P. 1
Anti Virot Ici

Anti Virot Ici

|Views: 37|Likes:

More info:

Published by: Aleksandra Dimitrijevic on Apr 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

ANTIVIROTICI

Radica Stepanović Petrović

ANTIVIROTICI Virusi su intracelularni paraziti bez sopstvenog metaboličkog mehanizma. Virusi su mali infektivni agensi koji se sastoje od: • nukleinskih kiselina (bilo RNK ili DNK) • proteinskog omotača (kapsida) • lipoproteinskog omotača - neki virusi Kompletna infektivna partikula – virion.

1

DNK virusi: poksvirusi (velike boginje), herpes virusi (herpes zoster, citomegalovirusna infekcija, oralni i genitalni herpes, prehlada), adenovirusi (faringitis, konjuktivitis) i papilomavirusi (bradavice), hepadnavirusi (hepatitis B – HBV).

2

AIDS). adsorpcija na i prodiranje u osetljive ćelije domaćina 2. sinteza kasnih strukturnih proteina 6. zauške). sinteza RNK i DNK 5. pikornavirusi (poliomijelitis. paramiksovirusi (morbili. arenavirusi (meningitis. oslobadjanje virusne nukleinske kiseline 3. sinteza raznih regulatornih proteina. oslobadjanje virusa iz ćelije 3 .RNK virusi: rubela virusi (rubeola). meningitis. prehlada). hepatitis A). polimeraze nukleinskih kiselina 4. Lasa groznica). ortomiksovirusi (influenca). prehlada. rabdovirusi (besnilo). koronavirusi (SARS – severe acute respiratory syndrome. npr. retrovirusi (SIDA . sazrevanje (maturacija) virusnih partikula i 7. Proces replikacije virusa: 1.

Jedini izuzetak je kod poksvirusa koji ima svoju sopstvenu RNK polimerazu.Replikacija DNK virusa Tipični DNK virusi ulaze u nukleus domaćina. kompletni virioni se oslobadjaju tokom lize ćelije domaćina ili procesom pupljenja. Neki od ovih proteina su enzimi koji učestvuju u sintezi dodatne količine virusne DNK (vDNK). Replikacija DNK virusa vrši se u jedru domaćina. gde se vrši transkripcija virusne DNK u mRNK putem RNK-polimeraze ćelije domaćina. Zatim se vrši translacija mRNK u specifične virusne proteine. 4 . Nakon formiranja omotača oko vDNK. kao i proteina budućeg omotača virusa.

Replikacija RNK virusa Enzimi uključeni u replikaciju RNK virusa sintetišu svoju sopstvenu mRNK uz pomoć ćelijske mRNK. Replikacija RNK virusa vrši se u citoplazmi domaćina (izuzetak je virus influece. koji se replikuje isključivo u jedru). ili virusna RNK služi kao sopstvena mRNK. 5 .

koja formira DNK kopiju virusne RNK. Ova DNK kopija se integriše u genom ćelije domaćina i naziva se provirus. 6 . HIV je RNK retrovirus. Novoformirani virusi se dalje oslobadjaju procesom pupljenja i mogu da se replikuju bez uništavanja ćelije domaćina. Provirusna DNK se prepisuje u novu genomsku RNK i iRNK. Pojedini RNK retrovirusi mogu da dovedu do transformacije normalnih ćelija u maligne ćelije. Translacijom iRNK sintetišu se virusni proteini uz pomoć proteaze.Replikacija retrovirusa Virion retrovirusa sadrži reverznu transkriptazu (virusna RNK-zavisna DNK polimeraza).

HIV i AIDS INFEKCIJA VIRUSOM HUMANE IMUNODEFICIJENCIJE (HIV) NE MOŽE SE IZLEČITI Lekovi za lečenje HIV-infekcije mogu imati brojne i po život opasne neželjene efekte. ali uz sve ovo anti-HIV lekovi značajno produžavaju životni vek!!! 7 . To su skupi lekovi!!!.

enzima proteaza virusa inhibicija replikacije HIV-a Klasifikacija prema mehanizmu i mestu dejstva: 1. Ne-nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNIRT) 3. Inhibitori HIV-proteaze (IP) 8 .Antiretrovirusni lekovi su blokatori: 1. Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (nukleozidni analozi) (NIRT) 2. enzima reverzna transkriptaza virusa i 2.

1. Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (nukleozidni analozi) (NIRT) Mehanizam dejstva: kompetitivna inhibicija enzima reverzne transkriptaze HIV-a. Predstavnici: • Zidovudin (Zidosan) • Didanozin (Videx) • Zalcitabin • Stavudin (Zerit) • Lamivudin (Epivir) • Abakavir (Kivexa) • Tenofovir (Viread) • Emtricitabin 9 . Fosforilacija leka u unutrašnjosti ćelije farmakološki aktivni trifosfatni metabolit leka konkuriše prirodnom supstratu za aktivna mesta na reverznoj transkriptazi (20-100 puta veći afinitet vezivanja u odnosu na prirodni deoksinukleozid trifosfat).

trombocitopenija • bolovi u mišićima. buffalo grba. povećanje grudi može se javiti kao posledica primene NIRT i IP.Neželjena dejstva nukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze: • GIT smetnje (nauzeja. bol u stomaku. ali opasna Lipodistrofični sindom . • anemija. Rezistencija na insulin i dislipidemija – posebno je u vezi sa IP!! Mnogo se redje javlja rezistencija na NIRT nego na NNIRT i IP!! 10 .redistribucija masti. neutropenija. nesanica. povraćanje. rezistencija na insulin i dislipidemija. Redistribucija masti – gubitak subkutanih masnih naslaga i taloženje masti u abdomenu. periferne neuropatije • laktična acidoza sa hepatomegalijom (ili bez) i hepatičkom steatorejom – relativno retka. dijareja) • Pankreatitis • Poremećaj funkcije jetre • glavobolja.

2. Predstavnici: • Efavirens (EFZ) • Nevirapin (NVP) 11 . Ne-nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNIRT) Mehanizam dejstva.vezivanje za reverznu transkriptazu daleko od katalitičkog mesta. dovodeći do konformacionih promena koje znatno smanjuju aktivnost enzima i na taj način deluju kao nekompetitivni inhibitori.

ako se primenjuju u monoterapiji. Ovi lekovi su medjutim visokoefikasni. mada može retko da progredira u ozbiljnu formu (Stevens-Johnson sindrom) • GIT smetnje • hepatotoksičnost • dislipidemije • indukcija i inhibicija mikrozomalnih enzima jetre! Može da se razvije rezistencija tokom nekoliko dana ili nedelja. 12 .često tokom prvih 6 nedelja terapije. ako se kombinuju sa bar još dva antiretrovirusna leka Ovi lekovi nisu efikasni protiv HIV-2.Neželjena dejstva ne-nukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze: • raš.

3. Predstavnici: • Atazanavir • Indinavir • Lopinavir • Nelfinavir • Ritonavir • Sakvinavir Ritonavir u malim dozama povećava koncentracije drugih IP. 13 . Inhibitori HIV-proteaze Mehanizam dejstva – kompetitvna. dakle inhibicija sinteze strukturnih i regulatornih proteina. neinfektivne virusne partikule. selektivna. reverzibilna inhibicija HIV-proteaze. tako da se oslobadjaju i u krv ulaze nezrele.

14 .Neželjena dejstva inhibitora proteaze: • GIT smetnje • Lipodistrofični sindrom (odlaganje masti. rezistencija na insulin. • Potrebu za ranim otpočinjanjem terapije trebalo bi uskladiti sa ispoljavanjem toksičnih efekata lekova. PRINCIPI LEČENJA • Cilj lečenja je smanjivanje virusa u plazmi što više i što duže. • Trebalo bi početi sa terapijom pre nego što se imuni sistem ireverzibilno ošteti. dislipidemije) • Krvne promene • Interakcije sa istovremeno primenjenim lekovima.

OTPOČINJANJE TERAPIJE Optimalno vreme za otpočinjanje antivirusne terapije će zavisiti: • od broja CD4 ćelija (< 200 ćelija/µl).• Neophodno je strogo pridržavanje odredjenom režimu doziranja godinama. Izabrana terapija treba da bude procenjivana u odnosu na zahteve i toleranciju od strane pacijenta. pri čemu nema adicije njihovih toksičnih efekata. čime se postiže sinergistički ili aditivni efekat. Na rezistenciju prema antivirusnoj terapiji treba naročito posumnjati kada postoji neuspeh u lečenju. • broja virusa u plazmi • kliničkih simptoma. • Rezistencija na lekove je smanjena kombinovanjem. 15 .

highly active antiretroviral therapy . Trapija izbora: abakavir. tolerancije i moguće ukrštene rezistencije. lamivudin i efavirens ili tenofovir. Izbor alternativne terapije zavisi od odgovora na prethodnu terapiju.infekcije i hepatitisa B treba da dobijaju antivirusnu terapiju za obe bolesti. 16 . Pacijenti koji zahtevaju lečenje zajedno HIV.Preporučuje se od starta kombinovana terapija ("visoko aktivna antivirusna terapija". za žene koje žele da zatrudne ili za pacijente sa psihijatrijskim bolestima. PROMENA TERAPIJE Pogoršanje stanja (uključujući kliničke i virološke promene) može značiti da treba da se promeni terapija ili da se doda drugi antivirusni lek.HAART koja podrazumeva primenu 2 nukleozidna inhibitora reverzne transkriptaze sa 1 nenukleozidnim inhibitorom reverzne transkriptaze. emtricitabin i efavirens. Kombinacija 2 nukleozidna inhibitora reverzne transkriptaze sa 1 inhibitorom proteaze je rezervisana za pacijente koji su pokazali rezistenciju na prvu liniju odbrane.

17 . Monoterapija zidovudinom smanjuje transmisiju infekcije na novorodjenče.TRUDNOĆA I LAKTACIJA Cilj anti HIV terapije u trudnoći je da se smanji rizik od toksičnosti za fetus (mada teratogeni potencijal većine antiretrovirusnih lekova nije poznat) da se minimizira broj virusa u plazmi i progresija bolesti u majke i prevenira transmisija infekcije na novorodjenče. Majke HIV-pozitivne ne bi trebalo da doje dete. Medjutim. usled mogućnosti da se infekcija prenese na dete. kombinovana terapija maksimizira šansu za preveniranje transmisije i predstavlja optimalnu terapiju za majku.

Genitalna infekcija je najčešće izazvana herpes virusom tipa 2 (HSV-2). usana i oka rešava se lokalnom primenom lekova. usana. Ozbiljne infekcije herpesom u novorodjenčadi i imunokompromitovanih osoba zahtevaju sistemsko lečenje antiviroticima. HBV. Primarni ili rekurentni genitalni herpes simplex leči se sistemski. Kod imunokompetentnih ljudi blaga infekcija usta. HCV Cryptococcus neoformans Histoplasma capsulatum Coccidioides immitis Salmonella species Cytomegalovirus TERAPIJA HERPESA I CITOMEGALOVIRUSA Infekcija virusom herpesa tip 1 (HSV-1) tipično izaziva oboljenje usta. 18 . oka.Najčešće oportunističke infekcije tokom AIDS-a Patogen: Pneumocystis carinii Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium avium Toxoplasma gondii Varicella zoster virus. ali i tipom 1.

se pod dejstvom virusne timidin kinaze konvertuje u monofosfat. Aciklovir trifosfat konkuriše endogenom deoksigvanozin trifosfatu za inkorporaciju u DNK i inhibira virusnu DNK-polimerazu. Onda kinaze ćelije domaćina konvertuju monofosfat u trifosfatni oblik. 19 . usled čega dolazi do zaustavljanja rasta virusnog DNK lanca.Aciklovir.

u odnosu na druge antivirotike.Aciklovir ima malo neželjenih efekata. masti za oči. Famciklovir je pro-lek penciklovira. iv i površinski). Valaciklovir je pro-lek aciklovira. 20 . praška za infuziju. masti i krema za spoljašnju upotrebu (dakle može se koristiti oralno. ali nema prednost u odnosu na aciklovir. Koristi se u terapiji herpes zoster i herpes simpleks infekcija kože i mukoznih membrana (uključujući inicijalni i rekurentni genitalni herpes). Aciklovir postoji u obliku tableta. duže poluvreme eliminacije). Takodje se može koristiti u terapiji herpesa (simpleks i zoster). veća koncentracija u plazmi. ali sa boljim farmakokinetičkim karakteristikama (bolja resorpcija.

Ovaj lek može da izazove ozbiljnu nefrotoksičnost. Primenjuje se iv. Ganciklovir je sličan acikloviru. Ozbiljni neželjeni efekti su: supresija koštane srži i nefrotoksičnost. ali je mnogo toksičniji od aciklovira. Foskarnet je druga linija odbrane od infekcije citomegalovirusom.Oralni antivirotici: lamivudin adefovir dipivoksil (inhibitor vDNA polimeraze) entekavir (inhibitor vDNA polimeraze) - Terapija hroničnog hepatitisa C podrazumeva kombinaciju interferon alfa 2b (peginterferon alfa 2b ili 2a) i ribavirina. Ganciklovir se daje iv. Primenjuje se oralno. Terapija hroničnog hepatitisa B – 5 lekova je dozvoljeno za upotrebu: Interferon (INF) α 2a Peginirani interferon α 2a (PEG INF) (dugodelujući INF vezan za polietilen glikol – PEG) .Lek izbora za infekcije izazvane citomegalovirusom je ganciklovir. Infekcije citomegalovirusom su česte oportunističke infekcije kod imunokompromitovanih pacijenata sa AIDS-om i pacijenata sa transplantiranim organima koji primaju imunosupresivnu terapiju. Indikacija bi bila infekcija (npr. Valganciklovir je pro lek ganciklovira. 21 . retinitis) izazvan citomegalovirusom u HIV-obolelih ili u pacijenata kojima je transplantiran organ ili koštana srž. Mehanizam dejstva – sličan acikloviru. pa bi trebalo da se prepisuje samo onda kada potencijalna korist daleko premašuje rizik upotrebe ovog leka. I ovaj lek deluje tako što inhibira DNA polimerazu.

osip. bol u mišićima. Neželjeni efekti interferona: groznica. poremećaj štitne žlezde i jetre. glavobolja. Kada se primenjuju u virusnim infekcijama.Interferoni u ćeljama domaćina indukuju produkciju enzima koji inhibiraju translaciju virusne mRNK u virusne proteine i tako sprečavaju umnožavanje virusa. alopecija. 22 . interferoni imaju antivirusnu ulogu. depresija koštane srži. umor. ali i ulogu u modifikovanju imunog odgovora domaćina. kardiotoksičnost.

Inhibitori neuroaminidaze: . Koriste se za terapiju influence tipa A ili B.inhibira sintezu virusne mRNK.Zanamivir (Relenza) Mehanizam dejstva: inhibicija virusne neuroaminidaze. Neželjena dejstva su im blaga. kao i za izlazak novoformiranih virusnih partikula iz ćelije domaćina.Oseltamivir (Tamiflu) . a značajan je za ulazak virusa u ćeliju domaćina. Ribavirin. 23 .Lamivudin – inhibira DNKpolimerazu/reverznu transkriptazu. enzima koji se nalaze na površini viriona.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->