.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BELEŠKE .

2. podgrupa 1. Naziv materije ---------------------------1001 1001 1002 1003 1003 112 158 112 112 114 114 112 112 153 116 116 122 122 122 1005 1005 1006 1006 1008 1008 1009 1009 1010 1010 1011 1011 1012 1013 1013 1014 1014 125 125 121 121 125 125 126 126 116P 116P 115 115 115 120 120 122 122 Amonijum nitrat-mazut.1. komprimovana Ugljen .5 ili 1.trifluorid Bor . duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost) Vazduh.4 Eksplozivi.ID br. komprimovan Hlor Hlorodifluormetan Rashladni gas R-22 Hloropentafluoretan Rashladni gas R-115 1-hlor-1.dioksid i azot(i) – oksid.1 -Difluoretan Difluoretan Rashladni gas R-152a Dimetilamin. rastvoren Vazduh.2.dioksid i kiseonik i.dioksid. 1. podgrupe 1. komprimovan Vazduh. smeša komprimovana 1014 1014 1015 1015 1016 1016 1017 1018 1018 1020 1020 1021 1021 1021 1022 1022 1023 1023 1026 1026 1027 1028 1028 1029 1029 1030 1030 1030 1032 1033 1035 1035 1036 122 122 126 126 119 119 124 126 126 126 126 126 126 126 126 126 119 119 119 119 115 126 126 126 126 115 115 115 118 115 115 115 118 Ugljen . stabilisani Mešavina butadiena i ugljovodonika. smeša Azot(i) . anhidrovan Anhidrovani amonijak Argon Argon. komprimovan Bromotrifluorometan Rashladni gas R-13B1 Butadieni. smeše Biološki agensi Eksploziv A Eksploziv B Eksploziv C Eksplozivi. smeša.oksid i ugljen – dioksid. nije pod pritiskom Amonijak.3.2-tetrafluoretan Hlorotetrafluoretan Rashladni gas R-124 Hlortrifluormetan Rashladni gas R-13 Gas kamenog uglja Gas kamenog uglja. smeša Kiseonik i ugljen . komprimovan Bor . Uputstvo br. Naziv materije ID br. komprimovan Etilamin strana 26 . 1. smeša Ugljen .dioksid.dioksid.dioksid Ugljen . anhidrovan Dimetil etar Etan Etan.dioksid i kiseonik. smeša Ugljen .6 Eksplozivni agensi slobodne kiseline Toksini Acetilen Acetilen. Uputstvo br. 1. komprimovan Kiseonik i ugljen .trifluorid.2. komprimovan Cijanogen Cijanogen gas Ciklopropan Dihlordifluormetan Rashladni gas R-12 Dihlorfluormetan Rashladni gas R-21 1. duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost). stabilisana Butan Smeše butana Butilen Ugljen .monoksid Ugljen monoksid.

sulfid Izobutilen Kripton Kripton. smeša sa više od 9%. komprimovan Hlorovodonik.suboksid. smeša sa više od 6% etilen oksida Ugljen .oksid i ugljen .dioksid Azot .etar Etilen .oksid. komprimovan strana 27 . smeša sa više od 6% etilen oksida Ugljen . ali ne više od 87% etilen .hlorid Etilen.oksida Đubrivo. komprimovan Azot Azot.merkaptan Neon Neon.dioksid. nezapaljivi. anhidrovan. anhidrovan Metil . Naziv materije ID br. stabilizovana Metilamin. rastvor za tretiranje amonijakom. smeša.tetroksid Nitrozil . stabilizovana Propadien i metilacetilen. koji sadrži manje od 20% cijanovodonika 1051 1051 1052 1053 1053 1055 1056 1056 1057 1057 1058 117 117 125 117 117 115 121 121 115 115 120 1041 115 1041 115 1060 1060 1061 1062 1063 1063 1064 1065 1065 1066 1066 1067 1067 1069 1070 1070 1071 1071 1072 1072 116P 116P 118 123 115 115 117 121 121 121 121 124 124 125 122 122 119 119 122 122 1041 115 1043 125 1044 1044 1045 1045 1046 1046 1048 1049 1049 1050 1051 1051 126 126 124 124 121 121 125 115 115 125 117 117 Cijanovodonik. smeša sa više od 9%.ID br. komprimovani Uljni gas Uljni gas. Uputstvo br. dopunjeni azotom.dioksid. vodeni rastvor.oksid. stabilisan Fluorovodonik.suboksid Azot . komprimovan Kiseonik Kiseonik.metil . Naziv materije 1037 1038 1039 1039 1040 1040 1041 115 115 115 115 119P 119P 115 Etil . komprimovan Helijum Helijum. Uputstvo br. duboko rashlađen.hlorid Azot .hlorid Rashladni gas R-40 Metil .sulfid Vodonik .oksida Еtilen .etil . anhidrovan Vodonik Vodonik. komprimovan Azot . anhidrovan Vodonik .etar Metil . anhidrovan AC Cijanovodonična kiselina. smeša. stabilisan Cijanovodonik.oksid i ugljen . tečnost (kriogena tečnost) Etil . komprimovan Punjenja za upaljače (cigarete) koji sadrže zapaljiv gas Upaljači (cigarete) koji sadrže zapaljiv gas Tečni gasovi. komprimovan Bromovodonik.bromid Metil .oksid Etilen .dioksid i etilen .dioksid i etilen . ugljen dioksidom ili vazduhom Metilacetilen i propadiena. ali ne više od 87% etilen .oksid sa azotom Etilen . sadrži slobodni amonijak Uređaji za gašenje požara sa komprimovanim gasom Uređaji za gašenje požara sa tečnim gasom Fluor Fluor.

dioksid Sumpor .amil .hlorid 1-Penten n-Amilen Amil . anhidrovan Vinil .hlorid Amil . Uputstvo br.formijat Butiraldehid Kamforovo ulje Ugljen .formijati Amil – metil . Naziv materije 1073 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1075 1076 1076 1076 1076 1077 1078 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1098 1099 1100 1104 122 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 125 125 125 125 115 126 126 125 126 116P 119P 118 116P 116P 116P 127 129 127 127 131P 131P 131 131 131 129 Kiseonik. stabilizovan Krotonilen Cikloheksan Ciklopentan Dekahidronaftalin strana 28 .nitrit Benzen Butanoli Butil .merkaptan Amil .keton Metil .acetati 1105 1105 1106 1107 1108 1108 1109 1110 1110 1110 1111 1112 1113 1114 1120 1123 1125 1126 1126 1127 1127 1128 1129 1130 1131 1131 1133 1134 1135 1136 1139 1143 1143 1144 1145 1146 1147 129 129 132 129 128 128 129 127 127 127 130 140 129 130 129 129 132 130 130 130 130 129 129 128 131 131 128 130 131 128 127 131P 131P 128 128 128 130 Amil . Naziv materije ID br.acetati n-Butilamin 1-Brombutan n-Butil . stabilizovan Vinil . duboko rashlađen.hlorid Hlorobutani n-Butil .d.nitrat Amil .alkoholi Pentanoli Amilamin Amil . stabilizovan Vinil . zapaljivi Rastvor za premazivanje Krotonaldehid Krotonaldehid.hlorohidrin Destilati katrana kamenog uglja.bisulfid Ugljen . Rashladni gas. n.d.keton n-Amil .bromid Alil . Uputstvo br.d. stabilizovan Trifluorohloretilen. tečnost Propan Propilen Smeša izobutana Smeša propana Tečni naftni gas CG Difozgen DP Fozgen Propilen Disperzivni gas.ID br.hlorid. stabilizovan Alil . stabilizovan Akrilonitril. stabilizovan Acetal Acetaldehid Aceton Acetonska ulja Akrolein.metil .heksafluorid Tetrafluoroetilen.etar.bromid Butil .disulfid Adhezivi (lepkovi) koji sadrže zapaljivu tečnost Hlorbenzen Etilen . Sumpor .d.bromid. n.keton Amil . tečnost (kriogena tečnost) Butan Butanska smeša Butilen Izobutan Izobutilen TNG Naftni gasovi.alkohol Alil . stabilizovan Trimetilamin.metil .

nesimetričan Dimetil . rastvoren u alkoholu.etar Etilen .6 Ulje za loženje.glikol . Uputstvo br.etar Etil . za ukus.dietil .alkohol.keton Diizopropilamin Diizopropil . rastvor Etil .gorivo Plinsko ulje Ulje za loženje Ulje za loženje br.butirat Etil .nitrit.2.acetat Etilbenzen Etil .keton Metil .sulfid Dioksan Dioksolan Divinil .2-Dihloretilen Dihloretilen Dihlorpentani Etilen . zapaljiv Formaldehid.hloroformijat Etildihlorsilan Etilen .monometil .etar acetat Etil . rastvor Etilen .etri 1. stabilizovan Etilen .butil .formijat Etilheksaldehidi Oktil . rastvori (Formalin) Furaldehidi Furfural Furfuraldehidi Patočno ulje Dizel .metil .glikol .4.etil .glikol .karbonat Dimetildihlorsilan 1. 1.etar Dietilamin Dietil . Uputstvo br. Naziv materije 1148 1149 1149 1150 1150 1152 1153 1154 1155 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1160 1161 1162 1163 1163 1164 1165 1166 1167 1169 1170 1170 1170 1170 1171 1172 1173 1175 1176 1177 1177 1178 1179 129 128 128 130P 130P 130 127 132 127 127 127 128 132 127 132 132 129 155 131 131 130 127 127 128P 127 127 127 127 127 127 129 129 130 129 130 130 130 127 Diaceton . tečnost Formaldehid.dihlorid Etilenimin. rastvor Dimetilamin.acetat Etilbutil acetat 2-Etilbutiraldehid Etil .keton Diizobutil . rastvor Etil .glikol . gde nitroglicerina nema više od 1% Heptani Heksaldehid strana 29 . tečnost Etanol Etanol.propionat Etiltrihlorsilan Ekstrakti.aldehidi Etil .eter Etilen .etar Dimetilamin.hloroacetat Etil .monoetil . Naziv materije ID br. stabilizovan Ekstrakti. vodeni rastvor Dimetil .etri Dibutil .etar 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1188 1189 1190 1191 1191 1192 1193 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1198 1199 1199 1199 1201 1202 1202 1202 1202 1202 1203 1203 1203 1203 1204 130 155 155 139 131 131P 127 129 129 129 129 129 127 127 131 129 155 127 132 132 132P 132P 132P 127 128 128 128 128 128 128 128 128 128 127 1206 1207 128 130 Etil . lako Alkoholno motorno gorivo Benzin Gazol Gorivo za OTO motore Nitroglicerin.borat 2-Etilbutil .etar Dietil .monoetil .eter acetat Etil .laktat Etil . rastvor.glikol .etar.keton Etil .5.1-Dimetilhidrazin Dimetilhidrazin. aromatični.alkohol Etil .ID br.monometil .alkohol Butil .

d.acetat Metilamil . za štampače.d. cigarete (zapaljiva tečnost) Merkaptani. stabilizovan Nikal . otrovna. petrolej Borovo ulje Normalan propil .d. Nafta. zapaljiva. Merkaptani. tečnost. n. zapaljivo Materijali u vezi sa bojom za štampanje Izobutanol Izobutil .ID br. tečnost.vinil . n.d. otrovna.d.keton Metiltrihlorsilan Metil . toksična.acetat Monopropilamin Propilamin 1-Hlorpropan Propil .keton Metil .izobutil .karbonil Nitrometan Izooktan Oktani Boja (zapaljivo) Materijali u vezi sa bojom (zapaljivo) Paraldehid Izopentan n-Pentan Pentani Parfimerijski proizvodi. n.acetat Izopropilamin Izopropil .d. Uputstvo br. n. Uputstvo br. sa zapaljivim rastvaračima Sirova nafta Naftni destilati.hlorid 1.alkohol Izopropil .2-Dihlorpropan Dihlorpropan strana 30 .alkohol. zapaljiva. Naftni proizvodi. stabilizovan Metil . n.keton.propil .propionat Metil .hloroformijat Metil . stabilizovan Metil . Mezitil . normalan Propionaldehid n-Propil .izopropenil . stabilizovan Izopropanol Izopropil .alkohol Metil .hlorometil .d. Smeša merkaptana. Naziv materije 1208 1208 1210 1210 1210 1212 1212 1213 1214 1216 1218 1219 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1226 1228 1228 1228 1229 1230 1230 1231 1233 1234 1235 1237 1238 1239 1242 1243 128 128 129 129 129 129 129 129 132 128 130P 129 129 129 132 130 128 127 128 131 131 131 129 131 131 129 130 127 132 129 155 131 139 129 Heksani Neoheksan Boja za štampanje.acetat Izobutilamin Izookten Izopren.oksid Metanol Metil . zapaljiva.keton.d.nitrat Kerozin Ketoni.d.d.etar Metildihlorsilan Metil . tečnost. Naziv materije ID br.metakrilat monomer.acetat Metilal Metilamin.alkohol n-Propanol Propil .formijat 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1259 1261 1262 1262 1263 1263 1264 1265 1265 1265 1266 1267 1268 1268 1270 1272 1274 1274 1274 1275 1276 1277 1277 1278 1278 1279 1279 131 127 127P 129P 129 127 155 131P 131 129 128 128 128 128 129 128 128 128 127 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 132 132 129 129 130 130 Metilhidrazin Metil . tečnost.d. vodeni rastvor Metil . Upaljači za cigare. zapaljivo Boja.alkohol Izobutil . n.d.butirat Metil .

sa ne manje od 15% vode Dinitrorezorcinol. Naziv materije ID br.dihlorid Propilen . stabilizovan Vinil . stabilizovan Zaštita za drvo. mokra. tečna suspenzija Cirkonijum suspendovan u tečnosti (zapaljivoj) Cirkonijum suspendovan u zapaljivoj tečnosti Aluminijumski prah.hlorid. n.etar.d. mokra.d. prah. ovlažen sa ne manje od 20% vode Nitrogvanidin. organski.metilat.acetat.etar. sa ne manje od 15% vode Dinitrofenolati. obložen Amonijum . mokro. Uputstvo br. Naziv materije 1279 1280 1281 1282 1286 1287 1288 1289 1292 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1305 1306 1307 1308 1308 1308 1309 1310 1312 1313 1314 130 127P 129 129 127 127 128 132 129 129 127 130 139 132 132 155 128 128 129P 127P 130P 127P 155P 155P 129 130 170 170 170 170 113 133 133 133 Propilen . ovlažen. Zapaljiv čvrsti materijal. stabilizovan Viniltrihlorosilan Viniltrihlorosilan. sa ne manje od 15% vode Ferocer Filmovi.d. vodeni rastvor Trimetilhlorosilan Terpentin Zamena za terpentin Vinil .d. ploče.pikrat.etil .rezinat. Uputstvo br.izobutil . vlažna ili kontaminirana uljem Seno. rastvor u alkoholu Etil . stopljen 1318 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1325 1325 1325 1326 1327 1327 1327 1328 1328 1330 1331 1332 1333 1334 1334 1336 1336 1336 1337 133 113 113 113 170 133 133 133 133 133 170 133 133 133 133 133 133 133 133 170 133 133 113 113 113 113 Kobalt .formijati Piridin Kolofonijumsko ulje Rastvor gume Ulje uljnog škriljca Natrijum . zapaljivi.rezinat.silikat Tetraetil .oksid Propil . Zapaljiv čvrsti materijal. staložen Dinitrofenol. nitrocelulozna osnova Baklje Lekovi. n.d. ovlažen Nitroskrob. Hafnijum. prečišćen Naftalen. ovlažen sa ne manje od 20% vode Pikrit. ovlažen.silikat Tinkture.d. ovlaženi. sirov Nitrogvanidin (Pikrit). stabilizovan Vinil . poluge ili šipke Naftalen. ovlažen sa ne manje od 20% vode strana 31 . koje se lako pale Metaldehid Ceri.rezinat Šibice. stabilizovan Viniliden . u čvrstom stanju. ovlažen sa ne manje od 25% vode Pleva.rezinat Kalcijum .ID br. medicinske Toluen Trihlorosilan Trietilamin Trimetilamin. vlažna ili kontaminirana uljem Heksametilentetramin Heksamin Mangan . tečnost Ksileni Cirkonijum metal. vlažno ili kontaminirano uljem Slama. n. ovlažen sa ne manje od 10% (po masi) vode Borneol Kalcijum .

sa ne manje od 20% vode Sumpor Titan. sa ne manje od 30% vode Urea . izgorela. 1353 1353 1353 1354 1355 133 133 133 113 113 1356 1356 1357 1358 1358 1360 1361 1361 1362 1363 1364 1365 1365 1366 1369 1370 1372 1372 1372 1373 113 113 113 170 170 139 133 133 133 135 133 133 133 135 135 135 133 133 133 133 Vata na bazi nitroceluloze Vlakna impregnirana slabo nitrovanom celulozom. aktivni Kopra Pamučni otpad. bez primesa žutog i belog fosfora Fosfor . životinjska ili biljna. ovlažen. ovlažen sa ne manje od 30% vode Natrijum dinitro-o-krezolat. amorfni Fosfor. sa ne manje od 30% vode Trinitrofenol. izgorela. vlažna.pentasulfid. nakvašen sa ne manje od 15% vode Natrijum dinitro-orto-krezolat. ovlažen Natrijum pikramat.d. crveni Fosfor . ovlažen. Naziv materije 1337 1338 1338 1338 1338 1339 1340 1341 1343 1344 1344 1344 1345 1345 1346 1347 1348 113 133 133 133 133 139 139 139 139 113 113 113 133 133 170 113 113 1348 1349 1350 1352 1353 113 113 133 170 133 Nitroskrob. mokra ili vlažna Vlakna.d.nitrat. ovlažen sa ne manje od 25% vode Tkanine impregnirane slabo nitrovanom celulozom. sa ne manje od 30% vode Gumeni otpad. Uputstvo br. prah. ovlažen. ovlažen sa ne manje od 20% vode Cirkonijum metal. Naziv materije ID br. biljnog ili životinjskog porekla Ugljenik.seskvisulfid. životinjske. prah. n.trisulfid. sa ne manje od 30% vode Trinitrobenzoeva kiselina.d.pikrat. bez primesa žutog i belog fosfora Fosfor . Trinitrobenzen. mokar Dietilcink p-Nitrozodimetilanilin Dimetilcink Vlakna. sa ne manje od 10% vode Pikrinska kiselina.d. vlažna. amorfni Fosfor.fosfid Ugalj Ugljenik. bez primesa žutog i belog fosfora Fosfor . Uputstvo br.d. biljne ili sintetičke. amorfni Srebro . životinjska ili biljna. u prahu ili granuluma Silicijum. ovlažen sa ne manje od 30% rastvora Crveni fosfor Crveni fosfor. n.ID br. u prahu ili granulama Otpaci od gume. mokra ili vlažna Tkanine. ovlažen sa ne manje od 25% vode Kalcijum . n. sa ne manje od 30% vode Trinitrotoluen.d. Vlakna impregnirana slabo nitrovanom celulozom. ovlažen. izgorela.d. amorfni.d. ovlažen. n. bez primesa žutog i belog fosfora Pikrinska kiselina. zauljen Pamuk Pamuk.d. ovlažena sa ne manje od 30% vode TNT.heptasulfid. n. sa uljem strana 32 . mokra ili vlažna Vlakna. životinjska ili biljna. ovlažen Cirkonijum prah.d. prah.

sa manje od 30% vode od hidracije Kalijum . n.d. potopljen u vodu Fosfor žuti. sa manje od 30% kristalne vode 1386 1387 1389 1389 1389 1390 1391 1391 1392 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 135 133 138 138 138 139 138 138 138 138 138 138 139 138 139 138 138 138 138 138 138 138 138 138 139 138 138 138 138 139 138 138 138 Semeni kolač. prah Aluminijumski prah.sulfid.ID br. Aluminijum .hidrid Kalcijum .d. n.d.d. sa uljem Vlakna. životinjska. sa manje od 30% kristalne vode Kalijum . tečni Alkalnometalni amidi Alkalni metal. n. Piroforna legura. biljna ili sintetička. Litijum . istrošen Gvožđe sunđerasto. čvrst Amalgam alkalnog metala.sulfid. reaktivni na vodu.karbid Kalcijum . sa više od 0. Uputstvo br. žuti. potopljen u vodu Fosfor beli . n.sulfid. sa uljem Riblje brašno.fosfid Aluminijum – silicijum. potopljen u rastvoru Fosfor žuti. n. potopljen u rastvoru Fosfor žuti.borhidrid Litijum .d. prah. biljna ili sintetička. Naziv materije ID br. n.amid Litijum .d.d. vlažni Amalgam alkalnog metala Amalgam alkalnog metala.ditionit Natrijum .1 % kalcijum . suv Fosfor.hidrid Litijum aluminijum hidrid. neobložen Barijum Kalcijum Kalcijum . tečni Legura zemnoalkalnog metala. anhidrovan Natrijum .d. nestabilizovano Riblji otpad.hidrosulfit Natrijum . piroforan Piroforni metal.sulfid.d.cijanamid. suv Fosfor beli. suv ili potopljen u vodu ili u rastvoru Fosfor. Uputstvo br.sulfid. anhidrovan Kalijum .sulfid. Natrijum . istrošeno Metalni katalizator.sulfid.aluminijum . u etru Litijum . dispergovan Amalgam zemnoalkalnog metala Amalgam zemnoalkalnog metala. sa više od 1.d. životinjska.d.d. Metalni hidridi. beli.hidrid Litijum strana 33 .d.d.karbida Kalcijum . sa manje od 30% vode od hidratacije Aluminijum u prahu. dispergovan Zemnoalkalni metal. nestabilizovan Gvožđe oksid. suv ili potopljen u vodu ili u rastvoru Kalijum . n.sulfid. neobložen Aluminijum .silicid Kalcijum silikon Cezijum Ferosilicijum Metalni hidridi. sa manje od 30% kristalne vode Kalijum .5% ulja i ne više od 11% vlage Vuneni otpaci. ovlažen Papir tretiran nezasićenim uljem Pentaboran Beo fosfor. anhidrovan Kalijum .karbid Aluminijum – ferosilicijum. Naziv materije 1373 1373 1374 1374 1376 1376 1378 1379 1380 1381 1381 1381 1381 1381 1381 1381 1381 1382 1382 1382 1382 1382 1382 1383 1383 1383 1384 1384 1385 1385 133 133 133 133 135 135 170 133 135 136 136 136 136 136 136 136 136 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 Vlakna.

persulfat Barijum . n. n.fosfid Kalajni fosfidi Cink. Naziv materije 1417 1418 1418 1419 1420 1420 1421 1422 1422 1422 1422 1423 1423 1426 1427 1428 1431 1431 1432 1433 1435 1435 1435 1435 1436 1436 1437 1438 1439 1442 1444 1445 1445 1446 1447 138 138 138 139 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 139 139 138 138 138 138 138 138 138 140 141 143 140 141 141 141 141 Litijum . n.nitrat Kalcijum .d.permanganat Barijum . Cezijum . čvrsta Hlorati.hlorid i hlorat. neorganski.perhlorat. čvrsta Magnezijum .nitrat Barijum . smeša.ID br. neorganski. smeša Magnezijum . suve Litijum .hipohlorit.silicijum Legure magnezijuma. Hrom .hipohlorit smeše.peroksid Magnezijum . suv Natrijum .nitrat Gvanidin .d. smeša Hlorat i magnezijum .nitrat Olovo .hlorit Kalcijum .borhidrid Natrijum .nitrat Feri . smeša Hlorat i borat.d. smeša Litijum . čvrst Barijum .d. neorganski. bezvodni Hromna kiselina.peroksid Bromati. ostaci Cink. Uputstvo br.fosfid Kalijumove metalne legure Kalijumove metalne legure.perhlorat Kalcijum .nitrat strana 34 .perhlorat Olovo .metilat.nitrat Cezijum . tečnost Rubidijum Rubidijum . čvrst Barijum .aluminijum . pepeo Cink.hipohlorit.d.perhlorat. tečnost.hidrid Aluminijum .nitrat Amonijum .bromat Magnezijum . prah Cink.perhlorat. tečnost Kalijumove metalne legure. čvrsta Didim .peroksid Borat i hlorat. smeša. Kalijum – natrijumove legure Kalijum – natrijumove legure. smeša Hlorat i magnezijum – hlorid. prašina Cirkonijum . rastvor Litijum .hlorid.permanganat Kalcijum .perhlorat 1447 1448 1449 1450 1451 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1458 1459 1459 1459 1459 1461 1462 1463 1463 1465 1466 1467 1469 1470 1470 1470 1471 1471 1471 1472 1473 1474 141 141 141 141 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 143 141 141 140 140 143 141 141 141 141 140 140 140 143 140 140 Barijum . zgura Cink. šljaka Cink. suv Litijum .perhlorat Amonijum .dihromat Amonijum . n. prah Magneziju.hidrid Natrijum Natrijum .metilat Natrijum .trioksid.nitrat Kalcijum .hlorat. prah Magnezijum . čvrst Olovo .d. tečnost Natrijum – kalijumove legure Natrijum – kalijumove legure.d.hlorat Barijum .d. Naziv materije ID br.hlorid i hlorat.nitrat Olovo .metal Natrijum . Uputstvo br.hlorat Kalcijum . Hloriti.

neorgansko Arsenovo jedinjenje.d.permanganat Kalijum . n. (otrovni) Alkaloidne soli. stabilizovan Alkaloidi. n.hlorat.nitrit Natrijum .d.d.d.hlorat Kalijum . čvrsta Arsen . n.d. čvrsti. Naziv materije ID br.hidrohlorid Antimon .d. neorganski.nitrat Natrijum .peroksid Cink .d. n. Oksidativni čvrsti materijal. smeša Natrijum . MD Metildihloroarsin PD Arsen .perhlorat Magnezijum .bromat Kalijum .d.permanganat Cink . ovlažen sa ne manje od 20% vode Aceton . tečnost.nitrat i kalijum .d.tribromid.hlorat Stroncijum . n.permanganat Natrijum .d.tartarat Arsenova kiselina. n.sulfid Arsen . Uputstvo br. stabilizovan Amonijum .d. n.d. Perhlorati. neorganski.tribromid.amonijum .d.cijanhidrin. n.d. neorgansko.nitrit Kalijum . (otrovne) Alil . čvrsto.d.kalijum .peroksid Nitrati.hlorat. Peroksidi.perhlorat Natrijum .nitrit i kalijum – nitrat. čvrst Antimon .laktat Antimon .d. rastvor Antimon . čvrste.ID br. n.trifluorid.pikramat.perhlorat Kalijum .arsenat Anilin Anilin .d.hlorit Natrijum .nitrat i natrijum – nitrat.trifluorid.persulfat Srebro . Naziv materije 1475 1476 1477 1479 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1498 1499 1499 1500 1502 1503 1504 1505 1506 1506 1506 1507 1508 1509 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 144 140 140 141 140 143 140 140 140 140 140 140 144 140 143 143 143 140 140 143 Magnezijum .hlorat Cink . čvrst Antimon .nitrat i natrijum – nitrit.nitrat Kalijum .peroksid 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1541 1544 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1549 1549 1549 1549 1549 1550 1551 1553 1554 1555 1556 1556 1556 1556 1556 1557 1557 143 140 140 140 140 140 143 113 155 151 151 155 151 153 153 157 157 157 157 157 157 151 151 154 154 151 152 152 152 152 152 152 152 Tetranitrometan Urea vodonik . čvrst Stroncijum . n. rastvor Antimonovo jedinjenje.d. Kalijum . neorganski.nitrit Cink . Antimon .d.persulfat Stroncijum . rastvor Stroncijum .d.hlorat Natrijum . n.trisulfid strana 35 .peroksid Kalijum .d.perhlorat Stroncijum .peroksid Natrijum . Antimonovo jedinjenje.nitrat.nitrat Kalijum .peroksid Cirkonijum . smeša Natrijum .nitrat Stroncijum . Uputstvo br. Permanganati.d. tečnost.nitrat Cink . neorgansko.izotiocijanat. smeša Kalijum . tečna Arsenova kiselina. smeša Natrijum .bromat Natrijum . neorganski.bromid Arsenovo jedinjenje.

hlorid Dietil .d.arsenat Kalcijum .cijanid Berilijumovo jedinjenje. n. tečnost. n. n.d. n.d.cijanid Dinitrohlorobenzeni Hlordinitrobenzeni Hlordinitrobenzeni. neorganski. n. Dezinfekciono sredstvo. Naziv materije 1557 1557 1558 1559 1560 1560 1561 1562 1564 1565 1566 1567 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1574 1574 1575 1577 1577 1577 1577 1578 1578 1578 1579 1579 1580 1581 152 152 152 151 157 157 151 152 154 157 154 134 131 152 113 151 151 151 151 151 157 153 153 153 153 152 152 152 153 153 154 123 Arsenovo jedinjenje. Cijanogen .d.d. čvrsto n.d.d.cijanid Cijanidi.d.d. čvrst Kalcijum .d. n. n. neorgansko Arsenovo jedinjenje. smeša Hloropikrin i metil . otrovno.d.acetoarsenit Bakar . u čvrstom stanju.d.trioksid Arsen.d. tečnost. Boja.d.d.hlorid.d.d. u čvrstom stanju. tečnost. prašina Barijumovo jedinjenje. rastopljeni Dezinfekciona sredstva. čvrsti Hlornitrobenzeni. n. n. tečni o-dihlorbenzen Dihlormetan Metilen . Boja. Boja. smeša 1581 1582 1582 1583 1585 1586 1587 1588 1588 1589 1589 1590 1590 1590 1591 1593 1593 1594 1595 1596 1597 1597 1597 1598 1599 1600 1601 1601 1601 1602 1602 1602 1602 123 119 119 154 151 151 151 157 157 125 125 153 153 153 152 160 160 152 156 153 152 152 152 153 153 152 151 151 151 151 151 151 151 Metil .sulfat Dinitroanilini Dinitrobenzeni Dinitrobenzeni. poluproizvod.arsenat i kalcijum arsenit. otrovna. poluproizvod. Uputstvo br. smeša. smeša Hloropikrin. tečni Hlornitrobenzeni Hlornitrobenzeni. Naziv materije ID br.. čvrsta Kalcijum .d. ovlažen sa ne manje od 50% vode Kakodilna kiselina Kalcijum .d. čvrsti. tečni 4-hlor-o-toluidin hidrohlorid 4-hlor-o-toluidin hidrohlorid. smeša Metil . čvrsti Hlordinitrobenzeni.azid. Bakar .bromid i hloropikrin. čvrst Hloropikrin Hloropikrin i metil – bromid. čvrsti Dihloranilini.pentoksid Arsen . otrovna.d.d.d. u čvrstom stanju. Uputstvo br. Barijum .hlorid.hlorid i hloropikrin. n.d.ID br. neorganski.d.trihlorid Arsen .d. čvrsti Dinitrobenzeni. toksična. čvrsto. rastvor Dinitrotolueni. prahu Bromaceton Brucin Barijum . toksična.sulfat Dimetil . Arsen Arsen . stabilizovan CK Dihloranilini Dihloranilini. n. (otrovna) Dezinfekciono sredstvo.d. smeša.d. čvrsta Kalcijum . n.arsenit. strana 36 .arsenit Bakar .arsenit i kalcijum arsenat. tečnost. n. tečni Dinitro-o-krezol Dinitrofenol.d. Berilijum. Cijanidi. Boja. smeša. toksično.hlorid Arsen .

jodid Živa .arsenat Halogenizovana iritirajuća tečnost.tetrafosfat.arseniti Olovo . stabilizovan (apsorbovan) Olovo .oksicijanid Živa oksicijanid. vodeni rastvor sa ne više od 20% cijanovodonika Cijanovodonik.bromid Živa . Nikotin .d.ID br.glukonat Živa .arsenat Feri .dibromid Feri .tiocijanat Etilen .tetrafosfat Heksaetil .sulfat Živin sulfat Živa .d.dibromid. tečni Heksaetil tetrafosfat i komprimovani gas. smeša.cijanid Londonski purpur Magnezijum .jodid Živa . čvrst Heksaetil . Nikotinski preparati.kalijum .cijanid Živa .hidrohlorid.d.tetrafosfat.hlorid Živa .bromid. rastvor Nikotin . čvrst Naftiltiourea Naftilurea Nikal . Uputstvo br.d. tečnost Metil .cijanid Živin cijanid Živa .hidrohlorid.bromacetat Etilendiamin Etilen . desensibilizovan Živa . n. tečnost Acetonitril Metil .acetat Olovo . Naziv materije 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1610 1611 1611 1611 1612 1613 155 132 154 151 151 151 159 151 151 151 123 154 1613 154 1613 1614 1616 1617 1618 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1629 1630 1631 1634 1634 154 152 151 151 151 151 151 151 151 154 141 157 141 151 151 154 154 154 Etil .dibromid i metil .nitrat Živa .d. n.acetat Živa . Naziv materije ID br.arsenat Živa .hidrohlorid Nikotin .nukleat Živa .arsenit Fero .d. smeša. čvrsto.hidrohlorid. n. tečni strana 37 .oleat Živa .oksid Živa . Heksaetil . vodeni rastvor sa ne manje od 20% cijanovodonika Cijanovodonik.nitrat Živa . tečnost Beta-naftilamin Beta-naftilamin. čvrsti Nikotin . smeša Cijanovodonična kiselina.cijanid Nikotin Nikotin jedinjenje.bromidi 1634 1636 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1642 1643 1644 1645 1645 1646 1647 1647 1648 1648 1649 1649 1650 1650 1650 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1655 1656 1656 1656 1656 154 154 154 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 127 127 131 131 153 153 153 153 153 153 151 151 151 151 151 151 151 151 Živin bromid Živa .amidohlorid Živa .kalijum .salicilat Živa .arsenat Živa . Uputstvo br. čvrsti.cijanid Antidetonatorska smeša za motorno gorivo Tetraetil olovo.arsenati Olovo .bromid i etilen . vodeni rastvor sa manje od 5% cijanovodonika Cijanovodonična kiselina.benzoat Živa . čvrst Naftilamin (beta) Naftilamin (beta).

cijanid.hlorid Fenilendiamini Fenilživa acetat Kalijum . Uređaji sa suzavcem Brombenzil . tečni. Uputstvo br.bakar .fluorid. tečni Adamsit Difenilaminhlorarsin DM DA Difenilhlorarsin Difenilhlorarsin. čvrsti Difenilhlorarsin.p. čvrsti strana 38 .sulfat.arsenat Natrijum . stabilisan CN Hloracetonfenon Hloracetonfenon.1.bromid Ksilil bromid.oksid Azot .oksid.ditiopirofosfat Tetraetil .cijanid Natrijum .4-Toluilendiamin. čvrst Srebro . tečni Nitroksileni Nitroksileni. čvrsti Nitroksileni. čvrsti Nikotin . soli 1693 1693 1693 1694 1694 1694 1694 1695 1697 1697 1697 1697 1698 1698 1698 1699 1699 1699 1699 1700 1700 1701 1701 1702 1702 1704 1704 1707 1707 1708 1708 1708 1709 1709 1709 1710 1711 1711 159 159 159 159 159 159 159 131 153 153 153 153 154 154 154 151 151 151 151 159 159 152 152 151 151 153 153 151 151 153 153 153 151 151 151 160 153 153 Suzavac. tečni CA Hloraceton.tartarat Azot .arsenit.ditiopirofosfat smeša. čvrst Fenilkarbilamin .arsenat Kalijum . komprimovan Nitroanilini Nitrobenzen Nitrofenoli Nitrotolueni Nitrotolueni. čvrsti Trihloretilen Ksilidini Ksilidini. čvrst.cijanid Kalijum cijanid. Naziv materije 1657 1658 1658 1659 1660 1660 1661 1662 1663 1664 1664 1664 1665 1665 1665 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1677 1678 1679 1680 1680 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1689 1690 1690 1691 1692 1692 151 151 151 151 124 124 153 152 153 152 152 152 152 152 152 151 157 153 151 153 151 151 154 157 157 157 151 151 151 154 153 152 157 157 154 154 151 151 151 Nikotin .cijanidi Brombenzil .ID br. rastvor Nikotin . Naziv materije ID br.d. n.d.d.fluorid Natrijum .arsenit Kalijum . čvrst Stroncijum . suva ili tečna Talijum . vodeni rastvor Natrijum . čvrsti Toluidini. čvrst Talijumovo jedinjenje.4-Toluilendiamin 2.cijanidi.azid Natrijum . Uputstvo br.arsenit Strihnin Strihnin. čvrst Natrijum .salicilat Nikotin .cijanid Natrijum .p.arsenit Srebro .2. Suzavac.2-Tetrahloretan Tetrahloretan Tetraetil . tečni Suzavac granate Suzavac patrone Ksilil .cijanidi. čvrsti Hloracetonfenon.cijanid Kalijum .merkaptan Fenol.kakodilat Natrijum . n.sulfat. čvrsti Nitrotolueni. tečni Pentahloretan Perhlormetil .4-Toluenediamin 2. n. čvrsti Brombenzil .d. tečni 1. Toluidini Toluidini. tečni 2.sulfat.

propionska kiselina. čvrsta Hloracetil . smeša Sumpor .trifluorid . tečni Antimon .pentafluorid Brom . rastvor Brom. kompleks Bor . suva.fluorid.d. n. smeša.pentahlorid.hidrogen .sirćetna kiselina.trihlorid.arsenit i cink – arsenat.difluoridi. n.trifluorid .pentafluorid Antimon .fosfat Kaustična alkalna tečnost.bromid. tečni Cink .arsenat i cink – arsenit. smeša Cink .trihlorid Antimon . Naziv materije ID br.hlorid Hlorfeniltrihlorosilan Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid. rastvor Hrom . Naziv materije 1711 1712 1712 1712 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1718 1719 1722 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1727 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1733 1733 1733 1736 1737 1738 1739 1740 153 151 151 151 151 151 139 137 156 155 153 153 154 155 155 132 155 137 137 154 154 154 155 156 157 157 157 157 157 157 157 137 156 156 137 154 Ksilidini. tečni Brom Brom.d.d. rastvor Hrom oksihlorid strana 39 .trioksid i hlorsulfonska kiselina.d. kompleks. suv Kalcijum hipohlorit. rastvor Antimon .hlorid.fosfat Butil .hlorokarbonat Alil .hloroformijat Hidrogen .arsenat Cink . smeša Hromna kiselina. tečni Bor .trifluorid Butiltrihlorsilan Kalcijum . rastvor (Opasnost od udisanja. anhidrovan Aluminijum .hlorid Benzil .ID br. čvrst Amonijum fluorovodonik.hlorid Antimon . Bor . rastvor Hlorsirćetna kiselina. smeša Cink . 1740 1741 1742 1742 1743 1743 1744 1744 1744 1744 1745 1746 1747 1748 1748 154 125 157 157 157 157 154 154 154 154 144 144 155 140 140 1749 1750 1750 1751 1752 1753 1754 1754 1754 1755 1756 1757 1758 124 153 153 153 156 156 137 137 137 154 154 154 137 Hidrogen .bifluorid. Alil . tečni Benzoil .trifluorid .bromid Acetil .hloroformijat Alil . čvrst Hrom . n. Uputstvo br.trifluorid Hlorsirćetna kiselina.hlorid Acid .trihlorid. čvrst Amonijum .trifluorid . anhidrovan Amonijum .d.trihlorid Bor .acid . čvrsti.propionska kiselina.hlorid Benzil .butil .fosfid Acetanhidrid Acetil . kompleks Bor .difluorid.arsenit Cink . zona A) Brom. čvrst Amiltrihlorsilan Anizoil .sirćetna kiselina. Uputstvo br.difluoridi. kompleks.d. čvrst Antimon .fluorid. stabilisan Aluminijum .trihlorid.hipohlorit. sa više od 39% raspoloživog hlora (8. zona B) Brom . rastvor Antimon .jodid Aliltrihlorsilan.cijanid Cink . tečna Hlorsirćetna kiselina.bromid Benzil . rastvor (Opasnost od udisanja.pentahlorid.8% raspoloživog kiseonika) Hlor .

d. Lekovi. čvrst Korozivni čvrsti materijal. tečni. rastvor Jod . smeša Jodovodonična kiselina Jodovodonična kiselina.d. anhidrovan Punjenje za aparate za gašenje požara. Naziv materije 1759 1759 1759 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1760 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1773 1773 1774 1775 1775 1776 1777 1778 1778 1779 1779 1780 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 156 156 153 156 156 155 154 156 153 156 157 157 154 154 154 154 137 154 154 153 153 156 Ferohlorid. korozivni. Bakar . rastvor Ferohlorid. Uputstvo br.d. tečnost Feniltrihlorsilan Fosforna kiselina Fosforna kiselina.d. rastvor Bromovodonična kiselina Bromovodonična kiselina. rastvor Sona kiselina Fluorovodonična kiselina Fluorovodonična kiselina. korozivna tečnost Fluorborna kiselina Fluoroborna kiselina Fluorfosforna kiselina.etilendiamin. Lekovi. sa više od 85% kiseline Fumaril . tečnost za čišćenje (korozivno) Jedinjenje. rastvor Hlorovodonična kiselina Hlorovodonična kiselina. sa više od 5% slobodnog hlora Hipohlorit. n.d.ID br.p. rastvor Fosforna kiselina.hlorid Feri . korozivni.d.hlorid.pentahlorid strana 40 . n.d.hlorid Dihlorofeniltrihlorsilan Dietildihlorsilan Difluorfosforna kiselina. smeša Sumporna i fluorovodonična kiselina. uništava drveće i korov. čvrsta Fosforna kiselina. rastvor Heksiltrihlorsilan Fluorovodonična i sumporna kiselina. anhidrovana Fluorsulfonska kiselina Fluorsilicijumova kiselina Hidrofluorosilicijumova kiselina Mravlja kiselina Mravlja kiselina.hlorid 1781 1782 1783 1784 1786 1786 1787 1787 1788 1788 1789 1789 1789 1790 1790 1791 1791 1792 1793 1794 1796 1798 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1805 1805 1805 1806 156 154 153 156 157 157 154 154 154 154 157 157 157 157 157 154 154 157 153 154 157 157 157 156 156 156 140 153 156 154 154 154 154 137 Heksadeciltrihlorsilan Heksafluorfosforna kiselina Heksametilendiamin.sulfat. Titanijum sulfat. n. rastvor Hemijski pribor Jedinjenje. tečnost (korozivno) Korozivna tečnost. tečna Fosfor . rastvor Hipohlorit rastvor.monohlorid Izopropil fosfat kiseli Olovo . Uputstvo br. čvrsti. sa više od 3% Nitrujuća kiselina. rastvor Ciklohekseniltrihlorsilan Cikloheksiltrihlorsilan Dihlorsirćetna kiselina Dihloroacetil . sa ne više od 50% kiseline Fenolsulfonska kiselina. Naziv materije ID br. anhidrovana Difenildihlorsilan Difenilmetil . smeša Carska voda Nitrozilhlorid (smeša hlorovodonične i nitritne kiseline) Noniltrihlorsilan Oktadeciltrihlorsilan Oktiltrihlorsilan Perhlorna kiselina.bromid Dodeciltrihlorsilan Feri . n.

tetrahlorid Natrijum .pentoksid Fosfor .hidroksid.d.d.tetrahlorid Kalijum . n. čvrst Kaustična potaša.d. suva. Uputstvo br.trihlorid Fosfor .trioksida Sumporna kiselina. tečni. inhibiran Sumpor . pušljiva.hidrogendifluorid Kalijum . čvrst Kalijumhidroksid. stabilizovan Sumporna kiselina Sumporna kiselina.hlorid Tiofosforil . Lekovi. u čvrstom stanju Ugljen .hidrogendifluorid. rastvor Acetaldehidamonijak Amonijum dinitro-o-krezolat Amonijum dinitro-o-krezolat. suv.monoksid Nitrujuća kiselina. istrošena Sumporasta kiselina Sulfuril . tečni.hidroksid.tetrahlorid Sumpor . neinhibiran 1829 1830 1830 1831 1831 137 137 137 137 137 1831 137 1832 1833 1834 1835 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1843 1843 1845 1845 1846 1847 1847 1848 1848 1849 1851 1851 137 154 137 153 153 137 157 137 153 154 171 141 141 120 120 151 153 153 132 132 153 151 1 51 Sumpor .hlorid Titani . Naziv materije 1807 1808 1809 1810 1811 1811 1812 1812 1813 1813 1813 1813 1814 1814 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1823 1824 1824 1825 1826 1827 1827 1828 1829 1829 137 137 137 137 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 132 155 137 157 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 157 157 137 137 137 137 137 Fosfor . n.hlorid. zrno Natrijumhidroksid. hidratisan.trioksid.trioksid. hidratisan. čvrst Kalijum ..sulfid. rastvor Kaustična potaša.tetrahlorid Trihlorosirćetna kiselina Cink . čvrst Suvi led Ugljen . rastvor Natrijum .hlorid Propiltrihlorsilan Pirosulfuril .trioksid. rastvor Tionil . čvrst Kalijumhidroksid. sa ne manje od 10% i manje od 90% kiseline Natrijum . pločica Natrijum .hidroksid. sa više od 51% kiseline Sumporna kiselina.dioksid.ID br. ljuspice Kalijumhidroksid. sa ne manje od 30% kristalne vode Kalijum sulfid.hidroksid. rastvor Kaustična soda. strana 41 . rastvor Natrijumhidroksid. čvrsta Kaustična soda. suv Natrijum . granule Kaustična soda. čvrst Natrijumhidroksid.fluorid. otrovni. Naziv materije ID br. Uputstvo br. sa ne manje od 30% kristalne vode Propionska kiselina Propionska kiselina. ljuspice Kaustična soda.hidroksid Tetrametilamonijum . zrno Natrijum . toksični. rastvor Kaustična potaša. istrošena Kalaj .hidroksid. smeša.d. pušljiva sa ne manje od 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina. tečna Propionil . pušljiva Sumporna kiselina.oksihlorid Kalijum . sa manje od 30% slobodnog sumpor . hidratisan.fluorid Kalijum . sa ne manje od 30% vode Lekovi.hloridi Sumpor . granule Kaustična soda.aluminat. bezvodni Kalaj .tribromid Fosfor .hlorid Silicijum . čvrsta Kalijum .hlorid Tetrametilamonijum .sulfid.hlorid.

hidrid Olovo .tetrafluorid Silicijum tetrafluorid. sa više od 50% ali ne više od 72% kiseline Barijum .nitrat 1897 1897 1898 1902 1903 1903 1905 1906 1906 1907 1908 1908 1908 1910 1911 1911 1911 1912 1912 1913 1914 1915 1916 1916 1917 1918 1918 1919 1920 1921 1922 160 160 156 153 153 153 154 153 153 154 154 154 154 157 119 119 119 115 115 120 130 127 152 152 129P 130 130 129P 128 131P 132 Perhloroetilen Tetrahloroetilen Acetil . sa više od 50% magnezijuma u granulama. smeša Neon. tečno. komprimovan Smeše diborana Metil . sa više od 5% slobodnog hlora Kalcijum . stabilizovan Izopropilbenzen Izopropilbenzol Metil .2'-Dihlorodietil .bromid ED Etildihloroarsin Fenilživa . avionsko. rastvor Natrijum .d. Uputstvo br. turbinsko n-Propil . korozivno.oksid Diboran Diboran.hlorid i metilen – hlorid. Naziv materije ID br. piroforne Kalcijum.etar Dihloroetil . n. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Butil .hidroksida Hlorit rastvor.krotonat Gorivo. n. komprimovan Vinil .akrilat. opiljci ili trake Magnezijumove legure.etar Etil . vlažan Heksafluoropropilen Rashladni gas R-1216 Silicijum . granule.hidroksid Fenilživa .fluorid.borohidrid Titan . stabilizovan Pirolidin strana 42 . stabilizovan Etil . tečno. piroforne Krpe.hlorit.nitrat Smolni rastvor Dekaboran Magnezijum Magnezijum.dioksid Perhlorna kiselina.jodid Dizooktil .propionati Cikloheksanon 2.kreč sa više od 4% natrijum . metal i legure. Dezinfekciono sredstvo.oksid Benzidin Benziliden .hlorid i metil – hlorid. rastvor.d. Uputstvo br.d.bromid Etil .d. stabilizovan Nonani Propilenimin. piroforne Kalcijum.hlorid Bromhlormetan Hloroform Cijanogen . korozivno. smeša Metilen . Naziv materije 1854 1855 1855 1855 1856 1857 1858 1858 1859 1859 1860 1862 1863 1865 1866 1868 1869 1869 1869 135 135 135 135 133 133 126 126 125 125 116P 130 128 131 127 134 138 138 138 1870 1871 1872 1873 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1891 1892 1892 1894 1895 138 170 141 143 157 153 156 160 151 157 131 151 151 151 151 Barijumove legure.ID br. Selenova kiselina Kiselinski mulj Mulj od kiseline Natron .opiljcima ili trakama Kalijum . piroforni Kalcijumove legure. nauljene Tekstilni otpad.hidrogenfosfat Dezinfekciono sredstvo. sa više od 5% slobodnog hlora Hlorit.akrilat.

smeša. n.d. n. sigurnosne Šibice. (Opasnost od udisanja. smeša. zapaljiv.vesta” Aerosol raspršivači Aerosoli Argon.d.d. sa ne više od 6% etilen oksida Ugljen .d.ID br. rastvor.oksid i ugljen . zapaljiv.d. zapaljiv. n. komadići Cijanid. n.hidrosulfit Cink . n. otrovan. Komprimovan gas. rastvor Fosfor . otrovan. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d.oksid.ditionit Kalijum . n. toksičan.d. čvrst Tioglikolna kiselina Dibromodifluormetan Amonijum . otrovan..oksid i ugljen .d.d.d.d.d. toksičan.oksibromid Fosfor oksibromid. n. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.ditionit Kalcijum .d. Naziv materije 1923 1923 1928 1929 1929 1931 1931 1932 1935 1938 1938 1939 1939 1940 1941 1942 1944 1945 1950 1950 1951 1952 135 135 135 135 135 171 171 135 157 156 156 137 137 153 171 140 133 133 126 126 120 126 1952 126 1952 126 1952 126 1953 119 Kalcijum .d.d. n. n.hidrosulfit Cirkonijum. vosak . 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 1953 119 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. (Opasnost od udisanja. Zona B) Komprimovan gas. n.oksid.nitrat. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.dioksid. otrovan. Uputstvo br. zapaljiv.2% sagorivog materijala Šibice. zapaljiv.d.d.d.ditionit Cink .d. (Opasnost od udisanja. n.hidrosulfit Metilmagnezijum . zapaljiv. zapaljiv. Zona A) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. otrovan. Uputstvo br.d. zapaljiv. zapaljiv. otrovan. otrovan.d.d.dioksid. Bromosirćetna kiselina Bromosirćetna kiselina. zapaljiv.dioksid i etilen . zapaljiv.d. sa ne više od 6% etilen oksida Etilen . zapaljiv. n. zapaljiv. sa ne više od 9% etilen oksida Ugljen . smeša. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. n. toksičan.d. (Opasnost od udisanja.d. sa ne više od 9% etilen oksida Komprimovan gas. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Etilen . smeša.d.d. zapaljiv. sa ne više od 0. otrovan.dioksid i etilen . Zona C) Komprimovan gas. Zona D) strana 43 . Naziv materije ID br. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d.d. otrovan.bromid u etil etru Kalijum . n. n.

d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. toksičan.d. zapaljiv.d.d.p.d. Naziv materije ID br. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. komprimovan 1.d.ID br.d. Naziv materije 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1954 1954 1954 1954 1954 115 115 115 115 115 1955 1955 123 123 1955 123 1955 123 1955 123 1955 123 Komprimovan gas. toksičan. (Opasnost od udisanja. n.d. n.1 -Difluoretilen Rashladni gas R-1132a Tečnost za pokretanje motora Etan.d.d.d.d. Rashladni gas. n. toksičan.d.d.p. 1955 123 1955 123 1955 123 1955 123 1955 123 1955 1955 123 123 1956 1956 1956 1957 1957 1958 1958 1958 1959 1959 1960 1961 1961 1961 1962 1962 126 126 126 115 115 126 126 126 116P 116P 115 115 115 115 116P 116P Komprimovan gas. otrovan.p.d. n.2-tetrafluoretan Dihlortetrafluoretan Rashladni gas R-114 1. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. n. n.2. rashlađena tečnost Propan-etan. n. (Opasnost od udisanja. nekorozivne. otrovan. n. Uputstvo br. neotrovne. smeša.1. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. toksičan. (zapaljiv) Rashladni uređaji. (Opasnost od udisanja.d.d. toksičan.d. (zapaljiv) Insekticid. Zona D) Gas za raspršivče. n. zapaljiv. n. otrovan. rashlađena tečnost Etan-propan.d. toksičan.d. Komprimovan gas.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d. toksičan.d. komprimovan strana 44 . n. smeša.d.d. Zona A) Komprimovan gas. zapaljiv. n. Zona B) Komprimovan gas. pod pritiskom Deuterijum Deuterijum. koji sadrže zapaljive. Zona C) Komprimovan gas. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Mešavina jedinjenja organskih fosfata sa kompresovanim gasom Mešavina organskih fosfata sa kompresovanim gasom Mešavina organskih jedinjenja fosfora sa kompresovanim gasom Heksafluoropropilen oksid Kompresovan gas. n. Komprimovan gas.d. otrovan. (Opasnost od udisanja.d.d.2-Dihlor-1. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. n. otrovan. zapaljiv. n. toksičan.d. n. utečnjene gasove Komprimovan gas. toksičan. Uputstvo br. rashlađena tečnost Etilen Etilen. gas.d.d. Pneumatski ili hidraulični akumulatori.d.d.

n. Paration i komprimovani gas. komprimovan Prirodni gas. smeša Insekticid. n. smeša Rashladni gas R-502 Bromohlordifluormetan Hlorodifluorbrommetan Rashladni gas R-12B1 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1976 1976 1977 1978 1978 1979 1979 1980 1980 1980 1980 1981 1981 1981 1981 1982 1982 1982 1982 1983 124 124 124 124 124 124 126 126 120 115 115 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 126 126 126 126 126 Azot.d. smeša. smeša. Ugljovodonični gas. toksičan.d.d. gas.d. tečan. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Insekticid. smeša Azot-tetroksid i azot-monoksid. smeša. komprimovan. smeša Retki gasovi. n. gas. n.d.tetroksid i azot-monoksid. smeša Hloropentafluoroetan i hlorodifluorometan. komprimovan Tetrafluormetan Tetrafluormetan.tetroksid. komprimovana Retki gasovi i azot.d. tečna. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metan Metan. smeša Retki gasovi i kiseonik.d. smeša Kiseonik i retki gasovi. rashađena tečnost (kriogena tečnost) Tečni prirodni gas (kriogena tečnost) Hlorodifluorometan i hloropentafluoroetan. smeša Azot-monoksid i azot-dioksid. smeša Retki gasovi. n. komprimovana Retki gasovi i kiseonik.d. komprimovana Kiseonik i retki gasovi. Vodonik. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Propan Propan.d. Insekticid. Izobutan Izobutan. smeša. smeša Azot-dioksid i azot-monoksid. n. Uputstvo br. n.2-trifluoretan strana 45 . smeša Rashladni gas R-14 Rashladni gas R-14.2. otrovan.d. Naziv materije 1963 1964 1964 1965 1965 1966 1967 1967 1967 1968 1969 1969 1970 1971 1971 1971 1972 1972 1972 1972 1973 1973 1973 1974 1974 1974 120 115 115 115 115 115 123 123 123 126 115 115 120 115 115 115 115 115 115 115 126 126 126 126 126 126 Helijum. smeša Oktafluorciklobutan Rashladni gas RC-318 Azot. komprimovan LNG (kriogena tečnost) Metan. smeša Azot-monoksid i azot.ID br. Ugljovodonična smeša gasova.d.d. Uputstvo br. Ugljovodonični gas.d. komprimovana Retki gasov i azot. smeša Azot i retki gasovi. komprimovan 1-hlor-2. gas. smeša. Naziv materije ID br. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Prirodni gas.d. komprimovana. smeša Azot-monoksid i azot-tetroksid. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Ugljovodonična smeša gasova. komprimovana Azot i retki gasovi. smeša Kripton.

peroksid. tečnost za uništavanje drveća i korova (zapaljivo) Lekovi.peroksida Municija.arili. Zapaljiva tečnost.d. toksična.d. neeksplozivna Hloranilini.d. cevima itd.d. n.d. Lož ulje Uređaji za hlađenje Zapaljiva tečnost. toksični. otrovni.d.d. Aldehidi. Aldehidi. tečnost. n. stabilisan.pentakarbonil Asfalt Katrani. strana 46 .d. n.d.d. Cirkonijum prah. otrovni. n. Živino jedinjenje. tečnost za čišćenje (zapaljivo) Jedinjenje. zapaljivi. otrovna. trake ili namotana žica Magnezijum . zapaljivi. rolnama.fosfid Stroncijum . čvrsti Hlorfenoli. vodeni rastvor. suv Cirkonijum. zapaljivi.d. Metal . Fenilživa jedinjenje. tečnost Celuloid u bloku.d.d.d.d.hidrid Magnezijum . vodoreaktivni.3-epoksipropan Epihlorhidrin Živino jedinjenje. Alkoholi. nitrocelulozne osnove. Metal . Naziv materije 1983 1983 1984 1984 1986 1986 1986 1986 1986 1986 1987 1987 1988 1988 1988 1988 1989 1990 1991 1992 1992 1993 1993 1993 126 126 126 126 131 131 131 131 131 131 127 127 131 131 131 131 129 129 131P 131 131 128 128 128 1993 1993 1993 1993 1993 1994 1999 1999 2000 128 128 128 128 128 131 130 130 133 2001 133 Hlortrifluoretan Rashladni gas R-133a Rashladni gas R-23 Trifluormetan Alkoholi.d. Alkoholi.naftenati.d. Magnezijum . nitrocelulozne osnove.d. samozapaljiva. Denaturisani alkohol Aldehidi.d. n. otrovna. Zapaljiva tečnost.d. tečni Hlorfenoli. n. sa ne manje od 20% i ne više od 60% vodonik . toksični.d.d.peroksid. šipkama. toksični. sa više od 60% vodonik . Aldehidi.d. n. tečni Krezolna kiselina 1-hloro-2.d. n. toksična.fosfid Kalijum . otrovni. Metal . otpad Metal . obrađene folije. vodeni rastvor. stabilizovan Zapaljiva tečnost.d. stabilisan Vodonik . Aldehidi. tečni. vodoreaktivni. Uputstvo br. Gvožđe .d.d.diamid Magnezijum . suzavac.d. n.d.d.d. Alkoholi. n.d.d.peroksid.d.d. Dizel gorivo Jedinjenje.fosfid Vodonik . n. n. otrovni.d. n.alkili. neeksplozivna Municija.d. n.d.arili. n. toksični. prah 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2005 2006 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 138 139 139 139 140 2015 2015 143 143 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 2025 2026 151 151 159 152 152 153 153 153 131P 131P 151 151 151 Celuloid. n. zapaljivi.. Plastika. izuzimajući otpad Kobalt .d. Benzaldehid Hloropren. n. n. Naziv materije ID br.d.difenil Plastika. čvrsto. n. n.d. suv.peroksida (stabilisanog ako je potrebno) Vodonik . n. čvrsti Hloranilini.d. n.ID br. neeksplozivna Municija.d.d.alkili. zapaljivi. samozagrevajuća. n.d. listovima.d. Uputstvo br. n. Denaturisani alkohol (toksičan) Propargil alkohol Alkoholi.d.d.

1. vodeni rastvor.arsenit. čvrst Bombe. Amonijak. sa korozivnom tečnošću bez inicirajućeg uređaja Hidrazin.4% zapaljive materije Amonijum – nitratna đubriva Amonijum – nitratna đubriva. vodeni rastvor. male.2-Dimetilpropan Izobutil aldehid Izobutir aldehid Cimeni Dihloropropeni Diciklopentadieni Dietilbenzen Diizobutilen.karbinol Metilamil alkohol Morfolin Stiren monomer. rastvorena u zapaljivoj tečnosti Nitrocelulozni rastvor. dimne neeksplozivne. zapaljiv Amonijum – nitratna đubriva Amonijum – nitratna đubriva sa kalcijum . sa više od 35% ali ne više od 50% amonijaka Akrilamid Akrilamid. pušljiva Kalijum .1-Trifluoretan Rashladni gas R-143a Trifluoretan. komprimovan Kertridži sa gasom Posude. čvrsti Krezoli. komprimovan Vodonik i metan.d. vodeni rastvor.ID br. Naziv materije ID br. n.sulfatom Amonijum – nitratna đubriva. Uputstvo br.I. Metil . čvrst Hloral. Naziv materije 2027 2028 151 153 2029 2029 2030 2030 2030 2031 2032 2032 2033 2034 2034 2035 2035 2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2038 2044 2045 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 132 132 153 153 153 157 157 157 154 115 115 115 115 115 121 121 115 115 152 152 152 115 130 130 130 129 130 130 128 132 Natrijum . sa više od 37% hidrazina Azotna kiselina.C.izobutil .d. tečni alfa-Naftilamin strana 47 . čvrsti Dinitrotolueni. stabilizovan Tetrahidrofuran Tripropilen Valeraldehid Nitroceluloza. Uputstvo br.monoksid Metan i vodonik. sa 37% do 64% hidrazina Hidrazin. anhidrovan Hidrazin. sa više od 64% hidrazina Hidrazin hidrat Hidrazin. smeša.B. izomerna jedinjenja 2-Dimetilaminoetanol 2051 2052 2053 2053 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2059 2067 2068 2069 2069 2070 2071 2071 132 128 129 129 129 132 128P 127 128 129 127 127 140 140 140 140 143 140 140 2072 2072 2073 140 140 125 2074 2074 2075 2076 2076 2076 2077 153P 153P 153 153 153 153 153 Dimetiletanolamin Dipenten M. anhidrovan. rastvor. komprimovan Ksenon Ksenon. crvena pušljiva Azotna kiselina. komprimovana 1. koje sadrže gas Dinitrotolueni Dinitrotolueni.karbonatom Amonijum – nitratna đubriva sa amonijum . izuzev crvene pušljive Azotna kiselina. tečni 2. stabilizovan Krezoli Krezoli. mešana Amonijum – nitratna đubriva sa fosfatom ili potašom Amonijum – nitratna đubriva Amonijum – nitratna đubriva sa ne više od 0.

heksafluorid Jodovodonik.ID br.d.d.fluorid German Heksafluoroetan Heksafluoroetan. stopljen Riblje brašno. rashlađena tečnost Arsin SA Dihlorosilan Kiseonik . Uputstvo br. otrovno. rastvori (Formalin) (korozivni) Maneb Preparat maneba. smeđi Plavi azbest Smeđi azbest Paraformaldehid Ftalni anhidrid Maleinska kiselina Maleinski anhidrid Maleinski anhidrid. Naziv materije ID br.heksafluorid Telur . 2206 2206 2208 155 155 140 2208 2209 2210 2210 2211 2211 2212 2212 2212 2212 2212 2213 2214 2215 2215 2215 2216 2216 2217 2218 2219 2222 2224 2225 2226 2227 2232 2232 2233 2234 140 132 135 135 133 133 171 171 171 171 171 133 156 156 156 156 171 171 135 132P 129 128 152 156 156 130P 153 153 152 130 Izocijanati.d. rashlađena tečnost Vodonik .oksid.pentafluorid Fosfor pentafluorid. Naziv materije 2077 2078 2079 2186 2187 2188 2188 2189 2190 2190 2191 2192 2193 2193 2193 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2203 2204 2205 2206 2206 2206 2206 153 156 154 125 120 119 119 119 124 124 123 119 126 126 126 126 125 125 125 125 125 125 119 116P 122 117 116 116 119 153 155 155 155 155 Naftilamin (alfa) Toluen . sa ne više od 1.selenid. ekspanzivna Azbest Azbest. Izocijanat. n.d. n. suva. Izocijanati.glicidil .d.d.d.5% ulja i ne više od 11% vlage Akrilna kiselina. n. toksično.dioksid. toksični.difluorid Kiseonik .metakrilat.difluorid.d. stabilizovana Alil . sa ne manje od 60% Maneb Polimerna zrnca. n. komprimovan Sulfuril .d. Izocijanat.d. anhidrovan Silan Silan. rastvori. plavi Azbest. komprimovan Rashladni gas R-116 Rashladni gas R-116. Uputstvo br. Kalcijum . stabilizovan 2-Hloroetanal Hloroacetaldehid Hloroanizidini Hlorobenzotrifluoridi strana 48 . zrnca. anhidrovan Fosfor . koja sadrži više od 10% ali ne više od 39% raspoloživog hlora Prašak za izbeljivanje Formaldehid. rastvor. stabilizovan Semeni kolač. ekspanzivna Polistriren.hipohlorit. otrovno. Izocijanati. stabilizovan Azot .diizocijanat Dietilenetriamin Hlorovodonik. smeša.sulfid Adiponitril Izocijanat. rashlađena tečnost Ugljen . n. stabilizovano Riblji otpad. komprimovan Selen . n.hlorid Benzotrihlorid n-Butil .d.etar Anizol Benzonitril Benzensulfonil .heksafluorid Volfram . rastvor. komprimovan Fosfin Propadien.d. komprimovan Karbonil .

dihloroacetat strana 49 .3'-Imino .diizocijanat Olovno jedinjenje.d.hloridi. čvrst Heksametilen .tiofosforil . n.5-Norbornadien.metakrilat.amil . neugasive Cikloheksen Kalijum Kalijum.keton N-Etilanilin 2-Etilanilin N-etill-N-benzilanilin 2-Etilbutanol 2-Etilheksilamin Etil . vodeni rastvor.hloracetat Metilcikloheksan Metilcikloheksanon Metilciklopentan Metil .2-Dimetoksietan N.izocijanat.dipropilamin Etilamin. Uputstvo br.acetat Ciklopentanol Ciklopentanon Ciklopenten n-Dekan Di-n-butilamin Dihlorodimetil . čvrsti Dimetilkarbamoil . 4-Metoksi-4-metilpentan-2-on N-Metilanilin Metil . tečni Hromsumporna kiselina Cikloheptan Ciklohepten Cikloheksil .tetramin Tripropilamin Ksilenoli Ksilenoli. tečan Hlornitroanilini Hlortolueni Hlortoluidini Hlortoluidini. rastvorno.2-Propilendiamin 1.hloridi Hlorobenzil . simetrični Dihlorofenil .izocijanati 2.N-Dimetilanilin Šibice.metakrilat Etil .N-Dimetilformamid Dimetil-N-propilamin Dimetil . Naziv materije 2235 2235 2236 2236 2237 2238 2239 2239 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2251 2252 2253 2254 2256 2257 2257 2258 2258 2259 2260 2261 2261 2262 2263 2264 153 153 156 156 153 129 153 153 153 154 128 128 130 129 128 128 128 132 131 156 128P 128P 127 153 133 130 138 138 132 132 153 132 153 153 156 128 132 Hlorobenzil .1]hepta-2. tečni 3-hlor-4-metilfenil .3-Propilendiamin Trietilen .hlorid Dimetilcikloheksani Dimetilcikloheksilamin 2264 2265 2266 2267 2269 2270 132 129 132 156 153 132 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2290 2291 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 128 153 153 153 129 132 130P 130P 128 151 153 156 129 130P 131 156 128 128 128 153 156 156 151 128 153 155 128 128 128 155 N. stabilizovan Biciklo[2. čvrsti Hlortoluidini.etar.2. stabilizovan Izobutironitril Izocijanatobenzotrifluoridi Pentametilheptan Izohepteni Izohekseni Izoforondiamin IPDI Izoforon .izocijanat 3-hlor-4-metilfenil . Naziv materije ID br. stabilizovan n-Hepten Heksahlorobutadien Heksametilendiamin. sa ne manje od 50% ali ne više od 70% etilamina Etil . metal 1.diizocijanat Heksanoli Izobutil .metakrilat.N-Dimetilcikloheksilamin N. stabilizovan 1.ID br.5-dien. Uputstvo br.d.hlorid 3.

čvrst Natrijum .eter 1-Brom-3-metilbutan Brommetilpropani 2-Brompentan 2-Brompropan Brompropani 3-Brompropin Butandion Diacetil Butil .ID br. čvrsti Polihlorovani bifenili.kuprocijanid.4-Pentandion Pentan-2.akrilati. n.etar Diizobutilamin 1. rastvor Natrijum . čvrsta Nitrozilsumporna kiselina.hlorid.vinil .fosfit Undekan Cink .nitriti Butil . tečnost Predmeti koji sadrže polihlorovanene bifenile (PCB) Natrijum . Naziv materije ID br. tečni Trihlorbuten Trietil .5-Trimetilbenzen Trimetilcikloheksilamin Trimetilheksametilendiamini 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2344 2345 2346 2346 2347 2348 2350 2351 2352 2353 2354 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2366 156 130 128 154 129 131 131 131 131 131 127 130 130 130 130 130 129 129 130 127 127 130 129P 127 129 127P 132 131 129 132 128P 132 131P 132 130 129 128 128 Trimetilheksametilen diizocijanat Trimetil .kuprocijanid.1-Dihloretan Etil .acetat Alilamin Alil . sa manje od 25% kristalne vode Terpenski ugljovodonici. čvrst. Uputstvo br. stopljen Nitrobenzensulfonska kiselina Nitrobenzotrifluoridi Nitrobenzotrifluoridi.etar Alil .merkaptan Benzotrifluorid 2-Brombutan 2-Brometil .etar Butil .merkaptan n-Propilbenzen Dietil .d. sa manje od 25% kristalne vode Natrijum hidrosulfid.metil . tečni 3-Nitro-4-hlorobenzotrifluorid Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina.3. Naziv materije 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2306 2307 2308 2308 2308 2309 2310 2310 2311 2312 2313 2315 2315 2315 2315 2315 2316 2317 2318 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 153 128 127 128 133 153 152 152 152 157 157 157 128P 131 131 153 153 129 171 171 171 171 171 157 157 135 135 128 153 153 152 130 128 129 153 153 2-Metil-5-etilpiridin 2-Metilfuran 5-Metilheksan-2-on Izopropenilbenzen Naftalin. stabilizovan Butiril .etar.etil . stopljen Pikolini PCB Polihlorovani bifenili Polihlorovani bifenili.merkaptan Butil .hidrosulfid.etil .etil . Uputstvo br.hlorid Hlorometil .formijat Fenil . stabilizovani Butil .oksim Alil .etar 2-Hloropropan Cikloheksilamin Ciklooktatetraen Dialilamin Dialil .fosfit Triizobutilen 1. Tetraetilenpentamin Trihlorobenzeni.d.karbonat - strana 50 . tečna Oktadien 2.4-dion Fenetidini Fenol. anhidrovan Acetaldehid .

N-Dietilanilin Hlornitrotolueni Hlornitrotolueni. komprimovan Sumpor .hlorat.2. Naziv materije 2367 2367 2368 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2382 2383 2384 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 130 130 128 128 152 128 128 129 127 127 129 127 127 131 132 127 130 131 131 132 127 127 129 132 130 130 128 129 129 129 129 129 132 131P 127 127 132 130 132 alfa-Metilvaleraldehid Metilvaleraldehid (alfa) Alfa-Pinen Pinen (alfa) Etilen .monobutil .etar Dipropil .6-Tetrahidropiridin 1.hlorat.ortotitanat Tiofen Trimetil . n. čvrsti.fluorid.fluorid Karbonil .nitrat.2.izobutirat Izopropil . čvrsti strana 51 .terc-butil .etar 1-Heksen Izopenteni 1.hlorat. Naziv materije ID br.2-Di-(dimetilamino) etan Dietoksimetan 3.3-Dietoksipropen Dietil . Uputstvo br.hloroformijat Izopropil .3-Dihidropiran 1. vodeni rastvor Alkilfenoli.1-Dimetoksietan 2-Dimetilaminoacetonitril 1. rastvor Kalijum . Uputstvo br.tetrafluorid Bromtrifluoretilen Heksafluoraceton Azot .hlorid Metakrilaldehid.ID br. čvrsti Anizidini.borat Karbonil . rastvor Kalcijum .izovalerat Piperidin 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2409 2410 2410 2411 2412 2413 2414 2416 2417 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2422 2424 2424 2426 2427 2427 2428 2429 2429 2430 2431 2431 2431 2432 2433 2433 130 129P 131 129 127 155 129 129 129 131 130 128 130 129 125 125 125 116 125 124 126 126 126 126 140 140 140 140 140 140 153 153 153 153 153 152 152 Propantioli Izopropenil .3-Dimetilbutilamin Dimetildietoksisilan Dimetil .izobutirat 1-Etilpiperidin Fluorobenzen Fluorotolueni Furan 2-Jodobutan Jodmetilpropani Jodpropani Izobutil .propionat Izobutiril .propionat 1.hlorat.glikol .hlorat. tečnost (vruć koncentrovani rastvor) Kalijum .etar 1-Metilpiperidin Metil .butirat Izopropil . vodeni rastvor Kalcijum . stabilizovan 3-Metilbutan-2-on Metil . tečni N.6.d. vodeni rastvor Natrijum .trioksid Oktafluorobut-2-en Rashladni gas R-1318 Oktafluoropropan Rashladni gas R-218 Amonijum . (uključujući C2-C12 homologe) Anizidini Anizidini.5.etar Etil .acetat Propionitril Izopropil . simetričan Dipropilamin Di-n-propil .sulfid 2.3.disulfid 1.d.2-Dimetilhidrazin Dimetilhidrazin.Tetrahidropiridin Butironitril Tetrahidrotiofen Tetrapropil .formijat Izobutil .

hlorid Natrijum .tetra (monokalijum dihloro) –penta – s .superoksid Natrijum .d.izocijanat n-Propil .d.tetrahlorid. n. Izocijanati. stopljen Sumpor.arsanilat Tiofozgen Vanadijum .trifluorid.nitrit 2-Hlorpropen 2. komprimovan Etilacetilen.tetrahlorid Litijum . otrovan.d.alkili Litijum .izocijanat terc-Butil . otrovni.hidrid Berilijum . zapaljivi.d.d.d.etar Etanolamin Etanolamin.izocijanat n-Butil . n. stabilizovan Etil .d.trihlorid. rastvor. čvrsti Beli fosfor. zapaljiv.nitrat Dihlorizocijanurna kiselina. piroforan Titan . n.izotiocijanat Izocijanati. Uputstvo br.d. toksični.hidrogendifluorid Kalaj . n. tečni Nitrokrezoli Nitrokrezoli.d. rastvor Monoetanolamin strana 52 .fluorid Rashladni gas R-41 Metil .triazintrion.izocijanat Izopropil .izocijanat Cikloheksil . soli 2465 2465 2465 2466 2467 2468 140 140 140 143 140 140 2468 2469 2470 2471 2473 2474 2475 2477 2478 2478 2478 2478 2478 2478 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2490 2491 2491 2491 140 140 152 154 154 157 157 131 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 153 153 153 153 Dihlorizocijanurna kiselina. suv Trihlorizocijanurna kiselina. Uputstvo br.(Trihloro) . zapaljiv. Rastvor izocijanata. piroforn Trihloracetil . toksičan.tetroksid Natrijum .bromat Fenilacetonitril.trihlorid Metil . n.perkarbonati (mono) .alkili. pentahidrat Titan . Izocijanati.izocijanat Izobutil . stopljen Žuti fosfor. stopljen Azot . pentahidrat Kalaj .d.d. Naziv materije 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2440 2441 2441 2442 2443 2444 2445 2445 2446 2446 2447 2447 2447 2448 2451 2451 2452 2453 2453 2454 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2463 2464 2465 152 156 156 129 156 132 154 154 154 135 135 156 137 137 135 135 153 153 136 136 136 133 122 122 116P 115 115 115 115 116 130P 128 130 128 128 128 138 141 140 Hlornitrotolueni. rastvor.trihlorid. Izocijanati.izocijanat Fenil . tečnost Osmijum . n. smeša.izocijanat Etil . tečni Dibenzildihlorsilan Etilfenildihlorsilan Tiosirćetna kiselina Metilfenildihlorsilan Trimetilacetil .fluorid Rashladni gas R-161 Metil . Metil . Naziv materije ID br. suva Cink . suva Natrijum dihlorizocijanurat Natrijum dihloro-s-triazintrion Kalijum .hlorid Vanadijum .hlorid.ID br. beli. Izocijanati.izocijanat Dihlorizopropil .oksitrihlorid Vanadijum .3-Dimetilbutan Heksadien 2-Metil-1-buten 2-Metil-2-buten Metilpentadien Aluminijum .trifluorid Azot . zapaljivi.d. stopljen Fosfor.

6-Tetrahidrobenzaldehid 1-Aziridinil fosfin .Metilmorfolin Metiltetrahidrofuran Nitronaftalen Terpinolen Tributilamin Hafnijum prah.ID br. čvrsta Molibden . bez plastifikatora Nitroceluloza.metakrilat Dimetilaminoetil .tetrahlorid Acetilen . stabilizovan Izobutil .pentahlorid Kalijum . suv Natrijum . ne manje od 25% vode Nitroceluloza sa alkoholom Nitroceluloza sa ne manje od 25% alkohola Nitroceluloza Nitroceluloza.hidrogensulfat 2-Hloropropionska kiselina 2-Hloropropionska kiselina.9-Ciklododekatrien Ciklooktadieni Diketen. bez pigmenta Nitroceluloza.ortoformijat Etil .hidrogensulfat Hloroplatinska kiselina. stabilizovana Metil .tetrabromid 1 -hlor-1.metakrilat Etil . Uputstvo br. rastvor Aminofenoli Bromacetil . smeša. tečan Metilalil . sa plasticfikatorom Epibromhidrin strana 53 .oksid (Tris) Tri-(1-azidirinil)fosfin .trihloroacetat Metilhlorsilan 4-Metilmorfolin Metilmorfolin N. Naziv materije ID br. rastvor Valeril .oksid. rastvor Tris-(1-aziridinyl)fosfin oksid. sa pigmentom i plastifikatorom Nitroceluloza.tetrabromid Tetrabrometan Amonijum .1 -difluoroetan Difluorohloroetani Hlorodifluoroetani Rashladni gas R-142b 1. smeša. smeša.fluorid Amonijum . Uputstvo br.pentafluorid Heksafluoraceton hidrat Heksafluoraceton hidrat. smeša.izobutirat Izobutirna kiselina Izobutirni anhidrid Metakrilna kiselina. suv Titanijum prah.3.2.akrilat.5.oksalat 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2533 2534 2535 2535 2535 2536 2538 2541 2542 2545 2546 2547 2548 2552 2552 2554 2555 2556 2556 2557 2557 2557 2557 2557 2557 2558 132 129P 130 132 132 153P 156 119 132 132 132 127 133 128 153 135 135 143 124 151 151 130P 113 113 113 133 133 133 133 133 133 131 Furfurilamin Izobutil .hlorid Nitroceluloza sa vodom.bromid Brombenzen Bromoform Ugljen . smeša. Naziv materije 2493 2495 2496 2498 2501 2501 2501 2502 2503 2504 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2511 2511 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2517 2517 2517 2518 2520 2521 2522 2522 2524 2525 132 144 156 129 152 152 152 132 137 159 159 154 154 154 156 154 153 153 153 152 156 130 159 151 115 115 115 115 153 130P 131P 153P 153P 129 156 Heksametilenimin Jod .hlorid Cirkonijum .superoksid Hlor . stabilizovan 2-Dimetilaminoetil .pentafluorid Anhidrid propionske kiseline 1. sa pigmentom Nitroceluloza. čvrsta 2-Hloropropionska kiselina.

trioksid Piperazin Aluminijum . azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-503 (Azeotropna smeša rashladnog gasa R-13 i rashladnog gasa R23 sa približno 60% rashladnog gasa R-13) Trifluorometan i hlorotrifluorometan. sa približno 60% hlorotrifluorometana Rashladni gas R-13 i rashladni gas R-23. rastvor Feri .oksibromid.d. otrovan. rashađena tečnost (kriogena tečnost) Hlorotrifluormetan i trifluorometan.fosfat Fosfor . sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. komprimovana strana 54 . čvrst. azeotropna smeša sa približno 60% hlorotrifluorometana Ugljen .monoksid i vodonik.bromid. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline.hlorid.ID br. čvrst. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline 2586 153 2586 153 2587 2588 2588 2588 2589 2590 2590 2591 2599 153 151 151 151 155 171 171 120 126 2599 126 2599 126 2599 126 2599 126 2600 2600 119 119 Alkilsulfonske kiseline. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. toksičan. stopljen Fenilacetil .hloracetat Azbest. Naziv materije 2560 2561 2564 2565 2567 2570 2571 2571 2572 2573 2574 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 129 128 153 153 154 154 156 156 153 141 151 137 156 157 153 154 154 154 153 2583 153 2584 153 2584 153 2584 2585 153 153 2585 153 2-Metilpentan-2-ol 3-Metil-1-buten Trihlorsirćetna kiselina. otrovan Pesticid. rastvor Alkilsulfonske kiseline. tečne. tečne.d.hlorid. tečne.hlorid Fosfor . smeša. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Dodecilbenzensulfonska kiselina Alkilsulfonske kiseline. čvrste. Vinil . Pesticid. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline kiseline Benzohinon Pesticid. Uputstvo br.hlorat Trikrezil . rastvor Aluminijum . azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-23 i rashladni gas R-13. čvrste. azeotropna smeša. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline.d. beli Beli azbest Ksenon. čvrste. smeša Ugljen . n. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. n. rastvor Dicikloheksilamin Natrijum . Naziv materije ID br.pentahlorofenat Kadmijumovo jedinjenje Alkilsumporne kiseline Etilsumporna kiselina Fenilhidrazin Talijum .monoksid i vodonik. Uputstvo br. čvrst. čvrste. tečne.d.

sa ne više od 10% hlorne kiseline Nitriti. komprimovana Ciklobutan Difluoretan i dihlorodifluormetan.etar Metalil . vodeni rastvor.d.2-Dibrombutan-3-on 1.karbinol Glicidaldehid Potpaljivači vatre. smeša.4'-Diaminodifenilmetan Benzil .jodid Fenacil .dietil . sa zapaljivom tečnošću Magnezijum .jodid Kalijum .fluorosilikat Kalijum .silicid Hlorna kiselina. čvrsti. sa približno 74% dihlorodifluormetana Rashladni gas R-12 i rashladni gas R-152a.fluoracetat Natrijum . prah Natrijum .trifluorid . čvrst Hidrokinon Dibrommetan Etil .1 -Dihlor-1 -nitroetan 4. azeotropna smeša.fluoracetat Natrijum .disulfid Selen.hloracetat Mononitrotoluidini Nitrotoluidini (mono) Heksahloraceton Hidrohinon.d.metil .etar Triizopropil .butirati Acetil .silikofluorid Hinolin Selen . neorganski. stabilisan Nitropropani Trialil .cijanacetat Butiltolueni strana 55 . sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-500 (azeotropna smeša rashladnog gasa R-12 i rashladnog gasa R152a sa približno 74% rashladnog gasa R-12) Cikloheptatrien Bor . azeotropna smeša. sa približno 74% dihlorodifluorometana Dihlorodifluorometan i difluoretan. stabilizovani Benzildimetilamin 2620 2621 2622 2623 2624 2626 2627 2628 2629 2630 2630 2630 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2653 2655 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2660 2661 2662 2662 2664 2666 2667 130 127 131P 133 138 140 140 151 151 151 151 151 154 155 151 153 151 153 154 153 153 153 156 151 151 154 153 152 151 153 153 153 153 153 160 156 152 Amil .3-Dihloraceton 1.propil .selenit Selenati Seleniti Fluorosirćetna kiselina Metil . Kalijum . n. Uputstvo br.bromacetat Metil . azeotropna smeša.propil .ID br. Naziv materije 2600 2600 2601 2602 119 119 115 126 2602 126 2602 126 2602 126 2602 126 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2614 2615 2616 2617 2618 2619 131 132 155 155 129P 129 156 132 131 127 129 127 129 129 130P 132 Vodonik i ugljen – monoksid.alkohol Etil .eterat Metoksimetil .izocijanat Metil .borat Metilcikloheksanoli Viniltolueni.ortosilikat Akrolein. sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-152a i rashladni gas R-12. Uputstvo br. Naziv materije ID br.bromid Heksahlorciklopentadien Malononitril 1. azeotropna smeša. smeša Vodonik i ugljen monoksid.borat Trialilamin Propilen .hlorohidrin Metil .

