P. 1
Ugovor o Prodaji

Ugovor o Prodaji

|Views: 2,187|Likes:
Published by Menadžment Vusb

More info:

Published by: Menadžment Vusb on Apr 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Industrijsko-obrtnička škola Nova Gradiška LJUDEVITA GAJA bb 35400 Nova Gradiška

Završni rad iz predmeta: Trgovačko poslovanje

Tema: Ugovor o prodaji

Mentor: --------------------------, prof

Učenik: Nives Oštrić, 3.p Smjer: Prodavač

Nova Gradiška, ljetni rok šk.god. 20011./2012.

-

-1-

SADRŽAJ:

SADRŽAJ: ....................................................................................................................... 2 1. UVOD .......................................................................................................................... 4 2. SAŽETAK ................................................................................................................... 5 3. UGOVOR O PRODAJI ............................................................................................... 6 2.1.Pojam ugovora o prodaji ..................................................................................... 6 1.2.Zaključivanje ugovora o prodaji ......................................................................... 6 1.2.1.Zaključenje ugovora izmeĎu prisutnih stranaka .............................................. 7 1.2.2.Zaključenje ugovora izmeĎu odsutnih stranaka .............................................. 7 1.2.3.Zaključenje ugovora preko telefona ................................................................ 8 1.2.4.Zaključenje ugovora putem brzojava .............................................................. 8 1.2.5.Zaključenje ugovora preko teleprintera ........................................................... 8 1.2.5.Zaključenje ugovora preko punomoćnika ....................................................... 8 1.2.6.Zaključivanje ugovora od strane neovlaštene osobe ....................................... 9 1.3.Način izražavanja volje stranaka ........................................................................ 9 1.4.Oblik ugovora ....................................................................................................... 9 4. BITNI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI ........................................................... 11 2.1. Oznake ugovorenih strana ................................................................................ 11 2.2. Predmet ugovora o prodaiji.............................................................................. 11 2.2.1. Vrsta robe ..................................................................................................... 12 2.2.2. Količina robe ................................................................................................ 12 2.3. Cijena robe ......................................................................................................... 12 5. OSTALI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI........................................................ 15 3.1. Kvaliteta robe..................................................................................................... 15 3.1.1.Kvaliteta prema uzorku ili modelu ................................................................ 15 3.1.2.Kakvoća prema specifikaciji ......................................................................... 16 3.1.3.Kakvoća prema standardu ............................................................................. 16 3.1.4.Kakvoća prema oznaci .................................................................................. 16 3.2.Rok, mjesto i način isporuke ............................................................................. 17 3.2.1.Rok isporuke .................................................................................................. 18 3.2.2.Mjesto i način isporuke ................................................................................. 18 3.3.Rok, mjesto i način plaćanja.............................................................................. 19 3.3.1.Rok plaćanja .................................................................................................. 19 3.3.2.Mjesto plaćanja .............................................................................................. 20 3.3.3.Način plaćanja ............................................................................................... 20

-

-2-

3.3.4. Instrumenti osiguranja plaćanja .................................................................... 21 6. SREDSTVA POJAČANJA UGOVORA .................................................................. 22 5.1. Kapara ................................................................................................................ 22 5.2. Ugovorna kazna ................................................................................................. 22 5.3. Zatezne kamate .................................................................................................. 23 5.4. Jamstvo ............................................................................................................... 23 5.5. Odustatnina ........................................................................................................ 23 7. ISPUNJENJE UGOVORA ........................................................................................ 25 8. RASKIDANJE I MIJENJANJE UGOVORA ........................................................... 26 9. ZAKLJUČAK ............................................................................................................ 28 10.LITERATURA .......................................................................................................... 29 Prilog br.1 (primjer ugovora o kupoprodaji robe) .......................................................... 30

-

-3-

1. UVOD - -4- .

. Kada prodaja prava zahtjeva posjed stvari. način plaćanja. vrijedi i za prodaju prava tako da ulogu predaje stvari ima ustupanje prava. Modus stjecanja stvari je predaja stvari. vrijeme i mijesto isporuke.. osiguranje ambalaže. Predmet prodavateljeve obaveze je prodaja stvari i prijenos vlasništva. npr. Bitni elementi ovog ugovora su predmet i cijena. Ono što vrijedi za prodaju stvari. - -5- . Predmet kupčeve obaveze je plaćanje cijene. a kad vršenje tog prava zahtijeva posjed stvari. Ugovor o prodaji odreĎuje se i time. Predmet ugovora o prodaji ne mora uvijek biti stvar. tako da kupac stekne pravo vlasništva ili pravo raspolaganja njima. da mu i preda stvar.2. prodavatelj nekoga prava obvezuje se da kupcu pribavi prodano pravo. i obratno daje se novac za robu.ekonomskih i pravnih subjekata robne privrede. Nebitni elementi ovog ugovora su: rok plaćanja. To može biti i neko pravo. dakle. što se tu radi o kretanju robe i novcu izmeĎu pri gospodarskih organizacija tj. a pritom se prodavatelj nekog prava obvezuje kupcu pribaviti prodano pravo. Ugovor o prodaji predstavlja saglsnost stranaka kojom se daje odreĎena roba (upotrebna vrijednost ) za odreĎenu sumu novca. predmet prodaje može biti tražbina. a način stjecanja tražbine je ustupanje (cessio). SAŽETAK Ugovor o prodaji u gospodarskom smislu je pravni posao kojim se prodavatelj obvezuje da će predati kupcu odreĎene stvari koje se prodaju. način prijevoza. a kupac se obavezuje da za to isplati odreĎenu cijenu. Subjekti ovog ugovora su prodavatelj i kupac. prodavatelj je dužan kupcu predati i stvar.

Svaki ugovor ima svoje bitne sastojke specifične za taj ugovor. Razlikuju se dvije vrste bitnih sastojaka ugovora o prodaji: bitni sastojci po prirodi posla ( predmet i cijena ) i bitni sastojci po sporazumu stranaka ( uvjet. 5.Pojam ugovora o prodaji Ugovorom o prodaji obvezuje se prodavalac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo vlasništva. Oni moraju biti ugovorom odreĎeni.. - -6- .3. jer inače ne postoji ugovor o prodaji. svaka ugovorna stranka ujedno je vjerovnik i dužnik. prirodni). slučajni sastojci ugovora koje stranke izričito moraju ugovoriti. Bitni sastojci ugovora su oni elementi ugovora bez kojih odreĎeni ugovor nije valjan.Prodaja je konsenzualni ugovor jer se smatra sklopljenim samim sporazumom (konsenzusom) stranaka.).Zaključivanje ugovora o prodaji Ugovor je zaključen kada su se stranke suglasne o bitnim sastojcima ugovora. nebitni. Prodaja je kauzalni ugovor jer se njome ostvaruje odreĎena svrha (causa). UGOVOR O PRODAJI 2.2. odnosno. a kupac je ovlašten tražiti predaju stvari.. Exportpress i Institut društvenih nauka. Ona je dvostrano obvezni i recipročni ugovor jer prodavatelj njegovim sklapanjem preuzima obvezu predaje stvari. 1999. odnosno prodavatelj je ovlašten tražiti cijenu. neformalni i glavni ugovor. Po prirodi posla bitni sastojci prodajnog ugovora su predmet i cijena. kao i tzv. jer se inače ne pretpostavljaju kao volja stranaka. Uz bitne sastojke postoje i manje bitni sastojci (ostali. gospodarska ili neka druga. ali se svi oni u krajnjoj liniji svode na predmet i cijenu. 1 Draškić. dr Mladen: “MeĎunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i usporednom pravu”. 1 Prodaja je regulirana Zakonom o obveznim odnosima . a kupac obvezu isplate cijene. 1. Prodaja je samo sredstvo da se ta svrha postigne. a ne tek predajom stvari. str. Prodaja je i imenovani. a kupac se obvezuje da prodavaocu plati cijenu.1. Zagreb. rok. a postiže se stjecanjem prava vlasništva na stvari.

Stranka koja je pozvana da izda pismenu potvrdu treba u roku 3 dana od prijema poziva predati pismenu potvrdu neposredno drugoj stranci ili pošti preporučenim pismom.1.2. Pismena potvrda mora po svemu odgovarati zaključenom ugovoru. druga strana može tražiti da se utvrdi postojanje ugovora i da joj pozvana stranka nadoknadi štetu koju je pretrpjela uslijed toga što nije izdana pismena potvrda. - -7- .2.2.Zaključenje ugovora između odsutnih stranaka Ugovor se može zaključiti i izmeĎu odsutnih stranaka. Kada je u ponudi odreĎen rok za prihvat. koje je sama potpisala i pozvati će drugu stranku da joj vrati jedan primjerak nakon što ga potpiše. Stranka koja traži pismenu potvrdu dostaviti će drugoj strani dva ista primjerka potvrde u obliku ugovora ili zaključnice. Ponuda u kojoj nije odreĎen rok za prihvat ne obvezuje ponuditelja ako je ponuĎeni odmah ne prihvati. već poziv na ponudu). Pismena se potvrda može zahtijevati sve dok druga strana ne ispuni ugovor. 1. ponuditelj je vezan ponudom do isteka toga roka. tarifa. a zaključen je u trenutku kada ponuĎač primi izjavu ponuĎenog da prihvaća ponudu za zaključenje ugovora. prospekata. Izjava o prihvatu ponude mora u svemu biti suglasna sa ponudom. Ako pozvana stranka ne potpiše i ne vrati pismenu potvrdu u odreĎenom roku. smatra se da je ponuda odbijena i da je ujedno učinjena nova ponuda od strane ponuĎenoga. Ponuda za zaključenje ugovora mora sadržavati sastojke koji su bitni po prirodi tog ugovora. Slanje cjenovnika. ako suprotno ne proizlazi iz njihovog sadržaja (reklama nije ponuda. iako pismena potvrda nije dana.ne smatra se ponudom. Kada izjava oprihvatu ponude nije u svemu suglasna s ponudom. Usmeno zaključeni ugovor je valjan.1.Zaključenje ugovora između prisutnih stranaka Ugovor izmeĎu prisutnih stranaka je zaključen u trenutku kada je jedna stranka prihvatila ponudu za zaključenje ugovora koju joj je stavila druga stranka. Svaka stranka može od druge stranke zahtijevati pismenu potvrdu usmeno zaključenog ugovora. oglašavanje u novinama i sl.

Kod ovakvog oblika sklapanja ugovora postoji velika mogućnost nesporazuma.Zaključenje ugovora preko teleprintera Ugovor se može zaključiti preko teleprintera.3. bili u osobnoj i telefonskoj vezi. Ovlaštenje za zaključenje ugovora može biti ograničeno na odreĎeno vrijeme ili dano pod odreĎenim uvjetima. Na pravovaljanost ugovora zaključenog preko telefona ili putem brzojava ne utječe to što ponuda ili izjava o prihvatu ponude nije pismeno potvrĎena. po mogućnosti istog.2.1.2.Zaključenje ugovora putem brzojava TakoĎer se ugovor može zaključiti i putem tbrzojava. a ponuĎeni svoju izjavu o prihvatu ponude učinjenu putem telefona ili brzojava. Stranka može ovlastiti punomoćnika da u njeno ime zaključi 1 ili više odreĎenih ugovora (specijalna punomoć) ili da zaključuje sve ugovore jedne ili više odreĎenih vrsti (generalna punomoć).5. 1. Punomoćnik može raditi samo u granicama - -8- .4. Smatra se da su ponuda i izjava o prihvatu ponude putem brzojava učinjene izmeĎu odstunih stranaka.Zaključenje ugovora preko punomoćnika Ugovor se može zaključiti preko punomoćnika. potvrditi drugoj stranci preporučenim pismom.2. 1. Ponuditelj treba svoju ponudu. Smatra se da su ponuda i izjava o prihvaćanju ponude preko telefona učinjene izmeĎu prisutnih lica. a najkasnije slijedećeg radnog dana.5. prekida veze i sl. no stranka koja nije dala pismenu potvrdu odgovara drugoj stranci za štetu koju je ova uslijed toga pretrpjela.Zaključenje ugovora preko telefona Ugovor se može zaključiti i preko telefona. Pošiljatelj ne može osporavati pravovaljanost ponude ili izjave o prihvatu ponude otpremljene u njegovo ime preko njegova teleprintera. nakon što je učinjena.2. 1. ako su stranke ili od njih ovlaštene osobe bile osobno u teleprinterskoj vezi. Smatra se da su ponuda i izjava o prihvatu ponude preko teleprintera učinjene izmeĎu prisutnih osoba. ako su stranke ili od njih ovlaštena lica .

1. Ako neovlašteno zastupani ni u ostavljenom roku ne odobri ugovor. Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti i pomoću različitih komunikacijskih sredstava. kao i ugovor koji je sklopio u granicama svoga ovlaštenja.4. 1. - -9- . ako je druga strana znala ili morala znati da on postupa po punomoći. 1.Zaključivanje ugovora od strane neovlaštene osobe Ugovor koji neka osoba zaključi kao punomoćnik u ime drugog bez odobrenja ovlaštenja.Način izražavanja volje stranaka Stranke mogu ugovor zaključiti (posredno ili neposredno) preko drugih osoba. U tom slučaju stranka s kojom je ugovor zaključen može od osobe koja je kao punomoćnik bez ovlaštenja zaključio ugovor. osim ako iz okolnosti proizlazi da stranke nisu uvjetovale valjanost ugovora ispunjenjem tog oblika.6. Izjava volje mora biti učinjena slobodno i ozbiljno. Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti riječima.Oblik ugovora Kada su se stranke usuglasile da će ugovor imati odreĎeni oblik. ako u trenutku zaključenja ugovora nije znala niti je morala znati da ta osoba nije imala ovlaštenje za zaključenje ugovora. na bilo koji način iz kojeg proizlazi njihova suglasnost. tražiti naknadu štete. stranka sa kojom je ugovor zaključen nije više vezana ugovorom.3. Stranka sa kojom je ugovor zaključen može zahtijevati od neovlašteno zastupanoga da se u primjerenom roku izjasni da li ugovor odobrava.2. obvezuje neovlašteno zastupanog samo ako on ugovor naknadno odobri. sadržaju i identitetu davatelja izjave.ovlaštenja. Ugovor što ga je punomoćnik sklopio u ime nalogodavatelja obvezuje nalogodavatelja. smatrat će se zaključenim tek kada bude sastavljen u tom obliku. Za promjene ugovora sastavljenog u obliku koji su stranke ugovorile će vrijediti isti taj oblik samo ako je tako izričito ugovoreno. uobičajenim znakovima ili drugim ponašanjem iz kojega se sa sigurnošću može zaključiti o njezinu postojanju. Suglasnost može biti izražena izričito ili prešutno.

ili su se stranke tako sporazumjele. ugovor se smatra zaključenim tek kada ga stranke potpišu.Ako je za valjanost ugovora propisan pismeni oblik. Ako su stranke potpisale više primjeraka izvornog ugovora.10 - . On se. u pravilu. a ako to nisu odredile. mjerodavan je izvorni ugovor potpisan od stranaka. onda se u vezi s ostalim dokazima i utvrĎenim okolnostima ocjenjuje koji je od izvornih primjeraka mjerodavan. sastavlja u onoliko primjeraka koliko ima stranaka. ne obvezuje ih ništa što nije obuhvaćeno ugovorom sklopljenim u tom obliku. Kada su se stranke usuglasile da će ugovor imati odreĎeni oblik. mjerodavan je primjerak koji su one odredile kao takav. U suprotnome. - . obvezuje ih ono što su ugovorile. a ono što nije unijeto u ugovor samo ukoliko nije u suprotnosti s njime. ako valjanost ugovora nisu uvjetovale ispunjenjem tog oblika. Ako je pismeni ugovor umnožen ili preveden na drugi jezik.

1.. odnosno stvar.. ulicu. berba budućih poljoprivrednih plodova. naziv trgovačkog društva. Roba treba biti u prometu da bi bila predmet ugovora o prodaji. cijena 2. kao što su prenosiva imovinska prava. broj i mjesto i brojeve njihovih žiro -računa) 2. Bitni elementi ugovora o prodaji dijele se na: propisane. Predmet ugovora o prodaji mogu biti stvari koje ne postoje ili prodatelj ne raspolaže s njima u trenutku zaključenja ugovora o prodaji. količini i po kvaliteti robe. prodavatelja i kupca.po prirodi posla. predmet 3.4.2. djelatnost. licenca. U gospodarskim poslovima prihvatljiviji je termin roba od termina stvari. bilo specifičan sadržaj i karakteristike koje odgovaraju zajedničkoj namjeri stranaka. Prema prirodi posla bitni sastojci ugovora o prodaji jesu: 1. Predmet ugovora o prodaji mogu biti i tuĎe stvari. Oznake ugovorenih strana U ugovoru se moraju točno navesti oznake ugovornih stranaka. koje se proizvode po narudžbini. tvrtku.. Robe kao predmet ugovora o prodaji trebaju biti odreĎene po vrst. BITNI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI Bitni elementi ugovora su oni sastojci koji ugovoru daju bilo osobine jednog definiranog tipa pravnog posla.11 - . Predmet ugovora o prodaji mogu biti i odreĎena prava. Pod pojmom predmeta ugovora o prodaji treba obuhvatiti izvijesne nepokretnosti koje ispunjavaju svojstva robe kao objekta prodaje. To su one stvari sa kojima prodavatelj ne raspolže u trenutku zaključenja ugovora. To mogu biti robe koje će tek biti proizvedene ili uvezene. - . Predmet ugovora o prodaiji U gospodarstvu je predmet ugovora najčešće roba. To je slučaj sa prodajom koju vrši komisionar u svoje ime a za račun komitenta. Oznake sadrže osnovne podatke o kupcu i prodavatelju. tj. odreĎene sporazumom stranaka i one koje u ugovor ulaze na osnovu njegove ekonomske suštine . Pod pojmom stvari podrazumijevaju se tjelesne pokretne stvari koje su namjenjene prometu i čiji je promet moguć i dozvoljen.. oznake ugovorenih strana 2.

ugovor o prodaji biti će valjan iako ne sadrži cijenu. cijenu će odrediti sud.. Ako količina robe nije fiksno odreĎena ugovorom ona treba biti odrediva. mᶟ). Ona se odreĎuje prema mernim jedinicama (kg. ili.. tucet.. Količina je odreĎena točno ili približno sa oznakom cca.2. a odrediva je ako je količina robe odreĎena okvirno (npr. vreća. Vrsta robe Predmet ugovora o prodaji mogu biti stvari odreĎene po rodu (generične) i individualno odreĎene stvari.2. 2. oko.12 - .najviše“). bala. razumna cijena. komadnim mjerama (komad. Cijena mora biti ozbiljna i realna. Cijena robe Cijena inače predstavlja bitni element prodajnog ugovora. Ako potražitelj i dužnik imaju tekuće račune kod iste poslovne banke smatra se da je plaćanje izvršeno kada toj banci stigne nalog dužnika da sa njegovog računa izvrši .do“.2%. a kupac može tražiti naknadu štete koju je zbog toga pretrpjeo. tolerirano odstupanje je +/. 2.“od. najmanje. cisterna). a ukoliko nije ugovorena.5%. a ako ni nje nema uzima se tzv. Ako se obje strane dogovore da neće biti odstupanja od ugovorene količine. par. U slučaju da ne postoji niti razumna cijena. Kad je količina ugovorena takoĎer postoji odstupanje. tako da ako doĎe do oštećenja ili propasti tih stvari prodavatelj ne može izvršiti njihovu isporuku jer tih stvari više nema. onda će biti posebna klauzula „beztolerancije.2. najviše.. kvalitete i količine. Generične stvari su zamjenjive stvari i ako doĎe do njihove propasti ili oštećenja prodavatelj je dužan isporučiti robu iste vrste. Plaćanje se vrši polaganjem novčanog iznosa na tekući račun u banci. Ako je količina točno dogovorena. gros) i u posebnim nazivima u trgovinii (npr. m. Cijena predstavlja vrijednost robe izraženu u novcu ( kunama). U tom slučaju kao ugovorna cijena uzima se cijena koju je prodavatelj redovno naplaćivao u vrijeme zaključenja ugovora.2.“ Pri tome točno treba ugovoriti isporuku bruto težine ili neto.3. ako je ugovorena cca količina onda je tolerirano odstupanje +/. Količina robe Količinu robe čini masa koju je prodavatelj dužan isporučiti kupcu. Individualno odreĎene stvari su nezamjenjive stvari. „najmanje.1. Cijena važi za neto težinu robe bez skonta.vagon.

srednja tržišna cijena. tvornička cijena – znači da vrijedi cijena koju tvronica daje veleprodaji. Čimbenici koji utječu na cijenu robe: 1.13 - . U praksi postoje razne mogućnosti za odreĎivanje cijene: 1. cijena konkurencije – znači da će vrijediti cijena po kojoj istovrsnu robu prodaje konkurencija 2.popust – popust koji dobavljač daje kupcu ako plati račun unutar odreĎenog roka - . Oblici rabata su:      funkcionalni rabat-dobavljač ga daje kupcima za troškove distribucije u slučaju kada je prodajnu cijenu odredio proizvoĎač ili država specijalni rabat – kod uvoĎenja novih proizvoda na tržište. koja se utvrĎuje uvidom u evidencije kod nadležnih organa ili potvrdom koju izdaje nadležni organ ili komora o potignutoj cijeni u odreĎeno vrijeme na odreĎenom mjestu 4. smatra se da je plaćanje izvršeno kada bancipotražitelja stigne nalog od banke dužnika i kada je potražitelju odobren iznos na koji nalog glasi.prijenos iznosa na tekući račun potražitelja. tekuća cijena – srednja prosječna cijena robe na odreĎenom mjestu u odreĎeno vrijeme. smanjenja zaliha i sl. tržišna cijena – je razumna. Ako stranke nemaju tekući račun kod iste poslovne banke. odnosno posredniku 3. Cijena i ambalaža – pri ugovaranju cijena valja obratiti pozornost na to da li je ambalaža uračunata u cijenu ili je kupac mora platiti ili pak vratiti 2. Cijena i popust – prodavač daje kupcu popust kada ga želi stimulirati na kupnju. sezonski rabat – popust kupcima kada kupuju sezonsku robu količinski rabat – na veće količine super rabat – odobrava se kupcu na kraju obračunskog razdoblja na ukupnu vrijednost kupljene robe. taj popust dobavljači daju kako bi zadržali što veći broj stalnih kupaca  kasakonto.

223 i druge). tko snosi troškove prijevoza. 574 i 574 A) “MeĎunarodno trgovačko pravo”. istovara. kada tvorničar poziva na skok cijena sirovina. utovar. uvod i redakcija Aleksandar Goldštajn. radne snage). 187. Informator.2 Incoterms.14 - . 2 U meĎunarodnom poslovanju poznate su klauzule revizije cijene koje sadrže opće uvjete poslovanja Europske ekonomske komisije za dostavu postrojenja i opreme u izvozu (br. 188 A. Zagreb. 1970. - . 188. proizvodnih troškova. Baisse klauzula – znači da prodavatelj mora sniziti cijenu ako su cijene kod tvorničara pale. prijelaz rizika na kupca.3. Cijene i transportne klauzule – su skraćeni trgovački izrazi kojima se regulira mjesto isporuke. str. osiguranja itd. utanačena cijena bi se trebala primjereno sniziti.meĎunarodni trgovački izrazi Najčešće se koriste: a) franco skladište prodavatelja b) franco skladište kupca c) franco brod ili FOB d) franco državna granica e) franco prijevoznik f) franco uz bok broda ili FAS Hausse klauzula – znači da prodavatelj zadržava pravo povišenja cijene ako općenito nastupi povišenje cijene (npr.

Svaki je uzorak označen brojem kojim kupac naručuje i kontrolira robu. Može biti konkretan tipski ili kolekcija uzoraka. Važno je sačuvati ga kako bi se kod preuzimanja robe usporedio i eventualno složio u slučaju spora. a čuvaju ga kupac i dobavljač. Nabavna služba mora računati na sistematsku i detaljnu ulaznu kontrolu prispjele pošiljke kako bi utvrdila da li stvarno odgovara uzorku. Kvaliteta robe odreĎuje se ugovorom. kemijska. Ugovaranje kakvoće prema uzorku podrazumijeva se i onda kada se kupac poziva na kakvoću ranije isporučenih količina robe.15 - . Uzorak se pečati. Kolekcija je niz uzoraka iz jedne trgovinske struke. - .Kvaliteta prema uzorku ili modelu Uzorak je ogledni primjerak robe koji se izdvaja iz veće količine robe ili se specijalno izraĎuje.1.5. Kolekcijama se služe trgovačku putnici i posrednici u prodaji. Pod pojmom kvalieta robe podrazumjeva se skup svojstava robe. modelom. Tipski uzorak je primjerak buduće robe prema kojemu se mora izraditi naručena količina. Konkretan uzorak vadi se iz zaliha robe i poslije usporeĎuje s pošiljkom. Ovo je lak i jednostavan način naručivanja u ugovaranja kakvoće jer se izbjegava izrada i pisanje specifikacija. a to se čini opisivanjem svojstava ugovora. 3. estetska. standardima.1. kao i odreĎenim izrazima kojima se označava kvaliteta robe.1. To su fizička. Zbog toga se primjenjuje u nabavci neketehničke robe proizvoda koji se rjeĎe prodaju ili ako su opseg i vrijednost tih proizvoda neznatni. Kvaliteta robe Kakvoćom nazivamo svojstva robe koja utječu na njezinu vrsnoću i na stupanj korisnosti pri zadovoljavanju potreba. OSTALI SASTOJCI UGOVORA O PRODAJI 3. tehnička i druga svojstva. te za neka mjerila kvalitete kao što su boja i dezen. Pod kakvoćom treba smatrati sva svojstva robe.a ne samo pojedinačna svojstva. Kvaliteat robe može se odrediti uzorkom ili mustrom.

načina izrade. posebnog pakiranja..1. Osim propisa o standardima postoje i posebni propisi o kakvoći odreĎenih proizvoda (pravilnik o kakvoći mlijeka i mliječnih proizvoda).16 - . 3. Str. Specifikacija se rabi i kada se naručuju proizvodi specijalnih svojstava specijalnih dimenzija. specijalne kakvoće. Zagreb.1. prema kojim je osnovna odrednica kakvoće i organizacija nekog poslovnog sustava pa tek onda kakvoća njegovih proizvoda iusluga. 2009. 9002.3. ProizvoĎačku specifikaciju donose proizvoĎači i njome odreĎuju kakvoću proizvoda pa se kakvoća može ugovoriti i po toj specifikaciji. Služi za opis proizvoda. V: Trgovačko poslovanje 3." 3 Tako ugovorena roba mora u svemu odgovarati svojstvima odreĎenima u specifikaciji.. obilježavanja i sl. Prednosti ovakvog ugovaranja kakvoće su u njenom preciznom definiranju..Kakvoća prema standardu Standardima državni organ odreĎuje svojstva i kvalitetu robe.Kakvoća prema specifikaciji "Specifikacija je popis svojstava robe koja je predmet ugovora. načina izradbe. specijalnih dimenzija. Pouzdani jamci osigurane stalne kakvoće proizvoda u svijetu su standardi ISO 9001. Na tržištu se pojavljuju slovom R ili oznakom reg. Iako su proizvodi sa zaštitnim znakom skuplji od 3 Hruškar. - . Brajnović. Petrović.Kakvoća prema oznaci ProizvoĎači su dužni prema pravilniku stavljati oznaku o sastavu kakvoće. S. podrijetlu robe i drugih svojstava robe čime se nastoji zaštiti potrošače. Standardizacija proizvoda olakšava i pojednostavljuje nabavu i isključuje nesporazume jer je kakvoća takve robe standardom dovoljno odreĎena i dovoljno poznata da se može prodavati bez uzorka ili viĎenja. 91. 3.2.4. naročitog pakiranja i obilježavanja ili za specijalnu upotrebu. Brčić-Stipčević.1. ali je nedostatak u većimtroškovima ulazne kvalitete u skladištu kupca.. Robna oznaka odreĎuje kakvoću i daje garanciju da će svi proizvodi s istim znakom biti uvijek iste kakvoće. Ako proizvoĎači ili trgovačka poduzeća imaju svoju osobnu marku stavljaju je na robu kao vanjski znak i time označavaju svoju robu na tržištu.. R. N.3. Zato se u ugovoru kakvoće robe mora odrediti pozivom nastandard ako je on odreĎen.

mjesto i način isporuke Prodavatelj mora izvršiti isporuku robe kupcu. zajedno sa njenim pripadnicima. Isporuka robe u ispravnom stanju znači da ona nema materijalnih nedostataka ili mana.17 - . u odreĎenom roku i na odreĎeni način. nisu dozvoljene nikakve naknadne reklamacije. Kupac mora izvršiti sve radnje koje je. a ako mu svrha nije poznata dužan je isporučitirobu koja nije ispod srednje kakvoće te robe na tržištu. kao i da primi isporuku. kakvoća viĎeno-odobreno ako je kupac prije isporuke robe vidio i pristao na njezinu kakvoću. da bi kupac mogao primiti isporuku. dužan izvršiti da bi prodavatelju omogućio izvršenje isporuke. Isporuka robe teba biti izvršena u odreĎenom mjestu. prema ugovoru i prirodi posla. U praksi se primjenjuju i razni drugi izrazi za označavanje kakvoće. Kao isporuka smatraju se sve one radnje koje je prodavtelj dužan obaviti. prema ugovoru i prirodi posla. uobičajena je na aukcijama rasprodajama i kod prodaje po sistemu „u Ďuture“. Ako kupoprodajnom ugovoru nisu predviĎene sankcije za naknadu ili zamjenu proizvoda primjenjuju se uzance i trgovački običaji kojima je ureĎen i odreĎuju kako postupiti u takvim situacijama. Ako kakvoća nije ugovorena prodavatelj je dužan isporučiti robu takvih svojstava koja su potrebna za njezinu prodaju. Isporuka robe treba biti izvršena u ispravnom stanju. kakvoća kakva-takva za robu bez prebiranja i izdvajanja.istih ili sličnih bez zaštitnog znaka nabavna služba treba uzeti u obzir prednosti i uštede u nabavi te robe zbog: -jednostavnog i kratkog načina definiranja kvalitete -brzog procesa opskrbe jer su poznati dobavljači tih proizvoda -eliminiranja ulazne kontrole kvalitete i nabavljanja Nedostatak nabave proizvoda sa zaštitnim znakom je u tome što je izvor nabave ograničen na jednog dobavljača ili distributera i na taj način se eliminira konkurencija.2. 3. prodavatelj ne odgovara za kakvoću osim ako je obmanuo kupca.kao: uobičajena kakvoća za kakvoću koja se najviše traži u prometu u mjestu prodavatelja. - .Rok. Ako zna za koju se svrhu roba nabavlja mora izručiti robu koja odgovara toj svrsi.

Kupoprodajnim ugovorom predviĎeni su penali kao kazne zbog zakašnjenja u isporuci robe i to obično u odreĎenom postotku od vrijednosti robe.1. Ako ugovorom nije odreĎen rok isporuke.2. roba se isporučuju sljedeći radni dan. blagdan ili praznik. Promptna isporuka ili hitna isporuka mora se izvršiti odmah. smatra se da je ugovorena promptna isporuka koja se mora izvršiti u roku od 8 dana. a rok se može odrediti ovim izrazima: početkom mjeseca  u prvoj polovini mjeseca  u drugoj polovini mjeseca  krajem mjeseca Sukcesivna isporuka kao postupna isporuka u odreĎenim ili obročnim razmacima. Rok počinje teći sljedećeg dana od zaključenja ugovora i mora se izvršiti uvijek u ugovorenom roku.Rok isporuke To je vrijeme koje obvezuje dobavljača na isporuku robe kupcu. Način isporuke povezan je s mjestom isporuke. i to u rasponu od franko skladišta prodavača do franko skladišta kupca uz moguće brojne meĎu .18 - . 3.2.2. Nabavna služba trgovačkog poduzeća treba što preciznije odrediti rokove isporuke jer time obvezuje dobavljača na točnost isporuke.Mjesto i način isporuke Mjesto isporuke je mjesto u kojem je dobavljač dužan isporučiti robu kupcu.3. Isporuka u toku kalendarskog mjeseca. Potrebno je navesti rokove i količine pojedinih obročnih isporuka. Ako stranke nisu ugovorile mjesto isporuke ili ga odredile prema klauzulama važi mjesto dobavljača u trenutku kada se sklapa ugovor. a ugovara se kao fiksna isporuka na točno odreĎeni datum i terminska isporuka unutar ugovorenog roka. a prodajnoj službi osigurava kontinuitet opskrbe. Najčešći su ovi načiniisporuke: - .kupac ima pravo od početka zakašnjenje pa do isporuke najaviti raskid ugovora i svoje pravo na naknadu štete. Ako je dan za isporuku nedjelja. Uvjeti dopreme do kupca mogu biti različiti. Ako prodavatelj kasni s isporukom.kombinacije. Troškove pripreme robe za isporuku snosi dobavljač.

Obveza plaćanja može se ugovoriti kao: plaćanje u odreĎenom roku plaćanje odmah.Rok plaćanja Rok plaćanja je vrijeme u kojem je kupac dužan platiti robu. Ako je ugovorena isporuka u ambalaži koju će dostaviti kupac. mjesto i način plaćanja 3.1.19 - .Rok.3. znači plaćanje prvog radnog dana po primitku fakture ili po primitku robe ako je ista primljena poslije primitka fakture plaćanje unaprijed plaćanje. prilikom isporuke je treba pregledati jer gubitke zbog neispravne i nečiste ambalaže snosi dobavljač. Ako su stranke ugovorom odredile ambalažu ili je ona propisana zakonom ili trgovačkim običajima. dobavljač isporučuje robu po primitku ambalaže. a ako je ovaj ne preuzme u ugovorenom roku snosi troškove i rizik čuvanja  predajom robe vozaru ako se isporuka robe obavlja u utovarnoj stanici ili luci  dostavom robe u kupčevo skladište vlastitim sredstvima ili predajom robe otpremniku.3. Ako kupac ne dostavi ambalažu u zakazanom roku ili je uopće ne dostavi dobavljač može robu otpremiti u vlastitoj ambalaži tuĎoj ili iznajmljenoj ili robu predati u javno skladište o trošku kupca. 3. Dobavljač snosi rizik za propast i oštećenje robe do mjesta isporuke i zato nastoji izborom ambalaže i načinom pakiranja zaštiti količinu i kakvoću robe. prije preuzimanja robe može biti u cijelosti ili djelomično davanjem akontacije ili predujma plaćanje pouzećem plaćanje uz predočenje robnih dokumenata kojima dobavljač može potvrditiisporuku robe (teretnica) sukcesivno plaćanje ili plaćanje u ratama Koji rokovi plaćanja će se primjenjivati ovisi o:  ponudi i potražnji robe na tržištu - . izdvajanjem robe u skladištu dobavljača i odjeljivanjem kako bi je kupac mogao sam preuzeti.

3. plaćanje se obavlja u mjestu u kojem dobavljač ima otvoren žiroračun. Kod manjih je nabavki uobičajeno plaćanje nakon njenog preuzimanja. deficitarna roba uz plaćanje odmah  suficitarna roba uz poček i kredit  bonitetu kupca Uvjeti plaćanja neizravno utječu na cijenu robe (kasa skonto). Ako dobavljač traži plaćanje unaprijed djelomično ili u cijelosti za trgovca može predstavljati znatno opterećenje.Mjesto plaćanja Ako stranke nisu ugovorile mjesto plaćanja. 2. Dobavljač takoĎĎer mora znati preko koje će banke dobiti novce. a dobavljaču odreĎenu korist. kompenzacija (primjenjuje se u uvjetima ne mogućnosti plaćanja čime se postiže prebijanje dugova s vjerovnicima i dužnicima). Predujam se nakon ispunjenja ugovora uračunava u ispunjenje obveze kupca.20 - .Način plaćanja Plaćanje se može ugovoriti na više načina: 1. Plaćanje unaprijed primjenjuje se kod većih nabavki. cesija asignacija.2. 3. ali uvijek nakon sklopljenog posla. plaćanje gotovinom         polaganjem gotovog novca na blagajni čekom polaganjem gotovine u korist žira dobavljača poštanskom doznakom virmanom. 3. Korištenje novčanih ili robnih kredita dobavljača za nabavu može ovisno o financijskoj situaciji trgovca imati posebno značenje. a izravno na troškove poslovanja.3. plaćanje bez gotovine - . te kupacima osnovu za tražiti popust.3. nalogom za prijenos sredstava sa žira kupca na žiro dobavljača akreditivom obračunskim čekom obračunskim plaćanjem.

4.ona je i ovršna isplata a i za razliku od mjenice ostaje u redoslijedu plaćanja sve dok to vjerovnik želi. - . zadužnicu. ali najdalje do isteka roka u kojima zastarijeva te se primjenjuju ako se očekuju blokade kratkotrajne računa dužnika.  zadužnica vjerovniku osigurava visok stupanj osiguranja njegove tražbine jer osim što je instrument osiguranja naplate.  imatelj čeka u slučaju nepostojanja pokrića na računima izdavatelja čeka može se naplatiti po propisanom redoslijedu plaćanja kada na računima bude pokrića. mjenicu. kupac može odustati od ugovora i naplatiti od banke iznos naveden u garanciji ili dobavljaču. bez posredovanja dužnika. Instrumenti osiguranja plaćanja Za kupca je najbolji način osiguranja unaprijed plaćenog iznosa bankovna garancija koja vrijedi do kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja robe.21 - . U slučaju neispunjenja ugovorene količine kvalitete ili rokova isporuke. Zbog problema insolventnosti velika je dvojba u svakodnevnoj praksi dobavljača koji instrument osiguranja plaćanja zatražiti od kupca. Kada on tražbinu ne namiri redovnim putem prednosti pojedinog instrumenta su različite:  ako za isplatu mjenice nije bilo raspoloživih sredstva na računu dužnika i avalista ili je mjenica naplaćena djelomice neće se zadržati u evidenciji redoslijeda plaćanja i vraća se podnositelju.3.3. ček. U našem financijskom sustavu svi poduzetnici moraju svoje račune voditi kod poslovnih banaka što olakšava primjenu instrumenata jer se izravno naplaćuju prijenosom s računa dužnika na račun vjerovnika.

u postotku - . Način odreĎivanja ugovorne kazne stranke odreĎuju sporazumno. zatezne kamate. U slučaju neispunjenja ugovora moguće su dvije situacije:  ako ugovor nije ispunila stranka koja je dala kaparu druga stranka može:  primljenu kaparu zadržati i kada nije pretrpjela nikakvu štetu  tražiti ispunjenje ugovora i naknadu štete a kaparu uračunati ili vratiti  ako je za neispunjenje ugovora odgovorna stranka koja je kaparu primiladruga stranka može tražiti:  ispunjenje ugovora  naknadu štete i vraćanje dane kapare  vraćanje duple kapare 5. 5.6. ugovorna kazna.1. Kapara Kapara je novčani iznos ili neka druga imovinska korist koju u trenutku sklapanjaugovora jedna stranka daje drugoj kao znak da je ugovor sklopljen i kao osigurane zaslučaj neizvršenja ugovorne obveze. Ugovor o prodaji je obvezujući ugovor u kojem se stranke uzajamno nešto obvezuju.2. jamstvo i odustatnina. Mogu je odrediti u točno odreĎenom iznosu. Na primjer.22 - . druga strana je prisiljena nagoditi se o eventualnoj šteti ili sudskim putem ostvariti svoja prava. Ako se ugovor ispuni kapara se vraća iliuračunava u ispunjenje obveze. kupac je dao kaparu ali pri plaćanjufakture odbija se iznos kapare. Podnošenje tužbe je dugotrajan i skup način osiguranja prava iz ugovora pa stranke predviĎaju odreĎena sredstva kojima pojačavaju sigurnost ispunjenja ugovora. SREDSTVA POJAČANJA UGOVORA Iz ugovora o prodaji proistječu sva prava i obveze ugovornih strana. Ugovorna kazna Ugovorna kazna je novčani iznos utvrĎen ugovorom koji je dužna platit ona strana koja ne ispuni obveze na ugovoreni način. Ta sredstva mogu biti kapara. Ako jedna od stranaka svoju obvezu iz ugovora ne ispuni ili je ne ispuni pravodobno ili u cijelosti.

Za obveze iz ugovora u privredi jamac odgovara solidarno kao jamac platac (solidarni jamac). 5. Ugovorna kazna se plaća neovisno o tome je li zbog ne ispunjenja obveza druga strana pretrpjela štetu. 5. a ako je odustala stranaka koja je kaparu prihvatila vraća ju u dvostrukom iznosu. Ako je uz kaparu ugovoreno pravo odustajanja od ugovora.3. Jamstvo je zavisno od obveze dužnika i traje samo dok traje obveza dužnika te ne može biti veća od obveze dužnika. oštećena strana može zahtijevati razliku od potpuna nadoknade štete. Plaćanjem ugovorne kazne ne prestaje obveza ispunjenja ugovora jedino ako je razlog neka viša sila. Odustatnina To je ugovoreni iznos novaca ili neka druga imovinska korist koju je dužna dati ona ugovorna strana koja odustaje od ugovora.5.Jamstvo Jamstvo je poseban pismeni ugovor kojim se neka treća strana obvezuje ispuniti dospjelu obvezu dužnika ako to ovaj ne ispuni. ili za svaki dan zakašnjenja u isporuci. Isplatom odustatnine prestaju sva prava i obveze temeljem ugovora tj. Dužnikov dug se povećava za iznos kamata.23 - . Ali ako je šteta veća od iznosa ugovorne kazne. Stranke ne mogu više tražiti ispunjenje ugovora. gubi kaparu. Može tražiti ispunjenje cijele obveze od glavnog dužnika. jamca ili obojice istovremeno.od vrijednosti ugovora. Ugovaranjem odustatnine može se smanjiti sigurnost - . tada se kapara smatra kao odustatnina i svaka ugovornastrana može odustati od ugovora. a i više ako je vjerovnik zbog zakašnjenja plaćanja pretrpio veću štetu od iznosa traženih kamata i traži razliku od potpune nadoknade. 5.4. Ako odustane strana koja je dala kaparu.Zatezne kamate To su ugovoreni postotak od obveze plaćanja koji vjerovnik obračunava i naplaćuje dužniku za vremenski period u kojem je zakasnio s plaćanjem. Ako je strana koja je pretrpjela štetu primila ugovornu kaznu nema pravo i tražiti naknadu štete.

izvršenja ugovora. Zbog toga stranke mogu odrediti visok iznos odustatnine ili kratki rok u kojem se može odustati od ugovora. - .24 - .

25 - . Obveze prodavatelja:  dužan je isporučiti robu koja ima ugovorenu ili uobičajenu kvalitetu  robu treba pravilno pakirati.7. Prigovor valja poslati preporuĉenim pismom  kupac mora platiti svotu računa na način.4 Poželjno je da se o sklopljenim ugovorima vodi evidencija u registru ugovora. ISPUNJENJE UGOVORA Prodaja je dvostrano obvezni i recipročni ugovor jer prodavatelj njegovim sklapanjem preuzima obvezu predaje stvari. prilikom preuzimanja utvrĎuje se stvarno stanje količine i kakvoće  ako postoji neki nedostatak sastavlja se komisija koja sastavlja komisijski zapisnik na osnovi kojeg će kupac dati prigovor prodavatelju  prigovori bi se morali sastaviti na osnovi opisa nedostataka s prijedlogom za rješenje spora jer bi se tako brže riješili nesporazumi. a u slučaju neispunjenja dobavljačevih obveza ili otklona istih. označiti i zajedno s ambalažom isporučiti kupcu  dostaviti robu na vrijeme i način kako je ugovoreno  poslati kupcu račun na temelju ugovora i otpremnice Obveze kupca:  kupac je dužan preuzeti robu ako je ona onakva kakva je ugovorena prema običajima i propisu. Kompjutorski se vodi datoteka sklopljenih ugovora i svaka se dan dobiva popis svih narudžbi. odnosno prodavatelj je ovlašten tražiti cijenu. svaka ugovorna stranka ujedno je vjerovnik i dužnik. karticama i sl. Imajući u vidu navedene elemente ugovora te detaljno i jasno navedena prava i obveze stranaka. 4 Ponašanje s odgovarajućom pažnjom u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava - . a kupac obvezu isplate cijene. odnosno. a kupac je ovlašten tražiti predaju stvari. u roku i mjestu kako je ugovoreno  dužan je vratiti ili platiti ambalažu ako nije uračunata u cijenu robe Ako se stranke ne drže tih obveza nastaju sporovi. ima pravo na ostvarivanje i zaštitu svojih prava. nabava želi osigurati pravodobno i pravovaljano izvršenje ugovora. Stranke moraju svoje obveze ispuniti s pažnjom dobrog gospodarstvenika.

posebno ako je predmetugovora veće vrijednosti. Rizici su izraženiji u zakonu o obveznim odnosima i u zakonu o trgovini ne postoji nikakav daljnji akt koji bi respektirao te posebnosti. Zbog posebnosti elektroničkog poslovanja čemu pridonose dvije činjenice:  prostor u kojem se trgovanje obavlja je virtualan a ne realan kao što je to uobičajeno kod konvencionalnog trgovanja. Potreba za prilagodbom te regulative novim mogućnosti i pogodnostima važna je zbog suprotnosti u obvezama koje mogu izazvati poteškoće i sporove meĎu sudionicima u trgovačkom poslu: Obveza pisanog oblika ugovaranja i potpisa ugovornih strana temeljna jezapreka ozbiljnijem širenju elektroničkog poslovanja. likvidacija i prestanaka rada poduzeća o ekonomske pojave. i  zbog nemogućnosti ispunjenja obveza uslijed više sile: o elementarne nepogode poplave požara o odredbe državnih organa.  vrijeme sklapanja posla u pravilu je vrlo kratko ali obavljanje ili izvršenje posla može potrajati mnogo duže. ugovor se automatski raskida.26 - . znatno izmijenjena situacija na tržištu. Obveza prodavatelja i predaja stvari na ugovoreno mjesto često zbog nejasnih fizičkih dimenzija trgovačkog posla u uvjetima elektroničkog . Stranke mogu ugovoriti i mogućnost automatskog raskida ugovora kako bi se spriječilo preveliko zakašnjenje u isporuci robe. RASKIDANJE I MIJENJANJE UGOVORA Stranke mogu raskinuti ili mijenjati ugovor:  sporazumno storniranjem dijela ili cijelog obveznog odnosa i to u svako doba ili u ugovora za to predviĎeno roku.8. Ovaj se način raskida ugovora koda nabave robe veće vrijednosti specijalnih proizvoda te za sezonske artikle. zabrana uvoza o upravne mjere. Odredbe ugovornog prava koje vrijede za konvencionalno voĎenje trgovačke poslove trebale bi važiti i u području elektroničkog trgovanja. Ako roba ne bude isporučena u roku od mjesec dana nakon ugovorenog roka isporuke. Iako postoje različiti oblici digitalizacije ranije materijaliziranog potpisa kao i digitalnog potpisa rizici su veći zbog različitih načina njihovog krivotvorenja.

- . jedan za kupca i dva za prodavatelja. Pečatom i potpisom uznavedeni datum ugovora stranke potvrĎuju svoju suglasnost sa istim.27 - . Ugovor se potpisuje u tri primjerka. što dovodi do nesporazuma ili zablude kupca. te takoĎer zahtijeva jasnija zakonska rješenja. budući da je vladina komisija za nelikvidnost predložila ovjeru ugovora kod javnog bilježnika. Jamstva za ispravno funkcioniranje stvari teže je praktično izvesti. Godišnji se ugovori arhiviraju u financijskoj službi tvrtke zajedno sa instrumentima osiguranja plaćanja.trgovanja nisu egzaktno ugovorene. Elektroničko poslovanje briše granice meĎu zemljama pa se mogući sukobi interesa dodatno kompliciraju zbog različitih pravnih sustava. Obveze prodavatelja i prava kupaca u slučaju kada isporučena roba ne odgovara virtualnom uzorku. Obveza prodavatelja vezana je za izdavanje garancije.

9.28 - . ZAKLJUČAK - .

2012. Internet: 1. Draškić.asp (27.LITERATURA Knjige: 1.biroaura.pdf (27. 4.10. 2. S. Zagreb. "Unutarnje trgovinsko poslovanje".29 - . 2000. Brčić-Stipčević.. http://www.rs/pdf/ugovor_prodajarobe. 3.limun. Zagreb. V: Trgovačko poslovanje 3. Bernard.) 2. Split.co. Mate.poslovniforum.hr - .02. http://www. Petrović. Exportpress i Institut društvenih nauka. R. 2007. Foley J.hr/zakoni/ugovori-018. N.2012.. Hruškar. 1987. www. Brajnović.) 3. Sveučilište u Splitu. Zagreb. “Tržišta kapitala”. Radni materijal. Sveučilišni studijski centar za stručne studije..02. dr Mladen: “MeĎunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i usporednom pravu”. 2009.

U slucaju da prodavač ne isporuči u ugovorenom roku prodanu robu. Prodavač se obavezuje. preko ovlaštene osobe kupca. od dana zaključenja i ovjere ovog ugovora kod suda. . Ako prodavac zakasni sa isporukom.o. GCE Croatia d. ugovor se raskida. a prodavač je dužan platiti kupcu ugovorenu kaznu u iznosu od __________________ kuna.o. Član 5.o. ovog ugovora dogovoreno. a ovaj da kupi i primi sljedeću robu u kolicini koja sljedi: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Član 2. iz Zaprešića se obavezuje da proda kupcu ___________________________________ iz _____________________ . iz Zaprešića.o. a takoĎer i u količini kako je u čl. da ugovorenu i prodanu robu isporuči ___________________________ u _____________________ ulica _____________ broj ______ i to u strogom roku od ___ dana. Prodavač se obavezuje da prodanu robu isporuči u skladu sa ugovorenim kvalitetom i atributima. Kupoprodajna cijena obostrano je ugovorena izmedu prodavača i kupca i to: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Član 3. Obostranim sporazumom ugovornih strana dogovoreno je da se kvalitativan i kvantitativan prijem robe ima izvršiti na licu mjesta ________________________ u skladištu kupca.30 - . Prodavač. 1. i kupca _____________________________________ iz ____________________ . kojeg zastupa direktor ___________________________________________. onda ima platiti ugovorenu kaznu za svaki dan zakašnjenja po ______________ kn.____________ Zakljucen izmedu: Prodavača GCE Croatia d. s druge strane.Prilog br. Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem: Član 1. a to zakašnjenje može biti najdalje do ____ dana od dana ugovorene isporuke. Član 4. Po izvršenom prijemu i preuzimanju robe. otpada svaki prigovor na kvalitet i kvantitet robe od bilo koje ugovorne strane. Član 6. s jedne strane.1 (primjer ugovora o kupoprodaji robe) UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE br. izuzev ako se radi o nevidljivim manama.

Član 7. Kupac se obavezuje da za kupljenu robu prodavaču isplati ukupnu cijenu od _______________________ kn. Član 8. Član 10. obavezuje se da prodavcu plati kamatu po stopi od 7 % od vrijednosti robe do isplate. a ako to ne ucini. u roku od ____ dana od prijema robe. Za sporove koji eventualno nastanu izmedu ugovornih strana bice nadležan sud prema sedištu prodavača.31 - . Dana _________________ u ___________________________ ZA PRODAVČA direktor. ___________________________ - . Ugovorne strane su se saglasile i prihvatile da za sve ono što nije u ovom ugovoru predviĎeno. ___________________________ ZA KUPCA. direktor. važe propisi iz Zakona o oveznim odnosima. Ovaj ugovor je napravljen u 4 istovjetnih primjera od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka. Član 9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->