P. 1
Anti Virot Ici

Anti Virot Ici

|Views: 37|Likes:

More info:

Published by: Aleksandra Dimitrijevic on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

ANTIVIROTICI

Radica Stepanović Petrović

ANTIVIROTICI Virusi su intracelularni paraziti bez sopstvenog metaboličkog mehanizma. Virusi su mali infektivni agensi koji se sastoje od: • nukleinskih kiselina (bilo RNK ili DNK) • proteinskog omotača (kapsida) • lipoproteinskog omotača - neki virusi Kompletna infektivna partikula – virion.

1

DNK virusi: poksvirusi (velike boginje), herpes virusi (herpes zoster, citomegalovirusna infekcija, oralni i genitalni herpes, prehlada), adenovirusi (faringitis, konjuktivitis) i papilomavirusi (bradavice), hepadnavirusi (hepatitis B – HBV).

2

AIDS). ortomiksovirusi (influenca). oslobadjanje virusne nukleinske kiseline 3. sinteza RNK i DNK 5. prehlada). Proces replikacije virusa: 1. koronavirusi (SARS – severe acute respiratory syndrome. sinteza raznih regulatornih proteina. pikornavirusi (poliomijelitis. Lasa groznica). npr. prehlada. zauške).RNK virusi: rubela virusi (rubeola). sazrevanje (maturacija) virusnih partikula i 7. meningitis. arenavirusi (meningitis. hepatitis A). oslobadjanje virusa iz ćelije 3 . sinteza kasnih strukturnih proteina 6. polimeraze nukleinskih kiselina 4. rabdovirusi (besnilo). adsorpcija na i prodiranje u osetljive ćelije domaćina 2. paramiksovirusi (morbili. retrovirusi (SIDA .

Zatim se vrši translacija mRNK u specifične virusne proteine. Nakon formiranja omotača oko vDNK. gde se vrši transkripcija virusne DNK u mRNK putem RNK-polimeraze ćelije domaćina. Replikacija DNK virusa vrši se u jedru domaćina. kompletni virioni se oslobadjaju tokom lize ćelije domaćina ili procesom pupljenja. Jedini izuzetak je kod poksvirusa koji ima svoju sopstvenu RNK polimerazu. kao i proteina budućeg omotača virusa.Replikacija DNK virusa Tipični DNK virusi ulaze u nukleus domaćina. 4 . Neki od ovih proteina su enzimi koji učestvuju u sintezi dodatne količine virusne DNK (vDNK).

5 . koji se replikuje isključivo u jedru). Replikacija RNK virusa vrši se u citoplazmi domaćina (izuzetak je virus influece.Replikacija RNK virusa Enzimi uključeni u replikaciju RNK virusa sintetišu svoju sopstvenu mRNK uz pomoć ćelijske mRNK. ili virusna RNK služi kao sopstvena mRNK.

Translacijom iRNK sintetišu se virusni proteini uz pomoć proteaze. Provirusna DNK se prepisuje u novu genomsku RNK i iRNK. HIV je RNK retrovirus. 6 .Replikacija retrovirusa Virion retrovirusa sadrži reverznu transkriptazu (virusna RNK-zavisna DNK polimeraza). Novoformirani virusi se dalje oslobadjaju procesom pupljenja i mogu da se replikuju bez uništavanja ćelije domaćina. Ova DNK kopija se integriše u genom ćelije domaćina i naziva se provirus. Pojedini RNK retrovirusi mogu da dovedu do transformacije normalnih ćelija u maligne ćelije. koja formira DNK kopiju virusne RNK.

ali uz sve ovo anti-HIV lekovi značajno produžavaju životni vek!!! 7 . To su skupi lekovi!!!.HIV i AIDS INFEKCIJA VIRUSOM HUMANE IMUNODEFICIJENCIJE (HIV) NE MOŽE SE IZLEČITI Lekovi za lečenje HIV-infekcije mogu imati brojne i po život opasne neželjene efekte.

Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (nukleozidni analozi) (NIRT) 2. enzima reverzna transkriptaza virusa i 2.Antiretrovirusni lekovi su blokatori: 1. Ne-nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNIRT) 3. enzima proteaza virusa inhibicija replikacije HIV-a Klasifikacija prema mehanizmu i mestu dejstva: 1. Inhibitori HIV-proteaze (IP) 8 .

1. Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (nukleozidni analozi) (NIRT) Mehanizam dejstva: kompetitivna inhibicija enzima reverzne transkriptaze HIV-a. Fosforilacija leka u unutrašnjosti ćelije farmakološki aktivni trifosfatni metabolit leka konkuriše prirodnom supstratu za aktivna mesta na reverznoj transkriptazi (20-100 puta veći afinitet vezivanja u odnosu na prirodni deoksinukleozid trifosfat). Predstavnici: • Zidovudin (Zidosan) • Didanozin (Videx) • Zalcitabin • Stavudin (Zerit) • Lamivudin (Epivir) • Abakavir (Kivexa) • Tenofovir (Viread) • Emtricitabin 9 .

buffalo grba. rezistencija na insulin i dislipidemija. povećanje grudi može se javiti kao posledica primene NIRT i IP. dijareja) • Pankreatitis • Poremećaj funkcije jetre • glavobolja. Rezistencija na insulin i dislipidemija – posebno je u vezi sa IP!! Mnogo se redje javlja rezistencija na NIRT nego na NNIRT i IP!! 10 . ali opasna Lipodistrofični sindom . • anemija. bol u stomaku. trombocitopenija • bolovi u mišićima. povraćanje. neutropenija. periferne neuropatije • laktična acidoza sa hepatomegalijom (ili bez) i hepatičkom steatorejom – relativno retka. nesanica.Neželjena dejstva nukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze: • GIT smetnje (nauzeja.redistribucija masti. Redistribucija masti – gubitak subkutanih masnih naslaga i taloženje masti u abdomenu.

vezivanje za reverznu transkriptazu daleko od katalitičkog mesta. Predstavnici: • Efavirens (EFZ) • Nevirapin (NVP) 11 . dovodeći do konformacionih promena koje znatno smanjuju aktivnost enzima i na taj način deluju kao nekompetitivni inhibitori.2. Ne-nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNIRT) Mehanizam dejstva.

12 . mada može retko da progredira u ozbiljnu formu (Stevens-Johnson sindrom) • GIT smetnje • hepatotoksičnost • dislipidemije • indukcija i inhibicija mikrozomalnih enzima jetre! Može da se razvije rezistencija tokom nekoliko dana ili nedelja. Ovi lekovi su medjutim visokoefikasni.često tokom prvih 6 nedelja terapije. ako se primenjuju u monoterapiji.Neželjena dejstva ne-nukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze: • raš. ako se kombinuju sa bar još dva antiretrovirusna leka Ovi lekovi nisu efikasni protiv HIV-2.

Inhibitori HIV-proteaze Mehanizam dejstva – kompetitvna. tako da se oslobadjaju i u krv ulaze nezrele. 13 . reverzibilna inhibicija HIV-proteaze. Predstavnici: • Atazanavir • Indinavir • Lopinavir • Nelfinavir • Ritonavir • Sakvinavir Ritonavir u malim dozama povećava koncentracije drugih IP. selektivna.3. dakle inhibicija sinteze strukturnih i regulatornih proteina. neinfektivne virusne partikule.

rezistencija na insulin. PRINCIPI LEČENJA • Cilj lečenja je smanjivanje virusa u plazmi što više i što duže. 14 . • Potrebu za ranim otpočinjanjem terapije trebalo bi uskladiti sa ispoljavanjem toksičnih efekata lekova.Neželjena dejstva inhibitora proteaze: • GIT smetnje • Lipodistrofični sindrom (odlaganje masti. dislipidemije) • Krvne promene • Interakcije sa istovremeno primenjenim lekovima. • Trebalo bi početi sa terapijom pre nego što se imuni sistem ireverzibilno ošteti.

• Neophodno je strogo pridržavanje odredjenom režimu doziranja godinama. Izabrana terapija treba da bude procenjivana u odnosu na zahteve i toleranciju od strane pacijenta. pri čemu nema adicije njihovih toksičnih efekata. • broja virusa u plazmi • kliničkih simptoma. čime se postiže sinergistički ili aditivni efekat. 15 . • Rezistencija na lekove je smanjena kombinovanjem. Na rezistenciju prema antivirusnoj terapiji treba naročito posumnjati kada postoji neuspeh u lečenju. OTPOČINJANJE TERAPIJE Optimalno vreme za otpočinjanje antivirusne terapije će zavisiti: • od broja CD4 ćelija (< 200 ćelija/µl).

infekcije i hepatitisa B treba da dobijaju antivirusnu terapiju za obe bolesti. lamivudin i efavirens ili tenofovir. Trapija izbora: abakavir. 16 . PROMENA TERAPIJE Pogoršanje stanja (uključujući kliničke i virološke promene) može značiti da treba da se promeni terapija ili da se doda drugi antivirusni lek.highly active antiretroviral therapy .Preporučuje se od starta kombinovana terapija ("visoko aktivna antivirusna terapija". tolerancije i moguće ukrštene rezistencije. Kombinacija 2 nukleozidna inhibitora reverzne transkriptaze sa 1 inhibitorom proteaze je rezervisana za pacijente koji su pokazali rezistenciju na prvu liniju odbrane. za žene koje žele da zatrudne ili za pacijente sa psihijatrijskim bolestima.HAART koja podrazumeva primenu 2 nukleozidna inhibitora reverzne transkriptaze sa 1 nenukleozidnim inhibitorom reverzne transkriptaze. Izbor alternativne terapije zavisi od odgovora na prethodnu terapiju. emtricitabin i efavirens. Pacijenti koji zahtevaju lečenje zajedno HIV.

Medjutim. Monoterapija zidovudinom smanjuje transmisiju infekcije na novorodjenče. usled mogućnosti da se infekcija prenese na dete.TRUDNOĆA I LAKTACIJA Cilj anti HIV terapije u trudnoći je da se smanji rizik od toksičnosti za fetus (mada teratogeni potencijal većine antiretrovirusnih lekova nije poznat) da se minimizira broj virusa u plazmi i progresija bolesti u majke i prevenira transmisija infekcije na novorodjenče. Majke HIV-pozitivne ne bi trebalo da doje dete. 17 . kombinovana terapija maksimizira šansu za preveniranje transmisije i predstavlja optimalnu terapiju za majku.

HCV Cryptococcus neoformans Histoplasma capsulatum Coccidioides immitis Salmonella species Cytomegalovirus TERAPIJA HERPESA I CITOMEGALOVIRUSA Infekcija virusom herpesa tip 1 (HSV-1) tipično izaziva oboljenje usta. ali i tipom 1. Primarni ili rekurentni genitalni herpes simplex leči se sistemski. usana. Genitalna infekcija je najčešće izazvana herpes virusom tipa 2 (HSV-2). Kod imunokompetentnih ljudi blaga infekcija usta.Najčešće oportunističke infekcije tokom AIDS-a Patogen: Pneumocystis carinii Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium avium Toxoplasma gondii Varicella zoster virus. oka. 18 . HBV. Ozbiljne infekcije herpesom u novorodjenčadi i imunokompromitovanih osoba zahtevaju sistemsko lečenje antiviroticima. usana i oka rešava se lokalnom primenom lekova.

Aciklovir trifosfat konkuriše endogenom deoksigvanozin trifosfatu za inkorporaciju u DNK i inhibira virusnu DNK-polimerazu. Onda kinaze ćelije domaćina konvertuju monofosfat u trifosfatni oblik. se pod dejstvom virusne timidin kinaze konvertuje u monofosfat.Aciklovir. 19 . usled čega dolazi do zaustavljanja rasta virusnog DNK lanca.

veća koncentracija u plazmi. masti za oči. masti i krema za spoljašnju upotrebu (dakle može se koristiti oralno. Koristi se u terapiji herpes zoster i herpes simpleks infekcija kože i mukoznih membrana (uključujući inicijalni i rekurentni genitalni herpes). Valaciklovir je pro-lek aciklovira. Aciklovir postoji u obliku tableta. Takodje se može koristiti u terapiji herpesa (simpleks i zoster). ali nema prednost u odnosu na aciklovir. u odnosu na druge antivirotike. iv i površinski). Famciklovir je pro-lek penciklovira.Aciklovir ima malo neželjenih efekata. praška za infuziju. 20 . duže poluvreme eliminacije). ali sa boljim farmakokinetičkim karakteristikama (bolja resorpcija.

Lek izbora za infekcije izazvane citomegalovirusom je ganciklovir. Foskarnet je druga linija odbrane od infekcije citomegalovirusom. Indikacija bi bila infekcija (npr. ali je mnogo toksičniji od aciklovira. retinitis) izazvan citomegalovirusom u HIV-obolelih ili u pacijenata kojima je transplantiran organ ili koštana srž.Oralni antivirotici: lamivudin adefovir dipivoksil (inhibitor vDNA polimeraze) entekavir (inhibitor vDNA polimeraze) - Terapija hroničnog hepatitisa C podrazumeva kombinaciju interferon alfa 2b (peginterferon alfa 2b ili 2a) i ribavirina. Primenjuje se oralno. Valganciklovir je pro lek ganciklovira. Terapija hroničnog hepatitisa B – 5 lekova je dozvoljeno za upotrebu: Interferon (INF) α 2a Peginirani interferon α 2a (PEG INF) (dugodelujući INF vezan za polietilen glikol – PEG) . Infekcije citomegalovirusom su česte oportunističke infekcije kod imunokompromitovanih pacijenata sa AIDS-om i pacijenata sa transplantiranim organima koji primaju imunosupresivnu terapiju. pa bi trebalo da se prepisuje samo onda kada potencijalna korist daleko premašuje rizik upotrebe ovog leka. Ozbiljni neželjeni efekti su: supresija koštane srži i nefrotoksičnost. Ovaj lek može da izazove ozbiljnu nefrotoksičnost. Primenjuje se iv. Ganciklovir se daje iv. Mehanizam dejstva – sličan acikloviru. 21 . I ovaj lek deluje tako što inhibira DNA polimerazu. Ganciklovir je sličan acikloviru.

Neželjeni efekti interferona: groznica.Interferoni u ćeljama domaćina indukuju produkciju enzima koji inhibiraju translaciju virusne mRNK u virusne proteine i tako sprečavaju umnožavanje virusa. umor. kardiotoksičnost. osip. 22 . Kada se primenjuju u virusnim infekcijama. interferoni imaju antivirusnu ulogu. depresija koštane srži. poremećaj štitne žlezde i jetre. alopecija. glavobolja. bol u mišićima. ali i ulogu u modifikovanju imunog odgovora domaćina.

Neželjena dejstva su im blaga. 23 . Koriste se za terapiju influence tipa A ili B. Ribavirin.Oseltamivir (Tamiflu) .inhibira sintezu virusne mRNK. a značajan je za ulazak virusa u ćeliju domaćina. kao i za izlazak novoformiranih virusnih partikula iz ćelije domaćina.Lamivudin – inhibira DNKpolimerazu/reverznu transkriptazu. Inhibitori neuroaminidaze: .Zanamivir (Relenza) Mehanizam dejstva: inhibicija virusne neuroaminidaze. enzima koji se nalaze na površini viriona.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->