Naziv materije 2668 2669 2669 2669 2669 2670 2671 2672 131 152 152 152 152 157 153 154 2672 2672 154 154 2673 2674 2674 2676 2677 2678 2678 2679 2680 2680 2680 2681 2681 2682 2682 2683 2684 2684 2685 2686 2686 2687 2688 2688 2689 151 154 154 119 154 154 154 154 154 154 154 154 154 157 157 132 132 132 132 132 132 133 159 159 153 Hloracetonitril Hlorkrezoli Hlorkrezoli.hidroksid Amonijum . rastvor Hlorkrezoli.hidroksid. vodeni rastvor. vodeni rastvor. Uputstvo br. Naziv materije ID br. Amini.hidroksid Litijum .nitrat Heksahlorbenzen Nitroanizoli Nitroanizoli.keton Dibrombenzen Akridin Cink . korozivni.nitrat Magnezijum . tečni Alkilamini. tečni Nitrobrombenzeni Nitrobrombenzeni.rezinat 1. čvrsti Nitrobrombenzeni.hlorat Litijum . rastvor Cezijum .d.hidroksid.N-Dietiletilendiamin 2-Dietilaminoetanol Dietilaminoetanol Dicikloheksilamonijum .d. čvrsti Hlorkrezoli.hidroksid Cezijum . n.4-Butindiol Kamfor Kamfor.d.nitrat Cirkonijum .nitrat Nikal .hidroksid Rubidijum . sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka Amonijum hidroksid Amonijum hidroksid. neorganski.d. n. rastvor Rubidijum . rastvor Cezijum . n. čvrst Litijum . Tetrahidroftalni anhidridi Trifluorosirćetna kiselina 1-Pentol Dimetildioksani Butoksil Butilbenzeni Dipropil .ID br.silikofluorid Stibin Rubidijum . čvrsti Nitroanizoli. sintetički Barijum . sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka 2-Amino-4-hlorofenol Natrijum . rastvor Litijum .d. rastvor 3-Dietilaminopropilamin Dietilaminopropilamin N. Bisulfiti.d. tečni Cijanurni hlorid Aminopiridini Amonijak.nitrat Nikal .monohlorhidrin 2690 2691 2692 2693 2693 2698 2699 2705 2707 2708 2709 2710 2711 2713 2714 2715 2716 2717 2717 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2730 2730 2732 2732 2732 2733 2733 152 137 157 154 154 156 154 153P 127 127 128 128 129 153 133 133 153 133 133 141 141 141 140 140 140 140 140 141 140 152 152 152 152 152 152 152 132 132 N.hidroksid. monohidrat Cezijum . strana 56 .fluorosilikat Natrijum . čvrst Litijum . Uputstvo br.bromat Hrom .sulfid.nitrit Talijum .hidroksid. n.tribromid Bisulfiti.d.hidroksid. rastvor.hidroksid.nitrat Bakar .hlorat Mangan .n-Butilimidazol Fosfor .rezinat Aluminijum . zapaljivi.d.hidroksid.pentabromid Bor .nitrit 1-Brom-3-hloropropan 1-Hlor-3-bromopropan Glicerol alfa .

d.d. otrovan Arsenov pesticid.d.d.hloroformijat Fenil . n. toksičan Triazinski pesticid. tečnost. tečnost.d. zapaljiva. n. otrovan Fenoksi pesticid. Uputstvo br. Amini. zapaljiv. tečni. toksična Triazinski pesticid.hloroformijat n-Butil . otrovan strana 57 .anhidrid n-Propil hloroformijat Barijum . otrovna Organohlorni pesticid.d.d. korozivni. korozivni. toksičan Aldrin. tečni. n. zapaljiv.d. tečni. n.d.d.hloroformijat Ciklobutil . Uputstvo br. n.d. otrovni. čvrst.d. tečnost. Alkilamini. Hloroformijati. otrovan Organohlorni pesticid.d. sa više od 22% raspoloživog hlora Hloroformijati.d. zapaljivi.d. zapaljiva.hlorid 1. otrovan Arsenov pesticid.korozivni. tečnost. tečni. zapaljiv. zapaljivi. zapaljivi.hloroformijat sec-Butil . Alkilamini.d. čvrst Dieldrin Organohlorni pesticid. korozivni. toksičan Fenoksi pesticid. toksična Fenoksi pesticid. čvrst.hloroformijat tert-Butilcikloheksil .ID br. n.d. n. Polialkilamini.3-Dihloropropanol-2 Dietiltiofosforil . zapaljivi. Polialkilamini. toksičan Karbamatni pesticid. zapaljiva. N-Butilanilin Butir .hloroformijat Hlorometil . n.hloroformijat 2-Etilheksil hloroformijat Tetrametilsilan 1. čvrst.d. Poliamini. tečnost. tečan.d. Poliamini. otrovan Karbamatni pesticid. zapaljiva.d. n.d.d. čvrst. tečan. čvrsti N-Etilbenziltoluidini. otrovna Fenoksi pesticid. tečnost. Izobutil . Naziv materije 2733 2733 2734 2734 2734 2734 2735 2735 2735 2735 2738 2739 2740 2741 2742 2742 2742 2742 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2753 2753 2754 132 132 132 132 132 132 153 153 153 153 153 156 155 141 155 155 155 155 155 155 155 157 156 156 156 130 153 155 127 153 153 153 153 Polialkilamini. tečan. otrovan Karbamatni pesticid.d. toksičan Arsenov pesticid. Hloroformijati. Amini. čvrst. toksična Pesticid sa fenil ureom. toksični. čvrst. n. n. korozivni. otrovan Triazinski pesticid. tečni N-Etiltoluidini 2757 2757 2758 2758 2759 2759 2760 2760 2761 2761 2761 2761 2762 2762 2762 2763 2763 2764 2764 2765 2765 2766 2766 2767 151 151 131 131 151 151 131 131 151 151 151 151 131 131 131 151 151 131 131 152 152 131 131 151 Karbamatni pesticid.2-Epoksi-3-etoksipropan N-Etilbenziltoluidini N-Etilbenziltoluidini. zapaljivi. Naziv materije ID br.hipohlorit. zapaljiv. čvrst. čvrst. korozivni. čvrst. čvrst. zapaljiva. korozivni. otrovna Triazinski pesticid.d. toksičan Arsenov pesticid.d. toksičan Aldrin. n. čvrst. n. zapaljiva. Poliamini. tečan. tečnost Organohlorni pesticid.d.

čvrst. čvrst. čvrst.ID br. tečnost. zapaljiva. otrovan Ditiokarbamatni pesticid. toksičan Pesticid sa derivatima ftalamida. tečnost. tečnost. otrovan Bipiridilijumski pesticid. čvrst. otrovan Supstituisani nitrofenolski pesticid. otrovna Pesticid sa fenil ureom. čvrst. čvrst.paration. tečnost. čvrst. čvrst. otrovan Pesticid na osnovi žive. tečan. čvrst. zapaljiv. toksičan Pesticid sa benzoevim derivatima. čvrst. zapaljiva. toksična Tiokarbamatni pesticid. zapaljiva. zapaljiv. tečnost. tečnost. toksičan Bipiridilijumski pesticid. zapaljiva. tečnost. čvrst Organofosforni pesticid. toksična Supstituisani nitrofenolski pesticid. tečan. Naziv materije 2767 2768 2768 2769 2769 2770 151 131 131 151 151 131 2770 131 2771 2771 2771 2771 2772 2772 2772 2772 2773 2773 2774 151 151 151 151 131 131 131 131 151 151 131 Pesticid sa fenil ureom. toksičan Pesticid na osnovi bakra. toksičan Bipiridilijumski pesticid. tečnost. zapaljiva. zapaljiva. tečnost. otrovan Pesticid sa benzoevim derivatima. čvrst. otrovna Pesticid na osnovi bakra. toksičan Pesticid sa fenil ureom. tečnost. Uputstvo br. toksičan Tiokarbamatni pesticid. zapaljiva. tečan. otrovna Pesticid na osnovi žive. otrovan Pesticid sa derivatima ftalamida. čvrst. otrovna Tiokarbamatni pesticid. čvrst. tečan. zapaljiv. tečnost. toksična Pesticid sa derivatima ftalamida. otrovan Tiokarbamatni pesticid. otrovna 2774 2775 2775 2776 2776 2777 2777 2778 2778 2779 2779 2780 2780 2781 2781 2782 2782 2783 2783 2783 131 151 151 131 131 151 151 131 131 153 153 131 131 151 151 131 131 152 152 152 Pesticid sa derivatima ftalamida. toksična Pesticid na osnovi bakra. tečnost. toksičan Supstituisani nitrofenolski pesticid. čvrst. zapaljiva. tečnost. toksičan Pesticid na osnovi žive. toksična Pesticid sa benzoevim derivatima. toksična Ditiokarbamatni pesticid. čvrst. Naziv materije ID br. zapaljiva. zapaljiva. otrovna Pesticid sa benzoevim derivatima. otrovna Ditiokarbamatni pesticid. toksičan Ditiokarbamatni pesticid. čvrst. zapaljiva. toksičan strana 58 . Uputstvo br. zapaljiva. otrovan Supstituisani nitrofenolski pesticid. čvrst. čvrst. otrovan Organofosforni pesticid. toksičan Metil . otrovan Bipiridilijumski pesticid. toksična Pesticid na osnovi žive. tečnost. zapaljiv. čvrst. zapaljiva. otrovan Pesticid na osnovi bakra. zapaljiva.

otrovan Organokalajni pesticid. Uputstvo br. Uputstvo br. uništava drveće ili korov. punjenje alkalijom Baterijska tečnost. kiselina Sumporna kiselina. sa više od 10% ali ne više od 80% kiseline Ferometalni komadići. n.ID br.d.d. (Opasnost od udisanja. tečno.d. sa elektronskom opremom ili pokretačem 2798 2798 2799 2799 2800 2801 2801 2802 2803 2805 2806 2807 2809 2809 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 137 137 137 137 154 154 154 154 172 138 138 171 172 172 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 Benzen . rastvor. alkalija Baterijska tečnost.d. Naziv materije 2783 2783 2784 2784 2785 2785 2786 2786 2787 2787 2788 2789 2789 2790 152 152 131 131 152 152 153 153 131 131 153 132 132 153 2793 2794 2795 2796 2796 2797 2797 2797 170 154 154 157 157 154 154 154 Paration Tetraetil . toksičan 4-Tijapentanal Tija-4-pentanal Organokalajni pesticid. otrovan Organokalajni pesticid. punjenje kiselinom Baterije. n. korozivna. tečan. otrovan Organofosforni pesticid. glacijalna Sirćetna kiselina.d. Otrovna tečnost. Bakar . rastvor.pirofosfat. tečnost.d. mokre.d. ili odsečci Baterije. Sirćetna kiselina. čvrst Organofosforni pesticid. zapaljiv. Zona A) strana 59 . sa baterijom Baterijska tečnost. zapaljiv. n. strugotina. opiljci. mokre. korozivna. necureće Boja.hlorid Galijum Litijum .d. zapaljiv. n. alkalija. tečan. alkalija. Otrovna tečnost.tiodihlorid Fenilfosfor .nitrid Namagnetisani materijal Živa Živa. čvrst Litijum . mokre. sa više od 80% kiseline Sirćetna kiselina. toksičan Jedinjenje organokalaja. čvrst.fosfor .d.d. n.tiodihlorid Baterije. sa ne više od 51% kiseline Baterijska tečnost. Naziv materije ID br.fosfor . metal Buzz BZ CS DC GA GB GD GF H HD HL HN-1 HN-2 HN-3 Jedinjenje. tečan. tečnost. n. tečno (toksična) L (Luizit) Luizit Mastard Mastard i luizit Otrov B.dihlorid Fenilfosfor .d. tečan.dihlorid Benzen . stopljen. čvrst. tečnost.hidrid. zapaljiv. toksičan Organokalajni pesticid.d. Poluproizvod za boju.

n. organska.d.d. deluje na ljude N-Aminoetilpiperazin Amonijum .d. Zona A) Otrovna tečnost.acid . rastvor 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2823 2823 2826 2829 2829 2830 2831 2834 2834 2835 2837 2837 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2844 2845 2845 2845 2845 2846 2846 2849 2850 2851 154 154 153 153 153 153 153 153 153 155 153 153 139 160 154 154 138 154 154 154 129P 153 129 131 129 138 135 135 135 135 135 135 153 128 157 Amonijum . Otrovna tečnost.d.d.d. n.d. Zona A) Toksična tečnost.d. čvrsta Krotonska kiselina. organska.d.d. organska. n. Zona A) VX Zgusnut GD CX Otrov.d.d. rastvor Vinil butirat.d. stabilizovan Aldol Butiraldoksim Di-n-amilamin Nitroetan Kalcijum . Uputstvo br. organska.d. organska.silicijum Etil fosfonil dihlorid. (Opasnost od udisanja.1.d. Piroforna čvrsta supstanca. Naziv materije ID br. Naziv materije 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 2810 153 2810 2810 2811 2811 2811 2811 2812 2813 2814 2815 2817 2817 153 153 154 154 154 154 154 138 158 153 154 154 Otrovna tečnost.hidrogendifluorid. n. n.bifluorid.d. n. (Opasnost od udisanja.fosfat Buterna kiselina Fenolni rastvor 2-Hloropiridin Krotonska kiselina Krotonska kiselina. n. n. organski. Zona A) Toksična tečnost. Natrijum aluminat.d.d. Zona B) Otrovna tečnost. vodeni rastvor Natrijum bisulfat. n. organska. Selen Toksična čvrsta materija. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja. čvrst Vodoreaktivna čvrsta materija.d. Piroforna tečnost.d. n.d. organska. n. Zona B) Sarin Soman Tabun Toksična tečnost. čvrst.d. tečna Etil .d.1-Trihloroetan Fosforasta kiselina Fosforasta kiselina. dihidrat strana 60 .d. (Opasnost od udisanja. Zona B) Toksična tečnost.ferosilicijum 1. orto Natrijumaluminijumhidrid Bisulfati. Toksična tečnost.d.tetramer Bor trifluorid.ID br.d. Toksična tečnost. organska.d. n. n. (Opasnost od udisanja. Infektivna supstanca.d.d. Piroforna čvrsta supstanca. anhidrid Metil fosfonil dihlorid Piroforna tečnost.d.mangan . rastvor Amonijum .d.d. n. rastvor Natrijum hidrogen sulfat.d.d. rastvor Amonijum . n. n.polisulfid.hidrogenfluorid. rastvor Amil . 3-Hloropropanol-1 Propilen .hlorotioformijat Heksanska kiselina Kapronska kiselina Litijum . n. (Opasnost od udisanja. organska. Uputstvo br.

posebno pakovanje. posebno pakovanje. posebno pakovanje.d. n. n. čvrsti Smeša izosorbid dinitrata Radioaktivni materijal. prah Selen . otrovna. obrađenih metalnih ploča ili traka Amonijum . tečnost. Mašine za rashlađivanje.vanadat Kalijum .d.alkohol Heksahlorofen Rezorcinol Titan. prah Dibromohloropropani Dibutilaminoetanol Furfuril . sa ne manje od 5. toksična. n. suv Nikl katalizator. prazna ambalaža Radioaktivni materijal.silikofluorid Fluorosilikati. suv Infektivna materija. Pesticid. hidratisan. tečnosti Hlorofenati. artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal.hipohlorit.d. koja utiče samo na životinje Brom . Pesticid.borohidrid Aluminijum -borohidrid.d. sa ne manje od 10% vode Magnezijum . hidriran. granule 2878 2879 2880 170 157 140 2880 140 2881 2881 2900 2901 2902 2902 2903 2903 2904 2904 2904 2905 2905 2905 2907 2908 2909 135 135 158 124 151 151 131 131 154 154 154 154 154 154 133 161 161 2909 161 2909 161 2910 161 Titan.polivanadat Vanadijum . koje sadrže nezapaljive. Fenolati. ograničena količina strana 61 . neotrovne gasove Mašine za rashlađivanje. artikli proizvedeni od prirodnog torijuma Radioaktivni materijal. ovlažen.d. sa ne manje od 5.d.hlorid Pesticid.d. tečnosti Hlorofenolati.d. Silikofluoridi. posebno pakovanje.pentoksid Natrijum .ID br.fluorosilikat Cink . zapaljiva.fluorosilikat Amonijum .5% ali ne više od 16% vode Metalni katalizator.sulfat Titan – trihlorida.oksihlorid Kalcijum .silikofluorid Amonijum . n. zapaljiva. Pesticid.d. sunđer. toksična. tečnost.d.metavanadat Amonijum . čvrsti Hlorofenolati. tečnost. koje sadrže nezapaljive. suv.d. Uputstvo br. u uređajima Antimon. n. sunđer. artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal. u obliku žičanih namotaja. čvrsti Hlorofenati. smeša Aluminijum . Uputstvo br. tečnosti Fenolati. smeša.amonijum . netoksične gasove Mašine za rashlađivanje. otrovna. tečnost. posebno pakovanje.silikofluorid Cink . Naziv materije 2852 2853 2853 2854 2854 2855 2855 2856 2856 2857 113 151 151 151 151 151 151 151 151 126 2857 126 2857 126 2858 170 2859 2861 2862 2863 2864 2865 2869 2870 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2878 154 151 151 154 151 154 157 135 135 170 159 153 153 151 153 170 Dipikril . koje sadrže rastvore amonijaka (UN2672) Cirkonijum.d.5% ali ne više od 16% vode Kalcijum hipohlorit.metavanadat Hidroksilamin .sulfid.fluorosilikat Magnezijum . n. Naziv materije ID br.

d.d. organska. posebno pakovanje. fisioni. n. korozivna.d.d. n. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. n.d.d. otrovna. n. n.d. n. nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal. organska. artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal. objekti sa kontaminiranom površinom (SCO) Radioaktivni materijal. instrumenti ili predmeti Radioaktivni materijal. Natrijum hidrosulfid. slaba specifična aktivnost (LSA-I).d. Radioaktivni materijal. rastvor Korozivna čvrsta supstanca. rastvor Natrijum hidrosulfid.d.s. corrosive. nefisioni ili izuzeti od fisije Dihlorobuten Korozivna tečnost. n. korozivna. otrovna. Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva čvrsta supstanca. toksična. n.d. objekti sa kontaminiranom površinom (SCO-II). posebno pakovanje. otrovna. prazna ambalaža Radioaktivni materijal. Tip A pakovanje bez posebne forme. transportovan pod posebnim uslovima. instrumenti ili predmeti Radioaktivni materijal.d. posebno pakovanje. objekti sa kontaminiranom površinom (SCO-I). organska. korozivna. toksična. Naziv materije 2910 161 2910 161 2910 161 2910 161 2910 2911 161 161 2912 162 2912 2913 162 162 2913 162 2913 162 2915 163 2916 163 Radioaktivni materijal. otrovna.d. nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal. zapaljiva. n. nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. Korozivna čvrsta supstanca.d. Korozivna čvrsta supstanca.d. n. strana 62 . Naziv materije ID br. Korozivna tečnost. zapaljiva.d. n. Tip B(U) pakovanje nefisioni ili izuzeti od fisije 2917 163 2918 2919 165 163 2920 2920 2921 2922 2922 2922 2922 2923 2923 2924 2925 2925 2925 2926 2926 2926 132 132 134 154 154 154 154 154 154 132 134 134 134 134 134 134 Radioaktivni materijal. posebno pakovanje. nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal.d. n. Uputstvo br. posebno pakovanje.d. Zapaljiva čvrsta supstanca.o. n.d.d. Radioaktivni materijal.d.d. Flammable solid.d. Tip B(M) pakovanje nefisioni ili izuzeti od fisije Radioaktivni materijal.ID br. artikli proizvedeni od prirodnog torijuma Radioaktivni materijal. toksična.d.d. Korozivna tečnost. Uputstvo br.d. slaba specifična aktivnost (LSA). n. n. posebno pakovanje.d. Zapaljiva tečnost. artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal.

Zona A) Toksična tečnost.d.d. zapaljiva.d. Zona A) Otrovna tečnost.d.d. Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja. Zona B) Otrovna tečnost. n.d. (Opasnost od udisanja. n. zapaljiva. zapaljiva. n. zapaljiva. n. n. n. korozivna.d.d.d.d.d. organska. organska.d.d.d.d.d. Toksična tečnost. n. organska. organska. organska. korozivna. Zona B) To Toksična tečnost. n. korozivna.d. (Opasnost od udisanja. Toksična tečnost.p (Opasnost od udisanja. n. korozivna.d.d. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca. Naziv materije 2927 2927 2927 2927 154 154 154 154 2927 154 2927 2927 154 154 2927 154 2927 2927 154 154 2927 154 2927 2927 154 154 2927 154 2928 2928 154 154 Etil fosfonotiotik dihlorid. Zona B) Toksična tečnost. Toksična čvrsta supstanca. n. n.d.d. Zona B) Otrovna tečnost. zapaljiva. korozivna..d. organska. organska.d. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca.d.d. organska.d. organska.d. Uputstvo br. organska.d. (Opasnost od udisanja. organska.d.d. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja. n. (Opasnost od udisanja. zapaljiva. korozivna. (Opasnost od udisanja. Zona B) Toksična tečnost. n. organska. korozivna. n. Toksična tečnost. korozivna.d. Zona A) Toksična tečnost. korozivna. (Opasnost od udisanja.d. n.d. korozivna. n.d. n.d. n. n. Otrovna tečnost.d. zapaljiva.d.d.d.d. organska. Zona A) Otrovna tečnost. n. anhidrovan Etil fosforodihloridat Otrovna tečnost. korozivna. Otrovna čvrsta supstanca.d. zapaljiva. organska. (Opasnost od udisanja. Otrovna čvrsta supstanca.d. zapaljiva. (Opasnost od udisanja.d.d. Otrovna tečnost. Toksična tečnost.d.d.d.p (Opasnost od udisanja. Toksična čvrsta supstanca. (Opasnost od udisanja. Zona A) Toksična tečnost. Vanadilsulfat Vanadilsulfat strana 63 . zapaljiva. n.d. korozivna. zapaljiva. Zona A) To Toksična tečnost. n. zapaljiva. Zona A) Otrovna tečnost. n. Zona A) Otrovna tečnost. zapaljiva. Otrovna tečnost.d. n. Naziv materije ID br.d.ID br. zapaljiva. n.d.d.d. (Opasnost od udisanja. n.d. n. n. organska. (Opasnost od udisanja.d. n. Uputstvo br.d.d. korozivna. zapaljiva. korozivna. zapaljiva. 2929 2929 2929 2929 2929 131 131 131 131 131 2929 131 2929 131 2929 131 2929 2929 2929 131 131 131 2929 131 2930 2930 2930 2930 2931 2931 134 134 134 134 151 151 Otrovna tečnost.d. n. Zona B) Toksična tečnost.

6-trinitro-m-ksilen Muskksilen Bor trifluorid dimetil eterat Tioglikol Sulfaminska kiselina Sulfaminska kiselina Maneb preparat. zapaljivi. stabilizovan Maneb. tečnost. n. reaguju sa vodom.d.d. piroforni Torijum nitrat. korozivni. korozivni.d. n.d. n. n. rastvor Uranil nitrat. samonaduvavajuća Pesticid sa karbamatom.d. Smeša etilen oksida i propilen oksida sa ne više od 30% etilen oksida Smeša propilen oksida i etilen oksida. Uputstvo br. zapaljiva strana 64 . fisioni sadržaj uranijuma-235 veći od 1% Radioaktivni materijal.d. uranijum heksafluorid. metal.d. granule.d. Naziv materije ID br. piroforni Uranil nitrat. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid.d. čvrst Radioaktivni materijal. fisioni 2977 166 2978 2978 2978 2979 2980 2981 2982 2983 166 166 166 162 162 162 163 129P 2983 129P 2984 140 2985 2985 2986 2986 2987 2987 2988 2988 2989 2990 2991 155 155 155 155 156 156 139 139 133 171 131 Uranijum heksafluorid. zapaljivi.d. Naziv materije 2933 2934 2935 2936 2937 2937 2937 2938 2940 2940 2941 2942 2943 2945 2946 2947 2948 2949 2949 2950 2956 2956 2965 2966 2967 2967 2968 2968 2969 2974 2975 2976 2977 129 129 129 153 153 153 153 152 135 135 153 153 129 132 153 155 153 154 154 138 149 149 139 153 154 154 135 135 171 164 162 162 166 Metil 2-hloropropionat Izopropil 2-hloropropionat Etil 2-hloropropionat Tiolaktacid alfa-Metilbenzil alkohol alfa-Metilbenzil alkohol. obložen 5-tert-Butil-2. metal. Hlorosilani. uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid. Hlorosilani. n.d. n. heksahidrat. n. Hlorosilani.d. tečnost Metilbenzil alkohol (alfa) Metil benzoat 9-fosfabiciklononani Ciklooktadien fosfini Fluoroanilini 2-Trifluorometilanilin Tetrahidrofurfurilamin N-Metilbutilamin 2-Amino-5-dietilaminopentan Izopropil hloroacetat 3-Trifluorometilanilin Natrijum hidrosulfid. Hlorosilani.d. Uputstvo br.ID br. otrovna. n. nefisioni ili izuzet od fisije Uranijum.d. specijalna forma. Hlorosilani.d.4. n. Torijum.d. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Magnezijum. dvobazni Oprema za spasavanje života.d. Hlorosilani. stabilizovan Ricinus Radioaktivni materijal. korozivni.d. n. korozivni. vodeni rastvor sa sadržajem vodonik peroksida ne manje od 8% ali manje od 20% Hlorosilani.d. Olovo fosfit. sa ne više od30% etilen oksida Vodonik peroksid.d. čvrst Radioaktivni materijal. zapaljivi. Hlorosilani.

zapaljiva Pesticid sa tiokarbamatom. Naziv materije ID br. zapaljiva 3001 3002 3002 3003 131 151 151 131 3003 131 3004 3004 3005 3005 3005 3005 3006 3006 3006 3006 3007 3007 3008 151 151 131 131 131 131 151 151 151 151 131 131 151 Pesticid sa fenil ureom. otrovna. zapaljiva Pesticid sa derivatima ftalamida.ID br. otrovna strana 65 . tečnost. otrovna Pesticid na bazi benzoevih derivata. zapaljiva Fenoksi pesticid. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid sa arsenikom. tečnost. otrovna. zapaljiva Pesticid sa ditiokarbamatom. toksična Pesticid sa tiokarbamatom. tečnost. tečnost. toksična Organohlorni pesticid. tečnost. tečnost. Uputstvo br. toksična Pesticid sa arsenikom. tečnost. otrovna Fenoksi pesticid. toksična. otrovna. otrovna. otrovna Pesticid sa triazinom. toksična Pesticid sa ditiokarbamatom. toksična. tečnost. otrovna Pesticid sa fenil ureom. tečnost. zapaljiva Pesticid sa arsenikom. tečnost. zapaljiva Pesticid sa arsenikom. zapaljiva Pesticid na bazi benzoevih derivata. toksična. otrovna. toksična. tečnost otrovna. toksična. zapaljiva Pesticid sa ditiokarbamatom. otrovna. zapaljiv Pesticid sa fenil ureom. toksična. tečnost. zapaljiva Pesticid sa derivatima ftalamida. tečnost. tečnost. tečnost. tečnost. tečnost. tečnost. Naziv materije 2991 2992 2992 2993 2993 2994 2994 2995 2995 2996 2996 2997 2997 2998 2998 2999 2999 3000 3000 3001 131 151 151 131 131 151 151 131 131 151 151 131 131 151 151 131 131 152 152 131 Pesticid sa karbamatom. toksična Pesticid na bazi benzoevih derivata. toksična Pesticid sa triazinom. toksična. otrovna Pesticid sa derivatima ftalamida. tečnost. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid sa karbamatom. tečnost. toksična Fenoksi pesticid. zapaljiva Pesticid na bazi benzoevih derivata. otrovna. tečnost. zapaljiva Pesticid sa tiokarbamatom. tečnost. toksična. tečnost. toksičan. otrovna Pesticid sa ditiokarbamatom. tečnost. otrovna. zapaljiva Pesticid sa karbamatom. tečnost. tečnost. tečnost. toksična Pesticid sa tiokarbamatom. toksična Pesticid sa fenil ureom. zapaljiva Pesticid sa triazinom. tečnost. zapaljiva Organohlorni pesticid. Uputstvo br. tečnost. otrovna. otrovna Organohlorni pesticid. zapaljiva Organohlorni pesticid. tečnost. tečnost. zapaljiva Pesticid sa triazinom. tečnost. tečnost. zapaljiva Fenoksi pesticid. tečnost.

tečnost. tečnost.d. zapaljiva Pesticid sa derivatima kumarina. toksična Tetraetil pirofosfat. tečnost Pesticid sa organotinom.d. toksična Pesticid sa derivatima kumarina. zapaljiva Pesticid sa organotinom. sa čvrstim kalijum hidroksidom Pesticid sa aluminijum fosfidom strana 66 . n. Uputstvo br. otrovna. zapaljiva Organofosforni pesticid. zapaljiva Pesticid na bazi žive.2-Butilen oksid. Pesticid. toksična Pesticid na bazi žive. tečnost. toksična Pesticid.ID br. toksična. zapaljiva. otrovna. otrovna Organofosforni pesticid. čvrst. tečnost. tečnost. tečnost. tečnost. toksična Pesticid na bazi bakra. tečnost. tečnost. toksična. otrovna Pesticid na bazi žive. tečnost. zapaljiva Pesticid sa nitrofenolom. otrovna. tečnost. zapaljiva Pesticid na bazi bakra. toksična Organofosforni pesticid. toksična. toksična. toksična Pesticid sa bipiridilijumom. zapaljiva Pesticid sa nitrofenolom. otrovna Pesticid sa organotinom. otrovna. otrovna Pesticid sa nitrofenolom. zapaljiva. zapaljiva. zapaljiva Metil paration. zapaljiva Pesticid sa bipiridilijumom. tečnost 3018 3018 3018 3019 3019 3020 3020 3021 3021 3022 3023 3023 3024 3024 3025 3025 3026 3026 3027 3027 3028 3048 152 152 152 131 131 153 153 131 131 127P 131 131 131 131 131 131 151 151 151 151 154 157 Organofosforni pesticid. zapaljiva Pesticid sa derivatima kumarina. otrovna. tečnost. stabilizovan 2-Meill-2-heptanetiol tert-Oktil merkaptan Pesticid sa derivatima kumarina. toksična Pesticid sa derivatima kumarina. otrovna. tečnost. tečnost. tečnost. otrovan Pesticid sa derivatima kumarina. otrovna. tečnost. tečnost. toksična. tečnost. tečnost. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid sa bipiridilijumom. otrovna Pesticid sa derivatima kumarina. tečnost. tečnost. tečnost. tečnost. otrovna Pesticid sa derivatima kumarina. tečnost. zapaljiva Pesticid sa organotinom. zapaljiva Pesticid sa bipiridilijumom. zapaljiva Pesticid na bazi bakra.d.d. zapaljiva. toksična Pesticid sa nitrofenolom. tečnost. n. čvrst. Naziv materije 3008 3009 3009 3010 3010 3011 3011 3012 3012 3013 3013 3014 3014 3015 3015 3016 3016 3017 3017 3018 151 131 131 151 151 131 131 151 151 131 131 153 153 131 131 151 151 131 131 152 Pesticid sa derivatima ftalamida. tečnost. toksična. otrovna Pesticid na bazi bakra. suve. 1. tečnost. Naziv materije ID br. tečnost. toksična. tečnost. tečnost. Uputstvo br. zapaljiva Pesticid na bazi žive. tečnost. toksičan Baterije. otrovna. toksična.

tečnosti.d. n.d.d.d.d. Izocijanati.d.d. Opasan otpad. n. n. n. Rastvor izocijanata.d.5% etilen oksida Smeša etilen oksida i dihlorodifluorometana sa ne više od 12% etilen oksida 3070 126 3071 3071 3071 3071 3072 3073 3076 3077 3077 3077 3078 3079 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3082 3082 3082 3083 131 131 131 131 171 131P 138 171 171 171 138 131P 155 155 155 155 155 155 171 171 171 124 Smeša etilen oksida i dihlorodifluorometana sa ne više od 12. čvrste. sa više od 1 % ali ne više od 5% nitroglicerina Alkoholna pića Farba (korozivna) Materijal vezan za farbu (korozivan) Smeša dihlorodifluorometana i etilen oksida.d.d. n.d. n.d. tečnost.d.d. Oprema za spasavanje života. n. n. zapaljiva. n.d.d.d. Smeša merkaptana. sa ne više od 12.d. Supstance opasne za životnu sredinu. nije samonaduvavajuća Vinilpiridini. otrovan. n. Naziv materije 3049 3049 3049 3049 3050 3050 3050 3050 3051 3052 3052 3052 3053 3054 3054 3055 3056 3057 3064 138 138 138 138 138 138 138 138 135 135 135 135 135 129 129 154 129 125 127 3065 3066 3066 3070 127 153 153 126 3070 126 3070 126 Metal alkil halidi. n. opiljci ili prah Metakrilonitril.d. n. otrovni.d. n. Druge regulisane supstance. zapaljiv.d. tečnosti. Metal aril hidridi. Metal alkil halidi. Supstance opasne za životnu sredinu.5% etilen oksida Merkaptani.s. tečnosti Magnesium alkili Cikloheksanetiol Cikloheksil merkaptan 2-(2-Aminoetoksi)etanol n-Heptaldehid Trifluoroacetil hlorid Nitroglicerin. toksični.d. n. reaguju sa vodom. Naziv materije ID br. rastvor u alkoholu. Merkaptani.d.d. toksičan. Rastvor izocijanata. Uputstvo br. tečnost. Metal aril halidi. tečni. toksična. reaguju sa vodom.d. stabilizovani Aluminijum alkil hidridi Druge regulisane supstance.d.d. zapaljiv. n.d. Aluminijum alkili Aluminijum alkil halidi Aluminijum alkil halidi. čvrst. n.d. čvrsti Aluminijum alkil halidi. Uputstvo br. zapaljiva. n. n. n. Smeša merkaptana.d.d.d. n. čvrste. n. n. otrovni. Perhloril fluorid strana 67 .d. reaguju sa vodom. reaguju sa vodom.d. tečnosti. Izocijanati.d. Metal aril halidi. zapaljivi. Rastvor izocijanata.o.d. otrovna. Cerijum. zapaljivi.d.d. sa ne više more od 12% etilen oksida Smeša dihlorodifluorometana i etilen oksida.d. Metal alkil hidridi. zapaljivi.d.d.d. Opasan otpad. zapaljivi.ID br. n. tečni. n. Metal alkil hidridi.d. toksični. Metal aril hidridi. stabilizovan Izocijanati.d.d.d.

tečne ili čvrste katode Litijumske metalne baterije(uključujući baterije sa legurom litijuma) Litijumske baterije pakovane sa uređajima Litijumske baterije u uređajima Litijumske metalne baterije pakovane sa uređajima (uključujući baterije sa legurom litijuma) Litijumske metalne baterije u uređajima (uključujući baterije sa legurom litijuma) 1-Metoksi-2-propanol Korozivna tečnost. n.d. n. Uputstvo br. n.d. korozivna.s. tečan Organski peroksid tip C.d. Oksidišuća tečnost. oksidišuća.d.d. oksidišuća. tečan Organski peroksid tip F. n. tečan.d. Uputstvo br. Oksidišuća čvrsta supstanca.n.toksična. zapaljiv.d. čvrst.d. n. n. Oksidišuća tečnost.d. reaguje sa vodom. Naziv materije ID br. čvrst. n. Litijumske baterije Litijumske baterije. samozagrevajuća. n.n. n.d.d.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. čvrst. čvrst Organski peroksid tip D. čvrst Organski peroksid tip E. Oksidišuća tečnost. Metalni prah. Oksidišuća čvrsta supstanca.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tip B.d.d. n.d. n. Oksidišuća čvrsta supstanca.d.d.d.d. tečan Organski peroksid tip B. reaguje sa vodom n. Korozivna tečnost.d. čvrst Organski peroksid tip C.otrovna. Organski peroksid tip B.d. tečan Organski peroksid tip E.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tip D.d.d. kontrolisane temperature 3097 3098 3099 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 140 140 142 142 135 146 146 146 146 145 145 145 145 145 145 148 148 148 148 148 148 strana 68 . kontrolisane temperature Organski peroksid tip D. Oksidišuća čvrsta supstanca. n. Naziv materije 3084 3085 3086 3086 3087 3087 3088 3089 3090 3090 3090 140 140 141 141 141 141 135 170 138 138 138 3091 3091 3091 138 138 138 3091 138 3092 3093 3094 129 140 138 3094 138 Korozivna čvrsta supstanca.o.d. Korozivna čvrsta supstanca koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. tečan. Zapaljiva čvrsta supstanca. samozagrevajuća. tečan.d. Korozivna čvrsta supstanca.d. n. organska. kontrolisane temperature Organski peroksid tip C. 3095 3096 136 138 3096 138 Korozivna čvrsta supstanca. n. otrovna. oksidišuća. n. Otrovna čvrsta supstanca.d. oksidišuća. toksična. Korozivna tečnost.d.d. čvrst Organski peroksid tip F.ID br. n.d. Samozagrevajuća tečnost. tečan Organski peroksid tip D. korozivna.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tip C.d.d. čvrst Organski peroksid tip B. Toksična čvrsta supstanca. oksidišuća.d.

d. Zona B) Toksična tečnost. Zona A) Toksična tečnost. reaguje sa vodom. n.d. reaguje sa vodom. n. čvrst. n.d. oksidišuća. n. n. reaguje sa vodom. Toksična tečnost. Naziv materije 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3122 148 148 148 148 144 142 142 3122 142 3122 3122 142 142 3122 142 3123 139 3123 139 3123 139 3123 139 Organski peroksid tip E. (Opasnost od udisanja. Otrovna čvrsta supstanca. Otrovna tečnost. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. Toksična tečnost. reaguje sa vodom.d.d. (Opasnost od udisanja. n.d.ID br. n.d. (Opasnost od udisanja.d. Zona A) Toksična tečnost. n.d.d.d. 3123 139 3123 139 3123 139 3123 139 3123 139 3123 3123 139 139 3123 139 3124 3124 136 136 Otrovna tečnost. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. n.d.d. oksidišuća. reaguje sa vodom. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove n. (Opasnost od udisanja.d.d.d.d. (Opasnost od udisanja. oksidišuća.d. n. samozagrevajuća. kontrolisane temperature Organski peroksid tip F.d. n. Toksična tečnost. Uputstvo br. Zona B) Toksična tečnost. n.d.d. n.d. Otrovna tečnost.d. 3125 139 3125 3125 139 139 strana 69 . Toksična čvrsta supstanca.d.d. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja.d.d. n. reaguje sa vodom. Zona B) Otrovna tečnost koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. n.d.d.d. Otrovna tečnost koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.d.d. (Opasnost od udisanja. samozagrevajuća. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca. n. Uputstvo br. Otrovna čvrsta supstanca. tečan. Zona A) Otrovna tečnost koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. n. n. oksidišuća.d. oksidišuća. reaguje sa vodom.d.d. Zona B) Toksična tečnost.d.d. n. kontrolisane temperature Organski peroksid tip E. n.d. Toksična čvrsta supstanca. (Opasnost od udisanja. oksidišuća. reaguje sa vodom.d. n.d. Zona A) Otrovna tečnost.d. n. (Opasnost od udisanja. Zona A) Toksična tečnost. kontrolisane temperature Organski peroksid tip F.d. (Opasnost od udisanja.d. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. tečan. Zona A) Otrovna tečnost. Zona B) Otrovna tečnost. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. čvrst.d. Naziv materije ID br. n.d.d. kontrolisane temperature Oksidišuća čvrsta supstanca. (Opasnost od udisanja.d.d.

n. tečno.d. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom. n. rashlađena tečnost koja sadrži najmanje71.d. samozagrevajuća. rashlađena tečnost koja sadrži najmanje71.d. n. tečne. tečno.d. Boja. Uputstvo br. n. čvrsta. Uputstvo br.d. toksična. tečno.d.5% etilena i ne više od 22. rashlađena tečnost Oksidišuća čvrsta supstanca. n. acetilena i propilena.d.d. otrovna. otrovna.d. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom.d. polufabrikat.d. n. n. supstanca. Sredstvo za dezinfekciju. n. toksična. n. n. n.d. n.d. toksična.d. čvrsta. Alkaloidi.d.d. otrovna. n. n. neorgansko. tečni. toksično. n. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. korozivna.d.. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom. Sredstvo za dezinfekciju. otrovna.5% acetilena i ne više od 6% propilena Smeša etilena.d.d.d.d.d.d.d.d. organska.d.5% etilena i ne više od 22.d. oksidišuća. rashlađena tečnost koja sadrži najmanje71.d. Sredstvo za dezinfekciju. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. zapaljiva. Samozagrevajuća čvrsta. tečnost. n. (otrovne) Jedinjenje antimona. Boja. n.d. n. Tečnost koja reaguje sa vodom. n. Boja. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom.5% acetilena i ne više od6% propilena Oksidišuća tečnost.d.d. 3138 115 3138 115 3138 115 3139 3140 3140 3141 3142 3142 3142 3143 3143 3143 3143 3144 3144 140 151 151 157 151 151 151 151 151 151 151 151 151 Smeša acetilena.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. toksična. polufabrikat.d. Naziv materije ID br.d.ID br. reaguje sa vodom. etilena i acetilena. Tečnost koja reaguje sa vodom.d. Preparat sa nikotinom. Tečnost koja reaguje sa vodom. organska.d.d. toksična.d.5% acetilena i ne više od6% propilena Smeša propilena.d.d.d.d. organska.d. n. oksidišuća. n. strana 70 .d. n. korozivna. n. otrovna.d.d. n.d. n.d.d. Jedinjenje nikotina. (otrovna) Boja.d. zapaljiva. Naziv materije 3125 3126 139 136 3127 3128 135 136 3128 136 3129 3130 3130 3131 3132 3133 3134 3134 3135 3136 3137 138 139 139 138 138 138 139 139 138 120 140 Toksična čvrsta supstanca. Čvrsta supstanca koja reaguje sa vodom.5% etilena i ne više od 22. n. tečan. tečno.d. Trifluorometan.d. čvrsta.d. etilena i propilena. n. čvrsta. korozivna. n.d. otrovno. (otrovni) Alkaloidne soli.d.

ID br.d. polufabrikat.d. toksičan. Zona C) Tečni gas. Gas. mali. čvrsta.d. toksičan. vodom i ne više od 5% peroksiacetne kiseline.d. otrovan. Zona C) Tečni gas. čvrsto. toksičan. (Opasnost od udisanja. Zona A) strana 71 . 3160 119 3160 119 3160 119 3160 119 3160 3160 119 119 3160 119 3160 119 3160 119 3161 3162 3162 3162 3162 3162 3162 3162 115 123 123 123 123 123 123 123 Tečni gas. Uputstvo br. Tečni gas.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n. (Opasnost od udisanja. toksičan.d. n. (Opasnost od udisanja.d.2-Tetrafluoroetan Rashladni gas R-134a Tečni gas. toksičan. (Opasnost od udisanja. stabilizovane Punjenja sa ugljovodoničnim gasom za male uređaje. Naziv materije 3145 3146 3147 3147 3148 3149 153 153 154 154 138 140 3150 115 3150 115 3151 3151 3152 3152 3153 3153 3154 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3159 3160 171 171 171 171 115 115 115 115 154 122 122 120 126 126 119 Alkil fenoli. n.d. n. zapaljiv.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja.1. (Opasnost od udisanja. n.d.d. n. n. n. n. Zona A) Tečni gas. toksičan. tečni Polihalogenizovani bifenili. n.d. n. tečni Polihalogenizovani terfenili.d.d.d. n. Zona A) Tečni gas. Tečnost koja reaguje sa vodom.d. n. n. Boja. otrovan. Boja. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. otrovan. (Opasnost od udisanja.d. korozivna.d.d. toksičan. Smeša vodonik peroksida i peroksiacetne kiseline. Zona B) Tečni gas. otrovan. Tečni gas.d.d. oksidišući. (Opasnost od udisanja.d. oksidišući. zapaljiv.d. Zona D) Tečni gas. n. n. Tečni gas. Naziv materije ID br. n. otrovan. n. čvrsti Perfluoro(metil vinil eter) Perfluorometil vinil eter Perfluoro(etil vinil eter) Perfluoroetil vinil eter Pentahlorofenol Kompresovan gas. Zona D) Tečni gas. čvrsti Polihalogenizovani terfenili.1. n.d.d.d. zapaljiv. 1.d. (Opasnost od udisanja. otrovan. Tečni gas. n.d. otrovan.d.d. sa kiselinom.d.d.d.d. Zona D) Tečni gas.d.d. otrovan. Zona C) Tečni gas. rashlađena tečnost.d.d.d. (Opasnost od udisanja. otrovan.d.d. sa mehanizmom za ispuštanje Polihalogenizovani bifenili.d. tečni. zapaljiv. n. zapaljiv.d.d. n.d. Zona B) Tečni gas. (ukjlučujući C2-C12 homologe) Jedinjenje organotina.d.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja. n.d.d. zapaljiv. zapaljiv. sa mehanizmom za ispuštanje Uređaji.d. Uputstvo br. korozivna. n. čvrsta. n. Tečni gas. n.d. na ugljovodonični pogon. zapaljiv.d. otrovan.

n.d.d. toksičan. n. Predmeti. Bezdimni prah za malo oružje Zapaljiva čvrsta supstanca.d. talog Nusproizvodi pri obradi aluminijuma Nusproizvodi pri topljenju aluminijuma Nusproizvodi prilikom topljenja aluminijuma Invalidska kolica. Zapaljiva čvrsta supstanca. strana 72 . Naziv materije 3162 3162 3162 3163 3164 123 123 123 126 126 3164 126 3165 3166 131 128 3166 128 3166 128 3166 3166 3167 128 128 115 3168 119 3168 119 3169 123 Tečni gas.d. pod pritiskom. Toksini.d. korozivna.d. n.d. čvrsti.d.p. n. pogonsko gorivo je zapaljivi gas Vozilo. pneumatski (sadrže nezapaljivi gas) Rezervoar za gorivo jedinice za hidraulični pogon Motori.p.d.ID br. Zapaljiva čvrsta supstanca. (Opasnost od udisanja.d. Zona D) Tečni gas.d. toksičan. n. nije pod pritiskom. hidraulični (sadrže nezapaljivi gas) Predmeti.d. n. neorganska.d. toksičan. toksičan. neorganska.d. nije pod pritiskom. pogonsko gorivo je zapaljiva tečnost Motori. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa.d. nije pod pritiskom.d. n.d.d. nije pod pritiskom. poreklom od živih bića. organska. korozivna. n.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. zapaljiv. Uputstvo br. nije pod pritiskom.d.d.d. Uputstvo br.d. neorganska. n. n. istopljena. čije je gorivo zapaljivi gas Uzorak gasa. električna. tečni. Zapaljiva čvrsta supstanca. toksična. sa akumulatorom Uređaji sa akumulatorom (vlažna baterija) Vozila sa akumulatorom (vlažnom baterijom) Toksini.d. n. neorganska. Toksini. n. n. Zona B) Tečni gas.d. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. nije rashlađena tečnost Aluminijum. n. poreklom od živih bića. zapaljiv. Titanijum disulfid Titanijum disulfid Čvrste supstance koje sadrže zapaljivu tečnost. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. n. čije je gorivo zapaljiva tečnost Vozilo.d. otrovan. koji se nalaze u mašinama ili vozilima Motori.d. Zona C) Tečni gas. toksičan. nije rashlađena tečnost 3169 123 3170 3170 3170 3170 3171 3171 3171 3172 3172 3172 3174 3174 3175 3176 3178 3178 3179 3179 3180 3180 138 138 138 138 154 154 154 153 153 153 135 135 133 133 133 133 134 134 134 134 Uzorak gasa. n. (Opasnost od udisanja.d. pod pritiskom. Naziv materije ID br. otrovna.d.d.d. otrovan.d.d. sa unutrašnjim sagorevanjem. n.d. sa unutrašnjim sagorevanjem. n.d. (Opasnost od udisanja. zapaljiv. poreklom od živih bića. n. neorganska. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. sa unutrašnjim sagorevanjem.

strana 73 .d. n.d.d. Hlorati.d.d.d.d.d. n.d.d. n. rastvor. n. n.d. n.d. neorganska. neorganska. organska. zapaljivo. n.d. reaguje sa vodom.d. organska.d.d.d. toksična. Samozagrevajuća tečnost. toksična. Bromati. reaguje sa vodom. Samozagrevajuća tečnost. n.d. samozagrevajući. reaguje sa vodom. n. Samozagrevajuća tečnost.d. neorganska.d.d. vodeni rastvor. zapaljive. n. toksična. korozivna. organska. samozagrevajuća.d. Samozagrevajuća tečnost. n.d.d. neorganska.d. Piroforna tečnost.d. Perhlorati.d. samozagrevajući.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. Alkoholati zemljoalkalnih metala. Samozagrevajuća tečnost. n.d. reaguje sa vodom. Piroforno organometalno jedinjenje. n. organska.d. n. n. Naziv materije 3181 3182 3183 3184 3184 3185 3186 3187 3187 3188 3189 3189 3190 3191 133 170 135 136 136 136 135 136 136 136 135 135 135 136 3191 136 3191 136 3191 136 Soli organskih jedinjenja sa metalima.d.d. Piroforno organometalno jedinjenje.d.d.d.d.d. neorganski.d.d. neorganska.d. n. Samozagrevajuća čvrsta supstanca.d.d. neorganska. otrovna. n.d. toksična.d. n.d.ID br.d. disperzija. neorganski. Samozagrevajuća tečnost. Alkoholati aklalnih metala. korozivna. vodeni rastvor. reaguje sa vodom. n. Organometalno jedinjenje. Hipohloriti. neorganski. n. Permanganati. otrovna. Samozagrevajuća tečnost. n.p. vodeni rastvor. n.d. neorganska. Piroforna čvrsta supstanca. n. Metalni prah. neorganska. Organometalno jedinjenje.d. Uputstvo br. reaguje sa vodom. Samozagrevajući metalni prah.d. zapaljivo. otrovna. n. n.d. Metalna supstanca. Metal hidridi. 3192 136 3194 3200 3203 3203 135 135 135 135 3205 3206 135 136 3207 138 3207 138 3207 138 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 138 138 140 140 140 140 140 Samozagrevajuća čvrsta supstanca.d. zapaljivo. Uputstvo br. n.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca.d. neorganska.d. n. Organometalno jedinjenje.d.d. n d.d. neorganska. Metalna supstanca.d. n. korozivna. neorganski. Samozagrevajuća tečnost.d.d.d. neorganski. neorganska.d. korozivni.d. n. neorganska. zapaljivi.d. otrovna.n. n. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. vodeni rastvor.d. n. Naziv materije ID br.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca. n.

n. n.d. zapaljivi. n. tip B Samoreaktivna čvrsta supstanca tip B Samoreaktivna tečnost. Hloroacetna kiselina.d. čvrsti. n. n.d.d.d. vodeni rastvor.d. tip C. Persulfati. neorganski. n. neorganski. toksični. tip F. otopljena Izosorbid-5-mononitrat Difluorometan Rashladni gas R-32 Dinatrijum trioksosilikat Dinatrijum trioksosilikat. tečni. Lekovi. n.d. Naziv materije 3215 3215 3216 3216 3217 3218 3219 3220 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234 3235 140 140 140 140 140 140 140 126 126 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 Persulfati. tip E Samoreaktivna čvrsta supstanca tip E Samoreaktivna tečnost. Persulfati. neorganski. tip D Samoreaktivna čvrsta supstanca tip D Samoreaktivna tečnost. Uputstvo br. kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost. kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost. tip E. 3-diol Azodikarbonamid Čvrste supstance koje sadrže otrovnu tečnost.d.d.d. Persulfati. n. vodeni rastvor.d. kontrolisane temperature 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3243 3244 3245 3245 3246 3246 3247 3248 3248 3249 3249 3250 3251 3252 3252 3253 3253 3254 150 150 150 150 150 133 149 151 151 154 171 171 156 156 140 131 131 151 151 153 133 115 115 154 154 135 Samoreaktivna čvrsta supstanca tipD D. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip E. n. kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost. Pentafluoroetan Rashladni gas R-125 Samoreaktivna tečnost. tip C Samoreaktivna čvrsta supstanca tip C Samoreaktivna tečnost. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip F.d. Čvrste supstance koje sadrže toksičnu tečnost. neorganski. Uputstvo br.d. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip B. n. neorganski. Nitriti.d. tip F Samoreaktivna čvrsta supstanca tip F Samoreaktivna tečnost.d.d.d.d. tip D. n.d. tečni. vodeni rastvor. kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tip C. toksični. zapaljivi. n. kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost. kontrolisane temperature 2-Bromo-2-nitropropan-1.d. neorganski.d. anhidrovan Lekovi. Naziv materije ID br.d. tip B. Nitrati. Lekovi.d. Genetski modifikovani mikroorganizmi Genetski modifikovani organizmi Metansulfonil hlorid Metansulfonil hlorid Natrijum peroksoborat.d. pentahidrat Tributilfosfan strana 74 .ID br. Čvrste supstance koje sadrže korozivnu tečnost. neorganski. Perkarbonati. n.d. vodeni rastvor. otrovni. Lekovi.d.d. čvrsti. otrovni. n.d.

d.d. sa tačkom paljenja iznad 60. Korozivna čvrsta supstanca.p. otrovni. n. n. n. toksični.d.d. Naziv materije ID br. zapaljivi. zapaljivi. n. bazna. otrovno.d.ID br.d.p.d.d. organska. korozivni. pirotehnički Uređaji za naduvavanje vazdušnih jastuka Uređaji za naduvavanje vazdušnih jastuka.d. tečni.d.d. n. toksični. n. kisela.d. Naziv materije 3254 3255 3256 135 135 128 3256 128 3257 128 3258 171 3259 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3268 3268 154 154 154 154 154 154 154 153 154 153 171 171 171 Tributilfosfin tert-Butil hipohlorit Tečnost povišene temperature n. sa tačkom paljenja iznad 37.d.d. n. pirotehnički Pribor od poliesterske smole Membrane filtera od nitroceluloze Eteri. otrovni. strana 75 . Poliamini. n.d.d. tečno.d.d. Hloroformati.d.d.d. Organofosforno jedinjenje. zapaljivo. Nitrili. n. i ispod njene tačke paljenja Čvrsta supstanca povišene temperature.d. neorganska. Korozivna tečnost.d. u alkoholima Nitrili. toksično.d. kisela. n. na ili iznad tačke paljenja Tečnost povišene temperature. Nitrili.d. n. n. neorganska.d. čvrsti.d. Korozivna čvrsta supstanca. n. Nitrili.d.d. Korozivna čvrsta supstanca. n. bazna.d. Uputstvo br.d.d. n. n.d.d. Moduli sigurnosnog pojasa Moduli vazdušnih jastuka Moduli vazdušnih jastuka. pirotehnički 3268 3268 171 171 3268 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3273 3274 3275 3275 3276 3276 3276 3276 3277 3277 3278 3278 3278 3278 3279 171 171 128 133 127 127 131 131 132 131 131 151 151 151 151 154 154 151 151 151 151 131 Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa.d. kisela. zapaljivi Nitrili. n. Organofosforno jedinjenje. neorganska.d. toksični. na ili iznad tačke paljenja Tečnost povišene temperature.d. Organofosforno jedinjenje.d. n.d.d. oko ili iznad 100°C(212°F). toksični.d. n.8°C(100°F). tečno. čvrsti.p.d.d.d. Hloroformati. korozivni. neorganska. n. otrovno. n.d. Korozivna tečnost. Rastvor alkoholata.d. otrovni. n.d. toksični. korozivni. Nitrili.d. organska.d. Korozivna čvrsta supstanca. otrovni.d.d. otrovni. organska.d. zapaljivi. Nitrili. n. n. oko ili iznad 240°C (464°F) Amini.d. zapaljiva. organska.. n. Organofosforno jedinjenje. otrovno.d. korozivni.d. n. Korozivna tečnost.d. Korozivna tečnost.d.d. n. n.d. n. Organofosforno jedinjenje.d.d.d. n. Nitrili. bazna.d. n. otrovno. n. Estri. bazna. kisela.5°C(141°F). Uputstvo br.

d. neorganska. sa ne više od 37% hidrazina Cijanovodonik.d. zapaljivo.d.d.d.d. n. Organometalno jedinjenje. Toksična tečnost.d. (Bio)Medicinski otpad.d. Toksična tečnost. sa natrijumom Ćelija. neorganska. Naziv materije 3279 3280 3280 3281 3281 3282 3282 3282 3282 3283 3283 3284 3285 3286 3286 3287 3287 131 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 131 131 151 151 3287 151 3287 3287 151 151 Organofosforno jedinjenje. Metal karbonili. tečno.d. neorganska.d. tečni.d. toksična. n. (Opasnost od udisanja.d. Otrovna tečnost. toksično.d.d. Zona A) Otrovna tečnost.d.d. otrovno. tečno.d.d.d. otrovna. Jedinjenje selenijuma. korozivna. neorganska.d. Jedinjenje selenijuma. neorganska. n. n.d. Klinički otpad. n. korozivna.d. neorganska. n.d.d.d. Toksična čvrsta supstanca.d. Otrovna tečnost.d.d. n. korozivna.d. n.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna čvrsta supstanca. n. Jedinjenje vanadijuma. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja. n.d.. Otrovna tečnost. neorganska. korozivna. n.d. Uputstvo br. n. n. Regulisan medicinski otpad. korozivna. n.d. Uputstvo br. neorganska.p (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja.d. Zona A) Otrovna tečnost.d. (Opasnost od udisanja. n.d. n.d. neorganska.d. Otrovna tečnost. sa natrijumom Hidrazin. Medicinski otpad. neodređen. n.d. sa ne više od 45% cijanovodonika strana 76 .d.d.d. Zona B) Toksična tečnost. korozivna. n.d. Baterije. tečnost. n.d.d. Organometalno jedinjenje.d. n.d. Organoarsensko jedinjenje.d.d. Zona A) 3287 151 3288 3288 3289 3289 151 151 154 154 3289 154 3289 3289 154 154 3289 154 3290 3290 3291 3291 3291 3291 3292 3292 3293 3294 154 154 158 158 158 158 138 138 152 131 Toksična tečnost. neorganska. n. Zapaljiva tečnost. n. n.d. Metal karbonili. vodeni rastvor. neorganska. n.d.ID br. n. Organoarsensko jedinjenje.d. n. n. rastvor u alkoholu. neorganska. neorganska.d. korozivna. n. neorganska. Organometalno jedinjenje. Naziv materije ID br.d. Zapaljiva tečnost. Organometalno jedinjenje. neorganska. n. n. n. n.d.d.d. Toksična čvrsta supstanca.d.d. n. korozivna. neorganska. n. toksično. otrovno. Zona B) Toksična tečnost.d.d. korozivna.d. Jedinjenje telurijuma.d. n.d.d. toksično.d. Zona B) Otrovna čvrsta supstanca. čvrsto.d. korozivna. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d.

d. n. Naziv materije ID br. otrovan. n.p otrovan. toksičan. otrovan.8% etilen oksida Smeša etilen oksida i pentaflouroetana. Kompresovan gas.9% etilen oksida Smeša pentafluoroetana i etilen oksida. korozivan. oksidišući.d.d.d. oksidišući.8% etilen oksida Smeša hlorotetrafluoroetana i etilen oksida. korozivan.d. Zona B) 3303 124 3303 124 3303 3303 124 124 3303 124 3303 124 3303 124 3304 123 3304 123 3304 123 3304 3304 123 123 3304 3304 123 123 Kompresovan gas. korozivan.d. n. otrovan. (Opasnost od udisanja.d. oksidišući.d. n. Zona A) Kompresovan gas. Kompresovan gas. otrovan.d. samozagrevajuća.d. toksičan. toksičan.d. Uputstvo br. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas.d. tečni. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas.d. otrovan.d.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas.d. toksičan. n. Zona C) Kompresovan gas. n.d. Naziv materije 3295 3296 3296 3297 128 126 126 126 3297 126 3298 126 3298 126 3299 126 3299 126 3300 119P 3300 119P 3301 3302 3303 3303 136 152 124 124 3303 124 Ugljovodonici. n. otrovan.6% etilen oksida Smeša tetrafluoroetana i etilen oksida. n.d. oksidišući.d.d. (Opasnost od udisanja. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas. sa ne više od 7. n. n. oksidišući.d. toksičan. toksičan.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) strana 77 .d. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. oksidišući. korozivan. Heptafluoropropan Rashladni gas R-227 Smeša etilen oksida i hlorotetrafluoroetana.9% etilen oksida Smeša etilen oksida i tetraflouroetana. n.d.p otrovan.d. Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas. Kompresovan gas. n.d. n.d. sa ne više od 87% etilen oksida Smeša ugljen dioksida i etilen oksida. sa ne više od 7. Uputstvo br. Zona D) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. sa ne više od 8.d. sa ne više od 5.6% etilen oksida Smeša etilen oksida i ugljen dioksida. oksidišući.d. toksičan. korozivan. sa ne više od 5.d. n. sa ne više od 87% etilen oksida Korozivna tečnost. otrovan.d. oksidišući. (Opasnost od udisanja. otrovan. 2-Dimetilaminoetil akrilat Kompresovan gas. n.d. n.ID br. oksidišući. korozivan.d. oksidišući.d. korozivan. n. sa ne više od 8.

d. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas. Naziv materije 3304 123 3304 123 3304 123 3305 3305 119 119 3305 119 3305 119 3305 119 3305 3305 119 119 3305 119 3305 119 3305 119 Kompresovan gas. otrovan. n. toksičan.d. n. korozivan.ID br.d.d.d. toksičan.d. oksidišući.d. (Opasnost od udisanja Zona D) strana 78 . toksičan.d.d. korozivan. zapaljiv.d. korozivan.d. oksidišući.d.d. zapaljiv. Kompresovan gas. korozivan.d. otrovan.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas.d.d.d. Uputstvo br. n. n. n. korozivan.d.d. n.d. korozivan. n. toksičan. otrovan. n. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. n. korozivan.d. korozivan.d. n.d. toksičan. korozivan. zapaljiv. Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. korozivan. n. n. otrovan. n.d. otrovan. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. korozivan. toksičan. otrovan. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas.d. korozivan. otrovan. oksidišući. oksidišući. toksičan. oksidišući. Kompresovan gas. n. oksidišući. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas.d. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona A) Kompresovan gas.d.d.d. n.d. n. oksidišući. oksidišući.d. otrovan. otrovan. otrovan. n. Kompresovan gas. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. korozivan.d.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. korozivan. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona B) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas.d.d. zapaljiv. toksičan. korozivan. oksidišući. zapaljiv. korozivan.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d.d. korozivan.d.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas. toksičan. n. korozivan.d.d.d. korozivan. Uputstvo br. korozivan. n. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Kompresovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) 3306 124 3306 3306 124 124 3306 124 3306 124 3306 3306 124 124 3306 124 3306 124 3306 124 3307 3307 124 124 3307 124 3307 124 Kompresovan gas.d.d.d. otrovan. n. n. oksidišući.d.d. otrovan. oksidišući.d. korozivan. toksičan. n. Tečni gas. oksidišući. otrovan. toksičan. zapaljiv.d. oksidišući. n. toksičan. Naziv materije ID br. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) Kompresovan gas. n.

d.d. n. zapaljiv.d. n. korozivan. korozivan. Tečni gas. n. n. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. n.d.d. n.d.d. toksičan.d. korozivan.d. korozivan.d. oksidišući. korozivan. toksičan. korozivan. zapaljiv. n. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. zapaljiv. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. korozivan. toksičan. Naziv materije ID br.d. oksidišući. korozivan. n.d.d. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) 3308 123 3308 123 3309 3309 119 119 3309 119 3309 119 3309 119 3309 3309 119 119 3309 119 3309 119 3309 119 3310 3310 124 124 Tečni gas. otrovan. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. toksičan. n.d.d. n.d. zapaljiv. oksidišući.d.d. korozivan. oksidišući. n.d. toksičan. Tečni gas. n. Tečni gas. Uputstvo br.d.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. korozivan. n. korozivan. zapaljiv. otrovan.d.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. korozivan. korozivan.d. toksičan. otrovan.d. Tečni gas. toksičan.d. toksičan. n.ID br. (Opasnost od udisanja Zona A) strana 79 .d. otrovan.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d.d.d. n.d. toksičan. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d.d. n. zapaljiv.d. Uputstvo br.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. otrovan. toksičan.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d. korozivan. n. korozivan. korozivan. Naziv materije 3307 124 3307 3307 124 124 3307 124 3307 124 3307 124 3308 3308 123 123 3308 123 3308 123 3308 123 3308 3308 123 123 3308 123 Tečni gas. otrovan.d. toksičan.d.d. korozivan. n.d. Tečni gas. toksičan. n. korozivan.d. korozivan.d. n. n.d. n.d. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. korozivan. korozivan.d. toksičan. n. otrovan. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. zapaljiv.d.d. Tečni gas. n. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d. oksidišući. otrovan. n.d. otrovan.

fisioni Radioaktivni materijal. n. tečnost Hemijski uzorak. otrovan.d. oksidišući.d.d. n. korozivan. desenzitivirana Smeša nitroglicerina. n.6-dinitrofenol.d. korozivan. (SCO-I). korozivan. toksičan. Tečni gas. toksična čvrsta supstanca Hemijski uzorak. objekti sa kontaminiranom površinom. otrovan. Naziv materije ID br. Organski pigmenti. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. čvrsta supstanca Hemijski uzorak. otrovan Hemijski uzorak.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d.d. oksidišuća. toksičan. Uputstvo br.d.d.d. oksidišući.ID br. samozagrevajući Jedinjenje za oblikovanje plastike Jedinjenje za oblikovanje plastike Hemijski uzorak.d. sa više od 50% amonijaka Smeša nitroglicerina sa više od 2% ali ne više od10% nitroglicerina. n. toksična tečnost 3316 3316 3317 171 171 113 3318 3319 125 113 3319 113 3320 157 3321 162 3322 162 3323 3324 163 165 3325 165 3326 165 3326 165 Hemijski pribor Komplet za prvu pomoć 2-Amino-4. (Opasnost od udisanja Zona D) Gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. n. n.d. oksidišući. Gas. rashlađena tečnost. n. Naziv materije 3310 124 3310 124 3310 124 3310 3310 124 124 3310 124 3310 124 3310 124 3311 3312 3313 3314 3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315 122 115 135 171 171 151 151 151 151 151 151 Tečni gas. n. korozivan. rashlađena tečnost.d. toksičan. oksidišući. zapaljiva. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n. korozivan. slaba specifična aktivnost (LSA-II). toksičan. oksidišući. korozivan. fisioni Radioaktivni materijal. fisioni strana 80 . Uputstvo br. toksičan Hemijski uzorak. slaba specifična aktivnost (LSA-III). n. sa više od 2% ali ne više od 10% nitroglicerina Rastvor natrijum borohidrida i natrijum hidroksida. slaba specifična aktivnost (LSA-III) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal.d. otrovna. pakovanje tip C Radioaktivni materijal.d.d. (SCO-II).d.d.d. oksidišući. fisioni Radioaktivni materijal. otrovan. otrovan. navlažen sa ne manje od 20% vode Rastvor amonijaka. oksidišući. n. čvrsta.d. sa ne više od 12% natrijum borohidrida i ne više od 40% natrijum hidroksida Radioaktivni materijal. nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal. objekti sa kontaminiranom površinom. korozivan. toksičan. desenzitivirana.p. korozivan. slaba specifična aktivnost (LSA-II).

fisioni Radioaktivni materijal. tečna. otrovan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. toksičan. nije pod pritiskom Tečnost za upotrebu u avijaciji. smeša. zapaljiv. Merkaptani. fisioni Radioaktivni materijal. zapaljiv Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. n. specijalna forma. sa ne više od 30% nitroglicerina Pentaeritrit tetranitrat. Naziv materije ID br.p. n. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN PETN. fisioni Sprej za samoodbranu.d. toksičan Pesticid sa piretroidom. nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal.ID br.d.p. čvrst. desenzitivirana. toksičan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. otrovna. tečan. toksičan Pesticid sa piretroidom. otrovan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline.d. tečan. tečna. pakovanje tip C. tečni. pakovanje tip A. desenzitivirana. zapaljiva strana 81 . Naziv materije 3327 3328 3329 3330 3331 165 165 165 165 165 3332 164 3333 3334 3334 3335 3336 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 165 171 171 171 130 130 126 126 126 126 135 135 113 3344 113 Radioaktivni materijal.d. specijalna forma.d. transportovan pod posebnim uslovima. zapaljiva. toksičan Pesticid sa piretroidom.p. n. pakovanje tip A. n. pakovanje tip B(U). tečan. otrovan Pesticid sa piretroidom. n.p. čvrsta. fisioni. zapaljiv. Uputstvo br. ne posebna forma Radioaktivni materijal.d. tečan. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN 3344 113 3344 113 3345 153 3346 131 3346 131 3347 131 3347 131 3348 153 3348 153 3349 3349 3350 3350 3351 151 151 131 131 131 Pentaeritritol tetranitrat. zapaljiv. Rashladni gas R-404A Rashladni gas R-407A Rashladni gas R-407B Rashladni gas R-407C Tiourea dioksid Ksantati Smeša nitroglicerina. smeša. tečan.d. sa više od10% ali ne više od 20% PETN Pesticid sa derivatima fenoksiacetne kiseline. desenzitivirana. čvrsta. tečan.d. zapaljiva.d. otrovan Pesticid sa piretroidom.d. smeša. čvrst. tečan. tečnost. tečan. otrovan Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline. Uputstvo br. pakovanje tip A. zapaljiv Pesticid sa derivatima fenoksisirćetne kiseline.d. zapaljiv. fisioni Radioaktivni materijal. čvrsta. fisioni Radioaktivni materijal.d. zapaljivi. n. čvrst. desenzitivirana. Čvrsta supstanca za upotrebu u avijaciji. n. Smeša merkaptana. pakovanje tip B(M). n. otrovan.

d.d. n. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona C) Insekticid.d.d. toksičan.d. n.d. zapaljiv.d. Insekticid. korozivni. kompresovan gas Insekticid. tečne gasove Dimljena roba Vlakna. zapaljivi. korozivni. navlažen sa ne manje od 10% vode strana 82 . n. otrovan. toksični. toksični.d. hemijski Generator kiseonika. Naziv materije ID br. toksična.d. suva Vlakna. zapaljiv. Uputstvo br. tečna. zapaljiv. Naziv materije 3351 3352 3352 3353 3353 131 151 151 126 126 3353 126 3354 3355 3355 115 119 119 3355 119 3355 119 3355 119 3355 3355 119 119 3355 119 Pesticid sa piretroidom. n. desenzitivirana. zapaljiv. gas. otrovan.d. gas. n. tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Insekticid. tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Insekticid. otrovni. Uputstvo br. toksičan.d. navlažen sa ne manje od 10% vode Pikril hlorid. sa ne više od 30% nitroglicerina Rashladni uređaji koji sadrže zapaljive.d. n. otrovan. toksičan. suva Hlorosilani. gas. gas.d. zapaljiv.d. neotrovne. gas. Opasna roba u mehanizaciji Opasna roba u opremi Pikrinska kiselina. tečnost.d.d. Hlorosilani.d. Hlorosilani. otrovna Moduli vazdušnih jastuka. n. gas. otrovan.d. n. otrovni. gas. toksična Pesticid sa piretroidom. tečne gasove Rashladni uređaji koji sadrže zapaljive. biljna. istrošen Nitroglicerin. n. smeša. n.d. netoksične. zapaljiv. toksičan.d.d.d. kompresovan gas Uređaj za regulisanje zategnutosti sigurnosnog pojasa. (Opasnost od udisanja Zona B) 3355 119 3355 119 3356 3356 3357 140 140 113 3358 115 3358 115 3359 3360 3360 3361 3361 3362 3362 3363 3363 3364 3364 3365 3365 171 133 133 156 156 155 155 171 171 113 113 113 113 Insekticid.d. korozivni. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona D) Generator kiseonika.ID br. n. navlažena sa ne manje od 10% vode Trinitrofenol. zapaljivi.d. zapaljiv. kompresovan gas Uređaj za naduvavanje vazdušnog jastuka. (Opasnost od udisanja Zona D) Insekticid. gas. n. zapaljiva Pesticid sa piretroidom. otrovan. n. Hlorosilani. gas. hemijski. n.d.d.d. zapaljiv.d. korozivni. (Opasnost od udisanja Zona B) Insekticid. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrohlorobenzen.p. n. toksičan. zapaljiv. Insekticid. (Opasnost od udisanja Zona C) Insekticid.d. biljna.d. n. gas. Insekticid.d. gas.

n.d. reaguje sa vodom. zapaljiva. Uputstvo br. kategorija B Dijagnostički uzorci Klinički uzorci Acetilen. emulzija Amonijum nitrat. n.d.d. toksična ako se inhalira.d. n.d. otrovna ako se inhalira.d. Desenzitivirani eksploziv. otrovna ako se inhalira. reaguje sa vodom. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. sa ne manje od 30% vode Natrijum perborat monohidrat Natrijum karbonat peroksihidrat Desenzitivirani eksploziv. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d. n. otrovna ako se inhalira. tečan. n. otrovna ako se inhalira.d. navlažena sa ne manje od 10% vode Natrijum dinitro-o-krezolat.d. zapaljiva.d. Tečnost.d. otrovna ako se inhalira. n.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d.d.d. n. n.d. n. reaguje sa vodom. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrotoluen. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. oksidišuća. navlažen sa ne manje od 10% vode 2-Metilbutanal Organometalno jedinjenje. reaguje sa vodom. n. otrovna ako se inhalira. toksična ako se inhalira. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. toksična ako se inhalira. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. gel Amonijum nitrat. zapaljiva. bez razređivača Amonijum nitrat. toksična ako se inhalira. oksidišuća.d.d. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. n.ID br.d.d. Biološka supstanca. Naziv materije 3366 3366 3367 3368 113 113 113 113 3369 113 3370 3371 3372 113 129 138 3373 3373 3373 3374 3375 3375 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 158 158 158 116 140 140 140 113 140 140 128 133 151 3381 151 TNT.d. n.d. n. n. oksidišuća. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. zapaljivo. Uputstvo br.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) 3382 151 3382 151 3383 131 3383 131 3384 131 3384 131 3385 139 3385 139 3386 139 3386 139 3387 142 3387 142 3388 142 Tečnost. toksična ako se inhalira.d. toksična ako se inhalira. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzoeva kiselina. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzen.d. reaguje sa vodom.d. otrovna ako se inhalira. toksična ako se inhalira. n.d. zapaljiva.d.d. čvrsto.d. čvrst. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) strana 83 .d. suspenzija 4-Nitrofenilhidrazin. n.d. Naziv materije ID br.d. navlažen sa ne manje od 10% vode Urea nitrat.d. otrovna ako se inhalira.

tečnost. rastvor Smeša hlorata i magnezijum hlorida. toksična ako se inhalira. čvrsta. otrovna ako se inhalira. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. n. amalgam. Uputstvo br. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. sa ne manje od 10% ali ne više od 85% kiseline Mravlja kiselina. rastvor Barijum perhlorat. metalne legure. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. čvrst Kalijum. samozagrevajuća Organometalna supstanca. korozivna. rastvor Kompleks bor trifluorid sirćetne kiseline. rastvor Mravlja kiselina.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d. korozivna. rastvor Naftilamin (beta). tečni Ksilil bromid. rastvor Natrijum cijanid. (Opasnost od udisanja Zona B) Organometalna supstanca. čvrsta. oksidišuća.4-Toluilendiamin. Naziv materije ID br. rastvor Natrijum fluorid. rastvor Hloronitrobenzeni. čvrst Kalijum hidrogen difluorid. n. rastvor Smeša magnezijum hlorida i hlorata.d. čvrsta. samozagrevajuća Kalijum. tečna. toksična ako se inhalira. reaguje sa vodom.d. tečnost. korozivna. n. čvrsta. otrovna ako se inhalira. rastvor Olovo perhlorat.d.d. rastvor strana 84 . amalgam. rastvor beta-Naftilamin.ID br. piroforna. tečni 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid. piroforna. piroforna Organometalna supstanca. zapaljiv Organometalna supstanca. rastvor Hloroacetofenon. piroforna Organometalna supstanca.d. tečna. rastvor Kalijum fluorid. čvrsta. reaguje sa vodom. čvrst 2. zapaljiva 3400 3401 3402 3403 3404 3404 3405 3406 3407 3407 3408 3409 3410 3411 3411 3412 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 3420 3421 3422 138 138 138 138 138 138 141 141 140 140 141 152 153 153 153 153 153 157 157 154 153 152 151 157 157 154 154 Organometalna supstanca. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. reaguje sa vodom. korozivna. reaguje sa vodom Organometalna supstanca.d. čvrste Legure natrijuma i kalijuma. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. čvrst Kompleks bor trifluorid propionske kiseline. Uputstvo br. čvrst Zemljoalkalni metal. sa ne manje od 5% ali ne više od 10% kiseline Kalijum cijanid. čvrsta.d.d. čvrste Legure kalijuma i natrijuma. toksična ako se inhalira. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. n. Naziv materije 3388 142 3389 154 3389 154 3390 154 3390 154 3391 3392 3393 135 135 135 3394 135 3395 3396 135 138 3397 138 3398 3399 135 138 Tečnost. n. čvrste Barijum hlorat.

n. Jedinjenje selenijuma. čvrsto. Krotonska kiselina.ID br. čvrst Amonijum dinitro-o-krezolat.d. Metal karbonili.d. Vodonik u sistemu za skladištenje od metal hidrida Vodonik u sistemu za skladištenje od metal hidrida. n. Uputstvo br. čvrst Hlorokrezoli. čvrsti Nitroanisoli. tečno. korozivan. rastvor. čvrsto. čvrsti Nitrokrezoli.d.d. tečni Nitrobenzotrifluoridi. Naziv materije 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 153 141 156 153P 153 156 153 153 152 171 135 153 153 151 152 153 151 151 151 153 153 152 151 151 151 152 152 159 159 151 153 153 154 152 153 Tetramethilamonijum hidroksid.d. čvrsti Aluminijum alkil halidi. čvrsti N-Etilbenziltoluidini. korozivan Farba. čvrsti. otrovno.d.d. Organoarsensko jedinjenje. Organometalno jedinjenje. čvrsti.d.d. Nitrili. čvrsto. Uputstvo br. Naziv materije ID br. n. tečni Ksilenoli. toksično. zapaljiv. u opremi Farba.d.d. čvrst Toluidini. otrovni. n. čvrsti. čvrsti Nitroksileni. Bromobenzil cijanidi. toksični. čvrsta Akrilamid. čvrsti Dinitrobenzeni. n. čvrst Hlorotoluidini. čvrsti Suzavac. čvrsti Nitrobromobenzeni.d. čvrsti alpha-Metilbenzill alkohol. čvrsti Toksini. toksično. rastvor Hlorobenzil hloridi.d.d. čvrsti Difenilhloroarsin.d.d. čvrsti Polihlorisani bifenili. tečna strana 85 . čvrsta Hloronitrotolueni. čvrst Nikotin sulfat.d. otrovno. čvrsti Fosforna kiselina. sa ne manje od 90% kiseline Organofosforno jedinjenje. zapaljiv Hidrogendifluoridi. Propionska kiselina. rastvor Heksafluoroaceton hidrat. zapaljiva Materijal povezan sa farbom. čvrsti. čvrsti Krezoli. tečni Hidrokvinon. Hlorodinitrobenzeni. čvrsto. n. Organofosforno jedinjenje.d.d. korozivna. zapaljiva.d. čvrsta Dinitrotolueni.d. n. n. n. korozivna Materijal povezan sa farbom. čvrsti Nikotin hidrohlorid. čvrsta Nitrosilsumporna kiselina.d. n. čvrst Nitrotolueni.d.d. rastvor Bromosirćetna kiselina. n. Organometalno jedinjenje. čvrsti Ksilidini. n. čvrst Nitrili. čvrst Nikotin sulfat. pakovan sa opremom Vodonik u sistemu za skladištenje od metal hidrida. poreklom od živih bića. čvrsti Dihloroanilini. čvrsti 3456 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3464 3465 3466 3467 3467 3468 3468 157 157 152 152 152 153 135 153 132 151 151 151 151 151 151 115 115 3468 115 3469 3469 3470 3470 3471 3472 132 132 132 132 154 153 Nitrosilsumporna kiselina. čvrsti Litijum alkili. čvrst. čvrsti 3-Hloro-4-metilfenil izocijanat. čvrsto.

smrznut Fluorin. Uputstvo br. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za ćeliju sa gorivom. u opremi. pakovani sa opremom. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za ćeliju sa gorivom. sadrži korozivne supstance Kertridži za ćeliju sa gorivom. Ugljen monoksid. sadrže zapaljive tečnosti 1-Hidroksibenzotriazol.d. anhidrovan. sa više od 10% etanola Smeša etanola i špiritusa. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za ćeliju sa gorivom. navlažen sa ne manje od 20% vode Smeša benzina i etanola. sadrže vodonik u metal hidridu Litijum jonske baterije (uključujući i baterije od litijum jon polimera) Litijum jonske baterije pakovane sa opremom (uključujući i baterije od litijum jon polimera) Litijum jonske baterije u opremi (uključujući i baterije od litijum jon polimera) Roba široke potrošnje Oprema gasnog generatora Uređaj koji proizvodi toplotu Set za identifikaciju gasa Cirkonijum sulfat Cirkonijum sulfat Hlor dioksid. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za ćeliju sa gorivom. sa više od 10% etanola Kertridži za ćeliju sa gorivom. u opremi. n. sa više od 10% etanola Smeša benzina i etanola. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za ćeliju sa gorivom. Naziv materije ID br. pakovani sa opremom.d. rastvor. Naziv materije 3473 128 3473 3473 3474 128 128 113 3475 3475 3475 3475 3475 3475 3476 127 127 127 127 127 127 138 3476 138 3476 138 3477 153 3477 153 Kertridži za ćeliju sa gorivom. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za ćeliju sa gorivom. pakovane sa opremom. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za ćeliju sa gorivom. u opremi. hidrat. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metal alkil. sadrže korozivne supstance 3477 153 3478 3478 115 115 3478 3479 115 115 3479 3479 115 115 3480 3481 147 147 3481 147 8000 8013 8038 9035 9163 9163 9191 9192 9195 9202 9206 171 171 171 123 171 171 143 167 135 168 137 Kertridži za ćeliju sa gorivom. u opremi. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za ćeliju sa gorivom. u opremi. pakovani sa opremom. Uputstvo br. sa više od 10% etanola Smeša špiritusa i etanola. sadrže korozivne supstance Kertridži za ćeliju sa gorivom. sa više od 10% etanola Smeša etanola i benzina. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metil fosfonikdihlorid strana 86 . sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za ćeliju sa gorivom. sa više od 10% etanola Smeša etanola i benzina. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za ćeliju sa gorivom.ID br. pakovani sa opremom.

Uputstvo br. Uputstvo br.5-Dihloro-2.ID br. Naziv materije ID br. otopljen Hloropivaloil hlorid 3. Naziv materije 9260 9263 9264 9269 9279 169 156 151 132 115 Aluminijum.6-trifluoropiridin Trimetoksisilan Vodonik apsorbovan u metal hidridu strana 87 .4.

bilo na stranama oivičenim plavom bojom I NEMA POŽARA. direktno pređite na Tabelu 1 – Preporučene udaljenosti kod inicijalne izolacije i zaštitnih mera (strane oivičene zelenom bojom) i potražite ID broj i naziv materije da biste videli koje su preporučene udaljenosti za inicijalnu izolaciju i kod preduzimanja mera zaštite.Napomena: Ako je naziv materije osenčen zelenom bojom bilo na stranama oivičenim žutom. već treba potražiti odgovarajuće bezbedne udaljenosti u odgovarajućem uputstvu. podaci iz Tabele 1 ne važe. TAKOĐE KONSULTUJTE odgovarajuće uputstvo (strane oivičene narandžastom bojom) i primenite odgovarajuće mere za evakuaciju koje su date u delu pod naslovom JAVNA BEZBEDNOST. AKO IMA POŽARA ili JE NEKAKO POVEZAN SA INCIDENTOM. Ne zaboravite da ako pored naziva materije u Tabeli 1 stoji (kada se izlije u vodu). a materijl se nije izlila u vodu. .

BELEŠKE .

2-Epoksi-3-etoksipropan 1.d. tvo br.3.2-Di-(dimetilamino)etan 1. rastvor 2-(2-Aminoetoksi)etanol 2.2.1-Dihloroetan 1.2.1-Dimetilhidrazin 1.2'-Dihlorodietil etar 2.2.2-Butilen oksid.Propilendiamin 1.1.Hlorpropionska kiselina.2-Dimetilpropan 2.5.2.1-Dihloro-1-nitroetan 1.2-trifluoroetan 1-Hlorpropan 1-Metilpiperidin 1-Metoksi-2-propanol 1-Penten 1-Pentol 2.1.5.3-Dihidropiran 2.Toluilendiamin.1.6. rastvor 2.4.3. anhidrovan.2-Propilendiamin 1.3. stabilizovan 2-Amino-4.5-Trimetilbenzen 1.1-Dimetoksietan 1.6-Tetrahidro-benzaldehid 1.2.1.1-Trihloroetan 1.9-Ciklododekatrien strana 90 117 158 140 1051 3291 2468 113 3474 131P 115 126 160 151 115 116P 153 130 131 127 131 129 129 129 127P 129 154 126 130P 130 127 127 132 132 129 153 153 132 153 153 2023 2035 3159 2831 1702 1030 1959 2650 2362 1163 2377 2382 2498 2410 2410 3022 2372 2648 1958 1150 1279 2252 2752 2258 2258 2325 2649 2750 2379 2716 2518 1-Brom-3-hloropropan 1-Brom-3-metilbutan 1-Brombutan 1-Etilpiperidin 1-Heksen 1-Hlor-1. sa ne manje od 20% vode 2-Amino-4-hlorfenol 2-Amino-5-dietilaminopentan 2-Brom-2-nitropropan-1.2-tetrafluoroetan 1-Hloro-2.d.5-Norbornadien.1.3-Dimetilbutan 2.4-Toluilendiamin 2.2.2-Tetrahloroetan 1.3-Dihloropropanol-2 1.2-Dihloroetilen 1.1-Difluoroetan 1.4-Pentanedion 2.6-Tetrahidropiridin 1.1-Difluoroetilen 1.3-Dihloroaceton 1.1 -difluoroetan 1-Hlor-3-brompropan 1-Hloro-1.Dimetilaminoetil metakrilat 2.3-epoksipropan 1. čvrst 2.2.Hlorpropionska kiselina.2-Dibromobutan-3-on 1. suv 1–Hidroksibenzotriazol. čvrsta 2. navlažen. n. stabilizovan 1.2-Tetrafluoroetan 1.Dimetilhidrazin 1.6-dinitrofenol.2-Dimetoksietan 1.Toluilendiamin.2-Dihloropropan 1.ID br. Naziv materije Uputs. tvo br AC (Bio) Medicinski otpad. navlažen sa ne manje od 20% vode 1 -Hloro-2.1 -Trifluoroetan 1. (mono)-(Trihloro)-tetra(monokalijum dihloro)-penta-striazintrion.4.2.3-diol 2-Brombutan 2-Brometil etil etar 2-Brompentan 2-Brompropan 2-Dietilaminoetanol 159 130 130 132 128 115 159 126 126 129 132 129 128 153P 153P 153 153 154 152 115 127 128 151 151 131 151 151 128P 113 2688 2341 1126 2386 2370 2517 2688 1021 1983 1278 2399 3092 1108 2705 2522 2511 2511 3055 1916 2044 2376 2457 1709 3418 2310 1709 1709 2251 3317 151 153 133 130 130 130 129 132 2673 2946 3241 2339 2340 2343 2344 2686 .3.4-Toluendiamin 2.3-Dimetilbutilamin 1.Tetrahidropiridin 1.Naziv materije Uputs.ID br.4-Butindiol 1.1.2-tetrafluoroetan 1.2-Dihloro-1.2.

bez rastvarača Acetilen. čvrst 3-Hlor-4-metilfenil izocijanat. tečni 3-Hlorpropanol-1 3-Metil-1-buten 3-Metilbutan-2-on 3-Nitro-4-hlorobenzotrifluorid 3-Trifluorometilanilin 4. čvrst 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid. stabilizovan Acetonitril Acetonska ulja Adamsit Adhezivi (zapaljivi) Adiponitril Aerosol raspršivači Aerosolovi Akridin Akrilamid Akrilamid.Naziv materije Uputs.ID br. sa ne manje od 30% vode 4-Tiapentanal 5-Metilheksan-2-on 5-terc-Butil-2. rastvoren Aceton Aceton .6-trinitro-m-ksilen 9-Fosfabiciklonani Acetal Acetaldehid Acetaldehid . tvo br 2-Dimetilaminoacetonitril 2-Dimetilaminoetanol 2-Dimetilaminoetil akrilat 2-Etilanilin 2-Etilbutanol 2-Etilbutil acetat 2-Etilbutiraldehid 2-Etilheksilamin 2-Etilheskil hloroformat 2-Hloroetanal 2-Hloropiridin 2-Hlorpropan 2-Hlorpropen 2-Hlorpropionska kiselina 2-Jodobutan 2-Metil-1-buten 2-Metil-2-buten 2-Metil-2-heptanetiol 2-Metil-5-etilpiridin 2-Metilbutanal 2-Metilfuran 2-Metilpentan-2-ol 2-Trifluorometilanilin 3.pentan-2-on 4-Nitrofenilhidrazin. čvrst Akrilamid.5-Dihloro-2.4'-Diaminodifenilmetan 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid 131 132 152 153 129 130 130 132 156 153 153 129 130P 153 129 128 128 131 153 129 128 129 153 127 153 151 130 132 156 156 156 153 128 127 152 153 153 153 2378 2051 3302 2273 2275 1177 1178 2276 2748 2232 2822 2356 2456 2511 2390 2459 2460 3023 2300 3371 2301 2560 2942 2374 2269 9264 2345 2684 2236 3428 2236 2849 2561 2397 2307 2948 2651 1579 4-Hloro-o-toluidin hidrohlorid.4. rastvor 4-Metilmorfolin 4-Metoksi-4-metil.hlorid Acetil .3-Dietoksipropen 3.ID br.4. rastvor Akrilna kiselina. tvo br. stabilizovana 153 153 132 128 113 152 127 149 135 127 129 129 171 137 156 155 156 127 116 159 116 116 127 155 127 127 154 128 153 126 126 153 153P 153P 153P 132P 1579 3410 2535 2293 3376 2785 2302 2956 2940 1088 1089 2332 1841 1715 1716 1717 1898 2621 1001 2504 3374 1001 1090 1541 1648 1091 1698 1133 2205 1950 1950 2713 2074 2074 3426 2218 strana 91 .jodid Acetil .3'-Iminodipropilamin 3.bromid Acetil .cijanhidrin.karbinol Acetilen Acetilen tetrabromid Acetilen.6-trifluoropiridin 3-Brompropin 3-Dietilaminopropilamin 3-Hlor-4-metilfenil izocijanat 3-Hlor-4-metilfenil izocijanat.metil . Naziv materije Uputs.oksim Acetaldehidamonijak Acetanhidrid Acetil .

(otrovne) Alkilfenoli.d.d. Alkoholi.d.ID br. n.d. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsumporne kiseline Alkilsumporne kiseline Alkoholatni rastvor. čvrste. toksični.d. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline.acetat Alil . n. otrovni. (otrovne) Alkaloidne soli.d. korozivni. tečne.ID br. n. stabilizovan Akrolein. Aldol Aldrin.d. n. toksični. n. čvrste. tečan alfa-Metilvaleraldehid alfa-Naftilamin alfa-Pinen Alikilsulfonske kiseline.d.Naziv materije Uputs.d. zapaljivi. n.d. tečne. Aldehidi. stabilizovan Aldehidi. tečni.d.d. n.d. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. toksični. 131P 129P 131P 129 131 131 131 131 153 151 131 153 153 153 130 153 128 153 1093 2607 1092 1989 1988 1988 1988 1988 2839 2761 2762 2937 3438 2937 2367 2077 2368 2585 153 2583 131 131 131 155 155 132 131 131 131 129 131 155 155 138 2333 1098 1099 1722 1722 1723 2334 2335 2336 2219 1100 1545 1724 1421 Alkalnometalni alkoholati.d. (otrovni) Alkaloidne soli. n. n. tečni. stabilizovan Alkalnometalna legura.d.d.d.d. čvrst Aldrin.d.d.d. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. otrovni. tvo br Akrilonitril. n. n. tečne.d. n.alkohol Alil .d. n. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Alil . Aldehidi. tečne.d. otrovni. (uključujući C2-C12 homologe) Alkilsulfonske kiseline. čvrste. n. stabilizovan Aliltrihlorsilan. dimer.d. n. Aldehidi. 136 139 151 151 151 151 153 153 153 3206 1390 1544 3140 1544 3140 2430 3145 2585 153 2583 153 2584 153 2586 153 2586 153 2584 156 156 132 127 131 131 131 2571 2571 3274 1987 1986 1986 1986 strana 92 . čvrst alfa-Metilbenzil alkohol.. u alkoholu Alkoholi.d. Naziv materije Uputs. zapaljivi.d. stabilizovan Akrolein. čvrste. tvo br. Aldehidi. čvrsti. Alkoholi. (otrovni) Alkaloidi. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline.d.d. zapaljivi. n.d. n. tečnost.d.bromid Alil hloroformijat Alil hlorokarbonat Alil jodid Alilamin Aliletiletar Alilformijat Alilglicidiletar Alilhlorid Alilizotiocijanat. tečne. (uključujući C2-C12 homologe) Alkilfenoli. čvrste.d. n. Alkoholi.d. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alkilsulfonske kiseline. tečan alfa-Metilbenzil alkohol alfa-Metilbenzil alkohol. čvrsti.d.d. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Alikilsulfonske kiseline. samozagrevajući.d. otrovni. Alkalnometalni amidi Alkaloidi.

nitrat Amil .tečan Amalgam zemnoalkalnih metala 131 127 138 135 135 135 137 154 139 139 157 138 137 154 138 140 133 138 135 135 135 135 138 169 138 138 138 138 170 135 138 138 138 138 1986 3065 3076 3051 2870 2870 1725 2580 1395 1397 3048 2463 1726 2581 1394 1438 2715 1398 3052 3052 3461 3052 3170 9260 3170 3170 3170 1396 1309 1383 1389 1389 1389 1392 Amalgam zemnoalkalnih metala. n.rezinat Aluminijum – silicijum. tečan Amalgam žive i alkalnog metala.d. n. rastvor Aluminijum .acetati Amil .d.d.hlorid. Naziv materije Uputs. Amini.d.d. korozivni. neobložen Aluminijum alkil halidi Aluminijum alkil halidi. rastvor Aluminijum – ferosilicijum.borhidrid Aluminijum .merkaptan Amil . n.Naziv materije Uputs. korozivni. zapaljivi. Aminofenoli Aminopiridini Amonijak. tečni.d.ID br. čvrsti. čvrsti Aluminijum alkil halidi.d. Alkoholni napici Aluminijum . korozivni.nitrit Amil formijati Amil metil keton Amilamini Amiltrihlorsilan Amini.hlorid.d.d.d. korozivni. n. anhidrovan Amonijak. neobložen Aluminijumski prah. tečni. čvrst Amil . anhidrovan Aluminijum .d. samozapaljiv Amalgam alkalnog metala Amalgam alkalnog metala.d.nitrat Aluminijum .butirati Amil fosfat kiseli Amil .karbid Aluminijum . Aminijumnitratna đubriva Aminijumnitratna đubriva Aminijumnitratna đubriva Aminijumnitratna đubriva. n.ID br. Amini. sporedni proizvodi pretapanja Aluminijum. tečni Aluminijum šljaka Aluminijum.alkoholi Amil . Amini. zapaljivi. obložen Aluminijumski prah. otopljen Aluminijum. n. Amini.d. sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka 138 138 138 129 129 130 153 129 130 140 129 129 127 132 155 154 132 132 153 153 132 132 140 140 140 140 152 153 125 125 154 3402 1392 3401 1104 1105 2620 2819 1107 1111 1112 1113 1109 1110 1106 1728 3259 2733 2734 2735 2735 2734 2733 2067 2071 2072 2072 2512 2671 1005 1005 2672 strana 93 . čvrst Amalgam alkalnog metala.d. Amini. anhidrovan Amonijak. čvrst Amalgam zemnoalkalnih metala. sporedni proizvodi topljenja Aluminijumski prah.d.d. rastvor. n. tvo br Alkoholi. zapaljivi.fosfidni pesticid Aluminijum . prah Aluminijum . n.d.alkili Aluminijum . toksični.hidridi Aluminijum .hlorid Amil . prah.bromid. anhidrovan Aluminijum .alkil . sporedni proizvodi pri obradi Aluminijum.hidrid Aluminijum .borhidrid u uređajima Aluminijum . tvo br.fosfid Aluminijum . Amini. n.bromid. čvrsti Aluminijum alkil halidi.d.

trihlorid. Naziv materije Uputs.ID br. rastvor Amonijum metavanadat Amonijum nitrat emulzija Amonijum nitrat i lož ulje. rastvor Antimon . tečni Antimon prah Antimon tribromid.trihlorid Antimon . tečnost (vruć koncentrovan rastvor) Amonijum .hidroksid. suspenzija Amonijum . čvrst Amonijum . rastvor. sa amonijum sulfatom Amonijum nitratna đubriva. rastvor Amonijumhidrogendiifluorid.hidrogenfluorid.nitrat.Naziv materije Uputs.fluorid Amonijum . tvo br Amonijak. sa više od 35% ali ne više od 50% amonijaka Amonijak.persulfat Amonijum . tečni Anizoil . čvrsti Anizidini.hlorid Anizol Antimon . čvrsto. čvrst Antimon trifluorid.2% zapaljivih supstanci Amonijum nitratna đubriva sa fosfatom ili potašom 125 2073 125 151 141 154 151 151 154 154 154 3318 1546 1439 2505 2854 2854 1727 2817 2672 140 140 140 143 140 113 154 151 132 141 141 141 154 140 112 140 143 3375 3375 2426 1442 1444 1310 2818 2861 2683 1843 1843 3424 2859 3375 -1942 2070 Amonijum nitratna đubriva. rastvor Antimon trifluorid.arsenat Amonijum . n. smeša Amonijum nitrat.dihromat Amonijum .trihlorid.d.polisulfid. sa kalcijum karbonatom Amonijum nitratna mešana đubriva Amonijumhidrogendifluorid. gel Amonijum . čvrst Amonijumhidrogendifluorid.fluorosilikat Amonijum .d.pentahlorid.4% sagorljivog materijala Anilin Anilin . sa više od 50% amonijaka Amonijum . čvrst Amonijumhidrogendifluorid.ID br. rastvor.hidrogenfluorid. sa više od 10% ali ne više od 35% amonijaka Amonijum – nitrat.pentahlorid.kalijum . rastvor Antimonovo jedinjenje. rastvor Amonijum .trihlorid. neorgansko.pikrat.fluorosilikat Amonijum . 140 140 140 154 154 154 154 154 140 2069 2068 2069 1727 1727 2817 2817 2506 2071 153 153 153 153 153 156 128 157 151 151 157 157 157 157 157 157 170 157 157 157 157 157 1547 1548 2431 2431 2431 1729 2222 1732 1551 1550 1731 1730 1733 1733 1733 1733 2871 1549 1549 1549 1549 1549 strana 94 . tečni Antimon .sulfid. sa ne više od 0. čvrst Antimon .tartarat Antimon .hidrohlorid Anizidini Anizidini. rastvor Amonijumhidrogensulfat Amonijumnitratna đubriva. čvrst Amonijum dinitro-o-krezolat. rastvor Amonijum dinitro-o-krezolat Amonijum dinitro-o-krezolat.pentafluorid Antimon . rastvor Antimon . tvo br. sa ne više od 0.laktat Antimon .polivanadat Amonijum . ovlažen sa ne manje od 10% vode Amonijum .nitrat. čvrst Antimon tribromid.perhlorat Amonijum . rastvor Amonijum .

čvrst. zapaljiv. toksičan. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arsen Arsen . Antimonovo jedinjenje.d. otrovan 157 157 126 126 121 121 120 153 1549 3141 1044 1044 1006 1006 1951 2583 153 2585 153 2586 153 2584 152 151 151 157 151 152 157 152 152 152 131 151 151 151 1558 1555 1561 1560 1559 1557 1560 1557 1562 1557 2993 2759 2759 2994 Arsenov pesticid. tečan. n. beli Azbest. prašina Arseni sulfid Arsenov pesticid. zapaljiv Arsenov pesticid.trioksid Arsen hlorid Arsen pentoksid Arsen sulfid Arsen trihlorid Arsen trisulfid Arsen. komprimovan Argon. smeša kompresovana 131 151 131 131 152 154 154 152 152 152 119 171 171 171 171 171 126 2993 2994 2760 2760 1557 1554 1553 1557 1556 1556 2188 8038 2212 2590 2212 2212 2602 126 2599 126 2599 149 121 124 121 121 3242 1066 1067 1981 1981 strana 95 . n. sa više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. neorgansko Arsin Artikl koji proizvodi toplotu Azbest Azbest. tečno. tvo br. tečan.d. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Arilsulfonske kiseline. tečne. tečan. tečna Arsenovo jedinjenje. neorgansko. neorgansko Arsenovo jedinjenje. tečan. toksičan Arsenova jedinjenje.d.d. n. tečan.d.. tečno. Arsenova kiselina. čvrsta Arsenova kiselina.d.d. plavi Azeotropna smeša dihlorodifluorometana i difluoroetana sa približno 74% dihlorodifluorometana Azeotropna smeša hlorotrifluorometana i trifluorometana sa približno 60% hlorotrifluorometana Azeotropna smeša trifluorometana i hlorotrifluorometana sa približno 60% hlorotrifluorometana Azodikarbonamid Azot Azot dioksid Azot i retki gasovi. n. Arsenovo jedinjenje. zapaljiv. otrovan. tvo br Antimonovo jedinjenje.bromid Arsen . zapaljiv Arsenov pesticid.d. n. smeša Azot i retki gasovi. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. sa ne više od 5% slobodne sumporne kiseline Arilsulfonske kiseline. Aparati za gašenje požara sa kompresovanim gasom Aparati za gašenje požara sa tečnim gasom Argon Argon.Naziv materije Uputs. Naziv materije Uputs. tečne.d. čvrste. čvrsto. toksičan Arsenov pesticid.d.ID br.ID br. otrovan Arsenov pesticid. čvrste. mrki Azbest.d.d. n. čvrsto. otrovan Arsenov pesticid. neorgansko. čvrst. tečan. toksičan Arsenov pesticid. tečno.

kalijum hidroksidom u čvrstom stanju Beli azbest Beli fosfor.perhlorat.d.hloroformijat Benzil . rastvor Barijum .hipohlorit.ID br. piroforne Barijumovo jedinjenje.peroksid Barijum azid. ovlažen sa ne manje od 50% vode Barijumbromat Barijumhlorat Barijumhlorat. smeša Azot trifluorid Azot trifluorid. suve. necureće Baterije. rastvor Barijumnitrat Barijumoksid Barijumove legure. kompresovan Azot suboksid. tvo br.hlorid 141 141 141 141 141 113 141 141 141 141 141 157 135 154 141 138 154 154 154 154 171 136 136 136 136 129 130 156 153 156 156 137 156 132 156 2741 1447 3406 1448 1449 1571 2719 1445 1445 3405 1446 1884 1854 1564 1447 3292 2800 2795 2794 3028 2590 2447 1381 1381 1381 1990 1114 2225 1885 1737 1738 1739 2653 2619 1886 strana 96 . mokre.cijanid 122 126 122 122 124 122 122 124 121 120 124 124 124 124 124 124 124 157 157 157 151 151 154 141 154 133 138 157 1070 1015 1070 2201 1975 2451 2451 2421 1066 1977 1975 1660 1975 1975 1975 1660 1975 2032 2032 2031 1586 1587 1761 2721 2802 1325 1400 1565 Barijum . smeša Azot-monoksid Azot-monoksid i azot-dioksid smeša Azot-monoksid i azot-tetroksid smeša Azot-monoksid i dinitrogen tetroksida smeša Azot-monoksid.tetroksid i azot-dioksid. kompresovan Azot. čvrst Barijum . Barijumperhlorat Baterije. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Azot-dioksid i azot-monoksid. punjene alkalijom Baterije. mokre. koje sadrže natrijum Baterije.hlorid Benzil . u rastvoru Benzaldehid Benzen Benzensulfonil hlorid Benzidin Benzil . tvo br Azot suboksid Azot suboksid i ugljen-dioksid. čvrst Barijumhlorat. mokre. suv Beli fosfor.jodid Benzildimetilamin Benziliden .Naziv materije Uputs.ID br. pušljiva Azotna kiselina. rastvor Bakar hlorat Bakar hlorid Baklja Barijum Barijum . otopljen Beli fosfor. smeša Azot suboksid.perhlorat. Naziv materije Uputs. n. pod vodom Beli fosfor. punjene kiselinom Baterije.d. rashlađena tečnost Azot. crvena pušljiva Azotna kiselina. sve sem crvene pušljive Bakar arsenit Bakar cijanid Bakar etilendiamin.permanganat Barijum . kompresovan Azot-monoksida i azot-dioksid smeša Azotna kiselina.bromid Benzil . kompresovan Azot trioksid Azot. sa više od 22% raspoloživog hlora Barijum .

otrovna.d.d.d.2. n. tečna. Boja.d. n. tečna. vodeni rastvor. n.d. poluproizvod. Boja. Boja. čvrsta.d. n. čvrsta. čvrsti 154 151 151 154 151 151 132 158 153 2801 1602 1602 2801 1602 1602 3469 3291 2028 157 125 132 139 157 125 125 133 154 124 144 144 154 154 154 156 131 141 140 159 159 2692 1008 2604 2965 2851 1008 1741 1312 1744 2901 1745 1746 1744 1744 1744 2513 1569 1450 3213 1694 1694 strana 97 . dihidrat Bor trifluorid.5-dien.hlorid Benzonitril Benzotrifluorid Benzotrihlorid Berilijum . Boce. tečna. toksična. nespecifikovan. n. prah beta-Naftilamin beta-Naftilamin.d. otrovna. stabilizovan Biološka materija.Naziv materije Uputs. poluproizvod.d. sa korozivnom tečnošću i bez inicirajućeg uređaja Bor tribromid Bor trifluorid Bor trifluorid dietil eterat Bor trifluorid dimetileterat Bor trifluorid.nitrat Berilijum. toksična.d.d.d.d.d. 128 128 127 127 153 137 152 127 156 141 134 153 153 153 133 128P B158 158 154 154 154 115 153 128 154 151 151 132 154 151 151 1203 1203 3475 3475 2587 1736 2224 2338 2226 2464 1567 1650 1650 3411 3178 2251 3373 -2837 2693 2693 2037 3066 1263 3147 3143 3143 3470 3147 3143 3143 Boja.d. korozivna. rastvor Bezdimni prah za malo oružje Biciklo[2. korozivna Bolnički otpad. korozivna. čvrsta. poluproizvod. vodeni rastvor Bisulfiti. Boja. n. zapaljiva Boja.ID br. Boja. n. čvrsta. čvrsta. Boja. Bombe. tečna. kategorija B Biološki agensi Bisulfati. komprimovan Bor trihlorid Borneol Brom Brom hlorid Brom pentafluorid Brom trifluorid Brom. tvo br Benzin Benzin Benzin i etanol. dimne. Bisulfiti.d. n. n.d. n.d. tvo br. neorganski. čvrst beta-Naftilamin. smeša sa više od 10% etanola Benzin i etanol. n. tečna. n. tečna. neorganski. Boja.1]hepta-2.d.d. čvrsta. u kojima se nalazi gas Boja (korozivna) Boja (zapaljiva) Boja. rastvor (Zona opasnostB i za udisanje) Brom. male.d.d. poluproizvod. rastvor Brom.d.d. otrovna. Boja.d. Boja. smeša sa više od 10% etanola Benzohinon Benzoil . toksična.d. korozivna.ID br.d.d. rastvor (Zona opasnosti A za udisanje) Bromacetil bromid Bromaceton Bromati.d. Naziv materije Uputs.d. toksična. Boja.d. poluproizvod.d.d. Boja. poluproizvod. vodeni rastvor.d. n. n. zapaljiva. korozivna. korozivna. neorganski. vodeni rastvor. otrovna. n. Brombenzil cijanidi Brombenzil cijanidi. neeksplozivne. n. n.d. Bromati.

poluge ili šipke Cezijum Cezijum Cezijum hidroksid Cezijum hidroksid Cezijum hidroksid. rastvor Cezijum hidroksid. n. rolne. neorganski.ID br. čvrsti. sa više od 20% cijanovodonika Cijanovodonik. vodeni rastvori. itd.d. sa ne više od 20% cijanovodonika Cijanovodonična kiselina. Naziv materije Uputs. Cijanidi. neorganski.d. n. stabilizovan 155 129 129 132 131 127 153 153 159 157 133 135 138 170 138 138 157 157 154 154 140 140 125 157 157 157 125 154 1747 1129 2840 2353 2411 2708 2810 2810 1694 1798 2000 2002 3078 1333 1407 1407 2682 2682 2681 2681 1451 1451 1076 1588 1588 1889 1589 1613 154 1613 117 1051 117 1051 . rastvor Bromtrifluoroetilen Bromtrifluorometan Brucin Butadieni. ploče.Naziv materije Uputs. rastvor Cezijum nitrat Cezijum nitrat CG Cijanidi. stabilizovani Butil etri butil fosfat Butil hlorid Butil merkaptan Butil metil etar Butil nitriti Butil propionati Butil vinil etar. izuzimajući otpad Celuloid. listovi.d. blokovi. tvo br Brombenzil cijanidi. vodeni rastvor.ID br. rastvor Bromovodonik. stabilizovan Cijanovodonična kiselina. opiljci ili prah Cer. tečni Bromhlorometan Brommetilpropani Bromobenzen Bromobenzil cijanidi. čvrsti Bromoform Bromohlorodifluorometan Bromovodonična kiselina Bromovodonična kiselina. šipke. vodeni rastvor. sa manje od 5% cijanovodonika Cijanovodonična kiselina. bezvodni Brompropani Bromsirćetna kiselina Bromsirćetna kiselina. čvrsta Bromsirćetna kiselina.d. stabilizovan Butilbenzeni Butilen Butilen Butilfosfat kiseli Butiltolueni strana 98 159 160 130 130 159 159 126 154 154 125 129 156 156 156 116 126 152 116P 115 127 129 115 153 156 129 129P 128 153 130 130 127 129 130 127P 128 115 115 153 152 1694 1887 2342 2514 3449 2515 1974 1788 1788 1048 2344 1938 3425 1938 2419 1009 1570 1010 1011 2346 1120 1011 2820 2739 1123 2348 1149 1718 1127 2347 2350 2351 1914 2352 2709 1012 1075 1718 2667 Butiltrihlorsilan Butiraldehid Butiraldoksim Butiril hlorid Butironitril Butoxyl Buzz BZ CA Carska voda Celuloid. tvo br. otpad Cer. bezvodni. Cijanogen bromid Cijanogen hlorid. stabilisani Butan Butandion Butanoli Butanska smeša Buterna kiselina Buterna kiselina anhidrid Butil acetati Butil akrilati.

Naziv materije Uputs. sa ne više od 20% cijanovodonika Cijanurni hlorid Ciklobutan Ciklobutil hloroformijat Cikloheksan Cikloheksanetiol Cikloheksanon Cikloheksen Ciklohekseniltrihlorosilan Cikloheksil acetat Cikloheksil izocijanat Cikloheksil merkaptan Cikloheksilamin Cikloheksiltrihlorosilan Cikloheptan Cikloheptatrien Ciklohepten Ciklooktadien fosfini Ciklooktadieni Ciklooktatetraen Ciklopentan Ciklopentanol Ciklopentanon Ciklopenten Ciklopropan Cimeni Cink amonijum nitrit Cink arsenat Cink arsenat i cink arsenit. stabilizovan Cijanovodonik. rastvor u alkoholu. suspenzija u tečnosti (zapaljivo) Cirkonijum. stabilizovan (apsorbovan) Cijanovodonik. skinuta pena Cink. gotove ploče ili trake Cirkonijumov prah. talog Cinkov pepeo Cirkonijum hidrid Cirkonijum nitrat Cirkonijum pikramat.ID br. tvo br Cijanovodonik. prašina Cink. prah. navlažen sa ne manje od 25% vode 151 139 171 171 140 154 154 140 140 143 133 151 138 138 138 138 138 138 138 140 113 171 171 137 170 170 135 170 170 135 170 170 2855 1714 1931 1931 1513 2331 1840 1514 1515 1516 2714 2855 1436 1435 1436 1435 1435 1435 1437 2728 1517 9163 9163 2503 1358 1308 1932 1308 1308 2009 2858 1358 strana 99 . otpaci Cirkonijum. trake ili žica Cirkonijum. vlažan Cirkonijum. smeša Cink arsenit Cink bromat Cink cijanid Cink ditionit 131 117 152 154 157 115 155 128 129 127 130 156 130 155 129 132 156 128 131 128 135 130P 128P 128 129 128 128 115 130 140 151 151 151 140 151 171 3294 1051 1614 1613 2670 2601 2744 1145 3054 1915 2256 1762 2243 2488 3054 2357 1763 2241 2603 2242 2940 2520 2358 1146 2244 2245 2246 1027 2046 1512 1712 1712 1712 2469 1713 1931 Cink fluorosilikat Cink fosfid Cink hidrosulfit Cink hidrosulfit Cink hlorat Cink hlorid.Naziv materije Uputs. suv. suv. tečna suspenzija Cirkonijum. metal. mulj Cink. rastvor Cink nitrat Cink permanganat Cink peroksid Cink rezinat Cink silikofluorid Cink u prahu Cink. anhidrovan Cink hlorid. žica. tvo br. gotove ploče. suspenzija u zapaljivoj tečnosti Cirkonijum. metal. navlažen sa ne manje od 20% vode Cirkonijum sulfat Cirkonijum sulfat Cirkonijum tetrahlorid Cirkonijum. sa ne više od 45% cijanovodonika Cijanovodonik.ID br. vodeni rastvor.

n.d.d. reaguje sa vodom.d.d.d. Naziv materije Uputs. tvo br. reaguje sa vodom. Čvrsta supstanca. Čvrsta supstanca povišene temperature. reaguje sa vodom.d.d. n. n. kojom je rukovanje u avijaciji posebno propisano.ID br. n.d.d. Čvrste supstance sa toksičnom tečnošću. n. sadrže natrijum DA DC Dekaboran strana 100 135 125 153 133 133 153 154 171 2008 1589 1697 1338 1338 2810 2811 3335 139 138 171 3134 3135 3258 138 138 138 139 138 154 151 151 133 138 151 153 134 3131 2813 3133 3134 3132 3244 3243 3243 3175 3292 1699 2810 1868 Dekahidronaftalen Delovi gasnog generatora Denaturisani alkohol Denaturisani alkohol (toksičan) Destilati katrana kamenog uglja. Čvrsta supstanca. korozivna. otrovna. suv CK CN Crveni fosfor Crveni fosfor. zapaljiva.d.d. komprimovan Diacetil Diaceton alkohol Dialil etar Dialilamin Diazottetroksid (azot-dioksid) Dibenzildihlorosilan Diboran Diboran.d.d. reaguje sa vodom. n.d. komprimovan Dibromobenzen Dibromodifluorometan Dibromohloropropani Dibromometan Dibutil etri Dibutilaminoetanol Dicijan Dicijan gas Dicikloheksilamonijum nitrit Diciklopentadien Dicikoheksilamin Didim nitrat Dieldrin Dietil etar Dietil karbonat Dietil keton Dietil sulfat Dietil sulfid Dietilamin Dietilaminoetanol Dietilaminopropilamin Dietilbenzen 130 171 127 131 128 128 115 115 127 129 131P 132 124 156 119 119 129 171 159 160 128 153 119 119 133 130 153 140 151 127 128 127 152 129 132 132 132 130 1147 8013 1987 1986 1136 1268 1957 1957 2346 1148 2360 2359 1067 2434 1911 1911 2711 1941 2872 2664 1149 2873 1026 1026 2687 2048 2565 1465 2761 1155 2366 1156 1594 2375 1154 2686 2684 2049 . n. toksična.zapaljivo Destilati petroleja.. n.d. Čvrste supstance sa zapaljivom tečnošću. Čvrsta supstanca.d. Čvrste supstance sa korozivnom tečnošću.Naziv materije Uputs.d.d. na ili iznad 240°C (464°F) Čvrsta supstanca. n.ID br. n. n.d.d. reaguje sa vodom. Čvrsta supstaca.d. tvo br Cirkonijumov prah.d.d.d. amorfni CS CX Čvrsta materija.samozagrevajuća.d. reaguje sa vodom. oksidirajuća. Čvrste supstance sa otrovnom tečnošću. Čvrsta supstaca.d.d. n.d. Ćelije. Deuterijum Deuterijum. n. Čvrsta supstanca. reaguje sa vodom. n.

anhidrovan Dimetilamin. nesimetričan Dimetilhidrazin. vodeni rastvor Dimetilaminoetilmetakrilat Dimetilcikloheksani Dimetilcikloheksilamin Dimetilcink Dimetildietoksisilan Dimetildihlorosilan Dimetildioksani Dimetiletanolamin Dimetilhidrazin.ID br. rastvor Dimetilamin. tvo br Dietilcink Dietildihlorosilan Dietilentriamin Dietiltiofosforil hlorid Dietoksimetan Difenilamin hloroarsin Difenildihlorosilan Difenilhloroarsin Difenilhloroarsin. čvrsti Dihloroanilini. stabilizovan Dimetil disulfid Dimetil etar Dimetil karbonat Dimetil sulfat Dimetil sulfid Dimetil tiofosforil hlorid Dimetilamin.Naziv materije Uputs. anhidrovana Difluorohloroetani Difluorometan Difozgen Dihloroacetil hlorid Dihloroanilini Dihloroanilini. azeotropna smeša sa približno 74% dihlorodifluorometana Difluorofosforna kiselina.ID br. simetrični Dihloroetil etar Dihloroetilen Dihlorofenil izocijanati Dihlorofeniltrihlorosilan Dihlorofluorometan Dihloroizocijanurna kiselina. čvrst Difenilhloroarsin. pentahidrat Dinatrijumskisilikat 130 129 119 153 126 128 132 128 153 127 132 158 131P 130 115 129 156 130 156 118 132 132 153P 128 132 135 127 155 127 132 131 131 156 132 171 131 154 154 1279 2047 2189 1764 1958 1157 2361 2050 1902 1159 1158 3373 2521 2381 1033 1161 1595 1164 2267 1032 1160 1160 2522 2263 2264 1370 2380 1162 2707 2051 1163 2382 2262 2266 3359 2841 3253 3253 strana 101 . izomerna jedinjenja Diizooktilfosfat Diizopropil etar Diizopropilamin Dijagnostički uzorci Diketen. tečni Dihlorobuten Dihlorodifluorometan Dihlorodimetil etar. tečan Difenilmetil bromid Difluoroetan Difluoroetan i dihlorodifluorometan. suva Dihloroizopropil etar Dihlorometan Dihloropentani 135 155 154 155 127 154 156 151 151 151 151 153 115 126 1366 1767 2079 2751 2373 1698 1769 1699 1699 3450 1699 1770 1030 2602 154 115 115 125 156 153 153 153 153 132 126 131 152 130P 156 156 126 140 153 160 130 1768 2517 3252 1076 1765 1590 1590 3442 1590 2920 1028 2249 1916 1150 2250 1766 1029 2465 2490 1593 1152 Dihloropropan Dihloropropeni Dihlorosilan Dihlorosirćetna kiselina Dihlorotetrafluoroetan Diizobutil keton Diizobutilamin Diizobutilen. čvrsti Dihloroanilini. čvrst Difenilhloroarsin. simetričan Dimetilkarbamoil hlorid Dimetil-N-propilamin Dimljena roba Di-n-amilamin Dinatrijum trioksosilikat. tvo br. Naziv materije Uputs.

tvo br Di-n-butilamin Dinitroanilini Dinitrobenzeni Dinitrobenzeni. čvrste. aromatični. čvrsti Dinitrobenzeni. 1.Naziv materije Uputs.ID br.d. tečni Epibromohidrin Epihlorohidrin Estri.d.2.ID br.d.6 Eksplozivni agens. rastopljeni Dinitrotolueni.d.3. ovlažen sa ne manje od 15% vode Dinitrofenol.6% etilen oksida Eksploziv A Eksploziv B Eksploziv C Eksploziv sa smanjenom osetljivošću Eksploziv sa smanjenom osetljivošću. tečne. rashlađena tečnost Etil fosforodihloridat 151 126 1892 3299 112 112 114 133 128 114 112 112 127 127 127 131 131P 127 115 115 115 127 127 127 127 127 153 153 115 154 ---3380 3379 ---1169 1197 1197 2558 2023 3272 1035 1035 1961 1170 3475 3475 3475 1170 2491 2491 1961 2927 . Ekstrakti. Eksplozivi. ovlažen sa ne manje od 10% vode Dipropil etar Dipropil keton Dipropilamin Divinil etar. tečni Ekstrakti. za poboljšanje ukusa. Druge regulisane supstance. tečni Dinitrofenol.d. rastvor Etanolamin Etanolamin. 1. čvrsti Dinitrotolueni. ovlažen sa ne manje od 15% vode Dinitrotolueni Dinitrotolueni.d. rastvor Etan-propan smeša. podgrupe 1. n.d.4 Eksplozivi. smeša sa više od 10% etanola Etanol. Naziv materije Uputs. strana 102 132 153 152 152 152 152 113 153 113 153 153 113 152 152 152 152 152 127 127 127 128 113 127 128 132 128P 128 154 153 156 125 171 171 2248 1596 1597 1597 3443 1597 1320 1599 1321 1577 1598 1322 2038 2038 3454 1600 2038 2384 1165 1166 2052 2852 2384 2710 2383 1167 1202 1698 2584 1771 1076 3077 3082 ED Eetilen oksid i tetrafluoroetan smeša sa najviše 5. n.d. tečan. n. smeša sa više od 10% etanola Etanol i benzin. tečni Ekstrakti. n.1. ovlaženi sa ne manje od 15% vode Dinitrohlorobenzeni Dinitro-o-krezol Dinitrorezorcinol. tvo br.d. Etan Etan. rashlađena tečnost Etanol Etanol i benzin. komprimovan Etan.5 ili 1. čvrsti Dinitrotolueni. 1. podgrupa 1. smeša sa više od 10% etanola Etanol i špiritus. n. rastvor Dinitrofenolati. stabilizovan Dizel gorivo DM Dodecilbenzensulfonska kiselina Dodeciltrihlorosilan DP Druge regulisane supstance. za poboljšanje ukusa. tečni Di-n-propil etar Dioksan Dioksolan Dipenten Dipikril sulfid. čvrsti Dinitrobenzeni.d.

Naziv materije Uputs. stabilizovan Etil metil eter Etil metil keton Etil nitrit. smeša sa naj više 12. smeša sa najviše 30% etilen oksida Etilen. anhidrovan Etil fosforni dihlorid. rastvor Etil amil keton Etil borat Etil bromid Etil bromoacetat Etil butil etar Etil butirat Etil cijanoacetat Etil eter Etil fosfonotiotik dihlorid. anhidrovan Etil hlorid Etil hloroacetat Etil hloroformijat Etil hlorotioformijat Etil izobutirat Etil izocijanat Etil krotonat Etil laktat Etil merkaptan Etil metakrilat Etil metakrilat. sa ne manje od 50% ali ne više od 70% etilamina Etilbenzen Etilbutil acetat Etildihloroarsin Etildihlorosilan Etilen Etilen dibromid Etilen dibromid i metil bromid. stabilizovan Etilamin 129 129 129P 127 127 128 129 131 155 127 130 156 127 154 135 115 155 155 155 129 155 130 129 129 130P 130P 115 127 131 156 129 127 129 129 116P 118 2935 1173 1917 1170 1170 2271 1176 1891 1603 1179 1180 2666 1155 2927 2845 1037 1181 1182 2826 2385 2481 1862 1192 2363 2277 2277 1039 1193 1194 2525 2524 2615 1195 1292 2452 1036 Etilamin.9% etilen oksida Etilen oksid i propilen oksid. stabilizovan Etil alkohol Etil alkohol. rastvor Etil oksalat Etil ortoformat Etil propil eter Etil propionat Etil silikat Etilacetilen.ID br. smeša sa najviše 7.5 % etilenoksida 132 2270 130 130 151 139 116P 154 151 131 127 152 127 129 127 129 131 119P 126 1175 1177 1892 1183 1962 1605 1647 1184 1153 2369 1171 1172 1188 1189 1135 1040 3070 126 3298 129P 2983 115 116P 132 131P 126 1038 1962 1604 1185 3070 strana 103 . tvo br Etil 2-hloropropionat Etil acetat Etil akrilat. tvo br. smeša tečna Etilen dihlorid Etilen glikol dietil etar Etilen glikol monobutil etar Etilen glikol monoetil etar Etilen glikol monoetil etar acetat Etilen glikol monometil etar Etilen glikol monometil etar acetat Etilen hlorohidrin Etilen oksid Etilen oksid i dihlorodifluorometan. Naziv materije Uputs. duboko rashlađen (kriogena tečnost) Etilen. vodeni rastvor. smeša sa naj više 12% etilenoksida Etilen oksid i pentafluoroetan.ID br. komprimovan Etilendiamin Etilenimin. stabilizovan Etilenoksid i dihlorodifluorometan.

smeša sa najviše 12% etilen oksida Etilenoksid i dihlorodifluorometan.Naziv materije Uputs. tečan. otrovan Fenoksi pesticid. toksičan. toksičan. tečan.ID br. zapaljiv Fenoksi pesticid. tečan. Fenoksi pesticid. smeša sa najviše 9% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. smeša sa najviše 8. smeša sa najviše 6% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid.ID br. rastvor Feri nitrat Fero arsenat Ferosilicijum Ferrocerium 137 137 153 151 156 151 151 151 151 152 152 152 131 152 131 131 131 2798 2799 2572 1672 1804 1674 1894 1895 2026 2765 2765 3000 2999 3000 2999 2766 2766 153 153 154 154 153 153 153 151 151 157 157 154 140 151 139 170 1671 2312 2905 2904 2821 1803 1803 1606 1607 1773 1773 2582 1466 1608 1408 1323 . smeša sa najviše 12. tečna Feri arsenat Feri arsenit Feri hlorid Feri hlorid. Naziv materije Uputs.d. čvrsti Fenolati. smeša sa više od 6% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid.5% etilenoksida Etilenoksid i hlorotetrafluoroetan. tečan. otrovan Fenoksi pesticid. tečan Fenilendiamini Fenilfosf tiodihlorid Fenilfosfordihlorid strana 104 126 3070 126 3070 126 3297 126 126 119P 1952 1952 3300 115 115 1041 1041 119P 156 129 115 129 156 155 127 153 153 156 155 131 156 152 153 137 137 1040 2435 1191 2453 1190 2571 1196 3271 2645 2311 2746 2487 2337 2577 2470 1673 2799 2798 Fenilfosforni dihlorid Fenilfosfortriodihlorid Fenilhidrazin Fenilkarbilamin hlorid Feniltrihlorosilan Fenilživin acetat Fenilživin hidroksid Fenilživin nitrat Fenilživino jedinjenje n. smeša sa više od 9% a manje od 87% etilenoksida Etilenoksid sa azotom Etilfenildihlorosilan Etilheksaldehidi Etill fluorid Etill format Etilsumporna kiselina Etiltrihlorosilan Etri. čvrst. smeša sa više od 87% etilenoksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. zapaljiv. tvo br Etilenoksid i dihlorodifluorometan. anhidrovan Feri hlorid. tečan. zapaljiv. čvrst Fenol. otrovan. zapaljiv Fenoksi pesticid.d. n. toksičan Fenoksi pesticid. Fenacil bromid Fenetidini Fenil hloroformat Fenil izocijanat Fenil merkaptan Fenilacetil hlorid Fenilacetonitril.d. toksičan fenoksisirćetne kiseline. tvo br. otrovan Fenoksi pesticid.8% etilen oksida Etilenoksid i ugljen-dioksid. tečan. tečni Fenolov rastvor Fenolsulfonska kiselina. toksičan Fenoksi pesticid. zapaljiv Fenol. otopljen Fenolati. tečan. tečna Fenolsulfonska kiselina.d. čvrst.

bez žutog i belog fosfora Fosfor heptasulfid.d. kompresovan Fosfor pentahlorid Fosfor pentasulfid. n. rastvori (Formalin) (korozivni) Fosfin Fosfor heptasulfid. amorfni Fosfor.d.d.d. suv. čvrst Fosfor oksibromid. Fluorovodonična i sumporna kiselina. zapaljiv Formaldehid.ID br.ID br. čvrsta Fosforna kiselina. n. pod vodom ili u rastvoru Fosfor. Fluorovodonici. bez žutog i belog fosfora Fosfor. Fluorosirćetna kiselina Fluorosulfonska kiselina Fluorosulfonska kiselina Fluorotolueni Fluorovodonici. bez žutog i belog fosfora Fosfor seskvisulfid. beli. otopljen Fosfor. crveni Fosfor.d. beli. rastvori (Formalin) Formaldehid. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Fluoroanilini Fluorobenzen Fluoroborna kiselina Fluorofosforna kiselina anhidrovana Fluorosilicijumska kiselina Fluorosilicijumska kiselina Fluorosilikati. rastvor Fosforna kiselina.d. Fluorovodonici. smeša Fluorovodonična i sumporna kiseline smeša Fluorovodonična kiselina Fluorovodonična kiselina. bez žutog i belog fosfora Fosfor tribromid Fosfor trihlorid Fosfor trioksid Fosfor trisulfid. otopljen Fosfor oksihlorid Fosfor pentabromid Fosfor pentafluorid Fosfor pentafluorid. Naziv materije Uputs.d. čvrsti. n. čvrsta Fosforna kiselina. bez žutog i belog fosfora Fosfor pentoksid Fosfor seskvisulfid.Naziv materije Uputs. pod vodom ili u rastvoru Fosforna kiselina Fosforna kiselina Fosforna kiselina. bez žutog i belog fosfora Fosfor pentasulfid. rastvor. bez žutog i belog fosfora Fosfor oksibromid 133 154 124 124 167 153 130 154 154 154 154 151 154 137 137 130 154 154 154 157 157 157 157 125 154 132 132 132 119 139 139 137 1324 1775 1045 1045 9192 2941 2387 1775 1776 1778 1778 2856 2642 1777 1777 2388 1740 1740 3471 1786 1786 1790 1790 1052 1778 1198 1198 2209 2199 1339 1339 1939 Fosfor oksibromid. amorfni. tvo br. rastvor Fluorovodonik.d. kompresovan Fluor. žuti. suv. bez žutog i belog fosfora Fosfor trisulfid. n. tečna Fozgen Ftalni anhidrid 137 137 137 137 125 125 137 139 139 137 139 139 137 137 157 139 139 133 133 136 136 136 154 154 154 154 154 154 154 125 156 1939 2576 1810 2691 2198 2198 1806 1340 1340 1807 1341 1341 1808 1809 2578 1343 1343 1338 1338 2447 1381 1381 1805 2834 1805 3453 2834 1805 1805 1076 2214 strana 105 . tvo br Filmovi. orto Fosforna kiselina. na bazi nitroceluloze Fluoborna kiselina Fluor Fluor. rastvor. bezvodan Fluorsilicijumova kiselina Formaldehid.

tečan Heksafluoroetan Heksafluoroetan. Gas. n. navlažen sa ne manje od 25% vode Hafnijum. Gas. istrošen Gvožđe pentakarbonil strana 106 156 132P 128 132P 132P 153 132 153 172 119 119 126 120 122 115 128 153 153 140 140 171 171 119 153 153 131P 128 159 143 135 154 154 135 131 1780 1199 2389 1199 1199 2874 2526 2810 2803 1023 1023 1078 3158 3311 3312 1203 2810 2810 3356 3356 3245 3245 2192 2810 2689 2622 1863 1700 1467 1376 1759 1760 1376 1994 Gvožđe. komadići H Hafnijum prah.d.d. rashlađena tečnost.d. Gas. n. suv Halogenizovana iritirajuća. tvo br. čvrst Heksafluoroaceton hidrat.d. tvo br Fumaril hlorid Furaldehidi Furan Furfural Furfuraldehidi Furfuril alkohol Furfurilamin GA Galijum Gas kamenog uglja Gas kamenog uglja. kompresovan Heksafluorofosforna kiselina Heksafluoropropilen Heksafluoropropilen oksid Heksahloroaceton Heksahlorobenzen Heksahlorobutadien Heksahlorociklopentadien Heksahlorofen Heksaldehid Heksametilen diizocijanat Heksametilendiamin. HD Heksadeciltrihlorosilan Heksadien Heksaetil tetrafosfat Heksaetil tetrafosfat i komprimovan gasa. rastvor Heksametilenimin Heksametilentetramin Heksamin Heksani Heksanoli 170 153 170 135 159 153 156 130 151 123 151 151 125 151 151 151 126 126 154 126 126 153 152 151 151 151 130 156 153 153 132 133 133 128 129 2793 2810 1326 2545 1610 2810 1781 2458 1611 1612 1611 1611 2420 2552 3436 2552 2193 2193 1782 1858 1956 2661 2729 2279 2646 2875 1207 2281 2280 1783 2493 1328 1328 1208 2282 . hemijski.d. prah.d. smeša Heksaetil tetrafosfat. n. čvrst Gvožđe hlorid.Naziv materije Uputs. Gasohol GB GD Generator kiseonika. rashlađena tečnost. tečan Heksafluoroaceton Heksafluoroaceton hidrat Heksafluoroaceton hidrat. avionsko. metalni opiljci. rashlađena tečnost. oksidirajući.d. tečnost. rastvor Gvožđe oksid. potrošen Gvožđe hlorid. Naziv materije Uputs. čvrst Heksaetil tetrafosfat.monohlorohidrin Glicidaldehid Gorivo. čvrst Heksametilendiamin. komprimovan Gas za raspršivče.ID br. hemijski Generator kiseonika. zapaljiva.ID br. n. n. istrošen Genetski modifikovani mikroorganizmi Genetski modifikovani organizmi Germane GF Glicerol alfa.d. za motor sa turbinom Granate sa suzavcem Guanidin nitrat Gvozdeni sunđer.d.d.

tvo br Heksanska kiselina (Kapronska kiselina) Heksiltrihlorosilan Helijum Helijum. otrovan. čvrsti Hlorfenoli. tečni Hlorfenoli. n. rastvor Hidrokinon Hidroksilamin sulfat Hidroksilamin sulfat Hipohloriti. tečni Hlordifluormetan Hlordinitrobenzeni Hlordinitrobenzeni. tečan Hemijski uzorak. tečni Hloranizidini Hlorat i borat. sa najmanje 37% a najviše 64% hidrazina Hidrazin. sa najmanje37% hidrazina Hidrazin. vodeni rastvor.d. anhidrovan. neorganski. smeša Hlorat i magnezijum hlorid smeša Hlorat i magnezijum hlorid. tečni Hlorfeniltrihlorsilan Hlorfenolati. toksičan Hemijski uzorak.d. čvrst Hemijski uzorak. hidrat. čvrst Hemijski uzorak.d. čvrsti Hlorfenati. sa najmanje 64% hidrazina Hidridi.d.ID br. n.d. otrovan. tečni Hlordioksid. anhidrovan Hidrazin. Hipohloritni rastvor 153 156 121 121 120 154 171 151 151 151 151 151 151 126 128 153 132 153 2829 1784 1046 1046 1963 1760 3316 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3296 1206 2030 2029 2030 153 152 132 138 117 117 117 153 153 153 154 154 140 154 2030 3293 2029 1409 2202 1053 1053 2662 3435 2662 2865 2865 3212 1791 Hipohloritni rastvor. rastvor Hlorata i magnezijum hlorida. smrznut Hlorfenati. čvrsta Hlorati. anhidrovan Hidrogen sulfid Hidrogen sulfid Hidrohinon. tečan Heptafluoropropan Heptani Hidrazin hidrat Hidrazin. vodeni rastvor. Hlorbenzeni Hlorbenzil hloridi Hlorbenzil hloridi. n. vodeni rastvor. čvrsti Hlorfenolati.d. stabilisan Hloracetonitril Hloral. neorganski. n. Hidrogen selenid. metalni. neorganski.Naziv materije Uputs. sa najviše od 37% hidrazina Hidrazin.d. Hlorati. toksičan.d. toksičan. čvrsti Hloranilini. kompresovan Helijum. tvo br. Naziv materije Uputs. čvrst Hidrohinon. vodeni rastvori. tečni Hlorit rastvor 154 153 124 124 124 153 131 131 153 152 152 152 140 140 140 140 140 140 130 153 153 126 153 153 153 143 154 154 156 154 154 153 153 154 1791 2810 1017 2548 1749 1697 1695 2668 2075 2018 2019 2233 1458 1459 3407 1459 1461 3210 1134 2235 2235 1018 1577 1577 1577 9191 2905 2904 1753 2905 2904 2020 2021 1908 strana 107 . sa više od 5% slobodnog hlora HL Hlor Hlor pentafluorid Hlor trifluorid Hloracetofenon Hloraceton. čvrsti Hlordinitrobenzeni.ID br. vodeni rastvor. smeša. otrovan Hemijski uzorak. stabilisan Hloranilini. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Hemijski pribor Hemijski pribor Hemijski uzorak.

smeša Hloropikrin i metil hlorid Hloropikrin smeša.d. toksični. tečni Hlorobenzil hloridi. korozivni. sa ne više od 10% hlorne kiseline Hlornitroanilini Hlornitrotolueni Hlornitrotolueni. n. korozivni. čvrsta Hlorosirćetna kiselina. čvrsti Hloroform Hloroformati. čvrsti Hlorotoluidini. tečni Hlorotoluidini. tečni Hlorotrifluoroetan Hlorotrifluorometan Hlorovodonična kiselina Hlorovodonična kiselina. čvrsti Hlorokrezoli. Hloroformijati.d. n. Naziv materije Uputs. n. korozivni. sa više od 5% slobodnog hlora Hloriti.d.d. toksični. Hloroformijati. n. čvrsti Hlornitrotolueni. n. zapaljivi. korozivni. n. rastvor Hlorosirćetna kiselina.d.d.d.d.d.d. tečna Hlorotetrafluoroetan Hlorotolueni Hlorotoluidini Hlorotoluidini. Hlorosilani. korozivni. Hloropivaloil hlorid Hloropren. bezvodni Hlorovodonik. n. rashlađena tečnost Hlorpentafluoroetan Hlorplatinska kiselina.d. rastvor Hlorokrezoli.d. toksični.d.ID br. zapaljivi.d. tečni Hlorometil hloroformijat Hloronitrobenzeni strana 108 154 143 131 140 153 152 152 152 152 153 156 153 153 153 153 130 130 126 115 153 151 154 155 154 155 155 152 152 152 152 152 157 152 1908 1462 2354 2626 2237 2433 2433 3457 2433 2232 1752 1697 1697 3416 3427 2234 1127 1974 2517 3441 1888 3277 2742 3277 2742 2742 2669 2669 3437 2669 2669 2745 1578 Hloronitrobenzeni. otrovni.d.d. n. vodeni rastvor.d.d.d. n. tečni Hloronitrobenzeni.d. čvrsti Hloronitrobenzeni. Hloroformijati.d. korozivni. čvrst Hloroacetofenon. korozivni. otrovni.ID br. čvrsti Hlorokrezoli.d.d. čvrsta Hlorsilani. n. zapaljivi. Hlorokrezoli Hlorokrezoli. otrovni. korozivni. tečni Hloroacetaldehid Hloroacetil hlorid Hloroacetofenon. Hlorosilani. tvo br Hlorit rastvor.d. Hlorsilani.Naziv materije Uputs. čvrsti Hlornitrotolueni. n. stabilizovan Hlorosilani. Hlormetil etil etar Hlorna kiselina. zapaljivi. n. tečni Hloroacetofenon. toksični.d. n. Hlorosirćetna kiselina. tečni Hloropentafluoroetan i hlorodifluorometan smeša Hloropikrin Hloropikrin i metil bromid. neorganski. vodoreaktivni. tvo br. čvrsti Hlorobenzotrifluoridi Hlorobutani Hlorodifluorbrommetan Hlorodifluoroetani Hlorodinitrobenzeni. 152 152 152 126 154 123 119 154 156 131P 156 156 155 139 153 153 153 126 129 153 153 153 153 126 126 157 157 125 125 126 154 156 155 1578 1578 3409 1973 1580 1581 1582 1583 9263 1991 3361 3361 3362 2988 1751 1750 1750 1021 2238 2239 2239 2239 3429 1983 1022 1789 1789 1050 2186 1020 2507 2987 2986 . Hloroformijati. Hlorosilani.d. zapaljivi. korozivni. korozivni. rastvor Hlorovodonik.

Insecticid. Insecticid. (Opasnost od udisanja Zona A) Insecticid. otrovan.d.d. Hlorsilani. tvo br Hlorsilani. otrovni.d.d. gas.d. električna. n. n. rastvor Hrom nitrat Hrom oksihlorid Hrom trioksid. toksičan.d.d.d.d. n. gas.Naziv materije Uputs.d. gas. Insecticid. zapaljivi.d.d. zapaljiv. zapaljiv. stabilizovan Izobutil aldehid Izobutil alkohol Izobutil format Izobutil hloroformat Izobutil izobutirat Izobutil izocijanat Izobutil metakrilat. čvrsta Hromna kiselina. gas.d.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona D) 155 155 156 139 155 155 153 137 137 153 153 153 154 154 141 137 141 141 154 154 126 123 119 119 2985 2986 2987 2988 3362 2985 3250 1754 1754 2810 2810 2810 1756 1757 2720 1758 1463 1463 1755 2240 1968 1967 3355 3355 119 3355 119 3355 119 3355 Insecticid.d.d.d. gas. zapaljiv. stopljena Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonske kiselina i sumpor trioksid.d.d. smeša HN-1 HN-2 HN-3 Hrom fluorid. stabilizovan Izobutil propionat Izobutilamin 119 119 3355 3355 119 3355 119 3355 119 3355 115 115 123 154 156 140 115 115 115 115 129 132 132 129 129P 130 129 129 155 130 155 130P 129 132 1954 3354 1967 3171 2290 2208 1075 1969 1075 1969 1212 2529 2530 1213 2527 2045 1212 2393 2742 2528 2486 2283 2394 1214 strana 109 .d. n. Insecticid. n.d. otrovan. toksičan.d. gas. toksičan. korozivni.d. gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Insecticid. (Opasnost od udisanja Zona B) Insecticid. Invalidska kolica. (Opasnost od udisanja Zona C) Insecticid.d. n. zapaljiv. Hlorsilani. zapaljiv.ID br.d.d.d. n. gas. zapaljiv. gas.d. Hlorsilani.d. Insekticid. zapaljiv. zapaljiv. rastvor Hromsumporna kiselina Insecticid. gas.d.d. anhidrovan Hromna kiselina. n.d.d. čvrst Hrom fluorid. toksičan. n. n. n. gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Insecticid. korozivni. (Opasnost od udisanja Zona D) Insecticid.d.d.d.d. n. sa akumulatorom IPDI Izbeljivač u prahu Izobutan Izobutan Izobutan smeša Izobutan smeša Izobutanol Izobuterna kiselina Izobuterni anhidrid Izobutil acetat Izobutil akrilat. Naziv materije Uputs. n. tvo br. zapaljiv.d. gas. Insecticid. (Opasnost od udisanja Zona A) Insecticid. Hlorsirćetna kiselina. n. n. zapaljiv. toksičan. n.d. Hlorsilani. otrovan. toksičan. otrovan.ID br. zapaljiv. n. n. zapaljiv. n. gas. n. gas. zapaljivi. gas. otrovan. n. otrovan. Hlorsilani.d.

zapaljiv. n.d.d. Naziv materije Uputs. Izocijanatni rastvor. toksični. n. Izocijanatni rastvor. Jedinjenje talijuma.d.d. n. otrovan.d. zapaljivi. Izocijanatni rastvori. Izocijanatni rastvor. Izocijanatni rastvor. n.d. otrovni. toksičan.d.d.d. Jedinjenje telurijuma. toksični. Izocijanati. n. otrovni. tvo br Izobutilen Izobutilen Izobutiraldehid Izobutiril hlorid Izobutironitril Izocijanati. Izocijanatni rastvori. n. Izocijanati. n. n. rastvorljivo. n. otrovni. Izocijanatni rastvor.d.d.d. toksičan. smeša Izosorbid-5-mononitrat Jedinjenje berilijuma.d. Izocijanati. tečno. zapaljiv. tečno.d. Izocijanati. zapaljiv. n.d. Jedinjenje selenijuma.d.d.d.d. Jedinjenje nikotina. zapaljiv. n. n. čvrsto. n.d. n. Jedinjenje selenijuma. čvrsto.d.d.d. tečno. zapaljivi. n.d. n.d. Jedinjenje kadmijuma Jedinjenje nikotina.d. Izocijanati. Izocijanati.d.d.ID br.d. zapaljivi. Izocijanatni rastvori. n. n.d. n. Jedinjenje vanadijuma.d.d. n. Izocijanati.Naziv materije Uputs.d. n.d. 128 130P 129 129P 128 129 129 129 129 155 155 127 155 130 129 132 130 130 153 133 133 154 154 151 151 151 153 153 151 151 151 151 151 151 2371 1218 1219 2403 2303 2934 1220 1219 2405 2947 2407 2406 2483 1222 2409 1221 1918 1918 1793 2907 3251 1566 2570 1655 3144 2291 3146 2788 3283 3283 3440 1707 3284 3285 .d.d.d. n.d. Izocijanati. čvrsto.d.d. Jedinjenje selenijuma. n.d.d. otrovan. n. Jedinjenje organotina. zapaljivi.d. n. toksičan. n. n.d. stabilizovan Izopropanol Izopropenil acetat Izopropenilbenzen Izopropil 2-hloropropionat Izopropil acetat Izopropil alkohol Izopropil butirat Izopropil hloroacetat Izopropil hloroformat Izopropil izobutirat Izopropil izocijanat Izopropil nitrat Izopropil propionat Izopropilamin Izopropilbenzen Izopropilbenzol Izopropilfosforna kiselina Izosorbid dinitrat.d.d.d.d. n.d. Jedinjenje organotina.d.d. n. n.d.d.d.d. Jedinjenje olova. toksični. Izocijanatobenzotrifluoridi Izoforondiamin Izoforondiizocijanat Izohekseni Izohepteni Izooktan Izookteni Izopentan strana 110 115 115 130 132 131 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 156 153 156 128 128 128 128 128 1055 1075 2045 2395 2284 2206 2478 3080 2206 3080 2206 3080 2478 2478 2206 3080 2206 3080 2478 2478 2206 2478 3080 2285 2289 2290 2288 2287 1262 1216 1265 Izopenteni Izopren.d.d.d.d. Izocijanatni rastvor. tvo br.d. otrovan.ID br.

Jedinjenje žive. sa više od 0. tvo br Jedinjenje za oblikovanje plastike Jedinjenje za oblikovanje plastike Jedinjenje žive. metal i legure. suv Kalcijum hipohlorit. Naziv materije Uputs. rastvor Jodovodonik. čvrst Kalijum fluorid. rastvor Kalijum ditionit Kalijum fluorid Kalijum fluorid. tečno. sa najmanje od 5. čvrsto. smeša suva. stopljen Kalcijum. vodeni rastvor Kalcijum hlorit Kalcijum karbid Kalcijum manganov silicijum Kalcijum nitrat Kalcijum oksid Kalcijum perhlorat Kalcijum permanganat Kalcijum peroksid Kalcijum rezinat Kalcijum rezinat.8% raspoloživog kiseonika) Kalcijum hipohlorit. bezvodan Kakodilna kiselina Kalaj fosfidi Kalaj hlorid pentahidrat Kalaj hlorid. Jod monohlorid Jod pentafluorid Jodometilpropani Jodopropani Jodovodonična kiselina Jodovodonična kiselina.ID br. čvrsta Kalcijum arsenit. sa najmanje 39% raspoloživog hlora (8.Naziv materije Uputs. najmanje 10% i najviše 39% raspoloživog hlora Kalcijum hlorat Kalcijum hlorat. smeša.d. hidratisana smeša.ID br. piroforne Kalcijum. suva. piroforni Kalcijumsilicid Kalcijumsilicid Kalijum Kalijum arsenat Kalijum arsenit Kalijum bakar cijanid Kalijum borohidrid Kalijum bromat Kalijum cijanid Kalijum cijanid. čvrst Kalcijum arsenita i kalcijum arsenat. rastvor Kalcijum hlorat. rastvor Kalijum fluoroacetat 140 1748 140 140 1748 2208 140 140 140 140 138 138 140 157 140 140 140 133 133 135 135 138 138 138 151 154 157 138 140 157 157 157 135 154 154 154 151 1452 2429 2429 1453 1402 2844 1454 1910 1455 1456 1457 1313 1314 1855 1855 1405 1406 2257 1677 1678 1679 1870 1484 1680 1680 3413 1929 1812 1812 3422 2628 strana 111 . n.5% i najviše 16% vode Kalcijum hipohlorit.d.5% i najviše 16% vode 171 171 151 151 157 144 129 129 154 154 125 151 139 154 137 137 154 138 151 151 151 151 138 157 135 139 138 135 140 3314 3314 2025 2024 1792 2495 2391 2392 1787 1787 2197 1572 1433 2440 1827 1827 2440 1401 1573 1574 1574 1574 1403 1575 1923 1360 1404 1923 2880 140 2880 Kalcijum hipohlorit.d.d. tvo br. čvrst Kalijum cijanid. pentahidrat Kalcijum Kalcijum arsenat Kalcijum arsenata i kalcijum arsenit. anhidrovan Kalaj tetrahlorid Kalaj tetrahlorid.1 % kalcijum karbida Kalcijum cijanid Kalcijum ditionit Kalcijum fosfid Kalcijum hidrid Kalcijum hidrosulfit Kalcijum hipohlorit. čvrsta Kalcijum cijanamid. hidriatisan. n. smeša.smeša. sa najmanje 5.

metalne legure Kalijum. tečne Kalijum.d. komprimovan Katran Katrani. rastvor Kalijum hlorat. hidriran. hidriran. sa manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid. zrna Kalijumhidroksid. rastvor Kalijum hidrogen sulfat Kalijum hidrogen sulfat Kalijum hidrogendifluorid Kalijum hidroksid. sa manje od 30% vode od kristalizacije Kalijum superoksid Kalijum. anhidrovan Kalijum sulfid.ID br. rastvor Kalijumhidroksid. vodeni rastvor Kalijum metavanadat Kalijum monoksid Kalijum nitrat Kalijum nitrat i natrijum nitrat.Naziv materije Uputs. tvo br Kalijum fluorosilikat Kalijum fosfid Kalijum hidrogen difluorid. pakovane sa opremom. metalne legure. sadrže korozivne supstance 153 1847 135 135 135 135 143 138 138 138 138 154 154 154 127 133 133 128 153 125 119 125 130 130 154 128 115 128 1382 1382 1382 1382 2466 1420 3403 1420 2257 1813 1814 1814 1286 2717 2717 1130 2829 2417 2204 2417 1999 1999 1719 1223 2037 3473 153 3477 . rastvor Kalijum hidroksid. sa ne manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid. hidriran.d. hidriran. čvrst Kalijum hidroksid. sa manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid. čvrst Kalijum hidrosulfit Kalijum hidrosulfit Kalijum hlorat Kalijum hlorat. n. čvrst Kalijumhidroksid. čvrst Kalijum hidrogen difluorid. tečan Kalofonijumsko ulje Kamfor Kamfor. ulje Kapronska kiselina Karbonil fluorid Karbonil sulfid Karbonilfluorid.ID br. Naziv materije Uputs. pakovani sa opremom. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za gorivne ćelije. sa ne manje od 30% vode od kristalizacije strana 112 151 139 154 154 154 154 154 154 154 154 154 135 135 140 140 140 151 154 140 140 140 140 140 140 144 140 140 151 135 135 153 153 153 2655 2012 1811 3421 2509 2509 1811 1813 1813 1814 1813 1929 1929 1485 2427 2427 2864 2033 1486 1499 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1492 2655 1382 1382 1847 1847 1847 Kalijum sulfid. Kerozin Kertridži sa gasom Kertridži za gorivne ćelije. sa manje od 30% vode od kristalizacije Kalijum sulfid. sa ne manje od 30% vode od hidratacije Kalijum sulfid. smeša Kalijum nitrit Kalijum perhlorat Kalijum permanganat Kalijum peroksid Kalijum persulfat Kalijum persulfat Kalijum silikofluorid Kalijum sulfid. tečni Kaustična alkalna tečnost. smeša Kalijum nitrat i natrijum nitrat. suv. anhidrovan Kalijum sulfid. metalne legure. pločica Kalijum hidroksid. sa ne manje od 30% vode od kristalizacije Kalijum sulfid. sintetički Kamfor. čvrste Kalijum. tvo br.

Kiselinski mulj Kiseonik Kiseonik difluorid Kiseonik difluorid. Naziv materije Uputs. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za gorivne ćelije. kompresovan Kiseonik.d. Komprimovan gas. kompresovana Kiseonik i ugljen dioksid smeša. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za gorivne ćelije.d. korozivan. tečan Kompleks bortrifluorid propionske kiseline Kompleks bortrifluorid propionske kiseline. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za gorivne ćelije. oksidativni. korozivan. sadrže korozivne supstance Kertridži za gorivne ćelije. sadrže korozivne supstance Kertridži za gorivne ćelije. korozivan. n. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za gorivne ćelije. u opremi.ID br.d. u opremi.d. sadrže supstance koje reaguju sa vodom Kertridži za gorivne ćelije. čvrst Kompleksbortrifluorida i sirćetne kiseline. sadrže vodonik u metal hidridu Kertridži za gorivne ćelije. (zapaljiv) Komprimovan gas.d. pakovani sa opremom. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za gorivne ćelije. u opremi.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona B) 121 122 122 122 122 158 133 133 157 157 157 157 157 157 126 115 122 123 123 1980 1014 1014 1072 1073 3373 2001 1318 1742 1742 1743 1743 3420 3419 1956 1954 3156 3304 3304 115 3479 128 115 127 153 122 124 124 121 3473 3478 1224 1906 1072 2190 2190 1980 123 3304 strana 113 . kompresovan Kiseonik i retki gasovi smeša 138 3476 115 3478 115 3479 153 138 115 115 128 153 3477 3476 3478 3479 3473 3477 138 3476 Kiseonik i retki gasovi smeša. tečni. sadrži tečni zapaljivi gas Ketoni. sadrže zapaljive tečnosti Kertridži za gorivne ćelije. pakovani sa opremom. n. tvo br.d.d. Komprimovan gas.d.d. kompresovana Kiseonik i ugljen dioksid.ID br. prah Kobalt rezinat. u opremi. n. Komprimovan gas. n. n. čvrst Komprimovan gas. otrovan. tečan Kompleks bortrifluorida i propionske kiseline. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. n. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Klinički uzorci Kobalt naftenati. otrovan.d.Naziv materije Uputs. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za gorivne ćelije. pakovani sa opremom. tvo br Kertridži za gorivne ćelije. sadrže tečni zapaljivi gas Kertridži za gorivne ćelije.d. n. smeša Kiseonik. staložen Kompleks bor trifluorid sirćetne kiseline Kompleks bor trifluorid sirćetne kiseline. u opremi.d.

oksidant.d. korozivan. zapaljiv.d. otrovan. n.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d.o.d.d.s.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. oksidant. zapaljiv. otrovan.d. korozivan. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. oksidant. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. korozivan.d. oksidant.d. Komprimovan gas. Komprimovan gas.d.d.d. Komprimovan gas. n. tvo br Komprimovan gas.d. oksidant.d.d.d. n.d. n.d.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. n. otrovan. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. oksidant. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. zapaljiv.d. oksidant. n. zapaljiv. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. korozivan. n. toksičan. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. otrovan. otrovan. n.d. toksičan. n. zapaljiv.d. n. otrovan. korozivan. otrovan.d. n. Naziv materije Uputs. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d. n.d.d. otrovan.d. korozivan. n.d. zapaljiv. otrovan. otrovan. Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) 123 3304 123 3304 123 123 123 123 123 124 124 1955 1955 1955 1955 1955 3306 3306 124 3306 124 3306 124 3306 124 124 3303 3303 124 3303 Komprimovan gas. tvo br. oksidant. n.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d. otrovan. korozivan.d. otrovan. n. otrovan.d.d.d.ID br. korozivan. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d. otrovan. otrovan. otrovan. n. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. otrovan. korozivan. otrovan. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d. n. otrovan.d.d. n. otrovan.Naziv materije Uputs. n. oksidant.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. zapaljiv. n. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. n. oksidant. (Opasnost od udisanja Zona A) 124 3303 124 3303 119 119 3305 3305 119 3305 119 3305 119 3305 119 119 1953 1953 119 1953 119 1953 119 1953 123 123 3304 3304 strana 114 . n.d.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.ID br. n.d. korozivan. zapaljiv.d. otrovan.d. n.d.d. otrovan. zapaljiv. Komprimovan gas. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d.d. otrovan. n.d.d.d.d.

toksičan. n.d. n. n. n. Korozivna čvrsta supstanca. tvo br Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas.d. korozivan.d.d. neorganska. neorganska. korozivan. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. zapaljiv. n.d. zapaljiv. zapaljiv. n. n. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. toksičan. korozivan. n.d.d. toksičan.d. n. bazna. Korozivna čvrsta supstanca.d.ID br.d. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. toksičan.d.d. korozivan. n. kisela. toksičan. n. zapaljiv.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona D) 123 3304 123 3304 123 3304 123 119 119 1955 3305 3305 119 3305 119 3305 119 3305 119 119 1953 1953 119 1953 119 1953 119 1953 Komprimovan gas. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. n.d. tvo br. zapaljiv. n. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas.d. Korozivna čvrsta supstanca.Naziv materije Uputs. zapaljiv. zapaljiv. Korozivna čvrsta supstanca.d. toksičan. zapaljiv. zapaljiv. n.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Kopra Korozivna čvrsta supstanca.d.d. n. toksičan. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d.d.d.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Komprimovan gas. zapaljiv. n.ID br.d. korozivan. zapaljiv. Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. n. bazna. toksičan. n.d. toksičan.d.d. zapaljiv. zapaljiv. kisela. Komprimovan gas.d. n.d. toksičan. otrovan.d. 115 119 1954 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 119 1953 135 138 1363 3096 154 154 154 154 154 3262 3263 3260 3261 1759 strana 115 .d. korozivan. toksičan. n. otrovan. toksičan.d. n.d. Komprimovan gas. toksičan.d. toksičan. n.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. zapaljiv. zapaljiv.d.d. organska. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas.d.d.d.d. otrovan.d.d. Korozivna čvrsta supstanca. organska.d. zapaljiv. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona B) Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Komprimovan gas. Komprimovan gas. toksičan. Naziv materije Uputs.d. n. n.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Komprimovan gas. zapaljiv. n. otrovan. zapaljiv.d. toksičan. toksičan.d.d. n.d.

d. Korozivna tečnost. n. n.d. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Ksileni Ksilenoli Ksilenoli.d. n.vodoreaktivna.d. zauljene Ksantati Ksenon Ksenon. Korozivna čvrsta supstanca.d. Korozivna tečnost. čvrsti Krezoli. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Krotonaldehid Krotonaldehid. Korozivna tečnost. Korozivna tečnost. n.d. tvo br Korozivna čvrsta supstanca. n.Naziv materije Uputs.d. neorganska.d. oksidativna. bazna. kisela. tečna Krpe. tečni Ksilil bromid Ksilil bromid. organska.d. čvrst Ksilil bromid. tvo br.d. Naziv materije Uputs.ID br. Kozmetički proizvodi.ID br. n.d. tečni Krezolna kiselina Kripton Kripton.d. Korozivna tečnost. n. Korozivna tečnost.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. zapaljiva.d.d. Korozivna tečnost.d. sa zapaljivim rastvaračima Krezoli strana 116 140 154 136 154 3084 2923 3095 2923 134 138 154 153 154 153 138 2921 3096 3266 3267 3264 3265 3094 154 140 154 136 154 138 132 127 153 1760 3093 2922 3301 2922 3094 2920 1266 2076 Krezoli. n. toksična. bazna. čvrsti Krezoli. n. otrovna. n.d.d. čvrsti Ksilidini. kisela.d. oksidativna. Korozivna čvrsta supstanca. Korozivna čvrsta supstanca. n. n. kompresovan Kripton.d.d. Korozivna čvrsta supstanca.d.d.d. organska. tečna Krotonska kiselina. n. kompresovan Ksenon. Korozivna tečnost. Korozivna tečnost. samozagrevajuća.d. samozagrevajuća.d.d. zapaljiva. čvrsti Ksilenoli. n. piroforne Legure kalijum natrijuma Legure kalijum natrijuma.d.d. otrovna. n. Legure kalcijuma. vodoreaktivna.d.d. Korozivna tečnost. Korozivna tečnost. Korozivna tečnost. čvrsta Krotonska kiselina. čvrste 153 153 153 153 121 121 120 131P 131P 128 153 153 153 153 133 135 121 121 120 130 153 153 153 153 153 153 153 152 152 152 154 153 138 135 138 138 2076 3455 2076 2022 1056 1056 1970 1143 1143 1144 2823 2823 2823 3472 1856 3342 2036 2036 2591 1307 2261 2261 3430 1711 1711 3452 1711 1701 3417 1701 2656 2810 1393 1855 1422 3404 . tečan Kvinolin L (Luizit) Legura zemnoalkalnih metala. Korozivna čvrsta supstanca. toksična. stabilizovan Krotonilen Krotonska kiselina Krotonska kiselina. n. n.d.d. n.d. tečni Ksilidini Ksilidini. neorganska.d.d. čvrsti Ksilidini.d. n.d.

zapaljivi. Lekovi. rastvor Litijum hipohlorit.d. toksični.Naziv materije Uputs.B. 1. tečni. Litijum Litijum alkili Litijum alkili. čvrsti Litijum alkili.C. čvrst Litijum hidroksid. toksični. peleti. zapaljivi. suv Litijum hipohlorita. etarski Litijum amid Litijum borohidrid Litijum ferosilicijum Litijum hidrid Litijum hidrid. otrovni. n. n. čvrsti. tečni Litijum aluminijum hidrid Litijum aluminijum hidrid.smeša Litijum jonske baterije (uključujući baterije od litijum jon polimera) 138 138 1422 1869 151 151 154 154 151 151 131 131 133 128 138 135 135 135 138 138 139 138 139 138 138 154 154 154 154 140 140 140 147 3249 3249 1759 1760 1851 1851 3248 3248 1325 1993 1415 2445 3433 2445 1410 1411 1412 1413 2830 1414 2805 2680 2680 2680 2679 1471 1471 1471 3480 Litijum jonske baterije pakovane sa uređajima (uključujući baterije od litijum jon polimera) Litijum jonske baterije u uređajima (uključujući baterije od litijum jon polimera) Litijum metalne baterije (uključujući baterije od legura litijuma) Litijum metalne baterije pakovane sa uređajima (uključujući baterije od legura litijuma) Litijum metalne baterije u uređajima (uključujući baterije od legura litijuma) Litijum nitrat Litijum nitrid Litijum peroksid Litijum silicijum Litijumske baterije Litijumske baterije pakovane sa uređajima Litijumske baterije u uređajima Litijumske baterije. tečni.d.d.d. toksični.d. otrovni. čvrsti. zapaljivi. otopljena čvrsta supstanca Litijum hidroksid Litijum hidroksid. n. tečni.d.d.ID br.d.d.d. tečni. čvrsti. Lekovi. tečni. korozivni. Naziv materije Uputs. čvrsti.I.d. Lekovi.5.d. n. korozivni.4. tvo br Legure kalijum natrijuma.d. n. otrovni. zapaljivi. Lekovi.d. n.ID br. tečni. tečne Legure magnezijuma. n. tvo br. n.6 LPG Luizit M.d. piljevina ili trake Lekovi. Magnezijum Magnezijum alkili Magnezijum aluminijum fosfid Magnezijum arsenat Magnezijum bromat Magnezijum diamid 147 3481 147 3481 138 3090 138 3091 138 3091 140 138 143 138 138 138 138 138 115 151 128 128 128 115 153 129 138 135 139 151 140 135 2722 2806 1472 1417 3090 3091 3091 3090 1972 1621 1202 1993 1202 1075 2810 2053 1869 3053 1419 1622 1473 2004 strana 117 . Lekovi. Lekovi. Lekovi.d.d.d.d.d. tečna ili čvrsta katoda LNG (kriogena tečnost) Londonski purpur Lož ulje Lož ulje Lož ulje br. Lekovi. smeše suve Litijum hipohlorit. n. Lekovi.2. monohidrat Litijum hidroksid. n. sa više od 50% magnezijuma.

korozivan. Merkaptani.ID br.d. Metal aril halidi. smeša tečna.d.d. n. peleti. stabilizovan Mangan nitrat Mangan rezinat Materijal povezan sa bojom (korozivan) Materijal povezan sa bojom (zapaljiv) Materijal povezan sa bojom. smeša.d.d. Merkaptani smeša tečna.d. n. tečna. n. Metal alkil hidridi. n.d. n.d. Metal alkili.d. tvo br Magnezijum difenil Magnezijum fluorosilikat Magnezijum fosfid Magnezijum hidrid Magnezijum hlorat Magnezijum hlorid i hlorat. 129 152 158 133 131 131 131 131 130 131 131 130 131 131 131P 153P 131P 138 138 138 138 135 135 135 138 1210 1556 3291 3270 3071 1228 3071 1228 3336 3071 3071 3336 1228 1228 2396 2531 3079 3049 3049 3050 3050 9195 2003 2003 3049 strana 118 . zapaljiva. tečni. Metakrilaldehid.d. zapaljiva.d. rastvor.d. otrovna. Metal alkili. piljevina ili trake Magnezijumov prah Maleinska kiselina Maleinski anhidrid Maleinski anhidrid. tečni. stabilizovan Metal alikl halidi.d. Metal alikl halidi.d.d. n.d. tečna.Naziv materije Uputs. tečni. reaguju sa vodom. n. otrovna.d. Metal alkil hidridi.d.d. n. toksična. Merkaptani. otrovni. zapaljiv Materijal povezan sa bojom. prevučene Magnezijum. tečni.d.d. toksični. zapaljivi. Merkaptani smeša.d. Merkaptani. zapaljivi.d. Merkaptani. preparat. čvrsta Magnezijum hlorid i hlorata Magnezijum nitrat Magnezijum perhlorat Magnezijum peroksid Magnezijum silicid Magnezijum silikofluorid Magnezijum. sa ne više od 60% maneba Maneb. Merkaptani. n. n.ID br. n. preparat. toksični.d. n. stabilizovan Metakrilna kiselina. n.d. zapaljiva. otopljen Malononitril Maneb Maneb.d. korozivan 135 151 139 138 140 140 140 140 140 140 140 138 151 138 138 138 156 156 156 153 135 135 135 135 140 133 153 128 132 132 2005 2853 2011 2010 2723 3407 1459 1459 1474 1475 1476 2624 2853 2950 1869 1418 2215 2215 2215 2647 2210 2210 2968 2968 2724 1330 3066 1263 3470 3469 Materijal vezanza toner za štampu MD Medicinski otpad.d. stabilizovana Metakrilonitril. Naziv materije Uputs.d. toksična.d.d. zapaljiva.d.d. n. stabilizovan Maneb. Merkaptani smeša. n. zapaljivi. otrovni. zapaljivi.d. zapaljiv. zapaljivi. reaguju sa vodom. tečna.d. tečni. granule. Merkaptani. n. smeša rastvor Magnezijum hlorid i hlorat. n.d. n.d. Membrane filtera od nitroceluloze Merkaptan smeša. zapaljiva. Metal alkil. reaguju sa vodom n. tvo br.d.d.

čvrst 129P 131 127 152 123 151 123 155 129 127 155 115 127 115 129 115 119 115 155 155 131 129 127 155 127P 131 130 151 135 117 129P 116 155 152 1919 1230 1110 2938 1062 1647 1581 2643 1237 1648 2299 1039 1193 2454 1243 1063 1582 1912 2295 1238 1239 2053 1245 2480 1246 2477 2400 2644 1928 1064 1247 2455 2606 2783 strana 119 . samozagrevajuća n. n. tvo br. smeša Metil bromoacetat Metil butirat Metil cijanid Metil dihloroacetat Metil etil eter Metil etill keton Metil fluorid Metil format Metil hlorid Metil hlorid i hloropikrin.d. Metal aril hidridi. Metan Metan i vodonik. smeša komprimovana Metan.d. n. kompresovan Metan. navlažen Metalni katalizator.d. reaguje sa vodom. n. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Metanol Metansulfonil hlorid Metansulfonil hlorid Metil 2-hloropropionat Metil acetat 138 138 138 135 135 138 170 151 151 151 133 129 138 138 133 170 135 135 170 115 115 115 115 131 156 156 129 129 3049 3050 3050 2003 2003 1409 3182 3466 3281 3281 1332 2614 3208 3209 3181 1378 2881 3189 3089 1971 2034 1971 1972 1230 3246 3246 2933 1231 Metil akrilat. suv Metalni prah. Metal karbonili.d. n.d. Metal arili. n. smeša Metil hlorida i metilen hlorida.d.d. smeša Metil hloroacetat Metil hloroformat Metil hlorometil eter Metil izobutil karbinol Metil izobutil keton Metil izocijanat Metil izopropenil keton. n. n. reaguje sa vodom. čvrsti. Metal aril hidridi. n. samozagrevajući. Metalne soli organskih jedinjenja. reaguju sa vodom. stabilizovan Metil alkohol Metil amil keton Metil benzoat Metil bromid Metil bromid i etilen dibromid. reaguju sa vodom. stabilizovan Metil nitrit Metil ortosilikat Metil paration.d. tvo br Metal aril halidi.d.d. Metalna supstanca.d.ID br.d. Naziv materije Uputs.d.d. n. tečni.ID br. Metal arili. zapaljive.d. n. reaguju sa vodom.d. Metal karbonili.d.d.d. Metal karbonili.d.d.d. zapaljivi. Metalni prah. Metalni katalizator. n.Naziv materije Uputs. zapaljiv. Metal hidridi.d.d. Metaldehid Metalil alkohol Metalna supstanca. smeša tečna Metil bromid i hloropikrin.d.d. n.d. stabilizovan Metil izotiocijanat Metil izovalerat Metil jodid Metil magnezijum bromid u dietil etru Metil merkaptan Metil metakrilat monomer.d. n. n.d. Metal hidridi.d. reaguju sa vodom.

Etilanilin N. sa najmanje 10% a najviše 85% kiseline Mravlja kiselina. čvrsti 126 171 156 153 153 132 132 128 3353 3268 2508 2491 2660 1277 2054 3166 128 3166 128 3166 128 127 131 153 153 153 153 171 153 151 159 151 149 153 153 153 1203 3475 1649 1779 3412 3412 1779 2212 1906 2016 2017 2016 2956 2272 2753 3460 . sa najmanje 5% a najviše 10% kiseline Mravlja kiselina.Etilbenziltoluidini. sa više od 10% etanola Motorno gorivo sa antidetonatorima. vodeni rastvor Metilbenzil alkohol (alfa) Metilcikloheksan Metilcikloheksanoli Metilcikloheksanon Metilciklopentan Metildihloroarsin Metildihlorosilan Metilen hlorid Metilen hlorida i metil hlorida. smeša stabilizovana Metilal Metilalil hlorid Metilamil acetat Metilamil alkohol Metilamin. Naziv materije Uputs. suzavac.ID br. tvo br. tečni Metil propil eter Metil propil keton Metil propionat Metil tert-butil eter Metil valeraldehid (alfa) Metil vinil keton.Etilbenziltoluidini. neeksplozivna Municija. smeša Mravlja kiselina Mravlja kiselina. čvrsti N. tvo br Metil paration. sa više od 85% kiseline Mrki azbest Mulj kiseli Municija. smeša Metilfenildihlorosilan Metilfosfonski dihlorid Metilfosfonski dihlorid Metilhidrazin Metilhlorosilan Metilmorfolin Metilpentadien Metiltetrahidrofuran Metiltrihloro acetat Metiltrihlorosilan Metoksimetil izocijanat Mezitil oksid Moduli sigurnosnog pojasa Moduli vazdušnih jastuka strana 120 152 127 127 129 127 130 131P 116P 127 130P 130 129 118 132 153 128 129 128 128 152 139 160 115 156 137 135 131 119 132 128 127 156 155 155 129 171 171 3018 2612 1249 1248 2398 2367 1251 1060 1234 2554 1233 2053 1061 1235 2937 2296 2617 2297 2298 1556 1242 1593 1912 2437 9206 2845 1244 2534 2535 2461 2536 2533 1250 2605 1229 3268 3268 Moduli vazdušnih jastuka. otrovna. stabilizovan Metilacetilena i propadien. anhidrovan Metilamin.ID br. neeksplozivna Musk(mošusni) ksilen N. neeksplozivna Municija. toksična. komprimovan gas Moduli vazdušnih jastuka. u sklopu mašina ili vozila Motorno alkoholno gorivo Motorno alkoholno gorivo i etanol.Naziv materije Uputs. pirotehnički Molibden pentahlorid Monoetanolamin Mononitrotoluidini Monopropilamin Morfolin Motori sa unutrašnjim sagorevanjem ili sa pogonom na zapaljivu tečnost Motori sa unutrašnjim sagorevanjem ili sa pogonom na zapaljivi gas Motori sa unutrašnjim sagorevanjem.

laka Nafta. petrolej Naftalen.metil .Metilmorfolin N. komprimovan gas Naduvači vazdušnih jastuka. suv Natrijum hidroksid. rastvor Natrijum bisulfat. rastvor Natrijum fluoroacetat Natrijum fluorosilikat Natrijum fosfid Natrijum hidrid Natrijum hidrogen sulfat. čvrst Natrijum hidroksid. rastvor Natrijum aluminijum hidrid Natrijum amonijum vanadat Natrijum arsanilat Natrijum arsenat 153 132 152 153 132 153 132 129 171 126 171 128 128 128 133 133 133 153 153 153 153 153 153 119 119 115 171 127 128 153 138 154 154 138 154 154 151 2753 2535 2690 2432 2685 2253 2264 2265 3268 3353 3268 1202 1270 1270 2304 1334 1334 2077 1650 1650 3411 1651 1652 1071 1071 1075 2807 1110 1108 2815 1428 2812 1819 2835 2863 2473 1685 Natrijum arsenit.N-Dietilanilin N. pločica Natrijum hidroksid.Naziv materije Uputs. zrno 151 154 153 157 157 154 154 138 141 157 157 157 140 140 113 2027 1686 1687 2316 2317 2837 2837 1426 1494 1689 1689 3414 2465 2465 3369 113 1348 113 135 154 154 154 151 154 139 138 154 154 154 154 154 154 154 154 154 1348 1384 1690 1690 3415 2629 2674 1432 1427 2837 2837 2439 1823 1823 1823 1824 1823 1823 strana 121 . čvrst Natrijum aluminat. rastvor Naftiltiourea Naftilurea Naftni gas Naftni gas. rastvor Natrijum hidrogen sulfat. tvo br N. rastvor Natrijum dihloroizocijanurat Natrijum dihloro-s-triazintrion Natrijum dinitro-o-krezolat. rafinisan Naftalen. rastvor Natrijum hidrogendifluorid Natrijum hidroksid. otopljen Naftalen.N-Dietiletilendiamin N. tečni N.n-Butilimidazol N. čvrst Naftilamin (beta). petrolej Nafta. tvo br. pirotehnički Nafta za grejanje. tečni Namagnetisan materijal n-Amil . granule Natrijum hidroksid. čvrst Natrijum bakarcijanid. rastvor Natrijum hidroksid. sirov Naftilamin (alfa) Naftilamin (beta) Naftilamin (beta). čvrst Natrijum fluorid. rastvor Natrijum bisulfat.N-Dimetilcikloheksilamin N. čvrst Natrijum arsenit. navlažen sa ne manje od 10% vode Natrijum dinitro-o-krezolat. vlažan Natrijum ditionit Natrijum fluorid Natrijum fluorid. navlažen sa ne manje od 15% vode Natrijum dinitro-orto-krezolat.N-Dimetilformamid Naduvači vazdušnih jastuka Naduvači vazdušnih jastuka.ID br. komprimovan Naftni gasovi.Etilbenziltoluidini. rastvor Natrijum borohidrid Natrijum bromat Natrijum cijanid Natrijum cijanid.ID br. vodeni rastvor Natrijum azid Natrijum bakarcijanid. Naziv materije Uputs. čvrst Natrijum cijanid.keton n-Amilen N-Aminoetilpiperazin Natrijum Natrijum aluminat.N-Dimetilanilin N.

navlažen sa ne manje od 20% vode Natrijum selenit Natrijum silikofluorid Natrijum sulfid. tvo br Natrijum hidrosulfid. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid.ID br. stabilizovan 140 154 140 140 140 140 144 140 140 140 113 151 154 135 135 153 153 135 135 143 154 154 154 154 154 154 130 129 155 155 130P 1487 2567 3377 1502 2467 1503 1504 3247 1505 1505 1349 2630 2674 1385 1385 1849 1849 1385 1385 2547 1823 1823 1823 1824 1823 1907 1126 1128 2743 2485 2227 strana 122 . rastvor u alkoholu Natrijum metilat. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. smeša Natrijum pentahlorofenat Natrijum perborat monohidrat Natrijum perhlorat Natrijum perkarbonati Natrijum permanganat Natrijum peroksid Natrijum peroksoborat. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. pločice Natrijumhidroksid. anhidrovan Natrijum sulfid. sa više od 5% slobodnog hlora Natrijum hloroacetat Natrijum kakodilat Natrijum kalijum legure Natrijum kalijum legure. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid. granule Natrijumhidroksid. rastvor Natrijum hidrosulfid. Naziv materije Uputs. čvrst. sa ne manje od 30% vode Natrijum sulfid. sa manje od 30% vode od kristalizacije Natrijum superoksid Natrijumhidroksid. suv Natrijum monoksid Natrijum nitrat Natrijum nitrat i kalijum nitrat. čvrst. anhidrovan Natrijum persulfat Natrijum persulfat Natrijum pikramat. čvrst Natrijumhidroksid. tvo br. hidriran. vodeni rastvor Natrijum hlorit Natrijum hlorit.ID br. sa manje od 30% vode od kristalizacije Natrijum sulfid. anhidrovan Natrijum sulfid.Naziv materije Uputs. rastvor. hidriran. sa ne manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfit Natrijum hidrosulfit Natrijum hlorat Natrijum hlorat. rastvor Natrijumhidroksid. smeša Natrijum nitrit 135 2318 135 2318 154 154 135 135 154 154 135 135 140 140 143 154 151 152 138 138 138 140 138 132 138 157 140 140 140 2922 2922 2318 2318 2949 2949 1384 1384 1495 2428 1496 1908 2659 1688 1422 3404 1422 3378 1431 1289 1431 1825 1498 1499 1500 Natrijum nitrit i kalijum nitrat. tečne Natrijum karbonat peroksihidrat Natrijum metilat Natrijum metilat. rastvor Natrijum hidrosulfid. zrna Natronski kreč sa više od 4% natrijum hidroksida n-Butil bromid n-Butil formijat n-Butil hloroformijat n-Butil izocijanat n-Butil metakrilat. čvrste Natrijum kalijum legure. sa ne manje od 30% vode Natrijum sulfid. sa manje od 25% vode od kristalizacije Natrijum hidrosulfid.

d. čvrst Nikotin sulfat. tečni Nitrobenzen Nitrobenzensulfonska kiselina Nitrobenzensulfonska kiselina Nitrobenzotrifluoridi Nitrobenzotrifluoridi. čvrsti. neorganski.d. čvrsti Nitrobromobenzeni. Nitrati. n. tečan Nikotin salicilat Nikotin sulfat. neorganski.d. čvrsti Nitrobromobenzeni.d. otrovni. rastvor Nikotin tartarat Nikotin. rastvor. n.d. čvrst Nikotin hidrohlorid. tečan. otrovni.d.d. n. tečni.p Nikotin. 132 153 128 128 121 121 120 153 153 153 129 128 151 131 135 140 140 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 140 140 151 151 1125 2738 2247 1208 1065 1065 1913 2753 2274 2754 3056 2278 1653 1259 2881 2725 2726 1654 1656 1656 3444 1656 1656 1657 1658 3445 1658 3445 1658 1658 1659 1655 3144 1477 3218 3439 3276 Nitrili. otrovni. Nitrili.d. rastvor Nikotin sulfat.d. Nitriti.d. čvrst Nikotin sulfat.d. vodeni rastvor. navlažen sa najmanje 20% vode Nitroamidon (skrob). Nitrili. otrovni. n. n. rastvor Nikotin hidrohlorid.d. Nitrili. u zapaljivoj tečnosti Nitroceluloza.d. neorganski.d.d. n.Naziv materije Uputs.ID br. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) N-Etilbenziltoluidini N-Etil-N-benzilanilin N-Etiltoluidini n-Heptaldehid n-Hepten Nikl cijanid Nikl karbonil Nikl katalizator. toksični.d. čvrst.ID br. Nitrili. navlažen sa najmanje 30% vode Nitroanilini Nitroanizoli Nitroanizoli. čvrsti Nitroanizoli. tečni Nitroceluloza Nitroceluloza sa alkoholom Nitroceluloza sa najmanje 25% alkohola Nitroceluloza sa vodom. toksični. najmanje 25% vode Nitroceluloza.d. zapaljiv 151 131 151 151 151 131 131 131 140 140 113 113 153 152 152 152 152 152 153 153 152 152 152 152 152 152 152 133 113 113 113 127 127 3276 3275 3439 3276 3276 3275 3273 3273 2627 3219 1337 1337 1661 2730 2730 3458 2730 1662 2305 2305 2306 3431 2306 2732 2732 3459 2732 2557 2556 2556 2555 2059 2059 strana 123 . čvrst Nikotin sulfat. n. n. tvo br n-Butilamin N-Butilanilin n-Dekan Neoheksan Neon Neon. čvrst Nikotin hidrohlorid. Nitrili. neorganski. Nitrili. n. otrovni. Nitrili. vodeni rastvor. zapaljivi.d. Nitroamidon (skrob). rastvor. Nitrili. kompresovan Neon.d. tvo br. Nitrili. čvrst Nikotin sulfat. čvrsti Nitroanizoli. n. n.d. čvrsti Nitrobenzotrifluoridi.d.d. zapaljivi. n. preparat. tečni. toksični.d.d. preparat. čvrsti. tečni Nitrobromobenzeni Nitrobromobenzeni. n. n. Nitrati.d. suv Nikl nitrat Nikl nitrit Nikotin Nikotin hidrohlorid Nikotin hidrohlorid. n.d. toksični. zapaljivi. zapaljivi. n.d. Naziv materije Uputs.d.d. Nitriti.d. toksični.d.

sa ne više od 1% nitroglicerina Nitroglicerin. tvo br Nitroceluloza. sa više od 1% ali ne više od 5% nitroglicerina Nitroglicerin.p.d.d. rastvor u alkoholu. smeša sa pigmentom i plastifikatorom Nitroceluloza.d. tečna N-Metilanilin N-Metilbutilamin Nonani Noniltrihlorosilan normal Propil alkohol n-Pentane n-Propanol n-Propil acetat n-Propil benzen n-Propil chloroformate n-Propil izocijanat n-Propil nitrat o-Dihlorobenzen Oksidirajuća čvrsta supstanca. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina. navlažen sa ne manje od 20% vode Nitroguanidin. n. smeša sa pigmentom Nitroceluloza.ID br. n. najmanje 2% a najviše10% nitroglicerina Nitroglicerin.d. smeša bez pigmenta Nitroceluloza. čvrsta. sa najviše 30% nitroglicerina Nitroglicerin. zapaljiv. navlažen sa ne manje od 20% vode Nitrohidrohlorna kiselina Nitrokrezoli Nitrokrezoli.ID br. čvrsti Nitroksileni. čvrsti Nitroksileni. n.p. tečni strana 124 133 133 133 133 133 129 153 127 127 2557 2557 2557 2557 2557 2842 1663 1204 3064 113 3319 113 3357 113 3343 113 3319 113 113 157 153 153 153 1336 1336 1798 2446 2446 3434 Nitroksileni Nitroksileni. Naziv materije Uputs. rastvor u alkoholu. Oksidirajuća čvrsta supstanca.d. smeša bez plastifikatora Nitroceluloza. smeša desenzitivisana. sa najviše 30% nitroglicerina Nitroglicerin. smeša sa plastifikatorom Nitroetan Nitrofenoli Nitroglicerin.d. tečni Nitrometan Nitronaftalen Nitropropani Nitrotolueni Nitrotolueni. tečan. desenzitivisana Nitroguanidin (Pikrit). 152 152 152 152 129 133 129 152 152 152 152 153 125 157 157 157 157 157 157 157 157 153 132 128 156 129 128 129 129 128 155 155 131 152 140 140 1665 1665 3447 1665 1261 2538 2608 1664 1664 3446 1664 2660 1069 2308 2308 2308 3456 2308 3456 2308 2308 2294 2945 1920 1799 1274 1265 1274 1276 2364 2740 2482 1865 1591 3085 1479 . tvo br. tečni Nitrotoluidini (mono) Nitrozil hlorid Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina. tečna Nitrozilsumporna kiselina. korozivna. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina. n. čvrsti Nitrotolueni. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina. smeša sa najmanje 2% a najviše 10% nitroglicerina. čvrsti Nitrokrezoli. tečan. smeša desenzitivisana. čvrsti Nitrotolueni.p.d. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina.Naziv materije Uputs. n. smeša desenzitivisana.

otrovno. tečan. toksična. toksična. samonaduvavajuća Opremana baterijski pogon (vlažna baterija) Organoarsensko jedinjenje. Oksidirajuća čvrsta supstanca.d. Organoarsensko jedinjenje. čvrst. Oksidirajuća čvrsta supstanca. otrovan. n. Organoarsensko jedinjenje. zapaljiv. zapaljiva.d.ID br.d.d.d. n. tečan. reaguje sa vodom. n.d. rastvor Olovo perhlorat.d. n. čvrsto.d.d. n. toksičan.d. toksičan Organofosforni pesticid.d. n.d. n. tvo br Oksidirajuća čvrsta supstanca. Organofosforno jedinjenje. Oksidirajuća čvrsta supstanca.d. n. čvrst Olovo perhlorat. n. Oksidirajuća tečnost.d. tečan.d. Opasne materije u aparatima Opasne materije u mašinama Oprema za spasavanje života.d. otrovan Organofosforni pesticid. tečan. nije samonaduvavajuća Oprema za spasavanje života.d.d. n. tečan.d.d.d. samozagrevajuća. n. Oktadeciltrihlorosilan Oktadien Oktafluorciklobutan Oktafluorobut-2-en Oktafluorpropan Oktani Oktil-aldehidi Oktiltrihlorosilan Olovo acetat Olovo arsenati Olovo arseniti Olovo cijanid Olovo dioksid Olovo fosfit. otrovan Organofosforni pesticid. otrovna.d. otrovna.d.d.d.d.d. tečan.d. toksičan Organofosforno jedinjenje. Organofosforno jedinjenje. rastvor Olovo sulfat. tečan. Naziv materije Uputs. dvobazni Olovo nitrat Olovo perhlorat Olovo perhlorat.d.d. otrovan Organofosforni pesticid. Oksidirajuća tečnost. tečno.d. toksičan Organofosforni pesticid. čvrst. n. tvo br. n. tečno. Organofosforni pesticid. sa više od 3% slobodne kiseline 141 144 135 141 140 140 140 142 142 156 128P 126 126 126 128 129 156 151 151 151 151 141 133 141 141 141 141 141 154 3087 3121 3100 3087 3137 3098 3139 3099 3099 1800 2309 1976 2422 2424 1262 1191 1801 1616 1617 1618 1620 1872 2989 1469 1470 1470 1470 3408 1794 Olovo sulfat. sa više od 3% slobodne kiseline Opasan otpad. korozivna. n.d. n.d. otrovno. n.Naziv materije Uputs. Opasan otpad. čvrst. zapaljiv Organofosforni pesticid.d. n. Oksidirajuća tečnost. zapaljiv. Oksidirajuća čvrsta supstanca. čvrsto. 154 171 171 171 171 171 171 154 151 151 151 152 152 152 131 152 131 131 131 151 151 151 1794 3077 3082 3363 3363 3072 2990 3171 3465 3280 3280 2783 2783 3018 3017 3018 3017 2784 2784 3464 3278 3278 strana 125 . zapaljiv Organofosforni pesticid. otrovno. Oksidirajuća tečnost.ID br.

d. Organometalno jedinjenje. Organofosforno jedinjenje.d. tečno. čvrst. n. toksičan. otrovan Organohlorni pesticid.d. Organometalno jedinjenje. rastvor.d.d. reaguje sa vodom. otrovan Organohlorni pesticid. tečna. čvrst. tečan. toksično. reaguje sa vodom Organometalno jedinjenje. toksičan Organometalna supstanca.d. toksično. Naziv materije Uputs. samozagrevajuća Organometalna supstanca. n. n. otrovno.d. n. disperzija. n. otrovan Organohlorni pesticid. reaguje sa vodom.d. Organometalno jedinjenje. toksično. reaguje sa vodom.d. toksično. samozapaljiva Organometalna supstanca. tvo br.d. toksično. tečna.d. tečan. Organofosforno jedinjenje. čvrsta. zapaljivo.d.d. Organometalno jedinjenje. tečan 135 3393 135 138 135 135 138 3398 3399 3392 3394 3372 151 138 3282 3207 151 151 151 138 3467 3282 3282 3207 138 3207 151 151 123 146 3467 3282 1955 3101 strana 126 . čvrsto.d.d. otrovno. čvrsta. toksično. samozagrevajuća Organometalna supstanca. tečan. Organometalno jedinjenje. reaguje sa vodom Organometalna supstanca.ID br. n. Organometalno jedinjenje.d. samozapaljiva 131 151 151 151 131 151 151 151 131 151 131 131 131 135 138 3279 3464 3278 3278 3279 2761 2761 2996 2995 2996 2995 2762 2762 3395 3397 138 3396 138 135 3400 3391 Organometalna supstanca. Organometalno jedinjenje. čvrsta. n. zapaljiv. toksično.d. otrovno. Organohlorni pesticid.d.d. Organometalno jedinjenje. zapaljiva Organometalna supstanca. n. tečan.d. n.Naziv materije Uputs.d. tvo br Organofosforno jedinjenje. zapaljivo. Organofosforno jedinjenje. otrovan. čvrsta. zapaljivo. n. tečan. otrovno. n. tečno. čvrsto. čvrsta.ID br.d. tečna.d.d. toksičan Organohlorni pesticid. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. Organski fosfat pomešan sa kompresovanim gasom Organski peroksid tip B. tečno. tečan. čvrsto.d. zapaljiv Organohlorni pesticid. Organofosforno jedinjenje. zapaljiv. zapaljivo. n. zapaljiva Organometalna supstanca.d. tečna.d. samozapaljiva. n. čvrsta. n.d. samozapaljiva.d. reaguje sa vodom Organometalna supstanca. reaguje sa vodom. zapaljiv Organohlorni pesticid. n. čvrsto. Organometalno jedinjenje. reaguje sa vodom. reaguje sa vodom. zapaljivo.d. reaguje sa vodom. toksičan Organohlorni pesticid. zapaljivo.

kontrolisane temperature Organski peroksid tip E. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. n. tečan Organski peroksid tip E. Otrovna čvrsta supstanca. tvo br. Otrovna tečnost.d.d. Otrovna čvrsta supstanca. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. tvo br Organski peroksid tip B. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost.d. kontrolisane temperature Organski pigmenti. zapaljiva. n. korozivna.d. Otrovna tečnost. tečan.d. Otrovna čvrsta supstanca. čvrst Organski peroksid tipa E.d.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. kontrolisane temperature Organski peroksid tip C. n. korozivna. kontrolisane temperature Organski peroksid tip F. vlažni Otpad od ribe. čvrst.d. organska. n. Otrovna čvrsta supstanca. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa C. Otrovna čvrsta supstanca. tečan Organski peroksid tip C. tečnost.d.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa F.ID br. korozivna. čvrst Organski peroksid tipa F. neorganska.d.d. reaguje sa vodom. Otrovna čvrsta supstanca. Otrovna čvrsta supstanca. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa E.d. tečan. organska. 133 133 133 171 153 139 1345 1387 1374 2216 2810 3125 154 154 151 141 154 139 136 134 134 139 2928 3290 3288 3086 2811 3125 3124 2930 2930 3123 139 3123 139 3123 154 2927 strana 127 . čvrst.d. n. Otrovna čvrsta supstanca. Naziv materije Uputs.d. n. n. prah ili granule Otpaci od vune. n. Otrovna čvrsta supstanca. Otrovna čvrsta supstanca. čvrst. n.d. n.ID br. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa D. tečan Organski peroksid tip D. kontrolisane temperature Organski peroksid tip D.d. n. čvrst. samozagrevajuća. tečan. tečan. čvrst Organski peroksid tipa B. n. n. tečan.d.d.Naziv materije Uputs.d.d. kontrolisane temperature Organski peroksid tipa F. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.d. n. neorganska. zapaljiva.d. čvrst Organski peroksid tipa D. čvrst Organski peroksid tipa C. oksidirajuća.d.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. samozagrevajući Organsko fosfatno jedinjenje pomešano sa kompresovanim gasom Organsko fosforno jedinjenje pomešano sa kompresovanim gasom Osmijum tetroksid Otpaci od gume.d.d. prah ili granule 148 146 148 145 148 145 148 145 146 148 146 148 145 148 145 148 145 148 148 135 123 3111 3103 3113 3105 3115 3107 3117 3109 3102 3112 3104 3114 3106 3116 3108 3118 3110 3120 3119 3313 1955 123 1955 154 133 2471 1345 Otpaci od gume.d. nestabilizovan Otpad od ribe. tečan Organski peroksid tipa B. stabilizovan Otrov B.d. čvrst.

d. korozivna.ID br. organska.d. reaguje sa vodom.d. oksidirajuća. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.Naziv materije Uputs. (Opasnost od udisanja Zona A) 154 154 154 154 2927 2927 3289 3289 154 3289 154 154 2927 2927 154 2927 153 153 153 151 151 2810 2810 2810 3287 3287 151 3287 142 142 3122 3122 Otrovna tečnost. zauljen Pamuk Pamuk.d. organska.d.d. n.d. Naziv materije Uputs.d.d. neorganska. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. n. n. Otrovna tečnost.d. organska. neorganska.d. tvo br. Otrovna tečnost. n.d.d. Otrovna tečnost. organska.d. (Opasnost udisanja Zona A) Otrovna tečnost. n.d.d. n. neorganska. neorganska.d.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. n.d. zapaljiva. n. organska.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.d.d.d.d. zapaljiva. Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.d. n.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. korozivna. n. n.d. organska.d.d.d. neorganska.d. organska.d. oksidirajuća. n. n. n.d.ID br.d. zapaljiva.d. zapaljiva. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. n.d.d.d. Otrovna tečnost.d. organska. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.d. Otrovna tečnost. Otrovna tečnost. n.d. korozivna. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. (Opasnost udisanja Zona B) Otrovna tečnost.d. n. korozivna. smeša Patočno ulje 142 3122 153 153 153 139 139 2810 2810 2810 3123 3123 139 3123 131 131 131 131 131 2929 2929 2929 2929 2929 131 2929 133 133 133 133 133 129 152 123 127 1364 1365 1365 1379 2213 1264 2783 1967 1201 strana 128 .d. n.d. organska. n.d. n. n. reaguje sa vodom. mokar Papir.d. Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost.d. korozivna. (Opasnost od udisanja Zona A) Otrovna tečnost. korozivna. zapaljiva.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost.d. n.d. tvo br Otrovna tečnost. korozivna. Otrovna tečnost. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Otrovna tečnost. korozivna. n. zapaljiva. n.d. neorganska. tretiran nezasićenim uljem Paraformaldehid Paraldehid Paration Paration i komprimovani gas. reaguje sa vodom. n.d. oksidirajuća.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Pamučni otpad.

d. toksičan Pesticid na bazi bakra. neorganski. sa više od50% ali ne više od 72% kiseline Perhloroetilen Perhlorometil merkaptan Perkarbonati. toksičan. otrovan Pesticid na bazi bakra.d.d. neorganski. Peroksidi. n. zapaljiv. Persulfati. 171 152 135 113 2315 1556 1380 3344 113 3344 126 126 3220 3298 151 154 128 131 131 128 129 115 115 115 115 140 140 124 140 143 160 157 140 140 1669 3155 2286 2310 2310 1265 1105 3154 3153 3154 3153 1481 3211 3083 1802 1873 1897 1670 3217 1482 Permanganati. neorganski. zapaljiv Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. tvo br PCB PD Pentaboran Pentaeritrit tetranitrat. neorganski. Persulfati. tečan. smeša sa ne više od 7. Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola.d. otrovan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola.d.d. neorganski. neorganski. zapaljiv Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. čvrsta. n. Perhlorati.d. Persulfati. čvrsta. n. tečan. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN Pentafluoroetan Pentafluoroetana i etilen oksid. n. tečan. zapaljiv 140 140 140 140 140 140 153 153 131 3214 1483 3215 3215 3216 3216 2779 3014 3013 153 131 3014 3013 131 2780 131 2780 151 151 151 131 151 131 2775 2775 3010 3009 3010 3009 strana 129 .d. Persulfati. čvrst.d. n.9% etilen oksida Pentahloroetan Pentahlorofenol Pentametilheptan Pentan-2. toksičan.d.4-dion Pentane-2. tvo br. vodeni rastvor. vodeni rastvor. n.p. otrovan Pesticid na bazi bakra. tečan. neorganski. n.d. sa ne više od 50% kiseline Perhlorna kiselina.d. n. toksičan Pesticid na bazi bakra. tečan. otrovan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. čvrst.d. otrovan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola.d. zapaljiv Pesticid na bazi bakra. n. Permanganati.ID br.d. tečan.ID br. n.d. n. vodeni rastvor. tečan. toksičan Pesticid na bazi substituisanog nitrofenola. neorganski. tečan. n. neorganski.4-dion Pentani Pentanoli Perfluoro(etil vinil eter) Perfluoro(metil vinil eter) Perfluoroetil vinil eter Perfluorometil vinil eter Perhlorati.d. otrovan. Perhlorill fluorid Perhlorna kiselina.d. čvrst. tečan.d.d. otrovan.d. vodeni rastvor. smeša desenzitivisana. toksičan Pesticid na bazi bakra.d.d. neorganski. zapaljiv. Naziv materije Uputs. tečan. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN Pentaeritritriol tetranitrat.Naziv materije Uputs. smeša desenzitivisana.

otrovan Pesticid sa derivatima kumarina tečan. čvrst. tečan. toksičan Pesticid na bazi žive. tečan.ID br. toksičan. toksičan Pesticid sa bipiridilijumom. toksičan Pesticid na bazi žive. otrovan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline tečan.ID br. otrovan Pesticid na bazi žive. Naziv materije Uputs. čvrst. toksičan Pesticid na bazi žive. otrovan Pesticid na bazi ditiokarbamata. čvrst. otrovan. otrovan Pesticid sa bipiridilijumom. tečan. otrovan Pesticid na bazi žive. zapaljiv Pesticid na bazi ditiokarbamata. zapaljiv. tečan. čvrst. otrovan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. toksičan Pesticid sa derivatima kumarina tečan. tečan. tečan. tečan. tečan. otrovan Pesticid na bazi žive. zapaljiv. otrovan 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 2776 2776 2771 2771 3006 3005 3006 3005 2772 2772 2777 2777 3012 3011 3012 3011 2778 2778 2781 Pesticid sa bipiridilijumom. otrovan Pesticid sa derivatima kumarina čvrst. zapaljiv Pesticid sa bipiridilijumom. otrovan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. otrovan. zapaljiv. tečan. toksičan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. zapaljiv Pesticid na bazi žive. zapaljiv. tečan. tečan. tečan. tečan. tečan. toksičan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline.Naziv materije Uputs. zapaljiv Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. zapaljiv Pesticid na bazi žive. tečan. toksičan Pesticid sa bipiridilijumom. otrovan. toksičan Pesticid sa bipiridilijumom. zapaljiv. tvo br Pesticid na bazi bakra. tečan. zapaljiv. toksičan. tečan. tečan. otrovan. toksičan Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline čvrst. toksičan Pesticid sa derivatima kumarina čvrst. tečan. toksičan. zapaljiv Pesticid sa bipiridilijumom. zapaljiv. zapaljiv Pesticid na bazi ditiokarbamata. zapaljiv 151 151 131 151 131 131 131 151 131 131 151 151 151 131 131 151 151 151 131 2781 3016 3015 3016 3015 2782 2782 2769 3003 3003 2769 3004 3004 2770 2770 3027 3027 3026 3025 strana 130 . čvrst. tvo br. otrovan Pesticid na bazi ditiokarbamata. tečan. tečan. otrovan. tečan. čvrst. toksičan Pesticid na bazi ditiokarbamata. otrovan Pesticid na bazi bakra. zapaljiv. toksičan Pesticid na bazi ditiokarbamata. čvrst. zapaljiv. otrovan Pesticid sa bipiridilijumom. zapaljiv. tečan. tečan. tečan. toksičan. toksičan Pesticid na bazi ditiokarbamata. zapaljiv Pesticid sa derivatima benzoeve kiseline. otrovan Pesticid na bazi ditiokarbamata.

čvrst. toksičan Pesticid sa derivatima kumarina tečan. toksičan Pesticid sa fenil ureom. čvrst. tvo br Pesticid sa derivatima kumarina tečan. toksičan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. tečan. toksičan. tečan. toksičan Pesticid sa karbamatom. tečan. zapaljiv. tečan. Naziv materije Uputs. tečan. toksičan Pesticid sa derivatom ftalamida. toksičan Pesticid sa fenil ureom. toksičan Pesticid sa derivatom ftalamida. čvrst. zapaljiv 151 131 131 131 131 153 3026 3025 3024 3024 3347 3345 153 3345 131 3346 153 3348 131 3347 153 3348 131 3346 151 151 151 131 2773 2773 3008 3007 Pesticid sa derivatom ftalamida. zapaljiv. tečan. otrovan. tečan. otrovan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. toksičan. toksičan Pesticid sa karbamatom. toksičan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. toksičan Pesticid sa derivatom Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. zapaljiv Pesticid sa fenil ureom. tečan. tečan.ID br. otrovan Pesticid sa fenil ureom. zapaljiv. čvrst. zapaljiv. otrovan. tečan. zapaljiv. toksičan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. zapaljiv Pesticid sa derivatima kumarina. tečan. zapaljiv Pesticid sa fenil ureom. toksičan. čvrst. tečan.ID br. zapaljiv. otrovan Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. tečan. tečan. čvrst. otrovan Pesticid sa fenil ureom. zapaljiv Pesticid sa karbamatom. toksičan. otrovan Pesticid sa karbamatom. tečan. toksičan Pesticid sa karbamatom. tečan. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. otrovan Pesticid sa fenil ureom. otrovan Pesticid sa derivatima kumarina. zapaljiv Pesticid sa karbamatom. tečan. toksičan Pesticid sa fenil ureom. tečan. tečan. tečan.Naziv materije Uputs. otrovan Pesticid sa karbamatom. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. tečan. otrovan. zapaljiv Pesticid sa derivatom ftalamida. tvo br. tečan zapaljiv. otrovan 151 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 3008 3007 2774 2774 2767 2767 3002 3001 3002 3001 2768 2768 2757 2757 2992 2991 2992 2991 2758 strana 131 . čvrst. tečan. tečan. zapaljiv Pesticid sa derivatom fenoksisirćetne kiseline. otrovan Pesticid sa derivatom ftalamida. otrovan. zapaljiv. čvrst. zapaljiv.

otrovan. tečan Petrolejski gas. čvrst. toksičan Pesticid sa triazinom. tečan. toksičan Pesticid. tečan. tečan. toksičan. navlažena sa ne manje od 30% vode 151 151 131 151 131 131 131 151 151 151 151 131 151 131 131 131 113 2763 2998 2997 2998 2997 2764 2764 2588 2588 2588 2902 2903 2902 2903 3021 3021 3344 128 115 115 129 113 113 1267 1075 1075 2313 3365 1344 strana 132 . Pesticid.d. tečan. zapaljiv. Pesticid. toksičan Pesticid sa tiokarbamatom čvrst. zapaljiv.d.d. zapaljiv Pesticid sa triazinom. tečan. otrovan Pesticid. otrovan Pesticid sa organotinom. čvrst. n. toksičan. sa više od 10% ali ne više od 20% PETN Petrolej sirova nafta Petrolejski gas. Naziv materije Uputs. zapaljiv. otrovan. čvrst. zapaljiv Pesticid sa organotinom.Naziv materije Uputs. toksičan Pesticid sa triazinom. zapaljiv Pesticid sa tiokarbamatom tečan. Pesticid. n. Pesticid. n. toksičan.d. n. otrovan.zapaljiv.ID br. toksičan Pesticid sa organotinom. toksičan Pesticid sa organotinom.d. zapaljiv.d. otrovan. tvo br Pesticid sa karbamatom. otrovan Pesticid sa tiokarbamatom tečan. tečan. zapaljiv. zapaljiv. zapaljiv. Pesticid. otrovan Pesticid sa tiokarbamatom čvrst.d. tečan.d.d. toksičan. čvrst. tečan. tečan smeša Pikolini Pikril hlorid. zapaljiv. toksičan. tečan. tečan. zapaljiv Pesticid sa organotinom. toksičan Pesticid sa organotinom.d. tečan. toksičan Pesticid sa tiokarbamatom tečan. tečan. tečan. otrovan 131 153 153 153 153 131 153 131 131 131 151 151 151 131 151 131 131 131 151 2758 2779 2786 2786 3020 3019 3020 3019 2787 2787 2771 2771 3006 3005 3006 3005 2772 2772 2763 Pesticid sa triazinom. čvrst. navlažen sa ne manje od 10% vode Pikrinska kiselina. n. otrovan Pesticid sa triazinom.d. toksičan Pesticid sa tiokarbamatom tečan. n.d. tečan.d. otrovan. zapaljiv. Pesticid. čvrst. otrovan. tečan. otrovan Pesticid sa organotinom.p. tečan. otrovan Pesticid sa organotinom. n. toksičan. otrovan Pesticid sa triazinom. tvo br. toksičan. otrovan Pesticid sa tiokarbamatom tečan. tečan.d. čvrst. zapaljiv. toksičan Pesticid sa triazinom.ID br. čvrsta. tečan. čvrst. PETN smeša.d. toksičan Pesticid sa nitrofenolom.d. n.d. otrovan. zapaljiv Pesticid sa tiokarbamatom tečan. desenzitivisana. Pesticid. zapaljiv Pesticid sa triazinom. n.

korozivni. Piroforna čvrsta supstanca.d. tečan.ID br. n. Plavi azbest Plinsko ulje Pneumatski ili hidraulični akumulatori. zapaljiv Piretroidni pesticid. Plastika.d. tečan. n. otrovan Piridin Piroforna čvrsta supstanca. zapaljiv Piretroidni pesticid.d. Piroforna tečnost.d. zapaljiv. n. Polialkilamini.d.d.d. hidraulični (koji sadrže nezapaljivi gas) 132 137 137 135 135 171 128 126 135 132 132 153 154 153 132 132 171 171 171 171 171 171 171 171 133 133 138 171 126 1922 1817 1817 2006 2006 2212 1202 1956 1369 2733 2734 2735 3259 2735 2734 2733 3152 3151 3152 3151 2315 2315 3432 2315 2211 2211 1418 2315 3164 strana 133 . Piroforno organometalno jedinjenje. Piroforna tečnost. n. tečni. n.d. tečni Polihalogenisani terfenili. reaguje sa vodom.d. vlažna. čvrsti Polihlorisani bifenili.d. Piroforna čvrsta supstanca. zapaljivi.d.d. mogu se širiti Polistiren. Piroforno organometalno jedinjenje.d. navlažena sa sa ne manje od 10% vode Pikrinska kiselina.d. Poliamini.d. otrovan.d.d. Polialkilamini. na bazi nitroceluloze.d.d.d. n.d. pod pritiskom. tečni Polimeri. n. tečni Polihlorisani bifenili Polihlorisani bifenili. tvo br Pikrinska kiselina. Poliamini. n.d.d.d. čvrsti.d. neorganska. n. korozivni. n.d. n. tečan. organska.d. Polihalogenisani bifenili. čvrsti Polihlorisani bifenili.ID br. korozivni. Poliamini.d. čvrsti Polihalogenisani terfenili. čvrst. n.d. tečan. zapaljivi. n. navlažen Pinen (alfa) Piperazin Piperidin Piretroidni pesticid. tvo br. zrna. zapaljiv. Poliamini. 113 113 113 128 153 132 151 151 151 131 131 151 131 131 129 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 3364 1344 1336 2368 2579 2401 3349 3349 3352 3351 3350 3352 3351 3350 1282 2846 3200 2846 1383 2845 3194 2845 1383 3203 3203 Pirolidin Pirosulfuril hlorid Pirosulfuril hlorid Plastika. toksičan Piretroidni pesticid. korozivni. n.d.d. sa ne manje od 10% vode Pikrit.d. n. mogu se širiti Prah legura magnezijuma Predmeti koji sadrže polihlorovane bifenile (PCB) Predmeti.d. toksičan.d. n. otrovan Piretroidni pesticid. toksičan Piretroidni pesticid. n. Piroforni metal. otrovan Piretroidni pesticid. na bazi nitroceluloze.d. tečni. zrna. čvrst. samozapaljiva. Naziv materije Uputs. Piroforna legura. organska. tečan. pod pritiskom p-Nitrosodimetilanilin Polialkilamini.d. tečan. Piroforna tečnost.d.Naziv materije Uputs.d. čvrsti Polihalogenisani bifenili. toksičan Piretroidni pesticid. n. neorganska. n. samozagrevajuća.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Predmeti, pod pritiskom, pneumatski (sadrže nezapaljiv gas) Pribor od poliesterske smole Pribor za prvu pomoć Prirodni gas, kompresovan Prirodni gas, rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Proizvodi od petroleja, n.d.d. Propadien i metilacetilen, smeša stabilizovana Propadien, stabilizovan Propan Propan Propan-etan smeša, rashađena tečnost Propanetioli Propanska smeša Propanska smeša Propargil alkohol Propil alkohol, normal Propil formati Propil hlorid Propilamin Propilen Propilen Propilen dihlorid Propilen hlorohidrin Propilen oksid Propilen oksid i etilen oksid, smeša sa najviše 30% etilen oksida Propilen tetramer Propilenimin, stabilizovan Propiltrihlorosilan Propionaldehid Propionil hlorid Propionitril Propionska kiselina strana 134

126

3164

128 171 115 115 128 116P 116P 115 115 115 130 115 115 131 129 129 129 132 115 115 130 131 127P 129P

3269 3316 1971 1972 1268 1060 2200 1075 1978 1961 2402 1075 1978 1986 1274 1281 1278 1277 1075 1077 1279 2611 1280 2983

128 131P 155 129 132 131 132

2850 1921 1816 1275 1815 2404 1848

Propionska kiselina, sa ne manje od 10% i manjeod 90% kiseline Propionska kiselina, sa ne manje od 90% kiseline Propionski anhidrid Punjenja od ugljovodoničnog gasa za male uređaje, sa sistemom za otpuštanje Punjenje aparata za gašenje požara, korozivna tečnost Punjenje za upaljače (cigarete) (zapaljiv gas) Radioaktivni materijal, fisioni, n.d.d. Radioaktivni materijal, n.d.d. Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom (SCOII), fisioni Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom (SCO) Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom(SCOI), fisioni Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom(SCOI) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, objekti sa kontaminiranom površinom(SCOII) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od osiromašenog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog torijuma

132 132 156 115

1848 3463 2496 3150

154 115 165 163 165

1774 1057 2918 2982 3326

162 165

2913 3326

162

2913

162

2913

161

2909

161

2910

161

2909

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog torijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, artikli proizvedeni od prirodnog uranijuma Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, instrumenti ili artikli Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, instrumenti ili artikli Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, ograničena količina materijala Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, prazno pakovanje Radioaktivni materijal, odvojeno pakovanje, prazno pakovanje Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, fisioni, nije specijalna forma Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, nije specijalna forma, nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, specijalna forma nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa A, specijalna forma, fisioni Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(M), fisioni Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(M), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(U), fisioni

161

2910

161

2909

161

2910

161 161 161

2910 2911 2910

161 161 165

2908 2910 3327

163

2915

164

3332

165 165 163

3333 3329 2917

165

3328

Radioaktivni materijal, pakovanje tipa B(U), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, pakovanje tipa C Radioaktivni materijal, pakovanje tipa C, fisioni Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA), n.d.d. Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-I) nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-II), fisioni Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-II), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-III), fisioni Radioaktivni materijal, slaba specifična aktivnost (LSA-III), nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, specijalna forma, n.d.d. Radioaktivni materijal, transportovan pod posebnim uslovima, fisioni Radioaktivni materijal, transportovan pod posebnim uslovima, nefisioni ili izuzet od fisije Radioaktivni materijal, uranijum heksafluorid Radioaktivni materijal, uranijum heksafluorid, fisioni

163

2916

163 165 162 162

3323 3330 2912 2912

165

3324

162

3321

165

3325

162

3322

164 165

2974 3331

163

2919

166 166

2978 2977

strana 135

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Rashladi gas R-12 i rashladi gas R-152a azeotropna smeša sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-13 i rashladni gas R-23, azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-21 Rashladni gas R-23 i rashladi gas R-13 azeotropna smeša sa 60% rashladnog gasa R-13 Rashladni gas R-1132a Rashladni gas R-114 Rashladni gas R-115 Rashladni gas R-116 Rashladni gas R-116, kompresovan Rashladni gas R-12 Rashladni gas R-1216 Rashladni gas R-124 Rashladni gas R-125 Rashladni gas R-12B1 Rashladni gas R-13 Rashladni gas R-1318 Rashladni gas R-133a Rashladni gas R-134a Rashladni gas R-13B1 Rashladni gas R-14 Rashladni gas R-14, kompresovan Rashladni gas R-142b Rashladni gas R-143a Rashladni gas R-152a Rashladni gas R-152a i rashladni gas R-12 azeotropna smeša sa 74% rashladnog gasa R-12 Rashladni gas R-161 Rashladni gas R-218 Rashladni gas R-22 Rashladni gas R-227 strana 136

126

2602

126

2599

126 126

1029 2599

116P 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 115 115 115 126

1959 1958 1020 2193 2193 1028 1858 1021 3220 1974 1022 2422 1983 3159 1009 1982 1982 2517 2035 1030 2602

115 126 126 126

2453 2424 1018 3296

Rashladni gas R-23 Rashladni gas R-32 Rashladni gas R-40 Rashladni gas R-404A Rashladni gas R-407A Rashladni gas R-407B Rashladni gas R-407C Rashladni gas R-41 Rashladni gas R-500 (azeotropna smeša rashladnog gasa R-12 i rashladnog gasa R-152a sa približno 74% rashladnog gasa R12) Rashladni gas R-502 Rashladni gas R-503 (azeotropna smeša rashladnog gasa R-13 i rashladnog gasa R-23 sa približno 60% rashladnog gasa R-13) Rashladni gas RC-318 Rashladni gas, n.d.d. Rashladni gas, n.d.d. (zapaljiv) Rashladni uređaj Rashladni uređaji, sadrže nezapaljive, neotrovne gasove Rashladni uređaji, sadrže nezapaljive, netoksične gasove Rashladni uređaji, sadrže rastvore amonijaka (UN2672) Rashladni uređaji, sadrže zapaljive, neotrovne, nekorozivne, tečne gasove Rashladni uređaji, sadrže zapaljive, neotrovne, tečne gasove Rashladni uređaji, sadrže zapaljive, netoksične, tečne gasove Rastvor cijanida, n.d.d. Rastvor kaučuka

126 115 115 126 126 126 126 115 126

1984 3252 1063 3337 3338 3339 3340 2454 2602

126 126

1973 2599

126 126 115 128 126 126 126 115

1976 1078 1954 1993 2857 2857 2857 1954

115

3358

115

3358

157 127

1935 1287

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Rastvor natrijum borohidrida i natrijum hidroksida, sa ne više od 12% natrijum borohidrida i ne više od 40% natrijum hidroksida Rastvor smole Rastvor za premazivanje Regulisan medicinski otpad, n.d.d. Retki gasovi i azot, smeša Retki gasovi i azot, smeša, kompresovana Retki gasovi i kiseonik, smeša Retki gasovi i kiseonik, smeša, kompresovana Retki gasovi, smeša Retki gasovi, smeša kompresovana Rezervoar za gorivo za hidraulički agregat za avione Rezorcinol Riblje brašno, nestabilizovano Riblje brašno, stabilizovano Rubidijum Rubidijum hidroksid Rubidijum hidroksid, čvrst Rubidijum hidroksid, rastvor Rubidijum metal SA Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa B Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa B, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa C Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa C, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa D

157

3320

127 127 158 121 121 121 121 121 121 131 153 133 171 138 154 154 154 138 119 149 150 149 150 149

1866 1139 3291 1981 1981 1980 1980 1979 1979 3165 2876 1374 2216 1423 2678 2678 2677 1423 2188 3222 3232 3224 3234 3226

Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa D, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa E Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa E, kontrolisane temperature Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa F Samoreaktivna čvrsta supstanca tipa F, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa B Samoreaktivna tečnost tipa B, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa C Samoreaktivna tečnost tipa C, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa D Samoreaktivna tečnost tipa D, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa E Samoreaktivna tečnost tipa E, kontrolisane temperature Samoreaktivna tečnost tipa F Samoreaktivna tečnost tipa F, kontrolisane temperature Samozagrevajuća čvrsta supstanca, korozivna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, korozivna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, neorganska, otrovna, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, neorganska, toksična, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, neorganska. n.d.d.

150 149 150 149 150 149 150 149 150 149 150 149 150 149 150 136

3236 3228 3238 3230 3240 3221 3231 3223 3233 3225 3235 3227 3237 3229 3239 3192

136

3126

136

3191

136

3191

135

3190

strana 137

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Samozagrevajuća čvrsta supstanca, oksidirajuća, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, organska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, otrovna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, otrovna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, toksična, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća čvrsta supstanca, toksična, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, korozivna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, korozivna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, otrovna, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, otrovna, organska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, toksična, neorganska, n.d.d. Samozagrevajuća tečnost, toksična, organska, n.d.d. Samozagrevajući metalni prah, n.d.d. Sarin sec-Butil hloroformijat Selenati Selen disulfid Selen disulfid strana 138

135 135 136

3127 3088 3191

136

3128

136

3191

136

3128

135 136 136 135 136 136 136 136 135 153 155 151 153 153

3186 3188 3185 3183 3187 3184 3187 3184 3189 2810 2742 2630 2657 2657

Selen heksafluorid Selen oksid Selen oksihlorid Selenov prah Seleniti Selenska kiselina Seme ricinusa ili brašno ricinusa ili pogače ricinusovog semena ili pahuljice ricinusa Semenska pogača, sa ne više od 1.5% ulja i ne više od 11 % vlage Semenska pogača, sa više od 1.5% ulja i ne više od 11 % vlage Set za identifikaciju gasa Silan Silan, kompresovan Silicijum tetrafluorid Silicijum tetrafluorid, kompresovan Silicijum tetrahlorid Silicijumov prah, amorfan Silikofluoridi, n.d.d. Sirćetna kiselina, glacijalna Sirćetna kiselina, rastvor, više od 10% ali ne više od 80% kiseline Sirćetna kiselina, rastvor, više od 80% kiseline Slačični gas Slačični gas luizit Slama, mokra, vlažna ili kontaminirana naftom Slama, mokra, vlažna ili kontaminirana uljem Slama, mokra, vlažna ili kontaminirana uljem Smeša acetilena, etilena i propilena, rashlađena tečnost sa najmanje 71.5% etilena sa ne više od 22.5% acetilena i ne više od 6% propilena

125 154 157 152 151 154 171

2194 2811 2879 2658 2630 1905 2969

135 135 123 116 116 125 125 157 170 151 132 153 132 153 153 133 133 133 115

2217 1386 9035 2203 2203 1859 1859 1818 1346 2856 2789 2790 2789 2810 2810 1327 1327 1327 3138

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br.

Naziv materije

Uputs- ID br. tvo br

Smeša butadiena i ugljovodonika, stabilisana Smeša cink arsenita i cink arsenata Smeša etilena, acetilena i propilena, rashlađena tečnost koja sadrži najmanje 71.5% etilena sa ne više od 22.5% acetilena i ne više od 6% propilena Smeša hlorodifluormetana i hloropentafluoretana Smeša hlorotetrafluoroetana i etilen oksida, sa ne više od 8.8% etilen oksida Smeša kiselina za nitrovanje, potrošena sa više od 50% (masenih) azotne kiseline Smeša kiselina za nitrovanje, sa više od 50% (masenih) azotne kiseline Smeša propilena, etilena i acetilena, rashlađena tečnost, koja sadrži najmanje 71.5% etilena sa ne više od 22.5% acetilena i ne više od 6% propilena Smeše borata i hlorata Smeše diborana Soli dihloroizocijanurične kiseline Soli strihinina Soman Sona kiselina Sprave sa suzavcem Sprej za samoodbranu, nije pod pritiskom Srebro arsenit Srebro cijanid Srebro nitrat

116P 151 115

1010 1712 3138

126 126

1973 3297

157

1826

157

1796

115

3138

140 119 140 151 153 157 159 171 151 151 140

1458 1911 2465 1692 2810 1789 1693 3334 1683 1684 1493

Srebro pikrat, navlažen sa ne manje od 30% vode Sredstva za zaštitu drveta, tečna Sredstvo za dezinfekciju, korozivno, tečno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, čvrsto, n.d.d. (otrovno) Sredstvo za dezinfekciju, čvrsto, otrovno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, čvrsto, toksično, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, tečno, korozivno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, tečno, n.d.d. (otrovno) Sredstvo za dezinfekciju, tečno, otrovno, n.d.d. Sredstvo za dezinfekciju, tečno, toksično, n.d.d. Stibin Stiren monomer, stabilizovan Strihinin Stroncijum arsenit Stroncijum fosfid Stroncijum hlorat Stroncijum hlorat, čvrst Stroncijum hlorat, rastvor Stroncijum nitrat Stroncijum perhlorat Stroncijum peroksid Sulfaminska kiselina Sulfaminska kiselina Sulfuril fluorid Sulfuril fluorid Sulfuril hlorid Sulfuril hlorid Sumpor Sumpor Sumpor dioksid

113 129 153 151 151 151 153 151 151 151 119 128P 151 151 139 143 143 143 140 140 143 154 154 123 123 137 137 133 133 125

1347 1306 1903 1601 1601 1601 1903 3142 3142 3142 2676 2055 1692 1691 2013 1506 1506 1506 1507 1508 1509 2967 2967 2191 2191 1834 1834 1350 1350 1079

strana 139

istrošena Sumporna kiselina. koje se mogu „kresnuti” bilo gde Šibice. pušljiva. Tečni gas. Tečni gas. korozivan. istrošena Sumporna kiselina. Supstance opasne za okolinu. neinhibiran Sumpor trioksid. sa najviše 30% slobodnog sumpor trioksida 125 126 126 137 137 125 125 137 137 137 137 137 137 137 137 133 133 154 154 137 137 157 137 137 137 137 137 1079 1080 1080 1828 1828 2418 2418 1754 1754 1829 1829 1829 1829 1829 1829 2448 2448 1833 1833 1830 1830 1786 1832 1832 1831 1831 1831 137 1831 137 1831 Sumporna kiselina.ID br. smeša Sumpor trioksid. pušljiva. pušljiva. neinhibiran Sumpor trioksid. inhibiran Sumpor trioksid. pušljiva Sumporna kiselina. Suzavac materija za izradu. tvo br. čvrste. n. otopljen Sumporasta kiselina Sumporasta kiselina Sumporna kiselina Sumporna kiselina Sumporna kiselina i fluorovodonična kiselina. čvrst. n. sa ne manje od 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina. sa više od 51% kiseline sumporna kiselina.d. tečan. sa ne više od 51% kiseline Sumporna kiselina.d. stabilizovan Sumpor.d. 137 1831 157 157 137 137 157 171 171 120 159 159 159 159 133 133 133 133 153 141 141 151 151 126 122 123 2796 2796 1830 1830 1786 3077 3082 1845 1693 3448 1693 1700 1331 2254 1944 1945 2810 2573 2727 1707 1707 3163 3157 3308 strana 140 . vosak "vesta" Tabun Talijum hlorat Talijum nitrat Talijum sulfat.Naziv materije Uputs. n. n.d.d. n.d.d. obične Šibice.d.d. Naziv materije Uputs.d.ID br. otrovan. n. negasive Šibice.d. smeša Sumporna kiselina. oksidirajući.d. smeša Sumpor trioksid i hlorosulfonske kiselina. n. tečne. Sveće sa suzavcem Šibice. otopljen Sumpor. Suvi led Suzavac materija za izradu. sa najmanje 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina. čvrst.d. sa ne više od 51% kiseline sumporna kiselina. sa manje od 30% slobodnog sumpor trioksida Sumporna kiselina. čvrst Talijum sulfat. n.d. stabilizovan Sumpor trioksid. Suzavac materija za izradu. pušljiva. čvrst Tečni gas.d. inhibiran Sumpor trioksid. tvo br Sumpor dioksid Sumpor heksafluorid Sumpor heksafluorid Sumpor hloridi Sumpor hloridi Sumpor tetrafluorid Sumpor tetrafluorid Sumpor trioksid i hlorosulfonska kiselina. sa više od 51% kiseline Sumporne kiselina i hidrofluorna kiselina. pušljiva Sumporna kiselina.d. smeša Supstance opasne za okolinu.

(Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n. otrovan. korozivan. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. oksidirajući.d. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. otrovan. n. oksidirajući. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. otrovan. korozivan.d.d.d. otrovan. n. toksičan.ID br. otrovan. tvo br Tečni gas.Naziv materije Uputs. n. otrovan. oksidirajući.d.d. oksidirajući. n. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas.d.d. korozivan. 123 3308 123 3308 123 3308 123 3308 123 123 123 123 123 124 124 3162 3162 3162 3162 3162 3310 3310 124 3310 124 3310 124 3310 124 3307 Tečni gas.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d. n. n.d. korozivan. n.d. n. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. Tečni gas.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n. n.d.d. Tečni gas.d.d. korozivan. oksidirajući.d.d. n.d. otrovan. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n.d. 124 3307 124 3307 124 3307 124 3307 119 119 3309 3309 119 3309 119 3309 119 3309 119 119 119 119 119 123 3160 3160 3160 3160 3160 3308 strana 141 . (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d.d. otrovan.d. otrovan. n.d. oksidirajući.d.d. otrovan. n. otrovan.d.d.d.d. n. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. otrovan.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. otrovan. korozivan. korozivan.d. zapaljiv.d. n. otrovan.d.d.d.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. zapaljiv. n.d. korozivan.d. otrovan. n.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. n. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. Tečni gas. zapaljiv. n. n. korozivan. n. Tečni gas.d. n. korozivan.d. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. korozivan.d. otrovan. tvo br.d. n. zapaljiv.d. zapaljiv. otrovan.d. otrovan. otrovan.d.d. zapaljiv. otrovan. korozivan. otrovan. zapaljiv. otrovan.d.d. otrovan.ID br. zapaljiv. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. oksidirajući. oksidirajući. n. oksidirajući. korozivan.d.d. Naziv materije Uputs.d.d. oksidirajući.d.d.

(Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n. zapaljiv. n.d. Tečni gas. zapaljiv.d. n. n.d. oksidirajući. korozivan. toksičan. n. oksidirajući. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. Naziv materije Uputs. zapaljiv. toksičan.d. toksičan. oksidirajući. zapaljiv. korozivan. korozivan. n.d. n. toksičan. korozivan.ID br. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. toksičan. toksičan. korozivan.d. toksičan. n. n. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. zapaljiv.d. n. toksičan. 123 3308 123 3308 123 3308 123 3308 123 123 123 123 123 124 124 3162 3162 3162 3162 3162 3310 3310 124 3310 124 3310 124 3310 124 3310 Tečni gas. zapaljiv.d. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. toksičan.d.ID br. n.d. korozivan. n. korozivan. oksidirajući.d. toksičan.d.d. oksidirajući. toksičan.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. toksičan.d. toksičan. korozivan. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d. oksidirajući.d. n.d. toksičan. toksičan. tvo br Tečni gas.d. korozivan.d. n.d.d.(Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.d. korozivan. korozivan. n. n.d.d. korozivan. toksičan.d. oksidirajući. toksičan.d. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas. toksičan. korozivan. toksičan. zapaljiv. zapaljiv. toksičan. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d.d. Tečni gas.d.d.d. toksičan.d. n. n. n. n.d. n.d. toksičan. toksičan.d.d.d.d.Naziv materije Uputs.d.d. n. n. zapaljiv. toksičan. oksidirajući. Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n. n. tvo br.d. (Opasnost od udisanja Zona D) 124 3310 124 3310 124 3310 119 3309 119 3309 119 3309 119 119 3160 3160 119 119 3309 3309 119 3160 119 3160 119 3160 strana 142 .d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečni gas. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečni gas.d.d.d.d. n.d. oksidirajući. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona D) Tečni gas.

ugljen dioksidom ili vazduhom Tečni naftni gas Tečni prirodni gas (kriogena tečnost) Tečnost kojom je rukovanje u avijaciji posebno propisano.oksidirajući.d.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d.d. na ili iznad 100°C (212°F). n. n. reaguje sa vodom. (Opasnost od udisanja Zona A) 151 3381 151 3382 142 3387 142 3388 139 3385 139 3386 131 3383 131 3384 138 138 139 139 151 3129 3148 3130 3130 3382 154 3389 strana 143 .d. alkalija Tečnost za baterije.d. reaguje sa vodom. n. i ispod tačke paljenja Tečnost za baterije. sa elektronskom opremom ili pokretačem Tečnost za baterije.d. n. korozivna. n. sa baterijom Tečnost za baterije. n. otrovna za udisanje. Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. otrovna za udisanje.d. reaguje sa vodom. Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. toksična za udisanje. n.d. korozivna. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d. n.d. otrovna za udisanje. zapaljiva. otrovna za udisanje. oksidirajuća. 171 128 1075 1972 3334 3257 154 154 154 2797 2797 2797 157 154 128 115 154 153 128 154 2796 1760 1993 1960 1760 2810 1993 3389 154 3390 Tečnost.d. n. korozivna. n. otrovna za udisanje.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. otrovna za udisanje.d. otrovna. Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost.d.ID br.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. zapaljiva.d. korozivna.d.d. tvo br. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d.d. n.d. Naziv materije Uputs. n.d. (Opasnost od udisanja Zona C) Tečni gas.d. tvo br Tečni gas. n. zapaljiv.d.d. kiselina Tečnost za čišćenje (nagrizajuća) Tečnost za čišćenje (zapaljiva) Tečnost za pokretanje motora Tečnost za uništavanje korova ili drveća (korozivna) Tečnost za uništavanje korova ili drveća (toksična) Tečnost za uništavanje korova ili drveća (zapaljiva) Tečnost.d.d. Tečni gasovi. n. otrovna za udisanje.ID br. n. reaguje sa vodom. punjeni azotom. oksidirajuća.d. Tečnost.d. n.d. nezapaljivi. n. toksična za udisanje. reaguje sa vodom.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) 124 3310 115 120 3161 1058 115 115 . Tečnost povišene temperature. otrovna za udisanje.d.d.d. n. otrovna za udisanje. toksičan. toksična. n. alkalija.d. reaguje sa vodom.Naziv materije Uputs. otrovna za udisanje. alkalija. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d.

rastvor 152 129 126 3018 1292 3299 116P 126 126 156 127 129 130 151 160 153 153 153 130 143 128 152 127 130 157 157 153 153 153 137 129 135 135 135 170 135 154 154 1081 1982 1982 2698 2056 2943 2412 1702 1897 1835 3423 1835 2749 1510 2413 2785 1293 2414 1837 2474 2966 1940 2936 1836 2436 3341 3174 3174 1871 2546 1760 1760 . toksična za udisanje. toksična za udisanje. n. tvo br. oksidirajuća. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. čvrst strana 144 154 3390 151 3381 142 3387 142 3388 139 3385 139 3386 131 3383 131 3384 133 125 135 155 156 131 128 128 128 159 153 153 131 152 1857 2195 3255 2484 2747 3023 2319 1299 2541 2504 1704 1704 1649 2783 Tetraetil pirofosfat.d. rastvor Titanijum sulfat. toksična za udisanje. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. n.n. toksična za udisanje. toksična za udisanje. toksična za udisanje.d.d. n. kompresovan Tetrahidroftalni anhidridi Tetrahidrofuran Tetrahidrofurfurilamin Tetrahidrotiofen Tetrahloroetan Tetrahloroetilen Tetrametilamonijum hidroksid Tetrametilamonijum hidroksid. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. tečan Tetraetil silikat Tetrafluoroetan i etilen oksid.d.d.d. oksidirajuća. (Opasnost od udisanja Zona B) Tekstilni otpad. toksična za udisanje. n. vlažan Telurijum heksafluorid terc-Butil hipohlorit terc-Butil izocijanat terc-Butilcikloheksil hloroformijat terc-Oktil merkaptan Terpen ugljovodonici. suv ili tečan Tetraetil olovo.d.d. korozivna. stabilizovan Tetrafluorometan Tetrafluorometan.6% etilen oksida Tetrafluoroetilen.ID br. tečno Tetraetil pirofosfat. suv Titanijum sulfat. n.ID br. toksična za udisanje.d. n. reaguje sa vodom.d.Naziv materije Uputs. Naziv materije Uputs. zapaljiva. n. rastvor Tetrametilsilan Tetranitrometan Tetrapropil ortotitanat Tia-4-pentanal Tinkture.d. reaguje sa vodom. n. smeša sa najviše 5.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Tečnost. medicinske Tiofen Tiofosforil hlorid Tiofozgen Tioglikol Tioglikolna kiselina Tiolaktatna kiselina Tionil hlorid Tiosirćetna kiselina Tiourea dioksid Titanijum disulfid Titanijum disulfid Titanijum hidrid Titanijumov prah. čvrst Tetrametilamonijum hidroksid.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. smeša.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Tečnost. Terpentin Terpinolen Tetrabromoetan Tetraetil ditiopirofosfat Tetraetil ditiopirofosfat. zapaljiva.d. tvo br Tečnost.

d. n. Toksična tečnost. navlažen sa ne manje od 25% vode Titanijumski sunđer u granulama Titanijumski sunđer u prahu Tkanine.d. n. n. Toksična tečnost.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost.d. n.d. reaguje sa vodom.d. korozivna.d.ID br. Toksična čvrsta supstanca.d.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. organska.d. korozivna. n.d.d. tvo br. oksidirajuća. n. n.d. navlažen sa ne manje od 10% vode TNT. neorganska. smeša. n. n.d. životinjske ili sintetičke. Toksična čvrsta supstanca. smeša Titanijum trihlorid. n. sa uljem Tkanine.d.d. organska.d. neorganska. n. korozivna. biljne. Toksična čvrsta supstanca. samozagrevajuća Toksična čvrsta supstanca.d.ID br. Toksična čvrsta supstanca.d. korozivna. korozivna.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost.d. 137 135 157 135 170 170 170 133 133 113 113 139 1838 2441 2869 2441 1352 2878 2878 1373 1353 3366 1356 3125 154 154 151 141 154 139 136 134 134 3290 2928 3288 3086 2811 3125 3124 2930 2930 Toksična tečnost.d. Toksična čvrsta supstanca. koja pri kontaktu sa vodom emituje.d. n. neorganska. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. korozivna. korozivna.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove. n. Naziv materije Uputs. Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. n.d.d.d. korozivna.d. n. zapaljive gasove. n. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.d. neorganska.d.d.d. piroforni Titanijum trihlorid.d.d. n. n.d.d. n.d. piroforna Titanijumov prah. Toksična čvrsta supstanca.Naziv materije Uputs. n.d (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. n. zapaljiva.d. korozivna. TNT. Toksična čvrsta supstanca. zapaljiva. tvo br Titanijum tetrahlorid Titanijum trihlorid. organska. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. n. Toksična čvrsta supstanca. 139 3123 139 3123 139 3123 154 154 154 3289 2927 2927 154 2927 154 3289 154 3289 154 154 2927 2927 154 2927 153 153 2810 2810 strana 145 .d.d. korozivna. organska.d. organska. organska. impregnirane slabo nitriranom nitrocelulozom.d. n.d.d. korozivna. navlažen sa ne manje od 30% vode Toksična čvrsta supstanca.d. Toksična tečnost.d. neorganska. n.

d.d.d.d. Toluen Toluen diizocijanat Toluidini Toluidini.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. poreklom od živih bića.d. n. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. n. n.Naziv materije Uputs.ID br.d. poreklom od živih bića. organska.d. čvrsti Toluidini. oksidirajuća. zapaljiv Toner.organska. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost.d. zapaljiva.d. tečni. tvo br.d.d (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. n. za štampače. reaguje sa vodom.n.d.d. n. tečni Toner za štampanje. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. poreklom od živih bića.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B)2810 2810 Toksična tečnost.organska.n.d. neorganska.d.d.n. n. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksini Toksini.d.d.d. čvrst Torijum. zapaljiva. piroforni Tri-(1-aziridinil)fosfin oksid.d. n.d.ID br. n. oksidirajuća.d.d. reaguje sa vodom. zapaljiva.d. n. n. n. n. n. neorganska. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost.d (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. tvo br Toksična tečnost.d.d.d. n. n. Toksini. n.d Toksična tečnost. n.organska. zapaljiv Torijum nitrat. oksidirajuća. 153 2810 151 151 3287 3287 151 3287 142 142 3122 3122 142 3122 139 139 3123 3123 139 3123 131 131 2929 2929 131 2929 131 2929 Toksična tečnost.d.d Toksična tečnost. zapaljiva.d. n. Toksini. poreklom od živih bića. organska.d. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. Toksini.d. zapaljiva. Toksična tečnost. čvrsti. n.d. zapaljiva.d. Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. (Opasnost od udisanja Zona B) Toksična tečnost. čvrsti Toluidini. Toksična tečnost.d. Naziv materije Uputs. čvrsti. metal.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) Toksična tečnost. neorganska.d.d.d. organska. reaguje sa vodom. rastvor Trialil borat Trialilamin Tributilamin Tributilfosfan 131 2929 131 2929 153 153 2810 2810 153 2810 153 153 153 153 153 130 156 153 153 153 153 129 129 162 162 152 156 132 153 135 -3172 3462 3172 3172 1294 2078 1708 1708 3451 1708 1210 1210 2976 2975 2501 2609 2610 2542 3254 strana 146 .d.

navlažen sa ne manje od 30% vode Trinitrohlorobenzen. tečni Trihlorobuten Trihloroetilen Trihloroizocijanurična kiselina. smeša sa najviše 9% etilen oksida Ugljen-dioksid i etilenoksid. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrotoluen. rashlađena tečnost Trifluorosirćetna kiselina Trihloroacetil hlorid Trihlorobenzeni. anhidrovan Trimetilamin.Naziv materije Uputs. Naziv materije Uputs.ID br. smeša sa najviše 6% etilenoksida Ugljen-dioksid i etilenoksida. navlažena sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzoeva kiselina. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrotoluen. tvo br. navlažena sa ne manje od 30% vode Trinitrofenol. rastvor Triizobutilen Triizopropil borat Trikrezil fosfat Trimetil borat Trimetil fosfit Trimetilacetil hlorid Trimetilamin. smeša komprimovana Ugljen disulfid Ugljen tetrabromid Ugljen tetrahlorid Ugljendioksid Ugljen-dioksid i etilen oksid.ID br. navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrofenol. kompresovan Trifluorohloroetilen.oksid Tris-(1-aziridinil)fosfin oksid. smeša sa najmanje 6% etilenoksida 113 3368 113 1355 113 113 113 113 113 132 128 152 152 153 133 122 131 151 151 120 126 3364 1344 3365 3366 1356 2260 2057 2501 2501 2320 1361 1014 1131 2516 1846 1013 1952 126 115 1952 1041 strana 147 . navlažen sa ne manje od 10% vode Trinitrobenzen. stabilizovan Trifluorometan Trifluorometan. suva Trihlorosilan Trihlorosirćetna kiselina Trihlorosirćetna kiselina. navlažen sa ne manje od 30% vode Tripropilamin Tripropilen Tris (1-Aziridinil) fosfin . tvo br Tributilfosfin Trietil fosfit Trietilamin Trietilentetramin Trifluoroacetil hlorid Trifluoroetan. vodeni rastvor Trimetilcikloheksilamin Trimetilheksametilen diizocijanat Trimetilheksametilenediamini Trimetilhlorosilan Trimetoksisilan Trinitrobenzen. navlažen sa ne manje od 30% vode 135 130 132 153 125 115 119P 126 120 154 156 153 152 160 140 139 153 153 128 129 151 129 130 132 118 132 153 156 153 155 132 113 113 3254 2323 1296 2259 3057 2035 1082 1984 3136 2699 2442 2321 2322 1710 2468 1295 1839 2564 2324 2616 2574 2416 2329 2438 1083 1297 2326 2328 2327 1298 9269 3367 1354 Trinitrobenzoeva kiselina. rastvor TTetraetilenpentamin Ugalj ili čađ životinjskog ili biljnog porekla Ugljen dioksida i kiseonik.

smeša sa najmanje 87% etilen oksida Ugljen-dioksida i etilen oksid.ID br. rastvor Urea hidrogen peroksid Urea nitrat. kompresovan. biljnog ili životinjskog porekla Ugljen-monoksid Ugljen-monoksid i vodonik. navlažen sa ne manje od 10% vode Urea nitrat.d. n.d. toksičan..d. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. tečan. tečni. smeša. Ugljovodonični gas. otrovan. smeša Ugljen-monoksid. smeša sa najmanje 9% a najviše 87% etilen oksida Ugljendisulfid Ugljenik.. n. heksahidrat. Ugljovodonični gas. sadrži više od 1 % uranijuma-235 Uranijum heksafluorid.d. mali.d. nefisioni ili izuzet od fisije Uranijum. n. tvo br. metal. otrovan.d. smeša.d.d. n. zapaljiv. Ugljovodonični gas.ID br.d. sa sklopom za otpuštanje Uzorak gasa.d. komprimovan Ugljen-dioksid. nije rashlađena tečnost 133 166 166 166 162 162 162 140 113 113 171 126 2623 2978 2977 2978 2979 2981 2980 1511 3370 1357 3268 3353 171 3268 115 3150 123 3169 119 3168 123 3169 119 3168 strana 148 . rashlađena tečnost Ugljen-dioksida i etilen oksid. n.d.d. n. Ugljovodonični gas. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. n.Naziv materije Uputs. aktivan Ugljenik. nije rashlađena tečnost Uzorak gasa. kompresovan. tečan.d. piroforni Uranil nitrat. fisioni. komprimovan Ugljen-monoksid.. n. Naziv materije Uputs. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Ugljen-monoksida i vodonik.d. tvo br Ugljen-dioksid i kiseonik. nije pod pritiskom. nije pod pritiskom. čvrsti. čvrst Uranil nitrat. cigarete(zapaljiva tečnost) 122 126 120 120 120 119P 1014 1015 1845 1013 2187 3300 115 1041 131 133 133 119 119 119 168 119 128 115 115 115 115 129 128 128 115 128 1131 1362 1361 1016 2600 1016 9202 2600 3295 1964 1964 1965 1965 1272 1288 2330 1057 1226 Upaljači.d. smeša Ugljen-dioksid.d. toksičan. smeša komprimovana Ugljovodonici. zapaljiv. pirotehnički Uređaji. nije pod pritiskom.d.d. kompresovan gas Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa. sa pogonom na ugljovodonični gas. navlažen sa ne manje od 30% vode Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa Uređaj za sprečavanje zategnutosti sigurnosnog pojasa. nije pod pritiskom. čvrst Ugljen-dioksid. smeša Ugljen-dioksid i oksidi azota. sa zapaljivom tečnošću Uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid. n. Ulje borovine Ulje škriljca Undekan Upaljači (cigarete) (zapaljiv gas) Upaljači za cigare.

n..d. smeša. nije pod pritiskom. Naziv materije Uputs. Vlakna. sa uljem Vlakna. biljna.d. suva Vlakna. mokra ili vlažna Vodonik Vodonik apsorbovan u metal hidridu Vodonik i ugljen-monoksid.. biljna ili životinjska.d. smeša Vodonik i ugljen-monoksid. stabilizovana Vodonik peroksid. životinjska ili biljna. mokra ili vlažna Vlakna. suva 115 3167 129 132 137 151 137 157 151 151 133 122 122 2058 2502 2443 2862 2444 2475 2931 2931 1353 1003 1003 122 125 129P 116P 127P 116P 116P 155 127P 116P 130P 131P 130P 155P 155P 129P 133 133 133 1002 1043 1301 1085 1302 1860 1086 2589 1304 1087 1303 3073 2618 1305 1305 2838 1373 1372 3360 Vlakna.d. stabilizovan Viniliden hlorid. stabilizovani Viniltrihlorosilan Viniltrihlorosilan. Vlakna. biljna ili životinjska. stabilizovan Vinil hlorid. stabilizovan Vinilpiridini. stabilizovan. impregnirana slabo nitriranom nitrocelulozom.d. n.d. n. vodeni rastvor. stabilizovan Vinl butirat. stabilizovan Vinil metil eter. biljna. duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost). zapakovan sa uređajima Vodonik.d. stabilizovan Vlakna. n. stabilizovan Vinil fluorid. stabilizovan Vodonik peroksid. zapaljiv.Naziv materije Uputs.d. stabilizovan Vinil hloroacetat Vinil izobutil eter.ID br.d. nekomprimovan Vazduh. izgorela. vodeni rastvor sa ne manje od 8% ali manje od 20% vodonik peroksida Vodonik peroksid. tvo br Uzorak gasa. stabilizovan Vinil etil eter. komprimovana Vodonik peroksid i peroksisirćetna kiselina. n. izgorela. n. komprimovan Veštačko đubrivo. vodeni rastvor sa ne manje od 20% ali ne više od 60% vodonik peroksida (stabilizovan ako je potrebno) Vodonik peroksid.d.ID br. nije rashlađena tečnost Valeraldehid Valeril hlorid Vanadijum oksitrihlorid Vanadijum pentoksid Vanadijum tetrahlorid Vanadijum trihlorid Vanadil sulfat Vanadil sulfat Vata na bazi nitroceluloze Vazduh. stabilizovani Viniltolueni.d. životinjska ili biljna. sa slobodnim amonijakom Vinil acetat. mokra ili vlažna Vlakna. kompresovan 133 133 133 133 133 133 115 115 119 119 140 3360 1353 1353 1373 1372 1372 1049 9279 2600 2600 3149 143 140 2015 2984 140 2014 143 2015 115 115 115 115 3468 3468 3468 1049 strana 149 . smeša sa kiselinom. stabilizovan Vinil bromid. tvo br. životinjska ili biljna. vodom i ne više od 5% peroksisirćetne kiseline. sa uljem Vlakna. izgorela. rastvor.d. duboko rashlađen u tečnom stanju (kriogena tečnost) Vazduh. u uređajima Vodonik u obliku hidrida metala. ili sintetička. impregnirana slabo nitriranom nitrocelulozom. sa više od 60% vodonik peroksida Vodonik u obliku hidrida metala Vodonik u obliku hidrida metala. ili sintetička.

tvo br Vodonik.d. na ili iznad tačke paljenja Zagrejana tečnost. Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva čvrsta supstanca.d.ID br. n. Zapaljiva čvrsta supstanca. n. n.d. Zapaljiva tečnost.d.d. korozivna. n. neorganska.d.d. na ili iznad tačke paljenja Zamena za terpentin Zapaljiva čvrsta supstanca.d.5°C. n. neorganska.d. zapaljiva.d. čije je gorivo zapaljiva tečnost Vozilo. organska. n.d. korozivna. tvo br. organska.. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. n. n. organska. toksična. Zapaljiva tečnost. n. Zapaljiva čvrsta supstanca.d.d. n.d. čije je gorivo zapaljivi gas VX Zagrejana tečnost. smeša. korozivna.d.d. opasna za ljude Zemnoalkalni metal dispergovan Zemnoalkalni metal dispergovan Zemnoalkalnometalni alkoholati.d. organska.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. opasna samo za životinje Zarazna supstanca. n.d.d.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva čvrsta supstanca.d. n.Naziv materije Uputs. otrovna. otrovna. Zapaljiva čvrsta supstanca.d.d.d. otrovna.d. otopljena. desenzitivisan Živa oksid 134 134 134 133 132 128 128 131 131 131 131 158 158 138 138 135 153 172 151 151 154 154 154 151 151 151 172 151 151 151 2926 3179 2926 1325 2924 1993 1993 3286 1992 3286 1992 2900 2814 1391 1391 3205 2810 2809 1629 1630 1631 1634 1636 1637 1638 1643 2809 1639 1642 1641 strana 150 . neorganska.d.d. Zarazna supstanca. sa tačkom paljenja iznad 60.8°C.ID br. zapaljiva. n. korozivna.d.d. n.d.d. Zapaljiva tečnost.d. komprimovana Volfram heksafluorid Vozilo na baterijski pogon vlažna baterija) Vozilo.d. korozivna. n.d. Zapaljiva čvrsta supstanca. otrovna.d. korozivna. oksidirajuća. Zapaljiva tečnost. n. 115 115 125 154 128 128 153 128 1966 2034 2196 3171 3166 3166 2810 3256 128 3256 128 134 134 134 134 133 140 133 133 134 134 1300 2925 3180 2925 3180 3178 3097 1325 3176 2926 3179 Zapaljiva čvrsta supstanca. Zapaljiva čvrsta supstanca.. organska. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) Vodonika i metan.d. n. otrovna. n. n. sa tačkom paljenja iznad 37.d. Naziv materije Uputs. Zapaljiva tečnost.n.d.d. neorganska. toksična. toksična. Zapaljiva tečnost. n. neorganska.d.d. n. n. Zgusnut GD Živa Živa acetat Živa amonijum hlorid Živa benzoat Živa bromidi Živa cijanid Živa glukonat Živa jodid Živa kalijum jodid Živa metal Živa nukleat Živa oksicijanid.d. korozivna.d. toksična.d. n. Zapaljiva čvrsta supstanca.d.d. Zapaljiva tečnost.

ID br. tvo br Živa oleat Živa salicilat Živa sulfat Živa sulfat Živa tiocijanat Živin arsenat Živin bromid Živin bromid Živin cijanid Živin hlorid Živin kalijum cijanid Živin nitrat Živin nitrat Živin oksicijanid Živin sulfat Živin sulfat Žuti fosfor. suv Žuti fosfor. Naziv materije Uputs. otopljen Žuti fosfor. tvo br. u rastvoru 151 151 151 151 151 151 154 154 154 154 157 141 141 151 151 151 136 136 136 136 1640 1644 1645 1645 1646 1623 1634 1634 1636 1624 1626 1625 1627 1642 1645 1645 2447 1381 1381 1381 strana 151 .ID br.Naziv materije Uputs. pod vodom Žuti fosfor.

BELEŠKE .

UPUTSTVA .

pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. toksične i/ili korozivne gasove. • Nemojte se spuštati blizu tla. gutanje ili kontakt sa supstancom mogu izazvati ozbiljne povrede. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. ZDRAVLJE • Udisanje. • Izmicanje požara kontroli može prouzrokovati zagađenje JAVNA BEZBEDNOST • Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. EVAKUACIJA Požar • Ako rezervoar. • Pri kontaktu može doći do opekotina na koži i očima. • Stanite niz vetar. ona nije efikasna u slučaju izlivanja opasne materije. varničenje ili plamen. • Mogu je zapaliti toplota. potresa. • Probušeni cilindri mogu poleteti u vazduh. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.UPUTSTVO 111 Mešani teret/Neidentifikovan teret ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Može eksplodirati zbog toplote. vodom ili penom. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. frikcije ili kontaminacije. • Isparenja mogu stići do izvora paljenja i vratiti se zapaljena. • Može doći do burne ili eksplozivne reakcije ako dođe u kontakt sa vazduhom. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja supstance koja se izlila ili curi najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. bolest ili smrt. Ako nemate transportna dokumenta ili se niko ne javlja na telefon. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Požar ili kontakt sa vodom mogu proizvesti iritirajuće. infekcije. strana 154 . • Visoka koncentracija gasa može izazvati gušenje bez znakova upozorenja. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara.

nafta. IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Istuširajte se i operite sapunom i vodom. Požar na cisternama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Premestite kontejnere iz oblasti požara ako je to moguće uraditi bez rizika. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. varničenje. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom.ERG 2008 Mešani teret/Neidentifikovan teret UPUTSTVO 111 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Materija može reagovati sa sredstvima za gašenje požara Mali požar • Suva hemikalija. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Sklonite zapaljive materije (drvo. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. vatru) u neposrednoj okolini. papir. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.) od izlivene materije. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Ne sipajte vodu u unutrašnjost kontejnera. kanalizaciju. CO2. • Utoplite žrtvu i neka miruje. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili neko drugo odgovarajuće respiratorno medicinsko sredstvo. vodeni sprej ili obična pena. strana 155 . Veliki požar • Vodeni sprej. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Malo izlivanje • Koristite pesak ili neki drugi nezapaljiva materija koji dobro apsorbuje. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. itd. • Efekti izloženosti (udisanje. magla ili obična pena. • Sprečite da materija uđe u vodene tokove. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Veliko izlivanje • Iskopajte jarke daleko od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja tečnosti. • Pozovite broj hitne pomoći. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • U slučaju kontakta sa supstancom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. podrume ili ograničene oblasti. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtve na svež vazduh. stavite ga u kontejnere za kasnije odlaganje. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje.

strana 156 . JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. pogledajte Rečnik. • *Za informacije o slovima . • Stanite niz vetar. • Udaljite ljude tako da ne vide mesto incidenta i naredite da se sklone dalje od prozora.Podgrupe 1. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. 1.6.5 ili 1. • Odmah izolujte mesto izlivanja ili curenja supstance najmanje 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).UPUTSTVO 112 Eksplozivi* . ZDRAVLJE • Požar može proizvesti iritirajuće. takođe. pogledajte Rečnik.3. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Za informacije o slovima . ili se niko ne javlja na telefon. toksične i/ili korozivne gasove. Požar • Ako je požar zahvatio vagon ili prikolicu u kojima se nalaze eksplozivi obloženi drugim materijalima. Klasa A ili B ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI POŽAR ILI EKSPLOZIJA • MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE I LETENJA FRAGMENATA 1600 METARA (1MILJA) ILI VIŠE AKO SE TERET ZAPALI. evakuišite oblast na 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. uključujući i pripadnike hitnih službi na udaljenost od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima.oznakama kompatibilne grupe. 1. kao što su bombe ili artiljerijski projektili. započnite evakuaciju. Ako nemate transportna dokumenta. 1.1. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.2. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1milja) u svim pravcima od mesta incidenta. • Kada nema eksploziva koji su obloženi drugim materijom.oznakama kompatibilne grupe.

2. varničenje. 1. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice sa maksimalne udaljenosti da biste sprečili širenje požara na tovar. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. i NIJE RIZIČNO. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje.Podgrupe 1. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. 1. • U slučaju kontakta sa supstancom. strana 157 . • Pozovite broj hitne pomoći. Ako gore GUME ili VOZILO • Koristite mnogo vode – potpuno polijte vozilo! Ako nemate vodu. vatru) u neposrednoj okolini. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.6. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje.5 ili 1. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtve na svež vazduh. • NEMOJTE KORISTITI RADIO PREDAJNIKE U KRUGU OD 100 metara (330 stopa) OD ELEKTRIČNIH DETONATORA. • NEMOJTE ČISTITI NI ODNOSITI MATERIJE. OSIM AKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. koristite CO2. Budite u pripravnosti sa aparatom za gašenje požara. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. Klasa A ili B UPUTSTVO 112 ODGOVOR NA UDES POŽAR Ako gori TOVAR • NEMOJTE gasiti vatru ako zahvati tovar! Tovar može eksplodirati! • Zaustavite sav saobraćaj i evakuišite oblast od najmanje 1600 metara (1 milja) u svim pravcima i pustite da vatra gori • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. • Posebno obratite pažnju na gume koje su se zapalile jer može doći do ponovnog paljenja.3.1.ERG 2008 Eksplozivi* . suvu hemikaliju ili zemlju. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. 1. • Ako je to moguće.

ili se niko ne javlja na telefon. • Pokvasite materiju vodom ili je tretirajte kao eksploziv (UPUTSTVO 112). Ako nemate transportna dokumenta. pogledajte Rečnik.UPUTSTVO 113 Zapaljive čvrste supstance . usled trenja ili potresa. • Stanite niz vetar. varničenje ili plamen. toksične i/ili korozivne gasove. ZDRAVLJE • Neke supstance su toksične i mogu biti fatalne ako se udahnu. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. • OSUŠEN materijal može eksplodirati ako je izložen toploti.oznakama kompatibilne grupe. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. progutaju ili apsorbuju kroz kožu. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Može ga zapaliti toplota. • Odmah izolujte mesto izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Požar može proizvesti iritirajuće. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Ako garež dospe u kanalizaciju može doći do požara ili eksplozije. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. otvorenom plamenu. cisterna ili vagon cisterna gore. • • Za informacije o slovima . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Požar • Ako rezervoar. strana 158 .toksične (Vlažan/načinjen neosetljivim eksploziv) ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. • Pri kontaktu može doći do opekotina na koži i očima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Tretirajte ga kao eksploziv (UPUTSTVO 112).

koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice sa maksimalne udaljenosti da biste sprečili širenje požara na tovar. Budite u pripravnosti sa aparatom za gašenje požara. Veliko izlivanje • Pokvasite vodom i napravite jarak za kasnije odvođenje. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. varničenje. • U slučaju kontakta sa supstancom.toksične (Vlažan/ načinjen neosetljivim eksploziv) UPUTSTVO 113 strana 159 . vatru) u neposrednoj okolini. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Posebno obratite pažnju na gume koje su se zapalile jer može doći do ponovnog paljenja. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.ERG 2008 ODGOVOR NA UDES POŽAR Ako gori TOVAR • NEMOJTE gasiti vatru ako zahvati tovar! Tovar može EKSPLODIRATI! • Zaustavite sav saobraćaj i ispraznite oblast od najmanje 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima i pustite da vatra gori • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. i NIJE RIZIČNO. koristite CO2. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • ODRŽAVAJTE „NAVLAŽEN” PROIZVOD VLAŽNIM POLAKO DODAJUĆI VELIKU KOLIČINU VODE. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Zapaljive čvrste supstance . • Ako je to moguće. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtve na svež vazduh. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. Ako gore GUME ili VOZILO • Koristite mnogo vode – potpuno POLIJTE vozilo! Ako nemate vodu. suvu hemikaliju ili zemlju. • Pozovite broj hitne pomoći. Malo izlivanje • Isperite oblast velikim količinama vode. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koje materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

• Za informacije o slovima . pogledajte Rečnik. započnite evakuaciju. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • * Za informacije o slovima . JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.4. ili se niko ne javlja na telefon.oznakama kompatibilne grupe.Podgrupa 1. Požar • Ako je požar zahvatio vagon ili prikolicu IZOLUJTE oblast od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima od mesta incidenta. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.oznakama kompatibilne grupe. Klasa C ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • MOŽE DOĆI DO EKSPLOZIJE I LETENJA FRAGMENATA 500 METARA (1/3 MILJE) ILI VIŠE AKO SE TOVAR ZAPALI. uključujući i pripadnike hitnih službi na udaljenost od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. toksične i/ili korozivne gasove. • Udaljite ljude tako da ne vide mesto incidenta i naredite da se sklone dalje od prozora. takođe. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od 250 metara (800 metara) u svim pravcima. pogledajte Rečnik. Ako nemate transportna dokumenta. • Odmah izolujte mesto izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska.UPUTSTVO 114 Eksplozivi* . • Stanite niz vetar. ZDRAVLJE • Požar može proizvesti iritirajuće. strana 160 .

4S je tako dizajnirano ili zapakovano da kada se zapali. vatru) u neposrednoj okolini. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice sa maksimalne udaljenosti da biste sprečili širenje požara na tovar. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. koristite CO2. strana 161 . Ovi efekti su obično ograničeni na neposrednu okolinu.4S ili pakovanje u kojem se nalazi materija klasifikovana kao 1. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Klasa C UPUTSTVO 114 ODGOVOR NA UDES POŽAR Ako gori TOVAR • NEMOJTE gasiti vatru ako zahvati tovar! Tovar može EKSPLODIRATI! • Zaustavite sav saobraćaj i ispraznite oblast od najmanje 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima i pustite da vatra gori. preporučuje se izolacija od najmanje 15 metara (50 stopa) u svim pravcima od mesta gde se pakovanje nalazi. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Ako je to moguće. varničenje. suvu hemikaliju ili zemlju. • Posebno obratite pažnju na gume koje su se zapalile jer može doći do ponovnog paljenja. uz lokalizovane detonacije i letenje fragmenata. • Pozovite broj hitne pomoći.4.oznakama kompatibilne grupe. • NEMOJTE ČISTITI NI ODNOSITI MATERIJAL. *Za informacije o slovima . i NIJE RIZIČNO.Podgrupa 1. • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Ako požar preti da se pojavi na mestu gde se nalazi pakovanje sa oznakom 1.ERG 2008 Eksplozivi* . Ako gore GUME ili VOZILO • Koristite mnogo vode – potpuno POLIJTE vozilo! Ako nemate vodu. OSIM AKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. pogledajte Rečnik. Gasite vatru uz redovne mere predostrožnosti sa razumne udaljenosti.4S. može snažno goreti. • • • DODATNE INFORMACIJE Pakovanje koje nosi oznaku 1.4S ili pakovanje koje sadrži materiju označenu sa 1. • NEMOJTE KORISTITI RADIO PREDAJNIKE U KRUGU OD 100 metara (330 stopa) OD ELEKTRIČNIH DETONATORA. Budite u pripravnosti sa aparatom za gašenje požara. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu.

) • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). rashlađena tečnost (UN 1966) i metan (UN 1971) su lakši od vazduha i podižu se. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Vatra može prouzrokovati iritirajuće i/ili toksične gasove. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu • Uvek nosite termo zaštitnu odeću kada rukujete reshađenim (kriogenim tečnostima). • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta. cisterna ili vagon cisterna gore.UPUTSTVO 115 Gasovi – zapaljivi (uključujući rashladne tečnosti) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVI. • strana 162 . ozbiljne povrede i/ili promrzline. podrumi. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • Stanite niz vetar. deuterijum (UN1957). • Formiraju eksplozivne smeše sa vazduhom. Koristite alternativni metod detekcije (termo kameru. ZDRAVLJE • Isparenja mogu izazvati vrtoglavicu ili gušenje bez upozorenja. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 800 metara (1/2 milje). UPOZORENJE: Vodonik (UN1049). varničenje ili plamen. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. dršku metle itd. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Mogu izazvati iritaciju ako se udahnu u visokim koncentracijama. Gorenje vodonika i deuterijuma je teško detektovati pošto gore nevidljivim plamenom. vodonik. • Lako ih mogu zapaliti toplota. rezervoari). Požar • Ako rezervoar. ili se niko ne javlja na telefon.

• Izolujte oblast dok se gas ne rasprši.ERG 2008 Gasovi – zapaljivi (uključujući rashladne tečnosti) UPUTSTVO 115 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Pozovite broj hitne pomoći. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. vatru) u neposrednoj okolini. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ako to nije moguće udaljite se i pustite da vatra gori. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. UPOZORENJE: Vodonik (UN1049). • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. UPOZORENJE: Kada dođu u kontakt sa rashlađenim/kriogenim tečnostima. • Ako dođe do opekotina. • Ako je moguće. rashlađena tečnost (UN1966) gore nevidljivim plamenom. • Odeću koja se smrzla i zalepila za kožu treba najpre odlediti. varničenje. deuterijum (UN1957) i vodonik. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2 Veliki požar • Vodeni sprej ili magla • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. mnoge materije postaju krte i lako se lome same od sebe. može se stvoriti led. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Sprečite da se para širi kroz kanalizaciju. kompresovana (UN2034) može goreti nevidljivim plamenom. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. odledite smrznute delove mlakom vodom. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. pa onda skidati. sisteme za ventilaciju ili zatvorene prostore. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. strana 163 . a ne tečnost. • Utoplite žrtvu i neka miruje. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Ako je velik požar. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. Smeša vodonika i metana.

takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. Požar • Ako rezervoar. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Vatra može prouzrokovati iritirajuće i/ili toksične gasove JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveдen na transportnim dokumentima. • Lako ih mogu zapaliti toplota. varničenje ili plamen.UPUTSTVO 116 Gasovi . Ako nemate transportna dokumenta. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu.zapaljivi (nestabilni) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVI. • Silan se spontano pali u vazduhu. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati kada se zagreju ili zapale. ili se niko ne javlja na telefon. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. rezervoari). ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 800 metara (1/2 milje). • strana 164 . • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Neki mogu biti toksični ako se udahnu u visokim koncentracijama. ZDRAVLJE • Isparenja mogu izazvati vrtoglavicu ili gušenje bez upozorenja. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • Formiraju eksplozivne smeše sa vazduhom. cisterna ili vagon cisterna gore. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Nemojte se spuštati blizu tla. podrumi. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju.

• Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. a ne tečnost. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2 Veliki požar • Vodeni sprej ili magla • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. ako to nije moguće udaljite se i pustite da vatra gori. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. vatru) u neposrednoj okolini. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Ako dođe do opekotina. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. odledite smrznute delove mlakom vodom. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. kanalizaciju. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. strana 165 . • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Ako je moguće.ERG2008 Gasovi . varničenje. može se stvoriti led.zapaljivi (nestabilni) UPUTSTVO 116 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. podrume ili zatvorene prostore. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • Ako je velik požar. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas.

• Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. ili se niko ne javlja na telefon. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom.UPUTSTVO 117 Gasovi . EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i preduzimanje zaštitnih mera. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Ove materije su izuzetno zapaljive.toksični . izuzetno opasni. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Vatra može prouzrokovati iritirajuće i/ili toksične gasove. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Formiraju eksplozivne smeše sa vazduhom. • Početni miris može biti iritirajući ili odvratan i može vam umrtviti čulo mirisa. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. • Mogu imati fatalne posledice ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. varničenje ili plamen. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • strana 166 . Ako nemate transportna dokumenta. • Mogu ih zapaliti toplota. ozbiljne povrede i/ili promrzline. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). podrumi.zapaljivi(izuzetno opasni) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. Požar • Ako rezervoar. rezervoari). • Iscurela materija može izazvati požar ili eksploziju. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine.

Veliki požar • Vodeni sprej.toksični – zapaljivi (izuzetno opasni) UPUTSTVO 117 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Ako je moguće. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Ako dođe do opekotina. može se stvoriti led. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. CO2. podrume ili zatvorene prostore. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne.. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno.ERG 2008 Gasovi . • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. varničenje. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • U slučaju kontakta sa supstancom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. magla ili obična pena. kanalizaciju. • strana 167 . vodeni sprej ili obična pena. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. • Moguće je i paljenje supstance koja se izlila ili curi da bi se eliminisala opasnost od toksičnih gasova. Mali požar • Suva hemikalija. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Pozovite broj hitne pomoći. vatru) u neposrednoj okolini. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. a ne tečnost. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. a nema požara. odledite smrznute delove mlakom vodom.

• Neke od materija iz ove grupe mogu burno reagovati sa vodom. varničenje ili plamen.zapaljivi . Ako nemate transportna dokumenta. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 800 metara (1/2 milje). • Isparenja su izuzetno iritirajuća. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). ili se niko ne javlja na telefon. korozivne i/ili toksične gasove. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. podrumi. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Mogu ih zapaliti toplota. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. rezervoari). • Vatra može prouzrokovati iritirajuće.korozivni ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • OVE MATERIJE SU IZUZETNO ZAPALJIVE. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima.UPUTSTVO 118 Gasovi . • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Nemojte se spuštati blizu tla. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. cisterna ili vagon cisterna gore. ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Požar • Ako rezervoar. • strana 168 . • Stanite niz vetar. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima.

• Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Pozovite broj hitne pomoći. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. a nema požara. a ne tečnost.ERG 2008 Gasovi . • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. može se stvoriti led. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.korozivni UPUTSTVO 118 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. odledite smrznute delove mlakom vodom. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Ako je moguće. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. magla ili obična pena. strana 169 . vatru) u neposrednoj okolini.zapaljivi . Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Ako dođe do opekotina. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Veliki požar • Vodeni sprej. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. varničenje. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu.

Požar • Ako rezervoar. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Stanite niz vetar. Ako nemate transportna dokumenta. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Nemojte se spuštati blizu tla. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. • strana 170 . • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. koliko je potrebno. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. korozivne i/ili toksične gasove. varničenje ili plamen. Mogu ih zapaliti toplota. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Ove materije su zapaljive. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože.toksični . • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. ili se niko ne javlja na telefon. u pravcu duvanja vetra.UPUTSTVO 119 Gasovi . podrumi. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. • Iscurela materija može izazvati požar ili eksploziju. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili upale. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).zapaljivi ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. • Neke materije mogu burno reagovati sa vodom. rezervoari). • Vatra može prouzrokovati iritirajuće.

zapaljivi UPUTSTVO 119 ODGOVOR NA UDES POŽAR • NEMOJTE GASITI ZAPALJENI GAS KOJI CURI UKOLIKO SE CURENJE NE MOŽE ZAUSTAVITI. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. Veliki požar • Vodeni sprej. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Pozovite broj hitne pomoći. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Neka žrtva bude pod nadzorom.ERG 2008 Gasovi . varničenje. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. koristite AFFF penu. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare.toksični . • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. vatru) u neposrednoj okolini. podrume ili zatvorene prostore. otpornu na alkohol. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Utoplite žrtvu i neka miruje. a nema požara. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. CO2. može se stvoriti led. magla ili pena otporna na alkohol. odmah isperite kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. odledite smrznute delove mlakom vodom. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Ako dođe do opekotina. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • ZA HLOROSILANE NEMOJTE KORISTITI VODU. a ne tečnost. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. odmah hladite mesto opekotine što je duže moguće hladnom vodom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Ako je moguće. Mali požar • Suva hemikalija. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. strana 171 . PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. otpornu na alkohol. • ZA HLOROSILANE koristite AFFF penu. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. srednje ekspanzionu da biste redukovali isparenja. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. kanalizaciju. srednje ekspanzionu. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.

IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ozbiljne povrede i/ili promrzline. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Probušeni cilindri mogu poleteti u vazduh. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se pri tlu. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Nezapaljivi gasovi. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • strana 172 . Požar • Ako rezervoar. rezervoari). • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. Ako nemate transportna dokumenta. podrumi. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Uvek nosite termo zaštitnu odeću kada radute sa rashlađenim/kriogenim tečnostima ili čvrstim materijama. ili se niko ne javlja na telefon. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. cisterna ili vagon cisterna gore. • Stanite niz vetar.).UPUTSTVO 120 Gasovi-inertni (uključujući i rashlađene tečnosti) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). • Nemojte se spuštati blizu tla.

• Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. kanalizaciju. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. može se stvoriti led. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. treba je prvo odlediti.. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. strana 173 . • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. odledite smrznute delove mlakom vodom. • Ako se odeća smrzla i prilepila uz kožu. • Ako je moguće. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • UPOZORENJE: Kada dođu u kontakt sa rashlađenim/kriogenim tečnostima. • Pustite da supstanca ispari. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Pozovite broj hitne pomoći. a ne tečnost. • Provetrite područje.ERG 2008 Gasovi-inertni (uključujući i rashlađene tečnosti) UPUTSTVO 120 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. mnogi materijali postaju krti i lako se lome sami od sebe. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. pa onda skidati. podrume ili zatvorene prostore. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne.

). pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Ako nemate transportna dokumenta. • Probušeni cilindri mogu poleteti u vazduh. rezervoari). • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Stanite niz vetar. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Nezapaljivi gasovi. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). • Nemojte se spuštati blizu tla. Požar • Ako rezervoar. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se pri tlu.UPUTSTVO 121 Gasovi . ili se niko ne javlja na telefon.Inertni POTENCIJALNA OPASNOST ERG 2008 ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl. podrumi. • strana 174 . IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

• Provetrite područje. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. podrume ili zatvorene prostore. strana 175 . Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. kanalizaciju. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima.. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Pustite da supstanca ispari.Inertni UPUTSTVO 121 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh.ERG2008 Gasovi . • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. a ne tečnost. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Pozovite broj hitne pomoći. • Ako je moguće. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. može se stvoriti led.

• Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač.) • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 500 metara (1/3 milje). ali mogu pomažu gorenje. Požar • Ako rezervoar. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.UPUTSTVO 122 Gasovi . • Mogu upaliti zapaljive supstance (drvo. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Uvek nosute termozaštitnu odeću kada radite sa rashlađenim/kriogenim tečnostima. odeću itd. rezervoari). ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.oksidišući (Uključujući rashlađene tečnosti) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Supstance ne gore. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). ili se niko ne javlja na telefon. • Neke supstance mogu reagovati eksplozivno sa gorivima. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. naftu. cisterna ili vagon cisterna gore. • strana 176 . Ako nemate transportna dokumenta. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. papir. ozbiljne povrede i/ili promrzline. podrumi. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.). • Stanite niz vetar. • Vatra može proizvesti iritirajuće i/ili toksične gasove. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Istekli gas može izazvati požar ili eksploziju.

UPOZORENJE: Kada dođu u kontakt sa rashlađenim/kriogenim tečnostima. magla ili obična pena. IZLIVANJE ILI CURENJE • Uklonite zapaljive materije (papir. mnoge materije postaju krte i lako se lome same od sebe. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. naftu itd. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Skinite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. strana 177 . • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Ako se odeća smrzla i prilepila uz kožu. • Pozovite broj hitne pomoći.. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. Veliki požar • Vodeni sprej. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Pustite da supstanca ispari.ERG 2008 Gasovi . kanalizaciju. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. pa onda skidati. odledite smrznute delove mlakom vodom. treba je prvo odlediti. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Izolujte područje dok se gas ne rasprši. može se stvoriti led. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • U slučaju velikog požara.oksidišući (Uključujući rashlađene tečnosti) UPUTSTVO 122 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje požara koje odgovara tipu vatre.) što dalje od izlivenog materijala. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. podrume ili zatvorene prostore. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. a ne tečnost. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Ako je moguće. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. drvo. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju.

pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. • strana 178 . ili se niko ne javlja na telefon. koliko je potrebno. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. ozbiljne povrede i/ili promrzline. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Neke supstance mogu goreti. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. u pravcu duvanja vetra. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Stanite niz vetar. • Isparenja mogu izazvati iritaciju.UPUTSTVO 123 Gasovi . • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. • Vatra može prouzrokovati iritirajuće. Ako nemate transportna dokumenta. cisterna ili vagon cisterna gore.toksični i/ili korozivni ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. podrumi. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. rezervoari). • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. Požar • Ako rezervoar. korozivne i/ili toksične gasove. ali nijedna se neće lako zapaliti. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni.

odledite smrznute delove mlakom vodom. Veliki požar • Vodeni sprej. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. kanalizaciju. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja.toksični i/ili korozivni UPUTSTVO 123 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Ako je moguće. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. a nema požara. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. može se stvoriti led. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. strana 179 .ERG 2008 Gasovi . • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Pozovite broj hitne pomoći. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. magla ili obična pena. a ne tečnost. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.

• Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Nemojte se spuštati blizu tla. podrumi. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. naftu. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Nake supstance burno reaguju sa vazduhom. odeću itd. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. papir. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta.UPUTSTVO 124 Gasovi . • Stanite niz vetar. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. rezervoari). • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • strana 180 .toksični i/ili korozivni . korozivnih i/ili toksičnih gasova. Požar • Ako rezervoar. ili se niko ne javlja na telefon.). pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. cisterna ili vagon cisterna gore.oksidišući ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Supstance iz ove grupe ne gore. • Ovo su snažni oksidanti i reaguju burno ili eksplozivno sa mnogim materijama uključujući goriva. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ali potpomažu gorenje. • Vatra prouzrokuje nastanak iritirajućih. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. vlagom i/ili vodom. • Mogu upaliti zapaljive materije (drvo.

• Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. preporučuje se vodeni sprej ili magla. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. • Zapaljivi materijali (drvo. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. kanalizaciju. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. itd. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori.ERG 2008 Gasovi . strana 181 .oksidišući UPUTSTVO 124 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar: Koristite samo vodu. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. pa onda skidajte. CO2 ili Halon®. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Utoplite žrtvu i neka miruje. može se stvoriti led. papir. • U slučaju kontakta sa supstancom. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Provetrite oblast oko mesta incidenta.) ne smeju biti u blizini izlivene supstance. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ako je moguće. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. Ako se požar mora gasiti. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Ne dozvolite da voda uđe u kontejnere. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. ne suvu hemikaliju. a ne tečnost. a nema požara. • Obuzdajte vatru i pustite ja da gori. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • U slučaju velikog požara. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Ako se odeća pri smrzavanju zalepila za kožu. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima.toksični i/ili korozivni . • Pozovite broj hitne pomoći. podrume ili zatvorene prostore. nafta. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. najpre je odledite.

koliko je potrebno. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ili se niko ne javlja na telefon. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Požar • Ako rezervoar. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. • strana 182 . u pravcu duvanja vetra. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. korozivnih i/ili toksičnih gasova. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Neke supstance mogu goreti. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. ali nijedna se neće lako zapaliti. • Vatra prouzrokuje nastanak iritirajućih. ozbiljne povrede i/ili promrzline. podrumi. • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. • Cilindri izloženi vatri mogu ispuštati toksičan i zapaljivi gas kroz uređaje za smanjenje pritiska. rezervoari). Ako nemate transportna dokumenta.UPUTSTVO 125 Gasovi . • Stanite niz vetar. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Isparenja su izuzetno iritirajuća i korozivna. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. cisterna ili vagon cisterna gore. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. mogu biti fatalni ako se udahnu ili apsorbuju putem kože. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. • Neke od materija mogu burno reagovati sa vodom.korozivni ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNI. • Nemojte se spuštati blizu tla.

ERG 2008

Gasovi - korozivni

UPUTSTVO 125

ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. Veliki požar • Vodeni sprej, magla ili obična pena. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima; može se stvoriti led. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja, a nema požara. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno • Ako je moguće, okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas, a ne tečnost. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove, kanalizaciju, podrume ili zatvorene prostore. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu; dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom, odmrznite zaleđene delove mlakom vodom. • U slučaju kontakta sa supstancom, ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • U slučaju kontakta sa hidrogen fluoridom, anhidrovanim (UN1052), ispirajte kožu i oči tekućom vodom 5 minuta; posle toga mesta na koži namažite kombinacijom kalcijuma i kreme za kožu; oči ispirajte rastvorom kalcijuma u vodi 15 minuta. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Neka žrtva bude pod nadzorom. • Efekti udisanja ili kontakta sa supstancom mogu biti odloženi. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

strana 183

UPUTSTVO 126

Gasovi – kompresovani ili tečni (uključujući rashladne gasove)

ERG 2008

POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Neke supstance mogu goreti, ali nijedna se neće lako zapaliti. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Probušeni cilindri mogu leteti u vazduh. ZDRAVLJE • Mogu izazvati nesvesticu ili gušenje bez upozoravajućih znakova (mirisa i sl.). • Isparenja tečnih gasova su na početku teža od vazduha i šire se pri tlu. • Kontakt sa gasom ili tečnim gasom može izazvati opekotine, ozbiljne povrede i/ili promrzline. • Vatra prouzrokuje nastanak iritirajućih, korozivnih i/ili toksičnih gasova. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta, ili se niko ne javlja na telefon, pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. • Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija, podrumi, rezervoari). • Nemojte se spuštati blizu tla. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 500 metara (1/3 milje). Požar • Ako rezervoar, cisterna ili vagon cisterna gore, IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima; takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

strana 184

ERG 2008

Gasovi – kompresovani ili tečni (uključujući rashladne gasove)

UPUTSTVO 126

ODGOVOR NA UDES POŽAR • Koristite sredstvo za gašenje požara koje odgovara tipu vatre. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. Veliki požar • Vodeni sprej, magla ili obična pena. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Samo stručnjaci treba da rukuju oštećenim cilindrima. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Nemojte usmeravati vodu prema mestu isticanja ili sigurnosnim uređajima; može se stvoriti led. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Neke od ovih materija nakon izlivanja ispare i ostavljaju zapaljivi ostatak. IZLIVANJE ILI CURENJE • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Nemojte usmeravati vodu na mesto izlivanja ili curenja. • Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja dođe u kontakt sa prosutom materijom. • Ako je moguće, okrenite kontejnere iz kojih se izliva supstanca tako da izlazi gas, a ne tečnost. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove, kanalizaciju, podrume ili zatvorene prostore. • Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • Provetrite oblast oko mesta nezgode. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • U slučaju kontakta sa tečnim gasom, odmrznite zaleđene delove mlakom vodom. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

strana 185

UPUTSTVO 127

Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi)

ERG 2008

POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota, varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Većina isparenja je teže od vazduha. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi, podrumi, rezervoari). • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra, napolju ili u kanalizacionim odvodima. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Tečnost istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. ZDRAVLJE • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju kože i očiju. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih, korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta, ili se niko ne javlja na telefon, pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). Požar • Ako rezervoar, cisterna ili vagon cisterna gore, IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima; takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

strana 186

ERG 2008

Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi)

UPUTSTVO 127

ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE:Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. Mali požar • Suva hemikalija, CO2, vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. Veliki požar • Vodeni sprej, magla ili pena otporna na alkohol. • Koristite vodeni sprej ili maglu; nemojte koristiti direktni mlaz. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • U slučaju velikog požara, koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice; ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje, varničenje, vatru) u neposrednoj okolini. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove, kanalizaciju, podrume ili zatvorene prostore. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju, pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. • Koristite čist alat i pribor, koji ne varniči, za sakupljanje apsorbovane materije. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja; on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pozovite broj hitne pomoći. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • U slučaju kontakta sa supstancom, ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Operite kožu vodom i sapunom. • Ako žrtva ima opekotine, što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili.

strana 187

UPUTSTVO 128

Zapaljive tečnosti (Nepolarne/nerastvorne u vodi)
POTENCIJALNA OPASNOST

ERG 2008

POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota, varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Većina isparenja je teža od vazduha. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi, podrumi, rezervoari). • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra, napolju ili u kanalizacionim odvodima. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Istekle u kanalizaciju mogu izazvati požar ili eksploziju. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. • Neke supstance imaju visoku temperaturu tokom transporta. • Ako je u pitanju topljeni aluminijum, pogledajte Uputstvo 169. ZDRAVLJE • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih, korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako nemate transportna dokumenta, ili se niko ne javlja na telefon, pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Stanite niz vetar. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). Požar • Ako rezervoar, cisterna ili vagon cisterna gore, IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima; takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

strana 188

• UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Koristite čist alat i pribor. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. Mali požar • Suva hemikalija. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Ako žrtva ima opekotine. za sakupljanje apsorbovane materije. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. nemojte koristiti direktni mlaz. vodeni sprej ili obična pena. strana 189 . • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja.ERG 2008 Zapaljive tečnosti (Nepolarne/nerastvorne u vodi) UPUTSTVO 128 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. podrume ili zatvorene prostore. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće. bolje je koristiti penu otpornu na alkohol. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. kanalizaciju. magla ili obična pena. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. CO2. • Koristite vodeni sprej ili maglu. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Pozovite broj hitne pomoći. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Operite kožu vodom i sapunom. UPOZORENJE: Za smeše koje sadrže alkohol ili polar solvent. varničenje. Veliki požar • Vodeni sprej. • U slučaju kontakta sa supstancom. • U slučaju velikog požara. koji ne varniči. vatru) u neposrednoj okolini. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje.

Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Nemojte se spuštati blizu tla. napolju ili u kanalizacionim odvodima. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. rezervoari). • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi može dovesti do zagađenja. • Većina isparenja je teža od vazduha. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Stanite niz vetar. • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra.UPUTSTVO 129 Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi/štetne) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota. ili se niko ne javlja na telefon. korozivnih i/ili toksičnih gasova. ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu ili apsorbuju preko kože. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. Ako nemate transportna dokumenta. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • strana 190 . • Mnoge tečnosti su lakše od vode. Požar • Ako rezervoar. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. podrumi. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . cisterna ili vagon cisterna gore. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).

koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Operite kožu vodom i sapunom. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Efekti izloženosti (Inhalacija. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. podrume ili zatvorene prostore. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. varničenje. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Veliki požar • Vodeni sprej. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Nemojte koristiti direktni mlaz. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. magla ili pena otporna na alkohol. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi.ERG 2008 Zapaljive tečnosti (Polarne/rastvorne u vodi/štetne) UPUTSTVO 129 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. • U slučaju velikog požara. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Koristite čist alat i pribor. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. CO2. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Pozovite broj hitne pomoći. Mali požar • Suva hemikalija. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće. kanalizaciju. za sakupljanje apsorbovane materije. strana 191 . koji ne varniči. • Ako žrtva ima opekotine. • Utoplite žrtvu i neka miruje. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. vatru) u neposrednoj okolini.

varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti . IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Mnoge tečnosti su lakše od vode. • strana 192 . rezervoari). • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. ili se niko ne javlja na telefon. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi.UPUTSTVO 130 Zapaljive tečnosti (Nepolarne/Nerstvorne u vodi/štetne) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi može dovesti do zagađenja. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. podrumi. Požar • Ako rezervoar. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. • Istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. napolju ili u kanalizacionim odvodima. ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu ili apsorbuju preko kože. • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra. • Većina isparenja je teža od vazduha. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). Ako nemate transportna dokumenta. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Stanite niz vetar. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. • Udisanje ili kontakt sa materijom mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju. • Nemojte se spuštati blizu tla. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. cisterna ili vagon cisterna gore.

• Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Ako žrtva ima opekotine. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili nadgledati monitor mlaznice.ERG 2008 Zapaljive tečnosti (Nepolarne/Nerstvorne u vodi/štetne) UPUTSTVO 130 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. • Operite kožu vodom i sapunom. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Veliki požar • Vodeni sprej. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Pozovite broj hitne pomoći. koji ne varniči. podrume ili zatvorene prostore. strana 193 . kanalizaciju. • Nemojte koristiti direktni mlaz. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. magla ili obična pena. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. za sakupljanje apsorbovane materije. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. varničenje. CO2. vodeni sprej ili obična pena. Mali požar • Suva hemikalija. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom koliko što je duže moguće. vatru) u neposrednoj okolini. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. • Efekti izloženosti (inhalacija. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • U slučaju velikog požara. • Koristite čist alat i pribor. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori.

varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. koliko je potrebno. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. Ako nemate transportna dokumenta. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Postoji opasnost od eksplozije isparenja ili trovanja unutra. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. cisterna ili vagon cisterna gore. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Udisanje ili kontakt sa nkima od ovih materijala mogu izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju.toksične ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST ZDRAVLJE • TOKSIČNO. • strana 194 . • Stanite niz vetar. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. podrumi. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. rezervoari). POŽAR ILI EKSPLOZIJA • IZUZETNO ZAPALJIVE: Toplota. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Mnoge tečnosti su lakše od vode. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. • Istekla u kanalizaciju može izazvati požar ili eksploziju. progutaju ili apsorbuju putem kože. u pravcu duvanja vetra. ili se niko ne javlja na telefon. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. napolju ili u kanalizacionim odvodima. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. mogu biti smrtonosni ako se udahnu. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.UPUTSTVO 131 Zapaljive tečnosti . Požar • Ako rezervoar. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Većina isparenja je teža od vazduha.

strana 195 . on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. za sakupljanje apsorbovane materije. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. koji ne varniči. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom što je duže moguće. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. CO2. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. a nema požara. Mali požar • Suva hemikalija. Veliki požar • Vodeni sprej. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje.ERG 2008 Zapaljive tečnosti . • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. • Operite kožu vodom i sapunom. • U slučaju velikog požara. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Pozovite broj hitne pomoći. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere . kanalizaciju. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. • Kanalima odvodite vodu kojom se gasio požar. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove.toksične UPUTSTVO 131 ODGOVOR NA UDES POŽAR UPOZORENJE: Svi ovi proizvodi imaju vrlo nisku tačku paljenja: korišćenje vodenog spreja za gašenje vatre može biti neefikasno. • Efekti izloženosti (inhalacija. podrume ili zatvorene prostore. nemojte je rasipati unaokolo. • U slučaju kontakta sa supstancom. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Koristite čist alat i pribor. nemojte koristiti direktni mlaz. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. vatru) u neposrednoj okolini. varničenje. • Koristite vodeni sprej ili maglu. Malo izlivanje • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. • Ako žrtva ima opekotine. magla ili pena otporna na alkohol. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol.

• Mnoge tečnosti su lakše od vode.• UPUTSTVO 132 Zapaljive tečnosti . Ako nemate transportna dokumenta. • Kontakt sa materijom mogu izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. • Isparenja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Postoji opasnost od eksplozije isparenja unutra. podrumi. • strana 196 . u pravcu duvanja vetra.korozivne ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. Požar • Ako rezervoar. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Supstance označene slovom „P” se mogu polimerizovati i eksplodirati ako se zagreju ili zapale. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. cisterna ili vagon cisterna gore. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. ZDRAVLJE • Mogu biti toksični ako se udahnu ili progutaju. napolju ili u kanalizacionim odvodima. • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Stanite niz vetar. ili se niko ne javlja na telefon. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). rezervoari). Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim i zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. • Istekle u kanalizaciju mogu izazvati požar ili eksploziju. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Isparenja mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Pare se mogu rasprostirati do izvora paljenja i zapaljene se vratiti ka mestu incidenta. • Većina isparenja je teža od vazduha. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. • Garež od požara ili rastvaranje u vodi može dovesti do zagađenja. koliko je potrebno. • Nemojte se spuštati blizu tla. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. • Toplota.

• Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. magla ili pena otporna na alkohol. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.ERG 2008 Zapaljive tečnosti . • Efekti izloženosti (inhalacija. • Ako žrtva ima opekotine. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. varničenje. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. pesak ili neki drugi nezapaljiva materija i stavite supstancu u kontejnere. • Koristite čist alat i pribor. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Veliki požar • Vodeni sprej. koji ne varniči. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. on ne može sprečiti paljenje u zatvorenom prostoru. podrume ili zatvorene prostore. a nema požara. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Vodeni sprej može smanjiti isparenja. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. za sakupljanje apsorbovane materije. strana 197 . kanalizaciju. • Kanalima odvodite vodu kojom se gasio požar. CO2. Mali požar • Suva hemikalija. Nemojte skidati odeću ako se prilepila za kožu. što pre počnite da ih hladite hladnom vodom što je duže moguće. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Sva oprema koja se koristi za pomeranje proizvoda mora biti na tlu. Veliko izlivanje • Napravite odvodne kanale dalje od mesta izlivanja za kasnije odvođenje supstance. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.korozivne UPUTSTVO 132 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Neki od materija mogu burno reagovati sa vodom. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Za apsorbovanje ili zatrpavanje koristite suvu zemlju. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • U slučaju velikog požara. nemojte je rasipati unaokolo. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Pena za sprečavanje isparenja se može koristiti za smanjenje isparenja. • Pozovite broj hitne pomoći. • Ne dozvolite da voda dospe u kontejnere. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. vatru) u neposrednoj okolini.

pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. EVAKUACIJA Veće izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). • Toplota. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). savijanja ili rezanja mogu eksplodirati ili goreti eksplozivnom snagom. ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. Požar • Ako rezervoar. Ako nemate transportna dokumenta.UPUTSTVO 133 Zapaljive čvrste supstance ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. prašina. • Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. opiljci. • Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Stanite niz vetar. • Kontakt sa materijom može izazvati opekotine kože i očiju. varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. • strana 198 . IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Supstance se mogu transportovati otopljene na temperaturama koje su iznad njene tačke paljenja. otpaci od bušenja. • Nemojte se spuštati blizu tla. cisterna ili vagon cisterna gore. • Prah. • Neke mogu goreti veoma brzo jakim plamenom. ili se niko ne javlja na telefon. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima.

• Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Kada u požaru gore metalni pigmenti ili paste (npr. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. suv kontejner i pokrijte. pogledajte Uputstvo 170. aparate za gašenje sa suvim natrijum hloridom. Požar na cisternama ili prikolicama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. ako to nije moguće udaljite se od požara i pustite da gori. Velika količina prosute supstance • Pokvasite supstancu vodom i kanalima je odvedite sa mesta nezgode. • Utoplite žrtvu i neka miruje. pesak. zemlja. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. kanalizaciju. • U slučaju velikog požara. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. CO2. „aluminijumska pasta”) • Kada gori aluminijumska pasta. koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Nemojte dodirivati ili hodati kroz izlivenu materiju. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. odnesite kontejnere dalje od mesta nezgode. G-1® or Met-L-X® . • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Pozovite broj hitne pomoći. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. magla ili obična pena. strana 199 . • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • U slučaju kontakta sa supstancom. Veliki požar • Vodeni sprej. varničenje. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. grafit u prahu. • Uklanjanje stvrdnute otopljene materije sa kože treba da obavi medicinski radnik. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. vatru) u neposrednoj okolini. Takođe. Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materiju u čist. vatru treba gasiti kao vatru zapaljivog metala. podrume ili zatvorene prostore. vodeni sprej ili obična pena. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori.ERG 2008 Zapaljive čvrste supstance UPUTSTVO 133 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija. Koristite SUV pesak.

UPUTSTVO 134 Zapaljive čvrste supstance . • strana 200 . ili se niko ne javlja na telefon. • Kontakt sa materijom može izazvati opekotine kože i očiju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. • Toplota. • Pri kontaktu sa metalima može se stvoriti zapaljiv gas – vodonik. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. pa postoji opasnost od eksplozije unutra. Požar • Ako rezervoar. EVAKUACIJA Veća količina prosute supstance • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Ako nemate transportna dokumenta. • Kada se zagreju. napolju i u kanalizacionim odvodima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). varničenje ili plamen ih lako mogu zapaliti. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. • Stanite niz vetar. • Nemojte se spuštati blizu tla. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara.toksične i/ili korozivne ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. • Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. cisterna ili vagon cisterna gore. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. pare mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.

a nema požara. vatru) u neposrednoj okolini. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. nemojte koristiti ravan mlaz. CO2. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Koristite čist alat i pribor. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. magla ili pena otporna na alkohol. • Ako je bilo malog kontakta materije sa kožom. • Kanalima odvodite vodu kojom se gasio požar. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Pozovite broj hitne pomoći. nemojte je rasipati unaokolo. • Utoplite žrtvu i neka miruje. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Veliki požar • Vodeni sprej. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh.ERG 2008 Zapaljive čvrste supstance . za sakupljanje materije i stavite ga u pokrivene plastične kontejnere. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Efekti izloženosti (inhalacija. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. kanalizaciju. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. strana 201 . • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. koji ne varniči. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom.toksične i/ili korozivne UPUTSTVO 134 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suva hemikalija. nemojte dozvoliti da se materija širi po zdravoj koži. vodeni sprej ili pena otporna na alkohol. varničenje. • Ne dozvolite da voda dospe u kontejnere. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. podrume ili zatvorene prostore. • Koristite vodeni sprej ili maglu. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori.

• Udisanje proizvoda nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. cisterna ili vagon cisterna gore. • Neke mogu snažno ili burno reagovati sa vodom. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. korozivnih i/ili toksičnih gasova. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. u pravcu duvanja vetra. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Mogu goreti veoma brzo jakim plamenom. • Nemojte se spuštati blizu tla. ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. • strana 202 .UPUTSTVO 135 Supstance . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Stanite niz vetar. • Garež od požara može dovesti do zagađenja. • Istekla materija može izazvati požar ili eksploziju. Ako nemate transportna dokumenta. • Neke se razlažu kada se zagreju ili zapale i mogu eksplodirati.samozapaljive ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Zapaljiva materija. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. ili se niko ne javlja na telefon. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Požar • Ako rezervoar. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. • Mogu ga zapaliti vlažan vazduh ili vlaga. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. • Kontakt sa materijom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. koliko je potrebno. • Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara.

ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Kod ovih materija nije dovoljno sprečiti dovod kiseonika pošto njima nije ni potreban vazduh da bi goreli. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere ili da dođe u kontakt sa supstancom. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. natrijum karbonat ili kreč OSIM za UN1384. Veliki požar • SUV pesak. UN3342 i ditionita (hidrosulfit) UN1384. natrijum karbonat. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori.ERG 2008 Supstance . • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Zatrpajte SUVOM zemljom. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Neke od materija mogu burno reagovati sa vodom. kreč ili SUV pesak. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Mali požar • Suva hemikalija. Malo izlivanje IZUZETAK: Kada dođe do prosipanja ksantana. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. UN1923 i UN1929 rastvorite sa 5 delova vode i sakupite da bi se na propisan način uklonio. koji ne varniči. • Utoplite žrtvu i neka miruje. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. a nema požara.samozapaljive ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 135 POŽAR • NEMOJTE KORISTITI VODU. varničenje. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. • U slučaju kontakta sa supstancom. • Pozovite broj hitne pomoći. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. pokrijte plastičnim pokrivačem da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. suva hemikalija. podrume ili zatvorene prostore. • Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. IZUZETAK: Za ksantane. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. kanalizaciju. za sakupljanje materije i stavite je u pokrivene plastične kontejnere. UN3342 i ditionit (hidrosulfit) UN1384. UN1923 i UN1929. strana 203 . UN1923 i UN1929 ili se udaljite i pustite da vatra gori. vatru) u neposrednoj okolini. • Koristite čist alat i pribor. OSIM za UN1384. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. CO2 ILI PENU NA SAMOJ MATERIJI. UN1923 i UN1929 KORISTITE VELIKE KOLIČINE VODE za MALE I VELIKE požare da biste zaustavili reakciju.

ZDRAVLJE • Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. ZAŠTITNA ODEĆA • Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Požar • Ako rezervoar. • Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara.UPUTSTVO 136 Supstance .samozapaljive . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. • Korozivne supstance pri kontaktu sa metalima mogu stvoriti zapaljiv gas – vodonik. Ako nemate transportna dokumenta. • Stanite niz vetar. gutanje supstance ili udisanje proizvoda nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. • Gore brzo i pri tome oslobađaju gust. • Za fosfor (UN1381): treba nositi posebno zaštitno odelo obloženo slojem aluminijuma kada je moguć direktan kontakt sa supstancom. • Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. • Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. • Neki efekti se osećaju nakon apsorpcije putem kože. • Garež od požara može biti korozivna i/ili toksična i izazvati zagađenje. • strana 204 . • Nemojte se spuštati blizu tla. sama od sebe se pali ako dođe u kontakt sa vazduhom. ili se niko ne javlja na telefon. • Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. iritirajući dim. • Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. • Kontakt sa materijom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. beo. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 300 metara (1000 stopa). • Mogu se ponovo zapaliti i nakon gašenja požara. JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. • TOKSIČNE MATERIJE. cisterna ili vagon cisterna gore. • Supstance mogu biti transportovane otopljene.toksične i/ili korozivne (reaguju sa vazduhom) ERG 2008 POTENCIJALNA OPASNOST POŽAR ILI EKSPLOZIJA • Izuzetno zapaljiva materija. • Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. korozivnih i/ili toksičnih gasova.

Lopatom ubacite u metalni kontejner i držite materijal pod vodom. • Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. • Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. IZLIVANJE ILI CURENJE • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. varničenje. strana 205 .toksične i/ili korozivne (reaguju sa vazduhom) UPUTSTVO 136 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Vodeni sprej. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Veliko izlivanje • Napravite kanale za kasnije odvođenje supstance i prekrijte vlažnim peskom ili zemljom. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Nemojte rasipati izlivenu materiju unaokolo korišćenjem vodenih mlazova visokog pritiska. a nema požara. Veliki požar • Vodeni sprej ili magla. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću na mestu nezgode i stavite je u metalni kontejner napunjen vodom. oštećene delove kože treba držati potopljene u vodi ili pokriti mokrim zavojima dok ne budu medicinski zbrinuti. • U slučaju kontakta sa supstancom. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. • Pozovite broj hitne pomoći. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. peskom ili zemljom. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. kanalizaciju. podrume ili zatvorene prostore. Postoji opasnost od požara ako se osuše.samozapaljive . • Utoplite žrtvu i neka miruje. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Malo izlivanje • Prekrijte vodom. vlažan pesak ili vlažna zemlja. • Efekti izloženosti (inhalacija. vatru) u neposrednoj okolini. • Uklanjanje stvrdnute otopljene materije sa kože treba da obavi stručno lice.ERG 2008 Supstance . • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno.

rezervoari.korozivne ERG 2008 POTENCIJALNE OPASNOSTI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • KOROZIVNE i/ili TOKSIČNE. cisterna ili vagon cisterna gore. oči) sa isparenjima. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas – vodonik. Pri reakciji sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu. strana 206 . Nemojte se spuštati blizu tla. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. udisanje. cisterne itd. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.). POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Materija kojom se gasio požar ili njeno rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. koliko je potrebno. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. ali se nijedna neće lako zapaliti. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ulje. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili ako u njih dospe voda.). Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Reaguju sa vodom (neke veoma burno) i ispuštaju korozivne i/ili toksične gasove i otpad. Stanite niz vetar. neki od ovih materija mogu goreti. ili se niko ne javlja na telefon. prašinom ili samom supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Supstance mogu biti transportovane otopljene. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. u pravcu duvanja vetra.UPUTSTVO 137 ZDRAVLJE Supstance – reaguju sa vodom . Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Ako nemate transportna dokumenta. KOJI JE ZAPALJIV. korozivnih i/ili toksičnih gasova. gutanje ili kontakt (koža. opekotine ili smrt. Mogu se akumulirati u zatvorenim prostorima (podrumi. papir. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. odeća itd. Požar • Ako rezervoar. OSIM SIĆETNOG ANHIDRIDA (UN1715). Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara.

Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. U slučaju kontakta sa supstancom. • Uklonite sve zapaljive materije (drvo. • Koristite čist alat i pribor. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. papir. kanalizaciju. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. pokrijte plastičnim pokrivačem da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. strana 207 . nemojte koristiti vodu na njemu. Požar na cisternama ili prikolicama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. nemojte sipati vodu direktno na izlivenu supstancu. supstancu koja ističe ili unutar kontejnera. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. Veliki požar • Zalivajte oblast velikim količinama vode. Pozovite broj hitne pomoći. gutanje ili kontakt preko kože) supstanci mogu biti odloženi. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Uklanjanje stvrdnute otopljene materije sa kože treba da obavi stručno lice. Ako je bilo malog kontakta materije sa kožom.) sa mesta nezgode. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. ulje itd. Ako nemate na raspolaganju dovoljno vode prvo eliminišite isparenja. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekim drugim odgovarajućim respiratornim medicinskim sredstvom. koji ne varniči. a pare eliminišite pomoću vodene magle. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. za sakupljanje materije i stavite ga u pokrivene plastične kontejnere. podrume ili zatvorene prostore. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. nemojte dozvoliti da se materija širi po zdravoj koži. Mali požar • Suva hemikalija ili CO2. a nema požara. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja.korozivne UPUTSTVO 137 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Kada ne gori materijal. Efekti izloženosti (inhalacija. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Utoplite žrtvu i neka miruje.ERG 2008 Supstance – reaguju sa vodom . PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh.

korozivnih i/ili toksičnih gasova. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). u pravcu duvanja vetra. strana 208 . Neke mogu snažno ili burno reagovati sa vodom. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. varničeje ili plamen. Mogu ih upaliti toplota. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Istekle mogu izazvati požar ili eksploziju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. cisterna ili vagon cisterna gore.UPUTSTVO 138 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive gasove) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Prilikom njihovog kontakta sa vodom nastaju zapaljivi gasovi. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Požar Ako rezervoar. udaljenost za izolaciju koja je preporučena u delu JAVNA BEZBEDNOST. koliko je potrebno. Udisanje ili kontakt sa isparenjima. Stanite niz vetar. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. materijom ili proizvodima nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Nemojte se spuštati blizu tla. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. ili se niko ne javlja na telefon. Neke se transportuju u veoma zapaljivim tečnostima. Prilikom kontakta sa vodom mogu proizvesti korozivne rastvore. Garež od požara može dovesti do zagađenja. Ako nemate transportna dokumenta. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Mogu ih zapaliti vlažan vazduh ili vlaga.

Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Napravite kanale za kasnije odvođenje supstance. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. POŽAR • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. natrijum hlorid u prahu. Utoplite žrtvu i neka miruje. litijum. ne koristite vodu ukoliko vam nije rečeno da to uradite. grafit u prahu ili Met-L-X® prah. odmah obrišite kožu. Veliki požar • SUV pesak. Prosipanje praha • Prekrijte prah plastičnom folijom da biste sprečili širenje i vlaženje praha. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli talog oblaka isparenja. takođe. pokrijte plastičnim pokrivačem da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. SUV pesak. strana 209 . magnezijum itd. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. • Pozovite broj hitne pomoći. za litijum možete koristiti Lith-X® prah ili bakarni prah. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Nemojte dozvoliti da ova voda dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. ili se udaljite i pustite da vatra gori. pogledajte Uputstvo 170. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Takođe. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. U slučaju kontakta sa supstancom. vatru) u neposrednoj okolini. Ako se zapale metali ili prah (aluminijum. • NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA dospe do izlivene supstance ili unutar kontejnera. natrijum karbonat ili kreč. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. suva hemikalija. natrijum karbonat ili kreč ili pesak. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. varničenje. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU.) • Koristite suvo hemijsko sredstvo.ERG 2008 Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive gasove) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 138 • NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU.

ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. cisterna ili vagon cisterna gore. Izuzetno su toksične: pri kontaktu sa vodom nastaju toksični gasovi koji mogu biti smrtonostni ako se udahnu.UPUTSTVO 139 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive i toksične gasove) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Prilikom njihovog kontakta sa vodom nastaju zapaljivi i toksični gasovi. materijom ili proizvodima nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Kontejneri se mogu zapaliti ako se zagreju. Mogu ih upaliti toplota. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Ako nemate transportna dokumenta. Mogu ih zapaliti voda ili vlažan vazduh. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Požar • Ako rezervoar. Udisanje ili kontakt sa isparenjima. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Otpad od gašenja požara može dovesti do zagađenja. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ili se niko ne javlja na telefon. koliko je potrebno. Nemojte se spuštati blizu tla. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Neke se transportuju u veoma zapaljivim tečnostima. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Mogu se ponovo upaliti nakon gašenja požara. u pravcu duvanja vetra. Otpad od gašenja požara može izazvati požar ili eksploziju. Neke mogu snažno ili eksplozivno reagovati sa vodom. varničeje ili plamen. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Prilikom kontakta sa vodom mogu proizvesti korozivne rastvore. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. strana 210 . Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara.

U slučaju kontakta sa supstancom. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. varničenje. POGLEDAJTE DETALJE DOLE) Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. ili se udaljite i pustite da vatra gori. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. Veliki požar • SUV pesak. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA dospe do izlivene supstance ili unutar kontejnera. odmah obrišite kožu. Prosipanje praha • Prekrijte prah plastičnom folijom da biste sprečili širenje i vlaženje praha. Nemojte dodirivati niti hodati kroz prosutu materiju. Nemojte dozvoliti da ova voda dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • ZA HLOROSILANE NEMOJTE KORISTITI VODU. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. • • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. natrijum karbonat ili kreč za požare u kojima gore hlorosilani (veće ili manje) jer oni mogu ispustiti veće količine vodonika koji može eksplodirati. a nema požara. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. pokrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. natrijum karbonat. suvo hemijsko sredstvo.ERG 2008 POŽAR Supstance – reaguju sa vodom (emituju zapaljive i toksične gasove) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 139 NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU. • Napravite kanale za kasnije odvođenje supstance. koristite AFFF penu otpornu na alkohol. (PENA SE MOŽE KORISTITI ZA HLOROSILANE. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. strana 211 . • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • ZA HLOROSILANE. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. vatru) u neposrednoj okolini. natrijum karbonat ili kreč. koristite AFFF penu otpornu na alkohol. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. srednje ekspanzije da biste redukovali isparenja. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. srednje ekspanzije. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli talog oblaka isparenja. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. kreč ili pesak. NEMOJTE KORISTITI suva hemijska sredstva. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. ne koristite vodu ukoliko vam nije rečeno da to uradite. • IZLIVANJE ILI CURENJE Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Utoplite žrtvu i neka miruje. Pozovite broj hitne pomoći.

Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). odeća itd. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). Udisanje. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. papir. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Požar • Ako rezervoar. cisterna ili vagon cisterna gore. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. oči) sa isparenjima ili supstancom mogu izazvati ozbiljne povrede.UPUTSTVO 140 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ovo supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije.). Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Ako nemate transportna dokumenta. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. gutanje ili kontakt (koža. Nemojte se spuštati blizu tla. ili se niko ne javlja na telefon. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. strana 212 . ulje. opekotine ili smrt. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Kod nekih pri razlaganju usled toplote ili vatre dolazi do eksplozije.

Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materijal u čist. suv kontejner i pokrijte ga. IZLIVANJE ILI CURENJE Uklonite sve zapaljive materije (drvo. strana 213 . odnesite kontejnere dalje od mesta prosipanja. Mala količina prosute tečnosti • Koristite nezapaljiva materija kao što je vermikulit ili pesak da upijete supstancu i smestite je u kontejner za kasnije odnošenje. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno.) dalje od izlivene supstance. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. papir. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. isperite oblast vodom. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. ulje itd. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. Utoplite žrtvu i neka miruje. U slučaju kontakta sa supstancom. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Pozovite broj hitne pomoći. • Nakon uklanjanja materijala. CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo. Veliko prosipanje/izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja.ERG 2008 Oksidirajuće supstance ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 140 POŽAR Mali požar • Koristite vodu. ako je ovo nemoguće.

ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.UPUTSTVO 141 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance . Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) za tečnosti i 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Kontakt sa supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju.TOKSIČNE* POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ovo supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. Požar • Ako rezervoar.). ili se niko ne javlja na telefon. Toksični su ako se progutaju. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. ulje. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. cisterna ili vagon cisterna gore. odeća itd. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. papir. Nemojte se spuštati blizu tla. Udisanje prašine je toksično. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Neke mogu goreti veoma brzo. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. strana 214 . korozivnih i/ili toksičnih gasova. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.

Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Utoplite žrtvu i neka miruje. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. papir. suv kontejner i pokrijte je. odnesite kontejnere dalje od mesta prosipanja. IZLIVANJE ILI CURENJE Uklonite sve zapaljive materije (drvo. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Veliko prosipanje/izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.) dalje od izlivene supstance. Pozovite broj hitne pomoći. CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo.ERG 2008 Oksidirajuće supstance . Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene. ulje itd.TOKSIČNE UPUTSTVO 141 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Koristite vodu. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. strana 215 . Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. U slučaju kontakta sa supstancom. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. ako je ovo nemoguće. Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materiju u čist. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori.

Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. udisanje. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. koliko je potrebno.). Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. cisterna ili vagon cisterna gore. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Požar • Ako rezervoar. ili se niko ne javlja na telefon. TOKSIČNI. odeća itd. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. oči) sa isparenjima ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. u pravcu duvanja vetra. Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). ulje. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Nemojte se spuštati blizu tla. gutanje ili kontakt (koža. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije.UPUTSTVO 142 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance . Ako nemate transportna dokumenta. cisterne itd. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. strana 216 . korozivnih i/ili toksičnih gasova. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih.TOKSIČNE (tečne) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ove supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. rezervoari. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. papir. Toksični/zapaljivi dim se može akumulirati u zatvorenom prostoru (podrumi. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). opekotine ili smrt.).

Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Veliko prosipanje/izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno.TOKSIČNE (tečne) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 142 POŽAR Mali požar • Koristite vodu. strana 217 . dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanose oblaka isparenja. CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo. ako je ovo nemoguće. a nema požara. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi.ERG 2008 Oksidirajuće supstance . Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. U slučaju kontakta sa supstancom. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno.) dalje od izlivene supstance. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Utoplite žrtvu i neka miruje. ulje itd. • Pozovite broj hitne pomoći. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Mala količina prosute suve supstance • Koristite nezapaljivu materiju kao što je vermikulit ili pesak da upijete supstancu i smestite je u kontejner za kasnije odnošenje. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. papir. IZLIVANJE ILI CURENJE Uklonite sve zapaljive materije (drvo. Dajte kiseonik ako je otežano disanje.

Nemojte se spuštati blizu tla. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. oči) sa isparenjima. Ove supstance ubrzavaju gorenje kada se zapale. odeća itd. strana 218 . opekotine ili smrt. koliko je potrebno. rezervoari. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. udisanje. Ako nemate transportna dokumenta. toplote ili kontaminacije. cisterna ili vagon cisterna gore. cisterne itd. u pravcu duvanja vetra. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. ili se niko ne javlja na telefon.UPUTSTVO 143 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance (nestabilne) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati usled trenja. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. ulje. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. TOKSIČNI. papir. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Toksični/zapaljivi dim ili prašina se može akumulirati u zatvorenom prostoru (podrumi. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. gutanje ili kontakt (koža. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni.). Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Požar • Ako rezervoar. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja.). Neke reaguju eksplozivno sa ugljovodonicima (gorivima). prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju.

• Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Požar na cisternama ili prikolicama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. kanalizaciju. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. može doći do burne reakcije. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. papir. U slučaju kontakta sa supstancom. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Malo izlivanje • Isperite oblast velikim količinama vode. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. Nemojte koristiti suva hemijska sredstva ili pene. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli nanose oblaka isparenja. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. Utoplite žrtvu i neka miruje. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Veliko izlivanje • NEMOJTE ČISTITI NI SKLANJATI IZLIVENU MATERIJU. ako je ovo nemoguće. udaljite se od požara i pustite da vatra gori.) dalje od izlivene supstance. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Pozovite broj hitne pomoći. CO2 ili Halon® mogu imati ograničeno dejstvo. ulje itd.ERG 2008 Oksidirajuće supstance (nestabilne) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 143 POŽAR Mali požar • Koristite vodu. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. strana 219 . IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • Uklonite sve zapaljive materije (drvo. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. UKOLIKO TO NE RADITE POD NADZOROM STRUČNJAKA.

Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. TOKSIČNE. koliko je potrebno. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Reaguju snažno i/ili eksplozivno sa vodom. Nemojte se spuštati blizu tla. u pravcu duvanja vetra. papir. cisterna ili vagon cisterna gore. Kontejneri mogu eksplodirati ako se zagreju. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta.). ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. materijom ili proizvodima nastalih razlaganjem može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. odeću itd. strana 220 . udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Neki prilikom kontakta sa metalima proizvode zapaljivi gas vodonik. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ulje. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Pri kontaktu sa vodom proizvode toksične i/ili korozivne gasove.UPUTSTVO 144 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Oksidirajuće supstance (reaguju sa vodom) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Požar • Ako rezervoar. Zapaljivi/toksični gasovi se mogu akumulirati u rezervoarima i cisternama. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. ili se niko ne javlja na telefon. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Udisanje ili kontakt sa isparenjima. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač.

Utoplite žrtvu i neka miruje. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. U slučaju kontakta sa supstancom. Neka žrtva bude pod nadzorom. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Veliko izlivanje • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. SUVIM peskom ili drugim nezapaljivim materijom. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA dospe do izlivene supstance ili unutar kontejnera. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. natrijum karbonat ili kreč. Koristite vodeni sprej da biste smanjili isparenja ili skrenuli talog oblaka isparenja. pokrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje supstance ili njen kontakt sa kišom. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. vatru) u neposrednoj okolini. varničenje. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Nemojte dozvoliti da ova voda dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. Efekti kontakta ili udisanja supstance mogu biti odloženi. ili se udaljite i pustite da vatra gori. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Malo izlivanje • Zatrpajte SUVOM zemljom. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Pozovite broj hitne pomoći. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Veliki požar • SUV pesak. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. suvo hemijsko sredstvo. • Nemojte pomerati tovar ni vozilo ako je tovar bio izložen toploti. natrijum karbonat ili kreč. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. strana 221 .ERG 2008 Oksidirajuće supstance (reaguju sa vodom) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 144 POŽAR • NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU.

pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Udisanje ili kontakt (oči. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Nemojte se spuštati blizu tla. Neke mogu goreti veoma brzo snažnim plamenom. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.UPUTSTVO 145 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati zbog toplote ili kontaminacije. Mogu ih zapaliti toplota. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. strana 222 . Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. papir. Ako nemate transportna dokumenta. odeća itd. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. varničenje ili plamen.). Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. ili se niko ne javlja na telefon. cisterna ili vagon cisterna gore. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. koža) sa isparenjima mogu izazvati ozbiljne povrede ili opekotine. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od najmanje 250 metara (800 stopa). Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. ulje. Požar • Ako rezervoar. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).

• Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Održavajte supstancu vlažnom pomoću vodenog spreja. • Koristite vodeni sprej ili maglu. Veliko izlivanje • Pokvasite materijal vodom i napravite kanale za odvođenje. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. U slučaju kontakta sa supstancom. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Neka žrtva bude pod nadzorom. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. • Nemojte pomerati teret niti vozilo ako je teret bio izložen toploti. nemojte koristiti ravan mlaz. vatru) u neposrednoj okolini. Veliki požar • Natopite oblast vodom iz daljine. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. papir. strana 223 . • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. ulje itd.ERG 2008 Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 145 POŽAR Mali požar • Poželjno je koristiti vodeni sprej. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. varničenje. Uklonite supstancu sa kože odmah. Utoplite žrtvu i neka miruje. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite požar sa maksimalne moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. kanalizaciju. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. koristite suvo hemijsko sredstvo. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno.) dalje od izlivene supstance. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. ako vode nema. ako je ovo nemoguće. podrume ili zatvorene prostore. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Sklonite sve zapaljive materije (drvo. CO2 ili običnu penu. Pozovite broj hitne pomoći. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.

). kontaminaciju i trenje) ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati zbog toplote. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Udisanje ili kontakt (oči. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. papir. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).UPUTSTVO 146 POŽAR ILI EKSPLOZIJA POTENCIJALNE OPASNOSTI Organski peroksidi (osetljivi na toplotu. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od najmanje 250 metara (800 stopa). Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. odeća itd. potresa. ili se niko ne javlja na telefon. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. varničenje ili plamen. Nemojte se spuštati blizu tla. nafta. Požar • Ako rezervoar. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. strana 224 . Ako nemate transportna dokumenta. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. trenja ili kontaminacije. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. cisterna ili vagon cisterna gore. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Mogu goreti veoma brzo snažnim plamenom. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Mogu ih zapaliti toplota. koža) sa supstancom mogu izazvati ozbiljne povrede ili opekotine. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča.

IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Pozovite broj hitne pomoći. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. ako vode nema. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Uklonite supstancu sa kože odmah. • • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. varničenje. kontaminaciju i trenje) UPUTSTVO 146 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Poželjno je koristiti vodeni sprej ili maglu. Sklonite sve zapaljive materije (drvo. ulje itd. strana 225 . koristite suvo hemijsko sredstvo. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Utoplite žrtvu i neka miruje. kanalizaciju. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti.ERG2008 Organski peroksidi (osetljivi na toplotu. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite požar sa maksimalne moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Održavajte supstancu vlažnom pomoću vodenog spreja. • Koristite vodeni sprej ili maglu. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. nemojte koristiti ravan mlaz. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. U slučaju kontakta sa supstancom. Dajte kiseonik ako je otežano disanje.) dalje od izlivene supstance. podrume ili zatvorene prostore. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. vatru) u neposrednoj okolini. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Veliko izlivanje • Pokvasite materiju vodom i napravite kanale za odvođenje. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. CO2 ili običnu penu. papir. ako je ovo nemoguće.

Kontakt sa elekrolitom iz baterije može biti iritirajući za kožu. od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. ZDRAVLJE • • • • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. oči i sluzokožu. takođe se preporučuje udaljenost za evakuaciju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. uključujući i pripadnike hitnih službi. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Mogu goreti brzo. Nemojte se spuštati blizu tla. Mogu zapaliti druge baterije u neposrednoj blizini. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. kada se ošteti ili zloupotrebljava (npr: mehaničko oštećenje ili električno preopterećenje).UPUTSTVO 147 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Litijum jonske baterije POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • Litijum jonske baterije sadrže zapaljivi tečni elektrolit koji može isteći. ili se niko ne javlja na telefon. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Požar • Ako rezervoar. Dim može izazvati nesvesticu ili gušenje. cisterna ili vagon cisterna gore. IZOLUJTE oblast od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. Ako nemate transportna dokumenta. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. jakim plamenom. Kada se baterije zapale može doći do stvaranja toksičnog gasa fluorovodonika. Vatra može dovesti do stvaranja iritirajućih. (pogledajte Uputstvo 125). strana 226 . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. zapaliti se i varničiti ako se nađe pod dejstvom visoke temperature (> 150 °C (302 °F)).

CO2. U slučaju kontakta sa supstancom.ERG 2008 Litijum jonske baterije ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 147 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. varničenje. vodeni sprej ili obična pena. Nemojte dodirivati niti hodati kroz izlivenu materiju. magla ili obična pena. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Udaljite kontejnere iz oblasti požara ako to nije opasno. Veliki požar • Vodeni sprej. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Apsorbujte zemljom. PRVA POMOĆ strana 227 . peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom. Baterije koje cure i kontaminiranu materiju za apsorpciju treba staviti u metalne kontejnere. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. vatru) u neposrednoj okolini. Pozovite broj hitne pomoći.

odmah evakuišite oblast. Neke mogu goreti veoma brzo snažnim plamenom. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. suvi led ili led za hlađenje. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija od najmanje 250 metara (800 stopa). NEMOJTE dozvoliti da se supstanca zagreje. Ako ništa od toga ne možete da pribavite. Mogu se spontano zapaliti ako se izlože dejstvu vazduha. Ovi materijali su naročito osetljivi na rast temperature. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. strana 228 . IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. koža) sa isparenjima mogu izazvati ozbiljne povrede ili opekotine. Gutanje ili kontakt (oči. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. odeća itd. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Otpad od gašenja požara ili njegovo rastvaranje u vodi mogu dovesti do zagađenja. Nemojte se spuštati blizu tla. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. ili se niko ne javlja na telefon.UPUTSTVO 148 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju/kontrolisane temperature) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu eksplodirati zbog toplote. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Ako nemate transportna dokumenta. Požar • Ako rezervoar. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Mogu ih zapaliti toplota. varničenje ili plamen.). papir. Odmah obezbedite tečni azot. Materija kojom se gasio požar može izazvati požar ili eksploziju. Iznad određene kontrolne temperature oni se razlažu burno i pale se. kontaminacije ili prestanka kontrole temperature. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. ulje. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju.

• Koristite vodeni sprej ili maglu. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Pozovite broj hitne pomoći. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Utoplite žrtvu i neka miruje. Veliko izlivanje • Napravite kanale za kasnije odvođenje daleko od mesta izlivanja. koristite suvo hemijsko sredstvo. ulje itd. podrume ili zatvorene prostore. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. • Nemojte pomerati tovar niti vozilo ako je tovar bio izložen toploti. vatru) u neposrednoj okolini. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. papir. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. varničenje. ako vode nema. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. nemojte koristiti ravan mlaz. CO2 ili običnu penu. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. strana 229 . Sklonite sve zapaljive materije (drvo. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. Uklonite supstancu sa kože odmah.ERG 2008 Organski peroksidi (osetljivi na toplotu i kontaminaciju / kontrolisane temperature) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 148 POŽAR • Temperatura supstance se neprekidno mora održavati na ili ispod kontrolne temperature.) dalje od izlivene supstance. Mali požar • Poželjno je koristiti vodeni sprej ili maglu. U slučaju kontakta sa supstancom. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. kanalizaciju. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite požar sa maksimalne moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • VODITE RAČUNA O TOME DA POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE KONTEJNERA. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. ako je ovo nemoguće.

Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Mogu ih zapaliti toplota. Kod nekih se pri razgradnji usled toplote ili požara može desiti eksplozija. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. ili se niko ne javlja na telefon. Nemojte se spuštati blizu tla.UPUTSTVO 149 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance (samoreaktivne) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Samorazgradnju ili samozapaljivanje mogu izazvati toplota. supstancom ili produktima razgradnje mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Ako nemate transportna dokumenta. strana 230 . Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Mogu snažno goreti. cisterna ili vagon cisterna gore. Inhalacija ili kontakt sa isparenjima. Mogu proizvesti nastanak iritirajućih. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Požar • Ako rezervoar. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 250 metara (800 stopa). Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Oni mogu sami ubrzavati svoju razgradnju i proizvoditi velike količine gasova. Otpad od gašenja požara može dovesti do zagađenja. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. varnice ili plamen. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. korozivnih i/ili toksičnih gasova. trenje ili udarac. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Isparenja ili prašina mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom. hemijska reakcija. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

U slučaju kontakta sa supstancom. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. vatru) u neposrednoj okolini. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. strana 231 . Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Požar na cisternama ili prikolicama • VODITE RAČUNA O TOME DA POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE KONTEJNERA. CO2. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Pozovite broj hitne pomoći. kanalizaciju. Utoplite žrtvu i neka miruje. vodeni sprej ili obična pena. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. podrume ili zatvorene prostore. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne.ERG 2008 Supstance (samoreaktivne) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 149 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. varničenje. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. PRVA POMOĆ • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Gasite požar sa najveće moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori.

Ove materijesu naročito osetljive na rast temperature. suvi led ili led za hlađenje. Kod nekih se pri razgradnji usled toplote ili požara može desiti eksplozija. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Oni mogu sami ubrzavati svoju razgradnju i proizvoditi velike količine gasova. Mogu ih zapaliti toplota. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Odmah obezbedite tečni azot. odmah evakuišite oblast. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. strana 232 . trenje ili udarac. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. toksičnih i/ili korozivnih gasova. Samoubrzavanje razgradnje se može desiti ako se specifična kontrolna temperatura ne održava. supstancom ili produktima razgradnje mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. varnice ili plamen. Isparenja ili prašina mogu formirati eksplozivne smeše sa vazduhom.UPUTSTVO 150 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance (samoreaktivne/kontrolisane temperature) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Samorazgradnja ili samozapaljivanje mogu izazvati toplota. NEMOJTE dozvoliti da se supstanca zagreje. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 250 metara (800 stopa). hemijska reakcija. Inhalacija ili kontakt sa isparenjima. Mogu snažno goreti. Mogu proizvesti nastanak iritirajućih. Nemojte se spuštati blizu tla. ili se niko ne javlja na telefon. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Ako nemate transportna dokumenta. Iznad određene kontrolne temperature oni se burno razlažu i pale se. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ako ništa od toga ne možete da pribavite. Požar • Ako rezervoar. Otpad od gašenja požara može dovesti do zagađenja. cisterna ili vagon cisterna gore.

Dajte kiseonik ako je otežano disanje. CO2. • Gasite požar sa najveće moguće udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Požar na cisternama ili prikolicama • VODITE RAČUNA O TOME DA POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE KONTEJNERA. kanalizaciju. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. PRVA POMOĆ • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. strana 233 . U slučaju kontakta sa supstancom. UKOLIKO TO NIJE POD NADZOROM STRUČNJAKA. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Utoplite žrtvu i neka miruje. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Pozovite broj hitne pomoći. • NEMOJTE ČISTITI NITI SKLANJATI SUPSTANCU. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. vlažne i nezapaljive materije koristeći pribor koji ne varniči i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Malo izlivanje • Apsorbujte supstancu pomoću inertne. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. podrume ili zatvorene prostore. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo.ERG2008 (samoreaktivne / kontrolisane temperature) Supstance UPUTSTVO 150 ODGOVOR NA UDES POŽAR • Temperatura supstance se neprekidno mora održavati na ili ispod kontrolne temperature. vodeni sprej ili obična pena. varničenje. Veliki požar • Natopite oblast gde je vatra vodom iz daljine. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. vatru) u neposrednoj okolini. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove.

UPUTSTVO 151 ZDRAVLJE Supstance .TOKSIČNE (nezapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • Izuzetno toksične. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ove supstance ne gore ali se usled zagrevanja mogu razlagati i pri tome proizvesti korozivne i/ili toksične dimove. korozivnih i/ili toksičnih gasova. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Pošto su nezapaljive. Nemojte se spuštati blizu tla. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. cisterna ili vagon cisterna gore. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. strana 234 . udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. koliko je potrebno. u pravcu duvanja vetra. progutaju ili apsorbuju preko kože. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Požar • Ako rezervoar. Ako nemate transportna dokumenta. mogu biti fatalne ako se udahnu. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ili se niko ne javlja na telefon. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju.

• Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. podrume ili zatvorene prostore. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. • Koristite vodeni sprej ili maglu. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. kanalizaciju. CO2 ili vodeni sprej. Efekti izloženosti (inhalacija. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. nemojte koristiti ravan mlaz. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. nemojte je rasipati.ERG 2008 Supstance – TOKSIČNE (nezapaljive) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 151 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. U slučaju kontakta sa supstancom. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. Kontaminirana odeća može izazvati požar ako je suva. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Odnesite žrtvu na svež vazduh. PRVA POMOĆ strana 235 . Veliki požar • Vodeni sprej. Utoplite žrtvu i neka miruje. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. Sprečite da voda dospe u vodene tokove. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Prekrijte je plastičnom folijom da biste sprečili njeno širenje. ako je ovo nemoguće. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Pozovite broj hitne pomoći. magla ili obična pena. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi.

pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Zapaljiva materija: može goreti ali se ne pali lako. ili se niko ne javlja na telefon. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. cisterna ili vagon cisterna gore. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. progutaju ili apsorbuju preko kože. strana 236 . u pravcu duvanja vetra. korozivnih i/ili toksičnih gasova. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Požar • Ako rezervoar. Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju.TOKSIČNE (zapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Izuzetno toksične. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. koliko je potrebno. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. mogu biti fatalne ako se udahnu. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Supstanca može biti transportovana otopljena. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom.UPUTSTVO 152 ZDRAVLJE Supstance . Nemojte se spuštati blizu tla. Ako nemate transportna dokumenta.

kanalizaciju. Pozovite broj hitne pomoći. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. PRVA POMOĆ strana 237 . plamen) u neposrednoj okolini. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Efekti izloženosti (inhalacija. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. nemojte koristiti ravan mlaz.TOKSIČNE (zapaljive) UPUTSTVO 152 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. Utoplite žrtvu i neka miruje. Prekrijte je plastičnom folijom da biste sprečili njeno širenje. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. U slučaju kontakta sa supstancom. ako je ovo nemoguće. Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom. Sprečite da voda dospe u vodene tokove. Veliki požar • Vodeni sprej. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne.ERG 2008 Supstance . Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. Odnesite žrtvu na svež vazduh. podrume ili zatvorene prostore. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Koristite vodeni sprej ili maglu. magla ili obična pena. nemojte je rasipati. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. varničenje. CO2 ili vodeni sprej.

ili se niko ne javlja na telefon. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. cisterna ili vagon cisterna gore. isparenja mogu stvarati eksplozivne smeše sa vazduhom: unutra. napolju ili u kanalizacionim odvodima postoji opasnost od eksplozije. Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove. Nemojte se spuštati blizu tla. Ako nemate transportna dokumenta.UPUTSTVO 153 ZDRAVLJE Supstance –toksične i/ili korozivne (zapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNE. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. koliko je potrebno. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Supstanca može biti transportovana otopljena. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. Zapaljiva materija: može goreti ali se ne pali lako. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ako se udahnu. u pravcu duvanja vetra. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Provetrite zatvorene prostore. strana 238 . Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. progutaju ili apsorbuju preko kože mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Supstance označene slovom „P" se mogu polimerizovati i eksplodirati kada se zagreju ili zapale. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Kada se zagreju. Požar • Ako rezervoar. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima.

TOKSIČNE i/ili korozivne (zapaljive) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 153 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. podrume ili zatvorene prostore. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. kanalizaciju. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Sprečite da voda dospe u vodene tokove. nemojte je rasipati. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Veliki požar • Suvo hemijsko sredstvo. CO2. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. CO2 ili vodeni sprej. Utoplite žrtvu i neka miruje. Efekti izloženosti (inhalacija. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.ERG 2008 Supstance . Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. U slučaju kontakta sa supstancom. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. pena otporna na alkohol ili vodeni sprej. varničenje. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. Pozovite broj hitne pomoći. plamen) u neposrednoj okolini. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. PRVA POMOĆ strana 239 . • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom.

Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Pošto su nezapaljive. supstance ne mogu goreti ali se usled zagrevanja mogu razlagati i proizvesti korozivni i/ili toksični dim. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Požar • Ako rezervoar. Provetrite zatvorene prostore. korozivnih i/ili toksičnih gasova. strana 240 . cisterna ili vagon cisterna gore. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST.). Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Neke supstance su oksidirajuće i mogu zapaliti zapaljive materije (drvo. Ako nemate transportna dokumenta. Izbegavajte bilo kakav kontakt supstance sa kožom. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. koliko je potrebno. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. naftu. papir. u pravcu duvanja vetra. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. ako se udahnu. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra.UPUTSTVO 154 ZDRAVLJE Supstance – toksične i/ili korozivne (nezapaljive) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNE. ili se niko ne javlja na telefon. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine kože i očiju. progutaju ili apsorbuju preko kože mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Nemojte se spuštati blizu tla. odeću itd. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).

CO2. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. PRVA POMOĆ • Odnesite žrtvu na svež vazduh. nemojte je rasipati. • Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. • Dajte kiseonik ako je otežano disanje. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne.ERG 2008 Supstance . • Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Pozovite broj hitne pomoći. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOSPE UNUTAR KONTEJNERA. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. kanalizaciju. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom prebacite u kontejnere. • U slučaju kontakta sa supstancom. plamen) u neposrednoj okolini.TOKSIČNE i/ili korozivne (nezapaljive) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 154 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. CO2 ili vodeni sprej. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. • Efekti izloženosti (inhalacija. podrume ili zatvorene prostore. • Sprečite da voda dospe u vodene tokove. Veliki požar • Suvo hemijsko sredstvo. strana 241 . • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. • Nemojte dodirivati oštećene kontejnere ili prosutu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. IZLIVANJE ILI CURENJE • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Apsorbujte ili pokrijte suvom zemljom. pena otporna na alkohol ili vodeni sprej. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. • Utoplite žrtvu i neka miruje. varničenje.

Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. podrumi. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Ako nemate transportna dokumenta. Nemojte se spuštati blizu tla. ili se niko ne javlja na telefon. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. rezervoari). korozivnih i/ili toksičnih gasova. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. oči) sa isparenjima. Supstance označene slovom „P" se mogu polimerizovati i eksplodirati kada se zagreju ili zapale. Isparenja stvaraju eksplozivne smeše sa vazduhom: unutra. prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Provetrite zatvorene prostore. Isparenja se mogu širiti do izvora paljenja i zapaljena se vratiti. Prilikom reakcije sa vodom ili vlažnim vazduhom oslobađaju se toksični. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili u njih dospe voda.UPUTSTVO 155 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance – toksične i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VEOMA ZAPALJIVA MATERIJA: Lako ga mogu zapaliti toplota. toksične ili korozivne gasove i otpad. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Požar • Ako rezervoar. Većina isparenja je teža od vazduha. napolju ili u kanalizacionim odvodima postoji opasnost od eksplozije. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Prilikom reakcije sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. strana 242 . ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. udisanje. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. u pravcu duvanja vetra. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. opekotine ili smrt. varničenje ili plamen. TOKSIČNE. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. koliko je potrebno. Bromoacetati i hloroacetati su veoma iritirajući. korozivni i/ili zapaljivi gasovi. gutanje ili kontakt (koža. Supstance reaguju sa vodom (neke burno) i ispuštaju zapaljive. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. cisterna ili vagon cisterna gore.

Veliki požar • Vodeni sprej. Efekti izloženosti (inhalacija. U slučaju kontakta sa supstancom. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. ZA HLOROSILANE. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. varničenje. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. vatru) u neposrednoj okolini. Mali požar • CO2. Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu.ERG 2008 POŽAR Supstance . podrume ili zatvorene prostore. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. suv pesak. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Koristite čist pribor koji ne varniči za prikupljanje materije i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. • Koristite vodeni sprej ili maglu. Pozovite broj hitne pomoći. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije. SUVIM peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i prekrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje ili kontakt sa kišom. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Malo izlivanje • Prekrijte SUVOM zemljom. • ZA HLOROSILANE. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. kanalizaciju. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo.TOKSIČNE i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 155 • Napomena: Većina vrsta pena reaguje sa materijom i oslobađa korozivne/toksične gasove. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. strana 243 . ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. NEMOJTE KORISTITI VODU. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. OPREZ: Za acetil hlorid (UN1717). koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOĐE u kontakt sa izlivenom supstancom ili unutar kontejnera. suvo hemijsko sredstvo. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. koristite samo CO2 ili suvo hemijsko sredstvo. nemojte koristiti ravan mlaz. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Može se koristiti pena za redukovanje isparenja. Utoplite žrtvu i neka miruje. magla ili pena otporna na alkohol. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. pena otporna na alkohol. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.

u pravcu duvanja vetra. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik. korozivni i/ili zapaljivi gasovi. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. oči) sa isparenjima. prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Prilikom reakcije sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu. opekotine ili smrt. podrumi. Većina isparenja je teža od vazduha. udisanje. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili u njih dospe voda. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. koliko je potrebno. TOKSIČNE. napolju ili u kanalizacionim odvodima postoji opasnost od eksplozije. strana 244 . ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Nemojte se spuštati blizu tla. Provetrite zatvorene prostore.UPUTSTVO 156 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance –toksične i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Zapaljiva materija: može goreti ali se ne pali lako. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Kontakt sa otopljenom supstancom može izazvati ozbiljne opekotine na koži i očima. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Supstance reaguju sa vodom (neke burno) i ispuštaju zapaljive. rezervoari). ili se niko ne javlja na telefon. Ako nemate transportna dokumenta. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. isparenja mogu stvarati eksplozivne smeše sa vazduhom: unutra. gutanje ili kontakt (koža. Prilikom reakcije sa vodom ili vlažnim vazduhom oslobađaju se toksični. toksične ili korozivne gasove i otpad. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Kada se zagreju. cisterna ili vagon cisterna gore. Ona se šire bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Isparenja se mogu širiti do izvora paljenja i zapaljena se vratiti. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Požar • Ako rezervoar. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih.

dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. magla ili pena otporna na alkohol. vatru) u neposrednoj okolini. SUVIM peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i prekrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje ili kontakt sa kišom. pena otporna na alkohol. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. • ZA HLOROSILANE. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu. varničenje. suvo hemijsko sredstvo. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži.ERG 2008 POŽAR Supstance –toksične i/ili korozivne (zapaljive/osetljive na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 156 • Napomena: Većina vrsta pena reaguje sa materijom i oslobađa korozivne/toksične gasove. suv pesak. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Mali požar • CO2. Utoplite žrtvu i neka miruje. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Efekti izloženosti (inhalacija. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije za redukovanje isparenja. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. koristite AFFF penu otpornu na alkohol srednje ekspanzije. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. Malo izlivanje • Prekrijte SUVOM zemljom. Može se koristiti pena za redukovanje isparenja. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. nemojte koristiti ravan mlaz. strana 245 . Pozovite broj hitne pomoći. kanalizaciju. U slučaju kontakta sa supstancom. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. NEMOJTE KORISTITI VODU. ZA HLOROSILANE. Veliki požar • Vodeni sprej. podrume ili zatvorene prostore. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. • Koristite čist pribor koji ne varniči za prikupljanje materije i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. • Koristite vodeni sprej ili maglu. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA DOĐE u kontakt sa izlivenom supstancom ili unutar kontejnera. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću.

gutanje ili kontakt (koža. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Ako nemate transportna dokumenta. prašinom ili supstancom može izazvati ozbiljne povrede. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Prilikom reakcije sa vodom može se stvoriti velika toplota koja povećava koncentraciju dima u vazduhu. opekotine ili smrt. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu biti korozivni i/ili toksični i dovesti do zagađenja. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili u njih dospe voda. Pri kontaktu sa metalima može nastati zapaljiv gas vodonik.toksične i/ili korozivne (nezapaljive/osetljive na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNE. toksične ili korozivne gasove i otpad. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Isparenja se mogu akumulirati u zatvorenom prostoru (podrumi. Požar • Ako rezervoar. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.). oči) sa isparenjima. cisterna ili vagon cisterna gore. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Provetrite zatvorene prostore. Supstance reaguju sa vodom (neke burno) i ispuštaju zapaljive.UPUTSTVO 157 ZDRAVLJE Supstance . Pošto su nezapaljive. supstance ne mogu goreti ali se usled zagrevanja mogu razlagati i proizvesti korozivni i/ili toksični dim. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Nemojte se spuštati blizu tla. udisanje. korozivni i/ili zapaljivi gasovi. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. cisterne itd. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ili se niko ne javlja na telefon. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Prilikom reakcije sa vodom ili vlažnim vazduhom oslobađaju se toksični. rezervoari. u pravcu duvanja vetra. strana 246 . koliko je potrebno. korozivnih i/ili toksičnih gasova. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom.

pena otporna na alkohol. Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Koristite čist pribor koji ne varniči za prikupljanje materije i smestite je u pokrivene plastične kontejnere. Može se koristiti pena za redukovanje isparenja.ERG 2008 POŽAR Supstance . • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Koristite vodeni sprej ili maglu. vatru) u neposrednoj okolini.toksične i/ili korozivne (nezapaljive/osetljive na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 157 • Napomena: Većina vrsta pena reaguje sa materijom i oslobađa korozivne/toksične gasove. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Veliki požar • Vodeni sprej. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. suvo hemijsko sredstvo. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. magla ili pena otporna na alkohol. nemojte je rasipati. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. Mali požar • CO2 (osim za cijanide). Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. varničenje. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. SUVIM peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i prekrijte plastičnom folijom da biste sprečili širenje ili kontakt sa kišom. podrume ili zatvorene prostore. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. NEMOJTE DOZVOLITI DA VODA UĐE U KONTEJNERE. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Utoplite žrtvu i neka miruje. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. nemojte koristiti ravan mlaz. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. U slučaju kontakta sa supstancom. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. kanalizaciju. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. strana 247 . Pozovite broj hitne pomoći. suv pesak. Efekti izloženosti (inhalacija. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Malo izlivanje • Prekrijte SUVOM zemljom. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.

Neki se mogu transportovati u zapaljivim tečnostima. Napomena: Kod oštećenih pakovanja koja sadrže čvrst CO2 kao rashladno sredstvo može se pojaviti voda ili led zbog kondenzacije vazduha. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Ako nemate transportna dokumenta. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. bolest ili smrt. ZAŠTITNA ODEĆA strana 248 . Nemojte dodirivati ovu tečnost jer može biti kontaminirana supstancom iz paketa. Identifikujte sustancu. Otpad od gašenja požara može izazvati zagađenje. Neki od ovih materijala mogu goreti. ali nijedan se neće lako zapaliti. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.UPUTSTVO 158 ZDRAVLJE Zarazne supstance POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • Inhalacija ili kontakt sa supstancom može izazvati zarazu. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ili se niko ne javlja na telefon.

IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • Nemojte dodirivati ni hodati kroz prosutu materiju. Apsorbujte zemljom. • Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. peskom ili nekom drugom nezapaljivom materijom. • U slučaju kontakta sa supstancom. strana 249 . kreč ili pesak. OPREZ: Žrtva može biti izvor kontaminacije. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. PRVA POMOĆ Odnesite žrtvu na bezbedno izolovano mesto. NEMOJTE ČISTITI NI ODNOSITI SUPSTANCU AKO TO NE RADITE POD NADZOROM STRUČNJAKA. • Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Prekrijte oštećeno pakovanje ili prosutu materiju vlažnim peškirom ili krpom i stalno vlažite tečnim izbeljivačem ili drugim dezinfekcionim sredstvom. • Efekti izloženosti (inhalacija. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. • Nemojte rasipati izlivenu materiju koristeći vodeni mlaz visokog pritiska.ERG 2008 POŽAR Zarazne supstance UPUTSTVO 158 ODGOVOR NA UDES Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. natrijum karbonat. Veliki požar • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre. kontaktirajte lokalni ustanovu za kontrolu opasnih supstanci. • Pozovite broj hitne pomoći. • Za dalju pomoć.

IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. Mogu izazvati peckanje očiju i suze. ili se niko ne javlja na telefon. Nemojte se spuštati blizu tla. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima.UPUTSTVO 159 ZDRAVLJE Supstance (iritirajuće) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • Udisanje isparenja ili prašine izaziva iritaciju. Mogu izazvati kašalj. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. otežano disanje i mučninu. Izlaganje ovim supstancama u zatvorenom prostoru može biti veoma štetno. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. u pravcu duvanja vetra. cisterna ili vagon cisterna gore. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. koliko je potrebno. Provetrite zatvorene prostore pre ulaska. korozivnih i/ili toksičnih gasova. strana 250 . Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu dovesti do zagađenja. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Neke od ovih materija mogu goreti. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Požar • Ako rezervoar. Efekti kratkog izlaganja ovim supstancama traju samo nekoliko minuta. Ako nemate transportna dokumenta. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima za čvrste supstance. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ali nijedan se neće lako zapaliti. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom.

Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. ako je ovo nemoguće. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. Pozovite broj hitne pomoći. U slučaju kontakta sa supstancom. nemojte je rasipati. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Potpuno zatvorena zaštitna odeća koja štiti od isparenja se mora nositi ako je došlo do izlivanja. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. IZLIVANJE ILI CURENJE Nemojte dodirivati ni hodati kroz prosutu materiju. • Nemojte dozvoliti da voda uđe u kontejnere. podrume ili zatvorene prostore. vodeni sprej ili obična pena. Malo izlivanje • Pokupite peskom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom i smestite u kontejnere radi kasnijeg odnošenja. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Neželjeni efekti bi trebalo da nestanu nkon boravka na svežem vazduhu od oko 10 minuta. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. kanalizaciju. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Utoplite žrtvu i neka miruje. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. a nema požara. nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. • Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice.ERG 2008 Supstance (iritirajuće) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 159 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. CO2. strana 251 . Dajte kiseonik ako je otežano disanje. dajte veštačko disanje uz pomoć džepne maske sa jednosmernim ventilom ili nekog drugog odgovarajućeg respiratornog medicinskog sredstva. Veliko izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. magla ili obična pena. Nemojte koristiti metodu usta na usta ako je žrtva progutala ili udahnula supstancu. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Veliki požar • Vodeni sprej.

strana 252 . Većina isparenja je teža od vazduha. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih i/ili toksičnih gasova. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Kontakt može izazvati iritaciju ili opekotine kože i očiju.UPUTSTVO 160 ZDRAVLJE Halogenizovani rastvarači POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Toksični ako se progutaju. Smeše vazduha i isparenja mogu eksplodirati kada se zapale. Izlaganje ovim supstancama u zatvorenom prostoru može biti veoma štetno. Neke od ovih materija mogu goreti. rezervoari). Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. podrumi. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Isparenja mogu izazvati vrtoglavicu ili gušenje. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju ili zapale. ili se niko ne javlja na telefon. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. ali nijedna se neće lako zapaliti. Požar • Ako rezervoar. Nemojte se spuštati blizu tla. Ako nemate transportna dokumenta. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Provetrite zatvorene prostore pre ulaska. Otpad od gašenja požara ili njegov rastvor u vodi mogu dovesti do zagađenja. cisterna ili vagon cisterna gore. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa).

nemojte dozvoliti širenje supstance po neoštećenoj koži. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. podrume ili zatvorene prostore. Veliki požar • Suvo hemijsko sredstvo. kanalizaciju. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. • • PRVA POMOĆ • • • • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Utoplite žrtvu i neka miruje. varničenje. strana 253 . IZLIVANJE ILI CURENJE ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. Veliko izlivanje • Iskopajte kanale dalje od mesta izlivanja zbog kasnijeg odvođenja. pena otporna na alkohol ili vodeni sprej.ERG 2008 Halogenizovani rastvarači ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 160 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. CO2. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Malo izlivanje • Pokupite peskom. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. vatru) u neposrednoj okolini. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. CO2 ili vodeni sprej. Operite kožu vodom i sapunom. • Napravite kanale za odvođenje vode kojom se gasio požar. zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom. nemojte je rasipati. Pozovite broj hitne pomoći. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Ako je došlo do manjeg kontakta sa kožom. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. U slučaju kontakta sa supstancom. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.

Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. rezervoari). strana 254 . a ne merenju nivoa radijacije. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. Mnogi imaju spoljno pakovanje od kartona. Neki radioaktivni materijali ne mogu biti detektovani pomoću uobičajenih instrumenata. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Ako nemate transportna dokumenta. Pakovanja nemaju oznake RADIOAKTIVNO I. Neke mogu biti bez oznake ili imati reč „Radioaktivno” na pakovanju.UPUTSTVO 161 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (NIZAK nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu. Oštećena pakovanja mogu zračiti merljive količine radijacije. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. pružanju prve pomoći. Požar • Kada velika količina ovog materijala gori u velikom požaru. POŽAR ILI EKSPLOZIJA • • • • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Veoma nizak nivo radijacije u materijalu i nizak nivo radijacije izvan pakovanja predstavljaju malu opasnost za ljude. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. Prioritet se daje spašavanju ljudi. ili se niko ne javlja na telefon. ali nisu lako zapaljivi. ali je očekivana opasnost i dalje mala. podrumi. II ili III. gašenju požara i sličnom. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Neki od ovih materijala mogu goreti. sadržaj (fizički velik ili mali) može imati različite fizičke oblike. Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materijala. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.

Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Veliki požar • Vodeni sprej. magla (velike količine. Prekrijte prosut prah plastičnom folijom da biste smanjili širenje. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. PRVA POMOĆ strana 255 . • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. pomerite samo neoštećena iz zone požara. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. vodeni sprej ili obična pena. opremu ili objekte.ERG 2008 Radioaktivne materije (NIZAK nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 161 POŽAR • Prisustvo radioaktivnih materija neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. Prekrijte izlivenu tečnost peskom. da se mesto natopi) IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. CO2. Pozovite broj hitne pomoći. zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. U slučaju kontakta sa supstancom.

UPUTSTVO 162 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (NIZAK do umeren nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Ako se materija nađe van pakovanja ili kontejnera. podrumi. Opasnost od niske radijacije kada je materija u kontejneru. zbog toga sledite preporuke iz ovog Uputstva. Ako nemate transportna dokumenta. Druga vrsta opasnosti je obično veća nego opasnost od radijacije. Otpad od gašenja požara ili požara na tovaru može dovesti do zagađenja niskog nivoa. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu. Neke radioaktivne materije se ne mogu detektovati običnim mernim instrumentima. vrste materijala u kojem se nalazi i/ili površina na kojima se nalazi. Prioritet se daje spašavanju ljudi. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. rezervoari). ili se niko ne javlja na telefon. oznake i transportna dokumenta pružaju identifikaciju materije. pružanju prve pomoći. Nivo opasnosti će zavisiti od tipa i količine radioaktivnosti. strana 256 . Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. gašenju požara i sličnom. Požar • Kada velika količina ovog materijala gori u velikom požaru. Ispušten radioaktivni materijal ili kontaminirani objekti obično će biti vidljivi ako pakovanje nije. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ali nisu lako zapaljive. a ne merenju nivoa radijacije. Neke materije mogu iscureti iz pakovanja tokom nezgoda umerene opasnosti ali opasnost za ljude nije velika. Neka pakovanja mogu imati oznaku „RADIOAKTIVNO” oznaku opasnosti druge kategorije. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati veće spoljno izlaganje radijaciji ili i spoljno i unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj dospe napolje. Listice. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. Nitrati i oksidirajuće supstance mogu zapaliti druge zapaljive materije (pogledajte Uputstvo 141). odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Metalni opiljci uranijuma i torijuma se mogu spontano zapaliti ako dođu u kontakt sa vazduhom (pogledajte Uputstvo 136). preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. nivo radijacije će se kretati od niskog do umerenog. Neke od ovih materija mogu goreti. kao i Uputstva za drugu vrstu opasnosti. Neoštećena pakovanja su bezbedna. Neke isporuke materija za ekskluzivnu upotrebu neće imati oznaku „RADIOAKTIVNO”.

ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. da se mesto natopi) • Napravite kanale za kasnije odvođenje vode i otpada od gašenja požara. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. Prekrijte prosut prah plastičnom folijom da biste smanjili širenje. opremu ili objekte. pomerite samo neoštećena iz zone požara. vodeni sprej ili obična pena. PRVA POMOĆ strana 257 . CO2. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Napravite kanale za odvođenje većih količina izlivene tečnosti. magla (velike količine. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. U slučaju kontakta sa supstancom. Veliki požar • Vodeni sprej. Pozovite broj hitne pomoći.ERG 2008 Radioaktivne materije (NIZAK do umeren nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 162 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Prekrijte izlivenu tečnost peskom.

Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se bliže tlu i sakupljaju u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacioni odvodi. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. pružanju prve pomoći. Delimično curenje materije se može očekivati ako dođe do oštećenja pakovanja Tipa A u umereno opasnim nezgodama. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. Otpad od gašenja na tovaru može dovesti do zagađenja. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati veće spoljno izlaganje radijaciji ili i spoljno i unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj dospe napolje. Bela oznaka radioaktivno-I znači da je nivo radijacije van pojedinačnog. predmeti. Transportni indeks (TI) na oznakama identifikuje maksimalni nivo radijacije u mrem/h na metar udaljenosti od pojedinačnog. Ona se mogu identifikovati pomoću oznaka na pakovanju ili preko transportnih dokumenata. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti.005 mSv/h (0. izolovanog. izolovanog. ali ne i spoljnoj radijaciji.). i pakovanja Tipa C koja se retko pojavljuju. Žute oznake radioaktivno-II i III na pakovanjima označavaju više nivoe radijacije. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. ili se niko ne javlja na telefon. ali većina nije lako zapaljiva. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Pakovanja Tipa B su dizajnirana i isprobana tako da izdrže požar temperature 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. podrumi. Neke radioaktivne materije se ne mogu detektovati običnim mernim instrumentima. Neki od ovih materijala mogu goreti. gašenju požara i sličnom. Ako nemate transportna dokumenta. neoštećenog pakovanja. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Tip pakovanja je naznačen na samom pakovanju. Pakovanja tipa A (kartonske kutije. Pakovanja Tipa B. Zbog dizajna. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu u slučaju izloženosti internoj radijaciji.5 mrem/h)). Opasnosti po život ljudi može biti jedino ako sadržaj dospe van pakovanja ili ako zaštita pakovanja ne funkcioniše. Prioritet se daje spašavanju ljudi. neoštećenog pakovanja veoma nizak (manje od 0. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. burad. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. Neoštećena pakovanja su bezbedna. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. ne sadrže količine radijacije opasne po život. boksovi. (velika i mala. Isporuke označene sa "Special Arrangement" („Posebni uslovi”) mogu biti pakovanja Tipa A. a detalji o transportu na transportnim dokumentima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. koja se identifikuju pomoću oznake „Type A” (Tip A) na pakovanju ili pomoću transportnih dokumenata. itd. rezervoari). ovakve situacije se mogu očekivati samo kod najtežih nezgoda. B ilI C.UPUTSTVO 163 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (Nizak do visok nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. evaluacije i testiranja pakovanja. a ne merenju nivoa radijacije. obično metali) sadrže najopasnije količine. Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materijala. strana 258 .

Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Prekrijte izlivenu tečnost peskom. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. Pozovite broj hitne pomoći. U slučaju kontakta sa supstancom.ERG2008 Radioaktivne materije (NIZAK do visok nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 163 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. magla (velike količine. Većina pakovanja za tečnosti imaju svoje unutrašnje kontejnere i/ili unutrašnje apsorbujuće materije. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije. Veliki požar • Vodeni sprej. Vlažne površine na neoštećenim ili malo oštećenim pakovanjima su retko znak greške u pakovanju. pomerite samo neoštećena iz zone požara. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. zemljom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom. opremu ili objekte. da se mesto natopi) • Napravite kanale za kasnije odvođenje vode i otpada od gašenja požara. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. CO2. PRVA POMOĆ strana 259 . vodeni sprej ili obična pena. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede.

neoštećenog pakovanja veoma nizak (manje od 0. Bela oznaka radioaktivno-I znači da je nivo radijacije van pojedinačnog. Tip pakovanja je naznačen na samom pakovanju. Odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. ili se niko ne javlja na telefon. ovakve situacije se mogu očekivati samo kod najtežih nezgoda. obično metali) sadrže najopasnije količine. strana 260 . (velika i mala. B ilI C. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Pakovanja mogu potpuno izgoreti bez rizika da se izgubi sadržaj iz zapečaćene kapsule sa materijom. Radijacija iz sadržaja paketa. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. i pakovanja Tipa C koja se retko pojavljuju. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Otpad od gašenja na tovaru ne bi trebalo da dovede do zagađenja. Kapsule sa radioaktivnim materijom i pakovanja Tipa B su dizajnirana i testirana tako da izdrže požar temperature 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. Kontaminacija i opasnost od unutrašnje radijacije se ne očekuju. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. Neoštećena pakovanja su bezbedna. evaluacije i testiranja pakovanja. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Ona se mogu identifikovati pomoću oznaka na pakovanju ili preko transportnih dokumenata. Pakovanja Tipa B.5 mrem/h)). ali ne i spoljnoj radijaciji. pružanju prve pomoći. articles). burad. Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materijala. Transportni indeks (TI) na oznakama identifikuje maksimalni nivo radijacije u mrem/h na metar udaljenosti od pojedinačnog. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. gašenju požara i sličnom.UPUTSTVO 164 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (specijalna forma / NIZAK do visok nivo eksterne radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). koja se identifikuju pomoću oznake „Type A” (Tip A) na pakovanju ili pomoću transportnih dokumenata. Isporuke označene sa "Special Arrangement" („Posebni uslovi”) mogu biti pakovanja Tipa A. Pakovanja tipa A (kartonske kutije. boksovi. Ispuštanje izvora radijacije se može očekivati ako dođe do oštećenja pakovanja Tipa A u umereno opasnim nezgodama.005 mSv/h (0. a ne merenju nivoa radijacije. Prioritet se daje spašavanju ljudi. Opasnosti po život ljudi može biti jedino ako sadržaj dospe van pakovanja ili ako zaštita pakovanja ne funkcioniše. izolovanog. neoštećenog pakovanja. izolovanog. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. ali nisu nemogući. Ako nemate transportna dokumenta. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. ne sadrže količine radijacije opasne po život. Zbog dizajna. obično u izdržljivim metalnim kapsulama može se detektovati većinom mernih instrumenata. Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati spoljno izlaganje radijaciji i mnogo veće unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj (kapsule) dospe napolje. Žute oznake radioaktivno-II i III na pakovanjima označavaju više nivoe radijacije. Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu u slučaju izloženosti internoj radijaciji. Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. a detalji o transportu na transportnim dokumentima.

PRVA POMOĆ strana 261 . opremu ili objekte. CO2. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. da se mesto natopi) IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju. Ako se kapsula sa radioaktivnom materijom nađe van pakovanja. vodeni sprej ili obična pena. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. Vlažne površine na neoštećenim ili malo oštećenim pakovanjima su retko znak greške u pakovanju. Pozovite broj hitne pomoći. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. NE DIRAJTE. Osobe koje su bile izložene izvoru radijacije u specijalnoj formi verovatno nisu kontaminirani. koja je lako uočljiva ako se nađe van pakovanja. pomerite samo neoštećena iz zone požara. Veliki požar • Vodeni sprej.ERG 2008 Radioaktivne materije (specijalna forma / NIZAK do visok nivo eksterne radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 164 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. Sadržaj je retko tečnost. magla (velike količine. Obično je to metalna kaspula. Držite se podalje i sačekajte uputstva od nadležne službe zadužene za radijaciju.

Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Spoljni nivoi radijacije su niski i pakovanja su dizajnirana. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu. B(U)F. BF ilI CF. Sadržaj oštećenih pakovanja može izazvati veće spoljno izlaganje radijaciji ili i spoljno i unutrašnje izlaganje radijaciji ako sadržaj dospe napolje. Pakovanja su dizajnirana tako da izdrže vatru bez oštećenja sadržaja. sprečena je fisiona lančana reakcija i ne očekuje se da bude curenja materije u količinama opasnim po život osimi kod najtežih nezgoda. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. ili se niko ne javlja na telefon. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti. on može označavati kontrole potrebne tokom transporta zbog fisione prirode materijala. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. fisiona priroda sadržaja paketa može biti označena bezbednosnim indeksom kritičnosti (CSI) na posebnoj oznaci FISSILE (fisioni) ili na transportnim dokumentima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. B(M)F i CF su dizajnirana i isprobana tako da izdrže požar temperature 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. koje se retko pojavljuju. Radioaktivnost ne menja zapaljivost ili druge osobine materije. Pakovanja tipa AF ili IF. Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. ne sadrže količine radijacije opasne po život. Tip pakovanja je naznačen na samom pakovanju. Zbog dizajna. Neke radioaktivne materije se ne mogu detektovati običnim mernim instrumentima. ali ne i spoljnoj radijaciji. mogu biti pakovanja Tipa AF. koja se identifikuju pomoću oznaka na pakovanju. B(M)F i pakovanja Tipa CF (koja se identifikuju pomoću oznaka na pakovanju i transportnim dokumentima) sadrže potencijalno po život opasne količine. izolovanog. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. Takođe. Otpad od gašenja na tovaru ne bi trebalo da izazove zagađenje. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. IF. Ako nemate transportna dokumenta. strana 262 . Oprema za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA) i zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža adekvatnu zaštitu u slučaju izloženosti internoj radijaciji. Transportni indeks (TI) koji je naznačen na oznakama ili na transportnim dokumentima ne mora označavati nivo radijacije na udaljenosti od jednog metra od pojedinačnog. evaluacije i testiranja pakovanja. evaluirana i testirana tako da kontrolišu ispuštanje i spreče fisionu lančanu reakciju u slučaju teških uslova transporta. umesto toga. a detalji o transportu na transportnim dokumentima. gašenju požara i sličnom. Isporuke označene sa "Special Arrangement" („Posebni uslovi”). neoštećenog pakovanja. a ne merenju nivoa radijacije. Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. Neoštećena pakovanja su bezbedna. Pakovanja Tipa B(U)F. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Pakovanja Tipa AF. Ovi materijali su retko zapaljivi. Prioritet se daje spašavanju ljudi.UPUTSTVO 165 ZDRAVLJE Radioaktivne materije (fisioni/nizak do visok nivo radijacije) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. pružanju prve pomoći.

Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. Sadržaj paketa je retko tečnost. to će verovatno biti kontaminacija niskog nivoa. Ako dođe do bilo kakve kontaminacije radioaktivnošću zbog ispuštanja tečnog sadržaja. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. vodeni sprej ili obična pena. Većina pakovanja tečnih sadržaja imaju unutrašnje kontejnere i/ili unutrašnju materiju za apsorpciju. Pozovite broj hitne pomoći. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke.ERG 2008 Radioaktivne materije (fisioni/nizak do visok nivo radijacije) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 165 POŽAR • Prisustvo radioaktivne materije neće uticati na proces gašenja vatre i ne bi trebalo da utiče na izbor tehnike gašenja. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. magla (velike količine. PRVA POMOĆ strana 263 . opremu ili objekte. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Veliki požar • Vodeni sprej. U slučaju kontakta sa supstancom. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. • Nemojte pomerati oštećena pakovanja. pomerite samo neoštećena iz zone požara. CO2. Vlažne površine na neoštećenim ili malo oštećenim pakovanjima su retko znak greške u pakovanju. da se mesto natopi) IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ni prosutu materiju.

pružanju prve pomoći. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Prioritet se daje spašavanju ljudi. Radioaktivnost ne menja zapaljivost niti druge osobine materijala. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 300 metara (1000 stopa) u svim pravcima. Nadležna služba zadužena za radijaciju mora biti obaveštena o nezgodi. mala opasnost od radijacije za ljude. "B(U)F" or "H(U)" na transportnim dokumentima ili oznakama na spoljašnjem pakovanju. Puni cilindri. Otpad od gašenja požara na tovaru može izazvati zagađenje niskog nivoa. može biti smrtonosan. gašenju požara i sličnom. beli talog. Kontejneri u zaštitnim pakovanjima (horizontalnog cilindričnog oblika sa kratkim nogama za povezivanje) se identifikuju pomoću "AF". Materijal niskog nivoa radijacije. Ako se udahne. pripadnike hitnih službi i građane u nezgodama u transportu.prazni cilindri (osim taloga) cilindri neće pucati u požaru. odložite dekontaminaciju i čišćenje dok ne dobijete uputstva od službe nadležne za radijaciju. ili se niko ne javlja na telefon. Požar • Kada velika količina ove materije gori u velikom požaru. a ne merenju nivoa radijacije. Oni su dizajnirani i evaluirani tako da izdržavaju teške uslove uključujući i potpunu zahvaćenost plamenom natemperaturi od 800°C (1475°F) tokom perioda od 30 minuta. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. Izdržljivost pakovanja se povećava kako raste potencijalna opasnost od radioaktivnog sadržaja. označeni sa UN2978 kao delom oznake (mogu još biti označeni sa H(U) ili H(M)) mogu pući od toplote ako se nađu usred požara. očiju i respiratornog trakta. rastvorljiv u vodi. strana 264 . POŽAR ILI EKSPLOZIJA • • • • • • • • • • • JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance od najmanje 25 metara (75 stopa) u svim pravcima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Ako nemate transportna dokumenta. Hemijska opasnost je mnogo veća nego opasnost od radijacije. Supstanca ne gori. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Ova služba je obično odgovorna za donošenje odluka o radiološkim posledicama i prestanku opasnosti.korozivni (uranijum heksafluorid/osetljivi na vodu) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • Radijacija predstavlja minimalnu opasnost za transportne radnike. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Supstanca reaguje sa vodom ili vodenom parom iz vazduha i formira toksičan i korozivan gas hidrogen fluorid i izuzetno iritirajući i korozivan. Materija može burno reagovati sa gorivima.UPUTSTVO 166 ZDRAVLJE Radioaktivne materije . Direktan kontakt izaziva opekotine kože. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Zadržite ili izolujte sve nepovređene osobe ili opremu za koje se sumnja da su kontaminirani.

korozivni (uranijum heksafluorid/osetljiv na vodu) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 166 POŽAR • • NEMOJTE KORISTITI VODU ILI PENU NA SAMOJ MATERIJI. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati oštećena pakovanja ili izlivenu materiju. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode dok se vatra u potpunosti ne ugasi. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Nemojte odlagati zbrinjavanje i transport ozbiljno povređene osobe. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili i sprečili širenje kontaminacije. isticanje se može dokazati pomoću vidljivih i iritirajućih isparenja i taloga koji nastaje na mestu isticanja. gutanje ili kontakt sa kožom) supstanci mogu biti odloženi. nemojte dozvoliti da voda dospe na mesto isticanja iz kontejnera. Koristite fini vodeni sprej da biste redukovali isparenja. magla ili obična pena. Veliki požar • Vodeni sprej. Efekti izloženosti (inhalacija. Ako nema vatre ili dima. PRVA POMOĆ strana 265 . Nagomilani talog može zatvoriti mala mesta isticanja. • Ako ovo nije moguće. Iskopajte kanale dalje od mesta isticanja za sakupljanje viška vode.ERG 2008 Radioaktivne materije . udaljite se i pustite da vatra gori. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Pozovite broj hitne pomoći. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo ili CO2. U slučaju kontakta sa supstancom. opremu ili objekte. Dajte prvu pomoć u odnosu na prirodu povrede. • UVEK se udaljite od rezervoara koje je zahvatila vatra. Medicinski problemi imaju prioritet u odnosu na radiološke. Povređene osobe koje su kontaminirane prilikom kontakta sa izlivenom materijom nisu ozbiljna opasnost za medicinsko osoblje. Udaljite kontejnere od oblasti gde je požar ako to nije opasno.

Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Ako nemate transportna dokumenta.). Može upaliti zapaljive materije (drvo. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti inicijalne izolacije i Požar • Ako rezervoar. Postoji opasnost od eksplozije isparenja i trovanja unutra. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Isparenja tečnih gasova su u početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. Ovo je snažna oksidirajuća supstanca i reaguje snažno ili eksplozivno sa mnogim materijama uključujući goriva. Uvek nosite termozaštitnu odeću kada rukujete rashlađenim/kriogenim tečnostima. može biti smrtonosna ako se udahne.UPUTSTVO 167 ZDRAVLJE Fluor (rashlađena tečnost) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČNA. nafta. Isparenja su izuzetno iritirajuća. IZOLUJTE oblast od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. Puknuti cilindri mogu poleteti. odeća itd. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. Nemojte se spuštati blizu tla. Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Kontakt sa gasom ili tečnim gasom izaziva opekotine. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. papir. strana 266 . napolju ili u kanalizacionim odvodima. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. ili se niko ne javlja na telefon. podrumi. Otpad od gašenja požara može izazvati zagađenje. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 1600 metara (1 milja) u svim pravcima. ozbiljne povrede i/ili promrzline. Supstanca ne gori ali potpomaže gorenje. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. rezervoari).

• Za velike požare koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. kreč ili pesak. Ako se odeća zbog smrzavanja prilepila za kožu. Koristite fin vodeni sprej usmeren na ivice izlivene supstance za kontrolisanje vatre. itd. a ne tečnost.) što dalje od izlivene supstance. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. udaljite se od požara i pustite da vatra gori. magla (velike količine) • Nemojte dozvoliti da voda dospe u unutrašnjost kontejnera. ako je ovo nemoguće. PRVA POMOĆ strana 267 . • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Neka žrtva bude pod nadzorom. Utoplite žrtvu i neka miruje. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. nafta. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. • Nemojte usmeravati vodu direktno na mesto isticanja supstance. Pozovite broj hitne pomoći. odmrznite je pre skidanja. kanalizaciju. Požar na cisternama ili prikolicama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. nemojte se izlagati riziku da dođete u kontakt sa ovom materijom.ERG 2008 Fluor (rashlađena tečnost) UPUTSTVO 167 ODGOVOR NA UDES POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Ako je moguće. Ukoliko nemate pšosebno zaštitno odelo odobreno za ova materija. podrume ili zatvorene prostore. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. Nemojte usmeravati vodu na izlivenu supstancu niti na mesto isticanja. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. Sklonite sve zapaljive materijale (drvo. Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Veliki požar • Vodeni sprej. papir. Odnesite žrtvu na svež vazduh. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. može doći do zaleđivanja. U slučaju kontakta sa supstancom. natrijum karbonat. okrenite kontejnere iz kojih curi supstanca tako da iz njih izlazi gas. Obavite ventilaciju oblasti.

POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. ona nije efikasna u slučajevima izlivanja supstance gde je moguć direktan kontakt sa supstancom. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. strana 268 . varničenje ili plamen. ili se niko ne javlja na telefon. može biti smrtonosna. rezervoari). Ona pruža malu ili nikakvu termalnu zaštitu. Bez ikakvog mirisa je. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Uvek nosite termozaštitnu odeću kada rukujete rashlađenim/kriogenim tečnostima. cisterna ili vagon cisterna gore. Požar • Ako rezervoar. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska.UPUTSTVO 168 ZDRAVLJE Ugljen monoksid (rashlađena tečnost) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • TOKSIČAN. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ozbiljne povrede i/ili promrzline. Mnogi gasovi su teži od vazduha i šire se blizu tla i sakupljaju se u niskim ili zatvorenim prostorima (kanalizacija. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu SAMO u slučaju požara. napolju ili u kanalizacionim odvodima. čulo mirisa ga ne može detektovati. Nosite odeću koja pruža zaštitu od hemijskih agenasa koju preporučuje proizvođač. IZUZETNO ZAPALJIV. Otpad od gašenja požara može izazvati požar ili eksploziju. Postoji opasnost od eksplozije isparenja i trovanja unutra. Isparenja mogu stići do izvora paljenja i vratiti se zapaljena. Izuzetno opasan Inhalacija je izuzetno opasna. Plamen može biti nevidljiv. Mogu ga zapaliti toplota. Nemojte se spuštati blizu tla. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 100 metara (330 stopa) u svim pravcima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera. Kontakt sa gasom ili tečnim gasom izaziva opekotine. Ako nemate transportna dokumenta. podrumi. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Isparenja tečnih gasova su u početku teža od vazduha i šire se bliže tlu. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju.

Koristite vodeni sprej da biste redukovali isparenja ili skrenuli nanos oblaka pare. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Nemojte dozvoliti da voda od gašenja požara dođe u kontakt sa izlivenom supstancom. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. kanalizaciju. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. a ne tečnost. okrenite kontejnere iz kojih curi supstanca tako da iz njih izlazi gas.ERG 2008 Ugljen monoksid (rashlađena tečnost) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 168 POŽAR • NEMOJTE GASITI POŽAR UKOLIKO NE MOŽETE DA ZAUSTAVITE CURENJE GASA. U slučaju kontakta sa supstancom. PRVA POMOĆ strana 269 . • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. Pozovite broj hitne pomoći. Sva oprema koja se koristi mora biti na tlu. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. podrume ili zatvorene prostore. Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. Požar na cisternama • Gasite vatru sa maksimalne udaljenosti ili koristiti samostojeće vatrogasne armature ili monitor mlaznice. Potpuno zatvoreno odelo koje štiti od isparenja treba nositi za izlivanja kod kojih nema požara. CO2 ili vodeni sprej. Izolujte oblast dok se gas ne rasprši. odledite zamrznute delove mlakom vodom. U slučaju kontakta sa tečnim gasom. Utoplite žrtvu i neka miruje. Efekti kontakta ili inhalacije mogu biti odloženi. Nemojte usmeravati vodu na izlivenu supstancu niti na mesto isticanja. • Nemojte usmeravati vodu direktno na mesto isticanja supstance. Ako je moguće. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. varničenje. može doći do zaleđivanja. Neka žrtva bude pod nadzorom. magla ili obična pena. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. Veliki požar • Vodeni sprej. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. vatru) u neposrednoj okolini. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta.

Kontakt sa kontejnerima i drugim materijama. Provetrite zatvorene prostorije pre ulaska. nafta. Nosite zaštitnu odeću koju nose vatrogasci. itd. uključujući hladan.). mokar ili prljav pribor može izazvati eksploziju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. ovo će pružiti ograničenu toplotnu zaštitu. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Mogu upaliti zapaljive materije (drvo. ili se niko ne javlja na telefon. Kontakt sa nitratima ili drugim oksidirajućim supstancama može izazvati eksploziju.UPUTSTVO 169 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Aluminijum (otopljen) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • • • • • Supstanca se transportuje otopljena na temperaturi iznad 705°C (1300°F). šlem i rukavice. Kontakt sa betonom može izazvati raspadanje i stvaranjemalih pukotina. Vatra može izazvati nastanak iritirajućih i/ili toksičnih gasova. Kontakt izaziva ozbiljne opekotine kože i očiju. ZAŠTITNA ODEĆA strana 270 . papir. uključujući i štitnik za lice. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Burno reaguje sa vodom. pri kontaktu može doći do eksplozije ili stvaranja zapaljivog gasa. Ako nemate transportna dokumenta. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA).

Nemojte pokušavati da je zaustavite lopatom ili drugim alatom.ERG2008 Aluminijum (otopljen) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 169 POŽAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nemojte koristiti vodu. Izbegavajte kontakt čak i kada se supstanca stvrdne. zagrejan i hladan aluminijum slično izgledaju. Supstanca je u tečnom stanju. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Nemojte pokušavati da zaustavite izlivanje zbog opasnosti od eksplozije. halogenizovani agensi za gašenje požara i pena treba da su dalje od otopljenog materijala. nemojte ga dodirivati ukoliko ne znate da li je hladan. koristite suv pesak da biste sprečili tečenje materije. Odnesite žrtvu na svež vazduh. itd. Nemojte koristiti halogenizovana sredstva za gašenje ili penu. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. osim ako su ugroženi životi ljudi. Sklonite sve zapaljive materijale (drvo. Čistite samo pod nadzorom stručnjaka nakon stvrdnjavanja materije.) što dalje od izlivene supstance. Pozovite broj hitne pomoći. voda. papir. nafta. Napravite kanale dalje od mesta izlivanja. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. brzo se izliva i može pljusnuti. U slučaju kontakta sa supstancom. IZLIVANJE ILI CURENJE PRVA POMOĆ strana 271 . Uklonite zapaljive materije sa puta otopljene supstance ako to nije opasno. a i tada samo u obliku finog spreja. Za uklanjanje materije koja se stvrdnula na koži potrebno je medicinsko zbrinjavanje. Gde je to moguće dozvolite da se otopljena supstanca prirodno stvrdne. Otopljen. Za ozbiljne opekotine potrebno je hitno medicinsko zbrinjavanje. Utoplite žrtvu i neka miruje. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Gasite požare koji potiču od otopljenih materija koristeći metodu odgovarajuću za materiju koja gori.

varničenje ili plamen. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Mogu se ponovo zapaliti nakon gašenja. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Ako nemate transportna dokumenta. Oksidi nastali prilikom gorenja metala su ozbiljna opasnost po zdravlje. opiljci. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Požar • Ako rezervoar. prašina. Prašina ili dim mogu stvoriti eksplozivne smeše sa vazduhom. strana 272 . pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. komadići i slično) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG2008 • • • • • • • • • • • • • • • • • Mogu reagovati burno ili eksplozivno prilikom kontakta sa vodom. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. cisterna ili vagon cisterna gore. Neki se transportuju u zapaljivim tečnostima.UPUTSTVO 170 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Metali (prah. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna evakuacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 50 metara (160 stopa). Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Mogu ih zapaliti trenje. ili se niko ne javlja na telefon. toplota. Inhalacija ili kontakt sa supstancom ili proizvodima razlaganja mogu izazvati ozbiljne povrede ili smrt. korozivnih i/ili toksičnih gasova. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Neke od ovih materija gore stvarajući veliku toplotu. Otpad od gašenja požara ili njegov vodeni rastvor mogu izazvati zagađenje.

varničenje. • Udaljite kontejnere od požara ako to nije opasno. PRVA POMOĆ strana 273 . grafitni prah. opiljci. komadići i slično) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 170 POŽAR • • NEMOJTE KORISTITI VODU. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. Pozovite broj hitne pomoći. PENU ILI CO2. Požar na cisternama ili tovaru • Ako se požar ne može ugasiti.ERG 2008 Metali (prah. kanalizaciju. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. zaštitite okolinu i pustite da vatra gori dok se sama ne ugasi. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove.) • Koristite SUV pesak. U slučaju kontakta sa supstancom. narošito ako je vatra u zatvorenom prostoru (zgrada. Utoplite žrtvu i neka miruje. sredstva na bazi suvog natrijum hlorida. prašina. vatru) u neposrednoj okolini. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. IZLIVANJE ILI CURENJE • • • • • • • • • • • • ELIMINIŠITE sve izvore paljenja (pušenje. prah G-1 ® or Met-L-X® • Ograničavanje i sprečavanje dotoka kiseonika kod požara u kojima gore metali je preporučljivije nego upotreba vode. Gašenje požara u kojima gore metali vodom dovodi do stvaranja gasa vodonika i postoji velika opasnost od eksplozije. skladište robe itd. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. podrume ili zatvorene prostore. Dajte kiseonik ako je otežano disanje.

Neke tečnosti proizvode isparenja koja mogu izazvati nesvesticu ili gušenje. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima za tečnosti i najmanje 25 metara (75 stopa) za čvrste supstance. Otpad od gašenja požara može izazvati zagađenje. Ako nemate transportna dokumenta. ZDRAVLJE JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Izlivanje • Pogledajte Tabelu 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i zaštitne mere za materije čiji su nazivi osenčeni. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. takođe se preporučuje udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. u pravcu duvanja vetra. udaljenost za izolaciju koja je preporućena u delu JAVNA BEZBEDNOST. pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. cisterna ili vagon cisterna gore. ili se niko ne javlja na telefon.UPUTSTVO 171 POŽAR ILI EKSPLOZIJA Supstance (mala do umerena opasnost) POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG2008 • • • • • • • • • • • • • • • Neke mogu goreti ali nisu lako zapaljive. strana 274 . Udisanje materija može biti štetno. Kontakt može izazvati opekotine na koži i očima. IZOLUJTE oblast od 800 metara (1/2 milje) u svim pravcima. Kontejneri mogu eksplodirati kada se zagreju. Požar • Ako rezervoar. Udisanje azbestne prašine može biti štetan za pluća. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). koliko je potrebno. Za one materije čiji nazivi nisu osenčeni povećajte. Neke se mogu transportovati zagrejane. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra.

Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Izbegavajte udisanje azbestne prašine. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Mala količina prosute suve supstance • Čistom lopatom stavite materiju u čist.ERG 2008 Supstance (mala do umerena pasnost) ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 171 POŽAR Mali požar • Suvo hemijsko sredstvo. • • • • PRVA POMOĆ • • • • • • • Odnesite žrtvu na svež vazduh. Veliki požar • Vodeni sprej. Pozovite broj hitne pomoći. Malo izlivanje • Pokupite peskom ili nekim drugim nezapaljivim apsorbujućim materijom i smestite u kontejnere radi kasnijeg odnošenja. • Odmah se udaljite ako se iz sigurnosnih otvora za ventilaciju čuje zvuk koji se pojačava ili ako se menja boja cisterne. • Uklonite kontejnere iz oblasti gde je požar ako to nije opasno. • Kanalima odvedite vodu od gašenja požara. • Nemojte rasipati izlivenu materiju unaokolo korišćenjem vodenog mlaza visokog pritiska. ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Sprečite nastajanje oblaka prašine. udaljite kontejnere od mesta izlivanja. suv kontejner i pokrijte ovlaš. CO2. • Pokrijte prah plastičnom folijom da biste sprečili širenje. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. • UVEK se udaljite od cisterne koja gori. IZLIVANJE ILI CURENJE Nemojte dodirivati ni hodati kroz izlivenu materiju. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno. magla ili obična pena. U slučaju kontakta sa supstancom. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. • Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Veliko izlivanje • Napravite kanale dalje od izlivene supstance radi kasnijeg odvođenja. podrume ili zatvorene prostore. kanalizaciju. Požar na cisternama • Ohladite kontejnere velikim količinama vode sve dok se vatra u potpunosti ne ugasi. strana 275 . vodeni sprej ili obična pena.

pozovite odgovarajući broj naveden na kraju ovog Vodiča. ali nakon zagrevanja može reagovati i proizvoditi korozivne i/ili toksične dimove. Vatra može dovesti do nastanka iritirajućih. sama supstanca ne gori. Prva mera predostrožnosti koju treba sprovesti je izolovanje mesta izlivanja ili curenja supstance najmanje 50 metara (150 stopa) u svim pravcima. korozivnih i/ili toksičnih gasova. Zabranite prilaz nenadležnom osoblju. ZAŠTITNA ODEĆA EVAKUACIJA Veliko izlivanje • Preporučuje se inicijalna izolacija u pravcu iz kojeg duva vetar od najmanje 100 metara (330 stopa). Pošto je nezapaljiva. ili se niko ne javlja na telefon. POŽAR ILI EKSPLOZIJA JAVNA BEZBEDNOST Prvo POZOVITE broj telefona za hitne slučajeve koji je naveen na transportnim dokumentima. Stanite suprotno od pravca duvanja vetra.UPUTSTVO 172 ZDRAVLJE Galijum i živa POTENCIJALNE OPASNOSTI ERG 2008 • • • • • • • • • • Udisanje isparenja ili kontakt sa supstancom će izazvati kontaminaciju i potencijalne štetne efekte. strana 276 . Otpad od gašenja požara može zagaditi vodene tokove. preporučuje se udaljenost za inicijalnu evakuaciju od 500 metara (1/3 milje) u svim pravcima. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci pruža ograničenu zaštitu. Nosite opremu za disanje sa pozitivnim pritiskom (SCBA). Ako nemate transportna dokumenta. Požar • Kada bilo kakav veliki kontejner gori.

Nemojte usmeravati vodu na zagrejan metal. Sprečite da supstanca dospe u vodene tokove. Uklonite i izolujte kontaminiranu odeću i obuću. Pozovite broj hitne pomoći. Nemojte dirati ni hodati kroz prosutu materiju. Oblast gde se izlila živa mora naknadno biti tretirana kalcijum sulfidom ili natrijum tiosulfatom da bi se neutralizovala zaostala živa. peskom ili nekim drugim nezapaljivim materijom i zatim pokrijte plastičnom folijom da biste smanjili širenje ili kontakt sa kišnicom. podrume ili zatvorene prostore. Odnesite žrtvu na svež vazduh. Dajte žrtvi veštačko disanje ako ne diše. Prekrijte zemljom. Dajte kiseonik ako je otežano disanje. Utoplite žrtvu i neka miruje. Zaustavite izlivanje ako to nije opasno.ERG 2008 Galijum i živa ODGOVOR NA UDES UPUTSTVO 172 POŽAR • • • • • • • • • • • • • • • • • • Koristite sredstvo za gašenje koje odgovara tipu vatre. IZLIVANJE ILI CURENJE PRVA POMOĆ strana 277 . ispirajte kožu ili oči tekućom vodom najmanje 20 minuta. Nemojte dodirivati oštećene kontejnere niti izlivenu materiju ukoliko ne nosite odgovarajuće zaštitno odelo. kanalizaciju. Nemojte koristiti alat i opremu od čelika ili aluminijuma. Medicinsko osoblje mora biti obavešteno o tome koja materija(e) su u pitanju i preduzeti odgovarajuće mere da bi se zaštitili. Za živu koristite pribor za izlivanje žive. U slučaju kontakta sa supstancom.

BELEŠKE .

međutim. a povećava se opasnost od požara ili eksplozije. teretnog vagona. Ako se oblak isparenja koji potiče od opasne materije kreće ka dolini ili između mnogo visokih zgrada.0+ km (7. Tabela 1 pruža uputstva u slučaju malih i velikih izlivanja koja se dešavaju danju ili noću.0+ milja). potrebno je povećati udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera jer se zagađivači koje nosi vazduh mešaju i raspršuju sporije i mogu se prenositi mnogo dalje vetrom. Za materiju čija je data udaljenost za zaštitne radnje 11. Date udaljenosti označavaju oblast koja će verovatno biti zahvaćena tokom prvih 30 minuta nakon izlivanja i mogu se povećati vremenom. Daljine se prilagođavaju situaciji za svaki pojedinačni incident. Ako materijal zahvati POŽAR. što zavisi od mnogo međusobno zavisnih faktora i to bi trebalo da rade tehnički kvalifikovani stručnjaci. slede opšta uputstva. U takvim slučajevima bolje je primeniti date udaljenosti za noć. Takođe. ili koji proizvode toksične gasove prilikom kontakta sa vodom. Zona inicijalne izolacije definiše oblast koja OKRUŽUJE mesto incidenta. a u kojoj ljudi mogu biti izloženi opasnim (suprotno od pravca vetra) i opasnim po život (u pravcu vetra) koncentracijama materija. možda je potrebno povećati udaljenosti za VELIKO IZLIVANJE. jasno se navodi udaljenost za evakuaciju potrebna da bi se izbegla opasnost od fragmentacije velikog kontejnera. Ako se iz više od jedne cisterne. Faktori koji mogu uticati na promenu udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera U Uputstvu za datu materiju (strane oivičene narandžastom bojom) pod naslovom EVAKUACIJA – Požar. udaljenosti mogu biti veće od datih u Tabeli 1 zbog manjeg mešanja oblaka sa atmosferom.UVOD U KORIŠĆENJE TABELE 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA Tabela 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera preporučuje udaljenosti potrebne za zaštitu ljudi od isparenja nastalih nakon izlivanja opasnih materija. prenosive cisterne ili velikog cilindra koji učestvuju u incidentu izliva supstanca. stvarna udaljenost može biti veća u slučaju određenih atmosferskih uslova. Zona zaštitnih mera definiše oblast U PRAVCU U KOJEM DUVA VETAR od mesta incidenta u kojoj ljudi mogu biti onesposobljeni i onemogućeni da preduzmu zaštitne mere i/ili trpe ozbiljne i nepopravljive zdravstvene tegobe. Zbog toga u ovom dokumentu se ne mogu dati precizna uputstva za pomoć u prilagođavanju udaljenosti datih u tabeli. Ako se izlivanje desi tokom dana u oblastima sa velikim temperaturnim promenama ili ako su pokrivene snegom ili ako se incident desi oko zalaska sunca. opasnost od trovanja postaje manja. Pripadnici hitnih službi mogu u Tabeli 1 pronaći uputstva za postupanje dok im tehnički kvalifikovano osoblje ne bude na raspolaganju. strana 279 . uključujući određeno hemijsko oružje. a koje su toksične ako se udahnu (TIH). udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera mogu biti veće u slučaju izlivanja tečnosti kada je ili temperatura materije ili spoljna temperatura iznad 30°C (86°F).

Za izlivanje na zemlji i u vodi). Za ove materije date su dve udaljenosti u Tabeli 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera (tj. Ne zaboravite da neke materije koji reaguju sa vodom (WRM). Za najgoru moguću varijantu. izvor toksičnog gasa se može pomerati sa strujom i protezati od mesta izlivanja nizvodno na znatnoj udaljenosti.Materije koje reaguju sa vodom i proizvode velike količine toksičnih gasova su obuhvaćene Tabelom 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera. ako nema drugih naređenja. kada se trenutno izlije čitav sadržaj pakovanja (kao rezultat terorističkog akta. Kada se materija koja reaguje sa vodom i proizvodi gasove opasne ako se udahnu (TIH) izlije u reku ili potok. sabotaže ili katastrofalne nesreće) udaljenosti se mogu znatno povećati. Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje mera zaštite u ovom Priručniku su dobijene na osnovu istorijskih podataka o incidentima u transportu i korišćenja statističkih modela. brom trifluorid (1746). u kojoj su navedeni toksični gasovi koji nastaju kada se ovi materijali koji reaguju sa vodom (WRM) izliju u vodu. tionil hlorid (1836) itd. koji su takođe TIH (npr. treba duplirati date udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera. U takvim slučajevima.odaberite veću udaljenost.) proizvode nove TIH materijale kada se izliju u vodu. strana 280 . Nakon Tabele 1 sledi Tabela 2 – Materije koje proizvode velike količine gasova opasnih za udisanje (TIH) kada se izliju u vodu. Ako nije jasno da li se supstanca izlila na zemlji ili u vodi ili kada se supstanca izlije i na zemlji i u vodi.

dok je u drugima najbolje skloniti se u kuće. Ponekad se ove dve radnje koriste u kombinaciji. Važnost ovih faktora može varirati u zavisnosti od uslova incidenta.FAKTORI KOJI SU BITNI PRILIKOM ODLUČIVANJA O MERAMA ZAŠTITE Izbor zaštitnih mera u datoj situaciji zavisi od brojnih faktora. zatvori Efekti na kretanje isparenja i oblaka Potencijal za promene Ugrožena populacija Vremenski uslovi Efekti na evakuaciju i sklanjanje strana 281 . Opasna roba • • • • • • • • • • • • • Stepen opasnosti po zdravlje Hemijske i fizičke osobine Količina Zadržavanje / kontrola oslobađanja Brzina kretanja isparenja Lokacija Broj ljudi Potrebno vreme za evakuaciju ili sklanjanje Mogućnost kontrole evakuacije ili sklanjanja Tipovi zgrada i njihova raspoloživost Posebne institucije ili populacije. U svakoj vanrednoj situaciji nadležni treba brzo da daju uputstva ljudima. Pravilna evaluacija dolenavedenih faktora će odrediti efikasnost evakuacije ili zaštite na mestu boravka. Potrebno je ljudima kontinuirano davati informacije i uputstva dok su evakuisani ili u skloništu. npr. bolnice. starački domovi. U nekim slučajevima evakuacija je najbolji izbor. U specifičnim slučajevima i neki drugi faktori se pojavljuju i moraju se uzeti u obzir. Ova lista predstavlja vrstu informacija koje mogu biti potrebne za donošenje početne odluke.

pripreme i napuste oblast. Evakuisati znači izvesti sve ljude iz opasne zone na bezbednije mesto. (b) je potrebno mnogo vremena da gas ode iz oblasti ili (c) ako se zgrade ne mogu dobro zatvoriti. to ne znači da su potpuno bezbedni. Počnite evakuaciju od ljudi koji su u blizini i napolju direktno gledaju mesto nezgode. Ako ima dovoljno vremena. Vozila mogu pružiti zaštitu tokom kratkog vremenskog perioda ako su prozori zatvoreni i ventilacioni sistem isključen. evakuacija je najbolja mera zaštite. Ovaj Priručnik može pomoći oko početnih odluka o zaštiti javnosti.ZAŠTITNE MERE Zaštitne mere su radnje koje se vrše da bi se sačuvalo zdravlje i bezbednost pripadnika hitnih službi i ljudi uopšte tokom incidenta sa opasnom robom. dovoljno daleko da se ne bi morali ponovo evakuisati ako vetar promeni pravac. Zaštita na licu mesta nije najbolja opcija ako (a) su isparenja zapaljiva. strana 282 . Sklanjanje unutra se koristi kada je evakuacija ljudi opasnija nego ostajanje na mestu gde se nalaze ili kada se evakuacija ne može izvesti. Tabela 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera (strane oivičene zelenom bojom) predviđa veličinu oblasti u pravcu u kojem duva vetar koja bi mogla biti zahvaćena oblakom toksičnog gasa. određenim putem. proširite oblast koja se evakuiše u pravcu duvanja vetra najmanje onoliko koliko je preporučeno u ovom Priručniku. Nadležne službe moraju nastaviti da prikupljaju informacije i nadgledaju situaciju dok opasnost ne prestane. Svaki incident sa opasnom robom je drugačiji. Oni ne bi trebalo da se okupljaju na tim udaljenostima. Ovo je prvi korak za sve zaštitne mere koje bi mogle slediti. Kada stigne dodatna pomoć.Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera (strane oivičene zelenom bojom) za detaljnije informacije o specifičnim materijama. Pogledajte Tabelu 1 . Izolovati zonu opasnosti i zabraniti ulazak – ovo znači svi koji nisu direktno uključeni u operacije na licu mesta treba da su van ove zone. Uputite ljude koji su unutra da zatvore sva vrata i prozore i isključe ventilaciju. Ljudi u ovoj oblasti bi trebalo da budu evakuisani i/ili u skloništu unutar zgrada. Osobe koje su sklonjene unutra bi trebalo da budu upozorene da se udalje od prozora zbog opasnosti od stakla i metalnih fragmenata koji lete zbog požara i/ili eksplozije. Čak i kada se ljudi sklone na preporučene udaljenosti. Ovo izolovanje se radi prvenstveno da bi se uspostavila kontrola nad oblašću gde se vrše operacije. Ljude koji se evakuišu treba poslati na određeno mesto. Radnje radi zaštite javnosti se moraju pažljivo odabrati. Skloniti se unutra znači da bi ljudi trebalo da potraže zaklon unutar zgrade i zadrže se u njoj dok opasnost ne prođe. Nezaštićeni pripadnici hitnih službi ne bi smeli da ulaze u zonu izolacije. Od vitalnog je značaja održavati komunikaciju sa kompetentnim osobama unutar zgrade kojima se saopđtavaju informacije o promeni stanja. Vozila ipak nisu tako efikasna za zaštitu kao zgrade. Svaki sa sobom nosi posebne brige i probleme. Da bi se izvela evakuacija mora biti dovoljno vremena da se ljudi upozore. sisteme za hlađenje i grejanje.

Izlivanja koja podrazumevaju izlivanje od približno 200 litara (300 kg za čvrste supstance) ili manje se smatraju malim izlivanjem. dok se izlivanja sa količinama većim od 200 litara (300 kg za čvrste supstance) smatraju velikim izlivanjima. Kada je to moguće. Detaljan izveštaj sa objašnjenom metodologijom i podacima koji su korišćeni u izradi tačnih udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera može se dobiti u Ministarstvu za transport SAD. GB. Kanadi i Meksiku i najnovija uputstva iz toksikologije. CX. Za materije za koje nema vrednosti u AEGL-2 ili ERPG-2. GF.NASTANAK TABELE 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera u ovom Priručniku su određene za mala i velika izlivanja koja se mogu desiti tokom dana ili noću.. Pošto je atmosfersko mešanje manje efikasno u disperziji oblaka isparenja tokom noći.101 and Part 173. direktno ispuštanje pare iz kontejnera ili kombinaciju ta dva. HL. Atmosferski parametri koji utiču na disperziju i stepen emisije su odabrani statistički iz baze podataka koja sadrži meteorološke podatke od svakih sat vremena za 120 gradova u Sjedinjenim Državama. strana 283 . korišćeni su podaci procenjeni na osnovu letalnih koncentracija iz ispitivanja na životinjama. U Tabeli 1 Dan označava period od izlaska do zalaska sunca. Kompletna analiza je po prirodi statistička i koristi najmodernije modele stepena emisije i disperzije. što bi se desilo u slučaju tečnih gasova koji se mogu zapaliti i formirati i smešu pare i aerosola. dan i noć su odvojeni u analizi. Ispuštene količine i stepen emisije u atmosferu su statistički modelovani na osnovu (1) podataka iz baze podataka DOT HMIS. modelovano je na hiljade hipotetičkih izlivanja da bi se objasnile statističke varijacije i u količini ispuštene supstance i atmosferskih uslova. meteorološke podatke sa preko 120 lokacija u Sjedinjenim Američkim Državama. efekti teškog gasa). model emisije izračunava emisiju nusproizvoda toksičnih isparenja koji nastaju izlivanjem materija koje reaguju sa vodom u vodu. (2) tipova i veličina kontejnera ovlašćenim za transport. Toksikološka uputstva za slučaj kratkotrajne izloženosti za materije su primenjena za određivanje udaljenosti u pravcu vetra na kojoj ljudi mogu biti onesposobljeni i onemogućeni da sprovode zaštitne mere ili mogu trpeti ozbiljne zdravstvene posledice. statističke podatke iz američke DOT HMIS (sistem za izveštavanje o incidentima sa opasnim materijama) baze podataka. Izuzetak su određeni agensi za hemijsko ratovanje kod kojih malo izlivanje podrazumeva ispuštanje do 2 kg.HN1. gde su vrednosti iz priručnika AEGL-2 prvi izbor. Kratak opis analize je dat dole.HN2. GD. (3) fizičkih osobina pojedinih materija i (4) atmosferskih podataka iz istorijske baze podataka. kao što preporučuje nezavisno telo toksikoloških stručnjaka iz industrije i nauke. Za svaku hemikaliju. GA. dok Noć obuhvata vreme od zalaska do izlaska sunca. a i tečnost isparava. kao i gustinu oblaka pare (tj. toksikološka uputstva su odabrana iz priručnika AEGL-2 ili ERPG-2. Takođe.HN3. Kanadi i Meksiku. Proračun disperzije objašnjava zavisnost stepena emisije od vremena. Na osnovu ovog statističkog uzorka. 90% udaljenost za sprovođenje zaštitnih mera za svaku hemikaliju i kategoriju je odabrana da se nađe u Tabeli 1. a veliko izlivanje do 25 kg. Ovi agensi su BZ. Model emisije izračunava ispuštanje pare zbog isparavanja izlivene supstance na tlu.L i VX. odeljenje za cevovode i zaštitu od opasnih materija. Disperzija vetrom isparenja je procenjena za svaki modelovan slučaj. kako je precizirano u 49 CFR §172. HD.

Kod nekih ID brojeva ima više od jednog naziva materije– potražite baš onaj naziv koji ste identifikovali.) (3) Odredite da li je u pitanju MALO ili VELIKO izlivanje i da li DAN ili NOĆ. koristite onaj koji savetuje najveće udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera. strana 284 . veličinu izlivanja i doba dana. (5) Potražite UDALJENOST ZA SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA datu u Tabeli 1. VELIKO IZLIVANJE podrazumeva izlivanje iz velikog pakovanja ili višestruko izlivanje iz velikog broja malih pakovanja. uz ovu tabelu Odrede pravac vetra (2) U Tabeli 1 (strane oivičene zelenom bojom) potražite ID broj i naziv materije koa je učestvovala u nezgodi. zona sprovođenja zaštitnih mera (tj. Iz praktičnih razloga. u pravcu iz kojeg duva vetar. DAN je period između izlaska i zalaska sunca. bure sa približno do 200 litara). Oblast u kojoj su ljudi ugroženi od štetnog izlaganja materijalu) je kvadrat čija su dužina i širina isti kao i udaljenost data u Tabeli 1. (Ako je naziv materijala nepoznat a u Tabeli 1 se pod istim ID brojem pojavljuje više naziva. NOĆ je vreme između zalaska i izlaska sunca. Naredite ljudima da se udalje. Obično je MALO IZLIVANJE ono gde učestvuje jedno malo pakovanje (npr.UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE TABELE 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA (1) • • • Pripadnici hitnih službi bi odmah trebalo da urade sledeće: Identifikuju materiju na osnovu njenog ID broja i naziva. mali cilindar ili malo isticanje iz velikog pakovanja. Za datu materiju. (ako se ne može pronaći ID broj. od mesta izlivanja na datu udaljenost – u metrima i stopama. Tabela 1 daje udaljenosti u pravcu niz vetar – u kilometrima i miljama – gde bi zaštitne mere trebalo razmatrati. (4) Potražite UDALJENOST INICIJALNE IZOLACIJE. koristite Indeks naziva materije na stranama oivičenim plavom bojom i pronađite broj) Pronađu trocifreni broj odgovarajućeg uputstva i pogledaju preporučene mere.

Kada se materija koja reaguje sa vodom i emituje gasove opasne za udisanje izlije u reku ili potok. NAPOMENA 2: Pogledajte Tabelu 2 – Materije koje reaguju sa vodom i proizvode toksične gasove i vidite spisak gasova koji nastaju ako se ove materije izliju u vodu. strana 285 .(6) Započnite sprovođenje zaštitnih mera koliko je to moguće. merama predostrožnosti i procedurama za ublažavanje posledica. izvor toksičnog gasa se može kretati zajedno sa vodenom strujom ili se protezati od mesta izlivanja nizvodno na znatnoj udaljenosti. Veći krug predstavlja zonu INICIJALNE IZOLACIJE oko mesta izlivanja. Mesto izlivanja se nalazi u centru malog kruga. Pozovite broj telefona za hitne slučajeve koji je naveden na transportnim dokumentima ili odgovarajuću službu za pomoć što je pre moguće zbog dodatnih informacija o materijalu. NAPOMENA 1: Pogledajte "Uvod u korišćenje Tabele 1 – Udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera" i vidite koji faktori mogu uticati na povećanje ili smanjenje udaljenosti za sprovođenje zaštitnih mera. Oblik oblasti u okviru koje se sprovode zaštitne mere (zona zaštitnih mera) je prikazan na ovoj slici. počevši od onih koje su najbliže mestu nezgode i krećite se sve dalje u pravcu vetra.

komprimovan 1026 Cijanogen 1026 Cijanogen gas 1040 Etilen-oksid 1040 Etilen-oksid sa azotom 1045 Fluor 1045 Fluor.3 mi) 30 m (100 ft) 0.0 mi) (0.8 km 1.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.5 mi) (0.8 km 1.1 mi) (0.1 mi) .5 mi) (1.1 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 286 1005 Amonijak.1 mi) (0.2 km 0.0 mi) (0.8 km 2.7 mi) (5.2 km 0.2 mi) 150 m 300 m 150 m 600 m 60 m 150 m 150 m 150 m 300 m 60 m (500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2000 ft) (200 ft) (500 ft) (500 ft) (500 ft) (1000 ft) (200 ft) 0.0 mi) (1.6 km 0.3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.8 km 0.9 mi) (2.1km 0.3 km 0.0 km 0.1 mi) (0.6 mi) (1.7 km 8.5 mi) (2.5 mi) (0. anhidrovan 1050 Bromovodonik.1 mi) 0.1 mi) (0.4 km (0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (1.1km (0.0 mi) (0.4 km (1.1 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km 1.9 km 0. anhidrovan 1005 Anhidrovan amonijak 1008 Bor-trifluorid 1008 Bor-trifluorid.4 km 3. komprimovan 1016 Ugljen-monoksid 1016 Ugljen-monoksid.7 mi) (0.2 mi) (1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0. anhidrovan DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.4 km (0.5 km 1. komprimovan 1017 Hlor 1023 Gas 1023 Gas.2 mi) 2.9 km 0.5 km 0.4 km 0.3 mi) (2.9 mi) 60 m (200 ft) 0. komprimovan 1048 Bromovodonik.5 mi) (1.5 km 0.8 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.0 km 0.7 km 3.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 1.1km (0.1km (0.2 km (0.2 mi) (0.3 km 4.4 mi) (0.1km 4.6 km 0.4 mi) (3.5 km 3.5 km 2.3 km (0.1 mi) (0.2 mi) (0.

7 km 1. komprimovan 1076 CG (upotrebljen kao oružje) 1076 Difozgen 1076 DP (upotrebljen kao oružje) 1076 Fozgen 1079 Sumpor-dioksid 1082 Trifluorohloroetilen.2 km 0.7 km 1.7 km 2.1051 AC (upotrebljen kao oružje) 100 m (300 ft) 0.4 km (0.0+mi) (0.0 km 1.2 km 0.5 mi) (2.2 km 2.1 mi) (1.3 mi) (0.2 km 4.1 mi) 300 m 300 m 150 m 200 m 400 m 800 m 60 m (1000 ft) (1000 ft) (500 ft) (600 ft) (1250ft) (2500 ft) (200 ft) 1.1 mi) 30 m (100 ft) 0. stabilizovan 1051 1051 Cijanovodonik.1km (0.7 mi) (0.7 mi) 11.2 mi) (0.0+km (7.1km 3.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.5 mi) 1051 Cijanovodonična kiselina.7 mi) (0.2 mi) 1. stabilizovan 1052 Fluorovodonik.4 mi) (1.1 mi) (2.5 km 0. vodeni rastvor.1 mi) (0.1km (0.6 km 6.6 km 1.3 km 1.1km 0.0+mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 2.0+mi) strana 287 287 .2 mi) 0.4 mi) 1000 m (3000 ft) 400 m (1250 ft) 3.7 km (0.2 mi) (3.7 mi) 30 m (100 ft) 0.7 km 2.2 mi) (0.7 mi) (0.0+km (7.1km 4.2 km (0.4 km 0.3 km (0.4 mi) (2.4 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.7 km 5.0 km 0.8 km 1.2 km 3.2 km 4.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 3.0+km (7.3 km 0.1km 4.1 mi) 30 m (100 ft) 0.6 mi) (6.1km (0.1 mi) (0.2 km (0.0 km 0.9 mi) (2.1km 0.1km 30 m (100 ft) 0.6 mi) (0.0 mi) (0.2 mi) (0.4 km 1.5 km 0.2 mi) 100 m (300 ft) 0.1 mi) 1000 m (3000ft) 11.6 km (0.0+mi) 11.3 km (0.3 km 0.1 mi) (2.1km (0.0+km (7.0 km (2.2 km 0.3 mi) 1000 m (3000 ft) 30 m 200 m 500 m 400 m 60 m 60 m (100 ft) (600 ft) (1500ft) (1250 ft) (200 ft) (200 ft) (4.8 mi) (0.6 mi) 11. stabilizovan 1098 Alil-alkohol 200 m (600 ft) 1.5 mi) (0.6 km 9.2 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km (0.7 mi) 30 m (100 ft) 0.0 mi) 7.1 mi) (0.1 mi) 20% cijanovodonika Cijanovodonik.9 mi) (1.4 km 0.2 km 0.6 mi) (0.4 mi) 0.1km 0.4 km 1.1km 0.1km (0.1km (4. anhidrovan.6 km (2.1km 100 m (300 ft) 1.3 mi) (0.4 mi) (0.0 mi) (1.3 km 2.6 mi) (1.7 mi) (0.3 km 7.6 mi) (0.7 mi) 3.5 mi) (1.3 mi) (0.2 km (0.3 mi) (0.7 mi) (2. stabilizovan 1092 Akrolein. anhidrovan 1053 Vodonik-sulfid 1053 Vodonik-sulfid 1062 Metil-bromid 1064 Metil-merkaptan 1067 Azot-tetroksid 1067 Azot-dioksid 1069 Nitrozil-hlorid 1071 Naftni gas 1071 Naftni gas.3 mi) (1.6 km (1.1 mi) (0.2 km (0.3 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (3. sa više od 60 m (200 ft) 0.

5 km 2.7 mi) (0.3 km 0.7 km 2.4 mi) (0.6 mi) (3. stabilizovan 1162 Dimetildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1163 1.2 mi) (0.0+mi) 1000 m (3000 ft) 11.1 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 288 1135 Etilen-hlorohidrin 1143 Krotonaldehid 1143 Krotonaldehid.2 km 2.5 mi) (1.8 km 1.5 mi) (0.2 km 2.3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.0+km 7.6 km (0.0+km (7.2 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 0.3 km 0.0+mi) 11.0+mi) 11.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km (0.5 mi) (1.5 mi) (0.2 mi) (1.1km 2.5 km 0.5 km 2.1 mi) (0.4 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.6 km 4.5 mi) (1. nesimetričan 1182 Etil-hloroformijat 1183 Etildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1185 Etilenimin.8 mi) (1.1km (0.4 mi) (0.3 km 0.2 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km 0.2 km (0.0+mi) . stabilizovan 1196 Etiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1238 Metil-hloroformijat 1239 Metil-hlormetil-eter 1242 Metildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1244 Metilhidrazin 1250 Metiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1251 Metil-vinil-keton.1km (0.3 mi) (0.7 km 0.0 mi) (0.3 km 0.2 km 0.7 mi) (1.7 km 0.3 mi) (3.3 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.6 km 1.0 km 2.1km 30 m (100 ft) 0.9 km (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (1.0 km (0.8 mi) (0.2 mi) (0.4 mi) (0.4 mi) (0.4 km 0.2 mi) (0.2 km 3.3 km (0.4 mi) (1.5 km 0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.3 km (0.0+km (7.1 mi) (0.1-Dimetilhidrazin 1163 Dimetilhidrazin.5 mi) (0.5 km 0.7 km 2.0 mi) 150 m (500 ft) 1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km (0.5 km 0.7 mi) (0.1km 0.4 km (0.3 km 0.4 mi) 1.1 mi) (0.6 km 1.3 mi) (0.1km 0.2 km 2.1 mi) (0.2 mi) (0.2 km (0.2 mi) 150 m (500 ft) 1.1 mi) (0. stabilizovan 1259 Nikl-karbonil DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.8 km 1.3 km 0.4 mi) (0.0+km (7.7 km 2.7 km 1.1 mi) 60 m 60 m 60 m 100 m 60 m 60 m 100 m 300 m 150 m 200 m 60 m 150 m 60 m (200 ft) (200 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (200 ft) (300 ft) (1000 ft) (500 ft) (600 ft) (200 ft) (500 ft) (200 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 0.6 mi) (1.6 km (1.5 km 5.1km (0.2 mi) (2.7 mi) (0.2 mi) (0.4 mi) (1.9 mi) 1000 m (3000 ft) 11.5 mi) (0.3 mi) (1.

7 km (0.1km (0.5 km 0.6 mi) (3.8 km (0.6 km (6. bez žutog i belog fosfora (kada 30 m (100 ft) 0.1km (0.4 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km 3.2 km (0.3 mi) (0.4 mi) (0.6 mi) (0.1 mi) (0.7 km 1.0+mi) (2.4 km 0.4 mi) (0.1 mi) (0.5 km 0.1 mi) (0.2 km (5.5 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 0.2 km 1.1 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) 10.3 mi) (0.2 mi) (0.4 mi) (0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.9 mi) 1340 Fosfor-pentasulfid.3 km 5.4 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.2 km (0.1295 Trihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1298 Trimetilhlorsilan (kada se izlije u vodu) 1305 Viniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1305 Viniltrihlorsilan.2 mi) 2.0+mi) (0.4 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) (1.2 mi) 1.1 mi) strana 289 1560 Arsen-hlorid 1560 Arsen-trihlorid 289 .8 mi) (0.9 km 0.2 km 2.1 mi) (1. stabilizovan (kada se izlije u 30 m (100 ft) 0.3 km 5.1 mi) (3.2 km (0.0+km (7. stabilizovan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.4 mi) (0.0+mi) (2.1km 30 m (100 ft) 0.5 mi) (0.1 mi) 0.3 km (0.0+km (7.7 mi) 1.6 km 0.3 km 0.9 mi) (0.3 km 0.1km 0.6 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) (0.2 km 0.1km (0.9 km 1.1km vodu) 1556 MD (upotrebljen kao oružje) 1556 Metildihlorarsin 1556 PD (upotrebljen kao oružje) 30 m (100 ft) 0.0+km (7.1 mi) (1.1km (2.8 km 0.5 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (1.3 km (0.3 mi) (0.4 km 4. bez žutog i belog fosfora (kada se izlije u vodu) 1360 Kalcijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1380 Pentaboran 1384 Natrijum-ditionit (kada se izlije u vodu) 1384 Natrijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1397 Aluminijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1412 Litijum-amid (kada se izlije u vodu) 1419 Magnezijum-aluminijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1432 Natrijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 1510 Tetranitrometan 60 m (200 ft) 0.4 km (0.8 mi) 11.0 km 2.2 km 0.1 mi) 60 m 30 m 60 m 60 m (200 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) 0.0 km 1.9 mi) (1.3 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) (1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.2 mi) 8.2 mi) 60 m (200 ft) 0.1km 1.1km 0.4 mi) (0.1 mi) 1.1km (0.2 mi) (0.2 mi) (0.2 mi) 500 m 400 m 30 m 600 m 30 m 600 m 400 m 60 m 100 m 150 m 60 m 30 m 100 m (1500 ft) (1250 ft) (100 ft) (2000 ft) (100 ft) (2000 ft) (1250 ft) (200 ft) (300 ft) (500 ft) (200 ft) (100 ft) (300 ft) 4.3 km 1.7 km 0.7 km 0.2 km 1.6 km 0.2 mi) (0.2 km (0.7 mi) 60 m (200 ft) 0.2 km 0.2 km (0.3 mi) 11.0 km 1.5 km (1.1 mi) (0.4 km (0.1km se izlije u vodu) 1340 Fosfor-pentasulfid.5 km 2.1 mi) 1541 Aceton-cijanohidrin.4 km (0.6 mi) 11.5 km 0.1km 0.0 km (0.6 km 0.7 km 0.2 mi) (0.2 km 1.5 mi) (0.2 km 0.

d.7 mi) (1.1 mi) 100 m 150 m 300 m 60 m 150 m 600 m 400 m 60 m 30 m 400 m 100 m (300 ft) (500 ft) (1000 ft) (200 ft) (500 ft) (2000 ft) (1250 ft) (200 ft) (100 ft) (1250 ft) (300 ft) 1.1km 1.9 km 1.8 km 1.1 mi) (0.2 km (0.1km (1.1km 2.3 mi) (0.3 mi) (0.7 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 3. smeša 1582 Hloropikrin i metil .2 km 0.3 mi) (0. smeša 1581 Metil .1km (0.1km 0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km (0.6 mi) (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. smeša 1582 Metil .7 km 0.5 km 8.2 km (0.0 km 0.1 mi) 1613 20% cijanovodonika Cijanovodonik.1km (0.4 mi) 150 m (500 ft) 0.4 km 1.5 km 0.6 km (0. stabilizovan (apsorbovan) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0. smeša 1613 Cijanovodonična kiselina.0 km 1.hlorid i hloropikrin.5 mi) (0.hlorid.5 mi) (0. n.6 mi) (1.2 mi) (2.1 mi) (0.1 mi) (5.1 mi) (1.0 km 6.3 mi) 100 m (300 ft) 0.1 mi) 0. 1589 CK (upotrebljen kao oružje) 1589 Cijanogen-hlorid.1km (0.3 km 5.2 mi) (1.3 mi) 2.1 mi) (3.3 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km (0.2 mi) (2.2 mi) (0.5 km 0. smeša 1583 Hloropikrin.8 km 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) (0.1 mi) (0.7 km 3.3 km 8.4 mi) 1.1 mi) (2.7 km (1.5 mi) 1612 Heksaetil .1 mi) 100 m (300 ft) 0.3 km 3.bromid i hloropikrin.6 km 0.3 mi) 60 m (200 ft) 0.3 km 3.d.7 mi) (1.5 mi) (2.5 mi) (2.3 mi) (0.4 km (0. vodeni rastvor sa najviše 20% cijanovodonika 60 m (200 ft) 0.9 km 4.1 mi) .tetrafosfat i komprimovani gas.0 mi) (0.5 km 0.5 km 1. vodeni rastvor sa najviše 30 m (100 ft) 0.1km (0.9 km 2.1km 0.5 km (0.3 mi) (5.1km 1.7 km 0. stabilizovan 1595 Dimetil-sulfat 1595 Dimetil-sulfat 1605 Etilen-dibromid 1614 Cijanovodonik.0 mi) (0.4 mi) (0.8 km (0.2 mi) (1. smeša.0 mi) (4.6 km (0.1 mi) 0.4 km (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 290 1569 Bromoaceton 1580 Hloropikrin 1581 Hloropikrin i metil – bromid.1km 30 m (100 ft) 0.4 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.9 mi) (0.1 mi) (0.

1 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.8 km 0.4 km 1.8 mi) 30 m (100 ft) 0.merkaptan 1680 Kalijum-cijanid (kada se izlije u vodu) 1680 Kalijum-cijanid.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.9 mi) (0.4 km 0. stabilizovan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.0+mi) (0.4 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0. smeša.0+km (7.2 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.0 km 0.2 mi) (0.2 km 1. stabilizovan 1697 CN (upotrebljen kao oružje) 1698 Adamsit (upotrebljen kao oružje) 1698 DM (upotrebljen kao oružje) 1699 DA (upotrebljen kao oružje) 1716 Acetil-bromid (kada se izlije u vodu) 1717 Acetil-hlorid (kada se izlije u vodu) 1722 Alil-hlorkarbonat 1722 Alil-hloroformijat 1724 Aliltrihlorsilan.6 km 0.2 mi) (0.2 km 0. čvrst (kada se izlije u vodu) 1694 CA (upotrebljen kao oružje) 1695 Hloraceton.2 mi) (0.1 mi) (0.1km (0.1km (0.4 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) (0.4 km 0.9 mi) (1.4 mi) 1.8 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.4 km 0. anhidrovan (kada se izlije u 30 m (100 ft) 0.2 km 0.7 km 0.7 km 2.3 km 0.1 mi) (0.6 mi) (0.6 km 0.3 km 1.9 km 7.1 mi) 0.2 km 2.2 km 0.3 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.9 km 1.6 km 0.1km vodu) 1726 Aluminijum-hlorid.3 km 2.4 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.3 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km (0.1 mi) (0.1 mi) (1.2 mi) (0.6 mi) 2.2 km 0.3 mi) 1725 Aluminijum-bromid.4 km 1.1km strana 291 291 .1 mi) (0.6 km 0.1 mi) (4.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.8 km 0.1 mi) 100 m (300 ft) 1.4 mi) (0.4 mi) (0. smeša.4 mi) (1.5 mi) (0.4 mi) (0.bromid i etilen . komprimovan 1670 Perhlormetil .3 mi) (0.3 km 0.1 mi) (0.6 km 0. anhidrovan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.4 km 0.3 km 0.3 km (0. čvrst (kada se izlije u vodu) 1689 Natrijum-cijanid (kada se izlije u vodu) 1689 Natrijum-cijanid.2 mi) 150 m 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m 60 m 60 m 60 m 200 m 60 m 100 m 600 m 60 m 30 m 60 m (500 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (200 ft) (200 ft) (200 ft) (600 ft) (200 ft) (300 ft) (2000 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) 0.8 mi) (1.9 mi) (2.7 km 1.6 km 0.8 km 1.8 mi) (0.dibromid.bromid.1km 1.6 km (0.8 mi) (0.4 km 3.2 km 2.2 km 0.4 mi) (0.1km (0.2 km (0.3 km 0.2 km 1.9 mi) 11.7 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) (0.9 mi) (0.1 mi) (0.7 mi) (0.4 mi) (0. tečnost 1660 Azot-oksid 1660 Azot-oksid.2 mi) (0.4 mi) (0.dibromid i metil .1 mi) (0.4 mi) (1.2 km (0.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0. tečnost 1647 Metil .8 km (1.3 mi) (0.4 km 2.1647 Etilen .8 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.6 km 0.1km (1.2 mi) (0.2 mi) (1.

8 km (0.6 km 1.2 km 0.2 mi) (2.1km 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) .3 mi) (0.5 km 1.2 km 0.hlorid (kada se izlije u vodu) 1753 Hlorfeniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.9 km 4.2 km 0.2 mi) (1.2 km (0.8 km 0.3 km 0.4 km (0.4 km 2.5 km 1. rastvor 1744 Brom.4 mi) (0.8 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.3 km (1.2 mi) (0.3 km 0.5 km (0.1km 0.4 mi) (0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.5 km 0.7 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.6 km 1.7 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 0. rastvor (Opasnost od udisanja Zona B) 1745 Brom-pentafluorid (kada se izlije na zemlju) 1745 Brom-pentafluorid (kada se izlije u vodu) 1746 Brom-trifluorid (kada se izlije na zemlju) 1746 Brom-trifluorid (kada se izlije u vodu) 1747 Butiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1749 Hlor-trifluorid 1752 Hloracetil .1 mi) (2.5 km 3.2 mi) (0.0 km 1.1 mi) (0.4 km 3.1km 0.1km (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.1km (0.2 mi) (0.5 km 3.1km 1.2 mi) (0.3 km 3.9 km 1.1 mi) (0.4 mi) (0.hlorid (kada se izlije na zemlju) 1752 Hloracetil .7 mi) (0.1 mi) (0.9 km 1.4 mi) (0.7 mi) (4.9 mi) 1.7 km 1.3 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (1.1 mi) (0.3 km 0.9 mi) (0.9 mi) (0.9 km 6.0 km (2.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1 mi) (0.0 mi) (2.6 mi) (0.4 km 0.5 mi) (1.2 km 2.2 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (4.8 mi) (0.1 mi) (0.2 km 7.2 mi) (0.9 km 1.9 km 0.4 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) (0.3 mi) (2.1km 0.1km (0.5 mi) (0.6 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 292 1728 Amiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1732 Antimon-pentafluorid (kada se izlije u vodu) 1741 Bor-trihlorid (kada se izlije na zemlju) 1741 Bor-trihlorid (kada se izlije u vodu) 1744 Brom 1744 Brom.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 1.4 mi) (0.1km (0.6 km (0.3 km (0.2 km 4.5 km 0.1 mi) (0.8 mi) (0.1 mi) 0.2 mi) 3.3 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) 150 m 150 m 150 m 30 m 100 m 30 m 400 m 150 m 30 m 30 m (500 ft) (500 ft) (500 ft) (100 ft) (300 ft) (100 ft) (1250 ft) (500 ft) (100 ft) (100 ft) 1.1 mi) 60 m 150 m 100 m 100 m 300 m (200 ft) (500 ft) (300 ft) (300 ft) (1000 ft) 0.0 mi) (2.5 km 0.6 km (1.7 mi) (0.5 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.1km (0.5 mi) (0.3 mi) (1. rastvor (Opasnost od udisanja Zona A) 1744 Brom.1 mi) 1.

3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km 1.9 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.6 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1km (kada se izlije u vodu) 1758 Hrom-oksihlorid (kada se izlije u vodu) 1762 Ciklohekseniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1763 Cikloheksiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1765 Dihloroacetil-hlorid (kada se izlije u vodu) 1766 Dihlorofeniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1767 Dietildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.6 mi) (1.1km 0.4 km (0.9 mi) (0.trioksid i hlorsulfonska kiselina. smeša 60 m (200 ft) 0.9 km 1.2 mi) (0.9 km 0.1 mi) (0.0 km 2.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.1 mi) (0.6 mi) (0.1km 0. smeša 60 m (200 ft) 0.1 mi) 30 m 60 m 300 m 60 m 30 m 60 m 300 m 60 m 300 m 60 m 300 m 60 m 30 m 30 m 30 m 30 m 60 m 30 m (100 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (1000 ft) (200 ft) (100 ft) (100 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (100 ft) 0.3 mi) (0.5 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 1.3 mi) (0.6 mi) (1.0 km 2.0 km 0.trioksid i hlorsulfonska kiselina.1km (0.6 mi) (1.1km (0.6 mi) (1.1 mi) (0.8 mi) (0.4 km (0.5 km 1.1 mi) strana 293 293 .4 km (0.0 km 0.8 mi) (3. smeša 60 m (200 ft) 0.6 mi) (1.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Sumpor .1 mi) (0.2 km 0.8 mi) (3.4 mi) (0.1km (0. smeša 30 m (100 ft) 0.7 km 0.1 mi) 1754 Sumpor .7 km 2.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.1 mi) (0.5 mi) (0.6 mi) (1.3 mi) (0.8 mi) (0.1 mi) (0.2 km 0.1 mi) (0.4 km 1.8 mi) (0.7 km 2.1 mi) (0.5 km 1.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.1 mi) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.2 km 0.0 km 0.1 mi) (0.4 mi) (0. smeša 60 m (200 ft) 0.2 km 0.7 km 2.6 mi) (0.1km 0.4 km (0.6 mi) (1.3 km 0. smeša 30 m (100 ft) 0.3 mi) (1.4 km 0.trioksid i hlorsulfonska kiselina.6 mi) (1.6 mi) (0.1 mi) (0.5 km 0.9 km 5.9 km 5.4 km (0.8 mi) (0.0 km 2.0 km 0.1 mi) (0.4 km 0.7 mi) 1754 Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.2 mi) (kada se izlije na zemlju) 1754 Sumpor .8 km 1.4 km 2.4 km 1.3 mi) (0.0 km 0.0 km 0.1km (0.1km 0.9 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.9 km 5.6 mi) (0.3 mi) (0.6 mi) (0.1km (kada se izlije u vodu) (0.1 mi) (0.1 mi) 0.1km (0.9 mi) (0.9 km 1.1km (kada se izlije u vodu) 1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.8 mi) (3.1km (kada se izlije u vodu) (0.9 km 5.0 km 2.6 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) (0.7 km 2.4 km 2.8 mi) (0.1 mi) 1754 Sumpor . smeša 30 m (100 ft) 0.2 mi) 0.trioksid i hlorsulfonska kiselina.3 km 1.0 km 2.3 mi) (1.3 mi) (0.8 mi) (3.9 km 0.1 mi) (0. smeša 30 m (100 ft) 0.1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije na zemlju) 1754 Hlorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.5 km 1.8 mi) (0.5 km 1.

5 km 1.5 km 0.4 km 1.3 km 0.3 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km (0.0 km 2.8 km 2.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.5 km 0.3 mi) (0.1 mi) (0.2 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.4 km 0.1 mi) (0.0 km 3.2 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 km (0.1km 30 m (100 ft) 0.6 km 1.2 km 0.1km (0.3 km (0.3 mi) (0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) 0.2 km 0.5 km 0.9 mi) (1.7 km 1.6 km 1.1km 0.0 mi) (1.1 mi) (0.9 mi) (0.1 mi) 30 m 60 m 30 m 30 m 60 m 60 m 30 m 60 m 60 m 30 m 60 m 150 m 60 m 100 m 60 m 30 m (100 ft) (200 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (500 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (100 ft) 0.4 km 0.1 mi) (0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.3 km (0.1 mi) (0.5 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.0 mi) (0.3 mi) (0.6 km 1.2 mi) (1.8 km 1.2 km 0.4 mi) (0.4 mi) (0.6 km 2.6 km 1.1 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.5 mi) (0.0 mi) (1.1 mi) (0.4 mi) (0.3 km 0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.7 km 0.5 km 0.3 mi) (0.5 km 0.1 mi) (0.3 mi) (0.1 mi) (0.5 km 0.1 mi) 0.9 mi) (1. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 294 1769 Difenildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1771 Dodeciltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1777 Fluorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 1777 Fluorsulfonska kiselina (kada se izlije u vodu) 1781 Heksadeciltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1784 Heksiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1799 Noniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1800 Oktadeciltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1801 Oktiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1804 Feniltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1806 Fosfor-pentahlorid (kada se izlije u vodu) 1808 Fosfor-tribromid (kada se izlije u vodu) 1809 Fosfor-trihlorid (kada se izlije na zemlju) 1809 Fosfor-trihlorid (kada se izlije u vodu) 1810 Fosfor-oksihlorid (kada se izlije na zemlju) 1810 Fosfor-oksihlorid (kada se izlije u vodu) 1815 Propionil-hlorid (kada se izlije u vodu) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.2 mi) (0.4 mi) (0.3 mi) (1.3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.5 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) .1km 30 m (100 ft) 0.7 mi) (1.1 mi) (0.5 km 0.1km 0.2 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.8 km 0.1 mi) (0.4 mi) (0.1 mi) (0.2 km 0.1 mi) (0.9 mi) (0.1 mi) (0.9 mi) (1.2 km 0.1km 0.0 mi) (1.2 km 0.1 mi) (0.1km 0.1 mi) (0.7 km 0.5 mi) (0.2 mi) (0.4 km 0.0 km 2.1km 30 m (100 ft) 0.2 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.7 mi) (0.4 mi) (0.4 km 0.1 mi) (0.8 km (0.6 km 1.

7 km 0.1 mi) 2.4 mi) (0. pušljiva.1 mi) 0.1816 Propiltrihlorsilan (kada se izlije u vodu) 1818 Silicijum-tetrahlorid (kada se izlije u vodu) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju na zemlju) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju u vodu) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju na zemlju) 1828 Sumpor-hloridi (kada se izliju u vodu) 1829 Sumpor-trioksid.5 mi) (0.6 km 0.5 km 1.9 km 1.8 km 1.1km 1.5 km 0.0 km (0.4 km 0.2 km 0.3 mi) (1. stabilizovan 1829 Sumpor-trioksid.3 mi) (0.9 km (0.8 mi) (0.6 mi) 60 m 100 m 60 m 30 m 60 m 30 m 300 m (200 ft) (300 ft) (200 ft) (100 ft) (200 ft) (100 ft) (1000 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.6 mi) 60 m (200 ft) 0.1km (0.2 km 1.7 mi) strana 295 1836 Tionil-hlorid (kada se izlije na zemlju) 1836 Tionil-hlorid (kada se izlije u vodu) 295 .7 km 1.6 mi) (0.7 km (3.0 km (0.1 mi) (0.3 km (0.6 mi) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije na zemlju) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije u vodu) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije na zemlju) 1834 Sulfuril-hlorid (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.8 mi) (3.1 mi) (0.2 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) (1.2 mi) 1.0 km 2. sa ne manje od 30% slobodnog sumpor-trioksida 1831 1831 Sumporna kiselina. stabilizovan 1829 Sumpor-trioksid.4 km 2.1 mi) 30 m (100 ft) 0.3 mi) (1.8 mi) 2.9 km 0.9 km (1.9 km 7.3 km 0.1km 1.2 km 0.2 km 0.8 mi) 5.6 mi) (0.9 mi) 100 m 60 m 100 m 60 m 100 m 300 m (300 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (300 ft) (1000ft) 1.2 km 0.2 km 5. pušljiva 1831 Sumporna kiselina.0 km 0.6 mi) (0.9 km 3. pušljiva.5 km (1.3 mi) (0.5 km 0.1 mi) (0.0 km 0.6 mi) 300 m (1000 ft) 2.4 km (0.7 km 0.5 mi) (0.5 km 0.1 mi) (0.2 km 0.3 mi) (1.1 mi) (0. sa ne manje od 30% slobodnog sumpor-trioksida 30 m (100 ft) 0.3 km (0.4 mi) (0.8 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.8 mi) (0. neinhibiran 1829 Sumpor-trioksid.2 mi) (1.2 mi) (4.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km 1.2 mi) (1.1 mi) (0.6 mi) (2.2 km 0.2 km (0.1km (0.8 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) (0.2 mi) 0.4 km (0.1km 30 m (100 ft) 0. inhibiran 1829 Sumpor-trioksid.8 km 2.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 mi) 60 m (200 ft) 0. neinhibiran 1831 Sumporna kiselina. pušljiva Sumporna kiselina.2 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.3 km (0.2 km 1.2 km (0.4 km (0.7 km (1.5 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0. inhibiran 1829 Sumpor-trioksid.2 mi) 30 m (100 ft) 0.

1 mi) (0.2 km 0.1km (0.8 km 1.4 mi) (0. komprimovan 1892 ED (upotrebljen kao oružje) 1892 Etildihlorarsin 1898 Acetil-jodid (kada se izlije u vodu) 1911 Diboran 1911 Diboran.3 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 296 1838 Titanijum-tetrahlorid (kada se izlije na zemlju) 1838 Titanijum-tetrahlorid (kada se izlije u vodu) 1859 Silicijum-tetrafluorid 1859 Silicijum-tetrafluorid.3 km 0. Komprimovan 1923 Kalcijum-ditionit (kada se izlije u vodu) 1923 Kalcijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1923 Kalcijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1929 Kalijum-ditionit (kada se izlije u vodu) 1929 Kalijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1929 Kalijum-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.5 km 0.1 mi) 0.7 mi) .2 km 0.7 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.3 km 1.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1 mi) (0.7 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0.9 mi) (2.2 mi) (0.2 mi) (1.3 km (0.1 km (0.9 km 1.5 mi) (0.3 km (0.1km (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.5 km 0.3 km (0.8 km 0.6 km 0.1 mi) (0.6 km 0.9 km 1.2 mi) 0.2 mi) (1.2 mi) 60 m 60 m 100 m 150 m 60 m 60 m 300 m 30 m (200 ft) (200 ft) (300 ft) (500 ft) (200 ft) (200 ft) (1000 ft) (100 ft) 0.5 km 0.3 mi) (0.1km (0.1 mi) (0.3 km 0.2 km (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.3 km 1.4 km 4.8 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km (0.9 km 0.9 km 1.2 mi) (0.1 mi) 0.2 km (0.6 mi) (0.3 mi) (1.8 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) (0.2 km (0.1km 30 m (100 ft) 0.5 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.5 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.2 km 0.2 mi) 1.

100 m (300 ft) 0.d (Opasnost 30 m (100 ft) 0.d. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas.5 mi) (2.9 km 1.8 km 0.6 mi) (1.4 mi) n.2 mi) (0. n. zapaljiv.7 mi) (1.6 km (0. 30 m (100 ft) 0. 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.d.1km n.6 mi) strana 297 297 .3 km (0.8 km 4.2 km (0. zapaljiv.1 km (0. zapaljiv.4 km 1. otrovan.d (Opasnost 30 m (100 ft) 0.2 km (0. (Opasnost od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas. zapaljiv.1km (0. (Opasnost od udisanja Zona C) 1953 Komprimovan gas.d.1 mi) 0. zapaljiv.d.8 km 0.7 mi) (5.4 km (2.5 mi) (0.0 mi) (2.5 km (1.5 mi) (0.p.2 mi) 400 m 300 m (1250 ft) (1000 ft) 1.5 km 0. otrovan.d (Opasnost 30 m (100 ft) 0. n.8 mi) 4. (Opasnost od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas.2 mi) 1.4 mi) od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas. zapaljiv. zapaljiv. n. n.1 mi) (1.7 mi) (1.1 km 2. otrovan.0 mi) (2.6 mi) 1953 Komprimovan gas. toksičan.1931 Cink-ditionit (kada se izlije u vodu) 1931 Cink-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 1931 Cink-hidrosulfit (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.9 km 4.6 mi) (1.7 km 4.d.d. otrovan.2 mi) (0.3 km (1.6 km (0. otrovan. n.7 km 8.d.9 km 1. toksičan. n.p.4 km 1.3 km 0. otrovan.1 mi) 30 m (100 ft) 0. 30 m (100 ft) 0. zapaljiv.2 km 2. 30 m (100 ft) 0.5 mi) (2.d.1 mi) od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas.2 mi) (0.7 km 8.9 km 4.d.6 km (0. zapaljiv.5 mi) (0.d.9 km (5.8 km 0.1 mi) 0. (Opasnost od udisanja Zona C) toksičan.1 km (0.6 mi) (3.8 km 4.8 mi) (0.8 mi) (0.p. zapaljiv.1km (0. otrovan. 100 m (300 ft) 0. 30 m (100 ft) 0.5 km 0.2 km (0. zapaljiv.7 mi) (5.4 mi) n.7 mi) 1953 Komprimovan gas.2 km (0. (Opasnost od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas.1 mi) 2. (Opasnost od udisanja Zona D) 1953 Komprimovan gas.3 km (0.1km (0.d. n.6 mi) (3.d.1km (3.1 mi) od udisanja Zona D) 1953 Komprimovan gas.3 km 0. zapaljiv.2 km 2.7 km 4.3 km 0.1 mi) (1.5 mi) 800 m 400 m 300 m 150 m 800 m 400 m 300 m 150 m 800 m (2500 ft) (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 4.1 mi) od udisanja Zona C) 1953 Komprimovan gas.1km 2.d.2 mi) (0.9 km 1.3 km 0.d.d (Opasnost 100 m (300 ft) 0.2 mi) (0.5 mi) (0.0 mi) (2.p.7 mi) 8.5 mi) (0.1 km (0.d.d.1 mi) n. toksičan.8 km 4.1 mi) n.

8 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona D) 1953 Komprimovan gas.1km udisanja Zona C) 1955 Komprimovan gas.4 mi) n.6 mi) (0.1 mi) (0. n.1km (0. zapaljiv. n.8 km 3.1km 2. zapaljiv.d.d.8 km 4. otrovan.3 km 0.3 mi) 1955 Komprimovan gas.2 km (0. toksičan.6 mi) 100 m (300 ft) 0. zapaljiv.1 mi) 0. n. otrovan.5 km (0.d.d.d.1 mi) n. 30 m (100 ft) 0.5 mi) (2. toksičan.1 mi) (1.d.2 km (0. n.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) 1955 Komprimovan gas.5 mi) 4.d.d.1 mi) 0.d. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) 1953 Komprimovan gas.d.7 km (1. 30 m (100 ft) 0. toksičan.9 km 1. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) n.1 mi) 0. otrovan.d.7 mi) (5. n.d.2 km 2.2 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona C) 1953 Komprimovan gas.6 mi) (1.d.d.4 km (0.2 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona D) 1955 Komprimovan gas. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.9 km (3.0 mi) (2. otrovan.7 km 4.9 km 1.2 km 2.3 km 0.d.5 km (0.2 km (0.1 mi) (0.1km (0.7 mi) 4.1 mi) udisanja Zona B) 1955 Komprimovan gas.1km udisanja Zona D) (0.0 mi) (2.7 km 4. toksičan.d.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.9 km (1.5 mi) 150 m 800 m (500 ft) (2500 ft) 0.1 mi) 400 m 200 m 150 m (1250 ft) (600 ft) (500 ft) 1. (Opasnost od udisanja Zona A) 1953 Komprimovan gas.7 mi) 2.d. zapaljiv.4 km 0.2 mi) (0.7 km 8.0 mi) (1. 1953 Komprimovan gas.1km n.0 km 0.d.7 mi) (5.4 km (1. 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.3 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.d. otrovan.5 mi) (0.7 km 8.8 km 0.5 mi) (0.1 mi) (1.d. 30 m (100 ft) 0.2 km 2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.6 km (0. n.7 mi) . NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 298 1953 Komprimovan gas.7 km (3. toksičan.5 mi) (2. zapaljiv. otrovan.1km (0.8 km 0.6 mi) 100 m (300 ft) 0.

1km (0.4 km (2.1km (0.3 km (5.4 km (2.5 mi) (1.5 mi) 299 .9 km 2.1 mi) 0.4 mi) 100 m (300 ft) 0. n. toksičan.p.1km 0.d.5 km 0.7 mi) (6.1km udisanja Zona D) 1955 Mešavina jedinjenja komprimovanim gasom organskih fosfata (0.p.8 km 3.0 mi) 1967 Insecticid.1 mi) (2. gas.1km udisanja Zona C) 1955 Komprimovan gas.tetroksid.d.4 mi) 2.d.7 mi) 8. n. smeša 1975 Azot-monoksid i azot-tetroksid. smeša 1975 Azot-dioksid i azot-monoksid. smeša 1975 Azot-monoksid i azot.2 km (1. n.0 mi) (2.6 km (0.4 km (2.d.1 mi) udisanja Zona B) 1955 Komprimovan gas. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.1 mi) 2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.0 mi) sa 100 m (300 ft) 1. otrovan. n.4 km 0.4 mi) strana 299 100 m (300 ft) 0. smeša 1975 Azot-monoksid i azot-dioksid.1955 Komprimovan gas.2 mi) 500 m 60 m (1500 ft) (200 ft) 5.6 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km (0.2 mi) (0.2 mi) (0.6 km (3.0 km (0.2 km 2.5 mi) (0.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d. 1955 Komprimovan gas.1 mi) (0.9 km (5.7 km 9. smeša 1994 Gvožđe-pentakarbonil 2004 Magnezijum-diamid (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.5 km (0.9 km (0.5 mi) (0.1km (1. toksičan.7 mi) 1955 Mešavina organskih fosfata sa komprimovanim gasom 1955 Mešavina organskih Komprimovanim gasom jedinjenja fosfora sa 100 m (300 ft) 1.0 km (0.0 mi) (1.7 mi) 4. n.3 mi) 2.6 mi) (0.4 mi) 8.d. smeša 1975 Azot-tetroksid i azot-monoksid.6 km (6. (Opasnost od udisanja Zona A) 100 m (300 ft) 0. toksičan.5 mi) (2.d. toksičan.2 km (0.6 km (0.2 km 3.1 mi) 400 m 200 m 150 m 500 m (1250 ft) (600 ft) (500 ft) (1500 ft) 1.4 km (1. gas.6 km (3.1 mi) 500 m (1500 ft) 4.d.6 mi) 1955 Komprimovan gas.9 km 1. toksičan.7 mi) 3.7 km 4.3 mi) (0. n.1 mi) 0.d. toksičan.4 km (1.d. smeša 1975 Azot-tetroksid i azot-monoksid. 1967 Paration i komprimovani gas.3 mi) 800 m (2500 ft) 4.7 mi) 9. 1967 Insecticid.0 km 0.8 km 0. n.

0+km (7.7 mi) (0.2 mi) (2. crvena pušljiva 2186 Hlorovodonik.4 km (3.5 mi) (1.6 km 1.3 mi) 11.1km 200 m (600 ft) 1.9 mi) (5.3 mi) 30 m (100 ft) 0.9 km 4.9 km 2.8 mi) 4.3 km (0.1km 0.0 km (1.4 km 1.3 mi) 200 m (600 ft) 1.0 mi) (0.2 km 4.8 mi) 1000 m (3000 ft) (5.8 km 7.7 mi) 1.4 mi) 11.7 mi) 11.0+mi) (5.1km 30 m (100 ft) 0.5 mi) (1.6 mi) 500 m 400 m 400 m 150 m 500 m (1500 ft) (1250 ft) (1250 ft) (500 ft) (1500ft) 4.3 km (0.3 km 0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.4 km 4.2 mi) (0.0+km (7.4 mi) 1000 m (3000 ft) 1000 m (3000 ft) 800 m (2500 ft) 2.0+km (7.6 mi) 10.5 km 1.8 km 3. pušljiva 2032 Azotna kiselina.2 km (0.0+mi) (2.2 mi) (2.6 km 2.2 km (0.8 km 1.1 mi) (0.3 km (6.9 km 9.0+mi) .7 mi) (1.0+km (7.2 km (6.3 mi) 30 m (100 ft) 0.3 mi) (4.2 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km (0.8 mi) (4.0 km 5.5 km 0.0+mi) 11.1 mi) (0.0 mi) (1.9 mi) (0.1 mi) (1.7 mi) (0.2 km (3.0+km (7.4 km (1.0 km (1.9 mi) (0.7 mi) 300 m 150 m 500 m (1000 ft) (500 ft) (1500 ft) 1.4 mi) (0.2 km 1.8 km 6.5 mi) (3.0+km (7. rashlađena tečnost 2188 Arsin 2188 SA (upotrebljen kao oružje) 2189 Dihlorsilan 2190 Kiseonik-difluorid 2190 Kiseonik-difluorid.3 km (3.0 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 400 m (1250 ft) 800 m (2500 ft) (0.7 mi) 10.1 mi) 0.1 mi) (0.0+mi) 1000 m (3000 ft) 11.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 5.1 mi) 60 m (200 ft) 0.3 km (0.7 km 0.2 mi) 30 m (100 ft) 0. komprimovan 2191 Sulfuril-fluorid 2191 Sulfuril-fluorid 2192 Germanijum 2194 Selen-heksafluorid 2195 Telur-heksafluorid DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0.0 km 9.4 km (0.9 mi) 11.9 km 2.0+mi) (0.0+km (7.3 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 300 2011 Magnezijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 2012 Kalijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 2013 Stroncijum-fosfid (kada se izlije u vodu) 2032 Azotna kiselina.1km (5.0+mi) (2.1km 3.2 km (0.0 km 0.4 km 9.4 mi) 9.0 mi) 11.

9 mi) (1.1km (0.1km (0.0 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.7 km 0.0 km 1.5 km 4.2 km (0.8 km 0.0 km 1.2 km 3. čvrsta (kada se izlije vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina (kada se izlije u vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina.1 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) strana 301 2395 Izobutiril-hlorid (kada se izlije u vodu) 2407 Izopropil-hloroformijat 30 m (100 ft) 0.9 mi) (0. komprimovan 2199 Fosfin 2202 Vodonik-selenid.6 mi) 1000 m (3000 ft) (5.4 km 8.5 km (1.4 km 0.3 mi) (0.1 mi) 301 .1 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km (0.2-Dimetilhidrazin 2382 Dimetilhidrazin.4 km (0.1 mi) (0.6 mi) (0.1 mi) 0.9 km 3.4 mi) (0.6 mi) (1. simetričan u u u u 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.2 mi) 150 m 30 m 30 m 100 m 30 m 60 m (500 ft) (100 ft) (100 ft) (300 ft) (100 ft) (200 ft) 1.1km 2.1km (0.4 km 1.8 mi) (2.1km (0.6 km (0.5 mi) (0.1km 0. anhidrovan 2204 Karbonil-sulfid 2204 Karbonil-sulfid 2232 Hloroacetaldehid 2232 2-Hloroetanal 2308 Nitrozilsumporna kiselina (kada se izlije u vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina.4 mi) (0.9 mi) 30 m (100 ft) 0.7 km 0.7 km (1. tečna (kada se izlije vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina.8 mi) (2.0+mi) 30 m (100 ft) 0.9 km 8.2 mi) 100 m (300 ft) 0.7 mi) (2.1km 0.1 mi) (0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.9 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km 0.7 mi) (1.2196 Volfram-heksafluorid 2197 Jodovodonik.6 mi) (0.4 mi) 200 m (600 ft) 1.5 mi) 3.1 mi) (0.6 km 0.7 km 0.2 mi) (0.2 km (0.7 km 1.2 km (0.7 km 3.3 km (0.2 mi) (0.1km 0.8 km (0. tečna (kada se izlije vodu) 2308 Nitrozilsumporna kiselina.5 km 2.6 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0.4 km (1.3 km 0.0 mi) (2.1 mi) 30 m (100 ft) 0.8 mi) 30 m (100 ft) 0.0 km 1.6 km 1.5 mi) 2.1 mi) 0.0+km (7.2 km (0.3 mi) (0.9 mi) (0.4 km 0.2 km (0.5 mi) (2.4 mi) (5.3 mi) (0.5 km 1. čvrsta (kada se izlije vodu) 2334 Alilamin 2337 Fenil-merkaptan 2353 Butiril-hlorid (kada se izlije u vodu) 2382 1.1 mi) (0.2 mi) (0.3 km 0.6 km 0.4 mi) 11.3 mi) 150 m 150 m 200 m 800 m 500 m 100 m 300 m (500 ft) (500 ft) (600 ft) (2500 ft) (1500 ft) (300 ft) (1000 ft) 1.3 km (0.6 mi) (5.8 km 8. anhidrovan 2198 Fosfor-pentafluorid 2198 Fosfor-pentafluorid.3 km 4.2 km (0.0 km 0.3 km 1.

1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.9 mi) (0.7 km 8.0+mi) 1000 m (3000ft) 11.2 km (0.0+ mi) 11.1km 0.5 km 0.4 km 0. Komprimovan 2418 Sumpor-tetrafluorid 2418 Sumpor-tetrafluorid 2420 Heksafluoraceton 2421 Azot-trioksid 2434 Dibenzildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 2435 Etilfenildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 2437 Metilfenildihlorsilan (kada se izlije u vodu) 2438 Trimetilacetil-hlorid 2442 Trihloroacetil-hlorid 2474 Tiofozgen 2477 Metil-izotiocijanat 2480 Metil-izocijanat 2481 Etil-izocijanat 2482 n-Propil-izocijanat 2483 Izopropil-izocijanat DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.5 mi) 1000 m (3000 ft) 100 m 30 m 30 m 30 m 60 m 60 m 300 m 60 m (300 ft) (100 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) (1000ft) (200 ft) 30 m (100 ft) 0.2 km 5.0 mi) 100 m (300 ft) 1.3 km 2.0+mi) .3 mi) 1.9 km 4.1 mi) (0.3 km (0.8 mi) 1000 m (3000ft) 11.0+mi) 800 m (2500ft) 9.4 km 0.3 mi) (2.3 km (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.3 km 0.1 mi) (0.6 km 0.1km 0.0+mi) (0.1km (0.0 mi) 11.1 mi) (0.6 km 1.3 km 5.0 km (1.6 mi) (0.1 mi) 0.1km 1.2 mi) (1.3 km 0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 302 2417 Karbonil-fluorid 2417 Karbonil-fluorid.1 mi) 150 m (500 ft) 1.2 mi) (0.7 mi) (0.9 mi) 150 m 800 m (500 ft) (2500 ft) 0.8 km 2.0+km (7.9 mi) 10.1km 30 m (100 ft) 0.0+km (7.1km 0.0+km (7.7 mi) (0.1 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.0 km 0.4 mi) (1.0+km (7.1km (0.2 km 0.3 mi) (0.1 mi) 150 m (500 ft) 1.1km 0.1km 0.1 mi) 100 m (300 ft) 0.8 mi) (0.7 km (0.2 mi) (0.7 mi) (1.0+mi) 11.4 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) 11.5 km (1.4 mi) (5.8 km 2.1 mi) (0.3 km 0.0+km (7.4 mi) (0.6 km (6.1km 30 m (100 ft) 0.9 mi) (2.0+km (7.5 km (0.0+mi) 1000 m (3000 ft) 11.8 mi) 100 m (300 ft) 1.4 mi) 60 m (200 ft) 0.0 km (0.8 mi) (3.4 mi) (0.2 mi) (0.9 mi) (0.3 km 3.0+km (7.5 mi) 3.0+km (7.8 km (0.2 km 0.2 km (0.6 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.8 km 3.3 km 0.8 km (1.5 mi) (1.1 mi) (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.3 mi) (0.6 km (0.2 km (0.0+mi) 11.6 km 1.2 mi) (0.2 km 0.4 mi) (0.7 km 3.1 mi) (3.1 mi) (0.5 mi) (1.3 km (6.

5 km 1.4 km 0.3 km (1.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.9 km 7. komprimovana 2600 Vodonik i ugljen – monoksid.8 km 1.9 mi) (0.2484 terc-Butil-izocijanat 2485 n-Butil-izocijanat 2486 Izobutil-izocijanat 2487 Fenil-izocijanat 2488 Cikloheksil-izocijanat 2495 Jod-pentafluorid (kada se izlije u vodu) 2521 Diketen.1 mi) (0.6 mi) (0. smeša.1 mi) (0.0 km 3.3 km (0.5 mi) 6.1km (0.4 mi) (0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.6 km 0.6 km 1.2 mi) strana 303 2692 Bor-tribromid (kada se izlije u vodu) 2740 n-Propil-hloroformijat 30 m (100 ft) 0.5 km 0.3 km (0.6 km 0.7 mi) (4.1 mi) (0.2 km 0. smeša 2600 Vodonik i ugljen monoksid.4 km (0.0+km (7.3 km 0.8 mi) 60 m (200 ft) 0.3 km 0.5 km 0.6 mi) (1.2 mi) (1.2 mi) (0.1 mi) (0.0 mi) (1.6 mi) (0.8 km 0.4 mi) (0. komprimovana 2605 Metoksimetil-izocijanat 2606 Metil-ortosilikat 2644 Metil-jodid 2646 Heksahlorciklopentadien 2668 Hloracetonitril 2676 Stibin 2691 Fosfor-pentabromid (kada se izlije u vodu) 2692 Bor-tribromid (kada se izlije na zemlju) 100 m (300 ft) 1.3 mi) (2.3 mi) (4.3 mi) (4.1 mi) (0.1km (0.6 mi) (0.0 mi) (0.1km 0.8 km 4.7 km (4.1 mi) 0.4 km 0.1km (0.3 mi) (0.5 km 2.7 km 1.7 km (1.2 km 0.4 km (0.5 km 1.1 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km 1.0 mi) (1.9 mi) (2.6 km 0.1km 0.1 mi) (1.0 km 0.8 km (0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) 150 m 30 m 100 m 30 m 30 m 500 m 30 m 60 m 100 m 60 m (500 ft) (100 ft) (300 ft) (100 ft) (100 ft) (1500 ft) (100 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) 1.1 mi) (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.7 mi) (0.monoksid i vodonik.3 km (0.1 mi) (0.4 mi) (0.5 km 1.1 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.3 km 0.3 mi) (0.7 mi) 60 m (200 ft) 0.6 km 2.8 km 0.6 km 0.7 mi) 2.2 mi) (0.4 km 0.2 mi) (0.3 km 2.1 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 0.4 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.7 km 1.1 mi) (1.4 km 4.8 mi) 11. smeša 2600 Ugljen-monoksid i vodonik.9 mi) (0.4 km 0.4 km (0. smeša.6 mi) (0.3 mi) (0.5 km 4.7 km (5.5 mi) 2.1km 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.5 mi) 30 m (100 ft) 0.2 km 0.5 km 7.1 mi) (1.1km 30 m (100 ft) 0.6 km 1.2 mi) (1.5 mi) (0.3 km 1.1km 30 m (100 ft) 0.7 km 0.2 km (0.5 km 0.4 km 0.1km 0.0 mi) (3.1 mi) (0.2 mi) (0.3 mi) (0.1km (0.3 km 6.1km 30 m (100 ft) 0.0 mi) (0.2 km (0.3 km 4.1 mi) 800 m 400 m 400 m 150 m 100 m 150 m 30 m 300 m 400 m 150 m (2500ft) (1250 ft) (1250ft) (500 ft) (300 ft) (500 ft) (100 ft) (1000 ft) (1250 ft) (500 ft) 9.1km (1.1km 30 m (100 ft) 0.5 mi) 60 m (200 ft) 0.6 mi) (0.5 mi) (1.1km 1.0 km 1.0 km 1.6 mi) (1.4 km 2.2 mi) (0.0+mi) (3.1 mi) (0. stabilizovan 2534 Metilhlorsilan 2548 Hlor-pentafluorid 2600 Ugljen .1 mi) 303 .3 mi) (0.6 mi) (1.8 km (0.8 mi) (0.0 mi) (0.4 km 0.4 mi) (0.8 km 0.

3 km 0.1 mi) (0.2 mi) (0.1 mi) (0.5 km 0.3 mi) (1.1 mi) 60 m (200 ft) 0.1km (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.3 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.1 mi) 30 m 30 m 30 m 60 m 30 m 100 m 100 m 100 m 800 m 400 m 150 m 60 m 100 m 60 m 60 m (100 ft) (100 ft) (100 ft) (200 ft) (100 ft) (300 ft) (300 ft) (300 ft) (2500 ft) (1250 ft) (500 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (200 ft) 0.1km (0.1 mi) 0.7 mi) (0.4 km 1.6 km 0.1km (0.3 mi) (0.1km 0.4 mi) (0.3 km 0.2 mi) (0.6 km 2.5 mi) (0.0 km 0.7 km 4.2 km 1.7 mi) (0.3 mi) 60 m (200 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.4 km 0.2 mi) (0.8 km 0.2 mi) (0.1km 0.3 mi) (0.5 km (0.2 km (0.4 mi) (0.1km (0.0 km 0.1km (0.2 mi) 0.3 km 0.1km 30 m (100 ft) 0.1km 0.5 mi) (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.4 mi) (0.6 mi) (0.1 mi) (0.3 km 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 2.5 km 2.1 mi) (0.2 mi) (0.3 mi) 30 m (100 ft) 0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1 mi) (0.3 km 1.2 km (0.2 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) (0.3 mi) (0.8 mi) (0.4 mi) (0.5 km 0.1 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 304 2742 sec-Butil-hloroformijat 2742 Izobutil-hloroformat 2743 n-Butil-hloroformijat 2806 Litijum-nitrid (kada se izlije u vodu) 2810 Buzz (upotrebljen kao oružje) 2810 BZ (upotrebljen kao oružje) 2810 CS (upotrebljen kao oružje) 2810 DC (upotrebljen kao oružje) 2810 GA (upotrebljen kao oružje) 2810 GB (upotrebljen kao oružje) 2810 GD (upotrebljen kao oružje) 2810 GF (upotrebljen kao oružje) 2810 H (upotrebljen kao oružje) 2810 HD (upotrebljen kao oružje) 2810 HL (upotrebljen kao oružje) 2810 HN-1 (upotrebljen kao oružje) 2810 HN-2 (upotrebljen kao oružje) DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.5 km 0.3 km (0.4 mi) (1.8 mi) (1.2 km 0.4 mi) (2.1km 0.4 km 0.1 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.4 km 0.5 km 0.3 mi) (0.4 mi) (0.5 km 0.1km 0.2 km (0.4 km 0.4 mi) (1.1 mi) .1 mi) (0.7 km 0.7 km 0.4 km (0.2 km 0.5 km 2.4 km 1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.5 km 2.3 mi) (0.4 mi) (0.3 mi) (1.1km 0.9 km 0.6 km 0.3 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.2 km (0.1km 0.1 mi) (0.1km 0.6 km 0.4 km (0.3 mi) (1.2 mi) (0.

8 km 0.1 mi) 60 m 400 m (200 ft) (1250 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 2810 Toksična tečnost.2 mi) (0.9 km (0.d.4 km (0.4 km (0. 2810 Toksična tečnost.2 km (0.5 mi) (1.1 mi) (0.5 km (0. n.4 km (0.2 km (0.7 km 0.5 mi) (3.d.4 km 1. n.1 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0. n.3 mi) (1. (Opasnost od udisanja Zona A) 30 m (100 ft) 0.1km (0.5 km 2.3 mi) (1.3 mi) 60 m (200 ft) 0.8 km 1.6 km 1.1 mi) (0.3 mi) (0.1km udisanja Zona B) 2810 Sarin (upotrebljen kao oružje) 2810 Soman (upotrebljen kao oružje) 2810 Tabun (upotrebljen kao oružje) 2810 Zgusnut GD (upotrebljen kao oružje) 2810 Toksična tečnost.5 mi) 2810 Otrovna tečnost.1km 0.d.1 mi) 0.1 mi) 0.3 mi) (3.1 mi) 60 m 800 m 400 m 100 m 400 m 300 m (200 ft) (2500 ft) (1250 ft) (300 ft) (1250 ft) (1000 ft) 0.5 mi) (0.1km (0.2 km (0.3 mi) 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona 30 m (100 ft) 0.8 km 7.1km 0.8 km (0.4 mi) (1.7 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0. n.1km B) (0.2 km (0.5 mi) (0. n. n.8 mi) (1.2 km 0.8 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0. organska.5 mi) strana 305 305 . (Opasnost od udisanja Zona A) 2810 Otrovna tečnost.4 km 5.d. n.1 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) 0.5 km 4.p.3 km 0.6 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) (0.5 mi) (4.1 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.4 mi) (1.3 km 1.d.6 mi) 60 m (200 ft) 0. 2810 Otrovna tečnost.d.1 mi) 30 m 100 m 60 m 100 m 300 m (100 ft) (300 ft) (200 ft) (300 ft) (1000 ft) 0.8 km (0.7 km 2.0 km 0.2 km 1. organska.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. organska.d.p.3 mi) 60 m (200 ft) 0.2 mi) (1.7 km 2.6 mi) 60 m (200 ft) 0.1km 1.d.1 mi) 60 m (200 ft) 0.1 mi) (0.d. n.3 mi) 0.2 km 0.5 km 0.p.1 mi) (1.7 mi) (3.8 km (0.8 km (0.1km 0. 2810 Otrovna tečnost.1 mi) (0.8 km (0.8 km 4.4 km 0.0 km 5.d.5 km 2.9 km (0.8 mi) 0.5 mi) (0.8 km (0.2810 HN-3 (upotrebljen kao oružje) 2810 L (Luizit) (upotrebljen kao oružje) 2810 Luizit (upotrebljen kao oružje) 2810 Mastard (upotrebljen kao oružje) 2810 Mastard i luizit (upotrebljen kao oružje) 2810 Otrovna tečnost.0 mi) 0.1 mi) (1.p.4 km (0.3 km 1.p.5 km 2.7 mi) (0.3 mi) (0.8 mi) 0.4 mi) (1.5 mi) (2.7 km (0.8 km (0. n.1km B) 2810 Otrovna tečnost.2 km 1.d.1 mi) 0.4 km 0.8 km (0.p.

1 mi) 400 m (1250 ft) 4. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0.5 km (0.1 mi) (0.3 km 5.4 mi) (0.1 mi) (0.1 mi) 0.1 mi) (0.2 km (0.d.8 km (0.0 mi) (1.d. organska.2 mi) (1.2 mi) (3.3 mi) 0.1km (0.1 mi) (1.5 km 0.1 mi) 60 m 60 m 100 m 60 m 150 m 200 m 400 m 30 m 30 m 300 m (200 ft) (200 ft) (300 ft) (200 ft) (500 ft) (600 ft) (1250 ft) (100 ft) (100 ft) (1000 ft) 0.1km 1.5 mi) 2927 Otrovna tečnost.2 km (0.4 km (4.1km 0.9 km (0. organska. 2810 VX (upotrebljen kao oružje) 2811 CX (upotrebljen kao oružje) 2826 Etil-hlorotioformijat 2845 Etil fosfonil dihlorid.8 km 0.3 mi) (1.2 km 2.d.8 km 1. korozivna.3 mi) 30 m (100 ft) 0.1km udisanja Zona B) 30 m (100 ft) 0. n.2 mi) 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. anhidrid 2845 Metil fosfonil dihlorid 2901 Brom-hlorid 2927 Etil fosfonotiotik dihlorid.6 mi) 2810 Toksična tečnost.2 mi) 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.d.1km 30 m (100 ft) 0. n.5 km 0.2 km 0.4 km 0.5 mi) (0.1 mi) 0.5 mi) .5 mi) (1.2 km 0. korozivna. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 306 2810 Toksična tečnost.6 km 2.8 mi) 0.8 km (3.3 mi) (0.4 km 0.5 km 0.8 mi) (0.6 mi) (1.d.8 km (0.2 mi) (0.5 mi) (0.8 mi) (2.1 mi) (0.2 km 0.5 km 6.3 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 2810 Toksična tečnost.3 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 2927 Otrovna tečnost.6 mi) 30 m (100 ft) 0.4 km 2.1 mi) (0.d.1km (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0. anhidrovan 2927 Etil fosforodihloridat 2927 Otrovna tečnost.1 mi) (0.3 mi) (1.2 km 0.1 mi) (0. organska.5 mi) (0. n.7 km (0. n.7 km 0. n.0 mi) (0.8 km (0.5 km 1. n.7 km 2.4 km (0.3 km 0.4 mi) (0.1 mi) (0.1km 0.9 km 4.d.8 mi) (4.0 mi) 7.6 mi) (0.8 km (0.2 km 1. korozivna.0 km 0.d.1km 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.d.8 km (1.d.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.d.5mi) 1.1km udisanja Zona B) (0.6 km 2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.

8 km (0.d. 2927 Otrovna tečnost.5 mi) 60 m (200 ft) 0.d.1 mi) 0.6 km (0.1km udisanja Zona B) 2927 Toksična tečnost.9 mi) 11.2 km (0.1km (0. korozivna.2927 Otrovna tečnost.1km udisanja Zona B) 2929 Otrovna tečnost. organska. n. n.0+mi) (0. 2929 Otrovna tečnost. organska. n.7 km (0.d.5 mi) (3.9 mi) 11.8 km (0.d.6 mi) 60 m 600 m (200 ft) (2000 ft) 0.5 km (0.2 km 2.1 mi) (1. n. (Opasnost od udisanja Zona A) organska. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.8 mi) 2.8 km (0. organska.8 mi) 600 m (2000 ft) 7.d. 30 m (100 ft) 0. n.d.4 mi) (0. zapaljiva.5 km 7.d. n.3 mi) 0.9 km (0. zapaljiva.9 mi) 0.5 mi) (5. n.d.1 mi) 0.0+km (7.8 km (0.d. korozivna.d.7 km (0. korozivna.8 km 8.d.d.8 km (4.1km 100 m (300 ft) 1.0+mi) (0. n.2 km (0. zapaljiva.d.1 mi) (1. zapaljiva. 2929 Otrovna tečnost.1 mi) 0.d.8 km (0. n.d.5 km 7. korozivna. zapaljiva. (Opasnost od udisanja Zona A) 2927 Otrovna tečnost.9 km (0.9 mi) 11. korozivna.6 km (0.d. n.5 mi) 2927 Toksična tečnost. korozivna. n.8 mi) 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.8 km 5. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Otrovna tečnost.8 mi) (4.1 mi) 60 m (200 ft) 0.d.d. organska. 2927 Toksična tečnost.d.1 mi) (1. n.0+mi) n.6 mi) 60 m (200 ft) 0.5 km 4.0+km (7.3 km (0.8 km (1.d.3 mi) (2.d.d.1 mi) 0.8 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 2927 Toksična tečnost.d.3 mi) (1.3 mi) 0.3 mi) 0.4 mi) 60 m 400 m (200 ft) (1250 ft) 0.2 km (0. 30 m (100 ft) 0. 100 m (300 ft) 1. korozivna.2 km 1.7 mi) 0. (Opasnost od udisanja Zona B) organska. (Opasnost od udisanja Zona B) 2927 Toksična tečnost. n.2 km 2.2 km 2.1km (0. organska.5 mi) 100 m (300 ft) 1.1km (Opasnost od udisanja Zona B) 2929 Otrovna tečnost.d.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0.5 km 2.0+km (7.d.8 km (0.1 mi) (1. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Otrovna tečnost. zapaljiva.8 km (0.5 mi) strana 307 307 .8 mi) 60 m 600 m (200 ft) (2000 ft) 0. n.d.d. 30 m (100 ft) 0. organska.d.d. organska. korozivna. korozivna.d. 2927 Toksična tečnost.1 mi) (0.5 mi) (4.

zapaljiva. 2929 Toksična tečnost.4 mi) 400 m (1250 ft) 4.2 mi) 60 m 60 m (200 ft) (200 ft) 0.1km (0.3 mi) (0. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0.3 km (1.2 km 0. fisioni sadržaj uranijuma-235 veći od 1% (kada se izlije u vodu) 2978 Radioaktivni materijal.d.2 mi) 60 m (200 ft) 0.5 mi) (4.7 mi) 0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1 km (0. nefisioni (kada se izlije u vodu) 0.d.1 mi) (kada se izlije u vodu) 2977 Uranijum heksafluorid. uranijum heksafluorid.d.d.6 mi) 60 m 600 m (200 ft) (2000 ft) 0.8 km 2. zapaljiva.8 km (0. zapaljiva.9 mi) 8.3 km (0. zapaljiva.6 km (2.4 mi) (0. zapaljiva.d.9 km (5.1 mi) (0.5 mi) (1.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Toksična tečnost. n.4 mi) 2.1 mi) 0. 2929 Toksična tečnost.2 km 2.5 mi) 2929 Toksična tečnost. organska.5 km 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.1km udisanja Zona B 100 m (300 ft) 1.3 mi) 0. n. zapaljiva.1km (0. organska.6 km (0.d.0+mi) 2977 Radioaktivni materijal. 30 m (100 ft) 0. fisioni 30 m (100 ft) 0. n.5 km (0.7 km (0.8 km (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 308 2929 Toksična tečnost.3 mi) 0.9 mi) 11. (Opasnost od udisanja Zona B) organska.1 mi) izlije u vodu) 2978 Uranijum heksafluorid (kada se izlije u vodu) 2978 Uranijum heksafluorid. n.0+km (7.4 km (0.2 km (1.5 km 7.d.4 km (0.4 mi) .1km n.1 mi) (0.1 mi) (1. n.d.d.5 km (0.d.d.3 mi) 2. uranijum heksafluorid (kada se 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 2929 Toksična tečnost.

d.d.d.4 km (0. n. (kada se izliju u 30 m (100 ft) 0. (kada se izliju u vodu) 2987 Hlorosilani.5 km (0.0+mi) (0.1 mi) 0.0+mi) (0. zapaljivi.d.8 mi) strana 309 3057 Trifluoroacetil hlorid 3079 Metakrilonitril.1km (0.0 mi) 0. korozivni. korozivni.1 km (0.3 mi) vodu) 30 m (100 ft) 0.5 km 0.3 mi) 1. reaguju sa vodom. n.2 km (0.0 mi) (1.d. n. (kada se izliju u vodu) 3049 Metal alkil halidi.2 km (0.2 km (0. korozivni.d.5 km (0.d.0 mi) 0.1km 3052 Aluminijum alkil halidi (kada se izliju u vodu) 3052 Aluminijum alkil halidi.8 mi) (0. n.8 km 0.5 mi) (3. n. (kada se izliju u vodu) 3049 Metal aril halidi.5 km (0. (kada se izliju u vodu) 2987 Hlorosilani.1km 3049 Metal alkil halidi. (kada se izliju u vodu) 3023 2-Meill-2-heptanetiol 3023 tert-Oktil merkaptan 3048 Pesticid sa aluminijum fosfidom (kada se izlije u 60 m (200 ft) 0.2 km (0.1 mi) 100 m (300 ft) 0. n.1 mi) 30 m (100 ft) 0.d.3 mi) 1.1 mi) (1.6 km (1.0+km (7.d.d. tečni (kada se izliju u vodu) 3052 Aluminijum alkil halidi.2 mi) (0.1 mi) 1. stabilizovan 30 m (100 ft) 0.5 km 5.6 mi) 11. reaguju sa vodom. n.1 km (0.1 mi) 0. čvrsti (kada se izliju u vodu) (0.3 km (0.d. (kada se izliju u vodu) 2988 Hlorosilani.d.2 km (0.3 mi) 0. (kada se izliju u vodu) 2986 Hlorosilani. n.9 km 0.9 mi) 11.d.1 mi) 60 m 600 m 60 m (200 ft) (2000 ft) (200 ft) 0.3 km (0.3 mi) 0.2985 Hlorosilani.2 km 1.2 km (0. zapaljivi.5 mi) 309 .d.1 mi) 800 m 60 m (2500 ft) (200 ft) 4.d. n. (kada se izliju u vodu) 30 m (100 ft) 0.5 km (2.1 mi) vodu) 2985 Hlorosilani. n.6 km (1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.d.1 mi) (0.1 mi) vodu) 2986 Hlorosilani. (kada se izliju u 30 m (100 ft) 0.0 mi) 0. (kada se izliju u vodu) 3049 Metal aril halidi.0+km (7.1 km (0.6 km 1.3 mi) (0.d.2 km 0.3 mi) 1. (kada se izliju u vodu) 2988 Hlorosilani.1 km (0.d.7 mi) (0.d.0 km 0.6 km 0. reaguju sa vodom.2 mi) 30 m (100 ft) 0.7 km (0. n.6 km (1. zapaljivi.d.d.d.1 mi) 100 m 100 m (300 ft) (300 ft) 0. korozivni.1 mi) 100 m (300 ft) 0.5 km (0.3 mi) 1.4 km (0.9 km (0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.d.1 km (0.3 mi) 1.2 km (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0.d. n.

1 mi) 60 m (200 ft) 0.8 km (0.3 km 1.8 km 5.1 mi) 0.5 mi) zapaljive gasove.d.8 mi) 8. n.1km 2.8 km (0.d.d.1 km (0. n.7 km (0. reaguje sa vodom. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.8 km (0. n. 3122 Toksična tečnost.8 km (0. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 30 m (100 ft) 0.9 km (0.6 mi) (3.6 mi) (3.1 mi) 500 m 300 m (1500ft) (1000ft) 3. (Opasnost od udisanja Zona A) 0.2 mi) (1. reaguje sa vodom. oksidišuća.2 km (0. oksidišuća. n.7 km 1.7 km (0.6 mi) (0.d.6 km 2.7 km (5. reaguje sa vodom.5 km 2.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3122 Toksična tečnost. n.3 km 1. n.d.4 mi) (1.8 mi) 1.5 mi) 0.4 mi) (1.d.5 mi) .d.d.6 mi) 60 m (200 ft) 0.d.0 mi) (1. 3123 Otrovna tečnost. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 310 3083 Perhloril fluorid 3122 Otrovna tečnost.1 mi) (1.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000ft) 0.7 km (0. 3123 Otrovna tečnost.8 km (0.3 mi) (1.8 km (0.1km udisanja Zona B) 3122 Toksična tečnost.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0.d.d. oksidišuća.1 mi) 0.6 mi) (0. n.2 mi) (3.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000ft) 0.8 km (0.d. koja pri kontaktu sa vodom emituje 60 m (200 ft) 0.0 km 5.2 km 1.1km udisanja Zona B) 3123 Otrovna tečnost.6 mi) 3122 Otrovna tečnost.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3122 Otrovna tečnost.4 mi) (1.9 km (0.d.9 km (0.9 km (2.d. n. oksidišuća. oksidišuća. oksidišuća.8 mi) 1.d.0 km 5.8 mi) 0. n.2 mi) (1. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.8 km (0.4 km 5.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. (Opasnost od udisanja Zona A) 3123 Otrovna tečnost.6 km 2.d.. n.5 mi) 60 m (200 ft) 0.5 mi) (3. koja pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.d. (Opasnost 30 m (100 ft) 0.1 mi) od udisanja Zona B) 3123 Otrovna tečnost. n.d.

otrovan.d.d. n. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.5 mi) 1. (Opasnost od udisanja Zona B) 3123 Toksična tečnost.3 km 0. n.d.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. n. toksičan.4 mi) strana 311 3160 Tečni gas.3 km 0. zapaljiv.5 mi) 800 m (2500 ft) 4.2 mi) (0. zapaljiv.d.d.d.5 mi) 2.5 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.6 mi) (1. zapaljiv.d.6 mi) 0.5 mi) (2.8 km 4.2 mi) (0. n.4 km (1. (Opasnost od udisanja Zona A) 3123 Toksična tečnost.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3123 Toksična tečnost.1 mi) (0.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.5 mi) zapaljive gasove. zapaljiv. reaguje sa vodom.d.d.8 mi) 5. 30 m (100 ft) 0.d. n.d. 3123 Toksična tečnost.5 km (0.9 km (0. pri kontaktu sa vodom emituje 30 m (100 ft) 0. zapaljiv.9 km (5. otrovan. 3123 Toksična tečnost.d.6 km (0.d.5 km (0.4 mi) 60 m (200 ft) 0.7 km (0.d.8 mi) (0. toksičan.1 mi) udisanja Zona B) 3160 Tečni gas.d.2 km (0. n. pri kontaktu sa vodom emituje 60 m (200 ft) 0. reaguje sa vodom.1 mi) 60 m (200 ft) 0. n.2 km 1.6 mi) 100 m (300 ft) 0.d.5 km (1.3 mi) (1.0 mi) (2.d.2 km (0. koja pri kontaktu sa vodom emituje 30 m (100 ft) 0.1 mi) zapaljive gasove.d.d. reaguje sa vodom. n.d. n. otrovan. zapaljiv.1 mi) zapaljive gasove.5 mi) (0. 3160 Tečni gas.8 km (1. pri kontaktu sa vodom emituje zapaljive gasove.8 mi) 0.1 km (0.8 km 5. otrovan. zapaljiv.8 km (0. n.1 km (0.7 mi) 4.d.1km udisanja Zona C) 3160 Tečni gas.2 km (0.1 mi) 100 m (300 ft) 0.8 km (0.1km 2.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0.7 mi) 8. n.6 km (0.7 km (3.7 mi) (5. (Opasnost od udisanja Zona A) 3160 Tečni gas.8 km (0.d.6 mi) 0. otrovan.3 mi) 0.d.d.5 km 2.d.5 mi) 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.8 km (0. (0.8 km 0.5 mi) (3. n.1km udisanja Zona D) 3160 Tečni gas.9 km 1.9 km (3. n.3123 Otrovna tečnost.1 km (0.9 km (1. n.3 mi) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 311 .4 km (2.1 mi) 60 m (200 ft) 0.2 km 2. (Opasnost od udisanja Zona A) 3123 Toksična tečnost.d.1 mi) (1.7 km 8.d.8 km (0.6 mi) 0.7 km 4.1 mi) (1. (Opasnost od udisanja Zona B) 3160 Tečni gas.5 km (0.

3 mi) 0.8 mi) (0.1km (0.2 km 2.5 mi) (0.7 mi) 4.0 mi) (1. 3162 Tečni gas.8 km (0.9 km 1.d.6 mi) 100 m (300 ft) 0.1 mi) (1.2 mi) (0. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.d.1km 2. (Opasnost od udisanja Zona A) 3162 Tečni gas.3 mi) 0.d.d. toksičan. n.9 km (3.5 km (0.d. toksičan.7 km 8.d.1 mi) (0. n.4 km (1.d.6 mi) (1.d. zapaljiv.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.1 mi) (1.d.1 mi) udisanja Zona B) 3160 Tečni gas.1km (0.7 km 8.d.d. zapaljiv.0 km 0.6 mi) (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.9 km (1.7 km 4. n.2 mi) 4.8 km 0.2 km 2.d.1km udisanja Zona D) 3162 Tečni gas.3 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. otrovan. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.7 mi) (5.d.1km udisanja Zona C) 3160 Tečni gas. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 312 3162 Tečni gas.1 mi) Zona B) (0.d.0 mi) (2.d. toksičan.8 km 4.7 mi) (5.2 km 2.d. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3160 Tečni gas.1 mi) 0.4 km (1.1 mi) (0. n.3 km 0.d.4 km 0.5 mi) 400 m (1250 ft) 1. n.8 km 3. n. n.6 mi) 100 m (300 ft) 0.1km Zona D) 3162 Tečni gas.d.3 mi) 400 m 200 m 150 m 800 m (1250 ft) (600 ft) (500 ft) (2500 ft) 1. otrovan.d.5 mi) (2.1 mi) Zona B) 3162 Tečni gas. otrovan.7 mi) 4. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0. otrovan.5 km (0.d.2 mi) (0. zapaljiv. n. n. (Opasnost od udisanja Zona A) 3162 Tečni gas.8 km 0. otrovan.5 mi) (0.1km Zona C) 3162 Tečni gas. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.2 km (0.2 mi) (0.9 km (3.d.2 km (0.3 km 0.9 km 1.8 km (3.7 km 4.0 mi) .2 km (0. n.5 mi) (2.0 mi) (2. toksičan.1 mi) (0. toksičan.d. n. toksičan.

d.1 mi) (0. n.1 mi) 150 m (500 ft) 1.3 mi) (0. tečno.d.d.d. n.2 km 0.1 mi) 0.d.0+ mi) 11.0+mi) strana 313 313 .4 km 0. n.d.6 km 2. toksični.d. zapaljivo. toksičan. otrovno.2 km 2.d. 3278 Organofosforno jedinjenje. n. toksični.1 mi) 200 m 150 m 30 m 60 m 60 m (600 ft) (500 ft) (100 ft) (200 ft) (200 ft) 1.3 mi) 4. 3278 Organofosforno jedinjenje. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.0+km (7. (Opasnost od udisanja 30 m (100 ft) 0.5 km (2. 30 m (100 ft) 0.7 km 0.3 mi) 3.5 mi) 30 m (100 ft) 0. n. n. otrovno.4 km (0.1 mi) (0.2 km (0.1 mi) (0.3 mi) 30 m (100 ft) 0. 3280 Organoarsensko jedinjenje. n.2 km 0.1 mi) (0. n.5 mi) (3.d. toksični.2 km 0. 3279 Organofosforno jedinjenje.d. n. tečni.1km Zona C) 3162 Tečni gas.d.6 mi) 4.d. 3281 Metal karbonili.1 mi) (0. tečni. 3278 Organofosforno jedinjenje.6 mi) (1.8 mi) 200 m (600 ft) 2.d.5 mi) (0. 3275 Nitrili. zapaljivo. n.2 km 0.d.2 mi) (0.d. n.9 km 0.d. zapaljivi n.8 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) (0.1 mi) 200 m 150 m (600 ft) (500 ft) 2. 3276 Nitrili. toksično.4 km (0.1 km 0.8 km (2. n.d. 3278 Organofosforno jedinjenje. otrovni.d.0 mi) 1000 m (3000 ft) 11.d.5 km (0. n.d.d.5 km 4.1 mi) (0.2 km (0.d.2 km (0. 3280 Organoarsensko jedinjenje.d. otrovni.9 km (0.7 mi) (0.d.0+km (7.6 mi) (0.6 km (1.1km 30 m (100 ft) 0.8 km 4.d.3 mi) 1. otrovno.0 mi) (1.d. n.1km Zona D) 3246 Metansulfonil hlorid 3246 Metansulfonil hlorid 3275 Nitrili.8 mi) (0.d. n. toksičan. 3281 Metal karbonili. otrovno.5 km 0.d.1km 30 m (100 ft) 0.d.4 km (0.0 km 0.1 mi) (0.1km (0. otrovni.d. 3276 Nitrili.1 mi) (0.d.d.0 km (1.9 mi) 1. tečni. tečno. toksično.8 mi) (3. tečno. 3279 Organofosforno jedinjenje. 3276 Nitrili.d.7 km 0.d. n. zapaljivi.d.3162 Tečni gas. 3276 Nitrili. n.2 mi) (0.9 km (2.2 km 0.d.

(Opasnost od udisanja Zona A) 3289 Toksična tečnost.d. 3287 Toksična tečnost.7 mi) (3.1km 5.d.d.d.6 mi) . 3289 Toksična tečnost.8 km (0.3 km 1.1km 5.7 mi) (3.8 km (0.4 mi) (1.5 mi) 3289 Otrovna tečnost.d. neorganska. neorganska.8 km (0.3 km (0. neorganska.8 km (1. 30 m (100 ft) 0.8 km (0.1 mi) 60 m 300 m (200 ft) (1000 ft) 0.d.8 mi) (3.7 km (0. neorganska. korozivna.2 km (0.d. neorganska.8 mi) 1.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3289 Otrovna tečnost. n. neorganska.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.2 mi) (1.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.9 km (0.6 km 2.d. n. neorganska. neorganska.7 km 2.5 mi) 3287 Toksična tečnost. korozivna. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.5 mi) (1.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 60 m (200 ft) 0. korozivna.1 mi) 150 m 300 m (500 ft) (1000 ft) 0.8 mi) 5. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 60 m (200 ft) 0. n.7 km (0.1 mi) udisanja Zona B) 60 m (200 ft) 0.5 mi) 1. n.d.1 mi) udisanja Zona B) 60 m (200 ft) 0. n.8 mi) 1. korozivna.3 km 1.d.2 mi) (1. n. n. 3289 Otrovna tečnost.2 km 5. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.2 mi) 60 m (200 ft) 0.7 km (0.d.d.8 mi) 0. n. n.9 km (1. (Opasnost od udisanja Zona A) 3287 Otrovna tečnost.d.d.2 km (0. neorganska. n.1 mi) 150 m 300 m (500 ft) (1000 ft) 0. korozivna.2 mi) (1.6 mi) 3287 Otrovna tečnost.8 km (0.9 km (0.d.5 mi) 3289 Toksična tečnost.8 mi) 1.7 km (0. korozivna.2 km (0.8 km (0.5 mi) 1.6 km 2.6 mi) 0.d.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 0. neorganska.d.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3287 Toksična tečnost.7 km (3.2 km (0.d. n. neorganska.d. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 314 3287 Otrovna tečnost.6 mi) 0. 30 m (100 ft) 0. neorganska.4 mi) (1.9 km (0.2 km (0.8 km (0.d.3 km 1. n.

7 mi) 7.4 km (2.d. 30 m (100 ft) 0.d. toksičan.2 mi) n.d.5 km (0. (Opasnost od udisanja Zona B) 3303 Komprimovan gas. n.7 km (0.5 mi) (2. 30 m (100 ft) 0. oksidišući.8 mi) (0.5 mi) (2.1km (1. toksičan.7 km 8. oksidišući.2 km 2.7 km 1.d.2 km 4.1 mi) 45% cijanovodonika 3300 Smeša ugljen dioksida i etilen oksida. sa ne više od 30 m (100 ft) 0.6 mi) 3303 Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona A) korozivan.2 mi) (1.1km 2.d.1 mi) (1. oksidišući.7 km 4.8 mi) (0.1 mi) (0.d.5 mi) (2. 60 m (200 ft) 0. n.3 mi) n.6 mi) 1.2 km (0.2 km (0.d.6 mi) (1.d.d. sa više od 87% 30 m (100 ft) 0.3 mi) (0.1 km (0.9 km (4.d. 30 m (100 ft) 0. otrovan.2 km 4. n.1 km (0. oksidišući.3294 Cijanovodonik.1 mi) (1.d. otrovan. otrovan.d.3 mi) 800 m (2500 ft) 4.d.7 km (4.1 mi) etilen oksida 3300 Smeša etilen oksida i ugljen dioksida.1 mi) 200 m 150 m (600 ft) (500 ft) 0. sa više od 87% etilen oksida 100 m (300 ft) 0.3 km 0. (Opasnost od udisanja Zona C) 3303 Komprimovan gas.0 km 0. (0. n.6 mi) (0.d.1 mi) 100 m (300 ft) 0.5 km (1.3 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.7 mi) (0.1 km 2.5 km (0. (Opasnost od udisanja Zona D) oksidišući.6 mi) 3303 Komprimovan gas. n.d.d.d. 2.3 km 0.d.1 mi) n.7 mi) (0.1km (Opasnost od udisanja Zona C) 3303 Komprimovan gas.2 km 2.7 mi) (5.d.7 mi) 8.d.7 km 1.9 km 2.2 km (0.6 mi) (0. oksidišući.d.0 km 0.1km (Opasnost od udisanja Zona D) 3304 Komprimovan gas.1km (0.6 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.7 mi) 150 m (500 ft) 0.d.3 mi) 0. otrovan. otrovan.7 km 4.8 km (0.3 km 0. n. (Opasnost od udisanja Zona A) 3303 Komprimovan gas.3 km 0. oksidišući.4 mi) n.5 km (0. 3303 Komprimovan gas.5 mi) 1. n. 3303 Komprimovan gas. n.3 km 0. otrovan.4 km (1.6 mi) (1. toksičan.2 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3303 Komprimovan gas.2 mi) (0. oksidišući.5 km 0.9 km (5. oksidišući.1 km (0. toksičan. oksidišući. toksičan.d.5 mi) 7.2 mi) (0.3 km (6.2 mi) (0. 60 m (200 ft) 0.9 mi) 10. (2.d. 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3303 Komprimovan gas. otrovan.7 km (1. rastvor u alkoholu.4 mi) strana 315 3304 Komprimovan gas. korozivan.1 km (0.1 mi) 1. 315 .

otrovan. n.0 mi) (2.7 mi) (2.d.1 mi) (0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona C) 3304 Komprimovan gas.7 km 0.d. zapaljiv.d. (Opasnost od udisanja Zona B) 1.2 km 2.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.d. toksičan.7 km 4.7 km 4.2 km (0.d.d. n. n.2 km 2. korozivan.9 mi) 10.6 km 2.d. toksičan.d.d.6 mi) 800 m (2500 ft) 4. otrovan. toksičan.6 mi) (0.d.d. 30 m (100 ft) 0.2 km (0.4 km 1. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) n.7 km 0.4 mi) n.d.4 km 1. (Opasnost od udisanja Zona D) korozivan. zapaljiv.1 mi) (1. (Opasnost od udisanja Zona A) 3304 Komprimovan gas.d.0 km 0.5 mi) 6.d.5 km (0.4 mi) 1. korozivan.7 km (1.4 mi) (2.1km n. korozivan.7 km (0. 30 m (100 ft) 0.3 km (6.1 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona B) 3304 Komprimovan gas. 3304 Komprimovan gas. korozivan.5 km 3.3 mi) (0.1 mi) 1. 3305 Komprimovan gas.4 mi) . otrovan.1 mi) (0. 30 m (100 ft) 0. korozivan.9 mi) 10.2 km (2.6 mi) 10.d. n.7 km (1.d.5 mi) (1.d. otrovan. 30 m (100 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona C) 3304 Komprimovan gas.4 km 0.2 mi) (1.d.1 mi) (1. korozivan. korozivan.4 mi) 3304 Komprimovan gas. korozivan.1 mi) n. n.7 km (4.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. 30 m (100 ft) 0.3 km (6.d.1km (0. toksičan.5 mi) 6.6 mi) (0.7 km (0.d.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3304 Komprimovan gas. zapaljiv.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona D) 3305 Komprimovan gas.0 mi) (2.3 km (6.5 km (0.2 km (0.d.0 km (0.1 mi) n.7 km (4.4 km 0. 30 m (100 ft) 0.1 km (0. 30 m (100 ft) 0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 316 3304 Komprimovan gas.1 km (0. otrovan. otrovan. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona A) 3305 Komprimovan gas.d.5 mi) (1. 100 m (300 ft) 0.2 mi) (1.7 mi) 150 m (500 ft) 0. toksičan. korozivan.0 km 0. n.5 km 3.3 mi) (0.6 km 2.

100 m (300 ft) 0.6 mi) (0.d. korozivan.8 mi) (0. korozivan.2 km 2.0 km 0.2 km 2.d. toksičan.7 mi) (0. otrovan. oksidišući. oksidišući.1km n. 30 m (100 ft) 0.2 km 1.8 mi) (0. otrovan. zapaljiv.3305 Komprimovan gas.7 km 1. 30 m (100 ft) 0.6 km (0.2 km 4. 60 m (200 ft) 0.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3306 Komprimovan gas.d. 100 m (300 ft) 0. 30 m (100 ft) 0.4 mi) n.1 mi) n.d.0 km 0.7 mi) (2.8 mi) (0.7 mi) (5. 30 m (100 ft) 0. oksidišući. toksičan. 100 m (300 ft) 0.2 mi) (0.1 mi) (1.1 km (0.6 mi) (0. 3306 Komprimovan gas.3 km 0.d. otrovan. korozivan. toksičan.d. (Opasnost od udisanja Zona D) (0.3 km 0.5 km (0.6 mi) 3306 Komprimovan gas.7 mi) (5.7 mi) 4.6 km (0. zapaljiv.d.3 km 0.d.7 km 4.2 km (0.1 mi) n.9 mi) 10. 30 m (100 ft) 0.5 mi) (2.5 mi) 800 m 300 m 150 m 800 m (2500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 4. toksičan.7 km (0. toksičan.5 mi) (2. korozivan.d. otrovan. 30 m (100 ft) 0. korozivan.3 km 0.2 km (0.3 km (6.4 mi) n.d.7 km 8. 3305 Komprimovan gas.1 mi) 1.d.d.6 mi) 300 m 150 m 800 m (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.5 km (0. oksidišući. toksičan.1km n.7 km (0. zapaljiv.7 mi) 7.2 mi) (0.4 mi) n.d. n.4 km (2.7 km 8. zapaljiv. korozivan.5 mi) 4.6 mi) 10.d.5 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. otrovan.1km 2. toksičan.7 km 4.4 km (1. korozivan.1km 2.6 mi) (1.9 km (4. korozivan.1km n.2 km 2. korozivan. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona B) 3305 Komprimovan gas. zapaljiv.d.5 mi) (2.1 mi) 1.d. n. otrovan.6 mi) 3306 Komprimovan gas.d.1km 2.1 mi) (0.4 mi) (0.1 mi) (1. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona D) 3305 Komprimovan gas. zapaljiv. zapaljiv. 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.6 mi) (1. korozivan.d. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona A) 0.2 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona C) 3305 Komprimovan gas.d.3 km 0.9 km (2.6 mi) (1. korozivan.d. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona D) (0.7 km (2.2 mi) n.5 km (0.1km n. oksidišući.d. (Opasnost od udisanja Zona A) strana 317 317 .d. 3306 Komprimovan gas. (Opasnost od udisanja Zona B) 3306 Komprimovan gas.d.7 km 4.3 km (6.d.d. n.d. korozivan.1 mi) n.1 km (0.3 km 0. korozivan. (Opasnost od udisanja Zona C) 3305 Komprimovan gas.d. (Opasnost od udisanja Zona C) 3306 Komprimovan gas.4 mi) 3305 Komprimovan gas.1 mi) (1.

d.6 mi) 500 m (1500 ft) 2.3 km 0. toksičan. (Opasnost od udisanja Zona B) 3306 Komprimovan gas.d. oksidirajući. otrovan.8 mi) (0.2 km (0.6 mi) (1.1km n.3 km 0.d.2 km (0. 60 m (200 ft) 0.7 km 1. korozivan.3 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.2 km (0.1km 2.7 km 4.9 km (4. oksidišući.1km (0.3 km 0.1km udisanja Zona C) 3307 Tečni gas. oksidišući.d.7 mi) (5.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3307 Tečni gas. n. oksidišući.2 mi) (0.7 km 8. korozivan.0 km 0.d.6 mi) (0. n.1 mi) 1. oksidišući. 3307 Tečni gas. 30 m (100 ft) 0.3 km 0. n.5 mi) (2. (Opasnost od 60 m (200 ft) 0.d. oksidišući.d.1 mi) (1. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3306 Komprimovan gas.7 km 1.7 mi) (5. toksičan.d.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.2 km 2.5 mi) .4 km (1. n.1km (0.3 mi) 500 m 300 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.1 mi) (1.2 mi) n.d. n.0 km 0.7 km 4. oksidišući. 30 m (100 ft) 0.7 mi) 7.5 km (0.4 km (1. (Opasnost od udisanja Zona D) 3307 Tečni gas.1km udisanja Zona D) 3307 Tečni gas. oksidirajući. toksičan.6 mi) (1.5 mi) (2.3 mi) 1.2 mi) udisanja Zona B) (0.8 mi) (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 318 3307 Tečni gas.1 mi) (0.7 mi) 7.3 mi) 1. oksidišući.6 mi) 100 m (300 ft) 0.5 mi) (2.2 km 4.6 mi) 100 m (300 ft) 0.d.1 mi) (0.d.d.d.d. n.7 mi) (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. otrovan. (Opasnost od udisanja Zona A) 3307 Tečni gas.9 km (4. toksičan.d.7 mi) (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. n.5 mi) (2.7 km (1. oksidišući.0 km (0. otrovan.1 mi) (0.7 km 8.2 km 4.2 mi) (0. n.d.d.1km n.d.2 km (4.1km 2.d. (Opasnost od 60 m (200 ft) 0. otrovan.2 km 2.2 mi) udisanja Zona B) 3307 Tečni gas. otrovan.d.5 km (0.d. toksičan. oksidišući. toksičan.7 mi) 7.6 mi) (0. (Opasnost od udisanja Zona C) 3306 Komprimovan gas. korozivan.

toksičan. n.d.6 km 2.1 mi) (1.d. n.7 km (4.1 mi) (0.3307 Tečni gas.4 mi) 319 . korozivan.1 mi) 0.5 km (0.1 mi) udisanja Zona B) 3308 Tečni gas.7 km 4.7 km (1.7 km (1.3 km (6. n. n.8 mi) (0.0 mi) (2. korozivan. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. korozivan.6 mi) 10.6 mi) (1. n.6 mi) (0.d.d.3 mi) (0.9 mi) 10.7 km (4. n.1km udisanja Zona D) 3309 Tečni gas. toksičan.2 km 2. korozivan.d.d. (Opasnost od udisanja Zona A) (0.d.d. toksičan.0 km (0.d. n.0 km 0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3308 Tečni gas.1km udisanja Zona C) 3308 Tečni gas.9 mi) 10. otrovan.6 mi) 800 m (2500 ft) 4.2 km (0. otrovan.7 km 0. korozivan. 30 m (100 ft) 0. n.3 km (6. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.3 km (6.1 mi) (0.d.7 mi) 100 m (300 ft) 0.4 mi) (2.0 km 0.d.5 mi) 4. otrovan. zapaljiv. n.4 mi) (2. n.5 km 3.1 mi) (0.2 mi) (1. korozivan.7 km (0.3 mi) (0.4 mi) 1.7 km (0.4 km 1.5 km 3.1km udisanja Zona D) 3308 Tečni gas.3 km (6.6 mi) (0.1km udisanja Zona C) 3307 Tečni gas.5 km (0. toksičan. otrovan.7 km (2. toksičan. 3308 Tečni gas.d. n. korozivan.d.d.d.2 km (0. korozivan.d.1 mi) (1. korozivan. n.d.d.1km udisanja Zona C) 3308 Tečni gas.d.4 km 0.5 mi) 6.4 mi) 3308 Tečni gas.3 km 0. n.7 km 0.d. korozivan. toksičan. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.d.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.1 mi) udisanja Zona B) 3308 Tečni gas.6 km 2.7 mi) 150 m (500 ft) 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.2 mi) (0.d.4 mi) strana 319 3309 Tečni gas.1km udisanja Zona D) 3308 Tečni gas. 3308 Tečni gas. otrovan.4 mi) (2.5 mi) (1.1 mi) (0. oksidišući.5 mi) 6. 3309 Tečni gas.1 mi) (1.2 mi) (1.9 mi) 10. otrovan.2 km (0.2 km 2. korozivan.d.7 km 4.1 mi) (0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 1. (Opasnost od udisanja Zona A) (0. zapaljiv. korozivan. zapaljiv.7 km (0. korozivan.2 km 2. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.1km 2. n.7 km 4.5 km (0. otrovan. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.4 km 0.6 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 2.4 km 1.1 mi) 1. n.7 mi) 150 m (500 ft) 0.6 mi) 300 m 150 m 800 m (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1. otrovan.5 mi) (1.7 km (0. toksičan.d.d.2 km (2.0 mi) (2.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.d.d.3 km 0. oksidišući.

7 km 8.d. zapaljiv. n. korozivan. korozivan.1km (Opasnost od udisanja Zona C) (0.2 km 1.7 mi) 4. 30 m (100 ft) 0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona C) 3309 Tečni gas. (Opasnost od udisanja Zona A) 3310 Tečni gas. otrovan.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona C) 3309 Tečni gas.6 mi) 300 m 150 m 800 m (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1. korozivan.5 km (0.4 km (2. n.5 mi) 4.d. zapaljiv.d.7 km 4.3 km (6. n.3 km (1.7 mi) (0.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona D) 100 m (300 ft) 0. otrovan.7 km (0.d. toksičan.1 mi) (1. oksidišući.8 mi) (0.3 km 0. oksidišući. 30 m (100 ft) 0.d.4 mi) 3310 Tečni gas. toksičan.d. n.2 km (0.d. korozivan. zapaljiv.7 mi) (2.3 km 0.d.1 km (0.2 mi) (0.d. (Opasnost od udisanja Zona A) 3309 Tečni gas.7 km 1.6 mi) 1. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 320 3309 Tečni gas.6 mi) (1.2 km 4.0 km 0. otrovan. oksidišući.1km 2.d.6 mi) (1.7 km (2. toksičan.9 km (2.8 mi) (0. zapaljiv. otrovan. korozivan.1km 2.2 km 2.7 km 4. 30 m (100 ft) 0.2 km (0.2 mi) 500 m 300 m (1500 ft) (1000 ft) 2.4 mi) (0.3 km 0. korozivan. n. toksičan.d. n.d.1 mi) (1.d.0 km 0. korozivan. korozivan.1km (4.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona D) 100 m (300 ft) 0.2 mi) (0. 30 m (100 ft) 0.4 mi) 1.d. korozivan.5 km (0. n. zapaljiv. otrovan.d.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3309 Tečni gas.5 mi) (2.6 mi) (0. 60 m (200 ft) 0.d. 30 m (100 ft) 0.6 mi) .d.1 km (0.7 km (0. korozivan. oksidišući. n.d.5 mi) 800 m 300 m 150 m 800 m (2500 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 4.6 mi) 10. korozivan.1 km (0.3 km (0. 30 m (100 ft) 0.2 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3310 Tečni gas.4 mi) 3309 Tečni gas.7 mi) (5.5 mi) (2. otrovan. DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3309 Tečni gas.6 km (0.8 mi) 7.1 km (0.3 km (6.1 mi) 0.d. n.d.2 km 2. n. n.d. toksičan. zapaljiv.9 mi) 10. 3310 Tečni gas.d.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. zapaljiv.6 mi) (0.3 km 0.

toksičan.d. toksičan. n.2 mi) (0.7 km 4.8 km 4.d.1 mi) (0. zapaljiv. (Opasnost od udisanja Zona A) 3355 Insecticid.3 km 0. gas.2 km 2. otrovan.d.6 mi) (1. otrovan. n. 3355 Insecticid.d. oksidišući. (Opasnost od udisanja Zona A) (0.4 km (1. (Opasnost od udisanja Zona A) 3355 Insecticid.2 km (0.1 mi) (1. otrovan.d.7 km 1.d.5 mi) (2.5 km (0. toksičan.d.7 mi) (5.7 km 8.1 mi) udisanja Zona D) 3355 Insecticid.d. toksičan.8 mi) (0. zapaljiv.8 km (0.7 mi) (5. n.d.4 mi) 30 m (100 ft) 0.5 mi) 400 m 300 m 150 m 800 m (1250 ft) (1000 ft) (500 ft) (2500 ft) 1.d. zapaljiv.0 mi) strana 321 321 .7 km 0.d.7 mi) (1. toksičan. korozivan.5 mi) (0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. otrovan.6 mi) 100 m (300 ft) 0.1km 2.d.d.1 mi) (0.d.2 mi) (0. oksidišući.5 mi) (2. oksidišući. n. gas.1 km (0. 30 m (100 ft) 0.4 mi) 3310 Tečni gas.d.0 mi) (2.5 mi) 500 m 300 m 150 m 150 m 800 m (1500 ft) (1000 ft) (500 ft) (500 ft) (2500 ft) 2. n.d. korozivan. 30 m (100 ft) 0.1km (0. 30 m (100 ft) 0. gas.1km 2. gas.d.7 km 4.3 km 0.6 km (0.6 mi) (0.1 mi) udisanja Zona C) 3355 Insecticid.6 mi) 100 m (300 ft) 0.4 km (0.d.5 mi) (0.d.6 mi) 0. otrovan. zapaljiv.1 mi) 0. otrovan.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.6 mi) (1. korozivan.1km (Opasnost od udisanja Zona C) 3310 Tečni gas. gas.d. gas.d. toksičan. oksidišući.3310 Tečni gas.7 mi) 4.2 km 0.9 km (3. 60 m (200 ft) 0. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0.7 mi) 2. 3355 Insecticid. gas.1 mi) (1. zapaljiv. zapaljiv.8 km 4.2 km 4. n. n.1km (Opasnost od udisanja Zona D) 3310 Tečni gas.d.2 mi) (0.d. korozivan.1 mi) od udisanja Zona B) 100 m (300 ft) 0.3 km 0. toksičan.5 mi) (2. korozivan. sa više od 50% amonijaka 3355 Insecticid.2 km 2. gas.7 km 2.4 mi) 0. n. (Opasnost 30 m (100 ft) 0.1 mi) udisanja Zona B) 3355 Insecticid.5 km (0.3 km 0.6 km (0.9 km 1.2 km 2.d.2 km (0.5 mi) (2.9 km (1.2 km (0. 3310 Tečni gas.1 mi) (0.5 km (0. n. n.1 mi) (1.9 km (4.1 km (0.7 mi) 7.4 km (1.5 mi) 150 m 800 m (500 ft) (2500 ft) 0.7 mi) (0.2 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3310 Tečni gas.1km (Opasnost od udisanja Zona D) 3318 Rastvor amonijaka. korozivan. oksidišući.d.4 mi) (5. n.2 mi) 4.8 km 0. zapaljiv. toksičan.9 km (1. oksidišući.1 mi) 1.8 mi) (0. n. n.7 km 8.3 km 8. zapaljiv. n.d.8 km (3.0 km 0.5 mi) 400 m (1250 ft) 1.d.6 km (0.

5 km (0. n.1 mi) 60 m (200 ft) 0. korozivni.d.d. n. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 322 3361 3362 3381 3382 DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3355 Insecticid.1km udisanja Zona B) Tečnost.5 mi) udisanja Zona A) Tečnost. n. otrovni. n.d. otrovni.2 km (0.7 km (3.5 km (0.1 mi) od udisanja Zona C) 3355 Insecticid.d.d.2 mi) (0.8 km (0. gas.3 km 0. (kada se izliju u vodu) 0.5 km (0.d.8 mi) 5.8 mi) (0. (kada se izliju u vodu) 0. korozivni.d. (Opasnost od 30 m (100 ft) 0. gas.2 km (0.6 mi) 3382 Tečnost. n. toksičan.d.1km 2.1 km (0.1 mi) 1.3 mi) 4.1 mi) 100 m (300 ft) 0.3 mi) 1. n.5 mi) (0.7 mi) (1.1 mi) (0.6 mi) (1. (kada 30 m (100 ft) 0.d.8 km (1. otrovna ako se inhalira.d.9 km (1.d. (Opasnost od udisanja Zona B) 0.d. korozivni.d. (Opasnost od udisanja Zona A) (0. toksična ako se inhalira.5 mi) .8 km (0.3 km 0.d. n. toksičan. zapaljiv. otrovna ako se inhalira.1 km (0.6 km (1. toksična ako se inhalira.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br.0 mi) 3381 Tečnost.2 km 0.1 mi) 300 m (1000 ft) 2. (Opasnost 30 m (100 ft) 0. zapaljivi. zapaljiv.6 km (2.d. n.1 km (0.d. zapaljivi.7 km 0.3 mi) 0.d.0 mi) 3362 Hlorosilani.d. toksični. n. (Opasnost od 60 m (200 ft) 0. toksični.7 km 1.d. (Opasnost 30 m (100 ft) 0. (kada se izliju u 30 m (100 ft) 0.1 mi) od udisanja Zona D) 3361 Hlorosilani.1 km (0.1 mi) 300 m 150 m 100 m (1000 ft) (500 ft) (300 ft) 1.1 mi) se izliju u vodu) Hlorosilani. n. korozivni.1 mi) vodu) Hlorosilani.2 km (0.d.

9 km (1.d.3 mi) 0.1 km (0.7 km (3.8 km (1.1 mi) 2.8 km (0.8 km (1. zapaljiva.d. otrovna ako se inhalira.d. reaguje sa vodom.1 mi) 300 m (1000 ft) 2.d.5 mi) 3385 Tečnost. 60 m (200 ft) 0.1km n. 30 m (100 ft) 0.7 km (3. reaguje sa vodom. korozivna. n. (Opasnost od udisanja Zona B) 3389 Tečnost.1km (Opasnost od udisanja Zona B) 3384 Tečnost.d. reaguje sa vodom.d.d. toksična ako se inhalira.d.d.8 km (0.8 km (0.d.d. zapaljiva.7 km (3. n.d. 60 m (200 ft) 0.d. n.5 mi) (Opasnost od udisanja Zona A) 3387 Tečnost. (Opasnost od udisanja Zona A) 3388 Tečnost.d.8 km (1.5 mi) n.d. otrovna ako se inhalira.d. oksidišuća.d.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3388 Tečnost.4 mi) 1. (Opasnost od udisanja Zona A) (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 1.1 mi) 300 m (1000 ft) 2. otrovna ako se inhalira. korozivna.1 mi) 1. n.5 km (0.6 mi) strana 323 323 .1 mi) 300 m (1000 ft) 2.5 mi) 3387 Tečnost. 30 m (100 ft) 0. n. oksidišuća. 60 m (200 ft) 0. oksidišuća.d.9 km (1.d.5 mi) (Opasnost od udisanja Zona A) 3389 Tečnost. toksična ako se inhalira. n.d. (Opasnost od udisanja Zona B) 0. (Opasnost od udisanja Zona B) 3386 Tečnost.4 mi) (Opasnost od udisanja Zona A) 3383 Tečnost.6 mi) 0.9 km (5.2 km (0. (Opasnost od udisanja Zona A) 3385 Tečnost.2 km (0. toksična ako se inhalira.3383 Tečnost. toksična ako se inhalira.4 mi) 400 m (1250 ft) 4. n.1 mi) 60 m (200 ft) 0.d.8 km (0. otrovna ako se inhalira.3 km (1. toksična ako se inhalira.9 km (1.d.8 mi) 5. zapaljiva.d.2 mi) 60 m (200 ft) 0. otrovna ako se inhalira. n.0 km (0.7 km (0. 30 m (100 ft) 0. zapaljiva. (Opasnost od udisanja Zona B) 0. 60 m (200 ft) 0. (Opasnost od udisanja Zona A) (0.d. toksična ako se inhalira.6 km (2. oksidišuća.d.8 mi) 5. otrovna ako se inhalira.6 km (0.5 km (0. otrovna ako se inhalira.1 mi) 60 m (200 ft) 0. n.8 mi) 5.6 mi) 1.8 km (0.3 km (0.d.5 mi) 3384 Tečnost.9 mi) 8.6 mi) 3386 Tečnost.3 mi) 0. toksična ako se inhalira.d. n. reaguje sa vodom. n.d. n.

2 mi) (0.8 km (0.1 mi) (0.6 km 3. 30 m (100 ft) 0.4 km 0.6-trifluoropiridin 9269 Trimetoksisilan DANA NOĆI Metara Kilometara (Milja) Kilometara (Milja) 3390 Tečnost.7 mi) 1.1km 0.1 mi) (0.4 mi) (1. toksična ako se inhalira.d. korozivna.d.1 mi) (0.1 mi) 0.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1km (0.3 mi) (0. korozivna. smrznut (kada se izlije u vodu) 9192 Fluorin.1 mi) (Opasnost od udisanja Zona B) 3390 Tečnost.1 mi) (0.1 mi) 60 m (200 ft) 0. n.2 km (0.2 mi) (0.3 mi) (0.2 km 0.5 km (1.1 km (0.0 km (0.2 km 0.1 mi) Na sledećoj strani pogledajte tabelu materija koje pri kontaktu sa vodom proizvode toksične gasove .8 mi) (0.2 mi) (0. rashlađena tečnost (kriogena tečnost) 9206 Metil fosfonikdihlorid 9263 Hloropivaloil hlorid 9264 3.3 mi) 9202 Ugljen monoksid.3 mi) 60 m 30 m 150 m 150 m 60 m 30 m 30 m 150 m (200 ft) (100 ft) (500 ft) (500 ft) (200 ft) (100 ft) (100 ft) (500 ft) 0.3 km 0.1km tečnost) 30 m (100 ft) 0.3 km 1.d.1 km 0. čvrsta (kada se izlije u 30 m (100 ft) 0.5 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.7 km 0.1 mi) (0.1 km (0.5 km 0.5-Dihloro-2.7 km 0.3 km 0.1km 0.5 mi) (0. n.2 mi) (1.1 mi) 30 m (100 ft) 0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.7 km (0. NAZIV MATERIJE Metara (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom VELIKO IZLIVANJE (iz velikog pakovanja ili mnogo malih pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima (Stopa) Onda ZAŠTITITE ljude niz vetar tokom DANA Kilometara (Milja) NOĆI Kilometara (Milja) strana 324 3456 3461 Aluminijum alkil halidi (kada se izliju u vodu) 9191 Hlor dioksid.3 mi) 0.2 mi) (0.5 mi) 0.3 mi) 200 m (600 ft) 0.9 mi) (1.5 mi) 2. (Opasnost od udisanja Zona B) 3456 Nitrosilsumporna kiselina.4.5 km (0.0 km (0.2 km 0.3 km 0.4 km 0.3 km 2. rashlađena tečnost (kriogena 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0. hidrat.4 mi) (0.TABELA 1 – UDALJENOSTI ZA INICIJALNU IZOLACIJU I SPROVOĐENJE ZAŠTITNIH MERA MALO IZLIVANJE (iz malog pakovanja ili malo izlivanje iz velikog pakovanja) Prvo IZOLUJTE u svim pravcima ID br. otrovna ako se inhalira.1 mi) (0.5 km (0.1km 0.1km 2.1 mi) (0.7 mi) (0.1km 30 m (100 ft) 0.1 mi) (0.1 km (0. čvrsta (kada se izlije u vodu) 30 m (100 ft) 0.1 mi) vodu) Nitrosilsumporna kiselina.1 km (0.2 km (0.6 mi) 0.8 km 0.5 km (0.2 mi) (0.7 km 0.d.

bez žutog i belog fosfora Fosfor-pentasulfid. stabilizovan Fosfor-pentasulfid. anhidrovan Aluminijum-hlorid. smeša Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid. čvrst Acetil-bromid Acetil-hlorid Aliltrihlorsilan. 1162 1183 1196 1242 1250 1295 1298 1305 1305 1340 1340 1360 1384 1384 1397 1412 1419 1432 1541 1680 1680 1689 1689 1716 1717 1724 1725 1726 1728 1732 1741 1745 1746 1747 1752 1753 1754 1754 1754 1754 1754 1754 Uputstvo br.TABELA 2 – MATERIJE KOJE REAGUJU SA VODOM I PROIZVODE TOKSIČNE GASOVE Materije koje proizvode gasove toksične ako se udahnu (TIH gasove) Kada se izliju u vodu ID br. bez žutog i belog fosfora Kalcijum-fosfid Natrijum-ditionit Natrijum-hidrosulfit Aluminijum-fosfid Litijum amid Magnezijum-aluminijum-fosfid Natrijum-fosfid Aceton-cijanhidrin. stabilizovan Kalijum-cijanid Kalijum-cijanid. smeša Sumpor-trioksid i hlorsulfonska kiselina Sumpor-trioksid i hlorsulfonska kiselina TIH Gas(ovi) koji nastaju HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl H 2S H 2S PH3 H 2S SO2 H 2S SO2 PH3 NH3 PH3 PH3 HCN HCN HCN HCN HCN HBr HCl HCl HBr HCl HCl HF HCl HF Br2 HF Br2 HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl Hemijski simboli TIH gasova: Br2 Cl2 HBr HCl HCN Brom Hlor Bromovodonik Hlorovodonik Cijanovodonik HF HI H2S H 2S NH3 Fluorovodonik Jodovodonik Vodonik sulfid Vodonik sulfid Amonijak strana 325 KORISTITE OVAJ SPISAK SAMO KADA SE MATERIJE IZLIJU U VODU . 155 139 155 139 155 139 155 155P 155P 139 139 139 135 135 139 139 139 139 155 157 157 157 157 156 155 155 137 137 155 157 125 144 144 155 156 156 137 137 137 137 137 137 Naziv materije Dimetildihlorsilan Etildihlorsilan Etiltrihlorsilan Metildihlorsilan Metiltrihlorsilan Trihlorsilan Trimetilhlorsilan Viniltrihlorsilan Viniltrihlorsilan. čvrst Natrijum-cijanid Natrijum-cijanid. stabilizovan Aluminijum-bromid. anhidrovan Amiltrihlorsilan Antimon-pentafluorid Bor-trihlorid Brom-pentafluorid Brom-trifluorid Butiltrihlorsilan Hloracetil-hlorid Hlorofeniltrihlorsilan Hlorsulfonska kiselina Hlorsulfonska kiselina i sumpor – trioksid.

TABELA 2 – MATERIJALI KOJI REAGUJU SA VODOM I PROIZVODE TOKSIČNE GASOVE Materijali koji proizvode gasove toksične ako se udahnu (TIH gasove) Kada se izliju u vodu ID br. tečna TIH Gas(ovi) koji nastaju HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HF HF HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HBr HCl HCl HCl HCl HCl HCl SO2 H 2S HCl HCl SO2 HCl HI H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 H 2S SO2 NH3 PH3 PH3 PH3 NO2 NO2 Hemijski simboli TIH gasova: Br2 Cl2 HBr HCl HCN Brom Hlor Bromovodonik Hlorovodonik Cijanovodonik HF HI H2S H 2S NH3 Fluorovodonik Jodovodonik Vodonik sulfid Vodonik sulfid Amonijak strana 326 KORISTITE OVAJ SPISAK SAMO KADA SE MATERIJE IZLIJU U VODU . 1758 1762 1763 1765 1766 1767 1769 1771 1777 1777 1781 1784 1799 1800 1801 1804 1806 1808 1809 1810 1815 1816 1818 1828 1834 1836 1838 1898 1923 1923 1929 1929 1929 1931 1931 2004 2011 2012 2013 2308 2308 Uputstvo br. 137 156 156 156 156 155 156 156 137 137 156 156 156 156 156 156 137 137 137 137 132 155 157 137 137 137 137 156 135 135 135 135 135 171 171 135 139 139 139 157 157 Naziv materije Hrom-oksihlorid Ciklohekseniltrihlorsilan Cikloheksiltrihlorsilan Dihloracetil-hlorid Dihlorofeniltrihlorsilan Dietildihlorsilan Difenildihlorsilan Dodeciltrihlorsilan Fluorosulfonska kiselina Fluorosulfonska kiselina Heksadeciltrihlorsilan Heksiltrihlorsilan Noniltrihlorsilan Oktadeciltrihlorsilan Oktiltrihlorsilan Feniltrihlorsilan Fosfor-pentahlorid Fosfor-tribromid Fosfor-trihlorid Fosfor-oksihlorid Propionil-hlorid Propiltrihlorsilan Silicijum-tetrahlorid Sumpor-hloridi Sulfuril-hlorid Tionil-hlorid Titanijum-tetrahlorid Acetil-jodid Kalcijum-ditionit Kalcijum-hidrosulfit Kalijum-ditionit Kalijum-hidrosulfit Kalijum-hidrosulfit Cink-ditionit Cink-hidrosulfit Magnezijum-diamid Magnezijum-fosfid Kalijum-fosfid Stroncijum-fosfid Nitrozilsumporna kiselina Nitrozilsumporna kiselina.

tečni Aluminijum alkil halidi. Pesticid sa aluminijum fosfidom Metal alkil halidi. Hlorosilani. reaguju sa vodom. fisioni Uranijum heksafluorid. Hlorosilani. Metal aril halidi.d. Hlorosilani.d.d.d. toksični. korozivni.d.d. reaguju sa vodom. n. n. hidrat.d. n. korozivni. Nitrozilsumporna kiselina. čvrsta Aluminijum alkil halidi.d. n.d. zapaljivi. zapaljivi.d. n. čvrsti Hlorosilani.d. čvrsti Hlor hidroksid. nefisioni ili izuzet od fisije Hlorosilani. Hlorosilani.d. korozivni. smrznut TIH Gas(ovi) koji nastaju NO2 HCl HCl HCl HCl HCI HF HBr HBr NH3 HF HF HF HF HF HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl PH3 HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl HCl NO2 NO2 HCl Cl2 Hemijski simboli TIH gasova: Br2 Cl2 HBr HCl HCN Brom Hlor Bromovodonik Hlorovodonik Cijanovodonik HF HI H2S H 2S NH3 Fluorovodonik Jodovodonik Vodonik sulfid Vodonik sulfid Amonijak strana 327 KORISTITE OVAJ SPISAK SAMO KADA SE MATERIJE IZLIJU U VODU . n.d. Hlorosilani. n.. uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid Uranijum heksafluorid. Hlorosilani. zapaljivi.d. Hlorosilani. Hlorosilani. 157 132 132 156 156 156 144 137 157 138 166 166 166 166 166 155 155 155 155 156 156 139 139 157 138 138 138 138 135 135 135 156 156 155 155 157 157 135 143 Naziv materije Nitrozilsumporna kiselina. korozivni. n. n. toksični.d. uranijum heksafluorid.d. reaguju sa vodom. Hlorosilani. n. n.d.d.d.d. Metal aril halidi. korozivni.d. n. čvrsta Nitrozilsumporna kiselina.d.d. korozivni.TABELA 2 – MATERIJE KOJE REAGUJU SA VODOM I PROIZVODE TOKSIČNE GASOVE Materije koje proizvode gasove toksične ako se udahnu (TIH gasove) Kada se izliju u vodu ID br.d. čvrsta Butiril-hlorid Izobutiril-hlorid Dibenzildihlorsilan Etilfenildihlorsilan Metilfenildihlorsilan Jod-pentafluorid Fosfor-pentabromid Bor-tribromid Litijum-nitrid Radioaktivne materije.d. n. sadrži više od 1% Uranijuma-235 Radioaktivne materije.d. n.d.d. Hlorosilani.d.d. n. korozivni. korozivni. zapaljivi. zapaljivi. otrovni. fisioni. n. 2308 2353 2395 2434 2435 2437 2495 2691 2692 2806 2977 2977 2978 2978 2978 2985 2985 2986 2986 2987 2987 2988 2988 3048 3049 3049 3049 3049 3052 3052 3052 3361 3361 3362 3362 3456 3456 3461 9191 Uputstvo br. otrovni. Metal alkil halidi. Aluminijum alkil halidi Aluminijum alkil halidi.d.d.

ZAŠTITNA ODEĆA Civilna odeća i radne uniforme. Ovi odevni predmeti, kao što su uniforme koje nose pripadnici policije i hitne pomoći ne pružaju skoro nikakvu zaštitu od štetnog uticaja opasnih materija. Zaštitna odeća koju nose vatrogasci (SFPC). Ova kategorija odeće obuhvata zaštitnu odeću koju normalno nose vatrogasci tokom operacija gašenja požara. Ono obuhvata šlem, jaknu, pantalone, čizme, rukavice i kapuljaču za pokrivanje delova glave koje ne štite šlem ili štitnik za lice. Ovo odelo se mora koristiti sa aparatom za disanje sa maskom za celo lice (SCBA). Ovo zaštitno odelo mora odgovarati bar standardu OSHA Fire Brigades Standard (29 CFR 1910.156). Vatrogasno zaštitno odelo pruža ograničenu zaštitu od toplote i hladnoće, ali ne štiti adekvatno od štetnih isparenja ili tečnosti koja se mogu pojaviti u incidentima sa štetnim materijama. U svakom uputstvu postoji preporuka o korišćenju zaštitnog odela u incidentima sa materijama na koje se odnosi to uputstvo. U nekim uputstvima stoji da zaštitno vatrogasno odelo pruža ograničenu zaštitu. U tim slučajevima, pripadnik hitnih službi koji nosi zaštitno vatrogasno odelo i aparat za disanje može obaviti brzu, kratku operaciju na mestu nezgode. Međutim i takva operacija može biti opasna jer može doći do izlaganja, povrede ili smrti. Komandir na licu mesta donosi odluku o operaciji samo ako je korist velika (npr. trenutno spasavanje, zavrtanje ventila kojim bi se sprečilo isticanje itd.). Zaštitno odelo koje se obično nosi prilikom gašenja šumskih požara ili požara u nenaseljenim oblastima nije zaštitno vatrogasno odelo (SFPC) i ne preporučuje se niti se pominje bilo gde u ovom Priručniku osim ovde. Aparat za disanje (SCBA). Ovaj aparat pruža konstantan dotok vazduha pozitivnog pritiska u masku za lice, čak i kada se diše duboko tokom teškog rada. Ovaj aparat je sertifikovan od strane NIOSH i Ministarstva za rad, bezbednost i zdravlje u skladu sa 42 CFR Part 84. Koristite ga u skladu sa zahtevima respiratorne zaštite u OSHA 29 CFR 1910.134 (Respiratory Protection) and/or 29 CFR 1910.156 (f) (Fire Brigades Standard). Aparati za disanje sa hemijskim punjenjem ili druge maske sa filterima nisu prihvatljiva zamena za aparat za disanje sa pozitivnim pritiskom. SCBA oprema pravljena na zahtev nije u skladu sa standardom OSHA 29 CFR 1910.156 (f)(1)(i). Iako se sumnja na hemijsko oružje, preporučuje se upotreba NIOSH-sertifikovanih respiratora sa CBRN zaštitom. Hemijsko zaštitno odelo i oprema. Bezbedna upotreba ovog tipa zaštitne odeće i opreme zahteva specifične veštine koje se razvijaju obukom i iskustvom. Ona generalno nije dostupna niti je koriste službe koje prve stižu na mesto nezgode. Ova vrsta specijalne odeće može štititi od jedne hemikalije, ali ne i protiv onih za koje nije dizajnirana. Stoga zaštitna odeća ne bi trebalo da se koristi ukoliko nije kompatibilna sa materijom koja je ispuštena. Ova vrsta specijalne odeće pruža malu ili nikakvu zaštitu od toplote i/ili hladnoće. Primeri ove vrste opreme su opisani kao (1) odela koja štite od isparenja (NFPA 1991), poznata i kao TECP odelo ili nivo A* zaštita (OSHA 29 CFR 1910.120, Appendix A & B), i (2) odela koja štite od zapljuskivanja tečnosti, poznata i kao nivo B* i C* zaštita (OSHA 29 CFR 1910.120, Appendix A & B) ili odela za terorističke hemijske/biološke incidente (NFPA 1994), class 1,2 or 3 Ensembles. Ne postoji nijedno zaštitno odelo koje štiti od svih opasnih materija. Nemojte pretpostavljati da je odelo otporno na hladnoću i/ili toplotu ili vatru ako to ne piše u certifikatu proizvođača. (NFPA 1991 5-3 Flammability Resistance Test and 5-6 Cold Temperature Performance Test)

* Pogledati u rečniku objašnjenja ostalih nivoa zaštite pod naslovom Zaštitna odeća strana 328

KONTROLA NAD POŽAROM I IZLIVANJEM KONTROLA NAD POŽAROM Voda je najčešće i generalno najdostupnije sredstvo za gašenje požara. Treba biti oprezan pri izboru metode gašenja požara jer u incidentu postoji mnogo faktora koje treba razmotriti. Vatra može biti neefikasna u gašenju požara kod nekih materija; njena efikasnost u velikoj meri zavisi od načina primene. Požari kod kojih postoji i izlivanje zapaljive tečnosti se obično gase nanošenjem pene na površinu materije koja gori. Gašenje požara od zapaljivih tečnosti se vrši koncentratom pene koja je hemijski kompatibilna sa materijom koja gori; koncentrat pene se mora pravilno mešati sa vodom i vazduhom i pažljivo primeniti. Postoje dva opšta tipa pene za gašenje požara: obična i otporna na alkohol. Primeri običnih pena su ona na bazi proteina, fluoroproteina i pena koja formira vodeni film (AFFF). Neke zapaljive tečnosti, uključujući i mnoge naftne proizvode, se mogu gasiti običnom penom. Druge zapaljive tečnosti, uključujući mešljive rastvarače (zapaljive tečnosti koje su rastvorljive u vodi) kao što su alkoholi i ketoni imaju drugačije hemijske osobine. Požari u kojima gore ove materije ne mogu se lako gasiti običnom penom i zahtevaju primenu pene otporne na alkohol. Ovi požari se teško kontrolišu i zahtevaju primenu više pene nego ostali požari gde gore zapaljive tečnosti (NFPA/ANSI Standards 11 and 11A). Pogledajte odgovarajuće uputstvo da biste videli koja vrsta pene se preporučuje. Iako je nemoguće praviti posebne preporuke za zapaljive tečnosti kod kojih postoji dodatna opasnost od korozije ili toksičnosti, pena otporna na alkohol može biti efikasna za mnoge materije. Telefon za hitne situacije dat na transportnim dokumentima ili broj telefona nadležne službe trebalo bi pozvati što pre radi uputstava o pravom sredstvu za gašenje. Konačan izbor sredstva i metode gašenja zavisi od mnogo faktora kao što su lokacija nezgode, opasnost od izlaganja, veličina požara, opasnost po okolinu, kao i dostupnost sredstava za gašenje i opreme na licu mesta. MATERIJE KOJI REAGUJU SA VODOM Voda se nekad koristi za ispiranje izlivene supstance i smanjenje ili usmeravanje isparenja u slučaju izlivanja. Neke od materija koje se ovde pominju mogu reagovati burno ili čak eksplozivno sa vodom. U takvim slučajevima pustite da vatra gori i ne dirajte izliven materijal (osim pripreme kanala za odvođenje materijala) dok ne dobijete dodatne tehničke savete. Uputstva koja se odnose na ove materije jasno upozoravaju na ove potencijalno opasne reakcije. Za ove materije su potrebni tehnički saveti jer (1) (2) (3) voda koja uđe u puknut ili kontejner iz kojeg ističe supstanca može izazvati eksploziju; voda može biti potrebna za hlađenje susednih kontejnera radi sprečavanja njihovog pucanja (eksplozije) ili dalje širenje vatre; voda može biti efikasna u ublažavanju posledica incidenta sa materijom koja reaguje sa vodom samo ako se može primeniti u dovoljnoj količini tokom dužeg perioda vremena; i proizvodi iz reakcije sa vodom mogu biti još više toksični, korozivni ili na neki način nepoželjniji od produkata požara bez primene vode.

(4)

Kada dolazite na mesto nezgode gde su u pitanju materije koje reaguju sa vodom, uzmite u obzir postojeće uslove kao što su vetar, padavine, lokacija i mogućnost prilaska mestu incidenta, kao i raspoloživost agenasa za kontrolu požara ili izlivanja. Zbog mnogobrojnih faktora koje treba uzeti u obzir, odluka o upotrebi vode na materijama koje sa njom reaguju treba da bude zasnovana na informacijama od validnog izvora; npr. proizvođača materije, koji se može kontaktirati putem broja za hitne intervencije ili odgovarajuće hitne službe za pomoć. strana 329

KONTROLA ISPARENJA Ograničavanje količine isparenja koju ispušta izlivena zapaljiva ili korozivna tečnost je operacionalni problem. Ono zahteva upotrebu odgovarajuće zaštitne odeće, specijalizovane opreme, odgovarajućih hemijskih agenasa i obučenog osoblja. Pre nego što započnete kontrolu isparenja, potražite savet od stručnjaka u vezi prave taktike. Postoji nekoliko načina za smanjenje količine isparenja koja potiču od izlivene tečnosti, kao što su posebne pene, agensi za adsorpciju, agensi za apsorpciju i agensi za neutralizaciju. Da bi bile efikasne, ove metode za kontrolu isparenja moraju se birati za svaku materiju posebno i izvesti tako da ublaže, a ne pogoršaju posledice incidenta. Kada su specifične materije poznate, kao u proizvodnim ili skladišnim objektima, poželjno je da nadležne službe u saradnji sa odgovornima unapred odaberu i nabave potrebne agense pre eventualne nezgode. Na terenu je moguće da oni koji prvi stignu na mesto nezgode nemaju najefikasniji agens za kontrolu isparenja za tu materiju. Vrlo je verovatno da oni imaju samo vodu i samo jednu vrstu pene na svojim vozilima. Ako je pena koju imaju nepodesna za upotrebu, koristi se vodeni sprej. Pošto se voda koristi za pravljenje omotača protiv isparenja, mora se voditi računa da se tečnost ne uzburka i izlivena supstanca ne proširi. Isparenja koja ne reaguju sa vodom mogu se usmeriti od mesta nezgode upotrebom vazdušnih struja vodenog spreja. Pre korišćenja vodenog spreja ili drugih metoda za bezbednu kontrolu emisije isparenja ili sprečavanje paljenja, potražite tehničke savete, na osnovu identifikacije specifičnog hemijskog naziva.

strana 330

KRIMINALNA/TERORISTIČKA UPOTREBA HEMIJSKIH/BIOLOŠKIH/RADIOLOŠKIH AGENASA Ovo poglavlje bi trebalo da pruži informacije pripadnicima hitnih službi koje bi im pomogle u pravljenju preliminarne procene situacije za koju sumnjaju da je u pitanju kriminalna/teroristička upotreba hemijskih, bioloških agenasa i/ili radioaktivnih materija (CBRN). Kao pomoć u ovoj proceni, ovde je data lista vidljivih indikatora upotrebe i/ili prisustva hemijsko biološkog agensa ili radioaktivne materije. RAZLIKE IZMEĐU HEMIJSKOG, BIOLOŠKOG I RADIOLOŠKOG AGENSA Hemijski i biološki agensi, kao i radioaktivni materijali mogu se raširiti u vazduhu koji udišemo, vodi koju pijemo ili po površinama koje fizički dodirujemo. Metode disperzije mogu biti vrlo jednostavne kao što je otvaranje kontejnera, upotreba konvencionalnih (baštenskih) creva sa sprejem ili vrlo komplikovane kao što je detonacija komplikovane eksplozivne naprave. Hemijski incidenti se karakterišu brzom pojavom medicinskih simptoma (minuti do sati) i lako uočljivim znacima (obojen talog, uvelo zelenilo, oštar miris, mrtvi insekti i životinje). Biološki incidenti se karakterišu pojavom simptoma za nekoliko sati ili dana. Obično nema karakterističnih znakova jer su biološki agensi obično bez mirisa i boje. Zbog odložene pojave simptoma u biološkom incidentu, zahvaćena oblast može biti veća zbog kretanja zaraženih pojedinaca. Radiološki incidenti se karakterišu pojavom simptoma, ako ih uopšte i bude, nakon nekoliko dana ili nedelja ili duže. Obično nema karakterističnih znakova jer su radioaktivni materijali obično bez mirisa i boje. Potrebna je specijalizovana oprema za određivanje veličine zahvaćene oblasti i da li nivo radioaktivnosti predstavlja trenutnu ili dugoročnu opasnost po zdravlje. Pošto se radioaktivnost ne može detektovati bez specijalizovane opreme, zahvaćena oblast može biti veća zbog kretanja kontaminiranih osoba. Najverovatniji izvori radijacije ne bi stvorili toliku radijaciju koja bi ubijala ljude ili izazivala ozbiljne bolesti. U radiološkom incidentu koji je izazvan tzv. prljavom bombom ili radiološkom disperzivnom spravom Radiological Dispersal Device (RDD), u kojoj se konvencionalni eksploziv detonira da bi širio radioaktivnu kontaminaciju, primarna opasnost preti od eksplozije. Međutim, ako se neke radioaktivne materije rasprše po vazduhu, to može izazvati kontaminaciju u nekoliko gradskih blokova, stvoriti strah i verovatno paniku i potencijalno skupo čišćenje.

strana 331

INDIKATORI MOGUĆEG HEMIJSKOG INCIDENTA Mrtve životinje/ptice/ribe Nepostojanje insekata Ne pojedinačne slučajno nastradale životinje, već u velikom broju (divlje i domaće, male i velike), ptice i ribe u istoj oblasti. Ako nema normalne aktivnosti insekata (na tlu, u vazduhu i/ili vodi), proverite površinu tla/vode ili obalu i vidite ima li mrtvih insekata. Ako ste blizu vode, proverite ima li mrtve ribe/vodenih ptica. Mirisi mogu biti veoma raznovrsni – cvetni, voćni, oštar, poput belog luka, rena, gorkog badema, breskve ili pokošene trave. Važno je primetiti da neki miris potpuno odudara od okoline. Zdravstveni problemi su mučnina, dezorijentisanost, problemi sa disanjem, konvulzije, lokalizovano znojenje, konjuktivitis (crvenilo očiju/simptomi nervog agensa), eritema (crvenilo kože/stvaranje plikova) i smrt. Žrtve će verovatno biti u pravcu duvanja vetra ili, ako su unutra, na putu vazduha ventilacionog sistema. Kod mnogo ljudi se javljaju neobjašnjivi vodeni plikovi, otoci (kao ujedi pčela) i/ili osipi. Različite stope smrtnosti za ljude koji su unutra i napolju, u zavisnosti od toga gde je materijal ispušten. Na brojnim površinama se pojavljuju uljane kapljice/film; brojne vodene površine imaju uljani film . (Nije bilo kiše u poslednje vreme.) To nisu samo mesta sa uvelom travom, nego uginulim drvećem, grmljem, žbunjem, usevima i/ili travnjacima koji su uništeni, promenjene boje ili osušeni. (U skorije vreme nije bilo suše.) Niska oblačnost/izmaglica koji nisu u skladu sa ostalim uslovima. Neobjašnjivi materijali poput bombi/municije, naročito ako sadrže tečnost.

Neobjašnjivi mirisi

Neuobičajeno velik broj mrtvih i bolesnih ljudi

Raspoređenost žrtava Plikovi/osipi Bolest u zatvorenom prostoru Neuobičajene kapljice tečnosti

Oblasti koje drugačije izgledaju

Niski oblaci Neobične metalne krhotine

strana 332

INDIKATORI MOGUĆEG BIOLOŠKOG INCIDENTA Neobičan broj bolesnih ili mrtvih ljudi ili životinja Nenajavljeno i neobično prskanje Bačeni sprejevi Mnogo simptoma se može javiti. Žrtve se mogu pojaviti nekoliko sati do nekoliko dana nakon incidenta. Koliko će vremena proći pre pojave simptoma zavisi od agensa. Naročito napolju i po mraku. Ne moraju imati specifičan miris.

INDIKATORI MOGUĆEG RADIOLOŠKOG INCIDENTA Simboli radijacije Neobične metalne krhotine Materija koja emituje toplotu Materija koja sija Bolesni ljudi/životinje Na kontejnerima može biti „propeler”, oznaka radijacije. Neobjašnjiva pojava materijala poput bombi/municije. Materija koja je vrela ili se čini da emituje toplotu bez ikakvog znaka nekog spoljnog izvora toplote. Jako radioaktivne materije mogu emitovati ili izazvati radioluminoscenciju. U malo verovatnom scenariju može biti neobično velik broj bolesnih i mrtvih ljudi ili životinja. Žrtve se mogu javiti nekoliko sati do nekoliko dana nakon incidenta. Vreme koje je potrebno da bi se simptomi primetili zavisi od radioaktivne materije koja je korišćena i doze. Mogući simptomi su crvenilo kože ili povraćanje.

LIČNA BEZBEDNOST Kada prilazite mestu nezgode u kojoj su možda korišćeni hemijsko biološki agensi ili radioaktivne materije, najvažnija je vaša lična i bezbednost vaših kolega. Mora se koristiti zaštitna odeća i respiratorna zaštita odgovarajućeg nivoa. U incidentima za koje se sumnja da su hemijske, biološke ili radioaktivne materije korišćene kao oružje, preporučuje se upotreba NIOSH sertifikovanih respiratora sa CBRN zaštitom. Morate biti svesni da je teško potvrditi prisustvo i identitet hemijsko bioloških agenasa i radioaktivnih materija, naročito bioloških i radioloških agenasa. Mere koje ovde preporučujemo mogu se primeniti i u slučaju hemijskih i bioloških i radioloških incidenata. Uputstva su opšta, ne obuhvataju sve mogućnosti i njihova primena bi trebalo da se razmatra od slučaja do slučaja. Strategije za prilazak mestu nezgode i prve radnje. Zaštite se i priđite bezbedno (skratite vreme izloženosti, povećajte udaljenost između vas i opasnog objekta, koristite pokrivanje kao zaštitu i nosite odgovarajuću zaštitnu odeću i aparate za disanje). Identifikujte i procenite opasnost pomoću indikatora koji su dati ranije strana 333

u tekstu. Izolujte oblast i obezbedite mesto incidenta; potencijalno kontaminirane ljude treba izolovati i dekontaminirati što je pre moguće. Koliko je moguće, preduzmite mere za ograničavanje širenja kontaminacije. U slučaju hemijskog incidenta, slabljenje mirisa hemikalija nije znak smanjene koncentracije isparenja. Neke hemikalije umrtvljuju čula i stvaraju lažan utisak da hemikalije više nema. Ako ima bilo kakvih indicija da je oblast zagađena radioaktivnom materijom, uključujući i mesto bilo kakve eksplozije koja nema veze sa nezgodom, pripadnici hitnih službi treba da imaju opremu za detekciju radijacije koja bi ih upozorila ako uđu u radiološki opasnu zonu i moraju biti adekvatno obučeni za upotrebu takve opreme. Ova oprema bi trebala da je dizajnirana tako da može da alarmira korisnike kada je doza radioaktivnosti u okolini neprihvatljiva. Inicijalne mere koje se preporučuju u potencijalnom slučaju terorističke upotrebe hemijskog, biološkog ili radiološkog agensa: • • • • • • • • • izbegavajte upotrebu mobilnih telefona, radija itd. u krugu od 100 metara (330 stopa) od sumnjive naprave. OBAVESTITE lokalnu stanicu policije. Postavite komandno mesto u pravcu iz kog duva vetar i uzbrdo od mesta nezgode. NEMOJTE dirati ili pomerati sumnjive pakete/kontejnere. Budite oprezni što se tiče potencijalnog prisustva sekundarnih uređaja (npr. improvizovanih eksplozivnih naparava). Izbegavajte kontaminaciju. Dozvolite pristup samo osobama zaduženim za spasavanje žrtava ili procenu nepoznatih materija ili naprava. Evakuišite i izolujte osobe potencijalno izložene opasnim materijama. Izolujte kontaminirane oblasti i obezbedite mesto za analizu materijala.

Mere dekontaminacije. Pripadnici hitnih službi bi trebalo da primene standardne procedure za dekontaminaciju (isperi-skini-isperi). Masovna dekontaminacija bi trebalo da počne što je pre moguće skidanjem kompletne odeće i ispiranjem (vodom i sapunom). Ako su u pitanju biološki agensi ili se sumnja na njih, detaljno pranje uz upotrebu četke je efikasnije. Ako se sumnja na hemijske agense, najvažnija i najefikasnija dekontaminacija je ona koja se obavi tokom prvih minut ili dva. Ako je moguće, dalja dekontaminacija bi trebalo da se obavi korišćenjem 0,5% rastvora hipohlorita (1 mera kućnog izbeljivača pomešana sa 9 mera vode). Ako se sumnja na biološke agense, trebalo bi sačekati 10 do 15 minuta pre ispiranja. Rastvor se može koristiti na povredama mekog tkiva, ali ne na očima ili otvorenim ranama abdomena, grudi, glave ili kičme. Za više informacija pozovite službe navedene u ovoj knjizi. Osobe koje su kontaminirane radioaktivnom materijom odvedite u oblast sa niskom radijacijom ako je potrebno. Skinite im odeću i stavite je u jasno označenu zapečaćenu posudu, kao što je plastični džak, zbog daljeg testiranja. Koritite metode dekontaminacije opisane gore, ali pazite da ne povredite kožu, npr. brijanjem ili snažnim trljanjem četkom. Spoljna radiološka kontaminacija nepovređene kože retko može biti toliko visoka da šteti kontaminiranoj osobi ili pripadniku službe za pomoć. Zbog ovoga, osim u veoma neobičnim okolnostima, povređena osoba koja je ujedno i kontaminirana radijacijom trebala bi se medicinski stabilizovati, uz vođenje računa da se širenje kontaminacije svede na najmanju moguću meru, pre nego što se počne sa merama dekontaminacije. NAPOMENA: Gorenavedene informacije su dobijene od Odeljenja za nacionalnu odbranu Kanade, Ministarstva odbrane SAD, Aberdeen Proving Ground i Federalnog istražnog biroa (FBI). strana 334

Rečnik AEGL(s) Acute Exposure Guideline Level(s) – nivo(i) akutne izloženosti, AEGLi predstavljaju granične vrednosti izloženosti za ljude generalno i važe za periode izloženosti od 10 minuta do 8 sati. Tri nivoa, AEGL-1, AEGL-2 i AEGL-3 postoje za svaki od pet perioda izloženosti (10 i 30 minuta, 1 sat, 4 sata i 8 sati) i razlikuju se po različitom stepenu ozbiljnosti toksičnih efekata; pogledajte AEGL-1, AEGL-2 and AEGL-3. AEGL-1 je koncentracija u vazduhu (izražena u delovima po milionu ili miligramima po kubnom metru [ppm ili mg/m3]) supstance za koju se smatra da kod generalne populacije, uključujući podložne osobe, može izazvati primetnu nelagodu, iritaciju, ili neke asimptomatične, nečulne efekte. Međutim, efekti nisu onesposobljavajući, prolazni su i reverzibilni po prestanku izlaganja. AEGL-2 je koncentracija u vazduhu (izražena u [ppm ili mg/m3]) supstance za koju se smatra da kod generalne populacije, uključujući podložne osobe, može izazvati ireverzibilne ili druge ozbiljne, dugotrajne štetne efekte po zdravlje ili smanjenu mogućnost sklanjanja. AEGL-3 je koncentracija u vazduhu (izražena u [ppm ili mg/m3]) supstance za koju se smatra da kod generalne populacije, uključujući podložne osobe, može izazvati efekte opasne po život ili čak smrt. Pena koja je otporna na „polarizovane” hemikalije kao što su ketoni i estri koji mogu razlagati druge tipove pene. Živi organizmi koji izazivaju bolesti i smrt kod ljudi. Antraks i ebola su primeri bioloških agenasa. Pogledajte Uputstvo 158. Supstance koje izazivaju plikove na koži. Izlaganje tečnostima ili isparenjima može biti putem bilo kog tkiva (oči, koža, pluća). mastard gas (H), destilovan mastard gas (HD), azotni mastard gas (HN) i luizit (L) su plikavci. Simptomi: Crvene oči, iritacija na koži, opekotine na koži, plikovi, oštećenje gornjih respiratornih organa, kašalj, promuklost. Krvni agensi Supstance koje utiču na ćelijsko disanje (razmenu kiseonika iugljen dioksida između krvi i tkiva). Hidrogen cijanid (AC) cijanogen hlorid (CK) su krvni agensi. Simptomi: bol pri disanju, glavobolja, umrtvljenost, epileptični napadi, koma. Opekotina Odnosi se na hemijsku i toplotnu opekotinu. Hemijske mogu izazvati korozivne supstance, a toplotne tečni kriogeni gasovi, vrele otopljene supstance ili plamen. strana 335

AEGL-1

AEGL-2

AEGL-3

Pena otporna na alkohol Biološki agensi Plikavci (vesikanti)

Artikli koji kada gore mogu izbacivati opasne projektile i gust beo dim. opekotine izložene kože. NFPA472) Tečnosti koje imaju tačku paljenja iznad 60. grla.120. Artikli koji mogu eksplodirati u požaru. Slova identifikuju eksplozive koji se smatraju kompatibilnim. jačine efekata takvog incidenta. U SAD propisi dozvoljavaju da zapaljiva tečnost čija je tačka paljenja između 38°C (100°F) i 60.5°C (141°F) bude klasifikovana kao zapaljiva tečnost. Izlaganje je putem inhalacije. mučnina i povraćanje. Artikli koji kada gore mogu izbacivati opasne projektile i toksične gasove. radiološki ili nuklearni agensi. Supstance ili artikli koji mogu eksplodirati (opasnost od udara ili fragmenata) kada dođu u kontakt sa vatrom. Fozgen (CG) je zagušljivac. Smrt nastupa zbog nedostatka kiseonika. za datu količinu. nosa. OSHA 29 CFR 1910. bol pri disanju. Materije iz klase 1 se smatraju kompatibilnim ako se mogu prevoziti zajedno bez značajnog povećanja verovatnoće pojave incidenta ili. (EPAStandard Operating Safety Guidelines. Supstance koje nanose fizičke povrede plućima. biološki.CBRN Zagušljivci Hemijski. supstance ili artikli koji su lako zapaljivi i gore snažno. zato se žrtva guši. Supstance i artikli koji predstavljaju posebnu opasnost i mogu se aktivirati ako se izlože dejstvu vazduha ili vode.5°C (141°F) i ispod 93°C (200°F). CO2 Bezbedna zona Gas ugljen dioksid. Simptomi: Iritacija očiju. Oblast gde se nalaze komandni centar i podrška potrebna za kontrolisanje incidenta. Artikli koji mogu eksplodirati. Supstance za koje se očekuje da će eksplodirati veoma brzo nakon što se zapale. Ovo se još zove i čista zona. U ekstremnim slučajevima. Supstance i artikli koji mogu eksplodirati i ispuštati dim ili toksične gasove. dolazi do oticanja membrana i pluća se pune tečnošću (plućni edem). A B C D E&F G H J K L Supstance za koje se očekuje da će eksplodirati veoma brzo nakon što se zapale. a ne moraju da eksplodiraju. Zapaljiva tečnost Kompatibilna grupa strana 336 . zelena zona ili zona podrške u drugim dokumentima.

u ovom Priručniku. preko službi koje su navedene na poslednjoj strani da biste odredili odgovarajuću proceduru. međutim. U nekim slučajevima. topla/za redukciju kontaminacije/žuta/ograničenog pristupa zona i hladna/podrške/zelena/čista zona. međutim. kontaktirajte proizvođača. npr. Emergency Response Planning Guideline – planiranje radnji na mestu nezgode. Mnogi izrazi se koriste za označavanje kontrolnih zona. imaju efekte ograničene samo na neposrednu blizinu. Preparat za gašenje požara nastalih od zapaljivih tečnosti. Uvek izbegavajte direktni ili indirektni kontakt sa opasnom robom. Proizvodi toksični gas kada dođe u kontakt sa vodom. pravljene na osnovu bezbednosti i stepena opasnosti. S Kontrolne zone Određene zone na mestu incidenta sa opasnom robom. ERPG-2 and ERPG3. Pošto se metode koje se koriste za dekontaminaciju ljudi i opreme razlikuju od hemikalije do hemikalije. Nagomilavanje velike količine vodenaste tečnosti u ćelijama i tkivu. Vrednosti koje su procene graničnih koncentracija iznad kojih se može očekivati pojava negativnih zdravstvenih efekata. Kriogena tečnost Opasana materija koja reaguje sa vodom Proizvodi razgradnje Dekontaminacija Suvo hemijsko sredstvo Edem ERPG strana 337 . trebalo bi obaviti dekontaminaciju što je pre moguće. ako do kontakta dođe. zbog inhalacije gasa koji je korozivan za plućno tkivo. ako se slučajno aktiviraju.N Artikli koji sadrže izuzetno nestabilne eksplozivne supstance i postoji zanemarljivo mala verovatnoća slučajnog paljenja ili širenja. NFPA472) Rashlađen tečni gas čija je tačka ključanja ispod -90°C (-130°F) pri atmosferskom pritisku. Uklanjanje opasnih materija sa ljudi i opreme u potrebnoj meri da bi se sprečili potencijalni neželjeni zdravstveni efekti.120. pogledajte ERPG-1. Kontaminirana odeća i oprema bi trebalo da se uklone nakon upotrebe i čuvaju u kontolisanom prostoru (topla/za redukciju kontaminacije/žuta/ograničenog pristupa zona) dok ne započnu procedure čišćenja. ove zone su definisane kao vruća/ekskluzivna/crvena/restriktivna zona. OSHA 29 CFR 1910. Najčešći tipovi sadrže natrijum bikarbonat ili kalijum bikarbonat. Proizvodi hemijske ili termalne razgradnje supstance. pirofornih supstanci i električne opreme. Zapakovane supstance ili artikli koji. zaštitna odeća i oprema se ne mogu dekontaminirati i moraju se baciti. (EPA Standard Operating Safety Guidelines. Plućni edem je preterano sakupljanje vode u plućima.

ERPG-1 Maksimalna koncentracija supstance u vazduhu. Ova zona se takođe naziva i ekskluzivnom.120. ispod koje bi svi mogli biti izloženi do 1 sata bez ozbiljnih zdravstvenih tegoba i problema ili simptoma koji bi mogli umanjiti sposobnost osobe da se zaštiti. što je niža tačka paljenja. Stoga. Najniža temperatura na kojoj tečnost ili čvrsta supstanca ispušta paru takve koncentracije. prolaznim zdravstvenim problemima ili bez primećivanja jasno definisanog sumnjivog mirisa. LC50 veća od 3000 ppm i manja ili jednaka 5000 ppm. Tečnost čija je tačka paljenja 60. (EPA Standard Operating Safety Guidelines. Tečnosti: V jednaka ili veća od 10 LC50. U ovom Priručniku to znači da se materija ne meša lako sa vodom. OSHA29 CFR 1910. Gasovi: LC50 veća od 200 ppm i manja ili jednaka 1000 ppm. ERPG-2 ERPG-3 Zapaljiva tečnost Tačka paljenja Zone opasnosti (zone opasnosti od udisanja) ZONA OPASNOSTI B: ZONA OPASNOSTI C: ZONA OPASNOSTI D: Vruća zona Oblast koja neposredno okružuje mesto incidenta sa opasnom materijom koja se prostire dovoljno daleko da spreči štetne efekte od ispuštenih opasnih materija na ljude van te zone. IED Nemešljivo Improvizovana eksplozivna strana 338 . da kada se ona pomeša sa vazduhom blizu površine tečnosti ili čvrste supstance. NFPA472) Pogledajte Improvizovanu eksplozivnu napravu. LC50 veća od 1000 ppm i manja ili jednaka 3000 ppm. ispod koje bi svi mogli biti izloženi do 1 sata bez efekata opasnih po zdravlje. Tečnosti: V jednaka ili veća od 500 LC50 i LC50 manja ili jednaka 200 ppm. ispod koje bi svi mogli biti izloženi do 1 sata sa blagim. formira se zapaljiva smeša. materija je više zapaljiva. crvenom ili restriktivnom zonom u drugim dokumentima. Maksimalna koncentracija supstance u vazduhu.5°C (141°F) ili manje. Maksimalna koncentracija supstance u vazduhu. ZONA OPASNOSTI A: Gasovi: LC50 manja ili jednaka 200 ppm. LC50 manja ili jednaka 1000 ppm i nisu ispunjeni uslovi za zonu opasnosti A. Bomba koja je napravljena od komercijalnih ili vojnih eksploziva ili eksploziva u kućnoj izradi.

d. lučenje pljuvačke. Soman (GD) i VX su nervni agensi. napadi. U ovom Priručniku znači da se materijal lako meša sa vodom. Supstance deluju na centralni nervni sistem. U ovom Priručniku znači da materija može biti škodljiva ili naneti povrede opasne po zdravlje.d. Simptomi: Sužene zenice. curenje nosa. Miligrama materije po kubnom metru vazduha. obamrlost. Mililitri materije po kubnom metru vazduha. ovo znači da hemijski naziv te korozivne ličnosti nije naveden u propisima. (koncentracija se izražava u ppm ili mg/m3) Eksplozija koja zahvata skoro čitav tovar skoro trenutno.p. stoga se mora koristiti generičko ime na transportnim dokumentima.d. Koncentracija materija koja je u organizam uneta udisanjem i za koju se očekuje da ima stopu smrtnosti od 50% kod populacije eksperimentalnih životinja u datom vremenskom periodu. Koristi se sa generičkim nazivima kao što je „Korozivna tečnost. Sarin (GB). Letalna koncentracija 50. prestanak disanja. n.". kašalj. Slovo „P” iza broja uputstva na stranama oivičenim žutom i plavom bojom označava materiju koja se može polimerizovati burno na povišenoj temperaturi ili usled kontaminacije drugim supstancama.naprava Veliko izlivanje LC50 Izlivanje koje podrazumeva količine koje su veće od 200 litara za tečnosti i 300 kilograma za čvrste supstance. ekstremna glavobolja. Tabun (GA). Nepolarni n. Vidi Nemešljivi. ozbiljno stezanje u grudima. Izlaganje je primarno preko kontakta sa tečnošću (preko kože i očiju) i sekundarno udisanjem isparenja. Supstanca koja reaguje sa kiseonikom i pomaže drugim zapaljivim materijama da lakše gore. (1 mL/m3 jednak je 1ppm) Supstance koje utiču na centralni nervni sistem. (pogledajte Polimerizaciju) Paking grupa (PG) se određuje na osnovu stepena opasnosti određenog proizvoda: PGI : PGII : Velika opasnost Srednja opasnost strana 339 Masovna eksplozija mg/m3 Mešljivo mL/m3 Nervni agensi Štetan Oksidirajuća supstanca P Paking grupa . Ovo je skraćenica od „nije drugačije precizirano”. Ova polimerizacija proizvodi toplotu i stvaranje visokog pritiska u kontejnerima koji mogu eksplodirati ili pući.

Coast Guard). Nivo D: Jednodelno odelo bez respiratorne zaštite. NIOSH.S. Delova po milionu (1 ppm je jednak 1 mL/m3) Obuhvata i zaštitu respiratornih organa i kompletnu fizičku zaštitu. Ovi lanci se mogu formirati u mnogim korisnim aplikacijama. Ne postoje nivoi zaštite za zaštitnu odeću i aparate za disanje posebno. Kao što se pominje u Uputstvima 161 do 166 za radioaktivne materije nadležna služba za radijaciju je agencija koju imenuje federalna država. Opasnost od udisanja otrova. Ako je pH iznad 7. pa se i menja naziv iz stiren u polistiren (poli znači mnogo). Nivo B: SCBA plus odelo otporno na hemikalije sa kapuljačom. Ako identitet i broj telefona nadležne agencije nije poznat ili nije uključen u plan lokalne strana 340 . Dobro poznat primer je šolja za kafu od stiropene (polistirena). Obaveze ovih službi su procena radiološke opasnosti tokom normalnih operacija i u slučaju nezgoda.PG III: PG pH Mala opasnost Pogledajte Paking grupu pH je vrednost koja predstavlja kiselost ili alkalnost vodenoh rastvora. Nivo C: Respirator koji pokriva celo ili pola lica plus odelo otporno na hemikalije sa kapuljačom. pojedinačni molekuli neke hemikalije (tečnosti ili gasa) reaguju jedan sa drugim formiraju tvorevine poput dugih lanaca. državna vlast ili lokalna vlast. Čista voda ima pH vrednost 7. Ako je pH vrednost supstance ispod 7 ona je kisela (pH 1 je ekstremno kiselo). EPA. Kiseline i alkalije (baze) se često nazivaju korozivnim materijalima. rastvor je alkalan (pH 14 je ekstremno alkalno). Pojednostavljeno. Ovi nivoi su prihvaćeni i definisani od strane organizacija koje pružaju pomoć kao što su Obalska straža u SAD (U. (isto kao TIH) Pogledajte Mešljivo. Nivo A: SCBA plus potpuno zatvoreno odelo koje štiti od hemijskih agenasa (nepropustivo). i U. Termin se koristi za opisivanje gasova i isparljivih tečnosti koje su toksične ako se udahnu.S. Izraz opisuje hemijsku reakciju koja se generalno vezuje za proizvodnju plastičnih materija. PIH Polar Polimerizacija ppm Zaštitna odeća Piroforno Nadležna služba Materija koja se spontano pali pri kontaktu sa vazduhom (ili kiseonikom). koja se formira kada tečni molekuli stirena reaguju jedan sa drugim ili se polimerizuju formirajući čvrstu supstancu.

zajednice za hitne slučajeve. ona je teža od vazduha i kreće se bliže tlu. Ovakvi mlazovi se često koriste za hlađenje cisterni i druge opreme izložene vatri ili za spiranje zapaljivih supstanci dalje od opasnih mesta. Izlivanje koje podrazumeva količine manje od 200 litara za tečnosti i manje od 300 kilograma za čvrste supstance. Metoda ili način primene ili distribucije vode. žuta zona ili zona ograničenog pristupa u drugim dokumentima. Pogledajte Kriogena tečnost. Gustina pare manja od 1 (jedan) znači da je para lakša od vazduha i ima tendenciju da se podiže. Mera unutrašnjeg otpora tečnosti da teče. informacije se mogu dobiti od agencija koje su navedene na kraju ove knjige. NFPA472) Supstance koje mogu proizvoditi zapaljive i/ili toksične proizvode razgradnje prilikom kontakta sa vodom. U efikasnom ravnom mlazu približno 90% vode prolazi kroz zamišljeni krug prečnika 38 cm (15 inča) u tački loma. Međutim. On se još i naziva koridor redukcije kontaminacije (CRC). Ona obuhvata kontrolna mesta prilaznog koridora i tako pomaže redukciju širenja kontaminacije. Tečnosti sa visokim pritiskom pare brzo isparavaju. Radioaktivnost Rashlađena tečnost Malo izlivanje Ravan mlaz Osobina nekih supstanci da emituju nevidljivo i potencijalno štetno zračenje.120. (EPA Standard Operating Safety Guidelines. Voda je pod pritiskom jer tako bolje prodornosti. Težina zapremine čiste pare ili gasa (bez vazduha) upoređena sa težinom iste zapremine suvog vazduha na istoj temperaturi i pritisku. zona redukcije kontaminacije (CRZ). Pritisak na kojem su tečnost i njena para u ravnoteži na datoj temperaturi. Oblast između vruće i hladne zone gde se obavlja dekontaminacija ljudi i opreme. kao i podrška crvenoj zoni. Metoda primene ili distribucije vode pomoću creva. Kada je gustina pare veća od 1 (jedan). Izraz koji se koristi za gasove i isparljive tečnosti koje su toksične kada se udahnu. OSHA 29 CFR 1910. Opseg vodenog strana 341 TIH V Gustina pare Pritisak pare Viskozitet Topla zona Osetljiv na vodu Vodeni sprej (magla) . Voda je podeljena na fine mlazove zbog apsorpcije velike toplote. Opasnost od udisanja. ravan mlaz može uticati na širenje požara na izlivenoj supstanci ako se ne koristi na pravilan način ili kada se usmeri na otvorene kontejnere koji sadrže zapaljive tečnosti. Kod njih postoji lista ovih službi koja se redovno osvežava. (isto kao i PIH) Zasićena količina pare u vazduhu u mL/m3 (isparljivost) na 20°C pri standardnom atmosferskom pritisku. Ova osobina je važna jer pokazuje koliko brzo će materija isticati kroz rupe na kontejnerima ili cisternama.

a ne ravan mlaz. Vodeni sprej se koristi za gašenje ili kontrolu požara ili kao zaštita ljudi. Vodeni sprej je naročito efikasan na požarima kod zapaljivih tečnosti i isparljivih čvrstih supstanci čije su tačke paljenja iznad 37. opreme. od izlaganja (Ovaj metod se može koristiti za apsorpciju isparenja ili raspršivanje isparenja. pa se formira sloj poput pokrivača i vatra se gasi. pažljivo primenjen vodeni sprej se često uspešno koristi za gašenje požara od zapaljivih tečnosti sa visokom tačkom paljenja (ili bilo koje viskozne tečnosti) izazivanjem penušanja samo na površini. zgrada itd. čak i požar od izlivenog benzina je ugašen kada su se druga creva za vodu koristila za uklanjanje plamenova sa površine tečnosti. Efikasnost naročito zavisi od metode primene.8°C (100°F). na oblak isparenja da biste postigli nešto od navedenog. Usmerite vodeni sprej (maglu). Bez obzira na ovo. Sa odgovarajućim mlaznicama.spreja se kreće od 10 do 90 stepeni.). strana 342 . vodeni sprej se može uspešno koristiti kod zapaljivih tečnosti sa malom tačkom paljenja. Takođe.

BELEŠKE strana 343 .

strana 344 .

.............. 13 Pregled listica i simbola uputstva koja treba koristiti na mestu udesa ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................328 Kontrola nad požarom i izlivanjem............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................332 Indikatori mogućeg biološkog incidenta......90 Uputstva...................................................................331 Indikatori mogućeg hemijskog incidenta...................................................................7 Mere predostrožnosti..... 2 Uputstvo za upotrebu vodiča ERG 2008....................................................333 Lična bezbednost....................................................................................22 Tabela...........................................................................................................................................................................................................................286 Tabela 2 – materijali koji reaguju sa vodom i proizvode tosične gasove............................................................................................279 Faktori koji su bitni prilikom odlučivanja o merama zaštite................................................................................17 Šifre za određivanje vrste opasnosti naznačene na nekim intermodalarnim kontejnerima.............................................................................................................16 Identifikacija tipa kamionskih prikolica ..........................282 Nastanak tabele 1...............................................................................................................................................................................................................................281 Zaštitne mere ........................................................................................................................................................................................... 14 Identifikacija tipa železničkih vagona ..............SADRŽAJ Umesto uvoda...................18 Transportovanje cevovodima.................................9 Sistem klasifikacije opasnih materija....................................................................................................................................................................329 Kriminalna / teroristička upotreba hemijskih/bioloških/radioloških agenasa..................8 Kome se treba obratiti za pomoć................................................................udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje mera...................................................325 Zaštitna odeća.................................................................................................................................26 Tabela ....................................................................335 strana 345 ....................................................................................................... 11 Objašnjenje listica sa oznakama .............................................................1 Transportna dokumentacija (papiri)........................................................................................................................................................................................................ 153 Uvod u korišćenje tabele 1udaljenosti za inicijalnu izolaciju i sprovođenje zaštitnih mera............................................................................333 Rečnik.......................................................................................... 5 Bezbedne udaljenosti za izolaciju i evakuaciju.....................283 Tabela 1.............................................................................4 Sadržaj vodiča.................................................333 Indikatori mogućeg radiološkog incidenta...............................................................................................................................................................................................................................

strana 346 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful