P. 1
Ugovor o Prodaji

Ugovor o Prodaji

|Views: 2,191|Likes:
Published by Menadžment Vusb

More info:

Published by: Menadžment Vusb on Apr 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška LJUDEVITA GAJA bb 35400 Nova Gradiška

Završni rad iz predmeta: Trgovačko poslovanje

Tema: Ugovor o prodaji

Mentor: --------------------------, prof

Učenik: Nives Oštrić, 3.p Smjer: Prodavač

Nova Gradiška, ljetni rok šk.god. 20011./2012.

-

-1-

SADRŽAJ:

SADRŽAJ: ....................................................................................................................... 2 1. UVOD .......................................................................................................................... 4 2. SAŽETAK ................................................................................................................... 5 3. UGOVOR O PRODAJI ............................................................................................... 6 2.1.Pojam ugovora o prodaji ..................................................................................... 6 1.2.Zaključivanje ugovora o prodaji ......................................................................... 6 1.2.1.Zaključenje ugovora izmeĎu prisutnih stranaka .............................................. 7 1.2.2.Zaključenje ugovora izmeĎu odsutnih stranaka .............................................. 7 1.2.3.Zaključenje ugovora preko telefona ................................................................ 8 1.2.4.Zaključenje ugovora putem brzojava .............................................................. 8 1.2.5.Zaključenje ugovora preko teleprintera ........................................................... 8 1.2.5.Zaključenje ugovora preko punomoćnika ....................................................... 8 1.2.6.Zaključivanje ugovora od strane neovlaštene osobe ....................................... 9 1.3.Način izražavanja volje stranaka ........................................................................ 9 1.4.Oblik ugovora ....................................................................................................... 9 4. BITNI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI ........................................................... 11 2.1. Oznake ugovorenih strana ................................................................................ 11 2.2. Predmet ugovora o prodaiji.............................................................................. 11 2.2.1. Vrsta robe ..................................................................................................... 12 2.2.2. Količina robe ................................................................................................ 12 2.3. Cijena robe ......................................................................................................... 12 5. OSTALI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI........................................................ 15 3.1. Kvaliteta robe..................................................................................................... 15 3.1.1.Kvaliteta prema uzorku ili modelu ................................................................ 15 3.1.2.Kakvoća prema specifikaciji ......................................................................... 16 3.1.3.Kakvoća prema standardu ............................................................................. 16 3.1.4.Kakvoća prema oznaci .................................................................................. 16 3.2.Rok, mjesto i način isporuke ............................................................................. 17 3.2.1.Rok isporuke .................................................................................................. 18 3.2.2.Mjesto i način isporuke ................................................................................. 18 3.3.Rok, mjesto i način plaćanja.............................................................................. 19 3.3.1.Rok plaćanja .................................................................................................. 19 3.3.2.Mjesto plaćanja .............................................................................................. 20 3.3.3.Način plaćanja ............................................................................................... 20

-

-2-

3.3.4. Instrumenti osiguranja plaćanja .................................................................... 21 6. SREDSTVA POJAČANJA UGOVORA .................................................................. 22 5.1. Kapara ................................................................................................................ 22 5.2. Ugovorna kazna ................................................................................................. 22 5.3. Zatezne kamate .................................................................................................. 23 5.4. Jamstvo ............................................................................................................... 23 5.5. Odustatnina ........................................................................................................ 23 7. ISPUNJENJE UGOVORA ........................................................................................ 25 8. RASKIDANJE I MIJENJANJE UGOVORA ........................................................... 26 9. ZAKLJUČAK ............................................................................................................ 28 10.LITERATURA .......................................................................................................... 29 Prilog br.1 (primjer ugovora o kupoprodaji robe) .......................................................... 30

-

-3-

UVOD - -4- .1.

2. a kupac se obavezuje da za to isplati odreĎenu cijenu. Predmet prodavateljeve obaveze je prodaja stvari i prijenos vlasništva. npr.. Subjekti ovog ugovora su prodavatelj i kupac. Nebitni elementi ovog ugovora su: rok plaćanja. način plaćanja. tako da kupac stekne pravo vlasništva ili pravo raspolaganja njima. vrijeme i mijesto isporuke. Predmet ugovora o prodaji ne mora uvijek biti stvar. a pritom se prodavatelj nekog prava obvezuje kupcu pribaviti prodano pravo. Ono što vrijedi za prodaju stvari. prodavatelj nekoga prava obvezuje se da kupcu pribavi prodano pravo. prodavatelj je dužan kupcu predati i stvar. način prijevoza. da mu i preda stvar. dakle. i obratno daje se novac za robu.ekonomskih i pravnih subjekata robne privrede. predmet prodaje može biti tražbina. - -5- . a kad vršenje tog prava zahtijeva posjed stvari. što se tu radi o kretanju robe i novcu izmeĎu pri gospodarskih organizacija tj. a način stjecanja tražbine je ustupanje (cessio). To može biti i neko pravo. Bitni elementi ovog ugovora su predmet i cijena. Kada prodaja prava zahtjeva posjed stvari. SAŽETAK Ugovor o prodaji u gospodarskom smislu je pravni posao kojim se prodavatelj obvezuje da će predati kupcu odreĎene stvari koje se prodaju. Modus stjecanja stvari je predaja stvari.. vrijedi i za prodaju prava tako da ulogu predaje stvari ima ustupanje prava. osiguranje ambalaže. Predmet kupčeve obaveze je plaćanje cijene. Ugovor o prodaji odreĎuje se i time. Ugovor o prodaji predstavlja saglsnost stranaka kojom se daje odreĎena roba (upotrebna vrijednost ) za odreĎenu sumu novca.

5. Razlikuju se dvije vrste bitnih sastojaka ugovora o prodaji: bitni sastojci po prirodi posla ( predmet i cijena ) i bitni sastojci po sporazumu stranaka ( uvjet. a kupac obvezu isplate cijene. Bitni sastojci ugovora su oni elementi ugovora bez kojih odreĎeni ugovor nije valjan. a kupac se obvezuje da prodavaocu plati cijenu.Zaključivanje ugovora o prodaji Ugovor je zaključen kada su se stranke suglasne o bitnim sastojcima ugovora. gospodarska ili neka druga. prirodni). Uz bitne sastojke postoje i manje bitni sastojci (ostali. Prodaja je kauzalni ugovor jer se njome ostvaruje odreĎena svrha (causa). 1999. jer se inače ne pretpostavljaju kao volja stranaka. odnosno. - -6- . Ona je dvostrano obvezni i recipročni ugovor jer prodavatelj njegovim sklapanjem preuzima obvezu predaje stvari.1. rok. a postiže se stjecanjem prava vlasništva na stvari. ali se svi oni u krajnjoj liniji svode na predmet i cijenu. nebitni. neformalni i glavni ugovor. UGOVOR O PRODAJI 2. Zagreb. a kupac je ovlašten tražiti predaju stvari. Oni moraju biti ugovorom odreĎeni. dr Mladen: “MeĎunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i usporednom pravu”. str. Prodaja je samo sredstvo da se ta svrha postigne.. a ne tek predajom stvari. 1. 1 Prodaja je regulirana Zakonom o obveznim odnosima . jer inače ne postoji ugovor o prodaji. odnosno prodavatelj je ovlašten tražiti cijenu.). Svaki ugovor ima svoje bitne sastojke specifične za taj ugovor.3. Po prirodi posla bitni sastojci prodajnog ugovora su predmet i cijena. Prodaja je i imenovani. kao i tzv.Prodaja je konsenzualni ugovor jer se smatra sklopljenim samim sporazumom (konsenzusom) stranaka.Pojam ugovora o prodaji Ugovorom o prodaji obvezuje se prodavalac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva. 1 Draškić.2.. slučajni sastojci ugovora koje stranke izričito moraju ugovoriti. Exportpress i Institut društvenih nauka. svaka ugovorna stranka ujedno je vjerovnik i dužnik.

već poziv na ponudu). smatra se da je ponuda odbijena i da je ujedno učinjena nova ponuda od strane ponuĎenoga. Kada izjava oprihvatu ponude nije u svemu suglasna s ponudom. a zaključen je u trenutku kada ponuĎač primi izjavu ponuĎenog da prihvaća ponudu za zaključenje ugovora.2. Svaka stranka može od druge stranke zahtijevati pismenu potvrdu usmeno zaključenog ugovora. Izjava o prihvatu ponude mora u svemu biti suglasna sa ponudom. ako suprotno ne proizlazi iz njihovog sadržaja (reklama nije ponuda. Stranka koja traži pismenu potvrdu dostaviti će drugoj strani dva ista primjerka potvrde u obliku ugovora ili zaključnice. Ponuda u kojoj nije odreĎen rok za prihvat ne obvezuje ponuditelja ako je ponuĎeni odmah ne prihvati.1. prospekata.1. Slanje cjenovnika. Stranka koja je pozvana da izda pismenu potvrdu treba u roku 3 dana od prijema poziva predati pismenu potvrdu neposredno drugoj stranci ili pošti preporučenim pismom.Zaključenje ugovora između odsutnih stranaka Ugovor se može zaključiti i izmeĎu odsutnih stranaka. Ako pozvana stranka ne potpiše i ne vrati pismenu potvrdu u odreĎenom roku.2. iako pismena potvrda nije dana.ne smatra se ponudom. - -7- . Usmeno zaključeni ugovor je valjan. Ponuda za zaključenje ugovora mora sadržavati sastojke koji su bitni po prirodi tog ugovora. Pismena potvrda mora po svemu odgovarati zaključenom ugovoru.2. 1. koje je sama potpisala i pozvati će drugu stranku da joj vrati jedan primjerak nakon što ga potpiše. Pismena se potvrda može zahtijevati sve dok druga strana ne ispuni ugovor. tarifa. ponuditelj je vezan ponudom do isteka toga roka. druga strana može tražiti da se utvrdi postojanje ugovora i da joj pozvana stranka nadoknadi štetu koju je pretrpjela uslijed toga što nije izdana pismena potvrda.Zaključenje ugovora između prisutnih stranaka Ugovor izmeĎu prisutnih stranaka je zaključen u trenutku kada je jedna stranka prihvatila ponudu za zaključenje ugovora koju joj je stavila druga stranka. Kada je u ponudi odreĎen rok za prihvat. oglašavanje u novinama i sl.

Na pravovaljanost ugovora zaključenog preko telefona ili putem brzojava ne utječe to što ponuda ili izjava o prihvatu ponude nije pismeno potvrĎena.1. Smatra se da su ponuda i izjava o prihvaćanju ponude preko telefona učinjene izmeĎu prisutnih lica.Zaključenje ugovora preko teleprintera Ugovor se može zaključiti preko teleprintera. 1. po mogućnosti istog.4. Pošiljatelj ne može osporavati pravovaljanost ponude ili izjave o prihvatu ponude otpremljene u njegovo ime preko njegova teleprintera. ako su stranke ili od njih ovlaštene osobe bile osobno u teleprinterskoj vezi.2. Smatra se da su ponuda i izjava o prihvatu ponude putem brzojava učinjene izmeĎu odstunih stranaka. Ponuditelj treba svoju ponudu. Punomoćnik može raditi samo u granicama - -8- .5. Smatra se da su ponuda i izjava o prihvatu ponude preko teleprintera učinjene izmeĎu prisutnih osoba.2. Ovlaštenje za zaključenje ugovora može biti ograničeno na odreĎeno vrijeme ili dano pod odreĎenim uvjetima. Stranka može ovlastiti punomoćnika da u njeno ime zaključi 1 ili više odreĎenih ugovora (specijalna punomoć) ili da zaključuje sve ugovore jedne ili više odreĎenih vrsti (generalna punomoć). no stranka koja nije dala pismenu potvrdu odgovara drugoj stranci za štetu koju je ova uslijed toga pretrpjela. nakon što je učinjena. 1. Kod ovakvog oblika sklapanja ugovora postoji velika mogućnost nesporazuma. ako su stranke ili od njih ovlaštena lica . potvrditi drugoj stranci preporučenim pismom.2.Zaključenje ugovora preko punomoćnika Ugovor se može zaključiti preko punomoćnika. 1. a ponuĎeni svoju izjavu o prihvatu ponude učinjenu putem telefona ili brzojava.Zaključenje ugovora putem brzojava TakoĎer se ugovor može zaključiti i putem tbrzojava.5.2. bili u osobnoj i telefonskoj vezi. a najkasnije slijedećeg radnog dana. prekida veze i sl.Zaključenje ugovora preko telefona Ugovor se može zaključiti i preko telefona.3.

ako je druga strana znala ili morala znati da on postupa po punomoći. Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti riječima. Stranka sa kojom je ugovor zaključen može zahtijevati od neovlašteno zastupanoga da se u primjerenom roku izjasni da li ugovor odobrava.3. Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti i pomoću različitih komunikacijskih sredstava. sadržaju i identitetu davatelja izjave. 1. Ako neovlašteno zastupani ni u ostavljenom roku ne odobri ugovor. Suglasnost može biti izražena izričito ili prešutno. 1.Oblik ugovora Kada su se stranke usuglasile da će ugovor imati odreĎeni oblik.Način izražavanja volje stranaka Stranke mogu ugovor zaključiti (posredno ili neposredno) preko drugih osoba.ovlaštenja. tražiti naknadu štete. obvezuje neovlašteno zastupanog samo ako on ugovor naknadno odobri. ako u trenutku zaključenja ugovora nije znala niti je morala znati da ta osoba nije imala ovlaštenje za zaključenje ugovora.6. Za promjene ugovora sastavljenog u obliku koji su stranke ugovorile će vrijediti isti taj oblik samo ako je tako izričito ugovoreno. 1. Izjava volje mora biti učinjena slobodno i ozbiljno. - -9- . smatrat će se zaključenim tek kada bude sastavljen u tom obliku. uobičajenim znakovima ili drugim ponašanjem iz kojega se sa sigurnošću može zaključiti o njezinu postojanju. osim ako iz okolnosti proizlazi da stranke nisu uvjetovale valjanost ugovora ispunjenjem tog oblika. na bilo koji način iz kojeg proizlazi njihova suglasnost.Zaključivanje ugovora od strane neovlaštene osobe Ugovor koji neka osoba zaključi kao punomoćnik u ime drugog bez odobrenja ovlaštenja. stranka sa kojom je ugovor zaključen nije više vezana ugovorom.2.4. Ugovor što ga je punomoćnik sklopio u ime nalogodavatelja obvezuje nalogodavatelja. U tom slučaju stranka s kojom je ugovor zaključen može od osobe koja je kao punomoćnik bez ovlaštenja zaključio ugovor. kao i ugovor koji je sklopio u granicama svoga ovlaštenja.

ili su se stranke tako sporazumjele. a ako to nisu odredile. u pravilu. On se. sastavlja u onoliko primjeraka koliko ima stranaka. ugovor se smatra zaključenim tek kada ga stranke potpišu. ako valjanost ugovora nisu uvjetovale ispunjenjem tog oblika. U suprotnome. onda se u vezi s ostalim dokazima i utvrĎenim okolnostima ocjenjuje koji je od izvornih primjeraka mjerodavan.Ako je za valjanost ugovora propisan pismeni oblik. mjerodavan je primjerak koji su one odredile kao takav. Ako je pismeni ugovor umnožen ili preveden na drugi jezik.10 - . Ako su stranke potpisale više primjeraka izvornog ugovora. obvezuje ih ono što su ugovorile. ne obvezuje ih ništa što nije obuhvaćeno ugovorom sklopljenim u tom obliku. a ono što nije unijeto u ugovor samo ukoliko nije u suprotnosti s njime. mjerodavan je izvorni ugovor potpisan od stranaka. - . Kada su se stranke usuglasile da će ugovor imati odreĎeni oblik.

odnosno stvar.4. naziv trgovačkog društva. Oznake ugovorenih strana U ugovoru se moraju točno navesti oznake ugovornih stranaka. To je slučaj sa prodajom koju vrši komisionar u svoje ime a za račun komitenta. licenca. koje se proizvode po narudžbini. kao što su prenosiva imovinska prava. Predmet ugovora o prodaji mogu biti stvari koje ne postoje ili prodatelj ne raspolaže s njima u trenutku zaključenja ugovora o prodaji. BITNI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI Bitni elementi ugovora su oni sastojci koji ugovoru daju bilo osobine jednog definiranog tipa pravnog posla. bilo specifičan sadržaj i karakteristike koje odgovaraju zajedničkoj namjeri stranaka. To mogu biti robe koje će tek biti proizvedene ili uvezene. Predmet ugovora o prodaji mogu biti i tuĎe stvari. berba budućih poljoprivrednih plodova.1.. broj i mjesto i brojeve njihovih žiro -računa) 2. Pod pojmom predmeta ugovora o prodaji treba obuhvatiti izvijesne nepokretnosti koje ispunjavaju svojstva robe kao objekta prodaje.. tj. djelatnost. Predmet ugovora o prodaji mogu biti i odreĎena prava. odreĎene sporazumom stranaka i one koje u ugovor ulaze na osnovu njegove ekonomske suštine . količini i po kvaliteti robe. cijena 2. Robe kao predmet ugovora o prodaji trebaju biti odreĎene po vrst..2. oznake ugovorenih strana 2.po prirodi posla. ulicu. Oznake sadrže osnovne podatke o kupcu i prodavatelju. Predmet ugovora o prodaiji U gospodarstvu je predmet ugovora najčešće roba. prodavatelja i kupca. Pod pojmom stvari podrazumijevaju se tjelesne pokretne stvari koje su namjenjene prometu i čiji je promet moguć i dozvoljen. To su one stvari sa kojima prodavatelj ne raspolže u trenutku zaključenja ugovora. tvrtku. Roba treba biti u prometu da bi bila predmet ugovora o prodaji. U gospodarskim poslovima prihvatljiviji je termin roba od termina stvari.11 - . - . Bitni elementi ugovora o prodaji dijele se na: propisane. Prema prirodi posla bitni sastojci ugovora o prodaji jesu: 1.. predmet 3.

2. vreća. 2. bala. 2.do“. ako je ugovorena cca količina onda je tolerirano odstupanje +/. a ukoliko nije ugovorena. cijenu će odrediti sud. cisterna). U slučaju da ne postoji niti razumna cijena. Individualno odreĎene stvari su nezamjenjive stvari. najviše. tako da ako doĎe do oštećenja ili propasti tih stvari prodavatelj ne može izvršiti njihovu isporuku jer tih stvari više nema. par. Kad je količina ugovorena takoĎer postoji odstupanje.3. m. Količina je odreĎena točno ili približno sa oznakom cca.2. ugovor o prodaji biti će valjan iako ne sadrži cijenu.12 - . Ona se odreĎuje prema mernim jedinicama (kg. Cijena robe Cijena inače predstavlja bitni element prodajnog ugovora. Cijena važi za neto težinu robe bez skonta. Ako je količina točno dogovorena.2%.najviše“). a kupac može tražiti naknadu štete koju je zbog toga pretrpjeo.1.5%. Plaćanje se vrši polaganjem novčanog iznosa na tekući račun u banci. a odrediva je ako je količina robe odreĎena okvirno (npr.“od.“ Pri tome točno treba ugovoriti isporuku bruto težine ili neto. Količina robe Količinu robe čini masa koju je prodavatelj dužan isporučiti kupcu. najmanje. kvalitete i količine.2. Ako potražitelj i dužnik imaju tekuće račune kod iste poslovne banke smatra se da je plaćanje izvršeno kada toj banci stigne nalog dužnika da sa njegovog računa izvrši . Ako količina robe nije fiksno odreĎena ugovorom ona treba biti odrediva.. a ako ni nje nema uzima se tzv. komadnim mjerama (komad..vagon. Ako se obje strane dogovore da neće biti odstupanja od ugovorene količine. U tom slučaju kao ugovorna cijena uzima se cijena koju je prodavatelj redovno naplaćivao u vrijeme zaključenja ugovora. ili. mᶟ).. Cijena mora biti ozbiljna i realna. Vrsta robe Predmet ugovora o prodaji mogu biti stvari odreĎene po rodu (generične) i individualno odreĎene stvari. Generične stvari su zamjenjive stvari i ako doĎe do njihove propasti ili oštećenja prodavatelj je dužan isporučiti robu iste vrste. onda će biti posebna klauzula „beztolerancije. oko. tucet. tolerirano odstupanje je +/. gros) i u posebnim nazivima u trgovinii (npr. „najmanje. razumna cijena.. Cijena predstavlja vrijednost robe izraženu u novcu ( kunama).2.

tekuća cijena – srednja prosječna cijena robe na odreĎenom mjestu u odreĎeno vrijeme. smanjenja zaliha i sl. Ako stranke nemaju tekući račun kod iste poslovne banke. Oblici rabata su:      funkcionalni rabat-dobavljač ga daje kupcima za troškove distribucije u slučaju kada je prodajnu cijenu odredio proizvoĎač ili država specijalni rabat – kod uvoĎenja novih proizvoda na tržište. koja se utvrĎuje uvidom u evidencije kod nadležnih organa ili potvrdom koju izdaje nadležni organ ili komora o potignutoj cijeni u odreĎeno vrijeme na odreĎenom mjestu 4.popust – popust koji dobavljač daje kupcu ako plati račun unutar odreĎenog roka - .prijenos iznosa na tekući račun potražitelja. tvornička cijena – znači da vrijedi cijena koju tvronica daje veleprodaji. cijena konkurencije – znači da će vrijediti cijena po kojoj istovrsnu robu prodaje konkurencija 2. smatra se da je plaćanje izvršeno kada bancipotražitelja stigne nalog od banke dužnika i kada je potražitelju odobren iznos na koji nalog glasi. Cijena i popust – prodavač daje kupcu popust kada ga želi stimulirati na kupnju. tržišna cijena – je razumna. taj popust dobavljači daju kako bi zadržali što veći broj stalnih kupaca  kasakonto.13 - . U praksi postoje razne mogućnosti za odreĎivanje cijene: 1. Čimbenici koji utječu na cijenu robe: 1. sezonski rabat – popust kupcima kada kupuju sezonsku robu količinski rabat – na veće količine super rabat – odobrava se kupcu na kraju obračunskog razdoblja na ukupnu vrijednost kupljene robe. Cijena i ambalaža – pri ugovaranju cijena valja obratiti pozornost na to da li je ambalaža uračunata u cijenu ili je kupac mora platiti ili pak vratiti 2. odnosno posredniku 3. srednja tržišna cijena.

2 U meĎunarodnom poslovanju poznate su klauzule revizije cijene koje sadrže opće uvjete poslovanja Europske ekonomske komisije za dostavu postrojenja i opreme u izvozu (br. Zagreb. Cijene i transportne klauzule – su skraćeni trgovački izrazi kojima se regulira mjesto isporuke.2 Incoterms. str. 188 A. Informator. 1970.14 - .meĎunarodni trgovački izrazi Najčešće se koriste: a) franco skladište prodavatelja b) franco skladište kupca c) franco brod ili FOB d) franco državna granica e) franco prijevoznik f) franco uz bok broda ili FAS Hausse klauzula – znači da prodavatelj zadržava pravo povišenja cijene ako općenito nastupi povišenje cijene (npr. utanačena cijena bi se trebala primjereno sniziti. 574 i 574 A) “MeĎunarodno trgovačko pravo”. 187. osiguranja itd. uvod i redakcija Aleksandar Goldštajn. utovar. istovara. radne snage). kada tvorničar poziva na skok cijena sirovina. 188. - .3. Baisse klauzula – znači da prodavatelj mora sniziti cijenu ako su cijene kod tvorničara pale. 223 i druge). proizvodnih troškova. prijelaz rizika na kupca. tko snosi troškove prijevoza.

Kolekcijama se služe trgovačku putnici i posrednici u prodaji. Kvaliteta robe odreĎuje se ugovorom.1. tehnička i druga svojstva. Može biti konkretan tipski ili kolekcija uzoraka. Uzorak se pečati. Svaki je uzorak označen brojem kojim kupac naručuje i kontrolira robu. Kvaliteat robe može se odrediti uzorkom ili mustrom. Kvaliteta robe Kakvoćom nazivamo svojstva robe koja utječu na njezinu vrsnoću i na stupanj korisnosti pri zadovoljavanju potreba.5. modelom.a ne samo pojedinačna svojstva. kemijska.1. To su fizička. Pod pojmom kvalieta robe podrazumjeva se skup svojstava robe. Ugovaranje kakvoće prema uzorku podrazumijeva se i onda kada se kupac poziva na kakvoću ranije isporučenih količina robe. Tipski uzorak je primjerak buduće robe prema kojemu se mora izraditi naručena količina. Pod kakvoćom treba smatrati sva svojstva robe.Kvaliteta prema uzorku ili modelu Uzorak je ogledni primjerak robe koji se izdvaja iz veće količine robe ili se specijalno izraĎuje. a čuvaju ga kupac i dobavljač. 3. - . Kolekcija je niz uzoraka iz jedne trgovinske struke.15 - . a to se čini opisivanjem svojstava ugovora. te za neka mjerila kvalitete kao što su boja i dezen. Nabavna služba mora računati na sistematsku i detaljnu ulaznu kontrolu prispjele pošiljke kako bi utvrdila da li stvarno odgovara uzorku. estetska. Važno je sačuvati ga kako bi se kod preuzimanja robe usporedio i eventualno složio u slučaju spora. Ovo je lak i jednostavan način naručivanja u ugovaranja kakvoće jer se izbjegava izrada i pisanje specifikacija. standardima. kao i odreĎenim izrazima kojima se označava kvaliteta robe. OSTALI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI 3.1. Zbog toga se primjenjuje u nabavci neketehničke robe proizvoda koji se rjeĎe prodaju ili ako su opseg i vrijednost tih proizvoda neznatni. Konkretan uzorak vadi se iz zaliha robe i poslije usporeĎuje s pošiljkom.

Ako proizvoĎači ili trgovačka poduzeća imaju svoju osobnu marku stavljaju je na robu kao vanjski znak i time označavaju svoju robu na tržištu.. Na tržištu se pojavljuju slovom R ili oznakom reg. 91.Kakvoća prema oznaci ProizvoĎači su dužni prema pravilniku stavljati oznaku o sastavu kakvoće. Brajnović. Pouzdani jamci osigurane stalne kakvoće proizvoda u svijetu su standardi ISO 9001. R. ali je nedostatak u većimtroškovima ulazne kvalitete u skladištu kupca. posebnog pakiranja. 9002. načina izrade. - . specijalne kakvoće.Kakvoća prema specifikaciji "Specifikacija je popis svojstava robe koja je predmet ugovora. Robna oznaka odreĎuje kakvoću i daje garanciju da će svi proizvodi s istim znakom biti uvijek iste kakvoće. prema kojim je osnovna odrednica kakvoće i organizacija nekog poslovnog sustava pa tek onda kakvoća njegovih proizvoda iusluga. obilježavanja i sl. podrijetlu robe i drugih svojstava robe čime se nastoji zaštiti potrošače.3..Kakvoća prema standardu Standardima državni organ odreĎuje svojstva i kvalitetu robe.1.1." 3 Tako ugovorena roba mora u svemu odgovarati svojstvima odreĎenima u specifikaciji. ProizvoĎačku specifikaciju donose proizvoĎači i njome odreĎuju kakvoću proizvoda pa se kakvoća može ugovoriti i po toj specifikaciji. Standardizacija proizvoda olakšava i pojednostavljuje nabavu i isključuje nesporazume jer je kakvoća takve robe standardom dovoljno odreĎena i dovoljno poznata da se može prodavati bez uzorka ili viĎenja..4. specijalnih dimenzija. Iako su proizvodi sa zaštitnim znakom skuplji od 3 Hruškar. Brčić-Stipčević. Zagreb. Služi za opis proizvoda. V: Trgovačko poslovanje 3.. N.. Str. Petrović. 3. Prednosti ovakvog ugovaranja kakvoće su u njenom preciznom definiranju. 3.3. Specifikacija se rabi i kada se naručuju proizvodi specijalnih svojstava specijalnih dimenzija. 2009.2.1. Osim propisa o standardima postoje i posebni propisi o kakvoći odreĎenih proizvoda (pravilnik o kakvoći mlijeka i mliječnih proizvoda). S.16 - . načina izradbe. naročitog pakiranja i obilježavanja ili za specijalnu upotrebu. Zato se u ugovoru kakvoće robe mora odrediti pozivom nastandard ako je on odreĎen.

Isporuka robe treba biti izvršena u ispravnom stanju. Ako kakvoća nije ugovorena prodavatelj je dužan isporučiti robu takvih svojstava koja su potrebna za njezinu prodaju. u odreĎenom roku i na odreĎeni način. prodavatelj ne odgovara za kakvoću osim ako je obmanuo kupca. dužan izvršiti da bi prodavatelju omogućio izvršenje isporuke. Isporuka robe u ispravnom stanju znači da ona nema materijalnih nedostataka ili mana. kao i da primi isporuku. U praksi se primjenjuju i razni drugi izrazi za označavanje kakvoće.istih ili sličnih bez zaštitnog znaka nabavna služba treba uzeti u obzir prednosti i uštede u nabavi te robe zbog: -jednostavnog i kratkog načina definiranja kvalitete -brzog procesa opskrbe jer su poznati dobavljači tih proizvoda -eliminiranja ulazne kontrole kvalitete i nabavljanja Nedostatak nabave proizvoda sa zaštitnim znakom je u tome što je izvor nabave ograničen na jednog dobavljača ili distributera i na taj način se eliminira konkurencija. a ako mu svrha nije poznata dužan je isporučitirobu koja nije ispod srednje kakvoće te robe na tržištu. Ako kupoprodajnom ugovoru nisu predviĎene sankcije za naknadu ili zamjenu proizvoda primjenjuju se uzance i trgovački običaji kojima je ureĎen i odreĎuju kako postupiti u takvim situacijama.kao: uobičajena kakvoća za kakvoću koja se najviše traži u prometu u mjestu prodavatelja. uobičajena je na aukcijama rasprodajama i kod prodaje po sistemu „u Ďuture“.17 - . kakvoća viĎeno-odobreno ako je kupac prije isporuke robe vidio i pristao na njezinu kakvoću. Ako zna za koju se svrhu roba nabavlja mora izručiti robu koja odgovara toj svrsi. - . Isporuka robe teba biti izvršena u odreĎenom mjestu. 3. prema ugovoru i prirodi posla.2. Kao isporuka smatraju se sve one radnje koje je prodavtelj dužan obaviti. prema ugovoru i prirodi posla. da bi kupac mogao primiti isporuku. Kupac mora izvršiti sve radnje koje je. zajedno sa njenim pripadnicima. mjesto i način isporuke Prodavatelj mora izvršiti isporuku robe kupcu. kakvoća kakva-takva za robu bez prebiranja i izdvajanja. nisu dozvoljene nikakve naknadne reklamacije.Rok.

18 - .1. Uvjeti dopreme do kupca mogu biti različiti. Ako ugovorom nije odreĎen rok isporuke. a rok se može odrediti ovim izrazima: početkom mjeseca  u prvoj polovini mjeseca  u drugoj polovini mjeseca  krajem mjeseca Sukcesivna isporuka kao postupna isporuka u odreĎenim ili obročnim razmacima. Rok počinje teći sljedećeg dana od zaključenja ugovora i mora se izvršiti uvijek u ugovorenom roku.2. Promptna isporuka ili hitna isporuka mora se izvršiti odmah.kupac ima pravo od početka zakašnjenje pa do isporuke najaviti raskid ugovora i svoje pravo na naknadu štete.2. a prodajnoj službi osigurava kontinuitet opskrbe.3.Mjesto i način isporuke Mjesto isporuke je mjesto u kojem je dobavljač dužan isporučiti robu kupcu. Troškove pripreme robe za isporuku snosi dobavljač. a ugovara se kao fiksna isporuka na točno odreĎeni datum i terminska isporuka unutar ugovorenog roka.Rok isporuke To je vrijeme koje obvezuje dobavljača na isporuku robe kupcu. Isporuka u toku kalendarskog mjeseca. i to u rasponu od franko skladišta prodavača do franko skladišta kupca uz moguće brojne meĎu . Ako prodavatelj kasni s isporukom. Najčešći su ovi načiniisporuke: - . Ako stranke nisu ugovorile mjesto isporuke ili ga odredile prema klauzulama važi mjesto dobavljača u trenutku kada se sklapa ugovor. roba se isporučuju sljedeći radni dan. Potrebno je navesti rokove i količine pojedinih obročnih isporuka.2. Način isporuke povezan je s mjestom isporuke. Kupoprodajnim ugovorom predviĎeni su penali kao kazne zbog zakašnjenja u isporuci robe i to obično u odreĎenom postotku od vrijednosti robe. Ako je dan za isporuku nedjelja. Nabavna služba trgovačkog poduzeća treba što preciznije odrediti rokove isporuke jer time obvezuje dobavljača na točnost isporuke.kombinacije. smatra se da je ugovorena promptna isporuka koja se mora izvršiti u roku od 8 dana. blagdan ili praznik. 3.

1.Rok. Obveza plaćanja može se ugovoriti kao: plaćanje u odreĎenom roku plaćanje odmah.Rok plaćanja Rok plaćanja je vrijeme u kojem je kupac dužan platiti robu. izdvajanjem robe u skladištu dobavljača i odjeljivanjem kako bi je kupac mogao sam preuzeti. Ako kupac ne dostavi ambalažu u zakazanom roku ili je uopće ne dostavi dobavljač može robu otpremiti u vlastitoj ambalaži tuĎoj ili iznajmljenoj ili robu predati u javno skladište o trošku kupca. znači plaćanje prvog radnog dana po primitku fakture ili po primitku robe ako je ista primljena poslije primitka fakture plaćanje unaprijed plaćanje. dobavljač isporučuje robu po primitku ambalaže. a ako je ovaj ne preuzme u ugovorenom roku snosi troškove i rizik čuvanja  predajom robe vozaru ako se isporuka robe obavlja u utovarnoj stanici ili luci  dostavom robe u kupčevo skladište vlastitim sredstvima ili predajom robe otpremniku. mjesto i način plaćanja 3. prije preuzimanja robe može biti u cijelosti ili djelomično davanjem akontacije ili predujma plaćanje pouzećem plaćanje uz predočenje robnih dokumenata kojima dobavljač može potvrditiisporuku robe (teretnica) sukcesivno plaćanje ili plaćanje u ratama Koji rokovi plaćanja će se primjenjivati ovisi o:  ponudi i potražnji robe na tržištu - . Dobavljač snosi rizik za propast i oštećenje robe do mjesta isporuke i zato nastoji izborom ambalaže i načinom pakiranja zaštiti količinu i kakvoću robe.3.19 - . prilikom isporuke je treba pregledati jer gubitke zbog neispravne i nečiste ambalaže snosi dobavljač. Ako su stranke ugovorom odredile ambalažu ili je ona propisana zakonom ili trgovačkim običajima. Ako je ugovorena isporuka u ambalaži koju će dostaviti kupac.3. 3.

Način plaćanja Plaćanje se može ugovoriti na više načina: 1.20 - .3. Predujam se nakon ispunjenja ugovora uračunava u ispunjenje obveze kupca. 3. plaćanje gotovinom         polaganjem gotovog novca na blagajni čekom polaganjem gotovine u korist žira dobavljača poštanskom doznakom virmanom. a dobavljaču odreĎenu korist. a izravno na troškove poslovanja. plaćanje bez gotovine - .3. Dobavljač takoĎĎer mora znati preko koje će banke dobiti novce.3. plaćanje se obavlja u mjestu u kojem dobavljač ima otvoren žiroračun. 3.2. Ako dobavljač traži plaćanje unaprijed djelomično ili u cijelosti za trgovca može predstavljati znatno opterećenje. cesija asignacija. deficitarna roba uz plaćanje odmah  suficitarna roba uz poček i kredit  bonitetu kupca Uvjeti plaćanja neizravno utječu na cijenu robe (kasa skonto). 2.Mjesto plaćanja Ako stranke nisu ugovorile mjesto plaćanja. ali uvijek nakon sklopljenog posla. Kod manjih je nabavki uobičajeno plaćanje nakon njenog preuzimanja. Korištenje novčanih ili robnih kredita dobavljača za nabavu može ovisno o financijskoj situaciji trgovca imati posebno značenje. kompenzacija (primjenjuje se u uvjetima ne mogućnosti plaćanja čime se postiže prebijanje dugova s vjerovnicima i dužnicima). nalogom za prijenos sredstava sa žira kupca na žiro dobavljača akreditivom obračunskim čekom obračunskim plaćanjem. Plaćanje unaprijed primjenjuje se kod većih nabavki. te kupacima osnovu za tražiti popust.

U našem financijskom sustavu svi poduzetnici moraju svoje račune voditi kod poslovnih banaka što olakšava primjenu instrumenata jer se izravno naplaćuju prijenosom s računa dužnika na račun vjerovnika.21 - . ček.  zadužnica vjerovniku osigurava visok stupanj osiguranja njegove tražbine jer osim što je instrument osiguranja naplate. ali najdalje do isteka roka u kojima zastarijeva te se primjenjuju ako se očekuju blokade kratkotrajne računa dužnika. Instrumenti osiguranja plaćanja Za kupca je najbolji način osiguranja unaprijed plaćenog iznosa bankovna garancija koja vrijedi do kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja robe. Kada on tražbinu ne namiri redovnim putem prednosti pojedinog instrumenta su različite:  ako za isplatu mjenice nije bilo raspoloživih sredstva na računu dužnika i avalista ili je mjenica naplaćena djelomice neće se zadržati u evidenciji redoslijeda plaćanja i vraća se podnositelju. - . U slučaju neispunjenja ugovorene količine kvalitete ili rokova isporuke. kupac može odustati od ugovora i naplatiti od banke iznos naveden u garanciji ili dobavljaču. zadužnicu.3.4. bez posredovanja dužnika. mjenicu.3. Zbog problema insolventnosti velika je dvojba u svakodnevnoj praksi dobavljača koji instrument osiguranja plaćanja zatražiti od kupca.  imatelj čeka u slučaju nepostojanja pokrića na računima izdavatelja čeka može se naplatiti po propisanom redoslijedu plaćanja kada na računima bude pokrića.ona je i ovršna isplata a i za razliku od mjenice ostaje u redoslijedu plaćanja sve dok to vjerovnik želi.

jamstvo i odustatnina. zatezne kamate.6. Ugovorna kazna Ugovorna kazna je novčani iznos utvrĎen ugovorom koji je dužna platit ona strana koja ne ispuni obveze na ugovoreni način. u postotku - . ugovorna kazna. Kapara Kapara je novčani iznos ili neka druga imovinska korist koju u trenutku sklapanjaugovora jedna stranka daje drugoj kao znak da je ugovor sklopljen i kao osigurane zaslučaj neizvršenja ugovorne obveze. U slučaju neispunjenja ugovora moguće su dvije situacije:  ako ugovor nije ispunila stranka koja je dala kaparu druga stranka može:  primljenu kaparu zadržati i kada nije pretrpjela nikakvu štetu  tražiti ispunjenje ugovora i naknadu štete a kaparu uračunati ili vratiti  ako je za neispunjenje ugovora odgovorna stranka koja je kaparu primiladruga stranka može tražiti:  ispunjenje ugovora  naknadu štete i vraćanje dane kapare  vraćanje duple kapare 5.2.1. 5. kupac je dao kaparu ali pri plaćanjufakture odbija se iznos kapare. Ako se ugovor ispuni kapara se vraća iliuračunava u ispunjenje obveze. Podnošenje tužbe je dugotrajan i skup način osiguranja prava iz ugovora pa stranke predviĎaju odreĎena sredstva kojima pojačavaju sigurnost ispunjenja ugovora. Mogu je odrediti u točno odreĎenom iznosu. druga strana je prisiljena nagoditi se o eventualnoj šteti ili sudskim putem ostvariti svoja prava. Ako jedna od stranaka svoju obvezu iz ugovora ne ispuni ili je ne ispuni pravodobno ili u cijelosti. Ugovor o prodaji je obvezujući ugovor u kojem se stranke uzajamno nešto obvezuju. SREDSTVA POJAČANJA UGOVORA Iz ugovora o prodaji proistječu sva prava i obveze ugovornih strana. Način odreĎivanja ugovorne kazne stranke odreĎuju sporazumno. Na primjer. Ta sredstva mogu biti kapara.22 - .

5.3.4. Ako je uz kaparu ugovoreno pravo odustajanja od ugovora. tada se kapara smatra kao odustatnina i svaka ugovornastrana može odustati od ugovora. Jamstvo je zavisno od obveze dužnika i traje samo dok traje obveza dužnika te ne može biti veća od obveze dužnika. Ugovaranjem odustatnine može se smanjiti sigurnost - . a ako je odustala stranaka koja je kaparu prihvatila vraća ju u dvostrukom iznosu. Ako odustane strana koja je dala kaparu. gubi kaparu.Jamstvo Jamstvo je poseban pismeni ugovor kojim se neka treća strana obvezuje ispuniti dospjelu obvezu dužnika ako to ovaj ne ispuni.23 - . a i više ako je vjerovnik zbog zakašnjenja plaćanja pretrpio veću štetu od iznosa traženih kamata i traži razliku od potpune nadoknade.5. 5. ili za svaki dan zakašnjenja u isporuci. Ugovorna kazna se plaća neovisno o tome je li zbog ne ispunjenja obveza druga strana pretrpjela štetu. Odustatnina To je ugovoreni iznos novaca ili neka druga imovinska korist koju je dužna dati ona ugovorna strana koja odustaje od ugovora. Dužnikov dug se povećava za iznos kamata. Plaćanjem ugovorne kazne ne prestaje obveza ispunjenja ugovora jedino ako je razlog neka viša sila.Zatezne kamate To su ugovoreni postotak od obveze plaćanja koji vjerovnik obračunava i naplaćuje dužniku za vremenski period u kojem je zakasnio s plaćanjem. Ako je strana koja je pretrpjela štetu primila ugovornu kaznu nema pravo i tražiti naknadu štete. Stranke ne mogu više tražiti ispunjenje ugovora. Isplatom odustatnine prestaju sva prava i obveze temeljem ugovora tj. 5. Za obveze iz ugovora u privredi jamac odgovara solidarno kao jamac platac (solidarni jamac). Ali ako je šteta veća od iznosa ugovorne kazne.od vrijednosti ugovora. oštećena strana može zahtijevati razliku od potpuna nadoknade štete. jamca ili obojice istovremeno. Može tražiti ispunjenje cijele obveze od glavnog dužnika.

izvršenja ugovora. Zbog toga stranke mogu odrediti visok iznos odustatnine ili kratki rok u kojem se može odustati od ugovora. - .24 - .

a kupac je ovlašten tražiti predaju stvari. a u slučaju neispunjenja dobavljačevih obveza ili otklona istih.25 - . ima pravo na ostvarivanje i zaštitu svojih prava. a kupac obvezu isplate cijene. prilikom preuzimanja utvrĎuje se stvarno stanje količine i kakvoće  ako postoji neki nedostatak sastavlja se komisija koja sastavlja komisijski zapisnik na osnovi kojeg će kupac dati prigovor prodavatelju  prigovori bi se morali sastaviti na osnovi opisa nedostataka s prijedlogom za rješenje spora jer bi se tako brže riješili nesporazumi. Stranke moraju svoje obveze ispuniti s pažnjom dobrog gospodarstvenika. odnosno.7. karticama i sl. ISPUNJENJE UGOVORA Prodaja je dvostrano obvezni i recipročni ugovor jer prodavatelj njegovim sklapanjem preuzima obvezu predaje stvari. Prigovor valja poslati preporuĉenim pismom  kupac mora platiti svotu računa na način. označiti i zajedno s ambalažom isporučiti kupcu  dostaviti robu na vrijeme i način kako je ugovoreno  poslati kupcu račun na temelju ugovora i otpremnice Obveze kupca:  kupac je dužan preuzeti robu ako je ona onakva kakva je ugovorena prema običajima i propisu. odnosno prodavatelj je ovlašten tražiti cijenu. Imajući u vidu navedene elemente ugovora te detaljno i jasno navedena prava i obveze stranaka. u roku i mjestu kako je ugovoreno  dužan je vratiti ili platiti ambalažu ako nije uračunata u cijenu robe Ako se stranke ne drže tih obveza nastaju sporovi. Kompjutorski se vodi datoteka sklopljenih ugovora i svaka se dan dobiva popis svih narudžbi.4 Poželjno je da se o sklopljenim ugovorima vodi evidencija u registru ugovora. Obveze prodavatelja:  dužan je isporučiti robu koja ima ugovorenu ili uobičajenu kvalitetu  robu treba pravilno pakirati. svaka ugovorna stranka ujedno je vjerovnik i dužnik. nabava želi osigurati pravodobno i pravovaljano izvršenje ugovora. 4 Ponašanje s odgovarajućom pažnjom u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava - .

Rizici su izraženiji u zakonu o obveznim odnosima i u zakonu o trgovini ne postoji nikakav daljnji akt koji bi respektirao te posebnosti. Zbog posebnosti elektroničkog poslovanja čemu pridonose dvije činjenice:  prostor u kojem se trgovanje obavlja je virtualan a ne realan kao što je to uobičajeno kod konvencionalnog trgovanja. zabrana uvoza o upravne mjere. Odredbe ugovornog prava koje vrijede za konvencionalno voĎenje trgovačke poslove trebale bi važiti i u području elektroničkog trgovanja. Potreba za prilagodbom te regulative novim mogućnosti i pogodnostima važna je zbog suprotnosti u obvezama koje mogu izazvati poteškoće i sporove meĎu sudionicima u trgovačkom poslu: Obveza pisanog oblika ugovaranja i potpisa ugovornih strana temeljna jezapreka ozbiljnijem širenju elektroničkog poslovanja. Ovaj se način raskida ugovora koda nabave robe veće vrijednosti specijalnih proizvoda te za sezonske artikle. znatno izmijenjena situacija na tržištu. Obveza prodavatelja i predaja stvari na ugovoreno mjesto često zbog nejasnih fizičkih dimenzija trgovačkog posla u uvjetima elektroničkog . Iako postoje različiti oblici digitalizacije ranije materijaliziranog potpisa kao i digitalnog potpisa rizici su veći zbog različitih načina njihovog krivotvorenja.  vrijeme sklapanja posla u pravilu je vrlo kratko ali obavljanje ili izvršenje posla može potrajati mnogo duže. likvidacija i prestanaka rada poduzeća o ekonomske pojave.26 - .8. i  zbog nemogućnosti ispunjenja obveza uslijed više sile: o elementarne nepogode poplave požara o odredbe državnih organa. RASKIDANJE I MIJENJANJE UGOVORA Stranke mogu raskinuti ili mijenjati ugovor:  sporazumno storniranjem dijela ili cijelog obveznog odnosa i to u svako doba ili u ugovora za to predviĎeno roku. Ako roba ne bude isporučena u roku od mjesec dana nakon ugovorenog roka isporuke. posebno ako je predmetugovora veće vrijednosti. ugovor se automatski raskida. Stranke mogu ugovoriti i mogućnost automatskog raskida ugovora kako bi se spriječilo preveliko zakašnjenje u isporuci robe.

Elektroničko poslovanje briše granice meĎu zemljama pa se mogući sukobi interesa dodatno kompliciraju zbog različitih pravnih sustava. budući da je vladina komisija za nelikvidnost predložila ovjeru ugovora kod javnog bilježnika. što dovodi do nesporazuma ili zablude kupca. Pečatom i potpisom uznavedeni datum ugovora stranke potvrĎuju svoju suglasnost sa istim.27 - . - . Obveze prodavatelja i prava kupaca u slučaju kada isporučena roba ne odgovara virtualnom uzorku. Obveza prodavatelja vezana je za izdavanje garancije.trgovanja nisu egzaktno ugovorene. Godišnji se ugovori arhiviraju u financijskoj službi tvrtke zajedno sa instrumentima osiguranja plaćanja. jedan za kupca i dva za prodavatelja. Ugovor se potpisuje u tri primjerka. Jamstva za ispravno funkcioniranje stvari teže je praktično izvesti. te takoĎer zahtijeva jasnija zakonska rješenja.

ZAKLJUČAK - .9.28 - .

pdf (27.10.asp (27. Foley J.02..hr/zakoni/ugovori-018. 2000. Split. 2. Zagreb. Hruškar. Brajnović. Zagreb.02. 3. Bernard. Radni materijal.rs/pdf/ugovor_prodajarobe. http://www. Exportpress i Institut društvenih nauka..hr - .) 3. N. 1987.limun.co. Internet: 1. Draškić. dr Mladen: “MeĎunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i usporednom pravu”. “Tržišta kapitala”.) 2. Brčić-Stipčević.. Petrović.29 - .biroaura. http://www. V: Trgovačko poslovanje 3. "Unutarnje trgovinsko poslovanje". Mate. S. R.LITERATURA Knjige: 1. 2007. 4. Zagreb. 2009. Sveučilište u Splitu.poslovniforum.2012. Sveučilišni studijski centar za stručne studije.2012. www.

iz Zaprešića se obavezuje da proda kupcu ___________________________________ iz _____________________ . Prodavač se obavezuje da prodanu robu isporuči u skladu sa ugovorenim kvalitetom i atributima. . od dana zaključenja i ovjere ovog ugovora kod suda. Po izvršenom prijemu i preuzimanju robe. otpada svaki prigovor na kvalitet i kvantitet robe od bilo koje ugovorne strane. izuzev ako se radi o nevidljivim manama. a prodavač je dužan platiti kupcu ugovorenu kaznu u iznosu od __________________ kuna.o. a to zakašnjenje može biti najdalje do ____ dana od dana ugovorene isporuke. preko ovlaštene osobe kupca. onda ima platiti ugovorenu kaznu za svaki dan zakašnjenja po ______________ kn. GCE Croatia d. Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem: Član 1. Član 4. 1. Član 6.Prilog br. iz Zaprešića.o. Obostranim sporazumom ugovornih strana dogovoreno je da se kvalitativan i kvantitativan prijem robe ima izvršiti na licu mjesta ________________________ u skladištu kupca. ugovor se raskida.30 - . s jedne strane. Prodavač se obavezuje. Ako prodavac zakasni sa isporukom. s druge strane. Kupoprodajna cijena obostrano je ugovorena izmedu prodavača i kupca i to: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Član 3. da ugovorenu i prodanu robu isporuči ___________________________ u _____________________ ulica _____________ broj ______ i to u strogom roku od ___ dana.1 (primjer ugovora o kupoprodaji robe) UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE br.o. Prodavač.o. ovog ugovora dogovoreno. i kupca _____________________________________ iz ____________________ . a takoĎer i u količini kako je u čl. a ovaj da kupi i primi sljedeću robu u kolicini koja sljedi: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Član 2. U slucaju da prodavač ne isporuči u ugovorenom roku prodanu robu. kojeg zastupa direktor ___________________________________________.____________ Zakljucen izmedu: Prodavača GCE Croatia d. Član 5.

Član 8. Član 10.31 - . Ovaj ugovor je napravljen u 4 istovjetnih primjera od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka. u roku od ____ dana od prijema robe. važe propisi iz Zakona o oveznim odnosima. direktor. Ugovorne strane su se saglasile i prihvatile da za sve ono što nije u ovom ugovoru predviĎeno. ___________________________ ZA KUPCA. Za sporove koji eventualno nastanu izmedu ugovornih strana bice nadležan sud prema sedištu prodavača. obavezuje se da prodavcu plati kamatu po stopi od 7 % od vrijednosti robe do isplate. Kupac se obavezuje da za kupljenu robu prodavaču isplati ukupnu cijenu od _______________________ kn.Član 7. Dana _________________ u ___________________________ ZA PRODAVČA direktor. Član 9. ___________________________ - . a ako to ne ucini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->