Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SUBOTA, 7. 4. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.458

Sarajevska crvena linija

ATMOSFERA OPSADE
2-3-5. strana

Uskrsna poruka kardinala Vinka Pulji}a

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu

JASMINA SPASILA @IVOTE
6. strana

DANAS PRILOG

NE BOJTE SE BITI PREPOZNATLJIVI
4. strana

Foto: Amer KAJMOVI]

U @I@I
6. april - dan sje}anja

2

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Kom{i} i Izetbegovi} polo`ili vijenac

Foto: [. SULTANOVI]

Sarajevo nakon 20 godina
Svijet mora znati {ta se desilo da bismo izvukli pouke za budu}nost, istakao je Behmen
Davne 1462. godine ro|en je grad multietni~nosti i multikulturalnosti, grad koji je izdr`ao i najgore napade onih koji su bili spremni da ga u potpunosti uni{te. Danas, 550 godina poslije, Sarajevo `ivi i slavi svoje ro|enje, ali i oslobo|enje od fa{izma. Ta~no 11.541 stolica postavljena ju~er u Titovoj ulici simbolizuje stradale gra|ane ovog grada u proteklom ratu. Povodom 6. aprila, vijence su ispred Vje~ne vatre polo`ili predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} i ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}, predsjednik Federacije BiH @ivko lozofski fakultet, Spomen-obilje`je antifa{istima obje{enim na Marindvoru 1945. godine, Spomen-park Vraca, Staro jevrejsko groblje i Spomen-obilje`je na Trgu ZAVNOBiH-a. - U Sarajevu se cijeni da je poginulo vi{e od 18.000 stanovnika ili 1.600 djece, ali mi do sada po imenu i prezimenu i prema mjestu ro|enja i pogibije imamo registriranog 11.541 stanovnika. Sva ta imena danas }e biti obznanjena kada bude postavljena 11.541 crvena stolica. To je kultura pam}enja. Svijet mora znati {ta se desilo da bismo izvukli pouke za budu}nost, rekao je

Po{tu odao i zagreba~ki gradona~elnik Milan Bandi}

Budimir, potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo. Vijence su polo`ile i delegacija Grada Sarajeva, zajedno sa gostima, delegacijama prijateljskih gradova iz regiona, i odale po~ast poginulim braniteljima i {ehidima grada, te `rtvama fa{izma u Sarajevu. Cvije}e je polo`eno na sljede}im lokacijama: Vje~na vatra, spomen-biste Vladimira Peri}a Valtera i Josipa Broza Tita, Mezarje Kova~i, Spomen-obilje`je ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992 - 1995, Veliki park, Most Suade Dilberovi} i Olge Su~i}, Fi-

Alija Behmen, gradona~elnik Sarajeva. Me|u gostima iz Barcelone, Vukovara, Dubrovnika, Zagreba, Tirane, Podgorice, Pule, Tuzle, Bo{nja~ke nacionalne zajednice za grad Dubrovnik, Kluba Sarajlija Dubrovnik i Dubrova~ko-neretvanske `upanije, vijenac je polo`io i gradona~elnik Zagreba Milan Bandi}. - ^estitam Behmenu i ljudima koji se bore sa Sarajlijama da ovaj grad vrate na staze stare slave, istakao je Bandi}.
M. PAMUK - E. ASOTI]

V I J E S T I

IZETBEGOVI] - BILDT

Ohrabruju}i koraci BiH ka EU
Pred sje dava ju }i Pred sje dni{ tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je ju~er ministra vanjskih poslova Kraljevine [vedske Karla Bildta, u pratnji supruge Anne Marije Coraz za-Bildt, poslani ce Evrop skog par la men ta, sao p}eno je iz Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine. Na sastanku je razgovarano o ukupnim odnosima dviju zemalja, trenutnoj politi~koj situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji, kao i njenoj evropskoj perspektivi. Sagovornici su se slo`ili da je formiranje Vije}a ministra BiH, kao i ispunjenje ra zli~itih obaveza BiH na njenom evropskom putu, veoma pozitivna vijest iz na{e zemlje. Istakli su da BiH treba u~initi jo{ mnogo bitnih stvari u nastavku svog evropskog puta, ali da je stvorena pozitivna atmosfera u kojoj je to realno ostvariti. Predsjedavaju}i Izetbegovi} je ponovio da je br`a integracija na{e zemlje u Evropsku uniju u interesu svih njenih gra|ana, dok jer ministar Bildt potvrdio da }e

[vedska nastaviti davati BiH punu podr{ku u tom kontekstu. Predsjedavaju}i Izetbegovi} je zahvalio i za ukupnu podr{ku koju je Kraljevina [vedska pru`ila BiH tokom svih ovih godina. Dodao je da i velika bosanska dijaspora u [vedskoj predstavlja dodatni most izme|u dvije zemlje i ogroman potencijal za ve}u saradnju u mnogim oblastima `ivota. U dijelu razgovora vezanog za ekonomsku saradnju dviju zemalja, predsjedavaju}i Izetbegovi} je ministru Bildtu prenio nadu da }e {vedski investitori dolaziti u BiH ~e{}e nego je to bio do sada. Sagovornici su se slo`ili i da je izgradnja bolje putne infrastrukture u BiH jedan od klju~nih faktora stabilizacije te da se izgradnja koridora 5c mora intenzivirati.

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.

U @I@I

3

Sarajevska crvena linija

ATMOSFERA OPSADE
Sarajevo je ju~er svojim ubijenim sugra|anima priredilo monumentalan posljednji ispra}aj
Sarajevo ju~er. Ljudi hodaju vi{e nego ina~e, tramvaji rade do @eljezni~ke stanice. Atmosfera i prije Titove ulice podsje}a na ne{to. Ne{to te{ko, tegobno i neuobi~ajeno. Oblaci su nad Sarajevom, sve je sivo. I tiho je.

Tremor u stomaku
Sve do Ulice Titova. Neki zvuk se razlije`e trotoarom, zrakom, odbija se od zidove zgrada... U jednom trenu ~ovjek se suo~i sa stvarno{}u. Stolice, hiljade stolica su poredane ulicom. Sve je to mnogo druga~ije na papiru i nekoj videosimulaciji. Sve je potpuno, radikalno druga~ije kada vidite te iste stolice. Jedna iza druge, jedna pored druge, rijeka stolica. Rijeka na{ih sugra|ana kojih vi{e nema, koji su zauvijek oti{li samo zato {to su `ivjeli ovdje. Taj zvuk, koji i dalje tvori zrak u Ulici Titova, to su neki ljudi koji ne{to govore, `amor neki. Pitanje “{ta” i dalje stoji. A kod Trga djece Sarajeva novi prizor za tremor u stomaku i ste-

zanje u prsima. Male stolice, dje~ije stolice. Izme|u onih velikih, uredno poredane, i one govore svoju pri~u. Pri~u koja je te`a od bilo koje druge. Ti mali `ivoti su tako|er zauvijek napustili Sarajevo, tako|er samo zato jer su ro|eni u ovom gradu. Ljudi hodaju, staju, gledaju, fotografi{u. Na licima nose neobja{njiv izraz, koji govori vi{e od ijedne rije~i. Svi su tihi i svi su druga~iji nego ina~e. Neobja{njiva je atmosfera, potpuno specifi~na. Na ekranima na svakoj raskrsnici redaju se imena onih koji vi{e nisu s nama, jedno po jedno, bez zastoja. ^ini se da spisak nema kraja. Te`ina u prsima je sve ve}a. Ljudi suzdr`ano, iz po{tovanja, prilaze stolicama. Ostavljaju cvije}e. Niko ne progovara ni rije~i. Suze.

Ljudi imaju lice
Onaj zvuk je jo{ tu. Dolazak do pozornice otkriva sve. Bina je ozvu~ena i proba traje. Otvorenost ~itave manifestacije izgleda nestvarno. Gra|ani mogu pri}i gdje god `ele, pitati {ta `ele, gledati {ta `ele. Haris Pa{ovi} razgovara sa gra|anima, obja{njava ne{to. Prilazi i govori, “napokon vidim lica ljudi. Zna{ ono, kad hoda{ kroz grad a svi negdje `ure, svi imaju tu bezli~nost. Danas je to stalo, ljudi danas imaju lice” . Atmosfera i dalje podsje}a na ne{to, sve je tiho ali iz po{tovanja. “Podsje}a na atmosferu opsade” , daje rje{enje Pa{ovi}. Da, ima smisla. Ljudi hodaju kolovozom, u suprotnim pravcima, voze bicikle, sve bolno podsje}a na opsadu. Ali, napokon shva}am. Sve podsje}a mnogo vi{e na trenutke kada neko odlazi zauvijek. Kao posljednji ispra}aj.
N. SELIMOVI]

Za 11.541 Sarajliju
East West Centar u suradnji sa Gradom Sarajevom realizirao je projekt Sarajevska crvena linija, kojim je obilje`eno 20 godina od po~etka opsade Sarajeva. Sarajevska crvena linija je scensko-muzi~ka poema za Sarajlije ubijene tokom ~etverogodi{nje opsade bh. prijestolnice (1992-1996). Program Sarajevske crvene linije izveden je na sceni postavljenoj uz Vje~nu vatru. Od scene kod Vje~ne vatre du` Titove ulice do Alipa{ine d`amije postavljena je 11.541 crvena stolica, u znak sje}anja na ubijene Sarajlije tokom opsade grada. Prije i poslije programa na videoekranu proticala su imena ubijenih gra|ana. Program u trajanju od 60 minuta bio je sastavljen od poezije i 14 popularnih muzi~kih kompozicija specijalno obra|enih za ovu priliku. U programu su u~estvovali Merima Klju~o, jedna od najboljih svjetskih glazbenica na harmonici, sarajevski hor klasi~nih pjeva~a Art Vivo, predvo|en kompozitorom i umjetni~kim direktorom Danijelom @ontarom, solisti Aida ^orbad`i}, Ivica [ari} i Ivan [ari}, te vi{e od 500 djece - ~lanova horova sarajevskih osnovnih i srednjih {kola.
Sve podsje}a mnogo vi{e na trenutke kada neko odlazi zauvijek Foto: [. SULTANOVI]

^ESTITKE POVODOM USKRSA I PESAHA

HAD@I] - GADIS

ZLATKO LAGUMD@IJA

Mir, porodi~na sre}a i blagostanje
Nadbiskupu vrhbosanskom kardinalu Vinku Pulji}u, predsjedniku Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakobu Finciju i svim katolicima i Jevrejima u Bosni i Hercegovini upu}ene su brojne ~estitke povodom Uskrsa i Pesaha. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} uputio je ~estitke povodom Uskrsa i Pesaha. Za`elio je da nas sve zajedno nada u bolje sutra, kao osnovna poruka ovih blagdana, opredijeli u nastojanjima da izgradimo dru{tvo uzajamnog po{tovanja i prosperiteta. ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} u ~estitkama je za`elio da ovi praznici budu provedeni u sre}i i blagostanju, zajedno sa porodicom, prijateljima i svim ljudima dobre volje. ^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} je istakao `elje da, kako Uskrs, tako i Pesah, katolici i Jevreji provedu u miru, zadovoljstvu i porodi~noj sre}i. ^estitke je uputio i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda. Bevanda je ~estitao Uskrs i apostolskom nunciju u BiH Alessandru D’Erricu.

U ime Ministarstva vanjskih poslova BiH i u svoje li~no ime, Uskrs i Pesah je ~estitao i ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumd`ija. Katolicima i Jevrejima blagdane su ~estitali i predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir, predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Milorad @ivkovi}, prvi zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma PSBiH Bo`o Ljubi}, predsjedavaju}i Doma naroda Parlamenta BiH Dragan ^ovi}, visoki predstavnik Valentin Inzko, gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen, na~elnik Op}ine Centar Sarajevo D`evad Be}irevi} i predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Slaven Kova~evi}, gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li} i mnogi drugi.

Integriranje u putnu mre`u
Ministar komunikacija i prometa BiH Damir Had`i} primio je ambasadora Gr~ke u BiH Karolosa Gadisa, sa kojim je razgovarao o modalitetima unapre|enja ekonomskih odnosa dviju zemalja. “Ekonomski ra zvoj ovisi od izgradnje transpor tne infrastrukture, dok euroatlantske integracije podrazumijevaju i integriranje BiH u regionalnu i kontinentalnu komunikacijsku putnu mre`u”, istaknuo je Had`i}. Razgovarano je i o mogu}nostima zra~nog povezivanja Sarajeva, Atine i Soluna, za ~im postoji i interes poslovnih zajednica BiH i Gr~ke, a {to bi zna~ajno unaprijedilo mobilnost ljudi u regiji.

Crvene stolice kao opomena
Povodom 20. godi{njice po~etka ratne opsade Sarajeva u MVP-a BiH u Sarajevu sino} je ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumd`ija uprili~io prijem za brojne ~lanove doplomatskog kora i predstavnika doma}ih vlasti. - Dana{nji doga|aj posve}en je okretanju budu}nosti, ne~emu {to treba da ka`e da ovo nigdje vi{e i nikome ne treba da se dogodi, rekao je Lagumd`ija. - Tamna strana svijeta su oni koji su 11.541 stolicu u~inili praznom. Pozvao je diplomate, posebno zemalja koje su prve priznale BiH, da i sada pomognu “kako bismo mogli re}i da je novi vijek zapo~eo ~lanstvom na{e zemlje u EU i NATO-u”.

4

DOGA\AJI

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Republika Srpska je dr`ava, ona nema stolicu u Ujedinjenim nacijama, ali svojim nadle`nostima suvereno vlada

Uskrsna poruka kardinala Vinka Pulji}a

Ne bojte se biti prepoznatljivi
U ovom vremenu kada se toliko kuka na sada{njost, `elimo prona}i izvor nade i snage da hrabro povjerujemo u Uskrsloga, rekao je kardinal Pulji}

Pulji} o 6. aprilu
Pulji} je, govore}i o zna~aju 6. aprila i dvadesetogodi{njice od opsade Sarajeva, rekao da je to bitan dan, jer je Sarajevo simbol, kako Prvog svjetskog, tako i ovog rata. - Moje iskustvo nerado volim obnavljati, ali sam Bogu zahvalan da sam mogao, zajedno sa svojim suradnicima i u ovom gradu i u ovoj zemlji, svjedo~iti istinu i braniti ~ovjeka i po ljudskim mogu}nostima, pomo}i koliko se mo`e pomo}i. Zato zahvaljujem Bogu za sve ono {to sam pro`ivio i pre`ivio i ostao pri pameti, rekao je kardinal Pulji}.
FOTO: S. GUBELI]

Milorad Dodik,
predsjednik RS-a

DOBAR LO[

ZAO
Ne bojte se biti i ostati Kristovi. Ne bojte se biti prepoznatljivi. Ne bojte se o~itovati u svom vjerni~kom identitetu na svom mjestu i na svim prostorima. Neka nas jasno prepoznaju da vjerujemo u Uskrslog Krista i da `ivimo iz te vjere, rekao je kardinal Vinko Pulji} vjernicima u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, tokom ju~era{njeg upu}ivanja uskr{nje poruke. ju u programu Godine vjere, koju bi najesen proslavili zajedno sa cijelom crkvom. - Ako ikoja svetkovina tome je prikladna, onda je slavlje Otajstva Kristova uskrsnu}a. Ako ikada, onda posebno u ovoj Godini vjere, istinski tra`imo Isusa. On nam je osmi{ljenje trpljenja, ku{nje i `ivotnog hoda. Vidimo da u tom ljudskom tra`enju i hodu prati nas na{a ljudska nesigurnost i ovozemaljski strah. Zato nam je utjeha an|elova poruka: Ne bojte se, rekao je kardinal Pulji}. Pulji} dodaje da }e ova godina vjere biti snaga pozitivne energije ne samo za katolike nego i za cijelo dru{tvo u kojem `ivimo i koje `elimo izgra|ivati u jednakopravnosti. - U tom duhu ohrabrene vjere `elim vam svakom osobno i svima zajedno sretne i radosne

RANKO KRIVOKAPI]
Predsjednik Skup{tine Crne Gore Ranko Krivokapi}, u otvorenom pismu upu}enom zamjeniku predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma PSBiH Denisu Be}irovi}u, poru~io je da dijeli njegove ocjene o mra~noj historijskoj ulozi ~etnika. Proces potencijalne rehabilitacije Dra`e Mihailovi}a, pokrenut u Beogradu, smatra Krivokapi}, opasnost je za cijeli region.

blagdane proslave Kristova uskrsnu}a. Neka se Uskrs dogodi u va{im srcima i obiteljima. Neka odjekuje radosna vjera u izgra|ivanju zajedni{tva. @ele}i Vam sretan Uskrs, sve vas pozdravljam i na vas zazivam obilje Bo`jeg blagoslova, poru~uje kardinal Pulji}.

Pesah, Vaskrs
Nadbiskup vrhbosanski iskoristio je priliku i ~estitao nadolaze}e praznike drugih religijskih zajednica u Bosni i Hercegovini. - Tako|er, koristim priliku da Jevrejskoj zajednici ~estitam Pesah koji proslavljaju za tjedan dana. Poslije katoli~kog slavlja Uskrsa pravoslavni }e slaviti Vaskrs, pa i njima odmah ~estitam. @elim da ovo slavlje Uskrsa i ovih na{ih vjerskih blagdana do nas donese ohrabrenje i radost `ivota, ka`e Pulji}. D. MOCNAJ

FRANJO KOMARICA
Biskup Franjo Komarica ponovo je upozorio na ~injenicu da se iz godine u godinu smanjuje broj katolika na prostoru Banjalu~ke biskupije. Na`alost, glas malog ~ovjeka, veli Komarica, ne sti`e do politi~ara, koji ne mare za istinske ljudske probleme.

Godina vjere
- U ovom vremenu kada se toliko kuka na sada{njost, `elimo prona}i izvor nade i snage da hrabro povjerujemo u Uskrsloga. To iskustvo `elimo prenositi svjedo~enjem i `ivljenjem, ka`e kardinal Pulji}. Pu lji} je re kao da su se u Vrhbosanskoj nadbiskupiji potrudili da sve pastoralne aktivnosti pro`ivljavaju i do`ivljava-

CARE INTERNATIONAL
Direktorica CARE Internationala Sumka Bu~an i predstavnici osam romskih organizacija iz nekoliko bh. gradova potpisali su ugovor o donacijama u vrijednosti od 40.000 KM. Ove donacije bi trebalo da pomognu u popravljanju polo`aja Roma u BiH.

KK BOSNA
Nekada{nji evropski prvak pora`en je u utakmici Lige 6 u Mrkonji}-Gradu od Mladosti (89:78). Ko{arka{i Bosne tako zauzimaju pretposljednje mjesto u doma}em {ampionatu, a trener studenata Hamdo Frljak smatra da Bosna jo{ nije izgubila {anse da se domogne tre}e pozicije.

VIJEST U

BROJU

godina iznosi prosje~na du`ina `ivota ljudi u Bosni i Hercegovini.

76

Povodom 67. godi{njice oslobo|enja Sarajeva, predstavnici Udru`enja antifa{ista i boraca NOR-a Ilid`e, ju~er su sa delega ci ja ma Op}i ne, bo ra ~kih udru`enja i politi~kih stranaka, polo`ili cvije}e na spomen-kosturnicu u Velikom parku na Ilid`i i odali du`no po{tovanje herojima Drugog svjetskog rata. „Ovim obilje`avanjima `elimo sa~uvati sje}anje na druga Tita i njegove saborce i svijetlu istoriju oslobodila~ke borbe. Svim stradalim Ilid`ancima i borcima NOR-a, od kojih je 99

Antifa{isti na Ilid`i

sahranjeno u ovoj kosturnici, moramo odati du`nu po~ast za njihovo veliko djelo, kazao je Nikola Babi}, predsjednik Udru`e-

nja antifa{ista Ilid`e, ~estitaju}i Sarajlijama praznik sa pozdravom “Smrt fa{izmu” .
Z. T.

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.

DOGA\AJI

5

Dodijeljene {estoaprilske nagrade

Foto: D. TORCHE

100.000
^INJENICA
U Narodnom pozori{tu u Sarajevu sino} je uprili~ena sve~ana sjednica Gradskog vije}a na kojoj su uru~ena priznanja i nagrade Grada Sarajeva
Pojedina~na [estoaprilska nagrada uru~ena je knji`evniku Valerijanu @uji, za doprinos u oblasti kulture, dok je kolektivnu nagradu dobilo Udru`enje likovnih umjetnika BiH. @uju krasi vi{edecenijsko knji`evno i publicisti~ko djelovanje koje je posvetio vrijednostima Sarajeva. Izdao je zbirke pjesama “Da nije nas” “To ti je to” i “Strah od foto, grafisanja”monografije “Knjiga o lji, ljanu”“Leksikon Sarajeva”te “Bosna , , i Hercegovina - 1.000 pitanja i 1.000 odgovora” Jedno od njegovih djela, . dvotomni “Leksikon Sarajeva”sadr`i , oko 100.000 ~injenica koje su skupljane gotovo 20 godina u kojem su obuhva}ene ~injenice od prvih tragova ~ovjekove prisutnosti na prostoru izme|u Trebevi}a, Huma i Igmana sve do 2009. godine.
Kolektivna nagrada “Du{ko Kondor” gra|anima Sarajeva
Foto: S. GUBELI]

Priznanja dodijelio i SABNOR

Foto: D. ]UMUROVI]

Gra|anska hrabrost
Udru`enje likovnih umjetnika BiH za kolektivnu [estoaprilsku nagradu predlo`ila je Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, a u obrazlo`enju su naveli da bi dobijanjem ove presti`ne nagrade Udru`enje na najbolji na~in obilje`ilo 65 godina rada. Kolektivna nagrada za gra|ansku hrabrost “Du{ko Kondor” ove godine dodijeljena je gra|anima Sarajeva koji su `ivjeli, bili ranjeni, ubijeni i umrli u Sarajevu za vrijeme opsade, a koju je u ime gra|ana Sarajeva primio gradona~elnik Alija Be-

hmen na sve~anoj akademiji odr`anoj povodom dodjele ove nagrade. Sve~anost je odr`ana pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva i Ambasade Kraljevine Norve{ke u BiH, a u organizaciji NVO Gariwo u Bosanskom kulturnom centru. Nagrada je ustanovljena u ~ast i sje}anje na neumornog i beskompromisnog borca za gra|ansku hrabrost i simbola gra|anske hrabrosti, profesora Du{ka Kondora.

Priznanja SABNOR-a
Prisutnima se uz gradona~elnika obratio i njegov zamjenik Miroslav @ivanovi}, koji je istakao kako se nada da }e djela i pri~e ovogodi{njih laureata posebno inspirisati mlade koji danas prisustvuju ovoj akademiji da budu hrabri gra|ani i dobri ljudi, te dodao kako je ovo veoma

M. PAMUK - M. TATAREVI] – E. ASOTI]

Foto: S. GUBELI] i [. SULTANOVI]

zna~ajan datum za Sarajevo. Savez antifa{ista i boraca Narodnooslobodila~kog rata KS-a dodijelio je ju~er u Narodnom pozori{tu priznanja Muniru Mesihovi}u, Juri Gali}u, Ibrahimu Had`ibajri}u i TVSA. Predsjednik SABNOR-a KS-a Ibrahim ^omi} je kazao novinarima da ovaj dan u historiji Sarajeva spada me|u najistaknutije i svakako najsvjetlije trenutke grada u njegovom stvaranju i njegovom opstajanju. - Danas dodjeljujemo priznanje trojici zaslu`nih, dvojici iz generacije NOR-a i jednom mla|em kao i Kantonalnoj televiziji koja daje zna~ajan doprinos u razvoju antifa{izma, kazao je ^omi}.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu

Poseban interes za ratne zlo~ine
Agencija za za{titu li~nih podataka BiH dala je mi{ljenje Sudu BiH da ova pravosudna institucija mo`e i treba informisati javnost o konkretnim postupcima sa imenom i prezimenom, te da takve informacije mo`e objavljivati i na svojoj slu`benoj internet-stranici u vremenskom periodu koji je neophodan za ispunjenje svrhe informisanja javnosti. Su{tina mi{ljenja je da Sud nema pravo na takav na~in dr`ati cjelovite presude i da je to suprotno pozitivnim zakonskim propisima i osnovnim principima obrade li~nih podataka. Iz Agencije nagla{avaju da predmeti poput ratnih zlo~ina nedvosmisleno predstavljaju poseban javni interes i samim tim izazivaju i veliko javno interesovanje. Tu ~injenicu Sud mora imati u vidu prilikom odlu~ivanja po zahtjevu ili prilikom samoinicijativnog informisanja javnosti, nagla{ava se u saop{tenju Agencije.
Sa ju~era{nje pres-konferencije u Sarajevu

JASMINA SPASILA @IVOTE
Nakon 20 godina opsade Sarajeva, ljekari KCUS-a zajedno sa kolegama iz Tuzle i Zagreba obavili pet transplantacija sa kadaveri~nog darovatelja, istakao prof. dr. Faris Gavrankapetanovi}
Kadaveri~nom donacijom organa, u no}i izme|u ~etvrtka i petka, u BiH je napravljen vrlo zna~ajan korak u implementaciji projekta transplantacijske medicine u na{oj zemlji. U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu je obavljena eksplantacija jetre, bubrega i ro`nice, te ura|ena transplantacija bubrega i ro`nice. Tim povodom u oba centra odr`ane su konferencije za novinare, uz prisustvo brojnih multidisciplinarnih timova uklju~enih u provo|enje transplantacije. “Danas nakon 20 godina opsade Sarajeva ljekari Klini~koga centra Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa kolegama iz Tuzle i Zagreba, obavili su pet transplantacija sa kadaveri~nog darovatelja. Nepotrebno je govoriti o tome {ta to zna~i za pacijente koji su godinama na dijalizi, ili koji imaju problem sa vidom ili one kojima jetra ne funkcioni{e” kazao je dr. Gavrankapeta, novi}, te izrazio sau~e{}e porodici donora, i divljenje za sposobnost da u ovim te{kim trenucima za njih smognu snage za ovako
Sa operacije u Tuzli

Potrebno oko 600 miliona eura
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH s Organizacionim odborom finalizira pripreme za donatorsku konferenciju Trajna rje{enja za izbjeglice i raseljene osobe, koja }e biti odr`ana 24. aprila u Sarajevu. Cilj ove me|unarodne konferencije na ministarskom nivou jeste osiguranje sredstava za realizaciju zajedni~kog programa povratka u ~etiri partnerske zemlje - BiH, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Programom je predvi|eno stambeno zbrinjavanje za oko 27.000 ku}anstava u ~etiri zemlje, za ~iju je provedbu potrebno osigurati oko 600 miliona eura. Me|unarodna zajednica, a posebno EU, SAD, OSCE i UNHCR, pru`it }e podr{ku odr`avanju konferencije radi uspostavljanja regionalnog multidonatorskog fonda, kojim }e upravljati Razvojna banka Vije}a Evrope (CEB).

Sau~e{}e i divljenje
Eksplantirana jetra je uz pratnju policije Kantona Sarajevo, Kantona Tuzla i Federalne policije transportovana u Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, ~iji je tim uz superviziju dr. med. sci. Stipislava Jadrijevi}a, iz KB-a Merkur iz Zagreba, obavio transplantaciju jetre.

Upoznati roditelje
Organe je donirala 34-godi{nja Jasmina Durakovi}, koja je preminula usljed mo`danog udara. Jasminin otac Ferid Durakovi} danas }e upoznati roditelje tuzlanskog pacijenta kojem su donirani organi. Jasmina Durakovi} je bila novinarka, na{a kolegica koja je radila u Redakciji kulture Oslobo|enja i ure|ivala na{ TV prilog Antenu (vidi stranu 23).

zna~ajan korak i time unesu promjenu u mnoge `ivote, promjenu nabolje. Njihova odluka je omogu}ila da pet ljudi dobije novu {ansu, novi kvalitetniji `ivot. Zahvaljuju}i sarajevskim i tuzlanskim ljekarima, ali, prije svega, roditeljima 34-godi{nje Sarajke, koji su potpisali da `ele da organi njihove k}erke koja je nedavno preminula budu donirani, spa{en je `ivot R. F, ~ija je jetra ve} bila otkazala, re~eno je ju~er u Tuzli. - Transplantacija jetre u Tuzli ra|ena je pod supervizijom doktora Stipislava Jadrijevi}a, doktora zagreba~kog Merkura, koji slovi za jednu od najja~ih klinika po uspje{nosti i broju transplantacija u regionu. Transplantacija jetre kod pacijenta u Tuzli trajala je vi{e od ~etiri sata i, ono {to je najbitnije, sve

je zavr{eno uspje{no. U cijelom procesu u~estvovao je veliki broj ljekara i medicinskog osoblja, kazao je Zijad Rifatbegovi}, direktor Klinike za hirurgiju UKC-a Tuzla, navode}i da je zdravstveno stanje pacijenta stabilno.

Doniranje organa
Elmir ^i~ku{i}, generalni direktor UKC-a Tuzla, ukazao je na va`nost podizanja svijesti o doniranju organa nakon smrti. U slu~aju pacijentice iz Sarajeva radi se o osobi koja je imala donorsku karticu. “Radi se o `eni koja se bavila humanitarnim radom. Ipak, za uzimanje organa, uprkos donorskoj kartici, potrebna je i saglasnost porodice, {to smo u ovom slu~aju imali” kazao je ^i~ku{i}. ,
M. BABI] - S. KARI]

Susret zlatnih ljiljanal u Doboj-Jugul
SNSD je kreator korupcije
Javnost u RS-u ne vjeruje Miloradu Dodiku da }e SNSD krenuti u borbu protiv svojih korumpiranih kadrova, jer je upravo SNSD prethodnih {est godina stvarao ambijent u kojem je korupcija postala normalna stvar, ocijenjeno je u Par tiji demokratskog progresa (PDP). Ova stranka smatra da korumpiranim funkcionerima SNSD-a ne treba da se bave organi stranke, kako to najavljuje Dodik, nego MUP, tu`ila{tva i sudovi. “Ukoliko Dodik iskreno najavljuje borbu protiv korupcije i kriminala, treba prvo da zatra`i od SNSD-ovog narodnog poslanika Mi}e Kraljevi}a, koji je tu`ila{tvu priznao da je po~inio krivi~no djelo otmice, da odmah podnese ostavku”, navodi PDP. Smatraju da Dodikova najava borbe protiv korupcije nije ni{ta drugo nego po~etak unutarstrana~kog obra~una. Na ju~era{njim XII susretima dobitnika najvi{ih ratnih priznanja Zlatni ljiljan iz ZDK-a od 160 nosilaca ovog odli~ja, u Doboj-Jugu se okupilo njih 100 iz svih 12 op}ina ovog kantona.

Sje}anje na suborce
Mislim otvoreno da je inertnost uglavnom kod politi~ara i da }emo se otvoreno morati suprotstavljati takvima, uklanjati ko~ni~are i one koji ne valjaju“ rekao , je Patkovi}.

Politi~ari ih razo~arali
Nakon {to su se u~enjem Fatihe i polaganjem cvije}a na spomenobilje`je u Matuzi}ima prisjetili poginulih suboraca, {ehida i nedu`nih `rtava agresije, zlatnim ljiljanima su se obratili zlatni ljiljan-brigadir [erif Patkovi}, potpredsjednik Kantonalnog saveza ovog udru`enja i potpredsjednik Skup{tine nosilaca najvi{ih ratnih priznanja u Federaciji BiH, na~elnik Op}ine Doboj-Jug D`avid Ali~i}, ministar za bora~ka pitanja ovog kantona Suad Omera{evi}, te ko-

Dokumentarac
Zlatni ljiljani ZDK-a su pogledali i dokumentarni film Hajrudina Red`ovi}a o Bici na Karu{ama, ~ime su se prisjetili slavnih dana i velikih uspjeha jedinica ARBiH iz zone odgovornosti Operativne grupe OG-7 Jug iz martovskih dana 1993, kada je zaustavljena velika neprijateljska ofanziva u kojoj je uni{teno osam tenkova i tri transportera, a iz stroja izba~eno oko 120 neprijateljskih vojnika.
M. BEGI]

Odali po~ast poginulim

mandant 207. pousorske brigade ARBiH Ismet Avdi}. Osvr}u}i se na sve te`i polo`aj bora~ke populacije i odnos dr`ave prema ovoj kategoriji, Patkovi} je rekao da dr`ava danas li~i na jednog te{kog invalida u kolicima, dodav{i da je potrebno puno snage i elemenata da se ta kolica pokrenu.

“Meni je `ao {to moram re}i da je danas puno primjera gdje su se mnogi na{i ratni vojni invalidi rehabilitovali, zasnovali porodice, uzdigli djecu i bore se da budu dru{tveno korisni, ali o tome se malo zna i pi{e. Ve} je pro{lo toliko vremena, a nikako da politi~ari osposobe na{u zemlju da kona~no postane funkcionalna.

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

PROTESTI, DAN 18 Klas sendvi~ima po~astio protestante

Nemaju ni za doru~ak
Ni osamnaesti dan protesta, od toga tri dana {trajka gla|u, nije donio ni~eg novog za oko 1.600 biv{ih pripadnika Oru`anih snaga BiH (OSBiH). I dalje ~ekaju da se pare za penzije koje ~ekaju ve} 25 mjeseci uvrste u bud`et BiH za 2012.

Pritisla besparica
^ekaju da se predstavnici entitetskih vlada i tamo{njih penzionih fondova dogovore s Muhamedom Ibrahimovi}em o tome kako uskladiti njihove s penzijama srodnih bora~kih grupa. Prijedlog je, penzioneri OSBiH koji dolaze iz FBiH imat }e umanjenu penziju za 18 posto, njihove kolege iz Republike Srpske, takva je informacija kolala ovih dana, minimalnu - 160 KM. Po svemu sude}i, bit }e to i slu`beni stav predstavnika PIORS. Rade \eletovi}, predstavnik biv{ih pripadnika OSBiH iz RSa, ka`e kako za razliku od svojih kolega iz FBiH, od Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja RSa nisu dobili rje{enja o penzionisanju. Stoga... - Ostajemo u Sarajevu dok od PIORS ne dobijemo rje{enja za penziju i ne ostvarimo prava koja nam po zakonu pripadaju, ka`e \eletovi}. Njihove kolege iz FBiH imaju razloga da budu ne{to zadovoljnije. Od PIO/MIO su dobili rje{enja o penziji na kojima pi{e da }e im se isplatiti kada bude novca. - Kolege iz RS-a su ogor~ene na svoje predstavnike u VMBiH, ne mogu da vjeruju da ih vlast tako odbacuje. Sviju nas je besparica pritisla. Neki od nas nemaju ni za doru~ka, kamoli da odu ku}i. No, izdr`at }emo i ostati ovdje sve dok ne budemo sigurni da }emo dobiti svoje pen-

Nemamo novca ni ku}i da odemo. Kolege iz RS-a su ogor~ene

@rtve ne smiju biti zaboravljene
Organizacija @ene u crnom u petak je na beogradskom Trgu Republike odr`ala protestnu akciju povodom 20 godina od po~etka opsade Sarajeva s koje je poru~eno da `rtve rata ne smiju biti zaboravljene. Aktivistkinja organizacije Sne`ana Taba~ki rekla je novinarima povodom godi{njice opsade Sarajeva da rat u Bosni nije bio gra|anski rat, ve} agresija re`ima Slobodana Milo{evi}a i Franje Tu|mana na nezavisnu Bosnu i poku{aj da se ta zemlja podijeli izme|u Srbije i Hrvatske. Aktivistkinje @ena u crnom dr`ale su transparente na kojima su bili ispisani gradovi i mjesta gdje su po~injeni zlo~ini nad Bo{njacima, Hrvatima i Srbima, prenosi Beta.

I dalje ~ekaju penzije

Foto: [. SULTANOVI]

Za bora~ke naknade u RS-u devet miliona KM
Predstavnici Vlade i Bora~ke organizacije RS-a, nakon vi{ednevnih pregovora, ju~er su potpisali spora zum na osnovu kojeg }e Vlada obezbijediti devet miliona i 80 hiljada KM za lica koja su stupanjem na snagu Zakona o pravima boraca i Zakona o PIO dovedena u nepovoljniji polo`aj u odnosu na ranije va`e}e propise. Na osnovu Spora zuma o ra zumijevanju i saradnji, za borce mla|e od 60 godina sa ostvarenim pravom na starosnu penzije. Danas (ju~er) nas je sarajevski Klas po~astio sendvi~ima, ka`e [emsudin Pojata, predstavnik ratnih veterana, biv{ih pripadnika OSBiH. Kako god, do 10. aprila ove godine sve nadle`ne institucije treba da dostave Ministarstvu odbrane BiH prijedlog mogu}eg rje{enja za provo|enje zaklju~aka VMBiH da stvoreni dug prema otpu{tenim vojnicima bude ziju bi}e dozna~en iznos od 2.866.776 KM (ekvivalentno mjese~nom bora~kom dodatku), za borce korisnike invalidskih penzija 3.839.915 KM (ekvivalentno mjese~nom bora~kom dodatku) i za socijalno najugro`enije korisnike porodi~ne penzije i za umrle borce od 2.331.362 KM. Ovaj spora zum nije u vezi sa zahtjevima za isplatu penzija otpu{tenim pripadnicima OSBiH.
G. K.

Jedinstven otpor Sarajeva
Sarajevo je pokazalo izvanrednu borbu za pre`ivljavanje u izuzetno te{kim uvjetima i jedinstveni otpor tokom opsade koja je trajala 44 mjeseca, ka`e se u saop}enju MVP-a Turske povodom obilje`avanja 20 godina opsade Sarajeva. Turski MVP isti~e da je rat koji se desio u BiH jedna od najve}ih tragedija nakon Drugog svjetskog rata, u kojoj su desetine hiljada stradalih i milioni raseljenih. Ovom prilikom `elimo potvrditi da pridajemo veliki zna~aj miru, stabilnosti i prosperitetu dr`ave BiH, s kojom imamo bratske i prijateljske odnose, kao i to da se zala`emo za o~uvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta ove me|unarodno priznate dr`ave, ka`e se u saop}enju te napominje da Turska sna`no podr`ava integraciju BiH u euroatlantske institucije.
A. [.

uvr{ten u bud`et institucija BiH za ovu godinu.

Klju~ usvajanje bud`eta
Podsjetimo, VMBiH je na sjednici 30. marta donio zaklju~ak da }e predlo`iti Parlamentarnoj skup{tini BiH da stavi van snage izmjene i dopune Zakona o slu`bi u OSBiH, ~ime bi prestalo njihovo pravno dejstvo. Odlu~eno je da }e prava pripadnika OSBiH u na-

rednom periodu biti regulisana novim izmjenama i dopunama izvornog zakona. Usvojen je i zaklju~ak kojim se VMBiH obavezuje da u bud`et BiH za ovu godinu budu uvr{tena sredstva kojima }e otpu{tenim pripadnicima OSBiH biti ispla}ene penzije u skladu sa zakonom u periodu u kojem je on po~eo sa va`enjem, zaklju~no sa 31. martom 2012.
A. BE^IROVI]

Ministri Vlade Kantona Sarajevo iz SDA ju~er su odr`ali konferenciju za medije zbog usvajanja Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji kantonalnog MUP-a, prilikom kojeg su preglasani.

Ministri Vlade KS-a iz SDA

Policija uvedena u politi~ki prostor
Lo{a poruka
Protive se izmjeni Pravilnika
Foto: [. SULTANOVI]

Ukidanje sektora
- Ministri SDA nisu dali podr{ku izmjenama Pravilnika. Na sjednici Vlade prvi put je do{lo do preglasavanja kod dono{enja jedne odluke, sedam ~lanova Vlade iz SDP-a je bilo za, a nas {est iz SDA protiv. Ukazali smo na nezakonitu proceduru na osnovu koje su izra|ene izmjene Pravilnika, tra`ili smo da Vlada odgodi izja{njavanje dok se ne obezbijedi potpuno zakonita procedura, koja podrazumijeva da se Pravilnik mo`e mijenjati na prijedlog policijskog komesara, a donosi ga ministar uz saglasnost Vlade. U ovoj situaciji nismo imali prijedlog komesara, ukazali smo na direktnu povredu ~lana 15. stav 1, kao i ~lanova 17. stav 2. i 21. stav

Krivi~na prijava koja je podnesena protiv ministra Muhameda Budimli}a i sekretara MUP-a Edina Zahiragi}a je bila jedan od razloga zbog kojeg smo sugerisali odga|anje izja{njavanja o Pravilniku, napomenuo je Luki}.

Prepreka povratku
OHR je izrazio zabrinutost da nedavne sudske odluke ugro`avaju pravo izbjeglica i raseljenih osoba da se slobodno vrate u svoje predratne domove u BiH, koje je garantirano aneksom 7 Daytona. Kako se navodi u saop}enju iz OHR-a, u slu~aju povratnika u Bijeljinu Faika Zul~i}a sudovi su dodijelili izuzetno visok iznos obe{te}enja privremenom korisniku za radove izvr{ene tokom privremenog boravka. Zbog nemogu}nosti Zul~i}a da isplati dosu|eno obe{te}enje, njegova ku}a je prodata na aukciji da bi se djelomi~no isplatio zahtjev za obe{te}enje i on se sada suo~ava sa mogu}om delo`acijom 10. aprila 2012. godine. OHR je pozvao nadle`ne vlasti na dr`avnom i entitetskom nivou da se prioritetno pozabave ovim pitanjem kako bi prava povratnika bila za{ti}ena od nerazumnih zahtjeva za naknadu.

3. Zakona o unutra{njim poslovima, koji se ti~u Uprave policije. Ovakav stav je zastupala i me|unarodna zajednica, ~iji je predstavnik prisustvovao i raspravi i ju~era{njoj sjednici. Iznio je stav identi~an na{em. Pravilnik je doveo i do povrede Zakona o policijskim slu`benicima KS-a, kojim je utvr|eno da je radnopravni status uposlenika Uprave policije u isklju~ivoj nadle`nosti komesara, kazao je ^edomir Luki}, ministar stambene politike KS-a. Prema Luki}evim rije~ima, uki-

nuta su dva sektora Uprave policije, a ~lanovi Vlade iz SDP-a koji su dali saglasnost na Pravilnik pravdaju to tim {to je onaj iz februara 2010. tada nezakonito izmijenjen, po njihovom mi{ljenju. - Tvrdimo da nije, jer je u tom periodu, u dogovoru sa komesarom, izvr{ena promjena unutra{nje organizacije u smislu da je Upravi za administraciju i podr{ku MUP-a smanjen obim poslova, a formiran je dio kadrovskih slu`bi u okviru Uprave policije, tako da ukidanja sektora nije bilo, pojasnio je Luki}.

Ministar kulture i sporta Ivica [ari} je kazao kako SDA ostaje pri stavu da policija treba ostati nezavisna i depolitizirana, dok je ministar za bora~ka pitanja Ned`ad Ajnad`i} istakao kako je i na sjednici Vlade rekao da se policija ovim uvodi u politi~ki prostor, ~ime se {alje lo{a poruka. - Tra`io sam na Vladi da sa~ekamo krovni zakon na nivou FBiH, kako bi on bio pretpostavka za sve izmjene po vertikali vlasti, napomenuo je Ajnad`i}, te dodao da bi o~ekivanja SDA bila racionalna da se nezavisni policijski odbor pozabavi ovim problemom u MUP-u.
J. M.

8

OGLASI

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

OSLOBO\ENJE I NEZAVISNE NOVINE PREDSTAVLJAJU USPJE[NE @ENE Amela Rebac, novinarka

Za uspjeh treba hrabrosti
Drugi o Ameli
Amela Rebac, legendarna mostarska novinarka i osniva~ica kultne radiopostaje Studio 88, bila je predodre|ena da postane novinarka
- Jo{ kao djevoj~ica s djedom sam ~itala malu dje~ju poetiku, a kao gimnazijalka sam radila na Radio Mostaru. Sve je govorilo da }u jednom biti novinarka. Nakon neuspje{ne adaptacije na sarajevske temperature, vremenske nepogode, nakon tuge za jugom i nakon zavr{ene prve godine novinarstva, vratila sam se u Mostar studirati pravo. Kao studentica sam radila na Radio Mostaru, a godinu prije rata sam po~ela raditi na Radiju B92, pri~a nam Amela svoju `ivotnu pri~u. ADLA DIZDAR, novinarka radija Studio 88 i Radija Slobodna Europa: “Te{ko mi je govoriti o osobi koja mi je uzor od djetinjstva. Kao mentor, znala je biti iznimno stroga, ali nikada povi{enog tona, nikada nije koristila grube rije~i. Godine pro`ivljenih iskustava nisu u njoj nikada umanjile `elju za pravdom i istinom, niti `elju za `ivotom. Ovom gradu definitivno nedostaje jo{ mnogo Amela, jer rijetko se Mostar i mostarsko voli kao {to to ona ~ini. Zapravo, najbolje ju je opisati jednom rije~ju - jedinstvena.”

Radmanovi}eva ~estitka Srni
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} uputio je ~estitku Srpskoj novinskoj agenciji Srna povodom dvadeset godina postojanja. “Srpska novinska agencija u 20 godina postojanja i rada, svojim profesionalnim odnosom prema izvje{tavanju dala je veliki doprinos objektivnom i blagovremenom informisanju gra|ana RS-a i svih korisnika va{ih informacija, u skladu sa kodeksom novinarske etike i evropskim standardima novinarske profesije. Zahvaljuju}i tome, Srna je postala u {irem regionu prepoznatljiva medijska ku}a za brzu, ta~nu i objektivnu informaciju”, istakao je Radmanovi}.

Mostar Mostarcima
U ratu je radila u Ratnom studiju Mostar Radija BiH, no iz Mostara odlazi u Norve{ku krajem 1993. godine. - Iz Mostara sam oti{la krajem ‘93. u jeku etni~koga ~i{}enja nad Bo{njacima Mostara. U Norve{koj sam radila za Bosansku po{tu i za novine simboli~koga naziva Mostar - Mostarcima. Nakon Daytona u februaru ‘96. vratila sam se u Mostar. S „tri ratna druga“ s ratnog radija po~ela sam raditi na Radiju Hajat, ~iji je vlasnik bio na{ kolega, jedan od rijetkih diplomiranih novinara u Mostaru Alija Lizde. Ipak, nas troje smo `eljeli druga~iji radio. @eljeli smo radio koji }e nuditi i imati informacije za cijeli grad, a ne samo za jednu polovicu, bez obzira na to radi li se o bo{nja~koj ili hrvatskoj strani grada, kako je to tada bilo, veli Amela. Tako se rodila ideja o radiju Studio 88, radiju za cijelu Mostar, gra|ane s obje strane Neretve, bez obzira na naciju i vjeru, na kojem su novinari bez problema govorili maternjim jezicima. - To je radio na ~ijim se talasima ~ulo sve ono {to se de{ava u gradu bez obzira na to kome i gdje ili na kojoj se strani nalazila institucija, slu{atelj ili, pak, odr`ava neki doga|aj. Uspjeli smo 1998. uz pomo} USAIDa i Soro{a, pokrenuli smo prvi profesionalni multietni~ki radio u Mostaru u kojem su pravila profesije, a ne stranaka bila prioritet, kazala je Amela. Nedavno je gospo|a Rebac izdala i svoju knjigu “Svjedok vremena” koja sadr`i istini, te pri~e. Rije~ je o dokumentaristi~kom materijalu koji odra`ava njen stav o doga|anjima te ispituje kakav je svijet u kojem `ivimo. - Znam da sam ponekad pisala pateti~no, ali s ciljem da pomognem Mostarcima da prestanu biti oru`je u rukama stranaka. @eljela sam pomo}i sugra|anima da shvate da nisu sami, da ponovno dignu glavu i da u gradu formiramo javno mnijenje koje }e biti relevantno politi~ko, socijalno i dru{tveno mjerilo za vladaju}u strukturu. Zaista, dala sam sve od sebe i ljudski i novinarski da spasim ono malo Mostara kojeg nam je ostavila „demokracija“ Pisala sam i govorila o . svim neuralgi~nim ta~kama Mostara i BiH, pisala sam o konstantnom uni{tavanju partizanskog spomenika u Mostaru, ulicama koje nose imena usta{kih bojovnika, nakara-

Zenica dobila Filozofski fakultet
Vlada ZDK-a usvojila je elaborat i odluku o opravdanosti promjene na ziva, pro{irenja mati~nosti i djelatnosti Pedago{kog fakulteta Univer ziteta u Zenici. Ovim se otvara nova djelatnost studijskog programa pod nazivom Kulturalni studiji. U skladu s tim, Pedago{ki fakultet prerasta u Filozofski fakultet i djelovat }e u okviru Zeni~kog univerziteta, izjavio je prof. dr. Damir Kuki}, dekan Pedago{kog fakulteta. Mi. D.

dnom sistemu obrazovanja, neuspjelom projektu me|unarodne zajednice ujedinjenja Mostara, politi~kim elitama koje nas dr`e u stalnom strahu od rata i sukoba... Pisala sam o Mostaru kojeg vi{e nema, gradu koji se izgubio u nacionalnim, da ne ka`em nacionalisti~kim ideologijama, kako je to jednom rekao i mostarski pjesnik, legenda Alija Kebo: Mostar - bio grad na Neretvi, kazala je Amela.

Osjetljiva na podjele
Ka`e kako je osjetljiva na gender podjelu na mu{karce i `ene. Uspje{nu `enu ili mu{karca, veli, ~ine znanje, klasi~no i `ivotno, hrabrost, smisao za humor te izvjesna doza {arma koji poma`e u ve}ini neugodnih situacija. Trenutno je, pak, zaposlena u RAK-u na poslovima analize i monitoringa medija.
Jurica GUDELJ i Biljana SAVI]

SANJA BJELICA - [AGOVNOVI], urednica u Dnevnom listu: “Amela Rebac je jedna izuzetna `ena. Pored toga {to je odli~na novinarka od koje smo mi iz mla|e generacije mostarskih novinara sigurno mnogo nau~ili, Amela je ~ovjek velikog srca i {irokih pogleda. Svom svojom energijom u poslijeratnim godinama borila se za jedinstveni Mostar {ire}i uvijek pozitivnu energiju i ne prave}i razlike me|u ljudima, zbog ~ega je posebno cijenim. Velika je stvar bila u poslijeratnom Mostaru napraviti radio Studio 88 sa multietni~kom ekipom i praviti dru`enja koja su okupljala sve mostarske novinare na jednom mjestu. Amela je zaista svjedok vremena u Mostaru, kako se i zove njena knjiga u kojoj je nedavno poredala sve poratne mostarske muke. Pored svega, veliki je borac i humanista. Najbolji primjer Amelinog velikog srca je taj da je sav prihod od prodaje knjige, na ~iju je promociju do{ao cijeli Mostar, poklonila djeci bez roditelja. Mostar je sigurno ponosan na tu `enu.”

Halilovi} istupio iz SBiH
- Da bih olak{ao sve pravne kontradikcije i zavrzlame i da bih organima stranke pomogao da se iz njih nekako ispetljaju, odlu~io sam da podnesem ne opo zi vu os tav ku na ~lan stvo u Stranci za BiH, navodi se u saop}enju Safeta Halilovi}a, za kojeg je Predsjedni{tvo te stranke po~etkom mar ta donijelo odluku o pokretanju inicijative prema Sudu ~asti SBiH za opoziv i isklju~enje iz stranke. “Kao legalista, sa zadovoljstvom bih se odazvao pozivu Suda ~asti, ali se tu automatski otvara pitanje legalnosti organa koji sa mnom `ele da to rasprave: legalnost predsjednika Stranke za BiH, drugih organa i tijela, te samim tim i Suda ~asti, a posebno legalnosti inicijative Predsjedni{tva SBiH u vezi s tim”, ka`e Halilovi}.

10

OGLASI

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

VOLKSBANK BH d.d. NADZORNI ODBOR Be~, 21. 3. 2012. godine U skladu sa ~lanom 29b i 29c Zakona o bankama, Nadzorni odbor Volksbank BH d.d. je na sjednici odr`anoj 21. 3. 2012. godine donio odluku o

S A Z I VA N J U
14. redovne sjednice Skup{tine Volksbank BH d.d. sa slijede}im

DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine, radnih tijela Skup{tine (izbor Odbora za glasanje, zapisni~ara, lica koja ovjeravaju zapisnik) i utvr|ivanja kvoruma za rad Skup{tine; 2. Usvajanje zapisnika sa 13. redovne sjednice Skup{tine od 10. 5. 2011. g; 3. Odluka o usvajanju finansijskog izvje{taja Volksbank BH d.d. za poslovnu 2011. godinu sa izvje{tajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju banke; 4. Dono{enje odluke o raspodjeli dobiti za 2011. godinu; 5. Odluka o formiranju rezervi za kreditne gubitke formiranih iz dobiti; 6. Dono{enje odluke o izboru ~lana Nadzornog odbora Volksbank BH d.d; 7. Razno Sjednica redovne Skup{tine odr`at }e se 9. 5. 2012. godine u 12 sati u sjedi{tu Volksbank BH d.d. u Sarajevu na adresi Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine mo`e ostvariti dioni~ar koji se nalazi na listi dioni~ara 45 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine dioni~ara Volksbank BH d.d. Predsjedavaju}i Nadzornog odbora dr. Friedhelm Boschert

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: Mal-30199/05 Sarajevo, 6. 9. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Mirna Budimli}, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog [afar Zorana, sa posljednjim poznatim prebivali{tem u Sarajevu, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 35, radi isplate nov~anog potra`ivanja, vrijednost spora 1.091,30 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 53/03)

OBJvu tu`beL J U J-E AV na odgovor - dosta
POZIVA SE TU@ENI da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 21. 12. 2005. godine. U tu`bi je predlo`eno da se tu`eni obave`e tu`itelju platiti iznos od 1.091,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 1.051,20 KM po~ev od 8. 5. 2005. godine, na iznos od 20,10 KM po~ev od 8. 6. 2005. godine, na iznos od 20,00 KM po~ev od 8. 7. 2005. godine, pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najka-

snije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava, tu`beni zahtjev mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPPa). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na istu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Mirna Budimli}

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.

CRNA HRONIKA
Policije iz Zavidovi}a i Te{nja tragaju za osobama koje su u tim mjestima obile dvije ku}e. Naime, u mjestu Keseri kod Zavidovi}a provaljeno je u ku}u K. R. te ukradena odre|ena koli~ina zlatnog nakita, a iz gara`e alat. Nakit, ali i odre|ena svota novca, nestali su i iz ku}e u vlasni{tvu A. H. u mjestu Miljanovci, kod Te{nja, potvr|eno je iz MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona.

11

Obijene dvije ku}e

Zvornik: U pretresu na|ena droga

Zvorni~ka policija privela je M. K. nakon {to je u njegovoj ku}i i pomo}nim objektima prona|eno 28 kesica sa ukupno 96 grama marihuane, potvr|eno je iz MUP-a RS-a. Pretres je izvr{en po nalogu Osnovnog suda Zvornik zbog sumnje da se M. K. bavi nedozvoljenom proizvodnjom i prometom opojnih droga. M. K. je sproveden na krim-obradu, a protiv njega bi}e podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Bijeljina.

Osu|en sedmi ~lan Turkovi}eve zlo~ina~ke organizacije

Hajrudinu Memovi}u

pet godina zatvora
Izre~ena kazna je minimalna, ali s obzirom na doprinos optu`enog, vjerujemo da }e djelovati vaspitno, kazao je Tanki}
Advokatica Aida Husi} i Hajrudin Memovi} na izricanju presude
Foto: Arhiv Suda BiH

U Sudu BiH ju~er je Hajrudin Me mo vi}, je dan od ~la no va zlo~ina~ke grupe Zijada Turkovi}a, osu|en na pet godina zatvora. Presuda je rezultat sporazuma o priznanju krivice koji su optu`eni i njegova advokatica Aida Husi} sklopili sa Tu`ila{tvom BiH. U izre~enu kaznu ura~unava mu se i vrijeme koje je proveo u pritvoru od 1. juna 2010. godine. Istovremeno, mjera pritvora mu je pro du `e na do pra vo mo}nosti presude.

Osim Turkovi}a, na optu`eni~koj klupi ostali su jo{ Milenko Laki}, Sa{a Stjepanovi}, Fadil Aljovi}, Muamer Zahitovi}, Nijaz Zuban i Hilmija Ma{ovi}. S druge strane, do sada su se, osim Memovi}a, sa Tu`ila{tvom nagodili Sead Du ma nji}, Dragi{a Rajak, @eljko \uri}, Mirza Drini}, Ermin Deli} i Danijel Planin~i}. Ova kriminalna grupa se osim za pet svirepih ubistava, tereti i za poku{aje ubistava, {verc droge, plja~ku 2,5 miliona KM iz Cargo-centra Aerodroma Sa ra jevo, pranje novca, iznu du i nedozvoljeno posjedovanje oru`ja.
Predsjedavaju}i Vije}a Izo Tanki}

Optu`eni i osu|eni

Milovanovi}, koji su bili zadu`eni za uklanjanja tijela ubijenih. Me mo vi} i Aljo vi} su po tom oti {li u Bi nje `e vo, za klju~ali ku}u i otputovali u Crnu Goru, da bi se nakon nekoliko dana vra ti li i te me lji to je o~is ti li i uklonili sve tragove.

Ucjena
^ahure i zrna ispaljenih metaka su zadr`ali i prvo su poku{ali ucijeniti Marija Toli}a, zbog ~ega su oti{li u Zenicu, tvrde}i da ih je poslao Meki} po novac koji mu je ostao du`an. Nakon {to su likvidirani Toli} i Werner Ajdari, za {ta se, tako|er, tereti Turkovi}eva grupa, pozvali su Toli}evu porodicu i od nje tra`ili novac, a u zamjenu su nudili ~ahure kao dokaz. U me|uvremenu je propjevao Kalender, a uslijedilo je i hap{enje Memovi}a, tako da se klupko oko ove zlo~ina~ke grupe polako po~elo raspetljavati.
Z. \.

Pripreme i likvidacija
Predsjedavaju}i Sudskog vije}a sudija Izo Tanki} je u obrazlo`enju presude naveo da je Memovi} priznao krivicu, te da je Sud utvrdio njegovu krivicu na osnovu dokaza koje je ponudila optu`ba. - Izre~ena kazna od pet godina je minimalna za propisano krivi~no djelo za koje se tereti optu`eni, ali s obzirom na njegov do-

prinos i saradnju, vjerujemo da }e vaspitno djelovati na optu`enog, kazao je Tanki}. Memovi} }e na jednom od narednih ro~i{ta svjedo~iti protiv Zijada Turkovi}a i ostalih, {to je i dio potpisane nagodbe. On je osu|en jer je postao ~lan Tur ko vi}eve kri mi nal ne grupe, koja je, izme|u ostalog, od decembra 2009. do februara 2010. pratila Mithata Meki}a s namjerom da ga likvidiraju. Tur-

ko vi}, Isljam Ka len der, Se ad Dumanji} i ubijeni Rajko Milovanovi} su tokom tog perioda saznali da Meki} sa svojom djevojkom iz Bolivije Luciom Salas - Cortez `ivi u ku}i u Binje`evu na broju 8, te da je blizak sa Memovi}em i Fadilom Aljovi}em. Ova dvo ji ca su vrbo va ni, uz nov~anu naknadu, a insistirali su da pored Meki}a bude likvidi ra na i nje go va dje voj ka. U skladu s dogovorom, Memovi}

je u no}i sa 1. na 2. mart 2010. u je dnom ka fi}u u Ha d`i}ima, Dumanji}u predao klju~eve te ku}e u Binje`evu. Za to vrijeme, Aljovi} je oti{ao u grad, kako bi sebi osigurao alibi. Dalji scenarij ove horor pri~e uglavnom je poznat. Turkovi} i Milenko Laki} odlaze u ku}u u Binje`evu te sa 14 hitaca likvidiraju Meki}a i trudnu Bolivijku. Na scenu potom stupaju Dumanji}, Kalender (svjedok pokajnik, op. a) i

Razrije{en zlo~in u selu Bo}e kod Br~kog

Martina Jozi}a nasmrt

pretukao ro|ak?
Admir Rizvanovi} iz Br~kog i Jerko Jozi} (45) iz sela Bo}e kod Br~kog privedeni su preksino} na saslu{anje zbog sumnje da su u ponedjeljak izvr{ili razbojni{tvo nad bra~nim parom Jozi} u br~anskom selu Bo}e, kada je nasmrt pretu~en Martin Jozi}.

Provala u ku}u
Ovaj zlo~in tim vi{e je monstruozan ako se uzme u obzir da je Jerko Jozi} kom{ija i ro|ak Martina Jozi}a. Prema rije~ima mje{tana sela Bo}e, Martin i Jerko su u zavadi nakon {to je pro{le godine Jerko anga`ovao drvosje~e koje su posjekle 11 hrastova u

Martinovoj {umi. Prethodno je, navodno, nagovorio izvjesnog {umara Vladu da ~eki}em obilje`i stabla, misle}i da je {uma Jerkova. Uslijedile su Martinova prijava i tu`ba te je ovih dana trebalo po~eti su|enje Jerku Jozi}u. Dok je Martin Jozi} boravio u Austriji, provaljeno mu je u ku}u i ukraden agregat. Mirko Jozi} iz sela Bo}e smatra da se i ova provala mogla pripisati njegovom ro|aku Jerku. “I ja sam 4. marta mogao pro}i poput Martina. Oti{ao sam u crkvu, a neko mi je provalio u ku}u. Tra`ili su pare, te uzeli alat, neke klju~eve...” ispri~ao ,

Policija Br~ko distrikta Sa uvi|aja: Suprug napadnut u gara`i, a `ena u ku}i

nam je ju~er Mirko Jozi}, dodaju}i da sumnja na Jerka. Mje{tani sela Bo}e ne poznaju Admira Rizvanovi}a, ali ka`u da se odranije dru`io sa Jerkom Jozi}em, te da osim eventualne materijalne koristi nije imao razloga da napadne Martina i Janju Jozi}.

Svezan i izudaran
Prema nezvani~nim saznanjima, Jerko Jozi} i Admir Rizvanovi} mogu se dovesti i u vezu za razbojni{tvom koje se prije dva

mjeseca desilo u ku}i Mate Dilberovi}a u istom selu. Podsjetimo, 61-godi{njeg Martina Jozi}a razbojnik je zatekao u gara`i. Tu ga je svezao, nabio mu vre}u na glavu i tukao vodovodnom cijevi. Martin je preminuo usljed zadobijenih povreda u utorak na UKC-u Tuzla. Drugi razbojnik napao je u ku}i Martinovu suprugu Janju. Ona je nakon napada, tako|er, preba~ena u tuzlansku bolnicu i zadr`ana na lije~enju.
D. PAVLOVI]

Obustavljena
istraga silovanja
Tu`ila{tvo Br~ko distrikta obustavilo je istragu protiv Bojana Petkovi}a (34), a koja je otvorena nakon {to je D. D. prijavila da je silovana u ponedjeljak nave~er. Naime, Tu`ila{tvo i policija su veoma brzo proveli efikasnu i cjelovitu istragu, te je ispitan osumnji~eni, saslu{ani su o{te}ena i vi{e svjedoka te pribavljena relevantna medicinska dokumentacija. Potom je, prema saop}enju iz br~anskog tu`ila{tva, nesporno utvr|eno da u prijavljenom doga|aju nema elemenata krivi~nog djela silovanja.

12

OGLASI

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012. Odluka Vlade Kosova

REGION
VIJESTI

13

Izbori samo s OSCE-om
Vlada postavila uslov da se politi~ki subjekti sa sjevera Kosova prije raspisivanja izbora moraju izjasniti da prihvataju plan Marttija Ahtisaarija • Srbi predali peticiju u Skup{tinu Srbije
Vlada Kosova je prihvatila organizovanje srbijanskih parlamen tar nih i pred sje dni~kih izbora u svim srpskim sredinama na Kosovu pod uslovom da te izbore organizuje, nadgleda i provodi komisija OSCE-a.

Jadranka [e{elj u trci za predsjednicu Srbije
Jadranka [e{elj, supruga lidera radikala Vojislava [e{elja, bi}e kandidat Srpske radikalne stranke (SRS) za predsjednika Srbije. [e{elj je za kandidata predlo`io potpredsjednik SRS-a Aleksandar Mar tinovi}, koji je do sada bio najavljivan kao predsjedni~ki kandidat radikala. Na kolegiju je istaknuto da je Jadranka [e{elj `ena koja je hrabrost, dosljednost i spremnost na `rtvovanje dokazala tokom proteklih 10 godina ha{kog zato~eni{tva svog supruga Vojislava [e{elja. - Srbiji je potreban doma}in koji }e o njoj brinuti i za nju se `rtvovati onako kako o svojoj porodici brine i za nju se `rtvuje Jadranka [e{elj, ocijenjeno je. Ovaj potez ha{kog pritvorenika [e{elja je iznenadio mnoge, pogotovo jer je njegova `ena Jadranka nedavno izjavila da nikada nije bila uklju~ena u kampanju SRS-a, pa ni sada.

Status
Tako|er, Vlada u Pri{tini prihvatila je da OSCE organizuje i nadgleda lokalne izbore u op{tinama Zubin Potok, Leposavi}, Sjeverna Mitrovica i Zve~an, uz obrazlo`enje da bi novoizabrana rukovodstva imala legitimitet u budu}im pregovorima o rje{avanju statusa sjevera Kosova, potvr|eno je za Srnu u misiji OSCE-a u Pri{tini. Pre ma is tom izvo ru, i u slu~aju lokalnih izbora Vlada Kosova je postavila uslov da se politi~ki subjekti sa sjevera Kosova prije raspisivanja izbora moraju izjasniti da prihvataju plan Marttija Ahtisaarija kojim je planirano preno{enje vlasti sa cen tral nog na lo kal ni ni vo, odnosno op{tine. Marko Jak{i}, potpredsjednik Zajednice srpskih op{tina i naselja, rekao je za Srnu da }e Srbi sa ili bez OSCE-a organizovati srpske lokalne izbore u skladu sa zakonima dr`ave Srbije i da ne}e prihvatiti bilo kakav plan koji podrazumijeva uklju~ivanje Srba u kosovsko dru{tvo i nametanje kosovskih institucija. - Op{tine su nadle`ne da, u skladu sa zakonom, formiraju op{tinske izborne komisije, {to

Insistira se na preno{enju vlasti sa centralnog na lokalni nivo

Operativni plan policije
Kosovski ministar policije Bajram Red`epi kazao je ju~er da operativni plan za spre~avanje odr`avanja srbijanskih lokalnih izbora na Kosovu ima tri komponente. Osobe koje poku{aju da sprije~e policiju u obavljanju posla mogu biti li{ene slobode. Prva komponenta je otkrivanje informacija kuda se kre}u i da li se izbori negdje organizuju, druga je preventivno djelovanje i tre}a je ukoliko do|e do organizacije izbora konfiskovanje materijala i hap{enje onih koji poku{aju da sprije~e policiju da obavlja svoj posao. Red`epi je potvrdio da u kosovskoj policiji ima policajaca koji sara|uju sa MUP-om Srbije i koji se nalaze na duplim platnim spiskovima. je ve} ura|eno u op{tinama Leposavi}, Zubin Potok i Zve~an te u op{tini [trpce na krajnjem jugu Kosova. Izlaskom na lokalne izbore jo{ jednom }emo potvrditi referendumsko “ne” kosovskim institucijama i planu Marttija Ahtisaarija, koji zna~i priznavanje fantomske nezavisne dr`ave republike Kosovo,

rekao je Jak{i}. Predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju Ljubomir Kragovi} je predao peticiju predsjednici Skup{tine Srbije kojom 70.000 kosovskih Srba tra`i da se lokalni izbori odr`e i na Kosovu.

Hrvatska upozorila Sloveniju
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo je ju~er priop}enje o upozorenju na uplovljavanje slovenskog vojnog broda u hrvatske teritorijalne vode. “Odmah po primanju ove informacije ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusi} kontaktirala je potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova Republike Slovenije Karla Erjavca te zatra`ila obja{njenje nastale situacije koja je suprotna duhu Arbitra`nog sporazuma i {teti njegovoj provedbi”, stoji u priop}enju. Me|utim, Erjavec je rekao Pusi} kako nije do{lo do uplovljavanja u hrvatske teritorijalne vode. MVP Hrvatske je izra zio nadu da u budu}nosti ne}e biti sli~nih provokacija, te napomenuo kako }e upravo sredinom ovog mjeseca Arbitra`ni sud po~eti konsultacije s obje strane.

Grumen zemlje
- Predao sam peticiju. Primila me Slavica \uki} - Dejanovi} i uzela potpise i grumen zemlje iz Gra~anice, kazao je Kragovi}. Kragovi} je rekao da mu je predsjednica Skup{tine rekla da je uradila sve {to je trebalo samim raspisivanjem izbora, da tu njena nadle`nost prestaje i da je ostalo stvar politi~ke volje.

Korupcijska afera Patria potresa Hrvatsku

DORH u ti{ini
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

provodi istragu
Slu~aj Pa tria us ta la sao je hrvatski medijski prostor. Dok Dr`avno odvjetni{tvo Hrvatske i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala {ute, javnost glasno spekuli{e o tome tko je navodno uzeo 15 milijuna eura mita prilikom kupovine oklopnih transportera finske tvrtke Patria. toj vijesti, policija je zatra`ila knjigu ulazaka na Pantov~ak, jer `eli provjeriti navode izvjesnog Wolfganga Riedla, posrednika finske Patrije pri prodaji vojnih oklopnih vozila Sloveniji i Hrvatskoj, o susretima u Uredu hrvatskog predsjednika, dok je na ovoj funkciji bio Stjepan Mesi}. Biv{i hrvatski predsjednik Mesi} energi~no je demantirao bilo kakvu umije{anost u proces odlu~ivanja prilikom nabavke transportera. Istraga u slu~aju Patria krenula je iz Finske, ~iji je Nacionalni ured za istrage 2009. objavio kako policija sumnja da je novac iske{iran dr`avnim slu`benicima i osobama koje su donosile odluke 2007. u Hrvatskoj, a nakon potpisivanja ugovora izme-

Pri{tina: Istraga protiv Pacolija
Mesi} energi~no demantirao bilo kakvu umije{anost

|u Mi nis tar stva obra ne RH (MORH) i Patrije.

Po~etak u Finskoj
Transporteri su nabavljeni za Hrvatske oru`ane snage 2007, kada je dr`ava zbog ove akvizicije iske{irala 120 milijuna eura, a policija je u istrazi o navodnom mitu pri kupnji oklopnih vozila finske Patrije u{la i u Ured predsjednika RH. Prema

Veliki novac
U januaru pro{le godine Mesi} je izjavio kako je posao nabave oklopnih vozila Patrije bio vrlo dobar, ali je potvrdio da je jedna osoba iz Hrvatske neuspje{no poku{ala kod te tvrtke intervenirati nude}i da pod povoljnijim uvjetima sklopi posao s

Hrvatskom, i to nakon {to je ugovor 2007. bio ve} potpisan. Slu~aj Patria samo je jedna u nizu afera i skandala u kojima je u posljednjih desetak godina u Hrvatskoj nestao veliki novac. Tu`itelji, me|utim, ne otkrivaju s kime }e sve i kada razgovarati, pa ni je li me|u njima biv{i predsjednik. Ve}inu obavijesnih razgovora ve} su obavili.
Jadranka DIZDAR

Kosovska antikorupcijska agencija pokrenula je sudski postupak protiv prvog potpredsjednika Vlade Bed`eta Pacolija zbog sukoba interesa, jer je tokom zvani~nih posjeta Nigeriji sa zvani~nicima te zemlje potpisivao ugovore za svoju privatnu kompaniju Seagas. Kako prenosi Koha ditore, procedura je zasnovana na izvje{tajima koje je taj pri{tinski dnevnik objavio pro{le nedjelje. Pacoli je sa nigerijskim zvani~nicima ugovorio posao u ime kosovske Vlade za gradnju elektrane u Nigeriji kapaciteta 500 megavata, ali je na potpisanom ugovoru za gradnju tog objekta navedena firma Seagas, uz Pacolijev potpis.

14

OGLASI

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012. Kriza u Maliju nakon vojnog udara

SVIJET
VIJESTI

15

^etverostruko ubistvo zbog porodi~ne sva|e

Tuarezi proglasili
nezavisnost Azavada
I dok su Tuarezi proglasili uspjeh borbe za osloba|anje svoje domovine, njihovi biv{i fundamentalisti~ki saborci po~eli su da uvode {erijatski zakon u dijelovima sjevernog Malija
Pobunjeni~ka organizacija Nacionalni pokret za oslobo|enje Azavada (MNLA) iz Sjevernog Malija, koju ~ine nomadska plemena Tuarezi, proglasila je ju~er nezavisnost Azavada. To je objavljeno u saop{tenju na njihovom web sajtu, ali i na televiziji France 24 gdje je portparol Moussa ag Attaher rekao: “Mi danas sve~ano progla{avamo nezavisnost Azavada” prenosi Tanjug. ,

Ma|arska jedinica za borbu protiv terorizma (TEK) uhapsila je 24-godi{njeg mu{karca koji je osumnji~en za ubistvo ~etiri i te{ko ranjavanje tri ~lana svoje porodice u selu Kulcs nedaleko od Budimpe{te, izjavio je por tparol ma|arske policije Laszlo Garamvolgyi. Mladi}, identificiran kao Jutast Csanad Horvath, uhap{en je u mo~varnom podru~ju blizu Kulcsa, kazao je Garamvolgyi, prenosi Fena. On je navodno u ku}i ubio i ranio ~lanove svoje porodice ma~em, a kada je iza{ao iz ku}e, jo{ dr`e}i ma~ u ruci, na ulici je ranio jednog ro|aka, dodao je por tparol. Horvath je navodno, zbog porodi~ne sva|e, ubio oca, babu, dedu i brata, a ozlijedio majku, sestru i bliskog ro|aka.

Bez priznanja
Afri~ka unija odbacila je ju~er progla{enje nezavisnosti pobunjenika predvo|enih Tuarezima na sjeveru Malija, isti~u}i da je ono neva`e}e i bez ikakve vrijednosti. Predsjednik komisije Afri~ke unije Jean Ping pozvao je cijelu me|unarodnu zajednicu da u potpunosti podr`i ovaj principijelni stav Afrike. Glasnogovornica predstavnice evropske diplomatije Catherine Ashton objavila je da EU odbija dovo|enje u pitanje teritorijalnog integriteta Malija, prenosi Fena. “EU podr`ava napore Ekonomske zajednice zapadnoafri~kih zemalja da se rije{i kriza i nastavit }e da {alje humanitarnu pomo}”, izjavila je Maja Kocijan~i}. Progla{enje nezavisnosti pobunjenika odbacila je i Rusija, dok je Velika Britanija odlu~ila privremeno zatvoriti svoju ambasadu u Bamaku. Koriste}i haos koji je u prijestolnici Bamaku na jugu nastao nakon dr`avnog udara 22. marta, pobunjenici su preuzeli kontrolu nad prete`no pustinjskom obla{}u koja obuhvata sjeverne dijelove zemlje, a potpoma`u ih islamisti koji odr`avaju labave veze sa lokalnim ogrankom AlKaide, podsje}a Reuters. I dok su Tuarezi proglasili uspjeh vi{edecenijske borbe za osloba|anje svoje domovine, njihovi biv{i fundamentalisti~ki saborci, koji su im postali suparnici, po~eli su da uvode {erijatski zakon u dijelovima sjevernog Malija. Neo~ekivani prevrat, samo nekoliko dana uo~i predsje-

dni~kih izbora, podigao je na noge me|unarodnu zajednicu i ozbiljno zabrinuo Vije}e sigurnosti UN-a, koje je pozvalo na hitan prekid sukoba. Amnesty International upozorio je da je ta afri~ka zemlja na ivici katastrofe, prenosi Advance.hr.

Bijeg iz Libije
Mnogi etni~ki Tuarezi koji su `ivjeli u Libiji i borili se na strani Muamera Gadafija, nakon {to je libijski vo|a ubijen u oktobru pro{le godine, pridru`ili su se pokretu MNLA, koji je osnovan isti mjesec. Za vrijeme biv{eg predsjednika Amadoua Toumanija Tourea zemlja je bila sta bil na, no pro ble mi su se po~eli javljati kada je velik broj Tuarega, koji su `ivjeli u Libiji, bio prisiljen pobje}i u Mali, a sa sobom su donijeli i velike koli~ine oru`ja.

Sedam mrtvih u eksploziji cisterne
U eksploziji cisterne u afganistanskoj ju`noj pokrajini Kandahar ju~er je poginulo sedam osoba, a tri su povrije|ene, prenosi Fena. “Cisterna s naf tom eksplodirala je na glavnoj cesti u naselju Huli Manda u okrugu Pand`vai, a uslijed eksplozije se zapalio minibus koji se nalazio u neposrednoj blizini”, rekao je za Xinhuu {ef okru`ne policije Serdar Muhamed. On je dodao da je poginulo sedam putnika minibusa, me|u kojima i dvije `ene, dok su tri osobe ranjene u incidentu. Nije poznato kako se cisterna zapalila i eksplodirala, ali je policija pokrenula istragu. Me|utim, o~evidac nesre}e rekao je da su talibani izvr{ili napad na cisternu.

Granice
On je dodao da }e pobunjenici, koji su osvojili glavne gradove na sjeveru Malija - Gao, Kidal i historijski grad Timbuktu, po{tovati granice prema ostalim dr`avama. MNLA je objavio da je obustavio sve vojne operacije kao re zultat uspje{nog osvaja nja oblasti koju zove Azavad, naveo je AFP.

Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon

Sirija pretvorena

u ratnu zonu
Ban pozvao opoziciju da bude spremna da prekine sve vidove nasilja ukoliko sirijska vlada ispuni dogovoreno povla~enje • Borbe u predgra|ima Damaska
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio je da kriza u Siriji postaje sve ve}a i uzima sve vi{e `ivota iako vlada predsjednika Ba{ara al-Asada tvrdi da povla~i svoju vojsku uo~i roka koji je dao UN za prekid borbi i povla~enje iz gradova.

Preminuo predsjednik Malavija
Antire`imski protesti traju od marta pro{le godine
Reuters

Obe}anje
Ban je pozvao Asada da bude na visini zadatka i da odr`i svoja obe}anja da }e do 10. aprila povu}i vojsku i te{ko naoru`anje iz gradova, a pozvao je opo-

ziciju da bude spremna da prekine sve vidove nasilja ukoliko sirijska vlada ispuni dogovoreno, javio je AP, prenosi Fena. “Mjesta, gradovi i sela pretvoreni su u ratne zone. Izvori nasilja su umnogostru~eni” , rekao je Ban na Generalnoj skup{tini UN-a. “Ljudska prava sirijskog naroda i dalje se kr{e, a dramati~no raste potreba za humanitarnom pomo}i” naveo je on. , Spe ci jal ni iza sla nik UN-a za Siriju Kofi Annan rekao je

u ~etvrtak da ga je Sirija obavijestila da su se njeni vojnici djelimi~no povukli sa tri lokacije - iz Idliba, Zabadanija i Dere, ali je ocijenio da sirijska vlada mora hitno poduzeti jo{ odlu~nije korake u tom pravcu.

Racije
U me|u vre me nu, izme|u snaga lojalnih Asadu i onih koje su na strani opozicije ju~er su izbile borbe u predgra|ima Damaska, saop}ili su posmatra~i,

a aktivisti su pozvali na masovna okupljanja u znak podr{ke naoru`avanju pobunjenika. Sirijski aktivisti ka`u da se snage re`ima sukobljavaju s opo zi ci onim bor ci ma u tri predgra|a Damaska, iako su do dogovorenog prekida vatre ostala samo ~etiri dana. Sirijska agencija za ljudska prava navodi da su sirijske snage u petak izvele racije u predgra|ima Sakba, Duma i Arbena te ubile trojicu pripadnika opozicionih snaga, navodi AP.

Predsjednik Malavija Bingu wa Mutharika umro je od posljedica sr~anog udara u 78. godini, saop}ili su ju~er vladini i lije~ni~ki izvori, prenosi Fena. Prema malavijskom ustavu, potpredsjednik Joyce Banda preuzet }e vodstvo u toj siroma{noj ju`noafri~koj dr`avi, iako bi njegovo isklju~enje iz vladaju}e stranke 2010. moglo dodatno zakomplicirati tranziciju. Mutharika, biv{i ekonomist Svjetske banke, optu`en za despotizam i lo{e upravljanje ekonomijom, pripremao je svog brata, ministra vanjskih poslova, za naslje|ivanje funkcije predsjednika. Peter Mutharika je ~esto mijenjao svog brata tokom njegovih odsustava.

16

OGLASI

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Prilog broj 2. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo

GO DI [NJI IZ VJE [TAJ O PO SLO VA NJU EMI TEN TA
ZA PERIOD 1. 1. do 31. 12. 2011. god. “GMK” d.d. Kakanj S. ef. Merdanovi} bb 032 553 511 gmk.ka@bih.net.ba Mehi} Vahid, D`afi} Ida, ^elikovi} Nirka, Spahi} Nusret, Spahi} Senija - ~lanovi uprave Bjelopoljak Mirsad, Dogdibegovi} Irfan, Bibi} Nusreta, ^aluk Davud II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira 141.146 10 KM i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Bjelopoljak Mirsad i ZIF “NAPRIJED” d.d. Sarajevo dionica emitenta s pravom glasa - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i Bjelopoljak Mirsad 41,05, Dogdibegovi} Irfan 2,92%, postotak vlasni{tva u emitentu Bibi} Nusreta 4,58, ^aluk Davud 2,92%, Mehi} Vahid 2,92%, Spahi} Nusret 3,56%, D`afi} Ida 2,51%, ^elikovi} Nirka, 1,34% III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani, a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 12.489.357 h) Teku}a sredstva 20.011.258 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 32.500.615 PASIVA f) Kapital 1.897.936 g) Upisani osnovni kapital 1.411.460 h) Dugoro~ne obaveze 3.049.500 i) Kratkoro~ne obaveze 27.553.179 j) Ukupno pasiva 32.500.615 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 10.600.795 g) Rashodi 10.574.369 h) Dobit/gubitak prije poreza 26.426 i) Porez na dobit 2.643 j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 23.783 IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora “Orekons & Audi” d.o.o. Zenica, Dru{tvo za reviziju - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima1 Podaci iz izvje{taja nisu revidirani Direktor I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.

OGLASI

17

18

BIZNIS I EKONOMIJA

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Povr{inski kop Rudnika Kakanj

PU[TEN U RAD BAGER
vrijedan 4,3 miliona KM
Upotrebom novog elektrohidrauli~nog bagera pobolj{at }e se uslovi rada
Elektrohidrauli~ni bager vrijednosti 4,3 miliona KM, nabavljen iz sredstava dokapitalizacije JP Elektroprivreda BiH za Rudnik mrkog uglja Kakanj, ju~er je zvani~no pu{ten u rad na povr{inskom kopu Vrtli{te. Simboli~no, pritiskom dugmeta, pokrenuli su ga i u rad pustili generalni direktor Elektroprivrede BiH Elvedin Grabovica i ~elni ~ovjek kakanjskog rudnika Mirsad Ja{arspahi}. od investicija u nizu ove godine koja je progla{ena za investicionu godinu koja se realizira. U Rudnik Kakanj je planirana investicija u iznosu od 60 miliona maraka od ukupno 200 miliona maraka u rudnike koji se nalaze u Koncernu. “Nova uprava Elektroprivrede ne daje samo obe}anja ve} ih ispunjava. Rekli smo da }emo ovu godinu pretvoriti u investicionu u dokapitalizaciju, modernizaciju rudnika koji se nalaze u Koncernu EPBiH. Me|utim, pored na{ih obe}anja, postavljamo i o~ekivanja od menad`menta rudnika, a ona su: bolji i moderniji uslovi rada, ali i pozitivno poslovanje, te o~ekujemo da svi rudnici u Koncernu do 2014. po~nu napokon pozitivno poslovati. To }e im biti omogu}eno i kroz modernizaciju kao {to je ova, ali se od menad`menta rudnika o~ekuje i odre|ena racionalizacija poslovanja i rezanje tro{kova. Elektroprivreda je ispunila obe}anje i donijeli smo odluke o izjedna~avanju toplog obroka i regresa u Koncernu” nagla, sio je Grabovica.
M. DAJI]

Zaostatak
Ugovor za nabavku bagera potpisan je sredinom septembra pro{le godine izme|u RMU Kakanj i isporu~ioca opreme Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo. Pu{tanjem u rad bagera, ~ija ka{ika je zapremine 10 kubnih metara, posti`e se pove}avanje utovarnih kapaciteta na povr{inskoj eksploataciji uglja, {to }e doprinijeti pove}avanju produktivnosti i efektivnijem uskla|ivanju tehnolo{ke linije na utovaru uglja i otkrivke (stijenske mase). Jedna od prednosti je i kori{tenje elektri~ne energije, za razliku od opreme koja kao pogonsko gori-

Grabovica i Ja{arspahi} ozvani~ili po~etak rada nove ma{ine

Foto: M. TUNOVI]

vo koristi naftu. “Na Vrtli{tu, koje je u funkciji ve} 30 godina postoji odre|eni zaostatak u eksploataciji uglja. Upotrebom novog elektrohidrauli~nog bagera pobolj{at }e se uslovi rada i on }e pomo}i da se pobolj{a rad na otkrivci. Bager

ima zapreminu deset kubika, snage 600 KW. Ovom investicijom i nabavkom pet novih dampe ra, za ko je o~eku je mo okon~anje procedure nabavke do kraja mjeseca, pokazujemo koliko je kakanjski bazen spreman i za postoje}e blokove u

Termoelektrani i blok 8 koji se uveliko najavljuje” kazao je Mir, sad Ja{arspahi}.

Godina investicija
Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH, istakao je kako je ovo samo jedna

Na aerodromima u FBiH

Potpisan Protokol o saradnji BiH i Srbije

Smanjen promet

Na aerodromima u Federaciji BiH u 2011. promet aviona bio je manji za 9,5 posto u pore|enju s 2010. godinom, javila je Fena. Promet putnika na aerodromima u FBiH u 2011. u pore|enju s godinom ranije bio je ve}i za 10,4 posto, a promet tereta za 11,8 posto, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Prema istim pokazateljima, i u 2010. promet aviona je, tako|er, bio umanjen, a promet putnika i robe pove}an.

Trgovina bez prepreka
Srbija i BiH potpisale su protokole o me|usobnom priznavanju i prihvatanju dokaza o ispunjenosti propisanih uslova o hrani i hrani za `ivotinje biljnog i mje{ovitog porijekla i o saradnji u oblasti za{tite zdravlja bilja, koji }e olak{ati i pojeftiniti promet robe proizvo|a~ima hrane dvije zemlje. Protokole su u Privrednoj komori Srbije u Beogradu potpisali ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} i ministar poljoprivrede, trgovine, {umarstva i vodoprivrede Srbije Du{an Petrovi}, u prisustvu ministra poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslava Milovanovi}a i ministra poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Federacije BiH Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. [arovi} je rekao da }e ovi protokoli unaprijediti saradnju i pojeftiniti promet robe i da }e najvi{e obradovati proizvo|a~e hrane dvije zemlje, te je naglasio da je ovo na~in da se prevazi|u odre|ene tehni~ke barijere CEFTA sporazuma. “Ovo je odli~an trenutak jer Hrvatska za godinu ulazi u EU i ta-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 068 - 7. 4. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.534965 Kanada 124 CAD 1 1.495891 Hrvatska 191 HRK 100 26.075119 Ceska R 203 CZK 1 0.078973 Danska 208 DKK 1 0.262234 Maðarska 348 HUF 100 0.659213 Japan 392 JPY 100 1.822287 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.257747 Svedska 752 SEK 1 0.221360 Svicarska 756 CHF 1 1.622404 Turska 949 TRY 1 0.831319 V.Britanija 826 GBP 1 2.367071 SAD 840 USD 1 1.492914 Rusija 643 RUB 1 0.050465 Kina 156 CNY 1 0.236771 Srbija 941 RSD 100 1.746501 SDR (Special Drawing Rights) na dan 05. 04. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 05. 04. 2012 =

1.955830 1.955830 1.538812 1.542659 1.499640 1.503389 26.140470 26.205821 0.079171 0.079369 0.262891 0.263548 0.660865 0.662517 1.826854 1.831421 0.566448 0.567864 0.258393 0.259039 0.221915 0.222470 1.626470 1.630536 0.833403 0.835487 2.373004 2.378937 1.496656 1.500398 0.050591 0.050717 0.237364 0.237957 1.750878 1.755255 USD 1.53618 BAM 2.299137

Dokumente potpisali Mirko [arovi} i Du{an Petrovi}

da }e se privrede Srbije i BiH suo~iti sa odre|enim sigurnosnim barijerama” rekao je [arovi}. , Petrovi} je rekao da su sa ova dva ugovora dvije zemlje otvorile novi na~in i put trgovine izme|u Srbije i BiH i, kada oni stupe na snagu, bi}e manje formalnosti, a vi{e vremena za ono {to predstavlja su{tinu posla, a to je da ljudi koji me|usobno trguju otvore mogu}nost za pove}anje posla, bolju snabdjevenost tr`i{ta u Srbiji i BiH, pove}anje broja radnih mjesta. On je rekao da su ovi ugovori

velika pomo} za mala i srednja preduze}a i da se njima, kao i CEFTA sporazumom, skidaju formalnosti koje su ote`avale privredni `ivot. Potpisivanje Protokola o saradnji u oblasti za{tite zdravlja bilja predstavlja rezultat nastojanja obje strane da za{tite svoje teritorije od uno{enja i {irenja {tetnih organizama i da ograni~e gubitke koji nastaju kao posljedica njihovog uno{enja i {irenja, te da olak{aju me|usobnu trgovinu i razmjenu bilja i biljnih proizvoda.

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.
1.475,62 836,49
Dioni~ko dru{tvo

BERZE
912,77 804,66
Iz v j e { t a j n e z a v i s n o g re v i z o r a
Dioni~arima Sprinda d.d. Sarajevo
Broj transakcija Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

19

BIFX

763,46 1.794,82
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena

SASX-10 FIRS

SASX-30

BIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 6. april/travanj 2012.

Obavili smo reviziju nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja Sprinda d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: “Dru{tvo”) prikazanih na stranicama od 4. do 27, koji se sastoje od nekonsolidovanog izvje{taja o finansijskom polo`aju na dan 31. decembra 2011. godine, nekonsolidovanog izvje{taja o sveobuhvatnoj dobiti, nekonsolidovanog izvje{taja o promjenama na kapitalu i nekonsolidovanog izvje{taja o nov~anim tokovima za godinu koja je tada zavr{ila, te sa`etog prikaza ra~unovodstvenih politika i drugih napomena. Odgovornost Uprave za nekonsolidovane finansijske izvje{taje Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje prilo`enih nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju sljede}e: dizajniranje, uspostavljanje i odr`avanje sistema internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja koji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke, bilo zbog prevare ili gre{aka; odabir i dosljednu primjenu odgovaraju}ih ra~unovodstvenih politika; te davanje razboritih ra~unovodstvenih procjena u datim uvjetima. Odgovornost revizora Na{a je odgovornost izraziti nezavisno mi{ljenje o prilo`enim nekonsolidovanih finansijskim izvje{tajima na temelju na{e revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i obavimo na na~in da dobijemo razumno uvjerenje da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke. Revizija uklju~uje provjeru dokaza, pomo}u testiranja, koji potkrepljuju iznose i druge informacije objavljene u nekonsolidovanim finansijskim izvje{tajima. Odabir procedura zavisi od prosudbi revizora, uklju~uju}i ocjenu rizika da finansijski izvje{taji sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke, bilo zbog prevare ili gre{aka. Za potrebe ocjene rizika, revizor vr{i procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja, u svrhu odre|ivanja revizorskih procedura u datim uvjetima, ali ne u svrhu davanja mi{ljenja u pogledu funkcionisanja internih kontrola Dru{tva. Revizija tako|er uklju~uje i procjenu primijenjenih ra~unovodstvenih politika te ocjenu zna~ajnih procjena Uprave, kao i ocjenu ukupnog prikaza nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Neodgovaraju}a ra~unovodstvena metoda - kvalificirano mi{ljenje Dru{tvo je reprogramiralo potra`ivanje od kupaca - povezanih pravnih lica, s obzirom na minimalne povrate sredstava. Nadalje, Dru{tvo ne posjeduje odgovaraju}e obezbje|enje sredstava u vidu utr`ivih kolaterala, te nije izvr{ilo kompletnu i dostatnu analizu neto sada{nje vrijednosti potra`ivanja u skladu sa zahtjevom MRS-a 39: Finansijski instrumenti - Prepoznavanje i mjerenje koji zahtijeva da se finansijska imovina dr`ana do dospije}a vrednuje po amortiziranom tro{ku uzimaju}i u obzir efektivnu kamatnu stopu. Na bazi revizorskih procedura utvrdili smo nedostaju}i iznos rashoda po navedenom osnovu u iznosu od 455 hiljada KM. U skladu s navedenim, finansijska imovina bi trebala biti umanjena za iznos od 455 hiljada KM, a finansijski rashodi uve}ani za navedeni iznos. Mi{ljenje Po na{em mi{ljenju, izuzev efekata prezentiranih u paragrafu Neodgovaraju}a ra~unovodstvena metoda kvalificirano mi{ljenje, nekonsolidovani finansijski izvje{taji prikazuju objektivno i realno u svim materijalnim stavkama finansijski polo`aj Dru{tva na dan 31. decembra 2011. godine te rezultate njegovog poslovanja, i promjene u nov~anom toku za godinu koja je tada zavr{ila u skladu s Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Nagla{avanje ~injenica Ovi nekonsolidovani finansijski izvje{taji pripremljeni su pod pretpostavkom da }e Dru{tvo biti sposobno podmirivati dospjele obaveze i neograni~eno poslovati te realizirati potra`ivanja i podmirivati obaveze u normalnom toku poslovanja. Dru{tvo kontinuirano bilje`i pad kvalitetne aktive, porast kratkoro~nih obaveza te zna~ajna ka{njenja u izmirivanju dospjelih obaveza kako prema poslovnim partnerima tako i prema zaposlenim, odnosno dr`avi. Navedena situacija odra`ava pove}an rizik likvidnosti. U cilju prevazila`enja naprijed navedenih pote{ko}a, Dru{tvo je poduzelo aktivnosti oko reprogramiranja obaveza te restrukturiranje imovine. Pozitivni efekti navedenih mjera na operativne aktivnosti Dru{tva o~ekuju se tokom naredne godine, te je Uprava usvojila na~elo vremenske neograni~enosti poslovanja pri sastavljanju nekonsolidovanih finansijskih izvje{taja. PKF RE OPINION d.o.o.

KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF Fortuna fond dd Bihac ZIF Herbos fond dd Mostar ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda HZHB Mostar RMU Banovici dd Banovici SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Kvantum group dd Sarajevo 16,00 6,67 16,00 16,00 1.400 22.400,00 1 19,61 46,60 38,60 21,10 -0,55 0,21 -1,03 2,93 19,62 46,99 38,60 21,10 19,61 46,11 38,60 21,10 707 45 100 86 13.866,24 2.096,95 3.860,00 1.814,60 4 2 2 1 30,00 98,60 91,50 3,45 0,31 1,67 30,00 98,60 91,50 30,00 98,60 91,50 21.000 16.979 24.133 6.300,00 16.741,29 22.081,70 1 1 1 3,80 5,10 3,75 5,32 4,00 0,04 0,00 -2,85 -5,00 0,10 3,88 5,10 3,75 5,32 4,17 3,80 5,10 3,75 5,32 4,00 254 5 5 5 211 965,60 25,50 18,75 26,60 844,85 2 1 1 1 4

Na sekundarno slobodno berzansko tr`i{te Sara jev ske ber ze (SA SE) ju~er su uvr{teni vrijednosni papiri emitenta Market - komerc d.d. Zenica. Simbol vrijednosnih papira ovog emitenta je MAKORK3. Rije~ je o 253.374 emitirana vrijednosna papira nominalne vrijednosti 15,30 KM, saop}eno je iz Sarajevske berze.

SASE: Market komerc na berzi

Banjalu~ka berza Kursna lista za 6. april 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Nihad Fejzi}, direktor i ovla{teni revizor Sarajevo, 31. januar 2012. godine

Lejla Kaknjo, ovla{teni revizor

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Rafinerija ulja a.d. Modri~a Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 4,48 3,65 5,6 5,44 1,36 -1,35 0,72 -0,91 4,5 3,65 5,61 5,48 4,47 3,65 5,6 5,4 242 92 591 310 1.083,00 335,80 3.311,51 1.685,44 0,48 0,18(A) 1,53 0,502 0 0 0 0 0,48 0,18 1,53 0,502 0,48 0,18 1,53 0,502 1.050 750 23.311 6.590 504,00 135,00 35.665,83 3.308,18

Prilog broj 3. U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJE[]E O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma Volksbank BH d.d. - adresa sjedi{ta Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, 71 000 Sarajevo - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica Tel: 033/29 56 01; Fax: 033/29 56 03; Info@volksbank.ba; www.volksbank.ba II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika Odluka o sazivanju 14. redovne godi{nje o objavljivanju informacija i izvje{tavanju Skup{tine dioni~ara Volksbank BH d.d. - datum nastanka doga|aja 21. 3. 2012. - kratak opis i razlog doga|aja Nadzorni odbor Volksbank BH d.d. je na sjednici odr`anoj 21. 3. 2012. godine donio Odluku o sazivanju 14. redovne godi{nje Skup{tine dioni~ara Volksbank BH d.d. koja }e se odr`ati 9. 5. 2012. godine u 11 sati u sjedi{tu Volksbank BH d.d. u Sarajevu na adresi Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, 71000 Sarajevo. - potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Gra|evinsko zanatstvo a.d. Trebinje Palas a.d. Banja Luka Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka Veterinarska stanica a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,1 1(A) 100 0,6(A) 91,1 45 42,5 42,51 0 0 0 0 0,09 0,04 0,54 0,24 0,1 1 100 0,6 91,1 45 42,5 42,98 0,1 1 100 0,6 91,1 44,98 42,5 42,04 2.441 57 22 484 18.774 19.000 9.500 87.149 244,10 57,00 2.200,00 290,40 11.972,18 8.549,80 4.037,50 37.048,67

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

123,43 2,08

$ 0,89 %

1.630,10 31,73

$ 0,99 %

672,00 658,25

$ 1,03 %

PLIN
$ 2,43 %

SREBRO
$ 2,21 %

KUKURUZ
$ 0,23 %

20

SARAJEVSKA HRONIKA

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Pomo} Ministarstva za bora~ka pitanja

Ve}ina u Novom Gradu odbacuje optu`be

Iz SDA opstruiraju

RAD VIJE]A
Vlasnici }e dobiti i 3.000 maraka jednokratne bespovratne pomo}i

Povoljni krediti
za obnovu trgovki
Zakupci i vlasnici ~ije su radnje izgorjele po~etkom februara na Ba{~ar{iji, potpisali su sporazum sa Ministarstvom za bora~ka pitanja KS-a, kojim }e mo}i pokrenuti proceduru za dobijanje kredita po mnogo povoljnijim uslovima te na taj na~in krenuti sa adaptacijom po`arom uni{tenih trgovki. Sporazum su potpisali resorni ministar Ned`ad Ajnad`i}, te Mirsad Pu{ki}, Mustafa Bu~o, Amir Deli} i Elvin Dori}, vlasnici radnji te ujedno i pripadnici bora~kih populacija. - Ministarstvo je omogu}ilo pripadnicima Armije BiH da dobiju kredit po povoljnijim uslovima, a Op}ina Stari Grad }e im, ukoliko se odlu~e na zadu`enje, obezbijediti svu administrativnu podr{ku. Oni imaju ovo pravo regulisano zakonom kao i dobijanje jednokratne bespovratne pomo}i od 3.000 maraka, pojasnio je Ajnad`i}. Vlasnici }e imati mogu}nost da apliciraju na kredit do 20.000 maraka uz period otplate na osam godina. Iznos kamate na cjelokupni kredit iznosit }e 2.700 maraka. Podsje}amo, u po`aru je stradalo dvanaest trgovki od kojih je {est u vlasni{tvu Op}ine. Op}ina je obezbijedila 93.000 maraka za sanaciju krovova svih objekata, bez obzira na to u ~ijem su vlasni{tvu. Po`ar koji je po~etkom februara zahvatio trgovke na Ba{~ar{iji uni{tio je i radnju Mustafe Bu~e. On ka`e da }e mu pomo} od 3.000 maraka itekako dobro do}i, a najvjerovatnije }e aplicirati i na kredit jer je povoljan i isplativ. E. G.

Klub SDA je iznio niz neistina i la`i, isti~e Pleho Sapunica zbog mjesta na~elnika, isti~e Habul
Predstavnici OV Novi Grad odr`ali su ju~er konferenciju za medije na kojoj su se osvrnuli na de{avanja na posljednjoj sjednici Vije}a, ali i na optu`be koje su iz OO SDA Novi Grad iznijeli protiv vije}nika koji pripadaju ve}ini OV. Predsjedavaju}i Haris Pleho (BOSS) kazao je da je odr`avanje konferencije prije sjednice OV suprotno poslovniku. - Na ovaj na~in Klub SDA je vr{io pritiske na pojedine vije}nike i prejudicirao va`ne odluke koje se donose na sjednicama, pojasnio je Pleho. Da napomenemo, prije nekoliko dana iz SDA su optu`ili pojedine vije}nike da su sredstva za nevladina udru`enja podijelili samo podobnima.

Ve}ina je uradila ogroman posao

Obilazak udru`enja

Bora~ka udru`enja Ilid`e poma`u saborce

- Na posljednju sjednicu Klub SDA je do{ao sa jednim ciljem, a to je da opstruira sve akte predvi|ene dnevnim redom. Takav odnos je do{ao do eskalacije kada su u pitanju bile raspodjele sredstva za nevladine organizacije, za udru`enja koja okupljaju bora~ku populaci-

ju i liste prioriteta za sanaciju i rekonstrukciju cesta. U vezi s odlukom rasporeda bud`etskih sredstava za bora~ka udru`enja, Klub SDA sa svojim istomi{ljenicima uputio je amandman gdje su favorizirali dva udru`enja na {tetu ostalih 13. Klub SDA je iznio niz neistina govore}i da su pojedini vije}nici imali kontakte sa odre|enim sportskim udru`enjima i na taj na~in ih favorizirao. Ja sam kao predsjedavaju}i obi{ao par tih udru`enja, u klubu Budokan razgovarao sa predsjednikom i pitao sam ga iz koje je stranke. Predsjednik udru`enja mi je pokazao i dao karticu na kojoj pi{e da je ~lan SDA. Iz toga se vidi ko je favorizirao i vr{io pritiske, naglasio je Pleho. Predsjednik OO SDP-a Novi Grad Edin Habul je kazao kako

je sretan i zadovoljan {to postoji ova ve}ina u Novom Gradu okupljena oko SDP-a.

Ovo je farsa
- Jedna sapunica koju radi SDA radi njihove stalne `elje da nakon 12 godina imaju na~elnika ne}e im uspjeti, ne}e ga imati ni sada, a ni u oktobru. To su stvari koje se njima ne svi|aju. Sve ovo zadnje {to se de{avalo je bila farsa i poku{aj da se ne usvoji ni{ta na OV, pojasnio je Habul. Jedan od prozvanih je i Hasan Hod`i} iz SDP-a koji je istakao kako su optu`be neutemeljene. - Edina Gabela (SDA) je predsjednik Komisije za dodjelu sredstava nevladinom sektoru i ona je dijelila novac. Mene su izbacili iz te komisije i preglasali nas, naglasio je Hod`i}.
S. HUREMOVI]

Podijeljeni sjemena i

zemlji{te
Udru`enja demobilisanih boraca i organizatora i pokreta~a otpora Ilid`e ju~er su u Hrasni~kom polju obavila podjelu zemlji{nih parcela i sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu za 40 svojih ~lanova. Ovaj projekat je finansirala Op}ina Ilid`a sa oko 2.000 KM. Od tih sredstava obezbije|eno je 180 litara goriva kako bi se parcele uzorale i isfrezirale i oko 1.000 kilograma sjemenskog krompira koji je nabavljen od Zemljoradni~ke zadruge Ilid`a. Kasim Memi}, predsjednik Udru`enja demobilisnih boraca Ilid`e, isti~e da }e ovo biti velika pomo} za njihove socijalno ugro`ene ~lanove, koji }e popraviti skromne bud`ete. - Op}ina nam je obezbijedila gorivo i krompir, a mi smo ostalo sami uradili i pomogli ovim porodicama da zasiju sjeme.

Svima }e ovo mnogo zna~iti, jer }e imati ljetos {ta raditi, a sebi }e osigurati zimnicu. Ve}ina demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida ne radi i slabog je materijalnog stanja, ukazuje Memi}. Azra Jahi}, samohrana majka bez zaposlenja, ve} sedmu godinu koristi ovu pomo}. Ka`e da joj to mnogo zna~i, jer }e obezbijediti svojoj djeci zdravu i kvalitetnu hranu. [a}ir Mu{anovi} prvi put }e sijati u Hrasni~kom polju jer ranije nije znao za projekat. Demobilisani je borac, a u porodici mu niko ne radi. - Nisam imao novca da kupim sjeme i uzorem zemlju i ovo }e mi sigurno mnogo pomo}i jer nemam nikakvih stalnih prihoda, naglasio je Mu{anovi}. Na~elnik Senaid Memi} je obe}ao da }e ovim porodicama, pored krompira, ubrzo obezbijediti i sitna sjemena povr}a, Z. T. kao i grah i kukuruz.

U~enici s Vratnika slikali grad
Nas ta vnik osno vnih {ko la “Ham di ja Kre {ev lja ko vi}” i Vrhbosna prof. Zekerijah Nali} i u~enici starogradskih {kola koji idu na likovnu sekciju iza{li su ju~er na @utu tabiju, odakle su poslali svoju poruku “Odavde je sve krenulo” - gdje su slikali panoramu svoga grada. @eljeli su na ovaj na~in proslaviti 550. ro|endan Sarajeva i slikali su grad dok se u dolini protezala crvena linija sa stolicama koja je asocijacija na opkoljeni grad i njegove `rtve, tako da djeca sa svojim nastavnikom nisu mogla ostati ravnodu{na, pa su se na ovaj na~in uklju~ili i podr`ali obilje`avanje 6. aprila. U~enici sa Vratnika `ele poslati poruku da se Sarajevo po~elo razvijati i nastajati ba{ u ovom naselju.
M. P.

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

21

Potpisan ugovor o sanaciji Ledene dvorane

Radovi po~inju

276-982

VA@NIJI TELEFONI

za ~etiri dana

Nakon ru{enja Ledene dvorane, pod navalom velikog snijega, kona~no je do{lo vrijeme za sanaciju. Kanton Sarajevo je raspisao konkurs za izvo|a~e radova, na koji su se prijavile tri firme, od kojih je odabrana ona za koju se vjeruje da }e najbolje sanirati na~injenu {tetu. Odabran je Murai komerc, dok Nova gradnja i Kros nisu imali razloga za `albu u predlo`enom roku. - Jedan od prvih koraka koji }e firma u~initi je da ukloni sve polomljene konstrukcije, zatim odveze sme}e da bi mogla raditi na rekonstrukciji. Na tome }e istovremeno raditi vi{e ekipa, istakao je Muris Ali}, direktor Murai komerca. Predvi|a se da }e radovi trajati najdu`e 40 dana i da }e za to vrijeme uspjeti u naumu da stave u funkciju gara`ni prostor, ali i da za{tite dvoranu od novih {teta. Ugovorom je zaklju~eno da, ukoliko do|e do novih {teta, izvo|a~i radova su du`ni da saniraju u~injenu {tetu. Sredstva za vra}anje dvorane u funkciju su djeli-

Na tender se prijavile tri kompanije

mi~no finansirana iz bud`eta KS-a, a djelimi~no od prihoda Skenderije. Iznos od 56.710 maraka je obezbije|en. Pla}anje }e

se izvr{iti onog momenta kada Skenderija bude raspolagala sredstvima, bez pretD. I. hodnog avansa.

Polo`en kamen temeljac u Bojniku

Hambina carina

Gradnja potpornog zida
Po~ela je izgradnja armi ra no be ton skog po tpor nog zi da u Uli ci Ham bi na ca ri na broj 14b, u mjesnoj zajednici [iroka~a. Rok za okon~anje ovog projekta je 35 dana, a sanaciju zida sa oko 36.700 maraka finan si ra Op}ina Sta ri Grad. Izvo|a~ radova je firma Vindi tip.
Mjesto gdje }e biti izgra|ena nova ambulanta u Bojniku

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
ja - Sedrenik polazi}e sa terminala Vije}nica i saobra}a}e preko Darive. Na osnovu rje{enja Ministarstva saobra}aja KS-a, zbog rekonstrukcije mosta u Ulici Hamdije ^emerli}a, od 7. aprila do 7. juna, autobuska linija Drvenija - Pofali}i u oba smjera bi}e preusmjerena, te }e saobra}ati Ulicom Zmaja od Bosne preko Mosta Suade Dilberovi}, a onda dalje nastavlja ustaljenom trasom.
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Ambulanta za pet Izmjene na Grasovim hiljada mje{tana linijama
V.d. na~elnik Op}ine Novi Grad Aner [uman, v.d. direktor JU Dom zdravlja Milan Miokovi} i ministar zdravstva Zlatko Vukovi} polo`ili su ju~er kamen temeljac za izgradnju ambulante u Bojniku. Ambulanta }e biti smje{tena na lokaciji prijeratne, koja je devastirana. Prostira}e se na 188 kvadrata i imat }e prizemlje i sprat. Ukupna investicija je oko 300.000 KM, a izvo|a~ radova je kompanija Kolinvest. - Na ovom podru~ju `ivi oko pet hiljada stanovnika koji su upu}ivali inicijative Op}ini za izgradnju nove ambulante. Ambulanta }e svojom blizinom biti dostupna i za neke stanovnike Ahatovi}a i Dobro{evi}a. Op}ina je iz bud`eta izdvojila 50.000 KM za prvu fazu i Ministarstvo 100.000 KM, kazao je [uman. E. A.
18.45, Stockholm 20.15, Beograd 22.20, Zagreb 22.00

Iz Grasa obavje{tavaju gra|ane da }e zbog radova na kanalizacionoj mre`i do}i do izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza od danas do 15. aprila, od osam do 16 sati. Minibuska linija Ba{~ar{ija Vratnik bi}e skra}ena do Mejda na, a mi ni bus ke li ni je Ba{~ar{ija - Faleti}i i Ba{~ar{ivrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko sva-

PORODILI[TA

4 15

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Odlasci:
Istanbul 6.15, 14.40 i 16.15, Beograd/Zagreb 6.30, Banja Luka/Zurich 7.30, Vienna 7.30 i 15.05, Munich 13.10, Koeln 19.35, Stut tgart 19.25, Stockholm 20.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beo grad 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et-

AVIONI Dolasci:
Istanbul 12.00, 13.40 i 21.50, Munich 12.25, Zurich/Banja Luka 14.15 i 19.30, Vienna 14.20 i 21.25, Koeln 18.55, Stuttgart

kim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

22

KULTURA

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

“Room15” u Kriterionu

Pobjednik Ljubomir Todorovi}
Drugo mjesto na takmi~enju “Fotopri~a budu}nosti BiH” ravnopravno su podijelili Jasmin Brutus i Mahir Vranac, kojima nov~ani dio nagrade iznosi po 650 KM

Ljubomir Todorovi}, pobjednik takmi~enja

art-kinu Kriterion otvorena je izlo`ba fotografija kolektiva “Room15” a tom prilikom direkto, rica British Councila u BiH Larisa Halilovi} i koordinatorica kulturnih programa Goethe instituta Ajla Elj{ani proglasile su i pobjednike takmi~enja “Fotopri~a budu}nosti BiH” kojeg su or, ganizirali British Council u BiH i Goethe in sti tut. Po bje dnik (prvo mjes to) ta -

U

Kolektiv fotografa “Room15”

Foto: D`. KRIJE[TORAC

kmi~enja je Ljubomir Todorovi}, kojemu je pripao i nov~ani iznos od 1.500 KM, a drugo mjesto ravnopravno su podijelili Jasmin Brutus i Mahir Vranac, kojima nov~ani dio nagrade iznosi po 650 KM. Posjetitelji izlo`be, otvorena je do 11. travnja, u mogu}nosti su pogledati fotografije 15 finalista takmi~enja koji su od 23 do 26. o`ujka sudjelovali u besplatnoj fotografskoj radionici pod vodstvom poznatih

fotografa Paula Lowea (Velika Britanija) i Andya Spyra (Njema~ka). Produkt te radionice je “Room15” kolektiv fotografa koji je stvorio dokumentarne, ali i konceptualne fotografije prizora koji se mogu sresti u Sarajevu pod zajedni~kom tematikom “Future City Sarajevo 24 hours” a te su fotografije i izlo`ene , u art-kinu Kriterion. Na takmi~enje je stiglo 46 prijava, a

stru~ni `iri, sa~injavali su ga Paul Lowe, Andy Spyra i Imrana Kapetanovi} (BiH), odabrao je 15 finalista. Bili su to: Ljubomir Todorovi}, Sanja Ale~kovi}, Igor Bo{njak, Sulejman Omerba{i}, Senad Tahmaz, Dejan [kipina, Mitar Simiki}, Ma{a Cerovina, Mia Bezjak, Jasmin Brutus, Ivan Koroman, Mahir Vranac, Olja Latinovi}, Ajla Ali} i Suvad Cibra.
An. [IMI]

Ve~eras u auli Po{te na Obali

Udru`enje Suncokreti

Promocija knjige Jovana Divjaka
U auli Po{te na Obali u Sarajevu ve~eras }e u 19 sati biti promoviran Be~ki dnevnik Jovana Divjaka “O~ekuju}i istinu i pravdu” koji je Oslobo|enje , koji je bio urednik, Suada Kapi} i u ime izdava~a Vildana Selimbegovi}, glavna i odgovorna urednica. Iako je Oslobo|enje feljtoni zi ra lo Di vja kov Be~ki dnevnik, prema rije~ima urednice Selimbegovi}, on je “zapravo tek sad hronika drame koju je Jovan Di vjak pro `i vio u svom be~kom za to~eni{tvu” . Autor Di vjak pot vr|uje da je prire|uju}i knjigu mislio na prijatelje, “siguran sam da }ete ~itaju}i retke ove knjige biti kriti~ni prema svakoj mojoj re~enici, ali i blagi u osudi onoga s ~ime se ne sla`ete. Ljusko hvala svakom, meni znanom i neznanom, {to je ose}ao i `iveo moje tegobe i dileme” .

Sarajevska ~arolija
Pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva, a u organizaciji Udru`enja Suncokreti, danas }e se odr`ati proslava ro|endana Grada pod nazivom “Sretan ti ro|endan, Grade - Sarajevska ~arolija” . U Centru za kulturu Sarajevo u 11 sati bit }e izvedena predstava za djecu i odrasle “Djevoj~ica sa {ibicama” u koprodukciji Studija lutkarstva i Altteatra, a centralna manifestacija }e biti na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi} u 13 sati. U slu~aju ki{e program }e se odr`ati u Centru (Jeli}eva 1). U programu koji }e voditi Elvir Lilo Had`ijamakovi} u~estvovat }e veliki broj djevoj~ica i dje~aka koji }e kroz ples, recitale, pjesme, ma|ioni~arske trikove, crte`e i druge vesele sadr`aje pokazati svoje talente i obilje`iti ro|endan Sarajeva. - Nakon izuzetno pozitivnog iskustva u organizaciji dje~ijeg novogodi{njeg programa Veseli ~as, posebno zahvaljujemo Gradskoj upravi {to nam je ponovo ukazala povjerenje i podr`ala Suncokrete u organiza-

od{tampalo, povodom obilje`avanja 20 godina od opsade Sarajeva, kao i prekju~era{nji prilog u na{em listu. Promotori knjige bit }e Slavko [anti},

ciji proslave ro|endana Grada, rekao je Ned`ad Merd`anovi}, umjetni~ki voditelj Hora za male i mlade Suncokreti, koji, tako|er, u~estvuje u programu. U programu koji }e recitalom otvoriti dje~ija igraona-vrti} “Ajna” u~estvovat }e i mlada pjeva~ka zvijezda Eva Pili}, dok }e manifestaciju ~arobnom u~initi i nekoliko trikova ma|ioni~ara Ne di ma Eni gmo. Kul tur noumjetni~ko dru{tvo “Lola” svojim nastupom }e podsjetiti naj-

mla|e na na{u kulturnu ba{tinu, dok }e predstavnici O[ “Safvetbeg Ba{agi}” izvesti recital. Za plesni dio }e biti zadu`ena ritmi~ka sekcija O[ “Hasan Kaimija” te polaznici {kole kla, si~nog baleta Centra za kulturu Sarajevo. Sa dvije muzi~ke numere predstavit }e se i djeca iz O[ “Isak Samokovlija” Tokom ci. jele manifestacije djeca }e imati priliku slikati na temu “Sretan ti ro|endan, Grade” .
Mr. S.

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.

KULTURA

23

In memoriam

Odlazak na{e drage kolegice
Mlada, vedra, nasmijana, puna `ivota, nadanja, planova... Takva je bila na{a Jaca. @ivjela je `ivot punim plu}ima. Profesionalnost i objektivnost su bili njena vodilja
U ~etvrtak, 5. aprila, od posljedica mo`danoga udara preminula je na{a kolegica Jasmina Durakovi}. Iako veoma mlada, u svijetu novinarstva ostavila je dubok trag. Radila je u Maxu, dnevnim novinama SAN. Smrt ju je zatekla u Oslobo|enju. Mlada, vedra, nasmijana, puna `ivota, nadanja, planova... Uvijek u centru zbivanja, doga|aja... @ivjela je `ivot punim plu}ima. Bila je omiljena, i to ne bez razloga. Od nje su mnoge, pa ~ak i starije i iskusnije kolege imale {ta nau~iti. Pro fe si onal nost i objektivnost su bile nje na vo di lja. Za mlade kolege je uvijek imala savjet vi{e, motiv vi{e i zato }e je se svi sje}ati sa ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u. Uglavnom je pratila estradna zbivanja, kulturni i zabavni `ivot Sarajeva. I sama je bila dio toga svijeta. U njenom dru{tvu nije moglo biti dosadno ni monotono. Mnogi doga|aji, pjeva~i, svira~i, umjetnici su, upravo, zahvaljuju}i njenome pisanju, postali poznati, va`ni... Znala je prepoznati vrijedne, va`ne i prave stvari i afirmisati ih. Jedna je od rijetkih koja se bavila mladim, neafirmisanim doma}im muzi~arima, umjetnicima, manekenima. Vjerovala je u njih i kada su oni sami odustajali. Svojim tekstovima i reporta`ama je skretala pa`nju na te`ak `ivot umjetnika i nered na estradi. Zaslu`na je za mnoge uspje{ne karijere. Jasmina Durakovi} je ro|ena u Sarajevu 1978, gdje je i provela cijeli svoj `ivot. Zavr{ila je studij `urnalis ti ke na Fa kul te tu politi~kih nauka u Sarajevu. Bila je omiljen ~lan redakcija u kojima je radila i koje }e ~uvati uspomenu na nju kao velikoga ~ovjeka, profesionalca i novinara. Jasminina porodica odlu~ila je donirati njene organe. Plemenitost, koju je i sama oduvijek nosila u sebi, omogu}it }e drugim ljudima - `ivot. Po~ivaj u miru, draga na{a Jaco!
E. Z. B.

SAN U NOVOM RUHU

U ovom broju San donosi jo{ pri~a
strana 2-3: Koloidna srebrena voda za 360 bolesti?! strana 7: Srna: Slijedi stabilizacija, smanjenje pla}a i pove}anje cijena vode strana 8:
Gljivoljupci Ovih dana u doma}im {umama i livadama

POZOR! La`ni lijekovi preplavili i BiH

SARTR^I]I

Vodovod i kanalizacije Svi duguju, para niko nema

Sti`e smr~ak, bosanski afrodizijak strana 13:
San pita Mo`e li bh. kultura iza}i iz krize

Had`em Hajdarevi}: Postali smo jezi~ka, mentalna i intelektualna beogradsko-zagreba~ka kolonija

Kakav krokodil ima glas?
Sarajevski ratni teatar nastavlja organizirati i producirati predstave za najmla|u publiku i tinejd`ere, sa ciljem anga`iranog djelovanja me|u mla|om populacijom i profiliranjem budu}e publike. U skladu sa ovom orijentacijom, u martu je izvedena premijera predstave “Kakav krokodil ima glas?” . Izazvala je izuzetne reakcije djece i igrana je pred prepunom salom. Predstava }e biti ponovo izvedena danas u 12 sati i u utorak, 24. aprila, na sceni SARTR-a. Pri~a je inspirisana italijanskom pjesmom “Crocodille” koja govori o na~inu gla, sanja raznih `ivotinja, te o njihovim razli~itostima. U predstavi se dvije djevoj~ice, kroz igru, poku{avaju sjetiti {to vi{e `ivotinja, kako one izgledaju, kako se glasaju, kako hodaju itd. Zaplet nastaje onog momenta kada se jedna od djevoj~ica sjeti krokodila. A kakav krokodil ima glas? U potrazi za odgovorom susre}u se sa jednim dje~akom, {utljivim i usamljenim, kojeg djevoj~ice uvuku u svoju igru, te njih sve troje kre}u na ekspediciju i putovanje... To je putovanje koje ukazuje kako svako dijete, koliko god bilo posebno, ima pravo na igru, ma{tanje i radost. Cilj predstave je da gluma~ka igra pokrene dje~iju ma{tu i uvu~e publiku u doga|anje pri~e, te da se kroz interaktivni odnos sru{i “~etvrti zid” i izbri{e granica izme|u djece i teatra. “Kakav krokodil ima glas?” autorski je projekt Udru`enja Mala scena, u predstavi igraju Irma Alimanovi}, Mirna Kreso i Adnan Kreso. Dramatizaciju potpisuje Asja Krsmanovi}. Predstava je namijenjena djeci od tri do osam godina.

strana 14:
Mladi, evo primjera Vernesa Osmanbegovi} nesre}u pretvorila u sre}u

Rad i ljubav }e me di}i na noge strana 16:

Izlo`be Obilje`avanje 20 godina od po~etka opsade Sarajeva

Fehim Demir, svjedok umjetnik koji je snimio povijest strana 20:
Kad je Edin D`eko posjetio na{e paraolimpijce

Kao da nas je sunce ogrijalo strana 22-23:
Zvijezda nedjelje D`enita Bravi}

Volim mu{karce sa smislom za humor

24

OGLASI

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton Op}ina Zenica Javna ustanova Bosansko narodno pozori{te Zenica Na temelju ~lanova 4, 5. i 10. Pravilnika o radu JU Bosansko narodno pozori{te Zenica (br: 1044/05 od 15.02.2005), direktor JU BNP Zenica donosi Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa na odre|eno vrijeme (broj 366-01/12 od 03.04.2012) i raspisuje

Srebrenica, 04.04.2012. godine Broj: 01-014 - 185 /12

O T V O R E N I J AV N I P O Z I V
za dodjelu studentskih stipendija 1. PREDMET Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih nov~anih sredstava za stipendiranje studenata iz Bud`eta Op{tine Srebrenica u ukupnom iznosu od 32.000,00KM, u vremenskom trajanju {kolske 2011/2012. godine. 2. VISINA STIPENDIJE I VREMENSKI PERIOD DODJELE Visina stipendije je limitirana na 100,00 KM, a dodjela }e se vr{iti 10 (deset) mjeseci u godini - akademska nastavna godina. 3. OSNOVNI DOKUMENT ZA DODJELU STIPENDIJA Kao osnovni i polazni dokument za dodjelu stipendija je usvojeni bud`et Op{tine Srebrenica i planirana sredstva za studentske stipendije u iznosu od 32.000,00KM kao i Odluka o stipendiranju studenata akademskoj 2011/2012. godini. 4. BROJ STIPENDIJA Broj stipendija je ograni~en na 32 (trideset dvije) i to za one fakultete koji su navedeni u Odluci o stipendiranju studenata akademskoj 2011/2012. godini, to su: Gra|evinski, Elektrotehni~ki, Medicinski, Arhitektonski, [umarski, Poljoprivredni, Rudarski, Saobra}ajni, Ekonomski, Prirodnomatemati~ki - Fizika, Filozofski (Engleski jezik ), Farmaceutski, Stomatolo{ki, Ma{inski, Geodetski, Tehnolo{ki, Fakultet fizi~ke kulture, Pravni Kao i studenti koji studiraju na nepomenutim dr`avnim fakultetima. 5. BROJ STIPENDIJA PO VRSTI FAKULTETA. Broj dodijeljenih stipendija po vrsti fakulteta nije unaprijed odre|en. 6. DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA STUDENTSKE STIPENDIJE 1. Kopija li~ne karte za studenta izdata u Srebrenici 2. Uvjerenje o prebivali{tu na podru~ju op{tine Srebrenica 3. Ku}na lista izdata od Op{tine Srebrenica. 4. Ovjerena izjava o neprimanju stipendije od drugih institucija i organizacija u akademskoj 2011/2012. godini izdata u Op{tini Srebrenica 5. Izvod iz mati~ne knjige umrlih ili drugi dokaz o pripadnosti porodici poginulih boraca{ehidskoj porodici (ukoliko je student-ca bez jednog ili oba roditelja) 6. Uvjerenje sa fakulteta o godini poha|anja studija sa prosje~nom ocjenom za prethodnu godinu studija 7. Potvrda o zaposlenosti i visini primanja za oba roditelja u posljednja tri mjeseca; u slu~aju nezaposlenosti potvrda sa biroa ili drugi dokaz o nezaposlenosti ili socijalnoj kategoriji. Dokumenti pod 1, 2, 3, 4 su eliminatorni, dok dokumenti pod brojevima 5, 6 i 7 nisu eliminatorni (ukoliko navedeni dokumenti ne budu dostavljeni ili nepotpuni od aplikanta isti se ne}e bodovati) 7. ROK ZA PODNO[ENJE PRIJAVA NA KONKURS ZA STIPENDIJE Krajnji rok za podno{enje prijava za stipendije je 30.04.2012. godine. 8. KAZNENE ODREDBE Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 9. NEMOGU]NOST KONKURISANJA ZA DODJELU STIPENDIJA Na konkurs se nemaju pravo prijaviti vanredni studenti i studenti koji su obnavljali godinu. 10. OBRAZAC ZA BODOVANJE PROGRAMA STIPENDIRANJA STUDENATA KRITERIJ Prosje~na ocjena uspjeha studenta iz prethodne godine Godina studija OPIS ELEMENTA BODOVI Prosje~na ocjena uspjeha studenta iz prethodne godine studija se mno`i sa brojem 5 a proizvod se dijeli sa brojem 10. Godine studija: II godina 2 boda; III godina 3 boda, IV godina 4 boda; V godina 5 bodova i VI godina 6 bodova 05 bodova 05 bodova

K O N K U R S / N AT J E ^ A J
za prijem radnika na odre|eno vrijeme Utvr|uje se potreba zasnivanja radnog odnosa na odre|eno na period od jednu (1) godinu na upra`njeno radno mjesto u Javnoj ustanovi Bosansko narodno pozori{te Zenica. Organizaciona radna jedinica: Zajedni~ki poslovi (Op}i sektor) Radno mjesto: 1. Pravnik/pravnica __________________________________________________ jedan (1) izvr{ilac Pored op}ih uvjeta predvi|enih zakonom, kandidat/kandidatkinja treba ispunjavati i posebne uvjete i to: - VSS - pravni fakultet; - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci; - poznavanje rada na ra~unaru; - znanje engleskog jezika; - izra`ene komunikacijske sposobnosti i vje{tine; - poznavanje specifi~nosti rada i organizacije u umjetni~koj djelatnosti, sektoru kulture i pozori{noj produkciji, - po`eljno radno iskustvo na pravnim poslovima u javnoj ustanovi kulture. Kandidati/kandidatkinje su, uz prijavu, du`ni dostaviti i slijede}e dokumente: - ovjerenu kopiju diplome; - dokaz o radnom iskustvu; - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru; - dokaz o znanju engleskog jezika - certifikat; - kra}i `ivotopis; - motivacijsko pismo i - ostale dokaze koji potvr|uju ispunjavanje tra`enih uvjeta (ukoliko ih kandidat posjeduje). Sa izabranim kandidatima/kandidatkinjama u slu~aju potrebe mo`e biti obavljen razgovor. O eventualnim terminima intervjua kandidati/kandidatkinje }e biti pojedina~no obavije{teni. Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti, isklju~ivo po{tom, na adresu: JU Bosansko narodno pozori{te Zenica (sa naznakom: “Prijava”) Trg BiH br. 3, 72000 Zenica Konkurs/natje~aj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

UNIVERZITET U SARAJEVU PRAVNI FAKULTET

OBAVJE [TE NJE
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kandidatkinja Borjana Mikovi} branit }e magistarski rad pod naslovom

“Za{tita djeteta od nasilja u porodici”
Odbrana specijalisti~kog rada odr`at }e se u petak, 11. maja 2012. godine, sa po~etkom u 12 sati u sali za sjednice Pravnog fakulteta u Sarajevu, II sprat, lijevo. Odbrana je javna i istoj se mo`e prisustvovati, a specijalisti~ki rad se nalazi u Sekretarijatu Fakulteta i dostupan je javnosti. DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA

Student bez roditelja Student iz porodice gdje ima jo{ redovnih studenata Student iz porodice ~ija prosje~na mjese~na primanja po ~lanu porodice ne prelaze 300,00KM Student iz porodice ~ija su prosje~na mjese~na primanja po ~lanu porodice od 300,00 KM - 400,00 KM Student iz porodice ~ija prosje~na mjese~na primanja po ~lanu porodice prelaze 400,00 KM

UNIVERZITET U SARAJEVU PRAVNI FAKULTET

OBAVJE [TE NJE
05 bodova Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kandidat Admir Katica branit }e specijalisti~ki rad pod naslovom

03 boda

“Me to di ka is tra `i va nja ubis tva”
01 bod Odbrana specijalisti~kog rada odr`at }e se u petak, 11. maja 2012. godine, sa po~etkom u 14 sati u sali za sjednice Pravnog fakulteta u Sarajevu, II sprat, lijevo. Odbrana je javna i istoj se mo`e prisustvovati, a specijalisti~ki rad se nalazi u Sekretarijatu Fakulteta i dostupan je javnosti. DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA

Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te, na adresu: Op{tina Srebrenica, Komisiji za dodjelu studentskih stipendija Op{tine Srebrenica, Ul. Srebreni~kog odreda bb, sa naznakom: “JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA. Javni konkurs bi}e objavljen u sredstvima informisanja, oglasnoj plo~i Op{tine i na op{tinskoj web stranici www.srebrenica.gov.ba Obra|iva~ C. M. Zamjenik na~elnika Op{tine: ]amil Durakovi}

Foto: Damir ]UMUROVI]

26 Pogledi

7. april/travanj 2012.

20 GODINA KA
(Od izvje{ta~a Oslobo|enja iz Istanbula)

ur ska no vi nar ka [e rif Tur gut, prva je me |u `enskim ratnim novinarima u Turskoj koja je svojim izborom boravila gotovo pet godina u Bosni i Hercegovini tokom pro{log rata. Za to vrijeme u Turskoj i drugim dr`avama dobila je vi{e od 10 nagrada kao novinar. Iako je nakon Bosne boravila na jo{ sedam razli~itih ratnih podru~ja, kako ka`e, „nije vidjela mjesto i rat kao u Bosni, za koje nedostaje rije~i“.

T

Lovci na ljude
Za vrijeme rata, u toku izvje{tavanja turskim medijima o snajperistima koji su harali Sarajevom, voditelj vijesti napomenuo ju je

da obu~e za{titni prsluk, na {ta je odgovorila da „Sarajlije nemaju prsluk“ i tako odbila nositi prsluk tokom cijelog rata. Jedna je od onih koji }e se na}i u Sarajevu na konferenciji “Mediji u ratu i miru” a prije po, laska na put odgovorila je na pitanja Oslobo|enja. Prisustvovat }ete konferenciji “Mediji u ratu i miru” 6. aprila u Sarajevu povodom 20 godina opsade. Kakav je osje}aj krenuti ponovo ka Bosni i Hercegovini? Radujete li se susretu s drugim ratnim kolegama? - Nisam osoba koja osje}a geografsku pripadnost iz razloga {to sam `ivjela na razli~itim mjestima i s razli~itim kulturama. Ali svaki moj odlazak u Bosnu me uzbudi kao povratak ku}i, osje-

?

}am da mi se popunjava praznina u du{i. S novinarima koji su radili za vrijeme opsade i ina~e sam kao u porodici, na{a prijateljstva traju i danas. Sa svima njima sastati se u isto vrijeme i to u Sarajevu je kao san. Jeste li Bosnu upoznali sa ratom? - Da, upoznala sam je sa ratom, tada sam prvi put oti{la u Bosnu. Vi ste, ipak, jedan od onih novinara koji su najdu`e ostali i izbliza pratili de{avanja u Bosni, a prvi ste `enski ratni novinar iz Turske. Za{to i kako ste odlu~ili biti ratni izvje{ta~, kada ste mogli ostati u Turskoj, na sigurnome? - Nisam imala `elju da postanem ratni reporter. Fotografije iz logora Omarska su me jako potresle. U ratno podru~je slali su

? ?

novinare mu{karce i to na nekoliko dana ili sedmica. Ja sam bila i jako mlada i nisam imala iskustva. Sama sam odlu~ila da odem u Bosnu na 10 dana kao slobodni novinar. To mi je bio odlazak. Sa onim {to sam vidjela, sav moj pogled na svijet, na `ivot, moj karakter, sve se promijenilo i ostala sam. Od tog dana idem po raznim ratnim podru~jima. Kada jednom pre`ivite tu traumu, te{ko je da se vratite nazad, da odustanete. Ne razmi{ljate o svom `ivotu i o tome da li }ete poginuti. Kakvi su Vam bili prvi utisci po dolasku u Bosnu? Da li ste se nadali da }e se rat brzo zavr{iti? - Sve je bilo stra{no. Sve ono za {to ka`ete „ovo je nemogu}e“ de{avalo se u Bosni i Hercegovi-

?

7. april/travanj 2012.

Pogledi 27

ASNIJE
Bosna i Hercegovina je jo{ podijeljena i na taj na~in izdate su `rtve i cijela dr`ava, koja je i danas nefunkcionalna, smatra Ed Vuliamy, britanski novinar koji je tokom rata izvje{tavao iz BiH. “[ta nakon svega re}i ljudima u dijaspori – neki ~iste toalete u Holandiji, neki voze kamione po Americi ne bi li zaradili novac da ponovo izgrade svoje ku}e. U tom smislu trebamo govoriti o kriminalu me|unarodne zajednice i ne sumnjam da }e u narednih 20 godina Republika Srpska postati Srbija” ka`e Vulliamy. , ni. Tada sam jo{ vjerovala u ljudskost, pa sam mislila da ne}e dopustiti da dugo traje. Ali taj me osje}aj nije dugo dr`ao. ^ak i onima koji idu u lov svijet postavlja pravila, ali u Bosni „lovcima na ljude“ dopustili su svu slobodu, jo{ su im pomagali u oru`ju. Nakon onoga {to sam vidjela u BiH, shvatila sam da su termini kao {to

Petog aprila 1992. u popodnevnim satima po~eo je napad na tada{nju {kolu MUP-a RBiH na Vracama. [kolu su branili direktor i |aci. Bio je to napad koji je najavio opsadu Sarajeva: tokom naredna 44 mjeseca, sve do 29. februara 1996. godine, o u`asu opsade svjedo~ili su novinari iz cijelog svijeta. Tu`ni jubilej bio je povod da se i oni okupe u Sarajevu
- Duh opstanka Bosanaca pre{ao je i na nas, poku{avali smo biti jaki uprkos svim te{ko}ama, bombama, snajperistima, tijelima koja smo vi|ali na ulicama. Ali, postoje neki trenuci kada se kod ~ovjeka isprazne sve }elije… Jednog jutra sam hodala Sarajevom kada sam ugledala jezero krvi, u koje je udaralo sunce. I u toj krvi bio je otisak dje~ijih prstiju. Ko zna ko je odnio tijelo sa ulice, a iza njega ostali su otisci dje~ijih prstiju. Dugo nisam do{la sebi, to je bio jedan od trenutaka ludila. U to vrijeme strani mediji su bili jedini glas BiH. Koliko su uspjeli u tome? Jesu li uop}e poku{ali dovoljno i na pravi na~in objasniti svijetu {ta se de{ava u BiH? - Mislim da s obzirom na one

Ed Vulliamy Ljudi na|u na~in da idu dalje
Vulliamy smatra da na{a zemlja, i nakon svega {to se desilo na ovim prostorima, ima veliku du{u, sa puno ljubavi i smijeha, te da }e ljudi uvijek na}i na~in da idu dalje. “Kako bi ovo bila divna zemlja da politi~ari ne rade to {to rade, a kada to ka`em, mislim na politi~are sva tri konstitutivna naroda” isti~e Vulliamy. , On ovih dana boravi u Sarajevu povodom obilje`avanja 20 godina od po~etka opsade ovog grada, a 7. aprila }e promovisati knjigu “The War is Dead, Long Live the War” . Knjiga je pri~a o ljudima koje je kao ratni

reporter sreo u avgustu 1992. u logorima Omarska, Trnopolje i Keraterm u Prijedoru, te njihovim `ivotima 20 godina poslije. Knjiga sadr`i i dio o Srebrenici i Vi{egradu. “To je knjiga o izgubljenosti tih ljudi, kako geografski, tako historijski. Postoji nevjerovatna slu~ajnost – jedna djevojka kojoj je otac ubijen u Omarskoj u [vedskoj je upoznala momka iz Kozarca i udala se za njega. To je, dakle, izuzetna pri~a o fenomenu ‘planete Prijedor’ i o ljudima koji su pre`ivjeli stravi~na de{avanja, a koji `ive rasuti po svijetu” navo, di Vulliamy. Mirna Buljugi} (BIRN) da ih treba gledati sa oprezno{}u. Mo`ete li nam ispri~ati jedan od svojih najte`ih trenutaka u BiH?

su „za pa dna de mo kra ci ja“, „evropska civilizacija“, „me|unarodni zakoni“, „muslimansko bratstvo“ ustvari prazne rije~i kori{tene za me|unarodne igre i

?

?

Foto: S. GUBELI], D`. KRIJE{TORAC, D. ]UMUROVI], A. KAJMOVI], D. TORCHE i [. SULTANOVI]

28 Pogledi

7. april/travanj 2012.

uslove i tehnologiju - nije bilo emaila, mobilnih telefona - i nismo bili lo{i. Ve}ina nas je u svojim izvje{tajima pisala te{ke kritike svojih vlasti, a posebno me|unarodnih organizacija. Bilo je dosta trenutaka kada smo zaista poku{avali dozvati vanjski svijet u pomo}.

U`as Srebrenice
Ali o~ito nije bilo dovoljno jer su masakri trajali godinama. Da li je svaki novinar ovako mislio? Nije. Bilo je i onih koji su tu bili iz druga~ijih razloga. Ali, ve}inom smo postali Bosanci. [tavi{e, bilo je onih koji su razmi{ljali „napustimo ovo novinarstvo, ionako ni{ta ne vrijedi, pridru`imo se bosanskoj vojsci“. Koliko su turski mediji u to vrijeme pridavali pa`nju ratu u BiH?

?

- Turski narod je bio jako osjetljiv na zbivanja u BiH. U Turskoj `ivi veliki broj ljudi porijeklom iz Bosne. Nisam ~ula svojim u{ima, ali se dugo pri~alo da je tada{nji turski predsjednik Demirel na jednom sastanku NATO-a rekao: „U~inite vi{e ne{to, gubim kontrolu nad svojom vojskom“. Prikupljala se i velika pomo}, ali, na`alost, ve}i dio te pomo}i nije stigao do Bosne. Me|u prvim ste novinarima koji su oti{li u Srebrenicu nakon genocida. Kakav prizor ste zatekli? - Svi su znali da }e se u Srebrenici desiti genocid, ali cijeli svijet je izigravao tri majmuna, nisu htjeli ~uti niti vidjeti. Prvi put smo oti{li nakon sedmicu-dvije, bila sam sa {panskim kolegom Miguelom Gil Moreno’m, koji je ubijen u Sierre Leone’u. Imali smo neku

?

nadu da }emo mo`da nai}i na pre`ivjele, tra`ili smo da li ima iko. ^uli smo da je donedavno u jednom podrumu bilo ljudi, poku{avali smo ih na}i, na{li smo podrum gdje je bilo tragova, ali ljudi nije bi-

lo. Dok smo mi njih tra`ili, nas su na{li ~etnici i nismo mogli nastaviti. Ali se sje}am jedne ostave, tu su ubili stotine ljudi, na zidovima je bila ljudska ko`a, tragovi krvavih ruku, na podu kosa i zubi.

Pro{lo je 20 godina. Kako vidite sada Bosnu i njenu budu}nost? - Jedina stvar koja u Bosni ne nestaje jeste njena tuga i njena ~ar. Ostalo se sve mijenja, {to nabolje, {to nagore. Ako EU nastavi ostavljati BiH sa strane i time pripomagati dijeljenju, ne vidim svijetlu budu}nost. Osim toga, Dayton je u ono vrijeme mo`da bio rje{enje za mir, ali danas vidimo da je u primjeni neuspje{no rje{enje. Koliko se izbjeglica uspjelo vratiti na svoje? Svi vide da sa ovakvom BiH, malom dr`avom sa toliko etni~ki podijeljenim politikama, ne}e se skoro napredovati. Bosanska krv je u ratu bila jeftina, Bosna je kori{tena kao laboratorijski test. Meni se ~ini da oni koji i danas misle tako je koristiti moraju znati da krvi vi{e nisu tako jeftine, a ni svijet nije prija{nji. Amina [e}erovi}

?

Konferencija ratnih reportera Sarajevo 2012.

Veoma va`na uloga novinara u ratu
Konferencija ratnih reportera Sarajevo 2012. kao centralni dio manifestacije Modul memorije 2012. kao posebnog programa Internacionalnog teatarskog festivala MESS odr`ana je ju~er u Sarajevu. Direktor Internacionalnog teatarskog festivala MESS Dino Mustafi}, govore}i o umjetnosti pod opsadom, istakao je kako se u toku ratnog perioda u Sarajevu 1992. - 1995, kada se ono nalazilo u izolaciji, odvijao intenzivan kulturni `ivot u svim segmentima. - U toku ratnog perioda opsade glavnog grada BiH u njemu je izvedeno 100 premijera predstava i nekoliko hiljada koncerata i izlo`bi. To jasno i nedvosmisleno svjedo~i da duh Sarajeva nikada nije bio uni{ten i u tim najte`im vremenima, ocijenio je Mustafi}.

Predstavljena monografija ratnih reportera u BiH u periodu od 1992. do 1995. koja donosi potresne slike
Oskarovac i redatelj Danis Tanovi} prisjetio se svojih ratnih dana u Sarajevu, kada je radio kao kamerman za Armiju BiH. - Umjetnost je opstala i u ratnom periodu. Sje}am se umjetnika koje sam snimao u tim trenucima, koji su u jednom dijelu vremena radili taj posao i stvarali, a u drugom bili na braniku svoga grada. Sje}am se ~esto izgovorene re~enice u tom periodu - vojnik uni{tava, a umjetnik stvara. Shvatio sam da nema jedne istine. Mi stvaramo svoju istinu, podsjetio se Tanovi}. O svojim ratnim iskustvima u BiH govorio je i Allan Little, jedan od autora knjige “Smrt Jugoslavije” On je istakao kako se sje. }a perioda s po~etka ratnih de{avanja 1992. u kasarni u Lukavici, kada se granata u ne-

Sa konferencije u Sarajevu

Foto: D@. KRIJE[TORAC

koj vrsti magacina, koja se poslije ispaljivala na Sarajevo, mogla kupiti za svega jedan dolar. - Ve} prilikom prvog susreta sa generalom Ratkom Mladi}em dalo se vidjeti da on djeluje veoma opasno, kao sumanut. Neshvatljivo je kako je trebalo ~ekati ~etiri godine pa da se desi Srebrenica da bi do{lo do me|unarodne intervencije i zaustavljanja rata. I prije Srebrenice bilo je mnogo zlo~ina kao {to je Vukovar. Jo{ tada se trebalo reagovati, ocijenio je Little. On je istakao kako mu je drago {to je u raz-

govoru sa Mirom Purivatrom, direktorom SFF-a, ~uo kako su strani novinari svojim slanjem istine u svijet o de{avanjima u Sarajevu i BiH sprije~ili da bude jo{ vi{e `rtava. I direktor Media centra Boro Konti} istakao je va`nost uloge medija, posebno istinitog i objektivnog informisanja. Tokom Konferencije predstavljena je i monografija ratnih reportera u BiH u periodu od 1992. do 1995. koja donosi potresne slike stradanja gra|ana Sarajeva, ali i drugih gradova, o kojoj su govorili John Burns i Gary A. T. Kinght.

7. april/travanj 2012.

Pogledi 29

Susret s Florence Hartmann

Za ovo se Bosanci nisu borili
Veoma sam razo~arana {to nije bilo nikakvih napora ni s jedne strane kako bi se pomoglo novim generacijama da odrastu na na~in da bi bile voljne i da bi osjetile da mogu izgraditi novo dru{tvo ovdje
Srbije, a ja sam imala tu prednost, kao i nekoliko mojih kolega, po{to smo bili 12 stranih novinara koji smo po~eli pratiti doga|aje za ~itavu biv{u Jugoslaviju prije rata. Krajem 80-ih, skoro svi smo iz iste generacije, iz Engleske, Francuske, Njema~ke ili SAD-a, pratili smo doga|aje i znamo jezik, pratili smo ~itav teren - Sarajevo pod opsadom, isto~nu Bosnu, Mostar, Posavinu, rat u Sloveniji, rat u Hrvatskoj... Imali smo cjelokupnu sliku i znali smo sistem iznutra, zato {to su na{i uredi i kancelarije bili u Beogradu, tako da smo se mi tamo vra}ali i pratili sistem iznutra. Ja sam bila i uhap{ena od jedne posebne jedinice Vojske Jugoslavije u Zvorniku, tako da sam, kad sam pisala ~lanke kako Vojska Jugoslavije ratuje u Bosni, imala direktni izvor, odnosno bila sam sama taj izvor. Nisam opisala li~nu pri~u, nego sam pisala ~lanak u kome stoji da Vojska

F

lorence Hartmann je francuska novinarka i knji`evnica koja je radila jedanaest godina za francuski dnevnik Le Monde i za to je vrijeme bila dopisnica iz biv{e Jugoslavije. Svoju prvu knjigu izdala je 1999. godine pod nazivom “Milo{evi} - dijagonala lu|aka” a od 2000. do , 2006. bila je glasnogovornica i savjetnica za Balkan glavne tu`iteljice Me|unarodnog kaznenog suda za biv{u Jugoslaviju u Den Haagu Carle del Ponte. Ju~er je bila sudionica programa Me|unarodne knji`are, koju je u sklopu skupa ratnih reportera koji su iz Sarajeva izvje{tavali za inozemne medije u suradnji s francuskom knji`arom Comme un roman i bh. izdava~kim ku}ama “[ahinpa{i}” , Buybook i Connectum, organizirao Centar “Andre Malraux” ali , i pru`io mogu}nost zainteresiranim da se susretnu s inozemnim i doma}im autorima u hotelu Holiday Inn.

Dijagonala lu|aka
Hartmann je, govore}i o knjizi “Milo{evi} - dijagonala lu|aka” pojasnila da se radi o doga, |ajima u biv{oj Jugoslaviji ‘90, te da je knjiga sa~injena na bazi dostupnih informacija, odnosno na bazi njezina direktnog znanja, de{avanja koja je pratila, informacija koje su novinari istra`iva~i “pokupili” bilo u Srbiji, Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, intervjua koje su akteri tih doga|aja dali, tako da je “rekonstrukcija na bazi otvorenih izvora i obja{njava kako je pripreman rat, koji ne opisujem kao gra|anski nego kao jedan projekat zlo~ina~ki koji je konstruisan postepeno i temeljito u Beogradu, da je centar Milo{evi} i Beograd svih tih doga|aja...” Tako|er, kazala je da je u knjizi rije~ o tome kako je funkcionirao srpski projekt, kako je pokrenut, kako je razvijen i kako “npr. ima puno dokaza o u~e{}u Srbije i armije iz Srbije u ratu u Bosni, {to je ne{to ~ime se Haag osam godina poslije te knjige ozbiljno bavio, kao {to se bavi sada uz Peri{i} i neke druge predmete koji su tamo, ali koji su bili negirani kad sam napisala tu knjigu. Ljudi su vani stalno negirali da je bilo tolikog u~e{}a

EVROPA Moje mi{ljenje je da, naravno, postoji odgovornost lokalnog rukovodstva, ali za mene - na na~in na koji to pratim i slu{am zadnjih 20 godina veoma je razo~aravaju}a uloga Evrope
Jugoslavije ratuje i {ta sve radi. Mene su stalno kritizirali. Zato je moja knjiga i bila `elja da sa`eto poka`em da ipak ima dovoljno onih koji znaju {ta je bio taj projekt i kako je izvo|en od strane Milo{evi}a. Tako|er, `eljela sam da doka`em ljudima koji su me stalno kritikovali {to previ{e vidim Milo{evi}a kao centralnu li~nost da nisu u pravu - nije Milo{evi} moja opsesija ve} su doga|aji pokazali njegovu ulogu u tim ratovima. Moja knjiga dokazuje da ni{ta nije spontano.”

Kutije cigareta
Kako su susreti organizirani ne samo da se saslu{aju pri~e njegovih glavnih aktera nego da se nakon onoga {to izgovore postavljaju i pitanja, tako je za Florence Hartmann iz publike bilo upu}eno putanje o tome ka-

kva joj se danas ~ini situacija? - Mislim da je ~injenica da na pakovanju cigareta stoje tri jezika sa identi~nim slovima, samo je razlika da li je }irilica ili latinica, ali su ta~no iste rije~i, da je to, ustvari, simboli~an primjer situacije kakva je danas, 20 godina poslije. Situcija nije tako dobra na na~in da su se ostvarile `elje ljudi iz Sarajeva i ostatka Bosne za ono za{to su se borili kroz rat i mirovne sporazume. Okolnosti i komunikacija izme|u regije i me|unarodne zajednice nisu rezultirali onime ~emu su ljudi te`ili, za {to su borili i djeluje mi kao da se rat nastavlja iako se ne koristi oru`je. To je veoma razo~aravaju}e i to se ~uje svaki dan. Moje mi{ljenje je da, naravno, postoji odgovornost lokalnog rukovodstva, ali za mene - na na~in na koji to pratim i slu{am zadnjih 20 godina - veoma je razo~aravaju}a uloga Evrope, pristupa Zapada i na~ina na koji poku{avaju rije{iti ovu situaciju. Oni to rade kroz proces, kako ga zovu, izgra|ivanje mira, a za mene je to kao gluhi dijalog izme|u obje strane i ne osje}am da iko od ovda{nje vlasti ili evropske vlasti, ili {ire me|unarodne zajednice se bori za vrijednosti koje su se trebale braniti tokom rata i sad nakon rata” kazala je Hartmannova. , Dodala je da kao evropski gra|anin ne razumije “da imaju dvije {kole pod jednim krovom, ali me|unarodna zajednica to ne spre~ava i ljudi koji to poku{avaju promijeniti nemaju podr{ku. Veoma sam razo~arana {to nije bilo nikakvih napora ni s jedne strane kako bi se pomoglo novim generacijama da odrastu na na~in da bi bile voljne i da bi osjetile da mogu izgraditi novo dru{tvo ovdje, dru{tvo koje bi se temeljilo na vrijednostima i na~inu `ivota koji je stolje}ima bio prisutan u ovoj regiji” . Svi oni koji su u prilici imaju jo{ danas mogu}nost da u Me|unarodnoj knji`ari u Holiday Innu pogledaju ili kupe neka od izdanja na ~ijim se koricama nalaze velika novinarska imena, zatim knji`evna, ali i imena drugih autora kako doma}ih i stranih koji su pisali o ratu u BiH, opsadi Sarajeva..., odnosno o onome {to se de{avalo ovdje. An. [.

30 Pogledi

7. april/travanj 2012.

Izbjeglice iz Slavonije: Kolone su stizale u Banju Luku

REPUBLIKA SRPSKA 20 godina od po~etka rata u BiH

Zavjera {utnje
aralelna egzistencija Bosne i Hercegovine, zapo~eta prije dvije decenije, kao da je kulminirala prvih dana aprila 2012. godine. Dok je upravo zbog ~injenice da se navr{ava punih 20 godina od po~etka rata pa`nja svjetske javnosti ponovo fokusirana na na{u zemlju, dok se u Sarajevu i Tuzli nizom manifestacija gra|ani podsje}aju na nemilu pro{lost, u Republici Srpskoj vlada muk. Tek vijest iz Zvornika iz kojeg su udru`enja ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca zaprijetila da }e „vlastitim tijelima i svim sredstvima“ Bo{njake povratnike sprije~iti da u zgradi Op{tine obilje`e 9. april - dan otpora agresiji BiH, potvrda je da je rat, ipak, po~eo ovih dana 1992. godine.

Dok se Sarajlije sje}aju po~etka opsade svoga grada, u Banjoj Luci je proslavljeno 20 godina od osnivanja MUP-a RS-a. Slu~ajno ili ne, taj datum koindicira s 3. aprilom 1992, kada su Srpske odbrambene snage (SOS) preuzele kontrolu nad Banjom Lukom. Jutro je to kada su {irom grada osvanuli kontrolni punktovi, a mu{karci u vojnim uniformama po~eli s terorom nad nesrpskim stanovni{tvom

P

Autonomna Krajina
Dok se Sarajlije sje}aju po~etka opsade svoga grada, u Banjoj Luci proslavljeno je 20 godina od osnivanja MUP-a RS-a. Slu~ajno ili ne, taj datum koindicira s 3. aprilom 1992, kada su Srpske odbrambene snage (SOS) preuzele kontrolu nad Banjom Lukom. Jutro je to kada su {irom grada osvanuli kontrolni punktovi, a mu{karci u vojnim uniformama po~eli s terorom nad nesrpskim stanovni{tvom koji }e iz paramilitarnih i parapolicijskih struktura u narednim mjesecima i godinama dobiti potpuno institucionalne okvire. Glavninu SOS-a ~inili su ljudi iz predratnog kriminalnog miljea, no sasvim je jasno da njihovo organiziranje nije bilo spontano, ve} da su iza njega stajale strukture takozvane autonomne regi-

je Krajina, koje su u BiH nekoliko mjeseci ranije ve} po~ele sa stvaranjem paralelnih institucija u odnosu na SRBiH. Prije prvih barikada i pucanja u Sarajevu, Banja Luka je ve} bila suo~ena sa sasvim ozbiljnim prijetnjama rata koji je bjesnio u susjednoj Hrvatskoj. Ve} u jesen 1991. godine grad su preplavile kolone izbjeglih Srba iz zapadne Slavonije, a gradske vlasti po~ele su sa priznavanjem prava ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca pripadnicima paravojnih snaga takozvane republike srpske Krajine. Paralelno s tim, po~eo je i proces otpu{tanja s posla Bo{njaka i Hrvata koji su odbili poziv za mobilizaciju, ili su napustili jedinice JNA odbijaju}i da se uklju~e u rat u Hrvatskoj. Pijani i naoru`ani mu{karci u vojnim uniformama mjesecima prije aprila 1992. godine bili su svakodnevna slika, ali u svojevrsnom dvovla{}u legalnih snaga policije i JNA i politi~kih stru-

SRAMNA PROPAGANDA JNA je preuzela radio i TV oda{ilja~e na Vla{i}u i Kozari, pa je gra|anima bilo prvo uskra}eno gledanje JUTEL-a, a nakon toga i programa TV Sarajevo. Tako se mi{ljenje javnog mnijenja poku{avalo oblikovati kroz najsramniju propagandu koju je vodila TV Srbije i lokalne radiostanice

ktura SDS-a, iz sada{nje perspektive trebalo je biti jasno da je samo pitanje dana kada }e krhki mir prerasti u rat. Dok su gra|ani Sarajeva masovnim izlascima na ulicu izra`avali svoje protivljenje raspadu BiH i njenom uvla~enju u rat, Banjalu~ani su, barem ve}ina, za{utjeli. A teror bez ispaljenog metka trajao je mjesecima. Preuzimanjem vlasti SDS je prvo iz javne uprave, a potom i iz {kola protjerao latinicu. Zaposleni u SO Banja Luka svjedo~ili su tih mjeseci kako je uposlenicima zabranjeno da pi{u latinicu i kako su se navrat-nanos nabavljale pisa}e ma{ine s }irili~nom tastaturom, jer nijedan zvani~ni akt nije smio biti pisan na latinici. Masovna otpu{tanja s posla nesrpskog stanovni{tva uslijedila su tokom maja i juna 1992. godine i tu nije bilo izuzetka. Nakon SO Banja Luka, Osnovnog i Okru`nog suda, na red su do{li zaposleni u bolnicama, {kolama, fakultetima, fabrikama... Paralelno s tim, slijedila su izbacivanja iz stanova ili takozvana racionalizacija stambenog prostora, pa su ljudi uskra}eni za bilo kakva primanja i krov nad glavom jedini izlaz za dalju egzistenciju vidjeli u napu{tanju Banje Luke. U isto vrijeme po~eo je propagandno-medijski rat. JNA je preuzela radio i TV oda{ilja~e na Vla{i}u i Kozari, pa je gra|anima bilo prvo uskra}eno gledanje JUTEL-a, a nakon toga i programa TV Sarajevo. Tako se mi{ljenje javnog mnijenja poku{avalo oblikovati kroz najsramniju propagandu koju je vodila TV Srbije i lokalne radiostanice.

Banja Luka: Pre`ivjeli su danas uglavnom nezaposleni i siroma{ni

]IRILICA PO DEKRETU Zaposleni u SO Banja Luka svjedo~ili su tih mjeseci kako je uposlenicima zabranjeno da pi{u latinicu i kako su se navratnanos nabavljale pisa}e ma{ine s }irili~nom tastaturom, jer nijedan zvani~ni akt nije smio biti pisan na latinici

Masovna otpu{tanja s posla nesrpskog stanovni{tva uslijed

7. april/travanj 2012.

Pogledi 31

Biskup Franjo Komarica
^lanovi vodstva Republike Srpske, tokom 1991. i 1992. godine, ~esto su posje}ivali Banju Luku. Stojan @upljanin (na~elnik CJB Banja Luka) poslao je i pisani izvje{taj Biljani Plav{i} o aktivnostima paravojnih jedinica u banjalu~kom regionu. Izvje{taji i o paljenju sela, uni{tenju svih {esnaest d`amija i terorisanju nesrpskog stanovni{tva nastavljeni su 1993, a razli~ite uniformisane grupe, uklju~uju}i policiju, poku{ale su da skinu sa sebe odgovornost za te zlo~ine, navodi se u jednom od izvje{taja HHO, sa~injenog na osnovu iskaza Hrvata i Bo{njaka prognanih iz Banje Luke.

Armija nezaposlenih
Dvadeset godina od po~etka rata, sedamnaest nakon njegovog kraja i stotine presuda i Ha{kog tribunala i doma}ih sudova izre~enih pripadnicima vojske i policije RS-a za ratne zlo~ine - proces suo~avanja s pro{lo{}u jedva da se pomakao s mrtve ta~ke. Iz ugla ve}ine Srba za rat su krivi neki drugi. I u ratu zlo~ine su ~inili oni drugi i samo su na{e `rtve - jedine `rtve. U takvoj percepciji pro{losti sve se zaboravlja. Pa i po~etak 1992, kada su pred banjalu~kim vojnim odsjekom stajale stotine dobrovoljaca spremne da u rat krenu kao na fudbalsku utakmicu. Kada su roditelji s ponosom u rat slali golobrade dje~ake. Koji se nisu vratili. Iz odbrambeno-otad`binskog rata za oslobo|enje „svete srpske zemlje u Biha}u, Suljagi}-Sokaku, Derventi, Jajcu...“ Oni koji su pre`ivjeli danas su uglavnom armija od preko 200 hiljada nezaposlenih i siroma{nih. Glasa~ka ma{ina kojom se proteklih godina uspje{no manipulisao. I oni od kojih danas, nakon {to im vlast ukida jednu po jednu materijalnu beneficiju danu za u~e{}e u ratu, ta ista vlast zahtijeva da pognu le|a i ponovo se `rtvuju za Republiku Srpsku.
Gordana Katana

I ta {utnja zapo~eta 1992. godine vlada i danas, pa kao u stanju kolektivne amnezije, niko ili ne `eli da se sje}a ili pod svaku cijenu odbija da govori o po~etku aprila 1992. godine. Istina, iz Banje Luke prognano je najmanje 80 hiljada njenih gra|ana, a njihova svjedo~enja danas su tek dio arhive ili Ha{kog tribunala ili Hrvatskog helsin{kog odbora. „Lokalni srpski rukovodioci javno su se obra}ali Srbima i podsticali ih da progone Bo{njaka i Hrvate, da terori{u i prisiljavaju nesrbe da napuste svoje domove. Radoslav Br|anin, predsjednik AR Krajina, neprestano je u sredstvima javnog informisanja izjavljivao da samo mali procent Bo{njaka mo`e da ostane u gradu. ^itavo ljeto 1992. godine general Momir Tali} (komandant Prvog kraji{kog korpusa) nadzirao je deportacije Bo{njaka i Hrvata iz Krajine i Banje Luke. Podr`avao je tu politiku i jednom je izjavio da regionalne vlasti ne iseljavaju dovoljno brzo Bo{njake i Hrvate iz Banje Luke. Zbog kampanje progona Bo{njaka iz Banje Luke, mnogi su nesrbi pobjegli u Hrvatsku, na podru~ja u BiH koja nisu bila pod srpskom kontrolom, ili u tre}e zemlje.

Banjalu~ki biskup Franjo Komarica jedan je od rijetkih suvremenika spreman govoriti o doga|ajima s po~etka rata u BiH. „Tih prvih dana aprila u Banjoj Luci jo{ se nisu de{avale stra{ne stvari, {to je nedostojno ljudskog pona{anja gdje su ljude ubijali i nije ih se smatralo ljudima, kao {to je to bilo na nekim drugim mjestima kao {to je Ravno ili Sarajevo. Ozbiljni problemi ovdje su po~eli u petom mjesecu 1992. i ne prvo u Banjoj Luci nego u prijedorskom kraju, kada je jedan sve}enik iz Ljubije odveden, a potom i ubijen. Ja sam, zajedno s banjalu~kim vladikom Jefremom i muftijom Halilovi}em, oti{ao na sastanak kod gradona~elnika Banje Luke Predraga Radi}a kako bih mu iznio na{e bojazni. Molio sam i vladiku i muftiju da se gra|anima obratimo jednim zajedni~kim pismom u kojem ih molimo da oni sa svoje strane ne provociraju svoje kom{ije i da u Banjoj Luci ne bude rata. To smo kazali i Radi}u koji je o tome upoznao i vojne strukture. Znali smo da je situacija lo{a u Kotor-Varo{i i bio je dogovor da se nas trojica vjerskih slu`benika tamo uputimo, ali to nam nikad nije omogu}eno. O~ito je da je neko drugi odlu~io druga~ije, da ne treba mirotvoraca na djelu. Ve} da treba provesti plan spaljene zemlje kojom bi se s ovog podru~ja prognali katolici“ sje}a se biskup Komarica. , Nakon toga, prema njegovim rije~ima, uslijedilo je vrijeme kada se po~ela provoditi jedna nehumana samovolja, u kojoj je ~ovjek stra{no nisko pao i kada je posijano sjeme nepovjerenja me|u ljudima. Dvadeset godina kasnije, konstatuje biskup Komarica, kukolj nepovjerenja je i dalje dominantan. „Ne radi se ni o porodicama ni o {kolama, ve} o politici koja je godinama {irila i promovirala jaz me|u ljudima“ dodaje Komarica. On isti~e da je dobro {to se unato~ zvani~noj , politici jaz me|u malim ljudima, kom{ijama, polako smanjuje, ali i ka`e da u BiH i dalje nije za`ivjela pravna dr`ava koja se temelji na po{tivanju ljudskih prava. „Jo{ se u RS-u ~eka na otvaranje sudskih procesa za nevino ubijene ljude, za nestale. Poru{ene su ku}e, tvornice, bogomolje i za to jo{ niko nije odgovarao. O~ito je da doma}i sudovi nisu jo{ dobili zadatke da to rade kako treba. Ali kako vrijeme prolazi, tako se pu{ta {ansa da bez lije~enja krivo zarasta nasilno slomljen kostur. Pitanje je ko je dopustio da se to tako radi. Jer vrijeme je najve}i neprijatelj, za izbjeglice, za prognane kojima se onemogu}ava povratak i `ivot dostojan ~ovjeka“ isti~e biskup Komarica. , Iako, ka`e, `eli da bude optimista, banjalu~ki biskup dodaje da u „mnogim glavama rat jo{ nije prestao“ „Rat se jo{ ovdje podr`ava u nekim dru. gim segmentima, pothranjuje se nepravda koja je plodno tlo za antagonizme. Ovdje nema ravnopravnosti, podr`ava se onaj ko je ja~i, i mi ovdje nismo jednakopravni ljudi“ zaklju~uje biskup Komarica. ,

U mnogim glavama rat jo{ traje

dila su tokom maja i juna 1992. godine i tu nije bilo izuzetka

32 Pogledi

7. april/travanj 2012.

Pogledi 33
~e{}e u glini i vosku, a teme su, naravno, bile plesa~ice ili trka~i konji, mada je oblikovao jo{ i portrete i aktove. Postav zagreba~ke izlo`be pri~a pri~u koja osvjetljava sve ove manje poznate nijanse. Smatra se da su se prvi skulptorski poku{aji ovog majstora odnosili na konje. Taj interes bio je potaknut boravkom u Normandiji sredinom 19. stolje}a. Degas je bio veliki ljubitelj konjskih trka, u`ivao je promatrati konje u galopu, kasu. Ova zanesenost odvela ga je na put modeliranja u kojem }e zabilje`iti svu nepredvidljivost pokreta i to pomo}u mje{avine plastelina i p~elinjeg voska. Iako je Degas svoje skulpture plesa~ica i konja navodno nazivao umjetni~kim djelima „za slijepce“ vje, ruje se da je ve}ina njegovih skulptorskih dje la nas ta la od 1870. do 1880. dok ga jo{ nisu sustigle te{ke nevolje s o~ima. Trodimenzionalna forma bila je samo jedan od brojnih oblika eksperimenata i istra`ivanja. Potvrda permanentne potrebe da se is ku{a u svim izazovima.

zaista najve}i skulptor me|u slikarima koji su djelovali krajem 19. stolje}a. Zadivljenost registriranjem pokreta u razli~itim slikarskim tehnikama pratila je fascinacija fotografijom. Degas je medij fotografije obo`avao. Bio je odli~an fotograf, jedan od prvih slikara koji je fotografiju znao iskoristiti u formuliranju svoje vizije svijeta. Fotografiju je ~esto koristio rade}i u tradicionalnim medijima kao {to su slikarstvo ili skulptura. Po mnogima, upravo su skulpture najzanimljiviji dio njegovog stvarala{tva. Kako vrijeme prolazi, ova intriga je sve ve}a. Podsje}a na filmski povratak u budu}nost. Na izlo`bi u Zagrebu, koja se odr`ava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika dr`ave Ive Josipovi}a, predstavljena je kolekcija od 74 pos thu mna bron ~a na odljeva Degasovih skulptura iz fundusa M. T. Abraham Centre for Visual Arts. Prezentirani odljevi napravljeni su nakon umjetnikove smrti, dok se originalni vo{tani predlo{ci ~uvaju u nekoliko najpoznatijih svjetskih muzejskih institucija, uglavnom u SAD-u, poput, npr, njujor{kog Metro-

SENZACIJA CRTE@A Slikarstvo je studirao na pari{kom Ecole des Beaux-Ar tsu, gdje mu je me|u profesorima bio slavni Ingres koji je samo osna`io Degasov uro|eni smisao za senzaciju crte`a savjetuju}i ga da crta linije. Prou~avao je, izme|u ostaloga, japansku grafiku
Za razliku od impresionista i njihove metode u primjeni boje i svjetlosti u interpretacijama pejza`a i likova na otvorenom prostoru, Degas s njima nije dijelio obo`avanje svijeta prirode. Obja{njava: „Slikanje nije sport!“ I ostaje raditi u ateljeu. I prizore s konjskih trka slikao je u zatvorenom prostoru. Interes za svjetlost i organiziranje boje i svjetlosti potaknulo je Degasovo odu{evljenje za svijet teatra, koncertne dvorane i baleta. Ostao je dosljedan u vjerovanju da je atelje mjesto kreativnosti i inovacija. Govorio je da sve {to mu treba to je juhica od povr}a i tri stare ~etkice umo~ene u nju da bi naslikao „sve pejza`e svijeta“ To je umjetnik koji je svoju sa. mosvojnost sa~uvao do kraja. Organizatori izlo`be nagla{avaju da je otkri}e slavnog slikara Degasa, kao nenadma{nog kipara, silno uzbudljivo. Jo{ je uzbudljivije saznanje da je Degas svoj status jedinstvenog kipara 19. stolje}a postigao uz ignoriranje svega onoga {to je javnost njegovog vremena mo`da

Izlo`bom skulptura Edgara Degasa zagreba~ka Galerija Klovi}evi dvori obilje`ava 30. ro|endan

Povratak u budu}nost
I
zlo`bom skulptura slavnog francuskog umjetnika Edgara Degasa zagreba~ka Galerija Klovi}evi dvori obilje`ava 30. godi{njicu svog postojanja. Degas (1934 – 1917) je puno poznatiji kao slikar. Op~injen pokretom, za njega su posebno nadahnjuju}a bila zbivanja iz baletskih dvorana, s teatarskih pozornica, trkali{ta konja, prizori kupa~ica.

Na izlo`bi u Zagrebu, koja se odr`ava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika dr`ave Ive Josipovi}a, predstavljena je kolekcija od 74 posthumna bron~ana odljeva Degasovih skulptura iz fundusa M. T. Abraham Centre for Visual Arts. Prezentirani odljevi napravljeni su nakon umjetnikove smrti, dok se originalni vo{tani predlo{ci ~uvaju u nekoliko najpoznatijih svjetskih muzejskih institucija, uglavnom u SAD-u, poput, npr, njujor{kog Metropolitan muzeja

U pokretu je vidio simbol vitalnosti, odgovor na sva pitanja. Svjetlost pozori{nih reflektora, svjetlosna romantika i dramatika u bojama kostima balerina od svile i tila, atmosfera backstagea i vje`be plesa~ica prije nastupa, konji spremni na utrku do posljednjeg daha, sve to bile su Degasove omiljene teme po kojima djela ovog velikana odmah prepoznaje more umjetni~kih fanova {irom svijeta.

Mala plesa~ica
Za naj{iru publiku njegove skulpture su i danas enigma. I u vremenu u kojem je `ivio i stvarao ovaj segment Degasovog opusa

bio je uglavnom nepoznata ~injenica. Za `ivota, najve}i dio Degasovih skulptura nikada nije bio javno izlo`en. Samo jedanput Degas je svoju skulpturu pokazao u javnosti. Na {estoj izlo`bi impresionista u Parizu 1881. izlo`io je jednu jedinu skulpturu pod nazivom „Mala ~etrnaestogodi{nja plesa~ica“ Reakcije su bile vrlo ra. zli~ite. Dok su se jedni zgra`avali i govorili o idealu ru`no}e, drugi su u ovom Degasovom kipu prepoznavali skulptorsku revoluciju. Razlog je prvenstveno bila inovativna kombinacija tradicionalnog i skupog materijala kao {to je bronca, s materijalima poput ljudske kose ili tekstila, pokatkad uz koloristi~ke intervencije. Svoj vo{tani kip male plesa~ice umjetnik je odjenuo u baletnu suknjicu, satenske papu~ice, a u kosu joj je upleo vrpcu od svile. Tako je Degas promovirao ono {to se u suvremenoj teoriji umjetnosti stru~no definira terminom „ready-made“. Osim intrigantnog izbora materijala, Degas je odabrao i naturalisti~ki pristup oblikovanja {to je bilo prili~no druga~ije od tada ustaljenih na~ina. Danas se za ovog svestranog i velikog umjetnika smatra da je bio

politan muzeja. Centralni motiv zagreba~ke izlo`be je odljev ve} spomenute „Male ~etrnaestogodi{nje plesa~ice“. U postavu izlo`be je npr. i djelo „U kadi“ za koje se isti~e da ilustrira umjetnikov revolucionaran pristup temi kupanja, pri ~emu je kupa~ici u ruci ostavio spu`vu koja je „prava“. Nakon Degasove smrti, u njegovom ateljeu prona|eno je oko 150 ma lih skul ptura. Samo od polovice mogao se kasnije napraviti odljevak u bronci. Radio ih je godinama, a po nekim tezama modeliranjem se po ~eo baviti tek u kasnoj fazi `ivota. Zbog slabljenja vida, slikanje mu je, navodno, bilo vrlo ote `a no, pa je skulpturama nastavio otkrivati magiju pokreta. Teoreti~ari umjetnosti jo{ su u dilemi oko datuma kada je Degas po ~eo ra di ti skulpture. Modelirao je naj-

Analizirao je na~ine spajanja grafi~ke umjetnosti i slikanja uljanim bojama, skulpture i fotografije, pastela i crte`a. Degasovi skulpturalni radovi ocjenjuju se kao vrhunac ovakvih istra`ivanja razli~itih artisti~kih metoda.

Slikanje nije sport
Svako podsje}anje na djelo Edgara Degasa uvijek je hrpa iznena|enja. Slikarstvo je studirao na pari{koj Ecole des Beaux-Arts, gdje mu je me|u profesorima bio slavni Ingres koji je samo osna`io Degasov uro|eni smisao za senzaciju crte`a savjetuju}i ga da crta linije. Prou~avao je, izme|u osta lo ga, ja pan sku grafiku, divio se ljepoti japanskog vi{ebojnog drvoreza, {to je posebno vidljivo u njegovim fotografijama. Potom se priklju~io impre si onis ti ma s ko ji ma za je dno izla`e, ali zadr`ava svoju samostalnost.

150 SKULPTURA Nakon Degasove smrti, u njegovom ateljeu prona|eno je oko 150 malih skulptura. Samo od polovice mogao se kasnije napraviti odljevak u bronci. Radio ih je godinama, a po nekim tezama, modeliranjem se po~eo baviti tek u kasnoj fazi `ivota

o~ekivala od njega. Iza sebe je ostavljao akademske norme, pompeznost, pravila, kaprice bogatih naru~itelja, stvaraju}i „skulptorske fotografije bez ikakvih priprema“ . Ovaj slikar-skulptor poznat je i po re~enici: Linija nije oblik, ona je na~in na koji se vidi oblik. Izlo`ba Degasovih skulptura putuje svijetom ve} nekoliko godina. Vidjeli su je u Gr~koj, Izraelu, Bugarskoj, Kubi, [panjolskoj i Cipru, a u Zagrebu izlo`ba djela jednog od najve}ih umjetnika modernog vremena ostaje do sredine maja.
Jadranka Dizdar

34 Pogledi

7. april/travanj 2012.

^ampar Petru{i}a i o u
Poslije svjedo~enja Jugoslava Petru{i}a u Sudu BiH
Tvrdnje da je ubijeni doministar MUP-a FBiH Jozo Leutar bio kosovac nisu nove, jer su navedene jo{ u optu`nici sarajevskog Kantonalnog tu`ila{tva protiv {estorice Hrvata, koji su la`no i bez dokaza optu`eni da su ubili kosovca radi stvaranja tre}eg entiteta. Sada se tvrdi da su Leutara ubile paravojne strukture nastale iz biv{eg KOS-a i resora SDB-a. [ta se mo`e provjeriti, a {ta su dezinformacije
Jugoslav Petru{i}

„Jugoslav Petru{i} tvrdi da je naredbu za ubistvo Joze Leutara izdao direktor SIS-a iz Zagreba i krugovi oko Ante Jelavi}a, koji je bio stari saradnik KOS-a. Leutar je, tako|er, bio kosovac. Uvjerio sam se u to na osnovu dokumentacije koju sam imao na uvid u toku Petru{i}evog svjedo~enja“ obja{njava za , Oslobo|enje advokat Du{ko Tomi}. Kao branitelj Franca Kosa, tokom Petru{i}evog svjedo~enja 16. i 23. marta u sudnici broj 4 Suda BiH, advokat Tomi} je predao dokumentaciju od 40 GB i vi{e hiljada dokumenata advokatima optu`enih u predmetu Franc Kos i drugi, sudskom vije}u kojim predsjedava sudija Mira Smajlovi}, te tu`iocu Tu`iteljstva BiH Dubravku ^ampari. Pred kraj Petru{i}evog svjedo~enja, tu`ilac ^ampara je najavio da }e ga saslu{ati, {to je izazvalo proteste odbrane. U izjavi za Oslobo|enje, tu`ilac ^ampara potvr|uje da planira saslu{anje Jugoslava Petru{i}a u okviru istrage koju vodi. Na pitanje da li }e u Tu`ila{tvu BiH saslu{ati Petru{i}a i o slu~aju Leutar, ^ampara odgovara da }e „Jugoslav Petru{i}, naravno, biti saslu{an na sve poznate okolnosti krivi~nog djela koje je po~injeno u BiH“ .

Grupa Pauk
Kako su sada kroz svjedo~enje Jugoslava Petru{i}a povezani atentat na Jozu Leutara i masovna pogubljena Bo{njaka nakon pada Srebrenice? Tokom Petru{i}evog dvodnevnog svjedo~enja, predato je vi{e od 40 GB dokumentacije, uklju~uju}i videosnimke i najmanje 2.000 dokumenata razli~itog porijekla. Jedan dio dokumentacije poti~e sa su|enja Jugoslavu Petru{i}u, koji je u Beogradu bio optu`en zbog iznude, podsticanja na ubistvo i {pijuna`e u korist francuske tajne slu`be. Petru{i} je, naime, prvo uhap{en od vojske Jugoslavije u maju 1999. godine (dva mjeseca nakon ubistva Joze Leutara u Sarajevu) i u javnosti je predstavljen kao klju~ni ~ovjek navodne operacije Pauk, u kojoj su u julu 1995. godine izvr{ena masovna pogubljenja Bo{njaka poslije pada Srebrenice. U svojim odbranama pred Ha{kim tribunalom Slobodan Milo{evi}, Radovan Karad`i} i Vojislav [e{elj su tvrdili da je multietni~ka grupa Pauk, ~iji su ~lanovi pridodati Desetom diverzantskom odredu Glavnog {taba Vojske Republike Srpske, djelovala po naredbama francuske tajne slu`be. [e{elj je kao jedan od ciljeva grupe Pauk, prema saznanjima srpske obavje{tajne slu`be, naveo i atentat na Slobodana Milo{evi}a. Petru{i} tvrdi da je dio te dokumentacije za potrebe svoje odbrane dobio i od Gorana Mati}a, saveznog sekretara za informisanje Jugoslavije. Upravo je Mati} objavio 25. novembra 1999. hap{enje Jugo-

slava Petru{i}a, Milorada Pelemi{a, komandanta Desetog diverzantskog odreda G[VRSa, i drugih pod optu`bom da su pripremali atentat na Slobodana Milo{evi}a. Sam Petru{i}, kao i drugi optu`eni pripadnici Desetog diverzantskog odreda, tokom su|enja u Sarajevu negirali su postojanje operacije Pauk. Sada su, me|utim, u bh. javnost procurili dokumenti koji tvrde da je Pauk, ipak, postojao. Jedan od ovih dokumenata ra|enih za potrebe MUP-a Srbije objavljen je u javnosti BiH, uz izjavu Jugoslava Petru{i}a za TV1 o njegovim saznanjima o ubistvu Joze Leutara. U ovom dokumentu se govori o formiranju paradr`avne slu`be bezbjednosti iz struktura vojne bezbjednosti JNA i resora Slu`bi dr`avne bezbjednosti u razli~itim republikama biv{e Jugoslavije. Leutar se navodi kao klju~na osoba ove „paradr`avne slu`be bezbjednosti u Sarajevu“ te kao osoba preko koje , su slu`be dr`avne bezbjednosti Hrvatske i Slovenije odr`avale kontakte sa ovom paradr`avnom slu`bom bezbjednosti. Pojednostavljeno re~eno, Jozo Leutar je opisan kao kosovac, i to jedan od najva`nijih kosovaca u vrijeme raspada biv{e Jugoslavije i po~etka rata. Kao klju~na osoba KOS-a u BiH, u ovom dokumentu je opisan Alija Delimustafi}, koji je 1991. i 1992. godine bio ministar unutarnjih poslova BiH i po tom osnovu nadre|ena osoba Leutaru.

Optu`eni Franc Kos

[eve, Beretke, Juka
Ovi dokumenti, prema obja{njenju advokata Du{ka Tomi}a, poti~u iz dijela dokumentacije koju je Petru{i} dobio od Gorana Mati}a, saveznog sekretara za informisanje SR Jugoslavije. Petru{i}, naime, u svom svjedo~enju na su|enju Kosu i drugima, gradi tezu o postojanju saradnje izme|u dijelova i pripadnika KOS-a u razli~itim narodima, dr`avama ili entitetima u BiH, tvrde}i da je me|u njima postignuta saglasnost da se za sve zlo~ine u ratu okrive pripadnici paravojnih grupa. Govore}i o predratnoj obuci jedne neidentifikovane grupe Bo{njaka u Pan~evu prije po~etka rata u BiH, Petru{i} tvrdi da su KOS i paradr`avne slu`be bezbjednosti nastale iz njega stvorile i ubacile paravojne grupe kao {to su [eve, Zelene beretke, jedinica Juke Prazine i druge. Petru{i} tvrdi da su ovi dijelovi i pripadnici vojne slu`be bezbjednosti i resora Slu`be dr`avne bezbjednosti sara|ivali i poslije rata na prikrivanju zlo~ina ili prikrivanju identiteta osoba koje su po~inile zlo~ine. Kao primjer takvog prikrivanja naveo je neke od pripadnika Desetog diverzantskog odreda Glavnog {taba Vojske Republike Srpske koji su poslije zlo~ina dobili novi identitet i nastavili da `ive u zapadnim zemljama.

Jozo Leutar

Optu`eni Stanko Koji}

7. april/travanj 2012.

Pogledi 35

ra }e saslu{ati ubistvu Leutara
Advokat Du{ko Tomi} i optu`eni Franc Kos

Veoma je te{ko logi~ki pratiti i analizirati tvrdnje koje je tokom svog svjedo~enja ili u prate}oj dokumentaciji naveo Jugoslav Petru{i}. Krenimo od tvrdnje o Leutaru kao kosovcu. Ta tvrdnja o tome da je „Leutar bio kosovac kojeg je trebalo ubiti radi stvaranja tre}eg entiteta u BiH“ je izre~ena jo{ u optu`nici Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu protiv {estorice tada optu`enih Hrvata Ivana Andabaka, Dominika Ilija{evi}a, Zorana Ba{i}a, @eljka ]osi}a, Jedinka Bajku{e i Marija Mili~evi}a. Nije bilo posebnog dokazivanja ove tvrdnje, nego je ona isklju~ivo po~ivala na tvrdnjama za{ti}enog svjedoka broj 31, ~iji je identitet naknadno javno otkriven. Javnost je saznala da je u ovom slu~aju optu`ba po~ivala na zloupotrebi psihi~ki bolesne i osu|ivane osobe, koja je vra}ena na izdr`avanje zatvorske kazne.

vac za nagradu ili dojavama na posebni policijski broj. Me|u takvim dezinformacijama su bile one o povezanosti ubistva Joze Leutara sa slu~ajem Renner u Stocu, Tute, [tele u Hercegovini ili @utog u srednjoj Bosni. Hrvatski izvori koji od po~etka prate slu~aj Leutar tvrde da je Petru{i}evo svjedo~enje jo{ jedna dezinformacija smi{ljena radi ometanja istrage Leutarovog ubistva, ako je uop{te ima.

Zlo~ini i zavjere
Uz istragu Leutarovog ubistva, postoje istrage stvarnih zlo~ina za koje su optu`eni pripadnici X odreda, kao {to su masovna pogubljenja na farmi Branjevo. Prema presudi u slu~aju Marka Bo{ki}a, jednog od pripadnika Desetog diverzantskog odreda koji je deportovan iz SAD-a, „16. jula 1995. godine, od 10 do 15 sati, Bo{ki} je, sa prethodnim znanjem da }e zarobljeni mu{karci Bo{njaci biti strijeljani, na ekonomiji Branjevo, u selu Pilica, op{tina Zvornik, zajedno sa jo{ sedam (7) pripadnika 10. diverzantskog odreda, postupaju}i po prethodnom nare|enju Dragomira Pe}anca i Milorada Pelemi{a, po prijekom postupku pogubio, pucaju}i iz automatske pu{ke s namjerom da li{i `ivota, vi{e stotina zarobljenih mu{karaca Bo{njaka iz enklave Srebrenica“ Petru{i} . je sa nizom optu`enih osoba za ovaj zlo~in, kao {to su Milorad Pelemi{ i Stanko Koji}, od decembra 1996. do maja 1999. godine bio u zajedni~kim operacijama od Zaira do Kosova. Tokom zajedni~kog sudjelovanja u ovim veoma spornim operacijama i vi{egodi{njeg dru`enja sa po~initeljima zlo~ina nakon pada Srebrenice, Petru{i} je saznao puno o tome {ta su oni radili u julu 1995. godine i sada o tome govori. Petru{i}, me|utim, ne govori o tome {ta je on radio u ovim operacijama od Zaira do Kosova, niti o onome {ta jeste radio u BiH. O tome je poku{ala da ga ispituje odbrana Stanka Koji}a kako bi provjerila njegov kredibilitet, ali je takvo ispitivanje zabranjeno od sudskog vije}a kao nerelevantno. Stoga }e nezahvalan posao provjere ovog svjedo~enja i velike koli~ine dokumenata iz sudskih procesa i istraga u Srbiji sada pripasti tu`iocu Dubravku ^ampari i sudskom vije}u kojim predsjedava sudija Mira Smajlovi}, naravno, ukoliko njegovo svjedo~enje prihvate kao relevantno za sudski proces Francu Kosu i drugima za masovna pogubljenja Bo{njaka. Petru{i}, naime, nema ni o ubistvu Leutaru, niti o ubistvima u Srebrenici direktnih saznanja, niti bilo kakve li~ne uloge. Provjera dokumentacije nastale u drugoj dr`avi za razli~ite potrebe }e, tako|er, biti veoma slo`en postupak. Dio ove dokumentacije poti~e od Zorana Mi{kovi}a, biv{eg radnika SDB-a Srbije, koji je odr`avao vezu sa osobama koje sumnji~e za ubistva u Srebrenici. Mi{kovi}evo svjedo~enje je, tako|er, najavljeno tokom su|enja Francu Kosu i drugima. Stoga je veoma va`no da javnost zadr`i fokus na istragama stvarnih zlo~ina, kao {to su masovna pogubljenja ili atentati, a ne teorijama zavjere, kakve su ranije producirale slu`be bezbjednosti na ovim podru~jima.
Esad He}imovi}

Ciljana ubistva
U samom dokumentu iz Petru{i}evog svjedo~enja, na osnovu kojeg se Leutar identifikuje kao kosovac, izvori saznanja su samo op}enito opisani. Nije poznato ~ak ni ko je autor dokumenta, niti kada je, gdje, na ~iji zahtjev i za ~ije potrebe napisan. Verifikacija takvih saznanja je nezahvalan posao, jer su postojali brojni primjeri da su unutar obavje{tajnih i bezbjednosnih slu`bi na ovom podru~ju namjerno stvarani la`ni dokumenti kako bi se prikrio ili neki zlo~in ili njegovi po~initelji, a istra`itelji usmjereni na pogre{an pravac istrage. U slu~aju atentata na Jozu Leutara, aktiviranjem eksplozivne naprave na vozilu u pokretu, bila su mogu}a dva pravca istrage. Prvi pravac istrage je podrazumijevao pra}enje tragova na mjestu eksplozije u sarajevskoj Alipa{inoj ulici 16. marta 1999. godine. Vozilo je pre{lo tek 133 metra prije eksplozije. Kao {to je poznato, zamjenik ministra MUP-a Federacije BiH je stradao u eksploziji neidentifikovane eksplozivne naprave dok je sjedio na mjestu suvoza~a u slu`benom automobilu. Prema tehni~kim detaljima iz istrage, za eksplozivnu napravu je iskori{tena mina rasprskavaju}eg usmjerenog dejstva, unutar koje su bile brojne ~eli~ne kuglice promjera 5,65 milimetara. Ove mine su kori{tene u teroristi~kim napadima na policajce MUP-a Srednjobosanskog kantona u Travniku i na objekte Katoli~ke crkve u Sarajevu i srednjoj Bosni. U jo{ najmanje jednom slu~aju ovakva naprava je iskori{tena da ubije jednu osobu unutar vozila, dok su ostali putnici samo lak{e ranili. U slu~aju Leutarovog ubistva, smrt je nastupila 28. marta 1999. godine upravo zbog povreda mozga izazvanih razornim djelovanjem ~eli~nih kuglica. Mjesto na kojem je postavljena eksplozivna naprava je izabrano tako da dio kuglica bude usmjeren prema bloku motora, a dio prema suvoza~u, a samo postavljenje je trajalo kratko, bez otvaranja vozila. Pod istragom su bile dvije grupe osumnji~enih osoba arapske nacionalnosti, povezane sa terorizmom u svijetu i pod istragom niza kriminalisti~kih policija u Evropi, ali i u BiH. Uslijedile su brojne dezinformacije koje su, uglavnom, plasirane putem medija, ali i izjavama svjedoka koji su tra`ili ponu|eni no-

Eksplozija auta u Alipa{inoj 16. marta 1999.

Optu`eni Vlastimir Golijan

Optu`eni Zoran Goronja

36 Oglasi

7. april/travanj 2012.

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

7. april/travanj 2012.

Pogledi 37

Razvijanje takmi~arskog duha je i priprema mladih za `ivotna isku{enja

Mladi `ele da se bave sportom, ali...

Veoma brzo moraju se mijenjati neke odavno ukorijenjene navike, ali, prije svega, treba se u glavama onih koji odlu~uju o tokovima novca u ovoj dr`avi promijeniti shvatanje da je svaka marka usmjerena na sport bacanje para

u drugom planu
ce i sjedenje pred kompjuterom sve vi{e postaju jedina aktivnost izvan redovnih {kolskih zadataka.

Zdravo odrastanje
Fizi~ke aktivnosti

M

ada na na{im ulicama sre}emo sve vi{e bucmaste djece, koje mame, nane, bake, ili neko deseti vode u {etnju, a u rukicama im neka grickalica ili slatki{, uskoro i sladoled, ~injenica je da ve}ina roditelja `eli da im se dijete bavi nekim sportom ili bilo kojom vrstom fizi~ke aktivnosti. Svjedoci smo da na svakom koraku imamo poluprivatne ili privatne {kole fudbala, ko{arke, karatea, tenisa, badmintona... Sve one rade zahvaljuju}i tome {to se od roditelja uzima 30, 40 maraka, ali, kada je dijete u pitanju, to je poznato svima, ~esto se zna i od usta otkinuti kako bi im se omogu}io normalan rast i razvoj. To je ~esto i jedina mogu}nost da se najmla|i bave nekom vrstom tjelesne aktivnosti. ^injenica je da u ovo dana{nje vrijeme dva {kolska ~asa u osnovnim i srednjim {kolama, ne ulaze}i u kvalitet nastave, nisu dovoljna da bi se zadovoljio ni minimum potreba mladih. Kada je rije~ o studentima, zna~i onoj populaciji kojoj je, mo`da, i najpotrebnija bilo kakva aktivnost, situacija je jo{ gora. Na ve}ini fakulteta tjelesni odgoj i sport je misaona imenica. Dodu{e, postoje brojna sportska dru{tva pri fakultetima, ali niko, ili gotovo niko - da ne grije{imo du{u - od njih nema stalne organizovane treninge, ve} se kampanjski odvija od takmi~enja do takmi~enja u veoma kratkom vremenskom periodu.

Igrali{te Metalac o`ivi samo za vrijeme Gimnazijade i SFF-a

ZDRAVO TIJELO I DUH U zdravom tijelu zdrav duh - parola je odavno zaboravljena na ovim na{im bosanskim i hercegova~kim prostorima. Ili, mo`da, nije, ali sve {to ko{ta dr`avu i jednu marku, za nju je preskupo. Mogu se pisati kojekakve studije, odr`avati okrugli stolovi i seminari do besvijesti, toga bar ne nedostaje, ali se malo toga konkretno radi
koje u~estvuju na prvenstvima, od regionalnih do saveznih, rasadnici su talenata, od ko{arke, ameri~kog fudbala ili hokeja, iz kojih najja~e profesionalne lige na svijetu crpe talente za svoje klubove. Rijedak je slu~aj da neki igra~ NBA lige, naprimjer, nije do{ao sa nekog od univerziteta. Sve te aktivnosti u {kolama i univerzitetima finansira dr`ava, a rivalstvo univerzitetskih ekipa, ali i kvalitet, privla~i i veliki broj gledalaca. Zato nije ni za~u|uju}i podatak da je finalnom susretu ovogodi{nje ko{arka{ke univerzitetske lige - NCAA - izme|u Kentucky Wildcatsa i Kansas Jayhawksa, odigranom pro{log vikenda u New Orleansu, prisustvovalo ta~no 70.913 gledalaca, vi{e nego {to na ve}ini bh. fudbalskih stadiona bude ukupno u cijeloj jednoj sezoni. U Evropi je situacija ne{to druga~ija, gdje se ve}ina sportskih aktivnosti, bez obzira da li se radi o zapadnom ili isto~nom modelu, odvije kroz klubove. Me|utim, ne zapostavljaju se ni svi oblici fizi~kih aktivnosti u {kolama i univerzitetima. Bri`ljivim njegovanjem osnovnih sportskih grana: atletike, plivanja i gimnastike, ne zapostavljaju}i pri tome ni sportske igre, kroz {kolska i me|u{kolska nadmetanja, vodi se ra~una u pravilnom fizi~kom razvoju pojedinaca, ali i podi`e takmi~arski duh, tako neophodan za sva `ivotna isku{enja koja mlade ~ekaju u budu}nosti. U zdravom tijelu zdrav duh - parola je odavno zaboravljena na ovim na{im bosanskim i hercegova~kim prostorima. Ili, mo`da, nije, ali sve {to ko{ta dr`avu i jednu marku, za nju je preskupo. Mogu se pisati kojekakve studije, odr`avati okrugli stolovi i seminari do besvijesti, toga bar ne nedostaje, ali se malo toga konkretno radi. Sigurno je da se u tom dijelu na{eg `ivljenja ne{to mora mijenjati, jer videoigri-

Unapre|enje sporta
Bosna i Hercegovina je dr`ava koja u mnogo ~emu zaostaje za razvijenijim zemljama, ali je sport oblast u kojoj bi za kratko vrijeme mogli mnogo toga unaprijediti. Zato se veoma brzo moraju mijenjati neke odavno ukorijenjene navike, ali, prije svega, treba se u glavama onih koji odlu~uju o tokovima novca u ovoj dr`avi promijeniti shvatanje da je svaka marka usmjerena na sport bacanje para, izuzev ako se ne~iji uspjeh na sportskom polju mo`e iskoristiti za li~nu promociju. U Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama {kole i univerziteti su baza svih sportskih aktivnosti. Me|u{kolske i univerzitetske ekipe

^ini se i da je stepen fizi~kih aktivnosti u direktnoj vezi sa osje}ajem sigurnosti `ivljenja u gradu kao {to je Sarajevo. Ako prolazite pored dje~ijeg igrali{ta koje se nalazi izme|u ulica Azize [a}irbegovi} i Aleje lipa, mo`ete vidjeti na desetine djece kako igraju odbojku (nabavili su i svoju mre`u), stoni tenis ili {utiraju loptu, dotle u dvori{tu Prve gimnazije, popularnom Metalcu, mjestu gdje se nekada ~ekalo na red da se odigra jedna tekma, sada vi{e nema nikoga, iako je ovaj prostor sigurno jedno od najza{ti}enijih mjesta u gradu. Mali{ani iz okolnih zgrada kao da su izgubili interes za sportske igre i dru`enje, mo`da i pod uticajem svojih roditelja, koji vi{e vole da su im djeca u stanu “na oku” ne, go da su tamo, negdje vani, izlo`ena kojekakvim opasnostima. Ako pro|ete ovih dana pored Metalca, vidje}ete jedino kako vjetar nosi listove papira iz neke davno ba~ene teke. Nema ni u~enika Prve gimnazije, koje su profesori nabili u dvije neuslovne sale i tamo odr`avaju dva obavezna ~asa. Mo`da se pla{e da se ko od djece ne prehladi. Ovaj prostor o`ivi dva puta godi{nje: tri dana za Gimnazijadu i sedam dana za Sarajevo Film Festival. Pokrenuta je inicijativa pedagoga tjelesnoj odgoja da se broj nedjeljnih ~asova pove}a sa dva na tri, {to je svakako za pohvalu, ali ko zna ho}e li pro}i. Na{i stru~njaci vi{e vole da se djeci pune glave kojekakvim bezveznim i neva`nim stvarima, tako da je zdravo odrastanje u drugom planu. Ne shvataju, ili ne}e da se tim zamaraju, da se pobolj{anjem fizi~ke kondicije pove}ava i imunitet kod mladih. Tako|er, treba ponovo uvesti takmi~enja u svim sportovima, kao {to su to nekada bile Male olimpijske igre, od {kolskog do dr`avnog nivoa. To }e sigurno doprinijeti zbli`avanju mladih, bez obzira na vjeru i naciju, procesu o kojem se toliko puno pri~a, a na njemu veoma malo konkretno radi.
Branko Majstorovi}

38 Pogledi

Nedjelja u slikama
Priredio: Emir Karamehmedovi}

7. april/travanj 2012.

SEDAM SVJETSKIH DANA
Predsjednik Srbije Boris Tadi} donio je odluku o skra}enju svog mandata. Na taj na~in je omogu}io da 6. maja, zajedno sa parlamentarnim i lokalnim izborima, u Srbiji budu odr`ani i predsjedni~ki izbori. Do sada su kandidature za predsjednika najavili, osim Borisa Tadi}a, Tomislav Nikoli}, Ivica Da~i}, Zoran Stankovi} i ^edomir Jovanovi}. (Reuters)

Tadi}ev potez

Sna`no olujno nevrijeme, pra}eno snijegom i poledicom, zahvatilo je Britanska ostrva. ^ak 50.000 ku}anstava i poduze}a ostalo je bez struje na jugozapadu Velike Britanije. Identi~na situacija je bila i u [kotskoj, gdje se zbog poledice te{ko odvijao saobra}aj na cestama. (Reuters)

Proljetni snijeg

Novi predsjednik Senegala

Novi predsjednik Senegala Macky Sall polo`io je zakletvu na ceremoniji odr`anoj sedam dana nakon {to je dugo go di{ nji pred sje dnik Ab do ulaye Wade priznao poraz samo nekoliko sati nakon zatvaranja glasa~kih mjesta. (Reuters)

Odroni kamen
Jo{ se ne zna ta~an broj `rtava pod odronima blata i kamena u Keniji nakon obilnih ki{a. Nastradala su prigradska naselja u glavnom

7. april/travanj 2012.

Nedjelja u slikama

Pogledi 39

Japan je zavr{io postavljanje sistema protivvazdu{ne odbrane u ju`noj provinciji Okinava i spreman je za lansiranje sjevernokorejske rakete nosa~a sa vje{ta~kim satelitom Zemlje, planiranog za sljede}u sedmicu. Sjevernokorejska raketa }e, prema pretpostavkama, proletjeti jugozapadno od Okinave. (Reuters)

Japanski odgovor

Avionska nesre}a

U padu ruskog aviona u Sibiru poginula je 31 osoba. U avionu su se nalazile 43 osobe, uklju~uju}i putnike i posadu. Dvanaest ljudi je smje{teno u bolnicu u te{kom stanju. Prema informacijama Federalne agencije za vazdu{ni saobra}aj, avion najvjerovatnije nije bio propisno o~i{}en od leda prije polijetanja, {to je uzrokovalo pad. (Reuters)

na i blata
gradu Kenije Najrobiju, gdje su spasioci ulagali velike napore da spasu pre`ivjele. (Reuters)

Ameri~ki predsjednik Barack Obama je potpisao akti Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) kojim su ~lanovi ameri~kog kongresa stavljeni u istu ravan sa ostalim gra|anima SAD-a. Aktom se zabranjuje da senator ostvari privatni profit pomo}u informacija koje dozna obavljaju}i svoje du`nosti i tako do|e do sukoba interesa. (Reuters)

Stop sukobu interesa

40 Pogledi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH” broj 49/05) i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Tuzli broj 032-0-Su-10-000434 od 16.4.2010. godine, predsjednik Op}inskog suda u Tuzli objavljuje

7. april/travanj 2012.

Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj: 02-1334/11 od 18.10.2011. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS
za popunu radnih mjesta namje{tenika na neodre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Tuzli 1. 2 Vi{i referent za operativno-tehni~ke poslove (daktilograf) u Odsjeku daktilobiroa 1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme. Vi{i referent naplate, nabavke materijala i isplate po likvidiranoj dokumentaciji 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme.

J AV N I K O N K U R S
za prijem zaposlenika u radni odnos 1. Sprema~ica - puno radno vrijeme .................................................................................................................1 izvr{ilac. Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom za srednje tehni~ke, srodne i stru~ne {kole, Pedago{kim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima [kole i to: - za navedeno radno mjesto - NK radnik Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene kopije slijede}ih dokumenata: - Svjedo~anstvo o zavr{enoj odgovaraju}oj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Prijava na Javni konkurs - Kra}a biografija Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa bit }e obavljeni razgovori, u skladu sa normativnim aktima [kole. Izabrani kandidat du`an je, po zasnivanju radnog odnosa, dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti. Javni konkurs ostaje otvoren 8 /osam/ dana od dana objavljivanja. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti li~no u Sekretarijat [kole ili putem po{te na adresu: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo, Ulica Dugi sokak broj 9, Sarajevo, sa naznakom: “Za Javni konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati.
71000 Sarajevo Dugi Sokak 9, Tel.: +387 33/534-633, 534-782, Fax.: 232828, e-mail: msuts@bih.net.ba, uts@bih.net.ba web: www.msuts-sa.t-ba.net

OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD TA^KOM 1. - Obavlja sve daktilografske poslove, prepis, kucanje po diktatu, sre|ivanje spisa, - obavlja stenodaktilografske poslove i poslove audio-vizualnog snimanja rasprava, pretresa, radi na odr`avanju materijala, obra|uje materijale na ra~unaru, - obavlja sve poslove u spisima u skladu sa naredbom sudije, - vodi i a`urira bazu podataka za sudije i izra|uje izvje{taj o podacima iz baze podataka koji se odnose na sudiju, - kontroli{e da li su svi sudski pozivi uru~eni, da li su sve potvrde o prijemu ulo`ene u spis predmeta, u slu~aju da nema potvrde o prijemu odmah obavje{tava sudiju, kontroli{e naplatu sudskih taksi i tro{kova postupka i o tome obavje{tava sudiju i upisni~are, - provjerava da li su pojedini sudski oglasi objavljeni u slu`benim glasilima i na oglasnoj plo~i suda, - odgovara za odr`avanje spisa i uno{enje informacija u sistem registrovanja predmeta u odgovaraju}e vrijeme, - obavlja druge poslove po naredbi predsjednika i sekretara suda, sudije, {efa odsjeka. OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD TA^KOM 2. - vodi dnevnik i kartice naplate tro{kova krivi~nog postupka, nov~ane kazne oduzete imovinske koristi i pau{ala po propisima i obrascima, koji ure|uju poslovanje sudova, - vr{i pra`njenje naplate tro{kova krivi~nog postupka, nov~anih kazni i pau{ala sa evidentnog ra~una suda na odgovaraju}e ra~une, svakog radnog dana teku}eg mjeseca za protekli mjesec, - vodi evidenciju o oduzetim stvarima i novcu i izdaje potvrde za primljene stvari i novac, - priprema kratke mjese~ne izvje{taje do 5. u mjesecu za protekli mjesec o izvr{enim uplatama iz prethodne alineje za predsjednika i sekretara suda, - vr{i pisanje virmana iz svog djelokruga rada i neposredno dostavlja odgovaraju}oj banci, - vr{i ulaganje izvoda od realizovanih virmana - vr{i isplate po likvidiranoj dokumentaciji sudija po pismenoj naredbi od strane predsjednika i sekretara suda, - vr{i podizanje gotovine ~ekom, - vodi urednu evidenciju o jemstvima, oduzetim i dragocjenim predmetima u krivi~nom postupku, - redovno i uredno sastavlja dnevni i blagajni~ki izvje{taj, vodi a`urno sve druge knjige neophodne blagajni suda, - prati i dosljedno primjenjuje propise iz oblasti finansijskog poslovanja, - vr{i nabavku i uskladi{tenje kancelarijskog materijala (jednomjese~ne, tromjese~ne i godi{nje zalihe u skladu sa zaklju~enim ugovorima), - vodi uredno analiti~ko-materijalno poslovanje, - kartice kancelarijskog i potro{nog materijala - vr{i izradu mjese~nog utro{ka materijala - bordero za Ministarstvo pravosu|a i uprave TK-a, - priprema podatke za dono{enje plana javnih nabavki, - obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sekretara suda, te {efa odsjeka. OP[TI USLOVI: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo BiH, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultata disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH), kandidat treba ispunjavati i sljede}e posebne uslove i to: Za radno mjesto pod rednim brojem 1: - zavr{ena srednja {kola, IV/III stepen (Gimnazija, Upravna, Birotehni~ka, Administrativno-tehni~ka, Ekonomska, Gra|evinska, Rudarska, Ma{inska, Hemijska, [kola u~enika u privredi ili druga {kola dru{tvenog, odnosno tehni~kog smjera) 10 (deset) mjeseci radnog sta`a, poznavanje rada na ra~unaru i poznavanje daktilografije. Svi prijavljeni kandidati }e biti obavezno testirani o poznavanju rada na ra~unaru i daktilografije. Za radno mjesto pod rednim brojem 2: zavr{ena srerdnja {kola IV/III stepen (Gimnazija i Ekonomska), 10 (deset) mjeseci radnog sta`a, poznavanje rada na ra~unaru i polo`en stru~ni ispit. Uz prijavu na javni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): Za radno mjesto pod ta~kom 1 i 2: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte - rodni list - svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli - uvjerenje ili potvrda o radnom sta`u - uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na ra~unaru - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) - dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namje{tenika u organu dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH - ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultata disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1.Ustava BiH - za radno mjesto pod ta~kom 2 potvrda ili uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca) nakon izbora. Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja, neposredno, putem po{te, preporu~eno na adresu Op}inski sud u Tuzli, Ulica mar{ala Tita broj 137, sa naznakom: “JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta namje{tenika na neodre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Tuzli”. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 65 0 Mals 028708 07 Mals Sarajevo, 17. 11. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Amra Pinjo, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88, Sarajevo, protiv tu`enog ZTR TRAFIKA, vlasnici Be}irovi} Erzumana, Ul. Rami}a banja br. 28, Sarajevo i Had`ali} Ma{e, Ul. Miroslava Krle`e br. 18, Sarajevo, radi duga u iznosu od 948,50 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (Sl. novine FBiH, br. 53/03) objavljuje slijede}i

OGLAS
Kod ovog suda je podnesena tu`ba 15. 11. 2007. godine u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Direkcija Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne broj 88, Sarajevo, protiv tu`enog ZTR TRAFIKA, vlasnici Be}irovi} Erzumana, Ul. Rami}a banja br. 28, Sarajevo i Had`ali} Ma{e, Ul. Miroslava Krle`e br. 18, Sarajevo, radi duga u iznosu od 948,50 KM, kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e tu`itelju isplatiti iznos od 948,50 KM, sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose kako slijedi: - na iznos od 72,10 KM po~ev od 15. 11. 2006. godine pa do dana isplate, - na iznos od 306,10 KM po~ev od 15. 12. 2006. godine pa do dana isplate, - na iznos od 78,25 KM po~ev od 15. 1. 2007. godine pa do dana isplate, - na iznos od 23,45 KM po~ev od 15. 2. 2007. godine pa do dana isplate, - na iznos od 23,45 KM po~ev od 15. 3. 2007. godine pa do dana isplate, - na iznos od 23,45 KM po~ev od 25. 4. 2007. godine pa do dana isplate, - na iznos od 23,45 KM po~ev od 25. 5. 2007. godine

pa do dana isplate, - na iznos od 398,25 KM po~ev od 25. 6. 2007. godine pa do dana isplate, uz nadoknadu tro{kova parni~nog postupka sve u roku od 15 dana. Poziva se tu`eni Had`ali} Ma{e, Ul. Miroslava Krle`e br. 18, Sarajevo, da u roku od 30 dana dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e procesne prigovore, te izjasniti se da li priznaje ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju, ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, trebate navesti razloge, iz kojih se razloga osporava, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za va{e navode. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPPa FBiH). Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu, protiv vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja ako je tu`itelj u tu`bi stavio takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog pismena u jednim dnevnim novinama u FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Napomena: Odgovor na tu`bu tu`eni mo`e dostaviti na jednu od slijede}ih adresa suda: Ul. [e no ina br. 1, Sa ra je vo - pri je mna kan ce la ri ja Su da; Ul. ustani~ka br. 19, Ilid`a - Odjeljenje za sporove male vrijednosti STRU^NI SARADNIK Amra Pinjo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Ul. ustani~ka br. 19 Broj: 09 65 Mals 021216 06 Mals Sarajevo, 21. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~na suradnica Ena Bahtijarevi}, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM DD SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog P.V.H.S. ALPLAST DOO SARAJEVO, Ilija{, ul. Bosanski put br. 134, radi isplate duga, v.s.p. 694,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FBiH”, br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP)

- DOSTAVU TU@BE NA ODGOVOR Tu`bom od 9. 11. 2006. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da mu isplati iznos od 694,20 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: na iznos od 309,00 KM po~ev od 15. 12. 2002. godine; na iznos od 225,20 KM po~ev od 15. 1. 2003. godine i na iznos od 160,00 KM po~ev od 15. 2. 2003. godine, pa sve do dana uplate, uz obavezu tu`enog da tu`itelju naknadi tro{kove postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakon-

OB JAV L JU JE

skih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom }e se odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Stru~na suradnica Ena Bahtijarevi}, s. r. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.

POMO] U KU]I

41

Zbog ra~unara zaboravili da trep}emo
POSLJEDICE MODERNIH TEHNOLOGIJA
Sve ve}a zavisnost od iPada, ra~unara i pametnih mobitela ostavlja trag na mladim ljudima. Problemi koje oni danas imaju s o~ima nekada su bili uobi~ajeni za ljude u poznijim godinama
Milione ljudi danas mu~i suho}a o~iju, zdravstveni problem koji se ogleda u trajnom svrabu i upali oka kao posljedicama mnogo sati provedenih pred ekranima. Kada koristimo ove ure|aje, na{ um se koncentri{e na ono {to je na ekranu pa "zaboravi" da trep}e, ka`e dr. Kristin Parslou, specijalista za bolest popularno nazvanu suho oko. Treptanje ima ulogu u regulisanju funkcije o~iju jer tom aktivno{}u organizam ostavlja suzni film, odnosno podmazuje oko. Ljudi u normalnim uslovima trep}u od 12 do 15 puta u minutu, me|utim, kada su pred ekranom, ova u~estalost smanjuje se na svega sedam ili osam puta u minutu. Zbog toga mehanizam prirodnog lubrikanta oka koji {titi njegovu povr{inu ne radi ispravno. Oko 30 posto ljudi iznad 50 godina pati od suho}e o~iju, me|utim, ova brojka raste jer suho}a o~iju u posljednjih nekoliko godina poga|a sve vi{e mladih ljudi. "Mladi ljudi imaju iste probleme zbog modernih kancelarija s

NOVOSTI I PREPORUKE

Dekoracije u domu
ra~unarima i klima-ure|ajima koje stvari pogor{avaju jednako kao i sjedenje pred ra~unarima kod ku}e", ka`e dr. Parslou. Klini~ka ispitivanja pokazuju da vje{ta~ke suze mogu da poprave stanje djeluju}i na stabilizovanje suznog premaza u oku i to u roku od dva do tri mjeseca. Ono {to sami mo`ete da uradite kako biste sprije~ili prerani gubitak vida jeste da mijenjate fokus oka i poslije odre|enog vremena gledanja u ekran gledate u daljinu, kao i da svjesnim naporom poku{ate da trep}ete {to vi{e. Stavite cvije}e u {arene vaze na podove i stolove. Kao i cvije}e, u velike prozirne zdjele mo`ete staviti vo}e poput limuna, limete i narand`i, {to }e donijeti i predivan miris u prostoriju. Kombinirajte {arenilo i divlji uzorak s va{om uobi~ajenom garniturom u neutralnoj boji. Nabavite jastuke u toploj ~okoladnoj, bogatoj ljubi~astoj ili u zebrastom uzorku i kombinirajte s bijelom ili be` bojom. Na kau~ stavite jastuke {arenog uzorka ili u razli~itim bojama. Obojite zidove u omiljenu boju. Jednostavna ideja za brzo osvje`avanje prostora je promjena boje zidova. Zidove u dnevnoj sobi obojite u omiljenu boju, a svijetlozelena je poznata kao boja koja smiruje.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Izaberite idealne nao~ale
Za okruglo lice okviri bi trebalo da budu du`i i tanji, jednako ili malo {iri od naj{ireg dijela lica. Iako }e okruglom licu dobro stajati sli~ni okviri, pripazite da imaju neku o{trinu, kako se ne bi izgubili u licu. Idealne su nao~ale kockastih okvira, zaobljenih na krajevima i postavljene ne{to vi{e na licu. Nao~ale s okruglim ili kvadratnim okvirima idealan su izbor za duguljasto lice, a treba izbjegavati ma~kaste okvire. Dobro je da su okviri u intenzivnoj boji jer }e tako dodati {irinu licu. Trouglastom licu s uskom bradom i {irim ~elom najbolje }e stajati ma~kasti okviri, jer }e smek{ati konturu donjeg dijela lica i skrenuti pa`nju s brade. Tako|er, dobro }e mu odgovarati i nao~ale s metalnim okvirima samo na gornjoj strani.

Maj~ina du{ica protiv akni
Maj~ina du{ica posti`e daleko bolje rezultate u borbi protiv akni od raznih medicinskih krema koje se mogu na}i u prodaji, tvrde istra`iva~i Metropoliten univerziteta u Lidsu. Nau~nici su istra`iva li uti caj maj~ine du{ice, nevena i smirne na Propionibacterium acnes, bakteriju koja izaziva akne inficiraju}i pore. Premda su sve tri aromati~ne biljke "ubijale" bakteriju za pet minuta, ispostavilo se da je maj~ina du{ica najefikasnija protiv neugodnih bubuljica. Vo|e istra`ivanja ka`u da je potrebno obaviti dodatne, podrobnije testove, ali da bi ukoliko rezultati budu potvr|eni, preparati na bazi maj~ine du{ice mogli uskoro da postanu prirodna alternativa farmaceutskim preparatima.

Krempite s vi{njama
Potrebno:
1 pakovanje lisnatog tijesta 1 kg o~i{}enih zamrznutih vi{anja 1/2 litra mlijeka 1 kesica pudinga od vanilije 2 `umanca 100 grama putera 150 grama {e}era 2 kesice vanilin-{e}era 1 pakovanje slatke pavlake za {lag 1 kesica u~vr{}iva~a za {lag 50 grama {e}era u prahu Odle|eno lisnato tijesto razvu}i u koru, a drugu polovinu isje}i na pravougaonike. Sve ispe}i u rerni na 200 stepeni i ohladiti. Od pola litra mlijeka uzeti 4 ka{ike i izmije{ati sa pra{kom za puding, 2 `umanca i 100 grama {e}era, a ostatak staviti da provri. Puding uz mije{anje kuhati minut-dva. Ohladiti puding, dodati kesicu vanilin{e}era i razmek{ali puter, pa sve umutiti u pjenast krem. Posebno dobro umutiti slatku pavlaku za {lag, 50 grama {e}era, vanilin-{e}er i kesicu u~vr{}iva~a za {lag u ~vrstu masu. Pe~enu koru premazati kremom od pudinga i putera, odozgo poredati vi{nje, prekriti ~vrsto {lagom i pokriti pe~enim pravougaonicima od lisnatog tijesta. Posuti {e}erom u prahu izmije{anim sa vanilin{e}erom i staviti u fri`ider da se kola~ ohladi i stegne. Pred slu`enje sje}i na komade.

Priprema:

42

OGLASI
Prilog broj 1.

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 4. ta~ka 1. stav a. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, Brokerska ku}a FIMA International d.o.o. Sarajevo objavljuje:

Na osnovu ~lana 241, 242. i 269. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. novine” FBiH broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 07/09), ~lana 33. i 60 Statuta, te Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XX skup{tine dioni~arskog dru{tva “Poljooprema” d.d. Sarajevo donesene na sjednici Nadzornog odbora odr`anoj 6.4.2012. god, Nadzorni odbor “Poljooprema” d.d. Sarajevo, objavljuje

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 12. 2011. GODINE
Brokerska ku}a FIMA International d.o.o. Sarajevo; FIMA Int. d.o.o. Sarajevo - adresa sjedi{ta Hamdije ^emerli}a 37, 71 000 Sarajevo - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica 033 710 840; 033 710 842; e-mail: info@fima.ba; www.fima.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora - ~lanovi uprave Hod`i} Ahmed - predsjednik Uprave II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira dionica emitenta s pravom glasa - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 318.966 c) Teku}a sredstva 88.637 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 407.603 PASIVA a) Kapital 69.427 b) Upisani osnovni kapital 250.000 c) Dugoro~ne obaveze 188.219 d) Kratkoro~ne obaveze 149.957 e) Ukupno pasiva 407.603 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 146.739 b) Rashodi 264.972 c) Dobit/gubitak prije poreza -116.648 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja -116.648 FIMA Int. d.o.o. Sarajevo Direktor Hod`i} Ahmed I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

OBAVJE[TENJE
o sazivanju XX skup{tine Dioni~kog dru{tva “Poljooprema” d.d. Sarajevo XX skup{tina Dioni~kog dru{tva “Poljooprema” d.d. Sarajevo, saziva se za 30.4.2012. godine (ponedjeljak) sa po~etkom u 10.00 sati, u prostorijama sjedi{ta Dru{tva, Ulica Rajlova~ka cesta bb, Sarajevo. Za rad Skup{tine se predla`e slijede}i:

Dne vni red:
1. Izbor radnih tijela Skup{tine: a) Radom Skup{tine }e predsjedavati predsjednik Nadzornog odbora; b) Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja }e vr{iti Odbor za glasanje c) Zapisnik }e voditi Sekretar Dru{tva; d) Dva ovjeriva~a zapisnika se biraju na Skup{tini na prijedlog dioni~ara. 2. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg izvje{taja poslovanja Dru{tva za 2011. godinu, sa finansijskim izvje{tajem i izvje{tajem vanjskog revizora, Odbora za reviziju i izvje{taja Nadzornog odbora; 3. Razno. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine imaju dioni~ari koji se nalaze na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine, dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika. Dioni~ar/punomo}nik du`an je najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine, prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporu~enom po{tom podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine. Uz prijavu se obavezno prila`e fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara -vlastodavca i punomo}nika, i dostavlja se Dru{tvu li~no, po{tanskom po{iljkom, faksom na broj: +387 33 568-258, najkasnije u roku utvr|enom za registraciju dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predlo`iti pitanja i prijedloge odluka za uvr{tavanje na dnevni red Skup{tine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Dioni~ar/punomo}nik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skup{tinu, u prostorijama sjedi{ta Dru{tva, po~ev od prvog dana objavljivanja ovog obavje{tenja, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati. NADZORNI ODBOR

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo,BA t.+387 33 561 200 f.+387 33 561 216 fkn@fknbih.edu www.fknbih.edu

O BAVI JEST
Ago Mahmutagi}, dipl. pravnik, javno }e braniti magistarski rad pod naslovom “Pravna sigurnost gra|ana u Bosni i Hercegovini”. Javna odbrana magistarskog rada obavit }e se na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Ulica Zmaja od Bosne br. 8, 8. 5. 2012. godine u 12 sati. Fikret Uka, dipl. ekonomista, javno }e braniti magistarski rad pod naslovom “Uticaj siroma{tva i niskog nivoa obrazovanja kao faktora podsticanja trgovine ljudima u Republici Kosovo”. Javna odbrana magistarskog rada obavit }e se u prostorijama Administracije Policije Kosova u Pri{tini, 12. 5. 2012. godine u 10 sati. Magistarski radovi se mogu pogledati u Sekretarijatu Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, svakim danom od 10 do 12 sati. SEKRETARIJAT FAKULTETA
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: 065-0-Mal-06-0021826 Sarajevo, 9. 6. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Mirna Budimli}, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo, Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`ene Ibi{i Sunevere, sa posljednjim poznatim prebivali{tem u Sarajevu, ul. Bijelina ~ikma broj 1, radi isplate nov~anog potra`ivanja, v.sp. 683,30 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 53/03) skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`ena osporava, tu`beni zahtjev mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`ena zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`ene (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`ena kojoj je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na istu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`ena da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Mirna Budimli}

Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na policija

Бoснa и Хeрцeгoвинa Mинистaрствo бeзбjeднoсти Грaничнa пoлициja

J AV N I P O Z I V
Obavje{tavamo zainteresovane kandidate da je Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Grani~ne policije Bosne i Hercegovine, 3. 4. 2012. godine na slu`benoj internet-stranici objavila javni oglas za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Grani~noj policiji Bosne i Hercegovine. Prijavni obrazac se mo`e preuzeti sa slu`bene internet-stranice Agencije www.ads.gov.ba ili u prostorijama Grani~ne policije Bosne i Hercegovine. Broj: 17-05-2-34-11-501-6/12. Datum: 4. 4. 2012. godine DIREKTOR Vinko Duman~i}

Sarajevo, 71 000, Ul. Reufa Muhi}a 2-A ; Telefon: 033 755 300 ; Fax: 033 755 305; Сaрajeвo, 71 000, Uл. Рeуфa Mухићa 2-А ; Тeлeфoн: 033 755 300 ; Фakс: 033 755 305; e-mail: granpol@granpol.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 113763 09 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM d.d. Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 88, protiv tu`enog “AZAP” d.o.o. Sarajevo, ul. Ismeta Alajbegovi}a [erbe broj 3, Ilid`a, radi duga od 715,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FBiH” broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP)

OBJAV LJ U J E
-dostavu tu`be na odgovor Dana 6. 10. 2009. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 220,00 KM na ime kori{tenja usluge mobilne telefonije. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave ili u toku pripremanja glavne rasprave donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 715,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 129,40 KM po~ev od 25. 2. 2009. godine do isplate, na iznos od 118,30 KM po~ev od 25. 3. 2009. godine do isplate, na iznos od 117,00 KM po~ev od 25. 4. 2009. godine do isplate, na iznos od 117,00 KM po~ev od 25. 5. 2009. godine do isplate, na iznos od 117,00 KM po~ev od 25. 6. 2009. godine do isplate, na iznos od 117,00 KM

po~ev od 25. 7. 2009. godine do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 6. 10. 2009. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

OBJAV LJU JE - dostavu tu`be na odgovor POZIVA SE TU@ENA da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na ure|enu tu`bu od 18. 5. 2010. godine (prijedlog za izvr{enje na osnovu vjerodostojne isprave od 20. 11. 2001. godine). U tu`bi je predlo`eno da se tu`ena obave`e tu`itelju platiti iznos od 683,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 275,83 KM po~ev od 15. 1. 2001. godine, na iznos od 189,10 KM po~ev od 15. 2. 2001. godine, na iznos od 110,20 KM po~ev od 15. 3. 2001. godine i na iznos od 108,10 KM po~ev od 15. 4. 2001. godine, pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`ena du`na da u

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.
Dr. Fadil Ademovi} ^etni{tvo u slu`bi okupatora i kvislinga (1941-1945) (12)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN

43

“Ko ho}e borbu, nek’ se odmakne dalje od nas”
Saradnja Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta sa nacifa{isti~kim okupatorima i njihovim kvislinzima u svjetlu njema~kih, italijanskih, engleskih, ameri~kih, ruskih, ~etni~kih, endehazijskih i nopovskih istorijskih izvora
Tako|e, ugledni ~lan Zemljoradni~ke stranke, ~etni~ki vojvoda Petar Samard`i}, `elio je da zemljoradni~ki {ef i ministar pravde Milan Gavrilovi}, ka`e preko radija, otprilike ovo: Bra}o Srbi, sla`ite se i izvr{avajte nare|enja va{e vrhovne komande koja vodi operacije u skladu sa svim operacijama saveznika. S tim se sla`e i bratska Rusija. Nare|enje Vrhovne komande do}i }e vam preko Dra`e Mihailovi}a i oficira koje je on poslao u sve srpske zemlje i druge jugoslovenske krajeve. Budite strpljivi. Rad ide svojim tokom. Mi }emo pobijediti. A posle pobjede do}i }e na red politika i narod }e slobodno re}i {ta `eli, pa }e biti po demokratskim na~elima onako kako `eli ve}ina naroda. To vam sve~ano obe}avamo u ime kraljevske vlade. Uop{te da dr. Milan Gavrilovi} govori preko radija ~e{}e, jer ga srpski narod `eli da ~uje s obzirom da je doskora bio u Moskvi. Major Todorovi} formuli{e `elje naroda po mjeri tada{njih emisija Radio Londona. Upu}uje i na zahtjeve prema njegovim emisijama. Major Todorovi}, me|utim, po svemu nije imao prilike i vremena da ~uje eho svojih poruka otpremljenih u London Dra`inim posredstvom. Oni koji su ih ~uli dijelili su se na jedne {to su odobravali i druge koji su se ~udili. Da sazna za sudbinu svojih poruka Todorovi}a je sprije~ila partizanska jedinica. Na{ odred, hercegova~ko-crnogorski, udarni, formiran je 28. januara. No}u, izme|u 19. i 20. februara smo u Kifinom selu zarobili majora Bo{ka Todorovi}a. Za izdajstvo i po~injene zlo~ine preki sud ga je osudio na smrt. ljna situacija. Preduzimanje oru`anih akcija zavisi od naredaba {taba puka. ^etnici su propagirali shvatanja da zapadni saveznici ne}e nikad dopustiti {irenje komunizma i odlu~uju}i uticaj Sovjetskog saveza na Balkanu. Pri tome su ra~unali na svoju neza1942. Srbima partizanima – navodi se da u ~etni~kim redovima postoje samo pravi Srbi, a ne kao kod vas vi{e usta{a nego Srba. Svi vi skupa koji se nalazite u partizanima dobro znadete {ta su Hrvati napravili iz na{eg jadnog izmu~enog naroda pa se malo razmislite pa ka`ite je li tako ili nije. A oni su sada vas napuvali da se borite protiv okupatora, ali se vi s time ne borite protiv njega nego samo za detaljno uni{tenje na{ega naroda, a onaj tko ga je doveo taj neka ga goni kako zna, a za{to da se mi borimo i da uludo gubimo bez ikakve koristi. Malo se promislite pa recite da li je to mogu}e i da li se mo`e jedna {aka ljudi boriti protiv velike sile. Partizanima se poru~uje da pristupe u ~etni~ke redove, a za `ivot im jam~e ~etnici i italijanska komanda.

1348. 1614. 1770. 1929. 1939. 1941. 1943.

^e{ki kralj Karlo IV osnovao univerzitet u Pragu (Karlov univerzitet), prvi univerzitet u centralnoj Evropi.

Umro {panski slikar El Greko, ro|en na Kritu 1540. godine kao Dominikos Teotokopulos. Tvorac jednog od najoriginalnijih slikarskih opusa u istoriji evropskog slikarstva bio je potpuno zaboravljen i ponovo je otkriven krajem 19. vijeka.

Ro|en engleski romanti~arski pjesnik Vilijam Vodsvort. Najzna~ajnije njegovo djelo su “Lirske balade”, knjiga koja je ozna~ila po~etak romantizma u engleskoj knji`evnosti. Beogradska radiostanica prvi put direktno prenosila jednu fudbalsku utakmicu, prvenstveni susret BSK i Jugoslavije. Reporter je bio Rade Stoilovi}. Musolinijeve trupe iskrcale su se na obale Albanije i za pet dana okupirale ci-

1947.

Henri Ford

jelu zemlju.

Vlada Kraljevine Jugoslavije objavila proklamaciju o po~etku rata s Njema~kom i Italijom i izdala naredbu o op{toj mobilizaciji. U mjestu Geri u SAD-u umro srpski pjesnik, esejist i putopisac Jovan Du~i}. Njegovo djelo predstavlja vrhunac srpske lirike u dvije prve dekade 20. vijeka. Bio je u diplomatskoj slu`bi Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije. Od 1941. godine `ivio je u SAD-u, a njegovi posmrtni ostaci prenijeti su u rodno mjesto Trebinje u oktobru 2000. (“Pesme”, “Pesme u prozi”, “Plave legende”, “Pesme ljubavi i smrti”, “Carski soneti”, zbirka putopisa “Gradovi i himere”, knjiga proze “Blago cara Radovana”).

Umro ameri~ki automobilski magnat Henri Ford. Prve “benzinske ko~ije” konstruisao je 1896, a 1899. je po~eo proizvodnju automobila. Prvi je uveo serijsku proizvodnju, a 1908. je stvorio model T, prvi “narodni automobil” .

“Jamato”.

1943. 1945. 1948. 1955. 1963. 1966. 1975. 1990. 1992. 1992. 1994. 2004.

Milovan \ilas

U laboratoriji u Bazelu u [vajcarskoj prvi put je proizvedena droga LSD. Ameri~ki avioni u Drugom svjetskom ratu potopili najve}i japanski ratni brod

1962.

Odlu~ni trenutak
mjenjivost i nenadoknadivost zapadnim Saveznicima. Smatrali su da ih oni zbog toga moraju pomagati. Zato Mihailovi} u telegramu svojim komandantima 7. novembra 1943. godine javlja: Engleska ne sme nikada prepustiti Balkan ruskom uticaju, jer onda gubi Sredozemlje - to je svima jasno. Ali, borbena snaga i pouzdanost Titovih partizana, na temelju trenutnih vojnih potreba Saveznika, bile su va`nije od njihovih komunisti~kih te`nji. Za ~etnike se pokazala sva riskantnost pretpostavke da su oni nezamjenjivi, makar to shvatanje bilo suvi{e generalizirano. Tako je bilo sa ~ekanjem na op{ti ustanak u izvedbi ravnogoraca i stalnim odlaganjem ~etni~ke borbe protiv okupatora i kvislinga. Tako je i sa citiranim upozorenjem komandanta puka da se niko ne nagovara na borbu protiv neprijatelja dok za to ne bude stvarno povoljna situacija, {to zavisi od naredaba {taba. Narod ne}e nikakve borbe za sada. Narod }e znati da se digne na oru`je onda kada kucne pravi ~as. U jednom letku iz rujna Strategija ~ekanja i odlaganja borbe protiv sila Osovine mirila se sa stanjem okupacije i ciljevima okupacione politike. Iskazivala joj je lojalnost. Nedore~eno je i neodre|eno to ~ekanje u pogledu izvjesnosti dolaska odlu~nog trenutka u kojem bi ~etni~ke snage pre{le u op{ti napad. Tvorci te strategije su ra~unali da }e zapadni Saveznici uprtiti glavni teret postizanja slobode od okupacije u Jugoslaviji. Odlu~ni trenutak je vezan za iskrcavanje njihovih trupa na Balkan, odre|enije u Jugoslaviji. Do tada su ~etnici usmjeravani na pasivnost i defanzivnost. Kao da nije potreban njihov napor da sopstvenim snagama doprinesu pobjedi nad fa{izmom. Za Dra`u nije bilo vrijeme za akciju ni u jesen 1942. godine, kada ga britanska vlada poziva da po~ne ru{iti glavne komunikacije u Srbiji. I ona u zemlji, i inostrana ~etni~ka propaganda izda{no je eksploatisala parolu o ~ekanju, o odga|anju po~etka sve dok ne bude kucnuo ~as. Taj ~as }e oglasiti Dra`a, ~etni~ko vodstvo i izbjegli~ka vlada. Ta parola je imala uticaja u znatnom dijelu masa, posebno onih {to su joj vjerovale. Odlu~an ~as ni prerano ni prekasno nije kucnuo od po~etka do kraja rata. Umjesto da jednom nahrupi i pokrene lavinu najaktivnijeg otpora, on nije nastao ni u ljeto 1944. godine. Tada su se ~etnici rame uz rame sa njema~kim snagama zajedno suprotstavljali ofanzivnom naletu NOVJ-a.
(Sutra: Trpaju se u antifa{isti~ke pokrete)

Osnovana Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Statut ove organizacije potpisalo je 26 zemalja, a 7. april progla{en je za Svjetski dan zdravlja. Umrla ameri~ka filmska glumica Teda Bara, prva vamp `ena u istoriji kinema-

tografije.

Usvojen novi jugoslovenski ustav kojim je naziv dr`ave Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ) promijenjen u Socijalisti~ka Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ). Novi ustav popularno je nazvan povelja samoupravljanja jer je njime samoupravni model primijenjen u svim sferama i na svim nivoima dru{tvenog `ivota.

Iz Sredozemnog mora kod {panske obale izva|ena ameri~ka hidrogenska bomba, ispala iz aviona zbog tehni~ke gre{ke. U Zagrebu umro hrvatski slikar i grafi~ar Krsto Hegedu{i}. Bio je inicijator i jedan od osniva~a umjetni~ke grupe Zemlja (1929), a osniva~ je i slikarske {kole naivaca u Hlebinama (1930). U po`aru feribota Skandinavska zvijezda tokom krstarenja u Sjevernom moru, izme|u Norve{ke i Danske, poginulo 158 ljudi. Dan nakon {to je EZ priznala nezavisnost Bosne i Hercegovine bosanski Srbi proglasili su u Banjoj Luci nezavisnost tzv. republike srpske, a predstavnici bosanskih Srba u Predsjedni{tvu BiH Biljana Plav{i} i Nikola Koljevi} dali ostavke.

Uhap{en jugoslovenski politi~ar i disident Milovan \ilas, biv{i najbli`i saradnik Josipa Broza Tita. Razlog hap{enja bilo je objavljivanje njegove knjige “Razgovori sa Staljinom” Bilo je to . ~etvrto hap{enje i su|enje \ilasu otkako se, januara 1954. godine, razi{ao sa rukovodstvom Komunisti~ke partije Jugoslavije.

Generalizirano shvatanje
Zar je mogu}e: {aka ljudi protiv velike sile. Na oru`je onda kada kucne pravi ~as. Niko nema pravo da kritikuje potpisatoga, u pogledu sada{njeg stava prema neprijatelju, i da nagovara pojedince na borbu prije nego za to bude stvarno povo-

Alberto Fud`imori

Protagonisti i privr`enici istorijskog desni~arskog revizionizma i velikosrpske politike otvorili su procese antifa{izacije fa{izma devastiranjem istorijske nauke i istine koju je ta nauka do danas utvrdila. ^ine to poku{ajima rehabilitacije i predstavljanjem ~etni{tva i Dra`e Mihailovi}a kao oslobodila~kog i antifa{isti~kog pokreta. Takve tvrdnje i nastojanja nacionalisti~ke istoriografije i aktuelne politike u Srbiji i RS-u u potpunosti opovrgava i ~ini neosnovanim kapitalno djelo dr. Fadila Ademovi}a „^etni{tvo i ~etni~ka propaganda u ju`noslovenskim zemljama u Drugom svjetskom ratu (1941-1945)“. Zbog mnogobrojnosti izvora i racionalnosti upotrebe prostora u ovom feljtonu nisu mogli biti nazna~eni izvori datih historijskih ~injenica. Svako ko je zainteresovan, te izvore i njihovo porijeklo mo`e na}i u knjigama kod izdava~a - „KULT-B“ (direktor i urednik Mustafa Kapid`i}), tel. 033/238-090.

dina, povezati podijeljeni region Ka{mira.

2005.

Biv{i predsjednik Perua Alberto Fud`imori SAD priznale nezavisnost BiH, Slovenije osu|en na 25 i Hrvatske. godina zatvora za zlo~ine protiv U glavnom gradu Ruande Kigaliju ubi~ovje~nosti tojen premijer Agate Uvilingijimana. kom njegove Vi{e od 600 Ira~ana poginulo, a preko vladavine od 400 je ranjeno u bombardovanju d`ami1990. do 2000. je u Falud`i, ira~kom gradu koji je danima bio pod opgodine. To je sadom ameri~kih marinaca. U Bagdadu zvani~no saopprva presuda {teno da je u toj zemlji poginulo vi{e od 720 vojnika demokratski izakoalicionih snaga, predvo|enih SAD-om, od ~ega branom {efu ve}ina nakon progla{nja kraja glavnih vojnih operacija dr`ave jedne la1. maja 2003. godine. tinoameri~ke zeIndija i Pakistan obnovili autobusku linimlje pred doju koja }e, prvi put u posljednjih 60 goma}im sudom.

2009.

44

SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga BiH uta pob ner por 19. kolo d:p-g bod

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

19 14 3 2 19 11 6 2 19 11 3 5 19 11 3 5 19 10 3 6 19 8 8 3 19 7 5 7 19 6 7 6 19 6 6 7 19 4 8 7 19 6 2 11 19 5 4 10 19 5 3 11 19 4 5 10 19 3 7 9 19 4 1 14 SUBOTA, 14 SATI TUZLA: Sloboda - Rudar Prijedor (Sudije: ^ui}, Mari}, Tepav~evi}) SUBOTA, 16 SATI IST. SARAJEVO: Slavija - Kozara (Kaplan, Taborin, Kuljaninovi}) MOSTAR: Vele` - Leotar (Zrili}, Kuni}, Grabus) GABELA: GO[K - [iroki Brijeg (Pilav, Ibri{imbegovi}, Kne`evi}) BANJA LUKA: Borac - Travnik (Zovko, Budimli}, Hrsti}) GRADA^AC: Zvijezda - Zrinjski (Valji}, [irko, Imamovi}) SUBOTA, 19 SATI ZENICA: ^elik - Sarajevo (Paji}, Janji}, Peri}) SARAJEVO: @eljezni~ar - Olimpic (Skaki}, Udovi~i}, Bandi})

1. @eljezni~ar 2. [iroki Brijeg 3. Sarajevo 4. Borac 5. Olimpic 6. Zrinjski 7. Zvijezda 8. Vele` 9. ^elik 10. GO[K 11. Sloboda 12. Travnik 13. Rudar 14. Leotar 15. Kozara 16. Slavija

40:10 28:8 31:17 29:17 26:15 29:21 23:21 19:19 20:23 12:16 12:30 24:36 16:31 14:22 10:18 17:46

45 39 36 36 33 32 26 25 24 20 20 19 18 17 16 13

U @eljezni~aru o~ekuju nova tri boda protiv Olimpica

Moramo pobijediti!
Vukovi su u 15 odigranih susreta izgubili ~ak 14 utakmica od @elje i tek jednom remizirali, ali daleko od toga da ih treba potcijeniti. Zapravo, to je i najve}i strah Amara Osima Bez Kvesi}a i Kerle, a slatke muke oko sastava
Moramo pobijediti! Ova re~enica oslikava sve bitno kada su u pitanju o~ekivanja @eljezni~ara u me~u protiv Olimpica. Da, vukovi se u 15 odigranih susreta izgubili ~ak 14 utakmica od @elje i tek jednom remizirali, ali daleko od toga da ih treba potcijeniti. Zapravo, to je i najve}i strah Amara Osima, menad`era tima sa Grbavice. "Nemamo straha od Olimpica, ali imamo od opu{tanja igra~a. Nadam se da }e sam pogled na tabelu razbuditi ljude, koji moraju shvatiti da to ne}e biti lagana utakmica", smatra Osim, koji kao hendikep svoje ekipe vidi ~injenicu da je za njegove igra~e svaka utakmica ista, dok to nije slu~aj sa Olimpicovim. Pokazuju}i ravnu liniju, Osim dodaje da je Olimpicovim igra~ima svaka utakmica sli~na, sve dok ne do|u do susreta protiv @elje, koji im je na vrhu po zna~aju, dok je @elji svaki me~, manje-vi{e, isti po zna~aju. "U svakoj normalnoj ligi, kada petoplasirani dolazi prvoplasiranom, ima ~emu da se nada, a tako je i kod nas. Oni dolaze rastere}eni i statistika, koja jeste na na{oj strani, ne mora ni{ta zna~iti. Uostalom, niz nepora`enosti nam polako postaje optere}enje, iako je posljedica dobrih igara. Me|utim, sada svi o~ekuju da lako pobje|ujemo, a mi znamo koliko smo se namu~ili za svaku pobjedu", dodaje Osim, koji se nada da }e na kraju presuditi, ipak, kvalitet, jer... "Ipak smo kvalitetniji i imamo bolje igra~e, ali moramo biti na maksimalnoj razini ako `elimo do}i do pobjede, pogotovo na voljnom planu." Osim u ovom susretu vjerovatno ne}e koristiti usluge Kvesi}a, koji jo{ nije zalije~io povredu mi{i}a, a iz istog razloga van konkurenAmar Osim o~ekuje te`ak me~, ali na kraju Foto: D`. KRIJE[TORAC ipak tri boda

Me|unarodni nogomet
ENGLESKA Premiership SUBOTA: Sunderland - Tottenham (13.45 sati), Bolton - Fulham (16), Chelsea Wigan (16), Liverpool - Aston Villa (16), Norwich - Everton (16), West Bromwich Albion - Blackburn (16), Stoke - Wolverhampton (18.30). NEDJELJA: Manchester United - Queens Park Rangers (14.30), Arsenal - Manchester City (17). NJEMA^KA Bundesliga

cije je i Kerla, s tim {to je naglasio kako ima slatkih muka kada je u pitanju sastavljanje ekipe, s obzirom na to da su pojedinci u Banjoj Luci pokazali dosta dobru igru. Osim je naglasio da }e susret po~eti Adilovi}, da je Bekri} u konkurenciji, da je ]utuk bio dosta dobar u Banjoj Luci, te da ima dilema u veznom redu, s obzirom na to da je Nyema odigrao ne{to slabije od uobi~ajenog, a Jamak dokazao da se na njega mo`e ozbiljno ra~unati. Vjerovatan sastav: Gu{o, B. ^oli}, Bogi~evi}, Vasili}, ]utuk, Svraka, Jamak, Bekri} (Nyema), Zeba, Be{lija (Selimovi}), Adilovi}.
J. LIGATA

Nedim Jusufbegovi} sa Olimpicom na Grbavici

Travnik i Borac

SUBOTA: Bayern - Augsburg (15.30), Freiburg - Nürnberg (15.30), Kaiserslautern - Hoffenheim (15.30), Stuttgart - Mainz (15.30), Köln - Werder (15.30), Wolfsburg - Borussia D. (15.30), Borussia M. - Hertha (18.30). NEDJELJA: Schalke - Hannover (15.30), Hamburger SV - Bayer (17.30). ITALIJA Serie A

Tradicija i kvalitet su na strani @elje, ali...
Osim radi odli~an posao. Apsolutno su najbolja ekipa u BiH, te i dalje stojim iza rije~i da }e osvojiti titulu prvaka, ka`e Jusufbegovi}
Dolazimo u bh. hram fudbala kod najbolje ekipe i najfudbalskije publike. Ako to nije dovoljan motiv mojim igra~ima da daju maksimum i poku{aju izboriti povoljan rezultat, ne znam {ta bi moglo biti. Ovim rije~ima Nedim Jusufbegovi}, trener Olimpica, poslao je poruku svojim izabranicima koji }e sutra od 19 sati na Grbavici gostovati gradskom rivalu @eljezni~aru. Vukovi s Otoke ne mogu se pohvaliti dobrim rezultatima u me|usobnim duelima sa @eljom. Izuzmemo li remi u posljednjem duelu na Otoci u revan{-me~u osmine finala Kupa BiH, u ostalim me~evima pognute glave su napu{tali stadion. "Istina je da tradicija nije na na{oj strani. @eljo je i kvalitetnija ekipa od nas, ali to ne treba da bude razlog da se unaprijed predamo. Maksimalnim zalaganjem u korektnim uslovima potrudit }emo se da izborimo povoljan rezultat", ka`e Jusufbegovi}. Olimpicov trener u igra~koj karijeri no sio je dres @e lje zni~ara i igrao na Grbavici... "To je bio moj dio profesionalne karijere i nisam ostavio neki poseban trag. Tako da je iluzorno pri~ati o nekim emocijama", ka`e Jusufbegovi}, pohvaliv{i rad i rezultate dana{njeg protivnika. "Izuzetno uva`avam ekipu @eljezni~ara i trenera Amara Osima. Radi odli~an posao, apsolutno su najbolja ekipa u BiH, te i dalje stojim iza rije~i da }e osvojiti titulu prvaka. ^estitam im na svemu, ali opet ponavljam u~init }emo sve da Grbavicu napustimo nepora`eni. Na Grbavicu dolazi mo bez po se bnog imperativa, ali sa do zom pritiska. Kakvi bismo bili ljudi da igra mo bez pritiska i ciljeva. Da li }e to biti dovoljno da napravimo ne {to vi {e, vi djet }emo", naglasio je Jusufbegovi}. Trener Olimpica nema problema sa povrije|enim i suspendovanim igra~ima, pa }e na te ren mo}i poslati najboljih 11 fudbalera sa kojim raspola`e u ovom trenutku. Vjerovatan sastav: Fejzi}, Suljevi}, Vuj~i}, [kalji}, Regoje, Vidovi}, Bu~an, Muharemovi}, Harba, KapJusufbegovi} na i}, Pljevljak (Smaji}).
S. [I[I] raspolaganju ima sve igra~e Nermin Ba{i} i Deni Simeunovi}

SUBOTA: Cesena - Bologna (15), Chievo - Catania (15), Milan - Fiorentina (15), Novara - Genoa (15), Cagliari - Inter (15), Udinese - Parma (15), Lecce - Roma (15), Atalanta - Siena (15), Palermo - Juventus (18.30), Lazio - Napoli (21). [PANIJA Primera

Nekompletni, ne i za potcijeniti
Nakon skupo pla}ene pobjede nad Zvijezdom, nogometa{e Travnika o~ekuje gostovanje u Banjoj Luci. Subotnji duel ovih takmaca igra}e se bez gledatelja, pa je i termin pomaknut sa 19 na 16 sati. Podsjetimo, jesenji duel u Travniku je prekinut nakon prvih 45 minuta kod rezultata 1:1. "U Banju Luku idemo bez {est standardnih igra~a. Iako je Borac u {oku zbog prekida me~a sa @eljom, on je favorit i dalje jer ima kvalitetnu ekipu. Ali, i pred na{e gostovanje na Grbavici bili smo totalni autsajderi, pa je malo nedostajalo da ku}i donesemo bod", istakao je Nermin Ba{i}, pomo}ni trener NK Travnik. Protiv Borca }e nedostajati zbog kartona Elvedin i Nermin Varupa, Oru~, Ribi} i Popovi}, te nedovoljno oporavljeni Mi{i}. Stru~ni {tab vezira ima}e problema, posebno u slaganju posljednjeg odbrambenog zida, a priliku }e dobiti nekolicina mla|ih igra~a, me|u kojima je i brzi napada~ Deni Simeunovi}. "Nadam se da }u opravdati povjerenje i pobje}i bar jednom doma}oj odbrani. Nekompletni jesmo, ali nismo ni za potcijeniti", istakao je Simeunovi}. Vjerovatni sastav: Fejzi}, Terzi}, Zatagi}, Kova~evi}, Sto{i}, Huseinspahi}, Cassio, Batovanja, Lihovac, Red`epi, Simeunovi}.
ENI news

SUBOTA: Getafe - Sporting (18), Rayo Vallecano - Osasuna (18), Espanyol Sociedad (18), Zaragoza - Barcelona (20), Betis - Villarreal (22). NEDJELJA: Levante - Atletico (12), Mallorca - Granada (16), Athletic - Sevilla (18), Real Madrid - Valencia (21.30). PONEDJELJAK: Malaga - Racing (21). FRANCUSKA Le Championnat SUBOTA: Ajaccio - Saint-Etienne (19), Brest - Lille (19), Dijon - Nancy (19), Evian - Rennes (19), Montpellier - Sochaux (19), Valenciennes - Toulouse (19), Lyon - Auxerre (21). NEDJELJA: Caen - Bordeaux (17), Nice - Lorient (17), PSG - Marseille (21). HRVATSKA HNL

SUBOTA: Rijeka - Zagreb (16), Zadar - Split (16), Istra 1961 - Inter (18), [ibenik - Dinamo Zagreb (18), Hajduk Karlovac (18). SRBIJA JSL

SUBOTA: Radni~ki Kragujevac - Hajduk K. (16), Borac ^a~ak - Novi Pazar(16), Javor - Jagodina (16), Smederevo - OFK Beograd (16), Vojvodina - Rad (16), Spartak - Partizan (16), Crvena zvezda - Metalac (18). NEDJELJA: BSK Bor~a - Sloboda PS (16).

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.

SPORT
Slavija do~ekuje Kozaru

45

^elik do~ekuje Sarajevo na Bilinom polju

navija~ima tri boda
Goste iz Sarajeva do~eka}emo kao sportske prijatelje i da}emo sve od sebe da ih kao takve i ispratimo, ali, naravno, pora`ene, ka`e trener Glava{
Vlatko Glava{: Motiv je pobjeda protiv Sarajeva Vlado ^aplji} prvi put vodi Slaviju na doma}em terenu

Pokloniti

N

ogometa{i ^elika ve~eras u 19 sati na Bilinom polju }e odmjeriti snage sa ekipom Sarajeva. Crveno-crni, koji u ~etiri proljetna me~a nisu okusili slast pobjede (dva boda osvojena protiv Vele`a kod ku}e i Zrinjskog na strani) i u me|uvremenu su promijenili i trenera, nadaju se da }e slaviti protiv starog rivala. [ef stru~nog {taba zeni~kog premijerliga{a Vlatko Glava{ istakao je va`nost ove utakmice za navija~e, klub, grad i samu ekipu. "Bi}e te{ka utakmica, ali igra-

mo na na{em terenu i imamo pravo da se nadamo pobjedi pred na{im navija~ima. Ovih sedam dana smo marljivo radili, poku{avali smo neke stvari da promijenimo i sada je sve na igra~ima. Sama pobjeda u utakmici protiv Sarajeva je dovoljan motiv za njih. @ao mi je {to protiv Olimpica nismo nagra|eni za borbenost na terenu. Mi }emo goste iz Sarajeva do~ekati kao sportske prijatelje i da}emo sve od sebe da ih kao takve i ispratimo u Sarajevo, ali, naravno, pora`ene. Jo{ nisam siguran za 11

igra~a koji }e istr~ati na teren, jer imamo problema oko realizacije, pa razmi{ljam da li da ne{to promijenimo u navalnom redu", kazao je Glava{. Za ovaj me~ ne}e mo}i ra~unati na kapitena Jusi}a, koji igra na poziciji stopera, a u tim se vra}a veznjak Martinovi}. Po~eo je trenirati i Damjanovi}, koji je pauzirao zbog povrede, a kako stvari stoje, nekada{nji reprezentativac na{e zemlje na}i }e se na klupi i mo`da u posljednjih pola sata me~a pomo}i suigra~ima ako bude potrebno. M. DAJI]

^aplji} `eli slaviti u debiju
Nakon poraza od Sarajeva, Slavija }e na doma}em terenu, u derbiju za~elja, do~ekati Kozaru iz Gradi{ke, {to }e ujedno biti debi novog trenera Vlade ^aplji}a pred doma}im navija~ima. "Od prvog minuta }emo krenuti ofanzivno i `elim da {to je prije mogu}e rije{imo pitanje pobjednika. U Zenici i na Ko{evu smo pokazali da mo`emo odigrati kvalitetno, a sad `elim da pobijedimo u mojoj prvoj utakmici na klupi Slavije pred na{im navija~ima", izjavio je ^aplji}, koji vjeruje da njegova ekipa mo`e osvojiti tri boda i tako se pribli`iti mjestu koje u narednoj sezoni garantuje opstanak.

Fudbaleri Sarajeva gostuju kod ^elika

Jovi} poznaje filozofiju Glava{a
Ne mo`e biti takti~kih iznena|enja. Nadam se da }e utakmica biti efikasna i da }emo posti}i gol vi{e, rekao je strateg bordo tima Dragan Jovi}
Fudbaleri Sarajeva gostuju u subotu kod ^elika, starog rivala i sportskog prijatelja. Bordo sastav zabilje`io je posljednji put pobjedu na gostovanju u Zenici u prolje}e 2001. godine kada je rezultat bio 3:0. [ef stru~nog {taba tima sa Ko{eva Dragan Jovi} nada se dobrom rezultatu i smatra da je ekipa izvukla pouke rade}i na otklanjanju nedostataka iz prvog poluvremena me~a sa Slavijom. Prema njegovim rije~ima, osim Sedina Torlaka, koji je van stroja zbog povrede, ostali igra~i su u kombinaciji za po~etnu formaciju. "^estitam gra|anima Sarajeva, 6. april. Mi }emo poku{ati dobrom igrom i uspjehom uljep{ati ovaj praznik. Gledao sam ^elik u dvije proljetne utakmice u kojima je nesretno pora`en. Mislim da vrijedi vi{e nego {to rezultati pokazuju, a dobio je novog trenera koji }e donijeti promjene u na~inu i modelu igre. Poznajem filozofiju Vlatka Glava{a, kao i on moju, tako da ne mo`e biti takti~kih iznena|enja", rekao je Jovi} na ju~era{njoj konferenciji za novinare u klupskim prostorijama. U jesenjem dijelu prvenstva Sarajevo je savladalo ^elik sa 4:2, prikazav{i jednu od najboljih partija ove sezone. "Nadam se da }e utakmica biti efikasna i da }emo posti}i gol vi{e. Puri} i Vr{ajevi} su najopasniji igra~i ^elika u ofanzivi, a trebamo obratiti pa`nju na Smriku i Travan~i}a", istakao je Jovi}. Mjesto me|u prvih jedanaest zauze}e napada~ Nermin Haski}, koji je svojim pogotkom neposredno po ulasku u igru donio pobjedu nad Slavijom u pro{lom kolu. "Znamo da u Zenici i protivni~kim redovima o~ekuju puno od naredne utakmice, ali se ne}emo bazirati na to. Osvajanjem tri boda u duelu sa Slavijom, dobili smo na samopouzdanju i `elimo samo pobjedu", rekao je Haski}. Recimo i to da je povodom 550. ro|endana glavnog grada BiH, FK Sarajevo otvorio sino} drugi fan shop u Bezistanu. Vjerovatan sastav: Adilovi}, Tatomirovi}, Belo{evi}, Dupovac, Zrnanovi}, ^omor, Sesar, [}epanovi}, Sulji}, Krpi} (MatZ. RA[IDOVI] ko), Haski}.

Leotar `eli bod(ove) protiv Vele`a
Leotar u dana{njem, 20. kolu Pre mi jer li ge BiH, gos tu je u Vrap~i}ima kod Vele`a, gdje vjeruje da mo`e ostvariti povoljan rezultat. Istina, Trebinjci }e biti oslabljeni neigranjem napada~a Dragana Vukovi}a, a zbog tri `uta kartona ne}e mo}i nastupiti ni Dragan Risti}, ali... "U Mostar idemo sa `eljom da do|emo do dobrog rezultata. Sigurno je da se ne}emo braniti. Naprotiv, napa{}emo Vele`, jer vjerujem da mo`emo odigrati kvalitetno. Naravno, ne bih bio nezadovoljan i sa jednim bodom", rekao je trener trebinjskog sastava Bor~e Sredojevi}. Leotar se uo~i gostovanja kod Vele`a nalazi samo jedan bod iznad zone ispadanja, dok je Vele` odavno u sigurnoj luci.

Sloboda ~eka Rudar
Tuzlanska Sloboda danas }e na Tu{nju do~ekati ekipu prijedorskog Rudara, koji je u proteklom kolu do`ivio doma}i poraz od Borca sa 3:1. Kao po obi~aju, trener tuzlanskog sastava Darko Vojvodi} ne}e mo}i ra~unati na ~ak devetoricu prvotimaca. Odranije su, naime, povrije|eni Samir Jogun~i}, Mersed Malki} i Emir Kasapovi}, a nji-

Vojvodi} bez devetorice

ma su dodani jo{ Kenan ^ejvanovi}, Almir [migalovi}, Almir Beki}, Adnan Liki} i Adnan Jahi}, dok tri `uta kartona ima Samir Efendi}. "Imamo problema, ali to ne smije biti alibi. Rudar je kvalitetna ekipa i ne treba se zavaravati ~injenicom da na prolje}e nisu osvojili niti jedan bod. O~ekujem te`ak me~ i na kraju na{u pobjedu", optimisti~an je Vojvodi}.

Vele` do~ekuje Leotar

Iskupiti se za poraz u Kupu
Rane zadobivene u polufinalu Kupa BiH, gdje su eliminisani od [irokog Brijega, fudbaleri Vele`a poku{at }e izlije~iti u premijerliga{kom duelu protiv Leotara, koji danas gostuje u Vrap~i}ima. Iako su u srijedu protiv [irkobrije`ana podbacili u svakom pogledu, Ro|eni najavljuju pohod na tri boda. "Trebinjci nisu bezopasna ekipa, ali nama je pobjeda imperativ. Moramo biti maksimalno koncentrisani kako bismo ostvarili trijumf i bar donekle ubla`ili mrlju koju smo napravili porazom u Kupu", rekao je [evko Oki}, napada~ Vele`a. Trener Mirza Vare{anovi} na raspolaganju }e imati sve igra~e, izuzev bolesnog Anela Hebibovi}a.

U Zenicu idemo po tri boda: Nermin Haski}

46

SPORT

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Izbor najboljih u Bundesligi

Komitet za sudije i su|enje N/FSBiH utvrdio

Slavija o{te}ena

protiv Sarajeva!
Incident u Banjoj Luci, gdje je sudija Nikica Tomas pogo|en kamenom u glavu, nije izazvan odlukama sudija, stav je Komiteta za su|enje
Komitet za sudije i su|enje N/FSBiH zauzeo je stav da sudije prekinute utakmice polufinala Kupa izme|u Borca i @eljezni~ara (Midhat Arnautovi}, sa pomo}nicima Adnan Alispahi} i Nikica Tomas) nisu doprinijele de{avanjima na i oko terena. “Incident u Banjoj Luci, kada je pomo}ni sudija Nikica Tomas pogo|en kamenom u glavu nije izazvan odlukama sudija. Arnautovi} je po{tovao pravila fudbalske igre i nije o{tetio Borac” stav je Komiteta za sudije , i su|enje N/FSBiH, koji je analizirao i spornu utakmicu 19. kola Premijer lige BiH izme|u Sarajeva i Slavije. Nakon detaljnog uvida u videomaterijale utvr|eno je da premijerliga{ iz Isto~nog Sarajeva o{te}en, s obzirom na to da
Na{ napada~ dobio je 35,6 posto glasova

Vedad Ibi{evi}
Vedad Ibi{evi}, fudbalski A reprezentativac BiH, u vrhunskoj je formi, {to potvr|uju i informacije iz Njema~ke. Napada~ Stuttgarta izabran je za igra~a mjeseca marta u Bundesligi, u anketi koji je proveo portal Spox.com. Naime, Ibi{evi} je u pro{lom mjesecu postigao ~etiri gola (Hoffenheim 2, HSV i Borussia Dortmund) i dodao dvije asistencije (HSV i Borussia Dor-

igra~ mjeseca
tmund), {to je doprinijelo da njegova ekipa osvoji 11 od 15 mogu}ih bodova. Na{ napada~ dobio je 35,6 posto glasova, od 12.625 ljudi, koliko je u~estvovalo u anketi. Na drugo mjesto plasirao se Franck Ribery (20,2%), a dalje slijede: Arjen Robben (10,2%), Shinji Kagawa (7,9%), David Alaba (6,4%)...
S. [.

mu nije priznat regularan pogodak (poni{ten zbog ofsajda kojeg je si gna li zi rao prvi po mo}nik Goran Dujak), te da glavni sudija Darko Obradovi} nije dosudio kazneni udarac u fini{u susreta. Zbog pomenutih propusta

Obradovi} i Dujak u narednom ciklusu (utakmice 20, 21. i 22. kola) ne}e biti delegirani za utakmice Premijer lige BiH, nego }e, {to je apsurdno, biti prekomandovani na prvoliga{ke terene i sudit }e utakmice Prve lige FBiH?! S. [.

Pliva~ki miting Sarajevu s ljubavlju

World Grand Prix “Alija Izetbegovi}” - Sarajevo 2012.

Praznik

karatea u Skenderiji

Nadme}u se takmi~ari iz ~etiri zemlje

U~estvuje vi{e od

400 takmi~ara
Pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva i u tehni~koj organizaci ji Pli va~kog klu ba Bo sna i Olimpijskog bazena Otoka, u subotu }e se odr`ati 9. me|unarodni pliva~ki miting pod nazivom Sarajevu s ljubavlju. Miting, koji se odr`ava povodom 6. aprila - Dana grada Sarajeva, po~inje sve~anim defileom takmi~ara u 9.30 sati, dok je po~etak takmi~enja u 10 sati. Potvr|eno je u~e{}e vi{e od 400 takmi~ara iz 22 pliva~ka kluba iz Crne Gore, Njema~ke, Srbije i BiH koji }e se nadmetati u devet pojedina~nih i jednoj {tafetnoj disciplini.

Potvrditi visok rejting: Detalj sa zatvaranja pro{log turnira

Organizator turnira je u~inio napor da pozove najkvalitetnije takmi~are ovoga sporta iz Evrope i Malezije u cilju odr`avanja visokog rejtinga
U okviru manifestacije Dani grada Sarajeva i ove godine }e karatisti UKK Bosna dati doprinos organizuju}i tradicionalni Karate World Grand Prix “Alija Izetbegovi}” te i na ovaj na~in odati po~ast prvom predsjedniku samostalne dr`ave BiH. Za karatiste Bosne ova godina je posebno zna~ajna, s obzirom na to da se navr{ava 45 godina od osnivanja KK Bosna - prvog registrovanog kluba u karate sportu u na{oj zemlji te 40 godina od formiranja Karate saveza BiH, za ~ije osnivanje su najzaslu`niji upravo tada{nji ~elni ljudi KK Bosna. Organizator turnira je u~inio napor da pozove najkvalitetnije takmi~are ovoga sporta u cilju odr`avanja visokog rejtinga koji je dostignut u dosada{njem organizacionom i kvalitetnom pogledu. Istovremno }e ovo biti prilika da selektor se ni or ske re pre zen ta ci je dr. Suad ]upina jo{ jednom provjeri spremnost na{ih reprezentativaca pred predstoje}e prvenstvo Evrope, koje }e se odr`ati po~etkom maja u [paniji. Na{e karatiste }e predvoditi Zukan, Kupusovi}, Mandari}, Adilovi}, Umi~evi} i ostali ve} do ka za ni aso vi na me|unarodnom planu, a najavljen je dolazak takmi~ara koji predstavljaju elitu svjetskog karatea - u sastavu svojih reprezentacija. Turnir se odr`ava pod visokim pokroviteljstvom Predsjedni{tva BiH, Vije}a ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva. Karate World Grand Prix “Alija Izetbegovi}” - Sarajevo 2012. }e se odr`ati u subotu, 7. aprila u KSC Skenderija sa po~etkom u 9 sati, kada po~inju uvodne borbe, a finalni me~evi su zakazani u 14.30. Zatvaranje turnira i dodjela nagrada predvi|ena je za 22 sata. U~e{}e su potvrdile reprezentacije Francuske, Turske, Njema~ke, Italije, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slova~ke, Crne Gore, Malezije i BiH.

Ilid`anke do~ekuju

Borac u derbiju
U dana{njim susretima 16. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometa{ice sastaju se: Ilid`a - Borac (17 sati), Lokomotiva - Gora`de (18,30), Katarina - Jedinstvo (19), Mira - Hrasnica (18), utorak, 10. aprila: @ivinice - Zrinjski (19).

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.

SPORT
RUKOMET BiH - Italija 46:30

47

LIGA 6 Bosna ASA BHT do~ekuje Vardu HE

Derbi u [irokom Brijegu
Na Pecari }e snage odmjeriti [iroki WWin i Igokea Varda ima dobru ekipu, ali nisu u nekoj zavidnoj formi, rekao je Sindis Demi}, ko{arka{ studenata BOSNA I HERCEGOVINA
Derbi 5. kola Lige 6 za ko{arka{e igra}e se ve~eras u [irokom Brijegu. U dvorani Pecara sastat }e se [iroki WWin i Igokea, jedine dvije nepora`ene ekipe ovoga dijela prvenstva. Prednost je na strani doma}eg tima jer su oni, pored toga {to nastupaju pred svojom publikom i {to posjeduju ve}i kvalitet, ve} jednom savladali Igokeu u finalu Kupa BiH (83:75). Priliku za drugu pobjedu u zavr{nici prvenstva tra`e ko{arLiga 6 4. kolo

4 4 0 0 4 4 0 0 4 2 0 2 4 1 0 3 4 1 0 3 4 0 0 4 Parovi, subota Bosna ASA BHT - Varda HE ^apljina Lasta - Mladost [iroki WWin - Igokea

1. Igokea 2. [iroki 3. Mladost 4. Varda 5. Bosna 6. ^apljina

334:248 318:247 291:300 217:272 296:359 289:319

8 8 6 5 5 4

Damir Doborac postigao ~etiri pogotka

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Gosti deklasirani
Dvorana “Ramiz Sal~in” Gle. dalaca: 450. Sudije: Senad Kamberovi} i Mevludin [abi} (oba iz BiH). Sedmerci: BiH 5(5), Italija 4(1). Isklju~enja: BiH 6, Italija 6 minuta, Crveni karton: Mirsad Terzi} (BiH). BIH: Tahirovi} (7 odbrana), Grahovac (6 odb, 2 sedm, 1 gol), Bla`evi} (4 odbrane), Vra`ali} 4, Doborac 4, Veli} 5, Pani} 2, Kukrika 1, Stojanovi}, Terzi} 5, Kara~i} 5(3), Toromanovi} 8, Prce, Vranje{ 2, Miki} 3, D`ono 1, Deli} 2, Biljaka 3. Selektor: Dragan Markovi}. ITALIJA: Di Marcello (3 odbrane), Maione 1, Doldan 2, Di Giandomenico, Carrara 4, Di Maggio 4, Radov~i} 4, Viscovich 4, Ressca 2, Fovio (5 odbrana), Skatar 3, Opali}, Turkovi} 3, Toki} 6. Selektor: Franco Chionchio. Rukometna reprezentacija BiH deklasirala je selekciju Italije rezultatom 46:30 u posljednjem susretu me|unarodnog turnira Sarajevo 2012. Utakmica je protekla u dominaciji na{e selekcije koja je na kraju prvog poluvremena vodila sa nedosti`nih 22:13. U nastavku su izabranici Dragana Markovi}a prikazali jo{ bolju igru i upisali uvjerljivu pobjedu, {to je zna~ajno ohrabrenje za utakmice bara`a sa Njema~kom koje }e igrati u junu za odlazak na SP 2013. u [paniji.
G. V.

(16) (19.30) (20.15)

[iroki i Igokea su nepora`eni u Ligi 6

ka{i Bosna ASA BH Telecoma koji }e danas u Skenderiji ugostiti Vardu HE. "Moramo pobijediti u ovom me~u, kao i u ve}ini utakmica koje }emo igrati na svom terenu. To bi nas ostavilo u utrci za playoff. Varda ima dobru ekipu, ali ruku na srce, nisu u nekoj zavidnoj formi. Ne ka`em da }e nam biti lako protiv njih jer smo ih jedva dobili u Skenderiji u Ligi 13, dok smo u Vi{egradu izgubili. Ipak, smatram da smo u ovom momentu bolja ekipa od njih i da bodovi moraju ostati u Sarajevu", rekao je Sindis Demi}, ko{arka{ Bosne. U tre}em me~u ovoga kola u ^apljini }e snage odmjeriti istoime ni do ma}in i Mla dost iz Mrkonji}-Grada koja je u pro{lom kolu savladala Bosnu na svom terenu. A. K.

Iz STK Alad`a

Juri{ na najbolju startnu poziciju
Stonoteniseri Alad`e, koji zauzimaju lidersku poziciju u prvenstvu, gostova}e u subotu kod ekipe Banje Luke, a u nedjelju odmjeri}e snage i sa Borcem Raiffeisenom u me~evima 17. i 18. kola Premijer lige BiH. "Sa novim pobjedama obezbijedili bismo prvo mjesto i najbolju startnu poziciju u play-offu. Za ekipu Alad`e igra}e Ja{arevi}, Kantard`i}, Mufti} i Ali}. Svi su u odli~noj formi i vjerujem da }emo ostvariti zacrtani cilj", rekao je direktor STK Alad`a Senad Durakovi}. Parovi 17. kola, subota: Kreka Vitez (16 sati), Banja Luka - Alad`a (16), Borac Raiff. B. - Bosna (16), Vogo{}a - Mostar (16); parovi 18. kola, nedjelja: Kreka - Mladost (11 sati), Banja Luka - Bosna (11), Borac Raiff. B. - Alad`a (11), Novi Grad - Mostar (11). G. V.

DAVIS CUP

Bjelorusija - BiH 1:1

Pobjeda Deli}a, D`umhur pora`en

Danas je na rasporedu me~ dublova u kojem bi se trebali sastati Amer Deli}/Tomislav Brki} i Max Mirny/Alexander Bury (14 sati)
Nakon prvog dana takmi~enja u me~u 2. kola II grupe Euro-afri~ke zone izme|u Davis Cup reprezentacija Bjelorusije i BiH, koji se igra u Minsku, rezultat je izjedna~en (1:1). Teniska reprezentacija BiH povela je sa 1:0, a prvi bod osvojio je na{ najbolje rangirani teniser Amer Deli}. On je savladao Dzimtrya Zhyrmonta sa 3:1 (6:4, 6:4, 4:6, 7:5) nakon ne{to manje od tri sata igre. U prvom setu je Deli} napravio break kod rezultata 3:3 i do kraja seta je zadr`ao svoj servis, te slavio sa 6:4. Sli~no se desilo i u drugom setu, s tim da je bh. teniser break napravio kod rezultata 4:4. Tre}i set pripao je Zhyrmontu, koji je napravio break kod 4:4 i na kraju slavio sa 6:4. Me|utim, Deli} nije dozvolio iznena|enje, te je ~etvrti set rije{io u svoju korist sa 7:5 i zaslu`eno slavio. Ono {to je uspjelo Deli}u, nije po{lo za rukom mladom

Poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na raspisani

Amer Deli} savladao Dzimtrya Zhyrmonta

Damiru D`umhuru, koji je u drugom susretu izgubio od najbo lje ran gi ra nog Bje lo ru sa Uladzimira Ignatika. D`umhur je izgubio sa uvjerljivih 3:0 (3:6 6:7, 3:6) nakon dva sata igre.

Danas je na rasporedu me~ dublova u kojem bi se trebali sastati Amer Deli}/Tomislav Brki} i Max Mirny/Alexander Bury. Susret po~inje u 14 sati.
A. K.

za izbor kandidata za specijalizaciju iz oblasti Farmaceutska tehnologija Na raspisani oglas se mogu prijaviti svi zain4. dokaz o u~e{}u na dodatnim stru~nim semiteresovani koji pored op{tih uslova propisanih zanarima konom ispunjavaju slijede}e: Oglas ostaje otvoren 8 dana po~ev od 7. 4. 2012. 1. MAGISTAR FARMACIJE, zavr{en godine (subota). farmaceutski fakultet Zainteresovani kandidati prijave mogu slati na 2. da ima 2 godine radnog iskustva na odnosadresu: nim ili sli~nim poslovima, Zada Pharmaceuticals d.o.o., Bistarac Donji bb, 3. odli~no poznavanje engleskog jezika 75 300 Lukavac.

O G L AS

48

MALI OGLASI
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM prostor 50m2, pogodan za kancelarije, igraone, servise itd. Gornje Ciglane. Mob. 061/357-786 i 062/531-220. 1901 IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM strancu ili poslovnom ~ovjeku.Tel. 061/323-347. IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM namje{ten stan 55m2, extra povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897-957.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci, svaki ima 20m2, ukupno 60m2. Mob. 061/141-676, 535-165.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM poslovnom ~ovjeku ili strancu. Tel:061/322-347.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel.033/442-994 i 061/525-795.k IZDAJEM prostor 50m2 pogodan za kancelarije, igraone, servise.Tel: 061/357786.k GARSONJERA studenticama na Mejta{u Op{tina Centar. Tel:061/656-149.k. IZDAJEM radnju Mob:062/917-009.k na Siranu.

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
PRODAJEM jednosoban stan 35m2 sa balkonom na Grbavici kod stadiona @eljezni~ar. Tel. 1935 061/108-238.

CENTAR, Alekse [anti}a, 92m2, 2 sprat, 2.200 KM/m2, ^engi} V. Bulevar M. Selimovi}a, 38m2, 4 sprat, adaptiran, 78.000 KM. Mob. 064/4060425.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k KU]E - zemlji{ta: Vratnik (kod Hendek d`amije), Gazin han, Vasin han, Reljevo, Ilid`a, zemlji{te: Ilid`a, Reljevo, Isto~no Sarajevo. www.nerasbih.com Mob. 061/375-787.k STANOVI: Hrasno, 53m2, ~engi} Vila, 41m2 i 64m2, Novo Sarajevo, 44m2, Pofali}i, 40m2, Dobrinaj, 55m2, 68m2 i 88m2, Alipa{ino polje, 78m2 i 64m2, Isto~no Sarajevo, 60m2. www.merasbih.com Mob. 061/375-787.k NAHOREVO-Studenac, nova ku}a, 2 dunuma vo}njaka, ba{ta, dvije zidane gara`e, cijena po dogovoru. Mob. 061/352112, 061/157-718.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k PRODAJEM zemlji{te 2.100m2 u Fateti}ima, pored puta, sa priklju~cima. Tel. 061/100-242.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k RESTORAN 157m2 Ko{evsko brdo mo`e i za druge svrhe.Tel:061/460-150.k KU]E Pofali}i Alifakovac A. Jabu~ice, Lugavina.Tel. 061/460-150.k STANOVI 117m2, 105m2, 100m2 90, 87m2. Tel. 061/460-150.k PRODAJEM GARA@U na Ciglanama vlasni{tvo 1/1 15m2 Hakije Kulenovi}a. Tel. 065/463-810.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM stan 86m2 u Sarajevu Envera [ehovi}a 7/III cijena 95.000,00 eura.Mob:063/493-648.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 II sprat kod Doma Armije.Tel:445371.k PRODAJEM gara`u 11m2 na Marijin Dvoru Kranje~vi}eva ulica. Tel:061/188270.k PRODAJEM stan 86m2 u Sarajevu Envera [ehovi}a 7/III cijena 95.000,00 eura.Mob:063/493-648.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 II sprat kod Doma Armije.Tel:445371.k STANOVI: Hrasno 53m2, N. Sarajevo 44m2, ^engi} V. 64m2, 41m2, Pofali}i 40m2, Dobrinja, 55m2, 68m2, 69m2, Isto~no Sarajevo 60m2, Vraca-Tranzit 73m2. Mob. 066/488-818.k PRODAJEM gara`u 11m2 na Marijin Dvoru Kranje~vi}eva ulica. Tel:061/188270.k STAN v.p. 38 kv. na K.Brdu prodajem ili mijenjam za sl. u Had`i}ima uz dogovor mo`e i manja vikendica.Tel. 062/110722.k PRODAJEM potpuno obnovljen stan 35m2 sa balkonom na Grbavici. Tel:062/123-676.k PRODAJEM STAN 50m2 blizu Austrije Trga povoljno.Tel:033/533-624.k

^ETIRI duluma zemlje Brije{}e Polje blizu Stupske petlje.Tel:709-593.k D.MALTA 50m2 55m2 ^. Vila 54m2 Trg Heroja 36m2. Tel.062/156-882.k PRODAJEM plac 1380m2 Pazari} D. Zovik voda struja i asfalt. Tel:061/388813.k SOCIJALNO, Kolodvorska, 77m2 troiposoban, sre|en, 13 sprat. Mob. 061/205235.k NEUM, stan 55m2, 30m od mora, dvosoban, veliki balkon, 45.000 eura fiksno. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM 800m2 gra{evinskog zemlji{ta, Branislava Nu{i}a 46, Ned`ari}i. Tel. 061/191-521.k STAN u Sarajevu, centar, 64m2, I sprat. Mob. 061/209-930.k GRBAVICA, Grbavi~ka, 1 sprat, 58m2, 1.950 KM/m2, Grbavi~ka, 4 sprat, 43m2, 2.000 KM/m2. Mob. 064/4060425.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad, 25m2, fotokopirnica. Mob. 061/252-663.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2, Grbavica, ul. Grbavi~ka 55m2, 2 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k POLJINE, oko tri dunuma zemlje, gra|evinska, struja, voda, plin, telefon. Mob. 065/081-255.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k GRBAVICA, 76m2, novija gradnja, luksuzno adaptiran. Mob. 061/205-235.k CRNA Gora, \enovi}i, apartmani od 3070m2, 30m od mora. Mob. 061/205235.k PRODAJEM staru bosansku ku}u, Ul. Mihrivode 45, preko puta d`amije, 175m2 sa oku}nicom. Tel. 061/299-653.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836764.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 064/4060425.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k

ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-300.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 4 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi Grad RS za vikend ku}icu ili stan. Mob. 065/674-417 i 052/753-292.k MIJENJAM dvosoban stan, za isti od Trga heroja do Marin Dvora. Tel. 663247.k MIJENJAM stan 52m2 u Sarajevu za Banja Luku mo`e i prodaja.Tel:542668.k

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, na Ko{evskom brdu, `enskim osobama. Mob. 061/253-382.sms POSLOVNI prostor Betaniza novo 190m2 20 parking mjesta do glavnog puta. 2200KM.Tel.062/619-361.k IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan, 65m2.Trg Me|unarodnog prijateljstva 10/3 sprat. Mob: 062/482-016 od 8 do 16 sati. OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/1701760 461. IZNAJMLJUJEM stan u Zvorniku, 60m2, I sprat. Mob. 062/519-866.k IZDAJEM poslovni prostor na Grbavici. Mob. 061/865-158 i 033/810-047.k IZDAJE se dvosoban stan na Grbavici ul. Hamdije ^emerli}a preko puta Zelene pijace. tel. 061/818-096.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija, kod picerije Galija. Tel. 203497, 062/326-484.k IZDAJEM gara`u 19m2, ul. Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326484.k IZDAJEM gara`u 15m2 na Marijin Dvoru Te{anjska ulica. Tel:061/273995.k IZDAJEM namje{ten stan kod Narodnog pozori{ta ul. Kulovi}a.Tel. 061/275666.k IZDAJEM gara`u na Pofali}ima peko puta tramvajske stanice. Tel:061/497592.k

PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en. Cijena 1m2 1399 sa PDV-om Tel: 061/548-023.sms NED@ARI]I, novogradnja, 64 m2, povoljno, 1.400KM/m2. Mob 061/245976.sms HRASNO, stan prodaja 43m2, kod Robota, renovirano, papiri 1/1, kupatilo, hodnik 9m2, spava}a 11m2 dnevna, terpezarija, kuhinja 23m2, 85000 KM, 2 sprat, gradnja 2000. gd. Mob. 061/701387.sms STAN na Alipa{inom A faza 12 sprat 66m2 dvoiposoban, dvostran, 89.000KM nije fiksno.Tel:062/334-371.k STAN na Marin Dvoru, ul. Kralja Tvrtka 14/3, 77m2, za 190.000 KM, potrebna manja opravka. Tel. 058/483-651.k STANOVI Novogradnja Stup Tibra Pacifik 5 spr. 33m2 I 12 sprat 28 odmah useljiv.Tel. 061/415-787 i 065/819-136.k DOBRINJA dvosoban 47m2 na visokom prizemlju renoviran, balkon, c.grijanje 74000KM. Mob.s061/702-881.k A. POLJE B. faza 71m2 4.spr. c.grijanje 1400KM/m2.Tel:066/801-711.k STAN Dobrinja 1 ul. Vahide Maglajli} 3 spr. 54m2=78.000KM.Tel:062/907-831.k ILID@A Lu`ani 3. sprat 37m2 1600KM/m2 Centar ul. Josipa Vanca{a.Tel. 061/177-556.k KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200m2 oku}nice pod vo}em, prodajem. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k PRODAJEM 700m2 sa devastiranom ku}om uz Neretvu kod Po~itelja (Moruga). Tel:062/521-302. i 061/498-857.k ^. VILA F. Hauptmana, 1. spr. 37m2=43.000KM. Otoka, @rtava Fa{izma. Tel. 061/177-556.k KU]A, P + sprat + potktovlje, cca 180m2 stambene povr{ine, gara`a, pomo}ni objekti na parceli 1.000m2, isprave 1/1, uz put Mostarsko raskr{}e - Rakovica, cijena 120.000KM. Mob. 061/375787.k PRODAJEM trosobna stan 72 kvadrata u Sarajevu kod RTV Doma, Bajrama Zenunija prvi sprat.Tel. 062/393-427.k BREKA prodajem trosoban stan 79m2 II sprat. Tel.066/196-317.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana, dva trosobna stana, radnja, sve 1/1. Tel. 063/318-796.k DVOSOBAN stan u Aleji Lipa 8 kat 52m2 ima lift ima blakon djelimi~no adaptiran novi radijatori. Tel. 061/320439.k STROGI centar, E. Mulabdi}a 91m2, 2.200 KM/m2, M. Kantard`i}a 27m2, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ~etverosoban renoviran stan 109m2 u epicentru, prvi sprat, eta`no grijanje.Tel. 033/201-221 i 062/921419.k

POTRA@NJA
FIRMA hitno tra`im u najam moderne stanove (Marijin dvor - Centar) do 50m2, info@sarajevohome.com Mob. 061/309-049.K POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBAN prazan dvosoban stan, do 3 kata, sa balkonom, sa grijanjem, od Pofali}a-^engi} Vile. Mob. 061/217-897.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

IZDAJEM namje{ten poslovni prostor 40m2 za prodaju prehrane. Mob:061/358-772.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici. Tel:062/724-761.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM namje{tenu jednu sobu sa ~ajnom kuhinjom kupatilom cen. grijanje. TV.gara`om iza Skenderije.Tel. 212124.k NUDIMO smje{taj za studente i uposlene cijena komplet usluge 150 i 200KM.Tel:062/878-502.k IZDAJEMO jednokrevetnu sobu i dvosoban stan za studente i uposlene.Tel. 062/878-502.k BREKA, dvoiposoban namje{ten III sprat 500KM. Tel.033/711-666.k S. GRAD kod Muzi~ke akademije velik trosoban namje{ten stan plinsko eta`no 800KM.Tel.061/899-209.k

UNIS ELEKTRONIK d.o.o. MOSTAR M. Tita br. 237 88104 Mostar Bosna i Hercegovina Br. 003- / 2012 Mostar, 3.4.2012. Na osnovu ~lana 18. i 19, a u skladu sa ~lanom 15. Statuta preduze}a UNIS ELEKTRONIK d.o.o. MOSTAR, Nadzorni odbor dru{tva ogla{ava

JAVNO NADMETANJE
za prodaju nepokretne imovine dru{tva UNIS ELEKTRONIK d.o.o. Mostar po sistemu zatvorenih pisanih ponuda Nepokretna imovina Put povr{ine 179 m2 Dvori{te i zgrada povr{ine 389 m2 Po~etna cijena je 150.000,00 KM Nepokretna imovina je upisana u Z.K. Op}inskog suda u Mostaru kao k.~. 581/9 i k.~. 581/32 1. Ponu|ena cijena ne mo`e biti manja od po~etne cijene. 2. Najpovoljnijim ponu|a~em bi}e progla{en onaj koji ponudi najpovoljniju cijenu. 3. Sve poreze i tro{kove oko uknji`be i prenosa vlasni{tva snosi kupac. 4. Najpovoljniji ponu|a~ je du`an izvr{iti uplatu cjelokupnog iznosa za kupljenu nekretninu u roku od 15 dana od dana progla{enja najpovoljnijeg ponu|a~a. 5. Prijave u pisanoj formi li~no dostaviti na protokol dru{tva na adresi M. Tita br. 237 zavr{no sa 12.4.2012. god. do 12 sati. 6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a bi}e donesena 12.4.2012. god.

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.
TEHNIKA
PRODAJEM super solarij Luxura Delta XI c Intezive 500, kao nov, malo kori{ten. Info: 061/337-477.sms PRODAJA print ma{ina Bodin Solvent. Tel. 061/895-017.k

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

49

ZAPOSLENJE
POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Zvati na tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ^UVALA bih dijete. Imam preporuku. Mob. 062/657-144.k POTREBAN radnik za rad u autopraonici “MM” na Alipa{inom Polju. Mob. 061/172-518. Zvati od 10-17 sati. ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k STRANA kompanija tra`i vi{e saradnika za rad na podru~ju BiH. Mob. 061/170-143 i 061/986-856.k POTREBO vi{e saradnika za prodaju medicinskih aparata i kozmetike na podru~ju BiH. Mob. 062/339-513.k

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VOZILA
PRODAJEM mercedes E220D gara`iran, u izvrsnom stanju, servisiran u ovla{tenom servisu, 12.400 KM. Mob. 061/477-357.sms PRODAJEM traktor Zetor u odlicnom stanju. Ilija{ 033/403-419.sms LANDROVER dugi benzinac, u odli~nom stanju, gara`iran, 1973. god. cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561.k PRODAJE se Opel Astra 1.6 i.1993. godi{te, o~uvan. Mob:061/229-925.k MERCEDES 170 CDI, produ`ena varijanta, 2001. god. pre{ao 182.600 km, bez ulaganja, cijena 9.999 KM. Mob. 061/108-300.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.00 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k PRODAJEM Opel Corsu 1,2 benzin 99 god. tek registrovan. Tel:061/375-168.k PRODAJEM za Golfa 2,3,4 alnaser altenator i za ostala vozila. Tel. 0337531996 i 062/693-470.k

RUSMIRA (OMER-bega) TVRTKOVI]
preselila na ahiret u petak, 6. aprila 2012, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 9. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Stadion. O`alo{}eni: k}erka Berka, unu~ad Haris i Mersiha sa porodicama, zet Islam, sestra Mula, sestri}i Omer i Sead sa porodicama, te porodice Tvrtkovi}, Smajlovi}, Kapetanovi}, ^elebi}, Timi}, Sadovi}, Mulahasi}, Agi}, Sarajli}, Osmanagi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici grada~a~ka br. 58/I.
000

ASIM (ZAHIRA) BEGOVI]
preselio na ahiret u petak, 6. aprila 2012, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Bare. O`alo{}eni: supruga Sanja, k}erke Hena i Emma, majka ]erima, brat Amir sa porodicom i brat Edib, punica Mila, tetka Mevla, daid`a Fejzo sa porodicama, svastika Ajla sa porodicom, te porodice Begovi}, Rizvanbegovi}, D`ubur, Avdi}, Pe{evski, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14.30 sati, Ul. bolni~ka 11/2 - Centar. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

USLUGE
MIKADO-Alu `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne. www.mikadobh.com Tel. 033/789673 999, mob. 061/551-515.

POSLJEDNJI POZDRAV

000

ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel:033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

Mojoj jedinoj ljubavi
REST IN PEACE

OSTALO
AKCIJA!!! Prodaja orginal tableta za potenciju od najboljih svjetskih proizvo|a~a najjeftinije i najbolje. 2 kutije+gratis samo 49 KM, a na vi{e cijena po dogovoru, diskrecija zagarantovana, dostava pouze}em u cijeloj BiH.Tel: 550 062/484-339. PRODAJEM hrastovo tehni~ko drvo u 639 trupcima. Tel:063/298-821. PRODAJEM povoljno 5 prozora (duplo staklo) iz novogradnje, standarnih dimenzija, u odli~nom stanju. Mob. 061/869396.k PRODAJEM gusane radijatore i plinski bojler 24kw u ekstra stanju. Tel. 062/342140.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM za brijanje “Gilette fusion” 5 o{trica i Gilete mach 3”. Tel:061/323906.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM stajsko gnojivo. Tel: 061/515-235.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i eli aparate. Tel. 061/323-906.k PRODAJEM kau~ i fotelju cijena 110KM. Tel. 066/090-293.k POVOLJNO prodajem vi{e hiljada zna~ki u albumima. Tel. 062/127-833.k MOLERSKE usluge: kre~enja i gletovanja, radimo uredno, povoljno i kvalitetno. Mob: 061/709-956.sms FASAFR za toplotne fasade od stiropora,Korka: sa vi{eg. iskustvom u Njema~koj, radim kvalitetno i odgovorno. Tel: 061/811-887.sms PARKETAR postavlja, bespra{insko bru{enje, lakiranje, laminati i tarket, garancija. Mob. 062/212-994. 509. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350688.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:+38761201685.k SERVIS servisira sve marke LCD plazma ostalih TV aparata.Tel:033/610000 i 033/650-400.k MOLERI nude usluge-moleraj, gletovanje, stolarija, tapete, radijatore i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 033/456-979.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k

JACI

JASMINA
Thanks for all the support! Love from Seppuku (Melbourne Heavy Metal band) - Denis, Kris, Keith, Michael & Ben
678

Bol koju osje}am i ambis u mojoj du{i su neopisivi. Bez obzira na to vje~no }e{ `ivjeti u mome srcu. Cvijete moj, `ivote moj. Vje~no te voli tvoj Zocky
000 ZIDARSKI i tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi i sve vrste {alovanja, povoljno. Tel. 033/241-465 i 062/134-827.k MAJSTOR Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u bojama 200KM. Tel. 061/529-608.k VODOINSTALATER opravlja, ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, umivaonike, {olje. penzionerima povoljnije usluge. Mob. 061/205-803 i 066/973-793.k MOLERSKO farbarske radovi kvalitetno i ~isto. Tel.061/323-906.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k RADIM sve vrste gra|evinskih radova povoljno. Tel:062/940-366.k INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete dolazak na adresu. Tel. 062/916-472.k ODR@AVANJE higijene poslovnih prostora i sl. vrlo povoljno.Tel. 066/974333.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181542.k VODOINSTALATER 30 godina iskustva vr{i opravke. instalacije monta`u. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k PARKETAR postavlja brusi lakira parket {ipad postavlja laminata.Tel:062/177-796.k PREVOZIM stvari i ostalo modernim i ve}im kombijem sa radnom snagom.Tel:061/227-189.k PROFESOR engleskog jezika sudski tuma~ prevodi ovjerava dokmente. Tel. 062/612-399 i 033/465-958.k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj. Tel. 061/156-728 i 061/926-560.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove poslovne prostore. Tel. 033/440-747 i 065/327328.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k PREVOZ putnika klimatiziranim kombi vozilima (more, planine, izleti, seminari). Mob. 061/222-310 i 062/205-740.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno.Mob:062/419-501.k TAPETAR-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718-405, 061/156728.k POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje i kvalitetne grija~e za kamine i zidane pe}i. Mob. 061/922-476.k aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, ma{in alatljika, brusilica, bu{ilica, pneumatskih - torna, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a. Tel. 066/889-246.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k

POSLJEDNJI POZDRAV

teti

FINIKI

i sje}anje na ~ika Hasana, velike i drage ljude. Sa zahvalno{}u, Dubravka
2017

POSLJEDNJI POZDRAV

KUPOVINA
KUPUJEM jednosoban stan na Ilid`i. Tel:061/277-524.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge.Tel. 061/323-906. KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k

Dobrom ~ovjeku

VLADIMIRU KOLOBARI]U

Dubravka i Savo
2017

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju i kom{iji

U povodu iznenadne smrti

velikom ~ovjeku, dragoj drugarici i pravoj sarajevskoj raji

MUNIRU JAMAKOVI]U

SEHIJE PA[I] - JABU^AR

JASMINI DURAKOVI]
Osta}e{ uvijek u lijepom sje}anju, stari dru`e. Ve} nedostaje{ svima. Nina Blagojevi}, Seattle
111

majke na{e dugogodi{nje poslovne saradnice i kolegice upu}ujemo izraze iskrenog sau~e{}a.
Ostaju lijepa sje}anja na zajedni~ka dru`enja. Zlata Osmanbegovi}
2008

SF ENERGOINVEST d.d.
681

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

VERMINI HAD@IHASANOVI]
FADILA MUHAMEDAGI], ro|. SAHAD@I]
22. 9. 2005 - 7. 4. 2012.

MEHMED TOMA MUHAMEDAGI]
7. 4. 1991 - 7. 4. 2012.

Ibro, D`ana, Lejla i Lamija
683

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erke: Ljiljana, Zlata i Nadija sa porodicama
2007

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV baki na{eg prijatelja Gorana

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj

MEVLA (ALIJE) \EDOVI]
preselila na ahiret u petak, 6. aprila 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Edhem, Esad i Fadil, k}eri Mujesira, Fadila i Adila, snahe Dragija, Enesa, Nisveta i Sadina, zetovi Avdo, Ilijas i Hamdija, unuci Nermin, Elvis, Salvedin, Elvedin, Edin, Anel, Adnan, Amar, Jasmin i Sanin, unuke Nermina, Jasmina, Selvedina, Arnela, Elvisa, Belkisa, Emina, praunu~ad Denis i Amela, sestre Mel}a, Fatima i Hanka, brat Haso, te porodice \edovi}, Zukanovi}, ^au{evi}, Vejo, Mandal, Be~irevi}, Robovi}, [ehovi}, Mujezin, Goga, Bostand`i}, Islamagi}, Ke~, Ibrahimovi}, Nasibi}, Rizvanovi}, Hod`i}, ^olakovi}, Dolan, Lukovac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u 14 sati, Ul. Binje`evo 99, Had`i}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

LJUBICI [ERCER

VERMINI HAD@IHASANOVI]
Nada \., B. Vidana, Dado i Salkan
2016

VERMINI

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj kolegici sudiji Op}inskog suda u Sarajevu od Azre, Halida, Arine, Keme i Alana
679

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

VERMINA (HUSEINA) HAD@IHASANOVI]

od porodice Tabak: Izet, Nermina, Haris, Nermina, Tarik i Faris
2014

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

KANTONALNO TU@ITELJSTVO KANTONA SARAJEVO
001

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

51

na{oj dragoj

na drage roditelje i brata

MIRJANI GAKOVI]
kustos Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti

JOSIP BRACO BEKER
7. 4. 2004 - 7. 4. 2012.

SEID HUSKI]
16. 3. 1977 - 2012.

HATID@A HUSKI], ro|. BEGOVI]
13. 5. 2006 - 2012.

HIKMET HUSKI]
24. 3.1992 - 2012.

Idu}e godine slavile bismo godi{njicu velike mature, ali ti nas ostavi ranije. Po~ivaj u miru, na{a draga drugarice. Savka, Mira i Lula, Mubera, Adila, Ljubica B, Dragica B, Zaga i Tid`a
2013

S ljubavlju, po{tovanjem i vje~nim uspomenama.
Brat Ratko, sestre Olga i Zlata sa porodicama
670

Porodica
71125

NEZABORAV POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

Prije 5 godina ostali smo bez na{e drage {kolske drugarice

na na{eg dragog

na{em prijatelju

MUNIRU JAMAKOVI]U
Dru{tvo iz “[aha” osiroma{eno za jo{ jednog ~lana. Me{ek Muteveli}, Pero ^ivi}, Ismet Lipa, Efraim Kurtagi}, Safet Hasanbegovi} i Pero Bajevi}
2004

LALE LJUBUN^I]

[A]IRA [U[KI]A
7. 4. 2007 - 7. 4. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. ^esto mislimo na tebe, sje}amo se na{ih lijepih zajedni~kih dru`enja. Mad`a Ra{idagi}, Olga Spasojevi}, Vlasta Star~evi}
2010

Uvijek tvoji i sa tobom: supruga Azra, sinovi Esad i Sead, k}erka Samra sa svojim porodicama
020

TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg dragog prijatelja i kuma

velikom prijatelju, ~ovjekoljupcu, dobrom i ~asnom

najmilijoj na{oj

MUNIRU JAMAKOVI]U
Gubitnik sam za jo{ jedno dugogodi{nje iskreno prijateljstvo. Muteveli} Me{ek sa porodicom i Rada
2005

[A]IRA [U[KI]A JASMINI DURAKOVI]
S tugom i ljubavlju, Svaki dan je sje}anje. Amila, Miki, teta Keka, Farah, Mirza i tetki} Ferida
71103

7. 4. 2007 - 7. 4. 2012.

Tvoji Jasmina i Esad ^amd`i}
020

52
na{oj

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj radnoj kolegici

JASMINI DURAKOVI]

JASMINI (FERIDA) DURAKOVI]
Stalno se pitamo za{to? Nikada nismo mislili da }emo te morati pustiti da ode{, ali ti zna{ da ovo nije kraj i da }emo ponovo svi biti skupa na okupu. Volimo te i ponosimo se tobom! Do ponovnog ujedinjenja. ]ao, Jaconi. Tvoji: Adnan, Amila, Mirza, Aida, Adi i Farah
1994

OSLOBO\ENJE DOO
000

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

k}erci na{e radne koleginice Azre

na{oj dragoj

JACI

JASMINI (FERIDA) DURAKOVI]
JASMINI

Uvijek }e{ biti u na{im srcima i sje}anju. S ljubavlju, Mirela, Mirsada, Angelina, Nisad i Nada
000

POSLJEDNJI POZDRAV

Sejo, [evala, Hasna, Sena, Sabina, Nermina, Azra, Mersiha i D`enita
2001

Nana Kija, Damir, Vildana i Rudi
677

na{oj dragoj

IN MEMORIAM

Povodom smrti

IN MEMORIAM

JACI - JACONI

[IMUNOVI]

od amid`e Fehima sa Mimom, Adnanom, Aidom, Amarom i Rijadom
71103

Neka je vje~ni rahmet dobroj du{i moje

SLAVKO
3. 8. 1933 - 7. 4. 1995.

GOSPAVA
4. 8. 1933 - 10. 10. 2003.

MIRJANE GAKOVI]

NEDELJKO [EVI]
7. 4. 2011 - 7. 4. 2012.

Sa ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na njihovu plemenitost i dobrotu. @eljko, @eljka, Nina, Anja, Jana i Sebastijan Slavko
669

JACE
Opra{tamo se s po{tovanjem i tugom. Branka i Vojka Besarovi}
2009

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

S ljubavlju, porodica
672

Nana Fatima
71103

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

53

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[ERIF (ALIJE) SEFER

MINADIR NANE (HAZIMA) [VRAKI]

JASMINA (FERIDA) DURAKOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 35. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Azra, otac Ferid, brat Adi, Zoran, nane Fatima i Zekija, amid`a Fehim, daid`a Mustafa Sud`uka, tetke Fehka, Ferida, Vildana i Dila, daid`i} Denis i daid`i~na Ria, amid`i}i i amid`i~ne Damir, Adnan, Aida, Farah, Mirza i Amila, ujna Dragana, tetak Rudolf, amid`inica Mina, tetak Mirza, te porodice Durakovi}, Sud`uka, Bevanda, Brkani}, [ehovi}, D`indo, Nuhi}, Selimovi}, Korman, Ali}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Dobrinja III B. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000 000

preselio na ahiret u utorak, 3. aprila 2012, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 9. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Advija, sin Sanel, k}erke Indira i Sanela, unu~ad Tamara, Tarik, Ernad i Enna, sestre Dervi{a, Zlata i [erifa sa porodicama, zetovi Sa{a i Esad, snaha Amra, te porodice Sefer, Bekta{, Kuljan~i}, Letica, Logo, Pa{i}, Te{anovi}, Podumljak, Zahirovi}, Had`ibajri}, Kr{o, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji na Dobrinji 3. Ku}a `alosti: Ul. Omladinskih radnih brigada br. 11/VII, Dobrinja 2.
000

preselio na ahiret marta 2012, u Belgiji, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Nevenka Nena, sin Adnan Dado, sestre D`enana i Aida, snaha Duli, unuk Denis, sestri~na Indira, {ura Radoslav Braco sa porodicom, svastika Rajka sa porodicom, tetak Hasan sa porodicom, tetka Envera sa porodicom, te porodice [vraki}, ^amur, Begi}, Aganli}, FernandezAbal, Lopati}, Te{anovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. ivanjska br. 9/IV.

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

JASMINI DURAKOVI]
Al’ svi su mrtvi i bla`eni, br{ljan je davno prekrio stih od zlih vremena su spa{eni, a trag po{tenja i dobrote k’o oreol jo{ rominja oko njih... Neka ti Allah podari lijepi d`ennet. Tvoji “Sanovci”: Mensur, Jasmina, D`emila, Eldina, Emza, Zina, Amra K., Enida, D`ana, Mirnesa, Normela, Zlata, Amra B.^., Amela, Miralem, Ismeta, Sinan, Edin B., Mirza L., Fe|a, [aban, Sulejman, Ragib, Mirza K., Ensar, Mirnes, Belma, Ned`ma, Edina, Ana, Sanja, Mimi, Fata, Admir, Sanda, Naida, Senka, Almasa, Muamer, Mirsada, Emira, [ejla, Aida Ali}, Amela ^., Sabina...

000

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kolegici

JASMINI JACI DURAKOVI]
Kolege iz Oslobo|enja: Ned`ad, Vildana, Daniel, Vri~ko, Meliha, Ramo, Zina, Mirsada, Nisad, Angelina, Mirela, Nada, Dragan P, Lejla S, Jelena, Safet, Merima, Dahila, Emira, Minela, Majda, Zarifa, Elma, Zorica, Goc, Adis, Fe|a, Mika, Alen, Haris, Dinka, Enida, Alen M, Elma, Sanja, Mirza, D`ana, Zlata, Idriz, Tihomir, Lejla, Amela, Suad, Goran J, Amira, Almasa, Darko, Hajdar, Jakub, Alema, Asaf, Dejan, Mimi, Edina, Terza, Senita, Du{ka, Jaca, D`enana, Eso, Dragan S, Emil, Alen, Muhamed, Mirza, Armin, Ragib, Emir M, Lana, Novo, Omer, Olja, Mirela, D`ejna, Selvedina, D`evida, Sanja, Emir K, Zijad, Zijada, Emir, Faruk, Paja, Jozefina-Beba, Ned`mija, Amra, Nizama, Beba, Normela, Mirnesa, Lejla B, Emina, Sandra, Aida, \enita, Senad, Amer, Damir, Didi, [aban, D`enan, Ajla, Suzana, Kaira, Sabira, Avdo, Fatima, Ramiza M, Ramiza P, Safet S, D`emo, Emza, Jasmina M, D`emila, Eldina, Amra B, Sanda, Branko, Jasmin, Zlaja, Goran, Amra, Alma S, Enver, Nermin, Abdulah, \emko, Fehim, Enin, Amil, Mevludin, Asim, Edin, Adis, Samir K, Mirza D, Muhamed T, Jurica, Jadranka, Fahrudin, Gordana...
000

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI SELAM

JASMINI (FERIDA) DURAKOVI]

JASMINI (FERIDA) DURAKOVI]

Porodica Selimovi}
000

MIMS GROUP
000

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV
na{em dragom prijatelju i kolegi

k}erci na{e uposlenice

doktoru MESUDU (HILMIJE) GAFI]U

JASMINI (FERIDA) DURAKOVI]

Dragi Sudo, s ljubavlju, po{tovanjem i ponosom sa~uva}emo uspomene na tebe i na{e dugogodi{nje i vje~ito dru`enje. Znamo da je u ovom trenutku te{ko prona}i rije~i utjehe tvojim najmilijim, supruzi Mini, sinu Adnanu, k}eri Naidi i svim ostalim prijateljima. Sa~uva}emo u na{im mislima i srcima uspomenu na dobrog i iskrenog prijatelja na{e familije i iznad svega velikog humanistu i veoma cijenjenog ljekara. Hvala ti na na{em dugogodi{njem dru`enju.

KOLEKTIV SARAJEVSKE PIVARE
000

Pero i Rale ^okorilo Po~ivaj u miru.
676

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

Devetog aprila 2012. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca i djeda

SABIJA (SABITA) SVRAKA, ro|. HAD@I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en sa po~etka Ulice Avde Hod`i}a u [vrakinom Selu u 13.15 sati sa zaustavljanjima na autobuskim stajali{tima RTV dom i Energoinvest na Stupu, do groblja i nazad. O`alo{}eni: k}erke Sifa, Zehra i Suvada, unuke Lejla, Deniza, Mirna, Inasa, Ilma i Majda, praunuk Rijad, zetovi Muradif, Halid, Asaf i Almir, djever D`emil sa djecom i njihovim porodicama, snaha Hajra, brati}i Sabit i Sejad sa porodicama, brati~na [evala sa porodicom, snaha Mensura sa porodicom, amid`i}i Salko, had`i Mujo i Murat sa porodicama, amid`i~na Fatima sa porodicom, ro|ak Ramiz Had`i} sa djecom i njihovim porodicama, te porodice Svraka, Had`i}, Ahmetagi}, Brki}, Be{irovi}, Hase~i}, Kapid`i}, Hubani}, Kajgana, D`amalija, ]osovi}, Pajo, Karovi}, Ga|un, Kla~ar, Oru~, Zuko, Nogo, Imamovi}, Sarvan i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u Ulici Avde Hod`i}a br. 6.
002

prim. dr. KEMALA VRANI]A

Tim povodom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se u ponedjeljak, 9. aprila 2012. godine, prou~iti tevhid u ku}i `alosti, Mar{ala Tita 50/2 u 11 sati. Ovom prilikom `elimo zahvaliti kolegama Centra za srce KCUS-a na razumijevanju, prim. dr. @eljki Mi{anovi}u, prim. dr. Bakiru Serdarevi}u na nesebi~noj pomo}i, ambulanti Porodi~ne medicine Mis Irbina, kao i mnogobrojnoj rodbini, prijateljima i kom{ijama. O`alo{}ena obitelj
1991

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kumu i velikom prijatelju

VERMINA (HUSEJNA) HAD@IHASANOVI], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: suprug Mirzo, k}er Sabina, sin Adnan, majka Mejra, otac Husejn, snaha Hana, brat Jusuf i sestra Jasmina sa porodicama, sestri~na [eila sa porodicom, djever Ned`ad sa porodicom, zaove Nejra i Jasmina sa porodicama, te porodice Had`ihasanovi}, Hod`i}, Livadi}, Helji}, Mehmedagi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Hrasno. Ku}a `alosti: Ul. A. [a}irbegovi} 12/XVII. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

HAMIDA SELIMOVI], ro|. DEDOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug D`emal, sin D`evad, k}erka D`enana, snaha Izidina, unuke D`ejla i Lamija, djeveri Ismet i Sado sa porodicama, zaove D`emi~a i Mevla sa porodicama, te porodice Selimovi}, Dedovi}, Muratovi}, Kapo, ]atovi}, \uli}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici tuzlanska do br. 19.
000

MIRALEMU (MEHE) OSMANOVI]U
Dijelili smo sve radosti i tuge koje nam je `ivot donosio. Bilo je to pravo prijateljstvo. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoji: Edo, Du{anka, Marina i Svjetlana Pregernik
1999

POSLJEDNJI POZDRAV

mami na{eg prijatelja
POSLJEDNJI POZDRAV

dragom gospodinu

ANTONU BLE^I]U

VERMINI HAD@IHASANOVI]

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga Obitelji Pezer i Gali}

Nek Vam je vje~ni rahmet. Denis, Haris, Kenan, Miki, Muhamed i Osman
1992 1998

LJUBICA (STJEPANA) [ERCER, ro|. DUKANOVI]
preminula 5. aprila 2012. u 84. godini. Sahrana }e se obaviti 7. aprila 2012. godine u 11.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: unuk Goran sa djevojkom Elmom, sestri~na Vi{nja sa porodicom, sestri} Zlatko sa porodicom, porodice [ercer, Sto{i}, Stepi}, Crljenica, Tegel, te mnogobrojni prijatelji i kom{ije.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em dragom noni

dragom

prof. dr. MUSTAFI OMANOVI]U
7. 4. 2009 — 7. 4. 2012.

Hvala! Njegovi: Katarina, Marina i Andrej
1992

Senad Opra{i} sa porodicom
1990

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sa neizmjernom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{a draga mama i sestra

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SEHIJA PA[I] - JABU^AR

D@EMAL (HASANA) HUSI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 72. godini.

MULA (OSMANA) LEMEZAN, ro|. KULOVAC
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 92. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Mustafa i Halil, unu~ad Elvir, Elvira, Nermin, Lejla, Admir, Emir, Red`o i Kenan, snahe Sadija i Ziba, praunu~ad Adin, Ajla, Alen, Admin i Alina, sestri}i Vesko i Asko, sestri~ne Fazila i Munevera, brati}i Fadil, Munib, Ned`ib, Ismet, Sejo i Nusret, brati~na Fadila, djever Avdija, te porodice Lemezan, Kulovac, Dizdarevi}, Mameled`ija, ^ubara, Kalafat, Kuslar, Kurspahi}, Mi{ut, Hajdarevi}, Herac, Me{i}, Smaji}, Zorlak, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Rakovica. Ku}a `alosti: Stanjevac 80, Rakovica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: k}erka Amina, sestre Ferida, Bedrija, [efika i Maksuma, zaove Mulija i Nafa, snaha Behka, kao i o`alo{}ene porodice Jabu~ar, Pa{i}, Deovi}, Alagi}, Gali~i}, Gro{o, Nuhanovi}, Lali}, Selimbegovi}, Had`iali}, Taso, Bajgora, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. Avde Smajlovi}a br. 29/I.
000

D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga Ifeta, k}erke Senida, Lejla i Nermina, brat Naser, sestre Sejda i Mirsada, unu~ad Emina, Amina, Adnan i Anisa, zetovi Munir, Mustafa, Mujo i Georg, {ure Ismet i Izet, svastike Zineta i Izeta, bad`e Munib i Alija, prijatelj Nijaz, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Husi}, Spahi}, Kobiljak, Hamza, Krnd`i}, Mehmedagi}, Gro{o, Frank, Lon~ari}, Zorlak, Ku~evi}, Parla, Kahved`i}, ^omaga, Pa{i}, Balta, Abazovi}, Olov~i}, Kolar, Kurti}, Pekaz, Klico, Zuko i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Sedrenik br. 89.
000

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV plemenitom ~ovjeku, na{em drugu, dragom

ZADA (SALKE) SPAHI] ro|. RAMI]
preselila na ahiret u petak, 6. aprila 2012, u 87. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 7. aprila 2012. godine, poslije ikindija-namaza (16.45 sati) u haremu d`amije Svrake - Semizovac, a ukop }e se obaviti na mezarju Boranje - Svrake. O`alo{}eni: sinovi Ferid, Ramo i Huso, k}erke [emsa, [evala i Nisa, snahe Ra{ida, Fikra i Fikreta, unu~ad Adis, Enis, Mersed, Imsad, Elvisa, Bernes, Albin, Sanela, Ned`ad, Edina, Edita i Elvira, praunu~ad, brati~ne Hazema, Rasema, [evala i Diba, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 16.45 sati, Ul. Ahmeda Rizve do br. 10 A, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MUNIR (HAMDIJE) JAMAKOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. aprila 2012, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Fethija, k}erka Nezira Neda Baji}, D`enana Zuki}, unuka Aida Makowski, Lamija i D`ejla, praunuci, brati}i Maida ]ejvan, Fatima Cita Somun, Said Jamakovi} i Mirza Mido Jamakovi} sa porodicama, sestri}i Rusmir Hani} i Amra Zvizdi} sa porodicama, zetovi Refik Serdarevi}, Jorg Makowski i Atif Zuki}, svastika Abida Lagumd`ija sa porodicom i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Carevoj d`amiji.

MUNIRU JAMAKOVI]U

Odlazi jo{ jedan ilegalac i partizan, narodno-oslobodila~ke borbe (1941 — 1945). Dru`e Munire, krasile su te mnoge ljudske vrline koje su vi{e od pet decenija na{em dru`enju doprinosile bliskost, razumijevanje i radosti drugarstva. Bio si i ostao istrajan antifa{ista, bore}i se za humanije dru{tvo i na{u Bosnu i Hercegovinu. Tvoja bri`na supruga Fethija, k}erka Nezira, ostala rodbina i prijatelji mogu biti ponosni da su te imali tako neizmjerne dobrote i brigom prema drugim. Hvala ti za sve {to si u~inio da te imamo u na{im uspomenama na na{a nezaboravna dru`enja. Tvoji: Ahmed [., Dragan K., Hakija M., Mesud B., Enver L., Mehmed S., Smajo F., Ivan B., Ibro A.

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Ku}a `alosti: Ul. Muse ]azima ]ati}a br. 6.
002

1988

ESADA (MEHMEDA) KUDINA
7. 4. 2010 — 7. 4. 2012.

SJE]ANJE na na{eg dragog supruga i oca

POSLJEDNJI POZDRAV dragom drugu i prijatelju

@ivot nestaje u trenutku, a vrijeme prolazi... Pro{la je druga godina i te{ko je kao i prvog dana. Sje}anje na tebe i uspomene na godine zajedni~ki provedene ne blijede, utkane su duboko i trajno u na{e `ivote. U ti{ini vje~nog mira neka te prate na{e molitve. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji najmiliji, porodica i rodbina
1962

OMER SOKOLOVI]
1992 — 2012.

MUNIRU JAMAKOVI]U

Iskrena sau~e{}a Fethi i porodici. Supruga Dika, k}erke Aida i Dina i ostala rodbina
71125

Od Esme, Envera, Alme i Sulejmana Lihi} sa porodicama
1981

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.
U subotu, 7. aprila 2012. godine, navr{ava se sedam tu`nih dana otkako nas je napustila na{a voljena mama, svekrva, baka, prabaka i strina

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Danas se navr{ila godina od prelaska na ahiret na{eg

57

MILKA PETRI[EVAC

GALIBA (HUSE) BARU^IJE
14. 12. 1931 - 7. 4. 2011.

Tog dana }emo u 12 sati posjetiti njeno vje~no prebivali{te, odati po~ast i polo`iti cvije}e. S bolom i tugom, njeni najmiliji
AX

Proteklo vrijeme je potvrdilo istinu da je dedo Galib bio divan otac, bri`an suprug, vrhunski dedo i iznad svega bezgrani~no po{ten i dostojanstven ~ovjek. Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Hrasno u subotu, 7. aprila 2012. godine, u 16.30 sati. Supruga Suvada, k}erke Senija i Hasena i sin Senad
1914

Voljeni na{, 9. aprila 2012. navr{ava se tu`na godina od tragi~ne smrti na na{eg dragog

SJE]ANJE

DANE (STEVANA) KOVA^EVI]

BRUNU (MARKA) FRANKOVI]A
7. 4. 1993 — 7. 4. 2012.

Tvoji najmiliji: supruga Biserka, k}erka Nada, sin Milan, zet Mirko, snaha Nada i unuci Bojan, Luka i Stefan
1917

Sa tugom, ponosom i ljubavi, obitelj Frankovi}
1927

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na moje drage i voljene roditelje

drugu

na drage roditelje

NANETU

STAKU STAKICU ANDRI]
7. april 2003.

JOSIPA PEPU ANDRI]A
26. april 2004.

Vrijeme te ne}e izbrisati, zauvijek }e{ ostati u na{im mislima. Nasih, Milja i Zlatan
660

SAFIJA DIZDAREVI]
7. 4. 1996 — 7. 4. 2012.

RIFAT DIZDAREVI]
21. 8. 1979 — 7. 4. 2012.

Ka`u kako vrijeme tugu bri{e, a tuge i boli sve vi{e. Kako je te{ko bez vas biti, u du{i plakať, a nasmijan biti. Tu`no je `ivjeti bez vas. Neka vam dragi Bog podari rajske dvore i vje~ni mir. Po~ivajte u miru Bo`ijem. K}erka Andri} Guja Gordana, unuke Anita Sesar, Sandra Brochius i Dajana Guja
1955

Danas se navr{ava tu`na godina bez na{e mile i dobre

Zahvalna djeca
1973

SJE]ANJE

na druga i jarana SJE]ANJE

na na{eg dragog

ZDENKE BAGI], ro|. ZELI]

MIRZU SELIMOVI]A
2005 — 2012.

ALIJU ALJU (SALKE) MURATOVI]A
iz Rakovice kod Sarajeva

Sestra Suada, sestri} Zlatko sa porodicom, zet Husko Mulabegovi}
1963

Uvijek te se sje}amo s beskrajnom ljubavlju i nje`no{}u. Tvoji najdra`i
1986

koji je umro 8. aprila 2003. godine. Ostao si u najboljem sje}anju, dragi na{ Aljo! Tvoji: Azem, Salko, Selim i Ramiz
1941

58

PREDAH

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Neko kritikuje va{ na~in rada, ali nema razloga da reagujete sujetno. Obratite pa`nju na koristan savjet i prilagodite pona{anje u odnosu na poslovnu dinamiku koju zagovaraju bliski saradnici. Va`no je da vam ne promaknu neki novi ili interesantni doga|aji koji uti~u na va{e emotivno zadovoljstvo. Poka`ite zahvalnost za ono {to dobivate. Usmjerite misli i energiju u pozitivnom pravcu. Djelujete snala`ljivo u poslovnim susretima, ali osje}ate i dodatnu odgovornost za postupke. Imate utisak da se od vas o~ekuje mnogo vi{e nego {to mo`ete da u~inite u odre|enim situacijama. Nema potrebe da dajete ishitrena obe}anja, partner pa`ljivo analizira va{e pona{anje. Prihvatite iskreni razgovor i ne~ije primjedbe radi uzajamnog razumijevanja. Razmi{ljate o razli~itim poslovnim ponudama, ali nema razloga da `urite sa zavr{nim odukama. Ako vam je stalo da ostvarite zapa`ene rezultate, prihvatite ne~iji savjet i pro{irite saznanja o poslovanju. Partner umije da djeluje vrlo zagonetno i ostavlja ~udan utisak. Potrebno je da iskreno progovorite o nekim nesporazumima koji vas udaljavaju. Poti~ite kod sebe komunikativnost i pozitivno raspolo`enje. Obratite pa`nju na korisne informacije o poslovnim prilikama, neko vam nudi interesantne ideje. Potrebno je da se dogovorite o zajedni~kim interesima. Izbjegavajte poslovno rivalstvo ili neku takmi~arsku atmosferu. Strpljivo sa~ekate na ne~iji poziv, nema potrebe da previ{e rizikujete u delikatnim situacijama. Ne mo`ete uvijek lako da uti~ete na partnerovu odluku i pona{anje. Neko poku{ava da vas nagovori na druga~ije rje{enje, ali vi imate svoje ciljeve i ne odstupate od zacrtanih planova. Ne odbacujete koristan savjet, jer neke situacije predstavljaju dobar povod za zajedni~ki uspjeh ili za emotivno zadovoljstvo. Budite velikodu{ni prema voljenoj osobi. Ponekad umilni osmijeh i blagi emotivni tonovi donose najbolji efekt. Prijat }e vam psiholo{ko opu{tanje u bliskom dru{tvu. Primje}ujete da novi doga|aji uti~u na va{u koncentraciju, imate utisak da neko umanjuje va{ poslovno-finansijski uspjeh. Ipak, sa~ekajte na zvani~ne komentare. Te{ko vam je da ispunite sva partnerova o~ekivanja, ali uvijek vrijedi poku{ati. Potrudite se da pomjerite subjektivne granice u uzajamnom prilago|avanju. Sa~uvajte dobru volju i pobolj{ajte psiho-fizi~ku kondiciju. Poku{avate da promijenite i ubrzate neke situacije u kontaktu sa saradnicima. Va`no je da se pravilno organizujete, ne mo`ete da funkcioni{ete na vi{e strana istovremeno. Polo`aj Mjeseca djeluje pomalo izazovno na va{e psihi~ko stanje. Najvi{e vas poga|aju odre|eni postupci ili odgovori koje dobivate od bliske osobe. Nemojte dozvoliti da razli~ite sitnice uti~u na va{u psihi~ku ravnote`u. Imate dobre ideje, ali ponekad je te{ko procijeniti kona~an ishod u poslovnim pregovorima. Potrebno je da `rtvujete odre|ene interese radi li~ne sigurnosti, postupite u skladu sa moralnim na~elima. Pa`ljivo analizirate ljubavni odnos, ali vam nedostaju konkretni odgovori kako biste pravilno sagledali cjelokupnu situaciju. Izbjegavajte rivalstvo sa osobom koja u`iva negativnu reputaciju. Nalazite se u neobi~noj situaciju, stoga izbjegavajte afektivno pona{anje pred saradnicima i zatra`ite ne~iju podr{ku. Potrebno je da stvorite bolje uslove, sve {to ~inite, ostavlja odre|ene posljedice na va{ poslovni `ivot. Te{ko vam je da mirno prihvatite ne~iji odgovor, lagano gubite nadu u sretan zavr{etak ljubavne epizode kroz koju prolazite. Nema razloga za pretjeranu zabrinutost, opustite se. Potrebno je da povu~ete logi~an redoslijed poteza u susretu sa saradnicima. Odgovorite na ne~iju poslovno-finansijsku ponudu i plasirajte ideje u odabranom dru{tvu, koje }e vas dobro nagraditi. Ako vas optere}uju emotivne dileme, razgovarajte iskreno sa voljenom osobom prije nego {to se opredijelite za novo ili energi~no rje{enje. Kontroli{ite unutra{nje konflikte. Interesuju vas neke skrivene informacije ili poslovi koji nude neobi~na rje{enja, va`no je da napravite dobru procjenu. Stalo vam je da se dokazujete kroz razli~ite poslovne izazove i da unaprijedite prakti~no iskustvo. Nema razloga da se sukobljavate sa voljenom osobom oko nekih sporednih situacija i sitnica. Odgovorite pravilno na ne~ije emotivne signale. Potrebno je da pobolj{ate koncentraciju. Nema potrebe da se raspravljate o razli~itim poslovnim vizijama i interesima. Na vama je da provedete u djelo ne~ije ideje zarad zajedni~kog interesa. Va`no je da budete dovoljno ubjedljivi i efikasni u dru{tvu saradnika. Kod vas provejava romanti~no raspolo`enje i sentimentalna nota, a partner iskreno `eli da vam ugodi. Priu{tite sebi neku omiljenu zabavu kao poticaj za dobro raspolo`enje.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: statika, kola{in, aparati, novi, ot, dlakav, ii, frizerka, naim, alkar, pomla|ivati, l, binomi, aj, arapin, rora, haso, olaka, lavovi, iks, m, disidenti, ino}a, eta, t, lir, karavan, animal, tati.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas umjereno obla~no, prije podne na jugu slaba ki{a, od sredine dana u svim predjelima lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 5 do 12, maksimalna dnevna od 15 do 22° C. U no}i obla~no sa ki{om, a vjetar u skretanju na umjeren sjeverni. Sutra i prekosutra vjetrovito i hladno. Sutra obla~no, povremeno sa ki{om, na planinama sa snijegom. Prije podne u sjevernim, poslije podne i u ostalim predjelima prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. Prekosutra umjereno obla~no. U utorak prete`no sun~ano. U Sarajevu prije podne umjereno obla~no, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e slab, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 17° C.

Danas u ve}em dijelu Evrope obla~no sa ki{om i pljuskovima, dok se snijeg o~ekuje u Isto~noevropskoj niziji. Umjeren do jak sjeverni vjetar puha}e u oblasti Balti~kog mora, u Njema~koj i Poljskoj. U Gr~koj i Bugarskoj, kao i na jugu Norve{ke i [vedske, prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura od 0 do 8 na sjeveru, i od 20 do 26° C na jugoistoku kontinenta. Na istoku i jugu Balkana prete`no sun~ano i toplo. U ostalim predjelima poluostrva umjereno obla~no. Prije podne na Jadranu, a poslije podne i u kontinentalnim krajevima ki{a i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 16 do 26° C. U no}i na zapadnom i centralnom Balkanu ki{a, a vjetar u skretanju na umjeren sjeverozapadni. Najve}a koli~ina padavina o~ekuje se u Bosni i Crnoj Gori.

60

KULTURNI VODI^
LORAKS
animirana avantura, re`ija: Chris Renaul i Kyle Balda, uloge: Denny DeVito, Zac Ephron, Taylor Swift... po~etak u 11.25 i 13.20 sati. umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

ta “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

BIJES TITANA 3D
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Sam Worthington, Rosamund Pike, Liam Neeson... po~etak u 15.30 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

POZORI[TA KINA
KRITERION
U BOLJEM SVIJETU
drama, psiholo{ki re`ija: Susanne Bier uloge: Mikael Persbrandt, Wil Johnson, William Jøhnk Nielsen… po~etak u 20.20 sati.

ZENICA

IZDAJA
akcijski triler, re`ija: Stiven Soderbergh, uloge: Gina Carano, Ewan McGregor, Michael Fassbender... po~etak u 20.15 sati.

KAMERNI
@ABA
autor: Dubravko Mihanovi}, re`ija: Elmir Juki}, igraju: Emir Had`ihafizbegovi}, Mirsad Tuka, Moamer Kasumovi}, Aleksandar Seksan po~etak u 20 sati.

BANJA LUKA KINA
MULTIPLEX EKRAN
PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov,Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 19 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
NARODNI POSLANIK
komedija, autor: Branislav Nu{i}, re`ija: Nikola Pejakovi}, igraju: @eljko Stjepanovi}, Nikolina \or|evi}, Boris [avija, Ljubi{a Savanovi}, Anja Stani}, @eljko Erki}, Aleksandar Stojkovi}, \ur|a Vuka{inovi}, Nata{a Ivan~evi}, Zlatan Vidovi} po~etak u 20 sati.

SARTR
KAKAV KROKODIL IMA GLAS?
autor: Udru`enje Mala scena, dramatizacija: Asja Krsmanovi}, igraju: Irma Alimanovi}, Mirna Kreso, Adnan Kreso po~etak u 12 sati.

METTING POINT
TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA

KINA
MULTIPLEX PALAS
LORAKS
animirana avantura, re`ija: Chris Renaul i Kyle Balda, uloge: Denny DeVito, Zac Ephron, Taylor Swift... po~etak u 12 sati.

NEKA BOLJI POBIJEDI
akciona romanti~na komedija, re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 15 i 17 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard… po~etak u 20 sati. Izlo`ba radova Amira ]ati}a, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce je otvorena radnim danima od 8 do 16 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Samostalna izlo`ba Borjane Mr|a „Promjenljivo tijelo“, obuhvatit }e video radove, instalacije, crte`e, objekte i fotografije nastale u proteklih 5 godina. Borjana je dobitnica nagrade Akademije umjetnosti za najbolji crte` i sliku, te finalista nagrade Zvono, za najboljeg mladog umjetnika u BiH. Izlo`ba za posjete je otvorena do 17. aprila.

PUPIJEVA POTRAGA
animirana avantura, re`ija: Aun Hoe Goh, uloge: Gavin Yap, Doing Chae Lian, Chrisina Orow... po~etak u 13.45 sati.

BIJES TITANA
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Sam Worthington, Rosamund Pike, Liam Neeson... po~etak u 16 i 18 sati.

CINEMA CITY
IGRE GLADI
SF spektakl, re`ija: Gary Ross, uloge: Jennifer Lawrence, Liam Hemswor th, Josh Hutcherson... po~etak u 15.15 i 18 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Tradicionalna, zajedni~ka godi{nja izlo`ba tri umjetni~ka udru`enja AABIH, ULUBIH i ULUPUBIH posve}ena je 6. aprilu, Danu oslobo|enja grada Sarajeva. Na ovoj izlo`bi svoj umjetni~ki i stvarala~ki rad predstavit }e preko dvije stotine bosanskohercegova~kih autora – arhitekata, urbanista, likovnih umjetnika, dizajnera, likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti. Izlo`ba za posjete je otvorena do 24. aprila.

PUPIJEVA POTRAGA
animirana avantura, re`ija: Aun Hoe Goh, uloge: Gavin Yap, Diong Chae Lian, Chrisina Orow... po~etak 14 sati.

KUNG FU PANDA 2
animirani, akcija re`ija: Jennifer Yuh, uloge: Jack Black, Angelina Jolie, Gary Oldman... po~etak u 14.30 sati.

OGLEDALCE, OGLEDALCE
fantazijska komedija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Julia Rober ts, Lilly Collins, Armie Hammer... po~etak u 12.10, 14.20 i 16.30 sati.

TITANIK
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 20 sati.

ALVIN I VJEVERICE 3: URNEBESNI BRODOLOM
animirani, avantura re`ija: Mike Mittchel, uloge: Justin Long, Matthew Gray Gubler, Jesse McCartney... po~etak u 12.30 sati.

BIHA]

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BIJES TITANA 3D
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Jonathan Liebesman, uloge: Sam Worthington, Rosamund Pike, Liam Neeson... po~etak u 20.45 i 22.55 sati.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30, 20.30 i 21.30 sati.

IGRE GLADI
SF spektakl, re`ija: Gary Ross, uloge: Jennifer Lawrence, Liam Hemswor th, Josh Hutcherson... po~etak u 17.30 sati.

KINA
UNA
\AVO U TEBI
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quarterman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 20.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 18.40 i 21 sat.

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

LORAKS
animirana avantura, re`ija: Chris Renaul i Kyle Balda, uloge: Denny DeVito, Zac Ephron, Taylor Swift... po~etak u 12 sati.

TITANIK 3D
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 17.30 i 21 sat.

SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 20 sati.

JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 13.30, 15.50, 17.50, 20.10 i 22.20 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 13.00, 15.30, 17.45, 20 i 22.15 sati.

JABLANICA

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

TITANIK 3D
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 16.10 i 20 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

PARADA

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 13.45, 16, 18.15, 20.30 i 22.45 sati.

TUZLA

KINA

JABLANICA
PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec... po~etak u 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

PUPIJEVA POTRAGA
animirana avantura, re`ija: Aun Hoe Goh, uloge: Gavin Yap, Doing Chae Lian, Chrisina Orow... po~etak u 12 i 14.10 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legakomedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Milo{ Samolov, Goran Navojec, Dejan A}imovi}... po~etak u 22.15 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Sloboda - Rudar, prenos
13.55 BHT1
NOGOMET: BH TELECOM DERBI KOLA

SP

OR T

Bande New Yorka
Gangs of New York, 2002.

23.00 HAYAT

DRAMA

Chelsea - Wigan, prenos
15.55 BHT1
NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

Re`ija: Martin Scorcese Uloge: Liam Neeson, Daniel Day-Lewis, Leonardo di Caprio

Five Point je ozlogla{eni dio starog New Yorka. Njime caruju bande, a ulice su ~esta popri{ta krvavih sukoba starosjedilaca i do{ljaka. Najmo}niji su irski doseljenici, Dead Rabbitsi, na ~elu s karizmati~nim vo|om Priestom Vallonom. U krvavoj uli~noj bici, ozlogla{eni vo|a starosjedilaca William Cutting, zvan Bill the Buttcher, ubija Priesta i preuzima prevlast nad ulicama New Yorka...

SP

OR T

Prvi vitez
20.05 NOVA DRAMA
Re`ija: Jerry Zucker Uloge: Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham, Christopher Villliers First Knight, 1993.

FIL

M

Ja, robot
21.20 HRT2
I, Robot, 2004.

FIL

M

AKCIJA
Re`ija: Alex Proyas Uloge: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell, Bruce Greenwood, Adrian Ricard

R. Zaragoza - Barcelona, prenos
20.00 TV1
NOGOMET: [PANSKA PRIMERA LIGA

Vrijeme je ~arobnjaka Merlyna, Excalibura, kralja Arthura i vitezova Okruglog stola. Lady Guenevere zajedno sa svojom svitom kre}e na put k svom budu}em mu`u i savezniku Kralju Arthuru. Princ Malagant, smrtni neprijatelj kralja Arthura, `eli vlasni{tvo nad njenom zemljom tako da `eli sprije~iti taj brak. Vitez Lancelot stat }e u obranu Lady Guenevere i izbaviti je iz ruku opasnih odmetnika. Kada mu ona zauzvrat ponudi nagradu, jedino {to on po`eli je njezin poljubac...

Chicago, 2035. godine. Svijet je stvorio dobro razgranat sistem robota koji su programirani da, poput osobnih ~uvara, poma`u i {tite ljude. Ali, detektiv Del Spooner nije siguran u stopostotnu sigurnost strojeva, osobito kada se pro~uje vijest da je ugledni znanstvenik s podru~ja robotike, dr. Alfred Lanning, ubijen pod nerazja{njenim okolnostima. Spooner po~inje istragu, a za pomo} se obrati Susan Calvin, stru~njakinji za psihologiju robota. Trag }e ga dovesti do robota Sonnya...

SP

OR T

Posljednji zamak
00.00 PINK
Last Castle, 2001

FIL

M

Suo~enje
21.00 OBN AKCIJA
Re`ija: Jean-Pierre Roux Uloge: Christopher Lambert, Dennis Hopper, Simon Mabija The target, 2000.

FIL

M

AKCIJA/DRAMA
Re`ija: Rod Lurie Uloge: Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Steve Burton, Delroy Lindo

[iroki WWin - Igokea, prenos
20.10 BHT1
KO[ARKA: LIGA 6 BIH

General Irwin, ~uveni vojni takti~ar, osu|en je na vojnom sudu i poslan na izvr{avanje kazne u vojnom zatvoru ma ksi mal ne si gur nos ti, ko ji ~eli~nom rukom vodi upravitelj pukovnik Winter. Winter ima veliko po{tovanje za nekada legendarnog generala, ali to po{tovanje se pretvara u neprijateljstvo jer Irwin stalno prkosi upravitelju i njegovim metodama...

SP

Raspust sa duhovima
OR T
14.15 FTV PORODI^NI
Re`ija: Bernd Neuburger Uloge: Konstanze Breitebner, Nikola Culka, Richard Jutras, Sarah-Jeanne Labrosse, Ron Lea Summer With the Ghost, 2004.

FIL

M

1966. godine u Cape Townu, {estogodi{njem Alexu okrutno ubiju roditelje pred njegovim o~ima. Puno godina kasnije, Alexa ve} odraslog ~ovjek pozivaju na du`nost za{titara mo}nog biznismena; krunskog svjedoka optu`be mafija{kog bossa, Christoa Nicola. Njegov je klijent, ubojica je njegovih roditelja, no on to ne zna. Vremenom ga zavoli kao vlastita oca i u bijegu od zloglasnog mafija{a, vra}a se u rodno mjesto gdje je prisiljen suo~iti se s duhovima pro{losti.

Na{a stvar
22.55 BHT DRAMA
Re`ija: Danny Provenzano Uloge: Frank Vincent, Vincent Pastore, Danny Provenzano, James Caan This Thing Of Ours, 2003,

FIL

M

Coloseum King of Ring Gora`de, prenos
20.20 HAYAT
VE^ER BORILA^KIH SPORTOVA

Po dolasku u Austriju, Caroline, k}erka filmskog re`isera, upoznaje njegovu filmsku ekipu i zbli`ava se sa starijim pirotehni~arem Otom. Oni u Austriji snimaju film u srednjovjekovnom zamku. Dok istra`uje ovaj zamak, Caroline upoznaje i sprijatelji se sa dje~akom po imenu Jakob i njegovim psom Hanibalom, koji ju je upoznao sa ekscentri~nim duhovima koji nastanjuju zamak.

Koriste}i se internetom i mafija{kom tradicijom, grupa mladih gangstera planira izvesti najve}u prevaru u istoriji mafije. Kako bi sve izgledalo uvjerljivije, potreban im je novac koji }e slu`iti kao pokri}e. Kada po~nu sa ostvarivanjem paklenog plana, shvatit }e da se igra i dalje vodi po starim mafija{kim pravilima...

62
BHT

TV PROGRAM
08.00 08.05 08.35 08.55 09.10 09.25 09.40 10.00 10.25 10.55 11.25 12.00 12.15 13.15 14.15 15.50

subota, 7. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.30 Prirodna ba{tina BiH: Magli} na krovu BiH 08.00 BHT vijesti 08.15 Tribunal Program za djecu i mlade 08.45 Moko, dijete svijeta, animirana serija, 5/13 (r) 08.50 D`epni no`i}, igrani film 10.20 Djeca Sarajeva, dokumentarni program 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.00 BHT vijesti 12.15 Zdravo Robbie!, igrana serija, 17/37 13.05 Samo za zabavu, revijalni program 13.30 Engleska Premier liga, pregled 13.55 Nogomet, BH Telecom derbi kola: Sloboda Rudar, prijenos BHT vijesti (u pauzi utakmice) 15.55 Nogomet, Engleska Premier liga: Chelsea Wigan Athletic, prijenos 18.00 Nova avantura, magazin 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 EURO panorama 20.10 Ko{arka: Liga 6 BiH: [iroki WWin - Igokea, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.15 Vatre Sarajeva, dokumentarni program 22.55 Na{a stvar, ameri~ki igrani film 00.35 Zdravo Robbie!, igrana serija, 17/37 (r) 01.20 Pregled programa za nedjelju

FTV

Vijesti Lutkokaz Piplinzi Poko Kako to Moj veliki prijatelj Moj ku}ni svemirac, 1. epizoda (r) Jagodica Bobica, 1. (r) Sarajevska hronika Magazin LP u nogometu Mozaik religija, vjerski program Dnevnik 1 Crna krava, bijelo mlijeko (r) Larin izbor, 120. ep. Raspust sa duhovima, kanadski igrani film Vijesti

06.01 Amadeus, film (r) 07.45 Muzi~ki program 08.00 Vijesti Mala TV 08.10 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.10 Medvjedi}i dobrog srca, crtana serija 10.00 Mali dnevnik 10.30 End`i Bend`i 10.45 U~ite engleski sa Ozmom, program za djecu 11.10 Merlin, serija (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pisanice, religijski program (r) 12.40 Pri~a o ruskom titaniku, ruski dokumentarni film (r) 13.10 Sarajevska hagada, religijski program

RTRS

06.05 Oluja, serija 66. ep. (r) 07.00 Najava programa 07.05 Oluja, serija 67. ep. (r) 08.00 Vijesti 08.05 Junska no}, serija 09.00 Vijesti 09.05 Junska no}, serija 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.00 Vijesti 11.05 Junska no}, serija 12.00 Vijesti plus 12.15 Put u Saharu, dok. serijal, ep. 10/13

TV1

07.00 Fifi, crtani film 23., 24. i 25. ep. 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Nodi, crtani film 28. i 29 ep. 08.10 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 12-15. ep. 09.00 Garfield, crtani film 16.-20. ep. 10.00 Pokemoni, crtani film 10.30 Gormiti, crtani film 11.00 Ben 10 Ultimate Alien, crtani film, 1. i 2. ep. 11.57 Televoting: Tvoje pjesme, moji snovi 12.00 Porodi~no stablo, film 13.55 Sport centar 14.00 Autoklub 14.30 Svi na selo 14.55 Vremenska prognoza

HAYAT

06.00 Poli, film 08.15 Zvezde granda, muzi~ki show (r) 12.00 Info top, informativni program 12.15 Gold Music, muzi~ka emisija 14.00 Nemogu}a misija, reality emisija (r) 15.00 Hrabri ljudi, reality emisija

PINK

07.50 Gerald McBoing, crtani film 08.00 Nimboli, crtani film 08.05 Atomska Betty, crtani film 08.35 Metajets, crtani film 09.00 Johny Test, crtani film 09.05 Oggy i `ohari, crtani film 09.25 Top shop 09.45 Ve~er u glazbenoj, crtani film 09.50 Top shop 10.10 Kismet, serija 11.05 Kismet, serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.05 Bakina kuhinja, kulinarski show

OBN

Nepobedivo srce

Budva na pjenu od mora
20.10
13.40 Iz iksa u iks, serija (r) 14.05 [ef nad {efovima, serijski film 15.45 Mojsije, dokumentarni film 16.30 Akademija 17.00 Vijesti 17.10 Ah, ta planeta! 17.35 Poprokaut 18.05 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.55 Magazin lige {ampiona 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Budva na pjenu od mora, serija 21.10 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike 22.10 Otvorena prostranstva, film 22.30 Dnevnik 3 22.45 Otvorena prostranstva, nastavak filma 00.35 [ef nad {efovima, serija (r) 02.15 Budva na pjeni od mora, serija (r)
TA L K SH

20.10

Dnevnik TV1

19.00

Garfield

09.00

Kursad`ije
15.50 Info top, informativni program 16.05 Mala nevjesta, indijska serija 17.00 Show time, zabavna emisija 18.40 Paparazzo lov na poznate, reality emisija (r) 19.30 Kursad`ije, zabavna emisija 20.00 Pare ili `ivot, serija 21.00 Zvijezde granda, muzi~ki show 00.00 Posljednji zamak, film

19.30

Lonci i poklopci

12.00

16.00 Michael Palin: Put oko svijeta za 80 dana, dokumentarna serija BBC-a 5. epizoda 16.55 Zlatna groznica, francuski igrani film 18.24 Dnevnik, najava 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 10. epizoda Harveytoons 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 EUPM:BiH u UN misijama, reporta`a Harveytoons 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nepobedivo srce, igrana serija, 10. epizoda 21.15 Larin izbor, igrana serija, 121. epizoda 22.10 D`ingis Kan, mongolsko ruski igrani film 00.20 Vijesti 00.35 Gorki mjesec, igrani film

12.40 Magna Aura, serija, ep 10/13 13.00 Vijesti 13.10 Osu|eni, film 15.00 Vijesti 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 27. ep. (r) 16.50 Vijesti plus 17.05 Otok, serija, 26. ep. 18.05 Otok smrti, serija ep. 8/13 (r) 19.00 Dnevnik TV1 20.00 [panska Primera liga: R. Zaragoza, F.C. Barcelona 21.50 Otok smrti, serija, ep. 9/13 22.40 Skinwalkers, film 00.30 Pono}ne vijesti 00.45 Otporan na smrt, film 02.10 No}ni program

15.00 Ispuni mi `elju 16.00 Tvoje pjesme, moji snovi, muzi~ki show 18.00 U o~ima vojnika, dok. film zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Sport 19.38 Horizonti 19.56 Televoting: Tvoje pjesme, moji snovi 20.00 S druge strane, info. program 20.20 Coloseum King of Ring - Gora`de, ve~er borila~kih sportova, direktan prijenos 22.55 Sport centar 23.00 Bande New Yorka, film 00.49 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti u 7

13.45 Jelovnici izgubljenog vremena, kulinarski show 14.15 Jelovnici izgubljenog vremena, kulinarski show 14.50 Canan, serija 15.55 Canan, serija 16.45 Canan, serija 17.35 Dejana talk show, Tema:”Automobilske nesre}e”, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Bakina kuhinja, kulinarski show 20.00 Canan, serija 21.00 Suo~enje, film 22.40 Dilan Dog: No} mrtvih, igrani film 01.10 Suo~enje, film 03.00 Dilan Dog: No} mrtvih, igrani film 04.50 ^uvari planeta, dok. program

Dejana
17.35 OBN
Automobilske nesre}e naj~e{}i su oblik nesre}a u saobra}aju. Vjerovatno}a, da do`ivimo saobra}ajnu nesre}u je srazmjerno visoka. U ovom trenutku, s obzirom na poznate statisti~ke podatke gotovo je sigurno da }e svaki stanovnik Evrope najmanje jednom u `ivotu biti u~esnik saobra}ajne nesre}e. Prema tome, u Evropi vjerovatno}a da je uzrok smrti pojedinaca upravo saobra}ajna nesre}a je 1:5 hiljada, {to je visoka vrijednost

OW

TV SA

09.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show za mlade 10.00 Kike tike ta~ke, u`ivo 11.05 Princess krofne, snimak koncerta povodom 20 godina postojanja 12.30 Autoshop magazin 13.00 Vijesti 13.10 Ljubav zauvijek, film (r) 14.40 David Coperfield, serija (r) 16.00 Vijesti 16.05 Bisage Vehida Guni}a 16.55 Dokumentarni film o Sarajevu (r) 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Mu}ke, 2002. serijski program 21.45 13 pri~a o istoj stvari, film 23.25 Lenjingrad, film

TV TK

07.00 Vijesti 07.10 TV kalendar: Iz dana u dan... 08.25 Majstor kuhinje, kulinarski show 09.00 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 12.00 Vijesti 12.10 Otok, serija (r) 13.45 Bestseller TV 15.20 Moj dom, magazin 16.00 Dnevnik 1 16.45 Za svaku bolest trava raste 17.05 Otok, serija 19.00 Dnevnik 2 19.30 Bestseller TV 20.05 Uskr{nje bdijenje, direktan prijeno svete mise 21.45 Vijesti 21.50 Otok smrti, serija 22.40 Skinwalkers, film 01.00 Dnevnik (r) 01.30 Otok, serija (r) 02.15 Na{ grad, film 03.45 Otok smrti, serija (r) 04.45 Pop corn, skrivena kamera

MRE@A

08.05 Junska no}, serija (rep. 87/124 ep.) 09.05 Junska no}, serija (rep. 88/124 ep.) 10.05 Junska no}, serija (rep. 89/124 ep.) 11.05 Junska no}, serija (rep. 90/124 ep.) 13.10 Osu|eni, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 27. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 26. ep. 18.05 Otok smrti, serija, ep. 8/13 (r) 20.00 [panska primera liga: R. Zaragoza, F.C. Barcelona 21.50 Otok smrti, serija, ep. 9/13 22.40 Skinwalkers, film

TV MOSTAR

08.05 Junska no}, serija (rep. 87/124 ep.) 09.05 Junska no}, serija (rep. 88/124 ep.) 10.05 Junska no}, serija (rep. 89/124 ep.) 11.05 Junska no}, serija (rep. 90/124 ep.) 13.10 Osu|eni, film 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 27. ep. (r) 17.05 Otok, serija, 26. ep. 18.05 Otok smrti, serija, ep. 8/13 (r) 20.00 [panska primera liga: R. Zaragoza, F.C. Barcelona 21.50 Otok smrti, serija, ep. 9/13 22.40 Skinwalkers, film

TV ZENICA

09.05 Pozdravna melodija 09.08 Dje~iji program: Odlika{i 09.30 TV izlog 09.30 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r) 12.00 Sponzoru{e (r) 14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti 15.10 Sredinom (r) TV izlog 16.00 Kontakt program (r) 17.00 Oni dolaze (r) 17.30 Putopisi, rep. 17.55 TV izlog 18.00 Sfera (r) 18.30 Mali oglasi 19.00 Vijesti Reporta`a: Zajedni~ka saradnja - 20.00 Biografije 21.00 Igrani film 22.30 Obavje{tenja 23.00 Vijesti (r) 23.15 Igrani film

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Te{anjska hronika 10.30 7 dana u Vogo{}i 11.00 Na{a realnost 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Bh ritam 15.00 Divlje patke, doma}i film 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Pozitivni formati 18.30 Majstori kuhinje 18.55 Eko poruke 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Nade bh sporta 21.00 La|a u kamenu, film 22.40 Mali oglasi 23.00 Istra`itelji, krimi serija 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

08.00 Info IC Kakanj (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Telenovela (r) 15.00 Info IC Kakanj (r) 15.30 Dom2 (r) 16.00 Jo{ smo tu, emisija o bora~kim populacijama 16.30 Putopisi, dok. program 17.00 Bosnia Outdoor 17.30 Extreme, sportski program 17.40 Sa sevdahom u srcu 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Autoshop magazin 20.00 Ritam regije Srebrenica 20.30 Cazinska hronika 21.00 Nije te{ko biti ja 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B.

TV USK

08.00 Lea Parker, serija (r) 10.00 Vijesti 10.09 Lea Parker, serija (r) 11.10 Lea Parker, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Igrani film 13.50 @ene, ljudi i ostali, serija, 7/17 14.30 Vijesti 14.35 Muzi~ki tv poser 14.45 Za svaku bolest trava raste, dok. serijal 15.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 17.05 Otok, serija 18.05 Duhovni svijet, vjerski program 18,40 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova, informativni program 21.00 Otok smrti, serija 21.50 Igrani film 23.50 Vijesti 23.55 Auto shop magazin, emisija o automobilizmu

TV SLON

13.02 Op~injeni, serija (rep. 236,237, 238) 15.40 Folk - top 10, muzi~ka emisija 16.35 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 17.25 Student, info. program 18.00 Cro i bijelo, informativni program - vikend izdanje 18.30 Vremenska prognoza 19.00 @ivot sa stilom - zabavni program 20.00 KVIZ Extra 20.22 @uta minuta, zabavni program 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.30 Mra~na strana digitalnog svijeta, dok. program (r) 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 13.00 Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kovilja~a 14.00 Tu|e-sla|e 15.00 Subotom u 3 16.00 Dnevnik 1 16.15 Subotom u 3.nastavak 17.55 Kao kod svoje kuce 19.30 Dnevnik 2 20.05 Vitafon 20.40 Nijesmo mi od ju~e 21.10 BN music 22.15 Dnevnik 3 22.30 Crveno, edukativno-zabavna emisija 23.25 Pri~a o D`ejn Ostin, film

TV ATV

07.00 Farma, emisija o agraru 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Pokemoni, crtani film 10.30 Gormiti, crtani film 11.30 Fatalne `ene, dokumentarni program 11.55: Vijesti 12.00 Porodi~no stablo, film 14.00 Auto {op magazin 15.00 Prema zapadu, serija 16.30 Stil, zabavni program 17.00 Buka, talk show 18.00 Kursad`ije, zabavni program 18.50 Agro kutak 19.00 Vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 Dobar dan za umiranje, dok. program 21.00 Blijedi mjesec, film 23.00 Bande New Yorka, film 01.45 Buka, talk show 02.30 No}ni program

OSLOBO\ENJE subota, 7. april/travanj 2012.
07.55 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Copper Canyon, film 09.14 Svi misle da je ve}a guba raditi na benzinskoj pumpi, dok. film 09.46 Vijesti iz kulture (r) 09.51 HAK - Promet info 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.08 Ku}ni ljubimci 10.44 U{}a rijeka: Zrmanja, dokumentarna serija 11.16 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.19 TV kalendar (r) 12.31 Veterani mira, emisija za branitelje 13.16 Duhovni izazovi 13.49 Prizma 14.34 manjinski Mozaik: Uistinu uskrsnu 14.50 HAZU portreti: Gustav Jane~ek (r) 15.03 Eko zona 15.34 Morski divovi: Veliki mislioci, dok. serija 16.29 Euromagazin 17.00 Vijesti u pet 17.09 Vrijeme sutra 17.10 HAK - Promet info 17.19 Reporteri 18.22 Potro{a~ki kod 18.51 Globalno sijelo 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.05 Vrijeme 20.09 Uskrsna ~estitka kardinala Bozani}a 20.20 Do posljednjeg zbora 21.53 Spot Nina Badri} (r) 22.04 Najmo}nije `ene svijeta: Maria Montessori 23.00 Dnevnik 3 23.15 Sport 23.18 Vrijeme sutra 23.30 Sve za lovu, film (r) 01.29 ^udnije od raja, film (r) 02.54 Prosja~ka opera, film (r)

TV PROGRAM
06.25 Tajna zvonara crkve Notre Dame, crtani film 07.25 Peppa, crtana serija (r) 07.35 Peppa, crtana serija 07.45 Winx, crtana serija 08.15 Gormiti, crtana serija (r) 08.40 Pokemoni, crtana serija (r) 09.05 Pokemoni, crtana serija 09.25 Tajna o Mulan, crtani film 10.20 ^uvari Uskr{njih pri~a, crtani film 11.45 Superman: Povratak, igrani film (r) 14.35 Legenda o Zorrou, igrani film (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, informativni magazin (r) 18.05 Nad lipom 35 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Prvi vitez, igrani film 22.30 Nije zlato sve {to sja, igrani film 00.40 Jerry Maguire, igrani film 03.10 Gladijator, igrani film 04.45 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbe ni show (r)

63

HRT1

07.27 Opera box 08.00 Patak Frka, crtana serija (r) 08.19 Do{ljaci su zakon!, serija za mlade 08.46 Mala TV: Baltazar: Zvonko sa zvonika (r) Danica: Danica i srna (r) ^arobna plo~a - II. razred (r) 09.18 Ku}ni svemirci, crtana serija (r) 09.44 Mia i Grumeni, francusko-talijanski animirani film 11.18 KS Automagazin 11.50 Obrtnik i partner 12.24 4 zida 13.00 Ja }u budan sanjati, ameri~ki film (r) 14.49 Generacija Y: Mama, ja sam genijalac 15.17 Tenis, Davis Cup: Argentina - Hrvatska, snimka 15.50 Vara`din: Rukomet, kvalifikacije za OI: Hrvatska - ^ile, prijenos 17.30 Tenis, Davis Cup: Argentina - Hrvatska, prijenos 19.28 Ru`iona (r) 20.00 Bijeli ^uperak Pustolovine malog dabra, dokumentarni film 21.20 Ja, robot - ameri~ki film (r) 23.23 Mankellov inspektor Wallander 2, serija 00.52 W.A.Mozart: Velika misa u c-molu - Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Ton~ija Bili}a 01.49 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05.07 No}ni glazbeni program: Zagrebfest 2011. (r) 06.12 No}ni glazbeni program: Uskrsne pjesme, crkva sv. Franje Ksaverskog (r) 06.53 No}ni glazbeni program: Dok vrijeme prolazi Uskrs (r)

HRT2

NOVA

09.00 Svijet `ena: Na silu (r) 09.30 Svijet umjetnika, 7. ep. (r) 10.00 Kontekst, talk show (r) 10.30 Pitanje arapskog jedinstva, 4. ep. (r) 11.00 Recite Aljazeeri, talk show (r) 11.30 Iran: Anatomija revolucije, 2. dio (r) 12.00 AJE Live Feed 14.00 Svijet umjetnika, 7. ep. (r) 14.30 Ju`njaci: Oman (r) 15.00 Kontekst, talk show (r) 15.30 Borba za Nil, 3. ep. (r) 16.00 Svijet `ena: Na silu (r) 16.30 Oni pobje|uju, talk show (r) 17.00 Iran: Anatomija jedne revolucije, 2. dio (r) 17.30 Recite Aljazeeri, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 ^ileanski rudari 19.30 Druga strana Srbije 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Svijet umjetnika, 7. ep. (r) 22.00 Vijesti 23.05 Spa{avaju}i Soweto (r) 23.30 Reporter: ^ileanski rudari (r) 00.00 AJE Vijesti

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 @ikina {arenica, zabavni program 11.00 Vijesti 11.05 Gra|anin, info 11.30 Knjiga utisaka, dok. program 12.30 Plava ptica 2, magazin za decu 13.00 Dnevnik 13.15 Sport plus 13.30 Centar svijeta-Mozirje, dokum. program 14.45 Jelen top deset (r) 15.30 Fudbal: Jelen super liga, Spartak Partizan, prenos 17.30 Srbi u Holivudu: Zoran Peri{i}, dok. program 18.00 Robna ku}a, zabavni program 18.30 Kvadratura kruga (r) 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Uskr{nja poslanica beogradskog nadbiskupa Stanislava Ho~evara, info 20.15 Vojna akademija, serija 21.15 Bez vize 21.45 Tv lica... 22.30 Centar svijeta-Mozirje, dokum. program (r) 23.00 Svijet sporta

RTS

10.00 10.05 10.30 11.00 12.15 12.45 13.00 15.00 15.30 15.45 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30 00.30 01.30 02.00

RTCG

03.00 03.30 04.00 04.30

Vijesti Zapis (r) Mostovi Robin Hud (r) Mozaiku Muzika Jutarnji program (r) Blic biznis i dijaspora Dnevnik 1 Muzika TV arhiv Agrosaznanje Mozaiku Sat TV Program za djecu Dnevnik 2 Budva na pjenu od mora, serija OTVoreno Dnevnik 3 Profil Sat TV OTVoreno Agrosaznanje Dnevnik 2 (r) Budva na pjenu od mora, serija Sportska subota Sat TV Dnevnik Sat TV

Jelovnici SHOW izgubljenog vremena
13.45 OBN
Kao {to i cijeli otok Kor~ula odi{e izvorno{}u i kulinarskom profinjeno{}u, njegov glavni grad po kojemu otok nosi ime prava je mala gastronomska pozornica na kojoj se svakodnevno kre}u slavne kor~ulanske popare, makarunade, jedinstvena jela od janje}ih ponutrica, povr}a i ribe kojima se u drugim dijelovima otoka izgubio svaki trag. ida srnja

Showtime
17.00 PINK

SH

OW

U emisiji gostuju zvijezde Granda Jelena Gerbec i Dragi Domi}, a u svijet astrologije vodi vas Sanja Colja, najpoznatija astrologinja Balkana! Bili smo jedina TV ekipa koja je pratila dolazak i boravak u Sarajevu najpoznatijeg svjetskog kompozitora iz Indije, oskarovca, A. R. Rahmana. Rahman je dobio ~ak dva Oskara za muziku iz filma “Milijuna{ iz ulice”! Razlog posjete na{em glavnom gradu je njegova prijateljica i dugogodi{nja saradnica Alma Ferovi}!

08.30 Reli, Irska 09.00 Track biciklizam, S[ Melbourne, Australija 11.00 Track biciklizam, S[ Melbourne, Australija, u`ivo 15.00 Veslanje, Oxford Cambridge, u`ivo

EUROSPORT

03.30 Tenis, WTA Charleston, USA, ~etvrtfinale 09.30 Hokej na travi, u`ivo 11.00 Tenis, WTA Charleston, USA, ~etvrtfinale 12.00 Fudbal, Japanska J. League, u`ivo 14.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 15.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola

EUROSPORT 2

DISCOVERY

08.10 Megagraditelji 09.05 Mo}ni brodovi 10.00 Ljudskih ruku djelo, Azije 10.55 Veliki poduhvati 11.50 Gra|evinske intervencije 12.45 X-ma{ine 13.40 Vrhunsko graditeljstvo 14.35 To mogu i ja, 2 epizode 15.30 Velike selidbe 16.25 Kako se pravi?, 2 epizode 17.20 Ljudskih ruku djelo, Azije 18.15 Trgovci vojnim starinama, 2 epizode 19.10 Borna kola bra}e Hau 20.05 Kako se pravi?, 2 epizode 21.00 Antiterorizam, Va{ington DC 21.55 Pre`ivljavanje 22.50 Ameri~ka tajna slu`ba 23.45 Ugalj

N. GEOGRAPHIC

06.00 Poznati kosmos 07.00 [apta~ psima, 2 epizode 09.00 Megafabrike 10.00 Drevne megastrukture 11.00 Istra`ivanje planete Zemlje, 2 epizode 13.00 Borac sa ribama, 2 epizode 15.00 De{ifrovanje Stounhend`a 16.00 Atlantida iz kamenog doba 18.00 Megafabrike 19.00 Sekunde do katastrofe 20.00 Spa{avanje komandosa 21.00 Tabu, 2 epizode 23.00 Vje{ti~ji doktor }e vas sada primiti 00.00 Spa{avanje komandosa

Tenis

19.30

Fudbal

18.30

16.00 Tenis, WTA Charleston, USA, ~etvrtfinale 17.00 Watts 18.00 Konji~ki sport 19.30 Tenis, WTA Charleston, USA, u`ivo, polufinale 22.45 Curling 00.00 Reli, Irska 00.30 Track biciklizam, S[ Melbourne, Australija

15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 17.30 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 21.00 Boks - WBA - Heavy Weight, A. Povetkin, Rusija M. Huck, Njema~ka 22.00 Odbojka, Italijanska liga, ~etvrtfinale 23.00 Ameri~ki fudbal u sali 01.00 Hokej na travi

06.30 Championship: Barnsley West Ham 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Premier League Magazin 10.30 Liga {ampiona: Chelsea - Benfica 12.15 NBA Live 12.30 Najava Premier League 13.00 Real NBA 13.45 Premier League: Sunderland Tottenham, direktno 16.00 Premier League: Liverpool Aston Villa, direktno 18.00 Vijesti 18.30 Premier League: Stoke - Wolves, direktno 20.30 Ukarinian league: Shakhtor - Dynamo Kyiv 22.15 Sport Klub Superliga: SBB Vukovi - Mozzart Wild Boars 00.00 Moto GP Qatar Kvalifikacije Moto GP 01.00 Premier League: Chelsea - Wigan 02.45 Davis Cup, ~etvrtfinale: France - USA

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Liga {ampiona: Real Madrid APOEL 10.30 Fudbal Liga {ampiona: Barcelona Milan 12.30 Fudbal Italija: Chievo Catania 15.30 Fudbal - Liga {ampiona: Magazin

ARENASPORT 1

12.00 Ameri~ki fudbal, NFL, NY Giants San Francisco 15.00 Motosport Mundial: Magazin 16.00 Rukomet, EHF Liga {ampiona: Györi - Oltchim Valcea

ARENASPORT 2

Fudbal

Ameri~ki fudbal
10.30
18.45 RAGBI: Heineken cup: Leinster Cardiff prenos 21.00 Ragbi: Heineken cup: Edinburgh Toulouse 22.00 Box, Espn Fights 00.00 NFL: NY Giants Green Bay

12.00

16.00 Fudbal Jelen Superliga, prenos 18.00 Kosarka Srpska liga: Partizan - Crvena Zvezda 21.00 Fudbal Francuska: Lyon - Auxerre 21.00 Fudbal Francuska: Marseille Montpellier, prenos 23.00 Fudbal Italija: Palermo - Juventus 01.00 Hokej NHL: Toronto Monteral, prenos

VIASAT HISTORY

09.00 Najgori poslovi u istoriji 10.00 Van Gog kompletna pri~a 11.00 Heroji, kult i kuhinja 12.00 Germanska plemena 13.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 14.00 Dobrodo{li u osamdesete 15.00 Biblijske zagonetke 17.00 Drevni doktori 18.00 U potrazi za Hajdnom 19.00 Zavjera na ostrvu Ustika 20.00 Skriveni svjetovi: podzemni Rim 21.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 22.00 Godar, Made in USA 23.00 Biblijske zagonetke 01.00 Drevni doktori 02.00 U potrazi za Hajdnom 03.00 Zavjera na ostrvu Ustika

ANIMAL PLANET

10.55 Sve o psima 11.50 Spa{avanje divljih `ivotinja, 2 epizode 12.45 Nesvakida{nje `ivotinje 13.40 Siroti{te za divlje `ivotinje, 2 epizode 14.35 Donald [ulc, stru~njak za otrove 15.30 Velika petorka 16.25 Najd`el Marven, Neotkrivena Kina 17.20 Priroda Francuske, 2 epizode 19.10 ^udna stvorenja Nika Bejkera 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 U srcu divljine sa Nikom Bejkerom 21.25 U srcu divljine sa Nikom Bejkerom 21.55 Nesvakida{nje `ivotinje 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

06.00 Ubistva u Midsommeru, serija 08.00 Monk, serija 13.00 Pajkan i po, film 15.00 Jutarnji klub, film 17.00 El Dorado: Hram Sunca, film 19.00 Bra}a i sestre, serija 20.00 Kraljevski bolesnici, serija 21.00 Ptica na `ici, film 23.15 Ubistva u Midsommeru, serija 01.15 Jutarnji klub, film 03.10 Plave krvi, serija 04.05 El Dorado: Hram Sunca, film

TV1000

05.30 Povratni udar, igrani film 08.00 Da~, igrani film 10.00 Ispod povr{ine, igrani film 12.00 Projekat X, igrani film 14.00 Nel, igrani film 16.00 Loh Nes, igrani film 18.00 Sokolovi, igrani film 20.00 Film subotom uve~e: Elmove avanture u zemlji gun|anja, igrani film 22.00 Gospodar muha, igrani film 00.00 Zerotika, igrani film 02.00 Rasa na rasu, igrani film

FOX LIFE

13.00 Malkolm u sredini, serija 13.20 Malkolm u sredini, serija 13.50 Malkolm u sredini, serija 14.15 Malkolm u sredini, serija 14.40 [tiklama do vrha, serija 15.30 Uvod u anatomiju, serija 16.25 Privatna praksa, serija 17.20 Privatna praksa, serija 18.15 Privatna praksa, serija 19.10 Vaspitanje za po~etnike, serija 19.40 Vaspitanje za po~etnike, serija 20.05 Uvod u anatomiju, serija 21.00 Jednom davno, serija 22.00 Bogoboja`ljive namigu{e, serija 22.55 Dodir, serija 23.50 Neobi~na porodica, serija

FOX CRIME

11.40 Ne~ujno, serija 12.30 Ne~ujno, serija 13.20 Igra sudbine, serija 13.40 Igra sudbine, serija 14.10 Imitator, serija 15.00 Red i zakon, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Red i zakon, serija 17.30 Tijelo je dokaz, serija 18.20 Tijelo je dokaz, serija 19.10 D`ordan, serija 20.00 Bouns, serija 20.55 [ah-mat, serija 21.45 Kasl, serija 22.35 Prevaranti, serija 23.25 Nepogre{ivi Instinkt, serija 00.15 Opasni Cimeri, serija 01.07 Red i zakon, serija 01.50 Brojevi, serija 02.35 Brojevi, serija 03.20 Brojevi, serija

HBO

06.00 Ramona i Beezus, film 07.45 Sestre, serija 09.30 StreetDance 3D 11.05 Yu-Gi-Oh! 12.35 Tron: Nasljedstvo 14.40 Trener, film 16.05 No} i dan, film 17.50 A-Team, film 20.05 Upoznat }e{ visokog, tamnog stranca, film 21.45 Invazija svijeta: Bitka Los Angeles 23.40 Samo seks 01.25 Tajni prozor, film 03.05 Verso, film 04.50 Soba za posjete, film

CINESTAR

11.00 Daj mi sebe, igrani film 13.15 Seks i doru~ak, igrani film 15.00 Bo`ji sin, igrani film 17.00 Godina oru`ja, igrani film 19.15 Bakin de~ko, igrani film 21.00 Casino, igrani film 00.15 Skriveno, igrani film 02.30 Glas smrti, igrani film

Fudbaleri Sarajeva gostuju kod ^elika

Jovi} poznaje filozofiju Glava{a

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
42. strana

subota, 7. april/travanj 2012.

Jevreji u BiH po~eli osmodnevno obilje`avanje Pesaha

Slavlje u ~ast
praznika slobode
Praznik zapo~et sino} molitvama i Seder ve~erom, a do kraja njegovog obilje`avanja bit }e pro~itana i cijela Hagada
Molitvama i Seder ve~erom Jevreji u BiH su sino} zapo~eli sa osmodnevnim obilje`avanjem jednog od najva`nijih praznika Pesaha do ~ijeg }e zavr{etka biti pro~itana i cijela Hagada. Sino}nji Pesah - seder zapravo obilje`ava se i kao izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva pa se on naziva i praznikom slobode.

Potopljen japanski "brod duhova"
Ameri~ka Obalna stra`a je topovskom paljbom sa svog broda ju~er ujutro potopila japanski "brod duhova". Ribarski brod Ryou-Un Maru je nakon cunamija 11. mar ta 2011. doplutao do obala Aljaske, gdje je ugro`avao pomorski promet. Prvi put je primije}en 24. mar ta u Tihom okeanu ispred kanadske obale. Ameri~ka Obalna stra`a ga je potopila u ameri~kim vodama, ispred obala Aljaske, prenosi Hina. "Brod je bio opasan za pomorski promet", rekla je za AFP Sara Francis, glasnogovornica Obalne stra`e. "Brod je bio dug izme|u 45 i 60 metara, bio je napu{ten, neosvijetljen i plutao je. U mraku je bio ozbiljna opasnost za druge brodove koji plove tim podru~jem", dodala je. [to se ti~e prijetnje one~i{}enja okoli{a, Obalna stra`a tvrdi da nema ve}e opasnosti.

Neuni{tiva Hagada Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci rekao je sino} za Oslobo|enje kako praznik Pesah - seder uvijek pada u prolje}e kada osim oslobo|enja od egipatskog ropstva, Jevreji obilje`avaju jo{ jednu slobodu - onu 6. april 1945. kada je Grad Sarajevo oslobo|en od fa{isti~kog okupatora koji je nad tim narodom po~inio velike zlo~ine. - Posebna radost koja je vezana uz Pesah je ~itanje Hagade. A, upravo je Sarajevska jedna od nekoliko najljep{ih Hagada. Upravo ta ~injenica ima poseban zna~aj za sve Jevreje u Sarajevu. Sarajevska Hagada je u nekoliko navrata

Jevreji iz BiH i Sarajeva okupili se sino} u Jevrejskoj zajednici BiH

Foto: D. TORCHE

do`ivjela ~udesno spasenje i kao ptica feniks uvijek se ponovno vra}ala i simbolizirala novi, bolji po~etak. To samo potvr|uje da je ova knjiga neuni{tiva. I ono {to je za nju posebno zna~ajno jeste da su je uvijek spasavali nejevreji {to simbolizira vi{estoljetnu toleranciju i su`ivot na prostorima BiH, naglasio je predsjednik Jevrejske zajednice u BiH. Ono {to je ina~e, veoma zna~ajno za sino}nju Seder ve~e-

ru koja simbolizira po~etak proslave Pesaha jeste njen naziv koji u prevodu zna~i red, odnosno da se jede po odre|enom redu.

Mjesta za sve Pesah - seder je porodi~ni praznik, ali kako je broj Jevreja u BiH mali, Finci nagla{ava kako se oni okupljaju u Jevrejskoj zajednici u BiH u Sarajevu kako bi zajedni~ki obilje`ili po~etak proslave ovog radosnog praznika.

No, Pesah - seder nije isklju~ivo namijenjen samo za Jevreje ve} su vrata otvorena svim dobronamjernim ljudima. Da je tako svjedo~i i njegova osnovna poruka - Ko je gladan neka do|e da jede, ko je `edan neka do|e da pije. Jedna prazna stolica i ~a{a vina ostvalja se za proroka Eliju za kojeg postoji vjerovanje kako }e se vratiti kao vijesnik dolaska Mojsije.
A. TERZI]

60 56 24 52 37 11

20 83 19 81 89 88

80 55 2 41 25 34

14. kolo 12 1 51 87 90 13 86 70 46 73 39 75 16 27 14 32 71 50 10 36 18

nezvani~an izvje{taj

Bingo 37+ jedan dobitak 34.868,75 KM, kartica kupljena u Klju~u Deseterac: 18 dobitnika po 1.230,66 KM, Peterac: 7.993 dobitnika po 4,98 KM

JACK POT u narednom kolu oko:

1.730.000 KM

BINGO PLUS: 5 2 4 5 4 6

POSLJEDNJE VIJESTI
DODIK: PRIJEM NEPRIHVATLJIV - Povodom izjava ~lanova Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a i @eljka Kom{i}a da se Sarajevu u Drugom svjetskom ratu i prije 20 godine vodila borba protiv fa{izma, Dodik je rekao da oni zloupotrebljavaju funkcije u Predsjedni{tvu i da “poku{avaju da prika`u i isforsiraju ono {to oni misle da je istina”. Dodik je izjavio da je fa{izam 1992. godine doveo do iseljavanja 150.000 Srba iz Sarajeva. - Srbi koji nisu mogli da istrpe fa{isti~ku politiku Alije Izetbegovi}a i vlasti toga vremena su napustili taj grad, rekao je Dodik. Za sino}nji Lagumd`ijin prijem je kazao da je neprihvatljiv jer nije usagla{en sa svim stranama u BiH.

Odluka suda u New Yorku

25 godina zatvora Gospodaru rata
Gospodar rata, kako su ga prozvali zbog uloge koju je go di na ma igrao na crnom tr`i{tu oru`ja, Rus Viktor Bout }e narednih 25 godina provesti u zatvoru, odlu~io je sud u New Yorku na kraju procesa ovom biv{em pilotu Crvene armije, po kojem je napravljen lik koji je utjelovio Nicolas Cage u filmu "Gospodar rata" (Lord of the War) iz 2005. godine. Savezna porota Bouta je 2. novembra pro{le godine proglasila krivim po sve ~etiri ta~ke optu`nice - za urotu s ci ljem ubi ja nja gra|ana Sjedinjenih Dr`ava, urotu s ciljem ubijanja ameri~kih dr`avnih slu`benika, urotu s ciljem nabave i prodaje protuzra~nih raketa i za urotu s ciljem isporuke oru`ja teroristi~kim sku pi na ma, pre no si agencija Hina. Rusija smatra presudu ameri~kog su da Vi kto ru Bo utu neutemeljenom i pristranom, is ti~e mi nis tar stvo u pri op}enju te dodaje da }e u~initi sve potrebno kako bi ga se izru~ilo domovini.