.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BELEŠKE .

komprimovan Cijanogen Cijanogen gas Ciklopropan Dihlordifluormetan Rashladni gas R-12 Dihlorfluormetan Rashladni gas R-21 1. komprimovan Bor . 1. Naziv materije ID br.trifluorid. Uputstvo br.2. anhidrovan Dimetil etar Etan Etan. podgrupe 1. anhidrovan Anhidrovani amonijak Argon Argon. stabilisana Butan Smeše butana Butilen Ugljen .monoksid Ugljen monoksid.dioksid.dioksid Ugljen . Naziv materije ---------------------------1001 1001 1002 1003 1003 112 158 112 112 114 114 112 112 153 116 116 122 122 122 1005 1005 1006 1006 1008 1008 1009 1009 1010 1010 1011 1011 1012 1013 1013 1014 1014 125 125 121 121 125 125 126 126 116P 116P 115 115 115 120 120 122 122 Amonijum nitrat-mazut.2-tetrafluoretan Hlorotetrafluoretan Rashladni gas R-124 Hlortrifluormetan Rashladni gas R-13 Gas kamenog uglja Gas kamenog uglja. duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost).4 Eksplozivi. smeša Ugljen . rastvoren Vazduh.3.2. smeša. smeša komprimovana 1014 1014 1015 1015 1016 1016 1017 1018 1018 1020 1020 1021 1021 1021 1022 1022 1023 1023 1026 1026 1027 1028 1028 1029 1029 1030 1030 1030 1032 1033 1035 1035 1036 122 122 126 126 119 119 124 126 126 126 126 126 126 126 126 126 119 119 119 119 115 126 126 126 126 115 115 115 118 115 115 115 118 Ugljen . komprimovan Etilamin strana 26 .6 Eksplozivni agensi slobodne kiseline Toksini Acetilen Acetilen. smeša Azot(i) .dioksid. smeša Kiseonik i ugljen .5 ili 1.dioksid. smeša Ugljen .ID br. komprimovan Vazduh. komprimovana Ugljen .oksid i ugljen – dioksid.2. duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost) Vazduh.dioksid i kiseonik. smeše Biološki agensi Eksploziv A Eksploziv B Eksploziv C Eksplozivi.dioksid i kiseonik i. komprimovan Kiseonik i ugljen .dioksid i azot(i) – oksid. podgrupa 1. 1.trifluorid Bor . komprimovan Hlor Hlorodifluormetan Rashladni gas R-22 Hloropentafluoretan Rashladni gas R-115 1-hlor-1. stabilisani Mešavina butadiena i ugljovodonika.1. 1. Uputstvo br. nije pod pritiskom Amonijak. komprimovan Bromotrifluorometan Rashladni gas R-13B1 Butadieni.1 -Difluoretan Difluoretan Rashladni gas R-152a Dimetilamin.

hlorid Etilen. tečnost (kriogena tečnost) Etil .oksid Etilen .dioksid.oksid. anhidrovan AC Cijanovodonična kiselina. smeša. Naziv materije ID br. komprimovan Hlorovodonik.suboksid. Naziv materije 1037 1038 1039 1039 1040 1040 1041 115 115 115 115 119P 119P 115 Etil . nezapaljivi.oksid i ugljen . Uputstvo br. ali ne više od 87% etilen . komprimovan Kiseonik Kiseonik. komprimovan Helijum Helijum.dioksid i etilen . sadrži slobodni amonijak Uređaji za gašenje požara sa komprimovanim gasom Uređaji za gašenje požara sa tečnim gasom Fluor Fluor.oksida Đubrivo. anhidrovan Vodonik . stabilizovana Propadien i metilacetilen. komprimovan Bromovodonik.sulfid Vodonik . anhidrovan Metil . koji sadrži manje od 20% cijanovodonika 1051 1051 1052 1053 1053 1055 1056 1056 1057 1057 1058 117 117 125 117 117 115 121 121 115 115 120 1041 115 1041 115 1060 1060 1061 1062 1063 1063 1064 1065 1065 1066 1066 1067 1067 1069 1070 1070 1071 1071 1072 1072 116P 116P 118 123 115 115 117 121 121 121 121 124 124 125 122 122 119 119 122 122 1041 115 1043 125 1044 1044 1045 1045 1046 1046 1048 1049 1049 1050 1051 1051 126 126 124 124 121 121 125 115 115 125 117 117 Cijanovodonik. stabilisan Fluorovodonik. anhidrovan. dopunjeni azotom.dioksid i etilen .metil . komprimovan Azot .hlorid Rashladni gas R-40 Metil . smeša sa više od 6% etilen oksida Ugljen . vodeni rastvor.oksid i ugljen .sulfid Izobutilen Kripton Kripton.ID br. anhidrovan Vodonik Vodonik.etar Etilen .oksida Еtilen .dioksid Azot . komprimovani Uljni gas Uljni gas.etar Metil .bromid Metil . komprimovan Punjenja za upaljače (cigarete) koji sadrže zapaljiv gas Upaljači (cigarete) koji sadrže zapaljiv gas Tečni gasovi.oksid. Uputstvo br.oksid sa azotom Etilen .merkaptan Neon Neon. smeša. stabilisan Cijanovodonik. rastvor za tretiranje amonijakom. smeša sa više od 9%.suboksid Azot . smeša sa više od 9%. stabilizovana Metilamin. ugljen dioksidom ili vazduhom Metilacetilen i propadiena.tetroksid Nitrozil . smeša sa više od 6% etilen oksida Ugljen . komprimovan strana 27 . ali ne više od 87% etilen .hlorid Azot .dioksid. komprimovan Azot Azot.etil . duboko rashlađen.

bromid.keton Amil . tečnost Propan Propilen Smeša izobutana Smeša propana Tečni naftni gas CG Difozgen DP Fozgen Propilen Disperzivni gas.hlorohidrin Destilati katrana kamenog uglja. Naziv materije 1073 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1076 1076 1076 1076 1077 1078 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1098 1099 1100 1104 122 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 125 125 125 125 115 126 126 125 126 116P 119P 118 116P 116P 116P 127 129 127 127 131P 131P 131 131 131 129 Kiseonik.d.hlorid 1-Penten n-Amilen Amil .bromid Butil .merkaptan Amil . duboko rashlađen.hlorid. stabilizovan Trimetilamin.hlorid Amil .heksafluorid Tetrafluoroetilen. Uputstvo br. Uputstvo br.etar. tečnost (kriogena tečnost) Butan Butanska smeša Butilen Izobutan Izobutilen TNG Naftni gasovi. zapaljivi Rastvor za premazivanje Krotonaldehid Krotonaldehid.ID br. stabilizovan Alil . stabilizovan Trifluorohloretilen.d.nitrit Benzen Butanoli Butil . stabilizovan Akrilonitril. stabilizovan Vinil .bromid Alil .metil . stabilizovan Krotonilen Cikloheksan Ciklopentan Dekahidronaftalin strana 28 .hlorid Hlorobutani n-Butil . n.keton Metil .formijati Amil – metil .amil .keton n-Amil .acetati 1105 1105 1106 1107 1108 1108 1109 1110 1110 1110 1111 1112 1113 1114 1120 1123 1125 1126 1126 1127 1127 1128 1129 1130 1131 1131 1133 1134 1135 1136 1139 1143 1143 1144 1145 1146 1147 129 129 132 129 128 128 129 127 127 127 130 140 129 130 129 129 132 130 130 130 130 129 129 128 131 131 128 130 131 128 127 131P 131P 128 128 128 130 Amil .disulfid Adhezivi (lepkovi) koji sadrže zapaljivu tečnost Hlorbenzen Etilen .alkoholi Pentanoli Amilamin Amil .d. stabilizovan Vinil . anhidrovan Vinil .d.formijat Butiraldehid Kamforovo ulje Ugljen . Rashladni gas.acetati n-Butilamin 1-Brombutan n-Butil . Sumpor .nitrat Amil . Naziv materije ID br. stabilizovan Acetal Acetaldehid Aceton Acetonska ulja Akrolein.dioksid Sumpor .alkohol Alil .bisulfid Ugljen . n.metil .

metil .alkohol.etar Etilen . stabilizovan Ekstrakti.4.hloroacetat Etil .dihlorid Etilenimin.acetat Etilbutil acetat 2-Etilbutiraldehid Etil . tečnost Etanol Etanol.butirat Etil .etar 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1188 1189 1190 1191 1191 1192 1193 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1198 1199 1199 1199 1201 1202 1202 1202 1202 1202 1203 1203 1203 1203 1204 130 155 155 139 131 131P 127 129 129 129 129 129 127 127 131 129 155 127 132 132 132P 132P 132P 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 1206 1207 128 130 Etil .5.glikol .glikol .glikol .eter acetat Etil .etil . rastvor Etil .ID br.formijat Etilheksaldehidi Oktil .glikol .aldehidi Etil . nesimetričan Dimetil .etar Dimetilamin.6 Ulje za loženje. Uputstvo br.hloroformijat Etildihlorsilan Etilen .etar Dietil .karbonat Dimetildihlorsilan 1. rastvor Dimetilamin. zapaljiv Formaldehid.butil . Uputstvo br. za ukus. rastvor Etil . stabilizovan Etilen . rastvor. Naziv materije ID br. aromatični.keton Etil .borat 2-Etilbutil .alkohol Etil .monoetil . rastvor Etilen . lako Alkoholno motorno gorivo Benzin Gazol Gorivo za OTO motore Nitroglicerin.etri 1. rastvoren u alkoholu. Naziv materije 1148 1149 1149 1150 1150 1152 1153 1154 1155 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1160 1161 1162 1163 1163 1164 1165 1166 1167 1169 1170 1170 1170 1170 1171 1172 1173 1175 1176 1177 1177 1178 1179 129 128 128 130P 130P 130 127 132 127 127 127 128 132 127 132 132 129 155 131 131 130 127 127 128P 127 127 127 127 127 127 129 129 130 129 130 130 130 127 Diaceton .propionat Etiltrihlorsilan Ekstrakti.dietil . tečnost Formaldehid.2.keton Metil .eter Etilen .1-Dimetilhidrazin Dimetilhidrazin.keton Diizobutil .glikol .keton Diizopropilamin Diizopropil . 1.nitrit.alkohol Butil .etar Dietilamin Dietil .monometil .monometil .monoetil .sulfid Dioksan Dioksolan Divinil .acetat Etilbenzen Etil .gorivo Plinsko ulje Ulje za loženje Ulje za loženje br.etar.etar Etil .etri Dibutil . vodeni rastvor Dimetil .etar acetat Etil .laktat Etil . gde nitroglicerina nema više od 1% Heptani Heksaldehid strana 29 . rastvori (Formalin) Furaldehidi Furfural Furfuraldehidi Patočno ulje Dizel .2-Dihloretilen Dihloretilen Dihlorpentani Etilen .

tečnost.d. zapaljiva.d. Naziv materije 1208 1208 1210 1210 1210 1212 1212 1213 1214 1216 1218 1219 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1226 1228 1228 1228 1229 1230 1230 1231 1233 1234 1235 1237 1238 1239 1242 1243 128 128 129 129 129 129 129 129 132 128 130P 129 129 129 132 130 128 127 128 131 131 131 129 131 131 129 130 127 132 129 155 131 139 129 Heksani Neoheksan Boja za štampanje. toksična.d.2-Dihlorpropan Dihlorpropan strana 30 . n.keton Metiltrihlorsilan Metil .alkohol Metil .propionat Metil . Naziv materije ID br. stabilizovan Izopropanol Izopropil . Upaljači za cigare.propil .acetat Monopropilamin Propilamin 1-Hlorpropan Propil .keton.acetat Metilamil . n. stabilizovan Metil .alkohol.oksid Metanol Metil . zapaljivo Materijali u vezi sa bojom za štampanje Izobutanol Izobutil .d.etar Metildihlorsilan Metil . stabilizovan Nikal .d.hloroformijat Metil . otrovna.alkohol n-Propanol Propil .vinil . tečnost.hlorid 1. tečnost. za štampače.d. n.d. zapaljiva.alkohol Izopropil .metakrilat monomer. n. otrovna. petrolej Borovo ulje Normalan propil . zapaljivo Boja. sa zapaljivim rastvaračima Sirova nafta Naftni destilati. Merkaptani. vodeni rastvor Metil . Uputstvo br.acetat Izobutilamin Izookten Izopren.keton Metil . Uputstvo br. Nafta.butirat Metil .acetat Izopropilamin Izopropil . Naftni proizvodi. n. normalan Propionaldehid n-Propil . cigarete (zapaljiva tečnost) Merkaptani. n.keton.d. tečnost. zapaljiva.ID br.karbonil Nitrometan Izooktan Oktani Boja (zapaljivo) Materijali u vezi sa bojom (zapaljivo) Paraldehid Izopentan n-Pentan Pentani Parfimerijski proizvodi. Smeša merkaptana.izopropenil .acetat Metilal Metilamin. Mezitil .hlorometil .alkohol Izobutil .izobutil .d. stabilizovan Metil .d.d.nitrat Kerozin Ketoni.formijat 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1259 1261 1262 1262 1263 1263 1264 1265 1265 1265 1266 1267 1268 1268 1270 1272 1274 1274 1274 1275 1276 1277 1277 1278 1278 1279 1279 131 127 127P 129P 129 127 155 131P 131 129 128 128 128 128 129 128 128 128 127 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 132 132 129 129 130 130 Metilhidrazin Metil .d.

tečna suspenzija Cirkonijum suspendovan u tečnosti (zapaljivoj) Cirkonijum suspendovan u zapaljivoj tečnosti Aluminijumski prah. stabilizovan Vinil . vlažna ili kontaminirana uljem Heksametilentetramin Heksamin Mangan . ovlaženi.d. u čvrstom stanju.formijati Piridin Kolofonijumsko ulje Rastvor gume Ulje uljnog škriljca Natrijum .d. tečnost Ksileni Cirkonijum metal. vodeni rastvor Trimetilhlorosilan Terpentin Zamena za terpentin Vinil . stopljen 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1325 1325 1325 1326 1327 1327 1327 1328 1328 1330 1331 1332 1333 1334 1334 1336 1336 1336 1337 133 113 113 113 170 133 133 133 133 133 170 133 133 133 133 133 133 133 133 170 133 133 113 113 113 113 Kobalt . Zapaljiv čvrsti materijal. ploče.rezinat. ovlažen sa ne manje od 20% vode Nitrogvanidin. poluge ili šipke Naftalen.d.rezinat Kalcijum . mokro. Uputstvo br.rezinat Šibice. obložen Amonijum . n. prečišćen Naftalen. ovlažen sa ne manje od 25% vode Pleva. vlažno ili kontaminirano uljem Slama.oksid Propil . Uputstvo br.etar. organski.etil . Hafnijum. vlažna ili kontaminirana uljem Seno.etar.pikrat.d.ID br.metilat.silikat Tetraetil . mokra. nitrocelulozna osnova Baklje Lekovi. staložen Dinitrofenol. sa ne manje od 15% vode Ferocer Filmovi.acetat. prah. ovlažen sa ne manje od 20% vode Pikrit. stabilizovan Vinil . stabilizovan Zaštita za drvo. sa ne manje od 15% vode Dinitrofenolati. sa ne manje od 15% vode Dinitrorezorcinol.dihlorid Propilen .rezinat. koje se lako pale Metaldehid Ceri. ovlažen sa ne manje od 20% vode strana 31 . rastvor u alkoholu Etil . n. ovlažen Nitroskrob. stabilizovan Viniltrihlorosilan Viniltrihlorosilan. sirov Nitrogvanidin (Pikrit).d. Naziv materije 1279 1280 1281 1282 1286 1287 1288 1289 1292 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1305 1306 1307 1308 1308 1308 1309 1310 1312 1313 1314 130 127P 129 129 127 127 128 132 129 129 127 130 139 132 132 155 128 128 129P 127P 130P 127P 155P 155P 129 130 170 170 170 170 113 133 133 133 Propilen .izobutil . Naziv materije ID br. ovlažen.silikat Tinkture.hlorid. ovlažen. mokra. zapaljivi. stabilizovan Viniliden . medicinske Toluen Trihlorosilan Trietilamin Trimetilamin.d. ovlažen sa ne manje od 10% (po masi) vode Borneol Kalcijum . Zapaljiv čvrsti materijal. n.

n. ovlažena sa ne manje od 30% vode TNT. biljne ili sintetičke. nakvašen sa ne manje od 15% vode Natrijum dinitro-orto-krezolat. bez primesa žutog i belog fosfora Fosfor . prah.trisulfid. izgorela.pentasulfid. ovlažen. bez primesa žutog i belog fosfora Fosfor . sa ne manje od 30% vode Gumeni otpad. ovlažen sa ne manje od 30% vode Natrijum dinitro-o-krezolat. bez primesa žutog i belog fosfora Fosfor . u prahu ili granuluma Silicijum. Naziv materije ID br. sa ne manje od 30% vode Trinitrobenzoeva kiselina. amorfni Srebro . vlažna. prah. amorfni. Naziv materije 1337 1338 1338 1338 1338 1339 1340 1341 1343 1344 1344 1344 1345 1345 1346 1347 1348 113 133 133 133 133 139 139 139 139 113 113 113 133 133 170 113 113 1348 1349 1350 1352 1353 113 113 133 170 133 Nitroskrob. ovlažen sa ne manje od 25% vode Kalcijum . 1353 1353 1353 1354 1355 133 133 133 113 113 1356 1356 1357 1358 1358 1360 1361 1361 1362 1363 1364 1365 1365 1366 1369 1370 1372 1372 1372 1373 113 113 113 170 170 139 133 133 133 135 133 133 133 135 135 135 133 133 133 133 Vata na bazi nitroceluloze Vlakna impregnirana slabo nitrovanom celulozom. Uputstvo br.fosfid Ugalj Ugljenik.d.d. n. životinjska ili biljna. ovlažen. mokar Dietilcink p-Nitrozodimetilanilin Dimetilcink Vlakna.heptasulfid. Uputstvo br. aktivni Kopra Pamučni otpad. bez primesa žutog i belog fosfora Pikrinska kiselina. ovlažen sa ne manje od 20% vode Cirkonijum metal. mokra ili vlažna Tkanine. mokra ili vlažna Vlakna. sa ne manje od 30% vode Trinitrotoluen. mokra ili vlažna Vlakna.d. sa uljem strana 32 .nitrat. n. vlažna. ovlažen Natrijum pikramat.ID br.d. životinjska ili biljna. n. životinjska ili biljna. ovlažen sa ne manje od 30% rastvora Crveni fosfor Crveni fosfor. životinjske. ovlažen Cirkonijum prah. Vlakna impregnirana slabo nitrovanom celulozom.pikrat.d. biljnog ili životinjskog porekla Ugljenik. u prahu ili granulama Otpaci od gume. sa ne manje od 10% vode Pikrinska kiselina. izgorela.d. n. Trinitrobenzen. amorfni Fosfor.d. izgorela. ovlažen.d.d. sa ne manje od 30% vode Urea . zauljen Pamuk Pamuk. sa ne manje od 30% vode Trinitrofenol. amorfni Fosfor. prah. ovlažen.d.seskvisulfid. crveni Fosfor . ovlažen sa ne manje od 25% vode Tkanine impregnirane slabo nitrovanom celulozom. ovlažen. sa ne manje od 20% vode Sumpor Titan.

silicid Kalcijum silikon Cezijum Ferosilicijum Metalni hidridi. sa manje od 30% kristalne vode 1386 1387 1389 1389 1389 1390 1391 1391 1392 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 135 133 138 138 138 139 138 138 138 138 138 138 139 138 139 138 138 138 138 138 138 138 138 138 139 138 138 138 138 139 138 138 138 Semeni kolač. životinjska.sulfid. vlažni Amalgam alkalnog metala Amalgam alkalnog metala.hidrid Litijum strana 33 . Aluminijum . beli.borhidrid Litijum . žuti.aluminijum .hidrid Kalcijum .d. potopljen u vodu Fosfor beli .karbida Kalcijum .ditionit Natrijum . istrošen Gvožđe sunđerasto. suv Fosfor beli. biljna ili sintetička. n.d.sulfid.d. potopljen u rastvoru Fosfor žuti. sa više od 0.karbid Aluminijum – ferosilicijum.d.d. nestabilizovan Gvožđe oksid. sa uljem Riblje brašno. suv ili potopljen u vodu ili u rastvoru Fosfor.fosfid Aluminijum – silicijum. ovlažen Papir tretiran nezasićenim uljem Pentaboran Beo fosfor.5% ulja i ne više od 11% vlage Vuneni otpaci.hidrosulfit Natrijum .karbid Kalcijum .1 % kalcijum . potopljen u vodu Fosfor žuti. anhidrovan Kalijum . sa manje od 30% kristalne vode Kalijum . sa uljem Vlakna.sulfid. sa manje od 30% vode od hidracije Kalijum .d. Natrijum . Metalni hidridi.d.d.sulfid. n. n. tečni Alkalnometalni amidi Alkalni metal. dispergovan Zemnoalkalni metal. anhidrovan Kalijum . potopljen u rastvoru Fosfor žuti.hidrid Litijum aluminijum hidrid.d. Litijum . sa manje od 30% kristalne vode Kalijum . tečni Legura zemnoalkalnog metala. suv ili potopljen u vodu ili u rastvoru Kalijum . n.d. neobložen Aluminijum . životinjska. sa više od 1. neobložen Barijum Kalcijum Kalcijum .cijanamid. piroforan Piroforni metal.d. Naziv materije ID br. n. Uputstvo br.d. n. reaktivni na vodu. biljna ili sintetička. anhidrovan Natrijum .amid Litijum . nestabilizovano Riblji otpad.d. prah Aluminijumski prah.sulfid. Piroforna legura.ID br. suv Fosfor. čvrst Amalgam alkalnog metala.sulfid.d. istrošeno Metalni katalizator. u etru Litijum . Uputstvo br. Naziv materije 1373 1373 1374 1374 1376 1376 1378 1379 1380 1381 1381 1381 1381 1381 1381 1381 1381 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1383 1383 1383 1384 1384 1385 1385 133 133 133 133 135 135 170 133 135 136 136 136 136 136 136 136 136 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 Vlakna. prah. n.sulfid. sa manje od 30% vode od hidratacije Aluminijum u prahu. dispergovan Amalgam zemnoalkalnog metala Amalgam zemnoalkalnog metala.sulfid.

čvrsta Magnezijum . smeša Hlorat i borat.fosfid Kalijumove metalne legure Kalijumove metalne legure. tečnost Kalijumove metalne legure.d.hipohlorit.nitrat Kalcijum .hidrid Natrijum Natrijum . suve Litijum .hlorit Kalcijum . n.fosfid Kalajni fosfidi Cink.hipohlorit smeše. prah Magnezijum . n. neorganski.nitrat Feri .permanganat Barijum .d.hlorid i hlorat.hipohlorit. čvrst Barijum . Naziv materije 1417 1418 1418 1419 1420 1420 1421 1422 1422 1422 1422 1423 1423 1426 1427 1428 1431 1431 1432 1433 1435 1435 1435 1435 1436 1436 1437 1438 1439 1442 1444 1445 1445 1446 1447 138 138 138 139 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 139 139 138 138 138 138 138 138 138 140 141 143 140 141 141 141 141 Litijum .metilat Natrijum .nitrat strana 34 . Kalijum – natrijumove legure Kalijum – natrijumove legure.nitrat Gvanidin .silicijum Legure magnezijuma.peroksid Bromati. Cezijum . suv Natrijum .perhlorat.hlorat Barijum . pepeo Cink. zgura Cink. Hrom . čvrst Olovo . čvrst Barijum . rastvor Litijum . tečnost Natrijum – kalijumove legure Natrijum – kalijumove legure.borhidrid Natrijum .aluminijum . smeša Litijum .d. smeša Hlorat i magnezijum – hlorid.d. smeša.hidrid Aluminijum .hlorat. bezvodni Hromna kiselina.perhlorat.perhlorat Olovo .hlorat Kalcijum . Uputstvo br.nitrat Barijum .perhlorat Kalcijum . Hloriti.hlorid i hlorat. ostaci Cink. čvrsta Hlorati. neorganski.nitrat Olovo . Naziv materije ID br. prah Magneziju. suv Litijum . šljaka Cink. prah Cink.dihromat Amonijum .trioksid.nitrat Olovo .d.hlorid. smeša Hlorat i magnezijum .nitrat Kalcijum .d.ID br.d.metal Natrijum .perhlorat.bromat Magnezijum . čvrsta Didim .permanganat Kalcijum . prašina Cirkonijum .perhlorat Amonijum .d. smeša. neorganski. smeša Magnezijum .perhlorat 1447 1448 1449 1450 1451 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1458 1459 1459 1459 1459 1461 1462 1463 1463 1465 1466 1467 1469 1470 1470 1470 1471 1471 1471 1472 1473 1474 141 141 141 141 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 143 141 141 140 140 143 141 141 141 141 140 140 140 143 140 140 Barijum . tečnost Rubidijum Rubidijum . n. n. tečnost.nitrat Amonijum .metilat.peroksid Borat i hlorat.peroksid Magnezijum .persulfat Barijum . Uputstvo br.nitrat Cezijum .

nitrat i natrijum – nitrat.nitrit Kalijum .perhlorat Natrijum . neorganski.izotiocijanat. Perhlorati. n.d.permanganat Kalijum .kalijum . (otrovne) Alil .trifluorid.laktat Antimon .nitrat Kalijum . Antimonovo jedinjenje. n. tečnost. Permanganati. smeša Natrijum .perhlorat Magnezijum .nitrit i kalijum – nitrat.d.bromid Arsenovo jedinjenje.tartarat Arsenova kiselina. čvrst Antimon .sulfid Arsen . n.perhlorat Stroncijum .d. Uputstvo br. tečna Arsenova kiselina. Naziv materije 1475 1476 1477 1479 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1498 1499 1499 1500 1502 1503 1504 1505 1506 1506 1506 1507 1508 1509 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 144 140 140 141 140 143 140 140 140 140 140 140 144 140 143 143 143 140 140 143 Magnezijum .nitrat Natrijum .d. n.trifluorid.perhlorat Kalijum .tribromid.hlorat Cink .hlorat Natrijum .peroksid Nitrati. (otrovni) Alkaloidne soli. Antimon .d.peroksid Cink .d.d.d.d.hidrohlorid Antimon . Kalijum .d.nitrat Stroncijum . smeša Natrijum . n. neorgansko Arsenovo jedinjenje. n. čvrste.hlorat Stroncijum .permanganat Cink .cijanhidrin. neorgansko.hlorit Natrijum .trisulfid strana 35 . MD Metildihloroarsin PD Arsen . tečnost. stabilizovan Amonijum .hlorat.d. rastvor Antimonovo jedinjenje. čvrsti.peroksid Natrijum . čvrsta Arsen . stabilizovan Alkaloidi.hlorat.peroksid Kalijum .d. n.nitrat i natrijum – nitrit.d. smeša Kalijum . n. n.d. neorganski. neorgansko.d.nitrat. Uputstvo br.amonijum .nitrat Kalijum .d.persulfat Stroncijum . rastvor Stroncijum . Naziv materije ID br.arsenat Anilin Anilin .bromat Kalijum . Peroksidi.nitrat Cink .nitrit Cink . Oksidativni čvrsti materijal. čvrst Stroncijum . smeša Natrijum . neorganski.nitrit Natrijum . čvrst Antimon .permanganat Natrijum . neorganski.d.d.persulfat Srebro . n. čvrsto.ID br.tribromid.d.hlorat Kalijum .bromat Natrijum .nitrat i kalijum .d. ovlažen sa ne manje od 20% vode Aceton .peroksid 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1541 1544 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1549 1549 1549 1549 1549 1550 1551 1553 1554 1555 1556 1556 1556 1556 1556 1557 1557 143 140 140 140 140 140 143 113 155 151 151 155 151 153 153 157 157 157 157 157 157 151 151 154 154 151 152 152 152 152 152 152 152 Tetranitrometan Urea vodonik .peroksid Cirkonijum .d. rastvor Antimon . n.pikramat.d.

čvrsto n. toksična. n. čvrst Hloropikrin Hloropikrin i metil – bromid.cijanid Cijanidi. Uputstvo br. stabilizovan CK Dihloranilini Dihloranilini.trioksid Arsen. smeša Hloropikrin i metil .azid. rastopljeni Dezinfekciona sredstva. tečni 4-hlor-o-toluidin hidrohlorid 4-hlor-o-toluidin hidrohlorid. tečnost. poluproizvod. poluproizvod. toksična.bromid i hloropikrin. otrovna.d.hlorid i hloropikrin.pentoksid Arsen . smeša Hloropikrin. n. toksično. smeša. tečnost. n. neorgansko Arsenovo jedinjenje. tečni Dinitro-o-krezol Dinitrofenol.d.arsenat i kalcijum arsenit. u čvrstom stanju. prahu Bromaceton Brucin Barijum .hlorid Arsen . čvrsta Kalcijum .d.sulfat Dimetil . n.arsenat Kalcijum .sulfat Dinitroanilini Dinitrobenzeni Dinitrobenzeni. čvrsti Dihloranilini.acetoarsenit Bakar .hlorid Dietil .ID br. otrovno. Boja.d. u čvrstom stanju.d. Cijanogen .d.d. smeša Metil .. Boja.d. n. smeša 1581 1582 1582 1583 1585 1586 1587 1588 1588 1589 1589 1590 1590 1590 1591 1593 1593 1594 1595 1596 1597 1597 1597 1598 1599 1600 1601 1601 1601 1602 1602 1602 1602 123 119 119 154 151 151 151 157 157 125 125 153 153 153 152 160 160 152 156 153 152 152 152 153 153 152 151 151 151 151 151 151 151 Metil . Bakar . n.d.d. n. Arsen Arsen .d.trihlorid Arsen .arsenit Bakar . Boja. smeša.d.d.d.d.d.cijanid Dinitrohlorobenzeni Hlordinitrobenzeni Hlordinitrobenzeni. tečnost. n. čvrsti Dinitrobenzeni.arsenit i kalcijum arsenat. n. u čvrstom stanju. smeša.cijanid Berilijumovo jedinjenje.d. ovlažen sa ne manje od 50% vode Kakodilna kiselina Kalcijum .d. tečni o-dihlorbenzen Dihlormetan Metilen . Boja. čvrsti Hlornitrobenzeni.d. tečni Hlornitrobenzeni Hlornitrobenzeni. Barijum . n. Dezinfekciono sredstvo. tečnost. Berilijum. n.d.d. čvrsti. rastvor Dinitrotolueni.d. Uputstvo br. Cijanidi. neorganski. čvrsti Hlordinitrobenzeni.d. Naziv materije 1557 1557 1558 1559 1560 1560 1561 1562 1564 1565 1566 1567 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1574 1574 1575 1577 1577 1577 1577 1578 1578 1578 1579 1579 1580 1581 152 152 152 151 157 157 151 152 154 157 154 134 131 152 113 151 151 151 151 151 157 153 153 153 153 152 152 152 153 153 154 123 Arsenovo jedinjenje.d. otrovna.d. n. čvrst Kalcijum .d. čvrsto.hlorid. neorganski.d.hlorid. (otrovna) Dezinfekciono sredstvo.arsenit.d. strana 36 . čvrsta Kalcijum . prašina Barijumovo jedinjenje. Naziv materije ID br. n.

hlorid Živa .cijanid Antidetonatorska smeša za motorno gorivo Tetraetil olovo. Naziv materije 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1610 1611 1611 1611 1612 1613 155 132 154 151 151 151 159 151 151 151 123 154 1613 154 1613 1614 1616 1617 1618 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1629 1630 1631 1634 1634 154 152 151 151 151 151 151 151 151 154 141 157 141 151 151 154 154 154 Etil .arsenit Fero .d.bromid.arsenat Halogenizovana iritirajuća tečnost.d.glukonat Živa .d. čvrst Naftiltiourea Naftilurea Nikal . Uputstvo br. desensibilizovan Živa .bromid i etilen .nukleat Živa . smeša.hidrohlorid Nikotin .arsenat Živa .hidrohlorid.cijanid Nikotin Nikotin jedinjenje. vodeni rastvor sa ne više od 20% cijanovodonika Cijanovodonik. Nikotinski preparati. vodeni rastvor sa ne manje od 20% cijanovodonika Cijanovodonik.cijanid Londonski purpur Magnezijum .oksicijanid Živa oksicijanid.tiocijanat Etilen .acetat Olovo .jodid Živa .cijanid Živa .oksid Živa .hidrohlorid.bromidi 1634 1636 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1647 1647 1648 1648 1649 1649 1650 1650 1650 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1655 1656 1656 1656 1656 154 154 154 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 127 127 131 131 153 153 153 153 153 153 151 151 151 151 151 151 151 151 Živin bromid Živa .tetrafosfat. smeša.dibromid i metil . čvrsti Nikotin . Naziv materije ID br. tečnost Beta-naftilamin Beta-naftilamin.kalijum . n.benzoat Živa .tetrafosfat Heksaetil .dibromid Feri .d.arsenati Olovo .hidrohlorid.cijanid Živin cijanid Živa . stabilizovan (apsorbovan) Olovo . čvrsto.acetat Živa .d. čvrst Heksaetil .arseniti Olovo . rastvor Nikotin .salicilat Živa .dibromid. Nikotin . Heksaetil . n.arsenat Živa .nitrat Živa . Uputstvo br. tečnost Acetonitril Metil .tetrafosfat.jodid Živa . tečni Heksaetil tetrafosfat i komprimovani gas. n.kalijum . čvrsti. čvrst Naftilamin (beta) Naftilamin (beta).bromid Živa . tečnost Metil .amidohlorid Živa .ID br.arsenat Feri .d.nitrat Živa .bromacetat Etilendiamin Etilen . smeša Cijanovodonična kiselina.sulfat Živin sulfat Živa . tečni strana 37 . vodeni rastvor sa manje od 5% cijanovodonika Cijanovodonična kiselina.oleat Živa .

vodeni rastvor Natrijum . Uputstvo br. Naziv materije 1657 1658 1658 1659 1660 1660 1661 1662 1663 1664 1664 1664 1665 1665 1665 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1677 1678 1679 1680 1680 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1689 1690 1690 1691 1692 1692 151 151 151 151 124 124 153 152 153 152 152 152 152 152 152 151 157 153 151 153 151 151 154 157 157 157 151 151 151 154 153 152 157 157 154 154 151 151 151 Nikotin .4-Toluilendiamin. čvrst Srebro . soli 1693 1693 1693 1694 1694 1694 1694 1695 1697 1697 1697 1697 1698 1698 1698 1699 1699 1699 1699 1700 1700 1701 1701 1702 1702 1704 1704 1707 1707 1708 1708 1708 1709 1709 1709 1710 1711 1711 159 159 159 159 159 159 159 131 153 153 153 153 154 154 154 151 151 151 151 159 159 152 152 151 151 153 153 151 151 153 153 153 151 151 151 160 153 153 Suzavac.cijanid Kalijum .sulfat.azid Natrijum .p. tečni 2. čvrst. Naziv materije ID br.ditiopirofosfat Tetraetil . rastvor Nikotin .ID br. čvrsti Brombenzil . čvrsti Nitrotolueni.4-Toluilendiamin 2.arsenit Kalijum . čvrst Natrijum .oksid. čvrst Stroncijum .arsenit Strihnin Strihnin.cijanidi Brombenzil . čvrst Talijumovo jedinjenje.salicilat Nikotin .sulfat.2.bromid Ksilil bromid.d.d.d. suva ili tečna Talijum .p. tečni Pentahloretan Perhlormetil . čvrsti Toluidini. čvrsti Nitroksileni.d.cijanid.fluorid. tečni Suzavac granate Suzavac patrone Ksilil .cijanid Natrijum .arsenat Kalijum . n.1. tečni 1.2-Tetrahloretan Tetrahloretan Tetraetil . stabilisan CN Hloracetonfenon Hloracetonfenon.arsenit. n.oksid Azot .cijanid Natrijum . čvrsti Trihloretilen Ksilidini Ksilidini.tartarat Azot . čvrst Fenilkarbilamin . čvrsti Nikotin . tečni Nitroksileni Nitroksileni.cijanidi. čvrsti strana 38 .kakodilat Natrijum .ditiopirofosfat smeša.4-Toluenediamin 2. komprimovan Nitroanilini Nitrobenzen Nitrofenoli Nitrotolueni Nitrotolueni. čvrsti Hloracetonfenon. tečni CA Hloraceton. Toluidini Toluidini. tečni Adamsit Difenilaminhlorarsin DM DA Difenilhlorarsin Difenilhlorarsin. čvrsti Difenilhlorarsin.cijanid Kalijum cijanid.bakar .arsenit Srebro . Uređaji sa suzavcem Brombenzil .arsenat Natrijum .sulfat.merkaptan Fenol.fluorid Natrijum . n. tečni.hlorid Fenilendiamini Fenilživa acetat Kalijum . Suzavac.cijanidi. Uputstvo br.

trihlorid.hloroformijat Hidrogen . zona B) Brom .hlorid. Bor .d. smeša Cink . rastvor Antimon .pentahlorid.difluorid.d. smeša. Naziv materije 1711 1712 1712 1712 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1718 1719 1722 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1727 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1733 1733 1733 1736 1737 1738 1739 1740 153 151 151 151 151 151 139 137 156 155 153 153 154 155 155 132 155 137 137 154 154 154 155 156 157 157 157 157 157 157 157 137 156 156 137 154 Ksilidini. čvrst Hrom . n.fosfat Kaustična alkalna tečnost. smeša Cink . smeša Hromna kiselina.difluoridi. anhidrovan Amonijum . tečni Brom Brom.hlorid Benzil .hloroformijat Alil . Naziv materije ID br. rastvor (Opasnost od udisanja. rastvor Hrom . n. Uputstvo br. tečni Benzoil .fosfat Butil . stabilisan Aluminijum .trifluorid Hlorsirćetna kiselina. suva.trifluorid . sa više od 39% raspoloživog hlora (8. rastvor Antimon .d.difluoridi.hidrogen . zona A) Brom. čvrst Amonijum fluorovodonik.arsenat i cink – arsenit.d. tečni Antimon .trihlorid Bor .fluorid. suv Kalcijum hipohlorit.trihlorid. tečni Bor .hlorokarbonat Alil . tečna Hlorsirćetna kiselina.bromid Benzil . kompleks. rastvor Brom.hlorid Hlorfeniltrihlorosilan Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid. kompleks Bor . kompleks Bor .fosfid Acetanhidrid Acetil .8% raspoloživog kiseonika) Hlor .jodid Aliltrihlorsilan.butil . anhidrovan Aluminijum .trioksid i hlorsulfonska kiselina.bromid.acid .trifluorid .d.trifluorid . čvrsta Hloracetil .trifluorid . tečni Cink .pentafluorid Brom . čvrst Amiltrihlorsilan Anizoil . čvrsti.hlorid Antimon . Uputstvo br.pentafluorid Antimon .arsenit i cink – arsenat.bromid Acetil .hipohlorit. čvrst Amonijum .arsenat Cink . Alil .hlorid Benzil . 1740 1741 1742 1742 1743 1743 1744 1744 1744 1744 1745 1746 1747 1748 1748 154 125 157 157 157 157 154 154 154 154 144 144 155 140 140 1749 1750 1750 1751 1752 1753 1754 1754 1754 1755 1756 1757 1758 124 153 153 153 156 156 137 137 137 154 154 154 137 Hidrogen .sirćetna kiselina.pentahlorid. kompleks.arsenit Cink . rastvor Hlorsirćetna kiselina. rastvor (Opasnost od udisanja.trifluorid Butiltrihlorsilan Kalcijum . čvrst Antimon .propionska kiselina. rastvor Hrom oksihlorid strana 39 .hlorid Acid .propionska kiselina.ID br. smeša Sumpor .trihlorid Antimon . n.cijanid Cink .d.fluorid.sirćetna kiselina.trihlorid.bifluorid.

rastvor Hemijski pribor Jedinjenje. rastvor Hlorovodonična kiselina Hlorovodonična kiselina.d. korozivna tečnost Fluorborna kiselina Fluoroborna kiselina Fluorfosforna kiselina. čvrsti. sa više od 3% Nitrujuća kiselina.etilendiamin. čvrsta Fosforna kiselina. sa ne više od 50% kiseline Fenolsulfonska kiselina. korozivni. smeša Carska voda Nitrozilhlorid (smeša hlorovodonične i nitritne kiseline) Noniltrihlorsilan Oktadeciltrihlorsilan Oktiltrihlorsilan Perhlorna kiselina. rastvor Jod .bromid Dodeciltrihlorsilan Feri . smeša Jodovodonična kiselina Jodovodonična kiselina. n. n. anhidrovan Punjenje za aparate za gašenje požara.d. čvrst Korozivni čvrsti materijal.monohlorid Izopropil fosfat kiseli Olovo . n. Bakar .d.pentahlorid strana 40 . rastvor Ciklohekseniltrihlorsilan Cikloheksiltrihlorsilan Dihlorsirćetna kiselina Dihloroacetil . uništava drveće i korov. sa više od 85% kiseline Fumaril . rastvor Bromovodonična kiselina Bromovodonična kiselina. Uputstvo br. tečni. rastvor Sona kiselina Fluorovodonična kiselina Fluorovodonična kiselina. smeša Sumporna i fluorovodonična kiselina. tečnost za čišćenje (korozivno) Jedinjenje.hlorid. tečnost (korozivno) Korozivna tečnost.hlorid Dihlorofeniltrihlorsilan Dietildihlorsilan Difluorfosforna kiselina.d.p.hlorid Feri .sulfat. Titanijum sulfat. rastvor Fosforna kiselina. rastvor Hipohlorit rastvor. n. Lekovi.d.ID br. rastvor Ferohlorid. tečna Fosfor .d. anhidrovana Fluorsulfonska kiselina Fluorsilicijumova kiselina Hidrofluorosilicijumova kiselina Mravlja kiselina Mravlja kiselina. Lekovi. rastvor Heksiltrihlorsilan Fluorovodonična i sumporna kiselina. sa više od 5% slobodnog hlora Hipohlorit. korozivni. Naziv materije ID br.hlorid 1781 1782 1783 1784 1786 1786 1787 1787 1788 1788 1789 1789 1789 1790 1790 1791 1791 1792 1793 1794 1796 1798 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1805 1805 1805 1806 156 154 153 156 157 157 154 154 154 154 157 157 157 157 157 154 154 157 153 154 157 157 157 156 156 156 140 153 156 154 154 154 154 137 Heksadeciltrihlorsilan Heksafluorfosforna kiselina Heksametilendiamin.d. anhidrovana Difenildihlorsilan Difenilmetil . Uputstvo br. Naziv materije 1759 1759 1759 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1773 1773 1774 1775 1775 1776 1777 1778 1778 1779 1779 1780 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 156 156 153 156 156 155 154 156 153 156 157 157 154 154 154 154 137 154 154 153 153 156 Ferohlorid. tečnost Feniltrihlorsilan Fosforna kiselina Fosforna kiselina.

Naziv materije ID br.hloridi Sumpor . smeša.sulfid.tribromid Fosfor .pentoksid Fosfor .tetrahlorid Trihlorosirćetna kiselina Cink .hlorid Tiofosforil .hlorid. tečni. neinhibiran 1829 1830 1830 1831 1831 137 137 137 137 137 1831 137 1832 1833 1834 1835 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1843 1843 1845 1845 1846 1847 1847 1848 1848 1849 1851 1851 137 154 137 153 153 137 157 137 153 154 171 141 141 120 120 151 153 153 132 132 153 151 1 51 Sumpor . stabilizovan Sumporna kiselina Sumporna kiselina. sa ne manje od 30% vode Lekovi. Lekovi. hidratisan.trioksid.aluminat.d. suv. čvrsta Kalijum .ID br. u čvrstom stanju Ugljen . rastvor Natrijum . rastvor Kaustična potaša. pušljiva.hidroksid Tetrametilamonijum . čvrst Kaustična potaša. granule Kaustična soda. istrošena Kalaj . rastvor Tionil .tetrahlorid Kalijum . tečna Propionil . suv Natrijum . granule Kaustična soda. zrno Natrijumhidroksid. čvrsta Kaustična soda. čvrst Suvi led Ugljen . čvrst Natrijumhidroksid.oksihlorid Kalijum . sa manje od 30% slobodnog sumpor . rastvor Kaustična soda.sulfid.dioksid.tetrahlorid Natrijum . Uputstvo br.hlorid.d.hlorid Silicijum .hidroksid. strana 41 .trioksid.hidroksid. hidratisan.. pušljiva sa ne manje od 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina.hidroksid.hidrogendifluorid Kalijum . otrovni. pločica Natrijum . inhibiran Sumpor .trioksid. sa ne manje od 30% kristalne vode Propionska kiselina Propionska kiselina.hlorid Propiltrihlorsilan Pirosulfuril . Naziv materije 1807 1808 1809 1810 1811 1811 1812 1812 1813 1813 1813 1813 1814 1814 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1824 1824 1825 1826 1827 1827 1828 1829 1829 137 137 137 137 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 132 155 137 157 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 157 157 137 137 137 137 137 Fosfor .trihlorid Fosfor .trioksida Sumporna kiselina. sa ne manje od 10% i manje od 90% kiseline Natrijum .tetrahlorid Sumpor .hidroksid. sa ne manje od 30% kristalne vode Kalijum sulfid.monoksid Nitrujuća kiselina. zrno Natrijum .fluorid Kalijum . Uputstvo br. n. suva. čvrst Kalijumhidroksid. tečni. hidratisan.hidrogendifluorid. sa više od 51% kiseline Sumporna kiselina. čvrst Kalijum . toksični. rastvor Acetaldehidamonijak Amonijum dinitro-o-krezolat Amonijum dinitro-o-krezolat.d.hlorid Tetrametilamonijum . čvrst Kalijumhidroksid. ljuspice Kalijumhidroksid.hidroksid. n.d. istrošena Sumporasta kiselina Sulfuril .fluorid.hlorid Titani . rastvor Natrijumhidroksid. rastvor Kaustična potaša. pušljiva Sumporna kiselina. ljuspice Kaustična soda. bezvodni Kalaj .

d. Naziv materije 1854 1855 1855 1855 1856 1857 1858 1858 1859 1859 1860 1862 1863 1865 1866 1868 1869 1869 1869 135 135 135 135 133 133 126 126 125 125 116P 130 128 131 127 134 138 138 138 1870 1871 1872 1873 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1891 1892 1892 1894 1895 138 170 141 143 157 153 156 160 151 157 131 151 151 151 151 Barijumove legure.akrilat.oksid Diboran Diboran. Uputstvo br. sa više od 50% ali ne više od 72% kiseline Barijum .tetrafluorid Silicijum tetrafluorid. stabilizovan Izopropilbenzen Izopropilbenzol Metil .etar Dihloroetil . piroforne Kalcijum. turbinsko n-Propil .2'-Dihlorodietil . korozivno. smeša Metilen . tečno.opiljcima ili trakama Kalijum . metal i legure.jodid Dizooktil .krotonat Gorivo. stabilizovan Etil . smeša Neon.akrilat.borohidrid Titan . vlažan Heksafluoropropilen Rashladni gas R-1216 Silicijum . komprimovan Vinil .hidroksid Fenilživa .hlorid Bromhlormetan Hloroform Cijanogen .nitrat 1897 1897 1898 1902 1903 1903 1905 1906 1906 1907 1908 1908 1908 1910 1911 1911 1911 1912 1912 1913 1914 1915 1916 1916 1917 1918 1918 1919 1920 1921 1922 160 160 156 153 153 153 154 153 153 154 154 154 154 157 119 119 119 115 115 120 130 127 152 152 129P 130 130 129P 128 131P 132 Perhloroetilen Tetrahloroetilen Acetil .propionati Cikloheksanon 2.hidrogenfosfat Dezinfekciono sredstvo. rastvor. tečno.kreč sa više od 4% natrijum .bromid ED Etildihloroarsin Fenilživa .d.d. stabilizovan Pirolidin strana 42 . korozivno. stabilizovan Nonani Propilenimin.hlorid i metil – hlorid. piroforni Kalcijumove legure. n.hidrid Olovo . opiljci ili trake Magnezijumove legure. sa više od 5% slobodnog hlora Hlorit.fluorid.hlorit. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Butil . sa više od 5% slobodnog hlora Kalcijum . granule.dioksid Perhlorna kiselina.ID br. komprimovan Smeše diborana Metil .bromid Etil .hidroksida Hlorit rastvor. piroforne Krpe. Selenova kiselina Kiselinski mulj Mulj od kiseline Natron . Dezinfekciono sredstvo. n. nauljene Tekstilni otpad.d. sa više od 50% magnezijuma u granulama. rastvor Natrijum . avionsko. Uputstvo br.nitrat Smolni rastvor Dekaboran Magnezijum Magnezijum.hlorid i metilen – hlorid.oksid Benzidin Benziliden .etar Etil . Naziv materije ID br. piroforne Kalcijum.

smeša.ditionit Kalcijum . n.hidrosulfit Metilmagnezijum .dioksid.d. otrovan.d.ditionit Cink .d. (Opasnost od udisanja.d. n. n.d. n. smeša. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. čvrst Tioglikolna kiselina Dibromodifluormetan Amonijum . zapaljiv. sigurnosne Šibice.hidrosulfit Cirkonijum. n.oksid. toksičan. smeša. zapaljiv. zapaljiv. Uputstvo br. smeša.ID br. sa ne više od 9% etilen oksida Komprimovan gas. otrovan.d. otrovan.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. n.d.d. Zona A) Komprimovan gas. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja. Zona D) strana 43 .dioksid i etilen . otrovan.d. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.nitrat.d.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.. zapaljiv. otrovan. zapaljiv.d.d.bromid u etil etru Kalijum . toksičan. sa ne više od 6% etilen oksida Ugljen .hidrosulfit Cink . Naziv materije ID br. n. 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 1953 119 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 Komprimovan gas.d. sa ne više od 0.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d.d.d. zapaljiv. toksičan. n. Komprimovan gas.oksid. komadići Cijanid. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Etilen . Bromosirćetna kiselina Bromosirćetna kiselina. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. zapaljiv. otrovan. n.d.d.oksibromid Fosfor oksibromid.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. otrovan. sa ne više od 9% etilen oksida Ugljen .vesta” Aerosol raspršivači Aerosoli Argon. sa ne više od 6% etilen oksida Etilen .dioksid i etilen . rastvor.d. Zona B) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja. n. vosak .d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja. n. Naziv materije 1923 1923 1928 1929 1929 1931 1931 1932 1935 1938 1938 1939 1939 1940 1941 1942 1944 1945 1950 1950 1951 1952 135 135 135 135 135 171 171 135 157 156 156 137 137 153 171 140 133 133 126 126 120 126 1952 126 1952 126 1952 126 1953 119 Kalcijum . toksičan. toksičan. n. n. Uputstvo br.oksid i ugljen . zapaljiv.d.ditionit Kalijum .dioksid. zapaljiv. zapaljiv. Zona C) Komprimovan gas. n.oksid i ugljen . n.2% sagorivog materijala Šibice. zapaljiv. otrovan. rastvor Fosfor .d.

toksičan. Zona B) Komprimovan gas.d.d. Uputstvo br.d. zapaljiv. (zapaljiv) Rashladni uređaji.d.p. n.p.d. komprimovan 1. n. n. Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. Naziv materije ID br. rashlađena tečnost Etilen Etilen.1. n. n.d.d. zapaljiv. Pneumatski ili hidraulični akumulatori. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. utečnjene gasove Komprimovan gas.d.2. nekorozivne. gas. (Opasnost od udisanja.d.2-tetrafluoretan Dihlortetrafluoretan Rashladni gas R-114 1. otrovan.d. otrovan.1 -Difluoretilen Rashladni gas R-1132a Tečnost za pokretanje motora Etan. (Opasnost od udisanja Zona D) Mešavina jedinjenja organskih fosfata sa kompresovanim gasom Mešavina organskih fosfata sa kompresovanim gasom Mešavina organskih jedinjenja fosfora sa kompresovanim gasom Heksafluoropropilen oksid Kompresovan gas. Zona D) Gas za raspršivče.d. (Opasnost od udisanja. Zona C) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja. n.d. otrovan.2-Dihlor-1. n.d. n. toksičan.ID br.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d. n.p. rashlađena tečnost Etan-propan.d. smeša. (zapaljiv) Insekticid. pod pritiskom Deuterijum Deuterijum. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. toksičan. komprimovan strana 44 . n. koji sadrže zapaljive. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d. otrovan.d.d. n. toksičan. toksičan. zapaljiv. zapaljiv. n. n.d.d. neotrovne.d. toksičan. toksičan. n. Zona A) Komprimovan gas. zapaljiv. toksičan.d.d. Rashladni gas. rashlađena tečnost Propan-etan. Uputstvo br.d. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d. n. Komprimovan gas. n. 1955 123 1955 123 1955 123 1955 123 1955 123 1955 1955 123 123 1956 1956 1956 1957 1957 1958 1958 1958 1959 1959 1960 1961 1961 1961 1962 1962 126 126 126 115 115 126 126 126 116P 116P 115 115 115 115 116P 116P Komprimovan gas. toksičan.d.d.d. (Opasnost od udisanja.d.d. otrovan. zapaljiv. Naziv materije 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1954 1954 1954 1954 1954 115 115 115 115 115 1955 1955 123 123 1955 123 1955 123 1955 123 1955 123 Komprimovan gas. smeša.d. n.d.d. n.

d.tetroksid i azot-monoksid. n. smeša Azot-tetroksid i azot-monoksid. gas. Uputstvo br.d.d. smeša Rashladni gas R-502 Bromohlordifluormetan Hlorodifluorbrommetan Rashladni gas R-12B1 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 1982 1983 124 124 124 124 124 124 126 126 120 115 115 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 126 126 126 126 126 Azot.2. smeša Kiseonik i retki gasovi. gas. komprimovan. n. n. smeša Rashladni gas R-14 Rashladni gas R-14. Izobutan Izobutan. gas.d. smeša Insekticid. komprimovan LNG (kriogena tečnost) Metan. smeša. smeša Retki gasovi. komprimovana. smeša Hloropentafluoroetan i hlorodifluorometan. otrovan. smeša Retki gasovi i kiseonik.ID br. komprimovan Tetrafluormetan Tetrafluormetan.2-trifluoretan strana 45 . rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Prirodni gas.d.d. n. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Propan Propan. smeša Oktafluorciklobutan Rashladni gas RC-318 Azot. rashađena tečnost (kriogena tečnost) Tečni prirodni gas (kriogena tečnost) Hlorodifluorometan i hloropentafluoroetan. toksičan. Ugljovodonični gas.d. Uputstvo br. komprimovana Kiseonik i retki gasovi. tečan. Paration i komprimovani gas. smeša. smeša. n.d.d. Naziv materije 1963 1964 1964 1965 1965 1966 1967 1967 1967 1968 1969 1969 1970 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1974 1974 1974 120 115 115 115 115 115 123 123 123 126 115 115 120 115 115 115 115 115 115 115 126 126 126 126 126 126 Helijum. komprimovan Prirodni gas. smeša. Naziv materije ID br. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metan Metan.d. smeša Azot-dioksid i azot-monoksid.d. smeša Retki gasovi.d.d. smeša Azot-monoksid i azot-tetroksid. smeša Azot-monoksid i azot. Vodonik. smeša Kripton. Ugljovodonični gas.d. Ugljovodonična smeša gasova. komprimovana Azot i retki gasovi. smeša. smeša Azot-monoksid i azot-dioksid.tetroksid. komprimovana Retki gasovi i azot. Insekticid. komprimovana Retki gasovi i kiseonik. tečna. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Insekticid. n. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Ugljovodonična smeša gasova. n. komprimovan 1-hlor-2. smeša Azot i retki gasovi. komprimovana Retki gasov i azot.

d. n. toksična. n. Aldehidi.d.d.d.naftenati.d. n.3-epoksipropan Epihlorhidrin Živino jedinjenje.d. samozagrevajuća.d.d.d. neeksplozivna Municija.arili. čvrsto. Metal . tečnost za čišćenje (zapaljivo) Jedinjenje. rolnama.peroksid. čvrsti Hlorfenoli. Zapaljiva tečnost. n. tečni. zapaljivi. n. n. izuzimajući otpad Kobalt .peroksid.d. tečni Hlorfenoli. Alkoholi.hidrid Magnezijum . Naziv materije ID br.d.d. n.d. neeksplozivna Municija. sa više od 60% vodonik .d. Magnezijum . Benzaldehid Hloropren. vodoreaktivni.d. cevima itd. sa ne manje od 20% i ne više od 60% vodonik . zapaljivi. n. Zapaljiva tečnost. n. n.fosfid Stroncijum . nitrocelulozne osnove.d. Aldehidi. n. n. zapaljivi. vodeni rastvor. Živino jedinjenje.d.fosfid Vodonik . prah 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2005 2006 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 138 139 139 139 140 2015 2015 143 143 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 2025 2026 151 151 159 152 152 153 153 153 131P 131P 151 151 151 Celuloid. Metal . zapaljivi. suv. Denaturisani alkohol (toksičan) Propargil alkohol Alkoholi.d.d. Aldehidi. vodeni rastvor. tečni Krezolna kiselina 1-hloro-2.d.ID br. vodoreaktivni. stabilisan.d.d. Denaturisani alkohol Aldehidi.alkili.d. n.d.d. n.alkili.pentakarbonil Asfalt Katrani.d.peroksid.d.. n.d.d. suzavac. tečnost Celuloid u bloku. Uputstvo br. suv Cirkonijum. obrađene folije. otrovni. stabilizovan Zapaljiva tečnost. tečnost za uništavanje drveća i korova (zapaljivo) Lekovi. čvrsti Hloranilini.d. zapaljivi. otrovni. n. stabilisan Vodonik . Cirkonijum prah. n. n. n. n.d.d. otrovni.difenil Plastika. otrovna.d. Plastika. otrovna. Aldehidi.d.arili.d. strana 46 .d. tečnost.d. toksični. listovima. toksična. n. toksični. n. šipkama.d. n. trake ili namotana žica Magnezijum . Uputstvo br. Alkoholi. Dizel gorivo Jedinjenje.d. Fenilživa jedinjenje.d.diamid Magnezijum . Gvožđe .d. samozapaljiva. otpad Metal .d. Alkoholi.d. n.d.d. Metal .d.d. neeksplozivna Hloranilini. Naziv materije 1983 1983 1984 1984 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1989 1990 1991 1992 1992 1993 1993 1993 126 126 126 126 131 131 131 131 131 131 127 127 131 131 131 131 129 129 131P 131 131 128 128 128 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1999 1999 2000 128 128 128 128 128 131 130 130 133 2001 133 Hlortrifluoretan Rashladni gas R-133a Rashladni gas R-23 Trifluormetan Alkoholi. toksični. otrovni. nitrocelulozne osnove.d.peroksida Municija. toksični.fosfid Kalijum .peroksida (stabilisanog ako je potrebno) Vodonik . Lož ulje Uređaji za hlađenje Zapaljiva tečnost.

Naziv materije 2027 2028 151 153 2029 2029 2030 2030 2030 2031 2032 2032 2033 2034 2034 2035 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2038 2044 2045 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 132 132 153 153 153 157 157 157 154 115 115 115 115 115 121 121 115 115 152 152 152 115 130 130 130 129 130 130 128 132 Natrijum . stabilizovan Krezoli Krezoli.arsenit. sa 37% do 64% hidrazina Hidrazin. anhidrovan Hidrazin.2-Dimetilpropan Izobutil aldehid Izobutir aldehid Cimeni Dihloropropeni Diciklopentadieni Dietilbenzen Diizobutilen.1. mešana Amonijum – nitratna đubriva sa fosfatom ili potašom Amonijum – nitratna đubriva Amonijum – nitratna đubriva sa ne više od 0.monoksid Metan i vodonik. tečni 2. sa više od 37% hidrazina Azotna kiselina. izuzev crvene pušljive Azotna kiselina.karbonatom Amonijum – nitratna đubriva sa amonijum . komprimovana 1.d.izobutil . Amonijak.sulfatom Amonijum – nitratna đubriva.1-Trifluoretan Rashladni gas R-143a Trifluoretan. n. vodeni rastvor. sa više od 35% ali ne više od 50% amonijaka Akrilamid Akrilamid. Uputstvo br. anhidrovan.d. izomerna jedinjenja 2-Dimetilaminoetanol 2051 2052 2053 2053 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2059 2067 2068 2069 2069 2070 2071 2071 132 128 129 129 129 132 128P 127 128 129 127 127 140 140 140 140 143 140 140 2072 2072 2073 140 140 125 2074 2074 2075 2076 2076 2076 2077 153P 153P 153 153 153 153 153 Dimetiletanolamin Dipenten M. dimne neeksplozivne.ID br. koje sadrže gas Dinitrotolueni Dinitrotolueni.B.4% zapaljive materije Amonijum – nitratna đubriva Amonijum – nitratna đubriva. pušljiva Kalijum . crvena pušljiva Azotna kiselina. smeša. komprimovan Vodonik i metan. čvrsti Krezoli. Metil . čvrst Hloral. Naziv materije ID br. stabilizovan Tetrahidrofuran Tripropilen Valeraldehid Nitroceluloza. rastvor. tečni alfa-Naftilamin strana 47 . sa više od 64% hidrazina Hidrazin hidrat Hidrazin. male. komprimovan Kertridži sa gasom Posude. čvrst Bombe. zapaljiv Amonijum – nitratna đubriva Amonijum – nitratna đubriva sa kalcijum . vodeni rastvor. vodeni rastvor.C.I. Uputstvo br.karbinol Metilamil alkohol Morfolin Stiren monomer. rastvorena u zapaljivoj tečnosti Nitrocelulozni rastvor. komprimovan Ksenon Ksenon. čvrsti Dinitrotolueni. sa korozivnom tečnošću bez inicirajućeg uređaja Hidrazin.

rashlađena tečnost Vodonik .heksafluorid Volfram .difluorid Kiseonik . anhidrovan Silan Silan. Izocijanat.d. stopljen Riblje brašno. toksični. Kalcijum . koja sadrži više od 10% ali ne više od 39% raspoloživog hlora Prašak za izbeljivanje Formaldehid.oksid. rashlađena tečnost Ugljen .5% ulja i ne više od 11% vlage Akrilna kiselina.d. n. Naziv materije 2077 2078 2079 2186 2187 2188 2188 2189 2190 2190 2191 2192 2193 2193 2193 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2203 2204 2205 2206 2206 2206 2206 153 156 154 125 120 119 119 119 124 124 123 119 126 126 126 126 125 125 125 125 125 125 119 116P 122 117 116 116 119 153 155 155 155 155 Naftilamin (alfa) Toluen .dioksid. smeša.difluorid. rastvor. toksično. Izocijanat. smeđi Plavi azbest Smeđi azbest Paraformaldehid Ftalni anhidrid Maleinska kiselina Maleinski anhidrid Maleinski anhidrid.d. stabilizovan Azot . n.d.glicidil . n.d. n. plavi Azbest. sa ne manje od 60% Maneb Polimerna zrnca. rastvori.heksafluorid Jodovodonik. rastvori (Formalin) (korozivni) Maneb Preparat maneba. komprimovan Fosfin Propadien.fluorid German Heksafluoroetan Heksafluoroetan. sa ne više od 1.d.diizocijanat Dietilenetriamin Hlorovodonik. rastvor. stabilizovan Semeni kolač. stabilizovana Alil . ekspanzivna Polistriren.pentafluorid Fosfor pentafluorid.metakrilat.ID br.etar Anizol Benzonitril Benzensulfonil . Naziv materije ID br.d.hlorid Benzotrihlorid n-Butil .selenid.d. stabilizovan 2-Hloroetanal Hloroacetaldehid Hloroanizidini Hlorobenzotrifluoridi strana 48 . Uputstvo br. rashlađena tečnost Arsin SA Dihlorosilan Kiseonik .heksafluorid Telur . stabilizovano Riblji otpad. Izocijanati.d. n.d. komprimovan Karbonil . zrnca. komprimovan Selen . n. anhidrovan Fosfor .sulfid Adiponitril Izocijanat. ekspanzivna Azbest Azbest. suva.hipohlorit.d. otrovno. komprimovan Rashladni gas R-116 Rashladni gas R-116. otrovno. Izocijanati. komprimovan Sulfuril .d. Uputstvo br. 2206 2206 2208 155 155 140 2208 2209 2210 2210 2211 2211 2212 2212 2212 2212 2212 2213 2214 2215 2215 2215 2216 2216 2217 2218 2219 2222 2224 2225 2226 2227 2232 2232 2233 2234 140 132 135 135 133 133 171 171 171 171 171 133 156 156 156 156 171 171 135 132P 129 128 152 156 156 130P 153 153 152 130 Izocijanati.

stabilizovan Biciklo[2.izocijanat 3-hlor-4-metilfenil . simetrični Dihlorofenil .d. čvrsti Hlortoluidini.5-Norbornadien.tiofosforil . neugasive Cikloheksen Kalijum Kalijum.2-Propilendiamin 1. metal 1. vodeni rastvor. Uputstvo br.ID br.hloridi Hlorobenzil . Uputstvo br.3-Propilendiamin Trietilen .keton N-Etilanilin 2-Etilanilin N-etill-N-benzilanilin 2-Etilbutanol 2-Etilheksilamin Etil .hlorid 3. stabilizovan 1. stabilizovan Izobutironitril Izocijanatobenzotrifluoridi Pentametilheptan Izohepteni Izohekseni Izoforondiamin IPDI Izoforon . sa ne manje od 50% ali ne više od 70% etilamina Etil .dihloroacetat strana 49 .diizocijanat Olovno jedinjenje.metakrilat.etar.amil .N-Dimetilformamid Dimetil-N-propilamin Dimetil . čvrsti Dimetilkarbamoil . tečni Hromsumporna kiselina Cikloheptan Ciklohepten Cikloheksil .3'-Imino .1]hepta-2. Naziv materije ID br. čvrst Heksametilen . stabilizovan n-Hepten Heksahlorobutadien Heksametilendiamin. 4-Metoksi-4-metilpentan-2-on N-Metilanilin Metil .hloridi.tetramin Tripropilamin Ksilenoli Ksilenoli.acetat Ciklopentanol Ciklopentanon Ciklopenten n-Dekan Di-n-butilamin Dihlorodimetil .d.2.N-Dimetilanilin Šibice. n.2-Dimetoksietan N. tečan Hlornitroanilini Hlortolueni Hlortoluidini Hlortoluidini. tečni 3-hlor-4-metilfenil .izocijanati 2.dipropilamin Etilamin. Naziv materije 2235 2235 2236 2236 2237 2238 2239 2239 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2251 2252 2253 2254 2256 2257 2257 2258 2258 2259 2260 2261 2261 2262 2263 2264 153 153 156 156 153 129 153 153 153 154 128 128 130 129 128 128 128 132 131 156 128P 128P 127 153 133 130 138 138 132 132 153 132 153 153 156 128 132 Hlorobenzil .hlorid Dimetilcikloheksani Dimetilcikloheksilamin 2264 2265 2266 2267 2269 2270 132 129 132 156 153 132 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2290 2291 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 128 153 153 153 129 132 130P 130P 128 151 153 156 129 130P 131 156 128 128 128 153 156 156 151 128 153 155 128 128 128 155 N.N-Dimetilcikloheksilamin N.metakrilat.metakrilat Etil .hloracetat Metilcikloheksan Metilcikloheksanon Metilciklopentan Metil .diizocijanat Heksanoli Izobutil .izocijanat.5-dien. rastvorno.

d.5-Trimetilbenzen Trimetilcikloheksilamin Trimetilheksametilendiamini 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2344 2345 2346 2346 2347 2348 2350 2351 2352 2353 2354 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2366 156 130 128 154 129 131 131 131 131 131 127 130 130 130 130 130 129 129 130 127 127 130 129P 127 129 127P 132 131 129 132 128P 132 131P 132 130 129 128 128 Trimetilheksametilen diizocijanat Trimetil .merkaptan Benzotrifluorid 2-Brombutan 2-Brometil .etar.formijat Fenil .merkaptan n-Propilbenzen Dietil .etar Diizobutilamin 1. čvrsti Polihlorovani bifenili. Naziv materije ID br.vinil .etil .hlorid Hlorometil .nitriti Butil .akrilati. stopljen Pikolini PCB Polihlorovani bifenili Polihlorovani bifenili.etar Butil . tečni Trihlorbuten Trietil .ID br. stopljen Nitrobenzensulfonska kiselina Nitrobenzotrifluoridi Nitrobenzotrifluoridi.oksim Alil . Uputstvo br.1-Dihloretan Etil .etil . sa manje od 25% kristalne vode Natrijum hidrosulfid. stabilizovani Butil . sa manje od 25% kristalne vode Terpenski ugljovodonici. tečnost Predmeti koji sadrže polihlorovanene bifenile (PCB) Natrijum .hlorid.fosfit Undekan Cink .karbonat - strana 50 .4-Pentandion Pentan-2.etil .etar Alil . anhidrovan Acetaldehid . tečna Oktadien 2. Uputstvo br. Naziv materije 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2306 2307 2308 2308 2308 2309 2310 2310 2311 2312 2313 2315 2315 2315 2315 2315 2316 2317 2318 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 153 128 127 128 133 153 152 152 152 157 157 157 128P 131 131 153 153 129 171 171 171 171 171 157 157 135 135 128 153 153 152 130 128 129 153 153 2-Metil-5-etilpiridin 2-Metilfuran 5-Metilheksan-2-on Izopropenilbenzen Naftalin. čvrst Natrijum .metil .eter 1-Brom-3-metilbutan Brommetilpropani 2-Brompentan 2-Brompropan Brompropani 3-Brompropin Butandion Diacetil Butil . rastvor Natrijum .4-dion Fenetidini Fenol.kuprocijanid.kuprocijanid. stabilizovan Butiril .acetat Alilamin Alil .etar 2-Hloropropan Cikloheksilamin Ciklooktatetraen Dialilamin Dialil .3.hidrosulfid.d. Tetraetilenpentamin Trihlorobenzeni. tečni 3-Nitro-4-hlorobenzotrifluorid Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina. n.merkaptan Butil . čvrsta Nitrozilsumporna kiselina. čvrst.fosfit Triizobutilen 1.

6.hlorat.hlorat.formijat Izobutil . čvrsti Anizidini.etar 1-Heksen Izopenteni 1.2-Dimetilhidrazin Dimetilhidrazin.ID br.5.sulfid 2.tetrafluorid Bromtrifluoretilen Heksafluoraceton Azot . vodeni rastvor Natrijum .borat Karbonil . n.hloroformijat Izopropil .3. rastvor Kalcijum .Tetrahidropiridin Butironitril Tetrahidrotiofen Tetrapropil .trioksid Oktafluorobut-2-en Rashladni gas R-1318 Oktafluoropropan Rashladni gas R-218 Amonijum . čvrsti strana 51 .d. Naziv materije 2367 2367 2368 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2382 2383 2384 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 130 130 128 128 152 128 128 129 127 127 129 127 127 131 132 127 130 131 131 132 127 127 129 132 130 130 128 129 129 129 129 129 132 131P 127 127 132 130 132 alfa-Metilvaleraldehid Metilvaleraldehid (alfa) Alfa-Pinen Pinen (alfa) Etilen .glikol .3-Dimetilbutilamin Dimetildietoksisilan Dimetil . tečni N.izobutirat Izopropil . (uključujući C2-C12 homologe) Anizidini Anizidini.hlorat.3-Dietoksipropen Dietil . komprimovan Sumpor . vodeni rastvor Alkilfenoli.izovalerat Piperidin 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2409 2410 2410 2411 2412 2413 2414 2416 2417 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2422 2424 2424 2426 2427 2427 2428 2429 2429 2430 2431 2431 2431 2432 2433 2433 130 129P 131 129 127 155 129 129 129 131 130 128 130 129 125 125 125 116 125 124 126 126 126 126 140 140 140 140 140 140 153 153 153 153 153 152 152 Propantioli Izopropenil .hlorat.1-Dimetoksietan 2-Dimetilaminoacetonitril 1.2-Di-(dimetilamino) etan Dietoksimetan 3.ortotitanat Tiofen Trimetil .hlorid Metakrilaldehid.acetat Propionitril Izopropil .N-Dietilanilin Hlornitrotolueni Hlornitrotolueni.izobutirat 1-Etilpiperidin Fluorobenzen Fluorotolueni Furan 2-Jodobutan Jodmetilpropani Jodpropani Izobutil .monobutil . tečnost (vruć koncentrovani rastvor) Kalijum . stabilizovan 3-Metilbutan-2-on Metil .disulfid 1.nitrat. vodeni rastvor Kalcijum . čvrsti.2. Uputstvo br.6-Tetrahidropiridin 1.3-Dihidropiran 1.fluorid Karbonil . rastvor Kalijum .fluorid. Uputstvo br.2. Naziv materije ID br.etar 1-Metilpiperidin Metil .propionat Izobutiril .etar Dipropil .butirat Izopropil .propionat 1.terc-butil .d.etar Etil .hlorat. simetričan Dipropilamin Di-n-propil .

Uputstvo br. Izocijanati. smeša.hlorid.alkili Litijum .trihlorid. Naziv materije ID br.d.izocijanat Cikloheksil . soli 2465 2465 2465 2466 2467 2468 140 140 140 143 140 140 2468 2469 2470 2471 2473 2474 2475 2477 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2490 2491 2491 2491 140 140 152 154 154 157 157 131 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 153 153 153 153 Dihlorizocijanurna kiselina.nitrat Dihlorizocijanurna kiselina. komprimovan Etilacetilen. zapaljivi. tečni Dibenzildihlorsilan Etilfenildihlorsilan Tiosirćetna kiselina Metilfenildihlorsilan Trimetilacetil . toksičan. otrovni. stopljen Žuti fosfor.(Trihloro) .izocijanat Fenil .trifluorid.d. n. tečni Nitrokrezoli Nitrokrezoli.nitrit 2-Hlorpropen 2. rastvor.d. suv Trihlorizocijanurna kiselina.tetroksid Natrijum .trihlorid Metil . pentahidrat Titan .hlorid Natrijum .d. n. otrovan.izotiocijanat Izocijanati.d.d. piroforn Trihloracetil .d. čvrsti Beli fosfor.izocijanat Izopropil . Izocijanati.izocijanat Etil .tetrahlorid Litijum .trihlorid.superoksid Natrijum .d.alkili. Uputstvo br. suva Cink . suva Natrijum dihlorizocijanurat Natrijum dihloro-s-triazintrion Kalijum . Rastvor izocijanata. Metil .d. zapaljiv. tečnost Osmijum .trifluorid Azot .bromat Fenilacetonitril.izocijanat n-Butil .hidrogendifluorid Kalaj . toksični.ID br.triazintrion.3-Dimetilbutan Heksadien 2-Metil-1-buten 2-Metil-2-buten Metilpentadien Aluminijum . stopljen Fosfor.d. stabilizovan Etil . Naziv materije 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2440 2441 2441 2442 2443 2444 2445 2445 2446 2446 2447 2447 2447 2448 2451 2451 2452 2453 2453 2454 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2463 2464 2465 152 156 156 129 156 132 154 154 154 135 135 156 137 137 135 135 153 153 136 136 136 133 122 122 116P 115 115 115 115 116 130P 128 130 128 128 128 138 141 140 Hlornitrotolueni.fluorid Rashladni gas R-41 Metil . piroforan Titan .hidrid Berilijum . zapaljivi.d.etar Etanolamin Etanolamin. Izocijanati. stopljen Azot .hlorid Vanadijum .tetra (monokalijum dihloro) –penta – s . rastvor Monoetanolamin strana 52 . stopljen Sumpor. rastvor. Izocijanati. pentahidrat Kalaj . zapaljiv.izocijanat terc-Butil .arsanilat Tiofozgen Vanadijum .oksitrihlorid Vanadijum .tetrahlorid.izocijanat Izobutil .izocijanat n-Propil . n.izocijanat Dihlorizopropil .fluorid Rashladni gas R-161 Metil .d. n. n. n. beli.perkarbonati (mono) .

smeša. Naziv materije 2493 2495 2496 2498 2501 2501 2501 2502 2503 2504 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2511 2511 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2517 2517 2517 2518 2520 2521 2522 2522 2524 2525 132 144 156 129 152 152 152 132 137 159 159 154 154 154 156 154 153 153 153 152 156 130 159 151 115 115 115 115 153 130P 131P 153P 153P 129 156 Heksametilenimin Jod . Naziv materije ID br.tetrabromid Tetrabrometan Amonijum .metakrilat Etil .ID br.pentafluorid Heksafluoraceton hidrat Heksafluoraceton hidrat.5.trihloroacetat Metilhlorsilan 4-Metilmorfolin Metilmorfolin N. suv Titanijum prah.hidrogensulfat 2-Hloropropionska kiselina 2-Hloropropionska kiselina. čvrsta Molibden . sa plasticfikatorom Epibromhidrin strana 53 . smeša. rastvor Valeril .oksid (Tris) Tri-(1-azidirinil)fosfin . stabilizovana Metil .superoksid Hlor .6-Tetrahidrobenzaldehid 1-Aziridinil fosfin . Uputstvo br.pentafluorid Anhidrid propionske kiseline 1.akrilat.1 -difluoroetan Difluorohloroetani Hlorodifluoroetani Rashladni gas R-142b 1.hlorid Nitroceluloza sa vodom.hlorid Cirkonijum . stabilizovan Izobutil .fluorid Amonijum . stabilizovan 2-Dimetilaminoetil .ortoformijat Etil . smeša.2.tetrabromid 1 -hlor-1.hidrogensulfat Hloroplatinska kiselina.9-Ciklododekatrien Ciklooktadieni Diketen.3. čvrsta 2-Hloropropionska kiselina.pentahlorid Kalijum .tetrahlorid Acetilen .oksalat 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2533 2534 2535 2535 2535 2536 2538 2541 2542 2545 2546 2547 2548 2552 2552 2554 2555 2556 2556 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2558 132 129P 130 132 132 153P 156 119 132 132 132 127 133 128 153 135 135 143 124 151 151 130P 113 113 113 133 133 133 133 133 133 131 Furfurilamin Izobutil . bez pigmenta Nitroceluloza. sa pigmentom Nitroceluloza. sa pigmentom i plastifikatorom Nitroceluloza.metakrilat Dimetilaminoetil .oksid. suv Natrijum . smeša. smeša. bez plastifikatora Nitroceluloza. ne manje od 25% vode Nitroceluloza sa alkoholom Nitroceluloza sa ne manje od 25% alkohola Nitroceluloza Nitroceluloza. Uputstvo br.bromid Brombenzen Bromoform Ugljen .Metilmorfolin Metiltetrahidrofuran Nitronaftalen Terpinolen Tributilamin Hafnijum prah. tečan Metilalil .izobutirat Izobutirna kiselina Izobutirni anhidrid Metakrilna kiselina. rastvor Aminofenoli Bromacetil . rastvor Tris-(1-aziridinyl)fosfin oksid.

komprimovana strana 54 . rastvor Feri .fosfat Fosfor . n. čvrst. Naziv materije 2560 2561 2564 2565 2567 2570 2571 2571 2572 2573 2574 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 129 128 153 153 154 154 156 156 153 141 151 137 156 157 153 154 154 154 153 2583 153 2584 153 2584 153 2584 2585 153 153 2585 153 2-Metilpentan-2-ol 3-Metil-1-buten Trihlorsirćetna kiselina.d. rastvor Aluminijum . čvrste. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. smeša. tečne. n. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-503 (Azeotropna smeša rashladnog gasa R-13 i rashladnog gasa R23 sa približno 60% rashladnog gasa R-13) Trifluorometan i hlorotrifluorometan. smeša Ugljen . sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Dodecilbenzensulfonska kiselina Alkilsulfonske kiseline. otrovan Pesticid.hlorid Fosfor . Uputstvo br. Uputstvo br.hlorid.bromid.hloracetat Azbest. Naziv materije ID br. čvrst. tečne. sa približno 60% hlorotrifluorometana Rashladni gas R-13 i rashladni gas R-23.d. stopljen Fenilacetil . otrovan.hlorid.d. rastvor Dicikloheksilamin Natrijum . sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. rastvor Alkilsulfonske kiseline.oksibromid.d. rashađena tečnost (kriogena tečnost) Hlorotrifluormetan i trifluorometan. Vinil . čvrste. beli Beli azbest Ksenon. čvrste. toksičan. azeotropna smeša sa približno 60% hlorotrifluorometana Ugljen .pentahlorofenat Kadmijumovo jedinjenje Alkilsumporne kiseline Etilsumporna kiselina Fenilhidrazin Talijum . tečne. azeotropna smeša.ID br. čvrste. Pesticid. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline kiseline Benzohinon Pesticid.monoksid i vodonik. čvrst.hlorat Trikrezil . tečne.trioksid Piperazin Aluminijum . azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-23 i rashladni gas R-13.monoksid i vodonik. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline 2586 153 2586 153 2587 2588 2588 2588 2589 2590 2590 2591 2599 153 151 151 151 155 171 171 120 126 2599 126 2599 126 2599 126 2599 126 2600 2600 119 119 Alkilsulfonske kiseline.

propil . čvrsti. Uputstvo br.4'-Diaminodifenilmetan Benzil .selenit Selenati Seleniti Fluorosirćetna kiselina Metil .silicid Hlorna kiselina. n.hlorohidrin Metil .borat Metilcikloheksanoli Viniltolueni.etar Metalil .disulfid Selen. sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-152a i rashladni gas R-12.metil . azeotropna smeša.bromacetat Metil .3-Dihloraceton 1. azeotropna smeša.hloracetat Mononitrotoluidini Nitrotoluidini (mono) Heksahloraceton Hidrohinon. smeša. stabilizovani Benzildimetilamin 2620 2621 2622 2623 2624 2626 2627 2628 2629 2630 2630 2630 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2653 2655 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2660 2661 2662 2662 2664 2666 2667 130 127 131P 133 138 140 140 151 151 151 151 151 154 155 151 153 151 153 154 153 153 153 156 151 151 154 153 152 151 153 153 153 153 153 160 156 152 Amil . azeotropna smeša.propil . komprimovana Ciklobutan Difluoretan i dihlorodifluormetan.jodid Fenacil . sa približno 74% dihlorodifluorometana Dihlorodifluorometan i difluoretan. Kalijum .fluoracetat Natrijum .eterat Metoksimetil . Naziv materije 2600 2600 2601 2602 119 119 115 126 2602 126 2602 126 2602 126 2602 126 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2614 2615 2616 2617 2618 2619 131 132 155 155 129P 129 156 132 131 127 129 127 129 129 130P 132 Vodonik i ugljen – monoksid.ortosilikat Akrolein.1 -Dihlor-1 -nitroetan 4.izocijanat Metil .karbinol Glicidaldehid Potpaljivači vatre. Naziv materije ID br.etar Triizopropil .cijanacetat Butiltolueni strana 55 . Uputstvo br.bromid Heksahlorciklopentadien Malononitril 1.fluorosilikat Kalijum .jodid Kalijum .dietil .silikofluorid Hinolin Selen .butirati Acetil . sa zapaljivom tečnošću Magnezijum . smeša Vodonik i ugljen monoksid. čvrst Hidrokinon Dibrommetan Etil . sa ne više od 10% hlorne kiseline Nitriti.d. azeotropna smeša.alkohol Etil . neorganski.borat Trialilamin Propilen . sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-500 (azeotropna smeša rashladnog gasa R-12 i rashladnog gasa R152a sa približno 74% rashladnog gasa R-12) Cikloheptatrien Bor . sa približno 74% dihlorodifluormetana Rashladni gas R-12 i rashladni gas R-152a.2-Dibrombutan-3-on 1. stabilisan Nitropropani Trialil .d. vodeni rastvor.trifluorid . prah Natrijum .ID br.fluoracetat Natrijum .

rastvor Cezijum . sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka 2-Amino-4-hlorofenol Natrijum . čvrst Litijum .d.hidroksid Litijum .ID br.d. strana 56 .nitrat Heksahlorbenzen Nitroanizoli Nitroanizoli. tečni Cijanurni hlorid Aminopiridini Amonijak.hidroksid. vodeni rastvor. čvrsti Nitrobrombenzeni.d. Uputstvo br. n.n-Butilimidazol Fosfor .d.hidroksid.d. Naziv materije 2668 2669 2669 2669 2669 2670 2671 2672 131 152 152 152 152 157 153 154 2672 2672 154 154 2673 2674 2674 2676 2677 2678 2678 2679 2680 2680 2680 2681 2681 2682 2682 2683 2684 2684 2685 2686 2686 2687 2688 2688 2689 151 154 154 119 154 154 154 154 154 154 154 154 154 157 157 132 132 132 132 132 132 133 159 159 153 Hloracetonitril Hlorkrezoli Hlorkrezoli.hidroksid. sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka Amonijum hidroksid Amonijum hidroksid.nitrat Nikal .fluorosilikat Natrijum . rastvor Hlorkrezoli.hidroksid Rubidijum .rezinat 1.hidroksid Amonijum .nitrat Cirkonijum . vodeni rastvor. Uputstvo br. n.hlorat Mangan . sintetički Barijum . n.silikofluorid Stibin Rubidijum .hidroksid.hlorat Litijum . čvrsti Nitroanizoli.nitrat Nikal . neorganski. zapaljivi. Tetrahidroftalni anhidridi Trifluorosirćetna kiselina 1-Pentol Dimetildioksani Butoksil Butilbenzeni Dipropil .hidroksid. monohidrat Cezijum .sulfid. čvrsti Hlorkrezoli.keton Dibrombenzen Akridin Cink .nitrit Talijum .4-Butindiol Kamfor Kamfor. n. rastvor Litijum .pentabromid Bor . rastvor Cezijum .hidroksid Cezijum . rastvor Rubidijum .nitrit 1-Brom-3-hloropropan 1-Hlor-3-bromopropan Glicerol alfa . Naziv materije ID br. korozivni.tribromid Bisulfiti.N-Dietiletilendiamin 2-Dietilaminoetanol Dietilaminoetanol Dicikloheksilamonijum . tečni Alkilamini.nitrat Magnezijum .d. rastvor 3-Dietilaminopropilamin Dietilaminopropilamin N. Amini. tečni Nitrobrombenzeni Nitrobrombenzeni.monohlorhidrin 2690 2691 2692 2693 2693 2698 2699 2705 2707 2708 2709 2710 2711 2713 2714 2715 2716 2717 2717 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2730 2730 2732 2732 2732 2733 2733 152 137 157 154 154 156 154 153P 127 127 128 128 129 153 133 133 153 133 133 141 141 141 140 140 140 140 140 141 140 152 152 152 152 152 152 152 132 132 N. rastvor. Bisulfiti.bromat Hrom .rezinat Aluminijum . čvrst Litijum .hidroksid.d.hidroksid.nitrat Bakar .d.

sa više od 22% raspoloživog hlora Hloroformijati. Poliamini. tečnost. tečni N-Etiltoluidini 2757 2757 2758 2758 2759 2759 2760 2760 2761 2761 2761 2761 2762 2762 2762 2763 2763 2764 2764 2765 2765 2766 2766 2767 151 151 131 131 151 151 131 131 151 151 151 151 131 131 131 151 151 131 131 152 152 131 131 151 Karbamatni pesticid.d. čvrsti N-Etilbenziltoluidini. toksičan Triazinski pesticid. n.d.d.d. zapaljivi. toksična Triazinski pesticid. toksična Fenoksi pesticid. čvrst.d.hloroformijat 2-Etilheksil hloroformijat Tetrametilsilan 1. otrovan Triazinski pesticid. n.3-Dihloropropanol-2 Dietiltiofosforil . Hloroformijati.anhidrid n-Propil hloroformijat Barijum .hloroformijat n-Butil . otrovna Organohlorni pesticid. zapaljiv. Uputstvo br. n. Alkilamini.d. toksičan Fenoksi pesticid. n. toksičan Aldrin. Uputstvo br. tečni.hloroformijat Fenil . otrovna Triazinski pesticid. otrovan Arsenov pesticid. zapaljivi. n.d. tečan. n. zapaljiv. zapaljiv. tečnost. korozivni.d.hloroformijat sec-Butil . otrovan Karbamatni pesticid. tečni. N-Butilanilin Butir . otrovan Fenoksi pesticid. zapaljivi. tečnost.hloroformijat Ciklobutil . korozivni.d. n. Naziv materije ID br. zapaljivi.d. čvrst. tečnost. zapaljiva. otrovan Organohlorni pesticid. zapaljiva. toksičan Arsenov pesticid. čvrst. toksična Pesticid sa fenil ureom.d. korozivni. zapaljivi. Izobutil . korozivni. Poliamini.hloroformijat tert-Butilcikloheksil . čvrst. tečnost. Hloroformijati. tečnost.d.ID br. čvrst. čvrst.d.d. tečni. n. otrovan Karbamatni pesticid. n.d. čvrst.d. otrovni. Naziv materije 2733 2733 2734 2734 2734 2734 2735 2735 2735 2735 2738 2739 2740 2741 2742 2742 2742 2742 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2753 2753 2754 132 132 132 132 132 132 153 153 153 153 153 156 155 141 155 155 155 155 155 155 155 157 156 156 156 130 153 155 127 153 153 153 153 Polialkilamini. toksičan Karbamatni pesticid. tečan. otrovan strana 57 . otrovan Arsenov pesticid.hlorid 1. toksični.d. n. tečnost Organohlorni pesticid.d.d. zapaljiva. zapaljiva. Amini. Alkilamini.d. zapaljiva.d.d. tečan. Polialkilamini. zapaljiva.hipohlorit. čvrst. toksičan Arsenov pesticid.hloroformijat Hlorometil . n.d. čvrst. Poliamini. čvrst. čvrst. n. Polialkilamini. korozivni.d.d. otrovna Fenoksi pesticid. korozivni.korozivni. Amini. zapaljiv. toksičan Aldrin. čvrst Dieldrin Organohlorni pesticid.d. tečni.2-Epoksi-3-etoksipropan N-Etilbenziltoluidini N-Etilbenziltoluidini. n. tečan.

čvrst. otrovna Ditiokarbamatni pesticid. otrovan Supstituisani nitrofenolski pesticid. toksičan Bipiridilijumski pesticid. otrovan Tiokarbamatni pesticid. toksičan Pesticid sa fenil ureom. tečnost. otrovan Organofosforni pesticid. zapaljiva. toksična Pesticid na osnovi žive. tečnost. Uputstvo br. toksična Pesticid sa benzoevim derivatima. tečnost. zapaljiv. čvrst. otrovan Pesticid sa benzoevim derivatima. otrovan Pesticid na osnovi bakra. otrovna Pesticid sa benzoevim derivatima. tečan. toksičan Supstituisani nitrofenolski pesticid. toksična Pesticid sa derivatima ftalamida. otrovna 2774 2775 2775 2776 2776 2777 2777 2778 2778 2779 2779 2780 2780 2781 2781 2782 2782 2783 2783 2783 131 151 151 131 131 151 151 131 131 153 153 131 131 151 151 131 131 152 152 152 Pesticid sa derivatima ftalamida. zapaljiv. zapaljiva. zapaljiva.paration. otrovan Bipiridilijumski pesticid. čvrst. tečan. tečnost. tečnost. otrovan Ditiokarbamatni pesticid. toksičan Tiokarbamatni pesticid. tečnost. čvrst. toksičan Ditiokarbamatni pesticid. toksičan strana 58 . zapaljiva. toksična Supstituisani nitrofenolski pesticid. čvrst. toksičan Pesticid sa benzoevim derivatima. toksičan Bipiridilijumski pesticid. tečnost. otrovan Supstituisani nitrofenolski pesticid. čvrst. toksična Ditiokarbamatni pesticid. zapaljiva. toksična Pesticid na osnovi bakra. otrovan Pesticid na osnovi žive. otrovna Pesticid sa fenil ureom. Naziv materije 2767 2768 2768 2769 2769 2770 151 131 131 151 151 131 2770 131 2771 2771 2771 2771 2772 2772 2772 2772 2773 2773 2774 151 151 151 151 131 131 131 131 151 151 131 Pesticid sa fenil ureom. zapaljiva. toksičan Pesticid sa derivatima ftalamida. tečnost. zapaljiva. čvrst. zapaljiva. čvrst. čvrst. zapaljiva. čvrst. čvrst. čvrst. tečnost. otrovna Pesticid na osnovi bakra. zapaljiva. otrovna Pesticid na osnovi žive. tečnost. Naziv materije ID br. čvrst Organofosforni pesticid. čvrst. toksičan Pesticid na osnovi bakra. tečnost. zapaljiv. čvrst. čvrst. čvrst. čvrst. čvrst. zapaljiva. zapaljiva. zapaljiv. čvrst. toksičan Metil . tečnost. toksičan Pesticid na osnovi žive. otrovan Pesticid sa derivatima ftalamida. Uputstvo br. otrovan Bipiridilijumski pesticid. tečan. tečnost. tečan.ID br. zapaljiva. otrovna Tiokarbamatni pesticid. toksična Tiokarbamatni pesticid. zapaljiva. tečnost.

n. Uputstvo br. sa više od 80% kiseline Sirćetna kiselina. n.fosfor .nitrid Namagnetisani materijal Živa Živa. korozivna. Otrovna tečnost. tečan. punjenje alkalijom Baterijska tečnost. tečnost. Otrovna tečnost. sa elektronskom opremom ili pokretačem 2798 2798 2799 2799 2800 2801 2801 2802 2803 2805 2806 2807 2809 2809 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 137 137 137 137 154 154 154 154 172 138 138 171 172 172 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 Benzen . ili odsečci Baterije. alkalija.d. korozivna. n. stopljen. čvrst. tečnost. sa baterijom Baterijska tečnost. n.d. otrovan Organofosforni pesticid. strugotina. Naziv materije 2783 2783 2784 2784 2785 2785 2786 2786 2787 2787 2788 2789 2789 2790 152 152 131 131 152 152 153 153 131 131 153 132 132 153 2793 2794 2795 2796 2796 2797 2797 2797 170 154 154 157 157 154 154 154 Paration Tetraetil .d. alkalija Baterijska tečnost.d. glacijalna Sirćetna kiselina. mokre. kiselina Sumporna kiselina. alkalija.dihlorid Benzen .d. tečno.tiodihlorid Baterije.pirofosfat. zapaljiv. necureće Boja. tečan. zapaljiv.hidrid. Uputstvo br.d. Bakar . (Opasnost od udisanja.ID br. n.d. rastvor. Poluproizvod za boju. mokre. čvrst Organofosforni pesticid. punjenje kiselinom Baterije.d. n.d. rastvor. toksičan Organokalajni pesticid. uništava drveće ili korov. čvrst Litijum . Naziv materije ID br.d. opiljci. zapaljiv. otrovan Organokalajni pesticid. toksičan Jedinjenje organokalaja. otrovan Organokalajni pesticid. metal Buzz BZ CS DC GA GB GD GF H HD HL HN-1 HN-2 HN-3 Jedinjenje. tečnost.d. mokre. sa više od 10% ali ne više od 80% kiseline Ferometalni komadići.d. tečno (toksična) L (Luizit) Luizit Mastard Mastard i luizit Otrov B.hlorid Galijum Litijum . čvrst. sa ne više od 51% kiseline Baterijska tečnost.dihlorid Fenilfosfor . Zona A) strana 59 . Sirćetna kiselina. tečan.fosfor .tiodihlorid Fenilfosfor . zapaljiv. toksičan 4-Tijapentanal Tija-4-pentanal Organokalajni pesticid. tečan.

d.d.d.d. n.d. n. n. Piroforna čvrsta supstanca. rastvor Natrijum hidrogen sulfat.d. vodeni rastvor Natrijum bisulfat.d. n.tetramer Bor trifluorid. n. (Opasnost od udisanja. n.d. 3-Hloropropanol-1 Propilen . Zona B) Sarin Soman Tabun Toksična tečnost. Naziv materije 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 2810 153 2810 2810 2811 2811 2811 2811 2812 2813 2814 2815 2817 2817 153 153 154 154 154 154 154 138 158 153 154 154 Otrovna tečnost.d. organska. Zona A) VX Zgusnut GD CX Otrov. stabilizovan Aldol Butiraldoksim Di-n-amilamin Nitroetan Kalcijum . rastvor Amonijum . Infektivna supstanca. n. anhidrid Metil fosfonil dihlorid Piroforna tečnost. organska. čvrst Vodoreaktivna čvrsta materija. Otrovna tečnost. organski.d. Zona B) Otrovna tečnost.d. čvrst.fosfat Buterna kiselina Fenolni rastvor 2-Hloropiridin Krotonska kiselina Krotonska kiselina. rastvor Amil . n.d. Zona B) Toksična tečnost. rastvor 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2823 2823 2826 2829 2829 2830 2831 2834 2834 2835 2837 2837 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2844 2845 2845 2845 2845 2846 2846 2849 2850 2851 154 154 153 153 153 153 153 153 153 155 153 153 139 160 154 154 138 154 154 154 129P 153 129 131 129 138 135 135 135 135 135 135 153 128 157 Amonijum .acid .1. orto Natrijumaluminijumhidrid Bisulfati. organska. Selen Toksična čvrsta materija.d.hidrogenfluorid. (Opasnost od udisanja. Uputstvo br. (Opasnost od udisanja.d. Piroforna čvrsta supstanca. n.silicijum Etil fosfonil dihlorid. Piroforna tečnost.mangan . Zona A) Toksična tečnost. Toksična tečnost.d. n.bifluorid. Naziv materije ID br.hlorotioformijat Heksanska kiselina Kapronska kiselina Litijum . rastvor Amonijum . organska.ID br.d.polisulfid. tečna Etil . n. n. n. organska. rastvor Vinil butirat.d. Zona A) Toksična tečnost. n. Toksična tečnost. Zona A) Otrovna tečnost.d. (Opasnost od udisanja.d. Natrijum aluminat.d.d.d. organska. (Opasnost od udisanja. dihidrat strana 60 . organska. Uputstvo br. n. n. čvrsta Krotonska kiselina.d.hidrogendifluorid. (Opasnost od udisanja.d.d.d.d. deluje na ljude N-Aminoetilpiperazin Amonijum .d. (Opasnost od udisanja.ferosilicijum 1.d. organska.d. organska.d.d.d.1-Trihloroetan Fosforasta kiselina Fosforasta kiselina. n.d.

Naziv materije ID br. Pesticid. prazna ambalaža Radioaktivni materijal.ID br.d. sunđer. n. čvrsti Hlorofenolati. granule 2878 2879 2880 170 157 140 2880 140 2881 2881 2900 2901 2902 2902 2903 2903 2904 2904 2904 2905 2905 2905 2907 2908 2909 135 135 158 124 151 151 131 131 154 154 154 154 154 154 133 161 161 2909 161 2909 161 2910 161 Titan.metavanadat Hidroksilamin . tečnost.d. Naziv materije 2852 2853 2853 2854 2854 2855 2855 2856 2856 2857 113 151 151 151 151 151 151 151 151 126 2857 126 2857 126 2858 170 2859 2861 2862 2863 2864 2865 2869 2870 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2878 154 151 151 154 151 154 157 135 135 170 159 153 153 151 153 170 Dipikril . smeša. u uređajima Antimon.5% ali ne više od 16% vode Kalcijum hipohlorit.polivanadat Vanadijum . zapaljiva. hidratisan. koje sadrže rastvore amonijaka (UN2672) Cirkonijum. zapaljiva.borohidrid Aluminijum -borohidrid.oksihlorid Kalcijum .d. koja utiče samo na životinje Brom . sa ne manje od 10% vode Magnezijum . čvrsti Smeša izosorbid dinitrata Radioaktivni materijal. posebno pakovanje.amonijum .hlorid Pesticid.silikofluorid Amonijum .5% ali ne više od 16% vode Metalni katalizator.fluorosilikat Cink .d.d. smeša Aluminijum . tečnosti Fenolati. suv Infektivna materija. posebno pakovanje. artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal. u obliku žičanih namotaja.fluorosilikat Magnezijum .sulfat Titan – trihlorida. n. neotrovne gasove Mašine za rashlađivanje. toksična. netoksične gasove Mašine za rashlađivanje. toksična.pentoksid Natrijum . sa ne manje od 5. ovlažen. tečnost. tečnosti Hlorofenati. Mašine za rashlađivanje. suv Nikl katalizator.vanadat Kalijum . otrovna.d. posebno pakovanje.metavanadat Amonijum .d.silikofluorid Cink .alkohol Heksahlorofen Rezorcinol Titan. tečnost. Pesticid. artikli proizvedeni od prirodnog torijuma Radioaktivni materijal. otrovna.d.d. ograničena količina strana 61 . n. obrađenih metalnih ploča ili traka Amonijum . n. prah Dibromohloropropani Dibutilaminoetanol Furfuril . artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal.d. Pesticid.hipohlorit. tečnosti Hlorofenolati. Uputstvo br.d.silikofluorid Fluorosilikati.fluorosilikat Amonijum . tečnost. Silikofluoridi.d. sunđer. Fenolati. čvrsti Hlorofenati. koje sadrže nezapaljive. koje sadrže nezapaljive. posebno pakovanje. Uputstvo br.sulfid. posebno pakovanje. hidriran. n. n. sa ne manje od 5. suv. prah Selen .

Natrijum hidrosulfid. Korozivna tečnost. Tip B(M) pakovanje nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal. Zapaljiva tečnost. artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal.d.d. Uputstvo br. posebno pakovanje. n. toksična.d.d. n. n. korozivna. zapaljiva. Korozivna čvrsta supstanca.d. Naziv materije 2910 161 2910 161 2910 161 2910 161 2910 2911 161 161 2912 162 2912 2913 162 162 2913 162 2913 162 2915 163 2916 163 Radioaktivni materijal.d.d. strana 62 .d. Zapaljiva čvrsta supstanca. artikli proizvedeni od prirodnog torijuma Radioaktivni materijal. toksična.o. Uputstvo br.d. n. n. posebno pakovanje. zapaljiva.d. posebno pakovanje. posebno pakovanje. rastvor Korozivna čvrsta supstanca. otrovna.d. instrumenti ili predmeti Radioaktivni materijal.d. n. nefisioni ili izuzeti od fisije Dihlorobuten Korozivna tečnost. transportovan pod posebnim uslovima. n.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. n. nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal. artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal. Tip A pakovanje bez posebne forme. organska.d.ID br. Zapaljiva čvrsta supstanca. posebno pakovanje. korozivna. n. Zapaljiva čvrsta supstanca. nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal. otrovna. instrumenti ili predmeti Radioaktivni materijal.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. rastvor Natrijum hidrosulfid. Flammable solid. otrovna. nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal.d. n.d.d.d.d. Radioaktivni materijal. fisioni. n. n. n. posebno pakovanje. Korozivna čvrsta supstanca. prazna ambalaža Radioaktivni materijal. objekti sa kontaminiranom površinom (SCO-II). nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal.d.s. Tip B(U) pakovanje nefisioni ili izuzeti od fisije 2917 163 2918 2919 165 163 2920 2920 2921 2922 2922 2922 2922 2923 2923 2924 2925 2925 2925 2926 2926 2926 132 132 134 154 154 154 154 154 154 132 134 134 134 134 134 134 Radioaktivni materijal.d. Naziv materije ID br.d. objekti sa kontaminiranom površinom (SCO-I). Korozivna tečnost.d.d. corrosive. slaba specifična aktivnost (LSA). objekti sa kontaminiranom površinom (SCO) Radioaktivni materijal. toksična. Radioaktivni materijal. korozivna. otrovna.d.d. organska. organska. n.d. n. slaba specifična aktivnost (LSA-I).

n. korozivna.d. Toksična tečnost. zapaljiva. (Opasnost od udisanja. Zona A) Toksična tečnost. Zona A) Otrovna tečnost. Toksična čvrsta supstanca. korozivna. organska. zapaljiva. Zona B) Toksična tečnost. Zona A) Otrovna tečnost. zapaljiva. Zona A) Otrovna tečnost.d. n.d. (Opasnost od udisanja. n.d. zapaljiva. Toksična tečnost.d.d. n. korozivna.d. n.d.d. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca.d. Toksična čvrsta supstanca. Zona A) Otrovna tečnost. organska. Zona B) Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja. korozivna. n.d. n. n. n.d. Naziv materije 2927 2927 2927 2927 154 154 154 154 2927 154 2927 2927 154 154 2927 154 2927 2927 154 154 2927 154 2927 2927 154 154 2927 154 2928 2928 154 154 Etil fosfonotiotik dihlorid. organska. zapaljiva.d. zapaljiva. zapaljiva. korozivna. (Opasnost od udisanja. zapaljiva.d.d. Otrovna tečnost.d. n. Otrovna tečnost.d.d.d. Naziv materije ID br.d.d.d.d. korozivna. Otrovna čvrsta supstanca. n. Zona B) Otrovna tečnost. organska. Zona A) Toksična tečnost. n. n. korozivna. organska.d. korozivna. n.d.d.d. Zona B) Otrovna tečnost.d. Zona A) To Toksična tečnost. n. 2929 2929 2929 2929 2929 131 131 131 131 131 2929 131 2929 131 2929 131 2929 2929 2929 131 131 131 2929 131 2930 2930 2930 2930 2931 2931 134 134 134 134 151 151 Otrovna tečnost. korozivna.d. organska. n. (Opasnost od udisanja. n. Toksična tečnost.d. Otrovna tečnost. n. zapaljiva. korozivna. Toksična tečnost. n. organska. zapaljiva.d. zapaljiva. n. n. organska. n. n. (Opasnost od udisanja.d. korozivna. zapaljiva. organska. organska. organska.d. (Opasnost od udisanja. Zona B) To Toksična tečnost. Uputstvo br.d. Zona A) Toksična tečnost.d.d. zapaljiva. Vanadilsulfat Vanadilsulfat strana 63 .d. (Opasnost od udisanja. n. anhidrovan Etil fosforodihloridat Otrovna tečnost. korozivna. zapaljiva. Uputstvo br.p (Opasnost od udisanja.ID br.d.d.d. organska.d.d. (Opasnost od udisanja. n.d.d. korozivna.. organska.d.d. korozivna.d.d. n. Otrovna tečnost. n. zapaljiva.d. n.d.d. zapaljiva. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca. (Opasnost od udisanja. n. Otrovna čvrsta supstanca. n.d. organska.d. (Opasnost od udisanja. organska.d.d.d.d. Zona B) Toksična tečnost.d.p (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja.

d. zapaljiva strana 64 . Smeša etilen oksida i propilen oksida sa ne više od 30% etilen oksida Smeša propilen oksida i etilen oksida.d. korozivni. Uputstvo br. čvrst Radioaktivni materijal. piroforni Uranil nitrat. n. tečnost. Hlorosilani. stabilizovan Ricinus Radioaktivni materijal. Hlorosilani. korozivni. metal. reaguju sa vodom. heksahidrat. Naziv materije ID br.d. Uputstvo br. samonaduvavajuća Pesticid sa karbamatom. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Magnezijum. otrovna. korozivni.d. uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid.d.d.d.d. Olovo fosfit. n. fisioni 2977 166 2978 2978 2978 2979 2980 2981 2982 2983 166 166 166 162 162 162 163 129P 2983 129P 2984 140 2985 2985 2986 2986 2987 2987 2988 2988 2989 2990 2991 155 155 155 155 156 156 139 139 133 171 131 Uranijum heksafluorid. Torijum. dvobazni Oprema za spasavanje života. Hlorosilani.d.4.d. piroforni Torijum nitrat. sa ne više od30% etilen oksida Vodonik peroksid. n. uranijum heksafluorid. n. tečnost Metilbenzil alkohol (alfa) Metil benzoat 9-fosfabiciklononani Ciklooktadien fosfini Fluoroanilini 2-Trifluorometilanilin Tetrahidrofurfurilamin N-Metilbutilamin 2-Amino-5-dietilaminopentan Izopropil hloroacetat 3-Trifluorometilanilin Natrijum hidrosulfid. stabilizovan Maneb. Naziv materije 2933 2934 2935 2936 2937 2937 2937 2938 2940 2940 2941 2942 2943 2945 2946 2947 2948 2949 2949 2950 2956 2956 2965 2966 2967 2967 2968 2968 2969 2974 2975 2976 2977 129 129 129 153 153 153 153 152 135 135 153 153 129 132 153 155 153 154 154 138 149 149 139 153 154 154 135 135 171 164 162 162 166 Metil 2-hloropropionat Izopropil 2-hloropropionat Etil 2-hloropropionat Tiolaktacid alfa-Metilbenzil alkohol alfa-Metilbenzil alkohol. rastvor Uranil nitrat.d.d.d.d. korozivni. metal. zapaljivi. fisioni sadržaj uranijuma-235 veći od 1% Radioaktivni materijal.d. obložen 5-tert-Butil-2. n. nefisioni ili izuzet od fisije Uranijum. n. Hlorosilani.d. n. n.d. Hlorosilani. Hlorosilani. zapaljivi. specijalna forma.ID br.d. vodeni rastvor sa sadržajem vodonik peroksida ne manje od 8% ali manje od 20% Hlorosilani. n. Hlorosilani. n.d. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid.6-trinitro-m-ksilen Muskksilen Bor trifluorid dimetil eterat Tioglikol Sulfaminska kiselina Sulfaminska kiselina Maneb preparat. granule. zapaljivi. čvrst Radioaktivni materijal.d.

otrovna. toksična Pesticid sa ditiokarbamatom. toksična. tečnost. tečnost. zapaljiva Pesticid sa derivatima ftalamida. otrovna Fenoksi pesticid. toksična Fenoksi pesticid. tečnost. zapaljiva Pesticid sa derivatima ftalamida. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid sa arsenikom. otrovna. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid sa derivatima ftalamida. toksična Pesticid sa tiokarbamatom. tečnost. tečnost. toksična Pesticid na bazi benzoevih derivata. zapaljiva Pesticid sa arsenikom. otrovna Pesticid sa fenil ureom. tečnost. otrovna Pesticid sa ditiokarbamatom. zapaljiva Pesticid sa arsenikom. toksična Pesticid sa triazinom. zapaljiva Pesticid sa ditiokarbamatom. toksična Pesticid sa arsenikom. Uputstvo br. Naziv materije 2991 2992 2992 2993 2993 2994 2994 2995 2995 2996 2996 2997 2997 2998 2998 2999 2999 3000 3000 3001 131 151 151 131 131 151 151 131 131 151 151 131 131 151 151 131 131 152 152 131 Pesticid sa karbamatom.ID br. tečnost. tečnost. otrovna. toksična. tečnost. tečnost. tečnost. zapaljiva Fenoksi pesticid. zapaljiva Pesticid sa karbamatom. tečnost. tečnost. zapaljiva Pesticid na bazi benzoevih derivata. tečnost otrovna. tečnost. toksična. tečnost. tečnost. zapaljiva Pesticid na bazi benzoevih derivata. toksična Organohlorni pesticid. toksična. toksična. zapaljiva Organohlorni pesticid. tečnost. tečnost. Naziv materije ID br. otrovna. tečnost. zapaljiva Organohlorni pesticid. tečnost. tečnost. otrovna Organohlorni pesticid. tečnost. otrovna. tečnost. toksična. tečnost. zapaljiv Pesticid sa fenil ureom. tečnost. otrovna. otrovna Pesticid sa karbamatom. zapaljiva Pesticid sa ditiokarbamatom. toksična Pesticid sa tiokarbamatom. tečnost. Uputstvo br. toksična. otrovna Pesticid na bazi benzoevih derivata. zapaljiva Fenoksi pesticid. tečnost. zapaljiva Pesticid sa triazinom. tečnost. tečnost. tečnost. otrovna strana 65 . tečnost. tečnost. zapaljiva 3001 3002 3002 3003 131 151 151 131 3003 131 3004 3004 3005 3005 3005 3005 3006 3006 3006 3006 3007 3007 3008 151 151 131 131 131 131 151 151 151 151 131 131 151 Pesticid sa fenil ureom. zapaljiva Pesticid sa triazinom. zapaljiva Pesticid sa tiokarbamatom. toksična Pesticid sa fenil ureom. toksičan. otrovna. otrovna. tečnost. otrovna. otrovna Pesticid sa triazinom. toksična. zapaljiva Pesticid sa tiokarbamatom.

d. toksična Pesticid na bazi žive. zapaljiva. toksična Pesticid sa derivatima kumarina. zapaljiva. tečnost. zapaljiva Pesticid na bazi žive. zapaljiva Metil paration. tečnost. tečnost. otrovna. toksična. zapaljiva. zapaljiva Pesticid sa bipiridilijumom. toksičan Baterije. tečnost. zapaljiva Pesticid sa bipiridilijumom. otrovna Pesticid sa derivatima kumarina.d. zapaljiva Pesticid na bazi bakra.d. tečnost Pesticid sa organotinom. toksična Pesticid sa derivatima kumarina. otrovna. tečnost. toksična Pesticid sa nitrofenolom. suve. tečnost. tečnost. čvrst. otrovna. n. toksična Pesticid sa bipiridilijumom. otrovna. toksična.2-Butilen oksid. toksična. zapaljiva Pesticid sa nitrofenolom. toksična. zapaljiva Pesticid na bazi bakra. tečnost. tečnost. tečnost. zapaljiva Pesticid sa organotinom. tečnost. otrovan Pesticid sa derivatima kumarina. tečnost. toksična. zapaljiva Pesticid sa derivatima kumarina. otrovna. tečnost. tečnost.d. toksična Pesticid na bazi bakra. tečnost. otrovna Pesticid sa bipiridilijumom. tečnost 3018 3018 3018 3019 3019 3020 3020 3021 3021 3022 3023 3023 3024 3024 3025 3025 3026 3026 3027 3027 3028 3048 152 152 152 131 131 153 153 131 131 127P 131 131 131 131 131 131 151 151 151 151 154 157 Organofosforni pesticid. zapaljiva. otrovna. otrovna Pesticid na bazi žive. Naziv materije ID br. toksična Tetraetil pirofosfat. Pesticid. toksična Organofosforni pesticid. 1. tečnost. zapaljiva Pesticid sa organotinom. toksična Pesticid. zapaljiva Pesticid sa nitrofenolom. Naziv materije 3008 3009 3009 3010 3010 3011 3011 3012 3012 3013 3013 3014 3014 3015 3015 3016 3016 3017 3017 3018 151 131 131 151 151 131 131 151 151 131 131 153 153 131 131 151 151 131 131 152 Pesticid sa derivatima ftalamida. otrovna Pesticid sa derivatima kumarina. tečnost. tečnost. tečnost. sa čvrstim kalijum hidroksidom Pesticid sa aluminijum fosfidom strana 66 . Uputstvo br. tečnost. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid sa nitrofenolom.ID br. tečnost. zapaljiva Pesticid na bazi žive. čvrst. tečnost. zapaljiva Pesticid sa derivatima kumarina. tečnost. n. tečnost. tečnost. toksična. otrovna. stabilizovan 2-Meill-2-heptanetiol tert-Oktil merkaptan Pesticid sa derivatima kumarina. tečnost. tečnost. tečnost. otrovna. otrovna Pesticid na bazi bakra. toksična. tečnost. Uputstvo br. toksična. zapaljiva Organofosforni pesticid. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid sa organotinom. otrovna Organofosforni pesticid.

d. reaguju sa vodom. Druge regulisane supstance. Aluminijum alkili Aluminijum alkil halidi Aluminijum alkil halidi. n. n.d.d.d. n. n. reaguju sa vodom.o. stabilizovan Izocijanati. Supstance opasne za životnu sredinu. tečnosti.5% etilen oksida Smeša etilen oksida i dihlorodifluorometana sa ne više od 12% etilen oksida 3070 126 3071 3071 3071 3071 3072 3073 3076 3077 3077 3077 3078 3079 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3082 3082 3082 3083 131 131 131 131 171 131P 138 171 171 171 138 131P 155 155 155 155 155 155 171 171 171 124 Smeša etilen oksida i dihlorodifluorometana sa ne više od 12. reaguju sa vodom.d. n. Metal aril hidridi. Smeša merkaptana. otrovna. zapaljivi. n. toksični. čvrst. tečnosti. sa ne više more od 12% etilen oksida Smeša dihlorodifluorometana i etilen oksida.5% etilen oksida Merkaptani. rastvor u alkoholu.d. tečnost.ID br.d.d.d. n. zapaljivi. tečnosti Magnesium alkili Cikloheksanetiol Cikloheksil merkaptan 2-(2-Aminoetoksi)etanol n-Heptaldehid Trifluoroacetil hlorid Nitroglicerin.d. n.d. čvrste.d. Cerijum. Metal aril halidi. čvrsti Aluminijum alkil halidi. Perhloril fluorid strana 67 . Metal aril halidi.d. toksičan. čvrste. zapaljiv. sa ne više od 12.d.d. tečni. Supstance opasne za životnu sredinu. toksični.d. n.d. Metal alkil hidridi. n. Merkaptani. Oprema za spasavanje života. n.d. nije samonaduvavajuća Vinilpiridini. n. reaguju sa vodom. zapaljivi.d. stabilizovani Aluminijum alkil hidridi Druge regulisane supstance. n.d.d. Metal alkil halidi. Opasan otpad.d.d. Opasan otpad.d. n. n.d. n. opiljci ili prah Metakrilonitril. tečnost.d.d.d. zapaljiva. Izocijanati.d.d. otrovni.d.d. n.d.d. n. sa više od 1 % ali ne više od 5% nitroglicerina Alkoholna pića Farba (korozivna) Materijal vezan za farbu (korozivan) Smeša dihlorodifluorometana i etilen oksida. tečni. n. Izocijanati.d.d. Uputstvo br. Smeša merkaptana.d. otrovan. Rastvor izocijanata. Naziv materije 3049 3049 3049 3049 3050 3050 3050 3050 3051 3052 3052 3052 3053 3054 3054 3055 3056 3057 3064 138 138 138 138 138 138 138 138 135 135 135 135 135 129 129 154 129 125 127 3065 3066 3066 3070 127 153 153 126 3070 126 3070 126 Metal alkil halidi. toksična. Rastvor izocijanata. n. Metal aril hidridi. n.d. zapaljiv. otrovni.d. zapaljivi.d. Metal alkil hidridi. Uputstvo br.d.d. n.d. n. tečnosti. Rastvor izocijanata.s. n. Naziv materije ID br.d.d. zapaljiva.d.

Organski peroksid tip B. Samozagrevajuća tečnost. oksidišuća.d. Oksidišuća tečnost. organska. Korozivna čvrsta supstanca koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. n. tečan Organski peroksid tip C. n. Uputstvo br.d. Litijumske baterije Litijumske baterije. kontrolisane temperature Organski peroksid tip B.d.d. tečan Organski peroksid tip B.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. čvrst Organski peroksid tip B.d. oksidišuća.ID br. n. čvrst Organski peroksid tip C. Oksidišuća čvrsta supstanca. kontrolisane temperature Organski peroksid tip C. Otrovna čvrsta supstanca.d. korozivna. n. Korozivna tečnost.d. korozivna.d. oksidišuća. tečne ili čvrste katode Litijumske metalne baterije(uključujući baterije sa legurom litijuma) Litijumske baterije pakovane sa uređajima Litijumske baterije u uređajima Litijumske metalne baterije pakovane sa uređajima (uključujući baterije sa legurom litijuma) Litijumske metalne baterije u uređajima (uključujući baterije sa legurom litijuma) 1-Metoksi-2-propanol Korozivna tečnost.d.d.d. Oksidišuća čvrsta supstanca.d. Korozivna čvrsta supstanca. n. Metalni prah. n. čvrst. Naziv materije ID br.d. n.otrovna. zapaljiv.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. Korozivna tečnost. tečan. toksična.s. Naziv materije 3084 3085 3086 3086 3087 3087 3088 3089 3090 3090 3090 140 140 141 141 141 141 135 170 138 138 138 3091 3091 3091 138 138 138 3091 138 3092 3093 3094 129 140 138 3094 138 Korozivna čvrsta supstanca.d. n. samozagrevajuća.d.d. reaguje sa vodom.d.d.d. tečan. n.d. Uputstvo br.d.d.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tip D. oksidišuća. kontrolisane temperature Organski peroksid tip C.o. samozagrevajuća. n. n. kontrolisane temperature 3097 3098 3099 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 140 140 142 142 135 146 146 146 146 145 145 145 145 145 145 148 148 148 148 148 148 strana 68 .n.d.toksična. Oksidišuća čvrsta supstanca. n. tečan Organski peroksid tip E. Oksidišuća tečnost.d. tečan Organski peroksid tip D.d. n. n.d. reaguje sa vodom n. Oksidišuća čvrsta supstanca.d. čvrst. otrovna.d. čvrst Organski peroksid tip E.d. n.d.d. tečan. Oksidišuća tečnost. oksidišuća.d. tečan Organski peroksid tip F. čvrst Organski peroksid tip D. Toksična čvrsta supstanca. n. 3095 3096 136 138 3096 138 Korozivna čvrsta supstanca. kontrolisane temperature Organski peroksid tip D. čvrst.n. čvrst Organski peroksid tip F.d.

(Opasnost od udisanja. tečan.d.d.d.d. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove n. (Opasnost od udisanja. Zona B) Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja.d.d.d.d. Toksična čvrsta supstanca.d.d. reaguje sa vodom.d. (Opasnost od udisanja.d. reaguje sa vodom. n. oksidišuća. Zona A) Otrovna tečnost. oksidišuća. reaguje sa vodom.d. Zona A) Toksična tečnost. n. Naziv materije ID br. n.d. Naziv materije 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3122 148 148 148 148 144 142 142 3122 142 3122 3122 142 142 3122 142 3123 139 3123 139 3123 139 3123 139 Organski peroksid tip E.d. Zona A) Otrovna tečnost. samozagrevajuća.d. Toksična tečnost. Zona A) Toksična tečnost.d. reaguje sa vodom. n.d. čvrst. Otrovna tečnost.d. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca. n. reaguje sa vodom.d. Zona B) Toksična tečnost. Zona B) Toksična tečnost. oksidišuća. (Opasnost od udisanja. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. kontrolisane temperature Organski peroksid tip E. (Opasnost od udisanja. n. n. oksidišuća. Otrovna čvrsta supstanca. Toksična tečnost. kontrolisane temperature Organski peroksid tip F.d. n. Otrovna tečnost koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. reaguje sa vodom. n.d.d. Zona A) Toksična tečnost. n. n.d. tečan. čvrst. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. Toksična čvrsta supstanca. (Opasnost od udisanja. n.d. Zona A) Otrovna tečnost koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. n.d.d. n.d.d. Otrovna tečnost. Zona B) Otrovna tečnost. Zona B) Otrovna tečnost koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. (Opasnost od udisanja. n.d.d. (Opasnost od udisanja.d.d. oksidišuća. n.d. n. 3125 139 3125 3125 139 139 strana 69 . n.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tip F. Uputstvo br.d. reaguje sa vodom. Toksična tečnost. samozagrevajuća.d. kontrolisane temperature Oksidišuća čvrsta supstanca. Otrovna čvrsta supstanca. n. reaguje sa vodom. (Opasnost od udisanja. 3123 139 3123 139 3123 139 3123 139 3123 139 3123 3123 139 139 3123 139 3124 3124 136 136 Otrovna tečnost.d.d. n. Uputstvo br.d. n. (Opasnost od udisanja.d. (Opasnost od udisanja.d.d.d. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. n. oksidišuća.d. n.d.d.d.ID br.

etilena i propilena.d. Tečnost koja reaguje sa vodom.d.d. čvrsta. Uputstvo br.d. otrovna.d. n. n. Naziv materije 3125 3126 139 136 3127 3128 135 136 3128 136 3129 3130 3130 3131 3132 3133 3134 3134 3135 3136 3137 138 139 139 138 138 138 139 139 138 120 140 Toksična čvrsta supstanca. rashlađena tečnost Oksidišuća čvrsta supstanca.d.d. Samozagrevajuća čvrsta.d. Tečnost koja reaguje sa vodom. korozivna.d.d. toksična.5% etilena i ne više od 22. n. supstanca. (otrovna) Boja. n. Boja.d. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom. čvrsta.d. korozivna. n.d. rashlađena tečnost koja sadrži najmanje71.d. tečno. Sredstvo za dezinfekciju.d.d. n.d. Trifluorometan.d. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom. 3138 115 3138 115 3138 115 3139 3140 3140 3141 3142 3142 3142 3143 3143 3143 3143 3144 3144 140 151 151 157 151 151 151 151 151 151 151 151 151 Smeša acetilena. n.d. n. tečno.d. n.d. Sredstvo za dezinfekciju.d. n. (otrovne) Jedinjenje antimona. Boja. toksično.d.d.d.d. tečno. acetilena i propilena.ID br.d.d. zapaljiva. tečan. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom.d. organska.5% etilena i ne više od 22.d. n. otrovna. n. korozivna. toksična. toksična.d.5% acetilena i ne više od6% propilena Oksidišuća tečnost.d. n.d. zapaljiva.d. tečno. n. oksidišuća. tečni.d. Uputstvo br. rashlađena tečnost koja sadrži najmanje71. Boja. samozagrevajuća.d.5% acetilena i ne više od6% propilena Smeša propilena. n. etilena i acetilena. n. Tečnost koja reaguje sa vodom. Sredstvo za dezinfekciju.d. strana 70 . Samozagrevajuća čvrsta supstanca. n.d.d. toksična.d. Preparat sa nikotinom. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom. otrovno.d. čvrsta. neorgansko. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom.d. tečne.d. rashlađena tečnost koja sadrži najmanje71. organska. polufabrikat.5% etilena i ne više od 22. otrovna. polufabrikat. n.d.d. (otrovni) Alkaloidne soli. n. n.d. toksična. tečnost. otrovna..d. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom.d. n. n. Alkaloidi. n.d.d. n. n.d.d. Naziv materije ID br.5% acetilena i ne više od 6% propilena Smeša etilena. n. oksidišuća.d. n. Jedinjenje nikotina. otrovna. čvrsta.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca.d. organska. n. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. reaguje sa vodom.d.

d.d. zapaljiv. zapaljiv. toksičan.d. Uputstvo br. n.d. rashlađena tečnost. Zona D) Tečni gas. toksičan.d. zapaljiv. čvrsta.d. Boja. n. n. polufabrikat.d.d. tečni Polihalogenizovani terfenili. zapaljiv. Zona B) Tečni gas. toksičan. otrovan.d. čvrsto. (Opasnost od udisanja.d.d.d. Zona A) Tečni gas. toksičan. (Opasnost od udisanja. tečni Polihalogenizovani bifenili.d.d.d. Zona A) strana 71 . n.d. zapaljiv. na ugljovodonični pogon. Tečni gas. tečni.d. čvrsti Perfluoro(metil vinil eter) Perfluorometil vinil eter Perfluoro(etil vinil eter) Perfluoroetil vinil eter Pentahlorofenol Kompresovan gas.d. n. (Opasnost od udisanja.d. Zona C) Tečni gas. (Opasnost od udisanja. zapaljiv.d. n. korozivna.d. zapaljiv. Naziv materije 3145 3146 3147 3147 3148 3149 153 153 154 154 138 140 3150 115 3150 115 3151 3151 3152 3152 3153 3153 3154 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3159 3160 171 171 171 171 115 115 115 115 154 122 122 120 126 126 119 Alkil fenoli. n. sa mehanizmom za ispuštanje Polihalogenizovani bifenili. Tečni gas. Naziv materije ID br. Tečni gas.d. otrovan. Uputstvo br. Tečnost koja reaguje sa vodom. (Opasnost od udisanja. stabilizovane Punjenja sa ugljovodoničnim gasom za male uređaje. n.ID br. n.d. otrovan. Tečni gas. (Opasnost od udisanja. oksidišući.d. zapaljiv. n. čvrsti Polihalogenizovani terfenili. n.2-Tetrafluoroetan Rashladni gas R-134a Tečni gas.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n. toksičan.d. Tečni gas.d. Smeša vodonik peroksida i peroksiacetne kiseline.d. (ukjlučujući C2-C12 homologe) Jedinjenje organotina. n. Gas. n. otrovan. mali. otrovan.d. (Opasnost od udisanja.d. n.d. n. n. zapaljiv. (Opasnost od udisanja.d.1. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja.1.d. toksičan. n.d.d. n. n. zapaljiv.d.d.d. otrovan. n. Zona A) Tečni gas. n. otrovan. oksidišući. Zona B) Tečni gas. (Opasnost od udisanja. n. sa mehanizmom za ispuštanje Uređaji.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. korozivna.d.d.d. 3160 119 3160 119 3160 119 3160 119 3160 3160 119 119 3160 119 3160 119 3160 119 3161 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 115 123 123 123 123 123 123 123 Tečni gas.d.d. Zona C) Tečni gas. sa kiselinom. toksičan. otrovan.d. čvrsta. Zona C) Tečni gas. 1.d. Zona D) Tečni gas. zapaljiv.d.d. n.d.d. otrovan.d. Boja. Zona D) Tečni gas. n. vodom i ne više od 5% peroksiacetne kiseline. n.

strana 72 .d. električna. Titanijum disulfid Titanijum disulfid Čvrste supstance koje sadrže zapaljivu tečnost.d. n. sa unutrašnjim sagorevanjem. otrovna. nije pod pritiskom. čvrsti. (Opasnost od udisanja. zapaljiv. n. n.d. n. nije rashlađena tečnost 3169 123 3170 3170 3170 3170 3171 3171 3171 3172 3172 3172 3174 3174 3175 3176 3178 3178 3179 3179 3180 3180 138 138 138 138 154 154 154 153 153 153 135 135 133 133 133 133 134 134 134 134 Uzorak gasa. organska.d. otrovan. Zapaljiva čvrsta supstanca. pneumatski (sadrže nezapaljivi gas) Rezervoar za gorivo jedinice za hidraulični pogon Motori. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. Uputstvo br. n.d.d.d. čije je gorivo zapaljiva tečnost Vozilo. neorganska. n.p. neorganska. istopljena.d. Bezdimni prah za malo oružje Zapaljiva čvrsta supstanca.d.d. toksičan.d.d.d.d. korozivna.d. nije pod pritiskom. Zapaljiva čvrsta supstanca. pod pritiskom. Zapaljiva čvrsta supstanca. nije pod pritiskom. poreklom od živih bića. nije pod pritiskom. pogonsko gorivo je zapaljivi gas Vozilo. n. n.d. poreklom od živih bića. n. sa unutrašnjim sagorevanjem. korozivna. nije pod pritiskom. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. n. otrovan.d.d. Naziv materije 3162 3162 3162 3163 3164 123 123 123 126 126 3164 126 3165 3166 131 128 3166 128 3166 128 3166 3166 3167 128 128 115 3168 119 3168 119 3169 123 Tečni gas. (Opasnost od udisanja. Uputstvo br. n. n.d. sa unutrašnjim sagorevanjem.d. n.d. neorganska. pod pritiskom. toksična. n.d. n.d.d.d. nije rashlađena tečnost Aluminijum. n. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. Zapaljiva čvrsta supstanca.d.d.d. tečni. čije je gorivo zapaljivi gas Uzorak gasa. Naziv materije ID br. sa akumulatorom Uređaji sa akumulatorom (vlažna baterija) Vozila sa akumulatorom (vlažnom baterijom) Toksini. (Opasnost od udisanja. koji se nalaze u mašinama ili vozilima Motori. n. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa.d. Toksini.d.d.d. poreklom od živih bića. Toksini.p. hidraulični (sadrže nezapaljivi gas) Predmeti.ID br. neorganska.d. talog Nusproizvodi pri obradi aluminijuma Nusproizvodi pri topljenju aluminijuma Nusproizvodi prilikom topljenja aluminijuma Invalidska kolica. zapaljiv. toksičan. Predmeti. n. toksičan. zapaljiv. toksičan. Zona C) Tečni gas.d. Zona D) Tečni gas. pogonsko gorivo je zapaljiva tečnost Motori.d. toksičan. Zona B) Tečni gas. n. neorganska.

d. Naziv materije 3181 3182 3183 3184 3184 3185 3186 3187 3187 3188 3189 3189 3190 3191 133 170 135 136 136 136 135 136 136 136 135 135 135 136 3191 136 3191 136 3191 136 Soli organskih jedinjenja sa metalima. n. rastvor. neorganska. Piroforno organometalno jedinjenje.d. Samozagrevajuća tečnost.d. neorganska. neorganska.d. n.d. neorganska.d.d. Piroforna čvrsta supstanca. korozivna. reaguje sa vodom. n.d.d. Organometalno jedinjenje. zapaljivo.d.d. n. Alkoholati aklalnih metala.d. 3192 136 3194 3200 3203 3203 135 135 135 135 3205 3206 135 136 3207 138 3207 138 3207 138 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 138 138 140 140 140 140 140 Samozagrevajuća čvrsta supstanca. n. neorganska. n. n. neorganska. Samozagrevajuća tečnost.d. Bromati.d. Metalna supstanca. Naziv materije ID br. organska.d. toksična. n.d. organska. Samozagrevajuća tečnost. neorganska. samozagrevajući. reaguje sa vodom. n. n. organska. n. toksična. reaguje sa vodom.d. korozivna. Samozagrevajući metalni prah. vodeni rastvor. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. Samozagrevajuća čvrsta supstanca.d. neorganska.d.d.d. neorganski.d.d.d. Samozagrevajuća tečnost. neorganski.d. n.d. n.d. zapaljivi.d. Metalni prah.d. korozivni. Samozagrevajuća tečnost.d.d. n. Hlorati. Samozagrevajuća čvrsta supstanca.d. n. Hipohloriti. n. neorganski. Samozagrevajuća tečnost.n.p. n.d. n. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. neorganska. n. otrovna. n. samozagrevajuća. Organometalno jedinjenje.d. n. neorganski. neorganska.d. Uputstvo br. otrovna.d. reaguje sa vodom. neorganska.d.d. zapaljivo. n. neorganski.d.d.d. reaguje sa vodom. disperzija. organska. zapaljive.d.d.d.d. n d. Metalna supstanca. reaguje sa vodom. n. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. Metal hidridi. toksična. Perhlorati. Piroforno organometalno jedinjenje. n.d.d. Uputstvo br.d. neorganska.d. korozivna.d. n. Permanganati. vodeni rastvor. vodeni rastvor.d. otrovna. n.d. n.d. n.d. Samozagrevajuća tečnost. n.d.d. n. n. zapaljivo. otrovna. samozagrevajući. vodeni rastvor.d.d. Organometalno jedinjenje.d. Piroforna tečnost.ID br.d.d.d. Alkoholati zemljoalkalnih metala. toksična.d.d. n.d.d. strana 73 . Samozagrevajuća tečnost.

neorganski. Čvrste supstance koje sadrže toksičnu tečnost. n. Uputstvo br. otopljena Izosorbid-5-mononitrat Difluorometan Rashladni gas R-32 Dinatrijum trioksosilikat Dinatrijum trioksosilikat.d. Perkarbonati. vodeni rastvor.d. vodeni rastvor. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip F. kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost. tip F Samoreaktivna čvrsta supstanca tip F Samoreaktivna tečnost.d. neorganski. n.d.d. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip E. n.d.d. čvrsti. čvrsti. tečni. Genetski modifikovani mikroorganizmi Genetski modifikovani organizmi Metansulfonil hlorid Metansulfonil hlorid Natrijum peroksoborat. tip C. neorganski.d.d. toksični. n. neorganski. pentahidrat Tributilfosfan strana 74 . kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost. tip F. tip B Samoreaktivna čvrsta supstanca tip B Samoreaktivna tečnost.d. Nitrati. n. kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost. Lekovi. Persulfati. Persulfati.d. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip B. Pentafluoroetan Rashladni gas R-125 Samoreaktivna tečnost. zapaljivi. n. vodeni rastvor.d. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip C.d.d. n. Persulfati. tip B.ID br. tip D Samoreaktivna čvrsta supstanca tip D Samoreaktivna tečnost.d.d.d. n. kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost. tip E Samoreaktivna čvrsta supstanca tip E Samoreaktivna tečnost.d. tip E. otrovni.d. Naziv materije 3215 3215 3216 3216 3217 3218 3219 3220 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 140 140 140 140 140 140 140 126 126 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 Persulfati.d.d. Nitriti. zapaljivi. anhidrovan Lekovi.d. Hloroacetna kiselina. tip D. n.d. tip C Samoreaktivna čvrsta supstanca tip C Samoreaktivna tečnost. neorganski.d. neorganski. Lekovi. kontrolisane temperature 2-Bromo-2-nitropropan-1. n. toksični. otrovni. Lekovi.d. Naziv materije ID br. vodeni rastvor.d. kontrolisane temperature 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3243 3244 3245 3245 3246 3246 3247 3248 3248 3249 3249 3250 3251 3252 3252 3253 3253 3254 150 150 150 150 150 133 149 151 151 154 171 171 156 156 140 131 131 151 151 153 133 115 115 154 154 135 Samoreaktivna čvrsta supstanca tipD D.d. n. Čvrste supstance koje sadrže korozivnu tečnost. n.d. n. 3-diol Azodikarbonamid Čvrste supstance koje sadrže otrovnu tečnost. neorganski. n. Uputstvo br. tečni.

neorganska. neorganska.d.d. Nitrili. Korozivna čvrsta supstanca.d.. Naziv materije ID br.d. otrovno.d. Korozivna tečnost. n.d.8°C(100°F). n.d. Korozivna tečnost. n. Hloroformati.d.d.d. bazna. čvrsti. toksični.d. bazna. Korozivna tečnost.5°C(141°F). korozivni.d. u alkoholima Nitrili.d.d.p.d.d.d.d.d. n. n.d. Korozivna tečnost.d.d.d. Moduli sigurnosnog pojasa Moduli vazdušnih jastuka Moduli vazdušnih jastuka.d. otrovni. kisela. čvrsti. zapaljivi. n.d. n. n.d. Estri.d. n.d. n.d.d. zapaljivi. Hloroformati. otrovno. pirotehnički Pribor od poliesterske smole Membrane filtera od nitroceluloze Eteri.d. bazna. n. tečno. n. organska.d. n. n. pirotehnički Uređaji za naduvavanje vazdušnih jastuka Uređaji za naduvavanje vazdušnih jastuka. Organofosforno jedinjenje.d. n. n. tečni.ID br. n.d. Nitrili.d. n.d. neorganska.d. n. n.d. n. organska. Uputstvo br.d. Poliamini. zapaljivi. Rastvor alkoholata.p. toksični. oko ili iznad 100°C(212°F). toksični. otrovni. n.d.d.d. otrovni. Nitrili. bazna.d. otrovni.d. Nitrili. n. Organofosforno jedinjenje. Nitrili. korozivni. zapaljivi Nitrili. toksično. n.d. toksični. Naziv materije 3254 3255 3256 135 135 128 3256 128 3257 128 3258 171 3259 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3268 3268 154 154 154 154 154 154 154 153 154 153 171 171 171 Tributilfosfin tert-Butil hipohlorit Tečnost povišene temperature n. n.d.d.d. strana 75 . Korozivna čvrsta supstanca.p. kisela. Organofosforno jedinjenje.d. kisela. Korozivna čvrsta supstanca.d.d. sa tačkom paljenja iznad 60. otrovno. i ispod njene tačke paljenja Čvrsta supstanca povišene temperature. otrovni. neorganska.d. pirotehnički 3268 3268 171 171 3268 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3273 3274 3275 3275 3276 3276 3276 3276 3277 3277 3278 3278 3278 3278 3279 171 171 128 133 127 127 131 131 132 131 131 151 151 151 151 154 154 151 151 151 151 131 Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa. sa tačkom paljenja iznad 37. na ili iznad tačke paljenja Tečnost povišene temperature.d. zapaljiva. n.d. n. n.d. organska. n.d. Organofosforno jedinjenje. otrovno. korozivni. zapaljivo. organska. n.d. kisela.d. korozivni. Uputstvo br. na ili iznad tačke paljenja Tečnost povišene temperature.d. Nitrili.d. oko ili iznad 240°C (464°F) Amini.d.d. n. tečno. toksični.d. n. Organofosforno jedinjenje. Korozivna čvrsta supstanca.

Jedinjenje selenijuma. korozivna.d.d. rastvor u alkoholu. toksično. n.d.d.d. n. n. Organometalno jedinjenje.d. n.d. n. n. korozivna.d. n. Klinički otpad. n.d.d. korozivna. Metal karbonili. n. neorganska. sa ne više od 45% cijanovodonika strana 76 . sa natrijumom Ćelija. n.d.d. Organoarsensko jedinjenje. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca.d. neorganska.d.d. tečno.d.. Organoarsensko jedinjenje. (Opasnost od udisanja. otrovna. korozivna. Baterije. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna čvrsta supstanca. toksično. neorganska.d.d.d. n. (Opasnost od udisanja.d. Jedinjenje vanadijuma. neorganska.d. Zona B) Toksična tečnost.d. n. Zona A) Otrovna tečnost.d.d.d.d. Uputstvo br.d.d. sa ne više od 37% hidrazina Cijanovodonik. Regulisan medicinski otpad.d.d. n. n. neorganska.d.d. Zapaljiva tečnost. Otrovna tečnost. n. Toksična čvrsta supstanca.d. Jedinjenje telurijuma. n. neorganska. n.d.d. n. Zapaljiva tečnost. Metal karbonili.d.d. neorganska. Zona A) Otrovna tečnost.d. korozivna. korozivna. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. n. n. n. Organometalno jedinjenje. neorganska. zapaljivo. (Bio)Medicinski otpad. n.d. neodređen. neorganska. Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja.d. korozivna.d. n. n.d.d. Medicinski otpad. korozivna.d.d.d. otrovno.d. neorganska.d. toksično. Naziv materije ID br. n.d. n.d.d. neorganska.d. n. Organometalno jedinjenje.d. Organometalno jedinjenje. neorganska. n. sa natrijumom Hidrazin.d.d.d. neorganska. (Opasnost od udisanja. korozivna. Zona A) 3287 151 3288 3288 3289 3289 151 151 154 154 3289 154 3289 3289 154 154 3289 154 3290 3290 3291 3291 3291 3291 3292 3292 3293 3294 154 154 158 158 158 158 138 138 152 131 Toksična tečnost.d. n.d. neorganska.d. Toksična čvrsta supstanca. Otrovna tečnost. n. korozivna. toksična.d. otrovno.d. Toksična tečnost. Toksična tečnost.d. Uputstvo br. n. neorganska. Naziv materije 3279 3280 3280 3281 3281 3282 3282 3282 3282 3283 3283 3284 3285 3286 3286 3287 3287 131 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 131 131 151 151 3287 151 3287 3287 151 151 Organofosforno jedinjenje. tečni.d. čvrsto. Zona B) Toksična tečnost. n. neorganska.d. Jedinjenje selenijuma. tečnost.ID br. n. tečno.d.d. n. n. vodeni rastvor.d. Otrovna tečnost.d.d.p (Opasnost od udisanja.

n. n. n. oksidišući. n.9% etilen oksida Smeša etilen oksida i tetraflouroetana.d. oksidišući. (Opasnost od udisanja.d. Naziv materije 3295 3296 3296 3297 128 126 126 126 3297 126 3298 126 3298 126 3299 126 3299 126 3300 119P 3300 119P 3301 3302 3303 3303 136 152 124 124 3303 124 Ugljovodonici. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. sa ne više od 5. otrovan. toksičan. oksidišući.d. toksičan. sa ne više od 5. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja.d. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas.d. Zona C) Kompresovan gas. toksičan. (Opasnost od udisanja. n. sa ne više od 8. sa ne više od 7. korozivan. korozivan. otrovan. korozivan.d. otrovan.d. (Opasnost od udisanja. Heptafluoropropan Rashladni gas R-227 Smeša etilen oksida i hlorotetrafluoroetana. Zona A) Kompresovan gas. oksidišući.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas.d. n. oksidišući.d. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas.ID br. n.d.8% etilen oksida Smeša hlorotetrafluoroetana i etilen oksida. oksidišući. Zona D) Kompresovan gas.d.d. Uputstvo br. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. toksičan. n.d. korozivan. sa ne više od 87% etilen oksida Smeša ugljen dioksida i etilen oksida.d. Kompresovan gas. otrovan.d. sa ne više od 87% etilen oksida Korozivna tečnost. n. oksidišući. tečni. Kompresovan gas. sa ne više od 7.d. n.d.p otrovan. n.d. samozagrevajuća.d.d. sa ne više od 8. (Opasnost od udisanja Zona A) strana 77 .d.6% etilen oksida Smeša tetrafluoroetana i etilen oksida.d. Kompresovan gas.d. n.d.d.d.d. Zona B) 3303 124 3303 124 3303 3303 124 124 3303 124 3303 124 3303 124 3304 123 3304 123 3304 123 3304 3304 123 123 3304 3304 123 123 Kompresovan gas.p otrovan.8% etilen oksida Smeša etilen oksida i pentaflouroetana. n.d. Uputstvo br.d. korozivan.d.d. toksičan. 2-Dimetilaminoetil akrilat Kompresovan gas.d. korozivan. korozivan. Kompresovan gas. oksidišući. toksičan. n. otrovan. otrovan. n.d.6% etilen oksida Smeša etilen oksida i ugljen dioksida. otrovan. n.d.d. n. oksidišući. n. n. Naziv materije ID br. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas.9% etilen oksida Smeša pentafluoroetana i etilen oksida.

d. korozivan. Kompresovan gas. oksidišući. n. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) strana 78 . korozivan. oksidišući.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. zapaljiv.d.d.d.d. toksičan.d. korozivan. n. zapaljiv. Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d. n.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas. oksidišući.d. otrovan. n. (Opasnost od udisanja Zona D) 3306 124 3306 3306 124 124 3306 124 3306 124 3306 3306 124 124 3306 124 3306 124 3306 124 3307 3307 124 124 3307 124 3307 124 Kompresovan gas. korozivan. n.d.ID br.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas.d.d. toksičan.d. toksičan.d. n. Tečni gas. toksičan. n. korozivan. n. korozivan. korozivan. korozivan.d. toksičan. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. toksičan. n.d.d.d. n.d. Uputstvo br.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. korozivan. korozivan.d. korozivan. otrovan. Naziv materije ID br. korozivan. zapaljiv. korozivan. zapaljiv. n. n.d. n. korozivan. otrovan.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. Naziv materije 3304 123 3304 123 3304 123 3305 3305 119 119 3305 119 3305 119 3305 119 3305 3305 119 119 3305 119 3305 119 3305 119 Kompresovan gas. korozivan.d.d. otrovan.d. otrovan. otrovan. n.d. korozivan.d. otrovan. n. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. otrovan. toksičan. oksidišući.d.d. oksidišući. oksidišući. zapaljiv. zapaljiv. Kompresovan gas. zapaljiv. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. n. korozivan. n. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas.d. Uputstvo br.d.d. korozivan. n. oksidišući. n. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas. toksičan. n. toksičan.d.d. otrovan. oksidišući. n. n. Kompresovan gas. oksidišući. oksidišući. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. korozivan.d. oksidišući.d.d. toksičan. zapaljiv. otrovan. zapaljiv. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. otrovan. n.d. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. n.d.d.d. otrovan.d. n. toksičan. otrovan. korozivan.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. korozivan. n.

korozivan. zapaljiv.d. Tečni gas.d. korozivan.d. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. oksidišući.d. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d. n. otrovan.d. korozivan.d. (Opasnost od udisanja Zona B) 3308 123 3308 123 3309 3309 119 119 3309 119 3309 119 3309 119 3309 3309 119 119 3309 119 3309 119 3309 119 3310 3310 124 124 Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d. n. korozivan.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. n. n. zapaljiv. Tečni gas.d. otrovan. otrovan. otrovan.d.d. korozivan.d. n. toksičan.d. toksičan. toksičan. n. korozivan. oksidišući. korozivan. oksidišući.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. korozivan. toksičan. n. n. Tečni gas. otrovan. toksičan. n. korozivan.d. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d.d. otrovan. n. n. zapaljiv. n.d.ID br. korozivan.d.d. oksidišući.d. n. Naziv materije ID br.d. Uputstvo br.d. otrovan.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. zapaljiv. n. toksičan. n.d.d. korozivan. korozivan. toksičan. oksidišući. n. otrovan. otrovan. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. zapaljiv.d.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n. n.d. Uputstvo br. korozivan. oksidišući.d. oksidišući. otrovan. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d.d.d. Tečni gas. zapaljiv. korozivan.d. korozivan. toksičan.d. toksičan. Tečni gas. n. (Opasnost od udisanja Zona A) strana 79 . korozivan.d. zapaljiv. otrovan.d.d. n. korozivan.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. zapaljiv.d.d. toksičan. zapaljiv. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. korozivan. n. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. korozivan.d.d.d.d. n.d.d.d. n. otrovan. n.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. Naziv materije 3307 124 3307 3307 124 124 3307 124 3307 124 3307 124 3308 3308 123 123 3308 123 3308 123 3308 123 3308 3308 123 123 3308 123 Tečni gas. Tečni gas. korozivan. oksidišući. toksičan. n.

Tečni gas.ID br. slaba specifična aktivnost (LSA-II).d.d. n. sa više od 50% amonijaka Smeša nitroglicerina sa više od 2% ali ne više od10% nitroglicerina. n.d. toksičan Hemijski uzorak. otrovan. samozagrevajući Jedinjenje za oblikovanje plastike Jedinjenje za oblikovanje plastike Hemijski uzorak. toksična čvrsta supstanca Hemijski uzorak. otrovna. korozivan.p. n. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. sa ne više od 12% natrijum borohidrida i ne više od 40% natrijum hidroksida Radioaktivni materijal. n. pakovanje tip C Radioaktivni materijal. Organski pigmenti.d. desenzitivirana Smeša nitroglicerina. n. slaba specifična aktivnost (LSA-II).d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona D) Gas. Uputstvo br. Naziv materije ID br.d. fisioni Radioaktivni materijal. toksičan. oksidišući. oksidišući. tečnost Hemijski uzorak. n. desenzitivirana. rashlađena tečnost. oksidišući. nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal. korozivan. otrovan Hemijski uzorak. toksična tečnost 3316 3316 3317 171 171 113 3318 3319 125 113 3319 113 3320 157 3321 162 3322 162 3323 3324 163 165 3325 165 3326 165 3326 165 Hemijski pribor Komplet za prvu pomoć 2-Amino-4. čvrsta. čvrsta supstanca Hemijski uzorak.d. (SCO-I). slaba specifična aktivnost (LSA-III).d.d.d. korozivan.d.d. n. Gas.d. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. navlažen sa ne manje od 20% vode Rastvor amonijaka.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. korozivan. korozivan. oksidišući. (SCO-II). toksičan. korozivan. otrovan. fisioni Radioaktivni materijal. objekti sa kontaminiranom površinom.d. rashlađena tečnost. korozivan.d. toksičan. otrovan. korozivan. oksidišući. n. toksičan. otrovan. fisioni Radioaktivni materijal.d. Naziv materije 3310 124 3310 124 3310 124 3310 3310 124 124 3310 124 3310 124 3310 124 3311 3312 3313 3314 3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315 122 115 135 171 171 151 151 151 151 151 151 Tečni gas. Uputstvo br.d. objekti sa kontaminiranom površinom.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. fisioni strana 80 .d.d. sa više od 2% ali ne više od 10% nitroglicerina Rastvor natrijum borohidrida i natrijum hidroksida. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. oksidišući. slaba specifična aktivnost (LSA-III) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal. oksidišući. oksidišuća. n. zapaljiva. toksičan.6-dinitrofenol.

zapaljiva. tečan. toksičan. pakovanje tip A. Merkaptani. čvrst. pakovanje tip C. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN 3344 113 3344 113 3345 153 3346 131 3346 131 3347 131 3347 131 3348 153 3348 153 3349 3349 3350 3350 3351 151 151 131 131 131 Pentaeritritol tetranitrat. zapaljiv Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline.d. Smeša merkaptana. pakovanje tip B(M). tečnost. čvrst. tečna. specijalna forma. fisioni Radioaktivni materijal. desenzitivirana. zapaljiv. n. otrovan Pesticid sa piretroidom. toksičan Pesticid sa piretroidom.d. zapaljiv. čvrsta. smeša. Uputstvo br.d. pakovanje tip B(U). sa ne više od 30% nitroglicerina Pentaeritrit tetranitrat. zapaljiv. zapaljiva strana 81 . n.d.p. fisioni Radioaktivni materijal. smeša. Naziv materije 3327 3328 3329 3330 3331 165 165 165 165 165 3332 164 3333 3334 3334 3335 3336 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 165 171 171 171 130 130 126 126 126 126 135 135 113 3344 113 Radioaktivni materijal. tečni.d. zapaljiv. n. otrovan. n. transportovan pod posebnim uslovima. Rashladni gas R-404A Rashladni gas R-407A Rashladni gas R-407B Rashladni gas R-407C Tiourea dioksid Ksantati Smeša nitroglicerina. tečan.p. otrovan Pesticid sa piretroidom. otrovna. tečan. n. specijalna forma. nije pod pritiskom Tečnost za upotrebu u avijaciji.p. zapaljiv Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. zapaljivi. tečan. otrovan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. tečan. tečan.d. čvrst. n. fisioni Sprej za samoodbranu. čvrsta.d. fisioni Radioaktivni materijal. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN PETN. n. Uputstvo br.d. desenzitivirana. zapaljiva. toksičan Pesticid sa piretroidom. toksičan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. fisioni Radioaktivni materijal. sa više od10% ali ne više od 20% PETN Pesticid sa derivatima fenoksiacetne kiseline.d. tečan. nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal. n. toksičan Pesticid sa piretroidom. Čvrsta supstanca za upotrebu u avijaciji. tečna. tečan. pakovanje tip A.d.d. smeša. otrovan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. Naziv materije ID br.ID br. čvrsta.p. fisioni. ne posebna forma Radioaktivni materijal. pakovanje tip A. otrovan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. desenzitivirana. desenzitivirana.d.

Hlorosilani. Hlorosilani. tečnost. kompresovan gas Uređaj za naduvavanje vazdušnog jastuka. navlažen sa ne manje od 10% vode strana 82 . navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrohlorobenzen.d. gas. n. toksična Pesticid sa piretroidom. n. tečne gasove Rashladni uređaji koji sadrže zapaljive. toksičan. zapaljivi. zapaljiv. otrovan. sa ne više od 30% nitroglicerina Rashladni uređaji koji sadrže zapaljive. n. zapaljiv. navlažen sa ne manje od 10% vode Pikril hlorid. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona C) Insekticid. (Opasnost od udisanja Zona C) Insekticid. zapaljiv. otrovni. korozivni. tečna. Insekticid. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Generator kiseonika. Hlorosilani. Opasna roba u mehanizaciji Opasna roba u opremi Pikrinska kiselina.d. otrovni. n. biljna. toksičan. n. gas. Insekticid.d. istrošen Nitroglicerin.d. zapaljiv. hemijski Generator kiseonika. korozivni.d. zapaljiv. korozivni. toksični.d. zapaljiv. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Insekticid.d. suva Vlakna.d.d. otrovan. Naziv materije ID br. otrovan.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Insekticid. otrovna Moduli vazdušnih jastuka.d.d.d. otrovan. zapaljiv.d.ID br. n. tečne gasove Dimljena roba Vlakna. gas. navlažena sa ne manje od 10% vode Trinitrofenol.d. desenzitivirana. n. n.d. toksični. biljna.d. gas. tečnost. Insekticid.d.d. toksičan. netoksične. kompresovan gas Uređaj za regulisanje zategnutosti sigurnosnog pojasa. korozivni. Uputstvo br. suva Hlorosilani. zapaljiv.d. n. gas. zapaljiva Pesticid sa piretroidom. otrovan. n. zapaljiv. Uputstvo br. gas. smeša.d.d. gas. gas. n. Naziv materije 3351 3352 3352 3353 3353 131 151 151 126 126 3353 126 3354 3355 3355 115 119 119 3355 119 3355 119 3355 119 3355 3355 119 119 3355 119 Pesticid sa piretroidom.d. n. neotrovne. n. gas.p. gas. toksična. (Opasnost od udisanja Zona B) Insekticid.d.d. kompresovan gas Insekticid. tečnost.d. n.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Insekticid. zapaljivi.d.d. zapaljiv. hemijski. n. (Opasnost od udisanja Zona B) 3355 119 3355 119 3356 3356 3357 140 140 113 3358 115 3358 115 3359 3360 3360 3361 3361 3362 3362 3363 3363 3364 3364 3365 3365 171 133 133 156 156 155 155 171 171 113 113 113 113 Insekticid. gas.

zapaljiva. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. otrovna ako se inhalira. toksična ako se inhalira. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. n. n. n.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) strana 83 . reaguje sa vodom.d.ID br.d. n.d. otrovna ako se inhalira. navlažen sa ne manje od 10% vode Urea nitrat. oksidišuća.d.d. otrovna ako se inhalira.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. zapaljiva.d. Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. n.d.d. n. reaguje sa vodom. čvrsto. suspenzija 4-Nitrofenilhidrazin.d.d. zapaljivo. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d. zapaljiva.d.d. sa ne manje od 30% vode Natrijum perborat monohidrat Natrijum karbonat peroksihidrat Desenzitivirani eksploziv. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. n. reaguje sa vodom. otrovna ako se inhalira. toksična ako se inhalira.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d. toksična ako se inhalira. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d. Naziv materije ID br. bez razređivača Amonijum nitrat. gel Amonijum nitrat.d. n. kategorija B Dijagnostički uzorci Klinički uzorci Acetilen.d.d.d. emulzija Amonijum nitrat.d.d. navlažena sa ne manje od 10% vode Natrijum dinitro-o-krezolat. zapaljiva. Desenzitivirani eksploziv. oksidišuća. čvrst. Uputstvo br. n. otrovna ako se inhalira.d.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) 3382 151 3382 151 3383 131 3383 131 3384 131 3384 131 3385 139 3385 139 3386 139 3386 139 3387 142 3387 142 3388 142 Tečnost. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzen.d. n. navlažen sa ne manje od 10% vode 2-Metilbutanal Organometalno jedinjenje. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. toksična ako se inhalira.d.d. toksična ako se inhalira. toksična ako se inhalira. otrovna ako se inhalira. n. Uputstvo br. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d.d. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzoeva kiselina. toksična ako se inhalira. Naziv materije 3366 3366 3367 3368 113 113 113 113 3369 113 3370 3371 3372 113 129 138 3373 3373 3373 3374 3375 3375 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 158 158 158 116 140 140 140 113 140 140 128 133 151 3381 151 TNT. otrovna ako se inhalira. otrovna ako se inhalira. tečan. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrotoluen.d.d. oksidišuća. n. Biološka supstanca. reaguje sa vodom. reaguje sa vodom.d.

tečnost.d. sa ne manje od 5% ali ne više od 10% kiseline Kalijum cijanid. samozagrevajuća Kalijum.d. amalgam. Naziv materije 3388 142 3389 154 3389 154 3390 154 3390 154 3391 3392 3393 135 135 135 3394 135 3395 3396 135 138 3397 138 3398 3399 135 138 Tečnost. korozivna. Uputstvo br. rastvor Natrijum fluorid. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. zapaljiva 3400 3401 3402 3403 3404 3404 3405 3406 3407 3407 3408 3409 3410 3411 3411 3412 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 138 138 138 138 138 138 141 141 140 140 141 152 153 153 153 153 153 157 157 154 153 152 151 157 157 154 154 Organometalna supstanca. rastvor Natrijum cijanid. tečni 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid. tečna. čvrsta.d. tečni Ksilil bromid. n.d. čvrste Barijum hlorat. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. čvrste Legure kalijuma i natrijuma. n. rastvor beta-Naftilamin. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. toksična ako se inhalira. čvrsta. reaguje sa vodom. Uputstvo br.d. piroforna Organometalna supstanca. čvrsta. piroforna Organometalna supstanca. Naziv materije ID br. metalne legure. rastvor Barijum perhlorat. reaguje sa vodom.d.d. rastvor Mravlja kiselina. n. čvrste Legure natrijuma i kalijuma. rastvor Smeša magnezijum hlorida i hlorata. tečna. amalgam. piroforna. čvrst Zemljoalkalni metal. korozivna. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.ID br. rastvor Hloronitrobenzeni. čvrst 2. zapaljiv Organometalna supstanca. čvrsta. čvrst Kalijum. rastvor Kompleks bor trifluorid sirćetne kiseline. toksična ako se inhalira. otrovna ako se inhalira. čvrst Kompleks bor trifluorid propionske kiseline.d. rastvor Smeša hlorata i magnezijum hlorida. piroforna. rastvor strana 84 . rastvor Naftilamin (beta). otrovna ako se inhalira. korozivna. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. korozivna. n. oksidišuća. toksična ako se inhalira. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. (Opasnost od udisanja Zona B) Organometalna supstanca. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. samozagrevajuća Organometalna supstanca. čvrst Kalijum hidrogen difluorid. rastvor Olovo perhlorat. čvrsta. rastvor Kalijum fluorid. čvrsta. tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. sa ne manje od 10% ali ne više od 85% kiseline Mravlja kiselina.d. reaguje sa vodom. rastvor Hloroacetofenon.4-Toluilendiamin.

Nitrili. Bromobenzil cijanidi. Uputstvo br.d. čvrsti 3-Hloro-4-metilfenil izocijanat. Uputstvo br. rastvor Heksafluoroaceton hidrat. otrovno. čvrsti 3456 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3464 3465 3466 3467 3467 3468 3468 157 157 152 152 152 153 135 153 132 151 151 151 151 151 151 115 115 3468 115 3469 3469 3470 3470 3471 3472 132 132 132 132 154 153 Nitrosilsumporna kiselina. sa ne manje od 90% kiseline Organofosforno jedinjenje. čvrst Nikotin sulfat. čvrsto. čvrsto. čvrsti Krezoli.d. čvrst Nikotin sulfat. čvrsti Nitrobromobenzeni. čvrsti. zapaljiv Hidrogendifluoridi. u opremi Farba. zapaljiva Materijal povezan sa farbom. Propionska kiselina. n. Organoarsensko jedinjenje. n. tečno. Organofosforno jedinjenje. čvrsto.d. otrovni. Naziv materije 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 153 141 156 153P 153 156 153 153 152 171 135 153 153 151 152 153 151 151 151 153 153 152 151 151 151 152 152 159 159 151 153 153 154 152 153 Tetramethilamonijum hidroksid. n. čvrsti Toksini. toksično.d. tečni Ksilenoli. Vodonik u sistemu za skladištenje od metal hidrida Vodonik u sistemu za skladištenje od metal hidrida. čvrst Amonijum dinitro-o-krezolat. n. čvrsti Nitroanisoli. čvrsti Fosforna kiselina. čvrsti N-Etilbenziltoluidini. korozivna Materijal povezan sa farbom. Krotonska kiselina. čvrsti Dinitrobenzeni. čvrsti Dihloroanilini.ID br. čvrst. n.d. n. tečni Nitrobenzotrifluoridi. korozivan. čvrsti Nitrokrezoli. čvrsti Nitroksileni.d. poreklom od živih bića. čvrsta Akrilamid.d. čvrsta Hloronitrotolueni.d. Jedinjenje selenijuma. čvrsti Ksilidini. otrovno. n. čvrst Toluidini.d.d. čvrst Nitrotolueni. čvrsto. čvrsta Dinitrotolueni. zapaljiv. čvrsti. rastvor. toksični.d. čvrsti Aluminijum alkil halidi. čvrsti Nikotin hidrohlorid.d. n. zapaljiva.d. Naziv materije ID br. n. n. čvrsto. čvrst Hlorotoluidini. čvrsti Suzavac. čvrsti Litijum alkili.d. čvrsti Difenilhloroarsin.d.d. korozivan Farba. n. čvrsti.d.d. rastvor Hlorobenzil hloridi.d. Organometalno jedinjenje. Hlorodinitrobenzeni. toksično. Metal karbonili. tečna strana 85 .d. pakovan sa opremom Vodonik u sistemu za skladištenje od metal hidrida. tečni Hidrokvinon. čvrsti. čvrsti alpha-Metilbenzill alkohol. rastvor Bromosirćetna kiselina. čvrst Hlorokrezoli.d. čvrst Nitrili.d. čvrsti Polihlorisani bifenili. n. čvrsta Nitrosilsumporna kiselina.d. korozivna. Organometalno jedinjenje.d.

sa više od 10% etanola Smeša etanola i špiritusa.d. u opremi. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za ćeliju sa gorivom. smrznut Fluorin. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za ćeliju sa gorivom. u opremi. sadrže zapaljive tečnosti 1-Hidroksibenzotriazol. sa više od 10% etanola Smeša etanola i benzina. sa više od 10% etanola Smeša etanola i benzina. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metal alkil. pakovani sa opremom.ID br. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za ćeliju sa gorivom. sadrže vodonik u metal hidridu Litijum jonske baterije (uključujući i baterije od litijum jon polimera) Litijum jonske baterije pakovane sa opremom (uključujući i baterije od litijum jon polimera) Litijum jonske baterije u opremi (uključujući i baterije od litijum jon polimera) Roba široke potrošnje Oprema gasnog generatora Uređaj koji proizvodi toplotu Set za identifikaciju gasa Cirkonijum sulfat Cirkonijum sulfat Hlor dioksid. pakovani sa opremom. pakovani sa opremom. sadrži korozivne supstance Kertridži za ćeliju sa gorivom. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za ćeliju sa gorivom. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za ćeliju sa gorivom. sadrže korozivne supstance 3477 153 3478 3478 115 115 3478 3479 115 115 3479 3479 115 115 3480 3481 147 147 3481 147 8000 8013 8038 9035 9163 9163 9191 9192 9195 9202 9206 171 171 171 123 171 171 143 167 135 168 137 Kertridži za ćeliju sa gorivom. sa više od 10% etanola Smeša benzina i etanola. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metil fosfonikdihlorid strana 86 . anhidrovan. pakovane sa opremom. Ugljen monoksid. rastvor. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za ćeliju sa gorivom. u opremi. Uputstvo br. Naziv materije ID br. hidrat. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za ćeliju sa gorivom. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za ćeliju sa gorivom. Uputstvo br. n. sadrže korozivne supstance Kertridži za ćeliju sa gorivom. sa više od 10% etanola Kertridži za ćeliju sa gorivom. pakovani sa opremom. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za ćeliju sa gorivom. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za ćeliju sa gorivom.d. u opremi. Naziv materije 3473 128 3473 3473 3474 128 128 113 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3476 127 127 127 127 127 127 138 3476 138 3476 138 3477 153 3477 153 Kertridži za ćeliju sa gorivom. navlažen sa ne manje od 20% vode Smeša benzina i etanola. u opremi. sa više od 10% etanola Smeša špiritusa i etanola.

6-trifluoropiridin Trimetoksisilan Vodonik apsorbovan u metal hidridu strana 87 . otopljen Hloropivaloil hlorid 3.4.5-Dihloro-2. Uputstvo br. Uputstvo br. Naziv materije 9260 9263 9264 9269 9279 169 156 151 132 115 Aluminijum. Naziv materije ID br.ID br.

bilo na stranama oivičenim plavom bojom I NEMA POŽARA.Napomena: Ako je naziv materije osenčen zelenom bojom bilo na stranama oivičenim žutom. . TAKOĐE KONSULTUJTE odgovarajuće uputstvo (strane oivičene narandžastom bojom) i primenite odgovarajuće mere za evakuaciju koje su date u delu pod naslovom JAVNA BEZBEDNOST. a materijl se nije izlila u vodu. Ne zaboravite da ako pored naziva materije u Tabeli 1 stoji (kada se izlije u vodu). AKO IMA POŽARA ili JE NEKAKO POVEZAN SA INCIDENTOM. direktno pređite na Tabelu 1 – Preporučene udaljenosti kod inicijalne izolacije i zaštitnih mera (strane oivičene zelenom bojom) i potražite ID broj i naziv materije da biste videli koje su preporučene udaljenosti za inicijalnu izolaciju i kod preduzimanja mera zaštite. podaci iz Tabele 1 ne važe. već treba potražiti odgovarajuće bezbedne udaljenosti u odgovarajućem uputstvu.

BELEŠKE .

2-Tetrafluoroetan 1.2-Dibromobutan-3-on 1.3-Dihloroaceton 1. stabilizovan 2-Amino-4.d.1-Dimetoksietan 1.6-Tetrahidropiridin 1.Dimetilhidrazin 1.2. n.3.2.2-Di-(dimetilamino)etan 1.3.ID br. navlažen.3-diol 2-Brombutan 2-Brometil etil etar 2-Brompentan 2-Brompropan 2-Dietilaminoetanol 159 130 130 132 128 115 159 126 126 129 132 129 128 153P 153P 153 153 154 152 115 127 128 151 151 131 151 151 128P 113 2688 2341 1126 2386 2370 2517 2688 1021 1983 1278 2399 3092 1108 2705 2522 2511 2511 3055 1916 2044 2376 2457 1709 3418 2310 1709 1709 2251 3317 151 153 133 130 130 130 129 132 2673 2946 3241 2339 2340 2343 2344 2686 . navlažen sa ne manje od 20% vode 1 -Hloro-2.3-Dihloropropanol-2 1.2-Dihloroetilen 1.1.5.2-trifluoroetan 1-Hlorpropan 1-Metilpiperidin 1-Metoksi-2-propanol 1-Penten 1-Pentol 2.1.Tetrahidropiridin 1.2-Propilendiamin 1.6.1.1 -Trifluoroetan 1. rastvor 2-(2-Aminoetoksi)etanol 2.1-Trihloroetan 1.6-dinitrofenol.2. suv 1–Hidroksibenzotriazol.1-Dihloroetan 1.2-Dihloro-1.4-Toluilendiamin 2.5.4-Butindiol 1. Naziv materije Uputs.3-Dimetilbutan 2.Naziv materije Uputs.1. sa ne manje od 20% vode 2-Amino-4-hlorfenol 2-Amino-5-dietilaminopentan 2-Brom-2-nitropropan-1.1.4-Toluendiamin 2.Dimetilaminoetil metakrilat 2.4.1-Difluoroetilen 1.Hlorpropionska kiselina.3-Dimetilbutilamin 1.Propilendiamin 1.1 -difluoroetan 1-Hlor-3-brompropan 1-Hloro-1.1-Difluoroetan 1.2'-Dihlorodietil etar 2.4-Pentanedion 2. anhidrovan.2-Epoksi-3-etoksipropan 1.1-Dimetilhidrazin 1.2-Tetrahloroetan 1. rastvor 2.4.1-Dihloro-1-nitroetan 1.5-Norbornadien.2-tetrafluoroetan 1-Hloro-2.2. čvrst 2.2.Toluilendiamin.5-Trimetilbenzen 1.3.9-Ciklododekatrien strana 90 117 158 140 1051 3291 2468 113 3474 131P 115 126 160 151 115 116P 153 130 131 127 131 129 129 129 127P 129 154 126 130P 130 127 127 132 132 129 153 153 132 153 153 2023 2035 3159 2831 1702 1030 1959 2650 2362 1163 2377 2382 2498 2410 2410 3022 2372 2648 1958 1150 1279 2252 2752 2258 2258 2325 2649 2750 2379 2716 2518 1-Brom-3-hloropropan 1-Brom-3-metilbutan 1-Brombutan 1-Etilpiperidin 1-Heksen 1-Hlor-1.ID br. (mono)-(Trihloro)-tetra(monokalijum dihloro)-penta-striazintrion.2-Dimetoksietan 1. stabilizovan 1.2-Dimetilpropan 2.2. čvrsta 2.2.6-Tetrahidro-benzaldehid 1. tvo br.2-tetrafluoroetan 1.2. tvo br AC (Bio) Medicinski otpad.2-Dihloropropan 1.d.2.3.2-Butilen oksid.Toluilendiamin.Hlorpropionska kiselina.3-epoksipropan 1.3-Dihidropiran 2.1.

rastvor Akrilna kiselina. čvrst Akrilamid.Naziv materije Uputs.bromid Acetil . stabilizovan Acetonitril Acetonska ulja Adamsit Adhezivi (zapaljivi) Adiponitril Aerosol raspršivači Aerosolovi Akridin Akrilamid Akrilamid.ID br.6-trinitro-m-ksilen 9-Fosfabiciklonani Acetal Acetaldehid Acetaldehid .5-Dihloro-2.hlorid Acetil . bez rastvarača Acetilen.jodid Acetil .metil .3-Dietoksipropen 3. tvo br 2-Dimetilaminoacetonitril 2-Dimetilaminoetanol 2-Dimetilaminoetil akrilat 2-Etilanilin 2-Etilbutanol 2-Etilbutil acetat 2-Etilbutiraldehid 2-Etilheksilamin 2-Etilheskil hloroformat 2-Hloroetanal 2-Hloropiridin 2-Hlorpropan 2-Hlorpropen 2-Hlorpropionska kiselina 2-Jodobutan 2-Metil-1-buten 2-Metil-2-buten 2-Metil-2-heptanetiol 2-Metil-5-etilpiridin 2-Metilbutanal 2-Metilfuran 2-Metilpentan-2-ol 2-Trifluorometilanilin 3. Naziv materije Uputs. sa ne manje od 30% vode 4-Tiapentanal 5-Metilheksan-2-on 5-terc-Butil-2.4'-Diaminodifenilmetan 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid 131 132 152 153 129 130 130 132 156 153 153 129 130P 153 129 128 128 131 153 129 128 129 153 127 153 151 130 132 156 156 156 153 128 127 152 153 153 153 2378 2051 3302 2273 2275 1177 1178 2276 2748 2232 2822 2356 2456 2511 2390 2459 2460 3023 2300 3371 2301 2560 2942 2374 2269 9264 2345 2684 2236 3428 2236 2849 2561 2397 2307 2948 2651 1579 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid. stabilizovana 153 153 132 128 113 152 127 149 135 127 129 129 171 137 156 155 156 127 116 159 116 116 127 155 127 127 154 128 153 126 126 153 153P 153P 153P 132P 1579 3410 2535 2293 3376 2785 2302 2956 2940 1088 1089 2332 1841 1715 1716 1717 1898 2621 1001 2504 3374 1001 1090 1541 1648 1091 1698 1133 2205 1950 1950 2713 2074 2074 3426 2218 strana 91 . čvrst 3-Hlor-4-metilfenil izocijanat. tečni 3-Hlorpropanol-1 3-Metil-1-buten 3-Metilbutan-2-on 3-Nitro-4-hlorobenzotrifluorid 3-Trifluorometilanilin 4. tvo br. rastvoren Aceton Aceton .karbinol Acetilen Acetilen tetrabromid Acetilen. rastvor 4-Metilmorfolin 4-Metoksi-4-metil.4.oksim Acetaldehidamonijak Acetanhidrid Acetil .cijanhidrin.4.ID br.6-trifluoropiridin 3-Brompropin 3-Dietilaminopropilamin 3-Hlor-4-metilfenil izocijanat 3-Hlor-4-metilfenil izocijanat. čvrst 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid.pentan-2-on 4-Nitrofenilhidrazin.3'-Iminodipropilamin 3.

136 139 151 151 151 151 153 153 153 3206 1390 1544 3140 1544 3140 2430 3145 2585 153 2583 153 2584 153 2586 153 2586 153 2584 156 156 132 127 131 131 131 2571 2571 3274 1987 1986 1986 1986 strana 92 .d. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. čvrste. tvo br. Alkoholi. otrovni. tečan alfa-Metilbenzil alkohol alfa-Metilbenzil alkohol.. n. Aldehidi. toksični.d.d. n. n. stabilizovan Alkalnometalna legura.d. tečni. Aldehidi.acetat Alil . otrovni. Aldol Aldrin.d. toksični. Alkoholi. n. čvrsti.d. (uključujući C2-C12 homologe) Alkilsulfonske kiseline. tečan alfa-Metilvaleraldehid alfa-Naftilamin alfa-Pinen Alikilsulfonske kiseline.d.d.Naziv materije Uputs.d. čvrste.ID br.d.d. n. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline.d.d. n. stabilizovan Akrolein. tečne. Naziv materije Uputs. Aldehidi.d. n. zapaljivi. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alikilsulfonske kiseline.d. n.d.d.d. n. čvrste. stabilizovan Akrolein.d. 131P 129P 131P 129 131 131 131 131 153 151 131 153 153 153 130 153 128 153 1093 2607 1092 1989 1988 1988 1988 1988 2839 2761 2762 2937 3438 2937 2367 2077 2368 2585 153 2583 131 131 131 155 155 132 131 131 131 129 131 155 155 138 2333 1098 1099 1722 1722 1723 2334 2335 2336 2219 1100 1545 1724 1421 Alkalnometalni alkoholati. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alil . sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. (uključujući C2-C12 homologe) Alkilfenoli. n. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. n. stabilizovan Aldehidi. n. korozivni.d.d. dimer. zapaljivi. otrovni. (otrovni) Alkaloidne soli.d.d. otrovni. tečnost.d. u alkoholu Alkoholi. n.d. zapaljivi.d. tečni.d. tečne. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsumporne kiseline Alkilsumporne kiseline Alkoholatni rastvor. toksični. n.d. čvrst Aldrin. tečne. n. tečne.alkohol Alil .d. stabilizovan Aliltrihlorsilan.ID br.d. n.d. čvrst alfa-Metilbenzil alkohol. samozagrevajući. čvrste. čvrsti. tečne.d.d. n. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. (otrovne) Alkilfenoli. čvrste. (otrovne) Alkaloidne soli. Alkoholi.d.bromid Alil hloroformijat Alil hlorokarbonat Alil jodid Alilamin Aliletiletar Alilformijat Alilglicidiletar Alilhlorid Alilizotiocijanat. n. (otrovni) Alkaloidi.d.d. Aldehidi. tvo br Akrilonitril. Alkalnometalni amidi Alkaloidi.

obložen Aluminijumski prah.fosfid Aluminijum . anhidrovan Aluminijum .d.d.nitrat Amil . čvrsti.borhidrid Aluminijum . n. tvo br.d.butirati Amil fosfat kiseli Amil .merkaptan Amil . korozivni. n. čvrst Amalgam alkalnog metala.acetati Amil .d. n. Aminofenoli Aminopiridini Amonijak. otopljen Aluminijum.karbid Aluminijum .hlorid.d. n.d. anhidrovan Amonijak.bromid. tečni.ID br.d.borhidrid u uređajima Aluminijum . rastvor. n. čvrst Amil . Amini. prah Aluminijum . sporedni proizvodi pri obradi Aluminijum. korozivni. neobložen Aluminijum alkil halidi Aluminijum alkil halidi. Amini. zapaljivi. anhidrovan Amonijak. Amini.hlorid. čvrst Amalgam zemnoalkalnih metala. korozivni.d. sporedni proizvodi pretapanja Aluminijum.hidridi Aluminijum .tečan Amalgam zemnoalkalnih metala 131 127 138 135 135 135 137 154 139 139 157 138 137 154 138 140 133 138 135 135 135 135 138 169 138 138 138 138 170 135 138 138 138 138 1986 3065 3076 3051 2870 2870 1725 2580 1395 1397 3048 2463 1726 2581 1394 1438 2715 1398 3052 3052 3461 3052 3170 9260 3170 3170 3170 1396 1309 1383 1389 1389 1389 1392 Amalgam zemnoalkalnih metala. zapaljivi.d.alkoholi Amil .alkili Aluminijum .d.Naziv materije Uputs.hidrid Aluminijum .d.nitrat Aluminijum .nitrit Amil formijati Amil metil keton Amilamini Amiltrihlorsilan Amini.d. čvrsti Aluminijum alkil halidi.d. samozapaljiv Amalgam alkalnog metala Amalgam alkalnog metala. čvrsti Aluminijum alkil halidi.rezinat Aluminijum – silicijum. Alkoholni napici Aluminijum .d. rastvor Aluminijum . neobložen Aluminijumski prah. toksični.d. Naziv materije Uputs. tvo br Alkoholi.d.alkil . rastvor Aluminijum – ferosilicijum. sporedni proizvodi topljenja Aluminijumski prah. n. korozivni. Amini. zapaljivi.d. n.ID br. tečan Amalgam žive i alkalnog metala. tečni Aluminijum šljaka Aluminijum.fosfidni pesticid Aluminijum .hlorid Amil . tečni.d. anhidrovan Aluminijum . n. Aminijumnitratna đubriva Aminijumnitratna đubriva Aminijumnitratna đubriva Aminijumnitratna đubriva. n. sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka 138 138 138 129 129 130 153 129 130 140 129 129 127 132 155 154 132 132 153 153 132 132 140 140 140 140 152 153 125 125 154 3402 1392 3401 1104 1105 2620 2819 1107 1111 1112 1113 1109 1110 1106 1728 3259 2733 2734 2735 2735 2734 2733 2067 2071 2072 2072 2512 2671 1005 1005 2672 strana 93 . prah. Amini. Amini.bromid.

polisulfid.2% zapaljivih supstanci Amonijum nitratna đubriva sa fosfatom ili potašom 125 2073 125 151 141 154 151 151 154 154 154 3318 1546 1439 2505 2854 2854 1727 2817 2672 140 140 140 143 140 113 154 151 132 141 141 141 154 140 112 140 143 3375 3375 2426 1442 1444 1310 2818 2861 2683 1843 1843 3424 2859 3375 -1942 2070 Amonijum nitratna đubriva.trihlorid Antimon . rastvor Amonijum metavanadat Amonijum nitrat emulzija Amonijum nitrat i lož ulje. rastvor Antimonovo jedinjenje. sa više od 50% amonijaka Amonijum . neorgansko.ID br.sulfid. tvo br. rastvor Antimon .polivanadat Amonijum . čvrst Amonijumhidrogendifluorid. čvrst Antimon trifluorid. sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka Amonijum – nitrat. čvrsto.hidrogenfluorid.d. čvrst Amonijum dinitro-o-krezolat.pikrat.hidrogenfluorid. rastvor Amonijumhidrogendiifluorid.4% sagorljivog materijala Anilin Anilin .tartarat Antimon .trihlorid.pentafluorid Antimon .trihlorid. ovlažen sa ne manje od 10% vode Amonijum . čvrsti Anizidini. tečni Antimon prah Antimon tribromid. čvrst Antimon . sa amonijum sulfatom Amonijum nitratna đubriva. tečni Antimon .dihromat Amonijum . tvo br Amonijak. 140 140 140 154 154 154 154 154 140 2069 2068 2069 1727 1727 2817 2817 2506 2071 153 153 153 153 153 156 128 157 151 151 157 157 157 157 157 157 170 157 157 157 157 157 1547 1548 2431 2431 2431 1729 2222 1732 1551 1550 1731 1730 1733 1733 1733 1733 2871 1549 1549 1549 1549 1549 strana 94 . rastvor Antimon trifluorid.persulfat Amonijum . rastvor Amonijumhidrogensulfat Amonijumnitratna đubriva.pentahlorid. suspenzija Amonijum .kalijum . tečnost (vruć koncentrovan rastvor) Amonijum .pentahlorid.hidroksid.arsenat Amonijum .trihlorid.laktat Antimon .hidrohlorid Anizidini Anizidini. čvrst Amonijumhidrogendifluorid. n.hlorid Anizol Antimon . čvrst Antimon tribromid. sa ne više od 0.Naziv materije Uputs. rastvor Antimon .nitrat. sa više od 35% ali ne više od 50% amonijaka Amonijak. sa kalcijum karbonatom Amonijum nitratna mešana đubriva Amonijumhidrogendifluorid.nitrat. gel Amonijum . rastvor Amonijum . smeša Amonijum nitrat.fluorosilikat Amonijum . sa ne više od 0. rastvor Amonijum dinitro-o-krezolat Amonijum dinitro-o-krezolat. rastvor Amonijum . tečni Anizoil . čvrst Amonijum .fluorosilikat Amonijum . rastvor.perhlorat Amonijum .fluorid Amonijum . Naziv materije Uputs.ID br.d. rastvor.

beli Azbest. neorgansko Arsenovo jedinjenje.d.d. otrovan Arsenov pesticid. čvrsto. zapaljiv Arsenov pesticid. smeša kompresovana 131 151 131 131 152 154 154 152 152 152 119 171 171 171 171 171 126 2993 2994 2760 2760 1557 1554 1553 1557 1556 1556 2188 8038 2212 2590 2212 2212 2602 126 2599 126 2599 149 121 124 121 121 3242 1066 1067 1981 1981 strana 95 . tečan. zapaljiv. tečne. čvrst. čvrste. otrovan 157 157 126 126 121 121 120 153 1549 3141 1044 1044 1006 1006 1951 2583 153 2585 153 2586 153 2584 152 151 151 157 151 152 157 152 152 152 131 151 151 151 1558 1555 1561 1560 1559 1557 1560 1557 1562 1557 2993 2759 2759 2994 Arsenov pesticid. tečan.d. Naziv materije Uputs. Arsenovo jedinjenje. tečan. n. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. mrki Azbest. smeša Azot i retki gasovi. zapaljiv Arsenov pesticid.d. čvrsto. toksičan Arsenova jedinjenje. Aparati za gašenje požara sa kompresovanim gasom Aparati za gašenje požara sa tečnim gasom Argon Argon. toksičan. n. tečno. toksičan Arsenov pesticid. otrovan. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. tečno.bromid Arsen . n. čvrst.d. tečna Arsenovo jedinjenje. čvrsta Arsenova kiselina.d.d. n. Antimonovo jedinjenje.d. prašina Arseni sulfid Arsenov pesticid. toksičan Arsenov pesticid.d.Naziv materije Uputs. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Arilsulfonske kiseline. Arsenova kiselina. čvrste.d. zapaljiv. tvo br. neorgansko.. neorgansko Arsin Artikl koji proizvodi toplotu Azbest Azbest. tečan. tečan.trioksid Arsen hlorid Arsen pentoksid Arsen sulfid Arsen trihlorid Arsen trisulfid Arsen. tvo br Antimonovo jedinjenje.ID br. tečno. n. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. n. tečan. otrovan Arsenov pesticid.d. neorgansko. plavi Azeotropna smeša dihlorodifluorometana i difluoroetana sa približno 74% dihlorodifluorometana Azeotropna smeša hlorotrifluorometana i trifluorometana sa približno 60% hlorotrifluorometana Azeotropna smeša trifluorometana i hlorotrifluorometana sa približno 60% hlorotrifluorometana Azodikarbonamid Azot Azot dioksid Azot i retki gasovi.ID br. tečne. komprimovan Argon.d. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arsen Arsen .

peroksid Barijum azid. kalijum hidroksidom u čvrstom stanju Beli azbest Beli fosfor. mokre. čvrst Barijumhlorat. kompresovan Azot suboksid. necureće Baterije.ID br. otopljen Beli fosfor.perhlorat. rashlađena tečnost Azot.permanganat Barijum .tetroksid i azot-dioksid.jodid Benzildimetilamin Benziliden .d. punjene alkalijom Baterije. sve sem crvene pušljive Bakar arsenit Bakar cijanid Bakar etilendiamin. smeša Azot trifluorid Azot trifluorid.perhlorat.Naziv materije Uputs. piroforne Barijumovo jedinjenje. ovlažen sa ne manje od 50% vode Barijumbromat Barijumhlorat Barijumhlorat. smeša Azot-monoksid Azot-monoksid i azot-dioksid smeša Azot-monoksid i azot-tetroksid smeša Azot-monoksid i dinitrogen tetroksida smeša Azot-monoksid. crvena pušljiva Azotna kiselina. smeša Azot suboksid. mokre.cijanid 122 126 122 122 124 122 122 124 121 120 124 124 124 124 124 124 124 157 157 157 151 151 154 141 154 133 138 157 1070 1015 1070 2201 1975 2451 2451 2421 1066 1977 1975 1660 1975 1975 1975 1660 1975 2032 2032 2031 1586 1587 1761 2721 2802 1325 1400 1565 Barijum . kompresovan Azot trioksid Azot. rastvor Barijumnitrat Barijumoksid Barijumove legure. sa više od 22% raspoloživog hlora Barijum . pod vodom Beli fosfor.d.hipohlorit. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Azot-dioksid i azot-monoksid. punjene kiselinom Baterije. n. rastvor Bakar hlorat Bakar hlorid Baklja Barijum Barijum . rastvor Barijum . tvo br Azot suboksid Azot suboksid i ugljen-dioksid. Barijumperhlorat Baterije.hloroformijat Benzil . koje sadrže natrijum Baterije.hlorid 141 141 141 141 141 113 141 141 141 141 141 157 135 154 141 138 154 154 154 154 171 136 136 136 136 129 130 156 153 156 156 137 156 132 156 2741 1447 3406 1448 1449 1571 2719 1445 1445 3405 1446 1884 1854 1564 1447 3292 2800 2795 2794 3028 2590 2447 1381 1381 1381 1990 1114 2225 1885 1737 1738 1739 2653 2619 1886 strana 96 . u rastvoru Benzaldehid Benzen Benzensulfonil hlorid Benzidin Benzil . tvo br. Naziv materije Uputs. čvrst Barijum . mokre. suv Beli fosfor. kompresovan Azot. kompresovan Azot-monoksida i azot-dioksid smeša Azotna kiselina. pušljiva Azotna kiselina.hlorid Benzil . suve.bromid Benzil .ID br.

čvrsta. n.d.ID br.d. poluproizvod. čvrsta. sa korozivnom tečnošću i bez inicirajućeg uređaja Bor tribromid Bor trifluorid Bor trifluorid dietil eterat Bor trifluorid dimetileterat Bor trifluorid. Boja. Brombenzil cijanidi Brombenzil cijanidi. 128 128 127 127 153 137 152 127 156 141 134 153 153 153 133 128P B158 158 154 154 154 115 153 128 154 151 151 132 154 151 151 1203 1203 3475 3475 2587 1736 2224 2338 2226 2464 1567 1650 1650 3411 3178 2251 3373 -2837 2693 2693 2037 3066 1263 3147 3143 3143 3470 3147 3143 3143 Boja.d.d. nespecifikovan. poluproizvod. n.5-dien.d. n.d.d. tečna. tečna.d. n. toksična. vodeni rastvor Bisulfiti. rastvor Bezdimni prah za malo oružje Biciklo[2.nitrat Berilijum. otrovna. Boja.d. korozivna.d. u kojima se nalazi gas Boja (korozivna) Boja (zapaljiva) Boja. vodeni rastvor.d. čvrsti 154 151 151 154 151 151 132 158 153 2801 1602 1602 2801 1602 1602 3469 3291 2028 157 125 132 139 157 125 125 133 154 124 144 144 154 154 154 156 131 141 140 159 159 2692 1008 2604 2965 2851 1008 1741 1312 1744 2901 1745 1746 1744 1744 1744 2513 1569 1450 3213 1694 1694 strana 97 .Naziv materije Uputs. čvrsta. n. dihidrat Bor trifluorid. poluproizvod.d. poluproizvod. Bromati. tvo br. korozivna. toksična. korozivna Bolnički otpad.d. čvrsta. tečna. Boja. prah beta-Naftilamin beta-Naftilamin. korozivna. Boja. otrovna. korozivna. rastvor (Zona opasnosti A za udisanje) Bromacetil bromid Bromaceton Bromati. n. vodeni rastvor. čvrst beta-Naftilamin. Boja.1]hepta-2. čvrsta. toksična. korozivna. Bombe. n. toksična. neeksplozivne.d.d.d. n.d. Boja.d. vodeni rastvor.d.d. tečna. Naziv materije Uputs. n. male. Bisulfiti. stabilizovan Biološka materija. smeša sa više od 10% etanola Benzohinon Benzoil . smeša sa više od 10% etanola Benzin i etanol. n. tečna. komprimovan Bor trihlorid Borneol Brom Brom hlorid Brom pentafluorid Brom trifluorid Brom. poluproizvod.d. neorganski. dimne. zapaljiva Boja.d.d. Boce. n. čvrsta. n. otrovna.hlorid Benzonitril Benzotrifluorid Benzotrihlorid Berilijum .ID br.d. rastvor Brom. otrovna.d. n.d. poluproizvod. tvo br Benzin Benzin Benzin i etanol. Boja. n. neorganski. tečna.d. n. neorganski. Boja. Boja.2.d.d. Boja.d.d.d. n. kategorija B Biološki agensi Bisulfati. rastvor (Zona opasnostB i za udisanje) Brom. n.d.d. zapaljiva. Boja.

čvrsta Bromsirćetna kiselina.d. rastvor Bromtrifluoroetilen Bromtrifluorometan Brucin Butadieni. tečni Bromhlorometan Brommetilpropani Bromobenzen Bromobenzil cijanidi. stabilizovan Cijanovodonična kiselina. vodeni rastvor. otpad Cer. rastvor Cezijum nitrat Cezijum nitrat CG Cijanidi. stabilisani Butan Butandion Butanoli Butanska smeša Buterna kiselina Buterna kiselina anhidrid Butil acetati Butil akrilati. Cijanidi. sa više od 20% cijanovodonika Cijanovodonik. sa ne više od 20% cijanovodonika Cijanovodonična kiselina. ploče. Cijanogen bromid Cijanogen hlorid. blokovi. stabilizovani Butil etri butil fosfat Butil hlorid Butil merkaptan Butil metil etar Butil nitriti Butil propionati Butil vinil etar. poluge ili šipke Cezijum Cezijum Cezijum hidroksid Cezijum hidroksid Cezijum hidroksid. listovi.d. neorganski. rastvor Cezijum hidroksid. čvrsti Bromoform Bromohlorodifluorometan Bromovodonična kiselina Bromovodonična kiselina.Naziv materije Uputs. n. opiljci ili prah Cer. vodeni rastvori.d. stabilizovan 155 129 129 132 131 127 153 153 159 157 133 135 138 170 138 138 157 157 154 154 140 140 125 157 157 157 125 154 1747 1129 2840 2353 2411 2708 2810 2810 1694 1798 2000 2002 3078 1333 1407 1407 2682 2682 2681 2681 1451 1451 1076 1588 1588 1889 1589 1613 154 1613 117 1051 117 1051 . bezvodni Brompropani Bromsirćetna kiselina Bromsirćetna kiselina. izuzimajući otpad Celuloid. n.ID br. šipke. tvo br. itd. stabilizovan Butilbenzeni Butilen Butilen Butilfosfat kiseli Butiltolueni strana 98 159 160 130 130 159 159 126 154 154 125 129 156 156 156 116 126 152 116P 115 127 129 115 153 156 129 129P 128 153 130 130 127 129 130 127P 128 115 115 153 152 1694 1887 2342 2514 3449 2515 1974 1788 1788 1048 2344 1938 3425 1938 2419 1009 1570 1010 1011 2346 1120 1011 2820 2739 1123 2348 1149 1718 1127 2347 2350 2351 1914 2352 2709 1012 1075 1718 2667 Butiltrihlorsilan Butiraldehid Butiraldoksim Butiril hlorid Butironitril Butoxyl Buzz BZ CA Carska voda Celuloid.d. tvo br Brombenzil cijanidi. rolne. rastvor Bromovodonik. sa manje od 5% cijanovodonika Cijanovodonična kiselina. vodeni rastvor. čvrsti. Naziv materije Uputs. bezvodni.ID br. neorganski.

tvo br. talog Cinkov pepeo Cirkonijum hidrid Cirkonijum nitrat Cirkonijum pikramat.Naziv materije Uputs. otpaci Cirkonijum. suspenzija u zapaljivoj tečnosti Cirkonijum. navlažen sa ne manje od 20% vode Cirkonijum sulfat Cirkonijum sulfat Cirkonijum tetrahlorid Cirkonijum. anhidrovan Cink hlorid. prah. stabilizovan (apsorbovan) Cijanovodonik. sa ne više od 45% cijanovodonika Cijanovodonik. sa ne više od 20% cijanovodonika Cijanurni hlorid Ciklobutan Ciklobutil hloroformijat Cikloheksan Cikloheksanetiol Cikloheksanon Cikloheksen Ciklohekseniltrihlorosilan Cikloheksil acetat Cikloheksil izocijanat Cikloheksil merkaptan Cikloheksilamin Cikloheksiltrihlorosilan Cikloheptan Cikloheptatrien Ciklohepten Ciklooktadien fosfini Ciklooktadieni Ciklooktatetraen Ciklopentan Ciklopentanol Ciklopentanon Ciklopenten Ciklopropan Cimeni Cink amonijum nitrit Cink arsenat Cink arsenat i cink arsenit. navlažen sa ne manje od 25% vode 151 139 171 171 140 154 154 140 140 143 133 151 138 138 138 138 138 138 138 140 113 171 171 137 170 170 135 170 170 135 170 170 2855 1714 1931 1931 1513 2331 1840 1514 1515 1516 2714 2855 1436 1435 1436 1435 1435 1435 1437 2728 1517 9163 9163 2503 1358 1308 1932 1308 1308 2009 2858 1358 strana 99 . žica. tvo br Cijanovodonik.ID br. suv. tečna suspenzija Cirkonijum. rastvor u alkoholu. gotove ploče. gotove ploče ili trake Cirkonijumov prah. Naziv materije Uputs. vodeni rastvor. prašina Cink. rastvor Cink nitrat Cink permanganat Cink peroksid Cink rezinat Cink silikofluorid Cink u prahu Cink. skinuta pena Cink. stabilizovan Cijanovodonik. metal. suv. metal. suspenzija u tečnosti (zapaljivo) Cirkonijum. mulj Cink. trake ili žica Cirkonijum. vlažan Cirkonijum.ID br. smeša Cink arsenit Cink bromat Cink cijanid Cink ditionit 131 117 152 154 157 115 155 128 129 127 130 156 130 155 129 132 156 128 131 128 135 130P 128P 128 129 128 128 115 130 140 151 151 151 140 151 171 3294 1051 1614 1613 2670 2601 2744 1145 3054 1915 2256 1762 2243 2488 3054 2357 1763 2241 2603 2242 2940 2520 2358 1146 2244 2245 2246 1027 2046 1512 1712 1712 1712 2469 1713 1931 Cink fluorosilikat Cink fosfid Cink hidrosulfit Cink hidrosulfit Cink hlorat Cink hlorid.

Čvrsta supstanca povišene temperature.d.samozagrevajuća. komprimovan Diacetil Diaceton alkohol Dialil etar Dialilamin Diazottetroksid (azot-dioksid) Dibenzildihlorosilan Diboran Diboran. Čvrsta supstanca.d. reaguje sa vodom. n.d. sadrže natrijum DA DC Dekaboran strana 100 135 125 153 133 133 153 154 171 2008 1589 1697 1338 1338 2810 2811 3335 139 138 171 3134 3135 3258 138 138 138 139 138 154 151 151 133 138 151 153 134 3131 2813 3133 3134 3132 3244 3243 3243 3175 3292 1699 2810 1868 Dekahidronaftalen Delovi gasnog generatora Denaturisani alkohol Denaturisani alkohol (toksičan) Destilati katrana kamenog uglja.d.d. Čvrste supstance sa otrovnom tečnošću.d. komprimovan Dibromobenzen Dibromodifluorometan Dibromohloropropani Dibromometan Dibutil etri Dibutilaminoetanol Dicijan Dicijan gas Dicikloheksilamonijum nitrit Diciklopentadien Dicikoheksilamin Didim nitrat Dieldrin Dietil etar Dietil karbonat Dietil keton Dietil sulfat Dietil sulfid Dietilamin Dietilaminoetanol Dietilaminopropilamin Dietilbenzen 130 171 127 131 128 128 115 115 127 129 131P 132 124 156 119 119 129 171 159 160 128 153 119 119 133 130 153 140 151 127 128 127 152 129 132 132 132 130 1147 8013 1987 1986 1136 1268 1957 1957 2346 1148 2360 2359 1067 2434 1911 1911 2711 1941 2872 2664 1149 2873 1026 1026 2687 2048 2565 1465 2761 1155 2366 1156 1594 2375 1154 2686 2684 2049 .d. Ćelije. toksična. amorfni CS CX Čvrsta materija. n.d. korozivna.d. reaguje sa vodom.d. n.ID br.d. n. reaguje sa vodom.Naziv materije Uputs. Čvrste supstance sa toksičnom tečnošću.d.d.d. Čvrsta supstaca. n. tvo br.d.d. otrovna. suv CK CN Crveni fosfor Crveni fosfor. n. n. Deuterijum Deuterijum.d. n. Čvrsta supstanca. Čvrste supstance sa korozivnom tečnošću. n. n. kojom je rukovanje u avijaciji posebno propisano. Čvrsta supstanca.d. oksidirajuća.d. Čvrsta supstaca.d. na ili iznad 240°C (464°F) Čvrsta supstanca.d. n.ID br. Čvrsta supstanca.d. reaguje sa vodom. tvo br Cirkonijumov prah.d.d. reaguje sa vodom. Čvrste supstance sa zapaljivom tečnošću. n.zapaljivo Destilati petroleja. Naziv materije Uputs.d.d.. zapaljiva.d. reaguje sa vodom.d. n. n. reaguje sa vodom.

tečni Dihlorobuten Dihlorodifluorometan Dihlorodimetil etar. pentahidrat Dinatrijumskisilikat 130 129 119 153 126 128 132 128 153 127 132 158 131P 130 115 129 156 130 156 118 132 132 153P 128 132 135 127 155 127 132 131 131 156 132 171 131 154 154 1279 2047 2189 1764 1958 1157 2361 2050 1902 1159 1158 3373 2521 2381 1033 1161 1595 1164 2267 1032 1160 1160 2522 2263 2264 1370 2380 1162 2707 2051 1163 2382 2262 2266 3359 2841 3253 3253 strana 101 .ID br.ID br. rastvor Dimetilamin. simetrični Dihloroetil etar Dihloroetilen Dihlorofenil izocijanati Dihlorofeniltrihlorosilan Dihlorofluorometan Dihloroizocijanurna kiselina. Naziv materije Uputs. anhidrovana Difluorohloroetani Difluorometan Difozgen Dihloroacetil hlorid Dihloroanilini Dihloroanilini. vodeni rastvor Dimetilaminoetilmetakrilat Dimetilcikloheksani Dimetilcikloheksilamin Dimetilcink Dimetildietoksisilan Dimetildihlorosilan Dimetildioksani Dimetiletanolamin Dimetilhidrazin. stabilizovan Dimetil disulfid Dimetil etar Dimetil karbonat Dimetil sulfat Dimetil sulfid Dimetil tiofosforil hlorid Dimetilamin.Naziv materije Uputs. tečan Difenilmetil bromid Difluoroetan Difluoroetan i dihlorodifluorometan. čvrsti Dihloroanilini. anhidrovan Dimetilamin. tvo br Dietilcink Dietildihlorosilan Dietilentriamin Dietiltiofosforil hlorid Dietoksimetan Difenilamin hloroarsin Difenildihlorosilan Difenilhloroarsin Difenilhloroarsin. izomerna jedinjenja Diizooktilfosfat Diizopropil etar Diizopropilamin Dijagnostički uzorci Diketen. čvrst Difenilhloroarsin. tvo br. azeotropna smeša sa približno 74% dihlorodifluorometana Difluorofosforna kiselina. simetričan Dimetilkarbamoil hlorid Dimetil-N-propilamin Dimljena roba Di-n-amilamin Dinatrijum trioksosilikat. suva Dihloroizopropil etar Dihlorometan Dihloropentani 135 155 154 155 127 154 156 151 151 151 151 153 115 126 1366 1767 2079 2751 2373 1698 1769 1699 1699 3450 1699 1770 1030 2602 154 115 115 125 156 153 153 153 153 132 126 131 152 130P 156 156 126 140 153 160 130 1768 2517 3252 1076 1765 1590 1590 3442 1590 2920 1028 2249 1916 1150 2250 1766 1029 2465 2490 1593 1152 Dihloropropan Dihloropropeni Dihlorosilan Dihlorosirćetna kiselina Dihlorotetrafluoroetan Diizobutil keton Diizobutilamin Diizobutilen. nesimetričan Dimetilhidrazin. čvrst Difenilhloroarsin. čvrsti Dihloroanilini.

d. Eksplozivi. Ekstrakti. Druge regulisane supstance. tečni Di-n-propil etar Dioksan Dioksolan Dipenten Dipikril sulfid. ovlažen sa ne manje od 10% vode Dipropil etar Dipropil keton Dipropilamin Divinil etar. Naziv materije Uputs.d.d.d.6 Eksplozivni agens.d. n. rastopljeni Dinitrotolueni. Etan Etan. tečni Epibromohidrin Epihlorohidrin Estri. tečan. ovlaženi sa ne manje od 15% vode Dinitrohlorobenzeni Dinitro-o-krezol Dinitrorezorcinol. rastvor Etan-propan smeša. n. tečni Ekstrakti. tečne. tvo br Di-n-butilamin Dinitroanilini Dinitrobenzeni Dinitrobenzeni.3.d. n. smeša sa više od 10% etanola Etanol. ovlažen sa ne manje od 15% vode Dinitrofenol.6% etilen oksida Eksploziv A Eksploziv B Eksploziv C Eksploziv sa smanjenom osetljivošću Eksploziv sa smanjenom osetljivošću. rastvor Dinitrofenolati. čvrsti Dinitrotolueni.d. aromatični. komprimovan Etan. smeša sa više od 10% etanola Etanol i benzin. n. rashlađena tečnost Etanol Etanol i benzin. tečni Ekstrakti. 1. rastvor Etanolamin Etanolamin. smeša sa više od 10% etanola Etanol i špiritus.1. čvrsti Dinitrobenzeni. za poboljšanje ukusa.Naziv materije Uputs. čvrsti Dinitrobenzeni.d.5 ili 1.ID br. ovlažen sa ne manje od 15% vode Dinitrotolueni Dinitrotolueni. čvrste. podgrupe 1. podgrupa 1.ID br.d. 1. stabilizovan Dizel gorivo DM Dodecilbenzensulfonska kiselina Dodeciltrihlorosilan DP Druge regulisane supstance. za poboljšanje ukusa. n.d. tvo br. strana 102 132 153 152 152 152 152 113 153 113 153 153 113 152 152 152 152 152 127 127 127 128 113 127 128 132 128P 128 154 153 156 125 171 171 2248 1596 1597 1597 3443 1597 1320 1599 1321 1577 1598 1322 2038 2038 3454 1600 2038 2384 1165 1166 2052 2852 2384 2710 2383 1167 1202 1698 2584 1771 1076 3077 3082 ED Eetilen oksid i tetrafluoroetan smeša sa najviše 5. tečni Dinitrofenol. 1.4 Eksplozivi. čvrsti Dinitrotolueni.2. rashlađena tečnost Etil fosforodihloridat 151 126 1892 3299 112 112 114 133 128 114 112 112 127 127 127 131 131P 127 115 115 115 127 127 127 127 127 153 153 115 154 ---3380 3379 ---1169 1197 1197 2558 2023 3272 1035 1035 1961 1170 3475 3475 3475 1170 2491 2491 1961 2927 .

smeša sa naj više 12. smeša sa naj više 12% etilenoksida Etilen oksid i pentafluoroetan. anhidrovan Etil fosforni dihlorid.ID br. smeša sa najviše 30% etilen oksida Etilen. smeša tečna Etilen dihlorid Etilen glikol dietil etar Etilen glikol monobutil etar Etilen glikol monoetil etar Etilen glikol monoetil etar acetat Etilen glikol monometil etar Etilen glikol monometil etar acetat Etilen hlorohidrin Etilen oksid Etilen oksid i dihlorodifluorometan. stabilizovan Etilamin 129 129 129P 127 127 128 129 131 155 127 130 156 127 154 135 115 155 155 155 129 155 130 129 129 130P 130P 115 127 131 156 129 127 129 129 116P 118 2935 1173 1917 1170 1170 2271 1176 1891 1603 1179 1180 2666 1155 2927 2845 1037 1181 1182 2826 2385 2481 1862 1192 2363 2277 2277 1039 1193 1194 2525 2524 2615 1195 1292 2452 1036 Etilamin. tvo br Etil 2-hloropropionat Etil acetat Etil akrilat.5 % etilenoksida 132 2270 130 130 151 139 116P 154 151 131 127 152 127 129 127 129 131 119P 126 1175 1177 1892 1183 1962 1605 1647 1184 1153 2369 1171 1172 1188 1189 1135 1040 3070 126 3298 129P 2983 115 116P 132 131P 126 1038 1962 1604 1185 3070 strana 103 .9% etilen oksida Etilen oksid i propilen oksid. rastvor Etil oksalat Etil ortoformat Etil propil eter Etil propionat Etil silikat Etilacetilen. tvo br.Naziv materije Uputs. stabilizovan Etilenoksid i dihlorodifluorometan.ID br. stabilizovan Etil metil eter Etil metil keton Etil nitrit. komprimovan Etilendiamin Etilenimin. vodeni rastvor. stabilizovan Etil alkohol Etil alkohol. rastvor Etil amil keton Etil borat Etil bromid Etil bromoacetat Etil butil etar Etil butirat Etil cijanoacetat Etil eter Etil fosfonotiotik dihlorid. anhidrovan Etil hlorid Etil hloroacetat Etil hloroformijat Etil hlorotioformijat Etil izobutirat Etil izocijanat Etil krotonat Etil laktat Etil merkaptan Etil metakrilat Etil metakrilat. Naziv materije Uputs. smeša sa najviše 7. duboko rashlađen (kriogena tečnost) Etilen. sa ne manje od 50% ali ne više od 70% etilamina Etilbenzen Etilbutil acetat Etildihloroarsin Etildihlorosilan Etilen Etilen dibromid Etilen dibromid i metil bromid.

tečna Feri arsenat Feri arsenit Feri hlorid Feri hlorid. čvrst. čvrsti Fenolati.Naziv materije Uputs. Fenacil bromid Fenetidini Fenil hloroformat Fenil izocijanat Fenil merkaptan Fenilacetil hlorid Fenilacetonitril. rastvor Feri nitrat Fero arsenat Ferosilicijum Ferrocerium 137 137 153 151 156 151 151 151 151 152 152 152 131 152 131 131 131 2798 2799 2572 1672 1804 1674 1894 1895 2026 2765 2765 3000 2999 3000 2999 2766 2766 153 153 154 154 153 153 153 151 151 157 157 154 140 151 139 170 1671 2312 2905 2904 2821 1803 1803 1606 1607 1773 1773 2582 1466 1608 1408 1323 .ID br. n. tvo br Etilenoksid i dihlorodifluorometan.d. otopljen Fenolati.ID br. otrovan. zapaljiv Fenoksi pesticid. smeša sa najviše 8. otrovan Fenoksi pesticid. smeša sa najviše 9% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. smeša sa više od 87% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. čvrst. zapaljiv Fenoksi pesticid. tečan.5% etilenoksida Etilenoksid i hlorotetrafluoroetan. tečni Fenolov rastvor Fenolsulfonska kiselina. smeša sa više od 9% a manje od 87% etilenoksida Etilenoksid sa azotom Etilfenildihlorosilan Etilheksaldehidi Etill fluorid Etill format Etilsumporna kiselina Etiltrihlorosilan Etri. zapaljiv.d. tečan. tečan. Fenoksi pesticid.8% etilen oksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. tečna Fenolsulfonska kiselina. tečan. tečan Fenilendiamini Fenilfosf tiodihlorid Fenilfosfordihlorid strana 104 126 3070 126 3070 126 3297 126 126 119P 1952 1952 3300 115 115 1041 1041 119P 156 129 115 129 156 155 127 153 153 156 155 131 156 152 153 137 137 1040 2435 1191 2453 1190 2571 1196 3271 2645 2311 2746 2487 2337 2577 2470 1673 2799 2798 Fenilfosforni dihlorid Fenilfosfortriodihlorid Fenilhidrazin Fenilkarbilamin hlorid Feniltrihlorosilan Fenilživin acetat Fenilživin hidroksid Fenilživin nitrat Fenilživino jedinjenje n. tvo br. otrovan Fenoksi pesticid. toksičan fenoksisirćetne kiseline. tečan. toksičan Fenoksi pesticid. smeša sa najviše 12. otrovan Fenoksi pesticid. toksičan Fenoksi pesticid. toksičan. smeša sa najviše 6% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. anhidrovan Feri hlorid.d. smeša sa više od 6% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. Naziv materije Uputs.d. toksičan. zapaljiv. zapaljiv Fenol. čvrst Fenol. tečan. smeša sa najviše 12% etilen oksida Etilenoksid i dihlorodifluorometan. tečan.

suv. Fluorovodonici.ID br.Naziv materije Uputs. amorfni Fosfor. rastvor. rastvori (Formalin) Formaldehid.d.ID br. kompresovan Fosfor pentahlorid Fosfor pentasulfid. zapaljiv Formaldehid. čvrsta Fosforna kiselina. Naziv materije Uputs. n. čvrsta Fosforna kiselina. orto Fosforna kiselina. bez žutog i belog fosfora Fosfor pentasulfid. bez žutog i belog fosfora Fosfor tribromid Fosfor trihlorid Fosfor trioksid Fosfor trisulfid. beli. crveni Fosfor.d.d.d.d. tvo br Filmovi. bez žutog i belog fosfora Fosfor seskvisulfid.d. bez žutog i belog fosfora Fosfor pentoksid Fosfor seskvisulfid.d. n. beli. bez žutog i belog fosfora Fosfor trisulfid. tvo br. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Fluoroanilini Fluorobenzen Fluoroborna kiselina Fluorofosforna kiselina anhidrovana Fluorosilicijumska kiselina Fluorosilicijumska kiselina Fluorosilikati. n. na bazi nitroceluloze Fluoborna kiselina Fluor Fluor. Fluorovodonici. rastvor Fosforna kiselina. rastvor. pod vodom ili u rastvoru Fosforna kiselina Fosforna kiselina Fosforna kiselina. kompresovan Fluor.d. smeša Fluorovodonična i sumporna kiseline smeša Fluorovodonična kiselina Fluorovodonična kiselina. pod vodom ili u rastvoru Fosfor. bez žutog i belog fosfora Fosfor. bez žutog i belog fosfora Fosfor oksibromid 133 154 124 124 167 153 130 154 154 154 154 151 154 137 137 130 154 154 154 157 157 157 157 125 154 132 132 132 119 139 139 137 1324 1775 1045 1045 9192 2941 2387 1775 1776 1778 1778 2856 2642 1777 1777 2388 1740 1740 3471 1786 1786 1790 1790 1052 1778 1198 1198 2209 2199 1339 1339 1939 Fosfor oksibromid. n. Fluorovodonična i sumporna kiselina. rastvori (Formalin) (korozivni) Fosfin Fosfor heptasulfid. Fluorosirćetna kiselina Fluorosulfonska kiselina Fluorosulfonska kiselina Fluorotolueni Fluorovodonici. bez žutog i belog fosfora Fosfor heptasulfid. suv. bezvodan Fluorsilicijumova kiselina Formaldehid. tečna Fozgen Ftalni anhidrid 137 137 137 137 125 125 137 139 139 137 139 139 137 137 157 139 139 133 133 136 136 136 154 154 154 154 154 154 154 125 156 1939 2576 1810 2691 2198 2198 1806 1340 1340 1807 1341 1341 1808 1809 2578 1343 1343 1338 1338 2447 1381 1381 1805 2834 1805 3453 2834 1805 1805 1076 2214 strana 105 . čvrsti. amorfni. otopljen Fosfor oksihlorid Fosfor pentabromid Fosfor pentafluorid Fosfor pentafluorid. čvrst Fosfor oksibromid. otopljen Fosfor. rastvor Fluorovodonik. žuti.

n. rastvor Gvožđe oksid. rastvor Heksametilenimin Heksametilentetramin Heksamin Heksani Heksanoli 170 153 170 135 159 153 156 130 151 123 151 151 125 151 151 151 126 126 154 126 126 153 152 151 151 151 130 156 153 153 132 133 133 128 129 2793 2810 1326 2545 1610 2810 1781 2458 1611 1612 1611 1611 2420 2552 3436 2552 2193 2193 1782 1858 1956 2661 2729 2279 2646 2875 1207 2281 2280 1783 2493 1328 1328 1208 2282 . tečnost. hemijski Generator kiseonika. istrošen Gvožđe pentakarbonil strana 106 156 132P 128 132P 132P 153 132 153 172 119 119 126 120 122 115 128 153 153 140 140 171 171 119 153 153 131P 128 159 143 135 154 154 135 131 1780 1199 2389 1199 1199 2874 2526 2810 2803 1023 1023 1078 3158 3311 3312 1203 2810 2810 3356 3356 3245 3245 2192 2810 2689 2622 1863 1700 1467 1376 1759 1760 1376 1994 Gvožđe. rashlađena tečnost. potrošen Gvožđe hlorid. hemijski. navlažen sa ne manje od 25% vode Hafnijum. tečan Heksafluoroetan Heksafluoroetan. čvrst Heksaetil tetrafosfat. zapaljiva.d. suv Halogenizovana iritirajuća. oksidirajući.d. metalni opiljci. prah. tečan Heksafluoroaceton Heksafluoroaceton hidrat Heksafluoroaceton hidrat.Naziv materije Uputs. smeša Heksaetil tetrafosfat.ID br. Gas.d. za motor sa turbinom Granate sa suzavcem Guanidin nitrat Gvozdeni sunđer. Naziv materije Uputs. čvrst Gvožđe hlorid.d. kompresovan Heksafluorofosforna kiselina Heksafluoropropilen Heksafluoropropilen oksid Heksahloroaceton Heksahlorobenzen Heksahlorobutadien Heksahlorociklopentadien Heksahlorofen Heksaldehid Heksametilen diizocijanat Heksametilendiamin.d. tvo br. n. komprimovan Gas za raspršivče. HD Heksadeciltrihlorosilan Heksadien Heksaetil tetrafosfat Heksaetil tetrafosfat i komprimovan gasa. n. Gas.d. n. istrošen Genetski modifikovani mikroorganizmi Genetski modifikovani organizmi Germane GF Glicerol alfa.d. rashlađena tečnost.d. avionsko.d. Gasohol GB GD Generator kiseonika. tvo br Fumaril hlorid Furaldehidi Furan Furfural Furfuraldehidi Furfuril alkohol Furfurilamin GA Galijum Gas kamenog uglja Gas kamenog uglja.ID br. komadići H Hafnijum prah.d. Gas. čvrst Heksametilendiamin. n.monohlorohidrin Glicidaldehid Gorivo. rashlađena tečnost. čvrst Heksafluoroaceton hidrat.

smeša. tečni Hlordioksid. hidrat. anhidrovan Hidrazin. otrovan. n. otrovan Hemijski uzorak. čvrst Hidrohinon. sa više od 5% slobodnog hlora HL Hlor Hlor pentafluorid Hlor trifluorid Hloracetofenon Hloraceton. tvo br.d. Hidrogen selenid. čvrsti Hlordinitrobenzeni. smeša Hlorat i magnezijum hlorid smeša Hlorat i magnezijum hlorid. neorganski. metalni. tečni Hlorfeniltrihlorsilan Hlorfenolati.d. čvrsta Hlorati.ID br. Naziv materije Uputs. neorganski. vodeni rastvori. stabilisan Hloranilini.ID br. stabilisan Hloracetonitril Hloral. tečni Hlordifluormetan Hlordinitrobenzeni Hlordinitrobenzeni. tečni Hlorfenoli.Naziv materije Uputs. vodeni rastvor. čvrst Hemijski uzorak.d. sa najmanje 64% hidrazina Hidridi. toksičan Hemijski uzorak. tečan Heptafluoropropan Heptani Hidrazin hidrat Hidrazin. neorganski.d. anhidrovan Hidrogen sulfid Hidrogen sulfid Hidrohinon. čvrst Hemijski uzorak. Hlorbenzeni Hlorbenzil hloridi Hlorbenzil hloridi. sa najviše od 37% hidrazina Hidrazin. Hlorati. rastvor Hidrokinon Hidroksilamin sulfat Hidroksilamin sulfat Hipohloriti.d. čvrsti Hlorfenolati. čvrsti Hlorfenoli. Hipohloritni rastvor 153 156 121 121 120 154 171 151 151 151 151 151 151 126 128 153 132 153 2829 1784 1046 1046 1963 1760 3316 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3296 1206 2030 2029 2030 153 152 132 138 117 117 117 153 153 153 154 154 140 154 2030 3293 2029 1409 2202 1053 1053 2662 3435 2662 2865 2865 3212 1791 Hipohloritni rastvor. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Hemijski pribor Hemijski pribor Hemijski uzorak. toksičan. vodeni rastvor. n.d.d.d. rastvor Hlorata i magnezijum hlorida. kompresovan Helijum. čvrsti Hloranilini. tečni Hlorit rastvor 154 153 124 124 124 153 131 131 153 152 152 152 140 140 140 140 140 140 130 153 153 126 153 153 153 143 154 154 156 154 154 153 153 154 1791 2810 1017 2548 1749 1697 1695 2668 2075 2018 2019 2233 1458 1459 3407 1459 1461 3210 1134 2235 2235 1018 1577 1577 1577 9191 2905 2904 1753 2905 2904 2020 2021 1908 strana 107 . sa najmanje37% hidrazina Hidrazin. tečni Hloranizidini Hlorat i borat. anhidrovan. vodeni rastvor. smrznut Hlorfenati. toksičan. sa najmanje 37% a najviše 64% hidrazina Hidrazin. n. čvrsti Hlorfenati. tvo br Heksanska kiselina (Kapronska kiselina) Heksiltrihlorosilan Helijum Helijum. tečan Hemijski uzorak. n. vodeni rastvor. otrovan.

vodoreaktivni. zapaljivi.d. zapaljivi.d.d.d. toksični.d. n.d. Hloroformijati. čvrsti Hlorokrezoli. korozivni. Hlorosilani. n.d. n.d. Hloropivaloil hlorid Hloropren. Hlorsilani. stabilizovan Hlorosilani. toksični.d.d. korozivni.ID br. tečni Hloropentafluoroetan i hlorodifluorometan smeša Hloropikrin Hloropikrin i metil bromid.d. tvo br Hlorit rastvor. n. tečni Hlorotrifluoroetan Hlorotrifluorometan Hlorovodonična kiselina Hlorovodonična kiselina. čvrsti Hlorotoluidini. neorganski. n. n.d. čvrsti Hloroform Hloroformati.d. sa ne više od 10% hlorne kiseline Hlornitroanilini Hlornitrotolueni Hlornitrotolueni. otrovni. rastvor Hlorosirćetna kiselina. zapaljivi. smeša Hloropikrin i metil hlorid Hloropikrin smeša. tečni Hlorometil hloroformijat Hloronitrobenzeni strana 108 154 143 131 140 153 152 152 152 152 153 156 153 153 153 153 130 130 126 115 153 151 154 155 154 155 155 152 152 152 152 152 157 152 1908 1462 2354 2626 2237 2433 2433 3457 2433 2232 1752 1697 1697 3416 3427 2234 1127 1974 2517 3441 1888 3277 2742 3277 2742 2742 2669 2669 3437 2669 2669 2745 1578 Hloronitrobenzeni. toksični. Hloroformijati.d. rashlađena tečnost Hlorpentafluoroetan Hlorplatinska kiselina. čvrsta Hlorsilani. korozivni. zapaljivi. korozivni. n. Hloroformijati.d. čvrsti Hlorokrezoli. Hlorosilani. tečni Hloronitrobenzeni. n. čvrsti Hloronitrobenzeni.d. rastvor Hlorovodonik. Hlorosilani. zapaljivi. korozivni.d.d. tečni Hlorobenzil hloridi. korozivni. korozivni. otrovni.ID br. n. vodeni rastvor. korozivni. čvrsti Hlornitrotolueni. n. tečna Hlorotetrafluoroetan Hlorotolueni Hlorotoluidini Hlorotoluidini. čvrsta Hlorosirćetna kiselina. rastvor Hlorokrezoli. n. Hlorokrezoli Hlorokrezoli. bezvodni Hlorovodonik.d. tečni Hloroacetaldehid Hloroacetil hlorid Hloroacetofenon. Hlorosirćetna kiselina. 152 152 152 126 154 123 119 154 156 131P 156 156 155 139 153 153 153 126 129 153 153 153 153 126 126 157 157 125 125 126 154 156 155 1578 1578 3409 1973 1580 1581 1582 1583 9263 1991 3361 3361 3362 2988 1751 1750 1750 1021 2238 2239 2239 2239 3429 1983 1022 1789 1789 1050 2186 1020 2507 2987 2986 . n. korozivni. tečni Hloroacetofenon. Hlormetil etil etar Hlorna kiselina.d.d. čvrsti Hlorobenzotrifluoridi Hlorobutani Hlorodifluorbrommetan Hlorodifluoroetani Hlorodinitrobenzeni.d.d. otrovni. Hloroformijati. čvrst Hloroacetofenon. tečni Hlorotoluidini.d. čvrsti Hlornitrotolueni. Naziv materije Uputs. sa više od 5% slobodnog hlora Hloriti. korozivni.d. tvo br.d. toksični. n.Naziv materije Uputs.

stabilizovan Izobutil aldehid Izobutil alkohol Izobutil format Izobutil hloroformat Izobutil izobutirat Izobutil izocijanat Izobutil metakrilat. gas.d.d. tvo br. (Opasnost od udisanja Zona A) Insecticid.d. rastvor Hrom nitrat Hrom oksihlorid Hrom trioksid.d. n. smeša HN-1 HN-2 HN-3 Hrom fluorid.d. anhidrovan Hromna kiselina. n. gas. Hlorsilani. otrovan.d. n. toksičan. gas. zapaljiv. n. Insecticid. zapaljiv. n.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Insecticid. čvrsta Hromna kiselina.d. gas.d. gas. gas.d.d. otrovan. gas. Insecticid.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Insecticid. gas.d.d.d. n. n.d.d. zapaljiv.d. Insecticid. gas. toksičan. n. n.d.d. n. Hlorsilani. toksičan. n. n. gas. zapaljiv. korozivni. zapaljiv. otrovni. zapaljiv. zapaljiv.d.d.ID br. Hlorsilani. n.d. zapaljivi. korozivni. otrovan. zapaljiv.d. sa akumulatorom IPDI Izbeljivač u prahu Izobutan Izobutan Izobutan smeša Izobutan smeša Izobutanol Izobuterna kiselina Izobuterni anhidrid Izobutil acetat Izobutil akrilat. otrovan.Naziv materije Uputs. zapaljiv. otrovan.d. zapaljiv.d. n. gas. n. n. toksičan.d.d. toksičan. gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Insecticid. n.d. stabilizovan Izobutil propionat Izobutilamin 119 119 3355 3355 119 3355 119 3355 119 3355 115 115 123 154 156 140 115 115 115 115 129 132 132 129 129P 130 129 129 155 130 155 130P 129 132 1954 3354 1967 3171 2290 2208 1075 1969 1075 1969 1212 2529 2530 1213 2527 2045 1212 2393 2742 2528 2486 2283 2394 1214 strana 109 . gas. stopljena Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonske kiselina i sumpor trioksid.d. gas. Insecticid. gas. toksičan. tvo br Hlorsilani. električna.d. zapaljiv. Insekticid.d. zapaljiv. Hlorsilani.d. n. n. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Insecticid. čvrst Hrom fluorid.d.d. Invalidska kolica. (Opasnost od udisanja Zona B) Insecticid. (Opasnost od udisanja Zona D) 155 155 156 139 155 155 153 137 137 153 153 153 154 154 141 137 141 141 154 154 126 123 119 119 2985 2986 2987 2988 3362 2985 3250 1754 1754 2810 2810 2810 1756 1757 2720 1758 1463 1463 1755 2240 1968 1967 3355 3355 119 3355 119 3355 119 3355 Insecticid. otrovan.d. zapaljivi. Insecticid. Naziv materije Uputs. Hlorsirćetna kiselina.d. Hlorsilani.ID br. rastvor Hromsumporna kiselina Insecticid. (Opasnost od udisanja Zona C) Insecticid.d. n.d.

tvo br. n.d.d. otrovni.d.d.d.d.d. n. n. Jedinjenje selenijuma. Jedinjenje kadmijuma Jedinjenje nikotina. n.ID br. Jedinjenje nikotina. otrovan. Jedinjenje selenijuma. n. Jedinjenje organotina.d.d.d.d. Izocijanati. n. zapaljivi. Jedinjenje organotina.d.d. Jedinjenje telurijuma.d.d. n.d.d.d. Jedinjenje talijuma.d.d.Naziv materije Uputs. n. n. smeša Izosorbid-5-mononitrat Jedinjenje berilijuma. Izocijanatni rastvori.d. čvrsto.d. n. Izocijanatni rastvor.d.d. zapaljiv. Izocijanati.d.d. n.d.d. 128 130P 129 129P 128 129 129 129 129 155 155 127 155 130 129 132 130 130 153 133 133 154 154 151 151 151 153 153 151 151 151 151 151 151 2371 1218 1219 2403 2303 2934 1220 1219 2405 2947 2407 2406 2483 1222 2409 1221 1918 1918 1793 2907 3251 1566 2570 1655 3144 2291 3146 2788 3283 3283 3440 1707 3284 3285 .d. n.d.d.d. n.d. n. Naziv materije Uputs. toksičan. Izocijanatni rastvor.d.d.d. n. čvrsto.d.d.d.d. stabilizovan Izopropanol Izopropenil acetat Izopropenilbenzen Izopropil 2-hloropropionat Izopropil acetat Izopropil alkohol Izopropil butirat Izopropil hloroacetat Izopropil hloroformat Izopropil izobutirat Izopropil izocijanat Izopropil nitrat Izopropil propionat Izopropilamin Izopropilbenzen Izopropilbenzol Izopropilfosforna kiselina Izosorbid dinitrat. Izocijanati.d.d.d.d.d. Izocijanatni rastvori. n. zapaljiv.d.d. tečno.d. n. zapaljiv. n. n. Izocijanatni rastvor. n. toksičan.d. otrovan.ID br.d.d. zapaljiv.d.d. Izocijanatobenzotrifluoridi Izoforondiamin Izoforondiizocijanat Izohekseni Izohepteni Izooktan Izookteni Izopentan strana 110 115 115 130 132 131 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 153 156 128 128 128 128 128 1055 1075 2045 2395 2284 2206 2478 3080 2206 3080 2206 3080 2478 2478 2206 3080 2206 3080 2478 2478 2206 2478 3080 2285 2289 2290 2288 2287 1262 1216 1265 Izopenteni Izopren.d. Izocijanatni rastvor. tečno. Izocijanatni rastvor. n. toksičan. Jedinjenje olova. tvo br Izobutilen Izobutilen Izobutiraldehid Izobutiril hlorid Izobutironitril Izocijanati. n. Izocijanati. toksični. tečno. Izocijanati. Jedinjenje vanadijuma. n. otrovni. zapaljivi. n. n.d. Izocijanatni rastvor.d. Izocijanatni rastvori. n. n. otrovan. Izocijanati.d. n. zapaljivi.d. toksični. Izocijanati. zapaljivi. čvrsto. toksični. otrovni. rastvorljivo. n. Izocijanati. Jedinjenje selenijuma.d.d. n.

ID br. čvrst Kalijum fluorid.smeša. tvo br. n. rastvor Jodovodonik. smeša suva. čvrsto. čvrsta Kalcijum cijanamid. tečno.1 % kalcijum karbida Kalcijum cijanid Kalcijum ditionit Kalcijum fosfid Kalcijum hidrid Kalcijum hidrosulfit Kalcijum hipohlorit. n. bezvodan Kakodilna kiselina Kalaj fosfidi Kalaj hlorid pentahidrat Kalaj hlorid. metal i legure.5% i najviše 16% vode Kalcijum hipohlorit.d. piroforni Kalcijumsilicid Kalcijumsilicid Kalijum Kalijum arsenat Kalijum arsenit Kalijum bakar cijanid Kalijum borohidrid Kalijum bromat Kalijum cijanid Kalijum cijanid. suv Kalcijum hipohlorit. najmanje 10% i najviše 39% raspoloživog hlora Kalcijum hlorat Kalcijum hlorat. piroforne Kalcijum.Naziv materije Uputs. pentahidrat Kalcijum Kalcijum arsenat Kalcijum arsenata i kalcijum arsenit. sa najmanje 5. rastvor Kalijum ditionit Kalijum fluorid Kalijum fluorid. suva. Jod monohlorid Jod pentafluorid Jodometilpropani Jodopropani Jodovodonična kiselina Jodovodonična kiselina.d. smeša.d. sa najmanje 39% raspoloživog hlora (8. tvo br Jedinjenje za oblikovanje plastike Jedinjenje za oblikovanje plastike Jedinjenje žive.d. čvrst Kalcijum arsenita i kalcijum arsenat. čvrst Kalijum cijanid. anhidrovan Kalaj tetrahlorid Kalaj tetrahlorid.ID br. Jedinjenje žive. hidriatisan.5% i najviše 16% vode 171 171 151 151 157 144 129 129 154 154 125 151 139 154 137 137 154 138 151 151 151 151 138 157 135 139 138 135 140 3314 3314 2025 2024 1792 2495 2391 2392 1787 1787 2197 1572 1433 2440 1827 1827 2440 1401 1573 1574 1574 1574 1403 1575 1923 1360 1404 1923 2880 140 2880 Kalcijum hipohlorit. rastvor Kalcijum hlorat. stopljen Kalcijum. smeša. rastvor Kalijum fluoroacetat 140 1748 140 140 1748 2208 140 140 140 140 138 138 140 157 140 140 140 133 133 135 135 138 138 138 151 154 157 138 140 157 157 157 135 154 154 154 151 1452 2429 2429 1453 1402 2844 1454 1910 1455 1456 1457 1313 1314 1855 1855 1405 1406 2257 1677 1678 1679 1870 1484 1680 1680 3413 1929 1812 1812 3422 2628 strana 111 . sa najmanje od 5. Naziv materije Uputs. sa više od 0. hidratisana smeša. vodeni rastvor Kalcijum hlorit Kalcijum karbid Kalcijum manganov silicijum Kalcijum nitrat Kalcijum oksid Kalcijum perhlorat Kalcijum permanganat Kalcijum peroksid Kalcijum rezinat Kalcijum rezinat.8% raspoloživog kiseonika) Kalcijum hipohlorit. čvrsta Kalcijum arsenit.

hidriran. metalne legure Kalijum. Naziv materije Uputs. rastvor Kalijumhidroksid. sintetički Kamfor. rastvor Kalijum hlorat. sadrže korozivne supstance 153 1847 135 135 135 135 143 138 138 138 138 154 154 154 127 133 133 128 153 125 119 125 130 130 154 128 115 128 1382 1382 1382 1382 2466 1420 3403 1420 2257 1813 1814 1814 1286 2717 2717 1130 2829 2417 2204 2417 1999 1999 1719 1223 2037 3473 153 3477 . anhidrovan Kalijum sulfid. pakovane sa opremom. čvrst Kalijumhidroksid. sa ne manje od 30% vode od kristalizacije strana 112 151 139 154 154 154 154 154 154 154 154 154 135 135 140 140 140 151 154 140 140 140 140 140 140 144 140 140 151 135 135 153 153 153 2655 2012 1811 3421 2509 2509 1811 1813 1813 1814 1813 1929 1929 1485 2427 2427 2864 2033 1486 1499 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1492 2655 1382 1382 1847 1847 1847 Kalijum sulfid. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za gorivne ćelije. komprimovan Katran Katrani. sa manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid. smeša Kalijum nitrat i natrijum nitrat. vodeni rastvor Kalijum metavanadat Kalijum monoksid Kalijum nitrat Kalijum nitrat i natrijum nitrat. tečne Kalijum. Kerozin Kertridži sa gasom Kertridži za gorivne ćelije. čvrste Kalijum. sa manje od 30% vode od kristalizacije Kalijum sulfid. čvrst Kalijum hidrogen difluorid.d. metalne legure.ID br. rastvor Kalijum hidrogen sulfat Kalijum hidrogen sulfat Kalijum hidrogendifluorid Kalijum hidroksid. čvrst Kalijum hidroksid. hidriran. anhidrovan Kalijum sulfid. ulje Kapronska kiselina Karbonil fluorid Karbonil sulfid Karbonilfluorid.Naziv materije Uputs. sa manje od 30% vode od kristalizacije Kalijum superoksid Kalijum. tečni Kaustična alkalna tečnost. čvrst Kalijum hidrosulfit Kalijum hidrosulfit Kalijum hlorat Kalijum hlorat. suv. hidriran. sa ne manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid. tvo br Kalijum fluorosilikat Kalijum fosfid Kalijum hidrogen difluorid. pločica Kalijum hidroksid.d. sa ne manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid. sa ne manje od 30% vode od kristalizacije Kalijum sulfid. zrna Kalijumhidroksid. pakovani sa opremom. tvo br. hidriran. smeša Kalijum nitrit Kalijum perhlorat Kalijum permanganat Kalijum peroksid Kalijum persulfat Kalijum persulfat Kalijum silikofluorid Kalijum sulfid. metalne legure. rastvor Kalijum hidroksid.ID br. n. tečan Kalofonijumsko ulje Kamfor Kamfor. sa manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid.

sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za gorivne ćelije.d. Komprimovan gas. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za gorivne ćelije. staložen Kompleks bor trifluorid sirćetne kiseline Kompleks bor trifluorid sirćetne kiseline. n.d.d. korozivan. prah Kobalt rezinat. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za gorivne ćelije. tvo br Kertridži za gorivne ćelije.d.ID br. tečan Kompleks bortrifluorid propionske kiseline Kompleks bortrifluorid propionske kiseline. korozivan. u opremi. tečan Kompleks bortrifluorida i propionske kiseline. otrovan.ID br.d.d. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za gorivne ćelije. n. sadrže korozivne supstance Kertridži za gorivne ćelije. (zapaljiv) Komprimovan gas. čvrst Kompleksbortrifluorida i sirćetne kiseline. sadrže korozivne supstance Kertridži za gorivne ćelije.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. n. (Opasnost od udisanja Zona B) 121 122 122 122 122 158 133 133 157 157 157 157 157 157 126 115 122 123 123 1980 1014 1014 1072 1073 3373 2001 1318 1742 1742 1743 1743 3420 3419 1956 1954 3156 3304 3304 115 3479 128 115 127 153 122 124 124 121 3473 3478 1224 1906 1072 2190 2190 1980 123 3304 strana 113 . sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za gorivne ćelije. sadrži tečni zapaljivi gas Ketoni. n. korozivan. u opremi. otrovan. smeša Kiseonik. kompresovana Kiseonik i ugljen dioksid smeša. u opremi. pakovani sa opremom. n. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za gorivne ćelije. oksidativni. u opremi. pakovani sa opremom. tvo br.d. Kiselinski mulj Kiseonik Kiseonik difluorid Kiseonik difluorid.d. u opremi. otrovan. n. kompresovan Kiseonik i retki gasovi smeša 138 3476 115 3478 115 3479 153 138 115 115 128 153 3477 3476 3478 3479 3473 3477 138 3476 Kiseonik i retki gasovi smeša. tečni.d. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za gorivne ćelije. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za gorivne ćelije. Komprimovan gas. pakovani sa opremom. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za gorivne ćelije. n.d.Naziv materije Uputs. kompresovan Kiseonik. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za gorivne ćelije. čvrst Komprimovan gas. kompresovana Kiseonik i ugljen dioksid.d. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Klinički uzorci Kobalt naftenati.d. Naziv materije Uputs. Komprimovan gas.

korozivan. otrovan. otrovan. n. otrovan.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. n. otrovan. n. oksidant. korozivan. oksidant. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d.d. otrovan. n.d. otrovan. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. otrovan. korozivan. n. otrovan.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) 123 3304 123 3304 123 123 123 123 123 124 124 1955 1955 1955 1955 1955 3306 3306 124 3306 124 3306 124 3306 124 124 3303 3303 124 3303 Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d.d.d.d. n. tvo br.d.d. oksidant. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d. korozivan. korozivan.d. zapaljiv. n. tvo br Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. n. zapaljiv.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d.d. otrovan. oksidant. oksidant. oksidant. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d. n. zapaljiv.d. zapaljiv. otrovan. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. otrovan.o.d.d. korozivan.d.d.d. korozivan. otrovan. n.d. zapaljiv.d. otrovan.d. Naziv materije Uputs.d. otrovan. n. toksičan. n.ID br. otrovan.d. n. Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. korozivan. zapaljiv. n. Komprimovan gas.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. korozivan. otrovan. otrovan. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d.s. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d.d. toksičan.d. otrovan. oksidant.d. otrovan. n. korozivan.ID br.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 124 3303 124 3303 119 119 3305 3305 119 3305 119 3305 119 3305 119 119 1953 1953 119 1953 119 1953 119 1953 123 123 3304 3304 strana 114 .d.d. n.d. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. n.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. Komprimovan gas.d. otrovan.d. oksidant.d. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. Komprimovan gas.d. Komprimovan gas. n.d. n. otrovan. otrovan. Komprimovan gas. n.d. zapaljiv. korozivan. n.d. otrovan. zapaljiv.d.d. oksidant. zapaljiv. n. n. korozivan.Naziv materije Uputs.d. korozivan.d. otrovan. oksidant. otrovan.d. n. zapaljiv.

d. n. n.d.d. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. n. toksičan.d. zapaljiv. zapaljiv. toksičan. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Kopra Korozivna čvrsta supstanca.d.d. Korozivna čvrsta supstanca. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. zapaljiv. n. Korozivna čvrsta supstanca. toksičan. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d. n. toksičan. toksičan. toksičan.d. korozivan. toksičan. Komprimovan gas. zapaljiv. 115 119 1954 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 135 138 1363 3096 154 154 154 154 154 3262 3263 3260 3261 1759 strana 115 . n. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. kisela. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. Komprimovan gas.d.d. zapaljiv.d.d.d.d. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. korozivan.d.d. n. n. neorganska. korozivan. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. organska. zapaljiv. n. n. korozivan.d.d.d.d.d. toksičan.d. n.d.d.d. korozivan.ID br. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. Korozivna čvrsta supstanca. toksičan. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. n. n.Naziv materije Uputs. neorganska. tvo br. zapaljiv.d. Komprimovan gas. zapaljiv. Naziv materije Uputs.d. Korozivna čvrsta supstanca.d. zapaljiv. n. toksičan. toksičan.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. zapaljiv. n.d.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. Korozivna čvrsta supstanca. zapaljiv. toksičan. kisela. n.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d. n.d. otrovan. n. korozivan. n.d. organska. zapaljiv.d.d. zapaljiv.d. n.d. korozivan.d. toksičan.d.d.d.d. n. toksičan. zapaljiv. otrovan. zapaljiv. bazna.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d.d. n. n. (Opasnost od udisanja Zona D) 123 3304 123 3304 123 3304 123 119 119 1955 3305 3305 119 3305 119 3305 119 3305 119 119 1953 1953 119 1953 119 1953 119 1953 Komprimovan gas. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.ID br. zapaljiv.d. n.d. Komprimovan gas.d. n. bazna. toksičan. toksičan.d. tvo br Komprimovan gas.d.

Korozivna čvrsta supstanca. Korozivna čvrsta supstanca.d.d.d. samozagrevajuća.d. n. Korozivna čvrsta supstanca.d. samozagrevajuća. stabilizovan Krotonilen Krotonska kiselina Krotonska kiselina. Naziv materije Uputs. zauljene Ksantati Ksenon Ksenon.d. tečni Ksilidini Ksilidini. čvrste 153 153 153 153 121 121 120 131P 131P 128 153 153 153 153 133 135 121 121 120 130 153 153 153 153 153 153 153 152 152 152 154 153 138 135 138 138 2076 3455 2076 2022 1056 1056 1970 1143 1143 1144 2823 2823 2823 3472 1856 3342 2036 2036 2591 1307 2261 2261 3430 1711 1711 3452 1711 1701 3417 1701 2656 2810 1393 1855 1422 3404 .d. Korozivna tečnost. toksična. kompresovan Ksenon. kisela. tečan Kvinolin L (Luizit) Legura zemnoalkalnih metala.d. organska. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Ksileni Ksilenoli Ksilenoli. čvrsti Ksilidini.d. Korozivna tečnost.d. n.d. čvrsti Krezoli. piroforne Legure kalijum natrijuma Legure kalijum natrijuma. tečna Krpe. Kozmetički proizvodi. n.vodoreaktivna. kisela.d. Korozivna čvrsta supstanca. otrovna. Korozivna tečnost. Korozivna tečnost. oksidativna.d.d. n. čvrst Ksilil bromid. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Krotonaldehid Krotonaldehid.Naziv materije Uputs.d. n. zapaljiva. Korozivna tečnost. čvrsti Ksilidini.d. n.d. Korozivna tečnost.d. n. čvrsti Krezoli.d.d. tečna Krotonska kiselina.d.d. n. Korozivna tečnost.ID br. Korozivna tečnost. n.d.d. bazna.d.d. tvo br Korozivna čvrsta supstanca. otrovna. tečni Ksilil bromid Ksilil bromid. sa zapaljivim rastvaračima Krezoli strana 116 140 154 136 154 3084 2923 3095 2923 134 138 154 153 154 153 138 2921 3096 3266 3267 3264 3265 3094 154 140 154 136 154 138 132 127 153 1760 3093 2922 3301 2922 3094 2920 1266 2076 Krezoli. neorganska. Legure kalcijuma. n. n. kompresovan Kripton.d. Korozivna čvrsta supstanca. organska. vodoreaktivna. n.d. n. n.d.d. Korozivna tečnost. toksična. Korozivna tečnost.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.d.d.ID br.d.d. n. Korozivna tečnost. oksidativna.d. n.d. neorganska. n. tečni Krezolna kiselina Kripton Kripton.d. tvo br. n. n. čvrsta Krotonska kiselina. bazna. Korozivna tečnost. zapaljiva. čvrsti Ksilenoli.

I. n. etarski Litijum amid Litijum borohidrid Litijum ferosilicijum Litijum hidrid Litijum hidrid. otrovni.d. čvrsti Litijum alkili. piljevina ili trake Lekovi.d. tečni. zapaljivi. Lekovi.d. tečni. korozivni.4.d. tečni. otopljena čvrsta supstanca Litijum hidroksid Litijum hidroksid.d. tečni. n.d. toksični.d. otrovni. Lekovi. n. peleti. zapaljivi. čvrsti.d.d.ID br. čvrsti. tečni. čvrsti.d.5.d.C.d.d. smeše suve Litijum hipohlorit. otrovni. Litijum Litijum alkili Litijum alkili. Lekovi.B. Lekovi.smeša Litijum jonske baterije (uključujući baterije od litijum jon polimera) 138 138 1422 1869 151 151 154 154 151 151 131 131 133 128 138 135 135 135 138 138 139 138 139 138 138 154 154 154 154 140 140 140 147 3249 3249 1759 1760 1851 1851 3248 3248 1325 1993 1415 2445 3433 2445 1410 1411 1412 1413 2830 1414 2805 2680 2680 2680 2679 1471 1471 1471 3480 Litijum jonske baterije pakovane sa uređajima (uključujući baterije od litijum jon polimera) Litijum jonske baterije u uređajima (uključujući baterije od litijum jon polimera) Litijum metalne baterije (uključujući baterije od legura litijuma) Litijum metalne baterije pakovane sa uređajima (uključujući baterije od legura litijuma) Litijum metalne baterije u uređajima (uključujući baterije od legura litijuma) Litijum nitrat Litijum nitrid Litijum peroksid Litijum silicijum Litijumske baterije Litijumske baterije pakovane sa uređajima Litijumske baterije u uređajima Litijumske baterije. čvrst Litijum hidroksid. zapaljivi.6 LPG Luizit M. tečni Litijum aluminijum hidrid Litijum aluminijum hidrid. zapaljivi.d.d. tvo br Legure kalijum natrijuma. tečna ili čvrsta katoda LNG (kriogena tečnost) Londonski purpur Lož ulje Lož ulje Lož ulje br. n. n. korozivni. Lekovi. n. tečne Legure magnezijuma.Naziv materije Uputs. sa više od 50% magnezijuma. Lekovi.d. n. Magnezijum Magnezijum alkili Magnezijum aluminijum fosfid Magnezijum arsenat Magnezijum bromat Magnezijum diamid 147 3481 147 3481 138 3090 138 3091 138 3091 140 138 143 138 138 138 138 138 115 151 128 128 128 115 153 129 138 135 139 151 140 135 2722 2806 1472 1417 3090 3091 3091 3090 1972 1621 1202 1993 1202 1075 2810 2053 1869 3053 1419 1622 1473 2004 strana 117 . n. toksični. Naziv materije Uputs.ID br. n. tvo br. n.d. rastvor Litijum hipohlorit.2. suv Litijum hipohlorita. 1.d. Lekovi. Lekovi. monohidrat Litijum hidroksid. tečni. čvrsti.d. toksični.d. Lekovi.

zapaljiva. Merkaptani. zapaljiva. tečni. n. zapaljiva. Metal aril halidi. zapaljivi. tečna.d.d. Metal alkili. n. tečna. n. Metal alikl halidi. n. n.d. Metakrilaldehid. otrovni. n.d.d. prevučene Magnezijum. sa ne više od 60% maneba Maneb. n.d. toksični. čvrsta Magnezijum hlorid i hlorata Magnezijum nitrat Magnezijum perhlorat Magnezijum peroksid Magnezijum silicid Magnezijum silikofluorid Magnezijum. 129 152 158 133 131 131 131 131 130 131 131 130 131 131 131P 153P 131P 138 138 138 138 135 135 135 138 1210 1556 3291 3270 3071 1228 3071 1228 3336 3071 3071 3336 1228 1228 2396 2531 3079 3049 3049 3050 3050 9195 2003 2003 3049 strana 118 .ID br. smeša. Merkaptani smeša. korozivan 135 151 139 138 140 140 140 140 140 140 140 138 151 138 138 138 156 156 156 153 135 135 135 135 140 133 153 128 132 132 2005 2853 2011 2010 2723 3407 1459 1459 1474 1475 1476 2624 2853 2950 1869 1418 2215 2215 2215 2647 2210 2210 2968 2968 2724 1330 3066 1263 3470 3469 Materijal vezanza toner za štampu MD Medicinski otpad. reaguju sa vodom. Merkaptani.d. n. tečna. n.d. n. tvo br. Merkaptani.Naziv materije Uputs.d. otrovna. stabilizovan Metakrilna kiselina. Merkaptani smeša tečna.d.d. Metal alkil hidridi. zapaljiva.d.d. tečni.d.d. n.d. stabilizovan Maneb. smeša tečna. zapaljivi. Merkaptani.d.d.d. n.d. preparat. toksični.d.d.d. tečni.d. rastvor. toksična. Naziv materije Uputs. zapaljiva.d. zapaljivi. Merkaptani.d. n. korozivan. tečni. Metal alkili. piljevina ili trake Magnezijumov prah Maleinska kiselina Maleinski anhidrid Maleinski anhidrid. peleti.d. n. Metal alkil hidridi. tečni.d.d. reaguju sa vodom n. otopljen Malononitril Maneb Maneb.d. Merkaptani. otrovni. n. Metal alkil. zapaljivi. Merkaptani smeša. granule.d.d.ID br. n. zapaljivi. stabilizovana Metakrilonitril. toksična. reaguju sa vodom. n. otrovna.d. zapaljiv.d. preparat.d. smeša rastvor Magnezijum hlorid i hlorat. stabilizovan Metal alikl halidi.d. stabilizovan Mangan nitrat Mangan rezinat Materijal povezan sa bojom (korozivan) Materijal povezan sa bojom (zapaljiv) Materijal povezan sa bojom.d. tvo br Magnezijum difenil Magnezijum fluorosilikat Magnezijum fosfid Magnezijum hidrid Magnezijum hlorat Magnezijum hlorid i hlorat. Membrane filtera od nitroceluloze Merkaptan smeša. zapaljiv Materijal povezan sa bojom. n.d.

Metalna supstanca.d. zapaljive.d. Metalni prah. Metal hidridi. n.d. Metal hidridi.d.ID br. reaguju sa vodom. smeša tečna Metil bromid i hloropikrin.d. n.d. Metal aril hidridi. Metal aril hidridi.d.d.d. suv Metalni prah. n.d. zapaljivi. Metal arili. samozagrevajuća n. n. tečni.d.Naziv materije Uputs.d. Metal karbonili. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metanol Metansulfonil hlorid Metansulfonil hlorid Metil 2-hloropropionat Metil acetat 138 138 138 135 135 138 170 151 151 151 133 129 138 138 133 170 135 135 170 115 115 115 115 131 156 156 129 129 3049 3050 3050 2003 2003 1409 3182 3466 3281 3281 1332 2614 3208 3209 3181 1378 2881 3189 3089 1971 2034 1971 1972 1230 3246 3246 2933 1231 Metil akrilat. stabilizovan Metil izotiocijanat Metil izovalerat Metil jodid Metil magnezijum bromid u dietil etru Metil merkaptan Metil metakrilat monomer. n. n. n. smeša Metil hlorida i metilen hlorida. reaguju sa vodom.d. smeša Metil bromoacetat Metil butirat Metil cijanid Metil dihloroacetat Metil etil eter Metil etill keton Metil fluorid Metil format Metil hlorid Metil hlorid i hloropikrin. čvrsti. n.d.d. kompresovan Metan. n. navlažen Metalni katalizator.d. reaguje sa vodom.d. tvo br. n. stabilizovan Metil alkohol Metil amil keton Metil benzoat Metil bromid Metil bromid i etilen dibromid.d.d.d.d. reaguju sa vodom. reaguje sa vodom. zapaljiv. Metal arili. čvrst 129P 131 127 152 123 151 123 155 129 127 155 115 127 115 129 115 119 115 155 155 131 129 127 155 127P 131 130 151 135 117 129P 116 155 152 1919 1230 1110 2938 1062 1647 1581 2643 1237 1648 2299 1039 1193 2454 1243 1063 1582 1912 2295 1238 1239 2053 1245 2480 1246 2477 2400 2644 1928 1064 1247 2455 2606 2783 strana 119 .d. Metal karbonili.d. n.d. Naziv materije Uputs.d. Metalni katalizator. stabilizovan Metil nitrit Metil ortosilikat Metil paration.d. Metan Metan i vodonik.ID br. n. Metaldehid Metalil alkohol Metalna supstanca. n. Metalne soli organskih jedinjenja. smeša Metil hloroacetat Metil hloroformat Metil hlorometil eter Metil izobutil karbinol Metil izobutil keton Metil izocijanat Metil izopropenil keton.d.d. samozagrevajući.d. reaguju sa vodom. smeša komprimovana Metan.d. tvo br Metal aril halidi. n. Metal karbonili.

tvo br. sa više od 10% etanola Motorno gorivo sa antidetonatorima. čvrsti 126 171 156 153 153 132 132 128 3353 3268 2508 2491 2660 1277 2054 3166 128 3166 128 3166 128 127 131 153 153 153 153 171 153 151 159 151 149 153 153 153 1203 3475 1649 1779 3412 3412 1779 2212 1906 2016 2017 2016 2956 2272 2753 3460 .Etilbenziltoluidini.Etilbenziltoluidini. čvrsti N. neeksplozivna Municija. smeša Mravlja kiselina Mravlja kiselina. sa najmanje 10% a najviše 85% kiseline Mravlja kiselina. komprimovan gas Moduli vazdušnih jastuka.ID br. neeksplozivna Musk(mošusni) ksilen N. pirotehnički Molibden pentahlorid Monoetanolamin Mononitrotoluidini Monopropilamin Morfolin Motori sa unutrašnjim sagorevanjem ili sa pogonom na zapaljivu tečnost Motori sa unutrašnjim sagorevanjem ili sa pogonom na zapaljivi gas Motori sa unutrašnjim sagorevanjem. neeksplozivna Municija.Etilanilin N. anhidrovan Metilamin. tečni Metil propil eter Metil propil keton Metil propionat Metil tert-butil eter Metil valeraldehid (alfa) Metil vinil keton.Naziv materije Uputs. otrovna. sa najmanje 5% a najviše 10% kiseline Mravlja kiselina. smeša stabilizovana Metilal Metilalil hlorid Metilamil acetat Metilamil alkohol Metilamin. stabilizovan Metilacetilena i propadien. u sklopu mašina ili vozila Motorno alkoholno gorivo Motorno alkoholno gorivo i etanol.ID br. tvo br Metil paration. toksična. smeša Metilfenildihlorosilan Metilfosfonski dihlorid Metilfosfonski dihlorid Metilhidrazin Metilhlorosilan Metilmorfolin Metilpentadien Metiltetrahidrofuran Metiltrihloro acetat Metiltrihlorosilan Metoksimetil izocijanat Mezitil oksid Moduli sigurnosnog pojasa Moduli vazdušnih jastuka strana 120 152 127 127 129 127 130 131P 116P 127 130P 130 129 118 132 153 128 129 128 128 152 139 160 115 156 137 135 131 119 132 128 127 156 155 155 129 171 171 3018 2612 1249 1248 2398 2367 1251 1060 1234 2554 1233 2053 1061 1235 2937 2296 2617 2297 2298 1556 1242 1593 1912 2437 9206 2845 1244 2534 2535 2461 2536 2533 1250 2605 1229 3268 3268 Moduli vazdušnih jastuka. suzavac. vodeni rastvor Metilbenzil alkohol (alfa) Metilcikloheksan Metilcikloheksanoli Metilcikloheksanon Metilciklopentan Metildihloroarsin Metildihlorosilan Metilen hlorid Metilen hlorida i metil hlorida. sa više od 85% kiseline Mrki azbest Mulj kiseli Municija. Naziv materije Uputs.

Naziv materije Uputs. rastvor Natrijum aluminijum hidrid Natrijum amonijum vanadat Natrijum arsanilat Natrijum arsenat 153 132 152 153 132 153 132 129 171 126 171 128 128 128 133 133 133 153 153 153 153 153 153 119 119 115 171 127 128 153 138 154 154 138 154 154 151 2753 2535 2690 2432 2685 2253 2264 2265 3268 3353 3268 1202 1270 1270 2304 1334 1334 2077 1650 1650 3411 1651 1652 1071 1071 1075 2807 1110 1108 2815 1428 2812 1819 2835 2863 2473 1685 Natrijum arsenit.N-Dietiletilendiamin N. tečni Namagnetisan materijal n-Amil . čvrst Natrijum fluorid. tvo br. sirov Naftilamin (alfa) Naftilamin (beta) Naftilamin (beta). vodeni rastvor Natrijum azid Natrijum bakarcijanid. rastvor Natrijum hidrogendifluorid Natrijum hidroksid. tvo br N. petrolej Naftalen.Metilmorfolin N. vlažan Natrijum ditionit Natrijum fluorid Natrijum fluorid.keton n-Amilen N-Aminoetilpiperazin Natrijum Natrijum aluminat. rafinisan Naftalen. rastvor Natrijum hidrogen sulfat. rastvor Natrijum bisulfat.N-Dimetilanilin N. rastvor Natrijum bisulfat.ID br.N-Dimetilformamid Naduvači vazdušnih jastuka Naduvači vazdušnih jastuka. komprimovan gas Naduvači vazdušnih jastuka. suv Natrijum hidroksid.Etilbenziltoluidini. laka Nafta. čvrst Naftilamin (beta). rastvor Natrijum fluoroacetat Natrijum fluorosilikat Natrijum fosfid Natrijum hidrid Natrijum hidrogen sulfat. čvrst Natrijum bakarcijanid. otopljen Naftalen.ID br. komprimovan Naftni gasovi. čvrst Natrijum cijanid.N-Dimetilcikloheksilamin N. navlažen sa ne manje od 10% vode Natrijum dinitro-o-krezolat. petrolej Nafta. rastvor Natrijum dihloroizocijanurat Natrijum dihloro-s-triazintrion Natrijum dinitro-o-krezolat. čvrst Natrijum hidroksid. zrno 151 154 153 157 157 154 154 138 141 157 157 157 140 140 113 2027 1686 1687 2316 2317 2837 2837 1426 1494 1689 1689 3414 2465 2465 3369 113 1348 113 135 154 154 154 151 154 139 138 154 154 154 154 154 154 154 154 154 1348 1384 1690 1690 3415 2629 2674 1432 1427 2837 2837 2439 1823 1823 1823 1824 1823 1823 strana 121 . rastvor Naftiltiourea Naftilurea Naftni gas Naftni gas. rastvor Natrijum borohidrid Natrijum bromat Natrijum cijanid Natrijum cijanid. granule Natrijum hidroksid. pločica Natrijum hidroksid. navlažen sa ne manje od 15% vode Natrijum dinitro-orto-krezolat. čvrst Natrijum arsenit.metil .N-Dietilanilin N. tečni N.n-Butilimidazol N. rastvor Natrijum hidroksid. čvrst Natrijum aluminat.Naziv materije Uputs. pirotehnički Nafta za grejanje.

suv Natrijum monoksid Natrijum nitrat Natrijum nitrat i kalijum nitrat. tečne Natrijum karbonat peroksihidrat Natrijum metilat Natrijum metilat. smeša Natrijum pentahlorofenat Natrijum perborat monohidrat Natrijum perhlorat Natrijum perkarbonati Natrijum permanganat Natrijum peroksid Natrijum peroksoborat. čvrst Natrijumhidroksid. sa ne manje od 30% vode Natrijum sulfid. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. zrna Natronski kreč sa više od 4% natrijum hidroksida n-Butil bromid n-Butil formijat n-Butil hloroformijat n-Butil izocijanat n-Butil metakrilat. anhidrovan Natrijum persulfat Natrijum persulfat Natrijum pikramat. smeša Natrijum nitrit 135 2318 135 2318 154 154 135 135 154 154 135 135 140 140 143 154 151 152 138 138 138 140 138 132 138 157 140 140 140 2922 2922 2318 2318 2949 2949 1384 1384 1495 2428 1496 1908 2659 1688 1422 3404 1422 3378 1431 1289 1431 1825 1498 1499 1500 Natrijum nitrit i kalijum nitrat. rastvor u alkoholu Natrijum metilat. sa manje od 30% vode od kristalizacije Natrijum sulfid. anhidrovan Natrijum sulfid. stabilizovan 140 154 140 140 140 140 144 140 140 140 113 151 154 135 135 153 153 135 135 143 154 154 154 154 154 154 130 129 155 155 130P 1487 2567 3377 1502 2467 1503 1504 3247 1505 1505 1349 2630 2674 1385 1385 1849 1849 1385 1385 2547 1823 1823 1823 1824 1823 1907 1126 1128 2743 2485 2227 strana 122 . sa manje od 30% vode od kristalizacije Natrijum superoksid Natrijumhidroksid. sa više od 5% slobodnog hlora Natrijum hloroacetat Natrijum kakodilat Natrijum kalijum legure Natrijum kalijum legure. granule Natrijumhidroksid. čvrste Natrijum kalijum legure. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. rastvor Natrijum hidrosulfid.ID br. rastvor Natrijum hidrosulfid. čvrst. rastvor. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfit Natrijum hidrosulfit Natrijum hlorat Natrijum hlorat. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. hidriran.Naziv materije Uputs. hidriran. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. Naziv materije Uputs. čvrst. navlažen sa ne manje od 20% vode Natrijum selenit Natrijum silikofluorid Natrijum sulfid. pločice Natrijumhidroksid. vodeni rastvor Natrijum hlorit Natrijum hlorit.ID br. tvo br Natrijum hidrosulfid. tvo br. sa ne manje od 30% vode Natrijum sulfid. rastvor Natrijumhidroksid. anhidrovan Natrijum sulfid.

d. čvrsti Nitroanizoli. otrovni. preparat. otrovni.d. Nitriti.d. najmanje 25% vode Nitroceluloza. čvrst Nikotin sulfat. Nitrili. toksični. čvrst Nikotin hidrohlorid. tečni Nitroceluloza Nitroceluloza sa alkoholom Nitroceluloza sa najmanje 25% alkohola Nitroceluloza sa vodom.d. Nitrili. čvrsti Nitrobenzotrifluoridi. tečan. vodeni rastvor.d. tečni Nitrobromobenzeni Nitrobromobenzeni.ID br. zapaljiv 151 131 151 151 151 131 131 131 140 140 113 113 153 152 152 152 152 152 153 153 152 152 152 152 152 152 152 133 113 113 113 127 127 3276 3275 3439 3276 3276 3275 3273 3273 2627 3219 1337 1337 1661 2730 2730 3458 2730 1662 2305 2305 2306 3431 2306 2732 2732 3459 2732 2557 2556 2556 2555 2059 2059 strana 123 . n.ID br. u zapaljivoj tečnosti Nitroceluloza. otrovni. tečan Nikotin salicilat Nikotin sulfat. tečni.d. tečni Nitrobenzen Nitrobenzensulfonska kiselina Nitrobenzensulfonska kiselina Nitrobenzotrifluoridi Nitrobenzotrifluoridi. Nitrili. navlažen sa najmanje 20% vode Nitroamidon (skrob).d. čvrsti.d.d. Nitroamidon (skrob). rastvor. Nitrati.d. čvrsti Nitrobromobenzeni. Nitrili. čvrsti Nitroanizoli. suv Nikl nitrat Nikl nitrit Nikotin Nikotin hidrohlorid Nikotin hidrohlorid. toksični. Nitrili. otrovni. n. Nitriti. čvrsti. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) N-Etilbenziltoluidini N-Etil-N-benzilanilin N-Etiltoluidini n-Heptaldehid n-Hepten Nikl cijanid Nikl karbonil Nikl katalizator. n. Nitrili. tečni. n.d.d. Naziv materije Uputs. n. Nitrili. rastvor Nikotin tartarat Nikotin. tvo br n-Butilamin N-Butilanilin n-Dekan Neoheksan Neon Neon. čvrst Nikotin sulfat.d.d.d. Nitrili.d.p Nikotin. kompresovan Neon.d.d.d.d. Nitrati. rastvor Nikotin sulfat. zapaljivi. neorganski. čvrst Nikotin sulfat. n.Naziv materije Uputs.d. zapaljivi. neorganski.d. tvo br. n.d.d. neorganski. rastvor. rastvor Nikotin hidrohlorid. čvrst Nikotin sulfat.d.d. neorganski. navlažen sa najmanje 30% vode Nitroanilini Nitroanizoli Nitroanizoli. vodeni rastvor. n. toksični. čvrst Nikotin hidrohlorid. toksični. n. preparat. čvrsti Nitrobromobenzeni. Nitrili.d. otrovni. n. n. čvrst. 132 153 128 128 121 121 120 153 153 153 129 128 151 131 135 140 140 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 140 140 151 151 1125 2738 2247 1208 1065 1065 1913 2753 2274 2754 3056 2278 1653 1259 2881 2725 2726 1654 1656 1656 3444 1656 1656 1657 1658 3445 1658 3445 1658 1658 1659 1655 3144 1477 3218 3439 3276 Nitrili. n. toksični. zapaljivi. n. n. zapaljivi.d. n.d.d.d. n.

n. smeša bez plastifikatora Nitroceluloza.d.d. smeša desenzitivisana. čvrsta. sa najviše 30% nitroglicerina Nitroglicerin. smeša sa najmanje 2% a najviše 10% nitroglicerina. korozivna. Oksidirajuća čvrsta supstanca. smeša sa pigmentom i plastifikatorom Nitroceluloza. tečna N-Metilanilin N-Metilbutilamin Nonani Noniltrihlorosilan normal Propil alkohol n-Pentane n-Propanol n-Propil acetat n-Propil benzen n-Propil chloroformate n-Propil izocijanat n-Propil nitrat o-Dihlorobenzen Oksidirajuća čvrsta supstanca. tečni Nitrometan Nitronaftalen Nitropropani Nitrotolueni Nitrotolueni. zapaljiv. čvrsti Nitroksileni.d.d.d. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina.p. navlažen sa ne manje od 20% vode Nitrohidrohlorna kiselina Nitrokrezoli Nitrokrezoli. n. Naziv materije Uputs. n.p. sa ne više od 1% nitroglicerina Nitroglicerin. sa više od 1% ali ne više od 5% nitroglicerina Nitroglicerin. n. smeša desenzitivisana. tvo br Nitroceluloza.p.ID br. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina.ID br. smeša bez pigmenta Nitroceluloza. navlažen sa ne manje od 20% vode Nitroguanidin. n. tečni Nitrotoluidini (mono) Nitrozil hlorid Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina. najmanje 2% a najviše10% nitroglicerina Nitroglicerin. smeša desenzitivisana. sa najviše 30% nitroglicerina Nitroglicerin. rastvor u alkoholu. smeša sa plastifikatorom Nitroetan Nitrofenoli Nitroglicerin. čvrsti Nitroksileni.Naziv materije Uputs. tečan.d. čvrsti Nitrokrezoli. desenzitivisana Nitroguanidin (Pikrit). 152 152 152 152 129 133 129 152 152 152 152 153 125 157 157 157 157 157 157 157 157 153 132 128 156 129 128 129 129 128 155 155 131 152 140 140 1665 1665 3447 1665 1261 2538 2608 1664 1664 3446 1664 2660 1069 2308 2308 2308 3456 2308 3456 2308 2308 2294 2945 1920 1799 1274 1265 1274 1276 2364 2740 2482 1865 1591 3085 1479 . tečni strana 124 133 133 133 133 133 129 153 127 127 2557 2557 2557 2557 2557 2842 1663 1204 3064 113 3319 113 3357 113 3343 113 3319 113 113 157 153 153 153 1336 1336 1798 2446 2446 3434 Nitroksileni Nitroksileni. tečan. tečna Nitrozilsumporna kiselina. tvo br. čvrsti Nitrotolueni. čvrsti Nitrotolueni. rastvor u alkoholu. smeša sa pigmentom Nitroceluloza. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina.d.

korozivna. rastvor Olovo sulfat. toksičan Organofosforno jedinjenje. samozagrevajuća.d.d. n. Opasne materije u aparatima Opasne materije u mašinama Oprema za spasavanje života. tečan. tečan. zapaljiv. zapaljiv.d. čvrst Olovo perhlorat. tečno. n. tvo br Oksidirajuća čvrsta supstanca. tečno.d. n. Oksidirajuća tečnost.d. n.d.d.d.d.d.d. Organofosforno jedinjenje. rastvor Olovo perhlorat. Organofosforni pesticid. Organofosforno jedinjenje. n.d.d. Oksidirajuća čvrsta supstanca. sa više od 3% slobodne kiseline 141 144 135 141 140 140 140 142 142 156 128P 126 126 126 128 129 156 151 151 151 151 141 133 141 141 141 141 141 154 3087 3121 3100 3087 3137 3098 3139 3099 3099 1800 2309 1976 2422 2424 1262 1191 1801 1616 1617 1618 1620 1872 2989 1469 1470 1470 1470 3408 1794 Olovo sulfat. sa više od 3% slobodne kiseline Opasan otpad. otrovan Organofosforni pesticid.d. tečan. Oksidirajuća tečnost. Oksidirajuća čvrsta supstanca. n. n. reaguje sa vodom. n. toksičan Organofosforni pesticid. tečan. čvrsto.d. Oktadeciltrihlorosilan Oktadien Oktafluorciklobutan Oktafluorobut-2-en Oktafluorpropan Oktani Oktil-aldehidi Oktiltrihlorosilan Olovo acetat Olovo arsenati Olovo arseniti Olovo cijanid Olovo dioksid Olovo fosfit.d. otrovna. tečan. Oksidirajuća tečnost.d. 154 171 171 171 171 171 171 154 151 151 151 152 152 152 131 152 131 131 131 151 151 151 1794 3077 3082 3363 3363 3072 2990 3171 3465 3280 3280 2783 2783 3018 3017 3018 3017 2784 2784 3464 3278 3278 strana 125 . otrovan Organofosforni pesticid. n. n. n. tečan. Organoarsensko jedinjenje. samonaduvavajuća Opremana baterijski pogon (vlažna baterija) Organoarsensko jedinjenje.d. zapaljiva. tvo br. nije samonaduvavajuća Oprema za spasavanje života.d.d. Opasan otpad. Organoarsensko jedinjenje.d.d. Oksidirajuća čvrsta supstanca. n.d. n. n. zapaljiv Organofosforni pesticid.d.d. čvrst. Oksidirajuća tečnost.Naziv materije Uputs. n. Oksidirajuća čvrsta supstanca. čvrst.d. otrovno.d.d.d.d. otrovno. zapaljiv Organofosforni pesticid. dvobazni Olovo nitrat Olovo perhlorat Olovo perhlorat. n. čvrst. otrovan Organofosforni pesticid. toksičan. toksičan Organofosforni pesticid.ID br. otrovna. toksična.d.d. toksična. otrovan. Naziv materije Uputs. tečan. čvrsto. otrovno. n.ID br.d.d.

toksično. tečna.d. Organometalno jedinjenje. zapaljivo. n.d. tvo br. toksično. tečna. Organometalno jedinjenje. zapaljivo. samozagrevajuća Organometalna supstanca. toksičan Organohlorni pesticid. čvrsto.d. toksično.d. toksično.d. n. otrovan Organohlorni pesticid.ID br. zapaljiv. zapaljivo. zapaljivo. Organometalno jedinjenje. tečno. toksično. disperzija.ID br.d. reaguje sa vodom. n. Organometalno jedinjenje. Organohlorni pesticid. Organometalno jedinjenje. čvrsta. Organofosforno jedinjenje. samozapaljiva. reaguje sa vodom. zapaljivo. tečan. toksičan Organometalna supstanca. n.d. n.d. reaguje sa vodom. zapaljiv Organohlorni pesticid.d. Organofosforno jedinjenje. otrovno. toksično.d. reaguje sa vodom. tečno. zapaljiva Organometalna supstanca.d.d. n. rastvor. otrovan. n. otrovno. Organski fosfat pomešan sa kompresovanim gasom Organski peroksid tip B. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. Organometalno jedinjenje. Organofosforno jedinjenje. čvrst. n.d. reaguje sa vodom Organometalno jedinjenje. reaguje sa vodom.d. čvrst. zapaljiva Organometalna supstanca. samozagrevajuća Organometalna supstanca. n. čvrsta.d. toksičan. otrovno. tečan. samozapaljiva. reaguje sa vodom.d.d. tvo br Organofosforno jedinjenje. Organometalno jedinjenje. toksičan Organohlorni pesticid. reaguje sa vodom Organometalna supstanca.d. samozapaljiva 131 151 151 151 131 151 151 151 131 151 131 131 131 135 138 3279 3464 3278 3278 3279 2761 2761 2996 2995 2996 2995 2762 2762 3395 3397 138 3396 138 135 3400 3391 Organometalna supstanca. čvrsta. Naziv materije Uputs. otrovan Organohlorni pesticid.d. čvrsta.Naziv materije Uputs. n. čvrsta.d.d. čvrsto. čvrsto. čvrsto. tečan 135 3393 135 138 135 135 138 3398 3399 3392 3394 3372 151 138 3282 3207 151 151 151 138 3467 3282 3282 3207 138 3207 151 151 123 146 3467 3282 1955 3101 strana 126 . n. čvrsta. otrovno. zapaljivo. zapaljiv Organohlorni pesticid.d. samozapaljiva Organometalna supstanca.d. toksično. n. tečna. reaguje sa vodom Organometalna supstanca.d. otrovan Organohlorni pesticid. Organometalno jedinjenje. Organometalno jedinjenje. tečna. tečno.d. Organofosforno jedinjenje. n.d. tečan. tečan. tečan.d. n. tečan.d. zapaljiv. n. reaguje sa vodom.d.d.

d.d. prah ili granule Otpaci od vune. zapaljiva. čvrst Organski peroksid tipa B. n.d. Otrovna čvrsta supstanca. čvrst.d. tečan. neorganska. tečnost. zapaljiva.d. tvo br Organski peroksid tip B. Naziv materije Uputs. n.ID br. Otrovna tečnost. čvrst. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa F. čvrst Organski peroksid tipa D. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. Otrovna čvrsta supstanca.d. tečan Organski peroksid tipa B. tečan Organski peroksid tip D.d. tečan Organski peroksid tip E. n.d. tečan. n. n. organska. Otrovna čvrsta supstanca. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa C. tečan. tečan. Otrovna čvrsta supstanca. samozagrevajuća.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tip D.d. n. oksidirajuća. n.d. n. tečan Organski peroksid tip C. n. Otrovna čvrsta supstanca. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. korozivna. n.d.d. stabilizovan Otrov B. kontrolisane temperature Organski pigmenti.Naziv materije Uputs. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa D. Otrovna čvrsta supstanca. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. čvrst Organski peroksid tipa F.d. Otrovna čvrsta supstanca. korozivna.d.d. n. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa F.d. nestabilizovan Otpad od ribe.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa E. neorganska.d. tvo br. kontrolisane temperature Organski peroksid tip E. čvrst Organski peroksid tipa C.d. Otrovna čvrsta supstanca.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. kontrolisane temperature Organski peroksid tip F. samozagrevajući Organsko fosfatno jedinjenje pomešano sa kompresovanim gasom Organsko fosforno jedinjenje pomešano sa kompresovanim gasom Osmijum tetroksid Otpaci od gume. vlažni Otpad od ribe. čvrst.d. tečan. Otrovna čvrsta supstanca. n. čvrst.d.d. čvrst. n.d.d. prah ili granule 148 146 148 145 148 145 148 145 146 148 146 148 145 148 145 148 145 148 148 135 123 3111 3103 3113 3105 3115 3107 3117 3109 3102 3112 3104 3114 3106 3116 3108 3118 3110 3120 3119 3313 1955 123 1955 154 133 2471 1345 Otpaci od gume.d. organska. čvrst Organski peroksid tipa E. 133 133 133 171 153 139 1345 1387 1374 2216 2810 3125 154 154 151 141 154 139 136 134 134 139 2928 3290 3288 3086 2811 3125 3124 2930 2930 3123 139 3123 139 3123 154 2927 strana 127 . kontrolisane temperature Organski peroksid tip C. Otrovna čvrsta supstanca. reaguje sa vodom.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.ID br. korozivna.d. n.d. n. Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost.

organska.d.d. Otrovna tečnost.Naziv materije Uputs. (Opasnost od udisanja Zona B) Pamučni otpad.d. korozivna.d. n.d. organska.d. organska. zapaljiva. korozivna. zapaljiva. korozivna. korozivna. neorganska. Otrovna tečnost. Otrovna tečnost.d. Otrovna tečnost.d.d. organska. reaguje sa vodom. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.d. n. Naziv materije Uputs.d. n. tvo br Otrovna tečnost. Otrovna tečnost. korozivna. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost.d.d.d. tretiran nezasićenim uljem Paraformaldehid Paraldehid Paration Paration i komprimovani gas.d. n.d.ID br. neorganska.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. n. n.d. n. n.d. n. oksidirajuća. reaguje sa vodom. n. zapaljiva. Otrovna tečnost.d.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost.d. zapaljiva. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost.d.d. organska.d.d.d. organska.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. zapaljiva. neorganska.d. zauljen Pamuk Pamuk. smeša Patočno ulje 142 3122 153 153 153 139 139 2810 2810 2810 3123 3123 139 3123 131 131 131 131 131 2929 2929 2929 2929 2929 131 2929 133 133 133 133 133 129 152 123 127 1364 1365 1365 1379 2213 1264 2783 1967 1201 strana 128 . organska. neorganska. neorganska. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.d. zapaljiva. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. n. korozivna. n. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.d.d. neorganska. n.d.d.ID br. n. tvo br.d. mokar Papir. oksidirajuća. n.d.d. n.d. n.d.d.d.d. korozivna. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. (Opasnost udisanja Zona A) Otrovna tečnost. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. n.d. reaguje sa vodom. organska. Otrovna tečnost. Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) 154 154 154 154 2927 2927 3289 3289 154 3289 154 154 2927 2927 154 2927 153 153 153 151 151 2810 2810 2810 3287 3287 151 3287 142 142 3122 3122 Otrovna tečnost. n. n. (Opasnost udisanja Zona B) Otrovna tečnost.d.d.d.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.d. Otrovna tečnost. oksidirajuća. korozivna. organska. n. n.d.d.d.d.

zapaljiv 140 140 140 140 140 140 153 153 131 3214 1483 3215 3215 3216 3216 2779 3014 3013 153 131 3014 3013 131 2780 131 2780 151 151 151 131 151 131 2775 2775 3010 3009 3010 3009 strana 129 .ID br. otrovan Pesticid na bazi bakra. n. vodeni rastvor. čvrsta.d.d. neorganski. toksičan Pesticid na bazi bakra. tečan. otrovan.Naziv materije Uputs.d. Permanganati. n. n. tečan.d. zapaljiv Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. otrovan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. n. n. Persulfati. čvrsta. neorganski. toksičan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. otrovan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. otrovan.d. vodeni rastvor. toksičan Pesticid na bazi bakra.d. n. n. n.d. n. sa više od50% ali ne više od 72% kiseline Perhloroetilen Perhlorometil merkaptan Perkarbonati. Persulfati. neorganski. tvo br. tečan. neorganski.d. tečan. vodeni rastvor. tečan.d. Naziv materije Uputs. Peroksidi. neorganski. neorganski. Persulfati.d. n. zapaljiv.d. tvo br PCB PD Pentaboran Pentaeritrit tetranitrat. tečan. toksičan. tečan. Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. smeša desenzitivisana. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN Pentaeritritriol tetranitrat. smeša desenzitivisana.d.d. neorganski. smeša sa ne više od 7. čvrst. sa ne više od 50% kiseline Perhlorna kiselina.d.ID br.4-dion Pentane-2.d. vodeni rastvor. Persulfati. čvrst. zapaljiv Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. tečan. toksičan.d. Perhlorati. neorganski. čvrst. zapaljiv. tečan.d.9% etilen oksida Pentahloroetan Pentahlorofenol Pentametilheptan Pentan-2. otrovan Pesticid na bazi bakra.d.d. zapaljiv Pesticid na bazi bakra. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN Pentafluoroetan Pentafluoroetana i etilen oksid. Perhlorill fluorid Perhlorna kiselina.4-dion Pentani Pentanoli Perfluoro(etil vinil eter) Perfluoro(metil vinil eter) Perfluoroetil vinil eter Perfluorometil vinil eter Perhlorati.p. 171 152 135 113 2315 1556 1380 3344 113 3344 126 126 3220 3298 151 154 128 131 131 128 129 115 115 115 115 140 140 124 140 143 160 157 140 140 1669 3155 2286 2310 2310 1265 1105 3154 3153 3154 3153 1481 3211 3083 1802 1873 1897 1670 3217 1482 Permanganati.d. neorganski. otrovan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. n. toksičan Pesticid na bazi bakra.d.d. tečan. n.d. neorganski.

otrovan Pesticid sa derivatima kumarina čvrst. zapaljiv. toksičan Pesticid na bazi ditiokarbamata. zapaljiv Pesticid na bazi žive. tečan. toksičan Pesticid na bazi ditiokarbamata. toksičan. toksičan. otrovan. otrovan Pesticid na bazi ditiokarbamata. tečan. toksičan. tečan. tečan. toksičan Pesticid na bazi žive. otrovan Pesticid na bazi žive. otrovan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline tečan. tečan. toksičan Pesticid sa derivatima kumarina tečan. tečan. toksičan Pesticid sa derivatima kumarina čvrst. čvrst. otrovan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. zapaljiv. toksičan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. toksičan Pesticid sa bipiridilijumom. otrovan. tečan. zapaljiv. tečan. otrovan Pesticid na bazi žive. otrovan Pesticid na bazi žive. zapaljiv Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. tečan. toksičan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. tečan. čvrst. toksičan Pesticid sa bipiridilijumom. zapaljiv Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. tečan. tečan. tečan. otrovan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. otrovan Pesticid na bazi ditiokarbamata. otrovan Pesticid sa bipiridilijumom. toksičan Pesticid na bazi ditiokarbamata. zapaljiv Pesticid na bazi ditiokarbamata. zapaljiv 151 151 131 151 131 131 131 151 131 131 151 151 151 131 131 151 151 151 131 2781 3016 3015 3016 3015 2782 2782 2769 3003 3003 2769 3004 3004 2770 2770 3027 3027 3026 3025 strana 130 . tečan. toksičan Pesticid na bazi žive. zapaljiv. čvrst. tečan. tečan. otrovan Pesticid sa derivatima kumarina tečan. zapaljiv Pesticid sa bipiridilijumom. tečan.Naziv materije Uputs. zapaljiv. zapaljiv. tečan. otrovan Pesticid na bazi ditiokarbamata. toksičan. tečan. otrovan.ID br. zapaljiv. tečan. otrovan 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 2776 2776 2771 2771 3006 3005 3006 3005 2772 2772 2777 2777 3012 3011 3012 3011 2778 2778 2781 Pesticid sa bipiridilijumom. zapaljiv. toksičan Pesticid na bazi žive. otrovan. tečan. tečan. zapaljiv. tečan. otrovan Pesticid sa bipiridilijumom. toksičan Pesticid sa bipiridilijumom. Naziv materije Uputs. tečan. zapaljiv Pesticid sa bipiridilijumom. zapaljiv. čvrst. toksičan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline čvrst. čvrst.ID br. otrovan Pesticid na bazi bakra. tečan. otrovan. tvo br. zapaljiv Pesticid na bazi žive. čvrst. tvo br Pesticid na bazi bakra. zapaljiv Pesticid na bazi ditiokarbamata. čvrst.

toksičan Pesticid sa karbamatom. tečan. otrovan Pesticid sa fenil ureom. zapaljiv. tečan. čvrst. tečan. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. zapaljiv. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. toksičan. tečan. tečan zapaljiv. toksičan. tečan. čvrst. tečan. zapaljiv. tečan. zapaljiv Pesticid sa fenil ureom. tvo br. tečan. tečan. otrovan Pesticid sa fenil ureom.ID br. tečan. tečan. tečan. otrovan Pesticid sa karbamatom. zapaljiv Pesticid sa fenil ureom. toksičan Pesticid sa fenil ureom. zapaljiv. toksičan Pesticid sa derivatom Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. tečan. zapaljiv. otrovan 151 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 3008 3007 2774 2774 2767 2767 3002 3001 3002 3001 2768 2768 2757 2757 2992 2991 2992 2991 2758 strana 131 . zapaljiv. toksičan Pesticid sa karbamatom.ID br. zapaljiv Pesticid sa derivatima kumarina. zapaljiv. tečan. čvrst. tečan. čvrst. otrovan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. čvrst. Naziv materije Uputs. tečan. čvrst. otrovan Pesticid sa fenil ureom. toksičan Pesticid sa derivatom ftalamida. tvo br Pesticid sa derivatima kumarina tečan. toksičan Pesticid sa fenil ureom. toksičan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. zapaljiv 151 131 131 131 131 153 3026 3025 3024 3024 3347 3345 153 3345 131 3346 153 3348 131 3347 153 3348 131 3346 151 151 151 131 2773 2773 3008 3007 Pesticid sa derivatom ftalamida. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. tečan. toksičan. otrovan. zapaljiv Pesticid sa karbamatom. otrovan Pesticid sa derivatima kumarina. otrovan. toksičan. otrovan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. tečan. otrovan. tečan. zapaljiv Pesticid sa derivatom ftalamida. toksičan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. otrovan.Naziv materije Uputs. čvrst. otrovan Pesticid sa karbamatom. zapaljiv. tečan. toksičan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. čvrst. toksičan Pesticid sa derivatom ftalamida. toksičan Pesticid sa karbamatom. toksičan Pesticid sa derivatima kumarina tečan. zapaljiv Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. tečan. tečan. toksičan Pesticid sa fenil ureom. zapaljiv Pesticid sa karbamatom. tečan.

n. čvrst.d. tečan smeša Pikolini Pikril hlorid. toksičan. tečan. tečan. otrovan. navlažena sa ne manje od 30% vode 151 151 131 151 131 131 131 151 151 151 151 131 151 131 131 131 113 2763 2998 2997 2998 2997 2764 2764 2588 2588 2588 2902 2903 2902 2903 3021 3021 3344 128 115 115 129 113 113 1267 1075 1075 2313 3365 1344 strana 132 .d. zapaljiv. n. PETN smeša. n. n. n. tvo br. čvrst.p.d.d.d. tečan. toksičan Pesticid sa organotinom. otrovan Pesticid sa organotinom. otrovan Pesticid sa triazinom.Naziv materije Uputs. otrovan. tečan. otrovan Pesticid sa tiokarbamatom tečan. zapaljiv. zapaljiv Pesticid sa triazinom. otrovan. tečan. zapaljiv. čvrst. toksičan Pesticid sa nitrofenolom. tečan.d. tečan. tečan. toksičan Pesticid sa organotinom.d. toksičan. otrovan. zapaljiv. toksičan Pesticid. Pesticid. toksičan.d.ID br. Pesticid. tečan. toksičan Pesticid sa triazinom. tečan. toksičan Pesticid sa tiokarbamatom tečan. desenzitivisana. toksičan. zapaljiv Pesticid sa tiokarbamatom tečan. tečan Petrolejski gas. otrovan 131 153 153 153 153 131 153 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 2758 2779 2786 2786 3020 3019 3020 3019 2787 2787 2771 2771 3006 3005 3006 3005 2772 2772 2763 Pesticid sa triazinom.d. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN Petrolej sirova nafta Petrolejski gas. toksičan.d. otrovan Pesticid sa organotinom.zapaljiv.d. toksičan Pesticid sa organotinom.d. čvrst. Pesticid. navlažen sa ne manje od 10% vode Pikrinska kiselina. n.d.ID br.d. zapaljiv. zapaljiv Pesticid sa organotinom. toksičan Pesticid sa tiokarbamatom čvrst. otrovan Pesticid. otrovan. Pesticid. otrovan Pesticid sa tiokarbamatom čvrst. tečan. otrovan Pesticid sa tiokarbamatom tečan. tečan. čvrsta. zapaljiv.d. čvrst. tečan. zapaljiv. otrovan. otrovan Pesticid sa triazinom. zapaljiv. toksičan. toksičan Pesticid sa triazinom. otrovan. tvo br Pesticid sa karbamatom. čvrst. n. toksičan Pesticid sa tiokarbamatom tečan. toksičan Pesticid sa triazinom. tečan. n. Pesticid. čvrst.d. tečan. tečan. tečan. zapaljiv. n. tečan. otrovan Pesticid sa organotinom. Pesticid. zapaljiv Pesticid sa tiokarbamatom tečan.d. Naziv materije Uputs. čvrst. Pesticid. toksičan. zapaljiv Pesticid sa triazinom. zapaljiv Pesticid sa organotinom. zapaljiv.

reaguje sa vodom. zapaljivi. tečni Polihalogenisani terfenili. zapaljiv.d. n. samozagrevajuća. Poliamini.d.d. otrovan Piretroidni pesticid. n. Piroforna tečnost.d. tečni Polihlorisani bifenili Polihlorisani bifenili. vlažna.d.d. organska. čvrsti. navlažena sa sa ne manje od 10% vode Pikrinska kiselina. zapaljiv. čvrsti Polihalogenisani terfenili. tečan.d. Polialkilamini. zrna.d.d. pod pritiskom. zrna. tečni. korozivni. zapaljivi. čvrsti Polihalogenisani bifenili. tvo br Pikrinska kiselina. tečan. toksičan Piretroidni pesticid. Piroforno organometalno jedinjenje. Polialkilamini. zapaljiv Piretroidni pesticid. n.d. n. otrovan.d. Plastika. Naziv materije Uputs.ID br. korozivni.d. mogu se širiti Prah legura magnezijuma Predmeti koji sadrže polihlorovane bifenile (PCB) Predmeti.d. pod pritiskom p-Nitrosodimetilanilin Polialkilamini. n.d. tečan.Naziv materije Uputs.d. n. Piroforna legura. Piroforna čvrsta supstanca. toksičan Piretroidni pesticid. korozivni. na bazi nitroceluloze.d. Piroforno organometalno jedinjenje. Plavi azbest Plinsko ulje Pneumatski ili hidraulični akumulatori.d. n.d. hidraulični (koji sadrže nezapaljivi gas) 132 137 137 135 135 171 128 126 135 132 132 153 154 153 132 132 171 171 171 171 171 171 171 171 133 133 138 171 126 1922 1817 1817 2006 2006 2212 1202 1956 1369 2733 2734 2735 3259 2735 2734 2733 3152 3151 3152 3151 2315 2315 3432 2315 2211 2211 1418 2315 3164 strana 133 . zapaljiv Piretroidni pesticid. Polihalogenisani bifenili. Poliamini. navlažen Pinen (alfa) Piperazin Piperidin Piretroidni pesticid. n.d. Piroforni metal. čvrst. tečni Polimeri.d.d. n. Poliamini.d. neorganska.ID br. neorganska.d.d. n. tečan. toksičan. samozapaljiva. čvrst. organska. n.d. čvrsti Polihlorisani bifenili. mogu se širiti Polistiren. n.d. otrovan Piretroidni pesticid. toksičan Piretroidni pesticid.d. Piroforna čvrsta supstanca. n. n. tečni.d. n. n. na bazi nitroceluloze. Poliamini.d.d. sa ne manje od 10% vode Pikrit. n. n. Piroforna tečnost. n. Piroforna tečnost.d. tečan. korozivni.d. čvrsti Polihlorisani bifenili.d. tvo br.d. 113 113 113 128 153 132 151 151 151 131 131 151 131 131 129 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 3364 1344 1336 2368 2579 2401 3349 3349 3352 3351 3350 3352 3351 3350 1282 2846 3200 2846 1383 2845 3194 2845 1383 3203 3203 Pirolidin Pirosulfuril hlorid Pirosulfuril hlorid Plastika.d. tečan.d. otrovan Piridin Piroforna čvrsta supstanca.d.d.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Predmeti, pod pritiskom, pneumatski (sadrže nezapaljiv gas) Pribor od poliesterske smole Pribor za prvu pomoć Prirodni gas, kompresovan Prirodni gas, rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Proizvodi od petroleja, n.d.d. Propadien i metilacetilen, smeša stabilizovana Propadien, stabilizovan Propan Propan Propan-etan smeša, rashađena tečnost Propanetioli Propanska smeša Propanska smeša Propargil alkohol Propil alkohol, normal Propil formati Propil hlorid Propilamin Propilen Propilen Propilen dihlorid Propilen hlorohidrin Propilen oksid Propilen oksid i etilen oksid, smeša sa najviše 30% etilen oksida Propilen tetramer Propilenimin, stabilizovan Propiltrihlorosilan Propionaldehid Propionil hlorid Propionitril Propionska kiselina strana 134

126

3164

128 171 115 115 128 116P 116P 115 115 115 130 115 115 131 129 129 129 132 115 115 130 131 127P 129P

3269 3316 1971 1972 1268 1060 2200 1075 1978 1961 2402 1075 1978 1986 1274 1281 1278 1277 1075 1077 1279 2611 1280 2983

128 131P 155 129 132 131 132

2850 1921 1816 1275 1815 2404 1848

Propionska kiselina, sa ne manje od 10% i manjeod 90% kiseline Propionska kiselina, sa ne manje od 90% kiseline Propionski anhidrid Punjenja od ugljovodoničnog gasa za male uređaje, sa sistemom za otpuštanje Punjenje aparata za gašenje požara, korozivna tečnost Punjenje za upaljače (cigarete) (zapaljiv gas) Radioaktivni materijal, fisioni, n.d.d. Radioaktivni materijal, n.d.d. Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom (SCOII), fisioni Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom (SCO) Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom(SCOI), fisioni Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom(SCOI) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom(SCOII) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog torijuma

132 132 156 115

1848 3463 2496 3150

154 115 165 163 165

1774 1057 2918 2982 3326

162 165

2913 3326

162

2913

162

2913

161

2909

161

2910

161

2909

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog torijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, instrumenti ili artikli Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, instrumenti ili artikli Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, ograničena količina materijala Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, prazno pakovanje Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, prazno pakovanje Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, fisioni, nije specijalna forma Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, nije specijalna forma, nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, specijalna forma nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, specijalna forma, fisioni Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(M), fisioni Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(M), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(U), fisioni

161

2910

161

2909

161

2910

161 161 161

2910 2911 2910

161 161 165

2908 2910 3327

163

2915

164

3332

165 165 163

3333 3329 2917

165

3328

Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(U), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa C Radioaktivni materijal, pakovanje tipa C, fisioni Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA), n.d.d. Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-I) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-II), fisioni Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-II), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-III), fisioni Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-III), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, specijalna forma, n.d.d. Radioaktivni materijal, transportovan pod posebnim uslovima, fisioni Radioaktivni materijal, transportovan pod posebnim uslovima, nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, uranijum heksafluorid Radioaktivni materijal, uranijum heksafluorid, fisioni

163

2916

163 165 162 162

3323 3330 2912 2912

165

3324

162

3321

165

3325

162

3322

164 165

2974 3331

163

2919

166 166

2978 2977

strana 135

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Rashladi gas R-12 i rashladi gas R-152a azeotropna smeša sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-13 i rashladni gas R-23, azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-21 Rashladni gas R-23 i rashladi gas R-13 azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-1132a Rashladni gas R-114 Rashladni gas R-115 Rashladni gas R-116 Rashladni gas R-116, kompresovan Rashladni gas R-12 Rashladni gas R-1216 Rashladni gas R-124 Rashladni gas R-125 Rashladni gas R-12B1 Rashladni gas R-13 Rashladni gas R-1318 Rashladni gas R-133a Rashladni gas R-134a Rashladni gas R-13B1 Rashladni gas R-14 Rashladni gas R-14, kompresovan Rashladni gas R-142b Rashladni gas R-143a Rashladni gas R-152a Rashladni gas R-152a i rashladni gas R-12 azeotropna smeša sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-161 Rashladni gas R-218 Rashladni gas R-22 Rashladni gas R-227 strana 136

126

2602

126

2599

126 126

1029 2599

116P 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 115 115 115 126

1959 1958 1020 2193 2193 1028 1858 1021 3220 1974 1022 2422 1983 3159 1009 1982 1982 2517 2035 1030 2602

115 126 126 126

2453 2424 1018 3296

Rashladni gas R-23 Rashladni gas R-32 Rashladni gas R-40 Rashladni gas R-404A Rashladni gas R-407A Rashladni gas R-407B Rashladni gas R-407C Rashladni gas R-41 Rashladni gas R-500 (azeotropna smeša rashladnog gasa R-12 i rashladnog gasa R-152a sa približno 74% rashladnog gasa R12) Rashladni gas R-502 Rashladni gas R-503 (azeotropna smeša rashladnog gasa R-13 i rashladnog gasa R-23 sa približno 60% rashladnog gasa R-13) Rashladni gas RC-318 Rashladni gas, n.d.d. Rashladni gas, n.d.d. (zapaljiv) Rashladni uređaj Rashladni uređaji, sadrže nezapaljive, neotrovne gasove Rashladni uređaji, sadrže nezapaljive, netoksične gasove Rashladni uređaji, sadrže rastvore amonijaka (UN2672) Rashladni uređaji, sadrže zapaljive, neotrovne, nekorozivne, tečne gasove Rashladni uređaji, sadrže zapaljive, neotrovne, tečne gasove Rashladni uređaji, sadrže zapaljive, netoksične, tečne gasove Rastvor cijanida, n.d.d. Rastvor kaučuka

126 115 115 126 126 126 126 115 126

1984 3252 1063 3337 3338 3339 3340 2454 2602

126 126

1973 2599

126 126 115 128 126 126 126 115

1976 1078 1954 1993 2857 2857 2857 1954

115

3358

115

3358

157 127

1935 1287

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Rastvor natrijum borohidrida i natrijum hidroksida, sa ne više od 12% natrijum borohidrida i ne više od 40% natrijum hidroksida Rastvor smole Rastvor za premazivanje Regulisan medicinski otpad, n.d.d. Retki gasovi i azot, smeša Retki gasovi i azot, smeša, kompresovana Retki gasovi i kiseonik, smeša Retki gasovi i kiseonik, smeša, kompresovana Retki gasovi, smeša Retki gasovi, smeša kompresovana Rezervoar za gorivo za hidraulički agregat za avione Rezorcinol Riblje brašno, nestabilizovano Riblje brašno, stabilizovano Rubidijum Rubidijum hidroksid Rubidijum hidroksid, čvrst Rubidijum hidroksid, rastvor Rubidijum metal SA Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa B Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa B, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa C Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa C, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa D

157

3320

127 127 158 121 121 121 121 121 121 131 153 133 171 138 154 154 154 138 119 149 150 149 150 149

1866 1139 3291 1981 1981 1980 1980 1979 1979 3165 2876 1374 2216 1423 2678 2678 2677 1423 2188 3222 3232 3224 3234 3226

Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa D, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa E Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa E, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa F Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa F, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa B Samoreaktivna tečnost tipa B, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa C Samoreaktivna tečnost tipa C, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa D Samoreaktivna tečnost tipa D, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa E Samoreaktivna tečnost tipa E, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa F Samoreaktivna tečnost tipa F, kontrolisane temperature Samozagrevajuća čvrsta supstanca, korozivna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, korozivna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, neorganska, otrovna, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, neorganska, toksična, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, neorganska. n.d.d.

150 149 150 149 150 149 150 149 150 149 150 149 150 149 150 136

3236 3228 3238 3230 3240 3221 3231 3223 3233 3225 3235 3227 3237 3229 3239 3192

136

3126

136

3191

136

3191

135

3190

strana 137

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Samozagrevajuća čvrsta supstanca, oksidirajuća, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, organska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, otrovna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, otrovna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, toksična, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, toksična, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, korozivna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, korozivna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, otrovna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, otrovna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, toksična, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, toksična, organska, n.d.d. Samozagrevajući metalni prah, n.d.d. Sarin sec-Butil hloroformijat Selenati Selen disulfid Selen disulfid strana 138

135 135 136

3127 3088 3191

136

3128

136

3191

136

3128

135 136 136 135 136 136 136 136 135 153 155 151 153 153

3186 3188 3185 3183 3187 3184 3187 3184 3189 2810 2742 2630 2657 2657

Selen heksafluorid Selen oksid Selen oksihlorid Selenov prah Seleniti Selenska kiselina Seme ricinusa ili brašno ricinusa ili pogače ricinusovog semena ili pahuljice ricinusa Semenska pogača, sa ne više od 1.5% ulja i ne više od 11 % vlage Semenska pogača, sa više od 1.5% ulja i ne više od 11 % vlage Set za identifikaciju gasa Silan Silan, kompresovan Silicijum tetrafluorid Silicijum tetrafluorid, kompresovan Silicijum tetrahlorid Silicijumov prah, amorfan Silikofluoridi, n.d.d. Sirćetna kiselina, glacijalna Sirćetna kiselina, rastvor, više od 10% ali ne više od 80% kiseline Sirćetna kiselina, rastvor, više od 80% kiseline Slačični gas Slačični gas luizit Slama, mokra, vlažna ili kontaminirana naftom Slama, mokra, vlažna ili kontaminirana uljem Slama, mokra, vlažna ili kontaminirana uljem Smeša acetilena, etilena i propilena, rashlađena tečnost sa najmanje 71.5% etilena sa ne više od 22.5% acetilena i ne više od 6% propilena

125 154 157 152 151 154 171

2194 2811 2879 2658 2630 1905 2969

135 135 123 116 116 125 125 157 170 151 132 153 132 153 153 133 133 133 115

2217 1386 9035 2203 2203 1859 1859 1818 1346 2856 2789 2790 2789 2810 2810 1327 1327 1327 3138

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Smeša butadiena i ugljovodonika, stabilisana Smeša cink arsenita i cink arsenata Smeša etilena, acetilena i propilena, rashlađena tečnost koja sadrži najmanje 71.5% etilena sa ne više od 22.5% acetilena i ne više od 6% propilena Smeša hlorodifluormetana i hloropentafluoretana Smeša hlorotetrafluoroetana i etilen oksida, sa ne više od 8.8% etilen oksida Smeša kiselina za nitrovanje, potrošena sa više od 50% (masenih) azotne kiseline Smeša kiselina za nitrovanje, sa više od 50% (masenih) azotne kiseline Smeša propilena, etilena i acetilena, rashlađena tečnost, koja sadrži najmanje 71.5% etilena sa ne više od 22.5% acetilena i ne više od 6% propilena Smeše borata i hlorata Smeše diborana Soli dihloroizocijanurične kiseline Soli strihinina Soman Sona kiselina Sprave sa suzavcem Sprej za samoodbranu, nije pod pritiskom Srebro arsenit Srebro cijanid Srebro nitrat

116P 151 115

1010 1712 3138

126 126

1973 3297

157

1826

157

1796

115

3138

140 119 140 151 153 157 159 171 151 151 140

1458 1911 2465 1692 2810 1789 1693 3334 1683 1684 1493

Srebro pikrat, navlažen sa ne manje od 30% vode Sredstva za zaštitu drveta, tečna Sredstvo za dezinfekciju, korozivno, tečno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, čvrsto, n.d.d. (otrovno) Sredstvo za dezinfekciju, čvrsto, otrovno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, čvrsto, toksično, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, tečno, korozivno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, tečno, n.d.d. (otrovno) Sredstvo za dezinfekciju, tečno, otrovno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, tečno, toksično, n.d.d. Stibin Stiren monomer, stabilizovan Strihinin Stroncijum arsenit Stroncijum fosfid Stroncijum hlorat Stroncijum hlorat, čvrst Stroncijum hlorat, rastvor Stroncijum nitrat Stroncijum perhlorat Stroncijum peroksid Sulfaminska kiselina Sulfaminska kiselina Sulfuril fluorid Sulfuril fluorid Sulfuril hlorid Sulfuril hlorid Sumpor Sumpor Sumpor dioksid

113 129 153 151 151 151 153 151 151 151 119 128P 151 151 139 143 143 143 140 140 143 154 154 123 123 137 137 133 133 125

1347 1306 1903 1601 1601 1601 1903 3142 3142 3142 2676 2055 1692 1691 2013 1506 1506 1506 1507 1508 1509 2967 2967 2191 2191 1834 1834 1350 1350 1079

strana 139

istrošena Sumporna kiselina.d. otopljen Sumporasta kiselina Sumporasta kiselina Sumporna kiselina Sumporna kiselina Sumporna kiselina i fluorovodonična kiselina. Tečni gas. sa manje od 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina. inhibiran Sumpor trioksid.d. n. n. Tečni gas. sa ne manje od 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina. neinhibiran Sumpor trioksid. smeša Sumporna kiselina. pušljiva Sumporna kiselina. čvrst Talijum sulfat. n. Suzavac materija za izradu. sa više od 51% kiseline sumporna kiselina. tvo br Sumpor dioksid Sumpor heksafluorid Sumpor heksafluorid Sumpor hloridi Sumpor hloridi Sumpor tetrafluorid Sumpor tetrafluorid Sumpor trioksid i hlorosulfonska kiselina. istrošena Sumporna kiselina. Suvi led Suzavac materija za izradu. Supstance opasne za okolinu. oksidirajući.d.d. čvrst. sa više od 51% kiseline Sumporne kiselina i hidrofluorna kiselina.Naziv materije Uputs.ID br. tečne. smeša Sumpor trioksid. pušljiva.d. Naziv materije Uputs. stabilizovan Sumpor trioksid.d. korozivan. n.d. vosak "vesta" Tabun Talijum hlorat Talijum nitrat Talijum sulfat. pušljiva. sa najviše 30% slobodnog sumpor trioksida 125 126 126 137 137 125 125 137 137 137 137 137 137 137 137 133 133 154 154 137 137 157 137 137 137 137 137 1079 1080 1080 1828 1828 2418 2418 1754 1754 1829 1829 1829 1829 1829 1829 2448 2448 1833 1833 1830 1830 1786 1832 1832 1831 1831 1831 137 1831 137 1831 Sumporna kiselina.d. tvo br. koje se mogu „kresnuti” bilo gde Šibice. smeša Supstance opasne za okolinu. pušljiva Sumporna kiselina. Suzavac materija za izradu. neinhibiran Sumpor trioksid.d. pušljiva. stabilizovan Sumpor. pušljiva. čvrst Tečni gas. čvrst.d.d. sa ne više od 51% kiseline Sumporna kiselina. čvrste. n. 137 1831 157 157 137 137 157 171 171 120 159 159 159 159 133 133 133 133 153 141 141 151 151 126 122 123 2796 2796 1830 1830 1786 3077 3082 1845 1693 3448 1693 1700 1331 2254 1944 1945 2810 2573 2727 1707 1707 3163 3157 3308 strana 140 . sa najmanje 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina. otrovan. negasive Šibice.d. n. n.d. n.ID br. obične Šibice.d. Sveće sa suzavcem Šibice. sa ne više od 51% kiseline sumporna kiselina. inhibiran Sumpor trioksid.d. tečan. otopljen Sumpor. smeša Sumpor trioksid i hlorosulfonske kiselina.d.

otrovan. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. korozivan. Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. otrovan. n. oksidirajući. otrovan. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. tvo br Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. n. n.d. n. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. otrovan.d. korozivan. korozivan. otrovan.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. Tečni gas. n. otrovan. 124 3307 124 3307 124 3307 124 3307 119 119 3309 3309 119 3309 119 3309 119 3309 119 119 119 119 119 123 3160 3160 3160 3160 3160 3308 strana 141 . zapaljiv.Naziv materije Uputs.d.d. otrovan. korozivan. otrovan.d.d.d. otrovan.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n. otrovan. 123 3308 123 3308 123 3308 123 3308 123 123 123 123 123 124 124 3162 3162 3162 3162 3162 3310 3310 124 3310 124 3310 124 3310 124 3307 Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. otrovan. zapaljiv. zapaljiv. n. korozivan. otrovan. n. oksidirajući. otrovan.d. n.d. oksidirajući. oksidirajući.d. n.d. otrovan.d. Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. zapaljiv. zapaljiv.d. Tečni gas. oksidirajući. n. otrovan.d. toksičan. otrovan. n.d. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n. n. oksidirajući.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. n. oksidirajući. Naziv materije Uputs. n.d. oksidirajući.d. korozivan. otrovan. korozivan.d.d. korozivan. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d.d. otrovan.d. zapaljiv.d.d.d. oksidirajući. n. n.d.d. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. otrovan. otrovan.d.d. otrovan.d.d.ID br.d.ID br.d. korozivan.d.d. n.d. otrovan. otrovan. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n. korozivan. korozivan. n. n.d. otrovan. korozivan. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d. n. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d. tvo br. zapaljiv.d.d.d. otrovan.d. otrovan.d. korozivan.d.d. oksidirajući.d.d.d. otrovan.d. n.

d. toksičan. n. n. n.d. tvo br Tečni gas.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. 123 3308 123 3308 123 3308 123 3308 123 123 123 123 123 124 124 3162 3162 3162 3162 3162 3310 3310 124 3310 124 3310 124 3310 124 3310 Tečni gas. oksidirajući. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. toksičan. toksičan.d.d.d. n.d.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. n. Naziv materije Uputs.d. toksičan.d. oksidirajući.d. toksičan. zapaljiv.d. oksidirajući. toksičan. toksičan. n.d. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. toksičan. n. korozivan. korozivan. n. n.d. toksičan. zapaljiv. oksidirajući.Naziv materije Uputs. n.d. n. korozivan.d.d. n.d. Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. n. korozivan. oksidirajući. korozivan. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d.d. korozivan. oksidirajući. korozivan. toksičan. toksičan.d. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. toksičan. toksičan. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. toksičan.d. toksičan.d. zapaljiv. toksičan. toksičan.d. korozivan. n. oksidirajući.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. toksičan.d. zapaljiv. zapaljiv. Tečni gas.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. zapaljiv.d.d.d. oksidirajući. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d. n. n.d. zapaljiv. n. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d. toksičan. toksičan. toksičan.ID br.ID br. korozivan. korozivan. n.d.d.d. Tečni gas. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d. tvo br. n.d. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. toksičan.d.d.d.d. Tečni gas. n.d. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. zapaljiv. n. n. toksičan.d.d.d. n. n. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona D) 124 3310 124 3310 124 3310 119 3309 119 3309 119 3309 119 119 3160 3160 119 119 3309 3309 119 3160 119 3160 119 3160 strana 142 . zapaljiv.d. toksičan. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. oksidirajući.(Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d.

n. Tečnost povišene temperature. Naziv materije Uputs. n. otrovna za udisanje. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.oksidirajući. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. Tečni gasovi. reaguje sa vodom. n.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d. n. sa elektronskom opremom ili pokretačem Tečnost za baterije. ugljen dioksidom ili vazduhom Tečni naftni gas Tečni prirodni gas (kriogena tečnost) Tečnost kojom je rukovanje u avijaciji posebno propisano. n. n.d. otrovna.d. reaguje sa vodom.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. korozivna.d. sa baterijom Tečnost za baterije. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. Tečnost.ID br.d.d. alkalija. otrovna za udisanje. korozivna. otrovna za udisanje.d.d.d. reaguje sa vodom. 171 128 1075 1972 3334 3257 154 154 154 2797 2797 2797 157 154 128 115 154 153 128 154 2796 1760 1993 1960 1760 2810 1993 3389 154 3390 Tečnost. korozivna. toksična za udisanje.Naziv materije Uputs. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. n.d. n.d. otrovna za udisanje.d. reaguje sa vodom. n. Tečnost.d.d.d.ID br.d. n. oksidirajuća.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 151 3381 151 3382 142 3387 142 3388 139 3385 139 3386 131 3383 131 3384 138 138 139 139 151 3129 3148 3130 3130 3382 154 3389 strana 143 . zapaljiva. otrovna za udisanje. otrovna za udisanje. n. tvo br. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. punjeni azotom. alkalija Tečnost za baterije. reaguje sa vodom.d. n. n. n. n. Tečnost. reaguje sa vodom. otrovna za udisanje.d. i ispod tačke paljenja Tečnost za baterije. toksičan.d. otrovna za udisanje.d.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. oksidirajuća. zapaljiva. otrovna za udisanje. Tečnost.d.d.d. kiselina Tečnost za čišćenje (nagrizajuća) Tečnost za čišćenje (zapaljiva) Tečnost za pokretanje motora Tečnost za uništavanje korova ili drveća (korozivna) Tečnost za uništavanje korova ili drveća (toksična) Tečnost za uništavanje korova ili drveća (zapaljiva) Tečnost. tvo br Tečni gas.d. alkalija.d.d. toksična za udisanje. otrovna za udisanje.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d.d. na ili iznad 100°C (212°F). nezapaljivi. toksična. n. (Opasnost od udisanja Zona B) 124 3310 115 120 3161 1058 115 115 .d.d. korozivna.

(Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tekstilni otpad. zapaljiva. n.d.d. n. suv ili tečan Tetraetil olovo.d.d.d. n. n. toksična za udisanje. toksična za udisanje. stabilizovan Tetrafluorometan Tetrafluorometan.d.Naziv materije Uputs. tvo br Tečnost.ID br. smeša sa najviše 5. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. toksična za udisanje. tečno Tetraetil pirofosfat. Terpentin Terpinolen Tetrabromoetan Tetraetil ditiopirofosfat Tetraetil ditiopirofosfat. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. rastvor 152 129 126 3018 1292 3299 116P 126 126 156 127 129 130 151 160 153 153 153 130 143 128 152 127 130 157 157 153 153 153 137 129 135 135 135 170 135 154 154 1081 1982 1982 2698 2056 2943 2412 1702 1897 1835 3423 1835 2749 1510 2413 2785 1293 2414 1837 2474 2966 1940 2936 1836 2436 3341 3174 3174 1871 2546 1760 1760 . kompresovan Tetrahidroftalni anhidridi Tetrahidrofuran Tetrahidrofurfurilamin Tetrahidrotiofen Tetrahloroetan Tetrahloroetilen Tetrametilamonijum hidroksid Tetrametilamonijum hidroksid.d. toksična za udisanje. medicinske Tiofen Tiofosforil hlorid Tiofozgen Tioglikol Tioglikolna kiselina Tiolaktatna kiselina Tionil hlorid Tiosirćetna kiselina Tiourea dioksid Titanijum disulfid Titanijum disulfid Titanijum hidrid Titanijumov prah. n. smeša.6% etilen oksida Tetrafluoroetilen.d.d. n. rastvor Titanijum sulfat. vlažan Telurijum heksafluorid terc-Butil hipohlorit terc-Butil izocijanat terc-Butilcikloheksil hloroformijat terc-Oktil merkaptan Terpen ugljovodonici. toksična za udisanje. reaguje sa vodom. korozivna. tvo br. reaguje sa vodom. oksidirajuća. toksična za udisanje.d. rastvor Tetrametilsilan Tetranitrometan Tetrapropil ortotitanat Tia-4-pentanal Tinkture. n.d.d.d. čvrst Tetrametilamonijum hidroksid. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. toksična za udisanje. zapaljiva.d. toksična za udisanje. suv Titanijum sulfat. Naziv materije Uputs.ID br. čvrst strana 144 154 3390 151 3381 142 3387 142 3388 139 3385 139 3386 131 3383 131 3384 133 125 135 155 156 131 128 128 128 159 153 153 131 152 1857 2195 3255 2484 2747 3023 2319 1299 2541 2504 1704 1704 1649 2783 Tetraetil pirofosfat.d.d. oksidirajuća. tečan Tetraetil silikat Tetrafluoroetan i etilen oksid.n.

d. n. Toksična tečnost. neorganska. korozivna. 139 3123 139 3123 139 3123 154 154 154 3289 2927 2927 154 2927 154 3289 154 3289 154 154 2927 2927 154 2927 153 153 2810 2810 strana 145 .d.d.d.d. zapaljiva. organska. korozivna. zapaljiva.d. korozivna. n. koja pri kontaktu sa vodom emituje.d. Naziv materije Uputs. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. korozivna.d.d.d. smeša. n. n. piroforni Titanijum trihlorid. impregnirane slabo nitriranom nitrocelulozom.d (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. 137 135 157 135 170 170 170 133 133 113 113 139 1838 2441 2869 2441 1352 2878 2878 1373 1353 3366 1356 3125 154 154 151 141 154 139 136 134 134 3290 2928 3288 3086 2811 3125 3124 2930 2930 Toksična tečnost. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.ID br. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. korozivna. n.d. Toksična čvrsta supstanca.d. n. navlažen sa ne manje od 10% vode TNT.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. Toksična tečnost.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.d.d.d. organska. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. organska.d. Toksična tečnost. tvo br.ID br. neorganska. Toksična čvrsta supstanca. n. sa uljem Tkanine. n.d. n.d. samozagrevajuća Toksična čvrsta supstanca. Toksična čvrsta supstanca. Toksična čvrsta supstanca. Toksična čvrsta supstanca. organska. n. reaguje sa vodom. navlažen sa ne manje od 25% vode Titanijumski sunđer u granulama Titanijumski sunđer u prahu Tkanine.d. n.d. korozivna. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. n. n. organska. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. n. korozivna. zapaljive gasove. tvo br Titanijum tetrahlorid Titanijum trihlorid. neorganska. Toksična čvrsta supstanca. n. Toksična tečnost. n.d. korozivna. Toksična čvrsta supstanca. korozivna. navlažen sa ne manje od 30% vode Toksična čvrsta supstanca. neorganska. biljne.d.d.Naziv materije Uputs. n.d.d.d. oksidirajuća. neorganska. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. korozivna.d. životinjske ili sintetičke. korozivna.d.d.d.d.d. n. n.d.d.d.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. smeša Titanijum trihlorid.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost.d. n. TNT. Toksična čvrsta supstanca. n. organska. piroforna Titanijumov prah.d.d.d. n.d.d. n.d.d.

oksidirajuća. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost.d (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. oksidirajuća. zapaljiva. n. organska.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksini Toksini. n.d.d. Toluen Toluen diizocijanat Toluidini Toluidini.d. metal. čvrsti Toluidini.n.d Toksična tečnost.d. Toksična tečnost. organska.Naziv materije Uputs. n. n.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d.d. čvrsti Toluidini. n.d.ID br. tečni Toner za štampanje. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d.d. Toksini. neorganska. Toksini. n. tvo br Toksična tečnost. reaguje sa vodom.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. n. n. neorganska. n.d. neorganska. Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.ID br. (Opasnost od udisanja Zona B)2810 2810 Toksična tečnost. čvrsti.d.d.d. rastvor Trialil borat Trialilamin Tributilamin Tributilfosfan 131 2929 131 2929 153 153 2810 2810 153 2810 153 153 153 153 153 130 156 153 153 153 153 129 129 162 162 152 156 132 153 135 -3172 3462 3172 3172 1294 2078 1708 1708 3451 1708 1210 1210 2976 2975 2501 2609 2610 2542 3254 strana 146 . n.organska. tečni. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. zapaljiva. zapaljiva. zapaljiv Torijum nitrat. n. Naziv materije Uputs.d.d (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. n. čvrsti.d. zapaljiv Toner.d.d. poreklom od živih bića. n.d.d. poreklom od živih bića.d. za štampače. n. reaguje sa vodom.d.n. 153 2810 151 151 3287 3287 151 3287 142 142 3122 3122 142 3122 139 139 3123 3123 139 3123 131 131 2929 2929 131 2929 131 2929 Toksična tečnost.d. zapaljiva. oksidirajuća. zapaljiva. poreklom od živih bića.organska. piroforni Tri-(1-aziridinil)fosfin oksid.d.n.d. n.d. n.d.d.d.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. čvrst Torijum.d. reaguje sa vodom.d. poreklom od živih bića. Toksična tečnost.d.d.d.d. tvo br. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.organska. Toksini.d Toksična tečnost. n. zapaljiva. organska. n.

ID br. navlažen sa ne manje od 30% vode 135 130 132 153 125 115 119P 126 120 154 156 153 152 160 140 139 153 153 128 129 151 129 130 132 118 132 153 156 153 155 132 113 113 3254 2323 1296 2259 3057 2035 1082 1984 3136 2699 2442 2321 2322 1710 2468 1295 1839 2564 2324 2616 2574 2416 2329 2438 1083 1297 2326 2328 2327 1298 9269 3367 1354 Trinitrobenzoeva kiselina. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrofenol. navlažen sa ne manje od 30% vode Trinitrohlorobenzen. tvo br. smeša sa najviše 6% etilenoksida Ugljen-dioksid i etilenoksida. vodeni rastvor Trimetilcikloheksilamin Trimetilheksametilen diizocijanat Trimetilheksametilenediamini Trimetilhlorosilan Trimetoksisilan Trinitrobenzen. tvo br Tributilfosfin Trietil fosfit Trietilamin Trietilentetramin Trifluoroacetil hlorid Trifluoroetan.oksid Tris-(1-aziridinil)fosfin oksid. rashlađena tečnost Trifluorosirćetna kiselina Trihloroacetil hlorid Trihlorobenzeni. stabilizovan Trifluorometan Trifluorometan. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzen. Naziv materije Uputs. smeša komprimovana Ugljen disulfid Ugljen tetrabromid Ugljen tetrahlorid Ugljendioksid Ugljen-dioksid i etilen oksid.ID br. kompresovan Trifluorohloroetilen. anhidrovan Trimetilamin. smeša sa najviše 9% etilen oksida Ugljen-dioksid i etilenoksid. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrotoluen. rastvor TTetraetilenpentamin Ugalj ili čađ životinjskog ili biljnog porekla Ugljen dioksida i kiseonik. smeša sa najmanje 6% etilenoksida 113 3368 113 1355 113 113 113 113 113 132 128 152 152 153 133 122 131 151 151 120 126 3364 1344 3365 3366 1356 2260 2057 2501 2501 2320 1361 1014 1131 2516 1846 1013 1952 126 115 1952 1041 strana 147 .Naziv materije Uputs. rastvor Triizobutilen Triizopropil borat Trikrezil fosfat Trimetil borat Trimetil fosfit Trimetilacetil hlorid Trimetilamin. suva Trihlorosilan Trihlorosirćetna kiselina Trihlorosirćetna kiselina. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrotoluen. tečni Trihlorobuten Trihloroetilen Trihloroizocijanurična kiselina. navlažena sa ne manje od 30% vode Trinitrofenol. navlažena sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzoeva kiselina. navlažen sa ne manje od 30% vode Tripropilamin Tripropilen Tris (1-Aziridinil) fosfin .

navlažen sa ne manje od 10% vode Urea nitrat. aktivan Ugljenik. sa pogonom na ugljovodonični gas. pirotehnički Uređaji.d. smeša sa najmanje 9% a najviše 87% etilen oksida Ugljendisulfid Ugljenik. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Ugljen-monoksida i vodonik. čvrsti.d.Naziv materije Uputs. zapaljiv. sa sklopom za otpuštanje Uzorak gasa.d. heksahidrat.d. smeša Ugljen-dioksid i oksidi azota. n.d. Ugljovodonični gas. n. kompresovan gas Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa. tečni. mali. tvo br. kompresovan. n. cigarete(zapaljiva tečnost) 122 126 120 120 120 119P 1014 1015 1845 1013 2187 3300 115 1041 131 133 133 119 119 119 168 119 128 115 115 115 115 129 128 128 115 128 1131 1362 1361 1016 2600 1016 9202 2600 3295 1964 1964 1965 1965 1272 1288 2330 1057 1226 Upaljači. otrovan. smeša.. zapaljiv. n. sadrži više od 1 % uranijuma-235 Uranijum heksafluorid. nefisioni ili izuzet od fisije Uranijum. tečan. toksičan. Ugljovodonični gas.d. rastvor Urea hidrogen peroksid Urea nitrat. smeša Ugljen-monoksid.d.ID br. smeša. navlažen sa ne manje od 30% vode Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa.. smeša komprimovana Ugljovodonici. n. smeša Ugljen-dioksid.d. toksičan.d. komprimovan Ugljen-dioksid. n. nije rashlađena tečnost 133 166 166 166 162 162 162 140 113 113 171 126 2623 2978 2977 2978 2979 2981 2980 1511 3370 1357 3268 3353 171 3268 115 3150 123 3169 119 3168 123 3169 119 3168 strana 148 . nije pod pritiskom. piroforni Uranil nitrat. nije pod pritiskom. tvo br Ugljen-dioksid i kiseonik. nije pod pritiskom.d. sa zapaljivom tečnošću Uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid. Ugljovodonični gas. Ugljovodonični gas. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa.d. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. n. čvrst Ugljen-dioksid. metal. otrovan. n.d.d.d. Ulje borovine Ulje škriljca Undekan Upaljači (cigarete) (zapaljiv gas) Upaljači za cigare.d. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. Naziv materije Uputs. tečan.d. komprimovan Ugljen-monoksid. smeša sa najmanje 87% etilen oksida Ugljen-dioksida i etilen oksid.d. čvrst Uranil nitrat. kompresovan. nije pod pritiskom.ID br.. rashlađena tečnost Ugljen-dioksida i etilen oksid.d. n. biljnog ili životinjskog porekla Ugljen-monoksid Ugljen-monoksid i vodonik. fisioni.

izgorela. Naziv materije Uputs. stabilizovan Vinilpiridini. ili sintetička. duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost) Vazduh. životinjska ili biljna. impregnirana slabo nitriranom nitrocelulozom. sa uljem Vlakna. stabilizovan Vinil etil eter. smeša. izgorela. vodeni rastvor.d. sa uljem Vlakna.d. stabilizovani Viniltolueni.d. tvo br. zapaljiv. Vlakna. stabilizovan. biljna ili životinjska. stabilizovan Vlakna. životinjska ili biljna. biljna ili životinjska. duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost). tvo br Uzorak gasa.d. stabilizovana Vodonik peroksid. smeša Vodonik i ugljen-monoksid. kompresovan 133 133 133 133 133 133 115 115 119 119 140 3360 1353 1353 1373 1372 1372 1049 9279 2600 2600 3149 143 140 2015 2984 140 2014 143 2015 115 115 115 115 3468 3468 3468 1049 strana 149 . sa slobodnim amonijakom Vinil acetat. vodom i ne više od 5% peroksisirćetne kiseline. n. nije pod pritiskom. stabilizovan Vinil hlorid.d.d..d.d. komprimovana Vodonik peroksid i peroksisirćetna kiselina. stabilizovani Viniltrihlorosilan Viniltrihlorosilan. rastvor. životinjska ili biljna. Vlakna.ID br.d. komprimovan Veštačko đubrivo. biljna. n. stabilizovan Vinil metil eter. vodeni rastvor sa ne manje od 20% ali ne više od 60% vodonik peroksida (stabilizovan ako je potrebno) Vodonik peroksid. smeša sa kiselinom. u uređajima Vodonik u obliku hidrida metala. impregnirana slabo nitriranom nitrocelulozom. biljna..d. stabilizovan Vodonik peroksid. stabilizovan Vinil fluorid. stabilizovan Vinl butirat. mokra ili vlažna Vlakna. suva Vlakna. n. izgorela. mokra ili vlažna Vodonik Vodonik apsorbovan u metal hidridu Vodonik i ugljen-monoksid. ili sintetička.Naziv materije Uputs. stabilizovan Vinil bromid. vodeni rastvor sa ne manje od 8% ali manje od 20% vodonik peroksida Vodonik peroksid. n.d.d. n. stabilizovan Vinil hloroacetat Vinil izobutil eter. zapakovan sa uređajima Vodonik. nekomprimovan Vazduh. nije rashlađena tečnost Valeraldehid Valeril hlorid Vanadijum oksitrihlorid Vanadijum pentoksid Vanadijum tetrahlorid Vanadijum trihlorid Vanadil sulfat Vanadil sulfat Vata na bazi nitroceluloze Vazduh. n. suva 115 3167 129 132 137 151 137 157 151 151 133 122 122 2058 2502 2443 2862 2444 2475 2931 2931 1353 1003 1003 122 125 129P 116P 127P 116P 116P 155 127P 116P 130P 131P 130P 155P 155P 129P 133 133 133 1002 1043 1301 1085 1302 1860 1086 2589 1304 1087 1303 3073 2618 1305 1305 2838 1373 1372 3360 Vlakna. stabilizovan Viniliden hlorid. mokra ili vlažna Vlakna.ID br. sa više od 60% vodonik peroksida Vodonik u obliku hidrida metala Vodonik u obliku hidrida metala.

d.Naziv materije Uputs.d.d. toksična. n. Zapaljiva tečnost. otopljena.d. organska. na ili iznad tačke paljenja Zamena za terpentin Zapaljiva čvrsta supstanca.d.d.d. desenzitivisan Živa oksid 134 134 134 133 132 128 128 131 131 131 131 158 158 138 138 135 153 172 151 151 154 154 154 151 151 151 172 151 151 151 2926 3179 2926 1325 2924 1993 1993 3286 1992 3286 1992 2900 2814 1391 1391 3205 2810 2809 1629 1630 1631 1634 1636 1637 1638 1643 2809 1639 1642 1641 strana 150 . čije je gorivo zapaljivi gas VX Zagrejana tečnost. neorganska. organska.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. zapaljiva. Zapaljiva tečnost. Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva tečnost.d.d. n. Zapaljiva čvrsta supstanca. n. Zapaljiva čvrsta supstanca. organska. toksična. n.8°C.d.d. n. n. Zapaljiva tečnost.d..d. sa tačkom paljenja iznad 60.d.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. neorganska. Zapaljiva tečnost.d.d. korozivna. n. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. 115 115 125 154 128 128 153 128 1966 2034 2196 3171 3166 3166 2810 3256 128 3256 128 134 134 134 134 133 140 133 133 134 134 1300 2925 3180 2925 3180 3178 3097 1325 3176 2926 3179 Zapaljiva čvrsta supstanca. korozivna.d. n. korozivna. neorganska.ID br. n.d.d. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. organska. čije je gorivo zapaljiva tečnost Vozilo. na ili iznad tačke paljenja Zagrejana tečnost.d. n. n. sa tačkom paljenja iznad 37.d. toksična.d. korozivna.d. Zgusnut GD Živa Živa acetat Živa amonijum hlorid Živa benzoat Živa bromidi Živa cijanid Živa glukonat Živa jodid Živa kalijum jodid Živa metal Živa nukleat Živa oksicijanid. n.d.d. korozivna. n.. n. n. komprimovana Volfram heksafluorid Vozilo na baterijski pogon vlažna baterija) Vozilo.d. tvo br Vodonik.ID br. zapaljiva.d. smeša.n. Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva tečnost. opasna samo za životinje Zarazna supstanca. Zapaljiva čvrsta supstanca. toksična.d. Zarazna supstanca. Naziv materije Uputs. Zapaljiva čvrsta supstanca. otrovna.d. n. tvo br.d.d.d.d.d.d.d. n. otrovna. n. otrovna.d. n. n.d. opasna za ljude Zemnoalkalni metal dispergovan Zemnoalkalni metal dispergovan Zemnoalkalnometalni alkoholati.d. n.d. neorganska. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Vodonika i metan. organska. Zapaljiva tečnost. n.d. korozivna. n.d. neorganska. korozivna.d. otrovna.d. oksidirajuća.5°C. otrovna.

suv Žuti fosfor.Naziv materije Uputs.ID br. tvo br. otopljen Žuti fosfor. Naziv materije Uputs. tvo br Živa oleat Živa salicilat Živa sulfat Živa sulfat Živa tiocijanat Živin arsenat Živin bromid Živin bromid Živin cijanid Živin hlorid Živin kalijum cijanid Živin nitrat Živin nitrat Živin oksicijanid Živin sulfat Živin sulfat Žuti fosfor.ID br. pod vodom Žuti fosfor. u rastvoru 151 151 151 151 151 151 154 154 154 154 157 141 141 151 151 151 136 136 136 136 1640 1644 1645 1645 1646 1623 1634 1634 1636 1624 1626 1625 1627 1642 1645 1645 2447 1381 1381 1381 strana 151 .

BELEŠKE .

UPUTSTVA .

infekcije. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. bolest ili smrt. varničenje ili plamen. • Izmicanje požara kontroli može prouzrokovati zagađenje JAVNA BEZBEDNOST • Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja supstance koja se izlila ili curi najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. ZDRAVLJE • Udisanje. EVAKUACIJA Požar • Ako rezervoar. • Visoka koncentracija gasa može izazvati gušenje bez znakova upozorenja. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). strana 154 . ona nije efikasna u slučaju izlivanja opasne materije.UPUTSTVO 111 Mešani teret/Neidentifikovan teret ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Može eksplodirati zbog toplote. • Požar ili kontakt sa vodom mogu proizvesti iritirajuće. cisterna ili vagon cisterna gore. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Stanite niz vetar. • Isparenja mogu stići do izvora paljenja i vratiti se zapaljena. • Nemojte se spuštati blizu tla. gutanje ili kontakt sa supstancom mogu izazvati ozbiljne povrede. frikcije ili kontaminacije. • Može doći do burne ili eksplozivne reakcije ako dođe u kontakt sa vazduhom. toksične i/ili korozivne gasove. • Probušeni cilindri mogu poleteti u vazduh. Ako nemate transportna dokumenta ili se niko ne javlja na telefon. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. potresa. • Pri kontaktu može doći do opekotina na koži i očima. vodom ili penom. • Mogu je zapaliti toplota.

• Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Premestite kontejnere iz oblasti požara ako je to moguće uraditi bez rizika. kanalizaciju. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. papir. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Veliko izlivanje • Iskopajte jarke daleko od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja tečnosti. Malo izlivanje • Koristite pesak ili neki drugi nezapaljiva materija koji dobro apsorbuje. IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. vodeni sprej ili obična pena.) od izlivene materije. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom.ERG 2008 Mešani teret/Neidentifikovan teret UPUTSTVO 111 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Materija može reagovati sa sredstvima za gašenje požara Mali požar • Suva hemikalija. stavite ga u kontejnere za kasnije odlaganje. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtve na svež vazduh. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili neko drugo odgovarajuće respiratorno medicinsko sredstvo. • Sprečite da materija uđe u vodene tokove. • Efekti izloženosti (udisanje. • Utoplite žrtvu i neka miruje. magla ili obična pena. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. varničenje. nafta. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. CO2. • Pozovite broj hitne pomoći. strana 155 . • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. vatru) u neposrednoj okolini. Požar na cisternama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. podrume ili ograničene oblasti. Veliki požar • Vodeni sprej. • Sklonite zapaljive materije (drvo. itd. • Istuširajte se i operite sapunom i vodom. • Ne sipajte vodu u unutrašnjost kontejnera.

započnite evakuaciju. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.oznakama kompatibilne grupe. kao što su bombe ili artiljerijski projektili.1. Požar • Ako je požar zahvatio vagon ili prikolicu u kojima se nalaze eksplozivi obloženi drugim materijalima. 1. toksične i/ili korozivne gasove. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. evakuišite oblast na 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Kada nema eksploziva koji su obloženi drugim materijom. ili se niko ne javlja na telefon. pogledajte Rečnik.6.oznakama kompatibilne grupe.UPUTSTVO 112 Eksplozivi* .3. Ako nemate transportna dokumenta. strana 156 . 1.2. 1. • Udaljite ljude tako da ne vide mesto incidenta i naredite da se sklone dalje od prozora. Klasa A ili B ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI POŽAR ILI EKSPLOZIJA • MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE I LETENJA FRAGMENATA 1600 METARA (1MILJA) ILI VIŠE AKO SE TERET ZAPALI. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska.Podgrupe 1. ZDRAVLJE • Požar može proizvesti iritirajuće. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1milja) u svim pravcima od mesta incidenta. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Za informacije o slovima . • *Za informacije o slovima . takođe. • Stanite niz vetar.5 ili 1. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Odmah izolujte mesto izlivanja ili curenja supstance najmanje 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. uključujući i pripadnike hitnih službi na udaljenost od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. pogledajte Rečnik.

6. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • U slučaju kontakta sa supstancom. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtve na svež vazduh. 1. i NIJE RIZIČNO.Podgrupe 1.3. koristite CO2. 1.ERG 2008 Eksplozivi* . Klasa A ili B UPUTSTVO 112 ODGOVOR NA UDES POŽAR Ako gori TOVAR • NEMOJTE gasiti vatru ako zahvati tovar! Tovar može eksplodirati! • Zaustavite sav saobraćaj i evakuišite oblast od najmanje 1600 metara (1 milja) u svim pravcima i pustite da vatra gori • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. suvu hemikaliju ili zemlju. varničenje. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. Ako gore GUME ili VOZILO • Koristite mnogo vode – potpuno polijte vozilo! Ako nemate vodu. • Ako je to moguće.2. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. OSIM AKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. • Pozovite broj hitne pomoći. • NEMOJTE KORISTITI RADIO PREDAJNIKE U KRUGU OD 100 metara (330 stopa) OD ELEKTRIČNIH DETONATORA. • NEMOJTE ČISTITI NI ODNOSITI MATERIJE.1. 1. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice sa maksimalne udaljenosti da biste sprečili širenje požara na tovar. strana 157 . • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. vatru) u neposrednoj okolini. Budite u pripravnosti sa aparatom za gašenje požara. • Posebno obratite pažnju na gume koje su se zapalile jer može doći do ponovnog paljenja.5 ili 1.

oznakama kompatibilne grupe. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. • OSUŠEN materijal može eksplodirati ako je izložen toploti. Tretirajte ga kao eksploziv (UPUTSTVO 112). • Odmah izolujte mesto izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. varničenje ili plamen. Požar • Ako rezervoar. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. progutaju ili apsorbuju kroz kožu. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). usled trenja ili potresa. ZDRAVLJE • Neke supstance su toksične i mogu biti fatalne ako se udahnu. • Pri kontaktu može doći do opekotina na koži i očima. cisterna ili vagon cisterna gore. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.UPUTSTVO 113 Zapaljive čvrste supstance . • • Za informacije o slovima .toksične (Vlažan/načinjen neosetljivim eksploziv) ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. strana 158 . takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. pogledajte Rečnik. • Stanite niz vetar. otvorenom plamenu. • Pokvasite materiju vodom ili je tretirajte kao eksploziv (UPUTSTVO 112). • Ako garež dospe u kanalizaciju može doći do požara ili eksplozije. • Požar može proizvesti iritirajuće. Ako nemate transportna dokumenta. ili se niko ne javlja na telefon. toksične i/ili korozivne gasove. • Može ga zapaliti toplota.

• Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • ODRŽAVAJTE „NAVLAŽEN” PROIZVOD VLAŽNIM POLAKO DODAJUĆI VELIKU KOLIČINU VODE. Veliko izlivanje • Pokvasite vodom i napravite jarak za kasnije odvođenje. i NIJE RIZIČNO. • Pozovite broj hitne pomoći. • U slučaju kontakta sa supstancom. Budite u pripravnosti sa aparatom za gašenje požara. vatru) u neposrednoj okolini. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koje materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. suvu hemikaliju ili zemlju. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice sa maksimalne udaljenosti da biste sprečili širenje požara na tovar. koristite CO2. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. Malo izlivanje • Isperite oblast velikim količinama vode.ERG 2008 ODGOVOR NA UDES POŽAR Ako gori TOVAR • NEMOJTE gasiti vatru ako zahvati tovar! Tovar može EKSPLODIRATI! • Zaustavite sav saobraćaj i ispraznite oblast od najmanje 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima i pustite da vatra gori • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtve na svež vazduh. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Ako gore GUME ili VOZILO • Koristite mnogo vode – potpuno POLIJTE vozilo! Ako nemate vodu.toksične (Vlažan/ načinjen neosetljivim eksploziv) UPUTSTVO 113 strana 159 . • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. varničenje. • Ako je to moguće. Zapaljive čvrste supstance . • Posebno obratite pažnju na gume koje su se zapalile jer može doći do ponovnog paljenja.

• Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ZDRAVLJE • Požar može proizvesti iritirajuće.oznakama kompatibilne grupe. Požar • Ako je požar zahvatio vagon ili prikolicu IZOLUJTE oblast od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima od mesta incidenta.4. započnite evakuaciju. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. pogledajte Rečnik.Podgrupa 1. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). toksične i/ili korozivne gasove. • Udaljite ljude tako da ne vide mesto incidenta i naredite da se sklone dalje od prozora. • Odmah izolujte mesto izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. uključujući i pripadnike hitnih službi na udaljenost od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. takođe. ili se niko ne javlja na telefon. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. pogledajte Rečnik.UPUTSTVO 114 Eksplozivi* . Ako nemate transportna dokumenta. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Stanite niz vetar. strana 160 .oznakama kompatibilne grupe. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od 250 metara (800 metara) u svim pravcima. • Za informacije o slovima . • * Za informacije o slovima . Klasa C ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE I LETENJA FRAGMENATA 500 METARA (1/3 MILJE) ILI VIŠE AKO SE TOVAR ZAPALI.

• U slučaju kontakta sa supstancom. suvu hemikaliju ili zemlju. • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. strana 161 . PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. *Za informacije o slovima . pogledajte Rečnik. Ako požar preti da se pojavi na mestu gde se nalazi pakovanje sa oznakom 1.4S ili pakovanje koje sadrži materiju označenu sa 1. koristite CO2. • • • DODATNE INFORMACIJE Pakovanje koje nosi oznaku 1. • Pozovite broj hitne pomoći. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.oznakama kompatibilne grupe. Ako gore GUME ili VOZILO • Koristite mnogo vode – potpuno POLIJTE vozilo! Ako nemate vodu. • NEMOJTE KORISTITI RADIO PREDAJNIKE U KRUGU OD 100 metara (330 stopa) OD ELEKTRIČNIH DETONATORA. može snažno goreti. Budite u pripravnosti sa aparatom za gašenje požara.4. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice sa maksimalne udaljenosti da biste sprečili širenje požara na tovar. uz lokalizovane detonacije i letenje fragmenata. • Ako je to moguće.4S ili pakovanje u kojem se nalazi materija klasifikovana kao 1. OSIM AKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA.4S je tako dizajnirano ili zapakovano da kada se zapali. Gasite vatru uz redovne mere predostrožnosti sa razumne udaljenosti.4S. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Posebno obratite pažnju na gume koje su se zapalile jer može doći do ponovnog paljenja.ERG 2008 Eksplozivi* .Podgrupa 1. i NIJE RIZIČNO. vatru) u neposrednoj okolini. Klasa C UPUTSTVO 114 ODGOVOR NA UDES POŽAR Ako gori TOVAR • NEMOJTE gasiti vatru ako zahvati tovar! Tovar može EKSPLODIRATI! • Zaustavite sav saobraćaj i ispraznite oblast od najmanje 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima i pustite da vatra gori. varničenje. preporučuje se izolacija od najmanje 15 metara (50 stopa) u svim pravcima od mesta gde se pakovanje nalazi. • NEMOJTE ČISTITI NI ODNOSITI MATERIJAL. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Ovi efekti su obično ograničeni na neposrednu okolinu.

cisterna ili vagon cisterna gore.UPUTSTVO 115 Gasovi – zapaljivi (uključujući rashladne tečnosti) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVI.) • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Vatra može prouzrokovati iritirajuće i/ili toksične gasove. • Lako ih mogu zapaliti toplota. ili se niko ne javlja na telefon. dršku metle itd. • Stanite niz vetar. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu • Uvek nosite termo zaštitnu odeću kada rukujete reshađenim (kriogenim tečnostima). • Mogu izazvati iritaciju ako se udahnu u visokim koncentracijama. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. varničenje ili plamen. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. vodonik. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. rezervoari). Požar • Ako rezervoar. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Gorenje vodonika i deuterijuma je teško detektovati pošto gore nevidljivim plamenom. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 800 metara (1/2 milje). • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. Koristite alternativni metod detekcije (termo kameru. Ako nemate transportna dokumenta. ozbiljne povrede i/ili promrzline. ZDRAVLJE • Isparenja mogu izazvati vrtoglavicu ili gušenje bez upozorenja. deuterijum (UN1957). • Nemojte se spuštati blizu tla. UPOZORENJE: Vodonik (UN1049). podrumi. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • strana 162 . • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Formiraju eksplozivne smeše sa vazduhom. rashlađena tečnost (UN 1966) i metan (UN 1971) su lakši od vazduha i podižu se. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima.

Smeša vodonika i metana. • Ako je velik požar. rashlađena tečnost (UN1966) gore nevidljivim plamenom. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. mnoge materije postaju krte i lako se lome same od sebe. ako to nije moguće udaljite se i pustite da vatra gori. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2 Veliki požar • Vodeni sprej ili magla • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. sisteme za ventilaciju ili zatvorene prostore. UPOZORENJE: Vodonik (UN1049). • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.ERG 2008 Gasovi – zapaljivi (uključujući rashladne tečnosti) UPUTSTVO 115 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. • Odeću koja se smrzla i zalepila za kožu treba najpre odlediti. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Ako je moguće. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. varničenje. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Sprečite da se para širi kroz kanalizaciju. odledite smrznute delove mlakom vodom. UPOZORENJE: Kada dođu u kontakt sa rashlađenim/kriogenim tečnostima. kompresovana (UN2034) može goreti nevidljivim plamenom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Utoplite žrtvu i neka miruje. može se stvoriti led. a ne tečnost. vatru) u neposrednoj okolini. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Pozovite broj hitne pomoći. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. pa onda skidati. strana 163 . Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. deuterijum (UN1957) i vodonik. • Ako dođe do opekotina.

• Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati kada se zagreju ili zapale. • Neki mogu biti toksični ako se udahnu u visokim koncentracijama. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Nemojte se spuštati blizu tla. Vatra može prouzrokovati iritirajuće i/ili toksične gasove JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveдen na transportnim dokumentima. • Stanite niz vetar. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 800 metara (1/2 milje). • Silan se spontano pali u vazduhu. rezervoari). • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • Lako ih mogu zapaliti toplota. Ako nemate transportna dokumenta. • Formiraju eksplozivne smeše sa vazduhom. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. podrumi. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. varničenje ili plamen. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. ZDRAVLJE • Isparenja mogu izazvati vrtoglavicu ili gušenje bez upozorenja.zapaljivi (nestabilni) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVI. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • strana 164 . • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Požar • Ako rezervoar.UPUTSTVO 116 Gasovi . ili se niko ne javlja na telefon. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).

a ne tečnost. • Ako je moguće. ako to nije moguće udaljite se i pustite da vatra gori. • Utoplite žrtvu i neka miruje. kanalizaciju. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. može se stvoriti led. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ako dođe do opekotina. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Pozovite broj hitne pomoći. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2 Veliki požar • Vodeni sprej ili magla • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. strana 165 . PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom.ERG2008 Gasovi . • Ako je velik požar. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. varničenje. podrume ili zatvorene prostore. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. vatru) u neposrednoj okolini. odledite smrznute delove mlakom vodom.zapaljivi (nestabilni) UPUTSTVO 116 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.

• Formiraju eksplozivne smeše sa vazduhom. • Početni miris može biti iritirajući ili odvratan i može vam umrtviti čulo mirisa. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu.zapaljivi(izuzetno opasni) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. podrumi. • strana 166 .toksični . • Stanite niz vetar. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ili se niko ne javlja na telefon. • Vatra može prouzrokovati iritirajuće i/ili toksične gasove. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i preduzimanje zaštitnih mera. rezervoari). • Nemojte se spuštati blizu tla. Ako nemate transportna dokumenta. • Mogu imati fatalne posledice ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. izuzetno opasni. • Iscurela materija može izazvati požar ili eksploziju. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Ove materije su izuzetno zapaljive. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. Požar • Ako rezervoar. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Mogu ih zapaliti toplota. varničenje ili plamen. cisterna ili vagon cisterna gore. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh.UPUTSTVO 117 Gasovi . • Garež od požara može dovesti do zagađenja. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara.

toksični – zapaljivi (izuzetno opasni) UPUTSTVO 117 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. vodeni sprej ili obična pena. a nema požara. CO2. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. kanalizaciju. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. a ne tečnost. • Ako je moguće. Mali požar • Suva hemikalija. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom.ERG 2008 Gasovi . • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Moguće je i paljenje supstance koja se izlila ili curi da bi se eliminisala opasnost od toksičnih gasova. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. može se stvoriti led. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Veliki požar • Vodeni sprej. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. vatru) u neposrednoj okolini. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. podrume ili zatvorene prostore. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Utoplite žrtvu i neka miruje. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Pozovite broj hitne pomoći. varničenje. magla ili obična pena. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. odledite smrznute delove mlakom vodom. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. • U slučaju kontakta sa supstancom. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom.. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Ako dođe do opekotina. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • strana 167 .

pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Mogu ih zapaliti toplota.korozivni ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • OVE MATERIJE SU IZUZETNO ZAPALJIVE. varničenje ili plamen.UPUTSTVO 118 Gasovi . • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. podrumi. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. Požar • Ako rezervoar. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Vatra može prouzrokovati iritirajuće. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Neke od materija iz ove grupe mogu burno reagovati sa vodom. • strana 168 . ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 800 metara (1/2 milje).zapaljivi . • Garež od požara može dovesti do zagađenja. korozivne i/ili toksične gasove. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. rezervoari). • Stanite niz vetar. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta. • Isparenja su izuzetno iritirajuća. ozbiljne povrede i/ili promrzline. cisterna ili vagon cisterna gore. ili se niko ne javlja na telefon.

• Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. magla ili obična pena. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše.ERG 2008 Gasovi . • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. može se stvoriti led. • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Pozovite broj hitne pomoći. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno.korozivni UPUTSTVO 118 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. odledite smrznute delove mlakom vodom. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Ako dođe do opekotina. vatru) u neposrednoj okolini. varničenje. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. Veliki požar • Vodeni sprej. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. a nema požara. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. a ne tečnost. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima.zapaljivi . • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Ako je moguće. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. strana 169 .

• Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. varničenje ili plamen.toksični . ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Ove materije su zapaljive. Mogu ih zapaliti toplota. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Vatra može prouzrokovati iritirajuće.UPUTSTVO 119 Gasovi . u pravcu duvanja vetra. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • Stanite niz vetar. korozivne i/ili toksične gasove. • Nemojte se spuštati blizu tla. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Iscurela materija može izazvati požar ili eksploziju. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Ako nemate transportna dokumenta. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni.zapaljivi ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. ili se niko ne javlja na telefon. cisterna ili vagon cisterna gore. • Neke materije mogu burno reagovati sa vodom. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. ozbiljne povrede i/ili promrzline. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. podrumi. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • strana 170 . • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili upale. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. koliko je potrebno. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. rezervoari). • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. Požar • Ako rezervoar. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom.

• Utoplite žrtvu i neka miruje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas.ERG 2008 Gasovi . a ne tečnost. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • ZA HLOROSILANE NEMOJTE KORISTITI VODU. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • ZA HLOROSILANE koristite AFFF penu. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. varničenje. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. srednje ekspanzionu. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. otpornu na alkohol. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. vatru) u neposrednoj okolini. otpornu na alkohol. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Ako dođe do opekotina. koristite AFFF penu. Mali požar • Suva hemikalija. • U slučaju kontakta sa supstancom.zapaljivi UPUTSTVO 119 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. CO2. srednje ekspanzionu da biste redukovali isparenja. odledite smrznute delove mlakom vodom. strana 171 .. Veliki požar • Vodeni sprej. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. može se stvoriti led. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. magla ili pena otporna na alkohol. a nema požara. podrume ili zatvorene prostore. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom.toksični . • Pozovite broj hitne pomoći. • Ako je moguće. • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. kanalizaciju.

• Uvek nosite termo zaštitnu odeću kada radute sa rashlađenim/kriogenim tečnostima ili čvrstim materijama. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Požar • Ako rezervoar. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se pri tlu. ili se niko ne javlja na telefon. cisterna ili vagon cisterna gore. • Probušeni cilindri mogu poleteti u vazduh. Ako nemate transportna dokumenta. ozbiljne povrede i/ili promrzline. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. podrumi. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).).UPUTSTVO 120 Gasovi-inertni (uključujući i rashlađene tečnosti) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Stanite niz vetar. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Nezapaljivi gasovi. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). • strana 172 . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. rezervoari).

• Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. mnogi materijali postaju krti i lako se lome sami od sebe. treba je prvo odlediti. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori.. • Pozovite broj hitne pomoći. odledite smrznute delove mlakom vodom. podrume ili zatvorene prostore. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. može se stvoriti led. kanalizaciju. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • UPOZORENJE: Kada dođu u kontakt sa rashlađenim/kriogenim tečnostima. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Provetrite područje. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Ako je moguće. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Ako se odeća smrzla i prilepila uz kožu. a ne tečnost. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi.ERG 2008 Gasovi-inertni (uključujući i rashlađene tečnosti) UPUTSTVO 120 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre. • Pustite da supstanca ispari. strana 173 . pa onda skidati. IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh.

POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Nezapaljivi gasovi. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. cisterna ili vagon cisterna gore. • Stanite niz vetar. rezervoari).UPUTSTVO 121 Gasovi . • Nemojte se spuštati blizu tla. • strana 174 . • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se pri tlu. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. podrumi. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. ili se niko ne javlja na telefon. Požar • Ako rezervoar.). • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Probušeni cilindri mogu poleteti u vazduh. Ako nemate transportna dokumenta. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa).Inertni POTENCIJALNA OPASNOST ERG 2008 ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

• Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. strana 175 . • Ako je moguće. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Pozovite broj hitne pomoći. a ne tečnost. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje.. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. kanalizaciju. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Provetrite područje. može se stvoriti led.ERG2008 Gasovi . • Pustite da supstanca ispari. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. podrume ili zatvorene prostore.Inertni UPUTSTVO 121 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Utoplite žrtvu i neka miruje.

• Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Mogu upaliti zapaljive supstance (drvo. papir. ozbiljne povrede i/ili promrzline.UPUTSTVO 122 Gasovi . • Stanite niz vetar. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). ali mogu pomažu gorenje. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. naftu. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. odeću itd. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 500 metara (1/3 milje). • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Uvek nosute termozaštitnu odeću kada radite sa rashlađenim/kriogenim tečnostima. ili se niko ne javlja na telefon. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. cisterna ili vagon cisterna gore. • Vatra može proizvesti iritirajuće i/ili toksične gasove. • Nemojte se spuštati blizu tla.) • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. Požar • Ako rezervoar. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl. • Istekli gas može izazvati požar ili eksploziju. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Neke supstance mogu reagovati eksplozivno sa gorivima.oksidišući (Uključujući rashlađene tečnosti) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Supstance ne gore. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska.). Ako nemate transportna dokumenta. podrumi. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. rezervoari). • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • strana 176 .

• Ako je moguće. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. naftu itd. • Pozovite broj hitne pomoći. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. odledite smrznute delove mlakom vodom. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Veliki požar • Vodeni sprej.oksidišući (Uključujući rashlađene tečnosti) UPUTSTVO 122 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje požara koje odgovara tipu vatre. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. • Ako se odeća smrzla i prilepila uz kožu. • Utoplite žrtvu i neka miruje. može se stvoriti led. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. strana 177 . • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. • Izolujte područje dok se gas ne rasprši. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. IZLIVANJE ILI CURENJE • Uklonite zapaljive materije (papir.) što dalje od izlivenog materijala. mnoge materije postaju krte i lako se lome same od sebe. podrume ili zatvorene prostore. treba je prvo odlediti. UPOZORENJE: Kada dođu u kontakt sa rashlađenim/kriogenim tečnostima. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše.. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. magla ili obična pena. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. kanalizaciju. pa onda skidati. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Pustite da supstanca ispari. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Skinite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • U slučaju velikog požara. drvo. a ne tečnost. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje.ERG 2008 Gasovi .

• Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima.UPUTSTVO 123 Gasovi . takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. rezervoari). korozivne i/ili toksične gasove. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. ozbiljne povrede i/ili promrzline. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. • Stanite niz vetar. podrumi. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Isparenja mogu izazvati iritaciju. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ali nijedna se neće lako zapaliti.toksični i/ili korozivni ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). cisterna ili vagon cisterna gore. Požar • Ako rezervoar. Ako nemate transportna dokumenta. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ili se niko ne javlja na telefon. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Neke supstance mogu goreti. • Nemojte se spuštati blizu tla. koliko je potrebno. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • strana 178 . • Vatra može prouzrokovati iritirajuće. u pravcu duvanja vetra.

odledite smrznute delove mlakom vodom. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Ako je moguće. • Neka žrtva bude pod nadzorom.ERG 2008 Gasovi . • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. može se stvoriti led. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu.toksični i/ili korozivni UPUTSTVO 123 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • U slučaju kontakta sa supstancom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. magla ili obična pena. a ne tečnost. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. strana 179 . podrume ili zatvorene prostore. • Pozovite broj hitne pomoći. Veliki požar • Vodeni sprej. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. kanalizaciju. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. a nema požara. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare.

UPUTSTVO 124 Gasovi . papir. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. podrumi. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. vlagom i/ili vodom. cisterna ili vagon cisterna gore. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Supstance iz ove grupe ne gore. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. • Nemojte se spuštati blizu tla. • strana 180 . • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ili se niko ne javlja na telefon. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu.). ali potpomažu gorenje. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju.toksični i/ili korozivni . • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Mogu upaliti zapaljive materije (drvo. • Nake supstance burno reaguju sa vazduhom. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. naftu. • Stanite niz vetar. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Vatra prouzrokuje nastanak iritirajućih. Požar • Ako rezervoar. rezervoari). odeću itd. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.oksidišući ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. • Ovo su snažni oksidanti i reaguju burno ili eksplozivno sa mnogim materijama uključujući goriva. Ako nemate transportna dokumenta.

IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. može se stvoriti led. preporučuje se vodeni sprej ili magla. a ne tečnost. a nema požara. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori.oksidišući UPUTSTVO 124 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar: Koristite samo vodu. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • U slučaju velikog požara. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. CO2 ili Halon®. nafta. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. pa onda skidajte. ne suvu hemikaliju. • Obuzdajte vatru i pustite ja da gori. • Ako je moguće. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Provetrite oblast oko mesta incidenta. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Ne dozvolite da voda uđe u kontejnere. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. podrume ili zatvorene prostore. • Zapaljivi materijali (drvo. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. najpre je odledite. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. itd. • Neka žrtva bude pod nadzorom. kanalizaciju. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Ako se odeća pri smrzavanju zalepila za kožu. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas.ERG 2008 Gasovi . • Pozovite broj hitne pomoći. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare.) ne smeju biti u blizini izlivene supstance.toksični i/ili korozivni . • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. strana 181 . Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. papir. • Utoplite žrtvu i neka miruje. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Ako se požar mora gasiti. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.

• Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Isparenja su izuzetno iritirajuća i korozivna. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Neke od materija mogu burno reagovati sa vodom. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Nemojte se spuštati blizu tla. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. u pravcu duvanja vetra. ali nijedna se neće lako zapaliti. podrumi. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. koliko je potrebno. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. cisterna ili vagon cisterna gore.UPUTSTVO 125 Gasovi . Požar • Ako rezervoar. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte.korozivni ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. • Vatra prouzrokuje nastanak iritirajućih. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. ozbiljne povrede i/ili promrzline. • strana 182 . Ako nemate transportna dokumenta. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Neke supstance mogu goreti. rezervoari). • Garež od požara može dovesti do zagađenja. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Stanite niz vetar. ili se niko ne javlja na telefon.

ERG 2008

Gasovi - korozivni

UPUTSTVO 125

ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. Veliki požar • Vodeni sprej, magla ili obična pena. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima; može se stvoriti led. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja, a nema požara. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno • Ako je moguće, okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas, a ne tečnost. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove, kanalizaciju, podrume ili zatvorene prostore. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu; dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom, odmrznite zaleđene delove mlakom vodom. • U slučaju kontakta sa supstancom, ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • U slučaju kontakta sa hidrogen fluoridom, anhidrovanim (UN1052), ispirajte kožu i oči tekućom vodom 5 minuta; posle toga mesta na koži namažite kombinacijom kalcijuma i kreme za kožu; oči ispirajte rastvorom kalcijuma u vodi 15 minuta. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

strana 183

UPUTSTVO 126

Gasovi – kompresovani ili tečni (uključujući rashladne gasove)

ERG 2008

POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Neke supstance mogu goreti, ali nijedna se neće lako zapaliti. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl.). • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se pri tlu. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine, ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Vatra prouzrokuje nastanak iritirajućih, korozivnih i/ili toksičnih gasova. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta, ili se niko ne javlja na telefon, pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija, podrumi, rezervoari). • Nemojte se spuštati blizu tla. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 500 metara (1/3 milje). Požar • Ako rezervoar, cisterna ili vagon cisterna gore, IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima; takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

strana 184

ERG 2008

Gasovi – kompresovani ili tečni (uključujući rashladne gasove)

UPUTSTVO 126

ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje požara koje odgovara tipu vatre. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. Veliki požar • Vodeni sprej, magla ili obična pena. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima; može se stvoriti led. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Neke od ovih materija nakon izlivanja ispare i ostavljaju zapaljivi ostatak. IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Ako je moguće, okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas, a ne tečnost. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove, kanalizaciju, podrume ili zatvorene prostore. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Provetrite oblast oko mesta nezgode. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom, odmrznite zaleđene delove mlakom vodom. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

strana 185

UPUTSTVO 127

Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi)

ERG 2008

POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota, varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Većina isparenja je teže od vazduha. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi, podrumi, rezervoari). • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra, napolju ili u kanalizacionim odvodima. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Tečnost istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. ZDRAVLJE • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju kože i očiju. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih, korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta, ili se niko ne javlja na telefon, pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). Požar • Ako rezervoar, cisterna ili vagon cisterna gore, IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima; takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

strana 186

ERG 2008

Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi)

UPUTSTVO 127

ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE:Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. Mali požar • Suva hemikalija, CO2, vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. Veliki požar • Vodeni sprej, magla ili pena otporna na alkohol. • Koristite vodeni sprej ili maglu; nemojte koristiti direktni mlaz. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • U slučaju velikog požara, koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice; ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje, varničenje, vatru) u neposrednoj okolini. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove, kanalizaciju, podrume ili zatvorene prostore. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju, pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. • Koristite čist alat i pribor, koji ne varniči, za sakupljanje apsorbovane materije. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja; on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • U slučaju kontakta sa supstancom, ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Operite kožu vodom i sapunom. • Ako žrtva ima opekotine, što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

strana 187

UPUTSTVO 128

Zapaljive tečnosti (Nepolarne/nerastvorne u vodi)
POTENCIJALNA OPASNOST

ERG 2008

POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota, varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Većina isparenja je teža od vazduha. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi, podrumi, rezervoari). • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra, napolju ili u kanalizacionim odvodima. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Istekle u kanalizaciju mogu izazvati požar ili eksploziju. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. • Neke supstance imaju visoku temperaturu tokom transporta. • Ako je u pitanju topljeni aluminijum, pogledajte Uputstvo 169. ZDRAVLJE • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih, korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta, ili se niko ne javlja na telefon, pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). Požar • Ako rezervoar, cisterna ili vagon cisterna gore, IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima; takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

strana 188

• Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. kanalizaciju. vatru) u neposrednoj okolini. • Koristite čist alat i pribor. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. bolje je koristiti penu otpornu na alkohol. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. Veliki požar • Vodeni sprej. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Koristite vodeni sprej ili maglu. • Pozovite broj hitne pomoći. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. • Utoplite žrtvu i neka miruje. UPOZORENJE: Za smeše koje sadrže alkohol ili polar solvent. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. za sakupljanje apsorbovane materije. magla ili obična pena. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. • Ako žrtva ima opekotine. CO2. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • U slučaju kontakta sa supstancom. podrume ili zatvorene prostore. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Mali požar • Suva hemikalija. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće. • Operite kožu vodom i sapunom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. vodeni sprej ili obična pena. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. nemojte koristiti direktni mlaz. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. strana 189 . • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. koji ne varniči.ERG 2008 Zapaljive tečnosti (Nepolarne/nerastvorne u vodi) UPUTSTVO 128 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. varničenje. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • U slučaju velikog požara. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Stanite niz vetar.UPUTSTVO 129 Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi/štetne) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). napolju ili u kanalizacionim odvodima. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. Požar • Ako rezervoar. • strana 190 . ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. podrumi. rezervoari). cisterna ili vagon cisterna gore. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi može dovesti do zagađenja. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. Ako nemate transportna dokumenta. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Većina isparenja je teža od vazduha. ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu ili apsorbuju preko kože. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ili se niko ne javlja na telefon. • Istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju.

kanalizaciju. za sakupljanje apsorbovane materije. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. varničenje. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. vatru) u neposrednoj okolini. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Utoplite žrtvu i neka miruje. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Ako žrtva ima opekotine. • Koristite čist alat i pribor. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće. • U slučaju velikog požara. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Efekti izloženosti (Inhalacija. strana 191 . Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. • Nemojte koristiti direktni mlaz. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. CO2. • Operite kožu vodom i sapunom. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. magla ili pena otporna na alkohol. koji ne varniči. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. Veliki požar • Vodeni sprej. • Pozovite broj hitne pomoći.ERG 2008 Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi/štetne) UPUTSTVO 129 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Mali požar • Suva hemikalija. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori.

rezervoari). ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu ili apsorbuju preko kože. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. • Istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi može dovesti do zagađenja. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Stanite niz vetar. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. napolju ili u kanalizacionim odvodima. Ako nemate transportna dokumenta. • strana 192 . cisterna ili vagon cisterna gore. • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra. ili se niko ne javlja na telefon. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Požar • Ako rezervoar. • Nemojte se spuštati blizu tla.UPUTSTVO 130 Zapaljive tečnosti (Nepolarne/Nerstvorne u vodi/štetne) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Većina isparenja je teža od vazduha. podrumi. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.

• Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće.ERG 2008 Zapaljive tečnosti (Nepolarne/Nerstvorne u vodi/štetne) UPUTSTVO 130 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. za sakupljanje apsorbovane materije. Mali požar • Suva hemikalija. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. vodeni sprej ili obična pena. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Pozovite broj hitne pomoći. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. strana 193 . Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. • Nemojte koristiti direktni mlaz. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. CO2. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Efekti izloženosti (inhalacija. • Operite kožu vodom i sapunom. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. kanalizaciju. varničenje. podrume ili zatvorene prostore. koji ne varniči. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Koristite čist alat i pribor. vatru) u neposrednoj okolini. magla ili obična pena. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili nadgledati monitor mlaznice. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. Veliki požar • Vodeni sprej. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Ako žrtva ima opekotine. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • U slučaju velikog požara. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje.

• Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. rezervoari). ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Požar • Ako rezervoar. napolju ili u kanalizacionim odvodima. ili se niko ne javlja na telefon. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. koliko je potrebno. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. Ako nemate transportna dokumenta. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.UPUTSTVO 131 Zapaljive tečnosti . EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. • strana 194 . • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Većina isparenja je teža od vazduha. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. podrumi. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Postoji opasnost od eksplozije isparenja ili trovanja unutra. progutaju ili apsorbuju putem kože. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte.toksične ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNO. • Stanite niz vetar. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. • Udisanje ili kontakt sa nkima od ovih materijala mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. cisterna ili vagon cisterna gore. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. mogu biti smrtonosni ako se udahnu. u pravcu duvanja vetra. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara.

Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. a nema požara. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. kanalizaciju. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. nemojte je rasipati unaokolo. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. podrume ili zatvorene prostore. • Kanalima odvodite vodu kojom se gasio požar. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance.toksične UPUTSTVO 131 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom što je duže moguće. strana 195 . • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Efekti izloženosti (inhalacija. • Ako žrtva ima opekotine. za sakupljanje apsorbovane materije. • Operite kožu vodom i sapunom. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • U slučaju velikog požara. varničenje. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. koji ne varniči. • Koristite vodeni sprej ili maglu. Malo izlivanje • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. Veliki požar • Vodeni sprej. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. • U slučaju kontakta sa supstancom. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Mali požar • Suva hemikalija. • Koristite čist alat i pribor. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere . • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. vatru) u neposrednoj okolini.ERG 2008 Zapaljive tečnosti . • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Pozovite broj hitne pomoći. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. CO2. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. nemojte koristiti direktni mlaz. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. magla ili pena otporna na alkohol. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori.

ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Istekle u kanalizaciju mogu izazvati požar ili eksploziju. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Toplota. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. Ako nemate transportna dokumenta. u pravcu duvanja vetra. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. koliko je potrebno. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.korozivne ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • strana 196 . • Nemojte se spuštati blizu tla. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi može dovesti do zagađenja. ili se niko ne javlja na telefon. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. • Većina isparenja je teža od vazduha. rezervoari). korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. • Stanite niz vetar. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. podrumi. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Požar • Ako rezervoar. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Kontakt sa materijom mogu izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju.• UPUTSTVO 132 Zapaljive tečnosti . ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu ili progutaju. napolju ili u kanalizacionim odvodima.

• Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. • Efekti izloženosti (inhalacija. • Ne dozvolite da voda dospe u kontejnere. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Koristite čist alat i pribor. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. za sakupljanje apsorbovane materije. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. vatru) u neposrednoj okolini. Veliki požar • Vodeni sprej. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom što je duže moguće. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. varničenje. podrume ili zatvorene prostore. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.korozivne UPUTSTVO 132 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Neki od materija mogu burno reagovati sa vodom. • Kanalima odvodite vodu kojom se gasio požar.ERG 2008 Zapaljive tečnosti . PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Mali požar • Suva hemikalija. CO2. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • U slučaju velikog požara. magla ili pena otporna na alkohol. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. • Ako žrtva ima opekotine. a nema požara. nemojte je rasipati unaokolo. • Pozovite broj hitne pomoći. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. koji ne varniči. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. strana 197 . kanalizaciju. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. • U slučaju kontakta sa supstancom. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom.

• Nemojte se spuštati blizu tla. opiljci. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. savijanja ili rezanja mogu eksplodirati ili goreti eksplozivnom snagom. • Neke mogu goreti veoma brzo jakim plamenom. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Požar • Ako rezervoar. ili se niko ne javlja na telefon. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. prašina. • Stanite niz vetar. ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. • Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • strana 198 . • Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Prah. • Kontakt sa materijom može izazvati opekotine kože i očiju. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Toplota. Ako nemate transportna dokumenta. • Supstance se mogu transportovati otopljene na temperaturama koje su iznad njene tačke paljenja. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.UPUTSTVO 133 Zapaljive čvrste supstance ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. otpaci od bušenja.

aparate za gašenje sa suvim natrijum hloridom. vatru treba gasiti kao vatru zapaljivog metala. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. suv kontejner i pokrijte. G-1® or Met-L-X® . • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Veliki požar • Vodeni sprej. Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materiju u čist. • U slučaju kontakta sa supstancom. Kada u požaru gore metalni pigmenti ili paste (npr. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. grafit u prahu. varničenje. • Pozovite broj hitne pomoći. zemlja. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklanjanje stvrdnute otopljene materije sa kože treba da obavi medicinski radnik. kanalizaciju. Koristite SUV pesak. „aluminijumska pasta”) • Kada gori aluminijumska pasta. podrume ili zatvorene prostore.ERG 2008 Zapaljive čvrste supstance UPUTSTVO 133 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. vatru) u neposrednoj okolini. odnesite kontejnere dalje od mesta nezgode. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. magla ili obična pena. pogledajte Uputstvo 170. Takođe. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. pesak. vodeni sprej ili obična pena. CO2. • U slučaju velikog požara. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Velika količina prosute supstance • Pokvasite supstancu vodom i kanalima je odvedite sa mesta nezgode. Požar na cisternama ili prikolicama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. strana 199 . • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori.

• Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ili se niko ne javlja na telefon. • Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. • Toplota.toksične i/ili korozivne ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Stanite niz vetar. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Nemojte se spuštati blizu tla. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • strana 200 . EVAKUACIJA Veća količina prosute supstance • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). pa postoji opasnost od eksplozije unutra.UPUTSTVO 134 Zapaljive čvrste supstance . pare mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Pri kontaktu sa metalima može se stvoriti zapaljiv gas – vodonik. napolju i u kanalizacionim odvodima. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. Ako nemate transportna dokumenta. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. cisterna ili vagon cisterna gore. Požar • Ako rezervoar. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Kada se zagreju. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Kontakt sa materijom može izazvati opekotine kože i očiju.

magla ili pena otporna na alkohol. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. varničenje. • Efekti izloženosti (inhalacija. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. nemojte je rasipati unaokolo. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. podrume ili zatvorene prostore. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. vatru) u neposrednoj okolini. koji ne varniči. a nema požara. kanalizaciju. • Pozovite broj hitne pomoći. strana 201 . vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. • Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. • Utoplite žrtvu i neka miruje. za sakupljanje materije i stavite ga u pokrivene plastične kontejnere. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Veliki požar • Vodeni sprej.toksične i/ili korozivne UPUTSTVO 134 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija. nemojte dozvoliti da se materija širi po zdravoj koži. • Ne dozvolite da voda dospe u kontejnere. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Koristite vodeni sprej ili maglu.ERG 2008 Zapaljive čvrste supstance . CO2. • Kanalima odvodite vodu kojom se gasio požar. • Koristite čist alat i pribor. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. nemojte koristiti ravan mlaz. • Ako je bilo malog kontakta materije sa kožom.

cisterna ili vagon cisterna gore. Ako nemate transportna dokumenta. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. • Kontakt sa materijom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. koliko je potrebno. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. u pravcu duvanja vetra. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Mogu ga zapaliti vlažan vazduh ili vlaga. • Stanite niz vetar. • Udisanje proizvoda nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • strana 202 . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Neke se razlažu kada se zagreju ili zapale i mogu eksplodirati. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Požar • Ako rezervoar. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ili se niko ne javlja na telefon.samozapaljive ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. • Neke mogu snažno ili burno reagovati sa vodom. • Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara. • Mogu goreti veoma brzo jakim plamenom.UPUTSTVO 135 Supstance . • Istekla materija može izazvati požar ili eksploziju. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).

suva hemikalija. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Zatrpajte SUVOM zemljom. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Pozovite broj hitne pomoći. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Utoplite žrtvu i neka miruje. UN1923 i UN1929 ili se udaljite i pustite da vatra gori. Mali požar • Suva hemikalija. Veliki požar • SUV pesak. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. UN1923 i UN1929 KORISTITE VELIKE KOLIČINE VODE za MALE I VELIKE požare da biste zaustavili reakciju. natrijum karbonat ili kreč OSIM za UN1384. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. OSIM za UN1384. UN3342 i ditionita (hidrosulfit) UN1384. kreč ili SUV pesak. Malo izlivanje IZUZETAK: Kada dođe do prosipanja ksantana. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. • Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Koristite čist alat i pribor. strana 203 . pokrijte plastičnim pokrivačem da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. varničenje. kanalizaciju. koji ne varniči. CO2 ILI PENU NA SAMOJ MATERIJI. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. IZUZETAK: Za ksantane. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere ili da dođe u kontakt sa supstancom. a nema požara. za sakupljanje materije i stavite je u pokrivene plastične kontejnere. UN1923 i UN1929. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Neke od materija mogu burno reagovati sa vodom. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. natrijum karbonat. Kod ovih materija nije dovoljno sprečiti dovod kiseonika pošto njima nije ni potreban vazduh da bi goreli. UN1923 i UN1929 rastvorite sa 5 delova vode i sakupite da bi se na propisan način uklonio. UN3342 i ditionit (hidrosulfit) UN1384. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne.ERG 2008 Supstance . Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.samozapaljive ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 135 POŽAR • NEMOJTE KORISTITI VODU. podrume ili zatvorene prostore. • U slučaju kontakta sa supstancom. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. vatru) u neposrednoj okolini.

• Korozivne supstance pri kontaktu sa metalima mogu stvoriti zapaljiv gas – vodonik. Požar • Ako rezervoar. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Za fosfor (UN1381): treba nositi posebno zaštitno odelo obloženo slojem aluminijuma kada je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Stanite niz vetar.UPUTSTVO 136 Supstance . korozivnih i/ili toksičnih gasova.toksične i/ili korozivne (reaguju sa vazduhom) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Izuzetno zapaljiva materija. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Supstance mogu biti transportovane otopljene. ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. • strana 204 . • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Mogu se ponovo zapaliti i nakon gašenja požara. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.samozapaljive . • TOKSIČNE MATERIJE. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Neki efekti se osećaju nakon apsorpcije putem kože. iritirajući dim. • Kontakt sa materijom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Gore brzo i pri tome oslobađaju gust. beo. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. ili se niko ne javlja na telefon. • Garež od požara može biti korozivna i/ili toksična i izazvati zagađenje. cisterna ili vagon cisterna gore. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. gutanje supstance ili udisanje proizvoda nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta. sama od sebe se pali ako dođe u kontakt sa vazduhom. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Nemojte se spuštati blizu tla. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

strana 205 . • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Nemojte rasipati izlivenu materiju unaokolo korišćenjem vodenih mlazova visokog pritiska. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. peskom ili zemljom. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Pozovite broj hitne pomoći. vatru) u neposrednoj okolini. oštećene delove kože treba držati potopljene u vodi ili pokriti mokrim zavojima dok ne budu medicinski zbrinuti. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Veliki požar • Vodeni sprej ili magla. • Uklanjanje stvrdnute otopljene materije sa kože treba da obavi stručno lice. • U slučaju kontakta sa supstancom. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi.ERG 2008 Supstance . Postoji opasnost od požara ako se osuše. Lopatom ubacite u metalni kontejner i držite materijal pod vodom. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. a nema požara.toksične i/ili korozivne (reaguju sa vazduhom) UPUTSTVO 136 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Vodeni sprej.samozapaljive . PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Veliko izlivanje • Napravite kanale za kasnije odvođenje supstance i prekrijte vlažnim peskom ili zemljom. • Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. • Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. kanalizaciju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Malo izlivanje • Prekrijte vodom. • Efekti izloženosti (inhalacija. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. varničenje. podrume ili zatvorene prostore. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću na mestu nezgode i stavite je u metalni kontejner napunjen vodom. vlažan pesak ili vlažna zemlja.

Materija kojom se gasio požar ili njeno rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. cisterna ili vagon cisterna gore. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo.UPUTSTVO 137 ZDRAVLJE Supstance – reaguju sa vodom . Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Pri reakciji sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte.). Požar • Ako rezervoar. Ako nemate transportna dokumenta. Reaguju sa vodom (neke veoma burno) i ispuštaju korozivne i/ili toksične gasove i otpad. papir. ili se niko ne javlja na telefon. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. oči) sa isparenjima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. rezervoari. ulje. strana 206 . korozivnih i/ili toksičnih gasova. u pravcu duvanja vetra. gutanje ili kontakt (koža. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Stanite niz vetar. opekotine ili smrt. Mogu se akumulirati u zatvorenim prostorima (podrumi. KOJI JE ZAPALJIV. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. ali se nijedna neće lako zapaliti. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. cisterne itd. udisanje. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). koliko je potrebno. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.korozivne ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • KOROZIVNE i/ili TOKSIČNE. neki od ovih materija mogu goreti. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. odeća itd. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. prašinom ili samom supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas – vodonik. OSIM SIĆETNOG ANHIDRIDA (UN1715). Supstance mogu biti transportovane otopljene. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom.). Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili ako u njih dospe voda. Nemojte se spuštati blizu tla.

• Koristite čist alat i pribor. Ako nemate na raspolaganju dovoljno vode prvo eliminišite isparenja. papir. koji ne varniči. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Ako je bilo malog kontakta materije sa kožom. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Uklanjanje stvrdnute otopljene materije sa kože treba da obavi stručno lice. supstancu koja ističe ili unutar kontejnera. kanalizaciju. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. Pozovite broj hitne pomoći. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. nemojte dozvoliti da se materija širi po zdravoj koži. pokrijte plastičnim pokrivačem da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. strana 207 . Požar na cisternama ili prikolicama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. za sakupljanje materije i stavite ga u pokrivene plastične kontejnere. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. Efekti izloženosti (inhalacija. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. a nema požara. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. ulje itd.) sa mesta nezgode. Utoplite žrtvu i neka miruje. nemojte sipati vodu direktno na izlivenu supstancu. nemojte koristiti vodu na njemu. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Uklonite sve zapaljive materije (drvo. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. podrume ili zatvorene prostore. Dajte kiseonik ako je otežano disanje.ERG 2008 Supstance – reaguju sa vodom . U slučaju kontakta sa supstancom. Veliki požar • Zalivajte oblast velikim količinama vode. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno.korozivne UPUTSTVO 137 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Kada ne gori materijal. a pare eliminišite pomoću vodene magle.

takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. u pravcu duvanja vetra. Neke mogu snažno ili burno reagovati sa vodom. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Prilikom kontakta sa vodom mogu proizvesti korozivne rastvore. Mogu ih zapaliti vlažan vazduh ili vlaga. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance.UPUTSTVO 138 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive gasove) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Prilikom njihovog kontakta sa vodom nastaju zapaljivi gasovi. Stanite niz vetar. koliko je potrebno. varničeje ili plamen. Mogu ih upaliti toplota. udaljenost za izolaciju koja je preporučena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Istekle mogu izazvati požar ili eksploziju. ili se niko ne javlja na telefon. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Nemojte se spuštati blizu tla. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara. strana 208 . Neke se transportuju u veoma zapaljivim tečnostima. materijom ili proizvodima nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. cisterna ili vagon cisterna gore. Udisanje ili kontakt sa isparenjima. Ako nemate transportna dokumenta. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Garež od požara može dovesti do zagađenja. Požar Ako rezervoar. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih.

suva hemikalija. varničenje. litijum. • Napravite kanale za kasnije odvođenje supstance. • NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA dospe do izlivene supstance ili unutar kontejnera. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. grafit u prahu ili Met-L-X® prah. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje.) • Koristite suvo hemijsko sredstvo. Nemojte dozvoliti da ova voda dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. Veliki požar • SUV pesak. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli talog oblaka isparenja. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. U slučaju kontakta sa supstancom. Prosipanje praha • Prekrijte prah plastičnom folijom da biste sprečili širenje i vlaženje praha. natrijum karbonat ili kreč. natrijum hlorid u prahu. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. ne koristite vodu ukoliko vam nije rečeno da to uradite. magnezijum itd. Takođe. ili se udaljite i pustite da vatra gori. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. SUV pesak. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Utoplite žrtvu i neka miruje. pogledajte Uputstvo 170. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. za litijum možete koristiti Lith-X® prah ili bakarni prah.ERG 2008 Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive gasove) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 138 • NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU. odmah obrišite kožu. • Pozovite broj hitne pomoći. POŽAR • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. takođe. natrijum karbonat ili kreč ili pesak. vatru) u neposrednoj okolini. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. strana 209 . Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. pokrijte plastičnim pokrivačem da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. Ako se zapale metali ili prah (aluminijum. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.

strana 210 . ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Prilikom kontakta sa vodom mogu proizvesti korozivne rastvore. Požar • Ako rezervoar. Otpad od gašenja požara može izazvati požar ili eksploziju. Izuzetno su toksične: pri kontaktu sa vodom nastaju toksični gasovi koji mogu biti smrtonostni ako se udahnu. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Ako nemate transportna dokumenta. Udisanje ili kontakt sa isparenjima. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. u pravcu duvanja vetra. varničeje ili plamen. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Neke mogu snažno ili eksplozivno reagovati sa vodom. Kontejneri se mogu zapaliti ako se zagreju. Otpad od gašenja požara može dovesti do zagađenja. cisterna ili vagon cisterna gore. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Neke se transportuju u veoma zapaljivim tečnostima. koliko je potrebno. Mogu ih zapaliti voda ili vlažan vazduh. materijom ili proizvodima nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Nemojte se spuštati blizu tla. ili se niko ne javlja na telefon.UPUTSTVO 139 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive i toksične gasove) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Prilikom njihovog kontakta sa vodom nastaju zapaljivi i toksični gasovi. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Mogu ih upaliti toplota. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte.

Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA dospe do izlivene supstance ili unutar kontejnera.ERG 2008 POŽAR Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive i toksične gasove) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 139 NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. NEMOJTE KORISTITI suva hemijska sredstva. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli talog oblaka isparenja. koristite AFFF penu otpornu na alkohol. natrijum karbonat. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. U slučaju kontakta sa supstancom. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. a nema požara. pokrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. srednje ekspanzije da biste redukovali isparenja. odmah obrišite kožu. • ZA HLOROSILANE. Utoplite žrtvu i neka miruje. strana 211 . (PENA SE MOŽE KORISTITI ZA HLOROSILANE. • IZLIVANJE ILI CURENJE Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. Pozovite broj hitne pomoći. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. vatru) u neposrednoj okolini. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. ne koristite vodu ukoliko vam nije rečeno da to uradite. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. natrijum karbonat ili kreč. varničenje. POGLEDAJTE DETALJE DOLE) Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Veliki požar • SUV pesak. • ZA HLOROSILANE NEMOJTE KORISTITI VODU. ili se udaljite i pustite da vatra gori. • Napravite kanale za kasnije odvođenje supstance. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. natrijum karbonat ili kreč za požare u kojima gore hlorosilani (veće ili manje) jer oni mogu ispustiti veće količine vodonika koji može eksplodirati. kreč ili pesak. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. suvo hemijsko sredstvo. koristite AFFF penu otpornu na alkohol. Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. • • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Nemojte dozvoliti da ova voda dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. srednje ekspanzije. Prosipanje praha • Prekrijte prah plastičnom folijom da biste sprečili širenje i vlaženje praha.

strana 212 . Kod nekih pri razlaganju usled toplote ili vatre dolazi do eksplozije. Nemojte se spuštati blizu tla. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. korozivnih i/ili toksičnih gasova. ulje. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.). Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. oči) sa isparenjima ili supstancom mogu izazvati ozbiljne povrede. opekotine ili smrt. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. odeća itd. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.UPUTSTVO 140 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ovo supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Udisanje. cisterna ili vagon cisterna gore. papir. gutanje ili kontakt (koža. Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ili se niko ne javlja na telefon. Požar • Ako rezervoar. Ako nemate transportna dokumenta. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja.

CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ako je ovo nemoguće. odnesite kontejnere dalje od mesta prosipanja. suv kontejner i pokrijte ga. Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. papir. • Nakon uklanjanja materijala. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. U slučaju kontakta sa supstancom. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. strana 213 . ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh.ERG 2008 Oksidirajuće supstance ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 140 POŽAR Mali požar • Koristite vodu. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. IZLIVANJE ILI CURENJE Uklonite sve zapaljive materije (drvo. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene. Mala količina prosute tečnosti • Koristite nezapaljiva materija kao što je vermikulit ili pesak da upijete supstancu i smestite je u kontejner za kasnije odnošenje. Veliko prosipanje/izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. isperite oblast vodom. • Pozovite broj hitne pomoći. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.) dalje od izlivene supstance. ulje itd. Utoplite žrtvu i neka miruje. Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materijal u čist.

Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu.TOKSIČNE* POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ovo supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. odeća itd.UPUTSTVO 141 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance . Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska.). Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. strana 214 . Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). ili se niko ne javlja na telefon. Nemojte se spuštati blizu tla. Udisanje prašine je toksično. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. ulje. Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije. cisterna ili vagon cisterna gore. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Požar • Ako rezervoar. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta. Kontakt sa supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. Toksični su ako se progutaju. Neke mogu goreti veoma brzo. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. papir. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.

U slučaju kontakta sa supstancom. ako je ovo nemoguće. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materiju u čist. CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo. odnesite kontejnere dalje od mesta prosipanja. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. ulje itd.ERG 2008 Oksidirajuće supstance . • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. IZLIVANJE ILI CURENJE Uklonite sve zapaljive materije (drvo. Utoplite žrtvu i neka miruje. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi.) dalje od izlivene supstance. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Pozovite broj hitne pomoći. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Dajte kiseonik ako je otežano disanje.TOKSIČNE UPUTSTVO 141 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Koristite vodu. papir. strana 215 . Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Veliko prosipanje/izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. suv kontejner i pokrijte je. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine.

udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni.). koliko je potrebno. strana 216 . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. udisanje. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. u pravcu duvanja vetra.TOKSIČNE (tečne) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ove supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. oči) sa isparenjima ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. opekotine ili smrt. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. gutanje ili kontakt (koža.UPUTSTVO 142 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance . ili se niko ne javlja na telefon. papir. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije. Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Požar • Ako rezervoar. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Nemojte se spuštati blizu tla. cisterna ili vagon cisterna gore. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Toksični/zapaljivi dim se može akumulirati u zatvorenom prostoru (podrumi. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. TOKSIČNI.). takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Ako nemate transportna dokumenta. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. cisterne itd. rezervoari. korozivnih i/ili toksičnih gasova. ulje. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). odeća itd. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte.

Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanose oblaka isparenja. a nema požara. strana 217 . Mala količina prosute suve supstance • Koristite nezapaljivu materiju kao što je vermikulit ili pesak da upijete supstancu i smestite je u kontejner za kasnije odnošenje. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva.ERG 2008 Oksidirajuće supstance . Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. • Pozovite broj hitne pomoći. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene.TOKSIČNE (tečne) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 142 POŽAR Mali požar • Koristite vodu. ulje itd. Utoplite žrtvu i neka miruje. U slučaju kontakta sa supstancom. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. papir.) dalje od izlivene supstance. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. Veliko prosipanje/izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ako je ovo nemoguće. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. IZLIVANJE ILI CURENJE Uklonite sve zapaljive materije (drvo. • • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja.

Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). ili se niko ne javlja na telefon. Ove supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. cisterne itd. Toksični/zapaljivi dim ili prašina se može akumulirati u zatvorenom prostoru (podrumi. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. Požar • Ako rezervoar. Ako nemate transportna dokumenta. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. u pravcu duvanja vetra. prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. oči) sa isparenjima. koliko je potrebno. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Nemojte se spuštati blizu tla. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. TOKSIČNI. opekotine ili smrt. strana 218 . toplote ili kontaminacije. rezervoari. gutanje ili kontakt (koža. odeća itd. udisanje. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. cisterna ili vagon cisterna gore. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. ulje. papir. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra.).).UPUTSTVO 143 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance (nestabilne) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati usled trenja. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte.

strana 219 . Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. ulje itd. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanose oblaka isparenja. Malo izlivanje • Isperite oblast velikim količinama vode. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. Utoplite žrtvu i neka miruje. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene. Pozovite broj hitne pomoći. U slučaju kontakta sa supstancom. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • Uklonite sve zapaljive materije (drvo. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Veliko izlivanje • NEMOJTE ČISTITI NI SKLANJATI IZLIVENU MATERIJU.) dalje od izlivene supstance. CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo. UKOLIKO TO NE RADITE POD NADZOROM STRUČNJAKA. papir. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere.ERG 2008 Oksidirajuće supstance (nestabilne) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 143 POŽAR Mali požar • Koristite vodu. ako je ovo nemoguće. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. kanalizaciju. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. može doći do burne reakcije. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Požar na cisternama ili prikolicama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi.

korozivnih i/ili toksičnih gasova. papir. Nemojte se spuštati blizu tla. materijom ili proizvodima nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Pri kontaktu sa vodom proizvode toksične i/ili korozivne gasove. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Kontejneri mogu eksplodirati ako se zagreju. TOKSIČNE. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. Požar • Ako rezervoar. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. cisterna ili vagon cisterna gore. ili se niko ne javlja na telefon. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. strana 220 . Udisanje ili kontakt sa isparenjima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. odeću itd. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. koliko je potrebno. u pravcu duvanja vetra. ulje. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Zapaljivi/toksični gasovi se mogu akumulirati u rezervoarima i cisternama. Neki prilikom kontakta sa metalima proizvode zapaljivi gas vodonik. Reaguju snažno i/ili eksplozivno sa vodom. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Ako nemate transportna dokumenta. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra.UPUTSTVO 144 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance (reaguju sa vodom) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo.).

Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. U slučaju kontakta sa supstancom. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. varničenje. suvo hemijsko sredstvo. ili se udaljite i pustite da vatra gori. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. natrijum karbonat ili kreč. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. Utoplite žrtvu i neka miruje. Neka žrtva bude pod nadzorom. Veliki požar • SUV pesak. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli talog oblaka isparenja. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom.ERG 2008 Oksidirajuće supstance (reaguju sa vodom) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 144 POŽAR • NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU. Pozovite broj hitne pomoći. • Nemojte pomerati tovar ni vozilo ako je tovar bio izložen toploti. Nemojte dozvoliti da ova voda dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Veliko izlivanje • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. pokrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. natrijum karbonat ili kreč. vatru) u neposrednoj okolini. • NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA dospe do izlivene supstance ili unutar kontejnera. strana 221 . Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Efekti kontakta ili udisanja supstance mogu biti odloženi.

korozivnih i/ili toksičnih gasova. ulje. odeća itd. ili se niko ne javlja na telefon. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. koža) sa isparenjima mogu izazvati ozbiljne povrede ili opekotine. strana 222 . Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Nemojte se spuštati blizu tla. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Požar • Ako rezervoar. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja.). varničenje ili plamen. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta. Neke mogu goreti veoma brzo snažnim plamenom. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od najmanje 250 metara (800 stopa). Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu.UPUTSTVO 145 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije. cisterna ili vagon cisterna gore. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Mogu ih zapaliti toplota. papir. Udisanje ili kontakt (oči.

podrume ili zatvorene prostore. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Utoplite žrtvu i neka miruje. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite požar sa maksimalne moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. kanalizaciju. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Održavajte supstancu vlažnom pomoću vodenog spreja. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. U slučaju kontakta sa supstancom. vatru) u neposrednoj okolini. • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh.) dalje od izlivene supstance. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. nemojte koristiti ravan mlaz. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje.ERG 2008 Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 145 POŽAR Mali požar • Poželjno je koristiti vodeni sprej. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Uklonite supstancu sa kože odmah. Neka žrtva bude pod nadzorom. CO2 ili običnu penu. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Koristite vodeni sprej ili maglu. ulje itd. ako vode nema. Veliko izlivanje • Pokvasite materijal vodom i napravite kanale za odvođenje. Sklonite sve zapaljive materije (drvo. koristite suvo hemijsko sredstvo. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. strana 223 . ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. ako je ovo nemoguće. papir. Pozovite broj hitne pomoći. varničenje.

strana 224 . Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Mogu ih zapaliti toplota. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. cisterna ili vagon cisterna gore. Udisanje ili kontakt (oči. ili se niko ne javlja na telefon. korozivnih i/ili toksičnih gasova.). Mogu goreti veoma brzo snažnim plamenom. varničenje ili plamen. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). koža) sa supstancom mogu izazvati ozbiljne povrede ili opekotine. nafta. kontaminaciju i trenje) ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati zbog toplote. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Nemojte se spuštati blizu tla. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. potresa. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. odeća itd. Požar • Ako rezervoar. Ako nemate transportna dokumenta. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od najmanje 250 metara (800 stopa). takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. papir. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo.UPUTSTVO 146 POŽAR ILI EKSPLOZIJA POTENCIJALNE OPASNOSTI Organski peroksidi (osetljivi na toplotu. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. trenja ili kontaminacije. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. U slučaju kontakta sa supstancom. varničenje. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Veliko izlivanje • Pokvasite materiju vodom i napravite kanale za odvođenje. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. ulje itd.) dalje od izlivene supstance. nemojte koristiti ravan mlaz. kontaminaciju i trenje) UPUTSTVO 146 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Poželjno je koristiti vodeni sprej ili maglu. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. koristite suvo hemijsko sredstvo. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. ako vode nema. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. kanalizaciju. Uklonite supstancu sa kože odmah.ERG2008 Organski peroksidi (osetljivi na toplotu. • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. • Koristite vodeni sprej ili maglu. Održavajte supstancu vlažnom pomoću vodenog spreja. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. ako je ovo nemoguće. papir. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite požar sa maksimalne moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. strana 225 . podrume ili zatvorene prostore. Sklonite sve zapaljive materije (drvo. Pozovite broj hitne pomoći. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. CO2 ili običnu penu. Utoplite žrtvu i neka miruje. vatru) u neposrednoj okolini. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Dajte kiseonik ako je otežano disanje.

Dim može izazvati nesvesticu ili gušenje. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Mogu zapaliti druge baterije u neposrednoj blizini. zapaliti se i varničiti ako se nađe pod dejstvom visoke temperature (> 150 °C (302 °F)). ili se niko ne javlja na telefon. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Vatra može dovesti do stvaranja iritirajućih. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ZDRAVLJE • • • • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Požar • Ako rezervoar. (pogledajte Uputstvo 125). Ako nemate transportna dokumenta. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Mogu goreti brzo. IZOLUJTE oblast od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. takođe se preporučuje udaljenost za evakuaciju. strana 226 . Kada se baterije zapale može doći do stvaranja toksičnog gasa fluorovodonika. Kontakt sa elekrolitom iz baterije može biti iritirajući za kožu. kada se ošteti ili zloupotrebljava (npr: mehaničko oštećenje ili električno preopterećenje).UPUTSTVO 147 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Litijum jonske baterije POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • Litijum jonske baterije sadrže zapaljivi tečni elektrolit koji može isteći. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Nemojte se spuštati blizu tla. cisterna ili vagon cisterna gore. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. jakim plamenom. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. oči i sluzokožu. uključujući i pripadnike hitnih službi.

PRVA POMOĆ strana 227 . Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. vodeni sprej ili obična pena. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Veliki požar • Vodeni sprej. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. vatru) u neposrednoj okolini. U slučaju kontakta sa supstancom. Baterije koje cure i kontaminiranu materiju za apsorpciju treba staviti u metalne kontejnere. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom. Apsorbujte zemljom. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.ERG 2008 Litijum jonske baterije ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 147 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Pozovite broj hitne pomoći. Nemojte dodirivati niti hodati kroz izlivenu materiju. varničenje. • Udaljite kontejnere iz oblasti požara ako to nije opasno. magla ili obična pena. CO2.

Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ili se niko ne javlja na telefon. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja.UPUTSTVO 148 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju/kontrolisane temperature) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati zbog toplote. Ovi materijali su naročito osetljivi na rast temperature. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. Nemojte se spuštati blizu tla. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od najmanje 250 metara (800 stopa). Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. varničenje ili plamen. papir. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Iznad određene kontrolne temperature oni se razlažu burno i pale se. Ako ništa od toga ne možete da pribavite. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Neke mogu goreti veoma brzo snažnim plamenom. Mogu se spontano zapaliti ako se izlože dejstvu vazduha. odmah evakuišite oblast. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. korozivnih i/ili toksičnih gasova. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Odmah obezbedite tečni azot. odeća itd. Ako nemate transportna dokumenta.). suvi led ili led za hlađenje. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. NEMOJTE dozvoliti da se supstanca zagreje. ulje. Mogu ih zapaliti toplota. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Gutanje ili kontakt (oči. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. kontaminacije ili prestanka kontrole temperature. Požar • Ako rezervoar. koža) sa isparenjima mogu izazvati ozbiljne povrede ili opekotine. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). strana 228 .

varničenje. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. ulje itd. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Mali požar • Poželjno je koristiti vodeni sprej ili maglu. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite požar sa maksimalne moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Uklonite supstancu sa kože odmah. kanalizaciju. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. strana 229 . Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. koristite suvo hemijsko sredstvo. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Sklonite sve zapaljive materije (drvo. vatru) u neposrednoj okolini. nemojte koristiti ravan mlaz. Veliko izlivanje • Napravite kanale za kasnije odvođenje daleko od mesta izlivanja. podrume ili zatvorene prostore.ERG 2008 Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju / kontrolisane temperature) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 148 POŽAR • Temperatura supstance se neprekidno mora održavati na ili ispod kontrolne temperature. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • VODITE RAČUNA O TOME DA POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE KONTEJNERA. ako je ovo nemoguće. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. • Koristite vodeni sprej ili maglu. Pozovite broj hitne pomoći. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. CO2 ili običnu penu. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ako vode nema. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. papir. Utoplite žrtvu i neka miruje.) dalje od izlivene supstance. U slučaju kontakta sa supstancom.

Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. supstancom ili produktima razgradnje mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 250 metara (800 stopa). Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Požar • Ako rezervoar. cisterna ili vagon cisterna gore. Inhalacija ili kontakt sa isparenjima. Nemojte se spuštati blizu tla. Kod nekih se pri razgradnji usled toplote ili požara može desiti eksplozija. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Mogu snažno goreti. Isparenja ili prašina mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Otpad od gašenja požara može dovesti do zagađenja. hemijska reakcija. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Mogu ih zapaliti toplota.UPUTSTVO 149 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance (samoreaktivne) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Samorazgradnju ili samozapaljivanje mogu izazvati toplota. varnice ili plamen. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. trenje ili udarac. Oni mogu sami ubrzavati svoju razgradnju i proizvoditi velike količine gasova. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ili se niko ne javlja na telefon. Mogu proizvesti nastanak iritirajućih. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). strana 230 . Ako nemate transportna dokumenta. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. korozivnih i/ili toksičnih gasova.

Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. varničenje. PRVA POMOĆ • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Požar na cisternama ili prikolicama • VODITE RAČUNA O TOME DA POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE KONTEJNERA. Utoplite žrtvu i neka miruje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. podrume ili zatvorene prostore. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. Pozovite broj hitne pomoći.ERG 2008 Supstance (samoreaktivne) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 149 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Gasite požar sa najveće moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. vodeni sprej ili obična pena. CO2. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. vatru) u neposrednoj okolini. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. strana 231 . Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. U slučaju kontakta sa supstancom. kanalizaciju. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.

Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. varnice ili plamen. Odmah obezbedite tečni azot. toksičnih i/ili korozivnih gasova. suvi led ili led za hlađenje. Požar • Ako rezervoar. Samoubrzavanje razgradnje se može desiti ako se specifična kontrolna temperatura ne održava. Mogu proizvesti nastanak iritirajućih. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Mogu snažno goreti. Ako nemate transportna dokumenta. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Mogu ih zapaliti toplota. strana 232 . Iznad određene kontrolne temperature oni se burno razlažu i pale se. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Oni mogu sami ubrzavati svoju razgradnju i proizvoditi velike količine gasova. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. supstancom ili produktima razgradnje mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Ove materijesu naročito osetljive na rast temperature. Inhalacija ili kontakt sa isparenjima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 250 metara (800 stopa). Otpad od gašenja požara može dovesti do zagađenja. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Kod nekih se pri razgradnji usled toplote ili požara može desiti eksplozija.UPUTSTVO 150 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance (samoreaktivne/kontrolisane temperature) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Samorazgradnja ili samozapaljivanje mogu izazvati toplota. Ako ništa od toga ne možete da pribavite. hemijska reakcija. odmah evakuišite oblast. trenje ili udarac. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. NEMOJTE dozvoliti da se supstanca zagreje. Isparenja ili prašina mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. ili se niko ne javlja na telefon. Nemojte se spuštati blizu tla.

Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. kanalizaciju. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Gasite požar sa najveće moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. CO2. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. Utoplite žrtvu i neka miruje. strana 233 . Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. vatru) u neposrednoj okolini. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. vodeni sprej ili obična pena.ERG2008 (samoreaktivne / kontrolisane temperature) Supstance UPUTSTVO 150 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Temperatura supstance se neprekidno mora održavati na ili ispod kontrolne temperature. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore. varničenje. PRVA POMOĆ • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Požar na cisternama ili prikolicama • VODITE RAČUNA O TOME DA POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE KONTEJNERA. U slučaju kontakta sa supstancom. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. Pozovite broj hitne pomoći. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.

Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. koliko je potrebno. Požar • Ako rezervoar. progutaju ili apsorbuju preko kože. ove supstance ne gore ali se usled zagrevanja mogu razlagati i pri tome proizvesti korozivne i/ili toksične dimove. strana 234 . Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.UPUTSTVO 151 ZDRAVLJE Supstance . Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Pošto su nezapaljive. cisterna ili vagon cisterna gore. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. Ako nemate transportna dokumenta. u pravcu duvanja vetra. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. mogu biti fatalne ako se udahnu. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). ili se niko ne javlja na telefon. Nemojte se spuštati blizu tla. Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove. Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra.TOKSIČNE (nezapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • Izuzetno toksične. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. korozivnih i/ili toksičnih gasova. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.

Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. Veliki požar • Vodeni sprej. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. PRVA POMOĆ strana 235 . Utoplite žrtvu i neka miruje. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Efekti izloženosti (inhalacija. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. Prekrijte je plastičnom folijom da biste sprečili njeno širenje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. CO2 ili vodeni sprej. nemojte koristiti ravan mlaz. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. nemojte je rasipati. Pozovite broj hitne pomoći.ERG 2008 Supstance – TOKSIČNE (nezapaljive) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 151 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. kanalizaciju. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. magla ili obična pena. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore. Sprečite da voda dospe u vodene tokove. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. • Koristite vodeni sprej ili maglu. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. U slučaju kontakta sa supstancom. ako je ovo nemoguće. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva.

Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Požar • Ako rezervoar. Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove. Ako nemate transportna dokumenta. strana 236 . Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.UPUTSTVO 152 ZDRAVLJE Supstance . ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. koliko je potrebno.TOKSIČNE (zapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Izuzetno toksične. u pravcu duvanja vetra. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Supstanca može biti transportovana otopljena. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. ili se niko ne javlja na telefon. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Zapaljiva materija: može goreti ali se ne pali lako. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. mogu biti fatalne ako se udahnu. cisterna ili vagon cisterna gore. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Nemojte se spuštati blizu tla. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. progutaju ili apsorbuju preko kože. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. magla ili obična pena. Pozovite broj hitne pomoći. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori.TOKSIČNE (zapaljive) UPUTSTVO 152 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Sprečite da voda dospe u vodene tokove. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. ako je ovo nemoguće. U slučaju kontakta sa supstancom. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Veliki požar • Vodeni sprej. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom. podrume ili zatvorene prostore. • Koristite vodeni sprej ili maglu. plamen) u neposrednoj okolini. PRVA POMOĆ strana 237 . Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo.ERG 2008 Supstance . nemojte je rasipati. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Prekrijte je plastičnom folijom da biste sprečili njeno širenje. nemojte koristiti ravan mlaz. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. CO2 ili vodeni sprej. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Efekti izloženosti (inhalacija. kanalizaciju. varničenje. Utoplite žrtvu i neka miruje.

Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. progutaju ili apsorbuju preko kože mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Zapaljiva materija: može goreti ali se ne pali lako. koliko je potrebno. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Supstanca može biti transportovana otopljena. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih.UPUTSTVO 153 ZDRAVLJE Supstance –toksične i/ili korozivne (zapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNE. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. u pravcu duvanja vetra. Kada se zagreju. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). ako se udahnu. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. napolju ili u kanalizacionim odvodima postoji opasnost od eksplozije. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Provetrite zatvorene prostore. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove. Ako nemate transportna dokumenta. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ili se niko ne javlja na telefon. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Supstance označene slovom „P" se mogu polimerizovati i eksplodirati kada se zagreju ili zapale. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. Požar • Ako rezervoar. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. cisterna ili vagon cisterna gore. isparenja mogu stvarati eksplozivne smeše sa vazduhom: unutra. strana 238 . Nemojte se spuštati blizu tla.

Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom.ERG 2008 Supstance . Efekti izloženosti (inhalacija. Pozovite broj hitne pomoći. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. PRVA POMOĆ strana 239 . IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. pena otporna na alkohol ili vodeni sprej. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. Sprečite da voda dospe u vodene tokove. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Odnesite žrtvu na svež vazduh. varničenje. kanalizaciju. Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom. Utoplite žrtvu i neka miruje. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno.TOKSIČNE i/ili korozivne (zapaljive) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 153 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. plamen) u neposrednoj okolini. podrume ili zatvorene prostore. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. U slučaju kontakta sa supstancom. Veliki požar • Suvo hemijsko sredstvo. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. CO2 ili vodeni sprej. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. nemojte je rasipati. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. CO2.

Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. u pravcu duvanja vetra. Neke supstance su oksidirajuće i mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. koliko je potrebno. Pošto su nezapaljive. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. progutaju ili apsorbuju preko kože mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Nemojte se spuštati blizu tla. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. Ako nemate transportna dokumenta. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. supstance ne mogu goreti ali se usled zagrevanja mogu razlagati i proizvesti korozivni i/ili toksični dim. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. naftu. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju.). Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Požar • Ako rezervoar. strana 240 . korozivnih i/ili toksičnih gasova. Provetrite zatvorene prostore. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ako se udahnu.UPUTSTVO 154 ZDRAVLJE Supstance – toksične i/ili korozivne (nezapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNE. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. ili se niko ne javlja na telefon. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. cisterna ili vagon cisterna gore. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. odeću itd. papir.

• Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. • U slučaju kontakta sa supstancom. varničenje. pena otporna na alkohol ili vodeni sprej. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne.ERG 2008 Supstance . • Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Veliki požar • Suvo hemijsko sredstvo. • Efekti izloženosti (inhalacija. • Sprečite da voda dospe u vodene tokove. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. CO2. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi.TOKSIČNE i/ili korozivne (nezapaljive) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 154 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. • Utoplite žrtvu i neka miruje. CO2 ili vodeni sprej. strana 241 . • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. • Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. plamen) u neposrednoj okolini. • Pozovite broj hitne pomoći. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. nemojte je rasipati. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. kanalizaciju. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi.

Supstance označene slovom „P" se mogu polimerizovati i eksplodirati kada se zagreju ili zapale. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Požar • Ako rezervoar. Supstance reaguju sa vodom (neke burno) i ispuštaju zapaljive. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. cisterna ili vagon cisterna gore. napolju ili u kanalizacionim odvodima postoji opasnost od eksplozije. gutanje ili kontakt (koža.UPUTSTVO 155 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance – toksične i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VEOMA ZAPALJIVA MATERIJA: Lako ga mogu zapaliti toplota. ili se niko ne javlja na telefon. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Bromoacetati i hloroacetati su veoma iritirajući. opekotine ili smrt. Nemojte se spuštati blizu tla. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. koliko je potrebno. Ako nemate transportna dokumenta. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. toksične ili korozivne gasove i otpad. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Isparenja stvaraju eksplozivne smeše sa vazduhom: unutra. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Provetrite zatvorene prostore. varničenje ili plamen. rezervoari). Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Prilikom reakcije sa vodom ili vlažnim vazduhom oslobađaju se toksični. oči) sa isparenjima. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Isparenja se mogu širiti do izvora paljenja i zapaljena se vratiti. podrumi. prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. udisanje. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili u njih dospe voda. u pravcu duvanja vetra. Većina isparenja je teža od vazduha. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. korozivni i/ili zapaljivi gasovi. TOKSIČNE. strana 242 . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Prilikom reakcije sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu.

strana 243 . dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije. OPREZ: Za acetil hlorid (UN1717). nemojte koristiti ravan mlaz.TOKSIČNE i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 155 • Napomena: Većina vrsta pena reaguje sa materijom i oslobađa korozivne/toksične gasove. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno.ERG 2008 POŽAR Supstance . Pozovite broj hitne pomoći. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. NEMOJTE KORISTITI VODU. Može se koristiti pena za redukovanje isparenja. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Mali požar • CO2. Veliki požar • Vodeni sprej. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. koristite samo CO2 ili suvo hemijsko sredstvo. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. U slučaju kontakta sa supstancom. podrume ili zatvorene prostore. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. suvo hemijsko sredstvo. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. varničenje. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • ZA HLOROSILANE. Efekti izloženosti (inhalacija. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. SUVIM peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i prekrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje ili kontakt sa kišom. pena otporna na alkohol. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. Malo izlivanje • Prekrijte SUVOM zemljom. • Koristite vodeni sprej ili maglu. vatru) u neposrednoj okolini. ZA HLOROSILANE. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. magla ili pena otporna na alkohol. koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije. Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu. Utoplite žrtvu i neka miruje. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOĐE u kontakt sa izlivenom supstancom ili unutar kontejnera. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Koristite čist pribor koji ne varniči za prikupljanje materije i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. suv pesak. kanalizaciju.

pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. u pravcu duvanja vetra. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili u njih dospe voda. udisanje. Provetrite zatvorene prostore. opekotine ili smrt. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. korozivnih i/ili toksičnih gasova. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Supstance reaguju sa vodom (neke burno) i ispuštaju zapaljive. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. isparenja mogu stvarati eksplozivne smeše sa vazduhom: unutra. oči) sa isparenjima. Većina isparenja je teža od vazduha. cisterna ili vagon cisterna gore. podrumi. rezervoari). TOKSIČNE. Isparenja se mogu širiti do izvora paljenja i zapaljena se vratiti. korozivni i/ili zapaljivi gasovi. napolju ili u kanalizacionim odvodima postoji opasnost od eksplozije. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. toksične ili korozivne gasove i otpad.UPUTSTVO 156 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance –toksične i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Zapaljiva materija: može goreti ali se ne pali lako. koliko je potrebno. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. strana 244 . ili se niko ne javlja na telefon. Prilikom reakcije sa vodom ili vlažnim vazduhom oslobađaju se toksični. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Ako nemate transportna dokumenta. Kada se zagreju. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Nemojte se spuštati blizu tla. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine na koži i očima. Požar • Ako rezervoar. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Prilikom reakcije sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu. prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. gutanje ili kontakt (koža.

Dajte kiseonik ako je otežano disanje. suv pesak. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Mali požar • CO2. podrume ili zatvorene prostore. koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Može se koristiti pena za redukovanje isparenja. suvo hemijsko sredstvo. Veliki požar • Vodeni sprej. ZA HLOROSILANE.ERG 2008 POŽAR Supstance –toksične i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 156 • Napomena: Većina vrsta pena reaguje sa materijom i oslobađa korozivne/toksične gasove. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. magla ili pena otporna na alkohol. SUVIM peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i prekrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje ili kontakt sa kišom. kanalizaciju. Pozovite broj hitne pomoći. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. NEMOJTE KORISTITI VODU. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • ZA HLOROSILANE. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije za redukovanje isparenja. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. U slučaju kontakta sa supstancom. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Malo izlivanje • Prekrijte SUVOM zemljom. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. pena otporna na alkohol. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOĐE u kontakt sa izlivenom supstancom ili unutar kontejnera. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Utoplite žrtvu i neka miruje. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. • Koristite vodeni sprej ili maglu. Efekti izloženosti (inhalacija. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. varničenje. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Koristite čist pribor koji ne varniči za prikupljanje materije i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. vatru) u neposrednoj okolini. strana 245 . Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu. nemojte koristiti ravan mlaz. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove.

ili se niko ne javlja na telefon. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. cisterna ili vagon cisterna gore. Isparenja se mogu akumulirati u zatvorenom prostoru (podrumi. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. gutanje ili kontakt (koža. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. supstance ne mogu goreti ali se usled zagrevanja mogu razlagati i proizvesti korozivni i/ili toksični dim. koliko je potrebno. toksične ili korozivne gasove i otpad. oči) sa isparenjima. strana 246 . Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili u njih dospe voda. Prilikom reakcije sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu. korozivni i/ili zapaljivi gasovi. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.toksične i/ili korozivne (nezapaljive/osetljive na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNE. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. cisterne itd. Pošto su nezapaljive. Ako nemate transportna dokumenta. udisanje. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. Supstance reaguju sa vodom (neke burno) i ispuštaju zapaljive. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. opekotine ili smrt. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja.). Požar • Ako rezervoar. Nemojte se spuštati blizu tla. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. u pravcu duvanja vetra. Prilikom reakcije sa vodom ili vlažnim vazduhom oslobađaju se toksični. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. rezervoari. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Provetrite zatvorene prostore. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.UPUTSTVO 157 ZDRAVLJE Supstance . Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. korozivnih i/ili toksičnih gasova.

• Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. magla ili pena otporna na alkohol. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. U slučaju kontakta sa supstancom. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno.toksične i/ili korozivne (nezapaljive/osetljive na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 157 • Napomena: Većina vrsta pena reaguje sa materijom i oslobađa korozivne/toksične gasove. suv pesak. Efekti izloženosti (inhalacija. nemojte je rasipati. nemojte koristiti ravan mlaz. vatru) u neposrednoj okolini. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Mali požar • CO2 (osim za cijanide). varničenje. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. suvo hemijsko sredstvo. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. pena otporna na alkohol. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere.ERG 2008 POŽAR Supstance . • Koristite čist pribor koji ne varniči za prikupljanje materije i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Veliki požar • Vodeni sprej. kanalizaciju. Malo izlivanje • Prekrijte SUVOM zemljom. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. SUVIM peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i prekrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje ili kontakt sa kišom. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA UĐE U KONTEJNERE. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. strana 247 . podrume ili zatvorene prostore. Pozovite broj hitne pomoći. Može se koristiti pena za redukovanje isparenja. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Koristite vodeni sprej ili maglu. Utoplite žrtvu i neka miruje.

Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Identifikujte sustancu. Otpad od gašenja požara može izazvati zagađenje. Neki od ovih materijala mogu goreti. ali nijedan se neće lako zapaliti. Neki se mogu transportovati u zapaljivim tečnostima. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Napomena: Kod oštećenih pakovanja koja sadrže čvrst CO2 kao rashladno sredstvo može se pojaviti voda ili led zbog kondenzacije vazduha. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Nemojte dodirivati ovu tečnost jer može biti kontaminirana supstancom iz paketa. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).UPUTSTVO 158 ZDRAVLJE Zarazne supstance POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • Inhalacija ili kontakt sa supstancom može izazvati zarazu. ili se niko ne javlja na telefon. bolest ili smrt. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Ako nemate transportna dokumenta. ZAŠTITNA ODEĆA strana 248 .

strana 249 .ERG 2008 POŽAR Zarazne supstance UPUTSTVO 158 ODGOVOR NA UDES Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. NEMOJTE ČISTITI NI ODNOSITI SUPSTANCU AKO TO NE RADITE POD NADZOROM STRUČNJAKA. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. • Nemojte rasipati izlivenu materiju koristeći vodeni mlaz visokog pritiska. • U slučaju kontakta sa supstancom. Prekrijte oštećeno pakovanje ili prosutu materiju vlažnim peškirom ili krpom i stalno vlažite tečnim izbeljivačem ili drugim dezinfekcionim sredstvom. Veliki požar • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. PRVA POMOĆ Odnesite žrtvu na bezbedno izolovano mesto. OPREZ: Žrtva može biti izvor kontaminacije. • Efekti izloženosti (inhalacija. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Pozovite broj hitne pomoći. Apsorbujte zemljom. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • Nemojte dodirivati ni hodati kroz prosutu materiju. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. natrijum karbonat. kontaktirajte lokalni ustanovu za kontrolu opasnih supstanci. kreč ili pesak. • Za dalju pomoć. peskom ili nekom drugom nezapaljivom materijom.

Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Mogu izazvati peckanje očiju i suze. otežano disanje i mučninu. koliko je potrebno. Efekti kratkog izlaganja ovim supstancama traju samo nekoliko minuta. Požar • Ako rezervoar. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. u pravcu duvanja vetra. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte.UPUTSTVO 159 ZDRAVLJE Supstance (iritirajuće) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • Udisanje isparenja ili prašine izaziva iritaciju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Mogu izazvati kašalj. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. ali nijedan se neće lako zapaliti. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Neke od ovih materija mogu goreti. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Nemojte se spuštati blizu tla. ili se niko ne javlja na telefon. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Izlaganje ovim supstancama u zatvorenom prostoru može biti veoma štetno. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. cisterna ili vagon cisterna gore. strana 250 . Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu dovesti do zagađenja. Provetrite zatvorene prostore pre ulaska.

Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. podrume ili zatvorene prostore. Malo izlivanje • Pokupite peskom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom i smestite u kontejnere radi kasnijeg odnošenja. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Neželjeni efekti bi trebalo da nestanu nkon boravka na svežem vazduhu od oko 10 minuta. Veliko izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. U slučaju kontakta sa supstancom. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. nemojte je rasipati. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. strana 251 . Utoplite žrtvu i neka miruje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. ako je ovo nemoguće. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. IZLIVANJE ILI CURENJE Nemojte dodirivati ni hodati kroz prosutu materiju. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. magla ili obična pena. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. CO2. Veliki požar • Vodeni sprej.ERG 2008 Supstance (iritirajuće) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 159 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. a nema požara. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. vodeni sprej ili obična pena. Pozovite broj hitne pomoći. kanalizaciju. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja.

Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. Kontakt može izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. ali nijedna se neće lako zapaliti. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. cisterna ili vagon cisterna gore. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Nemojte se spuštati blizu tla. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. podrumi. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa).UPUTSTVO 160 ZDRAVLJE Halogenizovani rastvarači POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Toksični ako se progutaju. Ako nemate transportna dokumenta. rezervoari). Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Izlaganje ovim supstancama u zatvorenom prostoru može biti veoma štetno. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. ili se niko ne javlja na telefon. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu dovesti do zagađenja. Neke od ovih materija mogu goreti. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili zapale. Većina isparenja je teža od vazduha. Isparenja mogu izazvati vrtoglavicu ili gušenje. Smeše vazduha i isparenja mogu eksplodirati kada se zapale. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Požar • Ako rezervoar. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. strana 252 . Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. Provetrite zatvorene prostore pre ulaska.

Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. varničenje. U slučaju kontakta sa supstancom. nemojte je rasipati. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Operite kožu vodom i sapunom. CO2 ili vodeni sprej. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. Pozovite broj hitne pomoći. kanalizaciju. Veliko izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. Malo izlivanje • Pokupite peskom. vatru) u neposrednoj okolini. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. CO2. podrume ili zatvorene prostore. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Veliki požar • Suvo hemijsko sredstvo. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Utoplite žrtvu i neka miruje. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. pena otporna na alkohol ili vodeni sprej.ERG 2008 Halogenizovani rastvarači ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 160 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. strana 253 . zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom.

Neki od ovih materijala mogu goreti. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Mnogi imaju spoljno pakovanje od kartona. ali nisu lako zapaljivi. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu. Pakovanja nemaju oznake RADIOAKTIVNO I. Oštećena pakovanja mogu zračiti merljive količine radijacije. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Prioritet se daje spašavanju ljudi. strana 254 . pružanju prve pomoći. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materijala. a ne merenju nivoa radijacije. II ili III. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. gašenju požara i sličnom.UPUTSTVO 161 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (NIZAK nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. rezervoari). Veoma nizak nivo radijacije u materijalu i nizak nivo radijacije izvan pakovanja predstavljaju malu opasnost za ljude. Neki radioaktivni materijali ne mogu biti detektovani pomoću uobičajenih instrumenata. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. Požar • Kada velika količina ovog materijala gori u velikom požaru. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • • • • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. podrumi. Ako nemate transportna dokumenta. sadržaj (fizički velik ili mali) može imati različite fizičke oblike. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. ali je očekivana opasnost i dalje mala. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. ili se niko ne javlja na telefon. Neke mogu biti bez oznake ili imati reč „Radioaktivno” na pakovanju.

Prekrijte prosut prah plastičnom folijom da biste smanjili širenje.ERG 2008 Radioaktivne materije (NIZAK nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 161 POŽAR • Prisustvo radioaktivnih materija neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. vodeni sprej ili obična pena. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. PRVA POMOĆ strana 255 . magla (velike količine. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Pozovite broj hitne pomoći. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. opremu ili objekte. U slučaju kontakta sa supstancom. Veliki požar • Vodeni sprej. da se mesto natopi) IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom. pomerite samo neoštećena iz zone požara. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. Prekrijte izlivenu tečnost peskom. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. CO2.

kao i Uputstva za drugu vrstu opasnosti. Nitrati i oksidirajuće supstance mogu zapaliti druge zapaljive materije (pogledajte Uputstvo 141). Prioritet se daje spašavanju ljudi. nivo radijacije će se kretati od niskog do umerenog. Nivo opasnosti će zavisiti od tipa i količine radioaktivnosti. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu. zbog toga sledite preporuke iz ovog Uputstva. pružanju prve pomoći. Otpad od gašenja požara ili požara na tovaru može dovesti do zagađenja niskog nivoa. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Ako nemate transportna dokumenta. Ako se materija nađe van pakovanja ili kontejnera. strana 256 . a ne merenju nivoa radijacije. vrste materijala u kojem se nalazi i/ili površina na kojima se nalazi. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Neka pakovanja mogu imati oznaku „RADIOAKTIVNO” oznaku opasnosti druge kategorije. podrumi. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. Listice. ili se niko ne javlja na telefon. gašenju požara i sličnom. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati veće spoljno izlaganje radijaciji ili i spoljno i unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj dospe napolje. rezervoari). Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.UPUTSTVO 162 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (NIZAK do umeren nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. ali nisu lako zapaljive. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Neke isporuke materija za ekskluzivnu upotrebu neće imati oznaku „RADIOAKTIVNO”. Metalni opiljci uranijuma i torijuma se mogu spontano zapaliti ako dođu u kontakt sa vazduhom (pogledajte Uputstvo 136). Požar • Kada velika količina ovog materijala gori u velikom požaru. Neoštećena pakovanja su bezbedna. Neke radioaktivne materije se ne mogu detektovati običnim mernim instrumentima. Ispušten radioaktivni materijal ili kontaminirani objekti obično će biti vidljivi ako pakovanje nije. Neke materije mogu iscureti iz pakovanja tokom nezgoda umerene opasnosti ali opasnost za ljude nije velika. Opasnost od niske radijacije kada je materija u kontejneru. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Neke od ovih materija mogu goreti. Druga vrsta opasnosti je obično veća nego opasnost od radijacije. oznake i transportna dokumenta pružaju identifikaciju materije. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju.

Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. Napravite kanale za odvođenje većih količina izlivene tečnosti. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. CO2. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Prekrijte prosut prah plastičnom folijom da biste smanjili širenje. pomerite samo neoštećena iz zone požara. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. magla (velike količine. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. opremu ili objekte. Prekrijte izlivenu tečnost peskom. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. Veliki požar • Vodeni sprej. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. Pozovite broj hitne pomoći. vodeni sprej ili obična pena. PRVA POMOĆ strana 257 . da se mesto natopi) • Napravite kanale za kasnije odvođenje vode i otpada od gašenja požara. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. U slučaju kontakta sa supstancom.ERG 2008 Radioaktivne materije (NIZAK do umeren nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 162 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom.

UPUTSTVO 163 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (Nizak do visok nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. Pakovanja Tipa B su dizajnirana i isprobana tako da izdrže požar temperature 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. rezervoari). podrumi. Pakovanja tipa A (kartonske kutije. a detalji o transportu na transportnim dokumentima. i pakovanja Tipa C koja se retko pojavljuju. ali većina nije lako zapaljiva. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu u slučaju izloženosti internoj radijaciji. Isporuke označene sa "Special Arrangement" („Posebni uslovi”) mogu biti pakovanja Tipa A. Transportni indeks (TI) na oznakama identifikuje maksimalni nivo radijacije u mrem/h na metar udaljenosti od pojedinačnog. Bela oznaka radioaktivno-I znači da je nivo radijacije van pojedinačnog. boksovi. itd. izolovanog. Zbog dizajna. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati veće spoljno izlaganje radijaciji ili i spoljno i unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj dospe napolje. Neke radioaktivne materije se ne mogu detektovati običnim mernim instrumentima. Prioritet se daje spašavanju ljudi.). predmeti. ovakve situacije se mogu očekivati samo kod najtežih nezgoda. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. ne sadrže količine radijacije opasne po život. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Tip pakovanja je naznačen na samom pakovanju. Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materijala. strana 258 . Otpad od gašenja na tovaru može dovesti do zagađenja. B ilI C. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Pakovanja Tipa B. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa).5 mrem/h)). Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. a ne merenju nivoa radijacije. ali ne i spoljnoj radijaciji. burad. koja se identifikuju pomoću oznake „Type A” (Tip A) na pakovanju ili pomoću transportnih dokumenata. Ako nemate transportna dokumenta. Neki od ovih materijala mogu goreti. obično metali) sadrže najopasnije količine.005 mSv/h (0. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. pružanju prve pomoći. Neoštećena pakovanja su bezbedna. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. neoštećenog pakovanja. neoštećenog pakovanja veoma nizak (manje od 0. evaluacije i testiranja pakovanja. Ona se mogu identifikovati pomoću oznaka na pakovanju ili preko transportnih dokumenata. Žute oznake radioaktivno-II i III na pakovanjima označavaju više nivoe radijacije. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. izolovanog. Opasnosti po život ljudi može biti jedino ako sadržaj dospe van pakovanja ili ako zaštita pakovanja ne funkcioniše. gašenju požara i sličnom. ili se niko ne javlja na telefon. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. Delimično curenje materije se može očekivati ako dođe do oštećenja pakovanja Tipa A u umereno opasnim nezgodama. (velika i mala.

Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Veliki požar • Vodeni sprej. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. magla (velike količine. Većina pakovanja za tečnosti imaju svoje unutrašnje kontejnere i/ili unutrašnje apsorbujuće materije. Prekrijte izlivenu tečnost peskom. Vlažne površine na neoštećenim ili malo oštećenim pakovanjima su retko znak greške u pakovanju. da se mesto natopi) • Napravite kanale za kasnije odvođenje vode i otpada od gašenja požara. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja.ERG2008 Radioaktivne materije (NIZAK do visok nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 163 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. U slučaju kontakta sa supstancom. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. opremu ili objekte. vodeni sprej ili obična pena. Pozovite broj hitne pomoći. CO2. pomerite samo neoštećena iz zone požara. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. PRVA POMOĆ strana 259 . Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije.

Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. Ona se mogu identifikovati pomoću oznaka na pakovanju ili preko transportnih dokumenata. Kontaminacija i opasnost od unutrašnje radijacije se ne očekuju. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. Pakovanja tipa A (kartonske kutije. obično u izdržljivim metalnim kapsulama može se detektovati većinom mernih instrumenata. burad. ne sadrže količine radijacije opasne po život. Tip pakovanja je naznačen na samom pakovanju. Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. articles). pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. Kapsule sa radioaktivnim materijom i pakovanja Tipa B su dizajnirana i testirana tako da izdrže požar temperature 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. (velika i mala. strana 260 .5 mrem/h)). Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. ali ne i spoljnoj radijaciji. boksovi. ali nisu nemogući. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. ili se niko ne javlja na telefon. Transportni indeks (TI) na oznakama identifikuje maksimalni nivo radijacije u mrem/h na metar udaljenosti od pojedinačnog. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. i pakovanja Tipa C koja se retko pojavljuju. izolovanog. Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materijala. koja se identifikuju pomoću oznake „Type A” (Tip A) na pakovanju ili pomoću transportnih dokumenata. Pakovanja Tipa B. pružanju prve pomoći. a detalji o transportu na transportnim dokumentima. B ilI C. obično metali) sadrže najopasnije količine. Bela oznaka radioaktivno-I znači da je nivo radijacije van pojedinačnog. neoštećenog pakovanja veoma nizak (manje od 0. a ne merenju nivoa radijacije. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu u slučaju izloženosti internoj radijaciji. Isporuke označene sa "Special Arrangement" („Posebni uslovi”) mogu biti pakovanja Tipa A. Radijacija iz sadržaja paketa. gašenju požara i sličnom. neoštećenog pakovanja. Žute oznake radioaktivno-II i III na pakovanjima označavaju više nivoe radijacije. ovakve situacije se mogu očekivati samo kod najtežih nezgoda. Prioritet se daje spašavanju ljudi. Odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. Ispuštanje izvora radijacije se može očekivati ako dođe do oštećenja pakovanja Tipa A u umereno opasnim nezgodama. Zbog dizajna. izolovanog. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. Opasnosti po život ljudi može biti jedino ako sadržaj dospe van pakovanja ili ako zaštita pakovanja ne funkcioniše. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Otpad od gašenja na tovaru ne bi trebalo da dovede do zagađenja.UPUTSTVO 164 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (specijalna forma / NIZAK do visok nivo eksterne radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. Ako nemate transportna dokumenta. Pakovanja mogu potpuno izgoreti bez rizika da se izgubi sadržaj iz zapečaćene kapsule sa materijom. Neoštećena pakovanja su bezbedna. evaluacije i testiranja pakovanja.005 mSv/h (0. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati spoljno izlaganje radijaciji i mnogo veće unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj (kapsule) dospe napolje.

CO2. koja je lako uočljiva ako se nađe van pakovanja. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Veliki požar • Vodeni sprej. opremu ili objekte. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Obično je to metalna kaspula. magla (velike količine. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. Sadržaj je retko tečnost. PRVA POMOĆ strana 261 . da se mesto natopi) IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. Držite se podalje i sačekajte uputstva od nadležne službe zadužene za radijaciju. pomerite samo neoštećena iz zone požara. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. NE DIRAJTE. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede.ERG 2008 Radioaktivne materije (specijalna forma / NIZAK do visok nivo eksterne radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 164 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Osobe koje su bile izložene izvoru radijacije u specijalnoj formi verovatno nisu kontaminirani. Pozovite broj hitne pomoći. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Vlažne površine na neoštećenim ili malo oštećenim pakovanjima su retko znak greške u pakovanju. vodeni sprej ili obična pena. Ako se kapsula sa radioaktivnom materijom nađe van pakovanja. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke.

evaluacije i testiranja pakovanja. izolovanog. BF ilI CF. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Neoštećena pakovanja su bezbedna. Ako nemate transportna dokumenta. umesto toga. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. sprečena je fisiona lančana reakcija i ne očekuje se da bude curenja materije u količinama opasnim po život osimi kod najtežih nezgoda. evaluirana i testirana tako da kontrolišu ispuštanje i spreče fisionu lančanu reakciju u slučaju teških uslova transporta. Takođe. IF. Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materije. Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. Isporuke označene sa "Special Arrangement" („Posebni uslovi”). Neke radioaktivne materije se ne mogu detektovati običnim mernim instrumentima. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. a ne merenju nivoa radijacije. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. koja se identifikuju pomoću oznaka na pakovanju. B(M)F i CF su dizajnirana i isprobana tako da izdrže požar temperature 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. B(M)F i pakovanja Tipa CF (koja se identifikuju pomoću oznaka na pakovanju i transportnim dokumentima) sadrže potencijalno po život opasne količine. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. B(U)F. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu u slučaju izloženosti internoj radijaciji. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. strana 262 . neoštećenog pakovanja. ne sadrže količine radijacije opasne po život. Prioritet se daje spašavanju ljudi.UPUTSTVO 165 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (fisioni/nizak do visok nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. Tip pakovanja je naznačen na samom pakovanju. Zbog dizajna. Pakovanja tipa AF ili IF. a detalji o transportu na transportnim dokumentima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Pakovanja Tipa AF. Ovi materijali su retko zapaljivi. mogu biti pakovanja Tipa AF. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. gašenju požara i sličnom. Pakovanja Tipa B(U)F. fisiona priroda sadržaja paketa može biti označena bezbednosnim indeksom kritičnosti (CSI) na posebnoj oznaci FISSILE (fisioni) ili na transportnim dokumentima. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. ali ne i spoljnoj radijaciji. koje se retko pojavljuju. Pakovanja su dizajnirana tako da izdrže vatru bez oštećenja sadržaja. Transportni indeks (TI) koji je naznačen na oznakama ili na transportnim dokumentima ne mora označavati nivo radijacije na udaljenosti od jednog metra od pojedinačnog. pružanju prve pomoći. ili se niko ne javlja na telefon. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Otpad od gašenja na tovaru ne bi trebalo da izazove zagađenje. Spoljni nivoi radijacije su niski i pakovanja su dizajnirana. on može označavati kontrole potrebne tokom transporta zbog fisione prirode materijala. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati veće spoljno izlaganje radijaciji ili i spoljno i unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj dospe napolje. Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.

Pozovite broj hitne pomoći. opremu ili objekte. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije. Većina pakovanja tečnih sadržaja imaju unutrašnje kontejnere i/ili unutrašnju materiju za apsorpciju. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. vodeni sprej ili obična pena. magla (velike količine. Veliki požar • Vodeni sprej. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. CO2. PRVA POMOĆ strana 263 . Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje.ERG 2008 Radioaktivne materije (fisioni/nizak do visok nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 165 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. to će verovatno biti kontaminacija niskog nivoa. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. Vlažne površine na neoštećenim ili malo oštećenim pakovanjima su retko znak greške u pakovanju. Ako dođe do bilo kakve kontaminacije radioaktivnošću zbog ispuštanja tečnog sadržaja. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. U slučaju kontakta sa supstancom. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. Sadržaj paketa je retko tečnost. pomerite samo neoštećena iz zone požara. da se mesto natopi) IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.

Supstanca ne gori. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Prioritet se daje spašavanju ljudi.korozivni (uranijum heksafluorid/osetljivi na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. a ne merenju nivoa radijacije. Hemijska opasnost je mnogo veća nego opasnost od radijacije. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. Kontejneri u zaštitnim pakovanjima (horizontalnog cilindričnog oblika sa kratkim nogama za povezivanje) se identifikuju pomoću "AF". Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Otpad od gašenja požara na tovaru može izazvati zagađenje niskog nivoa. Materijal niskog nivoa radijacije. Ako se udahne. Oni su dizajnirani i evaluirani tako da izdržavaju teške uslove uključujući i potpunu zahvaćenost plamenom natemperaturi od 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). beli talog. Materija može burno reagovati sa gorivima. "B(U)F" or "H(U)" na transportnim dokumentima ili oznakama na spoljašnjem pakovanju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Supstanca reaguje sa vodom ili vodenom parom iz vazduha i formira toksičan i korozivan gas hidrogen fluorid i izuzetno iritirajući i korozivan. Puni cilindri. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. mala opasnost od radijacije za ljude. rastvorljiv u vodi. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • • • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. očiju i respiratornog trakta. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. strana 264 .prazni cilindri (osim taloga) cilindri neće pucati u požaru.UPUTSTVO 166 ZDRAVLJE Radioaktivne materije . Direktan kontakt izaziva opekotine kože. pružanju prve pomoći. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. označeni sa UN2978 kao delom oznake (mogu još biti označeni sa H(U) ili H(M)) mogu pući od toplote ako se nađu usred požara. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. gašenju požara i sličnom. Ako nemate transportna dokumenta. Radioaktivnost ne menja zapaljivost niti druge osobine materijala. ili se niko ne javlja na telefon. može biti smrtonosan.

gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke.korozivni (uranijum heksafluorid/osetljiv na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 166 POŽAR • • NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU NA SAMOJ MATERIJI. nemojte dozvoliti da voda dospe na mesto isticanja iz kontejnera. Ako nema vatre ili dima. • Ako ovo nije moguće. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Nagomilani talog može zatvoriti mala mesta isticanja. Koristite fini vodeni sprej da biste redukovali isparenja. Efekti izloženosti (inhalacija. PRVA POMOĆ strana 265 . magla ili obična pena. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije. udaljite se i pustite da vatra gori. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo ili CO2. U slučaju kontakta sa supstancom. isticanje se može dokazati pomoću vidljivih i iritirajućih isparenja i taloga koji nastaje na mestu isticanja. opremu ili objekte. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Pozovite broj hitne pomoći.ERG 2008 Radioaktivne materije . Iskopajte kanale dalje od mesta isticanja za sakupljanje viška vode. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. • UVEK se udaljite od rezervoara koje je zahvatila vatra. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ili izlivenu materiju. Udaljite kontejnere od oblasti gde je požar ako to nije opasno. Veliki požar • Vodeni sprej.

takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. Kontakt sa gasom ili tečnim gasom izaziva opekotine. odeća itd. Ovo je snažna oksidirajuća supstanca i reaguje snažno ili eksplozivno sa mnogim materijama uključujući goriva. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. podrumi. može biti smrtonosna ako se udahne. Puknuti cilindri mogu poleteti.UPUTSTVO 167 ZDRAVLJE Fluor (rashlađena tečnost) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNA. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ili se niko ne javlja na telefon. napolju ili u kanalizacionim odvodima. Isparenja su izuzetno iritirajuća. strana 266 . ozbiljne povrede i/ili promrzline. Može upaliti zapaljive materije (drvo. Uvek nosite termozaštitnu odeću kada rukujete rashlađenim/kriogenim tečnostima. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Isparenja tečnih gasova su u početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. cisterna ili vagon cisterna gore. Postoji opasnost od eksplozije isparenja i trovanja unutra. nafta.). papir. rezervoari). ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti inicijalne izolacije i Požar • Ako rezervoar. Otpad od gašenja požara može izazvati zagađenje. Nemojte se spuštati blizu tla. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Supstanca ne gori ali potpomaže gorenje. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Ako nemate transportna dokumenta.

Veliki požar • Vodeni sprej. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. kanalizaciju. Odnesite žrtvu na svež vazduh. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. okrenite kontejnere iz kojih curi supstanca tako da iz njih izlazi gas. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. U slučaju kontakta sa supstancom.) što dalje od izlivene supstance. Nemojte usmeravati vodu na izlivenu supstancu niti na mesto isticanja. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Ako se odeća zbog smrzavanja prilepila za kožu. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Obavite ventilaciju oblasti. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. odmrznite je pre skidanja. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. natrijum karbonat. Koristite fin vodeni sprej usmeren na ivice izlivene supstance za kontrolisanje vatre. Utoplite žrtvu i neka miruje. Ukoliko nemate pšosebno zaštitno odelo odobreno za ova materija. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ako je ovo nemoguće. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. itd. a ne tečnost. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. papir. Ako je moguće. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. PRVA POMOĆ strana 267 . Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. nafta. magla (velike količine) • Nemojte dozvoliti da voda dospe u unutrašnjost kontejnera. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Sklonite sve zapaljive materijale (drvo. može doći do zaleđivanja. nemojte se izlagati riziku da dođete u kontakt sa ovom materijom. kreč ili pesak. Pozovite broj hitne pomoći. Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Nemojte usmeravati vodu direktno na mesto isticanja supstance. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Neka žrtva bude pod nadzorom.ERG 2008 Fluor (rashlađena tečnost) UPUTSTVO 167 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. podrume ili zatvorene prostore.

Isparenja tečnih gasova su u početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. strana 268 . čulo mirisa ga ne može detektovati. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. Isparenja mogu stići do izvora paljenja i vratiti se zapaljena. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera. Nemojte se spuštati blizu tla. cisterna ili vagon cisterna gore. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. napolju ili u kanalizacionim odvodima. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Postoji opasnost od eksplozije isparenja i trovanja unutra. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Ako nemate transportna dokumenta. Otpad od gašenja požara može izazvati požar ili eksploziju. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. varničenje ili plamen. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. podrumi. Požar • Ako rezervoar. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ili se niko ne javlja na telefon. IZUZETNO ZAPALJIV. Plamen može biti nevidljiv. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Kontakt sa gasom ili tečnim gasom izaziva opekotine. Mogu ga zapaliti toplota. ozbiljne povrede i/ili promrzline. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Izuzetno opasan Inhalacija je izuzetno opasna. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Bez ikakvog mirisa je.UPUTSTVO 168 ZDRAVLJE Ugljen monoksid (rashlađena tečnost) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČAN. rezervoari). može biti smrtonosna. Uvek nosite termozaštitnu odeću kada rukujete rashlađenim/kriogenim tečnostima.

Dajte kiseonik ako je otežano disanje. podrume ili zatvorene prostore. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu. magla ili obična pena. CO2 ili vodeni sprej. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. vatru) u neposrednoj okolini. Veliki požar • Vodeni sprej. Nemojte usmeravati vodu na izlivenu supstancu niti na mesto isticanja. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. odledite zamrznute delove mlakom vodom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Utoplite žrtvu i neka miruje. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. PRVA POMOĆ strana 269 . Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. okrenite kontejnere iz kojih curi supstanca tako da iz njih izlazi gas. Potpuno zatvoreno odelo koje štiti od isparenja treba nositi za izlivanja kod kojih nema požara. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. varničenje. Odnesite žrtvu na svež vazduh. U slučaju kontakta sa tečnim gasom. a ne tečnost. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Nemojte usmeravati vodu direktno na mesto isticanja supstance.ERG 2008 Ugljen monoksid (rashlađena tečnost) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 168 POŽAR • NEMOJTE GASITI POŽAR UKOLIKO NE MOŽETE DA ZAUSTAVITE CURENJE GASA. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. može doći do zaleđivanja. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Neka žrtva bude pod nadzorom. Pozovite broj hitne pomoći. kanalizaciju. Ako je moguće. U slučaju kontakta sa supstancom. Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše.

). ovo će pružiti ograničenu toplotnu zaštitu. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Vatra može izazvati nastanak iritirajućih i/ili toksičnih gasova. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Kontakt sa betonom može izazvati raspadanje i stvaranjemalih pukotina. nafta. pri kontaktu može doći do eksplozije ili stvaranja zapaljivog gasa. Nosite zaštitnu odeću koju nose vatrogasci. Kontakt sa kontejnerima i drugim materijama. itd. Ako nemate transportna dokumenta. mokar ili prljav pribor može izazvati eksploziju. Kontakt sa nitratima ili drugim oksidirajućim supstancama može izazvati eksploziju. papir. šlem i rukavice. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. Burno reaguje sa vodom. ili se niko ne javlja na telefon. ZAŠTITNA ODEĆA strana 270 . uključujući i štitnik za lice. uključujući hladan. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.UPUTSTVO 169 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Aluminijum (otopljen) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • Supstanca se transportuje otopljena na temperaturi iznad 705°C (1300°F). Mogu upaliti zapaljive materije (drvo. Kontakt izaziva ozbiljne opekotine kože i očiju.

ERG2008 Aluminijum (otopljen) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 169 POŽAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte koristiti vodu. Nemojte pokušavati da je zaustavite lopatom ili drugim alatom. papir. koristite suv pesak da biste sprečili tečenje materije. U slučaju kontakta sa supstancom. Napravite kanale dalje od mesta izlivanja. voda. Supstanca je u tečnom stanju. brzo se izliva i može pljusnuti. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Utoplite žrtvu i neka miruje. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Za ozbiljne opekotine potrebno je hitno medicinsko zbrinjavanje. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Za uklanjanje materije koja se stvrdnula na koži potrebno je medicinsko zbrinjavanje. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Gasite požare koji potiču od otopljenih materija koristeći metodu odgovarajuću za materiju koja gori. nafta. Uklonite zapaljive materije sa puta otopljene supstance ako to nije opasno. Izbegavajte kontakt čak i kada se supstanca stvrdne. osim ako su ugroženi životi ljudi. nemojte ga dodirivati ukoliko ne znate da li je hladan. Otopljen. Gde je to moguće dozvolite da se otopljena supstanca prirodno stvrdne. Čistite samo pod nadzorom stručnjaka nakon stvrdnjavanja materije. itd. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. Sklonite sve zapaljive materijale (drvo. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. halogenizovani agensi za gašenje požara i pena treba da su dalje od otopljenog materijala. Nemojte koristiti halogenizovana sredstva za gašenje ili penu.) što dalje od izlivene supstance. Pozovite broj hitne pomoći. zagrejan i hladan aluminijum slično izgledaju. Nemojte pokušavati da zaustavite izlivanje zbog opasnosti od eksplozije. IZLIVANJE ILI CURENJE PRVA POMOĆ strana 271 . a i tada samo u obliku finog spreja.

Oksidi nastali prilikom gorenja metala su ozbiljna opasnost po zdravlje. Mogu se ponovo zapaliti nakon gašenja. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Mogu ih zapaliti trenje. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ili se niko ne javlja na telefon. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. varničenje ili plamen. Inhalacija ili kontakt sa supstancom ili proizvodima razlaganja mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Neke od ovih materija gore stvarajući veliku toplotu. Neki se transportuju u zapaljivim tečnostima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 50 metara (160 stopa). strana 272 . prašina. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. korozivnih i/ili toksičnih gasova. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. opiljci. Požar • Ako rezervoar. komadići i slično) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu reagovati burno ili eksplozivno prilikom kontakta sa vodom. Ako nemate transportna dokumenta. Otpad od gašenja požara ili njegov vodeni rastvor mogu izazvati zagađenje. Prašina ili dim mogu stvoriti eksplozivne smeše sa vazduhom.UPUTSTVO 170 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Metali (prah. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. toplota. cisterna ili vagon cisterna gore.

Utoplite žrtvu i neka miruje. U slučaju kontakta sa supstancom. Pozovite broj hitne pomoći. opiljci. skladište robe itd. prašina. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. podrume ili zatvorene prostore. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Gašenje požara u kojima gore metali vodom dovodi do stvaranja gasa vodonika i postoji velika opasnost od eksplozije. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. narošito ako je vatra u zatvorenom prostoru (zgrada. kanalizaciju.ERG 2008 Metali (prah. grafitni prah. vatru) u neposrednoj okolini. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. varničenje. Požar na cisternama ili tovaru • Ako se požar ne može ugasiti.) • Koristite SUV pesak. zaštitite okolinu i pustite da vatra gori dok se sama ne ugasi. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. PENU ILI CO2. PRVA POMOĆ strana 273 . Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. prah G-1 ® or Met-L-X® • Ograničavanje i sprečavanje dotoka kiseonika kod požara u kojima gore metali je preporučljivije nego upotreba vode. komadići i slično) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 170 POŽAR • • NEMOJTE KORISTITI VODU. sredstva na bazi suvog natrijum hlorida.

Udisanje materija može biti štetno. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).UPUTSTVO 171 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance (mala do umerena opasnost) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG2008 • • • • • • • • • • • • • • • Neke mogu goreti ali nisu lako zapaljive. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Požar • Ako rezervoar. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. koliko je potrebno. cisterna ili vagon cisterna gore. ili se niko ne javlja na telefon. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Neke tečnosti proizvode isparenja koja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. u pravcu duvanja vetra. Kontakt može izazvati opekotine na koži i očima. Neke se mogu transportovati zagrejane. Ako nemate transportna dokumenta. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Udisanje azbestne prašine može biti štetan za pluća. Otpad od gašenja požara može izazvati zagađenje. strana 274 . korozivnih i/ili toksičnih gasova.

magla ili obična pena. IZLIVANJE ILI CURENJE Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. strana 275 . • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. suv kontejner i pokrijte ovlaš. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. udaljite kontejnere od mesta izlivanja. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Izbegavajte udisanje azbestne prašine. U slučaju kontakta sa supstancom. Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materiju u čist. kanalizaciju. Malo izlivanje • Pokupite peskom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom i smestite u kontejnere radi kasnijeg odnošenja. podrume ili zatvorene prostore.ERG 2008 Supstance (mala do umerena pasnost) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 171 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Veliki požar • Vodeni sprej. vodeni sprej ili obična pena. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Sprečite nastajanje oblaka prašine. Veliko izlivanje • Napravite kanale dalje od izlivene supstance radi kasnijeg odvođenja. CO2. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Pozovite broj hitne pomoći. • Pokrijte prah plastičnom folijom da biste sprečili širenje. • Nemojte rasipati izlivenu materiju unaokolo korišćenjem vodenog mlaza visokog pritiska. • Kanalima odvedite vodu od gašenja požara. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Požar na cisternama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.

POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima.UPUTSTVO 172 ZDRAVLJE Galijum i živa POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • Udisanje isparenja ili kontakt sa supstancom će izazvati kontaminaciju i potencijalne štetne efekte. sama supstanca ne gori. korozivnih i/ili toksičnih gasova. ali nakon zagrevanja može reagovati i proizvoditi korozivne i/ili toksične dimove. Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Ako nemate transportna dokumenta. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna izolacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. ili se niko ne javlja na telefon. strana 276 . Pošto je nezapaljiva. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. Požar • Kada bilo kakav veliki kontejner gori.

Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Nemojte usmeravati vodu na zagrejan metal. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i zatim pokrijte plastičnom folijom da biste smanjili širenje ili kontakt sa kišnicom. Utoplite žrtvu i neka miruje. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Nemojte koristiti alat i opremu od čelika ili aluminijuma. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. kanalizaciju. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. U slučaju kontakta sa supstancom. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Za živu koristite pribor za izlivanje žive. podrume ili zatvorene prostore.ERG 2008 Galijum i živa ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 172 POŽAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre. IZLIVANJE ILI CURENJE PRVA POMOĆ strana 277 . Nemojte dirati ni hodati kroz prosutu materiju. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Oblast gde se izlila živa mora naknadno biti tretirana kalcijum sulfidom ili natrijum tiosulfatom da bi se neutralizovala zaostala živa. Pozovite broj hitne pomoći. Prekrijte zemljom. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Odnesite žrtvu na svež vazduh.

BELEŠKE .

Tabela 1 pruža uputstva u slučaju malih i velikih izlivanja koja se dešavaju danju ili noću. Zona inicijalne izolacije definiše oblast koja OKRUŽUJE mesto incidenta. jasno se navodi udaljenost za evakuaciju potrebna da bi se izbegla opasnost od fragmentacije velikog kontejnera. a povećava se opasnost od požara ili eksplozije. a u kojoj ljudi mogu biti izloženi opasnim (suprotno od pravca vetra) i opasnim po život (u pravcu vetra) koncentracijama materija. prenosive cisterne ili velikog cilindra koji učestvuju u incidentu izliva supstanca.UVOD U KORIŠĆENJE TABELE 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA Tabela 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera preporučuje udaljenosti potrebne za zaštitu ljudi od isparenja nastalih nakon izlivanja opasnih materija. strana 279 . Pripadnici hitnih službi mogu u Tabeli 1 pronaći uputstva za postupanje dok im tehnički kvalifikovano osoblje ne bude na raspolaganju. Zbog toga u ovom dokumentu se ne mogu dati precizna uputstva za pomoć u prilagođavanju udaljenosti datih u tabeli. opasnost od trovanja postaje manja. Ako se izlivanje desi tokom dana u oblastima sa velikim temperaturnim promenama ili ako su pokrivene snegom ili ako se incident desi oko zalaska sunca. ili koji proizvode toksične gasove prilikom kontakta sa vodom. Takođe. Ako se oblak isparenja koji potiče od opasne materije kreće ka dolini ili između mnogo visokih zgrada. slede opšta uputstva. međutim. teretnog vagona. a koje su toksične ako se udahnu (TIH). udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera mogu biti veće u slučaju izlivanja tečnosti kada je ili temperatura materije ili spoljna temperatura iznad 30°C (86°F). Za materiju čija je data udaljenost za zaštitne radnje 11. potrebno je povećati udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera jer se zagađivači koje nosi vazduh mešaju i raspršuju sporije i mogu se prenositi mnogo dalje vetrom.0+ milja).0+ km (7. stvarna udaljenost može biti veća u slučaju određenih atmosferskih uslova. Ako materijal zahvati POŽAR. uključujući određeno hemijsko oružje. Ako se iz više od jedne cisterne. Daljine se prilagođavaju situaciji za svaki pojedinačni incident. udaljenosti mogu biti veće od datih u Tabeli 1 zbog manjeg mešanja oblaka sa atmosferom. možda je potrebno povećati udaljenosti za VELIKO IZLIVANJE. što zavisi od mnogo međusobno zavisnih faktora i to bi trebalo da rade tehnički kvalifikovani stručnjaci. Zona zaštitnih mera definiše oblast U PRAVCU U KOJEM DUVA VETAR od mesta incidenta u kojoj ljudi mogu biti onesposobljeni i onemogućeni da preduzmu zaštitne mere i/ili trpe ozbiljne i nepopravljive zdravstvene tegobe. U takvim slučajevima bolje je primeniti date udaljenosti za noć. Faktori koji mogu uticati na promenu udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera U Uputstvu za datu materiju (strane oivičene narandžastom bojom) pod naslovom EVAKUACIJA – Požar. Date udaljenosti označavaju oblast koja će verovatno biti zahvaćena tokom prvih 30 minuta nakon izlivanja i mogu se povećati vremenom.

kada se trenutno izlije čitav sadržaj pakovanja (kao rezultat terorističkog akta. izvor toksičnog gasa se može pomerati sa strujom i protezati od mesta izlivanja nizvodno na znatnoj udaljenosti.Materije koje reaguju sa vodom i proizvode velike količine toksičnih gasova su obuhvaćene Tabelom 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera. ako nema drugih naređenja. strana 280 . Za ove materije date su dve udaljenosti u Tabeli 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera (tj.odaberite veću udaljenost. Za izlivanje na zemlji i u vodi). Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje mera zaštite u ovom Priručniku su dobijene na osnovu istorijskih podataka o incidentima u transportu i korišćenja statističkih modela. brom trifluorid (1746). tionil hlorid (1836) itd. koji su takođe TIH (npr.) proizvode nove TIH materijale kada se izliju u vodu. Za najgoru moguću varijantu. Kada se materija koja reaguje sa vodom i proizvodi gasove opasne ako se udahnu (TIH) izlije u reku ili potok. Ne zaboravite da neke materije koji reaguju sa vodom (WRM). U takvim slučajevima. sabotaže ili katastrofalne nesreće) udaljenosti se mogu znatno povećati. treba duplirati date udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera. u kojoj su navedeni toksični gasovi koji nastaju kada se ovi materijali koji reaguju sa vodom (WRM) izliju u vodu. Nakon Tabele 1 sledi Tabela 2 – Materije koje proizvode velike količine gasova opasnih za udisanje (TIH) kada se izliju u vodu. Ako nije jasno da li se supstanca izlila na zemlji ili u vodi ili kada se supstanca izlije i na zemlji i u vodi.

Važnost ovih faktora može varirati u zavisnosti od uslova incidenta. U svakoj vanrednoj situaciji nadležni treba brzo da daju uputstva ljudima. dok je u drugima najbolje skloniti se u kuće. U specifičnim slučajevima i neki drugi faktori se pojavljuju i moraju se uzeti u obzir. npr. zatvori Efekti na kretanje isparenja i oblaka Potencijal za promene Ugrožena populacija Vremenski uslovi Efekti na evakuaciju i sklanjanje strana 281 .FAKTORI KOJI SU BITNI PRILIKOM ODLUČIVANJA O MERAMA ZAŠTITE Izbor zaštitnih mera u datoj situaciji zavisi od brojnih faktora. Opasna roba • • • • • • • • • • • • • Stepen opasnosti po zdravlje Hemijske i fizičke osobine Količina Zadržavanje / kontrola oslobađanja Brzina kretanja isparenja Lokacija Broj ljudi Potrebno vreme za evakuaciju ili sklanjanje Mogućnost kontrole evakuacije ili sklanjanja Tipovi zgrada i njihova raspoloživost Posebne institucije ili populacije. bolnice. starački domovi. Potrebno je ljudima kontinuirano davati informacije i uputstva dok su evakuisani ili u skloništu. Pravilna evaluacija dolenavedenih faktora će odrediti efikasnost evakuacije ili zaštite na mestu boravka. U nekim slučajevima evakuacija je najbolji izbor. Ponekad se ove dve radnje koriste u kombinaciji. Ova lista predstavlja vrstu informacija koje mogu biti potrebne za donošenje početne odluke.

Ljudi u ovoj oblasti bi trebalo da budu evakuisani i/ili u skloništu unutar zgrada.ZAŠTITNE MERE Zaštitne mere su radnje koje se vrše da bi se sačuvalo zdravlje i bezbednost pripadnika hitnih službi i ljudi uopšte tokom incidenta sa opasnom robom. strana 282 . Vozila mogu pružiti zaštitu tokom kratkog vremenskog perioda ako su prozori zatvoreni i ventilacioni sistem isključen. pripreme i napuste oblast. Izolovati zonu opasnosti i zabraniti ulazak – ovo znači svi koji nisu direktno uključeni u operacije na licu mesta treba da su van ove zone. Evakuisati znači izvesti sve ljude iz opasne zone na bezbednije mesto. određenim putem. Kada stigne dodatna pomoć. Svaki incident sa opasnom robom je drugačiji. Ovo je prvi korak za sve zaštitne mere koje bi mogle slediti. Uputite ljude koji su unutra da zatvore sva vrata i prozore i isključe ventilaciju. Osobe koje su sklonjene unutra bi trebalo da budu upozorene da se udalje od prozora zbog opasnosti od stakla i metalnih fragmenata koji lete zbog požara i/ili eksplozije. Zaštita na licu mesta nije najbolja opcija ako (a) su isparenja zapaljiva. Ovo izolovanje se radi prvenstveno da bi se uspostavila kontrola nad oblašću gde se vrše operacije. Od vitalnog je značaja održavati komunikaciju sa kompetentnim osobama unutar zgrade kojima se saopđtavaju informacije o promeni stanja. evakuacija je najbolja mera zaštite. proširite oblast koja se evakuiše u pravcu duvanja vetra najmanje onoliko koliko je preporučeno u ovom Priručniku. Skloniti se unutra znači da bi ljudi trebalo da potraže zaklon unutar zgrade i zadrže se u njoj dok opasnost ne prođe. Vozila ipak nisu tako efikasna za zaštitu kao zgrade. Tabela 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera (strane oivičene zelenom bojom) predviđa veličinu oblasti u pravcu u kojem duva vetar koja bi mogla biti zahvaćena oblakom toksičnog gasa. Nezaštićeni pripadnici hitnih službi ne bi smeli da ulaze u zonu izolacije.Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera (strane oivičene zelenom bojom) za detaljnije informacije o specifičnim materijama. Sklanjanje unutra se koristi kada je evakuacija ljudi opasnija nego ostajanje na mestu gde se nalaze ili kada se evakuacija ne može izvesti. to ne znači da su potpuno bezbedni. Ljude koji se evakuišu treba poslati na određeno mesto. Pogledajte Tabelu 1 . Počnite evakuaciju od ljudi koji su u blizini i napolju direktno gledaju mesto nezgode. Da bi se izvela evakuacija mora biti dovoljno vremena da se ljudi upozore. Ako ima dovoljno vremena. Čak i kada se ljudi sklone na preporučene udaljenosti. Ovaj Priručnik može pomoći oko početnih odluka o zaštiti javnosti. Nadležne službe moraju nastaviti da prikupljaju informacije i nadgledaju situaciju dok opasnost ne prestane. Oni ne bi trebalo da se okupljaju na tim udaljenostima. sisteme za hlađenje i grejanje. Radnje radi zaštite javnosti se moraju pažljivo odabrati. (b) je potrebno mnogo vremena da gas ode iz oblasti ili (c) ako se zgrade ne mogu dobro zatvoriti. dovoljno daleko da se ne bi morali ponovo evakuisati ako vetar promeni pravac. Svaki sa sobom nosi posebne brige i probleme.

GB. korišćeni su podaci procenjeni na osnovu letalnih koncentracija iz ispitivanja na životinjama. toksikološka uputstva su odabrana iz priručnika AEGL-2 ili ERPG-2. odeljenje za cevovode i zaštitu od opasnih materija. efekti teškog gasa). Kratak opis analize je dat dole.101 and Part 173. Disperzija vetrom isparenja je procenjena za svaki modelovan slučaj. kao i gustinu oblaka pare (tj. HL. strana 283 . Takođe. Kanadi i Meksiku. Za svaku hemikaliju. Ispuštene količine i stepen emisije u atmosferu su statistički modelovani na osnovu (1) podataka iz baze podataka DOT HMIS. 90% udaljenost za sprovođenje zaštitnih mera za svaku hemikaliju i kategoriju je odabrana da se nađe u Tabeli 1. Za materije za koje nema vrednosti u AEGL-2 ili ERPG-2. Pošto je atmosfersko mešanje manje efikasno u disperziji oblaka isparenja tokom noći.NASTANAK TABELE 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera u ovom Priručniku su određene za mala i velika izlivanja koja se mogu desiti tokom dana ili noću. model emisije izračunava emisiju nusproizvoda toksičnih isparenja koji nastaju izlivanjem materija koje reaguju sa vodom u vodu. GF. Model emisije izračunava ispuštanje pare zbog isparavanja izlivene supstance na tlu.HN2. modelovano je na hiljade hipotetičkih izlivanja da bi se objasnile statističke varijacije i u količini ispuštene supstance i atmosferskih uslova.L i VX. CX. direktno ispuštanje pare iz kontejnera ili kombinaciju ta dva. Proračun disperzije objašnjava zavisnost stepena emisije od vremena. kao što preporučuje nezavisno telo toksikoloških stručnjaka iz industrije i nauke. Na osnovu ovog statističkog uzorka. meteorološke podatke sa preko 120 lokacija u Sjedinjenim Američkim Državama. što bi se desilo u slučaju tečnih gasova koji se mogu zapaliti i formirati i smešu pare i aerosola. a veliko izlivanje do 25 kg. dan i noć su odvojeni u analizi. kako je precizirano u 49 CFR §172. (3) fizičkih osobina pojedinih materija i (4) atmosferskih podataka iz istorijske baze podataka. U Tabeli 1 Dan označava period od izlaska do zalaska sunca. statističke podatke iz američke DOT HMIS (sistem za izveštavanje o incidentima sa opasnim materijama) baze podataka.HN3. dok se izlivanja sa količinama većim od 200 litara (300 kg za čvrste supstance) smatraju velikim izlivanjima. Toksikološka uputstva za slučaj kratkotrajne izloženosti za materije su primenjena za određivanje udaljenosti u pravcu vetra na kojoj ljudi mogu biti onesposobljeni i onemogućeni da sprovode zaštitne mere ili mogu trpeti ozbiljne zdravstvene posledice. HD. Detaljan izveštaj sa objašnjenom metodologijom i podacima koji su korišćeni u izradi tačnih udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera može se dobiti u Ministarstvu za transport SAD. (2) tipova i veličina kontejnera ovlašćenim za transport.HN1. Kada je to moguće. Atmosferski parametri koji utiču na disperziju i stepen emisije su odabrani statistički iz baze podataka koja sadrži meteorološke podatke od svakih sat vremena za 120 gradova u Sjedinjenim Državama. Kompletna analiza je po prirodi statistička i koristi najmodernije modele stepena emisije i disperzije. GD. Izlivanja koja podrazumevaju izlivanje od približno 200 litara (300 kg za čvrste supstance) ili manje se smatraju malim izlivanjem. gde su vrednosti iz priručnika AEGL-2 prvi izbor.. Kanadi i Meksiku i najnovija uputstva iz toksikologije. Ovi agensi su BZ. GA. Izuzetak su određeni agensi za hemijsko ratovanje kod kojih malo izlivanje podrazumeva ispuštanje do 2 kg. a i tečnost isparava. dok Noć obuhvata vreme od zalaska do izlaska sunca.

NOĆ je vreme između zalaska i izlaska sunca. (4) Potražite UDALJENOST INICIJALNE IZOLACIJE.) (3) Odredite da li je u pitanju MALO ili VELIKO izlivanje i da li DAN ili NOĆ. zona sprovođenja zaštitnih mera (tj. Iz praktičnih razloga. (Ako je naziv materijala nepoznat a u Tabeli 1 se pod istim ID brojem pojavljuje više naziva. veličinu izlivanja i doba dana.UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE TABELE 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA (1) • • • Pripadnici hitnih službi bi odmah trebalo da urade sledeće: Identifikuju materiju na osnovu njenog ID broja i naziva. (5) Potražite UDALJENOST ZA SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA datu u Tabeli 1. DAN je period između izlaska i zalaska sunca. Tabela 1 daje udaljenosti u pravcu niz vetar – u kilometrima i miljama – gde bi zaštitne mere trebalo razmatrati. Obično je MALO IZLIVANJE ono gde učestvuje jedno malo pakovanje (npr. VELIKO IZLIVANJE podrazumeva izlivanje iz velikog pakovanja ili višestruko izlivanje iz velikog broja malih pakovanja. Kod nekih ID brojeva ima više od jednog naziva materije– potražite baš onaj naziv koji ste identifikovali. Oblast u kojoj su ljudi ugroženi od štetnog izlaganja materijalu) je kvadrat čija su dužina i širina isti kao i udaljenost data u Tabeli 1. (ako se ne može pronaći ID broj. od mesta izlivanja na datu udaljenost – u metrima i stopama. mali cilindar ili malo isticanje iz velikog pakovanja. koristite onaj koji savetuje najveće udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera. koristite Indeks naziva materije na stranama oivičenim plavom bojom i pronađite broj) Pronađu trocifreni broj odgovarajućeg uputstva i pogledaju preporučene mere. Za datu materiju. Naredite ljudima da se udalje. bure sa približno do 200 litara). u pravcu iz kojeg duva vetar. uz ovu tabelu Odrede pravac vetra (2) U Tabeli 1 (strane oivičene zelenom bojom) potražite ID broj i naziv materije koa je učestvovala u nezgodi. strana 284 .

Pozovite broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima ili odgovarajuću službu za pomoć što je pre moguće zbog dodatnih informacija o materijalu. Veći krug predstavlja zonu INICIJALNE IZOLACIJE oko mesta izlivanja. NAPOMENA 1: Pogledajte "Uvod u korišćenje Tabele 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera" i vidite koji faktori mogu uticati na povećanje ili smanjenje udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera. Mesto izlivanja se nalazi u centru malog kruga. Oblik oblasti u okviru koje se sprovode zaštitne mere (zona zaštitnih mera) je prikazan na ovoj slici. NAPOMENA 2: Pogledajte Tabelu 2 – Materije koje reaguju sa vodom i proizvode toksične gasove i vidite spisak gasova koji nastaju ako se ove materije izliju u vodu. strana 285 . merama predostrožnosti i procedurama za ublažavanje posledica. Kada se materija koja reaguje sa vodom i emituje gasove opasne za udisanje izlije u reku ili potok.(6) Započnite sprovođenje zaštitnih mera koliko je to moguće. izvor toksičnog gasa se može kretati zajedno sa vodenom strujom ili se protezati od mesta izlivanja nizvodno na znatnoj udaljenosti. počevši od onih koje su najbliže mestu nezgode i krećite se sve dalje u pravcu vetra.

3 mi) (2. anhidrovan 1050 Bromovodonik.0 km 0.1 mi) (0.4 km (0.3 km 0.7 km 3. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 286 1005 Amonijak.1 mi) (0.5 km 3.1km (0.5 mi) (1.1km (0.8 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.9 km 0.1 mi) (0.1km 1.8 km 2.1 mi) (0.6 km 0.1km 0.2 mi) (0.2 mi) (0.8 km 1.5 mi) (1.1 mi) (0.8 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.0 km 0.2 mi) (0.1 mi) .1km 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.8 mi) (0.5 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.9 mi) (2. komprimovan 1026 Cijanogen 1026 Cijanogen gas 1040 Etilen-oksid 1040 Etilen-oksid sa azotom 1045 Fluor 1045 Fluor.4 mi) (3.2 km (0.4 km (1.6 mi) (1.0 mi) (0.5 mi) (0.0 mi) (0.5 mi) (2.0 mi) (1.3 km 4.6 km 0.1 mi) 0.2 km 0.5 mi) (0.2 mi) 2.5 km 0. anhidrovan DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0. komprimovan 1017 Hlor 1023 Gas 1023 Gas.2 mi) (1.1km 4. komprimovan 1048 Bromovodonik.4 km 3.2 km 0.9 km 0.7 mi) (5. anhidrovan 1005 Anhidrovan amonijak 1008 Bor-trifluorid 1008 Bor-trifluorid.1 mi) (0.1 mi) (0.4 km 0.2 mi) 150 m 300 m 150 m 600 m 60 m 150 m 150 m 150 m 300 m 60 m (500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2000 ft) (200 ft) (500 ft) (500 ft) (500 ft) (1000 ft) (200 ft) 0.5 km 2.1km (0.1 mi) (1.3 km 1.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.5 km 0.3 km (0.7 km 8.9 mi) 60 m (200 ft) 0.3 mi) (0. komprimovan 1016 Ugljen-monoksid 1016 Ugljen-monoksid.1km 30 m (100 ft) 0.7 mi) (0.0 mi) (0.4 km (0.1 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.

1km 30 m (100 ft) 0.5 km 2.2 km 3.6 mi) (6.4 km 0.3 mi) (0.1051 AC (upotrebljen kao oružje) 100 m (300 ft) 0. stabilizovan 1051 1051 Cijanovodonik.2 km (0.5 mi) (2.1 mi) (0.5 mi) 1051 Cijanovodonična kiselina.6 km (1.7 mi) (0.1km 0.2 km 0.7 mi) (0.7 km 2.0+km (7.7 mi) 30 m (100 ft) 0.7 km (0.6 mi) (1.7 km 2.1 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 0.2 km 4.4 mi) (0.6 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.2 mi) (0.2 mi) 1.2 mi) (0.1 mi) (0.9 mi) (2.4 km 1.0 km 0.8 km 1. stabilizovan 1098 Alil-alkohol 200 m (600 ft) 1.5 mi) (0.7 mi) (0.6 mi) (0. komprimovan 1076 CG (upotrebljen kao oružje) 1076 Difozgen 1076 DP (upotrebljen kao oružje) 1076 Fozgen 1079 Sumpor-dioksid 1082 Trifluorohloroetilen.1km 3. sa više od 60 m (200 ft) 0.9 mi) (1.3 km (0.3 km 1.2 km (0.7 mi) 11.6 km (0.2 km (0.0+mi) 11.3 km 2.1km (0.4 mi) 0.1 mi) (2.1 mi) 20% cijanovodonika Cijanovodonik.1km (4.7 km 1.5 km 0.3 mi) (0.3 mi) (0.0+mi) (0.0+km (7.1km 30 m (100 ft) 0.6 km 9.1km 4.8 mi) (0.3 km 0.1 mi) (0.0 mi) (1.1 mi) 300 m 300 m 150 m 200 m 400 m 800 m 60 m (1000 ft) (1000 ft) (500 ft) (600 ft) (1250ft) (2500 ft) (200 ft) 1.0 km 0.1km 4.0+mi) strana 287 287 .3 mi) (0.2 mi) (3.6 km 1.2 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) (1.2 km (0.2 km 4.1 mi) (0.1km (0.0+km (7.2 mi) 100 m (300 ft) 0.1km 3. anhidrovan 1053 Vodonik-sulfid 1053 Vodonik-sulfid 1062 Metil-bromid 1064 Metil-merkaptan 1067 Azot-tetroksid 1067 Azot-dioksid 1069 Nitrozil-hlorid 1071 Naftni gas 1071 Naftni gas.3 mi) (1.7 km 1.4 mi) (1.7 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km 7.1 mi) (0.6 mi) 11.0 km (2.1 mi) (0.2 km 2.0 mi) 7.1km 0.1km (0.1 mi) (1.2 mi) (0.4 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) (2.7 mi) (0. vodeni rastvor.3 km 0.1 mi) (3.1km 100 m (300 ft) 1.4 mi) 60 m (200 ft) 0.0+km (7.6 km 6.7 km 5.2 km 0.4 mi) (2.4 km 1.0+mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) 1000 m (3000 ft) 400 m (1250 ft) 3.1 mi) 0.4 km 0.1km (0.3 km (0.1 mi) (2.1km 30 m (100 ft) 0.1km 0.2 mi) 0.2 km (0.3 mi) 1000 m (3000 ft) 30 m 200 m 500 m 400 m 60 m 60 m (100 ft) (600 ft) (1500ft) (1250 ft) (200 ft) (200 ft) (4. anhidrovan.2 km 0.7 mi) 3.6 km (2.0 km 1.1 mi) 1000 m (3000ft) 11. stabilizovan 1092 Akrolein.2 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 0. stabilizovan 1052 Fluorovodonik.1km (0.0 mi) (0.6 mi) (0.2 km 0.

2 km (0.8 mi) (1.1km 0.1 mi) 0.1km 30 m (100 ft) 0.0+km 7.1 mi) (0.4 mi) (1.5 km 0.1km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) (0.1 mi) (0.6 km (0.1km 30 m (100 ft) 0.0 km 2.2 km (0.4 km 0.5 km 2.1km 2.3 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (1.0 mi) 150 m (500 ft) 1.2 km 0.0+mi) 11.5 km 5.5 mi) (0.5 km 2. stabilizovan 1196 Etiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1238 Metil-hloroformijat 1239 Metil-hlormetil-eter 1242 Metildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1244 Metilhidrazin 1250 Metiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1251 Metil-vinil-keton.3 km 0.2 km (0.7 mi) (1.6 km 1.1 mi) 60 m 60 m 60 m 100 m 60 m 60 m 100 m 300 m 150 m 200 m 60 m 150 m 60 m (200 ft) (200 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (200 ft) (300 ft) (1000 ft) (500 ft) (600 ft) (200 ft) (500 ft) (200 ft) 0.2 km 2.0+mi) 11.1km 0.5 mi) (0.4 mi) (0.3 km 0.4 km (0.8 mi) (0.1 mi) (0.4 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.8 km 1.3 mi) (0.7 km 2.1km (0.3 km (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.2 mi) (1.1 mi) (0.5 mi) (1.2 km 3.6 km 4.2 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) (0.1 mi) (0.2 km 2.6 mi) (1.0+km (7.4 km 0.3 km 0.4 mi) (0.0 mi) (0. stabilizovan 1259 Nikl-karbonil DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.2 km 0.3 mi) (3.6 mi) (3.6 km 1.0+km (7.9 mi) 1000 m (3000 ft) 11.7 km 2.7 km 0.3 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) 150 m (500 ft) 1.2 mi) (2.0+mi) 1000 m (3000 ft) 11.2 mi) (0.4 mi) (1.5 mi) (1.3 mi) (1. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 288 1135 Etilen-hlorohidrin 1143 Krotonaldehid 1143 Krotonaldehid.3 km 0.6 km (1. stabilizovan 1162 Dimetildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1163 1.7 km 2.0+mi) .0+km (7.5 km 0.1km 0.3 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.7 mi) (0.4 km 0.9 km (0.3 km 0.3 mi) (0. nesimetričan 1182 Etil-hloroformijat 1183 Etildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1185 Etilenimin.7 km 0.0 km (0.1-Dimetilhidrazin 1163 Dimetilhidrazin.1km 30 m (100 ft) 0.8 km 1.2 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) (0.2 km (0.7 mi) (0.2 mi) (0.5 km 0.4 mi) 1.5 km 0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.2 mi) (0.2 km 2.5 mi) (1.2 mi) (0.7 km 1.2 mi) (0.1km (0.4 mi) (0.

1 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.1km se izlije u vodu) 1340 Fosfor-pentasulfid.2 km (0. stabilizovan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 0.2 km (0.1km 0.2 km 1.5 km 0.4 km 0.4 mi) (0.1km 0.0+mi) (2.2 km 0.3 mi) 11.7 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.1 mi) (1.1km 1.5 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.2 mi) (0.4 km 4.1 mi) (0.7 km 0.6 km (6.0+km (7.3 mi) (0. bez žutog i belog fosfora (kada se izlije u vodu) 1360 Kalcijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1380 Pentaboran 1384 Natrijum-ditionit (kada se izlije u vodu) 1384 Natrijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1397 Aluminijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1412 Litijum-amid (kada se izlije u vodu) 1419 Magnezijum-aluminijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1432 Natrijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1510 Tetranitrometan 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.2 km (0.3 km (0.3 mi) (0.2 km (0.0 km 2.1295 Trihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1298 Trimetilhlorsilan (kada se izlije u vodu) 1305 Viniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1305 Viniltrihlorsilan.3 km 0.1 mi) (0.7 mi) (1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.9 mi) (0.9 mi) 1340 Fosfor-pentasulfid.3 mi) (0.3 km 5.5 km (1.2 mi) (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.4 km 0.2 km 1.2 km 0.8 mi) 11.1 mi) 60 m 30 m 60 m 60 m (200 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) 0.1km (2.4 mi) (0.0 km 1.3 km 0.6 mi) 11.2 km (5.8 mi) (0.1km (0.2 mi) 60 m (200 ft) 0.1km vodu) 1556 MD (upotrebljen kao oružje) 1556 Metildihlorarsin 1556 PD (upotrebljen kao oružje) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (1.2 mi) 8.4 mi) (0.1 mi) (3.8 km 0.2 mi) (0.6 km 0.2 mi) 2.0+mi) (2.2 mi) (0.4 mi) (0.3 km (0.0+km (7.1km 30 m (100 ft) 0.6 km 0.1km (0.1km 0.5 mi) (0.0+km (7. bez žutog i belog fosfora (kada 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.7 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km 0.2 km 2.9 mi) (1.9 km 1.5 km (0.4 km (0.4 km (0.9 km 0.1 mi) (1.6 mi) (0.7 km 1.0 km 1.3 km 3.7 km 0.2 km (0.1 mi) strana 289 1560 Arsen-hlorid 1560 Arsen-trihlorid 289 .4 mi) (0.5 mi) (0.7 mi) 1.3 mi) 30 m (100 ft) 0.1km (0. stabilizovan (kada se izlije u 30 m (100 ft) 0.5 km 0.2 km 1.5 km 0.1 mi) 1541 Aceton-cijanohidrin.3 km 0.0+mi) (0.6 km 0.7 km (0.4 km (0.8 km (0.1 mi) (0.0 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.6 mi) (3.2 mi) 500 m 400 m 30 m 600 m 30 m 600 m 400 m 60 m 100 m 150 m 60 m 30 m 100 m (1500 ft) (1250 ft) (100 ft) (2000 ft) (100 ft) (2000 ft) (1250 ft) (200 ft) (300 ft) (500 ft) (200 ft) (100 ft) (300 ft) 4.4 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) (1.3 km 1.2 mi) 1.1km (0.1 mi) (0.1 mi) (0.2 km 0.6 mi) (0.2 mi) 10.2 mi) (0.1 mi) 1.4 mi) (0.3 km 5.5 km 2.

stabilizovan 1595 Dimetil-sulfat 1595 Dimetil-sulfat 1605 Etilen-dibromid 1614 Cijanovodonik.3 mi) (0. 1589 CK (upotrebljen kao oružje) 1589 Cijanogen-hlorid.bromid i hloropikrin.3 mi) 100 m (300 ft) 0.7 mi) (1.7 km 0.1km 2.1 mi) 1613 20% cijanovodonika Cijanovodonik.d.4 km 1.4 mi) 1.2 mi) (1.5 km (0.1 mi) (0.4 km (0.1km (0.4 km (0.6 km (0.2 km 0.3 km 3.3 mi) 60 m (200 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 1. n.2 mi) (0.6 mi) (1.3 mi) (0.0 km 6.1 mi) 0.1 mi) (3.8 km 1.4 km (0.4 mi) 150 m (500 ft) 0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 290 1569 Bromoaceton 1580 Hloropikrin 1581 Hloropikrin i metil – bromid.5 mi) 1612 Heksaetil . smeša 1582 Hloropikrin i metil .6 mi) (0.6 km (0. smeša 1613 Cijanovodonična kiselina.8 km 0.1 mi) (2.3 mi) 30 m (100 ft) 0.7 km (1.2 mi) (2.1 mi) (0.6 km 0.1 mi) (0.7 mi) (1.9 km 1.2 km (0.5 mi) (0.1km (0.0 mi) (4.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.9 km 2. vodeni rastvor sa najviše 20% cijanovodonika 60 m (200 ft) 0.1km (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) (1. smeša 1583 Hloropikrin.2 km (0.tetrafosfat i komprimovani gas.3 km 8.1 mi) (5.0 mi) (0.4 mi) (0.5 km 0.0 km 0.1km 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.7 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 0.3 km 5.3 mi) (0.3 mi) (5.1 mi) 100 m 150 m 300 m 60 m 150 m 600 m 400 m 60 m 30 m 400 m 100 m (300 ft) (500 ft) (1000 ft) (200 ft) (500 ft) (2000 ft) (1250 ft) (200 ft) (100 ft) (1250 ft) (300 ft) 1.4 km (0.7 km 0.5 km 1.7 km 3.1km 0.5 km 8.1km 3.9 mi) (0.hlorid.8 km (0. smeša 1582 Metil . stabilizovan (apsorbovan) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.0 mi) (0.1 mi) 0.1km (1.4 km 1.5 mi) (0.1 mi) .9 km 4.5 km 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 1.1 mi) (0. smeša 1581 Metil .3 km 3. vodeni rastvor sa najviše 30 m (100 ft) 0.5 mi) (2.1km (0.7 mi) (0. smeša.hlorid i hloropikrin.2 mi) (2.0 km 1.5 mi) (2.3 mi) 2.1 mi) 100 m (300 ft) 0.d.1 mi) (1.

2 mi) (0.3 mi) 1725 Aluminijum-bromid.1 mi) (1.3 km 1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.6 km 0.merkaptan 1680 Kalijum-cijanid (kada se izlije u vodu) 1680 Kalijum-cijanid.0+mi) (0.bromid i etilen .1647 Etilen .9 mi) (2.6 km 0.1km (0.6 km 0. stabilizovan 1697 CN (upotrebljen kao oružje) 1698 Adamsit (upotrebljen kao oružje) 1698 DM (upotrebljen kao oružje) 1699 DA (upotrebljen kao oružje) 1716 Acetil-bromid (kada se izlije u vodu) 1717 Acetil-hlorid (kada se izlije u vodu) 1722 Alil-hlorkarbonat 1722 Alil-hloroformijat 1724 Aliltrihlorsilan.8 km 1.1km (0.1km (0.1km strana 291 291 .4 km 2. anhidrovan (kada se izlije u 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.1 mi) 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.8 mi) (0.4 mi) (0.4 mi) (1.4 km 0.4 mi) (0.1 mi) (0. čvrst (kada se izlije u vodu) 1689 Natrijum-cijanid (kada se izlije u vodu) 1689 Natrijum-cijanid.8 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1 mi) (0. čvrst (kada se izlije u vodu) 1694 CA (upotrebljen kao oružje) 1695 Hloraceton. tečnost 1647 Metil .2 km 0.2 km 2.4 km 0.1 mi) (0.6 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 0.7 km 2.2 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.6 km 0.4 mi) (1.1 mi) 100 m (300 ft) 1. tečnost 1660 Azot-oksid 1660 Azot-oksid.2 mi) (0.4 km 1.7 km 1.8 km 0.9 km 1.2 mi) 30 m (100 ft) 0.9 mi) (0.2 mi) (0.4 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.2 mi) 150 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 60 m 60 m 60 m 200 m 60 m 100 m 600 m 60 m 30 m 60 m (500 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (200 ft) (200 ft) (200 ft) (600 ft) (200 ft) (300 ft) (2000 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) 0.8 km 0.3 km 0.2 mi) (0.1 mi) (4.3 mi) (0.2 mi) (0.8 mi) (1.2 km (0. komprimovan 1670 Perhlormetil .2 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.bromid.2 km (0.2 mi) (0.2 mi) (0.2 km 1. stabilizovan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.3 km 0.1 mi) (0.6 mi) (0.7 mi) (0.1 mi) (0.0+km (7.4 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) (1.1 mi) (0.3 km 0.6 mi) 2.1km (1.7 mi) (0.1 mi) (0.6 km 0.2 km 0.4 km 3.2 mi) (0.4 mi) (0.2 mi) (0. smeša.4 mi) (0.1km vodu) 1726 Aluminijum-hlorid.9 mi) (0.1 mi) (0.2 km (0.3 km 0.4 mi) 1.dibromid.6 km (0.8 mi) (0.3 km (0.4 km 1. smeša.2 km 0.3 km 0.dibromid i metil .8 km 0.2 km 2.9 km 7.8 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) (0.9 mi) (1.2 km 0.8 km (1.4 km 0.1km 30 m (100 ft) 0. anhidrovan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.1km 1.1km 30 m (100 ft) 0.6 km 0.1 mi) (0.3 mi) (0.1 mi) (0.4 km 0.0 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.4 mi) (0.9 mi) 11.3 km 2.7 km 0.2 mi) (0.

1 mi) (0.5 mi) (0.1km 1.1km 0.5 km 3.0 mi) (2.5 km 3.7 km 0.1km 0.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.1 mi) (0.4 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.2 mi) (0.3 km 0.6 km (0.1 mi) (2.2 km 0. rastvor (Opasnost od udisanja Zona B) 1745 Brom-pentafluorid (kada se izlije na zemlju) 1745 Brom-pentafluorid (kada se izlije u vodu) 1746 Brom-trifluorid (kada se izlije na zemlju) 1746 Brom-trifluorid (kada se izlije u vodu) 1747 Butiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1749 Hlor-trifluorid 1752 Hloracetil .1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.9 km 1.7 mi) (0.1 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 292 1728 Amiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1732 Antimon-pentafluorid (kada se izlije u vodu) 1741 Bor-trihlorid (kada se izlije na zemlju) 1741 Bor-trihlorid (kada se izlije u vodu) 1744 Brom 1744 Brom.5 mi) (1.4 mi) (0.1km (0.4 mi) (0.3 km 1.1km (0.0 mi) (2.4 km 0.8 mi) (0.1 mi) (0.6 km 1.1 mi) (0.8 km 0.2 mi) (2.9 km 1.1 mi) 60 m (200 ft) 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) (1.2 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km 0.1km (0.2 mi) (1.4 km (0.1 mi) 150 m 150 m 150 m 30 m 100 m 30 m 400 m 150 m 30 m 30 m (500 ft) (500 ft) (500 ft) (100 ft) (300 ft) (100 ft) (1250 ft) (500 ft) (100 ft) (100 ft) 1.1 mi) 60 m 150 m 100 m 100 m 300 m (200 ft) (500 ft) (300 ft) (300 ft) (1000 ft) 0.1 mi) 0.5 km 1.9 km 4.4 mi) (0.1 mi) (0.1km (0.8 km (0.1 mi) (0.4 mi) (0.2 km 0.5 km 0.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 0.8 mi) (1.6 mi) (0.2 mi) 3.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) (1.4 mi) (0.5 km 0. rastvor (Opasnost od udisanja Zona A) 1744 Brom.4 km 3.4 mi) (4.5 km 1.hlorid (kada se izlije na zemlju) 1752 Hloracetil .5 km 0.1 mi) (0.2 km 4.0 km (2.2 mi) (0.6 mi) (0.9 km 6.3 km (0.1 mi) (1.7 mi) (0.9 mi) (0.6 km (1.3 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km 0.3 mi) (2.3 mi) (0.7 mi) (4.1km 30 m (100 ft) 0.7 km 1.9 km 0.9 mi) (0.2 mi) (0.5 km (0.6 km 1. rastvor 1744 Brom.3 km 0.hlorid (kada se izlije u vodu) 1753 Hlorfeniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.1km 0.2 km 2.9 km 1.1 mi) 1.3 mi) 30 m (100 ft) 0.9 mi) 1.2 km 0.5 mi) (0.2 km (0.7 mi) 60 m (200 ft) 0.7 mi) (0.8 mi) (0.3 km 3.4 km 2.1 mi) .TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.3 km (1.2 km 7.1km (0.0 km 1.

4 km 2.1 mi) (0.1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.9 km 5.9 km 0.6 mi) (1.6 mi) (1.1km (kada se izlije u vodu) 1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.3 mi) (1.3 mi) (1.0 km 2.2 km 0.9 km 1.2 km 0. smeša 60 m (200 ft) 0. smeša 30 m (100 ft) 0.9 km 1.trioksid i hlorsulfonska kiselina.2 km 0.1 mi) (0.4 mi) (0.1km (0.6 mi) (0.0 km 0.5 km 0.3 mi) (0.1km 0.9 km 5.1 mi) (0.0 km 0.6 mi) (1.8 mi) (0.7 km 2.trioksid i hlorsulfonska kiselina. smeša 30 m (100 ft) 0.5 km 1.6 mi) (0.3 mi) (0.0 km 2.1 mi) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.5 km 1.5 km 0.1 mi) (0.4 km 2.6 mi) (0.4 km 1.0 km 2.9 mi) (0.1km (0. smeša 30 m (100 ft) 0.8 mi) (0.4 km (0.8 mi) (0.3 mi) (0.4 km 0.6 mi) (0.6 mi) (1.1km (kada se izlije u vodu) (0.3 mi) (0.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Sumpor .6 mi) (1.6 mi) (0.4 km 1.8 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.0 km 0.9 km 0.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.9 km 5.0 km 2.1km 0.0 km 2.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.3 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) 1754 Sumpor .1km (0.4 km (0.0 km 0.7 mi) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.2 km 1.8 mi) (3.2 mi) 0.4 km (0.3 mi) (0.2 mi) (0. smeša 60 m (200 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 1.trioksid i hlorsulfonska kiselina.1km 0.3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.trioksid i hlorsulfonska kiselina. smeša 60 m (200 ft) 0.6 mi) (1.9 km 1.5 km 1.1 mi) (0.1km 0.7 km 2.8 mi) (3.1 mi) 1754 Sumpor .4 mi) (0.1 mi) (0.1km (kada se izlije u vodu) (0.6 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.8 mi) (0.8 km 1. smeša 30 m (100 ft) 0.6 mi) (1.6 mi) (0.4 km (0.1 mi) (0.6 mi) (1.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Sumpor .1 mi) 0.3 mi) (0. smeša 60 m (200 ft) 0.4 km (0.9 km 5.1km (kada se izlije u vodu) 1758 Hrom-oksihlorid (kada se izlije u vodu) 1762 Ciklohekseniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1763 Cikloheksiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1765 Dihloroacetil-hlorid (kada se izlije u vodu) 1766 Dihlorofeniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1767 Dietildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.0 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.8 mi) (0.5 km 1.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.7 km 0.5 mi) (0.4 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.7 km 2.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1km (0.8 mi) (3.9 km 1.0 km 0.1km (0.3 km 1.8 mi) (3.3 km 0.7 km 2.1 mi) (0.2 mi) (0.9 mi) (0.1 mi) 30 m 60 m 300 m 60 m 30 m 60 m 300 m 60 m 300 m 60 m 300 m 60 m 30 m 30 m 30 m 30 m 60 m 30 m (100 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (100 ft) (100 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (100 ft) 0.1 mi) strana 293 293 .1 mi) (0.1 mi) (0.

1 mi) (0.2 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1 mi) (0.0 km 3.0 mi) (1.1 mi) 30 m 60 m 30 m 30 m 60 m 60 m 30 m 60 m 60 m 30 m 60 m 150 m 60 m 100 m 60 m 30 m (100 ft) (200 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (500 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (100 ft) 0.1 mi) (0.5 mi) (0.2 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.5 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.5 km 0.0 km 2.6 km 1.4 km 1.8 km 0.2 mi) .8 km (0.3 mi) (0.0 mi) (1.6 km 1.3 mi) (0.5 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.2 mi) (0.4 km 0.2 km 0.7 mi) (0.3 mi) (0.3 mi) (0.5 mi) (0.0 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.8 km 2.5 km 0.1 mi) (0.1km 0.2 mi) (0.9 mi) (1.1 mi) (0.1 km (0.1 mi) (0.3 km (0.5 mi) 30 m (100 ft) 0.9 mi) (0.2 mi) 0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0.5 km 0.2 km 0.2 mi) (0.1km 0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.2 km (0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km (0.5 km 0.2 km 0.9 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.8 km 1.9 mi) (1.2 km 0.1 mi) (0.2 mi) (0.6 km 1.3 mi) (0.4 mi) (0.5 km 0.2 km 0.1 mi) (0.3 mi) (0.5 km 0.4 mi) (0.0 mi) (1.3 km 0.7 mi) (1.6 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.1km 0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 0.7 km 0.1 mi) (0.2 km 0.2 km 0.2 mi) (1.1km (0.1 mi) (0.9 mi) (1.1 mi) 0.6 km 1.4 mi) (0.4 km 0.0 km 2.6 km 2.1 mi) (0.4 km 0.2 mi) (0.3 km 0.2 mi) (0.4 mi) (0.1 mi) (0.4 mi) (0.4 km 0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 294 1769 Difenildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1771 Dodeciltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1777 Fluorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 1777 Fluorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 1781 Heksadeciltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1784 Heksiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1799 Noniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1800 Oktadeciltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1801 Oktiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1804 Feniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1806 Fosfor-pentahlorid (kada se izlije u vodu) 1808 Fosfor-tribromid (kada se izlije u vodu) 1809 Fosfor-trihlorid (kada se izlije na zemlju) 1809 Fosfor-trihlorid (kada se izlije u vodu) 1810 Fosfor-oksihlorid (kada se izlije na zemlju) 1810 Fosfor-oksihlorid (kada se izlije u vodu) 1815 Propionil-hlorid (kada se izlije u vodu) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1 mi) (0.7 km 1.7 km 0.5 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) (1.1km 0.

1 mi) (0.2 km 1. pušljiva.5 mi) (0.8 mi) (3.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.0 km 0.3 km (0.3 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 0.3 mi) (0.6 mi) (0. sa ne manje od 30% slobodnog sumpor-trioksida 30 m (100 ft) 0.1816 Propiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1818 Silicijum-tetrahlorid (kada se izlije u vodu) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju na zemlju) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju u vodu) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju na zemlju) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju u vodu) 1829 Sumpor-trioksid.7 km (1.2 km 0.6 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.1km (0.1 mi) (0.8 km 2.8 mi) (0.4 km 2. stabilizovan 1829 Sumpor-trioksid. sa ne manje od 30% slobodnog sumpor-trioksida 1831 1831 Sumporna kiselina.5 mi) (0. neinhibiran 1829 Sumpor-trioksid.2 mi) 1.9 km 0. pušljiva 1831 Sumporna kiselina.2 km 5.5 km 0.4 mi) (0. neinhibiran 1831 Sumporna kiselina.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.2 mi) (0.5 km (1.8 mi) 2.9 km 7.7 km 0.7 km 1. pušljiva Sumporna kiselina. pušljiva. stabilizovan 1829 Sumpor-trioksid.6 mi) 60 m 100 m 60 m 30 m 60 m 30 m 300 m (200 ft) (300 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (100 ft) (1000 ft) 0.5 km 0.2 km 1.0 km 2.2 km 1.4 km (0.3 km 0.3 mi) (0.6 mi) (0.8 mi) (0.6 mi) (2.5 mi) (0.3 km (0.9 km (1.1 mi) (0.1 mi) 0.3 mi) (1.4 km 0.1 mi) 2.0 km 0. inhibiran 1829 Sumpor-trioksid.3 mi) (1.7 km 0.2 mi) 60 m (200 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.8 mi) (0.4 km (0.0 km (0.2 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 1.2 mi) (1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 1.4 mi) (0.2 km 1.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.4 km (0.2 km 0.0 km (0.1 mi) (0.6 mi) (0.8 mi) 5.2 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) 0.3 km (0.1 mi) (0.9 mi) 100 m 60 m 100 m 60 m 100 m 300 m (300 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (300 ft) (1000ft) 1.1 mi) (0.2 mi) (4.2 mi) (1.8 mi) (0.7 km (3.9 km 3.1 mi) (0. inhibiran 1829 Sumpor-trioksid.1 mi) (0.6 km 0.2 km 0.6 mi) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije na zemlju) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije u vodu) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije na zemlju) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.2 km 0.1 mi) (0.4 mi) (0.6 mi) 300 m (1000 ft) 2.1km (0.2 km (0.2 mi) (1.2 mi) (0.1 mi) (0.8 km 1.9 km 1.7 mi) strana 295 1836 Tionil-hlorid (kada se izlije na zemlju) 1836 Tionil-hlorid (kada se izlije u vodu) 295 .9 km (0.1km 1.1km 30 m (100 ft) 0.

5 mi) (1.3 km 1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.2 mi) 1.5 km 0.2 mi) 0.2 km 0.6 mi) (0.2 mi) 60 m 60 m 100 m 150 m 60 m 60 m 300 m 30 m (200 ft) (200 ft) (300 ft) (500 ft) (200 ft) (200 ft) (1000 ft) (100 ft) 0.3 mi) (1.6 km 0.3 km 1.2 mi) 30 m (100 ft) 0.8 km 0.2 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 1.2 mi) (1.8 km 1.3 mi) (0.7 km 0.8 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.7 mi) (0.1 mi) 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.2 km 0.5 km 0.9 km 1.2 mi) (0.8 mi) (0.1 km (0.5 mi) (0.2 mi) (1.1km (0.9 mi) (2.3 mi) (0.1 mi) (0.1km (0.3 mi) (0.3 km 0.2 mi) (0.1 mi) 0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1km (0.2 km (0.4 mi) (0.3 km (0.4 mi) (0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.9 km 1.2 km (0.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.4 km 4.9 km 0.3 km (0.7 mi) .9 km 1. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 296 1838 Titanijum-tetrahlorid (kada se izlije na zemlju) 1838 Titanijum-tetrahlorid (kada se izlije u vodu) 1859 Silicijum-tetrafluorid 1859 Silicijum-tetrafluorid.6 km 0.1 mi) (0.3 km 0.2 km (0.5 km 0.1 mi) (0. Komprimovan 1923 Kalcijum-ditionit (kada se izlije u vodu) 1923 Kalcijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1923 Kalcijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1929 Kalijum-ditionit (kada se izlije u vodu) 1929 Kalijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1929 Kalijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0. komprimovan 1892 ED (upotrebljen kao oružje) 1892 Etildihlorarsin 1898 Acetil-jodid (kada se izlije u vodu) 1911 Diboran 1911 Diboran.1 mi) (0.1 mi) (0.3 km (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.2 mi) (0.

p. zapaljiv.7 km 4. zapaljiv.5 mi) (0. 30 m (100 ft) 0.d.2 km (0.6 mi) (3.1 mi) od udisanja Zona D) 1953 Komprimovan gas.4 mi) n.d. otrovan.1km (0.8 km 0.1 km (0. otrovan. 30 m (100 ft) 0. otrovan.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas.4 km 1.3 km (0.6 km (0.0 mi) (2.d.7 mi) (5.1 mi) (1.d.1 km (0.4 km 1. (Opasnost od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) 1953 Komprimovan gas. otrovan. toksičan.1 mi) 0.3 km 0. zapaljiv.1 mi) n.d.2 mi) (0.5 km 0.6 mi) 1953 Komprimovan gas.1 mi) 0.8 km 4.0 mi) (2. n.d. 30 m (100 ft) 0. zapaljiv.1 mi) 2.2 km 2.5 mi) (2.3 km (0.1km (3.6 mi) strana 297 297 .d (Opasnost 100 m (300 ft) 0.5 mi) (0.9 km 1.p.2 mi) 400 m 300 m (1250 ft) (1000 ft) 1.5 mi) (0.1 mi) od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas.4 mi) n.9 km 4. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas.3 km 0. 30 m (100 ft) 0.d.6 mi) (1.8 mi) (0.8 km 0.d (Opasnost 30 m (100 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0. n.d. n.4 km (2.8 mi) (0.1 mi) n.1931 Cink-ditionit (kada se izlije u vodu) 1931 Cink-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1931 Cink-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.6 km (0.2 mi) (0.7 mi) (5.7 mi) 1953 Komprimovan gas.7 km 4. n.2 mi) (0.2 km (0.5 mi) (0.2 mi) 1.3 km 0.6 km (0.7 mi) (1. (Opasnost od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas.2 km (0.d.7 km 8.d (Opasnost 30 m (100 ft) 0. toksičan.3 km 0. zapaljiv. otrovan.1km 2.2 mi) (0.9 km 4.9 km (5.d.9 km 1.4 mi) od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) 1953 Komprimovan gas.8 km 0. n.0 mi) (2.2 km (0. (Opasnost od udisanja Zona C) toksičan.2 mi) (0.8 km 4. 100 m (300 ft) 0. zapaljiv.5 mi) (2. zapaljiv. n.5 km 0.d.9 km 1.d.d (Opasnost 30 m (100 ft) 0. 100 m (300 ft) 0.5 mi) 800 m 400 m 300 m 150 m 800 m 400 m 300 m 150 m 800 m (2500 ft) (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 4.d. zapaljiv.1 mi) od udisanja Zona C) 1953 Komprimovan gas. zapaljiv.8 km 4.7 km 8.3 km (1.d.6 mi) (3.1 km 2.7 mi) (1.d.1 mi) (1.1km (0.1 mi) (0. otrovan.8 mi) 4.1km (0.1 km (0.7 mi) 8.5 km (1. n. otrovan.2 km 2.p.p. zapaljiv.5 mi) (0. zapaljiv. toksičan.1km n.6 mi) (1. 30 m (100 ft) 0.

otrovan. n. toksičan.3 mi) 1955 Komprimovan gas.6 mi) 100 m (300 ft) 0. zapaljiv.d.5 km (0.5 mi) (0.0 km 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. toksičan.2 km (0.1km (0.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas.2 mi) (0.d.3 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.2 km (0.1 mi) 400 m 200 m 150 m (1250 ft) (600 ft) (500 ft) 1.d. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 298 1953 Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) 1953 Komprimovan gas.d.7 mi) 4.6 mi) (0.2 mi) (0.d.d.0 mi) (2.d.d.2 km (0.7 km 8.5 mi) 150 m 800 m (500 ft) (2500 ft) 0.1km udisanja Zona C) 1955 Komprimovan gas.8 mi) (0.7 mi) 2. 30 m (100 ft) 0.1 mi) 0.1 mi) 0.1 mi) (1.8 km 0.1km 2. 30 m (100 ft) 0. n.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1 mi) 0.1 mi) (0.2 mi) (0. toksičan. otrovan.d.3 km 0. otrovan.4 mi) n.1km n. n. n.1km (0. otrovan.5 km (0.0 mi) (2. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) n.4 km (1.1 mi) n.d.4 km 0.d.2 km 2. n. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona D) 1953 Komprimovan gas.7 km 4.7 km 4. 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona D) 1955 Komprimovan gas. toksičan.6 mi) (1.5 mi) 4. zapaljiv.5 mi) (2.d. otrovan.1 mi) (1.6 mi) 100 m (300 ft) 0.4 km (0.7 mi) (5. zapaljiv. 30 m (100 ft) 0. zapaljiv. zapaljiv.d.6 km (0.5 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 1955 Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas. otrovan.8 km 3. zapaljiv.d.2 km 2.5 mi) (2. n.0 mi) (1.7 km (3.8 km 0.3 km 0.7 km 8. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.2 km 2. 1953 Komprimovan gas.d.8 km 4.d.d.7 km (1.d.d. n.1km (0.9 km 1.9 km (1.1 mi) udisanja Zona B) 1955 Komprimovan gas.7 mi) .2 mi) (0.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.1km udisanja Zona D) (0.1 mi) (0.9 km 1.9 km (3.d.7 mi) (5.

2 mi) 500 m 60 m (1500 ft) (200 ft) 5.9 km (5.9 km 2.d.6 km (3.d.8 km 3. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.1 mi) 500 m (1500 ft) 4.4 mi) 2. 1955 Komprimovan gas. gas.d.6 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.tetroksid. 1967 Insecticid. toksičan.1 mi) 2.6 km (6.1km (0.4 km (1. n.0 km (0. otrovan.d.1955 Komprimovan gas.0 km 0.3 mi) 2. n.1 mi) 400 m 200 m 150 m 500 m (1250 ft) (600 ft) (500 ft) (1500 ft) 1.9 km (0.1 mi) 0.3 mi) 800 m (2500 ft) 4.d.3 km (5. smeša 1975 Azot-monoksid i azot-tetroksid. gas. toksičan.1 mi) (2.7 mi) (6.0 mi) (1.4 km (2.2 mi) (0.7 mi) 9.2 km (1.0 mi) (2.5 mi) (0.4 mi) 100 m (300 ft) 0.5 mi) 299 .1km 0.4 mi) 8.4 km (1.1km (0.4 km (2. smeša 1975 Azot-tetroksid i azot-monoksid. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.6 mi) 1955 Komprimovan gas.4 km (0.7 mi) 1955 Mešavina organskih fosfata sa komprimovanim gasom 1955 Mešavina organskih Komprimovanim gasom jedinjenja fosfora sa 100 m (300 ft) 1.2 km 3. n.1km udisanja Zona D) 1955 Mešavina jedinjenja komprimovanim gasom organskih fosfata (0.2 km (0.4 km (2.d.5 mi) (1.5 km 0. smeša 1994 Gvožđe-pentakarbonil 2004 Magnezijum-diamid (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.d. toksičan.7 mi) 3.9 km 1.0 km (0.7 mi) 8.4 km 0. n.0 mi) 1967 Insecticid. toksičan.5 mi) (0.1 mi) 0.6 km (0.d. smeša 1975 Azot-monoksid i azot.7 mi) 4. smeša 1975 Azot-tetroksid i azot-monoksid. toksičan. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. 1967 Paration i komprimovani gas. n.2 km 2. toksičan.1km udisanja Zona C) 1955 Komprimovan gas.8 km 0.1 mi) udisanja Zona B) 1955 Komprimovan gas.6 km (3.5 mi) (2.d.d. n.3 mi) (0.d.d.1km (1. smeša 1975 Azot-monoksid i azot-dioksid. smeša 1975 Azot-dioksid i azot-monoksid.5 km (0.p.7 km 9. n. (Opasnost od udisanja Zona A) 100 m (300 ft) 0.0 mi) sa 100 m (300 ft) 1.p.4 mi) strana 299 100 m (300 ft) 0.6 mi) (0.7 km 4.6 km (0.

crvena pušljiva 2186 Hlorovodonik.0+mi) (2.1 mi) (1.4 mi) 1000 m (3000 ft) 1000 m (3000 ft) 800 m (2500 ft) 2.4 mi) (0.1 mi) 5.0+km (7.1km 200 m (600 ft) 1.9 mi) (0.7 mi) (0.0 km (1.3 km (0.8 km 7.7 mi) 11.1 mi) (0.0+mi) (2.7 mi) 300 m 150 m 500 m (1000 ft) (500 ft) (1500 ft) 1.9 km 4.2 mi) (2.2 mi) 30 m (100 ft) 0.0+km (7.0+km (7.2 km 1.0+mi) (5.0+km (7.2 km 4.0 km 9.0+mi) .4 km (0.8 km 1. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 300 2011 Magnezijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 2012 Kalijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 2013 Stroncijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 2032 Azotna kiselina.9 km 2.2 mi) (2.5 km 0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.7 mi) 1.3 km (6.2 km (0.9 km 2.0 mi) 11.3 mi) 11.0 mi) (1.9 km 9.1km 30 m (100 ft) 0.6 mi) 500 m 400 m 400 m 150 m 500 m (1500 ft) (1250 ft) (1250 ft) (500 ft) (1500ft) 4.1km 0.2 km (0.1km 400 m (1250 ft) 800 m (2500 ft) (0. rashlađena tečnost 2188 Arsin 2188 SA (upotrebljen kao oružje) 2189 Dihlorsilan 2190 Kiseonik-difluorid 2190 Kiseonik-difluorid.6 km 2.1 mi) (0.3 km (0.0 km (1.4 km 9.4 mi) 9.9 mi) (0.5 km 1.7 mi) 10.4 km 4.2 mi) (0.4 km (1.4 km (0.4 km 1.1 mi) (0.2 km (0.3 mi) (0.9 mi) 11.0+km (7.7 mi) (1.4 km (3.3 mi) 200 m (600 ft) 1.0+mi) 1000 m (3000 ft) 11.8 km 6.3 km (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.2 km (3.0+mi) 11.3 km (3.3 mi) 30 m (100 ft) 0.3 mi) (4.8 mi) (4.0 km 0.7 mi) (0.0 mi) 30 m (100 ft) 0.8 mi) 1000 m (3000 ft) (5.5 mi) (1.3 km 0.0+km (7.5 mi) (1.8 km 3.1km 3.7 km 0. pušljiva 2032 Azotna kiselina.2 mi) 30 m (100 ft) 0.6 mi) 10.5 mi) (3.6 km 1.2 km (6.4 mi) 11.0 km 5.1km (5.3 mi) 30 m (100 ft) 0.9 mi) (5.0+mi) (0.0 mi) (0.8 mi) 4.0+km (7.1 mi) 0.1km 30 m (100 ft) 0. komprimovan 2191 Sulfuril-fluorid 2191 Sulfuril-fluorid 2192 Germanijum 2194 Selen-heksafluorid 2195 Telur-heksafluorid DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0.

2 km (0.4 mi) 200 m (600 ft) 1.0 km 0.3 mi) (0.2 km (0.7 km 3.1km (0.4 km 0.2 mi) (0.1km (0.6 km 0.9 km 8.8 km 0.6 mi) (5.7 mi) (2.3 mi) (0.9 km 3.7 km 0.7 mi) (1.2-Dimetilhidrazin 2382 Dimetilhidrazin.1 mi) (0.2 mi) (0. čvrsta (kada se izlije vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina (kada se izlije u vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina. anhidrovan 2204 Karbonil-sulfid 2204 Karbonil-sulfid 2232 Hloroacetaldehid 2232 2-Hloroetanal 2308 Nitrozilsumporna kiselina (kada se izlije u vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina.0 km 1.4 mi) (0.3 km 0.5 km 4.5 mi) 3.9 km 0. anhidrovan 2198 Fosfor-pentafluorid 2198 Fosfor-pentafluorid.4 km 1.0 mi) (2.2 mi) 100 m (300 ft) 0.9 mi) (1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.6 mi) (1.1km 2.9 mi) (0.1 mi) 0.1km (0.0 km 1.0 km 0. tečna (kada se izlije vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina.4 mi) (0.2 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.5 mi) (0.5 km 1.6 km (0.1 mi) (0.1 mi) 0.1 mi) (0.7 km 0.1 mi) 301 . čvrsta (kada se izlije vodu) 2334 Alilamin 2337 Fenil-merkaptan 2353 Butiril-hlorid (kada se izlije u vodu) 2382 1.1km 0.4 km (1.4 mi) (0.1 mi) (0.2196 Volfram-heksafluorid 2197 Jodovodonik.6 km 1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.7 km (1.2 mi) (0. tečna (kada se izlije vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina.4 km (0.2 km 0. komprimovan 2199 Fosfin 2202 Vodonik-selenid.4 km 0.5 km (1.6 mi) (0.2 km 3.1 mi) (0.8 mi) (2.6 mi) (0.4 mi) (0.7 km 0.3 km (0.5 mi) (2.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) 150 m 150 m 200 m 800 m 500 m 100 m 300 m (500 ft) (500 ft) (600 ft) (2500 ft) (1500 ft) (300 ft) (1000 ft) 1.6 km 0.5 mi) (0.3 km 1.9 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km (0.8 km 8.6 mi) (0.6 mi) 1000 m (3000 ft) (5.4 mi) 11.5 mi) 2.8 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.7 km 1.1km (0.3 km 0.4 km 8.8 mi) (2. simetričan u u u u 30 m (100 ft) 0.2 km (0.3 km 4.0 km 1.1 mi) strana 301 2395 Izobutiril-hlorid (kada se izlije u vodu) 2407 Izopropil-hloroformijat 30 m (100 ft) 0.9 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 0.4 mi) (5.3 mi) (0.2 mi) 150 m 30 m 30 m 100 m 30 m 60 m (500 ft) (100 ft) (100 ft) (300 ft) (100 ft) (200 ft) 1.2 km (0.3 km (0.8 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.0+mi) 30 m (100 ft) 0.1km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.2 km (0.0+km (7.5 km 2.

4 mi) (0.6 km (6.3 km (0.2 mi) (0.4 mi) (1.0 mi) 100 m (300 ft) 1.0+mi) 11.8 mi) (0.3 km 2.4 mi) (5.0+mi) (0.0+mi) .2 mi) (0.5 km (1.3 mi) 1.1km 0.2 km 5.7 km 8.3 mi) (0.3 km 0.2 km (0.1km 0.8 mi) 1000 m (3000ft) 11.6 km 1.2 mi) (0.4 mi) (0.0 mi) 11.5 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.9 mi) (2.7 mi) (0.1km (0.0+mi) 1000 m (3000ft) 11.1 mi) 0.9 km 4.1km 1.2 km 0.8 mi) (3.4 km 0.5 mi) 1000 m (3000 ft) 100 m 30 m 30 m 30 m 60 m 60 m 300 m 60 m (300 ft) (100 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) (1000ft) (200 ft) 30 m (100 ft) 0.0+mi) 800 m (2500ft) 9.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.0+ mi) 11.0+km (7.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 0.5 mi) (1.1 mi) 100 m (300 ft) 0.4 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.0+mi) 11.9 mi) 10.0+mi) 1000 m (3000 ft) 11.3 mi) (0.1 mi) (3.1 mi) (0.8 km 2.1 mi) (0.8 km 3.3 mi) (2.2 km (0.1km 0.8 mi) 100 m (300 ft) 1.1 mi) (0.1 mi) 150 m (500 ft) 1.3 km 0.2 km (0.3 km 3.0+km (7.1 mi) (0.9 mi) 150 m 800 m (500 ft) (2500 ft) 0.4 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.4 mi) 60 m (200 ft) 0.6 km 1.1km 0.0 km (1.9 mi) (0.3 km (0.1 mi) (0.8 km (0.6 km 1.1 mi) 60 m (200 ft) 0. Komprimovan 2418 Sumpor-tetrafluorid 2418 Sumpor-tetrafluorid 2420 Heksafluoraceton 2421 Azot-trioksid 2434 Dibenzildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 2435 Etilfenildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 2437 Metilfenildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 2438 Trimetilacetil-hlorid 2442 Trihloroacetil-hlorid 2474 Tiofozgen 2477 Metil-izotiocijanat 2480 Metil-izocijanat 2481 Etil-izocijanat 2482 n-Propil-izocijanat 2483 Izopropil-izocijanat DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.5 km (0.6 km 0.5 mi) (1.2 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.7 mi) (1.0 km 0.0+km (7.7 mi) (0.3 km 5.6 mi) (0.0+km (7.1 mi) (0.0 km (0.5 mi) 3.9 mi) (0.3 km 0.1km (0.7 km 3.0+km (7.1 mi) 150 m (500 ft) 1.0+km (7.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.8 km 2.8 km (1.2 mi) 11.0+km (7.0+km (7.1 mi) (0.2 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 302 2417 Karbonil-fluorid 2417 Karbonil-fluorid.3 km (6.2 km 0.2 km 0.6 km (0.1km 0.7 km (0.4 km 0.

4 km 0.2 km 0.4 km (0.1 mi) (1.4 km 0.1 mi) (0.3 km (0.7 mi) (0.2 mi) 150 m 30 m 100 m 30 m 30 m 500 m 30 m 60 m 100 m 60 m (500 ft) (100 ft) (300 ft) (100 ft) (100 ft) (1500 ft) (100 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) 1.5 km 7.5 mi) 60 m (200 ft) 0.4 mi) (0.1 mi) 303 . smeša 2600 Vodonik i ugljen monoksid.5 km 2.5 km 0.6 mi) (0.2 km 0. komprimovana 2605 Metoksimetil-izocijanat 2606 Metil-ortosilikat 2644 Metil-jodid 2646 Heksahlorciklopentadien 2668 Hloracetonitril 2676 Stibin 2691 Fosfor-pentabromid (kada se izlije u vodu) 2692 Bor-tribromid (kada se izlije na zemlju) 100 m (300 ft) 1.1km 30 m (100 ft) 0.1km (0.7 km 0.1km (1.2 km 1.5 km 1.1 mi) 800 m 400 m 400 m 150 m 100 m 150 m 30 m 300 m 400 m 150 m (2500ft) (1250 ft) (1250ft) (500 ft) (300 ft) (500 ft) (100 ft) (1000 ft) (1250 ft) (500 ft) 9.4 km 0.4 km 0.0 km 0.8 km (0.3 km (0.1km 30 m (100 ft) 0.6 km 0.3 mi) (0.4 km 0.0 km 1.4 km 0.7 km (4.6 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.5 km 0.6 mi) (1.4 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (1.3 km 1.1 mi) 0.1km 0.8 mi) (0.4 km 4.4 mi) (0.0 mi) (3.8 km 1.monoksid i vodonik.4 mi) (0.1km 1.5 km 1.2 mi) (0.1 mi) (1.4 km (0.4 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.8 km 0.6 mi) (0.7 mi) (4.0 km 1.7 mi) 2.4 km 2.0 mi) (0.3 km 6.0+km (7.7 km 1.7 km (5.1 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) (1.1 mi) (0.5 km 0.1 mi) (0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) 2.4 mi) (0.7 km (1.0 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.6 km 0. stabilizovan 2534 Metilhlorsilan 2548 Hlor-pentafluorid 2600 Ugljen .6 mi) (0.1 mi) (0.8 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.9 mi) (2.3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km (0.9 mi) (0.3 km 0.2 mi) strana 303 2692 Bor-tribromid (kada se izlije u vodu) 2740 n-Propil-hloroformijat 30 m (100 ft) 0.6 km 0.5 km 4.6 mi) (0.1km (0.1 mi) (0.1km (0.0 km 3.2 mi) (1.7 km 1.3 mi) (4.3 km 4.2 km (0.3 mi) (0.8 mi) 11.3 mi) (2.1 mi) (0. smeša.9 mi) (0.3 km 0.3 km (1.5 km 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) 6.0 mi) (0.6 mi) (1.7 mi) 60 m (200 ft) 0.6 mi) (0.5 mi) 30 m (100 ft) 0.6 km 2. smeša.9 km 7.2 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 0.3 km (0.0 mi) (0.8 km (0.0 mi) (1.3 km 0.8 km 0.1 mi) (0.5 km 1.5 mi) (1.3 mi) (0.2 mi) (0.6 km 1.1 mi) (0.2484 terc-Butil-izocijanat 2485 n-Butil-izocijanat 2486 Izobutil-izocijanat 2487 Fenil-izocijanat 2488 Cikloheksil-izocijanat 2495 Jod-pentafluorid (kada se izlije u vodu) 2521 Diketen.1 mi) (0.1km 0.3 km 2.0+mi) (3.1km (0.5 mi) (0.1 mi) (0. smeša 2600 Ugljen-monoksid i vodonik.6 km 0.8 km 4.4 km (0. komprimovana 2600 Vodonik i ugljen – monoksid.1 mi) (0.6 km 1.8 km 0.3 mi) (4.3 mi) (0.2 mi) (0.2 mi) (0.

3 km (0.4 km (0.3 mi) (0.5 mi) (0.1km 0.1 mi) (0.2 mi) 0.4 mi) (1.4 mi) (0.1km 0.4 km 0.1 mi) (0.1km 0.1 mi) 0.6 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.7 mi) (0.3 mi) (0.4 mi) (0.2 km (0.3 mi) (0.1 mi) (0.6 km 0.1 mi) .7 km 4.5 km 0.1 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km 1.3 mi) (1.2 mi) (0.3 mi) (0.1 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 304 2742 sec-Butil-hloroformijat 2742 Izobutil-hloroformat 2743 n-Butil-hloroformijat 2806 Litijum-nitrid (kada se izlije u vodu) 2810 Buzz (upotrebljen kao oružje) 2810 BZ (upotrebljen kao oružje) 2810 CS (upotrebljen kao oružje) 2810 DC (upotrebljen kao oružje) 2810 GA (upotrebljen kao oružje) 2810 GB (upotrebljen kao oružje) 2810 GD (upotrebljen kao oružje) 2810 GF (upotrebljen kao oružje) 2810 H (upotrebljen kao oružje) 2810 HD (upotrebljen kao oružje) 2810 HL (upotrebljen kao oružje) 2810 HN-1 (upotrebljen kao oružje) 2810 HN-2 (upotrebljen kao oružje) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.2 km (0.1km (0.8 mi) (0.1km 0.2 mi) (0.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) (1.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1km (0.3 mi) (0.6 km 0.1km 2.1km (0.2 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (1.3 mi) (1.2 km 1.1 mi) (0.5 km 0.3 mi) 60 m (200 ft) 0.3 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km (0.5 mi) (0.2 mi) (0.3 km 0.5 km (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.1km (0.1 mi) (0.1 mi) (0.2 km (0.2 km 0.4 km 0.7 km 0.5 km 2.2 mi) (0.3 km 0.6 km 2.5 km 2.7 mi) (0.1km 0.6 km 0.5 km 0.4 mi) (0.3 mi) (0.1km (0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 0.8 km 0.2 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.1 mi) (0.4 mi) (2.5 km 0.1km 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.3 mi) 60 m (200 ft) 0.4 km 0.0 km 0.1km 0.1km 30 m (100 ft) 0.7 km 0.4 km (0.5 km 0.4 mi) (0.4 km 1.0 km 0.4 mi) (0.4 km 1.9 km 0.2 mi) (0.5 km 2.1 mi) 30 m 30 m 30 m 60 m 30 m 100 m 100 m 100 m 800 m 400 m 150 m 60 m 100 m 60 m 60 m (100 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (100 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (2500 ft) (1250 ft) (500 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (200 ft) 0.1 mi) (0.8 mi) (1.4 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 0.1 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.

1 mi) (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. n.1km B) 2810 Otrovna tečnost.8 km (0.8 km 4.5 mi) strana 305 305 . 2810 Toksična tečnost.d.8 km (0.8 km (0.6 km 1.8 km 0.8 mi) (0.5 mi) (0.7 mi) (3.2 km 1.3 mi) (1. 2810 Otrovna tečnost.p.3 mi) (1.7 mi) (0.d.1 mi) 60 m (200 ft) 0. n.4 km 5.1 mi) (0.0 mi) 0.5 mi) (3.5 mi) (2.1km 0.5 km (0.1 mi) (0.2 mi) (1.9 km (0.1 mi) 0.7 km (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.4 mi) (1.2 km 1.1 mi) (0.5 mi) 2810 Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona 30 m (100 ft) 0.1km 0.p.1 mi) (1. organska.d.2810 HN-3 (upotrebljen kao oružje) 2810 L (Luizit) (upotrebljen kao oružje) 2810 Luizit (upotrebljen kao oružje) 2810 Mastard (upotrebljen kao oružje) 2810 Mastard i luizit (upotrebljen kao oružje) 2810 Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.p.1 mi) 60 m (200 ft) 0.5 km 0.8 km 1.1km (0.d.8 mi) 0.5 km 2.0 km 5.4 km (0. organska.1 mi) 0.1 mi) (0.3 mi) 0.4 mi) (1.p.1km B) (0. n.3 km 1.2 km (0.8 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 30 m (100 ft) 0.4 km 0.8 km 7.d.1km (0.d.4 km (0.5 mi) (0.7 km 2.3 mi) 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.1 mi) (1.d.5 km 2.2 mi) (0.4 km (0.9 km (0.3 km 1.6 mi) 60 m (200 ft) 0.1km 0.5 km 2. n.1 mi) 60 m 400 m (200 ft) (1250 ft) 0.8 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 2810 Toksična tečnost.d.5 mi) (0.2 km 0.4 mi) (1.2 km (0.d.3 km 0.2 km 0.d.1 mi) 0.8 km (0.8 mi) (1.d.1 mi) 30 m 100 m 60 m 100 m 300 m (100 ft) (300 ft) (200 ft) (300 ft) (1000 ft) 0. n.8 km (0. n. organska.d.8 km (0.4 km 0.7 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.p.5 km 4.4 km (0.6 mi) 30 m (100 ft) 0.p. 2810 Otrovna tečnost. n.5 mi) (4.5 mi) (0.3 mi) 60 m (200 ft) 0.0 km 0.1km udisanja Zona B) 2810 Sarin (upotrebljen kao oružje) 2810 Soman (upotrebljen kao oružje) 2810 Tabun (upotrebljen kao oružje) 2810 Zgusnut GD (upotrebljen kao oružje) 2810 Toksična tečnost.2 mi) (0.1km 1.8 mi) 0.3 mi) 60 m (200 ft) 0.7 km (0.2 km (0.6 mi) 60 m (200 ft) 0. n.1 mi) 60 m 800 m 400 m 100 m 400 m 300 m (200 ft) (2500 ft) (1250 ft) (300 ft) (1250 ft) (1000 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.7 km 2.3 mi) (0.1 mi) 0.1 mi) (0. n.4 km 1. (Opasnost od udisanja Zona A) 2810 Otrovna tečnost.3 mi) (3.5 mi) (1.2 km (0.

7 km (0.d.3 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 0.8 km 0.1km 1.8 mi) 0.8 km (0.8 km 1.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. n.1 mi) (0. anhidrid 2845 Metil fosfonil dihlorid 2901 Brom-hlorid 2927 Etil fosfonotiotik dihlorid.7 km 2.1 mi) 60 m 60 m 100 m 60 m 150 m 200 m 400 m 30 m 30 m 300 m (200 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (500 ft) (600 ft) (1250 ft) (100 ft) (100 ft) (1000 ft) 0.2 km (0.1 mi) (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0. organska.2 km 1. (Opasnost od udisanja Zona A) 2810 Toksična tečnost.6 mi) 30 m (100 ft) 0.8 mi) (0. organska. n.1 mi) (0.3 mi) (1.2 km 0. organska.1km (0.4 km 2.4 km (0.5 mi) (0.6 km 2.5 km 6.5 mi) .5 mi) (0. n.2 km 0. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0.6 mi) (1.3 mi) (1.8 km (1.2 km (0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0. n.d.4 km 0.8 km (3.5 km 0.6 mi) (0.1 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 2927 Otrovna tečnost.1 mi) (0.4 km (4.8 mi) (2.5 mi) 2927 Otrovna tečnost.0 km 0.d.d.2 mi) (0.5 km (0.2 mi) (1. korozivna.1km 0.1km 30 m (100 ft) 0.d.5 km 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.d.0 mi) 7. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.1 mi) 0.8 km (0.8 km (0. n.7 km 0. anhidrovan 2927 Etil fosforodihloridat 2927 Otrovna tečnost. korozivna.0 mi) (0. 2810 VX (upotrebljen kao oružje) 2811 CX (upotrebljen kao oružje) 2826 Etil-hlorotioformijat 2845 Etil fosfonil dihlorid.5mi) 1.8 mi) (4.8 km (0.3 km 0.4 km 0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.1km udisanja Zona B) (0.d.0 mi) (1.3 mi) (0.1 mi) (1. n.2 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) (1.1 mi) 400 m (1250 ft) 4.1km 30 m (100 ft) 0. korozivna.d.1 mi) (0.9 km 4.1 mi) 0.2 km 2.1 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.9 km (0.2 mi) (3.6 km 2.1 mi) (0.d.6 mi) 2810 Toksična tečnost.3 mi) 0.5 km 1.4 mi) (0.3 km (0.d. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 306 2810 Toksična tečnost.5 mi) (0.1km 0.1km (0.3 mi) (0.3 km 5.1km udisanja Zona B) 30 m (100 ft) 0.d.2 km 0.2 km 0.

2927 Otrovna tečnost. n.5 mi) 2927 Toksična tečnost.3 mi) 0.d.6 km (0.5 km 7.1 mi) (0.d.2 km 2.8 km (0.5 mi) (3.3 mi) 0.5 mi) 100 m (300 ft) 1. zapaljiva. (Opasnost od udisanja Zona A) 2927 Toksična tečnost. 100 m (300 ft) 1.6 mi) 60 m (200 ft) 0.1km (0.d.4 mi) (0. korozivna.d.d. zapaljiva.5 mi) strana 307 307 . (Opasnost od udisanja Zona B) organska.1 mi) 60 m (200 ft) 0. zapaljiva.d.6 mi) 60 m 600 m (200 ft) (2000 ft) 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. organska.6 km (0. n.8 km (0.3 mi) 0. n. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Otrovna tečnost.d.7 mi) 0. korozivna.7 km (0. korozivna. organska.8 mi) 60 m 600 m (200 ft) (2000 ft) 0.5 km 7. organska.4 mi) 60 m 400 m (200 ft) (1250 ft) 0.d.8 km (0.8 km (0. organska. korozivna.1 mi) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) organska.8 km (0.2 km 2.d. korozivna.8 mi) (4. korozivna.d.d.3 km (0.9 mi) 11.0+km (7. n. zapaljiva. 2927 Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) 2927 Otrovna tečnost.5 km (0. korozivna.1km udisanja Zona B) 2929 Otrovna tečnost.7 km (0. organska. n. n. (Opasnost od udisanja Zona B) 2927 Toksična tečnost.0+km (7. n. n.1 mi) (1.0+km (7. korozivna.d. n.0+mi) n.1km (0.d.8 km 8. n.5 mi) 60 m (200 ft) 0.8 km (0.d. 2927 Toksična tečnost.d.9 mi) 11.d.9 km (0. 2929 Otrovna tečnost. zapaljiva.8 km (1.3 mi) (2.2 km (0.8 mi) 2.8 km (0.d. n.1 mi) (1.2927 Otrovna tečnost.8 km (0.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0. n.2 km 1. 30 m (100 ft) 0. n.d.9 km (0.d.d.8 km (4.5 mi) (4.d.d.1km (Opasnost od udisanja Zona B) 2929 Otrovna tečnost.d.d.1 mi) (1.d.5 km 2.d. n.8 km 5.8 mi) 0.2 km (0.0+mi) (0.8 mi) 600 m (2000 ft) 7. 30 m (100 ft) 0.2 km (0. korozivna.3 mi) (1.5 km 4.d.1 mi) 0.1km udisanja Zona B) 2927 Toksična tečnost. organska. 2929 Otrovna tečnost.9 mi) 0.d.d.1 mi) 0.1 mi) (1.1 mi) 0.d. organska. 30 m (100 ft) 0.9 mi) 11. zapaljiva.2 km 2.1km 100 m (300 ft) 1.0+mi) (0.5 mi) (5. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Otrovna tečnost.

5 mi) 2929 Toksična tečnost.5 km (0.0+km (7. 2929 Toksična tečnost. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0. zapaljiva.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) organska. fisioni 30 m (100 ft) 0.1 mi) izlije u vodu) 2978 Uranijum heksafluorid (kada se izlije u vodu) 2978 Uranijum heksafluorid.3 mi) 0.3 mi) 2.4 mi) 2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. zapaljiva. n.d. zapaljiva.4 mi) .1km n.d.1 mi) (1. zapaljiva.1 mi) (0.3 km (1.0+mi) 2977 Radioaktivni materijal. zapaljiva.5 mi) (4.5 km 7.d.1 mi) (kada se izlije u vodu) 2977 Uranijum heksafluorid.6 km (2.d. organska. 30 m (100 ft) 0.5 km (0. uranijum heksafluorid (kada se 30 m (100 ft) 0.2 mi) 60 m (200 ft) 0.8 km (0.d.7 mi) 0. n.6 km (0.4 mi) 400 m (1250 ft) 4.4 mi) (0.6 mi) 60 m 600 m (200 ft) (2000 ft) 0.d.9 km (5.8 km 2. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Toksična tečnost.d.1km (0.1 km (0.2 km 0. zapaljiva.1km (0.2 km (1.8 km (0. n.1 mi) 0. nefisioni (kada se izlije u vodu) 0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 308 2929 Toksična tečnost.d.4 km (0.3 km (0.d.d.5 mi) (1. organska.1km udisanja Zona B 100 m (300 ft) 1.2 km 2.4 km (0. n.7 km (0.9 mi) 8. uranijum heksafluorid. n.3 mi) 0.9 mi) 11. fisioni sadržaj uranijuma-235 veći od 1% (kada se izlije u vodu) 2978 Radioaktivni materijal.3 mi) (0.2 mi) 60 m 60 m (200 ft) (200 ft) 0.d.d. 2929 Toksična tečnost.5 km 0.1 mi) (0.

(kada se izliju u vodu) 2986 Hlorosilani. (kada se izliju u vodu) 2987 Hlorosilani. n.1 mi) (1.2 km (0.2 km (0. (kada se izliju u vodu) 2988 Hlorosilani.1 mi) 0.d.d.d.0+mi) (0.d.1 mi) vodu) 2986 Hlorosilani.d.2 mi) (0. n.9 mi) 11.d. reaguju sa vodom.1 mi) 0.d.2 km (0.5 km 0.5 km (0. n.0 mi) 0.2 km (0. (kada se izliju u vodu) 30 m (100 ft) 0.9 km 0.d. n.d.1 km (0.3 km (0.1 km (0.5 km (0.6 km 1. (kada se izliju u vodu) 3049 Metal alkil halidi.0 mi) 0.5 km 5.1km 3049 Metal alkil halidi.d.1km (0. (kada se izliju u vodu) 2987 Hlorosilani. n.2 km 0.1 mi) (0.0 km 0.9 km (0.1 mi) 100 m 100 m (300 ft) (300 ft) 0.2 km (0. n.0+km (7.3 mi) 0.3 mi) 1.d.1 km (0.0 mi) (1.6 mi) 11.0+mi) (0. zapaljivi.3 mi) 1.0+km (7.3 mi) 0. n. n. čvrsti (kada se izliju u vodu) (0.3 mi) (0.1 mi) 1.2 km 1.0 mi) 0.1 km (0.8 mi) strana 309 3057 Trifluoroacetil hlorid 3079 Metakrilonitril.1 mi) 60 m 600 m 60 m (200 ft) (2000 ft) (200 ft) 0.3 mi) 1. korozivni.4 km (0. zapaljivi.3 mi) vodu) 30 m (100 ft) 0. stabilizovan 30 m (100 ft) 0. korozivni. n.d.2985 Hlorosilani. korozivni.1 mi) 30 m (100 ft) 0.d. tečni (kada se izliju u vodu) 3052 Aluminijum alkil halidi.5 mi) (3.1 mi) 30 m (100 ft) 0. (kada se izliju u 30 m (100 ft) 0. n.d.1 mi) 100 m (300 ft) 0.d.4 km (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.6 km (1.3 mi) 1. (kada se izliju u vodu) 2988 Hlorosilani.d. (kada se izliju u vodu) 3049 Metal aril halidi. (kada se izliju u 30 m (100 ft) 0.8 km 0.1 mi) 100 m (300 ft) 0.1 mi) 800 m 60 m (2500 ft) (200 ft) 4.7 mi) (0. (kada se izliju u vodu) 3049 Metal aril halidi.1 km (0.8 mi) (0.7 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km (0.d.6 km 0.d.d.5 km (0. n. (kada se izliju u vodu) 3023 2-Meill-2-heptanetiol 3023 tert-Oktil merkaptan 3048 Pesticid sa aluminijum fosfidom (kada se izlije u 60 m (200 ft) 0.6 km (1.d.1km 3052 Aluminijum alkil halidi (kada se izliju u vodu) 3052 Aluminijum alkil halidi.d.2 km (0.5 mi) 309 . korozivni. n. reaguju sa vodom.3 mi) 1.2 km (0. zapaljivi.d. reaguju sa vodom.6 km (1.1 mi) vodu) 2985 Hlorosilani.5 km (0.d.d.5 km (2.

d.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000ft) 0.0 km 5.8 km (0.1 mi) 500 m 300 m (1500ft) (1000ft) 3. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.8 km (0.8 mi) 8.2 mi) (1. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.3 km 1. (Opasnost od udisanja Zona A) 3122 Toksična tečnost.2 mi) (1.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. 3123 Otrovna tečnost.d. n.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000ft) 0. oksidišuća.d.9 km (0.6 km 2.d.1 mi) 60 m (200 ft) 0.6 mi) 3122 Otrovna tečnost.4 mi) (1.7 km (0.2 km 1.d.7 km (0. reaguje sa vodom.8 mi) 1.1 km (0. oksidišuća.1km udisanja Zona B) 3122 Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) 3122 Otrovna tečnost. n.d.4 mi) (1.6 mi) (3.5 mi) .2 mi) (3.2 km (0.6 mi) (0.8 km (0. (Opasnost 30 m (100 ft) 0.8 km 5. n.d.7 km (0. oksidišuća.1 mi) od udisanja Zona B) 3123 Otrovna tečnost. 3122 Toksična tečnost.d.6 mi) 60 m (200 ft) 0. n.8 mi) 1.6 km 2.5 mi) 0.7 km 1.d.9 km (0.6 mi) (3.1 mi) 0.5 mi) (3. oksidišuća.0 mi) (1.1km 2.d.0 km 5.5 km 2. oksidišuća. reaguje sa vodom.d.d. reaguje sa vodom.8 km (0.d.d.1km udisanja Zona B) 3123 Otrovna tečnost.d.d.5 mi) zapaljive gasove. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 310 3083 Perhloril fluorid 3122 Otrovna tečnost.d.4 mi) (1.6 mi) (0.3 km 1.1 mi) 0.d.1 mi) (1.3 mi) (1.8 km (0.8 km (0.5 mi) 60 m (200 ft) 0.8 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3123 Otrovna tečnost.4 km 5. n.9 km (2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0. n. oksidišuća. n.8 mi) 0. n.8 km (0.d. n.9 km (0.d. 3123 Otrovna tečnost.d. n.7 km (5. n.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje 60 m (200 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 0..

8 km (0.1 mi) (0.d. n.8 mi) (0. zapaljiv.3 km 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 311 . n.d.7 km 8.d. (0.7 km 4.0 mi) (2. zapaljiv.5 mi) (3.8 km 0.6 mi) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3123 Toksična tečnost.8 km (0.6 mi) 100 m (300 ft) 0.6 mi) 0.3 mi) 0.1 km (0. toksičan.2 km (0.d. zapaljiv.d.d.d.d.1 mi) udisanja Zona B) 3160 Tečni gas.d.d.2 km 2. zapaljiv.2 km (0. zapaljiv. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.7 km (3.1 mi) 60 m (200 ft) 0.5 mi) (0.d.d.d.8 km (0.3 mi) 0.5 mi) 2.8 km 4.6 mi) (1.d.5 km (0.d.1 mi) (1. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. zapaljiv.5 mi) 800 m (2500 ft) 4. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3123 Toksična tečnost.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.6 km (0. n.8 mi) 5.1 mi) 60 m (200 ft) 0. n.1 km (0.1km 2. 30 m (100 ft) 0. reaguje sa vodom. otrovan.2 km 1.9 km (1.1km udisanja Zona C) 3160 Tečni gas.5 km (1.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0.9 km (5.8 km (0.1 mi) 100 m (300 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona B) 3123 Toksična tečnost.7 mi) 4. n. n.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3123 Toksična tečnost. n.d.5 mi) zapaljive gasove. otrovan.9 km (3.d. reaguje sa vodom.6 km (0.9 km 1.7 km (0. 3160 Tečni gas.1 mi) zapaljive gasove.d.8 km (0.d.5 mi) 1.2 km (0.4 km (1.2 mi) (0.8 km (1.7 mi) 8.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3160 Tečni gas. n.5 km 2. 3123 Toksična tečnost.1 mi) (1.d. n. n.4 mi) strana 311 3160 Tečni gas. otrovan. pri kontaktu sa vodom emituje 30 m (100 ft) 0.1 mi) zapaljive gasove.d.8 mi) 0.2 mi) (0.d.6 mi) 0.4 mi) 60 m (200 ft) 0.5 mi) 0.3123 Otrovna tečnost.1km udisanja Zona D) 3160 Tečni gas.5 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.5 km (0. n.7 mi) (5.9 km (0.d.8 km 5. zapaljiv.5 km (0. koja pri kontaktu sa vodom emituje 30 m (100 ft) 0. reaguje sa vodom. (Opasnost od udisanja Zona B) 3160 Tečni gas.3 mi) (1. 3123 Toksična tečnost. n. otrovan. n.5 mi) (2.d. pri kontaktu sa vodom emituje 60 m (200 ft) 0. n.d. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.d.3 km 0.1 km (0. otrovan. toksičan.d.4 km (2.

4 km (1.3 km 0. n.7 km 4.1 mi) udisanja Zona B) 3160 Tečni gas. otrovan. n. toksičan. otrovan. n. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.d. n.d.1km (0. zapaljiv. zapaljiv. n.7 mi) 4.5 mi) 400 m (1250 ft) 1. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.8 km 0. n.2 mi) (0.1 mi) 0.d.9 km 1.2 mi) (0. n.d.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.8 mi) (0.d.8 km (0.1km udisanja Zona C) 3160 Tečni gas. toksičan.1 mi) (1.d. toksičan.1km 2. otrovan.2 mi) (0.d.5 km (0. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.3 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1. 3162 Tečni gas. n.d.2 km (0.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3162 Tečni gas. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3160 Tečni gas.4 km (1.6 mi) (0.5 mi) (2.d.0 mi) .3 km 0.9 km (3.d.2 km (0.0 km 0.9 km (3.1km Zona C) 3162 Tečni gas.5 km (0.d.1 mi) (1.d.3 mi) 0.d.d.d.1km Zona D) 3162 Tečni gas.8 km 4.8 km (3. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 312 3162 Tečni gas. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.7 km 4.7 km 8.1 mi) (0.9 km 1.5 mi) (0.9 km (1.d. n. n.d. toksičan. n.d.1km udisanja Zona D) 3162 Tečni gas.5 mi) (0. zapaljiv.6 mi) 100 m (300 ft) 0.2 km 2. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.3 mi) 0.d.0 mi) (1.d.7 mi) 4. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.5 mi) (2.2 mi) 4.2 km 2.1km (0. toksičan.6 mi) (1.2 mi) (0.8 km 0. toksičan.3 mi) 400 m 200 m 150 m 800 m (1250 ft) (600 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.2 km 2.7 mi) (5.1 mi) Zona B) 3162 Tečni gas.2 km (0.6 mi) 100 m (300 ft) 0.0 mi) (2.1 mi) Zona B) (0.7 km 8.7 mi) (5.4 km 0. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.d. otrovan.0 mi) (2.1 mi) (0. otrovan.8 km 3. (Opasnost od udisanja Zona A) 3162 Tečni gas.

3278 Organofosforno jedinjenje.1km Zona C) 3162 Tečni gas. 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.d.d.d.d.2 km (0.d.8 km 4.d.d.8 km (2.0 mi) (1.d.2 mi) (0.4 km (0.4 km (0.1km (0.d.1 mi) 200 m 150 m 30 m 60 m 60 m (600 ft) (500 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) 1.3 mi) 1.2 km 0. otrovno.9 km (0. zapaljivo.7 mi) (0.9 km (2.d.1 mi) (0. 3279 Organofosforno jedinjenje. otrovno. toksičan.8 mi) (0.3 mi) (0.1 mi) 0. otrovni. 3279 Organofosforno jedinjenje.6 mi) (1.5 mi) (0.9 mi) 1. n.2 mi) (0. 3276 Nitrili. 3278 Organofosforno jedinjenje. zapaljivi n.5 km (2. toksično. 3276 Nitrili.4 km (0. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.d. otrovno.3 mi) 30 m (100 ft) 0.0+km (7.9 km 0.d.d. n. toksični. n.7 km 0.d.1 mi) (0.5 mi) (3. 3278 Organofosforno jedinjenje.3162 Tečni gas.0+ mi) 11.5 mi) 30 m (100 ft) 0.d. tečni.d.1 mi) 150 m (500 ft) 1. zapaljivo.4 km 0.0 km 0.d. n.5 mi) (0.3 mi) 3.3 mi) 4.d. toksično.1 mi) 200 m 150 m (600 ft) (500 ft) 2.d.d.5 km 0. tečni.6 km 2.d. n.1 km 0. 3276 Nitrili.2 km 0. n.d. n.2 km 2. toksičan.0 km (1. n. n. 3278 Organofosforno jedinjenje. toksični. otrovni. n. n. 3280 Organoarsensko jedinjenje. toksični.0+km (7. tečno. 3275 Nitrili.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0. 3280 Organoarsensko jedinjenje.1 mi) (0. otrovno.2 km 0. n.d.1 mi) (0.d. zapaljivi. n. n.d.d.0+mi) strana 313 313 .0 mi) 1000 m (3000 ft) 11.1 mi) (0.d. tečno.6 mi) (0.d. n.2 km 0.d.6 km (1.2 km (0. n.6 mi) 4.8 mi) 30 m (100 ft) 0. tečno.d.1km Zona D) 3246 Metansulfonil hlorid 3246 Metansulfonil hlorid 3275 Nitrili. 3276 Nitrili. 3281 Metal karbonili.8 mi) 200 m (600 ft) 2.7 km 0.2 km (0. 3281 Metal karbonili.5 km (0.5 km 4. tečni.d.d. otrovni.d.8 mi) (3.d.d.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0. n.d.

neorganska.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3289 Otrovna tečnost.8 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3289 Toksična tečnost. n. 3289 Otrovna tečnost.7 km (0.7 mi) (3.8 km (0.1 mi) 150 m 300 m (500 ft) (1000 ft) 0. 30 m (100 ft) 0.7 km (3.4 mi) (1. neorganska.1km 5. korozivna.9 km (0.5 mi) 1. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. neorganska. neorganska.2 km (0. n. korozivna. neorganska.d.5 mi) 3289 Otrovna tečnost.1 mi) 150 m 300 m (500 ft) (1000 ft) 0.d.8 mi) 1.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 0. n.d.8 mi) 1.d.8 mi) 5.d.d.2 km (0. neorganska. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0. korozivna.8 mi) (3. n.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. (Opasnost od udisanja Zona A) 3287 Otrovna tečnost.8 mi) 0.d. korozivna.5 mi) 3287 Toksična tečnost.d.2 km 5.1km 5.2 km (0.2 km (0.8 km (0.d.8 km (1.8 km (0.3 km (0. neorganska. n.d.d.6 mi) 0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 314 3287 Otrovna tečnost.7 km (0. n.6 mi) .d.3 km 1.7 km (0. neorganska. neorganska.d. n.d.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0.d.1 mi) udisanja Zona B) 60 m (200 ft) 0.2 mi) 60 m (200 ft) 0.3 km 1.d. n.1 mi) udisanja Zona B) 60 m (200 ft) 0.2 km (0. korozivna.8 km (0.d.8 mi) 1.2 mi) (1. neorganska.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 60 m (200 ft) 0.2 mi) (1. n. n.7 km 2.5 mi) 3289 Toksična tečnost.3 km 1.6 km 2.5 mi) (1.9 km (1.6 mi) 0.4 mi) (1.d. korozivna.9 km (0. 30 m (100 ft) 0.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.8 km (0.9 km (0.d.8 km (0.d.d.6 mi) 3287 Otrovna tečnost.d.d.7 km (0. neorganska. neorganska. (Opasnost od udisanja Zona A) 3287 Toksična tečnost. 3287 Toksična tečnost.6 km 2.5 mi) 1.2 mi) (1.7 mi) (3. n. 3289 Toksična tečnost. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. n.

rastvor u alkoholu.d.6 mi) (1.5 km 0. oksidišući.3 km 0.7 mi) 7.7 km (1. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona C) 3303 Komprimovan gas. otrovan.7 mi) (0.2 km (0.d.d.3 km 0.d.6 mi) (0. n. n.1km (Opasnost od udisanja Zona C) 3303 Komprimovan gas.d.d.7 km 4.2 km 4. 3303 Komprimovan gas.1 km 2.d.1 mi) 1.d.7 mi) (0.d. toksičan.9 km 2.7 mi) (5.d.1km (0.5 mi) (2.5 km (1. 3303 Komprimovan gas.2 km (0.6 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. (Opasnost od udisanja Zona A) korozivan.5 mi) (2. toksičan.7 mi) 8. oksidišući.7 km 8.d.3 mi) 800 m (2500 ft) 4.2 mi) (0.9 mi) 10. otrovan.d.3 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.6 mi) 3303 Komprimovan gas.5 km (0. otrovan.1 km (0. 315 .1 mi) (0. 30 m (100 ft) 0. 60 m (200 ft) 0. toksičan.2 mi) (1. 30 m (100 ft) 0.1km 2.1 km (0.7 mi) 150 m (500 ft) 0.1 mi) 45% cijanovodonika 3300 Smeša ugljen dioksida i etilen oksida.9 km (5.d. (Opasnost od udisanja Zona D) oksidišući.2 km 2.d. toksičan.1 mi) 200 m 150 m (600 ft) (500 ft) 0. sa ne više od 30 m (100 ft) 0.1 km (0. (Opasnost od udisanja Zona B) 3303 Komprimovan gas.7 km 1. otrovan.d. otrovan.d.1 mi) etilen oksida 3300 Smeša etilen oksida i ugljen dioksida. 2. oksidišući.d.2 mi) (0.2 km 4. oksidišući.2 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3303 Komprimovan gas.8 km (0.1 mi) n.6 mi) 1. toksičan.d. oksidišući.3 km 0.5 mi) 1.4 km (2.d.3 km 0.5 km (0. otrovan.3 km 0.9 km (4.7 km 4.8 mi) (0.d. n.5 km (0. (2.3 mi) 0.0 km 0.2 km 2. oksidišući.1 mi) (1. n.1 km (0. 60 m (200 ft) 0. n.0 km 0.6 mi) (0. otrovan.d.3 km (6. n. n. 30 m (100 ft) 0.3 mi) n.1km (1.1 mi) (1.8 mi) (0.6 mi) (1.2 mi) (0. korozivan.4 mi) strana 315 3304 Komprimovan gas. 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3303 Komprimovan gas.3 mi) (0.d.4 km (1.4 mi) n. oksidišući.2 km (0. sa više od 87% etilen oksida 100 m (300 ft) 0. (0.1 mi) 100 m (300 ft) 0.7 km 1. (Opasnost od udisanja Zona A) 3303 Komprimovan gas.d.5 mi) (2.d.5 mi) 7.7 km (0. oksidišući.2 mi) n.1km (Opasnost od udisanja Zona D) 3304 Komprimovan gas.6 mi) 3303 Komprimovan gas. n.7 km (4.3294 Cijanovodonik. sa više od 87% 30 m (100 ft) 0.

korozivan. (Opasnost od udisanja Zona B) 3304 Komprimovan gas.d.4 km 1.d. korozivan.7 km (1.d. korozivan. korozivan.0 mi) (2.d.d. n.d.5 km 3.7 km 4.5 mi) (1.d.2 km (2.6 mi) (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. zapaljiv.2 mi) (1.7 km (0.7 km 0.3 mi) (0.6 mi) 10. toksičan. otrovan. otrovan.d.1 mi) 1.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3304 Komprimovan gas.1 mi) (0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona D) 3305 Komprimovan gas.3 km (6.d.7 km (4.4 km 0.1 mi) n. (Opasnost od udisanja Zona D) korozivan. 3304 Komprimovan gas. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) n.4 km 0. toksičan. 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3304 Komprimovan gas. n.5 km (0.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.2 km 2.d.1 mi) (0. otrovan.5 km (0.4 mi) n.1 mi) (0.1 mi) (1. 30 m (100 ft) 0.3 km (6. (Opasnost od udisanja Zona C) 3304 Komprimovan gas.d.d.5 km 3. n. (Opasnost od udisanja Zona A) 3305 Komprimovan gas.7 mi) 150 m (500 ft) 0.d. korozivan. toksičan.7 mi) (2.d.4 mi) 1.d.7 km (0.6 mi) 800 m (2500 ft) 4. otrovan. otrovan.0 km 0.d.d.3 mi) (0.4 mi) (2. korozivan.7 km 4. (Opasnost od udisanja Zona B) 1.2 km (0. zapaljiv.7 km 0. zapaljiv.1 km (0.1 mi) n.7 km (4. 30 m (100 ft) 0.4 km 1. toksičan.0 mi) (2.2 km 2.1 km (0.d. korozivan.6 mi) (0.9 mi) 10. korozivan.0 km 0.7 km (1.1 mi) (1.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona C) 3304 Komprimovan gas. 30 m (100 ft) 0.6 km 2. n. n.5 mi) 6.1km n.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. otrovan. korozivan.3 km (6.5 mi) 6.2 km (0. 30 m (100 ft) 0.d. 3305 Komprimovan gas.9 mi) 10.d. 30 m (100 ft) 0.d. toksičan. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 316 3304 Komprimovan gas.2 mi) (1.1km (0.d.4 mi) 3304 Komprimovan gas. 100 m (300 ft) 0.5 mi) (1.2 km (0. n. korozivan.4 mi) . 30 m (100 ft) 0.0 km (0.6 km 2.

4 mi) (0.3 km 0.7 km 8.2 km 2.7 mi) (5.1 mi) n.3 km 0. (Opasnost od udisanja Zona D) 3305 Komprimovan gas.d.7 km (0. n.5 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. otrovan.5 km (0. oksidišući.4 mi) 3305 Komprimovan gas.4 mi) n. oksidišući.d.6 mi) (1.d.6 mi) 300 m 150 m 800 m (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.6 mi) 3306 Komprimovan gas.d.6 mi) (0.1 mi) (0. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) 0. toksičan.8 mi) (0. zapaljiv. otrovan. 100 m (300 ft) 0.1 mi) n.2 km 1.d.7 km (2.4 mi) n.7 km 4.5 mi) 4.d. otrovan.7 mi) (5.2 km (0. zapaljiv.5 km (0.4 mi) n.d. 30 m (100 ft) 0. korozivan. toksičan.3 km 0.d. korozivan.1km 2.d.1km 2. n. 3305 Komprimovan gas. korozivan. toksičan. 30 m (100 ft) 0.d.2 km 2. korozivan. toksičan.7 km 4.1 mi) 1.7 mi) (0.6 mi) (1.5 km (0.1km 2. zapaljiv.d. 100 m (300 ft) 0.d.1 km (0.7 km (0. oksidišući.4 km (2. zapaljiv.d.7 km 8.7 mi) (2. zapaljiv.7 km 4.6 km (0. toksičan.d.d.d.d. korozivan. otrovan. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) strana 317 317 .d. (Opasnost od udisanja Zona B) 3305 Komprimovan gas. 3306 Komprimovan gas. korozivan.5 mi) (2. 30 m (100 ft) 0. otrovan. oksidišući.3 km 0.9 mi) 10. 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.7 mi) 4.8 mi) (0.7 mi) 7. (Opasnost od udisanja Zona C) 3305 Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) (0.2 mi) (0.5 mi) 800 m 300 m 150 m 800 m (2500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 4.1km n. korozivan. n.1 mi) (1.2 km 4.1 mi) (1. (Opasnost od udisanja Zona C) 3306 Komprimovan gas. korozivan.2 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona B) 3306 Komprimovan gas.2 km (0.1 mi) 1.d.0 km 0. korozivan. toksičan.5 mi) (2.1km n.6 km (0.3 km 0. korozivan.1km n.9 km (4.7 km 1. 30 m (100 ft) 0.9 km (2.6 mi) (1. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) 3305 Komprimovan gas. korozivan.d.2 km 2.3 km (6. 3306 Komprimovan gas.1 mi) (1.6 mi) 3306 Komprimovan gas. 60 m (200 ft) 0.3 km (6.d.d.3305 Komprimovan gas.1km n.d. (Opasnost od udisanja Zona D) (0.2 mi) (0. oksidišući.5 mi) (2.d.d.6 mi) (0.d. oksidišući. oksidišući.d.1 km (0. toksičan. 100 m (300 ft) 0.0 km 0. korozivan. zapaljiv.3 km 0. korozivan.6 mi) 10.8 mi) (0.1 mi) n. (Opasnost od udisanja Zona A) 3306 Komprimovan gas. 30 m (100 ft) 0.d.2 mi) n. 30 m (100 ft) 0. otrovan.4 km (1.

oksidišući. 60 m (200 ft) 0. toksičan.0 km 0. oksidišući.1km (0. n.4 km (1. oksidirajući.1 mi) (0. oksidišući.2 mi) udisanja Zona B) 3307 Tečni gas.7 km 8.d.d.2 km (4.7 km 8. otrovan. otrovan.2 mi) (0.7 km 1.d.7 mi) (5. oksidirajući.7 km 1.1km 2.d.d.7 mi) (0.8 mi) (0.1km n.5 mi) (2.9 km (4. (Opasnost od udisanja Zona A) 3307 Tečni gas.2 km (0.d.5 km (0.8 mi) (0. (Opasnost od 60 m (200 ft) 0.7 km (1.3 mi) 1.6 mi) 500 m (1500 ft) 2. otrovan. korozivan.d.4 km (1.2 km (0. n. oksidišući. oksidišući. toksičan. oksidišući.d.1 mi) (0. (Opasnost od 60 m (200 ft) 0. oksidišući.6 mi) 100 m (300 ft) 0.d.6 mi) (1.3 km 0.2 km 2.d.1 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3307 Tečni gas.3 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. toksičan.2 km 4.1km (0.d.1km udisanja Zona C) 3307 Tečni gas.d.1 mi) (1.3 km 0.1km n.7 mi) 7. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 318 3307 Tečni gas.3 km 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. oksidišući.7 mi) (0.d. 30 m (100 ft) 0.d.5 mi) (2.7 mi) 7.5 mi) . otrovan.2 mi) (0. 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.3 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. korozivan.3 mi) 1.5 mi) (2.5 mi) (2. korozivan.2 mi) n.2 km 2.d. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona B) 3306 Komprimovan gas. 3307 Tečni gas.d. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3306 Komprimovan gas.d. (Opasnost od udisanja Zona D) 3307 Tečni gas.0 km 0.6 mi) (0. n.0 km (0.6 mi) (0. n.5 km (0.6 mi) (1.7 km 4.d.d.2 mi) udisanja Zona B) (0.1 mi) (1. (Opasnost od udisanja Zona C) 3306 Komprimovan gas.1 mi) 1.7 mi) (5.6 mi) 100 m (300 ft) 0. n. n.2 km 4.1km 2.7 mi) 7.d.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. n. oksidišući.3 km 0.d. otrovan. toksičan.9 km (4.7 km 4.2 km (0. n. toksičan.1km udisanja Zona D) 3307 Tečni gas.

6 mi) 10.5 mi) 6.3 km (6.d.2 km 2.1 mi) 1.d.0 km (0.d.d.5 km 3.d.6 mi) (0.2 km 2. zapaljiv.6 mi) 800 m (2500 ft) 4. oksidišući. n.3 km (6.6 mi) 300 m 150 m 800 m (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.1 mi) (1.1 mi) (1.4 km 1.2 mi) (0. korozivan.1 mi) (0.1km udisanja Zona C) 3307 Tečni gas.7 km 0.1km udisanja Zona C) 3308 Tečni gas.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 1.d. korozivan.2 km (0. toksičan.2 km (0. n.1 mi) (0.7 km (4.5 km (0.5 mi) (1.6 km 2.d.3 km 0.4 mi) (2.0 mi) (2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. korozivan. n.5 mi) 4. korozivan. 3308 Tečni gas. otrovan. toksičan.4 km 0.5 km (0.8 mi) (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.6 km 2. toksičan. korozivan.d. n. toksičan.d. 3308 Tečni gas.7 mi) 150 m (500 ft) 0.1km udisanja Zona D) 3308 Tečni gas. 3309 Tečni gas.0 km 0.1km udisanja Zona D) 3309 Tečni gas. otrovan. zapaljiv. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. otrovan.d.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.7 km (0.d.3 km (6.4 mi) 1.1 mi) 0. n.0 km 0.4 mi) 319 .d.1km udisanja Zona C) 3308 Tečni gas.7 mi) 100 m (300 ft) 0. korozivan. n. korozivan. korozivan. n.2 mi) (1.7 km (0.7 km 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.5 km 3.d.d. n. zapaljiv.4 km 1.d.3307 Tečni gas.2 km (2. otrovan.1 mi) udisanja Zona B) 3308 Tečni gas.d.7 km 4. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. toksičan. korozivan.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.2 mi) (1. toksičan. n. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) 3308 Tečni gas. otrovan.0 mi) (2.7 km 4.4 mi) (2.d.1 mi) udisanja Zona B) 3308 Tečni gas.d.5 mi) (1.1 mi) (0.1 mi) (1.1km udisanja Zona D) 3308 Tečni gas.9 mi) 10. (Opasnost od udisanja Zona A) (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.4 mi) (2.1 mi) (0. n.4 mi) strana 319 3309 Tečni gas.d.5 km (0.2 km 2.d.1km 2. korozivan.4 km 0. n.9 mi) 10. n.3 mi) (0.d. n.d.2 km (0.3 km 0. (Opasnost od udisanja Zona A) (0. n. otrovan.6 mi) (1. n.7 km (1.d.d.d.d.7 km 4.9 mi) 10. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.7 mi) 150 m (500 ft) 0.1 mi) (0. korozivan.7 km (2.3 mi) (0.5 mi) 6.1 mi) (0.d.d.7 km (4.7 km (0.d. oksidišući.6 mi) (0. 30 m (100 ft) 0. toksičan.7 km (0. korozivan. korozivan.4 mi) 3308 Tečni gas.7 km (1.d. otrovan.3 km (6.

toksičan.5 mi) (2.2 km 1. zapaljiv. otrovan. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona A) 3310 Tečni gas.7 km (0.1km (4. korozivan.6 mi) (1.3 km 0.7 km (0.6 mi) (0.6 mi) 1.d.d.2 km 2.6 mi) (0. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3309 Tečni gas.5 km (0.5 mi) (2. n. zapaljiv. zapaljiv.1km (Opasnost od udisanja Zona C) (0.2 mi) (0. n.d.d.d.5 mi) 4. korozivan. 30 m (100 ft) 0.1 km (0. zapaljiv.d.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona D) 100 m (300 ft) 0. korozivan.2 mi) (0.d.d.3 km (6.d.1 km (0.3 km 0. korozivan.7 km (2. otrovan.7 mi) (5.2 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3310 Tečni gas. 30 m (100 ft) 0.2 km (0. toksičan.d.6 mi) . 30 m (100 ft) 0.3 km 0.8 mi) (0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona C) 3309 Tečni gas. n. 60 m (200 ft) 0.1 mi) (1.d.d.1km 2.1km 2.2 km 4. n.d.3 km (0. toksičan.7 mi) (2. korozivan.0 km 0. zapaljiv.6 km (0.d.9 mi) 10.5 mi) 800 m 300 m 150 m 800 m (2500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 4. korozivan.3 km (6. zapaljiv. otrovan.9 km (2. toksičan.d.1 mi) 0.4 km (2. n.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona C) 3309 Tečni gas.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.8 mi) 7. otrovan. 3310 Tečni gas. toksičan.3 km (1.5 km (0. oksidišući.7 km 8. 30 m (100 ft) 0.6 mi) (1.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3309 Tečni gas. oksidišući. 30 m (100 ft) 0.d.4 mi) (0. n. korozivan.7 mi) (0. korozivan. n. n.d.4 mi) 1.1 km (0. oksidišući.2 km (0.2 km 2.0 km 0. n.d. otrovan.8 mi) (0.3 km 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3309 Tečni gas.6 mi) 300 m 150 m 800 m (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.2 mi) 500 m 300 m (1500 ft) (1000 ft) 2.7 km 1. 30 m (100 ft) 0. zapaljiv. otrovan.d.4 mi) 3310 Tečni gas.d. korozivan.4 mi) 3309 Tečni gas.1 mi) (1.1 km (0.7 km 4. n. korozivan.d. n.7 km 4.d. korozivan.7 mi) 4.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona D) 100 m (300 ft) 0.6 mi) 10. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 320 3309 Tečni gas.

otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) (0.7 mi) 4. korozivan. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.1 mi) (1. gas.1km 2.7 mi) (0.2 mi) 4.1 mi) 1. n. n.d.2 mi) (0.1 mi) (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d. n.9 km (1.d. toksičan. gas.7 km 1.d. toksičan.1km (Opasnost od udisanja Zona D) 3318 Rastvor amonijaka. n.9 km (4. oksidišući.5 km (0.8 mi) (0.9 km 1. oksidišući.5 km (0. toksičan. korozivan.d.2 km 2.5 mi) 500 m 300 m 150 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. zapaljiv. otrovan. toksičan.2 km 4. oksidišući. otrovan. gas.3 km 0.0 mi) (2.d. gas. (Opasnost od udisanja Zona A) 3355 Insecticid. toksičan.7 km 4.4 km (1.4 mi) (5.6 mi) (1.9 km (3.1 mi) udisanja Zona D) 3355 Insecticid.d.3 km 0.5 mi) (0.6 mi) (1.7 mi) (5.d.7 mi) 7.d. n. zapaljiv. toksičan.1 mi) od udisanja Zona B) 100 m (300 ft) 0.d.4 mi) 3310 Tečni gas.5 mi) 400 m (1250 ft) 1.5 mi) 150 m 800 m (500 ft) (2500 ft) 0.1 km (0.2 km (0.5 km (0.6 km (0.2 mi) (0.2 km 0. otrovan. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.2 km 2.1 mi) (1.8 km 0.d.1 km (0.1 mi) (0.7 mi) (1. n.7 km 8.3 km 8.5 mi) (2.6 mi) 100 m (300 ft) 0.3310 Tečni gas. toksičan.d.1 mi) udisanja Zona C) 3355 Insecticid.3 km 0.0 km 0. otrovan.d.1km (Opasnost od udisanja Zona D) 3310 Tečni gas.d.2 mi) (0. sa više od 50% amonijaka 3355 Insecticid.4 mi) 30 m (100 ft) 0.6 mi) (0. n.4 km (1.6 mi) 0. n.4 km (0.d.5 mi) (2. n. korozivan.7 km 4.0 mi) strana 321 321 .7 km 8. oksidišući.1 mi) (0. 3355 Insecticid.1km 2.d.d. zapaljiv.7 mi) (5. zapaljiv. toksičan. zapaljiv.2 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3310 Tečni gas.8 km (0.8 mi) (0.d.d.5 mi) (2.d. n.7 km 0. oksidišući.8 km 4.5 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.6 km (0.5 mi) (2. gas.1 mi) 0.1km (Opasnost od udisanja Zona C) 3310 Tečni gas.8 km 4.8 km (3.d.2 km (0. korozivan.9 km (1.1 mi) udisanja Zona B) 3355 Insecticid. korozivan. n. gas.6 km (0. gas. (Opasnost 30 m (100 ft) 0.3 km 0.4 mi) 0.1 mi) (1. 30 m (100 ft) 0.d. gas.d. oksidišući. n.d.1km (0. 30 m (100 ft) 0. n. n. zapaljiv.d. 30 m (100 ft) 0.2 km (0. zapaljiv.7 mi) 2. otrovan. zapaljiv.6 mi) 100 m (300 ft) 0. 60 m (200 ft) 0.5 mi) (0.d.7 km 2.2 km 2. (Opasnost od udisanja Zona A) 3355 Insecticid. 3310 Tečni gas. 3355 Insecticid.d. korozivan.

1km udisanja Zona B) Tečnost.7 km (3.1 mi) od udisanja Zona D) 3361 Hlorosilani.2 mi) (0. zapaljiv. zapaljivi. korozivni.1km 2. gas. zapaljiv. toksični.1 mi) 1.5 km (0.6 mi) 3382 Tečnost.1 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) se izliju u vodu) Hlorosilani.6 km (1.1 mi) od udisanja Zona C) 3355 Insecticid.5 mi) udisanja Zona A) Tečnost.d. n. (Opasnost 30 m (100 ft) 0.1 km (0. n. otrovna ako se inhalira.3 mi) 4.2 km 0.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.8 km (0.8 mi) (0. korozivni.1 mi) 300 m 150 m 100 m (1000 ft) (500 ft) (300 ft) 1.7 km 0.3 km 0. n.1 mi) (0.2 km (0.d. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 322 3361 3362 3381 3382 DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3355 Insecticid.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.6 mi) (1. n. (Opasnost od udisanja Zona B) 0. n. zapaljivi.6 km (2. toksična ako se inhalira. gas. n.1 mi) 100 m (300 ft) 0.7 mi) (1. (kada se izliju u 30 m (100 ft) 0.5 km (0.d.d.d.3 mi) 0.d. n. korozivni. toksični.8 mi) 5.9 km (1.1 km (0.d. toksičan.d.1 km (0.d.3 mi) 1.d. toksičan. n.d.d.5 mi) .d. (kada se izliju u vodu) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) (0.2 km (0. n.8 km (0. otrovni. (Opasnost od 60 m (200 ft) 0.5 mi) (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d. (kada 30 m (100 ft) 0.0 mi) 3362 Hlorosilani. n. korozivni.d.d. (Opasnost 30 m (100 ft) 0.d.7 km 1.d. otrovni.d.d. (kada se izliju u vodu) 0.1 mi) vodu) Hlorosilani.2 km (0. otrovna ako se inhalira. toksična ako se inhalira.0 mi) 3381 Tečnost.5 km (0.8 km (1.1 km (0.3 km 0.

otrovna ako se inhalira.6 km (0. toksična ako se inhalira. otrovna ako se inhalira.7 km (3. n.8 km (1. korozivna. reaguje sa vodom. toksična ako se inhalira.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3385 Tečnost.d. n.1 km (0.2 km (0.d.2 km (0.d. otrovna ako se inhalira. toksična ako se inhalira. n. n. (Opasnost od udisanja Zona B) 3386 Tečnost.8 km (0.d.4 mi) (Opasnost od udisanja Zona A) 3383 Tečnost.d.8 km (1. n.d.7 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 1.6 mi) 1.1 mi) 60 m (200 ft) 0. korozivna.8 km (0.d.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.3 mi) 0. toksična ako se inhalira.9 km (5. 30 m (100 ft) 0. otrovna ako se inhalira. oksidišuća.d.4 mi) 400 m (1250 ft) 4. oksidišuća. reaguje sa vodom. 60 m (200 ft) 0.8 mi) 5. zapaljiva.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.7 km (3. zapaljiva.d.8 km (0. n.8 km (0.6 mi) 0.d. n.3383 Tečnost.d.1 mi) 300 m (1000 ft) 2. (Opasnost od udisanja Zona B) 0.3 km (0.d. oksidišuća.3 mi) 0.d.d.1 mi) 1. (Opasnost od udisanja Zona A) 3388 Tečnost. n.6 mi) 3386 Tečnost. toksična ako se inhalira.5 mi) 3384 Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) (0. reaguje sa vodom.7 km (3. n. n.1 mi) 2.d.9 km (1. n.6 km (2. otrovna ako se inhalira. otrovna ako se inhalira.d.5 mi) 3385 Tečnost.5 mi) (Opasnost od udisanja Zona A) 3389 Tečnost.6 mi) strana 323 323 . (Opasnost od udisanja Zona B) 3389 Tečnost.5 km (0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3388 Tečnost.5 mi) (Opasnost od udisanja Zona A) 3387 Tečnost.d. toksična ako se inhalira.d. 60 m (200 ft) 0.8 km (0.d. zapaljiva.1km (Opasnost od udisanja Zona B) 3384 Tečnost.0 km (0.d. toksična ako se inhalira.9 km (1.d.5 mi) n.d.1km n. otrovna ako se inhalira.d.8 mi) 5. 60 m (200 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona B) 0. 30 m (100 ft) 0. zapaljiva.1 mi) 60 m (200 ft) 0.2 mi) 60 m (200 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) (0.5 km (0.4 mi) 1. n. oksidišuća. reaguje sa vodom. 60 m (200 ft) 0.9 km (1.5 mi) 3387 Tečnost.9 mi) 8.8 km (1.d.8 mi) 5.3 km (1. 30 m (100 ft) 0.d.

5-Dihloro-2.7 km 0.4 km 0.5 km (0.3 mi) 60 m 30 m 150 m 150 m 60 m 30 m 30 m 150 m (200 ft) (100 ft) (500 ft) (500 ft) (200 ft) (100 ft) (100 ft) (500 ft) 0.0 km (0.3 mi) 200 m (600 ft) 0.9 mi) (1.1km tečnost) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0. korozivna.3 km 1.1km (0.7 km 0.6 mi) 0.1 km (0.2 mi) (0.1 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.3 mi) (0.1 mi) (0.3 mi) 0.5 mi) 2.3 km 0.3 mi) 9202 Ugljen monoksid.1 mi) Na sledećoj strani pogledajte tabelu materija koje pri kontaktu sa vodom proizvode toksične gasove . čvrsta (kada se izlije u 30 m (100 ft) 0.1km 0. hidrat.6-trifluoropiridin 9269 Trimetoksisilan DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3390 Tečnost.4 mi) (1.4 km 0.2 km 0.8 mi) (0.1 mi) (0. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) 9206 Metil fosfonikdihlorid 9263 Hloropivaloil hlorid 9264 3.7 km 0.8 km 0.5 mi) (0. čvrsta (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0. toksična ako se inhalira. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 324 3456 3461 Aluminijum alkil halidi (kada se izliju u vodu) 9191 Hlor dioksid.1 km (0. smrznut (kada se izlije u vodu) 9192 Fluorin.3 km 0.3 km 0. otrovna ako se inhalira.5 km (0.2 km (0. n.1km 30 m (100 ft) 0.1km 0.0 km (0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3390 Tečnost. korozivna.3 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.4.2 mi) (0.d.6 km 3.5 km (0.1 mi) vodu) Nitrosilsumporna kiselina. rashlađena tečnost (kriogena 30 m (100 ft) 0.7 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona B) 3456 Nitrosilsumporna kiselina.1km 30 m (100 ft) 0.7 mi) 1.1km 30 m (100 ft) 0.2 km (0.1 mi) (0.d.d.1 km (0.1 mi) (0.1 mi) 0.8 km (0.4 mi) (0.5 km (1.5 km 0.2 mi) (1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.d.2 km 0. 30 m (100 ft) 0.1km 0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.2 mi) (0.1km 2.1 km (0.2 mi) (0.7 km (0.5 mi) 0.3 km 2.1 mi) (0.1 mi) (0.5 mi) (0.2 km 0. n.

stabilizovan Aluminijum-bromid. stabilizovan Kalijum-cijanid Kalijum-cijanid. anhidrovan Aluminijum-hlorid. anhidrovan Amiltrihlorsilan Antimon-pentafluorid Bor-trihlorid Brom-pentafluorid Brom-trifluorid Butiltrihlorsilan Hloracetil-hlorid Hlorofeniltrihlorsilan Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid. stabilizovan Fosfor-pentasulfid. smeša Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid. čvrst Acetil-bromid Acetil-hlorid Aliltrihlorsilan. bez žutog i belog fosfora Fosfor-pentasulfid.TABELA 2 – MATERIJE KOJE REAGUJU SA VODOM I PROIZVODE TOKSIČNE GASOVE Materije koje proizvode gasove toksične ako se udahnu (TIH gasove) Kada se izliju u vodu ID br. 1162 1183 1196 1242 1250 1295 1298 1305 1305 1340 1340 1360 1384 1384 1397 1412 1419 1432 1541 1680 1680 1689 1689 1716 1717 1724 1725 1726 1728 1732 1741 1745 1746 1747 1752 1753 1754 1754 1754 1754 1754 1754 Uputstvo br. bez žutog i belog fosfora Kalcijum-fosfid Natrijum-ditionit Natrijum-hidrosulfit Aluminijum-fosfid Litijum amid Magnezijum-aluminijum-fosfid Natrijum-fosfid Aceton-cijanhidrin. smeša Sumpor-trioksid i hlorsulfonska kiselina Sumpor-trioksid i hlorsulfonska kiselina TIH Gas(ovi) koji nastaju HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl H 2S H 2S PH3 H 2S SO2 H 2S SO2 PH3 NH3 PH3 PH3 HCN HCN HCN HCN HCN HBr HCl HCl HBr HCl HCl HF HCl HF Br2 HF Br2 HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl Hemijski simboli TIH gasova: Br2 Cl2 HBr HCl HCN Brom Hlor Bromovodonik Hlorovodonik Cijanovodonik HF HI H2S H 2S NH3 Fluorovodonik Jodovodonik Vodonik sulfid Vodonik sulfid Amonijak strana 325 KORISTITE OVAJ SPISAK SAMO KADA SE MATERIJE IZLIJU U VODU . 155 139 155 139 155 139 155 155P 155P 139 139 139 135 135 139 139 139 139 155 157 157 157 157 156 155 155 137 137 155 157 125 144 144 155 156 156 137 137 137 137 137 137 Naziv materije Dimetildihlorsilan Etildihlorsilan Etiltrihlorsilan Metildihlorsilan Metiltrihlorsilan Trihlorsilan Trimetilhlorsilan Viniltrihlorsilan Viniltrihlorsilan. čvrst Natrijum-cijanid Natrijum-cijanid.

TABELA 2 – MATERIJALI KOJI REAGUJU SA VODOM I PROIZVODE TOKSIČNE GASOVE Materijali koji proizvode gasove toksične ako se udahnu (TIH gasove) Kada se izliju u vodu ID br. tečna TIH Gas(ovi) koji nastaju HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HF HF HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HBr HCl HCl HCl HCl HCl HCl SO2 H 2S HCl HCl SO2 HCl HI H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 NH3 PH3 PH3 PH3 NO2 NO2 Hemijski simboli TIH gasova: Br2 Cl2 HBr HCl HCN Brom Hlor Bromovodonik Hlorovodonik Cijanovodonik HF HI H2S H 2S NH3 Fluorovodonik Jodovodonik Vodonik sulfid Vodonik sulfid Amonijak strana 326 KORISTITE OVAJ SPISAK SAMO KADA SE MATERIJE IZLIJU U VODU . 1758 1762 1763 1765 1766 1767 1769 1771 1777 1777 1781 1784 1799 1800 1801 1804 1806 1808 1809 1810 1815 1816 1818 1828 1834 1836 1838 1898 1923 1923 1929 1929 1929 1931 1931 2004 2011 2012 2013 2308 2308 Uputstvo br. 137 156 156 156 156 155 156 156 137 137 156 156 156 156 156 156 137 137 137 137 132 155 157 137 137 137 137 156 135 135 135 135 135 171 171 135 139 139 139 157 157 Naziv materije Hrom-oksihlorid Ciklohekseniltrihlorsilan Cikloheksiltrihlorsilan Dihloracetil-hlorid Dihlorofeniltrihlorsilan Dietildihlorsilan Difenildihlorsilan Dodeciltrihlorsilan Fluorosulfonska kiselina Fluorosulfonska kiselina Heksadeciltrihlorsilan Heksiltrihlorsilan Noniltrihlorsilan Oktadeciltrihlorsilan Oktiltrihlorsilan Feniltrihlorsilan Fosfor-pentahlorid Fosfor-tribromid Fosfor-trihlorid Fosfor-oksihlorid Propionil-hlorid Propiltrihlorsilan Silicijum-tetrahlorid Sumpor-hloridi Sulfuril-hlorid Tionil-hlorid Titanijum-tetrahlorid Acetil-jodid Kalcijum-ditionit Kalcijum-hidrosulfit Kalijum-ditionit Kalijum-hidrosulfit Kalijum-hidrosulfit Cink-ditionit Cink-hidrosulfit Magnezijum-diamid Magnezijum-fosfid Kalijum-fosfid Stroncijum-fosfid Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina.

n.. n. korozivni. uranijum heksafluorid.d. korozivni. Hlorosilani. Hlorosilani. korozivni.d. korozivni.d.d.d. Pesticid sa aluminijum fosfidom Metal alkil halidi. n.d.d. čvrsta Aluminijum alkil halidi.d.d. reaguju sa vodom.d.d. čvrsta Butiril-hlorid Izobutiril-hlorid Dibenzildihlorsilan Etilfenildihlorsilan Metilfenildihlorsilan Jod-pentafluorid Fosfor-pentabromid Bor-tribromid Litijum-nitrid Radioaktivne materije.d.d.d. n. zapaljivi. n. Nitrozilsumporna kiselina.TABELA 2 – MATERIJE KOJE REAGUJU SA VODOM I PROIZVODE TOKSIČNE GASOVE Materije koje proizvode gasove toksične ako se udahnu (TIH gasove) Kada se izliju u vodu ID br. zapaljivi.d. n. Hlorosilani. n. n.d. Metal aril halidi.d. Hlorosilani. korozivni. fisioni. n. n. 157 132 132 156 156 156 144 137 157 138 166 166 166 166 166 155 155 155 155 156 156 139 139 157 138 138 138 138 135 135 135 156 156 155 155 157 157 135 143 Naziv materije Nitrozilsumporna kiselina. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina.d. reaguju sa vodom.d. zapaljivi. zapaljivi.d. čvrsti Hlorosilani.d.d. otrovni. Metal alkil halidi. tečni Aluminijum alkil halidi. Metal aril halidi. n.d.d. Aluminijum alkil halidi Aluminijum alkil halidi. Hlorosilani. n.d. sadrži više od 1% Uranijuma-235 Radioaktivne materije. čvrsti Hlor hidroksid.d. smrznut TIH Gas(ovi) koji nastaju NO2 HCl HCl HCl HCl HCI HF HBr HBr NH3 HF HF HF HF HF HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl PH3 HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl NO2 NO2 HCl Cl2 Hemijski simboli TIH gasova: Br2 Cl2 HBr HCl HCN Brom Hlor Bromovodonik Hlorovodonik Cijanovodonik HF HI H2S H 2S NH3 Fluorovodonik Jodovodonik Vodonik sulfid Vodonik sulfid Amonijak strana 327 KORISTITE OVAJ SPISAK SAMO KADA SE MATERIJE IZLIJU U VODU . toksični. korozivni.d. otrovni. 2308 2353 2395 2434 2435 2437 2495 2691 2692 2806 2977 2977 2978 2978 2978 2985 2985 2986 2986 2987 2987 2988 2988 3048 3049 3049 3049 3049 3052 3052 3052 3361 3361 3362 3362 3456 3456 3461 9191 Uputstvo br.d. hidrat. Hlorosilani. n. zapaljivi. Hlorosilani.d. Hlorosilani. Hlorosilani. n.d. n. n. toksični. korozivni.d. nefisioni ili izuzet od fisije Hlorosilani. korozivni. uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid. fisioni Uranijum heksafluorid. reaguju sa vodom. Hlorosilani.d.

ZAŠTITNA ODEĆA Civilna odeća i radne uniforme. Ovi odevni predmeti, kao što su uniforme koje nose pripadnici policije i hitne pomoći ne pružaju skoro nikakvu zaštitu od štetnog uticaja opasnih materija. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci (SFPC). Ova kategorija odeće obuhvata zaštitnu odeću koju normalno nose vatrogasci tokom operacija gašenja požara. Ono obuhvata šlem, jaknu, pantalone, čizme, rukavice i kapuljaču za pokrivanje delova glave koje ne štite šlem ili štitnik za lice. Ovo odelo se mora koristiti sa aparatom za disanje sa maskom za celo lice (SCBA). Ovo zaštitno odelo mora odgovarati bar standardu OSHA Fire Brigades Standard (29 CFR 1910.156). Vatrogasno zaštitno odelo pruža ograničenu zaštitu od toplote i hladnoće, ali ne štiti adekvatno od štetnih isparenja ili tečnosti koja se mogu pojaviti u incidentima sa štetnim materijama. U svakom uputstvu postoji preporuka o korišćenju zaštitnog odela u incidentima sa materijama na koje se odnosi to uputstvo. U nekim uputstvima stoji da zaštitno vatrogasno odelo pruža ograničenu zaštitu. U tim slučajevima, pripadnik hitnih službi koji nosi zaštitno vatrogasno odelo i aparat za disanje može obaviti brzu, kratku operaciju na mestu nezgode. Međutim i takva operacija može biti opasna jer može doći do izlaganja, povrede ili smrti. Komandir na licu mesta donosi odluku o operaciji samo ako je korist velika (npr. trenutno spasavanje, zavrtanje ventila kojim bi se sprečilo isticanje itd.). Zaštitno odelo koje se obično nosi prilikom gašenja šumskih požara ili požara u nenaseljenim oblastima nije zaštitno vatrogasno odelo (SFPC) i ne preporučuje se niti se pominje bilo gde u ovom Priručniku osim ovde. Aparat za disanje (SCBA). Ovaj aparat pruža konstantan dotok vazduha pozitivnog pritiska u masku za lice, čak i kada se diše duboko tokom teškog rada. Ovaj aparat je sertifikovan od strane NIOSH i Ministarstva za rad, bezbednost i zdravlje u skladu sa 42 CFR Part 84. Koristite ga u skladu sa zahtevima respiratorne zaštite u OSHA 29 CFR 1910.134 (Respiratory Protection) and/or 29 CFR 1910.156 (f) (Fire Brigades Standard). Aparati za disanje sa hemijskim punjenjem ili druge maske sa filterima nisu prihvatljiva zamena za aparat za disanje sa pozitivnim pritiskom. SCBA oprema pravljena na zahtev nije u skladu sa standardom OSHA 29 CFR 1910.156 (f)(1)(i). Iako se sumnja na hemijsko oružje, preporučuje se upotreba NIOSH-sertifikovanih respiratora sa CBRN zaštitom. Hemijsko zaštitno odelo i oprema. Bezbedna upotreba ovog tipa zaštitne odeće i opreme zahteva specifične veštine koje se razvijaju obukom i iskustvom. Ona generalno nije dostupna niti je koriste službe koje prve stižu na mesto nezgode. Ova vrsta specijalne odeće može štititi od jedne hemikalije, ali ne i protiv onih za koje nije dizajnirana. Stoga zaštitna odeća ne bi trebalo da se koristi ukoliko nije kompatibilna sa materijom koja je ispuštena. Ova vrsta specijalne odeće pruža malu ili nikakvu zaštitu od toplote i/ili hladnoće. Primeri ove vrste opreme su opisani kao (1) odela koja štite od isparenja (NFPA 1991), poznata i kao TECP odelo ili nivo A* zaštita (OSHA 29 CFR 1910.120, Appendix A & B), i (2) odela koja štite od zapljuskivanja tečnosti, poznata i kao nivo B* i C* zaštita (OSHA 29 CFR 1910.120, Appendix A & B) ili odela za terorističke hemijske/biološke incidente (NFPA 1994), class 1,2 or 3 Ensembles. Ne postoji nijedno zaštitno odelo koje štiti od svih opasnih materija. Nemojte pretpostavljati da je odelo otporno na hladnoću i/ili toplotu ili vatru ako to ne piše u certifikatu proizvođača. (NFPA 1991 5-3 Flammability Resistance Test and 5-6 Cold Temperature Performance Test)

* Pogledati u rečniku objašnjenja ostalih nivoa zaštite pod naslovom Zaštitna odeća strana 328

KONTROLA NAD POŽAROM I IZLIVANJEM KONTROLA NAD POŽAROM Voda je najčešće i generalno najdostupnije sredstvo za gašenje požara. Treba biti oprezan pri izboru metode gašenja požara jer u incidentu postoji mnogo faktora koje treba razmotriti. Vatra može biti neefikasna u gašenju požara kod nekih materija; njena efikasnost u velikoj meri zavisi od načina primene. Požari kod kojih postoji i izlivanje zapaljive tečnosti se obično gase nanošenjem pene na površinu materije koja gori. Gašenje požara od zapaljivih tečnosti se vrši koncentratom pene koja je hemijski kompatibilna sa materijom koja gori; koncentrat pene se mora pravilno mešati sa vodom i vazduhom i pažljivo primeniti. Postoje dva opšta tipa pene za gašenje požara: obična i otporna na alkohol. Primeri običnih pena su ona na bazi proteina, fluoroproteina i pena koja formira vodeni film (AFFF). Neke zapaljive tečnosti, uključujući i mnoge naftne proizvode, se mogu gasiti običnom penom. Druge zapaljive tečnosti, uključujući mešljive rastvarače (zapaljive tečnosti koje su rastvorljive u vodi) kao što su alkoholi i ketoni imaju drugačije hemijske osobine. Požari u kojima gore ove materije ne mogu se lako gasiti običnom penom i zahtevaju primenu pene otporne na alkohol. Ovi požari se teško kontrolišu i zahtevaju primenu više pene nego ostali požari gde gore zapaljive tečnosti (NFPA/ANSI Standards 11 and 11A). Pogledajte odgovarajuće uputstvo da biste videli koja vrsta pene se preporučuje. Iako je nemoguće praviti posebne preporuke za zapaljive tečnosti kod kojih postoji dodatna opasnost od korozije ili toksičnosti, pena otporna na alkohol može biti efikasna za mnoge materije. Telefon za hitne situacije dat na transportnim dokumentima ili broj telefona nadležne službe trebalo bi pozvati što pre radi uputstava o pravom sredstvu za gašenje. Konačan izbor sredstva i metode gašenja zavisi od mnogo faktora kao što su lokacija nezgode, opasnost od izlaganja, veličina požara, opasnost po okolinu, kao i dostupnost sredstava za gašenje i opreme na licu mesta. MATERIJE KOJI REAGUJU SA VODOM Voda se nekad koristi za ispiranje izlivene supstance i smanjenje ili usmeravanje isparenja u slučaju izlivanja. Neke od materija koje se ovde pominju mogu reagovati burno ili čak eksplozivno sa vodom. U takvim slučajevima pustite da vatra gori i ne dirajte izliven materijal (osim pripreme kanala za odvođenje materijala) dok ne dobijete dodatne tehničke savete. Uputstva koja se odnose na ove materije jasno upozoravaju na ove potencijalno opasne reakcije. Za ove materije su potrebni tehnički saveti jer (1) (2) (3) voda koja uđe u puknut ili kontejner iz kojeg ističe supstanca može izazvati eksploziju; voda može biti potrebna za hlađenje susednih kontejnera radi sprečavanja njihovog pucanja (eksplozije) ili dalje širenje vatre; voda može biti efikasna u ublažavanju posledica incidenta sa materijom koja reaguje sa vodom samo ako se može primeniti u dovoljnoj količini tokom dužeg perioda vremena; i proizvodi iz reakcije sa vodom mogu biti još više toksični, korozivni ili na neki način nepoželjniji od produkata požara bez primene vode.

(4)

Kada dolazite na mesto nezgode gde su u pitanju materije koje reaguju sa vodom, uzmite u obzir postojeće uslove kao što su vetar, padavine, lokacija i mogućnost prilaska mestu incidenta, kao i raspoloživost agenasa za kontrolu požara ili izlivanja. Zbog mnogobrojnih faktora koje treba uzeti u obzir, odluka o upotrebi vode na materijama koje sa njom reaguju treba da bude zasnovana na informacijama od validnog izvora; npr. proizvođača materije, koji se može kontaktirati putem broja za hitne intervencije ili odgovarajuće hitne službe za pomoć. strana 329

KONTROLA ISPARENJA Ograničavanje količine isparenja koju ispušta izlivena zapaljiva ili korozivna tečnost je operacionalni problem. Ono zahteva upotrebu odgovarajuće zaštitne odeće, specijalizovane opreme, odgovarajućih hemijskih agenasa i obučenog osoblja. Pre nego što započnete kontrolu isparenja, potražite savet od stručnjaka u vezi prave taktike. Postoji nekoliko načina za smanjenje količine isparenja koja potiču od izlivene tečnosti, kao što su posebne pene, agensi za adsorpciju, agensi za apsorpciju i agensi za neutralizaciju. Da bi bile efikasne, ove metode za kontrolu isparenja moraju se birati za svaku materiju posebno i izvesti tako da ublaže, a ne pogoršaju posledice incidenta. Kada su specifične materije poznate, kao u proizvodnim ili skladišnim objektima, poželjno je da nadležne službe u saradnji sa odgovornima unapred odaberu i nabave potrebne agense pre eventualne nezgode. Na terenu je moguće da oni koji prvi stignu na mesto nezgode nemaju najefikasniji agens za kontrolu isparenja za tu materiju. Vrlo je verovatno da oni imaju samo vodu i samo jednu vrstu pene na svojim vozilima. Ako je pena koju imaju nepodesna za upotrebu, koristi se vodeni sprej. Pošto se voda koristi za pravljenje omotača protiv isparenja, mora se voditi računa da se tečnost ne uzburka i izlivena supstanca ne proširi. Isparenja koja ne reaguju sa vodom mogu se usmeriti od mesta nezgode upotrebom vazdušnih struja vodenog spreja. Pre korišćenja vodenog spreja ili drugih metoda za bezbednu kontrolu emisije isparenja ili sprečavanje paljenja, potražite tehničke savete, na osnovu identifikacije specifičnog hemijskog naziva.

strana 330

KRIMINALNA/TERORISTIČKA UPOTREBA HEMIJSKIH/BIOLOŠKIH/RADIOLOŠKIH AGENASA Ovo poglavlje bi trebalo da pruži informacije pripadnicima hitnih službi koje bi im pomogle u pravljenju preliminarne procene situacije za koju sumnjaju da je u pitanju kriminalna/teroristička upotreba hemijskih, bioloških agenasa i/ili radioaktivnih materija (CBRN). Kao pomoć u ovoj proceni, ovde je data lista vidljivih indikatora upotrebe i/ili prisustva hemijsko biološkog agensa ili radioaktivne materije. RAZLIKE IZMEĐU HEMIJSKOG, BIOLOŠKOG I RADIOLOŠKOG AGENSA Hemijski i biološki agensi, kao i radioaktivni materijali mogu se raširiti u vazduhu koji udišemo, vodi koju pijemo ili po površinama koje fizički dodirujemo. Metode disperzije mogu biti vrlo jednostavne kao što je otvaranje kontejnera, upotreba konvencionalnih (baštenskih) creva sa sprejem ili vrlo komplikovane kao što je detonacija komplikovane eksplozivne naprave. Hemijski incidenti se karakterišu brzom pojavom medicinskih simptoma (minuti do sati) i lako uočljivim znacima (obojen talog, uvelo zelenilo, oštar miris, mrtvi insekti i životinje). Biološki incidenti se karakterišu pojavom simptoma za nekoliko sati ili dana. Obično nema karakterističnih znakova jer su biološki agensi obično bez mirisa i boje. Zbog odložene pojave simptoma u biološkom incidentu, zahvaćena oblast može biti veća zbog kretanja zaraženih pojedinaca. Radiološki incidenti se karakterišu pojavom simptoma, ako ih uopšte i bude, nakon nekoliko dana ili nedelja ili duže. Obično nema karakterističnih znakova jer su radioaktivni materijali obično bez mirisa i boje. Potrebna je specijalizovana oprema za određivanje veličine zahvaćene oblasti i da li nivo radioaktivnosti predstavlja trenutnu ili dugoročnu opasnost po zdravlje. Pošto se radioaktivnost ne može detektovati bez specijalizovane opreme, zahvaćena oblast može biti veća zbog kretanja kontaminiranih osoba. Najverovatniji izvori radijacije ne bi stvorili toliku radijaciju koja bi ubijala ljude ili izazivala ozbiljne bolesti. U radiološkom incidentu koji je izazvan tzv. prljavom bombom ili radiološkom disperzivnom spravom Radiological Dispersal Device (RDD), u kojoj se konvencionalni eksploziv detonira da bi širio radioaktivnu kontaminaciju, primarna opasnost preti od eksplozije. Međutim, ako se neke radioaktivne materije rasprše po vazduhu, to može izazvati kontaminaciju u nekoliko gradskih blokova, stvoriti strah i verovatno paniku i potencijalno skupo čišćenje.

strana 331

INDIKATORI MOGUĆEG HEMIJSKOG INCIDENTA Mrtve životinje/ptice/ribe Nepostojanje insekata Ne pojedinačne slučajno nastradale životinje, već u velikom broju (divlje i domaće, male i velike), ptice i ribe u istoj oblasti. Ako nema normalne aktivnosti insekata (na tlu, u vazduhu i/ili vodi), proverite površinu tla/vode ili obalu i vidite ima li mrtvih insekata. Ako ste blizu vode, proverite ima li mrtve ribe/vodenih ptica. Mirisi mogu biti veoma raznovrsni – cvetni, voćni, oštar, poput belog luka, rena, gorkog badema, breskve ili pokošene trave. Važno je primetiti da neki miris potpuno odudara od okoline. Zdravstveni problemi su mučnina, dezorijentisanost, problemi sa disanjem, konvulzije, lokalizovano znojenje, konjuktivitis (crvenilo očiju/simptomi nervog agensa), eritema (crvenilo kože/stvaranje plikova) i smrt. Žrtve će verovatno biti u pravcu duvanja vetra ili, ako su unutra, na putu vazduha ventilacionog sistema. Kod mnogo ljudi se javljaju neobjašnjivi vodeni plikovi, otoci (kao ujedi pčela) i/ili osipi. Različite stope smrtnosti za ljude koji su unutra i napolju, u zavisnosti od toga gde je materijal ispušten. Na brojnim površinama se pojavljuju uljane kapljice/film; brojne vodene površine imaju uljani film . (Nije bilo kiše u poslednje vreme.) To nisu samo mesta sa uvelom travom, nego uginulim drvećem, grmljem, žbunjem, usevima i/ili travnjacima koji su uništeni, promenjene boje ili osušeni. (U skorije vreme nije bilo suše.) Niska oblačnost/izmaglica koji nisu u skladu sa ostalim uslovima. Neobjašnjivi materijali poput bombi/municije, naročito ako sadrže tečnost.

Neobjašnjivi mirisi

Neuobičajeno velik broj mrtvih i bolesnih ljudi

Raspoređenost žrtava Plikovi/osipi Bolest u zatvorenom prostoru Neuobičajene kapljice tečnosti

Oblasti koje drugačije izgledaju

Niski oblaci Neobične metalne krhotine

strana 332

INDIKATORI MOGUĆEG BIOLOŠKOG INCIDENTA Neobičan broj bolesnih ili mrtvih ljudi ili životinja Nenajavljeno i neobično prskanje Bačeni sprejevi Mnogo simptoma se može javiti. Žrtve se mogu pojaviti nekoliko sati do nekoliko dana nakon incidenta. Koliko će vremena proći pre pojave simptoma zavisi od agensa. Naročito napolju i po mraku. Ne moraju imati specifičan miris.

INDIKATORI MOGUĆEG RADIOLOŠKOG INCIDENTA Simboli radijacije Neobične metalne krhotine Materija koja emituje toplotu Materija koja sija Bolesni ljudi/životinje Na kontejnerima može biti „propeler”, oznaka radijacije. Neobjašnjiva pojava materijala poput bombi/municije. Materija koja je vrela ili se čini da emituje toplotu bez ikakvog znaka nekog spoljnog izvora toplote. Jako radioaktivne materije mogu emitovati ili izazvati radioluminoscenciju. U malo verovatnom scenariju može biti neobično velik broj bolesnih i mrtvih ljudi ili životinja. Žrtve se mogu javiti nekoliko sati do nekoliko dana nakon incidenta. Vreme koje je potrebno da bi se simptomi primetili zavisi od radioaktivne materije koja je korišćena i doze. Mogući simptomi su crvenilo kože ili povraćanje.

LIČNA BEZBEDNOST Kada prilazite mestu nezgode u kojoj su možda korišćeni hemijsko biološki agensi ili radioaktivne materije, najvažnija je vaša lična i bezbednost vaših kolega. Mora se koristiti zaštitna odeća i respiratorna zaštita odgovarajućeg nivoa. U incidentima za koje se sumnja da su hemijske, biološke ili radioaktivne materije korišćene kao oružje, preporučuje se upotreba NIOSH sertifikovanih respiratora sa CBRN zaštitom. Morate biti svesni da je teško potvrditi prisustvo i identitet hemijsko bioloških agenasa i radioaktivnih materija, naročito bioloških i radioloških agenasa. Mere koje ovde preporučujemo mogu se primeniti i u slučaju hemijskih i bioloških i radioloških incidenata. Uputstva su opšta, ne obuhvataju sve mogućnosti i njihova primena bi trebalo da se razmatra od slučaja do slučaja. Strategije za prilazak mestu nezgode i prve radnje. Zaštite se i priđite bezbedno (skratite vreme izloženosti, povećajte udaljenost između vas i opasnog objekta, koristite pokrivanje kao zaštitu i nosite odgovarajuću zaštitnu odeću i aparate za disanje). Identifikujte i procenite opasnost pomoću indikatora koji su dati ranije strana 333

u tekstu. Izolujte oblast i obezbedite mesto incidenta; potencijalno kontaminirane ljude treba izolovati i dekontaminirati što je pre moguće. Koliko je moguće, preduzmite mere za ograničavanje širenja kontaminacije. U slučaju hemijskog incidenta, slabljenje mirisa hemikalija nije znak smanjene koncentracije isparenja. Neke hemikalije umrtvljuju čula i stvaraju lažan utisak da hemikalije više nema. Ako ima bilo kakvih indicija da je oblast zagađena radioaktivnom materijom, uključujući i mesto bilo kakve eksplozije koja nema veze sa nezgodom, pripadnici hitnih službi treba da imaju opremu za detekciju radijacije koja bi ih upozorila ako uđu u radiološki opasnu zonu i moraju biti adekvatno obučeni za upotrebu takve opreme. Ova oprema bi trebala da je dizajnirana tako da može da alarmira korisnike kada je doza radioaktivnosti u okolini neprihvatljiva. Inicijalne mere koje se preporučuju u potencijalnom slučaju terorističke upotrebe hemijskog, biološkog ili radiološkog agensa: • • • • • • • • • izbegavajte upotrebu mobilnih telefona, radija itd. u krugu od 100 metara (330 stopa) od sumnjive naprave. OBAVESTITE lokalnu stanicu policije. Postavite komandno mesto u pravcu iz kog duva vetar i uzbrdo od mesta nezgode. NEMOJTE dirati ili pomerati sumnjive pakete/kontejnere. Budite oprezni što se tiče potencijalnog prisustva sekundarnih uređaja (npr. improvizovanih eksplozivnih naparava). Izbegavajte kontaminaciju. Dozvolite pristup samo osobama zaduženim za spasavanje žrtava ili procenu nepoznatih materija ili naprava. Evakuišite i izolujte osobe potencijalno izložene opasnim materijama. Izolujte kontaminirane oblasti i obezbedite mesto za analizu materijala.

Mere dekontaminacije. Pripadnici hitnih službi bi trebalo da primene standardne procedure za dekontaminaciju (isperi-skini-isperi). Masovna dekontaminacija bi trebalo da počne što je pre moguće skidanjem kompletne odeće i ispiranjem (vodom i sapunom). Ako su u pitanju biološki agensi ili se sumnja na njih, detaljno pranje uz upotrebu četke je efikasnije. Ako se sumnja na hemijske agense, najvažnija i najefikasnija dekontaminacija je ona koja se obavi tokom prvih minut ili dva. Ako je moguće, dalja dekontaminacija bi trebalo da se obavi korišćenjem 0,5% rastvora hipohlorita (1 mera kućnog izbeljivača pomešana sa 9 mera vode). Ako se sumnja na biološke agense, trebalo bi sačekati 10 do 15 minuta pre ispiranja. Rastvor se može koristiti na povredama mekog tkiva, ali ne na očima ili otvorenim ranama abdomena, grudi, glave ili kičme. Za više informacija pozovite službe navedene u ovoj knjizi. Osobe koje su kontaminirane radioaktivnom materijom odvedite u oblast sa niskom radijacijom ako je potrebno. Skinite im odeću i stavite je u jasno označenu zapečaćenu posudu, kao što je plastični džak, zbog daljeg testiranja. Koritite metode dekontaminacije opisane gore, ali pazite da ne povredite kožu, npr. brijanjem ili snažnim trljanjem četkom. Spoljna radiološka kontaminacija nepovređene kože retko može biti toliko visoka da šteti kontaminiranoj osobi ili pripadniku službe za pomoć. Zbog ovoga, osim u veoma neobičnim okolnostima, povređena osoba koja je ujedno i kontaminirana radijacijom trebala bi se medicinski stabilizovati, uz vođenje računa da se širenje kontaminacije svede na najmanju moguću meru, pre nego što se počne sa merama dekontaminacije. NAPOMENA: Gorenavedene informacije su dobijene od Odeljenja za nacionalnu odbranu Kanade, Ministarstva odbrane SAD, Aberdeen Proving Ground i Federalnog istražnog biroa (FBI). strana 334

Rečnik AEGL(s) Acute Exposure Guideline Level(s) – nivo(i) akutne izloženosti, AEGLi predstavljaju granične vrednosti izloženosti za ljude generalno i važe za periode izloženosti od 10 minuta do 8 sati. Tri nivoa, AEGL-1, AEGL-2 i AEGL-3 postoje za svaki od pet perioda izloženosti (10 i 30 minuta, 1 sat, 4 sata i 8 sati) i razlikuju se po različitom stepenu ozbiljnosti toksičnih efekata; pogledajte AEGL-1, AEGL-2 and AEGL-3. AEGL-1 je koncentracija u vazduhu (izražena u delovima po milionu ili miligramima po kubnom metru [ppm ili mg/m3]) supstance za koju se smatra da kod generalne populacije, uključujući podložne osobe, može izazvati primetnu nelagodu, iritaciju, ili neke asimptomatične, nečulne efekte. Međutim, efekti nisu onesposobljavajući, prolazni su i reverzibilni po prestanku izlaganja. AEGL-2 je koncentracija u vazduhu (izražena u [ppm ili mg/m3]) supstance za koju se smatra da kod generalne populacije, uključujući podložne osobe, može izazvati ireverzibilne ili druge ozbiljne, dugotrajne štetne efekte po zdravlje ili smanjenu mogućnost sklanjanja. AEGL-3 je koncentracija u vazduhu (izražena u [ppm ili mg/m3]) supstance za koju se smatra da kod generalne populacije, uključujući podložne osobe, može izazvati efekte opasne po život ili čak smrt. Pena koja je otporna na „polarizovane” hemikalije kao što su ketoni i estri koji mogu razlagati druge tipove pene. Živi organizmi koji izazivaju bolesti i smrt kod ljudi. Antraks i ebola su primeri bioloških agenasa. Pogledajte Uputstvo 158. Supstance koje izazivaju plikove na koži. Izlaganje tečnostima ili isparenjima može biti putem bilo kog tkiva (oči, koža, pluća). mastard gas (H), destilovan mastard gas (HD), azotni mastard gas (HN) i luizit (L) su plikavci. Simptomi: Crvene oči, iritacija na koži, opekotine na koži, plikovi, oštećenje gornjih respiratornih organa, kašalj, promuklost. Krvni agensi Supstance koje utiču na ćelijsko disanje (razmenu kiseonika iugljen dioksida između krvi i tkiva). Hidrogen cijanid (AC) cijanogen hlorid (CK) su krvni agensi. Simptomi: bol pri disanju, glavobolja, umrtvljenost, epileptični napadi, koma. Opekotina Odnosi se na hemijsku i toplotnu opekotinu. Hemijske mogu izazvati korozivne supstance, a toplotne tečni kriogeni gasovi, vrele otopljene supstance ili plamen. strana 335

AEGL-1

AEGL-2

AEGL-3

Pena otporna na alkohol Biološki agensi Plikavci (vesikanti)

Artikli koji kada gore mogu izbacivati opasne projektile i gust beo dim. bol pri disanju. OSHA 29 CFR 1910. jačine efekata takvog incidenta. zato se žrtva guši. a ne moraju da eksplodiraju. Simptomi: Iritacija očiju. Artikli koji kada gore mogu izbacivati opasne projektile i toksične gasove. dolazi do oticanja membrana i pluća se pune tečnošću (plućni edem). Fozgen (CG) je zagušljivac. Artikli koji mogu eksplodirati. Smrt nastupa zbog nedostatka kiseonika. Supstance koje nanose fizičke povrede plućima. Oblast gde se nalaze komandni centar i podrška potrebna za kontrolisanje incidenta. biološki. Zapaljiva tečnost Kompatibilna grupa strana 336 . nosa. za datu količinu. Supstance ili artikli koji mogu eksplodirati (opasnost od udara ili fragmenata) kada dođu u kontakt sa vatrom. A B C D E&F G H J K L Supstance za koje se očekuje da će eksplodirati veoma brzo nakon što se zapale. (EPAStandard Operating Safety Guidelines.5°C (141°F) bude klasifikovana kao zapaljiva tečnost. CO2 Bezbedna zona Gas ugljen dioksid. zelena zona ili zona podrške u drugim dokumentima. Artikli koji mogu eksplodirati u požaru.CBRN Zagušljivci Hemijski. U SAD propisi dozvoljavaju da zapaljiva tečnost čija je tačka paljenja između 38°C (100°F) i 60. supstance ili artikli koji su lako zapaljivi i gore snažno. Supstance i artikli koji predstavljaju posebnu opasnost i mogu se aktivirati ako se izlože dejstvu vazduha ili vode. Supstance za koje se očekuje da će eksplodirati veoma brzo nakon što se zapale. mučnina i povraćanje. radiološki ili nuklearni agensi. Materije iz klase 1 se smatraju kompatibilnim ako se mogu prevoziti zajedno bez značajnog povećanja verovatnoće pojave incidenta ili.120. Ovo se još zove i čista zona. grla. Supstance i artikli koji mogu eksplodirati i ispuštati dim ili toksične gasove. NFPA472) Tečnosti koje imaju tačku paljenja iznad 60. U ekstremnim slučajevima. opekotine izložene kože.5°C (141°F) i ispod 93°C (200°F). Slova identifikuju eksplozive koji se smatraju kompatibilnim. Izlaganje je putem inhalacije.

Plućni edem je preterano sakupljanje vode u plućima. Kriogena tečnost Opasana materija koja reaguje sa vodom Proizvodi razgradnje Dekontaminacija Suvo hemijsko sredstvo Edem ERPG strana 337 . Vrednosti koje su procene graničnih koncentracija iznad kojih se može očekivati pojava negativnih zdravstvenih efekata. međutim.120. npr. Zapakovane supstance ili artikli koji. U nekim slučajevima. zaštitna odeća i oprema se ne mogu dekontaminirati i moraju se baciti. pravljene na osnovu bezbednosti i stepena opasnosti. pirofornih supstanci i električne opreme. ako do kontakta dođe. ERPG-2 and ERPG3. (EPA Standard Operating Safety Guidelines. Emergency Response Planning Guideline – planiranje radnji na mestu nezgode. Mnogi izrazi se koriste za označavanje kontrolnih zona. ako se slučajno aktiviraju.N Artikli koji sadrže izuzetno nestabilne eksplozivne supstance i postoji zanemarljivo mala verovatnoća slučajnog paljenja ili širenja. trebalo bi obaviti dekontaminaciju što je pre moguće. međutim. imaju efekte ograničene samo na neposrednu blizinu. Preparat za gašenje požara nastalih od zapaljivih tečnosti. Uvek izbegavajte direktni ili indirektni kontakt sa opasnom robom. Proizvodi hemijske ili termalne razgradnje supstance. NFPA472) Rashlađen tečni gas čija je tačka ključanja ispod -90°C (-130°F) pri atmosferskom pritisku. Pošto se metode koje se koriste za dekontaminaciju ljudi i opreme razlikuju od hemikalije do hemikalije. Kontaminirana odeća i oprema bi trebalo da se uklone nakon upotrebe i čuvaju u kontolisanom prostoru (topla/za redukciju kontaminacije/žuta/ograničenog pristupa zona) dok ne započnu procedure čišćenja. pogledajte ERPG-1. topla/za redukciju kontaminacije/žuta/ograničenog pristupa zona i hladna/podrške/zelena/čista zona. OSHA 29 CFR 1910. zbog inhalacije gasa koji je korozivan za plućno tkivo. u ovom Priručniku. Najčešći tipovi sadrže natrijum bikarbonat ili kalijum bikarbonat. preko službi koje su navedene na poslednjoj strani da biste odredili odgovarajuću proceduru. Proizvodi toksični gas kada dođe u kontakt sa vodom. Uklanjanje opasnih materija sa ljudi i opreme u potrebnoj meri da bi se sprečili potencijalni neželjeni zdravstveni efekti. Nagomilavanje velike količine vodenaste tečnosti u ćelijama i tkivu. ove zone su definisane kao vruća/ekskluzivna/crvena/restriktivna zona. S Kontrolne zone Određene zone na mestu incidenta sa opasnom robom. kontaktirajte proizvođača.

ERPG-1 Maksimalna koncentracija supstance u vazduhu. materija je više zapaljiva. LC50 manja ili jednaka 1000 ppm i nisu ispunjeni uslovi za zonu opasnosti A. Tečnosti: V jednaka ili veća od 10 LC50. Gasovi: LC50 veća od 200 ppm i manja ili jednaka 1000 ppm. Ova zona se takođe naziva i ekskluzivnom. NFPA472) Pogledajte Improvizovanu eksplozivnu napravu. Maksimalna koncentracija supstance u vazduhu. LC50 veća od 3000 ppm i manja ili jednaka 5000 ppm. U ovom Priručniku to znači da se materija ne meša lako sa vodom. ispod koje bi svi mogli biti izloženi do 1 sata bez efekata opasnih po zdravlje. ZONA OPASNOSTI A: Gasovi: LC50 manja ili jednaka 200 ppm. Najniža temperatura na kojoj tečnost ili čvrsta supstanca ispušta paru takve koncentracije. ERPG-2 ERPG-3 Zapaljiva tečnost Tačka paljenja Zone opasnosti (zone opasnosti od udisanja) ZONA OPASNOSTI B: ZONA OPASNOSTI C: ZONA OPASNOSTI D: Vruća zona Oblast koja neposredno okružuje mesto incidenta sa opasnom materijom koja se prostire dovoljno daleko da spreči štetne efekte od ispuštenih opasnih materija na ljude van te zone. formira se zapaljiva smeša. crvenom ili restriktivnom zonom u drugim dokumentima. Tečnost čija je tačka paljenja 60. Maksimalna koncentracija supstance u vazduhu.120. (EPA Standard Operating Safety Guidelines. ispod koje bi svi mogli biti izloženi do 1 sata bez ozbiljnih zdravstvenih tegoba i problema ili simptoma koji bi mogli umanjiti sposobnost osobe da se zaštiti. Bomba koja je napravljena od komercijalnih ili vojnih eksploziva ili eksploziva u kućnoj izradi. prolaznim zdravstvenim problemima ili bez primećivanja jasno definisanog sumnjivog mirisa. Tečnosti: V jednaka ili veća od 500 LC50 i LC50 manja ili jednaka 200 ppm.5°C (141°F) ili manje. Stoga. ispod koje bi svi mogli biti izloženi do 1 sata sa blagim. da kada se ona pomeša sa vazduhom blizu površine tečnosti ili čvrste supstance. IED Nemešljivo Improvizovana eksplozivna strana 338 . što je niža tačka paljenja. LC50 veća od 1000 ppm i manja ili jednaka 3000 ppm. OSHA29 CFR 1910.

napadi. curenje nosa. Nepolarni n. Miligrama materije po kubnom metru vazduha.naprava Veliko izlivanje LC50 Izlivanje koje podrazumeva količine koje su veće od 200 litara za tečnosti i 300 kilograma za čvrste supstance. (1 mL/m3 jednak je 1ppm) Supstance koje utiču na centralni nervni sistem. ovo znači da hemijski naziv te korozivne ličnosti nije naveden u propisima. obamrlost. Koristi se sa generičkim nazivima kao što je „Korozivna tečnost. U ovom Priručniku znači da materija može biti škodljiva ili naneti povrede opasne po zdravlje. Letalna koncentracija 50. Simptomi: Sužene zenice.d. ozbiljno stezanje u grudima.d. kašalj. Supstance deluju na centralni nervni sistem.". (koncentracija se izražava u ppm ili mg/m3) Eksplozija koja zahvata skoro čitav tovar skoro trenutno. lučenje pljuvačke. stoga se mora koristiti generičko ime na transportnim dokumentima. Vidi Nemešljivi. Slovo „P” iza broja uputstva na stranama oivičenim žutom i plavom bojom označava materiju koja se može polimerizovati burno na povišenoj temperaturi ili usled kontaminacije drugim supstancama. n. Tabun (GA). Soman (GD) i VX su nervni agensi. Ova polimerizacija proizvodi toplotu i stvaranje visokog pritiska u kontejnerima koji mogu eksplodirati ili pući. U ovom Priručniku znači da se materijal lako meša sa vodom. Ovo je skraćenica od „nije drugačije precizirano”.p.d. Sarin (GB). prestanak disanja. Supstanca koja reaguje sa kiseonikom i pomaže drugim zapaljivim materijama da lakše gore. Izlaganje je primarno preko kontakta sa tečnošću (preko kože i očiju) i sekundarno udisanjem isparenja. ekstremna glavobolja. (pogledajte Polimerizaciju) Paking grupa (PG) se određuje na osnovu stepena opasnosti određenog proizvoda: PGI : PGII : Velika opasnost Srednja opasnost strana 339 Masovna eksplozija mg/m3 Mešljivo mL/m3 Nervni agensi Štetan Oksidirajuća supstanca P Paking grupa . Mililitri materije po kubnom metru vazduha. Koncentracija materija koja je u organizam uneta udisanjem i za koju se očekuje da ima stopu smrtnosti od 50% kod populacije eksperimentalnih životinja u datom vremenskom periodu.

pa se i menja naziv iz stiren u polistiren (poli znači mnogo). i U. Čista voda ima pH vrednost 7. Nivo A: SCBA plus potpuno zatvoreno odelo koje štiti od hemijskih agenasa (nepropustivo). Kao što se pominje u Uputstvima 161 do 166 za radioaktivne materije nadležna služba za radijaciju je agencija koju imenuje federalna država. Ne postoje nivoi zaštite za zaštitnu odeću i aparate za disanje posebno. Coast Guard). Opasnost od udisanja otrova. Nivo C: Respirator koji pokriva celo ili pola lica plus odelo otporno na hemikalije sa kapuljačom. Pojednostavljeno. Ovi lanci se mogu formirati u mnogim korisnim aplikacijama. koja se formira kada tečni molekuli stirena reaguju jedan sa drugim ili se polimerizuju formirajući čvrstu supstancu. Ako je pH iznad 7. Obaveze ovih službi su procena radiološke opasnosti tokom normalnih operacija i u slučaju nezgoda. Izraz opisuje hemijsku reakciju koja se generalno vezuje za proizvodnju plastičnih materija. Kiseline i alkalije (baze) se često nazivaju korozivnim materijalima.PG III: PG pH Mala opasnost Pogledajte Paking grupu pH je vrednost koja predstavlja kiselost ili alkalnost vodenoh rastvora.S. (isto kao TIH) Pogledajte Mešljivo. Ovi nivoi su prihvaćeni i definisani od strane organizacija koje pružaju pomoć kao što su Obalska straža u SAD (U. Nivo B: SCBA plus odelo otporno na hemikalije sa kapuljačom.S. Dobro poznat primer je šolja za kafu od stiropene (polistirena). Ako identitet i broj telefona nadležne agencije nije poznat ili nije uključen u plan lokalne strana 340 . Nivo D: Jednodelno odelo bez respiratorne zaštite. Ako je pH vrednost supstance ispod 7 ona je kisela (pH 1 je ekstremno kiselo). Termin se koristi za opisivanje gasova i isparljivih tečnosti koje su toksične ako se udahnu. državna vlast ili lokalna vlast. pojedinačni molekuli neke hemikalije (tečnosti ili gasa) reaguju jedan sa drugim formiraju tvorevine poput dugih lanaca. Delova po milionu (1 ppm je jednak 1 mL/m3) Obuhvata i zaštitu respiratornih organa i kompletnu fizičku zaštitu. PIH Polar Polimerizacija ppm Zaštitna odeća Piroforno Nadležna služba Materija koja se spontano pali pri kontaktu sa vazduhom (ili kiseonikom). rastvor je alkalan (pH 14 je ekstremno alkalno). EPA. NIOSH.

(isto kao i PIH) Zasićena količina pare u vazduhu u mL/m3 (isparljivost) na 20°C pri standardnom atmosferskom pritisku. Ova osobina je važna jer pokazuje koliko brzo će materija isticati kroz rupe na kontejnerima ili cisternama. Težina zapremine čiste pare ili gasa (bez vazduha) upoređena sa težinom iste zapremine suvog vazduha na istoj temperaturi i pritisku. Mera unutrašnjeg otpora tečnosti da teče. Opasnost od udisanja. ona je teža od vazduha i kreće se bliže tlu. Opseg vodenog strana 341 TIH V Gustina pare Pritisak pare Viskozitet Topla zona Osetljiv na vodu Vodeni sprej (magla) . (EPA Standard Operating Safety Guidelines.120. Ovakvi mlazovi se često koriste za hlađenje cisterni i druge opreme izložene vatri ili za spiranje zapaljivih supstanci dalje od opasnih mesta. Gustina pare manja od 1 (jedan) znači da je para lakša od vazduha i ima tendenciju da se podiže. Metoda primene ili distribucije vode pomoću creva. Ona obuhvata kontrolna mesta prilaznog koridora i tako pomaže redukciju širenja kontaminacije. Kod njih postoji lista ovih službi koja se redovno osvežava. kao i podrška crvenoj zoni. Tečnosti sa visokim pritiskom pare brzo isparavaju. Pritisak na kojem su tečnost i njena para u ravnoteži na datoj temperaturi. OSHA 29 CFR 1910. Radioaktivnost Rashlađena tečnost Malo izlivanje Ravan mlaz Osobina nekih supstanci da emituju nevidljivo i potencijalno štetno zračenje. žuta zona ili zona ograničenog pristupa u drugim dokumentima. zona redukcije kontaminacije (CRZ). U efikasnom ravnom mlazu približno 90% vode prolazi kroz zamišljeni krug prečnika 38 cm (15 inča) u tački loma. Metoda ili način primene ili distribucije vode.zajednice za hitne slučajeve. Oblast između vruće i hladne zone gde se obavlja dekontaminacija ljudi i opreme. Izraz koji se koristi za gasove i isparljive tečnosti koje su toksične kada se udahnu. informacije se mogu dobiti od agencija koje su navedene na kraju ove knjige. Voda je pod pritiskom jer tako bolje prodornosti. Izlivanje koje podrazumeva količine manje od 200 litara za tečnosti i manje od 300 kilograma za čvrste supstance. Pogledajte Kriogena tečnost. Voda je podeljena na fine mlazove zbog apsorpcije velike toplote. On se još i naziva koridor redukcije kontaminacije (CRC). Kada je gustina pare veća od 1 (jedan). ravan mlaz može uticati na širenje požara na izlivenoj supstanci ako se ne koristi na pravilan način ili kada se usmeri na otvorene kontejnere koji sadrže zapaljive tečnosti. Međutim. NFPA472) Supstance koje mogu proizvoditi zapaljive i/ili toksične proizvode razgradnje prilikom kontakta sa vodom.

Vodeni sprej se koristi za gašenje ili kontrolu požara ili kao zaštita ljudi. pa se formira sloj poput pokrivača i vatra se gasi. vodeni sprej se može uspešno koristiti kod zapaljivih tečnosti sa malom tačkom paljenja. opreme.).8°C (100°F). a ne ravan mlaz.spreja se kreće od 10 do 90 stepeni. Usmerite vodeni sprej (maglu). čak i požar od izlivenog benzina je ugašen kada su se druga creva za vodu koristila za uklanjanje plamenova sa površine tečnosti. Efikasnost naročito zavisi od metode primene. Bez obzira na ovo. na oblak isparenja da biste postigli nešto od navedenog. zgrada itd. strana 342 . Vodeni sprej je naročito efikasan na požarima kod zapaljivih tečnosti i isparljivih čvrstih supstanci čije su tačke paljenja iznad 37. pažljivo primenjen vodeni sprej se često uspešno koristi za gašenje požara od zapaljivih tečnosti sa visokom tačkom paljenja (ili bilo koje viskozne tečnosti) izazivanjem penušanja samo na površini. Takođe. Sa odgovarajućim mlaznicama. od izlaganja (Ovaj metod se može koristiti za apsorpciju isparenja ili raspršivanje isparenja.

BELEŠKE strana 343 .

strana 344 .

.......................................................... 11 Objašnjenje listica sa oznakama ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SADRŽAJ Umesto uvoda........................................................................................................................................................................................333 Rečnik....................................................................26 Tabela ...........................................22 Tabela...............................................................................................................................................286 Tabela 2 – materijali koji reaguju sa vodom i proizvode tosične gasove................................................................................................................................................................... 14 Identifikacija tipa železničkih vagona ................................................................................335 strana 345 ........................................................................................329 Kriminalna / teroristička upotreba hemijskih/bioloških/radioloških agenasa................................................................................................................................................ 13 Pregled listica i simbola uputstva koja treba koristiti na mestu udesa ..............................................18 Transportovanje cevovodima........................................................................................................................................................................................................................332 Indikatori mogućeg biološkog incidenta.............................................16 Identifikacija tipa kamionskih prikolica .............................283 Tabela 1.................................................................................................................................................8 Kome se treba obratiti za pomoć................................ 2 Uputstvo za upotrebu vodiča ERG 2008.....................................................................................................331 Indikatori mogućeg hemijskog incidenta...............333 Indikatori mogućeg radiološkog incidenta..................................................281 Zaštitne mere ..................................................................................................................................282 Nastanak tabele 1.............................................................................................................................................90 Uputstva........................................................................................................................................333 Lična bezbednost........................................................................................279 Faktori koji su bitni prilikom odlučivanja o merama zaštite.................................................................................................................... 153 Uvod u korišćenje tabele 1udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera..........................7 Mere predostrožnosti.......................................................................325 Zaštitna odeća..............................................................................................................................................................................328 Kontrola nad požarom i izlivanjem.....................................................9 Sistem klasifikacije opasnih materija.................................................................................4 Sadržaj vodiča...............udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje mera............................................................17 Šifre za određivanje vrste opasnosti naznačene na nekim intermodalarnim kontejnerima.................................................... 5 Bezbedne udaljenosti za izolaciju i evakuaciju.......1 Transportna dokumentacija (papiri).....................................

strana 346 .