MAKEDONSKI JAZIK

ZA ^ETVRTO ODDELENIE
OD DEVETGODI[NOTO OSNOVNO OBRAZOVANIE

MAKEDONSKI JAZIK
ZA ^ETVRTO ODDELENIE
OD DEVETGODI[NOTO OSNOVNO OBRAZOVANIE

.

narodni mudrosti. svoite poraki i da te upatat po vistinskiot pat na `ivotot. Pritoa }e gi izu~uva{ i sovladuva{ pravilata na makedonskiot literaturen jazik. Vo ovoj u~ebnik izbravme za tebe zanimlivi zada~i. pesni. koj. Toa }e te napravi gord i sre}en. Radosta }e bide tvojot postojan pridru`nik. Zatoa sakaj go nego. Se raduvame {to povtorno se sretnuvame so ista cel: osvojuvawe na novi znaewa. Niv }e gi otkriva{ niz stranicite na ovoj u~ebnik. bajki.. Nie znaeme deka ti mo`e{ da gi sovlada{ site barawa vo ovoj u~ebnik.. barawa i jazi~ni igri niz koi sam }e gi otkriva{ novite znaewa.Dobredojde vo ~etvrto oddelenie. Sre}no! Avtorite . dramski igri. So negovata primena }e poka`e{ kolku ja saka{ svojata tatkovina i makedonskiot narod. Vo nego }e naide{ na raznovidni i zanimlivi prikazni. veruvame deka }e ti bide mnogu interesen. i site tie nestrplivo te o~ekuvaat da ti gi otkrijat svoite tajni... raskazi. raboti vredno i uporno.

.

Sekoj od vas neka go zapi{e svoeto ime na par~e hartija. U{te posre}ni bea i Nevena i Dimitar.Zaedni~ki prodol`uvam NOVITE DRUGARI Avgust iste~e. Novata u~ebna godina po~na. jas.I jas! .. jas!!! U~itelkata Jana se sme{ka{e. . Dojde i septemvri.. Bea pocrneti od sonceto. No i odmoreni. Nevena i Dimitar sami }e si odberat.Eve.izvika Ana.se izraduva i Igor..Od ovoj den so vas }e u~at Nevena i Dimitar . Site se vratija vo u~ili{tata. li? Kolku ste porasnale za ovie tri meseci! Kako da ne ste ~etvrtooddelenci! Vesela vreva vo oddelenieto. A i drugite so u~itelkata Jana..Kolku sum sre}na! ... . .. so sini o~i. Na sre}a. Devoj~eto ima{e dolga crna kosa. Gorjan Petrevski 7 . I jadri crni o~i. . Taka i se slu~i. vaka. .. A i vreme be{e. . Od triesette liv~iwa na Nevena £ padna da sedi so Igor. Samo dve deca ..gi smiruva{e.. . sedea sami vo klupite i srame`livo mol~ea.^ekajte. a na Dimitar so Ana.Dobredojdovte.Se odmorivte. .Tie se va{ite novi drugari. .re~e u~itelkata. ~ekajte.gi pozdravi u~itelkata Jana. u~enici! . Koj }e saka da sedi so niv? Od site klupi ednoglasno odekna: "Jas.devoj~e i mom~e. A mom~eto be{e ruso.

"Isti o~i#. Ako gi pro~ita{ raskazite od koja bilo kniga. GORJAN PETREVSKI PISATELOT . Nevena i Dimitar. "Ve~niot vetar#. "Snegovite na Klimentina Evin#. Za{to. 3. Napi{i vo tvojata tetratka. Nevena i Dimitar. na u~itelkata i site u~enici od paralelkata. Izrazi go tvoeto zadovolstvo {to tokmu ti ja ima{e taa sre}a da dobie{ novo drugar~e vo klupata i da mu poka`e{ deka e dobredojdeno. nema da ostane{ ramnodu{en i kon drugite. tuku so eden svoj del. za da se bide pisatel za deca i mladi. Vo tvojata tetratka objasni zo{to se sre}ni: 1. svojata popularnost kako pisatel ja steknav najmnogu preku romanite: "Spomenka#.. "Dale~na qubov#. ostanatite u~enici. Ana i Igor. treba da se ostane vo nego. A jas se obidov da ostanam. 8 . ako si devoj~e. "Marta#. u~itelkata i 4. No sepak. skrien i intimen. najprvo so knigata raskazi "Gorocvet#. PREPORAKA ZA ^ITAWE Nie ti prepora~uvame za ~itawe edna od zbirkite so raskazi: "Tatkovata prva qubov#. a potoa ve povedov i vo "Zemjata od sonot#. ili Igor. ako taa pobara mislewe od tebe kako da gi rasporedi novite u~enici? IZRAZI JA MISLATA Zamisli da si ti Ana. "Rano dojde qubovta# i "Maj~iniot spomenar#. ne e dovolno samo navra}awe na detstvoto.PRIJATELOT ZA VAS I ZA SEBE Nikoga{ ne zaminav od detstvoto.RAZGOVARAME ZA KRAJOT NA RASKAZOT Na krajot od raskazot pisatelot ja istaknuva radosta na site: na Ana i Igor. SORABOTUVAJ! Koe drugo re{enie bi £ go predlo`il ti na tvojata u~itelka.. 2. a potoa pro~itaj im na tvoite roditeli i na tvoeto novo drugar~e od klupata. ako si mom~e.

Pro~itaj mu na tvoeto drugar~e {to si napi{al i dopolnete se. mila moja. Kolku od podvle~enite gi napi{a i ti? Objasni mu na drugar~eto zo{to ja saka{ svojata tatkovina Makedonija. TATKOVINO Sekoga{ sum te kitela so milni zborovi. najslobodna. najsre}na.. so qubov na dete beskrajno iskreno TE SAKAM! Bistrica Mirkulovska ISKA@I GI SVOITE ^UVSTVA [to po~uvstvuva koga ja slu{na ovaa pesna? Nabroj najmalku tri ~uvstva! Koe e najsilnoto ~uvstvo {to go izleala poetesata? Podvle~i gi so moliv~e zborovite so koi poetesata ja "nakitila# svojata tatkovina. i sum veruvala deka e taka za{to te sakam. najli~na. najsakana. takva da si mi. i u{te mnogu najubavini.. sum posakuvala. a okolu nego pove}e zborovi i izrazi so koi }e iska`e{ {to ~uvstvuva{ kon tvojata tatkovina. Prosti mi. 9 . Napravi sporedba so zborovite i izrazite {to gi napi{a ti vo tvojata tetratka. Ka`i go svoeto mislewe i pred site drugar~iwa.NAPRAVI SVOJ GROZD OD ZBOROVI Napi{i go zborot tatkovina vo sredinata na listot. najbogata.

namesto usno. Govorot mo`e da bide usten i pismen. [to saka{ pove}e: nekoj da ti raska`e usno nekoja interesna slu~ka ili sam da ja pro~ita{ od kniga? Objasni zo{to toa go saka{. Koga ti e polesno da se izrazuva{? Objasni zo{to. Zo{to si go posakal toa? 10 . otkolku koga }e gi pro~itame? ZA DOMA Razmisli i napi{i koga ti bilo polesno da komunicira{ pismeno so nekoj od tvoite bliski. NAPRAVI RAZLIKA Na ~asovite ti go koristi{ i usniot i pismeniot govor. Zo{to ti e polesno da opi{uva{ pismeno? Zo{to anegdotite se pointeresni koga }e gi slu{neme od nekogo.USTEN I PISMEN GOVOR SOGLEDAJ I ZAKLU^I [to pravat dvete deca od prvata slika? [to pravat ostanatite dve deca? Lu|eto me|u sebe komuniciraat so pomo{ na govorot.

Dopolnete se so drugar~eto od klupata. Neosporen e pokazatel pred tablata stoel i sekoj pretsedatel. 11 .RAZMISLI Za {to s¢ slu`i u~ili{nata tabla. bilo na ~asot ili za vreme na odmorite. Koga pretsedatelite stoele postroeni pred tabla? Poetot vo posledniot stih zaklu~uva deka nikoj ne mo`e da £ go ospori zna~eweto na u~ili{nata tabla za naukata. Poso~i nekoe tvoe drugar~e {to mo`e{ da go nare~e{ seznajko. IZRAZI SE PISMENO Raska`i edno tvoe do`ivuvawe povrzano so u~ili{nata tabla. Objasni zo{to se slo`uva{ so nego. Pred nea stoele za seznajkovci {to va`at no za `al i takvi {to nemaat {to da ka`at. U^ILI[NATA TABLA POSTROJUVA U~ili{nata tabla od koga opstojuva pred nea nekogo postojano postrojuva. Stevo Simski PRO^ITAJ I KA@I Kako u~ili{nata tabla gi postrojuva u~enicite? Zo{to nekoi u~enici nemaat {to da ka`at koga se pred tabla? Koi u~enici se nare~eni seznajkovci. Na u~ili{nata tabla koj }e £ go ospori zna~eweto {to go ima vo nau~nite prostori.

za da se dogovorime ne{to.. KAKO SI? Ubavo vospitanoto dete. koga }e dojde Zoki. mojot drugar go bara{e negovata prijatelka: . re~i mu da mi se javi. bidej}i navistina ne znaev so kogo razgovaram. se poznava po mnogu †sitnici#. (Izvadok od knigata .. a jas ne mo`ev da ja prenesam porakata. go baram Zoki. ako razgovorot po~ne{e vaka: .£ velam. a ne Zoki .vedna{ †ispea# taa. . @iveat re~isi na ista ulica. Zo{to Pero ne mu ja prenel porakata na Zoki? Kako trebalo da te~e razgovorot? 12 .RAZMENI GO MISLEWETO znam sakam da znam {to nau~iv Na koj na~in sekojdnevno komunicira{ so lu|eto? So kogo naj~esto razgovara{ po telefon? Zo{to mu se javuva{? Vo tetratkata napi{i {to znae{ za telefonskiot razgovor i {to saka{ da doznae{.Ovde e Pero..kako telefonirame? Pred nekoj den. Po telefon razgovarame onolku kolku {to treba. a vodat †maratonski# razgovori po telefon. .A. A da ne zboruvame za tie {to †zaspivaat# po telefonot. ti si Pero!? Slu{aj. ZOKI.Alo! Zoki! Kako si? .Bonton za deca#) Naum Popeski OTKRIJ GI GRE[KITE Pro~itaj go u{te edna{ tekstot i otkrij kade zgre{ila drugarkata na Pero.Alo! Ovde e Mimoza. I taka si porazgovaravme. za na krajot od razgovorot.£ odgovoriv. Navistina . a nadolgo i na{iroko }e razgovarame {tom se sretneme. S¢ }e be{e vo red. Na krajot od ~asot napi{i {to si nau~il. Pi{uvaj vo vakva tabela: ALO. Edna od niv e telefoniraweto.Ama jas ne znam koj go bara . taa da go spu{ti telefonot. .

vi blagodaram. Ako ne si doma. Po igrata popolnete ja tretata kolona od tabelata {to ja zapi{avte na po~etokot na ~asot. Ne zboruvaj dolgo. dobra ve~er.TREBA DA NAU^I[ Tvojot telefonski razgovor treba da bide kratok i jasen. dobar den. Dodeka eden par zboruva slu{ajte i ocenete dali razgovorot bil ubedliv. Zboruvaj jasno i razbirlivo. Telefonskiot razgovor se pla}a. prijatno. za da zboruva{. Pridr`uvajte se do pravilata . do gledawe. Vo nekoi javni govornici. bidete qubezni. Vo dene{novo moderno vreme naj~esto koristime mobilni telefoni so koi mo`e{ da se javi{ i od najoddale~enite mesta. Koristi pozdravi: dobro utro. pravilen.. Zemete nekoj predmet od va{iot u~eni~ki pribor koj }e vi poslu`i kako telefon i o`ivejte go zamisleniot telefonski razgovor. Za nekoi od niv. vo po{tite i vo nekoi prodavnici...telefonskiot bonton. Vedna{ pozdravi i pretstavi se. jasen. Po telefon ne se ka`uvaat doma{ni zada~i. treba da koristi{ karti~ka so telefonski impulsi koja ja stava{ vo aparatot. vo trgovskite centri. dali ne{to propu{tile.. mo`e{ da koristi{ javni govornici koi se postaveni na trotoarite. vo prodavnicite za vesnici. prostete. ne se raska`uvaat lektiri. a treba da se javi{ nekomu. Koristi kulturni izrazi: ve molam. kulturen. telefonskiot razgovor mu go pla}a{ na rabotnikot koj raboti tamu. I parot {to zboruval neka se oceni. TELEFONSKI BONTON (PRAVILA) Ne yvoni vo docnite ~asovi. BIDETE KREATIVNI Vo par so drugar~eto do tebe napi{ete zamislen telefonski razgovor. na avtobuskite i `elezni~kite stanici. vo po{tite. 13 .

za edna gumi~ka! Mare si ja zaboravila gumi~kata doma i na ~asot se slu`e{e so gumi~kata na Len~e. ne znae{e sega kako da postapi.Lutki. Bri{e{e Mare. bri{e{e. a gumi~kata se smaluva{e s¢ pove}e i pove}e.se svrte malku nastrana nalutena i do krajot na ~asot ve}e ne ja pobara gumi~kata na Len~e. dolgo gi redea tetratkite i kutiite so molivi vo ~antite. ve}e mi ja istro{i gumi~kata! Mare se navredi i £ re~e: . Im be{e `al na dvete. zalepena na moliv~e. dosta bri{e{. Po~naa da im se smeat: . jas ni{to ne ti rekov .A ti koga bri{e{e so mojata gumi~ka. sepak se skaraa. Len~e se ispla{i deka }e se potro{i sosem i £ re~e na Mare: . Sepak. site deca ve}e znaeja deka Mare i Len~e se skarani. Taka prodol`i i vtoriot ~as. lutki naluteni! Mare i Len~e mol~ej}i.Ama.ISKA@I SE Koj ti e najveren drugar? Zo{to? Ima li ne{to za {to ste se skarale? Kako se smirivte? Vo Venov dijagram napi{i gi va{ite osobini jas zaedni~ko ni e SKARUVAWE I SMIRUVAWE Iako Mare i Len~e se najverni drugarki u{te od gradinka. Mare. Na odmorot prvpat ne izlegoa zaedno i ne se kikotea dodeka si ja jadea u`inkata. no koj }e go napravi prviot ~ekor za smiruvawe!? Koga zavr{ija ~asovite. Naedna{ na Mare £ tresna kutijata nazemi i dvete se navednaa da gi 14 . Len~e sfati deka zgre{ila i deka za edna nikakva gumi~ka se skara so najdobrata drugarka. I toa za ni{to .

Va`i . 15 . pa odnovo da im se potsmevaat .i se smirija. Mare . Va`i? .£ re~e nasolzena Len~e. I za ~udo na decata {to gi ~ekaa nadvor da se pojavat u{te pove}e naluteni. Taka si e toa.soberat rasturenite molivi. Potrudi se da smisli{ najdobar plan. Kleknati. .Izvini. se poglednaa i se zakikotea: . Do sekoe barawe pi{uvajte go samo ona {to se bara vo zagradite: Tema (edna imenka): _________ Opis na temata (dve pridavki): __________ __________ Nastan. Pro~itaj mu na drugar~eto {to si napi{al. Mo`e{ da raboti{ vo par so tvoeto drugar~e. Neli se najverni drugarki?! Se skaraa.odgovori Mare so rastreperen glas. OBIDI SE SO PETORED Obidi se sodr`inata na raskazot da ja pretstavi{ na pointeresen i najkus na~in nare~en petored. [to misli{ ti za izvinuvaweto? Koga posleden pat si se izvinil nekomu i za {to? Kako se ~uvstvuva{e toga{? PREDLO@I PLAN Pro~itajte go raskazot nekolkupati i podelete go na tri logi~ki celini.Ajde ve}e da ne se lutime. Mo`ebi tokmu tvojot plan }e bide zapi{an na tablata i vo tetratkite na drugar~iwata. Slavka Maneva RAZGOVARAME ZA RASKAZOT Poradi koja pri~ina se skarale Len~e i Mare? Koj e vinoven za skaruvaweto? Kako se smirile dvete drugarki? Pronajdi ja i prepi{i ja re~enicata so koja Len~e £ se izvinila na Mare. dejstvo (tri glagoli): _________ _________ _________ ^uvstvo (re~enica od ~etiri zbora): ________ _______ _______ ________ Povtoren prikaz na temata (pridavka): ____________ PETMINUTNA VE@BA ZA PI[UVAWE Pi{uvaj neprekinato pet minuti i objasni {to petstavuva za tebe drugarstvoto. se skaraa .tie izlegoa pregrnati kako i sekoga{.

da ne ti stisnit prstite. Taa doa|a krotko. Standardniot (literaturen) jazik e zadol`itelen za site lu|e vo edna dr`ava. race {iri. I ti si dol`en da gi po~ituva{ pravilata na standardniot jazik i koga zboruva{ i koga pi{uva{! KOGA SUM LUTA Koga sum luta za ne{to. pobaraj pomo{ od tvoeto drugar~e ili tvojot u~itel. Ako ne go znae{. na oro da ne se fa{ta{.ne znam ni sama. mori devoj~e. spokojstvo mo`am da najdam vo o~ite na dragata mama. {to nar'~ve{e majka ti. da ne ti skr{it prstenot! Narodna pesna Gligor Popovski NAPRAVI SPOREDBA I SOGLEDAJ Koja pesna polesno ja ~ita{ i ja razbira{? Zo{to? Koja e razlikata me|u jazikot na dvete pesni? Na koj jazik e napi{ana pesnata †Devoj~e mori devoj~e#? A na koj jazik poetot Gligor Popovski ja napi{al pesnata "Koga sum luta#? ZAPOMNI Naroden jazik e onoj koj{to go koristat lu|eto vo sekojdnevnata slobodna komunikacija. nikoj ko mama da me smiri! Bla`e Koneski gi utvrdil pravilata na makedonskiot standarden (literaturen jazik). 16 . ZADA^A Prepi{i gi zborovite od narodnata pesna {to se razli~ni od standardniot jazik i objasni go nivnoto zna~ewe. nikoj ne umee. me gleda. Toj se koristi vo site oblasti od `ivotot.NARODEN I STANDARDEN (LITERATUREN) JAZIK DEVOJ^E MORI DEVOJ^E Devoj~e. oti e mom~e tu|in~e. da ne te fatit za r'ka. Standardniot jazik e utvrden so pravila koi se po~ituvaat od site lu|e. a zo{to .

a najmnogu nekoe dete kako se navednuva. i da ne se navednuvaat i da frlaat za da n¢ udrat? Ne ~ini taka.Ej. da se vardite otsekade. . da znaete. oti kamen }e zema.Ami ako si go imaat kamenot v pazuvi.letnete si! . mori majko. Edna{ kako {to si stoele pod edna topola. Otkako gi be{e izgledala.Kako {to ve ~uv. a najmnogu od decata.Otkoga ja islu{ale stra~iwata majka si £ rekle: . I vie ne ~ekajte da se ispravi ~ovekot. jas zaludo se ma~ev da ve u~am da bidete itri. a ne da ~ekame da se navednuva i posle da letame.im rekla majka im. Poka`i mu go crte`ot na drugar~eto i dopolnete se. . ej sinkovci i }erki moi. edno dete frlilo so kam~e po niv i za malku }e gi otepalo. So glavite da se vrtite i vidovte li nekoj ~ovek. vie ste znaele pove}e od mene.Nacrtaj stra~ka i dve mali stra~iwa. za da frli po vas. ste znaele poarno da se ~uvate. ili deteto . Koga i da stoite na nekoe drvo ili na zemja. STRA^KATA SO STRA^IWATA Be{e si izvela edna stra~ka pet stra~iwa.Slu{ajte sinkovci i }erki moi! Od dene{nata beqa {to }e ve udre{e deteto so kamen i }e ve otepa{e. Toga{ po~nala majka im da gi pou~uva i da im veli vaka: . . treba otsega natamu da si gi otvorite o~ite i da se ~uvate od lu|eto. Letnale od taa topola i oti{le skraja na edna druga topola i si zastanale na gran~iwata. Makedonska narodna prikazna 17 . po~nale da letaat po nea. {tom vidime ~ovek blizu do nas treba da si letneme.

otkako }e go iznese{ usno svojot zaklu~ok. beqa i da se vardite so zborovi od literaturniot (standarden jazik). Napi{i gi imiwata na male~kite na slednive ptici: vrabec. koga e najsigurno da pobegnat od lu|eto? [to nau~i najva`no od ovaa prikazna? Zapi{i vo tetratkata. [to prou~uva ovoj nau~nik? Pronajdi zamena na zborovite od narodniot jazik skraja. BIDI ISKREN Na koja grupa deca pripa|a{ ti: na onie od koi treba da se ~uvaat pticite ili onie koi se gri`at za niv. Kako se vikaat lu|eto koi se gri`at za za{tita na prirodnata okolina. lastovica. pajka. Iznesi gi svoite stavovi. 18 . a so toa im se ovozmo`uva da `iveat normalno lu|eto. I OVA ]E TE INTERESIRA Iako ma~kite se dragi doma{ni mileni~iwa. Doznaj {to e ornitolog. slavej.RAZGOVARAME ZA PRIKAZNATA [to te voodu{evi vo ovaa prikazna? Od kogo gi demne najgolema opasnost stra~iwata. lebed. Potseti se koja tvorba e narodna prikazna. {trk. [to sfatile tie. Nekoi sopstvenici na svoite ma~ki okolu vratot im stavaat yvon~iwa koi yvonat koga ma~kata se dvi`i i taka gi predupreduvaat pticite deka im se zakanuva opasnost. ~u~uliga. i do 70 milioni ptici godi{no. Kakvi opasnosti te demnat tebe na ulicata? Od {to i od kogo treba da se ~uva{? JAZI^NI VE@BI Male~kite na stra~kata se stra~iwa. na primer. ~avka. vo Velika Britanija. misirka. pticite i drugite `ivotni? So koi tvoi aktivnosti i ti spa|a{ vo niv? POVRZI SO TVOJOT @IVOT Stra~iwata i drugite ptici gi demne opasnost od decata. fazan. tie se izvonredno efikasni lovci koi mo`at da ubijat. kako i ostanatite ptici? Objasni zo{to stra~iwata bile poitri od majka im.

koj bi rekol? Kolku golemi porasnale moite mali gradski mangup~iwa! Majka mi stopli mleko.Oddaleku idete! Sekako ste ogladnele. Osobeno esenta e bogata v selo za{to toga{ se berat plodovite. kade be{e na slu`ba. E. a ne kako kaj vas vo gradot samo slivi! .RAZMENI GO MISLEWETO Porazgovarajte so drugar~eto kade e poubava esenta: v selo ili v grad. mesto leb svari ka~amak. Treba da pojadete. ta tie izniknale. do grankite vise{e kako vosok `olta tikva. . vidi. NA GOSTI V SELO Sekoja esen e bogata so plodovi. praz. Drugiot den. Toj skina od drvjata edna tikva. ne mo`am da zaboravam edna esen. Taa be{e zasadena so piperki.odgovori dedo. a bratu~edite retko navra}aa vo moeto selo. £ ja dade na Verka i re~e: . ovaa tikva da ja nosi{ v grad i tamu da im ka`e{ na decata: †Kaj mojot dedo v selo tikvite .Ete. . Van~o Nikoleski 19 . . koga bev mal. a ne kako tebe . Taa esen za mene be{e najbogata. ve~eravme i legnavme.Gleda{ kako e kaj nas v selo? Na{ite slivi ra|aat i slivi i tikvi. kru{i i drug zelen~uk od bav~ata. zelka i drug zelen~uk. vo edna golema ko{nica ja stavivme i tikvata {to †raste# na drvo. toga{ vo sekoe selo e veselo. jadev ka~amak. kru{i. .Go gleda{ li tvojot bratu~ed Vase? Toj sekojpat jade selski ka~amak i zatoa e debel kako prase. Od site niv vo moeto selo. Okolu bav~ata dedo be{e zasadil drvca od slivi. {to ti se ~ini deka se vratil nazad za {eeset godini i stanal malo i nemirno dete.Kakov e ovoj selski pojadok? Mleko so ka~amak? . Sekoj neka gi odbrani svoite stavovi. lozinkite se iska~ile na slivite i vrzale tikvi. vidi. na strina mi i moite gostin~iwa im napolnivme ko{nici so piperki.Toa e najubaviot pojadok! . na edno drvo sliva.se pofali toj. .Dedo. Se razbira. dedo! Pogledni! Gore na edno drvo ima tikva! Site go svrtevme pogledot natamu. slivi. Toj tolku be{e vesel i raspolo`en. tolku pove}e be{e mojot dedo. Vistina. Dedo be{e zasadil kraj drvjata semenki od tikvi.rastat na drvjata!# Ve~erta se vrativme doma. toj veselo izvika: . Bratu~etka mi Verka pogledna prugore kon drvcata polni so slivi i veselo izvika: . domati. najvesela i najmila. Koga gi vide. ja postavi sofrata i nie sednavme da pojaduvame. Znaete.kle~ka! A pak jas sum silen za{to. jabolka i praski. A zo{to? Zatoa {to taa esen strina mi so moite bratu~edi dojde vo moeto selo. Po pojadokot navrativme vo na{ata bav~a.pra{a mojot bratu~ed Tome. jabolka. Kolku jas bev vesel i sre}en. striko mi `ivee{e vo gradot.

20 .

vreme koga se slu~il nastanot.vid jadewe od p~enkarno bra{no. DA RAZGOVARAME ZA RASKAZOT Zo{to taa esen na pisatelot mu bila najmila? Koj bil povesel od nego? Zo{to? So kakov selski pojadok gi pre~ekale gostite? [to s¢ imale posadeno vo bav~ata? [to zabele`ala Verka na drvoto? Kako se slu~ilo toa? [to im podarile na gostin~iwata? SORABOTUVAJ Pro~itajte go tekstot glasno i podelete go na pet celini. Potoa sekoj od vas neka go ilustrira onoj del {to najmnogu mu se dopadnal. [to ti be{e najinteresno? 21 .vo narodniot jazik: niska trkalezna masa ka~amak .DOPOLNI GO SVOJOT RE^NIK sofra . Drug zbor so isto zna~ewe: bakrdan. mesto kade se slu~il nastanot i poraka ({to saka da ni ka`e pisatelot). DOMA[NA ZADA^A Ako `ivee{ vo grad raska`i za edna tvoja poseta na rodnini ili prijateli koi `iveat vo selo. glavni misli (kus naslov za sekoja celina). So tvoeto drugar~e od klupata napravete plan na raskazot vo koj }e napi{ete: tema (za {to se zboruva vo raskazot). [to ti ostavi najsilen vpe~atok? Ako `ivee{ vo selo raska`i za edna poseta od tvoi rodnini ili prijateli koi `iveat vo grad.

RAZMISLI Koi boi se najzastapeni vo prirodata vo esen? Koj gi sozdava tie boi? ESEN Esenta deca e slikar. Ja vidov kako so ~etka lisjeto `olto go boi. Utroto so ognen purpur oboi gradini celi. Za~as gi pozlati site ovo{ki rodni kraj patot. Gledajte kako se `arat ottamu obrazi vreli. Esenta deca e slikar. Potem vrz neboto sino rasposla slikarsko platno i samo za nekolku miga go oboi sivo-matno. `imi o~ive moi. Makedonka Jan~evska 22 . Ja vidov li~no. V~era na pat ja sretnav so kotle stopeno zlato. vi velam kako slika so boi. `imi o~ive moi.

Slikarot slika `olto lisje .Rumeni utra za rumeni jabolka .jaka crvena boja. bakaren sad koj naj~esto se koristi na ogni{te vo selskite doma}instva. Tebe ti ostavivme da gi podredi{ spored redosledot na poetskite sliki vo pesnata: .mal kotel. Opredeli gi rimuvanite zborovi i zapi{i gi vo tetratkata. RAZGOVOR ZA SLIKARKATA ESEN Zo{to ne i veruva{ na poetesata deka ja videla esenta kako slikar? Kako e pretstavena esenta vo ovaa pesna? So koi boi slika esenta? [to oboila so `olta boja? Za {to ja upotrebila zlatnata boja? Koga gradinite gi oboila purpurno? ^ii se vrelite obrazi vo gradinite? Kako go oboila neboto? Zo{to? VOO^I I ZAKLU^I Kolku strofi ima vo pesnata? A stihovi? Pro~itaj gi poslednite zborovi vo stihovite. a ilustratorot gi naslikal ~etirite poetski sliki so ~etka i boja.Sivo-matno nebo . no namerno go izme{avme redosledot. crvena kako `ar purpur . Nie ti gi dadovme naslovite na poetskite sliki.ZNA^ENJE NA ZBOROVITE purpurna boja .utrinskoto crvenilo (rumenilo) predizvikano od izgrevot na sonceto kotle .Kotle zlato za ovo{kite 23 . ODBERI NASLOV NA POETSKITE SLIKI Poetesata ja naslikala esenta so zborovi.

PI[UVAWE GOLEMA BUKVA KAJ IMIWATA NA INSTITUCII. V~era go posetivme Istoriskiot arhiv na Republika Makedonija. Deneska go razgledav posledniot broj na moeto spisanie "Razvigor#. Na{eto u~ili{te se nao|a na kej "13 Noemvri#. 24 . IMIWA NA INSTITUCII Stopanska banka ADRESI IMIWA NA SPISANIJA. Dopi{i u{te po nekolku primeri. Jas u~am vo Osnovnoto u~ili{te "Sveti Kliment Ohridski#. Ja pro~itav knigata "Cvetulki so svetulki# od Stojan Tarapuza. 18. PRIMENI GO NAU^ENOTO Zapi{i gi vo tvojata tetratka odgovorite na slednive pra{awa: Koja e tvojata adresa? Kade raboti tvojot tatko? Koja e tvojata posledna pro~itana kniga? Napi{i go polnoto ime ozna~eno so kratenkata MTV. KNIGI) Mojot tatko raboti vo Stopanska banka.. Mnogu lu|e se vozat so avtobusite na Gradskoto soobra}ajno pretprijatie. Moite roditeli redovno go ~itaat "Utrinski vesnik#. Deneska se vozev po bulevarot "Partizanski odredi#. VESNICI I KNIGI spisanie †Razvigor# ulica †Stra{o Pinxur# ZAKLU^I Ve}e znae{ deka sekoe ime se pi{uva so golema po~etna bukva. Mojata baba `ivee na ulica "Stra{o Pinxur# br. so golema po~etna bukva se pi{uva samo prviot zbor. Ako imeto e sostaveno od dva ili pove}e zbora. ADRESI I SPISANIJA (VESNICI. SOGLEDAJ Nacrtaj vo tvojata tetratka vakva tabela i vo nea vnesi gi imiwata od gornite re~enici kako {to ti e poka`ano. Doznaj go i napi{i go imeto na spisanieto {to go ~itaat tvoite povozrasni drugar~iwa. Vo koj slu~aj se pi{uva so golema bukva i vtoriot ili tretiot zbor vo imeto? Poso~i gi vakvite primeri vo gornite re~enici..

a.a. O i U.z.t. e.t. a toa treba da odgovori kolku i koi samoglaski i soglaski gi ima vo zborot. Igrata se povtoruva s¢ dodeka ne ostane eden pobednik.e. O.u. U se samoglaski Drugite glasovi .i.k. I.b. E.s.a. Zabele`ete kako izleguva vozdu{nata struja od belite drobovi niz usnata praznina pri izgovorot na A. I.m.l.r.s.d. Otkrij koj sostavil najmnogu zborovi.g. a u~enikot treba vedna{ da opredeli dali e samoglaska ili soglaska.k.se soglaski E UF UF H H U^I NIZ IGRA Izigrajte edna igra so drugar~eto: Ti mu ka`uva{ zbor {to }e go napi{e vo tetratkata.c. Odgovorot treba da go zapi{e vo tetratkata. o.a. o.SAMOGLASKI I SOGLASKI PRISETI SE: Kolku glasa ima vo makedonskiot jazik? A bukvi? Izgovarajte ja glasno azbukata so drugar~eto od klupata.l. a kako pri izgovorot na drugite glasovi! J K LQ MN W O P P I @Z Y D \ mojata azbuka C C ^X ^X [ [ T] T] RS RS ZAPOMNI A. Toj {to }e zgre{i otpa|a od igrata. U~itelot sekomu neka mu ka`e eden glas.v. Potoa drugar~eto ti postavuva zbor i ti treba da gi dade{ istite odgovori. 25 A A B B V V G . Povtorete ja ovaa igra so po pet zbora. Sostavi po eden ili pove}e zborovi od sekoja grupa soglaski i samoglaski: a.a.t. pokraj zborot. E. a.k.

3. knigi. a Bla`e Koneski gi utvrdil pravilata na makedonskiot literaturen jazik. zabite. Odgovorite zapi{uvaj gi vo tetratkata so celosni re~enici! 1.jazikot {to go koristat lu|eto vo slobodnata komunikacija. Tema vo eden raskaz e: a) slu~kata za koja{to se zboruva vo nego. gevgeliski itn. Narodniot jazik go so~inuvaat pove}e narodni govori {to se koristat vo razli~ni delovi na Makedonija: strumi~ki. ne naiduva na prepreka. ~estitki. Krste Misirkov prv gi postavil. Na 8 septemvri 1991 godina: a) na{ata tatkovina e oslobodena od fa{istite. Standarden (literaturen) jazik e jazikot {to se koristi od site lu|e vo site oblasti od `ivotot. male{evski. 26 4. Slednive zborovi }e gi rimuvam so: a) esen . Soglaski se site preostanati glasovi od azbukata. I. Pri izgovorot vozduhot naiduva na prepreka od jazikot. Poetska slika e: a) so zborovi dolovena slika ili sostojba. E. b) ona {to ni go pora~uva pisatelot preku slu~kata. Zborot sofra od narodniot jazik }e go zamenam so standardniot: a) masa b) stol . b) za kratki informacii ili dogovori. nepcata ili usnite. kumanovski. b) proglasena e nezavisnosta na na{ata Republika Makedonija. 2.POVTORUVAM I SE PROVERUVAM GOVOR Usten govor e direktna (neposredna) komunikacija me|u lu|eto so pomo{ na govorot.) JAZIK Naroden jazik . O i U. ohridskostru{ki. op{tewe) me|u lu|eto so pomo{ na pismoto (pisma. GLASOVI Samoglaski se A. internet.______ b) selo . plakati i sl. debarski. b) edna strofa od pesnata. vo semejstvoto. Pri nivniot izgovor vozduhot minuva slobodno niz ustata.______ 5. Doma{niot telefon go koristam: a) za raska`uvawe na moi interesni do`ivuvawa.______ v) boi . Pismen govor e indirektna (posredna) komunikacija (vrska. bitolsko-prilepski. vesnici. 6.

Tate. Velko i Lidija bea iznenadeni.Ajde da izlezeme nadvor da si poigrame. Za toa vreme u~itelkata im gi pregleduva{e doma{nite zada~i po matematika. Utredenta im se pofali na drugar~iwata vo u~ili{teto. †Vol{ebnoto penkalo }e mi pomogne. .S¢ dodeka ne nau~am za utre. †Kakvo u`ivawe#. Negovite drugari bea za~udeni. Sestra mu vedna{ se fati za u~ewe.# Denot brgu se istrkala. toj vo tie migovi blika{e od sre}a. . †Nema ve}e u~ewe. Vo sobata ostanaa obajcata.. . Igrata go mame{e. . Kve~erinata se pribra doma.Mili moi. A Velko? Eh.£ re~e naluteno. Velko ve~era{e nabrzina i vedna{ zaspa. . ne mo`am da igram.Kakva si! .Se razbira. Denot e kako sozdaden za igri. Zo{to da si go zamoruvam mozokot? A ovaa moja sestra e navistina golema stra{livka. Taa i dosega ima{e samo petki! Bez nikakvo vol{ebno penkalo. . sakam da vi podaram po edno vol{ebno penkalo. .Blagodaram! .mu odgovori tatko mu. Lidija go primi penkaloto so nedoverba.. .pra{a sinot.Rabotam vredno i uporno RAZMENI MISLEWE Kade postojat vol{ebnite raboti? VOL[EBNOTO PENKALO Tatkoto im se obrati na dvete deca: .Imam vol{ebno penkalo! Toa samo }e mi gi re{ava zada~ite po matematika.Vo toa {to so pomo{ na vol{ebnoto penkalo }e dobiva{ samo petki! . zo{to da ne!? Samo neka zavr{i ~asot. Vol{ebnoto penkalo }e mi gi pi{uva doma{nite zada~i po matematika i maj~in jazik. Izmoren. Iskreno mu se zablagodari na tatka si za podarokot.# Tatko im zamina na rabota. vo {to se sostoi vol{ebnosta na penkaloto? . 27 .]e saka{ li da ni go poka`e{ vol{ebnoto penkalo za da se uverime so svoi o~i? . Velko ja izvadi tetratkata po doma{ni zada~i gordelivo i so pobedni~ka nasmevka. si pomisli toj radosen.mu odgovori sestra mu. Velko se nasmevna podbivno i ja spra{ti nadvor. }e mi gi pi{uva doma{nite po maj~in jazik i pismenite raboti.

.. Nenad Xambazov 28 .. Velko ima vol{ebno penkalo {to samo gi re{ava zada~ite po matematika.. a krupni solzi mu zarosija od o~ite. ama be{e docna.U~itelke.go pra{a za~udeno u~itelkata.A zada~ite?! Kade ti se zada~ite? Ovde nema ni{to. Sekoe penkalo e vol{ebno za vreden i trudoqubiv u~enik. toa e mojata tetratka za doma{na rabota po matematika. Ovoj pat zaslu`i ~ista edinica! .Ova . Vo oddelenieto odekna gromoglasna smea. Nekoj od u~enicite dofrli: . Sfati. pa .[to e ova?! . A Velko? Toj samo ja navedna glavata od sram... .. Samo beli listovi so kvadrat~iwa. draga u~itelke! . mislam .mu re~e u~itelkata.

glagoli i pridavki od raskazot. Podeli go na logi~ki celini. POTSETI SE Vo tabela kako na{ava vnesi po pet imenki. Odberi gi najinteresnite. Potrudi se ubavo da gi opi{e{.ISTAKNI OSOBINI Napravi plan na raskazot. Kako }e glasi porakata? (Pronajdi ja na po~etokot na ovaa lekcija. Pi{uvaj so rakopisni latini~ni bukvi. Vnimavaj kako ~ita{.VE@BAJ IZRAZNO ^ITAWE Pro~itajte go raskazot {tafetno. So pomo{ na Venov dijagram istakni gi osobinite na Lidija i Velko. PREDLO@I PLAN . Lidija devoj~e deca u~enici Velko mom~e zaedni~ki osobini PREPORA^AJ MU NA VELKO Kako }e mu pomogne "vol{ebnoto# penkalo na Velko? Na kogo treba da se ogleda Velko? Isprati mu poraka na Velko {to treba da pravi za da bide uspe{en. imenki glagoli pridavki 29 . Najdobriot plan napi{ete go na tabla.) Zapi{ete ja porakata so golemi bukvi na u~ilni~koto pano. Idejata na raskazot pronajdi ja vo poslednata celina.

SLOG
Vo treto oddelenie nau~i deka zborot se deli na pomali negovi delovi koi se vikaat slogovi. Primeri: kni-ga ki-ri-li-ca tet-rat-ka sog-las-ka og-le-da-lo do-a-|a dru-gar-stvo od-de-le-ni-e

SOGLEDAJ I ZAKLU^I u-~i-li{-te do-a-|a Kolku slogovi ima vo zborot u~ili{te? Kolku vo zborot doa|a? Razgledaj go sekoj slog vnimatelno. [to zabele`uva{? Koj vid glas go ima vo sekoj slog: samoglaska ili soglaska? Mo`e li slogot da bide iska`an samo od samoglaska? A samo od soglaska? Najva`niot del od slogot e samoglaskata. Taa go obrazuva slogot. Kolku samoglaski ima vo zborot, tolku ima slogovi. Slogot mo`e da bide sostaven i samo od edna samoglaska.

VE@BI Prebroj gi slogovite vo sekoj zbor i odgovorot ka`i mu go na drugar~eto: pismo, istorija, prodava~i, broj, prestolonaslednik, u~ilnica, most, geografija. Sostavi po eden zbor od slednive slogovi i zapi{i gi vo tetratkata: bo-ne-to ke-ma-ski-don ro-vi-zbo ca-pti-ta tel-pi-sa ca-ni-~e-re kaz-na-pri den-ro-den ~i-u-me tel-di-ro taj-~i-pro gut-ka-gu DOMA[NA ZADA^A Vo tetratkata podeli gi na slogovi zborovite od prvite dve strofi od pesnata "Oktomvriski patokaz# na str. 44.

30

PRENESUVAWE NA DEL OD ZBOROT VO NOV RED

Ako vo zborot ima dve soglaski edna do druga, tie se odvojuvaat:

maj-ka, son-ce, bib-lioteka, nas-mevka i nasmev-ka, tab-la, stom-na, tet-ratka i tetrat-ka

Ako vo zborot se najdat dve samoglaski edna do druga, tie se odvojuvaat:

do-a|a, Te-odor, te-atar, gre-alka zna-ewe, vi-ulica, sme-ewe

Nikoga{ ne se prenesuva edna bukva vo noviot red, i toga{ koga taa pretstavuva slog:

NE: sme-a, dojdo-a, kajsi-i, sto-i, pe-e, od-i DA: smea, doj-doa, kaj-sii, stoi, pee, odi

VE@BI Podeli ja stranicata vo tetratkata na polovina so vertikalna linija i prepi{uvaj go raskazot "Novite drugari# na str. 7 prvo na levata polovina, a potoa na desnata. Prepi{uvaj dodeka ne ja ispolni{ stranicata. Vnimavaj kako gi prenesuva{ delovite od zborovite vo noviot red. Napi{i gi site na~ini na koi mo`e{ da prenese{ delovi vo nov red od slednive zborovi: pettiot, podelba, pravopisniot, tatkovina, nikoga{, oddelenie, u~ili{te. Primer: Pettiot: pet-tiot i petti-ot; Oddelenie: od-delenie; odde-lenie i oddele-nie 31

PODGOTVI SE PRED ^ASOT Na 11 Oktomvri go odbele`uvame Denot na vostanieto na makedonskiot narod. Doznaj zo{to go praznuvame toj den, {to se slu~ilo, kade, koga. Iskoristi gi znaewata od Op{testvo.

OKTOMVRISKI PATOKAZ
Dedo i vnuk vo letno popladne senka vo parkot baraat. Gledaat vo spomenikot i vaka razgovaraat: - Dedo, a zo{to kon sonceto gleda? - Stra`ari, milo, vo denot ubav Dobrini da se redat. - Taa e vperena kon onaa ulica: Lu|e i koli - `iva vrvulica, Zeleni kruni vo drvored stojat Ku}i so fasada so razli~na boja - Likot na ovoj partizan, dedo vo bronza e izlien, neli? - Da, ~edo, zagina toj vo borba za utra beli. - Glej, ko `iv da e, da prozbori saka. [to ni poka`uva negovata raka?

Minuva~i na pro{etka pod neboto sino prodavnica nova, a potamu kino. Nasmevnati lica, e~i vedra smea, a `ivotot cuti pod sekoja strea!

Slatkarnica - da ~estat dedovcite i babite na balkoni sletuvaat i gukaat gulabite. Malo, sre}no semejstvo vo domot svoj ru~a. U~ili{na zgrada - decata da u~at. - Blagodaram, ovde po~esto }e idam, Partizanot bronzen sakam da go vidam. Stoi do fontanata, mu `ubori vodata Negovata raka bdee nad SLOBODATA! Velko Nedelkovski

32

ZNA^EWE NA ZBOROVITE stra`ari .ilustracija na pesnata. bidej}i toa e pesna za na{ata sloboda.prazni~en izgled na tvoeto mesto. Dodeka rabotite slu{ajte makedonski narodni pesni.borec protiv fa{istite vo borbata za sloboda na na{iot narod od 1941 . .povorka.1945 godina bronza . .vid metal od koj{to se pravat spomenici RAZMISLI Zo{to pesnata se vika Oktomvriski patokaz? So kakvi ~uvstva se ispolneti dedoto i vnukot dodeka stojat pred spomenikot? Koe e osnovnoto ~uvstvo vo ovaa pesna? Kolku strofi ima vo nea? A stihovi? VOO^I Za kogo se zboruva vo pesnata? Kade razgovarale tie? Za kogo? Vo koi stihovi se opi{uva ulicata na slobodniot grad? Pro~itaj gi glasno! Vo koja strofa e opeano zadovolstvoto na lu|eto? Od {to se zadovolni? [to saka da gleda vnukot? [to poka`uva rakata na bronzeniot partizan? POTRUDI SE DOMA Pesnata nau~i ja napamet. ^itajte ja redosledno strofa po strofa. . POVRZI SO DRUGI AKTIVNOSTI VE@BAJ IZRAZNO ^ITAWE Neka ti ja pro~ita pesnata u~itelot. Zamisli si so kakov glas }e ja ~ita{ glasno. Vnimavaj na sekoj znak i na bojata na glasot.nekoj spomenik {to ti ostavil vpe~atok.^itajte izrazno so gordost i sre}a. 33 . Na ~asot po Likovno obrazovanie podelete se vo grupi i obidete se da nacrtate razli~ni crte`i: . Najdobriot recitator nagradete go so rakopleskawe. Ve`baj izrazno da ja recitira{.~uvari vrvulica . Potoa pro~itaj ja pesnata vo sebe. mnogu lu|e partizan .znameto i grbot na na{ata tatkovina.

Kutrata ptica ne go dore~e posledniot zbor od re~enicata. . a naesen im gi odzemam grdite `olti lisje. .. . Zo{to? NEMIL GOSTIN Edna ptica se svitka vo sedeloto i se podgotvi da spie kako {to spijat site ptici. Najposle re{i da se javi. Pticata si go pozapre zdivot. a mo`ebi nekoe drugo stra{no `ivotno {tom si tolku silen.Da ne si lav ili slon? Sigurno si slon.Od kade da znam koj si i {to si?! Mo`ebi si lisica. koskive od umor mi se zdrobeni. eden od onie {to gi sre}avam na mojot esenski pat.RAZMISLI I RAZMENI GO MISLEWETO Koi gosti ne ti se mili. a vakvo ~udo s¢ u{te ne sum videl. zakrckaa silno grankite i za malku {to ne £ se otkorna sedeloto. koj li mo`e da bide nemiliot gostin? . no sekomu dobrina nosam. 34 . .. si gi skri pilcite pod kriljata i u{te povnimatelno se vslu{a. Zborovite {to doa|aa bea krotki. Skitnik sum. Dali da se odzve ili ne. †Ama. mo`e{ li da mi go ka`e{ i tvoeto ime? . zo{to ne! .Jas sum. koga po~uvstvuva kako se zani{a drvoto.Ka`i mi najnapred koj si. Glasot kako da be{e na nekoj izmoren starec.Ne!!! . Edna male~ka ni{to`na ptica da nej}e da me primi vo svoeto sedelo samo zatoa {to ne go znae moeto ime?! Moeto ime e slavno i golemo..Koga mi gi ka`a site podrobnosti za sebe.Koj vaka docna e dojden pred mojata ku}a? .pra{a pticata. mili i pak ~u: . pot~uknuva i moli. [to misli{. no glasot {to doa|a{e odnadvor ne li~e{e na ni~ij i zatoa povtorno pra{a: . jas! .skreska silno nepoznatiot. kako se vika{ i }e te primam vo svoeto sedelo.Nie so tebe odamna se poznavame.Sakam da ti go znam imeto za da mo`am da se prisetam koj si.Iljadnici godini imam.]e ti ka`am. a vo borba nikoj ne mi e ramen.re~e nepoznatiot glas. Ispla{ena molkna i ~u: .@ivee li nekoj tuka {to }e me primi vo svoeto gnezdo? Dolg pat imam pominato. pa re~e: . Le`e{e taka nekoe vreme i naedna{ naslu{na kako nekoj go zaobikoluva sedeloto. naprolet gi kitam drvjata so zelen dar. . . koj li mo`e da dojde vaka docna? †misle{e pticata i se priseti na site svoi prijateli.Jas imam dare`livo srce. Pticata mol~e{e i razmisluva{e.. .se javi nepoznatiot.

pticata ne go pu{ti da vleze vo topliot dom. }e mi gi zamrzne{ slabite piliwa. Taka re~e pticata. u{te utre }e go napu{tam ovoj kraj i }e baram topli predeli.@al mi e prijatele. tolku daleku {to ti nikoga{ tamu nema da stigne{. Vera Bu`arovska 35 . ]e zaminam daleku. za kakov slon zboruva{!? . . ne mo`am da te pu{tam za{to ako vleze{ vo moeto sedelo.Ama kakov slon. Otkako go ~u imeto na severniot veter. tuku mu re~e: .Jas sum posilen od sekogo: od tigri.Dali sega ti e polesno da pogodi{ koj e nemiliot gostin? . ti mala {arena ptico. A ako saka{ da znae{. mene me vikaat Severko! Zapameti go ova i pu{ti me da vlezam vo tvojot topol dom. si gi pokri pilcite so krilcata i zaspa slatko. od lavovi. Veterot po~eka u{te nekoe vreme i razluten i besen jurna niz golemata {uma. od slonovi i od sekogo na ovoj svet.vika{e razluteno nepoznatiot i se obide sosila da vleze vo sedeloto. No {tom si ve}e tuka.

Iska`i go glasno tvoeto do`ivuvawe pred celoto oddelenie. Ti bidi edno od malite pti~ki i raska`i {to se slu~i so nemiliot gostin i kako se ~uvstvuvavte ti i tvoite bra}a i sestri. ne im go ru{i. pomogni im vo studenite denovi {to doa|aat. Ne zaboravi da napi{e{ za trgnuvaweto na dolgiot pat kade {to nema da ve najde studeniot veter. 36 . POTRUDI SE DOMA Vo tetratkata za doma{na rabota raska`i go raskazot †Nemil gostin#.RAZGOVARAME ZA TVOITE PRETPOSTAVKI Koga se ostvari tvojata pretpostavka: prviot ili vtoriot pat? Na kogo pomisli na po~etokot na raskazot. Koj bi mo`el da bide nekanetiot gostin {to moli so krotki i mili zborovi? Zo{to taka pomisli? Koj del od raskazot te navede da pomisli{ na vetrot? Pro~itaj go glasno. Raboti vo tetratkata za u~ili{na rabota. Ostavaj im ronki i sekakvi semenki na opredeleno mesto na tvojot prozorec. A ako ima gnezdo/sedelo na ptici {to prezimuvaat kaj nas. slika ~uvstvo zvuci vrska so mojot `ivot POMOGNI IM NA PTICITE: Ako pod streata na tvojot dom ili na grankite na nekoe drvo vo bliskata okolina ima gnezdo/sedelo na ptici preselnici. Kakva odluka donela pticata koga sfatila deka e toa lutiot Severko? OBIDI SE Obidi se da pretstavi{ kako ja do`ivea sodr`inata na ovoj raskaz vo ~etirite kvadrat~iwa. vnimavaj na nego. So pomo{ na tvoite roditeli napravi im ku}i~ka za ptici i gri`i se za nea. Tie pak }e se vratat i }e ti se zablagodarat so pesna. Razmenete gi tetratkite so drugar~eto od tvojata klupa i doznaj kako toa ja do`ivealo istata sodr`ina.

ima vo dolgata gladna zima.RAZGOVARAJ SO DRUGAR^ETO Koj vid zimnica podgotvuvate vo tvoeto semejstvo? [to saka{ ti najmnogu da jade{ od podgotvenite proizvodi? ZIMNICA Proletta gi rodi cvetovite. A esenta ja zadol`i po nego da prodol`i. Naslovot na sostavot izmisli go sam. pa oddolu i odgore gi potpe~e na svoj {poret. Zo{to poetot zimata ja narekuva †gladna#? Objasni! Pro~itaj ja pesnata so recitirawe. letoto gi rodi plodovite. POVRZI SO PRIRODA Za koi `ivotni znae{ deka prigotvuvaat zimnica? Objasni kako prigotvuvaat i kade ja ~uvaat? 37 . IZRAZI SE Napi{i kratok sostav vo koj{to }e go istakne{ svoeto u~estvo vo podgotovkata na nekoja zimnica. Ja potfati la`icata ja zapo~na zimnicata za jadewe da ima. Potvrdi go toa so primeri od pesnata. Risto Dav~evski RAZGOVARAME ZA PESNATA Poetot na godi{nite vremiwa im dal ~ove~ki osobini. ovo{jeto {to go obra vo kujnata si go sobra.

.. So vekovi znaeweto vo knigi se stava. avioni }e te nosat najbrzi vo letot.. . KNIGATA E IZVOR Mnogu ne{ta knigata dete }e ti ka`e.. skazni sto tovari razni.. ]e te {eta sekoj den niz celiot svet.. mnogu zemji ti }e vidi{ }e doznae{ s¢ po red.. `olti.. ]e se sretne{ so decata crni... i veruvaj nikoga{ nema da te sla`e..... So brodovi ti }e plovi{ po moriwa v svetot..... Objasni kako ja razbira{ porakata na poetot iska`ana vo poslednata strofa.PORAZGOVARAJ SO DRUGAR^ETO Koja e tvojata omilena kniga? Objasni zo{to. beli.... Nikola Altiev GI OTKRIVAM VREDNOSTITE NA KNIGATA Zo{to ti se dopadna ovaa pesna? Koi ~uvstva gi pobudi kaj tebe? Vo prvata strofa poetot veli deka knigata mnogu ne{ta }e ti ka`e.... Kako knigata ti ka`uva mnogu ne{ta? Objasni kako i kade s¢ }e te {eta knigata.... a deteto s¢ da znae .. Kakvo treba da bide deteto za da znae s¢ {to go interesira? 38 ..treba da e ko mrava... }e nau~i{ pesni...

^ita~ Naslov Avtor Datum na pozajmuvawe Datum na vra}awe Komentari i zabele{ki 39 . Vo nea mo`at da ~lenuvaat site ______na toj grad. Istata izrabotete ja so pomo{ na kompjuter. Nejzinoto ime e ____________. Taka }e sledite koj ~ita najmnogu i }e izberete najdobar ~ita~. Vo moeto mesto ima/nema biblioteka. SOSTAVETE LISTA Vo oddelenieto sostavete lista vo koja }e zapi{uvate koi knigi ste gi pro~itale.OBJASNI Kakvi knigi saka{ da ~ita{? Spored {to gi odbira{ knigite? Kako se odnesuva{ kon niv dodeka gi ~ita{? Koja kniga ti e najomilena i na site im ja prepora~uva{ da ja pro~itaat? POTSETI SE I DOPOLNI Gradskata biblioteka e najgolema vo ______. Jas sum za~lenet vo _____________ biblioteka.

ja lekuvale.Fatete go! Prese~ete mu ja glavata! Go fatile mom~enceto i go dovele pred carot i princezata koja bila crvena od lutina: . ]e se najde nekoj princ i za tebe i tato }e mi te oma`i. Carot ne umeel da ja spastri svojata }erka. taa po~nuvala tolku silno da pla~e {to tatko £ vedna{ £ popu{tal.Toga{ carot ispratil glasnici niz celoto carstvo. Princezata naedna{ spi{tela: .Ene go pak! Site se str~ale i navistina dogledale edno mom~ence {to so race £ pravi dolg nos na princezata. dodeka sedela do omileniot prozorec. samo {to prestanala da pi{ti.Koj }e ja izlekuva princezata }e go dobie polovinata carstvo! Doa|ale razni lu|e. umniot sovetnik }e se sretnel so carot i taka nasekirani se tufkale po hodnicite. Brgu ja smestile v postela. naedna{ svikala i gi okokorila o~ite. Eden den. da tancuva. Caricata umrela rano. Samo sedela do prozorecot i zjapala vo minuva~ite koi morale da £ se poklonuvaat dozemi. dobro .samo bidi mi ti `iva i zdrava. £ davale ~aevi. Solzite na princezata bile najmo}noto oru`je pred carot. Od den na den carskata }erka stanuvala s¢ porazgalena i dodevala so svoite ~udni i nevozmo`ni barawa. no . no ni{to ne pomognalo. bil brkan od nejzinite odai so vikotnici i zakani deka }e mu ja prese~e glavata. Koga nekoj od dvorskite sovetnici }e se obidel da ja natera da nau~i barem ne{to za da ne se sramat od nejzinata neukost. ja podignale do prozorecot da pogleda malku nadvor. Samo edno mom~ence stoelo i gledalo nagore. Koga nekoj ima takvo lice? SKAZNA ZA VXA[ENATA PRINCEZA Mnogu odamna si `iveel eden umen i pravdoqubiv car.Dobro. Taa vreskala: .Aaaaaa! A dolu nemalo ni{to. Ja pregleduvale najdobrite lekari. lekovi. a taa samo stoela vko~aneto.~are nemalo.Poka`i vxa{en izraz. Se obiduval da ja natera da u~i da veze gobleni. No taa site u~iteli gi navreduvala so najpogrdni imiwa i gi brkala. da sviri na harfa. Toa mu reklo: 40 .velel toj . koga im se rodilo prekrasno devoj~e. Site ja pra{uvale od {to tolku se ispla{ila. Ako carot se obidel da ja skara i da £ ka`e deka ni{to nema da znae. Begaj}i. so poraka: . no ni{to ne pomognalo. Taa si ostanala vxa{ena. Eden den. . so prst poka`uvala kon ulicata i vikala: .Toa mene taka da mi pravi i da ne mi se pokloni! Ubijte go! Carot baral objasnuvawe od mom~enceto. Carot ja sakal }erka si premnogu i £ gi ispolnuval site nejzini `elbi.

Na carot mu padnalo mnogu te{ko.Samo sedi do prozorecot i zjapa vo lu|eto {to itaat po rabota. da £ davaat samo leb i voda s¢ dodeka ne se fati za nekoja rabota. Taa pla~ela i molela. Slavka Maneva 41 . a ne badijala da go jade carskiot leb.veruvale ili ne .gi nau~ila site raboti {to trebalo da gi znae edna carska }erka. no popusto. †[tom vaka misli edno dete. a princezata . Pa u{te bara i da £ se klawaat! [to ako e princeza? I taa treba ne{to da raboti. Se nalutil i naredil da ja zatvorat princezata vo maloto sop~e. Yidovite na dvorecot za kratko vreme bile ukraseni so gobleni {to gi izvezla taa i carot so gordost im gi poka`uval na site gosti i prijateli..si rekol. no mu se dopadnale hrabrosta i iskrenosta na mom~eto. u{te polo{o mislat vozrasnite# . Carot go nagradil mom~eto za umnite zborovi.

[to ne o~ekuva{e da se slu~i vo skaznata? Zo{to? Koj e vinoven za takvoto odnesuvawe na princezata? Potvrdi go tvojot odgovor so re~enicite od koi go zaklu~i toa. Formirajte vakvi grupi. no taka {to da pronajde{ barem dve tvrdewa koi }e bidat potvrdni (DA) i dve tvrdewa koi }e bidat odre~ni (NE). Opredeli se vo koja grupa }e bide{: vo grupata DA ili vo grupata NE. SLAVKA MANEVA (1934 g. zapi{ete gi va{ite tvrdewa i razgovarajte za niv. Go smeni li svoeto mislewe otkako go slu{na tu|oto mislewe? Objasni go tvojot odgovor. spravedlivosta. 42 . istrajnosta. mu ovozmo`uva i da sonuva i da veruva vo idninata. Preku skaznata deteto gi prifa}a najubavite ~ovekovi osobini: hrabrosta. blagorodnosta.. so najgolemo zadovolstvo gi pi{uvam za decata#. TI PREPORA^UVAME ZA ^ITAWE: Veruvame deka vo treto oddelenie si ja pro~ital "Yvezdeni perni~iwa# Sega pozajmi ja od u~ili{nata ili gradskata biblioteka knigata †Gotvarski skazni# i u`ivaj vo ~itaweto na prekrasnite i malku neobi~ni skazni na va{ata omilena pisatelka Slavka Maneva.. Sega vie raspravate (argumentirate).. Kako avtor. SOZDAVAJ Dali carot dobro postapil {to ja kaznil princezata? Odgovori na ova pra{awe. Nacrtaj vakva tabela i zapi{i gi tvoite tvrdewa: DA NE Dopolni gi tvoite tvrdewa od razgovorot so tvojot par od klupata.RAZGOVARAME ZA TVOITE O^EKUVAWA I PREDVIDUVAWA Kakov kraj o~ekuva{e? Obrazlo`i zo{to go o~ekuva{e takviot kraj. ja pottiknuva negovata fantazija. Skopje) VI PORA^UVA: †Skaznata go oblagoroduva deteto. Sega razgovarajte ~etvorica i pro{irete ja tabelata.

vo koi u~enicite se natprevaruvaat vo znaewe. . . .RADIOEMISIJA I TELEVIZISKA EMISIJA Radioto i televizijata se postojano prisutni vo na{ite domovi. POTRUDI SE Sekoja nedela na Makedonskoto radio vo 12 ~asot se emituva radiodrama. .emisii vo koi narodnite prikazni gi sledi{ izvedeni od glumci na mnogu uverliv na~in.emisii vo koi so pomo{ na glumata.obrazovni . re`iserot. na koja televizija i {to ti se dopadnalo vo emisijata. Od niv doznavame mnogu raboti.od koi }e se stekne{ so novi znaewa.nau~no-popularni . a televiziskite emisii (TV-emisii) i gi slu{ame i gi gledame. Od TV-programite od nekoja lokalna televizija odberi detska TV-emisija {to }e ja gleda{. muzikata i drugite zvu~ni efekti }e gi do`ivee{ mnogu silno dramskite tekstovi. RADIOEMISII od pove}eto vidovi za tebe }e bidat najinteresni: . Zapi{i {to si gledal. Bez niv ne mo`eme da zamislime da ni pomine ni eden den. Poslu{aj ja i zapi{i go nejziniot naslov.detskite radiodrami . TV-EMISII {to se interesni za tebe se slednive: .vo koi se zboruva na lesno razbirliv na~in za nau~ni vistini.vo koi mo`e{ da slu{a{ mnogu detski pesni~ki i da se zapoznae{ so najnovite hit-pesni od detskite festivali.detski kvizovi . 43 . Opi{i kako si gi zamisluva{ likovite i mestoto na slu~kata.detskite muzi~ki emisii . koj u~estvuval vo nea i nejzinata kusa sodr`ina. Razlikata e vo toa {to radioemisiite samo gi slu{ame.narodni prikazni .

ka`i mi te molam zo{to pak jas moram da u~am gramatika? ..mu re~e Ivan na svojot drugar od klupata pred po~etokot na ~asot. ama zatoa dobro znam {to e ednina. Ne e lo{o i ti da povtori{ ne{to..Znam....Pantaloni. glagoli. . . U~itelkata ispra{uva{e za imenki. koga dojde redot na Ivan da odgovara. No. se preslu{uvam .potvrdi Ivan. A znae{ li {to e ednina... ama edno da znae{. Ivane. E. toa e u~itelke . zamenki. . a {to mno`ina.. u~itelke . vujko mi mi re~e deka moram da imam petka po matematika ako sakam da bidam dobar in`ener. a {to mno`ina kaj imenkite? . Mene ne mi treba! Jas }e bidam in`ener! prodol`i da mrmori Ivan. jas }e bidam in`ener! . Dobro . .Odli~no . Milane.. No. Bravo ... toa mo`ebi ne go znam najdobro. Lele.Aman..Gleda{ deka povtoruvam makedonski .. pantaloni .Uf. a potoa kako od pu{ka odgovori: .RAZMISLI .Ivane.ISKA@I SE Zo{to sekoj ~ovek treba da ja znae gramatikata na svojot jazik? Obrazlo`i go tvojot stav: gramatikata e te{ka/gramatikata e lesna.Znam.. kako da ne znam . a dolu mno`ina! Olivera [ija~ki 44 . . .. ... stra{no! Koj da gi nau~i site tie imenki. Ne bi gi sobralo nitu na golemiot stadion.I ti misli{ deka so toa znaewe }e izvle~e{ pove}e od edinica? Interesno! No. nastavni~ke. Milane. ZO[TO GRAMATIKATA E TE[KA . Gramatika. kolku traktori ima tamu. dali znae{ ne{to da ni ka`e{ za imenkite. broevi?. Gore ednina.. Denes u~itelkata }e ispra{uva gramatika.. sre}ata mu se nasmevna.. taa gramatika! Mnogu e zdodevna.. zamol~i ve}e edna{! ..Zatoa {to treba da bide{ pismen! .mu vrati Milan. . puf . V~era vujko mi me odnese da gi vidam traktorite. ... toga{ odgovori mi dali imenkata †pantaloni# e vo ednina ili mno`ina? Ivan podzastana malku razmisluvaj}i.Znae{.Uf. u~evme minatiot ~as? Ajde . .Ja vidov fabrikata kade {to se konstruiraat vistinski motori....

imenki vo mno`ina: ______________________ .sopstveni imenki: _______________________ . Ka`i go to~niot odgovor: vo koj broj e imenkata "pantaloni#? DISKUTIRAJTE Koj e tvoj omilen predmet? Zo{to? Koj predmet go u~i{ bidej}i mora{? Zo{to? Da mo`e{ da odbira{. Pronajdi {to mu odgovoril Milan na Ivan.imenki od `enski rod: ___________________ .imenki od sreden rod: ____________________ 45 .imenki od ma{ki rod: ____________________ . Kako mu se nasmevnala sre}ata na Ivan na ~asot po gramatika? Objasni zo{to odgovorot na Ivan ne e to~en.imenki vo ednina: _______________________ .DA PORAZGOVARAME ZA RASKAZOT Zo{to treba i in`enerite da ja znaat gramatikata? Najdi go odgovorot na Milan. koi predmeti bi gi u~el? Zo{to? Kako spored tebe bi trebalo da se odviva nastavata? Objasni! JAZI^NO KAT^E Doka`i mu na Ivan deka znae{ pove}e od nego taka {to vo tetratkata }e napi{e{ po pet: .

nau~no-popularni. kade. uli~na b) kamen. TELEVIZISKI EMISII ZA DECA prilagodeni za mojata vozrast i potrebi: obrazovni. Vo sekoj slog mo`e da ima samo po edna samoglaska. narodni prikazni i detski kvizovi. Odgovorite pi{uvaj gi vo tetratkata! 1. Odgovorot na gatankata †Um nema. (bro-i). }e proveruvam vo Pravopisot na makedonskiot literaturen jazik. visoka. Zborot ima onolku slogovi kolku {to ima samoglaski. Za †Vol{ebnoto penkalo# i †Skazna za vd`a{enata princeza# zaedni~ko e: a) tie se skazni b) imaat ist avtor v) imaat ista tema 46 . Koga ne sum siguren. koga v) igra. GRADSKA BIBLIOTEKA Bibliotekata vo edno naseleno mesto koja ima najgolem broj knigi i od koja mo`e sekoj `itel da pozajmuva knigi se vika gradska biblioteka. p RADIOEMISII prilagodeni za mojata vozrast i potrebi: radiodrami i muzi~ki radioemisii. a sekomu um dava# glasi: a) televizor b) kniga v) radio 5. Vo nea ima knigi od site oblasti i za site vozrasti. no nikako samo soglaska. Glagoli se: a) dobro. dojde. Pravilno e razdelen na slogovi zborot: a) ka-mi-on b) kra-stav-ica v) kam-en 4.POVTORUVAM I SE PROVERUVAM SLOG Zborot se deli na slogovi. zaspa 3. Ne se vo `enski rod imenkite: a) ptica i treva b) od`a i kamion v) radost i mladost 2. Slog mo`e da pretstavuva i edna samoglaska. Pri prenesuvanje na del od zborot vo nov red potrebno e da gi znam i po~ituvam pravilata.

Gulabite ne ja poznale. ne ja primile.RAZMENI GO MISLENJETO Napravi grozd od site zborovi na koi }e se seti{ povrzani so zborot basna. ^avkata nemala drug izlez. Sporedi go tvojot grozd so grozdot na tvoeto drugar~e od klupata. Mislele oti e gulab. Se nabelila i vlegla vo gulabarnikot. I tie ja nabrkale! TOLSTOJ RAZBERI GO ZNA^ENJETO NA BASNATA [to i se dopadnalo na ~avkata kaj gulabite? Kako se dosetila da stane edna od niv? Kako se izdala? Zo{to ne ja primile vo jatoto drugite ~avki? Kakvi luge mo`e{ da prepoznae{ vo nea? Objasni dali postoi razlika megu itrinata i izmamata. koga drugite ~avki ja videle taka neobi~na i bela. No. Prepi{i gi pogovorkite so rakopisni latini~ni bukvi. pa ja pu{tile vnatre. vo eden mig ~avkata se zaboravila ta graknala. 47 . Lagata ima kratki noze. No.Veruvam vo sebe RAZMISLI . Pobegnala i se vratila vo jatoto megu svoite. OBIDI SE Obidi se so svoi zborovi da objasni{ zo{to dvete pogovorki odgovaraat na basnata. Gulabite ja poznale i ja nabrkale. basna BELATA ^AVKA Videla ~avkata deka gulabite dobro se hranat i toa mnogu i se dopadnalo. Mantijata ne go pravi popot. za{to prilegala na niv.

U{te utredenta otidoa do golemiot Zakijaki. Site pedagozi i pedijatri vo zemjata gi posetija. a rezultatot pak be{e nikakov.Ne sakam opa{ka. .VOL[EBNATA TETRATKA Meto be{e kako i site drugi deca: miren. ta so gumi~kata £ ja izbri{a 48 . Glasot is~ezna tolku brzo. nikoj drug ne mo`e{e da gi prepoznae. ne sakam! Jas sum ubava bukva. I ete ~udo! [totuku ja napi{a prvata bukva so opa{ka. a kamoli da gi pro~ita.Nema potreba od pi{uvawe. Na sinot mu naredija vedna{ da ja pi{uva doma{nata rabota. taa o`ivea i po~na da pla~e i da vika: ... Ne da ne se trude{e. gi ima{e so krilja.Zo{to da ne .I kaj nego }e probame da najdeme lek. .im se javi nepoznat glas. Kako {to rekoa. Bea duri kaj razni baja~ki za pomo{. . so mevovi i u{te so kakvi ti ne drugi belezi. Koga mu objasnija {to maka gi sna{la. . Se pomirija roditelite deka nivniot sin cel `ivot }e pi{uva nerazbirlivo. .. so u{i.si rekoa roditelite. so krilja. toj taka i razmisluva{e .~e{aj}i si go nosot. sedna i po~na da ja pi{uva doma{nata rabota.. Vsu{nost. no toj ima{e golem problem. ma|epsnikot po~na da si go ~e{a nosot. ni pomalku nemiren. . ne odi. Roditelite se zablagodarija i ja odnesoa tetratkata doma. no toga{. ama rakata kako da ne go slu{a{e i namesto ubavi bukvi tie se pretvoraa vo bukvi so opa{ki. Bukvite si ostanuvaa so opa{ki. . No koga sfati deka roditelite se seriozni.. sosem neo~ekuvano. [to s¢ ne se obidoa negovite roditeli za da go nau~at na krasnopis. koga ne odi.Pobarajte pomo{ od golemiot Zakijaki! . podavaj}i im ne{to na zagri`enite roditeli. no lekot nikako da se najde. kako i {to se pojavi.. nekoi so u{i.Otsega detenceto neka pi{uva na ovaa vol{ebna tetratka. I {to e najte{ko od s¢. tie bukvi. pa duri i so mevovi i u{te kakvi ne. taka i napravija.se sprotivstavi Meto. Meto se ispla{i da ne mu skokne bukvata.kone~no se seti mudrecot. a kamoli da ja proveri? . arno ama. osven samiot toj.Toj ma|epsnik s¢ umee i s¢ znae. dojde spasot. Mnogu lo{o gi pi{uva{e bukvite.Znam {to treba da se napravi! . .Zo{to? Koga nikoj ne mo`e da ja pro~ita. kako grom od vedro nebo.

nema {to. Pi{uvaj ~itko. Objasni zo{to e mnogu va`no sekoj da pi{uva ~itko i razbirlivo? DOMA[NA ZADA^A Napi{i sostav so naslov "Mojot drugar Meto so najubav rakopis#. Toa se slu~i i so tretata so krilja. 49 .opa{kata. mo`ebi nekoga{ na nekoe drugo dete }e mu pritreba. Spored {to zaklu~uva{ deka ovaa bajka e sovremena? Kako pi{uval Meto? Kakvi bukvi izleguvale od negovata tetratka? Koj mu pomognal na Meto da pi{uva ubavo? Kako? Zo{to Meto ne ja frlil vol{ebnata tetratka? Izvle~i pouka od ovaa skazna i zapi{i ja vo tvojata tetratka. Potoa pro~itaj go pred site. proba i na obi~na. Toj ve}e be{e izlekuvan. tuku ja izbri{a so gumata i ja ostavi na policata. Pro~itaj mu ja na drugar~eto. BIDI ISKREN Misli{ li deka i tebe ti treba vol{ebnata tetratka? Objasni zo{to taka misli{. pla~ea. No. I taa se rasplaka kako i prethodnata. bukvata so u{i.. Goran B. Poka`i im {to i kako si napi{al na tvoite roditeli. Meto prvpat napi{a doma{na rabota koja sekoj mo`e{e da ja pro~ita. razbirlivo. Koga ja ispi{a vol{ebnata tetratka. Predlogot dobro formuliraj go i zapi{i go vo tetratkata. Kojznae.. zadovolno se nasmevnuvaa. V ~as bukvata prestana da roni solzi i mu se nasmevna. no se smiri {tom u{ite £ bea izbri{ani. a {tom deteto }e gi dotera{e... Stojanoski RAZGOVARAME ZA BAJKATA Osven bajkite vo koi se raska`uva za podale~nite vremiwa. a toa zna~i pravilno oformuvawe na sekoja bukva. Bukvite mu se sme{kaa od redovite vo tetratkata. Potoa na red dojde vtorata bukva. pa ~etvrtata so mevot. Vistinski krasnopis. Taka. pisatelite pi{uvaat bajki i so sovremena sodr`ina. ne ja frli i vol{ebnata tetratka. Tie pla~ea li. PREDLO@I Predlo`i im na~in na site drugar~iwa {to ne pi{uvaat ubavo kako da go podobrat pi{uvaweto bez vol{ebna tetratka.

cve}e. Site imenki se od _________ rod. taa ili toa. drugar. Tatko. voz. ptica. 3. taga. jagne. 50 . samo imenkata ____________ e od ________ rod. Ko{arka. krug. TOJ TAA TOA tegla. pe{ak. Ka`i gi! Precrtaj ja ovaa tabela vo tvojata tetratka i sekoj od dadenive zborovi napi{i go pod zamenkata toj. kru{a. penkalo. ~inija. trotoar. radio. znak. Dete. Podvle~i gi imenkite i pokraj sekoja re~enica napi{i od koj rod se. nebo. Jajce. mleko. dedo. 2. srce. slika. ezero. susam. cve}arnica. den. drvo. pe~ka. Otkrij ja! Prepi{i vo tetratkata. masa. prodava~ka. kamen. kop~e. sudija. 32 Vo sekoja kolona od imenki po edna se razlikuva od ostanatite spored rodot. fudbal. ~evel. ogledalo. Site imenki se od _________ rod. semafor Imenkite od `enski rod se povrzuvaat so zamenkata _________. orel. Napi{i pet re~enici vo koi }e upotrebi{ imenki od trite roda. Site imenki se od _________ rod. samo imenkata ___________ e od _________ rod. Majka. koleno. {i{e ZADA^I Opredeli go rodot na imenkite od pesnata Oktomvriski patokaz na str. vozduh. zima. more. ~a{a. premin. devojka Imenkite {to se povrzuvaat so zamenkata _______ se imenki od ______________ rod. sonce. svetlo. Kamion. strav. izvor~e. trkalo.RODOT KAJ IMENKITE Vo treto oddelenie nau~i deka imenkite imaat tri roda. voza~. ulica. imenka. gnezdo. samo imenkata ________ e od __________ rod. cre{na. sukalo. oko. no}. more ZAKLU^I I ZAPI[I VO TETRATKATA Imenkite {to se povrzuvaat so zamenkata toj se imenki od ma{ki rod. ~anta. baba. 1. leb.

BROJOT KAJ IMENKITE Potseti se od minatata u~ebna godina kolku broja imaat imenkite. toga{ taa e vo _________. volk. Od bajkata . Mno`inata ozna~uva ime na ________ predmeti i su{testva. cve}e. 2. Negotino. oxak. dete. Primeri: knigi. Martin. bukvi. spisanie. Lazo. lavovi. a koi vo mno`ina od slednive sliki: ZABELE@I I ZAKLU^I 1. ____. Zo{to ne mo`e{? Kakvi se po vid ovie imenki? VE@BI Napi{i ja formata za mno`ina na slednive imenki: devoj~e. bukva. drvja. Obidi se da obrazuva{ mno`ina od slednive imenki: Veles. yvezda. u~itel. stebla. Boris. cve}iwa. vesnik. blok.. Belasica.Vol{ebnata tetratka# na str. oko. more. Ako imenkata ozna~uva ime samo na eden predmet ili su{testvo.. Vardar. teatri. kowi. ulica. pokriv. Sam zaklu~i koi imenki se vo ednina. 48 pronajdi gi imenkite i vo tvojata tetratka podredi gi vo dve koloni . _____. prozorec. teatar. izlog.ednina i mno`ina. Primeri: kniga. stol. raskaz. Jana. steblo. Liljana.. (Ne zaboravaj na prethodniot zaklu~ok za sopstvenite imenki!) 51 . Pokraj sekoja imenka napi{i ja formata za ednina ili mno`ina: jabolko jabolka. ______. korpa. policajci.

Kako gradina So cve}iwata Treperat lambi Vo iljada boi. Legnati de~iwata na pernicite. O samo tie nave~er gorat. Cela no} Ja mre`at svetlinata. I nekoe vrap~e Na son pee. Vo treska grda. Nave~er sprostren Na site strani. VE^ER ^uden e gradot So svetilkite. Po nekoe uste se smee. Edna so edna Melodi~no zborat.ISKA@I SE Opi{i nakratko kako izgleda gradot/seloto nave~er. Pro~itaj mu na drugar~eto. ^uden e gradot so svetilkite. Vol~e Naum~eski 52 . Vo ~uden prikaz se krevet~iwata. Dedovci gr~at. Kako yvezdi~ki da le`at moi. Sonuvaat leko do zori rani. Po nekoe ra~e nave~er mrda.

Sladok kako ________. NAPRAVI SPOREDBA Prepi{i gi re~enicive i dopolni gi za da dobie{ sporedba: Marija pee kako ________. 53 . vesela. spokojna. SPOREDBA Pronajdi gi vo pesnata stihovite vo koi }e otkrie{ so {to poetot gi sporedil lambite vo no}ta. Odberi ja poetskata slika koja najmnogu ti se dopa|a i nacrtaj ja. Svetilkata sveti kako ________. Na {to mu li~at taka zapaleni vo iljada boi? [to postignal poetot so ovaa sporedba? "Kako gradina/So cve}iwata/Treperat lambi/Vo iljada boi# Pronajdi ja i vtorata sporedba vo pesnata i objasni ja so svoi zborovi. razigrana. ^ar{afot e bel kako _________. tivka. prazni~na. Potrudi se da go napravi{ toa. Otkrij kolku poetski sliki poetot naslikal so zborovi. Doseti se: Za da se napravi sporedba koe zbor~e zadol`itelno treba da se upotrebi? DOSETI SE Za koj den i po koj povod mo`e{ ovaa pesna da ja izrecitira{ najubavo {to mo`e{? Toa neka bide tvojata ~estitka do tvojot grad. Odberi edna koja saka{ da ja opi{e{.GI OTKRIVAM POETSKITE SLIKI [to po~uvstvuva koga ja slu{na ovaa pesna? Kakva atmosfera na gradot poetot ni predava so ovaa pesna? Odberi tri zbora so koi }e odgovori{ na pra{aweto: bu~na.

tuku jas. i ni{to ne se razbira) BANANATA: Ni{to ne ve razbiram. neli jas sum najdobroto ovo{je? PORTOKALOT: Ne ti. kompir~e! Ka`i mi. taka da znae{! BANANATA: Zaborava{ deka jas i gospodinot portokal dojdovme od daleku i podobro od tebe go znaeme svetot na vitaminite.. BANANATA: Ej. KOMPIROT: Za mene si nevospitan obi~en portokal. site gladni }e bea! JABOLKOTO: (go zdogleduva portokalot): Portokal~e. za{to sum prva hrana na doen~iwata i decata. ka`i mu na ovoj tvrdoglav kompir deka nema podobra ovo{ka od mene! Nema i nema! PORTOKALOT: [to si voobrazeno! Jas sum tri pati podobar od obajcata. koe od jabolknicata ne si videlo ni{to drugo i podale~no od ogradata na sosedniot ovo{tarnik. PORTOKALOT: A {to znae{ pak ti. Duri i edna boja se vika portokalova. kompiru eden. Samo da me nema mene.. JABOLKOTO: Ne e vistina! Prvata hrana na doen~iwata e mlekoto. KOMPIROT: Sekoj saka da bide najdobriot! Ete {to e! JABOLKOTO: Ka`i. KRU[ATA: [to vi e vam? Ova bojno pole e ili {to?. da . OVO[NA KARANICA KOMPIROT: Zdravo. koga si porasnal vo temnina.kompir! BANANATA: Ili ti jabolko. ne vreskajte! PORTOKALOT: Ova voobrazeno jabol~i{te si se zamisluva deka e najdobroto ovo{je na svetot. Pod zemja? Pih . nitu ti. zo{to se karate? (jabolkoto. a ne kompirova ili jabolkova. a ne znae deka jas sum najdobrata. ti go propatuva celiot svet. jabol~e! JABOLKOTO: ^ao. Vo niv napi{i zo{to tokmu tie ti se omileni. a potoa rendanoto jabolko. kompirot i portokalot vikaat na set glas. nare~ena e po mene.. da. tuku jas! BANANATA: Ne.IZRAZI SE Nacrtaj go tvojot omilen zelen~uk i ovo{je... BANANATA: Kutroto toa.. tetka kru{o. poznava{ li podobra ovo{ka od mene? KOMPIROT: Ah. da znae{! (malku fali da se stepaat) 54 .

. KOMPIROT: .... ne! Prvo doa|a sokot od portokal! ]e ispie sok! KRU[ATA: I na krajot }e se zasladi so medeno kruv~e! SITE: Mmmmm . Koga Bisera }e se vrati od u~ili{te.. za{to sum medenka i blaga kako med. I prvin }e si svari kompir~e! PORTOKALOT: A. Dobar apetit! Edi Majoran RAZGOVARAME ZA DRAMSKIOT TEKST Koi se glavni likovi vo dramskiot tekst? Zo{to se karale? [to misli{ ti . }e si podgotvi u`inka i .koj e vo pravo? Na kogo mu posakale dobar apetit? Koj lik ti se dopadna? Zo{to? Vo koe godi{no vreme se slu~uva dejstvoto? Po {to zaklu~i? Koj od pette lika vo tekstot ne e ovo{je? 55 ..KRU[ATA: Ama ste sme{ni! Ako e taka toga{ i jas bi mo`ela da se natprevaruvam za najdobra ovo{ka.

Na krajot opi{ete kako se podgotvuvavte. So pomo{ na stol~iwa i ~ar{av opredelete go mestoto kade }e se pojavuvaat kuklite. Koj na~in vi be{e pointeresen? Podelete gi ulogite i obidete se dramski da go ~itate tekstot. ~orapi i tekstil. Razgovarajte za izgledot i postapkite na likovite. Na ~asot po Likovno obrazovanie izrabotete gi kuklite. Napravete i plakat za va{ata pretstava i istaknete go na vidno mesto vo va{eto u~ili{te. Scenaristite od sekoja grupa neka se dogovorat kako }e ja napravat scenata. Ve`bajte gi dijalozite i redosledot na ka`uvawata pod vodstvo na re`iserot. koja grupa za vreme na probite be{e najdobra. Opredelete scenarist i re`iser. Za taa cel: Podelete se vo grupi. Izvedete ja kuklenata pretstava pred drugite oddelenija. kako ja izvedovte kuklenata pretstava pred publikata i {to e toa kuklena pretstava. Zaka~ete gi na stap~iwa. Mo`ete da gi napravite od karton. na bojata na glasot i na emociite {to treba da gi iska`ete. Na tablata neka ja nacrtaat scenata mestoto na dejstvoto. 56 . Vo grupata podelete si gi ulogite. Zapi{ete vo tetratkata kakvi razliki zabele`avte pri nejzinoto ~itawe.VE@BAJ DRAMSKO ^ITAWE Va{ata u~itelka }e vi go pro~ita tekstot na dva na~ina: voobi~aeno i dramski. U^ESTVUVAJ VO PODGOTOVKATA NA KUKLENA PRETSTAVA O`ivete go dramskiot tekst. sun|er. Vnimavajte na odnesuvaweto. Izvedete pretstava vo u~ilnicata.

tie {to se vo tvoja blizina. PRODOL@I DOMA Nacrtaj vo tetratkata tabela ista kako onaa {to e dadena pogore.KONKRETNI I APSTRAKTNI (MISLENI) IMENKI Nacrtaj vo tvojata tetratka: jabolko. Bidej}i nema vo tvoja blizina avion. moliv i zdravje. Objasni zo{to ti be{e lesno da nacrta{ jabolko i moliv? Objasni zo{to ne mo`e{ da nacrta{ zdravje? KONKRETNI IMENKI APSTRAKTNI IMENKI drvo u~itel prozorec dete zgrada svetilka guma tabla avion qubov bolka itrina taga dobrina lutina radost sila sre}a SOGLEDAJ I DONESI ZAKLU^OK Poka`i gi predmetite {to se ozna~eni so imenkite vo levata kolona. a so crvena apstraktnite: . Zo{to ne mo`e{? [to ozna~uvaat apstraktnite imenki? PROVERI SE Prepi{i gi slednive re~enici vo tvojata tetratka i podvle~i gi so sina boi~ka konkretnite. . 57 . [to ozna~uvaat konkretnite imenki? Obidi se da poka`e{ ili da nacrta{ ne{to od ona {to e ozna~eno so imenkite vo desnata kolona. 48 izvle~i {to pove}e konkretni i apstraktni imenki i vnesi gi vo tabelata.Cela no} ne spiev od vozbuda. za{to majka mi treba{e da se vrati od bolnica so moeto brat~e.. nacrtaj go. Od raskazot .Vo du{ata po~uvstvuvav golema radost koga gi vidov moite drugar~iwa kako se lizgaat so svoite sanki. gi gleda{ ili gi dopira{.Vol{ebnata tetratka# na str.

kade se postavuvaat. }e ti poka`e pat.neprijatnost te ~eka! Nusret Di{o Ulku 58 . SOOBRA]AJNI ZNACI Kolku stotina va{i zdru`eni race tolku postojat soobra}ajni znaci. zo{to slu`at. Dali si od selo ili pak od grad znakot tebe. Bilo da se vozi{ bilo da odi{ pe{ki.RAZMENI Razmisli {to se soobra}ajni znaci.prosteno da ne znae{ mnogu . Da ne znae{ eden znak .RAZMISLI . Nekolku razmisluvanja pro~itajte gi pred celoto oddelenie. neka kaj ovie znaci ne se pravat gre{ki. dete. Razmenete gi listovite so drugar~eto od tvojata klupa. so koi se sre}ava{ koga doa|a{ na u~ili{te.SOSTAVI . Svoite razmisluvanja zapi{i gi na list i nacrtaj eden soobra}aen znak.

IZRABOTI Na ~asot po Op{testvo potseti se kako se grupirani soobra}ajnite znaci. Podelete se na tri grupi i sekoja grupa neka izraboti po nekolku soobra}ajni znaci karakteristi~ni za taa grupa znaci. DOMA[NA ZADA^A Nau~i ja pesnata naizust. GRUPIRAJ SE. koja e karakteristi~nata forma za sekoja grupa. no`ici. flomasteri. lepak. 59 . Pro~itajte ja pesnata nekolkupati i ve`bajte izrazno recitirawe. avtomobil~iwa. ako ubavo ja osmislite i se dogovorite. Koristete hamer. POTSETI SE. Mo`ete da izmislite i soobra}ajna igra. kukli i s¢ ona {to }e vi pomogne da ja realizirate igrata.RAZGOVARAME ZA PESNATA Kolku soobra}ajni znaci postojat? Koj treba da gi po~ituva? Zo{to? Obidi se da ja objasni{ so svoi zborovi poslednata strofa? SOGLEDAJ .DOBRO PRO^ITAJ Kolku strofi ima vo pesnata? A stihovi? Pro~itaj gi rimuvanite zborovi. Mo`ete da ja demonstrirate vo sosednoto oddelenie ili na pomalite drugar~iwa. Prepi{i ja vo tetratkata za doma{na rabota na kirilica.

Kakov um ti dade tebe ovaa kusa prikazna? Zapi{i go tvoeto objasnuvanje vo tetratkata. Ezop DA SE POTSETIME Vo basnite e predadeno `ivotnoto iskustvo na narodot i zatoa sekoja basna ima pouka. mu pristapila na lavot i mu vetila deka }e mu go predade magareto ako ja pu{ti nea. Napravi sporedba koga ti nekoga{ si se po~uvstvuval izneveren od tvoeto drugar~e. a potoa se nafrlil i na magareto. nasetuvaj}i ja opasnosta.Priseti se na edna basna i preraska`i mu ja na drugar~eto. koga videl deka magareto ve}e ne mo`e da mu pobegne. Lavot. lisicata go povela magareto do nekoja stapica i ve{to go namamila da padne vo nea. LISICATA I LAVOT Edna{ se sprijatelile magareto i lisicata i zaedno trgnale na lov. IZVLE^I POUKA Narodot rekol: Malite prikazni golem um davaat. Povrzi ja so pogovorkata: Koj na drugiot mu kopa grob. Otkako se dogovorile. Patem sretnale eden lav. SOGLEDAJ Koi lu|e se pretstaveni preku lisicata? Kako se obidela da se spasi od lavot? Zo{to lavot gi izel i magareto i lisicata? Koi lu|e se pretstaveni preku lavot? Vo ~ija postapka sogleduva{ te{ko predavstvo na prijatelot? OSUDI Napi{i ja tvojata osuda za takvata postapka na lisicata. Lisicata. 60 . Pro~itaj im na tvoite roditeli {to si napi{al i diskutirajte za poukata. MAGARETO. i samiot pa|a vo nego. prvin ja grabnal lisicata.

S¢ {to pravat akterite se snima na filmska lenta i snimkite se odvivaat so golema brzina . 61 .snimeni so vistinski akteri.24 sliki vo sekunda. Ne zaboravete deka plakatot treba da bide interesen i da gi natera drugar~iwata od drugite oddelenija da go gledaat filmot. Interesno e.traat kuso vreme . a mo`at da bidat crtani ili igrani. re`iserot i akterite. . otvorawe na cvet ili stanuvawe od stol~e. DA RAZGOVARAME ZA GLEDANIOT FILM Koi bea glavni likovi vo filmot? Ti se dopadna li glumata na glumcite? Za {to se raska`uva{e vo nego? [to ti ostavi najsilen vpe~atok? Koj e re`iser na filmot? Zo{to saka{ da gleda{ crtani filmovi? BIDETE KREATIVNI So pomo{ na serija sliki~ki prika`i ~e{lawe na kosa. . FILM Od minatata godina znae{ deka filmot e magija na podvi`nite sliki.od ~as i polovina do dva ~asa.Gledajte zaedno nekoj od filmovite: †Petar Pan#. †Hari Poter#. †Avanturite na Pipi#.traat podolgo . Na nego zapi{ete go naslovot na filmot. Prepi{i vo tetratkata i povrzi so moliv~e koj poim od desnata strana odgovara na vidot na filmot od levata strana: crtani (animirani) igrani kusometra`ni dolgometra`ni . . Potrudi se. Napravete plakat za filmot {to go gledavte.snimeni so nacrtani ili kompjuterski napraveni likovi.od 20 do 40 minuti.

Radovan Pavlovski RAZGOVARAME ZA PESNATA Zo{to ti se dopadna ovaa pesna? Kolumbo oti{ol do Amerika. Vo koe vreme `iveele? Zapi{i vo tvojata tetratka. Kade podaleku bi po{le decata-istra`uva~i? Koi novi pati{ta i svetovi }e gi otkrijat? Kako nikoga{ ne ostaruvaat. ISTRA@UVA^I ]e pojdeme u{te podaleku i od Kolumbo i od Magelan nie decata rodeni istra`uva~i so zraci }e otkrieme novi pati{ta i svetovi. ]e otskokneme od sanka i lizgalka i so drugi deca od Vselenata }e se sretneme vo pregratka. Nie nikoga{ nema da ostareme a samo }e rasteme a samo }e rasteme.ENCIKLOPEDIJA Pronajdi na internet ili vo enciklopedija koi bile Kolumbo i Magelan. a samo rastat istra`uva~ite? So {to toa go postignuvaat? 62 . a Magelan ja zaobikolil Zemjata so svojot brod Viktorija.PRONAJDI NA INTERNET .

Narodite vo svetot#. . . Pove}e informacii za vselenata pobaraj na veb-sajtot: www.bbc. Koga bi bil kosmonaut bi ja istra`uval planetata __________ zatoa {to _________. Ne zaboravi da gi povede{ i tvoite drugar~iwa. Taa go sozdala prostorot kako `e{ko meur~e koe stanuvalo s¢ pogolemo i pogolemo. Eve nekolku enciklopedii koi mo`e{ da gi koristi{: . .Istorija na svetot#.TVORI Napi{i sostav vo kogo ti }e bide{ kosmonaut. Na deteto od vselenata bi mu predlo`il __________. . Koga bi bil medicinski istra`uva~ bi sakal da pronajdam _________ zatoa {to _________.co.Zo{to?#.. AKO SI QUBOPITEN Kako nastanala vselenata? Astronomite veruvaat deka vselenata se formirala pred pove}e od 15 milijardi godini so edna ogromna eksplozija nare~ena Big-Beng ili Golemata eksplozija..Detska enciklopedija#. bi ja (go) istra`uval _____________. ..Enciklopedija na prirodata#. Pro~itajte gi va{ite sostavi i odberete gi najdobrite.Enciklopedija za mladi#. .. Koja detska enciklopedija ja ima{? [to u~i{ od nea? Od kade mo`e{ da pozajmuva{ enciklopedii? 63 ...uk/science/space ENCIKLOPEDIJA Enciklopedija e golema kniga vo koja se sodr`ani mnogu znaewa od edna oblast ili od pove}e oblasti. DOPOLNI Vo tvojata tetratka zavr{i gi re~enicite onaka kako {to ti razmisluva{: Koga bi bil istra`uva~.Svrti go pogledot kon svetot# i dr. Vo enciklopedijata ima mnogu fotografii koi go potvrduvaat toa {to e napi{ano.. Koga bi se sretnal so dete od vselenata bi mu go postavil slednovo pra{awe: ___________.. Site znaewa se nau~no potvrdeni i doka`ani.1000 pra{awa i odgovori#. .

Konkretni imenki . a koja vo mno`ina. v) najinteresen podatok {to sum go nau~il od enciklopedija mi e:______. treba lentata da ja dvi`i aparat nare~en kinoproektor. radost. KUKLENA PRETSTAVA Teatarska pretstava vo koja ulogite gi igraat kukli.znam da gi razlikuvam trite roda: ma{ki. brzina. FILM Filmot e snimen na lenta od celuloza. Sporedba prepoznavam vo: a) Meto be{e dobro dete.POVTORUVAM I SE PROVERUVAM IMENKI Rod . 4. Apstraktni imenki . Site podatoci se potkrepeni so prekrasni fotografii.ozna~uvaat imiwa na predmeti i su{testva {to mo`am da gi vidam i da gi dopram. la`ici. piperki. b) od biblioteka sum ja/gi pozajmil slednava/ive enciklopedija/i:_______. petel.ozna~uvaat imiwa na poimi {to ne mo`am da gi vidam i dopram. Slednive imenki: drvja. 1. 3. mese~ina i oblak }e gi prepi{am vo tetratkata na latinica i }e odgovoram na slednive pra{awa: a) vo sreden rod se: __________ b) vo `enski rod se: ____________ v) vo mno`ina se: ___________ g) apstraktni se: _______________ SPOREDBA Poetite i pisatelite vo svoite dela ~esto koristat sporedbi za da mo`eme podobro i povpe~atlivo da go razbereme toa {to ni go ka`uvaat.lesno prepoznavam koja imenka e vo ednina. a koj igran film. ENCIKLOPEDIJA Golema kniga vo koja ima mnogu nau~no doka`ani fakti i podatoci od razni oblasti. 64 . `enski i sreden rod. Za da se dobie slika vo dvi`ewe {to ti ja gleda{ na ekranot. Odgovori vo tetratkata: Koj film e crtan. Sporeduvaat dva predmeta ili dve pojavi {to imaat nekoja zaedni~ka osobina. cve}e. Vo niv pronao|am mnogu dopolnitelni znaewa za ona {to go u~am i {to sakam da go znam. 2. Napi{i po dva naslova na poslednite gledani crtani i igrani filmovi. Za da go prosledi{ na ekranot toj snimen nastan. taga. Namesto kuklite zboruvaat vistinskite glumci. Spored vremetraeweto filmot mo`e da bide: kratkometra`en i dolgometra`en. Broj . tuku samo gi zamisluvam ili gi ~uvstvuvam. Vo tetratkata so latini~ni bukvi }e odgovoram na slednive pra{awa: a) doma gi imam slednive enciklopedii:__________________. kinoproektorot treba da zavrti 24 sliki vo edna sekunda. I nie mo`eme sami da podgotvime i izvedeme kuklena teatarska pretstava. v) Meto e najdobriot u~enik. b) Meto be{e brz kako strela.

Ne dozvoluvaj lo{otija kako dar da prima{. ~itawe na dneven vesnik i sl. Posetete gi i dogovorete se kakva pomo{ im e potrebna koja mo`ete vie da im ja pru`ite: kupuvawe na osnovnite produkti. polivawe na cve}iwata. No najva`no od s¢ e postojano dobro da pravi{ Kuzman Kuzmanovski OTKRIJ I KA@I Na {to treba osobeno da vnimava{? Pronajdi vo prvata i vtorata strofa. †Na zlo ne vra}aj so zlo!# Ova v srce da go stavi{. OD DOBRO PODOBRO Dobro e. [to bi se slu~ilo so lu|eto koi na zloto vra}aat so zlo? Koja e najva`nata poraka od pesnata koja treba sekoj da ja prifati i da se odnesuva spored nea vo `ivotot? Zapi{i ja vo tvojata tetratka i sekoga{ trudi se da ja sproveduva{ vo delo. da vnimava{ kade odi{ kade i na {to gazi{. SORABOTUVAJ Dogovorete se so tvojot u~itel i formirajte nekolku grupi. ti {to {iroko i dobro srce ima{. Napravete raspored na denovite vo koi sekoj od vas so zadovolstvo }e ja izvr{i dogovorenata aktivnost. 65 .Ja po~ituvam i ja razvivam dobrinata RAZMENI GO MISLEWETO [to e za tebe †dobra postapka#? Priseti se na nekoja tvoja dobra postapka. i mora{ od zlo da se pazi{. Poetot ti ispra}a kako poraka edna potvrdena `ivotna vistina: †Na zlo ne vra}aj so zlo!# Objasni ja ovaa poraka. iznesuvawe na |ubreto. Sekoja grupa neka pronajde vo svojata okolina stari i nemo}ni lica na koi im e potrebna pomo{. vesnik. Razgovaraj za toa so drugar~eto.

vredni gradinari 2. Kakvi srca imaat dobrite de~iwa? ______. Kakvi se zabite na zaja~eto? ________. A. Kakvi de~iwa saka vrap~eto? _______. Da me slu{nat dobrite de~iwa. Zar ne te pla{i studenava zima? Me pla{i i zatoa xivkam. si male~ka. Ponekoga{ delkam i kora od nekoe mlado drvce. Zo{to se vikaat opisni? [to opi{uvaat? Opi{i ja tvojata u~ilnica. sitni tro{ki Pred koi vidovi zborovi stojat pridavkite i gi pojasnuvaat? Ovie se OPISNI PRIDAVKI. 66 . zajko. a mnogu vesela ptica. kako pre`ivuva{? Za sre}a. Postojano si xivka{. mlado drvce 4. Pritoa potrudi se da upotrebi{ {to pove}e opisni pridavki. so~na zelka 3. ti. vrednite gradinari ostavile po nekoja so~na zelka vo gradinite. SOGLEDAJ I ZAKLU^I Razgledaj gi istaknatite pridavki vo razgovorot me|u zajakot i vrap~eto. vrap~e. Podvle~i gi opisnite pridavki so crvena boi~ka. Zimski razgovor Ti. pa jas so ostrive zabi slatko gi grickam. Znam deka tie imaat golemi srca.OPISNI PRIDAVKI POTSETI SE Ti ve}e znae{ da gi prepoznava{ pridavkite. Potseti se i ka`i mu na drugar~eto do tebe so koi vidovi zborovi se povrzuvaat i {to ozna~uvaat tie. Odgovori na sekoe postaveno pra{awe: 1. da se smiluvaat i da mi frlat sitni tro{ki za da pre`iveam. Kakva ptica e vrap~eto? __________. Ka`i mu nekolku pridavki.

________________ ku~e .SAM DONESI ZAKLU^OK Zo{to ne mo`e sina nebo. Na {to gi potsetuva{e de~iwata? Podvle~i gi so moliv~e opisnite pridavki vo raskazot . 34 Vo tetratkata napi{i {to pove}e opisni pridavki za sekoja imenka: majka . VE@BI Vo sledniov tekst edno va{e drugar~e pogre{no upotrebilo pove}e opisni pridavki.. vesel pesna._______________ 67 .Nemil gostin# na str._______________ cvet .________________ oblak . Nabrgu vo golemiot park do starata zgrada se nasobraa seriozni de~iwa koi beskrajno mu se raduvaa na stariot sneg. Prepi{i go vo tetratkata taka {to site opisni pridavki da imaat sprotivno zna~ewe. dobar lu|e? Napi{i vo tetratkata kako treba da glasat opisnite pridavki. Od niskoto drvo se ~u veselo xivkawe na edno golemo vrap~e. Podvle~i gi site novi pridavki {to gi napi{a: Od svetloto nebo po~naa da pa|aat grubi golemi snegulki.

So ra{ireni race taa doa|a{e kon nego. Racete mu bea vko~aneti od stud i devoj~eto zapali edno kibrit~e. [to li ima{e vo niv? Toga{ edna yvezda se slizna od neboto. Zatoa toa sedna vo edno zatskrieno kat~e me|u dve ku}i i go navle~e tenkoto fustan~e pod pomodrenite noze. Hans Kristijan Andersen 68 . v~as gi zapali site. Site brzaa vo svoite topli domovi. Devoj~eto ne smee{e da se vrati doma. Okolu nego ima{e mnogu izgoreni kibrit~iwa. Porano na nozete ima{e nekakvi golemi vle~ki. prepolna so podaroci. Kolku topol i sjaen plamen! Na devoj~eto mu se stori deka sedi pokraj golema bronzena pe~ka {to baboti. Devoj~eto. Gi ispru`i nozete. Vo prvoto novogodi{no utro. Devoj~eto kako i da ne go zabele`uvaa.POTSETI SE Kakov kraj imaat bajkite? Priseti se na nekoja i ka`i mu go krajot na drugar~eto. . ama nekade gi zagubi. ostavaj}i svetla traga zad sebe. Novogodi{nata ve~er zapo~na. Devoj~eto zapali novo kibrit~e i na plamenot zdogleda dolga masa vrz koja ima{e sekakvi jadewa.Koga }e padne yvezda.Kupete kibrit~iwa! . no kibrit~eto se izgasna. gologlavo i boso. No nikoj ne saka{e da £ kupi niedno kibrit~e. devoj~eto zapali novo. DEVOJ^ETO SO KIBRIT^IWATA Nadvor be{e mnogu studeno. Devoj~eto se seti na zborovite od baba si: . Snegulkite pa|aa vo roevi. a mrazot so svojot bel prst {ara{e cve}iwa po prozorskite stakla. Baba mu go zede v pregratka i go ponese so sebe po viso~inite. pla{ej}i se da ne ja snema koga }e se izgasne kibrit~eto. Zapali u{te edno kibrit~e i ja zdogleda baba si pred sebe. ranite minuva~i zabele`aa vo snegot mrtvo devoj~e so nasmevka na usnite. nekoj }e umre! Devoj~eto se rasta`i od pomislata na sakanata baba. Pred nego blesna najubavata novogodi{na elka. Koga i ova kibrit~e se izgasna. bidej}i pijaniot tatko }e go natepa{e. Od prozorcite na ku}ite se {ire{e mirizba na pe~eni misirki i sve`i kola~iwa.vika{e devoj~eto. za{to ne uspea da prodade nitu edno kibrit~e. no srede praznite ulici talka{e edno siroma{no devoj~e.

RAZGOVARAME ZA KRAJOT NA PRIKAZNATA [to predizvika kaj tebe ovaa skazna? Zo{to ne o~ekuva{e vakov kraj? Kako zavr{uvaat drugite skazni? [to dozna ti za devoj~eto od re~enicata: Baba mu go zede v pregratka i go ponese so sebe vo viso~inite? [to ja predizvikalo nasmevkata na devoj~eto pred da umre? Na koj del od bajkata odgovara ilustracijata? Spored {to zaklu~uva{? 69 .

ANALIZA NA PRIKAZNATA Vo koj den od godinata se slu~ilo dejstvoto? Pronajdi ja re~enicata od koja go doznava{ toa. Koga se slu~il nastanot, vo koe vreme? Kade se slu~il nastanot, vo koja zemja? Napravi plan na prikaznata - daj mu naslov na sekoj razli~no oboen del. Opi{i go edinstveniot lik od ovaa ta`na prikazna - devoj~eto so kibrit~iwata onaka kako {to ti go zamisluva{. NA ^ASOT PO LIKOVNO Nacrtaj ja slikata na celinata koja ti ostavi najsilen vpe~atok. Naredniot ~as naredete gi slikite spored razvojot na dejstvoto i preraska`uvajte ja prikaznata. PRONAJDI GO VINOVNIKOT ZA SMRTTA NA DEVOJ^ETO Vo vakva tabela vo tvojata tetratka napi{i gi pri~inite poradi koi misli{ deka se vinovni tatkoto, bogatite lu|e {to minuvale kraj devoj~eto i op{testvoto (dr`avata) vo koe `iveelo devoj~eto. Koj e vinovnik za smrtta na devoj~eto? Tatkoto Bogatite lu|e minuva~ite Op{testvoto vo koe `iveelo

Pro~itaj gi tvoite odgovori. Organizirajte rasprava i donesete zaklu~ok dali se slo`uvate vo va{ite stavovi. RAZMISLI I ODGOVORI Kako bi postapil ti koga bi znael deka nadvor ima dete {to premrznuva? Pronajdi pove}e re{enija. SOZDAVAJ Napi{i sostav so eden od ponudenive naslovi. 1. Devoj~eto so kibrit~iwata e mojata nova sestri~ka 2. Vo poseta na domot za deca bez roditeli 3. Humanoto srce na ko~ija{ot 4. Novata godina ja proslaviv so devoj~eto so kibrit~iwata 5. Go spasiv devoj~eto so kibrit~iwata 70

PRETHODNA ZADA^A Organizirajte poseta na edna teatarska pretstava. Mo`ete pretstavata da ja prosledite i na CD.

TEATAR
Teatarot e mesto, zgrada vo koja odime da gledame teatarska pretstava. Nie, gleda~ite, se smestuvame vo sedi{tata za publika. Koga }e se krenat zavesite, na scenata doa|aat glumcite (akterite) i igraat. Osobeno vnimanie ni privlekuvaat nivnite kostimi, dvi`eweto na kulisite, menuvaweto na scenografijata, osvetluvaweto i muzikata. Seto toa sozdava edna prekrasna atmosfera {to n¢ plenuva. I vozrasnite se voodu{evuvaat od magijata na teatarot. Tie posetuvaat teatar za vozrasni, a pomladite teatar za deca i mladinci. Vo teatarot za deca i mladinci se izveduvaat pretstavi so kukli i so glumci. I dvete se prekrasni. PRO[IRI GI SVOITE ZNAEWA Vo koj teatar si sledel nekoja pretstava? Koga posleden pat si bil? So kogo? Koja teatarska pretstava ja slede{e? Koi glumci igraa vo nea? Kako bea oble~eni? IZRAZI SE PISMENO Zapi{i gi site novi zborovi. Objasnete gi so pomo{ na va{ata u~itelka. Opi{i edna teatarska pretstava po sledniov plan: 1. 2. 3. 4. Pred teatarot Netrpelivo o~ekuvawe na po~etokot Voodu{evuvawe od scenata Prekrasni teatarski kostimi 5. Interesni likovi 6. Nevoobi~aeno svetlo, muzika 7. Gromoglasno rakopleskawe

Pro~itaj {to si napi{al. Najubavite opisi nagradete gi so rakopleskawe. 71

VOO^I I DONESI ZAKLU^OK Izlezete site nadvor zaedno so va{ata u~itelka. Poigrajte si so snegulkite. Ispru`i ja dlankata i ~ekaj da ti padne snegulka. [to ~uvstvuva{ na dlankata? [to se slu~uva so snegulkata? Kako izgledaat snegulkite koi sletuvaat od neboto? Razmenete si gi va{ite mislewa.

IGRA SO SNEGULKITE
Koga doa|aa snegulkite beli, igrivo, veselo, leko, skokav, na dlanki gi ~ekav - go slu{av nivniot {epot. A tie, trepetni, mali, so mene igraa samo, edna na raka }e sleta, druga na ve|a, na ramo... A jas zaigran taka, snegulki fa}av po patot, a tie yvezdi~ki mali - mi pravea |erdan na vratot. Naum Popeski POGODI [TO E Vo fustan od kristal bel nebesna nevesta mi podade raka, a {tom mi seti damar vrel, se stopi na mojata dlanka.

Qup~o Siljanovski (S. . . . . . A)

SPOREDI Napravi sporedba so igrata na poetot i tvojata igra so snegulkite. Ima li razlika? [to zaklu~uva{, koga poetot si igral so snegulkite? [to ~uvstvuval vo taa igra? A {to ~uvstvuva{e ti? Vo ~etvrtiot stih poetot veli deka go slu{al nivniot {epot. [to misli{ ti, {to mu {epnuvale snegulkite?

72

Tie }e ve zapoznaat so na~inot na podgotovka na va{eto omileno spisanie. mo`e{ da pi{uva{ i na ovoj naslov: "Snegulkata mi raska`a#. Ako ti se dopa|a pove}e. 73 . a da £ odgovaraat na snegulkata. Odberete interesen raskaz od va{eto spisanie in a naredniot ~as obrabotete go. ako saka{. DETSKI PE^AT . Ako saka{ mo`e{ da go pro~ita{ i pred celata paralelka. Mo`e{. Pro~itaj mu go sostavot na tvoeto drugar~e. Okolu nea napi{i gi site zborovi i izrazi na koi }e se seti{. KREIRAJ! Nacrtaj vo tetratkata na prvata prazna stranica edna golema snegulka. da £ napi{e{ i nekoja poraka. Organizirajte poseta na redakcijata i zapoznajte se so urednicite.SITE SPISANIJA NAMENETI ZA DECATA Koe detsko spisanie go koristite vo va{eto u~ili{te? Koja rubrika ti e najinteresna? Koi pisateli naj~esto pi{uvaat za toa spisanie? [to ima vo zabavnata rubrika? So kogo ja popolnuva{? Koi drugi detski spisanija si gi sretnal? Sorabotuvajte so urednicite na va{eto detsko spisanie.IZRAZI SE SO ZBOROVI! Napi{i sostav so naslov "Igrav so snegulkite#. da £ postavi{ pra{awe ili da gi zapi{e{ nejzinite {epoti. Potrudi se vo nego snegulkite da gi pretstavi{ kako `ivi su{testva {to nekoj ti gi ispra}a da si igraat so tebe ili da ti raska`at "nebesna# prikazna. Prepi{i go sostavot so ubav rakopis i isprati go na adresata na spisanieto {to go ~ita{. Redovno ispra}ajte va{i tvorbi. Zamisli deka ti {epka samo tebe.

protega gu{a se kolve v slast. Sletuva jato. ni tro{ka hrana da smirat glad. zemjata crna gi pokril sneg. Nikade crvec. Od radost blika detskata du{a {to dava spas! Mihail Janu{ev RAZGOVARAME ZA PESNATA Za kogo se zboruva vo pesnata? [to gi ma~elo pticite? Objasni zo{to pesnata ima vakov naslov. Pticite gladni baraat zrna pod snegot mek.Koi ptici ne odletuvaat na topliot jug? Kako ja pre`ivuvaat zimata? DOBRINA Planina. Prozorec negde otvora krila: na mrazot cvrst. Si napravil li ti vakva dobrina? Koga? Kako? 74 . pagaat zrnca od raka mila cel detski grst. Od`akot visok samo gi mami so topol ~ad. pole.

tretata strofa na rakopisna kirilica. . a ti podredi gi vo tvojata tetratka: Radost vo du{ata Gladnite ptici Oxakot izmamnik Zrnca na mrazot Napi{i ja porakata na poetot. ZA DOMA Nau~i ja pesnata naizust i izrecitiraj ja na sledniot ~as.ANALIZIRAJ . VE@BAJ UBAVO PI[UVANJE Prepi{i ja pesnata vo tetratkata na sledniov na~in: . .VOO^I .prvata strofa na pe~atna kirilica. . 75 .~etvrtata strofa na rakopisni latini~ni bukvi. a potoa na sekoj zbor dodaj mu go zborot od desnata kolona so koj{to se rimuva: sneg glad mila crna cvrst spas du{a zrna mek grst ~ad krila gu{a slast Za sekoja strofa napi{avme po edna glavna misla (poetska slika). Nie namerno go smenivme redosledot.vtorata strofa so pe~atni latini~ni bukvi.PODREDI Kolku sliki mo`e{ da nacrta{ za pesnata? Koe e osnovnoto ~uvstvo vo nea? Prepi{i gi zborovite od levata kolona.

Sekoja godina dobiva mnogu podaroci. be{e igriva balerina.go posovetuva.pro{epna snegulkata. vsu{nost. Koga povtorno gi otvori. Izleze na terasata za da mu se poraduva na snegot. ja bakna svojata staklesta dlanka. Za da se uveri gi zatvori o~ite i izbroi do deset. Toga{ zabele`a edna neobi~no golema snegulka. Kiko! Posakaj da bidam ~esto so tebe! .Jas sum Vera . Gi okokori . a tie go rasonija podobro od koga bilo. Kiko. Tancuva{e poubavo od site. Mojata cel e mnogu blagorodna.Mojata kultura mi nalo`uva da se pretstavam . I taa zatancuva na negovata dlanka. Gi izmi so niv sonlivite o~i.Se vikam Nade`da i ne sum slu~ajno tuka. i mnogu sakam da mi podaruvaat qubov. be{e prekrasna.re~e. . Obo`avam da podaruvam qubov . Na Kiko napati mu se ~ine{e deka go kani da tancuvaat zaedno. Koga prestana. Veruvam deka ima mnogu dobrina vo srcata na site lu|e. Kiko ne mo`e{e da se izna~udi. So fustan~e od pamuk i biserni ~evli~ki. Mu gorea obrazite..RAZMENI GO MISLEWETO Na kakov podarok se nadeva{ za Nova godina i Bo`i}? Razgovaraj za toa so drugar~eto do tebe. veruvaj vo mene! Posakaj da bidam ~esto so tebe! . . najubava dosega snegulka-balerina. Snegulkata. nade` i qubov vo srcata na site lu|e.prodol`i.. Nabrzo na negovata dlanka sleta u{te edna snegulka. nade` i qubov go stoplija negovoto srce i toj potskokna od radost. Na Kiko niz glava mu minaa stotina pra{awa. Potoa duvna vo nea za da go isprati bakne`ot. Vera.Jas sum Quba . za mig na negovata dlanka sleta u{te edna. Jas treba da gi toplam srcata na lu|eto so nade`. Kiko podzina od ~udewe. Sakaj ja i ti qubovta..RAZMISLI .. i podaruvaj ja! Na Kiko s¢ mu se izme{a vo glavata. Znae{ li zo{to me vikaat taka? Zatoa {to veruvam deka tvoeto srce e polno so dobrina. na dlankite ima{e tri golemi kapki voda. Ja ispru`i dlankata za da ja fati . ne mo`e{e da im veruva na svoite o~i. pa godinava ne znae{e {to da posaka. Ne znae{e dali ova navistina mu se slu~uva. Mu padna po malku sram poradi toa. pa so qubezna nasmevka progovori: . No. Taa se zavrte nekolku pati na negovata dlanka. Ima{e dolga kristalna kosa. Sega navistina znae{e {to }e posaka za Bo`i}: vera.mu re~e. Violeta \urovska 76 . Ja protrese svojata glavi~ka i se pokloni: . A ti prijatel~e. Veruvaj vo mene. BO@I]NI SNEGULKI Kiko vnimatelno go namesti bo`i}noto ~orap~e pod elkata...

So {to se ispolnilo srceto na Kiko? Vreme na nastanot: (Koga se slu~ila slu~kata?) Mesto na nastanot: (Kade se slu~il nastanot?) Poraka: ([to treba da ima vo srcata na site lu|e?) 77 . So {to e polno srceto na Vera? 3. So {to topli Nade`da? 4. [to mestel Kiko? 2. [to podaruva Quba? 5. Sostavi plan po redosledot koj ti go nudime.SOSTAVI PLAN NA RASKAZOT Pro~itajte go raskazot i podelete go na pet logi~ki celini. Odgovorite na pra{awata }e ti pomognat vo sostavuvaweto na planot: Tema: (Za {to ili za kogo se zboruva vo raskazot?) Glavni misli: 1.

PRONAJDI I PREPI[I Pronajdi gi i prepi{i gi na latinica zborovite na Vera. Smisli gi dijalozite me|u Kiko i snegulkite.) Eden zbor __________________________________ (Najva`niot zbor od raskazot {to ja objasnuva sodr`inata. Na ~asot po Likovno obrazovanie nacrtaj strip za raskazot. POTSETI SE . Re~enica ___________________________________ (Za {to se zboruva vo tekstot?) Fraza (ubava misla) _________________________ (Se objasnuva najva`noto od raskazot. SOSTAVI SKELETEN PRIKAZ Podelete se vo grupi po trojca.) Boja ________________________ (So koja boja }e gi pretstavi{ ~uvstvata od raskazot?) Dopolni: Edna od najdobrite raboti vo raskazot e ___________________ ([to sfatil glavniot lik?) 78 .SOZDAJ Potseti se {to e strip. kako i razmisluvawata na Kiko. Pro~itajte go raskazot vnimatelno i potrudete se zaedni~ki vo tetratkite da napravite vakov prikaz na ovoj raskaz. Prepi{i gi poslednite dve re~enici. Quba i Nada i {to ozna~uva toj praznik. Mo`ete da pi{uvate na listovi koi potoa }e gi istaknete na u~ilni~koto pano. Vo niv e ka`ano so {to treba da bide ispolneto na{eto srce. Nade`da i Quba.) Simbol ili slika (Pretstavi ja sodr`inata vo edna slika. Pra{aj gi povozrasnite ili vidi na verskiot kalendar koga e verskiot praznik Vera.

Jana ja ~ita lektirata. 3. 79 .Toa }e u~i so mene. ZABELE@I Koj zbor vo prvata re~enica go zamenil zborot toa? Koi tri zbora vo vtorata re~enica gi zamenil zborot tie? So koj zbor treba da ja zameni{ imenkata Nikola vo ~etvrtata re~enica? Koj zbor nedostasuva vo pettata re~enica? Koi vidovi zborovi se zameneti so zamenkite? ZAKLU^I Zborovite koi naj~esto gi zamenuvaat imenkite se vikaat ZAMENKI. Razmisli zo{to! Razgledaj ja tabelava: ednina mno`ina ednina mno`ina ednina mno`ina JAS NIE TI VIE TOJ. _______ ~ita{ kniga.. Zamenkite koi gi zamenuvaat imiwata na licata se vikaat LI^NI ZAMENKI. Jane i Eli }e crtaat. 2. TAA.______ }e gi polevate cve}iwata. a imenkite zameni gi so soodvetnata li~na zamenka: Stole recitira najdobro. ------------------------. ISKLU^OK: Samo zamenkata JAS ne zamenuva imenka.LI^NI ZAMENKI Razgledaj gi slednive re~enici vo parovi: 1. TOA TIE prvo lice vtoro lice treto lice Liceto koe govori Liceto na koe mu se govori Liceto za koe se govori.------------------. Jas. Deteto }e u~i so mene. 4. Sosetkata ima belo ku~ence.Taa ima belo ku~ence. Prepi{i gi slednive re~enici. }e gi polevate cve}iwata. _______ }e igrame fudbal. Zoran i Igor sme sosedi. -------------------------. Ana i Spase. Zora. Ivana i Bojan odat na balet._____ izbri{i ja tablata! 5. no ne e prisutno PRIMENI GO NAU^ENOTO Prepi{i gi slednive re~enici.Tie }e crtaat. izbri{i ja tablata! ---------------. _________ ste pobednici. a na liniite napi{i ja li~nata zamenka {to odgovara: _________ mi podari kniga. Nikola.

.. vo docniot polno}en ~as. dodeka snegulki kako yvezdi pa|aat od vi{niot nebesen svod. ve pozdravuva i vi se pretstavuva: †Jas sum Novata godina. vi se nasmevnuva.ZAMISLI SI Vo no}ta sproti prvi januari ti i tvoeto drugar~e izleguvate na balkonot od tvojot dom. Darovi polno kraj elkata redi. potem prodol`uva od. Odedna{ od neboto se spu{ta belosne`na kralica nakitena so bezbroj sjajni yvezdi. Dojdov prvo kaj vas da vi gi ispolnam site va{i `elbi!# Koi `elbi }e pobara{ da ti bidat ispolneti? Napi{i gi vo tetratkata. Du{ko Avramov 80 . Zastanuva do vas. Novata godina v ruba belosne`na doa|a kaj nas. Pro~itaj mu na drugar~eto {to si napi{al. KAKO DOA\A NOVATA GODINA Tivko kako povev na veter niz beskrajno pole.

ruba. 81 . za zna~eweto na slednive zborovi: povev. a potoa razmeni go misleweto so tvoeto drugar~e. Izlo`ete gi va{ite crte`i na izlo`benata tabla vo va{ata u~ilnica. Pro~itaj gi glasno i objasni zo{to ti se dopadnaa tie stihovi? PRONAJDI Pronajdi gi dvete sporedbi vo pesnata i objasni gi so svoi zborovi. SOZDAVAJ Na ~asot po Likovno obrazovanie nacrtaj ja Novata godina onaka kako {to si ja zamisluva{. RECITIRAJ IZRAZNO Nau~i ja pesnava napamet i recitiraj ja izrazno. taka {to da se po~uvstvuva radosta {to te ispolnuva. Doma pismeno opi{i ja atmosferata na ~asot dodeka rabotevte. zapi{i go vo tvojata tetratka.OTKRIJ GO ZNA^EWETO NA ZBOROVITE Razmisli. otkako }e gi naredi darovite kraj elkata? A kade zaminuva starata godina otkako }e £ se potro{at denovite? Podvle~i gi so moliv~e stihovite koi najmnogu ti se dopadnaa. IZRAZI SE Kakva slika si zamisluva{e dodeka ja ~ita{e ovaa pesna? Kakvi ~uvstva pobudi kaj tebe? [to misli{. kade prodol`uva da odi Novata godina. vi{en i svod. Otkako }e si gi razmenite mislewata i }e go utvrdite to~noto zna~ewe.

POVTORUVAM I SE PROVERUVAM
OPISNI PRIDAVKI Samoto ime mi poka`uva deka so opisnite pridavki se opi{uvaat predmetite i su{testvata. Tie stojat do imenkite i ozna~uvaat kakvo e ne{to. 1. Vo tetratkata }e gi prepi{am samo opisnite pridavki od slednava re~enica: Premrznatoto rusokoso devoj~e sedna vo edno zatskrieno kat~e me|u dve ku}i i go navle~e tenkoto fustan~e pod pomodrenite noze. 2. Ne se opisni pridavki i nema da gi prepi{am vo tetratkata: a) visoka, dobar b) drveni, selski v) vredni, dare`liv LI^NI ZAMENKI Li~nite zamenki mnogu lesno gi raspoznavam zatoa {to tie gi zamenuvaat imiwata na licata i zatoa se vikaat li~ni. 3. Pokraj sekoja li~na zamenka vo tetratkata }e opredelam koe lice go zamenuva i vo koj broj (ednina ili mno`ina): a) toj - __________; b) nie - _________ v) ti - ___________ 4. Sekoja istaknata imenka vo re~enicite }e ja zamenam so li~na zamenka: a) Decata crtaat. b) Goce i Dame se makedonski revolucioneri. v) Borjane, podaj mi go sun|erot! g) Ti i Ana polejte gi cve}iwata!

TEATAR Teatarot e golema i ubava zgrada vo koja se izveduvaat teatarski pretstavi. Mestoto kade {to se izveduva teatarskata pretstava se vika scena. Lu|eto koi se pojavuvaat na scenata i gi igraat likovite od pretstavata se vikaat glumci (akteri, artisti)

DETSKI PE^AT Site spisanija {to se nameneti za decata go so~inuvaat detskiot pe~at. Napisite i rubrikite vo niv se prilagodeni na potrebite i interesite na decata spored vozrasta. Imaat prekrasni ilustracii i zatoa se mnogu privle~ni za sekoe dete. Za vreme na zimskiot raspust }e napi{am nekolku tvorbi i }e gi ispratam na adresata od moeto spisanie. Vo eden od narednite broevi }e o~ekuvam da izleze moja tvorba, ako ja izbere urednikot. 82

Gi neguvam drugarstvoto i prijatelstvoto
LICEMER
Tuku{to se sprijatelile ~ovekot i peperugata sednale zaedno da ru~aat. Vremeto bilo sve`o, pa ~ovekot po~nal da si duva na racete. - [to pravi{? - go pra{ala peperugata ~ovekot. - Gi duvam racete za da gi stoplam - odgovoril ~ovekot. Ne{to podocna ~ovekot si naleal `e`ok ~aj od termosot i bidej}i ~ajot bil premnogu `e`ok, pred sekoja goltka, ~ovekot duval vo ~a{ata. - [to pravi{ sega? - pak pra{ala peperugata. - Go duvam ~ajot za da go izladam! - odgovoril ~ovekot. Iznenadena, peperugata vozvratila, odletuvaj}i: - Go raskinuvam prijatelstvoto! Ne sakam da si imam rabota so nekoj {to od ista usta duva i toplo i ladno! Ezop

VOO^I I ZAKLU^I Ti ve}e znae{ deka vo basnite naj~esto kako likovi gi sretnuvame `ivotnite, rastenijata, insektite. Osven peperugata, ~ij lik go sretna vo ovaa basna?

JA OTKRIVAM PORAKATA NA BASNATA Zo{to peperugata go raskinala prijatelstvoto so ~ovekot? Koi se tie lu|e †{to od ista usta duvaat i toplo i ladno?“ Kako }e gi nare~e{ takvite lu|e? Prepi{i tri od navedenive karakterni osobini za koi misli{ deka najmnogu im odgovaraat: licemerni, mrzlivi, qubopitni, neiskreni, dvoli~ni, nedobronamerni. Objasni zo{to ne bi sakal da ima{ takvo drugar~e. Napi{i ja so edna re~enica porakata od basnata. 83

RAZMISLI Ku~eto za razlika od ~ovekot, ima mnogu prijateli, bidej}i mavta so opa{kata, a ne so jazikot! Izvle~i zaklu~ok od ovaa mudra misla.

DRUGARSTVOTO E NE[TO SVETO
Drugarstvoto e ne{to sveto, drugarstvoto e ne{to krasno, drugarstvoto e v mirno leto bez oblaci nebo jasno. Koj drugari verni ima drugarstvoto cuti, trae, najiskreni ~uvstva budi, ko svetilnik vo nas sjae. Drugarstvoto e ne{to silno, drugarstvoto e ne{to lebno, drugarstvoto e sonce krilno, na site nas mnogu trebno. Koj drugari verni ima drugarstvoto dolgo trae, vozvi{eni `elbi ra|a, ko zornica yvezda sjae! Stojan Tarapuza

OTKRIJ GO ZNA^EWETO NA ZBOROVITE: Porazgovarajte so drugar~eto za zna~eweto na zborovite vozvi{eni (`elbi) i zornica (yvezda). Otkako }e bidete sigurni, zapi{ete go vo tetratkite.

84

85 . Izmisli i ti edna sporedba za drugarstvoto i pro~itaj mu ja na drugar~eto. [to pretstavuva za tebe drugarstvoto? So kogo najmnogu se dru`i{? Zo{to? [to ti se dopa|a kaj nego? Pronajdi gi dvete sporedbi na drugarstvoto vo pesnata. Pronajdi vo pesnata i zapi{i vo tetratkata {to s¢ e drugarstvoto. ZADA^A Napi{i vo tetratkata sedum re~enici so koi }e ka`e{ {to ne e drugarstvo. Napi{i sostav so naslov: †Koga se poka`av kako vistinski drugar#. Ne e drugarstvo i ako ~okoladoto go izede{ skri{um od drugarot. La`eweto ne e drugarstvo. Izmisli i izraboti originalen podarok za negoviot rodeneden. Tvoite izrabotki i sostavi mo`e{ da mu gi isprati{ i po po{ta za nekoj ubav povod. Kakov drugar treba da bide{ za da trae drugarstvoto? Otkrij vo vtorata i poslednata strofa. 2. Nabroj u{te tri raboti koi za tebe se sveti.RAZGOVARAME ZA GOLEMOTO ZNA^EWE NA DRUGARSTVOTO Objasni go naslovot na pesnata. SOZDAVAJ PO SOPSTVEN IZBOR Opi{i go tvojot najdobar drugar/ka. Prodol`i sam posle dadenive dva primera: 1. Prepi{i ja vo tetratkata strofata koja najmnogu ti se dopadna. Koja sporedba ti se dopa|a pove}e? Objasni zo{to.

mi veli mama. dva-trinaeset. mo`ebi nekoe jabolko }e bide crvlivo i povtorno }e bidat pet. ___________________________________________. 86 . Sam donesi zaklu~ok kako se obrazuvaat broevite za pribli`na brojnost. }e go izedam. no nikoj ne mi otvori. razlikuvame broevi za to~na (opredelena) brojnost i broevi za _______________ brojnost. Na krajot odlu~uvam: }e izlupam sedum. Spored toa.. pokraj dadenive: tri-~etiri. So koi broevi e ozna~eno to~no koli~estvo? Nabroj gi! So koj broj ne e ozna~eno to~no koli~estvo? Kakvo koli~estvo e ozna~eno so nego? Broevite ozna~uvaat to~no i pribli`no koli~estvo. mo`ebi pitata nema da bide dovolno so~na!? Ako izlupam {est.SO BROEVITE SE ISKA@UVA I PRIBLI@NA BROJNOST DILEMA †Izlupi pet-{est jabolka da napravam pita#. V~era pro~itav triesetina stranici od lektirata. Tatko mi kupi pet banani i sedum-osumnaeset portokali. desetina. PRIMENI GO NAU^ENOTO Otkrij gi broevite za pribli`na brojnost vo slednive re~enici: Tri-~etiripati yvonev. A jas se mislam kolku li da izlupam: pet ili {est? Zo{to ne mi ka`uva kolku to~no treba da izlupam? Ti kolku jabolka bi izlupil? Ako izlupam pet. pa ako e vi{ok ednoto. Za sto denari mo`e da se kupat dvaesetina jabolka. I taka e mnogu zdravo da se jadat sve`i jabolka! SOGLEDAJ I ZAKLU^I Zo{to devoj~eto e vo dilema kolku jabolka da izlupi? Ve}e znae{ deka broevite ozna~uvaat koli~estvo. Dopi{i vo tetratkata u{te pet broevi za pribli`na brojnost.

dva-tri .PI[UVAWE NA BROEVITE ZA PRIBLI@NA BROJNOST I POVE]ECIFRENITE BROEVI i 482 tri-~etir desetina 10 pet-{esnaeset pet 00 t 238 349 naese trieset osum sto 5 sum pede o 7 setina 56 dva-t 2 77 ri IZGOVORI I ZAPI[I VO TETRATKATA Izgovori gi glasno broevite za pribli`na brojnost i zapi{i gi vo tvojata tetratka: .pedeset i {est . pedeset. 941. osumdesetina.òrista ~etirieset i devet (NE: tristotini!) . 356. 128. osum.. 87 . 223. sto. dvaesetina. Kako se pi{uvaat pove}ecifrenite broevi: spoeno ili odvoeno? So koe zbor~e (svrznik) se odvojuvaat poslednite dva broja vo pove}ecifrenite broevi? Izgovaraj gi glasno i obidi se da ja sogleda{ razlikata me|u: desetina i desettina.~etiristotini osumdeset i dve iljadi (NE: iqada!) 56. 12-13 Broevite dadeni so cifri napi{i gi so zborovi kako {to ti e poka`ano: .desetina . 572 ZAKLU^I I ZAPI[I Kako se pi{uvaat broevite za pribli`na brojnost koi{to se obrazuvani od dva sosedni broja? A kako broevite obrazuvani od deseticite: desetina.pet-{esnaeset . 47. ~etiriesetina. 349. dvanaeset.pedesetina 7-8.. Slednive pove}ecifreni broevi zapi{i gi so zborovi: 22. 77. {eesetina. dvanaesetina i dvanaesettina. triesetina i triesettina PRIMENI GO NAU^ENOTO Od slednive broevi za to~na brojnost obrazuvaj broevi za pribli`na brojnost i zapi{i gi: pet.dveste trieset i osum (NE: dvesta!) .

