P. 1
117706.skladiste

117706.skladiste

|Views: 80|Likes:

More info:

Published by: Михаило Панић on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2012

pdf

text

original

3.

SKLADIŠTENJE
3.1 UVOD Skladištenje je planirana aktivnost kojom se materijal1 dovodi u stanje mirovanja, a uključuje fizički proces rukovanja i čuvanja materijala te metodologiju za provedbu tih procesa. U industrijskom poduzeću, skladište je uređeno i opremljeno mjesto za privremeno i sigurno odlaganje, čuvanje, pripremu i izdavanje materijala prije, tijekom i poslije njihova trošenja i uporabe u procesu proizvodnje. Iz svrhe skladištenja proizlaze njegovi ciljevi i zadaci (Ferišak i dr. 1983.): 1. Glavna zadaće skladišta je dinamičko uravnoteženje tokova materijala, količinski i prostorno u svim fazama poslovnog procesa. Uz učinkovitu primjenu unutarnjeg transporta, skladište treba osigurati neprekidnost proizvodnje. Taj se kontinuitet osigurava tako da tok materijala teče po unaprijed određenom redu, planski i sustavno, bilo da se radi o ulazu sredstava za proizvodnju u proizvodni sustav, bilo o toku materijala unutar proizvodnog sustava, njegovoj preradi i doradi u procesu proizvodnje, bilo da se radi o izlazu materijala radi prodaje. 2. Proces skladištenja treba realizirati uz najniže troškove skladištenja i uz najmanja moguća financijska sredstva angažirana u zalihe. 3. U skladištu se mora održavati stalna kakvoća zaliha materijala čuvanjem, zaštitom i održavanjem fizičko-kemijskih svojstava materijala. Ne smije se dopustiti rasipanje, kvar, lom i ostale gubitke na vrijednosti zaliha. 4. Skladište treba racionalno ubrzavati tok materijala, kako bi se skratio proces poslovanja (npr. ciklus proizvodnje) i time ubrzao koeficijent obrtaja sredstava vezanih u zalihe. 5. Svojim poslovanjem skladište treba utjecati na povećanje konkurentske sposobnosti poslovnog sustava. Razlozi za skladištenje materijala u industrijskom poduzeću mogu se prikazati na slijedećim primjerima: a) skladištenje sirovina • dugi rokovi nabave materijala, s obzirom na duljinu proizvodnog ciklusa, • dobavljačevo zakašnjenje isporuke, • povremeni nedostatak materijala na tržištu, • pojava škarta u proizvodnji, • promjene u planovima proizvodnje, b) skladištenje poluproizvoda • odstupanje od proizvodnog plana,
1

Pod pojmom materijal podrazumijevaju se sirovine, poluproizvodi, proizvodi, kupljena roba, alati, naprave, itd., ali će se radi pojednostavljenja, u nastavku naziv materijal koristiti za sve vrste.

• • • • • • • •

zastoji u proizvodnji, razlike u trajanju tehnoloških operacija i ciklusa proizvodnje pojedinih dijelova, razlike u veličini serija, rad u više smjena, kvarovi strojeva, razlike u kapacitetu pojedinih strojeva, potreba za većom iskoristivošću kapaciteta, posebni zahtjevi tehnološkog procesa,

c) skladištenje gotovih proizvoda o otežana prodaja gotovih proizvoda, o kratki rokovi isporuke (uvjeti tržišta), o potreba osiguranja doknadnih dijelova, d) skladištenje alata i naprava - rješava probleme pravovremene opskrbe i zamjene u procesu istrošenih ili oštećenih alata i naprava, e) skladištenje dijelova potrebnih za održavanje opreme - nužno je radi osiguranja ispravnosti rada strojeva i uređaja. Skladišni proces predstavlja skup svih aktivnosti s materijalom u skladištu, dok se pod nazivom skladište podrazumijeva skladišni sustav. Osnovne komponente (elementi) skladišnog sustava su: • skladišni objekti (npr. zgrade) • sredstva za skladištenje i sredstva za odlaganje materijala (sredstva za oblikovanje jediničnih tereta) • transportna sredstva • pomoćna skladišna oprema komunikacijsko-informacijski sustav, sredstva za sastavljenje i rastavljanje jediničnih tereta, sredstva za određivanje izmjera i težine, sredstva za prijevoz preko tračnica i drugih neravnina, sredstva za pretovar, sredstva i oprema za pakiranje, sredstva za zahvat materijala, pomoćna sredstva za povezivanje s okruženjem, protupožarni uređaji, sigurnosno-zaštitni uređaji, uređaji za klimatizaciju, uređaji za grijanje/hlađenje, sanitarno-higijenski uređaji, uređaji za održavanje čistoće, sredstva zaštite na radu.

• dodatna oprema

Skladišta se mogu podijeliti temeljem različitih pojedinačnih kriterija, tablica 3.1.

1 .Tablica 3.) Redni broj Kriterij Vrsta skladišta • sipki materijal • komadni materijal • tekućine • plinovi • alati • ambalaža • potrošni materijal • otpad • sirovine • poluproizvodi • proizvodi • rezervni dijelovi • pokvarljivi materijal • nepokvarljivi materijal • zapaljivi materijal • eksplozivni materijal • radioaktivni materijal • ručna • djelomično mehanizirana • mehanizirana • djelomično automatizirana • automatizirana • s unaprijed određenim rasporedom • sa slobodnim rasporedom odlaganja unutar određenog dijela skladišta • sa slučajnim rasporedom odlaganja materijala • odlaganje u blokovima • odlaganje u redovima • na jednom mjestu odlaganja istovrsni materijal • na jednom mjestu odlaganja raznovrsni materijal • glavna • za komisioniranje • međuskladišta • centralizirana • decentralizirana • kombinirana • vodoravna ili niska (visina oko 7 m) • okomita ili visoka (visina preko 12 m) a) b) 1.1 . Vrsta i značajke materijala c) d) e) 2.Vrste skladišta (Oluić.Vrste skladišta (nastavak) . 1997. Glavna zamisao izvedbe objekta (građevine) Tablica 3. Model organiziranja b) 5. Strategija odlaganja materijala b) c) a) 4. Stupanj razvoja skladišnog sustava a) a) 3.

13. Vrsta toka materijala u skladištu a) b) 10. Tehnologija skladištenja 8. Pripadnost dijelu poduzeća 9. 12. Zadatak u proizvodnom sustavu Značajke jedinica skladištenja Rješenje zaštite . Vrsta sredstava za skladištenje c) 11. Značajke građevinskog objekta b) 7.Redni broj Kriterij Vrsta skladišta • zatvorena • otvorena • natkrivena • posebna • podzemna • prizemna • katna • silosi • podna (statična i dinamična) • regalna i visokoregalna (statična i dinamična) • sa skladištenjem na transportnim sredstvima (transportno-skladišna sredstva) • nabave • prodaje • proizvodnje • kooperacije • servisa • održavanja • alatnice • laboratorija • s jednosmjernim tokom • s povratnim tokom • bez sredstava za skladištenje (podna skladišta) • sa sredstvima za skladištenje (regalna skladišta) • s nepokretnim regalima (statična) • s pokretnim regalima (dinamična) • polični regali • paletni regali • konzolni regali • prolazni regali • protočni regali • pokretni regali • prijevozni regali • ulazna • proizvodna • izlazna (otpremna) • statična • dinamična • mala • srednja • velika a) 6.

• međufazna skladišta unutar proizvodnih pogona sa zadaćom uravnoteženja toka materijala između radnih mjesta ili pojedinih strojeva. komad postavljen na paletu). stalci.izravno na mjesto odlaganja. ISO-kontejneri. • sa sredstvima za oblikovanje jediničnih tereta (npr. b) skupno (više komada odjednom) • bez posebnih sredstava. Uobičajena sredstva za oblikovanje jediničnih tereta su: ravna paleta. Glavna zamisao pri uvođenju jediničnih tereta je okrupnjivanje . Primjenom sredstava za oblikovanje jediničnih tereta pri skladištenju i odlaganju komadnog materijala humanizira se rukovanje materijalom. U industrijskim poduzećima materijal se uglavnom dijeli na: • sipki materijal. košare. sanduci. Osnovni subjekt i glavno polazište skladišnog sustava i skladišnog procesa je materijal za skladištenje. • komadni materijal (najčešće je zastupljen u poduzećima metaloprerađivačke industrije). . itd.U proizvodnim procesima metaloprerađivačke industrije veliko značenje imaju skladišta povezana s proizvodnjom: • pomoćna skladišta uz pojedine pogone. kasete. Za oblikovanje jediničnih tereta mogu se koristiti i posebna sredstva standardnih izmjera i kakvoće čija je namjena prvenstveno za odlaganje materijala: različite palete. alatima. paket limova. itd. smanjuju se troškovi i omogućuje automatizacija tokova materijala u proizvodnim procesima. = JEDINICA PAKIRANJA = JEDINICA OTPREME Iskoristivost skladišnog prostora bitno ovisi o jedinicama skladištenja. Komadni materijal može se odlagati u skladištu: a) pojedinačno • bez sredstava za oblikovanje jediničnih tereta . sa zadaćom opskrbe tih pogona materijalom.povećanje količine materijala kojom se odjednom rukuje ili koja se skladišti na jednom mjestu. • tekućine i plinove.): JEDINIČNI TERET = JEDINICA OBRADE = JEDINICA SKLADIŠTENJA = JEDINICA TRANSPORTIR. • s posebnim sredstvima. Jediničnim teretom u skladišnom sustavu i procesu naziva se skladišna jedinica (ili jedinica skladištenja). 1989. kutije. stalci. sanduci. Kod određivanja jedinice skladištenja treba po mogućnosti težiti primjeni idealnog rješenja sa stajališta logistike (Jünemann. Jedan ili više komada postavljenih na posebna sredstva čine jedinični teret kojim se rukuje jednim zahvatom ili koji se odlaže na jedno mjesto. odnosno o iskoristivosti njihova obujma. kutijaste palete. a kao glavne značajke ističu se izmjere i težina materijala. itd. Jedinični tereti mogu biti određeni i na druge načine: snop cijevi. itd.

učestalost po dokumentima ili po jediničnim teretima) i količina ulaza. težine.2. informatičke. 5. tj. matematičke metode optimalizacije i simulacije. Pri izboru lokacije skladišta treba voditi računa o mogućnostima proširenja skladišnog prostora. definiranje polaznih podataka. nisko ili visoko skladište). Izbor vrste skladišta definira određene značajke budućeg rješenja. kao i definiranje transportnih uređaja.) . Neke značajke starijih i novih izvedbi skladišta prikazane su u tablici 3. Cilj projektiranja skladišta je oblikovanje skladišnog sustava koji će zadovoljiti sve tehničke. organizacijska i ekološke zahtjeve uz najmanje troškove. Kod rješavanja ovog problema najbolje je primijeniti teoriju redova čekanja. Svako rješenje skladištenja temelji se na bilanci materijala.okruženje. potrebnih skladišta. dimenzioniranje tehničkih rješenje. Metodologija projektiranja skladišta koja se koristi za definiranje tehnološkog projekta novog ili poboljšanja postojećeg skladišta. koja će se u određenom skladištu koristiti. obujam. analiza vrijednosti.2 . za svaki materijal određuje se: • količine. itd. • učestalost (dnevna. 1997. 3. definiranim tokovima materijala proizvodnih procesa i rasporedu objekata poduzeća.3. može se sažeti u slijedeće faze (Oluić. Tablica 3. izmjere.Značajke skladišta (Oluić. Posebno se to odnosi na izbor i određivanje broja transportnih sredstava. značajke vrijednosti.): 1. Zatim se donosi odluka o rasporedu pojedinih zona unutar skladišnog prostora. te vrste i veličine skladišta. tjedna.2 PROJEKTIRANJE SKLADIŠTA Projektiranje skladišta u načelu obuhvaća sve projektantske radove neophodne za izvedbu skladišne zgrade. Tim se rasporedom osigurava funkcionalna veza skladište . troškovnik i specifikacije. mjesečna. učestalost i količina izlaza. Pravilan izbor transportnih sredstava ovisi ne samo od značajki materijala nego i od značajki procesa proizvodnje. te dodatne i pomoćne skladišne opreme. oblikovanje zona skladišta. odnosno skladišnih prostorija. oblik. Nakon određivanja lokacije slijedi određivanje potrebnih zaliha materijala. 6. rješenje za svaku zonu. 2.. 4. duljine tranportnih putova i od načina gradnje skladišta (npr. Za svaki projekt skladišta ključni je podatak bilanca svih materijala koji se skladište. 1997. Vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti važan je parametar za oblikovanje tehničkih rješenja svakog skladišta. tehnološke.

Objekti Stare izvedbe • bez posebnosti gradnje • smješteni u zajedničkim zgradama • višestruka funkcija • jednostavni regali (često samogradnja) • mala dodatna oprema • veliki udio ručnog rukovanja • univerzalna oprema • statičnost • sloboda u dimenzijama • nesigurno rukovanje • gruba struktura • bez posebne opreme • niska kvalifikacija • • • • • • • • Nove izvedbe posebnosti gradnje posebne forme odvojene zgrade samo za skladištenje regali velike nosivosti veliki izbor opreme specijalizirana oprema dinamičnost 2. vožnja viličara prema naprijed. 11. 3. Radi toga se kod projektiranja računa s prosječnim radnim ciklusom. aktivnosti odlaganja jedne jedinice skladištenja na odgovarajuće mjesto npr. . podizanje vilica. 8. vožnja prema natrag sa zakretanjem viličara. 5. ovisno o složenosti aktivnosti i o koordinatama polazišta i odredišta. U ostvarivanju skladišnih procesa razlikuju se dva ciklusa: jednostavni i složeni ciklus skladištenja. spuštanje tereta do visine na kojoj se nalazi tijekom vožnje. kretanje viličara prema natrag. 12. sastoji se od slijedećih vremena (Oluić. Složeni ciklus skladištenja sastoji se od npr. Radni ciklus viličara koji transportira materijal odložen u nasložnom sanduku do odredišta . 1991. Tehnika 3.valjčanog konvejera. nagib jarbola prema naprijed. nagib jarbola prema naprijed. podizanje tereta. nagib jarbola prema natrag. 5.): 1. vožnja do odredišta tj. 6. 9. valjčanog konvejera. 10. Jedinični tereti Područja (zone) skladišta Radnici 4. te aktivnosti izuzimanja neke druge jedinice skladištenja s drugog položaja u regalu. a sve s istim polazištem transportnog sredstva. regala. 2. • standardizacija i tipizacija • uvjet za automatizaciju • sigurno rukovanje • stroga struktura • za svaku zonu posebna oprema • visoka kvalifikacija U jednom skladišnom prostoru ostvaruju se brojni i raznovrsni radni ciklusi. Pri određivanju radnog ciklusa transportnog sredstva potrebno je definirati strukturu svih aktivnosti koje čine taj ciklus.Redni broj 1. 7. kretanje do tereta. dizanje tereta na visinu do 100 mm iznad valjčanog konvejera. 4.

vožnja viličara prema natrag. Između paleta u skladištu treba biti prazan prostor do 10 cm. 1997. raspoloživa skladišna i transportna oprema.tr . 1980. pa tako i troškova skladištenja. Prednost treba imati paleta 1200 x 800 mm.. Wildemann. spuštanje vilica u položaj za vožnju. As.13. kao osnovu za proračun potrebnog skladišnog prostora. policama. 14. Ukoliko će materijal biti paletiziran. itd. U načelu. potrebno je barem za značajnije vrste materijala procijeniti optimalni opseg zaliha. dok se za strojogradnju ovaj odnos kreće između 1:3 do 1:2. Izračunavanje radnog ciklusa detaljno je opisano u knjizi Skladištenje u industriji Rukovanje materijalom (autor: Č.otp .transportna površina u skladištu.rad + As . suvremene proizvodne filozofije (Warnecke. nagib jarbola prema natrag. Međutim.1) As. Oluić.površina za prijam. 15. a napose na neizvjesnost u pogledu rokova isporuka dobavljača. regalima. te konačno realizacija tvornice bez skladišta. a ona ovise od nekoliko faktora.površina za pomoćnu i dodatnu skladišnu opremu. As. Među njima najznačajniji su: opseg zaliha materijala koji treba uskladištiti.) pokazuju da odnos između skladišne i proizvodne površine iznosi u normalnim uvjetima 1:6 do 1:3. te tehnike skladištenja materijala.) ukazuju na potrebe snižavanja svih troškova. Ukupna površina skladišta (As) može se izračunati s pomoću izraza: As = As . As. vožnja viličara do polazišta . 16. dok preniska procjena dovodi u pitanje kontinuiranost procesa proizvodnje.na početak novog ciklusa. 1992. 18.rad . 1992.neto . organska i fizičko-kemijska svojstva materijala. . As.neto površina za skladištenje najveće količine materijala s usvojenim skladišnim jedinicama. veličina skladišnog prostora trebalo bi biti tolika da osigura smještaj barem minimalnih zaliha. tehničkotehnološke značajke procesa proizvodnje. a zatim izabrati jednu ili više vrsta paleta. Analize koje je proveo Kauffmann (Kauffmann. s obzirom na tržišne situacije. pom (m ) 2 (3.površina za otpremu.). vrste skladišnih jedinica. metode rasporeda materijala u skladišnom i manipulativnom prostoru.površina za radnike. Svaka previsoka procjena opsega zaliha materijala povećava troškove izgradnje i neiskorištenost skladišnog kapaciteta. zakretanje viličara.površina za prolaze i puteve .otp + As .pom . spuštanje tereta. Međutim. pri određivanju potrebnog skladišnog prostora najprije treba ustanoviti izmjere i težinu pojedinačnog materijala.. pr + As . Nakon provedenog istraživanja prethodnih problema potrebno je odrediti veličinu skladišnog prostora. 17.tr + As .neto + As .pr . Krajnji cilj je projektiranje i realizacija proizvodnih sustava s minimalnim površinama skladišta. As.

potrebni skladišni prostor može se odrediti na sličan način. Ta površina jest potrebna površina skladišnog prostora namijenjenog funkciji uskladištenja materijala. To se izračunava tako da se ukupan broj paletnih tereta jedne vrste materijala podijeli s brojem paletnih tereta u jednom slogu. tako da se pomnoži bruto broj slogova s površinom tla potrebnog za jedan slog. Zatim je potrebno odrediti bruto broj slogova tako da se neto broj slogova pomnoži s faktorom rukovanja (približno 1.Za svaku paletu određenih izmjera treba proračunati broj jedinica materijala koji se može smjestiti na jednoj paleti. Visina složenog materijala na paleti ovisi i od njegove težine. sanitarije. Na temelju navedenog. drobljivosti materijala i nosivosti tla.1).2). Broj paleta za svaku vrstu materijala i vrstu palete određuje se tako da se ukupna zaliha jedne vrste materijala podijeli s brojem jedinica materijala jedne palete. m2 faktor rukovanja (približno 1.2). Broj paleta u jednom slogu ovisi od stabilnosti sloga.neto treba biti: • za komadni materijal .2) broj paletnih mjesta (jediničnih tereta). Ovisno o vrsti materijala veličina površine As. Potom je potrebno izračunati neto površinu tla potrebnu za svaku vrstu palete. protupožarne uređaje i prostor koji zauzimaju stupovi). osigurati njenu stabilnost i ne dopustiti da se donji materijal ošteti od gornjeg. Pri određivanju visine paletnog tereta treba uzeti u obzir i visinu palete.skupina paleta po svakoj vrsti paleta. urede. Kada je određen broj jedinica materijala za svaku paletu određenih izmjera. Pri slaganju materijala na palete treba što bolje iskoristiti prostor palete. broj razina. potrebna površina za materijal kod paletnih i podnih skladišta može se izračunati s pomoću izraza: As. a još više uvjetima ručnog rada. Ukoliko se u skladištenju materijal odlaže na tlo ili na regale. i to za svaku vrstu materijala i za svaku paletu određenih izmjera. površina paletnog mjesta (slika 3. da visina tereta na paleti iznosi najviše do veličine duže stranice palete. Odrediti trebe i neto broj slogova . garderobu. police ili boksove. Visina sloga treba se nalaziti 0.5 m ispod neke zapreke u skladištu. Uobičajeno je.neto = npal Apal kr nr npal ⋅ Apal ⋅ kr nr (m ) 2 (3. potrebno je odrediti broj paleta u jednom slogu (skupini paleta). a ograničena je kapacitetom viličara (ili nekog drugog transportnog sredstva). radi stabilnosti. Neto površini se pridodaje neophodni skladišni prostor za dodatne prostorije (hodnike. Potom se izračunavaju vanjske izmjere i težina po svakom paletnom teretu po svakoj vrsti materijala i vrsti palete.

Izmjere paletnog mjesta Visina jedinice skladištenja (hs) iznosi: hs ≤ Gpal lm bm ρm hpal + hpal l m ⋅ bm ⋅ ρ m ⋅ 9. N pdop .izmjere paletnog mjesta (npr.neto ≥ G pdop (m ) 2 .neto ≥ npal ⋅ G pdop ⋅ kr (m ) 2 (3.As.3 − 0. N/m2 • za sipki materijal As. 1300 x 900 mm) l2. vrsti transportnog sredstva i organizaciji skladišta. tipu i izvedbi regala. (3.izmjere s dopuštenim odstupanjem jediničnog tereta na paleti (npr.standardne izmjere palete (npr. Transportna površina u skladištu (As. Prema Veži (Veža 1994.5) nosivost palete.5) ⋅ As . kg/m3 visina palete. m širina materijala na paleti. N duljina materijala ma paleti. približna veličina transportne površine u skladištu iznosi: As .dopušteno opterećenje poda.tr = ( 0. 1240 x 840 mm) Slika 3.težina materijala. bpal .4) lp a l2 l1 l lpal.tr) ovisi o izmjerama materijala.). b1 .neto (3. m.81 Gpal b pal b2 b1 ( m) (3.3) G .1 .6) . m specifična gustoća materijala. b2 . 1200 x 800 mm) l1.

paletizaciju. dodatnim prostorijama i prostorima za razne pomoćne djelatnosti. opterećenje poda (0. da se po njemu može lako hodati i da se lako može održavati.7) ukupna količina prijama materijala u skladište godišnje. zidovima . a iznosi približno 10-15m2 po osobi. Površina za radnike koja obuhvaća i prostor namijenjen skladišnom uredu (As. Pošto je određena veličina skladišnog i manipulativnog prostora potrebno je napraviti plan rasporeda skladišnih prostorija. Kada je predviđeno da se glavni prolaz koristi i za prolaz radnika. ovisno o transportnim sredstvima može biti u .75 m. treba predvidjeti oko 0. vratima i prozorima.3 od prosječnog opterećenja poda za As.5 do 0. Površina za pomoćnu i dodatnu opremu (As.rad) ovisi o uređenju prostora i organizaciji skladišta. tj. Pri tome je potrebno voditi računa o slijedećim faktorima: visini skladišta.neto). Kada se ista površina skladišta koristi za prijam i za otpremu materijala. tj. a u odnosu na skladišni prostor. N/m2. Visinu skladišta treba prilagoditi mogućnostima posluživanja gornjih mjesta korištenjem mehaničkih sredstava.pr) može se izračunati izrazom: As . Površina za prijam materijala (As. prolazima.0 m. ravan i sposoban za transport materijala bez šina. Potrebno je predvidjeti i put do protupožarnih uređaja.2 do 0. nosačima i prostoru između nosača.pom) određuje se u skladu sa zahtjevima tehničkih uvjeta instaliranja i funkcije opreme. da je siguran od požara. N prosječni broj prijama godišnje. Decentalizirano uredsko poslovanje u skladištu u načelu zahtijeva veći prostor od centraliziranog. podu.pri čemu se kod manjih neto površina usvaja veći faktor transportne površine. Širina prolaza u skladištu ovisi o načinu rukovanja materijalom u skladište i iz njega. promjenu smjera kretanja. pr = Quk q xpr f pp - Quk q = x pr ⋅ f ⋅ p p f ⋅ pp (3. Glavni put u skladištu treba imati širinu koja će omogućiti okretanje vozila. depaletizaciju i dr.put između složenog materijala i bilo kakvog zida radi eventualnog pristupa materijalu i opremi u slučaju požara.6). Boja poda mora biti takva da se lako mogu označiti transportni putovi. faktor iskoristivosti poda (0. njena ukupna površina može se usvojiti kao 60 do 70% od 2·As. instalacijama. potrebne nosivosti. potrebno je širini glavnog puta dodati 2·0.pr. Pri projektiranju skladišne zgrade. Pod skladišta treba biti čvrst.2 m. izveden tako da se ne praši. Ako je u skladištu predviđeno samo ručno rukovanje glavni prolazi su širine oko 1.otp). Visina poda. Ovim izrazom nisu obuhvaćene potrebe za kontrolu. N/god prosječna količina prijama.pregradama. Na isti način može se izračunati i površina za otpremu materijala (As.65 m širok prolaz . a sporedni prolazi su približno 1. da nije prohladan. odnosno mogućnostima rada skladišnih radnika koji slažu robu po visina.

Na prijamnim i otpremnim prolazima treba predvidjeti prostor za privremeni smještaj paletiziranog materijala uz sam prolaz. Smještaj ambalaže preporučuje se u blizini primanja ili otpremanja materijala. To omogućuje brži proces primanja odnosno otpreme materijala. Taj prostor ovisi o vrsti i broju transportnih sredstava. s metalnim okvirima i da osiguravaju dovoljno svijetla. treba u skladištu predvidjeti potreban prostor za uređaje za klimatizaciju i za rashlađivanje. Ako je skladište povezano s industrijskim kolosijekom potrebno je pod izgraditi iznad razine zemlje i koristiti se 1.razini zemlje ili podignuta.pregrade skladišta po mogućnosti trebaju biti montažni. U skladištu su neophodni i uređaji za ventilaciju. Posebno su prikladna skladište s podom u razini zemlje u koje se i iz kojih se materijal transportira kamionima. Pri određivanju skladišnog i manipulativnog prostora pozornost treba obratiti i prostoru za parkiranje transportnih sredstava koji dopremaju i otpremaju robu. načelno vrijede ovi podaci: • svjetlo jakosti 10 do 40 lx (na radnom mjestu 50 do 100 lx). Za normalne uvjete rada u skladištu. a prostor među nosačima treba omogućiti skladištenje paletiziranog materijala. što također pretpostavlja osiguranje potrebnog prostora. Ukoliko je ambalaža vrijednija i trajnija. po mogućnosti izrađeni od čelika. instalacije grijanja. Unutarnji zidovi . već prema intenzitetu primanja ili otpreme. odmah po istovaru. Sastavni dio skladišnog prostora može biti i prostor namijenjen smještaju i održavanju transportnih sredstava i ostalih uređaja. Ukoliko neki materijal zahtijeva kondicioniranje ili rashlađivanje. ona traži i odgovarajuće održavanje. a može biti pod krovom skladišne zgrade ili u posebnoj zgradi. U skladištu postoji i prostor za smještaj i manipulaciju ambalažom. kontrolu vlage i rashladne uređaje. Vrata i prozori trebaju biti sigurni i zaštićeni. Lokacija prolaza u skladištu ovisi od značajki materijala koja je predmet skladištenja i od značajki transportnih sredstava za transport materijala. odnosno neposredno pred utovarom. U skladištu je potrebno osigurati odgovarajuću svijetlost i osvjetljenje. Električne instalacije i instalacije grijanja trebaju biti odgovarajuće zaštićene u slučaju požara. uređaje za ventilaciju. • temperatura 150 do 220 C zimi i do 280 C ljeti. Posebnu pozornost treba obratiti prijamnim i otpremnim prolazima. koji trebaju biti dovoljno široki kako bi omogućili mimoilaženje dvaju transportnih sredstava. . odnosno istovar paletiziranog materijala upotrebom viličara. koje utovaruju i istovaruju viličari. kako bi se skladišni prostor po potrebi mogao proširiti ili suziti. Instalacije u širem smislu riječi obuhvaćaju: električne i vodovodne instalacije.20 do 1. Prozori trebaju biti dovoljno veliki. Pri instaliranju uređaja za grijanje treba paziti da toplina ne oštećuje robu. klimatizaciju. • relativna vlažnost zraka oko 75% zimi i do 60% ljeti. Nosači u skladištu trebaju biti što niži.30 m visokom rampom za utovar.

• odnos vrijednosti skladišta i površine skladišta.V) je odnos između zbroja svih zapremina skladišnih elemenata (regali.A = l1 ⋅ b1 ⋅ 100 L⋅B (3.5 m/s zimi i 0. itd. • iskoristivost površine skladišta.) . police.8) Stupanj iskoristivosti površine skladišta (ηs.• brzina strujanja zraka 0. • udio troškova skladišnih radnika u ukupnim troškovima za sve radnike proizvodnog sustava.Veličine za izračunavanje stupnja iskoristivosti skladišta (Fray.A) je odnos između zbroja svih površina skladišnih elemenata i ukupne površine skladišta (slika 3. Troškovi skladišta mogu se razvrstati u nekoliko osnovnih skupina: • • • • • • troškovi skladišnog prostora i opreme.7 m/s ljeti. • odnos troškova skladišta i vrijednosti zaliha.2): η s . troškovi rukovanja materijalom. Tehnički i ekonomski pokazatelji uspješnosti rješenja skladišta su: • iskoristivost obujma skladišta. troškovi transportne opreme.2): η s .V = l1 ⋅ b1 ⋅ H 1 ⋅ 100 L⋅B⋅H (3.2 . troškovi upravljanja i troškovi za plaće. troškovi zaliha.) i ukupnog obujma skladišta (slika 3. • površina prozora za dnevno svjetlo treba iznositi oko 10% od površine skladišta. Uz svako tehničko rješenje skladišta potrebno je odrediti i ekonomske parametre troškove skladištenja.3 do 0. 1975.9) h2 H 1 H h1 L l1 l2 b1 b2 B Slika 3.5 do 0. Stupanj iskoristivosti obujma skladišta (ηs.

Jaeger. 2. tj. Polazeći od vanjskih i unutarnjih faktora preko inicijative poduzeća.3 . pravca i smjera djelovanja definiranih čimbenika u zadanom vremenu i zadanim uvjetima okoline glede postupka odlučivanja o lokaciji. problem određivanja lokacije se postupno ograničava. Ova se metoda može koristiti u fazi predizbora lokacije kada se na temelju ograničenog broja kriterija . predviđanje i ocjenu intenziteta. Primjer jednog takvog oglasa prikazan je na slici 3.4 METODE UA OCJENJIVANJE ALTERNATIVNIH LOKACIJA Metode za izbor najpogodnije lokacije mogu se podijeliti u nekoliko osnovnih skupina. definiraju se osnovni faktori koji utječu na izbor lokacije. 1980.3. vrijednosna analiza i metode koje u obzir uzimaju investicijske troškove. 1984.3. Zahtjevi za lokacijom mogu se objaviti preko oglasa u sredstvima javnog priopćavanja u pripadajućoj regiji. 3. definiranje skupa utjecajnih čimbenika relevantnih za izbor lokacije. postupak se mora provesti od globalnog prema pojedinačnom rješenju (Bracht.). POSTUPAK IZBORA LOKACIJE SKLADIŠTA Određivanje lokacije predstavlja vrlo značajan zadatak u projektiranju novog skladišnog sustava.3.Oglas za prikupljanje ponuda za lokaciju 3. Pretpostavka za uspješan izbor lokacije je sustavni postupak s pomoću odgovarajućih metoda.. 3. odnosno županiji.4. Određivanje lokacije može se podijeliti na više koraka. S obzirom na postavljene ciljeve poduzeća i definirani proizvodni program. U nastavku su opisane se slijedeće metode ocjenjivanja alternativnih lokacija: bodovno ocjenjivanje. metode koje u obzir uzimaju transportne troškove. Veličina zemljišta: Županija: Broj zaposlenih: Zahtjevi: Potrebe za energijom: Potrebe za vodom: 30 ha Splitsko-dalmatinska županija 1000 dobar priključak na cestovni i željeznički promet električna energija 2·107 kWh/god plin 120 000 m3/god 1500 m3/god Slika 3. vrijednovanje varijanti mogućih rješenja i izbor optimalne varijante.1 Bodovno ocjenjivanje Za brzu odluku o najpogodnijoj lokaciji može poslužiti bodovno ocjenjivanje. Postupak izbora lokacije obuhvaća: 1.

za jedan proizvodni sustav može postojati više. odnosno odredišta (kupaca). 4. Količina materijala koji se transportira mora biti poznata. 8. 5. 0 zahtjev ne ispunjava.j/m2 UKUPNO: Značenje ocjena: 2 . 1 . željeznički makrolokacije promet blizina prodajnog Prodajno tržište tržišta spremnost na Vlast kooperativnost Zemljište ravno.4. prikladnih lokacija. tvrdo. suho Promet na razini priključak na mikrolokacije željeznički kolosjek Energija minimalno 10 kVA Troškovi maksimalno 200 n. Odabire se ona lokacija koja zahtijeva najmanje transportne troškove.zahtjev ispunjava u potpunosti. Tablica 3. 11.Ocjenjivanje alternativnih lokacija s pomoću bodovnog ocjenjivanja Faktori za izbor lokacije Red. Pri izračunavanju transportnih troškova moraju se definirati transportna sredstva. 3. Oznaka Vanjska politika Zahtjevi A 2 0 2 1 0 0 2 2 0 2 0 11 Alternativne lokacije B 2 2 2 0 1 2 2 0 2 0 1 14 C 2 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0 9 D 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 19 E 2 0 1 0 2 1 0 0 2 0 1 9 orijentiranost prema državama iz EU Ekonomska liberalna. a na temelju nje se izračunavaju transportni troškovi između potencijalnih lokacija proizvodnih sustava i ishodišta (dobavljača). ali i podaci o udaljenostima (u kilometrima) između moguće lokacije i ishodišta/odredišta. U jednostavnim slučajevima. Tablica 3. 1. 2. br.zahtjev djelomično ispunjava. dok se matematički može opisati slijedećim izrazom: . odnosno kod visokih troškova transporta gotovih proizvoda do potrošača.određuje izbor lokacije. slobodna politika trgovina Financijska slobodan protok politika kapitala Radna snaga obrazovani radnici Promet na razini ceste.3 prikazuje primjer ocjenjivanje alternativnih lokacija s pomoću bodovnog ocjenjivanja. 7. 3.2 Metode koje u obzir uzimaju transportne troškove Primjenjuju se tamo gdje je udio troškova vanjskog transporta u ukupnim troškovima relativno velik. kod visokih troškova transporta sirovina/poluproizvoda od dobavljača. Ovaj problem može se prikazati grafički (slika 3.3 . Maksimalan broj bodova (19) u ovom primjeru dobila je lokacija D. 9. 6.4). 10. kao npr.

n.j.3 Vrijednosna analiza Vrijednosna analiza je vrlo prikladna za ocjenjivanje optimalne lokacije s obzirom na relevantne faktore. Za postizanje rangiranja mora se za svaku alternativu odrediti vrijednost rješenja. Vrijednost rješenja izračunava se na temelju objektivnih i subjektivnih informacija o vrijednosti pojedinih kriterija.). 1993. t. Vrijednosna analiza se izvodi u slijedećim koracima (Veža.j. Pri uspoređivanju pojednih kriterija moguće je istovremeno uzeti u obzir različite jedinice (npr. • metoda “sjeverozapadnog kuta”. kN.Određivanje najpogodnije lokacije s obzirom na transportne troškove 3.): . od kojih su najpoznatije slijedeće: • Launhardtova grafička metoda (Launhardt.i = ∑ mij ⋅ sij ⋅ cij j =1 m (3.4. • Rockstrohova metoda (Rockstroh. Ona se može opisati kao istraživanje skupa alternativnih rješenja sa svrhom da se alternative rangiraju prema određenom cilju.) i faktore (npr.j. A Z E 5 4 E 1 2 A 2 Značenje simbola: Z 1 A E 1 3 m d k o u o b p g u ć e a v c i i s p d o b o l o k a c i j e - l j a č i E A 4 3 Z 3 A 5 E 4 Z t o k t o k r u a v k e e n a l o k 2 Slika 3. n.4 .i mij sij cij n. 1969. itd. Stoga se vrijednost rješenja izražava bezdimenzionalnim indeksom za različita rješenja koja se ocjenjuju. 1982.10) Ctr.Ctr . količina transporta između dobavljača/kupca j i lokacije i. - ukupni transportni troškovi za pojedinu lokaciju. Za određivanje najpogodnije lokacije razvijeno je više metoda iz ove skupine.) definira optimalnu lokaciju određujući koordinate vrha radijusvektora težišta (pojedini radijusvektori predstavljaju umnožak transportnog intenziteta i koordinata udaljenosti). koja koordinate lokacije određuje računajući ih analogno određivanju težišta površine. km transportni troškovi između dobavljača/kupca j i lokacije i. kW. n./t·km novčane jedinice. faktor sigurnosti). udaljenost između dobavljača/kupca j i lokacije i.j.

potrebno je uzeti u obzir i subjektivne čimbenike. 7. 3.1. 9. jer pozitivan stav i angažiranje ovih institucija može značajno olakšati izvođenje projekta. postavljanje cilja. Rezultati primjene vrijednosne analize za određivanje optimalne lokacije koju je proveo Vollmer (Vollmer. 12. Tablica 3. 2. 2.9 2. Warnecke (Warnecke. neutralan (3). nije posebno prikladan (2) i neprikladan (1).8 3.6 2.1 4.4.3 4. 10.5 4. ocjenjivanje težinskih faktora (fakotora pondiranja). 6. 1993. 4. odnosno koliko pojedino postavljeno rješenje ispunjava određeni kriterij. timski je ocjenjena važnost pojedinih kriterija.2 1. odnosno određene njihove težinske vrijednosti wi. Na temelju hijerarhije pojedinih kriterija izabrana su 22 kriterija. prikladan (4).4 . 5. 5.8 5.). 1984.6 10. određivanje kriterija za ocjenjivanje alternativnih rješenja i određivanje vrijednosti pojedinih kriterija. Ako se pojavi nekoliko lokacija koje su blizu optimuma.Primjer primjene vrijednosne analize za određivanje optimalne lokacije Red. kao što su stavovi investitora i društveno-političkih struktura. 3. ocjenjivanje alternativnih rješenja s obzirom na postavljene kriterije. Zbroj vrijednosti svih težinskih faktora iznosi 100. određivanje vrijednosti kakvoće rješenja za sva alternativna rješenja.0 1.0 10 10 7 9 9 5 3 8 7 9 10 10 wi · O 46 108 36 44 23 11 4 14 24 36 13 40 Lokacija 2 O 5 4 3 10 6 10 10 9 9 8 10 7 wi · O 23 43 15 49 16 22 13 16 32 32 13 28 Lokacija 3 o 1 3 4 2 8 4 3 6 3 9 10 2 wi · O 5 32 20 10 21 9 4 11 10 36 13 8 Lokacija 4 O 10 10 8 4 8 10 6 7 4 7 8 4 wi · O 46 110 41 20 21 22 8 13 14 28 10 16 Ocijenjeni su pojedini kriteriji prema slijedećim stupnjevima: vrlo prikladan (5). 8. odnosno izračunavanje vrijednosti pojedinih kriterija u odnosu na ukupnu vrijednost svih kriterija. prikazani su u tablici 3. U drugom koraku. 11. postavljanje redoslijeda za sva alternativna rješenja s obzirom na dobivene vrijednosti kakvoće rješenja. 4.3 1.) je primjenom vrijednosne analize odredio optimalnu lokaciju za osam potencijalnih lokacija2. br 1. . 2 Kriteriji za izbor lokacije Položaj glede prodajnog tržišta Položaj glede nabavnog tržišta Vodeni putevi Željeznički promet Ceste Nosivost zemljišta Ravnoća tla Oblik zemljišta Veličina zemljišta Ugljen Nafta Energetika Lokacija 1 wi O 4.

20.13. 18. Osnovna prednost ove metode je mogućnost uzimanja u obzir velikog broja kriterija za izbor lokacije. 19.5 2. % . 3. 1 = lokacija uopće ne zadovoljava određeni kriterij).8 2. određuje se optimalna lokacija (u ovom primjeru to je lokacija 1). 22. 17. Množenjem težinskog faktora wi s vrijednosti ocjenjivanja O dobije se vrijednost određenog kriterija za izbor lokacije. 16.0 4. 15.4. procjenjuje se koliko pojedina lokacija udovoljava pojedinom kriteriju (10 ≥ O ≥ 1. Plin Ostala energija Mogućnosti zapošljavanja Uvjeti stanovanja Mogućnosti školovanja Socijalni uvjeti Kulturni i ostali uvjeti Cijena zemljišta Investicije Troškovi rada UKUPNO: REDOSLIJED: 2. metode višekriterijske analize . Na temelju troškova proizvodnje. ocjenom O.2 10.3 1. pri čemu se usvaja: 10 = lokacija u potpunosti zadovoljava određeni kriterij. za svaku potencijalnu lokaciju određuje se njena rentabilnost: RVK = U P − CUK ⋅ 100 VK ⋅ nVK (3. 21. prihoda i proizvodnog kapitala ovisnog o lokaciji.4 Metoda izbora lokacije s obzirom na troškove Prema ovoj metodi optimalna je ona lokacija koja proizvodnom sustavu za uloženi kapital osigurava najveći profit.0 1.9 8. kao npr. tako i ekonomski kriteriji.4 10. Pored navedenih metoda.rentabilnost vlastitog kapitala.9 100 6 4 6 3 1 7 8 8 9 10 12 8 48 14 3 16 11 87 83 109 790 1 10 9 10 6 7 6 10 7 8 6 709 3 20 17 80 29 18 14 14 76 74 65 2 7 5 8 3 7 6 4 6 2 426 4 4 13 40 37 8 16 8 44 55 22 4 8 8 6 4 5 4 6 8 8 719 2 8 15 64 29 10 12 6 65 74 87 Nakon toga.11) RVK . U obzir se mogu uzeti kako tehnički. Na temelju ukupnog zbroja vrijednosti.9 9. prilikom izbora lokacije mogu se primijeniti i druge metode. 14.

UP CUK VK nVK - ukupni prihod. 1991. 1969. W.Paris . Zagreb. H.j. a koji se uglavnom pojavljuju pri izboru lokacije. Split.: Fabrikplanung.und Werkstättenplanung.: Plant Layout. 1980. 1997. vlastiti kapital. 105-115. VEB Verlag Technik. 1980. 1984.Rukovanje materijalom.. 1993. Seminar: Upravljanje proizvodnjom. JÜNEMANN. E. stopa vlastitog kapitala.-J. OLUIĆ. 1992. MEDVEŠČEK. S. Sveučilišna naklada d. Gesamtbetrieb. 1975. RENKO. Universität Stuttgart. Split. Od više mogućih lokacija optimalna je ona koja omogućuje najveću rentabilnost. 1984. ŠNAJDER. Berlin.: Projektiranje proizvodnih procesa i automatizacija proizvodnje. ovaj proračun može biti koristan i od interesa onima koji ulažu kapital u izgradnju novog proizvodnog sustava. B. Novi Sad. I dio. VEŽA.Rukovanje materijalom.: Die Fraktale Fabrik. H. n.: Methoden der Fabrikplanung II. WARNECKE. n.: Flächenermittlung bei der Betriebs. VDI Berichte 518: Rechnerunterstützte Fabrikplanung. München . Berlin . WARNECKE. I. H.j. • • • • • • • • • • • • • • .o.Wien. str. Zeitschrift VDI 26(1982. W.: Osnovni principi vrijednosne analize. D. Springer Verlag. str. 9-24. VOLLMER.: Materialfluss und Logistik. Stuttgart.Köln. F.Barcelona . Zagreb. str. Fakultet tehničkih nauka.Budapest.j. FRAY. Berlin.Hong Kong .New York London . 1983. Teil II. Informator. Springer Verlag. I.o. n. OLUIĆ. U. FESB.: Werksstruktur-Datenbank zur rechnerunterstützten Fabrikanalyse und -planung . Podaci o troškovima i prihodima morali bi biti potpuni i stalno na raspolaganju.: Transport u industriji . Literatura • BRACHT. SREMAC..Tokyo . 1989. LAUNHARDT. Č.. Materialfluss.: Technologische Betriebsprojektierung.-J..: Skladištenje u industriji . I. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 1994. FERIŠAK.: Die Bestimmung des zweckmassigsten Standortes einer gewerblichen Anlage. Carl Hanser Verlag. Međutim.: Projektiranje proizvodnih procesa. Ova metoda ne uzima u obzir kriterije koji se ne mogu kvantificirati. R. Č.: Poslovna logistika. ROCKSTROH. Zagreb. FESB. VEŽA. H. V. KAUFMANN. Düsseldorf.-J. Sveučilište u Splitu. Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb.. Berlin Heidelberg . Nedostatak ovog postupka je dugotrajna i opsežna priprema. 1993. JAEGER. 94-95.Konzept und Realisierung. Beuth Verlag.)3. ukupni troškovi.

: Organisationsstrukturen und Geschaftsprozesse in schlanken Unternehmen. 139-147.• WILDEMANN. str. H. Berlin. Produktionstechnisches Kolloquium PTK'92. . 1992.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->