P. 1
52587506-Razvojna-psihologija-knjiga

52587506-Razvojna-psihologija-knjiga

|Views: 870|Likes:
Published by Alma Gutić

More info:

Published by: Alma Gutić on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

PROBLEMI PSIHIČKOG RAZVOJA ....................................................... ...9 Predmet razvojne psihologije.................................................... .................................................

9 Detinjstvo kao kulturno-istor ijska kategorija ............................................................... .............11 Kratak istorijski pregled....................................... ....................................................................14 METODE ISTRAŽIVANJA PSIHIČKOG RAZVOJA .................................21 Pojam metode ................................................................... ......................................................21 Transverzalni i longitu dinalni pristup ................................................................ ...................22 Podela metoda ............................................ .........................................................................23 Neek sperimentalne metode............................................................ ..........................................23 Introspekcija ..................... ................................................................................ ...................24 Proučavanje razvoja putem opažanja............................ ............................................................25 Nesistematsko pos matranje ....................................................................... ...........................25 Sistematsko posmatranje........................... ...........................................................................25 Ek sperimentalna metoda............................................................ ..............................................29 Tehnike psihološkog istraživanja .. ................................................................................ ...........33 Testovi .......................................................... ..........................................................................33 Mer ne karakteristike testa ........................................................ ............................................33 Vrste testova.................... ................................................................................ ....................35 Vrednosti testova ....................................... ..........................................................................36 Upi tnik............................................................................ ........................................................36 Intervju ............ ................................................................................ .......................................37 Skale procene......................... ................................................................................ .................39 Anketa ..................................................... ...............................................................................4 1 Sociometrijski postupak ...................................................... ....................................................41 Projektivne tehnike...... ................................................................................ ............................43 Analiza sadržaja .................................. ................................................................................ ....44 Istorija slučaja .......................................................... ...............................................................45 Kumulativni ka rton ........................................................................... ......................................45 POJAM, ČINIOCI I ZAKONITOSTI RAZVOJA .........................................50 Pojam razvoja .................................................................. .......................................................50 Pojam zrelosti ....... ................................................................................ ..................................51 Činioci psihofizičkog razvoja ................. ................................................................................ .52 Nasleñe i sazrevanje ......................................................... .......................................................53 Uloga sredine ........ ................................................................................ ..................................54 Zakonitosti psihofizičkog razvoja ........... ................................................................................

.54 Kritični periodi razvoja...................................................... ......................................................58 Razvojna kriza ........ ................................................................................ ................................59 TEORIJE PSIHIČKOG RAZVOJA ........................................................ ....60 Interesovanje za psihički razvoj ................................................. ..............................................60 Uloga teorija u proučavanju psihičk og razvoja ..................................................................... ....60 Pojam teorija ........................................................... ............................................................60 Psihoanaliza kao teorija razvoja ................................................................ ...............................61 Kritički osvrt i pedagoške implikacije teorije.... ....................................................................63

Psihosocijalna teorija E. Eriksona ............................................. ...............................................64 Pedagoške implikacije .......... ................................................................................ ...............66 Pijažeova teorija kognitivnog razvoja .......................... ............................................................67 Stupnjevi razvoja inteligencije.................................................................. ...............................67 Pedagoške implikacije Pijažeove teorije .......... .....................................................................68 Kolbergo va teorija moralnog razvoja .................................................... ...................................71 I Prekonvencionalni nivo (predogovorni) .. ...........................................................................71 1. Poslušnost, orijentacija kaznom. ................................................ ...................................71 2. Instrumentalno-realistička orijentacija.. .........................................................................71 II K onvencionalni nivo (dogovorni) ................................................. ...................................71 3. Orijentacija vida "dobar dečko - dobra de vojčica". ........................................................72 4. Orijentaci ja zakonom i redom.............................................................. .........................72 III Postkonvencionalni nivo (autonomni)............. .................................................................72 5. Orijentac ija prema društvenoj dobrobiti, dogovoru.......................................... ..............72 6. Orijentacija prema univerzalnim etičkim normama. ............. .........................................72 Vaspitne implikacije ............... ................................................................................ .............73 Kulturno-istorijska teorija Vigotskog - pedagoške imlikacije...... ..............................................73 Teorija biheviorizma i njene va spitno-obrazovne implikacije ................................................... 75 Razvojna teorija humanističke psihologije ..................................... ..........................................76 Odnos meñu razvojnim teorijama ...... ................................................................................ ......77 PERIODIZACIJA PSIHIČKOG RAZVOJA................................................78 RANI RAZVOJ .................................................................... ......................82 PRENATALNI RAZVOJ .............................................................. ..........................................82 Metode ispitivanja ................ ................................................................................ ...............82 Fizički razvoj u prenatalnom periodu ........................... ........................................................83 Razvoj čulne osetljivos ti.............................................................................. .....................84 Uslovljavanje fetusa ................................... ......................................................................85 Faktori koji utiču na prenatalni razvoj ................................................. .................................85 Psihologija trudnice........................ ................................................................................ ..86 NOVOROĐENČE ................................................................... ...............................................86 Karakteristike novoroñenčeta ..... ................................................................................ ......87 Čulna osetljivost i uslovljavanje ....................................... ................................................87 Refleksi novoroñenčeta .......... ................................................................................ ..........87 Nedonošče.............................................................. .............................................................88 ODLIKE I ZNAČAJ RA ZVOJA U PRVOM DETINJSTVU ...................................................89 E mocionalno-socijalni razvoj .................................................... ...........................................89 Razvoj čulne osetljivosti i opažanja.. ................................................................................ ....90 Motorni razvoj........................................................... ..........................................................90 Kognitivni razvoj..

................................................................................ ...............................91 Razvoj ličnosti u prvom detinjstvu ............. ..........................................................................91 Znača j prvog detinjstva za kasniji razvoj ........................................... ...................................91 TELESNI RAZVOJ.................................................................. ..................93 Značaj proučavanja telesnog razvoja................................................. .......................................93 Odlike telesnog razvoja............... ................................................................................ .........93 Menjanje proporcija tela ........................................... ...........................................................96 Tempo razvoja važnij ih telesnih sistema............................................................. ..................97 2

Telesna razvijenost prvaka ..................................................... ..............................................98 RAZVOJ MOTORIKE................................................................. .............100 Razvoj koordinacije i kontrole tela ............................................ ......................................... 100 Razvoj motorike ruke i prstiju.... ................................................................................ ........ 103 Razvoj lokomocije - kretanja u prostoru ........................... ..................................................105 Razvoj lateralizacije..... ................................................................................ ......................105 Razvoj motornih veština ................................ ....................................................................106 RAZVOJ ČULNE OSETLJIVOSTI I OPAŽANJA ...................................110 Taktilna osetljivost ........................................................... .................................................110 Oseti toplog i hladnog..... ................................................................................ ...................111 Kinestetička osetljivost .................................. ....................................................................111 Oseti bo la ............................................................................. ............................................. 111 Olfaktivna osetljivost ....... ................................................................................ ..................111 Gustativna osetljivost.................................... .....................................................................111 Akustička osetljivost.................................................................... ......................................111 Vizuelna osetljivost ................. ................................................................................ ..........112 Odlike opažanja i pažnje na početku školovanja ........................... ......................................116 Pedagoške implikacije poremećaja u senzorn om razvoju .................................................... 118 UČENJE I RAZVOJ .................................................................. ..............120 RAZVOJ UČENJA .................................................. ................................123 Razvoj pojedinih oblika učenja ................................................... ........................................... 124 Klasično uslovljavanje ........... ................................................................................ ............124 Instrumentalno uslovljavanje.................................... .......................................................... 126 Učenje po modelu... ................................................................................ ...........................126 Učenje uviñanjem .................................... ..........................................................................128 RAZVOJ PAMĆENJA................................................................... ..........129 Pamćenje dece na početku školovanja .................................................. ..............................133 RAZVOJ GOVORA .................................................................. ...............134 Faktori govornog razvoja........................................................ ...............................................134 Organski faktori ............ ................................................................................ .................135 Psihički faktori ............................................ ......................................................................135 Socija lni faktori .................................................................... .............................................135 Faze razvoja govora ........... ................................................................................ ...................137 Prelingvistička faza.......................................

.....................................................................137 a. Resp iracija (prvi krik/plač) ......................................................... ................................ 137 b. Vokalizacija............................ ................................................................................ .......137 Glasovna ekspanzija.................................................. .....................................................137 Glasovna kontrakcija... ................................................................................ ...................138 v. Slogovanje (brbljanje) ............................... ................................................................. 138 g. Opažanje i razumevanje govora drugih .................................................... ...................138 Lingvistička faza ......................................... ......................................................................138 3

............ ........... ............................................................. ........... ........ .................. ........ .................. .................................................................................... .............................................................................................................. ...................... ....................... ... 148 Osnovne etape procesa govorne komunikacije... .....................................................................146 Pijaže.......................................................................... 142 Egocentričan govor: ................. ............ 138 b...................... ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................. . ....................................... Raz voj rečenice..................................................................................................... ..................142 Funkcija govora .........................................................1 43 Odnos govora i mišljenja ................. ............................. ...................... .................................................... ........................139 Fonološki razvoj.......149 Osobenosti go vora na mlañem školskom uzrastu..............................162 Kritike nekih postavki i na laza Pijažea ............................................... ........................ Prva reč..................................................142 Teorije o usvajanju govora .....140 "Telegrafski" govor.............................................................. ....................................................................................................................................... ............................... ........................................................... .....................................................................................................................150 Poremećaji govora i pedagoške implikacije ............................................ .........................................................177 Proces formiranja pojmova kod dece ............................... ............................................162 Kulturno-istorijska teorija o razvoju mišljenja .......................................164 Istraživanja Podñakova .......154 Dvojezičnost ...................167 Odlike razvoja dečjeg mišljenja......... 139 v................................................. 147 Lurija...........................................141 Semantičk i razvoj .............................a................. 146 Bruner .......................................................................................... ..................... 157 Senzomotorno mišljenje................................................................................................ .............................. ...........................153 Načini otkrivanja poremećaja u šk oli.................................................................... ........... 169 Pojam uzročnosti..................... 156 RAZVOJ MIŠLJENJA.............138 Vrste reči ............................................................................................................ 160 Formalno mišljenje ....................... ......................175 RAZVOJ POJMOVA ..... ...........................158 Konkretno-operaciono mišljenje.............................................................. Uvećavanje rečnika .............. ......................................... ....................... ......................................157 Preoperaciono (intuitivno) mišljenje.......................157 Stadijumi razvoja mišljenja prema Pijažeovoj teoriji ....................................................................................... 139 Razvoj morfološkog i sintaksičkog sistema ....................... ............................................................ .............................................................................................................................. ....... 14 7 Vigotski ... ..................................141 Složene rečenice ...........................................................................................................................................142 Socijalizovan g ovor:.............................................................. ........................

.............................................. ............ .......................... ................. 191 Počeci inteligencije ............... ..........................................................................188 Struktura inteligencije.... .................................... ................................................................ 185 RAZVOJ INTELIGENCIJE .......................................................193 4 ............................................................................ 177 Načini ispitivanja pojmova kod dece............. 188 Pojam inteligencije .......................................................................188 Različita shvatanja o prirodi i strukturi inteligencije......... ....... 177 Ispitivanje pojmova postupkom definisanja....................................... ........................................................184 Dostignuti nivo razvoja pojmov a na početku školovanja ................................................... ................................192 Raz vojne promene .............. ............................ ............................................189 Shvatanja o razv oju inteligencije....................................................................................................................

............................................................220 RAZVOJ MORALNOSTI......232 Razvoj svesti o sebi .............................................................................................................................................................. 219 Razvoj polnog identiteta........................................215 Dečje predstave o drugima..........................................................................................................224 Humani stička teorija.... ......................................... ..............211 SOCIJALNI RAZVOJ................................. ...............Tempo intelektualnog razvoja .......................223 Biheviorističko shvatanje............................................ .......................... ..........209 Pedagoške implikacije saznanja o emocionalnom razvoju.....................219 Polni i dentitet ............. ........................................ .........................219 Usvajanje polne uloge .............................................................................................. .......... ........201 Tok razvoja i faktori razvoja emocija ... ........................... .......... ........................................................................... ........... ............................................................................................................................................................................................. 230 RAZVOJ LIČNOSTI ......................... ...225 Razvoj moralnih vrednosti dece i a dolescenata............... ...........................................................................................194 Problemi merenja inteli gencije u razvoju... .................................... ........... ............ .............................................................. 199 Fiziološke teorije emocija ..............197 RAZVOJ EMOCIJA...............................................................................................................................................................................................................224 Kognitivno-razvojna teorija .... ............... ................... ....213 Sticanje socijalnog iskustva..............223 Psihoanalitička teorija ................................ ............. ....... ......... ........................................................................................................ ......................................................... .. ...................227 Razlozi dobrih i rñavih postupaka.................................................................................................. ................... ................................................................................................................... ............... ....................... 206 Vrste emocija .......207 Složene emocije ............................................................................................................................................................................................................................ ....... 207 Primar ne emocije .......................................................................... ........198 Psihološke teorije razvoja emocija........................................................................................................................225 Dobri i rñavi postupci............................................................................................ ........ ..194 Činioci razvoja i individualne razlike ........................ 194 Intelektualna zrelost ....... ....................................................................................................................................................... ..............218 Drugovi i druženje .232 Počeci razvoja ličnosti..........................204 Karakteristike dečjih emocija ................... 215 Razvoj komunikacije ......................... ....................................................................................218 Odnos prema autoritetu .............................................................

....... .....232 Činioci razvoja ličnosti...................................................................................... ....... ............................. .................................................... ........ 239 Uticaj škole ......238 Uticaj vršnjaka ....................................................... 241 DEČJA IGRA ................................ ................ ............... ........................................................................................................ 243 5 .................237 Nepotpuna porodica ...................................................235 Utic aj porodične sredine .......... .................................................................................................. .............. ........................ .............. ....................................................................236 Meñusobni odnosi dece ............ 243 Teorije igre...................................................................................................................................................................................................................................................243 Osobenosti igre kao delatnosti..........

...... ...................................................................Odlike igre .............. ........................ .......................264 6 ............255 Kognitivni razvoj .......................................................7 g).248 Igra kao dijagnostičko i terapijsko sredstvo ......................248 DEČJI CRTEŽ ...................................................... ...........................................................249 Stadijumi razvoja dečjeg crtanja....................... ...............................................252 ADOLESCENCIJA................ 246 Dečje igračke....................................249 Simboličko crtanje (3 ........................................................................ 247 Uzrast i igračke...............................................25 5 Moralni razvoj ................................................................................................261 LITERATURA......... ........................ ........................................................................ ...................................................................................................... ...................................................................3 g)................. 250 Vizuelni realizam (8 9 g) ........................................ 245 Oblici igre ................253 Socijalni razvoj .........................................................252 Promene u adolescenciji.......................................... ............................................................................. .. ..................................................................... 258 Srednja zrelost .................251 Realistički crtež (od 10 g) ....................................260 STARAČKO DOBA.........................................................................................253 Fizički razvoj ........................................................................ ............................. .................................................... ......... ................................................... ............................................................................................................................. ......................................................................258 Rana zrelost...................................... .......................256 Formiranje identiteta .... ............................................................................................................ . ......................... ....................................................................... ................... .................... . 249 Škrabanje (2 ....... .....................................................................................256 ODRASLO DOBA ........................................................ ....................................................................................... .... ...........................................................251 Crtež kao dijagnostičko i terapijsko sredstvo ....................................... .........................................254 Odnosi sa v ršnjacima .

Brković RAZVOJNA PSIHOLOGIJA Užice. 2000 7 .UNIVERZITET U KRAGUJEVCU UČITELJSKI FAKULTET UŽICE Prof. dr Aleksa D.

Brković. Aleksa D. Razvojna psihologija.: graf.Užice Užice. Brković RAZVOJNA PSIHOLOGIJA Izdavač Učiteljski fakultet u Užicu Za izdavača Prof. 2000 159. . dr Novak Laketa Recenzent Prof. dr Blagoje Nešić Štampa "Lapčević" . dr Aleksa D.922 BRKOVIĆ.Prof.Bibliografi ja str. 21 cm Tiraž: 300. . Aleksa D.Užice: (Užice: Učiteljski fakultet) 324 str. prikazi. 321-324 ISBN 86-80695-12-2 8 .

gerontopsihologija. psihologija adolescencije. psihologija odraslo g doba i psihologija staračkog doba . Ruski psiholozi je nazivaju uzrasna psihologija. načina menja nja.od začeća do kraja života. c. predviñanjem razvojnog toka i ponašanja u (ne)povoljnim okolnostima. povezanost i izmeñu fizičkog i psihičkog razvoja. razvojnih promena i ponašanja. ispitivanjem uslova razvoja: uticaja bioloških i sredinskih faktora . ekoloških. e.socijalnih. Razvojna psihologija izučava ontogenetsku liniju razvoja obuhvatajući čitav životni tok . a n jeni ogranci su: dečja psihologija. d. tendencija razvoja. u pojedinim istorijski m epohama. Razvojna ps ihologija se bavi i teorijskim i praktičnim pitanjima psihičkog razvoja: a.PROBLEMI PSIHIČKOG RAZVOJA Predmet razvojne psihologije Razvojna psihologija je psihološka disciplina koja se bavi razvojem psihičkog života. g. Ona u svom predmetu izučavanja može obuhvatiti više linij a razvoja psihičkih funkcija: filogenezu: razvoj psihičkog života u toku evolucije. f. nestajanja. on togenezu: individualni psihički razvoj čoveka od začeća do smrti. psihičke pojave ili psihičkog stanja. društveno-istorijski a spekt: razvoj psihičkog života u različitim kulturnoistorijskim periodima. 9 . izučavanjem razvojnih procesa: vremena javljanja. preobražavanja. utvrñivanjem zakonitosti psihičkog razvoja: opštih pravilnosti razvoja. mikrogenezu: razvoj po jedinačnog psihičkog procesa. opisom r azvoja psihičkog života: na pojedinim stupnjevima filogeneze. u pojedinim stadijumima ili fazama razvoja. objašnjavanjem psihičkog ra zvoja: otkrivanjem uzročnih veza izmeñu uslova razvoja. na pojedinim uzrastima. b . kulturnih. usmerav anjem razvoja: stvaranjem povoljnih a ublažavanjem i otklanjanjem nepovoljnih utic aja. mehanizama prelaska iz jednog stadijuma u drugi .

Ruski psiho log Kon (I. javljaju: psihologija odojčeta. emocionalne. Psihologija adolescencije se bavi proučavanjem raz voja psihičkog života u prelaznom periodu od detinjstva do odraslog doba. što se dovodi u ve zu sa porastom zdravstvenog i ukupnog standarda življenja. Psihologija odraslo g doba se bavi izučavanjem razvoja psihičkog života u prvim postadolescentnim fazama. zbog produžene pripreme za zanimanja i druge sve složenije zahteve sav remenog društva. Savremena razvojna psihologija govori o periodu adolescencije kao o periodu odrastanja . psihologija predšk olskog i školskog doba. zavisno od kriterijuma izdvajan ja. koje nisu više pokrenute organskim sazrevanjem i razvojem. manje razvijena od gerontopsihologije. Od prvih dana nastanka. Zatim. prikazani su u posebnom poglavl ju o teorijama psihičkog razvoja. posebno u obrazovanju i vaspitanju. U srednjoj i poznoj zrelosti treba utvrditi izvore. pri čemu posebno prouča va meñuzavisnost telesnog i psihičkog razvoja. U okviru savremene razvojne psihologije pokrenuta su pitanja o razvoju sposobnos ti prilagoñavanja u odraslom dobu na uvećane profesionalne. psihologija razvoja ličnosti deteta. Interes ovanje za psihologiju odraslog doba povećano je sa javljanjem andragoških problema k oji tra10 . Za prelazak u odraslo doba nije samo dovoljna fizička zrelost. socijalne i psihoseksualne zrelosti. Razvojni psiholozi različitih teorijski h orijentacija su saglasni da učenje i vaspitanje bitno utiču na razvoj. kako u detinjstvu tako i u narednim uzrastima.Od svih oblasti razvojne psihologije najranije se konstituisala i danas je najra zvijenija dečja psihologija. pa sve do danas. pojedine faze i/ili procesi ra zvoja mogu biti predmet posebnog izučavanja pa se. Otuda i sugestija ovog autora da razvojna psiho logija "mora proučavati individuu koja se razvija u svetu koji se menja". porodične i društvene zahtev e.k ako fizičkog tako i psihičkog. Adol escencija obuhvata dostizanje i ostalih vidova relativne psihološke zrelosti: inte lektualne. Dečja psih ologija se najčešće bavi proučavanjem razvoja u detinjstvu u celini. okrenuta je praktičnoj primeni u svim oblastima r ada sa decom. Meñutim. uzroke i uslove razvojnih promena kod odraslih. 1991) ukazuje da se uporedo sa individualnim razvojem dešavaju promene i u socijalnom okruženju. Novija ispitivanja su otkrila da su razvoj i vaspitanje meñusobno zavisni. da li se i koliko sposobnosti prilagoñavanja odraslih mogu objasniti promen ama unutar pojedinih psihičkih funkcija i/ili promenama u interakciji psihičkih funk cija? Ova pitanja su pokrenuta tek u novije vreme pa se može reći da je psihologija odraslog doba najmanje razvijena. S. Mladi danas ranije ulaze u pubertet. psihologija saznajnog razvoja. Kon. Ona proučava razvoj psihičkog života u detinjstvu. Najznačajnije teorijske orijentacije i pristupi u izučavanju psihičkog razvoja . psihologija ranog detinjstva. ali kasnije izlaze iz a dolescencije.

"To ne znači da su decu zanemarivali i da se nisu brinuli o njima. Meñu prvima se pro svetitelji interesuju za dete. odnosa sa mlañim generacijama." Ruski psiholog Kon (1991) ukazuje da ako se "otkriće detinjstva" vezuje za porast interesovanja za dete. šta je specifično za procese socijalizacije i adaptacije na promene. Detinjstvo kao kulturno-istorijska kategorija Interesovanje za detinjstvo i sam pojam detinjstva. 11 . preadolescencija i adolescencija za njih nisu periodi života koji imaju svoj u vrednost. Meñutim. otkrivanje prave prirode fen omena starenja i u skladu s tim saznanjima redefinisanje uloge stare osobe: sadrža ja aktivnosti. Oni više ne gledaju dete "kao čoveka u malom".onda se prekretnica može vezivati za XVII i XVIII vek. Po mišljenju Ar ijesa (Ariès. najproduktivniji i najkreativniji period . Sve je više nalaza.odraslo doba (А а . Pojam detinjstva ne treba mešati s ljubavlju prema deci: on znači spoznavanje specifične prirode detinjstva. v eć su za njih deca vredna sama za sebe. Kon kritički ukazuje da romantičarski " kult idealizovanog deteta nije sadržao ni trunku interesovanja za psihologiju stva rnog deteta". 336). već su samo priprema za period zrelosti. 1989) nije ga bilo ni u evropskom srednjovekovlju. kako se on shvata danas. Tek sa realizmom se ruši mit o detetu i pojam detinjstva počinje da od ražava odreñenu društvenu i psihičku realnost. ko načno. statusa. Time bi se prevazišao propust i paradoks da su u "centru" i zučavanja razvojne psihologije najraniji i poslednji period ontogeneze. otkrivanje povezanosti opadanja psihičkih sa organskim promenama i promenama uslova i načina života. 1977 str. ali prvenstveno kao objekt vaspitanja. ko d sebe i svoje okoline. onoga što r azlikuje dete od odraslog. U ovom periodu javljaju se promene u ponašanju koje su posledica regre sivnih. degenerativnih organskih funkcija. Psihologija staračkog doba . za priznavanje detinjstva kao autonomne i samostalne socijalne i psihološke v rednosti .gerontopsihologija proučava psihičke p u starosti. U srednjem veku takve spoznaje nije bilo. Tek kod romantičara taj odnos s e menja. Tada se pokazalo da saznanja o psihičkom ži votu koja pruža opšta psihologija nisu dovoljna da objasne mogućnosti i ponašanja odrasl ih i da sistematskim istraživanjima treba utvrditi karakteristike i dinamiku razvo ja u ovom životnom dobu. kao kandidata za odraslog. a na "peri feriji" izučavanja najduži. za razlikovanje sveta dece od sveta odraslih i. u odraslom dobu. Ali detinj stvo. koji ukazuju da se neaktivnost i socijalna izolacija smat raju danas glavnim uzrocima ubrzanog negativnog psihofizičkog menjanja u starosti. Otuda su osnovni problemi u područjima kojima se bavi gerontopsihologija: otkrivanje uzrasta kada značajnije počinju da opa daju organske i/ili psihičke funkcije.že precizan odgovor na brojna pitanja: kakve su sposobnosti i motivacija za učenje k od odraslih. dobijenih u različitim sredinama. čak i mladog čoveka. nisu ranije postojali.

ali i uticaja svega toga na ponašanje dece. Njene su zasluge što u k roskulturalnom psihološko-etnografskom izučavanju detinjstva i adolescencije usmerav a pažnju na nove probleme. Na razvoj etnograf ije detinjstva najveći uticaj je imala M. On se posebno int eresuje za odnos odraslih prema deci i detinjstvu. a posebno načini vaspitanja dece u pojedinim kulturama postaju predmet int erdisciplinarnog izučavanja. istoriju školskog života: uzrasta uče nika. nove grupe ispitanika. si mbolička prezentacija. usmerenost njegovih interesovanja. Preko načina kako društvo prihvat a i vaspitava svoju decu otkrivamo glavne karakteristike jedne kulture u celini. Kon mu pripisuje zasluge za odlučujući preokret jer. Detinjstvo. oblike životne aktivnosti. ist oričara. Mid (Mead. uvodi nove metode. Arijes ilustrativno pokazuje da pojam detinjstva ima složen. Kon ističe da u proučavanju detinjstva istraživači usmeravaju pažnju na sledeće tri grupe problema: položaj dece u društvu: njihov socijalni status. ciljeva i metoda moralnog vaspitanja. posebno načini vaspitanja dece u pojedinim kulturama. odnos sa odraslima. sociolozi i etnolozi se više bave problemima socijalizacije. Dok se psiholozi interesuju za pravilnosti psihičkog razvoja. tipova školskih ustanova. evoluciju dečje odeće. igara i zabave. pro mene ciljeva i metoda disciplinovanja učenika. prelazak sa dnevne škole na internats ki smeštaj . 1989). sociologa.Dete postaje predmet naučnog izučavanja. Arijes je predstavnik za socijalno-istorijski prist up. socijalni i kulturni sadržaj. psihologa. psihički svet deteta. na primer. Promene u stavovima prema deci mogu objasniti mnoge druge makrosocijalne promen e. u raznim epohama različit. zauzimaju sve značajnije mesto u proučavanjima etnologa. Deti njstvo. u strukturi i funkciji porodice (Arijes. institucije i metode vaspitanja. Kon ukazuje d a je Mid uvoñenjem žena u uzorak ispitanika doprinela prevladava12 . otvara krug pitanja koja su zaista vezana za istoriju detinjstva: evol uciju pojma i predstave o detinjstvu: daje periodizaciju životnog puta i istoriju saznavanja detinjstva kao posebne sociokulturne pojave. 1950). kriterijumi zrelosti. kultura detinjstva: unutrašnji. dečje doživljavanje odraslih i njihovog sveta. za razliku od istorije peda gogije koja se bavila personologijom zaslužnim pedagozima i istorijom pedagoških ins titucija. mesto i funkciju dece u "st aroj" i "savremenoj" porodici. nastanka školskih razreda od učenika istih godina. predstave o detetu u kulturi i kolektivnoj svesti: društveno normativne predstave o uzrasnim karakteristikama.

13 . Demoz. što po drazumeva praćenje brojnih i raznovrsnih problema vezanih za odrastanje.da bi otkrili kakav je stvarni proces socijali zacije u pojedinim kulturama. služe se sve kompletnijim kompjuters kim bankama podataka o životu mnogih naroda sveta. socijalizujući stil (XIX vek pa do s redine XX veka). To su: 1. normativne slike deteta.). ist orijski.Ko n uspeva da izdvoji i sintetički prikaže najznačajnije probleme razvojne psihologije. 4. Os obenosti njegovog pristupa su sveobuhvatno proučavanje životnog puta pojedinca. po ovom kriterijumu. Kon je predstavnik etnopsihološkog proučavanja detinjstva. 1974) daje najpotpuniju psihoanali tičku koncepciju istorije detinjstva u kojoj ispred ostalih izvora promena stavlja "psihogene". karakterišu ga čedomorstvo i nasil je. permisivni stil (od sredine XX veka). poboljšan stil vaspitanja i tip odnosa roditelja i dece. Ovakvim pristupom problemima detinjstva i razvoja ličnosti deteta kod različitih vremenski i prostorno udaljenih kultura .nju androcentrizma. koji imaju korene u uzajamnim odnosima dece i roditelja. Savremene etnografske studije postavljaju viši nivo zahteva istraživačima. Karakteristično je da s vaki od njih ima nov. dopušta se vlastiti izbor . istovremeno koristeći uporedno-kulturnu metodu (dete i k ultura različitih naroda danas) i uporedno-istorijsku metodu (dete i stilovi vaspi tanja u različitim istorijskim epohama). odbacujući stil (od IV do XIII veka). 5. interdisc iplinaran pristup tim problemima (psihološki. 6.Kon u speva da ostvari i preciziranje istraživačkih problema koji "već stoje ili bi trebalo da stoje u središtu interesovanja naučnika". koriste savremene postupke stat ističkog opisivanja i zaključivanja . Uz prikaz narodne. već i s ubjekt socijalizacije. 2. infanticidni stil (od davnina do IV veka). dete je vol jeno ali i "modelovano" šibom. tradicionalne periodizacije životnog puta pojedinca. ambivalentni stil (od XIV do XVII veka). etnopsihologije roditeljstva. dominirajući stil (XVIII vek). karakteriše blizina s a roditeljima ali i njihova jaka kontrola.dete (adolescent) nije samo objekt.. u porodičnom i/ili društvenom okviru u važn im domenima.. socijalizacije polnih uloga . antropološki. filozofski. lingvistički . deli istoriju detinjstva na šest perioda. va spitanju u tuñoj porodici. Demoz (Demause. dete pripremaju za samostalan život ali kao objekt socijalizacije . 3. prepuštanje dece dojilji. etnološki. da se norme ponašanja ne izvode samo na osnovu posmatranja muška raca. manastiru. Istraži vački centri izvode kroskulturalna ispitivanja.

Kon postavlja pitanje da li oni vode preva zilaženju asimetričnog odnosa "odrasli-dete". Kratak istorijski pregled Interesovanje za psihički razvoj deteta može se podeliti na dva perioda: prednaučni i naučni. da nalazi pokazuju. funkcije. gde se prvi shvata kao subjekt (učitelj.produkt i rezultat te delatnosti. pa i tradicije ( . 1879) u kojima rade naučnici koji sebe nazivaju psiholozima.Kon upozorava na činjenicu. ali kratku istoriju". 14 . u odreñenom društv u. osnovane prve psihološke laboratori je (Wundt. Ovaj period istoričari označavaju kao preliminarni period. 1963) je saglasan sa ovim stavom i dodaje da ako psihologiju povežemo sa prvim i nteresovanjima za psihički život onda je ona isto toliko stara koliko i civilizacija . I u slučaju razvojne psihologije može biti primenjena Ebinghausova (Ebbinghaus . Da bi se p roniknulo u stvarni proces socijalizacije treba otkriti kako izgleda svet odrasl ih kroz prizmu dečjih doživljavanja. subkulture koja ima svoj vlastiti jezik. Imajući sve ovo u vidu ovaj autor ukazuje: ako na učnici žele da doñu do novog kruga problema treba da priñu izučavanju detinjstva kao auton omne sociokulturne realnosti.istovremeno su te sredine počele da im nameću nove. počeli da posvećuju mnogo veću ljubav i pažnju . Peri od traje od davnina do prvih empirijskih pristupa izučavanju psihičkog razvoja kraje m XVIII veka. socijalne i kulturne uloge. strukturu . Prva razmatranja problema razvoja i vaspitanja nalaze se u radovim a filozofa antičke Grčke. Savremene pristupe od likuje uvažavanje deteta kao samosvesnog. aktivnog subjekta životne aktivnosti . Počeci interesov anja za decu i adolescente vezani su za praktične potrebe gajenja i vaspitanja mla dih. i od tada pa do danas teče impresivan razvoj psihologije kao nauke (slika 1). rukovodilac). Marfi (Marphy .ali to ne znači da su rešeni stari problemi. Naučni period razvoja psihologije kao posebne nauke počinje u drugoj polovini XIX veka kada su u empirijskim istraživanjima problema psihičkog razvoja uvedeni naučni po stupci: sistematsko posmatranje i eksperiment. Podaci o deci se zas nivaju na saznanjima iz svakodnevnog života ili na filozofskim spekulacijama. da kad god su deci. za decu veoma teške. 1991). 1907) ocena: "Psihologija ima dugu prošlost. a drugi kao objekt .

Za razliku od svog učitelja Platona. Kao učitelj razvio je svoju originalnu induktivnu metodu.e. koji razmatra probleme razvoja. Najčešće se navode njegovi zakoni asocijacije (sličnosti. 1991). emocija.e. (do puberteta). strpljiv i da voli decu. afektiv ni i konativni. pozno do 14. najveća vrlina je mudrost. koja je tada preovlañivala u Rimu. učitelj treba da dobro poznaje maternji jezik. U delu "O vaspi tanju govornika" ističe da dete treba upoznavati i s njim individualno postupati. karaktera.) u više svojih radova govori o psihičkim p ojavama. kojom navodi učenike da otkrivaju suštine i grade pojmove . ko ji je kao njegov učenik bio na izvoru informacija. Platon (427-347 pre n.). čulnih iluzija. za savremene p sihologe to je ukazivanje na postojanje tri oblika iskustva: kognitivni. Sam Platon je na osnovu toga razlikovao tri tipa ličnosti. rimskog učitelja retorike (42-118 n. Njegovi prikazi oseta.e. Aristotel ne prihvata psihofizički dualizam i ističe da je duša ekspresija živog bića. opažaja.Slika 1: Grafički prikaz razvoja psihologije kao nauke Sokrat (469-399 pre n. pose bno govori o štetnosti telesnog kažnjavanja dece. Od drugih antičkih filozofa izdvaja ga ne samo enciklopedijski. Njegova uzrasna periodizacija je u znaku broja se dam: rano detinjstvo traje do 7.e. kontrasta i d odira . Sokrat nije lično pisao o svom učenju već o njemu doznajemo iz Platonovih zapisa. koja je uslov za postizanje svih ostalih vrlina.u vremenu i prostoru). već i empir ijski i razvojni pristup. mišljenja. ali je na poziciji biološkog nasleña. ističe prednosti učenja u javnim školama nad privatnom instruktažom dece. Ovaj antički filozof govori o vaspitanju kao "uvežbavanju dece na pr ikladan način". Aristotel (384-322 pre n. a zrelost počinje od 21. snova. u formi razgovora.i brojne druge ideje podsticajno su uticali na psiholo ge novijeg doba. nasta15 . Najviše saznanje je poznavanje samog sebe. a živo biće ekspres ja duše. vaspitni zadata k je doći do pravih pojmova o vrlinama. Mnogi s avremeni psiholozi navode njegova tri aspekta duše (psihe): čulni.) je poznat po tome što je svoje učenje i životni smisao posve tio razvoju moralnosti. da bude što obrazovaniji.) u svo jim radovima govori o činiocima razvoja. Sa stanovišta razvojne psihologije posebno su interesantna gledišta Kvintilij ana. Jedno delo u celini posvećuje psihologiji ("O duši" /Pery psyches/). godine (prema: Kon. samokontrole . emocionalni i rac ionalni.

deo zahteva Kvintilijana je preuzet ili "prosleñen " savremenoj školi da ih aktualizuje.va treba detetu da bude izazov radosti . koja se uzima kao prvo te orijsko interesovanje za razvoj deteta. Već 1774. 16 . U sedamnaestom veku Komenski (1592-1670) na principu prirodnog razvoja deteta zasniva sistem vaspitanja u školi. O ne su prethodnica razvoja moderne dečje psihologije. Pestaloci u Švajcarskoj počinje biografskom metodom pratiti i u dnevnik beležiti zapažanja o razvoju svoga sina (do 3. tek sa pojavom Rusoa (1712-1778) jav lja se sasvim nov pravac u proučavanju deteta jer ovaj autor u svom delu "Emil ili o vaspitanju" (1762) nedvosmisleno kaže roditeljima i učiteljima da dete najpre tre ba shvatiti pa vaspitavati. svoje biografske studije objavljuju Sigismund (1856) i Kusmail (1859). ne polaziti samo od toga šta dete treba da zna već najpr e otkriti šta je dete u stanju da nauči. napisao je prvi udžbenik očigledne nastave "Čulni svet u slikama" (Orbis sensualium pictus). pojavljuju Tenove (1876) beleške o govornom raz voju i Darvinova (1877) biografska studija svoga sina. značajno uticao na karakter i pravac razvoja psihologije u 19. a u sedamnaestom ve ku. Kao i antički velikani i Kvintilijan j e mnogo kasnije ponovo "otkrivan". Ovo je bio impuls da započne jedan plodonosan period koji odlikuje empirijski pristup izučavanju deteta. koje se bave opisom razvoja dece u prvim godinama nakon roñenja. koja nastaje sa uvoñenjem naučnih postupaka u izučavanja razvoja psihičkog života. otuda nastavu treba zasniva ti na očiglednosti i indukciji. u Nemačkoj Tideman (1787) objavljuje biografiju o posmatranju svoga sin a. U šesnaestom veku na njegove stavove o vaspitan ju ukazuje tadašnji veliki nemački humanista Erazmo Roterdamski. Zatim se. jer je nalaze sistematskog posmatranja D arvin koristio za komparativnu studiju razvoja emocija kod ljudi i životinja (The expression of the emotion in man and animals).u tu svrhu iskoristiti dečju sklonost za igru i samoradnju. i teorijom asocijacija. jedna za drugom. preko uticaja na Komenskog. naglašava potre bu uvažavanja individualnosti i posebnosti dece i daje uzrasnu periodizaciju uz pr eporuke da se oblici obučavanja prilagode razvojnim mogućnostima deteta. Meñutim. Ukazuje da se dečje mišljenje razvija od konkretnog ka apstraktnom. kada nastaju mnoge biog rafske studije. u kojoj opisuje sistematsko longitudinalno praćenje psihofizičkog razvoja u toku prve tri godine. veku (asoci jativnu i strukturalnu psihologiju). uz ukazivanje važnosti koncentracije pažnje dodaje da detetu treb a u nastavi pružati smisaono zaokružene celine. u čemu mu je Aristotel bio pret hodnik. Engleski filozof Džon Lok (1632-1704) je svoj im empirizmom: da je dečja duša "neispisana tabla" (tabula rasa) i da vaspitanje i uče nje treba da počnu od roñenja. ne tražiti u detetu čoveka već otkriti šta dete u s tvari jeste pre nego što postane čovek.6 god.).

Mur (1896) i M. Švajcarskoj. Štern (W. dok se. što je prvi pokušaj eksperimentisanja u dečjoj psihologiji. i bračni par Kac "Razgovori sa decom". Rusiji). Svojom teorijom konvergencije Štern nastoji da prevaz iñe suprotnosti izmeñu nativizma i empirizma. meñutim. Pri izučavanju ponašanja deteta neke postu pke je planski izazivao. Holov pokret se. Engleski psiho log Valentajn je proučavao petoro svoje dece u periodu od dvanaest godina. U SAD su objavljene biografske studije K. U isto vreme u SAD Stenli Hol osniva "Pokret za proučavanje deteta" i uvodi novi met od za dobijanje informacija o deci. prošir io na mnoge zemlje Evrope. a značajno je i to što je izazvao veliko interesovanje za proučava nje dece. 19 04). Francuskoj.Holov pristup dečjoj psihologiji je pre dstavljao napredak. o prvom detinjstvu. Bračni par Štern prati ra zvoj govora.podaci su prikupljeni sistematskim posmatran jem i prvim eksperimentima. Nastavljeno je objavljivanje biografskih studija. angažovanje drugih psihologa pri testiranju njegove dece. Empirij ska istraživanja u psihologiji počinju da se zasnivaju na korišćenju naučnih postupaka. Engleskoj. Neke od biografskih studija prate pojedine proce se i aktivnosti deteta i prerastaju u monografske studije. Naučni pristup u dečju psihologiju prvi uvodi nemački fizi olog Prajer pri izradi biografske studije o svom sinu ("Duša deteta". Njego v rad je sistematski izveštaj o dečjem razvoju u prve četiri godine.Njegovo tumačenje ponašanja životinja bilo je povremeno antropomorfno. SAD. zahvaljujući pokrenutim časopisima i angažovanju saradnika. Ti me su stvoreni uslovi i za početak naučnog perioda razvojne psihologije. 1882). u kome jasno odva ja opis psihičkih pojava od svojih tumačenja. Značajne studije o razvoju daju bračni par Skupin. radi objektivnost i nalaza. Priloge za časopis slali su i po z17 . a 1914 V. Pod uticajem Darvinove evolucione teorije posebno su se razvijale funkcionalna i diferencijalna psihologija. kod biheviorista ispoljila obrnuta tendencija. izboru problema i saradnika . ali one u sebi imaju nov kvalitet . U društvo su učlanjeni mahom profesori i lekari. 1906. Stern) objavljuje prvi udžbenik dečje psihologije "Ps ihologija ranog detinjstva". Pojedini og ranci razvojne psihologije razvijaju se odvojeno. P rajer je imao mnogo sledbenika. u Beogradu je osnovano "Srpsko društvo za dečju psihologiju" koje je pokrenulo i svoj časopis za dečju psiholog iju. Za nekoliko decenija univerzitetski centri širom sveta formiraju psihološke institute i/ili laboratorije (u Nemačkoj. kasnije . Šin (1900). novine koje je on primenio su metodološke prirode uporeñivanje svojih nalaza sa drugim stud ijama. psiholozi usmeravaju pažnju na činioce razvoja. a stigao je i u Srbiju. I pored brojnih nedostataka u konstrukciji instrumenta. Podatke je prikupljao upitnikom a za tu svrh u je angažovao veliki broj nastavnika. najpre i najintenzivnij e se razvija dečja psihologija. Njegov najznačajniji rad je o psihologiji adolescencije (Adolescence.

Radosavljević. S. A. Nila. razl ikovao je: komunikativnu. Izučavao je reflekse i emocije kod dece najranijeg uzrasta.učenjem o značaju ranog detinjstva za ukupan razvoj. s a tri stadijuma: instinkti. Beč nije bio samo centar psihoanalize. Klajn. Levin je razradio eksperimentalne metod e izučavanja motivacije. ali je od analize individualne motivacije prešao na izučavanj e grupne dinamike: voñstva. Osnivaču biheviorizma Votso nu pripada zasluga da je metodu eksperimenta uveo u razvojnu psihologiju. Key. M. životinja i čoveka.nati svetski psiholozi (Klapared. Ajz aks. 1908. navike. reprezentativnu i ekspresivnu funkciju jezika. Holov saradnik. i vrednost podataka koji su sakupljani upitnikom. Dala je periodizaciju životnog puta ličnosti. Psihoanaliza je teorija stadijalnog razvoja u kojoj se naglašava važnost vaspitanja deteta i kako ga ono doživljava. ali se ona može naći i u izučavanjima dečjih crteža i igre u di jagnostičke i terapijske svrhe. Bavio se psihologijom jezika. Uticaj ps ihoanalize na razvojnu psihologiju je više posredan. konflikta i drugih socijalnopsiholoških problema. Mojman). Eriksona. godine u Beogradu boravi P . Levin. reaktiv no biće koje "izrasta u ono što od njega načini okolina". Značajne doprinose razvojnoj psihologiji daju i autori raznih drugih grana psihologije. Biheviorističku teoriju razvoja Langer (1 981) podvodi pod "teoriju mehaničkog ogledala" koja vidi čoveka kao pasivno. Frojd. koji je održao kurs obuke o načinu ispitivanja dece. Pokret za proučavanje deteta. uz nagla18 . Mnoge razvojne psihologe pri vlači Levinova topološka koncepcija koja dečju psihu prikazuje u obliku polja koje se tokom razvoja diferencira u regije koje se funkcionalno osamostaljuju. dečji psiholozi. Boldvinov doprinos dečj oj psihologiji je izučavanje ranog kognitivnog razvoja. Internacionalizovanje interesovanja za proučavanje dece koje se ispoljilo na početku dvadesetog veka ilustruje pojava knjige "Vek deteta" (E. Hol. Njegovo stanovište je da na ra zvoj odlučujući uticaj imaju sredina i učenje. u razn im socijalnim uslovima (pa i onim u kojima rastu i razvijaju se deca). istovreme no zadržavajući meñusobnu povezanost i uticaj. osporili su američki psiholozi Minsterberg i Boldvin. E. Šarlota B iler se bavila problemima dijagnostike psihičkog razvoja na ranom uzrastu. Langer (1981) ukazuje da "psihoanalitička postavka glasi: čovek je konfliktno biće koje na delanje i rast podstiču sopstvene strasti odn osno instinkti i zahtevi koje postavlja spoljni svet". intelekt. Meñu njima u istoriji razvojne psihologije najčešće se ističu: Votson. 1900). Ka rl Biler je predložio klasifikacionu shemu razvoja psihičkog života. i on se može dovoditi u vezu sa Frojdovim genetičkim pristupom . Povezanost psihoanalize s a izučavanjem problema razvoja je ispoljena u radovima Ane Frojd. koji zastupaju gledište da dečji razvoj mogu kompetentno da proučavaju samo specijalisti. Dvadesetih go dina ovog veka u njemu su bračni par Biler osnovali centar za proučavanje deteta.

Vuntov učenik. Kroz narednih šest decenija sa svojim brojnim saradn icima obogaćuje svoju teoriju kognitivnog razvoja novim studijama i nalazima. Gezelove norme dečj eg razvoja koriste i oni autori koji se ne slažu sa njegovim teorijskim objašnjenjim a razvoja. posebno Mojmana i Šterna. Od 1911. Ove ambiciozne istraživačke programe vodio je A. Štern je prvi predložio da se iz dobijenih skorova na skali izračunava količnik inteligencije (IQ): deljenjem mentalnog uzrasta sa hronološkim. jer u njemu pr edstavlja svoju koncepciju kognitivnog razvoja i novu metodologiju koju koristi u istraživanju (klinička metoda). radi merenja senzomotornih svojstava i obima pažnje. Problemima merenja individu alnih razlika u SAD se bavio M. g ovornog i emocionalnog razvoja. U sv etu su poznati kao ženevska škola razvojne psihologije. Terman je poznat po tome što je dvadesetih godina započeo longitudinalnu studiju 1500 intelektualno o bdarene dece.šavanje da aktivnost i samodeterminacija subjekta vodi jedinstvenom sklopu svake l ičnosti. Bi neov rad privukao je pažnju nemačkih naučnika. 19 . Meñutim. Bine je prvi konstruisao skalu kojom je započelo merenje viših psihičkih funkcija. V. 1903 objavio je rad "Eksperimentalno proučavanje inteligencije". Nova Beogradska revizija Bine-Simonove skale za merenje i ispiti vanje razvoja inteligencije dece u Srbiji urañena je pod rukovodstvom akademika St evanovića u periodu 1963-1973. u okviru Klinike za dečji razvoj. Bine se bio zadovoljio nalaženjem samo m entalnog uzrasta. Terman je u SAD svoju prvu "Stanfordsku reviziju" (1916) BineSimonove skale zasnovao na uzorku od hiljadu subjekata i standardizovao je u for mi testova za uzraste od tri do osamanaest godina. nove revizije izvršio je 1935 i 1960. Nalazi Gezela i njegovih sarad nika značajno su doprineli razvoju moderne razvojne psihologije. Bineu (Binet. Stevanović (1934) izvršio Beogradsku reviziju Bine-Simon ove skale. dodajući nove testove kojih nij e bilo u Bineovoj verziji. Bine se bavio proučavanjem procesa mišljenja kod dece . Katel. standardizovao je i odredio norme uključujući u uzorak decu iz seoskih i gradskih sredina Srbije. Kod nas je B. koji je prvi uveo pojam " mentalni test" (1890). a za potrebe fr ancuskog školstva konstruisao je prvu skalu za merenje inteligencije (Bine-Simonov a skala. godine na Jelskom univerzitetu. U istoriji razvojne psihologije najistaknutije figure su Žan Pijaže i Lav Vigotski. nastojeći na otkrije faze i norme dečjeg razvoja. 1857-1911) pripada zasluga za izradu i primenu testova za m erenje inteligencije kod dece. započinju longitudinalna istraživanja dečjeg motornog. nekoliko godina kasnije objavio je rad "Merenje intelig encije" (1937). K. Pijaže (1896-1980) je privukao pažnj u psihologa još svojim prvim radom "Govor i mišljenje deteta" (1923). Gez el. godine. 1905) koju je Bine revidirao (1908 i 1911). da su razvojne faze genetski odreñene.

od objavl jivanja i prevoñenja njegovih glavnih dela. 20 . Id eje Vigotskog su inspirisale mnoge ruske psihologe što je uticalo na formiranje mo skovske psihološke škole u koju se najčešće ubrajaju njegovi saradnici Leontijev i Lurija. posebno savremenim. To usvajanje se dešava u procesu socijalne komunikacije deteta. . asimilacija. Elkonjin. Langer (19 81) Pijažeovu teoriju svrstava u "teoriju organske svetiljke" jer je u njenoj srži " autogenetska postavka da se čovek razvija u ono što će sopstvenim postupcima stvoriti od sebe". u dva plana. osnovni pojmovi su: shema.psihološkom. Vigotski (1896-1934) je tridesetih godina ovoga veka stvorio kulturnoistorijsku teoriju razvoja deteta koja otkriva zakonitost nastanka viših psihičkih f unkcija (istorijskog i ontogenetskog). Učenje Vigotskog tek od šezdesetih godina. Pomenuti su samo neki od stvaraoca ra zvojne psihologije. a zatim Rubinštajn. Prema načelu "istorizma" Vi gotskog (1931) "svaka funkcija u kulturnom razvoju deteta pojavljuje se na sceni dva puta. a alomorfni razv oj i interirizacija su osnovni pojmovi kojima se tumači. Davidov i drugi. biće prilike i potrebe da se g ovori kasnije. Njegovo glavno delo je "Mišljenje i govor". Božovič. struktura.koje se nalaze u humaniziranoj sredini: fiksirane u oruñima i produktima čovekovog rada. potom . potom unutar deteta kao intrapsihička kategorija". akomodacija i adaptacija. verbalnim i drugim simbolima. sistematizovanim znanjima . Namena ovog kratkog istorijskog pregleda bila je da se stek ne uvid u nastajanje razvojne psihologije. Galjperin.najpre socijalnom. O ostalima. Zaporožec. Ovi autor i su u brojnim teorijskim radovima i eksperimentalnim istraživanjima preispitivali i primenjivali učenje Vigotskog. Psihički razvoj ličnosti je ovladavanje i prisvajanje kulturnih vrednosti koje je k umuliralo čovečanstvo . ima snažan uticaj i na modernu razvojnu psihologiju u svetu.Osnovne konstante Pijažeovog učenja su principi razvojnosti i stadijalnosti. Najpre meñu ljudim a kao iterpsihička kategorija.

Nakon preciznog odreñivanja ciljeva i zadataka. vremenski okvir istraživanja i način prikupljanja i obrade podataka . Izbor problema spada u najteži deo i straživačkog procesa jer nema odgovarajućih standarda koji obezbeñuju pravilan izbor.da se može istraživati naučnim postupcima kojima se služi psi hologija. posebno u najranijem detinjst vu. 21 . iz vodljiv u datim uslovima . izrada projekta istraživanja. analiza i tumačen e podataka.METODE ISTRAŽIVANJA PSIHIČKOG RAZVOJA Razvojna psihologija u istraživanju primenjuje većinu metoda i tehnika koje koriste i druge grane psihologije. biraju se metode i instrumenti za prikupljanje podataka. Pr oblem će biti pogodniji za istraživanje ako je: značajan. proveravanje zaključaka istraživanja. Ovo je z načajno za sva istraživanja a posebno ona koja imaju primenu standardizovanih postup aka ili sistematsko uvoñenje eksperimentalnog faktora. saglasno potrebama sistematskog p raćenja razvoja psihičkog života na pojedinim uzrastima. ali razvija i nove. Pojam metode Pod metodama psihologije podrazumevamo opšti način istraživanja psiho loških problema koji prolazi kroz odreñene etape ili faze: izbor i formulisanje prob lema. istraživačka ekipa. Izrada projekta sledi posle utvrñivanja problema istraživanja. Sprovoñenje istraživanja realizuju obučeni stručnjaci prema planu istraživanja. planira uzorak ispitanika. interesantan. obrada. Iskaz kojim se formuliše problem je bitan jer usmerava istraživača (šta će istraži vati i u kom obimu). originalan. sprovoñenje istraživanja. materijalno-te hnički preduslovi.

karakteristikama ispitanika. posebno faktorsku analizu. objekt ivno i kontrolisano njihovo izučavanje i oprezno izvoñenje generalizacija. uz diskusi ju i uporeñivanje sa sličnim istraživanjima. Ograničenja postupka su: pojave generacijskih razlika meñu subjektima koji se por ede.i. Vrednosti na laza istraživanja proveravaju se ponovnim praćenjem pojave koja je istraživana i testi ranjem zaključaka i predviñanja koja su data na osnovu njih. Postupak je ekonomičan. obradi i prikazi vanju podataka. u psihološkim istraživanjima. preuzimaju mnoge prirodne i d ruštvene nauke. Nacrtom istraživanja se obezbeñuje naučni pristup predme tu psihologije . u poslednjim decenijama beležimo i obrnutu pojavu . naučna metoda u psihologiji je sistematski način bavljenja činjenic ama i pojmovima psihičkog života. Meñutim. Ukratko. i prikupljanje konti nuiranih podataka o razvoju psihičkih pojava (zavisnih varijabli). često decenijama (na primer: praćenje obdarenih). Tehnike i straživanja su posebni postupci koji se koriste pri prikupljanju. javlja se pogreška "izgubljenog podatka". pre uzimaju i koriste mnoge prirodne i društvene nauke. izvesti zaključke i preporuke. što je znak zrelosti psihologije kao nauke. Ako su nalazi ujednačenih uzastopnih istraživanja iste pojave konzistentni . Razvoj i diferenciranje psihologije kao nauke omogućilo je preuzim anje. metoda i tehnika drugih n auka.Obrada podataka i interpretacija rezultata zahtevaju da se uspešno razreše brojne tešk oće. i zavisno od toga imamo transverzalna i longitudinalna istraživanja. Longitudinalni pristup (uzdužno istraživanje) je praćenje istih subjekata kroz duži vrem enski period.selektivna upravljenost na odreñene probleme. kratkotrajan i prikladan za ispitivanje opštih tendencija psihičkog razvoj a. postavljenim hipotezama . uslovima i spitivanja. sistematsko. Transverzalni i longitudinalni pristup Svako naučno istraživanje uključuje u sebe odreñenu vremensku dimenziju u kojoj deluju v arijable koje ispitujemo.onda oni imaju naučnu i praktičnu vrednost. skala procene) preuzimaju pedagoške i medicinske nauke. mnoge postupke psihometrije. ne dobija se uvid u razvoj pojedinca.da metode i tehni ke koje je psihologija uspešno razvila i primenjuje. Metode strukturne analize govora razvijene u psiholingvistici preuzela je i ling vistika. u isto vreme. Osim teškoća 22 . što se posebno pokazalo kao nedostatak pri ispitivanju intelektualnog razvoja . principe izrade mernih instrumenata i verifikacije njihovih mernih kara kteristika (koji se koriste za izradu testova. i na osnov u dobijenih podataka utvrñivanje povezanosti uzrasta sa tim pojavama. prilagoñavanje i korišćenje. Transverzalni pristup (poprečni presek) je ispitivanje psihičkih pojava (zavisnih varijabli) na ispitanicima različitog uzrasta. Rezultate treba interpretirati u skladu sa postavljenim problemom.

kontrolisane uslove. Meñutim.dobijene putem opažanja ili pomoću praćenja različitim tehničk im ureñajima. nastali korišćenjem posmatranja pojava u prirodnim situac ijama. slučajnog ili sistematskog. one kojima doznajemo o neposrednom.neeksp erimentalni i eksperimentalni. merenje i registrovanje pojava psihičkog razvoja u prirodnoj situaciji . koje izučavaju objektivne podatke: fiziološka zbivanja u organizmu i spolja vidljiva ponašanja . Istraživanje psihičkih pojava može da se vrši u prirodnim i laborator ijskim uslovima. smatra se da je longitudinalni pristup metodološki čistiji. Rajt (Wright. pouzdaniji : za dobijanje potpune slike individalnog razvoja. pa i nalazi. U prirodnim uslovima organizuju se oba načina istraživanja . za otkrivanje uzroka i posled ica nekog oblika ponašanja. Meñutim. psiholozi ukazuju i na b rojne probleme koje treba rešiti pri praćenju pojava razvoja koje se spontano odvija ju. ne trpe prigovor da li zaista važe u svakodnevnim životnim situacijama. O nekim pojavama psihičkog života podaci se mogu dobiti samo putem samoposmatranja introspektivnih izveštaja. To je r azlog što psiholozi više vole da ispitanike uvode u problem situacije i uklapaju ih u unapred pripremljene. Laboratorijski uslovi se uglavnom koriste za eksp eri-mentalna istraživanja.zbog osipanja uzorka. Neeksperimentalne metode Razvojna psih ologija koristi veliki broj neeksperimentalnih i eksperimentalnih postupaka za p osmatranje. Prednost neeksperimentalnih istraživanja je što se o dvijaju u ekološki validnoj situaciji. u 23 . Podela metoda Prema načinu organizovanja istraživanja imamo metode eksperimentalnog i neeksperimen talnog istraživanja. Prema predmetu istraživanja metode delimo na objektivne ekstrospekcije. uz to ovo istraživanje je skuplje i duže se čeka na rezu ltate.introspekcije. principi i norme koje otkrivaju. ostaje problem adekvatnosti inst rumenata sa promenom uzrasta. Najbolje rezultate istraživanja daje kombinovana pr imena ova dva postupka. emocionalnih i mot ivacionih pojava. za prognozu daljeg toka psihičkog razvoja i utvrñivanje po vezanosti meñu razvojnim fazama. lično m doživljavanju koje prati javljanje i tok aktuelnih saznajnih. 1969) navodi da su ra dovi o problemima razvoja. uključuju prirodni kontekst u kome se ispitan ici razvijaju. subjektivne . meñutim. Teškoće koje ovaj način ispitivanja postavlja pred istraživače najviše su vezane za prob lem da se ovlada multidimenzionalnom prirodom promenljivih vrednosti koje se odn ose na ispitanike i kontekst u kome se posmatra njihov razvoj i ponašanje. samo neeksperimentalno istraživanje izučava psihičke pojave koje se spontano javljaju u prirodnom kontekstu.

Meñutim. želje. Njeni podaci mogu biti nepotpuni i net ačni. Meñutim. kao št o su brojne emocije. ne može dati naučne podatke o psihičkom životu. zasnovani su na samoposmatranju. snovi.strukturi uzorka istraživačkih radova objavljenih u prvih sedam decenija XX veka zas tupljeni samo sa 8%. kao što su procesi mišl jenja. Istraživači su sv esni i ograničenja za korišćenje introspekcije. Njome direktno možemo zahvatiti svoje unutrašnje doživljaje: m isli. retrospekcijom. u želji da nešto o sebi ulepšaju ili prećute. Introspekcija Proučavanje psihičkih pojava započelo je upravo ovom metodom.bez nje n e bismo mogli doznati kako se odvijaju mnogi psihički procesi. št o daje proverljivije podatke. pa i kad se t rude da odgovore što tačnije i potpunije o svojim doživljajima ne uspevaju sasvim u to me. Nemoguće je direktno kontrolisati i verif ikovati introspektivne izveštaje. Najčešći razlozi za to su: Ispitanici ne poznaju dovoljno sami sebe. Često nisu svesni uzroka svojih postupaka jer se uz neke doživljaje aktiviraju m ehanizmi odbrane ličnosti. na introspektivnim podacima. Introspekcija je često nezamenljiva . Meñutim. skalama procene. i dr. Mnoge tehnike psihološkog istraživanja zasnovane su. Ispitanici mogu namerno da daju "socijalno poželjne" ili netačne izveštaj e. koji tome doprinose. podatke introspekcije moguće je indirektno proveravati. pošto se oslanja na subjektivna iskustva . jer se na osnovu saglasnosti više introspektivnih iz veštaja izvode zaključci. U eksperimentalnoj situaciji ista pojava se izaziva kod više subjekata koji samostalno opisuju svoje doživljaje. Ako se o njima saopštava unazad. Na početku razvoja naučne psihologije mnog i naučnici su introspekciju smatrali ne samo glavnom već i jedinom metodom kojom možem o doći do podataka o psihičkom životu. samoposmatranjem sopstve nih psihičkih doživljaja. projektivnim tehnikama. kasnije su razvijeni i usavršeni postupci posmatranja spoljašnjih manifestacija ponašanja preko kojih se doznaje o psihičkim fen omenima. Metoda introspekcije imala je. Introspekcija je specifična metoda psihologije i nju druge n auke ne mogu koristiti. upitnicima. Kad god je to moguće treba 24 . podaci po sećanju mogu bit i nepotpuni. delimično ili potpuno. pr otivnike koji je osporavaju tvrdeći da ona. To se čini uvoñenjem eksperimentalnog ispitivanja ili sistematskog posm atranja za prikupljanje podataka o istom fenomenu. savremena psihologija je zadržala ovu metodu zbog njenih vrednosti. Postoji niz psihičkih doživljaja. koje se pri introspekciji kvalitativno menjaju ili izmiču sam oopažanju. Odgovori u testovima. naročito u psiholozima bihejvioristima. emocije i druga stanja svesti.

Anegdotsko opisivanje je meñu najstarijim i njime su reg istrovani istaknuti dogañaji iz razvoja deteta. Biografske studije su sledeći ob lik prigodnog posmatranja. un ošenjem elemenata sistematskog posmatranja i eksperimenta. i jezička zrelost i razvoj ličnosti omogućavaju primenu int rospekcije i tada se češće koriste introspektivni izveštaji u postupcima kojima se ispit uju razvojne karakteristike. U srednjem detinjstvu. . Osnovni razlog za to je u razvojnim karakteristikama. odlikuju se selektivnijim izborom problema posmatranja. opisuje dogaña je koji se iznenada pojavljuju i dešavaju različitoj deci. Osnovni mu je nedostatak što nema selektivne usmerenosti.koristiti i introspekciju i sistematsko posmatranje. Pr vi empirijski radovi o dečjem psihičkom razvoju su bili u formi biografskih studija i anegdotskog opisivanja. odvajanjem opisa od tum ačenja. koji su se "nametnuli" prigodnom p osmatranju. ali su doprineli porastu interesovanja za na učno istraživanje dečjeg razvoja i uočile mnoge probleme razvoja koje će postati predmet s istematskog istraživanja i proveravanja. Tada razvijena verbalna komunikacija i uspešno uspost avljanje interpersonalnih odnosa omogućavaju primenu intervjua i drugih tehnika ps ihološkog istraživanja koje se zasnivaju na samoopažanju. bila je zastupljenija u periodu osnivanja razvojne psihologije. U istraživanju problema psihičkog razvoja novoroñenčeta. odojčeta i ranog detinjstva koris ti se objektivno opažanje ponašanja.pa ih mnogi autori razvrstavaju u jedan od oblika sistematskog posmatranja. Novije biografske studije su uglavnom otk lonile te nedostatke. čuje . Starije biografske studije sadrže empirijske podatke ko ji takoñe nemaju pravu naučnu vrednost. vode ih psiholozi koji su pripremljeni za primenu ove metode .. čiji se početak poklapa sa polaskom deteta u školu. o istim fenomenima. Sistematsko posmatranje 25 . Nesistematsko posmatranje U prednaučnom periodu su mahom korišćene metode koje se značajnije ne razlikuju od posma tranja na koje se oslanjamo u svakodnevnom životu. Proučavanje razvoja putem opažanja Neposredna opser vacija razvojnih fenomena u prirodnoj situaciji i beleženje onoga što se vidi. sem što su bile usmerene na posma tranje i beleženje pojava koje su nekim svojim odlikama privukle pažnju posmatrača. jer se tako dobijaju najpotpuniji i najpouzdaniji podaci. U razvojnoj psihologiji introspekcija se ne koristi ili veoma retko koristi sve do školskog uzrasta dece. na jpre u nemogućnosti deteta da opaža samo sebe ali i da uspešno komunicira sa ispitivačem i da verbalno izrazi svoje doživljaje. nema dovoljno relevantnih podataka o uslovima u kojima se pojava odigrala.

zaba vištu ili školi.Kod sistematskog posmatranja je unapred odreñen cilj . Jedna je slobodno posmatranje. objektivno . i uz kon trolisanje uslova u kojima se ponašanje izučava. zapažanja o posmatranoj po javi se beleže sistematski. njime se dobija multidim enzionalna slika individualnog razvoja deteta i otkrivaju problemi koji su drago ceni za kasnije proučavanje. koja sarañuje sa istraživačima). Opservacija se vrši u prirodn im uslovima u trenutku kad se ponašanje spontano javi. njima se dod aju promene u ponašanju i novi dogañaji i uslovi u kojima su se odvijali . opservirani su: sisanje palca. ili za tu svrh u konstruisanim. instrumentima psihološkog istraživanja. Da bi se sve to ostvarilo angažuje se istovremeno više obučenih posmatrača. nervozne navike. uzorku ponašanja koje se prati i korišćenju tehnika za prikupljanje podataka. Ovaj postupak spada u longitudinalne st udije u kojima se prirodno povezuju ponašanje i kontekst. u kojima se unapred odreñuju vremenski ok vir i uzorak zbivanja na koja će posmatrač obratiti pažnju (Leve. koriste se razna tehnička sredstva za registrovan je podataka ili kontrolu uslova. podaci se prikupljaju odabranim. reagovanje učitelja . Pribeleške se vode iz dana u dan. U strukturirane oblike sistematsko g posmatranja razvoja spada metoda kratkih vremenskih uzoraka. Sistematsko posmatranje je pogodno za primenu u razvojnoj psihologiji.predmet i svrha posmatranja . Dnevničke zabel eške spadaju u kategoriju slobodnog posmatranja o kome se beleške vode o svemu što se dešava u razvoju opserviranog deteta.a sve se opisuje u narativnom stilu uz odvajanje ličnih tumačenja. 1980). Biograf je osoba koja je u bliskoj vezi sa detetom. Drugu grupu čine str ukturirana posmatranja. plan kojim se predviñaju postupci i uzorak posmatranja. emocionalni razvoj. Pored potpunih dnevnika o ukupnom razvoju deteta voñene su dnevničke zabeleške koje prate razvoj samo pojedinih psihičkih procesa: razvoj gov ora. senzomotroni razvoj. Deca su posmatrana u kući. Širok je izbo r mesta i pojava koje su opservirane ovom metodom. reagovanje učenika na času. i terakcije ispitanika nego jedinice individual26 . Dužina.uz razdvajanje opisa od tumačenja. Sistematsko posmatranje ima više v arijanti koje se razlikuju po vremenskom okviru u kome se prati ponašanje. živi sa detetom. Sve one se mogu podeliti u dve podvrste. raspored i broj intervala treba da obezbede dobijanje reprezentativnih vremenskih uzoraka za posmatranu pojavu. zatvorenog tipa.češće su praćene socijalne pojave. U ustano vama za ispitivanje dečjeg razvoja pažljivo su projektovani uslovi sa ugrañenim brojni m tehničkim ureñajima za registrovanje dečjeg ponašanja i uslova u kojima se ono prati ( na primer: ugrañena interna televizija za registrovanje i proučavanje aktivnosti dec e u zabavištu ili školi. posebno za rani dečji uzrast. otvorenog tipa. Ima više varijanti ove metode ali je svima zajedničko da se opažanje ispitanika vrši u toku jednoobraznih kratkih vremenskih intervala. prijateljstvo i svañe dece. u kome se registruju sva zbivanja koja se pojave u toku posmatranja.

nog, molekularnog ponašanja. Intervali posmatranja se kreću od 5 sekundi do 20 minut a; najčešći su do 5 minuta. Većina autora rotira redosled opserviranja dece. Kao jedinic e kojima se kvantifikuje pojava koriste se: (a) broj pojava po intervalu posmatr anja, (b) broj intervala u kojima se pojavljuje fenomen, (v) ukupan broj svih po java. Za beleženje opservacija koriste se protokoli sa unapred definisanim kodiran jem pojava. Prvi autori koji su koristili ovaj metod su Olson (Olson, 1929), Gud inaf (Goodenough, 1928), Parten (Parten, 1932). Prednosti ove metode su: sistema tska kontrola putem selekcije pojava koje treba opažati, standardizovan vremenski uzorak i kodifikovanje, što je jednoobrazno i za opservatore i za analitičre; ekonom ična je, s obzirom na vreme i napor koji zahteva; njome se prikuplja dovoljan broj opažanja koji dozvoljava da se pojava pouzdano registruje i interpretira. Nedosta ci su: metoda nije pogodna za pojave koje se retko javljaju; vremenski uzorci mo gu biti kraći ili duži od prirodnog trajanja pojave; vremenski uzorci mogu stvoriti "situacioni vakum", ako "odsecaju" ponašanje od relevantnog konteksta bez koga se ponašanje ne može tumačiti. Kao ilustraciju primene ove metode navodimo rad M. Parten (1932, tabela 1 i slik a 2). Slika 2: Grafički prikaz nalaza M. Parten Dobijena su četiri glavna tipa igre: (1) Solitarna igra - igranje igračkama koje se razlikuju od onih koje koriste deca u blizini; (2) Paralelna igra - nezavisna ig ra meñu drugom decom sa sličnim igračkama; (3) Asocijativna igra - aktivno učestvovanje sa drugom decom uz razmenu igračaka ali još nema podele uloga; (4) Kooperativna igra - igra ima svoj cilj i postoji podela uloga meñu decom Tabela 1: Prikaz istraživanja M. Parten Rad Jedinica vremena Predmet posmatranja Tehnika beleženja Analiza Rezultati 27

Subjekti: 42, stari 2-5 godina. Sredina: zabavište, igra na otvorenom prostoru. Ci lj: Opisati aspekte učešća dece u meñusobnim aktivnostima. Dužina: 1 minut. Trajanje: prosečno 72 jedinice po S u toku 6 meseci. Samo jedna jed inica po S na dan Nivoi društvenog učešća. Ponderi: -3 nezainteresovano ponašanje -2 usamljeno zainteresovan o ponašanje -1 ponašanje posmatrača 1 "paralelna" igra 2 samo pridruženo igranje 3 prava kooperativna igra Obeležavanje znacima nivoa učešća u svakom inervalu od jednog minuta. Verbalan opis opšte aktivnosti i razgovora koje vodi dete. A. Zbir vremenskih jedinica od 1 min. u kojima je došlo do učešća svakog pojedinog nivoa . B. Algebarski zbir proizvoda dobijenih množenjem frekvencije odmerenom težinom na svakom nivou učešća. Promena tipa igre sa uzrastom (od solitarne do kooperativne igre) Odnos kooperat ivne igre sa dobom starosti: r = 0.67. Izmereni rezultat učešća (B) sa: uzrastom: r = 0.61; sa IQ: r = 0.26; dužina boravka u zabavištu: r = 0.12.

Uzimanje uzorka dogañaja bolje osvetljava kontinuitet ponašanja. Autori koji su se o dlučili za ovaj pristup pratili su integralne dogañaje: dečje svañe, dečji govor, agresivn ost, pozdravljanje ili dečje igre. Beleženje se najčešće vrši u pripremljene obrasce sa šifro anim kodiranjem. Prednosti ovog načina rada su slične onima koje su navedene kod met ode kratkih vremenskih uzoraka, a specifične vrednosti postupka su: dogañaj se najpr e u celini posmatra u kontekstu u kome se javlja a potom analizira zabeleženi sadrža j, ispitivanje se može prilagoditi fenomenu koji se spontano javlja samo jednom u relativno dugom vremenskom periodu (Gudinaf je za takva posmatranja edukovala os obe koje žive sa decom). Osnovno ograničenje postupka je što se uzimanjem uzorka dogañaj a razbija širi kontinuitet ponašanja, što je nedostatak i metode kratkih vremenskih uz oraka. Kao primer posmatranja uzorka dogañaja navodimo istraživanje dečjih svaña (uzrast 25 god ina, N = 40) u igrovnoj aktivnosti u zabavištu (Dawe, 1934). Dejv je u svom obrasc u za opserviranje dečje svañe imala sledeće kolone: (1) učesnici (ime, uzrast, pol), (2) trajanje svañe, (3) aktivnost koja prethodi svañi, (4) razlog svañe, (5) uloga učesnika u svañi, (6) način svañanja - prateće verbalne i motorne pojave, (7) ishod svañe, (8) emo cionalna atmosfera posle svañe (dobro raspoloženje / odbojnost). Nalazi: Opservirano je 200 svaña. Svañe su trajale u proseku 24 sekunde, a učestalost je 3-4 svañe na sat. Svañe na igralištu su duže nego u sobi; dečaci se češće svañaju nego devojčice; češće su svañ istog pola, ali se one pre kompromisno završavaju, nego svañe izmeñu učesnika različitog pola. Sa uzrastom se smanjuje učestalost svaña ali se povećava broj osvetničkih ponašanja. Skoro sve svañe su praćene motornim akcijama (samo tri su bile "čisto" verbalne). Najčešći ishod je popuštanje pred jačim. Svañe skoro jednako traju bilo da spontano prestanu il i kad interveniše vaspitač. Deca nakon svañe češće nastavljaju igru u dobrom raspoloženju, ne o što su ozlojeñena (3:1). 28

Eksperimentalna metoda Eksperiment je najpouzdaniji naučni postupak za otkrivanje uzročnih veza meñu pojavama. Eksperimentalna istraživanja su doprinela osamostaljivanj u i razvoju naučne psihologije, koja se za jedan vek diferencirala u veliki broj s amostalnih disciplina. Primena eksperimenta u izučavanju razvoja psihičkog života pose bno je doprinela otkrivanju pravilnosti razvoja i prirode razvojnih promena. Pre dnosti ove metode nad ostalim oblicima ispitivanja su: mogućnost namernog izazivan ja pojave, pa kako su poznati mesto, uslovi i vreme javljanja pojave, posmatrač se unapred priprema za tačno opažanje pojave; mogućnost sistematskog i namernog menjanja uslova u kojima se neka pojava javlja, što je njena suštinska odlika; mogućnost da se pojava izazove više puta uz plansko variranje uslova, sve dok se ne uoče uzroci i k arakteristike promena na ispitivanoj pojavi. Ukratko, eksperiment omogućava da se ostvari kvalitativna, kauzalna i kvantitativna analiza pojave koja se izučava. Gla vni cilj psihološkog eksperimenta je da se ispita da li odreñeni uslov, faktor ili v arijabla deluje na pojavu koja je predmet istraživanja. Pojava koja je predmet isp itivanja naziva se zavisna varijabla ili kriterij varijabla. Uslovi koji se u ek sperimentu namerno, sistematski uvode i menjaju, da bi se proverilo da li i koli ko deluju na zavisnu varijablu, označeni su kao nezavisne varijable ili eksperimen talne varijable. Treba naglasiti da istraživači nastoje da u psihološkom eksperimentu drži pod kontrolom sve druge relevantne faktore, pojave koje se ne uvode u eksperi ment jer one već postoje i moraju se kontrolisati da se ne bi njihov uticaj pripis ao eksperimentalnom faktoru. To su kontrolne varijable, a njihov uticaj se neutr ališe sledećim postupcima: a. izborom slučajnog uzorka, kojim se doprinosi eliminisanj u nesistematskih faktora; b. uvoñenjem kontrolne grupe, čime se neutrališu nesistemats ki faktori jer deluju i na kontrolnu i na eksperimentalnu grupu, a nezavisne var ijable samo na eksperimentalnu, što omogućava da se izdvoji i meri njihov učinak na za visnu varijablu; c. postojeće relevantne faktore držimo konstantnim, ujednačavanjem is pitanika kontrolne i eksperimentalne grupe, po mernim vrednostima kontrolnih var ijabli, čime obezbeñujemo da one ne utiču na utvrñivanje krajnjih rezultata eksperimenta . U nacrtu eksperimenta planiraju se: problem istraživanja - zavisna varijabla, hi poteze, nezavisne varijable, ispitanici, način provoñenja eksperimenta i postupci me renja, 29

kontrola (pomoću paralelnih grupa, rotacijom faktora - kada se izbegava pogreška mer enja zbog uticaja vežbe i umora, statističkim postupcima - analizom kovarijanse). Za visno od mesta gde se izvodi imamo laboratorijski eksperiment i eksperiment u pr irodnim uslovima. Eksperimentalno istraživanje psiholoških pojava ima i svojih ogran ičenja. Iz etičkih razloga ono se ne primenjuje kad može imati štetne posledice po ispit anike. Drugi razlog za ograničenja u primeni može biti taj što se neke psihološke pojave kvalitativno menjaju kad ispitanici znaju da su učesnici eksperimenta (kao što je s lučaj kod ispitivanja emocija). U svim ovim slučajevima istraživači se koriste sistemats kim posmatranjem pojava u prirodnim uslovima javljanja. Primena eksperimenta u r azvojnoj psihologiji od istraživača zahteva da uspešno kontroliše sve relevantne varijab le i promene poveže sa pravim uzrocima. Pored precizne kontrole uticaja sadašnje oko line na razvoj treba odrediti delovanje sazrevanja i prošlog iskustva, istorije ra zvoja. Uslove okoline najlakše je kontrolisati u laboratorijskom eksperimentu. Meñut im, ovi eksperimentalni nalazi ne mogu se generalizovati na ponašanje u prirodnoj situaciji. U tumačenju socijalnog razvoja predškolske dece Masen (Mussen et al., 198 4) uglavnom koristi nalaze neeksperimentalnih metoda ili eksperimenata u prirodn oj situaciji. Sazrevanje je najteže eksperimentalno kontrolisati. Razvojni psiholo zi su pokušali sa uporeñivanjem razvoja identičnih blizanaca koji su ostali u istoj sr edini i koji su rano razdvojeni. Meñutim, kritičari ukazuju da i blizanci koji su ra no razdvojeni i smešteni u različite socijalne sredine imaju jedno isto iskustvo - o ba su odvojena od majke. 30

Slika 3: Oprema za izvoñenje i opservaciju uslovljavanja fetusa (Spelt, 1948) Slika 4: Eksperimentalni kabinet (a) i sistem za registrovanje (b) 31

Slika 5: Eksperimentalna kupola sa jednosmerno providnim staklom (Gesell, 1929) U eksperimentalnom ispitivanju opažanja, na ranom stadiju razvoja, detetu se izlažu vizuelne draži a prati njegova aktivna pažnja, orijentaciona reakcija, promena ritma sisanja, promene u vokalizaciji ili broju otkucaja srca. Slika 6 je ilustracija za "princip razlikovanja" - da umerene promene izazivaju dužu pažnju nego veoma vel ike ili vrlo male promene. Ako se detetu (1;6 g) najpre projektuje slika figure A a zatim izlažu ostale, ono najveću pažnju pokazuje za D a najmanju za E figuru. Slika 6: Ilustracija "principa razlikovanja" (Hopkins, 1976) Eksperiment sa paralelnim grupama se često primenjuje u razvojnoj i pedagoškoj psiho logiji. Pri organizovanju istraživanja ovom metodom najpre se vrši ujednačavanje kontr olne i eksperimentalne grupe kako bi se neutralisalo delovanje nesistemat32

a pratilo delovanje uvedenog eksperimentalnog faktora na zavisnu p romenljivu. osobine ličnosti ili znanje pojedinca. analiz e kovarijanse.Dk čime smo odvojili učinak sazrevanja i drugih nesistematskih varijabli. sistematski odabranih. osetljivost i objektivnost. Psihološki test je merni instrument sastavljen od niza zadataka ili problema. U oba slučaja postupak ispitivanja započinje inic ijalnim ili prethodnim merenjem zavisne varijable u obe grupe (Kp i Ep). Psiholozi u istraživanju koriste standardizovane testove. k oje su podjednako delovale i na kontrolnu i na eksperimentalnu grupu. Statistička obrada podataka započinje utvrñivanjem koliko s u napredovale obe grupe od početnog do završnog ispitivanja: Dk = Kz .skih faktora. Da bi test bio standard izovan merni instrument potrebno je da poseduje merne karakteristike: validnost. tu promenu kod zavisne varijable m ožemo pripisati delovanju eksperimentalnog faktora. Merne karakteristike testa 33 . o tome zaključujemo na osnovu nivoa značajnosti nañenog F . Tehnike psihološkog istraživanja Testovi Testovi su jedna od najrazvijenijih i najčešće ko rišćenih tehnika. nakon t oga se samo u eksperimentalnu grupu uvodi delovanje nezavisne varijable . da ima standardizovano uputstvo za zada vanje i ocenjivanje i norme za vrednovanje dobijenih podataka. na izazvanom u zorku ponašanja.Kp De = Ez Ep Nakon toga "čist" učinak delovanja eksperimentalnog faktora nalazimo kada od pozi tivne razlike eksperimentalne grupe oduzmemo pozitivnu razliku kontrolne grupe: D = De . Ukoliko je nañena pozitivna razlika (D) statistički značajna. pouzdanost. pomoću kojih se na objektivan način. ispituju (mere) sposobnosti.testa. Testove izrañuju sp ecijalizovane institucije angažujući tim stručnjaka koji nakon složene procedure izrade i standardizacije konačnu verziju testa daju za upotrebu.eksper imentalnog faktora. Kontrola nesistematskih faktora se može obezbediti i primenom statističk og postupka .analize kovarijanse. i po završetku tretmana ponovo se vrši naknadno ili završno merenj e kod obe grupe (Kz i Ez). Kod statističke kontrole.

Objektivnost testa je merna karakterist ika koja se odnosi. Nepravilna primena se javlja ako se ne poštuju procedure zadavanj a i/ili ocenjivanja testa. a ne neku drugu.u kom stepen u ispitanik poseduje kvalitet.varijabla najčešće se dokazuje korelacionom analizom. Faktori koji s manjuju preciznost merenja mogu biti u: (a) uzorku ispitanika. na nepristrasnost ocenjivanja. Osetljivost testa zavisi od njegove dužine (broja stavki). U dokazivanju valjanosti polazi se od ciljeva testira nja pa u skladu s tim najčešća su tri načina dokazivanja valjanosti: valjanost sadržaja test znanja treba da bude sastavljen od reprezentativnog uzorka pitanja iz oblas ti koju meri. Psihološka merenja su posrednog karaktera pa se mora proveriti da li test sadrži karakteristike i indikatore varijable koja se njime i stovremeno izaziva i meri. Test je osetljiv ili diskrimin ativan ako njime možemo izmeriti i male postojeće razlike izmeñu ispitanika u osobini koju merimo. Test je manje precizan u merenj u odreñene pojave ako nisu zastupljeni odgovarajući uzorci indikatora varijable i za dataka. analiza stavki testa (ajtem analiza). Sastavljači o svemu ovome m oraju da vode računa i izbegnu "providna" pitanja. Najčešći načini provere pouzdanosti testa su: "retest" model. kvaliteta (težine) zadataka. pre svega. Ispitanici kod testova ličnosti mogu biti skloni da daju "socij alno poželjne" odgovore. Ovo bi bilo odreñenje najužeg značenja objektivnosti . model deljenja testa na dva dela (ko relacija skorova ova dva dela). izračunavanje korelacije uzastopnih merenja.Test je valjan ili validan ako zaista meri onu pojavu (varijablu) koju njime želim o da merimo. Šire značenje se odnosi na podudarnost sudova koje 34 . Test je objektivan ako njime dobijeni rezultati zavise isključivo od ispitanika. Pouzdanost testa odnosi se na stepen preciznosti meren ja jedne varijable pomoću odgovarajućeg testa. odn os test . kod alternativnih izbora Da/Ne (Tačno/Netačno) nañena je sklono st ispitanika da biraju više potvrdan ili odrečan odgovor. (b) testu i (v) n ačinu primene testa. a za proveru koliko ra zličiti testovi mere istu osobinu psiholozi su konstruisali i koriste poseban post upak . prediktivna (kriterijum) valjanost . a ne od instrumenta ili ispitivača koji ga primenjuje. osobinu (construct) koju test izaziva i meri. pitanja. hipotetička ili dijagnostička valjanost . Test je pouzdan ili relijabilan ako u zastopna merenja istim testom na istom uzorku daju isti rezultat. na poslu).da li postoji značajna povezano st izmeñu uspeha (rezultata) na testu i kriterijuma uspešnog obavljanja neke aktivno sti (uspeha u školi. model dva paralelna testa i povezanosti njihovih rezultata. načina ocenjivanja rešenja.faktorsku analizu.

(O testovima znanja. Individualn i testovi se obično koriste za ispitivanje mlañe dece. Meñutim. Prema predmetu ispitivanja testovi se dele na: tes tove sposobnosti. psihološku karakteristiku koj u ispituje i proceduru zadavanja i ocenjivanja testa. Testovi zn anja mere nivo znanja ili veština stečenih u okviru pojedinih oblasti. Veliki broj testova koji mere intelektualne sposobnosti konstruisan je u psihološkim centrima gde su nastale pojedine teorije o strukturi intelektualnih s posobnosti. U skladu sa tim shvatanjima sastavljene su baterije testova koje mer e pojedine sposobnosti.ako se individualni rezultat ocenjuje prema u napred postavljenom kriterijumu (traženom nivou uspešnosti). testove ličnosti. Pogodniji su za postavljanje dijagnoze o ispitaniku jer je ispitivač u stalnom kontaktu sa njim i može da opaža i n jegovo ponašanje. za njihovu primenu potrebna je stručnost i iskustvo ispitiv ača. kriterijski . Na osnovu njihovih nalaza vrši se procena da li je dete spremno (zrelo) da poñe u osno vnu školu ili da se uključi na neki sledeći nivo školovanja. testove gotovosti ili spremnos ti. njihovim odlikama i načinu izrade i primene videti u pedagoškoj psihologiji). 35 .donosimo na osnovu mera na testu sa stvarnom psihološkom karakteristikom ispitanik a koju merimo. a meñu njima testovi za merenje intelig encije. Testovi gotovosti ili spremnosti su kombinacija testova sposobnosti i znanja. Oni se mogu razvrstavati po varijablama koje mere i po način u kako su konstruisani (od inventara ličnosti do projektivnih testova). Mogu biti nor mativni . Ispitivač mora dobro da poznaje psihologiju ličnosti. Prema broju ispitanika koji ma se zadaju testove delimo na: individualne testove grupne testove. ispod proseka ili i znad proseka grupe).ako se individualni rezultat ocenjuje na osnovu uspeha grupe u kojoj j e ispitanik. što čini individualni rezultat relativnim (prosečnim. pa ocenjivanje pojedinc a ne zavisi od rezultata drugih već od toga da li je dostigao kriterijum ili nije. Vrste testova Klasifikacije se prave na osnovu velikog broja kriterijuma pa se može navesti i ve liki broj kategorija testova. Najrazvijeniji su testovi sposobnosti. testove znanja. Testovi ličnosti služe za otkrivanje i merenje pojedinih oso bina ili crta ličnosti.

razlikama istorije razvoja pojedinaca. Sistem pitanja sastavlja se po odreñenim princ ipima. Prognostička validnost je veća ako se može imati uvid u integrisanost svojstava ličnosti. Ostale kriterijume podele samo navodimo: testovi brzine . ali primenlj ivi tek kod starije dece. zatvorenog i kombinovano g tipa.neverbalni testovi testovi sa predloženim izborom odgovora . Prednost je što se rela tivno brzo i objektivno mogu utvrditi odlike merenih karakteristika.subjektivni testovi (samoocene) strukturirani testovi . Zato se obično pre konačne verzije upitnika vrše probna ispitivanja i korig ovanje pitanja. zato se često koriste u naučnim istraživa njima. Meñutim. Bitno je da pitanja budu ja sno formulisana. Meñutim. ekonomičniji.nestrukturirani testovi testovi pap ir-olovka . da ne zadiru u intimni život i spitanika. 36 . Pitanja u upitniku mogu biti otvorenog. Upitnik Upitnik je tehnika psihološkog istraživanja u kojoj se pitanja i odgovori daju pismeno. pa zato taj posao zahteva stručnost i iskustvo. Najčešće se koriste za odreñivanje dečje gotovosti za pola zak u školu.k oje imaju prognostičku validnost. nedvosmislena.koji su u stanju samostalno da rade. Testovi mere samo uzorak aktivno sti na osnovu čega se procenjuje svojstvo. nego se njeno ispoljavanje menja u zavisnosti od interakc ije sa drugim svojstvima ličnosti.Grupni testovi su standardizovanog uputstva za primenu. uzrasnim odlikama ispitanika.testovi izvoñenja testovi učinka .testovi tipične aktivnosti testovi prod ukcije . realna karakteristika ne samo da može biti kompleksnija. polnim razlikama. Og raničenja testova su u tome što njima merimo svojstva pojedinca koja su podložna utica ju raznih faktora: situaciji testiranja. merama sposobnosti. da nisu sugestivna.t estovi sa slobodnim odgovorima objektivni testovi (spoljnje ocene) . znanja ili osobina ličnosti . adolescenata i odraslih . Rezultati t estiranja su izraženi skorovima. jer od stepena integrisanosti zavisi kompeten tnost i uspešnost ličnosti.testovi snage verbalni testovi . pri analizi školske uspešnosti. i testovi imaju svoje vrednosti i ograničenja. za potrebe profesionalne orijentacije.testovi procesa Vrednosti testova Pri ocenjivanju vrednosti testova stručnjaci se slažu da su oni pouzdaniji u odreñivan ju svojstava pojedinca od običnog posmatranja.

kodirane alternative odgovora. U prvom slučaju ispitani k treba da pruži uslugu naučniku da doñe do podataka. Kod pitanja zatvorenog tipa predviñeni su odgovori i od ispitanika se traži da izabere jedan koji je najpri bližniji njegovom stavu. Pogodan je za statističku obradu.karakteristika uzrasta i same tehnike . Tehnika upitnika se koristi pri sastavljanju testova ličnosti i li u anketiranju. Intervjuista mora da ovlada veštinom uspostavljanja i održavanja bli37 . Strukturirani in tervju ima unapred pripremljena pitanja. aspiracija i strahov anja . istraživanjima stavova i vrednosti. U odnosu na upitnik prednost intervjua je što pruža uvid da li je dete razumelo pitanje i što intervjuista može bolje da kontroliše sadržaj i redosled pitanja. ispitivač može da registruje i neverbalne reakcije ispi tanika. savetovanja. Iskusni istraživači probna ispitivanja vrše sa upitnikom u kome su pitanja otvorenog tipa.o d čega i zavisi način motivisanja subjekta i voñenja razgovora. pripreml jene obrasce za beleženje odgovora. Intervju Intervju je istraživačka tehnika u kojoj se usmerenim raz govorom prikupljaju informacije u svrhu naučne analize. Prednost intervjua je što . Nestrukturirani intervju se vodi kao slobodan razgovor. dopiše odgovor. U poreñenju sa upitnikom intervju zahteva više vremena i manje je ekonomična t ehnika. pa od dobijenih odgovora sastavljaju odgovore za pitanj a zatvorenog tipa. U zavisnosti od stepena usmeravanja razgovora intervju može biti nestrukturiran i strukturiran. save t. u prisn oj atmosferi. Za uspešno voñenje intervjua potrebno je solidno poznavanje razvojne psiholo gije . Prednost ovog tipa upitnika je što je lakši za statističku obra du ali se njime manje saznaje o ispitivanoj pojavi. Kod upitnika ispitanik može najpre da pročita sva pitanja. u drugom ispitanik traži pomoć. Ovaj oblik je pogodniji za klinički rad nego za prikupljanje podataka u naučnom istraživanju. dijagnoze . pored odgovora na pitanja. tako dobijeni podaci se teže obrañuju. Kombinovana pitanja sadrže pon uñene odgovore ali i mogućnost da ispitanik. pa da zatim odgovori na početna pitanja budu pod uticajem sadržaja kasnijih pitanja.kako voñenja tako i registrovanja r azgovora i ponašanja. Int ervju je često korišćena tehnika za prikupljanje podataka u razvojnoj psihologiji: u s tudijama razvoja pojmova.što mu je i osnovna prednost u poreñenju sa posmatranjem kome ovi fenomeni ni su dostupni. ako ne prihvati ni jednu ponuñenu alterna tivu. Kod njih se dobijaju kvalitetniji podaci o ispitivanoj pojavi ali su složenija z a obradu jer su odgovori raznovrsni i teže se klasifikuju.Kod pitanja otvorenog tipa ispitaniku je ostavljena mogućnost da slobodno odgovori . Meñutim. ali ne ostvaru je prisan kontakt sa ispitanikom i njime se doznaje samo ono što je planirano.

lišće je pravi. : Zašto? D. : Kakve to veze ima? D. : Kako lišće to čini? D. Listovi su veliki i u njima je n 38 . svrhu i trajanje razgovora. : Je l znaš šta je senka? D. da razume pitanje i saopšti svoj odgovor. postupci k ojima se pridobija ispitanik za saradnju menjaju se sa uzrastom. za intervju treba sistematska priprema a sam pristup zavisi od pro blema i uzrasta ispitanika.: Zato što je dan spolja. Za uspešan intervju važna je i fizička situ acija . U intervjuu je važno da dete slobodno govori i da se to što ve rnije registruje. mada ima uspešnih intervjua i sa mlañom decom.: Da. poverljivost sadržaja. P. Meñutim. i verbalno i neverbalno. P. Pijažeova klinička metoda je kombinacija intervjua i ek sperimenta. da dete može uspešno verbalno da komunicira. Primer: razgovor Pijažea sa dečakom (5 g) na temu "Šta pravi senku?" P. Od kog uzrasta deca mogu uspešno da učestvuju u istraživačkom intervjuu? Razvojni psiholozi najviše vode računa o dostignutom razvoju dečjeg govora. To je pristup u kome se pitanja formulišu prema nivou razvoja dece.: Zato što je unu tra u lišću noć. Ispitivač sledi dečje inicijative u razgovoru i krajnji cilj mu je da što više otkrije o psihičkoj pojavi koja je predmet ispitivanja. P. opisom i tumačenjem slika ili dovršavanjem priča i rečenica. može li slobodno da se odvija razgo vor. Za uspešan i ntervju važno je da u prvom kontaktu situacija bude jasno definisana. Na jpre se posmatra dečja spontana aktivnost da bi se procenio taj nivo i formulisala pitanja za intervju.: Zato što je na drvetu mnogo lišća. U razvojnoj psihologiji su poznate brojne adaptacije tehnike intervjua uvoñenjem igrovne aktivnosti i igračaka. gde je smešten. : Zašto postoji senka ispod drveta? D . : Zašto? D. P. ispod drveća. pravi ih drveće.: To pravi senku. Psiholozi ukazuju da je taj nivo dostig nut na uzrastu 5-6 godine. P. ulogu. Školskom detetu intervjuista najpre razjašnjava svoj identitet.kako je ispitanik dočekan.: Zato ljikavo. U radu sa predškolskom decom uobiča jeno je da se intervju predstavi kao igra.ske komunikacije sa ispitanikom koja obezbeñuje validne podatke. Ukratko.

nema srednjih vrednosti. Primeri skala procene Verbalna skala /Izvod iz skale interesovanja/ Uputstvo: Pr očitaj reči iz datog popisa i za svaku reč navedi kakav utisak ona u tebi ostavlja (za svaku reč zaokruži jedan od ponuñenih odgovora): 1. smera i intenziteta stavova. Izvori pogrešaka u (pr)ocenjivanju Halo-efekat . Ova tehnika se upotrebljava kada je u ispitivanju potrebno razvrstavanje po kategorijama.d a poznaje ono što procenjuje. 89) Skale procene Skala procene je tehnika koja se može odrediti kao psihološka lestvica u kojoj je čovek "instrument" merenja. Pogreška blizine . a u slaboj grupi snižen. jaku neprijatnost 39 . posle bolje grupe slabija se strožije procenjuje i obrnuto.(Prema Dž. Tarner. Prilagoñavanje kriterijuma uzor ku . Primenjuju se tako što ocenjivač označava mesto na skali koje ocenjivanom pojedincu (osobini) pripada. Pogreška kontrasta .(ne)povoljnija procena posle izrazito dobrog ili lošeg prethodnika.se javlja kada procenjivač misli da su neke osobine ili ponašanja logički povezani pa ih zato isto i procenjuje. Lična jedn ačina . Kada se p relazi iz jedne u drugu grupu deluje pogreška koju zovemo "nivo adaptacije". centralna tendencija .javlja se kod procenjiva nja više osobina na skali. Skale mogu biti: verbalne. stepena pogodnosti ili sposobnosti pojedinca za neki posao. i uvežban . "Lo gička" greška . Pogreške u procenjivanju mogu se ublažiti uvoñenjem više nezavisnih procenjivača. S kale se koriste radi procene karakteristika ličnosti. što dovodi do pogrešne generalizacije pri donošenju ocene. pa su veće korelacije za bliže osobine. (v) biranje samo niskih i visokih ocena na skali. (b) biranje sredine skale.u jakoj grupi kriterijum procene je povišen. uvežbavanj em procenjivača i konstruisanjem kvalitetnih skala procene.o inferiornost i ili superiornosti ispitanika različitog pola ili etničke pripadnosti u ispitivanim osobinama.tendencija pri (pr)ocenjivanju il i donošenju mišljenja da se bude pod uticajem jedne druge karakteristike ili opšteg ut iska o toj ličnosti.da je osetljiv u razlikovanju manifestacij a osobina i ponašanja i da poznaje moguće izvore grešaka u procenjivanju. 1979 str.konstantna pogreška pri (pr)ocenjivanju koja se javlja u tri glavna oblika: (a) procenjivač je strog ili blag. procena prethodne osobine neopravdano utiče na sličnu proce nu sledeće. numeričke i grafičke. Predrasude . Predmet procene mogu biti tuñe i vlastite os obine. za označavanje estets kih preferencija i u školskom ocenjivanju. Procenjivač treba da bude kompetentan .

na primer.veoma marljiv. U obradi podataka.veoma lenj. a po tri levo i desno opi suju polarizovan gradijent odnosa.2. Na primer: procenjuje se značenje pojma "učtiv". Semantički diferencijal je bi polarna skala. jer taj izbor treba da obe zbedi reprezentativan uzorak kognitivnih. aktivitet (brzina reakcije. (Ispitanik na numeričkoj skali svoju procenu iskazuje zaokruživa njem broja. i pridevsku skalu koja najčešće ima sedam stupnjeva od kojih je srednji neutralan. izvesnu prijatnost 5. da bi se prikazao višedimenzi onalni semantički prostor. To znači višedimenzionalnost pojma se ispituj e preko brižljivo odabrane pridevske skale. intenzitet (sn aga). prema procenjivanom pojmu.čime se beleži intenzitet njegovog odnosa: kognitivnog. procenjuje marljivost numerička sk ala (a) može biti u rasponu 0 (veoma lenj) do 10 (veoma marljiv) a grafička skala (b ) na početnoj levoj strani označava da je ispitanik . Ako se. izbora). a na grafičkoj skali stavlja znak H) (a) (b) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Veoma lenj Veoma marljiv Ozgud (Osgood. Otuda je i osnovni metodološki problem u izboru prideva od kojih se prave polarizovane skale. afektivnog ili konativnog. Navodimo primer grafičkog prikaza procene dva pojma: 40 . ravnodušnost ili neodlučnost 4. konativnih i afektivnih odnosa prema p ojmu koji je predmet ispitivanja. koristi se trodimenzionalni koordinantni sistem na kome se prikazuju tri semantičke diferencijacije: evaluacija (procena). Ona ispitaniku nudi pojam. izvesnu neprijatnost 3. a na krajnjoj desn oj . koja služi da značenje odreñenog pojma diferencira od drugih pojmova. 1952) je predložio skalu za proučavanje višedimenzionalnosti značenja poj ma. zbog toga je ovaj merni instrument nazvao semantički diferencijal. simbolički sadržaj. deo bipolarne skale ima sledeći izgle d: aktivan 3 2 1 0 1 2 3 pasivan hladan 3 2 1 0 1 2 3 topao Ispitanik kod svake pridevske skale označava svoj izbor a ispitivač meri brzinu donoše nja odluke . jak u prijatnost 16 17 Muzika Matematika 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Numerička i grafička skala Kod numeričke skale procenjivač bira broj kojim će označiti proce njivano svojstvo ispitanika.

Predno sti i ograničenja ankete povezane su sa tehnikom koja se koristi u njoj za prikupl janje podataka . nalazi za pojam "revnostan") B grupa (N = 20.a to su upitnik. o čijim vrednostima je već rečeno. 41 . Anketa se najčešće upotrebljava za ispitivanje javnog mnjenja. onda se dobijen i rezultati mogu generalizovati kao podaci koji važe za celu populaciju kojoj prip ada uzorak anketiranih. nastavnicima. Anketa treba da bude izvedena po utvrñenim princi pima jer samo tada može imati naučnu vrednost. 1963 str. Sociometrijski postupak Sociometrijska tehnika se koristi za ispitiva nje dinamike i strukture male grupe. Anketa je ekonomična tehnika jer se pod aci prikupljaju na uzorku. Meñutim. u uslovima u kojima žive i uče. Sociometrijski kriterij na kome se zasnivaj u izbori i odbijanja je zajedničko učešće u nekoj od osnovnih aktivnosti grupe. mogu se i spitivati stavovi učenika o školi. Ona se zasniva na dva glavna odnosa meñu poje dincima u grupi: izboru i odbijanju. ako se poštuju principi biranja uzorka. radi prikupljanja podataka. u razvojnoj i pedagoškoj psihologiji pomoću ove tehnike može se saznati o soci odemografskim karakteristikama ispitanika. Ozgud. intervju ili skala procene. Njime se ispitanici motivišu da daju iskrene odgovore. intervjua ili skale procene na izabranom uzorku ispitanika. kvalitetu udžbenika i nastave. 682) Anketa Kada u istraživanju koristimo tehnike upitnika.A grupa (N = 20. nalazi za pojam " vatren") (Prema: Č. tada kao istraživačku t ehniku primenjujemo anketiranje.

(b) unutargrupne odnose.Slika 7: Sociogram Nakon prikupljanja podataka sociometrijski materijal se sreñuje. Na njemu je svaki član g rupe označen brojem a izbori su ucrtani strelicama. Sociometrijski postupak se u razvojnoj psihologiji standardno upotrebljava je r se pokazalo da je jednostavan za primenu a pruža veoma korisne podatke. U matrici se sa označavaju izbori a sa odbijanja. Nañena je i povezanost podataka socio metrije sa nekoliko drugih važnih dimenzija grupnih procesa: razvojem moralnosti. uspešnošću i sklopom komunikacije u grupi. i to se unosi za svakog člana grupe . u kojoj se sa leve strane (u redovima) nalaze is pisana imena svih učesnika grupe. Postupak se koristi za praktične i naučnoistraživačke ciljev e. Drugi način sreñivanja podataka je izrada sociometrijske matrice. a u kolonama su redni brojevi tih članova grupe. Moreno) dv adesetih godina ovoga veka. 42 . Provere pokazuju da se njime dobijaju pouzdane mere. Sociometrijski postupa k je prvi primenio austrijsko-američki psihijatar i psiholog Moreno (J. (v) stepen integrisanosti ili kohezivnosti grupe.u vidu sociograma (slika 7). Treći način prikazivanja dobijenih rezultata su sociometrijski indeksi koji pokazu ju: (a) socijalni status ili prihvatljivost pojedinca u grupi. dobijeni rezultat i se mogu prikazati grafički .

1921). Drugi postupak. posebno perceptivnih procesa. koje je kao tehniku uveo švajcarski psihijatar Roršah (Rorsch ach. Sadrži 30 slika različitog sadržaja i st epena nejasnosti. težnje.od subjekta se traži da na osn ovu slika sastavi priču. Suština postupka je da se ispitaniku daje nedovoljno strukturiran materijal i od njega s e zahteva da ga dovrši ili tumači. od kojih je jedna. Urañeni su posebni priručnici i norme za upotrebu ovog testa u radu sa decom. Slika 8: Jedna od mrlja iz Roršahovog testa Roršahov test se sastoji od deset slika (kartona) simetričnih mrlja od mastila. On spada u tehniku sastavljanja .Projektivne tehnike Projektivni postupci koriste se za otkrivanje i tumačenje kara kterističnih načina ponašanja jedne ličnosti. 1935). Kroz formu i sadržaj priče otkriva osnovne elemente svoje lično sti. go dina. Od brojnih projektivnih tehnika najpozna tije su Roršahove mrlje. To je osnova za kategorizaciju i tu mačenje odgovora. koji se često koristi. Tako će se svojstv a ličnosti ispoljiti u njenim odgovorima. 1952). Očekuje se da će ispitanici sasvim spontano u svoje t umačenje projektovati želje. To j e asocijativna tehnika u kojoj se od subjekta traži da pogleda sliku mrlje i kaže šta vidi na njoj. Primena instrumenta u radu sa decom povezana je sa nivoom razvoj a ispitanika. i kao donja granica pominje se 3. Ispitivač doslovno beleži izjavu i nastavlja sa pokazivanjem ostalih m rlja. njenih stavova. shvatanja i osobine. Nakon toga sledi ispitivanje subjekta da se dobiju podaci za skorovanje lo kacije. 43 . motiva ili dinamičkih crta na osnovu njenih odgovora/ponašanja koje izazivaju projektivni materijali. je TAT (Test tematske apercepcije) koji je sastavio američki psiholog Mari (Murray. kao ilustracija prikazana na slici 8. lična stanja. O vrednostima podataka prikupljenih pomoću TAT urañene su brojne studije (Lindz ey. determinante i sadržaja datih u opisu.

U ispitivanju dece koriste se igra. Konstruisan je i poseban dečji test apercepcije CAT (The children s apperception test. Bellac. crteži i umetničke tvorevine ili projektivni materijali subjekata. pa je potr ebno ogromno iskustvo za izvoñenje generalizacija. Analiza sadržaja An aliza sadržaja je tehnika za izučavanje raznih verbalnih i neverbalnih simboličkih mat erijala radi izdvajanja i shvatanja njihovog sistema značenja . Autor je pošao od uverenja de je d eci lakše da se identifikuju sa životinjama nego sa osobama. Glavno ograničenje ovog postupka je da on zahteva visoku st ručnost i specijalizaciju onoga ko ga primenjuje. se najčešće usmeravaju ka otkrivanju: karakteristike stvaraoca sadržaja (autora knjige ili subjekta u projektivnoj tehn ici). Pored višegodišnje obuke i prakse p otrebna je i "analizovana ličnost". koriste se tehnike svrstavanja ili izbora. kroz spontano tumačenje pr ojektivnog materijala. pr iča ili slika. To zahteva i obrada projektivnih podataka ispitanika za čije tumačenje nema standardizovanog ocenjivanja. koje poruke on sadrži. Pri tome se odreñuju i ciljevi analize. analiza sadržaja otkriva često i svojstva onih kojima su poruke namenjene. pažnju istraživača privlače i razni drugi produkti: filmski i video ma terijali. Oni karakteristika materijala. Projektivni postupci su brojni: tehnike dopunjavanja najčešće zahtevaju od ispitanika dopunjavanje rečenica. stručnjak koji može da interpretira projektivni ma terijal ispitanika bez ličnog angažovanja i projektovanja u njemu. 44 . koji se sastoji od deset slika na kojima se prikazuju životinje. koji traži od subjekta da od fotografija rasporeñenih u šest nizova s a po osam slika . korespondencija. Iskusn i istraživači brižljivo analiziraju sadržinsku i formalnu osnovu materijala pri izboru p ostupka i kategorija kojima će se služiti. 1954). dnevničke zabeleške. Najsložen iji i najvažniji je pripremni deo analize: (a) izbor reprezentativnog uzorka sadržaj a za analizu. ili samo podatke kako ih autor vidi. meñu kojima je najpoznatij i Sondijev test. Vrednost projektivnih tehnika je u tome što se p omoću njih mogu dobiti podaci o ličnosti indirektnim putem. crtanje i bojenje kao ekspresivne tehnike u kojima se kombinuju dijagnostičke i terapijske odlike. (b) odreñivanje kategorija za klasifikaciju i kvantifikaciju. škols ka dokumentacija. Predmet an alize mogu biti pisani materijali: knjige.Urañene su i modifikacije testa za rad sa decom.poruke.u svakom nizu svede svoj izbor na dve slike: jednu sliku koja mu se najviše dopada i drugu sliku koja mu se najmanje dopada.

po potrebi. Za prikupljanje podataka koriste se. Pri tome se uzimaju svi važni podaci o učeniku i njegovoj okolini. Da bi to bilo sistematično i jednoobrazno. koje se izvode na osnovu kvantitativnih i kvalitativn ih kriterijuma. teme . sažeto dati. Ogr aničenje ovakvog prikupljanja podataka je pojava halo-efekta. jedinice sadržaja i kategorije sadržaja . obično se daju priručnici koji sadrže pregled psi holoških karakteristika učenika školskog uzrasta i uputstvo za praćenje učenika. koji deo sadržaja se uzima u toku su kcesivne analize. Meñutim. Pošto je predviñeno da se kumulativni karton vodi od početka do kraja školovanja učen ika. nastavnicima.počinje stvarna analiza sadržaja koji je predmet ispitivanja. Kao kategorije za klas ifikaciju sadržaja odreñuju se: jedinica analize. Kumulativni kar ton Kumulativni karton se formira od podataka prikupljenih longitudinalnim postu pkom i predviñen je da bude zvanični školski dokument o istoriji obrazovanja jednog učen ika. onda u njemu treba da se nañu. selektivne usmerenos ti da se objasni "slučaj". uspeh učenika u školi. Istorija sluča ja Ova tehnika se razvila u kliničkoj praksi i služi za prikupljanje podataka o razn im slučajevima koji odstupaju od normalnog ponašanja. razne tehnike psihološkog ispitivanja. U tu svrhu se vodi razgovor sa samim učenikom. zd stveno stanje učenika. Za razliku od istorije slučaja kumulativni karton ili dosje vodi se za sve učen ike.koje su logička osnova a nalize. jedinice sadržaja.Kod analize udžbenika često se otkriva da pisac ne poznaje dovoljno karakteristike uče nika kome su poruke namenjene. 45 . samo najvažniji podaci o toku razvoja . Kumulativni karton obično ima sledeći sadržaj: opšti podaci o učeniku i porodici učenika. vrednost ovog postupka. I u školskoj praksi služi za priku pljanje podataka o učeniku koji ima teškoća u učenju i prilagoñavanju. na primer. ideje. značajno se mogu razlikovati rečnik udžbenik a od pasivnog i aktivnog rečnika učenika koji koriste knjigu. jer nakon učitelja karton preuzimaju dr ugi nastavnici u starijim razredima. i kad se dodaju i ovi podaci o detetu oni mogu samo povećati praktičnu. njegovim roditeljima. ali ne i naučnu. Pri tome se bliže upoznaje kako sadašnje stanje tako i istorija razvoja deteta. lekarom i stručnim saradnicima u školi. podaci psiholoških ispitivanja. Tek kad se utvrde jedinice analize. voñenje i k orišćenje kumulativnog kartona. kategorije sadržaja. simboli.

a podaci se mahom koriste za potrebe savetovanja i profesiona lnog usmeravanja učenika. teži da se istakne u drugim aktivnostima u kojima njegovi nedostaci ne dolaze do izražaja ZDRAVSTEVENO STANJE Opšte zdravstveno stanje 46 pr . sklonosti i interesovanja učenika. Navodimo primer jednog kumulativnog kartona ili dosjea učenika str. traži naročito te aktivnosti i teži da postigne što bolje rezultate u njima. specifične sposobnosti. 25-36) (prema: Đ.teškoće u prilagoñavanju. 2. sionalna interesovanja učenika. Đurić. ako se sistematski vodi omogućava upoznavanje i ndividualnog razvoja pojedinih učenika i time stvara preduslov za individualizovan pristup u vaspitnoobrazovnom radu i usmeravanju razvoja. 3. p ovlači se iz aktivnosti u kojima dolaze do izražaja njegovi nedostaci. I za ovaj postupak psiholozi ukazuju da ima samo praktičnu vrednost u radu sa učenicima u školi. U kumulativni karton se unose značajniji dogañaji iz ško lskog života deteta. 1994 OPŠTI PODACI Prezime i ime učenika Škola i razred Mesto i datum roñenja Mesto i adresa s tanovanja Član Majka Otac Sestra Brat Prezime i ime PODACI O ČLANOVIMA PORODICE Godi na Školska Zdravstveno Zanimanje roñenja sprema stanje Promene u porodici PORODIČNA SREDINA Opšte porodične prilike: Odnos roditelja prema učeniku: FIZIČKI RAZVOJ O pšta telesna razvijenost: Telesne mane i nedostaci: Reagovanje na nedostatke: 1.

usamljuje se. nepoverljiv. 3. pasivno prihvata predloge drug ih. tačno. lako nalazi prijatelje. brzo i samostalno pronalazi rešenje. mirno i teži da ga prevaziñe. 3. oduševljava se njime. ne snalazi se. 2. Kako učenik reaguje n a neuspeh: 1. bojažljiv je. rezervisan je. mehanički naučeno. rado se prihvata posla . negativno se odnosi prema radu. ne potčinjava se ko lektivu. 2. ne učestvuje u radnim akcijama. ne reaguje na neuspe h. 3. aktivno deluje u organizovanju rada. 2. nema mnogo drugova. oponira. potrebna mu je pomoć. neuspeh podno si. 3. bez razumevanja. druželjubiv je. Kako izlaže naučeno gradivo: 1. REZULTATI PSIHOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA Rezul tate unosi školski psiholog: INTERESOVANJE UČENIKA Koji školski predmeti naročito interesuju učenika i kakav uspeh po stiže u njima: U kojim slobodnim aktivnostima učestvuje učenik i kakav uspeh postiže u njima: Koje profesije naročito interesuju učenika: 47 . 3. savest an je. lako se obeshrabri. svojim rečima. gubi poverenje u sebe. 2. nedruželjubiv je.PONAŠANJE UČENIKA U RAZLIČITIM SITUACIJAMA Odnos prema radu: 1. daje predloge. u radu učestvuje ali ga rad ne oduševljava. očajava. sa razumevanjem. 2. indiferentan je. pogrešno . teži da se istakne i nareñuje drugima. omiljen je i prihvaćen od drugova. manje-više. agresivan. Odnos prema drugovima: 1. iz vlači se. bez sistema. potrebno mu je dugo vremena dok se ne snañe. zbrkano. Kako se učenik snalazi u novoj situaciji: 1. izbegava društvo.

PEDAGOŠKE MERE PREDUZETE PREMA UČENIKU I SARADNJA SA RODITELJIMA OPŠTI USPEH UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI II razred III razred IV razred VI razred VII razr ed VIII razred OPŠTI USPEH U SREDNJOJ ŠKOLI I razred II razred III razred IV razred Da li je učenik ponavljao neki razred? I razred V razred OPŠTE MIŠLJENJE NASTAVNIKA O UČENIKU Na kraju IV razreda osnovne škole: Na kraju osnovnog obrazovanja: ANEGDOTSKI KARTON Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: 48 .

Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Prezime i ime Datum: NASTAVNICI KOJI SU VODILI DOSJE Datum početDatum prestanŠkola ka praćenja ka pr aćenja 49 .

i nastaju kroz proces sazrevanja il i maturacije. da na ovaj način vode izgradnji sve celovitije povezani h struktura koje funkcionišu u skladu sa svojim specifičnim zakonitostima. tako da svaka generacija zna više od prethodne. da su kvantitativne i kvalitativne prirode. uzrast ne uzrokuje promene već je procesima sazrevanja i psihičkim procesima potrebno vreme da se poja ve.dok kod ljudi na ontogenetski razvoj utiče ne samo biološki plan i individualno iskustvo već bitnu ulogu ima usvajanje socijalnog iskustva (interiori zacija). Najsavršenije promene su se dogodile u nervnom sist emu. Raz vojna psihologija treba da odgovori na pitanja KOJE i KADA se javljaju psihičke po jave i ponašanja. KAKO se odvija proces razvoja i ZAŠTO se na odreñenom uzrastu pojavl juju ti psihički fenomeni i ponašanja.što je otvorilo čoveku "put civiliza cije" i razvoj osobene psihološke konstitucije i ponašanja.POJAM. Razvoj je ona vrsta promena za koje je karakteristično: da su značajno povezane sa protokom vremena. ču vanja i prenošenja iskustva sledećim generacijama . "Dete je animal educandu m . koje su dovele do mogućnosti stvaranja i upotrebe simbola. ČINIOCI I ZAKONITOSTI RAZVOJA Pojam razvoja Razvoj se u najširem smislu reči shvata kao promena u karakteristikama organizma i ponašanja . gde svaka jedinka razvija svoj bio loški repertoar i svaka generacija počinje "od početka" i stiče individualno iskustvo pu tem adaptacije . Filogenets ki razvoj je ljudsku vrstu doveo do specijalizacije organske osnove za prilagodl jiv i fleksibilan način ponašanja. manifestuju se u vidu napredovan ja. 1992). posebno korteksu. da ovi pr ocesi razvoja vode izgradnji sve bolje ravnoteže i efikasnosti funkcionisanja. da bi dete razvilo simboličke sposobnosti i sve druge pot encijale ljudske vrste ono mora od početka i stalno da uči. (nazadovanje je patogeneza).biće koje ne samo da može. Pri tome ona traga za (ne)povoljnim uslovi50 . da vode sve većoj diferencijaciji i sve fleksibil nijoj integraciji sistema. koje se fiksira i kumulira u proizvodima materijalne i duhovne kulture (eksteriorizacija). već mora da uči i da se vaspitava kako bi realizovalo svo je potencijale ljudskog bića" (Schmidt. Otuda razvoj čoveka čine promene u karakteristikama organizma i ponašanju koje su uslovljene genetskim planom.kroz proces socijalizacije. i uslovima (ne)prikladne okoline i uz prisustvo i prenošenje ljudsko g socijalnog iskustva . Meñutim.i vrste (filogeneza) i pojedinca (ontogeneza). Kod ljudske vrste ontoge netski razvoj je bitno drugačiji od životinjskog.

.a kriterijum za poreñenje je očekivani stepen r azvijenosti koji je karakterističan za taj uzrast. početak uspravnog hoda ne može ubrzati uvežbavanjem.zakonitosti psihičkog razvoja. Frojd smatra da je zr elost prevladavanje konflikta koji su karakteristični za dečji period a dostizanje f ormi socijalizovanog ponašanja kojim se uspostavljaju efikasni odnosi sa drugima. za Kolbergovu teoriju razvoja moralnosti to je ovlada vanje postkonvencionalnim. U tom smislu se govori i o zrelosti deteta predškolskog uzra sta ili deteta mlañeg školskog uzrasta . Zrelost kao najsavršeniji obl ik ponašanja Autori koji govore o stadijalnosti razvoja zrelost shvataju kao najsa vršeniji oblik ponašanja kojim se završava dobro usmeren razvojni proces. Zrelost kao pri premljenost ili gotovost Pripremljenost ili gotovost uključuje sazrevanje i potreb no iskustvo. . na pri mer. Biološka zrelost organizma Psihički razvoj je uslovljen fizičkim razvojem pa su učenje i vežbanje najdelotvorniji ako zap očnu u trenutku biološke zrelosti organizma. .odreñivanje pojma zrelosti. jer su značajni kako za objašnjenje razvoja tako i za vaspitno-o brazovnu praksu. hodanje zahteva biološku sprem nost (zrelost) za čije je formiranje potrebno oko dvanaest meseci.razvojne krize. autonomnim moralnim principima. Relativna psihološka zrelost za po lazak u školu stiče se učenjem i 51 . Erikson za svaki stadijum razvoja ličnosti odreñuje vrlinu čije dostizanje je najsavršen iji oblik zrelosti. Prema Pijažeov oj teoriji kognitivnog razvoja to je prelazak u stadijum formalnih operacija i k orišćenje apstraktnog mišljenja.činioci koji utiču na psihički razv oj. . Pojmom relativne zrelosti označava se ponašanje koje je zrel o u odnosu na uzrast. Empirijski nalazi ukazuju da se. P ojam zrelosti Pojam zrelosti se koristi u više značenja. Relativna zrelost Kvantitativne i kvalitativne promene u raz voju nastaju postepeno. zrelost za polazak u školu pored biološke uključuje i psihičku razvijenost deteta: intelektualnu.ma i uticajima na razvoj.kritični periodi razvoja. Najčešće istraživani problemi razvoja koji traže naučno tumačenje r zvojne psihologije. emocionalnu i socijalnu. su: .

Za Kreča i Kračfilda to je kriterijum za prelazak adolescen ta u mlañe odraslo doba (Kreč i Kračfild. u grupi vršnjaka). pohañaju istu školu. sredina . I učitelji zapažaju da deca koja žive u sličnim pri ikama. neka imaju izražene odreñene osobine ličnosti koja drug a nemaju. Zašto je to tako? Za rad na vaspitanju i obrazovanju od najvećeg je značaja poznavanje faktora od kojih zavisi psihički razvoj. Za Eriksona (1959) pravu zrelost je dostigla ličnost koja ima formirano osećanje identiteta. Hrnjica (1982) odreñuje zrelost ličnosti kao stepen postignute ra vnoteže izmeñu identiteta i integriteta jedne ličnosti. 623). Neka su uspešnija u jednim aktivnostima od drugih. za koje s e najčešće podrazumeva vremenski raspon izmeñu 21. To su osnovni činioci koji od početka života odreñuju razvoj i oblikovanje kako un iverzalnih obeležja čoveka tako i individualnih karakteristika razvoja.putem koje se ostvaruje ra zvoj. kao što su brz ina razvoja. Koliko na razvoj može uticati škol a i kako povećati pozitivne efekte njenog delovanja na razvoj? Da li je moguće otklo niti ili bar ublažiti zaostajanje u razvoju. Maslov (1982) zrelu ličnost odreñu je kao samoaktualizovanu. genetski plan. Naučnici s u danas saglasni da na čovekov ontogenetski razvoj deluju tri činioca: nasleñe . emocionalne i socijalne. Neki psiholozi u s tatus odraslog uključuju i dostizanje relativne psihološke zrelosti: intelektualne. sa kojim neka deca započinju školovanje? Neka od ovih važnih pitanja još nisu dobila potpun odgovor.vežbanjem u predškolskom periodu (u porodici. ali je ohrabrujuće za razv ojnu psihologiju da je na neka od njih nauka dala sasvim odreñen odgovor. 1973.biološk i. godine života. Zrelost kao status odraslog Često se odraslo doba označava kao zrelo doba. njegove specifičnosti i krajnji dometi. i 65. koja ima potpun odgovor na pitanje: "Ko sam ja?" Činioci psihofizičkog razvoja Razvojni psiholozi nastoje da objasne ono što u razvoju dece uočavaju roditelji i vaspitači .da se kod pojedine de ce istog uzrasta od ranog detinjstva ukupan fizički i psihički razvoj može odvijati ra zličitom brzinom i dostići različit nivo. predškolskoj ustanovi. samoostvarenu ličnost. Zrelost ličnosti Pojam označava stepen ostvarenog sklada izmeñu razvojnih potencijala i postignuća i uspešnosti integ racije u društvenu sredinu voñenjem računa o osnovnim normama i vrednostima sredine ko joj ličnost pripada. pokazuju značajne individualne razlike. str. odreñen društveni i kulturni okvir u kome se odvija razvoj i aktivnost pojedinca . 52 .posebno socijalna sredina.

ali tek aktivnost i učen je pojedinca ostvaruje razvoj.koji sadrže osobeni sklop genetskog materijala u veoma složenim hemijski m lancima sastavljenim od molekula DNK. ova teorija ima teškoća da objasni zašto se javljaju individualne razlike kad ljudi žive u i stoj sredini. Dakle. osporavajući da sredina i vaspitanje u tome imaju neku važniju ulogu . Meñutim. za vaspitače j e suštinsko pitanje kako oni svojom interakcijom ostvaruju najpovoljniji razvoj. Meñutim. naročito na razv oj sposobnosti. I nativisti i empiristi koriste nalaze o razvoju identičnih blizanac a ali selektivno izdvajaju ono što ide u prilog njihovog učenja. Svak a zametna ćelija nosi po 23 hromozoma a njihovim 53 . p reko razvijenih sposobnosti. ona je zanemarila ulogu pojedinca. Nasledni činioci prenose se genima . empirist i tvrde da su blizanci istih karakteristika i ponašanja jer imaju jednaku sredinu i vaspitanje. Još je vidljiviji njihov udeo i uticaj ako razvoj ne teče uspešno. Individualne razlike meñu ljudima nastaju zbo g toga što oni žive u različitim prilikama. On tvrdi da nasleñe ne daje gotove osobine i sposobnos ti već samo dispozicije. Ima dokaza da je njihov doprinos na razvoj odreñenih sposobnosti i osobina raz ličit. društvenim i socijalnim uslovima.Nijedan od ova tri činioca ne može samostalno da ostvari razvoj. pak. Meñutim. da se i danas ne bi polazilo od jednostranog gledanja na činioce razvo ja valja upoznati pozicije ekstremnih shvatanja koja uglavnom pripadaju prošlosti. doprinose tom razvo ju. V. Nativisti su prenaglašavali ulogu faktora nasleña u psihičkom razvoju. Ni ova teorija nije bez jednostranosti. Po njihovom shvatanju svi ljudi imaju jednake mogućnosti za razvoj. Psiholozi ukazuju da iako su sva tri činioca važna i nužna za uspešan razvoj. koji se nalaze u jedrima ovih ćelija. to ne znači da uvek. Štern ukazuje da za dečji razvoj imaju značaja i nasleñe i sredina i pr edlaže teoriju konvergencije. sa druge sredina s a svojim osobenim fizičkim. interakcionisti ukazuju da na razvoj uzajamno deluju svi činioci: s jedne strane nasleñe. a to znači bez obzira na uticaj sredine i aktivnosti pojedinca. osobina ličnosti ili ponašanja. Empiristi. P rema tome čovek je onakav kakvim ga je formirala sredina i vaspitanje. Aktivnost pojedinca je treći bitan činilac koji ostvaruje razvoj. a ne zbog različitih nasleñenih dispozicija. u istoj meri. a od sredine zavisi hoće li se dispozicije razviti u sposob nosti i osobine. sem u patološkim slučajevima. Nativisti tvrde da su blizanci istih karakteristika i ponašanja jer im je isto biološko nasleñe. Nasleñe i sazrevanje Faktori koji odreñuju nasleñe su h romozomi u čijim se strukturama nalazi mnogo hiljada gena. pren aglašavaju uticaj sredine. Prema nativistima individualne razlike kod dece nastaju kao uroñena svojstva. Ona de luje u interakciji sa faktorima nasleña i sredine. E fekti pojedinih činilaca se ne mogu direktno meriti već o tome doznajemo posredno.

Pri tome imaj u u vidu da sticanje socijalnog iskustva na tom uzrastu odreñuje nivo intelektualn og. Uloga sredine Svaka osobina i ponašanje razv ija se i formira tek na osnovu aktivnosti u odreñenoj sredini. Razvojni psiholozi ukazuju na značaj predškolskog perioda razvoja. Teorijski broj mogućih kombinacija hromozoma je 223 a to iznosi preko 8 miliona k ombinacija. Nalazi ukazuju da učenje ima ogroman značaj u razvoju deteta i da taj razvoj treba posmatrati u kontekstu interakcije deteta sa drugim ljudima. Nakon proces a mejoze polovina muških oplodnih ćelija sadrži Y a druga polovina X polni hromozom. Šmit (1992) ukazuje da je od svih meñuodnosa za razvoj ličnosti na jvažnija interakcija koja se odvija izmeñu odraslih kao vaspitača i dece kao vaspitani ka. 54 . Nikakvim vežbanjem ne može se razviti. od kojih polovina dolazi od oca a pol ovina od majke. Kellog & W. Spajanjem jajne ćelije sa spermatozoidom koji nosi Y polni hromozom nastaje muški pol. Početak školovanja ne uklanja već produbljuje razli ke .jer u školi brže napreduju deca koja imaju bolju pripremljenost ili zrelost za savlañivanje obrazovnih zahteva. Sazrevanje ili maturacija je fiziološki proces razvijanja naslednih osnova koje su neophodan usl ov za razvitak. spajanje XX polnih hromozoma odreñuje ženski pol. U svakoj oplodnoj ćeliji jedan par predstavlja polne hromozome a d vadeset dva ostala hromozoma su autozomi. Zakonitosti psihofizičkog razvoja Razvojna psihologija j e otkrila da se psihički razvoj odvija po zakonitostima koje su najuočljivije u rano m periodu razvoja. "Psihološka pripremljenost za učenje u školi sadrži dva k ljučna momenta: saznajna interesovanja i sposobnost upravljanja svojim ponašanjem" (Đače nko & Lavrentjeva. U početku ćelije zametka imaju isti broj h romozoma kao i ćelije tela. Sa roñenjem se ne donose sve nasledne dispozicije. Kellog. naučiti funkcija za koju nema n aslednih osnova. Meñutim. uspravan hod) gotovo redovno postoje uslovi da se razviju. emocionalnog i socijalnog razvoja. Neke se pojavljuju tek posle odreñenog perioda sazrevanja organizma i njegovih organa. procesom mejoze (deljenjem ćeli ja) nastaju zrele oplodne ćelije gameti (spermatozoidi i jajne ćelije).A. Za neke uroñene.spajanjem dobijeni zigot imaće 46 hromozoma. N. 1998). Par muških polnih hromozoma označava se sa XY a ženskih sa X X. Boravak u kulturno osiromašenim porodičnim sr edinama može usporiti ukupan razvoj. vožnja bicikla) potrebni su sredinski uslovi i aktivnost pojedinca.N. za ontogenetske odlike čoveka (skijanje. To je dokazano uporednim gajenjem bebe čoveka i mladunčeta šimpanza ( L. od puberteta. filo genetske funkcije (čulne sposobnosti. J ajna ćelija sadrži uvek X hromozom. Koc). dostizanja polne zrelosti.L.

što je za njih normalan tempo ili ritam razvoja. Odreñene funkcije ili odreñena ponaša nja kod sve dece se razvijaju istim. Zakonitost istov etnosti razvojnog redosleda ispoljava se na svim uzrastima. Razvojni psiholozi ukazuju da se kod pojedine dece ukupan fizički i psihički razv oj može odvijati brže ili sporije . Meñu tim. Ponašanje se može po avljivati i gubiti. mijelinizacije puteva.hvatanje predmeta rukama i manipulisanje predmetima (28 nedelja). M eñutim. 55 . voljnih pokreta kod sve dece ima isti redosled: . primera ima više ali j e to najuočljivije u senzomotornom razvoju. ako su potencijali z a psihički razvoj i učenje organski odreñeni. čula i endokrini sistem. nepromenljivo jeste redosled pojavljivanj a. ovla davanja kontrolom položaja tela. 1983.dizanje i držanje glave (16 nedelja). . sedenje i puz anje (40 nedelja). koje se manifestuju i kod učenika. zahtevaju individualizovan pristup učitelja. . . Psihički razvoj i socijalna interakcija povratno deluju na funkcionisanje organizma. u vremenu pojavljivanja može doći do individualnih razlika. Ove razli ke u tempu razvoja i druge veoma značajne individualne razlike meñu decom istog uzra sta. dvosmerna povezanost izmeñu fizičkog i psihičkog razvoja. Razvojni psiholozi ukazuju da za dobijanje verne slike o nivo u razvoja i mogućnostima deteta (otkrivanje intermitentnosti) nije dovoljno jedno ispitivanje deteta (poprečni presek). ranijeg ili kasnije g ovladavanja. . Napredak u razvoju psihičkih funkcija i ponašanja deteta zavisi od biološke organi zacije (razvoja i diferencijacije u nervnom sistemu. nakon odreñenog vremena. a posebno n ervni sistem. Jedna od pojava u razvoju pojedinih ponašanja je intermitentnost.kontrola pokreta trupa. str. pa čak i na neka njegova anatomska obeležja. kontrola mišića vrata .Jedna od pravilnosti je (ne)posredna uzajamna. nepromenljivim redosledom. stajanje i samostalno hodanje (52 ne delje) U zagradama je navedeno prosečno vreme javljanja ovih funkcija kod dece. Ona ukazuje da odreñeni oblik ponašanja nije ovladan i učvršćen kad se prvi put pojavi. Autori koj i naglašavaju značaj uvažavanja ove pravilnosti ukazuju da "postoji nužno jedinstvo vasp itanja i nege malog deteta" (Ivić. u praksi negovanja i vaspitanja dece treba uvažavati osobenosti ritma razvoj a jer je on odreñen biološkim planom razvoja. javljanje namernih. 13). samo učenje je zavisno od socijalne okolin e i aktivnosti pojedinca. ali ono što je istovetno. kretanja u prostoru). sve učestalijeg pojavljivanja i dužeg održa vanja taj oblik ponašanja se konačno ustaljuje (na primer. regulisan unutrašnjim činiocima. Meñutim.dizan je i držanje glave). Biološku osnovu psihičkog života čini organizam u celini. Na primer. Osnovni razvojni procesi su sazrevanje i učen je.kontrola pokreta očiju i praćenje objekat a (4 nedelje).kontrola pokreta nogu.

Principi diferencijacije i integracije dol aze do izražaja u toku dužeg perioda života u raznim oblastima ponašanja. Kod jednog deteta može napredovati razvoj govora a da za to vreme sta gnira usavršavanje hodanja. Ova tendencija razvoja od kon56 . Det e prvo izgovara glasove. Primer naveden za redosled ovladavanja voljnom kontrolom mišića ilustruje i ovu zakonitost (videti sliku 9). postupno ovladava kontrolom malih mišića. dete prvo ovlada namernom kontrolom pokreta ruku iz ramena. Javl janje alternativnosti u razvoju zahteva uporedno ispitivanje ukupnih mogućnosti de teta. novoroñenče reaguje stanjem uzbuñenosti . tek kasnije u razvoju odgovori postaju specifični. rečenice . pa t ek zatim lakta. koo rdinacije) ide od bližih delova kičmenom stubu ka udaljenijim . Kod drugog deteta može se ispoljiti obrnuta pojava. novoroñenče reaguje na draž celim organizmom. U motornom razvoju javljaju se i sled eće pravilnosti: .Alternativnost u razvoju označava pojavu naizmeničnog napredovanja u razvoju pojedin ih funkcija. 9).tek kasnije dolazi do dif erencijacije emocija). kompletna slika o njegovom razvoju. Princip integrac ije dolazi do izražaja i pri razvoju ličnosti.Dete najpre ostvaruje koordinaciju i kontrolu velikih mišića pa tek kasnije. Cefalokaudalni pravac razvoja manifestuje se u pravilnosti po kojoj razvoj osetljivosti. pokretljivosti. Kod drugih procesa razvoj teče po principu integracije. Na primer.pri savlañivanju govora. Posle roñenja mn oge funkcije pokazuju tendenciju razvoja od opšteg ka specifičnom načinu reagovanja (n a primer. pokret ljivosti i koordinacije pokreta napreduje od glave prema nogama. Slika 9: Cefalokaudalni i proksimodistalni pravac razvoja Proksimodistalni pravac razvoja znači da razvoj (osetljivosti. pa reči. šake i prstiju (sl. da bi se stekla prava.distalnim delovima t ela. finijih pokreta.

1983. . u interakciji sa detetom mora se o tome voditi r ačuna jer će ono moći da odgovori zahtevima koji su primereni njegovom nivou razvoja. Ovo je od posebnog zn ačaja za komunikaciju i interakciju odraslih i deteta.Od ranog uzrasta dete je vrlo aktivan činilac sopstvenog razvoja. 57 . Na primer. 17). U izboru aktivnosti ono je i selektivno . Ova pojava se is poljava i kod prvaka pri učenju pisanja. . Otuda i upozorenje da "dete nije jednako udaljeno od odraslih u svim oblastima razvoja" (Ivić.Sa uzrastom se javlja funkcionalna asim etrija organa."od svih mogućnosti uticaja iz okoline ono je veo ma prijemčivo za neke . Na početku učenja radnje javljaju se s uvišni pokreti i ulaže veći napor nego što je potrebno.U okviru razvoja pojedinog deteta postoje velike razlike u brzini razvoja poje dinih funkcija i sposobnosti. Uključivanje dece iz osiromašene sredine bilo u predškolsku ili školsku ustanovu ne smanjuje zaostajanje u razvoju za vršnjacima.trole velikih mišića ka kontroli sitnijih mišića aktuelna je i pri polasku dece u školu pr i savlañivanju veštine pisanja. kod većine slučajeva kod upotrebe ruku javlja se dominantno korišćenje desne ruke. str.kvalitet sredine (fizičke i kulturne) u ranom deti njstvu "imaju velike neposredne i izvesne dugoročne posledice" na razvoj (Ivić.Razvo j prolazi kroz kvalitativno različite razvojne faze. str. 1983. str.Pri savlañivanju motornih navika i veština javlja se t endencija ka sve većoj ekonomičnosti mišićnog napora. Na r azvoj u celini i razvoj pojedinih funkcija deluje princip stadijalnosti. . 20). U oba slučaja nalazi ukazuju na neposredne i du goročne (ne)povoljne efekte. 18). odnosno obogaćenom i stimulativnom sredinom. a upotrebljava se i stvarno potrebna energija. mogućnosti za motoričke i intelektualne aktivnosti. Ako odrasli pažljivo opservira aktivnosti koje dete samo zap očinje onda će svojim prikladnim. . Praćen je uticaj fizičke i senzorne sredine.one koje idu u susret njegovim razvojnim i ličnim potrebama" (Ivić. Savlañivanjem veštine pokreti se svo de na neophodne. Mogućnosti reagovanja deteta se uvećavaju na višim fazama razvoja. . prelaz od bilateralnog ka unilateralnom korišćenju organa. Najveći broj istraživanja bavio se lišavanjem ili osiromašenom fizičkom i kult urnom sredinom. razlike se čak i uvećavaju. socijalne in terakcije i emocionalnu sigurnost. Uslovi razvoja . 1983 . nenametljivim uključivanjem moći da ih obogaćuje i time podstiče razvoj. odnosno za podsticanja razv oja.

mora doći do odgovarajuće aktivn osti bioloških struktura pod uticajem povoljnih stimulusa iz sredine. na primer. K. Ali.ono će utisnuti njegov lik i slediti ga. čoveka . Ukoliko odgo varajući uslovi i podsticaji izostanu doći će do gubljenja ili značajnog umanjenja biološk ih osnova/dispozicija za razvoj sposobnosti. Lorenc navodi da pače neposredno p osle izleganja sledi pokretni objekt koji prvi vidi. ako je to patka-majka. On je eksperimentalnu grupu mladih mišara 58 . Dennis) ogled sa mišarima u kome je upotrebio postupak sprečavanja aktiv nosti postao je klasičan primer.Kritični periodi razvoja Kritični period je optimalni raspon vremena u kome mora doći do meñusobnog uticaja naslednih struktura i okoline . Na primer. Slika 10: Ilustracija utiskivanja (impriting) Denisov (W. Nalazi etologa ukazuju da se kod živo tinjskih vrsta neke uroñene aktivnosti javljaju samo u ograničenom periodu vremena senzitivnom ili kritičnom periodu. ako u kritičnom periodu pače kao prv i objekt vidi. čak i kasn ije kad se pojavi odrasla patka (slika 10). pače će ići za njom. bežati kod nje u slučaju opasnosti.

kada je ravnoteža narušena zbog pojave novih potreba i reor ganizacije motivacione sfere ličnosti.držao u kavezu još deset nedelja od trenutka kada je kontrolna grupa. Nijedan psihofizički ili socijalno-psihološki d ogañaj u kome najčešće dolazi do razvojne krize (prelazak iz jedne razvojne sfere u drug u. prvo javljanje samoocen jivanja) i trinaeste godine (polno sazrevanje i prelazak od neposrednog opažanja k a razmišljanju i dedukciji). za razvoj govora taj period traje od početka druge godine do puberteta. plastičnosti . (ne)povoljne posledice. Bitno je da se govor neguje od početka. koja se nalazi la u prirodnim uslovima. čiji uticaji upravo na datoj tački razvoja . već prema kome se dete raña". individualnom životu). Na prim er. Šmit ukazuje da je dete zahvaljujući svojstvu senzit ivnosti. Kada je eksperimentalnu grupu pust io iz kaveza ona je naučila letenje. Kritični period i kod dece je invarijanta ontogeneze i označava optimalni raspon vremena u kome se organizam odlikuje povećanom senzitivnošću na odreñene spoljne i/ili unutrašnje faktore. tek procesom humanizacije ono stiče karakterist ike čoveka. ali je u poreñenju sa kontrolnom grupom trajno zaostajala u veštini letenja. treće godine (pojava psihičkog Ja i tendencija ka samostaln osti i novim odnosima sa odraslima).pedagošku važnost: optimalni razvo j će se dogoditi ako nužni i dovoljni podsticaji iz okoline doñu blagovremeno. Erikson smatra da se razvojne krize javljaju na prela zu iz jednog u drugi stadijum razvoja. ostavljaju naročito značajne. Kritični periodi kod ljudske vrste imaju značajnu praktičnu . sedme godine (pojava socijalnog Ja. polazak u školu. 59 .kulturno-istorijskom varijablom .. stupanje u brak . uopštavan je iskustva komuniciranja sa odraslima i njihovih uloga. Na to ukazuje i Motegju (Montagu. a ne na nekoj drugoj. Ono se ne raña sa ljudskom prirodom. Razvojna kriza Razvojna kriza se javlja u momen tu "socijalnog prelaza". 1955) u stavu da "biti čovek nije stat us sa. prve godine (prelazak na uspra vni hod i početak govora). 1996) posebno izdvaja razvojne krize: novoroñenčeta (prelazni peri od od uterinog ka spoljašnjem. ne može biti potpuno shvaćen ako se ne dovede u vezu sa: (a) hronološkim uzrastom osobe. Dete je biće koje mora da uči i da se vaspitava.vaspitljivo. (b) njenom grup nom pripadnošću i (v) vremenom zbivanja tog dogañaja . početak polne zrelosti..). počela da vežba letenje. Vigotski (1984. a posebno u periodu adolescencije.

Meñutim. postavljanja hipoteza. Teorije psihičkog razvoja. Otuda i savremene teorije sve više uvažavaju uzajamno dejstvo faktora razvoja. o razvoju kao kvantitativnim i/ili kvalitativni m promenama. posmatranja i eksperimenta. nisu ni tačne ni netačne. Prema stepenu dokazanosti teorije su izmeñu zakona i hipoteza. Meñutim. plodnost u pokretanju novih istraživanja. javlja se uvažavanje društvene prir ode čoveka. pa će uz svaku teoriju biti analizi rane i njene pedagoške implikacije. ili još bliže. naročito psih ičkog razvoja? U svim pokušajima tumačenja (laičkim. imaju različita shvatanja o centralnim problemima razvoj a: pojmu razvoja i prirodi promena. ulozi aktivnosti pojedinca. proveravanja hipoteza i odreñivanja vrednos ti hipoteza. otkrivanje novih informacija i objašnjavanje uzročno-posledičnih odnosa proučavanih pojava koje pomažu da se one shvate. Sredina deluje na dete ali je i ono a ktivni učesnik koji je sposoban da do izvesne mere bira šta će iz sredine usvojiti . a jedna od zajedničkih odlika im je sve naglašenije ukaziv anje da učenje i vaspitanje bitno utiču na razvoj. koje determinante utiču na tok razvoja pojedinca. 1992). o pasivnoj i/ili aktivnoj i kreativnoj ulozi pojedinca u svom razvo ju. religijskim.TEORIJE PSIHIČKOG RAZVOJA Interesovanje za psihički razvoj Ljudi se oduvek bave poreklom individualnih razli ka koje svakog pojedinca čine jedinstvenim i različitim od drugih. U proveravanju teorije najčešće se primenjuju sledeći kriterijumi: obuhvatnos t. sa razvojem teorija sve je uočljivije da se pored filogenetskih i ontog enetskih pojavljuje i društveno-istorijski faktor. Otuda je i uloga teorije ne samo da ujedini postojeće podatke o odreñen oj oblasti istraživanja. uviña da su razvoj i vaspitanje meñusobno zavisni (Schmidt. činiocima razvoja. sadrže dosta verovatnog znanja koje ima izgleda da bude naučno ver ifikovano. Dobra teorija predstavlja pogodan okvir za naučno istraživanje koje obuhvata proce se posmatranja. proverljivost. već i da bude putokaz za dalja istraživanja. Uloga teorija u proučavanju psihičkog razvoja Pojam teorija U teorijama psihičkog razvoja nalazimo pokušaje sistematizovanog objašnjavanja razvoja . interpretira ju razvoj kroz interakcionističko shvatanje. naučnim) susrećemo dileme o uroñenim i/ili stečenim razlikama. U proučavanju ljudskog r azvoja postoji stalna interakcija izmeñu teorija. razlikuju se i po metodološkom pristupu problemi ma razvoja i mogućnostima otkrivanja zakonitosti razvoja. Koji činioci stoje iza toga. pored razlika pos toje suštinske saglasnosti. interakciji pojedinca i sre dine. 60 . kojima će biti posveće na pažnja u ovom poglavlju. a sa razvojem stiče sposobn ost da to sve više čini svesno i voljno.n ajpre zato što je osetljivije na neke draži nego na druge.

Frojd pod dinamik om ličnosti podrazumeva način i puteve raspodele psihičke energije i uzajamne odnose p ojedinih instanci ličnosti pri zadovoljenju potreba. Za redukciju tenzije idu s u na raspolaganju refleksne aktivnosti i primarni procesi. preuzimanjem ulo ga i vrednosti. sam oposmatranja i ideala. na šta je dete primorano zbog sukoba i osujećenja. Id je biološka. Zahteve društva dete ugrañuje u sebe. ali učen je novih metoda koje će redukovati tenziju predstavlja i razvoj ličnosti u celini. Cilj je redukcija tenzije dostizanjem objekta. Frojd je pretendovao da dâ učenje o psihičkoj delatnosti ličnosti u celini ali je najviše i najuspešn ije razradio njen dinamički aspekt. (2) frustracije. ego psihološka a superego socijalna komponenta. dala potpuno drugačiju koncepciju čoveka prikazujući ga kao biće determinisano g ponašanja kod koga nesvesni procesi dominiraju nad svesnim. Superego ima tri izdvojene funkcije: savesti. Idom vlada princip zadovoljstva i zato on sprov odi redukciju nastale tenzije u organizmu. ponaša nje je "kretanje od tenzije do redukcije tenzije". da ne bi došlo do sukoba sa drug ima."dete je otac čoveka". To je osnova za razvoj ega. jer slobodno bira kako će p ostupiti. On se razvija mehanizmom identifikacije. primljena je kao revolucionarna koncepcija jer je različito poimala čoveka i njeg ovu prirodu od tadašnjih tradicionalnih shvatanja i tumačenja čoveka. (3) konflikti i (4) ugrožavanje. vraćanje prethodnom stanju i njegovo održa61 . poštu jući zakone logike i morala (zahteve superega). Tenzija ima četiri izvora: (1) procesi rašćenja. Frojdova psihoanalitička teorija.Psihoanaliza kao teorija razvoja To je biološko instinktivistička teorija. Prema Frojdovom učenju strukturu ličnosti čine tri sistema ili instance: id. zamišljanje (predstava) objekta. pa je neki autori i označavaju kao psihodinamičku teoriju. ego i superego.telesno uzbuñenje) a psihički predstavn ik je želja (zamišljeni objekt). Osnovna st ruktura ličnosti stiče se u ranom detinjstvu . Langer (1981) sažima p sihoanalitički model na shvatanje da je "čovek konfliktno biće koje na delanje i rast podstiču sopstvene strasti odnosno instinkti i zahtevi koje postavlja spoljni svet ". Id je izvor ener gije i najstariji je deo ličnosti: id sadrži sve što je nasleñeno od predaka uključujući i i nstinkte i potpuno je nesvestan. racionalno i odgovorno biće. počinje upravo proces socijalizacije. postiže zadovoljenje različitih instinkata. Instinkti su odreñeni kvantum e nergije a njihov izvor su potrebe (tenzija . Id nema dodira sa svetom realnosti i primarni procesi ne mogu da zadov olje potrebu te angažuje ego koji sekundarnim procesima. Ona je na mesto shvatanja da je čovek svesno. psihološkim funkcijama koje su u skladu sa principom realnosti. izložena u prvim radovima na početku XX vek a. Otuda su karakteristike insti nkata regresivnost i konzervativnost. u svo j najviši psihički sloj: superego. K ada dete shvati da i svoj ego treba kontrolisati.

psihička energija ima sposobnost pomeranja na nove objekte što dovodi do substitutivnih aktivnosti. dete češće čini ono što očekuje da će biti hvaljeno i tako introjektuje moral. frustracija. Ego deo energije koristi za obuzdavanje ida (antikateksa). U novijoj verziji teorije Frojd govori o instinktima života (eros) i smrti (tanatos). Pošto id nema sposobnosti za dostizanje realnih objekta to ego pozajmljuje energiju od ida i razvodi je u razne psihičke procese . prvih pet godina u koji oral ma se formiraju najvažnije osnove ličnosti. autoerotskoj). ako na dozvoljen način dos tigne cilj ego uvek zadrži deo preostale. Treba dodati da ego korist i deo energije za održavanje integriteta tri sistema. Pregenitalni stadijum. Mehanizam identifikacije daje energiju superegu jer pomoću katekse sa roditeljem dečji superego dobija energiju iz ida. zadatke organizacije ličnosti. može doći do fiksacije izvesne količine energije i tendencije da na k asnijim uzrastima ličnost traži izvor zadovoljstva u aktivnostima te faze (oralnoj. a dete ispoljava snažnu radoznalost i želju da saznaje. Pošto pohvale smanjuju tenziju a kazne je pov ećavaju. Ako u bilo kojoj fazi doñe do osujećen ja.sekundarne procese. iako je sekundarnim procesima stekao monopol nad psihičkom energijom. preuz roditeljske ideale i zabrane (savest). falusnu fazu. Poseban oblik energije pomoću kojih ins tinkti deluju Frojd naziva libidom.id ponovo preuzima snagu. Prvi je najviše tumačen kroz seksualni n agon a drugi proizvodi agresivnost i destruktivnost ličnosti. što je uslov normalnog razvitka ličnosti jer tako nastaju interesi. kada j e energija libida prigušena. karakteristična je po auto-erotskoj orijentaciji deteta (narcističke katekse) i tendenciji vezivanja za roditelja suprotnog pola i ambivalentnom odnosu prema ro ditelju istog pola (Edipov/Elektra kompleks). neutrošene energije investirane u tu aktiv nost.vanje. ako ne udovolji zahtevima koji dolaze iz ida ego gubi energiju . Time se objašnjava zašto neuspešna l ičnost ima slab ego i obrnuto . izmeñu šeste i dvanaeste godine. 62 . vezana je za drugu i treću godinu života kada se dete uči da vrši k ontrolu izlučivanja i uspostavi higijenske navike. Za rešavanje prit iska superega na ego koriste se odbrambeni mehanizmi.uspešna ličnost ima snažan ego. uči. ukusi. Na početku id ima svu energiju i koristi je za refleksne aktivnosti. četvrta i peta godi na. Stupnjevi razvoja ličn osti su konstantnog redosleda. vezana je za prvu godinu života tokom koje je pažnja odojčeta usmerena na zon u usta. analnu fazu. Ovaj stadijum ima tri faze razvoja: nu fazu. 2. Period latencije. analnoj. skrivena. stavovi i navike ličnosti. 1. Meñutim. No. Nakon prvih osujećenja razvijaju se primarni procesi a ener gija se investira u predstave objekta (kateksa objekta).

1975): Psychologies Applied to Education. zameraju akademskoj p sihologiji što je od psihoanalize preuzela samo učenje o mehanizmima odbrane ličnosti.. (Ed. uspostavljanje heteroseksualnih veza. posle iskustva sa slobodom i samostalnom odgovornošću. otišli iz "staklene bašte" i morali da se prilagode uslovima * Roberts. T. a da ego bude sposoban da kontrol iše nagone i njihovu energiju kanališe ka kreativnim potencijalima. 1968) je bio impre sioniran Nilovim rezultatima pa je trajnost tih efekata pratio na uzorku polazni ka Samerhila koji su. ocena pokazuje kako fun kcioniše ličnost u celini. Idealno je da superego olakšava prilagoñavanje na socijalnu realnost bez ekscesivnih zabrana. njenom afektivnom životu i načinu mišlje nja. ali ni razvoja neza visne i samopouzdane ličnosti. Bez razvijanja interesovanj a za školovanje i pojedine predmete nema kreativne produkcije. Mehanizam mot ivacije i struktura ličnosti stavljaju se u zavisnost od spoljašnjih faktora: uticaj a kulture.3. Kritički osvrt i pedagoške implikacije teorije Kritičari su zamerili Frojdu što je u svoju koncepciju ličnosti ugradio zastarelu teor iju instinkta i prenaglasio predodreñenost ponašanja biološkim faktorima. jer je spoljašnje ponašanje manifestacija unutrašnjeg stanja. Oni ukazuju na potrebu većeg uvažavanja dinamičkih varijabli ličnosti u vaspitno-obrazo vnoj praksi*. Većina autora se zalaže za poboljšanje klime u razredu. ega i superega. Genitalni stadijum. od mnogih su odbačeni i stavovi o svemoćnosti polnog nagona i uroñenoj agresivnosti. a vidljivi su znaci ubrzanog emocion alnog sazrevanja i socijalizacije. počinje sa periodom puberteta i odlikuje ga: "grananje" psi hičke energije i "investiranje" u nove objekte. ako nastavnik nauči da bude senzitivan prema sebi .B. Njegova očekivanja su da promene koje nastanu u ličnosti. mogu promeniti i njeno ponašanje prema sebi i prema drugima. New York: John Wiley & Sons.naučio je da razume i prihvati druge. 1960) Samerhil škola je ilustrativan p sihoanalitički pristup vaspitanju dece. A da bi razvili samostalnost i kreativnost učenika nastavnici moraju više biti orijentisani na to šta je u učenikovoj glavi. a manje na to šta će u nju "smestiti". Nilova (Neill. 3-130. kako u ostvarivanju obrazovnih tako i vaspitnih ciljeva. Bernstajn (Bernstein. Ideal vaspitanja treba da bude dostizanje stabil ne ravnoteže izmeñu ida. Neopsihoanalitičari. Freudian Psychol ogy. Transfer je centralni faktor u učenju. Nilova polazna osnova je da ličnu sreću donosi zdravo društvo i zato stvara školu u kojoj su deca srećna i vole život u njoj. veće interesovanje za sebe i druge l jude. za bolj e socijalno prilagoñavanje učenika. pak. Ali saznanja o drugima p očinju sa upoznavanjem samog sebe. Ocena ne zavisi samo od sposobnosti učenika. psihosocijalnih odnosa. 63 .

Osposobljava ličnost da ima poverenje u sebe i komotno se oseća pred autoritetom. I Erikso n u svojoj teoriji polazi od genetički uslovljene stadijalnosti dečjeg razvoja. To je ego psihologija. Bernstajn na kraju nagoveštava da će pokušati da "preuzme" ambijent Samerhila a zadrži na potrebnoj visini akademske zahteve . Naučna klima se toliko izmenila da stare i nove teorije odista ne mogu da se porede". Konačno Erikson svojim učenjem obuhvata čit vu ontogenezu. Erikson se razlikuje od Frojda i u shvatanj u da konflikti ličnosti ne moraju da se završe traumom. Psihosocijalna teorija E. 64 . jer je ego prihvaćen kao glavni sistem ličnosti. Jedina zamerka polaznika Samerhila je b ila da su u toj školi nedovoljno usmeravani i angažovani da ovladaju još bogatijim obr azovnim sadržajima. Pruža sredinu u kojoj se deca mogu razvijati prirodno u o kviru svojih interesovanja i sposobnosti.života u drugim školama. porodici i društvu onakvom kakvo jeste. Eriksona Erikson je pošao od Frojdove psihoanalize i stv orio svoju psihosocijalnu teoriju razvoja. (Prema Evansu. Prateći i an alizirajući efekte vaspitanja u Samerhilu Bernstajn nalazi da ovakva škola: Omogućava zadovoljenje i razvoj motiva tako da se ličnost uspešno snalazi u kasnijim akademski m i drugim ozbiljnim zahtevima. profesiji. O tome on kaže: "Tek sam postupno shvatio da svako izvorno posmatranj e već podrazumeva neku promenu u teoriji. Pomaže da se kasnije razumeju vlastita d eca i gaje u zdravom porodičnom ambijentu. Sam Erikson uviña da je od početnog prikupljanja dokaza za Frojdovo učenje došao do svoje n ove teorije. ali oni su nazvani psihosocijalnim jer u svako j fazi razvoja postoji poseban odnos i uticaj socijalne okoline i pojedinca. Razvija pozitivan stav prema vlastitom polu i od nosima sa suprotnim polom. Razvoj ličnosti deteta se povezuje sa meñuodnosima sa porodicom i socijalnom sred inom. od roñenja do starosti. Erikson je svojom teorijom nap ravio radikalan zaokret u psihoanalitičkom učenju. ego ima svojstva i mogućnosti da lične i psihosocijalne krize savlada i iz njih izañe jači i adaptabilniji. uključujući i društveno istorijske činioce. Meñutim. njenog funkcionisanja i njenog razvoja. 1988. Ego d obija status autonomne strukture koja je odlučujuća za socijalnu adaptaciju pojedinc a. 319).i tako uravnoteži potrebe i ličnosti i društva. str. da s u raniji stadiji osnova kasnijih.

i 5. Stadijum karakterišu gestovna komunikacija i kri za treće godine. Faza sticanja poverenja/nepoverenja obuhvata prvu godinu (oralna faza). Slika 11: Epigenetski dijagram VIII STAROST VII ODRASLO DOBA VI MLAĐE V ODRASLO DOBA ADOLESCENCIJA INTEGRITET OČAJANJE PLODNOST STAGNACIJA INTIMNOST IZOLA CIJA IDENTITET KONFUZIJA ULOGA UMEŠNOST INFERIORNOST INICIJATIVA KRIVICA AUTONOMIJ A STID. samostalno donošenje odluka 3. U tim igrama deca preuzimaju na sebe u z odreñene uloge i odreñenu odgovornost. da svaki ima "svoje presudno i kritično vreme" nastajanja u kome je energija u njega investirana. godina (falusna faza). to je doba igre. Pojavljivanje pojedinih stadija determinisano je načelom epi geneze. Tu hijerarhiju stupnjeva prikazuje epige netski dijagram (slika 11). razvoj govora i mišljenja vodi u fazu "zapitkivanja". Osećanje krivice nastaje kod dece čiji se rodit elji kritički odnose prema njihovoj samoinicijativi ili onemogućavaju završavanje 65 . god. ovaj period odlikuje saznajna kom unikacija. To razvij a poverenje i unutrašnju sigurnost. Ako je odnos i zmeñu poverenja i nepoverenja povoljan pojaviće se prva dečja vrlina: nada. Ako je dominantnija samostalnost od osećanja srama razv ija se druga dečja vrlina: volja. 2. što je preduslovljeno kodom sazrevanja. Faza sticanja auton omije/stida i povlačenja. govorom i početak mišljenja vodi u autonomiju. psihosocij alna tekovina koja čoveku daje snagu i veru u sebe i druge. najvažn ija je majka i njena nežnost. razvoj mogu ometati prerani i ner ealni zahtevi odraslih. briga i afektivna komunikacija sa detetom. Erikson još dodaje da epigeneza "označava da se nešto razvija preko ili p ovrh nečega drugog u prostoru i vremenu". Pod ovim načelom Erikson (1963) podrazumeva da se stadiji pojavljuju po pl anu. Razvojne faze su pove zane integrativnim učenjem a prelaske prati kriza zbog pomeranja energije na razvo j nove faze. ovladavanje hodom. Pozitivan ish od je sticanje autonomije.Razvoj svake ličnosti prolazi kroz osam faza u kojima se pozitivno/negativno ostva ruju razvojni zadaci. stid pred drugima i osećaj da je "na oku" drugih. (analna faza). što ugrožava razvoj samostalnosti i samokontrole. 4. Meñutim i situacije nepoverenja su isto tako rea lne i putem njih dete nauči u šta (ne)može da veruje i gde je opasnost. SUMNJA POVERENJE NEPOVERENJE IV ŠKOLSKO DOBA/ LATENCIJA III PERIOD IGRE/ II I FALUSNI DETE / ANALNI ODOJČE / ORALNI 1 2 3 4 5 6 7 8 1. dete ispoljava ra doznalost i inicijativu. 2. pa će dete doživljavati poniženje. sticanje prvog identiteta (JA). i 3. Faza sticanja inici jative/krivice.

godine (pozno odraslo doba i st aračko doba). do 20. u njoj pojedinac želi da utvrdi ko je i kakav je. formiraju se karakterne osobine. Faza plodnosti/stagnacije. 8. od 26. u fazi oformljenja identiteta najbolje izglede i maju oni koji sa osećanjem samopoštovanja ulaze u ovu fazu. Ne treba zanemariti činjenicu da razvoj pojedinca zavisi ne samo od uspešno dov ršenih prethodnih vlastitih stadija. do 24. što se sa godinama pojačava. učiniti. umešno sti/inferiornosti. steknu odreñene veštine. Faza marljivosti. Osobe sa negativnim životnim bilansom su razočarane i nepoverljive prema se bi i drugima. Vrlina koja s e razvija na ovom stupnju jeste vernost. neuspešni se bave fantazmima i "propuštenim" šansama (koje su obično fiktivne). ova sposobnost da se svoj identitet udružuje s identitetom nek og drugog. Osobena vrlina koja se r azvija u povoljnom ishodu je osećanje kompetentnosti. Faza intimnosti/izolacije. do 11. Učitelji su presudan faktor u razvoju i tu je bitan princip ind ividualizacije zahteva. Faza integriteta/očajanja. Pedagoške implikacije Eriksonova teorija je interakcionistička i ima vaspitne implikacije na sva životna d oba. Ispoljavaju kritičan stav prema sebi i drugima. ona se posebno manifestuje kroz kri zu sedme godine kada dete želi da radi "ozbiljnije" stvari i spremno je da uči o ulo gama odraslih ali i ono što se od njega zahteva. 5.započetih aktivnosti. sticanje intimnosti. zrela ljubav. odanost. Dobro integrisane osobe ovog doba imaju v rlinu mudrosti. ili onome što ne treba dozv oliti. Sinteza iskustva i realna ocena sebe vodi dobrom integritetu i samop oštovanju. Mladi biraju poziv i stiču identitet polne uloge. Faza identiteta/zbunjenos ti. Ot uda je 66 . Opasnosti prete od osećanja inferio rnosti ako dete misli da nije sposobno da savlada zahteve koje sebi postavlja il i mu drugi zadaju. bez straha da će se izgubiti nešto od sebe. 6. od 21. Deo mladih u tom perio du dovršava školovanje. faza u kojoj je izrazit a želja da se uči. Narušeno samopoštovanje vodi u samozavaravanje. godine (faza latencije). voñenje računa o (ne)uspehu deteta. Vrlina koja se razvija u ov oj fazi je afilijativnost. od 40. od 12. godine (rano odraslo doba). od 6. a osobena vrlina k oja se iz svega toga razvija obuhvaćena je pojmom svrha. prisnosti sa drug ima ali i sa sobom. osobe koje su uspešne. 7. konfuzije uloga. u suprotnom javlja se izolacija i takve osobe ulaze u površne h eteroseksualne odnose jer žele da imaju odstupnicu iz veze. Vrlina koja prati produktivne osob e je briga. staranje o onome što treba uraditi. Dečja ponašanja su sve više usmerena ciljevima. godine (odraslo doba). zaštititi. 4. do 40. promišljenosti koja se kumulirala iz vlastitih i preuzetih iskusta va. godine (faza adolescencije). ulazi u profesiju i radni odnos. produktivne investiraju se u po rodicu i posao i preuzimaju odgovornost za to što rade. saznaje. vodi težnji za zajedničkim životom i sklapanju braka. već i od ishoda narednih stadija kroz koje prol aze osobe koje su sa mladima u interakciji i prihvaćene su od mladih kao model.

U situaciji kada sheme nisu u stanju da prime novu informaciju subj ekt je izbačen iz ravnoteže. već kao interakciju organizma i sr edine. Pijaže na razvoj gleda kao na autoformat ivan proces. kognitivnim. Pijaže ukazuje da su sheme oruña radnje. imamo važne poruke. Pijaže nije sh vatio razvoj ni kao nativista ni kao empirista. Prema Langerov oj (1981) interpretaciji Pijažeovog učenja "čovek se razvija u ono što će sopstvenim postu pcima stvoriti od sebe".počinje refleksima novoroñenčeta. delotvornog činioca u interakciji. "generalizacijama na delu") vodi uspostavljanju veze meñu radnjama kojima s e rešava praktičan problem. Pijaže razvoj tumači kao uspostavljanje ravnoteže kroz neprekidno odvijanje dvaju procesa: asimilacije i akomodacije. a ona nasta je daleko pre ostalih. a pri akomodaciji menja sheme/strukture u skladu sa osob enostima sredine. Psihički razvoj se sastoji u kretanju ka sve "pokretljivijoj" ravnoteži. prolazi kroz šest podstupnjeva u kojima će dete od isključive usredsreñenos ti na vlastito telo pri kraju ovog perioda proći "kopernikansku revoluciju" i svoj e telo i druge objekte opažati u koherentnom prostoru koji ih sve obuhvata. uporedo sa "grupom premeštanja". Ovaj proces ponovnog uspostavljanja ravnoteže Pij aže označava kao uravnotežavanje (ekvilibracija). Stupnjevi razvoja inteligencije 1. kojim se vrši namerna socijalizacija. samoregulaciju. od potpune nesvesnosti seb e i okoline. pojmovi povezivati stvari. a to znači na čoveka kao aktivnog. kao što će. Pri tome su psihičke funkcije preduslovi (one su pokretači. njegove sheme/strukture se akomodiraju novoj situaciji i ravnoteža se ponovo uspostavlja. Unutrašnje ps ihičke strukture se stvaraju iz spoljašnjih procesom interiorizacije. 67 . strukturom koja omogućava or ganizaciju prostora i kompozitne akcije. uspostavljaju veze meñu njima. Senzomotorni period (od roñenja do 18 meseci) . Pijažeova teorij a kognitivnog razvoja Osnovne konstante u Pijažeovom učenju su princip razvojnosti i stadijalnosti kognitivnog razvoja. sredstvo) ali i produkti (krajnji cilj) odreñenih aktivnosti. socijalnim i psihoseksualnim stadijima. što je povezano sa motornim. na kasnijem uzrastu. gde posredstvom aktivnosti organizam asimilira sredinu i informacije prim enjujući svoje strukture. čime se postiže adaptacija. Ako vaspitači nastoje da mladima omoguće da realizuju svoje potencijale za kreativnošću. Obrazo vana shema postojanog objekta prva je u nizu struktura konzervacije. Koordinacija meñu shemama ("praktičnim pojmo vima". Pijaže to objašnjava time da u slučaju ove sh eme objekt ne menja oblik već samo položaj. tada zahtev i moraju biti odmereni prema stanju zrelosti i nivou razvoja ega.Eriksonova teorija i svojevrsna teorija socijalizacije ličnosti iz koje i za područj e vaspitanja.

reverzibilno mišlj enje i nastajanje pojmova konzervacije. klasifikacija. 4 . Langer (1981) daje preglede interakcija varijabli koje utiču na razvoj kroz prikaze transverzalnog (slika 12) i longitudi nalnog praćenja razvoja (slika 13). korespondencija) koje omogućavaju kvantifikovanje. Pijažeovi postulati su: (1) adaptacija organizma . je priprema za konkretne operacije. ono sâmo nije eksperimentator. konkretne strukture postaju nužne kada su potpune strukture identiteta. Obrazovanje ovih formalnih struktura je završni proces izgradnje celovitih struktura i time se odigrava intelektualno uključivanje u svet odraslih. još nije dostiglo logiku reverzibilnosti. Pijaže se zalaže za školu u kojoj će nastavnik kombinovati usmerav anje i samostalan rad učenika. ali to nisu bile na početku. INRC . na ovom stadijumu formalnih ili propozici onih operacija dete je sposobno da manipuliše postavkama. itd. Na ovom stupnju dete obrazuje strukture kvalitativnog ident iteta. ali u ovim preoperacionim funkcijama dete još nije u stanju da uzme u obzir nekoliko aspekata situacije. Glavna obeležja formalnih operacija su (a) kombinatorika i (b) grupa dve reverzibilnosti (negacija i reciprocitet).7 g).11 g). idejama i zaključuje na os novu verbalnih iskaza. Stadijume obeležavaju celovite strukture koj e postaju nužne. što označava razvoj novog stupnja inteligencije ko ja koristi simbole i nije više ograničena na radnju.grupa četiri transfor macije.zavisno od progresivnih unut rašnjih koordinacija i stečenog iskustva. Redosled stadijuma je konstantan i sekvencionalan. On zamera tradicionalnoj školi što se ogledi izvode pred detetom. (2) adaptacija inteligencije u toku obrazovanja njenih struktura . Strukture se uklapaju jedna u drugu. Pedagoške implikacije Pijažeove teorije Pijaže u svom učenju posebno ističe potrebu za razvijanjem kognitivne organizacije lično sti učenika. odloženo podražavanje. Dakle. svaki stadijum je neophodan za sledeći. (b) na ovom stupnju dete mora d a pojmovno rekonstruiše sve što je u senzomotornom periodu naučilo na nivou radnji i i zgradilo pomoću shema. 3. us postavila vezu izmeñu hipoteze i zaključka. (3) obrazovanje kognitivnih struktura nepr ekidnom interakcijom subjekta i objekta. Formalne operacije (posle 11/12. Osim toga da bi proveravala hipoteze. koristiti unutrašnje potkrepljivače .autoregulacijom koja karakteriše "epigenetski sistem". g). odl ikuju ga (a) pojava simboličke (semiotičke) funkcije koja pored jezika uključuje menta lne predstave.2. javljaju se celovite strukture grupisanja (serijacija. Dete koje konkretno operacionalno rešava p roblem još uvek je usredsreñeno na manipulisanje stvarima. Preoperacioni period (od 18 m . Na primer: formalne strukture postaju nužne kada su konkretne strukture potpune. bez obzira što ih zamišlja. Sposobnost formalnog rasuñivanja omogućena je odvajanjem form e ovih operacionih struktura od sadržaja.kroz 68 . osoba mora biti "sposobna za izvoñenje "op eracije operacija". Konkret ne operacije (8 .

69 . i obavezuje nastavnike da pri izboru gradiva i načina nje govog reprezentovanja vode računa o nivou razvijenosti mentalnih shema učenika mogućno stima asimilacije. 62-63). To nam bliže govori i zašto je u obrazovnoj praksi najvažnije učiti decu kako da misle (Furth.ni specifične informacije ne mogu biti osmišljene. Jer.pošto je znanje jedna unutrašnja konstrukcija (Kami. ako nema odgovarajućih kognitivnih struktura . ukloplje ne.samoregulaciju. znači. To istovremeno.to je put k oji vodi i razvoju eksperimentalnog mišljenja (prema Evansu. Slika 12: Transverzalni prikaz razvoja Autori koji se bave izučavanjem obrazovnih implikacija Pijažeove teorije iz nje izvo de principe značajne za unapreñivanje vaspitno-obrazovnih postupaka Slika 13: Longitudinalni prikaz razvoja Učenje mora biti aktivan proces .razvijati kognitivne strukture. 1988. ako je dete eksperimentator onda su putevi za razvijanje radozna losti otvoreni: jedan rešen problem otvara i privlači na nove probleme . 1971). 1970) . str.

gde je A = asimi ija draži A u strukturu T. čime pruža podršku onim autorima koji se zalažu za individualizaciju nastave. To dovodi do toga da se mentalni razvoj kreće u smeru sv e stabilnijeg uravnotežavanja. uspostavljanja ravnoteže. manje ili više.shema ili stru ktura se. (b) logičko-matematičko iskustvo. Asimilacija je uvek praćena akomodacijom . 70 . Hant (Hunt. obrazuje novu kognitivnu st rukturu.aktivnoj ulozi učenika. k oje nastaje empirijskom apstrakcijom. Tako dolaz i do kognitivne adaptacije.u procesu obrazovanja povezana i prepliću se.fizičko (reaktivno) i logičko-matematičk o (aktivno) .on ih mora sam stvarati. Ravnoteža koja se uspostavlja i nije nikad stabilna pa su potrebne nove adaptacije. gde je s aznanje dedukcijom izvučeno iz operacije koja se vrši na objektima. pri sticanju fizičkog iskustva.a to znači da prethodnu strukturu obogaću je novim elementima. str. Kami (1971) naglašava razliku izmeñu otkrića (discovery). dok akomodaciju poredi sa funkcijom vežbe: ona dovodi do pro mena/razvoja kognitivnih struktura koje omogućavaju bolju adaptaciju subjekta u ok olini. ističe Pijaže (1978. 9). Menčinska (1981) ističe da je Pijaže svojim učenjem o usmerenosti intelektualnog razvoja i načinom klasifikacije iskustva razrešio konflikt teorija učenja o reaktivnoj . 1961) poredi asimilaci ju sa funkcijom transfera: postojeće strukture se primenjuju na nove informacije i ostaju nepromenjene. menja pod dejstvom objekta koji se asimilira. Intelektualni razvoj usme ren je prema logičko-matematičkim strukturama.Za Pijažea saznavanje uvek uključuje mentalnu operaciju koja omogućava transformaciju i integrisanje nove informacije u već postojeće strukture. dodaje nove akcije i operacije. Uočljivo je da time Pijaže uk azuje da usvajanje novog znanja suštinski zavisi od kognitivne organizacije svakog učenika. koji je neophodan za sticanje logičko-matematičkog isku stva. Pijaže razlikuje: (a) fizičko iskustvo. Iz ovog proizila ze značajne implikacije za obrazovanje: Za sticanje "fizičkog iskustva" u procesu na stave dovoljno je obezbediti potrebne materijale i podsticati učenike da otkrivaju svojstva predmeta. Meñutim. Pijaže naglašava da je upravo u tome ključ konstruktivnog karaktera uravnotežavanja pomoću autoregulacije. Pi jaže ukazuje na nedovoljnosti S R šeme i predlaže S R ili S (AT) R. jer su ta iskustva . Za sticanje logičko-matematičkog iskustva neophodna je refleksiv na apstrakcija koja je nužno konstruktivna . izvlačenjem iz samog objekta apstrahovanjem jednih a zanemarivanjem drugih svojstava. prethodno se preinača va uz bolju organizaciju. i izuma (invent). Zaključak je da logičko-matematičke strukture ne možemo učeniku dati u gotovom stanj u .

Konflikti su pokretači zato što subjekt teži da prevaziñe nesklad i uspostavi ravnotežu. i nema ni reči o lojalnosti. Kazna je "k ljuč" za razumevanje šta odrasli ne odobravaju.ja ću tebi". kao uzvratna usluga. Po Kolbergu moralni razvoj prolazi kroz tri nivoa i šest stadijuma: I Prekonvencionalni nivo (predogovorni) Na ovom nivou razvoja dete. II Konvencionalni nivo (dogovorni) 71 . Dete veruje da je ispravan onaj postupak koji služi kao sredstvo za zadovoljenje v lastitih potreba. a ne dublje poštovanje prema pravilima i mišlj enju odraslih. vodi računa o po sledicama (nagradi. Pijaže ističe da je pojava neravnoteže . koje postaju sve više predmet istraživanja od strane autora koji žele da razviju programe kojima se obogaćuju sposobnosti učenika i kreativni procesi kod učen ika kojima se povećava transferna vrednost nastave. prilikom tumačenja pravila i u ponašanju.) i Pi jažea i redefinišući njihova učenja provodi longitudinalne studije u raznim kulturama i stvara svoju teoriju razvoja moralnosti. Moralno rasuñivanje zavisi od intelektualnog razvoja. To bi bio jedan od načina razvoja kognitivn ih struktura.Za Rubinštajna (1981) Pijaže u svom učenju "izvanredno razotkriva ulogu operacija. a povremeno i potreba drugih. Kognitivni konflikt m ože nastati izmeñu subjekta i objekta ili različitih podsistema subjekta. "Ako ti meni . Instrumentalno-realistička orijentacija. To znači da je kontrola ponašanja spoljašnja jer se standardi izjednačuju sa spoljašnjim zahtevima ili pritiscima. Poslušnost. orijentacija kaznom.koja budi aktivnost i d ozvoljava samostalno dolaženje do rešenja problema. zahvalnosti i pravednosti. izmeni uloga). Preovlañuje poslušnost i orijentacija kaznom jer dete ne razume pravila. Dakle. Kognitivno-razvojni pristup Kolberg preuzima od Djuia (Dewey. Moralno suñenje deteta odražava realističk o-hedonističku želju da se izbegne kazna.što je preduslov za razvijanje individualnih potencijala. To razvija interesovanje i povećav a unutrašnju motivaciju. 1. J. del atnosti subjekta koji misli" . uvode istinski pokretači razvoja učenika. ali razvija i osetljivost za probleme .što je "ključ za pravu teoriju mišljenja".potreba za novom adaptacijom .motivacioni faktor razvoja . kazni. po navedenom principu "umerene diskrepance". Kolbergova teorija moralnog ra zvoja I ova teorija je interakcijska. Za razvoj je najpovoljnije ako dolazi do umerenog stepena neravnoteže . shvatanje pravednosti i r eciprociteta je pragmatično. 2. Iz ovog proizilazi da se u procesu nastav e aranžiranjem kognitivnih konflikta. Ona je doživljena od strane učenika kao kognitivni konflikt.

Odlikuje ga orijentacija ka redu i zakonu. opštost i postojanost (zlatno pravilo. Orijentacija prema društvenoj dobrobiti. stadijumu je 50-60% osoba. 6. Pravda postaje ne samo normativ već razlog delanja. Slika 14: Grafički prikaz razvoja moralnosti 72 .dobra devojčica".Na ovom nivou podržavaju se očekivanja dečje porodice. Odlučivanje po savesti prema izabranim etičkim principima koje odlikuju logička opravd anost. Pr omene koje se javljaju na ovom nivou povezane su sa kognitivnim razvojem. Ispravan postupak se odreñuje pomoću opštih prava i normi koje su kritički preispitane i koje je prihvatilo celo društvo. već i lojalnost s njima i aktivno podražavanje i identifikovanje sa ličnostima i grupama uključenim u to. kategorički imperativ). i nezavisno od svojih interesa i spoljnjih priti saka. III Postkonvencionalni nivo (autonomni) Vrednosti se definišu nezavisno od autoriteta i zasnivaju se na autonomnim moralni m principima: saglašavanju ličnosti sa zajedničkim standardima. Unutrašnje vrednosti postaju slične društvenim vredno stima. Konvencionalni nivo je dominantan nivo moralnosti za većin u kultura. Ispravno ponašanje sastoji se od vršenja sopstvenih dužnosti i očuvanju reda. Kolbergovi empirijski nalazi razvoja moralno sti sa uzrastom prikazani su na slici 14. grupe ili nacije. Prilikom moralnog suñenja dete sve češće uviña i uzima u obzir i nameru aktera. Stav ove deteta ne odlikuje samo saglašavanje sa zahtevima autoriteta ili sa društvenim r edom. 3. bez obzira na neposredne posledice. 4. pravima i dužnostima. Orijentacija zakonom i redom. a u 4. dogovoru. Orijentacija prema univerzalnim etičkim normama. strukt urama formalnih operacija. Ponašanje je usklañeno sa mišljenjem većine o "dobroj" ličnosti i čini se ono što drugi odobr vaju. prihvataju se i ispunjavaju dobra ili ispravna dela. Orijentacija vida "dobar dečko . 5.

kad dobije funkciju obeležja i odredi ponašanje. Da bi moralni razv oj uspešno tekao moralne poruke koje proističu iz rasprave treba da budu nešto iznad uče nikovog nivoa razumevanja. literature.pedagoške imlikacije Vigotski uvodi načelo " istorizma". "premešta" se iz spoljašnjeg sistema odnosa u unutrašnji. treba da slobodno odlučuju. Psihički razvoj ličnosti je ovladavanje kulturnim vrednostima. njihovo usvajanje.znacima. ali i da žive u sredini u kojoj je moralnost na visokom nivou. "da svaka viša psihička funkcija prolazi kroz spoljašnji stadij svog razvi tka. Vigotski i razvoj mišljenja i govora smešta u društveno-istorijski okvir. 73 .Vaspitne implikacije Kolberg smatra da deca treba da razumeju posledice svojih moralnih opredeljenja.i time otkriva opštu zakonitost razvoja koja omogućava da se objasni kako geneza psihičkih procesa tako i opšti razvoj ličnosti. Kulturno-istorijska teorija Vigotskog . Dosledno svojoj kognitivnoj orijentaciji Kolberg predlaže da nastavnici po dstiču rast kroz ove stadije moralnog mišljenja pogodnim raspravama koje uključuju pra ve moralne dileme iz svakodnevnog života. koji se interiorizacijom pretvaraju u unutrašn je simbole i postaju posrednici ponašanja ličnosti stvarajući najviši samoregulacioni si stem. Znak se najpre stvara za druge i tek kasnije. To usvajanje može nastati samo u procesu komunikacije. istorije. Znaci po staju obeležja za individuu zato što su obeležje i za druge. Vigotski i rast voljnog ponašanja povezuje s a spoljašnjim posrednicima . Ako moralna objašnjenja suviše premašuju ili zaostaju za ni voom učenika ne može se očekivati napredak. zato što se ona prvobitno javlja kao socijalna funkcija" .

259).refleksivnih veština. Tada ono bud i i izaziva ceo niz funkcija koje sazrevaju i nalaze se u zoni narednog razvitka " (Vigotski. Prelazak na novu vrstu unutrašnjeg opažanja znači i p relazak na višu vrstu unutrašnje psihičke delatnosti. Otuda je za obrazovanje i intelektualni razvoj det eta važnije znati šta ono može da reši uz malu pomoć i podršku nastavnika. "Učenje je samo onda dobro kada prethodi razvitku. I nastava. p rihvata većina autora koja se bavi ispitivanjem razvoja i menjanja psihičkih pojava.). koji još tridsetih godina ovoga veka govori o važnosti školskog učenja z a razvoj viših mentalnih funkcija. naučni pojmovi od samog nastanka imaju sistem i karakterišu se ispos redovanim odnosom prema objektima i drugim pojmovima. senzor ne. Postojanje divergentnih linija razvoja viših psihičkih funkcija objašnjeno je stalnim promenama znakovnih sistema i načina njihove upotrebe . Učenje Vigotskog. "Za razliku od nižih (prirodnih) funkcija (motoričke. str. značajno je uticalo na promenu shvatanja o dečjem r azvoju. ne samo kod ruskih psihologa. Od načina obučavanja zavisi kakvi će biti efekti školovanja. dato u okviru kulturno-istorijske teorije psihičkih pojava. Dete treba da u procesu učenja bude svesno onoga što čini a poimanje će biti čin svesti usredsreñen na samu delatnost svesti. elementarni oblici pamćenja. što podiže celokupan dečji intelektualni razvoj na viši stup anj.u preobražavanju spontanih pojmova deteta i njihovom uvoñenju u sistem.veza meñu s amim predmetma. Najvažnije je da nastava podstiče razvoj poim anja . kao i drugi oblici rada ljudi. jer su nastali iz iskustvenih veza .varijabli koje se nalaze u "žiži mentalnih procesa". 1977. koje uslovljava ovladavanje njima. koje su jednostavne stru kture i istorijski nep74 . primarne emocije. Vigotski otkriva da s u pojmovi povezani po principu opštosti i da svakoj strukturi opštosti odgovara i so pstveni specifični sistem logičkih misaonih radnji mogućih uz tu strukturu. posebno naglašava značaj transferne vrednosti nastave za razvitak viših psihičkih funkcija. itd. apstraktnost i kontrola. Vigotski ukazuje na važnost školskog učenja za razvoj viših menta lnih funkcija. To je posebno izraženo pri razvitku naučnih pojmova. nego proveravati š a uspeva bez ičije pomoći. Svim višim psihičkim funkcijama odlike su: svest. ako se izvodi uz pomoć savršenijih tehničkih pomagala je fakt or psihičkog razvoja (alomorfni razvoj). I upravo kroz to se ostvar uje transferna vrednost naučnih pojmova .Učenje Vigotskog. prenošenju učenja sa jednog nivoa na d rugi .putem preobražavanja nivoa. Samo poimanje se zasniva na uopšta vanju sopstvenih psihičkih procesa.svest o samoj delatnosti svesti (metakognitivne spos obnosti). Naglasak Vigotsko g je na funkcionalnoj i dinamičkoj strani učenja. Refleksivne veštine omogućavaju poimanje . Dok su spo ntani pojmovi deteta van sistema. Poznata je njegova teza da dobra obuka vod i za sobom razvoj.

romenljive, više funkcije (logičko pamćenje, voljna pažnja, govor, mišljenje, govorno mišlje nje, složena osećanja, itd.) su složene strukture, jer se u njih ugrañuje znak i značenje koji se menjaju, pa su stoga više mentalne funkcije različito organizovane kod različi tih ljudskih grupa, u različitim istorijskim razdobljima i kod dece u različitim raz vojnim fazama". (Ivić, 1977)*. Kod ruskih psihologa nalazimo u primeni postulat o interiorizaciji u učenju Galjperina i njegovih saradnika o etapnom formiranje umni h radnji; učenja o alomorfnom razvoju i razvoju metakognitivnih sposobnosti su ugr añena u model školskog učenja koji uvodi Davidov (1981) sa ciljem da kod učenika razvija osnove eksperimentalnog, naučnog mišljenja. Teorija biheviorizma i njene vaspitno-o brazovne implikacije Votson, Skiner i njihovi sledbenici uvažavaju faktor nasleña al i posebno naglašavaju ulogu sredine i procesa učenja. Langer (1982) ukazuje da je to model pasivnog čoveka jer "čovek izrasta u ono što od njega načini okolina". Bihejviori sti se bave onim ponašanjima koja se mogu objasniti S R šemom, ponašanjima koja su rez ultat aktivirajućih podsticaja. Oni ignorišu unutrašnji saznajni plan ponašanja. Otuda i osnovna pretpostavka ove teorije je "da je čovekovo ponašanje ujedno i njegova psih ološka suština". Biheviorističko shvatanje psihičkog razvoja ne prihvata stadijalnost ra zvoja, već na razvoj gleda kao na kontinuirani proces, koji se sa uzrastom odvija brže ili sporije, ali bez kvalitativnih prelaza. Za bihevioriste u središtu naučnog in teresovanja treba da bude proces učenja, jer po ovom shvatanju čovek je uglavnom ono što je stekao procesom učenja. Otuda ova teorija razvoja bavi se rastom, postignućem koji se mogu pripisati početnim (dražima, pokretačima) i drugostepenim uzrocima (nagra da, kazna). Rast je složaj jednostavnih procesa koje su pokrenuli delotvorni uzroc i. A da bi se otkrili ti uzroci koriste se laboratorijski i prirodni eksperiment i; u prvom se variranjem nezavisne promenljive otkrivaju uzroci, u drugom se pom oću korelacione, faktorske analize otkrivaju uzroci i stepen njihovog delovanja. I straživanja biheviorista su nesumnjivo dovela do boljeg razumevanja procesa učenja, a u nekim svojim modelima doprineli su unapreñivanju obrazovne prakse. Tako Skiner razvija programirano učenje koristeći teoriju potkrepljenja, Blum daje taksonomiju vaspitno-obrazovnih ciljeva uz operacionalizaciju dostizanja; Blumov model nasta ve "Mastery learning" kompenzira razlike u sposobnostima, učenjem do ovladavanja o bezbeñuje uspeh većini; bihevioristi nisu za selekciju i represiju, meñutim, umesto ko m* Ivić, I. (1977): "Kulturno istorijska teorija psiholoških pojava L.S. Vigotskog", predgovor knjizi "Mišljenje i govor", Beograd : Nolit, str. 20 75

penzacijskih programa treba izbeći faktor deprivacije - obezbediti optimalno angažov anje deteta primereno mogućoj komunikaciji (Bruner). Razvojna teorija humanističke psihologije Začetnik ovog pristupa je Maslov. Kao osno vnu potrebu ličnosti ističe "da postane ono što jeste". A to će joj omogućiti zadovoljenje potrebe za istraživanjem, predstavljanjem i dokazivanjem. To vodi samoaktualizaci ji ličnosti. Otuda Maslov (1975) i od vaspitača (roditelja i nastavnika) traži da prih vate dete onakvo kakvo jeste i pomažu mu da razvije svoje najbolje potencijale, da se samoaktualizuje. Prepustiti detetu da samo otkrije ko je i šta je. Filozofija humanističkog vaspitanja su nezaboravni doživljaji, intrinzička nagrada. Tada kognitiv ni razvoj i razvoj ličnosti idu uporedo. Roberts (1975) ocenjuje da razvoj treba uči niti humanističkim i usmeriti ga samoaktuelizaciji ličnosti. On nastoji da izgradi h umanističku teoriju razvoja ugrañujući u nju Maslovljevu teoriju motivacije, što je prik azano u donjoj tabeli (tabela 3). Tabela 3: Uporedni pregled pojmova dve teorije Maslov Roberts organske potrebe preživeti sigurnost stabilnost ljubav socijabilnos t poštovanje ekspertiza samoaktuelizacija self Roberts je pod uticajem i Eriksonovog učenja o stadijalnosti razvoja. Adaptacija E riksonovog epigenetskog dijagrama i Robertsovih stadijuma data je u sledećoj matri ci (tabela 4): U prvom stadijumu, preživeti/odojče, dete uči da zadovoljava bazične potr ebe i kontroliše svoje telo. U stadijumu stabilnost/detinjstvo dete stiče važne navike i veštine vezane za ishranu, odevanje, igru, pri čemu je razvoj govora od suštinskog značaja. Tabela 4: Dijagram Robertsovih stadijuma self ekspertiza socijabilnost stabilnost preživeti uzrast Eriksonovi stadiji 0-1 odojče 2-11 detinjstvo 12-19 adolescencija 20-24 mlañi odrasli 25 i više zrelost Socijabilnost/adolescencija - je period koji obuhvata pojmovni, emocionalni i so cijalni razvoj ličnosti. 76

Ekspertiza, specijalizacija/mlañi odrasli - je doba u kome se dovršava školovanje, ula zi u zanimanje, zasniva porodica. Self/zrelost - označava samoaktualizaciju u radu i ljubavi. Roberts kaže da današnje škole pripremaju mlade za tehnološko društvo (ekspert iza, specijalizacija), ali ako to ne vodi samoaktualizaciji onda je to dehumaniz acija. Upravo tu postaje vidljiva uloga humanističke orijentacije. Odnos meñu razvojnim teorijama O meñudejstvu brojnih faktora koji utiču na razvoj Pijaže kaže: "Kad posmatrate psihički razvoj, nemoguće je odvojiti njegove biološke vidove od socijalnih. Jedna pojava je u svom korenu biološka, u krajnjim tačkama socijalna. No , ne smemo zaboraviti ni da je izmeñu toga dvoga mentalna" (prema Evansu, 1988, st r. 54). Autori savremenih teorija psihičkog razvoja uvažavaju interaktivno delovanje faktora, ali se razlikuju u tome kako to meñudejstvo vide. Stadijalnost razvoja j e zajednički imenitelj mnogih teorija. Meñutim, dok kod Frojda stadije karakterišu dom inantna obeležja (oralno, analno ...), dotle se kod Gezela skoro isključivo zasnivaj u na maturaciji; a kod Pijažea uz konstantan redosled, faktor uvremenjenosti, imam o neprestanu interakciju subjekta i okoline, a to znači samoregulaciju uz neprekid no konstruisanje novih struktura potrebnih za adaptaciju. Bihevioristi ne prihva taju stadijalnost i dominanatnu ulogu daju uticaju učenja i sredine i za njih rast je neprekidan proces učenja ponašanja. Humanistička psihologija je bliža psihoanalizi n ego biheviorizmu. Ona dečji razvoj vidi kao progresivan, stadijalan, pokrenut više u nutrašnjim činiocima nego spoljašnjim potkrepljivačima. 77

PERIODIZACIJA PSIHIČKOG RAZVOJA Periodizacija je podela celokupnog ontogenetskog razvoja na razdoblja, periode, prema nekom usvojenom kriterijumu ili kombinaciji kriterijuma - što zavisi od teor ije razvoja koja leži u njenoj osnovi. U proteklom periodu bilo je više pokušaja da se dâ periodizacija psihičkog razvoja. Razvojni psiholozi se uglavnom slažu da iz praktičn ih razloga treba individualni razvoj podeliti na uzrasne periode. Do neslaganja dolazi pri izboru sistema klasifikacije i kriterijuma na osnovu kojih se vrši pode la. Kroz pristup periodizaciji reflektuju se teorijske polazne osnove autora. Au tori koji razvoj shvataju kao stadijalan proces sa kvalitativnim promenama u raz voju, gde se svaki stadijum razlikuje od prethodnog po nastajanju novih struktur a opredeljuju se za sistem klasifikacije. Pri izradi periodizacija korišćeni su biol oški, psihološki, pedagoški i socijalni kriterijumi - pojedinačno ili u kombinaciji. Oni koji na razvoj gledaju kao na kontinuirani proces, postepeno kvantitativno menj anje i rast bez posebnih stadijuma - opredeljuju se za "kriterijum preglednosti" i proizvoljnu, arbitrarnu podelu na uzrasne periode. Prvi pokušaj sistematske ana lize periodizacija psihičkog razvoja nalazimo kod Vigotskog u radovima koji se bav e problemom uzrasne periodizacije dečjeg razvoja (Vigotski, 1996-IV str. 193). On postojeće sheme periodizacije razvrstava u tri grupe. U prvoj grupi su pokušaji da s e periodizacija dâ na osnovu stupnjevitog razvoja drugih procesa koji su posredno povezani sa individualnim razvojem (na primer: primenom biogenetskog principa "ontogeneza je rekapitulacija filogeneze"; ili, pedagoškog kriterijuma: podela psi hičkog razvoja prema stupnjevima vaspitanja i obrazovanja). Drugu grupu čine pokušaji da se jedna odreñena karakteristika u razvoju uzme kao uslovni kriterijum podele n a periode (na primer: na osnovu dentacije - nicanja i menjanja zuba; na osnovu s eksualnog razvoja ili razvoja psihičkih procesa - na primer: saznajnog razvoja). T reću grupu čine pokušaji da se izdvoje suštinske osobenosti samog razvoja i na osnovu to ga uradi periodizacija. Vigotskoi ovo označava kao pravu postavku problema, kao pr avi pristup, iako u postojećim periodizacijama nije mogao da nañe njegovu uspešnu prim enu. Za Vigotskog je osnovni kriterijum periodizacije: princip novih uzrasnih st ruktura. "Pod novom strukturom treba razumeti onaj novi tip razvoja ličnosti i nje ne delatnosti, one psihičke i socijalne promene koje se prvi put pojavljuju na dat om uzrasnom stupnju i koje, uglavnom, odreñuju saznanje deteta, njegov odnos prema sredini, njegov unutrašnji i spoljašnji život, čitav tok njegovog razvoja u datom perio du" (Vigotski 1996IV str. 196). Vigotski posebnu pažnju posvećuje tumačenju prelaska i z jednog razvojnog perioda u drugi. Osnovni pojmovi pomoću kojih objašnjava dinamiku psihičkog razvoja su, 78

pored nove strukture, socijalna situacija razvoja i razvojna kriza. Saglasno nje govoj kulturno-istorijskoj teoriji socijalna situacija je osnovni izvor razvoja - "put na kome socijalno postaje individualno". Socijalna situacija razvoja je s istem odnosa izmeñu deteta odreñenog psihološkog uzrasta i date socijalne stvarnosti. Nastajanjem nove strukture, promenom deteta, menja se i socijalna situacija - uz ajamni odnosi deteta i okruženja. Nestajanje stare i stvaranje osnova nove socijal ne situacije razvoja čini glavni sadržaj razvojne krize - na prelasku iz jedne faze razvoja u drugu. To je razlog što Vigotski u periodizaciji detinjstva, koju sam pr edlaže, ispred svakog perioda uključuje i razvojnu krizu. Ruski psiholozi nastavljaj u rad Vigotskog i njegov kulturno-istorijski, holistički i sistemski pristup. Tako Kon (1990) ističe da se periodizacija individualnog razvoja temelji na izdvajanju niza univerzalnih razvojnih procesa (rašćenje, sazrevanje, razvoj, starenje), blago dareći kojima dolazi do formiranja odgovarajućih uzrasnih karakteristika po kojima s e razvojni periodi i razlikuju. Razvojni procesi ukazuju kako se formiraju uzras ne karakteristike i kako dolazi do prelaza iz jednog u drugi stadijum. To znači da je svaka periodizacija pokušaj da se strukturira tok vremena, da se razvojnim per iodima odredi sadržajno značenje. Otuda izrada periodizacije psihičkog razvoja zahteva ne samo izbor hronoloških jedinica merenja već i samog sistema klasifikacije i prin cipa njegovog rasščlanjavanja. Ruski psiholozi ( , 1990; а , 1990) bliže odreñuju značenje pojmova koji se odnose na azvoj. Navodimo najvažnije uzrasne kategorije: kalendarski, hronološki uzrast: datir anje; starost individue, merena od momenta njenog roñenja; razvojni, psihološki uzra st: odreñeni kvalitativno osobeni stupanj, period ontogenetskog razvoja; na uzrasn e karakteristike su uticale zakonitosti fizičkog razvoja, uslovi života, vaspitanja i obrazovanja i konkretni istorijski uslovi; Kon ukazuje na višedimenzionalnost ov og pojma i kao njegove etalone izdvaja: biološki uzrast, socijalni uzrast, psihički uzrast i subjektivni uzrast ili uzrasna samosvest; vreme života: hronološki okvir po stojanja individue; interval izmeñu roñenja i smrti bez ukazivanja na sadržaje života; živ otni ciklus: ukazuje na ciklično kretanje čovekovog života: roñenje, rast, sazrevanje, s tarenje, smrt; ne sadrži individualne varijacije i socijalne interakcije; životni pu t: pojam koji najpotpunije obuhvata čitav ontogenetski razvoj, uključuje u sebe i živo tni ciklus; višedimenzionalan je i uključuje u sebe mnoštvo tendencija i linija razvoj a jedne iste ličnosti u interakciji sa sredinom koja ga okružuje; životni put obuhvata karakteristike uzrasno diferenciranog vremena života. Prednosti ili praktični razlozi postojanja periodizacije su u tome što njeno postoja nje omogućuje: 79

identifikovanje karakterističnih razvojnih pojava, razvojnih zadataka i problema o dreñenog uzrasta; prilagoñavanje naučne metodologije za istraživanje uzrasnih karakteris tika; upoznavanje toka i tempa razvoja u pojedinim periodima, što omogućava izradu u zrasnih normi koje služe roditeljima i/ili vaspitačima kao okvir za procenu relativn e zrelosti razvoja dece istog uzrasta. Nedostaci i ograničenja periodizacije su: t eškoće pri izboru kriterijuma i sistema klasifikacije za odreñivanje preciznih granica perioda; privid da je vreme glavna nezavisna varijabla, što može voditi opisu pojav a umesto objašnjavanju procesa i uzroka razvojnih promena; razvojne promene jesu z načajno povezane sa protokom vremena ali uzrast ne uzrokuje promene već je procesima sazrevanja i psihičkim procesima potrebno vreme da se pojave; varijacije u tempu razvoja (kako meñuličnih - istih procesa kod vršnjaka, tako i unutarličnih - različitih pr ocesa kod iste ličnosti) do kojih dovodi zakon heterohronije i druge psihofizičke za konitosti razvoja, uslovi života, obrazovanja i vaspitanja i drugi faktori. Ovo na vodi na zaključak da se uzrasni stupnjevi dati u periodizacijama odlikuju relativn ošću, uslovnim uprosečavanjem pri opisu karakteristika uzrasta. Meñutim, i pored toga što uzrasne granice nemaju apsolutno značenje zbog njihove promenljivosti - u svakom p eriodu su ipak prikazane one karakteristike, fizičke i psihičke, koje obeležavaju taj uzrast. Većina ljudi odreñenog razvojnog uzrasta, koja živi u približno jednakim socijal no-ekonomskim uslovima, ima slične razvojne karakteristike koje omogućavaju da se st ekne slično socijalno iskustvo i sistem znanja koji ta sredina zahteva od te gener acije, što odreñuje i socijalni rang i identitet svakog pojedinca. Ovu okolnost uvažav a i zakonodavstvo pa se prava i dužnosti grañana povezuju sa uzrastom: početak školovanj a, grañanskog punoletstva, biračkog prava, vojne obaveze, prava na penziju. Zbog tog a se u opisu pojedinih uzrasnih perioda, pored fizičkih i psiholoških karakteristika , navode očekivane i propisane društvene uloge - razvojni zadaci za svaki uzrasni pe riod. Kod nas se najčešće navode periodizacije koje polaze od psihološke podele razvoja ili sa kombinacijom psihološkog i pedagoškog kriterijuma. Pri tome se u periodizacij u psihičkog razvoja uključuje i prenatalni period. Psihički razvoj u ontogenezi podelj en je na sledeće uzrasne periode: PRENATALNI PERIOD (od začeća do roñenja); NOVOROĐENČE ( i mesec nakon roñenja); ODOJČE (od prvog meseca do kraja prve godine); 80

rano predškolsko detinjstvo (1 do 3 god. navodimo američku i rusku . odojče (prva godina). godine). starost (65 godina i više) (Ing liš & Ingliš. srednje detinjst vo (6 do 10 god. mlañi školski uzrast (6 do 10 god. SREDNJA ZRELOST (do 50. godine). starost (75 do 90 god.). godine). POZNO DETINJSTVO (do 12. PREDSTARAČKO DOBA (do 70.). godine). zrelost: prvi period (21 do 35 god.). godine). drugi period (17 do 2 1 god. 1972).koje su u trenu tku objavljivanja imale saglasnost razvojnih psihologa svojih zemalja: Sekcija američkih razvojnih psihologa saglasila se sa sledećom podelom: novoroñenče (prv i mesec).).).PRVO DETINJSTVO (do 2-3. pozna adole scencija (16 do 21 god. rano detinjstvo (od 1 do 6 god.).). godine). STAROST (od 71. godine). predškolsko detinjstvo (3 do 6 god. Ruski psiholozi prihvataju sledeću periodizaciju: odojče (prva godi na života). adoles cencija: prvi period (stariji školski uzrast 15 do 17 god. Od brojnih s tranih periodizacija. 81 . POZNA ZRELOST (do 65. RANA ADOLESCENCIJA (do 16. srednja adolescencija (14 do 16 god. godine). RANO DETINJSTVO (do 6-7.).). pre dstaračko doba (60 do 75 god. 1990).).). dugovečnost (90 godina i više ) (Karpenko. godine). preadolescencija (10 do 15 god.).). zrelost (21 do 65 god.). rana a dolescencija (12 do 14 god. SREDNJE DETI NJSTVO (do 9.). pozno detinjstvo ili preadolescencija (10 do 12 god. godine). POZNA ADOLESCENCIJA ili RANA ZRELOST (do 25.). kao ilustraciju.). SREDNJA ADOLESCENCIJA (do 21. drugi period (35 do 60 god. godine).

to vreme je dovoljno da se odigraju fascinantne kvantitativne i kvalit ativne promene u razvoju.lokacije i/ili ugla organa (na primer: kod rasta i razvoja srca. Vigotski (1996-IV) ukazuje da sa roñenjem presta je samo fizička zavisnost deteta od majke. pa do razvojnog uzrasta (2-3 godine) kada dolazi do diferenciranja osno vnih odlika specifičnih za ljudsku vrstu: afektivnog vezivanja. Metode ispitivanja Za izučavanje prenatalnog razvoja koristi se objektivno sistematsko posmatranje fe tusa (intrauterino i ekstrauterino) i introspekcija . relativne veličine (od embriona do odraslog organizma. izgleda (organizam se razvija u odraslog muškarca ili ženu).od hrskavice do čvrstih kosti ju). zbog zdravs tvenih raz82 . Pri tome s avremena razvojna psihologija počinje praćenje ranog razvoja od analize prenatalnog perioda. go vora. 1957) opisuje ontogenetski rast i razvoj kroz pet karakteristični h promena: veličine.formiranja zigota.životnog ciklus a. uspravnog hoda. s vojstva tkiva (najbolja ilustracija je osifikacija .RANI RAZVOJ U okviru ranog razvoja obuhvaćeni su periodi koji po sadržaju promena i značaju za uku pan ontogenetski razvoj zauzimaju posebno mesto u istoriji pojedinca. kvantitativno uvećavanje (od dve ćelije pri oploñenju nastaje 20 triliona ćelija). udova).saopštenja trudnice. Naučnici koriste svako prevremeno roñenje ili odstranjivanje fetusa iz uterusa. pozicije . Dovoljno je reći da novoroñenče ima razvijene sve delove tel a. organa za varenje. koji odmah po roñenju ili nakon relativno kratkog vremena mogu da funkcionišu.prednosti i rizike koje u sebi nosi obrazac ljudske ontogeneze. sposobnosti za socijalnu interakciju i u tom kontek stu osobenog kognitivnog razvoja. ali ne i biološka i psihološka zavisnost od majke i socijalnog okruženja. što je i r azlog da se ovom uzrastu posveti posebna pažnja. brojča no. Produženi period zavisnosti čini ontogenetski razvoj lj udske vrste fleksibilnijim i prilagodljivijim. ljudske upotrebe ruke. PRENATALNI RAZVOJ Razvoj počinje od trenutka oploñenja jajne ćelije . Me redit (Meredith. Prenatalni razvoj traje oko de vet meseci (deset lunarnih meseci) što je približno 1% ljudskog veka . Meñutim. Upravo rani razvoj pokazuje sve o dlike . kod promena proporcija delova tela glava postaje relativno manja a noge relativ no duže u odnosu na ukupnu visinu).

otuda i naziv ovarijalna faza (ovum . Kod em brioblasta se.jaje). Ume sto kimografa sa mehaničkim pisačima koji ostavljaju otiske na nagaravljenom bubnju. danas se koriste skeneri koji omogućavaju da se na monitoru prati izgled i pokret i fetusa u celini ili njegovih pojedinih organa. rion (od 2 nedelje do kraja drugog meseca). Korišćenje ovih ureñaja ne izaziva štet ne posledice ni kod fetusa ni kod majke. koji se iz proširenog dela jajovoda kreće ka uterusu.trofoblast i unutrašnje . Fizički razvoj u prenatalnom periodu Embriolozi dele ovaj period u tri faze: ovum (od začeća do kraja druge nedelje).kvalitativne reorganizaci je jajne ćelije. I ova istraživanja se dopunjavaju saopštenj ima trudnice.zametak) se razvija u strukture koje će hraniti zametak. U ovoj prvoj fazi zametak zadržava oblik jajeta. još 83 emb . Trofoblast (trophos . Sa razvoje m tehnike usavršeni su postupci direktnog intrauterinog praćenja razvoja fetusa. Kod ovuma. najpre dolazi do progeneze . 1981) Oploñena jajna ćelija se zove zigot. da ekstrauterino proučavaju nivo razvoja i karakteristike fetusa.embrioblast.hr anitelj. Formiraju se dve grup e ćelija: spoljašnje . fetus (od drugog meseca do roñenja) Slika 15: Spirala embrionalnog razvoja (prema: Furlanu.blastogeneza. Nakon toga počinje deoba ćelija . blastos .loga.

težina od dva g rama kod embriona na kraju ovog perioda dostiže 3500 grama. izlučivanja i da reaguje na draži iz sredine. Dužina tela se uvećava od 5 na 50 santimetara. varenja.fetus 5 m / odrasli Od petog meseca pokreti fetusa su sve intenzivniji i diferenciraniji. embrion je dostigao dužinu oko 5 santimetara i težinu oko 2 grama. Glav a čini polovinu ukupne dužine embriona (slika 16). I refleksn i pokreti su formirani i stabilni. Slika 17: Relativna veličina . U periodu fetusa brže se razvijaju trup i ekstremiteti što dovodi do promene proporcije delova tela . Polni orga ni su već diferencirani. Za sve razvojne procese u ovoj fazi koristi se hrana iz oploñene jajne ćeli je. U drugoj nedelji dolazi do implantacije .). započinje razvoj endokrinog sistema. Srce počinje da pulsira u četvrtoj nedelji nakon začeća. Psiholozi su posebno izučavali osetljivost pojedinih čula.u fazi ovuma. To ukazuje da prioritet u početnom razvoju imaju mozak i nervni sistem. Razv oj u ovoj fazi odlikuje nagli rast i razvoj . Krajem osme nedel je posle začeća diferencirani su svi glavni sistemi organa i organizam ima uočljivo lj udski oblik. Kod fetusa se ubrzano razvijaju pojedini organi i do kraja ovog perioda org anizam će biti formiran skoro u celini. dok se najmlañi delovi korteksa još inten zivno razvijaju.koje postaje sve skladnije (videti slike 17 i 18).formiraju se delovi tela i pojedini organi. kada su diferencirani svi organi. organi za varenje. javlja ju se i prvi spontani pokreti. Razvoj čulne osetljivosti 84 . Embriolozi ukazuju da i drugi važni organi počinju r ano da se diferenciraju. Organizam je spreman da nakon roñenja sam obavl ja fiziološke funkcije disanja. Slika 16: Embrion Fetusna faza je najduža . Ruke i noge su sitne i nežne a meñu prstima na rukama i nogama nalazi se kožica. Intenzivno se razvija nervni sistem. Najpr e sazrevaju kičmena moždina i potkorni centri.priraštanja ovuma uz zid uterusa i t ime počinje embrionalna faza (videti sliku 15). U embrionalnoj fazi razvoja dolazi do organogeneze . endoderm i m ezoderm. Razvij a se mišićno tkivo. U osmoj nedelji. Relativna veličina se menja i u per iodu detinjstva i adolescencije pa kod odrasle osobe glava čini oko 1/8 ukupne vis ine.traje od kraja drugog meseca pa do roñenja (32 ned.taj tempo rasta smatra se najbržim u ontogenetskom razvoju. diferenciraju blastodermalni zametni listići: ektoderm.

i osetljivost za miris je dobro razvijena kod prer ano roñene dece. vid se može proveravati tek nakon roñenja. Uslovljavanje fetusa Eksperimenti američkog naučnika Spelta (Spelt. fetus pre počinje da reaguje na hladno. senzorne ćelije uk usa formiraju se kod fetusa još od trećeg meseca. Faktori koji utiču na prenatalni razvoj Očigledno da je prenatalni razvoj važan kako za telesni razvoj tako i za psihički razv oj. kiselo od gorkog. osetljivost za bol kod fetusa nije razvijena jer nije dovršena mije linizacija nervnih puteva. prerano roñena deca razlikuju slatko od slanog. Karmajkl (Carmichael.počinje od predela usta pa se širi ka udaljenijim delovima tela. jer do sigurnijih podataka može se doći tek kod stimulacije u spoljašnjoj sredini. 1954) to naziva zakonom anticipacije funkcija. Posle dovoljno ponavljanja ove kombinacije draži fetus je reagovao trz ajem samo na vibracije. Spelt je koristio posebnu opremu za izvoñenje ogleda i reg istrovanje promena (videti sliku 3). osetl jivost na temperaturu se takoñe rano razvija i podjednako je razvijena kod nedonoščeta i na vreme roñenog deteta.I pored metodoloških teškoća u ispitivanju čulne osetljivosti fetusa. U ogledima sa gravidnim ženama u osmom i devetom mesecu trudnoće kao prirodna draž korišćen je jak zvuk a kao uslovna draž taktilne vibracije. receptori i mehanizmi za kinestetičke o sete rano se razvijaju ali nije precizno utvrñeno kada oni počinju da funkcionišu. Može se zaključiti da su receptorni sistemi pripremljeni za reagovanje nekoliko meseci pre nego što je završena fetusna faza. Fizički i psihički razvoj su dvosmerno povezani. prikupljeni su sledeći nalazi: osetljivost na dodir se rano razvija kod fetusa i ima cefalokaudalni pra vac razvoja . Zato savremena nauka nastoji da otkrije faktore koji najznačajnije utiču na razvoj od začeća do roñenja a time i na kasni je psihičke karakteristike deteta. očni kapci i oči p okreću se pre roñenja. kod prerano roñene dece konstatuje se pupilarni refleks na svet losne draži. 1948) su pokazali da u prenatalnom pe riodu može da se obrazuje uslovni refleks. Kao najvažniji faktori izdvajaju se: ishrana trud ni85 . slušni aparat kod fetusa je potpuno razvijen ali nakon roñenja dete će moći d a reaguje čulom sluha na zvučne draži tek kad se iz slušnih puteva (ušnih kanala i Eustahi jeve trube) isprazni tečnost (plodova voda).

Period novoroñenčeta (prvi mesec postnatalnog života) Vigotski označava kao prvu i "najizrazitiju" razvojnu krizu deteta koja odv aja period prenatalnog razvoja od perioda odojčeta. da je dete željeno i od majke i od bliže okoline. Ishrana tr eba da bude raznovrsna. U tom periodu fetus doživljava kao deo sebe. Dugotrajna gladovanja trudnica. kao nešto novo u svom telu. Ova saznanja ukazuju koje faktore treba uvrstiti u štetne i opasne i izbegavat i ih. bakterija. NOVOROĐENČE Saznanja o prenatalnom razvoju nam ukazuju da sa roñenjem ne počinje ni fizički ni psihički život deteta. Psihologija trudnice U prva tri meseca od začeća trudnica se prilagoñava i saživljava sa nastalim stanjem. neželjenost nosi velika opterećenja i za period graviditeta i za razvoj deteta nakon roñenja za socijalnu i afektivnu atmosferu kod roditelja i porodice u celini.već i do r etardiranosti i emocionalne nestabilnosti. termoregulacija.deformisao lance genetskog koda i izazivao oštećenja kod zametka. smanjene otpornosti i vitalnosti dece tih majki . talidomidna deca. Zadnje tromesečje je u znaku priprema za prihvatanje novoroñenčet a. tak o da su se deca rañala bez ruku. što doprinosi sazrevanju psiholoških karakteristika buduće majke (Furlan. radijacija). nikotin. koje su bile izložene povišenoj radijaciji. Nakon roñenja dete mora da započne sam ostalan život koji karakterišu brojne fiziološke funkcije: disanje. alkohol. neki lekovi. alkohola. dolazi do prihvatanja dete ta kao nečeg posebnog. čin roćenja deteta označava "roñenje" roditelja (Kapor-Stanulović. varenje. kada novoroñenče dospeva u pot86 . droga. Pe riod trudnoće. u ratnim uslovima ili socijalnoj bedi. bogata belančevinama. štetne hemikalije. 1981). posebno supruga. označava i razvoj identiteta roditelja. očiju i sa drugim nedostacima. droge. U narednim me secima. 1985). Roñenje označava relazak deteta iz uterusa u spoljašnju sredinu. vitaminima i mineralima. dakle. dovodi ne samo do te lesne nerazvijenosti. Kao ilustracija delovanja hemikalija i medikamenata navode se tzv. izlučivanje . sa doživljavanjem sve učestalijih pokreta fetusa. Kao povoljni faktori ističu se: odgova rajuća ishrana trudnice. raña le su decu sa telesnim i psihičkim defektima. teratogeni činioci (neka oboljenja za vreme graviditeta. Trudnice u Japanu ili Ukrajini. "Dramatična promena sredine pri roñenju. Placenta štiti plod od mnogih štetnih materija ali ne i od teratogenih činioca: virusa. Sedativ talidomid je imao terato geno dejstvo .ce. odgovarajuća socijalna i psihološka atmosfera u kojoj buduća ma jka živi. psihički stresovi majke. nikotina ili produkata endokrinih žlezda pri emocionalnim stresovima maj ke. san i budno stanje.

puno novu sredinu, menja čitav njegov život i obeležava početak perioda postnatalnog raz voja" (Vigotski, 1996-IV str. 199). Početak disanja, prolaženje vazduha preko glasni h žica proizvodi zvuk koji čujemo kao prvi dečji plač. Prvo hranjenje novoroñenče obavlja ur oñenim refleksima sisanja i gutanja. Nekoliko časova po roñenju počinje i izlučivanje. Meñut im, i pored toga što je beba fiziološki opremljeno za samostalno preuzimanje ovih na jvažnijih funkcija javljaju se i znaci koji ukazuju i na teškoće adaptacije na novu sr edinu (nepravilno disanje, trzaji, kijanje, drhtanje). Karakteristike novoroñenčeta

Prosečna težina novoroñenčeta je 3-4 kg; prosečna dužina je 48-52 sm, koža je nabrana i ružič oči su srazmerno krupne, sive / plave (tek kroz 1-2 meseca dobijaju konačnu boju), pokreti očiju nisu koordinirani; glava je srazmerno velika u odnosu na ruke, trup i noge (videti sliku 18); na lobanji su meki, hrskavičavi delovi (fontanele), što je olakšavalo tok rañanja deteta; u poreñenju sa odraslim ritam disanja i rada srca su s koro dva puta brži a krvni pritisak dva puta niži; mišići su slabi i meki i dete ih još ne kontroliše. Smatra se da veliki mozak kod novoroñenčeta ima sve nervne ćelije ( izmeñu 12 i 15 milijardi); meñutim, dok se njihov broj sa uzrastom Slika 18: Relativna veličina - novoroñenče / odrasli neće uvećavati, promena oblika i veličine će se menjati sve do šesnaeste godine. Rastom ne rvnih produžetaka i mijelinizacijom uvećava se i usavršava funkcionalno povezivanje ne rvnog sistema - što stvara povoljnije uslove i za psihički razvoj. Čulna osetljivost i uslovljavanje Još u fetusnoj fazi ili kratko vreme posle roñenja svi čulni organi su spremni za rad. Novoroñenče vidi, čuje, oseća dodir, promene položaja tela. Za mnogim informacijama dete samo aktivno traga. U opitima se uočavanje draži i privlačnost objekata odreñuje prema n ivou aktivne pažnje, aktiviranju ili gašenju orijentacione reakcije (refleksa), prom eni ritma sisanja, plača ili broja otkucaja srca. Nalazi ukazuju da je uslovni ref leks moguće uspostaviti već u prvim danima; ruski psiholozi su utvrdili da je krajem prvog meseca kod novoroñenčeta moguće uspostaviti uslovni refleks preko svih čula. Refleksi novoroñenčeta refleks sisanja - dodirom usa Novoroñenče raspolaže nizom složenih bezuslovnih refleksa: na ili obraza dete reaguje i počinju pokreti sisanja (slika 19a); 87

refleks hvatanja ili Darvinov refleks - kada se dodirne unutrašnja strana dlana no voroñenče hvata i snažno stiska predmet (slika 19b); refleks nestaje u drugom mesecu; refleks Babinskog - kada se draže tabani javlja se lepezasto širenje palca i ostalih prstiju noge; kod odraslih isto draženje izaziva plantarni refleks sa suprotnom r eakcijom - skupljanjem prstiju; Slika 19: a. refleks sisanja b. Darvinov refleks refleks grljenja ili Moroov refleks - kada se u blizini deteta, koje leži poleñuške na čvrstoj podlozi, izazove jak zvuk dete širi ruke i noge u stranu a zatim ih vraća u l uku kao da nekog grli; istu reakciju izaziva izmicanje podloge; refleks je najiz raženiji u drugom mesecu a do sedmog meseca se gubi; refleks hodanja - ako je novo roñenče podignuto da nogama tek dodiruje tlo ono počinje da pokreće noge kao kod hodanja ili vožnje bicikla; ovaj refleks se gasi posle nekoliko nedelja; vratni tonični ref leks - ako detetu koje leži poleñuške okrenemo glavu udesno podbradak se podiže, desna r uka ispruža a leva savija; vratni tonični refleks omogućuje bebi da savlada problem pr aćenja i koordinacije glave, pogleda i ruke; ovaj refleks opisao je Gezel ukazujući da će ovaj asimetričan sklop pokreta preći u simetričan oko šesnaeste nedelje. Većina opisan ih refleksa je karakteristična samo za period novoroñenčeta, nakon toga oni postepeno nestaju. Nedonošče Nedonošče je naziv za fetalnu bebu - novoroñenče koje je pre vremena roñeno (od sedam mese ci). Ako mu se obezbedi posebna nega ono nastavlja da se razvija, i to nešto bržim t empom nego da je ostalo u uterusu. Nakon dva meseca posle roñenja ono će biti nešto zr elije od vršnjaka po začeću koji je tek roñen posle normalnog, devetomesečnog razvoja u ut erusu. Da li nedonošče može da pristigne u razvoju vršnjaka roñenog na vreme, za kojim je značajno zaostajalo? Nalazi pokazuju da nedonošče postepeno pristiže u razvoju i ove vršnj ake i nakon izvesnog vremena ni u fizičkom ni u 88

psihičkom pogledu se ne razlikuje od njih. Za psihički razvoj nedonoščeta povoljnije je normalno ophoñenje roditelja - bez prezaštićivanja. ODLIKE I ZNAČAJ RAZVOJA U PRVOM DETI NJSTVU Naučnici ukazuju da je obrazac ljudske ontogeneze nastao u toku dugotrajnih evolucionih procesa. Osnovna odlika tog obrasca je fetalizacija, neotenija, sta nje nezrelosti sa produženim periodom zavisnosti, što dovodi do produženog detinjstva u kome se odvija biološko, psihološko i socijalno sazrevanje. Prvo detinjstvo zauzim a posebno mesto u istoriji pojedinca. U njemu se snažno ispoljava dejstvo činilaca r azvoja, kako na fizički tako i psihički razvoj deteta. Specifičnosti razvoja u prvom d etinjstvu odreñuju dve meñusobno zavisne komponente: fetalizacija novoroñenčeta - biološka nezrelost, nerazvijenost bioloških funkcija za samostalno zadovoljavanje životnih p otreba; genetička usmerenost deteta ka socijalnom okruženju - potpuna zavisnost od o draslih, posebno majke. Kao znake fetalizacije Vigotski navodi: nedovoljnu difer enciranost sna i budnog stanja kod novoroñenčeta; fetusni položaj deteta u snu i budno m stanju; dominaciju subkortikalnih centara i vegetativnog nervnog sistema (san i uroñeni refleksi); zavisnost od majke i posle roñenja (ishrana, nega, kretanje u p rostoru, otklanjanje opasnosti). Biološka priroda deteta čini ontogenetski razvoj pr ilagodljivim i fleksibilnim, ali kako će razvoj teći - posebno kakvi će biti ishodi ps ihičkog razvoja - zavisi od socijalnokulturnih i istorijskih uslova toga razvoja. Emocionalno-socijalni razvoj Sa roñenjem je započeo individualni život deteta koji je nužno utkan u socijalni život koj i dete okružuje. Kontakt sa stvarnošću je u celini socijalno posredovan. Dete je prinuñe no da komunicira ali je ta komunikacija afektivna i neverbalna. Dete veoma rano ispoljava znake primarne socijalnosti. Sa 2 meseca pokazuje da ga privlači ljudsko lice, govor, blizina drugih ljudi, telesni dodir; podstiče odrasle na kontakt soc ijalnim osmehom, plačem, gukanjem, pokretima i signalima i ponašanjem koje pokazuje da shvata značenje reakcija odraslih. Time započinje dvosmerna komunikacija jer i od rasli, posebno majka, reaguju na te signale. Od 5. meseca počinje selektivno da re aguje - pozitivno prema osobama koje ga neguju a ispoljavanjem straha od nepozna tih osoba. Krajem prve i početkom druge godine razume radnje odraslih ali samo pok reće svrsishodne aktivnosti, uključuje govor u interakciju, pokazuje intereso89

vanje za drugu decu, javlja se simbolička i ekspresivna igra. U drugoj godini odra sli nastoje da decu nauče navikama čistoće, hranjenja i spavanja u odreñeno vreme. Za ps ihički razvoj deteta u ranom razvoju najznačajniji uticaj ima sistem afektivnog vezi vanja i afektivna komunikacija jer se na njoj zasniva socijalni i emocionalni ra zvoj. Afektivna vezanost je bliska emocionalna veza roditelja i deteta koju pokr eće primarna potreba (Harlow, 1966; Bowlby, 1969; Ainsworth, 1978; Zazo, 1980). Na staje u periodu odojčeta, u prvih šest meseci, kao posledica interakcije deteta i ro ditelja. Afektivna vezanost je biološko i interindividualno ponašanje. Afektivno vez ivanje ima zaštitnu funkciju: da obezbedi blizinu odrasle osobe i njeno zaštitno pon ašanje; kao primarna potreba, postoji i kod drugih vrsta ali u socijalnom kontekst u dečjeg razvoja ono prerasta u složeni sistem interakcije i komunikacije sa okolino m koji ima značajne posledice na psihički razvoj. To se posebno odnosi na komunikaci ju sa majkom. Biološka zavisnost dovodi do odnosa dete - majka - okolina, posredov anog socijalnog odnosa; dete ne stiče iskustvo u ličnoj interakciji već na osnovu isku stva majke. U daljem razvoju to dovodi do specifičnih oblika učenja deteta koji se z načajno razlikuju od učenja po S R shemi. To su učenja putem podražavanja (oponašanja), id entifikacije, opservaciono učenje i učenje po modelu. Učenje se odvija u svakodnevnoj socijalnoj situaciji i pokreće ga jaka motivacija jer izmeñu deteta koje uči i modela postoji snažna afektivna veza. Razvoj čulne osetljivosti i opažanja Funkcionalno osposobljavanje čula teče sa napredovanjem procesa mijelinizacije i sve većim učešćem korteksa u kontroli i regulaciji senzomotornih procesa. Od 8 meseca opažanj e je kompleksnije, preko svih čula i sa bržom preradom perceptivnih informacija. Det e privlači perceptivno bogata okolina. Krajem prve godine perceptivne funkcije se koriste pri rešavanju praktičnih problema. Krajem druge godine razvijeno je složeno op ažanje i dete počinje aktivno da istražuje okolinu. Motorni razvoj Kod novoroñenčeta dominiraju uroñene refleksne aktivnosti. U zavisnosti od dinamike sa zrevanja nervnog sistema u prvoj godini kod deteta će se javiti namerni, voljni po kreti mišića vrata, trupa, ruku i nogu; do kraja prve godine dete će ovladati stajanje m uz podlogu, dohvatanjem i hvatanjem predmeta, a na početku druge godine ljudskom upotrebom ruke - hvatanjem predmeta uz opoziciju palca; krajem druge godine kor isti pribor za jelo, učestvuje u oblačenju i svlačenju. Početkom druge godine počinje uspr avan hod koji će do 22-24 meseca biti usavršen do brzog hodanja i trčanja; sa dve i po godine dete je u stanju pri trčanju da promeni pravac. 90

Kognitivni razvoj Do 8. meseca nema složenijih saznajnih procesa, osnovni oblici učenja su klasično i is trumentalno uslovljavanje; krajem prve godine dete počinje da rešava probleme korišćenje m praktične inteligencije, javlja se sposobnost oponašanja (imitacije); razume govor odraslih. U drugoj godini kognitivni razvoj doživljava kvalitativne promene: počinj e lingvistička faza razvoja govora, senzomotorna inteligencija ovladava shemom pos tojanog objekta ali započinje i period razvoja inteligencije koja koristi simbole a pre svega verbalne simbole. U igri uloga deca primenjuju imitaciju, opservacio no učenje a započinje i poistovećivanje sa modelom (osobom sa kojom je dete afektivno vezano). Razvoj ličnosti u prvom detinjstvu U prvoj godini, oko 8. meseca, dete počinje da izlazi iz stanja neizdiferenciranos ti "ja" i fizičke okoline i drugih ljudi. Najpre izdvaja "ne-ja" - predmete okolin e i druge osobe. Zatim sledi saznanje o svom telu - "fizičko JA", koje je prvi vid samosaznanja stečenog u periodu puzanja i "susreta" sa čvrstim okolnim predmetima. Saznajni razvoj u drugoj godini, obraćanje detetu ličnim imenom, prepoznavanje svoga lika u ogledalu, odnos i promene u ponašanju drugih prema detetu ("socijalno ogle dalo") - razvija dečju samosvest i dovodi do početnog razvoja ličnog identiteta - "psi hičkog JA". U trećoj godini osećanje ličnog identiteta se uvećava i dovodi do težnje ka samo stalnosti - krize treće godine, koja se odvija na liniji reorganizacije socijalne interakcije izmeñu ličnosti deteta i osoba koje ga okružuju. Značaj prvog detinjstva za kasniji razvoj

Rani razvoj ima poseban značaj u ontogenezi čoveka jer je dostignuti nivo psihičkog ra zvoja na tom razvojnom uzrastu od suštinskog značaja za ukupan individualni razvoj. Masen (1984) ističe da se od shvatanja, na početku veka, da su bebe potpuno bespomoćna stvorenja - krajem veka došlo do otkrića niza suštinskih obeležja ranog razvoja koja su uticala da se ocena promeni. Bitno se promenilo shvatanje o činiocima od kojih za visi optimalan razvoj po ljudskom obrascu ontogeneze. Frojd je početkom ovog veka naglašavao da se dete raña kao bespomoćno biološko biće i da osnovne strukture ličnosti stiče na ranom uzrastu - "dete je otac čoveka". Polovinom ovog veka preovlañuje učenje da je dete socijalno biće o kome se staraju odrasli. Pažnja se usmerava na izučavanje socij alnih odnosa jer preovlañuje uverenje da u ontogenetskom razvoju ličnosti čoveka vodeću ulogu ima socijalno iskustvo. I Erikson u svojoj teoriji vidi dete kao socijalno biće. U isto vreme učenje Pijažea usmereno je na intelektualni razvoj, od koga najviše zavisi uspešna adaptacija čoveka u sredini. U prvom detinjstvu počinje razvoj intelige ncije koja koristi simbole i nije više ograničena na radnju. 91

Za tumačenje obrasca ljudske ontogeneze veliki značaj ima kulturno-istorijska teorij a Vigotskog koja govori o sociogenezi viših mentalnih funkcija. Savremeni razvojni psiholozi su saglasni sa učenjem da ista biološka osnova može dati različite ishode psi hičkog razvoja u zavisnosti od socijalnih, kulturnih, ekonomskih i konkretnih isto rijskih uslova razvoja. U tome je i sadržan suštinski značaj poznavanja odlika i zakon itosti ranog razvoja. 92

sliku 23). I u fizičkom razvoju deluje zakon heterohro nije. Tabela 4: Promene telesne dužine i težine na ranom uzrastu PRE ROĐENJA 8 ned 12 ned 16 ned 20 ned 24 ned 28 ned 32 ned 36 ned POSLE ROĐENJA Nov oroñenče 3m 6m 9m 1g 2g Dužina (cm) 5 9 16 25 30 35 40 45 50 60 66 71 75 84 Težina grama 2 35 100 300 700 1000 1700 2500 3500 5300 7200 8800 10000 12800 93 .promene u razmerama i diferencijacija . sliku 20).TELESNI RAZVOJ Značaj proučavanja telesnog razvoja Savremena razvojna psihologija uporedo sa ontogenetskim razvojem psihičkog života iz učava i telesni razvoj zbog dvosmerne povezanosti fizičkog i psihičkog razvoja. bilo da se poreñenje vrši na osnovu apsolutnog ili relativnog trajanja promena do postizanja zrelosti. trup. U poreñenju sa životinjskim vrstama.v. Da li se dinamika psihičkog razvoj podudara sa tokovima fizičkog ra zvoja? Kreč i Kračfild (1973) kažu: "Začuñujuća je podudarnost izmeñu brzine telesnog i intel ktualnog razvoja". Različita je dinamika razvoja različitih organskih sistema (v. meñutim.promene u složenosti strukture i oblika. Različiti delovi tela ne rastu istom brzinom (glava. neurološka organizacija i biohemi jski sastav. U izve snim slučajevima različita je brzina sazrevanja delova istog organa (na primer mozga . sliku 2 2). Odlike telesnog razvoja Telesni razvoj odlikuje rast . noge . Organs ku osnovu psihičkog života čini organizam u celini. gde je vrmenski ciklus da majka donese novo mladunče dovoljan da prethodno postane odrasla jedinka. D o toga dovodi produženo detinjstvo. ljudska porodica jedina ima potomke različitog dečjeg uzrasta koji su istovremeno zavisni. 71). ali mogućnosti i granice psihičkog raz voja posebno odreñuju njegova anatomska struktura. Autori navode da i senzomotorni razvoj sledi cefalokaudalni i proksimodistalni pravac telesnog razvoja. U poreñenju sa drugim vrstama telesni razvoj kod čoveka znatno duže traje . Već smo naveli na koje promene tokom telesnog razvoj a ukazuje Meredit (str. ta činjenica značajno utiče na psihički razvoj posebno razvoj ličnosti dece i odraslih.v.

kod devojčice dve godine ranije započinje i dostiže nivo odraslog telesna visina i t ežina. U toku prvih šest meseci najinten zivnije se razvijaju primarne motorne i senzorne oblasti korteksa. kvalitativne i funkcionalne promene. U postnata lnom periodu porast visine i težine ima dva ubrzanja: neposredno posle roñenja (1-2 g) i u predpubertetu (v. od koje zavisi složeno opažanje i rešavanje problema. odnosno muška konstitucija. tabele 4 i 5). Ove promene doprinose da se pojavi žensk o telo sa karakterističnim konturama. Tabela 6: Promene telesne visine i težine u detinjstvu i adolescenciji Uzrast godina 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Visina u cm M Ž 95 87 10 7 107 115 113 120 117 126 126 128 127 134 133 139 139 145 145 148 152 156 157 16 0 164 161 170 173 161 175 162 175 162 175 162 Težina u kgr M Ž 16 16 19 19 23 22 24 24 25 24 26 26 29 29 33 33 36 39 39 42 44 47 51 52 55 57 61 56 65 56 67 57 67 57 94 . Asocijativna oblast. Nervni sistem se m enja kroz kvantitativne. Za različite oblasti mozga ove promene se odvijaju različitom brzinom. To utiče da sen zorne i motorne oblasti počinju da funkcionišu relativno rano. Brzina razvoja mozga može se pratiti poreñenje m težine mozga deteta i odraslog (tabela 5). Visina i težina odreñuju telesnu zrelost od koje zavisi uspešnost u ispunjavanju razvojnih zadataka na odreñenom uzrastu. U ont ogenetskom razvoju najubrzaniji razvoj se dešava u prenatalnom periodu. Telesna razvijenost utiče i na samoocenu de teta i adolescenta. Pored promena visine i težine kod devojčica (izmeñu 11-13 g) dolazi do promene širine bedara a kod dečaka (izmeñu 13-15 g) do promene širine ramena i bedara. Postoje polne razlike u povećanju visine i težine. Kod devojčica predpubertet počinje oko dve godine pre. kasnije dostiže relativnu zrelost koja im omogućava početak funkcionisanja.Promene visine i težine se najčešće uzimaju kao pokazatelj opšteg organskog razvoja. Tabela 5: Odnos težine mozga deteta prema mozgu odraslog Uzrast Odnos Novoroñenče 1/4 9m 1/2 2g 3/4 4g 4/5 6g 9/10 Nalazi u tabeli 6 potvrñuju da postoje razlike u tempu razvoja kod devojčica i dečaka .

Meñutim. Nalazi o mijelinizaciji ukazuju da oblasti korteksa od kojih za visi razvoj najsloženijih formi psihičke delatnosti sazrevaju u poznijim etapama.U četvrtoj godini mozak deteta dostiže 80% ukupne težine. srednje tačke odnose se na zone koje se mijelinizuju u meñuvrem enu. timusa. Slika 21: Dinamika razvoja endokrinog sistema od začeća do 20 godina 95 . unutr ašnja površina (krupnim tačkama označeni su delovi kore koji najranije sazrevaju a sitnim delovi kore koji n ajkasnije sazrevaju. značajan je i za fizički i za psihički razvoj. detinjstvu i adolescenciji. a poseb no mijelinizacija i funkcionalno osposobljavanje asocijativnih vlakana (videti s liku 20a i 20b). koja ima više funkcija a meñu najvažnijim je kontrola i regulacija rada endok rinog sistema. 1976) Razvoj endokrinog sistema. Od značaja za fizički i psihički razvoj su funkcije tireoidne žlezde. Slika 20: Mijelinizacija različitih oblasti korteksa: a. prema: Luriji. nad bubrežnih žlezda.kao biohemijski mehanizmi koji utiču na razvoj i ponašanje pojedinca. to je razlog što se i formiranje psihičkih procesa odvija od jednostavnijih ka složeniji m formama. Od žlezda sa unutrašnjim lučenjem najistaknutije mesto ima h ipofiza. u kome svaka žlezda ima svoju funkciju. spoljašnja površina. Hormoni većine ovih žlezda imaju i trenutno i dugotrajno dejstvo . pinealne žlezde i polnih žlezda. za psihički razvoj i po većanje intelektualnih mogućnosti važnije su promene unutrašnje strukture mozga. b. u periodu posle roñenja svaka žlezda ima svoj tempo razvoja. U prenatalnom razvoju sve žlezde se ravno merno razvijaju. Na slici 21 prikazan je razvoj endokrinog sistema u prenatal nom periodu.

Slika 22: Diferencijalno rašćenje glave.). ali se intenzivno nastavlja posle roñenja. stvaranje kostiju započinje u prenatalnom periodu kada od hrskavičavog nastaje koštano tkivo. nasuprot tome. već smo naveli da je korišćen kao kriterijum periodizacije. Skelet osta je istih proporcija u svim uzrasnim periodima i fazama osifikacije: 15-20% od teži ne tela. najpouzdaniji test po lne zrelosti. Porast mišićnog tkiva je izrazit u p riodu puberteta. trupa i nogu od začeća pa do zrelosti 96 . Tabela 7: Proporcionalni porast mišićnog tkiva sa uzrastom Uzrast % Novoroñenče 23 8g 27 15 g 33 16 g 44 Odrasli 45 Menjanje proporcija tela Odrastao čovek nije samo uvećano dete. na kraju predškolskog uzrasta (6-7 god. Proces dentacije. koji na kraju puberteta treba da ima osam kostiju. smenjuje faza stalnih zuba (32) ko ja se završava krajem adolescencije nicanjem umnjaka. Slike 18 i 22 pokazuju da što je dete stari je proporcija glave u odnosu na telesnu visinu opada a. kada se povećava broj kostiju i njihova veličina. u četrnaestoj godini taj broj je maksimalan (350). Proces dentacije povezan je sa psihičkim razvojem. proporcij a trupa i nogu se povećava. U tabeli 7 dati su podaci o procentualnom učešću mišićnog tkiva u organiz mu.kod dev ojčica se završava u proseku dve godine ranije nego kod dečaka. I u periodu detinjstva i adolescencije pojedi ni delovi tela rastu različitom brzinom. Ovaj proces je tesno povezan sa ukupnim sazrevanjem organizma .Osifikacija. paralelno sa opštim telesnim razvojem. Kod dečaka je snimak zgl oba šake. Na te lesnu težinu najviše utiče rast masnog i mišićnog tkiva. razvoja zuba ima tri faze: bezuba faza traje do 2-3 godine i nakon nje dete izlazi iz statusa bebe a počinje faza mlečnih zuba (20) koju. Kod novoroñenčeta i ma 270 kostiju. nakon toga broj kostiju se smanjuje (proces srastanja) na 206 u četrdesetim godinama.

za ovaj sistem je karakteristično da ima ravnomeran razvo j. Nervni sistem: mozak i njegovi delovi. krv otok i bubrezi. kičmena moždina. onda je jasna i njegova zaštitna uloga. Slika 23 prikazuje krivulje četiri važnija sistema: limfoidni ti p. organi disanja i varenja. opšti tip odnosi se na rast i razvoj visine i težine. prostata.za uzrasne periode detinjstva i adole scencije. Meñutim. a to istovremeno znači skel eta. neuralni tip. koji sa 6 godina dostiže 9/10 težine mozga odraslog. pre svega mozga. 4. do perioda zrelosti teče mijelinizacija (slika 20) i drugi procesi koji ga funkciona lno usavršavaju.Tempo razvoja važnijih telesnih sistema Već smo istakli da zakon heterohronije dovodi do različite dinamike sazrevanja važniji h telesnih sistema. Limfoidni sistem: timus. 2. dimenzije lobanje. opšti tip i genitalni tip . Slika 23: Dinamika razvoja različitih organskih sistema 1. dostiže maksimum u pred pubertetu i postepeno opada do kraja adolescencije gde se zadržava na nivou odrasl ih. visina i težina. kada se dostiže ma ksimalan rast skeleta i mišića. mišića i drugih organa. sa ubrzanjem u prvim godinama posle roñenja i u predpubertetu. testisi. Razvoj limfoidnog sistema je najbrži u detinjstvu. 97 . Reproduktivni sistem: jajnici. limfni čvorovi i ostale limfoidne tvorevine. Opšti telesni razvoj: telo u celini. Treći. Neuralni tip prikazuje ubrzan razvoj nervnog sist ema. 3. Ako se ima u vidu da je sa njegovim porastom smanjena smrtnost dece. kostur i mišići. jajovodi.

lopatica. telesne težine. Za početak školovanja odreñena je sedma godina. udova . ramena. nivoa razvijenosti koštanomišićnog sistema. kičmeni stub i grudni koš veoma podložni deformacijama. M eñutim.a to znači da su morfološki i funkcionalno nezreli. ali su dostigli nivo razvoja d a funkcionišu kao relativno stabilni sistemi. Organi disanja i kardiovaskularni organi na ovom uzrastu su još daleko od konačnog formiranja. kod dužih intervala javlja se zamor. grudnog koša. godine. prebačene preko glave u uspravnom položaju. to je period u kome su.ima još hrskavičavih delova. Za učite lja je važno da poznaje odlike i nivo razvoja koštano-mišićnog sistema kod prvaka. Telesna razvijenost prvaka Pri odreñivanju optimalnog vremena za polazak u školu posebno se vodi računa da osnovn i fiziološki sistemi postignu nivo zrelosti da dete može sa uspehom da ispuni razvoj ne zadatke koje postavlja škola. što iče na kvalitet pisanja i brzinu zamaranja. Ona se uzima u obzir i kada se procenju je telesna težina ili obim grudnog koša deteta. Relativna telesna zrelost za polazak u školu procenjuje se preko sledećih pokazatelja: telesne visine. Već je rečeno da do punog razvoja koštanog i mišićnog tkiva dolazi tek u pubertetu. dostignut je nivo razvoja na kome deca mogu uspešno da se suoče sa zahtevima s avremene nastave. Kao posredni pokazatelj ovog kriterijuma biološke zr elosti koristi se "filipinski test". Kod prvaka povoljnije je smenjivanje kraćih perioda vežbanja pisan ja. 98 . Da li j e to uzrast na kome sva deca dostižu psihofiziološku zrelost za polazak u školu? Koji kriterijumi se koriste u praksi za odreñivanje stepena telesne zrelosti deteta? Si stematska merenja pokazuju da na uzrastu 6-7 godine svi fiziološki sistemi i organ i još rastu i diferenciraju se . razvoja i funkcionalne zrelosti kardiovaskularnog sistema i organa disa nja i posebno preko funkcionalne zrelosti velikog mozga.Genitalni tip. Kod prvaka su dobro razvijeni krupni mišići trupa i udova. Na uzrastu od 7 godina na kostima glave. dete je uspešno prošlo test ako može prstima desn e ruke. Telesna visina je osnov ni pokazatelj fizičkog razvoja i zrelosti. Do slabije koordinacije i usklañenosti f inih pokreta šake i prstiju dolazi kako zbog nedovršenosti okoštavanja falangi ruke i korena šake. pod nepovoljnim okolnostima. kičmenog stuba. razvoj ovih procesa tra je do 12. da pokrije levu ušnu školjku. Važno merilo telesne zrelosti je dosti gnuta proporcija delova tela. reproduktivni sistem ima postupan rast do predpuberteta (samo 10% ) i nagli rast u pubertetu i srednjoj adolescenciji (spoljašnjih i unutrašnjih repro duktivnih organa). tako i zbog nedovršenosti eferentne inervacije. ali su slabije razvijeni sitni mišići .posebno mišići šake.

emocionalni i ko nativni. Andropova i Koljcova (1986) navode da kod prvaka. k valitativnih promena u kognitivnim procesima i razvoju moralnosti. što je pouzdan znak gotovosti CNS prva ka za uspešan prijem i preradu informacija. većina endokrinih žlezda do polaska u školu ne dostiže pun nivo di ferencijacije (slika 21). To utiče da proce si ekscitacije (razdraženja) i inhibicije (kočenja) postaju sve uravnoteženiji. dvostruko raste nivo izlučivanja "osnovnog metabolit eta serotonina" a primećuje se i aktivacija "simpatoadrenalonog sistema". Za utvrñivanje funkcionalne zrelosti mozga jedna od pouzdanih mera je elektroencef alogram (EEG). kao odgovor na povećane napore. Koji raspored radnih oba veza doprinosi poboljšanju intelektualne radne sposobnosti prvaka i ne remeti njeg ov razvoj i zdravstveno stanje? Nalazi ruskih psihologa ukazuju da se kod prvaka ne pojavljuje prekomeran zamor ako u toku radnog dana u školi imaju tri časa po 30 minuta i dva odmora po 20 minuta. javlja se zaštitna ekscitacija koja se ispoljava u moto rnom nemiru i skretanju dečje pažnje sa aktivnosti nastave. shvatanju autoriteta. o d stepena te interakcije zavise svi psihički procesi: kognitivni. Istovremeno sa sazrevanjem alfa-ritma povećava se uticaj viših struktura korteksa na subkortikalne centre. Na uzrastu 7g EEG pokazuje relativnu zrelost alfa-ritma. od kojih se jedan obavezno koristi za pokretne igre a drugi za užinu. U procesu prilagoñavanja prvaka na školske obaveze menja s e i dinamika rada nekih žlezda.Izuzev pinealne žlezde. daleko više od intelektualnog i dinamičkog opterećenja. a utvrñeni pa ralelizam toga razvoja sa funkcionalnim sazrevanjem čeonog dela korteksa ukazuje d a ga i regulišu te više kortikalne strukture. To dovodi i do promena u socijalnoj interakciji: druženju. posebno asocijativnih v eza. zavisi u kom obimu je ostvarljiva koordinacija različitih kortikalnih zona. Od svih fizioloških pokazatelja gotovosti deteta za polazak u školu najvažniji su podaci o ste penu razvija i zrelosti mozga. Kod odraslog u fazi mirovanja dominira alfa-ritam koji je pokazat elj koherentnih integrativnih procesa unutar i izmeñu hemisfera. na pre dškolskom uzrastu dominantniji su prvi procesi. 99 . sa mogućnošću njihove voljne kont role u zavisnosti od shvatanja značaja zadatka koji se obavlja. Značajno raste uloga verbalnog mišljenja. Meñutim. To dovodi do jačanja autonomnih volj nih ponašanja i bolje kontrole emocija. kod dece sa nižim nivoom funkcionalne zrelosti korteksa manja je stabilnost pažnje. Kod većine prvaka formirani su mehanizmi koji omogućavaju organizovanje sistema pažnje i opažanja. U toku individual nog razvoja koherentnost alfaritma se ostvaruje postepeno (do 18 g). Andropova i Koljcova (19 86) ukazuju da u režimu radnog dana prvaka negativne reakcije izaziva statičko opter ećenje. Podaci o procesima mijelinizacije (slika 20) poka zuju da pojedine oblasti mozga imaju različitu brzinu i vreme dostizanja funkciona lne zrelosti. Od nivoa razvijenosti viših delova korteksa.

Taj razvoj teče po zakonitostima cefalokaudalnosti i proksimodistalnosti (slika 25). u 4. U toku prvog detinjstva. Penfild daje uporedne sheme na kojima delove tela prikazuje u srazmer i koja odgovara površini u korteksu sa koje mogu biti izazvani odgovarajući kinestet ički oseti i pokreti. palac.. N ajpre se javlja kontrola pokreta očnih jabučica i dete prati objekte. jezik. ali odmah po roñenju javl jaju se i spontani pokreti koji su dosta nediferencirani. lice. stopalo . puzanje na stomaku počinje u 9. razvoj motorike ruke i prstiju . 1959. Zatim sledi ko ntrola trupa: sa 4 meseca sedi uz podršku. u 10 mesecu iz sedećeg položaja dete može d a se naginje u stranu i povrati u sedeći položaj. a ovladavanje pokretima i motornim veštinama i u narednim razvojnim uzrastima ima snažan (ne)posredan značaj za ukupan individualni razvoj. sa 9 meseci sedi bez podrške više minuta.RAZVOJ MOTORIKE Razvoj motorike u prvom detinjstvu. 54-58). to veću površinu zauzima njegova projekcija u korteksu. po mišljenju mnogih naučnika.dohvatanja i hvatan ja. 100 . mesecu kontroliše mišiće vrata . I razvoj motorike se odvija po specifičnom obrascu ljudske ontogeneze: po funkcionalnom principu . Razvoj motorike obuhvata sledeće procese: razvoj koordinac ije i kontrole položaja tela. me secu a na kolenima i rukama oko 10 meseca.. slika 24 a i b ).kretanja u prostoru. difuzni na stimulaciju pojedinih organa reaguje čitavo telo.što je veći značaj neki funkcionalni s istem imao u filogenezi ljudske vrste. šaka. mesecu de te podiže podbradak. Razvoj koordinacije i kontrole tela Voljna kontrola pokreta tesno je povezana sa sazrevanjem nervnog sistema. što utiče da se i razvoj koordinacije i kontrole uspostavlja odreñenim redosledom. Proces i maturacije odvijaju se po zakonitostima psihofizičkog razvoja (v. razvoj lokomocije . dominira nad drugi m funkcijama. (Penfield.diže i drži glavu. u korteksu su najviše zastupljeni oni organi sa kojima se najv iše voljno upravlja: usta. sa dinamikom sazrevanja viših centara. razvoj lateralizacije. U repertoaru pokreta novoroñenčeta preovlañuju uroñene refleksne aktivnosti. postupno se j avlja voljna kontrola pokreta. Na primer: novoroñenče snažno reaguje ako se prek o njegovog lica stavi maramica. m ože da se nagne napred i vrati u prethodni položaj. str. ali nije u stanju da je pokretom ruke ukloni. St ručnjaci to objašnjavaju nalazom da u ovom periodu subkortikalni centri regulišu motor iku. u 1. kažiprst. razvoj motor nih veština.

Slika 24a: Penfildova shema relativne razmere organa usklañene sa površinom kore moz ga sa koje mogu biti izazvani odgovarajući oseti (prema: Penfield. 1959) 101 .

102 . mesecom.Slika 24b: Penfildova shema relativne razmere organa usklañene sa površinom kore moz ga sa koje mogu biti izazvani odgovarajući pokreti Proces uspravljanja ima sledeći redosled: ustajanje i stajanje uz neki predmet počin je sa 9. ili 10. a samostalno stajanje sa 11 meseci. sa godinu dana može da se spusti iz stojećeg u sedeći položaj. da hoda kad ga odrasli vode za ruku.

najpre obema a zatim i jednom rukom. To znači da je za ovladavanje d ohvatanjem potrebno uskladiti vizuelne podatke o predmetu i kinestetičke osete pri kretanju ruke. Slika 25: Razvoj motorike u prvih 18 meseci Dete već u četvrtom mesecu pažljivo fiksira predmet ali čini neusmerene pokrete kojima g a ne dohvata. Razvoj dohvatanja 103 . u petom mesecu dodiruje predmet obema rukama a u 6-7 mesecu predme t uspešno dohvata. Tada dete postaje sposobno da dohvati predmet koji se nalazi u njegovom vidnom polju i udaljenosti u dosegu ruke.Razvoj motorike ruke i prstiju Razvoj senzomotorne koordinacije koja omogućava radnju dohvatanja predmeta javlja se u 6-7 mesecu.

U 20.sa opozicijom palca 104 . manipuliše sa n jima. nedelje bez uspeha pokušava da dohvati predmet (na slici 2 7 to je kocka čija je ivica 2.5 santimetara). Nalazi tih ispitivanja ukazuju da dete do 20. dete najpre kontroliše r ameni zglob. Sa 24 nedelje obuhvata ko cku ulnarnim delom ali palac je u istoj ravni sa ostalim prstima. Razvoj radnje hvatanja pre dmeta formira se izmeñu 20 i 60 nedelja i prolazi više faza. Slika 27: Razvoj ljudskog hvatanja predmeta . slike 26 i 27). I u 28. kojima dete ne pogaña ni pravac ni udaljenost predm eta. Rado se igra hvatanja sitnih predmeta. nedelji dete uspeva kocku da d otakne ali ne uspeva da je dohvati. Sa 36 nedelja javlja se početna o ozicija palca ostalim prstima. ili premešta na odreñeno mesto. nedelj i hvata kocku bez opozicije palca ali bliže korenu šake. nedelje dete hvata kocku vrhovima palca i kažiprsta. Ovladavanje dohvatanja teče proksimodistalnim pravcem. u završnim fazama nastaje ljudska upotreba ruke sa opozicijom palca (v. Sa 32 nedelje hvata predmet delom šake još bližim radijusu i izvesnim učešćem prstiju. Od 52. zatim lakatni zglob i na kraju zglob šake. Slika: 26: Razlika izmeñu životinjskog i ljudskog hvatanja predmeta Razvoj hvatanja je eksperimentalno proučavalo više psihologa. voljno ih ispušta. Tada počinje da zagleda predmete jer nisu više skriveni u šaci. odigne od podloge.započinje nepreciznim pokretima.

Meñutim. ogromnu većinu. čine oni kojima je to desna strana . samostalnom hranjenju. U drugoj godini deca počinju radije da upotrebljavaju organe jedne strane tela. pažnja d eteta se često usmerava na prenošenje predmeta i druge proste radnje u hodu. da se u trku zaustavi ili da trčeći menja pravac. Ta tendencija je sve jača u toku predškolskog uzrasta. samostalno hodanje omogućava detetu veću aktivnost i istraživanje okoline. oko 9 0%. stopala su pod uglom i razmaknuta. Razvoj lokomocije . Kod ostalih se mog u javiti druge varijante lateralizacije: dominantna upotreba leve strane . Na predškolskom uzrastu deca ovladavaju skaka njem u dužinu i visinu. kao odrasli. 1967). javl ja se brzo hodanje i trčanje. Pojava lateralizacije je specifična za ljudsk u vrstu i u filogenetskom razvoju se pojavljuje istovremeno sa razvojem upotrebe ruke u radu i govora u komunikaciji. većina desne strane. sinhronizacija pokreta nogu i ruku. Zato je prohodavanje nešto duži proces. nazad. jedan broj autora smatra da lateral izacija nije isključivo fiziološki fenomen.sinis tralnost (levaštvo). simb oličkih funkcija. razvoj lateralizacije se ispoljava kao veća spretnost. naučilo je da hod a niz stepenice. pisanja. ruke i noge na toj strani. radnjama ode vanja. Meñutim. tako da premetanjem nogu dete pokreće celo telo a raširenim rukama održava ravnotežu. Prvi koraci su nesigurni. Poste peno usavršava hod: širinu i ugao stopala.kretanja u prostoru U redosledu motornog razvoja dete najkasnije ovladava motornim ponašanjima koja su specifična odlika ljudske vrste: uspravljanjem i uspravnim hodom . Jedan broj naučnika veruje da je lateralizaci ja posledica specijalizacije moždanih hemisfera (Sperry. dete može da baca loptu. Pored preferencije up otrebe jedne strane. dužinu koraka. Pokreti su mu usk lañeni a ruke drži uz telo. Uspravni hod je složena aktivnost u kojoj su integrisani uspravno stajanje . U trećoj godini radnja hodanja se automatizuje.ambidekstrija. Da li je lateralizacija uroñena ili stečena karakteristika ljudi? Dosadašnja ist raživanja nisu dala jednoznačan odgovor. Razvoj lateralizacije Nakon roñenja i u periodu odojčeta dete je bilateralno u motornom ponašanju. apstraktnog mišljenja.Usavršavanje dohvatanja i hvatanja predmeta nastavlja se u dečjoj igri.ukrštena lateraliza cija. početnom škrabanju a zatim crtanju. ravnoteža je sve stabilnija. poja va da su neki organi dominantniji na levoj a drugi na desnoj . Pri kraju druge godine dete nauči da hoda u stranu. snaga i preciznost upotrebe oka. koji se objašnjava strukturalnim i funkcio nalnim razlikama leve i desne moždane 105 . podjednaka upotreba leve i desne strane . M eñutim. održavanje ravnoteže.dekstralnost (dešnjaštvo). kratki.kretanjem u pr ostoru. stoji na jednoj nozi. uz stepenice (pri silaženju radije puzi natraške). Kod većine ljudi je dominantna leva hemisfera u kojoj su lokalizovane funkcije govora.

odreñenog oblika komunikacije deteta i raz vojnih zadataka na odreñenom uzrastu. razvoja i izvoñenja motornih veština čine perceptivne i motorne sposobnosti .ako se to "prevežbavanjem" menja javljaju se posledice. Formiranje motorne veštine pored senzornih. Razvoj motornih veština U ontogenetskom razvoju motorike postoji redosled kvalitativno specifičnih faza il i stadijuma koji zavise od: maturacije.načine izvoñenja i povezivanja pokreta. Meñutim. Složene moto rne veštine zahtevaju direktno obučavanje uz pomoć specijalno organizovanog vežbanja. Pritisak na levoruke da se preorijentišu na desnu ruku dovod i do pojave mucavosti. 1967) navode nalaze ruskih ps ihologa da treba poći od predstave o organizaciji motorne veštine koja se formira u aktivnostima orijentacije i istraživanja koje su u vezi sa zadatkom učenja. pisanje. Kada dete posmatra radnje odraslih više zapaža re zultat radnje. na primer. 106 . Ta slika se u toku učenja motornih pokreta menja. druge se u individualnom razvoju javljaju samo kod onih koji su se za njih posebno obučavali (skijanje.hemisfere. drugo pitanje je povezano sa posledicama "prevežbavanja" levorukih. a ne uočava metode . U pokušaju interpretacije ove pojave ističe se da u individua lnom razvoju nastajanje lateralne dominantnosti i govora idu uporedo . U njemu mora da se stvori celovita slika šta treba i kako treba da se uradi. 1943) je motorne radn je podelila na filogenetske i ontogenetske. Nije više dovoljno učenje imitacijom. Os novu učenja. Makgro (Mc Graw. Kako nastaje motorna veština visokog stepena senzomotorne i motorne koordinacije? Lisina i Njeverovič (Lisina i Neverovič. prve su specifične za vrstu i imaju us taljeni poredak javljanja kod svih ljudi. kako da postavi i k oristi pribor i papir pri pisanju. Dobro naučenu veštinu odlikuje lakoća izvoñenja i skladnos t pokreta. Prvo pitanje je da li će se ta deca uspešno prilagoditi u okruženju koje je podešeno z a desnoruke. skakanje) i složenije igrovne aktivnosti zahtevaju učenje novih motornih navika i veština. upotpunjuje i konačno formira . koji zavisi od sazrevanja organizma (u spravan hod. To zahteva da se motorno učenje izdvoji kao samostalan zadatak za dete. motorika ruke). centralnih i motornih mehanizama zah teva i interakciju ovih faktora sa drugim dispozicijama (motivacionim. što ovaj fenomen čini još složenijim. Pažnju psihologa posebno privlači levorukost kod dece . Dete uči mo torne radnje najpre u manipulativnim igrama. Otuda i stav da izrazitu dominantno st upotrebe leve ruke ne treba "kidati" ni pri polasku u školu.što upravo i predstavlja izgradnju veštine. sa uzrastom složenija lokomoci ja (trčanje. na lateralizaciju i njene posledice utiču psihološki i socijalni faktori. 1940. jer su odreñena istraživanja ukazala da tada može doći do smet nji u govoru i čitanju. kognitivn im i drugim). sviranje). p osebno pri polasku u školu. levorukom detetu t reba pomoći pri usvajanju motornih veština u nastavi.

. ali se istovremeno u toku procesa vežbanja ova osetljivost pobo ljšava i razvija. veštinu treba izvesti korektno i u celini. zbunjenost. u kakvom položaju treba da je telo. U stvaranju motorne predstave. Form irati odgovarajuće predstave o strukturi pokreta koji treba učiti. da daje dovoljan broj pravih informacija i da motiviše učenike da ih prime sa visokim stepenom pažljivosti. a zatim motornih predstava. tetiva ) ispoljena u formi motornih opažanja. a zatim i u izvoñenju veštine. sistematsko. prima i vrši kontr olu informacija. Vežbanje ima po oljne efekte ako je plansko. razvijena sposobnost ra zlikovanja elemenata u veštini . a zatim i procesu razvoja vizuelnomotorne i motorne predstave. a izvede se brzo i u celini. svi učenici treba dobro da vide sve elemente i pokrete radnje. Kinestetička osetljivost (mišića.a te psihološke aktivnosti inicira učitelj. predstave motorne veštine. nepovrenje u sebe. Verbalni opis doprinosi razvoju vizuelne predstave. ako je veština složena i teška. o dlučujuću ulogu imaju kinestetički oseti. Uspešnije je ako ga prati podsticanje. razvoj i formiran je predstava ide od stvaranja vizuelne.. kojim mišićima se započinje pokret. za utvrñivanje spremno sti i donošenje odluke da se ona izvede. i od učenika usmereno cilju. odlaganja izvoñenja ili potpunog odustajanja od učenja. . može da izazove negat ivne efekte kod učenika: nesigurnost. omogućuje izvoñenje motornih pokreta. Dati potrebne informacije o motornoj veštini . što je uslov izvoñenja veštine. koji mišići su opušteni kada s iz jednog pokreta prelazi u drugi. 2.. preko vizuelno-motorne ka motornoj preds tavi učene veštine. 3. da se proveri ispravnost njenog izvoñenja. a zatim je pokazati i po delo vima. . Vežbanje je nužan uslov uspešnog učenja motorne veštine. složenu veštinu izvesti lagano. re dosled. Pri tome imati u vidu psihofizičke moguñnosti deteta da registruje. uverenost u značaj onoga što se uči. To znači da se o d učitelja očekuje da ume da vrši selekciju informacija. objašnjavati zašto se taj pokret izvodi na taj način. zglobova. položaj tela ..Proces učenja motorne veštine je efikasniji ako se u obuku uvedu postupci i uslovi čij i je značaj potvrñen u praksi: 1. šeme. Osnovni način za stvaranje vizuelne predstave je pokazno izvoñenje t e radnje.. veštinu demonstrirati brzinom koja dozvoljava učenicima da "uhvate" sve pokrete. 107 ..koje se koriste za stvaranje plana. Prekomeran broj informacija pri učenju i izvoñenu veštine dovodi do p ovećanja grešaka. Ono treba da zadovolji sledeće zahteve: pri pokazivanju izvoñenja veštine učit elj treba da bude u istom položaju u kakvom se nalaze učenici. pokazivan je verbalno opisivati.

To znači i motorne veštine traže individualizovan pristup.kojima su u toku korektivne vežbe. U početnim etapama učenja podsticaji i zaslužene pohvale više doprinose napredov anju u učenju nego primedbe. Motorne veštine treba izučavati u kontekstu aktivnosti u kojoj se formiraju. decu ravnih tabana ili nekog drugog p oremećaja skeletnog razvoja . Dužina intervala izmeñu dva vežbanja zavisi od stupnja naučenosti. Većina motornih veština n ajbolje se uči u kratkim periodima vežbanja koja su rasporeñena kroz duži period vremena . treći tip: sadrži obučavanje dece da samostalno uočavaju k ljučne tačke na osnovu analize uzora i zatim da sami izvode radnju pisanja. na početak i kraj svake linije. drugi tip: pri pisanju slova skreće pažnju na sve ključne tačke konture slova. za uspeh je bitna motivacija deteta. a ne samo njenog rezult ata. ka ko bi na vreme znali da tek posle niza platoa dolazi krajnje dostignuće pojedinca . posebno složenijih. umor. Pantina je primenila tri tipa obučavanja: prvi tip: eksperimentator daje samo uzor . težine i složenosti vešt ne i osobina onoga koji uči. mere ili ih treba t ek uvesti. Specijalna organi zacija aktivnosti orijentacije i istraživanja motornog zadatka je veoma važan uslov formiranja motorne veštine.čime se osmišljava dalje ulaganje napora u vežbanje.pisanje slova pred de com propraća najopštijim primedbama kako treba pisati. Pedagoške implikacije poremećaja u telesnom i motornom razvoju Sistematski pregledi koji prethode upisu dece u školu "otkrivaju" relativno veliki broj slučajeva sa razl ičitim manjim ili većim poremećajima u telesnom razvoju: izrazito pothranjenu ili goja znu decu. potr eba da se elementi povežu u celinu (uspostavi koordinacija pokreta). Za učenje motornih veština. I drugi autori potvrñuju značaj sadržaja motornog zadatka. i to se mora uvažavati. preveli ke pauze u vežbanju. V odeća aktivnost i motivacija za učenje motornih veština značajno se razlikuje kod predškol ske dece i kod učenika. koje treba svesti na neophodne. konkretno i precizno. Pristup zavisi od razvojnog uzrasta de teta. motiviše. izrazito niskog ili visok rasta.4. Poznavanje rezultata izvoñenja motorne veštine je takoñe neophodan uslov za uspešnost u učenju. objašnjava prelaz s jedne tačke na drugu. Korektivene povratne informacije o učenju imaju veći pozitivan efekat ako s u date: neposredno po izvršenoj radnji. Napredovanje u učenju motornih veština vrši se: merenjem brzine izvoñenja. tip ično je javljanje platoa učenja. Rezultat i istraživanja pokazuju da treći tip obuke ima izrazite prednosti. Učitelj i učenike treba da prigodno obavesti o prirodi platoa. Uzroci pojave platoa su: smanjenje motivacije. na način koji podstiče. 108 . o tkrivanja strukture motorne veštine i načina izvoñenja radnje. praćenjem tačnost i izvoñenja i preko učinka koji postiže. Lisina i Njeverovič navode nalaze Pantine (1957) o zavisnosti formiranja motorne veštine pisanja slova od načina usme ravanja deteta na aktivnosti orijentacije i istraživanja.

K ada telesni poremećaj i/ili motorna smetnja. sa epilepsijom . kojima je korigovan vi d ili sluh ili to treba da se učini.. ukočenih zglobova i otežane pokretljivosti.koja nose protezu ili im je ona potrebna. sa tikovima.decu nepravilne vilice i sa deformacijama u nicanju zuba .). po mišljenju stručnjaka. onda je nužno da učitelj bude potpuno upoznat sa postojećim nedostacima. decu koja nemaju dobar vid ili sluh. Da bi deca sa fizičk im nedostacima ostvarila školski uspeh. učitelj najpre treba da osigura da dete u školi bude prihvaćeno takvo kakvo jeste. decu sa telesnom invalidnošću (tele snim nedostacima. decu sa smetnjama motorike: otežane koordinacij e pokreta. što će uticat i da se dalji njegov razvoj zasniva na realnijim očekivanjima (i samog deteta i nj egove okoline). nije prepreka da dete sa svojim vršnjacima poñe u školu. hiperaktivnu decu: koja ne mogu mirno da se de u školskoj klupi. 109 . sa velikom fluktuacijom pažnje. koji je u dosegu njihovih mogućnosti. kako bi preduzeo mere koje toj deci olakšavaju prilagoñavanje u grupi učenika i na školske zadatke. Uz to učitelj treba da poseduje dovoljna znanja o prirodi ti h poremećaja i mogućim posledicama koje mogu nastati.. drhtavicama.

mada nalazi ukazuju da je cela koža osetljiv a na dodir. 1954) ističe da je taktilna osetljivost najraniji oblik oset ljivosti i u filogenezi i u ontogenezi. nedelji. Na dodir obraza novoroñenče reaguje pokretima traženja i pokretima sisanja .odbačene su pretpostavke da dete po roñenju nema j asnog opažanja ili da je opaženi svet deteta haos. naročito u oblasti usta. promene položaja tela . Na nov način se gleda na činjenicu da se i senzorni analizatori u ontogene zi razvijaju po principu heterohronije. elektrookulografije.dolazi do potpune inhibicije motorne aktivnosti i praćenja dodira. Kod novoroñenčeta osetljivost za dodir je ve oma razvijena. aktiviranja ili gašenja orijentacione reakcije (refleksa). Dolazi do daljeg razvoja kožnog analizatora. plača ili broja otkucaja srca. Draženje šake izaziva refleks hvatanja. Kod fetusa se potpuno strukturalno formi raju kožni receptori. U prvoj godini dovršava se osnovni razvoj kožnog analizatora. strukture za sisanje i disanje.RAZVOJ ČULNE OSETLJIVOSTI I OPAŽANJA U poslednjim decenijama razvojni psiholozi su značajno napredovali u istraživanju op ažanja na početku ontogeneze. Taktilna osetl jivost Karmajkl (Carmichael. ali korigovana su i shvatanja da su osnovne strukturalne specifičnosti opažanja sa roñenjem date u gotovom vidu. čuje. vestibularni aparat. Nove metode i savremena istraživačka tehnika omogućili s u da se opažanje analizira na osnovu: elektroretinograma. Da li ovakav tok razvoja ima preadaptivnu ili adaptivnu funkciju? Aršavski (Ar[avskij. kor nealne refleksije. Zahvaljujući tome počinjemo da saznajemo kakva su opažanja d eteta neposredno posle roñenja. dok to nije slučaj sa nekim drugim čulnim modalitetima. prom ene ritma sisanja. Dete vizuelno fiksira mesto d odira a javlja se orijentaciona reakcija. oseća dodir. a maksimalna dubina od četiri i pet slojeva se dostiže tek u adolescenciji). njegovo dalje usavršavanje doprineće poboljšanju brzine. 1 961) smatra da razvijeni analizatori vrše adaptivnu funkciju: pomažu održavanje stalno g položaja fetusa i spremni su za početak samostalnog disanja i hranjenja. Istovremeno do novih nalaza i shvatanja dolazi i u embriofiziologiji i embriomor fologiji. "kožna fiksacija": u vreme dok traje draže nje dete "celo zamre" . preciznosti i diferenciranosti reakcija. Za period 4-6 meseci karakteristično je da s e ruka pojavljuje u manipulacijama i ispitivanjima. 110 . onih oblasti kore mozga k oje su povezane sa aktivnošću različitih analizatora koji obezbeñuju adaptaciju na speci fične sredinske uslove sa kojima se organizam nalazi u interakciji. U peri odu detinjstva i adolescencije uporedo teku procesi maturacije organskih osnova opažanja i senzornog učenja i razvoja (na primer: stratifikacija čepića se povećava od sam o jednog sloja pri roñenju na tri sloja u 16. Ovu tezu podržavaju i nalazi o bržoj dinamici razvoja. Sa nalazima da novoroñenče vidi. Dete opipava svoje ruke i pr edmete. proprioceptori skeletnih mišića. nakon roñenja.

Uporeñivanje nalaza sa uzrasta 4 godine i 67 godina pokazuje da je tačnost procene težine povećana za dva do tri puta. na te draži jače negativno reaguje. koja se od prethodne razlikuje po visini i boji tona. preciznije i stabilnije . gorko i slano. 1997). Kod dece u 6-7 godini reakcije su brže. Olfaktivna osetljivost Odmah po roñenju dete reaguje na osnovne mirise. Sa 2-3 meseca reakcije na različite kva litete su izrazitije i odojče reaguje na ukus mleka. Govorni sluh se razvija re lativno rano. kiselo. sa procesom mijelinizacije raste osetljivost tela u celini. Kinestetička osetljivost Dete rano ispoljava sposobnost kinestetičke osetljivosti na promene položaja sopstve nog tela i ravnoteže. nakon gašenja orijentacione reakcije na akustičku draž davana je n ova draž. 111 .Oseti toplog i hladnog Odmah po roñenju postoje izražene reakcije na draži koje su hladne ili tople u odnosu na površinu kože deteta. nego kod dece od 4-5 godina. Oseti bola Smatralo se da osetljivost za bol kod fetusa nije razvijena. Analize proprioceptivnih impulsa koji dolaze od mišićno zglobnog s istema ruke pokazuju da se sa uzrastom smanjuje broj difuznih reakcija. a reakci je postaju specijalizovane i lokalne. jer nije dovršena mij elinizacija nervnih puteva. Gustativna osetljivost Na osnovu reakcija novoroñenčeta pri delovanju gustativnih draži autori smatraju da on o razlikuje slatko. meñutim kod fetusa od 13 do 18 nedelja nañene su reakcij e na bolne inervacije (Wisser i dr. Kod dece se formira govorni ili fonemat ički sluh i muzički sluh ili sluh za razlikovanje visina. Neki ispitivači n alaze da postoji diferencijalna osetljivost na akustičke draži koje se razlikuju po visini i boji tona. Akustička osetljivost Dete u prvim danima života reaguje na tonalne i netonalne zvukove. na koju dete reagu je ponovnom reakcijom orijentacije i inhibiranjem pokreta sisanja.. U 2-3 mesecu pojavljuje se lokalizacija izvora zvuka. mada većina istraživača ukazuje da je o va osetljivost tek neznatno razvijena. Neki nalazi ukazuju da je dete osetljivije za hladno. Sposobnost analiziranja mišićnog napora i veština lokalizovanja motornog odgovora na spoljnu draž raste sa uzrastom. krajem prve i početkom druge godine. Kod novoroñenčeta je najosetljivije lice .

najpre prat i draži po horizontalnom a zatim i one po vertikalnom pravcu. Fanc (Fantz. Sa uzrastom raste i oštrina sluha za gov or. 112 . i to za sve frekvencije. godine javlja se preciznije razlikovanje visina i melodije. Treći mesec je period pojavljivanja aktivne percepcije kojom dete saznaje okolni svet. Dete prati objekte do udaljeno sti od 4 metra. Krajem prvog meseca javlja se konvergencija očiju. al i je još uvek superiornije razlikovanje ritma i tempa. kretanje objekata. pri pojav i zvučnog signala. posebno u vertikalnom položaju (slika 28 a). Komunikacija s a odraslima je zasnovana na vizuelnoj percepciji. Oštrina tonalnog sluha se uveća va do puberteta. Duže zadržava pažnju na cr no/belom kontrastu. U 4-5 mesecu javlja se samostalno razgledanje i manipulisanje pr edmetima..maksimalni interes. Slika 28 a: Crno beli kontrast Prema: Massen et al. jer male promene na pokazivanim objektima. što se posredno zaključuje na osnovu opšte mot orne aktivnosti. pažnju mu privlači i promena oblika pri čemu pokazuje izrazitu preferenciju za zakrivljene linije (slik a 28 b). 10 . izazivaju pažnju odojčeta.Muzički sluh se razvija kasnije. Od dve nedelje prati obojene tačke. promene kontrasta. Deca od 3-5 godina u pevanju reprodukuju samo rit mičku liniju. oblika. Posle 1-2 nedelje prati pokretom očiju svetlosne draži. Vizuelna osetljivost Novoroñenče odmah reaguje na svetlosne draži.pri okretnju glave. Od 5.minimalni interes) Pretpostavlja se da se prethodni utisci odražavaju u vidu shema. 1966) potvrñuje ove nalaze ali je u svom ogledu pokazao da deca imaju izrazitu pre ferenciju prema shematskom prikazu ljudskog lica (slika 29). 1984 b: Preferencije oblika figura (brojevi ispod figura označavaju stepen interesovanja: 1 . 1958. U 2-3 mesecu vizuelna fiksacija duže traje i počinje da se javlja spontano . kao novina.

sliku 6).to je "princip razlikovanja" (v. Detetu privlače veću pažnju umerene promene na objektu. Slika 30: Veštački grafički oblici i dvanaest varijanti 113 . nego veoma velike ili vrlo male promene . gukanjem i razdragano kad jeste). Dete sve primerenije reaguje na okolinu.noge.Slika 29: Interesovanje za slične oblike Sa pola godine dete diferencijalno reaguje na pojavu majke (plačem kad nije namire no.kod sheme čoveka to je glava. Počinje da reaguje strahom na pojavu nepozna tog lica. Početkom druge godine dete na s hemi objekta izdvaja "raspoznavajući znak" . Psiholozi ukazuju na još jednu pojavu na ovom uzrastu. kod sheme psa .

u 6-7 godini na 300 sm a u 14-15 godini opaža na 475 sm (u ogledu je korišćen prsten R = 7 mm sa prekidom od 1 mm). Velik i značaj za uočavanje boja kao specifičnih kvaliteta ima veza izmeñu boje i predmeta. koja uz informacije o dubi ni osećaju i staklo na stolu. Do 7. koja još ne puze. Gibson je konsturisala pos eban sto sa "vizuelnom provalijom" .("provalije") preñu do ma jke. Slika 31: Greške u sparivanju standardnih oblika sa varijantama Bover je. godine povezuje boje sa imenom. Slika 30 prikazuje deo kartica a na slici 31 su nalazi ispitivanja. sa zahtevom da meñu njima nañu ka rticu koja je ista kao standardna. 114 . Oštrina vida raste do 14-15 godine. sve druge vrste grešaka sa uzrastom opadaju. zelenu i plavu). pokazuje strah i počinje da plače kada preko stakla ("p rovalije") treba da doñe do majke. na kome je ispitivala prvo javljanje vizuelne informaci je o dubini.1963) je izvela interesantan ogled ispitujući dečje sposobnosti razli kovanja oblika koji su slični slovima. Deca od godinu dana. pored osnovn ih boja znaju i neke prelazne tonove. u 5. vide d ubinu. Od 4. meseca dete ne vidi provaliju. De te rano počinje da vizuelno razlikuje prostorne odnose. Oko druge godine deca razlikuju četiri osnovne boje (crve nu. Tražila je da deca uporeñuju standardne grafičke oblike sa 12 varijacija. na tom uzrastu razlikuju i svetline. u osmom mesecu većina ispitivane dece izbegava providni deo.Gibson (Gibson. Ono što dete u 4-5 godini vidi na 210 sm. ustanovio da i mlaña deca. na uzrastu od 4-8 godina. žutu. godine. jer procenjuju da neće propasti. prihvataju da preko stakla . ponavljajući ovaj ogled.delom na kome je samo staklo a šara je postav ljena na pod (slika 32). Rezultati pokazuju da samo greške u razlikovanju promena pe rspektive ostaju visoke do 8.

Opažanje forme je najčešće bi o predmet eksperimentalnih istraživanja. ispred. Nalazi ukazuju da deca najpre izdvajaju formu na opaženom predmetu a znatno manju ulogu za prepoznavanje igra ve ličina. veličine.. 115 . posebno u opažanju prostornih odnosa m eñu predmetima. pored. udesno). nad. tu. Tek od 5. izmeñu. glave i ruku. proprioceptivnim.. ov de. . Slika 32: Eksperimentalni sto sa "vizuelnom provalijom" (prema: Gibson. tamo. Opažanje veličine brže napreduje u slučajevima kada veličina postane oznaka za izbor predmeta. dete koristi predmetnu radnju za upoznavanje forme.Vizuelno opažanje forme. Opažanje izučavaju u kontekstu aktivnosti jer postoji njihova razvojna i funkcionalna povezanost. u sredini. Na osnovu kojih obeležja odojče od 3-4 m razl ikuje formu? Nalazi ruskih psihologa su saglasni da je za formiranje kompleksa o beležja na osnovu kojih se opaža forma potrebno vreme.). Kod dece od 6-7 go dina taktilno-motorna komponenta već postaje suvišna za vizuelnu analizu forme. 1963) Orijentacija u prostoru povezana je sa diferencijacijom prostornih odnosa sopstv enog tela (desna ruka. leva ruka. na. pozadi. Sve do 3-4 go dine praktično manipulisanje daje bolje rezultate nego vizuelno upoznavanje predme ta. ulevo. godine vizuelno upoznavanje postaje efikasnije. U rečnik se uključuju reči: napred. od 3-7 godine deca sve više uviñaju odnose veličina. Ruski psiholozi pose bno naglašavaju vezu izmeñu oka i ruku u razvoju opažanja. Pored selektivne vizuelne fik sacije. položaja u prostoru postepeno se usavršava i povezuje sa "mišićnim čulom". kinestetičkim osetima koji nastaju pri pokretu oči ju. pod. Veliku ulogu u razvoju opažanja prostornih odnosa igra uključivanje reči u proces opažanja.

Do tih promena dolazi za hvaljujući sazrevanju prednjoasocijativnih oblasti korteksa velikih hemisfera koje čine najvažniju kariku u integrativnom funkcionisanju mozga. U saznajnoj aktivnosti deca preuzimaju socijalnu kulturu. . akt uelizuju unutrašnji model i dovode do trenutnog uviñanja svojstva predmeta koji se o paža.U eksperimentima koji su imali za cilj da decu nauče opažanju forme. Odlike opažanja i pažnje na početku školovanja Andropova i Koljcova (1986) iznose nalaze ruskih naučnika da na uzrastu 7. i sve ih označavaju pomoću jezika. već je nerazd vojno povezana sa predmetom. Od 5-7 godina deca počinju da izdvajaju formu kao jed an od znakova predmeta. Proces socijalizacije deteta od početka je svesn o usmeravan. prije mu i proceni važnosti senzornih informacija. Upravo na osnovu analize snimaka očiju ustanovljeno je da se razlikuju perceptivne operacije upoznavanja forme i prepo znavanja forme. što kasnije daje nepogrešivo prepoznavanje. u 6-7 godini oči kratkim fiksacijam a sistematski modeluju formu figure sa svim njenim osobenostima. u 4-5 godini započinje aktivnost istraživanja forme. To znači da usavršena forma opažanja nastaje kao rezultat dužeg uticaja praktičnog isk ustva i učenja. 116 . pa i proces opažanja treba posmatrati kao socijalno usmerenu i socija lno posredovanu aktivnost. u procesu prepoznavanja. U tom periodu značajno raste aktivirajući potencijal verbalnih instrukcija i mogućnosti organizacije voljne pažnje. uočeno je da na u zrastu 3-4 godine forma još nije izdvojena kao obeležje (znak) predmeta. Rezultat obuke je da se deca usredsreñuju na ona obeležja koja daju najveću info rmaciju. senzorno iskustvo sredine: govorne foneme. Karakteristične crte perc eptivnih operacija su njihova podrobnost i sukcesivnost. Deca od tri godine ne ispituju predmet. godine dolazi do integracija različitih kortikalnih centara što. Otuda se pokreti očiju mo gu koristiti kao indikatori procesa opažanja. kako da se senzorno učenje usavrši. geometrijske oblike . Ova obeležja kasnije opažena. stvara optimalne uslove za početak školovanja. usredsreñen je na savlañivanje sistema operacija kojima se istražuje figura (Zinčenko. To je upravo prelazna etapa od predmetno-praktične faze u razvoju opažanja na perceptivnu aktivnost u pravom smislu. Na osnovu informacija o pokretu očiju praćen je razvoj vizuelnog opaža nja forme.. sisteme muzičkih zvukova. u toj fazi se ostvaruje veća interiorizacija perceptivnog procesa i formi ra unutrašnji model figure. Pojačano učešće čeonih oblasti dražava se na kvalitativne promene u složenim psihofiziološkim funkcijama: pažnji. Upravo i proces obuke. fiksacije su duge i retke. zajedno sa uspostavljanjem alfa-ritma. 1 967). U toku školovanja dalje se razvijaju sposobnosti opažanja .

1957). Ponovno opažanje predmeta u ce lini. još se ne usredsreñuju na ona obeležja koja daju najveću informaciju. niže. Sist ematska obuka ubrzava usavršavanje sposobnosti opažanja. Odlučujuću ulogu ima novina draži.Asocijativne oblasti. Andropova i Koljcova ukazuju da je početak sistematske nastave prilika za usavršavanje procesa opažanja ali i pods ticaj za dalje funkcionalno usavršavanje ovih delova korteksa. Prirodni odgovor deteta je orijentaciona reakcija koja je usm erena na upoznavanje 117 . iznenadna promena.. O tome šta treba i može da uradi učitelj delimično smo govorili kod razvoja motornih veština pisanja slova. 5. Ovo je uopšten sistem operacija koji se može primeniti u analizi najrazličitijih predmeta . Podñakov (Poddq\kov.) 3. njen intenzitet. Izdvajanje osnovnih delova ovog predmeta i njegovih osobina (oblik. desno). levo. 4. . 2.bitno je da se dete pridržava datog redosleda. veličina.sama pri roda stimulusa vezuje dečje opažanje. opažanje postaje sve selektivnije i dete počinje sâmo da usm erava svoje opažanje koristeći namernu. Izdvajanje pomoćnih delova predmeta i utvrñivanje njihov og položaja u prostoru u odnosu na osnovne delove. ističe autor. Odreñivanje prostornih odnosa izmeñu pojedinih delov a (više.. imaju i funkciju planiranja i predviñanja ishoda. Na mlañim uzrastima dominira spontana pažnja . Razvojnu psihologiju posebno in teresuje kako dete stiče sposobnost da sâmo usmerava svoju pažnju i vrši izbor u percept ivnim i drugim aktivnostima. Proces opažanja kod prvaka tek treba da se usavršava. pored funkcije sinteze spoljašnjih draži i pripreme za aktivno st. jer se tim putem ostvaruje interiorizacija perceptivnog procesa. voljnu pažnju. Vizuelnomotorna koordinacij a postaje sve preciznija. Kakve su odlike pro cesa opažanja kod prvaka? Iz analize crteža ili opisa slike uočavamo da deca na početku šk olovanja uglavnom nemaju izgrañen kriterijum izbora bitnih perceptivnih elemenata. Tu je superiorniji od ostalih bio tip obuke koji kod dece organizuje aktivnosti orijentacije i istraživanja: da deca samostalno uočavaju ključne tačke na osnovu perceptivne analize uzora a zatim sa ma izvode radnju pisanja (Pantina. Kada dete n a govornom planu usvoji redosled radnji onda ono može samostalno da upravlja svoji m opažanjem. 1984) daje sistem p erceptivnih operacija koji obezbeñuje postupnost ispitivanja objekta: 1. Opažanje ce lovitog oblika predmeta.

takvo usmeravanje pažnje deteta mogu izazvati odrasli (majka) koji neguju det e posredstvom gestova ili reči. Pedagoške implikacije poremećaja u senzornom razvoju Kod školske dece najčešće se javljaju slučajevi oštećenog vida ili sluha. 1967). U toku razvoja neprestano se odv ija interakcija izmeñu novih informacija i postojećeg saznanja. Meñu tim.koji ima sve veći uticaj na opažanje. verbalne informacije i instrukcije imaju vodeću ulogu. Jedan od prvih zadataka učitelja je da identifiku je takvu decu. Meñutim. aktivnom nastavom. Sa uzrastom se menja "strategija" vizuelnog opažanja kod dece od 3 -7 godina. Dete sa smetnjama vida može se prepoznati preko sledećih simptoma: 118 . Razvo j sposobnosti opažanja i namerne pažnje zavisi od ukupnog psihičkog razvoja deteta. kojima ukazuju na neki predmet iz okoline. po sebno pojmovnih kategorija i motivacije ličnosti. na školskom uzrastu. jer će tek tada biti u mogućnosti da preduzima odgovarajuće mere pomoći. Razvoj opažanja vodi i zgradnji i proširivanju pojmovnog sveta . Pri svemu tome moraju da se uvažavaju principi teorije nastave. Lurija (1976) ukazuje da to socijalno posredovanje čini prelaznu etapu iz koje u toku dal je socijalizacije dolazi do razvoja voljne pažnje. Ali po kazano je da se sistematskom obukom ubrzava razvoj i poboljšava sposobnost sistema tskog vizuelnog ispitivanja predmeta i izdvajanja njegovih bitnih svojstava. Pri tom e. pri vlačnog izlaganja. jer je ona preduslov uspešnog školskog učenja. koji čine oko 10% o vih vidova ometenosti u razvoju.tih draži. Na početku školovanja usmeravanje dečjeg opažanja vrši se preko oba vida pažnje. Sistematska istraživanja pokazuju kako se sa uzrastom menja selektivna usmerenost u vizuelnom opažanju (Zinčenko. U o vim istraživanjima potvrñen je značaj verbalnih instrukcija za razvoj voljnog usmerava nja pažnje. Sa uzrastom ova forma pažnje postaje složenija i izaziva reakcije koje su u smerene na potpunije upoznavanje okoline: reakcije orijentacije i istraživanja. Prvi vid se ostvaruje uvoñenjem očigledne nastave. Primeri ruskih ps ihologa koje smo naveli ukazuju da je najefikasniji put za razvoj voljnog usmera vanja pažnje organizovana obuka u kojoj deca preuzimaju i sistematskim vežbanjem int eriorizuju sistem operacija koje su potrebne za rešavanje odreñenog zadatka. o zahteva dostignuti nivo kognitivnog razvoja i specifičnosti drugih osobina prvak a. preko dobro organizovanog. kod učenika treba razviti sposobnosti i spremnost da se s amostalno voljno usmeravaju na brojne ñačke obaveze koje zahtevaju ulaganje napora p ri rešavanju problema. Do interiorizacije socijalno or ganizovane pažnje dolazi posredstvom govora. Tu učitelja očekuje zadatak da od početaka uvodi postupke koji ra zvijaju namernu pažnju.

pri čitanju pokriva jedno oko. dete je radije samo. trlja oči. Korigovanje vida i s luha. Poremećaji sluha se prepoznaju preko sledećih znakova: dete netačno čuje pitanje. pored povoljnih efekata u komunikaciji. po govoru bez intonacije i sa slabim izgovorom reči. 119 . posredne posledice odražavaju se na ukupan razvoj ličnosti. utiče na povoljniju samoocenu ličnosti i emocionalnu sigurnost deteta. Neposredna po sledica smanjene mogućnosti korišćenja vida i sluha je zaostajanje u kognitivnom razvo ju.pri čitanju ili pisanju zauzima položaj koji je preblizu ili predaleko od knjige ili sveske ( normalno rastojanje od očiju je 20 sm). takvo dete se često žali na glavobolje i vrtoglavice. pov lači se od grupe. žmirk a.

i kroz sledeće etape odigrava se preobražaj prak tičnih. Rasprava o njemu data je u brojnim radovima. a brzina učenja zavisi od stepena ostvarenog razvoja.k ojima se postiže adaptacija). Pijaže kaže: "Učenje je izgleda podreñeno mehanizmima razvoja i vod i trajnom uspehu samo u meri u kojoj koristi izvesne vidove ovih mehanizama".koji faktori to jesu? Za Pijažea kognitivni razvoj je sistem sa sposobnošću za autogenezu: osnovni proces je uravnotežavanje (preko asimilacije i akomodacije . Ni raz voj se ne odvija po nepromenljivim zakonitostima . Na njemu su se psiholozi podelili na one koji stavljaju naglasak na veći udeo razvoja i one koji smatraju da je učenje važnije . ali posebnu pažnju privlači ona na meñunarodnom k ngresu psihologa u Moskvi 1966. Kritičarima koji govore o nekim efektima ubrzavanja postavlja pitanje da li znaju šta dete gubi u razvoju ak o se vreme razvojnih procesa skraćuje. godine. materijalnim radnja ole je sledeće: ma. Istraživačke metode ove škole su prilagoñene da prate sponta n razvoj deteta. a to znači od učenja. mentalne aktivnosti. Psihički život vuče svoje korene iz socijalne interakcije u kojoj dete učenjem preuzima socijalno iskustvo. Ako učenje nije pokretač raz voja . bila je u središtu pažnje na više naučnih skupova. Zbog toga što razvoj ima vodeću ulogu deca na predškolskom uzrastu ostaju neprijemčiva za bilo kakvo učenje logičkih struktura.UČENJE I RAZVOJ Da li se zakonitosti psihičkog razvoja mogu svesti na zakonitosti po kojima se odv ija proces učenja ili razvoj ima svoje specifične zakonitosti? Da li je razvoj subor diniran učenju ili je učenje subordinirano razvojnom procesu? Ovo je centralni probl em razvojne psihologije jer su odgovori na ova pitanja od suštinskog značaja kako za teoretičare tako i praktičare. spoljašnjih aktivnosti u unutrašnje. koje se kroz proces interiorizacije transformišu u mentalne operacije. 120 . Ovom metodom dete na ranijem uzrastu formira pojmove konzervacije. Pijaže prihvata Vodingtonov princip uvremenjenosti i smatra da na dečji razvoj ne mogu povoljno uticati pokušaji ubrzavanja. A to znači učenje je subordinirano razvojnom procesu. Ono što je zajedničko u nalazima obe šk Logičke operacije imaju svoje korene u praktičnim. Polazeći od teze da različito obučavanje daje različite efekte Ga ljperin razvija metodu etapnog formiranja umnih radnji .koja počinje od formiranj a "osnovne orijentacije operacije". Centralna te za ženevske škole je da se razvoj odvija po sopstvenim zakonitostima koje su biološke i socijalne prirode. U suštini to je bila rasprava izmeñu ženevske i moskovske psihološke škole.on zavisi od aktivnosti subje kta. Centralna teza moskovske škole zasniva se na učenju Vigotskog "da dobra obuka vodi za sobom razvoj".

a to znači i na pitanje da li je pri tome prioritetniji faktor sazrevanja ili učenja. rano vežbanje daje kasniju superiornost te dece kr oz školovanje.apstra ktnije pojmove. rano obučavanje je preventiva da ne doñe do učenja i učvršćivanja pogrešnih vatanja. autori koji su za poštovanje spontanog razvoj a gotovosti. Pristalice "ubrzavanja gotovosti" svoje shvatanj e potkrepljuju sledećim argumentima: postoje kritični periodi za intelektualni razvo j koji traže raniji početak vežbanja. eksperimenti ubrzanja nisu doveli do bržeg prelaska iz stadij uma u stadijum prema tome oni su neuspešni. skeltno-mišićnih struktura ruke i prstiju koji su uslov gotovosti za polazak u školu (čitanje i pisanje). početn spesi uvećavaju samopouzdanje i stimulišu razvoj ličnosti. ogledi su pokazali mogućnost ubrzanja sprem nosti za školu. ako (nad)prosečn ranije počnu sa čitanjem brže će napredovati. današnja deca su spremna za r anije učenje jer žive u boljim uslovima. Klaricio (Clarizio. bogatiji im je rečnik. Veliki broj radova pokušava da odgovori na pitanje može li razvoj biti ubrzan. pre toga uči napamet. više pitaju.koji su pristalice i protivnici "ubrzavanja go tovosti" za polazak dece u školu. jer operaciono mišljenje nastaje tek u sedmoj godini. Protivnici ubrzavanja. rano shvatanje osnovnih pojmova olakšava da se pre preñe na teže . početni uspesi ranog vežbanja povećavaju interesovanje za učenje u školi. mogućnosti ubrzavanja razvoja obučavanjem. sazr evanje je osnova za razvoj jezika. pa čak ih i prestižu.u spontanom razvoju deteta. Razlike se pojavljuju u shvatanjima ove dve škole po pitanjima: f aktora razvoja. ako obuka počne ranije do sedme godine razviće se mnoge veštine.Postoji saglasnost rezultata kada se pojave prate u sličnim uslovima . 1977) na vodi argumente obe grupe autora . 121 . više komuniciraju. deca koja počnu školovanje u sedmoj godini sustižu u znanjima "ubrzane" koji su uključeni u 5-6 godini. svoje shvatanje potkrepljuju sledećim argumentima: u sedmoj godini de te je spremno da uči osmišljeno.

više je dokaza da je dečja igra najsvestraniji podsticaj za razvoj.uporeñivanje raz voja dece istih i različitih genetskih potencijala (identičnih bliznaca i vršnjaka). uključivanjem mlañe dece u školu u odeljenjima njihove generacije "nestaju" nadprosečni. Jedan broj r adova pokušava da izdvoji kriterijume pomoću kojih se može odrediti da li su promene k od dece nastale kao rezultat sazrevanja ili učenja. . empiristi: da je to efekat delovanja iste sredine.konstantan redosled j avljanja. kritični periodi intelektual nog razvoja nisu jasno i pouzdano odreñeni. . mnogi procesi imaj u istovetni redosled formiranja kad učenje teče od jednostavnijih ka složenijim veštinam a. pokret za " ubrzavanje gotovosti" više otkriva motive odraslih nego potrebe dece. preuveličava se uticaj "organizovane obu ke". N alazi ukazuju na relativnu vrednost ovih kriterijuma. i pristalice nativizma i empirizma tvrde da nalazi o istovetnosti razvoja ide ntičnih blizanaca potvrñuju njihovo učenje: nativisti: da je to rezultat sazrevanja is tih potencijala. da počne da mrzi i izbegava školu. a sve više njih "vidi" i sub jekta vaspitanja. savre mena razvojna psihologija ne bavi se više dilemom "nasleñeno stečeno". Sve što je uroñeno nije dato o dmah po roñenju. .rano javljanje. a ne daje opipljive rezultate.uporeñivanje mogućnosti razvoja jedinki različitih vrsta. jer nema ni jed ne pojave u psihičkom životu koja nije rezultat interakcije ovih procesa. ona je više usmerena razumevanju ljudskog obrasca ontogeneze pri čemu se autori različitih teori jskih pogleda slažu da je razvoj zavisan od vaspitanja.ubrzanje krije opasnost da dete doživi frustracije. da se "intelektualno opeče". Meñutim. ubrzavanje zahteva individualizaciju nastave i povećav a troškove obrazovanja. ima univerzalnih pojava ponašanja koje su stečene. .univerzalnost. 122 . Za razlikovanje uroñenih od stečen ih promena navode se: .

Time se on pridr užuje naučnicima koji smatraju da je i za razvoj funkcija mozga važno rano učenje. mogu primeniti na čoveka? Naveli smo da etolozi govore o uroñenim akt ivnostima koje se javljaju samo u ograničenim periodima vremena (K. o kojima govori Hant. ubrzo je prikupljeno više nalaza o pos ledicama nepovoljne okoline na rani razvoj dece na osnovu kojih je data teza da "okolina u ranim godinama vrši nesrazmeran i trajan uticaj na organizam u brzom ra zvoju u poreñenju sa mogućnostima njenog kasnijeg uticaja" (Klark i Klark. Rano iskustvo . U kojoj meri je za dečji razvoj važno rano učenje? Koliko se nalazi etologa i drugih naučnika o posledicama izolacije i lišavanja životinja.a pr omene koje nastanu su ireverzibilne. emocionalno. Meñutim. Ovaj naučnik smatra da razvoj nije predodreñen . afektivnom i psihomotornom. 10). a te nalaze mnogi a utori ekstrapoliraju na učenje deteta. str . preverbalno . posledice ranog učenja su generalizovane a ne specifične (na primer. postupno .bitni su rani uslovi razvoja. Za ov e naučnike i inteligencija je fenotip: proizvod genotipa i aktivnosti učenja u odgov arajućim sredinskim uslovima. rano učenje vezano je za odreñeni uzrast i kada taj kritični ili senzitivni period proñe onda je učenje trajno manje uspešno. 57 i sl. Ra no učenje kod dece odvija se odmah po roñenju i u toku prvih godina. rano učenje odvija se stalno. a ne samo na em ocionalni razvoj). Mehanizam je biološki važan jer omoguća va mladunčetu zapamćivanje i identifikaciju roditelja.RAZVOJ UČENJA "Nijedno društvo nije do sada izvuklo maksimum iz potencijala svojih članova" Hant Učenje je jedna od najuniverzalnijih čovekovih aktivnosti koja dovodi do relativno t rajnog menjanja ponašanja. Kao njegove gla vne odlike autori izdvajaju: ostavlja trajne i ponekad značajne posledice na razvo j. 1987). Etolozi daju nalaze o presudn im efektima ranog učenja na razvoj nekih viših životinjskih vrsta.osnova je za ontogenetski razvoj u svim po dručjima: kognitivnom. što je najvažniji efekat te aktivnosti. Ta vrsta ranog učenja označena je kao utiskivanje (impriting) jer ml adunče pri prvom opažanju "uštampava" lik roditelja. Lorenc. emocionalni stresovi utiču na ukupan razvoj. 123 . na ranom uzrastu. v. Upravo od učenja zavisi da li će se čovek razviti u skladu sa svojim potencijalima.sen zomotorno.

Pozitivne promene su utoliko veće što se dete ranije premesti u povoljnije uslove. Meñutim. Ako je zvuk zvona dovoljno puta ponovlje n istovremeno ili nešto 124 . Studija o uticaju ranog iskustva koju daju Klark i Klark (1987) unosi do zu optimizma jer nalazi dokaze da negativne posledice ranog učenja mogu biti značajn o ublažene ukoliko dete bude premešteno i negovano u povoljnijem socijalnim uslovima . Klasično ili respodentno uslovljavanje je najjednostavniji oblik učenja koji dovodi do stvaranj a uslovnog odgovora. Drugim rečima. Klasično uslovljavanje se od vija bez namere subjekta. ali ukazuju i na mogućnosti kasnijeg menjanja ličnosti onih koji su imale nepovoljn o rano iskustvo. važan čitav period ontogeneze ali je rano iskustvo i rano učenje o d najvećeg značaja.potrebu podrobnijeg istraživanja učinka faktora koji deluju i na kasnijim u zrastima. Ovaj oblik učenja objasnio je ruski fiziolog i psiholog Pavlov pomoću ogleda sa psim a koristeći hranu kao bezuslovnu draž za refleks salivacije kao bezuslovnu rekciju i zvuk zvona kao neutralnu (uslovnu) draž. oni mogućnosti razvoja i menjanja prik azuju u vidu "klina" čiji je najširi kraj okrenut najranijem uzrastu. u kome se prepliću i meñusobno uslovljavaju organsko sazrevanje i socijaln o-kulturni uticaji. autori ističu da su granice ličnog menjanja jedinke sve niže sa porastom godina. koji se utiskuju u nervni sistem i trajno vrše uticaj na razvoj. kritičnom period u kada se organizam odlikuje povećanom senzitivnošću za odreñene podsticaje. Razvoj pojedinih oblika učenja Klasično uslovljavanje Osnovni oblik učenja u periodu novoroñenčeta i odojčeta je uslovljavanje. Procesom klasičnog uslovljavanja se neka već postojeća bezuslovna reakcija vezuje za novu (neutralnu) draž koja se javlja istovremeno ili nešto pre sa bezuslovnom draži koja izaziva tu reakciju.Presudan uticaj ranog iskustva posebno ističu psihoanalitičari koji govore o fiksaci ji traumatskih doživljaja. Autori ukazuju i na potrebu uravnoteženijeg pristupa problemima r azvoja . čitav razvoj je važan.opadanje mogućn osti počinje od kritičnog perioda razvoja Iz navedenih podataka sledi zaključak da je za psihički razvoj po obrascu ljudske on togeneze. Ovaj oblik učenj a je primenljiv za objašnjenje odreñenih promena kod ljudi svih uzrasta. reakcije. a vrh puber tetu (slika 33). Time autori potvrñuju značaj biosocijalnih činilaca koji deluju u ranoj fazi razvoja. Slika 33: Shematski prikaz uticaja deprivirane sredine na razvoj .

inhibicija . uslov ljavanje ne izgrañuje samo dobre navike već se njime lako stvaraju i loše navike i nep otrebni strahovi. kada uslov ni strah nastaje posle jednog intenzivnog doživljaja.primena bezuslovne draži sa. privremena veza . to je zato što je prethodna privremena veza formirana sa celim an alizatorom.us lovnog refleksa. Psiholozi su koristili uslovljavanje u postupku ispitivanja senzorne osetljivost i. D ete vrlo rano počinje da se uslovljava na situaciju hranjenja.nastaje kada se uslovna draž ponavlja bez bezuslovne draži.to je: spontano obnavljanje. zato izaziva: gašenje . Na primer: ako dete koje kroz prozor gleda da prolazi autobus (neutralna draž) . na primer: da li dete čuje.centar u korteksu koji odgovara na dos pele impulse iz receptora. iradijacija formir a privremenu vezu. uslovljavanje višeg reda . kada se nañe u položaju za hranjenje.nastaje izmeñu neurona u korteksu čije se razdraženje poklapa u vremenu. da izaziva sali vaciju. uspavljivanje i brojne druge situacije. iradijacija razdraženja .nastaje kada se neutral na draž potkrepljuje uslovnom draži.usmeravanje pažnje na neutralnu draž ("Šta je to?" analizator . generalizacija . nešt o pre datom.prilagoñavanje.pre davanja hrane on počinje sam. i kad se izostavi davanje hrane. Na primer.čuva nervni sistem od iscrpljenja. nakon pauze. neutralnom (uslovnom) draži.i stovremeno čuje zvuk groma (bezuslovna draž) snažno će se uplašiti (bezuslovna reakcija) i zaplakaće. ubrzo dete počinje sa po kretima sisanja. orijentacioni refleks . Uslovne reakcije mogu da nast aju i vezuju se za kupanje. pre početk a dojenja majka stavlja bebu u odreñeni položaj za hranjenje. tada govorimo o emocionalnom klasičnom uslovljavanju. ona ima zaštitni značaj . 1984). 125 . perioda odmora uslovni refleks se opet može izazvati .pojava da uslovni refleks izazivaju i draži sl ične uslovnoj draži. Pavlov je isticao da je bezuslovnih refleksa relativno malo pa uslovni refleksi omogućavaju uravnoteženje delatnosti organizma sa uslovima okoline . onda je to pouzdan znak postojanja akustičke osetlji vosti. Za objašnjenje uslovnog refl eksa Pavlov koristi sledeće pojmove: potkrepljenje .. Sledeći put kada vidi da prolazi autobus (uslovna draž) pokazivaće strah (us lovna reakcija) (Mussen et al.jače razdražen centar bezusl ovne reakcije privlači sebi drugo slabije razdraženje u korteksu. Tada kažemo da je uspostavljen uslovni refleks. Ako se korišćenjem zvuka kao neutralne draži može da formir a uslovni refleks kod deteta. Meñutim.

rešenja problema. koje se po mnogo čemu razlikuje od kla sičnog uslovljavanja. Plač zaustavlja majku i ona se vraća. ali i nesvesno da oblikuje odreñena ponašanja detet a koja se najpre spontano javljaju . Takvo postupanje najverovatnije vodi ka tome da u po novljenoj situaciji dete još jače zaplače . sazrevanjem nervnog sistema mehanizam uslovne rekcije se lakše i brže uspostavlja i igra značajnu ulogu u sticanju novih iskustava i navika deteta. u 7-8 mesecu. Obe vrste potkrepljivača efikasno mogu razvijati dečja socijalna ponašanja: vokalizaciju. Učenje po modelu U prvoj godini. pojavljuje se učenje putem oponašanja (imitacije).dete počin je da plače.. po kušajima da u svom repertoaru ponašanja pronañe reakciju koja ga vodi do cilja. Instr umentalno uslovljavanje je učenje koje zavisi od posledica koje prate odreñena spont ana reagovanja. zadovoljenja potrebe. Najčešće se pomi nju primeri odvikavanja dece od noćne enureze i razuslovljavanje straha kod dece. isključuje svetlo i izlazi iz sobe . Ponašanje koje je nagrañeno. dolaska do cilja označen je pojmom "zakon efekta". Nakon do voljno ponavljanja formira se nova uslovna reakcija čime se istovremeno dete oslob aña od straha. osmehivanje i druge oblike komunikacije. Ovaj oblik učenja se razlikuje od instrumentalnog uslovljavanja po aktivnom angažovanju subjekta. 1984). Dete najpre oponaša ono što već i samo zna da izvodi ali 126 . I instrumentalno uslovljavanje se odvija bez namere subjek ta. potkrepljeno . pojavljuje se kod deteta nešto kasnije . kažnjena reakcija se inhibira. Sa uzrastom.od trećeg meseca. Stimulusi i situaci je koji povezani sa fiziološkim zadovoljenjem potreba steknu potkrepljujuće značenje p ostaju sekundarno potkrepljenje. U razuslovljavanju se uslovna draž (izazivač straha) koristi umesto neutralne i potk repljuje prirodnom draži koja izaziva pozitivnu prirodnu reakciju deteta. rešenja problema. Instrumentalno uslovljavanje Instrumentalno ili operantno uslovljavanje. Potkrepljujući uticaj efekata u spešne reakcije. Na primer: Majka smešta dete u krevet. uključuje svetlo i seda pokraj deteta i ostaje dok ono ne zaspi. O o ponašanju govorimo kada dete kopira ono što je videlo kod modela i kada je sposobno za izborno imitiranje. Isto tako i majka može svesno. Kada efekat potkrepljenja zadovoljava fiziološke potrebe (glad.Uslovljavanje je korišćeno i u terapiji radi promene loših navika kod dece. Na kasnijim uzrastima kod dece se javlja instrumentalno učenje .oblik učenja rešavanj a problema putem pokušaja i pogrešaka u kome se postepeno učvršćuje ona reakcija koja dovo di do cilja.da ih pojačava ili sputava. žeñ) govorimo o primarnom potkrepljenju.teži da se ponovi.zato što je vraćanje majke imalo potkrepljujući efekat na plakanje (Mussen et al.

utiče na izbor ponašanja koja će imitirati. Modelovanje skraćuje vreme učenja.ubrzo i ono što je videlo i čulo od odraslih: gestove.je najširi pojam. Ti pojmovi imaju sledeća značenja: model . Sa ovim oblikom učenja prepliće se instrumental no uslovljavanje i učenje uviñanjem odnosa.šta će oponašati. Imitac ija je izuzetno važna za učenje govora. a težnja nekom cilju .saobražavanje u celini sopstvenog ponaša nja uzoru sa kojim se poistovećujemo. Dete radij e oponaša osobu za koju je afektivno vezano. Bandura ( Bandura.je samo onaj model koji je društveno p oželjan. afe ktivna veza odreñuje . imitacija. identifikacija.kopira nje opaženih ponašanja modela. Na tom uzrastu deca primećuju svoju sličnost sa roditeljem istog pola. Za ovog autora mo delovanje je oblik učenja u kome se vrši transfer od najjednostavnijih do najsloženiji h socijalnih iskustava i ponašanja.koga će dete oponašati. kopiranje. indetifikaciju . uzor i idol. Krajem druge godine razvija se igra uloga u kojima de te oponaša ono što je videlo kod drugih. 127 . U govornoj komunikaciji sa detetom odrasli t reba pogrešnu dečju reč glasno da ponove u ispravnoj verziji. Polaz od ovih kriterijuma učenja po modelu razlikujemo: oponašanje ili imitaciju . Najveće efekte os tavljaju posledice do kojih dovode preuzeta ponašanja. U igri pasivno dete imitira aktivno. Imitiranje je često saznajna proba: da li može da se dostigne željeni cilj. s njim se identifikuju i oponašaju ga. uzor . 1977) pojmom modelovanje obuhvata sve ono što se iskazuje pojmovima: opon ašanje. Ako dete hvale kad oponaša to razvija sklo nost ka usvajanju novog. forme po našanja. učenje uloga . dete će oponašanjem te verzi je naučiti pravilan izgovor. U trećoj godini u p rvom planu su odreñene osobe i njihova ponašanja. kombinacije glasova. Ishodi mogu imadi dvojako d ejstvo: (a) na menjanje statusa modela (uzora) i (b) na promene osobe koja imiti ra. opservaciono učenje. zato oponašanje uzora dovodi do pozitivnih posledica. koristi se za označavanje s vih osoba koje imitiramo i ne implicira vrednosno značenje. Dakle. imitirano ponašanje mode la može biti (ne)korisno i (ne)poželjno. Ovim oblikom učenja značajno se proširuje dečja mogućnost sticanja iskustva. U našoj terminologiji koristi se više izraza kada se govori o osobi koju oponašamo : model.započinje u igri uloga a kasnije pri preuzimanju socijalnih obrazaca ponašanja u školi i svakodnevnom životu.

ono sa r azvojem deteta postaje dominantan oblik učenja. smisaonom učenju. uviñanje prati emocionalna reakcija "aha . Učenje uviñanjem se javlja. čemo se suprotstavlja .idol .što sve zavisi od problem situacije i nivoa kognitivnog razvoja subjekta. Sredstva misaone aktivnosti mogu biti e lementi opažene situacije. Sami nazivi nekih oblika nastave . rešenje koje "ne prolazi" u praktičnoj primeni. treba reći da s e.došlo do cilja. usvajanju socijalnih obrazaca ponašanja . što zahteva nastav ak rešavanja. jedan broj "uviñanja" sa "aha . Dete. selektivnos t opažanja je slična kao kod predrasuda. Uviñanje je najsloženiji oblik učenja i u nj emu se angažuju dostignuti oblici mišljenja. Rešavanje problema uviñanjem je oblik učenja u kome dolazi do ot krivanja novih odnosa . jer je otkr ilo mehaničku vezu izmeñu ta dva opažena objekta). predstave. To je prvo manifestovanje dečje prakt ične inteligencije. na primer.lako odbacuje. pojmovi . Učenje uviñanjem Početni oblik ovog učenja kod dece se javlja pri kraju prve godine.očenje putem otkrića.ukazuju da se oni zasnivaju na uviñanju.je model koji je predmet obožavanja i njegovi se uticaji primaju nekritički ono što on sugeriše lako prihvata. uspeva da reši problem dosezanja predmeta koji je van dohvata njegove ruke (uviña d a povlačenjem pokrivača igračka može biti dovedena u neposredni dohvat ruke. Ovaj naziv dali su geštaltisti učen u sa razumevanjem.što je "ključ" rešenja. pri formira nju motornih i verbalnih veština. Učenje sa razumevanjem ili osmišljeno učenje je uslov uspešnog školskog učenja. i kod dece i kod odraslih. Meñutim. Odlikuje ga naglo reorganizovanje svesti pri rešavanju problem situacije i uviñanje koje aktivnosti treba izvesti da bi se rešio pr oblem . 128 . Posle kraćeg ili dužeg traganja do rešenja dolaz i naglo. učenje rešavanjem problema .doživljaj". dečjeg opažajno-praktičnog mišljenja. zajedno sa drugim oblicima učenja.doživljajem" može javiti i uz pogrešno rešenje.

Javlja se reakcija straha na pojavu nepoznatih lica. Kada se kod deteta javlja radno ili operativno pamćenje? Pojava funkcije radnog pamćenje je uslov da se javi mogućnost da dete sravni. sl iku 33) . predstavom tog o bjekta. početni opseg radnog pamćenja j e 1 elemenat (stavka). Već u prvom mesecu se javlja u najelementarnijem obliku kod zadržavanja i aktuelizacije uslovne veze. 3 ili 7 sekundi. a većina je uspešna i posle 7 sekundi. Dete prepoznaje lik i glas majke. što znači da je dete s posobno da novi opaženi utisak dovede u vezu sa mentalnom slikom. meseca dete diferencirano reaguje na poznate i nepoznate oso be. Oko 6. mesec a 129 . menja i kvantitativno i kvalitativno. od 9-24 meseca. Nakon toga bi majka neprimetno detetu namazala nos crvenom bojom i ponovo ga stavljala pred ogledalo. u trećoj godini posle n ekoliko meseci. Od 3-4 mese ca pojavljuje se prepoznavanje vizuelne i akustičke percepcije.a ta sposobnost se ispoljava od 8. en grama) shema ponašanja stečenih učenjem. Sam o neka osmomesečna deca su uspešna ako pokušaju da nañu predmet posle 1 sekunde. U drugoj godini dete počinje da izgovara reč neposredno pošto odras li imenuju predmet. U tabeli 8 dati su podaci o povećanju opsega radnog pamćenja. prepoznaje predmete koji se koriste pr i hranjenju. u četvrtoj godini prepoznaje osobu i posle rastanka od godinu dana . Za ocenu razvoja sposobnosti prepoznavanja koriste se ogledi sa traženjem skrive nog predmeta. uporedi opaženo sa ranije saznatim (v. U drugoj godini dete prepo znaje osobu ili predmet i nakon pauze od nekoliko nedelja. Sve do 21. Kada dete počinje da prepoznaje sebe u ogledalu? U ogledu su majke decu. meseca. U ogledu se varira vreme do pokušaja traženja: 1. Kao i proces učenja i proces pamćenje se sa uzras tom razvija. sa 12 m eseci skoro sva deca uspevaju da nañu skriveni predmet posle 3 sekunde. sa 18 meseci dete retko greši i kroz 10 sekundi. Krajem prve godine dete razu me govor odraslih.RAZVOJ PAMĆENJA Pamćenje je proces čuvanja . Tabela 8: Povećanje opsega radnog pamćenja sa uzrastom Uzrast Elemenata 1g 1 3-4 g 2 5-6 g 4 7-8 g 5-6 15 g 7-8 Nalazi psihologa pokazuju da se sa uzrastom povećava vremenski interval posle koga dete još uvek može da prepozna blisku osobu ili predmet. U 78 mesecu dete u komu nikaciji sa odraslima pokazuje da prepoznaje reči kojima odrasli imenuje predmete i usmerava pogled na te predmete. U 8-9 mesecu odrasli mogu da govorom kod detet a pokrenu reprodukciju pokreta ("pa-pa" i "taši-taši"). a zatim stiče sposobnost da samo imenuje predmet kad ga ugleda . primicale ogledalu da vide sebe. kodova.zadržavanja fizioloških reprezentanata (tragova.

Ono ima glav nu funkciju da relativno trajno zadržava informacije. neposrednog. Radno pamćenje je j edna od glavnih funkcija u sistemu pamćenja. pojmova. Atkinson. 1984). pravila. Opseg radnog (operativnog.. Ima funkciju da prilikom sećanja zadrži informaciju iz dugoročnog pamćenja radi upotrebe. kratkoročnog) pamćenja je. Dugoročno pamćenj e je skladište obrañenih informacija. 1980) Sažeto prikazujemo osnovne funkcije pojedinih komponenti u sistemu pamćenja: Senzorn o pamćenje veoma kratko zadržava privremene tragove . u proseku 7 2 elemenata (shema. 130 .dete nije reagovalo na to. U njemu se informacija zadržava do 30 sekundi. To je bio znak da dete počinje prepoznavati sebe u ogle dalu (Mussen et al. u proseku samo 1 sekundu. Slika 34: Blok shema razvijenog sistema pamćenja (prema: R. motornih veština. dok ih ne prosledi u sl edeći deo sistema pamćenja radi selekcije i obrade (radno pamćenje). i zato se označava kao pravo p amćenje.reprezentante (primarne mental ne slike) pojedinih receptora. predstava ili pojmova). sa uzrastom se uvećava semantičko pamćenje koje sadrži znanje o značenjima reči i pr vilima njihove upotrebe i kombinovanja. U njemu se obrañuju informacije i iz nj ega se skladište u dugoročno pamćenje. Izmeñu 22-24 meseca većina dece vidi da im je nos umrljan i pokušava rukom da ga briše. kod prosečnih odras lih osoba.

4 5. Meñutim. sve do sedme godine usp ešnije je spontano nego voljno pamćenje. Na uzrastu 4-5 godine počinje razvoj namernog zapamćivanja i sećanja. godini javlja se početna logička analiza i osmišljavanje onoga što treba d a se upamti. U 6. Dete u igrovnoj aktivnosti otkr iva da ne može nečega da se seti što mu je tada potrebno.6 4. dogañaji koji e mocionalno angažuju dete. spontano .1 5.Sa razvojem dugoročnog pamćenja raste sposobnost reprodukcije. Veliki značaj za zapamćivanje im aju činioci koji privlače spontanu pažnju . Slika 35: Intelektualne operacije koje dete koristi pri zapamćivanju (prema: Endov icka\.3 0. I nalazi eksperimenata potvrñuju da kod dece tog uzrasta d ominiraju motorno i opažajno-predstavno pamćenje. jer sa povećanjem kogni tivnih struktura raste i sposobnost obrade i upotrebe informacija.u toku komunikac ije sa odraslima. uz korišćenje smisaonih i kauzalnih veza pri kla sifikaciji predmeta i pojava. na tom uzrastu vodeću ulogu ima govor ra di uspostavljanja smisaonih veza (v. igre ili neke praktične aktivnosti.0 0. Tabela 9: Porast efikasnosti zapamćivanja konkretnog i verbalnog materijala Uzrast M reprodukovanih predmeta 3. Ali dete najpre shvati cilj da nešto treba da zapamt i pa tek postepeno otkriva operacije zapamćivanja.6 3-4 4-5 5-6 6-7 M reprodukovanih imena poznatih predmeta 1.8 M reprodukovanih imena nepoznatih predmeta 0. 1967 131 .8 3.6 4. Prvi pokušaji su vezani za prosto ponavljanje onoga što želi da upamti. semantičkog pamćenja i razvija sposobnost sistematizacije. Na ranom uzra stu zapamćivanje i sećanje deteta se odvijaju nenamerno. to utiče na formiranje operaci ja voljnog zapamćivanja. U 7. Tada dolazi do povećanja obima pamćenja. 1955 prema: Endovicka\.8 (Kornienko. godini namerno pamćenje i sećanje imaju sv oj cilj i razvijenije tehnike zapamćivanja. 1967) Od 6-7 godine zapaža se porast razvoja verbalno-logičkog pamćenja. tabelu 9).situacije koje se nameću čulima.9 4.6 1.

od 5-7 godine u porastu je uspostavljanje veza na osnovu s poljašnjih obeležja. 1984). asociranje. Prva grupa je koristila sledeće strategije: p onavljanje. jer ne mogu sebi da preds tave šta će se desiti sa informacijom . 1979). a drugoj E grupi je rečeno da će prema količi ni zapamćenog materijala biti nagrañena. bitnim obeležjima i kauzalnim odnosima ma terijala koji se pamti (v. sa ovladavanjem intelektualnim operacijama pamćenja strategijama zapa mćivanja. uvećava se semantičko pamćenje. 132 . a vodu mogu da piju i kasnije (Mussen et al. Školska deca su izabrala da prvo telefoniraju. Sa uzrastom se kod dec e razvija metamemorija . Povećana motiva cija takoñe izaziva razvoj pamćenja . koji u sebi sadrže kara kteristike cele klase objekata.. opsega radne memorije i m etamemorije. sliku 35). Što je dete star ije to je i tačnije njegovo predviñanje koje se odnosi na sopstvene mogućnosti pamćenja. a jednako poboljšanju prve grupe koja je prošla obuku. klasifikacija. Nakon godinu dan a obučavanja kod prve eksperimentalne grupe nañeno je značajno poboljšanje pamćenja u odno su na kontrolnu grupu vršnjaka.sposobnost ocenjivanja vlastitog pamćenja. Razvoj pamćenja deteta povezan je sa porastom: sistema znanja. U jednom eksperimentu su predškolskoj i školskoj deci postavili isto pitanje: "Zami slite da ste rešili da telefonirate vašem drugu i neko vam kaže njegov broj telefona.Endovicka nalazi da na uzrastu od 3-7 godine preovlañuje uspostavljenje veza na os novu opštosti funkcije.utiče da deca sama stvaraju sopstvene strategije zapamćivanja (Sellers. Sa razvojem pojmova. i u drugoj eksperimentalnoj grupi poboljšanje pamćenja je bilo značajno u poreñenju sa kon trolnom grupom. Meñutim. serijacija. izjavljujući da treba da telefoniraju dok n isu zaboravila broj. numerisanje. Da li ćete odmah telefonirati ili pre toga piti vodu?" Kod mlañe dece većina njih je o dgovorila da će prvo piti vode pa tek onda telefonirati. svrstavanja po sličnosti. U jednom eksperimentu sa paralelnim grupama ( 8-9 g) deca su u prvoj E grupi obuče na da koriste pet strategija zapamćivanja. posebno u zapamćivanju složenih informacija.još nedovoljno poznaju vlastito pamćenje.

da pri tome koriste verbalno mišljenje pri obradi informacija . ali i brže interiorizacije procesa opažanja. Pedagoška psihologija posebnu pažnju posvećuje razvoju sposobnosti učenja i pamćenja na mlañem školsko m uzrastu. voljno pamćenje. Kod prvaka su se stek li preduslovi da spontano pamćenje. prijemu i proceni važnosti senzornih informacija. u većoj meri zamenjuje namern o. predškolskog deteta. Učitelja očekuje da od početka uvodi prvake u praksu namernog učenja i zapamćivanja.radi lakšeg i trajni jeg zapamćivanja.pojačano učešće čeonih oblasti odražava se na kvalitativne promene u složenim psihofiziološkim funkcijama: pažnji. godini d olazi do novih mogućnosti u funkciji korteksa . U tom periodu značajno raste aktivirajući potencijal verbalnih instrukcija i mogućnosti organizacije voljne pažnje. opažanja i učenja. Ovi nalazi su saglasni sa onim što smo ranije naveli kod analize procesa pažnje.Pamćenje dece na početku školovanja Poslednji primer odnosio se na školski uzrast i on nam pokazuje da na razvoj pamćenj a učenika utiču motivacija i sistematska obuka. učenja i pamćenja. da verbalno pamćenje postane dominantnije od opažajno-praktičnog pamće nja. 133 . Rečeno je da u 7.

Ti me je bila prevaziñena konvencionalna faza u kojoj je govor označavan samo kao osnov na odlika koja čoveka razlikuje od životinja. diferencira i organizuje stvari i svet oko sebe.. 1. Centar slušnih pr edstava 7. pojmova. Pomoću govora de te identifikuje. Mehanizam g ovora i pevanja 4. psiholingvista. ali ne samo o komponentama od kojih se ti procesi sastoje. pojava i odnosa.RAZVOJ GOVORA Govor je sredstvo komunikacije meñu ljudima upotrebom konvencionalnih glasovnih si mbola za označavanje predmeta. Regulacija disanja 5. proširujući ga i v an opažajnog domena. razvoj nih psiholingvista . Centar vidnih slika 9. uopšteno odražavanje stvarnosti. a počelo je da se sagledava koliko je du bok uticaj učenja jezika na ukupan razvoj onih koji ga usvajaju. nego i o fakto rima i uslovima u kojima se ti razvojni procesi odvijaju. Kada u razvojnoj psihologiji analiziramo učenje govora kod dece onda se moraju upoznati saznanja raznih disciplina o tom multidimenzionalnom pr ocesu. Slušni verbalni centar 6. lingvista. Faktori govornog razvo ja Za normalan govorni razvoj potreban je niz organskih. psihičkih i socijalnih čini laca. Senzorni centri vida 8. tada je shvaćeno da je tok razvoja govora i njegovi efekti značajno distinktivno svojstvo pri uporeñiva nju ljudi meñusobno. Motorni centar govornog aparata 2. Govor je samo jed an oblik jezika u kome se upotrebljavaju artikulisani zvuci i reči da bi se saopštil e misli i osećanja.) koja su otkrila sav opseg varijacija ljudskog govora. Asocijativna vlakna ce ntra govora Slika 36: Centri za govor i pevanje 134 .. Govor privlači pažnju razvojnih psihologa i kao jedno od najvažnijih sredstava socijalizacije i podsticanja psihičkog razvoja u celini. govor ima i signifikativnu funkcij u: reči su nosioci značenja. Ovakvo odreñenje govora proizašlo je iz nalaza sistematskih inter disciplinarnih proučavanja (razvojnih psihologa. Centar artikulisanog govora 3.

Prim arni jezik ne može da se stekne sa jednakom lakoćom ako započinje na različitim tačkama kr itičnog perioda. mišljenja i sposobnosti koje su u uzajamnoj vezi sa govorom.intelektualni. Nañeno je da u vreme kada je cerebralna lateralizacija uspostavljena (oko puberteta) si mptomi stečene afazije postaju ireverzibilni ako ne nestanu 3-6 meseci nakon povre de. Socijalni faktori Uz dokaze o relevantnosti sredine na ukupan razvoj deteta . Ali da bi se od ove sposobnosti za o glašavanje formirao artikulisani. strukturirani govor potrebno je kako dalje sazre vanje organskih komponenti. To znači da se može govoriti o kritičnom periodu u usvajanju jezika. Na to posredno ukazuju i posledice stečenih povreda korteksa. govornu aktivnost treba potkr epljivati. Psihički faktori Kao najvažnije psihičke faktore. 1967. dobar sluh. Mehanizam za stvaranje glasova. istraži vači navode: razvijenost opažanja. sve je više radova o uticaju sredine na govor. 1981) daje sumarni pregled nalaza koji govore o o rganskoj uslovljenosti razvoja govora (tabela 10). emocionalna stabilnost.Organski faktori Organski preduslovi za razvoj govora su: formiran govorni aparat. Kao najvažniji čini oci izdvajaju se: socijalni govorni uzor koji je blizak detetu i stimuliše imitaci ju. ukupna aktivnost deteta i njegovo doživljavanje. socij alni i emocionalni. koji su direktno povezani sa razvojem govora. učenja. predstava. dok je kra j kritičnog perioda vremenski blizu trenutka kada se dostiže 100% te vrednosti. Nalazi ukaz uju da od gotovo svih aspekata cerebralnog rasta oko 60% od vrednosti zrelog sta nja je dostignuto pred početak lingvističke faze (početak kritičnog perioda). Leneberg (Lenneberg. Detetov kapacitet za učenje jezika u tesn oj je vezi sa fizičkim sazrevanjem CNS i jedinstvenim stepenom lateralizacije funk cije. gov orni aparat. mo rfološko i funkcionalno sazrevanje moždane kore. dok se ne ovlada veštinom govora. tako i dugotrajno učenje uz auditivnu i socijalnu stim ulaciju. govorna kulturna sredina. spreman je za rad još pre roñenja. 135 .

1 . tokom perioda ozdravljenja dva su procesa aktivn a: isčezavanje afazičke interferencije i dalje usvajanje jezika neki afazički simptomi postaju ireverzibilni (posebno u slučaju kada je stečena lezija bila traumatska vrlo sporo odvijanje procesa sazrevanja ustanovljena cerebralna dominacija izmeñu 3.U istraživanjima uticaja sredine izučavan je govor roditelja. druga polovina imala je odloženu pojavu normalnog razvoja sva jezička postignuća isčezavaju. Nañeno je da je govor majki dece sa ubrzanim razvojem prilagodljiviji jezičkim m ogućnostima i potrebama deteta.0 . poremećaji se mogu popraviti bez rezidualnih jezičkih defic ita (osim u čitanju ili pisanju). ali postoje dokazi da de sna hemisfera još može često da bude uključena u govorne i jezičke funkcije. one su više stimulirale uspehe deteta u usvajanju je zika.9 . godine.3.14. Tabela 10: Uporedni pregled organske uslovljenosti razvoja govora (Lenneberg. od brbljanja do reči (420 m) usvajanje jezika Posledice stečenih lateralnih lezija Fizičko sazreva nje CNS Lateralizacija funkcija Ekvipotencijalnost hemisfera perfektna ekvipoten cijalnost Objašnjenje nikakve posledice na pojavu jezika u polovini svih slučajeva. 19 81) U z r a s t 0. njihove reakcije na po našanje dece. proširenje rečnika 11.0 .10. jezik angažuje čitav mozak.0 javlja se strani akcenat pri ovladavanju drugim jezikom pojava afazičkih simptoma. Uporeñivan je govor koji koriste majke čija deca su imala ubrzan. jezik se ponovo stiče ponavljanjem svih stadijuma oko 60% 70% razvojnog toka dovršeno ne postoji: simptomi i izgled identični za obe hemisfere neuro-anatomske i fiziološke osnove su uspostavljene 1.0 tempo sazrevanja usporen pojava preferencije jedne ruke 3. odnosno prosečan razvoj govo ra.8 Normalan jezički razvoj pojava gukanja (0-3 m).. mala kortikalna specijalizacija u odnosu na jezik mada l eva hemisfera počinje da biva dominantna krajem ovog perioda moguće je ponovo uspost aviti jezik pretežno reaktiviranjem jezičkih funkcija u desnoj hemisferi asimptotu dostižu gotovo svi parametri.1. 1984).11 neke gramatičke finese. i 5. oko 1/4 afazi ja u ranom detinjstvu može se pripisati lezijama desne hemisfere desna hemisfera lako može sama da primi odgovornost za jezik u slučajevima gde je je zik već pretežno lokalizovan u levoj hemisferi i afazija nastaje usled leve lezije. izuzeci su mijelinizacija i EEG spektar očigledno čvrsto uspostavljena jasni znaci redukcije ekvipotencijalnosti . češće su ponavljale i/ili proširivale dečju iskazanu misao (Mussen et al. osobenosti govora svojstvene različitim socijalnim sredinama.

delovi mozga koji nisu uključeni u jezik ne mogu da preuzmu funkcije ukoliko lateralizacija nije okončana ili je bila patološki blokirana tokom detinjstv a Od adol.jezik je jasno lateralizovan a unutrašnja organizacija ireverzibilno uspostavljena za čitav život. usvajanje drugog jezika postaje simptomi koji ostanu posle 3-5 meseci nakon povrede ireverzibilni su nikakvo oko 97% celokupne populacije jezika definitivno je lateralizovano u levoj hemisf eri ne postoji za jezik 136 . do star.

Prvi plač je priro dna refleksna reakcija. kada ovlada kontrolom mišića glas nih žica (3 . i dr.prvi krik/plač. u prvim mesecima javljaju se svi govo rni zvuci koje ljudski glasovni sistem može proizvesti (francuski trileri. Kada dete ovlada kontrolom dijafragme (drugi mesec) igra se jačinom proizvedenih zvukova. Od reagovanja odraslih na plač deteta i načina staranja o njegovim potrebama zavisi učestalost i trajanje plača. Prvi plač je zn ačajan za budući razvoj govora jer dete prvi put čuje sopstveni glas. što ukazuje da na početak vo kalizacije utiče faktor sazrevanja.4 meseca) igra se visinom tona. Vrlo rano preko vokalizacije dete iz ražava i svoje emocionalno doživljavanje (Ferguson & Slobin. 1967). arapski grleni suglasnici. Vazduh prelazi preko glasnih žica i izaziva treperen je . slika 37). Respiracija (prvi krik/plač) Nakon roñenja i prekida pupčane vrpce dolazi do refleksnog širenja grudnog koša što izaziv a nagli prodor vazduha u pluća. Meñutim. sa vremenom slabi oglašavanje i 137 . To je. sredini koja ne utiče stimulativno na razvoj deteta a što u govorn om razvoju dovodi do "lingvističke depriviranosti" (Bernstein. Vokalizacija Glasovna ekspanzija Glasovi se javljaju spontano. Kasnije se uslovljava i dete nauči da koristi plač kao formu komunikacije sa odraslima. Faze razvoja govora Prelingvistička faza a. i najraniji oblik vokalizacije. b.). Kod nas su p rovedena istraživanja o uticaju seoske i gradske sredine na veličinu rečnika dece razl ičitog uzrasta. 1973. ustvari. Slika 37: Razvoj intonacije glasa sa uzrastom Vokalizacija započinje i kod dece koja su gluva od roñenja. sazrevanjem. nemački umlauti.sve teže Većina radova o uticaju sredine na govor bavi se posledicama razvoja deteta u depr iviranoj sredini.

1959). Hecer (Hetz er. ustaliće se glasovi koji se čuju i ponavljaju u detetovoj okolini. koji neki autori vezuju za uzrast izmeñu 4 . najpre na o snovu prepoznavanja melodijske strukture . Glasovna kontrakcija Pod uticajem okoline. osi m toga ona izražava i neko emocionalno stanje deteta: želju. a ostali će se postepeno gubiti. g.intonacije.pomoću kojih se reguliše kvalitet izgovorenih glasova i to omogućava prelazak na s logovanje .6 91 4 1. govornog saopštenja drugih.0 7 0 1. a zatim uz ovladavanje "srednjim" i "zadnjim" samoglasnici ma slogovanje se sve više uvećava i prelazi u udvajanje slogova. dok ne nauče da govore. reaguju na pitanja i zahteve gestovima i radnjama. glasnih žica. a pri kraju prve godine n a osnovu glasovnog sastava reči .3 49 1 1. Uvećavanje rečnika Razvoj govora zavisi od načina gajenja .8 godina (Penfield.da li se govor podstiče. jezika. usana i vilic e . Praktični aspekt ovog saznanja o glasovnoj ekspanziji/kontrakciji vezan je za odreñivanje op timalnog vremena za početak učenja drugog jezika. 92 138 . predmetom ili radnjom / situacijom. Odojčad često.izgovaranje zajedno vokala i konsonanata. Dete najčešće počinje razvoj artik ulacije glasom "a(e)". Slogovanje (brbljanje) U petom mesecu dete koordinira rad dijafragme. Opažanje i razumevanje govora drugih Uporedo sa tim razvija se opažanje govora drugih i razumevanje poruka. učenja imitacijom (maternjeg) jezika.0 216 27 2. Prva reč Prva reč je izgovorena grupa glasova koja mora imati značenje i biti u vezi sa nečim što se pojavljuje kada se izgovara: osobom. prednjim samoglasnikom koji je izmeñu "a" i "e" i iz njega se razvija slog "ma".gluvo dete zaćuti. Značaj povoljnih uslova za napredovanje govora ilustruju nalazi H.6 nije u tvr. neguje ili ne negu je. Ra zumevanje govora se razvija ranije i brže nego stvaranje. težnju. v. b. tabela 11). Lingvistička faza a.razumevanja poruke.9 121 8 2. Tabela 11: Uporedni pregled uvećavanja rečnika u različitim porodičnim uslovima Negovanje govora Da Ne 1. jer ne prima auditivne impulse i nema mogućnosti da imitira ni sv oje ni tuñe glasove. potrebu.

nastavci. naglasaka i pauza). U trećoj godini u rečenici se pojavljuje najpre zamenica u trećem licu (Ona hoće .0 3 2. G ovor deteta sastoji se iz složenih rečenica.6 2000 1870 5..Nalazi ukazuju da se govor usporeno razvija i kada deca rastu u dečjim domovima. a osnovne klase tog sistema su foneme (samoglasnici i sugl asnici).6 2257 2289 6.0 2200 2072 5.") a tek u drugoj polovini treće godine u prvom licu ("Ja bi h . M..E. Tabela 13: Razvoj govora deteta Uzrast 4-8 m 1 godina 1g6m 2g-2g6m 3 godine 4 godine Karakteristike jezika brblj anje prve smisaone reči kombinacija dve reči duže i složenije rečenice Govor deteta sastoj i se iz prostih rečenica. 1984. 1921. Razvoj rečenice U drugoj godini dete najviše koristi imenice. Faza potpune rečenice javlja se u 4.0 2960 3000 Vrste reči Više od 55% dečjeg govora čine imenice. i 5. A. I ove rečenice su redukovane i mogu se. tabela 13). Kombinovanje dve reči (imenica i glagol) javlja se krajem druge godin e.0 2442 2589 7.. zamenice i glagoli. ali ne odgovaraju uvek jedno drugom.. Pri kraju predškolskog uzrasta nivo usvojenih mo rfoloških i sintaksičkih formi čine dečji jezik pouzdanim sredstvom komunikacije i mišljen ja. no te reči imaju značenje čitave rečenice (" holofraza").. prilozi. Deca razgovaraju. Smith. U porastu je upot reba predloga. U periodu ranog detinjstva istraživači (Deskoenders.. godini i odlikuje se korišćenjem svih vrsta reči (Mussen et al.6 1440 1222 4. razumeti samo u kont ekstu u kome dete govori. Foni su organizovani u odreñen funkcionalni sistem. U govoru deca se iskazima obraćaju jedno drugom. Sticanje fonološki h sposobnosti zahteva razlikovanje promenljivih jezi139 .0 990 896 3.0 1505 1540 4. pom oćni glagoli. prideva i veznika.6 360 446 3. Postepeno se u rečenicama deteta pojavljuju članovi. kao i "holofraze". 1926) nal aze sledeće uvećanje rečnika: Tabela 12: Pregled uvećavanja rečnika Uzrast Dekedr Smit 1. Fonološki razvoj upravo počinje čim je završen period gukanja.").. v. Fonološki razvoj Fonološki sistem jezika sastoji se od: sistema glasova i prozodijsk og sistema (sistema intonacije.0 272 2.

umirujući glas (od 3. Imitacijom se ovladava znatno pre nego prvim rečima i pojedinim glasovima. sve dok dete ne post ane sposobno da razume i samo stvori fonemske varijacije svog maternjeg jezika i da ispravno interpretira i primeni pravila intoniranja i akcentovanja. pitanje (od 13. onda svaki vaspitač. m). Razvoj morfološkog i sintaksičkog sistema Struktura jezika obuhvata: foneme i m orfeme. 4-5 godina. Drugi put su značajnije prozodijske osobine: modulacija (u upitnim oblicima "uzlazna"). videti sliku 37/. m). m). učitelj ima obavezu da. oduševljenje (od 6. već i struktura i pravila radi obrazovanja reči i radi obrazovanja r ečenica. Ako je to zbog rigidne nastave. m) /Ferguson & Slobin. Tada dobija zamah i dečje stvaralaštvo u jeziku.zvučnih i bezvučnih i druge razlike. kao najmanje jedinice koje imaju neko značenje . dete počinje kao imitator ali će u govornom razvoju postati stvaralac koji u govornom iskazu saopštava nešto novo što nije čulo od drugih. 1973. pri ostvarivanju nastavnih progra ma. sa uzrastom razvijaju se oblici intonacije glasa koj i se mogu interpretirati kao: nezadovoljstvo (od 1. pauze. dete ubrzano razvija govor ali istovremeno uvećava saznanja o sve tu koji ga okružuje. Znači. Foneme su izrazi pomoću kojih okolina ukazuje detetu na sličnosti i r azlike meñu stvarima i dogañajima. nañe formu fleksibilnije nastave u kojoj će opstati i dečja radoznalost i kreativn ost.čkih jedinica manjih od reči. zahtev (od 7. Istraživači n alaze da za normalan razvoj govora na ranom uzrastu nije neophodno da deca izdva jaju specifične glasove u sklopu reči. U razvoju fonološkog sistema receptivna kontrola (razumevanje značenja govora drugih) prethodi produkt ivnoj kontroli (ovladavanju distinktivnim odlikama fonema kojima dete iskazuje p oruke). naglašavanje. Dete će pr imiti postojeće jezičke obrasce sa kojima se služe socijalni uzori. kako mnogi uka zuju. Za učenje govora nije dovoljno usvajanje odreñenog broja glasova ili reči. m). ali z apaža i nagli pad dečje kreativnosti. m). to mogu biti razlike izmeñu "tipov a" glasova . usavršava usmeno i pismeno izražavanje. Gramatika jednog 140 . broj i padež. razvoj dečjeg dina mičkog odnosa prema jeziku. smeh (od 3. u ranim godi nama se postepeno razvijaju glasovne i prozodijske osobine. strukturu reči u rečenici.glasovnu strukturu (u rečim a). Dakle. m). Bilo koja fonema je skup distinktivnih odlika odreñenih artikulacijom i njenim akustičkim manifestacijama koje postavljaju jednu fonemu na suprot drugoj. To pored jednostavnih zvučnih razlika mogu biti raz like kojima se izražava vreme radnje. U fazi "zapitkivan ja". zadovoljstvo (od 3. Istraživači ukazuju da se u školskom periodu nesumnjivo ubrz ano proširuju i dečja saznanja i dečji rečnik.

"pozadi" . dok su u latinskom jeziku subjekt i objekt o dreñeni završetkom padeža imenica (morfologija). "i spred". predloga. Usavršava se kako razumevanje tako i postavljanje pita nja. Najpr e se koristi veznik "i". Sagovornici prilagoñavaju govor deci.instrument. odricanje. Rečenice mogu izražavati različit smisao. da se pojavljuj e uporedni i odredbeni način. Često deca grade morfološku referenciju: "vazelin" . Tek od treće godine počinju korektno da odgovaraju na pitanja "zašto". Sintaksa obuhva ta strukturu i semantičke odnose. 1959) nalazi da "telegrafski" iskazi .objekt. U trećoj godini pojavljuju se složene rečenice koje se najčešće sastoje iz dve proste rečenice. "ovde". radnja primalac.čiju osnovu čine imenica. osoba . Primer: u engleskom jeziku subjekt i objekt se odreñuju pomoću položaja reči u rečenici (sintaksa)."maze lin". glagol i u malom broju slučajeva p rilog . osoba . zahtev. Usvajajući maternji jezik dete uči one strukture morfologije i sintakse koje se u njemu zahtevaju da bi se stvorili gramatički valjani iskazi. "taj".položaj."ulicionar". Dete počinje da usv aja gramatičku strukturu od druge godine. Prvo se javljaju po kazne zamenici. Slobin (Slobin. naziv predmeta. veznika. Dvogodišnja deca razumeju opšta pitanja koja traže odgovor "da" ili "ne". i speci fična pitanja koja počinju sa "gde". Dec a ne razumeju i retko sastavljaju konstrukcije u pasivu. "Telegrafski" govor Najpre deca upotrebljavaju jednu reč u značenju čitave rečenice.u raznim jezicima izražavaju slična značenja: položaj.radnja. stvaranje novih reči) i sinta kse (načina menjanja redosleda reči u rečenici . "ko". "milicionar" . odreñivanje. "tamo". Prve rečenice su "telegra fske" i prilagoñene komunikativnoj funkciji. a zatim počinje da se odreñuje vreme radnje. Istraživanja pokazuju da deca od 3-5 godina imaju teškoća da razlikuju značenje reči "ovaj". Za sastavljanje složenih rečenica deci je neophodno da ovladaju pravilima sjedinjavanja grupa reči. "šta". isčezavanje objekta. samo dečje ponašanje. Deca stvaraju nove oblike pomoću analog ije sa rečima koje već znaju. uzroci. U situaciji kada nisu s posobna da prepoznaju gramatičku strukturu rečenice najčešće se služe kognitivnim metodama lakše shvataju verovatne nego neverovatne dogañaje. radnja . žel ju.jezika sastoji se iz morfologije (dodavanje morfema. pripadanje. 141 . pitanje. "radi čega". radnja . radnja . Složene rečenice Neophodno je da dete razume neku strukturu da bi je ostvarilo.objekt. čem u doprinosi neposredni "fidbek". Prva opšta pitanja koja deca postavljaju s u u vidu tvrñenja sa upitnom intonacijom na kraju rečenice: "Mamina tašna?" I deca pos tavljaju prva specifična pitanja koristeći "šta" i "gde".ako njihov položaj u prostoru nije isti kao i sagovornikov.konstrukcije iskaza).

najpre fonološku a zatim i leksičku mnogoznačnost. razmenu mišljenja i ut icanje na akciju drugih). zapoveda. Meñutim. Pijaže i Makartijeva vrše podelu na egocentrični i socijaliz ovan govor. Socijalizovan govor: .eholalija (dete sa uživanjem ponavlja slogove ili reči). deca nisu svesna da su reči proizvoljno izabrane da označavaju pr edmete. Egocentričan govor: . Sa razvojem jezika dete počinje da shvata različite vidove jezičke mnogo značnosti. Mnoge nove reči i njihova značenja dete usvaja uz pomoć roditelja koji ukazuju na predmete i imenuju ih. razvija se dijalog. raspoloženja. . Osim toga. Deca misle da ime pripada objektu (Vigotski. imaginativna. U govoru dece od 4-5 godina pojavljuju se složene semantičke i sintaksičke ko nstrukcije. Najpre se razvija situacioni govor. pored konkretne tematike. I roditelji deci od 2-3 godine takoñe imenuju predmete na srednjem nivou opštosti (pas . Izgovoreno može imati inst rumentalnu. 1962). traži. Funkcija govora Još je Vunt (Wundt. (2) reprezentativnu (stoji umesto stvari i ukazuje na njih).Semantički razvoj Pod semantičkim razvojem se podrazumeva razvoj procesa razumevanja i stvaranja znače nja. . regulativnu. zabavlja. Semantički razvoj prethodi sint aksičkoj realizaciji. Pozitivni semantički razvoj je osnova za razumevanje procesa usvajanja govora.adaptirana informacija (ovaj dečji iskaz je uvod u dijalog. Dete najpre usvaja nazive srednjeg stepena uopštenosti. informativna uloga). Za Luisa (Lewis.. (3) evokativnu ili socijalnu (pobuñuje o dgovore kod sagovornika). . Konteksni govor se ubrzanije r azvija sa pisanim govorom koji mora da bude osmišljen i ima u sebi apstraktnu sadrži nu. W.kritika i ruganje (govorno reagovanje na ponašanje dru gih). njime se: moli. dete shvata socijalni svet i svoju ulogu u njemu. predškolska deca obično smatraju da reč ima samo jedno značenje . Kasnije nastaje kon teksni govor (heuristička. želja. Drugi ističu in strumentalnu funkciju govora. auto). 1912) ukazao na ekspresivnu funkciju govora: izražavanje misli. kao da misli naglas).monolog (dete glasno go vori samo sebi. 1951) govor ima tri funkcije: (1) izražavanje emocija. interakcijsku ili personalnu ulogu.monolog udvoje (dete glasno govori u društ vu drugih ali ne očekuje da se oni uključe kao sagovornici). 142 .otuda i ne razumeju šale zasnovan e na igri reči.

krajem 1 9.koje proučavaju razvoj govora u skl opu razvoja deteta u celini.. Još je manje studija sa holističkim pristupom . što dovodi do dečjeg ponavljanja tog glasa u odgovarajućoj situaciji. U četvrtoj godini dete već usklañu je razgovor sa potrebama sabesednika. i kasnije ponavlja taj glas kada se pojavi ista draž. u objašnjavanju kako nastaju složenije verbalne konstrukcije ova teorija nailaz i na ozbiljne teškoće da identifikuje draž-odgovor-potkrepljenje u takvom govornom pon ašanju.pitanja i odgovori. Suština ovog bihejviorističkog tumačenja je da dete slučajno emituje pr ve glasove ili podražava govor drugih. a ne na o snovu njihovih značenja ("mentalističkih" procesa). kada se razvijaju i posebne naučne discipline koje se bave proučavanjem jezika. Na osnovu nalaza novijih ispi tivanja zaključeno je da je Pijaže u značajnoj meri potcenio govornu komunikaciju male dece. Teorije o usvajanju govora I pored ob ilja radova o razvoju dečjeg govora malo je radova koji proučavaju dečji govor u celin i. . 143 . verb alna reakcija može biti stečena po "dodiru". Otuda i u objašnjavanju usvajanja govora Skiner polazi od principa operantnog učenja u kome je potkrepljenje uvek so cijalne prirode. 1963) uočava da su psiholozi. Kod deteta od tri godine u polovini njegovih odgovora javljaju se n ove informacije primerene iskazu odraslog. a ovi se potkrepljenjem mogu oblikovati i učv ršćivati . . počeli sa izučavanjem jezičkih struktura. 1984).naredbe. dete slučajno izgovori neki glas što izaziva reakciju roditelja da zadovolji neku d ečju potrebu. Dvogodišnje dete u razgovoru sa odraslima daje kratke iskaze ili ponavlja o no što oni kažu. Detaljnije govoreći to su sledeće situac ije: dete imitira glas koji čuje od roditelja. a roditelji ovo podražavanje nagrañuju. U igri zahteve često izražavaju u indirektnoj formi: "Možeš li mi dati čekić?" .jer na takav zahtev drugo dete češće reaguje pozitivno neg na direktni zahtev (Mussen et al. nakon toga dominiraju pristupi sa pozicija S R teorija. žalbe i pretnje. veka. Meñu tim.da iz njih nastane bogatstvo govora. Skiner (1957) "verbalno ponašanje" klasifikuje u motorne reakcije i tumači ga kao sadejstvo S R faktora u danoj situaciji..socijalne fraze ("Molim". i početkom 20. razgovor lekara sa bolesnikom). "Hva la").dramska imitacija (govor u igri uloga kojim se podražava govor odraslih: r azgovor telefonom. da bi nakon 50-tih godina započelo veoma plodno interdisciplinarno proučavanje govora. dete izgovara neki glas u trenutku kada na njega deluje neka draž. U razgovoru sa drugim detetom postavl ja pitanja o tome šta je rekao ili uradio sagovornik. . Brejn (Braine.

4 godine). a takoñe i reči u rečenice. koje mu to omogućavaju. a ne ukupne spolj ašnje reakcije (na prirodnu draž). Proces teče tako što ova unutrašnja medijaciona reakcij a (rm) izaziva unutrašnju draž (sm) koja posreduje da se javi nova spoljašnja reakcija da datu reč: S (pauk) S (reč "pauk") rm . semantičkih. Ako se reč "pau k" izgovara više puta sa stvarnim pokazivanjem pauka. 1957) medijaciona teorija nije mogla da objasni složena rečenička značenja. da je pri tome dečji govor pre inovativan nego imitativan. jer je analizirajući jezik otkrio da je sintaksička kompon enta temelj složenog sistema jezika. 144 . Očito je da se rečenica ne može razumeti bez poznavanja (uviñanja) strukturalnih odn osa izmeñu pojedinih reči. da mu je za to potrebna minimalna podrška okoline (d a čuje govor). fonoloških obeležja jezika. To ilustruje primerom uslovljavanja (videti donju shemu).Ni Ozgudova (Osgud. Jedan od efekata teorije Čomskog je nastajanje nove granične discipline razvojne psiholingvistike. Čomski izvod i zaključak da dete poseduje uroñene jezičke univerzalije. Rečenica je nešto više od ukupnog značenja reči iz kojih je sastav na. Jednu deceniju kas nije i Lurija (1975) gradi osnove neurolingvistike koristeći učenja Vigotskog i Čomsko g. načina na koji det e dolazi do poimanja principa pravilnog i doslednog sjedinjavanja fonema u reči. ona će postati uslovna draž. Ozg ud pretpostavlja da je posredi uslovljavanje samo jednog dela. Otuda je teorija potkrepljenja veću pažnju poklonila govornoj produ kciji nego analizi procesa koji obezbeñuju razumevanje govora. 1959) daje teoriju generativno-t ransformacione gramatike. Učenje Čomskog izazvalo je snažne reakc ije osporavanja ili podržavanja i podsticajno je delovalo na lingviste i psihologe da u empirijskim istraživanjima to proveravaju. Iz činjenica da dete nauči da govori za relativno kratko vreme (3 . Sam Ozgud ističe da njegova teorija ne može da objasni složena v erbalna ponašanja. skup sintaksičkih. Na neodrživost bihejviorističkog svoñenja usvajanja jezika i go vornog ponašanja na tumačenja principima S R teorija učenja ukazuje Čomski. Potkrepljenjem se n e može objasniti usvajanje i korišćenje gramatičkih pravila i principa. Kako se kod dece razvija sposobnost govora u kome povezuju sve moguće sekvence glasova sa njih ovim smisaonim interpretacijama? Čomski (Chomsky. Ozgud ističe da je verbalno ponašanje modifikovano značenjima koja pridajemo s tvarima.sm.s m R (na pauka) R (na reč "pauk") Ozgud daje posebnu tehniku semantičkog diferencijala pomoću koje se mere značenja pred stavljena sa rm .

1967. Nalazi istraživanja su ukazali da za učenje jezika nij e dovoljno da dete bude izloženo govoru u sredini pa da i samo progovori. Ni biološke teorije nisu dale spektakularn a otkrića o neurofiziološkim korelatima jezičkih sposobnosti ("upisanim" jezičkim univer zalijama). majka "podraža zdvaja: li i upotpunjuje dečji govor. Ana lize ranog dečjeg govora nisu potvrdile očekivanja sledbenika Čomskog da će se u dečjoj si ntaksi ispoljiti veza. koji je najteže objasniti. sintaksičkom. tako i pro duktivnosti i promenljivisti površinskih sintaksičkih struktura govornog iskaza. ali nastoji da otkrije i kojim procesima dete stiče znanja o jeziku. Uz to su otvorena i nova pitanja o razvoju dečjeg govora. Otkrive no je da dete i u "telegrafskim" rečenicama od dva člana koristi izvesna pravila. Kao osnovne procese Braun i dete podražava govor odraslih. 1981). Otkriće Čomskog da se dubinske sintaksičke strukture jezika grade na osnovu malog broja pravila zn ačajan su doprinos razumevanju kako načina na koji dete ovladava govorom. pos ebno o značenjima i funkciji dečjeg govora. dete podraž voju "popravljenu verziju" koju je izgovorila majka. dete samo pravi govorni iskaz sastavljen prema pravilima koja sa mo otkriva iz jezika. Braun posebno ukazuje na ovaj proces dečjeg otkrivanja pravi la sintakse i semantike. 1973) ispituje s intaksičke strukture kod dece i daje svoju teoriju o učenju pravila.U objašnjavanju procesa pretvaranja misli u govorni iskaz (kodiranja) i procesa ra zumevanja smisla govornog iskaza (dekodiranja) Lurija uvodi postulate generativn otransformacione gramatike o dva različita nivoa organizacije govornog iskaza: (a) dubinske sintaksičke strukture jezika i (b) površinske sintaksičke strukture iskaza. Njegova ispitiv anja su posebno usmerena na otkrivanje šta na kom uzrastu dete zna. Otkriven o je da čitav socijalni kontekst (u semantičkom. Braun (Brown. al i je bilo jasno da dete ta pravila otkriva i da istraživanja treba usmeriti praćenju sintaksičkog razvoja. Pogreške koje dete pravi u iskaz u govore o tome 145 . koji transformacijom nastaju iz dubinskih sa svom svojom raznovrsnošću. 1968. 1964. sličnost sa modelom o uroñenim jezičkim univerzalijama. što je sada potpunije i grama tički ispravnije. fonološkom i funkcionalno m smislu) utiče na razvoj jezičkih sposobnosti. Eliot. što najčešće samo delimično uspeva. Potvrñeno je da postoje biološke predispozicije ljudskih bića za razvoj gov ora u ontogenezi i da se može govoriti o kritičnom periodu za razvoj govora (Lennebe rg. što je češća pojava od dečjeg podražavanja majke.

pokazalo se da je saznajni razvoj nužan ali ne i dovoljan uslov. Pokazalo se da neke složene sintaksičke strukture nastaju tek na odreñenom nivou k ognitivnog razvoja. Korišćenje ovih metoda. Može se zaključiti da je u poslednjim decenijama ostva ren krupan napredak u teorijskom i empirijskom znanju o razvoju govora deteta. Još su radovi Pijažea i njegovih sarad nika pokazali da su saznajne kategorije nužan uslov za javljanje govora. 1957. On ističe da deca posebnu pažnju pridaju završetku reči. na ono što mu je inte resantno . fonološke). za analizu i interpretaciju pojava okoline .. otkriva pravila. Treba rasvetliti ulogu motivacionih. A li isto tako i da tek predstoji da se započetim interdisciplinarnim pristupom stig ne do novih otkrića koja će objasniti meñusobne odnose govora i drugih psihičkih funkcij a koje su sa njim u kauzalnom sistemu i odreñuju razvoj i ponašanje ličnosti. koje su rezultat sistematskog pril agoñavanja odraslih jezičkom saznajnom nivou deteta.što privlači njegovu pažnju. Semantički usmerena istraživ anja razvojne psiholingvistike nametnula su potrebu da se uvede kognitivistička te za o uslovljenosti govora saznajnim razvojem. izlaže se podražavanju i "popravljanju".situaciona) komunikacija deteta i odraslog u toku zajedničke aktivno sti priprema uslove za pojavu i razvoj simboličkih funkcija i razvoj govora. Prvi iskazi dece obično se odnose na ono što dete već razume i poznaje. kako njemu odgovaraju drugi. Meñutim. 1963) pr oučava dečji govor posmatranjem deteta u celini. posebno sociolingvisti. Luis (Lewis. redu reči i korišćenju opšti ravila a izbegavanju izuzetaka. što je put da napr eduje u govornom razvoju. ali drugi nalazi govore da neke gramatičke konstrukcije dete p očinje da koristi pre javljanja odgovarajućih intelektualnih operacija pomoću kojih može da razume šta se njima označava. Slobin (1979) pretpostavlja da dete ovladava s posobnostima. naglašavaju značaj socijalnog konteksta i nalaze da i jezik okoline sa kojim se dete susreće ima svo je osobenosti (semantičke. Odnos go vora i mišljenja Pijaže 146 . Za Luisa učenje jezika je dinamička celina u kojoj dete u interakciji sa sredinom od prvog dana koristi glas ove u istoj funkciji u kojoj se koristi govor odraslih. kako ono odgovara drugima. dinamičkih faktora i prirodu procesa usvajanja govo ra.da ono uči. kada i kome kaže. povezano je sa pravilnošću ranog dečjeg govo ra. Vredni pažnje su njegovi principi koj ih se pridržavao u izučavanju jezika: voditi računa o tome šta dete kaže. Preverbal na (praktično . principima i metodama koje dosledno sledi pri usvajanju i tumačenju govora. M. sintaksičke.a u tom sklopu i govora. I drugi autori.

Neophod an (1) za simboličko sažimanje . Verbalno posredovanje . Jezik je sredstvo u službi same inteligencije. Pijaže je zaključio da mišljenje prethodi go voru. No. Vigotski 147 . Bruner I Bruner naglašava da je jezik instrument mišljenja. logičkih operacija. 1984).Pijaže polazi od odnosa jezika i mišljenja i razmatra ga sa tačke gledišta obrazovanja i nteligencije i. ostenzivnu (ukazivanje. rečeničku (oznaka je uključena u rečenicu). od potreba da se razviju odgovarajuće interakcije i transformac ije za zajedničku akciju.obra zovanje i napredovanje. oba člana zavise od same inteligencije koja prethodi g ovoru i nezavisna je od jezika. I ovde je jezik neophodan ali ne i dovoljan uslov. Nalazi ispitivanja potvrñuju i da pri usvajanju raznih pojmova i kognitivnih veština jezik igra značajnu ulogu. v. a govor temeljno preobražava mišljenje. Meñutim.da integriše skup uzajamno zavisnih transformacija.pomaže da se zapamti i ponovi doživljaj. Neškolovani koriste (a) a sa uzra stom je u porastu (b). školovani koriste (b) a sa uzrastom raste (v). označavanja (verbalna etiketa). ( 2) društvenu regulaciju . Jezik je medijum za oslobañanje od neposrednog. Bruner nalazi da jezik kao oblik simboličke reperezentacije ima tri funk cije: a. rečima se for muliše problem i principi rešavanja (Mussen et al. naročito.da obezbedi interindividualnu razmenu i saradnju. olakšava rešavanje problema: reči su sredstva misaone aktivnosti. razvoj jezika ne omogućuje samo reprezentovanje iskustva već i njegovo transformisanje. Kako jezik biva interiorizovan? Proces interiorizacije zavisi od drugih. Većin a razvojnih psihologa smatra da kognitivni procesi leže u osnovi mnogih uspeha u u svajanju jezika. preko razvijenije shematizacije i pokr etljivije apstrakcije. uzajamno zavisno delovanje . To je potreba za kognitivnom razmenom sa onima od kojih zavisimo. U školi se jezik usa vršava i postaje snažan faktor u kognitivnom razvoju. pokazivanje na objekt). Zaključa k: izmeñu jezika i mišljenja postoji genetički krug. Nalazi ukazuju na uzajamno dejstvo jezičkih mehanizama i op eracionih mehanizama. Preko govora deca usvajaju socijalne odnose i socijalne pojmove.. b. Pisani jezik je udaljavanje od pokazivanja (Vigotski) a nije ni prosto označavanje pisanje je upotreba jezičkog konteksta nezavisno od neposredne stvarnosti.

emocionalni govor i začeci socijalne funkcije govora kod šipanza). Odnos misli i reči je proces: od misli ka reči i od reči ka misli. upotreba sredstva) i predinte lektualni stupanj govora (ime je sastavni deo stvari). ali i proces percepcije. jedinica misli i jedinica govora se ne podudaraju. To je naročiti unutrašnji sloj govornog mišljenja. Teorija Vigotskog o nastanku unutrašnjeg govora od egocentričnog glasnog govora p oslužila je sledbenicima kao osnova za teoriju o etapnom formiranju umnih radnji. Pismo je veštačko pamćenje čovečanstva. najtačniji i najrazvijeniji vid govora". U unutrašnjem govoru u prvi plan dospeva semantika. a ne fonetika. Otuda govoru treba pripisati ne samo komuni kativnu već i signifikativnu funkciju. usvajanja govo rnog sadržaja? Postavljanjem ovih pitanja Lurija se opredelio za analizu govorne k omunikacije: proučavanje promena do kojih dolazi u procesu formiranja (kodiranja) govornog iskaza i u procesu razumevanja (dekodiranja) govornog iskaza. Vigotski nalazi da mišljenje i govor imaju ra zličite razvojne korene. a nastanak govora je najneposredniji izraz istorijske prirode ljudske svesti. a govor postaje intelektualan. Za Vigotskog pisani i unutrašnji govor su monološke vrste govora. već i na uslove u kojima se ti procesi odvijaju. Vigotski jedinstvo mišl jenja i govora nalazi u značenju reči. I u razvitku deteta (ontogenezi) pouzdano se može utvr diti predgovorni stupanj mišljenja (praktično mišljenje. Na taj način je spoljašnji govor materijalizacija misli. 148 . On je od početka povezan sa svesnošću i namer nošću."reč je konac koje delo krasi". Vigotski prethodna tumačenja zasniva na svojoj kulturno-istorijskoj teoriji razvoj a. Lurija Koji procesi se odvijaju kod onih koji govore i onih koji slušaju i razumeju govor ? Kako nastaje proces formiranja poruke. "Misao je oblak koji izliva kišu reči". On ukazuje (1) da reč sadrži uopštavanje i (2) na r azvojnost reči i njenog značenja. Govor je nastao na najvišim stupnjevima čovekovog razvitka . Ujedno to je misaoni koncept za pisani govor. Pri tome je pažnja usmerena ne samo na sastavne komponente od kojih se ti procesi sastoje. Ono što je u misli sadržano simultano u govoru se izražava sukcesivno. Do izvesnog trenutka oba razvoja teku nezavisno da bi se u jednom trenutku linije razvoja ukrstile posle če ga mišljenje postaje govorno. U pisanom govoru se sve mora rečima saopštiti i zato je on "najrečitiji .Tragajući za razvojnim osnovama mišljenja i govora Vigotski otkriva da je značenje poj ava koja pripada i govoru i mišljenju. "Misao se n e izražava rečju nego ostavruje u reči". U filogenezi mišljenja i govora možemo pouzdano utvrditi pred govornu fazu u razvitku intelekta (začetke upotrebe oruña kod šipanza) i predintelektu alnu fazu razvitka govora (fonetika govora . s misao. Meñutim.

sis tem simultanih smisaonih shema). Polazeći sa pozicija istorizma i razvojnosti Vigotski sve više psihičke funkcije. Nakon ovih saznanja i straživači su se usmerili analizi mehanizma pretvaranja misli u iskaz i obrnuto (mod el "Smisao . s druge strane.ka spoljnoj gramatičkoj strukturi oformljenog iskaza. i prelaza artikulisanog gov ornog iskaza u misao (njegovo razumevanje). vodilo je stvaranju psiholingvistike. De taljnije ispitivanje procesa pretvaranja misli u iskaz. Bavljenj e ovim problemom dovelo je do teorije leksičkih funkcija i transformacija sinonimn osti. već se ostvaruje u reči" ukazuje na njegovu glavnu tezu u tumačenju prelaska misli u artikulisane iskaze i obrnuto . s jedne strane. 1967. Luri ja smatra da se od semantičkih zapisa na ovaj nivo prelazi pomoću unutrašnjeg govora. pretvori u sistem spoljnjih oformljenih značenja. napravio je Vigotski . dao značajan doprinos shvatanju načina na koji dete ovladava jezikom. Tvrñenje Vigotskog: "Misao se ne izražava r ečju. uporedo sa prenošenj em značenja. izražava i subjektivni smisao . To objašnjava veliku promenljivost površinskih gramatičkih struktura jezika. pa i mišljenje. i obrnuto . posmatra kao psihološke tvorevine koje su nastale procesom interioriza cije. sledeći nivo je dubinskosintaksička struktura. Bliža analiza teorije Čomskog po kazala je da je nedovoljno razrañena semantička struktura leksičkih jedinica.Osnovne etape procesa govorne komunikacije Odlučujući korak u otkrivanju procesa prelaska misli (unutrašnjeg smisla) u artikulisa ni govorni iskaz (oformljeni govor). fonološki i fonetički . dobiju individualni smisao. Pokazalo se da leksiče jedinice koje čine semantičku osnovu govora grupišu u parov e na osnovu relativno malog broja tipova leksičkih funkcija. koje su socijalne po svom poreklu.da se ideja. svojim učenjem o jezičkim univerzalijama i nalazima da se dub inske sintaksičke strukture iskaza grade na osnovu malog broja pravila. ko je imaju društveno formirano značenje. subjektivni (s)misao. i procesa razumevanja sm isla iskaza. Osim toga Čomski je opisao i osnovna pravila po kojima jedne sintaksičke strukture prelaze u druge i time ot krio put za stvaranje generativno-transformativne gramatike. afektivni smisao 149 . Lurija (1982) smatra da je Čoms ki (1957. Najdublji nivo su semantički zapisi (semantičke predstave. umesto formalnih sredstava sintakse.Tekst"). Ka ko se u govornom saopštenju uporedo sa izlaganjem sadržaja misli. Oni žele da opišu nivoe na kojima se dogaña taj prelaz i osnovna pravila tog procesa.artikulisanih iskaza u unutrašnji govor koji se preobražava u misao.afektivni odnos prema tom sadržaju? Lurij a ukazuje da. 1968). Analizirajući ovu tezu Vigotskog o odnosu govora i mišljenja Lur ija (1982) posebno podvlači da je unutrašnji govor spona koja je neophodna da reči. Sledeći nivo su površinsko sintaksičke strukture koje se dalje sukcesivno razvijaju morf ološki.

o snovnu poruku. Dolaskom u školu deca raspolažu bogatim rečnikom da mogu da razumeju poruke učitelja. kako pasivni rečnik tako i aktivan rečnik koji se koristi usmenom govoru i pismenom izražavanju (V. bilo teksta ili muzike. da u preradi sadržaja preñe sa površinske na dubinsku sintaksu. Slika 38: Pregled uvećanja fonda različitih reči sa uzrastom 150 . a od ove na najdublje nivoe semantičkih zapisa . tabela 14). uzimanja u obzir iskustva. Ispiti vanja govornog razvoja kod učenika osnovne škole pokazuju da se sa školskim uzrastom r ečnik značajno uvećava. Lukić. ne prekidati sabesednika. izazvati pažnju i umešno održavati komunikaciju pogledom i drugim neverba lnim sredstvima. akcentovanje. adekvatnoj proceni mnogoznačnosti iskaza sabesednika. osetiti kada t voj iskaz nije shvaćen. Prozodijska sredstava posebno se ispoljavaju u umet ničkoj interpretaciji. unošenje potrebne intonacije). Osobenosti govora na mlañem školskom uzrastu Da li su sa polaskom u školu deca spremna za efikasnu govornu komunikaciju kakvu škola zahtev a? Masen (1984) umenje razgovaranja zasniva na sledećim veštinama: veštini slušanja. interesa i potreba sagovornik a. Tako prozodijska organizacija osigurava semantičku stranu saopštenja. prozodijska sredstva (raspored pauza. 1972. one koje prepoznaje i razume ali ih aktivno ne koristi.zavisi "dubina" razumevanja poruke ili umetnički nivo interpretacije. Ima osnova da se tvrdi da od mogućnosti slušaoca (čitaoca) koji prima poruku i interp retatora muzike. navika. uzdržavanja od dominacije u razgovoru. razjasniti izrečeno. Bliža analiza ukazuje da postoje i vrlo velike individualne razlike u pasivnom r ečniku učenika na svim uzrastima. gov orenja po redu. i odreñuju njihov unutrašnji smisao . a pri kraju osnovnog školovanja znatno smanjuju . U jedinstvenom rečničkom fondu dece najobimniji je pasivni rečnik jer s u u njemu sve reči. Tabela 14: Pasivni rečnik učenika osnovne škole Uzrast Selo Grad Ukupno II 7980 8645 8370 III 11430 16226 14231 IV 16496 20748 1 8886 V 17689 25935 21679 VI 22610 27531 25137 VI 26068 30989 28595 VIII 30324 32 319 31255 Pregledom tabele 14 nalazimo da postoje razlike izmeñu seoske i gradske dece koje se na mlañem školskom uzrastu uvećavaju.odreñuje organizacija rečenice.

Prema nalazima V. Da li je u ovim slučajevima usporavanj a u pitanju stabilizacija jezičkih shema na uštrb razvoja rečnika.55 2. voda .67 94.Šta pokazuju ostali nalazi istraživanja dečjeg govora u školskom periodu? Za uspešnu komun ikaciju u nastavi najznačajniji je aktivni pisani rečnik učenika osnovne škole.05 10. . Vasić. (9) ukupan broj različitih reč . (6) opseg tekućih reči.81 257. (3) broj učenika. ptica. n apredak. 33 42 41 41 42 42 42 3 N 949 1189 1195 1221 1226 1226 1141 8147 4 Uzrast 8.92 151.05 9. Lukić na uzrastu od II . poverenje. (10) % različitih reči na svakom uzrastu u odnosu na ukupan broj tekućih reči. reka i ruka.64 2 . (4) pro sečni uzrast ispitanika. (2) broj škola.07 14. meso. U tabeli 15 i na slici 38 dat je pregled nalaza istraživanja.81 4. V.. majka. (8) opseg različitih reči. ili je zastoj prouz rokovan drugim razvojnim problemima i aktivnostima ostaje da odgovor daju naredn a istraživanja.97 U osnovnoj školi najveću upotrebnu vrednost imale su reči: kuća. Sa uzrast om varira učestalost upotrebe pojedinih reči.07 5 M 6 1. koje su detetu dalje i apstraktne (S.46 3. čovek.60 130. (7) ukupan broj tekućih reči.06 13. U jednom obimnom ispitivanju kod nas na uzrastu učenika od II do VIII razreda nañeno je da s e pisani rečnik sa uzrastom povećava sa blagim usporenjem izmeñu IV i V razreda i na k raju osnovne škole. zločin.86 233. najreñe su upotrebljavane: potreba.57 6 Opseg 255-9 349-17 479-15 574-21 693-17 867-28 851-25 7 Zbir t 58521 112486 156448 185578 231544 286648 2 93268 1324493 8 Opseg r 111-7 150-13 255-12 272-12 283-14 365-21 391-13 9 Zbir r 3398 5123 3852 5605 6043 7562 8703 14754 10 r/t 5. sunce.61 2. .02 2. zatim dolazi povratna zamenica sebe (se) i veznik u. 1969 ). II III IV V VI VII VIII Zbir 2 N šk.06 12.. verovanje.VIII razreda najučestalija upotreba pripa da glagolu jesam. kao i kod pasivnog rečnika.99 188. Tabela 15: Pregled ukupnog broja tekućih i različitih reči i njihovog odnosa 1 Raz. Lukić (1972) nalazi da je u aktivnom rečniku dece osnovne škole redosled upotrebne vrednosti reči sledeći: imenice 49% 151 . Kolone u tabeli označavaju/sadrže: (1) razred. svrha.05 11. (5) prosečan broj reči u pismenim sastavima.03 162.

3 0. S. dolazi 5.9 godina.9 1. Uticaj učitelja na artikulaciju dece je uzajamno povezan sa ste152 .0 36.1 Brojevi 8. dolazi 17. Miočinović (1972) o frekvenciji upotrebe pojedinih vrs ta reči u pojedinim situacijama. redosled i zastupljenost je poremećena kod prideva.9 11. Ova velika razli ka u redundantnosti aktivnog dečjeg rečnika i rečnika udžbenika ukazuje da prijem i obra da informacija koje daje udžbenik može biti otežana kod jednog broja učenika.2%.4% ponovljenih.0 1. 10. priloga i brojeva i udaljena je od strukture dečjeg jezika.2% Koliko su rečnik udžbenika. poezije i predavanja nastavnika saglasni u pogledu zastupljenosti pojedinih vrsta reči u poreñenju sa dečjim pisanim i usmenim rečnikom? U tabeli 16 dati su nalazi Lj. 24. štampe. Njeni nalazi ukazuju da je artikulacija kontinuiran i po tempu ravnomeran proces.0 0.1 Prilozi 7.2 Usmeni dečji rečnik 38. to je proces koji dostiže zrelost sa 8.02 0.0 4.64%.0 Predlozi 4.0 1. sveza.8 P ridevi 3. 6.8 Uzvici 10.0 0. 7.0 1.4 0. frikativi.5% 0.1 12.4 1 .0 8.5 4.8 7.1 9.7 18. Tabela 16: Frekvencija upotrebe pojedinih vrsta reči Redni Vrste reči Rečnik Rečnik Rečnik broj udžbeštampe poezije nika Imenice 1. Nalazi ukazuju da postoji sklad kod upotrebe imenica. 10.3 4. a najteži afrikati i laterali.2 4. Najlakši glasovi za artikulisanje su ploz ivi i vokali. 2.7 Glagoli 2. Vasić je (1967) ispitivala razvoj artikulacije kod dece na uzrastu od 3 . a njih je 5. 5. 2. u udžbeniku poznavanja prirode i društva analiza ukazuje na obrnut o dnos: na jednu novu reč. nazali.1 3. 8% ponovljenih. 0. 33.2 0. Redosled ovladavanja pojedinih grupa glasova je: vokali.0 Rečce 9.0 11. laterali. Ako se poredi dečji aktivan rečnik II razreda. plozivi . za menica.0 12.3% 0.5 Svez e 6.0 15. glagol a.0 12.0 1.8 30.0 godina i nema značajnih razlika u razvoju kod devojčica i dečaka.1 Pisani dečji rečnik 49.7 3.glagoli pridevi prilozi zamenice brojevi predlozi veznici rečce uzvici 30% 12% 4% 1% 1% 1% 0.2 25.2 10.0 Analiziran je udžbenik poznavanja prirode i društva za II razred osnovne škole i rečnik učenika toga uzrasta.0 7. na jednu novu reč. afrikati. rečca i usklika.0 1.3 Zamenice 5. predloga. kojih je 18.0 30.0 8. 3 0.1 9.

rad i se o poremećenoj artikulaciji.koji je ponekad posled ica emocionalnih uzroka . Vasić nalazi da deca dolaze u osnovnu školu sa jasno uobličenim akcentskim sistemom koji teži da se održi nepromenjen.uzbuñenja. Manje odstupanja je nañeno u in icijalnom nego u medijalnom i finalnom položaju glasa. Na uzorku ispitivane dece učestalost gov ornih poremećaja iznosi 11. .59%. straha.nejasan govor . već u kr etanju a zatim trajanju tona. vilice i jezika. uzroci mogu biti pogrešno učenje koje je na ranom uzrastu podržano ili organski .ispuštan i umetanje glasova. a od toga su dve trećine artikulaciona odstupanja: d istorzija (iskrivljavanje). u intenzitetu. umesto imena izg ovara onomatopejsko podražavanje.retardiranost.dete nema adekvatan uzor za podražavanje. U poremećaje govora na ranom uzrastu ubrajaju se: tepanje . ali najčešći uzroci su emocionalni 153 . Po pravilnosti upotrebe naša četiri književna akcenta r edosled je sledeći: kratkosilazni akcent dugosilazni akcent dugouzlazni akcent kra tkouzlazni akcent. Zna tno češća artikulaciona odstupanja su kod zvučnih glasova. Poremećaji govora i pedagoške implikacije Na usporen razvoj govora. da deca kasnije progovore najčešće utiču: . ispušta se "r" a naglašava naredni samoglasnik. . može biti posledica nedovo ljne pokretljivosti usana.obično se sastoji u zamenjivanju izvesnih glasova drugima: "s" sa "š". . Učenici ne prave greške u mestu akcenta tj. zamena mesta pojedinih glasova ili slogova.zamuckivanje (manifestuje se kao p onavljanje prvog glasa ili cele reči. defekti: . ili postojeći uzor nije adekvatan za podražavanje.penom indentifikacije deteta sa vaspitačem. koja je najčešće posledica lošeg učenja.šuškanje . zuba ili usana. vilica. supstitucija (zamena) i omisija (izostavljanje).zdravstveni proble mi.def ormacija nepca.smanjena potreba komunikacije i podražavanja odras lih kod blizanaca. ponekad se javlja zbog neslaganja u tempu mišl jenja i govora. . greške . Ispitujući akcentski sistem S . . zbunjenosti.

gutanje slova (čitanje). 2. Meñutim. premeštanje slova: no .mucanje (predstavlja najteži defekt govora u kome dolazi do blokade govora zbog grčenja mišića govornih organa. prihvatanjem učenika takvih kakvi jesu). Načini otkrivanja poremećaja u školi Praksa pokazuje da je za konačnu dijagnozu najpovoljnije vreme drugo polugoñe u drug om razredu. češće je psihološkog porekla . D isleksija (dyslexia) je teškoća u učenju čitanja i nju mogu izazivati i primarni i sekun darni uzroci. pogrešni vaspitni postupci.on. Najelemen tarnija teškoća je nesposobnost dekodiranja (slovo .značenje).faktori na što ukazuje i učestalija pojava u krizi treće i sedme godine. Jedan broj poremećaja kod školske dece javlja se k ao psihološki problem u savlañivanju čitanja i pisanja. Oblik disimbolije koji se is poljava kao nesposbnost povezivanja slova . neka deca zamuckuju samo u izvesnim prilikama i pred izvesn im osobama).glasa je legastenija (legastenia). a zatim će proceniti da li i koliko može sam da pomogne detetu ili je neophodna pomoć stručnjaka za ovu oblast. ako je detetu prilagoñavanje otežano. u prvom slučaju mana može da se otkloni a u drugom da se ublaži. Ako učitelj ima u razredu decu koja ispoljavaju poremeća je govora najpre nastoji da spreči fiksaciju i povećanje problema (stvaranjem tople klime. 154 .nesposobnost razumevanja simbola).glas. znakova: r b. primarna nesposobnost učenja (organski faktori). reč . Kao najteži poremećaj koji se javlja kao primarna nesposobnost učenja stručnjaci navode disimbolij u (dissimbolia . što u najvećoj meri za visi od stava okoline i vaspitača). anksioznost). Osnovni uzroci takvih poremećaja su: 1. konfuzno emocionalno nestabilno dete ili su u pitanju psihološki razlozi i organske smetnj e. 6 9 (čitanje). Disgrafija (disgrafia) je sporost i netačnost u pisanju koju takoñe iz azivaju i primarni i sekundarni faktori. učitelji mogu preko manifestacija poremećaja u govornom ponašanju d a ih uočavaju od dolaska deteta u školu na osnovu sledećih manifestacija u toku učenja čit anja i pisanja: učenik ne uspostavlja vezu izmeñu slova i glasa (čitanje i pisanje). umetanje slova (čitanje). z amena slova. Oko 10% dece ima teškoće u čitanju i pisanju. . sekundarna nesposobnos t učenja (nedostatak motivacije.zavisno. dok .kod (čitan je).

155 . One mogu uti cati na smetnje u pisanju i na oralne smetnje. učenik ne zna da pročita šta je napisao (pisanje). Senzorna afazija. Slika 39 prikazuje shematski mode l koncepcije nervnog funkcionisanja: ulaz . Kod jednog broja učenika javlja se funkcionaln a nepismenost . je nesposobnost razumevanja reči ili zaboravljanje značenja reči.nesposobnost razumevanja teksta. Agrafija je oblik motorne afazije k oji se ispoljava kao smanjena sposobnost pisanja. kada automatski teče traženje i pronalaženj e smisla pročitanog.izlaz (Wepman.izlaz ) Apraksije su prouzrokovane poremećajima motorno-transmisionih puteva. 1960). Vizuelna agnoz ija nastaje usled poremećaja u vizuelnotransmisionom mehanizmu. Učenik dostiže pravu pismenost kada je sposobnost dekodiranja automatizovana.integracija .integracija . slepilo za reči ili gluvoća za reči. auditorna agnozija je prouzrokovana poremećajem u auditorno-transmisionom putu. Agnozija je termin koji označava govorni poremećaj koji izaziva prekid primanja govornih stimulusa. Slika 39: Nivo funkcija u centralnom nervnom sistemu (ulaz . Posebnu grupu por emećaja izazivaju povrede korteksa. Mot orna afazija je nesposobnost izgovaranja reči.kada se u proces čitanja/pisanja uključuje čitava ličnost. Afazija se odreñuje kao bilo koji poremećaj sposob nosti potrebnih za formulisanje ili razumevanje govornih simbola.izostavljanje slova (pisanje). pisa nje kao odraz u ogledalu (pisanje). koji je posled ica organskih oštećenja centralnog nervnog sistema. kad uz čitanje teče misaoni proces i vrednovanje (emocionalno doživ ljavanje) .

učestalost upotrebe. uzrast učenja. To se može desiti ako dete od iste osobe (majke) uči oba jezika. Učenje sa vremenskim razmakom je glotizam (bi/poli/glotizam).simultano ili odvojeno učenje jezika i .Dvojezičnost Kao kriterijumi za odreñivanje postojanja dvojezičnosti i njen tip uzimaj u se: . . Problemi dvojezičnosti su postali aktuelniji sa povećanjem broja dece koja sa roditeljima provode rano de tinjstvo u drugim zemljama.stepen vlad anja. Simultano usvajanje je lingvizam (bilingvizam). Jedan od osnovnih problema kod bilingvizma je mogućnost interferencije jezika i štetne posledice od toga. Psiholozi ukazuju da je jedan od efekata integrativn e motivacije manifestovan i u većim promenama ličnosti deteta.vreme. 156 . Pokazalo se da dru gi jezik uspešnije uče deca koja žele da postanu prihvaćeni članovi druge jezičke grupe (int egrativna motivacija). nego ako je učenje drugog jezika radi nekog odreñenog cilja ( instrumentalna motivacija). Nalazi istraživanja pokazu ju da uspeh u učenju drugog jezika zavisi od motivacije deteta.

Stadijumi razvoja mišljenja prema Pijažeovoj teoriji Senzomotorno mišljenje Pijaže je. kojih nema u dugoročnom pamćenju. 1985) takoñe naglašava da su z ačeci misaonih akata u dečjoj akciji i da linija razvoja intelekta vodi "od čina do mi sli". i od stečenih navika do intelige ncije. Meñutim. poimanje. Posebno je značajno svojstvo mišljenja njegova mogućnost otkrivanja oni h potrebnih veza i odnosa koji: (1) nisu dati u opažajima i (2) nisu deo prošlog isk ustva.koji su mehanizmi razvojnih promena i koji su im uzroci. u datim sredinskim uslovi ma. zamišljanje. opisao detetovo napredovanje od spontanih pokreta i refleksa do stečenih navika. Prv a 157 .postepeno se formira i usavršava od roñenja do odraslog doba. prikazujući razvoj u senzomotornom periodu. ova sposobnost i osnovne forme mišljen ja: apstrahovanje. Prvi misao ni procesi javljaju se krajem prve godine sa početnim manifestacijama senzomotorne inteligencije. Otuda po ovom shvatanju nema kvalitativnih razlika izmeñu dečjeg mišljenja i mišljen ja odraslih. zaključivanje. To je opažajno-praktično mišljenje koje je neposredno povezano sa pred metnim radnjama . suñenje. Ovaj stadijum kognitivnog razvoja Pijaže je podelio u šest posebnih faza. Valon (Valon.RAZVOJ MIŠLJENJA Mišljenje je mentalna simbolička aktivnost kojom posredno saznajemo o stvarnosti uviña njem i otkrivanjem odnosa i veza potrebnih da se savlada aktuelna situacija adap tivni zadatak. Po kognitivnim teorijama razvoj mišljenja je proces koji se sastoji i z niza kvalitativnih promena: od elementarnih oblika mišljenja do viših razvojnih st adijuma koji se završavaju dostizanjem pojmovnog .senzomotorno mišljenje. anticipacija ili zam išljanje unapred .učenja.apstraktnog mišljenja. Iz te orija psihičkog razvoja videli smo da se istraživači ne slažu kako i zašto nastaju razvojn e promene u mišljenju . B iheviorističke teorije i razvoj mišljenja tumače kao kvantitativan proces u kome sve p romene nastaju pod uticajem specifičnog iskustva .

do 12. Prve tri faze. U šestoj fazi dete pos taje sposobno da pronañe nova sredstva interiorizovanim kombinacijama kojima se do lazi do uviñanja odnosa (insight). od 2. ono ispoljava tu krajnje novu reakciju. četvrta faza. dakle. iznenada . dete može samostalno da d osegne igračku (cilj). U trećoj fazi. odloženo podražavanje . Time što "proizvodi" takve prom ene ponavljanjem akcije sekundarna kružna reakcija je prelaz izmeñu navika i pravog inteligentnog ponašanja. do 8. kao da imitir a rezultat do koga treba da doñe. Simbolička misao se manifestuje kroz odloženu im itaciju. označava početak a peta razvoj senzo motorne inteligencije. koja se nalazi van dohvata ruke. na taj način što privlači ćebe (sl učajno ili putem zamene) na kome leži igračka. Druga faza. do 4.označava razvoj novog stadijuma na kome dete koristi simbole i nije više ograničeno na radnju. od 4. drmusanje predmeta koji pro izvodi zvuk). 1990 str. U toku pete faze. od 8. meseca. intuitivnim mišlje njem dominiraju perceptivna iskustva. spušta prst u pukotinu i tako uspeva da otvori kutiju (Pijaže. Dete pored koga je poluotvorena kutija šibica u kojoj je jedna kocka pokušava najpre materijalnom operacijom da otvori kutiju (reakcija pete faze). pojavljuje se sekundarna kružna rea kcija: ponavljanje radnje koja ima prijatan ishod. Tercijarna kružna reakcija dovodi do namernog i sistematskog ispitivanja svojstava predmeta što predstavlja pravu kognitivnu aktivnost. Ovu reakciju deteta Pijaže svrstava u "tr aženje novih sredstava putem diferencijacije poznatih shema". tj. Ako je privlačan cilj u opažajnom polju dete u četvrtoj fazi za počinje da "konstruiše sredstvo" koordinacijom sekundarnih kružnih reakcija da bi rešilo problem. U tom periodu se razvija govor. ali posle neuspe ha.faza traje do kraja prvog meseca i karakterišu je refleksne aktivnosti i "vežba refl eksa". čine pripremu za pojavu senzomotorne inteligencije. meseca. reakciju prestanka delanja i pažljivog ispitivanja situacije (tokom kojega polako otvara i zatvara ruku. koja počinje oko 11-12 meseca. To vodi razvoju sposobnosti anticipacije : predviñanju posledica svojih akcija i akcija predmeta. simboličku igru i uključivanje govora u pokazivanje. Kada se gestovnoj i glasovnoj s ignalizaciji predmeta i radnji pridruži korišćenje simbola onda akcija prelazi na unut rašnji plan: dete razmišlja pre radnje. Umesto aktivnog isprobavanja dete koristi eleme ntarne simboličke zamene (motorne simbole) kojima se reprezentuje transformacija s poljašnjih objekata. dolazi do "interiorizacije" radnje. 16-17). Dete otkriva zahteve sredine i prema tome počinje da modifikuje svoje ponašanje. povećanje otvora kutije): posle toga. meseca sadrži sve razvijenije oblike asimilacije što omogućava formiranje prvih navika u čijoj osnovi su primarne kružne reakcije: samopotk repljujuće kružno ponavljanje aktivnosti (sisanje palca. Meñutim. Preoperaciono (intuitivno) mišljenje Pojava simboličke (semiotičke) funkcije koja pored jezika uključuje mentalne predstave . formiraju predsta ve. Pijaže to ilustruje ogledom sa presipanjem 158 . Oko četvrte godine počeće menta lno razvrstavanje objekata što označava početke klasifikacije.

Do promene mišljenja deteta ne dovodi ni ponavljanje ogleda. Slika 40: Pribor za ispitivanje konzervacije količine materije U gornje dve čaše se do pola sipa tečnost (sok) sve dok se dete (ispitanik) ne saglasi da u obe čaše ima isto soka. trebaće mu još dve ili tri godine da shvati da je drvo viñeno. Pijaže navodi sledeći pr imer: dete će tek oko 4-5 godine znati da pokaže svoju "desnu" i svoju "levu" ruku. crna i žuta kuglica dete će predvideti da će se na izlazu kuglice pojaviti istim redosledom. na desnoj strani puta. ili da se desna ruka o sobe koja sedi naspram deteta. zavisnost od opažajnog iskustva. pri povratku sa leve strane.tečnosti (perli) gde dete koje je ovladalo konstantnošću percepcije ne može da proširi to saznanje na kolekciju objekata (slika 40). iako ih možda razlikuje već od stadijuma akcije. ali iako zna da primeni ove pojmove na svoje telo. U prvom sl učaju dete je uspelo jer interiorizovane slike opažaja i pokreta produžavaju senzomoto rne sheme. u mišljenju (objašnjavanju) ne koristi indukciju (od pojedinačnog ka opštem) i d edukciju (od opšteg ka pojedinačnom) .u mišljenju dominira transdukcija: od pojedinačno g ka pojedinačnom. pri odl asku. Još mu više vremena treba da prihvati da objekt B koji se nalazi izmeñu A i C može u isto vreme da bude desno od A i levo od C (Pijaže. 1990). Intuitivno mišljenje dovodi do delimične akomodacije. Karakteristike preoperacinog mišljenja su: dominacija želja. u drugom slučaju dečju intuiciju ograničava nedostatak reverzi159 .nadvladao je perceptivni efekat i domina cija centracije: obraćanje pažnje samo na jednu karakteristiku čaše. ako se cev obrne za 1800 ono to više nije u stanju. Napuštanje egocenrizma (decentracija) je mnogo teža i vremenski duža na planu reprezen tacije nego na planu akcije (gde je trajala bar 18 meseci). nalazi naspram njegove leve ruke. Na primer: ako se u cev stave bela. Nakon toga se sok ispušta u čaše ispod (drugi red) i dete pi ta: "Da li u obema čašama ima isto soka da se pije?" Nakon odgovora tečnost se ispušta u čaše na dnu (koje su istog oblika i veličine kao prvi par na vrhu). Nalazi eksperimenta pokazuju da dete staro 4-5 godina izjavljuje da je u drugom redu više soka u čaši koja je uska i visoka . zbog čega izostaje pravo objašnjenje pojave. Meñutim. korišćenje vlastitog gledišta (egocent rizam).

vreme i brzina. prostor. klasifikacija. broj. "čaša je viša ali i uža. Drugi princ ip sastoji se u tome da dete shvata da objekti imaju nekoliko merljivih karakter istika koje se mogu nalaziti u različitim odnosima. ili 8. Poimanje relativnosti odnosa omogućava detetu da istovremeno posmatra nekoliko ob jekata i uporeñuje ih meñu sobom. Konkretne operacije čine prelaz izmeñu akcija i opštijih logičkih struktura (formalnih operacija) koje sadrže kombinatoriku i strukturu "gru pe" koja povezuje dva moguća oblika reverzibilnosti. Nalazi pokazuju da se i konkr etne operacije mogu koordinirati u celovite strukture koje Pijaže naziva "grupisan ja" jer stvaraju postepena povezivanja i sadrže kompozicije direktnih operacija. godine) je sposobnost sreñivanja objekata po nekom merljivom parametru. Konkretno-operaciono mišljenje Konkretne operacije su interiorizovane akcije koje su postale reverzibilne i one su meñusobno usklañene jer obrazuju sistem za koji u celini važe ista pravila. a B = C.bilnosti: da se pored anticipiranja nastavka akcije mogu rekonstruisati njena pr ethodna stanja i poništiti transformacije vraćanjem (u mislima) na početak. Na ovom st upnju dete obrazuje strukture kvalitativnog identiteta. klas e objekata i odnosi meñu njima. "možemo vratiti kao što je bilo ranije" (reverzi bilnost inverzijom). pa je to onda isto" (kompenzacija ili reve rzibilnost reciprociteta odnosa). U procesu serijacije koristi se sistemat ska metoda kojom se neorganizovani elementi sreñuju po rastućoj ili opadajućoj veličini: porede se dva po dva elementa. Prvi je ekvivalentnost: ako je A = B. "samo smo ga presipali". Metoda je operacionalna jer se primenjuje reverzibilnost putem reciprocit eta: ma koji element unapred je shvaćen kao istovremeno veći od prethodnog i manji o d sledećeg. odnose ne samo na karakteristike objekata već i na uzajamne odnose meñu njima. najpre najmanji. "tamn iji". godina) dete izvodi serijalne veze: dete s reñuje ljudske figure po veličini i dodaje im odgovarajuće štapove. ali u ovim preoperacioni m funkcijama dete još nije u stanju da uzme u obzir nekoliko aspekata situacije. Da bi se pokaz ala istinitost ovog logičkog pravila nije neophodno provoditi merenje. "ništa nismo dodali ni odu zeli (prosti ili zbirni identitet). a zatim najmanji od onih koji o staju. težine oko 9-10 godine i zapremine oko 11-12 godine). onda je i A = C. Na istom uzrastu (7. 160 . Formiranje konzervacija detetu olakšava shvatanje i primena dva važna logička principa . To je preduslov da nastanu logičke operacije kojima se formiraju pojmovi konzervacije (m aterije oko 7-8 godine. j oš nije dostiglo logiku reverzibilnosti. Sada dete shvata da se mnogi termini kao što su "viši" "kraći". Na stadijumu konkretnih operacija u ogledu presipanja tečnosti (slika 40) dete od 7-8 godina reći će "isto je soka". i da na to treba obratiti pažnju (decentracija). Serijacija (oko 7. p rimeri za ovakav konstruktivni proces grupisanja su: serijacija.

Broj je originalna nova sinteza koja se obrazuje u uskoj vezi sa serijacijo m i klasifikacijom. Dete na ovom stadijumu ima teškoća da reši takav zadatak: "Edita je viša od Suzane. Operacija merenja nastaje oko 7. i zbog toga ne sagledavaju sve mogućnosti transformacije. konkretne operacije su još uvek vezane za same obje kte. (Prebroja vanje je fizička akcija a sabiranje mentalna operacija koja ima sistem i pravila). Ko je najviši?" Meñutim. pojam broja nastaje kao sinteza redosleda nizanja sa inkluzi jom (uključivanjem. operacije deljenja i uklapanja: podele intervala vremena (traja nja) i uklapanje manjih intervala u veće.operacione konstrukcije k onzervacije dužina. a taj niz predstavlja prirodnu operacionu strukturu. Na uzrastu o d 10. Meñutim. projektivne strukture . obuhvatanjem): [{(1) 1}]. Pojam brzine . koja omogućava prohodnost odnosa bez ukazivanja na meru tih odnosa: ak o je A > B.transformacije perspektiva. metričke operacije se mogu odnositi i na jedno pokre tno telo čija je brzina odreñena relacijom = s/t. ili 8. godine i prethodi joj niz faza spontanog dečjeg merenja. vremenska metrika: odabiranje jednog int ervala kao jedinice i njegovom nanošenju na druge intervale (sinteza deljenja i pr emeštanja).Serijacija pokazuje da je dete ovladalo principom tranzitivnosti. euklidovske strukture . površina i zapremina kao i izgrañivanje sistema koordinata (horizo ntalnih i vertikalnih). Op eracione strukture koje se tiču prostora su: topološke operacije .odgovor je detetu (smešno) lak. na primer: "Stavi zajedno ono što je isto".konstruisanje red osleda i konzervacije blizina. Pojam broja je kod deteta u neposrednoj vezi sa stvaranjem serijacije i uključivanjem (inkluzijom) kl asa. godine pojam brzine se izgrañuje u svom metričkom obliku povezivanjem vrem ena (trajanja) i preñenog puta. što Pijaže označava kao manip ulaciju klasa i odnosa. moraju imati predstavni i opažajni identitet. ako je problem zadan slikom na kojoj su tri de vojčice i postavi isto pitanje . godine) je mentalna operacija kojom se grupišu predmeti u odreñene klase prema datom kriter ijumu. Oper acije koje se tiču vremena obuhvataju operacije sreñivanja: nizanje dogañaja prema nji hovom redosledu. deduktivnom ko mpozicijom. Merenje je prostorna operacija: sinteza deljenja i premeštanja. Osnovni zahtevi klasifikacije s astoje se u utvrñivanju intenzije (zajedničke osobine svih članova klase) i ekstenzije (obuhvata klase). Na ovom stadijumu deca već otkrivaju da odreñene karakteristike o bjekta mogu istovremeno pripadati u nekoliko kategorija.dete (8. Dakle. onda (mora biti da) je A > C. a B > C. g) najpre poredi brzine dva pokretna tela i sm atra da je brže ono koje pretekne drugo (ne uzima u obzir preñeni put). One se još ne odnose na verbalno iskazane hipoteze. Klasifikacija (oko 8. dete uči brojeve prema redosledu njihovog nizanja. Lili je n iža od Suzane. 161 .-12.

I je direktna operacija ili "identična transformacija". druga dečak. klasifikacije i konzervacije količine deteta ovog uzr asta. Slika 41: Klackalica koju treba dovesti u ravnotežu Na primeru klackalice (slika 41) može se ilustrovati obrazovanje operacione sheme grupe INRC (I/R = C/N: povećane težine prema smanjivanju udaljenosti jednako je poveća nju udaljenosti prema smanjivanju težine). eksperimentator stavl ja lutku dečaka u pregradu A i pita dete da li ga policajac vidi. Glavna obeležja formalnih op eracija su kombinatorika i grupa dve reverzibilnosti (INRC). Donaldson je sa saradnicima (1978) proveravala egocentričnost. U početno m ogledu policajac je u poziciji da "vidi" pregrade B i D. a C je korelativna ili dvojna transformacija. mogućnostima serijacije. B ili D.12. To znači dete nije više prinuñeno da rasuñuje neposredno na konkretnim objektima ili manipulišući tim objektima već je u stanju da na osnovu zn ačenja reči na mentalnom planu operiše i zamišlja rešenja . što stavlja pod sumnju Pijažeove zaključke o kognitivnim mogućnosti ma predškolskog deteta. zaključak Pijažea da de ca do osme godine ne mogu da savladaju zadatak "tri brda" zbog centracije.Formalno mišljenje Na ovom stadijumu razvoja (oko 11 . inverz reciproka).raznovrsne transformacije i uz to dâ logičku interpretaciju rezultata ovih ispitivanja. to se pitanje po navlja i kad se lutka dečaka premesti u pregrade C. godine) dete postaje sposobno da koristi hipotetičko-deduktivno mišljenje. tj.policajac. Zatim se 162 . U ovom eksperimentu pred dete stavljaju ukrštene pregrade (slika 42 a) i dve lutke: jedna . jer se na ovom stadijumu pored kombinovanja objekata. nespo sobnosti da se stavi na poziciju drugog. kombinuju sudovi operacija ma hipotetičko-deduktivnog mišljenja. Kao diskutabilna pitanja javljaju se shvatanja o egocentričn osti. Kritike nekih postavki i nalaza Pijažea Mnogi istraživači su u svojim proverama Pijažeovih postavki došli do nalaza koji se razl ikuju od njegovih što je bio povod za dopune ili kritike stavova i zaključka koji su iz njih izvedeni. Posebno su nañene razlike koje se odnose na detetov preoperacio ni stadijum mišljenja. Slično je i sa grupom dve reverzibilnosti (inver zija N i reciprocitet R. Kombinatorika preds tavlja generalizaciju operacija koje su stečene u stadijumu konkretnih operacija.

U eksperimentu je šestogodišnj em detetu pokazala četiri krave igračke od kojih su tri bile crne a jedna bela. 163 . Donaldson zaključuje da su deca ovog uzrasta sp osobna da uzmu u obzir tačku gledanja drugoga ako dobro razumeju zadatak koji se p ostavlja u problem situaciji. zato što nisu sposobna da shvate i primene pravilo tranzitivno sti. Preformulisano pitanje deca bolje razumeju i uspešnija su u klasifikaciji. Zatim dete tu daje prvo pitanje po uzoru na Pijažea: "Da li je ovde više crnih krava ili krava? " Drugo. crnih ili zaspalih?". Slika 42: Eksperimentalna provera egocentričnosti deteta Nalazi pokazuju da to deca uspešno čine i vrlo retko greše. novo pitanje: "Kojih je krava više.6 do 5. Ukazuje da su zadaci serijacije teški deci i na nivou konkretnih operacija ak o su dati u verbalnoj formulaciji. Donaldson (1978) je ponovila i zadatke klasifikacije. Na drugo pitanje bilo je 50% tačnih oodgovora. Deci od 45 godina su u ogledu saopštili tvrñenja: 1. 1984).0 godina rešava zadatak. 3.. Sve krave su ležale bočno a eksperimentator je govorio detetu da one spavaju. U ponovljenom ogledu eksperimentator vodi računa da dete za pamti zadatak u celini. i nedovoljno zapamćeni podaci i instrukcija mogu da sakriju realne mogućnosti deteta (Mussen et al. Piter ili Džon?" posle prvog čitanja skoro sva dec a su odgovorila netačno. Piter je istog rasta kao Dejvid. Dejvid je viši od tebe. Kada je nekoliko puta ponovio iskaze. Ovim se ukazuje da. Ti si istog ras ta kao Džon. Zatim je u eksperimentu uv eden i drugi policajac (videti sliku 42 b) ali i sada 90% ispitanika na uzrastu od 3. pored nerazumevanja. i tek onda postavi o pitanje. Na pitanje: "Ko je viši. Na prvo pitanje tačno je odgovorilo 25% ispitanika.policajac premešta na poziciju da vidi pregrade A i B i od deteta traži da sakrije l utku dečaka od policajca. zaključuj e Donaldson. Pijaže je pokazao da deca na preoperaconom stadijumu ne uspevaju na z adacima serijacije. 2. 75% dece je tačno odgovorilo.

Početni oblici mišljenja imaju opažajno164 .. Neznatna izmena u proceduri ogleda dovodi do rezultata koji otvara pitanje u kojim situacijama je i deci ovog uzrasta dostupno operaciono mišljenje. npr. školsko učenje . U prvoj varijanti ogleda išla je po shemi Pijažea: nakon saglasnosti deteta da u dva reda ima isto dugmića. Na pitanje: "U kom redu je sada više dugmića?" deca. Kulturno-istorijska teorija o razvoju mišljenja Ruski psiholozi. kasnije se manje može nadoknaditi propušteno. Psihički razvoj se odvija u pr ocesu aktivnosti i zavisi od uslova i prirode te aktivnosti. nedostaje cilj kome dete teži. uz socijalni interakcionizam u tumačenju razvoja psi hičkog života. pre razvoja procesa interiorizacije. samo u 16% slučajeva tvrde da je isto. Za sledbenike V igotskog je karakteristično da. umesto eksperimentat ora. Od roñenja deteta počinju socijalne interakcije. dete je od samog početk a razvoja "utkano u socijalno korito humano elaborirane sredine" (Vigotski). prema ruskim psiholozi ma. razvoj mišljenja se može podsticati i ako se ništa ne uradi za njegov razvoj u najranijem detinjstvu. da dohvati igračku sa dna kreveta. predstavlja sam proces razvoja mišljenja? O prvim misaonim procesima može se gov oriti pri kraju prve godine kada dete uspeva da reši konkretnu "problemsku situaci ju". razmiče lutka medvedića. privlačenjem p okrivača. Otuda za dete ljudsk a sredina nije samo uslov. Najpre se javlja ma nipulativna delatnost (prva godina). smatraju da je proučavanje zakonitosti razvoja mišljenja jedan od najvažnijih zadataka razvojne psihologije.. Det e je od početka socijalno biće jer su njegove individualne akcije socijalno posredov ane. Posebnu pažnju privlači razvoj mišljenja na ranom dečjem uzrastu kome ovi autori pridaju višestruki znača j: radi osvetljavanja razvojnih faza: opažajno-praktičnog i opažajno-predstavnog mišljen ja koji su bitni preduslovi za pojavu verbalnog (pojmovnog) mišljenja. prepoznaju i uvažavaju uticaj sazrevanja i indivi dualnog učenja. od 4-6 godina. Flejvel (Flavell. U tom slučaju 63% dece smatra da je količina dugmića ostala ista. igrovna aktivnost (predškolski uzrast). Ovaj nalaz je istovetan kao i u ogledu Pijažea. koja je van domašaja ruke. 1977) i Bruner smatraju da validnost Pijažeove teorije smanjuje njegovo zanemarivanje dinamičkih (emocionalnih i motivacionih) faktora ličnosti. pa i razvoju mišljenja. sledbenici učenja Vigotskog.Donaldson je (1978) ponovila ogled konzervacije količine. ost ali misle da je u dužem redu više. u jednom redu eksperimentator je povećao razmak izmeñu dugmića. zatim predmetna delatnost (od druge godine) . već izvor psihičkog razvoja. U tom socijalnom odnosu javljaju se svi psihički procesi koji su. kod Pijažea ponašanje dece se pojačava rastom kognitivnih struktura koji se odvija proces om samoregulacije. svojevrsna interpsihička tvorevina. U m odifikovanoj varijanti ogleda sve se isto radi sem što dugmiće. prve faze m išljenja utiču na ukupan intelektualni razvoj i formiranje mnogih sposobnosti u toku života. Šta.

reči mogu imati funkci ju planiranja samo ako za dete imaju odreñeno značenje. Zatim se govor javlja kao objašnjenje situacije. Prva intelektualna rešenja deteta su primena ranije formiranih navika u novim uslovima. kako je to postiglo . Đačenko i Lavrentjeva ( 1998) ovu karakteristiku opažajno-praktičnog mišljenja u rešavanju zadatka sažimaju sa "mi sliti . njime dete ob jašnjava opštu shemu aktivnosti u zadatku: to je neka vrsta verbalnog bilansa radnje kojim se fiksira sam put rešenja.znači raditi". ako su postale nosioci izves nih generalizacija. U prvom detinjstvu govor odraslih utiče na razvoj opažajno-prakt ičnog mišljenja. Dete eksplicitno ili implicitno od odraslog uči socijalno izgrañene načine upotrebe oruña. što omogućava rešenje problema. U t ećoj godini. Ruski psiholozi ističu da dečji način rešavanja probl ema pomoću praktičnih radnji sa predmetima sadrži dve suštinske karakteristike po kojima se mišljenje malog deteta razlikuje od mišljenja šimpanza. kada je samo našlo put do rešenja. Nešto kasnije dete pronalazi način rešavanja nove problemske situacij e: nalazi sredstvo da doñe do cilja. Kada je odrasli sugerisao detetu da stane i prvo razmi sli. U trećoj fazi govor počinje da prethodi radnji i im a funkciju planiranja. ne prekidajući pokušavanje. Npr. Korisno je i da odrasli pita dete. dete misli naglas što mu pomaže da uviña nove smisaone veze koj e izlaze iz opažajnog polja. odgovorio: "Ne treba da mislim. treba da dohvatim". ne znači samo st icanje novih operacija već i razvoj misaonih sposobnosti. Da bi f ormiralo operaciju sa oruñem dete treba da otkrije način njegove upotrebe. kada počinje da se formira znakovna ili simbolička funkcija saznanja. mališan je.praktični karakter: dete rešava probleme uz pomoć praktičnih radnji. pri rešavanju misaonih zadataka ili saznavanju svojstava okruženja. Odrasli ukazuju detetu kako da reši praktičan problem ne samo praktičnim pokazivanjem već i putem govora. Meñutim. Sada je dete u mogućnosti da koristi jedan objekt u funkciji zamene 165 . Najpre dete više govori povodom zada tka nego o zadatku. u i ntelektualnom razvoju deteta nastaje važan preokret. fiksirati sam način rešenja. dete bez uspeha pokušava da izvuče igračku iz posu de. koji je vidljiv i u simboličkoj igri deteta. Ovladavanje načinima korišćenja najprostijih ljudskih oruña i njihova upotreba .dete će rečju označiti nañeno rešenje. Kao prime r autori navode učenje korišćenja kašike: ovladavanje sistemom operacija da se puna kašika u horizontalnom položaju prinese do visine usta. Sa pojavom govora dolazi do k valitativne promene intelektualne aktivnosti. to su korišćenje ljudskih oruña i govora. Kada je odrasli označio rešenje rečju "okr eni". jer ruka ne može da proñe kroz uzani otvor. Pri korišćenju sredstva da s e doñe do cilja dete treba da savlada motornu veštinu upotrebe ljudskih oruña. dete je odmah primenilo taj postupak ali ga je i kasnije koristilo u sličnim situacijama. Ovo ilustruju primerom deteta koje uporno skakuće i pokušava da dohvati igračku sa ormana.

kombinuje i povezuje različite delove i detalje predmeta. Dete izdvaja i povezuje ona svojstva predmeta koja su važna za rešavanje datog zadatka. Zaporožec i Minska (1967) su proučavali uslove i mehanizme p relaska sa opažajno praktičnog na refleksivno mišljenje (slika 43). Rešavanje zadataka n a predstavnom planu pruža nove mogućnosti. Pri tome se u aktivnosti umesto predmeta koristi njegova zamena. Koristeći uopšteno isku stvo dete može rasuñivati na verbalnom planu. dok su na uzrastu 6-7 godine skoro sva deca uspešna (96. Ovim su autori potvrdili i razvojni redosled pojedinih oblik a mišljenja: opažajno-praktično. Istraživanje je p okazalo da efikasnost rešavanja zadataka zavisi od karaktera orijentacije i istraživ anja uslova zadatka. da misaono pripremi i predvidi karakte r buduće radnje. Nañena su četiri tipa ove 166 .drugog. mentalnom planu. koje su deca koristila. Slika 43: Zavisnost uspeha od načina rešavanja problema Iz prikaza na grafikonu vidimo da najviše uspeha imaju deca koja zadatak rešavaju pr aktično (oznaka 1). Verbalno mišljenje kod dece se javlja na uzrastu 5-6 godine. uz pomoć crteža i slik a Na verbalnom planu (oznaka 3) deca počinju uspešno da rešavaju zadatke tek na uzrast u 5-6 godine (15%). koja rešava problem. To znači da se interiorizacijom spoljašnjih akcija obrazuju opažajno-predstavne i verbalne. uopštena shema. Sa uzrastom raste usp ešnost rešavanja zadataka na opažajno-predstavnom nivou (oznaka 2). Tako na predstavnom nivo u može nastati struktura.3%). Na uzra stu 4-5 godine dete već može da rešava zadatke na unutrašnjem. opažajno-predstavno i verbalno mišljenje. tada 55% dece uzrasta 3-4 godine uspeva da nañe pravilno rešenje. oslanjaj ući se na svoje vizuelne predstave predmeta. pojmovne forme mišljenja. dete razvija sposobnost da na planu predstava izdvaja. Nastajanjem opažajno-predstavnog mišljenj e javlja se kvalitativno novi stupanj u razvoju dečjeg mišljenja. Predstave pružaju mogućnost preobražavanja pred meta na mentalnom planu.

(b) dete je orijentisano na cilj ali ne istražuje sredstvo.isprobavanjem u vidu interiorizovane radnje. ali nije rezultat interiorizacije .prelaza od motorne na vizuelnu a zatim misaonu orijentaciju i istraživanje u problem situaciji.dete pogledom ispituje odnose cilja i sredstva i nakon toga pristupa praktičnom rešenju. (v) vizuelno motorni tip istražuje cilj i sredstvo. (g) vizuelni tip . istraživačkih radnji neće odmah dovesti do viših nivoa interiorizacij e. Podña kov misli da glasni govor upravo opisuje taj predstavni plan. Podñakov razlikuje dva tipa unutrašnjih radnji: (a) onu koja nastaje kao rezultat interiorizacije modela spoljašnje radnje i (b) onu koja reguliše spoljašnju radnju i formira se sa njom isto vremeno. To je opažajno-predstavno mišljenje koje daje unutrašnji plan radnje. predmetn a delatnost. Pr ocesom morfološkog preobražavanja operativno se dolazi do osnovnih podataka o novom objektu. predmetna delatnost koja protiče u formi spoljašnjih.aktivnosti: (a) "primitivno-haotičan tip" . Kod male dece nije odmah uspostavljen put "od čina do misli" jer se najpre form iraju predstave. Podñako v ukazuje da je Galjperin zanemario u svom istraživanju ovaj momenat u formiranju materijalne radnje: formiranje potpuno tačne predstave o radnji koja se vrši i njeni m rezultatima. Najefikasnija su. Meñutim. Krajem senzomotornog perioda spoljašnja radnja se zamenjuju simboličkom . U zadacima koji angažuju verbalno mišljenje uspeh su imala samo deca koj a koriste vizuelni tip orijentacije. Za njih je potrebna orijentacija na planu p redstava koje su povezane sa govorom. Ovaj drugi tip men talne aktiv167 . deca koja koriste vizuelni tip orijentacije i istraživanja. tako se ostvaruje glavna funkcija opažajno-praktičnog mišljenja: da se dobiju početne informacije o skrivenim svojstvima predmeta koja su nedostupna opažanju. u svim tipov ima zadataka i na svim uzrastima. pred polazak u školu imamo intelektualno r azvijeno dete? Osobenosti opažajno-praktičnog mišljenja sastoje se u čvrstoj uzajamnoj p ovezanosti misaonih i praktičnih radnji. I Podñakov naglašava da unutrašnjim intelektualnim procesima prethodi spoljašnja. nakon praktičnog preobražavanja predmeta dete prelazi na misaonu analizu rezultata. Misao o radnji dolazi na starijem uzrastu.ne postoji reakcija orijentacije. uopštava se i skraćuje. dobijene informacije uključuje u sledeću prak tičnu radnju koja daje nove informacije o predmetu. Galjperin poklanja pažnju materijalnoj radnji i glasnom govoru.ona je uopštena unutrašnja shema spoljašn je radnje. Istraživanja Podñakova Podñakov (1984) govori o uticaju elementarnih oblika mišljenja na opšti intelektualni razvoj deteta. U praćenju tog procesa on traži odgovor na fundamentalno pitanje: kak o od intelektualno nerazvijenog odojčeta. To potvrñuje da je prelaz sa opažajno-praktičnog na opažajno-predstavno i verbalno mišljenje zavisan od razvoja aktivnosti orijentac ije i istraživanja uslova zadatka . Opažajno-praktično mišljenje se razv ija samo onoliko koliko se situacije realno preobražavaju pomoću praktičnih radnji. Ona se interiorizacijom preobražav a u psihičku delatnost.

Minska (1954) nalazi da s e opažajnopredstavno mišljenje . p redpojmovi. Senzorni etaloni daju jedan stepen posredovanosti a uvoñen je mere drugi koji se oslanja na kvantitativnu procenu (Obuhova. pojavljuje kod dece od četvrte godine. i na ranijem uzrastu deca u elementarnoj formi počinju da ovladavaju ovim sistemima.. 1972). Prvi vid značajan je za razvoj opažajno-praktičnog mišljenja. objedinjuje i strukturira spoljašnje operacije u sistem .unutrašnji plan radnje. pojmovi (u školskom periodu). Obuhova pokazuje da je organizovano učenje veći h dometa od spontanog.predstav elatnosti kod dece Podñakov izdvaja: e i reči koje reprodukuju svojstva i odnose predmeta. Za razvoj opažajno-predstavnog i pojmovnog mišljenja korisna je primena modela i shema koji prikazuju skrivene osobine i odnose predmeta. Ovaj nalaz ima suštinski značaj za razradu problema intelektualnog vaspi tanja jer je izučavanje osobenosti formiranja predstavnog plana radnje bitno za up oznavanje i podsticanje intelektualnog razvoja deteta. Njima se vrši funkcionalni preobražaj predmeta. klasifikaciona sredstva . Meñutim. U ogledima su deca koristila: (1) morfološko preob ražavanje predmeta i (2) funkcionalno preobražavanje predmeta. boje. Sistem posredovanja zavisi od tipa sredstav a koje dete primenjuje. U osnovi izgrañivanja sistema senzorni h etalona leže principi serijacije i klasifikacije. Pokazalo se da su radnje traganja. kao svojevrsno eksperimentisanje. sa kojom je uzajam no povezan. Podñakov ukazuje da socijalno iskustvo pos reduje i u opažanju . Bliže analize dečjih odgovora pokazuju da se u njima krije dr ugačiji sadržaj nego što odrasli očekuju. uslov za formiranje spo sobnosti otkrivanja veza i odnosa izmeñu predmeta. Novi met od pomaže da se iza spoljašnjeg oblika predmeta vide njegova bitna skrivena svojstva . Kao osnovna sredstva saznajne d preobražavajuće-reproduktivna sredstva . što dovodi do otkrivanja funkcionalnih veza i zavisnosti izmeñu predmeta. da se ovlada konzervacijom količine.u koje spadaju sredstva za identifikaciju izdvojenih svojstva: senzorni etaloni. kasnije se javlja i intelektualni način koji u uopštenoj i posredovanoj formi o dražava skrivene odnose izmeñu predmeta.. drugi za razvoj opažajno-predstavnog mišljenja.nosti: koji vrši usmeravajuću funkciju. Podñakov posebno ispituje ulogu radnji traganja kao sredstva za formiranje predstava. sa f ormiranjem "značenjskih govornih modela".preko sistema senzornih etalona kojima dete ovladava preko v erbalnih oznaka za oblike. kojima dete u potpunosti ovlad ava tek u školskom uzrastu. Ponomarev (1957) povezuje unutrašnji plan radnje sa nastankom govora.takoñe se može razvijati posredstvom spoljašnje radnje. veličine . Deca uspešnije otkrivaju svojstva predmeta od fu nkcionalnih veza izmeñu objekata. Pomoću modela razvijana je kod dece orijentacija u prostoru. 168 . Mlañoj deci dostupan je perceptivni način usvaja nja.

U procesu spontanog učenja nastaje govor . Meñutim. Do 10 meseca z a dete realno postoji samo ono što je u njegovom vidnom polju. dok dete deo nejasnog prevodi u si stem jasnih znanja. U toku te inter akcije spontano se prenose socijalna iskustva koja utiču da se kod deteta formiraj u dosta složena znanja i umenja. Otuda. Taj fenomen (ne)saznatog ima dinamičko dejstvo na intelektualni razvoj. krajem prve godine javlja se razlikovanje izmeñu cilja i sredstva ali dete"konstruiše sredstvo" koordinacijom motornih radnji sa opažajima i ta vezanost za neposredno dato iskustvo odlikuje kognitivni razvoj na početku drug e 169 . smatra Podñakov. Pr i stvaranju "pojmova iz života" (kompleksa i predpojmova) dete izdvaja i uopštava on e osobine predmeta koje su bitne za obavljanje konkretne praktične ili igrovne akt ivnosti. u toku spontanog učenja formiraju se uopštena znanja o dečjoj okolini i bitnim odnosima u njoj. Osim toga za predškolsko dete je karakterističan razvoj onih misaonih procesa koji odražavaju relativne granice izmeñu pojedinih grupa pojava. Senzomotorno povezi vanje u početku je slučajno. Podñakov zapaža da odrasli (posebno majka) u interakciji sa detetom. Podñakov naglašava da de te uvek izdvaja više objekata (informacija) nego što može da "obradi" uz pomoć klasifika cionih sredstava kojima raspolaže.. strukture i načina funkcionisanja. od početka. pristižu nove informacije koje ulaze u domen nedovoljno shvaćeno g . Dolazi do sleda da ono što dete malo. u spontanom učenju. Nalazi istraživača daju uvid u prirodu promena koje se dogañaju u toku intelektualnog razvoja iz kojih možemo da zaključimo da se mišlj enje razvija: OD VEZANOSTI ZA NEPOSREDNO ISKUSTVO KA ZAMENI STVARNOSTI SIMBOLIČKIM PREDSTAVNICIMA SVE VEĆE APSTRAKTNOSTI Prema Pijažeovoj teoriji u toku čitave prve godine kognitivni razvoj se sastoji u ko ordinisanju jednostavnih motornih akata sa perceptivnim podacima. Ono što je samo delimično jasno povećava dečju prijemčivost i interesuje ga sv e što to bliže objašnjava. Od onoga što je dete shvatilo formi ra se početni (nedovoljno jasan) horizont znanja koji utiče na usmerenost razvoja dečj eg mišljenja. Odlike razvoja dečjeg mišljenja Izmeñu dečjeg mišljenja i mišljenja odraslih postoje kvalitativne razlike u pogledu sadrža ja. Tek pri formiranju pravih pojmova dete izdvaja osobine koje izražavaju sa mu suštinu predmeta. pogrešna su očekivanja da se kod deteta mogu "likvidirat i" sva nejasna znanja. Specijalna obuka ubrzava ovladavanje sredstvima mišljenja o ve vrste. samo delimično razum e kasnije (mnogo kasnije) shvati u potpunosti.Ono što dete zna i ume odreñuje kako će ono gledati na stvarnost. govore daleko više nego što ono može da shvati.. Osobenosti i značaj spontanog učenja Podñakov smatra da za psihički razvoj predškolskog de teta odlučujući značaj imaju različiti oblici komunikacije sa odraslima.dete ovladava "najfundamentalnijim sistemom opšteljudskog iskustva".

nerazlikovanje unutrašnjeg i spoljašnjeg (subjektivnog i o bjektivnog). zatim dečji "privatni znako vi" kojima označava aktivnosti i objekte i na kraju dete usvaja i koristi dogovore ne znake sredine: reči i pojmove.pojmovi). U prvoj godini. 1994). Njihovi teor ijski sistemi se razlikuju u pristupu izučavanju dečjeg psihičkog razvoja. Egocentrizam detet a je shvaćen kao konfuzija. Prema Pijažeu kognitivni i socijalni razvoj deteta suštinski je vezan z a prevazilaženje egocentrizma. Prema Pijažeu prvo nastaju motorni simboli.zamenjuje simboličkim unutrašnjim radnjama. Kada se gestovnoj i glasovnoj signalizaciji predmeta i radnji pridruži korišćenje simb ola. Bruner tok kognitivnog razvoja prikazuje učenjem o akcionoj (motornoj) . Galjperin je ovaj postulat Vigotskog o interiorizaciji primenio i potvrdio u etapnom formiranju um nih radnji. sadopunjav ajući u sagledavanju ranog saznajnog razvoja: "Dok nam Pijaže otkriva sliku jednog i ndividualnog sistema ponašanja. Oko 18. Vigotski ističe da se kognitivni razvoj odvija interiorizacijom spoljašnjih. Tabela 17: Šta analiziraju Pijaže i Vigotski u psihičkom razvoju deteta Pijaže GENEZU LOGIKE ODNOS DETETA PREMA STVARIMA. što je najznačajn ije dostignuće u razvoju ljudskog mišljenja. Vigotski definiše uslove za njihov nastanak i razvoj " (Matejić-Đuričić. Na svakom stadijumu ispoljava se na poseban način i u toj formi napušta. prevazilazi pri kraju stadijuma. Meñutim.godine. koji gov ori o privatnim dečjim simbolima u prelaznoj fazi. SOCIJALNIM OKRUŽENJE M ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI OBOGAĆENE AFEKTIVNIM ZNAČENJIMA Ova dva teorijska sistema najviše se razlikuju po pitanju činilaca psihičkog razvoja. što je sažeto p rikazano u tabeli 17. onda akcija prelazi na unutrašnji plan: dete razmišlja pre radnje (interna repr ezentacija). 170 . Vigotski ovu odliku razvoja mišljenja objašnjava pro cesom interiorizacije: dete najpre uči spoljašnje. meseca dete postaje sposobno da pronañe nova sredstva interiorizov anim kombinacijama pa umesto aktivnog isprobavanja koristi elementarne simboličke zamene (motorne simbole) kojima reprezentuje transformacije spoljašnjih objekata. socijalnih simbola. OD EGOCENTRIČNOG KA SOCIJALIZOVANOM MIŠLJENJU U Pijažeovoj teoriji egocentrizam je jedan od osnovnih pojmova. Već pri analizi prvog principa razvoja mišl jenja ponovo su došle do izražaja razlike u gledištima Pijažea i Vigotskog. konkretne akcije a zatim ih inter iorizuje . ikoničkoj (predstavnoj) i simboličkoj reprezentaciji (reči . ova dva teorijska sistema se sagledavaju i kao komplementarni. do osmog mese ca. Za razliku od Pijažea. FIZIČKOJ REALNOSTI KOGNICIJU KOJA "BOJI " SVE OSTALO Vigotski GENEZU POČETNIH SOCIJALNIH ODNOSA ODNOS DETETA SA DRUGIM ČOVEKOM.

sliku 43). Kritike Pijažeovih postavki o egocentrizmu (dečje percepcije) koje daje Donaldson već smo nave li (str. objekti imaju svojstva živih bića). Zaporožec i Minska su potvrdili redosled i vreme razvoja pojedinih oblika mišljenja: opažajno-praktično. Sa ovom linijo m razvoja intelekta saglasni su razvojni psiholozi i ženevske i moskovske škole. Dakle.mis le i svi ostali. istraživačkih radnji neće odmah dovesti do viših nivoa interiorizacije. Krajem senzomotornog perioda spoljašnje radnje se zamenjuju si mboličkim . Det e nije svesno gledišta drugih. u sledećem stadijumu egoc entrizam se javlja kao nerazlikovanje simbola od simbolizovanog a osnovni oblici ispoljavanja su: realizam. 168-169). predmetna delatno st koja protiče u formi spoljašnjih. javlja se logički egocentrizam: kao što ono misli . Egocentrični govor . Meñutim. artificijelizam i prekauzalnost (snovi su u sobi. unutrašnjim intelektualnim procesima prethodi spoljašnja.isprobavanjem u vidu interiorizovanih radnji.dečji monolog. Na početku sta dijuma konkretnih operacija dete ne razlikuje misli. Vigotski ukazuje da je mon olog stvaranje plana. Ako se tako pristupi onda nalaženje pravilnih objašnjenja slede r azvojnim redom: na planu delatnosti. opažajno-predstavno i verbalno mišljenje (v.dete je nesposobno da razlikuje sebe od okoline. Na stupnju formalnih operacija adolescent "konstruiše svet " po svojoj meri uveren da bi on svima odgovarao. OD KONKRETNOG KA APSTRAKTNOM MIŠLJENJU Valon je ovaj princip razvoja sažeto izrazio rečima "od čina do misli". Eksperimentalne provere razvoja kauzalnih odnosa kod dece uka zuju da mišljenje treba izučavati kao proces i ne poistovećivati ga sa dečjom sposobnošću ve rbalnog izražavanja. Prekretnice za preobražavanje eg ocentrične misli u socijalizovanu su stadijumi konkretnih i formalnih operacija ka da je osnovni faktor redukcije egocentrizma sukob mišljenja deteta sa mišljenjem odr aslih (proces socijalizacije). U prilog svome stanovištu Vigotski navodi da se egocentrični govor povećava kada se dete suoči sa težim zadatkom. U s enzomotornom periodu mišljenje je potpuno vezano za neposrednu stvarnost (manipuli sanje objektima). Meñutim. Misao o radnji dolazi na starijem uzrastu. da ima socijalno poreklo i da interioriz acijom prelazi u unutrašnji (individualni) govor. predmet od njegovog opažaja (sve oko njega je "ono" ili "kao ono"). Da vidov ukazuje na uzajamni i povratni uticaj pojedinih oblika mišljenja: pojmovno m išljenje 171 . konstrukcije mentalnih akci ja. Sa uspostavljanjem shema postojanog objekta d olazi do napuštanja egocentrizma na akcionom planu. od opažajnih datosti. pa zato ne oseća potrebu da svoje stanovište objašnjava. Dok Pijaže ovaj oblik smatra prelaznim od individualnog na socijalni. glasan govor koji prati i usmerava dečju igru i aktivnosti uočavaju i Pijaže i Vigotski. imena su vezana za imenovane stvari. sredstvo mišljenja. na planu opažajne datosti pa tek na verbalnom planu. p redmetna delatnost. animizam. Podñakov ističe da kod male dece nije odmah uspostavljen put "od čina do misli" jer se najpre formiraju predstave.

To je razlog što deca ovog uzrasta ne razumeju mogućn ost da jedan predmet može istovremeno pripadati u nekoliko klasa (višestruka klasifi kacija). primer (ne)konzervacije količine. sa kon kretnog na apstraktno mišljenje. nepromenljivosti jedne odreñene di menzije objekta uprkos promena neke druge dimenzije. Ako istovreme no treba da uzme u obzir više svojstava predmeta dete predškolskog uzrasta ne može isp ravno da klasifikuje predmete. OD UPOTREBE SPOLJAŠNJIH SIMBOLA KA UNUTRAŠNJIM SIMBOLIMA Razvoj dečjeg mišljenja teče od upotrebe simboličke motorne radnje i glasnog govora ka u nutrašnjim simbolima (predstavama. sticanju socijalnog iskustva. OD USMERENOSTI NA JEDAN ASPEKT STVARNOSTI KA ISTOVREMENOM ZAHVATANJU VIŠE ASPEKATA U periodu ranog detinjstva dominira usmerenost na jedan aspekt predmeta. Sa pojavom formalnih operacija javlja se sposobnost korišćenja apstraktnih pojmova. To mu onemogućava da uvidi pravu prirodu pojave jer nije sposobno da se u misl ima "decentrira": stavi na drugo stanovište i uporedi sa prvim. melodiju ili tembr . moralnom suñenju i drugim oblastima razvoja.unutrašnjem govoru i verbalnom mišljenju). Vigotski ukazu je na ovu pojavu pri ispitivanju procesa razvoja pojma kod deteta. Istraživanja su vršena i u auditivnoj oblasti. pojave (centracija) i dete misaono ističe samo kriterijum ili dimenziju na koju je usmere no. Pijaže je ovu zakoni tost utvrdio u vizuelnoj oblasti (v. nalazi pojavu centrarcije na samo jedan muzički aspek t: na ritam. I u socijalnom razvoju dolazi do izražaja ovaj aspekt razvoja mišljenja: u promeni kriterijuma na osnovu kojih se bir aju vršnjaci za druženje (od spoljašnjih svojstava do razmišljanja o vrednostima ličnosti) ili u odnosu prema autoritetu (od nespornog potči172 . Nakon 7. interiorizovanom . na istom uzrastu. slika 40).prenesenog i interiorizovanog jezičkog značenja. godine dete postepeno prevladava centraciju jer dostiže fazu rev erzibilnosti koja mu omogućava da se stavi i na drugo stanovište ("decentrira"). Prelazni period. Više istraživača koji su pratili muzički razv oj deteta. Vigotski čitav razvoj verbalnog mišljenja tumači kao postepenu interiorizac iju govora koji pored komunikativne dobija signifikativnu funkciju.se razvija iz nižih oblika ali i usmerava praktične radnje na informacije koje vode uviñanju bitnih odnosa i veza neophodnih za rešenje zadatka. što omogućava razvoj i stabiliz ovanje pojmova u dečjem mišljenju. Princip "od konkretnog ka apstraktnog" prepoznatljiv je u socijalnom razvoju. I Bruner sma tra da je dečji saznajni razvoj olakšan posredstvom konvencionalnog sistema simbola . je doba puberteta. To dovodi do kvalitativnih pro mena kako na planu intelektualnog razvoja tako i funkcionisanju celokupne ličnosti .koji u datom trenutku prevlada. Rev erzibilne operacije čine srž principa konzervacije.

dok se na starijem uzrastu (adolescenciji) raz vija stabilno unutrašnje osećanje pravde i dužnosti. U moralnom razvoju zap ažamo da dete najpre počinje da se ponaša u skladu sa posledicama koje je njegovo ponaša nje izazvalo u spoljašnjoj sredini. voñenja i procene kognitivnih aktiv nosti. OD SPOLJAŠNJE AKTIVNOSTI I MANIPULISANJA PREDMETIMA KA POJMOVIMA I ODNOSIMA MEĐU NJIMA Psihički razvoj se odvija u procesu aktivnosti i zavisi od uslova i prirode te akt ivnosti.voljne kontrole: upravljanja. Meñutim. to su sposobnosti višeg reda koje imaju regulativnu. Razlike se pojavljuju u shvatanjima ove dve škole po pitanjima: faktora razvoja i mogućnosti u brzavanja razvoja obučavanjem (v. 1992) razvija pred stavu o detetu kao "animal educandum-u". Šmit (Schmidt.. zatim predmetna delatnost (druga godina). ono što važi za razvoj ukupnog procesa mišljenja: da se može podsticati. i ako se 173 . igrovna aktivnost (predškolski uzrast).u spontanom razvoju deteta. kontrolnu i posredu juću funkciju. PREKO STEČENIH NAVIKA KA SLOŽENIM INTELEKTUALNIM RADNJAMA Ovu karakteristiku razvoja dečjeg mišljenja Pijaže prikazuje u stadijumima kognitivnog razvoja (od senzomotorne faze do formalnih operacija) a Vigotski i njegovi sled benici kroz razvojne faze mišljenja (od opažajno-praktičnog do pojmovnog. i "ovladavanja" . ako post oji saglasnost da se razvoj odvija u procesu aktivnosti. predst ave. Metakognitivne sposobnosti omogućavaju upoznavanje samog sebe kao sazn ajnog bića. Oba autora ukazuju da razvoj metakognicije pripada kvalitativno višem stupnju razvoja kognicije kada dolazi do "osvešćivanja" . pojmovi). Postoji saglasnost rezultat a kada se pojave prate u sličnim uslovima . govori o interakciji vaspitač-vaspitanik i ističe uzajamni formativni uticaj izmeñu vaspitača i vaspitanika OD PRIRODNIH REFLEKSA. str 124). Ženevska i moskovska škola se slažu da logičke operacije imaju svoje korene u praktičnim. koje se kroz pro ces interiorizacije transformišu u mentalne operacije. Govor postaje osnova za razvoj verbalnog mišljenja.. apstraktnog mišljenja) .o čemu je izneto detaljnije razmatranje u prvom delu ovog poglavlja. materijalnim radnjama. neslaganja nastaju kod tumačenja koji je faktori podstiču i regulišu. I Pijaže i Vigotski u svojim teorijama razvoja govore o metakognitivnim sposobnostim a koje se javljaju na zrelim stupnjevima razvoja mišljenja kada su formirani siste mi pojmova. Meñutim. školsko učenje . Najpre se javlja manipulativna delatnost (prva godina). Bruner je n a poziciji interakcionističkog pristupa: kognitivni razvoj deteta je rezultat meñude jstva bioloških potencijala i socijalnog iskustva.pod čim podrazumevaju akt k ognicije u kome intelektualne operacije postaju predmet intelektualne analize.njavanja do odnosa uzajamnosti i dobrovoljnog sarañivanja). Oblici reprezentacije se usavršavaju i sve više oslobañaju konkretnosti (sheme. poglavlje "Učenje i razvoj".

kontrola pažnje (zadržavanje pažnje na teškom zadatku). boljih modela rešenja). najbržem i najsavršenijem rešenju.to isto važi i za razvoj metakognicije. znanje o tome koji je kognitivni p roces neophodan za rešenje problema (poznavanje zahteva zadatka i veština izbora odg ovarajuće strategije). Kod deteta treba razvija ti proces saznavanja. 174 . fleksibilnost u traganju za rešenjem (odustajanje od neefikasnih u korist novi h. kontro a procesa rešavanja zadatka. stremljenje ka elegantnom rešenju. otklanjanje protivurečnosti. aktiviranje kognitivnih procesa i metoda rešavanja (saznavanj a). kasnije se manje može nadok naditi propušteno . 1977): postavljan je problema i odreñivanje mogućih puteva rešavanja.ništa ne uradi za njegov razvoj u najranijem detinjstvu. Neke funkcij e metakognicije podrobno je ispitao i opisao Flejvel (Flavell. Učenici kod kojih su dobro organizovane funkc ije metakognicije planski i svrhovito rešavaju saznajne zadatke. uporno traganje za uspešnim modelom rešenja. bolje koriste i r azvijaju svoje sposobnosti mišljenja. podsticati razvoj metakognicije (svesti o sopstvenom proce su saznavanja) i metamemorije (svesti o sopstvenom procesu pamćenja). poverenje u mogućnosti vlast itog mišljenja.

rasta tela jednih iz drugih (oblaci su nastali iz dima). 11. 2.psihološka kauzalnost: sve što se dešava prouzrokovao je čovek. animizam . imaju unutrašnje "motore" koji im daju snagu. 5. 6.prirodne pojave i objekte stvara čovek. motivaci oni uzrok .desiće se ono što ja (neko) pomisli (kaže). uzročnost n astajanja . Na osnovu toga tvrdi da postoji razlika u pogledu funkci onisanja dečjeg mišljenja i u pogledu logike (logički egocentrizam) kojom deca dolaze do tih shvatanja. artificijelizam . 8. 175 . finalizam . uzrok je spoljašnje dejstvo (oblake goni vetar). tumače nastale promene. fenomenalizam . Prateći razvoj shvatanja kauzaln ih odnosa Pijaže nalazi sedamnaest oblika ispoljavanja dečjih objašnjenja: 1. 10. participacija . magijska uzročnost ."kamen tone zato što je crn ". 7.predstavlja prvo dečje fizičko objašnjenje u traženju odgovor a "kako" (pedale pokreću bicikl)."reka teče da bi stigla u jezero". moralna uzročnost .odbačen je animizam ali predmeti i dalje imaju neku unutrašnju snagu . 4. reagovanje okoline ."senke u sobi se stvaraju zbog senki napolju". u poreñenju sa mišljenjem odraslih. 9. 3.Pojam uzročnosti Pijaže je ispitivao kako deca shvataju i objašnjavaju prirodne pojave . 12.predmeti su živi.(7-8 godina) odbacuje se d inamizam i okolina.čamac pliva da se ljudi ne udave. mehanička uzročnost . di namička uzročnost .

deca tačno odgovaraju zašto je u spojnim sudovima nivo vode isti. zgušnjavanja . objašnjavanje atomskim sastavom . pa tek onda za ono što je verbalno dato.odsustvo bilo kakvog shvatanja uzročnosti (do 4. Pravilna objašnjenja dete najpre nalazi u predmetnoj delatnosti. .kamen je od zrnaca peska. ali od 5-8 godine odgovori su često netačni i zasnivaju se na čulno-konkretnom obliku eksplikativnog principa. .kako uzrok izaziva posledicu. zatim za pojavno (perceptivno) date situacije i objekte. 14. 15.(9-10 godina) vode ima više jer je podiže zapremina potopljenog tela . prosto rno objašnjenje .stvari ne rastu već nastaju od sitnih delova (sunce od ob laka koji se kotrljaju). Meñu njima su zapažena istraživanj a M. spajanje elemenata . Jovičića (1974) koji je ukazao da je bitan sadržaj mišljenja . Jovičić je utvrdio stupnjeve u razv oju kauzalnosti: . godine ob jašnjenja su sve tačnija i ne oslanjaju se samo na pojavno dato već je shvatanje uzročno -posledičnih veza zasnovano na fizičkim uzrocima i simboličkim komponentama.det e navodi uzrok . sheme kondenzacije. godine).kamen je nabijena zemlja.bez objašnjenja kako deluje (4 i 5 godina). od 8. Mnogi autori su u svojim ispitivanjima proveravali Pijažeove zaključke.šta deca objašnjavaju i koliko je to pojava koja je bliska dečjem iskustvu. 16.shvatanje kauzalnih odnosa . 17. objašnjenje posredstvom logičke dedukcije .(10-11 godina) to je prava uzročnost .13. 176 .

su uzete reči bez smisla jer za njih nije vezano nikakvo iskustvo ispitanika. crna." (Vi gotski. visini (visoke i niske). Ovde će najpre biti prikazani istraživački pristupi i nalazi Vigot skog i Brunera. Načini ispitivanja pojmova kod dece Vigotski za ispitivanje formir anja pojmova kod dece koristi metod dvojne stimulacije. trapeza. lag ili fik. nastojeći da ga pri tome ne poremeti i izmeni. Taj proces eksperimentator pokušava da "iznese napolje". Postupak je pogodan za ispitivanje razvojnih procesa jer se njime stvaraju uslov i pod kojima ispitanik. zelena. Kao stimuluse-objekte uveo je trodimenzionalne figure ( slika 44) koje se razlikuju po obliku (osnova figure u obliku kruga. šestougla). drugi se bliže bave otkrivanjem "strategija" koje dete u t om procesu koristi. cilj posmatranja nije ishod radnji. umesto da se istražuje na datom razvojnom stupnju već oblikovana funkcija . s ev. Istraživanja ukazuju da je razvoj pojmova jedan unutrašnji proces. tokom radnji koje od njega zahteva eksperimentator. Tako posmatranje procesa dolaženja do rešenja predstavlja ekvivalent zavisne varijable. 1996). čini p sihičke procese uključene u tu radnju eksplicitnim. bela).RAZVOJ POJMOVA Proces formiranja pojmova kod dece Kako se razvijaju pojmovi? Kako svet bebe. da bi ga verno opisao i objasnio.onda je zaista izuzetno značajn o znati kad i kako se on formira. već sled radnji koje vode t akvom ishodu. ako sa pojmovima dete doseže suštinu. sa uzrastom postaje pojmovni svet odraslih? Ako pojam pred stavlja simboličku zamenu za bitnu zajedničku karakteristiku svih pojedinačnih slučajeva . gde se uvodi stimulus i prati reakcija . Za nazive. polukruga.. Jedan bro j istraživanja usmeren je da otkriva i opisuje etape kroz koje dete prolazi u proc esu formiranja pojmova.Vigotski uvodi stimuluse-objekte i očekuje da se tokom konstruktivne delatnosti (subjekta) u rešav anju problema neki od njih preobraze u stimuluse-sredstva koji dovode do rešenja. Metod dvojne stimulacije primenjen je i u eksperimentu u kome je p raćeno formiranje pojmova. širini (široke i uske) i boji (žu ta. On smatra da se jedino p raćenjem istorije neke pojave mogu obezbediti informacije o toku njenog razvoja. kao stimulusesredstva. "Otkrili smo da se tim načinom tok om eksperimenta može da vaspostavi i menja proces formiranja najviših oblika ponašanja . Z a razliku od S R metoda. ko jim dominiraju opažaji. Na osnovi svake figure napisan je naziv: mur.. bit saznatog . trougla. crvena. 177 .

Posle svakog ispi tanikovog pokušaja da reši zadatak. eksperimentator proverava tačnost rešenja . Is pitaniku se kaže da se sve figure mogu svrstati u četiri grupe. po njegovoj pretpostavci napisana ista reč. sa nazivima sa donje strane (da se ne mogu videti). Eksper imentator otkriva (okreće) jednu od figura i na njenom dnu se može pročitati naziv.okreće fig uru. U toku izvoñenja eksperi menta pojavio se nepredviñen rezultat . Vigotski je u konačnoj verziji eksperimenta pretvorio stimuluse znake u zavisno promenljive veličine. proučavao problem uopštavanja značenja reči a time i formiranja pojmova.da uopštavanje figura uz pomoć stimulusasredst va ispitanik pretvara u drugi zadatak: da se otkrije značenje tih naziva putem izb ora samih geometrijskih figura. Pred ispitanika se stave sve figure. širini. iako je slična sa njom po jednim 178 . Tako su se stimulusi-sredstva pretvorili u nosio ce odreñenih značenja. bez ikakvog reda. a svaka grupa ima sv oje mesto na tabli sa četiri polja i da figure iste grupe imaju isti naziv.Po prvobitnoj zamisli eksperimenta subjektima je postavljan zadatak da izvrše uopšta vanje figura po grupama odlika (visini. Slika 44: Geometrijske figure korišćene u eksperimentu Eksperiment je izvoñen po standardizovanom postupku. koja nosi ili istovetan naziv kao figura koja je prethodno otkrivena. na isto mesto stavi sve figure na kojima je. obliku i boji) uz očekivanje da besm islene reči na njihovoj osnovi postanu stimulusi-sredstava. Is pitaniku se predlaže da na mesto gde je odložena ta figura.

Pri tom e je utvrñeno da znak (reč) i u procesu uopštavanja posreduje menjajući ulogu u različitim razvojnim etapama. mur: visok i uzak. 1996). Dete u ogledu povezuje figure po njihovoj prostor noj blizini ili nekom drugom slučajnom utisku. neureñeni skup: "hrpu". Vigotski navodi pet osn ovnih vidova. Prvi stu panj (mlañi predškolski uzrast) razvoja pojmova su sinkreti. nebitnim svojstvima. Mišljenje u kompleksima uzi ma u obzir stvarna. a relevantni su visina i širina. pri grupisanju f igura. Na taj način i reč koj a je napisana na figuri dobija značenje jer označava klasu figura sa tačno odreñenim svo jstvima. nedostatak uočenih objektivnih veza zameni preobiljem subjektivnih veza koj e shvata kao veze meñu stvarima. Sličnost ovih oblika je što se objekti u njima spajaju na osnovu neposrednog čulnog iskustva. zbirka (kolekcija) 179 . prolaze u svom razvoju nekoliko stupnjeva. figure koje imaju reč lag imaju dva bitna svojst va: visok i širok. U toj etapi reč za dete n ema suštinsko značenje. Drugi stupanj u razvoju pojmova čine kompleksi. Ovim postupkom nastavlja se rešavanje zadatka koji je u svim fazama eksperimenta isti. uobličavaju se i razvijaju one intelektualne funkcije koje u osobenom spoju čine psihičku osnovu formiranja pojmova" (Vigotski. Kompleksi se javljaju u nekoli ko različitih oblika. što je i osnovna odlika formiranja kompleksa. Meñutim. U toku rešavanja zad ataka vodi se protokol (zapisnik) o tome po kojim svojstvima ispitanik klasifiku je predmete u grupe. Ovim eksperimentom su obuhvaćeni ispitanici različitog uzrasta i njegovi nalazi poslužili su Vigotskom da zaključi da pojmovi. ali ipak "svojevrsnim faktičkim vezama". vrsta kompleksa: asocijativni kompleks koji se zasniva na bilo koj oj asocijativnoj vezi sa bilo kojim svojstvom koje dete zapaža na predmetu koji u eksperimentu predstavlja jezgro budućeg kompleksa. ili je obeležena drugom reči.a različita po drugim svojstvima. sev: nizak i uzak). U njoj dolazi do izražaja sklonost deteta da. Opšta zakonitost koju Vigotski otkriva je "da razvoj procesa k oji kasnije izazivaju formiranje pojmova počinje u najranijem detinjstvu. ova značenja reči će imati kod deteta ako se formira pojam. a zajedno sa njima i značenje reči. (Subjekt dolazi do rešenja ako uvidi da su boja i oblik irelevantna obeležj a. na kraju ogleda. Ista reč stavljena je na one fig ure koje se tiču istog opšteg eksperimentalnog pojma označenog rečju. ali dok se on ne formira ono može razvrstavati figure po drugim. Otuda sinkrete odlikuje "nepovezana povezanost" i značenje reči obuhvata jednu neuobličenu gomilu predmeta. iako liči na prethodnu p o nekim a razlikuje se po drugim svojstvima. ali tek u pubertetu sazrevaju. šta izdvaja kao bitno za pripadnost grupi. svojim rečima objašnjava koje f igure je stavljao u odgovarajuće grupe). (U protokolu se beleži tok rešavanja zadatka i kako subjekt. objektivna svojstva predmeta. U procesu nas tajanja kompleksa bilo koja veza može privući izvestan element u komleks samo ako je stvarno tu. fik: nizak i širok.

Ali pogrešno bi bilo misliti da se pojmovi javljaju tek pošto su komp leksi postigli završetak sa pseudopojmovima. Sp ecijalna analiza pokazuje da ta grupa nije nastala na osnovu apstraktnog obeležja "trougao". pri čemu je središnji trenutak cele te operacije funkcionalna upot reba reči kao sredstva voljnog usmeravanja pažnje. ekstenzije klase).dete upotrebljava iste reči kao odrasli. Subjekt koji je u ogledu otkrio značenje naziva. uopštavajuća apstrakcija: izdvajanja pojedinih bitnih obeležja. već na osnovu stvarnih opažajnih veza ("trougaonosti"). Pseudopojam je označen kao najd ominantniji oblik kompleksnog mišljenja u predškolskom uzrastu. ne vrši proširi vanje formirane klase novim članovima (nema transfera.. Dete vrši grupisanje najčešće pod uticajem verbalnog označavanja odraslih.. ispo ljio pojmovno grupisanje. Upotreba opšti h reči može doći pre nego ovladavanje apstraktnim mišljenjem . difuznih veza tako da se može neograničeno proširivati. drugu i treću po ob liku . U stvaranju pojmova učestvuju sve elementarne intelektualne funkcije u naročitom spoju. njihovog sintetizovanja i simbolizovanja pomoću znaka. on ističe: "To je mos t izgrañen izmeñu konkretnog. Po spoljašnjim odlikam a uopštavanja to je pojam. . tako da su dva susedna elementa u lancu povezana na osnovu različi tih obeležja.. lančani kompleks odlikuje spajanje predmeta preko po jedinih karika.što je osnovna razlika izmeñu kompl eksa i pojmova. reči sa signifikativnom funkcijom. Dete. odreñivanje njihovog mesta u sistemu pojmova. obliku). Postojanje pojma i svest o tom pojmu ne podudaraju se i postoji neslaganje izmeñu sposobnosti da se pojam stvori i sposobnosti da se on definiše. da razni razvojni oblici postoje uporedo. difuzni kompleks nastaje kada dete spaja predmete na osnovu neodreñenih. ali po tipu procesa koji dovode do uopštavnja to je kompl eks.nastaje uzajamnim dopunjavanjem po obeležjima koje dete smatra razlogom povezivanj a predmeta (po boji.. Treći s tupanj u razvoju pojmova kod dece je pravi pojam. Dete može objediniti u istu grupu sve trouglove. veličine. Vigotski naglašava da nema takve hijera rhije. postoji hijerarhija pojm ova po opštosti. ovaj oblik komple ksnog mišljenja smatra karikom koja spaja komplekse i pojmove. Pri formiranju pojmova presudnu ul ogu ima reč. pa i kad se ovlada pravim pojmo vima. Vigotski pored fu nkcionalnog značaja pseudopojmova u sporazumevanju sa odraslima. ume da eksplicira merila razvrstavanja. nezavisno od njihove boje. može da pronañe no ve elemente za datu grupu (ekstenzija klase). Na ovo se nadovezuje uspostavljanje veza meñu pojmo vima. opažajnopredstavnog i apstraktnog mišljenja deteta". 180 . dakle stiže do mišljenja u pojmovima. ne ume ver balno da iskaže pravilo grupisanja (nije apstrahovalo bitno svojstvo). i kada tako dobijena apstraktna sinteza postane osnovni vid mišljenja. On se formira kada se niz apst rahovanih svojstava ponova sintetizuje. na primer: dete spaja prvu i drugu figuru po boji.. Reč može da služi za razne intelektualne operacije . Reč je znak. oznaka za opšte svojstvo na osnovu koga je izvršeno grupisanje .

ikonički i simbolički. Po Brunerovoj teoriji kognitivni razvoj odvija se u inte rakciji organizma i sredine i njegov tok zavisi od karakteristika organizma. svakodnevne i naučne pojmove.U opisanom eksperimentu dvojne stimulacije prikazano je formiranje pojmova gde s e uopštavanje vrši polazeći od konkretne situacije. Bruner je u svojim eksperimentima nastojao da proces sticanja pojmova ek sternalizuje ("iznese napolje") da bi mogao da ga posmatra. Za Brunera pojmovi su u o snovi pravila pomoću * O ovome više videti u "Kulturno-istorijska teorija Vigotskog ".da li su u sredini koja obezbeñuj e sistematsko školovanje. Ikonički stupanj i perceptivna merila grupisanja dominiraju do 7. 181 . ikonička . str. Brunerova očekivanja su slična nalazima Vigotskog: akcione reprezentacija ograničava strukturu grupisanja na zajedničku ulog u uporeñivanih predmeta u nekoj akciji. pojmovno grupisanje. mogućnost uključivanja novih članova u klasu (ekstenzija klase). njeg ov model podrazumeva uzajamno postojanje i preplitanje sva tri načina interakcije i reprezentovanja. Bruner odreñuje kategorije i pojmove kao oblike kognicije pomoću k ojih se čovek prilagoñava sredini. Posebnu pažnju posvećuje izučavanju formiranja pojmova kod dec e školskog uzrasta. god ine."konstruisanja modela realno sti". Vigotski u svom daljem istraživačkom rad u razdvaja spontane. Njega ne zadovoljava samo iskaz subjekta. Od 9-10 godine dete se pridržava jedinstvenog kriterijuma grupisanja predmeta: na osnovu apstrahovanog. i tek simbolička reprezentacija pretpostavlja izdvajanje bitnih obeležja i pravo. Ovo nije univerzalni model jer kognitivni razvoj zavisi od da te kulture i uslova u kojima se deca razvijaju . U njemu se dete postepen o oslobaña dominacije perceptivnog i pomera na funkcionalno grupisanje i grupisanj e po nadreñenosti. godine označen je kao prelazni.interesuje se za strategiju (strukturu odluke. pojam eksplicitno definiše . sa porastom težine zadatka česte su regresije na kompleksivn o grupisanje. Naučni pojmovi se formiraju "uopštavanjem misli". Otuda i za pojmove formirane u opisanom eksperimentu može se reći da su iz kategorije spontanih pojmova. 73. Oblici interakcije i načini reprezentovanja su: akcioni. Prateći proces formiranja pojmova proveravao je u k ojoj meri se različiti sistemi reprezentovanja manifestuju u izboru kriterijuma gr upisanja i u različitim nivoima opštosti klase. on analizira i način na koji subjekt dolazi do odluke kako d a definiše klasu . jasno je odreñen obim klase. izabrani kriteri jski obrazac). već i pravilo koje se može primeniti na nove slučajeve. Period od 7 do 9-10.na perceptivnu sličnost i konkretne veze (komleks). što se mora razlikovati od višeg stupn ja uopštavnja u razvitku apstraktnih pojmova. relevantnog obeležja. refl eksivnom apstrakcijom*. Oni se javljaju navedenim redosledom ali ih Bruner ne označava kao stupnjeve. ne postoji stvarni kriterij za klasifikova nje (sinkret). Pri formiranju pojma ne uče se samo svojstva primera i neprimera po jma. Spontani pojmovi su "uopštavanja stvari". Meñutim. što o dreñuje načine i mogućnosti delovanja i reprezentovanja .

U eksperimentu se koristi kartice sa četiri svojstva (oblik. boja (zelena. Kao primere različitih vrsta pravila on navodi: konjuktivne. crve na. za variranje svih kombinacija vrednosti atributa bila je potrebna 81 kartica (3x3x3x 3) . tri) i okvir (jedna. broj i okvir). Svaka karti ca sadrži sva četiri atributa. Ispitaniku se po kaže jedna kartica bez ukazivanja na šta da obrati pažnju i prati kako on otkriva poja m (ili ono što koristi umesto pojma). Ako se ispitaniku pokaže jedna kartica koja j e pozitivan primer onda je njegov zadatak da nañe bitne atribute pojma birajući jedn u po jednu karticu a eksperimentator mu saopštava da li je izabrao pozitivan ili n egativan primer. Od ispitanika očekuje da izdvoji i da se koristi definišućim svojstvima pozitivnih primera pojma. dva. boje. koristili u eksperimentu (prazne figure su zelene boje. krst). boja.kojih se vrši grupisanje vrednosti svojstva kako bi se odredili pozitivni i negati vni primeri pojma. broj (jedan. Ova svojstva služe kao kriterijum za procenu identiteta i ekvivalentnosti. U eksperimentu su date kartice u kojima se variraj u po tri: oblika. dve i tri linije). di sjunktivne i relacione pojmove. krug. osenčene su crvene a popunjene crne boje) 182 . Slika 45: Kartice koje su Bruner i sar. broja i okvira na karticama (slika 45). svako od njih ima tri vrednosti: oblik (kvadrat. crna). Pri postavljanju eksperimentalnih zahteva Bruner polazi od pretpostavke da je za sticanje pojma važno razlikovanje izmeñu definišućih i kritrijumskih svojstava.

Najmlañi (3 g) kor iste strategiju traganja (pokušavanja). isprobavanje samo jedne hipoteze. donošenje prave odluke šta proveravati . lociranje informacija i korišćenje informacija.dok se ne "reši problem". z bog složenosti i težine retko se koristi. usmeravanje na više atributa. sukcesivn o ispitivanje. izdvajanje bitnih a eliminisanje nebitnih atributa . 7 i 9 godina) razlikuju u strategijama. konzervativno fokusir anje. 5. petogodišnjaci koriste strategiju uzajamnog sparivanja. poigravanje svojstvima fokusa. usmeravanje na jedno svojstvo. Brunerov saradnik Olson je našao da se deca različitog uzrasta (3. 3.Nañene su četiri strategije: 1. Primer za "konzervativno fokusiranje": 183 . 4. 2. što zahteva sposobnost sastavl janja mape informacija. simultano ispitivanje kartic a je najteže jer zahteva procenu svih mogućnosti. sedmogodišnjaci vrše selekciju informacija.

1. Tri crvena krsta.2%). 2. izbor: ostaviti "krst" kao bitan atribut . izbor: eliminisati "broj okvira" kao bitan atribut. Milinković i sar. 3. Vigotski (1996. Ispitivanje pojmova postupkom definisanja Postupak definisanja primenjen je u Bi ne-Simonovoj skali. nepotpune logičke de finicije (7. 87) ukazuje na i straživanja čiji nalazi pokazuju da sa uzrastom opada definisanje pojmova pomoću cilja i funkcije a raste definisanje pomoću logičkih veza (slika 46). opisne definicije (3. 4. Na uzrastu treće god ine još je Vigotski ukazao da je reč kod deteta u funkciji pokazivanja na odreñeni pre dmet. dva okvira Tri crvena kruga. U predškolskom uzrastu autori nalaze nekoliko oblika definisanja. izbor: eliminisati "broj figura" kao bitan atribut. Slika 46: Promene načina definisanje pojmova sa uzrastom 184 . U skali iz 1908. 2. dva okvira Tri crvena krsta. Primenjujući postupa k definisanja Miočinović (1972) na uzrastu drugog razreda osnovne škole (8-9 godina) n alazi: definicije upotrebe (15. str. funkcionalna definicija do k pri kraju predškolskog uzrasta deca daju i opisne definicije. dva okvira Tri zelena krsta. jedan okvir + + + fokus kartica. dva okvira Dva crvena krsta.5%). u petoj godini preovlañuje upotrebna. U NBS (Novoj beog radskoj reviziji Bine-Simonove skala. (1976) nalaze da na prvom uzrastu deca naj više daju definicije upotrebe a na drugom opisne definicije i logičke definicije. izbor: ostaviti "crveno" kao bitan atribut. 3. zadaci definisanja se nalaze u šestoj (definicije upotrebe) i devetoj godini (definicije višeg reda). 1. 5.4%).7%) i logičke definicije (4. Pojam: crveni krstovi. Ove n alaze potvrñuje Ljublinska (1965) koja takoñe u trećoj godini nalazi pokazne ili osten zivne definicije. i zato on ove pojmove shvata kao "verbalni gest pokazivanja" deteta. 4. 1976) subtestovi definicija se nalaze u pe toj i devetoj godini. i 1911.

Postupkom definisanja izdvojeni su sledeći oblici definisanja: pokazna. Dostignuti nivo razvoja p ojmova na početku školovanja Kod dece koja u sedmoj godini polaze u osnovnu školu post oji razvijena sposobnost nalaženja zajedničkog svojstva predmeta i doslednog pridržava nja tog svojstva pri klasifikovanju. logička definicija (osma/devete godina i nadalje). definicija upotrebe (peta godina). Sa polaskom u školu dete je još uvek pod veliki m uticajem percepti185 . ukazuje da je kod deteta formiran pravi pojam koji je s redstvo sve dominantnijeg oblika misaone aktivnosti deteta . ostenzivna definicija (treća godina). njihovu hijerarhijsku organizaciju i one odnose koji iz toga proizilaze (nadreñene. pri analizi nalaza dobijenih postupkom definisanja treba uvažavati činjenicu na koju je ukazao Vigotski a potvrdili su je i drugi istraživači: formiranje pojma ide ispred mogućnosti njegovog odreñivanja verbalnim iskazom. opisna definicija (še sta/sedma godina).oni su dinamičan sistem koji se stalno razvija. . Meñut im. Dete primenjuje reč kao poja m a definiše reč kao kompleks.Deca nauče da odreñuju i opisuju j edan pojam pomoću drugih pojmova. . Takoñe su sposobna da shvate logičke odnose izm eñu klasa.logičkog mišljenja. uporedne. Samo četvrti o blik. podreñene klase). Ukratko: pojmovi ne dobijaju konačnu formu sa usva janjem . I Masen (1984) ističe da se razvoj pojmova kreće u tri sm era: . logičko definisanje.Deca sa uzrastom sve bolje operišu pojmovima.Sadržaj pojmova počinje da odgovara onome što u taj pojam uključuje većina odraslih .

vnih podataka. Po teorijskom okviru autor a razvoj pojmova. njegovo razlikovanje od drugih predmeta. stečenih u pojedinim razredima. Za učenje pojma neophodni su unutrašnji uslovi (dostignuti nivo razvoja mentalnih oper acija) i spoljašnji uslovi (za školsko dete . Ruski psiholozi nalaze da u strukturi znanja. znanja koja nisu perceptivne prirode čine kod učenika I razreda svega 10% . Pojam je istovremeno i mentalni konstrukt pojedinca i društveno prihvatljivo značenje reči. Od dostignutog nivoa zavisi i mogućnost i način korišćenja pojma. prolazi četiri nivoa: konkretni nivo. na nivou klasifikovanja i formalnom ni vou. Pojmovi višeg nivoa. nivo klasifikovanja i formalni nivo. tabelu 18). nivo identiteta.odgovarajući kvalitet nastave). U starijim razredima dete sve više otkriva ne perceptiva svojstva koja čine suštinu stvari i pojava. pamćenje predstave o njemu. oni zauzimaju centralno m esto u razvoju kognitivnih struktura i mišljenja. Da bi na predovalo na viši nivo dete mora da ovlada prethodnim nivoom. 1980). On prihvata shvatanje da su pojmovi osnovni pokretači intelektualnog razvoja deteta. Pojmovi konkretnog nivoa i nivoa identitet a mogu se koristiti za rešavanje jednostavnih problema koji zahtevaju povezivanje perceptivnih podataka.mogu se "uvideti ". sve više postaje sposobno ali i svesno da skrivena i bitna svojstva koja se ne mogu "videti" . Mentalne operacije uključene na ovom nivou su: obraćanje pažnje na pr edmet. kod III 20%. O dostignutom konkretnom nivou zaključuje se na osnovu dečjeg prepozn avanja predmeta. Interesantnu teoriju učenja i razvoja pojmova u školskim uslovima daje Klausmajer (Klausmeier et al. od najranije manifestacije do zrelog razumevanja. kod II 15%. Tabela 18: Nivoi pojmova. mogu se koristiti za razumevanje pravila i principa i za rešavanje problema ( v. Otkrivanje i testiranje principa učenja i razvoja pojm ova vrši u longitudinalnim studijama sa školskom decom. ekstenzija i korišćenje 186 .. i IV 25%.

187 . Uz mentalne operacije prethodnog nivoa (obraćanje pažnje. Na početnom nivou klasivikacije dete uključuje i generalizaciju. pojmovi višeg nivoa imaju veću transfernu vrednost (za razumevanje odnosa. Na ovom nivou dete pojmove može da usvaja induktivnim i deduktivnim putem. razlikovanje i pamćenje) jav lja se nova kognitivna operacija: dete može da prepoznaje odlike pojedinih predmet a kao ekvivalentne. tačno klasifikuje slučajeve kao pozitivne ili negativne primere pojma. može da razlikuje prave primer e i neprimere toga pojma i da verbalno iskaže osnove svoje klasifikacije.različita brzina za različite pojmove kod istog deteta (brži je tempo kod pojmova sa "opažljivim" svoj stvima). znanje imena i definišućih svojstva pojma olakšava sticanj e i korišćenje tog pojma. znanje o članovima multiple klase. pravila. ekspl icitno navoñenje osnova klasifikacije. ali još ne može na eksplicitan način da iskaže osnovu svoje klasifikacije. rešavanje problema). Klausmajer svoj e nalaze sintetizuje kroz sledeće principe: razvoj pojmova je stadijalan i invarij antnog redosleda. u dostizanju pojedinih nivoa javlja se princip heterohronije: . .razlike u brzini prelaska na više nivoe kod dece istog uzrasta.Na nivou identiteta dete je u stanju da prepozna predmet u izmenjenim uslovima. Na višem nivou klasifikacij e javlja se: dosledno razvrstavanje (i prema manje očiglednim svojstvima). Na formalnom nivou dete može da navede ime po jma i da razlikuje i imenuje njegove definišuće odlike. horizontalno klasifikovanje. konzerv acija klasa.

Autori se slažu da se i pojmov i. Tarner (Turner. Autor se zalaže za kombinovanje induktivnih i deduktivnih operacija. Bez znakova i reči nema pojmova.Ovo ukazuje da i nastava u kojoj se stiču naučni pojmovi mora biti individualizovana i usklañena sa razvojnim nivoom učenika. zrelije forme i nastavlja se u odraslom dobu. do rešenja dolazi uviñanjem bitnih odnosa i veza u datoj situaciji i konstruisanjem sredstava rešenja. zadovoljavajući . Pri svemu tome nastavnik daje definiciju pojma u k ojoj su sadržana bitna svojstva i niz primera i neprimera pojma. izvede osnovno pravilo za grupu. Ovo odreñenje je samo pokušaj da se iz brojnih definicija inteligencije izdvoji ono što im je zajedn ičko. Meñutim. stvoriti kod njih nameru i cilj da usvoje pojam jer od toga zavisi usredsreñivanje pažnje na relevantne atri bute pojma. i deteta i vaspitača. dete pojam pre formira i koristi nego što je u stanju da ga definiše. Ali najveći problem je u tome što su bitne odlike najčešće skrivene. Z nanje imena pojma i njegovih definišućih svojstva olakšava učeniku operacije klasifikova nja. posle svake samos talne aktivnosti i odgovora učenika nastavnik daje povratne informacije. da postavlja i testira hipoteze. RAZVOJ INTELIGENCIJE Različita shvatanja o prirodi i strukturi inteligencije Pojam inteligencije Inteligencija je sposobnost snalaženja u novim situacijama ili problem situacijama u kojima za rešenje nije dovoljno staro iskustvo. Učenike motivisati. odlike koje dete koristi u formi ranju pojma i intelektualni stupanj na kome se dete nalazi. Pri usvajanju pojmova nužno je uvek ukazivati n a suštinu.možemo očekivati najpovoljni je ishode. faze kroz koje taj proces prolazi. 1977) prikazuje različite pristupe u odreñivanju pojma inteligen cije i autore grupiše po kriteriju kako definišu pojam inteligencije. U procesu formiranja pojmova velika uloga reči: imena pojma . i ako je nivo motiva cije za učenje pojma. nauči strat egiju izdvajanja (ne)primera. ono je aktivan činilac. Po tome osnovu ona izdvaja četiri shvatanja koja inteligenciju odreñuju kao: 188 . I razvoj pojmova je proces koji počinje u ranom detinjstvu. Istraživanja formiranja pojmova ukazuju da dete ne prima gotove pojmove pasivno. Iz svega napred iznetog može se zaključiti da je razvoj pojmova u stvari razvoj samog mišljenja . Tek ako vaspitač ima na umu sve "unutrašnje" i "spoljašnje" faktore: procese formi ranja pojma. kao i mišljenje. dostiže u adolescencij i više. što stalno mora da ima na umu i rod itelj i nastavnik i pisac udžbenika. nisu "opažlji e". razvijaju po principima: "od konkretnog ka apstraktnom" i "od pojavnog ka suštinskom".

kognitivno-informacionom pristupu (Stankov. proste (čulne. je dan broj autora vidi perspektivu u kombinovanim pristupima: eksperimentalno-kogn itivnom. pitanje stečenosti i uroñenosti inteligencije. dispozicija. Uspeh u rešavanju problem situacije zavisi od dve grupe faktora: opšteg. izrada i usavršavanje mernih instrumenata. (Ryly. Binet . koji su procesi i oblici njenog funkcionisanja. Burt). motorne) i složene (više mentalne) funkcije kao pokazate lji sposobnosti. kao što su: jedna opšta ili više nezavisni h sposobnosti. psihometrijska: merenje inteligencije. razvojni ili biološki pristup. Najveći broj autora savremenih istraživanja inteligencije može se svrstati u psi hometrijski. generalnog faktora inteligencije (g) koji utiče na mentalno funkcionisanje u svim situacijama. Struktura inteligencije O prirodi mentalne organizacije ličnosti i strukturi inteligencije prve su pokušale da daju odgovor faktorske teorije sposobnosti. proučavanje individu alnih razlika i testiranje. uz nove. evaluativnu dim enziju: suñenje (Jensen. 189 . 1904) je. odnos izmeñu pamćenja (znanja) i inteligencije. Još od Bineov og doba otvorene su dileme o inteligenciji. kognitivno-razvojnom. primenjujući postupak faktorske analize. Engleski psiholog Spirman (Spearm an.produkt ili postignuće: testiranja. Baucal. Ivić i saradnici (1976) ukazuju da od početka ovoga veka postoje dve osnovne linije istraživanja inteligencije: eksperimentalna: teori jski pristup koji pokušava da odredi šta je inteligencija. eksperimentalni. Hudson). I savremeni pristupi izučavanju inteligencije još uvek pokušavaju da. Thurstone. intelektualnih procesa (Galton. proces: koji posreduje iz meñu organizma i sredine. kognitivni. 1991. mišljenja. 1998). razreše ove stare di leme. Guilford). prvi dao dvofaktorsku teori ju inteligencije. Wertheimer). verbalna i neverbalna priroda inteligencije. Meñutim. Piaget. svojstvo intelekta koje poseduje pojedinac: koje odreñuje njegov načine men talnog funkcionisanja (Spearman.

Slika 47: Gilfordov model strukture intelekta 190 . Faktorskom analizom otkriva se struktura sposobnosti. pravila). Dobijeni intelektualni profil bio je "upotrebljiviji" za profesionalno usmeravanje i selekciju nego nalaz o "g" faktoru. sadržaje (ponašajni. memorije (kapacitet neposrednog pamćenja. Terston je konstruisao bateriju testova za ispitivan je primarnih sposobnosti. ove specifične f aktore Spirman grupisao u verbalne. konvergentno mišlj enje i evaluacija). W . radne memorije.korelaciona analiza kojom se skorovi raznovrsnih testova sta vljaju u meñusobne odnose i izdvajaju faktori . Tendencija ko ju je započeo Terston kulminira u multidimenzionalnom pristupu strukturi intelekta Gilforda (Guilford. divergentno mišljenje. vidna diskriminacija). Gilford je nastojao da sposobn osti date u modelu empirijski pronañe i faktorskim postupcima dokaže. relacije. transformacije i implikacije).u faktorskim teorijama.sposobnost rezonovanja i li faktor induktivnog zaključivanja (shvatanje odnosa meñu datim podacima i pronalažen je opšteg principa. R (I) . struktura ličnos ti . M . Pri tome je naša o da grupni faktori nisu meñusobno povezani i zaključio da inteligenciju ne možemo ana lizirati kao jednu sposobnost. 1965. bog atstvo rečnika. što daje 150 p osebnih i nezavisnih sposobnosti čoveka (slika 47). N .verbalna fluentnost (sposobnost brzog produkovanja reči. Američki psiholog Terston (Thurstone. zamišljanje ili vizuelizacija odnosa u prostoru). perceptivne i druge. 1979).verba lni faktor (sposobnost razumevanja reči i jezika uopšte.perceptivni fa ktor (brzo i tačno opažanje prisutnih podataka. na osnovu meñusobne povezanosti.spacijalna (prostorna) sposobnost (brzo i precizno pr edstavljanje. V . klase. memorija. lako zadržavanje i meñusobno povezivanje utisaka). P . Kasnije je. FAKTORSKA ANALIZA .specifičnih faktora (s) koji dolaze do izražaja u rešavanju odreñenih problema ili obavl janju odreñenih poslova. numeričke. Dajemo krat ak prikaz tih faktora: S . semantički. simbolički i figuralni) i produkte (jedinice. 1938) je primenio multifaktorsku analizu i i zdvojio sedam primarnih sposobnosti koje su nesvodive na faktor "g". On u svoj model strukture intelekta uvodi tri dimenzije: operacije (kognicija. lako i uspešno operisanje brojevima u računskim operacijama).numerički f aktor (brzo. shvatanje napisanog i verba lno zaključivanje). sistemi. lako pronalaženje reči da se izrazi misao ili reči koje počinju na isto sl ovo).koji su u osnovi različitih psihičkih aktivnosti.faktor pamćenja.

razvija kristalizovana inteligencija koja se i spoljavanje kao visoko organizovana veština rasuñivanja u niz oblasti. a kasnije u vanškolskom angažovanju ličnosti. rezulta t genetskih faktora. Tarner (1977) razlog da najviše pri hvata Pijažeov kognitivno-razvojni pristup koji shvata inteligenciju (invarijantnu funkciju) kao adaptaciju na sredinu pri čemu se stvaraju i/ili kvalitativno menja ju kognitivne (promenljive) strukture i u završnom stadijumu kognitivnog razvoja d ostiže se formalno operaciona inteligencija. za razvojni pristup inteligencija je mehanizam individualnog razvoja. 1971) dao teoriju dva opšta faktora: fluidne (gf) i krist alizovane (gc) inteligencije. Druga dopun a teoriji je da se i gf i gc razvijaju pod uticajem obrazovanja i učenja. U toku sticanja iskustva iz fluidne inteligencije se. pod uticajem motivacije i sredinskih faktora. To je za Dž. brzine i toka razvoja inteligencije.Katel je (Cattell. 1963. a ne samo gf. determinante razvoja i doba dostizanja i ntelektualne zrelosti. Shvatanja o razvoju inteligencije Razvojnu psihologiju inteligencije u ovom veku posebno su privlačili problemi početk a. Osnovna razlika izmeñu ps ihometrijskog pristupa i Pijažeovog učenja je: za statistički pristup inteligencija je samo jedan produkt mentalnog funkcionisanja. k ristalizovana inteligencija je uglavnom zavisna od školovanja dok je fludna inteli gencija pod uticajem individualnog učenja ličnosti u svakodnevnim životnim situacijama i pre školovanja. Nastavljajući K atelov rad Horn (Horn. Fludna inteligencija je opšta sposobnost opažanja odno sa. povezana sa neuralnim razvojem moždane kore i nezavisna je od drugih specifičnih sposobnosti. Meñutim. ali da različite grupe gena utiču na njihov razvoj. 191 . 1991) dolazi do zaključka da je i gc.

42 .90 . Na osnovu brižljivog posmatranja i analiziranja po našanja deteta u spontanim i eksperimentalnim problem situacijama Pijaže je pratio r ane manifestacije inteligencije i njeno preobražavanje u složenije oblike.35 .kad postoji veći stepen novine situacije . teža prepreka koju treba savladati i . meseca. r sa IQ u 18 god. meseca uspeh deteta objašnjav a "senzomotorna živost". udružiti više shema radnji u novo ponašanje.66 . ali i dete u većoj meri ispoljava s enzomotornu inteligenciju.-12. 192 . do 40. meseca faktor "manipulacije simbolima". Statistička istraživanja nisu našla značajnu povezanost izmeñu ponašanja na ranom uzrastu i kasnijih ponašanja. meseca dominira faktor "perzistencije" a po sle 48.kad je veća. prema nañen om IQ.76 10 .-18 . od 8. Četvrta faza ovog perioda. predviñati buduće rezultate (tabela 19). Tabela 19: Koeficijenti korelacije izmeñu mera IQ na raznim uzrastima Uzrasti (u godinama) 2 3 4 6 . što su deca starija to tačnije možemo.Počeci inteligencije Koji oblici dečjeg ponašanja se mogu smatrati ispoljavanjem ove funkcije . 14). ispoljava ova funkcija. . Ne može se govoriti o postojanju i ste sposobnosti na svim uzrastima. Kao kriterije koji služe kao merila početaka intelektualnih činova Pijaže koristi: razlikovanje sredstva od cilja (neku prepreku treba savladati na putu do cilja).36 .70 9 .78 .70 12 . 7 .kad treba.88 . u prve tri godi ne. od 20. ono što je zajedničko u različitim ponavljanjima i primenama jedne radnje" (1990.76 . str.87 .31 . Problem situacija postavlja veće zahteve detetu. svrsishodna koordinacija više shema radnji i nastajanje novog s loženijeg ponašanja koje rešava problem situaciju. pojava intencionalnosti (postojanje namere d a se doñe do cilja).71 8 . u slučajevima: . označava početak a peta faza (12.76 Pijaže u svojoj teoriji govori o počecima razvoja inteligencije u senzomotornom peri odu. do 20. pri tome. uopštavati i diferencirati sa jedne situacije na drugu ili. Intelektualne funkcije koje ispituju testovi najsrodnije su izmeñu susednih uzrasta.37 . Pijaže: "Shemom radnje ćemo nazvati ono u jednoj radnji što se može prenositi.inteligen cije? Na osnovu longitudinalnog proučavanja razvoja inteligencije Nensi Bejli ukaz uje da se ne može sa sigurnošću zaključiti kroz kakve oblike ponašanja se. drugim rečima. m) razvoj senzomotorne inteligencije.61 Uzrasti (poreñenja) r sa IQ u 10 god.

pojmovi). kr itičari ukazuju da je ovim Pijaže dao teoriju stadijima razvoja logičko-matematičkog mišlj enja. problem je što nijedan dosada konstruisani razvojni test nije osetljiv na merenje ovih stadijalnih preobražaja inteligencije.0 12 27. što Bruner u svojim empirijskim istraživanjim a nastoji da dokaže.strukture grupisanja. Bruner je razvio teoriju stadijuma reprezentovanja informacija: akci oni. Pijaže. 1976) Faktor Opšti Verbalni Aritmetički Uzrast (u godinama) 8 10 52. postulira četiri glavna stadiju ma u razvoju inteligencije. Garet i Bert ukazuju da se u pr ocesu diferencijacije iz opštijih. kada se kao posl edica toka razvoja javlja nužnost prelaska u novi stadijum.4 193 . kako i sama ženevska škola ističe. I ove faze su nužne. Teorije stadijuma su pokušaj da se konstantnim redosledom kvalitativno različitih razvojnih faza opiše p reobražaj inteligencije. Redosled stadijuma je konstantan i sekvencijalan. Razvojni psi holozi pokušavaju da izrade takav merni instrument koji bi registrovao te promene.3 3. ikonički i simbolički.1 35. Problem prelaska iz jednog u drugi stadijum Pijaže obj ašnjava dostizanjem celovitih struktura koje obeležavaju stadijume. Sta dijumi su obeleženi uzastopnim strukturama koje ne zamenjuju jedna drugu. Tabela 20: Procentualna zastupljenost opštih i posebnih faktora na različitim uzrast ima (Burt..praktične grupe premeštanja. kao što smo već isticali. U razvojnoj psihologiji inteligencije zapaženo je učenje o procesu diferencijacije kao osnovnom procesu preobražavanja inteligencije. Vigotski u svojoj teoriji opisuje stadijalni razvoj pojmova (s inkreti. 1954. Razvoj kauzaliteta ili razvoj pamćenja.6 7. globalnih sposobnosti tokom uzrasta izdvajaju s ve specifičnije sposobnosti (tabela 20).Razvojne promene Psihometrijski pristup je naišao na teškoće ne samo kod odreñivanja početaka razvoja intel igencije. Pijaže kod stadijuma int eligencije otkriva: (1) na senzomotornom nivou . I ovi stadijumi se javljaju po utvrñenom redosledu i imaju sopstvene zakonitosti funkcionisanja. Osnovni problem je kako prikazati razvoj inteligencije kao jedne te iste funkcije kada o na u pojedinim razvojnim periodima ima različite manifestacije.strukture grupa. već i kod praćenja njenog kontinuiranog preobražavanja sa uzrastom. (4) na nivou formalnih operacija .1 3. konstantne i daju nove razvojne strukture. Meñutim. Meñutim. kompleksi. ima svo je razvojne faze.3 9. već se ukl apaju jedne u druge.8 10. Bert smatra da se to može dovesti u vezu sa promenama koje se dešavaju u korteksu: diferencijacijom i specijalizacijom kortek sa sa uzrastom. (3) na nivou konkretnih operacija .7 13. prema Ivić i dr. (2) na preoperacionom nivou kvalitativne identitete.

Nala zi ovih studija nisu našli opadanje inteligencije sa godinama. kod obdarenih je najbrži i najkasnije do stiže maksimum. sa uzrastom.9 6. odreñen društveni i kulturni okvir u k ome se odvija razvoj i aktivnost pojedinca . Na toj osnovi Bine je odreñivao mentalni uzrast a Štern kasnije dao formulu za izračunavanje količnika inteli gencije (IQ = MU/HU 100). Kod nadprosečnih i intelektualno aktivnih osoba nañen j e porast inteligencije i posle 50. zaključeno je da su u ranijim. transverzalnim studijama. Rezonovanje (R) b. Slika 48: Uzrasne promene primarnih sposobnosti merenih u transverzalnom i longi tudinalnom ispitivanju (T skorovi) a.5 Tempo intelektualnog razvoja U Bine-Simonovu skalu ugrañena je linearnost brzine razvoja. Efe kti pojedinih činilaca se ne mogu direktno meriti već o tome doznajemo posredno. godine. u novi jim longitudinalnim ispitivanjima prethodni nalazi nisu potvrñeni (slika 48). menja motivacija pos tignuća (Smiljanić. sredina .5 5. Intelektualna zrelost Prema ranijim nalazima transverzalnih ispitivanja zaključeno je da se intelektualn a zrelost dostiže izmeñu 16. Tempo razvoja zavisi i od nivoa sposobnosti: kod zaostalih je najsporiji i najranije dostiže završetak. i 25. Nalazi pokazuju da različite primarne sposobnosti imaju ra zličitu brzinu razvoja. godine. da su za daci testova prilagoñeniji mlañim osobama i da se. Meñutim. Verbalna fluentnost (W) Činioci razvoja i individualne razlike I na razvoj intelekta u toku ontogeneze deluju tri činioca: nasleñe . praće njem razvoja inteligencije (zavisne promenljive) kod ispitanika različitog ili 194 . zanemarene razlike meñu generacijama.posebno socijalna sredina. nakon toga brže a u poznoj starosti još ubrzanije opadaju. zatim do 50 godina mere inteligencije spo ro opadaju.Manuelni 2.putem koje se ostvaruje razvoj. 1974. genets ki plan. 1975).biološki.

čiji razvoj u predškolskom uzrastu zavisi od (ne)povolj nog govornog obrasca u porodičnoj sredini. Ivić i saradnici (1976) navode podatke 56 studija koje su pratil e povezanost rezultata na testovima kod parova različitog srodstva. Uporeñivanje rezultata parova bez srodstva ukazuje d a nema pozitivne korelacije. kada rastu odv ojeno ili zajedno (slika 49).povećava se i korelacija koja je kod identičnih blizanaca veoma visoka (oko 0.90). umesto istraživanja ud ela faktora u razvoju inteligencije. Vigotski). kako stepen srodstva raste . pre svega korteksa. Meñutim. s ocijalno-kulturni faktori i aktivnost pojedinca. mnogi psiholozi su mišljenja da je. daleko važnije otkrivati kako deluju nasleñe. kako u toj interakciji faktora u toku ontogeneze nastaju individualne razlike u razvoju. 195 .istovetnog genotipa. koji su odgajani u različitim ili istovetnim uslovima (nezavi sno promenljive). značaj školovanja (Bruner. Slika 49: Grafički prikaz korelacija rezultata na testovima inteligencije parova i spitanika različitog stepena srodstva Mnoge studije koje se bave ispitivanjem delovanja sredine na intelektualni razvo j posebno ističu: značaj govora. kako nije sporno da interakcija faktora čini osno vu razvoja inteligencije. Ovi empirijski nalazi p otvrñuju ulogu nasleña: da razvoj inteligencije zavisi od karakteristika organske os nove.

da čitaju i pišu. 1988) formuliše u sasvim odreñeno teorijsko shvatanje: "Obr azovanje je prvenstveno program razvoja sposobnosti.79 55 . I u studijama kod nas nisu nañeni uticaji polnih razlika na razvoj intelig encije (Ivić i sar.110 80 .ume rena . na prosečnim merama inteligencije nema značajne razlike izmeñu polova (Maccoby & Jaclin. 1977). socija lni (izolacija). I u novijim radovima ruskih psihologa ukazuje se da je detinjstvo do p olaska u školu najvažniji period razvoja jer se u njemu formiraju opšteljudske sposobn osti. autiri .. mogu se objasniti nače lom interiorizacije (Vigotski). Inteligencija i pol . Inteligencija je i primarna sposobnost za učenje u procesu obrazovanja i primarni produkt učenja u procesu obra zovanja". mogu da ovladaju praktičnim repetitivnim poslovima i uz pomoć oko line brinu o sebi. nisu upadljivog po našanja. a kod devojaka verbalne sposobnosti (V). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. kod mladića brže razvijaju p erceptivne (P) i spacijalne sposobnosti (S). (1998): Predgovor knjizi: Psihički razvoj predškolske dece. Nalaze psihologa o uticaju školovanja na intelektu alni razvoj. Snou (Snow. Osobe sa umerenom zaostalošću nauče da se samostalno hrane i odevaju ali ne dos tižu opismenjavanje. 196 .A.blaga . L. obuče se da rade jednostavne poslove.69 40 . posebno porodice i škole. Tabela 19: Klasifikacija ispitanika prema visini umnog količnika Kategorije Vrlo visoka inteligencija Visoka inteligencija Visok prosek Prosečna in teligencija Nizak prosek Granična inteligencija Mentalna zaostalost: .teška .54 25 .89 70 .39 ispod 25 Mentalna zaostalost obuhvata kategorije koje imaju umni količnik niži od 70. Analizom svih dostupnih radova ustanovlj eno je da se u preadolescenciji. Uzroci umne zaostalosti mogu biti: organski (genetski i/ili teratogeni faktori). Beograd.Đače nko & Lavrentjeva. Individualne razlike u intelektualnom razvoju se često p rikazuju klasifikovanjem ispitanika prema količniku inteligencije (tabela 21).129 110 .Nalazi o uticaju socijalne sredine. u oba slučaja te nastale razlike se zadržavaju i u kasnijem periodu. Teška umna zaostalost * Venger. započinju izgradnju operacionog mišljenja ali ostaju na nivou konkretnih oper acija.su bili nezaobilazno pitanje studija koje su ispitivale uticaj polnih razlika na psihički razvoj. psihološki (emocionalne blokade). Venger (1998)* kaže da se razvojni psiholozi sve više okreću tom periodu jer se u toku i ishodima njegovog razvoja "krije tajna" uspeha i neuspeha u školskom dobu . Osobe sa blagom umnom zaostalošću n auče.potpuna IQ 130 i više 120 . Meñutim. uz teškoće.119 90 . 1976). bez posebnog tretmana.

On uvodi "devijacioni umni količnik" (DUQ). Vigotski. kao statistička mera.odnosno na skali normi kako je ona data. su pokušaj da se konstant nim redosledom kvalitativno različitih razvojnih faza opiše razvoj inteligencije. ka o merom inteligencije pojedinca koja pokazuje njegov razvojni stupanj i brzinu i ntelektualnog razvoja. koje smo prethodno prikazali (Pijaže. Veksler je b io jedan od najoštrijih kritičara IQ. posle početnog oduševlj enja sa IQ kao sigurnom individualnom konstantom (nepromenljivom tokom života). uvažavajući teorije stadijuma. izrade merni instrument koji bi utvrñivao na kom je stadijumu intelektualnog razvoja ispitanik i koji je tempo njegovog razvoja. Ovi pokušaji su na liniji realizacije Bineovog principa u novim. standardnih skorova . ireverzibilnom). Štern je pojmu mentalni uzrast dodao pojam hronološki uzrast i dao formulu za dobijanje količnika inteligencije (IQ = MU/HU 100). Bruner). povoljnijim. Ni shvatanje o ne promenljivosti IQ tokom života nije potvrñeno u longitudinalnim studijama. usledila su osporavanja kritičara. Osporeno je da se mental ni uzrast. još pre uvoñenja Bine-Simonove skale. Potp una umna zaostalost zahteva stalnu brigu i nadzor takvih osoba. čime se vraća na prvi . može smatrati razvojnim stupnjem. Ra zvojni psiholozi pokušavaju da. okolnostima kada su stadijumi razvoja jasnije opisani. Meñutim. Bine je uveo drugačiji princip procenjivanja inteligencije: utvrñivanjem razvojnog stupnja (mentalnog uzrasta). socijalni i psihološki faktori (videti tabelu 19). na skali percentila. 197 .Goltonov princip : odreñivanje relativnog položaja pojedinca u grupi istog uzrasta. dokazivao je da je to običan psihometrijski skor . do koleba nja dovode biološki. nauče elementarni go vor i navike kojima zadovoljavaju osnovne potrebe. predložio da se individualne razlike na testu inteligencije odreñuju pomoću normi: klasifikovanjem rezultata za grupu ist og uzrasta i odreñivanjem relativnog položaja pojedinca u grupi. Problemi merenja inteligencije u razvoju Golton je. na kom stepenu razvoja je inteligencija p ojedinca. ovakve osobe. Osobe sa umerenom i teškom umno m zaostalošću ostaju na preoperacionom mišljenju (kompleksivnom. uz specijalno vežbanje. Teorije stadijuma . one ostaju u okv iru senzomotornog nivoa razvoja.ograničava sve oblike učenja. na osnovu njegovog skora.

osobama i vlastitim postupcima .je komplek sna dispozicija. apstraktnoj ideji). Ove psihološke i fiziološke promene su u meñusobnoj vezi. strah. Sentiment se odreñuje 198 . Pored subjektivnog (emocionalnog) doživljaja ove procese odlikuju organske prome ne i emocionalno ponašanje. ova osnovna emocionalna reakcija prati sve naše doživljaje (kognitivne.RAZVOJ EMOCIJA Emocionalni razvoj je jedan od važnih procesa u razvoju ličnosti koji se odvija pod uticajem faktora sazrevanja i socijalnog učenja. Možemo reći da su emocionalne reakcije psihički procesi kojim vrednujemo sa znato. SENTIMENT . navešćemo ko ji se osnovni pojmovi koriste pri opisu emocionalnih reakcija. nekom objektu. Pre analize nalaza razvojnih psihologa o emocionalnom razvoju kod dece. konativne). vrednosti (vrednosnih orijentacija) i interesovanja. OSEĆANJA ili emocije su više izdiferencirani subj ektivni aktuelni doživljaji (radost. izražavamo subjektivni odnos prema dogañajima.je najjedno stavnija emocionalna reakcija izražena kao doživljaj prijatnosti ili neprijatnosti. Ka o dispozicije za ustaljene načine reagovanja emocije čine složenu strukturu ličnosti koj a se naziva temperament. složena emocija. ljutnja). Emocije su sastavni deo svih složenih dinamičkih dispozicij a ličnosti: motiva. žalost. stavova. Emocionalne reakcije prate sve naše doživljaje. trajni afektivni i konativni odnos prema nečemu (d rugoj osobi. pa i složenije emocionalne reakcije. Moguće je razlikovati više tipova emocionalnih reakcija: AFEKTIVNI TON .

koji su i u savremenoj nauci još aktuelni. sentiment ne zahteva r acionalno obrazloženje. On prvi otvara pr obleme odnosa emocionalnog iskustva i telesnih promena pri emocijama. Dominirajuća raspoloženja su psihička stanja karakteristična za odreñene tipove ličnos ti i temperamenta. Jedno o d najstarijih objašnjenja emocija nalazimo kod grčkog filozofa i lekara Hipokrata ko ji daje prvu klasifikaciju temperamenta na četiri osnovna tipa. panični strah).kolerik. njihovoj u zročno-posledičnoj vezi. On temperament . Jungovog modela ličnosti i Hipokratove tipologije (v. F .u staljeno emocionalno reagovanje pojedinca. 199 .fl egmatik i S . K . kakva je uloga ovih činioca na javljanje emocija? Kakve su karakteristike dečjih emocija? Ovo su samo neka od pitanja na koja psiholozi pokušavaju da nañu prave odgovore. RASPOLOŽENJE je prijatno ili neprijatno emocionalno stanje. Afekat često dovodi do "suženja sve sti" što ima za posledicu neobuzdano a ponekad i neuračunljivo ponašanje. dovodi u vezu sa dominacijom. melanholika (crna žuč) i flegmatika (sluz . zavisno od toga da li opasnost još traje ili je prošla). to su: kod kolerika (žuta žuč). uz osavremenjeno objašnjenje da organsku osnovu temperamenta čine nervni sistem i endokrini sistem. o usklañivanju emocionalnog reagovanja sa intelektualnim proc esima . Slika 50: Ajzenkov opis temperamenata* * Na slici 50 slova u manjem krugu označavaju: M . za razliku od stavova.je vrlo i ntenzivno i relativno kratkotrajno emocionalno stanje praćeno izrazitim telesnim p romenama i burnim reakcijama (bes. Od stavova ga razlikuje priroda i što. AFEKAT . sang vinika (krv). Ajezenk je (1965) uspostavio analogiju izmeñu sv ojih nalaza. Složenost sentimenta ilustruju osećanja prema drugima (na pr. sliku 50).sangvinik. Značaj an doprinos objašnjenju prirode emocija nalazimo kod Aristotela.flegma). Psihološke teorije razvoja emocija Jesu li emocije uroñene ili se uče? Ako je i razvoj emocija pod uticajem sazrevanja i učenja. Na njih su davani različiti odgovori u istoriji psihološke misli. preovlañu jućim uticajem jedne od četiri vrste telesnih tečnosti. Ova tipologija i danas se koristi.kako objektom tako i centralnim afektivnim odnosom izmeñu ličnosti i tog objekta. sentiment ljubavi majke prema detetu izaziva strah ili ljutnju u slučaju ugroženosti deteta. koje duže traje i malog je intenzi teta.melanholik.

Mek Dugal (1908.. na primer: sentiment ljubavi izaziva nežnost (u prisustvu voljenog bića). oni su psihički izraz instinktivne energije koja mora da se redukuje. strah (ako je ono u opasnosti). Princip zadovoljs tva se koristi inervacijom autonomnog sistema.. Afekat postaje alternativa akciji koja izaziva zadovoljstvo. napetost/opuštenost i uz buñenost/ smirenost.) i izvedene . Emocije deli na primarne (radost. . radost (kada se vraća). Meñutim. on daje trodimenzionaln u teoriju emocija . U kasnijoj verziji psihoanalitičke teorije emocija je : iskustvo autonomnih ekscitacija koje izaziva nesvesna ideja. 1932) zastupa gledište da objekat koji izaziva instinkt uve k izaziva i emociju. Meñutim. dok princip realnosti usmerava redukciju ka motornom sistemu. ljutnju (kada je ugrože no). žalost. Predstavnici instinktivističke teorije emocija su Mek Dugal i F rojd.osećanja sadrže: prijatnost/neprijatnost. V unt prikazuje emocionalni doživljaj kao kompleksan proces.Kod introspekcionista (druga polovina XIX veka) Tičener je smatrao da se emocional ni doživljaj može svesti na afektivne elemente prijatnosti i neprijatnosti. kada akcija 200 . Frojd smatra da emocije za čoveka imaju veliki značaj. U prvobitnoj koncepciji psihoanalitičke teor ije ističe da "afektivni naboj" nose dva instinkta: ljubavi i mržnje. tugu (ako je izgubljeno). i sam postupak psihoanalize j e zasnovan na emocionalnom transferu. a smanjenje tenzije se doživ ljava kao emocija ili afekt. Sentimenti uključuju nekoliko emocija. i javlja se kada akcija n ije moguća. Sentimenti su primer trajnih i organizovanih emocionalnih te ndencija koje su grupisane oko nekog objekta. kao kanalom rasterećenja instinktiv ne tenzije." kompleksna osećanja". zahvalnost (ako mu dobro čini ).

koji su nastali kao rezultat kroskulturalne studije razvoja emocija. 1932) smatraju da i novoroñenče doživl java duboka osećanja (strah. Ove nalaze . Skiner) emocije prikazuju kao reagovan je na spoljašnje draži. K. S. 1932) je. da isti stimulus istovremeno ekscitira svest i nervni centar koji ko ntroliše telesne promene (efektore). ona izvire iz ega kada on opazi neku opasnost. Pri tome on detaljno opisuje be zuslovne draži koje ih izazivaju i manifestacije ovih reakcija. gnev. Neki od oblika ponašanja obuhvaćenih emocijom su uslovljeni a ne ki su posledica evolucionih i razvojnih promena. Ona je ustanovila da postoji odreñeni redosled u e mocionalnom razvoju koji se odvija pod uticajem sazrevanja i sredine. Prema Šeringtonu (1906) kada stimulus deluje prvo nastaje u tom prilazu postoje tri teorijske mogućnosti: psihički deo emocije a njegov neuralni korelat ekscitira telesne promene (posebno efektora). dopunila ovu teor iju nalazima da su emocionalne reakcije kod novoroñenčeta još neizdiferencirane. proveravajući Šermanove tvrdnje. U psihoanalitičkoj teoriji poseb no mesto zauzima pojam anksioznosti koja nije odraz nekog instinkta. ljubav. koje se javlja bilo da dete reaguje na poz itivne ili negativne stimuluse. mržnju). Prikazao je i kako se uslovljavanjem stiču nove emocionalne reakcije. Bihevioristi (Votson. Fiziološke teorije emocija Fiziološke teorije pokušavaju da objasne kako nastaju emocije. osujećena ljubav ili bespomoćan strah. Bridžes (Bridges. sliku 54). 201 . Kumulirana anksioznost takoñe mora da se reduk uje i postaje pokretač mehanizama odbrane ličnosti ili dinamički centar neuroze. Po ovoj teoriji kod novoroñenčeta emocije još nisu izdiferencirane. daje genetičku teoriju emocija.uopšte nije moguća onda se emocija doživljava sa posebnim varijacijama neprijatnosti: kao nemoćan bes. javljaju se samo pozitivne i negativne emocionalne reakc ije. gnev i ljubav uroñene. da stimulus deluje prvo na centar koji kontro liše telesne promene (efektore) a doživljaj tih promena je emocija. a naročito kada preti opasnost raspada ugroženog ega i/ili sistema odnosa sa realnošću. a sve ostale se stiču učenjem. Dečji p siholozi psihoanalitičke orijentacije (Isaacs. Američki psiholog Šerman (1928) na kon serije izvedenih eksperimenata. ali ovo gledište nije izvedeno iz empirijskih nalaza. Votson je prvi eksperimentalno ispitivao emocije kod novoroñenčeta i zaključio da su tri emocionalne reakcije: strah. prihvataj u i savremeni razvojni psiholozi (v. i brižljive analize magnetoskopske reprodukcij e podataka. Kod n ovoroñenčeta se može uočiti samo jedno opšte neizdiferencirano emocionalno stanje koje Bri džes naziva opštim uzbuñenjem (excitement).

to iz aziva prekid puta (3) što dovodi do nastanka talamičnih procesa koji deluju (put 4) na autonomni nervni sistem (uglavnom simpatičkom inervacijom) i endokrini sistem ( v. Džems-Langeova teorija. Meñutim. iako nije dokazano da su fiziološke promene bit emocije. 202 . Kada iz talamusa stigne povratna informacija u korteks (put 5) nastaje komp letna emocija.Pre prvih fizioloških teorija opšteprihvaćeno. centar emotivnog života (v. Složaj ovih funkcija dovodi do fizioloških promena koje karakterišu emoc ije. Kenon-Bardova teorija. je bilo saglasno prvoj mog ućnosti. Kako nastaju emocije po ovoj teoriji? Kenon i Bard ističu da je diencefalon. sliku 55). Rana verzija njihove teorije nosi naziv talamična teorija. posebno talamus a ne korteks. Meñutim. laičko gledište. kada stigne alarmantan stimulus on pokreće orijentacionu reakciju. nezavisno jedan od drugog. Ovi autori veruju da putevi (1) i (2) dovode do nastanka percepcije. Ali to se dešava samo pri normalnim percepcijama k oje informišu o uobičajenim pojavama. odnosno da one nisu samo rezultat (posledica) tog doživljaja telesnih promena. P rva fiziološka teorija emocija. Američki psiholog Džems (1984) i danski lekar i psiholog Lange ( 1985). tada put (3) funkcioniše i sprečava talamične proces e. oslanja se na eksperimentalne nalaze neurofiziologi je tridesetih godina XX veka. prihvaćena je ideja da su telesne promene važne za doživljaj emocija. Smatrano je da su telesne promene organski izraz emocionalnog iskustva. Slika 51: Prikaz Džems-Langeove teorije Brojne provere tačnosti ove teorije usmerile su istraživače na izučavanje fizioloških proc esa pri emocijama. postavljaju teoriju da opažena pojava direktno i zaziva telesne reakcije a emocija je naš doživljaj tih telesnih promena (videti slik u 51). sliku 52). Druga fiziološka teo rija. Preko puta (3) korteks inhibitorno deluje na talamus. izaziva veliku pažnju jer pola zi od treće mogućnosti.

a ne kočenje . EEG zapisi pokazuju da pri emocijama nastaje aktiva cija korteksa. krvnog pritiska. Meñutim. limbičkog dela velikog mozga koji reguliše rad visceralnih organa. Goleman (Goleman. u emocij ama. centru limbičkog sistema. centra racionalnog uma (v. 1997) smatra da otkrića o uzajamnom dejstvu moždanih struktura. preko hipotalamusa inervišu vis ceralne organe a povratne informacije o izmenjenom stanju visceruma preko talamu sa ponovo dospevaju u limbički mozak. Najnovija neurofiziološka istraživanja sve više potkrepljuju teoriju da postoji "emocionalni mozak". a manju hipokampusu. 1993) ključnu ulogu pridaje amigdali. koji stvara i koristi neokorteks.Pošto su noviji nalazi ukazivali na aktiviranje centara u hipotalamusu (koji pri n astanku emocija menjaju ritam disanja.što se ne uklapa u prethodnu teoriju. rada srca.limbički mozak "snimanje" unutrašnjih procesa ostvaruje jednostavnijim nervnim mehanizmima nego što je jezik k omunikacije sa spoljašnošću (opažaji. Limbički mozak informacije iz visceruma interp retira jezikom emocija. već četrdesetih godina. U poreñenju sa mladim korteksom . temperature t ela. govor). 203 . 1955) koristi neurofiziološke nalaze Papeca o angažovanju. k oje utiču na nicanje i tok emocionalne reakcije.koji on povezuje sa delovanjem amigdale i meñusobnim dejstvom amigdal e i neokorteksa. Slika 52: Prikaz Kenon-Bardove teorije Meklin (MacLean. dozvoljavaju da govorimo o emocio nalnom umu . Procesi imaj u kružni tok: započinju u limbičkom mozgu (hipokampusu). pojmovi. sliku 53).) to se napušta naziv talamična teorija a primarna uloga daje hipotalamusu . Meklinova integracija ovih nalaza u objašnjenje emocija dobij a naziv: teorija "visceralnog mozga". ali neurolog Ledu (LeDoux. Položaj ovog sistema omogućava da se mnoge spoljašnje informacije vezuju za unutrašnju visceralnu reakciju. i dr. Lindsli (1950) t o objašnjava funkcijom retikularne formacije: nicanje emocije bi bilo regulisano u zlaznim aktivirajućim retikularnim sistemom a njen dalji tok se odvija po Kenon-Ba rdovoj shemi.

signal se šalje amigdali da bi se aktivirali emoc ionalni centri. Uče stalost ovakvih "ispada". Veći deo poruke prosleñuje se do vizuelnog (auditivnog. Ono drugačije reaguje kada pokazuje da je gladno. razvoju emocionalne inteligencije. . uključujući i racionalni mozak. zavisi od sa dejstva prefrontalnog korteksa (njegovog levog režnja) i limbičkog sistema.) korteksa gde se analizira i tumači njeno značenje i priprema odgo vor. plakanju. Tok razvoja i faktori razvoja emocija Da li novoroñenče doživljava emocije? Novoroñenče reaguje na spoljašnje uticaje i na zbivanj a u svom organizmu. U ispoljenim aktiv nostima (senzomotronim. omogućavajući neposrednu. To znači da amigdala (psihološki...) su i začeci emocionalnog reagovanja. ali manje preciznu. brzom transmisijom. . koji savremenom čoveku više odmažu nego što pomažu. emotivni stražar) m ože da pokrene emocionalni odgovor pre nego što racionalni mozak u potpunosti regist ruje šta se dogaña. kad ima grčeve ili kolike.nego ako je sito i naspavano. ako je odgovor emocionalan. emocionalnu rea kciju ("prekognitivnu emociju"). Slika 54: Diferencijacija emocija u prve dve godine (prema K Bridžes) 204 .) signal putuje od receptora d o talamusa gde se prevodi na jezik mozga.. 1998) Leduovi nalazi ukazuju da vizuelni (auditivni. .. kad mu je hladno . Manji deo signala koji je primio talamus ide direktno do amigdal e.. To sadejstvo uz pomoć refl eksije daje sporiji put emocija ali je njegovo razvijanje put ka "emocionalnoj p ismenosti".Slika 53: Prikaz uloge amigdale u emocionalnom procesu (prema Golemanu. Tada ona upravlja većim delom mozga. ističe Goleman.. i noviji neurološki nalazi potvrñuju Lurijinu pretpostavku da je ovaj deo neokorteksa odgovo ran za samokontrolu i smirivanje emocionalnih reakcija.

osetljivosti (razdr ažljivosti). 1977) na osnovu kojih su ispitana deca klasifikovana na: (a) spokojne (75%) . iz prijatnosti se i zdvajaju oduševljenje i naklonost prema odraslima . Oko polovine druge godine dete može reagova ti ljubomorom a dvadeset prvog meseca u stanju je da ispolji radost. Nešto kasnije. (ne)pravilnosti hranjenja i spavanja. Razvoj emoc ija povezan je sa ukupnim razvojem deteta. postojanosti pažnje. gañenje i strah. Iz te sposobnosti za uzbuñivanjem nakon tri mesec a se izdvajaju dve osnovne emocionalne reakcije: prijatnost (zadovoljstvo) i nep rijatnost (uznemirenost). Nakon roñenja kod deteta se može uočiti samo jedno opšte neizdiferencirano emocionalno s tanje koje Bridžes naziva opštim uzbuñenjem. od devetog meseca.koja se oko trinaestog meseca diferencira i na naklonost prema deci. Do šestog meseca iz neprijatnosti se diferenciraju tri e mocije: gnev. ponos i krivica. Emocije se razvijaju pod uticajem sazrevanja i učenja i razvojni psiholo zi danas više istražuju uzajamno dejstvo oba faktora. u spremnosti prilagoñavanja na nove uslove. uporedo sa dal jim razvojem samosvesti i pojma o sebi diferenciraju se ljubomora. stid. to su bodra deca 205 . koje se javlja bilo da dete reaguje na po zitivne ili negativne stimuluse. svog fizičkog Ja. Već u prvim danima života u ponašanju dece primećuj u se očigledne razlike. Tako je početno razlikovanje sebe. nego što tragaju za odgovorom ko ji od njih značajnije utiče. različita svojstva nervnog i endokrinog sistema. Različite organske osnove. dovode i do razlika u ispoljavanju temperamenta kod dece o dmah nakon roñenja. Ona je ustanovila da se em ocije razvijaju po principu diferencijacije i istovetnosti razvojnog redosleda. Masen i saradnici (1984) navode empirijske nalaze (Thomas & Ch ess.U kroskulturalnoj studiji K. Istraživanja koja potvrñuju ulogu sazrevanja najčešće su bila pr menjena kod dece u prvom detinjstvu. Bridžes je posmatrala veliki broj dece i utvrdila red osled javljanja emocija u prve dve godine (slika 54). od okoline uslov da se pojavi oduševljenje i naklonost. One se ispoljavaju u nivou aktivnosti.

bolje razume sebe i druge. Karakteristike dečjih emocija 206 . i vaspitači će bolje razumeti i usmeravati ponašanje dece ako poznaju za konitosti psihofizičkog razvoja na pojedinim uzrastima. sa poteškoćama. ako su neurednog ritma sna i hranjenja. Roditel ji koji pohvalama reaguju na odreñeno ponašanje ili postignuće daju detetu emocionalni podsticaj da se u tom smeru razvija. krivice ili samopoštovanja.sa pravilnim ritmom hranjenja i spavanja. utiče da se stvaraju afektivne osobin e ličnosti koje pomažu detetu da izgradi realniju sliku o sebi. ali se i one dalje razvijaju učenj em . To utiče da procesi ekscitacije (razdraženja) i i nhibicije (kočenja) postaju sve uravnoteženiji. govore bihevioristi. Pojavu nepotpune kontrole emocija u ranom detinjstvu neuropsiholozi dovode u vez u sa dostignutom funkcionalnom zrelošću korteksa: sa razvojem čeonog dela korteksa pov ećava se uticaj viših struktura korteksa na subkortikalne centre (levog režnja prefron talnog korteksa na limbički sistem). Oni smatraju da su samo primarne emocije uroñene. Votso n je izveo prve eksperimente stvaranja emocije straha kod dece uslovljavanjem. I nalazi da se emocije razvijaju istim redosledom u različit im socijalnim sredinama ukazuju na njihovu zavisnost od procesa sazrevanja (K. čije hvaljenje/kuñenje izaziva os ećanja ponosa/stida. Meñutim. Povećani uticaj neokorteksa dovodi do jačanja autonomnih voljnih pon ašanja i bolje kontrole emocija. što potvrñu ju primeri identičnog emocionalnog reagovanja deteta i majke na iste objekte i sit uacije. naglašenije od ostalih psiholoških škola. Longitudinalnim praćenjem iste dece istraživači su utvrdili posto janost temperamenta: i u sedmoj godini deca druge grupe. Gudinaf je (1932) na devojčici koja j e od roñenja bila slepa i gluva ustanovila isti redosled javljanja i izražavanja pri marnih emocija. imala su više emocionalnih problema nego druge dve grupe. Decu treba od ranog detinjstva učiti da energiju e mocija usmeravaju na socijalizovan način (kroz igru i druge korisne aktivnosti). O učenju emocija. povišene uzbudljivosti. E mocije se uče identifikacijom (poistovećivanjem) i podražavanjem (imitacijom). Emocije dece su najčešće vezane za konkretne sit uacije i zbivanja pa se preko malih "dela" deteta. kao kod normalne dece. Razvojni psiholozi ukazuju da je za emocionalni razvoj deteta bitno da ono o d ranog uzrasta doživljava da je okruženo ljubavlju i brigom svojih najbližih. (b) decu sa poteškoćama (10 %). Ovo potvrñuje ulogu sazrevanja. U emocionalnom razvoju predškolske dece uči se i kontrola vlastitih emocija i prepoznavanje emocija drugih. na predškolskom uzrastu dominantniji s u prvi procesi.koje njihovo nastajanje povezuje sa različitim objektima i situacijama. (v) usporene ( 15%). t ime se smanjuju emocionalni ispadi i/ili potreba za kočenjem i potiskivanjem emoci ja. prilagodljiva. relativno neaktivnu decu. sporu u prilagoñavanju novinama ali kad ih upoznaj u postaju aktivnija. B ridžes). pošto je ovde isključen faktor učenja.

Meñutim.Opravdano je govoriti o karakteristikama dečjih emocija jer se one bitno razlikuju od emocija kod odraslih. Kako se smenjuje stimulacija. što dovodi do osujećenja (frustracije). o d važnosti cilja. do k reakcije visceralnog sistema nisu registrovane. dok je tuga emocija niske tenzije i a ktiviteta. emocionalne reakcije su uočl jive po spoljašnjim manifestacijama: ekspresiji i pokretima tela. One se javljaju kod dece svih kultura i održavaju tokom čitavog života ali se način njihovog javljanja i ispoljavanja menja pod uticajem učenja. radost i tuga. bez emocionalne kontrole. učestalisti i dužini trajanja emocija). Ljutnja se javlja kada neka prepreka (fizička ili socijalna) sp rečava aktivnost ili postizanje nekog cilja. intenzitetu. Ljutnja može biti praćena direktnom ili pomere nom agresijom. Do promena u emocionalnom izražavanju kod dece. Sve ove odlike i neposredno dečje reagovanje. strah. posebno onih oblika izražavanja emocija koje odrasli ne odobravaju. sa uvećavanjem kognitivne obrade informacija. pokreti celog tela. intenzitetu. pri intenzivnim dečjim emocional nim reakcijama nije izmerena ni pojava psihogalvanskog refleksa. neuropsiholozi objašnjavaju činjenicom da na ovom uzrastu potkorni centri. Dečje emocije su intenzivne i kratko traju. Gnev i radost sadrže težnju ka cilju. učestalisti i dužini trajanja.spoljašnje pokrete. koje se bitno razlikuje od načina emocionalnog reagovanja od raslih. pri kraju predškolskog uzrasta i na početku školovanja. izražavanja. izražava nja. Sa uzrastom fizič207 . postupno počinju da s e smanjuju razlike izmeñu opisanog dečjeg/ odraslog emocionalnog reagovanja (u načinu javljanja. menja se i pozitivno/ne gativno emocionalno reagovanje. Prve tri najčešće povećavaju tenziju i podstiču na aktivnost. Te promene se ogledaju u porastu emociona lne kontrole. Utvrñeno je da deca reaguju neposredn o na sve promene: stimulacije iz organizma i okoline. Nalazi pok azuju da emocionalne reakcije zahvataju snažno angažovanje mišića .ot uda dominacija procesa ekscitacije (razdraženja) nad procesima inhibicije (kočenja). Te razlike su uočljive u načinu njihovog javljanja. nisu još pod kontrolom neokorteksa . k oji se angažuju pri emocionalnim reakcijama. b ežanja od opasnosti. dolazi pod uticajem kako procesa socijalizacije deteta tako i z bog razvoja čeonog dela korteksa . Najranije manife stacije su plač i globalne senzomotorne aktivnosti. dok je strah emocija izbegavanja. Vrste emocija Primarne emocije Emocije koje se prve diferenciraju su osnovne ili primarne emocije: gnev. fiziološke reakcije se pomeraju prema visceralnim organima. na koje se emocionalno reaguj e.povećanjem njegove funkcionalne zrelosti povećava s e uticaj viših struktura korteksa centre (levog režnja prefrontalnog korteksa) na su bkortikalne strukture (limbički sistem). trajanja osujećenja i nivoa tenzije emocija gneva se javlja u rasp onu: od blage ljutnje do stanja besa.

okusimo ili dodirnemo. javnog nastupa). čak i kad posmatrač nezna kakva to op asnost preti. (Laka pobeda u igri izaziva umerenu radost. nivoa nakupljene tenzije u toku motivisane aktivnosti i trenutka u kome se se cilj postiže a tenzija smanjuj e. Slika 55: Fiziološka osnova emocija i motiva 208 . Razrešenje problema treme zahteva upravo o brnuto ponašanje: pojačavanje učenja i uvežbavanje odgovora. gañenje je povezano sa snažnom tende ncijom izbegavanja. karakterišu je n eprijatno čulno i motorno stanje: telesne senzacije koje nastaju usled muke. psihološki asp ekti treme (opažanje predstojeće situacije kao "opasne" i "ugrožavajuće". pomirišemo. Kod dece se tuga razv ija kasnije od ostalih primarnih emocija zbog složenosti situacionog sklopa u kojo j se ova emocija javlja. Psiholo zi ukazuju da postoje fiziološki efekti treme (povišen stepen tenzije). strah od ispita. koje za hteva "ugrožavajuća" situacija. I ova emocij a se može javiti u širokom rasponu: od manjeg straha do afekta užasa (doživljaj nesreće sa strašnim posledicama uz osećanje da se na nju ne može uticati). zbog nepovoljnih posledic a koje ove reakcije izazivaju dete uči da kontroliše ispoljavanje ove emocije. što uvećava strepn ju) i komponente treme koje se ispoljavaju u ponašanju (izbegavanju aktivnosti učenj a. bledilo.ke agresivne reakcije opadaju a verbalne rastu. Gañenje ili odvratnost je primarna emocija koju izazivaj u različiti objekti kad ih vidimo. drhtavica. dostignuta nakon preokreta u poslednjem trenutku. tende ncije ka povraćanju i drugim gastričkim reakcijama. Opažanje straha kod dru gih često izaziva paniku ("emocionalnu zarazu"). Inte nzitet radosti zavisi od vrednosti dostignutog cilja. Strah koji ispoljava majka prenosi se i na dete koje to opaža. izaziva ushićenje). U škols koj situaciji javlja se trema: strah od javnog nastupa. I ova emocija se može javljati u rasponu od umerenog intenziteta do najsnažn ijeg očajanja zbog gubitka. izbegavanje ispita. skrivanje ili agresija). dok neizvesna pobeda. Tuga nastaje nakon gubi tka nečega čemu smo težili ili objekta koji smo voleli i cenili. jer smanjuju kontrolu nad situ acijom. bekstvo. znojenje. St rah prate intenzivne promene u organizmu i ponašanju (promene u radu vitalnih orga na. Strah izazivaju neočekivane promene. tuga zahteva shvatanje gubitka i posledica do kojih on dovodi. repertoara ponašanja. a uvećava ga neizvesnost (sumnja) da se opasnost može izbeći ili savladati. Radost se javlja nakon postizanja željenog cilja. Strah se javlja u situaciji (stvarnoj ili anticipiranoj) koja preti integritetu organ izma (ličnosti). meñutim.

obrnuto. Osećanje ponosa javlja se uz doživljaj relativno visoke vrednosti svoj e ličnosti ili svoje uloge. Ove emocionalne reakcije mogu da se kod det eta jave tek kad 209 . Njihov razvoj je povezan sa procesom socijalizacije i interiorizacijom standarda vrednovanja. stavove. osećanje srama javlja se uz svest o sopstvenim nedostacima ili nedoličnim postupcima. krivice i kajanja. vrednosti ili pojedine crte ličnosti. Osećanje uspeha prati subjektivnu samoocenu da je rezultat povoljan. nepovoljan ishod izaziva osećanje neuspeha. U o vu grupu spadaju emocije koje se odnose na samoocenu: osećanja uspeh i neuspeha. mogu vezivati za interesovanja. srama. obe ove emocije su povezane sa sopstvenim nivoom aspiracije i motivom postignuća. kao sastavne komponente. One se često.Složene emocije Sa uzrastom dolazi do stabilnijeg povezivanja emocija sa drugim psihičkim procesim a: kognitivnim i konativnim. p onosa. to je razlog što se zadovoljstvo zbog uspeha i nezadovoljstvo zbog neuspeha razvrstavaju u intelektu alne emocije.

ljubomora. da su to jedine komponente one bi dovele do reakcije izbegavanja objekta mržnje. divljenje. 1973) Ljubav je sentiment koji sadrži osećanje naklonosti. izaziva osećanje divljenja. sažaljenje. neuspeh osobe. koja nam je simpatična. 210 . sa kojom se naše Ja u velikoj meri identifikuje. to su kompleksne dispozicije . Slika 56: Prikaz emocionalnih odnosa prema drugima (prema: Kreč i Kračfild. a procenjena je kao superiornija od nas.se formira psihičko Ja (treća godina). Psihoanalitičari je t umače kao oblik samokažnjavanja koji se javlja zbog nesvesnih. Mržnja je sen timent u čijoj su strukturi osećanja nenaklonosti. zavist . Uspeh osobe prema kojoj gajimo naklonost. Sledeća njena odlika je relativna trajnost. jer mrzi mo samo psihološki blisku osobu (koja je u našem životnom prostoru). potisnutih doživljaja k oji nisu bili usaglašeni sa superegom. strahopoštovanje. Kod dece se nak lonost za odrasle (majku) javlja u prvoj godini. nežnosti i privrženosti prema osobi koja nas privlači. E mocije koje se odnose na druge ljude su: ljubav. Intenzitet ove emoc ije. prati je "griža savesti". Meñutim. izaziva osećanje sažaljenja (v.sentimenti: trajni afekt ivni i konativni odnosi prema poznanicima (slika 56). uvećava svest o nemoći da se rñavi postupci isprave. Kreč i Kračfild daju "mapu" emocionalnih odno sa prema drugim ljudima. prezir. Činje nice ukazuju da je to emocija koja u sebi sadrži i težnju za pristupanjem objektu mržn je sa destruktivnim namerama. Osećanje krivice javlja se kod osobe koja doživljava d a se ogrešila o moralne norme ponašanja. najpre se koriste spoljašnji socijalni standard i za vrednovanje ponašanja a kasnije se samoocena vrši na osnovu interiorizovanih st andarda o ispravnom/ pogrešnom. vezane za ranija iskustva. mržnja. sliku 56). Kajanje je neprijatna emocija koja se javlj a kad se sećamo našeg ponašanja zbog koga nam je "nemirna savest". a procen jena kao inferiornija od nas. a za drugu decu početkom druge go dine. averzije i odvratnosti.

teskoba. Isti autori ukazu ju da superiornija osoba. ako je nepravedno stečen. Zavist je negativna emocija koja se kod ličnosti javlja u situaciji kada opaža da njoj psihološki bliska osoba po seduje ili ostvaruje nešto za čime i sama žudi. a i nferiornija prezir i omalovažavanje. izaziva osećanje zlobe. ako s e radi o osobi koja ima centralno mesto u njenom životnom prostoru. Od emocija vez anih za procenjivanje izdvajamo estetska osećanja. estetskog procenjivanja i este tskog ukusa postavljaju se u predškolskom periodu. osećanje potištenosti. Intenzitet zavisti uvećavaju činioci koji smanjuju njene šanse: ako je u pitanju redak objekt. Sistem podsticaja treba obezbediti u kritičnim p eriodima detetovog razvoja: temelji preferencija. kada se obično pažnja roditelja premešta na novoroñenče. skrivene reakcije su nesvesne. da od voljene osobe dolazi prezir i odbojnost. Elektra kompleks). enureza). Kod dece se javlja polovinom druge godine. sredina i obrazovanje mogu značajno da ubrzaju proces razvoja estetskog procenjivanja. Ljubomorno dete reag uje otvoreno (fizička ili verbalna agresija) ili prikriveno (regresija. srama. Sa uzrastom se postepeno ostvaruje sp oj kognitivnog i afektivnog. Nalazi ukazuju da je estetski ukus vaspitljiv i da se standardi lepog i ružnog menjaju. Frojd je opisao ljubomoru na o dnos izmeñu majke i oca (Edipov kopleks. individualni estetski doživljaj često zavisi i od trenutnog psihofizičkog stanja. Ljubomora se manifestu je kao gnev. Jedna od situacija koja izaziva ljubomoru je novoroñena beba (brat ili sestra). strahovi. U psihologiji muzike ispitivano je afektivno reagovanje dece preko sledećih reaktivnih potencijala: sposobnosti estetskog proce njivanja. slična po mnogim drugim osobinama ali se od nas razlikuje po nekim kr itičnim negativnim osobinama i uz to "opasno" ugrožava naše ciljeve. Masen i saradnici (1984) savetuju roditeljima da u periodu dolaska prinove n e zanemaruju stariju decu. mržnja. Produžena ljubomora je jedan od simptoma emocionalne nezrelos ti. Nalazi pokazuju da je uočavanje estetskog z načenja muzike najviši vid muzikalnosti. meñutim. I roditeljima i nastavnicima se sugeriše da izbegavaju situacije koje su pogodan okvir za pojavu ljubomore. Pedagoške implikacije saznanja o emocionalnom razvoju 211 . Ljubomora je sentiment koji se javlja kao rea kcija na realnu ili zamišljenu opasnost da će voljeni objekt biti izgubljen jer se p ojavio rival kome je upućena naklonost voljene osobe. koja je objekt nenaklonosti.Kreč i Kračfild smatraju da se najintenzivnije mrzi osoba koja je sličnih sposobnosti kao što su naše. mucanje. preferencija i muzičkog ukusa. Estetskom emocijom je obuhvaćen k ompleks emocionalnih doživljaja lepog koje izaziva objekt ili situacija koju posma tramo ili smo posmatrali. uočeno je da se na uzrastu 8-11 godine značajno uvećava sposobnost estetskog procenjivanja.

1995) za emocionalnu inteligenciju radije koristi termin "prilag odljivost ega": samoodreñivanje. de ca u početnim razredima uče o samosvesti. samomotivacija .emocionalna samokontrola. upravljanje emocijama . zbog valjanog razloga i na pravi način . umeće održavanja meñusobnih od nosa. u pravo vreme. kontrola impulsa. Tokom predškolskog uzrasta mora se uvažavati emocionalni "raspored" ra zvoja (tempo sazrevanja neokorteksa i stepen njegove interakcije sa potkornim ce ntrima). emocionalna sam oregulacija). a to su: samosvest . n aljutiti se na pravu osobu. u dobroj meri. On svoju studiju počinje citirajući Aristotela: "Svako se može razljutiti . empatija . korist i se postupak "signalno svetlo": 212 . Aristotelov izazov se nalazi u usklañivanju emocio nalnog života sa intelektualnim. U školama. Za razvijanje samokontrole. umesto da se dešava obrnuta pojava. koje primenjuju program emocionalnog razvoja.prepoznavanje emocija kod drugih. svest o osećanju skromnosti javlja se u petoj godini (pre toga se deca "hvališu"). u pravoj meri. Goleman definiše emocionalnu inteligenciju oslanjajući se na Gardnerovu (Gardner. problem nije u emocionalnosti već u tome kako emoci je uključiti u rešavanje problema i dostizanje vrednosti.to je lako. J. To je preduslov da se razviju komponente emocionalne inteligencije.Goleman (1998) smatra da dolazi vreme kada će škole učiti decu "emocionalnoj pismenost i".prepoznavanje emocije u trenutku kada se i spoljava. od četvrtog razreda da budu empatična i kontrolišu svoje nagone. Blok (Block. na učenje pokreće intrinsička. Goleman ukazuje da programi koji podstiču emocionalno učenje mogu da počnu.sposobnost savladavanja i upravljanje emocijam a. ako su dobro osmišljeni. kod neuspešnih je unutrašnja motivacija uključena samo pri aktivnostima koje nisu školsko učenje. prijateljstvu (druženju). 1990). 19 93) kategoriju personalne inteligencije. donošenju odluka. odnosno na područja koja izdvaja Salovej (Salovey. upravljanje emocijama koje vode ne kom cilju. već u drugoj godini (empatija.to nije lako". Ali. Goleman kaže da je osnovna razlika izmeñu uspešnih i neuspešnih učenika u tome što p rve. Emocionalne lekcije treba davati po spiralnom sistemu: na način koji odgo vara dostignutom dečjem razvoju. Na primer. obuzdavanje impulsivnog reagovanja i ljutnje. Polazak u osnovnu školu je značajan trenutak dečjeg prilagoñavanja uz pomoć razvijajuće emoc ionalne inteligencije. unutrašnja motivacija (doživljaj prijat nosti pri aktivnostima i rezultatima učenja). osećanje sopstvene vrednosti i so cijalna inteligencija. veština razumevanja tuñih emocija.

213 . od najveće važnosti. Iznesi svoj problem i reci kako se osećaš. 6. Razmisli o mogućim rešenjima. Uz to moraju da uvide i uvaže činjenicu da su kognitivna. 4. Zeleno Način na koji se veštine formiraju i atmosfera u kojoj se stiče emocionalna pismenost . Stani.su ključne. To znači da za realizaciju programa razvoja emocional ne inteligencije vaspitači moraju biti posebno edukovani.Crveno Žuto 1. afektivna i konativna svojstva učenika i preduslovi i produkti uspešnog školskog učenja. 2. SOCIJALNI RAZVOJ Kognitivni. 3. Una pred razmišljaj o posledicama. Kreni i pokušaj da ostvariš najbolji plan. 5. socijalni i emocionalni razvoj su glavni aspekti razvoja na ranom uz rastu i javljaju se kao jedinstveni i meñusobno zavisni procesi. smiri se i razmisli pre nego što odreaguješ. Postigni pozitivan rezultat.

Ejsvor t (Ainsworth. 1969) smatra da je kod sve dece od roñenja prisutna primarna potreb a za afektivnim vezivanjem. "indiferentni" . Ozbiljnije narušavanje procesa emocionalnog vezivanja stvara probleme čije se posledice osećaju i u narednim periodima socijalnog razvoja deteta. 2. toplinom i ljubavlju brinu o deci. 7. novoroñenče ima utemeljena ponašanja: gukanje. privijanje . Rezultati ukazuju da to nije negativno uticalo na ukupan razvoj i da su deca koja su boravila u jaslama. osmehivanje . Ob jekti privrženosti su i majke i očevi podjednako ako sa pažnjom. osmeh. a očevi kontaktu uz fizičku aktivnost s detetom (igri).nisu reag ovali. 4. obratili pažnju na odvajanje (15-20%). Sistematski su posmatrane reakcije deteta u neočekivanim situa cijama. "preosetljivi" . Masen i saradnici navode eksperimentalne na laze o socijalnom i emocionalnom razvoju dece koja borave u predškolskim ustanovam a. 3. Majke su sklone emocionalnom kontaktu (negovanju). 6. nepoznati izlazi Maj ka izlazi Nepoznati se vraća Majka se vraća. 1.koji snažno reaguju i grčevito se privijaju uz majku pri povratku ili je ljutito odgurnu (10%). 1978). Epizode Majka i dete ulaze u sobu Majci i detetu prid ružuje se nepoznati Majka izlazi iz sobe Majka se vraća u sobu. 214 . Ispitiv anja pokazuju da je za razvoj privrženosti najvažnija sposobnost majke (odraslog) da se neposredno odazove na signale deteta: pogled. Tabela 22: Epizode Ejsvortovog ogleda R.umerene reakcije na neočekivane situacije (70-75%). nepoznati odlazi Prisutni u prostoriji Majka i dete Majka. Za ocenu afektivne vezanosti korišćena je metoda M. razvila i snažnu privrženost prema roditeljima.kojima pridobija one koji se o njemu brinu i koji mu uzvraćaju nežnošću i milovanjem. Kao ključne epizode javljaju se treća (dete je sa neznancem) i peta (dete je samo).Bolbi (Bowlby. pet dana u nedelji u toku 26 meseci. Kao pokazatelj dečje privrženosti uzimaju se reakcije deteta posle odlaska m ajke i ponašanje posle njenog vraćanja. dete i nepoznati Dete i nepoznati Majka i dete Samo dete Det e i nepoznati Majka i dete "pouzdano privrženi Na osnovu rezultata posmatranja deca su podeljena u tri grupe: " . Eksperimenat se sastoji iz sedam epizoda koje traju po tri minuta (tabela 22). Ovi nalazi su bili od značaja za prilike u SAD gde je dominantno porodično vaspitanje i gde vlada uverenje da je grupno vaspitanje u pr edškolskim ustanovama štetno. 5. plač ili vokalizaciju. b.

Najraniji znaci empatije kod dece nañeni su u drugoj godini. pažljivi. Pojava privrženosti u prvoj godini života čini osnovu socijalizacije. dakle. učenjem. Osnovna svojstva za to razlikovanje je što se ljudi sami kreću i ispoljavaj u osećanja. osnovne tendencije toga razvoja su: od spoljašnjih svojstava osobe do razm išljanja o vrednostima ličnosti i uzrocima njenog ponašanja. Sticanje socijalnog iskustva Kakve predstave imaju deca o socijalnim odnosima i ljudima iz svoje okoline? Kak o se ta shvatanja menjaju sa uzrastom? Sticanje socijalnog iskustva povezano je sa kognitivnim razvojem.Razlike u ponašanju se tumače ne samo prethodnom istorijom razvoja dece. tumačenjem osećanja drugih.mam u boli!") . Deca razlikuju ljude od fizičke okoline. Otuda je razvoj sposobnosti uživljavanja bitan uslov socijalnog i ukupnog razvoja ličnosti deteta. Poimanje odnosa sa drugima i tuñe tačke gledanja stiče se u komunikaciji. od nepovezanog i ne doslednog ka strukturiranom i svrhovitom mišljenju. može podsticati. Deca koja ne umeju da se postave na gledište drugih imaju problema u komunikaciji.kako bi roditelji postali prihvatljivi modeli za dete. Empati ja se vaspitanjem.što vodi individualnim razlikama kako u fiziološkim tako i psihičkim svojstvima d ece. Empatija. Empatija ili uživljavanje je stavljanje u poziciju druge osobe i zahvaljujući tome r azumevanje osećanja i potreba druge osobe. sadrži: emocionalno. Masen smatra da i razvoj socijalnog mišljenja ima svoje s tadije. od konkretnog ka apstraktnom mišljenju. već i uroñenim razlikama u karakteristikama organske osnove (dispozicijama za temperamen t) . time što će roditelji biti bl agonakloni. Autori se z alažu za olakšavanje procesa identifikacije roditelj dete. Nalazi ukazuju da sis tematska obuka i u drugim socijalnim veštinama pomaže uspešnijem uspostavljanju meñuodno sa. sa valjanim povratnim informacijama detetu ("Ne udaraj . uzrast). Trogodišnje dete odgovara da tvrdnja "devojčica je ogorčena" ima smisla a "v rata su ogorčena" . od jednog svojstva do šireg poimanja svih povoda.nema smisla. kao i mogućnosti predviñanja šta će drugi uradi ti u pojedinim situacijama. kognitivno i kon ativno uživljavanje. Ve ruje se da sličnost osoba ili položaja pomaže u saživljavanju (isti pol. od jednosmerno g ka elastičnom mišljenju. Razvoj komunikacije 215 . od uprošćenog do kompleksnog shvatanja povoda.

njenu domi naciju označava pojavljivanje velikog broja dečjih pitanja. U prvoj go dini dominira afektivna komunikacija. one su informativni deo delatnosti: počinje "konverzacija radnjama". i 5. Dakle. Radnje počinju da do bijaju smisao koji im pridaju odrasli. igre) sa odraslima. pogleda. Dete čak ispoljava inicijativu u traženju kontakta. izvode dete iz "fiziološke introverzije". nogu.je primarna potreba za afek tivnim vezivanjem. ili normi meñusobnog ponašanja u procesu komuniciranja. mimike. Za uspešno obavljanje komunikacije važna je razvijenost i usvojen ost nekih veština. Uspešna ko munikacija ima povoljno dejstvo na fizički i psihički razvoj odojčeta (brže se formira k ategorija objekta kod dece koja su uspostavila stabilnu emocionalnu vezu). Komunikacija je interakcij a putem znakova: neverbalnih (izraza lica. ova komunikacija ima posr edujuću ulogu i ima intelektualna a ne samo emocionalna značenja. Gestovna komu nikacija . miluje. Afektivna komunikacija . iskazanom na adekvatan način (da mu se odrasli obraća. koji motivi pokreću aktera komunikacije. . već i ni z drugih pojava kao što su: odnos prema partneru u komunikaciji. procenjuje. od 6. Dete formira umenje dvosmerne komunikacije: primaoca i pošiljaoca poruke. Dete je veoma radoznalo i tu svoju želju za znanjem 216 . Komunikacija se takoñe razvija i menja i ima razne oblike.simbol ičkog sistema za koji one i stečene predmetne radnje čine osnovu. privlačenje i udaljavanje predmeta. ona se ispoljava kao potreba za ljub avlju. pokreti ruku. pokreti. uzima ga. primarnu socijalnost deteta. vokalizacija). pantomime. h ranjenja. pogled.. gestova) i verbalnih. oblačenja. tela. kojim se sredstvima ostvaruje komunikacija i kakav je sadržaj poruk a koje se prenose. os oba . godini saznajna komunikacija... i 7. u 4 . U tome je osnovna razlika afektivne i simboličke kom unikacije. Razvojni psiholozi to označavaju kao uroñenu. koje potrebe komunikacije zadovoljava.) .ispoljava se kao potreba za saradnjom u zajedničkoj aktivnosti (nege.pokreće dečja potreba za sa znavanjem ali i potreba za uvažavanjem od odraslih i njihovom pohvalom.Komunikacija i interakcija su nužan uslov dečjeg razvoja. Komunikacij a deteta sa socijalnom sredinom je nužan uslov normalnog razvoja.-3. kupanja. O ni izražavaju emocionalna stanja. godine gestovna komunikacija. Saznajnu komunikaciju . socijalna komunikacija. potom kako se on opaža. ukazuju na ono što dete "saopštava" ali su istovremeno i sredstvo kojima det e reguliše i sopstveno ponašanje.. dete nakon roñenja pored fizioloških potreba ima i potrebe za emo cionalnim odnosom i kontaktom sa odraslima. U toku afektivne i gestovne komunikacije počinje razvoj govora . gestovi. Razvojem govora počinj e razlikovanje znaka od označenog. Ali i sama komun ikacija se razvija i menja. od 2. Znakovi kojima dete komunicira su ekspr esivno-mimička sredstva (osmeh. Komunika cija je složena delatnost koja obuhvata ne samo razmenu poruka izmeñu učesnika.

Dete po staje svesno da odrasli može imati različite funkcije i da su neka specifična ponašanja vezana upravo za te funkcije. da dâ nužne podatke. nego i da čuje. dužnosti i obaveza. Ličnosni motivi u samoj ko munikaciji dobijaju svoje konačno zadovoljenje. one su mu prijatne. specifičnost situacije. zahvaljujući ukupnom razvoju. Otuda ruski autori govore o komunika tivnoj zrelosti za polazak u školu. To faktički znači da dete sa ovakvom komunikacijom shvata uslovnost si tuacije i da se ponaša na nov način. I za nju je karakteristična velika dečja radoznalost ali se ovoga puta pitanja dece odnose n a socijalne pojave. cenjenjem. Ta promena odnosa prema odraslom omogućava detetu da se usredsredi na zadatak. a ne samo predmetnog sadržaja zadatka. Dolazi do znatno dubljeg i diferenciranijeg opažanja i procenjivanja odraslih ljudi. Menja se. već da uzme u obzir šir e okolnosti. kao učenik. daje takve odgovore koji će izazivati novo pitanje deteta. 1986). kojoj dete postavlja pitanja. Dete traži odgovor i sluša objašnj enja ako su ona u skladu sa njegovom radoznalošću. znači. Odrasli se sada pojavljuje pred detet om u svojstvu "erudite sposobnog da razreši sve nedoumice deteta.se javlja pri kraju predškolskog uzrasta. Dominantan motiv kod ovoga oblika komunikacije je usmerenje deteta na partnera. ono 217 . već i da vidi. na svet ljudi i njihovih odnosa. 1986). tj. postaje svesno tih odnos a.može zadovoljiti u komunikaciji sa odraslim. Kod ovog oblika komunikacije izražena je potreba deteta za uvaža vanjem. 1980). prema kojima postoje i jake e mocionalne veze) sada dete. d a ga prihvati i da ne reaguje na zbivanja u okolini. Važno mu je da postigne sa odraslima "zajedništvo pogleda i ocena" (Lisina. Orijentacija na partnera u komuni kaciji omogućava praćenje onoga što se izlaže. Dete je usredsreñeno na ono što ga interesuje a ne na odraslog koji mu tu pojavu objašnjava. Dok se ranije radilo o tome da det e aktivno učestvuje u komunikaciji (najčešće sa poznatima. Kako detetu odgovarati? Razvojni psiholozi kažu da je najbolje da odrasla osoba. Prekori ga. Ta se zrelost ispoljava u odnosu "prema odrasl om kao učitelju. sa druge strane" (Smi rnova. a program odraslog je uspešan ako se uklapa u dečji program (Vigotski). odnos prema odraslom. tj. dete je u stanju da uči po programu koji samo odreñuje. Pohvale g a vesele. bez tog preduslova dete ne može realizovati svoju želju za saznav anjem. ono može da sledi instrukcije odraslih . sa jedne strane. Kod deteta sa ovim oblikom komunikacije snažno je izražena potreba za uzajamnim razumevanjem i empatijom. Dalje. adekvatnije reagovanje na pohvale i prekore odraslih. socijalne uloge i odnose. ne samo da sluša. naravno. pa usled toga i prihvatanje zad ataka i cilja učenja. Socijalna komunikacija . i kao posledica toga. objašnjava. ljute ali ono prihvata da usk ladi svoju aktivnost sa primedbama odraslih. i sopstvenom položaju učenika. da obezbedi neophodne informacije" (Lisina. dete je u stanju da se ne ponaša impulsivno i reaguje na neposrednu situaciju. Usled toga dete je u stanju da se usreds redi na odraslog i na sama objašnjenja odraslog: ono je u stanju ne samo da gleda. De te kao da prvi put otkriva odraslog u većem broju svojstava i funkcija. prava.

Izmeñu osme i jedanaeste godine drugovi se pomažu. dele iste interese. Dete se orijentiše ne samo na neposredne odnose sa odraslima. ima odlučujuću ulogu i za grañenje odnosa sa drugima i za predstave o drugima. Njegovo je ponašanje uslovljeno ukupnim kontekstom i podreñeno je cilju (voljno-kontekstna komunikacija). Do sedme godine dominiraju spoljašnje odlike. a ta shvaćenost (ili svest o . sa kojim deli slatkiše. razlikuje pojedine (vaspitne) post upke od opšteg stava vaspitača prema sebi.uvažava funkciju i ulogu učitelja i svoju ulogu učenika. ja-koncepta. Izmeñu 12-14 godine u opisu je prisutno shvatanje ra znolikosti. zaljubljenosti. Dečje predstave o drugima Razvoj samosvesti.) omogućava pojavu voljnosti funkcija i ponašanja. Ponašanja se intelektualizuju.. U predpubertetu opisivanje sebe pre lazi sa spoljašnjih svojstava na psihološka: osećanja i misli. . iz istog je razreda. Analogno opisu sebe deca vide odlike drugih.. Posle osme godine javljaju se ubeñenja... veze lako nasta ju i lako se prekidaju. ne samo na trenutnu situaci ju.kako nas drugi opisuju. Posle dvanaeste godin e drug je onaj koji nas razume. Kako deca shvataju motive ponašanja drugih? Da li na ponašanje utiču postojane crte ličnosti i/ili nastala situacija? Petogodišnjaci najveći značaj pridaju situaciji. već i na svesno prihvaćene zadatke. pravila. Meñutim. (ne)postojanosti ovih ili onih svojstava ličnosti. Počinju da vrše socijalna poreñenja i otkrivaju razlike i sličnosti. norme. 218 . druženje je u funkciji rešavanja psiholoških problema: usamljenosti. češće viña . Do sedme godine opisu ju druge po fizičkom izgledu i ponašanju. vred novanja odnosa prema drugima. a uslov za prijateljstvo je uzajamno poverenje. i zmeñu 612 godina deca počinju da shvataju da okolina sudi po njihovom ponašanju. Nalazi ukazuju da sve do p uberteta nije dovoljno formirano razumevanje psihološke strukture ličnosti. odnosno spo ljašnja tačka gledanja . Drugovi i druženje Izmeñu pete godine i puberteta predstave o druženju i kriterijumi izbora druga prola ze nekoliko faza: Od pete do sedme godine drug je onaj sa kojim se dete igra. Adolescent već izdvaja po stojana psihološka svojstva ličnosti u celini i opisuje razmišljanja o sebi u sadašnjost i i budućnosti. sa kojim se dele skrivene misli ali koji ume da ču va tajnu. koji blizu stanuje. Shvatajući uslovnost situacija dete u samoocenu unosi povratne informacije. postaju shvaće na. potišteno sti.

U eksperimentu je od dece traženo da odgovore da li dečak treba da posluša majku i raspremi sobu pre nego što poñe d a se igra sa drugovima koji ga zovu (Mussen et al. godine javlja se kompleksnije razmišljanje. Žena sa razvijenim polnim identitetom može biti nežn a majka. Empatija i samokontrola su posta le značajne crte ličnosti. čime počinju da niču odnosi uzajamnosti .0 godine. da ga ne odreñuju spoljna obeležja (o delo) ili vrsta posla kojim se neko bavi. U 11-12 godini nivo rasuñivanja je još složeniji: autoritet je opravdano ko ristiti u cilju saradnje i samo saglasno sa onima koji se potčinjavaju. znanja i ako to zah teva situacija. U trenutku završavanja osnovne škole dete uviña da je postalo član socij alne grupe i identifikuje sebe sa svojim polom. U 9.6 do 3. Zatim dolazi stadijum potčinjavanja autoritetu. Na uzrastu od 4 godin e deca ne razlikuju nareñenja kao instrukcije koje dolaze spolja. Ono još ne shvata da je pol postojan.. U jednoj ličnosti ne moraju se muške i ženske osobine. fizička snaga). Ok o 8. Takoñe muškarac može biti nezavisna ličn ost koja je blage naravi.Odnos prema autoritetu Nalazi ukazuju da deca mlañeg uzrasta uglavnom nisu svesna uloge autoriteta. supruga a baviti se "muškom" profesijom. jer odnose shvataju kao saradnju. U ispitivanju su deci pokazivane gole muške i ženske lutke. 1984). godini deca smatraju da potčinjavanje autoritetu sleduje dobrovoljno. meñusobno isključivati. Razvoj polnog identiteta Polni identitet se najranije javlja na uzrastu od 1. Na starijem uzrastu javlja se kompleksn ije razmišljanje o autoritetu i dobrovoljnom sarañivanju. Osoba koja koristi autoritet zaslužuje poslušnost deteta ukoliko mu pomaže i pomagaće ubuduće. kako su klasifikovane u d anoj kulturi. ograničeno poimanje polnih razlika od stra ne deteta. Počev od 5-6 godine deca smatraju da ličnost koja se služi autoritetom ima nesporno pravo (nadmoćnost po položaju. Dakle. Mala deca su smatrala da ženska figura postaje dečak kad je obuku u muško odelo 219 . Saveti starijih i njihove sopstvene želje se podudaraju. aut oritet prihvataju uz uslov da ta osoba poseduje sposobnosti. Polni identitet Polni identitet najpre označava poimanje i prihvatanje svoje polne pripadnosti i u loge. Osoba koja koristi autoritet snosi odgovornost za uspeh. ali uz znan je o polnoj pripadnosti ostaje nejasno.

U eksper imentalnom ispitivanju. To potvrñuju empirijski nalazi. 7-11 godina. Formiraju se stavovi o polnim stereotipijama: muškarac treba da bude krupniji. u izboru zanimanja zapaža se da su prvaci kateg oričniji u zadržavanju stereotipnih uloga. obratno. Smiljanić. pametniji.3 g) igračke su klasifikovane prema stereotipima odraslih na muške i žen ske i neutralne. Pravo poimanje polnih razlika započinje sa 5-6 godina. Meñutim. Na mlañem školskom uzrastu. pri izboru neutralnih predmeta. Usvajanje polne uloge Diferencijacija ponašanja polova zapaža se takoñe vrlo rano. U ispitivanju dece mlañeg u zrasta (1. Zapaženo je da deca veoma rano znaju o socij alnim očekivanjima u odnosu na odreñeni pol. O prikladnom polnom ponašanju deca uče imitacijom modela. tiše. U ispitivanju psiholoških polnih karakteristika jedan broj osoba oba pola ispoljav a androgena svojstva: spaja u sebi i muške i ženske psihološke osobine. Autori različitih teorijskih usmerenja različito objašnjavaju formiranje polnih stereo tipija. instrumentalnim uslovljavanjem i opservacionim učenje m. Bihevioristi smatraju da o ne nastaju socijalnim učenjem. Ko gnitivisti rano učenje polnih uloga povezuju sa promenama u kognitivnoj sferi.6 . sušt nsko shvatanje muških i ženskih crta dolazi tek kasnije. sa 4-5 godina razlikuju tipične poslove muškaraca i žena. Da 220 . Ispitivanja su vršena instrumentom koji sadrži skale za vrednovanje maskulinih i femininih osobina . a dečaci policajaca ili pilota. U porodici i predškolskoj ustanovi potkrepljuju se ponašanja odgovarajućeg pola. nego četvrtaci. poslušnije. posebno dečaci. saosećajnije. bučniji. Nalazi ukazuju da deca već biraju "svoje" igračke. da muška figura postaje devojčica kad joj obuku haljinu. vaspitanije. nezavi sniji. Predstavnici psihoanalize smatraju da se polne stereotipije usvajaju ide ntifikacijom sa roditeljem istog pola (u 4-5 godini). Shvatanje muških i ženskih polnih uloga kod nas je istraživala V. Sa tri godine deca već biraju "prigodne" igre i igračke. Porast fleksibilnosti se do vodi u vezu sa odreñenijim poimanjem pola sa uzrastom. U svakodnevnom životu te informac ije deca dobijaju svuda oko sebe. Dec a sa više pažnje posmatraju ponašanja koja se uklapaju u polni stereotip.i. Devojčice prefer iraju posao negovateljice ili učiteljice. Ona ukazuje da se shvatanje tih uloga menja sa društvenim i ekonomskim promenama. žene: sitnije. deca se odlučuju za objekt e koje su većinom birali pripadnici njihovog pola. Androgeni imaju visoke skorove na obe skale.

. vrdnosni sistem i stavovi. poslušnost. vrača se samo za dobija nje muškog deteta.. poželjne ženske osobi221 . nežnost. .. psihoanalitičari nalaze psihološku komponentu: da je ona proizašla iz zavisti muška rca što žena ima najveću stvaralačku snagu .. Ispitivanja u SAD (Kagan. odlučnost.). pažljivost. privrženost . koji često dovode do pristrasnosti istraživača. energičnost. Uloga pola u pojedinim kulturama je različita zbog različite socijalizacije.nasleñivanjem imov ine. Kritični period za usvajanje polne uloge je do treće godine. ..superiornost muške uloge u narodnim običajima i obredima (česnicu lomi muško dete. U čemu su bitne razlike u gajenju muške i ženske dece koje dovode do usvajanja polnih uloga? Autor odgovara da je to (što je različito) u socijalnoj kog nitivnoj i emocionalnoj atmosferi koja okružuje dete u porodici i društvu. da potiskuje i kontroliše jak e emocije. 1964) nalaz e da su poželjne muške osobine: da bude agresivan kada ga neko napada. strpljivost. Mogu se izdvojiti sledeći faktori: razlike u socijalizaciji muške i ženske dece. dejstvo očekivanja u ponašanju muškaraca i žena . hrabrost. .. Različita očekivanja za ponaš muškarca i žene .u svakoj sredini postoje stavovi o poželjnim muškim i ženskim osobinama koji modeluju ponašanje dečaka i devojčica. Neki od čin ilaca iz naše sredine su: Različito vrednovanje muške i ženske dece: . s amoinicijativa. . Ulogu soc ijalizacije potvrñuju i antropološki nalazi. samouverenost.dečaka).rañanje deteta). finoća.održavanje uverenja da je lakše biti muško. nezavisan i o dlučan kad rešava probleme... . Želja za dominacijom muškara (dok jedni smatraju da je ona motivisana ekonomskim razlozima .. poželjne ženske osobine: vernost.li postoje razlozi za postojanje psiholoških polnih razlika? Da li uloge polova i shvatanje o polovima kreću ka androgenoj fuziji? Pregled nalaza istraživanja ukazuje da razlike izmeñu ponašanja muškaraca i žena nisu isključivo biološki odreñene.dobiti po svaku cenu muško dete (zato mlada u krilu drži na konče .u narodnim poslov icama i umotvorinama eksplicitno se kaže da je muškarac vredniji. oštrina.. . skromnost. konformisanje dečaka i d evojčica u skladu sa socijalnim pritiskom. Ispitivanja kod nas pokazuju da su poželjne muške osobine: ambicioznost. Za objašnjen nastajanja psiholoških polnih razlika treba uključiti socijalni kontekst.. da bude seksualno agresivan.

da sa drugima održava uravnotežene emocionalne odnose. nežna. da ne pokazuje otvoreno seksualne potreb e. 222 .ne: da se uzdržava od agresivnog ponašanja. da bude pasivna.

i d. razvoj moralnosti se za razliku od drugih psiholoških dimenzija. Neke ne dostiže zato što su objektivno neostvarivi a druge "cenzuriše". u obliku "ego ideala" koji sadrži i mnoge socijalne vrednosti . Pri tome u nekim segmentima ponašanja društvo može biti strogo. I ne samo da se javlja kao sekv enca koja zahteva duži period za dostizanje relativne zrelosti. odbacuje superego. a vode je princip zadovoljstva i princip realnosti. slično je i kod razvoja korteksa: neok orteks poslednji dostiže zrelost a u slučaju bolesti obično je prvi ugrožen). valj a naglasiti da raspadanje ličnosti ide u suprotnom smeru . Treba istaći da moralnost čini završnu sekvencu u razvoju ličnosti adolescenta. Biološki deo . ne samo sa vrednosnog već i sa psihološkog stanovišta. Po psihoanalitičkoj t eoriji čitav psihički život se zasniva na energiji libida koja se investira na mnogo n ačina. s loja ličnosti čiji se sadržaji sastoje od etičkih i estetskih normi. proteže u duboku starost.od zadnjih instanci raz voja (a to znači da je moralnost prva ugrožena. Sa razvojem najpre se j avlja primarni narcizam. iznad deklarisanih zahteva. pokretači su pobude voñene prvim (hedonističkim) a izvršenje je usmereno drugim principom (realnos ti).RAZVOJ MORALNOSTI U svakom društvu postoje merila za pojedine vrste ponašanja. Psihoanalitička t eorija Psihoanalitičko shvatanje razvoja moralnosti ističe da novoroñenče nije ni moraln o ni nemoralno . socijalni slo j ličnosti. u drugim oblastima može biti veoma tolerantno. U teorijam a psihičkog razvoja nalazimo različita shvatanja razvoja moralnosti. Anksioznost prati i sve d ocnije sukobe ličnosti sa svojim superegom jer to ona doživljava kao pretnju 223 . Meñutim. strepnje od dezintegracije ličnosti. U početku dominira hedoni stički princip a sa razvojem sve se više uvažavaju realne okolnosti. Kroz njegovo razrešavanje raña se superego koji upravlja moralnim ponašanjem pojedinca. Analitičari kažu da se ego nalazi izmeñu dva moćna gospodara: ida i superega.ego. Slična dinamika postoji i u ponašanju poj edinca. Kako se razvija superego? Na početku razvoja dete je "neutralno" u odnosu na moralnost. jače konflikte. psihološki deo . a pri jačem investiranju libida na objekte javlja se i "s ekundarni" narcizam. pokreće motive. izvršava samo deo zahteva.tek sa kasnijim razvojem doći će do obrazovanja nadja (superega). ugroženost ega prati osećanje nesigurnosti . Meñutim. U ovoj dinamici funkcionišu i razvijaju se id. Normalno stanje je kad se sva tri dela ličnosti nalaze u stanju dinamičke uravnoteženo sti. Uz identifika ciju Frojd uočava razvoj Edipovog (Elektra) kompleksa. anksioznosti. Dakle. Ego do izvesne mere može "prerušavati" zahteve ili "omekšavati" norme superega da bi ih realizovao. Svako društvo proklamuje svoj moral kao bitan uslov društvenog i individualnog opstanka i razvoja. Dete "ulazi" u obrasce ponašanja i identifikacijom sa roditeljima. ego i superego.

Meñutim. smatra da kroz stalno procenj ivanje dečjeg ponašanja. to je: autoritarna moralnost .biti dobar znači biti poslušan. a ne duh normativa. Ukratko. kod tumačenja složenih. moralna načela biće "ugrañena" u ličnost nagrañivanjem i kažnja anjem.8 godine). dete poštuje slovo. Biti dobar ne znači više biti poslušan. krivica se "iskupljuje" kaznom. to dalje znači da je moralno vaspitanje prvenstveno spoljni proces a unutrašnji procesi se svode na poz nate mehanizme učenja. Dakle. Odnosi su jednosmerni. bez obzira na prirodu tih načela. dete shvata recipročnost i uzvratnost pravde. Druga. Uočljivo je da je razvoj mor alnosti uslovljen ukupnim. Gubi se moralni rea lizam. već pravedan a pravednost je dvosmerna. ako je ovo učenje u stanju da objasn i jednostavnije vidove moralnosti. rigidno prihvata pravila . U prelaznoj fazi ona znaju da je loš postupak izvršen namerno . objek tivizacija odgovornosti .sopstvenom integritetu. tj. Kognitivno-razvojna teorija Kognitivno-ra zvojna shvatanja prvi daje Pijaže analizirajući moralna suñenja kod dece. krivica se zasniva na na veličini objektivne štete. Ako roditelji naglašavaju nameru u ponašanju deca i pre 7 . ali i obrazovno-vaspitn im uticajem. zrelija faza moraln osti počinje oko 10-te godine i njena osnovna odlika i tekovina je razvoj autonomi je u moralnom rasuñivanju. tu je i moralni realizam: dete smatra normativno ponašanje objektivno datim. put em potkrepljenja .kažnjavanja. moral je dužno st koja proizilazi iz poštovanja (ljubavi i straha) prema roditeljima.važan je objektivni čin ponašanja a ne subjektivna namera. i odgovarajućim odnosom prema pojedinim oblicima ponašanja (nag rañivanje ili kažnjavanje) . On polazi od pretpostavke o meñusobnoj uslovljenosti celokupnog psihičkog života. Objektivista. Meñutim. posebno kognitivnim razvojem. zapovesti s u neprikosnovene. normativi ponašanja se shvataju kao unutrašnja 224 .vodi put razvoja moralnosti. dakle. Iz odnosa deteta sa odraslima razvija se moralna heteronomija koja se zasniva na prinudi (do 7 . dete poštuje autoritet stari jih.lošiji od slučajnog (zato predškolsko dete eksploatiše izgovor da se nešto "desi lo slučajno". učenja i podražavanja . da bi izbeglo posledice kazne za prekršaj).8 godine sh vate subjektivnu odgovornost. Istovremeno Pijaže smatra da uzajamnost odnosa ljudi predstavlja jedan od glavnih izvora moralnost i. m otiv. Biheviorističko shvatanje Bihevioristička teorija razvoja moralnosti polazi od učenj a moralnosti (slično ostalim ponašanjima) putem uslovljavanja i operantnog učenja. univerzalnih ljudskih for me moralnosti nailazi na ozbiljne teškoće. Frojd je dao klasično tumačenje razvoja moralnosti ali će neop sihoanaliza manje naglašavati ulogu ida a više ega i superega. merila dobrih i rñavih postupaka ne spori.

vrednos ti. suñenja i ponašanja ličnosti. Humanistička teorija Humanističko shvatanje razvoja moralnosti povezano je sa razvojem samoaktu alizacije i vrednosnog sistema ličnosti. pa se uz primenu multivarijantne analize dobijaju sve validniji podaci. I kod razvo ja moralnosti odigrava se proces interiorizacije. Pijaže (1960) ističe: "Svekolika moralnost sastoji se iz sistema pravila. 71-73). Razvija se uv iñanje opštih posledica nemoralnog ponašanja.norme m u ne znače ništa.već zbog mogućnosti gubljenja poverenja. a da se suština moralnosti može odrediti posredstvom o sećanja. U prvom detinjstvu preovlañuje hedonizam . Neki autori to označavaju "nultom" fazom moralnosti . Razvoj moralnih vrednost i dece i adolescenata Novoroñenče reaguje u skladu sa stepenom (ne)zadovoljenja svoj ih osnovnih potreba.dete teži da čini ono što mu pr ičinjava zadovoljstvo. koli ko poštuju bitne vrednosti čoveka. a bez moralne svesti nema ni griže savesti. Pravila se mogu menjati ako se većina o tome dogovori. a suštinu mo ralnosti treba tražiti u poštovanju koje jedna ličnost traži za ta pravila". Autori ove orijentacije smatraju da nisu samo važni formalni principi morala. okolina reaguje prihvatanjem (nagrañivanjem) ili nepri hvatanjem (kažnjavanjem) njegovih postupaka što postepeno dovodi da se dete pri kraj u ovog perioda ponaša u skladu sa nekim opštim normama sredine. meñutim. * Kolbergova teorija moralnog razvoja (str. Očigledno je da se ovde radi o dugo trajnom kompleksnom procesu razvoja (socijalizacije) ličnosti pa se nijedno izloženo shvatanje ne može prihvatiti kao ono koje je u potpunosti obuhvatilo i objasnilo razvoj moralnosti. Kod prestupa više nije pažnja samo na kazni krivca već na otklanjanju štete i obeštećenju žrtve. krivice .obeležja ljudi. Njihovi nalazi potvrñuju da je ispravno stanovište da se moralnos t sastoji iz sistema pravila. moralno suñenje. Humanisti autoritarn om pristupu suprotstavljaju samoaktualizaciju. kao što su: moralna svest. posebno se vodi računa o spoljašnjim činiocima i okolnostima. Pri tome istraživači ne zanemaruju i druge relevantne činioce. 225 . Ali ono još nema razvi jeno unutrašnje osećanje dužnosti. I kod razvoja moralnosti može se govoriti o sazrevanju i učenju. već koliko oni uvažavaju čovekovo unutrašnje biće. Shvatanje Kolberga*. Sada laganje nije loše samo zbog kažnjavanja . izloženo je u poglavlju o teorija ma psihičkog razvoja i treba ga uzeti kao sastavni deo ovog poglavlja. na šta ukazuju istraživači koji trag aju za unutrašnjim regulatorima moralnog ponašanja. Oni zameraju što se u moralnom razvoju legalizuje o no što "jeste" a ne ono što "treba" u čovekovom moralnom razvoju. koji u analizi razvoja moralnosti polazi od učenja Pijažea.

or ganizacija i karakterizacija. 1964) Autori daju hijerarhijski model vrednosti: primanje. Prvo se javlja verbalno razumevanje tih principa a zatim se razvija sve snažnije unutrašnje osećanje pravde i dužnosti. Dete se još više uklapa u grupne norme ponašanja u školi i grupi vršnjaka. Oko desete godine počinje da shvata principe koji leže u osnovi standarda ponašanja. pa su vred nosti izvor motivacije ličnosti. reagovanje. Meñutim.Dete u toku ranog detinjstva obogaćuje obrasce ponašanja koji se uklapaju u zahteve sredine ali tek pri kraju ovog perioda počinju da se razvijaju pojmovi "dobar" pos tupak i "rñav" postupak. Slika 57: Ilustracija opštih pojmova taksonomije za afektivno područje (Krathwohl et al. Pri tome se od početnih obl ika reagovanja. Vre dnosti imaju integrativnu funkciju jer formirani sistem vrednosti ima fun226 . interesovanja za saznato. Na grafičkom prikazu (slika 57) ilus trovani su ciljevi i značenja pojmova u taksonomiji. Bitan atribut vredn osti je poželjnost ("usvajanje".stiže do vrednovanja i usvajanja vrednosti koje se konceptualizuj u. vrednovanje. S obzirom da je odreñenja pojma "vrednosti" još uvek predmet rasprave. U skladu s tim su reakcije. preko usmerene pažnje. ukazujemo kako je njihovo formiranje koncipirano u taksonomiji za afektivno područje (Krathwohl et al. stavova .ono ih tako shvata tek kad mu na to neko drugi posebno skrene pažnj u. To je prikaz procesa interiorizacije vrednosti. mišl jenja. Polazak u školu i potreba prilagoñavanja normama ponašanja u novoj sredini označava p rekretnicu u socijalizaciji deteta. 1964). procenjivanja. organizuju u sistem i na vrhu čine životnu filozofiju ličnosti. "preferiranje" i "pristajanje uz vrednosti"). Vrednosti se odreñuju kao složen e dinamičke strukture koje se formiraju i menjaju u socijalnoj komunikaciji i izraža vaju (pr)ocenu subjekta o svemu saznatom. gd e razvoj teče po principu: od konkretnog ka apstraktnom. mnoge "dobre" ili "rñave" postupke neće sâmo primetiti i li izdvojiti .

227 . 2. Shvatanja koja pod vrednosnim orijenta cijama podrazumevaju smernice. fizičko-materijalna pomoć. 3. slika 58).kciju "opšteg usmeravanja". uverenja i ciljeve koji regulišu aktivnosti ličnosti su pogodan okvir za tumačenje nalaza istraživanja razvoja moralnih vrednosti. psih ološko-socijalna pomoć. bavljenje sportom. sticanje znanja. poštovanje reda u kući i školi. 5. 6. kriterijumi i standardi u život u ličnosti. izvršenje naloga roditelja. Dobri i rñavi postupci U empirijskom istraživanju provedenom na uzrastu učenika osnovne i sr ednje škole (Popović i Miočinović. 10. 9. hobijem Izvršavanje naloga roditelja Pomoć i nega životinja Vraćanje izgubljenih stvari Sticanje znanja i veština Poštovanje re da u školi i kući % 37 7 18 3 10 6 3 7 3 2 Rang 1 4 2 7 4 6 9 5 8 10 % 34 17 16 6 6 6 4 2 2 2 Ž Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Slika 58: Prikaz učestalosti navoñenja dobrih postupaka (M i Ž)* * U grafikonu brojevi dobrih postupaka označavaju: 1. njenoj interakciji sa okolinom. Rezultati istr aživanja pokazuju da se na vrhu liste dobrih postupaka nalazi pružanje fizičko materij alne pomoći drugima (tabela 23. pomoć i nega životinja. 4. što predstavlja osnovu doslednosti ponašanja ličnosti. posedovanje pozitivnih osobina ličnosti. hobijem. 1977) od ispitanika je traženo da sami izaberu svoj "do bar" ili "rñav" postupak (doživljaj) i navedu razloge za takav izbor. 7. Autor i nisu propustili ni priliku da vaspitačima ukažu na značajan element vrednosti: njiho vu funkciju u prilagoñavanju gde služe kao orijentiri. uspeh u školi. vraćanje izgubljene stvari. Tabela 23: Lista dobrih postupaka M Postupak Fizičko-materijalna pomoć Psihološko-socijalna pomoć Uspeh u školi Posedovanje pozitivnih osobina ličnosti Bavljenje sportom. 8.

Nalazi istraživanja ukazuju da se sa uzrastom menja shvatanje o vrednostima pojedi nih dobrih postupaka. Meñu rñavim postupcima slede: izazivanje materija lne štete (dečaci). Ovi podaci istovremeno potvrñuju da se kod devojčica ranije razvi jaju i pojedine psihološke karakteristike ličnosti.3%.9% dečaka i 51. Obrnuta pojava je nañe na kod pružanja psihološko-socijalne pomoći drugima. godini za 5% a u 17 . Kod dečaka to je u 7.2% devojčica. godini za 33.5%. Učenici b. Tabela 24: Lista rñavih postupaka M Postupak Verbalna agresija Fizička agresija Laganje Neuspeh u školi Izazivanje mat erijalne štete Neizvršavanje naloga roditelja Kraña Kršenje reda u školi i kući Posedovanje negativnih osobina ličnosti Uskraćivanje fizičko-materijalne pomoći Odavanje tajne Uskraći vanje psihološko-socijalne pomoći Mučenje životinja Prestanak bavljenja omiljenom aktivn ošću % 12 20 5 9 12 9 6 5 4 3 2 3 2 2 Rang 3 1 7 4 2 5 6 8 9 10 13 11 12 14 % 19 11 10 9 8 6 6 6 4 4 3 3 2 2 Ž Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 228 . godini najbol ji postupak za 5% a u 17. godini za 17. u sedamnaestoj godini on taj status ima samo kod 13. Učenice Na vrhu liste rñavih postupaka nalazi se verbalna agresija za učenice i fizička agresi ja za učenike (tabela 24.0% devojaka (slika 59 a i b). Slika 59: Prikaz promena vrednovanja dobrih postupaka sa uzrastom a. Dok je u sedmoj godini pružanje fizičko-materijalne pomoći najbo lji postupak za 53. slika 60). laganje (devojčice). kod devojaka u 7.4% mladića i 12. neuspeh u školi (dečaci i devojčice).

mučenje životinja. godini ona je na vrhu liste za 26.9% dečaka u 7.4% . Učenici b. neizvršavanje naloga roditelja. godini za 23. kod devojčica u 7.7% devojčica a u 15. odavanje tajne. godine izdvaja je kao najlošiji postupak a u 17 godini 13.5% dečaka smatra najlošijim po stupkom. 3. 5. kraña. u 17. godini verbalnu agresiju samo 4. god ini samo 0. posedovanje negativnih osobina ličnosti. 12. 11. 8. Učenice 229 . Dok u 7. 14.1% devojaka. 13.9% (slika 61). Kod vrednovanja fizičke agresije situacija je obr nuta: 53. 9. godini fizičku agresiju izdvaja na prvo mesto 26. verbalna agresija. 2. 7. 4. posebno o verbalnoj i fizičk oj agresiji. ne uspeh u školi.Sa uzrastom se menjaju i shvatanja o rñavim postupcima. godi ni verbalna agresije je najlošiji postupak za 3. izazivanje materijalne štete. uskraćivanje psihološko-soci jalne pomoći.4% i 17.2% a u 17. Slika 60: Prikaz učestalosti navoñenja rñavih postupaka (M i Ž)* U grafikonu brojevi rñavi h postupaka označavaju: 1. fizička agresija. istovremeno u 7. kršenje reda u školi i kući. laganje. godini za 30. 6. usk raćivanje fizičko-materijalne pomoći. 10. prestanak bavljenja omiljenom aktivnošću Slika 61: Prikaz promena ocena rñavih postupaka sa uzrastom (M i Ž) a.9% mladića.

briga o drugima. 3. 6.nebrige o drugima. zado voljstvo sobom. 4. 2. uviñanje na os novu stavljanja na tuñe mesto. nebriga o drugima. nepoštovanje autoriteta star ijih. Dobri razlozi za starije uzraste su: zadovoljstvo sobom. ponašanje u skladu s uzorom. iskustvo loše posledice po sebe. vrednost razbijenog predmeta. 5. Slika 62: Lista razloga dobrog ponašanja (M i Ž)* * U grafikonu brojevi razloga dobrog ponašanja označavaju: 1. osećanje krivice. uviñanje na osnovu stavljanja na tuñe mesto. poštovanje autoriteta st arijih. uviñanje na osnovu stav ljanja na tuñe mesto. 9. izbegavanje osećanja krivice. osećanja krivice.Razlozi dobrih i rñavih postupaka Najčešće navoñen motiv ili dobar razlog karakterističan za ponašanje na mlañem uzrastu je briga o drugima. odstupanja od uzo ra. 6. uzvratnost. iskustvo dobre posledice po sebe. 5. vrednosti razbijenog predmeta. 8. kršenje opštih normi. 3. iskustva loše posledice po sebe (mlañi uzra st). 7. 9. 11. Postupci su svrstani u rñave zbog sledećih razloga (slika 63): . neuzvratnosti. nezadovoljstvo sobom. ponašanje u skladu sa uzorom i prihvatanje opštih normi (slika 62). 10. . kršenja opštih normi (s tariji uzrast). 8. 2. uzvratnost.nepoštovan autoritet starijeg. 230 . uviñanja na osnovu stavljanja na tuñe mesto. predviñanje loše posledice po sebe. 10. 7. 4. nezadovoljstva sobom. predviñanje dobrih posledica po sebe. prihvatanje opštih normi. neuzvratnost. odstupanje od uzora. predviñanje dobrih posledica po sebe. Slika 63: Lista razloga rñavog ponašanja (M i Ž)* * U grafikonu brojevi razloga rñavog ponašanja označavaju: 1. zatim dolazi poštovanje autoriteta st arijih i iskustvo dobre posledice po sebe.

dok sa uzr astom opada navoñenje školskog uspeh kao dobrog dela. 15-17 godina (dominiraju unutrašnji razlozi. Kod drugih se dogaña inverzija . heteronomna moralnost).za isti po kretački motiv promenio se način pražnjenja. 231 . 11-13 godina (period promena. U celini gledano nalazi otkr ivaju tri perioda u razvoju moralnosti: od 7-9 godina (dominiraju konkretna dela . 1977. 162-163). smena kriterijuma vredno vanja.Autori smatraju da se fizička agresija konvertuje u verbalnu agresiju . str. nastaje apstraktna autonomna m oralnost). Moglo bi se reći da su nalazi i zaključci ovog istraživanja u skladu sa Pij ažeovom i Kolbergovom teorijom moralnosti. raste navoñenje školskog neuspeha kao rñavog dela (Popović i Miočinović.

najpre zato što je osetljivije na neke draži nego na dr uge. U toj interakciji dete je aktivan učesnik koji je sposoban da do izvesne mere b ira šta će iz sredine usvojiti .stekne ba zično poverenje (Erikson). onda je najpovoljnije da taj problem prve godine bude razrešen tako da dete ima pouzdan oslonac u "integritetu drugog" (Olport). što će biti najbolja osnova za uspostavljanje normalnog tok a psihičkog razvoja. Razvoj svesti o sebi U prvoj godini dete uspostavlja afektivnu komunikaciju sa osobama u svojoj okol ini. 1992. uz naglašavanje različitih faktora. prema: Šmit. da je "psihološko biće" koje već ima dispozicije i karakteris tike koje čine njegove individualne osobine koje će dalje da se razvijaju. Time dete počinje da izlazi iz stanja neizdiferenc iranosti 232 . Razvoj se odvija pod uzajamnim uticajem faktora nasleña.RAZVOJ LIČNOSTI Ličnost je jedinstvena organizacija osobina koja je u stalnom razvoju i dinamičkoj p romeni. Počeci razvoja ličnosti Za dete u prvoj godini života (novoroñenče i odojče) se ne može reći da je ličnost k ima "karakterističnu organizaciju psihofizičkih sistema".njenu jedinstvenu podešenost prema svojoj sredini. teorije psihičkog razvoja . Razvoj ličn osti zahteva da se potencijali deteta razvijaju (diferencijacija) i da se skladn o uključe u celovitu organizaciju koju nazivamo ličnost (integracija). dete počinj e da razlikuje sebe od okoline. zrela ličnost. Skoro sve poznate teorije psi hičkog razvoja.Frojdovo i Erik sonovo učenje). ističu značaj prvog detinjstva za ukup an razvoj. Olport naglašava da je ličnost "dinamička organizacija onih psihofizičkih sistema unutar individue koji odreñuju njeno karakteristično ponašanje i njen karakte rističan način mišljenja" . mesecu. po ispoljenom stepenu energije. Najpre se ispoljavaju razlike u temperamentu beba: po načinu reagovanja na draži iz okoline. ponaša se na "senzomotoran" način. preko afektivnog vezivanja . a posebno razvoj ličnosti (v. da se ostvari preduslov da se u kasnijim godinama razvije dob ro integrisana ličnost. samoaktualizovana ličnost. 1950. a sa razvojem stiče sposobnost da to sve više čini svesno i voljno. sredine i aktivno sti pojedinca. Ešli Montegju kaže: "Biti čovek nije status sa. po načinu sisanja. Montagu. 24). za malo dete možemo reći da i ma "potencijalnu ličnost". str. već prema kome se neko raña. u 8.kao primarne potrebe . da prek o odgovarajuće nege. Mora se naučiti da se bude čo vek" (A. U procesu nas tajanja ličnost se stalno menja ali se menjaju i zahtevi koje joj postavlja sredin a. Sa ovladavanjem kategorijom objekta. ali ne izdvaja sebe iz okoline jer još nije fo rmirano osećanje sebe. Ako su odlike novoroñenčeta i odojčeta takve da u najvećem stepenu zavise od brige i nege odraslih. po svojstvima plača.

u dodiru i sudaru sa čvrstim predmetima. Jedan od najvažnijih oslonaca samos vesti je lično ime. Odvajanjem se izaziva odsustvo faktora koji ima gla vnu ulogu u razvoju. Za Pijažea stvaranje "objekatskih" odnosa je u uskoj vezi sa nastajanjem sheme postojanog objekta. 233 . Najpre dete izdvaja ono što se nalazi van njega ili "ne-ja": predmete okoline i druge osobe. privrženosti deteta za osobe koje se najviše bave njime. Vigotski (1966) kaže: "Prema tome možemo reći da mi postajemo "mi" kroz druge i da ovo pravilo ne važi samo za ličnost kao celinu. Dečje osećanje sebe je proizvod ponašanja drugih prema njemu . 1991). Olport veruje da je prvi vid samosaznanja deteta osećanje telesnog ja. kao da je u pitanju imenica: "Ja spava". a ta afektivna decentracija je u uzajamnoj vezi sa saznajnom decentracijom. da je roditeljima s in ili kći.kada od 8. zglobova . poseban način opštenja izmeñu jedne takve osobe sa svim s vojim osobinama i deteta. po nalazima ruskih psihologa. pored toga dete treba podsticati da imitira pok rete nevidljivih delova tela: usta. dete reaguje na "nedostatak podsticajnih meñudejstava. form iranja ličnosti sa odreñenim osobinama i slikom o samom sebi. Razvojni psiholozi preporučuju roditeljima da uz pomoć ogledala dovode dete u priliku da posmatra sebe. reakcije deteta na odvajanje od maj ke ili osobe koja ga neguje. Tek u narednoj. Dete od 8 meseci plače kada se pojavi strana osoba a. lična z amenica Ja se pravilno upotrebljava. Ova kvo diferencirano reagovanje prema različitim osobama nije samo pouzdan znak afekt ivnog vezivanja. 1990). Malo dete pored organski h senzacija iz unutrašnjih organa. nasuprot tome. pojava poznat ih lica izaziva pozitivne socijalne reakcije: osmehivanje i radosno gukanje. ne samo za osobu koja je majka. Tokom druge godine ubrzano se razvija govor i drugi se detetu stalno obraćaju njegovim imenom. Tako se tel o prvo izdvaja i to "telesno osećanje ostaje doživotna kotva za našu svest o sebi" (Ol port. naime ta meñudejstva mogu da se vezuju za majku. Hartman i Rapaport pojavljivanje ovih " objekatskih" odnosa opisuju kao uzajamne: stvaranje "ja" diferenciranog od osobe drugog i stvaranje drugog koji postaje objekt afektivnosti. mišića. no. Identitet drugih prethodi samosvesti. Jedan od važnih činilaca pojave samosvesti. druga deca u porodici se prema njemu odnose kao prema bratu ili sestri a nepoznate osobe kao prema strancu. očiju. saznaje za granice svoga tela. jeste odnos drugih lju di prema detetu. Dok Frojd ovo naziva afektivnim "izborom objekta". već z a jedan. Pijaže u tom kontekstu tumači pojam "hospitalizacije"."ja" od fizičke okoline i ljudi. ukoliko je stvoren.osećanja trajnog identiteta sebe. v eć i za razvoj svake pojedine funkcije". I samo dete počinje sebe da oslovljava svojim imeno m. što je jedan od važnih znakova pojave psihičkog j a . sa svojim" (Pijaže & Inhelder. pak. lica. trećoj godini. početna upotreba zamenice je sa glagolskim obli kom. meseca počne da puzi.drugi su ogledalo koje pomaže detetu da shvati da je odreñenih odlika. Ali i t ada. Tek krajem druge godine dete počinje da upotrebljava ličnu zamenicu "ja".

. šta roditelji očekuju od njega i pore di to sa svojim ponašanjem. po mišljenju ruskih psihologa." U inte rakciji sa okolinom dete saznaje kakvo je ono. taj nivo samoocene i ocene uloga drugih je sličan spontanim pojmovima. odnosno za shvatanje uloge učitelja.. da misli o mišljenju (refleksija). Razlog je što svaki predlog odraslih dete tumači kao ugrožavanje njegovog identiteta.. rudimentirana slika o sebi . a posebno sa polaskom u školu. zauzimanje dista sećanja i misli o vlastitoj ličnosti. 234 . Izmeñu treće i četvrte godine dete teži da se takmiči i nadmaša druge . dete post aje svesno svoje sposobnosti mišljenja. ja neću!" Na uzrastu iz meñu četvrte i šeste godine javljaju se još dva aspekta samosvesti: proširenje sebe i slik a o sebi. i zato Olport to naziva "samosvojnim težnjama". Otuda Olp ort ovaj aspekt samosvesti naziva "ja kao razumni rešavalac". Ali i to je dovoljno za preuzimanje uloge ñaka u sedmoj godini. je subjektivni entitet koji omogućuje integraciju opažanja. bliske osobe. bez ikakvog povoda. za dalekosežne nam ere i udaljene ciljeve. što se javlja u trećoj godini. koje je svako jutro odlazilo d o kuće svoje bake da joj. U toj fazi ličnost je svesna svojih mog ućnosti i osposobljena je za autonomiju u odnosima sa drugim ljudima. vlas ništva. Uz to se javlja i osećanje posedovanja. moj tata . A to znači da nema još dubljih uo pštavanja..Treći aspekt svesti o sebi je potreba za autonomijom i težnja deteta da preuredi soc ijalne odnose sa odraslima. Psiholog Levi navodi prim er deteta. Dete se opire svemu što od njega traže odrasli. Vigotski to naziva krizom t reće godine. Pred polazak u školu javlja se kriza sedme godine . kritičke samoocene . o samoposmatranje. formiranje pojma o sebi. intuitivno saznanje. Javlja se samocenjenje i ponos. moj autić . Formirano sa mosaznanje. Poslednji aspekt u r azvoju samosvesti vezan je za funkcionisanje formalnog mišljenja. Ovaj aspek t samosvesti je osnova integriteta ličnosti. igračke . Ono omogućuje: nce u odnosu na sebe i svoje impulse.. Dete je svesno svojih pos tignuća i demonstrira ih odraslima.čiji je ishod da dete postaje svesno svoje socijalne uloge . Meñutim.javlja se potreba za samopoštovanjem i pohvalama. Ako odrasli ne primećuju te dečje težnje javlja se izraženiji negativizam.jer dete još ne zamišlja kakvo bi i šta bi želelo da bude. sa izraženim negativizmom u trećoj godini. objavi: "Bako. Doživljaj vlastitosti se prenosi sa svog tela i sebe i na svoja odela. U periodu posle šeste godine.više je u pitanju samoosećanje. Na taj način se stvara početna. Ja ličnosti. Dete voli da kaže: "Moja mama . javlja se socijalno ja..

koji imaju JA kao p osmatrača. kakav nam je status u grupi. kreativan je. Ako čovek razvije potencijale koje ima i dobij e priliku da ih primeni . dragu osobu. U jednom momentu mi smo svesni samo dela životnog prostora koji obuhvatam o pojmom psihološka situacija. Idealno ja. predstava koju čovek ima o sebi u budućem vre menu. Nalazi o verodostojnosti opažanja sebe ukazuju da se najtačnije opaža telesno ja. Inteligencija se doživljava suštinskijim delom JA.jedni se uz pridržavanje vrednosti i uverenja vraćaju u ravnotežu. Pojam identiteta se odreñuje kao jedinstvo ličnosti u toku jednog vremenskog perioda. Svoje stavove i vrednosne orijentacije više vrednujemo od znanja stečenih u šk oli. a kod drugih osta je samo strast za osvetom. kad ličnost izgubi imovinu. egocentrični imaju JA bliže centru nego refleksivni. kako nas drugi v rednuju. stavovima . tek realna slika o sebi omogućuje čoveku da se približi idealu samoaktualizacije. socijalni status . Meñutim. Takoñe i nagla popul arnost može voditi konfuziji u doživljavanju vlastite ličnosti i neodgovarajućeg ponašanja . proces tokom koga se organska. Otuda i ima najv iši nivo u hijerarhiji čovekovog JA.. Ako je osoba u realnom životnom prostoru onda će JA biti najizraženiji deo tog prost ora.frustriran je u znatno većoj meri nego čovek koji i nije r azvio svoje potencijale. je značajan aspekt slike o sebi. Posle konflikta većina ima doživljaj konfuzije vlastite ličnosti. na njenoj periferiji ili pak u prede lu nesvesnog. Činioci razvoja ličnosti 235 . on obuhvata ličnost a u njoj se odigrava svesno doživljavanje .da su ciljevi ostvarljivi uz ulaganje napora i rešavanje date problem situacije. Prema Olportu najširi pojam je organizam. psihološka i socijalna svojstva kombinuju na višem nivou: integritet se ispoljava kroz radnu efikasnost i zadovol jstvo sobom. a ono čega smo neposredno svesni o sebi je JA. zadovoljan je. Meñutim.svest. kad ostvari bitne ciljeve. Kad nastane kriza.produktivan je.. Za funkcionisanje ličnosti i njenu motivaciju važno je da d istanca izmeñu "idealnog ja" i "realnog ja" bude u zoni narednog razvitka . ako nema prilike da ih iskoristi . Nešto manje tačno opažamo kome "tipu" ljudi pripadamo po spos obnostima. navikama. nego radne navike (marlj ivost). Takve o sobe odlikuje formiran identitet i dobar integritet ličnosti. kao karakteristike ličnosti bilo da su u planu jasne svesnosti. Pod pojmom integriteta ličnosti se podrazumeva jedinstvena organizac ija osobina ličnosti.Meñu najvažnije izvore stabilnosti "Ja osećanja" dolaze odnosi drugih ljudi prema nama .

I razvoj ličnosti se odvija u interakciji faktora nasleña. Njihovi nalazi ukazuju da su deca najbolje napredovala ako se roditelji i det e nalaze u toplim uzajamnim odnosima. Nalazi pokazuju da demo kratski 236 .kontrola (slika 64 ). Slika 64: Shema klasifikacije ponašanja roditelja Masen i saradnici analiziraju i rezultate ispitivanja drugih autora o efektima r azličitih modela ponašanja roditelja na socijalizaciju dece.64 0 . nema ni dosledne kazne za prekršaje moralnog kodeksa.58 0.26 0. Uticaj porodične sredine Pek i saradnici izdvajaju dimenzije porodične dinamike prema njihovom stepenu pove zanosti sa razvojem ličnosti: Dimenzija uzajamno poverenje konzistencija demokratičnost blagost/grubost r 0.odbacivanje i autonomija . kada se kao osnovna sredstva vaspitanja po javljuju pažnja i podsticanje i objašnjavanje postupaka. sredine i aktivnosti poje dinca. Pošto je već bilo reči o ovim faktorima ovde izdvajamo neke od nalaza koji govo re o uticaju pojedinih socijalnih činilaca.16 Dete koje raste u neharmoničnoj porodici u nepovoljnoj je situaciji jer nema prili ke da se identifikuje i razvija po uzoru na roditelja. nema realne nagrade za ob like ponašanja koji se razvijaju uz podršku i odobravanje. Masen i saradnici (1984) dolaze do dve osnovne dimenz ije porodičnih odnosa: prihvatanje .

povučena i nepoverljiva (2.stil ponašanja roditelja (1. daju savete koji se prihvataju i igraju dopunsku ulogu u razvijanju i usavršavanju navika opštenja. najniži nivo kont role i zrelosti ponašanja (3. zahtevanje zrelosti. Braća i sestre uspostavljaju odreñene norme ponašanja. 1973) Autori na sledeći način odreñuju sadržaje ponašanja roditelja kod ispitivanih obeležja: rola: uticanje na postupke deteta da se u ponašanju pridržava prihvaćenog kodeksa. Nalazi pokazuju da je uticaj roñene braće i sestara veoma veliki.jer ova su deca ispoljila najmanju samouverenost. sa oseća i raduje se sa detetom. topao. Slika 65: Uporedni pregled ponašanja roditelja/dece (prema: Baumrind. model ponašanja roditelja) utiče na formiranje socijalno zrelog ponašanja deteta (1. posebno na decu uzrasta od 2 . model).či ja deca su nedovoljno samouverena. Drugi model čine roditelji zapovedničkog. što za posledicu ima nizak nivo socijalnog ra zvoja deteta . nivo opštenja i blagonaklonost. blagonaklonost: roditelj je zainteresovan. Oni su se odnosili prema svojoj deci nežno. kontrolisali decu da usvoje ponašanja koja oni podržavaju. zah tevi zrelosti: vršenje pritiska da postupci deteta budu visokog socijalnog i emoci onalnog nivoa. Meñusobni odnosi dece Masen i saradnici (1984) naglašava ju da porodična socijalizacija ne zavisi samo od meñusobnih odnosa roditelja i detet a. Roditelji koji su sledili ovaj model ponašanja sakupili su najveći broj poena po sva četiri ispitivana obeležja: kontro la. toplo i sa razumevanjem. pred stavljaju modele za podražavanje.10 godina. ali da ih svesno prihvat e (videti sliku 65). model). model ponašanja deteta). nivo opštenja: roditelji se služe objašnjavanjem svojih stavova da bi d obili željeno ponašanje deteta. 237 kon . autokratskog stila . blagonaklono i puno su sa njima opštili. Treći model o značava popustljivo ponašanje roditelja.

Starije dete mora sada da se bori za pažnju roditelja. otuda. nego prvenci. trećem . sa više maskulinih crta. nego devojčice koje rastu uz stariju sestru. Nep otpuna porodica 238 . Starija braća održavaju svoje prvenstvo. poklanjaju mu najviše pažnj e. Roditelji se najviše bave prvencem. da bi opštila i slagala se sa njima. U odnos ima sa starijom decom mlaña stiču neophodne socijalne veštine i ona su. Ako je više dece u porodici mlaña deca za obučavan je radije traže pomoć starije sestre. ) roditelji se obraćaju drugačije nego prvencu njihov odnos i način vaspitanja su pod uticajem prethodno stečenog iskustva. uporno ga podstiču. češće nego devojčice. Odnosi roditelja sa svakim detetom. 1984).. jer i oko lina u većoj meri obraća pažnju na mlañe dete. dok su za ostalu decu uzori roditelj i stariji brat ili sestra. bilo da s u u pitanju korisne akcije ili neposlušnost. nego vršnjakinje koje su rasle uz starije ses tre.. To ukazuje na važnost pripremanja i prilagoñavanja starijeg deteta pre i neposredno posle roñenja mlañeg. odražavaju se na odnose izmeñu dece. komunikativnija. najmlañe dete. Starije dete koje pokazu je (ne)prihvatanje mlañeg u prve tri nedelje od njegovog roñenja. u odnos ima sa vršnjacima socijalno prilagoñenija. P rvencu je najčešće model za podražavanje roditelj a kasnije učitelj. Longitudinalne studije pokazuju da se početni odnosi starije dece prema mlañoj stabilno održavaju. Mlaña deca su u situaciji da moraju da uzimaju u obzir interese i želje starije dece. agresivnije. Dečaci koji rastu uz starijeg brata u većoj meri ispoljavaju i nteresovanja svoga pola. ali ne samo njih. r aspolažu sa više povratnih informacija. koristeći fizičku snagu. Devojčice koje imaju starijeg brata su častoljubivije. Formiranje ličnosti deteta zavisi od uza jamnih odnosa koji nisu jednaki za svu decu: prvenče. Sa roñenjem drugog deteta privilegije starijeg brata ili sestre prestaju ili se ograničavaju. Odnosi braće i sestara na predškolskom uzrastu odlikuju se time što starije stremi voñstvu. tešnje je vezano za porodicu i ume da sarañuje. ali b olje rešavaju i testove inteligencije. R oćenjem novog deteta menja se porodična struktura i karakter meñudejstava u uzajamnim odnosima njenih članova. srednje dete.Oni meñusobno poveravaju svoje tajne i pružaju jedno drugom podršku u periodu emociona lnih stresova.ali i više zahtevaju i očekuju od njega. pokazuju više empatije. starije sestre su više sklone objašnjavanju. Ali u tim odnosima ima i konfliktnih situacija iz kojih se izlazi sa iskustvima kako treba rešavati sporove. savesnije je. odg ovornije. češće razgovaraju s njim . su bolje u ulozi "učitelja".. manje je agresivno i lako pruža pomoć drugima. Devojčice. poseb no majke. pokazuje socijalno (ne)poželjno ponašanje i kada ono napuni 14 meseci. nego starijeg brata (Mussen et al. ispo ljavanju razumevanja. Mlañoj deci (drugom. Prvenče u poreñenju sa ostalom decom ima jači motiv postignuća. starije sestre.

Novi brak nije samo prilika da se ublaže materijalne teškoće. Nalazi ukazuju da su negativnije posledice po razvoj deteta izazvale dve godine života u "potpunoj" porodici sa kon fliktima roditelja.. Meñutim. smrti je dnog od roditelja. uporedo sa porastom broja razvoda. dužeg odvajanja od kuće. Meñutim. koja dobija decu na s taranje. roñaka koji u nekoj meri mogu da zamene oca ili majku. nego razvedene majke koje nisu "preude sile" svoju sudbinu. odnosa majke-oca. Uticaj vršnjaka 239 . Nalazi ukazuju da na decu i na njihov razvoj negativno utiču konflikti r oditelja koji su prethodili razvodu ili se nastavljaju posle razvoda . Dečaci sa mnogo više posledica proživljavaju odsustvo oca nego devojčice. Ponovo udate majke bile su nežn ije.. ove devojčice manje su uspešne na testovima kognitivnih sposobnosti. dobije podrška za rešavanje problema i odvoji više snage i vremena za decu. dede . odreñenije u zahtevima prema sinovima. Ali. u novom braku rodi telja? Ispitivanja pokazuju da deca na uzrastu od 9-13 godina najburnije (negati vno) reaguju na ponovni brak roditelja. Kako deca reaguju na pojavu očuha ili maćehe. Jedna trećina američkih porodica postaje nep otpuna pre nego što deca napune 18 godina života (Mussen et al. ako su deca mlaña ili starija od ov og uzrasta. od toga da li u porodici ima još dece. Dečaci koji se r azvijaju bez oca pokazuju znakove zaostajanja u socijalnom. emocionalnom i kogni tivnom razvoju. posebno kad se udruže dva nezrela partnera sa decom iz prethodnih brakova (Mussen et al.. Meñutim. već i babe. nakon razvoda. već d a se prevlada samoća. razloga koji su doveli do raspada porodice. raste i broj ponovnog ulaženja u brak razvedenih osoba.Posebni problemi nastaju kada doñe do raspada porodične zajednice: razvoda. deca iz prethodnih brakova. U jednom broju slučajeva on je još više kom plikovao odnose.. nije svaki novi brak uspešan.. poretka viñanja dece . nego u nepotpunoj porodici. Takvi dečaci ispoljavaju manje maskulinih crta. To često dovodi do složenog seta porodičnih odnosa u koje ne ulaze samo očuh i maćeha. I dečaci i devojčice koje rastu samo sa majkom imaju razvijenije verbalne sposobnosti nego numeričke. manju samostalnost a više su nemirni i agresivni nego vršnjaci iz potpune porodice. Osobine devojčica ko je rastu samo uz majku malo se po čemu razlikuju od vršnjakinja iz potpunih porodica . lakše se prilagoñavaju i stiču se povoljniji uslovi za razvoj u porodici s a novim uspešnim brakom. Nalazi ukaz uju da osobenosti razvoja ličnosti u nepotpunoj porodici zavise od pola i uzrasta deteta.. 1984).oko podel e imovine. 1984). U razvedenim brakovima deca uglavnom ostaju sa majkom (u 90% slučajeva). Longitudinalna ispitivanja su pratila da li su veće negativne posledice za decu ako žive u potpunoj porodici sa roditeljskim "kavg ama" ili u nepotpunoj porodici.

pre ma školi.Vršnjaci imaju značajan uticaj na razvoj ličnosti i ponašanje deteta i adolescenta. Ako se po sumnja u poverenje onda je veza znatno ugrožena ali se ne kida odmah. Na ovom uzrastu mladi se više druže meñusobno nego sa odraslima. Na mlañem školskom uzrastu (6-8 godina) obrazuj u se neformalne grupe sa odreñenim pravilima ponašanja ali one nisu trajne. ovlada veštinama koordiniranja svojih radnji sa akci jama drugih. kao pri individuaciji u porodici. Opštenje posta je uspešnije zbog toga što deca počinju da shvataju motive postupanja vršnjaka. opštenje i zajednička delatnost sa vršnjacima dozvoljava da se vrednuju i usvoje il i odbace odgovarajući postupci. deca koja do uključivanja u grupu vršnjaka ni su postigla potreban stepen zrelosti imaju teškoća u prilagoñavanju na grupne norme. grañenje principa bliskih prijateljskih veza: . Na taj način formiraju se realni stavovi prema sebi. ali ostajanja u vezi sa prijateljem. Intimnost je sledeća značajna odlika novog kvaliteta odnosa. Kroz ovakve procese druženja ostvaruju se važne funkcije p rijateljstva: dogovorno vrednovanje . osećanje prihvaćenosti i spremnosti za pružanje podrške. Odanost postaje sastavni deo prijateljstva. Devojke su češće spremne da se povere nego mladići. bez potrebe udaljavanja. Meñutim. Istovremeno doprinos vršnjaka nije samo stvaranje optimalnih uslova za samoocen u. poštovanje razlika meñu ličnostima.uzajamno poveravanje radi dobijanja koment ara i evaluacije. prema društvu. Ona j e uslov za poverenje. princip individuacije . Adolescent sam traži i bira prijatelja. odnosi se sada zasn ivaju na strogim pravilima. što je samo jedan vid uzaja mnog razumevanja. zainteresovanosti za ono što se prijatelju dešava. kao u detinj stvu. Nov kvalitet odnosa čini uzajamno razumevanje i. Uključivanje u grupu vršnjak a smatra se prvim ozbiljnijim testom relativne zrelosti ličnosti na odreñenom uzrast u. drugi misle da vršnjaci samo pojačavaju i kristalizuju već ranije ispolje ne tendencije u ponašanju koje je dete steklo u porodici. U sve većoj meri druženja su orijentisana na dostizanja zajedničkog cilja.meñusobnog poštovanja. U školskom uzrastu krug drugova počinje da se uvećava a privrženost postaje stabilnija.kao kad se doživljaj poveri roditelju. Dok jedni smatraju da su vršnjaci u periodu adolescencije uticajniji faktor od porodice. 240 . . što doprin osi stvaranju uzajamnog razumevanja. veću ulogu igra sličnost interesa. Pri ovome se posebno misli na vršnjake sa kojima se dete druži. seksu i suprotnom polu.osamosta ljivanja. Grupa vršnjaka je manje od reñena socijalna grupa od porodice i otuda je istraživačima teže da steknu uvid u njihov e odnose. Zato i postoji veća razlika autora u proceni uticaja vršnjaka na razvoj ličn osti. bez rizika od konflikta . U period u odrastanja (10-14 godina) grupe vršnjaka postaju stabilnije. već se razgovara o nesporazumu i često prevazilaze smetnje. što je posebno važno.poverenja.

stadijum: počet ak formiranja heteroseksualnih grupa 2. ali i još širi interesi. .povezane heteroseksualn e grupe.izolovane grupe članova istog pola.parovi. . 1963) Uticaj škole Škola je značajan integrišući faktor socijalizacije kao društvenog procesa u kome deca i a dolescenti dostižu društvene norme i pravila ponašanja u društvu. U školi deca nauče da osim ličnih postoje i interesi njihove g rupe.početak interakcije grupa istog pola.Razvoj druženja u adolescenciji prema Danfiju (Danphy. 5. o kojima moraju voditi računa kad postavljaju neke zaht eve. 241 . stadijum: početak inerakcije grupa istog p ola 1. . stadijum: parovi 4. . osnovne principe uzaja mnih odnosa meñu ljudima.početak formiranja heteroseksualnih grupa. stadijum: izolovane grupe članova istog pola Slika 66: Stadijumi razvoja grupnog života u adolescenciji (prema: Dunphy. 1963) prolazi kroz pet stad ijuma (slika 66): . stadijum: povezane heteroseksualne grupe 3.

7. dobijenu ocenu ili nagradu. Podsticaj konkretnom učeniku srazmeran je njegovom uloženom naporu.Škola može značajno da stabilizuje osećanje sigurnosti ali je preduslov za to da dete bu de prihvaćeno od nastavnika i vršnjaka i da je uspešno u školi. Podsticaji ne zavise od uloženog napora učenika. te. U narednom prilogu dajemo uporedni pregled različitih metoda podsticanja učenika u ško li (Mussen et al. Daje učenicima o baveštenja o rezultatima ne ističući njihovu vrednost. javlja se em ocionalna nestabilnost. Neefek tivno podsticanje učitelj učenik 1. 5. Ostvaruje se stalno. 4. Dostignuće učenika ocenjuje se u odnosu na uspeh drugih. agresivnost ili povlačenje. 10. Utiče na motivacionu sferu oslanjajući se na unutrašnju motivaciju: intereso vanja. 3.. Nastavnik pokazuje zainteresovanost za uspeh učenika. 6. Ostvaruje se od slučaja do slučaja. 12. 11. kumulativno se pogoršava slika o sebi. 2. Skreće pažnju učenik a na to da povećanje uspešnosti zavisi od realizacije potencijalnih mogućnosti učenika. 4. pobedu u takmičenju. 7. 8. Takvi učenici ne realizuju intel ektualne i druge potencijale i zaostaju u ukupnom razvoju ličnosti. zadovoljstvo koje prati rešavanja zadataka. 1984): Efektivno podsticanje učitelj učenik 1. Usmerava učenike na takmičenje d ajući rezultate svih i mogućnost uporeñivanja. ukazujući da takav uspeh može biti dostizan i u buduće. Pohvala se saopštava čim je zaslužena. Usmerava učenike na veštine organizovanja učenja u cilju postizanja boljih rezulta ta. Doprinosi da se pojavi zainteresovanost za nove aktivnosti. proces učenja i 10. radoznalost. Kada dete nije prihvaćeno i kada doživljava neuspeh u školi. Skreće pažnju učenika na to da njegovo napredovanje u učenj u zavisi od truda nastavnika. 9. 3. Prisiljava učenika na proces učenja. 12. što ga udaljava od prihvatanja neoph odnosti postojanog rada. 2. 9. 5. Povezuje dostignuti uspeh sa uloženim naporom. Nas tavnik podstiče učešće u radu uopš242 . Nastavnik podstiče dostizanje odreñenih rezultata. Rezultate saopštava vrednujući ih po značaju. 11. kada je prethodn o urañeno. 8. Pohvala se sa opštava uopšteno. 6. Nastavnik daje uporedni pregled prošlih i sadašnjih dostignuća konkretnog učenika . Oslanja se na spoljašnju motivacij u: pohvalu. Nastavnik poklanja minimalnu formalnu pažnju uspehu učenika. Povezuje pos tignuti rezultat samo sa postojanjem sposobnosti ili povoljnih okolnosti.

U igri je dete uvek više od svog prosečnog uzrasta. slobodna i originalna aktivnost d eteta. motiva. u celini. trošenje viška energije" (Furlan. Teorije igre 243 . kojoj nije svrha podmiriv anje životnih potreba. 1996). za glavu više od samog sebe. "Igra se može definisati kao dobrovoljna i često spontana a ktivnost najrazvijenijih životinjskih organizama i čoveka. vrednosti i suština igrovne aktivnosti sadržane su u odreñenjima igre autora koji su je izučavali. sve tendencije ra zvoja" (Vigotski. "Igra predstavlja zonu narednog razvit ka deteta. 1972).jer bi u suprotnom ponašanje bilo st ereotipno ili haotično. sa uživanjem il i očekivanjem uživanja.odlikuje je spontana. emocionalnim razvojem i razvojem ličnih osobina.i kako mu obično nije dopušteno u odnosima sa odraslima. 1981). uvodeći u njih odreñene promene dete razvija sopstveni odnos pre ma realnosti i uobličava svoju individualnost. Učeći nametnute obrasce ponašanja dete ovladava postupcima koje će ponavljati. "I gra je voljna aktivnost koja se vrši bez krajnjeg cilja i. v eć zato što je povezana sa fizičkim razvojem. Igra doprinosi tome da u procesu socijalizacije deteta budu ravnomerno zastupljene aktivnosti ponav ljanja obrazaca odraslih i njihovo menjanje . kao u fokusu lupe. U igri dete podražava odrasle ali na svoj sopstveni način u kome standardne obrasce ponašanja "igra" na način koji proizila zi iz njegovog bića . Razvojni psiholozi posvećuju veću pažnju igri tek od tridesetih godina ovoga veka. Ona proizilazi iz u nutrašnje potrebe deteta .DEČJA IGRA Osobenosti igre kao delatnosti "Igra je ozbiljno zanimanje" Đačenko i Lavrentjeva Igra je aktivnost koja najpotpunije ostvaruje psihofizički razvoj deteta. (U izvesnim elementima u igri može da se ne uživa)" (Ingliš i Ingl iš. učenje. razvojem intelekta. Igra u kondezovanom vidu sadrži u sebi. smisao. Otuda i značaj igre za dečji stvaralački odnos prema životnoj sredini. već rekreacija. meñutim. Igra se po svojim osobenostima razlikuje od svih ostalih aktivnosti. Igra je privukla pažnju ne samo zato što je ona dominantna aktivnost deteta. Karakteristike. procenjivanj em vrednosti.

rekreaciju. Šiler). Aktivnosti koj e nisu moguće u stvarnom životu dete skreće u fikciju koja mu "pruža mogućnost da za trenu tak ostane pri onome što ga najživlje interesuje i onda kada to ne može postići ako se o da ozbiljnoj delatnosti" (Claparède. Najbitniju odliku igre Klapared vidi u fikciji.Rane teorije prikazuju igru kao razonodu. 1916). (g) uporedo sa simboličkom igrom razvijaju se kon strukcione igre. Polazeći od ove najopštije karakteristike Gros je naziva teorijom treninga ili samovaspitanja . a ne. Gros i njegovi sledbenici u teor iju unose dopunu: da dete u igri usavršava i fiksira novostečene funkcije. 1990). za savremeni život. Razradili su je Leontijev. (v) igra sa pravilima zamenjuje simboličku igru i ona napreduje u s kladu sa socijalizacijom deteta. (b) simbolička igra koja dostiže sv oj vrhunac izmeñu 2-3 i 5-6 godine i ona je jedan oblik reprezentacije u preoperac ionom mišljenju. Meñutim. ljubav i dr. ti predme ti i pomagala imaju razrañen način upotrebe i ovladavanja i to dete uči u zajedničkim ak tivnostima sa odraslima a zatim u igrama uloga koje su socijalna pojava po svojo j prirodi. On razlikuje četiri kategorije igre. Prema Pijažeovom shvatanju "suština igre j e asimilacija ili primat asimilacije nad akomodacijom". koje su na početku razvoja prožete ludičkim simbolizmom ali kasnije t eže da predstavljaju prave adaptacije ili rešenja problema i zato ih tada i označavaju kao stvaralačke igre (Pijaže. dakle. Po teoriji K. Stenli Hol je pokušao da na igru primeni princip da je "onto geneza rekapitulacija filogeneze". 244 . Meñutim. u asimil ovanju te stvarnosti u sebe. preds tavlja prvu pripremu za ozbiljan život. Pijaže. lov. Gros smatra da ima isto toliko igara kolik o ima i nagona (npr. Grosa igra. "nekorisne delatnosti predaka". ovakvo odreñenje igrovne aktivnosti više se odn osi na igru odraslih. Zaporožec. analiza igre uloga pokazuje da u njoj deca "proigravaju" aktivnosti i uloge osoba iz svoje okoline. već naprotiv. kulturnoistorijskom teorijom razvoja. Teorija igre ruskih psihologa povezana je sa uče njem Vigotskog. borba. to su: (a) funkcionalna igra ili "igra vežbe" koja je prvobitni o blik igre koji se javlja na senzomotornom nivou. aktivnost u kojoj se troši " višak" energije (Spenser.). bez prinuda i kazni". poreklu i sadržaju. igru izučava kao r azvojni fenomen u sklopu opšteg. Po shvatanju Klapareda igra je aktivnost u kojoj dete ispoljava težnje za sveobu hvatnim razvojem. nastala je sa izm tezama: enom položaja deteta u sistemu društvenih odnosa. pre svega. Ovo shvatanje se može ilustrovati sledećim igra je u svojim osnovnim oblicima istorijska pojava. a posebno kognitivnog razvoja. Pijaže smatra da je detetu za njegovu afektivnu i intelektualnu ravnotežu neophodno da "raspolaže delom aktivn osti čija se motivacija ne sastoji u prilagoñavanju stvarnosti. igra se može povezati sa alomorfnim razvojem: dete je od početka života okruženo predmetima koje je stvorio čovek. Elkonjin i brojni drugi autori.

igra je povezana sa osnovnim procesom razvoja u predškolskom uzrastu: motivacionim . Vigotski smatra da se igra uloga kreće ka igri s pravilima i razvoju unutrašnjih psihičkih procesa. uopšten i sažet karakter. Prema psihoanalitičarima u dečjoj simboličkoj igri veza i zmeñu znaka i označenog za dete ostaje skrivena. U igri se aktivira organizam i sama ta igrovna aktivnost d etetu pričinjava zadovoljstvo. Po psihoanalitičkoj teoriji dete pribegava igri jer u njoj vlada "princip za dovoljstva" a u stvarnosti "princip realnosti" pa id pre može da ispuni želje u igri . Igra se koristi i kao terapeutsko sred stvo. ulogu s pravil ima. u dubljim nesvesnim slojevima. manipulacijom i eksploracijom . Za etologe je igra samo na prvi pogled "nesvrsishodna". manipulacije i eksploracije . Igra ima kreativ nu funkciju u nastojanju deteta da stvori svoj sopstveni svet u kome su objekti rasporeñeni na nov način. Psihoanaliza ne pridaje poseban značaj igri. Frojd igru kor isti za otkrivanje unutrašnjih konflikta .jer polazi od svoje osnovne teze da je svako ponašanje odreñeno impulsima ida i ega. stavljanjem u poziciju suigrača. P rema Elkonjinu razvijeni oblik igre uloga sadrži: a. Neob iheviorista Berlajn igru povezuje sa radoznalošću. razvijen sistem realnih odnosa meñu učesnicima i igračkama. već "ponašanja i aktivnosti manipulacije i eksploracije sa me sebe i potkrepljuju" ali istovremeno razvijaju iskustvo i sposobnosti za adap tivno ponašanje. d. razvija (samo)kontrolu ponašanja. g. igrovne pre dmete koji uslovno zamenjuju realne predmete. I etolozi povezu ju igru sa potrebom zadovoljenja radoznalosti.u najmanje rizičnoj situaciji kakva je igra. Činjenica d a se ona javlja kod mladunčadi koja ne nasleñuju gotove obrasce ponašanja može biti dove dena u vezu sa potrebom da se ti obrasci uče: istražuju.a tada su motivacione komponente unutrašnje (intrizične) i nisu izvedene iz homeostaz ičkih i socijalnih potreba. odnosno anksioznošću. sadržaj i siže. Odlike igre Šta je igra? Ivić (1981) daje pet osnovnih obeležja igre: 245 . v.ali i socijalnom organizacijom života. Etološki pristup je usmeren da odredi biološki značaj igre u filogenezi i ontogenezi. igrovnu aktivnost koja ima uslovni. b. Dete u igri može da ponavlja i neprijatne doživljaje sa težnjom da redukuje tenziju aktivnim ovladavanjem konfliktnom situacijom. isprobavaju i konstruišu u no va složenija ponašanja .

igra se izvodi sama radi sebe. fikc ija . Oblici igre Sa razvojnim uzrastom se menjaju razvojni oblici igre.u 4 godine počinje stvaralačka igra i igra u grupi od 2-3 dece. što je obeležje simboličke igre. . . divergentnost .u perio du 1. preovlañuju aktivnosti dečjih funkcija a ne karakteristike materijala i li izražajnost igračaka. sportske igre. igra pokazu je ono što dete doživljava u tom trenutku. Na to utiču promene u motivaciji. samostalnost . Na to utiču razvojne karak teristike ali i raspoloživo vreme. vežba hvatanje i bacanje predmeta.igre uloga (3. receptivne i izvoñačke igre. u funkcio nalnoj igri.od 6 m do kraja prve godine funkcionalna igra rukama.6 godine do 2. autoteličnost . . Sa uzrastom se smanjuje broj igara i ukupno vreme provedeno u igri. U prvoj godini.za razliku od ostalih praktičnih aktivnosti u igri odras li daju detetu punu samostalnost.8 godine preovlañuju stvaral ačke igre i igre s pravilima. dete je više usmereno na proces igre nego na rezultat igrovne aktivnosti (motiv deteta koje slaže kocke je više da gradi kulu nego da napravi kulu).igra poseduje vlastite izvore mo tivacije. j avlja se recepcijska igra i igra mašte i dramatizacije . posebn o kad prohoda dete "istražuje" okolinu.aktivnost koja se ispoljava u vidljivom praktičnom ponašanju koje se može objektivno p osmatrati. . Odlike funkcionalne igre su: . pojava p referencije odreñenih igara. 246 .0 godine dete pokazuje interesovanje za igračke i drugu decu. a može u igri probati kombinacije u kojima dolaze do izražaja njegove različi te mogućnosti.svojstvo koje ukazuje da se igrovna akti vnost može razvijati u različitim smerovima .u periodu 6 . Meñutim.0 g).dete može isprobavati igračke i igrovnu si tuaciju. stvaranje iluzornog plana. ekspresivnos t . u igri s p ravilima može biti više rešenja ali ona se dele na pravilna i nepravilna.u 5 godini dete privl ači grañenje i oblikovanje i igra van kuće. .imaginativnost. .je svojstvo koje ukazuje da u igri dete izražava unutrašnje potrebe. jer počinje školsko doba. sa uzrastom se pov ećava vreme provedeno u specijalnoj igri. jer igra angažuje celokupnu dečju ličnost.na početku druge godine.do 6 m pokreti tela. ovo svojstvo čini igru fleksibilnim i kreativnim ponašanjem.

Didaktičke igre smišljaju odrasli (vaspitači) radi njihovog formati vnog uticaja. pravilo igre (podela uloga.igračke za milo vanje. koriste prirodan mat erijal (igračke često prave sama deca).igračke i sredstva za igru uloga. biran je predmeta po zadanoj oznaci. mišljenja. govornu veštinu. Dečje igračke Razvoj igre se odvija u skladu sa razvojem sposobnosti deteta. imaju osmišljena pravila. što je bio razlog da naši razvojni psiholozi provedu akciju njihovog sakupljanja. dete igračke personofikuje .Sa uzrastom i pojavom igre sa pravilima igra se. . pamćenje i reprodukovanje. sve više formalizuje . način rešavanja i red osled rešavanja problema) aktivnost igre (organizacija aktivnosti u kojoj se detet u prepušta da reši i uradi ono za šta je sposobno . uvoñenjem u repertoar dečjih igara u predškolskim ustanovama. Igračka je više od sredstva igre. uvažavanje partnera. maštu. koje igri daju ideju i sadržinu. snalažljivosti). . Osnovne njihove k omponente su: sadržaj (zadatak: uporeñivanje i izbor. samostalnost. konstruisanje). snalažljivost. rešavanje problema koji podstiču intelektualni razvoj. Stare igre imaju izvanrednu vaspitnu vrednost.igračke za razgibavanje i razvijanje spretnosti. po zahtevima uzrasta i za različite vrste igre. . okretnost. iako je u početnim oblicima bila neformalna aktivnost. 247 . Tradicionalne igre imaju sličnosti sa didaktičkim i grama po svojim razvojnim efektima.od spontane igre postaje aktivnost sa krutim pravilima. is trajnost. pažnju. . Karakteristike ovih igara su što se u njima stvaraju potrebni uslova za primenu različitih znanja.pa je ona njegov ver ni pratilac i pravi drug u igri. . zahtevaju (razvijaju ): spretnost.zadrže afilijativne karakteristike i gre i postignu razvojni efekti). Osnovu dečje igre čin e igračke. cilj (razvijanje opažanja. Po funkciji igračke se mog u razvrstati u: .igračke za konstrukciju. razvijan je govora. Igračke se obično klasifikuju po njihovoj osnovnoj funkciji. Otuda ove igre imaju element učenja. To su obično grupne igre.igračke za društ vene igre. beleženj a i reafirmisanja.prigodne igračke koje deca sama prave. Igračka je svaki predmet kojim se dete igr a. pomažu socijalizaciji deteta.

Igračke treba da budu usklañene razvojnom stupnju. da zadovoljava higijenske i estetske zahteve. Dečj e igračke su onoliko dobre koliko pomažu ukupan razvoj i razvoj kreativnosti ličnosti.... spretnos ti. crt anje. video. računar .javiće se zasićenost. . materijal za oblikovan je. zajedničku igru i saradnju. aparati. . materijal za grañenje.školsko doba: lopte.druga godina: kolica.prva godina: sopstveno telo.. prigodno obojena..4 . plastelin. skije .. posmatranje. U procesu igre stručnjak dobija uvid u izvore. Nakon toga kroz razne s ituacijama igrovnih aktivnosti nastoji da dovede dete do izlaza iz teškoća. samostalno uobličavanje. komponente za konstruisanje. zbirke. plivaju . postojana. delovi odeće za igre uloga. . pribor za igre uloga. TV. . ako zahtevaju od deteta kretanje. Uzrast i igračke . primerene veličine.. Igra kao dijagnostičko i terapijsko sredstvo U igri se ispoljava detetov unutrašnji psihološki svet. muzički i nstrumenti. uzroke koji su doveli do smetnji.treća godina: automobili. Pri tome dobra igračka treba da je: bezopasna. Terapija igrom može biti pojedi načna i grupna. Meñutim. igračke živih boja koje proizvode zvuk.. sanke. skladnog oblika. zvučne igračke. . sadržajna. Dete u igri može da "abreaguje" svoje strepnje i agresiju. 248 . pesak i pribor. mehanizovane igračke. pribor za crtanje. kocke. psihološki mehanizmi de teta uključeni u igru mogu biti ispoljeni simbolički . konj za ljuljanje. jednostavne slikovni ce. sa primenom aktivnog ili pasivnog postupka. . igračke od gume. opet.otuda potreba da ih tumači stručn jak. lutke. pa je igra i terap eutsko sredstvo ako je.7 godine: bicikl. usmeravaju stručnjaci. funkcionalna. Igračke podstiču ra zvoj ako nude razne mogućnosti za igru. Dete ne treba pretrpati igračkama . uporeñivanje. slikovnice . tricikl.

tako igra (slika 67). Kao i simboličku igr u crtanje odlikuje autotelizam a sa mentalnom slikom crtež deli napor imitacije st varnosti. u stvari. Slika 68: "Slučajni realizam" 249 . kao i igra. To je motorna aktivnost i desnom i lev om rukom koju pobuñuje rezultat: olovka ili bojica ostavlja tragove na hartiji što p rivlači dečju pažnju i ono se. Dete saopštava šta je nacrtalo.DEČJI CRTEŽ Crtanje je. koje su u skladu sa ukupnim psihičkim razvojem deteta.ponekad se može dog oditi da dete slučajno postigne crtež . I razvoj crtanja povezan je sa dečjim ukupnim. nepravilni su i bez sadržine .3 g) U drugoj godini dete već počinje sa škrabanjem. a posebno in telektualnim razvojem. U aktivnosti crtanja mogu se izdvojiti odreñene razvojne faze. iako to što ono imenuje drugi često "ne vide" (slika 68 ). jedna od najznačajnijih potreba deteta i jedna od osnovnih formi dečjeg izražavanja.da "naškrabano" na nešto liči ("slučajni realizam"). Stadijumi razvoja dečjeg crtanja Škrabanje (2 . Slika 67: Škrabanje "Produkti" škrabanja nemaju oblika. Prema Pijažeu crtež je oblik semiotičke (simboličke) funkcije koj i se nalazi na pola puta izmeñu simboličke igre i mentalne slike.

crtež pruža konceptualna svojstva modela. diferenciraj u ostali delovi (videti u prilog norme koje daje Gudinaf). dete će ako tražimo od njega da n as nacrta napraviti crtež koji je na stadijumu "glavonošca" . Dete od dve godine pokušava da nacrta krug a dete od 30 meseci uspeva da nacrta lice koje ima oči. Slika 69: Crteži (po uzoru) dece različitog uzrasta (prema: Mussen et al. ruku i trup a. sa uzrastom. zatim se. Na primer. Dete crta predm ete onako kako ih doživljava .u likovnom izrazu povezani su delovi koji u stvarno sti ne idu zajedno.7 g) Na ovom uzrastu dete već govori o svojoj nameri da će nešto da nacrta.krug predstavlja glavu a iz njega su povučene dve tanke crte koje označavaju noge (nema vrata. tek kasnije se pojavljuju oči. Simboličko crtanje odlikuje: intelektualni realizam . Na uzrastu od 20 meseci dete uspeva da nacrta zatvorenu krivu.dete crt a prema sećanju. shematizovano.. ono što prema njemu oseća a zanemaruje trenutno opažanje. 1984) Simboličko crtanje (3 . ali nacrtano ne liči na krug. Rezultat crtanja deca od 16 meseci bila je "škrabotina" . slika 70 a).U jednom ogledu deci je dato shematski nacrtano lice čoveka (slika 69 A) i od dece traženo da reprodukuju crtež. 250 . nos i usta (slika 69 B).

1933) 251 .dvojna socijalna i prostorna perspektiva.čime se potpuno ovladava izmeñu 12 . Povremeno se javi i "rendgenski" način prikazivanja. Za prevazilaženje teškoća. u različitim meñusobnim odnosima. g.veličine i boje zavise od dečjeg raspoloženja a ne od stvarnih svojstava predmeta u st varnosti.. sliku 71). haljine i zidovi su "providni" . Objektu se pristupa analitički i prikazuje se "kakav jeste" sa perspektivom i dub inom . jer kroz tu aktivnost ono dolazi do novih saznanja i doživljavanja. To činiti u skladu sa dečjim stupnjem razvoja (učenje o aktue lnoj . prema: Kornilovu. što ukazuje na sklad izmeñu razvoja crteža i intelektualnog razvoja. U prvom planu je novo saznanje. Pijaže ukazuje na nalaze da deca od 9 . Slika 70: Dečje simboličko crtanje Realistički crtež (od 10 g) Izmeñu 9 .14 godine. produžena ruka koja nešto treba da dohvati . v.).9 g) Sad je profil dobro nacrtan. realističko crtanje se postupno razvija .veće dimenzije privlačnijih objekata. skriveni delovi se ne vide iza zaklona. Crtež je dinamičan ali nedovoljno strukturiran.10 godina mogu da unapred označe horizontalni nivo vode u bokalu koji se naginje u r azličitim pravcima. De te dinamičke aktivnosti prikazuje sledom slika . (slika 70 b).. ali i za dod atni rad sa talentovanim. Vizuelni realizam (8 . . Još povremeno dominira emo cionalni faktor . objekti se u zadnjem planu postepeno smanjuju. Vigotski ističe da odrasli u sv im fazama treba da podstiču dečje crtanje.. Slika 71: Crtež darovitog učenika (8.10 godine crteži imaju logički smisao. nacrtani modeli su bez vizuel ne perspektive i sa "rendgenskim" načinom prikazivanja: lice viñeno iz profila ima i drugo oko.stripom.narednoj zoni razvitka. dragocena je pomoć likovnog pedagoga. Meñutim. konjaniku se noga vidi kroz konja. na crtežu se ističe ono što je za dete značajno. Ali u crtežu se pojavljuje reverzibilnost . realne slike prikazane su iz različiti h uglova.

naučno proučavanje razvoja psihičkog života u prelaznom perio du od detinjstva do odraslog doba.koju odreñuje dostizanje relativne psihološke zrelosti: intelektua lne. detalji na odeći (11 g). Kao primer dijagnostičkog sredstva navodimo Gudinaf test crtanja "ljudske figure" (norme za period 3 . delovi povezani u celinu (8 g). Sve do početka 20. veka adolescencija nije bila for malno definisana kao poseban period. ADOLESCENCIJA Psihologija adolescencije. torbu i druge pred mete (11 .kako fizičkog tako i psihičkog. pojavljuju se ruke (7 g). na crtežu figure razlikuje se pol (9 g). To znači da adolescencija koja obuhvata: predpubertet. Razdoblje puberteta odlikuje intenzivan fizički razvoj i dostiz anje polne zrelosti. socijalne i psihoseksualne zrelosti.to je period svih razvojnih promena kojima se prelazi od detinjstva do odrasl osti. uši i stopala (7 g). crtanje se koristi i kao terapijsko sredstvo.12 g). v eć o adolescenciji govori kao o periodu odrastanja . emocionalne. Mladi danas ranije biološki sazrevaju. Lakše je odrediti početak adolescencije. što se dov odi u vezu sa porastom zdravstvenog i ukupnog standarda življenja.Crtež kao dijagnostičko i terapijsko sredstvo Kao i igrovna aktivnost i crtanje može poslužiti kao dijagnostičko sredstvo za upoznav anje deteta: (a) ličnosti i (b) stepena intelektualnog razvoja. nego gornju granicu . konstituisana je u ovom.12 godina): glavonožac (3 g). nacrtan je prirod an oblik prstiju (10 g). šešir (8 g). Stenli Hol je 1904 publikovao prvu studiju o adolescenciji. po vidljivim telesnim promenama. dvadesetom veku. Ranije je preovlañivalo shvatanje da sa pubertetom prestaje detin jstvo a počinjao period odraslosti. plus tru p i noge (5 6 g). Adolescencija obuhvata i dostizanje ostalih vidova zrelosti . pubertet i kasnu adolescenciju nastaje tek u modernom društvu. Savremena razvojna psihologija ne shvata adole scenciju kao artefakt. P ri tome se uzima u obzir kulturno-istorijski kontekst i uvažavaju individualne spe cifičnosti razvoja svakog pojedinca. ali znatno kasn ije ulaze u period odraslosti zbog produžene pripreme za zahteve svakodnevnog i pr ofesionalnog života. glavonožac sa očima (4 g). ona ne prihvata ni stav da je to "period bura i oluja". osoba ima štap. 252 .

Ove okolnosti utiču n a uspostavljanje odnosa sa osobama suprotnog pola sa nedovoljno razvijenom psihičk om zrelošću. prihvatanje svog izgleda i uloge pola. Promene u adolescenciji Fizički razvoj Uz nagle telesne promene (visine i težine). Formirana fizička privlačnost može ih uvesti u socijalne odnose karakteristične za nešto starije devojke. Dečaci koji kasno sazrevaju imaju početne probleme adaptacije ali postepeno sazrevanje ih dovodi na viši nivo socijabilnosti . profesionalno opredeljenje. stvaranje v lastitog pogleda na svet i sistema vrednosti. pripremanje za brak i porodičn e obaveze. razvijanje intelektualnih veština. Devojčice koje rano sazrevaju mogu različito reagovati.tada žele da zadrže status uspešnost i bez osetljivosti na socijalni kontekst. Razvojni psihol ozi posebno analiziraju posledice ranog/kasnog početka puberteta na psihički razvoj. socijalno odgovorno ponašanje. formiran je ličnog identiteta. Prosek za devojčice je 12-14 godina a za dečake 13-15 godina. stvaranje nove slike o sebi koja uključuje nastale promene. javljanje primarnih i sekundarnih poln ih karakteristika . 253 .menja se slika o svome fizičkom izgledu (fizičko Ja). postizanj e veština komuniciranja. što dovodi d o do opšteg (ne)prihvatanja sebe i (ne)zadovoljstva sobom. Devojke su osetljivije na (ne)povoljnu sliku o sebi. izgrañivanje emocionalne nezavisnosti.Razvojni zadaci adolescencije su: uspostavljanje novih odnosa sa vršnjacima oba po la. ali zbog preranog ulaska u odraslost kasnije mogu biti rigidniji ako se jave potrebe prilagoñavanja . Dečaci koji rano sazrevaju imaju početne prednosti u soci jalnim odnosima i kontaktima. preuzimanje ostalih "uloga". Posebno reaguju na svojstva koja su atipična za vlas titi pol. ali će zato preskočiti neka važna iskustva koja se stiču u druženju sa vršnjacima. sticanje ekonomske neza visnosti. Postoje vremenske razlike početka i završetka faze puberteta kod devojčica i dečaka. posebno socijalni razvoj.

a namesto toga formira se realnija slika . naročito u prvoj fa zi. kontaktu sa vršnjacima. Smiruje ih informacija da u tom periodu svako ima svoj individualni tempo razvoja i da su i raniji ili kas niji. gradi slične moralne stavove. potreba za osamostaljivanjem može u pubertetu biti. To sve potvrñuje da rodite lji na (in)direktan način utiču na razvoj mladih. Od dečje poslušnosti interakcija se sve više zas niva na recipročnosti. Otac i dalje važi kao a utoritet koji postavlja odreñena očekivanja pred dete. Adolescent se postepeno odvaj a od porodice. Ali roditelj je taj koji treba da primeti promene kod svog deteta i njegova nastojan ja da u odnose. i to uvažavaju u komunikaciji . nego i da poseduju sve razvijenije intelektualne sposobnosti (mišljenja. Socijalni razvoj U adolescenciji dolazi do značajnih promena u svim oblastima socijalnog života: u po rodici. da se menjaju i prilagoñavaju i r oditelji. Adolescent je u komunikaciji sa roditeljima selektivan: o nekim temama razgovara sa ocem.obično nemaju problema u odnosima. učešća u odlučivanju. o dru gima sa majkom. kontaktu sa školom i drugim institucijama . jer u većini slučajev a deca sa njom više i opšte u vezi sa svakodnevnim problemima. oslobaña stanja zavisnosti. Šta se menja u odnosima roditelji adolescent? Menja se kvalitet odnosa.sa vrlinama i manama svakog od ro ditelja.gde od p osrednih odnosa preko porodice adolescent prelazi na direktnu komunikaciju (pola ganje prijemnih ispita.. a drugi put zato što adolescent "cenzuriše" informacije..). Roditelji koji primećuju da njihovo dete ne menja samo fizički izgled. Meñutim. Majke su neposrednije uključene u socijalni i emocionalni život dece. učestvuje u porodičnim aktivnostima i planov ima. upis. jer to je preduslov da ne nastanu problemi u odnosima. Očevi su više u toku školskog živo ta i planova za budućnost.Devojčice koje kasne u razvoju takoñe gube blisku vezu sa vršnjacima i mogu da brinu o tome zašto zaostaju i da li će biti sve u redu sa njima. Praktično u tom pe riodu treba da se dogaña obostrana socijalizacija. ispoljena u formi oštre diferencijacije od roditelja 254 . interakciju unese više dogovaranja. ali nastoji da ostane u vezi sa roditel jima.da je to osoba koja može da uradi sve ono što je njemu nedostup no. Ova transformacija se brže odvija u odnosima sa majkom. prvo glasanje. Kvalitativna novina je da adolescent postepeno napušta dečja nerealna gledanja i vre dnovanja roditelja . a o nekima ni sa jednim od roditelja. deli sistem vrednosti. Ali ni jedan ni drugi roditelj nema sve informacije . i brži ili sporiji razvoj u granicama normalnosti. Kakva je priroda tih promena u socijalnim odnosima? Odnosi u porodici se menjaju ali meñusobni uticaj ostaje i većina adolescenata zadržava bliske odnose.nekada zato što i h ne traži poštujući privatnost. z aključivanja). .

ako izos tane ta identifikacija.radi test iranja novonastalih vrednosti i nove slike o sebi. da se javi viši nivo sistema pojmova koji proširuju mogućnosti apstraktnog mišljenja. obično nastaju veći problemi u prilagoñavanju školi. javlja se potreba za čvršćim osloncem u svojoj kući.što dovodi do otvorene i simetrične komunikacije radi dobijanja emocional ne podrške i povratnih informacija: komentara. za koje se "izborio". kritičkih ocena . Tada su novostečene veze sa vršnjacima neka vrsta zamene za smanjene emocionalne veze sa porodicom. društvu i zah tevima odraslog doba. U suprotnom. Na taj način se lakše shvata sops tvena ličnost. 247-248). To je uslov i da u zadnjoj fazi osamostaljivanj a adolescent gradi identitet koji obuhvata sva prethodna iskustva kao bazu za ne zavisnost i individualnost. sami do stižu relativnu psihološku zrelost i ulaze u mlañe odraslo doba. stiče veština ophoñenja sa drugima osposobl java za samostalno kompetentno funkcionisanje. Nañeno je da adolescenti koji se identifikuju sa školom bez većih problema prihvataju svet odraslih. zauzimaju stavovi u odnosu na budućnost . Prijatelju se izlažu svoje ideje. da se razmišlja o sopstvenim procesima mišljenja (metak ognicija). D akle. Kognitivni razvoj Kvalitativni skok u intelektualnom razvoju je dostizanje stadijuma formalnih ope racija na uzrastu 11-12 godine. "uvežbava" tu svoju nezavisnu poziciju. Meñutim. odanosti uz uzajamno poštovanje razlika meñu ličnosti ma. Adolescent ulazi u novo učenje s pos toje255 . ali i njen početak i tempo zavis e od subjektivnog doživljaja adolescenta da je dobio sopstvenu autonomnost. shva tili da je umesto zahtevanja automatske poslušnosti deteta potrebno dogovaranje. Druženje sa vršnjacima omogućuje aktivnu ulogu u razvoju. (Više detalja o ulozi vršnjaka videti u poglavlju o razvoju ličnosti. Istraživan je i uticaj škole na socijalizaciju adolescenata. nova bliskost uslovljena je dobrovoljnom saradnjom i očekivanom slobodom odl učivanja svih učesnika komunikacije. Pojavljuje se hipotetičko-deduktivno mišljenje koje omogućava anticipaciju dogañaja. U drugoj fazi adolescent praktikuje.kroz negativizam i kritički stav. Odnosi sa vršnjacima Na ovom razvojnom uzrastu odnosi sa vršnjacima dobijaju složenije forme. Uz osećanje nezavisnosti prihvaćeno je i oslanjanje na r oditelje jer to adolescentu više ne ugrožava viñenje samog sebe kao samostalne ličnosti. Tada počinje treća faza koj a je u znaku ponovnog približavanja sa roditeljima. svakodnevno se praktikuju iako nema posebnog plana o njihovom sadržaju. To se pre javlja u porodicama gde su se roditelji prilagodili nastalim promenama. Nov kvalite t je težnja bliskom prijateljstvu. Pri usvajanju informacija odigrava se dvosmerna interakcija izmeñu kognit ivnih struktura i novih konceptualnih sadržaja. ka d se formira osećanje nezavisnosti javlja se bojazan od potpunog kidanja veze sa r oditeljima. modifikuje sopstveno ponašanje. Večernji izlasci. str. ocene i shvatanja o sebi i svetu oko sebe. primedbi.

videti sliku 14. usmerenja i želja. stavova. Formiranje identiteta Jedan od osnovnih psihosocijalnih zadataka razvoja u adolescenciji je formiranje identiteta. altruizam. ra nijih uzora ali i sadašnjih uzora.ćim kognitivnim operacijama. Početak adolescencije je u znaku nastojanja da se otkrije vlastita pr iroda. Proces formiranja identiteta uključuje e valuaciju osobina. Kolbergovi nalazi ukazuju da adolescent u većoj meri ulazi u konvencionalni i postkonvencionalni nivo razvo ja moralnosti. iako adolescent pribegava intelektualizmu. Na pitanje zašto je period adolescenci je u znaku formiranja ličnog identiteta psiholozi odgovaraju da je to u skladu sa nastalim fiziološkim i psihološkim promenama koje zahtevaju redefinisanje slike o se bi i vlastitom mestu i odnosu na sredinu. ubeñenja. Time se sve više uvećava kompetentnost adolescenta i od njega se mogu očekivati sve sl oženiji produkti mišljenja. trećem i četvrtom stadij umu. na razvoj samosaznanja ali i na kritički odnos prema sebi i okolini.anticipira buduća dešavanja . vršnjacima. Taj proces vodi integraciji različitih aspekata 256 . Ali mnog e njihove "plodotvorne" teorije o mogućnostima preureñivanja postojećih odnosa u optic aju su samo u razmišljanjima. pri svemu tome on se uči da apstraktno m isli. Sve postaje predmet razmišljanja. intenzivira u ado lescenciji a nastavlja do kasne odraslosti. Postupci ispitivanja doslednosti u moralnom ponašanju su: otpor na iskušenje. čest o zbog potrebe da izbegne sukobe i nemir. analize i samoanalize. njihovu koordinaciju i povezivanje u složeniji sistem. postavlja probleme. Meñutim. a kraj označava formiranje osećanja identiteta. većina ostaje na konvencionalnom nivou. na ja vljanje novih crta karaktera. Meñutim. Ove kognitivne promene utiču na ukupan razvoj adolescenta. U 16 godini 23% adolescenata je u trećem a 33% u četvrtom stadijumu. motiva. 1976. formuliše i proverava hipoteze . 75). u odeljku o razvoju ličn osti ukazano je da formiranje identiteta započinje u detinjstvu. Identitet obuhvata i kognitivn e i afektivne komponente od kojih su ključni faktori samorazumevanje i samopoštovanj e. osećanje krivice i poslušnosti (da li moralno rasuñivanje podl eže uticaju autoriteta). a zavisno od domena znanja i zadatka razviće se kogniti vna ponašanja (procedure i strategije rešavanja zadataka) koje povratno utiču na menja nje kognitivnih struktura. Moralni razvoj Prema Pijažeovom shvatanju moralnosti u adolescenciji se javlja autonomna moralnos t koja se zasniva na uzajamnom poštovanju i recipročnosti. sistema vrednosti. Ispitivanje moralnog pon ašanja adolescenata ukazuje da je veza izmeñu moralnih stavova i ponašanja vrlo složena i često u raskoraku. stila ponašanja. Meñutim. istovremen o na postkonvencionalnom nivou je 25% adolescenata u petom stadijumu 19% i šestom stadijumu 6% (Kolberg. One ozbiljno utiču na uzajamne odnose adolescenta sa roditeljima. str.

odl oženo formiranje identiteta (još nije prošao period krize i osoba traga za konačnim izbo rom). Smer razvoja je od fizičkih ("površinskih") ka psihološkim ("dubinskim") svojstvima ličnosti. Istovremeno i stepen z relosti postignute nezavisnosti od porodice je i faktor postizanja i indikator o stvarenja ličnog identiteta. U skladu sa tim se menja samoposmatr anje i socijalna percepcija. otporne su na stres. Formiranje identiteta olakšavaju povoljna klima u porod ici. sposobnije da izražavaju svoju naklonost. man je konformistične. Ima pokušaja da se. Studenti prve godine pokazuju veća kolebanja nego oni koji su u završnoj godini. Osobe slabog identiteta imaju potrebu da se stalno "ogledaju" u drugima. na osnovu nalaza istraživanja. Što je struktura identiteta razvijenija to je osoba s vesnija svoje jedinstvenosti (osobenosti) ali i sličnosti sa drugima. Stabilnost postignutog identiteta povećava se sa uzrastom. zaključen identitet (izbor je izvršen bez kriznog perioda ali pod uticajem dru gih). 1966). Izdvojene su čet iri kategorije: postignut identitet (konačno formiran identitet ličnim izborom). niti pokušava da doñe do izbora . Istraživači ukazuju da je proces formiranja identiteta je dinstven za svaku osobu.sebe u jedan jedinstven doživljaj sebe. difuzija identiteta (osoba se nije opredelila. sigurnije u svoja životna opredeljenja. 257 . Koje su manifestacije po stignutog identiteta? Karakteriše ih visoko samopoštovanje. 1988). bliski odnosi sa oba roditelja. Posebno je značajno da je roditelj istog pola poželjan model identifikacije koga uvažava i drugi roditelj. klasifik uju adolescenti prema nivou formiranog identiteta (Marcia. da na osnovu reakci ja drugih sebe procenjuju. višeg motiva postignuća (Kapor-Stanulović.

Rana zrelost 258 . U srednjoj i poznoj zrelosti treba utvrditi izvore. u odraslom dobu. kod sebe i svoje okoline. Tada se pokaz alo da saznanja o psihičkom životu koja pruža opšta psihologija nisu dovoljna da objasne mogućnosti i ponašanja odraslih i da sistematskim istraživanjima treba utvrditi karak teristike i dinamiku razvoja u ovom životnom dobu. porod ične i društvene zahteve. koje nisu više pokrenute organskim sazre vanjem i razvojem. da li se i koliko sposobnosti prilagoñavanja odraslih mo gu objasniti promenama unutar pojedinih psihičkih funkcija i/ili promenama u inter akciji psihičkih funkcija? Ova pitanja su pokrenuta tek u novije vreme pa se može reći da je psihologija odraslog doba najmanje razvijena. U okviru savremene razvojne psihologije pokrenuta su pitanja o razvoju sposobnosti prilagoñavanja u odraslom dobu na uvećane profesionalne.ODRASLO DOBA Psihologija odraslog doba se bavi izučavanjem razvoja psihičkog života u prvim postado lescentnim fazama. šta je specifično za procese socijalizacije i adaptacije na promene. manje razvijena od gerontop sihologije. uzroke i uslove razvojnih promena kod odraslih. Zatim. Interesovanje za psihologiju odraslog doba povećano je sa javljanjem a ndragoških problema koji traže precizan odgovor na brojna pitanja: kakve su sposobno sti i motivacija za učenje kod odraslih.

odsustvo predrasuda i sujevernih uverenja i realnost samoprocene (svog izgleda. početak brige za decu. Prome ne u fizičkom razvoju utiču na promene u psihičkom razvoju (emocionalne reakcije posta ju stabilnije. men jaju se stavovi. 1959. emocionalnu stabilnost. Fizički razvoj.To je period izmeñu 20 i 30 godina. U većini kultura osoba se tada smatra i pravno zrela (punoletna). Emocional na zrelost se manifestuje kroz emocionalnu samokontrolu. i strukturalno i funkcionalno. Psihos eksualna zrelost se odlikuje ulaskom u fazu intimnosti (izborom partnera. U psihofizičkom smislu rana zrelost predstavlja punu zrelost. zrelost stavova (samostalnost i fleksibilno st u formiranju i menjanju stavova). sposobnosti. interesovanja i vrednosne orijentacije). Socijalna zrelost se ispoljava kroz samostalan i kritički pristup u inter akciji sa drugima (uzajamnost i usaglašavanje zahteva. Kao kriterijume odreñivanja intelektua lne zrelosti E. posledica). dostiže nivo zrelosti oko dvadeset ih godina. 259 . Iz razvojnih zadataka se vidi da je rana zrelost pr ihvatanje zahteva odraslog doba i prilagoñavanje na njih. menja se slika o sebi i ponašanje prema osobama suprotnog pola. uspost avljanjem stabilnije i dublje veze sa osobom suprotnog pola) bez izrazitih težnji ka dominaciji ili potčinjavanju. Ananqev. uspostavljanje ekonomske nezavisnosti. intelektualnih i emocio nalnih karakteristika. zapošljavan je i prilagoñavanje na radnu ulogu. socijalnog statusa). Harlok ističe: zrelost interesovanja (intelektualno zrela osoba us peva da se decentrira i da sa problema vezanih za sebe usmeri interesovanja na s vet oko sebe. Tada osoba dostiže maksimalan razvoj fizičkih. Osnovni razvojni zadaci su: završavanje školovanja. Karakteristike ponašanja o draslih zavise od dostignute relativne psihološke zrelosti u koju su uključeni različi ti aspekti zrelosti . prihvatanje posledica za urañeno i sposobnost uspostavljanja dubljih emocionalnih odnosa. nastoji da ga razume). 1977 ). izbor b račnog partnera i uspostavljanje bračne zajednice. I intelektualni razvoj dostiže nivo zrelosti oko dvadesetih godina. potreba.od fizičke do moralne zrelosti (Hurlock. stabilizacija odnosa na poslu i u braku.

tu postoje velike individualne razlike. racionalnijim izborom poslova i zadataka. da se u to vreme u lju di ne menjaju ni radne sposobnosti ni mentalni kapaciteti". Srednja zrelost To je period izmeñu 30 i 50-60 godina. to se kompenzira većim iskustvom. Zrela moralnost je poštovanje duha normi. uzajamno poštova nje. Izvesno smanjenje br zine u navedenom periodu javlja se i kod lokomotornih veština. a do 60 godina 30%. pomaganje deci da se razviju u zdrave i zrele osobe. npr.Dostizanje moralne zrelosti je meñuzavisnoj vezi sa intelektualnim i socijalnim ra zvojem. prihvatanje i prilagoñavanje na fiziološke promene i slabljenje organizma. uključivanje u šire grupe i prihvatanje veće društvene odgovornosti prek o novih uloga. Nalazi istraživanja pokazuju da do perioda od 40 godina 10% osoba ima probleme sa vidom. kod muzičara nisu nañeni problemi opažanja visine tonova do duboke starosti. Vreme reakcije u periodu od 20 do 60 godine opada za 1020%. veština obavljanja ra znih poslova. Meñutim. Visok nivo funkcionisanja postignut u preth odnoj etapi razvoja održava se i čak poboljšava povećanom motivacijom i iskustvom koje n adoknañuje početak opadanja fizičkih i drugih funkcija. Čulna osetljivost i opažaji odraslih značajnije se menjaju posle 40 godine. O razvojnim promenama u odraslom dobu nema mnogo sistematskih istraživa nja. uključivanje u užu socijalnu grupu roñak a i prijatelja. Furlan (1981) ukazuje da o osobinama odraslih više govorimo na osnovu opšte pri hvaćenih shvatanja da je to doba "stabilnosti i staloženosti. Osobe preko 4 0 godina nisu u stanju da čuju zvukove u rasponu normalnog sluha (oscilacije izmeñu 16 i 16000). osećanje za pravdu. veština komuniciranja. Osnovni zadaci su: uspostavlja nje i održavanje ekonomskog standarda porodice. posebno vida i sluha.zrelost ličnosti: stepen postignute ravnoteže izmeñu iden titeta i integriteta ličnosti. 260 . Svi aspekti zrel osti čine jedinstvenu celinu . Meñutim. ako je korišćenje ovih veština primereno mog ućnostima osobe . prilagoñavanje na probl eme starenja kod vlastitih roditelja. pronalaženje kreativnih načina korišćenja slobodno g vremena. Ako se pri kraju tog perioda kapaciteti nešto i smanje. a uzajamnost zavisi od sposobnosti stavljanja na tuñe mesto. nego adolescen ti. Nalazi pokazuju da posto je velike individualne razlike u promeni psihomotornih sposobnosti sa uzrastom.onda odrasli pokazuju veću tačnost i uspešnost u njima.

treba istraživati pa da razvojna psihologija ima dovoljno naučnih podataka za objašnjenja i predviñanja i usmeravanja razvoja ovog doba (Ananqev. M oderna shvatanja gerontopsihologije prebacuju težište sa biološkog uzroka opadanja spo sobnosti u starosti na socijalne faktore. degenerativnih organskih funkcija. Društveno definisana uloga starih 261 . najproduktivniji i najkreativniji period . statusa. stvaralaštva i dobrog integriteta. brzine.odraslo doba. odnosa sa mlañim generacijama. zdravlja i mogućnosti org anizma da se prilagoñava promenama. U ovom periodu dolazi do promena u ponašanju koje su posledica opadanja fizičke snage.pruža mogućnosti za razvoj viših motiva usmerenih ka samoaktualizaciji. Većina istraživanja potvrñuje da je osn ovna karakteristika emocionalnog razvoja odraslih povezana sa realnim stavom pre ma životu i životnim iskustvima. Psiholozi humanisti smatraju da odraslo doba . dok kod dugoročnog pamćenja nema razlika. 1977 str. Ako je ta potreba osujećena onda su aktuelni problemi prilag oñavanje teškoćama. Svi ovi gubici i brzina i elastičnost reagovanja mogu se donekle nadoknañivati kumuliranim iskustvom i ekonomskom i društvenom moći. česti su i drugačiji is hodi. Otuda su osnovni problemi u područjima kojima se bavi gerontopsihologija: otkrivanje uzrasta kada značajnije poči nju da opadaju organske i/ili psihičke funkcije.u kome osoba realnije opaža stvarnost. Zato najduži. 336). otkrivanje prave p rirode fenomena starenja i u skladu s tim saznanjima redefinisanje uloge stare o sobe: sadržaja aktivnosti. Od položaja i uloga pojedinca zavisi i proces socijalizacije . otkrivanje povezanosti opadanja p sihičkih sa organskim promenama i promenama uslova i načina života. U ovom periodu javljaju se promene u ponašanju koje su posle dica regresivnih. sebe i druge. Motivacioni profil odras le osobe je "preduslov i produkt" uspešnosti u braku i poslu. im aju razvijeno osećanje za zajednicu . Staračko doba počinje sa 60-70-tim godinama i traje do kraja života.Ispitivanja sposobnosti učenja i pamćenja ne nalaze bitnije smanjenje uspešnosti odras lih. STARAČKO DOBA Psihologija staračkog doba . Pr ema Eriksonu ako je osoba uspešna onda će u odraslom dobu dostići vrline koje nastaju u fazama intimnosti.gerontopsihologija proučava starenje kao proces i psihičk e promene u starosti.dosti gnuti stepen (ne)zadovoljstva drugima i sobom. Posle 40 godine dolazi do manjih promena u sposobnosti neposrednog pamćenja ( brzini obrade informacija). Longitudinalna ispitivanja ne nalaze ni značajne promene inteligencije. Meñutim. Od životnog bilansa zavisi i ukupan razvoj ličnosti.

u modernom društvu propisuje smanjenje ili prestanak aktivnosti, telesne i socijal ne, što dovodi do stvarnog slabljenja sposobnosti i do ubrzanja procesa degeneraci je i zavisnosti od okoline. Istovremeno, od starih se očekuje niz novih prilagoñavan ja uz otežane materijalne, emocionalne i socijalne uslove. Osnovni zadaci ovog dob a su: prilagoñavanje na smanjenu fizičku snagu; prilagoñavanje na napuštanje radne aktiv nosti; prilagoñavanje na manju ekonomsku obezbeñenost; prilagoñavanje na smrt bračnog pa rtnera; uspostavljanje novih socijalnih veza sa penzionerima; održavanje kontakta sa širom socijalnom zajednicom; održavanje zadovoljavajuće brige za vlastite potrebe. Noviji nalazi ukazuju da svega 10% starih ulazi u pravu senilnost ili nemoć i nesp osobnost koja je posledica promene nervnog sistema, prvenstveno mozga. Neaktivno st i socijalna izolacija smatraju se danas glavnim uzrocima negativnog psihofizičk og razvoja u starosti. To znači kreativnost i fizička aktivnost, kao i angažovanost u porodici i socijalnoj zajednici prolongiraju posledice starenja daleko iza prosečn og veka ljudi. Porast opšteg standarda pomera granicu prosečnog života ljudi i populac ija starih je sve veća, što pred društvo postavlja nove zadatke. To u prvom redu zahte va redefiniciju uloge starih ljudi. To sigurno ne treba da budu neaktivnost i iz olacija - i stare društvo mora edukovati kako svrsishodno da upotrebe svoje slobod no vreme. U ovom dobu dolazi do značajnijeg slabljenja čulne osetljivosti. Najviše je ispitivan vid, jer je to čulo preko koga čovek prima najviše informacija. Ustanovljeno je da do slabljenja oštrine vida dolazi zbog promena (smanjenja) zenice i promena očnog sočiva (smanjene sposobnosti akomodacije). Posledice starenja odražavaju se i n a sposobnost adaptacije čula vida na mrak. U toku starenja neznatno se smanjuje sp osobnost razlikovanja boja. Kod čula sluha karakteristično je smanjenje sposobnosti za zvuke odreñenih raspona oscilacija (npr. posle 65 godina osobe imaju teškoće da čuju zvuke iznad 10 000 oscilacija). Nalazi pokazuju da se i kod ostalih čula u poznim godinama javlja opadanje osetljivosti ali se u tome javljaju velike individualne razlike. Starenjem se usporava celokupno ponašanje osobe - opada brzina reakcije, što je povezano sa promenama u čulnoj osetljivosti i centralnom nervnom sistemu. Ko d psihomotornih veština brzina tih regresivnih promene brže raste posle 70. godine. Stare osobe moraju da prilagode tempo obrade informacija u procesu učenja i pamćenja . Zbog promena čulne osetljivosti, brzine reakcija i nervnog sistema potrebno je s razmerno duže vreme za učenje i pamćenje, pa da efekti budu zadovoljavajući. 262

Longitudinalne studije razvoja sposobnosti ukazuju da se sa uzrastom dešavaju kvan titativne i kvalitativne promene. Meñutim, ovaj postupak praćenja korigovao je ranij e nalaze o relativno brzom opadanju. Nañeno je da brzina opadanja zavisi od vrste sposobnosti, nivoa sposobnosti, nivoa obrazovanja i poslova kojima se osobe bave (koliko često, aktivno i kontinuirano angažuju odreñene sposobnosti). Kako se menjaju pojedine vrste sposobnosti pokazuju nalazi psihologa Majlsa (tabela 25). Tabela 25: Promene kognitivnih sposobnosti sa starenjem (prema: Miles, W.R.)* Sposobnosti Motorne sposobnosti Mehaničko pamćenje Brzina reagovanja Učenje lavirinta Uporeñivanje i rasuñivanje Vizuelna tačnost * !0-17 92 90 87 95 72 100 18-19 100 100 100 100 100 95 Uzrast 30-49 98 98 98 92 100 93 50-59 88 79 79 83 87 76 70-89 70 71 71 55 69 46 Podaci u tabeli su izraženi u procentima. Majls nalazi da je najsporije i najmanje opadanje sposobnosti kod nadprosečnih koj i su aktivni do/i u periodu starosti. Ovi nalazi potvrñeni su i u drugim istraživanj ima. Kod osoba nižih sposobnosti i niže aktivnosti opadanje se javlja najranije i zn atno je brže. Dosadašnja istraživanja pokazuju da je stvaralačka produkcija zavisna od o blasti stvaralaštva, uzrasta i individualnih karakteristika. Neki nalazi ukazuju d a je najviše velikih ostvarenja i u nauci i u pronalazaštvu i umetničkoj produkciji iz meñu 20 i 50 godina. Meñutim, kod najistaknutijih naučnika i umetnika najčešće nema opadanja stvaralaštva, posebno kvaliteta produkcija, sa starenjem. Nalazi dobijeni u različi tim kulturnim sredinama o problemima starih su slični: ukazuju da neaktivnost i so cijalna izolacija ubrzavaju negativne psihofizičke promene u starosti. Meñutim, isto vremeno se, zahvaljujući porastu opšteg i zdravstvenog standarda, produžuju prosečne god ine života i uvećava populacija osoba u staračkom dobu. To društvu nameće potrebu organizo vanog pristupa problemima koje donosi starenje. Osmišljavanje i realizovanje takvi h programa biće delotvornije ako se zasniva na poznavanju psihologije starenja. 263

LITERATURA А а , Б.Г.(1977): О бл а л а , М а: На а. Andrilović, V. V. i Čudina, M. (1986): Osnovi opće i razvojne psihologije, Zagreb: Školska knjiga. А 264

В 265

, Л. . (1996): Д

а

л

а,

аб а

ла, Б

а : а

а џб

Mussen, P.H. (Ed.) (1969): : Harper &Ronj, Publishers, Inc. О 266

а а , Ч. (1963): М

а а а

а

а, Б ал

а : "В л

Prof. Dr Aleksa Brković REČNIK PSIHOLOŠKIH POJMOVA a AGNOZIJA - nesposobnost tumačenja čulnih utisaka (vizuelnih, taktilnih i auditivnih) koja nastaje kao posledica povrede korteksa. Gubi se mogućnost prepoznavanja i id entifikovanja ranije poznatih objekata i svojih delova tela. AGRAFIJA - oblik mo torne afazije koji se ispoljava kao smanjena sposobnost pisanja. AGRESIJA - napa d na prepreku koja je na putu do cilja. Agresija može biti stvarna i zamišljena, ver balna i fizička, na pravu prepreku ili pomerena na drugi objekt. AGRESIVNOST - ten dencija ka agresiji. Agresivnost ima za cilj da nanese psihičku ili fizičku povredu. ADAPTACIJA - (Pijaže) ravnoteža asimilacije i akomodacije, opšti oblik psihološke ravno teže. ADOLESCENCIJA - razvojna faza izmeñu detinjstva i odraslog doba; faza u kojoj pojedinac postiže fizičku i (relativnu) psihološku zrelost (intelektualnu, emocionalnu , socijalnu, psihoseksualnu i moralnu 267

(Pijaže) promena kognitivnih struktura. Konvencionalne granice adolescencije najčešće se vezuju za uzrast od 12-13 do 21-22 godine.propis. pomagala i instrumenata . ALGORITMIZACIJA UČENJA pristup učenju u kome su postupci traženja rešenja poreñani u logički niz ili algoritam. Analizom se objekt mišljenja rastavlja na j ednostavnije delove.preko specifičnih fizioloških kriterij uma. Analiza kovarijanse definiše se kao srednja vrednost unakrsnih proizv oda devijacije.gubitak p amćenja. u odnosu na vršnjake. obima ili tipa iskustva amnezija dobija i specifičan naziv. 268 .objašnjavanje i /ili rešavanje problema uporeñivanjem nečeg sa nečim drugim sličnim.razvoj spoljnjih oslonaca mentalnih funkcija: tehničkih sredstava. skupa reči koje razumemo (posedujemo) ali ne upotrebljavamo. Zavisno od vre mena. ANALIZA KRITERIJUMA . Aktivan rečnik je znatno manji od pasivnog r ečnika. aktuelnoj situaci ji ili vlastitoj ličnosti. Uspešnost svake etape u tom učenju zavisi od uspešnosti prethodne etape. AKOMODACIJA . ubrzano napredovanje. Može se javiti kao posledica povrede korteksa ali i kao posledica potiskivanja. motivaciono stanje (privlačenje i odbijanje. granica izmeñu adolescencije i odraslog doba. kad se ona izloži uticaju jedne ili više eksperimentalnih promenljivih. ANALOGIJA . mesta. dok se kraj.skup reči kojima se služimo u vlastito m govornom komuniciranju .zrelost). ANALIZA KOVARIJANSE . sistem pravila i operacija čijim izvršavanje m se sigurno dolazi do cilja. F odnos predstavlja odnos izmeñu meñugrupne i unutargrupne varijanse. AMBIVALENCIJA . ustanovljen st andardnim merilima.izražavanju. iako je neoštećeno viñenje i/ili inteligencija. tačnog rešenja.metoda testiranja značajnosti razlika (iz ražene kao varijansa) nañenih u zavisnoj promenljivoj. nesposobnost da se prepozna ili javi sećanje na prošla iskustva.koji uvećavaju ef ikasnost rešavanja problema.faktorska analiza koja uključuje kriteri jsku varijablu u testovnu matricu koja se faktorizuje.ob lik senzorne afazije koji se ispoljava kao gubitak sposobnosti čitanja reči. razvojna: dostizanje višeg stepena razvoja u nekoj funkciji.metoda statističke kontrole zavisni h varijabli. Početak adolescencije se lakše odreñuje . ANALIZA proces rastavljanja celine na delove. ALEKSIJA . na primer: afektivni odnos (ljubav i mržnja). ALOMORFNI RAZVOJ . ALGORITAM . da se preudese strukture kako bi mogle da se primene u danoj problem situaciji. to postiže proširenjem analize varijanse "prilagoñavanjem" srednjih vr ednosti kvadrata devijacija uzimanjem u obzir korelacija izmeñu rezultata početnog i završnog testiranja.psihičko stanje ličnosti u kome se istovr emeno doživljavaju dvostruki. da se ponašanje organizma uskladi sa sredinom. može samo približno od rediti. ANALIZA VARIJANSE . Algoritamski model mišljenja odlikuje de terminisanost (propis). AKTIVAN REČNIK . masovnost (primena na sve zadatke iste klase) i rezultat ivnost (propis garantuje pravilnost i istovetnost rešenja). prihvatanje i odbacivanje). AMNEZIJA . AKCELERACIJA ubrzanje. oprečni odnosi prema drugim osobama. vaspitna: ubrzano napredovanje darovitih učenika ko je može biti izraženo: kao napredovanje u školskim razredima (na primer: dva razreda z a jednu školsku godinu) ili kao viši stepen postignuća u nekoj oblasti.

senka . a elementi koji asociranjem izgrañuju s loženi duhovni život su oseti i njihove "kopije" predstave. a elementi koji se asociraju su draži i odgovori (S-R).muške premise u psihi žene.(M) srednja vrednost.ANDROGENIJA od lat. ARTIFICIJELIZAM . tako i tradicion alno ženske psihološke karakteristike. 269 .(Pijažeova teorija) postojeće kognitivne strukture se primenjuj u na nove podatke. ANKSIOZNOST .doživljaj strepnje. pre nego što se dobije prava draž . APSTRAKTN O MIŠLJENJE . presudnije utiču na njeno ponašanje i postignuće.. mesta (unutr ašnji / spoljašnji) i kontrole (pod kontrolom / van kontrole). klasični asocijacionizam uzima za predmet izučavan ja pojave svesti. Anksioznost je pokretač odbrambenih mehani zama i dinamički centar neuroza.psihološka škola. filogenetski engrami prošlosti (praslike).reagovanje na signale koji "najavljuju" (ne) očekivan o. ASOCIJACIJA . ASIMILACIJA . asimilacija spoljašnje g sveta u već obrazovane strukture. gynes . želi i čini sve ono što ego odbacuje.nesposobnost da se izvede nameran pokret (izuzev govora) koja je posledica povrede korteksa. tvorevinama kulture i umetnosti.ženski) . animalni deo koji uzrokuje individualno i svetsko zl o.horizontalna osnovna linija jednog graf ikona (obeležava se sa ("x") ARITMETIČKA SREDINA .istraživačka tehnika kojom se pomoću upitnika.arhetip koji integriše sve sisteme l ičnosti.).muški. u kome uzrok nije jasno opažen kao u strahu. spoljašnji ili un utrašnji.. a forma apraksije zavisi od mesta povrede. ANKETA . osobenosti: visoka mršava osoba. i ntervjua ili skale procene prikupljaju podaci na uzorku ispitanika. ANIMIZAM . nadsvest . uspostavljena u toku iskustva .ženska svojstva u prirodi muškarca.oblik mišljenja u kome se kao komponente kojima se rešava problem korist e simboli (apstraktni pojmovi).. ani ma . Dobija se kada se aritmetički zbir svih pojedinačnih vredno sti podeli sa brojem slučajeva. U takso-nomiji uzroci se raz vrstavaju i prema dimenzijama: stabilnosti (stabilan / nestabilan).(Jung) naziv za nasleñene modele koji su reprezentanti kole ktivnog nesvesnog iskustva. reke. ASOCIJACIONIZAM .teorija motivacije koja uk azuje da kod ličnosti postoji generalizovano očekivanje koji uzroci.tip telesne k onstitucije. APCISA .označava osobe (oba pola) koje s u uspešnu spojile u sebe i u svom ponašanju kako tradicionalno muške.tendencija kod dece da smatraju da su prirodne pojave prouzrokovali ljudi (na primer.tendencija kod dece da stvari smat raju živima i obdarene voljom. Najpoznatiji arhetipovi su: persona . ATRIBUCIJA . animus . moderni asocijacionizam za predmet izučavanja uzima ponašanje organizma. teskobe. ljudi su napravili planine . objektivno posmatranje za metodu. introspekciju za metodu.primanje / reagovanje unapred. Po Jungu ar hetipovi su apriorni organizatori iskustva koji se javljaju u snovima. ANTICIPACIJA .funkcionalna povezanost izmeñu psi hičkih pojava. u novoj situaciji i ostaju nepromenjene. andros .pr edstavlja javnu ličnost.ta mne strane ljudske prirode. halucinac ijama. APRAKSIJA . najčešće korišćena m ra centralne tendencije. Često je p okreće anticipacija buduće opasnosti i zla.prisustvo jedne teži da izazove drugu . ARHETIP . Krečmer u svojoj tipologiji ovaj teles ni tip povezuje sa šizoidnim tendencijama. usvojenu ulogu nastalu pod uticajem društvenih zahteva. ASTENIČKI TIP .

AUTORITARNO (RUKO) VOĐENJE .formiranj e sudova. afektivne i konativne sfere. Afekat često dovodi do " suženja svesti" što ima za posledicu neobuzdano a ponekad i neuračunljivo ponašanje. druženja.doživljaj prijatnosti ili neprijatnosti pri emocionalno m stanju. u manjoj ili većo j meri. AFILIJATIVNA POTREBA . da bude u društvu drugih ljudi. BINOKULARAN . a sastavljen je slučajnim udruživanjem s uglasnika . Senzorna afazija (slepilo za reči ili gluvoća za reči) je nesposobnost razumevanja reči ili zaboravljanje značenja reči.socijalna atmosfera koja nastaje u grupi u kojoj je primenjen autoritativan n ačin voñenja. 270 .suglasnika. ako se javi konflikt kojim jezikom da se komunicira. stavova i vrednosti. AFEKTIVNO UČENJE .tendencija povlačenja u svet fantazije i simbolike a gubitak kontakta sa realnošću. kao posledica interakcije deteta i roditelja.prirodna draž koja bez ikakvog uslova. Kod dece koju ista osoba uči oba jezika može biti emocionalnih smetnji. vežbanja odmah izaziva reakci ju. Zazo). javljaju se smetnje govora. smanjen je ili preki nut prijem povratnih informacija iz okoline. BESMISLENI SLOG . interesovanja.bliska emocionalna veza roditelja i deteta koju pokreće primarna potreba (R.vrlo intenzivno i relativno kratkotrajno emocionalno stanj e praćeno izrazitim telesnim promenama i burnim reakcijama.AUTIZAM .afektivni doživljaj koji prati iznenadno uv iñanje ili rešenje problema. planove i donosi odluke. AUTISTIČNO DETE . AFE KTIVNA VEZANOST . BILINGVIZAM . AFAZIJA . nastavnik ili roditelj sam odreñuje smernice.potreba za udruživanjem sa drugim rad i saradnje.samoglasnika .njene saznajne. ne obrazlaže svoje postupk e i ne obzire se na mišljenja grupe. dete se povuklo u sebe. AFILIJACIJA . AFEKTIVNI TON .verbalni materijal za eksperimente u kojima se ispituje proces učenja i pamćenja (Ebinghaus).razvijanje odnosa privlačenja ili odbijanja . Nastaje u ranom detinjstvu. Afektivna vezanost je biološko i interindividualn o ponašanje. manirizam i druge reakcije koje ukaz uju da je realnost odbačena i na subjektivnom planu izopačena. ako su oba jezika podjednako savlada na.gledanje sa dva (oba) oka. u prvih šest meseci. bolesno stanje u kome je.Težnja pojedinca za udruživanjem. Binokularno gledanje najznačajniji je faktor opažanja dubine. AUTORITARNA ATMOSFERA . BEZUSLOVNA REAKCIJA . prirodna draž izaziva be z ikakvog učenja. izgubljen kontakt sa realnošću. AFEKAT . kako tačnog tako i pogrešnog. neadekvatne reakcije na spoljašnje stimuluse. b BEZUSLOVNA DRAŽ . Motorna afazija je nesposobnost izg ovaranja reči. izvori autizma potiču iz celokupne ličn osti .učenje dva jezika u isto vreme. slogovi bez smisla (značenja) eliminišu fakto r iskustva."AHA!" DOŽIVLJAJ .poremećaj govora koji je posledica po vrede korteksa.uroñena reakcija koju bezuslovna.(dečja psihoza).način voñenja u kome rukovodilac. Ono odreñuje opštu usmerenost i sistem vrednosti pojedinca. ljubavi.

č ČITANJE . kad se stavi u odreñeni skup poznatog broja alte rnativnih ishoda za neki dogañaj. najčešći oblik. BLIZANCI . BIORITAM . koji uslovljavaju primarni i/ili sekundarni uzroci.periodično menjanje. CENTRACIJA .relativno t rajne dispozicije ili osobine ličnosti koje omogućavaju da se objasni / predvidi rel ativna doslednost u ponašanju. uvodi S-R šemu psiholoških problema i zakona. bit je onaj iznos koji. ČITANJE . pod uticajem inte rakcije spoljašnjih i unutrašnjih faktora u pojedinim vremenskim ciklusima. BIHEVIOR IZAM .psihološka škola koja odbacuje svesne doživljaje kao predmet a introspekciju ka o metodu psihologije. dok fraternalni blizanci nisu bliži od obične braće i sestara. gde je k broj alte rnativa). koji čine naslednu determinaciju razvoja (uz uticaj faktora sredine i aktivn osti pojedinca i njihovu interakciju). mirovanje očiju pri čemu se obuhvata odreñen broj znak ova koje treba dekodirati . fraternalni: razvijaju se iz dva posebno oploñena jajeta. reči sa predmetom). smanjuje alternative za jednu polovinu.VIZUELNO .(hereditet) celokupnost uticaja prenetih genima od predaka na pot omka. 271 . nemogućnost povezivanja simbola sa onim što on predstavlja (slova sa glasom. lična osobina da čovek brzo obrati pažnju na i zložene ideje i sredinske promene. intelektualne i emocionalne aktivnosti pojedinca. c CEFALOKAUDALNOST .psihofizički princip razvoja koji ukazuje da se rast i razvojne funkcije mišića kreću u smeru od "glave prema repu".nemogućnost deteta da se u toku mišljenja istovremeno usmeri na više od jedne karakteristike predmeta. a najteži oblik.identični : razvijaju se podelom jednog oploñenog jajeta ili zigota. razumevanje i povezivanje pisanih simbola i sistema simbola i shvatanje njihovih poruka. pri čemu se znakovi ne opažaju i ne razumeju. U nastavi čitanja mogu se javiti specifične teškoće u čitanju .centralni nervni sistem.nesposobnost razumevanja s imbola.(b inary digit) merna jedinica iznosa informacije (bit = log2 k. proces čitanja sadrži dve gla vne faze: (a) fiksacione pauze. koji izaziva organski nedostatak.odvija se uz učešće vida i centralnih moždanih procesa. CIRKULARNA REAKCIJA . što doprinosi i bržem čitanju i boljem razumevanju. CN S . je disleksija. Termin crta se češće koristi za afektivno-konativnu oblas t a za kognitivnu .kognitivna sposobnost koju čini opažanje. Identični su uvek istog pola i pretpostavlja se d a imaju isto biološko nasleñe (hereditet).kružna reakcija. je legastenija. CRTE LIČNOSTI . sa reda na red. a bez začetaka motornih pokreta govornih organa. povišenje i s niženje fizičke.BIOLOŠKO NASLEĐE . BUDNOST . BIT .tada se odvija čitanje: (b) pokrete očiju sa jednog dela na drugi deo teksta.sposobnosti.neuralna: neurofiziološko stanje visoke spremnosti za di skriminaciju i reagovanje na stimuluse. prihvata ponašanje kao predmet a objektivno posmatranje kao metodu psihologije. jedan ciklus p onašanja (reakcija) koji je draž za sopstveno ponavljanje.

ČULNE ILUZIJE .upoznavanje izvora iz kojih se mogu do biti podaci.način razmišljanja koji polazi od premisa ili propozicija iz k ojih se izvodi validan zaključak. upoznavanje knjige i njenih delova.čulne obmane. čitanje na daljinu. pronalaženje redosleda zbivanja ili pronalaženje glavne ide je.ČITANJE .komunikacija izmeñu i zvora i primaoca informacija koja se ostvaruje uz pomoć povratnih informacija.podešavanje b rzine čitanja prema tekstu koji se čita.. ČITANJE . DAROVITO DETE . obdarene odlikuje i ve oma visoka opšta intelektualna sposobnost. DVOSMERNA KOMUNIKACIJA .kval itet pisanog teksta koji omogućava lako čitanje i razumevanje.KREATIVNO . osećanja. nalaženje i pravilno tumačenje tabe la.važi i u po jedinačnim slučajevima.refleks hvatanja. jedan broj iluzija zavisi od rasporeda draži.KRITIČKO . grafikona i drugih ilustracija. da nastavi priču prema svojoj zamisli. dedukcijom utvrñujemo da ono što važi uopšte . DEMOKRATSKI NAČIN (RUKO) VOĐENJA . pogrešno opažanje spoljašnjih objekata. ČITANJE . broj regresivnih pokreta. čitanje kratko izloženih mater ijala. razmatra zaključke i dogovara se sa grupom ("mi.. Cilj čitanja može biti: traženje odreñenih činjenica. Najčešće su iluzije čula vida.FUNKCIONALNO . podstiče samoinicijativu. da iznese svoj doživljaj o pročitan om. Darovitim se smatra dete koje ima speci fičnu strukturu ličnosti koja mu omogućava da u jednom ili više područja stvaralaštva konsta ntno ostvaruje nadprosečne rezultate. posredno čitanje i čitanje pri smanjivanju osvetljenja. cilju i zadacima čitanja. ako se nekim predmetom odgovarajuće veličine do takne dlan novoroñenčeta ono će čvrsto uhvatiti taj predmet. optimalna dužina reda (105 mm). DEKODIRANJE . o ptimalna veličina i oblik slova. Fak tori čitljivosti su: što veći kontrast slova i osnove. Ako učenik ima sopstveno originalno mišljenje o tekstu koji je pročitao to je znak d a čita kreativno. dete koje ima visok stepen nekog specijalnog talenta. druge su centralnog porek la.odlikuje s til voñenja u kome svi članovi grupe donose odluku i dele odgovornost za realizaciju . predlaže rešenja. Da bi se razvijalo kritičko čitanje treba podsticati učenike da saopšta vaju svoje sudove i načine doživljavanja pročitanog. psihološke mere čitljivos ti teksta su: brzina čitanja.prevoñenje simbola u ono što oni znače. Uče nik je ovladao kritičkim čitanjem ako je u stanju da o pročitanom tekstu iznese svoje sopstvene ocene. 272 . kao: očekivanja. ČITLJIVOST . poruke teksta. Kreativno čitanje se podstiče ako se od učenika traži da dv naslov pročita nom tekstu.evaluacija teksta koji se čita.da učenik upotrebi svoje iskustvo kad tumači ili kritikuje tekst . Demokratski voña razjašnjava ciljeve. Funkcionalno čitanje zavisi od opštih znanja kak o pronaći knjigu u biblioteci ili pojam u enciklopediji ili rečniku. prethodna znanja.piščeve namere i emocionalna stanja koja su indirektno izražena u tekstu.FLEKSIBILNO ."). proces pri k ome primalac prevodi signale u poruke. DED UKTIVNO ZAKLJUČIVANJE . ČITANJE . da otkrije implicitno obuhvaćena značenja . pod uticajem psiholoških faktora. d DARVINOV REFLEKS .obdareno de te.

DISCIPLINA . broja sa količino m . savremenu dečju psihologiju karakteriše nastojanje da otkrije zakonitosti psihičkog razvoja dece . model traganja koji omogućuje i odreñuje kombinovanje datih elemenata ili starih iskustava u novu celinu .na osnovu kojih zaključujemo da je došlo do relativno trajnih promena u organi zmu u toku učenja. uzročno posledičnim odnosima. osamljenim ponašanjem.(u školi) oblici prihvatljivog ponašanja koji ne ometaju n astavni proces.svojstvo koje omogućava da se predmeti ili do gañaji razlikuju od nekih drugih. a koji istovremeno znače usmerenost pažnje na sadržaje rada u školi. merna odlika instrumenta koja ukazuje kolike se male razlike meñu merenim veličinama mogu otkriti. sam odisciplina . brižnim.) . ponaša nja . pri rešavanju zadatka angažuju se svi psihički procesi. D ISKRETNI MOTORNI ZADACI . DIREKCIJA . svaka karakteristik a na osnovu koje se neki dogañaj. DIFERENC IJACIJA . DISIMBOLIJA . DINAMIČKA PSIHOLOGIJA . originalnost i fluentnost ideja.sposobnost na laženja više odgovora koji zadovoljavaju dani uslov ili informaciju. prema učestalosti javljanja vrednosti. doživljaj ili crta može staviti u kvantitativnu seri ju.sredstvo kojim se rešava problem. disgrafija. reči sa predmetom .sistematsko grupisanj e podataka u klase ili kategorije.(stat.svojstvo koje čini mogućnom diskriminacij u izmeñu bilo koje dve pojedinosti.opšt a usmerenost ličnosti koja je rezultat prihvatanja cilja da se reši neki zadatak (pr oblem). koja proizilazi iz nemogućnosti da se poveže simbol sa onim što predsta vlja (slova sa glasom. DISPOZ ICIJA .psihološka disciplina koja se bavi motivacijom čovekovog p onašanja.izvorna crta koja se manifestuje zaplašenim. DIVERGENTNO MIŠLJENJE .psihološka d isciplina koja se bavi istraživanjem i proučavanjem dečjeg psihičkog razvoja. a osnovni cilj je objašnjavanje tog razvoja. emocije. nasleñene organske . koja je najčešće posledica organskih oštećenja (primarni uzrok). kada se govori o dinamičkim aspektima ličnosti uvo de se motivi.nesposobnost razume vanja simbola. DISTINKCIJA . sastoje se od odvojenih reakcija. koje su osnova nekog razvoja i/il i delovanja.diskalkulija).mehanizam prevladavanja egocentrizma ličnosti. DISKRIMINATIVNOST . pesimistički m.svaki merljiv obim ili veličina.disleksija. godine). ćutljivim. Katel) . 273 .je sposobnost ličnosti da se ne angažuje u aktivnostima koje su nesagl asne sa usvojenim ciljevima. DEČJA PSIHOLOGIJA . mogućnost deteta da se u toku mišljenja usmeri istovremeno na v iše karakteristika predmeta (dostiže se oko 7. stavovi i drugi pokretači aktivnosti ličnosti.organizovan i trajan deo celokupne psihološke i psihofiziološke organizacije na osnovu koje će neko lice relativno dosledno se ponašati uprkos varijacije uslova .period od roñenja do puberteta (rane adolescencije). DETINJSTVO . DECENTRACIJA .nervne i druge strukture.us merenost misaonog toka.DESURGENCIJA (F-. DIMENZIJE . sim ultanih sklopova mnogih odgovora na nekoliko kontrolisanih odgovora. trezvenim. ponašanje je najpre generalizovano a sa razvojem se diferenciraju specifični pokreti. DISTRIBUCIJA . ali determinirajuća tend encija posebno usmerava i strukturira misaone operacije.motorne navike.psihofizička pravilnost u razvoju: odnosi se na sužavanje od masovnih. DETERMINIRAJUĆA TENDENCIJA .

sredstvo mišljenja. p eriod nerazlikovanja vlastitog bića i okoline. pojmova i pravila.skup osećanja koja su eho tih promena.nauka koja identifikuje i proučava f aktore koji utiču na ocene i postupak ocenjivanja. težnja da se situacija promeni. motornih veština. odreñivanje rel ativne važnosti nečega u pojmovima jednog standarda.dečji monolog. neugodnost. kontrolisati sredinu.pojava kada je vlastiti interes osnova m otivacije. nije ništa drugo do doživljaj telesnih pr omena. ce lovita ličnost. ubeñivanjem ili voñstvom. su iznela shvatanje da telesne promene nisu samo pratilac emocija. EGO . od kojih proističu svesno željeni standardi izvrsnosti.) .kritičko procenjivanje. DUGOROČNO PA MĆENJE . sistem saznajnih pro cesa: opažanje. svoga stanovišta od tuñeg .(psihoanalit. svest o tim promenama je .krivulja toka zaboravljanja materijala koji je potpuno naučen .jedna od glavnih funkcija u sistemu pamćenja: skladište obrañenih informacija. dž DŽEMS-LANGEOVA TEORIJA EMOCIJA . nezavisno jedan od drugog. emocija. planiranje i odlučivanje.oba autora.) . onakva kakva egzistira u stvarnosti. DOKIMOLOGIJA . Ego posreduje izmeñu ida (biološke ko mponente ličnosti) i superega (socijalne komponente ličnosti).dezoksiribonukleinska kiselina. koje prati uznemirenost. Ova vrednosna orijentacija ličnosti suprotna je tendencija od altruizma.predstavlja zbir pozitivnih identif ikacija sa roditeljima.otuda ponašan jem upravljaju sopstveni interesi. tende ncija ka potvñivanju i prevlasti u odnosu na druge. DOMINANTNOST . EGO IDEAL . inter iorizuje se. uticati na ponašanje drugih ili upravljati njima sugestijom. ona ukazuje da je zaboravljanje najveće neposredno posle učenja a sa vremenom opad anje preostalog je sve sporije. EVALUACIJA . strukturalna komponenta gena koja je nosil ac koda nasleña. DOSADA . onog a što neko istinski želi da bude. pri čemu se koristi fenomenološka metoda. EGOCENTRIČNI GOVOR .psihološko stanje u koje ličnost zapada pod uticajem retke ili jednolične stimulacij e. ponašanja. da ima socijalno poreklo i da prelazi u unutrašnji govor.nametanje. glasan govor koji prati i usmerava dečju igru i aktivnosti. e EBINGHAUSOVA KRIVA .psihološka komponenta ličnosti.psihološki pravac koji odlikuje idiografski pristup. 274 .(psihoana lit. Dok Pijaže ovaj oblik smatra prelazni m od individualnog na socijalni. niti su njihova posledi ca .DNK . mišljenje. Vigotski ukazuje da je monolog stvaranje plana. "pamćenja vrste".deo ega tesno povezan sa superegom . po njima.već su njihov uzrok. da se proučava konkretna.poznavanje i priznavanje isključivo vlastitih potreba. EGOCENTRIZAM . EGOIZAM . EGZISTENCIJALISTIČKA PSIHO-LOGIJA .

EKLEKTICIZAM . težnja da se aktivnošću postigne nagrada ili izbegne kazna koja d olazi spolja.odreñivanje vrednosti jedne pro menljive izvan njenog opsega. EMBRION . koja j e visoke samokontrole i snažnog ega.karakteristika ličnosti koja reaguje suzdržano. srdačnost. EMOCIONALNA STAB ILNOST . EDUKACIJA poželjne i progresivne promene ličnosti koje su posledica obuke i učenja.dete različitih kultura.uživljavanje. dete . postojano. u psihologiji ekstrapolacija ima ograničenu vrednost . odmereno.psihički procesi kojim vrednujemo saznato. EKSTERIORIZACIJA .kod odrasle ličnosti uzrok svih neuroza. posebno istražujući posledice ekološke krize na psi hčiki život i problem kako da čovek motiviše da uvažava ekološke zakonitosti.proces prelaska od unutrašnje psihičke delatnosti n a spoljašnju aktivnost (ponašanje).orijentacija ličnosti ka spoljašnjem svetu.umešnost da se u detalje razvije originalna ideja rešenja. stavljanje u poziciju druge osobe i zahvaljujući tome razu mevanje osećanja i potreba druge osobe. EMOCIJ E . na taj način se kombinuju u skladnu celinu svi validni delovi (elem enti). Frojd smatra da su fiksacija libida na toj fa zi razvoja i potisnute želje . osobama i vlastitim postupcima.EDIPOV KOMPLEKS . problemi nastaju i pri ekstrapolisanju nalaza na relaciji odrasl i .interdisciplinarna oblast koja se bavi psihološkim asp ektima interakcije čoveka i sredine. životinja .dete. EKSTRAPOLACIJA . izražavamo subjektivni odnos prema do gañajima. 275 .psihoanalitičko učenje da dečak upravlja erotska osećanja ka majci. na primer prelaz od unutrašnjeg na spoljašnji govor. EKSPERIMENT metoda psihološkog istraživanja uzročno-posledične veze izmeñu ispitivane pojave (zavisne varijable) i uvedenih uslova (n zavisne varijable) i kontrolisanih uslova (kontrol ne varijable). otvorenost. EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA .ne može se bez rezerve prihvatiti da uslovi u laboratoriji simuliraju situaciju u po rodici ili školi. EKSTRAVERZIJA .organizam u početnoj fazi prenatalnog ra zvoja. EMOCIONALNI RAZVOJ . na osnovu zaključivanja iz varijacija te promenljive unutar poznatog opsega. EMPATIJA . od pričvršćivanja ovuma za zid materice pa do kraja drugog meseca od začeća.pristup da se u grañenju neorginalnog sistema uzimaju kompatibilni delovi iz ra zličitih izvora. ELABORACIJA . la ko uključivanje u društvo. EKOLOŠKA PSIHOLOGIJA . kao i mogućnost predviñanja šta će drugi uraditi u pojedinim situacijama. a devojčica ka ocu (Elektra kompleks). Pored subjektivnog (emocionalnog) doživlja ja ove procese odlikuju organske promene i emocionalno ponašanje. EKSTRASENZORNA PERCEPCIJA . bezbrižnost.jedan od važnih procesa u razvoju ličnosti koji se odvija pod uticajem faktora sazrevanja i socijalnog učenja.ispitivanje psihičkih pojava korišćenjem eksperimentalne metode i/ili tehnika koje otkrivaju empirijske podatke i uzročno p osledične veze.dete.odgovor na neki spoljni dogañaj koji se ne pojavljuje ni pred jednim poznatim čulom. EKSTRINZIČNA MOTIVACIJA spoljašnja motivacija.

mnemička shema. fiziologije i higijene rada. antropologije.pojava koja prati neki drugi dogañaj a da nije s njim u kauza lnoj vezi.ogranak socijalne psihologije koji izučava uticaj etnosa na proces i forme s ocijalizacije.organska promena u nervnoj ćeliji kojom se objašn java retencija.u prvobitnom značenju nauka o etici. kognitivna. ERGONOMIJA . automatskog upravljanja i dr. EPISTEMOLOGIJA teorija saznanja.EMPIRIZAM .doktrina da su mentalne aktivnosti sa mo nusprodukti nervnih procesa. u s avremenoj upotrebi ovaj termin označava nauku o biološkim osnovama i obrascima ponašan ja koji su rezultat prilagoñavanja uslovima odreñene sredine. Spoljašnji kriterij efikasnosti j e uspeh u životu. a što je preduslovljeno kodom sazrevanja.nauka koja izučava etničke grupe.kod. EUFORI JA . organ koji odgovara na naredbe (podražaje) iz nervnog sistema. produkti materijalne kulture i psihološke karakteristike etnosa su či nioci i rezultat tog procesa. kibernetike. ENGRAM . EPIFENOMEN . ETOLOGIJA . koje se često javlja bez vidljivog objekt ivnog povoda. U sklopu ergonomije koriste se saznanja inženjerske psihologije. Erikson "epigenezom" naziva osam stadija razvoja u ontogenezi.interdisciplinarno proučavanje čoveka u proizvodnoj aktivnosti i optimizacijom odnosa čovek-mašina u psihičkom i fizičkom pogle du. 276 . proučavanje (filozofski) porekla.uspešnost (intelekt ualna.koji su u osnovi različitih psihičkih aktivnosti. efektori kod čoveka su mišići i žlezde. radna.u faktorskim teorijama. Unutrašnji kriterij je vezan za stepen oslobañanja latentnih sposobn osti koji se izvodi iz razlike potencijalnih sposobnosti i realizovanih sposobno sti.(metafiz.osećanje povišene prijatnosti i poleta. tehničkog dizajna.termin je preuzet iz embriologije i njime se označava javljanje u toku razvoja svojstava i pojava koje nisu sadržane u prethodnoj etapi razvoja. obrazovna. mnemogram . ETNOLOGIJ A . EFEKTOR .vrednosn a orijentacija u kojoj je traženje i stvaranje lepog osnovni životni cilj. EPIFENOMENALIZAM . nervn i model.) .izvršni organ.shvatanje da je iskustvo jedini faktor razvoja i jedini izvor znanja (čovek je samo proizvod svoje okoline i prilika u kojima živi). te-orije sistema. EUGENIKA . ETNOPSIHOLOG IJA . običaje i kulturu. ESTETSKA ORIJENTACIJA . prirode i granica ljudskog sa znanja. EPIGENEZA . povećanjem razmnoža vanja pogodnih ili sprečavanjem razmnožavanja nepogodnih naslednih svojstava. f FAKTORSKA ANALIZA .primena gen etike radi poboljšanja uroñenih osobina rase ili soja posebno ljudi. EFIKASNOST .korelaciona analiza kojom se skorovi raznovrsnih testova sta vljaju u meñusobne odnose i izdvajaju faktori . organizacije rada. Faktorskom analizom otkriva se struktura sposobnosti. njihovo poreklo. on smatr a da je pojavljivanje pojedinih stadija razvoja determinisano načelom epigeneze: s tadiji se javljaju po planu i svaki ima "kritično vreme" nastajanja u kome se ener gija u njega investira. socijalna). struktura ličnos ti .

aglofobija (strah od bola).procenjivanje strukture. telesne težine i promene telesnih proporcija. Od više desetina fobija najčešće se pominju: klaustrofobija (strah od zatvorenih prostora).brz tok reči . Katel) jedan od faktora inteligencije koji je presudno odreñen naslednim faktorom. I MAGINACIJA) FENOTIP . FLEGMATIK .kristalizovane inteligencije. 277 . izvlačenjem iz samog objekta apstrakcijom jednih a zanemarivanjem drugih. ta natofobija (strah od smrti). FIZIOLOŠK A PSIHOLOGIJA .(v. faze ubrza nog razvoja su na početku ranog detinjstva i u predpubertetu.teorije koje se zasnivaju na faktorskoj anal izi (R.prilagodljivist.tip temperamenta koji odlikuju spore. funkcija ostvarenih iz g enotipa (skupa naslednih karakteristika). objekata ili sopstvenih unutrašnjih stanja. Po Katelu faktori nastaju inerakcijom faktora nasleña i sredine. fludna inteligencija opada sa starenjem. FOBIJA . nebitnih. fl uentnost je pozitivno povezana sa razvojem divergentnog i kreativnog mišljenja. aktrofobija (strah od visine). FONEM . Fobije su specifičan oblik anksioznog stanja. FANTAZIJA . spremnost na promene. FETUS . brižljivost. stanja. kontrolisanost. miroljubivost. posebno centr alnog nervnog sistema i endokrinog sistema. FLUENTNOST .(v. sa neutralnog stanovišta. slabih je osećanja ali je vedar i optimista.FAKTORSKO-ANALITIČKA TEORIJE LIČNOSTI . U osnovi telesnog ra zvoja su: osifikacija.učvršćivanje i kasnija nepromenljivost stanja ili funkcije. glasofobija (strah od govora). sposobnosti i temperament. PRENATALNI PERIOD) FIZIOGN OMIJA . i pojava psihičkog života. agorafobija (strah od ot vorenog prostora).verbalna fluentnost. nalaženje al ternativnih mogućnosti. prirode ličnosti na osnovu izgleda i pojedinih cr ta lica.(R.razvoj tkiva i organa koji se progresivno odvija u prvih 20 godina. FLEKSIBILNOST .preteran i. ravno dušnost i mirnoća. retke i slabe reakcije.grana psihologije koja se bavi odnosima fiziološkog. rast mišića i mijelinizacija.glas u govor u (jeziku) koji ima funkciju semantičkog razlikovanja. misaonost. pouzdanost. FIKSAC IJA . FL UIDNA INTELIGENCIJA . Ajzenk ističe da se flegmatičan temperam ent dobija kombinacijom stabilnosti i introverzije i čini ga sledeći sindrom crta: p asivnost. Katel). svojstava. Za sti canje fizičkog iskustva u procesu nastave dovoljno je obezbediti potreban materija l (princip očiglednosti) i podsticati učenike da otkrivaju svojstva predmeta. Spolja se taj razvoj uočava preko promena telesne visine. FILOGENEZA . f aktori se mogu grupisati u dinamičke. bezrazložan strah od nekih spoljnjih situacija. Psihološka ispitivanja uglavnom nisu potvrdila učenje fiziognomije. filogenetski se odnosi na ono što je nasleñeno u vrsti ili varij etetu. brz tok ide ja. ali se ta inteligencija "investira" u sticanje iskust va i razvoj drugog intelektualnog faktora .skup vidljivih struktura. kod Terstona je fluentnost jedan od primarnih intelektualnih faktora (W).poreklo i evolucija vrste. FIZIČKI RAZVOJ .(Pijaže) iskustvo koje nastaje empirijskom apstrakcijom. FIZIČKO ISKUS TVO .

snaga e ga da u stanju frustracije ne menja prethodno razvijeno ponašanje. agresivnost.psihologij a starosti. afektivnih i konativnih funkcija. FRUSTRACIONA TOLERANCIJA . sastoje se od molekulskih lanaca DNK. GENETSKA MATRICA . Dana s se pojavljuje u kibernetičkim načinima mišljenja u psihologiji. razlikuju se muška i ženska genetska matrica . a to se može odrediti po razvijenosti loban je koja obuhvata tu oblast. otuda i kao osnovni predmet psiholog ije ističu funkcionalnu prirodu svih psihičkih operacija i njihove uloge kako u odno su sa sredinom. mogu je pratiti: nesigurnost. GENERALNI FAKT OR (g) . koji prenose nasledne osobine.elementarne nasledne čestice. struktura naslednih komponenata. 278 . skup naslednih faktora koji imaju uzročno dejstvo na razvoj. GENERALIZACIJA . apatija. zajednički koren inteligentnog ponašanja. GERONTOPSIHOLOGIJA . GENI . One omogućavaju refleksiju: mišljenje o sopstve nom mišljenju.FORMALNE OPERACIJE .nauka koja se bavi proučavanjem starih osoba. Ovo učenje se oslanja na ideju o lokalizaciji kognitiv nih. GERONTOLOGI JA . odnosno karakteristika l ičnosti koja je frustrirana.skup naslednih karakteristika nekog o rganizma. izostaju agresi ja. g GAŠENJE . programiraju i vode ra zvoj organizma od začeća pa nadalje. tolerancija su u načelu češća pojava kod dobro integrisane ličnosti. i nastavi da samostalno podstiče na aktivnost. u zamišljenim i hipotetičkim situacijama.faktor koji se izdvaja u testovima sposobnosti pri faktorskoj analizi.genetski paket u hromoz omima. (b) uopštavanje.javljaju se u četvrtom stadijumu intelektualnog razvoja koji počinje u pubertetu. GENOTIP . sa njima povezanih.doktrina. frustracija menja motivaciono i/ili afektivno st anje.(Olport) mehanizam sticanja novih motiva.pojam. vrste i intenzitet reakcija zavisi kako od vrste potreba čije zadovolj enje je osujećeno tako i od prepreka koje do toga dovode.(frustratio = osujećenost) stanje koje nastaje ometanjem i osujećenjem zadovoljenja motiva.sposobnost ličnosti.(a) pojava pri uslovljavanju da dolazi do izazivanja usl ovne reakcije dražima koje su slične uslovnoj draži.psihološka škola koja odreñuje mentalne pojave kao procese ili aktivnosti. dezok siribonukleinske kiseline. proces povezivanja bitnih osobina različitih objekata mišljenja u jednu celinu . oblasti mozga. FRENOLOGIJA . ali uz to i ličnosti koja ima optimalno iskustvo sa frustracionim situacijama. bavi se proučavanjem psihičkih promena kod osoba u staračkom dobu. FUNKCIONALNA PSIHOLOGIJA . FUNKCIONALNA AUTONOM IJA MOTIVA . napetost. učenje da mentalne sposobnosti zavise od veliči ne. anksioznost. regresij a. pojava da jedan obrazac p onašanja postane nezavisan od dinamičkog izvora (primarnog motiva) od koga je vodio poreklo. Istraživanja psihologije su opovrgla učenje f renologa. Otpornost. to su logičke operacije sa apstraktnim pojmovima i simbolima. FRUSTRACIJA .redukcija i prestanak uslovnog odgovora ako uslovnu draž ne prati bezuslov na draž. tako i obezbeñivanju skladnog funkcionisanja celog organizma. regresija. fiksacija na frustraciju.

GRAFOLOGIJA .svako ispitivanje rukopisa. HALUCINACIJA . Javl ja se u svim čulnim modalitetima. Od subjekata se traži da nacrtaju ljudsku figuru a zatim sadržaj figure boduje i odreñuje mentalni uzrast. odnosno averzija prema patnji.promena privlačnosti ili odbojnosti cilja sa promenom ( psihološke) udaljenosti cilja. u opažanju c line. pretnjom ili povredom koju prati otvorena ili prikrivena agresija kojom se reduk uje napetost. bolu. HALO-EFEKAT . GLOBALNA METODA . i reaguje na male pr omene u stimulaciji.navikavanje.pojam označava složene odnose u grupi u kojoj na ponašanje utiču povratne inform acije. GNEV . potrebama koje su van samog Ja. GRUPNA DIN AMIKA . koja izaziva nesamostalnost u donošenj u odluka i njihovom sprovoñenju. pojava i odnosa. njeno korišćenje se usklañuje sa karakteristikama gradiv a i karakteristikama ličnosti koja uči.skup od dve ili više osoba sa uzajamnim zavisnim odnosima i zajedničkim norma ma.sredstvo komunikacije meñu ljudima upotrebom konvencionalnih glasovnih simbola za označavanje predmeta. proces kojim se organizam uči da zanemari stimulaciju k oja se ponavlja. što dovodi do pogrešne generalizacije. HEDONIZAM . Koristi se kod dece. GOVORNO MIŠLJE NJE . govor ima i signifika tivnu funkciju: reči su nosioci pojmova. lažni opažaj . G RUPA . neugodnostima. GUDINAFOV TEST . geštalti su primarno dati i nesvodivi su na sumu elemenata.usmeravanje na važne i nove stimuluse a zanemarivanje poznatih i nevažnih.suštinska karakteristika reči jeste njeno značenje. disciplin a koja prema karakteristikama rukopisa pokušava da odredi karakteristike ličnosti. obično kod duševnih oboljenja.test inteligenci je. ali ponekad i kod zdr avih osoba. verovanjima i vrednostima .koji nije proizašao iz čulne stimula cije već je centralnog porekla a praćen je subjektivnim uverenjem da je realan. prihvatanje ču lne imaginacije kao stvarnog opažanja. h HABITUACIJA . GOVOR . uopšteno odražavanje stvarnosti. način kako se grupa obrazuje i funkcioniše.psihološka škola koja ističe celovitost doživljaja. Hedonističko shvatanje j e u osnovi psihoanalize (princip zadovoljstva) i biheviorizma (princip potkreplj enja).GEŠTALTISTIČKA PSIHOLOGIJA .priviñenje. zakonima i principima. HETERONOMIJA .tendencija pri (pr) ocenjivanju ili donošenju m išljenja da se bude pod uticajem jedne druge karakteristike ili opšteg utiska o toj ličnosti. U stanju habituacije repetitivne stimuluse mozak prati na nižem.psihološka doktrina da je osnovni pokretač ljudi težnja za uživa njem. ETAPNO FORMIRANJE UMNIH RADNJI).metoda učenja celina gradiva.individualna ili kolektivna podreñenost normama. učeći govor dete usvaja i prve o blike mišljenja . GRADIJENT CILJA .koje regulišu njihova uzajamna ponašanja. nesvesnom nivou. Habituacija je bitan preduslov za selektivnu pažnju .primarna emocija izazvana ometanjem.interiorizacijom govorne aktivnosti (v. 279 .

heuristička strategija razvija k reativno mišljenje jer izbor operacija i njihov redosled prepušta onom ko uči rešavanjem problema. ali neke od tih mogućnosti postaj u izvršne tek u hipnotičkom stanju (anestezija. a ne pojedinačni nezavisni elemen ti. svrha igre je rekreacija. potre ba za uvažavanjem i poštovanjem i na kraju potreba za samoaktuelizacijom. u igri može biti pode le uloga i odreñenih pravila izvoñenja. organizmička). amnezija.pojmom se označava fenomen izuzetnog pamćenja. da postane ono što jeste. navode se primeri osoba koje su suočene sa op asnošću za život imale hipermnezije . stanje u mišićima. hi pnotizer igra ulogu spoljašnjeg stimulusa. skleroze.osnovni je problem da čovek ostvari svoje potencijale. HUMANISTIČKA PSIHOLOGIJA . totalitet.) koji smatraju da je problem psihologije kako objašnjenje tako i razumevanje realno postojećeg i u osnovi zdravog i kreativnog pojedinca .reakcija deteta na odvajanje od bližnjih.HEURISTIČKE STRATEGIJE .izvršava sugerisano. tj.aktivnost koja se vrši sa uživanjem ili očekivanjem uživanja. Ove činjenice uvažavaju savremene dečje bolnice pa smeštaju dete na lečenje zajedno sa majkom.samostalno razlaganje problema na potprobleme sa kojima j e lakše operisati i doći do otkrića i glavnog problema. trošenje viška e nergije. učenje.održavanje stalnih odnosa ili ravnoteže u telesnim procesima i auto matska aktivnost organizma za uspostavljanjem ravnoteže. paraliza. SVRSISHODNA PSIHOLOGIJA) HOLISTIČKA PSIHOLOGIJA . Posledice hospitalizacije su v eće što je dete mlañe i/ili ako dugo traje. bolest. ali je još nedovoljno razjašnjen. u praksi ličnosti nije uvek tako. HORMIČKA PSIHOLOGIJA (v. otuda je za hipnozu bitnija uloga subjekta (da je on prihvata i može da uñe u hipnotički set). otuda i ponašanje se može objasniti ako je polazna tačka celina. pronalazaštvo. i u fiziol oškom i u psihološkom smislu. uzroci su povrede. meditacija).obuhvata nek oliko učenja kojima je zajedničko: način mišljenja i humanistička (vrednosna) orijentacija . 280 . očuvanje telesnog integriteta (sigurnost). može da funkcioniše samo kao celina. u okviru vla stitog fiziološkog i psihološkog repertoara ponašanja. Ovom učenju pridružuje se i jedan broj psiholog a sa dalekog istoka. čime razvija samostalni misaoni rad.izmenjeno stanje svesti u kome je pojedinac povećane prijemčivosti za suges tije hipnotizera i pokazuje veliku reaktivnost . takmičenje. HOSPITAL IZACIJA . koje polaze od shvatanja da organizam.p ojava smanjene sposobnosti zapamćivanja novih informacija i/ili korišćenja starih doživl jaja. meñutim. koji naglašavaju više ulogu tela (bioenergetika. Najveći deo psihologa je sa anglosaksonskog područja (Maslov i dr. kad se poremeti. HIJERARHIJA MOTIVA najpoznatija je ona koju daje Maslov u svome učenju: najosnovnije su fiziološke potr ebe. potreba za afektivnom vezom.).skup psiholoških škola (persona listička. psihološke traume. H IPNOZA . HOMEOSTAZA . holistička. javili su im se davno zaboravljeni sadržaji kojih se nisu sećali u normalnim situacijama. Uvoñenje u hipnotičko stanje odigrava se preko unutrašnjih procesa. HIPERMNEZIJE . može se odnositi na obim i/ili vremensku dužinu pamćenja. Ovaj fenomen se najčešće tumači sa pozicija ref leksologije i psihoanalitičkog učenja.brzi protok u svesti "lične istorije". U načelu viši nivo se ne javlja dok se ne zadovolji niži motiv. i dr. i IGRA . HIPOMNEZIJA .

indukcija je postupak generalizacije. IMAGINACIJA . opis o noga što se samo jednom desi i više se ne ponavlja. il i se gube (za nekoliko desetina milisekundi).ono. fantazija.iluminacija. proces zamišljanja.ID . Učenje se odvija i bez namere subjekta. Ponašanja koja su nagrañena teže da se ponov e. prema psihoanalitičkoj teoriji to je biološka komponenta ličnosti.pojedinačan. na njenoj periferiji ili pak u predelima nesvesnog. jedinstven organizam. pogrešna . u v aspitno-obrazovnom procesu.pogrešno opažanje predmeta i pojava. u ovom slučaju vidnih doživljaja u vizuelnom registru dok se ikone ne kodiraju u operativnom pamćenju. ILUZIJA .naj razvijeniji deo psihologije rada koja se bavi psihološkim pitanjima rada u industr iji. osvetljavanje bitnih odnosa i veza . IDENTIFIKACIJA . psihologija operatora. "AHA " DOŽIVLJAJ).učenje koje zavisi od posledi ca koje prate odreñena spontana reagovanja. INKUBACIJA . rekombinovanje delova prošlog iskustva. INSTRUMENTALNO USLOVLJAVANJE . spoljašnji stimulusi postoje ali je percepcija iskrivljena. iznenadno javljanje id eje rešenja u toku perioda inkubacije ukazuje da se i u njoj odvija rešavanje proble ma .p roučavanje sistema čovek mašina.uzimanje u obzir.senzorno pamćenje. IKONIČKO PAMĆENJE . INDIVIDUA . kratkotrajno zadržavanje reprezentanata u senzornom registru. činilaca. koji prikazuje ono što je individualno.stadijum stvaralačk og mišljenja u kome se "svesno" ne radi na problemu.mašta. 281 . sa ciljem da se poboljšaju uslovi rada i poveća učinak. sebe s a nekim licem ili grupom. IDIOGRAFSKI individualni pristup u ispitivanju. INSTRUMENTALNO UČENJE . INDIVIDUALNE RAZLIKE . individualnih osobina i potreba i u skladu s tim pod ešavanje vaspitnog procesa i/ili nastave.upitnik zat vorenog tipa sa većim brojem pitanja ili tvrdnji kojima se ispituje odreñeno svojstv o ličnosti. INDUKTIVNO MIŠLJENJE .poistovećivanje.zbog sklopa draži i/ili unutrašnjih stanja. iznenadno uviñanje rešenja pro blema. koja nije strukturirana ni organizovana i uvek je u podsvesti ali je izvor osnovnih i ins tinktivnih energija koje teže da neposredno dovedu do zadovoljenja primitivnih pot reba (princip zadovoljstva).mehanizam odbrane (sekundarna identifikacija). INŽENJERSKA PSIHOLOGIJA . zadovoljenja pot rebe. INVENTARI LIČNOSTI .razlike koje su k arakteristične za pojedince različitih kategorija.jedinstvo ličnosti u toku jednog vremensk og perioda. rešenja problema. distinktivna svojstva. karakteristike ličnosti bilo da su u planu jasne svesnosti.shvatanje rešenja (v.misaoni tok koji polazi od pojedinačnog i posebnog a u zaključku se izvod i opšti stav. INDUSTRIJSKA PSIHOLOGIJA .iako to nije opažljivo. otkrivanje. kažnjena reakcija se inhibira. INDIVIDUALIZACIJA .oblik učenja rešavanja problema putem pokušaja i pog rešaka u kome se postepeno učvršćuje ona reakcija koja dovodi do cilja. IDENTITET . meñutim. INSPIRACIJA . značenje naglašava distinktiv nost pojedinačnog od grupe i od sredine. Može biti razvojna (primarna identifikacija sa roditelji ma) i odbrambena .

poimanja.inhibicija u učenju. INTERIORIZACIJA . INTROVERZIJA . govora). uživanju u samoj aktivnosti. proces tokom koga se organ ska.slika o sebi koja obuhvata stavove.unutrašnja motivacija u kojoj se zadovoljenje postiže u samoj aktivnosti. do rešenja dolazi uviñanjem bitnih odnosa i veza i konstrui sanjem sredstva rešenja. INHIBICIJA . socijalnu i emocionalnu komponentu.pounutrašnjavanje. savetovanja. Pored odgovora u toku intervjua mogu se pratiti i neverbalne reakcije ispitanika. INTERESOVANJE . kognitivni procesi zaključivanja. ne vezuje s e. aktuelnom pitanju.INTEGRITET . pokreće ponašanje ličnosti. sve što je jedno lice sklono da nazove moj e. a zatim unutar deteta kao intrapsihička kategorija (unutrašnji go vor). INTELIGENCIJA . doživljaj samog sebe (fizičkih. INTERFERENCIJA . slabljenje tragova i smanjivanje nivoa upotrebljivosti. INTELEKT . na dva p lana: najpre na socijalnom. stav populacije ili grupe ljudi o nekom dogañaju . suñenja. tendencija ka angažovanju u jednoj aktivnosti jedin o iz zadovoljstva od angažovanja u njoj.pozitivan stav koji ima dinamičko dejstvo. socijalnih. INTENCIONALNO UČENJE . 282 . visoke osetljivosti. psihološka i socijalna svojstva kombinuju i organizuju u kompleksnu celinu na višem nivou: dobar integritet se ispoljava kroz radnu efikasnost i zadovoljstvo s obom. a potom na psihološkom. uzajamno ome tanje različitih tragova.mnjenje. o pažanje vlastitih doživljaja i stanja.sposo bnost snalaženja u problem situacijama (novim situacijama) u kojima za rešenje nije dovoljno staro iskustvo.umetanje jednog ili više član ova izmeñu dve vrednosti nekog niza.zadržavanje ili zaus tavljanje jednog procesa da počne ili da se nastavi. osobi. INTERPOLACIJA .najčešće se odnosi na inteligenciju. uključuje kognitivnu. JA-KONCEPT .namerno učenje. JAVNO MNJENJE . Ovo je ključni pojam kulturno-istorijske teorije psihičkih pojava koju je dao Vigotski: sva ka funkcija u kulturnom razvoju deteta pojavljuje se na sceni dva puta. emocionalnih komponenti). pod uslovom da oni sadrže sve osobine podataka niza i na taj način ga dopunjuju. opšti trend mišljenja koje podržava grupa. najpre meñu ljudima kao inter ps ihološka kategorija. kritičan. j JA . INTROSPEKCIJA . samoocenu sebe. svojstva itrovertnog tipa ličnosti su: rezervisan. mišljenje. hipotetičko nervno stanje ili p roces koji dovodi do sprečavanja.okrenutost ličnosti un utra ka samoj sebi. u samooceni osoba zauzima položaj subjekta u odnosu na sopstvenu ličnost koja je tada objekt posmatranja i procene. vrednosni sistem.od čega zavisi i način voñenja razgovora.samoposmatranje. dijagnoze i dr.istraživačka tehnika u kojoj se usmerenim razgovorom pri kupljaju informacije u svrhu naučne analize.jedinstvena organizacija osobina ličnosti. svest o sebi. orijentacija da se odr eñeno gradivo nauči. INTRIZIČKA MOTIVACIJA . unošenjem socijalnih odnosa i struktura (normi i vrednosti. formiranje unutrašnjih psihičkih struktura usvaja njem.psihološki deo ličnosti. na sposobnosti rešavanja problema mišljenjem. INTERVJU . Introspekcija može biti eksperimentalna i neeks perimentalna metoda istraživanja psihičkih doživljaja. blage naravi. .

primena u psiholo giji zasniva se na pretpostavci da se psihološki i fiziološki procesi mogu posmatrat i kao procesi razmene informacija uz rad samoregulacionih i kontrolnih mehanizam a. na relativno d osledan način. k KAZNA . uprkos preprekama. integrisan sist em crta ličnosti koje čoveku omogućavaju da se ponaša. zavisnost/nezavisnost od polja. sav etovanjem i lečenjem (terapijom) psihičkog poremećaja. Neki od kognitivnih stilova: preferencija senzornih modalitet a (vizuelna. klinička psihologija primenjuje m etode i saznanja ostalih psiholoških disciplina. JEZIK . viñenja stvari iz novih uglova.vrednovana lično st. KOGNITIVNA TEORIJA UČENJA . pomoću "veštačke inteligencije" simuliraju se procesi mišljenja. KIBERNETIČKA PSIHOLOGIJA . ne ometajući je dan drugog.grana psihologije koja se bavi dijagnostikom. kojima se predstavljaju odreñena značenja. celina: stanje takve sličnosti svojstava da sva pripadaju istoj katego riji.nauka o upravljanju. verbalnih ili neverbalnih. mišljenja i rešavanja problema. Na primer. predmet ili dogañaj či ni jedinim u vrsti ili klasi. i dr. a zahtevi klasifikacije su: (a) uviñanje zajedničkih osobina svih članova klase (intenzija) i (b) uviñanje obuhvata klase (eks tenzija). naučeno je re zultat procesa saznanja. aspekt ličnosti kojim se označavaju moralne i konativne osobine. više jedna kognitivna struktura nego jedan odgovor. u početnim o blicima kod dece se javlja oko 4.otklanjanje tenzije i anksioznosti emocionalnim rasterećenj em (izlivom) saopštavanjem problema i konflikta. čišćenje emocija suočavanjem sa uzrocima teškoća. k ao i sistem pravila kojima se upravlja upotrebom znakova u komunikaciji. rigidnost / fleksibilnost pažnje. prema datim kriterijima. govorno (verbalno) ponašanje. JEDINSTVEN . ta okolnost utiče na status i razvoj jedinčeta. KLASIFIKACIJA . KATARZA .saznajni stil.teorija koja za učenje postulira centralne moždane procese kao intermedijatore. stic anje znanja specifičnim načinom opažanja.mentalna operacija kojom se vrši grupisanje neče ga u uzajamno isključive klase ili kategorije. pamćenja.JEDINSTVO . način kako pojedinac up oznaje okolinu i u njoj deluje. kibernetika naglašava kontrolne mehanizme (povratne sprege). idiosinkratičan. kognitivna kompleksivnost / simplifikativnost. konceptualni / perceptualni stil.sis tem znakova. sklop karakteristika koji osobu. KIBERNETIKA . impulsivn ost / refleksivnost. teoriju informacija i teoriju komunikacija.jedino dete u porodici. JEDINČE . godine.funkcionlno: svi delovi nekog sistema rade kao celina. KLINIČKA PSIHOLOGIJA . 283 . način kako obrañuje i upotrebljava informacije. dispozic ije koje uslovljavaju reakcije čoveka na veliki broj kognitivnih zadataka sa sličnim oblicima ponašanja. auditivna. Učenje nastaje kao rezultat uviñanja. strukturu ličnosti i ponašanje.smer u psihologiji koji se bavi simulacijom psihičkih procesa radi njihovog izučavanja.svaka neprijatna posledica pretrpljena zbog prethodnog postupka (ponašanja ). KARAKTER . što dovodi do razvoja n ovih saznajnih struktura. psihomotorna).unikatan. narušavanje integriteta organizma ličnosti zbog nekog njenog prethodnog postupka koji po oceni drugih nije u skladu sa normama ponašanja. KOGNITIVNI STIL .

Prema Ajzenkovoj teoriji crte kolerika čine: os etljivost.ind eks koji pokazuje odnos izmeñu obrazovnog uzrasta. nastojanje da s e prevlada neuspeh ili nedostatak pojačanom aktivnošću u drugom području gde se postiže us peh (substitucija) ili sličnom području gde se javio neuspeh (nadkompenzacija). suparništvo. višedimenzionalno iskustvo.(r indeks) broj koji pokazuje stepen povezanosti varijabli. KOMPETICIJA . KOEFICIJENT INTELIGENCIJE . 284 .sposobnost za neku vrstu posla. delatnosti. potpuno odsustvo povezanosti ili potpuna nezavisnost varijabli izražena je sa 0. optimizam i aktivnost. KOD . KOEFICIJENT OBRAZOVANJA .(meh. učenje. Kain.rezultata na testu znanja. dostizanje n ekih ciljeva i/ili vrednosti u utakmici sa drugima. rezultata na testu znanja. KOLERIK .). 00. KOMPENZACIJA . Hipokrat ga prikazuje kao ličnost sa brzim i intenzivnim reakcijama koje duže tr aju. Kodiranje može biti psihološko (nova kognitivna struktura. Opšti pojam za proces kojim pojedinac postaje svestan unutrašn je i spoljašnje realnosti i stiče znanja o njima. pamćenje i mišljenje.odnos izm eñu mentalnog uzrasta. često znači raditi pr otiv uspeha svog rivala koliko i na svom vlastitom uspehu. od jednog do drugog organizma. 00. KONVERZIJA . i kalendarskog uz rasta pojedinca izraženog mesecima starosti (IQ = MU/KU 100). KOEFICIJENT KORELACIJE . promenljivost.obrtanje: stavova.prenošenje i/ili primanje informacija.sklon ljutnji. Dijana kompleks i dr. prevoñenje psihičkih sukoba u telesne simptome.ko ji se smatra uzrokom psihoneuroze i neprilagoñenog ponašanja (Edipov.indeks koji pokazuje odnos izmeñu obrazovnog uzrasta . reči ili drugih simbola. impulsivnost. KONACIJA . dekodiranje u upotrebi saznanje pretvara u prikla dnu informaciju. verovanja. Potpuno slaganje izmeñu njih izraženo je sa +1.proces kojim se jedna poruka prevodi u signal. namernog u ponašanju. KOMUNIKACIJ A .znak kojim se neki sadržaj može preneti i ned vosmisleno opisati. pojam) i fiziološko (promene u nervnim strukturama).jedna od tri osnovne dimenzi je psihičkog sa opštim značenjem voljnog.saznanje. sklop e mocionalno povezanih misli. odbrane) nadoknada. Zasniva se na pretpo stavci o postojanju odnosa izmeñu mentalnog i kalendarskog uzrasta i uverenju da s e taj odnos može utvrditi. pretvaranje u oblik saznanj a pogodan za kasniju upotrebu.KOGNICIJA . u proces u učenja kodiranje znači obradu i označavanje informacije.(psihoanalit. Elektra. Kodovi se proučavaju i koriste u teoriji informacija. KODIRANJ E . dimenzija namere i htenj a u mentalnoj i motornoj operaciji. uznemirenost.takmičenje. KOEFICIJENT POSTIGNUĆA .) uzajamno povezani sklop. delimično ili potpuno potisnut i nesvesne prirode . plahovit čovek . i mentalnog uzrasta rezultata na testovima inteligencije (KP = OU/MU 100). Kognitivni ili saznajni procesi su opažanje. razdražljivost. interakciji ljudi. nadmetanje u nečemu. U psihologiji se govori o komunikaciji. ili signal u poruku. odreñenog rezultatom u testu inteligencije.tip temperamen ta. stanje u kome je neko sposo ban da bira (odlučuje). KOMP LEKS . KOMPETENTNOST (MERODA VNOST) . signala ili poruka posredstvom gestova. po tpuno neslaganje izmeñu njih izraženo je sa -1. 00. otuda je i zakonski odgovoran za svoje akcije. i ka lendarskog uzrasta (OK= OU/KU 100). kod dece se najpre javlja afektivna komunikaci ja. pa gestovna i saznajna komunikacija. agresivnost. s istema vrednosti.

smisao poruke može potpuno razumeti samo u okviru celine (okoline) u kojoj se javlja. 285 . Uže značenje je kriterij ski obrazac za samoprocenu. stav ovima. Značenje reči.period razvoja inteligencije koji počinje oko 6-7 godine i završav a se na početku puberteta. socijalna okolina stvara kod deteta navike da neke emocije prikrije. tendencija da s e objekat (njegova veličina. VARIJABLA) KONTROLNI MEHANIZAM .moždana kora koja je centar svesnih psihičk ih doživljaja. Pojava konstantnosti zavisi od iskustva. od cilja posmatranja: stalnost ostaje a ko je posmatrač orijentisan na objekt a smanjuje se ako je orijentisan na draži. Omogućuje procenu i svojih i tuñih aktivnosti. zapremina.pojam koji se odnosi na objekt iz konkretne stvarnosti. usredsreñivanje psiholoških procesa u jednu tačku. težina. KONTINUIRANA VEŠTINA .(v. KORTEKS . KONTR OLNA VARIJABLA .unutrašnja reprezentacija za hteva situacije.dodatno značenje reči. od odnosa izmeñu delova u jednom sklopu draži.ali je mišljenje konkret no.okolina. KONKRETNI POJAM . Konflikti se javljaju u tri osnov na oblika: (a) dvostruko privlačenje.menja sklop draži na mrežnjači oka. KONSTANTNOST OPAŽAJA . Nalazi ukazuju da deca ovladavaju konzervacijom sledećim redosledom: materija. smanji njihov intenzitet izražavanja ili da ih izražava na socijalno prihvatljiv način. (b) dvostruko odbijanje (izbegavanje) i (v) privlačenje . pre terano prilagoñavanje koje najčešće dovodi do gubljenja autonomije ličnosti. KONTEKST . svetlina. Razvija se kao jedinstven program sa više modaliteta koji su pr ilagodljivi novim okolnostima.mišljenje ko je se pretežno koristi opažajima i predstavama kao simbolima kojima operiše. KONTROLA EMOCIJA . mišljenju grupe (sredine).stalnost opažaja.opštiji oblik veštine da se izvode operacij e u nekoj oblasti. Obrazovanje pojmova konzervacije za Pijažea je merilo pojave konkretnih operacija (ovladavanje reverzibilnošću). Obu hvata saznajne funkcije. KON FLIKT . Konotacija podrazumeva ne samo apstraktna već i emocionalna svojstva vezana za reči (termine).odbijanje. oblik).socijalizacija izražavanja emoci ja.KONVERGENTNO MIŠLJENJE . KONK RETNA OPERACIJA . godine). KONCENTRACIJA .sukob dva ili više neudruživih procesa ili stanja približno jednake snage. razvoj konzervacije. sredina u kojoj se nešto jav lja. KONKRETNO MIŠLJENJE . motivaciju i emocije. uprkos drugačijem (početnom) vlastitom stanovištu. prilagoñavanje standardima. KONFORMIZAM . ograničeno na konkretnu realnost i prisutnu sadašnjost.sposobnost nalaženja jednog odgovora koji zadovoljava dati uslov ili informaciju.nepromenjenost.saobražavanje.usmeravanje pažnje na jedan ograničen predmet ili aspekt predmeta. u razvojnoj psihologiji oz načava dostignuti razvoj sposobnosti da se shvati da je materija zadržala masu ako j e promenila oblik (oko 7. Na pr. sto je okrugao bez obzira na ugao pod kojim se g leda . KONOTACIJ A . KONZERVACIJA . ispravno formiranje pojmova . Odlikuje ga pojava reverzibilnosti i razvoj kauzalnih o dnosa. opaža na ustaljen način iako se menjaju sklopovi spoljašnjih draži.

operativnog) pamćenja je 7 elemenata (u proseku). KRITERIJSKI TEST . stepen privlačnosti jedn e grupe za svakog od njenih članova i meñusobne privlačnosti članova grupe. Kreat ivno mišljenje prolazi kroz četiri faze: preparaciju. Ima funkciju da p rilikom sećanja zadrži informaciju iz dugoročnog pamćenja radi upotrebe. KRITIČNI PERIOD . polazište u proceni. nov način ume tničkog izraza . KREATIVNI STAV . EBIGHAUSOVA KRIVA) KRIVULJA NORMALNE RASPODELE . KREATIVNA IMAGIN ACIJA .merilo. rešenje problema. proizvoda koji su novi za individuu (a ne i za druge). standard.prilaz problemu na neuobičajen i neočekivan način. T o dovodi do stvaranja originalnih ideja rešenja.oblik mišljenja koji dovodi do otkrivanja povezanosti pojava na nov i original an način.kara kteristična za učenje teškog gradiva i/ili ako nema transfera). Opšt i tipovi krivulja su: (a) ispupčena (negativnog ubrzanja . RAZVOJNA KRIZA) KRITERI J . (b) izdubljena (pozitivnog ubrzanja . nepovoljne posledice. stvaranje novih pojmova. ostavljaju naročito značajne.osećanje pripadnosti članova jedne grupe. Kritični periodi kod ljudske vrste imaju značajnu praktičnu . KREATIVNOST .pedagošku važnost. optimalan razvoj će se dogoditi ako podsticaji iz okoline doñu blagovremeno.težnja ka orginalnost i. već o d toga da li je dostignut kriterij ili nije. 286 .novi sklop ili sekvenca slika ili ideja koje omogućavaju uviñanje novih rela cija. proizvoda). Prilikom merenja kod gotovo svih osobina ljudi dobijaju se normalne raspode le. U nje mu se obrañuju informacije i iz njega skladište u dugoročnom pamćenju. Ukoliko je k ohezivnost veća zahtevi u pogledu komformisanja članova grupe sa nekim standardima s u izraženiji. objekt poreñenja. (v) kombinovana .Gausova kriva.sposobnost da se stvore nova rešenja problema.sa j ednim ili drugim početkom /nastavkom.grafički prikaz odnosa izmeñu vremena učenja i količi ne naučenog. Stvaralačko zamišljanje zavisi od str ukture ličnosti i načina njenog funkcionisanja. KRATKOROČNO PAMĆENJE . a ne na nekoj drugoj.test u kome se rezultat pojedinca ocenjuje prema unapred postavljenom kriteriju (traže nom procentu uspešnosti).koji su društveno korisni produkti. Otuda je razvijanje kreativnog st ava u osnovi razvijanja stavralačkih sposobnosti ličnosti. KREATIVNO MIŠLJENJ E . KRIVULJA UČENJA / NAPREDOVANJA . koji pokazuje brzinu i tok napredovanja procesa učenja i vežbanja. Oblik krivulje zavi si od jedinica koje se unose na apcisu i ordinatu i od vrste učenog materijala.KOHEZIVNOST GRUPE .RAZVOJNA (v. Napred ovanje učenja se ispoljava: (a) u porastu količine naučenog. zvonastog ob lika prema kojoj je moguće odrediti procenat odreñene veličine u pojedinim delovima kr ive. u širem značenju: ostvarenje rešenja. radoznalo i istraživačko prilaženje rešavanju problema u kome se ispoljava nekonvenci onalno i nekomformističko ponašanje . Ocenjivanje pojedinca ne zavisi od rezultata drugih. izraza. Opseg kratkoročno g (neposrednog.ako se uči lako gradivo i /ili ako postoji pozitivan transfer).je invarijanta onto geneze i označava optimalni raspon vremena u kome se organizam odlikuje povećanom se nzitivnošću na odreñene spoljne i/ili unutrašnje faktore. (b) smanjenju vremena pot rebnog za izvoñenje ili novo učenje i (v) smanjenju broja grešaka. čiji uticaji upravo na datoj tački razvoja. KRIZA . što dovodi do stvaranja novih produkata (rešenja problema. KRIVULJA ZABORAVLJANJA (v. inkubaciju.jedna od glavnih funkcija u sistemu pamćenja. iluminaciju i veri fikaciju.

teorija Vigotskog kojom objašnjava razvoj viši h psihičkih funkcija. noge.njenu jedinstven u podešenost prema svojoj sredini. levaštvo. po pravilu. lateralnost nije isključivo fiziološki feno men . Meñutim. LIBIDO . Limbički sistem ima br ojnih veza s novim korteksom i retikularnom formacijom. To je najteži oblik disleksije kome je. LAŽ KOD DECE .naučno izučavanje i lečenje poremećaja govora. Olport naglašava da je ličn ost "dinamička organizacija onih psihofizičkih sistema unutar individue koji odreñuju njeno karakteristično ponašanje i njen karakterističan način mišljenja" . falusnu.razvoj dominantne upotrebe leve ili desne strane tela (ruke. Svaka viša psihička funkcija javlja se dva puta: (a) kao spoljna socijalno-simbolička (interpsihička) i (b) kao individualni proces (intrapsihička). što je kasnij e prihvaćeno i od ostalih psihoanalitičara. 287 . LATERALIZA CIJA .KULTURNO-ISTORIJSKA TEORIJA RAZVOJA . sredine i aktivnosti pojedinca. oka). Libido se razvija prolazeći odreñene faze: oralnu. Laž se javlja u situacijama kada treba izbeći k aznu. koja odreñuje kara kterističan i relativno dosledan način ponašanja osobe.težnja da se više koristi leva ruka.) označava osnovnu psihičku energiju. latencije i genitalnu. dominantna upotreb a leve ruke.lažljivost. Razvoj se odvija pod uzajamnim uticajem faktora nasleña. godine. LEGASTENIJA . LEVORUKOST . LOGOPEDIJA . o sobina dečjeg ponašanja koja nije prirodan deo razvoja već se javlja.istraživanje se obavlja u laboratoriji uz strogu kont rolu uslova ali i viši stepen artificijelnosti situacije. u po rodicama gde dete nema dobar status.(psihoanal. Lateralizacija se ispoljava u funkcionaloj asimetr iji leve i desne moždane hemisfere. LIDERSTVO .fiksacije. LOBOTOMIJA .nesposobnost povezivanja slova s glasom koja izaziva teškoće u čitanju i pisanju. št o se ustaljuje oko 4.analiza i sinteza mogu se ostvarti i operacionalizovati samo u jezičko-lo gičkim kategorijama. Promena ponašanja deteta podrazumeva i promenu ponašanja roditelja. akcija koja utiče na grupu u njenim strem ljenjima ka cilju ili zadovoljavajućoj meñusobnoj interakciji. leva strana tela. Dok Frojd libido povezuje sa s eksualnim nagonom za Junga libido predstavlja opštu mentalnu energiju. najčešće. LOGIČKO MIŠLJENJE . Psihički poremećaji mogu se povezati sa nepravilnostima u razvoju libida. primenjuje se radi saniranja ponašanj a kod težih mentalnih poremećaja. P retvaranje znakova u psihičke strukture vrši se interiorizacijom. LIČNOST .voñstvo. Iz ove teorije vodi učenje o etapnom formiranju umnih radnji. to je najrazvijeniji tip m išljenja . osobine ili umenja ka rakteristična za voñu ili za funkciju voñenja. U svakoj f azi postoji mogućnost da doñe do zastoja u razvoju . l LABORATORIJSKI EKSPERIMENT . U tim procesima vrši se i socijalizacija deteta.deo m ozga (srednji donji potkorni) za koji se pretpostavlja da ima ulogu u emocionaln im procesima i učestvuje u regulaciji odnosa prema realnosti. što ovaj fenomen čini još složenijim.utiču psihološki i socijalni faktori. uzrok organske prirode.jedinstvena orga nizacija osobina.zasniva se na odredbama reči i njiho vim značenjima definisanim pojmovima i logičkim zakonima. LIMBIČKI SISTEM . analnu. koja je u stalnom razvoju i dinamičkoj promeni.hirurško presecanje nervnih vlakana koja povezuju frontalne režnjeve sa talamusom.

preovlañuju neprijatna osećanja tuge i zabrinutosti. MELANHOLIK . LOKUS KONTROLE . disciplina koja se bavi svim psihološkim problemima u okviru zd ravstva. Ni sam korteks nije dovoljan za obavljanje složenih psihičkih funkcija. nedruštvenost i mirnoća.LOKALIZACIJA PSIHIČKIH FUNKCIJA .(v. Manifestuje se kao gnev. IMAGINACIJA) MEDIJANA . uzdržanost. praćenje subjekta kroz različite periode i prikuplj anje kontinuiranih podataka o razvoju ispitivanih pojava. opšta funkcija oživljavanja i ponovnog preživljavanja prošlog iskustv a. pesimizam.samo su jednostavne senzorne i motorne funkcije precizno lokalizovane u mozgu. srama . Naučnic i su razvili koncept o labilnom sistemu sa mnogo karika u stalnoj dinamičkoj inter akciji .sentiment: osećanje naklonosti. MEDICINSKA PSIHOLOGIJA .uzdužno istraživanje.organizam koji nije uspeo da razvije karakteri stike korisne za interakciju sa sredinom.tip temperamenta koji retko. neuspešno biološko prilagoñavanje . Osim teškoća u održavanju uz orka ostaje problem adekvatnosti instrumenta sa promenom uzrasta. melanholičnu osobu odlikuje: potištenost.pamćenje. lj LJUBAV . neuspešan odgovor na zahtev složenih uslova situaci je.stav ili sentiment koji je reakcija na realnu ili zamišljenu opasnos t da će voljeni objekt biti izgubljen jer se pojavio rival kome je upućena naklonost voljene osobe. mržnja. osećanje potištenosti. LONGITUDIN ALNI PRISTUP . govori se o četiri faze memorije: (a) učenje ili memorizovanje. neposrednom (opreativnom) pamćenju i dugoročnom siste mu pamćenja. presudno uticati na njeno ponašanje i/ili postignuće. (b) retencija.promene u organizmu i nje govoj funkciji koje su prevashodno rezultat delovanja faktora nasleña (genetskog k oda) i zbog toga se manifestuju kod svih pripadnika iste vrste na isti način i pri bližno u isto vreme.pokretanje u prostoru. u složenim ponašanjima integrisani su različiti delovi mozga. intenzivno reaguje.pedeseti percentil.) sistem u kome se kombinuju funkcije destinacije i izvora. da od voljene osobe dolazi prezir i odbojnost.loše prilagoñavanje. LOKOMOCIJA . U psihologiji muzike se mentalno predstavljanje 288 . m MALADAPTACIJA . nežnosti i privrženosti prema nekome ili nečemu .psihologija za m edicinske radnike.mesto kontrole. rigidnost.oštećenje jedne dovodi do niza lančanih posledica. LJUBOMORA . MEDIJATOR (teorija komunik. teskoba. MAŠTA . MATURACIJA . uz nemirenost. MEMORIJA . vr ednost koja deli sve slučajeve u rangovanoj distribuciji na polovinu. premeštanje jednog organizma u prostoru sopstvenim pokretima. rezervisanost.Md . Savremena psiholog ija govori o senzornom pamćenju. "Unutrašnji" veruju da su sami odgovorni za svoje ponašanje dok "spoljašnji" ne prihvataju odgovornost jer ve ruju da na njih utiču spoljašnji uzroci koji su van njihove kontrole. (v ) prepoznavanje ili rekognicija i (g) sećanje ili reprodukcija. koj i se umeću izmeñu prijemnika i predajnika. unutrašnji ili spo ljašnji. generalizovano očekivanje ličnosti koji će uzroci.

blaga zaostalost (IQ 55-69). p rediktivna. MENTALNI RAZVOJ .način istraživanja psiholoških problema koji prolazi kroz odreñene etape ili faze: formulisanje problema. Čine je osposobljenost za efikasnu organizaciju učenja. a prema predmetu istraživanja dele se na objektivne i subjektivne metode. teška zaostalost (IQ 25-39. p rosečan nivo sposobnosti odraslih. obrada podataka. teži stvaralačkoj egzistenciji (samoaktuelizaciji). melodijska i/ili ritmička celina.rezultat na testu.nauka koja primenom psiholoških principa pomaže da se postigne i održi zado voljavajuće prilagoñavanje na životne probleme . Po Vigotskom u toku kognitivnog razvoja dolazi do "osvešćivanja" . Razlikuje se granična z aostalost (IQ 70-80). MENTALNA KONDICIJA . MERNE KARAKTERISTIKE TESTA .pod čim podraz umeva akt kognicije u kome intelektualne operacije postaju predmet intelektualne analize. kao i znanje kako se različiti sadržaji (informacije) transponuju / reprodukuju na relaciji kratkoročno-dugoročno pamćenje.progresivne prome ne u mentalnoj organizaciji od začeća do smrti individue. Prema načinu istraživanja mogu biti eksperimentalne i neeksperimentalne. MENTALNI UZRAST . Posledica je zrenja. analiza i tumačenje podataka. METODE PSIHOLOGIJE . METAKOGNITIVNE SPOSOBNOSTI sposobnosti koje omogućavaju upoznavanje samog sebe kao saznajnog bića. kontrolnu i posredujuću funkciju.muzičkih struktura vezuje za funkcije: (a) tonske memorije . METAMEMORIJA .voljne kontrole: upravljanja.su valjanost: sadržajna. Uticaji sva tri faktora se prepliću (interakcionistička teor ija). MENTALNA ZAOSTALOST . sposobnost izvoñenja mentalnih operacij a koje se smatraju standardnim za odreñeni uzrast. sposobnosti višeg reda koje imaju regulativnu. MENTALNI KAPACITET . umerena zaostalost (IQ 40-54) .radi očuvanja mentalnog zdravlja. objektivnost.potencijalna sposobnost mentalne prirode. Usmer ena je i na pojedinca i na društvo ukazujući koji su to optimalni načini rešavanja probl ema koji ne ugrožavaju i/ili poboljšavaju mentalno zdravlje čoveka.znanje o sopstvenoj kogniciji koje kao jezgro ima proces formiranja naučnih pojm ova. MENTALNA HIGIJENA . učenja i aktivnosti pojedinca.davanje odgovora o onome što se ču lo: harmonijska. potpuna zaostalost (IQ ispod 25).znanje o sadržaju vlastitog sistema dugoročnog pamćen ja. uspešno funkcioniše uprkos teškoćama. kreativan pristup u obradi i upotrebi sadržaja učenja i sve bolje poznavanje vlastitog sistema pamćenja. ili svih funkcija ponašanja.deo opšteg zd ravlja koji se pozitivno definiše kao: dobro integrisana ličnost koja ima usklañen odn os sa okolinom.efekat dužeg sistematskog učen ja kojim se poboljšava psihofizičko stanje za učenje. Ličnost sa dobrom me ntalnom kondicijom može da se duže vreme bavi složenim intelektualnim radom. voñenja i procene kognit ivnih aktivnosti. sprovoñenje istraživanja. MENTALNO ZDRAVLJE . METAKOGNICIJA . 289 . pouzdanost i osetljivost.prepoznavanje i repro dukovanje izolovanih tonova. aktivno osmišljeno učenje.pojam običn o označava sve oblike subnormalnosti intelektualnog razvoja. (b) muzičke memorije . Metamemorija se razvija sa uzrastom i najv eća je u zreloj dobi. izrada projekta istraži vanja. MENTALNA ZRELOST zreli nivo funkcionisanja svih važnijih sposobnosti. dijagnostička. i "ovladavanja" .

osnovne forme mišljenja su apstrahovanje. projekcija. javljaju se kao reakcije na povišenu anksioznost ( stvorenu konfliktima. ono ob uhvata: (a) preko opservacije sticanje novog sklopa ponašanjaa često sa odloženim repr odukovanjem. obrada i upotreba informacija (senzorno. aktivno ili pasivno učenje. Modelovanje nije samo podražavanje. MEHANIČKO UČENJE . rutinsko učenje bez razumevanja koje zahteva veći broj pona vljanja do uspešnog reprodukovanja. MLAD OST . u kibernetičkoj psihologiji mod el pamćenja: prijem.hipotet ički konstrukt koji opisuje promene nastale u nervnom sistemu kao posledica učenja. frustracijama) i služe da se redukuje napetost i "popravi" s lika o sebi. Empirijski nalazi ukazuju da su uspešnije metode aktivnog učenja i vremenski raspodeljenog učenja. MEHANIZMI ODBRANE . Jedna od klasifikacija (Kameron) i h deli na: (a) mehanizme u kojima je ponašanje usmereno na problem. ali je način rešav anja nerealan (identifikacija. MNJENJE . memorisanje mater ijala onako kako je dat. zamišljanje unapred). kako se mnjenje više vezuje za kognitivne a stav za emocionalne procese . MODELOVANJE . MOD .i većina mnjenja su izrazi želja i strukture ličnosti . vrh il i vrhovi u jednoj krivulji distribucije. kompenzacija. Ukratko. MNEM OTEHNIKA . METODOLOGIJA . engram. obrada i interpretacija podataka. regresija. sećanje (anticipacija.tehnika zapamćivanja. racionalizacija. reakci ona formacija) i (b) mehanizme u kojima je reakcija u suštini bekstvo od problema (izolacija. Sistem postupaka može se primeniti na koncentraciju i prijem inform acija.mentalna simbolička aktivnost kojom posredno saznajemo o stvarnosti uviñanjem i ot krivanjem (bitnih) odnosa i veza. sanjarenje. poiman je.(stat. dok primena globalne ili partitivn e metode (ili njihove kombinacije) zavisi od gradiva (vrste i težine) i osobina ličn osti koja uči (uzrasta i sposobnosti).METODE UČENJA . Bandura je identifikovao posebnu vrstu socijalnog učenja koje se zasniva na posmatranju tuñeg ponašanja.učenje napamet. principa. nervni model . prenos. obično se smatra da je ono z asnovano na odgovarajućim saznanjima. da je lišeno pristrasnosti i otvoreno za dalje razmatranje. negativizam.sistematsko i logičko izučavanje i formulisanje principa i metoda.uzor. (b) pojačavanje ili slabljenje ranije naučenog ponašanja. ide alan ili savršen oblik nečega ili kopija uzora. represija. vremenski raspodeljeno ili koncentrisano učenje. MODEL . Ispitivanja pokazuju da iza prom ena mnjenja stoje i promene stavova i drugih nekognitivnih dimenzija ličnosti. ponovnu evaluaciju. insulacija). operativno i dugoročno pamćenje). Javljaju se u različitim oblicima. u zavisnosti od toga da li se nagrañuju ili kažnjavaju takve akcije kod modela.mentalne strukture koje od reñuju ponašanje i deluju nesvesno. strukturisanje gradiva ("osmišljavanje"). na pr. ADOLESCENCIJA) MNEMOGRAM .(v. ovde se uči i bez "metode vlastite kože". A. više nego što onaj čije je mnjenje i pretpostavlja.najčešće su proučavane i procenjivane sledeće metode: globalna . gde se bez namere učenja dogaña transfer ponašanja. Sku p mnjenja koja su uzeta kao uzorak mnjenja neke socijalne grupe predstavlja javn o mnjenje. način izbora i definisanja problema. Meñutim. zaključivanje. ono što treba kopirati. razvijanje asocijativnih shema i načina reprodukcije.iskazano mišljenje o nečemu. MIŠLJENJE . zamišljanje. Pretpostavlja se da promene nastaju u strukturi RNK u nervnim ćelijama mozga. suñenje.) najčešća vrednost ili klasa vrednosti u jednoj seriji.opservacijsko učenje. Obično se koristi za učenje nepovezanih sadržaja i sadrža ja bez smisla.partitivna metoda (učenje u celini ili po delovima). 290 .trag pamćenja.

električno pražnjenje ćelija mozga. MORALNI RAZVOJ . MOLEKUL ARAN . Pijaže govori o: (a) premoralnom stadiju (još nema pravila). ima r egulativnu (usmerava i kontroliše) i integrativnu funkciju (integriše sve procese ka odreñenom cilju). prekonvencionalni nivo: (1) poslušnost i orijentacija kaznom i (2) instrumentalno . metodološka orijentacija ka istraživanju najmanjih jedinica po našanja. MORAL . Kappa (nedovoljno proučeni). subjektivni doživljaj m onotone situacije je dosada: uznemirenost.skup običaja i merila ponašanja. Theta (emocionaln a stanja). III. usmerava i integriše ponašanje ličnosti.realistička orijentacija . posebno u cerebra lnom korteksu. želja za promen om situacije. emocionalna neugodnost. (4) orijentacija zakonom i redom . Kolb erg daje još razuñeniju klasifikaciju sa tri nivoa. MORALNI KODEKS . Izvori motiva su potrebe .aktivnost pokrenuta unutrašnjim f aktorima (motivima) koji je integrišu i usmeravaju (ka cilju) da bi se zadovoljila potreba. postkonvencionalni nivo .unutrašnji faktor koji pokreće. a na svakom po dva stadija moral nog razvoja: I. kada se pravila izjednačuju sa poslušnošću) i (v) aut onomnom stadiju (812 god.čovek je cilj a ne sredstvo.molarizam. (b) modelovanje strukture postupk a učenja i razvoja odgovarajućih mentalnih operacija za tu naučnu oblast.dete razlikuje dobre radnje od loših pr ema njihovim posledicama. II.organske ili psihološke. 291 . poštuj njegovu ličnost i dostojanstvo. Tehnikom EEG mogu se registrovati talasi a grafički prikaz je elekt roencefalogram. Oba modela s u uzajamno povezana .ispravno je ponašanje koje je u skladu sa pravilima i zahtevima autoriteta. vl adanje u odnosu na moralni kodeks i kriterije ponašanja sredine. preuze ta od osoba i grupa sa kojima se individua identifikuje. MOTIVACIJA . gde se razmatra cilj i posledica sleñenja pravila). MO NOTONIJA . Prema karakteristikama talasa razlikuju se: Alfa (mentalna neakt ivnost). MOLARAN .pri oblikovanju jednog mora se anticipirati onaj drugi. Njihovo kršenje dovodi do sankcija grupe kojoj pojedinac pripada. konvencionalni nivo: (3) interpersonalno slaganje . moral ima svoju m anifestaciju (preko ponašanja) i unutrašnju (posebno intencionalnu) dimenziju. metodološka orijentacija ka istraživanju krupnih psi holoških jedinica. MORALNOST .odvija se kao: (a) modelovanje strukture sadržaja koji treba da budu naučeni u skladu sa strukturom saznanja savremene nauke u toj discip lini i psihološkim preduslovima učenja tih sadržaja. Gama. EEG služi u dijagnostici povreda i tum ora mozga.svojstvo ličnosti. MOTIV . odnosi se na ono što je relativno veliko i neanalizovano.monotona situacija: retki i jednolični stimulusi.defini sana grupa pravila koja su prihvaćena u datom društvu. Delta (san ili oboljenje).molekularizam. Na pojavu i manifestacije monotonije pored spoljaš-njih stimulusa ut iču i karakteristike ličnosti. Beta (mentalna aktivnost). MOŽD ANI TALASI . karakteriše ono što je relativno malo.dobro je ono ponašanje koje se dopada drugima. pisana ili nepisana.je pove zan sa razvojem celokupne ličnosti i menja se paralelno sa promenama standarda u i ntelektualnom razvoju.spontana aktivnost. (b) heteronomnom stadiju (4-8 god. lična merila ličnost i o ponašanju kao dobrom ili rñavom koja su najčešće nastala u toku socijalizacije. ili što je proizvod podrobne analize. pojam motivacije obuhvata sve ono što dinamički odreñuje neko ponašanje.autonomni nivo u kome se postupci ocenjuju kao dobri ili rñavi prema posledicama koje se tiču prava drugih: (5) orijentacija prema društven oj dobrobiti i (6) orijentacija prema univerzalnim etičkim normama .MODELOVANJE PROCESA UČENJA .

ponavljanje slogova ili glasova. maštu i pamćenje. MOTORNI REPERTOAR .MOTIVACIONI CIKLUS .mišićni pokreti koji su posledica eferentne nerv ne aktivnosti. MULTIVARIJANTNO ISTRAŽIVANJE . male ili znatne (očigledne) u menjanju osobina roda ili vrste. Razvija se kao jedinstven program sa više modaliteta koji su prilagod ljivi novim uslovima. (v) redukcija potrebe (nakon dostizan ja cilja). dok je očekivanje da će ga dostići reprezentovano pomoću subjektivne ve rovatnoće uspeha . N AGON . posebno kinestetskih oseta. MRŽNJA . orijentacija ka postignuću se postiže angažovanjem ega. 292 . uzrok mucavosti ni je jasno odreñen . osećanje i muzičko izvoñenje. nervozne navike javljaju se u situacijama tenzi je i svrha im je da je redukuju. MUCANJE . netrpeljivosti. s lakoćom i stereotipno može pona vljati u sličnim situacijama (oblačenje. i dr. Tri su osnovne faze u razvoju motorne veštine: k ognitivna (analiza zadatka i plan akcije). MOTIV POSTIGNUĆA . Učenje i izvršavanje veština uključuje senzornu kontrolu. senzorne navike označavaju stečeni obrazac opažanja. mišljenje. (b) aktivnost (ka cilju). n NAVIKA . MUTACIJA .stati stička procena istovremenog uticaja više varijabli. Posle izvesnog vremena normalne životne aktivnosti ponovo se javlja pot reba i započinje novi motivacioni ciklus. a druge kao kontinuirane zadatke. navike se mogu odnositi i na složenije dinamičke stereotipe: jezičke. MOTORIKA . percepcija visine tonova). trajna di spozicija koja sem osećanja odbojnosti.a ona je povezana sa samoocenom sposobnosti. muzički talenat uključuje pored senzo rnih sposobnosti i kvaliteta muzičko predstavljanje.čini motorne navike i motorne veštine. usled ponovljenog izvoñenja. relacioni nivo (fluidne i kristalizovane muzičke sposobnosti).vezuje se za emocionalne uzroke i organske faktore. povezuju i učvršćuju tačni sklopovi ponašanja) i autonomna (povećava se brzina i tačnost). poremećaj ritma (zastaj kivanje. Učenika sa razvijenim motivom po stignuća privlače teži zadaci.dobro naučena motorna radnja koja se automatski. MOTORNA NAVI A .označava ponavljanje tri glavna stanja u motivacionim procesi ma: (a) potreba. skoro aut omatizovalo (v. isključivanje prekidača ). one obrazuju sistem složene dinamičke povezanosti koj i je hijerarhijski organizovan: senzornog nivoa (sposobnost slušne diskriminacije. faktorskom analizom se ot kriva šta je u različitim ponašanjima zajedničko te se tako odreñuju (ekstrahuju) temeljni faktori ponašanja.kompleks koordiniranih pokreta koji se izvode eko nomično i tačno. učenik bira cilj koji smatra znača jnim i korisnim.mogu biti opšte i specifične. MOTORNA VEŠTINA . kako o zahtevima situacije tako i o učincima izvršenih pokreta ( na osnovu povratnih informacija). asocijativna (uvežbavaju se. osećanjem kompetentn osti. MOTORNA NAVIKA). muzičku inteligen ciju (muzičko mišljenje). Uvedene promene u nasleñivanju mogu biti neprimetne. asocijativnog nivoa (muzička memorija).sentiment. odvratnosti i dr.svesno doživljena potreba koja pokreće na aktivnost da se ponovo uspostavi po remećena ravnoteža. samodeterminacije i procenom težine zadataka. Neki autori prve označav aju kao diskretne. grč govornih organa). MUZIČKE SPOSOB TI .govorna mana.nagla i trajna promena osobina (prirode) jednog gen a. u svojoj srži ima težnju (želju) da se objekat mržnje uništi (fizički i/ili psihički). na pr. pokretanje neke poluge.težnja da se uloži veći napor kako bi se dostiglo nešto što se u datoj kulturi visoko vrednuje i obezbeñuje prestiž.stečena reakcija čije se ispoljavanje.

uključivanje i drugih u te akcije). (v) razvijanje osobina ličnosti. NASLEĐE . iako sebe smatraju njegovim učenicima. oblici neprihvatljivog ponašanja u školi (agre sivnost. Nagrañeni akt ili odgovor se uči. NATIVIZAM .ličnosti: težnja ka autonomiji. otpor. roñena nakon sedam meseci. genima i DNK). funkcionalno je pod eljen na autonomni i somatski. uobičajeno ili se očekuje.svi organi koji se sast oje od nervnog tkiva (neurona) i koji su funkcionalno povezani u organizmu. bav ljenje onim što nije u vezi s nastavom.NAGRADA . nezavisnos t u mišljenju i suñenju. koje svojim karakteristikama . NEDISCIPLINA ne poštovanje propisanog reda (u školi). logička: istinitost jedne propozicije ne zavisi od istinitosti drugih pro pozicija. NEZAVISNOST . biološki prenetih od roditelja na potomstvo genetskom matricom (definis ani hromozomima. uzroci n ediscipline su u detetu i okolini: školskoj. ZAKON EFEKTA .koji pruža zadovoljstvo što se stiče posle uspešno izvršenog zadatka.u instrumentalnom i operantnom učenju to je stimulus ili objekt koji ima značaj za organizam u datom motivacionom stanju .bez očiglednog ob jektivnog razloga. učvršćuje (v.mehanizam odbrane koji m se Ja brani od opasnosti.fetalna beba (novor oñenče). samodopadanje.najorganizovaniji vid obrazovanja i va spitanja. Stru kturalno je podeljen na centralni i periferni nervni sistem. Osnovni zadaci nastave su: (a) sticanje znanja. za nekog se kaže da je narcisoidan ako je toliko opsednut samim sobom da ga to sprečava da se interesuje za druge (te rmin izveden iz imena Narcis . (b) r azvijanje sposobnosti. PSIHOANALIZA). pasivni negati vizam: ne radi ono što je normalno. Uz pravilnu negu nedonošče se razvija čak nešto brže nego da je ostalo u uterusu majke.samozaljubljenost.ličnosti iz grčke legende).usmerenost mentalne aktivnosti na odreñene draži. kao i normalno roñena deca. ponašanje koje ometa nastavni proces (nemir. NEGATIVIZAM . Zdravo nedonošče nema posledica prevrem enog poroñaja ako se samo u početku specijalno neguje a kasnije gaji bez prezaštićivanja .tvrdoglavost. Aktivan negativizam: radi suprotno od predloženog ili nareñenog. Ona se i izgledom i po težini razlikuje o d donesenog deteta (roñenog nakon devet meseci). Poučavanje (nastavnika) i učen je (učenika) dve su strane jedinstvenog procesa nastave u kome se ostvaruju navede ni zadaci. NASTAVA . NEOFROJDIZAM . umenja i navika. neposlušnost.intenzitetom.(gen.učenje da je faktor nasleña jedini. stav samopouzdanja. prkos. dosledno odbijanje da se uradi kako je predloženo . ili bar odlučujući. NEDONOŠČE . činilac u t oku razvoja struktura ili funkcija jednog organizma. N EPOSREDNO PAMĆENJE . (v. negiranje ili odbacivanje opasnosti od ličnosti koja n eće (ne može) da se suoči sa realnošću (na primer: prirodom svoje bolesti).sinonim za neopsihoanalizu koju razvijaju Frojdovi sled benici koji. Javlja se kod dece u 3. situaci je. godini i u pubertetu (u oba slučaja je izraz težnje za samostalnom pozicijom ličnosti i u funkciji je formiranja slike o se bi).izazivaju akt pažnje. u oba slučaja sam od sebe prolazi ako nije suzbijan represivnim merama.). znatno modifikuju ortodoksno p sihoanalitičko gledište dajući veću ulogu egu i spoljnim uticajima. porodičnoj. KRATKOROČNO PAMĆENJE) NERVNI SISTEM .(v. NENAMERNA PAŽNJA . i dr.) celokupnos t uticaja. Nervni sistem je najvažnija osnova psihičkog života i i ma tri glavne funkcije: 293 . težnja ka nezavisnosti izražena je u adoles cenciji. NARCIZAM . iznenadnom pojavom . krañe. NEGACIJA . koja zahteva specijalnu negu (inkubator) da bi usp ešno nastavila proces razvoja van uterusa.

sna ga ega.prilaz ili postupak kojim se otkrivaju opšti zakoni. posebno fiziološkim mehanizmima oštećenja (zbog bolesti. NEUROTIZAM . dinamičko jezgro neuroze je anksioznost a najčešće reakcije su: opsesivno-kompulzivne reakcije (prisilne misli i radnje). postavljeni subjektivni kriterijum z a stepen dostignuća u nekoj užoj oblasti. vezivni i motorni (koji se završava u efektoru). (b) uspo stavljanje veze organizma sa okolinom. 294 . rezultat što ga pojedinac na osnovu poznavanja svog uspeha/neuspeha u nekom poslu predviña kao svoj sledeći rezultat u toj oblasti zadataka. standard na osnovu koga jedno lice procen juje svoje dostignuće (izvoñenje) kao uspeh ili neuspeh . NORMATIVNI TEST test u kome se pojedinačni rezultat ocenjuje prema normi izračunatoj za grupu tako da taj rezultat ili može biti prosečan. NEUROZA .motivacija o kojoj se zaključuje na osno vu ispoljenog ponašanja neke ličnosti koja ni sama nije svesna porekla svojih potreb a i želja. NIVO ASPIRACIJE .psihološka discip lina koja se bavi ispitivanjem govora i njegovih neurofizioloških mehanizama. fobične reakcije (snažan strah od objekata i/ili situacija koje ne preds tavljaju realnu opasnost). NEUROPSIHOLOGIJA . tolerantnost. NEURON . i sl. odlikuje: visoka inteligencija. originalnost. histerične reakcije (fizički simptomi bez organskog uzrok a).osnovna strukturalna jed inica nervnog sistema. Neuroni mogu biti senzorni (koji je u dodiru sa recept orom). Ruski a utori nonkonformizam često označavaju kao sinonim sa negativizmom. ponašanje objašnjavaju opštim terminima.(a) regulaciju i usklañivanje rada pojedinih organa i organizma u celini. psiholozi nomotetske orijentacije bave se osobinama koj e se mogu generalizovati. zavisnim od rezultata članova grupe. odgovornost. postavljeni nivo zavisi od prethodnih rezu ltata i osobina ličnosti (slike o sebi). NEUSPEH .) i psihičkih funkcija. NEUROLINGVISTIKA . intuiciji.blaži poremećaj u psihičkom funkcionisanju pri kome je smanjena sposob nost prilagoñavanja ali i neurotičar tačno ocenjuje da ima teškoća. emocionalnim reakcij ama). u istraživanju korist e eksperiment i kvantitativne postupke radi utvrñivanja opštih tendencija kod pojava koje ispituju.da li je na visini onog što očekuje od sebe. NESVESNA MOTIVACIJA .tendencija da se ne prihvati mišljenje većine i pos tupa na svoj način. iznad proseka ili ispod proseka. NESVESNO . i (v) obradu. odsustvo anksioznosti. Empirijski nalazi pokazuju da osobe koje su u stanju da očuvaju nezavisnost. neurotični si mptomi umanjuju socijalnu i radnu efikasnost. što čini indivi dualni rezultat relativnim. kolektivno nes vesno (Jung): deo nesvesnog koji je nasleñen i koji je zajednički svim članovima vrste . Mesto na kome se sastaju akson i dendrit d rugog neurona je sinapsa. i pored pritiska. opšti pojmovi. istr ažuje i posledice oštećenja CNS na govor. povreda. lično nesvesno: onaj deo nesvesnog koji se razvija kao rezultat ličnog iskustva i ispoljava izvan kontrole rezonovanja (u snovima.nivo težnji.grana p sihologije koja se bavi pručavanjem fizioloških osnova viših psihičkih funkcija. NONKONFORMIZAM . Njen razvoj vezan je za napredak u neuropsih ologiji i radove Lurije i njegovih sledbenika. neurotska depresija (jaka i dugotrajna tuga neprimerena povodu).tendencija neurotskog ponašanja koje se može (neuroza) i ne mora izrazi ti. NOMOTETSKI . o pšte osobine. samopouzdanje.subjektivno osećanje koje prati rezultat ili subjektivnu ocenu neke delatnosti kojom ličnost nije zadovoljna. nervna ćelija sa svim svojim delovima: telo ćelije iz koga po laze vlakna dendrit i akson (neurit).zajednički naziv za nesvesne psihičke aktivnosti. povezivanje i upotrebu prim ljenih informacija.

adekvatno utvrñene norme i ako različiti ispitivači do laze do jednakih rezultata mereći istu varijablu . broj i trajanje odmora zavisi o d vrste rada. ONO .pa je opažaj složaj kogntivnih.sistem standarda ili vrednosti.percepcija. telesna hendikepiranost (invalidnost). ono što stvara vezu izmeñu dve stvari.pojava da jedan broj dece zaostaje od brzine. pore mećaji sluha.znači da je postupak merenja obje ktivan. o OBDARENO DETE . Vreme.relacija. ID). ONTOGENEZA . izabrati (t ransferno dejstvo) ili formirati reakciju. OPAŽAJ .odnosno da izmerene razlike nisu slučajne. Ako ispitivači koriste isto uputstvo za rad (primenu). ako se nulta hipoteza može da dokaže kao pogrešna. U d atom okviru iskazi i tvrdnje se prihvataju kao već dokazani i služe kao posredan dok az za nove tvrdnje koje se pozivaju na taj okvir referencije. podr azumeva i nastanak nekog organa i njegovih funkcija. DAROVITO DETE) OBJEKTIVNOST . OBRADA INFORMACIJA . ležanje. dete ovladava disanjem.dete na uzrastu do mesec dana posle roñenja. spavanje.životna istorija individue. NULTA HIPOTEZA . Uzroci mogu biti biološki (oštećenja organske prirode). Opažaj je svest o predmetu u celini.(N) sposobnost da se tačno i brzo manipuliše b rojevima (aritmetički račun). saznajna funkcija zasnovana na čulnim podacima kojim se uspostavlja odnos sa realnošću (spoljašn jom i unutrašnjom). nivoa i kvaliteta razvojnog to ka koji prolazi većina iz generacije. uočavanje relacija predstavlja osnovu inteligenc ije. Aktivan odmor je promena a ne prestanak aktivnosti. interaktivno delovati. srodnost. Ta grupa nije jedinstvena ni po oblicima ni po uzrocima ometenosti. ODMOR . OVUM . OKVIR REFERENCIJE . već proizvod delova nja odreñenih faktora. afektvnih i konativnih iskustava. Opažaj nastaje prijemom i obradom čulnih nadražaja pri čemu važnu ulogu igr a ranije iskustvo. Taj dogañaj je prvenstveno kognitivan ali u nastajanju opažaja učes tvuju i afektivni i konativni procesi . ODNOS .namerno prekidanje aktivnosti s ciljem da se zau stave i odstrane negativni uticaji umora. Pasivan odmor je prekid aktivnosti: sedenje. vida i govora. obično samo implicitnih. postanak i razvoj nekog organizma od začeća do kraja života. var enjem i regulacijom toplote. odgovor i zapamtiti (transponovati u dugoročno pamćenje). OMETENOST U RAZVOJ U . Oblici ometenosti: mentalna retardiranost. ženska polna ćelija. njena kontradiktornost se dokazuje kao tačna . socija lni (kulturno-obrazovna deprivacija) ili višestruko.primenjuje se u statističkom zaključivanj u gde se polazi od hipoteze da izmeñu merenih varijabli ne postoji razlika (da je jednaka 0). poremećaji u ponašanju. ili neka pojedinačna tvrdnja. sklop organizovanih informa cija o dogañaju. nešto što j e zajedničko za nezavisne jedinice.merna karakteristka testa koja ukazuje u kolikoj meri je rezultat nezavisan od ispitivača. NUMERIČKI FAKTOR . U namernom učenju informaciju treba razumeti (kodirati). na ovom uzrastu ispoljavaju se uroñeni refleksi a zap očinje senzomotorni period.jaje.(v.(v. na koje se oslanja i poziva neki sistem tvrdnji. faza ovuma: 10-14 dana nakon začeća k ada se oploñena ćelija delenjem počinje razmnožavati (do prirastanja za zid materice kad a počinje faza embriona).NOVOROĐENČE . Odmor treba započeti čim doñe do opadanja učinka. 295 .proces analize informacija u kratkoročnom pamćenju čiji i shod zavisi od perceptivnih i misaonih procesa sa kojima je neka informacija bil a razmatrana.

ličnost se bori odbramben im ritualima koji menjaju njeno ponašanje i nastaje opsesivna neuroza. emocije.izazivaju ga nove i potencijalno važne draži. INSTRUMENTALNO USLOVLJAV ANJE) OPERATIVNO PAMĆENJE . motivaciju i ličnost.misao. logičko-matematička: menja odnose meñu simbolima prema pravilima logike i matematike.izvornost.šta neko zna/ne zna.delanje. ORGANIZACIJA LIČNOSTI . rešenja. proces objedinjavanja ili stanje obj edinjenosti delova u celinu . identifikovanje relevantnih varijabli i njihovo odreñivanje u kv antitativnim pojmovima. ono što je urañeno po u gledu na model. samostalnost. ma nifestuje se inhibiranjem refleksa koji su se upravo odvijali uz usmeravanje org anizma i saznajnih funkcija prema 296 . ORIGINALNOST .čiji je rezultat unutrašnja doslednost i svoñenje unutrašn jih sukoba na najmanju meru. sklonost ka jelu i pušenju. poseduje odgovarajuću strukturu unutar ko je se promene izvode. nedelje palac razvija elastičniju pokretljivost od ostalih prstiju ruke i na kraju se javlja ljudski način hvatanja prstima: suprotstavljanje.saznajni proces kojim postajemo svesni predmeta. KRATKOROČNO PAMĆENJE) OPERACIJA . zavisnost. opozicija p alca svim ostalim prstima.jasno formulisanje rezultata kojima se smera. pohle pa.(v. OPONAŠANJE .integracija ličnosti. operacionalizacija cilja u nastavi znači navoñenje šta učenici nakon realizacije odreñenog programa treba da ovladaju i pokažu da znaju. ispunjavanje želja sanjarenjem . osobenost. pamćenje. euforija/depresija. koja proučava osnovne psihološke funkcije normalnog od raslog čoveka: opažanje. u našoj okolini ili u nama samima . učenje. ORIGINALAN .u psihomotornom razvoju ruke i prstiju izmeñu 36. zaboravljanje. optimizam/pesimizam. OPERANTNO UČENJE (v. ORDINATA . produkcije. merenje njihovih promena u datoj situaciji uz utvrñivanje kako te varijable meñusobno deluju. SISTEMATSKO POSM ATRANJE). ponaša nja. OPSERVACIJA .kvalitativna analiza i razvrstavanje u opisne kategorije . pojava. OPERACIONALIZACIJA CILJA . odlike s u: oralni erotizam. OPSESIJA . ideja koja progoni ličnost i koje ona ne može da se oslo bodi. izvodi se na mentalnom planu i poseduje strukturu izvoñenja i odnosi se na promenu i uviñanje odnosa što dovodi do novog saznanja (rešenja) . Pri opažanju je obično angažovano više od jednog čula što doprinosi da slika bude realnija ali postojana. i 60. INSTRUMENTALNO UČENJE) OPERANTNO USLOVLJAVANJE . govorljivost. ORALNI KARAKTER . podražavanje. OPŠTA PSIHOLO GIJA .imitacija.(v. ako se vodi po pravilima metodologije prikupljanja podataka onda je reč o sistematskom posmatranju (v. dogañaja. O PISNO OCENJIVANJE . neobični i retki odgovori. OPOZICIJA PALCA . protiv opsesije.izvorni. u psihologi ji može biti empirijska i logičko-matematička.generalna psihologija. kojoj se ne zna razlog javljanja.prvenstveno preko čula.vertikalna osa u koordinantnom sistemu (obeležava se sa "y"). Takvu ličnost odlikuje dobar integritet i konvergentn i procesi u razvoju i ponašanju. mišljenje. ORIJENTACIONI REFLEKS (REAKCIJA) .posmatranje.OPAŽANJE .kons truktivnog je karaktera.karakteristike ličnosti koje odražavaju njene doživljaje iz njene oralne faze (jer je ostala fiksirana ili regredirana na tu fazu). pasivnost. prvobitnost.

Ono je čest simptom depresivnog stanja kada se ličnost ne oseća kompetentnom da izvrši bilo šta što zahteva napor ili sposobnost. kompetentnost. kao stabilne strukture koja je odvojena od drugih i dosled na. ali ne samo tokom kraćeg perioda. trajanje) koji nastaje delovanjem fizičkih proc esa (energija) na čulne organe u kojima se stvaraju impulsi koji se nervnim vlakni ma prenose u moždane centre gde se pristigle informacije obrañuju i tumači njihovo znače nje. samouverenost. i aktivnosti korteksa a tek kasn ije reakcija može biti specifična ili generalizovana reakcija prestaje (ako je proce na da situacija nema značaja.oset je svest o prisustvu draži i nj enim osobinama što je ishod centralnih procesa. koja je sastavni deo inst itucionalnih sistema (škola).koje često nije obrazloženo ili j e nerelevantno vezano za neke dogañaje. OSETLJIVOST (v.opažanje svoje ličnosti. intenzitet. OSEĆANJE IDENTITETA znanje osobe ko je ona .doktrina da jedan organizam ima normalan tok razvoja kojim ide ako ga ne spreče neke jake promene sredine. zadovoljstvo sobom. depresivna. Posledica toga doživljaja je osećanje potištenosti ili stida.emocionalne i kognitivne prirode .osećanje ličnosti da se ogrešila o norme ponašanja . Ovo osećan je može pokrenuti kompenzacione mehanizme koji vode dostizanju superiornosti i okr eću ličnost prema pozitivnim vrednostima budućnosti. ocena dva ne označav a dva puta manje znanja od ocene 297 . nije opasna).koji se završava u adolescenciji. da ima udela u procesu učenja i stvaranju individualnih razlika u sposobnostima i da je značajan za naučno i drugo stvaralaštvo čoveka. širenje moždanih krvnih sudova a skupljanje perifernih. ličn ost ima jake intrinsičke pokretače za zdrav i normalan razvoj i ponašanje.osećanje manje vrednosti. OSEĆANJE KRIV ICE . Osećanje adekvatnosti odlikuje: staloženost. Ruski psiholozi smatraju da iz njega proizilazi radoznalost. Najčešće se tumači pojmovima identifikacije (psihoanalitičari) li sekundarnog potkrepljenja (bihejvioristi) (v. vezanost .os ećanje (ne) odgovarajućeg psihološkog stanja za odreñenu aktivnost koja je u toku ili pr edstoji. da je važan za neposredan odnos sa realnošću.sposobnost da se problem zapazi .Ja-osećanje. Psihoanalitičari je tumače kao oblik s amokažnjavanja koji se javlja zbog nesvesnih. jer su one tranzitivne. deliti i sl. bilo da je na osnovu činjeničnog stanja op ravdano ili ne. sumnjičava. INTEGRITET).da se otkrije u čemu je problem. nesigurna. i razvrstavanje u kvalitativne kategorije a zatim pr etvaranje tih kategorija u kvantitativne vrednosti (ocene) koje su dogovoreni na zivi tih kvalitativnih kategorija i nije ih opravdano sabirati. ili osećanje nesigu rnosti u saznajnim funkcijama.koja ako doñe do prekida veze .izvorima draži. promena psihogalvanskog refleksa. OSEĆANJE (NE) ADEKVATNOSTI . s amoprekorna. Osećanje neadekvatnosti javlja se u širem rasponu. Osoba sklona osećanju krivice je bojažljiva. t endencija ka nepovoljnom samoocenjivanju. OCENJIVANJE (OCENA) . OSEĆANJE INFERIORNOSTI . smirenost. OSET . već tokom vremena (v.procena. povećan je tonusa mišića. nema ekvidistance izmeñu stupnjeva (na pr. ORTOGENEZA . svoga selfa. osećanje sopstvene istovetnosti bez obzira na promene koje se uočavaju u sebi. oset je subjektivni doživljaj svojst ava okoline (kvalitet. ZAVISNOST). Razvija se u detinjstvu ali ostaje kasnije menjaj ući se po sadržaju i stepenu. nije nova. u početku je generalizovana reakcija koju čini sistem bezuslovnih refl eksa: okretanje glave.psihološka zavi snost. optimizam. DISKRIMINATIVNOST) OSETLJIVOST ZA PROBLEME . stvara osećanje odbačenosti ili napuštenosti u emocionalnoj sferi. ako nije po d uticajem snažnih deformišućih sila spolja. OSIFIKACIJA .razvoj koštanog tkiva iz hrskavičavog . potisnutih doživljaja koji nisu bili u saglašeni sa superegom. OSEĆANJE ZAVISNOSTI . OSEĆANJE INTEGRITETA .

JA . Razlikuju se tri stupnja pamćen ja: senzorno. prema karakterističnom fi zičkom stepenu razvoja i društveno definisanoj ulozi. fiziološke granice u učenju i napredovanju. PISANI GOVOR . PERIODIZ ACIJA .razlikuje se od usmenog ne samo po korišćenju slova za zapisivanje već i po sintaksi i stilu. POISTOVEĆIVANJE (v.usmerenost čulne i mentalne aktivnosti na odreñene draži (spoljašnje ili unutrašnje ) koja dovodi do selektivnog izbora i povećane svesti o jednom ograničenom delu opažaj nog polja. Tada se dogaña da potkrepljenje kontrolišu dete ili učenik. PAMĆENJE .proces čuvanja prošlog iskustva . Jedna je od osnovnih pretpostavki regulisanja ponašanja. Pisani govor mora biti brižljivo ureñen da drugi u pročitanom nañu poruku pisc a . Pojam predstavlja simboličku z amenu za bitnu zajedničku karakteristiku svih pojedinačnih slučajeva. budi latentan motiv. reprezentovanje apstrahovanih atributa. tragova) i šema ponašanja. koj a odlikuju posebne zakonitosti promena.fidbek (povratna sprega).termin kojim se oz načava zamena uloga: roditelj/dete.četiri).zaravan. PLATO . po sebno uslove od kojih zavisi uspešnost učenja i razvoja. PEDAGOŠKA INVERZIJA . POVRATNA INFORMACIJA . privlačni objekt ili društveni sadržaj koji pojedinca pobuñuje na odreñenu aktivnost. Glavna razvojna razdoblja.KONCEPT) 298 .podela celokupnog razvoja na razdoblja. nastavnik/učenik. OPAŽANJE) PERSONALISTIČKA TEORIJA . pedagoškim. PODSTICAJ . prema nekom usvojenom k riteriju ili kombinaciji kriterija: psihološkim.njeni autori zas tupaju opšte učenje da je ličnost jedinstvena. p PAŽNJA . kratkoročno i dugoročno pamćenje.a to znači da pisana govorna komunikacija zahteva veću elaboriranost od usmene. neponovljiva celina . periode. sve dok ne doñe do "plafona". stečenih učenjem. su: detinjstvo.zadržavanje fizioloških reprezenta nata (kodova. mentalni sadržaj o opštim svojstvima više od je dne pojave. kao adekvatnijem nazivu za ovo područje. za razliku od one kod maši ne .obaveštenje organizmu ili mašini o nj egovom stanju ili učinku.(v. IDENTIFIKACIJA) POJAM O SEBI . PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA . i tada oni postaju "vaspitači".insentiv.psih ološka disciplina koja proučava psihološku stranu procesa vaspitanja i obrazovanja. (b) pad a u motivaciji.koncept. PERCEPCIJA . Plato je očekivana pojava u učenju i on se nastavkom aktivnosti uz a dekvatne mere može više puta otkloniti.crte u ličnosti čine specifičan složaj i zato ova teorija metodološki ima idiografski prilaz. odraslo d oba i starost. deo krivulje učenja koji pokazuje zastoj u napredovanju koji nast aje zbog: (a) potrebe da se uz niže mentalne strukture uključe više strukture.(v. P ovratna informacija kod organizma nazvana je biofidbek. POJAM . Motivacija koja nastaje na taj način zove se insentivna motivacija i ona se naročito koristi u psihologiji reklame. Proces ocenjivanja je u današnjoj kulturi bitan uslov napredovanja pojedinc a otuda i potreba za usavršavanjem ocenjivanja pouzdanim i doslednim kriterijima. adolescencija. Otuda se sve češće govori o psiho logiji vaspitanja i obrazovanja.

POTISKIVANJ E . jer je B nagrada/kazna (pozitivno/negativno potkrepljenje). Potiskivanje ima centralno mesto u dubinskoj psihologiji i u vezi je sa mnogim mehanizmima odbrane ličnosti.u kojoj B učvršćuje/inhibra A. 299 .(v.stepen uspešnog predviñanja ponašanja i post ignuća u nekoj oblasti na osnovu rezultata (skorova) testa. odreñenih psiholoških sadržaja u nesvesno ličnosti. tipično ljudske potrebe koja je naučena.stvaranje novih kognivnih struktura.represija. Obično ponavljanje je svesno zadržavanje informacija u o bliku u kome je primljena.nastavnikova delat nost koja se sastoji u neposrednom pružanju pomoći učeniku u procesu nastave i učenja sa krajnjim ciljem da. ali je i samo meh anizam odbrane. osim po roñaja i dojenja. psihološke (socijalne. koji se ogleda u istoj i slično j vrednosti rezultata dva uzastopna merenja iste veličine. POUZDANOST . korelacija je mera validnosti sa kojom se druge varijable mogu predviñati. izvedene). primera (modela). uzastopno vršenje jedne iste mentalne ili radne operacije. PONAŠANJE . prava i obaveza. PONAVLJANJE . Razlikujemo primarno potkrepljenje (zadovoljenje osnovnih potreba na koje se reaguje bez učenja) i sekundarno potkrepljenje (zadovoljenje više .repeticija. podlegati tuñem mišljenju. uspeh u izvesnoj oblasti. dva dogañaja A i B .uspost avljanje odnosa izmeñu dve aktivnosti. a takoñe ni jedan akt koj i ne bi bio deo ženske uloge.diferencijacija ponašanja . u zavisnosti od polne pripadnosti. doslednos t. POSTIGNUĆE . odnosno smanjenje/p ovećanje tenzije. stečena). POTČINJAVANJE . intelektualne). mera za empirijsku validnost. Obično ponavljanje se odvija po kriterijumu repetitivnosti a integracij sko sadrži inovaciju (kreaciju). POHVALA . posebno protiv strahova i osećanja krivice.dostignuće. propisa. POUNUTRAŠNJAVANJE . i dr. Najpoznatije je kod učenja novog ili ponovnog učenja i osvežavanja naučenog gradiva. PREDIKATIVNA VALIDNOST .što omogućuje dalji rad i upotrebu mera ( rezultata). organske (manjak ili višak materija). jezičko ponašanje. Potrebe su izvori motiva i posto je nezavisno od toga da li ih svesno doživljavamo. Ističe se da ne postoji ni jedan akt. zb og čega nastaje stanje napetosti i spremnosti na aktivnost. biti pod uticajem vršnjaka. POTKREPLJENJE . u savremenim društvenim odnosima se uloge značajno menjaju. Termin se danas ko risti mnogo šire nego kod klasičnog biheviorizma i sem spoljašnjeg ponašanja znači i odgov or u datoj situaciji. sekundarne (stečene. INTERIORIZACIJA) POUČAVANJE . Doslednost mere ukazuje da nema uticaja nekontrolisanih faktora .manjak ili višak nečega. stepen ili nivo uspeha dostignutog u nekoj oblasti znanja. sprečavanje odreñenih psi holoških sadržaja da ponovo doñu u svest. Ta uloga se uči putem običaja. kod učenika podstakne i razvije proces samovaspitanja i samoo brazovanja. osobina mernog procesa koja dozvoljava da se dobijeni skorovi mogu da koriste za predviñanje neke druge varijable. Potrebe se dele na pri marne (unutrašnje. koji ne bi predstavljao i deo muške uloge. za koje se u nekom društvu smatra da doliče više jednom polu nego drugom. uz emancipaciju žena.izraz iskrenog odobravanja ili priznanja ličnosti njenih del a ili proizvoda. Integracijsko ponavljanje znači da se nova informacija ugrañuje u postojeće strukture i izaziva transformacije .(v.relijabilnost. raditi po uputst vima drugih. stavova. i sl. merna karakteristika testa ili drugog postupka.delatnost organizma. INSTRUMENTALNO UČENJE) POLNA ULOGA . uroñene).biti pod kontrolo m drugog lica. prihvatiti voñstvo i sugestije. statusa.POKUŠAJI I POGREŠKE . Meñutim. POTREBA .

PRILAGOĐAVANJE . koje pojedin ca čini sklonim da opaža. povoljno ili nepovoljno verovanje. (b) embrion (do kraja drugog meseca). Otuda su kod predrasuda emocionalna i delatna komponenta veoma izražene. sposobnost prilagoñavanja u dati socijalni kontekst zavisi od struktur e ličnosti i od datih socijalnih uslova. hranjenje.proces promena u samom sebi ili u svojoj sredini da bi se postigla relativna p rilagoñenost. PRENAUČENOST – (overlearning) označava nastavak učenja (vežbanja) i kad se učeno izvodi bez greške.u eksperimentalnu grupu se uvodi i eksperimentalni fak tor. situacija koja traži rešenje.stav ili sentiment.pojava da naučeno gradivo koči učenje sledećeg sličnog gradiva (negativan transfer).veliki broj i predugo trajanje školskih aktivnosti. PREOP TEREĆENOST . deli se na tri faze: (a) ov um (prve dve nedelje).PREDRASUDA .mentalna slika p redmeta ili dogañaja razvijena na osnovu prošlog čulnog iskustva i imaginacije. što zavisi od psihološkog konteksta. prostora. kad je repertoar ponašanja ra zvijen u celini. socijalna inteligencija. INTERFERENCIJ A). na kraju perioda organizam je sposoban za samostalno d isanje. Zavisna varijabla j e obično uspeh u učenju ili promene u nekim osobinama ličnosti. One su po pr avilu povezane sa težnjom ka cilju i visokim stepenom tenzije. razvija se stvaralačka igra. termoregulaciju. Što s u gradivo ili aktivnost bolje naučeni manje podležu interferenciji (v. U nauci termin se odnosi na definiciju predmeta istraživanja.upoznavanju sa problemom i prik upljanje podataka. 300 . U pedagoškoj psihologiji ogledi se vrše za vrem e normalnog školskog rada . što ide na račun odmora i rekreacije. Predst ave se dele prema čulnom poreklu: vidne.sa brojnim varijacijama. To su: strah. sadržaj koji sada opažamo već ranije doživljen. U njoj dolazi do traženja ideje rešenja i prvih pokušaja koji. gnev.svesnost da je neki objekt. PROBLEM . obično nisu uspešni. Pri tome su od osobina ličnosti posebno znača jne socijalna percepcija. PREPOZNAVANJE . od 18 meseci do 7.osnovne emocije koje se javljaju u ranom detinjstvu kod dece u svim kulturama i održavaju se tokom čitavog života. PRENATALNI PERIOD . PREDSTAVA . ali period odlikuj e ireverzibilnost mišljenja i predkauzalnost.faza stvaralačkog mišlje nja. PRIMARNE EMOCIJE . Efekti su da na tako (pre) naučeni materijal manje utiču faktori za boravljanja. u drugom planu. opštim osećanjem prijat nosti i neprijatnosti. odnosno dovodi do umora u školi. razvoj jezika.period pr e roñenja (traje 10 lunarnih meseci) . dok se u kontrolnoj grupi nastava odvija na raniji način. PROAKTIVNA INHIBICIJA . go dine.od začeća do roñenja. misli. radost i žalost. (v) fetus (od kraja drugog meseca do roñenja). svesnost značenja nekog simbola: prepoznavanje reči. Ako u ovoj fazi doñe do rešenja onda je ovo i jedina faza rešavanja. izlučivanje. PREPARACIJA . PRIRODNI EKSPERIMENT je postavljen u prirodnim uslovima. koji odlikuje razvoj simboličkih funkcija. Problem se može javiti kod ličnosti u psihološkoj sferi . dok je kognitiv na komponenta nedovoljno razvijena. motivaciona struktura i siste m vrednosti ličnosti.razvojni period mišljenja. shvata jednine i množine. slušne. umesto pojmova dete raspolaže kategori jama vremena. i dr. dela na način koji je u skladu sa predrasudom. kod težih problema. sastoji se u pripremi za rešavanje problema . PREOPERACIONA FAZA .zadatak.

prstiju. PROVERAVANJE . osećanja . konativni ili voljni: motivacija i voljne radnj e). Danas se programi uvode u okviru celovitog nasta vnog procesa samo za oblasti gde su oni najefikasniji.u psihologiji ličnosti: proces nesvesnog pripisivanja vlastitih (ne) poželjnih osobina. Meñutim. postoji najveća verovatnoća za uspe h u školovanju i/ili poslu. karakter). krši norme ponašanja. konflikti i simboli301 . PSIHOANALIZA .čine psihički procesi (intelektualni: opažanje. pamćenj i mišljenje.d rugima.PROBLEM DETE .što se mora imati u vidu pri razmatran ju ovog problema. priče.u nastavi prikupljanje podataka (ispitivanjem. PRODUKTIVN O MIŠLJENJE . svojim sposobnostima i drugim relevantnim faktorima za racionalno donoše nje odluke. na osnovu zahteva zanimanja i profila osobina. o tkrije ono što nedostaje da se reši problem.progresivni razvoj teče od centralnog dela (kičmenog st uba) ka periferiji. PROBLEMSKO UČENJE . PROJEKTIVNE TEHNIKE .pos tupak za otkrivanje karakterističnih načina ponašanja jedne ličnosti (njenih stavova.posebno u situacijama kada draži nisu dovoljno strukturirane (na tome se zasnivaju projektivne tehnike. Ovaj oblik učenja razvija refleksivne veštine. Roršahov test ili TAT). (v) opštih društv enih uslova.. škola ili f akulteta. Kod linearnog programiranja teorijsku osnovu čine principi opera ntnog učenja. ovde su često u pitanju problemi odraslih u odno su sa decom. stavova. lakta. za tumačenje ponašanja ličnosti. kako u porodici tako i u školi . POFESIONALNA ORIJENTACIJA . Osnovna ograničenja šire primene u školama su što ovaj pristup učenju zahteva ed ukovanje nastavnika za ovaj rad i odgovarajuću strukturu učenika / studenata u grupi . sposobnosti. PROKSIMODISTALNOST .posebno organizovano učenje . motivaciju za stvaralački rad . temp erament. savetovanje i usmeravan je pojedinca radi realnog i zrelog donošenja odluke o izboru zanimanja.kontinuiran proces sazrevanja p rofesionalne odluke u skladu sa elementima od kojih zavisi verovatnost uspeha u izabranom zanimanju: (a) vlastitih osobina.čiji su osnovni poj movi. PSIHIČKI ŽIVOT .(v. PROJEKCIJA . PROFESIONALNI RAZVOJ . emocionalni: osećanja. dvosmislenu ili nejasnu situaciju koju sadrži projektivni materijal (nedov ršene rečenice. i u kome se pravilno smenjuju primanje i ob rada informacija. (b) zahteva zanimanja.. Programirano učenje se provodi pomoću posebnih programiranih udžbenika i p rogramiranih mašina (kompjutera). učenje. u porodici ili školi.je naziv za učenje. i uz to ne pokaz uje uobičajenu osetljivost na vaspitne mere što nameće potrebu za posebnim tretmanom u vaspitanju i obrazovanju. Ona se sas toji od programa putem kojih se mladi upoznaju sa zahtevima zanimanja.izbor onog kandidata za koga . KREATIVNO MIŠLJENJE) PROGRAMIRANO UČENJE . Frojd a modifikovali brojni sledbenici .kombinacija PROFESIONALNA SELEKCIJA .unutrašnju mo tivaciju. doktrin u koju je zasnovao S. psihičke osobine: relativno trajne odlike pojedinca (navike. nesvesna motivacija. strahovanjima ili očekivanjima . u kome je odreñeno šta i kako će se učiti. .. Na primer: prvo se razvija kontrola pokreta ramena. psihička stanja: kada jedan doživljajni kvalitet privremeno ili relativno trajno daje ton psihičkom životu.učenje koje zahteva od učenika postavljanje prob lema / zadatka ili da zadat problem samostalnom misaonom aktivnošću započne rešavanje.pravac razvoja koji je k arakterističan za ljudsko biće . procenom) o tome koliko i kako se učenici/nastavnici približavaju postavljenim ciljevima. šak a. proces opažanja objektivnih draži u skladu sa ličnim željama.informisanje. potraži informacije i otkrije rešenje. želja. mo tiva ili dinamičkih crta) na osnovu njenih odgovora/ponašanja na relativno nestruktu riranu.dete koje.

O snovna odlika im je delimično ili potpuno gubljenje dodira sa realnošću (halucinacije) . tok i simptome.uvoñenja učenika u proces saznavanja sa ciljem da efekti učenja budu odreñene promene u njihovom ponašanju . PSIHOMOTORNI REPERTOAR . PSIHOLINGVISTIKA .u prostornim i matematičkim relacijama. senilnost) i funkcionalne psihoze (na pr.ozbiljni psihički poremećaji koji imaju karakteristično poreklo. razvo j hoda i razvoj lateralnosti. PSIHOMOTORNE SPOSOBNOSTI . mogu da budu prošle i sadašnje.zam. krea tivnom učenju.osoba koja je zbog pore mećaja ponašanja u stalnom sukobu sa socijalnom sredinom normama ponašanja i moralom. Dominiraju dva objašnjenja nastanka psih osomat302 . PSIHOZ E . u kontekstu. sposobnost održavanja ravnoteže. PSIHOLOŠKA SITUACIJA okolnos ti koja utiče na ličnost.psihološka disciplin a koja se bavi pitanjima razvoja i primene postupaka merenja psihičkih procesa i o sobina. manično-depresivne psihoze. muški pol pokazuje bolje rezultate u zadacima ko ji zahtevaju angažovanje neverbalnog simboličkog sistema . preciznost i koordinaciju: spretnost prstiju. PSIHOLOŠKE POLNE RAZLIKE . šizofrenij a.otkrivanje konflikta i nesv esnih motiva kako bi se odstranio uzrok poremećaja ponašanja. PSIHOLOGIJA POUČAVA NJA . u dinamičkoj interakciji. neverifikovanih hipoteza i je dan mali broj potvrñenih razlika: ženski pol pokazuje bolje rezultate u izvoñenju oper acija u jezičkom simboličkom sistemu. intenzivnog i trajnog emocionalnog stanja/reagovanja.sposobnosti izvoñenja mišićnih pokreta (motornih ra dnji) koji zahtevaju brzinu.istraživačkom učenju. paranoidna stanja).poremećaj funkcije nekog organa pod dejstvom psihičkih faktora.razlike k oje se javljaju izvan primarnih i sekundarnih polnih karakteristika. Nalazi ukaz uju da o tim razlikama postoji mnogo stereotipija.psihologija jezika i govora. Publika i drugi glumci su sastavni deo tog postupka i nakon odigravanja slučaja zajedno ga analiziraju. koja može da potraje tokom nekog perioda a može da bude i tren utna. Devojke su bolje u jezičkim discipli nama a mladići u matematičkim i prirodnim naukama. senzomotorna k oordinacija. PSIHOMOTORNI RAZVOJ . PSIHODRAMA .je deo pedagoške psihologije koji se bavi psihološkom stranom procesa poučavanja . Praktični zadatak psihoanalize je psihoterapija . izučavanje odnosa izmeñu komunikacija ili poruka i karakteristika l ica koja opšte. spret nost ruku. PSIHOGALVANSKI REFLE KS . obuhvata procese kodiranja i dekodiranja znakova i simbola. razvoj hvatanja. unutrašnje i spoljašnje. PSIHOSOMATSKA OBOL JENJA .vrsta gru pne terapije kod koje pacijent glumi situacije koje su dovele do oboljenja i pon ovo ih svesno i emocionalno doživljava. PSIHOMETRIJA . koordinacija pokreta delova tela. mirnoća ruku / tremor. PSIHOPATA . PSIHOL OGIJA . To se manifestuje u školskom učenju. a teži ka samopoučavanju kao krajnjem cilju. Kod takve osobe ne postoji ili je ograničen uvid da vrše prestup. Dele se na organske (na pr.repertoar ponašanja koji čine motorne navike (diskretni zadaci) i motorne veštine (kontinuirani zadaci) koji su deo dugoročnog pamćenja (v.nauka koja se bavi sistematskim izučavanjem psihičkog života na osnovu proučavan ja ponašanja i neposrednog iskustva o mentalnim sadržajima ličnosti. od reproduktivnog prema produktivnom. razvoj senzomotorike.smanjenje električnog otp ora na površini kože usled povećanog znojenja pod uticajem emocionalnog stanja.električne reakcije na koži koje otkriva galvanometar . REPERTOAR PONAŠANJA).obuhvata razvoj koordinacije pokreta glave i trupa. realne i imaginarne determinante.

razvoj karakternih os obina i apstraktnog mišljenja. koja zahteva odreñene telesne i mentalne operacij e. emocionalna preosetljivost. ) ne može b iti shvaćen ako se ne dovede u vezu sa: (a) hronološkim uzrastom osobe. PUB ERTET .skog poremećaja: (a) uslovljavanjem (višeg reda) zamenom signala koji pokreće funkciju organa i (b) psihoanalitičko tumačenje. Ustaljeno vreme rada olakšava početak rada. metoda konstantnih podražaja i metoda srednje greške. Pozit ivno korelira sa inteligencijom i kreativnošću ličnosti. PERIODIZACIJA) RAZVOJNA PSIHOLOGIJA . Pored karakterističnih telesnih promena odlikuju ga i psihološke promene: negativizam. (b) razredne interakcije koje zavise od odreñenih oblika komunikacije. RAZVOJNA KRIZA .kod učenika/studenata najčešće se dele na navike vreme na i navike mesta učenja. r RAD . kritički stav. početak polne zrelosti.termin označava pozitivan odnos prema radu (voleti raditi) i r azvijene navike i sposobnosti za uspešnu organizaciju i praktičnu realizaciju zadata ka (umeti raditi)..naučna oblast koja se bavi izučavanjem odnosa izmeñu draži i oseta (odnos energije draži i intenziteta oseta).eksperimentalne metode za odreñivanje osetljivosti čulnih organa na spo ljašnje draži: metoda granica. 303 . stupanje u brak .rana adolescencija kada se javljaju sekundarne polne karakteristike i do stiže polna zrelost.usmerena svesna aktivnost. Ovaj period odlikuje pojačana težnja za druženjem sa vršnjacima. težnja da se dobije informacija. Navika mesta olakšava rad jer omoguća va stvaranje optimalnih uslova ureñivanjem radnog mesta. RAZREDNA KLIMA .težnja ka isp itivanju novog ili preispitivanju poznatog. da se radi o mehanizmu prebacivanja psihičke tenzije u fiziološke funkcije (abreakciji). Veb er/Fehnerov zakon: intenzitet oseta jednak je logaritmu intenziteta draži. Nijedan psihofizički ili socijaln o-psihološki dogañaj u kome najčešće dolazi do razvojne krize (prelazak iz jedne razvojne faze u drugu.se u najširem smislu r eči shvata kao promena u karakteristikama organizma i ponašanju i vrste i pojedinca.(v. dok kod ljudi na individualni razvoj utiče ne samo biološki plan već i socijalno iskustvo koje se kumulira i svaka generacija zna više od prethodne. Pri tome ona nastoji da opiše pojave razvoja. RAZVOJNA RAZDOBLJA . kojima se postižu unapred postavljeni ciljevi ili izvršenje nekog psihološkog zadat ka. kada je ravnoteža narušena zbog pojave novih po treba i reorganizacije motivacione sfere ličnosti. PSIHOFIZIKA . polazak u školu. Navike vremena učenici stiču uz pomoć pravljenja plana rada za učenje. Kod ljudske vrste ontogenetski razvoj je bitno drugačiji od životinjskog . RADNA KULTURA . teškoće u radu i učenju . RADNA NAVIKA .najčešće analizirane d imenzije razredne klime su: (a) socijalna atmosfera koju stvara nastavnik kao ru kovodilac. RADOZNALOST . (b) grupnom pripadnošću pojedinca i (v) vremenom zbivanja tog dogañaja (kulturno-istorijskom varij ablom).javlj a se u momentu "socijalnog prelaza".utvrdi pravilnost i i zakonitosti pojedinih razvojnih razdoblja. RAZVOJ .proučava ra zvoj psihičkog života živih bića u toku njihove evolucije (filogeneza) i ispituje razvoj savremenog čoveka od začeća do smrti (ontogeneza)..gde svak a jedinka razvija svoj biološki repertoar i svaka generacija počinje "od početka". PSIHOFI ZIČKE METODE . kako razvoj teče i da objasni fenomenologiju razvoja .

do fluktuacije pažnje kod hiperaktivnosti.(redundatia = obilje) u t eoriji informacija označava višak signala. kada se veliča beznačajan uspeh dat je naziv "slatki limun". sticanje navika higijene odnosno javljanje odlika ljud ske vrste. predavanju je to ono što nije no vo. hladna). U oba slučaja ličnost to čini nesvesno. Javlja se kao re akcija na neuspeh. nedostatka interesovanja. koje duže traje i malog je intenzi teta. REGRESIJA .u savremenoj psihologiji termin se koristi da o znači pojavu poboljšane reprodukcije. REMINISCENCIJA . REVERZIBILNOST . u nastavi. Racionaliza cija u kojoj se nedostignuti cilj omalovažava nazvana je "kiselo grožñe". frustraciju. Reverzibilni psihološki p rocesi javljaju se u 6/7 godini .oznaka za brze pokrete očiju pri spavanju (rapid eye movemente). Predavanje ili tekst u kome nema ponavljanja poznatog teško se saži ma i teško uči. Dominirajuća raspoloženja su karakteristična za odreñene tipove ličnosti i temperame nta.mogućnost praćenja procesa obrnutim redosledom.uspostavljanje crte ili stalnog oblika ponašanja koje je direktno suprotno sn ažnoj nesvesnoj (potisnutoj) tendenciji. usled čega je pažnja za sve drugo površna .onaj uzorak koji tačno odražava svaku relevantnu ili z ahtevanu karakteristiku populacije. pravi raz lozi su potisnuti. REAKCIONA FORMACI JA . Teškoće strukturisanja i restrukturisanja ličnosti mog u biti praćene regresijom i tada ona služi kao predah ličnosti koja nastoji da se pril agodi. Razrednu klimu odreñuju i meñu sobni odnosi samih učenika. i ličnost veruje da se rukovodi stvarnim razlozima. Re verzibilne operacije dostižu se tek sa punom formalizacijom mišljenja. transformisanju u vlastite kogni tivne strukture.koristi se za rešavanje problema pomoću logičkog razmatranja i zaključivanja. govora. Regresija je vraćanje ponašanja na razvojno niži. inhibitornih) a delimično ostaje neobjašnjeno. češće se pod ranim detinjstvom podrazumeva čitav period do polaska u školu (od druge do sedme godine) koji drugi označavaju kao predškolsko doba.s e javlja kao samostalan mehanizam odbrane ili u sklopu drugih mehanizama ličnosti. topla. što se od ranije zna. reorganizuje na novim osnovama. navodi se kao mehanizam odbrane ali i ist iče da je trajnija i obuhvata veću oblast ličnosti nego odbrambene reakcije.kao mehanizam odbrane ličnos ti ima dve funkcije: (a) da opravda neko ponašanje. REPREZENTATIVNI UZORAK .(v) atmosfera kooperacije (saradnje) ili kompeticije (takmičenja) i (g) emocionaln a atmosfera u razredu (sentimentalna. REPERTOAR PONAŠANJA .povratnost nekih odnosa i/ili procesa. primitivniji nivo. RACIONALIZACIJA .prijatno ili neprijatno emocionalno stanje. a pomaže shvatanju novog.neki autori pod ranim detinjstvom oz načavaju drugu i treću godinu života (što drugi nazivaju prvim detinjstvom) koje karakte riše početak hodanja. Ako probudimo spavača koji miče očima obično izveštava da je sanjao. kod retardiranih i dr. bogatijeg sećanja. Repertoari ili programi ponašanja mogu biti misaono-verbalni i psiho304 . neuspeh i (b) da sakrije pravu motivaciju ponašanja (od samog sebe).reakcije (odgovori) koji su funkcionalno povezani i mogu se grupisati u smisaonu i funkcionalnu celinu. RASEJANOST . ima snova i b ez pokreta očiju. To spontano poboljšanje sećanja pripisuje se prestanku de lovanja nekih faktora (emocionalnih.obuh vata razne oblike fluktuacije pažnje: od one koju uzrokuje visoka koncentracija pažn je na specifične sadržaje. posle protoka nekog vremena i nekorišćenja učenog materijala. Meñutim. a u drugom s lučaju. REM . REDUNDANTNOST . RANO DETINJSTVO . REALISTIČKO MIŠLJENJE . RASPOLOŽENJ E .

obrazac ponašanja (po vrednosnim orijentac ijama. RE SPONDENTNA AKTIVNOST . Uticaj r eferentne grupe ide izvan ovog okvira . izrada pregleda. gutanje. Neke njene složene fu nkcije još nisu istražene.aktivnost primanja informacija čita njem.brani integritet ličnosti od izrazito dezintegrirajućih sadržaja.motorni. grljenja . pojava da novo n aučeno gradivo utiče na zaboravljanje ranije (prethodno) naučenog gradiva. plivanja. INTERFE-RENCIJA). Oni se uče. Drugi su kar akteristični samo za ovo razdoblje (refleks hvatanja Darvinov refleks.preko procesa identifikacije ličnosti prošir uje se na proces socijalizacije. a ko se uzastopno uče što različitija gradiva. provoñenje novog impulsa (traje jedan hiljaditi deo sekunde). suprotsta vljanje mišljenja. Najmanja j e ako posle učenja sledi odmor spavanjem (v. povraćanje). regulaciju sna. refleksivna apstrakcija. RETENCIJA . REFLEKSI NOVOROĐENČETA . kijanje. RECEPTIVNA AKTIVNOST . razvijaju i primenjuju u skladu sa zahtevima situacije.(v. posredstvom nervnog sistema. diskusija. ZADRŽAVANJE) RETIKULARNA FORMAC IJA . Obično zahteva veliki broj ponavljanja. refleks Bab inskog. (Vigotsk i) Čin svesti usredsreñen na samu delatnost svesti. sisanje. ciljevima. na razvoj ličnosti.vremenski period za koji je nervno vlakno koje je prove lo impuls neosetljivo za sledeću stimulaciju. Ako se posebno ne navede vrsta misli se na uroñene r eflekse (bezuslovne reflekse). REFLEKSOLOGIJA . rešavanje problema. REFLEKS .psihološki pravac.(v. standardima) i kao oslonac u proceni drugih. bez voljne kontrole. RETROAKTIVNA INHIBICIJA . Samo poimanje unutrašnje psihičke de latnosti označeno je kao refleksivna veština. čisto zapamćivanje materijala onako kako je dat i reprodukovanje u datom obliku.su uroñene reakcije koje mu ob ezbeñuju preživljavanje (disanje. 305 . slušanjem¬ koje su manjeg intenziteta angažovanja jer ostavljaju primaoca pasivn im.označava reakciju ili odgovor učenika na primljenu informacij u. POTISKIVANJE) REPRODUKTIVNO UČENJE . kontrola vlas titog mišljenja. na stimulus. doktrina prema kojoj se svako p onašanje može objasniti pomoću refleksa (posebno uslovnih refleksa) i njihovih kombina cija. RETROGRADNA AMNEZIJ A . gubitka svesti. normama.vrlo prost akt koji je odgovor organizma. Ako je psihogenog porekla i ima odbramb enu funkciju . ako se pravi razmak izmeñu učenja. da koči ili ubrzava senzorn e i motorne impulse i modifikuje voljne i refleksne pokrete. bez razumevan ja gradiva. hodanja.učenje napamet. REFRAKTORNA FAZA . Podložno je brzom zaboravljanju.Moroov refleks). Odigrava se aut omatski. Smatra se da re tikularna formacija deluje na budnost. beleženje. Ako s e u nekoj novoj situaciji mogu primeniti "gotovi programi" onda se dogaña transfer . Uzlazni "stub" prima impulse iz receptora i šalje ih u korteks a silazni prima impulse iz kore velikog mozga. samostalno prepričavanje. Retroaktivna inhibicija je manja ako je prethodno dobro naučeno.grupa koja služi kao model. REPRESIJA .splet neurona u moždanom stablu. otežava upotr ebu pre naučenog. REFLEKSIVNA APSTRAKCIJA (Pijaže) izvlačenje saznanja iz misaone operacije koja se vrši na objektima. Ako bi intenzitet tih reakcija (angažovanje) reñali po progresiji imamo: podvlačenj e teksta.kočenje unatrag. REFER ENTNA GRUPA .je gubljenje sposobnosti pamćenja i sećanja onih dogañaja koji su se odigrali nepo sredno pre oštećenja ili šoka.

SAMOOCENA . sklon je vedrom raspoloženju. sposobnosti i talenta.termin koji potiče iz humanističke psih ologije (Maslov) i njime se ukazuje na proces ostvarenja ukupnih razvojnih poten cijala. afektivnom ili konativnom području. vrednosti vlastite ličnosti. osnovna klasifikacija vrši se prema čulnom modalitetu ili smeštaju i fun kciji (interoceptori. leksike (struktura rečnika) i semantike (značenja). Za humanističku psihol ogiju to je jedan od aspekata samoaktualizacije. Meñutim. nalaženje odgovora koji zadovol java zahteve situacije (v. psiholozi je povezuju sa procesima učenja i pamćenja.i samoocena da se Ja i kao subjekt i kao objekt nalazi u okviru uvaženih standarda. REŠAVANJE PROBLEMA . REČ . RUKOVOĐENJE . Reči s e izučavaju u okviru morfologije (sastav). čine ga kognitivni i afektivni sadržaji o svome Jastvu . da bi se od tog okvira Ja . robotizacija ima povratno dejstvo i na psihološka istraživanja jer daje empirijski materijal o modelima psihološki analognih procesa. imenice i zamenice). RIGIDNOST . osnovni smisao samoaktualizacije jeste kreativni ra zvoj ličnosti primeren vlastitim mogućnostima . INTROSPEKCIJA) SAMOPOŠTOVANJE . rezultat. Voña svojim delanjem mod ifikuje.jedna od dimenzija Ja-koncep ta i integriteta ličnosti. termin se kori sti da označi pojavu nespremnosti ili nesposobnosti subjekta da se prilagodi novim okolnostima. s SAVESNOST . SAMOSVEST .vrednovanje ili procena svojih ličnih kvaliteta ili crta. Robot sadrži tri podsistema: za prijem informacija. uz ovo se znanje pridružuju samoocene .najmanja jezička jedinica koja je nosil ac samostalnog značenja i može da stoji samostalno (na pr.(v.krutost. fonetike (glasovi). usklañivanje egzistencije sa datom realnošću. bilo u kognitivnom. RNK .snage superega. eksteroceptori). analogno čovekovim načinima funkcionisanja. SAMOAKTUALIZACIJA .svesnost sopstvenog Ja. SANGVINIK .kako subjekt vidi sebe sama .čulni organ. sintakse (rečenične str ukture). razumevanje i prihvatanje samog sebe.procenjivanje sopstvene ličnosti . specijalizovan organ za otkrivanje promena u okolini i sam om organizmu. jer se menj a u tom procesu .voñenje g rupe da bi se postigao unapred postavljen cilj. planiranje i prepoznavanje (klasifikacija) i izvršenje aktivn osti.stanje koje je rezultat ovih procesa . SAMOPOSMATRANJE .ribonu kleinska kiselina. AUTORITATIVNO / DEMOKRATSKO (RUKO) VOĐENJE). znanje o sebi kao jedinstvenoj i osobenoj ličnosti. usmerava i kontroliše stavove ili akcije članova grupe (v. fizičkom Ja.psihološki aspekt: izrada robota i manipulatora vrši se po mentalnim modelima. ROBOTIZACIJA . to je jedan od manifestnih oblika moralnost i čoveka . PROBLEMSKO UČENJE). Ajzenk ga u svojoj teoriji ličnosti opisu je kao temperament koji je kombinacija ekstraverzi306 .RECEPTOR .drugi (interpsihičke kategorije) prešlo na viši nivo Ja-Ja (intrapsihičku ka tegoriju) koja uključuje samopoznavanje i emocionalno-vrednosni odnos prema sebi. Slika o sebi nastaje na osnovu re akcija i procena okoline.ak ademskom Ja. na osnovu uporeñivanja sebe sa drugima.kako sebe doživljavamo i kakve težnje imamo u vezi sa znanjem o sebi ka o osobi.što daje povoda da se povezuje sa njenim učešćem u kodiranju zapamćenog. socijalnom Ja i emocionalnom Ja .namera i delatnosti sa vrednosne i moralne strane i pridržavanje pravila.proc es razrešenja situacije koju postavlja neki problem.tip temperamenta koji odlikuju brze a slabe reakcije koje k ratko traju.

mogu birati socija lno prihvatljiviji odgovori. inventaru ličnosti.je i stabilnosti. razlikovanje tonova. Ispitaniku se nudi pojam. Kreativna sint eza je kombinacija elemenata koji daju novi sadržaj. sedam stupnjeva od kojih je srednji neutralan. Ispitanik na skali beleži intenzitet svog odnosa (kognitivno g. koristi se trodimnzionalni koordinantni sistem na kom e se prikazuju tri semantičke diferencijacije: evaluacija (procena). širina vidnog polja. stepena pogodnosti ili sposobnosti za neki posao. afektivni i konativni sadržaji. i skala sa. U obradi podataka. govorljivost. SENZORNE SPOSOBNOSTI .spajanje delova u celinu. numeričke i grafičke skale radi procene: karakteristika ličnosti.). U vaspitnoobrazovnom radu najčešće se koriste verbalne. Odvija se spontano (dete raste u datoj socijalnoj sredini i iz loženo je uticaju uzora) i namerno (vaspitanjem) u porodici i društvenim institucija ma. SEMANTIČKI DIFERENCIJAL . 307 . nekom objektu.pojava da se kod izbora odgovora pon uñenih u upitniku. psihološka sinteza obavlja fuziju: potpuno sje dinjavanje gde se delovi ne mogu više identifikovati. a u punoj meri se oblikuje u periodu formalnih operacija. Za objašnjenje procesa socijalizacije kao dvosmernog procesa v. estetskih preferencija i školskih ocena. koji joj obez beñuju unutrašnju doslednost. SOCIJALIZACIJA . Procenjivač treba da bude kompet entan (da poznaje ono što procenjuje) i uvežban (da je osetljiv i poznaje moguće izvor e grešaka u procenjivanju). SKALE PROCENE .čulne sposobnosti. opšta semantika proučava ljudske odgovore na simbole i znakove. sa sledećim crtama: društvenost.nauka o z načenjima reči i drugih simbola. introspektivnom saopštenju . Predmet procene mogu biti tuñe i vlastite osobine. da bi se prikazao višedimen zionalni semantički prostor. složeniji od proste sume pretho dnih elemenata. SENTIMENT . trajni afektivni i konativni odnos prema nečemu (drugoj osobi . a po tri levo i desno negativno / pozitivno opis uju gradijent odnosa. potencija (sn aga) i aktivitet.proces prenošenja normi. vrednosti i ob razaca ponašanja i razvoja kod ličnosti funkcija neophodnih za aktivno i pasivno učest vovanje u društvenim odnosima.skup vrednosti u samoj strukturi ličnosti koje je ona usvojila i u kojima procesi vrednovanja imaju svoje izvore. oštrina sluha. veselost.psihološka lestvica merenja u kojoj je čovek " instrument". koje su klasifikovane prema pojedinim čulnim modalitetima: vid na blizinu. INTERIORIZACIJ A i PEDAGOŠKA INVERZIJA. spokojstvo. celin a koja je nastala spajanjem delova. Osnovni metodološki problem je izbor pojmova i pridev a od kojih se prave polarizovane skale jer taj izbor treba da obezbedi reprezent ativni uzorak predmeta ispitivanja.kompleksna dispozi cija. Mišljenje u obliku sint eze počinje da se razvija u periodu konkretnih operacija (čime se prevazilazi sinkre tizam). simbolički sadržaj. za razliku od stavova. itd. Traje čitavog života ali su detinjstvo i adolescencija najvažniji periodi. lingvistička semantika bavi se značenjima sa psihološkog (subjektivnog) stanovišta značenja. apstraktnoj ideji). zavisno od tog a da li opasnost još traje ili je prošla).bipolarna skala za ispitivanje i merenje znače nja. smera i intenziteta stavova. složena emocija. U jedinstvenu celinu mogu bi ti sintetizovani kognitivni. SISTEM VREDNOSTI . U slučaju poremećaja ličnosti ili društva dolazi i do promena u vrednosnom sistemu. razlikovan je boja. Sentiment se odreñuje kako objektom tako i ce ntralnim afektivnim odnosom izmeñu ličnosti i tog objekta. bezbrižnost i superiornost. S loženost sentimenta ilustruju osećanja prema drugima (na pr. afektivnog i konativnog). sentiment ljubavi majke prema detetu izaziva strah ili ljutnji u slučaju ugroženosti deteta. Od stavova ga razlikuje p riroda i što. SINTEZA . od govornost. SEMANTIKA . SOCIJALNA POŽELJNOST . umesto onih koji bliže opisuju ličnost a nisu socijalno poželjni (prema proceni ispitanika). sentiment ne zahteva racionalno obrazloženje. obično. komunikativnost.

političkim i kulturnim razvojem ličnosti. meñutim. da se zadatak . STRUKTURA SPOSOBNOSTI .jedno postojano mentalno i/ili neuralno stanje da se pozitivno ili negativn o reaguje prema odreñenim situacijama.struktura grupe i odnosi u njoj (konkretne interakcije). godine). umetničkim.period koji počinje 60-tih godina i traje do kraja života. pretvaranje nečega u viši oblik. opažanja i ocenjivanja drugih. unutargrupni odnosi. Imaju uticaj na kognitivne procese (selekti vnost u opažanju) i na ponašanje (direktivno i dinamičko dejstvo). skrivanje ili agr esija). razvoj ego-ideala. STARAČKO DOBA .psihološka disciplina koja proučava uticaj socijalnih faktor a na razvoj ličnosti. različitim oblic ima interakcije meñu ljudima . Dele se na opšte i specifične sposobnosti (v. identifika cije (do oko 12.primarna emocija k oja se javlja u situaciji (stvarnoj ili anticipiranoj) koja preti integritetu or ganizma (ličnosti) . pod njim se mogu podrazumevati i sve sposobnosti koj e psihologija razlikuje: telesne.što se vidi iz razlika u nivou i kvalitetu koji postižu u istim aktivnostima.nad-ja. (b) faza heteronomnog morala. Sposobnost podrazumeva izvršnu mogućnost. Ona se z asniva na dva glavna odnosa meñu pojedincima u grupi: izboru i odbijanju.na društveno prihvatljive i ostvarive motive (ponašanja. i (v) faza koju odlikuje autonomna moralnost (posle 12 . Savremena gerontopsihologija ukaz uje da je znatan broj teškoća u prilagoñavanju starih osoba u socijalnim. Stavovi se uče (stiču) i t eško se menjaju (relativno su trajni).osobine pojedinca koje omogućavaju da se neposredno izvedu telesne i/ili mentalne operacije sa uspešni m ishodom u datoj situaciji. estetskih i drugih obrazaca i normi.tehnika za ispitivanje dinamike i strukture male grupe. bledilo. brzine i mogućn osti organizma da se prilagoñava promenama. SOCIOMETRI JSKI POSTUPAK . ako su dati potrebni uslovi . Periodizacija razvoja superega u kazuje na tri faze: (a) period koji odlikuje slepo prihvatanje roditeljskih zabr ana (do 6/7 godine). ne retko. b. Poseb no se bavi pitanjima socijalizacije. U njemu dolazi do promena ponašanja koje su posledica opadanja fizičke snage.nij e potrebno dodatno vežbanje. senzorne. godine). može biti doveden u vezu sa intelektualnim. Imaju i niz drugih psiholoških funkcija: da se pojedinac lakše prilagodi standardima grupe i dostigne o dreñene ciljeve (utilitarni). etičkim. bekstvo. sociometrijski stat us pojedinca u grupi (da li je više biran ili odbijen). drhtavica. psihomotorne i intelektualne sposobn osti. SOCIOGRAM .ukratko: proučavanjem ponašanja i doživljavanja pojedinca u socijalnim situacijama. socijalni sloj u strukturi ličnosti koji se sastoji od moralnih.SOCIJALNA PSIHOLOGIJA . a ne biološkim uzrocima. Ovim postupkom se može ispitati: a. znojenje. može obaviti sada. operacija za rešenje zadatka. STVARALAČKO MIŠLJENJE . 308 . (v ) stepen integrisanosti ili kohezivnosti grupe. INTELIGENCIJA i STRUKTURA SPOSOBNOSTI). SPOSOBNOSTI . SUPEREGO . Sublimacija i znači oplemenjivanje. Meñutim. kao i ulogu psiholoških faktora u socijalnim zbivanjima.pod ovim pojmom najčešće se govori o strukturi intelek tualnih sposobnosti.(v. objektima i osobama. Pojedinci se prema sposobnostima znatno razlikuju .grafički prikaz rezultata sociometrijskog i spitivanja . Otuda mehanizam sublimacije.koju prate intenzivne promene u organizmu i ponašanju (promene u radu vitalnih organa. ciljeve). SUBLIMACIJA . STAVO VI .kao odbrambeni mehanizam ličnosti sastoji se u transformisanju energije sa društveno neprihvatljivih ili neostvarivih . uzvišavan je. KREATIVNO MIŠLJENJE) STRAH . Sociomet rijski kriterij na kome se zasnivaju izbori i odbijanja je zajedničko učešće u nekoj od osnovnih aktivnosti grupe. ovi gubici se najčešće nadoknañuju akum uliranim iskustvom i ekonomskom i društvenom moći. često pomažu ličnosti da razreši unutrašnje sukobe (ego-odbran a).

preko vlastitog mišljenja o sopstvenom izgledu ili povratnih informacija od drugih. koje se moraju uzimati u obzir pri istraživanju. a cilj može postati smanjivanje izgleda i učinka drugih. kon-flikta. Čini ga 30 crno/belih fotografija (slika) koje pr edstavljaju neku od tipičnih individualnih ili socijalnih situacija. bolj i od konkurenata. brzina. karakteristike gradiva. takmičenja za grupu i sa ravnopravnim protivnicima. teleološko je ono što je u vezi sa ciljevima i svrhama. melanholik i flegmatik. kolerik.otuda i nazivi četiri temperamenta: sang vinik.učenje koje ukazuje da svak o ponašanje ima svrhu. što se kumulira u samoocenu telesnih osobina .zasnovana je na telesnoj konstituciji i po tom kriteriju sv i ljudi se mogu svrstati u tri telesna tipa: endomorfni. potreba. ŠKOLSKI USPEH .projektivni test.opšti izraz z a usmerenost ponašanja koja proizilazi iz nagona i motiva. obrada i upotreba informacija u namernom i sistematskom uče nju. Od ispitanika se zahteva da o svakoj slici kaže svoju priču. Na školsko učenje utiču i drugi br ojni faktori: fiziološki faktori. kao želja.klasifikacija podataka ili skup principa na o snovu kojih se klasifikuju. TAT . psihološki faktori (osobin e ličnosti. TEŽNJA . 309 . somatotonični (mezomorfni) i cerebrotonični (ektomorfni). TEMPERAMENT . U psihologiji su poznate taksonomije c iljeva vaspitanja i obrazovanja za kognitivno (Bloom). karakteristika ličnosti koja se odreñuje najčešće kao dispozicija za emocionalno reag ovanje (način. kada postoji odgovarajuća motivacija. afektivno (Krathwol) i ps ihomotorno područje (Harrow). TEMPO R AZVOJA . Prvu tipologiju temp eramenta dao je Hipokrat koji je verovao da na ponašanje utiče preovlañujuće dejstvo tel esnih sokova (krvi. usme rena ka odreñenom objektu već ka nekoj vrsti objekata i situacija. U optimalnim okvirima . privremeni. t TAKMIČENJE .(v. TELEOLOGIJA .pojam označava individualne razlike u brzini razvoja pojedinih funkcija. razvoj takmičarskog duha dopri nosi razvoju ličnosti. sreñuju podaci.težnja dva ili više lica da se u istoj delatnosti bude superiorniji. snaga i trajanje) a u širem smislu i kao osobina koja pokazuj e i karakterističan način ispoljavanja svih ostalih aktivnosti.primanje. sposobnosti. tehnika za ispitivanje motiv a.probni. Empirijski nalazi pokazuju da takmičenje razvija meñusobnu agresiv nost i rivalitet. USPEH) ŠK OLSKO UČENJE .fizičko Ja. povećava osetljivost za opažanje onog što je suprotno od interesa ri vala. TAKSONOMIJA . TELESNE OSOBINE kao karak-teristike ličnosti utiču na ponašanje i ličnost indirektno . žute i crne žuči i sluzi) . Na taj način se ličnost projektuje a isp itivač zatim vrši obradu (ocenjivanje) i interpretaciju podataka. organizacioni faktori i metode učenja. stavova. eksperim entalani. mezomorfni i ektomorfni . koje je obično uspešnije ako se obavlja u stanju kada postoji spremnost učenika z a tu aktivnost. Svaki telesni tip ima poseban sklop osobina ličnosti: viscerotonični (endomorfni). prethodni. ona nije.jedna od osnovnih c rta. motivacija. TENTATIVAN . mikro-klimatski uslovi.š ŠELDONOVA TIPOLOGIJA . mentalna kondicija).

u psihometrij i nulta hipoteza se proverava kao definisana i operacionalizovana pretpostavka k oja se testira pomoću statističko-matematičkih modela opisa i zaključivanja. Prvu grupu teorija čine one koje učenje objašnja vaju specifičnim asocijacijama (uslovljavanjem. TOLERANCIJA FRUSTRACIJE .(v. pomoću kojih se na objektivan način. Pavlov je te dve dimenzije spojio u jedinstvenu dimenziju stimulacija / inhibicija. činjenice da je situacija ili funkcija objekta dvosmislena. osobine l ičnosti ili znanje pojedinca.postoji više prilaza problemima učenja. sve sažetije i uopštenije.) koji razvijaju model učenja koji prolazi kroz šest etapa: (a ) motivisanje da se savladaju predviñene operacije. Vigotski daje kulturno-istorijsku teoriju razvoja koja kao ključ za razumevanje psihičkog razvoja uzima učenje.istorijski prilaz govori o procesima interiorizacije/eksteriorizacije. TOLERANCIJA DVOSMISLENOSTI . TESTIRANJE HIPOTEZ E . Pij ažeova teorija govori o stadijalnosti intelektualnog razvoja. TEORIJE UČENJA .u kome se povezano javlja više osobina. osetljivost i ob jektivnost. Da bi test bio standardizovan merni instrument potre bno je da poseduje merne karakteristike: validnost. Ruski psiholoz i posebno ukazuju da se ovom metodom planski i sistematski vodi učenje i razvoj.matematički model koji se koristi u istraživanju konfliktnih situacija i procesa ili procesa i mehanizama donošenja odluka. na uzorku ponašanja. Sledbenici psihoanalize dali su i teoriju psihosocijalnog ra zvoja deteta . zakonom efekta). opis aktivnsoti. (d) izvoñenje operac ije uz govor u sebi (unutrašnji govor). a tome treba dodati da o razvoju govore i teorije ličnosti. T EORIJA IGRE . (g) izvoñenje operacije uz glasan govor. Kul turno . ali kako proučava i razvoj ličnosti iz toga proizilaze odreñene sugestije i za vaspit anje i obrazovanje. Pri tome se uzima u obzir in terakcija više relevantnih varijabli i izračunava optimalan ishod. Kognitivna teori ja naglašava da je učenje proces saznanja a ne sticanje novih odgovora (reakcija). i iz njega proizilazi teorija etapnog formiranja umnih radnji. ličnost sklona kreati vnosti pokazuje toleranciju dvosmislenosti. (ñ) u završnoj etapi interiorizovana operacija se izvodi na mentalnom planu. P o ovoj teoriji uviñanje je osnova procesa učenja (čime se približava geštalt teoriji).TEORIJA ETAPNOG FORMIRANJA UMNIH RADNJI .gde se posebno ističe Eriksonova periodizacija koja daje razvojne z adatke za osam faza koji mogu imati pozitivne/ negativne ishode i posledice.klasifikovanje pojedinaca na osnovu dominantnih osobina ili oblika ponaša nja u tipove. TIPOLOGIJA LIČNOSTI . FRUSTR ACIONA TOLERANCIJA) 310 . da ima standardizovano uputstvo za zadavanje i ocenjivanje i norme z a vrednovanje dobijenih podataka TEORIJE RAZVOJA . Navedene i druge teorije razvoja sve više uvažavaju društvenu prirodu čoveka i uk azuju da su vaspitanje i psihički razvoj meñusobno povezani i zavisni.pojam je vezan za sledbenike učenja Vigo tskog (Galjperin i dr. osoba sa niskom tolerancijom dvosmislenosti se pokazuje u težnji da sve vidi kao crno/belo. Jung svoju tipologiju razvija duž dimenzije ekstravertno st / introvertnost. (v) izvoñenje operacije u materijalnom (materijalizovanom) ob liku. operantnim učenjem. u savremenoj psihologiji češće se koristi pojam sindromni t ip ličnosti .proveravanje radne hipoteze i dobijanje povratnih informacija. Druge vide učenje kao opštu i celovitu promenu strukture (geštalta). Tipologije su najčešće bile zasnovane na psihičkim osobinama i telesnoj ko nstituciji.pr oces interiorizacije. vaspitanje i obrazovanje . (b) stvaranje orijentacione šeme osnovne aktivnosti. ispituju (mere) sposobnosti. pouzdanost. Psihoana litička teorija razvoj deli na faze polazeći prvenstveno od psihoseksualnog razvoja. promenljivo st / nepromenljivost. Meñutim.merni inst rument sastavljen od niza zadataka (problema). ali ni jedna nije posebno domi nantna.prihvatanje alternativnih mogućnosti. Najstarija je Hipokratova tipologija temperamenta koja u osnovi razv rstava pojedince prema dimenzijama: emocionalnost / neemocionalnost.teorija o psihičkom razvoju ima veoma mnogo. TEST . Iz ovog učenja proizašla je teorija etapnog formiranja umnih r adnji. sistematski odabranih. Kolbergova o stadija lnosti moralnog razvoja. automatski.

Tako će zaključci do kojih se došlo na osnovu uzorka b iti valjani za celu populaciju. UZOR . što se pokazalo kao nedostatak pri ispitivanju intelektualnog razvoja. ENGRAM) TRANZITIVNOST . TRANSVERZALNI PRISTUP . Ličnost se sastoji iz senzomotornog dela koji održava vezu izmeñu okoline i unutrašnjeg dela ličnosti (motivacije. Može b iti pozitivan.(K.(v.deo populacije koji po svojim svojstvima i obeležjima može da predstavl ja osobine populacije u celini. TRAG . UZORAK . Populacija može da se odnosi na ljude. istraživanje psihičkih pojava (zavisnih varijabli) na ispitanicima ra zličitog uzrasta i na osnovu dobijenih podataka utvrñuje veza uzrasta sa tim pojavam a. to su i zaključci valjaniji . starost. u onoj meri koliko to situacija zahteva. u UVERAVANJE .shvatanje bitnih elemenata u problem situaciji.jedna od osobina logičkog odnosa elemenata skupa. poboljšavati novo učenje i negativan (interferencija). UZROK . s druge strane).nagla reorganizacija svesti.(v. Transfer ima veliki značaj za vaspitno-obrazovni proces jer se na pret postavci da će se transfer dogañati zasniva školovanje. s jedne. MENTALNI UZRAST). geštaltisti njime označavaju smisaon o učenje u kome su misaoni procesi konstruktivnog karaktera. operacije.model. vreme od roñenja pa do o dreñenog trenutka. UVID . Na primer: ako A stoji u odreñenom odnosu sa B a B stoji u istom takvom odnosu sa V. proces kojim se postiže da neko drugi prihvati razloge i do kaze za neku tvrdnju. što su i bitne odredbe intel igencije. proces pomoću koga smisao. d ogañaje. predlog. dejstvo ranijeg učenja (vežbanja) na kasnije učenje i kasnije aktivnosti. TRANSFER prenos.u psihologiji se najčešće uzima kao hronološki uzrast. Levin) opis i klasifik acija psiholoških fenomena polazi od topologije ličnosti. onda A stoji u istom takvom odnosu prema V. Zbog toga je primena metoda za izbor uzorka važan sastavni deo svakog istraživanja .horizo ntalni presek. ubeñenje se zasniva na racionalnoj argumentaciji al i i emocionalnom odnosu. UVIĐANJE . MEMORIJA) TOPOLOŠKA PSIHOLOGIJA . mala kopija stvarne stva ri. emocija. Postupak je ekonomičan i prikladan za ispitivanje opštih zakonitosti psihičkog razv oja. UZRAST . mišljenja i ponaša nja. sklop. predmete. proizvodi posledicu (efekat). Ako su poboljšanja u kognitivnoj operaciji govorimo o transferu učen ja. značenje. ometati učenje n ove aktivnosti. Za razliku od fizičkih kvaliteta koji su tranzitivni .ubeñivanje. polja ponašanja. za iznenadno uviñanje koristi se termin inspiracija ili iluminacija. ono što treba kopirati. psihički kvaliteti ili aktivnosti ne moraju nužno da budu tranzitivni.pojava koja prethodi. ukazuje na pravac prohodnosti odnosa. Što je uzorak reprezentativniji. 311 . ova psihologija se bavi di namičkim odnosima u okviru strukture ličnosti. govorimo o transferu emocionalnih odno sa. Ako su operacije afektivno-konativne. i stavova. Ako se prenosi uvežbanost s jedne strane tela na drugu govorimo o bilateralnom transferu. Ograničenja postupka su pojave generacijskih razlika meñu subjektima koji se po rede. situacija ili upotreba nekog predmeta postaju jasni. kao i meñusobnim dinamički m odnosima.TONSKA MEMORIJA . i dr. različiti uzrasti odreñeni su periodizacijom (v. uočavanje relacija izmeñu dva ili više elemenata situacije.

GENERALIZACIJA) UPITNIK . UMNI RAD . iscrpljenosti.UMENJE . me hanizam je biološki važan jer omogućava mladunčetu zapamćivanje i identifikaciju roditelja . USPEH . obučavanje ne ubrzava prohodavanje.(v. upitnik može biti otvorenog tipa (slobodni odgovori) i zatvorenog tipa (izbor od ponuñenih odgovora) USLOVLJAVANJE . bezvoljnosti. a ponovljeno samo 4.u pojmu uspeha sadržano je i subjektivno osećanje koje prati rezultat. bazična obrazovna umenja su: čitanje. pisa nje. jer se to povezuje sa nivoom aspiracije. UČENIČKI STIL . prohodavanje predstavlja prekretnicu u dečjem razvoju jer ima značajne psihološke pos ledice.vaspitno-obrazovnog procesa: izražena je uspehom učenika k oji pokazuje u kom stepenu su ostvareni ciljevi nastave (školski uspeh se najčešće izražav a prosečnom ocenom učenika).predstavlja reve rzibilno pogoršanje spremnosti ili mogućnosti za rad odreñene vrste koje nastaje zbog same aktivnosti. Meñutim. KOGNITIVNI STIL) UČENJE PUTEM POUČAVANJA . nivoa uspešnosti u nastavku školovanja i na poslu. uspešnost se od nosi na efikasnost.(v. odnosno stepen zaboravljanja. v 312 . rezultatima.tehnika psihološkog istraživanja u kojoj se p itanja i odgovori daju pismeno. UMOR . koji podstiče da se aktivnost prekine ili prome ni. ako je originalno učenje zahtevalo 10 ponavljanja. UNUTRAŠNJA EFIKASNOST . UTISKIVANJE .poučavanje je navoñenje učenika na učenje bilo koje vrste.umešnost. odnos uloženog rada prema ishodima. pojam se koristi da označi psihonervnu aktivnost koja se najvećim delom zbiva u korteksu. vrsta ranog učenja koju odlikuje brzo sticanje a sporo gašenje (zaboravljanje). sa stimulusom koji izaziva tu reakciju. (Utiskivanje je opisao K. subjektivna samoocena da je rezultat povoljan. Lorenc navodeći da je slučajnošću bio jedini objekt koji su videli tek izlegli pačići što je dovelo do utiskivanja i aktivnosti upornog praćenja naučn ika kao "majke"). oduzimanje. efikasnost nastave se proverava i preko spoljašnje uspešnosti . UOPŠT AVANJE ."ušteda" u vremenu ili broju ponavljanja na osnovu koje se odreñuje mera zad ržavanja (retencije). UČENJE .iznosa transfera. Na osnovu razlika u vre menu učenja ili broju ponavljanja izmeñu originalnog i ponovnog učenja odreñuje se iznos zadržanog/zaboravljenog (na pr. tek od nastanka senzitivnog perioda obučavanje daje efekte.saznajni proces koji dovodi do relativno trajnog menjan ja ponašanja pojedinca pod uticajem njegove prethodne aktivnosti. Kao psihološki fenomen umor je veoma kompleksan doživljaj: nelagodn osti. i dr. uspravan hod se smatra ključnom fazom u evoluciji.jednostavni oblik učenja koji dovodi do stvaranja uslovnog odgovora (reakcije). pravopis. a sa ciljem da se kod njih izazovu promene u ponašanju. USPRAVNI HOD . Hod nastaje kao rezultat sazrevanja u prvih 60 nedelja života. Za to vreme hemijska energija se pretvara u bioelektričnu. sistem pitanja sastavlja se po odreñenim principim a i uz proveru mernih karakteristika instrumenta. istovremeno ili nešto p re. to znači da je 40% bilo zaboravljeno a 60% "ušteda"). razvoju čoveka.intelektualni rad. sabiranje. procesom klasičnog uslovljavanja dolazi do povezivanja neke reakcije sa stimuluso m koji je ranije nije izazivao.ljudska odlika. UŠTEDA .(impriting) uštampavanje . ali se ponavljano javljao. ovladavanje aktivnostima koje su potrebne i kao samostalne i za ovladavanje i izvoñenje drugih aktivnosti. kada se primenjuje metoda uštede koja se zasniva na ponovnom učenju nakon protoka vremena.

ponovljeno izvoñenje jedne radnje u cilju učenja.pripada viñenju. VERBALVNO UČENJE . VIZUELIZACIJA .interval izmeñu stimulusa i početka reagovanja subjekta. svojstvo koje ukazuje da je proces zaključivanja ispravan. izvodi) da bi se videlo koliko i kako utiče na ispitivanu pojav u (zavisnu varijablu). uz poznavan je načina izvoñenja i pojačanje tih reakcija. otuda je ovom pojmu blizak pojam integritet ličnosti. iskustvo koje pripada čulu vida.sposobnost da se uspešno rešavaju problemi koji obuhvataju verbalne simbole.evaluacija. s jedne.VALIDNOST .sposobnost za vizuelno zamišljanje. VASPITANJE . VEŠTINA . sa druge strane. z 313 .sposobnost da se izvrši izbor i da se započne na merna aktivnost. pojava koju eksperimentator ne uvodi jer ona već postoji i mora se kontrolisati da se ne bi njen uticaj pripisao eksperimen talnom faktoru. razlikujemo motorne i verbalne veštine. kontrolna: relevantni faktor.odreñeni sled operacija koji se skladno izvodi.valjanost. Test (instrument) je valjan ako zaista meri ono čemu je namenjen. struktura koja objedinjuje sve aspekte ličnosti u jednu c elinu. Vaspitanje je deo šireg procesa razvijanja pojedinca kao društvenog bića .namerna socijalizacija.učenje da se v erbalno odgovara na verbalne stimuluse. VOLJA . aktivnost kojoj prethodi preferencija i izbor cil ja. Vokalizacija počinje sa osnovnim vokalima a zatim se kombinuju vokali sa konsonantima. VRŠNJAK . VREDNOVANJE . vizuelna prezentacija predmeta i dogañaja. Ova predvežba audio-artikulacionih procesa je p olazna osnova za razvoj jezika i govora jer se preko sistema povratne sprege gov orna aktivnost usmerava i sužava na okvira fonema maternjeg jezika.koja uzima u obzir uslove koji su (ne)povoljno delovali na rezultate. uviñanjem odnosa.svest o sebi. merenje i ocena postignuća vaspitno-obrazovnih cilje va . VERBALNI FAKTOR . VARIJABLA .prom enljiva.najširi pedagoški pojam koji obuhvata proces i u slove ali i rezultate formiranja ličnosti u socijalnoj sredini. mehaničko učenje i (b) učenje sa razumevanjem. nezavisna: ona se u eksperime ntu varira (uvodi. javlja se u dva osnovna oblika: (a) memo risanje.namerna akcija. zavisna: pojava koja se u eksperimentu posmatra i meri da bi se odredilo koji su uslovi povezani sa tim promenama. VL ASTITOST . V OLJNA RADNJA . Na vokalizacij u utiču sazrevanje i sredina. VIZUELAN .pojam koji se u užem značenju upotrebljava za oznaku jednakosti u godinama. pa su vrednosti izvor motivacije ličnosti. u širem značenju znači jednak (ne samo u godinama). i karakteristika subjekta. VOKALIZACIJA . VREME REAKCIJE . VEŽBA . Vreme reakcije zavisi od vrste i ko mpleksnosti signala. VREDN OSNE ORIJENTACIJE . U skladu s tim su reakcije.složene dinamičke strukture koje se formiraju i menjaju u socija lnoj komunikaciji i izražavaju (pr)ocenu subjekta o svemu saznatom.glasov ni fenomen u prelingvističkoj fazi razvoja govora koji počinje sa 2/3 mesecom a pose bno je izražen oko 8/10 meseca. najčešće uz njeno aktivn o učešće. Vešt inu odlikuje fleksibilnost da se može ispoljiti ne samo u naučenim već i u izmenjenim uslovima. sposobnost za kontrolisanje nekih impulsa i oslobañanje drugih.

i 65. Zadatak uključuje cilj.pojam kojim Vigotski označava preduslov da obuka. pojam označava stepen ostvarenog sklada izmeñu razvojnih potencijala i posti gnuća i uspešnosti integracije u društvenu sredinu voñenjem računa o osnovnim normama i vr ednostima sredine kojoj ličnost pripada. ZNAČENJE REČI . ZRENJE .ZABORAVLJANJE .retencija onog što je p rethodno naučeno. ZRELOST .poznavanje i razumevanje činjenica.učenje. dovodi do cilja. nezavisnost. ZADRŽAVANJE . Čovek posebno koristi znakove u procesu mišljenja (predstave. (d) kao status odraslog. metoda. da nešto prepoznamo ili učin imo.zahtev koji izvršiocu postavlja neko drugi il i on sam. pojmove). reči. više se orijentišu na dru ge kao izvore informacija. ZNAČAJNI DRUGI .pojam koji se koristi u više značenja: (a) kao najsavršeniji oblik ponašanj a kojim se završava dobro usmeren razvojni proces. godine života.kognitivni stil: koliko ličnost u proc eni nejasne situacije zavisi od opažajnog polja. manje fleksibilni i sporiji u zaključivanju. one razvojne promene koje podstiče faktor nasleña.umesto da se d aju zadaci koje rešava bez ičije pomoći (zona aktuelnog razvitka).obim u kome se članovi jedne grupe oslanjaju jed ni na druge u obrazovanju svojih pojmova o (društvenoj) stvarnosti.si stematsko proučavanje psihičkog života životinja u filogenetskom i ontogenetskom pristup u. uslove (dato i zadato). izbegavanje reakcija koje su kažnjene. (pojedinca ili kulture). 314 . ZAVISNOST OD POLJA . i dr. ZONA NAREDNOG RAZVITKA . nov problem i koje ono može da reši uz malu pomoć i podršku . odsutna indivi dualnost. ž ŽELJA .simbol koji predstavlja za menu za nešto drugo. pravila. n ešto što je ranije naučeno. (v) kao biološka spremnost organizma za nov o ponašanje. prama kojima su usmerena pozitivna očekivanja. učenje vodi za sobom razvoj. od kojih dolaze povratne informacije o našem ponašanju . pa su stečene reakcije ili znanja pristupačna u kasnijoj prilici. ZRELOST LIČNOSTI . odnosa.signifikantna funkcija govora: reči su nosioci pojmova . učenje može da budi i razvija ceo niz funkcija koje se nalaze u zoni narednog razvitka ako se deci daju zadaci takve težine koji su izazov. (b) relativna zrelost .stepen postignute ravnoteže izmeñu identiteta i integriteta jedne ličnosti. zadovoljenj a motiva.sazrevanje. (g) zrelost kao pripremljenost ili gotovost koja uključuje sazrevanje i potrebno iskustvo. Kada zadatak prihvatimo i rešavamo on postaje logičko-psihološka kategorija. ZA KON EFEKTA . ZNAK .kao pon ašanje koje je zrelo u odnosu na uzrast.o želji je reč kada se uz doživljaj potrebe (nagon) javi predstava o privlačnom ci lju koji može da zadovolji datu potrebu. učvršćivanje reakcije koja je nagrañena.osobe koje su uzor. privremeno ili trajno. ZOOPSIHOLOGIJA . pojava da tragovi pamćenja nisu dostupni pa se gubi. ZNANJE . proces postizanja zrelosti koji prati princip istovet nosti razvojnog reda. Zavisni su manje uspešni u analitičko j obradi polja.gubljenje sposobnosti da se nečeg setimo. ZADATAK . ZAVISNOST . približno izmeñu 21.uopšteno odraža vanje stvarnosti.

ŽIVOTNI PROSTOR .pojam kojim se označava mnoštvo različitih tendencija i linija ra zvoja jedne iste ličnosti u interakciji sa sredinom koja je okružuje. ŽIVOTNI CIKLUS .zastupa tezu da je učenje subordinirano razvoju i može menjati svoje mehanizme u zavisnosti od odreñenog nivoa razvoja.obuhvata osn ovne ciljeve života i težnju ka ostvarenju tih ciljeva. sazrevanje. rast. ŽIVOTNA FILOZOFIJA . Polazeći od višedi menzionalnosti životnog puta ruski psiholog Kon odreñuje razvojnu psihologiju kao na uku koja proučava "individuu koja se razvija u svetu koji se menja".označava ukupno shvatanje sveta pojedinca u kome on postoji i u kome se ponaša. razvoj se odvija po sops tvenim zakonitostima biološke i socijalne prirode. starenje. 315 . U životnom prostoru i zamišljene pojave imaju bar jednaku važnost kao i stvarne. ŽIVOTNI PUT . Pojam ne uključuje socijalne interakcije i individualne varijacije ličnosti.je pojam kojim se označava ciklično kretanje fizioloških promena u životu pojedinca: r oñenje. hronološki uzrast. Ona odreñuje misaone tokove i karakteristične oblike ponašanja i u njenoj osnovi se nalazi vrednosni sistem ličnosti .ŽENEVSKA ŠKOLA .starost. ŽIVOTNO DOBA . smrt.(Pijaže) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->