SLO@NA DRU@INA Trgnala mravkata vzori na rabota. Koga }e duvnat vetrovite. Zabrzana po patot. site mravki }e si sedat na toplo i }e si grickaat od letninata. majko. gric . da go podigaat i taka. o-ruk! . Se vratila nazad i gi povikala site rodnini: . -O-ruk. Se obidela da go potegne par~eto da go odvle~e. uspeale da go dovle~kaat do vlezot na dupkata. leka-poleka.gric. -Lele. Se obidele da go vnesat. no ne uspeala. Za{to zimata e dolga i te{ka. Mu padnalo na nekoe dete koga odelo po patot.go isekle na mali par~iwa. Mravjata kolona zabrzano stignala do lebot. mravkata naedna{ na{la par~e leb nama~kano so marmalad. Toga{ se podelile na grupi i .im rekla. no zadovolni od svr{enata rabota. Gricnala malku od lebot i £ se storil vkusen .prevkusen.Pobrzajte da go dovle~eme. eden den trov~e. a do ve~erta skladot bil poln so leb. Site bile umorni. gric. Se rastr~ala niz poleto da najde zrnce ili trov~e da go dovle~e vku}i. Slavka Maneva 88 . no par~eto ne se ni pomrdnuvalo. Eden den zrnce. no ne bilo mo`no.vikale i par~eto po~nalo da se pomrdnuva.se raduvale mravkite. i }e si odmoraat od te{kata letna rabota. Se obidela u{te edna{. kolkavo par~e! ]e se sladime cela zima! . Cel den bez zapir rabotelo mravjoto semejstvo.RAZMENI GO MISLEWETO Objasni mu na drugar~eto {to pretstavuva za tebe slogata. za{to da ne go izede nekoja ma~ka! . Potoa se naredile edna po druga i se obidele da go potegnat par~eto leb. Mravkite u{te pozabrzano po~nale da se vrtkaat okolu nego.

So koj del od raskazot }e ja povrze{ ovaa pogovorka: Zrno po zrno poga~a? Pronajdi u{te pogovorki {to mo`e da se povrzat so ovoj raskaz. a potoa da go vnesat vo nea. Slo`na dru`ina i planina potkreva. Kolku vreme im bilo potrebno da go napravat toa? [to ti ka`uva toa za mravkite . 89 . gi krasi? Kako se ~uvstvuvale mravkite po zavr{enata rabota? Koi lu|e se sporeduvaat so mravkite? PRONAJDI Pronajdi ja i objasni ja povrzanosta na slednive dve pogovorki so tekstot: Koj se trudi ne dengubi. Dogovorete se i organizirajte "Sladok pana|ur#.RAZGOVARAME ZA RASKAZOT [to te voodu{evi vo ovoj raskaz za mravkite? Pro~itaj go u{te edna{ delot kade {to e opi{ano kako mravkite uspeale par~eto leb da go dovle~kaat do vlezot na dupkata. SORABOTUVAJ VO PROEKTOT Bidete vredni kako mravkite. So sobranite pari posetete teatarska pretstava. pokraj rabotlivosta. muzej ili kupete CD-iwa za va{ite potrebi. Izrabotete plakat so koj{to }e gi pokanite va{ite drugar~iwa od drugite oddelenija da gi kupat va{ite slatki proizvodi. kino.koja osobina.

zapi{i vo tetratkata i pak bidi podgotven za ~asot. Pirin. ZAPOMNI Na 4 fevruari 1872 godina se rodil golemiot makedonski revolucioner Goce Del~ev. GOCE najsvetlata yvezda srede yvezdi roj. NA[ GOCE GOCE ime na znamiwata na{i so zlato izvezeno. GOCE na{a krepka misla i povik za boj! GOCE sonce na{e {to ve~no n¢ gree.PRETHODNI AKTIVNOSTI Potrudi se da najde{ pesna. Ako ne mo`e{ da najde{ ni{to. GOCE zemja na{a. GOCE srce vo srcata na{i najdlaboko vlezeno. pra{aj gi povozrasnite za nego. raskaz ili slika od Goce Del~ev. Kuku{. GOCE pesna na{a {to milno se pee. GOCE srce i du{a na Makedonija. Pelagonija. Gligor Popovski 90 .

VE@BAJ PISMENO IZRAZUVAWE Prepi{i gi trite strofi od pesnata koi najmnogu ti se dopadnaa so rakopisni latini~ni bukvi. hrabrost. Potrudi se vo tvojot glas da se po~uvstvuva gordost. 91 . Izberete najdobar recitator. Ilustriraj ja pesnata taka {to }e se potrudi{ {to pove}e poetski sliki da gi dolovi{ so crte`. Pi{uvaj najubavo {to mo`e{ za da doka`e{ deka ja saka{ tatkovinata i nejzinite heroi.KOJ E GOCE? Za koj Goce poetot pee vo ovaa pesna? [to znae{ ti za nego? Kade se nao|a negoviot grob? Si go posetil li? Vo pesnata ima prekrasni misli za Goce koj e sporeden so najvrednite ne{ta vo na{iot `ivot. sre}a. Diskutirajte za site poedine~no. Zo{to poetot veli deka e srce i du{a na Makedonija? [to po~uvstvuva dodeka ja ~ita{e pesnata? VE@BAJ IZRAZNO RECITIRAWE Pro~itaj ja pesnata nekolkupati vo sebe i zamisli si so kakov ton }e gi ~ita{ ovie stihovi pred tvoite drugar~iwa.

kom .. .. vnu~ko? .. . babo. majmun~e. majmun~e .. ili ne?! Sakam po{tarot da mi donese ~estitka koja{to }e ja stavam na televizorot. Damjan u{te pro~ita: . draga babi~ke.Da. . .. kako i sekoga{.Eve.Na koja adresa.trale. . majka na negoviot tatko. a {iroka nasmevka £ go ukrasi liceto. da mu ka`am od kogo e . Vistinska. jahu.Na ovaa: trale.Alo. povelete . bratu~edot na Traj~e. Jas znam deka tvojata adresa e ul. ama jas sakam ~estitka. . Pa na sekoj {to }e dojde na gosti. babo .RAZMENI GO MISLEWETO Razgledaj gi ovie zborovi: e-mail. bez majmun~iwa! Razbirate li vie dvajca.. Za {to stanuva zbor? Razgovaraj so tvoeto drugar~e za kompjuterot. . gledaj}i vo kompjuterot. . seta †skisnata# i sneveselena. .. ... javi se od mobilen. se znae. Po tri dena dojde po{tarot so ~estitka.. ~estitkata glasno ja ~ita{e gledaj}i vo monitorot.Daj da mu se javam po telefon .i go zatvori telefonot naluteno.Slu{aj ti Traj~e. ti posakuvam dobro zdravje i dolg `ivot! Damjan... bez nikakvi majmun~iwa.Od imeto na site doma . [to mo`e toj? A {to ne mo`e? ^ESTITKA Traj~e im isprati ~estitka preku internet na svojot bratu~ed i na negovite roditeli. Babata ja oblea vedrina.A tebe.A. †Marko Cepenkov#. so marka.. Sega postojano gleda vo ~estitkata vrz televizorot.Ama..re~e baba mu.re~e Damjan. Naum Popeski 92 . A i taa nego.Nema ama . Vo nea go gleda i svojot vnuk Traj~e. O~ite £ svetnaa od radost. . Va{iot Traj~e .. Traj~e?! . . koja mnogu si ja saka.. so adresa.RAZMISLI . Posebno ja pozdravi baba mu. majmun~e edno . kom . majmun.Sega i jas }e mu ispratam ~estitka na ovaa adresa . majmun~e. .pra{a baba mu. lozinka..Vie dvajca mo`ete taka da si ~estitate.. to~ka.

Napi{ete ja va{ata e-mail adresa i lozinkata (password). napi{ete ja adresata na onoj na kogo }e mu ja ispratite po{tata. Najubavite ~estitki i poraki otpe~atete gi na pe~ata~ i zaka~ete gi na panoto. Kako ti naj~esto pra}a{ ~estitki za koja bilo prigoda? Mo`e{ li preku mobilen da ~estita{ ne{to? Kako? POTSETI SE [to e internet? Kako mo`e{ da razgovara{ so nekogo preku Internet? [to treba da napi{e{ tvojata poraka da stigne tamu kade {to treba? BIDI SOVREMEN So pomo{ na nastavnikot napravete elektronska ~estitka. Vklu~ete se na Internetprogramite Internet Explorer ili na Mozilla Firefox. ^estitajte rodenden preku mobilen telefon so ispra}awe na SMS-poraka. Pronajdete ja e-mail adresata na onoj na kogo }e mu ja ispratite. 93 . Koga }e se otvori va{eto po{tensko sanda~e.DA RAZGOVARAME Kako ispratil Traj~e ~estitka? Koj se nalutil na takvata ~estitka? Zo{to? [to pobarala taa? Pro~itaj gi nejzinite zborovi.

Za site ubavi raboti na svetov. ovoj ne bil tamu. Ovoj znae tolku. samo ako znae: .. mi re~e . Se otvoraat kataden. so drugar koga se deli! Ti rekov..za s¢ {to n¢ sre}ava.. sosedi.. mi re~e. ko biserni {kolki. \erdani od tajni od uvo na uvo niz klupite {kolski.. a toa neka mu {epne na drugar~eto zad nego. MI RE^E# Na drugar~eto do tebe {epni mu ne{to {to tebe ti e interesno.poleka te~e! Ovoj izvor-biser bi podzaprel malku. Ti rekov. Kakva e atmosferata vo paralelkata? TI REKOV. Ti prepora~uvame da ja pozajmi{ od biblioteka i da u`iva{ vo ~itaweto na prekrasnite pesni. 94 .. MI RE^E Site sme drugari. ti rekov. ova sre}no detstvo podolgo da trae! Vasil Mukaetov TI PREPORA^UVAME ZA ^ITAWE Ovaa pesna ja najdovme vo zbirkata pesni so istiot naslov na avtorot Vasil Mukaetov. neli. Sekoj so sekogo: Sum ~ul. mi re~e. mi re~e . Ti rekov! Na ulica.za s¢ {to se se}ava{! S¢ e ubavo. Ti rekov. prijateli.U^ESTVUVAJ VO IGRATA "TI REKOV. I taka neka se prenese igrata do posledniot u~enik. se peni i . kako bistar potok. Pa i ova detstvo. `ubori. v {kolo kako edno semejstvo.Eh kolku bi sakal.

95 . Izmisli i ti edna sporedba za nego.ISKA@I GI TVOITE ^UVSTVA [to ~uvstvuva{ po ~itaweto na ovaa pesna? Napravi sporedba na atmosferata vo tvojata paralelka i atmosferata naslikana vo pesnata. so drugar koga se deli!# Objasni zo{to i ti bi sakal †ova sre}no detstvo podolgo da trae#? Pronajdi gi trite sporedbi vo pesnata i zapi{i ja najubavata spored tebe. Objasni ja mislata iska`ana so stihot: †S¢ e ubavo. Objasni zo{to ti se dopa|a najmnogu. NA ^ASOT PO LIKOVNO Nacrtaj se sebe vo igrata na po~etokot na ~asot ili vo trkaleznata masa. neli. ORGANIZIRAJTE DISKUSIJA Naredete se site vo golem krug so stol~iwata i organizirajte diskusija (vozrasnite bi ja narekle TRKALEZNA MASA) za ubavinata i va`nosta na drugarstvoto i me|usebnata dobra komunikacija so site lu|e. Poetot detstvoto go sporedil so bister potok. Izlo`ete gi va{ite crte`i na u~ilni~koto pano.

novi drugarstva.Gra|an~e! . ni kino ni teatar! . Toj se pretstavi: . . Mir~e! .Selan~e! . doa|aat vo poseta na gradot. Vo tvojata tetratka nacrtaj vakva tabela i popolni ja: Potseti se vo koj raskaz od ovoj u~ebnik se opi{ani ubavinite i prednostite na `ivotot na selo. Mir~e! I jas bi sakal da bidam selan~e. koj umee da bide i neprijaten i zadorko. .zagrgori celoto oddelenie! Velko Nedelkovski 96 . pred site mu re~e: . A na{iov Dime. PREPIRKA Vo oddelenieto na Dime dojde nov u~enik. ni asfaltirani parkinzi ni golem stadion! .ne mu ostana dol`en Mir~e gledaj}i go pravo v o~i. slu{na del od prepirkata i pomirlivo re~e: . Tuka im se skina kavgata.@ivotot mo`e i treba da bide ubav nasekade .mu nabroi Dime. odite na izlet v selo.. Dobre dojde.borbeno se protivstavi Mir~e. I sedna vo poslednata klupa.RAZMENI GO MISLEWETO Navedi gi sli~nostite i razlikite me|u seloto i gradot.Se vikam Mir~e! Tato dobi rabota vo edna grade`na firma.Ovde v grad nemate ~ist vozduh. Ova polugodie negovite roditeli se preselija vo Skopje. . koja stoe{e do vratata. Bea qubopitni da doznaat ne{to pove}e za novoto drugar~e. Vo prvoto polugodie u~el vo seloto Zrnok.Prosti. I dvajcata mol~at. Taka se slu~uvaat novi poznanstva. I jas sakam da bidam gra|an~e! U~itelkata Katerina. .]e bideme prvi drugari.se per~i Dime..A vie v selo nemate ni supermarket.Tamu na selo nemate mnogukatnici.Dobre dojde-e-e-eee! . izvorska voda i doma{ni `ivotni vo dvorot! . sandaci so p~eli. [to }e se slu~i? Koj }e popu{ti? Dime prv podade raka i re~e: . Decata odvaj do~ekaa da yvoni za golemiot odmor. trevnati poljanki. selo pozitivno negativno grad Smenete gi tetratkite so drugar~eto od tvojata klupa i pro~itaj go negovoto mislewe. `uborliva reki~ka so ripki.A vie v grad nemate nivi i lozja.se rasprika`a Mir~e. . A vie od pogolemite ili pomalite gradovi.i v selo i v grad! Decata koi se rodeni v selo. Mir~e ja prifati rakata i re~e: .RAZMISLI .

KOJ E VO PRAVO? O`ivete ja prepirkata. Odberete dve drugar~iwa {to }e bidat Dime i Mir~e i edno devoj~e {to }e bide u~itelkata. [to misli{ zo{to Dime prestanal da se prepira? Pro~itaj gi zborovite na u~itelkata Katerina. Od koi mesta ima{ drugar~iwa? [to ti e interesno kaj niv? 97 . ^itajte go samo govorot na likovite. Kako deluva{e na tebe ovaa prepirka? Zo{to ne ja opravduva{? Pronajdi gi re~enicite vo koi se istaknati ubavinite na seloto. [to misli{ za toa {to go rekla? Donesi svoj zaklu~ok koj e vo pravo? Objasni zo{to taka misli{. Pro~itaj gi glasno. [to mu nedostasuva na gradot? Pro~itaj gi zborovite na Mir~e.

rod mn.Prepirka#.ISKA@I GO SVOJOT STAV Podelete se na dve grupi: selan~iwa i gra|an~iwa. Pro~itajte gi va{ite trudovi i izberete najubav sostav. edn. mn. Sporedete gi va{ite iskazi i spored niv donesete zaklu~ok kade e poubavo da se `ivee. G L A G O L I minato vreme sega{no vreme idno vreme O P I S N I P R I D A V K I 98 . Tabelata neka ja izraboti na kompjuter va{ata u~itelka i neka vi ja podeli otpe~atena na hartija.. JAZI^NA VE@BA Popolni vakva tabela so zborovi od raskazot . mn. slika ~uvstvo zvuci vrska so mojot `ivot VE@BAJ PISMENO IZRAZUVAWE Opi{i {to najmnogu ti se dopa|a vo tvoeto selo ili grad. Va{ite stavovi pretstavete gi vo ozna~enite poliwa. I M E N K I ma{ki rod edn. `enski rod sreden edn.

Dejstvoto se vr{i sega. Dejstvoto mo`e da se vr{i vo _________. ]e povtoruvam . Spored toa kaj glagolite razlikuvame tri vremiwa: SEGA[NO. sega{nosta i ____________. Tie go ozna~uvaat i _________vo koe se vr{i dejstvoto. V~era povtoruvav za imenki. 3. MINATOST VE@BA ZA DOMA Nacrtaj vakva tabela vo tetratkata i dopolni gi praznite poliwa so glagoli {to }e go ozna~at baranoto vreme: gledav SEGA[NOST IDNOST u~at sakaa crtame }e u~at }e kupi{ nose{e 99 . Aleksandar _______ pismo.Dejstvoto se vr{elo vo minatoto. MINATO I IDNO VREME. ZAKLU^I I ZAPOMNI Glagolite ozna~uvaat dejstvo. Utre }e povtoruvam za zamenki. Ovoj glagol e vo idno vreme. 3.VREME KAJ GLAGOLITE Razgledaj gi glagolite vo trite re~enici: 1. Biljana }e odi na natprevar.Povtoruvav . SOGLEDAJ I DOPOLNI (vo tetratkata) Spored {to se razlikuvaat glagolite vo trite re~enici? Koga se vr{elo dejstvoto vo prvata re~enica? Koga vo vtorata? A koga }e se vr{i dejstvoto vo tretata re~enica? 1. dodeka zboruvame za nego. Ovoj glagol e vo __________. Povtoruvam . Majka mi mi kupi nova bluza. Nie u~ime za glagoli.Dejstvoto }e se vr{i vo _______. Ovoj glagol e vo minato vreme. 2. Site slu{aa vnimatelno. 2. Denes povtoruvam za pridavki. Nie }e ________ za nea.

po drugarstvo kec..RAZMENI GO MISLEWETO Ti se slu~ilo nekoe drugar~e da bide obvineto za gre{ka {to si ja napravil ti? Kako se ~uvstvuva{e potoa? Porazgovarajte za ova so drugar~eto. No pravednik toga{ }e be{e! I normalno.. A toa {to Zoki vinata svoja ja premol~a mirno za drug da strada? I koja ocenka drugarstvoto takvo zaslu`uva . pa neka se seli. v igra. borej}i se ma{ki.ka`ete vie! Tome Arsovski 100 . I jasno . OCENKA PO DRUGARSTVO Na odmorot.klasnata vedna{ vide i pra{a po dol`nost.. Stanal. so nabrano ~elo: †De`uren. neli..izla`a svesno! Boki e proslaven nemirko. pa karawe padna i tuka i doma a po povedenie . so ~evelot Zoran go izgreba yidot. No Boki e drugar od visoka klasa.RAZMISLI . pa trepka. ~ie e ova nevideno delo?# A de`uren . poka`a po cena na najstra{na kazna od koja tri dni ni spie ni jade. Se znae: treba da se ka`e ~esno! Vo xebot go gme~i bonbon~eto †pec# propelte~i †ne znam# ..Boki. }e mu zalepea.kaznet }e be{e Zoki.. znaete.kec! Da ka`eme .

Iznesi gi svoite stavovi za nivnite postapki.RAZGOVARAME ZA DRUGARSTVOTO VO PESNATA Kako go ocenuva{ drugarstvoto na Boki? Misli{ li deka se poka`al kako vistinski drugar? Zo{to taka misli{? Kako bi postapil ti vo takva situacija? Kakva ocenka dobil po povedenie.BRANAM Podelete se na dve grupi: ednata grupa neka gi osuduva postapkite na dvajcata. Misli{ li deka tvojata postapka e poka`uvawe na vistinsko drugarstvo? Raska`i ja slu~kata od gledi{te na eden od sou~enicite na Zoki i Boki. Zoki Boki 101 . ODBERI SI ZADA^A ZA PISMENO IZRAZUVAWE Ti si Zoki. Raska`i zo{to se poka`a kako kukavica i dozvoli da nastrada tvoeto nevino drugar~e. Po~uvstvuva li gri`a na sovesta? Ti si Boki. OCENI Vo vakva tabela {to }e ja napravi{ vo tetratkata pokraj imiwata na Zoki i Boki napi{i ja tvojata ocenka za drugarstvo. Pritoa sekoj neka go obrazlo`i svojot stav. a drugata neka gi brani. Objasni zo{to ja prezede vinata na vinovnikot i ponese tolku golema kazna. a kakva po drugarstvo? Kako ja ocenuva{ postapkata na Zoki? Zo{to misli{ deka postapil nepravedno? Spored tebe kako trebalo da postapi Zoki? Zo{to taka misli{? OSUDUVAM . Vo dolnite pravoagolnici obrazlo`i zo{to sekoj od niv ja dobil taa ocena od tebe. Na krajot izvle~ete zaklu~oci za postapkite na dvajcata i zapi{ete gi na tabla i vo svoite tetratki.

So upotreba na trite glagolski vremiwa raska`i kako go proslavivte rodendenot na tvoeto drugar~e. {est.. Znam deka vremeto kaj glagolite go opredeluvam spored vremeto vo koe se vr{elo dejstvoto. 222.POVTORUVAM I SE PROVERUVAM SO BROEVITE SE ISKA@UVA I PRIBLI@NA BROJNOST Znam deka broevite ozna~uvaat to~no i pribli`no koli~estvo. 96 minato vreme sega{no vreme idno vreme 102 .Razlikuvam broevi za to~no opredelena brojnost i broevi za pribli`na brojnost. osumnaeset. 2. devet. 16. PI[UVAWE NA PRIBLI@NA BROJNOST I POVE]ECIFRENI BROEVI SO ZBOROVI 1. ]e gi ka`am samo pravilno napi{anite broevi za pribli`na brojnost: a) dva-tri b) dvestotini-tristotini v) dva-trista g) desetina d) pet-{esnaeset |) petnaeset-{esnaeset 2. Vo vakva tabela vnesi gi glagolite od raskazot . ~etiri. 3. 1. 11. Sega }e gi prepi{am samo broevite za pribli`na brojnost: Pet-{est vredni u~enici so dve lopati i tri-~etiri metli go is~istija snegot od dvorot na edna baba. 2. pet. minato i idno vreme. tri.Prepirka# na str. VREME KAJ GLAGOLITE Kaj glagolite razlikuvam sega{no. osum. Slednite broevi }e gi prepi{am so zborovi: 37. dva. 1000. 459. Vo tetratkata }e gi prepi{am samo broevite za to~na brojnost od slednava re~enica: Dve drugar~iwa im ostavija hrana na tri-~etiri premrznati vrap~iwa koi stoeja na edna granka. 1. Od dadenite broevi }e obrazuvam broevi so pribli`na brojnost: sedum. 71.

. Nie za~udeno se poglednavme eden so drug. iako site sedevme mirno na svoite mesta. No.Mo{ne grda gletka! . frleni hartii. [to e najva`no od s¢ {to treba da pravi{ za da bide navistina najubava tvojata u~ilnica? 103 . u~itelke? .Hm! Neubava gletka! . . Razgledajte gi site va{i idei i odberete gi tie {to mo`ete da gi realizirate.Poglednete ja samo u~ilnicava.se osmeli da pra{a Ra{o. {to vidovme: struganici od moliv.povtori u~itelkata i u{te pota`no n¢ pogledna.POSLEDICI Koja e pri~inata poradi koja u~itelkata bila ta`na? Na {to se posledica navednatite glavi na u~enicite? Kako treba da se odnesuvaat u~enicite za da ne bide ta`na nivnata u~itelka? Zo{to treba sekoj u~enik da vnimava na higienata vo u~ilnicata kako i vo svojot dom i sekade kade {to se dvi`i? PREDLO@I Saka{ li da bide najubava tvojata u~ilnica i so nea da se gordee{? Iznesi ja svojata ideja kako da ja ukrasite va{ata u~ilnica i da ja napravite prijatno kat~e za prestoj i u~enje. koga vi e te{ko da ja odr`uvate ~ista va{ata u~ilnica? Site zasrameno gi navednavme glavite. Pobarajte pomo{ i od va{ite roditeli. Liljana Eftimova PRI^INI . lu{pi od son~ogled. Kolku e valkana! A v~era site do eden u~estvuvavte vo akcijata †Sakame ~ist grad#! Kako }e go is~istite gradot.Se gri`am za okolinata VALKANATA U^ILNICA U~itelkata vleze vo u~ilnicata i vedna{ se namurti. .. No. zo{to velite taka. .ta`no re~e u~itelkata. Navistina grda slika.

Plastesa: Ste mo`ele i poubavo da se oble~ete. Cvetnite aran`mani se vitkaat vo moite krep-sestri~ki so najveselite boi na svetot. Plastesa: Ja pobedivte mojata gordost. sekoga{ sum mu pri raka na mojot sopstvenik. A da te pra{am dali voop{to si vlegla vo cve}arnica? Plastesa: Ne!. Plastesa: Kako se osmeluva{ da me navreduva{? Hartesa: Pro{etaj okolu pa }e vidi{. Platnesa: Najdobrata na{a karakterna osobina e {to lesno se reciklirame i pominuvame od eden vo drug korisen vid. }e ve nad`iveam i dvete. pesna so ekolo{ka sodr`ina. pa malku e neskromno. Plastesa: (Se obra}a na Platnesa) A ti pak. ako saka{ da znae{. oble~eni vo tonovi po najnovata moda. opstojuvam so vekovi.PLASTESA. Poglednete me mene! Kolku e vesela mojata obleka. Hartesa: Uf! Uf! Se fali{ so svoite mani.ha! A moite rodnini vistinski manekenki. za mojata trajnost i da ne zboruvam. zaedni~ki da pobarame re{enie za plasti~nite Platnesa: kesi! (Ja pregrnuvaat Plastesa i se gubat od scenata. [to se odnesuva do boite. Se slu{a eko-pesnata) Zemeno od praktikata 104 . ne mo`e da bide na{ prijatel.ha . za da storam ne{to za ovoj svet koj{to se davi vo |ubre od takvi kako tebe. Jas. ajde da najdeme re{enie za mene kako problem! Hartesa i Ajde. Ve~na sum. no mislam deka vo sekoj pogled sum podobra od tebe. HARTESA I PLATNESA (Se pu{ta muzika.) Plastesa: (izleguva od samoposluga i im se obra}a na drugite dve kesiwakukli) Dobar den.. deca? Ka`ete mu na ova kesi{te kolku razni boi ima samo vo va{eto blok~e so kola`-hartija. No. Toj se gordee so mene. Delata me krasat. Takvi kako tebe tamu ne yirnale.hartiite. Tvoite raznobojni partali se mavtaat po site grmu{ki i granki! Onoj koj prirodata ja gu{i i true. Hartesa: Se razbira. So gordost }e ti se pofalam deka izlegov od kov~egot na baba mi. platneno kese? So {to }e se pofali partalka kako tebe? Platnesa: Samo ti ima{ dobro mislewe za sebe. N¢ ima vo pove}e boi i vidovi otkolku vas . ha . Sekoj proizvod bi sakal da go ponesam. odam i {u{kam. prijatelki! Kade ste trgnale? Hartesa i Platnesa: Trgnavme da kupuvame.plastikite. (Im se obra}a na decata) Taka li e. Priznavam deka sum takva.. so {to }e se pofali{? Platnesa: Jas? Mene me pra{uva{? E. se gleda deka ni{to ne znae{ za nas . Jas so zborovi ne se falam. Plastesa: Za kakvi dela. za kakvi ~uda zboruva{ ti. Se pojavuvaat kuklite i igraat spored ritamot na muzikata. de~iwa.

Koj tekst ne treba da go ~itate pri dramskata izvedba? Na ~asot po Likovno obrazovanie izrabotete gi kuklite: Plastesa od plasti~ni }esiwa. Izvedete kuklena pretstava vo va{eto oddelenie. Hartesa od hartieni }esi. 105 . Zaka~ete gi na stap~iwa.RAZGOVARAME ZA DRAMSKIOT TEKST Koi likovi gi sretna vo ovoj dramski tekst? Koja e najgolemata falbaxika i najgolemiot zagaduva~? Kade s¢ mo`eme da ja sretneme Hartesa? Koja }esa opstojuva so vekovi? O@IVEJTE GO TEKSTOT ^itajte go tekstot po ulogi i ve`bajte dramsko ~itawe. kola` i krep-hartija i Platnesa od razli~ni vidovi tekstil.

staklo. Napi{i vo tetratkata vo kakva ambala`a se spakuvani slednive proizvodi: mleko. Mo`e da se reciklira: hartija. Doznaj zo{to. Sekoja grupa neka ja poseti firmata koja vo va{ata op{tina e zadol`ena da go reciklira otpadot i neka go prosledi procesot na reciklirawe.stari stakleni predmeti ~etvrtata grupa . aluminium. ~okolado. bonbon.stara hartija vtorata grupa . }esi tretata grupa . Ako oddelno se sobira toj mo`e da se preraboti (da se reciklira) i od nego da se dobijat novi proizvodi. Organizirajte se vo odreden termin vo va{eto u~ili{te da dojdat rabotnici so specijalni vozila i da go soberat otpadot {to ste go sobrale. Va{ite pogolemi drugar~iwa neka stavat nekolku fotografii na veb-stranicata na va{eto u~ili{te. Ne zaboravete da se fotografirate i fotografiite da gi zalepite vo knigata. kolku energija se za{teduva so reciklirawe na edno plasti~no {i{e i edna konzerva.ZAPOMNI Ne e sekoj otpad |ubre za frlawe. 106 . Sekoja grupa }e ima zada~a da sobere: prvata grupa .plasti~ni {i{iwa. DOZNAJ POVE]E Od enciklopedii ili od Internet doznajte kolku drvja se spasuvaat so reciklirawe na starata hartija. Procesot koga od ne{to staro pravime novo se vika reciklirawe. maslo za jadewe i mineralna voda. Zapi{uvajte ja va{ata aktivnost i izrabotete kniga za recikliraweto. sok. U^ESTVUVAJ VO PROEKTOT NA PARALELKATA Mnogu ~esto se zboruva za {tetata od upotrebata na plasti~nite }esi. pa{teta. `elezo.konzervi. plastika. Toa }e bide nagrada za va{iot vlo`en trud. So {to mo`e da se zamenat? [to se pravi so starata hartija {to ja sobiravte vo zaedni~ka akcija? Podelete se na ~etiri grupi.

~i~ko mlad. za na{ite mudri gosti: dedovci so srca vreli. rasad mlad i zelen list zatoa te molam pak crtaj proekt so mal park. ~i~ko mlad. In`eneru. bezbedna tr~anica. prekrasen e mojot grad. Proektantu. no mu treba vozduh ~ist. babi~ki so kosi beli.21 Mart e Den na ekologijata i prv proleten den Kakvi aktivnosti obi~no prezemate vo va{eto u~ili{te na ovoj den? PISMO OD DECATA NA GOLEMIOT GRAD Dobar ~i~ko in`ener proektiraj soliter. i nekolku klupi prosti. a pred nego zelen del. ukrasi go mojot grad: proektiraj drvca mladi. igrawe krienica. ima kaj nas koj da sadi. da slu`i za na{a cel: za za za za igrawe broenica. Kosara Go~kova 107 . topka i brkanica.

ZNA^EWE NA ZBOROVITE Otkrij go i zapi{i go zna~eweto na slednive zborovi: soliter. Ne zaboravete deka plakatot treba da bide interesen i da privle~e vnimanie. Pravete go toa sekoj den. proektant. Bidete primer za ostanatite oddelenija i povikajte gi da vi se pridru`at. Mo`ebi koga }e porasne{.mk. Zamolete go da vi vrati odgovor na molbata od pesnata. i ti }e bide{ proektant i }e proektira{ zgradi i parkovi kakvi {to im se potrebni na decata. KREIRAJTE Izrabotete EKO-plakat koj }e go istaknete na vidno mesto vo u~ili{teto i koj }e gi pottikne drugite da razmisluvaat ekolo{ki. stavete go vo plik i ispratete go do proektantot vo va{ata op{tina. proektiraj i rasad. ukrasete go listot. proekt. BIDETE DOSETLIVI Prepi{ete ja pesnata na list najubavo {to mo`ete.com ili na www.wikipedia.google. RAZUBAVETE JA OKOLINATA Prezemete akcija za redovno razubavuvawe na va{iot u~ili{ten dvor.org.VE@BI ZA IZRAZNO ^ITAWE ^itaj ja pesnata izrazno. 108 . DOZNAJ POVE]E Kako se vika ~ovekot koj proektira zgradi i parkovi? Koi se najgolemite i najuredenite parkovi vo svetot? Koi se najvisokite zgradi vo svetot? Ovie i mnogu drugi ne{ta mo`e{ da gi doznae{ od enciklopedii ili od internet ako prebara{ na www. Vnimavaj vo tvojot glas da se po~uvstvuva molba i `elba za veseli igri i spokojni denovi. Koga }e go zabele`at va{eto anga`irawe }e bidete mnogu gordi na svoeto delo.

Poli~na si.RAZMISLI . niz `ivotot me vodi. Kako yvezdi sjajni se tvoite o~i od niv dewe. Pi{uvaj pet minuti bez prekin. ne`na kako svila. nema ni{to pomilo od tebe na svetot. Pro~itaj {to si napi{al. napati mi li~i{ na planinska vila. glasot kako slavej nautro mi pee. no}e dobrina se to~i. Nenad Xambazov 109 .ISKA@I SE Razmisli so {to s¢ bi ja sporedil svojata majka i nejzinata qubov kon tebe. Krotka si ko srna. NA MOJATA MAJKA Tvojata misla majko. duri i od cvetot. Tvojot lik ko sonce me topli i gree. Obidi se vo kusiot sostav da gi zabele`i{ svoite razmisluvawa vo u~ili{nata tetratka. majko. mnogu ti blagodaram mila {to me rodi.

___________ IZRAZI SE Zapi{i ja porakata vo tetratkata {to }e ja pronajde{ vo poslednata strofa. peperutka i drugi raboti na koi }e te navede fantazijata. Napravi sporedba so sporedbite na tvojata majka vo petminutniot sostav. BIDI KREATIVEN Na ~asot po Likovno obrazovanie so pomo{ na pamu~ni top~iwa vo boja.RAZGOVARAME ZA PESNATA [to te voodu{evi vo ovaa pesna? Na ~ija majka poetot £ ja posvetil ovaa pesna? Zo{to ovie prekrasni stihovi mo`e da se odnesuvaat na sekoja majka? Pronajdi vo stihovite so {to poetot ja sporeduva svojata majka. So pomo{ na sporedbite od pesnite i porakata na poetot izrazi ja tvojata qubov kon tvojata majka i blagodarnost za s¢ {to pravi za tebe. Na nea mo`e{ da kreira{ cvet. sonce. stap~iwa za u{i.kako sonce topli i gree Maj~iniot glas . Preto~i ja tvojata qubov vo ~estitkata i ~estitaj £ go praznikot 8 Mart.__________ Majkata e ne`na .___________ Maj~inite o~i se . lepilo i hartija vo boja napravi ~estitka za tvojata majka.____________ Majkata e krotka . 110 . [to e zaedni~ko za niv? ISTAKNI GI SPOREDBITE Sporedbite od pesnata zapi{i gi vo tetratkata vaka: Maj~iniot lik .

So odgovorot na sekoe pra{awe ti go dobi podmetot vo sekoja re~enica. Gream Bel go otkril telefonot. Vo site ~etiri re~enici gi sretnav zborovite _________ i _________. Prepi{i pet re~enici od raskazot . Banica. podmet. 3. Kitot e najgolemit cica~. Filip igra so topka. So koe pra{awe go barame podmetot vo re~enicata? Sam zaklu~i koga }e go postavi{ pra{aweto koj. [arenata peperuga leta od cvet na cvet. Zemjodelcite gi oraat nivite.PODMET I PRIROK. Koj igra so topka? [to pristigna? Filip proletta podmet. Peperugata leta. DOMA[NA ZADA^A Podvle~i go so moliv~e podmetot vo sekoja re~enica: 1. PODMET Prepi{i gi slednive re~enici vo tvojata tetratka. 96 i vo sekoja od niv podvle~i go podmetot.. 111 . [arenata peperuga ne`no leta od cvet na cvet. a na praznata linija napi{i go odgovorot na sekoe pra{awe: 1. [arenata peperuga leta. Moreto e soleno. U~enicite }e odat na izlet. Sostavi pet re~enici i podvle~i go podmetot. 4. 3. 2. a koga pra{aweto {to. Drugarstvoto e mnogu vredno.Prepirka# na str. 2. 4. 5. Koj igra so topka? _______ 2.GLAVNI ^LENOVI NA RE^ENICATA Prosledi gi ~etirite re~enici i zabele`i koi dva zbora }e gi sretne{ vo site ~etiri re~enici: 1. Goce Del~ev zaginal vo s. Pristigna proletta. Koj }e odi na izlet? ________ 3. [to e mnogu vredno? ___________ ZAKLU^I Podmetot vo re~enicata ozna~uva koj go vr{i dejstvoto. Tie se glavni ~lenovi na re~enicata . [to pristigna? ________ 4.

Pticite gradat gnezdo. Podvle~i gi so moliv~e prirocite vo raskazot †Valkanata u~ilnica# na str. Na{eto u~ili{te e ubavo. So koi pra{awa najlesno }e go najde{ prirokot? PRIMENI GO NAU^ENOTO Prepi{i gi slednive re~enici vo tetratkata i vo sekoja od niv podvle~i go prirokot: 1. Sostavi pet re~enici. kakov e. a potoa podvle~i go podmetot so sina. Vardar izvira od Vrutok. 5. a prirokot so crvena boi~ka.. {to se slu~uva so nego. 103.. 2. 112 .PRIROK DAMJAN U^I. Racin e roden vo Veles. 4. Topkata se skina.). Prirokot poka`uva {to raboti podmetot. 3. Koj ja vr{i rabotata? [to raboti Damjan? Damjan U~i PODMET PRIROK SOGLEDAJ I ZAKLU^I Vtoriot glaven ~len na re~enicata se vika ________.

Predlagam da £ podarime ne{to trajno i pred s¢ . S¢ si e vo red. Ama. Kaj mene ideite nikako da seknat.im rekov. .trista ne{ta mo`at da mi †teknat#.originalno! Ete. Edni predlo`ija edno.. ami sal vo eden mig . Ne sum iznenaden. Utrovo site vo oddelenieto na †golemo# razgovarame za denot na `enite. ama jas na site nivni predlozi im staviv †veto#! .. I denes po stoti pat se najdov vo takva situacija. dobro. treti treto.ZAPOZNAJ SE Nacrtaj vo tvojata tetratka kamenen cvet onaka kako {to ti go zamisluva{.. ]e doznaete s¢ po red.. na u~itelkata {to da £ podarime.sekoja godina na Osmi mart da £ podaruvame samo cve}e. od denes ve}e }e postoi i takvo ~udo! Prekrasen kamenen cvet . .. kolku ova da vi zvu~i neverojatno i †ludo#.. Pablo Pikaso e golem {panski slikar na 20 vek od svetski glas. Ednostavno. ete.. Poka`i mu go na tvoeto drugar~e..edinstven na ovoj vek! Kade li e? Poleka. molam.Nekoj mi svika na set glas: 113 .. drugi drugo... Mo`am da re~am duri i banalno. Ne vo eden den.. Toa e nad`iveano ve}e..Sme{no e . KAMENEN CVET Ste videle li nekoga{ ili nekade kamenen cvet? Ne?! Dobro. taka mislam jas. †vrijam# od inspiracija..

taka site storija.. Ti smisli ne{to.. Vasko. Doma zapi{i go zna~eweto na sekoj zbor vo tvojata tetratka. mazni i raznobojni kam~iwa. Kam~iwata so inicijali . Napravi sporedba so tvoeto drugar~e od klupata. drugoto e moja rabota! Prvo ne{to si promrmorija. Mo`ete site da si odite.... za u~itelkata.... inspiracija. se znae. Site se v~udovidoa koga gi vidoa. Spomenot na nas ve~no da £ trae. Sam sedam. Pravam skulptura. minijatura.Ta neli u~itelkata te nare~e †na{ nov Pikasko#. Osmi mart e v sabota. 114 . SOSTAVI RE^NIK Porazgovaraj so drugar~eto za zna~eweto na slednive zborovi: sal. Kiro Donev RAZGOVARAME ZA IDEJATA NA VASKO Zo{to u~itelkata go narekla Vasko †na{ nov Pikasko#? Zo{to te voodu{evi idejata na Vasko? Od kolku kam~iwa }e bide izraboten kameniot cvet za u~itelkata? [to imalo na sekoe kam~e? Koja e razlikata me|u sve`iot cvet i cvetot od kam~iwa? [to misli{ ti. vidoa-ne vidoa. Potoa.Taka }e napravi{ mal re~nik od zborovite ~ie zna~ewe ne ti be{e dovolno jasno. se razotidoa.. veto. originalno.. I vedna{ otr~av doma i za pet minuti donesov polno kese so ubavi...Od kade ti se. Denes e sreda.Prifa}am! .E... .. pa... gi ima vo site boi. zo{to u~itelkata }e bide voodu{evena od kameniot cvet? Otkrij {to e toa vo raskazot {to te potse}a na pesna. pa kako {to im ka`av.. Vo o~ite im zaigraa qubopitni plamen~iwa. skulptura... Sega sum doma.. Golemi i mali. ka`i! .. Odberete si po edno i na nego napi{ete gi svoite inicijali. Vasko. Odbranite kam~iwa gi lepam i edno kraj drugo vnimatelno gi redam. minijatura. Me bocna pa go †presekov#: . banalno. inicijali. Od site nas.vo cvet.mu rekov. Poslu`i se so Re~nikot na makedonskiot jazik ili pobaraj pomo{ od nekoj vozrasen.Gi sobrav dodeka patuvav kraj ohridskite pla`i! Eve..

]e go sretnete i vo †Zbrkanata skazna# ili najdobro vo †Mojot svet#. So dobra misla za s¢ i sekogo. raskazi i romani. Za{to so igra i smea najzdravo se raste. Takov sum i sega. ]e go sretnete vo mojot †Vesel ZOO-park#. Od mene tolku . zrna grav. Ama jas samo sum si gukal i sum se sme{kal. Vi velam: Jas pi{uvam za deteto vo mene koe nikako ne saka da porasne. Zo{to? Pobarajte go vo moite pesni.sega vie ste na red.) i izraboti slika ili nekoj predmet spored tvoja ideja. p~enka. besneel voen po`ar. le}a. kaj †^etirino`nite ricari# ili vo dru{tvo na †Vnukot na majorot#. na neboto nad moeto rodno selo Monospitovo. hartieni cevki. Istoto vi go sovetuvam i vam. a potoa tvojata izrabotka podari £ ja na tvojata majka ili na tvojata u~itelka. grmele avioni. Odberete gi najinteresnite idei i realizirajte gi. Porazi ne priznavam. lu{pi od orevi ili le{nici. krp~iwa. Napravete izlo`ba od va{ite izrabotki. Me pra{uvate zo{to sum se odlu~il da pi{uvam za deca. Toa neka bide proizvod na va{ umstven ili ra~en trud. Avtobiografija e literaturno delo vo koe pisatelot zboruva samiot za sebe. me|u †Dalaverite na Dobre Lo{iot#. nasekade tre{tele bombi. MINI AVTOBIOGRAFIJA BEZ FOTOGRAFIJA NA PISATELOT KIRO DONEV Moite roditeli me donele na svet vo mnogu nezgodno vreme: na 21 mart 1942 godina. SRABOTI NA ^ASOT PO LIKOVNO Odberi si materijal (kam~iwa. 115 . Zamislete si: prv den na proletta i namesto nad mojata lulka da letaat lastovi~ki i slavej~iwa. a za pobeda go smetam sekoj nov den.KA@I JA TVOJATA IDEJA Razmisli i ka`i i ti nekoja ideja kako da ja iznenadite va{ata u~itelka za Osmi mart ili za krajot na u~ebnata godina. volnica i sl. Da zaspivate i da se budite so nasmevka na liceto. {i{arki. Samo neka vi ka`e.

116 . Objasni zo{to i za tebe †Majkata e svetla yvezda na temno nebo {to sveti# Napi{i i ti pesni~ka za tvojata majka i podari £ ja za nejziniot rodenden ili nekoj drug povod.OD DETSKITE SRCA Otkrij od pesnata na tvoeto drugar~e {to s¢ pretstavuva majkata za nego. Potrudi se da ja upotrebi{ rimata kako {to napravilo tvoeto drugar~e.

Sveti Kiril i Metodij”. 117 . nacrtaj ja tvojata majka i zalepi ja na vratata od fri`iderot. OU . Ako si talentiran crta~. Taa }e bide presre}na..OD DETSKITE SRCA Mario Trifunov IV1. Skopje Qubovta kon majkata i blagodarnosta za s¢ ona {to go pravi za tebe se izrazuva so sekoja tvoja dobra postapka.

spomen na selsko {kolo. Od tebe spomen ~uvam vo srce moe milo. mislite moi letaat. Ti pra}am topol pozdrav ti sne`no grut~e belo. kon tebe rodno selo. Vo prolet kolku milo roj ptici v {uma peat plodovi kolku slatki vo leto `olti zreat. Van~o Nikoleski 118 . maj~ino toplo krilo. trepkaat bezbroj yvezdi nad tebe sekoja ve~er. ko grut~e ~isto belo skrieno tamu le`i{ ti moe malo selo. Kraj tebe bister potok niz doloj brzo te~e.Zo{to go saka{ svoeto rodno selo/grad? MOETO SELO Daleku tamu na jug.

Pronajdi vo prvata strofa so {to poetot go sporeduva svoeto selo. Sekoja strofa otkriva po edna prekrasna poetska slika koja poetot ja naslikal so zborovi.lesna. 119 . nie ti go prepora~uvame romanot za deca . mnogu gi zasakav decata i taa qubov zapo~nav da ja izrazuvam niz stihovi. Podvle~i gi so moliv~e rimuvanite zborovi. po kogo MTV snimi prekrasen seriski film. TI PREPORA^UVAME ZA ^ITAWE Od mnogute negovi dela. narodnite predanija. podocna kako selski u~itel. son .1980 g. bea .pra}am.yvon... legendi i prikazni.. Koi ubavini go krasat? Objasni so svoi zborovi.smea. Ohridsko .. PISATELOT ZA SEBE VAN^O NIKOLESKI (1912 g..Vol{ebnoto samar~e#. Ohrid): Kako selsko dete ja zapoznav ubavinata na na{ata tatkovina. Kako dete na narodot. Crvena Voda. go zasakav i prou~uvav negoviot `ivot vo minatoto i vo dene{ninata. Seto toa mi ovozmo`i da izbiram interesni temi za decata.JA OTKRIVAM QUBOVTA KON RODNOTO MESTO Zo{to poetot mu ispra}a topol pozdrav na svoeto rodno selo? Kade se nao|a? [to ~uvstvuva poetot kon svoeto rodno selo? Otkrij od stihovite zo{to poetot si go saka tolku mnogu svoeto selo. Odberi si koi dva zbora }e gi rimuva{: vra}am . Potseti se za {to pridonesuva rimata vo pesnata. Prepi{i gi stihovite vo tetratkata. SOZDAVAJ Obidi se da napi{e{ u{te edna strofa {to }e £ ja dodade{ na pesnata. negovite obi~ai. s. pesna . Odberi ja najubavata spored tebe i opi{i ja. a i da gi iska`am na onoj jazik so koj narodniot genij so vekovi ja ~uval i do~uval na{ata narodna samobit.

ora~u! . .Od trieset godini! . A vie ste ovnite. Toga{ ora~ot rekol: . Carot si odminal. {to te pra{a carot? .odamna li e pobelena. Dojdovte kaj mene i jas vi gi zedov site `oltici. Ne mo`ele da se dosetat. pra{a za stri`ewe ovni. Ponatamu gi pra{al ministrite: .Ovaa planina odamna li e pokriena so sneg? . jas mu odgovoriv . pominal pokraj eden ora~. }e ve otpu{tam. So sebe gi povel i ministrite. ~estiti caru.[to go pra{av ora~ot i {to mi odgovori toj? Ministrite se zamislile.rekol carot.Pomislete se! .Ne znaeme. a jas mu odgovoriv deka mo`am i ko`ite da im gi oderam. a {to odgovoril ora~ot. Eden den trgnal niz carstvoto da vidi {to ima me|u narodot. Ti pra{a za snegot na planinata.Dal ti Bog dobro! . odel i videl mnogu sela i gradovi. .Carot me pra{a za mojata glava . Taka odej}i. a planina nema{e. a ovni nema{e.Ora~u. . Posle me pra{a dali mo`am da gi ostri`am ovnite. Ministrite nemale drugo {to da pravat pa se soglasile. ama }e mi gi dadete site `oltici {to gi imate. Raska`i im ja ti na tvoite drugar~iwa.Ako ne mi odgovorite.Dobar den. a za minister }e go zemam ovoj starec zatoa {to toj vedna{ mi odgovori. samo da mi padnat. Ne mo`ele ni{to da odgovorat. . Ministrite si oti{le zasrameni.]e vi ka`am. Odel.PRETHODNA PODGOTOVKA Pobaraj od povozrasnite ~lenovi od tvoeto semejstvo da ti raska`at nekoja makedonska narodna prikazna koja im e omilena.od trieset godini. ko`ite }e im gi oderam. pa se vratile kaj ora~ot. a ministrite ostanale da mislat {to pra{al gospodarot.A mo`e{ li da gi ostri`e{ ovie ovni? .More. ta vi gi odrav ko`ite. . Carot si oti{ol. Makedonska narodna prikazna 120 . CAROT I ORA^OT Si bil eden car.

no gi ka`al ministrite na carot. Nie ti nudime tri: a) Ora~ot gi zel zlatnicite. b) Ne im go ka`al odgovorot na ministrite. sekoj den vo 10 ~asot i 20 minuti se emituva makedonska narodna prikazna. Preraska`i ja prikaznata vo tetratkata.koga ja ~ita{ ili koga ja gleda{ na televizija? 121 . na prvata programa. Ima mnogu na~ini. Prosledete edna makedonska narodna prikazna i zapi{ete: naslov na prikaznata. koi akteri igraat vo nea. v) Ministrite se iskarale i istepale koj da mu go ka`e odgovorot na carot.DA RAZGOVARAME So kogo se sretnal carot? Za {to razgovarale? Kakva zada~a dobile ministrite? Kako do{le do odgovorot? Pro~itaj go mudroto objasnuvawe na ora~ot. IZRAZI SE PISMENO Preraska`i ja prikaznata no taka {to }e £ go smeni{ krajot. koj e re`iser. Iska`i se kako ti e pointeresna prikaznata . PROSLEDETE NA ^ASOT Na Makedonskata televizija. Odberi eden od ovie na~ini ili smisli drug kraj po tvoja `elba.

Van~o Nikoleski. a prirokot so crvena boi~ka: Marija. a prirokot poka`uva {to raboti podmetot.. Od koja makedonska narodna prikazna nau~i deka decata rano nau~ile da se ~uvaat od opasnostite {to gi demnat od lu|eto? 2. cve}e.Moeto selo#. 2. pristigna. proletta. v) ______ pla~e. 122 .. Za .Pismo od decata od golemiot grad# zaedni~ko e: a) napi{ani se vo stihovi b) ja razvivaat ekolo{kata svest v) imaat ist avtor. go napi{al romanot: a) Spomenka b) Goce Del~ev v) Ajdu~ka ~e{ma 3. Lesno gi opredeluvam podmetot i prirokot. Podmetot vo re~enicata poka`uva koj ({to) go vr{i dejstvoto ili se nao|a vo nekoja sostojba.POVTORUVAM I SE PROVERUVAM GLAVNI ^LENOVI VO RE^ENICATA . Originalniot podarok koj go smislil Vasko Pikasko e: a) cve}e odgledano od u~enicite b) cvet napraven od raznobojni kam~iwa v) cvet nacrtan od najdobriot crta~ 4.Valkanata u~ilnica# i .PODMET I PRIROK Znam koi se glavni delovi vo re~enicata. humoristi~ni. Od slednive zborovi vo tetratkata }e sostavam tri re~enici i }e go podvle~am podmetot so sina.. rano. kupi. 1. 1. Mo`am sam da sostavam dve re~enici i da opredelam podmet i prirok. Slednive re~enici }e gi prepi{am vo tetratkata i }e gi dopolnam so podmet ili prirok: a) Kiril ______sladoled. g) Violeta _______ cve}iwa. pi{uva. Kiro Donev. avtorot na pesnata . Napi{i nekolku sporedbi so koi }e ja opi{e{ tvojata majka? 5. Odgovorite na slednive barawa pi{uvaj gi so latini~ni bukvi vo tvojata tetratka. tekstovi. 3. b)______ ja donese lastovi~kata.

I poleto i gorata cvetna poubavi.Ja po~ituvam razli~nosta Nabroj gi site vidovi ptici {to gi znae{. kako deca v nemir {to gorat. denot iden v ne`nosti go krasat. na kriljata proletta ja nosat. Razigrani vo prekrasen tanec. V son~evina sinolika tonat. Pero Milenkoski OTKRIJ GI ^UVSTVATA Koi ~uvstva gi pobudi kaj tebe ovaa pesna? Obidi se da ja objasni{ taa "~udna sre}a {to v srce mi yvoni#. Pro~itaj mu na drugar~eto i dopi{i gi vidovite ptici za koi ne si se setil. Kako se odnesuva{ ti kon niv? Kako se gri`i{ za pticite koi prezimuvaat kaj nas? 123 . Kolku poetski sliki otkri? Opi{i ja poetskata slika {to najmnogu ti se dopa|a. ~udna sre}a vo srce mi yvoni. Prepi{i nekolku poetski izrazi {to te voodu{evuvaat. So kogo poetot gi sporeduva pticite vo let? Objasni ja sporedbata. ISKA@I GI SVOITE STAVOVI Pticite se va`en del od `ivotnata sredina. Zo{to poetot veli deka pticite ja nosat proletta na kriljata? Kakvi kopne`i raspeanite ptici ti palat vo srceto? I POETSKITE SLIKI ^itaj ja pesnata vo sebe i so moliv~e obele`uvaj ja sekoja poetska slika. poli~ni se so niv. ubavici pesni {to si glasat. Nad ezero sinevina galat. PTICI So vetrot tancuvaat v zanes. [tom gi vidam so pesni da letnat. Vo beskrajot niz igra se gonat i se kapat vo utrinska rosa. vo srcata kopne`i ni palat. se vivnale nad pole i gora. a se setilo tvoeto drugar~e.

APRILSKA Me izlaga te izlagav. Me izlaga te izlagav i samo {to zaminavme gri`ite gi skinavme. so smea se nagostivme potoa si prostivme.NAPRAVI SPOREDBA Nacrtaj vo tvojata tetratka so nekolku potezi dva lika: nasmean i namurten. Vo du{ata arlili-li-li mi nasadi karanfili. a kakvo namurteniot. Me izlaga te izlagav. kratko na minuvanje. 124 . no nikoj nikomu ne mu se luti? Kakvi lagi i {egi treba da se ka`uvaat na ovoj †mil den za {eguvanje#? Objasni kako gi razbira{ poslednite dva stiha od pesnata. Me izlaga te izlagav. mil den za {eguvanje! Me izlaga te izlagav. Lagite gi slavevme slatko se nasmeavme. Zo{to lu|eto na ovoj den se la`at me|u sebe. Risto Dav~evski RAZGOVARAME ZA PESNATA [to po~uvstvuva otkako ja slu{na ovaa pesna? Objasni ja mislata na poetot †mil den za {eguvanje#. Kakvo ~uvstvo predizvikuva kaj tebe nasmeaniot lik.

kakvi maski podgotvile u~esnicite.koj u~estvuva{e vo nego. . PRO^ITAJ VO DNEVNIOT PE^AT Pronajdi i pro~itaj vo dnevniot pe~at kade se odr`uvale natprevari i drugi manifestacii za odbele`uvawe na Denot na {egata . Izve{tajot treba da gi sodr`i slednive podatoci: .SOZDAVAJ Izmisli u{te dva stiha za da ja zavr{i{ zapo~natata {esta strofa: Me izlaga te izlagav __________________________ __________________________ PRODOL@I SO AKTIVNOSTITE NA ^ASOT PO TEHNI^KO OBRAZOVANIE Za u~ili{niot prvoaprilski maskenbal podgotvi interesna maska i u~estvuvaj vo natprevarot za najuspe{na maska vo tvoeto u~ili{te.kade i koga se odr`a maskenbalot.kakvi nagradi dobija pobednicite. vo dvojka ili grupno. Koi dnevni vesnici se ~itaat vo tvoeto semejstvo? Nabroj gi naslovite i na drugite dnevni vesnici {to gi znae{. Kolkupati mese~no izleguva od pe~at? U^ESTVUVAJ VO NATPREVAROT ZA NAJDUHOVITA [EGA Predlo`ete mu na va{iot u~itel da organizira natprevar vo izvedba (dramatizacija) na najduhovita {ega. [egata mo`e da ja prezentira{ sam. 125 .prvi april. PODGOTVI IZVE[TAJ Za naredniot ~as podgotvi izve{taj za maskenbalot vo tvoeto u~ili{te. . Na natprevarot neka se prijavi sekoj koj saka. Napravi sporedba so tvoeto spisanie {to go ~ita{. Donesi sam zaklu~ok koi vesnici spa|aat vo DNEVEN PE^AT. . .koi bea pobednici.

.raska`uva{e toj. ^avkata se zasrami i bez zbor odleta. A nedaleku od nea raste{e druga cre{na.. vitka. ubavice! Zarem ne ti pre~i onaa starica? . Kako mo`e jazikot da kr{i koski? Pronajdi i drugi pogovorki so ista poraka! NAVREDA Na rit~eto ima{e dve cre{ni. Edna{ ~avkata £ podvikna na mladata cre{na: . IZRAZI SE Objasni kako ja razbira{ ovaa narodna pogovorka.. Ete. od nea iznikna mladovo drvo. nikoga{ ne dozna deka navredata boli pove}e i od rana.Ej. Pred pove}e godini edna nejzina semka. .. vetrot ne mo`e{e da se vozdr`i.Narodna pogovorka: JAZIKOT KOSKI NEMA. Nejzinite rasko{ni granki ja pravea u{te poubava.E.A ti ~avko. Samo so gor~ina se nasmevna.gordeliva be{e ~avkata. dali ja saka{ svojata majka? . . .. tokmu jas ja istrkalav malku ponastrana. ..se navredi drvoto. nagrdena.. zatoa treba pomalku da drdori{! I da znae{ deka starata cre{na e nejzina majka.ja pra{a. koj ne ja saka rodenata majka! . A starata cre{na ne re~e ni{to. A KOSKI KR[I. osakatena. mlada. Ima{e samo u{te dve granki.Pra{aj me ne{to poumno.. Gorjan Petrevski 126 . Dodeka pak. Ednata be{e stara i {upliva.~avko! . I bidej}i be{e obi~na ~avka.Pa. A i taa nekoga{ be{e mlada i ubava.

vetrot i mladata cre{na. Objasni ja porakata na pisatelot. obele`i gi so moliv~e logi~kite celini i daj im naslov. Razmisli za poinakov kraj na raskazot! ZNA^EWE NA ZBOROVITE Razgovaraj so tvoite roditeli i pronajdi go zna~eweto na slednive zborovi: drdori vitka rasko{na - DOMA[NA ZADA^A Preraska`i go raskazov vo tetratkata spored planot {to go napravi. Pritoa potrudi se re~enicite da gi pro~ita{ so pravilna intonacija.RAZGOVARAME ZA RASKAZOT [to te voodu{evi vo ovoj raskaz? Pronajdi ja re~enicata od koja doznava{ deka starata cre{na e navredena. Od kogo ~avkata zasrameno odletala bez zbor? Objasni kako ja razbira{ poslednata re~enica. 127 . Taka }e go napravi{ planot na raskazot po kogo }e go preraska`e{ mnogu lesno. POSTAVI PRA[AWA Postavi £ dve pra{awa na mladata cre{na i dve pra{awa na vetrot. Menuvaj ja i bojata na glasot za da gi imitira{ ~avkata. FORMULIRAJ NASLOVI NA CELINITE ^itaj go raskazov tivko. VE@BAM IZRAZNO ^ITAWE Pro~itaj go ovoj raskaz pred tvoite roditeli.

ZBOROVI SO ISTO ILI SLI^NO ZNA^EWE SOGLEDAJ I ZAKLU^I se dvi`i ~ekori brza doa|a tr~a dnevnik u~ebnik roman slikovnica re~nik ODI KNIGA Zborovite od desnata kolona iako se razli~ni po forma. Pritoa sekoj zbor napi{an so sina boja... zameni go so zbor {to ima isto ili sli~no zna~ewe: †. Ne~ujno. Ama nivniot `ivot e kus. Niz negovite cvetovi. Za da postigneme pogolema slikovitost i preciznost vo iska`uvaweto ~esto koristime razli~ni zborovi {to imaat isto ili sli~no zna~ewe. Vo cvetnata gradina trendafilot `edno go o~ekuva{e plisokot na son~evite zraci. Bez {um. svetkaa bezbroj kapki rosa. Site go ozna~uvaat poimot ODEWE ili KNIGA.Na istok osamnuva{e novoto utro. imaat isto zna~ewe kako i zborot so kogo se povrzani so strelkite.. kako biserni zrna.. PRIMENI GO NAU^ENOTO Za sekoj zbor pronajdi po eden ili pove}e zborovi so isto ili sli~no zna~ewe i zapi{i gi vo vakva tabela: govori ka`uva ku}a ulica vesel obuvki patiki ~izmi u~itel roditel majka Prepi{i go sledniov tekst.# 128 . So izgrevot na sonceto vedna{ }e is~eznat.

Moeto letalo letna nagore. Pritoa sekoj zbor napi{an so rozova boja zameni go so zbor {to ima sprotivno zna~ewe. Pritoa potrudi se vo sekoja re~enica da zameni{ po eden ili dva zbora so sprotivno zna~ewe: 1. Imam mnogu prijateli. Deneska imav lo{ den. Prepi{i gi re~enicite vo tetratkata. (Pticite si zaminaa vo toplite krai{ta) 3. Nabrgu }e se ~ue{e i grubiot cvrkot na golemite i grubi pilenca. Kakov e Tome? ZAKLU^I Pronajdi zbor tamu kade {to nedostasuva i ka`i mu go na drugar~eto do tebe: den no} bogat bolest zdravje visok dobri grdo nizok lo{i utro glad qubi umna smel svetlo sitost mrazi Kakvo zna~ewe imaat zborovite {to im gi dodade na dadenite zborovi? VE@BI Prepi{i go sledniov tekst. Pticite se vratija od studenite krai{ta. 2. Taka tekstot }e ja dobie svojata celosna smisla i ubavina: Daleku od na{ata nova ku}a ima{e edno nisko drvo so retka kro{na. 4. Na najniskata granka sekoja prolet dve ta`ni ptici go obnovuvaa staroto golemo gnezdo. Koga }e potporasnea i tie n¢ rasta`uvaa so svojata ta`na pesna. 129 .ZBOROVI SO SPROTIVNO ZNA^EWE Cvetko e vesel.

po zeleni trevki. {at~e da go lapne! Bla`e Koneski Daj mi gi ra~iwata. pee sme{na pesna. ti se smee{ kako izvor~e: te~e smea vo brazdi~ka bistra.le{ni~e.bobence. [to bara? Ogan~e. a sega ti mu ja pee{ na nekoe detence. zemi si. a do nego . 130 . Ka`i mu ja na tvoeto drugar~e od klupata. a do nego . a do nego . Vlezi. IGRA SO DETE Na }erka mi Milo.jagot~e.POTSETI SE Potseti se na nekoja pesni~ka {to ti ja peele dodeka si bil mal. ~uk! Koj ~uka? Stojan~e. vrap~e da go ~apne. a do nego . skokotliva igra za prstiwata za no`iwata: Maloto prste prosence. na{ata igra da si ja po~neme stara i prosta: ^uk. ti se smee{ kako srebro. zdru`i gi prstiwata.grozjence.

Izberete najdobar recitator. KOJ E BLA@E KONESKI Ka`i mu na drugar~eto {to znae{ za poetot..proso (od milost) bobence . izvor~e. ogan~e. Stojan~e. ZADA^A Nau~i ja pesnata napamet i recitiraj ja na ~asot. Kakov efekt se postignuva so slednive zborovi: prstiwata. zaedno pobarajte vo prvata tema od ovoj u~ebnik i pro~itajte glasno. Povtorete {to ste nau~ile. 131 . Zapi{i vo tetratkata i ti nekoja detska zalagalka.RAZGOVARAME ZA PESNATA Na koj period od detstvoto te potseti ovaa pesna? Na kogo mu ja posvetil pesnata poetot Bla`e Koneski? Na koja vozrast bila negovata }erka koga £ gi peel ovie pesni~ki? Koe silno ~uvstvo na poetot e izrazeno vo ovaa pesna? Najdi gi dvete sporedbi vo pesnata i objasni gi. ZABELE@I Koi dve strofi se zalagalki koi najverojatno i tebe so niv te zaigruvale tvoite roditeli ili babi i dedovci. Ako si zaboravil. ra~iwata.grav~e (vo isto~nite govori) Pronajdi gi i zapi{i gi vo tetratkata site zborovi so koi se iska`uva ne{to malo ili milo..? GO ZBOGATUVAM RE^NIKOT prosence .

A ako pak ti kupile patiki. So ko{ni~kata so crveni jajca. da gi pee popot. potoa vleguvavme vo "normalen kolosek#. kako {to velime vo Vev~ani. vo novo pleteno xemper~e. toj rasko{en proleten i prazni~en den e nezaboraven. Toa bea ubavi prazni~ni denovi. na u~ili{te site bevme izgoreni vo kosite. a so nego i krajot na u~ebnata godina. bidej}i sekoj den ne e Veligden. novi gumeni opin~iwa. za{to poleka. koga kru`evme okolu crkvata i so sve}i si gi gorevme kosite na glavite. Site bevme oble~eni vo ne{to ubavo. VELIGDEN Veligden. Eden od tie veligdenski denovi be{e isto taka interesen i zabaven za nas decata. Deca so beli pleteni ko{ni~ki. za da ne se "sker{et#. U~ili{niot dvor tie denovi be{e poln so lu{pi od veligdenskite jajca vo razni boi. odevme v crkva. Da ti e `al da stapne{ so niv na patot. Odevme i so po dve-tri crveni jajca vo u~ili{nite torbi. no sigurno se bli`e{e letoto. so cvetni granki od ovo{kite i so crveni jajca staveni na pamuk vo ko{ni~kata.POTSETI SE I RASKA@I Potseti se na edno tvoe interesno do`ivuvawe od minatiot Veligden i raska`i mu go na drugar~eto do tebe. za da "se ker{ime#. Naum Popeski 132 . toa be{e radost golema. No.

baba i dedo za veligdenskite obi~ai vo nivniot kraj. Napi{i ja nivnata literaturna forma. Del od moeto detstvo opeav vo stihozbirkata †Detelinka so ~etiri lista#. so spomeni koi slikovito zboruvaat za tie nezaboravni denovi od moeto detstvo vo Vev~ani. Ona {to e novo i interesno za tebe zapi{i go vo tetratkata. vo pazuvite na planinata Jablanica. a eve. sega u{te edno navra}awe. PISATELOT NAUM POPESKI ZA SEBE Detstvoto e mojot neiscrpen izvor na inspiracija.. preku knigava †Spomeni vo sliki#. a vo site zaedno sum jas.RAZGOVARAME ZA RASKAZOT Opi{i {to nosele decata od Vev~ani koga odele v crkva na Veligden? Kako bile oble~eni? Pokraj obi~aite vo crkvata. Po {to ti e poznato tebe seloto Vev~ani? DOZNAJ I ZAPI[I Razgovaraj so tvoite roditeli. deteto vev~an~e od pedesettite godini na 20 vek. me|u koricite na ovaa kniga. po~ituvan ~itatelu. {to u{te im bilo interesno i zabavno na decata? Kako izgledal u~ili{niot dvor za vreme na veligdenskite praznici? Pronajdi gi i podvle~i gi so moliv~e dvata zbora {to ne se literaturni.. Sekoj zapis vo knigava e prikazna za sebe. PREPORAKA ZA ^ITAWE Pobaraj ja vo tvojata biblioteka i pro~itaj ja knigata †Spomeni vo sliki# od Naum Popeski 133 . Ti. }e se sretne{ so moeto detstvo.

da razbere batali go . [umi {uma od {u{lawe {tuka {utre od du{kawe ama ni{to ne nadu{i {to za{u{ka da dou{i.{u{kawe da dou{i . Vasil Pujoski ZNA^EWE NA ZBOROVITE {tukna .zbesna {utre i {turo .Ka`i mu na drugar~eto nekolku brzozborki {to gi znae{. [U[KA^ [U[KA [UTRE DU[KA Ne{to {u{na. {u{ka~ {u{ka vetre {utre da nadu{ka. glupavo (od {ut . se za{u{ka {tukna kutre da nadu{ka {to li {u{na. {u{ka~ katil nikoj vetrot ne go fatil. Natprevaruvajte se koj }e ka`e pove}epati edna brzozborka bez gre{ka.praznoglavo.da sfati.mnogu lo{ Koi od ovie zborovi prvpat gi sretnuva{? 134 . {u-{u.bez rogovi) {u{lawe . [u-{u. napu{ti go katil .zapostavi go. kaj se mu{na {ekna {utre koga slu{na. [turo {utre du{kaweto vetre ti e {u{kaweto batali go.

Organizirajte natprevar vo recitirawe bez gre{ka. a koj du{ka~ot? Na koi narodni kratki umotvorbi te potseti ovaa pesna? [to mu ka`a na drugar~eto pred po~etokot na ~asot? ZADA^I Nacrtaj vakva tabela vo tvojata tetratka i izvle~i gi site imenki i glagoli koi vo sebe ja sodr`at soglaskata { Imenki so { Glagoli so { Dopi{i u{te po pet imenki i glagoli {to }e gi izmisli{ vo koi }e se povtoruva nekoj glas po tvoj izbor (soglaska ili samoglaska). Ka`i mu ja na drugar~eto i nateraj go da ja ka`e tripati ednopodrugo bez gre{ka. 135 . Koja soglaska e najzastapena vo pesnata? [to postignal so toa poetot? Koj e {u{ka~ot.RAZGOVARAME ZA PESNATA Objasni {to te razveseli vo ovaa pesna. Obidi se i ti da sostavi{ brzozborka od edna re~enica. ORGANIZIRAJTE SE ZA IGRA Sekoj neka nau~i napamet edna strofa od pesnata. Nau~i nekolku napamet i koristi gi vo igrata so tvoite drugar~iwa. TI PREPORA^UVAME ZA ^ITAWE Pobaraj vo u~ili{nata ili gradskata biblioteka kniga so brzozborki od makedonski avtor.

Za pakost. a jas }e poseam. bidej}i toj pove}e se ma~el koga go vla~el mestoto! I krtot sakal da e kutleto ponagneteno. . 136 . bre krtu. LISICATA.mu odgovoril krtot . }e se ispotepale: per~e za per~e se bea fatile.rekol e{ko . Potoa go be{e izramnil so trweto so koi bil ispozaka~en. Fatil e{ko i be{e go poseal izoranoto mesto. .kako prvo }e n¢ ~eka da go izorame poleto.Mnogu arno .SETI SE So koi osobini naj~esto e zakitena lisicata? Raska`i nekoja pointeresna basna za nea.sega {to da fatime rabota? .mu rekol e{ko . Be{e se storil eden beri}et. za da rabotat selska rabota. Zele edno kutle da si ja delat p~enicata. Taka velej}i ne mo`ele da se pogodat. bre e{ko. ete ja kuma lisa kaj vrvela i bez da ja povikaat be{e se vratila da vidi {to e taa |urultija. . Eve jas }e izoram. Nemalo nikoj da pomine da gi kutrulisa. E@OT I KRTOT E`ot i krtot se zaorta~ile nekoga{. stra{na rabota! Go o`nale i go ovr{ile. za }ef go be{e storil. ~unki toj vo oraweto si gi iskr{il noktite.E. Arno ama u{te so prvo bea se zakarale.Ami {to }e fatime.ti izoraj. ~unki e{ko sakal kutleto da e ponagneteno. Se zapregnal krtot i izoral edno mesto. a pak ti da posee{. . trkalaj}i se po poseanoto mesto.

im rekla lisa i ja ograbila od krtuleto i e{ka pe~alenata stoka. . za da se prika`uva#. POVRZI Koi narodni pogovorki odgovaraat na sodr`inata? Krivo sedi. be{e si go ka`ale alot pred nea kako pred nekoj praveden sudija i bea ja pomolile. za da se prika`uva. {to se karate. prava kako ja`e v torba. raspravija alot . na ti ja slamava da si le`i{.pramen kosa kurtulisa .makata RAZGOVARAME ZA PRIKAZNATA Na kakov jazik e napi{ana ovaa makedonska narodna prikazna? Zo{to se skarale e`ot i krtot? Kako presudila lisicata? Zo{to ne se slo`uva{ so nejzinata presuda? Objasni ja mislata na lisicata: "Eve vaka biduva za vas pravina. i ti.stara merka za merewe `ito ~unki . Mo`ete da napravite oddelenski re~nik vo koj }e gi zapi{uvate site novi zborovi na koi }e naidete. Makedonska narodna prikazna ZBOR PO ZBOR . Gladna me~ka oro ne igra. krtule mrtule.`elba. vie imate devet kila i kutle i slamata za delewe.kavga.se zdru`ile }ef . pravo sudi. 137 . Ako ne si bogat. bre e{ko i ti krtule? [to imate da delite.RE^NIK Vo prikaznata }e sretne{ mnogu zborovi od narodniot jazik od koi nekoi retko se koristat. beqa |urultija . merak beri}et .rod od nivite kutle . p~enica edno kutle . se zaorta~ile .. Otkako gi pra{a kuma lisa. Zapi{i gi vo tvojata tetratka. samo da ne se karaat. A za lisica misica }e bidat devette kila p~enica. Dvajca se karaat. e{ko me{ko.E ti. prava kako ja`e v torba. tebe. e`e me`e. kako {to e pravo. tretiot koristi. .{teta. za da si gi odnesam na vodenica.im rekla kuma lisa.za{to per~e .tolku dosta ti e za celo zimovi{te. eve pravo kako se deli: tebe.More.se spasi pakost . taa. Eve vaka biduva za vas pravina. ta {to tolku se karate? . krtule mrtule. bidi rabotliv. da im ja deli p~enicata.

veli~ini) SPOREDI (na {to e sli~na) PRIMENI (koj del od nea se koristi i za {to) ASOCIRAJ (na {to te naveduva da razmisluva{) ARGUMENTIRAJ (za ili protiv) ANALIZIRAJ (od {to e sostavena) Napravete vakva kocka na list i popolnete ja.POTRUDI SE So tehnikata kocka obidete se so tvoeto drugar~e od klupata da ja pretstavite lisicata od ovaa prikazna i od basnite vo koi ste ja sretnale. formi. Va{ite kocki zaka~ete gi na tablata i razgovarajte za va{eto mislewe. 138 . OPI[I (boi.RAZMISLI .

Postavete £ i vie edna gatanka na u~itelkata. Krugot se povtoruva dodeka ostane samo eden . Taa }e gi odbere najinteresnite i }e vi gi postavuva kako pra{awe. bela pepel preta{e. Mara mala. da pomini pop. ^esta e poskapa od parata.. Vodata i ognot prijateli ne stanuvaat. Mara golema Petre pletit plot. .zlaten klu~. Ako ja dovr{i toa po~nuva nova pogovorka i podava na drug. izrasnale pet granki.pobednikot... lo{ rasol. Odberi si edna od dadenive brzozborki ili onaa {to si ja nau~il. (u. Nau~i i nekolku brzozborki. 139 Na dve stebla viti. Lo{ kantar katran mere{e. Neka odgovara koj prv }e se doseti i }e krene raka.) Sekoga{ sedi v ku}a.....v) POGOVORKI Dolga kosa .. Natprevaruvajte se i zabavuvajte se: Sekoj neka napi{e po edna gatanka i neka £ ja dade na u~itelkata. (r.. DOSETI SE I POBEDI Organizirajte nekolku igri niz koi }e poka`ete kolku ste nau~ile od na{ata bogata narodna riznica. ZABAVNA TRADICIJA GATANKI Tri meseci e prazno.. (p.e) BRZOZBORKI Bel petel. Toj {to ne znae da ja dovr{i pogovorkata izleguva od igrata. Mrzata e krasta.. Eden u~enik }e ja po~ne pogovorkata i }e mu go frli top~eto na drugar~eto koe treba da ja dovr{i. i p. Toj {to }e zgre{i otpa|a od igrata.PRETHODNA PODGOTOVKA Pronajdi nekolku novi gatanki i nau~i gi. a devet polno. Aren zbor . Naredete se vo krug.. tenki. a pak e vla`en.. Zamoli gi povozrasnite da ti ka`at nekolku interesni pogovorki.kratok um. Na{ rasol. Sekoj treba da ja izgovori brzo i bez gre{ka tripati ednopodrugo.

_____._____. Vo mojata tetratka }e napi{am po nekolku zborovi so isto ili so sli~no zna~ewe za zborovite: radost._____. nasmean .____. Poetot Bla`e Koneski vo pesnata . iskoristil dve narodni tvorbi posveteni na decata {to se vikaat: a) brzozborki. ~evli. pokrivka. {iroko . nisko . Odgovorot na gatankata Dolga Neda senka nema e: a) brod b) manekenka v) reka 2.______.Igra so dete# {to £ ja posvetil na svojata }erka. napred . muabet .____. 3.___. b) zalagalki. ne`en . 1. nagrada ..____. kom{ika. Koja pesna vo ovaa tema poetot ja napi{al po primerot na narodnite brzozborki? a) Ptici b) [u{ka~ {u{ka {ture du{ka v) Igra so dete 24 140 . pakost .POVTORUVAM I SE PROVERUVAM ZBOROVI SO ISTO ILI SLI^NO ZNA^EWE Za da ne povtoruvam isti zborovi. Vo tetratkata }e gi prepi{am re~enicite i vo niv }e zamenam po eden ili dva zbora so zborovi so sprotivno zna~ewe: Male~kata Mila ima retka kosa. krevet. Nemam snimeno ta`ni pesni.____. a za da postignam pogolema slikovitost i preciznost vo iska`uvaweto umeam da koristam drugi zborovi koi imaat isto ili sli~no zna~ewe. Slednive odgovori }e gi ka`am usno: 1.____.___. v) broenici. 1.____. ZBOROVI SO SPROTIVNO ZNA^EWE Nau~iv koi zborovi imaat sprotivno zna~ewe i zatoa mo`am brzo da se dosetam da gi ka`am zborovite koi imaat sprotivno zna~ewe od poso~enive: daleku ._____. vesel . gusto . 4. tabletka. Slednive zborovi od narodniot jazik }e gi zamenam so zborovi od standardniot jazik: }ef .

a za sadewe gi ostavale pomalite kompiri. dodeka ne stanale mali kako `ir~iwa! Toga{ sfatile deka e podobro da gi jadat positnite. so lu|eto koi gi poznava{ i tie {to ne gi poznava{? Kako se odnesuva{ kon prirodata. a kako kon u~eweto? 141 .Svetot okolu mene VREDNA LEKCIJA Mnogu odamna. Kineska narodna prikazna [TO NAJVA@NO NAU^IV OD OVAA LEKCIJA Zo{to na selanite sekoja godina im se ra|ale s¢ pomali i pomali kompiri? [to sfatile na krajot selanite? Kakva bila berbata narednite godini? Zapi{i dobro vo tetratkata {to nau~i ti od ovaa kusa. selanite koi seele kompiri. no zabele`ale deka sekoja godina kompir~iwata stanuvale s¢ pomali. SE ZAMISLUVAM Objasni kako ja razbira{ pogovorkata [TO ]E SI POSEE[ TOA ]E TI NIKNE. [to see{ ti vo `ivotot? Kako se odnesuva{ so bliskite vo semejstvoto. gi izeduvale pogolemite. a za sadewe da gi ~uvaat pogolemite kompiri. Samo taka prirodata im obezbeduvala dobra berba sekoja godina. no mnogu pou~na prikazna. Go pravele toa so godini. so drugarite.

belki toa }e im go pridotera pametot. I vedna{ }e pobegnele od niv.rekle bra}ata Izmen po tri dena na ostrovot .Taka e. Kaznata {to im ja izrekol gradskiot sud. pusto. No mudrecot Koso Belobrad im ja raska`al prikaznata za nivnoto stradawe na pustiot ostrov Eh i ~esnite Ohohonci se smirile. pa po~nale da se karaat. I taka. @itelite na Ohoho ne mo`ele da gi prepoznaat. em se stepale. Pomislile deka tie se od planetata Zemja. a ni da se gri`i{ za ne{to? Pa. A {to drugo da pravi{ koga ne mora{ ni da u~i{. eden den. a bradite im se spu{tile duri do kolenata. bra}ata Izmen i bra}ata ^izmen od ostrovot Ohoho. . ja izmislil poznatiot mudrec Koso Belobrad.i nam jazikot da ni se isu{i i slugi da vi bideme dodeka sme `ivi. samo da se vratime na ostrovot Ohoho. A {to da se pravi so lu|e koi gi voznemiruvaat onie {to ne se kako niv. . .Eh. za koja u~ele deka lu|eto tamu ne znaat drugo osven da se karaat i da se tepaat. koi pred tri godini go zagrozija redot i mirot. I bidej}i imalo s¢ i bidej}i prestanale da razmisluvaat za utre{niot den.rekle i bra}ata ^izmen . osven da se proteraat od ostrovot Ohoho. samo da se vratime na na{iot ubav ostrov Ohoho! . kakvo ~uvstvo izrazuva{? @ITELITE NA OHOHO Na Ohoho. najsiroma{niot ostrov na planetata Iks. . Ne se vratile ni po tri meseci. em se skarale.toa sme nie izmamnicite i porane{ni neranimajkovci. I bra}ata Izmen i bra}ata ^izmen bile proterani na ostrovot Eh. No bra}ata Izmen i bra}ata ^izmen ne se vratile po tri dena. . S¢ e suvo. najbogatiot ostrov na izmislenata planeta Iks.priznale bra}ata Izmen i bra}ata ^izmen . . . Inaku ne ti preostanuva drugo osven da cedi{ sok od bodlikavite kaktusi. ni{to.Eh. a go popre~uvaat i javniot red i mir? Ni{to drugo. 142 . lu|eto imale s¢. na zadovolnite Ohohonci im stanalo mnogu zdodevno.Pa. . Da ne se najde{ tamu. neka go smenat malku vozduhot.neka ni se isu{at jazicite koi znaeja da lomotat i da pravat neredi. Se vratile duri po tri godini koga stanale ko`a i koska. najlukavite i najal~nite. Izmenovci i ^izmenovci.Koga ti izvikuva{ "oho-ho#. ni da raboti{.rekol mudrecot Belobrad. ]e nosi{ voda vo re{eto ili }e bara{ vlakno vo koko{kino jajce. A na ostrovot Eh nema {ega. Tamu mo`elo da se pronajde i ona {to ne mo`at da go izmislat i najmudrite. ]e jade{ samo suva riba ispe~ena na `e{koto sonce i }e gleda{ vo neboto dali }e zavrne za da se napie{ voda kako ~ovek.

[to da pravime? . ovie }e ne skalpiraat! A mudriot Koso Belobradiot odgovoril: .Otkako uvidele kolku se popametni i pomirni bra}ata Izmen i bra}ata ^izmen. . ubavinite i bogatstvata na ostrovot Ohoho koga `iveat ovde? . .I nie sakame da n¢ progonite na ostrovot Eh! .Dokolku ne im ja ispolnime `elbata. kako {to navalile. Zadovolstvoto tolku gi zaslepilo.objasnil mudrecot Belobrad . Ubavinite na Ohoho najubavo se gledaat od neubavinite na ostrovot Eh. Se sobrale i vikale vo hor: . .se za~udil sudijata. A slepi }e bidat s¢ dodeka ne im dopu{time da gi uvidat bogatstvata i dobrinite na ostrovot Ohoho. Risto Dav~evski 143 .pra{al glavniot sudija.Se razbira deka morame da gi kaznime. site `iteli od ostrovot Ohoho se sobrale pred sudot.Ne gi gledaat. .za da mo`at da gi vidat treba da gi oddale~ime od Ohoho.Kako mo`e da ne gi gledaat dobrinite. {to po~nale da stanuvaat lo{i.

. izberete najdobra formulacija za nea i zapi{ete ja na tabla. se po~ituvaat i se pomagaat me|u sebe. (Ohoho Ohohonci) Napi{i im pismo na Ohohoncite na planetata Iks i objasni im deka `itelite na Zemjata ne se karaat i tepaat me|u sebe. gradovi. tuku deka tie u~at i rabotat vredno. Ne zaboravaj da gi pokani{ da ti dojdat na gosti za da se uverat vo toa. ODBERI SI ZADA^A I SOZDAVAJ Zapi{i gi vo tetratkata site neobi~ni imiwa {to gi sretna vo raskazot. Povrzi go so porakata od raskazot. 144 . Razgovarajte na ~asot. a ti vo tvojata tetratka. zemji ili ostrovi. Napi{i sostav so naslov "Ja ~uvam mojata planeta Zemja#.RAZGOVARAME ZA NEOBI^NOTO VO RASKAZOT [to ti be{e neobi~no vo ovoj raskaz? Na koja planeta se nao|aat ostrovite Ohoho i Eh? Si ~ul li dosega za nea? Kako `iveele `itelite na ostrovot Ohoho? Zo{to bile proterani na ostrovot Eh bra}ata Izmen i bra}ata ^izmen? Kakva promena nastanala kaj niv po trigodi{niot prestoj na ostrovot Eh kade {to vladeele su{ata i gladot? Kakvi bile `itelite na Zemjata spored ona {to go u~ele na planetata Iks? JA OTKRIVAM PORAKATA NA RASKAZOT Povrzi go ovoj raskaz so realnosta i otkrij ja negovata poraka. a do niv izvedi gi imiwata na nivnite `iteli.. Pokraj niv izmisli i zapi{i neobi~ni imiwa na u{te pet planeti. Neka ti pomognat poslednite dve re~enici.

Makedonijo. Ulicata "Partizanski odredi# e mnogu {iroka. manifestacii: ]e peam na "Zlatnoto slavej~e#. Dedo go ~ita vesnikot Dnevnik. hoteli. Kaj naslovi na knigi. teatarski pretstavi. Majka mi ve~er }e ja gleda operata "Travijata#. [totuku ja do~itav knigata Skazni za Vozovija od Gligor Popovski. Razmenete si gi tetratkite so drugar~eto i otkrijte si gi eventualnite gre{ki i ispravete gi.PRAVOPISNI ZNACI NAVODNICI PRAVILNO UPOTREBUVAJ GI NAVODNICITE: 1. spisanija. Gligor Popovski e dobitnik i na nagradata Kurir~e. Mojot drugar `ivee na ulica Goce Del~ev. 3. a jas moeto omileno spisanie Razvigor. 4. 2. Baba mi ne propu{ta niedna emisija Dobro utro. 5. 3. Na Filolo{kiot fakultet "Bla`e Koneski# se izu~uvaat mnogu jazici. Koga se naveduvaat tu|i misli i zborovi: Dedo sekoga{ ni vele{e: "Koj ne slu{a majka. Kaj imiwa na ulici. 4. 145 . firmi. vesnici: Ja kupiv knigata "Gotvarski skazni# od Slavka Maneva. pretprijatija: Hotelot "Aleksandar palas# e sekoga{ poln so gosti. filmovi. Mnogu mi e interesna emisijata "Aj ti zami`i#. mnogu }e strada vo `ivotot!# SRABOTI SAMOSTOJNO I PROVERI SE Prepi{i gi slednive re~enici vo tvojata tetratka i stavi gi navodnicite kade {to misli{ deka treba: 1. Brat mi go ~ita spisanieto "Na{ svet#. A mene mi e omilena u~ili{nata programa Yvon. 2. tato Utrinski vesnik. Kaj imiwa na emisii.

ko more {to se ni{aat.Ova e te`ok leb. se vee.od po~etnata do zavr{nata faza: se see. Toj ima dobra du{a. Lebot e sladok od tvrdite dlanki na seja~ite. Zatoa e lebot sladok! Od sabota do sabota. Lebot e trud i radost. od toplite kapki {to vrnat po zelenite `ita. Za sekoja rabota te{ka so pravo se veli i zbori: .RAZMISLI I PODREDI Podredi gi glagolite koi gi ozna~uvaat site dejstva so koi se dobiva lebot . leb so devet kori! Razmisli zo{to za nekoj ti rekle ili se slu{a: .Dobar e kako leb. Lebot e sladok i od bessonite no}i. ZO[TO E SLADOK LEBOT Lebot e sladok od toplite brazdi na ora~ite. se `nee. lebot se pe~e. se mesi. Vasil Mukaetov 146 . zree. se pe~e. za lebot site rabotat. Lebot e sladok od srcata na `itnite zrna. na pekarite {to ne znaat za po~in. Lebot e sladok i koga so ladna goltka v grlo `etvarot `edno }e re~e: . se mele.@ega e. se ora.

. LEB NEMA. LEBU.) Na ~asot po likovno nacrtaj ja poetskata slika koja ti ostavi najsilen vpe~atok. Koja narodna izreka }e ja odbere{ kako zaklu~ok od sodr`inata na pesnata? 147 . MANXA SAKA. LEBOT SAKA POTEN GRB. DA TE JADAM! LEB BEZ KVAS NE BIDUVA. SOZDAVAJ Napi{i sostav so naslov "Koga mama mesi leb# (pita. kola~iwa. kifli. NARODOT REKOL .JAS POVRZUVAM LEBOT E POBLAG KOGA E ZARABOTEN AKO SE SKR[I LEBOT.. LESNO NE SE LEPI. LE@I. Objasni go procesot i sporedi dali to~no si gi podredil glagolite na po~etokot na ~asot! Koi fazi od procesot na proizvodstvo na lebot ne se spomnati vo pesnata? Odgovori na poetovoto pra{awe: Zo{to za nekogo se veli dobar e kako leb? Otkrij gi dvete sporedbi vo pesnata i objasni gi. Diskutirajte so drugar~eto za narodnive izreki za lebot i potrudi se sekoja da ja povrze{ so situacii od sekojdnevniot `ivot.RAZGOVARAME ZA PESNATA Odgovori mu na poetot so edna re~enica: Zo{to e sladok lebot? Koj stih od pesnata mo`e{ da go navede{ kako odgovor na ova pra{awe? Vo prvite ~etiri strofi e opi{an makotrpniot proces na proizvodstvo na leb.

a potoa go fati za raka Dimeta i go odnese vo dnevnata soba.Sakam sestri~e! . na yidot vo detskata soba. Nacrtal celo nebo na~i~kano so {trkovi. No.. Zav~era. po~nete so pi{uvanje.Svari kafe! Dime ne pie kafe. site mol~at. Site mu velat deka koga }e porasne }e bide slaven slikar..vika{e majka mu i gleda{e kon tatko mu. Dime mol~e{e.mu vrati naluteno Dime. najmnogu saka da crta. Vo detskata vleze i tatko mu. Go sedna na trosedot. .Ne.ISKA@I SE Koj posakuva da ima brat ili sestra? Ste im ka`ale li na roditelite za va{ata `elba? [to vi odgovorile? ZA EDEN DIME I NEGOVATA @ELBA Dime znae da ~ita i pi{uva. Ama. nikoj ni{to ne go pra{uva.. a vie znaete.mu podvikna tatko mu. ne se otka`uva lesno od namerata da im ka`e na site {to i kako naumil. Odi da vidi{ {to napravil sin ti vo detskata . Koga vleze majka mu i koga vide. Se ~udi u~itelkata. so crvena kreda nacrtal golem {trk so golem klun na koj visi bebe zavitkano vo peleni. . Dime e uporen.Ka`uvaj! . Vlado Dimovski DA RAZGOVARAME Na koj na~in Dime im pora~al na roditelite deka saka sestri~ka? [to misli{: zo{to Dime ne razgovaral za negovata `elba direktno so roditelite? Kako bi postapil ti da si na mestoto na Dime? 148 .. Bidej}i mol~enjeto e malku neprijatna rabota. Site mol~ea. neli?! Ako e taka. no znae{e deka ne{to }e se slu~i i deka negovata `elba.. so ova dete nikoj ne mo`e da izleze na kraj. Vo posledno vreme najmnogu crta {trkovi koi nosat bebiwa vo klunovite. se ~udat i negovite roditeli.. . [to se slu~i potoa?! Ajde da se dogovorime vaka: Jas bo`em ne znam {to se slu~i. tie {to treba ja razbraa. tatkoto se svrte kon majkata i i podvikna: . Prvin se fati za glava.

nosat li {trkovite bebinja? Koj te donel tebe na ovoj svet: {trkot na Dime ili majka ti? Objasni so svoi zborovi kako si nastanal. IZRAZI SE SO CRTE@ Na ~asot po Likovno obrazovanie nacrtaj go tvoeto semejstvo. Podarete im go crte`ot na roditelite. Taka }e im ja iska`ete va{ata `elba. no nema zavr{en del. 149 . Napi{i gi. DOVR[I GO RASKAZOT Raskazot ima voveden i glaven del. a potoa dovr{i go. Sigurno ima{ mnogu idei. Raska`i go raskazot.ZNAE[ LI? [to misli{ . Tie {to sakaat da imaat brat~e ili sestri~e neka gi nacrtaat.

`elezni~ar jas da bidam. nema zo{to da se ma~at. da ne trga nikoj maka. Boro Sitnikovski 150 .PO PRETHODNO DO@IVUVAWE Opi{i go patuvaweto so voz {to go organiziravte so va{ite u~iteli. Ma{inata da ja teram. pekav. da se ka~at. Da go nosam koj kaj saka. site lu|e da gi zberam. site mesta da gi vidam. @ELEZNI^AR Od s¢ srce `edno ~ekav i odamna sakav. da si dojdat. Segde taka traka-trika patnicite da gi vikam.

vodat ili pee . s . .. Po `elezni. POGODI SEGA. I po veter i po buri.. . vozovi . . sjajni {ini Kow ~eli~en smelo juri. ZADA^I Dodaj £ na pesnata u{te dva stiha. Edni doa|aat .? Vozovi. . . .drugi poa|aat. . .se smee. I sonce koga gree. Opi{i ja profesijata na tvojata majka ili tatko. . sega po dvaeset godini Razgledajte gi va{ite prozorci i objasnete {to ste nacrtale. . Neka bidat rimuvani zborovite: odat .) 151 .. . ..od site strani! I mnogu patnici na peronot zbrani.RAZGOVARAME ZA PESNATA [to nau~i od pesnata za rabotata na `elezni~arot? Od koi stihovi zaklu~uva{ deka `elezni~arot si ja saka svojata profesija? Pronajdi gi rimuvanite zborovi i ka`i kako se rasporedeni vo stihovite. Raboti vo tvojata tetratka.. AJ. [to bi sakal ti da bide{? Zo{to toa go saka{? Koi drugi zanimawa gi poznava{? OBIDI SE Vo prozorecot nacrtaj se kako se gleda{ sebe si sega i kako se zamisluva{ po dvaeset godini.. Od utro do mrak tuka ima golema me{anica! Toa e (@ . (. .) A SEGA.

postoela opasnost da dojde do raznorazni vozdi{ki od tipot: -Uf. Spu{taj}i se ne`no kako snegulka pokraj tortata. a se slu{aat i edni vakvi zborovi: izedi me.. samo tvoja i na nikoj drug. koj ima tainstvena zada~a da gi vpie vo sebe neprijatnite vozdi{ki.OVA ZA MENE?! Ama. RODENDENSKI VOZDI[KI Popoleka i ne`no. Vozdi{ki sobrani na ubavi mesta i vo zgodno vreme. Koga taa torta }e po~nela da im se deli na gostite. se vozi do najgorniot kat od taa ku}a. vnimanie. obi~ni torti . Tortata mora da se opi{e par~e po par~e. osobeno koga e vo pra{awe rodenden.. izleguvaat edni takvi. Toga{ nastapuva gospodin Sobira~ot Na Vozdi{ki. Pro~itaj mu na drugar~eto {to si napi{al. a od sekoe par~e vedna{ {tom }e bide ise~kano. Ovie vtorive se tolku golemi {to koga treba da se se~at. toj so no`ot capca-rap.. a od sebe da ispu{ti drugi. niz nego mo`am da ja vidam celata torta. kaj najde moeto par~e da bide najtenko!. te prekolnuvam tvoja sum.. ajde ne {eguvajte se! Pa ova ni za vo zabot ne e. A kako {to e poznato. . te molam lapni me.Lele. tamu kade {to lu|eto i bez da sakaat po~nuvaat najblagoprijatno da vozdivnuvaat. tamu mu davaat specijalen padobran i u{te pospecijalen no` za se~ewe torti.. .. Takvite vozdi{ki ne se ba{ najprijatni. Toa se takanare~eni super rodendeni. Na toj na~in i taa trae podolgo.. a niv gi ima bezbroj. tortini race. se podavaat kon jada~ot. Taa duri toga{ stanuva rasko{na. poubavi. si sakam drugo..nema..Opi{i kako izgleda edna va{a rodendenska proslava.. Van~o Polazarevski 152 . ja se~e na par~iwa. . se~a~ot vleguva vo lift.. Oboena e so vino`ito. ama e proyirno. slatka e so slatkosta na site slatki vo svetot. Ima samo nevozmo`no ubavi i u{te ponevozmo`no golemi. Uaau!!! E sega.Ova?! Go nej}am.

Zapo~ni od nadvore{niot izgled. Napi{i sostav vo kogo }e opi{e{ eden super rodenden. realisti~en. prvo napravi plan na raskazot. humoristi~en. Od {to }e bidat predizvikani takvite vozdi{ki. Ne zaboravaj da go povika{ na pomo{ gospodinot Sozdava~ Na Voodu{evuva~ki Vozdi{ki. Za da ti bide polesno. ti treba da ja pronajde{ i opi{e{ pri~inata. 153 . SOZDAVAJ PO TVOJ IZBOR Nacrtaj ja najinteresnata slika od ovoj raskaz. Kako si go zamisluva{ gospodin Sobira~ot Na Vozdi{ki? Izmisli mu drugo ime.OTKRIJ GO NEOBI^NOTO [to te nasmea najmnogu vo ovoj raskaz? Objasni zo{to. Zo{to ne ti se sme{ni i neobi~ni ~etirite vozdi{ki na decata? Priseti se i ti kolkupati si gi upotrebil. Opi{i ja tortata {to najmnogu ja saka{. neobi~en. Preraska`i go pismeno raskazot. deka najmnogu te nasmeaja. veruvame. Na toj rodenden treba da se ispu{taat najblagoprijatnite vozdi{ki. fantasti~en. pa prodol`i so sostojkite od koi e napravena i zavr{i so vkusovite na tie sostojki. Vo koi vidovi raskazi }e go vbroi{ ovoj raskaz? Podvle~i go so moliv~e soodvetniot vid: patriotski. Pronajdi gi neobi~nite i ~udni pojavi koi.

so iljadnici trwe mesto vlakna. samovilata se vrati doma. Eden den. Sepak. pa devoj~eto frli zad sebe edna ~etka {to se pretvori vo ogromna fr~a golema kolku rid. Me|utoa.DOSETI SE Vo koi vidovi prikazni gi sretnuva{ samovilite kako izmisleni likovi? Kakvi samovili si sretnal vo niv: dobri ili lo{i? Razmenete go misleweto so drugar~eto. koj se pretvori vo ogromno griblo kolku rid. pa koga edna nedela samovilata otide v crkva. Bra}ata Grim 154 . Ridot be{e tolku mazen {to samovilata ne mo`e{e nikako da go premine. Toga{ zad sebe devoj~eto frli ogledalo {to se pretvori vo staklen rid. So golema maka samovilata nekako uspea da se protne niz zapcite. decata go zagubija trpenieto. Najposle. koja im re~e: . decata ja zabele`aa u{te oddaleku. taa uspea da ja pomine ovaa golema pre~ka.Sega mi padnavte v race! Moi ste! ]e mi gi rabotite najte{kite raboti! . ta samovilata mora{e da se ka~uva preku nea so golema maka. VODNATA SAMOVILA Si `iveeja brat~e i sestri~e. Koga go vidoa toa decata. Me|utoa. pa ja sovlada i ovaa pre~ka. pa na samovilata ne £ ostana ni{to drugo osven da se vrati vo svojot bunar. so iljadnici zapci. se slu~i dvete da padnat vo nego. Taa vedna{ zabele`a deka pti~kite odletale. pa da go prepolovam stakleniot rid#. igraj}i si kraj bunarot. decata ve}e bea mnogu daleku. dodeka taa se vrati i dodeka go rase~e ridot na dve. a mora{e i kataden da nosi voda vo edno dupeno vedro. tie pobegnaa. Koga zavr{i slu`bata v crkva. Na devoj~eto mu naredi da prede neras~epkan len.pa gi povede so sebe. Za jadewe dobivaa samo po nekoja suva korka leb. dodeka mom~eto mora{e da se~e drva so tapa sekira. pa pomisli: †Da se vratam doma i da ja zemam sekirata. mom~eto frli zad sebe ~e{el. pa so golemi skokovi se zagna po niv. Vo bunarot `ivee{e vodna samovila.

sad za nosewe voda fr~a . 155 . Pro~itaj im na tvoite roditeli {to si napi{al i slu{ni go nivnoto mislewe. {to e toa {to im pomognalo da se spasat? Koja nivna osobina? GO OTKRIVAM ZNA^EWETO NA ZBOROVITE kataden .golema ~etka so ostri i cvrsti vlakna. IZVLE^I POUKA OD BAJKATA Zo{to samovilata postapuvala surovo kon decata? Koi lu|e se pretstaveni preku nea? A koi preku decata? Pokraj nevinosta. Koja pre~ka ne uspeala da ja sovlada? Nabroj gi fantasti~nite elementi vo bajkata. SOZDAVAJ Napravi izmena na bajkata.RAZGOVARAME ZA BAJKATA Zo{to na krajot na bajkata po~uvstvuva radost i zadovolstvo? Kako se slu~ilo brat~eto i sestri~eto da se najdat kaj samovilata? Kako se odnesuvala samovilata so niv? Objasni na koj na~in decata uspeale da se spasat od lo{ata samovila.sekoj den vedro . Samovilata neka bide dobra i neka im pomogne na decata.

bidi mi ukras na ovoj svet! Gligor Popovski 156 . Ako si Iskra zaiskri kako plamen. Ako si dete mil majski cvet. Ako se vika{ Zdravko. kako med bidi blag. razlevaj smev kako yvon. Gordana. Men~e. Ako se vika{ Petko. Ako si Tiho tih bidi kako son. Ako si Cveta treba da li~i{ na cvet. ako si Bor~e.ZNAE[ LI? [to zna~i tvoeto ime? Ti se dopa|a li? Od kogo si go dobil imeto? IMIWA Ako si Dragan na site bidi im drag. Sne`ana. bidi mi zdravo. bidi zdrav kako plamen. Ako se vika{ Blagoj. Len~e. Ako se vika{ Yvonko. Ako si Vera. petki redi so red. bidi mi `ivo.

157 . Bez razlika na imeto. Pronajdi sporedbi za Dragan. Bor~e. Pronajdi gi i pro~itaj gi glasno. Smisli so koi zborovi }e ja zbogati{ sekoja rima. Za da bide interesna koristi rimuvani zborovi. Sne`e. Gordana i Men~e. Pro~itaj ja pred drugar~iwata. JAZI^NA VE@BA Koi sopstveni imenki gi sretna vo pesnata? Pronajdi gi pridavkite {to gi objasnuvaat imiwata i `elbite na poetot? Potcrtaj gi sporedbite i pro~itaj gi. Ver~e. Petko. Kolku strofi ima vo pesnata? Po kolku stihovi ima vo niv? Pro~itajte gi rimite. Len~e. Cveta. {to mu posakuva poetot na sekoe dete? Pronajdi vo poslednata strofa i pro~itaj naglas? VOO^I Koi imiwa }e im gi dade{ na decata od ilustracijata? Pro~itaj ja pesnata nekolkupati. Zapi{i gi vo tvojata tetratka vaka: drag .blag .prag TVORI Obidi se da napi{e{ pesna za tvoeto ime.RAZGOVARAME ZA ZNA^EWETO NA IMIWATA Spored imeto poetot na sekoe dete mu ispra}a po edna po`elba. Razmisli {to zna~at ostanatite imiwa. Najinteresnite pesni prepi{ete gi na list i zaka~ete gi vo va{eto literaturno kat~e na u~ilni~koto pano. Koja od tie po`elbi ti se dopa|a najmnogu i zo{to? [to misli{ ti: mo`e li imeto da vlijae na karakterot na deteto? Obrazlo`i go svojot stav so primeri od imiwata na tvoite drugar~iwa.

se vme{a Marija. ^i~ko Trifun gi slu{a{e decata i se sme{ka{e.? . A ti.se javi Marko. Mene }e mi bide ubavo . No.Jas }e letuvam na planina.Jas }e odam na ezero! .Kade }e letuva{? Kade.Jas }e ostanam ovde.zatoa {to ~i~ko Trifun ne }e mo`e da pojde na letuvawe.Tamu ima livadi i reka. . zar ne? Decata se podzamislija. . .v selo. Gorjan Petrevski Na {to se veselat decata? Kade }e zaminat v leto? [to }e pravi ~i~ko Trifun preku letoto? [to ~uvstvuva{ ti sega na krajot na u~ebnata godina? Koj ostanuva vo tvoeto u~ili{te preku letoto? RAZMISLI Zo{to treba sekoe u~ili{te nekoj da go ~uva preku letoto? [to mo`e da mu se slu~i na u~ili{teto? 24 158 .se podzamisli toj. Mnogu raboti odat preku nego i site go sakaat i po~ituvaat. ~i~ko Trifun? . ..KOJ ]E GO ^UVA U^ILI[TETO Dojde krajot na u~ebnata godina.pra{a nekoe od decata.re~e Stefan. Site se veseli.se pofali Zlatka. kaj baba mi . A jas go sakam moreto! . Toj e †doma}in# vo u~ili{teto i se gri`i da ima red. . Bea i veseli i ta`ni. A koj }e go ~uva preku letovo? Starite prijateli ne se ostavaat tukutaka..zatoa {to }e ima koj da go ~uva u~ili{teto i preku leto. Taka? . Koga }e se vratite naesen da vi bide ~isto.se poglednaa decata. A planinata zarem ne e ubava? . U~ili{teto treba da se varosa. mnogu pota`ni . Veseli .

Brgu }e pomine letoto i vo septemvri povtorno }e doletame kako raspeani pti~ki vo na{eto drago u~ili{te. Znam deka }e mi bide mnogu ubavo. Nie drugar~iwata nema ve}e sekoj den da se sobirame vo u~ili{nite klupi.Stiv Naumov#. Bitola Za {to pi{uvaat dvete tvoi drugar~iwa vo nivnite tvorbi? Kako se drugaruva za vreme na letniot raspust? Otkrij vo pesni~kata {to pretstavuva drugarstvoto za tvojata drugarka. Zo{to se slo`uva{ so nea? Iznenadi ja tvojata u~itelka vo septemvri so pove}e tvoi tvorbi {to }e gi zapi{uva{ vo edna tetratka. Jas mnogu gi sakam moite drugar~iwa. So nas }e bide i na{ata mila u~itelka. Letoto }e te inspirira so mnogu interesni temi. 159 . Nie sme ve}e kako bra}a i sestri. Zatoa sekoj den }e se sobirame vo na{ite domovi i }e si igrame razni igri. Simona Spirkovska IV oddelenie OU . Bez niv mi e mnogu zdodevno. za{to koga sme zaedno so drugar~iwata izmisluvame razni interesni igri. Edna pogolema grupa }e letuvame na Pelister.DETSKI IZVOR^IWA NA LETEN ODMOR Dojde krajot na u~ebnata godina. No }e si igrame vo u~ili{niot dvor i pak }e bideme zaedno..

Vo leto koga od seta ubavina krilja ti porasnuvaat i koga ti e seedno dali prirokot e glagol a predmetot . koga vo dlankite go lovi{ sonceto. Makedonka Jan~evska RAZGOVARAME ZA PESNATA Koga najubavo se sonuva? Zo{to? Za {to ti e otvoreno srceto vo leto? Za {to ne se gri`i{ vo leto? Koe osnovno ~uvstvo go do`ivea vo pesnata? 160 . Vo leto koga srceto ti e otvoreno za igra i ubavina kako rascutena bo`urika i koga srede ti{inata samo {epotot na branovite ti odyvonuva legnat vrz topliot pesok kraj ezeroto najubavo se sonuva. a vo srceto pesnata na pticite ti odyvonuva legnat sred trevata zelena vo poleto najubavo se sonuva. koga vo srceto samo harfata na letoto ti odyvonuva ka~en na nekoj oblak najubavo se sonuva.Zo{to go saka{ letoto? VO LETO NAJUBAVO SE SONUVA Vo leto koga glavata ti e rezervirana za odmor i ne misli{ na doma{nata od matematika.imenka.

a kako }e gi pominuva{ vo letoto {to doa|a.legnat sred trevata zelena vo poleto. Tie zapo~nuvaat so zborot KOGA. vo edna od igrite mo`ete da go pretstavite svojot son taka {to }e mo`ete da vnesuvate razni elementi na edna pla`a. Na koj od ovie na~ini mo`e{ i ti da sonuva{? [to e nevozmo`no? ISKA@I GI TVOITE SONI[TA Vo tvojata tetratka vo vakov dvoen prozorec pretstavi se sebe so crte` kako si gi pominuval denovite dosega. 161 .ka~en na nekoj oblak.VOO^I . Mo`ete i da napravite letna slika vo igrata za godi{nite vremiwa i mnogu drugi ne{ta na koi }e ve navede va{ata u~itelka. .PRO^ITAJ . . Dosega Otsega Ako vo va{eto u~ili{te go imate instalirano obrazovniot softver Tool Kid. a vo sledniot stih se objasnuva taa pri~ina. Vo leto poetot sonuva: .ISKA@I SE Pro~itaj gi stihovite vo koi se objasnuvaat site pri~ini zo{to vo leto najubavo se sonuva.legnat vrz topliot pesok kraj ezeroto.

Zapoznajte novi drugari na pla`ite. v) Kupiv CD od festivalot Poto~iwa..NAVODNICI Sega to~no znam kade s¢ treba da stavam navodnici.Lebot e trud i radost. Vo koja prikazna od ovaa tema ora~ot e pomudar od ministrite? 2. Napi{i gi naslovot i avtorot na humoristi~niot raskaz od ovaa tema! 6. Vo tetratkata to~no }e gi prepi{am re~enicite: a) U~itelkata sekoga{ veli: Drugarstvoto i znaeweto se najgolemo bogatstvo. ADRESI I SPISANIJA Ve}e ne gre{am vo pi{uvaweto na golema bukva kaj instituciite. bezgri`no pominuvajte si go letoto. drugaruvajte. Odmorete se. So nekolku re~enici opi{i se kako se gleda{ sebe si po dvaeset godini. a u~am vo OU Ko~o Racin. Zatoa e lebot sladok!# 3. Sonuvajte. vo selata kaj va{ite rodnini i na stranicite na vozbudlivite knigi {to }e vi gi prepora~a va{ata u~itelka. Odgovori vo tetratkata: imiwata na: a) Kade raboti majka ti? a) Stopanska Banka b) Koja lektira ti e najomilena? b) Bulevar †Prvomajska# v) Vo koe u~ili{te u~i{? v) OU †Dimo Haxi Dimov# g) Koe e polnoto ime na krateng) vesnikot †Nova Makedonija# kata RM? PRAVOPISNI ZNACI . ]e se vidime povtorno vo septemvri! 162 . Vo koja pesna ima mnogu sopstveni imenki? 7. na planinite. 5..POVTORUVAM I SE PROVERUVAM PI[UVAWE NA GOLEMA BUKVA KAJ IMIWATA NA INSTITUCII. Prodol`uvam vo tetratkata: 1. Znam kako da napi{am ime sostaveno od dva ili pove}e zbora i koga takvite imiwa se pi{uvaat so golema bukva vo sekoj zbor. Od koja pesna se stihovite: . Kade ti najubavo }e sonuva{ za vreme na letoto? Do viduvawe. vredni u~enici! Letoto so netrpenie ve o~ekuva.. igrajte. Odgovorite na pra{awava }e gi napi{am vo tetratka: 1. Pravilno se napi{ani 2. zabavuvajte se. Priseti se koja bila najgolemata `elba na Dime? 4. g) @iveam na ulica Marija Kiri. b) Mirjana mi ja podari knigata Pipi Dolgiot ^orap od Astrid Lindgren. adresite i spisanijata.

RE^NIK
A
AL^EN - nenasiten ANALIZA - ras~lenuvawe na celinata na nejzinite sostavni elementi za da se dojde do nekakov dokaz ANEGDOTA - {ega ASTRONOM - ~ovek {to gi prou~uva nebeskite tela ATMOSFERA - vozdu{nata obvivka okolu Zemjata VITKA - tenka, slaba VOZVI[ENO - {to zaslu`uva ili vleva po~it VOL[EBEN - magi~en; preneseno zna~ewe: prekrasen, ~udesen VOOBRAZEN - se pravi va`en, naduen VRESKA - silno vika, glasno se rasprava, silno pla~e VSELENA - kosmos, siot svet {to n¢ opkru`uva VSLU[A SE - se zaslu{a, vnimatelno slu{a VXA[ENA - zaprepastena, zgrozena od ne{to

B
BADIJALA - naprazno, popusto, zaludno BANALNO - obi~no, sekojdnevno BELKI - verojatno BEQA- zlo, nesre}a BLAGORODEN - ~ovek {to ima dobri osobini, velikodu{en, human BLIKA - istekuva vo golemi koli~ini BO@URIKA - ukrasna bilka so krupni, naj~esto crveni cvetovi BRAZDA - tesen dolg trap koj{to go ostava plugot vo po~vata

G
GENIJ - ~ovek so isklu~itelno golema darba GLASNICI - prenesuva~i na vesti, izvestuva~i GOBLEN - tkaena ili vezena slika GROMOGLASNA (smea) - premnogu glasna, kako grom

D
DAMAR - krven sad, puls DEMNE - ~eka i posmatra od zaseda DEMONSTRIRA - javno poka`uva ne{to, izveduva DIREKTNO - povrzano, bez posrednik DRDORI - mnogu zboruva za bezna~ajni raboti

V
VARDI - pazi, ~uva VEB-SAJT - veb-stranica VETO - zabrana VINO@ITO - lak od sedum boi {to se pojavuva vedna{ po do`dot. VITAMIN - organska sostojka {to mu e neophodna na sekoj organizam

E
EKOLOGIJA - nauka za zdrava i ~ista `ivotna sredina 163

EKOLO[KA(akcija) - se odnesuva na zdravata i ~ista `ivotna sredina EMOCII - ~uvstva

@
@IR - plod od dab ili buka (`elad) @IR^IWA- mali `irovi @OLTICI - zlatna moneta (para)

Z
ZAKIKOTE (se) - po~na da se smee glasno, nezapirlivo ZANES - preterano voodu~evuvawe, voshit ZJAPA - uporno gleda vo ne{to ili vo nekogo ZORNICA (yvezda) - utrinska yvezda, {to se gleda i otkako drugite }e zgasnat

INTERNET - svetski ra{irena kompjuterska mre`a INTIMEN - vnatre{en, skrien, dlaboko li~en INTONACIJA - razli~en na~in na sni`uvawe i povi{uvawe na glasot pri govorewe, izrazuvawe ~uvstva, raspolo`bi ISTRA@UVAWE - so poseta i so stru~na rabota se vr{i ispituvawe, sobirawe podatoci i opi{uvawe na nekoja neispitana oblast

J
JURNA - brzo se zatr~a

I
IDEJA - zamisla, pottik za nekoja akcija ILUSTRATOR - crta~ na ilustracii, slikar IMITIRAWE - pravewe ne{to po primerot na nekoj drug INDIREKTNO - preku nekogo, preku ne{to, zaobikolno IN@ENER - lice so visoko tehni~ko obrazovanie INICIJALI - prvite bukvi od imeto i prezimeto INSPIRACIJA - pottiknuvawe na ne{to, pobuda INSTALIRANO - postaveno INSTITUCIJA - ustanova, organ na vlasta, nau~en ili obrazoven centar 164

K
KATADEN - sekoj den KVE^ERINA - pri krajot na denot, pred da padne samrak KVIZ - natprevar vo znaewe KLAWAAT (se) - se poklonuvaat KLE^KA - tenka, kusa pra~ka KOLONA - vertikalen red vo tabela; redica lu|e KOMUNICIRA - odr`uva vrska so nekogo KONSTRUIRA - sostavuva, izrabotuva ne{to KRASNOPIS - ubavo pi{uvawe KREATIVEN - tvore~ki, {to tvori, {to sozdava KRISTAL - fino bruseno staklo KROTKI - mirni, pitomi

L
LEGENDA - predanie za `ivotot na nekoj ~ovek ili za neobi~en nastan LETNINA - proleten posev {to zree vo leto LICEMER - neiskren, dvoli~en, podlec LOKALNA - ograni~ena na edno mesto; svojstvena za edno mesto LOMOTAT - postojano zboruva, obi~no za neva`ni ne{ta: drdori LUKAV - dvoli~en, {to gi krie vistinskite ~uvstva i misli, obi~no so lo{a namera

MO]NO - so golema sila MUDREC - mnogu pameten ~ovek so `ivotno iskustvo

N
NAPATI - ponekoga{ NEVINOST - bez vina, ~istota na du{ata NERANIMAJKOVCI - lo{i, ne~esni, rasipani lu|e NI[TO@NA - bezvredna, neva`na, nezna~itelna

O
OBLEA - preplavi, obzede (Babata ja oblea vedrina) OBRAZLO@I - objasni, dade komentar, potkrepi so argumenti OVEN - ma`jak na ovca OKOKORI - {iroko otvori o~i OPERA - muzi~ko delo {to se izveduva od peja~i i orkestar ORIGINALEN - izvoren, vistinski, prvosozdaden OSPORUVA - ne se soglasuva so ne{to

M
MAGIJA - vol{epstvo, natprirodno dejstvo MA\EPSNIK - vol{ebnik, lice {to pravi ma|ii MANIFESTACIJA - javno izrazuvawe na ne{to MANTIJA - sve{teni~ki crn dolg fustan MARATONSKI (razgovori) - dolgi MILNI - gale`livi, ne`ni MINIJATURA - ne{to {to e mnogu malo MINISTER - ~len na vlada {to upravuva so nekoe ministerstvo (primer: minister za obrazovanie) MNOGUKATNICA - zgrada so mnogu katovi MOLKNA - za}ute, prestana da zboruva MONITOR - aparat za proverka na slikata

P
PAZUVA - mestoto me|u oblekata i gradite PANO - pogolema povr{ina {to slu`i kako tabla za izlo`uvawe na sliki, crte`i i drugi tvorbi PATEM - slu~ajna, nezna~ajna zabele{ka PATRIOTSKI - so ~uvstvo na qubov kon svojot narod i zemja

165

`ensko su{testvo {to `ivee po planinite i {umite ~ija mo} e vo nejziniot fustan SEDELO .izrabotuva proekti PROPELTE^I . potsme{livo PODROBNOSTI . {to se predavaat od koleno na koleno PREDEL .ramnomerno redewe na zvuci.zanimawe. stranica vo vesnik.u`ivawe simpatija kaj po{irok krug lu|e.mnogu ubav.voodoo{evuva.spored narodnoto veruvawe .PETORED . sosema mali par~iwa od leb. odvaj ~ujno prozboruva PROFESIJA .stave vo red.taa {to pi{uva poezija.presu{en (izvor) SEKNUVA .narodnoto kulturno bogatstvo RITAM . tonovi.piska. glasno pla~e PLAKAT . spor PRIKAZ . struka R RAMNODU[EN .nesigurno. `ivotni iskustva.toj {to ja saka i {to ja brani pravdata PREDANIE .opredelen red na ne{to RE@ISER .kavga.tro{ki. od testenina i sli~no RUBRIKA .rastenija {to se odgleduvaat za rasaduvawe RASKO[EN .usno prenesuvawe na istoriski nastani od minatoto. voshituva PODBIVNO . mesto kade {to sedat pticite SEZNAJKOVCI . vo stroj PRAVDOQUBIV . da proterate PROEKT .mnogu detali. brzina na ne{to RONKI .kraj.prika`uvawe.koj ne projavuva interes kon nekogo ili ne{to RASAD . objava so crte` ili tekst za reklamirawe PLENUVA . pretstavuvawe PRINCEZA .razraboten plan za grade`en objekt ili ma{ina PROEKTANT .golem oglas. oblast PREPIRKA . spisanie S SAL .onie {to znaat s¢ SEKNAT .toj {to izrabotuva proekti PROEKTIRA .{to ima pet reda PI[TI . raspravija. tvorbi vo stihovi POPULARNOST .da isterate daleku od zemjava. prekrasen REVOLUCIONER .gnezdo.postojan oddel. ironi~no.kralska }erka PROGONITE (da) .umetni~ki rakovoditel pri podgotovkata na nekoe delo za Izvedba na scena RIZNICA (narodna) .samo SAMOVILA .pesu{uva. op{topoznat.so potsmev. prifatliv POSTROJUVA . dvi`ewa. poedinosti POETESA .u~esnik vo revolucija REDOSLED . snemuva 166 . koj voshituva.

spas. oddelen period vo razvojot na ne{to FASADA .nadvore{nata strana (izgled) na zgrada FANTASTI^EN .koj odgovara na opredeleni pravila STAPICA . metal .golem i brz uspeh. oblakoder SPASTRI .mesto za sportski natprevar so tribini za gleda~ite STANDARDEN .specijalen sad ({i{e) kade {to podolgo vreme se zadr`uva temperaturata na hranata ^ ^ARE .predmetot za koj{to se zboruva vo deloto TERMOS .spava za fa}awe divi `ivotni SUROVA . gruba SCENOGRAFIJA .jasno i zbieno izrazena misla H HARFA . se izgubi. ramnodu{na. kamen.etapa.delo na umetnik SOLITER .vid golem instrument so `ici HIT . pomo{ [ [TAFETNO (~itawe) . gledna to~ka STADION .mislewe za odreden problem.daleku SKULPTURA .lice {to go oblikuva vesnikot ili spisanieto 167 . izedena od crv.vnatre prazna. vodoskok FORMULACIJA .mirna. se primenuva za proizvodstvo na hartija T TAINSTVEN . re{enie.izbega.skita bescelno TEMA .site raboti {to ja oformuvaat scenata F FAZA .sekoj u~enik prodol`uva so ~itaweto onamu kade {to prekinal prethodniot [UPLIVA . popularnost C CELULOZA . namesti SPOKOJNA .suredi.figura od drvo.vol{eben.ukrasna ~e{ma od koja vodata izleguva vo silni vertikalni mlazevi. pravedna postapka STAV (svoj) .pravi~nost.vo koj se krie nekakva tajna TALKA . fati magla SPRAVEDLIVOST . ne se vozbuduva lesno SPRA[TI .visoka ku}a. pekrasen FONTANA .SKRAJA . crvosana U UREDNIK .bezmilosna.sostaven del na rastenijata.izlez.

................................................javna govornica..........................................30 PRENESUVAWE NA DEL OD ZBOROT VO NOV RED .....................................24 SAMOGLASKI I SOGLASKI...............................................................10 U^ILI[NATA TABLA POSTROJUVA...............26 RABOTAM VREDNO I UPORNO VOL[EBNOTO PENKALO (Nenad Xambazov)....telefon ................................................52 168 ............................................................31 OKTOMVRISKI PATOKAZ (Velko Nedelkovski) .......................50 BROJOT KAJ IMENKITE ........................SODR@INA ZAEDNI^KI PRODOL@UVAM NOVITE DRUGARI (Gorjan Petrevski)..........................................38 SKAZNA ZA VXA[ENATA PRINCEZA (Slavka Maneva) ..34 ZIMNICA (Risto Dav~evski).......................................................................................gradska biblioteka .......................................... 7 TATKOVINO (Bistrica Mirkulovska)........................................................................43 ZO[TO GRAMATIKATA E TE[KA (Olivera [ija~ki)................................................................................................44 POVTORUVAM I SE PROVERUVAM ...............11 ALO...40 RADIOEMISIJA I TELEVIZISKA EMISIJA.................sporedba ..................................................51 VE^ER (Vol~e Naum~eski) ..................................... Stojanoski) ..37 KNIGATA E IZVOR (Nikola Altiev) .........................................32 NEMIL GOSTIN (Vera Bu`arovska)............................................17 NA GOSTI V SELO (Van~o Nikoleski)....................................... KAKO SI? (Naum Popeski) ........................................................................48 RODOT KAJ IMENKITE................16 STRA^KATA SO STRA^IWATA (Makedonska narodna prikazna)...............................12 SKARUVAWE I SMIRUVAWE (Slavka Maneva).......................19 ESEN (Makedonka Jan~evska) .46 VERUVAM VO SEBE BELATA ^AVKA (Tolstoj) .................................................................................47 VOL[EBNATA TETRATKA (Goran B..................................................22 PI[UVAWE GOLEMA BUKVA KAJ IMIWATA NA INSTITUCII..............................................................................................................................................................................14 NARODEN I STANDARDEN (LITERATUREN) JAZIK .......25 POVTORUVAM I SE PROVERUVAM ..............................................................................................27 SLOG...............................9 USTEN I PISMEN GOVOR.. ZOKI..................... ADRESI I SPISANIJA (VESNICI...................................................................................................... KNIGI).....................................................

.............................. ...........................................................................................................................92 TI REKOV...................................................................................................74 BO@I]NI SNEGULKI (Violeta \urovska)..............84 SO BROEVITE SE ISKA@UVA I PRIBLI@NA BROJNOST.........................................................................61 ISTRA@UVA^I (Radovan Pavlovski) ...............................94 PREPIRKA (Velko Nedelkovski) ...............................................................................64 JA PO^ITUVAM RAZVIVAM DOBRINATA OD DOBRO PODOBRO (Kuzman Kuzmanovski) ............................................................................................96 VREME KAJ GLAGOLITE.....................................................................................99 OCENKA PO DRUGARSTVO (Tome Arsovski)..............................................................................................................................................65 OPISNI PRIDAVKI ...................................................................80 POVTORUVAM I SE PROVERUVAM ...enciklopedija......... LISICATA I LAVOT (Ezop).........................................54 KONKRETNI I APSTRAKTNI (MISLENI) IMENKI................71 IGRA SO SNEGULKITE (Naum Popeski) ............................................internet .................................66 DEVOJ^ETO SO KIBRIT^IWATA (Hans Kristijan Andersen) ..................................................................76 LI^NI ZAMENKI....OVO[NA KARANICA (Edi Majoran) ....................................................72 DOBRINA (Mihail Janu{ev)..87 SLO@NA DRU@INA (Slavka Maneva)........................................kuklena pretstava... MI RE^E (Vasil Mukaetov).................................58 MAGARETO............................................104 169 .................................................................................detski pe~at .................................83 DRUGARSTVOTO E NE[TO SVETO (Stojan Tarapuza)..................................................100 POVTORUVAM I SE PROVERUVAM........................................................................................86 PI[UVAWE NA BROEVITE ZA PRIBLI@NA BROJNOST I POVE]ECIFRENITE BROEVI ............88 NA[ GOCE (Gligor Popovski) ............................................................57 SOOBRA]AJNI ZNACI (Nusret Di{o Ulku)......... HARTESA I PLATNESA (Zemeno od praktikata)........................68 TEATAR.......82 GO NEGUVAM DRUGARSTVOTO I PRIJATELSTVOTO LICEMER (Ezop) .......................................................................................90 ^ESTITKA (Naum Popeski) .............................................................60 FILM ........................... ...................102 SE GRI@AM ZA OKOLINATA VALKANATA U^ILNICA (Liljana Eftimova)................62 POVTORUVAM I SE PROVERUVAM..79 KAKO DOA\A NOVATA GODINA (Du{ko Avramov)................................................................................................................................103 PLASTESA.................................................................................................................................

............................................................................................................................................ .........................159 VO LETO NAJUBAVO SE SONUVA (Makedonka Jan~evska) ...................................................................................111 PRIROK.........................154 IMIWA (Gligor Popovski) .........................158 DETSKI IZVOR^IWA ...............................................................134 LISICATA.............................109 GLAVNI ^LENOVI NA RE^ENICATA..............................dneven pe~at............................................................................................................... ......................132 [U[KA^ [U[KA-[UTRE DU[KA (Vasil Pujovski) ...................160 POVTORUVAM I SE PROVERUVAM ......136 ZABAVNA TRADICIJA ....................... .......................................................... brzozborki i pogovorki................................126 ZBOROVI SO ISTO ILI SLI^NO ZNA^EWE....................................152 VODNATA SAMOVILA (Bra}ata Grim) .....120 POVTORUVAM I SE PROVERUVAM ...................................................................................139 POVTORUVAM I SE PROVERUVAM ..........145 ZO[TO E SLADOK LEBOT (Vasil Mukaetov)...............................156 KOJ ]E GO ^UVA U^ILI[TETO (Gorjan Petrevski)............................................................................141 @ITELITE NA OHOHO (Risto dav~evski)...122 JA PO^ITUVAM RAZLI^NOSTA PTICI (Pero Milenkoski)..............PISMO OD DECATA NA GOLEMIOT GRAD (Kosara Go~kova)...........150 RODENDENSKI VOZDI[KI (Van~o Polazarevski)............................... .NAVODNICI ............................................................................................. E@OT I KRTOT (Makedonska narodna prikazna) .................................................................129 IGRA SO DETE (Bla`e Koneski)...................................................................................................................................140 SVETOT OKOLU MENE VREDNA LEKCIJA (Kineska narodna prikazna) .......................................128 ZBOROVI SO SPROTIVNO ZNA^EWE ........................................130 VELIGDEN (Naum Popeski) .....113 OD DETSKITE SRCA..................107 NA MOJATA MAJKA (Nenad Xambazov) ........................................................124 NAVREDA (Gorjan Petrevski).............gatanki....................123 APRILSKA (Risto Dav~evski) .......................................................................................146 ZA EDEN DIME I NEGOVATA @ELBA (Vlado Dimovski)...................142 PRAVOPISNI ZNACI ...............................................................................................................................................116 MOETO SELO (Van~o Nikoleski) .................148 @ELEZNI^AR (Boro Sitnikovski).............................................................................................................................................................................................................111 PODMET.........................................................................118 CAROT I ORA^OT (Makedonska narodna prikazna)...................................................162 RE^NIK..................163 170 ..................112 KAMENEN CVET (Kiro Donev) ..................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful