Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

^ETVRTAK, 19. 4. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.470

Do bud`eta preglasavanjem
2. strana

VIJE]E MINISTARA BiH

PO^EO 24. ME\UNARODNI SAJAM KNJIGA I U^ILA U SARAJEVU

Da li }e biti rekonstrukcije Vlade FBiH

Penzionisani borci djelimi~no zadovoljni

U KU]I KNJIGE
26. strana

Foto: Didier TORCHE

Sla|an Bevanda

BO[NJACI PROTIV USTAVNOGA SUDA

5. strana

MISIJA NEMOGU]E: Ostaju u Sarajevu SDP, HDZ I SDA
3. strana 2. strana

Nastavak su|enja norve{kom monstrumu u Oslu

Breivika inspirisao srpski nacionalizam
17. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Vije}e ministara BiH

2

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Penzionisani borci djelimi~no zadovoljni

Jo{ ne idu ku}i
O~ekujemo da }e nas primiti neko iz vlasti te nam dati obrazlo`enja za nacrt bud`eta, kao i za finansijska sredstva koja su predvi|ena za nas, ali i za izmjene i dopune osnovnog Zakona o slu`bi u OSBiH, kazao je Pojata

Do bud`eta preglasavanjem
Nacrt zakona o bud`etu institucija i me|unarodnih obaveza BiH za 2012. utvr|en je ve}inom glasova na ju~era{njem nastavku sjednice Vije}a ministara BiH bez podr{ke dvojice ministara iz SDA Sadika Ahmetovi}a (sigurnost) i Muhameda Ibrahimovi}a (odbrana). Kako je saop}io Vjekoslav Bevanda, predsjedatelj Vije}a ministara BiH, bud`et je utvr|en od oko 950 miliona KM namijenjenih za finansiranje dr`avnih institucija, a u skladu sa odlukom Fiskalnog vije}a BiH, dok dio koji se odnosi na vanjski dug iznosi dodatnih oko 300 miliona KM.

Restriktivan bud`etski okvir
Foto: [. SULTANOVI]

U okviru bud`eta koji iznosi 950 miliona KM planirano i 19,8 miliona KM za isplatu penzija otpu{tenim pripadnicima OSBiH od septembra 2010. do aprila 2012.
dobrom okviru i ako je neko nezadovoljan, onda to mogu biti svi podjednako. Najve}a opasnost se krije u nastavku privremenog finansiranja, upozorio je [piri}. Istovremeno sa nacrtom bud`eta usvojene su i izmjene i dopune Zakona o pla}ama i naknadama u institucijama BiH kojim se pla}e smanjuju linearno svima za 4,5 posto (od namje{tenika do ministara) izuzev onih koji imaju osnovnu (pla}u) do 500 KM.

Bole ih medijske manipulacije

Foto: [. SULTANOVI]

Penzionisani vojnici Oru`anih snaga BiH, koji ve} trideseti dan protestuju ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, ka`u za Oslobo|enje da su djelimi~no zadovoljni usvojenim nacrtom bud`eta institucija BiH za 2012. godinu. Kako navodi njihov predstavnik [emsudin Pojata, bud`etom nije predvi|en cjelokupan iznos za isplatu penzija sa izostacima od 29,8 miliona maraka, ve} oko 21 milion maraka.

Prema njegovim rije~ima, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine je zadu`ilo Radnu grupu da i dalje nastavi sa radom na izmjenama i dopunama Zakona o slu`bi u Oru`anim snagama BiH.

Smanjene naknade
Donesena je i odluka o utvr|ivanju naknade za tro{kove ishrane (topli obrok) ~ime je ona sa dosada{njih osam KM po danu smanjena na {est KM, a utvr|eni su i novi iznosi (umanjeni) za dnevnice za putovanje u inostranstvo, tro{kove smje{taja i naknade za odvo-

Iskrivljene informacije
Pojata je istakao kako podr{ku nacrtu bud`eta nisu dali bo{nja~ki ministri Muhamed Ibrahimovi} i Sadik Ahmetovi}, dok je ministar inostranih poslova Zlatko Lagumd`ija glasao za. - O~ekujemo da }e nas primiti neko iz vlasti te nam dati obrazlo`enja za nacrt bud`eta, kao i za finansijska sredstva koja su predvi|ena za nas, ali i za izmjene i dopune osnovnog Zakona o slu`bi u Oru`anim snagama BiH, kazao je Pojata.

Novaca ima za sve
- Prora~unski okvir sadr`i i sredstva namijenjena za isplatu otpu{tenih pripadnika Oru`anih snaga BiH (njih oko 1.600) i to po~ev od stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o slu`bi u Oru`anim snagama BiH (septembar 2010) zaklju~no sa 31. martom ove godine. Za te namjene planirano je ne{to vi{e od 19,8 miliona KM. Istodobno, povjerenstvo za rje{avanje pitanja otpu{tenih pripadnika OSBiH sa ministrom obrane Muhamedom Ibrahimovi}em na ~elu nastavlja sa radom kako bi se sukladno zaklju~ku Vije}a ministara od 30. marta za njih u entitetskim zakonskim okvirima prona{lo rje{enje statusa, odnosno kako bi bio izjedna~en sa srodnim kategorijama, naveo je Bevanda. Njegov zamjenik i ministar finansija i trezora Nikola [piri} ocijenio je kako je utvr|eni bud`etski okvir za 2012. “restriktivan, ali istovremeno i onaj koji na bilo koji na~in ne}e ugroziti funkcioniranje dr`avnih institucija i evroatlantski put BiH” . - Pro{lu (2011) godinu zavr{ili smo sa izvr{enjem od 905, tako da }e nam sada{njih 950 miliona KM biti sasvim dovoljno kako bi se osigurala inicijalna sredstva za popis stanovni{tva, lokalne izbore, te osposobljavanje grani~nih prijelaza prema Hrvatskoj u skladu sa evropskim standardima. Radi se o

NISU NERADNICI Pitajte ovdje svakog borca da li bi prihvatio posao sa solidnom platom od koje bi mogao normalno `ivjeti. Odgovor bi bio - da. U tom slu~aju, svi bismo zaledili penzije i stupili u radni odnos, poja{njava Pojata
Ono {to najvi{e poga|a penzionisane borce jeste ~injenica da se sa javno{}u dosta manipulisalo kroz medije te da su predstavljeni kao mladi ljudi do nekih trideset i pet godina koji ne `ele da rade, ve} da dobijaju

penziju bez realnog osnova. - Pojedini mediji su u javnost plasirali dosta iskrivljene informacije - misli se da smo mi ovdje jer `elimo tek onako dobivati penziju bez dru{tvenog anga`mana. Naravno, to nije ta~no. Pitajte ovdje svakog borca da li bi prihvatio posao sa solidnom platom od koje bi mogao normalno `ivjeti. Odgovor bi bio da. U tom slu~aju, svi bismo zaledili penzije i stupili u radni odnos, poja{njava Pojata.

^ekaju Parlament
Na pitanje do kada }e vojnici boraviti na Trgu BiH, Pojata ka`e da ne}e oti}i sve dok im se precizno ne objasni usvojeni nacrt bud`eta i raspodjela nov~anih sredstava predvi|ena za bora~ku populaciju. - Do daljnjeg ostajemo ovdje, sve dok Parlament BiH ne razmotri bud`et, a nadam se da }e se to desiti danas, dodaje Pojata. Pred zgradom institucija BiH ju~er je bilo mirno bez glasnih protesta i transparenata.
E. GODINJAK

ZAHVALITE BOGU Svima onima koji su najavili mogu}e proteste [piri} je poru~io da se mole i zahvale Bogu {to su na bud`etu, pored vi{e od pola miliona nezaposlenih u dr`avi
jeni `ivot, dok }e se iznos regresa regulisati posebnom odlukom Vije}a ministara. Svima onima koji su najavili mogu}e proteste ministar finansija i trezora poru~io je “da se mole i zahvale Bogu {to su na bud`etu, pored vi{e od pola miliona nezaposlenih u dr`avi” . No, ministarstva odbrane i sigurnosti dobila su zadatak da u okviru svojih bud`etskih okvira sagledaju mogu}nost, odnosno izna|u modele da pla}e, ali samo policajaca i vojnika, ostanu na dosada{njem nivou. [piri} je istakao kako svako ima pravo da iznese svoj stav i protivljenje pa tako i ministri i ~elnik SDA Sulejman Tihi}, ali ih je pozvao da “zajedni~ki biju politi~ke bitke” .
A. TERZI]

V I J E S T I

ZASJEDALO PREDSJEDNI[TVO BiH

Rje{avanje otvorenih pitanja sa susjedima
Predsjedni{tvo BiH dalo je ju~er niz zadataka Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Tako je MVP zadu`en da u roku od 60 dana dostavi sveobuhvatni pregled i analizu stanja u Ministarstvu i diplomatsko-konzularnoj mre`i BiH sa prijedlogom mjera za unapre|enje organizacije i rada, a sve s ciljem da se osigura kvalitetnije predstavljanje BiH na me|unarodnom planu. MVP u istom roku treba informisati Predsjedni{tvo BiH o stepenu izrade zakona o obavljanju vanjskih poslova. Tako|er, u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Agencijom za unapre|enje stranih investicija u BiH, Vanjskotrgovinskom komorom BiH, entitetskim vladama i privrednim komorama, MVP treba pripremiti i u roku od 90 dana Predsjedni{tvu BiH dostaviti prijedlog mjera koje je potrebno preduzeti da bi se uspostavila efikasnija koordinacija izme|u institucija u BiH u oblasti ekonomske diplomatije kako bi se osigurala kvalitetnija prezentacija ekonomskih potencijala BiH na me|unarodnom planu, sa te`i{tem na privla~enje stranih ulaganja u BiH. Zadatak je dobilo i Vije}e ministara BiH, koje

u roku od 30 dana Predsjedni{tvu BiH treba dostaviti prijedlog mjera i aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se u {to skorijem roku rije{ila otvorena pitanja sa Srbijom i Hrvatskom. Predsjedni{tvo BiH je prihvatilo poziv generalnog sekretara UN-a i predsjednika Generalne skup{tine UN-a upu}en predsjedavaju}em Predsjedni{tva BiH za u~e{}e na tematskoj debati na visokom nivou o stanju svjetske ekonomije i finansija u 2012. godini, New York, 17. i 18. maja 2012. Donesena je i odluka o izmjenama i dopunama odluke o veli~ini, strukturi i lokacijama OSBiH, odluka o uni{tavanju municije i minsko-eksplozivnih sredstava OSBiH i odluka o prihvatanju memoranduma o saradnji u oblasti turizma izme|u BiH i Katara.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

U @I@I

3

Da li }e biti rekonstrukcije Vlade FBiH

Misija nemogu}e:

SDP, HDZ i SDA
znam da li je re~eno koje godine. Znam da smo dosad imali nekoliko takvih rokova. To se pitanje postavlja, ali stav SDP-a BiH je po tome vrlo jasan i nekoliko puta smo ga istakli i ponovili. O tome nismo ni raspravljali. U federalnoj Vladi u isto vrijeme ne trebaju i ne mogu biti SDPBiH, SDA i HDZ. Ako se vlast mo`e napraviti bez nas i ako formiraju ve}inu, uredu je. S nama se u tu pri~u ne mo`e i}i, kazao je Nik{i} za Oslobo|enje. On dodaje da mu postaje deplasirano ponavljati istu pri~u. - Precizno je re~eno da mi mo`emo praviti rekonstrukciju Vlade kad procijenimo da Vlada FBiH ne radi dobro. To ne zna~i da }emo mijenjati neku parlamentarnu ve}inu. Na{a procjena, procjena SDP-a BiH, jeste da Vlada FBiH funkcioni{e i radi po na{im mjerama sasvim korektno, ka`e Nik{i}. Sulejman Tihi} podsje}a da se SDA od samog po~etka, ta~nije i prije formiranja federalne Vlade, zalagala da legitimni predstavnici hrvatskog naroda budu dio vlasti. - Me|utim, SDA ovaj put nije bila pobjedni~ka stranka. To je SDPBiH i on je diktirao te daljnje procese. Mi smatramo da zbog toga {to ni jedan ni drugi HDZ nije u vlasti u Federaciji, {to legitimni predstavnici hrvatskog naroda nisu u vlasti, to nanosi {tetu BiH, nanosi {tetu odnosima izme|u naroda, da stvara jednu negativnu

HDZBiH i HDZ 1990 su za skoru rekonstrukciju Vlade FBiH, SDA ih podr`ava, a SDP smatra da je to nemogu}e u ovom trenutku
Pri~a o rekonstrukciji Vlade Federacije BiH tako da u nju u|u i predstavnici oba HDZ-a ponovo je aktuelizirana, spominju se ~ak i rokovi do kojih sve treba da se desi, ali nikako da bar neko ka`e kad, kako i na koji na~in je rekonstrukcija zami{ljena. Dragan ^ovi}, lider HDZ-a BiH, smatra da rekonstrukciju Vlade FBiH treba uraditi ve} u narednih dvije do tri sedmice, njegov kolega Bo`o Ljubi}, lider HDZa 1990, za taj posao ostavlja rok od cijeli mjesec. Sulejman Tihi}, predsjednik SDA, ka`e da Hrvati trebaju imati svoje legalne predstavnike u vlasti FBiH, no Nermin Nik{i}, premijer Vlade FBiH i generalni sekretar SDP-a BiH, pobjedni~ke stranke u Federaciji, poru~uje da od toga nema ni{ta.

Nermin Nik{i}: Ne brojim rokove

Bo`o Ljubi}: Nu`no prije izbora

Sulejman Tihi}: Lo{a percepcija

REALAN @IVOT Kako }emo posti}i taj konsenzus ako je izborna volja jednog cijelog naroda u entitetu, u FBiH gdje je realan `ivot i gdje `ivi 95 odsto tog naroda, negirana, pita se Ljubi}
percepciju da Bo{njaci biraju Hrvate, a da se ta percepcija prenosi u Hrvatsku, a iz Hrvatske u daljnje centre po Evropi. Dakle na{ je stav od po~etka po tom pitanju bio jasan, izjavio je Tihi}. Prije dva dana Tihi} se sastao s Ljubi}em i tom prilikom naglasio stav SDA da to {to dva HDZa nisu u vlasti u FBiH negativno se reflektuje na ukupne odnose u BiH i odnose izme|u BiH i FBiH. dr`ave i na razini nekih `upanija (SBK i HNK). - Smatram da rekonstrukciju treba uraditi najkasnije u narednih mjesec dana ako }e se uop}e i raditi. Ulazimo u drugu polovicu mandata, u izborni ciklus. Uslijedilo bi neizvjesno razdoblje gdje ta ~injenica zadr`avanja postoje}e konfiguracije vlasti u FBiH komplicira odnose. Naravno, mi to ne mo`emo uraditi ni kao stranka ni kao predstavnik hrvatskog bloka. To treba biti projekat ve}inskih stranaka u FBiH koji nose i narodni i gra|anski legitimitet. Izuzetno je bitno da se ovo pitanje rije{i prije raspisivanja lokalnih izbora, jer, bojim se, da }e to dodatno zakomplicirati odnose {to se vi{e budemo pribli`avali izborima i {tetiti ukupnom funkcioniranju vlasti u dr`avi. Ne mo`e se zamisliti da na jednoj razini dobro sura|ujete, a da ste na drugoj potpuno eliminirani, ka`e Ljubi}. On poru~uje da se bez unutra{njeg koncenzusa u BiH mo`e govoriti o euroatlantskom putu, ali da nema {anse da se u jednom razumnom periodu usvoje brojni zakoni i pravni akti iz acquisa. - Kako }emo posti}i taj konsenzus ako je izborna volja jednog cijelog naroda u entitetu, u FBiH gdje je realan `ivot i gdje `ivi 95 odsto tog naroda, negirana. Mislim da je to pitanje i BiH?
M. \. R. - L. R.

Bez SDP-a
- Dakle, ja sam stvarno prestao brojati koji je ovo rok za koji je re~eno da }e u njemu do}i do rekonstrukcije federalne Vlade, ne

PO MJERI Na{a procjena, procjena SDP-a BiH, jeste da Vlada FBiH funkcioni{e i radi po na{im mjerama sasvim korektno, ka`e Nik{i}

Unutra{nji koncenzus
Za Oslobo|enje Bo`o Ljubi} ka`e da je rekonstrukcija Vlade FBiH nu`na kako bi se vlast u FBiH konstituisala na sli~an na~in, {to se ti~e partnerskih koalicijskih odnosa, kao na razini

POPIS STANOVNI[TVA

U BIHA]U SE ZNAJU KANDIDATI ZA NA^ELNIKA

Za me|unarodni monitoring 700.000 eura
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda potpisao je ju~er u Sarajevu Memorandum o razumijevanju za operaciju me|unarodnog monitoringa popisa stanovni{tva i doma}instava BiH u 2012/2013, na koji su prethodno potpis stavili predstavnici Evropske komisije i Vije}a Evrope, prenosi Fena. Peter Sorensen, specijalni izaslanik EU u na{oj zemlji i {ef Delegacije EU u BiH, te {efica Misije Vije}a Evrope u BiH Mary-Ann Hennessey potpisali su nakon toga ugovor o bespovratnoj dodjeli 700.000 eura za organizaciju rada misije me|unarodnih posmatra~a. Bevanda je rekao da }e Vije}e ministara osigurati politi~ku saglasnost da Memorandum prihvate svi politi~ki akteri i nivoi vlasti u na{oj zemlji. Sorensen, {ef Delegacije EU, rekao je da se od BiH o~ekivalo da mnogo prije provede popis koji treba realizirati uskoro ako `eli da kredibilno odgovori na pitanja Evropske komisije. [efica Misije Vije}a Evrope u BiH naglasila je da svaka ozbiljna dr`ava mora imati realnu sliku stanja o svom stanovni{tvu, a BiH po-

Najbolji Lipova~in ministar protiv Musli}a
Op}inska organizacija SDA Biha} predstavila je ju~er svog kandidata za na~elnika Op}ine Biha} u, kako ka`u, redovnoj proceduri za oktobarske izbore za kojeg su dobili jednoglasnu podr{ku svih ogranaka. Radi se o Emd`adu Galija{evi}u, ministru poljoprivrede u Vladi Unsko-sanskog kantona, ministru sa najboljim ocjenama CCI-ja, 43-godi{njem magistru veterine i biv{em protukandidatu aktualnom na~elniku Albinu Musli}u (SDP). Na pitanje za{to misli da }e sada pobijediti svog protukandidata od kojeg je pro{li put izgubio, Galija{evi} je istaknuo da njegovi argumenti od pro{le kampanje i dalje stoje, ali da }e se ovaj put fokusirati samo na Musli}ev mandat, te dokazati da njegova obe}anja nisu ispunjena. Raskol koji postoji u SDP-u, iako mu ide naruku, Galije{evi} nije razmatrao kao svoju prednost. Kandidat SDA za na~elnika Biha}a prili~no se iznenadio zbog pitanja ima li podr{ku premijera USK-a. - Premijer Hamdija Lipova~a je ~lan SDP-a te }e

sebno zbog toga {to je ~ekaju va`ne reforme. Najzna~ajnije evropske institucije zadovoljne su {to }e BiH u narednih 18 mjeseci kona~no provesti popis stanovni{tva, rekla je ova evropska zvani~nica. Direktor Eurostata Pieter Everaers rekao je da }e popis stanovni{tva BiH ko{tati izme|u 20 i 22 miliona eura, {to mo`da izgleda skupo, ali, kako je dodao, mnogo je vredniji zna~aj ovog procesa za planiranje ekonomskog razvoja svake dr`ave, pa i BiH. Everaers je pojasnio da }e me|unarodni monitoring popisa u BiH obavljati nezavisna misija u dva nivoa. U prvom }e djelovati upravlja~ka grupa, a u drugom odboru, u kojem }e biti stru~njaci za provo|enje popisa, i grupa od 30 do 50 me|unarodnih posmatra~a na terenu.

vjerovatno podr`ati svog kandidata, kazao je Galija{evi}, razja{njavaju}i neobi~nu situaciju u kojoj je u boljim odnosima sa premijerom nego {to je to kandidat Lipova~ine stranke. U dodatnom obrazlo`enju, da je premijer kao {ef vlade i samim tim nadre|en njemu kao ministru, Galija{evi} nam je odgovorio da premijer nije pravio nikakve probleme oko njegove kandidature. S druge strane, savjetnici na~elnika Albina Musli}a su nam pot vrdili da }e on ponovo biti kandidat, iako to jo{ nije formalno pot vr|eno u Kantonalnom odboru SDP-a, odnosno da premijer Hamdija Lipova~a kao ovla{teni povjerenik, to jo{ niF. B. je uradio.

4

DOGA\AJI

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Programi javnih emitera ne zastupaju interese svih gra|ana, nego prvenstveno stavove pojedinih centara politi~ke mo}i i zato ne treba da ih finansiraju svi gra|ani

Narodna skup{tina RS-a

Nova prevara boraca
NSRS: Opozicija protiv predlo`enih izmjena Zakona

Poslanik Demokratske partije Dragan ^avi} upozorio je na to da je dono{enjem izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca Vlada “priznala da je pogrije{ila, ali da gre{ku sada ispravlja na pogre{an na~in”

Mladen Bosi}, predsjednik SDS-a

DOBAR LO[
MOSTAR I

ZAO

U Banjoj Luci ju~er je po~ela posebna sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske na kojoj se na prijedlog Vlade po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca RS-a.

Gube pravo
Ovaj zakon omogu}ava da se usagla{avanjem podzakonskog akta - uredbe sa ovim izmjenama i dopunama - obezbijede mje se ~na nov ~a na pri ma nja borcima od prve do pete kategorije, koji su izgubili garantovani penzijski osnov po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju, te da se za ostale borce bora~ki dodatak ispla}uje samo za odre|ene kategorije. Rije~ je o borcima od prve do pete kategorije, mla|im od 60 godina, saop{tio je ministar rada i bora~ke za{tite Petar \oki}, te podsjetio na to da prema odredbama va`e}ih propisa, mjese~ni bora~ki dodatak ostvaruju borci svih kategorija koji su navr{ili 60 godina. Predsjednik Vlade RS-a Aleksandar D`ombi} rekao je ranije da je rije~ o dodatnim sredstvima koja }e Vlada izdvojiti iz bud`eta za tri kategorije - za borce mla|e od 60 godina, koji su penzioneri i ne mogu da u|u u bora-

Lokalni izbori bi trebali biti raspisani 10. maja, ali, iako ih neki ve} zovu presudnim, pod velikim su znakom pitanja. Umjesto toga, sukobljene strane anga`irane su na izboru lokacija za postavljanje novih spomenika. Kada je rije~ o (prokletoj) avliji ispred Gradske vije}nice, rezultat je poravnat Hrvati - Bo{njaci, ili, ako vi{e volite, HDZ - SDA 1:1. No, i jedni i drugi poru~uju: ]era}emo se, jo{ }emo se }erat!

MOSTAR II
Mostarski turisti~ki radnik Mensud Durakovi}, jo{ dok nije po~ela turisti~ka sezona, na{ao je vremena da sastavlja tim Vele`a. Ne zna se je su li Milan Kne`evi} i Slobodan Laki~evi} konkurenti za mjesto u timu Durakovi}a mla|eg, ali tata Durakovi} im je ~estitao Vaskrs poru~iv{i, ba{ kao {to se to i o~ekuje od voditelja TZ, kako je Mostar otvoren za sve.

DRAGAN ^OVI]
Lider HDZ-a nastavlja simultanku; malo na sudu, malo rekonstruira federalnu Vladu. I jedan i drugi proces su u toku. Nekako se ~ini da nesu|eni sto`ernik bolje stoji pred sarajevskim Kantonalnim sudom, jednim od onih koji su posljednjih godina pokazali zanimanje za ^ovi}evo stolovanje u Ministarstvu financija FBiH. No, kraj ovoga proces je jo{ daleko.

~ki dodatak na mjese~nom nivou, za borce korisnike invalidskih penzija i za socijalno najugro`enije korisnike porodi~ne penzije iza umrlih boraca iz odbrambeno-otad`binskog rata Srpske. Predstavnici Vlade i BORS-a potpisali su krajem pro{le sedmice sporazum na osnovu koga }e Vlada obezbijediti devet miliona i 88 hiljada KM za lica koja su stupanjem na snagu Zakona o pravima boraca i Zakona o PIO dovedena u nepovoljniji polo`aj u odnosu na ranije va`e}e propise kada je rije~ o nov~anim primanjima. U diskusiji koja je otvorena u NSRS-u poslanik PDP-a Milan [vraka rekao je da ta partija smatra da je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca “nova epizoda u sapunici prevare bora~ke populacije” . “Kao poslanik na terenu, moram re}i da ovakve izmjene zakona apsolutno nisu prihvatljive iz pros tog ra zlo ga {to je uvo|enjem na snagu Zakona o PIO i Zakona o pravima boraca i invalida rata u su{tini o{te}eno oko 40 hiljada ljudi iz ove bora~ke kategorije” rekao je [vraka. , Poslanik SDS-a Miroslav Koji} istakao je da je ovaj zakon od samog po~etka “lo{ i apsolutno ne
Foto: Amer KAJMOVI]

rje{ava su{tinska pitanja” Ka. zao je da je jedan od glavnih krivaca Predsjedni{tvo Bora~ke organizacije RS-a, koje je i potpisalo ovaj okvirni sporazum. “Stav SDS-a u startu je bio da se ne smiju dirati zagarantovana prava ljudi kojima je dotada{nji zakon predvi|ao da pod tim va`e}im zakonskim propisima idu penzije i da im se prizna i posebni sta` o dvostrukom trajanju” rekao je Koji}. , Poslanik Demokratske partije Dragan ^avi} upozorio je na to da je dono{enjem izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca Vlada “priznala da je pogrije{ila, ali da gre{ku sada ispravlja na pogre{an na~in” .

Privremeno rje{enje
Prema diskusijama u prvom dijelu sjednice, bilo je jasno da opozicija smatra da su predlo`ene izmjene zakona samo privremeno rje{enje, a ne kona~ni na~in za rje{avanje materijalnog polo`aja demobilisanih boraca. Kako je izmjenama Zakona o pravima boraca Vlada RS-a odustala od dijela sistemskih reformi u sferi socijalnih davanja, bi}e zanimljivo vidjeti i reakciju me|unarodnih finansijskih institucija, prije svega, Svjetske banke, koja zahtijeva zna~ajnije rezove u ovoj oblasti. G. KATANA

VJEKOSLAV BEVANDA
Krajnje je vrijeme da se mediji dogovore da ne prenose izjave du`nosnika kako europski put, te, dakle, i Europska unija nemaju alternativu. Predsjedavaju}i VM je samo jedan od onih koji, kako je naslijedio [piri}a, ponavlja tu frazu. Istovremeno, BiH je tek na po~etku toga puta, nespremna savladati brojne okuke.

Tijelo kao instrument

VIJEST U OBJEKTIVU

VIJEST U

BROJU

miliona SMS poruka poslali su korisnici sva tri telekom-operatera u BiH u nedjelju, 15. aprila, na pravoslavni blagdan Vaskrs.

10,5

Plesna kompanija Step Afrika iz SAD-a ju~er se na vi{e lokacija u gradu predstavila Sarajlijama. Ovi fantasti~ni plesa~i plesali su na improviziranim pozornicama u {oping-centrima Importane, Merkator i Alta. Iako je prvobitni plan predvi|ao da plesa~i nastupe na sarajevskim trgovima, vremenski uslovi su ipak presudili da se ovi doga|aji presele u zatvorene prostore, s obzirom na to da pozornica na kojoj ple{u mora biti apsolutno suha, zbog specifi~nosti stepovanja. Za ovu plesnu kompaniju karakteristi~no je da ple{e uz muziku koju proizvodi svojim tijelima. Ovim je i zvani~no otvoren Festival ameri~ke kulture, koji }e se u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru odr`ati od 18. do 22. aprila.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

INTERVJU

5

Bo{njaci protiv odluke Ustavnoga suda
Sla|an Bevanda,
predsjednik Gradskog odbora HDZ-a BiH Mostar

Podi`u se tenzije i stvara se napetost. Sve se to ~ini kako bi se paraliziralo provo|enje odluke Ustavnoga suda za Mostar. Ona se mora provesti i o njoj se ne raspravlja
Razgovarao: Jurica GUDELJ

• Gospodine Bevanda, u posljednjih nekoliko tjedana intenzivirali su se razgovori predstavnika politi~kih stranaka koje sudjeluju u radu Gradskog vije}a Mostara o izmjenama izbornih pravila i Statuta Grada Mostara. Cijeli bi proces trebao biti dovr{en kroz sljede}ih 20-ak dana kako bi se mogli raspisati lokalni izbori, u suprotnom, upitno je odr`avanje izbora u Mostaru. Ho}e li Mostarci mo}i iza}i na izbore? - Mislim da ho}e. Optimisti~an sam i nadam se kako }emo posti}i odre|eni dogovor na razini Grada Mostara. Imamo malo vremena, ali ako postoje volja i `elja za postizanje dogovora, onda je to mogu}e. Potrebno je provesti odre|ene procedure i u Parlamentu BiH i u Gradskom vije}u te zbog toga imamo jako malo vremena. No, kao {to rekoh, ako postoji dobra volja za usugla{avanjem stavova, onda se ovaj proces mo`e dovr{iti.

Pribli`avanje stavova
• Nakon posljednjih razgovora stranaka na povr{inu su iza{le sve razli~itosti u stavovima o na~inu i opsegu provo|enja potrebnih reformi. ^ak nema dogovora ni o tome tko treba dogovarati promjene izbornih pravila i Statuta. Na ~emu onda temeljite svoj optimizam da }e u sljede}im danima do}i do dogovora? - Logi~no je da se odre|eni dogovori vezani za provedbu odluke Ustavnoga suda za Mostar vode na razini politi~kih stranaka. Ne bih se slo`io da nema napretka. Mi smo otvoreni za razgovore i pregovore. Na ova dva sastanka je, ipak, postignut odre|eni napredak. Prvi sastanak je bio prili~no zatvoren i razgovaralo se o na~inu vo|enja razgovora. No, na drugom sastanku su se iznosili stavovi. Ti su stavovi, istina, dijametralno suprotni. Me|utim, mislim da kroz izno{enje konkretnih prijedloga rje{enja ovog problema idemo u smjeru pribli`avanja stavova. • Klub Bo{njaka i SDA su za petak sazvali sjednicu Gradskog vije}a Mostara. Ho}e li vije}nici HDZ-a BiH do}i na sjednicu?

- Mi smo legalisti i do}i }emo na sjednicu. Takav je zaklju~ak donio i Klub Hrvata u Gradskom vije}u, tako da }e na sjednicu do}i svi vije}nici. Me|utim, ova je sjednica ishitrena i jo{ je jedna u nizu provokacija koje je osmislila bo{nja~ka strana kako se ne bi provela odluka Ustavnoga suda. Svjesni smo da se te provokacije fabriciraju svakih nekoliko dana. Podi`u se tenzije i stvara se napetost u Mostaru. Sve se to ~ini kako bi se paraliziralo provo|enje odluke Ustavnoga suda za Mostar. Odluka Ustavnoga suda se mora provesti i o njoj se ne raspravlja, a na dnevnom redu za petak najavljene sjednice }e biti upravo diskusija o odluci Ustavnoga suda. Stoga smatramo da je prerano da se o ovom problemu govori u Gradskom vije}u, jer se time stanje mo`e samo dodatno radikalizirati i zakomplicirati. Sasvim je legitimno da politi~ke stranke koje participiraju u radu Gradskog vije}a i koje imaju snagu usvojiti nalo`ene izmjene, o tome trebaju razgovarati i dogovoriti se. Kasnije bi se u Gradskom vije}u raspravio, ali i usvojio neki nacrt rje{enja ovog problema. • [to je gla vni ka men spo ti ca nja izme|u HDZ-a i SDA u procesu dolaska do rje{enja za Mostar? - Klju~ svega je vizija budu}nosti Mostara. HDZ ima viziju da Mostar bude jednak svim ostalim jedinicama lokalne samouprave u BiH. Ne postoji niti jedan razlog da i ne bude tako. Mostar mora bi-

ti jedna izborna jedinica. S druge strane, imamo viziju povratka u pro{lost i o`ivljavanja {est ratnih op}ina. Osnovni je problem u viziji budu}nosti ovog grada. • Kako pomiriti te dvije vizije? - Na kraju }e se, ipak, morati do}i do kompromisnog rje{enja. Neki ljudi moraju promijeniti razmi{ljanje i cjelokupni mentalni sklop. To je te{ko u~initi u ovako kratkom vremenu. Moraju shvatiti da vra}anje na neka stara vremena nije dobro za Mostar, koji mora krenuti sa ostvarivanjem svoje europske perspektive. Mostar mora prestati biti gradom slu~ajem. Izazivanje nereda u gradu i dizanje tenzija ne odgovora nikomu. Ljudi moraju shvatiti da `ivimo u 2012. Sljede}e godine Hrvatska ulazi u Europsku uniju, a to je od nas udaljeno pola sata vo`nje. Jednostavno, i mi moramo po~eti razmi{ljati na taj na~in, a ne vra}ati se na stare podjele i rje{enja.

Nema tajnog dogovora
• Jedan od izlaza iz ove situacije je i intervencija me|unarodne zajednice. Iako je visoki predstavnik vi{e puta kazao kako OHR ne}e intervenirati u Mostaru, Va{e kolege iz SDA tvrde kako je na djelu tajni dogovor OHR-a i HDZ-a BiH. S druge strane, iz SDP-a tvrde kako postoji tajni dogovor SDA i HDZ-a. Postoje li takvi dogovori? - Oba su navoda neozbiljna, ~ak i smije{na. Ne postoji nikakav tajni dogovor, niti bilo kakva teorija zavjere. Mi mislimo da je odlukom Ustavnoga suda dio problema u Mostaru rije{en. Mislimo da su sada svi bira~i postali jednaki. Ustavni sud je poni{tavanjem odre|enih to~aka Izbornoga zakona rije{io neke stvari. Danas imamo jednu izbornu listu s koje se bira 17 vije}nika. Prema Statutu, Gradsko vije}e broji 35 vije}nika i sada tra`imo rje{enje za izbor preostalih 18 vije}nika. HDZBiH nije do kraja zadovoljan odlukom Ustavnoga suda. Mi smo tra`ili i ukidanje maksimalnih kvota vije}nika konstitutivnih naroda u Gradskom vije}u. Smatramo da su one najve}i ko~ni~ar razvoja Mostara. Klub Hrvata je tra`io i da se izbor gradona~elnika vr{i neposredno na izborima, a ne u Gradskom vije}u. Danas u Mostaru nisu ugro`eni ni~iji nacionalni interesi, jer i dalje imamo maksimalne kvote vije}nika i mehanizam za{tite vitalnih nacionalnih interesa. To nemamo niti u jednoj drugoj jedinici lokalne samouprave u zemlji.

Spomenici
• Kako gledate na postavljanje spomenika pred Gradskom vije}nicom u Mostaru? - Taj se problem mora gledati kroz prizmu legalnosti. Tu se jasno zna {to je legalno, a {to nije. Spomenik osmorici poginulih pripadnika HVO-a iz Livna je kompromisno rje{enje Udruge Zavjet i obitelji poginulih branitelja. Uklonjen je kri` koji je na tom mjestu bio postavljen jo{ devedesetih godina, jer je iritirao odre|ene narode. Kompromis je bio ste}ak, koji nije spomenik HVO-u, nego osmorici mladi}a, pripadnika Vojne policije HVO-a koji su na tom mjestu izgubili `ivote. Njihova su imena uklesana na spomenik. Civilizacijska je du`nost svih nas da se obilje`i mjesto pogibije osam mladih ljudi. Tako|er, taj spomenik ima sve potrebne dokumente. Spomenik Armiji BiH je postavljen nelegalno, tajno i bez ikakvih dokumenata. To je u~injeno u subotu poslije podne tijekom ki{nog nevremena. Spomenici se valjda postavljaju javno i sve~ano uz odavanje pijeteta onima kojima su namijenjeni. Ovo spomen-obilje`je mora biti test za funkcioniranje pravne dr`ave.

TAKORE]I... [TEDNJA
Direkcija za financije distrikta Br~ko isplatila je pripadaju}u {estomjese~nu kamatu na ostatak duga za staru deviznu {tednju svim ranije verificiranim br~anskim {tedi{ama. Kako Fena doznaje u br~anskoj Direkciji za financije, pravo na kamatu ostvarila su 1.142 korisnika i njima je ispla}eno ukupno 476.000 maraka. Iz Direkcije za financije distrikta Br~ko obavijestili su vlasnike stare devizne {tednje koji se jo{ nisu verificirali da to mogu uraditi najkasnije do 30. septembra ove godine.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Saradnja Agencije i Transparency Internationala

UDRU@ENI PROTIV KORUPCIJE
Za spas Krivaje {est miliona KM
Ugovor o komisionim poslovima izme|u federalnog Zavoda za zapo{ljavanje (FZZZ) i Razvojne banke FBiH, koji je u funkciji o~uvanja proizvodnog procesa i postoje}eg nivoa zaposlenosti u IP Krivaja d.o.o - u ste~aju, Zavidovi}i, potpisan je ju~er u Sarajevu. Radi se o ugovoru kojim se regulira implementacija komisione kreditne linije kod Razvojne banke FBiH iz namjenskog depozita FZZZ-a od 6.000.000 KM, a u skladu sa zaklju~kom Vlade FBiH od 28. mar ta. Potpisivanje ugovora na preskonferenciji, uprili~enoj tim povodom, pozdravio je premijer FBiH Nermin Nik{i}, podsje}aju}i da je taj ~in rezultat ranijeg dogovora u vezi sa spa{avanjem Krivaje. Kreditna linija koja se implementira putem Razvojne banke FBiH podrazumijeva komisioni kredit od 6.000.000 KM, s kamatnom stopom od tri posto i otplatnim periodom od pet godina, uz grejs-period od jedne godine.

O~ekivanja od Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine su velika, a uslovi za rad nikakvi
Memorandum o saradnji Transparency Internationala i Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH potpisali su ju~er u Sarajevu direktor Agencije Sead Lisak i Emir \iki}, predsjednik Odbora direktora TI-ja. - Potpisivanje ovog ugovora donosi institucionalizaciju i nastavak saradnje Transparency Internationala sa dr`avnim institucijama u BiH i nastavak je pri~e o potpisivanju memoranduma iz pro{le godine sa Ministarstvom sigurnosti BiH. On predvi|a zajedni~ke aktivnosti na osnovnim djelatnostima koje }e provoditi Agencija, to jest na provedbi strategije borbe protiv korupcije i akcionog plana za borbu protiv korupcije. Tako|er, ovo je na{ vid podr{ke agenciji koja, kao {to znamo, nema usvojenu sistematizaciju, nema usvojen bud`et, a o~ekivanja od nje su velika, istakao je \iki}, te dodao da je za

po~etak borbe protiv korupcije potrebna politi~ka volja. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije jo{ nema svoje prostorije i kapacitete za ispunjavanje aktivnosti predvi|enih zakonom. - Shvataju}i zna~aj saradnje sa civilnim dru{tvom, potpisali smo veoma bitan dokument za Agenciju. Izra`avam zadovoljstvo {to je upravo Transparency International na{ prvi partner u saradnji. S obzirom na to da nemamo svoje kapacitete sva dosada{nja spoznaja o percepciji korupcije u BiH odnosi se na informacije koje je istra`io i prezentovao TI. Dakle, mi }emo poku{ati da udru`imo snage, a otvoreni smo i za druge nevladine organizacije da se pridru`e ovom memorandumu kako bi kona~no ubrzali ili pospje{ili realizaciju strate{kih mjera, kazao je Lisak.
Lisak i \iki} potpisali memorandum
Foto: A. KAJMOVI]

M. PAMUK

Tvrde da nisu krivi za zlo~ine u Dretelju
Ivan Zelenika, Sre}ko Herceg, Ivan Medi} i Marina Grubi{i}-Fejzi} izjasnili su se ju~er pred Sudom BiH da nisu krivi ni po jednoj ta~ki optu`nice koja ih tereti za zlo~in protiv ~ovje~nosti nad srpskim `rtvama u logoru Dretelj. Ro~i{te za izja{njenje o krivici optu`enog Ediba Buljuba{i}a bi}e odr`ano naknadno, saop{teno je iz Suda BiH. Sud je potvrdio 13. mar ta optu`nicu u predmetu Ivan Zelenika i drugi, prema kojoj su optu`eni od maja do avgusta 1992, zajedno sa drugim osobama, po~inili zlo~in protiv ~ovje~nosti nad `rtvama srpske nacionalnosti zarobljenim u logoru Dretelj. Su|enje bi trebalo da po~ne 30 ili 60 dana nakon izja{njena o krivici.

NASTAVLJENO SU\ENJE VESELINU VLAHOVI]U

Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a TK-a

Dozvola za cestu Kreka - [i}ki Brod

Veselin Vlahovi}: Odvodio ljude

Batko je imao svoj spisak
Dva dana nakon ubistva jednog srpskog vojnika na Grbavici, optu`eni Veselin Vlahovi} i nepoznati vojnici odveli su nekoliko ljudi iz zgrade, koji se nikada nisu vratili, rekao je Muhamed Kalota, svjedok Tu`ila{tva BiH, na ju~era{njem nastavku su|enja za zlo~ine po~injene u sarajevskim naseljima Grbavica, Kova~i}i i Vraca 1992. godine. Svjedok je rekao da se nakon ubistva srpskog vojnika pri~alo kako }e neko sigurno dolaziti da ispita {ta se dogodilo. Prema svjedokovom iskazu, nakon dva dana pojavili su se optu`eni Batko i jo{ jedan vojnik. Oni su iz ulaza odveli kom{ije Mustafu Zelea, Zvonka Bodulovi}a, Hajrudina i Sabahu Hasanovi}, kojima se gubi svaki trag. Ibrahim Zele, drugi ju~era{nji svjedok, ~iji otac je u junu 1992. odveden u grupi sa ostalim kom{ijama, rekao je da je od majke saznao mogu}i razlog odvo|enja oca i kom{ija. Prema svjedokovim rije~ima, njegov otac i trojica kom{ija odnijeli su mrtvo tijelo srpskog vojnika na ugao ulice na Grbavici i predali ga nekome. Svjedok je ta saznanja dobio od svoje majke, koja danas nije `iva. Ona mu je rekla da su optu`eni Batko i vojnici koji su do{li po kom{ije, imali njihova imena. Zele je rekao da su sva tijela, osim tijela njegovog oca, prona|ena na razli~itim lokacijama u okolini Sarajeva. Optu`nica tereti Vlahovi}a za ubistva, silovanja, zlostavljanja, plja~ku, nestanke i druga ne~ovje~na djela, po~injena 1992. nad civilima bo{nja~ke i hrvatske nacionalnosti. Su|enje se nasD. M. tavlja danas.
Bubi} i Vujeva sa saradnicima

Odba~en zakon o negiranju genocida
Zajedni~ka komisija za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku PSBiH na ju~era{njoj sjednici ponovno nije podr`ala principe prijedloga zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zlo~ina genocida i zlo~ina protiv ~ovje~nosti, ~iji su predlaga~i poslanici Azra Had`iahmetovi} i Beriz Belki}. Protiv predlo`enog zakona i ovaj put su glasali ~lanovi komisije iz Republike Srpske. Jedan od predlaga~a zakona Beriz Belki} je nakon sjednice komisije kazao za Fenu da je do`ivio ljudsko razo~arenje. Zajedni~ka komisija nije podr`ala ni godi{nji izvje{taj Institucije ombudsmena o pojavama diskriminacije u BiH za 2011, a protiv izvje{taja su glasali ~lanovi komisije iz RS-a.

Senija Bubi}, ministrica prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Tuzlanskog kantona, ju~er je uru~ila Filipu Vujevi, direktoru JP Ceste Federacije, okolinsku dozvolu za rekonstrukciju i pro{irenje magistralne ceste M4, od Kreke do petlje [i}ki Brod u Tuzli. Kako je kazala ministrica Bubi}, radi se o izuzetno zna~ajnom projektu za Tuzlanski kanton, a okolinska dozvola je jedan od

elemenata kako bi JP Ceste Federacije dobile urbanisti~ku i gra|evinsku dozvolu. “O~ekujemo da }emo imati puno toga da radimo i u narednom periodu, jer smo nadle`ni za sve dionice ~ija je du`ina ispod deset kilometara” rekla je ministrica Bubi}. , Kako je ranije najavljeno, projekat rekonstrukcije i pro{irenja dionice puta Kreka - [i}ki Brod ko{tat }e oko 12 miliona maraka. S. K.

Ustavni osnov za finansiranje institucija BiH
Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH ju~er je u Sarajevu utvrdila postojanje ustavnog osnova za prijedlog zakona o dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH. U raspravi o ovom prijedlogu zakona, kojim se predla`e ve}a autonomija Parlamentarne skup{tine pri kreiranju njenog bud`eta u odnosu na Vije}e ministara, ocijenjeno je da u BiH treba rije{iti pitanje pozicioniranja pojedinih segmenata vlasti. Komisija je jednoglasno utvrdila postojanje ustavnog osnova za prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu, kojim se i zakonski kao sjedi{te Agencije odre|uje Isto~no Sarajevo, gdje se nalazi nova zgrada ove institucije. ^lanovi Ustavnopravne komisije razmotrili su i poslani~ku inicijativu Nermine Zaimovi} - Uzunovi} (SDP) i dali mi{ljenje da za izradu zakona o politi~kim strankama u BiH nije potrebno formiranje posebne interresorne radne grupe.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

SUD BiH: Presuda za zlo~ine u Kalinoviku

A{krabi sedam godina zatvora
Tu`ila{tvo nije dokazalo da su radnje optu`enog bile dio tog napada, rekla je Mileti}. \or|islavu A{krabi, koji se branio sa slobode, odre|en je pritvor do 18. januara 2013, dok }e mu u kaznu biti ura~unate dvije godine i dva mjeseca, koliko je proveo u pritvoru tokom prvostepenog procesa.

Apelaciono vije}e osudilo nekada{njeg pripadnika Vojske RS-a za nezakonito zatvaranje, pomaganje u ubistvima i odvo|enje na prinudni rad civila bo{nja~ke nacionalnosti sa podru~ja Kalinovika i Fo~e, zato~enih u logoru Barutni magacin
\or|islav A{kraba osu|en je na sedam godina zatvora za ratni zlo~in nad civilnim stanovni{tvom, po~injen 1992. na podru~ju Kalinovika, na ju~era{njem izricanju presude pred Apelacionim vije}em Suda BiH. A{krabu, nekada{njeg pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), Apelaciono vije}e proglasilo je krivim za nezakonito zatvaranje, pomaganje u ubistvima i odvo|enje na prinudni rad civila bo{nja~ke nacionalnosti sa podru~ja Kalinovika i Fo~e, zato~enih u logoru Barutni magacin. Obrazla`u}i presudu, Azra Mileti}, predsjedavaju}a Vije}a, rekla je da je utvr|eno da je A{kraba zlo~ine koji mu se stavljaju na teret po~inio u julu i avgustu 1992. kao komandir stra`e koji je upravljao logorom.

Gastarbajteri potra`uju 4,5 miliona KM
Zavod za zdravstveno osiguranje Livanjskog kantona potra`uje oko 4,5 miliona maraka na ime neupla}enih naknada za zdravstveno osiguranje osiguranika sa podru~ja ovog kantona koji su pravo na penziju stekli rade}i u Njema~koj, potvr|eno je iz ove ustanove. [ef Slu`be za provo|enje sistema zdravstvenog osiguranja u Livanjskom kantonu Ante D`aja rekao je da se ova potra`ivanja za 1.781 korisnika odnose na 2009, 2010. i 2011, te da je spor u vezi sa pla}anjem nastao zbog toga {to njema~ka strana nije pristala da na ime naknade za zdravstveno osiguranje biv{ih gastarbajtera pla}a mjese~ni pau{al od 104 KM po korisniku.

Ponovno su|enje
A{kraba je prvostepenom presudom iz decembra 2009. oslobo|en krivice, nakon ~ega je Tu`ila{tvo BiH ulo`ilo `albu. Apelaciono vije}e je prihvatilo `albu te je ukinulo presudu i odredilo ponovno odr`avanje su|enja. S obzirom na to da je A{kraba prvostepenom presudom bio oslobo|en, a da je u `albenom postupku progla{en krivim, optu`eni ima mogu}nost da podnese `albu Tre}estepenom vije}u Suda BiH. Sa A{krabom su, u prvostepenom procesu, bili optu`eni Ratko Bundalo i Ne|o Zeljaja, koji su pravosna`no osu|eni na 22, odnosno 15 godina zatvora za zlo~ine protiv ~ovje~nosti po~injene na podru~ju Kalinovika. D. MOCNAJ

\or|islav A{kraba u sudnici

Likvidacije civila
Apelaciono vije}e je zaklju~ilo da je iz Barutnog magacina, u vi{e navrata, izvedeno preko 80 civila koji su odvo|eni na nekoliko lokacija gdje su likvidirani. Mnogi od njih nikada nisu prona|eni i jo{ se vode kao nestali. A{kraba je, stoji u pre-

sudi, vi{e puta zato~ene civile predavao bez zavo|enja u slu`benu dokumentaciju. Tako|er, utvr|eno je da je A{kraba u vi{e navrata, ne znaju}i gdje }e biti odvedeni, predao civile iz logora izvjesnom Peri Elezu ili drugim nepoznatim licima, dok je u slu`benu evidenciju naveo da su upu}eni u Kazneno-popravni zavod u Fo~i. - A{kraba je omogu}io ulazak u logor Peri Elezu i rekao stra`arima da se sklone, ~ime je pomogao u ubistvima. Vije}e nije na{lo da je op-

tu`eni znao da }e izvedeni biti ubijeni, kazala je Mileti}. Sud je proglasio A{krabu krivim za izvo|enje ~etiri civila koji su odvedeni na borbenu liniju da bi iskopali tijela srpskih vojnika, dok ga je oslobodio odgovornosti, po dvije ta~ke optu`nice, za izvo|enje tri civila kojima se kasnije gubi svaki trag. - Apelaciono vije}e nije prihvatilo pravnu kvalifikaciju iz optu`nice, zlo~in protiv ~ovje~nosti, jer iako je postojao {irok i sistemati~an napad,

Inzko u Srebrenici
Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko rekao je da do 10. maja ima dovoljno vremena da se doma}i politi~ari dogovore o Izbornom zakonu i na~inu provo|enja izbora u Srebrenici, te istakao da je optimista kada je rije~ o ovim pitanjima. - Hladne glave i dobrom voljom predstavnici doma}e vlasti mogu se o svemu dogovoriti, {to su dokazali postizanjem sporazuma o uspostavljanju vlasti na nivou BiH, rekao je novinarima Inzko.

8

CRNA HRONIKA
U prostorijama Skup{tine op{tine Fo~a prekju~er je do{lo do incidenta kada je A. M. iz Fo~e, nezadovoljna uslugom, razbila dva stakla na ulaznim vratima {altersale, a potom je radnici D. K. uputila niz prijetnji po `ivot. Radnici SO Fo~a pozvali su policiju koja je do{la na mjesto doga|aja, te uzela izjave od osumnji~ene, o{te}ene i svjedoka. Protiv A. M. bit }e podnesena prijava zbog krivi~nog djela o{te}enje tu|e stvari.

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Razbila staklo na vratima {alter-sale

Uhva}en razbojnik iz Titove ulice

Zbog razbojni{tva izvr{enog u sarajevskoj Ulici mar{ala Tita nad maloljetnim A. O. iz Sarajeva, pripadnici MUP-a KS-a u utorak su priveli H. H. (1993). Maloljetnika su presrele dvije nepoznate osobe te, prijete}i mu no`em, otele srebreni lan~i} i ru~ni sat, koji je prona|en kod osumnji~enog. O doga|aju i hap{enju je obavije{ten de`urni tu`ilac, a protiv H. H. }e biti preduzete zakonom predvi|ene mjere.

JU Srednja medicinska {kola - Jezero Sarajevo Patriotske lige 67a Sarajevo

Travni~ka policija istra`uje uzroke udesa

O B AV J E [ E N J E
JU Srednja medicinska {kola - Jezero Sarajevo organizuje instruktivnu nastavu za upis u~enika u I razred u {kolskoj 2012/2013. godini. Instruktivna nastava po~inje 12. 5. 2012. godine iz sljede}ih predmeta: - hemija - biologija - bosanski jezik Detaljne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu {kole na telefon: 443-987, 225-625. U skladu sa ~lanom 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. novine FBiH br. 22/05 i 8/10) objavljujemo sljede}e

OBAVJE [TE NJE
o prestanku Ugovora o zastupanju u osiguranju zaklju~enim sa sljede}im zastupnicima u osiguranju: - Salki} Salko iz Had`i}a; - Hrva~i} Senad iz Busova~e; - Irman Alijagi} iz Biha}a; - Mensur Alatovi} iz Sarajeva. UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo
UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET daje

Autobus udario u semafor, a potom u zgradu

Foto: Bportal.ba

O B A V J E [ T E NJ E
SENAD KIKI], dipl. ing. poljoprivrede, branit }e magistarski rad pod naslovom: “Uticaj razli~itih tipova zemlji{ta i drugih agroekolo{kih uslova na rodnost nekih hibrida kukuruza” 31. 5. 2012. godine u 11 sati, na Poljoprivrednoprehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 168846 10 P Sarajevo, 29. 3. 2012. godine Op}inski sud Sarajevo, i to sudija Zorana Bo{kovi}, u pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA FONDACIJA “@ENE ZA @ENE INTERNATIONAL” Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 130, Sarajevo, protiv tu`enih: 1. PETKOVI] SLOBODANKE iz Doboja, ul. Krnjinjska br. 5 i 2. BLAGOJEVI] MARICE iz Doboja, ul. Jug Bogdana br. 105/65, radi isplate duga, v.s.p. 7.401,90 KM, 29. 3. 2012. godine donio je

Voza~u autobusa pozlilo?
Isaku Aganovi}u (54), voza~u autobusa, koji je preksino} udario u semafor a potom u zid zgrade u travni~koj Ulici {ehida, prema prvim i nepotvr|enim informacijama, pozlilo je za volanom, re~eno nam je iz MUP-a USK-a. U vrijeme nesre}e autobus, koji saobra}a na relaciji Travnik - Mehuri}, bio je pun |aka, ali sre}om, niko od njih nije povrije|en. S druge strane, voza~ je zadobio lak{e povrede i pomo} mu je ukazana u travni~koj bolnici, gdje je i zadr`an na lije~enju. Mje{tani koji stanuju u obli`njoj zgradi i koji su bili o~evici nesre}e ka`u da je voza~ u blizini raskrsnice u Ulici {ehida izgubio kontrolu nad volanom, te da nije uspio zako~iti, zbog ~ega je prvo udario u semafor, od koji se odbio, a potom se au-

Pukom sre}om niko od u~enika, koji su bili u autobusu, nije povrije|en, dok je voza~ zadr`an u bolnici • Neispravno vozilo?
tobus zabio u zid zgrade. Prema njihovom mi{ljenju, do nesre}e je do{lo zbog neispravnosti autobusa Travnik transa, za koji, ka`u, da je u lo{em stanju. Ipak, {ta je ta~an uzrok nesre}e, pokaza}e istraga, u sklopu koje }e se vjerovatno vje{ta~iti i tehni~ka ispravnost vozila. Dva dana prije ovog udesa, na putu Mostar - ^itluk, u provaliju je sletio autobus pun studenata i u~enika. Sre}om, niko od njih nije zadobio ozbiljnije povrede. Rije~ je o autobusu preduze}a Autoherc iz Gruda. Ta~an uzrok ove nesre}e jo{ nije poznat jer, kako je potvrdila tu`iteljica Dubravka Ivani{evi}, jo{ se ~ekaju nalazi vje{ta~enja. Ipak, nakon udesa moglo se ~uti da su se autobusu pokvarile ko~nice. Z. \.

P RE S U D U
zbog propu{tanja Prvotu`ena Slobodanka Petkovi} i drugotu`ena Marica Blagojevi} su solidarno du`ne tu`itelju Mikrokreditna fondacija “@ENE ZA @ENE INTERNATIONAL” Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a do br. 130, na ime duga solidarno isplatiti iznos od 7.401,90 KM uve}an za ugovorenu zateznu kamatu od 0,05% dnevno po~ev od 11. 5. 2010. godine, pa do dana isplate, kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 322,00 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA Zorana Bo{kovi}

Preksino} u Zabilju kod Viteza

Smrtno stradao suvlasnik Ovnaka
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u utorak nave~er u mjestu Zabilje kod Viteza, na regionalnom putu Han-Bila, `ivot je izgubio Anto Kafadar (44), jedan od suvlasnika firme Ovnak iz Viteza. Kafadar je, kako saznajemo, upravljao renaultom laguna, kada je iz jo{ neutvr|enih razlo ga iz gu bio kon tro lu nad upravlja~em i sletio vozilom u kanal pored ceste. Vijest o smrti Kafadara potresla je Vite`ane, ali i mje{tane njegovog rodnog kraja Ovnak, koji za njega imaju samo dobre rije~i, te isti~u da je u~estvovao u brojnim humanitarnim akcijama. Uvi|aj na mjestu nesre}e obavili su slu`benici MUP-a Srednjobosanskog kantona, a vi{e detalja o uzrocima nesre}e bi}e poznato nakon nalo`enih vje{ta~enja. Z. \.

Zenica

Preminuo Ivo Leovac
U Kantonalnoj bolnici u Zenici prekju~er je preminuo Ivo Leovac (61) iz Jajca, potvr|eno je u MUP-u Srednjobosanskog kantona. Leovac je, kako smo ve} objavili, te{ko povrije|en u ponedjeljak poslije podne u Podhumu kod Jajca, kada je sakupljaju}i drva za ogrjev, aktivirao eksplozivnu napravu. Pomo} mu je prvo ukazana u bolnici u Jajcu, nakon ~ega je preba~en u zeni~ku bolnicu, gdje je, na`alost, izgubio `ivotnu bitku.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 182276 11 P Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Naida Tabakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, protiv tu`ene Brka Ajla iz Sarajeva, ulica Andreja Andrejevi}a broj 25, radi duga, v.s. 3.157,95 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i

O G L AS
za tu`enu BRKA AJLA Dana 13. 12. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`ene radi isplate duga u iznosu od 3.157,95 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom se tu`enom nala`e da tu`iocu plati iznos od 3.157,95 sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 827,75 KM po~ev od 25. 4. 2010. godine do dana uplate,

- na iznos od 1.159,10 KM po~ev od 25. 5. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 406,05 KM po~ev od 25. 6. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 42,60 KM po~ev od 25. 7. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 43,30 KM po~ev od 25. 8. 2010. godine do dana uplate, - na iznos od 679,15 KM po~ev od 25. 9. 2010. godine do dana uplate, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove, sve u roku 30 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 13. 12. 2010. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a FBiH najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH. SUDIJA NAIDA TABAKOVI]

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

CRNA HRONIKA
Za sada nepoznate osobe provalile su preksino} u objekat benzinske pumpe Nestro petrol u mjestu Podromanija, op{tina Sokolac, te odnijele vi{e od 16.000 KM, potvr|eno je iz CJB-a Isto~no Sarajevo. Provalnici su, kako je utvr|eno uvi|ajem, obili sef te iz njega uzeli 16.216 KM, dok su pomo}u klju~a otvorili fiskalnu kasu i iz nje pokupili 280 KM. Rad na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela, te pronalasku izvr{ilaca je u toku.

9

Provalnici odnijeli vi{e od 16.000 KM

Maloljetnik oplja~kao 95-godi{nju `enu

Sedamnaestogodi{njak iz mjesta Donji Vrbljani kod Ribnika priveden je u utorak zbog sumnje da je no} ranije oplja~kao 95godi{njakinju iz istog mjesta, potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. On je u ku}u starice u{ao kroz prozor te, prijete}i no`em, od nje oteo 130 KM. Prilikom hap{enja policija je kod maloljetnika prona{la no`, koji je najvjerovatnije koristio prilikom plja~ke, te 83 KM.

Gotovo tri sedmice od utapanja mladi}a iz Isto~nog Sarajeva

Odbijen zahtjev za izuze}e
Sudija Izo Tanki}

Na|eno tijelo Nemanje Ivanovi}a
Tijelo 22-godi{njaka u Neretvi ju`no od Mostara uo~io ribar
Iz Neretve, u blizini Malo{evi}a, ju`no od Mostara, ju~er ujutro je izvu~eno tijelo Nemanje Ivanovi}a (22) iz Isto~nog Sarajeva, koji je nestao 31. marta. Ovo je potvr|eno u MUP-u Hercegova~ko-neretvanskog kantona, gdje su jo{ dodali da je tijelo identifikovao otac stradalog mladi}a. Tijelo utopljenika uo~io je jedan ribar, koji je odmah obavijestio PU Mostar, dok su u izvla~enju u~estvovali vatrogasci i pripadnici Hercegova~ke gorske slu`be spa{avanja. Uvi|ajem, koji su obavili pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije Policijske uprave Mostar, rukovodila je tu`iteljica Dubravka Ivani{evi}. Po njegovom okon~anju, tijelo je prevezeno u gradsku mrtva~nicu Bijeli brijeg, gdje je i obavljena identifikacija. Ina~e, Nemanja Ivanovi} je bio student Prirodno-matemati~kog fakulteta u Sarajevu. Sa jo{ 150 studenata ovog fakulteta 31. marta bio je na jednodnevnom izletu u Mostaru, a nestao je kada se s prijateljem poku{ao okupati u ledenoj Neretvi ispod Starog mosta. U jednom momentu ponijela ih je rije~na struja i dok se Nemanjin prijatelj uspio domo}i obale, njemu to, na`alost, niZ. \. je po{lo za rukom. ^etiri osobe, koje su u utorak pripadnici SIPA, Regionalni ured Banja Luka, uhapsili u akciji suzbi ja nja trgo vi ne lju di ma i me|unarodnog vrbovanja radi prostitucije, te nasilnog i nezakonitog prekida trudno}e, pu{tene su da se brane sa slobode, potvr|eno je iz Tu`ila{tva BiH.

Turkovi}u sudi isto vije}e
Sud BiH je, nakon op}e sjednice, odbio prijedlog advokata Fahrije Karkina, tako da }e se proces Zijadu Turkovi}u i suoptu`enima za pripadnost njegovoj zlo~ina~koj grupi, nastaviti pred istim sudskim vije}em, saznajemo iz izvora bliskih Sudu BiH. Ipak, zvani~nu potvrdu ove informacije iz dr`avnog Suda nismo mogli dobiti, kao ni od advokata Fahrije Karkina, koji ju~er o tome nije bio obavije{ten. Karkin je, podsje}amo, izuze}e predsjednika Vije}a Ize Tanki}a, te ~lanova Nenada [elede i Biljane ]ukovi} tra`io jer je upravo to vije}e razmatralo sporazume koje su Hajrudin Memovi}, Danijel Planin~i} i Ermin Deli}, suoptu`eni u ovom predmetu sklopili sa Tu`ila{tvom BiH. Na taj na~in, kazao je Karkin, Vije}e je ve} upoznato sa dokazima koji bi se trebali pojaviti u sudskom procesu, ~iji naZ. \. stavak je planiran za danas.

U izvla~enju tijela iz Neretve u~estvovali vatrogasci i pripadnici HGSS-a

Cazin i Velika Kladu{a nakon akcije na suzbijanju trgovine ljudima

Osumnji~eni saslu{ani i pu{teni
rado govorili o ovim hap{enjima, boje}i se da se ne zamjere Ta hi ro vi }u, ka ko re ko {e, opasnom profesionalnom kick bokseru. Tahirovi} je, navodno, u svoje lokale Sport i Alf u Cazinu dovodio maloljetnice koje su po danu radile kao konobarice, a no}u pru`ale seksualne usluge mu{terijama. Iako se to de{avalo svega stotinjak metara od Policijske uprave Cazin, policija to nije primijetila, a mediji {pekuli{u da su me|u mu{terijama bili i policijski inspektori. Tahirovi} je otprije poznat policiji i pravosudnim organima. Kod njega je 2010. prona|en arsenal oru`ja, a Sud BiH mu je 2009. izrekao uslovnu kaznu od dvije godine zatvora, s rokom ku{nje do 2014. godine. Osu|en je

Mjere zabrane
Me|u osumnji~enima su, kako nezvani~no saznajemo, doktor Enver Pehli}, vlasnik ginekolo{ke ordinacije "Dr. Eno" u Velikoj Kladu{i, Senad Tahirovi}, zvani Seno, ugostitelj i vlasnik za{titarske firme u Cazinu, te predsjednik Kick boksing kluba Cazin. Pripadnici SIPA ispitivali su i medicinsko osoblje ginekolo{ke ordinacije "Dr. Eno", a iz ordinacije je, radi vje{ta~enja i dalje istrage, oduzeta oprema. "S obzirom na to da osumnji~eni ne mogu ometati istragu koja se provodi, a nekima od njih su odranije odre|ene mjere zabrane, Tu`ila{tvo BiH nije predlagalo mjeru pritvora", saop{teno je iz Tu`ila{tva BiH.

jer je 2006. godine, kao direktor Kick boksing kluba Cazin poku{ao prebaciti 18 bh. dr`avljana u Veliku Britaniju, gdje se odr`avao otvoreni {ampionat u kick boksu.

Desetine abortusa?
Pehli} se sumnji~i da je vr{io prekide trudno}e maloljetnicama koje bi tokom "posla" u Tahirovi}evim objektima ostale trudne. On je, navodno, odgovoran za vi{e desetina nezakonitih abortusa maloljetnica iz Biha}a i RS-a. [efik Smlati}, ministar MUP-a Unsko-sanskog kantona, koji je ju~er bio na putu u Crnoj Gori, kazao je da nije upoznat sa aktivnostima SIPA, te dodao i to da o~ekuje sli~ne aktivnosti i na drugim mjestima u ovom kantonu.
D. P. - F. B.

Ginekolo{ka ordinacija "Dr. Eno": Oprema izuzeta, osoblje saslu{ano

Iz SIPA saznajemo da su u utorak ujutro, po nalogu tu`ioca iz Posebnog odjela za organizovani kriminal, gospodarski kri-

minal i korupciju, obavili ~etiri pretresa i to jedan u Cazinu te tri u Velikoj Kladu{i. Mje{tani Cazina ju~er su ne-

10

KOMENTARI

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Vra~ u ko`i psihijatra
K
FOKUS
Pi{e: Gojko BERI] gberic@bih.net.ba

“Radovan Karad`i} i Jovan Ra{kovi} su fascinantni karakteri u istoriji psihijatrije i psihoanalize, oni su dva moderna {amana koji su zloupotrijebili medicinsku nauku u rasplamsavanju nacionalisti~kih strasti, ludilo su koristili kao politi~ki faktor, bili su politi~ke vo|e i zapo~eli su ratove u Jugoslaviji”, tvrdi sociolog Du{an Bjeli}, profesor na ameri~kom Univerzitetu Mein

oja li~nost iz devedesetih je po va{em mi{ljenju bila najodbojnija? Ovo pitanje je novinarka Politike postavila ser Ivoru Robertsu, jednom od najuticajnijih britanskih diplomata, biv{em ambasadoru Velike Britanije u Beogradu (1994. do 1997.), koji je u tom periodu imao pedesetak susreta sa Slobodanom Milo{evi}em. Ser Roberts je odgovorio ovako: “Sara|ivao sam i razgovarao gotovo sa svim li~nostima koje su kasnije optu`ene ili ~ak i osu|ene za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti. Osim Milo{evi}a, sretao sam se sa Karad`i}em, Kraji{nikom, Koljevi}em, Milutinovi}em, Jovicom Stani{i}em, Biljanom Plav{i}. Mladi}a sam sreo samo jednom. Te{ko je odlu~iti se za jednog ~ovjeka kada su toliki nanijeli ogromnu {tetu svojoj zemlji, ~itavom regionu i me|unarodnim odnosima. Mo`da bih se ipak slo`io sa lordom Owenom kome je najte`e bilo da shvati nekog kao {to je Karad`i}. Karad`i} je bio u`asan, ali konkurencija iz tog vremena je velika. Razgovor sa Milo{evi}em imao je izvjesne prednosti u odnosu na razgovore sa Karad`i}em. On je uvijek bio sa delegacijom i uvijek sam morao da slu{am dugi historijski uvod ~iji je zaklju~ak da su Srbi odbranili Evropu od islama.” Ha{ka optu`nica diskredituje Karad`i}a kao ratnog lidera bosanskih Srba, okrutnog izvo|a~a radova na projektu “Svi Srbi u jednoj dr`avi” Ali ona nije jedina . koja mu se stavlja na teret. U me|uvremenu je napisana jo{

I

jedna, koja ozbiljno dovodi u pitanje i njegovu profesionalnu etiku. To se da zaklju~iti iz intervjua poznatog sociologa Du{ana Bjeli}a, objavljenog 10. marta u Kulturnom dodatku pomenutog beogradskog lista, u kojem ovaj profesor na ameri~kom Univerzitetu Mein tvrdi da su Karad`i} i dr. Jovan Ra{kovi} zloupotrijebili psihoanalizu u rasplamsavanju nacionalisti~kih strasti. Povod za razgovor sa prof. Bjeli}em bila je londonska promocija njegove najnovije knjige “Normalizacija Balkana: Geopolitika psihoanalize i psihijatrije” koja se, kako se navo, di, do u detalje bavi slu~ajevima dvojice pomenutih psihijatara. “Ra{kovi} i Karad`i} su fascinantni karakteri u istoriji psihijatrije i psihoanalize, oni su dva moderna {amana koji su zapo~eli ratove u Jugoslaviji” tvrdi , njen autor. sti~u}i da su psihoanaliza i psihijatrija kori{tene u oba svjetska rata, Bjeli} kao jedan od primjera navodi bitku za Staljingrad u kojoj je veliki broj njema~kih vojnika bio traumatiziran. Psihoanaliti~ari iz Goeringovog instituta, u kojem je slika Sigmunda Freuda, oca psihoanalize, visila na zidu sa Hitlerovom, hipnotizirali su ih i vra}ali na front. “Ono {to je novo je da su dva srpska psihijatra bili politi~ke vo|e, a Karad`i} imao vojsku pod sobom, i da su ludilo koristili kao politi~ki faktor. To da, po Ra{kovi}u, edipalni Srbi ne mogu da `ive zajedno sa analnim Muslimanima i kastratnim Hrvatima, kao {to je pisao u knjizi ‘Luda zemlja’ je,

J

dinstven je istorijski primjer kori{}enja psihoanalize u svrhu etni~kih ratova” pe~ati Bjeli} , svoju optu`nicu. ovan Ra{kovi} je ro|en u Kninu 1929. godine. Bio je jedan od najuglednijih psihijatara u biv{oj Jugoslaviji, vrhunski intelektualac, ~lan Srpske akademije nauka, profesor na univerzitetima u Ljubljani i Zagrebu, i gostuju}i profesor na mnogim uglednim univerzitetima u svijetu. Bilo je veliko u`ivanje ~itati njegove intervjue, po ~emu ga ja i pamtim. Knjiga “Luda zemlja” koju , je objavio 1990. godine, najavila je njegov ulazak u politiku u koju, svjedo~e neki njegovi prijatelji, nikad ne bi u{ao da ga nije inicirao Dobrica ]osi}, namijeniv{i mu ulogu {amana, plemenskog vra~a, koji treba da rije{i srpsko pitanje u Hrvatskoj. U februaru te godine Ra{kovi} u Kninu osniva Srpsku demokratsku stranku (SDS) i postaje lider hrvatskih Srba. Mase ga obo`avaju kao novu, neobi~nu pojavu na podivljaloj politi~koj sceni, ali }e ga uskoro sudbina surovo kazniti. Ostao je upam}en njegov susret sa hrvatskim predsjednikom Tu|manom, kada mu je Ra{kovi} rekao da su Srbi lud narod. Mo`da osobno nije bio za rat, ali je na mentalnom planu u~inio sve da kninski Srbi stave srpsku pu{ku na srpsko rame, {to je bio put koji ih je odveo u katastrofu. Liderstvo je preuzeo seoski policajac Milan Marti}, a Ra{kovi} je napustio Hrvatsku i oti{ao u Beograd, gdje je u julu 1992. pod navodno nerazja{njenim

P

okolnostima i umro. Bio je blizak prijatelj Dobrice ]osi}a i Radovana Karad`i}a, koji ga je posmrtno odlikovao Ordenom Republike Srpske sa lentom. rovokativne teze dr. Bjeli}a izazvale su plamte}u polemiku, koja se protegla na ~etiri broja pomenutog podlistka. U Sarajevu je pro{la potpuno nezapa`eno, iako se njen sadr`aj itekako ticao na{e ko`e. U raspravu sa prof. Bjeli}em prva se upustila dr. Sanda Ra{kovi} Ivi}, i sama psihijatar, koja je reagovala i kao k}erka i kao u~enica svog oca. Mo`da ba{ zbog toga nije bila naro~ito uvjerljiva. Gospo|a, ina~e, va`i za prononsiranu pripadnicu srpske nacionalisti~ke politike - ~lan je Predsjedni{tva Demokratske stranke Srbije (DSS), na ~ijem je ~elu Vojislav Ko{tunica. Ne{to vi{e posla prof. Bjeli} je imao sa ostalim u~esnicima u ovoj polemici. U prilog svog stava o ulozi Jovana Ra{kovi}a u etni~kim sukobima, prof. Bjeli} navodi nje gov intervju ko ji je dao srpskoj dr`avnoj televiziji, a zagreba~ki Vjesnik ga prenio 24. januara 1991. godine. U tom intervjuu Ra{kovi} preuzima odgovornost za psiholo{ku pripremu za rat, optu`uje sebe za stvaranje emo ci onal ne nape tos ti me|u Srbima bez koje se rat ne bi ni desio. Njegova je partija, tvrdio je, “zapalila fitilj srpskog nacionalizma, ne samo u Hrvatskoj ve} i u Bosni i Hercegovini” . Jovan Ra{kovi} je bio krivac koji je priznao. Od Radovana Karad`i}a ni{ta sli~no ne treba o~ekivati.

Mostarski status quo

P

o svemu sude}i Mostarci ove godine ne}e mo}i glasovati za svoje predstavnike u lokalnoj izvr{noj i zakonodavnoj vlasti. Nakon posljednje runde razgovora ~elnika mostarskih organizacija HDZ-a BiH i SDA, uz pratnju predstavnika ostalih stranaka koje sudjeluju u radu Gradskoga vije}a Mostara, postalo je kristalno jasno da se ljudi iz dviju “najja~ih stranaka u Mostaru” ne mogu, mo`da i ne `ele, dogovoriti ni o ~emu. Umjesto da se razgovara o dono{enju novih izbornih pravila za Mostar, ~elni ljudi HDZ-a BiH i SDA nisu se uspjeli slo`iti ~ak ni oko toga tko treba pregovarati. Izbori bi trebali biti raspisani 10. svibnja, a odr`ani u listopadu ove godine. Ako se SDA i HDZBiH do 10. svibnja ne dogovore o novim izbornim pravilima za Mostar, te sukladno tomu, ne dogovore i promjene gradskoga Statuta, postaje sasvim izvjesno da Mostarci ove godine ne}e mo}i obaviti svoju gra|ansku du`nost. Ustavni sud BiH je, kako je poznato, proglasio neustavnim na~in izbora 18, od ukupno 35, vije}nika u Gradsko vije}e Mostara. Naime, sa {est gradskih podru~ja, izbornih jedinica, birala su se po tri vije}nika. Kako je broj stanovnika u tim izbornim jedinicama drasti~no razli~it, od 7.000 pa do 30.000, Ustavni sud je zaklju~io kako glas svakog od bira~a u Mostaru ne vrijedi jednako. Tako|er, progla{eno je i da su stanovnici sredi{nje gradske zone, nekada-

{nje ratne linije razgrani~enja, diskriminirani u odnosu na ostale stanovnike Mostara jer ne mogu birati svoje predstavnike u Gradsko vije}e. Dakle, Ustavni sud nije nalo`io nikakve drasti~ne promjene ustrojstva Mostara. Me|utim, ova presuda Ustavnoga suda je potakla `estoki politi~ki obra~un kojemu je cilj zadr`ati (SDA), odnosno osna`iti (HDZBiH) sada{nje pozicije koje imaju u vlasti u Mostaru. SDA, uz sna`nu potporu autoriteta iz Islamske zajednice, svoje zahtjeve za formiranjem vi{e op}ina na podru~ju grada Mostara argumentira tezom da je nad Bo{njacima po~injen genocid u gradu na Neretvi te da zbog toga Mostar treba biti iznimka u odnosu na ostale gradove/op}ine u BiH. Kroz {est (ratnih) op}ina, rezoniraju u SDA, oni bi mogli suvereno nastaviti vladati nad Bo{njacima Mostara, odnosno lijevom obalom Neretve. S druge strane, u HDZ-u BiH su stajali{ta da Mostar ne smije biti nikakva iznimka. Tra`e da ustrojstvo Grada ostane nepromijenjeno te da svi glasuju za sve - jedan ~ovjek, jedan glas. Budu}i da u Mostaru stanuje ne{to vi{e Hrvata nego Bo{njaka, u HDZ-u ra~unaju kako }e imati blagu premo} u Gradskom vije}u, dovoljnu da gradona~elnik na du`e vremena bude Hrvat. Moralno upori{te za svoj zahtjev nalaze u okom vidljivoj razlici u razvijenosti lijeve i desne obale Neretve. Desna, uvjetno re~eno hrvatska, znatno je razvijenija od lijeve

obale Neretve. Tako tvrde da podjele, kakve zagovara SDA, ko~e razvoja grada. Tako|er, ne smije se zaboraviti ni ~injenica da se promjenama izbornih pravila za Mostar, nakon dulje vremena, mijenja i balans mo}i izme|u politi~kih predstavnika Bo{njaka i Hrvata u BiH. Rje{enje koje se sada donese zasigurno }e ostati na snazi na dulji vremenski period. Zbog toga je sasvim razumno o~ekivati da niti jedna strana ne}e popustiti u svojim zahtjevima. Pri~a o “pribli`avanju stavova” }e biti plasirana nakon sastanaka, a ~im jedni drugima okrenu le|a, predstavnici naroda }e po~eti za neuspjeh kriviti “onu stranu” . Jedini izlaz je, za sada, u intervenciji OHRa (iako je Inzko vi{e puta kazao kako od toga nema ni{ta), koju i jedna i druga strana vjerojatno pri`eljkuju. Naime, ako bi OHR nametnuo rje{enje, tada ni jedna ni druga strana ne bi bile zadovoljne. Lako bi sa sebe skinuli odgovornost za nefunkcioniranje Grada. Uostalom, to ~ine i posljednjih desetak godina, jer se sada{nji Statut i dalje kvalificira kao nametnuti. Gradsko vije}e ga nikada nije usvojilo, te ga nije moglo ni mijenjati. Da su htjeli istinski napredak Mostara, vije}nici SDA i HDZ-a su mogli bez problema usvojiti nametnuti Statut, a nakon toga ne bi bilo nemogu}e usvajati njegove izmjene. No, tada vi{e ne bi mogla biti kriva isklju~ivo “ona strana” .

OSVRT

Pi{e: Jurica GUDELJ

Umjesto da se razgovara o dono{enju novih izbornih pravila za Mostar, ~elni ljudi HDZ-a BiH i SDA nisu se uspjeli slo`iti ~ak ni oko toga tko treba pregovarati

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

11

AKCIJA PRETIS Ko nije spreman, neka odstupi

Izvu~ene ose i granate

spasile Sarajevo
Akcija je krenula oko tri sata ujutro. Od prisutnih nekoliko stotina pripadnika raznih jedinica, ostali su samo odva`ni, spremni da ih specijalna jedinica povede. Drugi su imali va`nog posla na drugim mjestima i u ku}ama, rekao je ^aja, odlikovani specijalac
No}, 18. april 1992, grupa specijalaca MUP-a RBiH, koja je krenula u akciju Pretis, ~iji je cilj bio izvla~enje municije iz ove fabrike namjenskog naoru`anja, dolazi na Kobilju Glavu. Do~ekalo ih je, ispri~at }e dvadeset godina kasnije specijalac Samir ]ati} ^aja na obilje`avanju godi{njice ove akcije, nekoliko stotina pripadnika raznih jedinica Teritorijalne odbrane BiH i organizovanog naroda. Nisu, ka`e, podlegli {pekulacijama koje su govorile da ih neprijatelj ~eka ve} na kapijama Pretisa.

Zna~ajna podr{ka Ma|arske
Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Dragan ^ovi} susreo se ju~er u Sarajevu s veleposlanikom Ma|arske u BiH Jozsefom Pandurom, a tokom susreta razmijenjena su gledi{ta o situaciji u BiH u kontekstu politi~kih, ekonomskih i socijalnih reformskih procesa u zemlji i daljnjih pravaca i prioriteta u euroatlantskim integracionim procesima. Razmjena iskustava u oblasti usvajanja evropskih standarda i pribli`avanja euroatlantskim integracijama, te podr{ka Ma|arske svakako su od velikog zna~aja BiH na njenom putu ka EU i NATO-u, zaklju~eno je u razgovoru.

Radost, tuga
“Prije nego smo krenuli na zadatak, pred nas su stali Kemo Ademovi}, zamjenik komandanta specijalne jedinice, Vinko [amarli} i Ivica [utalo. Ademovi} je rekao da idemo na zadatak i: ko nije spreman, neka odstupi. Od tog trenutka - muk. ^ulo se samo zveckanje oru`ja. Akcija je krenula oko tri sata ujutro. Od ranije prisutnih nekoliko stotina pripadnika raznih jedinica i gra|ana ispred Doma kulture, ostali su samo odva`ni, spremni da ih specijalna jedinica povede. Drugi su imali va`nog posla na drugim mjestima i u ku}ama” rekao je ^aja, , odlikovani specijalac. Ispri~at }e i kako je savladana stra`a na tri kapije, kako su kamioni za utovar municije trebalo da do|u s Kobilje Glave, no, “organizovani je transport zakazao” Stigla . su dva kamiona, nekoliko vozila, potom jo{ jedan kamion. Na njih
Kemal Ademovi}, komandant specijalaca, odaje po~ast poginulim
Foto: D`. KRIJE[TORAC

[i{i} tra`i smjenu Budimira
je natovareno 800 projektila osa, 300 minobaca~kih granata 120 milimetara. Na povratku u grad, u~esnici akcije Pretis pjevaju. “Na{u }e radost pomutiti vijest da je grupa pripadnika TOBiH upala u zasjedu na glavnoj kapiji Pretisa. Poginulo je, ubijeno {est pripadnika, dvojica zarobljena, nekolicina ranjena. Izvla~enje poginulih i ranjenih trajalo je dva sata” re}i }e ^aja. , Prije nego je ^aja pro~itao svoj govor, na spomen-obilje`je poginulim na teretnoj kapiji Pretisa vijence i cvije}e polo`ile su delegacije bora~kih udru`enja iz Vogo{}e, strana~ke delegacije, a Edin Smaji}, na~elnik Op}ine Vogo{}a i ~ovjek koji je cijeli rat proveo u rovu, upozorio je kako se na{oj djeci mora govoriti o tome {ta se de{avalo za rata u BiH. Helem, onim granatama {to su ih specijalci izvukli iz Pretisa pogo|eni su ~etni~ki polo`aji na Lapi{nici. otske lige Novi Grad, odr`ana je i komemoracija Safetu Had`i}u, generalu i narodnom heroju, te Seadu Veli}u, Nerminu Zeljkovi}u, Fahrudinu ^av~i}u, Almiru Islamovi}u i Senadu ]iri}u. I Patriotska liga Kantona Sarajevo organizovala je prijem za porodice poginulih u ovoj akciji, pre`ivjele borce i podijelila im hedije. Kadrija [krijelj, predsjednik PLKS-a, govorio je o tome kako je Patriotska liga historijska ~injenica ~ije se zasluge i vrijednosti danas ne smiju iznevjeriti, ba{ kao ni amanet predsjednika Alije Izetbegovi}a. Velikim Bogom se kunemo da robovi biti ne}emo. I dok je predsjednik PLKS-a govorio, supruga rahmetli Safeta Had`i}a je plakala. Nije joj bilo do izjava i novinara.
Asaf BE^IROVI]

Suze
Bi}e, bez dobrih vodi~a, specijalci se ne bi najbolje sna{li u krugu Pretisa. Do skladi{ta ih je odveo Irfan Mravovi}, vodi~. Bio je u prvom d`ipu, s Ademovi}em, D`evadom Begi}em \ildom... Irfan je, kako su nam objasnili, danas nezaposlen. Na birou za nezaposlene je i Esad Zec. Zarobljen je u akciji Pretis. Odveden na Pale. Kako je bilo? “Bilo je tako da sam za sedam dana smr{ao deset kilograma” , kratko }e Zec. Nakon komemoracije na teretnoj, sporednoj kapiji Pretisa, na glavnoj kapiji, u organizaciji Patri-

Savez demobilisanih boraca OOR '92-'95. Zeni~ko-dobojskog kantona tra`i smjenu predsjednika Federacije BiH @ivka Budimira zbog njegovog na~ina rada. Pismo u ~ijem potpisu je predsjednik ove organizacije Mehmed [i{i} poslano je na adrese predsjednika Zastupni~kog doma Parlamenta FBiH Denisa Zvizdi}a i federalnog premijera Nermina Nik{i}a. “Kada je federalni ministar za bora~ka pitanja krenuo ovim putem da se otvoreno ka`e koliko je u ovoj dr`avi bilo ta~no ratnih vojnih invalida, na koji na~in su dobili invalidnost, koliko je bilo {ehida i poginulih boraca, koliko je bilo demobilisanih boraca i na koji na~in su ostvarivali svoja prava, na formiranu revizorsku grupu se okomio predsjednik Federacije i razrije{io je. Nekoga istina boli i zato vam predla`emo da na ~astan na~in odstupite sa ove funkcije i po~nete se baviti su{tinskim problemima i siroma{tvom jadnih i napa}enih ljudi”, poru~ili su iz SDB-a OOR '92'95 ZDK-a. Mi. D.

Sjednica Predsjedni{tva SDA
Imali smo velike ambicije kada smo pravili koaliciju sa SDP-om, da mo`emo puno u~initi, posebno za dr`avu BiH i sve njene gra|ane, a nakon godinu razo~arani smo pona{anjem na{ega partnera koji je pomogao da se usvoji bud`et koji }e da zaledi funkcioniranje dr`ave, kazao je ju~er Sulejman Tihi}, predsjednik SDA, nakon sjednice Predsjedni{tva ove stranke. - Fiskalni okvir usvojen preglasavanjem ministara iz SDA je direktan atak na dr`avu BiH i njen euroatlantski put. Doveden je u pitanje rad svega onoga {to osigurava postojanje dr`ave. Kako }emo se boriti protiv kriminala i korupcije ako onima koji se bore protiv toga smanjujemo platu. Zahvaljuju}i restrikcijama koje imamo u bud`etu BiH, nije ~udo {to imamo rast bud`eta u Republici Srpskoj, koji omogu}ava kupovinu aviona, helikoptera i otva-

SDP ih razo~arao
ovio da nema raspada platforme, jer ona nema alternativu. Predsjedni{tvo SDA je ovlastilo Tihi}a da u dogovoru s koalicionim partnerima obustavi provo|enje protokola o kadrovskoj politici, jer je rezultirao neadekvatnim kadrovskim rje{enjima, a tako|er u SDA smatraju da se obavezno mora uvesti jo{ jedan grani~ni prelaz za robu biljnog i `ivotinjskog porijekla u Iza~i}u. Tokom rasprave o implementaciji presude Sejdi} - Finci zaklju~eno je da ona mora biti u potpunosti provedena. - Trebamo osigurati i legitimitet izabranih predstavnika hrvatskog naroda kako im vi{e Bo{njaci ne bi birali ~lana Predsjedni{tva. Izbor ~lanova Predsjedni{tva treba biti indirektan i to da ih bira Predstavni~ki dom iz reda izabranih zastupnika, zaklju~io je Tihi}.
L. RIZVANOVI]

PIC: Poziv za dogovor
Ambasadori Upravnog odbora Vije}a za provedbu mira u BiH (PIC) pozvali su ju~er nadle`ne organe u na{oj zemlji da intenziviraju razgovore i postignu dogovor u vezi s promjenama izbornog sistema Grada Mostara u skladu s odlukom Ustavnog suda BiH, saop}eno je iz Ureda visokog predstavnika u BiH. Planirano je da se op}inski izbori objave u maju tako da ostaje svega nekoliko dana da se dogovori cjelokupna izborna legislativa da bi Centralna izborna komisija mogla objaviti izbore u Mostaru u isto vrijeme kao i u ostalim dijelovima zemlje. - Apeliramo na politi~ke lidere da izbjegnu hu{ka~ku retoriku i da se uklju~e u konstruktivni dijalog radi postizanja dogovora o kompromisnom rje{enju, nagla{avaju ambasadori UO PIC-a.

Kako se boriti protiv kriminala i korupcije?

Foto: A. KAJMOVI]

ranje raznoraznih predstavni{tava od onih sredstava koja bi trebalo da idu u bud`et BiH, rekao je Tihi}, izraziv{i sumnju da iza ovakvih odluka stoji neki tajni politi~ki dogovor koji za cilj ima slabljenje dr`ave. Kazao je da su preglasani zahvaljuju}i glasu ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumd`ije, i kada je u pitanju imenovanje direktora

Ureda za veterinarstvo gdje je izabran kandidat SDS-a, iako je bio tek tre}i na rang-listi, a kandidat iz bo{nja~kog naroda prvi. Iako svjestan preglasavanja, Tihi} je najavio da }e predstavnici SDA u Predstavni~kom domu, Domu naroda i Predsjedni{tvu BiH glasati protiv ovakvog bud`eta te da }e poku{ati popraviti situaciju amandmanima i jo{ jednom pon-

12

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

U skladu sa ~lanom 18. Zakona o mikrokreditnim organizacijama (Slu`bene novine FbiH, broj 59/06), Mikrokreditna organizacija “MELAHA” Sarajevo, objavljuje izvje{taj revizora u skra}enom obliku na dan 31. 12. 2011. godine kako slijedi: Upravnom odboru Mikrokreditne fondacije “MELAHA” Sarajevo Izvje{taj nezavisnog revizora 1. Obavili smo reviziju prilo`enih finansijskih izvje{taja Mikrokreditne fondacije “MELAHA” Sarajevo (u daljnjem tekstu: Fondacija) koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31. decembra 2011. godine, bilansa uspjeha, izvje{taja o promjenama na trajnim izvorima i izvje{taja o nov~anim tokovima za godinu koja je tada zavr{ila, te sa`etog prikaza zna~ajnih ra~unovodstvenih politika i drugih napomena uz finansijske izvje{taje. 2. Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje prilo`enih finansijskih izvje{taja u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju: dizajniranje, uspostavljanje i odr`avanje internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja koji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke, bilo zbog prevare ili gre{aka; odabir i dosljednu primjenu odgovaraju}ih ra~unovodstvenih politika; te davanje razboritih ra~unovodstvenih procjena u datim uvjetima. 3. Na{a je odgovornost izraziti nezavisno mi{ljenje o prilo`enim finansijskim izvje{tajima na temelju na{e revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s eti~kim pravilima te da reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u razumnoj mjeri uvjerili da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke. Revizija uklju~uje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvje{tajima. Odabir postupaka zavisi od prosudbe revizora, uklju~uju}i i procjenu rizika materijalno zna~ajnog pogre{nog prikaza finansijskih izvje{taja, bilo kao posljedica prevare ili pogre{ke. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvje{taja kako bi odredio revizijske postupke primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mi{ljenje o u~inkovitosti internih kontrola u Fondaciji. Revizija tako|er uklju~uje i ocjenjivanje primjerenosti primijenjenih ra~unovodstvenih politika te zna~ajnih procjena Uprave, kao i prikaza finansijskih izvje{taja u cjelini. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izra`avanje na{eg mi{ljenja. 4. Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji realno i objektivno prikazuju, u svim zna~ajnim aspektima, finansijski polo`aj Mikrokreditne fondacije “MELAHA” Sarajevo na dan 31. decembra 2011. godine i u skladu su sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja prilago|enim u skladu sa regulatornim zahtjevima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Revik d.o.o. Sarajevo

KANTON SARAJEVO Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO Ministry of Economy

Na osnovu ~lana 2. ta~ke 7. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu, na~inu kori{tenja, kontrole i izvje{tavanja o utro{ku sredstava teku}ih i kapitalnih grantova br. 07-01-14-24391-2/08 od 18. 2. 2008. godine i br. 07-0114-24391-2/08-1 od 27. 4. 2009. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

za sufinansiranje organizovanja sajmova na podru~ju Kantona Sarajevo iz oblasti poljoprivrede I. Predmet javnog poziva Prikupljanje prijava udru`enja gra|ana za sufinansiranje organizovanja sajmova iz oblasti poljoprivrede koji se odr`avaju na podru~ju Kantona Sarajevo.

J AV N I P O Z I V

II. Pravo u~e{~a Pravo prijave na javni poziv imaju udru`enja gra|ana iz oblasti poljoprivrede registrovana od Ministarstva pravde Kantona Sarajevo. Udru`enja gra|ana koja u prethodnoj godini nisu dostavila na vrijeme izvje{taj o utro{ku sredstava sa finansijskog i tehni~kog aspekta, a bila su od ovog Ministarstva vi{e puta opomenuta da tra`eno dostave ili isti kad je bio dostavljen nije bio potpun, nemaju pravo u~e{}a. III. Potrebna dokumentacija: 1. registracija udru`enja izdata od Ministarstva pravde Kantona Sarajevo, 2. program rada za 2012. godinu sa obrazlo`enjem, 3. finansijski plan za 2012. godinu, 4. finansijski izvje{taj za 2011. godinu, 5. izjavu o broju ~lanova udru`enja, 6. identifikacijski broj, 7. transakcijski broj. IV. Sadr`aj projekta: 1. jasno definisani razlozi, cilj i ekonomska opravdanost predlo`enog projekta, 2. zna~aj manifestacije za razvoj i doprinos u razvoju poljoprivrede, 3. procjena u~inka manifestacije na pove}anje prometa poljoprivrednih doma}ih proizvoda, 4. finansijski plan utro{ka sredstava sa iznosom vlastitog u~e{}a, 5. broj do sada organizovanih manifestacija. Napomena: Projekti koji ne budu izra|eni prema tra`enom sadr`aju bi}e isklju~eni iz daljeg razmatranja. V. Na~in prijave na javni poziv Projekti se dostavljaju na adresu: Kanton Sarajevo, Ministarstvo privrede Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1. 71 000 Sarajevo sa naznakom “Prijava na javni poziv - sufinansiranje organizovanja sajmova iz oblasti poljoprivrede koji se odr`avaju na podru~ju Kantona Sarajevo”. Kontakt-telefoni: 562-141, 562-124 VI. Rok za podno{enje prijave je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnom listu “Oslobo|enje”. VII. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Javni poziv bi}e objavljen na web stranici Ministarstva privrede; www.mp.ks.gov.ba

Milan Novokmet, direktor Sarajevo, 12. april 2012. godine Bilans uspjeha (svi iznosi su izra`eni u KM) Neto prihodi od kamata Neto prihodi od naknada Prihodi/rashodi od ostalih operativnih aktivnosti Rezervisanja za kreditne gubitke Ostali prihodi i rashodi Vi{ak prihoda/(rashoda) Bilans stanja (svi iznosi su izra`eni u KM) SREDSTVA Novac i nov~ani ekvivalenti Zajmovi i avansi klijentima Materijalna i nematerijalna imovina Ostala aktiva Ukupno sredstva TRAJNI IZVORI I OBAVEZE Osniva~ki ulog Neraspore|eni vi{ak prihoda Neraspore|eni vi{ak rashoda Ukupno trajni izvori Obaveze po kreditima Razgrani~enja (odlo`eni prihod) Ostale obaveze Ukupno obaveze Ukupno trajni izvori i obaveze Upravni odbor 1. Jakob Finci 2. Nenad Maglajli} 3. Emil Ku~ukovi} Uprava 1. Iso Abinun direktor predsjednik ~lan ~lan 13 14 15 12 8 9 10 11 Napomene Napomene 3 4 5 6 7

Enver Mulali}, ovla{teni revizor

31. 12. 2011. 254.563 39.082 (230.847) 59.193 (79.013) 42.978

31. 12. 2010. 249.937 26.672 (242.106) 9.160 (310.399) (266.736)

31. 12. 2011. 43.885 906.326 30.436 29.393 1.010.040

31. 12. 2010. 25.846 876.006 35.331 13.034 950.217

web: http://mp.ks.gov.ba e-mail: mp@mp.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122 Fax: + 387 (0) 33 562-226 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

70.000 732.835 (557.587) 245.248 709.993 25.370 29.429 764.792 1.010.040

70.000 689.857 (557.587) 202.270 696.281 26.261 25.405 747.847 950.217

Na osnovu ~lana 145. Statuta UNIS - Udru`ena metalna industrija d.d. Sarajevo (UNIS.OA 01.131.01, izdanje 4. 2 - 30. 6. 2011), Odbor za reviziju raspisuje

Uz prijavu, Dru{tva za reviziju su du`ni dostaviti slijede}e dokumente: 1. Rje{enje Registarskog suda o upisu revizorskog dru{tva u registru dru{tava. 2. Certifikat Revizorskog dru{tva o ispunjavanju uslova za rad. 3. Cijenu usluge. 4. Referenc-listu. Ponude sa tra`enim dokazima dostaviti li~no ili preporu~enom po{iljkom najkasnije do 26. 4. 2012. godine u 15 sati, na adresu: UNIS - UDRU@ENA METALNA INDUSTRIJA d.d. SARAJEVO, ulica Envera [ehovi}a br. 54. Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom “prijava na javni poziv za vanjskog revizora”. Broj: 30-810/12 Sarajevo, 17. 4. 2012. godine

za prikupljanje ponuda za izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja UNIS - Udru`ena metalna industrija d.d. Sarajevo Pozivamo zainteresirana revizorska dru{tva da podnesu ponude za izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja UNIS - Udru`ena metalna industrija d.d. Sarajevo. Zadatak revizora je da izvr{i reviziju finansijskih izvje{taja UNIS d.d. Sarajevo, uklju~uju}i konsolidovani finansijski izvje{taj Koncerna UNIS i odvojeni finansijski izvje{taj UNIS d.d. kao mati~nog dru{tva i da pru`i konsultanske usluge iz oblasti ra~unovodstva i revizije. Ponudu za izbor vanjskog revizora mogu podnijeti revizorska dru{tva koje posjeduju doma}u licencu za obavljanje navedenih poslova. Izbor se vr{i na period od 4 (~etiri) godine.

J AVNI P O Z IV

Aktivnosti “MELAHA” odvijaju se preko Centralnog ureda u Sarajevu, Hamdije Kre{evljakovi}a 59, Sarajevo. Potpisano u ime Mikrokreditne fondacije “Melaha” Sarajevo 16. aprila 2012. godine Iso Abinun direktor

Predsjednik Odbora za reviziju Erol D`ebo
UNIS - UDRU@ENA METALNA INDUSTRIJA d.d. Envera [ehovi}a 54, 71000 Sarajevo - BiH

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.
“SUPER-NOVA” d.d. MOSTAR

OGLASI
IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANCIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma “SUPER-NOVA” dioni~ko dru{tvo Mostar “SUPER-NOVA” d.d. Mostar Rodo~ bb, Mostar 036/352-738 fax 036/352-737 super-nova@super-nova.ba Odr`ana III Skup{tina “Super-Nova” d.d. Mostar

13

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira (“Sl. novine F BiH”, br. 37/09), objavljujemo:

Na osnovu ~l. 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa Vlade Federacije BiH, V. broj 390/2012 od 22. 3. 2012. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog zavoda za statistiku, objavljuje

- adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja

za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Federalnom zavodu za statistiku 06/516 - Direktor Federalnog zavoda za statistiku - 1 (jedan) izvr{ilac

JAVNI KON KURS

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Pripadaju}a neto osnovna pla}a za radno mjesto: 1.953,00 KM. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski, pravni, prirodno-matemati~ki, filozofski ili drugi fakultet dru{tvenog smjera - najmanje 7 (sedam) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine) 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op{teg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op{teg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat du`an je u roku od 8 dana od prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u Slu`benim novinama Federacije BiH, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V, 71 000 Sarajevo sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Federalnom zavodu za statistiku” Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. ^apljina, o`ujak 2012. godine DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur. Anica Marijanovi}, ovla{teni revizor “IVANJ” d.o.o. za reviziju i porezno savjetovanje Dr. Ante Star~evi}a bb ^apljina IDB: 4227319120008

13. 4. 2012. g. III Skup{tina “Super-Nova” d.d. Mostar, odr`ana 13. 4. 2012. g. je u okviru utvr|enog dnevnog reda donijela sljede}e odluke: - Odluka o usvajanju godi{njeg financijskog izvje{}a Dru{tva za 2011. godinu, sa izvje{}em vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; - Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene po zavr{nom ra~unu za 2011. godinu; - Odluka o davanju povjerenja ~lanovima Nadzornog odbora; - Odluka o izboru vanjskog revizora; - Odluka kojom se daje suglasnost Nadzornom odboru da mo`e u vremenskom periodu do odr`avanja naredne Skup{tine izvr{iti prodaju nekretnina koje su u vlasni{tvu dru{tva “Super-Nova” d.d. Mostar u svrhu pla}anja neizmirenih obveza prema dobavlja~ima i drugim povjeriocima. Drago Bok{i}, direktor Mostar, 18. 4. 2012. g.

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

“SUPER-NOVA” d.d. Mostar

“SUPER-NOVA” d.d. Mostar

Mi{ljenje revizora o financijskim izvje{tajima
Obavili smo ispitivanje bilance stanja dru{tva “SUPER-NOVA” d.d. Mostar, Rodo~ bb, sa stanjem na dan 31. prosinca 2011. godine, te bilance uspjeha, izvje{taja o promjenama na kapitalu i izvje{taja o nov~anom tijeku za 2011. godinu. Poslovodstvo Dru{tva odgovorno je za izradu financijskih izvje{taja dok se na{a odgovornost, temeljem obavljene revizije financijskih izvje{taja, odnosi na izra`avanje mi{ljenja o financijskim izvje{tajima. Revizija za 2010. godinu je obavljena i revizor je izrazio pozitivno mi{ljenje. Reviziju financijskih izvje{taja obavili smo sukladno Me|unarodnim standardima izvje{tavanja, Me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima, Me|unarodnim revizijskim standardima. Sukladno navedenim standardima zahtijeva se planiranje i obavljanje tolikog obima revizijskih ispitivanja kako bi se postigla zadovoljavaju}a sigurnost da financijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke. Revizija uklju~uje ispitivanje, temeljem uzoraka, dokaza koji potkrepljuju iznose objavljene u financijskim izvje{tajima. Revizijsko ispitivanje uklju~uje tako|er i ocjenu primijenjenih ra~unovodstvenih politika, te zna~ajnih prognoza sa~injenih od poslovodstva, te op}u ocjenu prezentiranja financijskih izvje{taja. Smatramo da je navedeni nivo revizijskih ispitivanja dostatan za izra`avanje mi{ljenja o financijskim izvje{tajima. Nismo prisustvovali popisu i imovine i obveza na dan bilance. U zavisnosti od mogu}ih korekcija koje bi eventualno mogle nastati da smo prisustvovali popisu imovine i obveza na dan bilance, prema na{em mi{ljenju, financijski izvje{taji iskazani na dan 31. prosinca 2011. godine istinito prikazuju stanje dru{tva “SUPER-NOVA” d.d. Mostar na dan 31. prosinca 2011. godine i u suglasnosti su s va`e}im zakonskim propisima Federacije BiH.

Jure Su{ac, direktor

1.000.000,00 KM

GARANTOVANI

GARANTOVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKER-A

50.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-a 08. KOLA SuperLOTO-a UZ 08.KOLO SuperLOTO-a OD 17.04.2012. godine OD 17.04.2012. GODINE
Dobitak SuperJackpot: CAZIN, ZASTUPNIK 00613 1660026 S 1x6 12x5 15x4
DOBITNA KOMBINACIJA 8. KOLA SUPER LOTA

Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT: -

DOBITNA BOJA: CRNA

8 24 27 30 41 43

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA

27 24 8 41 43 30
7 6 4 0 8 7 1 1 3 3 0 0

Ukupna uplata 08. kola Loto 6/45 je: ....105.002,50 KM Fond dobitaka za igru odaberi boju 65% ........9.139,13 KM Fond dobitaka 50%:.............................................52.501,25 KM Akumulirano u fondu za jackpot ....................114.193,45 KM Ukupna uplata 08. kola za igru SuperJackpot ukupno:.....................................199.576,73 KM Odaberi boju je:.....................................14.060,20 KM
Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30% : ..................................15.750,38 KM Akumulirano u fondu za jackpot:..................................69.632,90 KM Jackpot ukupno:................................................................85.383,28 KM Fond za dobitak druge vrste 15 % : .................................7.875,19 KM Fond za dobitak treće vrste 17,50 % : .............................9.187,72 KM Fond za dobitak četvrte vrste 37,50 % : ......................19.687,97 KM

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
UKUPNA UPLATA:................................11.628,00 KM Nagradni font 50%: ...............................5.814,00 KM Fond za dobitak prve vrste 20%: ....1.162,80 KM Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. vrste (1 broj):

Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka

broj dobitaka 1 NEMA 14 195 3.319

Iznos 1.000.000,00 KM 562,50 KM 47,10 KM 5,90 KM

Igre na sreću Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo18.04.2012.

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:....................2.114,00 KM Jackpot ukupno: ....................................................................3.276,80 KM Fond za ostale dobitke: .........................................................4.651,20 KM 0 JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Iznos: 0 0,00 KM Iznos: 2 456,90 KM Iznos: 11 124,60 KM 100 13,70 KM Iznos: 996 1,00 KM Iznos:

Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 18.04.2012.

14

REGION
VIJESTI

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HDZ: Mali vremeplov uo~i strana~kih izbora

I poglavnik u kampanji
U Makedoniji mirno i napeto
Situacija u Makedoniji je mirna i stabilna u i{~ekivanju rezultata istrage o pro{lonedjeljnom peterostrukom ubistvu u selu Smiljkovci, u blizini Skoplja. Ipak, policija je upozorila da tenzije postoje, te da se ~ak i podgrijavaju u i{~ekivanju rezultata istrage o po~iniocima zlo~ina i protesta u nekoliko gradova. U nasilnim protestima u Skoplju privedeno je 14 osoba i protiv njih }e biti podnesene prijave. Povrije|ena su trojica policajaca i jedan televizijski snimatelj, dok je troje gra|ana pretu~eno. Ministarica policije Gordana Jankulovska je kazala da su ubice bile dobro obu~ene za upotrebu oru`ja, ali su ostavile tragove koji se sada provjeravaju i analiziraju. Dodala je da jo{ nisu zavr{eni razgovori sa ~lanovima porodice `rtava, zbog njihovog zdravstvenog stanja, jer su u {oku i pod stresom.

Kandidat za predsjednika HDZ-a Kujund`i} izjavio da je Ante Paveli} "samo `alosna tragi~na povijesna li~nost", na {to je aktualna predsjednica uzvratila kako }e ~lanstvo informirati o takvim porukama
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Jarnjak: MUP znao za zlo~ine u Poljani
Biv{i hrvatski ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak izjavio je ju~er u nastavku su|enja Tomislavu Mer~epu da je MUP imao saznanja o doga|ajima u Pakra~koj Poljani 1991, za koje je optu`en Mer~ep i njegova pri~uvna postrojba MUP-a, a djelom ih je obradio u sklopu obrade ubistva zagreba~ke obitelji Zec. Jarnjak je u augustu 1991. imenovan zamjenikom ministra unutarnjih poslova Ivana Veki}a, a u aprilu 1992. naslijedio je Veki}a te na ministarskoj du`nosti ostao do decembra 1996. Ratnom savjetniku ministra unutra{njih poslova Tomislavu Mer~epu na sudu u Zagrebu sudi se da je kao komandant rezer vne jedinice MUP-a odgovoran za ratni zlo~in nad srpskim civilima na podru~ju Zagreba, Pakraca i Kutine, krajem 1991.

Unutarstrana~ki izborni {ou HDZ-a ide dalje. Kako se bli`i dan odluke i 15. op}i sabor HDZ-a 20. maja tenzije su sve izra`enije. Pretendenti na funkciju predsjednika HDZ-a Tomislav Karamarko i Domagoj Ivan Milo{evi} odbili su ponudu o paktiranju s dvojicom zagreba~kih lije~nika Dragom Prgometom i Milanom Kujund`i}em, tako|er potencijalnim kandidatima u borbi za {efovsku fotelju. Aktualna predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor i njezin zamjenik Darko Milinovi}, isto pretendenti na predsjedni~ki status, u tom taboru su krajnje nepo`eljni. Doktorski dvojac se i odlu~io ujediniti kontra njih jer su, ka`u, brojnim aferama i nizom kikseva stranku bacili na koljena. Doju~era{nji bliski suradnici i prijatelji Kosor i Milinovi} danas su ljuti protivnici. Kosor odbija "uveseljavati naciju" pa se suzdr`ava od debata putem medija. Mada je u vrijeme nedavnih rasprava oko mogu}ih izmjena izbornih pravila u izjavi za HTV konstatirala kako nitko nije npr. tra`io sazivanje hitne sjednice Predsjedni{tva HDZ-a kada je Kujund`i} izjavio da je Ante Paveli} "samo `alosna tragi~na povijesna li~nost".

"Ja smatram da je Paveli} najve}i neprijatelj hrvatskog naroda, da nas je najvi{e o{tetio i unesre}io", kazala je tada Kosor, i najavila da }e strana~ka tijela obavijestiti o takvim porukama ~lanova HDZ-a. Svih {est pretendenata na poziciju lidera mo`e ra~unati na status slu`benih kandidata tek 19. maja, nakon {to ispune statutarnu obvezu i prikupe najmanje 400 potpisa od ukupno 2.200 delegata, koliko ih iz cijele Hrvatske dan kasnije dolazi u Zagreb na izborni Sabor HDZ-a.

Pojma nemaju?!
Prva stranka u povijesti Hrvatske optu`ena kao pravna osoba zbog crnog fonda, u kojem je nelegalno zavr{ilo najmanje 31,5 milijuna kuna dr`avnog novca, HDZ sve prepu{ta autoriziranom predstavniku stranke i ~lanovima odvjetni~kog tima. Odvjetnici su nagovijestili taktiku koja se bazira na tezama o neznanju. HDZ ne samo da blage veze nije imao o strana~kom crnom fondu nego pojma nisu imali ni o mulja`ama tada najmo}nijeg me|u njima, biv{eg strana~kog {efa. Ivo Sanader se kao odgovorna osoba, tvrde, nije potpisao niti na jedan papir o financiranju a "crnim novcem" nije pla}en niti jedan strana~ki ra~un. O nelegalnom poslovanju hrvatskih dr`avnih institucija i javnih
Jadranka Kosor: Zna sve o Paveli}u

poduze}a sa zagreba~kom marketin{kom agencijom Fimi Medija, o fiktivnim ra~unima za nikad obavljene poslove, ili promotivnim spotovima, kampanjama i organizacijama raznih eventova prepla}enih do maksimuma, za plja~ku dr`avnog novca od najmanje 10 milijuna eura ne samo da nisu znali u vodstvu stranke nego o tome saznanja nije imalo ni 220.000 ljudi, koliko se tvrdi da HDZ ima ~lanova.

^lanarina svima, a ne samo njima
No ova brojka je najvjerojatnije nerealna jer je zadnja revizija ~lanstva HDZ-a napravljena prije 10 godina. Osim izbora novog vod-

stva, unutarstrana~ki izbori HDZa trebaju na svjetlo dana iznijeti i preciznu informaciju o ~lanovima. Koliko ih ima, znat }e se uskoro jer HDZ prvi put otkad postoji uvodi obavezno pla}anje ~lanarine. Do sada su mjese~nu ~lanarinu pla}ali samo HDZ-ovi du`nosnici i to 3 posto od pla}e, ali od 1. jula ove godine to su du`ni i ostali ~lanovi. Oni s pla}ama ni`im od 3.000 kuna }e svakog mjeseca davati 5, a svi ostali po 10 kuna. Iznimka su jedino |aci, studenti i nezaposleni koji nemaju nikakvih prihoda. Razlozi su, kako se tvrdi, financiranje strana~kih aktivnosti i sudjelovanja HDZ-a na nadolaze}im brojnim izborima, ali i sve mr{avije donacije. Jadranka DIZDAR

Pobuna sindikalista javnog sektora protiv mjera {tednje

100.000 Slovenaca na ulicama
Hiljade slovenskih sindikalnih aktivista okupile su se ju~er prije podne na protestima na poziv sindikata javnog sektora protestuju}i protiv Vladinih mjera {tednje o kojima parlament tek treba odlu~iti. Protesti su odr`ani u svim ve}im gradovima, a najvi{e demonstranata okupilo se u Ljubljani pred sjedi{tem Vlade nose}i transparente protiv ukidanja socijalne dr`ave, smanjenja pla}a i tro{kova namijenjenih

Milanovi}: Rehabilitacija Dra`e kukavi~luk
Hrvatski premijer Zoran Milanovi} ju~er je u Saboru izjavio da ne odobrava proces rehabilitacije ~etni~kog vo|e Dra`e Mihailovi}a koji je sada u toku u Srbiji i da na to gleda kao "na lo{ i kukavi~ki pristup". Napominju}i da kao hrvatski premijer ne mo`e da uti~e na sudske presude u Srbiji, on je rekao da svoj izuzetno negativan stav o tome prenosi i u razgovorima s predstavnicima vlasti Srbije koji, kako je rekao, o tome tako|er imaju negativno mi{ljenje. - Rehabilitaciju ne odobravam i to smatram kao lo{ i kukavi~ki pristup, a kad je ~etni~ka ideologija u pitanju, tu nema ideologije, samo jedna zla praksa, odgovorio je Milanovi} na pitanje poslanika HDZ-a i potpredsjednika Sabora Vladimira [eksa u Saboru kako on i Vlada gledaju na proces rehabilitacije ~etni~kog pokreta i Mihailovi}a.

Policija ne odustaje
Policija }e, prema navodima policijskog sindikata, biti u {trajku dok se ne ispune njihovi zahtjevi, pri ~emu ne isklju~uju mogu}nost zao{travanja i produ`ivanja {trajka, a tra`e odvojene pregovore s Vladom u odnosu na druge zaposlene u javnom sektoru. Zbog {trajka carine i policije, na nekim se grani~nim prelazima saobra}aj odvija usporeno, ali bez ve}ih kolona.
Povrije|eni porukom Jan{e da vrijeme provedeno u {trajku ne}e biti pla}eno

obrazovanju. Protesti pred zgradom Vlade u prepunoj Gregor~i~evoj ulici protekli su mirno, ali uz glasno izra`avanje nezadovoljstva zvi`daljkama i vuvuzelama. Dio sindikalnih aktivista pre{ao je nakon toga pred obli`nju zgradu parlamenta, ali se ve}ina prije toga razi{la, na poziv Branimira [trukelja, tajnika sindikata zaposlenih u odgoju, zna-

nosti i obrazovanju. [trukelj je novinarima rekao da je zadovoljan odazivom na {trajk u kojem je, po podacima sindikata javnog sektora, sudjelovalo oko 100.000 javnih slu`benika u {kolstvu, zdravstvu, javnoj upravi, policiji, carini, socijalnim i drugim slu`bama. - Ako se ne postignu pravedna rje{enja u mjerama {tednje, idu}i }e nas se put na demonstracijama okupiti jo{

vi{e, rekao je [trukelj. On je potvrdio da }e se nastaviti pregovori s Vladom o {trajka~kim zahtjevima sindikata, ali nije `elio govoriti o trajanju {trajka niti mogu}em popu{tanju Vladi u pogledu smanjenja pla}a. Tako|er, [trukelj je istovremeno osudio izjave premijera Janeza Jan{e koji je poru~io da vrijeme provedeno u {trajku ne}e biti pla}eno.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OGLASI

15

16

SVIJET

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Novi incident u Afganistanu

Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, objavljuje

JAVNI NATJE ^AJ
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 2/325 1. Stru~ni savjetnik za pred{kolsko i osnovno obrazovanje u Sektoru za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje - 1 (jedan) izvr{itelj 2. Stru~ni suradnik za saradnju i projekte u pred{kolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Sektoru za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje - 1 (jedan) izvr{itelj 3. Stru~ni suradnik za informati~ke poslove u Slu`bi za pravne i op}e poslove - 1 (jedan) izvr{itelj Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog natje~aja koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto 01.: 1.291,50 KM (4,10 x 315) Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radna mjesta 02. i 03.: 1.165,50 KM (3,70 x 315) Uvjeti: pored op}ih uvjeta utvr|enih ~lankom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, i to: za poziciju 01. - VSS, VII stupanj stru~ne spreme, zavr{en filozofski, prirodno-matemati~ki ili drugi fakultet nastavni~kog ili dru{tvenog smjera - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon stjecanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru - znanje jednog stranog jezika za poziciju 02. - VSS, VII stupanj stru~ne spreme, zavr{en filozofski, prirodno-matemati~ki ili drugi fakultet nastavni~kog smjera - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon stjecanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru - znanje jednog stranog jezika Za poziciju 03: - VSS, VII stupanj stru~ne spreme, zavr{en elektrotehni~ki fakultet - smjer informati~ki, ma{inski fakultet - smjer kompjuterski in`enjering ili smjer ra~unarstvo - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon stjecanja VSS - znanje jednog stranog jezika Prijavljivanje na natje~aj: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na natje~aj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Adema Bu}a bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine) 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon stjecanja VSS 3. Kandidati za radno mjesto stru~nog suradnika (pozicije 02. i 03.) koji obavljaju poslove namje{tenika u organu dr`avne slu`be i koji su stekli VII stupanj stru~ne spreme du`ni su dostaviti: - dokaz da su zaposleni u organu dr`avne slu`be kao namje{tenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima dr`avne slu`be nakon polo`enog stru~nog ispita za namje{tenika - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenika 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (za pozicije 01. i 02.) 5. dokaz o znanju jednog stranog jezika 6. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Adema Bu}a bb, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, www.adsfbih.gov.ba) Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete natje~aja, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natje~aja, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja. Prijavu na natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natje~aja u “Slu`benim novinama Federacije BiH”, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton Adema Bu}a bb 88000 Mostar sa naznakom “Javni natje~aj za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke” Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Vojnici SAD-a pozirali sa le{evima bomba{a
Los Angeles Times objavio je fotografije na kojima vojnici SAD-a u Afganistanu poziraju ispred le{eva i sa dijelovima tijela rasnesenog talibanskog bomba{a samoubice. To je, kako ocjenjuju mediji, novi u nizu moralnih udaraca za vlasti u Washingtonu. Vrhovni ameri~ki vojni i civilni zvani~nici osudili su fotografije, a postupak vojnika su nazvali odvratnim i ocijenili da sramoti `rtve koje su podnijele stotine hiljada Amerikanaca slu`e}i u Afganistanu, prenosi Beta. Na jednoj od fotografija koje je objavio Los Angeles vide se pripadnici 82. padobranske divizije kako sa pripadnicima afganistanske policije poziraju sa otkinutim nogama bomba{a samoubice. List je naveo da je isti vod, nekoliko mjeseci kasnije, oti{ao da istra`i incident u kojem su, navodno, talibanski pobunjenici slu~ajno digli sebe u vazduh. Tom prilikom, vojnici su se ponovo fotografisali ispred le{eva.

Na jednoj od fotografija vide se pripadnici 82. padobranske divizije kako sa pripadnicima afganistanske policije poziraju sa otkinutim nogama bomba{a samoubice
Prema pisanju lista, ukupno 18 slika snimljenih u razmaku od nekolikom mjeseci 2010. poslao je neimenovani biv{i pripadnik te divizije. On je naveo da to ~ini kako bi skrenuo pa`nju na uru{avanje liderstva i discipline u vojsci i na opasnost koju to nosi za vojnike. Komandant Me|unarodnih snaga NATO-a u Afganistanu (ISAF) ameri~ki general John Allen osudio je ovaj ~in i najavio istragu, navodi se u saop{tenju Alijanse, prenosi Srna. Allen je rekao da to {to se vidi na fotografijama ne predstavlja politiku ISAF-a ili ameri~ke vojske. "ISAF ima strogu politiku u vezi sa tretiranjem tijela neprijatelja i izri~ito nala`e da se posmrtni ostaci moraju po{tovati. Incident koji je prikazan na fotografijama predstavlja ozbiljnu gre{ku nekolicine vojnika koji su to radili iz neznanja i nepoznavanja ameri~kih vrijednosti", navodi se u saop{tenju.

Sirija

Pucnjava tokom posjete posmatra~a UN-a
U sirijskom gradu Erbinu ju~er je izbila pucnjava tokom posjete posmatra~a UN-a, prenijeli su sirijski dr`avni mediji i aktivisti. Na amaterskom videosnimku prikazana su dva bijela automobila UN-a koja su opkolili protivnici predsjednika Ba{ara alAsada. Potom se ~uje pucanj, a demonstranti bje`e. Kamera se zatim fokusira na oblake pra{ine koji se di`u ispred automobila, a vozila u `urbi napu{taju scenu uz zvuke sirena. Televizija Ikbarija prenijela je da je teroristi~ka grupa postavila bombu na jednom kontrolnom punktu i ranila jednog pripadnika sirijskih snaga sigurnosti. U me|uvremenu, sirijska vojska ju~er je nastavila s bombardiranjem pobunjenih ~etvrti u gradu Homsu, u sredi{njoj Siriji, saop}ila je jedna nevladina organizacija. Bombardiranja iz tenkova i artiljerije su nastavljena iako je ju~er ve} tre}i dan da misija me|unarodnih posmatra~a boravi u zemlji kako bi nadgledala provo|enje prekida vatre, kako je to predvi|eno planom me|unarodnog izaslanika Kofija Annana, saop}io je Sirijski opservatorij za ljudska pra-

Nastavljeno bombardiranje Homsa

va, prenosi Fena. "^etvrti D`urat al-[ajah i Al-Karabis su bombardirane, a izvi|a~ki avion nadlije}e grad", naveli su u saop}enju lokalni odbori za saradnju, prenosi Fena. Bombardiranja su obnovljena i u ~etvrtima Haldije i Bajada, gdje su se ~ule te{ke eksplozije, saop}ili su odbori, prenio je AFP. Oko 30 posto grada Homsa, koji su pobunjenici nazvali "prijestolnicom revolucije", jo{ uvijek nije pod kontrolom vojske. Prekju~er je ubijeno 15 civila, od kojih {est u bombardiranju Homsa, izvijestio je Sirijski opservatorij za ljudska prava.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

SVIJET
VIJESTI

17

Nastavak su|enja norve{kom monstrumu u Oslu

Breivika inspirisao srpski nacionalizam
Breivik tvrdi da se 2001. sastao sa srpskim ekstremnim nacionalistom, ali je odbio otkriti njegov identitet
U Oslu je ju~er nastavljeno su|enje desni~arskom ekstremisti Andresu Behringu Breiviku, kojem se sudi za ubistvo 77 ljudi pro{log juna u glavnom gradu Norve{ke i na obli`njem ostrvu Utoja. Tre}eg dana su|enja tu`ioci su ispitivali Breivika o njegovim sastancima sa desni~arima, kao i o grupi Vitezovi Templari, za koju je inspiraciju tra`io u Srbiji. “Bio sam u Liberiji na sastanku sa militan tnim ek stre mis tom, Srbi nom. Ne }u otkriti njegov identitet. Ne}u da drugi budu uhap{eni” rekao je Breivik, a medi, ji spekuli{u da je u pitanju Milorad Ulemek Legija.

Sna`na oluja u Istanbulu
Istanbul je ju~er zahvatila sna`na oluja, zbog ~ega su mostovi koji spajaju azijsku i evropsku stranu grada zatvoreni za saobra}aj. Nakon meteorolo{kih upozorenja desila se o~ekivana oluja, koja je prouzrokovala i velike materijalne {tete, a prema javljanju turskih medija, povrije|eno je vi{e osoba. U dijelu grada Ni{anta{i sru{ila se skela na jednoj gra|evini gdje je vi{e radnika povrije|eno, koji su odmah preba~eni u bolnicu. Na brodu na kojem se nalazilo 10 osoba izbio je po`ar, spasila~ke ekipe uspjele su ugasiti po`ar. Veliki broj zgrada je o{te}en, morski saobra}aj je zatvoren dok se vjetar ne smiri. Meteorolo{ki centar upozorio je da }e ja~ina vjetra u Istanbulu dosti}i 100 km/h, te da se o~ekuju sna`ne padavine. Prema javljanju turskih medija, oluja je zahvatila i druge gradove, a u gradu Denizli jedna osoba je poginula. A. [.

Ulemek nije ~uo za Vitezove Templare
Norve{ka radio-televizija objavila je da policija u Norve{koj istra`uje mogu}u vezu izme|u Andersa Behringa Breivika i Milorada Ulemeka Legije, biv{eg komandanta Crvenih beretki, osu|enog za ubistvo biv{eg srpskog premijera Zorana \in|i}a. Povodom tih tvrdnji oglasio se i Ulemekov advokat Aleksandar Zori}, koji je u izjavi za norve{ku televiziju NRK demantovao da njegov klijent poznaje Breivika. “Kada je Ulemek prvi put ~uo za te tvrdnje, samo se nasmijao. On nikada nije ~uo za Vitezove Templare” rekao je , Zori} norve{koj televiziji, koja je objavila saznanja da Ulemek nije bio u Liberiji kada je Breivik tamo putovao. {ljena fantazija. Breivik je i ju~er po ulasku u sudnicu salutirao desnom rukom sa stegnutom pesnicom, ali je izgledao nervoznije nego prva dva dana i ispitivanje mu te`e pada. On je rekao i da je putovao u London na sastanke sa ekstremnim desni~arima, kao i da je izbjegavao kontakte sa Norve`anima sli~nih stavova zbog bojazni da }e ih policija lak{e otkriti.

Stare ideologije
Breivik tvrdi da je do sastanka do{lo 2001, kao i da je srpski ekstremni nacionalista jedan od osniva~a organizacije Vitezovi Templari u ~ije postojanje norve{ke vlasti sumnjaju. “Njega tra`e zbog ratnih zlo~ina, a on je branio svoju zemlju od muslimana” rekao , je Breivik. Norve{ki monstrum, kako ga nazivaju mediji, rekao je i da je inspiraciju pronalazio u srpskom nacionalizmu i da je `elio da se distancira od nacista. “Va`no nam je bilo da se Vitezovi Templari distanciraju od nacionalsocijalizma, koji je ogrezao u krvi. Da bi ekstremna desnica mogla da bude jaka u Evropi, potreban joj je novi identitet i distanciranje od starih ideologija. Taj novi identitet je na neki na~in uvezen iz Srbije, koja se borila i umirala tokom bombardovanja NATO-a 1999. Oni su imali mentalitet krsta{a, koji sam ja prihvatio” rekao je Breivik. , On je odbio da odgovori na mnoga pitanja o svojim putovanjima, a na neka je davao neodre|ene odgovore, {to ide u prilog tvrdnjama da su neki dijelovi njegovog iskaza samo fikcija. Ipak, tu`ilac je rekao da pe~ati u njegovom paso{u ukazuju na to da je bio u Liberiji, iako je jedan od psihijatara koji ga je ispitivao smatrao da je taj put izmi-

Afganistan: 20 talibana polo`ilo oru`je
Breivik odbio da odgovori na mnoga pitanja o Reuters svojim putovanjima

Samoodbrana
“Sastao sam se sa briljantnim politi~kim i militantnim takti~arima. Imao sam sastanak sa tri osobe u Londonu, mentor je bio Richard Lavlje Srce. Sa tri osobe sam sjedio u Londonu, a sa jednim Srbinom u Liberiji” rekao je Breivik. , Tu`ioci, koji poku{avaju da opovrgnu postojanje organizacije Vitezovi Templari, tre}eg dana su|enja ~itali su nekoliko izvoda

iz Breivikovog manifesta. Podsje}amo, Breivik je prvog dana “su|enja vijeka” priznao da je aktivirao bombu ispred sjedi{ta vlade u Oslu i usmrtio osam ljudi, a zatim na ostrvu Utoja u omladinskom kampu Laburisti~ke partije ubio 69 ljudi, mahom tinejd`era. Ipak, on je rekao da ne prihvata krivicu jer je sve uradio u samoodbrani {tite}i Norve{ku od muslimana, a dodao je i da ne priznaje norve{ki sud. Drugog dana, on je pro~itao ranije pripremljeni dokument i u {okantnom izlaganju o svojim zlo~inima rekao da bi sve uradio ponovo. U slu~aju da sud utvrdi da je Breivik ura~unljiv, prijeti mu zatvorska kazna od 21 godine, koja mo`e biti produ`avana tako da Breivik do kraja `ivota ostane iza re{etaka. U slu~aju da bude progla{en neura~unljivim, Breivik }e najvjerovatnije ostatak `ivota provesti u psihijatrijskoj ustanovi.

U sjeveroisto~noj pokrajini Badah{an ju~er je 20 talibana predalo oru`je, me|u kojima je bio i visoki zapovjednik, rekao je zvani~nik, prenosi Fena. “Dvadeset talibana pod vodstvom Mavalvija Fazlulaha odustalo je od borbe i pridru`ilo se vladinom mirovnom procesu”, kazao je glasnogovornik pokrajinske administracije Abdul Maruf Rasik za Xinhuu. Fazlulah je slu`io kao klju~ni talibanski zapovjednik u pokrajini Badah{an, 315 kilometara sjeveroisto~no od Kabula. Biv{i zapovjednik talibana je u posljednjih nekoliko godina bio umije{an u antivladine aktivnosti, najvi{e u okrugu [ahr-e-Buzarg. Talibani jo{ nisu zvani~no komentirali ova de{avanja.

Izraelski ministar odbrane o nuklearnim pregovorima sa Iranom

Gubljenje dragocjenog vremena
Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da Izrael nikada nije obe}ao SAD-u da }e se uzdr`ati od napada na Iran dok se vode razgovori o nuklearnom programu te zemlje. Barak je te razgovore ozna~io gubljenjem dragocjenog vremena i time jo{ vi{e istakao neslaganje izme|u dvije zemlje saveznice Izraela i SAD-a, u odnosu na to kako postupiti prema Iranu i razvoju iranskog nuklearnog programa, prenosi Fena. “Mi se nismo obavezali ni na {ta. Dijalog s Amerikancima je direktan i otvoren” kazao je Ba, rak za izraelski vojni radio. Izraelski lideri smatraju da bi Iran naoru`an atomskom bombom bio egzistencijalna prijetnja po jevrejsku dr`avu i isti~u da ne}e dozvoliti da je napravi. Oni podsje}aju da je iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad pozvao na brisanje Izraela s mape svijeta, a holokaust u Drugom svjetskom ratu ozna~io mitom. Upozoravaju}i na opasnost zbog povezanosti Irana s arapskim ekstremisti~kim organizacijama, oni su vi{e puta nagovijestili mogu}nost napada na iranska nuklearna postrojenja ukoliko se nastavi oboga}ivanje uranija, jer to smatraju klju~nim za izradu oru`ja. Izrael ka`e da se Iran brzo pribli`ava ta~ki kada se vi{e ne}e mo}i zaus ta vi ti, pod sje }a AP. SAD, me|utim, zagovara diplomatiju i ekonomske sankcije, nagla{avaju}i da vojna opcija treba da bude posljednja ako sve ostalo propadne. Barak je, komentiraju}i razgovore zapo~ete u Istanbulu pro{log vikenda izme|u SAD-a, Rusije, Kine, Velike Britanije, Francuske, Njema~ke i Irana, rekao da ne vjeruje da to mo`e sprije~iti Iran da razvije nuklearno oru`je i ocijenio da razgovori moraju da daju br`e rezultate.

Meksiko: Prona|eno 14 le{eva
Tijela 14 ubijenih osoba prona|ena su u napu{tenom kamionetu u gradu Nuevo Laredo, na sjeveroistoku Meksika, blizu ameri~ke granice, saop}ile su vlasti, prenosi Fena. “Radi se o 14 le{eva koji su o~igledno ostavljeni u kamionetu s porukom upu}enom grupi koja pripada organiziranom kriminalu”, izjavio je jedan izvor iz vlade u dr`avi Tamaulipas koji je `elio ostati anoniman. Vozilo je prona|eno u ulici pored gradske vije}nice nakon {to je policiji upu}en telefonski poziv, navodi se u saop}enju vlasti. @rtve u dobi od 30 do 35 godina bile su zatvorene u crne plasti~ne vre}e u kamionetu bez registracijskih tablica.

Ehud Barak

18

OGLASI

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012. Uskoro po~inju pregovori sa potencijalnim kupcima

SVIJET FINANSIJA

19

^ermak zainteresovan

BiH

EU

za pumpe OMV-a
Interesovanje za OMV prijavio je i ruski Zarube`njeft, vlasnik Optima grupe, koja u BiH posjeduje Rafineriju nafte Brod, Rafineriju ulja Modri~a i lanac benzinskih pumpi Nestro petrol
Austrijska kompanija prodaje 91 pumpu

Austrijska naftna kompanija OMV narednih mjeseci obavit }e razgovore sa potencijalnim kupcima benzinskih pumpi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Hrvatski mediji pi{u da je za te pumpe zainteresovan biv{i hrvatski general Ivan ^ermak, prenosi B92. Hrvatski mediji pi{u o intereso va nju ^er ma ka za mre `u OMV-a, za koju je zvani~no in-

teresovanje prijavio ruski Zarube`njeft, vlasnik Optima grupe, koja u BiH posjeduje Rafineriju nafte Brod, Rafineriju ulja Mo dri ~a i la nac ben zin skih pumpi Nestro petrol. U OMV-u u Hrvatskoj i Be~u nisu `eljeli da komentari{u te navode. “Planirana je prodaja mre`a u Hrvatskoj i BiH do kraja 2013. Razgovori sa potencijalnim inte-

resentima treba da zapo~nu narednih mjeseci i mi smo otvoreni za sve opcije” istakli su iz , OMV-a na upit agencije APA. OMV namjerava da u obje zemlje proda ukupno 91 benzinsku pumpu, od ~ega 63 u Hrvatskoj. Prodaja pumpi je krajem pro{le godine obrazlo`ena time da benzinske pumpe nisu op ti mal no ve za ne za mre `u isporuke OMV-a.

Ameri~ki milijarder i investitor George Soros otvorio je konferenciju Instituta za novo ekonomsko razmi{ljanje (INET) rije~ima da je krizna politika Evropske unije potpuno pogre{na i da }e politika njema~ke vlade Evropu odvesti u novu depresiju. Naime, ovu konferenciju finansiraju upravo George Soros i drugi ameri~ki multimilioneri te se ove godine `elio u Berlinu predstaviti novi ekonomski pristup nacionalnim privredama, a koji }e u ve}oj mjeri u obzir uzimati kompleksnost stvarnog stanja. Predstavljene su mogu}nosti djelovanja koje bi politika

Njema~ka vodi Evropu u propast
mogla primijeniti, a gotovo se sve temelji na teoriji Johna Maynarda Keynesa po kojoj dr`ava treba imati ve}e uplitanje u ekonomiju. Tako svoj plan Soros, koji se obogatio berzovnim me{etarenjima, vidi u spa{avanju eura. Tako|er je ovu priliku iskoristio za promociju vlastite knjige “Financial Turmoil in Europe and the United States” koja je objav, ljena i na njema~kom. On najve}u opasnost za euro vidi u njema~koj saveznoj banci, odnosno kancelarki Angeli Merkel. - Njene ideje o politici {tednje odvest }e Evropu u krizu sli~nu onoj iz 1930. godine, tvrdi Soros.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Danas otvaranje sajma u Te{nju

Novi proizvod Sarajevske pivare

Radler pivo od danas na tr`i{tu BiH
Novo pivo je lansirano pred ljetnu sezonu jer je osvje`avaju}e te se u Pivari nadaju da }e sarajevsko radler pivo postati pravi ljetni hit na bh. tr`i{tu
Sa pro{logodi{njeg sajma

110 izlaga~a iz BiH i Evrope
U hali preduze}a Madi u industrijskoj zoni Bukva u Te{nju danas }e biti otvoren 8. sajam male privrede i poduzetni{tva Biznis Te{anj 2012, koji }e trajati do 21. aprila. Organizatori Sajma Udru`enje privrednika Te{anj-Jelah i Op}ina Te{anj obavili su sve pripreme nastoje}i da i ove godine njihov sajam, koji je prevazi{ao lokalne okvire, bude prepoznatljiv, jer je to te{anjska privreda i zaslu`ila. Na ovogodi{njem sajmu privrede predstavit }e se 110 izlaga~a iz BiH i Evrope, {to je gotovo za tre}inu vi{e nego lani. Sajam }e otvoriti premijer ZDK-a Fikret Plevljak, op}inski na~elnik Fuad [i{i} i vlasnik te{anjske firme Madi Ishak Jaband`i}. - Osim izlaga~a iz te{anjske regije, Sajmu }e prisustvovati bh. izlaga~i iz Hercegovine, Tuzlanskog kantona, Bosanske krajine, Sarajeva, kao i iz nekih evropskih dr`ava: Turske, Njema~ke, Austrije, Hrvatske i Srbije, rekao nam je Kenan Koraj li}, ~lan Or ga ni za ci onog odbora ove manifestacije, te je dodao da }e Sajam pratiti nekoliko vansajamskih manifestacija kulturno-privrednog sadr`aja.
M. B.

Na tr`i{tu Bosne i Hercegovine od danas se mo`e na}i sarajevsko radler pivo s okusom limuna. Kako su nam kazali u Sarajevskoj pivari, novi proizvod ove pivare u sebi sadr`i 40 posto piva, 60 procenata vo}nog soka sa okusom limuna, a alkohola u ovom pivu je dva posto.

Ljetni hit
- Radler je njema~ka rije~ za pivo s okusom limuna i lansirali smo ga na tr`i{te kako bismo zadovoljili `elje pivopija, ali i onih koji ne preferiraju standardni okus piva, tako da mogu u`ivati u vo}nom pivu, kazali su u Sarajevskoj pivari. Kako su pojasnili, novo pivo je lansirano pred ljetnu sezonu jer je osvje`avaju}e te se nadaju da }e sarajevsko radler pivo postati pravi ljetni hit na bh. tr`i{tu. - Pored toga {to nam je namjera da pivo bude ljetni hit zbog osvje`avaju}eg okusa, `elimo da izgradimo brand koji }e ostvari-

vati kontinuirani tr`i{ni uspjeh i biti jo{ jedan kavlitetan brand u portfoliju Pivare, pojasnili su u Pivari. Preporu~ena cijena ovog piva maloprodavcima je 0,90 KM, tako da }e vjerovatno njegova cijena kretati izme|u 0,90 i 1 KM. Na bh. tr`i{tu se ve} danas mogu kupiti prve boce sarajevskog radler piva od 0,33 litra, dok u ovoj prvoj fazi izvoz nije planiran.

Kvalitet
U Sarajevskoj pivari su nam kazali da je garancija kvaliteta ovoga piva, kao i svih ostalih proizvoda ove pivare, kvalitetna voda koja je osnovni sastojak svakog piva. Naime, voda sa izvori{ta Sarajevske pivare posljednjih godina kontinuirano dobija nagrade za kvalitet. Posljednju zlatnu medalju za kvalitet vodi sa izvora Sarajevske pivare dodijelio je Institut za odabir kvaliteta iz Bruxellesa Monde Selection 2011. godine. J. Sa.

Preporu~ena cijena od 0,90 do 1 KM

Studenti Ma{inskog fakulteta posjetili Klas
Studenti Ma{inskog fakulteta u Sarajevu, s profesorom Azrudinom Husikom, posjetili su prehrambenu kompaniju Klas d.d. Sarajevo kako bi prakti~no upoznali mehani~ke operacije u mlinsko-pekarskoj industriji, saop}io je Klas. "Dok smo birali kompaniju koju }emo posjetiti, shvatili smo da u cijeloj BiH ne postoji ve}i i reprezentativniji mlinsko-pekarski proizvo|a~ od Klasa. I u toj ocjeni nismo pogrije{ili, jer na jednom mjestu imamo sve pro ce se ko je pro u~a va mo u okvi ru pre dme ta me ha ni ~ke operacije. U proizvodnim postrojenjima Mlina i Velepekare vidjeli smo savremenu opremu, sa savremenim na~inom upravljanja, i dobili korisne i prakti~ne informacije o potpuno automatiziranom procesu proizvodnje bra{na i hljeba", objasnio je prof. Azrudin Husika.

Proizvo|a~i piva tra`e za{titu doma}e proizvodnje

Nelojalna konkurencija se mora zaustaviti
Predstavnici svih pet pivara u na{oj zemlji, okupljeni oko Grupacije pivara Bosne i Hercegovine, ju~er su odr`ali sastanak u Tuzli te uputili zahtjev Vije}u ministara BiH u kojem su tra`ili da se u narednom periodu kona~no za{titi doma}a proizvodnja. Naime, pivari su, konkretno, zatra`ili sastanak sa aktuelnim ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom [arovi}em, kojem planiraju dati prijedloge kako provesti za{titu doma}e proizvodnje piva kroz promjenu akcizne politike. "Mi smo 2008. godine podnijeli zahtjev za uvo|enje za{titnih mjera za doma}u proizvodnju piva zbog prekomjernog uvoza. Me|utim, sve do 2010. godine, na`alost, nismo uspjeli na}i sluha u resornom ministarstvu. Tada smo dobili odbijenicu. Oni su iz svih tih materijala koje smo im dostavili i{~itali da mi sve {to proizvedemo i prodamo. Bitno je napomenuti da mi proizvodimo pivo, a ne eksere. Mi mo`emo proizvesti samo ono {to mo`emo prodati zbog trajnosti proizvoda", kazao je Edin Ibrahimpa{i}, generalni direktor Biha}ke pivovare i predsjednik Grupacije pivara BiH. On smatra da su najve}i proble-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 076 - 19. 4. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Pivari tra`e sastanak sa ministrom [arovi}em

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.544932 Kanada 124 CAD 1 1.504659 Hrvatska 191 HRK 100 26.047964 ^e{ka R 203 CZK 1 0.078616 Danska 208 DKK 1 0.262262 Ma|arska 348 HUF 100 0.657237 Japan 392 JPY 100 1.829464 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.258318 [vedska 752 SEK 1 0.220446 [vicarska 756 CHF 1 1.621460 Turska 949 TRY 1 0.831744 V. Britanija 826 GBP 1 2.381665 SAD 840 USD 1 1.490064 Rusija 643 RUB 1 0.050449 Kina 156 CNY 1 0.236569 Srbija 941 RSD 100 1.752804 SDR (Special Drawing Rights) na dan 17. 04. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 17. 04. 2012 =

1.955830 1.548804 1.508430 26.113247 0.078813 0.262919 0.658884 1.834049 0.566448 0.258965 0.220998 1.625524 0.833829 2.387634 1.493798 0.050575 0.237162 1.757197 USD BAM

1.955830 1.552676 1.512201 26.178530 0.079010 0.263576 0.660531 1.838634 0.567864 0.259612 0.221550 1.629588 0.835914 2.393603 1.497532 0.050701 0.237755 1.761590 1.54254 2.297396

mi nelojalna konkurencija i velike korporacije koje dolaze iz Hrvatske i Srbije. Naime, ove korporacije su, koriste}i sporazum CEFTA, na legalan na~in dovele pivarsku industriju BiH u podre|en polo`aj. Zbog toga, pet bh. pivara pokriva tek 30 posto tr`i{ta, dok je ostalo uvozno pivo. "Mi ne bje`imo od konkurencije. Ona je dobro do{la, tjera nas da radimo bolje. Me|utim, mi imamo nelojalnu konkurenciju. Znate, kad vam granicu prelazi gajba piva sa fakturnom cijenom od dva eura, vjerovatno tu ne{to ne {tima. U najmanju ruku, ja bih se zapitao kako je to mogu}e", naglasio je Ibrahimpa{i}, dodaju}i kako pivari ne spore CEFTU kao ugovor, ali je provedba tog ugovora problem

i ide na {tetu bh. pivara. Prema rije~ima Adnana Imerovi}a, direktora Pivare Tuzla, pred bh. pivarima je druga runda borbe dokazivanja prekomjernosti uvoza piva u na{u zemlju. "Dokazali smo da imamo kapacitete da pokrijemo cijele potrebe za pivom u BiH. Me|utim, ova nelojalna konkurencija se mora na neki na~in zaustaviti. Na{li smo i na~ine. Predlo`ili smo rje{enja koja su napisana u CEFTA i u na{em zakonu. Pivarska industrija je ujedinjena. Svi smo pogo|eni jednakim problemom. Ovo nije samo problem u pivarskoj industriji, nego u ve}ini na{ih industrija", rekao je Imerovi}, isti~u}i da je za{tita doma}e proizvodnje svima u interesu. S. KARI]

Foto: S. GUBELI]

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012. SuperLOTO ~eka nove dobitnike
1.489,40
833,56
BIRS BIFX

BIZNIS/BERZE
749,92 1.784,71
FIRS SASX-10

21

905,36 806,68
ERS10

SASX-30

SASE: Promet 208.867 KM
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 208.867,53 KM (161.959,53 KM redovne berzanske trgovine i 46.908,00 KM prijavljenog vanberzanskog prometa). Promet na kotaciji iznosio je 112.488,53 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 20.599,76 KM, promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 10,30 KM.
Foto: A. KAJMOVI]

Edhem Pa{ukan: Utorkom i subotom tragamo za milionerima

Promet na kotaciji fondova iznosio je 78.999,02 KM, ostvaren je dionicama ZIF MI Group d.d. Sarajevo. Kurs ovog fonda iznosio je 4,35 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 12.889,75 KM. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 3.212,23 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet u iznosu od 9.677,52 KM.

Lutrija BiH
proslavila milionera
Cazinjanin, koji je do dobitka stigao nakon izvla~enja njegovih {est brojeva i poga|anjem crne boje, postao je `ivi dokaz razloga zbog kojih se Lutrija BiH odlu~ila za ovu popularnu igru na sre}u
- Lutrija BiH od utorka dva puta sedmi~no traga za svojim milionerima i, kao {to ve} svi znate, odmah nam se posre}ilo: prvog milionera na{li smo u Cazinu, rekao je ju~er Edhem Pa{ukan, generalni direktor Lutrije BiH, u hotelu Bristol u kojem je ova firma, dru`enjem s novinarima, planirala najaviti po~etak svoje nove igre, no zahvaljuju}i sretniku iz Cazina, dru`enje se pretvorilo u proslavu prvog milionera. trije BiH, najavio je Pa{ukan, podsje}aju}i na 50 posto dobiti Lutrije koji redovito idu u dobrotvorne svrhe.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 18. april/travanj 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. A FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. B FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. C FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija N PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Solana dd Tuzla Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj 19,69 3,75 46,10 18,50 20,80 19,51 -0,53 2,74 0,52 0,00 0,48 0,05 19,70 3,75 46,20 18,52 20,80 19,51 19,66 3,75 46,10 18,50 20,80 19,50 220 162 211 532 218 1.046 4.332,80 607,50 9.747,10 9.842,20 4.534,40 20.407,00 4 2 2 5 1 2 38,62 34,51 30,00 29,00 29,32 75,00 92,50 -3,45 -2,79 0,00 -1,73 -4,99 0,00 0,53 38,62 34,51 30,00 29,00 29,32 75,00 92,50 38,62 34,51 30,00 29,00 29,32 75,00 92,50 2.353 2.052 1.804 1.804 1.811 10.100 2.273 908,73 708,15 541,20 523,16 530,99 7.575,00 2.102,52 1 1 1 1 1 1 1 4,35 1,27 4,41 4,35 18.141 78.999,02 16 10,30 0,98 10,30 10,29 2.000 20.599,76 3

Jednostavan recept
Lutrija BiH je po~ela primati uplate za ovu igru 12. aprila, a novi sistem igra~ima nala`e da do uplatno-prodajnih mjesta do|u utorkom i subotom do 17.30. Istim danima su i izvla~enja u`ivo na FTVu. S novinarima se ju~er dru`ila i Adnana Nadarevi}, voditeljica ovog programa na FTV-u. - Priznajem, izuzetno sam obradovana {to je prvi milioner iz Cazina, po{to sam i ja ro|ena u Cazinu, rekla je Adnana. Recept za milion je, tvrdi Lutrija BiH, prili~no jednostavan: dovoljno je prekri`iti {est brojeva na SuperLOTO listi}u i odabrati boju - crvenu i crnu. Najjeftinija varijanta je 0,50 KM te jo{ 0,20 KM za OdaberiBoju. Kri`anjem rije~i DA igra~i mogu u~estvovati i u igri Joker. SuperLOTO se od dosada{njeg na~ina igranja razlikuje sistemom 6/45 u odnosu na prija{nji 6/42, kao i ranije izvla~e se dva Joker broja, no nema Gost igra~a.
S. V.

Dobrotvorne svrhe
SuperLOTO je tako, na najupe~atljiviji na~in, stigao u Bosnu i Hercegovinu: Cazinjanin, koji je do dobitka stigao nakon izvla~enja njegovih {est brojeva i poga|anjem crne boje, postao je `ivi dokaz razloga zbog kojih se Lutrija BiH i odlu~ila da u na{oj zemlji pokrene diljem Evrope popularnu igru na sre}u. SuperLOTO je i primamljiv zbog atraktivnog fonda dobitaka, a iz Lutrije BiH i ju~er su ustvrdili da je njegova cijena prilago|ena doma}im uvjetima. - SuperLOTO, koji ima najve}i po~etni jackpot ikada vi|en u na{oj zemlji, upravo zato, i planiramo kao nose}u igru Lu-

Banjalu~ka berza Kursna lista za 18. april 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka ^isto}a a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,96(A) 3,5 5,5 3,93 5,42 0 0 -1,26 0 -0,37 3,96 3,5 5,5 3,93 5,45 3,96 3,5 5,5 3,93 5,38 32 20 20 92 1.851 126,72 70,00 110,00 361,56 10.039,33 0,0014 1,03 0,18 0,202 1,53 0 0 0 0,5 0 0,0014 1,03 0,18 0,202 1,53 0,0014 1,03 0,18 0,202 1,53 251.107 40 8.871 3.430 19.880 351,55 41,20 1.596,78 692,86 30.416,40

VELUX nagradna igra
Povodom proslave 70 godina tradicije, VELUX organizuje nagradnu igru
Za sve kupce krovnih prozora i op{ava od 16. 4. do 30. 6. 2012. godine, mo`ete ostvariti priliku i dobiti GRATIS vanjske tende MHL. Ukupan nagradni fond iznosi 70 vanjskih tendi. Za u~e{}e u nagradnoj igri je potrebno da prilikom preuzimanja ra~una kod VELUX ovla{tenih prodavaca, preuzeti i kupon, popuniti osobne podatke i kupon poslati na adresu: VELUX BiH d.o.o. D`emala Bijedi}a 295, Sarajevo. Uz malo sre}e, nagrada }e biti Va{a. Krovni prozor i op{av mo`ete kupiti po cijeni ve} od 400 KM. Izvla~enje sretnih dobitnika }e se odr`ati po~etkom jula, a imena dobitnika }e biti objavljena na web stranici www.velux.ba. Pozivamo Vas da posjetite i VELUX izlo`beni salon, svakim radnim danom od 9 do 16.30. Nudimo Vam besplatne savjete, ali i inspiraciju kako da Va{ neiskori{teni tavan pretvorite u {to ugodniji `ivotni ili radni prostor. Vi{e informacija potra`ite na www.velux.ba M. O.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Lutrija RS a.d. Banja Luka Novi velepromet a.d. Zvornik Posavina a.d. Srbac Rudnik kre~njaka Integral Carmeuse a.d. Doboj Jahorina osiguranje a.d. Pale Fabrika kre~a Carmeuse Integral a.d. Doboj Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 1,2 0,1(A) 0,58 0,97 110(A) 0,709 46,52 45,25 42,15 42,23 -1,64 0 -0,34 -3 0 -2,88 -1 0,47 0 -0,17 1,2 0,1 0,58 0,97 110 0,709 47,15 45,4 42,15 42,8 1,2 0,1 0,58 0,97 110 0,709 46 45 42,15 42,04 102 1.702 883 142 70 138 16.474 126.829 24.728 39.879 122,40 170,20 512,14 137,74 7.700,00 97,84 7.663,02 57.393,03 10.422,85 16.841,31

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

117,51 1,96

$ 1,07 %

1.644 31,50

$ 0,39 %

640,00 606,00

$ 0,12 %

PLIN
$ 0,87 %

SREBRO
$ 0,55 %

KUKURUZ
$ 0,21 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA
[tete nakon udesa

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Dnevni centar za djecu sa ulice

Pri kraju

opravka stajali{ta
Iz Metromedije se `ale kako o{te}enja na stajali{timal dovode do nezadovoljstva klijenatal
Sporazum potpisale Poturkovi} i Topalovi}

Ilid`a prepoznala zna~aj projekta
Sporazum o dodjeli sredstava Kantonalnom centru za socijalni rad ju~er su na Ilid`i potpisale njegova direktorica Mirsada Poturkovi} i Sejda Topalovi}, pomo}nica na~elnika za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice. Deset hiljada KM je namijenjeno za projekt Dnevnog centra za djecu koja borave na ulici. Projekt se realizira od 2009. godine, a finansira ga norve{ka humanitarna organizacija Save the children, dok je tek odnedavno potpomognut i sredstvima op}ina KS-a, ponajvi{e Ilid`e i Centra. na~in sklanjaju sa ulice, obezbje|uju im se osnovne potrebe, a ujedno se i edukuju. Nadamo se da }e izdvojena sredstva pomo}i Centru da jo{ bolje i uspje{nije radi, kako bi ova djeca postala korisni ~lanovi dru{tva, istakla je Topalovi}.
Sanacija ko{ta 1.500 maraka

Velika pomo}
Poturkovi} smatra da se dr`ava mora uklju~iti u ove aktivnosti. - Dosad nismo imali podr{ku nijednog nivoa vlasti, veliku pomo} nam pru`a Ilid`a, mada mnoge op}ine nisu prihvatile na{e prijedloge oko sufinansiranja ovog projekta. Na{e usluge zasada koristi oko 350 djece, mada ih je mnogo vi{e, ali je do njih te{ko do}i, jer ne `ele da nam se obrate. Ilid`a je jedna od rijetkih koja se uvjerila u opravdanost projekta i zato se zahvaljujem svim slu`benicima na nesebi~noj pomo}i, kazala je Poturkovi}. Ona je posebno naglasila da je Dnevni centar zasada jedini na~in da se djeca sklone sa ulice, pa o~ekuje da }e i ostale op}ine van KS-a otvoriti sli~ne centre. Z. T.

Izdvojena sredstva
Djeci se u prostorijama Centra osigurava topli obrok, kupanje, pranje odje}e, poma`e u savladavanju {kolskog gradiva i ostvarivanju zakonom propisanih prava. Tako|er, kroz rad na terenu se djeca sklanjaju sa ulice, a preventivno se radi i sa njihovim porodicama. - Op}ina Ilid`a je pratila rad Dnevnog centra od po~etka i svjesni smo njegovog zna~aja. Djeca se na ovaj

S obzirom na veliki broj nesre}a koje su se desile u posljednjih nekoliko mjeseci, do{lo je i do ve}ih materijalnih {teta. Iskrivljene ograde, izvaljene klupe mo`emo vidjeti od Otoke do Obale Kulina bana, a vo`nje neprimjerenom brzinom dovode i do o{te}enja tramvajskih stajali{ta. To je slu~aj i sa stanicom na Otoci, koja je uni{tena saobra}ajnom nesre}om krajem marta. Za saniranje ovog stajali{ta odgovorna je Metromedia d.o.o, u skladu sa ugovorom koji je potpisala sa Direkcijom za ceste KS-a. Isti slu~aj va`i i za stajali{te na Obali Kulina ba-

na zbog nesre}e koja se dogodila prije samo nekoliko dana. Prema ovom ugovoru, Metromedia je odgovorna za odr`avanje tramvajskih nadstre{nica s reklamnim vitrinama te sanaciju i odr`avanje tramvajskih stajali{ta. Iz Metromedije su nam potvrdili da do {teta dolazi periodi~no, a koliko ~esto, ovisi od nesre}a i vremenskih neprilika. - Mi smo svakako do sada bili u dosta lo{oj situaciji s obzirom na to da smo imali klijenta s kojim smo sara|ivali i ~ije reklame smo trebali postaviti na stajali{tu na Otoci,

me|utim, zbog nesre}e, to se lo{e odrazilo na saradnju s klijentima i stvorilo nam dodatne finansijske izdatke, isti~u iz Metromedije. Oni, tako|er, nagla{avaju da slijedi dug proces naplate osiguranja, {to je lo{e jer je i u interesu gra|ana da se tramvajsko stajali{te {to prije obnovi. Obnova tramvajskog stajali{ta ko{ta oko 1.500 KM. Stajali{te na Obali Kulina bana je ve} sanirano s obzirom na to da se radi o centralnom dijelu grada, dok se za stajali{te na Otoci jo{ ~ekaju stakla, a nova klupiD. I. ca je ve} postavljena.

Peti festival hrane i muzike

KJKP Park i Novo Sarajevo

Po~inje ure|ivanje zelenih povr{ina
Sporazumom o saradnji Op}ine i KJKP Park zvani~no je i po~ela realizacija ure|enja parkovskih povr{ina i mobilijara u Novom Sarajevu. Sporazum se odnosi na sadnju mladih sadnica, drve}a i grmlja, sadnju ru`a i sezonskog cvije}a, sanaciju o{te}enih dje~ijih igrali{ta i mobilijara, kao i izgradnju, popravku i zamjenu klupa, ~i{}enje zapu{tenih i rekonstrukciju o{te}enih zelenih povr{ina, postavljanje betonskih `ardinjera, PVC kesa u korpe za sitni otpad, sje~u i orezivanje stabala, te sadnju lukovica. Ovogodi{nja vrijednost sporazuma iznosi 130.000 KM, a prema rije~ima na~elnika Ned`ada Kold`e ona je pove}ana za 30.000 KM iz razloga {to zbog problema s prikupljanjem i odvozom sme}a, te psima lutalicama koji to raznose, velike koli~ine sme}a zavr{e upravo na zelenim povr{inama. Novo Sarajevo ove godine dobit }e jo{ najmanje jednu novu aleju stabala, a odrasla stabla ~ije kro{nje predstavljaju odre|ene smetnje, posebno na Grbavici bit }e orezana. Direktor Re{ad Pa{i} jo{ jednom je apelirao na gra|ane da ~uvaju zelenilo, parkovski i mobilijar na dje~ijim igrali{tima, jer su oni M. T. javno dobro svih gra|ana Sarajeva.
Foto: S. GUBELI]

Vo`nja tramvajem - sladokuscem
Peti festival hrane i muzike pod nazivom 5. Gastro eko-fest - Sarajlicious 2012, koji se odr`ava pod sloganom “Hrana sa sevdahom” po~inje danas i , trajat }e do 22. aprila na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi}. Na festivalu }e proizvode organske hrane i doma}e bosanske kuhinje izlo`iti vi{e od 60 izlaga~a iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Posebna ovogodi{nja atrakcija jeste vo`nja tramvajem - sladokuscem, tokom koje }e se mo}i voziti sarajevskim tramvajem i istovremeno konzumirati specijaliteti tradicionalne bosanske kuhinje spravljeni u poznatim sarajevskim a{~inicama. Jedna od zanimljivosti festivala su i Dani }evap~i}a u kojoj ovaj poznati brend sa ponosom predstavljaju ~uvene sarajevske }evabd`inice, tokom kojih se posjetiocima besplatno dijeli odre|eni broj porcija. Sa dr`a je ovo go di {njeg GEF-a upotpuni}e ekolo{ka akcija “Uljep{ajmo Bosnu i Hercegovinu” povodom Da, M. T. na planete Zemlje.

Op}ina Ilid`a je postavila na pet pje{a~kih lokacija slobodnostoje}e dvostrane turisti~ke info-panoe. Sa jedne strane panoa je turisti~ka karta op}ine Ilid`a, na kojoj su ozna~eni svi najzna~ajniji turisti~ki sadr`aji. Ucrtani su svi kulturno-historijski spomenici, sakralni objekti, hoteli, moteli, zdravstvene ustanove, sportski objekti, po{te, taksistajali{ta, izleti{ta... Na drugoj strani panoa su slike najljep{ih znamenitosti i pejza`a Ilid`e, kao {to je Vrelo Bosne, Rimski most... Panoi su postavljeni ispred zgrade Op}ine, na tramvajskom terminalu, u Maloj aleji kod pje{a~kog mosta, u Velikom parku i na Vrelu Bosne. U toku je postavljanje i saobra}ajne turisti~ke signalizacije i tabli dobrodo{lice na cijeloj teritoriji ove op}ine. Z. T.

Postavljeni turisti~ki info-panoi

Isklju~enja struje
Zbog radova na postrojenjima, bez struje }e ostati trafopofru~ja: od 9 do 15 sati Rakovica 6, Drinska, Ho{in brijeg, Ko{evo brdo 10, Rakovica 2 i 7, Zenik, Rakovica Podgaj, Rakovica selo, Rakovica selo 2 i 3, od 9 do 10.30 Dolovi i Studenac, od 12 do 13.30 Pod Hridom, od 10.30 do 12 Jar~edoli i Jar~edoli 2, od 8.30 do 15.30 Mihrivode i Safet bega Ba{agi}a, od 13.30 do 15 Mujezinovi}a, Alifakovac, od 15 do 18 Sigma 2 i Sigma Butmir, od 8.30 do 16 Srednje 1, od 8.30 do 15 Vlakovo selo i Gornji Butmir 2, od 8 do 16 [ahinagi}a, od 9 do 15.30 sati Nahorevsko brdo.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

Danas sklanjanje pasa lutalica u Novom Sarajevu

276-982

Uzmi ove sa mog praga
Dok stanar Trga heroja tvrdi kako se bore sa ~oporom pasa u Hrasnom, iz Prihvatili{ta u Pra~i ka`u da gra|ani preuveli~avaju problem
Opasni psi lutalice svakodnevno napadaju Sarajlije, a ponajvi{e djecu, samo su neke od pritu`bi gra|ana. Bo`o Lalevi}, koji `ivi na Trgu heroja, jedna je od njihovih `rtava. {e od hiljadu pasa lutalica. Zaklju~no sa ju~era{njim danom u Pra~i se nalazilo 138 pasa. - Gra|ani moraju biti svjesni da svi psi ne}e biti sklonjeni sa ulica, niti da su svi psi za prihvatili{te. Dosta poziva koje dobijamo od gra|ana koji govore da su psi agresivni ili da ujedaju nisu istiniti, jer svi danas `ele da im se psi sklone ispred njihovih ulaza. Na Trgu heroja sigurno nije pove}an broj pasa. Sklanjanje pasa lutalica u Novom Sarajevu po~et }emo ve} danas, kazala nam je ju~er Amela Turali}, upraviteljica Prihvatili{ta za napu{tene i izgubljene pse KS-a.

VA@NIJI TELEFONI

Puno djece
- Ovdje je puno djece, a psi su agresivni i opasni. Najvi{e ih ima u blizini ambulante na Trgu heroja. Nije to jedan pas, ve} ~itav ~opor. Djeca se boje, a onda kada po~nu da bje`e, psi jo{ vi{e nasr}u na njih. Mje{tani poku{avaju pomo}i, ali bezuspje{no, jer su psi najopasniji kada su gladni. Zimi smo ih hranili, ostavljali im u haustorima du{eke da imaju gdje le}i, ~ak sam i ja poslije toga {to su me napali znao da ih hranim, obja{njava Bo`o. Prihvatili{te za pse u Pra~i primit }e u prvom roku 550 pasa, {to nije dovoljno jer u Sarajevu ima vi-

Mjesna zajednica
Iako iz azila dolaze na poziv gra|ana, za zbrinjavanje lutalica najispravniji put je da gra|ani kontaktiraju svoje mjesne zajednice, koje }e uz pomo} op}ine napraviti raspored prioriteta. M. T.

Pra~a: U prvoj fazi smje{taj za 550 pasa

Uskoro sanacija klizi{ta u Trebevi}koj
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, koji je realizator i nadzor projekta sanacije klizi{ta u Trebevi}koj ulici, nakon provedene zakonske procedure, krajem pro{log mjeseca je za izvo|a~a radova odabrao firmu TB In`enjering iz Breze, tako da radovi mogu uskoro po~eti. Op}ina Centar je finansijer projekta sanacije klizi{ta u na Soukbunaru, koje predstavlja opasnost za stanovnike i njihove stambene objekte. Za prvu fazu projekta iz op}inskog bud`eta izdvojeno je gotovo 215 hiljada maraka. Fuad Babi}, koordinator za klizi{ta u Zavodu, kazao je da je glavnim projektom na ovom lokalitetu predvi|ena kompletna sanacija padine, {to podrazumijeva uklanjanje labilnih kamenih dijelova sa litice, postavljanje za{titnih ~eli~nih mre`a, kao i izgradnju armiranobetonskog potpornog zida i za{titnog nasipa. - Vrijednost projekta je oko 560 hiljada maraka, zbog ~ega je realizacija podijeljena u tri faze. Za svaku je predvi|en rok od 60 dana, kazao je Babi}. Izrada glavnog projekta sanacije klizi{ta u Trebevi}koj ulici ko{tala je oko 14.700 KM, a sredstva je obezbijedila Op}ina Centar. Prema podacima iz Zavoda, u op}ini Centar registrovano je 129 klizi{ta, od kojih je do sada saS. Hu. nirano 30.

Po~inju Dani op}ine Stari Grad
Dani op}ine Stari Grad Sa ra je vo 18. april -18. maj 2012. po~inju sutra, promoci jom sli ko vnice “^arobno putovanje kroz Stari Grad” autora Fa h r u d i n a Ku~uka, ~iji je izdava~ Op}ina. Slikovnica na zanimljiv i neuobi~ajen na~in upoznaje ~itaoce sa kulturno-historijskim i drugim znamenitostima Starog Grada, a pisana je trojezi~no (bosanski, engleski i njema~ki jezik). Slikovnicu prati i CD sa pjesmama “Budilica” i “Kad spava Stari Grad” u izvedbi hora Princess krofne, {to cijeli ovaj projekt ~ini multimedijalnim. Promocija }e biti odr`ana u Domu mladih Skenderija, a o~ekuje se dolazak oko 500 u~enika.
sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

2 10

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.00, Koeln 19.25

Odlasci:
Istanbul 6.15, 14.40 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Vienna 7.30 i 15.05, Zurich 7.30, Munich 13.05 i 13.10, Ljubljana 13.35 i 14.45, Ancona 17.55, Koeln 20.05

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beo grad 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8

AVIONI Dolasci:
Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Istanbul 12.00, 13.40 i 21.50, Munich 12.25, Zurich 12.50, Ljubljana 13.05 i 14.15, Vienna

sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Od razgovora ministra Budimli}a i Sindikata policije jo{ nema ni{ta

[trajk sa upaljenim rotacijama
Kolegij kantonalne Skup{tine sugerisao premijeru da protuzakonite izmjene Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u jo{ jednom preispita na Vladi Manjina dobila mogu}nost da manipuli{e ve}inom, poru~uju iz kabineta Budimli}a
Upravni odbor Sindikata policije KS-a donio je ju~er odluku da se u ponedjeljak, 23. aprila, od 9.30 do deset sati, kolonom vozila sa upaljenim rotacijama obilje`i {trajk upozorenja pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo, kazao je za Oslobo|enje predsjednik Sindikata policije Ned`ib \ozo. - To je prvi korak pred organizovanje protesta do kojih ne}e do}i samo ako ministar podnese ostavku ili po~ne razgovarati sa nama. Sutra ujutro (danas, op. a.) }emo predati zahtjev Prvoj policijskoj upravi za organizaciju prosvjeda, krajem idu}e sedmice, na mjestu gdje je to zakonski dozvoljeno, napomenuo je \ozo. ski slu`benici u izjavama koje daju medijima, navode probleme koji traju po pet, pa ~ak i deset godina unazad, postaje jasno da ministar Budimli} niti je mogao uticati na stvaranje tih problema, niti ih mo`e sve rije{iti odjednom, a pogotovo ne za period od kada je preuzeo funkciju ministra, naveli su iz Budimli}evog kabineta. Iz kabineta ministra MUP-a smatraju da bi bilo neophodno zapitati se za{to predstavnici Sindikata policije KS-a nisu nijednom reagovali na sve probleme sa kojima su se uposlenici Ministarstva susretali prethodnih godina, za{to nisu tra`ili nabavku uniformi koje su kako i sami navode stare pet i vi{e godina i pored ~injenice da su ti isti predstavnici bili ~lanovi komisija za javne nabavke. \ozo je kazao kako problema ranije nije bilo jer je u magacinu uvijek bilo rezervnih dijelova uniformi, ~ija je nabavka stala dolaskom na funkciju ministra Budimli}a. - Sada nemamo starih uniformi, a za nove nisu nabavljeni svi dijelovi. Stigli su pojedini dijelovi zimske uniforme, ali nama sada treba ljetna. Otkazan je i servis kod ovlaNisu stigli ni svi dijelovi zimske uniforme

{tenog distributera vozila, ne radi se sa ASAom, a koristimo golfove kupljene kod njih. Koristi ih i njema~ka policija, a ako nama ministar mo`e kupiti toyote land cruisere, poljubi}emo ga, isti~e \ozo.

^izme po brojevima
\ozo ostaje pri tvrdnji da je {est kompleta uniformi za policajce koji borave u ekstremnim uslovima ministar naru~io za svoje potrebe. - Imamo ta~no spisak ski-odijela u crnoj boji. Tako je recimo naru~io ~izme: tri para broj 45, te po jedan par 41, 42 i broj 46, isti~e \ozo. vrati na doradu u MUP, te da se komisija zadu`ena za njegove izmjene pro{iri sa dva ~lana, po jednim iz Sindikata i Uprave policije, ali to nije prihva}eno, napomenuo je \ozo. Kada je rije~ o najavljenom {trajku upozorenja, te protestima, \ozo je naglasio kako }e policiji sigurnost ostati prioritet broj jedan. - Gra|ani to ne}e osjetiti, redovno }emo obavljati svoje du`nosti, mogu}e je da }emo sa upaljenim rotacijama upozoriti na stanje u MUP-u, i to ne stanovnike KS-a ve} nadle`ne, jasan je \ozo.
J. MILANOVI]

Upozorenje
Pred sjednicu Kolegija Skup{tine KS-a, odr`anu u utorak, predstavnici Sindikata su zamoljeni da ne ulaze u prostoriju. No, ve}i je problem {to ni sam resorni ministar nije bio tu kada se razgovaralo o izmjenama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta MUP-a. Sam je insistirao da se o tome govori, iako nema ingerencije po kojima bi odre|ivao dnevni red Kolegija SKS-a. ^lanovi Kolegija su, kako saznajemo, sugerisali premijeru kako bi bilo dobro da Vlada jo{ jednom preispita sve argumente prije nego se ove, po svemu sude}i nezakonite izmjene na|u na dnevnom redu Skup{tine KS-a. I ovo je jo{ jedan u nizu akata, koje je ministar donio na Vladu bez konsultacija sa komesarom i predstavnicima Sindikata policije. - Sindikat je imao prijedlog da se Pravilnik

Magacin prazan
Anketa Sindikata policije u kojoj se tra`i saradnja ili ostavka ministra Muhameda Budimli}a, po njemu je razlog za istinsku zabrinutost, ne zbog cilja koji se njom `elio posti}i, nego zbog ~injenice "da manjina kojoj se to dopusti, mo`e i ima mogu}nost da manipuli{e ve}inom". - S obzirom na ~injenicu da i sami policij-

Vlada Velike Britanije i Internacionalni Burch univerzitet

Op}ina Centar donirala slu{ne aparate

S ciljem unapre|enja me|ukulturalne saradnje, na Internacionalnom Burch univerzitetu ju~er je u prisustvu brojnih zvanica uprili~ena ceremonija otvorenja Britanskog kutka, ~iji je sponzor vlada Velike Britanije u BiH. Britanski kutak je nastao u namjeri da u~enicima i profesorima Odsjeka za anglistiku, kao i drugim studentima, stavi na raspolaganje savremene izvore informacija o Velikoj Britaniji: publikacije, TV programe i audiovizuelni materijal. Otvaranje ovog centra organizovano je na dan kad {irom Velike Britanije po~inje odbrojavanje i proslavlja 100 dana do po~etka Olimpijskih igara u Londonu, pa je to i tema prve postavke u Britanskom kutku. Ovaj prostor kasnije }e biti kori{ten kako u obrazovnom procesu, tako i od doma}ina postavki za kampanju poput one Great Britain, koja promovi{e Veliku Britaniju u svjetlu starog i modernog doba.

Otvoren Britanski kutak

Inicijator saradnje Univerziteta i Ambasade Velike Britanije u BiH i {ef Odsjeka za anglistiku doc. dr. Azamat Akbarov je istakao kako ovaj univerzitet ula`e velike napore u organiziranje gostuju}ih predavanja, me|unarodnih nau~nih konferencija te pozivanju stranih ambasadora i diplomata, kao i u opremanje centara koji }e promovisati me|usobno razumijevanje i uspostavljanje prijateljskih odnosa.
M. P.

Emina prvi put ~ula zvuk tramvaja
Prema nalogu na~elnika D`evada Be}irevi}a, Slu`ba za rad, zdravstvo i socijalna pitanja Op}ine Centar provela je proceduru za nabavku dva slu{na aparata za djevoj~icu Eminu Had`iosmanovi}, koji su joj uru~eni prije nekoliko dana. Emina, u~enica petog razreda Centra za slu{nu i govornu rehabilitaciju, zajedno sa majkom Mirsadom Hodovi}, posjetila je na~elnika Be}irevi}a. Majka Mirsada na~elniku je uputila rije~i zahvalnosti za nabavku aparata koji }e Emini

znatno olak{ati svakodnevni `ivot, a posebno pra}enje nastave. Kao samohrana majka, u stanju socijalne potrebe, Mirsada nije imala mogu}nosti da nabavi slu{ne aparate. - Danas je moja Emina prvi put u `ivotu ~ula zvuk tramvaja na {inama, kazala je Mirsada. Inicijativu za nabavku aparata uputila je firma Sarafon, koja se bavi rehabilitacijom, osposobljavanjem i zapo{ljavanjem osoba sa invaliditetom, ~ija je direktorica Sanja Radlovi} - Listek, tako|er, zahvalila na~elniku na humanom ~inu. S. Hu.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OGLASI

25

26

KULTURA

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Po~eo 24. me|unarodni sajam knjiga i u~ila u Sarajevu

Narcisa Puljek - Bubri} i Dragan Golubovi}, dobitnici nagrade Fondacije “Kemal Bakar{i}”

Prof. dr. Ivo Kom{i} u obilasku sajamskih {tandova

U ku}i knjige
Uru~enje nagrada Fondacije “Kemal Bakar{i}”, ozna~ilo je po~etak najve}eg bh. praznika knjige
^ini mi posebnu ~ast da dodijelim nagrade u koje je utkano ime uglednog profesora Kemala Bakar{i}a, koji je ostavio neizbrisiv trag na akademsku zajednicu ove zemlje i cijele generacije studenata, kazao je, izme|u ostalog, federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} (ovo ministarstvo osiguralo je nov~ani dio nagrade koja iznosi za dva dobitnika po 1.500 KM), na ju~era{njoj dodijeli nagrada Fondacije “Kemal Bakar{i}” u Bosanskoj ku}i (dvorana “Mirza Deliba{i}” Skenderija), u prisustvu , ~lanova UO Fondacije profesora dr. Roberta Doniae, dr. Marine Katni}-Bakar{i} i dr. Srebrena Dizdara, kao i Dragana S. Markovi}a. ke Bo{nja~kog instituta - Fondacija “Adil Zulfikarpa{i}” i Draganu Golubovi}u, menad`eru digital, nog arhiva Infobiro, Mediacentar iz Sarajeva, kao integralni dio njegova programa ozna~io je, upravo, po~etak 24. me|unarodnog sajma knjiga i u~ila.

Prva promocija
Poznato je da se ove godine Sajam odr`ava u dvorani “Mirza Deliba{i}” da se {tandovi, kako je i naj, avljeno, nalaze i na galerijskim prostorima, a preko 200 je izlaga~a kako iz BiH, tako i zemalja u regiji i evropskih zemalja. Ovogodi{nji Sajam se odr`ava pod motom “Ku}a knjige” a tijekom njegova trajanja bit }e odr`a, no preko 100 promocija, a ju~er je odr`ana i prva kada je u Bosanskoj ku}i predstavljena knjiga pod naslovom “Rom k’o grom” Hedine Tahirovi} - Sijer~i}. Ulaznica je jednu KM, a tijekom trajanja Sajma za posjetitelje su vrata otvorena svaki dan od 10 do 19 sati. U partnerstvu sa Udru`enjem izdava~a i knji`ara BiH i TKD “[ahinpa{i}” Sajam ve} godinama , organizira JU Centar Skenderija.
An. [IMI]

Za posjetitelje su sajamska vrata otvorena svaki dan od 10 do 19 sati

Slavisti
Ove godine dodijeljena su i specijalna priznanja a dobili su ih Andrej Rodinis (Arhiv BiH), Bea Klotz (izvr{na direktorica Centralne i isto~noevropske online biblioteke) i Janet Crayne (ravnateljica Odjela za isto~noevropske kolekcije, Biblioteka Univerziteta Michigen). Zavr{etak 8. me|unarodnih susreta bibliotekara slavista na kojemu su nagrade Fondacije “Kemal Bakar{i}” dodijeljenje za doprinos razvoju bibliotekarstva Narcisi Puljek - Bubri}, voditeljici bibliotearin Limi}, mladi pijanist, Zagrep~anin split skih ko ri je na, svidio se nastupom na 14. mostarskom prolje}u Danima MH. Tu je s osam godina i po~elo njegovo bavljenje klavirom, o tom je brinula poznata profesorica klavira Jadranka Garin, i ve} sa nepunih trinaest mladi nadarenik zavr{io je za dvije, ono {to se obi~no zavr{ava za ~etiri godine. Uskoro }e zavr{iti i srednju glazbenu i gimnaziju, sve u Splitu, pa tek 2003. kre}e put rodnog Zagreba, jer ondje je Glazbena akademija, ali ve} na prvoj godini slavni }e ga Arboa Valdme pozvati u Koeln, gdje }e polo`iti prijamni iz glasovira, i eto Marina na Hochschule fur Musik, ali ne prekida studij u Zagrebu, gdje prije dvije godine diplomira u klasi Lovre Pogoreli}a. Diplomirati u njegovoj klasi podrazumijeva da si - klasa. Radio je sa, ili su oni s njim: V. Krpanom, C. Stanczykom, L. Baranyayem, P. Gililovim, V. Para-

Slikar Edin Numankadi} me|u prvim posjetiteljima

M

14. mostarsko prolje}e - Dani MH

Klasika u prstima mladi}a
vanovim, Dalibaltayanom, sve sjajnim pedagozima, i Marin }e po~eti kupiti doma}e i me|unarodne nagrade, dr`avne, regionalne i pratit }e ga sve {to prati mlade genijalce. ^esto svira sa Zagreba~kim simfonijskim orkestrom, kao i Dubrova~kim, s kojim }e do`ivjeti i ~ast nastupa u Kne`evu dvoru. Taj omaleni prostor u Dubrovniku oduvijek je bio zanimljiv glazbenicima, valjda zbog sjajne tradicije, i nastup tu, pred tridesetak ili pak ne{to vi{e ljudi razbacanih po atriju i stubi{tima, tretira se kao nastup u nekoj presti`noj, golemoj i uvijek punoj komornoj dvorani. Na tom statusnom koncertu za glasovir i orkestar u Bmolu P. I. ^ajkovskog, te Beethovenov 4. klavirski koncert u G ske glazbene ba{tine odabrao je Papandopula i njegovo djelo Sherzo fantastico, i za kraj opet Chopina i Polonezu u As -. Duru opus 53. Bio je to izvrstan i nekako “sedativan” koncert glazbenika u nezaustavljivu usponu. Geni su mu glazbeni; njegov }a}a (nikada mu nisam zapamtio imena, jer su ga svi zvali Lina) davno je utemeljio onu nekada popularnu grupu Stijene, koja je po svemu bila odudarala od ostalih dalmatinskih tr`nica lakih i bezveznih nota, tu su stasali vokali kao Doris Dragovi}, Zorica Kond`a i mnogi drugi. Skupina je nestala kada je nestalo zanimanje za glazbenu kvalitetu. Ali, to se Marinu ne}e nikada D. MARIJANOVI] dogoditi...

Marin Limi}

- duru; ^ajkovski je nezaobilazan u njegovim nastupima pa je i ovdje, pred punom dvoranom galerije Katarina, u koju se stisnula mostarska glazbena mlade`,

odsvirao dio repertoara slavnoga Rusa, Adante maestoso, iz baleta Ora{ar, {to je aran`irao Pletnev, potom je svirao Mozarta, pa Chopina, Liszta, iz hrvat-

Foto: D. TORCHE

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012. Preminuo Milivoj Ba~anovi}

KULTURA

27

Odlazak prvaka
Sarajevske opere
U Sarajevu je u utorak, u 91. godini preminuo Milivoj Ba~anovi}, prvak Sarajevske opere, istaknuti radnik na polju afirmacije muzi~ke umjetnosti, stimulisanja muzi~kog stvarala{tva i {irenja muzi~ke kulture. Bariton Ba~anovi} je od osnivanja Sarajevske opere 1946. bio njenim ~lanom sve do penzionisanja. I to kao prvak ove opere, izuzev sezone 1955/56, kada je bio anga`ovan u Zagreba~koj operi za glavne role baritonskog faha. Gostovao je u svim jugoslovenskim operskim ku}ama, kao i u inostranstvu: Gr~ka, Italija, Njema~ka, Belgija, Francuska, Bugarska, Rumunija... U Belgiji, na internacionalnom takmi~enju muzi~kih umjetnika 1953, dobio je dvije nagrade: prvu baritonsku i u ukupnom takmi~enju na kojem je u~estvovalo 200 pjeva~a iz svih zemalja svijeta. [estoaprilsku nagradu Grada Sarajeva 1961, a ukazom predsjednika SFRJ-a, 1950. odlikovan je Ordenom rada III reda. Ordenom rada sa zlatnim vijencem drugog reda odlikovan je 1972. Spomenplaketu Grada Sarajeva dobio je 1965, a nagradu Udru`enja reproduktivnih umjetnika BiH 1961. Dobitnik je Dvadesetsedmojulske nagrade 1975, te Plakete Grada Sarajeva 1979, kao zaslu`an gra|anin. Povelju po~asnog ~lana Saveza muzi~kih umjetnika Jugoslavije primio je 1979. Uz veoma plodnu karijeru opernog pjeva~a, naro~itu pa`nju posvetio je koncertnom izvo|enju djela stranih, a naro~ito kompozitora sa na{ih prostora. U svo-

SAN U NOVOM RUHU

Milivoj Ba~anovi} u ulozi Falstafa u istoimenoj operi

joj dugogodi{njoj karijeri pjevao je u brojnim operama (Rigoleto, Evgenije Onjegin, Ero s onoga svijeta, Seviljski berberin, Madam Baterflaj, Trubadur, Pikova dama, Figarova `enidba, Boemi, Bajaco, Faust, Manon Lesko, Travijata, Lu}ija di Lamermur, Don Paskvale, Aida, Manon, ^arobna frula, Don Karlos, ^etrdesetprva...). Nakon penzionisanja, od 1990. do 1995, na poziv Sarajevske opere, posvetio se pedago{kom radu pri opernom studiju, tuma~e}i mladim opernim pjeva~ima ljepotu belkanto pjevanja.

U ovom broju San donosi jo{ pri~a
4. i 5. strana
SKANDALI: Kako se dijele poticaji za poljoprivredu

Na sceni SARTR-a

Pare dobije i onaj kome je p~ela prozujala kroz sobu 8. i 9. strana
@ENE U CRNOM: Za{to Srbija ne priznaje zlo~ine

I u Borisa Tadi}a ideja "svesrpskog jedinstva" jo{ `ivi 18. strana
FELJTON: Safet Isovi}: nekrunisani kralj sevdaha (II)

Prvi solisti~ki koncert u Domu sindikata u Beogradu
Iz predstave

21. strana
FK VELE@: Mo`e li se dogoditi nogometno ~udo u Mostaru

Pismo iz 1920.
Na sceni Sarajevskog ratnog teatra - SARTR sino} su odigrane dvije predstave “Pismo iz 1920” {to je autorski projekt redatelja Olivera Frlji}a, jednog od trenu, tno najkontroverznijih teatarskih umjetnika sa ovih prostora. Predstava je nastala u koprodukciji MESS-a i BNP-a Zenica. “Pismo iz 1920” hrabro progovara o dana{njoj BiH. Igraju Slaven Vidak, Enes Salkovi}, Sa{a Hand`i} i Adis Mehanovi}. Predstava je premijerno izvedena 30. septembra pro{le godine na otvaranju 51. MESS-a u Zenici, a festival je zatvoren sa istom predstavom na sceni SARTR-a u Sarajevu. Pored nagrade za najboljeg glumca Enesa Salkovi}a, Frlji} je na 28. susretima pozori{ta/kazali{ta u Br~kom dobio nagradu za najbolju re`iju.

Sedin Tanovi}: Vra}amo se pod Bijeli brijeg 30. strana
SUSRETI: Orijana Stoji}, modna dizajnerica

Samo nekoliko javnih li~nosti u BiH su dobro obu~ene, ostali moraju jo{ u~iti!

28

OGLASI

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Muharem Bazdulj

A

ndrzej Wajda rodio se u poljskom mjestu Suwolki godine 1926. Jo{ kao tinejd`er pridru`io se poljskom pokretu otpora, no u pitanju je bio onaj njegov nekomunisti~ki ogranak, ono takozvano desno krilo. Czeslaw Milosz je mnoge stranice posvetio poslijeratnim odnosima ove dvije komponente poljskog dru{tva: ljevi~arskih homo novusa i pripadnika prijeratne gra|anske srednje klase, onog sloja {to se tada, skoro pogrdno, nazivao bur`oazijom. Wajda je ve} svojim prvim filmovima (sredinom i krajem pedesetih godina) stekao ime kao ~ovjek kojeg ne sputavaju okovi tada{nje vladaju}e socrealisti~ke estetike. Njegova ratna trilogija: Generacija, Kanal te Pepeo & Dijamanti nije imala obilje`ja tada klasi~nog afirmativnog kanona, nije se uklapala u poljsku ina~icu partizanskih filmova.

Prilog za kulturu, umjetnost i nauku ^etvrtak, 19. 4. 2012. godine

Emigracija
Ovi filmovi Wajdi su priskrbili ve}i ugled u inozemstvu negoli u domovini. No i pored ovoga, Wajda se nije pridru`io onoj velikoj poljskoj emigrantskoj umjetni~koj liniji. Jer velika poljska umjetnost ve}a je u emigraciji negoli u domovini: Chopin, Conrad, Milosz, Gombrowitz, Polanski, Conrad, Kieslowski, Zanussi. No ova je plejada ipak uvijek imala i svoj domovinski kontrapunkt: Prus, Reymont, Rozewicz, Herbert, Szimborska, Mrozek, Wajda. Po~etkom {ezdesetih Wajda je ipak jedno vrijeme proveo u samonametnutom egzilu. Plod tog egzila jeste i ~injenica da je Wajda participirao i u ex-jugoslovenskoj kinematografiji. Da, Wajda je re`irao i jedan na{ film! U pitanju je Sibirska Ledi Magbet iz 1961. godine, sa Oliverom Markovi}, Ljubom Tadi}em i Bojanom Stupicom. Scenario je napisao Sveta Luki}, a prema pri~i Nikolaja Leskova Ledi Magbet Mszenskog okruga, pri~i koja je poslu`ila kao podloga i za [o{takovi~evu operu. Nakon ovog filma Wajdina su djela opet redovito poljska. Njegovo mjesto u tada{njoj Poljskoj bi-

Wajda, pak, pripada onoj skoro izumrloj vrsti Evropljana; pripada onima za koje Milan Kundera ka`e kako osje}aju nostalgiju za Evropom. Kriti~ari su ~esto isticali da Wajdini filmovi osim emocija anga`iraju i gledateljev intelekt. Danas kada svugdje, a posebno na filmu, vlada diktatura emocija, ovo je skoro endemi~na vrijednost. Andrzej Wajda je dio one plemenite linije evropskog filma kojoj je pe~at udario, me|u ostalim, njegov pokojni zemljak Kieslowski, onaj koji je htio snimiti trilogiju o paklu, ~istili{tu i raju, a film o paklu locirati u Los Angeles. Waydin Oscar onomad je pokazao da odnos Evrope i Amerike, te u konkretnom slu~aju Poljske i Californie ne mora biti bolan. Bio je to dodatni dokaz ~udesne veze izme|u Poljske i Californie, veze koju je ponajbolje simbolizovao Czeslaw Milosz, vi{edecenijski stanovnik Californie, pjesnik koji je jednom svojom davnom frazom anticipirao Wajdino kalifornijsko ukazanje: Snovi|enje nad zalivom San Francisco.

U susret premijeri novog Wajdinog filma

Klasik
Sedam godina nakon Oskara za `ivotno djelo 2007, Wayda je i po ~etvrti put bio nominovan za Oskara za najbolji strani film. Radilo se o filmu Katyn, o masakru poljskih oficira koji je po~inila Staljinova vojska. Rije~ je o masakru koji je decenijama bio zata{kan, o jednoj od najtraumati~nijih ta~aka moderne poljske istorije. Film na ovu temu je zasigurno ne{to {to je poljska kultura o~ekivala upravo od Wajde. Treba, me|utim, re}i da Waydu za Katynsku {umu ve`e i ne{to mnogo li~nije od puke ~injenice da je Poljak. Naime, i Waydin otac bio je jedan od poljskih oficira ubijenih u Katynskoj {umi. Katyn je film klasi~ne epske naracije, dirljiv i na~injen sa svije{}u o istorijskoj odgovornosti. Nije to daleko od bulajevi}evske paradigme, taman u mjeri u kojoj je Wajda bolji re`iser od Bulaji}a. Kad se u Bosni i Hercegovini ~uju mi{ljenja da o ratu (1992-1995) jo{ nije snimljen film dostojan “ratne golgote” oni koji `ude za takvim , filmom, `ude, u najboljem slu~aju, za fil-

Dva velika
Jedan od najzna~ajnijih `ivu}ih svjetskih re`isera ima novi film. U septembru se o~ekuje premijera filma “Walesa”, biografskog filma o Lechu Walesi, koji potpisuje Andrzej Wajda. To mo`e biti povod za prisje}anje na biografiju i filmografiju ovog slavnog umjetnika

Poljaka

KONTROVERZE Nakon pada komunizma Wajda i dalje izaziva kontroverze. Njegov film iz 1995. Sveta Nedjelja, koji govori o Var{avskom getu, prozvan je zajedno sa svojim autorom od nekih crkvenih krugova kao previ{e projevrejski. Jedna od najve}ih mrlji onog pokreta otpora kojem je Wajda kao tinejd`er pripadao je njegova djelomi~na podlo`nost (nekad otvorenom, a nekad latentnom) antisemitizmu. Wajda je uz sve ostalo ovim filmom pokazao da je kadar i za obra~un s vlastitom mlado{}u. Veliku pa`nju izazvao je i Wajdin film iz 1999, epska ekranizacija Mickiewiczevog Pana Tadeusza
lo je pone{to analogno mjestu kakvo je Ismail Kadare imao u onovremenoj Albaniji. Zbog ugleda koji je u`ivao u svijetu Wajda se usu|ivao na~eti neke teme od kojih su ostali poljski sineasti zazirali. Upravo je on prvi progovorio o poljskom ustanku u vrijeme kada se u {kolama u~ilo da je otpor fa{izmu u Poljsku stigao s Rusima. Po~etkom sedamdesetih snima me|u ostalim: Pejza` poslije bitke, Vjen~anje te ^ovjeka od mramora. ^injenica da gotovo svi njegovi filmovi u originalu nose naslove na poljskom jeziku nije ga sprije~ila da sura|uje sa najve}im imenima svjetskog glumi{ta; u Dantonu glavnu ulogu tuma~i Gerard Depardieu, a u Dirigentu John Gielgud. d`er pripadao je njegova djelomi~na podlo`nost (nekad otvorenom, a nekad latentnom) antisemitizmu. Wajda je uz sve ostalo ovim filmom pokazao da je kadar i za obra~un s vlastitom mlado{}u. Veliku pa`nju izazvao je i Wajdin film iz 1999, epska ekranizacija Mickiewiczevog Pana Tadeusza. Idu}e godine, Wajda koji je ve} tri puta bio nominovan za Oscara za najbolji strani film, dobiva Oscara za `ivotno djelo. Neke je ta nagrada i iznenadila. Oscar je ipak ameri~ka nagrada, i obi~no ga lak{e dobijaju amerikanizirani Evropljani. mom na tragu Wajdinog Katyna. Pet godina nakon Katyna, Wajda ima novi film. Zove se Walesa. Rije~ je o biografskom filmu o nobelovcu Lechu Walesi, jednom od klju~nih ljudi dvadesetog stolje}a u Poljskoj. Zanimljiv je, naravno, ve} i a priori, taj susret dva velika Poljaka: Wajde i Walese. Premijera filma se o~ekuje po~etkom jeseni, a naslovnu ulogu u njemu tuma~i Robert Wieckiewicz. I zbog re`isera i zbog teme, slobodno se mo`e re}i da je Walesa jedan od naji{~ekivanijih ovogodi{njih filmova u evropskim okvirima.

Oskar za `ivotno djelo
Nakon pada komunizma Wajda i dalje izaziva kontroverze. Njegov film iz 1995. Sveta Nedjelja, koji govori o Var{avskom getu, prozvan je zajedno sa svojim autorom od nekih crkvenih krugova kao previ{e projevrejski. Jedna od najve}ih mrlji onog pokreta otpora kojem je Wajda kao tinej-

30

~etvrtak, 19. april/travanj 2012. godine

Rije~, dvije o filmu

Barely legal
{to {to je bilo smije{no prije dvije ili koju godinu vi{e. svijetu filma koji {tuje ^ak i ja. U kina je nedavno dotvornica zabave zvana {ao ~etvrti nastavak humoristi~ne Hollywood, pos to je fran{ize koja je na pragu novog obrasci koji se nemi- milenija izvrnula kino-svijet nanovno ponavljaju godinama i go- opa~ke: “Ameri~ka pita” Sje}am . dinama. Tako|er, svako malo se se, kada je tek iza{ao, svi su ga `epojavi i neko novo pravilo koje ni- ljeli pogledati i kina su bila puna, ko ne zapi{e, ali ga svi mogu vrlo iako tada jo{ nismo imali multilako pamtiti. Razlog? Ve}a zarada, plexe. Trebalo je sa~ekati ~ak denaravno. ceniju poslije kako bismo dobili Jedno od najo~itijih pravila po- jedan, grozno... Ali to nije tema. Ja na{anja klike koja vedri i obla~i nisam oti{ao u kino pogledati svjetskim kinima je po{tovanje te- prvi dio lukrativnog serijala jer oreme fran{iznosti. Ona ka`e da sam mislio, kao {to mislim i daako jedan tinejd`erski film sa pot- nas, da ta vrsta sirovih {ala ne dopuno novom pri~om zaradi vi{e prinosi razvoju filmske kulture od 100 miliona dolara u kinima, ni kod jednog `ivog bi}a na planakon, ne prije isteka jedne, ali neti. prije isteka tri godine, mora imaAli, pravila postoje da bi se ti svoj logi~ni nastavak u kojem }e kr{ila i ki{no ve~e je u~inilo svose desiti eksploatacija izvorne je, tako da sam ja zavr{io u lijepo ideje, uz male izmjene u lokaci- zagrijanoj sali sa Dolby digital jama i vremenskom slijedu te zvukom i savr{enom slikom na originalne radnje. Dobro, mo`da platnu dijagonale nekoliko stotizvu~i malo komplikovano, ali u na in~a, kako bih se smijao priglustvarnosti zaista nije. “Sumrak” pim, prizemnim, povr{nim i nisaga to najbolje pokazuje. malo edukativnim {alama. Ustvari, povla~im ovo zadnje - u posljeSmijeha i edukacije dnjem nastavku “Ameri~ke pite” A prije te iste sage, temelje te- mo`ete nau~iti sve stru~ne izraze oremi fran{iznosti utrli su filmo- ameri~ke porno-industrije, iskovi kao “Mrak film” ili ako ste odra- ri{tene u regularnom `ivotu, ovo, sli u osamdesetima, “Strava u uli- zemaljskom. Da, mogu}e je. Zna~i, dolazimo do zaklju~ka ci brijestova” i “Povratak u budu}nost” Ima ih nebrojeno i svi po- da je ameri~ka teorema fran{i. tvr|uju isplativost teoreme i ne znosti ustvari obrazovnog karaba{ visok nivo inteligencije cilja- ktera, osim {to nudi izvor jeftine ne grupe publike koja uvijek izno- zabave. Jeftine ako kupite ulazniva hrli u kina kako bi gledala ne- cu kada je popust i ne jedete koNisad Selimovi}

“Ameri~ka pita: Ponovo na okupu”, USA, 2012 Re`ija: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg Uloge: Jason Biggs, Tara Reid, Seann William Scott
obzira na pauzu, pri~a nije dosadna ili predvidljiva. Zaista ~udno - ili ja jednostavno nisam odavno gledao holivudsku komediju. Ali, to nije razlog koji opravdava suludo tro{enje novca na fran{ize koje }e roditi nove fran{ize kako bi one generirale novac za neke potpuno nove fran{ize. Sve je to vrlo, vrlo degutantno. Cijela Amerika se obrazom svojim bori protiv pedofilije i internet-piratstva i maloljetni~ke delinkvencije i silnih floskula kapitalisti~ke demokratije, dok srcem i du{om u`ivaju u smijehu koji izaziva barely legal lolita i njena zadnjica u prvom planu, nimalo druga~ija od onih koje nude duplerice ~asopisa kojima se onomad sudilo zbog golotinje. Sada ta golotinja pokre}e jedan dio ameri~ke industrije i generira ogroman priliv novca u vladine blagajne putem poreza i razli~itih filmskih taksi. Nijedan roditelj ne `eli da zna da isto ono ~emu se oni smiju i uzbu|uje ih, potpuno legalno, na velikom platnu, rade i njihove ljubimice, samo u tami automobila. Daaa, i Bosna nije iznimka. ^itav svijet je oti{ao k vragu, pa i mi s njim. Ali, za{to kukati oko toga kada se mo`emo smijati tome. Uvijek mo`emo optu`iti politi~are da nam nije dobro. “Barely legal” (jedva legalno), izraz je u engleskom jeziku kojim se ozna~ava dobna granica u porno-industriji. To je tako|er ime porno-~asopisa.

U

kice. Ali, vrijedno je saznanje koje oplemenjuje na{ `ivot. U kino vi{e ne idemo kako bismo se samo smijali ili plakali, nego idemo i da u~imo. Kao nekada, kada su prije projekcija pu{tali - vijesti. Sada pu{taju reklame pa je tako mogu}e nau~iti i da zlatne ribice vi{e ne ispunjavaju `elje, nego nude savjetodavne usluge. Ali zato u~imo iz samog filma koji bi nas trebao samo zabaviti, to skoro da vrijedi i duplu cijenu ulaznice. Na primjer: Recimo da imate suprugu i da vam je lijepo. “Ameri~ka pita 4” nas u~i da nikad, ama ba{ nikad, ne biste smjeli dopustiti svojoj nje`nijoj polovici da vam govori {ta da obu~ete, sve da i iza toga slijedi suludo divlji seks. To ne vodi na dobro. Ili ako imate zgodnu mamu, ne smijete o~ekivati da vam raja ne}e imati seksualne ma{tarije o njoj. To je sve normalno i svemu tome nas u~i jedan klasi~ni ameri~ki film. Nevjerovatno, ali istinito. Vjerovatno je postalo o~ito da se u ovom posljednjem, nimalo usiljenom nastavku popularnog serijala sve vrti oko seksa. Mislim, za{to i ne bi ako je to bio slu~aj i u prethodna tri nastavka? Za{to mijenjati dobitnu kombinaciju? Ovog puta ekipa se vra}a u rodni grad kako bi proslavili jubilarnu 13. godi{njicu mature. Jo{ jedna velika ameri~ka tradicija se po{tuje i ovdje - slavi se broj trinaest kao da ne postoji nijedan drugi. Ali,

za{to ne, novac se ne gleda sujevjernim o~ima. Po dolasku u gradi} odakle je sve po~elo, postaje o~ito da se mnogo toga promijenilo, ali je su{tina ista. Stifflerova posebno. Sve ru`ne djevojke postale su vrlo lijepe, a djevoj~ice su postale `ene, sve miri{e na kataklizmu, sudar testosterona i estrogena na livadi ispod vodopada. Da se pitao upravo Stiffler, jedini dosljedni lik u litavoj fran{izi, to bi i bilo tako. Umjesto toga, de{avaju se stvari koje dovode do ruba i onda se vra}aju nazad. Kao u najgoroj no}noj mori fudbalera kada puca na gol, a lopta jedva stigne do peterca. Ili, kako ka`e najduhovniji pop-pjeva~ u nas - “nikad gol, vazda stativa” Sve u ~et. vrtom dijelu ove komedije vodi negdje, ali nigdje niko ne sti`e.

Smijeha i golotinje
Iskreno, film zaista slijedi svoj prvobitno zacrtani karakter i sve {ale u njemu su bazirane na komediji situacije. Uostalom, ve}ina dana{njih komedija koje dolaze iz Hollywooda ne nudi ni{ta vi{e od toga. I jo{ iskrenije, neke scene su zaista smije{ne i dobar su izvor zabave za jednu ki{nu ve~er, kada bilo kakav eksterijer ne nudi ni{ta bolje. Mada, ako }emo imalo ozbiljno, u ~etvrtom dijelu da se primijetiti da je to komedija koja ima mnogo bolji tempo nego prethodnici. I za jedan ~etvrti dio bilo kakvog serijala, bez

~etvrtak, 19. april/travanj 2012. godine

31

“Idiot” na sceni ZKM-a

Zagonetni svjetovi kneza Mi{kina
U potrazi za apsolutnom divotom, kre}u}i se svjetovima fantasti~nog, zagonetnog i za~udnog, kako to ve} prili~i Sve~ovjeku, redatelj Ivan Popovski gradi svog “Idiota”, temeljenog na istoimenom romanu F. M. Dostojevskog
Mladen Bi}ani}

G

susreta na tragu ljubavi do koje se, ipak, nikada ne dopire. Svi se tu `rtvuju a rje{enja nema. Jer “tu je sve neprirodno” zavapi}e knez , Mi{kin, i zapitati se: “Ka`ete da me voli, ali zar je to ljubav? Zar mo`e postojati takva ljubav, nakon svega onoga {to sam ve} pretrpio? Ne, tu je ne{to drugo posrijedi, a ne ljubav!” O tim, `u|enim i nikada dosegnutim slastima ljubavi, o zamkama u koje se zbog njih upada i iz kojih se gotovo nikada ne izOriginalan ~ovjek lazi, o tim nebrojenim hirovima Fjodor Mihajlovi~ Dostojevski ljubavnih zapleta, posrtanja i (1821-1881) tako je u punom svjet- stranputica govori Dostojevski u , lu zakora~io na pozornicu Zagre- svom “Idiotu” a Popovski to pokuba~kog kazali{ta mladih. Rije~ je, {ava preto~iti u jezgrovit, razumljiv naravno, to sam obim ovoga dje- i scenski pitak kazali{ni jezik. I,nala name}e, o ansambl-predstavi, ravno, o jo{ jednoj strasti, sili {to scenu nastanjuje povremeno vi{e vlada svijetom, mo}i nepokorenoj od dvadeset lica plus muzi~ki sa- ovdje je rije~. O novcu, snazi {to ga stav Sa Romalen, {to glazbu izvo- nudi bogatstvo. Ka`e na samom di u`ivo, i to prete`no ciganske ro- po~etku komada Ganja: “Kad manse, {to sve izvedbi daje pose- zgrnem para, znajte da }u biti i te ban ugo|aj - gotovo da se osje}a- kako originalan ~ovjek. Novac je te kao neki povla{teni kafanski jo{ ne~asniji i gadniji ba{ zato {to gost pred kojim, uz tu notu folklo- ti daje talent. Davat }e dok bude ra, igra neka putuju}a gluma~ka svijeta i vijeka.” Nitko u tom raskala{enom svidru`ina uvla~e}i vas postupno u taj tajanstveni misterij pun krika, jetu nije imun tom neodoljivom bola, pla~a, vriska i proma{enih zovu ljubavi i novca, svi se njima

lavna je misao romana prikazati apsolutno divna ~ovjeka. Nema ni{ta te`e od toga na svijetu, pogotovo danas. Svi pisci, ne samo na{i nego ~ak i svi europski pisci, tko god se prihvatio prikazati apsolutnu divotu - svi su do jednoga zatajili. Ta je zada}a, naime, neizmjerno te{ka. Divota je ideal, a ideal - ni na{ ni ideal civilizirane Europe - nije jo{ ni pribli`no ostvaren, tako u pismu svojoj ne}akinji Sofji Aleksandrovnoj Ivanovnoj Dostojevski nastoji objasniti i pribli`iti ideju svog romana “Idiot” drugog po re, du u niski od pet ukupno napisanih velikih romana. Po~inje ga pisati 1867, prvih sedam poglavlja izlazi u januarskom broju ~asopisa Ruski vjesnik 1868, a dovr{ava ga godinu kasnije, u januaru 1869. U februaru iste godine o tom svom djelu re}i }e i ovo: “Pa zar nije moj fantasti~ni Idiot stvarnost, i to, {tovi{e, posve svakodnevna? Ta upravo sad mora biti takvih karaktera u na{im slojevima otrgnutim od zemlje u slojevima koji u stvarnosti postaju fantasti~ni...” Rekao bi Krle`a, za kojega se te{ko mo`e re}i da je bio njegov veliki poklonik: “Po Dostojevskome Rus je ~ovjek, Slavjanin, sve~ovjek, i sve {to taj Sve~ovjek govori, to ho}e da bude “sveljudsko” “Negdje na razme|i . tih pojmova, u potrazi za apsolutnom divotom, kre}u}i se svjetovima fantasti~nog, naravno zagonetnog i za~udnog, kako to ve} prili~i Sve~ovjeku, Ivan Popovski gradi svog “Idiota” temeljenog na , istoimenom romanu. On je redatelj, dramaturg i autor adaptacije teksta - asistentica u dramatizaciji, adaptaciji i izboru glazbe je Ivana Djula. Sarajevska pozori{na publika njegovo gostovanje na MESS-u 2009. sa predstavom “^etiri godi{nja doba” ocijenila je najvi{om ocjenom.

Iz predstave “Idiot”: Svi se tu `rtvuju, a rje{enja nema

F. M. Dostojevski: “Idiot” prijevod Irena Luk{i}, redatelj, dramaturgija i adaptacija teksta Ivan , Popovski. Oblikovanje scene Nina Ba~un, kostimografija Doris Kristi}, scenski pokret Jelena Vukmirica - Makovi~i}, oblikovanje svjetla Marinko Mari~i} i Ivan Popovski. Glume: Frano Ma{kovi}, Goran Bogdan, Nina Violi}, Jadranka \oki}, Milivoj Beader, Damir [aban, Ksenija Marinkovi}, Pjer Meni~anin, Sreten Mokrovi}, Maro Martinovi}, Filip Nola, Lucija [erbed`ija, Barbara Prpi}, Nata{a Dor~i} i drugi. Muzika u`ivo: sastav Sa Romalen.

O predstavi

razbacuju i poigravaju u praznini svojih potro{enih `ivota. Sve to ponekad zazvoni poput nekih titraja neizbje`nih soap-opera, u~ini vam se da se nalazite sred neke skandalozne kronike iz `ivota visokog dru{tva, ili da ~itate bombasti~ne rubrike u `utoj {tampi kojima je jedini cilj nekoga upropastiti, osramotiti, uprljati i uni{titi. Dostojevski je precizan i jasan do bola: “Najfantasti~niji san prevratio se najednom u javu {to se posve jasno ocrtavala.” A tu vi{e nitko nije nedodirljiv, sve dolazi na naplatu, grijesi pro{losti ili nada, snovi o budu}nosti, sasvim svejedno. “Ne znam se dr`ati kako treba, nemam osje}aja mjere; moje rije~i ne odgovaraju mojim mislima, a to je poni`avanje tih misli. Znam da je mene priroda zakinula...” to~no definira sam , sebe knez Mi{kin - suvereno ga igra, vibriraju}i na toj opasnoj granici sazdanoj od bola, sna, jave i svijesti o sebi Frano Ma{kovi}. Njegov antipod, suparnik i otjelovljenje razbuktale strasti, grub, sirov i pun proturje~nosti Rogo`in - odli~an Goran Bogdan, sav u gr~u tijela i duha spremnog na ko-

na ~ni obra ~un: “^im ni si sa mnom, odmah osje}am mr`nju prema tebi, Lave Nikolajevi~u. A evo, sad ne sjedi{ sa mnom jo{ ni ~etvrt sata, i opet si mi drag ko nekad...” I dvije velike `enske role: Nastasja Filipovna zanosne Nine Violi}, ~ija bi ljepota mogla okrenuti svijet, ali ona se tog svijeta odrekla i smjerno priznaje: “Ja vi{e gotovo i ne postojim, znam to; sam Bog zna {to jo{ mjesto mene `ivi u meni!” i Aglaja Jadranke \oki}, njene suparnice, plaha i nevina, puna znati`elje: “Ho}u da budem odva`na i da se ni~eg ne bojim” ali i surova i okrutna kada , je pogo|ena tamo gdje je najranjivija: “Da ste htjeli biti po{teni, mogli ste oti}i u pralje!”“odbrusi}e Nastasji Filipovnoj u `aru prepirke.

Panorama pogleda
Roman Dostojevskog je, usto, i panorama pogleda, pojmova i razmi{ljanja Rusije tog doba, gotovo svih njenih slojeva, freska na kojoj se {irokim zamasima oslikava dru{tvo i njegovo doba, kojim kro~e junaci ovoga djela. Predstava to ne zaobilazi, ali zbog obim-

nosti - roman broji gotovo 700 stranica - bilo je neophodno sve to sa`eti i odabrati samo neke, najkarakteristi~nije momente, a da se ne izgubi nit pri~e i puno ne okrnji cjelina doga|anja. Povremeno zasmeta, naro~ito u prvom dijelu, ta linearnost, insistiranje na pripovjednom a ne toliko dramskom tonu izvedbe, neki su likovi preteatralni, gotovo karikaturalno izvedeni, taj podtekst poruge i ironije sadr`an u samom romanu od prvih stranica nekada je isuvi{e prisutan, gotovo nametnut u prvi plan - finale ipak pribli`ava se Dostojevskom kakav on jeste: tu je on zaista “utemeljitelj modernog psiholo{kog romana” prete~a moderne , svjetske knji`evnosti, za koga je jo{ Freud ustanovio da je “svojom intuicijom otkrio mnoge psiholo{ke zakonitosti koje su profesionalni psiholozi tek mnogo kasnije od njega uo~ili i opisali” . Sam autor je o “Idiotu” primijetio: “U romanu je {to{ta napisano na brzu ruku, {to{ta je razvu~eno i nije uspjelo, ali je pone{to i uspjelo. Ja ne branim roman, nego svoju ideju.” U onim trenucima kada se predstava pribli`ava toj ideji, “Idiot” u ZeKaEmu je i najuspjeliji. “Sudbina Dostojevskome (kao epileptiku) bila je ma}eha. A i `ivot mu nije bio sklon. Ali upravo te neda}e odgojile su ga za njegovu misiju, do koje se ~ovjek mogao probiti samo putem patnje i stradanja...” zapisao je o njemu jo{ , 1914. Miroslav Krle`a. Knez Mi{kin, idiot, lako se prepoznaje u tom opisu.

32

~etvrtak, 19. april/travanj 2012. godine

33

Promocija strip-umjetnosti u Sarajevu

Stripiti Fest
U organizaciji Udru`enja Drugi ugao, u suradnji sa Goethe institutom u Sarajevu, Fondacijom CURE, te Ministarstvom kulture i sporta KS-a, odr`an je prvi Stripiti fest u glavnom gradu BiH
Najuspje{niji bh. strip-autori Ervina Mufti}

Nagra|eni
Prvo mjesto: Ervina Mufti} Haris Varaji}, nagrada za drugo mjesto Rad Velida Agovi}a (tre}e mjesto) Milivoj Kosti} iz Donjeg Vodi~eva (tre}e mjesto)

Pretstavnici Goethe instituta sa Reinhard Kleistom

anifestacija je imala za cilj pro mo ci ju strip-umjetnosti kroz izlo`be, promocije i diskusije te davanje uvida u stanje bh. stripa danas. Progla{eni su i pobjednici konkursa "@ivot koji `ivim", koji je za cilj imao prikazivanje svakodnevnice kroz pero strip-autora.

M

- @elja nam je bila da prika`emo svu rasko{ talenta stripautora i autorica koji kroz ovu tehniku promi{ljaju svoju svakodnevnicu nagla{avaju}i ono {to svakome od njih pojedina~no predstavlja pojam `ivota u dana{njoj BiH, objasnio je jedan od osniva~a udru`enja Drugi ugao Emir Pa{anovi}, ina~e

strip-teoreti~ar i scenarist. Upravo Pa{anovi} i Filip Andronik, pokreta~i Festa, proglasili su najbolje. Tako je prvo mjesto osvojila Ervina Mufti} jer je, po mi{ljenju `irija, dostavila najoriginalniji i najzanimljiviji strip od svih poslanih. Drugo mjesto je osvojio Haris Varaji}, tako|er iz Sarajeva,

koji je impresionirao svojim smislom za humor, kao i crta~kim umije}em. Nagradu za tre}e mjesto `iri je odlu~io dodijeliti dvojici autora koji su dobili isti broj bodova od ~lanova `irija - Velidu Agovi}u, ~iji je fantasti~ni strip ujedno krasio i zvani~ni poster izlo`be, te Milivoju Kosti}u iz Donjeg Vo-

di~eva (kod Novog Grada), koji je u samo jednu stranicu stripa uspio sa`eti cijelu rijeku boli. Posebna nagrada Goethe instituta za najbolji strip oti{la je Mirzi Latifovi}u, koji je svojim stripom zaslu`io besplatan kurs njema~kog jezika u organizaciji Goethe instituta.

Mirza Latifovi} - posebna nagrada Goethe instituta

Ervina Mufti}: Svojim inovativnim pristupom stripu, zavidnim grafi~kim umije}em i zanimljivim uvidom u bh. stvarnost najvi{e je impresionirala ~lanove `irija i zaslu`ila nagradu za prvo mjesto. Haris Varaji}: Na zavidnom broju stranica, s obzirom na kratko}u konkursnog roka, uspio je ispri~ati jako zabavnu i dobro montiranu pri~u. Ako se ima {ta zamjeriti njegovom stripu, to je scenaristi~ka nedore~enost zbog koje je po mi{ljenju ~lanova `irija zaslu`io drugo mjesto. Velid Agovi}: Iako na trenutke konfuzan, Velidov ~etverostrani~ni strip prenosi autorove ideje na vizualno dojmljiv na~in. Treba poraditi na kompoziciji kadrova tako da se preta~u jedan u drugi s ve}om fluidno{}u i jasnije. Mihajlo Kosti}: Jednostrani~ni strip koji zra~i emocijama ali mu nedostaje grafi~ke dore~enosti. O~ito je da ga je `elio {to prije zavr{iti i time je ostavio puno prostora za doradu.

Obitelj Michieli izla`e u ^apljini
Dragan Marijanovi}

Z

alo`ba kralja Tomislava u ^apljini priredila je, devetnaestu a mo`da i svoju najbolju dosada{nju izlo`bu uop}e. U Umjetni~koj galeriji Hrvatskog kulturnog sredi{ta u ^apljini otvorena je ve} tradicionalna izlo`ba, vrlo vrijednih eksponata glasovite slikarske i uop}e umjetni~ke hrvatske obitelji Michieli, glasovitoga likovnog bra~noga para i Katarine @ani} - Michieli, ro|ene 1922, a umrle pro{le godine, akademske slikarice, te mu`a joj Valerija Michielia, akademskog kipara, ro|enog iste, a umrlog prije dvadesetak godina. A znano je kako smrti umjetnika njihovoj ostav{tini daju posve nove vrijednosti i kriti~ke odnose, jer se valjda oduvijek smatralo da `iv umjetnik ima jo{ {to{ta za re}i i napraviti, a kad vi{e definitivno nema, onda se traga za svakom njegovom sitnicom koju nitko za njegova `ivota nije na{ao za shodno niti primijetiti, a kamoli uknji`iti. Tako da je tu`no {to umjetnike slava zati~e Na drugom svijetu, i {to oni nikada ne}e vidjeti monografije o

Poruke pospremljene u srca
Naslov izlo`be mo`da zvu~i malo (pre)komplicirano - "Uprisutnjena slutnja transcendentalnog", ali se i najdobronamjernija izlo`ba, koja vrijedi, a ova doista vrijedi, mora dr`ati podalje od populizma. To je jednostavno - tako. I dobro je dok bude tako
"Uprisutnjena slutnja transcendentalnog", ali se i najdobronamjernija izlo`ba, koja vrijedi, a ova doista vrijedi, mora dr`ati podalje od populizma. To je jednostavno - tako. I dobro je dok bude tako. Profesor Stanko [poljari}, povjesni~ar umjetnosti i kustos Umjetni~kog paviljona u Zagrebu, gotovo je redovitim otvoriteljem izlo`aba koje ovdje dolaze sa zapadnih strana Save, uglavnom je i autor predgovora, pa je tako bilo i ovaj put, s tim da se s rado{}u bacio i na autorstvo koncepta izlo`be, izbora slika i skulptura, te njihovoga postava. Zanimljiv je taj [poljari}; vi mo`ete biti djelomice i dekoncentrirani u trenutku dok vam netko iznosi mudre misli, ali taj o~ito nema problema s tim. Stru~an, rje~it i beskrajno upu}en ~ovjek. A takvi uglavnom govore tiho, pa unato~ i mikrofonu, morate napregnuti uho, no, ~uo sam sasvim dovoljno: - Jedan povelik mislilac re~e: "Bolje ne imati nikakvo mi{ljenje o Bogu, ako to mi{ljenje Boga nije dostojno". Ova je izlo`ba uistinu toga karaktera - ona je lijepa, ali ne plijeni onom izvanjskom ljepotom, ona poti~e na tra`enje smisla ljepote. U ova djela utkana su duhovnost i emotivnost. Pokazala je to i ova izlo`ba na kojoj se, uz ne{to zainteresiranog svijeta, skupila i ugledna akademska skupina rado vi|enih do{ljaka iz Zagreba: uz Leilu Michieli - Vojvoda i spomenutog [poljari}a, i akademska slikarica Iris Bondora Dvornik, slikar Dubravko Mokrovi}, te prof. Slavko Harni. - Izlo`ba je zapravo poveznica izme|u svih stilova i na~ina, izme|u svih vremena suvremenosti i tradicije. Kada se kroz tu dimenziju promatra djelo, onda ono dobiva jedan druga~iji bljesak, jedan treptaj druga~ije iskrenosti i odgovornosti, jednog spoja talenta i nadahnu}a, {to je sjajno uprisutnjeno na ovoj izlo`bi, re~e [poljari}.
Sa otvorenja izlo`be Djela koja poti~u na razmi{ljanje o na{em trajanju i na{im sudbinama

Duhovna dubina
Profesor }e pak nastaviti: - Sakralna tematika je danas pomalo gurnuta na marginu interesa umjetnosti. Nije ba{ da takvih djela nema - ima ih, mo`da nekad i previ{e radi povr{nosti kojom mnogi slikari i kipari to shva}aju; ali ovdje se radi o jednoj punoj do`ivljenosti, ula`enja u sve slojeve i sadr`ajnost tema kr{}anske ikonografije gdje ovdje prevladavaju golgotski motivi, ali ne samo u prikazu doga|aja od prije 2.000 go-

Ula`enja u sve slojeve i sadr`ajnost tema kr{}anske ikonografije

sebi niti }e ~uti {to se o njihovim djelima posthumno govori na izlo`bama.

Mudre misli
Istinabog, Michielievi su imali sre}u sa potomstvom, pa je njihova k}er Leila Michieli - Vojvoda, ro|ena 1952, akademska slikarica ona ko-

ja dr`i plamen likovnog stvarala{tva ove slavne obitelji `ivim, dapa~e, svoja umjetni~ka djela predstavlja zajedno sa djelima svojih besmrtnih roditelja. Opus Michielievih izla`e se rijetko, vrlo rijetko, pa je i time ova ~apljinska izlo`ba vrednija i ekskluzivnija. Premda, naslov izlo`be mo`da zvu~i malo (pre)komplicirano -

dina nego i povezivanja patnje, smisla, predanja, nade, koja je dana u opisima Evan|elista, a prisutna je i u umjetni~koj interpretaciji. Svatko od troje umjetnika ima neke svoje kutke i zakutke, neke svoje opsesije i faze tematskih opredjeljenja; djela Katarine @ani} - Michieli, u kojima se vide prizori vezani uz njezinu rodnu Slavoniju, u opisima sela, ljudi, atmosfere, ~udesnosti svjetla.(…) Valerije Michieli, koji je presudno utjecao na suvremenu hrvatsku skulpturu, na ovoj je izlo`bi predstavljen i kao sli-

kar i kao kipar, a njegova nas djela poti~u na razmi{ljanje o na{em trajanju i na{im sudbinama. Njegove figure Krista su sna`ne do potresnosti, dok se ispod povr{ine njegovih slika uvijek osje}a - `ivot: i kad se osje}a tjeskoba `ivota, iskra nade je uvijek tu. (…) Leila Michieli - Vojvoda na ovoj se izlo`bi predstavlja radovima koji su gotovo isklju~ivo vezani uz tematiku Golgote, a kri`ni put je uistinu originalno rije{en: postaja nema 14, nego 16. Autorski rukopis Leila je kroz izmjene planova primijenila u origi-

nalno koncipiranom kri`nom putu, vitrajima za crkvu siroma{ka iz Asiza sv. Franje, u Alibegovcima, u `upi Siv{a. Leila nije slikala postaje kri`noga puta pojedina~no, nego je u triptihalnim prikazima vezala prizore. Uz ~etrnaest uobi~ajenih postaja, {to u likovnosti traje ve} od XVII stolje}a, potaknutoj idejom Alvara iz Cordobe iz XV stolje}a, kad je kri`ni put imao sedam postaja, evo je Leila dodala dvije "svoje": Posljednju ve~eru i Put u Emaus i, tek se to, vi|eno materijalizirano, ~ini kona~nim i lo-

gi~nim slijedom. Zastanite pored djela, zavirite ispod prvotne izglednosti i uo~it }ete duhovnu dubinu, one prostore meditacije koje umjetnost nudi, koja preko osoba kao {to je ovo troje velikih hrvatskih umjetnika uspjelo donijeti neprekinutu kreativnu temperaturu na ovoj izlo`bi koja nije tek jedan lijepi posjet, nego ostaje u nama, ostaje ne{to {to smo posvojili i ne{to {to nas je istinski obogatilo, pa pospremimo ju u na{a srca!

34

~etvrtak, 19. april/travanj 2012. godine

Kad jednom sretne{ prirodu

Sa promocije knjige Rame Kolara na ^avljaku

Foto: D. TORCHE

Bosanski Indijanac
Ne tugujem za onim {to nemam, nego se radujem i veselim onom {to imam, zapisuje Kolar na posljednjoj stranici svoje knjige, uz Churchillovu re~enicu: "Nismo radili ono {to smo voljeli, ve} smo voljeli ono {to smo radili"
Nada Salom

Tuma~ izme|u prirode i zdravlja
Hajdar Arifagi} Ve} na samom po~etku novinarske profesije Ramo Kolar je sa nekoliko stalnih rubrika u razli~itim dijelovima i prilozima Oslobo|enja dao do znanja da ne prihvata ulogu vje~nog hroni~ara dnevnih doga|aja ve} `eli biti autor tekstova koji }e `ivjeti du`e od jednog dana. Rukopisom "Kad jednom sretne{ prirodu" dokazuje da je u tome uspio. Kao meritoran tuma~ alternativne medicine, prirodnih tradicionalnih metoda lije~enja i poznavalac brojnih bosanskih travara, u mati~nom listu ve} skoro tri decenije gaji stalnu rubriku Alternativna medicina ispisuju}i stotine stranica novinarskog teksta o ljekovitosti prirodnih trava, plodova, bolestima i povratku zdravlja. Ti njegovi plodovi plijene pa`nju ~italaca koji }e, sasvim sam siguran, biti izuzetno obradovani njegovom novom knjigom "Kad jednom sretne{ prirodu". Osvanula je izme|u dva zna~ajna svjetska datuma 7. aprila, Svjetskog dana zdravlja, i 22. aprila, Dana planete Zemlje, i ja je do`ivljavam kao most izme|u dvije bitne odrednice ~ovjekovog postanka i opstanka. Sadr`ajem i svijetlo`utim bojama korica ona upu}uje na to da autor ne `ivi u oblacima, ve} ~vrsto stoji na Zemlji i pod Suncem, posve}en njenim bogatstvima i razli~itostima. Zbog toga mi je sasvim prirodno da se ova promocija odr`ava na ^avljaku, brdu iznad Sarajeva, a ne na Skenderiji i Sajmu knjiga. Prirodna biljna proizvodnja je simbol sigurnosti nasuprot sintetskoj proizvodnji lijekova koja ima negativan uticaj na ljude i okoli{. Danas se oko tri ~etvrtine svjetske populacije oslanja na ljekovito bilje kako bi odr`alo ravnote`u zdravlja, {to dodatno ukazuje na to koliko se ono o ~emu autor pi{e ti~e svih nas. pa opet i ~etvrto - kadulja - ka{ika ~aja na dvije decilitre vode (svaki put novi ~aj) tri puta na dan, peto - pauza nakon sedam dana. Recept sam dala rodici, ona ga je primjenjivala, uve}anje je nestalo i nikad vi{e se nije pojavilo, a otad je pro{lo 15 godina. Kolar je osoben pisac, uz njego-

R

amo Kolar ve} tri decenije u Oslobo|enju ispisuje pri~e o zdravlju i bolesti, povratku prirodi i ljudskim sudbinama, da bi, kako sam ka`e, nakon stotine ~lanaka, analiza i isto toliko pro~itanih knjiga, "ne{to od tog iskustva ostavio u ne~emu {to bi se moglo nazvati knjigom". Rije~ je uistinu o rijetkoj knjizi koju je nazvao "Kad jednom sretne{ prirodu", a kazivanje o njoj, ta~nije o kolegi Kolaru, naslovila sam sa Bosanski Indijanac, inspirisana ~uvenim pismom poglavice iz Seattla.

Prvo - hodanje na prevaru
Negdje pred Olimpijadu prvi put smo radili u istoj redakciji, Sarajevskoj hronici, ~ije su stranice, s obzirom na vrijeme u kojem je Sarajevo bilo iznimno va`no mjesto na karti svijeta, bile jedne od naj~itanijih. Ramo me "kupio" serijalom u kojem je poku{avao da spasi }iru i uskotra~nu prugu. Na`alost, nije uspio, ali je tada u~inio meni osobno ne{to na ~emu sam mu zahvalna. Nau~io me pje{a~iti. Bez puno rije~i, kao

i danas nakon svih tih godina, jednostavno bi me kada bismo ostajali posljednji u redakciji i kretali ku}ama, pitao: Mlada (tako oslovljava sve `ene, bez obzira na godine, status i sli~no): "Kako }e{ ti?" U to vrijeme Oslobo|enje je imalo veliki vozni park i nekoliko sopstvenih autobuskih linija, i ja bih obi~no odgovarala "Kecom!", jer je to bio najbr`i na~in da stignem do Marindvora. A onda bi on predlo`io: "Ma, hajde sa mnom nogom makar jednu tramvajsku stanicu." I, da skratim, od jedne stanice to se produ`avalo, gotovo na prevaru, na ~etiri stanice, do Otoke... Navika, tada ste~ena, ostala je do danas - obavezno pje{a~im najmanje ~etiri kilometra svaki dan. I zahvalna sam mu na tome, jer rijetko pose`em za receptima.

Recepti - iskustvo predaka
Kolar znanje o alternativnoj medicini, kao i sve ostalo, nekako {krto pokazuje, ali kad "zagusti", pomo}i }e savjetom. Navest }u samo dva primjera. Fotoreporter Oslobo|enja Salko Hondo, {to ga je, na`alost, granata usmrtila na radnom zadatku u ljeto 1992, svo-

jevremeno je imao te{ku operaciju crijeva, nakon koje su ga gotovo svi otpisali. A, on je nakon izvjesnog vremena svima preporu~ivao sljede}i recept, koji je ~uo od Rame Kolara. Ujutro se prvo pojedu mekinje koje se prethodne ve~eri potope, a onda u toku dana popiju tri ~a{e ~aja od jednakih dijelova nane, maj~ine du{ice i kunice. Salko se bio toliko oporavio da kad je oti{ao na, u to vrijeme ~uvenu VMA u Beograd, nisu mogli da vjeruju da pred sobom imaju istog pacijenta. Jednom sam Rami usput rekla kako moja rodica nakon svih ratnih stresova ima problema s uve}anom {titnom `lijezdom, koja se ne da mo`e napipati, nego i vidjeti golim okom. Ramo, po obi~aju, odmah ne reagira, ali ubrzo se na mom stolu na{ao papir sa ispisanim: Prvo - kupi kantarionovo ulje; drugo - {est ka{ika hrastove kore stavi u jedan litar vode u posudu koja se ne}e kasnije koristiti. Kuhaj dok ne uvri dopola; tre}e - dvostruka gaza se umo~i u odvar, pa na vrat namazan kantarionovim uljem, ide, dakle, ulje, pa gaza, pa {al, i dr`ati dva-tri sata, pauza dva tri sata,

~etvrtak, 19. april/travanj 2012. godine

35

vu pri~u sama po sebi te~e "Bosna" Ned`ada Ibri{imovi}a: Bosna, to je jedna dobra zemlja Kad pla~e klobu~aju kiseljaci Sagni se i pij, niko se ne ljuti U Bosni ima jedna ti{ina U ti{ini jedna njiva U toj njivi obeharalo stablo Zimi Bosna po svu no} srebrom zvoni Bosna ima Bosanca Kad Bosanac lije`e na po~inak On polahko glavu spu{ta na zemlju Da zemlju ne povrijedi Bosna ima majku Majka se popne na brdo iznad pruge Pa mahne ma{inovo|i Majka mahne ma{inovo|i a lokomotiva krisne Bosna ima ku}u U ku}i `ivi starica Njen smijeh je ajet o d`ennetu Skini obu}u kad prelazi{ Koranu, Glinu Savu i Drinu Operi noge u rijekama. Bosna je }ilimom zastrta.

Kad jednom sretne{ prirodu i Ramu Kolara
Admiral Mahi} Rumi: "Bog je ne{to {anuo ru`i - i ona se osmjehnula..." Dakle, na pripovjeda~ko-istra`iva~kom djelu koje govori o tradiciji vidarstva u BiH, "Kad jednom sretne{ prirodu", autora Rame Kolara, udarni~ki se radilo! Zato ta~no u sredi{tu ovog djela jo{ se vrti bo`iji {apat - koji je ne{to {anuo Kolarovom djelu - i ono se osmjehnulo... Taj osmijeh je lijek protiv srezane samo}e. Taj osmijeh mo`e da nas premjesti iz samo}e u jedan glas hiljade izvora radosti i zdravlja! Iz zime u sunce! Iz alkohola u med! Iz masne povr{ine `ivota u dubinu vegeterijanske ko{tane sr`i! A malo nam treba da pojmimo Bosnu da je kao "sir}e gorka a slatko joj dejstvo" - da je Bosna ru`a koja se ni u zlu ne da poniziti - zato se Kolarevi pismeni ~eki}i vole do ludila i donose nam na noge i ruke vitalisti~ko-autenti~ne i iluminatorno-visoke recepte za svenarodno zdravlje! Ova knjiga ima vi{e tuma~enja i interpretacija o zdravlju, svaki recept zra~i dobrotom - zato je bogatija i dublja od hornih trumpeta nekih drugih {turo-ovovremenih recepata... I bli`a je ~ovjeku, jer ju je iskomponovao ~ovjekoljubni vidar psihe i tijela, bosanskoljubni, prirodnoljubni i hrabri pripovjeda~ komunikacijskog relacionizma ali i postmodernizma i svega inog {to navodi na rije~ Ljubav, ro|enokijevski novosimboli~ki autor Ramo Kolar. Sve ove Kolareve ljekovite a po Rembou "vodene rije~i" nisu kliznule u mehani~nost pisanja - vo|ene su s mjerom i s ljubavlju pi{~evim osobenim filozofi~nin osjetom - sa {irokog pojila izvora ka logocentri~nom u{}u vidarskog potpisa... Bi}e bolje i meni i svima - ako nau~imo napamet neke od ovih mudrih recepata... Eto, ja sam se "nalijepio" na recept gora`danski med za Billa Clintona - jer sam u opsadi grada Sarajeva - ne znaju}i za ovaj recept - napisao pjesmu "Med slobode", posve}enu Billu Clintonu... a pjesma je krenula na engleskom - In the TV screen - in the VVhite House garden - Bili Clinton's smile - making a speech...that smile is like smail of honv from Gora`de - That was a real speech! Itd, itd. Nisam imao priliku upoznati eko-p~elara iz Gora`da Kemala Fejzi}a koji je svoj med poslao biv{em ameri~kom predsjedniku Billu Clintonu, ali eto desilo se ne{to nevjerovatno - ja sam ko zna kako i za{to napisao u mojoj ratnoj pjesmi o Bilu Clintonu - da je njegov osmijeh sli~an osmijehu gora`danskog meda... Naravno, ljudi su u su{tini dobri ali su povr{ni po pitanju svog zdravlja. Ovu Kolarevu knjigu "Kad jednom sretne{ prirodu", koja obnavlja energiju,~im sam je i{~itao upitao sam je: mo`e{ li izmisliti siloviti ali sa blagim ukusom med koji bi se zvao - ljubavni med... Valja meni krenuti ka Barbari...! magla u tamnoj {umi, svaki kukac, sveti su u pa m}e nju i is kus tvu moga naroda. Sokovi koji kolaju kroz drve}e nose sje}anje na crvenoga ~ovjeka. Mrtvi bijeli ljudi zaboravljaju zemlju svoga ro|enja kada odu u {etnju me|u zvijezdama. Na{i mrtvi nikada ne zaboravljaju ovu lijepu zemlju jer je ona majka crvenog ~ovjeka. Mi smo dio zemlje i ona je dio nas. Mirisavo cvije}e na{e su sestre, jelen, konj, veliki orao, svi oni su na{a bra}a. Stjenoviti vrhunci, so~ni pa{njaci, toplina tijela ponija i ~ovjek - svi pripadaju istoj obitelji. [ta je ~ovjek bez `ivotinja. Ako sve `ivotinje odu, ~ovjek }e umrijeti od velike usamljenosti duha. [to god se desilo `ivotinjama, ubrzo }e se dogoditi i ~ovjeku. Sve stvari su povezane. Morate nau~iti svoju djecu da je tlo pod njihovim stopama pepeo njihovih djedova. Tako da bi oni po{tivali zemlju, recite va{oj djeci da je zemlja s nama u srodstvu. U~ite va{u djecu kao {to ~inimo mi s na{om da je zemlja na{a majka. [to god sna|e nju, sna}i }e i sinove zemlje. ^ovjek ne tka tkivo `ivota; on je samo struk u tome. [to god ~ini tkanju ~ini i sebi samome. To mi znamo: zemlja ne pripada ~ovjeku; ~ovjek pripada zemlji. I za kraj o na~inu na koji Kolar poima koncept alternativne medicine, koriste}i se svojim obrazovanjem, znanjem filozofije (antropozofije posebno) i religije. Prije svega, uzima u obzir kompletno stanje ~ovjeka, uklju~uju}i fizi~ki, emocionalni i duhovni aspekt. I prirodu. Jer, njegov je moto - Sve su stvari povezane. Listaju}i njegove susrete sa prirodom, pri~e o zdravlju i bolesti, povratku prirodi i ljudskim sudbinama, mo`emo na~inima alternativne medicine poput najstarije ayurvede, preko klimatoterapije, gemmoterapije, medicine ameri~kih Indijanaca, tibetanske, kineske medicine..., dodati bosansku. Koju Kolar na najplemenitiji na~in ba{tini, onu koja je jedina mogla da jednoj ljekovitoj travki da naziv nana, a drugoj maj~ina du{ica.

Gosti iz Beograda

Violinista Vladimir Markovi} i pijanistica Julijana [ulovi}

Sve su stvari povezane
Ramo upravo tako gazi Bosnom i Hercegovinom, djeli}em planete koja }e svoj dan obilje`iti 22. aprila. I uz koji se uvijek sjetimo poglavice Seattla, po kojem je grad u dr`avi Washington i dobio ime. Sjetimo se njegovog poznatog govora (pisma), ameri~kom predsjedniku, kao odgovora na ponudu da bijelci kupe indijansku zemlju. Pismo je jedna od najljep{ih i najdubljih misli koje su ikada izre~ene o ~ovjekovoj prirodi. Ima univerzalnu poruku i aktualnost i ovih dana kada se Indijancima ispla-

Nadma{ili o~ekivanja publike
Muziciranje violiniste Vladimira Markovi}a i pijanistice Julijane [ulovi} nikoga u dvorani nije ostavilo ravnodu{nim
Mirjana Papi} - Hrka{ arajevo art nam je uprili~io jo{ jednu zanimljivu koncertnu ve~er. U petak, 13. aprila, u dvorani Bo{nja~kog instituta predstavili su se umjetnici iz Beograda, violinista Vladimir Markovi} i pijanistica Julijana [ulovi}, sa djelima koja su uvijek rado slu{ana na koncertnim podijumima: Sonata za violinu i continuo g moll G. F. Händela, te Dvije sonate J. Brahmsa, op. 78 Gdur i op. 108 d moll.

S

Visoki muzi~ki dometi
Vladimir Markovi} i Julijana [ulovi} su se usavr{avali u klasama uglednih i priznatih pedagoga na konzervatorijumu "P. I. ^ajkovski" u Moskvi. Nastupali su u mnogim gradovima {irom Evrope. Pred sarajevskom publikom umjetnici su u punom sjaju iskazali svoje muzi~ke i tehni~ke domete, pulsiraju}i kao ravnopravni partneri i dobro uigran duo. U sonati G. F. Händela, Vladimir Markovi} je uspio da odgovori svim slo`enim i raznovrsnim zahtjevima partiture, isti~u}i vokalnost kantilene, prirodnost fraze i poetiku stilskog izraza. Pijanistica je bila pouzdana potpora solisti. Violinske sonate J. Brahmsa su djela u kojima se prepoznaje Brahms na na~in kako ga muzi~ki svijet voli i po{tuje, sa bogatom tematskom gra|om, satkanom od mno{tva bravuroznih, harmoni-

~nih i melanholi~nih partova. Za izvo|enje Brahmsovih sonata potrebna je muzi~ka zrelost i iskustvo, a sve to ova dva umjetnika neosporno posjeduju. Vladimir Markovi} je svojom osebujnom muzikalno{}u i prefinjenim senzibilitetom izrazio istinski sadr`aj sonata, interpretiraju}i ih sa dubokim osje}ajem za melodiju. Sve muzi~ke cjeline su bile osmi{ljene sjajnim zavr{ecima, koji su davali posebnost njegovoj muzi~koj individualnosti. Pijanistica Julijana [ulovi} je lako}om i vje{tinom sviranja, nizanjem brzih pasa`a i arpeggia, te kontrastnim korespondiranjem sa violinistom, doprinosila homogenosti i ukupnom emocionalnom sadr`aju izvedbe.

Publika prepoznala vrijednosti
Publika je burnim aplauzom pozdravila umjetnike koji su u znak zahvalnosti, na bis izveli jo{ dvije kompozicije. Na kraju ove koncertne ve~eri ~uli smo "Baladu" Ante Grgina i "[indlerovu listu" Johna Williamsa. Muziciranje violiniste Vladimira Markovi}a i pijanistice Julijane [ulovi} nikoga u dvorani nije ostavilo ravnodu{nim. Njihova neposrednost, te suptilna predanost muzi~kom tkivu, svjedo~ila je koliko su ovo dvoje umjetnika zaljubljeni u koncertni podijum.

}uju naknade za oduzetu zemlju, ali sva postavljena pitanja mudrog poglavice i dalje va`e: Kako mo`ete kupiti ili prodati nebo, toplinu zemlje? Ta ideja nam je strana. Ako mi ne posjedujemo svje`inu zraka i bistrinu vode, kako vi to mo`ete kupiti? Svaki dio te zemlje svet je za moj narod. Svaka sjajna borova iglica, svaka pje{~ana obala, svaka

36

~etvrtak, 19. april/travanj 2012. godine

100 godina od ro|enja vajara i hroni~ara Dragi{e Trifkovi}a

Djela govore vi{e od rije~i
Izlo`ba u Me|unarodnoj galeriji portreta u Tuzli, izme|u ostalog, predstavlja skromni doprinos o~uvanju sje}anja na spomenike kao svjedoke jedne zna~ajne istorijske epohe
Du{ka Rebi}

P

ovodom 100 godina od ro|enja Dragi{e Trifkovi}a, vajara iz Tuzle, Muzej isto~ne Bosne i Me|unarodna galerija portreta u Tuzli organizovali su spomen-izlo`bu u znak sje}anja na svestrani opus i nepresu{no djelo tuzlanskog umjetnika. Izlo`bi je prisustvovao izuzetno veliki broj Tuzlaka. Trifkovi} je to i zaslu`io jer je cijeli `ivot posvetio rodnom gradu, u kojem je stvarao svoja djela.

Stvarala~ki opus
Izlo`ba je podijeljena u dva dijela. Prvi dio ~ini dokumentacionu gra|u. To su fotografije na kojim je prikazan Trifkovi}ev `ivotni put. U drugom dijelu su

izlo `e na nje go va va jar ska dje la. Prezentaciji lika i Trifkovi}evog djela na izlo`bi doprinio je Senad Begovi}, saradnik Za voda za za{titu i kori {tenje kulturnog naslije|a Tuzlanskog kantona, rije ~i ma: - Zna~ajan stvarala~ki opus Dragi{e Trifkovi}a odnosi se na spomeni~ku plastiku i likovna rje{enja za memorijalne spomenike posve}ene `rtvama NOB-a. Veliki broj spomenika koje je radio na podru~ju Tuzlanskog kantona i sjeveroisto~ne Bosne, na`alost, sada je u te{kom ru{evnom stanju. Da Trifkovi} svojim idejnim rje{enjima spomeni~ke plastike stoji uz bok sa Ismetom Mujezinovi}em, Antunom Augustin~i}em, Ivanom Saboli}em, istakao je Begovi} i dodao: - Iako pos to ji monografija posve}ena Trifkovi}u u izdanju Me|unaro dne ga le ri je por tre ta Tu zla 1982, osje}a se deficit u publikovanoj gra|i koja tretira pitanja njegovog umjetni~kog opusa. I ova izlo`ba, izme|u ostalog, predstavlja skromni doprinos o~uvanju sje}anja na spomenike kao svjedoke jedne zna~ajne istorijske epohe. Izlo`bu je otvorio Trifko vi }ev u~e nik, po zna ti tu-

zlanski umjetnik Zdrav ko Novak. Nije mogao, a da ne spo me ne da je Trifkovi} pripadao velikim Tuzlacima koji su obilje`ili ovaj grad. Svojim vre me plo vi ma kao hro ni ~ar zapisao je mnoge doga|aje i sve ono {to je bilo interesantno u Tuzli. - Te{ko je shvatiti da jedna takva Trifko vi }e va za os tav {ti na nije na{la mjesto u gradu

gdje bi bila dostupna svima zainteresovanim za pro{lost Tuzle, kazao je Novak.

Tuzlanski vremeplov
Trifkovi} je autor velikog broja vajarskih radova u punoj plastici, reljefa, bista, statueta, statua, spomenika, plaketa... Mnogi spomenici ~iji je autor nalaze se u Tuzli i drugim mjestima BiH. Autor je grba grada Tuzle koji je zvani~no usvojen 1958. Posebnu aktivnost iskazao je u rekonstrukciji izgleda stare Tuzle. Autor je brojnih crte`a stare Tuzle, koji predstavljaju izuzetno vrijedan likovno-arhitektonski dokument o Tuzli s kraja osmanske i po~etka austrougarske uprave. Trifkovi} je bio pasionirani kolekcionar fotodokumentacione i pisane gra|e iz pro{losti Tuzle i njene okoline, {to je poslu`ilo da napi{e i izda pet knjiga pod nazivom “Tuzlanski vremeplov” Vajarskim . radom bavio se do posljednjeg dana `ivota, do 2000, kada je umro u rodnoj Tuzli, gdje je i sahranjen na groblju Trnovac. u njoj. Kao i ranije, za Frlji}a je tema “glavni lik” a pri~a }e iza}i na , kraju svojevrsne istra`iva~ke radionice. Naime, jedna od osobenosti Frlji}evog rediteljskog rukopisa je i da kada radi na poznatom literarnom predlo{ku (kao {to je to bio slu~aj s “Pismom iz 1920” naprimjer), smjelo na nje, mu umjetni~ki intervenira, daje li~ni aspekt i pe~at.

Nova predstava Olivera Frlji}a

\in|i}a niko ne igra
Redatelj po~eo probe, ali jo{ ne otkriva detalje Lik ubijenog premijera ne postoji u novom projektu Ateljea 212

R

se odlu~io za najtraumati~niji doga|aj poslije promjena u SrbiDelikatnost teme ji. Razloge za taj potez obrazlo`io Frlji}, koji na prostorima neka- je rije~ima “da se Srbija i danas da{nje Jugoslavije slovi za jednog nalazi pod hipotekom ovog zlood najboljih i najsmjelijih umjet- ~ina, kao i da su modernizacijski nika u svojoj bran{i, i ovog puta procesi u zemlji nakon \in|i}ese odva`io uhvatiti uko{tac s te- ve smrti zaustavljeni i da jo{ nemom iz nedavne pro{losti. Sada ma politi~ara njegovog ranga

edatelj Oliver Frlji} priprema novu predstavu za scenu Ateljea 212. Rije~ je o autorskom projektu koji }e se pred beogradskom publikom na}i u maju, na tre}im Mucijevim danima. Inspiraciju za novo pozori{no djelo Frlji} je prona{ao u tragi~noj sudbini srpskog premijera Zorana \in|i}a, koja ni poslije devet godina od ubistva ne prestaje potresati javnost.

Fesizvo|enje Frlji}eznaku projekta, pod radnim tival u vog autorskog Frlji}a Prvo
naslovom “Zoran \in|i}” bit }e 18. maja i to je jedina premi, jera na ovogodi{njim Mucijevim danima. Ina~e, kako saznajemo, na festivalu }e biti izvedena jo{ jedna Frlji}eva predstava, pa }e, u svakom slu~aju, majska pozori{na fe{ta pro}i u znaku ovog eminentnog redatelja. koji bi te procese ponovo mogao pokrenuti” . Zbog delikatnosti teme, ali i koncepta predstave koja zapravo nastaje tokom samog procesa rada, u Ateljeu ne `ele otkrivati bilo kakve detalje. Ipak, saznajemo da su probe po~ele, a da je Frlji} okupio gluma~ku ekipu u
Oliver Frlji}, jedan od najsmjelijih umjetnika u regionu

Glumci
Sa nekima od glumaca Frlji} je ve} sara|ivao u predstavi “Otac na slu`benom putu” (Bane Trifunovi}, Tanja Petrovi} i Ivan Jevtovi}), s nekima }e se na sceni sresti prvi put, dok je jedan od njih, Milan Mari}, nedavno imao svoju prvu veliku ulogu i premijeru u “Pi{onji i @ugi” . - U dogovoru s Ateljeom ne}u davati nikakve izjave tokom priprema predstave, nemojte mi zamjeriti, rekao je Frlji} u pozori{tu u kojem je ve} s velikim uspjehom postavio na scenu Sidranovog “Oca na slu`benom putu” . Mr. S.

kojoj su za sada Branislav Trifunovi}, Ivan Jevtovi}, Tanja Petrovi}, Jakov Jevtovi}, Milan Mari}, Vladislav Mihailovi}... Publiku intrigira ko bi od njih mogao tuma~iti lik srpskog premijera. Ova vrsta autorskog projekta ne podrazumijeva klasi~nu dramsku strukturu, pa ni likove

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OGLASI

37

38

POMO] U KU]I
Ukrasne biljke u va{em domu

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Plijene ljepotom, ali su otrovne
Mnoge ukrasne biljke, ~ijoj se ljepoti i mirisu divimo, vrlo su otrovne. Budu}i da su ~est ukras u domu, dobro bi bilo da znamo koliko su opasne

Mali trikovi iz kuhinje
Ponekad se doga|a da se jedna staklena ~a{a zaglavi u drugoj, ako ih budete energi~no vukli i cimali, mo`ete da ih polomite, a uzalud }ete izgubiti ner ve i vri je me. ^a {e }e se odmah razdvojiti kada donju uronite u toplu vodu, a u gornju pustite mlaz hladne. Napukao porcelanski tanjir mo`ete da spasite ako ga prokuhate 15 minuta u mlijeku, na minimalnoj temperaturi. Dovoljno je da mlijeko prekrije tanjir. Kada se tanjir osu{i, na njemu se ne}e vidjeti pukotina. Teflonske tave ne smijete da ribate grubim `icama, a ponekad je te{ko otkloniti ostatke hrane poslije pr`enja. Me|utim, to ne}e biti problem ako u njima prokuhate vodu sa dvije ka{ike pra{ka za pecivo.

Ciklama je vi{egodi{nja biljka sa miri{ljavim i krupnim cvjetovima koji mogu biti razli~itih boja. U cijelosti je otrovna, ali najopasniji je korijen, jer u svom sastavu ima saponine. Ukoliko do|e u kontakt sa ~ovjekom, mo`e da izazove brzu i jaku dijareju. Dokazano je i ljekovito

svojstvo u lije~enju skleroze i zujanja u u{ima kod starijih ljudi. Zumbul je stigao sa Orijenta, vjesnik je prolje}a, predivno miri{e, a cvjetovi su plave, ru`i~aste ili bijele boje. Iako svojom ljepotom plijeni, trebalo bi sa njim rukovati oprezno jer je u cijelosti otrovan i kod osetljivih

osoba mo`e da izazove alergije. Kantarion zbog brojnih ljekovitih svojstava od davnina se ko ris ti u me di cin ske svrhe. Me|utim, u posljednje vrijeme ljekari upozoravaju na toksi~no dejstvo njegovih sastojaka, koji mogu da izazovu zapaljenje ko`e (dermatitis) i kod ljudi i kod

`ivotinja, ukoliko se unese u organizam. [im{ir je `bun, odnosno nisko drvo, ali se koristi kao narodni lijek protiv `utice, reumatizma, nekih ko`nih oboljenja, bolesti `u~nog mehura, kamena u bubregu, i najnovija saznanja pokazuju da bi ga trebalo izbjegavati. Posjeduje u ve}oj koli~ini alkaloid buksin i njegove derivate, koji su otrovni, a zabilje`eni su i smrtni slu~ajevi zbog nestru~nog kori{tenja. Br{ljan sadr`i otrovnu materiju hederin, koja u malim koli~inama {iri, a u ve}im skuplja krvne sudove i usporava rad srca. Ukoliko se to dogodi, potrebna je brza reakcija i ispiranje `eluca.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Odlu~ite se za narand`astu
Narand`asta je dinami~na boja, a povezuje se s toplinom sunca. Narand`astu odje}u nosite ako osje}ate da vrijeme leti, da biste postali usredsre|eniji, da biste pove}ali kreativnost, u~inili ozbiljne stvari zabavnijima. Narand`asta je spoj energije crvene i sre}e `ute boje, pa se zbog toga povezuje sa veseljem, entuzijazmom, sre}om, kreativno{}u, odlu~no{}u, privla~no{}u, stra{}u i stimulacijom. U narand`aste boje spada i zlatna, koja daje ose}aj presti`a, blje{tavila, mudrosti i bogatstva. Zlatna ~esto simbolizuje visok kvalitet.

Cvjetni parfem prija svima
Vrijeme je da prona|ete parfem koji vam najbolje pristaje. Vo}ni parfemi su svje`i i najvi{e odgovaraju emocionalno stabilnim i elegantnim `enama. Orijentalni su savr{eni za glamuroznu `enu, dok drvenasti parfemi odgovaraju zrelim `enama. Cvjetni pristaju svima. Jutro je idealno vrijeme za isprobavanje parfema. Prilikom kupovine isprobajte 2-3 parfema. Parfem treba ~uvati u tamnoj i hladnoj prostoriji. Nikako ne smije biti izlo`en jakom svjetlu. Izlo`enost sun~evim zracima mo`e promijeniti mirisnu notu parfema. Obratite posebnu pa`nju na sadr`aj bo~ice. Ako je zamu}en, mogu}e je da je parfem pokvaren. Po pravilu, drvenasti i orijentalni mirisi du`e traju. Parfemi sa raspr{iva~em tako|er traju du`e jer imaju manje kontakata sa vazduhom. Rok trajanja im je tri godine, a od {est do 18 mjeseci otkad su otvoreni.

Fitness ~orba
Potrebno:
450-500 g mije{anog povr}a (brokoli, karfiol, tikvica, mrkva) 300 g pile}eg bijelog mesa 100 g gljiva so i biber luk vlasac (po `elji)

Priprema:
Pile}e meso isijecite na {tapi}e. Piletini dodajte sje~ene gljive i dinstajte 10-ak minuta. Na to dodajte sitno sje~eno povr}e i zatim prelijte vodom. Za~initi po `elji i ostaviti da se kuha jo{ 1/2 sata na umjerenoj temperaturi.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.
UNIVERZITET U TUZLI raspisuje

OGLASI
KON KURS
za prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme 1. [ef Kabineta rektora te istovremeno raspisuje i 1 izvr{ilac

39

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira (“Slu`bene novine FBiH”, broj: 37/09), objavljujemo:

I Z V J E [TA J
O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

OGLAS
za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme na odre|eno vrijeme na neodre|eno vrijeme na odre|eno vrijeme 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac

Dru{tvo za osiguranje “Merkur BH osiguranje” d.d.; “Merkur BH osiguranje” d.d. 71000 Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a 1/A9

1. Referent nabave u Studentskom centru 2. Domar 3. Sprema~ica 4. Sprema~ica

- adresa sjedi{ta

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: Tel. 033 943 640; Fax: 296 520; info@merkur.ba; www.merkur.ba II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja

USLOVI: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove i to: Za poziciju 1. Konkursa: VSS - dru{tvenog ili tehni~kog smjera, sa dvije godine radnog iskustva; Za poziciju 1. Oglasa: SSS - ekonomskog, trgova~kog ili op{teg smjera, sa jednom godinom radnog iskustva u struci; Za poziciju 2. Oglasa: KV - elektri~ar, sa jednom godinom radnog iskustva u struci; Za poziciju 3. i 4. Oglasa: NK - zavr{ena osnovna {kola, sa {est mjeseci radnog iskustva. Uz prijavu na Konkurs/Oglas kandidat je du`an prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - kra}u biografiju, kontakt-telefon i adresu prebivali{ta; - diplomu/svjedo~anstvo o ste~enoj odgovaraju}oj stru~noj spremi; - uvjerenje o radnom iskustvu u struci (nakon sticanja potrebnog stepena stru~ne spreme); - fotokopiju radne knji`ice, uklju~uju}i i stranice sa podacima o radnom sta`u; - uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od {est mjeseci ili fotokopiju CIPS-ove potvrde prebivali{ta/boravi{ta i - izjavu da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 godina prije objavljivanja Konkursa/Oglasa. Prijavu na Konkurs/Oglas, kra}u biografiju kao i izjavu da nije osu|ivan za krivi~no djelo kandidat je du`an vlastoru~no potpisati. Ukoliko kandidat pripada kategoriji lica iz ~lana 1. Zakona o pravima boraca/branitelja i ~lanova njihovih porodica, du`an je o tome prilo`iti uvjerenje nadle`nog organa. Dokazi o ispunjavanju tra`enih uslova moraju biti prilo`eni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Izbor kandidata po Konkursu/Oglasu izvr{it }e se putem prethodne provjere radnih sposobnosti. Sa izabranim kandidatom na poziciju 1. Konkursa zaklju~it }e se ugovor o radu na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa javne funkcije, a najdu`e do 30.11.2012. godine, sa izabranim kandidatima na pozicije 1. i 3. Oglasa zaklju~it }e se ugovor o radu na neodre|eno vrijeme, na poziciju 2. Oglasa ugovor o radu na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najdu`e do 15.10.2012. godine, te na poziciju 4. Oglasa ugovor o radu na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najdu`e do 2 godine, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca za sve pozicije Konkursa/Oglasa. Izabrani kandidati, prije zaklju~ivanja ugovora o radu, du`ni su dostaviti dokaz (uvjerenje) o op{toj zdravstvenoj sposobnosti. Opis poslova za radna mjesta po ovom Konkursu/Oglasu nalazi se na WEB stranici Univerziteta, www.untz.ba.

Odr`ana XV Skup{tina dioni~ara Dru{tva za osiguranje “Merkur BH osiguranje” d.d. 11. 4. 2012. godine Skup{tina dioni~ara “Merkur BH osiguranja” d.d., na XV sjednici odr`anoj 11. 4. 2012. godine, donijela je: Odluku o usvajanju godi{njeg finansijskog izvje{taja Dru{tva za 2011. godinu sa izvje{tajem vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, Odluku o razrje{enju Nadzornog odbora Dru{tva od odgovornosti za poslovnu 2011. godinu, Odluku o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2011. godinu, Odluku o izboru vanjskog revizora za 2012. godinu Direktor Dru{tva

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja

- mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

Ermin Nuhi}, dipl. ing. el. Sarajevo, 18. 4. 2012. godine

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa/Oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U TUZLI, Ul. dr. Tihomila Markovi}a broj 1, 75 000 Tuzla, sa naznakom “Prijava na Konkurs/Oglas na radno mjesto “_______________________” - ne otvaraj”. Rok za podno{enje prijava na Konkurs/Oglas je 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Sekretar Dru{tva Adisa Tanjo, dipl. pravnik

Ministarstvo gospodarstva Kantona 10, u okviru projekta “Mehanizam za poticanje inovacija u jugoisto~noj Europi” FINNO, koji je sufinanciran od EU putem Programa za jugoisto~nu Europu (ugovor br. 2012/288/462) objavljuje

NATJE^AJ
za rad na odre|eno vrijeme na poziciji Asistent na projektu “FINNO” Opis radnih zadataka: - Identifikacija najmanje 50 poduze}a na podru~ju Hercegovine koja su zainteresirana za primjenu pilot-alata koji }e se koristiti za mjerenje inovativnosti, - Stalna komunikacija sa najmanje 50 poduze}a i nadzor nad implementacijom pilot- alata u poduze}ima, - Pripremanje nacrta izvje{taja o analizi politika, strategija i drugih dokumenata, kao i indikatora inovativnosti u FBiH, - Pripremanje drugih informacija zatra`enih od projektnih partnera, - Pripremanje tenderske dokumentacije za javne nabavke u skladu sa pravilima PRAG-a, - Pripremanje nacrta izvje{}a za vode}eg partnera i Delegaciju EU u BiH, - Suradnja sa relevantnim doma}im akterima i prikupljanje podataka, - Organizacija putovanja (rezervacija hotela, avioletova, putni~ko osiguranje itd), - Suradnja sa ra~unovodstvom, Ministarstvom financija K10 i bankom, - Asistiranje pri organizaciji lokalne radionice, - Obavljanje drugih poslova po nalogu projekt managera. Uvjeti za navedeno radno mjesto: Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu (Slu`bene novine Federacije BiH, br. 43/99, 32/00 i 29/03), kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete: - visoka stru~na sprema, - minimalno godina dana iskustva na projektima financiranim od EU, - izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, - timski igra~, - sposobnost rada u stresnim uvjetima, - voza~ka dozvola B kategorije. Iskustvo u polju inovacija je po`eljno, ali nije uvjet. Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: 1. CV/`ivotopis, kontakt-podatke, 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od tri mjeseca), 3. Uvjerenje da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), 4. Uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od tri mjeseca), 5. Odgovaraju}u diplomu (ukoliko nije ste~ena u BiH, potrebno je prilo`iti dokument o nostrifikaciji), 7. Dokaz o izvrsnom poznavanju engleskog jezika, 8. Dokaz o radnom iskustvu na projektima financiranim od EU, 9. Dokaz o poznavanju rada na ra~unalu. Dokumenti koji se prila`u moraju biti originali ili ovjerene kopije. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Natje~ajna procedura }e se sastojati od pisanog i usmenog dijela. Pisani dio }e se odnositi na poznavanje IPA Programa, posebice SEE programa, i procedura javnih nabavki po pravilima PRAG-a. Navedenu prijavu s kompletnom dokumentacijom dostaviti najkasnije u roku od 10 (deset) dana od objave natje~aja u sredstvima javnog informiranja po{tom ili predajom u pisarnicu Vlade Kantona 10, na adresu: Ministarstvo gospodarstva Kantona 10 Stjepana II Kotromani}a bb 80 101 Livno BiH “Za natje~aj na poziciji Asistent na projektu “FINNO” Ne otvarati Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Uredbe o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu, broj 01-1-02-243/12 od 15. 2. 2012. godine, te zahtjeva za poni{tenje dijela javnog natje~aja, broj 01/1-36-1114/12 od 3. 4. 2012. godine, Op}ine Prozor-Rama, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

P O NI [TE NJE
DIJELA JAVNOG NATJE^AJA 2/320 Poni{tava se dio javnog natje~aja objavljen u “Slu`benim novinama Federacije BiH”, broj 20/12 od 7. 3. 2012. godine, i dnevnim novinama “Oslobo|enje” i “Dnevni list” od 3. 3. 2012. godine, za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Prozor-Rama, i to za poziciju: 01. Stru~ni suradnik za poslove trezora - Slu`ba za razvoj, poduzetni{tvo, obrt i financije - 1 (jedan) izvr{itelj.

DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Bosna i Hercegovina Federacija BiH KANTON SARAJEVO PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Upravni odbor Pravnog fakulteta u Sarajevu raspisuje

KONKURS
za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za nau~nu oblast Pravno-ekonomske nauke UVJETI: Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz ~lana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/10) i Pravila Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Prijave sa dokumentima o ispunjenju uvjeta mogu se predati u Dekanat Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ili preporu~enom po{tom na adresu Fakulteta, Obala Kulina bana broj 7. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Za sve dodatne informacije, kontakt-telefon 033/206-360.

40

KORAK NAPRIJED
Sti`e novi iPad Mini
U posljednje vrijeme dostupan je veliki broj informacija koje se odnose na iPad Mini. Prema najnovijim podacima, manja verzija Appleovog popularnog tablet-ra~unara na tr`i{tu }e se pojaviti u tre}em kvartalu. Tako|er se navodi da }e za inicijalno predstavljanje biti spremljeno {est miliona jedinica te da bi cijena manjeg tableta mogla da bude izme|u 249 i 299 dolara. Uprkos tome {to je sam Steve Jobs svojevremeno odbacio ideju o predstavljanju umanjenog iPada, sve je ve}i broj potvrdnih informacija o tome da kompanija Apple radi na razvoju ovog ure|aja.

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Asusova nova K i N serija
Kompanija Asus planira da u toku odr`avanja Sedmice mode u Milanu predstavi nove modele u okviru K i N serije. Asus }e u toku pomenutog doga|aja predstaviti modele N56, N76, N46 i K55 notebook ra~unara. Ono {to je za sada poznato, jeste da }e ra~unare u okviru N serije odlikovati 8GB DDR3 1333MHz RAM-a, do 1TB HDD prostora, Blu-ray ili DVD combo drive, kao i NVIDIA GeForce GT 635m GPU, te razli~iti Sandy Bridge CPU, u zavisnosti od modela, dok model K55 posjeduje gotovo iste specifikacije. Vi{e informacija }e biti poznato nakon Sedmice mode u Milanu, od koje nas dijeli samo nekoliko dana.

Sharpovi ekrani visoke rezolucije
U toku marta ove godine u Kameyama, proizvodnom postrojenju kompanije Sharp, po~ela je proizvodnja LCD panela visokih performansi koji obuhvataju IGZO oksidne poluprovodnike. Sharp je donio odluku o pro{irenju proizvodnje da bi se u aprilu ove godine ispunile potrebe tr`i{ta. Kori{tenje IGZO oksidnih poluprovodnika omogu}ilo je Sharpu da proizvodi LCD ekrane sa tanjim filmom tranzistora i pove}anom transparentnosti piksela, te na taj na~in manju potro{nju energije. Sharp o~ekuje pove}anu upotrebu LCD ekrana visoke rezolucije kada su u pitanju HD notebook ra~unari.

Suspendovanje Origin naloga
EA je izvr{ila izmjene u vezi sa Origin politikom na osnovu koje blokiranim ili suspendovanim korisnicima nije bio mogu} pristup DLC ili sadr`ajima za jednog igra~a. Zvani~ni predstavnik kompanije u svom saop}enju navodi da svi oni igra~i ~iji je nalog suspendovan treba da znaju da oni i dalje mogu igrati EA igre u okviru re`ima za jednog igra~a. Kada su u pitanju PC igre, potrebno je omogu}iti Originov offline re`im igranja igara sa onemogu}enim nalogom. Potrebno je otvoriti Settings tab u okviru Origina i tamo odabrati Go Offline.

Borba protiv internetkriminala

Internet-lovci u
austrijskim {kolama
pokrajini Gornja Austrija, 300 specijalnih kontrolora {irom Austrije bi}e anga`ovano u {kolama. - Internet nudi mnoge mogu}nosti, ali sve vi{e nastaju prijetnje i novi delikti ne smiju da budu zanemareni, obja{njenje je iz austrijske vlade. Problemi se`u od videosnimaka na kojima dominira nasilje i koji se {ire putem interneta, do la`iranih fotografija ili komentara na forumima kako bi se dru gi vri je|ali, uput sta va za pravljenje bombi, kao i dje~je pornografije. Policija obavje{tava u~enike kratkim filmovima o zakonskim informacijama, pa im na taj na~in obja{njava i pravilnosti i nepravilnosti prilikom kori{tenja interneta. - I kada se napadi doga|aju, virtualno imaju realne posljedice. Potpuno je neprihvatljivo da se kriminalci preko interneta uvla~e ~ak u dje~je sobe, naglasila je Mikl - Lajtner.

Ministarstvo unutra{njih poslova Austrije anga`ova}e takozvane internet-lovce u austrijskim {kolama u okviru borbe protiv internet-kriminala. Radi se o novoj inicijativi ministarstva koja predvi|a stru~ne slu`benike anga`ovane u {kolama kako bi se nadgledali sadr`aji koje koriste u~enici. Podaci pokazuju da 98 posto mladih izme|u devet i 16 godina u Austriji koristi internet kod ku}e. Na socijalnim mre`ama, poput Facebooka, sopstveni profil ima 62 posto njih. - Djeca ~esto proslje|uju brojne podatke i informacije i time se izla`u velikim opasnostima, pa su i lak plijen za onlajn maltretiranje i mobing, upozorila je ministrica unutra{njih poslova Austrije Johana Mikl - Lajtner. Internet-lovci koji }e dolaziti u {kole ubudu}e treba da se pobrinu za sigurno surfanje po internetu. Po uzoru na pilot-projekat u

U Hrvatsku i Crnu Goru

Sti`e iPad 3
nje iPad 3 tableta najagresivnije od svih iOS ure|aja. Apple je o~ito primijenio ranije prikupljena dragocjena iskustva, te je o~ekivano novi tablet najprodavani ji ure|aj do sada, sa preko 3 miliona prodatih iPa da ve} prvog vikenda kada je pu{ten u prodaju. O~eku je se da }e Ap ple pro da ti oko 13 miliona iPad tableta u svom pro te klom fiskalnom kvartalu koji je okon ~an u martu, ali }e rezultati tek biti objavljeni. Tako|er, nove zemlje u kojima je objavljena dostupnost ure|aja }e doprinijeti da potra`nja za ure|ajem ostane na visokom nivou.

Novosti iz Nokie

Apple nastavlja da uve}ava dostupnost svog novog tableta. Tre}a generacija iPad tableta }e tokom aprila postati dostupna u jo{ 21 zemlji. Tokom ove i naredne sedmice ure|aj }e bi ti dos tu pan na Brunejima, Kipru, Tajlandu, u Hrvat skoj, Dominikanskoj Republici, Salvadoru, Gvatemali, Maleziji, Sv. Martenu, Ju`noj Ko re ji, Uru gva ju, Venecueli, Kolumbiji, Estoniji, Indiji, Izraelu, Letoniji, Litvaniji, Crnoj Gori i Ju`noafri~koj Republici. Na taj na~in }e iPad 3 zvani~no biti u prodaji u 57 dr`ava svijeta do kraja aprila. Stru~njaci napominju da je izbaciva-

Prvi Windows Phone

koji podr`ava NFC
Nokia je najavila verziju nedavno lansiranog smartfona Lumia 601 koja podr`ava NFC. Prodava}e ga ope ra ter Oran ge, ali jo{ ni su ut vr|eni ta ~an datum pu {ta nja u pro da ju ni ci je na. Standardna verzija Lumie 610 ko{ta}e 189 eura i bi}e dostupna tokom drugog kvartala ove godine. Predstavljena je na Mobile World Congressu ranije ove godine. Ima ekran dijagona le 3,7 in ~a, re zo lu ci je 800 x 480 ta~aka i kameru od pet me ga pi kse la. Lumia 610 ima samo 256 MB, {to je, u pore|enju s 512 MB na drugim Lumia mode li ma, ne {to {to proi zvo|a~i apli ka ci ja mo ra ju da imaju u vidu ako `ele da im aplikacije rade na ovom modelu. Pojava vi{e telefona koji po dr`a va ju NFC po mo }i }e {irenju NFC aplikacija, is prva je dnos ta vnih ko je se odnose na marketing, reklamiranje, kupone i pla}anje. Iz Nokije poru~uju da je Lumia 610 NFC ve} pode{ena za beskontaktno pla}anje posredstvom MasterCarda i Vise kako bi korisnici u budu}nosti mogli da koriste smartfon na {to vi{e mjesta.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 168340 10 P Sarajevo, 16. 2. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Jasna Frenjo, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, Ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog [I[I] EDINA iz Vare{a, ul. Ljevarska br. 13, radi isplate duga, v.s. 3.814,25 KM, objavljuje sljede}i - na iznos od 90,25 KM po~ev od 8. 6. 2010. do dana uplate, - na iznos od 1.001,70 KM po~ev od 8. 7. 2010. do dana uplate te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja, s tim {to je tu`itelj predlo`io da ukoliko tu`eni ne postupe u skladu sa ~lanom 182. stav 1. ZPP-a, da sud donese presudu zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Jasna Frenjo

OGLASI
J AVNI PO ZIV

41

Na osnovu ~lana 5. stav (1) ta~ka e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH” br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 24/09 i 60/10) i ~lana 10. stav (5) i (7) Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, broj 01-02-1-1215-8/11 od 19. 9. 2011. godine direktor uz saglasnost zamjenika direktora Slu`be objavljuje

za dostavljanje ponuda za zakup parking-prostora za slu`bena putni~ka vozila za potrebe Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine za 2012. godinu 1. PREDMET JAVNOG POZIVA 1.1. Predmet javnog poziva je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za zakup parking-prostora za slu`bena putni~ka vozila prema sljede}im zahtjevima: - lokacija: Sarajevo, Marijin Dvor, neposredna blizina do 300 m od ulaza u zgradu Parlamentarne skup{tine BiH, odnosno zgradu Prijateljstva izme|u Gr~ke i Bosne i Hercegovine (Trg BiH 1 i 3); - veli~ina: cca 200 parking-mjesta, prema dostavljenom spisku na kraju svakog mjeseca od Odsjeka za vozni park i odr`avanje radnih prostorija Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine; - 24-satno osvjetljenje i 24-satno fizi~ko obezbje|enje sigurnosti parking-prostora; - asfaltiran i ozna~en parking-prostor; - zakup parking-prostora 24 h; - redovno ~i{}enje i odr`avanje parking-prostora; - na~in pla}anja: mjese~no u roku do 30 dana od dana dostave fakture za prethodni mjesec, prema prilo`enom spisku vozila za koja se potra`uje parking-prostor koji se dostavlja od Odsjeka za vozni park i odr`avanje radnih prostorija; - Prioritetna rezervacija parking-mjesta za slu`bena vozila Ugovornog organa. - Zakupodavac se obavezuje na vo|enje dnevne evidencije o kori{tenju parkinga za svako vozilo i dostavljanje iste Zakupoprimcu na kraju svakog mjeseca. 1.2. Ugovor o zakupu parking-prostora se zaklju~uje na period do 12 mjeseci od momenta potpisivanja istog, s mogu}no{}u produ`enja. 2. USLOVI ZA U^E[]E I POTREBNI DOKAZI 2.1. Ponuda mora obavezno da sadr`i: - Specifikaciju prilo`enih dokumenata u prijavi na javni poziv, sa~injenu po rednim brojevima i sa naznakom ukupnog broja prilo`enih dokumenata; - ta~an naziv i adresu ponu|a~a u formi ovjerene i potpisane izjave ponu|a~a; - ID broj ponu|a~a, ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca u momentu dostavljanja ponude; - detaljan opis lokacije, broj raspored i veli~inu i oznaku parking-mjesta, u formi ovjerene i potpisane izjave ponu|a~a; - dokaz nadle`ne institucije o odobravanju obavljanja poslova naplate i parkiranja nadzora i ~uvanja vozila na parkirali{tima, original ili ovjerena kopija va`e}eg dokaza, ne stariji od 3 (tri) mjeseca u momentu dostavljanja ponude; - Aneks 1 konkursne dokumentacije - Obrazac za cijenu ponude, ovjeren i potpisan od ponu|a~a; - Aneks 2 konkursne dokumentacije - Obrazac izjava, ovjeren i potpisan od ponu|a~a. 2.2. Ponuda mora biti podnijeta na preuzetom obrascu konkursne dokumentacije, jasna i nedvosmislena, sa va`no{}u najmanje 90 dana od javnog otvaranja ponuda, otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom, ovjerena pe~atom i potpisana od ovla{}enog lica ponu|a~a. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. Ponuda mora biti ~vrsto uvezana jemstvenikom i ope~a}ena suhim pe~atom. 2.3. Pravo dostavljanja ponuda po ovom oglasu imaju sva pravna i fizi~ka lica, odnosno njihovi pravni zastupnici koji dostave svoje ponude u predvi|enom roku. 2.4. Ponu|a~i snose sve tro{kove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti du`an snositi te tro{kove. 2.5. Detaljne informacije u vezi javnog poziva su odre|ene konkursnom dokumentacijom.

OGLAS
Poziva se tu`eni [I[I] EDIN iz Vare{a, ul. Ljevarska br. 13, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 14. 10. 2010. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da se navedeni tu`eni obave`e da tu`itelju isplati iznos od 3.814,23 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 345,15 KM po~ev od 8. 2. 2010. do dana uplate, - na iznos od 2.196,65 KM po~ev od 8. 3. 2010. do dana uplate, - na iznos od 90,25 KM po~ev od 8. 4. 2010. do dana uplate, - na iznos od 90,25 KM po~ev od 8. 5. 2010. do dana uplate,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 040871 11 P 2 Sarajevo, 9. 3. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, po sudiji Milena Raji}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`ene MULAHUSEJNOVI] ALISE iz Sarajeva, ul. Bolni~ka br. 30, radi isplata duga, vsp. 12.270,90 KM vanraspravno 9. 3. 2011. godine donio je slijede}u:

kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 600,00 KM, sve u roku od 30 dana.

Obra zlo `e nje
Tu`itelj je 22. 10. 2007. godine podnio tu`bu ovom sudu protiv tu`ene radi isplate duga. Tu`itelj je predlo`io da ako tu`eni ne dostave odgovor na tu`bu, da sud u skladu sa ~lanom 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku donese presudu zbog propu{tanja. Sud je tu`enom dostavio tu`bu na odgovor i to objavljivanjem u dnevnim novinama “Dnevni avaz” 2. oktobar 2010. godine, te s obzirom na to da tu`ena nije dostavila obavezan pisani odgovor na tu`bu u roku od 30 dana, to je sud na osnovu ~lana 182. stav 1. ZPP-a donio presudu zbog propu{tanja. Odluka o tro{kovima postupka donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a, te Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo, takse na tu`bu i presudu u iznosu od 600,00 KM. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sudija Milena Raji}

PRE S U DU
zbog propu{tanja Tu`enom se nala`e da tu`itelju plati iznos od 12.270,90 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 565,20 KM po~ev od 29. 1. 2000. g. do dana uplate, - na iznos od 5.940,90 KM po~ev od 28. 2. 2000. g. do dana uplate, - na iznos od 5.739,80 KM po~ev od 28. 3. 2000. g. do dana uplate - na iznos od 25,00 KM po~ev od 28. 4. 2000. g. do dana uplate

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 09 65 Mals 167224 10 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM d.d. Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne broj 88, protiv tu`enog “INN DRAGON” d.o.o. Sarajevo, ul. Skenderija broj 5, radi duga od 1.231,45 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FbiH”, broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a)

isplate i na iznos od 489,60 KM po~ev od 25. 8. 2010. godine do isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 8. 11. 2010. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

3.

DOSTAVLJANJE PONUDA: 3.1. Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama putem pisarnice Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine ili putem Po{te, sa naznakom: “Ponuda po javnom pozivu za zakup parking-prostora za slu`bena putni~ka vozila za potrebe Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine”. 3.2. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je do dana 27. 4. 2012. godine do 12 sati, putem pisarnice Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Marijin Dvor, Ul. Trg BiH 1, Sarajevo.

4. OTVARANJE I OCJENA PONUDA: 4.1. Javno otvaranje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a }e se izvr{iti komisijski 27. 4. 2012. godine u 13 ~asova u sali 1 na I spratu zgrade Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo. 4.2. Javnom otvaranju koverata sa ponudama mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a koji su podnijeli ponude na predmetni javni poziv. 4.3. Ugovorni organ }e razmatrati samo one blagovremene ponude koje zadovolje obavezan sadr`aj ponude koji je naveden u ta~ki 2. javnog poziva i konkursne dokumentacije. 4.3.Odabir najpovoljnijeg ponu|a~a }e se izvr{iti u skladu sa kriterijem “najni`e cijene, tehni~ki zadovoljavaju}e ponude”. 5. ZAKLJU^ENJE UGOVORA 5.1. Sa odabranim ponu|a~em, Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine }e zaklju~iti Ugovor o zakupu, a po isteku va`e}eg Ugovora za zakup parking-prostora.

OBJAV LJU JE - dostavu tu`be na odgovor Dana 8. 11. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 1.231,45 KM na ime kori{tenja usluge mobilne telefonije. Kako tu`eni nije izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 1.231,45 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 229,40 KM po~ev od 25. 3. 2010. godine do isplate, na iznos od 180,05 KM po~ev od 25. 4. 2010. godine do isplate, na iznos od 135,70 KM po~ev do 25. 5. 2010. godine do isplate, na iznos od 98,35 KM po~ev od 25. 6. 2010. godine do isplate, na iznos od 98,35 KM po~ev od 25. 7. 2010. godine do

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 039923 08 Mals Sarajevo, 16. 5. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM d.d. Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja do Bosne broj 88, protiv tu`enog “BIG EYES” d.o.o. Sarajevo, ul. Pija~na broj 8, Ilid`a, radi duga od 2.691,20 KM, van ro~i{ta 16. 5. 2011. godine donio je - zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos duga od 2.691,20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate i to: - na iznos od 855,00 KM od 25. 9. 2007. godine do isplate, - na iznos od 936,35 KM od 25. 10. 2007. godine do isplate, - na iznos od 679,80 KM od 25. 11. 2007. godine do isplate, - na iznos od 73,35 KM od 25. 12. 2007. godine do isplate, - na iznos od 73,35 KM od 25. 1. 2008. godine do isplate, - na iznos od 73,35 KM od 25. 2. 2008. godine do isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 161,55 KM, sve u roku od 15 dana.

Obra zlo `e nje
Tu`itelj je 8. 4. 2008. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 2.691,20 KM. Dana 28. 10. 2010. godine tu`enom je, a u skladu sa odredbama ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FbiH”, broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a) dostavljena tu`ba na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema, uz dopis ovog suda sa poukom tu`enom o obavezi iz ~lana 70. stav 1. ZPP-a. Kako se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja pismena na oglasnoj plo~i suda i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, te kako tu`eni nije u zakonskom roku sudu dostavio pisani odgovor na tu`bu, a tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je sud na osnovu ~lana 182. stav 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci. Odluku o tro{kovima sud je donio na osnovu ~lana 386. stav 1, ~lana 383. stav 1. i ~lana 396. stav 1. i 2. ZPP-a, a isti se sastoje od sudske takse na tu`bu u iznosu do 107,70 KM i sudske takse na odluku u iznosu od 53,85 KM prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj 3/97, 11/97, 10/98, 21/09 i 29/09), {to ukupno iznosi 161,55 KM. Stru~ni saradnik Emina Burgi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.

5.2. Ugovor o zakupu poslovnog prostora }e biti zaklju~en na period predvi|en u ta~ki 1.2. javnog oglasa. 5.3. Preduslov za potpisivanje predmetnog Ugovora je originalna bankovna garancija u vrijednosti od 9.000,00 KM, koja }e biti validna 16 mjeseci od momenta izdavanja. 6. OSTALE ODREDBE 6.1. Slu`ba za zajedni~ke poslove zadr`ava pravo da obustavi ili poni{ti postupak izbora po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi sve do momenta dono{enja odluke o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a. 6.2. Detaljnije informacije i poja{njenja u vezi sa javnim pozivom Ponu|a~ mo`e tra`iti isklju~ivo u pisanom obliku najkasnije pet dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda, li~no na protokol Ugovornog organa ili putem faksa: 033/217966. Odgovori na primljena pitanja u roku od dva dana od prijema }e biti dostavljena direktno ponu|a~u koji je postavio zahtjev za poja{njenje kao i svim ponu|a~ima koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju. 6.3. Kontakt-osoba za predmetni javni poziv: gdin Mla|en Elez, {ef Odsjeka za vozni park i odr`avanje radnih prostorija Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, tel: 033/284-567, radnim danom od 9 do 16 sati. 6.4. Konkursna dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 9 do 16 ~asova na adresi Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo, kancelarija br. 30, bez naknade. Krajnji rok za preuzimanje konkursne dokumentacije je do 25. 4. 2012. godine do 16 sati. Ponu|a~i moraju dostaviti pisani zahtjev za izuzimanje konkursne dokumentacije, sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju. ZAMJENIK DIREKTORA Dragan Brkovi}

P RE SU D U

42

OGLASI

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 168041 10 Ps Sarajevo, 17. 4. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Edhem ]ato, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, protiv tu`enih: 1. “RAINBOW PRINT” DOO SARAJEVO, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 7-a, 2. KARAMOVI] FATIME iz Sarajeva, ul. Zahira Panjete 43 i dr. radi isplate duga vsp. 20.933,55 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FbiH”, br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

UNIVERZITET U SARAJEVU PRAVNI FAKULTET

IS PRAV KA OBAVJE [TE NJA
objavljenog u subotu, 7.4.2012. godine Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kandidatkinja Borjana Mikovi} branit }e magistarski rad pod naslovom

O G LAS
Pozivaju se tu`eni “RAINBOW PRINT” DOO SARAJEVO, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 7-a i KARAMOVI] FATIMA iz Sarajeva, ul. Zahira Panjete 43, da pristupe na ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu za ~etvrtak, 20. 9. 2012. godine, u 10 sati, pred ovim sudom, soba broj 228/II. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. SUDIJA Edhem ]ato

“Za{tita djeteta od nasilja u porodici”
Odbrana magistarskog rada odr`at }e se u petak, 11. maja 2012. godine, sa po~etkom u 12 sati u Sali za sjednice Pravnog fakulteta u Sarajevu, II sprat, lijevo. Odbrana je javna i istoj se mo`e prisustvovati, a magistarski rad se nalazi u Sekretarijatu Fakulteta i dostupan je javnosti. DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 022328 06 Ps Sarajevo, 16. 2. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Elsa Trade DOO Sarajevo, protiv tu`enog Daling DOO Isto~no Sarajevo, ulica Donje mladice broj 17, R Srpska, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FBiH” br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 28. 12. 2006. godine tu`ilac Elsa Trade DOO Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog Daling DOO radi duga. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati dug u iznosu od 166.764,40 KM sa zakonskim zateznim kamatama za kupljenu robu koju je tu`itelj isporu~io tu`enom i koji dug ne osporava tu`eni potpisom na Ugovor broj I-1802/06 od 5. 5. 2006. godine. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1.

ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Kenan Tanovi}

Na osnovu ~lana 104. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 22/10), ~lana 186. i 188. Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ~lana 2. Poslovnika o radu, Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je donio:

ODLUKU
o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika u sva zvanja i saradnika u zvanje vi{i asistent Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I. Odobrava se raspisivanje konkursa za izbor nastavnika i saradnika u zvanje vi{i asistent za nastavne predmete: 1. Izbor nastavnika u sva zvanja za nastavni predmet “Far makognozija i hemija droga I” i “Farmakognozija i he mija droga II” - 1 izvr{ilac 2. Izbor saradnika u zvanje vi{i asistent za nastavni predmet “Klini~ka biohemija I” i “Klini~ka biohemija II” 1 izvr{ilac II. a) Uslovi za izbor nastavnika u sva zvanja za nastavni predmet “Farmakognozija i hemija droga I” i “Farmakognozija i hemija droga II” - 1 izvr{ilac pod ta~kom 1: Kandidat treba da ima doktorat farmaceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazova-

nju KS, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. b) Uslovi za izbor saradnika u zvanje vi{i asistent za nastavni predmet “Klini~ka biohemija I “i Klini~ka biohemija II “ - 1 izvr{ilac: Kandidat treba da ima magisterij iz oblasti farmaceutskih ili biolo{kih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju KS, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta UNSA. Kandidati treba da dostave: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, diploma ili uvjerenje u originalu ili ovjerena kopija kod nadle`nog organa o ste~enom nau~nom stepenu i to: - za ta~ku 1. doktora farmaceutskih nauka, - za ta~ku 2. magistra farmaceutskih ili biolo{kih nauka, te nau~ne i stru~ne radove, objavljene knjige i drugo propisano Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. U prijavi treba obavezno nazna~iti na koje od zvanja se prijavljuje, u suprotnom prijava se smatra neurednom i ne}e se razmatrati, prema ~l. 104. stav 4) ZOVKS. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Ko{evska broj 4 ili li~no u Sekretarijat Fakulteta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 078650 09 P Sarajevo, 2. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Amela Selimovi} - Fazlagi}, u pravnoj stvari tu`itelja ^elebi} Seada iz Sarajeva, ul. Juraja Najtharta br. 9/1, koga zastupa punomo}nik advokat Karovi} Mustafa iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Vu~eti} Vojislava iz Sarajeva, ul. Juraja Najtharta 9/1 i 2. Stambena zadruga radnika Energoinvest u likvidaciji, zastupana po likvidacionom upravniku, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, v.s.p. 1.050,00 KM, nakon zaklju~ene glavne rasprave 29. 2. 2012. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i zastupnika II-tu`enog, a odsutnosti uredno obavije{tenog I-tu`enog, 2. 4. 2012. godine donio je sljede}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 213816 11 Ps Sarajevo, 13. 4. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Edhem ]ato, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, protiv tu`enih: 1. “REMIX COM” DOO [AMAC, 2. “PETRIX” DOO [AMAC, 3. MIODRAG [ORMAZ iz Br~kog i 4. RENATA [ORMAN iz [amca, radi duga vsp. 23.175,39 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FBiH” br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tre}etu`eni Miodrag [ormaz ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

PRESUDU
Utvr|uje se da je ^elebi} Sead od oca Ra{ida JMB 0610954150006 po osnovu pravnog posla stekao pravo vlasni{tva sa dijelom 1/1 na stanu u Sarajevu, naselje Breka, ul. Juraja Najtharta br. 9/1, evidencioni broj u preduze}u Sarajevostan PK 229, PZ 022, PS 045 1, u naravi trosoban, povr{ine 80 m2, sa pripadaju}im zajedni~kim dijelovima zgrade i zemlji{tem ispod zgrade, shodno ~emu su tu`eni Vu~eti} Vojislav i Stambena zadruga Energoinvest Sarajevo du`ni trpjeti da se tu`itelj kao vlasnik opisanog stana upi{e u KPU nadle`nog Op}inskog suda u Sarajevu, sa dijelom 1/1, a sve u roku od 30 dana. SUDIJA Amela Selimovi} - Fazlagi} POUKA: Protiv ove presude je dopu{tena `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana dostavljanja iste, a rok po~inje te}i prvog narednog dana nakon dostavljanja presude. @alba se podnosi putem ovog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

OGLAS
Dana 21. 10. 2011. godine tu`itelj Volksbank BH d.d. Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enih “Remix Com” d.o.o. [amac i dr. radi isplate duga. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 18.232,10 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. 10. 2011. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, iznos od 1.354,84 KM na ime obra~unate ugovorene kamate na dan 10. 10. 2011. godine, iznos od 3.248,45 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 10. 10. 2011. godine, iznos od 340,00 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tre}etu`eni MIODRAG [ORMAZ iz Br~kog, ul. Ili}ka bb, Br~ko, da se dostava pismena smatra obavljenom prote-

kom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Edhem ]ato

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 198637 11 P Sarajevo, 30. 3. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Silvana Brkovi} - Mujagi} u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “@ene za `ene International” Sarajevo, protiv tu`enih Mejrema Alimanovi} i Aida Anu{i}, radi duga, v.s.p. 3.166,90 KM

PO ZIV
Poziva se: 1. Mejrema Anu{i} iz Lukavca, Ul. Red`epa ef. Muminhod`i}a 14 da pristupi na PRIPREMNO RO^I[TE koje je zakazano za 19. 9. 2012. godine u 10 sati, pred ovaj sud u sobu br. 305/III. Sudija Silvana Brkovi} - Mujagi} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 200286 11 P Sarajevo, 16. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Filipovi} Milica, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, Sarajevo, protiv tu`enih 1. \OKI] SAVO iz Br~kog, ul. Lipovac bb, 2. DOO SP MONT BR^KO, koje zastupa Miodrag Nedi}, direktor, ul. Desanke Maksimovi} 2, Br~ko, 3. DOO “LUVAS” Br~ko, koje zastupa Vaso Luki}, direktor, ul. Kona~ko brdo br. 13, Br~ko, (lice nepoznatog boravi{ta), 4. DOO “BAMBULA” Br~ko, koje zastupa Sa{a Bambulovi}, direktor, ul. Safeta Muratovi}a br. 4, Br~ko, radi isplate duga, v.s.p. 15.899,28 KM, van ro~i{ta 16. 4. 2012. godine na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a objavljuje

predla`e da sud nakon provedenog dokaznog postupka donese sljede}u

PRESUDU

OBJAV LJU JE OGLAS
/dostava tu`be na odgovor/ U tu`bi podnesenoj ovom sudu 16. 6. 2011. god. se navodi: Dana 22. 3. 2006. tu`itelj je zaklju~io ugovor o potro{a~kom kreditu broj 27603 sa \okovi} Savo u svojstvu korisnika kredita DOO SP MONT BR^KO, DOO “LUVAS” BR^KO i DOO “BAMBULA” BR^KO u svojstvu jemaca. Tu`ilac je po osnovu navedenog ugovora odobrio prvotu`enom kredit u iznosu od 15.000,00 KM sa rokom otplate od 120 mjeseci, te drugim uslovima iz ugovora. S obzirom na to da prvotu`eni nije izvr{io redovnu uplatu mjese~nih rata, to je tu`ilac opominjao sve tu`ene o stanju duga uz poziv za izmirenje preostalih dospjelih obaveza. Iz ovih razloga tu`itelj

Tu`eni su du`ni solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 11.733,36 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be do dana isplate, iznos od 1.542,45 KM na ime obra~unate kamate na dan 6. 6. 2011. g., iznos od 2.317,47 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 6. 6. 2011. g., iznos od 306,00 KM na ime naknade za opomenu, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 476,98 KM i takse na presudu u iznosu do 476,98 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. III-tu`enom DOO “LUVAS” Br~ko, koje zastupa Vaso Luki}, direktor, ul. Kona~ko brdo br. 13, Br~ko, dostavlja se tu`ba putem objavljivanja u novinama te mu se u smislu ~l. 69. ZPP-a ostavlja zakonski rok od 30 dana, radi davanja odgovora u skladu sa odredbama ~l. 70-73. ZPPa. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati sve elemente propisane ~lanom 334. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~l. 74. st. 1. ZPP-a. U slu~aju nedostavljanja odgovora, a s obzirom na to da je tu`itelj u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e postupiti u smislu ~l. 182. st. 1. ZPP-a i donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev. Odgovor se dostavlja sudu u 2 primjerka u roku od 30 dana. Sudija Filipovi} Milica, s.r. Dostava ove tu`be smatrat }e se izvr{enom protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.
Dr. Fadil Ademovi} ^etni{tvo u slu`bi okupatora i kvislinga (1941-1945) (24)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
a snije i admi Fransis Drejk, svo brodo 1587.Engleskitogusar,uplokavio sa tu. jimral, ser vima u luku Kadiz i po pio {pansku flo Vero jedan od naj ~ajni ka neci 16. 1588.UmrojihPasliolo ra Veneze,janske {kole uznavijeku. Rimu umrla {ved ljica Kristi Augusta. ca je posta u 1689.U abdiciraKrajelji1654.ska kralataj1632.prena osmoj godini, a la zbog nog laska u rimokatoli~ku vjeru koja je u [vedskoj bila zabranjena. Rimsko-njema~ki car Karl VI izdao je statut porodice Habsburg “Pragmati~na sankcija” da bi osigurao prijesto za k}erku Mariju Tereziju.

43

Uzajamni interesi osnova kolaboracije
Saradnja Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta sa nacifa{isti~kim okupatorima i njihovim kvislinzima u svjetlu njema~kih, italijanskih, engleskih, ameri~kih, ruskih, ~etni~kih, endehazijskih i nopovskih istorijskih izvora
Nijemcima su od po~etka bili jasni politi~ki program i krajnji ciljevi ~etni~kog pokreta. Oni su se oslanjali na ~etnike zato {to su im oni mogli poslu`iti u ostvarivanju okupacionih vojnih i strategijskih ciljeva. Odre|eni oblici saradnje njema~kih i ~etni~kih komandanata na liniji zajedni~ke borbe protiv partizanskog pokreta po~eli su potkraj 1941. godine u isto~noj Bosni. Ta saradnja je nastavljena i 1942. godine {ire}i se iz isto~ne Bosne u srednju i zapadnu Bosnu. Nakon kapitulacije Italije od septembra 1943. godine, pro{irila se na cijelu Bosnu i Hercegovinu i trajala do maja 1945. godine. Tu kolaboraciju s ~etnicima pod svojim zapovjedni{tvom Nijemci su ~inili u nastojanju da objedine sve protivpartizanske i protivkomunisti~ke snage na teritoriju NDH. U tome se sastojao jedan od njema~kih interesa za tu saradnju. ve saradnike. Time su se osobno bogatili ~etni~ki komandanti, koji su za uzvrat nagra|ivali pojedine njema~ke zapovjednike darovima - zlatninama, sagovima i dr., donose}i i jednima i drugima obostrane materijalne i druge koristi. Osim direktne saradnje Nijemaca sa ~etni~kim formacijama rese i nisu ni pomi{ljali na za{titu ~etni~kih `rtava. Komunistima je potrebno da kompromituju generala Dra`u Mihailovi}a, oko koga se okupio srpski narod, {to je sasvim prirodno, jer taj namu~eni narod u Dra`i Mihailovi}u vidi jednu nadu i jedinu garanciju za vaspostavljanje svoje nove dr`ave. Titovi partizani i njega su proglasili izdajnikom i nema~kim pla}enikom, iako svako zna, da su Nemci ucenili glavu DM i da ga jure kao svog velikog neprijatelja. Zna to dobro drug Tito, ali je njemu potrebno da nestane DM i zato se pomo}u svog propagandnog aparata trudi svim silama da kompromituje njega i njegove borce. Povucite paralelu izme|u Titove i Paveli}eve propagande, pa }e vam odmah biti sve jasno: Paveli} uverava Nemce da je DM londonsko-moskovski pla}enik i da postoji veza izme|u njega i komunista. Drug Tito opet sa svoje strane `eli da druga Mihailovi}a i njegove borce proglasi izdajnicima i okupatorovim pla}enicima. Drugim re~ima, po{to su svi Srbi pristalice DM treba ih sve uni{titi a savr{eno je svejedno da li }e to u~initi Nemci, Paveli}eve usta{e ili Titovi partizani. Eto, tu je ~vor. Paveli} i Tito na{li su se na istom poslu...

D`. Gordon Bajron

1824.
Engleski pjesnik D`ord` Gordon Bajron umro od malarije u Gr~koj, gdje je u~estvovao u borbi Grka za oslobo|enje od Turaka.

1713.

zom bri ske Leksingtona kor po~eo ameri~ki 1775.PoraVeiliKonBritandaje.vojskejekodSAD-a rat za nezavisnost od ke tani Kongres objavio je istog dana 1783. zavr{etak rata. Londonski sporazum, su evrop vis1839.Potpigisanske dr`ave priznale nezakojim nost Kraljevine Bel je. ski nik dao na Ka me nu zu Miha Obre }u ~eve 1867.Turkneizaslagrailupreva, iznovijih lekljupogda-Beograda i drugih srpskih do ko se vu kla turska posada. Kao simbol osmanske suverenosti nad Srbijom ostala je turska zastava, uz srpsku, na zidinama Beogradske tvr|ave. Umro engleski politi~ar i dr`avnik Bend`amin Dizraeli. Bio je lider konzervativaca 1868. i premijer dva puta, 1868 i 1874-80.

^arls Darvin

1881.

1882.
Umro engleski prirodnjak ^arls Robert Darvin, autor teorije o evoluciji `ivih bi}a, koju je objavio u knjizi “Postanak vrsta putem prirodnog odabiranja” .

1911.U Portugalu odvojena crkva od dr`ave. Stupio sna za podje Irske na Re bli Ir i Sje 1921.pokrajipunaVekukeguskutakonje.overnu Irlisku, koja je ostala na li Bri ni
Vlada Kra vi Jugo vi nije Zakon za ra kojim 1932.tomjeseo~nilje{titinezetomljosladnijeka,dogovelai je progla{en {es mora rijum na du obustavljena prisilna zapljena imovine. Oko 709.000 seljaka dugovalo je sedam milijardi dinara, mahom lihvarima i trgovcima. ta Je Var{avi, koji je, uz {e ljada `rta ugu{en 1943.Pona~eovitiussuhinakkomvrejava,u potpuno16.zomaja. Njema~ki cis to borbi ra rili i spalili Var{avski geto, a 58.000 ljudi poslato u koncentracione logore.

Oslonjeni na okupatore
Za ~etnike je ona imala {iri smisao. Osim {to je tom saradnjom pomagana i njihova borba protiv NOP-a, oni su bili svjesni da sa svojim formacijama u Bosni i Hercegovini mogu opstati samo ako su oslonjeni na okupatore i ako sara|uju sa njema~kim postrojbama. I s jedne i s druge strane ta je saradnja, prema tome, bila rezultat obostrane nu`de i mogla se odr`avati dok je zadovoljavala uzajamne interese obiju strana. Nijemci su se oslanjali na ~etnike u podru~jima sa prete`no srpskim `iteljstvom u kojima nije bilo jedinica ni organa vlasti NDH. Zapisano je da su mnogi njema~ki komandanti ~etnike smatrali pouzdanijim i borbenijim nego {to su vojne snage NDH. Nijemcima je, osim toga, ta saradnja donosila i druge koristi. Uz bogatu nagradu u novcu, oru`ju, municiji, vojnoj opremi, ~etni~ki komandanti su za ra~un okupatora vr{ili opskrbu njema~ke vojske stokom, vo}em, `itom i drugim `ive`nim namirnicama. Pomagali su mu u eksploataciji drva i raznih ruda, osiguravali su mostove, saobra}ajnice, privredne pogone. Uz to su im predavali zarobljene partizane i njihouspostavljena je i indirektna - putem vlasti NDH - saradnja sa svim ~etni~kim jedinicama od Drine do Une. Dr. Zdravko Dizdar, pri istra`ivanju prakti~nih vidova te saradnje, ustanovio je da je potkraj februara 1944. godine od oko 20.000 ~etnika na teritoriji Bosne i Hercegovine njih oko 15.500 kolaboriralo, krajem aprila ih je od oko 26.000 oko 22.000 kolaboriralo. U ljeto 1944. godine gotovo svi ~etnici iz Bosne i Hercegovine uspostavili su saradnju sa Nijemcima i vlastima NDH. Tu kolaboraciju prihvatili su gotovo svi crnogorski i srbijanski ~etnici - njih oko 30.000 koji se u septembru 1944. prebacuju na podru~je isto~ne Bosne. To zna~i kolaboraciju ukupno oko 50.000 ~etnika. Koriste}i se njema~kim pokroviteljstvom, ~etnici su u isto~noj Bosni po~inili mnoga pojedina~na i masovna zlo~instva, kako nad partizanima, njihovim ranjenicima i saradnicima, tako i nad Muslimanima i Hrvatima. Pred Nijemcima su ta zlodjela pravdali obja{njenjima kako su u pitanju bili partizani i komunisti. Nijemci su pred sobom imali svoje inte-

Dvostruka igra
U zamr{enim odnosima unutar ratnog pakla na prostorima Jugoslavije Dra`a je vodio dvostruku protivrje~nu igru me|u sukobljenim stranama. U strategiji i taktici svoga pokreta ispo~etka je proklamovao antiokupatorsku poziciju. Na toj osnovi je postao {ti}enik Velike Britanije kao jedne od dr`ava ~lanica Antifa{isti~ke koalicije. I on kao ministar vojske i njegova izbjegli~ka vlada neta~no su obavje{tavali Britance o ovo{njim zbivanjima. Nudio je Nijemcima saradnju, tra`e}i oru`je i drugu opremu od njih, ali je pred njima skrivao svoje veze sa Britancima. Tajio je i svoje veze sa NOPom u prva tri-~etiri mjeseca ustanka u zemlji. U tim prvim ustani~kim danima pregovarao je s Titom o zajedni~koj borbenoj saradnji, a prethodno sklopio sporazum sa generalom Milanom Nedi}em o uni{tenju partizanskih snaga. Zaplitao se u vrzinom kolu svojih obavje{tajnih kombinacija i nasu{ne potrebe ravnogorskog pokreta za osloncem na potporu kakvu su ~inile sile Osovine. Na tome se spoticala i ukupna strategija ~etni~kog pokreta.
(Sutra: Njema~ko-~etni~ka zajedni~ka platforma)

pe u skom ratu zauzele ~ki grad Laj 1945.Ameri~ke trunjemaDrugom svjetpcig. Pjer Kiri ta mis svijeta. Pobi di je [vedske. 1951.U Londonu odr`ajenolaprvomiskmi~enje za 1906. cusUmro fran Prvi predsjednik Ju`ne Koreje Singman ki fizi~ar i hemi1960.Ri povukao se sa vlasti pod pritiskom ~ar Pjer Kiri, jestudentskih protesta {irom zemlje zbog izbornih prevara. Umro ma Konrad Ade nauer, je od osniva~a i der 1967.mokratnjedan ~ki dr`avnikDruligog svjet-Kr{}ansko-de ske unije poslije skog rata, kancelar Zapadne Njema~ke od 1949. do 1963. godine.

1975.Indija lansirala prvi vje{ta~ki satelit. satelit. 1984.Lansiran prvi kineski telekomunikacioni Vi{e od 80 dni je ri vjer kulta, ~uju}i ho 1993.Koreskogubilipripaukljuka nidnenjiamevog~kog vo|u Dejvida {a, su federal agenti kad su,
poslije 51 dana opsade, upali u sjedi{te kulta u teksa{kom gradu Vako. U Francuskoj je na do`ivotnu robiju osu|en nacisti~ki ratni zlo~inac iz Drugog svjetskog rata Pol Tuvije.

dan od utemeljiva~a nauke o radioaktivnosti. Sa suprugom Marijom Kiri-Sklodovskom i Anrijem Bekerelom podijelio je 1903. Nobelovu nagradu za fiziku.

1994. 1995.

Tor Hejerdal

Protagonisti i privr`enici istorijskog desni~arskog revizionizma i velikosrpske politike otvorili su procese antifa{izacije fa{izma devastiranjem istorijske nauke i istine koju je ta nauka do danas utvrdila. ^ine to poku{ajima rehabilitacije i predstavljanjem ~etni{tva i Dra`e Mihailovi}a kao oslobodila~kog i antifa{isti~kog pokreta. Takve tvrdnje i nastojanja nacionalisti~ke istoriografije i aktuelne politike u Srbiji i RSu u potpunosti opovrgava i ~ini neosnovanim kapitalno djelo dr. Fadila Ademovi}a „^etni{tvo i ~etni~ka propaganda u ju`noslovenskim zemljama u Drugom svjetskom ratu (1941-1945)“. Zbog mnogobrojnosti izvora i racionalnosti upotrebe prostora u ovom feljtonu nisu mogli biti nazna~eni izvori datih historijskih ~injenica. Svako ko je zainteresovan, te izvore i njihovo porijeklo mo`e na}i u knjigama kod izdava~a „KULT-B“ (direktor i urednik Mustafa Kapid`i}), tel. 033/238-090.

Od eksplozije automobila-bombe u devetospratnoj zgradi federalnih institucija u Oklahoma Sitiju (SAD) poginulo je 168, a vi{e od 400 ljudi je ranjeno. Napad je izvr{io biv{i ameri~ki vojnik Timoti Mekvej, nad kojim je 2001. izvr{ena smrtna kazna. So ski predsjednik Dahir jali hin pro {en je po 2003.predmalijgla~kih izborabjednikomRiprvihKavi-{estrana~kih sjedni u toj zemlji. On je dobio samo 80 glasova vi{e od svog protivnika. U 79. godi Brita Noris kver sa blizancem 2004.osnoter, kojininijeumrobratomnackorda. MaRosom 1955. vao Gi sovu knjigu re

2002.
U svojoj vili u Italiji umro norve{ki antropolog, nau~nik i istra`iva~ Tor Hejerdal, koji se proslavio kada je na splavu KonTiki 1947. pre{ao Pacifik.

44

SPORT

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Mirsad Be{lija, kapiten @eljezni~ara, otkriva tajnu uspjeha

Amar sve dr`i pod kontrolom
Menad`er Osim nas ~vrsto dr`i na zemlji. Niko se nije izdigao iznad ekipe. Svi po{tujemo jedan drugog, igramo dobro i dru`imo se i van terena, tvrdi Be{lija
Mirsad Be{lija, kapiten @eljezni~ara, koji ponekad traku prepusti Zajki Zebi, protiv Zvijezde u Grada~cu u trijumfu od 3:0 postigao je prvijenac ove sezone. Majstorski je izveo slobodnjak i tako otvorio put ka pobjedi svom timu... “Pobjeda nam je jedino bitna, ne samo zbog niza ve} zbog ~injenice da je prvenstvo daleko od gotovog. Ima jo{ mnogo da se igra i svaki bod je itekako bitan.” Be{lija tvrdi da je @eljo ove sezone, sa njim u ekipi ili bez njega, jednostavno dobar, jer...

Kolektiv, a ne pojedinac
“Jaki smo kao kolektiv. Dakle, nije do pojedinca, ve} do kohezije u ekipi. Svi pri~aju o tom nizu, ali ja se zaista ne optere}ujem time. Idem od utakmice do utakmice, ne samo ja ve} cijela ekipa. Naravno da je lijepo {to smo tako dugo nepora`eni, ali meni je najbitnije da je atmosfera dobra i da ~vrsto dr`imo prvo mjesto” obja{njava Be{lija i na pitanje da li su , ~vrsto na zemlji, kao {to ~vrsto dr`e vrh, odgovara: “Mislim da jesmo. Amar (Osim, op.a) sve dr`i pod kontrolom i niko se nije izdigao iznad ekipe. Svi po{tujemo jedan drugog, igramo dobro i dru`imo se i van terena. To je zapravo i na{a najve}a tajna” , tvrdi Mirsad Be{lija, koji je ove sezone odigrao 19 utakmica.
J. LIGATA

Prona{ao `rtvu
“Moram i ja nekome dati gol” ka`e nam , dobro raspolo`eni Be{lija, koji je pro{le sezone postigao nekoliko golova, a jedan od njih je bio i protiv Zvijezde, ali na Grbavici. To ne zna~i, ka`e on, da je specijalista za golove protiv ovog tima, kao {to je, recimo, Muamer Svraka pretpla}en na pogotke protiv Leotara. Naprotiv, dodaje kako mu je dra`e asistirati, nego pogoditi, a svojim iskustvom, znanjem, a prvenstve-

Be{lija na terenu kontroli{e situaciju, a Osim van terena

no karizmom koju posjeduje, mo`da je i klju~ni igra~ plavog tima ove sezone. Nje go vo is kus tvo }e bi ti po tre bno i u uta kmi ci pro tiv Bor ca, ko jeg @e lje zni ~ar do ~e ku je u su bo tu na Grba vi ci u 20 sati.

“Bi}e to dobra i neizvjesna utakmica u kojoj }emo mi na kraju pobijediti” samou, vjeren je Be{lija, koji je svjestan da su Banjalu~ani itekako opasan protivnik, ali da je @eljo sad ve} u obavezi da mora nastaviti zapo~eti niz...

Vedad Ibi{evi} od navija~a tra`i podr{ku

Apelaciona komisija N/FSBiH

Odbijena
`alba Borca
Apelaciona komisija N/FSBiH odbila je jednoglasno `albu FK Borac, ulo`enu na odluku Disciplinske komisije Saveza, koja je sankcionisala banjalu~ki klub sa {est utakmica bez prisustva publike na doma}em terenu i nov~anom kaznom 10.000 KM jer su navija~i Borca prekinuli revan{-me~ polufinala Kupa BiH protiv @eljezni~ara, pogodiv{i pomo}nog sudiju Nikicu Tomasa kamenom u glavu. Borcu potvr|ena maksimalna kazna za divlja{tvo navija~a

Vedad Ibi{evi} vodi {vabe ka Evropi

Dr`ite nam pal~eve!
Ve dad Ibi {e vi}, na pa da~ Stuttgarta i bh. reprezentacije, trenirao je u utorak odvojeno od ekipe, zbog lak{e povrede koljena. Na{ napada~ je proteklog vikenda, naime, zadobio nezgodan udarac u koljeno, no prema vijestima iz grada Mercedesa, ne radi se o ozbiljnijoj povredi. Trener {vaba, Bruno Labbadia, ipak je odlu~io ne rizikovati previ{e, te je na{eg Vedu poslao na individualne treninge, nakon kojih }e biti poznato da li }e Ibi{evi} biti spreman za sljede}u utakmicu protiv Kölna u okviru 32. kola Bundeslige. Ina~e, Vedo se na svojoj oficijelnoj stranici kratko osvrnuo na me~ protiv Werdera, kojeg su {vabe pobijedile sa 4:1 i stigle na korak do plasmana u Evropu. Sada je samo pitanje da li }e to biti Evropska liga ili Liga prvaka... “Utakmica protiv Werdera za nas je bila od velike va`nosti imaju}i u vidu i kvalifikacije za Evropsku ligu. Jo{ vi{e sam ponosan na vrhunsku formu u kojoj se nalazi na{a ekipa, a {to smo dokazali i rezultatom od 4:1 u na{u korist. Dok sudija nije svirao kraj dali smo sve od sebe da kontroliramo utakmicu. Vode}i gol za Werder do{ao je niotkud i samo su jo{ poja~ali odbranu nakon toga. Ipak, svjesni svojih prednosti nismo posustali, pa smo napravili preokret i prije zavr{etka prvog poluvremena. U drugom dijelu utakmice jo{ smo `eljeli navija~ima prikazati dobru utakmicu, pa smo pobjedu potcrtali kona~nim rezultatom od 4:1” , napisao je Ibi{evi}, te dodao: “Bila su ovo tri vrlo va`na boda za na{ tim. Nakon ovoga sa vi{e samopouzdanja mo`emo igrati gostuju}u utakmicu protiv Kölna. Ipak, trebamo se pripremiti za te{ku i borbenu igru u kojoj moramo biti strpljivi, jer se Köln bori za opstanak i preostaju im jo{ tri ‘finala’ . Dr`ite nam pal~eve” rije~i su , Vedada Ibi{evi}a, koji igra kao preporo|en u dresu Stuttgarta.
J. LIGATA

Be{i} na probi u Dynamo Dresdenu
Definitivno napu{ta HSV
Muhamed Be{i}, povremeni A i standardni mladi fudbalski reprezentativac BiH, naredne sezone mogao bi obu}i dres njema~kog drugoliga{a Dynamo Dresdena. Na{ internacionalac nakon sukoba sa Thorste nom Fin kom, tre ne rom HSV-a, vjerovatno je zavr{io karijeru u ovom bundesliga{u, te je krenuo u potragu za novom sredinom. Be{i} se ju~e priklju~io timu za koji nastupa i Muhamed Suba{i}, koji je na posudbi iz Olimpica, a zadovolji li kriterije Dresdenove struke, uslijedit }e pregovori sa HSV-om o otkupu njegovog ugovora. Na{em reprezentativcu, koji ove sezone nije odigrao ni jednu utakmicu u njema~koj eliti ugovor isti~e na ljeto naredne godine. S. [.

Be{i}a ugovor sa HSV-om ve`e do ljeta naredne godine

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

SPORT
EUROPA LIGA Praznik fudbala na Pirinejima

45

F

udbaler Sarajeva Denis ^omor pru`io je zapa`enu igru u pobjedi nad Leotarom sa 1:0. Sudjelovao je u akciji kod pobjedonosnog gola veznjaka Edina Husi}a kada je sna`no {utirao, golman Leotara Bo{ko Milenkovi} odbio loptu, nakon ~ega je njegov suigra~ iz srednjeg reda zatresao mre`u. Pouzdano je odradio defanzivne zadatke, pa je i njegov doprinos {to je tim iz Trebinja uputio samo dva udarca u okvir gola Adija Adilovi}a. O~ito da ^omoru vi{e odgovara pozicija zadnjeg veznog, gdje prikazuje kvalitetnije igre nego na desnom bo~nom. “Bili smo kvalitetniji i dobro stajali na terenu. Borbenost i ofanzivna igra isplatili su se tokom svih 90 minuta. Drago mi je {to smo obradovali na{e navija~e. Nismo dozvolili iznena|enje protiv Leotara. U fudbalskoj {koli Sarajeva igrao sam u veznom redu i najbolje se snalazim nastupaju}i na ovoj poziciji” rekao , je ^omor. Prema njegovom mi{ljenju, proteklih sedam kola nastavka prvenstva pokazalo je da bordo sastav igra bolje na gostovanjima nego kod ku}e. U ~etiri me~a na strani aktuelni viceprvak BiH osvojio je osam bodova (nijednom nije pora`en). “Ne znam da li imamo pritisak zbog navija~a. Na svako gostovanje idemo sa namjerom da se nadigravamo. Rezultati iz pro{lih utakmica na strani daju povjerenje da mo`emo zabilje`iti novi uspjeh na idu}em gostovanju kod [irokog Brijega. On je pora`en

Denis ^omor uo~i me~a sa [irokim Brijegom

Igre u gostima

daju nadu za uspjeh
Nadam se da uz malo sre}e mo`emo osvojiti tri boda na Pecari, rekao je fudbaler Sarajeva
Athletic je izbacio i velikog Manchestera

Sporting protiv
sjajnog Athletica
Nakon polufinalnih utakmica Lige prvaka, ve~eras su na rasporedu i prvi polufinalni susreti Europa lige. Pred nama je jedan {panski, te jedan portugalsko{panski duel. ^ast manje pirinejske dr`ave brani lisabonski Sporting koji do~ekuje sjajni Athletic Bilbao. Baskijski sastav blagi je favorit u ovom me~u s obzirom na igre kakve je pru`ao u dosada{njem dijelu ovog takmi~enja. Podsjetimo, crveno-bijeli su u prethodnim fazama izbacili Schalke, te veliki Manchester United. znat nakon revan{-utakmice. Portuglaski defanzivac, Ricardo Costa, ustalio se u sastavu Valencie. [tavi{e, dobio je kapitensku traku, te na terenu pokazuje da je itekako potreban ovom timu. On vjeruje da }e nastaviti sa serijom dobrih nastupa i u susretu s Atleticom, gdje o~ekuje dobru igru svoje ekipe.

Detalji }e odlu~iti
“To }e biti jako bitna utakmica za nas, grad i na{ klub. Moramo je odigrati najbolje {to znamo”ka, zao je Portugalac, te nastavio: “Nismo favoriti u ovom susretu, ali }emo igrati jedanaest na jedanaest te }emo se svim silama boriti za dobar rezultat. Svi smo mi vrhunski profesionlaci i dres Valencije }emo braniti na najbolji mogu}i na~in. Moramo poku{ati i u prvom me~u do}i do pobjede, koja bi nas pribli`ila finalu. Costa vjeruje da su Atletico i Valencia vrlo sli~ne ekipe, te da }e njihov dvoboj odlu~iti samo pojedini detalji. “Oni su vrlo jaka ekipa, s izuzetno kvalitetnim igra~ima, ali su jako sli~ni nama. Mislim da bi na{ duel mogao odlu~iti i najmanji detalj. Vjerujem da i kada bi u ~etvrtak dobili nekim velikim rezultatom, kao {to je 4:0, ne bismo bili sigurni u prolaz” zaklju, ~io je Ricardo Costa.
A. MEHANOVI]

Nadigrava}emo se sa [irokim Brijegom: Denis ^omor

od Slavije u me~u koji je odigran po lo{em terenu u Lukavici. Nadam se da uz malo sre}e mo`emo osvojiti tri boda na Pecari.” ^omor smatra da je @eljezni~ar osigurao naslov prvaka, a da }e Sarajevo voditi borbu sa [irokom Brijegom, Borcem i Olim-

picom za pozicije koje vode u Evropsku ligu. “[iroki Brijeg je dobar kolektiv, a Wagner njegov vo|a. ^injenica da osvajamo bodove na strani ulijeva optimizam pred duel sa direktnim rivalom za Evropu” ista, kao je ^omor. Z. RA[IDOVI]

Wenger komentator
Arsene Wenger, proslavljeni trener na klupi Arsenala, imao je slobodnog vremena, te je dao svoje vi|enje ovog me~a. “Bilbao je po meni apsolutni favorit protiv Sportinga, posebno nakon sjajnih utakmica koje su odigrali protiv Manchester Uniteda i Schalkea. Oni su pravo osvje`enje za fudbal i ~udi me kako nemaju bolji plasman u doma}em prvenstvu” rekao je tre, ner topnika, te dodao kako }e pobjednika ovog takmi~enja ipak dati drugi polufinalni par. U Madridu }e snage odmjeriti Atletico i Valencia, a jedino {to je sigurno je da }e se u finale plasirati {panski predstavnik. Oba kluba su dosta izjedna~ena, pa }e pobjednik vjerovatno biti po-

U Bayernu nema euforije poslije trijumfa nad Realom

[teta je {to smo primili gol
Uvijek je lijepo kada pobijedite u posljednjim minutama. Ne mo`ete nadigrati Real ako ste u podre|enoj poziciji, istakao je Mario Gomez
Real definitivno ne mo`e pokoriti München. U desetoj utakmici na gostovanju kod Bayerna, Madri|ani su deveti put polomili zube. Bavarci su ih nadigrali i zaslu`eno na uzvrat polufinala Lige prvaka putuju sa prednosti od 2:1. Klju~ni trenutak dogodio se u zadnjim minutama utakmice. Philipp Lahm je Coentraa napravio smije{nim, pro{ao po desnoj strani i centrirao o{tru loptu koju je Gomez pretvorio u pogodak. “Drugi gol je bio klju~an. Kona~no sam prona{ao Marija, prvi put nakon dugo vremena. Real sada mora napadati” rekao , je kapiten Bayerna Lahm. Mario Gomez mu~io se cijelu utakmicu s odbranom Reala, ali mu se isplatilo u 90. minuti, kada je dao svoj 12. pogodak u Ligi prvaka ove sezone. “Uvijek je lijepo kada pobijedite u posljednjim minutama. Ne mo`ete nadigrati Real ako ste u podre|enoj poziciji. Osim u prvim minutama drugog dijela, igrali smo jako dobro. Nesretni smo samo {to

Po uzoru na N/FSBiH

I HNS zabranio
gostovanja navija~a
Prije nekoliko mjeseci N/FSBiH je, zbog niza incidenata koji su se dogodili na bh. terenima, zabranio organizovan odlazak navija~a na gostuju}e utakmice, a njihovim putem krenuo je i HNS, ~iji je Izvr{ni odbor prihvatio prijedlog Udruge prvoliga{a o zabrani gostovanja za navija~e do kraja ove sezone. Za razliku od BiH, gdje su navija~i prihvatili odluku, u Hrvatskoj su najavljena masovna okupljanja. A za sve je kriva utakmica u Osijeku gdje su navija~i ubacivali baklji u teren, nakon ~ega je Udruga prvoliga{a, na ~elu s predsjednikom Branko Laljkom i povjerenikom za takmi~enje Josipom Breznijem, poslala u HNS zahtjev za izvanrednom sjednicom na kojoj je jednoglasno odlu~eno aktiviranje ta~ke akcijskog plana koja predvi|a zabranu za odlazak na gostovanja. Me|utim, navija~i su ve} ponudili rje{enje, a Bad Blue Boysi su najavili da }e i}i u Rijeku pratiti svoj klub bez obzira na zabranu, te su pritome pozvali Demone, navija~e Istre, da do|u na njihovu sjevernu tribinu i tamo bodre svoj klub. Garantuju im sigurnost i tako `ele pokazati navija~ku solidarnost u trenutku kad se HNS obru{io na navija~e!?

Mario Gomez posti`e pobjedonosni gol protiv Reala

Reuters

smo primili gol. Real nije puno pokazao, {to je na{a zasluga. 2:1 mo`e biti opasan rezultat, ali uvijek mo`emo zabiti gol jer imamo snagu. Publika je bila sjajna” istakao , je Gomez. Arjen Robben do~ekao je pobjedu nad biv{im klubom.

“Svaka ~ast suigra~ima. Realu je bilo vrlo te{ko igrati protiv nas i stvorili su samo nekoliko prilika. [teta {to smo primili gol, ali je i ovo dobar rezultat. U revan{u }emo morati paziti jer Real ima veliki kvalitet u napadu. Ali, siguran sam da }emo uspjeti” kazao je Holan|anin. ,

46

SPORT

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Godi{njica Komiteta obilje`ena u Travniku
Na osnovu ~lana 42. Priloga broj 1. Pravilnika o radu d.d. BH TELECOM Sarajevo broj: 00.1-2.118120/10 od 2. 11. 2010. godine i ta~ke II Odluke Uprave Dru{tva broj: 00.1-10.1-5088-5/12 od 3. 4. 2012. godine, direktor Dioni~kog dru{tva BH TELECOM Sarajevo - Telecom In`enjering, objavljuje:

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa u Dioni~kom dru{tvu BH TELECOM Sarajevo - Telecom In`enjering, na radno mjesto broj: 141. Operator za blagajni~ko poslovanje, SSS - 1 (jedan) izvr{ilac u Odjeljenju za knjigovodstvo, Slu`be za ekonomsko finansijske poslove, na odre|eno vrijeme, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Potreban zavr{en IV stepen stru~ne spreme (SSS) - Ekonomska {kola i najmanje 6 ({est) mjeseci radnog iskustva na sli~nim poslovima, nakon sticanja IV stepena stru~ne spreme. Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati sljede}e op{te i posebne uslove: a) Op{ti uslovi - da su zdravstveno sposobni za obavljanje tra`enih poslova - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine b) Posebni uslovi - Poznavanje rada na ra~unaru Uz prijavu na oglas potrebno je prilo`iti slijede}e dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju): - Biografiju sa adresom i kontakt-telefonom, - Diplomu o sticanju stru~ne spreme, - Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - Potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu na sli~nim poslovima nakon sticanja IV stepena stru~ne spreme. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave na oglas, sa svim tra`enim dokumentima, dostaviti li~no ili po{tom na sljede}u adresu: Dioni~ko dru{tvo BH TELECOM Sarajevo TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO Sa naznakom “prijava na oglas - ne otvarati” Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18. 71 000 Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e razmatrati.

Normalni uveli normalizaciju
Nadam se da smo ostali normalni, to je najva`nije, rekao je Ivica Osim, predsjednik Komiteta za normalizaciju N/FSBiH
U srijedu se navr{ila godina od konstituisanja Komiteta za normalizaciju N/FSBiH, koji je formiran odlukom FIFA, nakon suspenzije Saveza. Prvi sastanak odr`an je u Be~u, 18. aprila 2011, a o 365 proteklih dana ju~er su u Travniku govorili predsjednik Ivica Osim, potpredsjednici Darko Ljubojevi} i Elvedin Begi}, te generalni sekretar Jasmin Bakovi}. "Nadam se da smo ostali normalni poslije godinu, to je najva`nije", otvorio je u svom stilu dru`enje sa novinarima Ivica Osim, nakon ~ega je Bakovi} istakao kako su najva`nije stvari u proteklom periodu bile zakazivanje Skup{tine N/FSBiH i usvajanje Statuta, nakon ~ega je ukinuta suspenzija N/FSBiH. "Do danas je odr`ano 42 sastanka i sve odluke bile su donesene jednoglasno. Komitet je obezbijedio sponzora Premijer lige. Pokrenuta je inicijativa za formiranje udruge premijerliga{a i reorganizaciju takmi~enja, a u~inili smo mnogo i na finansijskoj konsolidaciji, te smanjenju duga." Darko Ljubojevi}, potpredsjednik Komiteta istakao je kako je N/FSBiH bio u jako te{koj situaciji. "Veliki doprinos u radu Komiteta dali su i ambasadori Du{ko Bajevi}, Faruk Had`ibegi} i Sergej Barbarez, a sa njima smo uspjeli vratiti imid` i pozitivnu atmosferu", smatra Ljubojevi}, ~iji kolega Elvedin Begi} dodaje kako je Komitet nekada morao donositi i nepopularne odluke, ali... "Sve je to bilo u cilju rje{avanja problema. FIFA i UEFA su uklju~ene u sve na{e aktivnosti i veoma dobro su informirani o na{em radu." On se osvrnuo i na saop{tenje [irokog, koji je prozvao Komitet, `ale}i se na su|enje u Lukavici protiv Slavije, a svoj sud na ovu temu dao je i Ivica Osim. "I sam trener [irokog je rekao da su za-

Ivici Osimu prire|en topao do~ek u Travniku Dvije selekcije BiH imale dobru provjeru

U-21 BiH - olimpijci BiH 2:2
Stadion Pirota. Gledatelja 500. Sudija: Elmir Pilav. Strijelci: 0:1 - Sesar (20), 1:1 - Kvesi} (44),1:2 - Haski} (60), 2:2 Husi} (70). U-21 BiH: Abdihod`i}, ^oli}, Kvesi}, Dupovac, Marki}, Gnjati}, Me{anovi}, Kvesi}, Beki}, Grahovac, Zakari}. U drugom poluvremenu su igrali jo{: Fejzi}, ^ori}, Husi}, Brekalo, Radelji}, Kova~evi}, Hand`i}, Zlomisli}, Krpi}, Smriko, Durak. Selektor: Vlado Jagodi}. OLIMPIJCI BiH: Bukvi} (od 46. Hinovi}), Tomi} (od 46. Pabanovi}), Sesar (od 46. Varupa), Haski}, ^uri} (Radovanovi}), Stani}, Sulji} (Zoleti}), Ani~i}, Todorovi}, ^omor (Radulovi}), Zolj (od 46. Smaji}). Selektor: Husref Musemi}. Povodom 90 godina NK Travnik na Piroti je odigran revijalni susret dvije selekcije BiH koji je poslu`io kao dobra provjera selektorima Jagodi}u i Musemi}u. slu`eno izgubili od Slavije. Bio sam na toj utakmici i vidio sam da igra~i [irokog nisu gotovo ni smokrili dresove, dok su doma}ini bili bolji pliva~i nego igra~i - vi{e su `eljeli tu pobjedu", rekao je Osim, koji je zajedno sa ~lanovima Komiteta bio gost na~elnika Op}ine Travnik Admira Had`iemriENI news }a, kao i NSSBK.
BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga BiH uta pob ner por 22. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 186637 11 P Sarajevo, 3. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aida Hasi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “@ene za `ene international” Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 130, protiv tu`enih i to: I-tu`ene Begajete Gromi} iz Grada~ca, ulica Prvog bataljona bb i II-tu`ene Selme Okanovi} iz Grada~ca, ulica Donje ledenice bb, radi duga, v.sp. 3.467,00 KM, objavljuje slijede}i

OGLAS
Poziva se drugotu`ena SELMA OKANOVI] iz Grada~ca, ul. Donje ledenice bb, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 21. 2. 2011. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da sud donese

PR E S U D U
Prvotu`ena Begajeta Gromi} iz Grada~ca, ul. Prvog bataljona bb i drugotu`ena Selma Okanovi} iz Grada~ca, ul. Donje ledenice bb su solidarno du`ne tu`itelju Mikrokreditna fondacija “@ene za `ene international” Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a do br. 130 na ime duga isplatiti iznos od 3.467,00 KM uve}an za ugovorenu zateznu kamatu od 0,05 % dnevno po~ev od 11. 8. 2010. godine pa do dana isplate, kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Aida Hasi}

Vele` - Rudar Prijedor 0:1 (0:0)
Stadion Vrap~i}i. Gledalaca: 200. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo). Strijelac: 0:1 Rastoka (90). @uti kartoni: Mahini}, Kne`evi}, Demi} (Vele`), Jankovi} (Rudar). VELE@: Bandovi}, Mahini}, Kajtaz, Kne`evi}, Kodro (od 56. Hajdarevi}), Mehremi}, Oki} (od 63. ]emalovi}), Merzi}, Zvoni}, Hiro{ (od 56. Demi}), Brkovi}. Trener: Mirza Vare{anovi}. RUDAR: Nikoli}, Kotaran, Miki}, Rami}, Jankovi}, @eri}, Mirovi}, Kantar (od 77. Kujund`ija), Rov~anin (65. Srndovi}), Rastoka, Jevti}. Trener: Velimir Stojni}. Golom Rastoke u 90. minuti, Rudar je savladao Vele` sa 1:0 u odgo|enom me~u 22. kola, koji je prekinut pro{le subote zbog neuslovnosti terena. Nakon {to su ro|eni izgubili od Rudara, trener Vare{anovi} je rekao da napu{ta klupu Vele`a zbog slabih rezultata mostarskog premijerliga{a.

Vare{anovi} podnosi ostavku

1. @eljezni~ar 2. [iroki Brijeg 3. Sarajevo 4. Borac 5. Olimpic 6. Zrinjski 7. ^elik 8. Zvijezda 9. Rudar P. 10. Vele` 11. GO[K 12. Sloboda 13. Travnik 14. Leotar 15. Slavija 16. Kozara

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

16 13 13 13 11 9 7 7 8 6 5 7 6 5 6 3

4 6 4 3 4 9 7 6 3 8 8 2 4 6 11 7

2 3 5 6 7 4 8 9 11 8 9 13 12 11 5 12

48:10 32:11 36:19 31:18 28:16 33:25 23:29 24:27 22:32 20:23 16:22 16:37 28:40 17:24 21:49 12:25

52 45 43 42 37 36 28 2 27 26 23 23 22 21 19 16

@eljo slavio u Fojnici
Fudbaleri @eljezni~ara ju~er su u prijateljskoj utakmici u Fojnici pred 1.000 gledalaca savladali istoimenog ni`eliga{a sa 5:2. Tri gola za plave postigao je Mirsad Rami}, a dva Perica Stan~eski. Doma}i su lideru Premijer lige BiH parirali sredinom drugog poluvremena kada su Topolavi} i Fejzi} smanjili na 3:2, ali je @eljo u fini{u dodao gas i lako upisao pobjedu. S. [.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

SPORT

47

NBA New York nadigrao Boston

Triple-double

ANTHONYA
Ko{arka{ Knicksa briljirao je s 35 poena, 12 skokova i deset asistencija i na taj na~in zasjenio Pierca koji je ubacio 43 ko{a • San Antonio nanio te`ak poraz Lakersima • Detroit protiv Clevelanda nakon tri ~etvrtine vodio 100:50
Drugim triple-double u~inkom u karijeri Carmelo Anthony je predvodio New York do doma}e po bje de pro tiv Bos to na (118:110) i jo{ malo pribli`io svoju ekipu doigravanju NBA lige. Anthony je briljirao s 35 poena, 12 skokova i deset asistencija i na taj na~in zasjenio Paula Piercea koji je u velikoj ve~eri ubacio 43 ko{a, najvi{e ove sezone, ali Celticsima to nije pomoglo. Imao je An thony u uto rak po mo} JR Smitha i Stevea Novaka - obojica su s klupe ubacila po 25 ko{eva i to uglavnom zahvaljuju}i tricama. Ukupno su Knicksi pogo di li 19 tri ca, od ~e ga 14 u prvom poluvremenu kojeg su zavr{ili sa 72 uba~ena ko{a. San Antonio je nanio najte`i ovosezonski poraz LA Lakersima, u njihovom ih je Staples Centeru pobijedio sa 112:91. S ~etvrtom pobjedom u nizu Spursi su se dodatno u~vrstili na ~elu Zapadne konferencije, a do trijumfa u Kaliforniji su ih ve} tradicionalno predvodili Tony Parker (29 poena, 13 asistencija), Tim Duncan (19 poena, osam skokova) i Manu Ginobili (15 poena). Gosti su prelomili utakmicu u drugoj ~etvrtini u kojoj su napravili seriju 18:0 od ~ega se Lakersi, koji su {esti put zaredom igrali bez povrije|enog Kobea Bryanta, nisu uspjeli oporaviti. Do {este je uzastopne pobjede i desete u zadnjih 11 utakmica do{la Indiana koja je sa 102:97 slavila u gostima kod Philadelphije. Danny Granger je postigao 24 ko{a za Pacerse, dok je Andre Iguodala s poenom manje bio najefikasniji kod Sixersa koji se s tri poraza u nizu i dalje dr`e na osmom mjes tu Is to ka, ali Milwaukee im ozbiljno prijeti. U dvoboju ekipa bez izgleda za doigravanje Detroit je kao gost savladao Cleveland sa 116:77, a kao zanimljivost }e ostati zapisano da su Pistonsi nakon tri ~etvrtine vodili sa 100:50! Cavaliersi su do kraja ipak ubla`ili minus, tako da je najte`i poraz ove sezone u
New York se pribli`io doigravanju
Reuters

ligi ostao onaj Charlottea protiv Portlanda s 44 ko{a razlike. Rezultati: Philadelphia - Indiana 97:102, Minnesota - Mem-

phis 84:91, Los Angeles Lakers San Antonio 91:112, Detroit Cleveland 116:77, New York Boston 118:110.

Po~eo da radi Armani Junior Basket kamp

Nova znanja za mlade ko{arka{e
Tri trenera italijanskog ko{arka{kog kluba Olimpia Armani podijeli}e svoje znanje sa vi{e od 60 dje~aka i djevoj~ica koji treniraju u bh. ko{arka{kim klubovima

Igokea se poigrala s Vardom

Zajedni~ki snimak u~esnika Armani Junior Basket kampa

U prvoj utakmici 8. kola Lige za prvaka BiH Igokea je na doma}em parketu savladala Vardu HE iz Vi{egrada rezultatom 75:48. Gostuju}i igra~i pru`ili su veliku borbu protiv doma}eg sastava, a u posljednju ~etvrtinu u{li su sa minusom od 13 poena. Ipak, ritam nisu mogli pratiti u zadnjih deset minuta ove utakmice (23:9). Dozet je u pobjedni~kom sastavu bio najefikasniji sa 15 poena, dok je [ulovi} uz sedam skokova dodao i 13 poena. Kod gosti ju iz dvo ji mo tek Mi ~e tu sa de vet i \ur|evi}a sa osam poena.

U olimpijskoj dvorani Zetra u utorak uve~e po~eo je da radi ARMANI JUNIOR BASKET KAMP, u kojem u~estvuje vi{e od 60 dje~aka i djevoj~ica koji treniraju u bh. ko{arka{kim klubovima. Tri trenera ~uvenog italijanskog ko{arka{kog kluba Olimpia Armani podijeli}e svoje znanje sa malim sportistima iz KK KO[, KK Bosna, KK @eljezni~ar i KK SPARS tokom trodnevnog rada. "Ovo je prvi put da se izvan Italije organizuje trening za djecu koja se ve} ba-

ve ko{arkom. Uz podr{ku Intesa Sanpaolo Banke BiH, mi smo do{li u va{ grad, s obzirom na tradiciju i velika sportska imena poznata {irom svijeta koje va{a zemlja ima u ovom sportu", istakao je Paolo Monguzzi, direktor junior programa italijanskog kluba Olimpia Armani. Osim rada sa djecom, treneri bh. klubova }e sa predstavnicima Olimpia Armani odr`ati i tzv. sportsku kliniku na kojoj }e razmijeniti svoja ko{arka{ka iskustva i upoznati se sa novim metodama u radu.

Gosti ovog ko{arka{kog kampa bi}e danas i sportska ekipa NVO altruista Svjetlo, koja okuplja djecu sa umanjenim sposobnostima. Armani Junior Basket kamp zavr{ava rad u ~etvrtak, kada }e u~esnicima biti podijeljeni i prigodni certifikati. Intesa Sanpaolo Banka BiH je ~lanica Grupe Intesa Sanpaolo sa sjedi{tem u Milanu i u posljednjih nekoliko godina je organizovala brojne sportske doga|aje za djecu u BiH, od kojih je i AC Milan JuniS. K. or Kamp za nogometa{e.

All-Star u New Orleansu

Vodstvo ko{arka{ke NBA lige objavilo je da }e New Orleans biti doma}in All-Star vikenda 2014. godine. "Nema boljeg mjesta za NBA praznik od New Orleansa", izjavio je komesar lige David Stern.

48

SPORT

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

PLANINARSKI KUTAK

EUROPSKIM
korakom na ^avljak
Stari i mladi hodali u organizaciji EU i PSD-a Centar Skup{tina PSBiH Pohod na Pogorelicu Jaj~ani na Vranici Novi, vrijedni PD Fasto iz Sarajeva
Ure|uje: Ramo KOLAR Jaj~ani na Vranici

AKTIVNO STARENJE - AKTIVNO [ETANJE NA SARAJEVSKI NA^IN desilo se pro{le nedjelje (15. april) na ^avljaku. Vi{e od 60 ljudi, od 5 do 80 i vi{e godina, u~estvovalo je u {etnji, organiziranoj u okviru obilje`avanja

Europske godine aktivnog starenja i solidarnosti me|u generacijama u Bosni i Hercegovini. Akciju je organizirala Direkcija za europske integracije BiH (DEI) u partnerstvu sa Delegacijom Europske unije u BiH/specijalnim predstavnikom, a u okviru "EU Awareness II" projekta, kojeg fi-

Dan pisanica na Pogorelici

Stari i mladi na ^avljaku

nancira EU, te PSD-om Centar kao doma}inom. Andi Megafi (Andy McGuffie), {ef komunikacija EU Delegacije u BiH/specijalnog predstavnika, koji se i sam pridru`io hrabrijim {eta~ima, rekao je da ova aktivnost predstavlja ne samo izvrstan simbol jakih veza izme|u generacija u BiH nego i promociju turisti~kih potencijala zemlje, izvijestila je Amna Kurbegovi}... • SKUP[TINE PSBiH I PSFBiH odr`ane su pro{le subote u Sarajevu. Od ukupno 99 delegata sa pravom glasa iz 84 dru{tva prisutan je bio 71 delegat, tako da su se mogle donositi pravovaljane odluke. Po zavr{etku skup{tina Erminu Lipovi}u je i sve~ano dodijeljeno zvanje instruktor alpinizma. • TRADICIONALNI POHOD NA POGORELICU (Dan pisanica) izveden je pro{le nedjelje, kad su 23 ~lana HPD-a Bjela{nica 1923. bili gosti ljubaznih doma}ina PD-a Pogorelica Kiseljak. Dru`ili smo se sa planinarima PD-a Vranica iz Fojnice, Bitovnja iz Kre{eva, te Kuka iz Novog Travnika. Iako je vrijeme bilo lo{e (ki{a i magla), nekoliko na{ih ~lanova popelo se na vrh Kozice. Odr`an je izbor najljep{e pisanice (najljep{e ukra{eno uskr{nje jaje), a potom takmi~enje u tucanju jajima. U konkurenciji 23 takmi~ara pobijedila je Vesna Struji} iz HPD-a Bjela{nica 1923. Najboljim su uru~ena priznanja i prigodne nagrade, nakon ~ega su

^lanovi novog PD-a Fasto

nas doma}ini po~astili ukusnim grahom, javila je Sad`ida Vite{ki} - Majstorovi}... • KLUB PRIJATELJA PRIRODE iz Jajca je proteklog vikenda izveo pohod i uspon na Vranicu. Na planinarski dom ispod Rosinja se do{lo u petak poslijepodne. Rano ujutro ekipa od 8 ~lanova je krenula po izuzetno maglovitom i snjegovitom vremenu prema Nadkrstacu (2.112 mn/v.) Uspje{no i sigurno je obavljen uspon na ovaj vrh, a tako|e i povratak u planinarski dom. Sve ~estitke za ~lanove ovog uspona, kao i pohvale za doma}ine, zapisao je uz fotku Enis Ajkuni}... • PLANINARSKO DRU[TVO FASTO iz Sarajeva osnovano je prije nepune dvije godine. Za se ka`u kako su najmla|i i najaktivniji, pa navode kako su lani pro{li sve najzna~ajnije planine i njihove vrhove: Bjela{nicu, Prenj, Treskavicu, Vranicu, Julijske Alpe, Durmitor, ^vrsnicu, Vla{i}, Pro-

kletije, Cincar, Zelengoru, Magli}, Volujak... Dru{tvo je osnovano na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. Cilj mu je da organizira i propagira odlazak u planine kao i da vr{i stru~nu obuku planinara te da odgaja ~lanstvo u smislu ~uvanja, za{tite i unapre|ivanja prirode na planinskom podru~ju koje ima posebno i {ire ekolo{ko zna~enje za same planinare. Tako|e, cilj dru{tva je razvoj specijalisti~kih aktivnosti: alpinizam, speleologija, vodi~ke planinarske slu`be, gorska slu`ba spa{avanja, ekspedicionizam, planinarske orijentacije, planinarsko turno skijanje, kao i markiranje i obilje`avanje staza. Svaki njihov izlet je besplatan, a vodi~ je doc. dr. Elvir Kazazovi}, koji na istoimenom fakultetu predaje planinarstvo, kao i njegove kolege Zehrudin Isakovi} i Adnan Pod`o. Sve su nam napisale Ines ^engi} i Nejra [ehagi}, a mo`ete ih posjetiti na adresi www.pdfasto.ba...

Veliko zanimanje za rukometni me~ BiH - Njema~ka

Challenger u Santosu

Po~ela online prodaja ulaznica
Generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i} potvrdio je da je po~ela online prodaja ulaznica za revan{-utakmicu bara`a za SP 2013. BiH - Njema~ka, koja }e biti odigrana u olimpijskoj dvorani Zetra 17. juna. "Za samo dva sata prodano je 37 ulaznica od po 10 maraka preko portala kupikartu.ba. To svjedo~i o velikom zanimanju za pomenutu utakmicu koja }e se igrati tek za dva mjeseca. RSBiH }e se potruditi da ovaj susret bude pravi spektakl i nadamo se najboljem", kazao je prvi operativac RSBiH Smajo G. V. Kara~i}.

D`umhur izbacio Kav~i}a
Mladi bh. teniser Damir D`umhur plasirao se u 2. kolo ATP Challenger turnira u brazilskom Santosu. On je u 1. kolu, 35.000 dolara vrijednog turnira, napravio podvig savladav{i najboljeg slovenskog tenisera Bla`a Kav~i~a, drugog nosioca turnira i 104. igra~a na ATP listi. U me~u, koji je trajao dva sata i 43 minuta, D`umhur je nakon velike borbe slavio sa 6:4, 4:6, 6:4. U 2. kolu D`umhur }e igrati s pobjednikom me~a James Duckworth (Aus/179) - Marco Trungelliti (Arg/263).

Damir D`umhur savladao favorizovanog Slovenca

Challenger u Sarasoti

Mervana Jugi} - Salki} pora`ena u Italiji
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi} - Salki} nije se uspjela plasirati u drugo kolo ITF turnira u Civitavechiji (Italija), koji se igra za nagradni fond od 25.000 dolara. Ju gi} - Sal ki} je u prvom kolu pora`ena od Marije-Tere se Tor ro Flor iz [pa ni je sa 5:7, 6:7.
Amer Deli} pora`en u 1. kolu

Deli} zaustavljen
Bosanskohercegova~ki teniser Amer Deli} eliminiran je u 1. kolu ATP Challengera u Sarasoti (SAD), vrijednog 100.000 dolara. Najbolje rangirani bh. igra~ na startu turnira pora`en je od Amerikanca Alexa Kuznetsova, 204. tenisera na ATP listi, sa 1:6, 1:6. Tridesetogodi{nji Tuzlak, nakon {to nije uspio pro}i kvalifikacije, u glavni `rijeb turnira bio je uvr{ten kao lucky loser umjesto povrije|enog Tommya Haasa.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OGLASI

49

Nadzorni odbor dru{tva “Siporex” d.d. Tuzla objavljuje

O B AV J E [ T E N J E
o sazivanju Skup{tine dioni~ara “Siporex” d.d. Tuzla I Na osnovu ~lanova 241, 242, 243. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. novine FBiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/06, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i ~lanova 32. i 33. Statuta dru{tva “Siporex” d.d. Tuzla, Nadzorni odbor Dru{tva je na sjednici od 16. 4. 2012. godine donio Odluku o sazivanju V redovne Skup{tine Dru{tva. II Skup{tina dioni~ara dru{tva “Siporex” d.d. Tuzla odr`at }e se u srijedu, 16. 5. 2012. godine, sa po~etkom u 12 sati. Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama “Siporex” d.d. Tuzla, Ul. Nikole Tesle br. 3. III Skup{tinom, do izbora predsjedavaju}eg Skup{tine, predsjedava prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara, sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. Nadzorni odbor je donio Odluku o imenovanju Odbora za glasanje, u sastavu: 1. Senja Serti}, predsjednik 2. Samira Gogi}, ~lan 3. Aldin Heri}, ~lan Zapisni~ar je Ervina Horozi}. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine dioni~ara - ve}inom glasova, izme|u prisutnih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara, i to: predsjedavaju}eg Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika. 2. Dono{enje odluke o usvajanju Finansijskog izvje{taja za 2011. godinu sa Izvje{tajem revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. IV Dioni~ar ili grupa dioni~ara s najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju i odr`avanju Skup{tine. Kvorum za odr`avanje Skup{tine ~ini prisustvo dioni~ara koji imaju vi{e od 30% dionica, pri ~emu se ra~unaju dioni~ari fizi~ki prisutni i dioni~ari zastupljeni preko zakonski imenovanog zastupnika. Pravo u~e{}a i odlu~ivanja na Skup{tini imaju dioni~ari upisani u listu dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH, 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine dioni~ara. Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati svi zainteresovani dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji moraju imati pisano ovla{tenje za zastupanje, potpisano li~no od dioni~ara - fizi~kog lica, odnosno lica ovla{tenog za zastupanje dioni~ara - pravnog lica, a koji su se prijavili putem pisane prijave Odboru za glasanje prije po~etka rada Skup{tine, u roku za prijavu koji po~inje odmah nakon objave obavje{tenja o sazivanju Skup{tine i zavr{ava tri dana prije dana odr`avanja Skup{tine. Podnosiocu uredne prijave ovla{tena osoba }e izdati potvrdu o prijavi za u~e{}e na Skup{tini, koja je obavezna isprava za utvr|ivanje ovla{tenog prisustva i zastupljenosti dioni~ara na Skup{tini, te je dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an potvrdu, uz predo~enje isprave za identifikaciju, predati ovla{tenoj osobi u prostorijama odre|enim za odr`avanje Skup{tine, najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a zaokru`ivanjem odgovora “ZA” i “PROTIV” prijedloga odluke ili imena kandidata koji se bira. Glasanje za radna tijela vr{i se aklamacijom - neposrednim izja{njavanjem o datom prijedlogu ve}inom glasova, izme|u prisutnih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara. Svi materijali predvi|eni dnevnim redom za odr`avanje Skup{tine }e biti dostupni na uvid svakom dioni~aru/opunomo}eniku svakog radnog dana od 12 do 14 sati u Slu`bi pravnih i kadrovskih poslova u sjedi{tu Dru{tva. Tuzla, 16. 4. 2012. godine NADZORNI ODBOR dr. Wolfgang Freynschlag, predsjednik
Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Slatina broj 2, 75 000 Tuzla sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Kalesija - 4/293” Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur. Na osnovu ~lana 24. a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH” br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH (“Slu`bene novine TK” br. 12/10 i 1/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Kalesija, objavljuje

za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Kalesija 4/293 01. 02. 03. 04. Stru~ni saradnik za imovinskopravne poslove Stru~ni saradnik za gra|anska stanja, radne odnose i personalne poslove Stru~ni saradnik za bora~ko-invalidsku za{titu Stru~ni savjetnik za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac - 1 (jedan) izvr{ilac

J AVNI KON KURS

Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i to: Za poziciju 01: - VSS - VII stepen stru~ne spreme ili I ciklus visokog obrazovanja bolonjskog sistema studiranja, sa najmanje 240 ECTS bodova-kredita - pravne struke, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS. Za poziciju 02: - VSS - VII stepen stru~ne spreme ili I ciklus visokog obrazovanja bolonjskog sistema studiranja, sa najmanje 240 ECTS bodova-kredita - pravne struke, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS. Za poziciju 03: - VSS - VII stepen stru~ne spreme ili I ciklus visokog obrazovanja bolonjskog sistema studiranja, sa najmanje 240 ECTS bodova-kredita - pravne struke, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS. Za poziciju 04: - VSS - VII stepen stru~ne spreme - FPN - diplomirani politolog, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon zavr{ene VSS. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6.4.1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene visoke stru~ne spreme, 3. kandidati za radna mjesta stru~nih saradnika (pozicije 01., 02. i 03.) koji obavljaju poslove namje{tenika u organu dr`avne slu`be i koji su stekli VII stepen stru~ne spreme ili prvi ciklus bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova-kredita, du`ni su dostaviti: - dokaz da su zaposleni u organu dr`avne slu`be kao namje{tenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima dr`avne slu`be, nakon polo`enog stru~nog ispita za namje{tenika i - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenika, 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika bi}e du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Slu`benim novinama FBiH», putem po{te, preporu~eno na adresu:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 Ip 192756 11 Ip Sarajevo, 22. 3. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Brankovi} Ned`mina, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja RAIFFEISEN BANK DD BiH, ulica Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, protiv izvr{enika TRON DOO SARAJEVO, ulica Skenderpa{ina broj 16, Sarajevo, radi duga v.sp. 735.311,19 KM, nakon neuspjelog drugog ro~i{ta odr`anog 22. 3. 2012. godine donio je

la potra`ivanja utvr|ena osnovnim ugovorom broj UO-11-008/08 od 29. 4. 2008. godine i pojedina~nim ugovorom kao sastavnim i neodvojivim dijelom osnovnog ugovora. IV Na tre}em ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnina se mo`e prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. Kupac je du`an platiti porez na promet nepokretnosti i takse u vezi sa prodajom. 65 0 Ip 192756 11 Ip V Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 8 (osam) dana ra~unaju}i od dana prodaje. VI U javnom nadmetanju iz ta~ke I ovog zaklju~ka kao kupci mogu u~estvovati samo osobe koje su prethodno dale osiguranje. Osiguranje iznosi 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine, s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju du`ne su prije po~etka ro~i{ta sudu predati dokaz o upla}enom osiguranju. Osiguranje se pola`e na depozitni ra~un Op}inskog suda u Sarajevu br. 3389002208264956 koji se vodi kod UniCredit banke d.d, sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. VII Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj tabli ovog suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. SUDIJA Ned`mina Brankovi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA NOVO SARAJEVO JU OSNOVNA [KOLA GRBAVICA I Na osnovu ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 10/04,21/06,26/08 i 31/11) i ~lana 87. Pravila JU osnovne {kole Grbavica I Sarajevo, a uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te na osnovu odluke [kolskog odbora, raspisuje se

ZA KLJU ^AK
I Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina, vlasni{tvo izvr{enika TRON DOO SARAJEVO sa dijelom 1/1, koja nekretnina je upisana u Z.K. ul. broj 6921, KO SP Ko{evo, {to u naravi ~ini livada, livada Bara na parceli broj k.~. 658/1 ukupne povr{ine 2.477 m2, pobli`e opisana u stru~nom nalazu stalnog sudskog vje{taka gra|evinske struke Jusufspahi} D`evada od 18. 10. 2010. godine, sa~injenog u postupku zasnivanja hipoteke i procijenjena na iznos od 1.300.000,00 KM, odnosno 660.000,00 EUR (slovima: jedanmiliontristotinehiljada KM i 00/100, odnosno {eststotinai{ezdesethiljada EUR i 00/100). II Prodaja }e se izvr{iti usmenim i javnim nadmetanjem na ro~i{tu u ^ETVRTAK, 26. 4. 2012. godine, u 10 sati. Usmeno javno nadmetanje za prodaju ove nekretnine odr`at }e se u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1, soba 406/IV. III Na nekretnini iz ta~ke I ovog zaklju~ka uknji`ena je hipoteka u korist Raiffeisen Bank d.d. BiH 16. 12. 2008. godine radi obezbje|enja kredita u iznosu od 690.000,00 KM, uve}ano za kamate, naknade i osta-

KONKURS
za popunu upra`njenog radnog mjsta u {kolskoj 2011/2012. godini 1. Pedagog {kole, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme do 15. 8. 2012. godine. USLOVI: Pored op{tih uslova, uslova utvr|enih Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, kandidati treba da ispunjavaju i uslove utvr|ene Nastavnim planom i programom za osnovno obrazovanje i pedago{kim standardima za osnovno obrazovanje. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju) - diplomu, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - kratku biografiju. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. PRIJAVE SLATI NA ADRESU: JU OSNOVNA [KOLA GRBAVICA I GRBAVI^KA 14 SARAJEVO

50

OGLASI

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 4 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi Grad RS, za vikend ku}u ili stan. Mob. 065/674-417 i 052/753-292.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-303.k MIJENJAM stan, ul. Trg heroja 19, za sli~an do Marin Dvora. Tel. 663-247.k BRIJE[]E - Sarajevo, poslovno stambeni prostor vi{enamjenski pored glavnog puta izdajem. Mogu~nost zakupa dijela prostora. Veliki parking i prilaz za kamione. Mob. 061/158-784.sms AUTOMEHANI^ARSKU radnju u Brije{}u pored glavnog puta, izdajem. Mob. 061/158-784.sms OPREMLJEN biro sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170461. 1760 IZDAJEM jednoiposoban, lijepo namje{ten stan, na donjim Ciglanama, na du`i period, hitno. Mob. 063/420-330. 718 IZDAJEM extra poslovni prostor na donjim Bjelavama, na dvije eta`e, I-70m2, II-50m2, mo`e i odvojeno, uz mogu}nost stanovanja ujednosobnom stanu, sve novo, plinsko grijanje, struja, klima, alarm. Pogodno za sve djelatnosti, ordinacije, fitnes centar, caffe, frizersko kozmeti~ke salone i sl. Mob. 061/160-482. 718 IZDAJEM dvosoban stan, ^obanija, 450KM i moderno opremljen kod Katedrale 600KM. Mob. 062/621-622.smsIZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, centralno grijanje, kablovska. Mob. 062/525-981.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Ba{~ar{iji. Mob. 061/935-050.k IZDAJEM dvosoban super komforan namje{ten stan, 68m2, Marin Dvor, nove zgrade, dig. tv. internet. Tel. 033/558820, 061/224-597.k IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan, 65m2.Trg Me|unarodnog prijateljstva 10/3 sprat. Mob: 062/482-016 od 8 do 16 sati. IZNAJMLJUJEM stan u Zvorniku, 60m2, I sprat. Mob. 062/519-866.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, 2 sprat, Envera [ehovi}a 58. Mob. 062/353622.k IZDAJEM poslovni prostor na Grbavici. Mob. 061/865-158 i 033/810-047.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Centru grada. Tel: 070/203-479.k IZDAJEM konfornu namje{tenu prostranu garsonjeru. Tel:061/969-396.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM sobu, kod [umarskog fakulteta, studentici. Mob. 062/724-761.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM strancu ili poslovnom ~ovjeku.Tel. 061/323-347. IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci, svaki ima 20m2, ukupno 60m2. Mob. 061/141-676, 535-165.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k MI[EVI]I kod Binje`eva vikend ku}a 120m2x700m2.Tel. 061/702-881.k STAN ^. Vila, ul. B. M. Selimovi}a 11 spr. 54m2=95.000KM.Tel:066/801-737.k A. POLJE S. Fra{te 71m2 4. spr. 14000KM/m2.Tel. 066/801-711.k CIGLANE, 33m2, 4 kat, balkon 6m2, cen. grij. Mob. 061/148-810.k BRANISLACA grada, 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 063/555-858.k ALIPA[INO, C faza, 91m2, troiposoban, cen. grij. 6 kat, balkon. Mob. 063/555858.k TITOVA, 147m2, ~etverosoban, 3 kat. Tel. 033/555-858.k BISTRIK, 75m2, troiposoban, ure|en. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, Ljubljanska, ku}a 195m2, ba{ta 100m2, dobro stanje, 95.000 eura. Tel. 033/222-506.k BREKA, 103m2, dvoeta`ni stan, petosoban, 2 balkona, cen. grij. 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 10.229m2, na putu Sarajevo - Kiseljak. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM stan 40m2 - Hrasno i u Neumu apartmane 46m2 i 46,50m2, na samoj pla`i. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM vikend ku}u na Jablani~kom jezeru, 330m2 i ku}u u ^elebi}ima 476m2, sve opremljeno, povoljno. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u izgradnji, 44m2, Komarna - Hrvatska. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM stan, Pofali}i, ul. Zahida Panjete 7D, II sprat, novogradnja. Mob. 063/971-797.k PRODAJEM gara`u u Centru grada Kranj~evi}eva. Tel. 061/869-396.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 kod Doma Armije.Tel. 445-371.k PRODAJEM stan ili mjenjam za Beograd ul. Zagreba~ka 2D, drugi sprat, 64m2 CG, 2 balkona, podrum.Tel. 065/495-660.k OTES, 60m2+60m2 pro{irenje sa dozvolom, 90.000 KM. Mob. 0617484-505.k PRODAJEM stan 78m2 vi{i sprat 2 lifta kod Med. fakulteta povoljno.Tel. 062/577-638.k PRODAJEM stan na Ilid`i Lu`ani.Tel. 033/628-699.k STANOVI 117m2 105m2, 100m2, 90m2. Tel. 061/460-150.k RESTORAN 157m2 Ko{evsko brdo mo`e i za druge svrhe.Tel. 061/460-150.k

MALI OGLASI
PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM ku}u u Pazari}u, [inici, vlastiti vodovod, eta`no grijanje, ure|ena oku}nica 700m2. Tel. 417-219.k PRODAJEM stan Alipa{ino A faza 70m2, 95.000KM. Tel. 061/312-217.k PRODAJEM ili mijenjam za more ku}u u Pazari}u sa 1200m2 zemlje pored magistralnog puta. Tel. 061/223-208.k PRODAJEM vikendicu 70m2, 1940m2 zemlje pod vo}em, Binje`evo-Mi{evi}i. Tel. 033/525-120.k PRODAJEM ve}i trosoban stan u strogom centru. Tel. 061/812-046.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k NOVOGRADNJA, Stup, useljivi stanovi od 55-71m2. Mob. 062/346-080.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k CENTAR, Ba{~ar{ija, ~etverosoban 116m2, renoviran, 1 sprat, et`. grijanje. Tel. 536-763.k SOCIJALNO, prodajem dvosoban stan 56m2, balkon, 1 sprat, renoviran, Paromlinska ul. Mob. 061/823-546.k PRODAJEM jednosoban stan, ustakljena lo|a, 42m2, I. Andri}a 7/14. Tel. 524-809.k PRODAJEM trosoban stan 93m2, po~etak Bistrika, Stari Grad. Mob. 061/827391.k BREKA, prodajem trosoban stan 79m2, 2 sprat. Mob. 066/196-317.k

51

NAMJE[TAJ
PRODAJEM bra}ni krevet cijena, 100.000KM. Tel. 033/463-035.k

TEHNIKA
MONITOR za kompjuter LED, 22 in~a, cijena 230KM. Mob. 066/001-611.sms POVOLJNO prodajem malo kori{ten zamrziva~. Mob. 061/212-650.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k

POTRA@NJA
BRA^NOM paru bez djece, potreban manji stan ili garsonjera, (namje{teno) u Mostaru. Mob. 061/373-217.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBAN prazan dvosoban stan, do 3 kata, sa balkonom, sa grijanjem, od Pofali}a - ^engi} Vile. Mob. 061/217-897.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k POTREBNI stanovi za iznajmljivanje i prodaju.Tel:061/925-649.k

PRODAJA
PRODAJEM stan u sustanarstvu u ulici Igmanska, Novo Sarajevo, 32 m2, 1m2 je 1.700KM. Mob. 061/795-449.sms PRODAJEM stan na Dobrinji, 56 m2, cijena 77.000KM. Mob. 061/795-449.sms POVOLJNO vikend imanje u Rje~ici, ku}a 83m2+zemlji{te sa vo~njakom 1.600 m2, 1/1. Mob. 061/640-247.sms PRODAJEM trosoban stan u novgradnji na Stupu ugrun~en. Cijena 1m2/1.399 sa PDV-om. Mob. 061/548-023.sms PRODAJM zemlji{te u Blagaju, ispod osnovne {kole. Na zemlji se nalazi objekat od 40m2 koji je ucrtan u papirima, koji su 1/1. Mob. 063/319-638.sms KALEMOVA, centar, garsonjera 25m2, prizemlje, 50.000 KM. Mob. 062/383064.k JEDNOSOBAN stan na trgu nezavisnosti 2 kat, 38m2, ima balkon 62.000KM.Tel:061/320-439.k STAN na Socijalnom 65m2 dvoiposoban 5 sprat.Tel. 062/334-371.k STAN, Dobrinja ul. Vahide Maglajli}.Tel:062/907-831.k STAN na Grbavici ul. Grbavi~ka 14 spr. 72m2 ima 2 lifta.Tel. 065/819-136.

VOZILA
PRODAJEM Audi A6.061/171-174.sms PRODAJEM Audi A6 1.9TDI 2000g malo havarisan u voznom stanju ful oprema. Tel: 061/171-174.sms PRODAJEM ili mjenjam Toyotu Rav 4, 2008.god. benzinac. Mob. 061/795449.sms FORD Fiesta T.D. 2002.god. 131.000km, prva ruka, servisna knjiga u odli~nom stanju. Pla~eno sve do registracije. Mob. 061/158-784.sms PRODAJEM Audi A6, 1.9TDI, 2000g. malo havarisan, u voznom stanju, ful oprema. Mob. 061/171-174.sms PRODAJEM-mijenjam Ibisu, 2006. god. metalik, 3 vr. registrovana do 8/2012. pre{la 108.000 km, full oprema, rezer. 2 gume. Mob. 061/217-897.k PRODAJE se Opel Astra 1.6 i.1993. godi{te, o~uvan. Mob:061/229-925.k MERCEDES 170 CDI, produ`ena varijanta, 2001. god. pre{ao 182.600 km, bez ulaganja, cijena 9.999 KM. Mob. 061/108-300.k VOLVO 343, 84. god. novi motor i gume, gara`iran, odli~no stanje, registrovan do 3/2013. god. 1.200 KM. Tel. 033/203594.204 PRODAJEM Peugeot 406, benzin, 2,0 litara, 2002. godina, puna + dodatna oprema, registrovan do novembra 2012. godine. tel. 033/537-105 poslije 16 sati.k PRODAJEM Reno Megan Cupe 1.6 16 gara`iran dobro o~uvan.Tel. 061/730405.k PRODAJEM Opel Corsa, 1.2, benzin, 1998. godina, tek registrovana u odli~nom stanju. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.00 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k PRODAJEM Ford K, 2001. god. Mob. 061/508-404.k VW GOLF II, 1990. god. 1600 cm3, 40 kw, registracija istekla u 3.2012. god. Mob. 061/210-504.k PRODAJEM Pe`o 307 HDI, 90ks, pre{ao 100.000 km. Mob. 061/108-366.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k WV Buba 2003. g. benzin reg. cijena.Tel:061/715-746.k Vw JETTA vr6 2001. automatik 28 benzin, cijena do reg. 74000KM.Tel. 062/600111.k TOYOTA Corolla 2006. g. 1.8.T benzin, pre{la 70.000KM.Tel. 062/600-111.k PRODAJEM FORD “Siera” u dobrom stanju.Tel.061/904-499.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k

PONUDA
IZDAJEM dvosobni potpuno namje{ten i opremljen stan na ^engi} Vili. Tel: 061/223-029.sms IZDAJEM apartman u Sarajevu, u centru Starog grada, 2min. do Ba{~arsije,10KM po osobi, sa internetom. Mob. 061/107-021.sms

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
OSTALO
KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara.Tel. 062/969-693.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k KAMIONOM sa dizalicom vr{im usluge. Mob. 061/158-784.sms FASADER za toplotne fasade: stiropor, kork, sa vi{egodi{njim iskustvom u Njema~koj, radim kvalitetno i odgovorno. Mob. 061/811-887.sms STOLAR vr{i opravku i izradu namje{taja, stolarije, podova stepeni{ta i. Tel:061/312-956.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350688.k KOMBI prijevoz: selidbe klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309. POVOLJNO vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC-rehau stolarija. Mob:061/214-303.k OZBILJNA `ena pazila bih stariju osobu ili ~uvala dijete, u va{em stanu. Samo ozbiljne ponude, mob. 062/600-318.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:+38761201685.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k MOLERSKO - farbarski radovi kvalitetno i ~isto. Tel. 061/323-906.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k ODR@AVANJE higijene poslovnih prostora i sl. vrlo povoljno.Tel. 066/974333.k PREVOZ stvari namje{taja i ostalog ve}im kombijem radna snaga povoljno. Tel. 061/268-442.k PARKETAR postavlja brusi lakira parket {ipad postavlja laminata.Tel:062/177-796.k STOLAR, izrada, monsta`a kuhinja, ormara, plakara, po mjeri, idr. Mob. 062/177-796.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike, Alipa{ino Polje. Mob. 061/157991.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, Ilid`a, ~as 6 KM. Tel. 621976.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k VODOINSTALATER 30 godina iskustva vr{i opravke. instalacije monta`u. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k MOLER Emir izvodi molerske radove kvalitetno, ~isto i povoljno. Tel. 061/372829, 033/450-709.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove, be`i~ne tel. izrada telel. instalacija. Mob. 061/141-676.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune.Tel. 062/256-376.k U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike.Tel:033/625196 Ilid`a.k PERA^ stakala u Sarajevu. Tel:033-440747.k NUDIMO povoljno vo|enju svih knjigovodstvenih poslova. Tel:061/160-020.k VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile.Tel. 061/205803.k MOLERI nude usluge moleraj gletovanje, stolarija, tepete, radijatori, obrada oko stolarije.Tel. 061/219-768.k PREVOZIM stvari i ostalo modernim i ve}im kombijem.Tel. 061/227-189.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore.Tel:061/522-476.k

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Navr{ila se godina od smrti na{e drage majke

PRODAJEM crijep 2.800 kom. Komplet gra|u za krov, 4 prozora, dvoja balkonska vrata, 50m2 {ip poda. Mob. 063/890252.sms PELET: proizvodnja, prodaja i dostava. Povoljno a kvalitetno. Mob. 063/890252.sms PRODAJEM gusane radijatore i plinski bojler 24kw u ekstra stanju. Tel. 062/342140.k

SEVDA (ud. KASIMA) TANOVI]
19. 4. 2011 - 19. 4. 2012.

ZAPOSLENJE
POTREBNA radnica za poslu`ivanje u bifeu u Mostaru. Tel. 036/576-925.sms

KUPOVINA
KUPUJEM jednosoban stan na Ilid`i. Tel:061/277-524.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara (ulje, pastel, akvarel). Mob. 062/969693.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinske sablje, satove, ordenje, pe{kune i ostalo. Mob. 061/553-640.k KUPUJEM starinske zidne satove, sablje, ordenje, demirli tepsije, belenzuke i ostalo. Mob. 061/965-126.k KUPUJEM lomljeno zlato dukate, {orvane, zlatne satove i ostalo. Tel. 033/972978.k KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate i ostalo od zlata, najvi{e pla~am. Mob. 061/553-640.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i privredna banka, i ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 061/526-918.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu {tetu, isplata odmah. Mob. 065/027-864.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM umjetni~ke slike sablje satove ordenje, }ilime. Tel. 061/965-125.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateljiju stari nakit.Tel:033/456-505 i 061/214405.k MIKADO-Alu `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne. www.mikadobh.com Tel. 033/789999, mob. 061/551-515. 673 RESTORANU potreban konobar s iskustvom. Mob. 062/387-663.sms POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Zvati na tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ^UVALA bih dijete. Imam preporuku. Mob. 062/657-144.k POTREBAN radnik za rad u autopraonici “MM” na Alipa{inom Polju. Mob. 061/172-518. Zvati od 10-17 sati. ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k STRANA kompanija tra`i vi{e saradnika za rad na podru~ju BiH. Mob. 061/170-143 i 061/986-856.k POTREBO vi{e saradnika za prodaju medicinskih aparata i kozmetike na podru~ju BiH. Mob. 062/339-513.k

Sa ljubavlju, po{tovanjem i divnim sje}anjima. Sinovi Vahid i Suad sa porodicama
731

SJE]ANJE

Devetnaestog aprila 2012. navr{avaju se 2 godine od kada nije sa nama na{a draga

JELENA SAVI]
@ivjela si tiho i tiho oti{la, a ostala je tuga i bol koju vrijeme ne lije~i. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im sje}anjima i biti dio nas. Tvoji: bra}a Stojan, Ostoja i Stevo, sestra Joka, snahe Cvijeta i Stojanka, sestri} Branislav i sestri~na Branislava sa porodicama, brati} Rade sa porodicom, brati} Zoran, brati~ne Jela, Dobrila i Daliborka sa porodicama
2254

USLUGE

ELEKTRI^ARSKE usluge: el. pe}i, bojleri, indikatori, NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 0617181542.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima, studentima. Mob. 062/713-098.k IZVODIM sve vrste tesarskih i zidarskih radova, od temelja do krova. Mob. 062/940-366.k OPSLU@IVALA bi i ~uvala bolesno lice. Mob. 062/569-444.k ELEKTRI^AR vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije. Tel. 061/132-149.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872.k GALERIJA Kicos V. Peri}a 16 opreme i uramljuje slike svaki dan. Tel. 070/202908.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219761.k

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com, info@villabianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel:033/211484, 033/767-995, 061/131-447.001

MANJIM bagerom i kamionom radimo iskop, drena`e, puteve, ure|enje zemlji{ta, poplo~avanje avlija, podzide. Mob. 061/158-784.sms

NEUM, apartmani, sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582 i 061/488-043.k NEUM, apartmani konforni, klimatizirani, blizu mora, parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981.k NEUM, povoljno izdajem apartmane, smje{ten uz more.Tel: 063/327-098, 036/884-169.k PROVEDITE ugodne prvomajske praznike u Vili Musi} u Dubrovniku. Kontakt tel:00385 91 507 87 00 e-mail:srecko.music@du.com.hr. www.villamusic.tk

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

MILIVOJ BA^ANOVI]
1921 - 2012.

Istaknutom i proslavljenom baritonu Sarajevske opere, dobitniku [estoaprilske nagrade grada Sarajeva, Nagrade Udru`enja reproduktivnih umjetnika BiH, Zlatne plakete Muzi~ke omladine BiH, Saveza kompozitora Jugoslavije, dobitniku Plakete grada Sarajeva, Povelje po~asnog ~lana Saveza muzi~kih umjetnika, dobitniku Ordena rada sa zlatnim vijencem, istaknutom djelatniku na polju afirmacije na{e muzi~ke umjetnosti, poticaja muzi~kog stvarala{tva i {irenju muzi~ke kulture. Sje}anje na plemeniti lik i fascinantnu umjetni~ku magiju kojom nas je vodio u raznovrsni svijet koncertnih izvo|enja djela poznatih kompozitora i likova, nikada ne}e biti izbrisano. Hvala mu i neka Bog podari mir njegovoj du{i. Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo
001

Sa dubokom tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ voljeni

GORDAN TAFRO
preminuo 16. aprila 2012. godine. Prestalo je da kuca veliko, hrabro i voljeno srce supruga, oca i djeda. Bogatstvo kao ~ovjek koje si imao nesebi~no si ostavio i vje~no }e `ivjeti kroz pokoljenja koja ostaju iza tebe. Datum sahrane bit }e naknadno objavljen. O`alo{}eni: supruga Fahira, k}erke @ana i Ceca, unuci Mirza i Adnan, praunuka Ajla, snaha Elma, sestra Mira i brat Jusuf sa porodicama, brati~ne Nina i Selma i brati} Jesenko sa porodicama, rodice Mila i [emsa sa porodicom i njegove Nihada, Suada, Dina i Ajla, kao i ostala rodbina i prijatelji.
2248

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi na{oj dragoj kolegici

POSLJEDNJI SELAM

FUAD (MUSTAFE) SOFTI]
dipl. ing. arh.

HALIMA AHMEDSPAHI], ro|. CERI]
24. 10. 1960 - 18. 4. 2012.

preselio na ahiret u petak, 13. aprila 2012. godine, u Minhenu, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 19. aprila 2012. godine, u 15.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: supruga Besima, sin Faruk, k}erka Dina, unuci i unuka, tetka Sajma, te porodice Softi}, Ninaj, Winkler, Khan, Had`ihasanovi}, Cico, Dra~e, Krivo{i}, kao i ostala rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Uprava i zaposlenici BBI banke
001

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Devetnaestog aprila 2012. navr{avaju se 2 godine od kada nije sa nama na{a draga

dragom prijatelju

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

JELENA SAVI]

BRANKU [U]URU

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Zorica i Aida
2254

Porodica Ma{ala
2253

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BEGAN (MUHAREMA) HAD@I]

ADVIJA HAJRA (OSMANA) ]ENANOVI], ro|. KAMENICA
preselila na ahiret u utorak, 17. aprila 2012, u 79. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 19. aprila 2012. godine, poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Suhodol - Butmir, a ukop }e se obaviti na mezarju Suhodol - Butmir. O`alo{}eni: sin Mirsad Makota, k}erka Nermina, bra}a Muhamed i Vejsil, sestre Mubera i Sad`ida, unuke Lejla, Amirela i Belma, snahe Jaminka, Bisera i Esma, zetovi Suad, Damir i Ermin, praunu~ad Ahmed i Iman Hanadi, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, zaova ]amila, djeveri} Hasan, prijatelji i prije, te porodice ]enanovi}, Makota, Spahi}, Kamenica, Kaliman, Tanovi}, Ali~i}, Arnautovi}, Zend`eli}, [ehovi}, Stamboli}, Mujanovi}, Halilovi}, Serdarevi}, Lokvan~i}, Ibrahimovi}, Muzur, Imamovi}, Lievre, Begovi}, D`altur, Mehmedagi}, Smajlovi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji, kom{ije i njena Tanja Ambrozi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Nerkeza Smailagi}a br. 7/XII.
002

preselio na ahiret u utorak, 17. aprila 2012, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 19. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin dr. Ned`ad, k}erka Mediha, sestre Hanka i Binka sa porodicama, snaha dr. Amira, zet Goran, unu~ad Dino, Adi i Ena, te porodice Had`i}, Elezovi}, Karahasan, Ma{i}, Numi}, Milak, Orman, Hrle, \emi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Mis Irbina br. 16/II - Sarajevo.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

002

Sa velikim bolom i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Sa velikim bolom i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi i plemeniti

BO@ICA KUBINEK, ro|. MILI]
1949 - 2012.

LJUBA ^ANI], ro|. [IMI]
1939 - 2012.

BRANKO [U]UR
preminuo 17. aprila 2012. u 79. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 19. aprila 2012. godine, u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. Ispra}aj kre}e iz ateisti~ke kapele. O`alo{}eni: supruga Smiljka, k}erka Aleksandra Sa{a, zet Senad, unu~ad Aida i Damir, ro|ak Miroslav Duronji} sa porodicom, svastika Borislavka Kozlova~ki, porodice Plo~o, Ma{ala, Sarad`i}, Avlija{, ^ankovi} i ]ori}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

nakon duge i te{ke bolesti preminula 17. aprila 2012. u 19.40 sati u 63. godini. Ispra}aj drage nam pokojnice obavit }e se u ~etvrtak, 19. aprila 2012. godine, u 16 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahrana }e se obaviti na katoli~kom groblju Bori} u Tuzli. Po~ivala u miru Bo`ijem! O`alo{}eni: suprug Zlatko, k}erke Suzana i Stela, sin Zlatko, majka Mileva, sestra Ru`ica, brat Nenad, sestri}i Darko i Vesna, brati}i Ivana i @arko, svekrva Marija, snaha Vera, porodice Kubinek, Mili}, Kri`, Cvjetkovi}, Kordi}, Banovi}, Cembauer, Buljan te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

preminula 17. aprila 2012. u 19.30 sati u 73. godini. Ispra}aj drage nam pokojnice obavit }e se u ~etvrtak, 19. aprila 2012. godine, na mjesnom groblju Mati}i u 15 sati. Tijelo pokojnice }e biti izlo`eno u kapeli Mati}i u 14 sati. Po~ivala u miru Bo`ijem! O`alo{}eni: suprug Marjan, sin Avgustin, k}erke Sara, Marica i Janja, bra}a Anto, Bono, Stjepan i Pero, sestra Milka, zetovi Vlado, Vlado i Ivan, snahe Vera, Nevenka, Mara, [tefica i Radojka, unu~ad Danijela, Danijel, Dalibor, Bojan, Aleksandar, Sr|an, Dragan i Robert, praunuk Luka, obitelji ^ani}, [imi}, Amti} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

POSLJEDNJI POZDRAV ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo prijatelje i poznanike da je 17. aprila 2012. godine preminuo

velikom prijatelju

FADIL (ALIJE) KASALO

MILIVOJ BA^ANOVI]
prvak Sarajevske opere u penziji

preselio na ahiret u srijedu, 18. aprila 2012, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 19. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: supruga Fehima, k}erka Alma, sinovi Almir i Emir, brat Red`o i sestra Kadira sa porodicama, snahe i unu~ad, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Jar~edoli 25 A. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Komemoracija }e se odr`ati 20. aprila 2012. godine u 10 sati u Narodnom pozori{tu u Sarajevu. Sahrana }e se obaviti isti dan u 14.30 sati na gradskom groblju Lav. Izraze sau~e{}a porodica }e primati na groblju prije sahrane.

BRANKU [U]URU

Porodici upu}ujemo na{e najdublje sau~e{}e.
O`alo{}eni: sin Branko Bambi, supruga Branka, unuci Vuk i Marko, Ivanka, kao i mnogobrojni ro|aci.
2251

Sarad`i}i: Zijad, D`evad, D`ihad i Salih
2243

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom suprugu, ocu, dedi i puncu

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

55

Dvadeset prvog aprila 2012. navr{ava se godina tuge otkako je na ahiret preselio na{ dragi brat

BRANKU [U]URU

FERHAD (MUHAMEDA) DUKATAR

Dragi brate, ne postoje rije~i kojima se mogu opisati na{a tuga i bol u srcu radi Tvoga odlaska. Mnogo nam nedostaje{. S ljubavlju, po{tovanjem i neizmjernom tugom, Smiljka, Sa{a, Ida, Da~o i Senad
2235

Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja bra}a Mehmedalija, Ahmet i Emin sa porodicama
2174

SJE]ANJE

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

RADEVI]

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama, nanan i pranana

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj gospo|i

had`i [EVALA ([ERIFA) LEPARA, ro| ^APRA
preselila na ahiret u utorak, 17. aprila 2012, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 19. aprila 2012. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: k}i Nid`ara, zet Halid, unuke D`enana i Amra, praunuka Lamija, zetovi D`emal i Muamer, teti~na Almasa Luk{ija sa porodicom, daid`i~ne Mediha Silajd`i} i Bedra Golja sa porodicama, daid`i} Midho Jusi} sa porodicom, Fatima sa porodicom, Sedina Pihljak sa porodicom, porodice [aki}, Vranac, ^apra Zineta, Ned`ib, Emir i Nad`ija sa porodicama, D`emal Lepara sa porodicom, ]amil Lepara sa porodicom, D`enan Lepara sa porodicom, zaove Fata Nik{i} i Ha{a Sultani} sa porodicama, te porodice Mulali}, Zub~evi}, Had`ipa{i}, Lepara, ^apra, Hajro, Vranac, Luk{ija, Silajd`i}, Golja, Pihljak, [aki}, Jusi}, Nik{i}, Teletovi}, Sultani}, Makan, Hajduk, Bad`ak, Kalajd`i}, Gribaj~evi}, Karkin, Mehi}, te kom{ije Amira ^engi} sa porodicom, Mirojevi}, Me{anovi}, Ja`i}, Jusi} Kemo, Kvoco, [efika, Ai{a, Hiba, Had`inca, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
2242

ANA

BRANISLAV
1992 - 2012.

FILIKI

S ljubavlju, Zoran i Maja

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Mihrivode br. 35.
002

Od Muje i Zrinke Sand`ak
729

POSLJEDNJI POZDRAV ratnom drugu i prijatelju, uz izraze sau~e{}a porodici

IN MEMORIAM

Devetnaestog aprila 2012. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na{eg dragog supruga, oca, dede

MIODRAG MI[O JOVI]EVI]
19. 4. 2011 - 19. 4. 2012.

HALIDA (MURADIFA) DIZDAREVI]A
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.

MEHMEDU HOD@I]U

S ljubavlju, Vesna, Andreja, Nada, Jan, Leo, Marina, Zdravko i Raoul
2245

Tevhid }e se prou~iti 19. aprila 2012. godine u 14 sati u d`amiji Carina - Vratnik. Porodica Dizdarevi}
2241

POSLJEDNJI POZDRAV suprugu na{e kolegice

POSLJEDNJI POZDRAV majci mojih prijatelja Reska i Kerima

Ferid Buturovi} sa porodicom
2246

ALIJA (ALJE) HOD@I]

FILIKI ABDUZAIMOVI]

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Uposlenici sektora Corporate, Raiffeisen Bank BH
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938
730

Ahmed D`ananovi}
2238

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Dvadeset drugog aprila 2012. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog tate, djeda i punca

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Devetnaestog aprila 2012. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage i mile mame

NUSRETA BANJANOVI]A
novinara Oslobo|enja

had`i BEHIJE-hanume @U\ELOVI], ro|. BABI]

Dragi na{ Nuki, Nedostaje{ nam, tako ~esto spominjemo Tvoje {ale, savjete, razmi{ljanja... Svojom ljubavlju i toplim rije~ima obogatio si na{e du{e i dao nam smjernice za dalje... U na{im si srcima i mislima, voljen i nezaboravljen. Tvoji najmiliji: Lejla, Elma, Selma, Faris i Fahrudin
2237

Draga mama, svoj `ivot si provela `ive}i za nas. Bila si na{ ponos, oslonac, sigurnost i stub za svu porodicu. Hvala Ti {to si nam obogatila `ivot i pokazala kakvi ljudi trebamo biti. Neka Ti je vje~ni rahmet i neka dragi Allah d`.{. Tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`ennet. Sa ljubavlju, Tvoji: sinovi Ibrahim i Mirsad, k}erke Ai{a i Sadeta. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti (Trg djece Dobrinje 41/II - Dobrinja IV) 19. aprila 2012. godine u 16 sati.
723

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi brat, amid`a i partner

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

MUSTAFA (TALE) [EHOVI]

MUHIDIN DOKTOR (NED@IBA) AHATOVI]

preselio na ahiret u utorak, 17. aprila 2012, u 65. godini. nakon kratke i te{ke bolesti preselio na ahiret u utorak, 17. aprila 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 19. aprila 2012. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: brat Salih, sestra Enisa, nevjesta Senada, `ivotna partnerica Lida, brati} Haris sa porodicom, brati~na Larisa sa porodicom, Mirzada Aganovi} sa porodicom, Katja, Aljo{a, Sa{a i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Marsela [najdera br. 8/I.
002

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 19. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred d`amije Hrasno sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Maksuma Ahatovi}, {ure ing. Esad i dr. Salih Durajli}, te rodbina, kom{ije i mnogobrojni prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Hrasno, Ul. d`amijska. Ku}a `alosti: Ul. @rtava fa{izma br. 6/VIII - Otoka.
002

POSLJEDNJI POZDRAV

^etiri godine sje}anja na

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{em kumu i velikom prijatelju

prim. dr.

MARIJU ERI]
specijalistu medicine rada

NAMKA (ADEMA) ZUKI], ro|. NOVALI]
iz Bosanskog [amca

BRANKU [U]URU
Porodici upu}ujemo najdublje sau~e{}e. Sarad`i}i: Zijad, Behid`a, Jasna i Senad
2243

Sje}anje na ~ovjeka-ljekara humanistu, vrsnog organizatora Slu`be za za{titu zdravlja, radnika i njegove porodice, dugogodi{njeg uspje{nog direktora Doma zdravlja @eljezni~ara, poslije DZ radnika u saobra}aju... Mnogo, mnogo lijepoga moglo bi se jo{ re}i, ali sve to dobro znaju svi oni koji su Mariju Eri} upoznali u bilo kojoj prilici u poslu kojim se ~itav radni vijek bavila savjesno i zdu{no me|u mnogima. S po{tovanjem, Vera N.
2244

preselila na ahiret u utorak, 17. aprila 2012, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 19. aprila 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}i Azra, unuci Emir i Nermin Aziraj i Fadil Had`imujagi} sa porodicama, zet Enver Aziraj, jetrva Tereza Zuki}, te porodice Zuki}, Novali}, Mejremi}, Skenderovi}, Babovi}, Zurapovi}, Dedovi}, Aziraj, Had`imujagi}, Babi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14 sati, Ul. Sulejmana Filipovi}a 18, Dobrinja V. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

BRANKO MILUTINOVI]
Dragom i veoma po{tovanom biv{em generalnom direktoru IPSA Instituta ponosni na njegov doprinos razvoju grada Sarajeva i IPSA Instituta. IPSA INSTITUT
001

Devetnaestog aprila 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage

Devetnaestog aprila 2012. navr{avaju se ~etiri godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

NERIMANE (rah. HAMDIJE) TASLAMAN
S ljubavlju i tugom, njeni: sin Amel Arifhod`i}, brat Midhat i ostala porodica. Istovremeno izra`avamo na{u duboku zahvalnost za iskazano saosje}anje u na{oj boli: kom{ijama, prijateljima i poznanicima iz Mostara i Sarajeva. Posebnu zahvalnost dugujemo predstojnici Klinike za neurologiju Bijeli brijeg Mostar dr. Heleni [kobi} i sestrama Odjela neurologije.
DP

JASMINA JASNA MORANKI], ro|. PA[AGI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Sa ljubavlju i po{tovanjem, suprug Osman, sinovi Izet i Emir, porodice Pa{agi} Suada, Elma, Lejla i Emina
2201

Devetnaestog aprila 2012. navr{ava se tu`na godina od prerane smrti na{e drage

POSLJEDNJI POZDRAV

Sa velikom tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je 17. aprila 2012. u 89. godini preminula dramska glumica u penziji

HASIJE HUSANOVI], ro|. DELI]
iz Gra~anice

DARINKA GVOZDENOVI]

U na{im srcima vrijeme koje prolazi ne mijenja bol za Tobom koja ne prestaje. Tvoj plemeniti lik, blagi osmijeh i Tvoja dobrota jedino su nam ostali kao neutje{no sje}anje na Tebe koje nikada ne}e izblijedjeti. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Rahmet alejhi veselem!

O`alo{}eni: sinovi Vlatko i @eljko Martin~evi} sa porodicama
111

POSLJEDNJI POZDRAV Tvoji: Mersiha, Amar, Amir, Ne{eta i Ahmet iz Te{nja
040

Devetnaestog aprila navr{ava se 12 godina od smrti mog oca

SJE]ANJE

na na{u dragu nanu

HUSEINU SOKOLOVI]U
SEVDU (AJDINA) TANOVI]
19. 4. 2011 - 19. 4. 2012.

MARJANA LIZDEKA

ro|aku i plemenitom ~ovjeku Njene: Enisa, Hana i Lana
2228

Suad Sokolovi} sa porodicom
71124

Cuco, Mensura i Lana
2232

58

PREDAH

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Poti~ite kod sebe radoznalost duha i kreativno raspolo`enje. U susretu sa saradnicima o~ekuje vas novo ili pou~no iskustvo. Va`no je da svoje ideje plasirate na pravom mjestu, tako da svi oko vas budu sretni i zadovoljni. Umijete da ostvarite svoje emotivne namjere. Partner vam uga|a na razli~ite na~ine dok se vi zadovoljno osmjehujete. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Potrebno je da dovr{ite neke zapo~ete poslove, ~ak i kada postoje razli~ita mi{ljenja me|u saradnicima. Nema potrebe za velikim optimizmom u poku{aju da promijenite ne~ije mi{ljenje ili poslovnu odluku. O~ekuje vas emotivno nerazumijevanje ili nova rasprava u susretu sa voljenom osobom. Razli~ito ste orijentisani u planovima koje imate. Potrudite se da razrije{ite unutra{nje konflikte. Va{a interesovanja su prakti~ne prirode, stoga svoju pa`nju vi{e usmjeravate na materijalne rezultate koji proizilaze iz zavr{nog dogovora sa saradnicima. Ne mo`ete da se zadovoljite prosje~nim rezultatima. Iznena|uje vas ne~ija emotivna reakcija ili poruka koju dobivate. Ne mo`ete da u|ete u ne~iji trag, zaklju~ujete da sve ima svoju cijenu ili drugu stranu medalje. Prijat }e vam boravak u prirodi. Va{u pa`nju zaokupljaju razli~ite informacije i osoba koja ima neobi~ne poslovne ideje. Va`no je da se usresrijedite na svoje prioritetne obaveze. Nema potrebe da gubite kreativnu energiju u raspravi sa neistomi{ljenicima. Suvi{e o~ekujete od osobe koja ~esto mijenja emotivno raspolo`enje i odluke. Budite diskretniji i uzdr`aniji u ne~ijem prisustvu. Obratite pa`nju na svoje zdravstveno stanje. Nedostaje vam motivacija da se anga`ujete na razli~itim stranama. Budite promi{ljeni, prepustite velike ambicije i neskromne `elje svojim saradnicima. Va{ odnos sa partnerom vi{e podsje}a na igru skrivanja, nego na iskrenu vezu i na bliski emotivni susret. Nema potrebe da pretjerujete sa mistifikacijom u dijalogu sa voljenom osobom. Ve~ernje sate provedite na neki mirniji na~in, relaksirajte se. Djelujete vrlo samouvjereno u situacijama za koje va{i saradnici nemaju dovoljno znanja, sposobnosti ili iskustva. Ipak, postoje odre|eni detalji koje vje{to pre{utkujete pred saradnicima. Nemojte davati neke velika obe}anja ukoliko niste spremni da ih ostvarite. Potrudite se da obradujete voljenu osobu. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane, prijat }e vam vi{e vitamina i te~nosti. Na osnovu novih informacija otkrivate razli~ite detalje koji uti~u na osnovni poredak na poslovnoj sceni. Iskoristite povoljan trenutak za akciju. Va{ poslovni uspjeh i li~no zadovoljstvo proizlaze iz zajedni~kih dogovora. Pri`eljkujete poseban tretman u emotivnom odnosu, ali potrebno je da navedete partnera da vam se prikloni. Poti~ite kod sebe kreativnost u izra`avanju i dobru volju. Poslovne planove mo`ete da ostvarite na inteligentan na~in i bez suvi{ne pri~e. Ukoliko vam se neko pridru`i, prihvatite razli~ite poticaje koji obe}avaju zajedni~ki uspjeh ili poslovni dobitak. Sa~uvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osje}aj za realnost. Promatrajte stvari koje vam se de{avaju sa vi{e optimizma. Ne optere}ujte se pogre{nim slutnjama. Novi poslovni izazovi djeluju kao dobar poticaj, ali sve ima svoju granicu. Sklonost ka pretjerivanju mo`e da vas udalji od nekih osnovnih poslovnih interesa. Va`no je da imate neku alternativnu varijantu ili rje{enje. Osje}ate poja~ani unutra{nji nemir i naj~e{}e reagujete na osnovu prvog emotivnog impulsa. Va{ utisak, raspolo`enje ili odluka ne predstavlja dugoro~no re{enje. U rje{avanju poslovnih dilema upotrijebite intelektualne sposobnosti, va`no je da demonstrirate znanje i prakti~na rje{enja. Ukoliko vam je stalo da se razlikujete od drugih, budite dovoljno efikasni pred saradnicima. Partner od vas o~ekuje originalan nastup i odre|ene zavodni~ke manire. Nemojte {tedjeti na iskrenim osje}anjima i pa`nji. Prati vas sjajno raspolo`enje i dodatni entuzijazam. Imate lo{ predosje}aj u vezi s jednom osobom, stoga gubite interesovanje za neke poslovne susrete i obaveze. Potrebno je da se rasteretite od razli~itih pritiska, nemojte dozvoliti da vas neko profesionalno ucjenjuje. Uzalud prikrivate svoje emotivno neraspolo`enje, va{i postupci dovoljno govore o stvarima ili osobama koje vam se ne dopadaju. Potrudite se da akumulirate pozitivnu energiju. Ponekad je lako ostvariti poslovne ciljeve, potrebno je da se zateknete na pravom mjestu i da povu~ete efikasan potez. Budite uporni u svojim namjerama. Prati vas romanti~no raspolo`enje, a ne~ije rije~i ili postupci u vama poti~u lavinu pozitivne energije. Ako ste dovoljno ma{toviti i pozitivno orijentisani, o~ekuje vas prijatno iskustvo. Djelujete pozitivno na okolinu, u`ivajte.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: pustolovina, amra halebi}, unuk, ker, ki, libor, nedim, iri, animato, ataman, rav, aditiv, po, i, lo, arapovi}, ovi, elativ, difuzer, tim, otoci, isar, anton, lt, so, mari}, aroma.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas umjereno obla~no i vjetrovito, prije podne ponegdje sa ki{om, a poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Ve}a koli~ina padavina o~ekuje se u Hercegovini. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 3 do 9, maksimalna dnevna od 12 do 18°C. Sutra i preksutra promjenljivo obla~no i vjetrovito, povremeno sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom. U nedjelju prete`no sun~ano, poslije podne u zapadnim predjelima umjereno obla~no. U Sarajevu prije podne obla~no, povremeno sa slabom ki{om, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e umjeren, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 14° C.

Danas u ve}em dijelu Evrope umjereno do potpuno obla~no, sa ki{om i pljuskovima, a u oblasti Alpa, Pirineja i Skandinavskih planina pada}e snijeg. Jak vjetar puha}e na sjeveru kontinenta i u oblasti zapadnog i centralnog Mediterana. Prete`no sun~ano bi}e u evropskom dijelu Rusije. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 10 do 19°C. Na Balkanskom poluostrvu danas prete`no sun~ano, poslije podne umjereno obla~no, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Samo }e u centralnim predjelima biti umjereno obla~no, povremeno sa ki{om, uz umjeren jugozapadni vjetar. Maksimalna temperatura od 12 do 22°C.

60

KULTURNI VODI^
igraju: Maja Izetbegovi}, Jelena Kordi} Kuret, Boris Ler, Miodrag Trifunov, Senad Alihod`i}, Muhamed Had`ovi} po~etak u 20 sati. od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

MLADI
DRES
autor: Edward Bond i Sam Shepard, re`ija: Primo` Bebler, igraju: Mario Drma}, Sanin Milavi}, Ajla Cabrera, Alen Muratovi}, Edhem Husi}, Nermin Tuli} po~etak u 20 sati.

ZENICA

fundusa Galerije. Izlo`ba je otvorena za posjete do 10.maja. Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

TITANIK 3D

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovihr adova.

KINA
KINOTEKA
PJEVAJMO NA KI[I
re`ija: Stanley Donen i Gene Kelly, igraju: Gene Kelly, Donald O’Connor, Rita Moreno... po~etak u 19 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Amira ]ati}a, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce je otvorena radnim danima od 8 do 16 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
TITANIK
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 16.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO
PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDU[A DONJA
autor: Ivo Bre{an, re`ija: Mustafa Nadarevi}, igraju: Nermin Omi}, Meliha Faki}, Nenad Tomi}, Milenko Iliktarevi}, Zlatko Jugovi}, Armin ]ati},Midhat Ku{ljugi}, Elvira Aljuki}, Besim Tufek~i} po~etak u 11 sati.

historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 17.30 sati.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU

CINEMA CITY
JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 16, 18 i 20.10 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Tradicionalna, zajedni~ka godi{nja izlo`ba tri umjetni~ka udru`enja AABIH, ULUBIH i ULUPUBIH posve}ena je 6. aprilu, Danu oslobo|enja grada Sarajeva. Na ovoj izlo`bi svoj umjetni~ki i stvarala~ki rad predstavit }e preko dvije stotine bosanskohercegova~kih autora – arhitekata, urbanista, likovnih umjetnika, dizajnera, likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti. Izlo`ba za posjete je otvorena do 24. aprila.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 14.30, 17, 19 i 21 sat.

TITANIK 3D
historijski spektakl, re`ija: James Cameron, uloge: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane... po~etak u 20 sati.

BIHA]

IGRE GLADI
akcija, drama re`ija: Gary Ross, uoge: Stanley Tucci, Wes Bentley, Jennifer Lawrence... po~etak u 16, 18 i 20.30 sati.

komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 15.30, 17.45, 20 i 22.15 sati.

BOJNI BROD

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 15.50, 18.10 i 20.30 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BOJNI BROD
akcija, SF re`ija: Peter Berg, uloge: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Rihanna... po~etak u 14 i 20 sati.

KINA
UNA
\AVO U TEBI
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quarterman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 21.15 sati.

akcija, SF re`ija: Peter Berg, uloge: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Rihanna... po~etak u 15 i 21 sat.

OGLEDALCE, OGLEDALCE

KUPILI SMO ZOO

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

MUZEJI
SARAJEVO
porodi~na avantura, re`ija: Cameron Crowe, uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church... po~etak u 15, 17.25 i 19.50 sati. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
OP[TA BOLNICA
autor: Hristo Boj~ev, re`ija: Goran Bulaji}, igraju: Robert Krajinovi}, Mugdim Avdagi}, Predrag Jokanovi}, Adis Mehanovi}, Nusmir Muharemovi}, Sne`ana Markovi}, Faketa Salihbegovi}-Avdagi}, Uranela Agi}, I{tvan Gabor, I{tvan Gabor, Lana Zablocki, Rastko Femi}, Dino [eki}, An|ela Ili} po~etak u 19.30 sati.

SIGURNA KU]A

BOJNI BROD
akcija, SF re`ija: Peter Berg, uloge: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Rihanna... po~etak u 14.50, 17.45 i 20.20 sati.

komedija, avantura re`ija: Tarsem Singh, uloge: Julia Rober ts, Lilly Collins, Sean Bean... po~etak u 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15 sati. akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 19.15 sati.

GALERIJE
DOM OMLADINE
Prva samostalna izlo`ba fotografija “Reci mi {ta vidi{, reci mi {ta osje}a{“, Sa{e Kne`i}a, mladog banjalu~kog fotografa. Izlo`ba se sastoji od 30 fotografija, koje su zapravo presjek njegovog dosada{njeg rada, a koje govore o zna~aju umjetnosti i kulture u dru{tvu. Izlo`ba je za posjete otvorena do 30. aprila.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

OPSTANAK
avanturisti~ki triler, re`ija: Joe Camahan, uloge: Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot Mulroney... po~etak u 17.35 sati.

NEKA BOLJI POBIJEDI

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

HLADNA ISTINA
akcioni triler, re`ija: Mabrouk El Mechri, uloge: Bruce Willis, Henry Cavill, Sigourney Weaver... po~etak u 15.35 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
komedija, {pijunski re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 19 sati. Tradicionalna izlo`ba radova 44. konkursa karikatura “Pjer 2011”. Ovogodi{nja nagrada “Zlatni Pjer” uru~ena je karikaturisti Muhamedu \erleku, za karikaturu “ Nesloga”, drugo mjesto i “Srebrni Pjer” je oti{ao u ruke karikaturiste [pire Radulovi}a za “Sebi~nost”, dok je “Bronzanog Pjera” dobio karikaturista Jugoslav Vlahovi} za “ Znak pitanja”. Karikaturista portreta ove godine je Slavi{a [evrt. Izlo`ba je za posjete otvorena do 27. aprila.

ZEMALJSKI

TUZLA

POZORI[TA
SARTR
MALI PRINC
autor: Antoine de Saint-Exupery, re`ija: Dubravka Zrni~i}-Kulenovi}, igraju: Sonja Goronja, Slaven Vidak, Jasminka Po`ek-Bo`uta po~etak u 11 i 13 sati.

BANJA LUKA GALERIJE
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

KAMERNI
BOLEST PORODICE M.
autor: F. Paravidino, re`ija: Selma Spahi},

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Izlo`ba posve}ena “Mensuru Memi Dervi{evi}u” u povodu obilje`avanja 30 godina od njegove smrti. Na izlo`bi }e biti predstavljeno 11 djela Meme Dervi{evi}a iz

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima

KINA
MULTIPLEX PALAS

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012. Larin izbor
21.10 FTV

TV PROGRAM
RI JE

61

SE

Utu~eni Jakov `eli pobje}i od svega. Upita oca mo`e li mu se priklju~iti na sljede}oj plovidbi. Jakov govori ocu da svakako `eli i}i s njim na brod jer se mora maknuti od svega. Ton~i poka`e razumijevanje za sina. Ka`e mu da bi bilo najbolje da on sam preu zme ko man du broda na putovanju do Italije. Vjera i Alen se prestra{e i odlaze u {kolu razgovarati s Filipovim u~iteljem Bobanom. Na trenutak odahnu i pomisle da Boban nije Filipov otac jer je rekao da ima svoju obitelj. Me|utim sestra Domenika prepoznaje Bobana. Domenika i Alen obavijestili su Vjeru da je Boban zbilja Filipov otac. Vjera je u {oku i misli kako bi trebali Bobanu re}i istinu. Alen je o{tro protiv toga. Domenika uvjerava Alena i Vjeru da se ne}e morati odre}i Filipa jer je Boban davno izgubio roditeljska prava. Me|utim, Vjera ostaje nepokolebljiva u namjeri da prizna istinu. Dinko ga provocira i spominje mu njegovu najslabiju to~ku-Laru. Nik{a izgubi kontrolu i jurne na Dinka s namjerom da ga zadavi...

Ni~ija zemlja
Ni~ija zemlja / No Man's Land, 2001.

21.35 HRT1

Soko Wismar
15.40 BHT

DRAMA
Re`ija: Danis Tanovi} Uloge: Branko \uri}, Rene Bitorajac, Filip [ovagovi}, Georges Siatidis

U kolekciji knjiga nastradalog devetnaestogodi{njeg Patrika Rosea prona|ena je velika suma novca. Policija po~inje sumnjati da je Patrik, zaljubljenik u knjige, vodio dvostruki `ivot, i da je njegova nastavnica dijelila sa njim i ne{to vi{e od ljubavi prema ~itanju.

^iki i Cera vojnici su Armije Bosne i Hercegovine, koji su se igrom slu~aja zatekli u rovu na ni~ijoj zemlji, zajedno s Ninom, neiskusnim vojnikom srpske strane. Cera je te{ko ranjen, a uz to ga je iskusni i opaki srpski vojnik, kojeg je ^iki uspio ubiti, postavio da le`i na mini koja }e se aktivirati i ubiti ga ako se imalo pomakne s nje. U toj nezavidnoj situaciji razvija se intrigantan odnos trojice vojnika...

Podzemlje
23.20 FTV
Subway, 1985.

FIL

M

Orkanski visovi
00.15 PINK
Emily Bronte's Wuthering Heights, 1992.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Luc Besson Uloge: Isabelle Adjani, Christopher Lambert, Jean Reno, Eric Serra

DRAMA
Re`ija: Peter Kosminsky Uloge: Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Janet McTeer

Oluja
17.15 TV1/MRE`A

Hod`a se trudi da izbjegne susret sa Erhanom, ali to ga samo dovodi do suprotne situacije te se njih dvojica ipak sretnu. Erhan nije prepoznao hod`u, ali pitanje je koliko }e to potrajati. Sevda je saznala istinu te odlazi kod hod`e sa jednim dokazom u rukama. Za Alija, koji je bio svjedok incidenta ~iji je akter i Zeynep, `ivot se gotovo zaustavio. Zeynep misli samo na svoju bebu.

Fred je stanovnik pari{kog metroa. Helenin poziv na zabavu je iskoristio kako bi do{ao do njenog ku}nog sefa i oplja~kao ga. Sada mu je na tragu policija i ubice njenog mu`a. On je s druge strane zaljubljen u Helenu, {to ga ne sprje~ava da ju ucjenjuje. Od ljudi koji ga proganjaju skriva se u podzemlje pari{kog metroa. “Podzemlje” je nagra|eno sa 3 Cesar nagrade, a imao je i nominaciju za Zlatni globus...

Ralph Fiennes glumi Heathcliffa, mladi}a, kojeg je kao malog usvojio bogati zemljoposjednik Earnshaw. Tijekom odrastanja Heathcliff se zaljubljuje u Earnshawu k}erku Cathy, ali njen brat Hindley nikako ga ne `eli prihvatiti kao dio obitelji. Nakon o~eve smrti, Hindley progla{ava Heathcliffa slugom i tako onemogu}i Cathy da se uda za njega, jer bi to bila velika sramota za obitelj...

Ameri~ki psiho 1
00.55 RTRS
American Psycho 1, 2000.

FIL

M

U tu|oj ko`i
23.25 NOVA
Taking Lives, 2004.

FIL

M

TRILER
Re`ija: Mary Harron Uloge: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas, Bill Sage, Chloë Sevigny, Reese Witherspoon

TRILER
Re`ija: D.J. Caruso Uloge: Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands, Olivier Martinez

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

Direktor govori Pepi i Tristanu da je Carlos odveo Martina jer je ~lan porodice, a i dje~ak ga je prepoznao kao svog strica. Pepa je o~ajna ali ipak donosi odluku da sama pokrene potragu za djetetom. U jednom trenutku posustaje, ali je Tristan tu da joj pomogne i obe}a da nikad ne}e prestati tra`iti svog sina.

Patrik Batman je mlad, privla~an i bogat. Pripada poslovnoj eliti New Yorka. @ivi savr{eno, u supermodernom apartmanu, nosi najskuplju odje}u, jede najbolju hranu. Danju je savr{eni poslovni ~ovjek, a no}u - savr{eni serijski ubica. Mlade `ene smatraju ga neodoljivim i malo koja }e odbiti njegov poziv. Neobuzdan u seksu, inventivan u zlo~inu, Patrik pomno bira sredstva za ubijanje, od motorne pile do skupocjenih no`eva...

Specijalna agentica Illeana Scott vode}a je FBI-ov profilerka, ali se ne oslanja na uobi~ajene tehnike rje{avanja zlo~ina. Illeanina intuitivnost i originalnost njeni su glavni aduti za hvatanje najokorjelijih ubojica, a njena stru~nost tra`ena je i izvan granica SAD-a. Nakon {to se policija susretne s kompliciranim slu~ajem serijskog ubojice, jedino rje{enje vide u anga`iranju FBI-ove agentice. Serijski ubojica svojim `rtvama ne oduzima samo `ivote, on preuzima i njihov identitet, a to mu olak{ava da uvijek bude korak ispred istra`itelja...

Rambo 1
22.40 MRE@A
Rambo: First Blood, 1982.

FIL

M

Horse Crazy
13.25 HRT2
Horse Crazy, 2001.

FIL

M

AKCIJA
Re`ija: Ted Kotcheff Uloge: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Brian Dennehy

PORODI^NI
Re`ija: Eric Hendershot Uloge: Michael Glauser, Brittany Armstrong, Jonathan Cronin, Arizona Taylor

CSI: New York
20.15 BHT

Prate}i anonimne savjete tim forenzi~ara odlazi do napu{tenog skladi{ta i ulazi u virtualni svijet, nadaju}i se da }e tako prona}i najtra`enijeg ubicu u gradu.

Ima li boljeg na~ina da se otvori pitanje zapostavljenih veterana Vijetnamskog rata nego kroz 97 minuta potjera, vatrenih okr{aja i demonstracije vje{tine pre`ivljavanja koja se o~ituje i u {ivanju rane na vlastitoj ruci."Rambo: First Blood" iz 1982. redatelja Teda Kotcheffa kojom je Sylvester Stallone katapultiran me|u gluma~ke zvijezde 80-ih. Kotcheffov film, kao i njegovi jo{ eksplicitniji nastavci, doista su ogledni primjeri kako se filmom uspje{no plasiraju odre|ene politi~ke poruke.

Tyler ima mla|u sestru, sedmogodi{nju Sam, koja se prema njemu odnosi kao da mu je majka. Nitko ne razumije kako to mo`e trpjeti, osim njegovog najboljeg prijatelja Stoneyja koji se nedavno doselio. U {koli su gledali film Divlji konji u Nevadi i zadivljeni Tyler zaklju~i da je dovoljno oti}i u Nevadu i jednog od milijuna mustanga dovesti ku}i. Njegov stariji brat Brad sprema se ba{ tamo kako bi Bo`i} proveo sa svojom djevojkom...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, serija, 130. ep. Dje~iji program 10.00 Harveytoons, crtana serija 10.25 Hayd u park 11.00 Love karavan, crtani film 11.10 Sve }e biti dobro, serija, 167. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 128. ep. 13.05 Villa Maria, serija 83. ep. 13.55 Harveytoons, crtana serija 14.20 Svijet nogometnog huliganstva:

~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Moko, dijete svijeta, serija 09.15 BHT slagalica 09.40 Robot Robi, serija 09.55 Pim i Pom, serija 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, serija, 78/142 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sa malo novca... (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dok.serija (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Na dnevnom redu (r) 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Frenderi u zemljama Evrope: Bosna i Hercegovina 14.45 Matematika, obrazovna serija 15.00 BHT slagalica 15.30 Pa~i} revolvera{, animirani film 15.40 Soko Wismar, igrana serija, 38/117 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 17.00 Povjerljivi dosijei, dok.serija, 7/13 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Move with Mimic, animirana serija, 1/26 18.50 EUPM: Borba protiv narkotika, reporta`a 19.00 Dnevnik 1 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.15 CSI: New York, serija, 15/21 21.00 Tre}a strana, info. program 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Bra}a Karamazovi, serija, 1/12 23.15 Soko Wismar, serija, 38/117 (r) 00.00 CSI: New York, serija, 15/21 (r)

RTRS
06.01 06.30 07.00 07.05 10.05 11.00 Muzi~ki program Info kanal Vijesti RTRS - 20 godina dio vas, otvoreni program Larin izbor, serija (r) Istinite pri~e atovi prodavnica kad Volmart do|e u grad Dnevnik 1 Zauvijek mlad, serija (r) Gastronomad (r) Ah, ta planeta! (r) Muzi~ki program (r) Sestre Eliot, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Pitajte, tra`imo odgovor

TV1
06.05 Zakon ljubavi, serija ep. 7/187 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Zakon ljubavi, serija ep. 8/187 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija ep. 30/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Oluja, serija, 78. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija ep. 100/124 11.00 Vijesti 11.05 Dobar, lo{, zao, talk show 12.00 Vijesti plus 12.15 Doga|aji koji su promijenili svijet dok. serijal, ep. 12/14

HAYAT
06.00 Bandini, serija 06.45 Kad li{}e pada, serija 07.30 Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show 08.00 Mali crveni traktor, crtani film, 27. i 28. ep. 08.20 Mechanical animals, crtani film, 42. ep. 08.45 Top Shop 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Nodi, crtani film 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 25. ep. 09.35 Garfield, crtani film, 29. ep. 09.50 Bakugan, crtani film 10.18 Dragon ball z, crtani film 10.45 Sirene, crtani film, 49. ep. 11.05 Winx, crtani film, 30. ep. 11.30 Top Shop 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Bandini, serija 15.05 Top Shop 15.58 Sport centar 16.00 Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.38 Horizonti 19.57 Televoting: Tvoje pjesme, moji snovi 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Ispuni mi `elju 22.20 Bandini, serija 23.20 Sport centar 23.21 Jessica II dio, film 01.00 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti, vrijeme, sport, informativna emisija 03.30 Ispuni mi `elju 04.30 Muzi~ki program Pregled programa za petak

PINK
06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Kursad`ije, humoristi~ni serijal 10.55 Tajna ljubav, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Kursad`ije, humoristi~ni serijal (r) 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Gospo|ica, serija (r) 14.40 Genijalci, humoristi~na serija

OBN
06.20 Iron Man, crtani film 06.45 Atomska Betty, crtani film 07.40 Farhat, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.20 Gladiatori, crtani film 08.45 Top shop 09.05 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 10.20 Princ iz Bell Aira 11.00 Survivor bez cenzure, reality show 11.30 Top shop 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.00 Top shop 12.05 Canan, turska serija 13.05 Kismet, turska serija 14.05 Survivor bez cenzure, reality show 15.10 Dolina Vukova, turska kriminalisti~ka serija 16.20 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 17.10 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 17.45 Ru`a vjetrova, doma}a serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 OBN Sport, sportski program 19.20 Vox Specijal, talk show 20.00 Canan, turska serija 21.00 Euroliga: Atletico Mad.-Valencia, prijenos utakmice 23.05 Survivor bez cenzure, reality show 00.05 Survivor bez cenzure, reality show 01.00 Osveta za smrt, igrani film 02.45 OBN Info, informativni program 03.05 Euro Liga, sportski pregled 05.30 ^uvari planeta, dokumentarni program

12.00 12.15 12.45 13.05 13.25 14.05 15.00 15.10 15.55

Hayd u Park
10.25
Holandija dok. serija, 9. ep. (r) Vijesti Cimmer fraj, serija 54. ep. Sve }e biti dobro, serija Federacija danas Tajna Starog Mosta, serija, 131. ep. Lud, zbunjen, normalan, serija Profesor Balatazar Graditelj Bob, crtana serija Dnevnik 2 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija Larin izbor, serija 129. ep. Cimmer fraj, serija, 55. ep. Dnevnik 3 Finansijske novosti (r) Podzemlje, film Villa Maria, serija, 83. ep. Dnevnik 3 (r) Pregled programa

Zauvijek mlad
12.15
Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas RTRS - 20 godina dio vas, otvoreni program Malac znalac, kviz za djecu Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Larin izbor,serija Adaptacija, film Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Adaptacija, nastavak filma Kod 9, serija Stjuardese, serija Ameri~ki psiho 1, film Sestre Eliot, serija Dnevnik 2 (r) U fokusu (r) Kod 9, serija Muzi~ki program (r) Pitajte, tra`imo odgovor

Zakon ljubavi
07.05
13.00 Vijesti 13.05 CSI: Las Vegas, serija, ep. 10/22 (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija ep. 31/134 15.00 Vijesti 15.05 Strasti i intrige, serija, 37. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 100/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 79. ep. 18.15 Najava Dnevnika 19.00 18.16 Put u Saharu, dok. serijal, ep. 11/13 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Strasti i intrige, serija, 38. ep. 21.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 22.40 Rambo 1, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 02.00 No}ni program

Zabranjeni forum
21.30
15.00 Sestre, serija 15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, indijska, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, serija 19.45 Gospo|ica, serija 20.30 @ene sa Dedinja, serija 21.30 Zabranjeni forum, talk show emisija 23.20 Brojevi, serija 00.15 Orkanski visovi, film 02.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 03.00 Gold Express, muzi~ka emisija (r)

15.15 15.25 16.10 17.00 17.25 18.25 19.05 19.15 19.30 20.10 21.10 22.05 22.50 23.20 01.05 01.50 02.20

16.30 17.05 19.05 19.30 20.10 21.05 22.30 22.45 23.15 00.05 00.55 02.35 03.25 03.50 04.30 05.20 05.35

Sve }e biti dobro
16.10 FTV

SE

RI

JA

TV SA

Karla se poku{a ispri~ati Kre{i zbog poigravanja s njim na chatu. Ivana dolazi u Karlovac i ~uje od Vladine susjede da je on u bolnici jer je ranjen na du`nosti. Nevenku po~nu potresati stra{ni bolovi i mora primiti morfij. Domi} i dalje pred obitelji inzistira da prije|e na kemoterapiju, no jedino joj Jo`a daje podr{ku da nastavi sa Kondaminom. Ivana dolazi Vladi u bolnicu i doktor Duki} joj obja{njava da Vlado ima prostrijelnu ranu na nozi. Vladi je drago {to vidi Ivanu. Kre{o se ljuti na Milu jer je cijelo vrijeme znala za Crnu kraljicu. Matko pokazuje Zoranu dokumentaciju u kojoj stoji da Macanovi} uop}e nije vlasnik zemlji{ta za izgradnu spalionice, ve} grad. Karmen ne `eli ~ekati ve} odlu~i Mihaelu donirati bubreg, no nakon pretraga shvati da nije kompatibilna iako je najbli`i rod. Doktor Duki} saznav{i da je Ivana medicinska sestra odlu~i Vladu pustiti ku}i da se ona brine o njemu. Kre{o isprva Karli daje otkaz, ali se predomisli i poljubi je. Zoran predla`e Kre{i da oni kupe gradsko zemlji{te za spalionicu i tako izguraju Macanovi}a. Vlado dolazi kod Ivane. Domi} donosi Nevenkine nalaze po kojima se ~ini da se rak povla~i.

10.02 Bo u pokretu, program za djecu 10.25 Medo Rupert 10.35 Mala princeza 11.50 Carstvo, (r) 13.00 Vijesti 13.10 ^uvar historije-muzej grada Sarajeva, (r) 13.35 Sevdah (r) 14.10 Dodir, film 16.00 Vijesti 16.05 Privatni `ivot-remek djela 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu 19.35 Mala princeza 20.00 Ne{to za raju, u`ivo 21.00 Vijesti 21.05 Mo`emo li napraviti zvijezdu na zemlji, dok. program 22.00 Pusti muziku 23.00 Voice of America 23.30 Podmladi moje tijelo, dok. program, 00.20 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

06.10 TV kalendar: Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 12.00 Vijesti 13.45 Bestseller TV 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, serija 18.45 Suveniri... 19.00 Dnevnik 2 19.30 Bestseller TV 20.05 Strasti i intrige, serija 20.50 Vremenska prognoza 22.50 Vijesti 00.15 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 Oluja, serija (r) 03.00 Strasti i intrige, serija (r)

MRE@A

09.05 Oluja, serija, 78. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 100/124 15.05 Strasti i intrige, serija, 37. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 100/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 79. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 38. ep. 22.40 Rambo 1, film

TV MOSTAR

09.05 Oluja, serija, 78. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 100/124 15.05 Strasti i intrige, serija, 37. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 100/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 79. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 38. ep. 22.40 Rambo 1, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro, jutarnji pro. 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Pro. za djecu 11.30 Smije{ni video (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Sredinom (r) 17.00 Oliverov Twist show 17.30 Dje~iji pro. 17.50 Ze sport plus 18.00 Smije{ne `ivotinje 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 20.00 Kontakt pro. 21.00 TV izlog 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Kontakt program (r)

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Na{a zemlja, film 11.30 O~i du{e, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Putovanja 14.00 Bh ritam 15.30 O~i du{e, serija 16.00 Istra`itelji, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 II svjetski rat 17.30 Auto shop magazin 18.00 Dragulj u palati, serija 19.00 Denis napast, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Zanati koji nestaju 21.10 Dom2 21.40 Dragulj u palati, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

07.00 Dom2 07.30 Sedam dana u @ivinicama 08.00 Magazin Plus 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Pro. za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. 10.30 Glas Amerike 11.00 Info blok 12.00 Magazin Plus 12.30 Sedam dana u @ivinicama 13.00 Istina, emisija o povratku 13.30 Pro. za djecu i mlade 14.30 Telenovela 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni pro., u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Hronika sedmice 20.00 Bonus, talk show 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika 22.30 Extreme, sportski pro. 22.40 Criss Angel, revijalni pro. 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TV jutro 00.34 program za djecu 09.55 Preporu~ujemo... 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} 11.10 Lea Parker,12.00 Vijesti 12.09 Velikani na{e pro{losti, dok. serijal 13.05 Biografije 13.55 TV liberty (r) 14.30 Vijesti 14.51 Bio sam u Kamberi, dokumentarni program 15.30 Kultura 15.30 Junska no},(r) 17.16 Strasti i intrige,(r) 18.30 Program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Strasti i intrige,21.05 U fokusu 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Sredinom sedmice, info.program (r) 16.40 Student, info. program 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo, info. program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko, rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Ko zna,zna, zabavno obrazovni program 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Nije te{ko biti ja 09.15 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Stav i kontrastav (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Sport fles 18.30 Ruza vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Bijela la|a, serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Dodirnuti prazninu, film 01.30 Preljubnici

TV ATV

08.00 Jutarnji pro. 09.00 Bumba. 09.05 Nodi. 09.20 Moj d`epni ljubimac. 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene, crtani film 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Bandini, serija 15.30 Take{i dvorac 16.00 Sport centar 16.01 Slijepa ljubav, serija 17.00 Take{i dvorac 17.30 Kod Ane 18.00 Vizita 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Kursad`ije 22.00 Vijesti 22.20 Bandini, serija 23.20 Sport centar 23.21 Jessica, II dio, film 01.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 19. april/travanj 2012.
HRT1
07.00 Dobro jutro,Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Lugarnica 20, serija 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Filmska zvijezda: Riba u borbi za opstanak, dok. film (r) 11.05 Debbie Travis preure|uje 3 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.14 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Trenutak spoznaje 14.40 Hrvatska kronika BiH (r) 14.55 Kulturna ba{tina 15.15 Ponos Ratkajevih, aerija 16.05 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.21 Hrvatska u`ivo 18.20 8. kat: Profesija: Kirurg, talk-show 19.12 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 20.10 Sve u 7!, kviz 21.05 Pola ure kulture 21.35 Ciklus dobitnika Oscara: Ni~ija zemlja, film 23.20 Dnevnik 3 23.45 Vijesti iz kulture 23.55 Neno Belan, snimka koncerta 00.55 In medias res (r) 01.40 Zakon i red: Odjel za `rtve 11, serija (r) 02.25 Dr. Oz, talk show (r) 03.10 Skica za portret 03.20 Reprizni program 04.20 Kulturna ba{tina 04.35 Lugarnica 20, serija 05.20 8. kat: Profesija: Kirurg, talk-show Prvi program

TV PROGRAM
NOVA
06.30 I tako to..., serija 07.00 Astro boy, crtana serija (r) 07.25 Astro boy, crtana serija 07.50 Super Loonatics, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Kad li{}e pada, serija (r) 09.40 Izgubljena ~ast, serija (r) 10.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Provjereno, info. magazin 23.25 U tu|oj ko`i, film 01.25 Bra~na klopka, film (r) 03.00 Glupost nije zapreka, serija 03.25 Sjedi i {uti!, serija 03.50 Seinfeld, serija (r) 04.10 Ezo TV, tarot show

63
SE RI JA

HRT2
06.40 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.25 Teletubbies, animirana serija 07.50 Mala TV 08.20 Mega Mindy, serija za djecu 08.45 Connor na tajnom zadatku 3, serija za mlade 09.10 [kolski sat Kokice 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Horse Crazy, film (r) 14.50 Degrassi Novi nara{taj 4, serija za mlade 15.15 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, serija za mlade (r) 15.40 [kolski sat (r) 16.25 Mala TV (r) Crtani film (r) 16.55 Jom Ha{oa, prijenos 17.35 Kulturna ba{tina: Secesija u Osijeku 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Tree Hill 7, serija 19.15 Teletubbies, animirana serija (r) 19.40 Glazba, glazba... 20.00 In medias res 20.50 Nogomet: Europska liga, emisija 21.00 Nogomet: Europska liga, prijenos 22.55 Nogomet: Europska liga, emisija 23.20 Zakon i red: Odjel za `rtve 11, serija 00.05 U uredu 5, serija 00.30 Retrovizor: Simpsoni 20, humoristi~na serija (r) 00.50 Retrovizor: Bra}a i sestre 4, serija 01.35 Retrovizor: Kojak 2, serija 02.25 No}ni glazbeni program

AL-JAZEERA B.
08.00 Taksi Kazablanka, I dio, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 Izrael - Uspon desnice, II dio, dok. program (r) 09.30 Palestinska ulica, ep. 1, dok. program (r) 10.00 Svijet `ena - Ira~ke `ene, dok. program (r) 10.30 Pitanje arapskog jedinstva, ep. 5, dok. program (r) 11.00 AJE program 15.00 Druga strana Srbije, ep. 21, dok. program (r) 15.30 Taksi Kazablanka, I dio, dok. program (r) 16.00 Vijesti 17.00 Svijet umjetnika (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Reporter - ^ileanski rudari, II dio (r) 19.30 Iran - Naslije|e revolucije, II dio (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Spa{avaju}i Soweto (r) 00.00 AJE Vijesti 00.30 Kontekst, talk-show (r)

RTS
11.10 Vijesti 11.15 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Srpska muzika 20. vijeka (r) 13.00 Trezor 14.00 Trend setter (r) Gastronomad (r) 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja: suze, serija 6 (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Slagalica, kviz 18.44 Bleja, program za djecu 19.00 7 RTS dana 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija (r) 21.05 Re~ na rije~, info 22.40 Vijesti 22.45 Magazin Srbije na vezi 23.28 Evronet 23.35 Dnevnik 23.50 Oko magazin, info 00.20 Mjesto za nas, dok. program

RTCG
06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dokumentarni serijal (r) 10.00 Dnevnik u 10.00 10.15 Muzika 10.30 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Sat tv 12.00 Vijesti 12.05 Putevi `ivota (r) 12.35 Nau~no obrazovni program 13.05 Stil 13.30 Dokumentarna emisija 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovna emisija (r) 14.35 Etno 15.30 Dnevnik 1 16.00 Nato info 16.30 Sat TV 17.00 Dokumentarni serijal 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora u`ivo 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv 20.15 Stadion 20.45 Spotovi 21.00 Dramski program 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Sat TV 23.30 Dokumentarna emisija

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

Unato~ bijesu i ljutnji, gospodin Ali Riza ponovno opra{ta Lejli i predla`e joj da se vrati ku}i. Ned`la se pak raduje skora{njem zavr{etku fakulteta, a s druge strane propitkuje ono {to je dosad pro`ivjela.

Villa Maria
13.05 FTV

SE

RI

JA

Dunja tra`i posao. Luka se raspituje u Jurakovoj kompaniji ima li koje slobodno mjesto za nju. Dunja se iznenadi kad je Ana Jurak posjeti. Ivan dolazi do Heleninog ureda, zamoli je da se zauzme za njega kod Tome. Tomo je spreman pomo}i Maxu. Helena tra`i od njega da oprosti svom sinu, jednako kako opa{ta Maxu.

EUROSPORT
08.30 Snuker, Hainan, Kina, finale 10.00 Dizanje tegova, E[ 10.45 Biciklizam, Fleche Wallonne, Belgija 11.45 Eurogoals 12.00 Snuker, Hainan, Kina, finale 14.00 Olimpijske igre, Together To London

EUROSPORT 2
07.15 Eurogoals 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.45 Eurogoals 10.00 Snuker, Galway, Irska, finale 12.15 Eurogoals 12.30 Fudbal, Bundesliga 13.45 Eurogoals 14.00 Ameri~ki fudbal

SPORT KLUB
06.00 ATP Masters Monte Carlo 09.30 Fudbal mondijal magazin 10.00 Tenis studio 10.30 ATP Masters Monte Carlo, direktno 18.30 Tenis studio, direktno 19.00 NBA Live 19.15 Vijesti 19.45 Premier League News 20.00 NBA: New York - Boston 21.45 Premier League Magazin 22.15 KHL finale Game 4: Dinamo M Avangard 00.00 Tenis studio 00.30 NBA Action 01.00 Liga {ampiona: Chelsea Barcelona 02.45 Vijesti 03.00 Premier League News 03.15 NBA Live 03.30 ATP Masters Monte Carlo

ARENASPORT 1
09.00 Fudbal Francuska Liga: Toulouse - Lyon 11.00 Fudbal Italija Cesena Juventus 13.00 Fudbal [panija: Athletic Bilbao Mallorca 15.00 Fudbal Copa Libertodores: Boca Juniors Zamora 17.00 Espn Winter X

ARENASPORT 2
12.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Dallas Washington 15.00 Racing Trough Time 16.30 Rukomet Asobal Liga:

DISCOVERY

08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Automobili 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Prljavi poslovi 21.00 Dajnamo, ~udesni ma|ioni~ar 21.55 Pecanje golim rukama 22.50 Ukleta ku}a 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

06.00 D`inovska riba iz Amazona 07.00 Povratak nosoroga 08.00 Velik, ve}i, najve}i 09.00 Sudar kontinenata: Kraj raja 10.00 Osvjetljavanje okeana 11.00 Velik, ve}i, najve}i 12.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu 13.00 Najte`e popravke na svijetu 14.00 Avionske nesre}e 15.00 Biblijske misterije 16.00 Zona smrti 17.00 Megafabrike 18.00 Tajne krsta: Izgubljeni Isusov grob? 19.00 Avionske nesre}e 20.00 Ulovljeni 21.00 D`inovske ribe 22.00 Te{ka vremena 23.00 Ulovljeni 00.00 D`inovske ribe

Biciklizam
16.30
14.15 Eurogoals 16.30 Biciklizam, Fleche Wallonne, Belgija 17.30 Eurogoals 18.30 Snuker, Hainan, Kina, finale 21.00 Fight Club 23.15 Snuker, Hainan, Kina, finale 00.45 Auto trke 01.00 FIA tourin car

Fudbal
12.30
16.00 u sali Snuker, Galway, Irska, finale Odbojka, Italijanska liga, polufinalefinale Obaranje ruka Sepaktakraw Kuglanje Fudbal, Bundesliga

Ko{arka
22.00
18.00 19.00 20.00 22.00 00.00 01.30 Games Europe 2012 Ko{arka Gr~ka: Olyumpiacos - Paok, prijenos Box: Kotv Classics Rukomet Seha Liga: Finale Ko{arka Endesa Liga: Real Madrid Lucentum Poker Wpt Series 08 Hokej NHL: Boston Washington, prijenos

Rukomet
16.30
Huesca - Ademar Leon Ko{arka Endesa Liga: Barcelona Lagun Aro Ragbi: Six Nations: Italija [kotska Ufc: Alves Kampmann Americki Fudbal NFL: Indianapolis Pittsburgh

18.00

18.00

20.00 22.00 00.00

20.00 20.30 22.00 00.30

VIASAT HISTORY

11.00 De{ifranti 12.00 Na tragu plavom dijamantu 13.00 Ratnici 14.00 Izgubljene mumije Papue Nove Gvineje 15.00 Zvijezde srebrnog ekrana 16.00 Stopama Berlioza 17.00 Putovanje koje je potreslo svet 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Jedna no} u Torinu 20.30 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 21.00 Vitezovi Margata 22.00 Lovci na naciste 23.00 Zvijezde srebrnog ekrana 00.00 Stopama Berlioza 01.00 Putovanje koje je potreslo svijet 02.00 Pet ameri~kih giganata 03.00 Jedna no} u Torinu

ANIMAL PLANET

09.05 Svijet prirode 10.00 Policija za `ivotinje, 2 epizode 11.50 Posljednja nada 12.45 RSPCA 13.10 Spa{avanje divljih `ivotinja 13.40 Svijet prirode 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Planeta beba 16.25 Sve o psima 17.20 Ma~ke iz kom{iluka 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Spasite majmune 19.10 Ostrvo orangutana 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Foke 21.00 Priroda Britanije sa Rejom Mirsom 21.55 Zmijolovac 22.50 K9 Policajci sa psima 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Vidovnjak, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Ubistva u Midsommeru, serija 23.20 Zavjet, film 01.50 Opasna tajna, serija 02.40 Ne{ Brid`is, serija 03.30 Pomorska patrola, serija 04.20 ^injenice i la`i: Dosjei o paranormalnom, serija

TV1000

06.00 Ejs Ventura, {a{avi detektiv, igrani film 08.00 Kad kitovi do|u, igrani film 10.00 Mo`da beba, igrani film 12.00 Ksanadu, igrani film 13.50 Doni Darko, igrani film 15.40 Havana, igrani film 18.00 Muza, igrani film 20.00 Novine, igrani film 22.00 ^etvrtak, igrani film 00.00 Izme|u slatkica i ma~kica, igrani film 02.00 Zagrij me, igrani film

FOX LIFE

09.50 Sve {to niste znali o ljubavi 10.40 Ludnica u Klivlendu 11.05 [kola za parove 12.00 Malkolm u sredini 12.20 Privatna praksa 13.10 Dr Haus 16.00 Malkolm u sredin 16.45 Svi vole Rejmonda 17.40 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 18.10 Ludnica u Klivlendu, serija 18.35 [kola za parove, serija 19.00 Da, draga, serija 20.00 Privatna praksa, serija 20.55 Uvod u anatomiju, serija 22.00 Osveta, serija 23.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 23.20 Seks i grad, serija 00.25 Da, draga, serija

FOX CRIME

09.20 Za{titnica svjedoka, serija 10.10 Zlo~in, serija 10.55 Red i zakon, serija 11.40 Ubila~ki nagon, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Kasl, serija 15.00 Jedinica, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Alias, serija 17.30 D`ordan, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Za{titnica svjedoka, serija 20.00 Red i zakon, serija 20.55 Bouns, serija 21.45 Bouns, serija 22.35 Zlo~in, serija 23.25 Brojevi, serija 00.15 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija

HBO

06.00 @enska prava ho}u! 07.50 Odgoj za po~etnike, serija II, serija5 08.10 Rango 09.55 Step Up 3-D 11.40 Ondine 13.20 StreetDance 3D 14.55 Gnomeo i Julija 16.15 Invictus 18.25 Prava ljubav, film 20.05 Du{a surfera 21.50 Gdje gay nije okej, film22.45 28 dana kasnije 00.35 Put osvete, film 02.20 Pakleni plan dru`ine ~udaka, film 04.05 Invazija svijeta: Bitka Los Angeles, film

CINESTAR

09.00 Crna kutija, igrani film 11.00 Je li jasno, igrani film 13.00 Tamnice i zmajevi, igrani film 15.00 Bijeli oleandar, igrani film 17.00 Sve ostalo, igrani film 19.00 Revolucija, igrani film 21.15 Clementov opus, igrani film 23.15 Nestali u Americi, igrani film 01.15 U dolini, igrani film

Godi{njica Komiteta obilje`ena u Travniku

Normalni uveli normalizaciju

OSLOBO\ENJE
PRVO IZDANJE
~etvrtak, 19. april/travanj 2012.

46. strana

Delegacija Energoinvesta posjetila ranjenike iz Libije u banji Terme Ilid`a

Ruka prijateljstva

libijskom narodu
Direktor Energoinvesta Enes ^engi}: Siguran sam da }e vam na{i doktori pomo}i da ozdravite i da se {to prije vratite u voljenu Libiju Ranjenik Muhamed Mates: Prezadovoljan sam prijemom i lije~enjem
Otpravnik poslova Ambasade Libije u BiH Sami Agila, novoimenovani ambasador BiH u Libiji Ibrahim Efendi}, te direktor Energoinvesta Enes ^engi} posjetili su ju~er u ilid`anskom hotelu i lje~ili{tu banje Terme 84 libijska ranjenika koji su pro{le sedmice do{li u na{u zemlju na lije~enje i rehabilitaciju. Prilikom posjete Agila je zahvalio na{oj zemlji na dobrodo{lici rekav{i da }e lije~enje ranjenika trajati onoliko koliko odrede bh. ljekarski timovi.

Josipovi}: Ne `ivim u stanu otetom od Jevreja
Hrvatski predsednik Ivo Josipovi} negirao je optu`be poslanika da `ivi u jevrejskom stanu u koji je 1945. njegov otac uzeo dok je osloba|ao Zagreb. Josipovi} je vrlo brzo reagovao i kao la` ocijenio tvrdnju poslanika Hrvatskog demokratskog sabora za Slavoniju i Baranju Igora ^e{eka. - Moji roditelji stanuju u stanu koji je sagra|en 70-ih godina, dakle mnogo godina nakon Drugog svjetskog rata, koji su otkupili kao dru{tveni stan. Ja sa svojom porodicom `ivim u stanu koji smo 2006. kupili od privatnog vlasnika. Tu se radi o la`i koja pokazuje koliko nisko mo`e pasti politi~ar, naglasio je hrvatski predsjednik. Josipovi} je dodao da se ^e{ek skriva iza saborskog imuniteta i na taj na~in izbjegava situaciju u kojoj bi ga mogao tu`iti, jer kleve}e predsjednika dr`ave.

U banji Terme smje{tena 84 ranjenika iz Libije

Foto: D. ]UMUROVI]

Ideja slobode
Direktor Energoinvesta Enes ^engi} je izjavio da je ta kompanija u Libiji prisutna u posljednjih 40 godina, te da je koktel dobrodo{lice ranjenicima iz te zemlje prire|en s ciljem da se poka`e dobra volja i `elja da se pomogne narodu Libije: “Ovi ljudi su po drugom programu u na{oj zemlji, mada i Energoinvest u~estvuje u pomo}i za lije~enje ranjenika iz Libije. U svakom slu~aju, mi }emo se truditi da ranjenicima pomognemo na bilo koji na~in” ka`e ^engi}. , U obra}anju libijskim ranjenicima ^engi} je kazao da je ideja slobode bila osno-

vni motiv i bh. i libijske borbe: “To je ne{to za ~ime svi tragaju i za {ta se vrijedi boriti. Sretni smo {to libijski narod sada mo`e u`ivati u slobodi. To {to ste pre`ivjeli i zbog ~ega ste sada ovdje, Sarajlije, ali i svi Bosanci i Hercegovci su osjetili na svojoj ko`i i zato je na{a dobrodo{lica iskrena. Kompanija na ~ijem sam ~elu ima dugu tradiciju poslovanja u Libiji i uvijek smo nailazili na dobrodo{licu Libijaca. Na{e poslovanje u va{oj zemlji se nastavlja, a Libija je jedna od na{ih glavnih poslovnih uzdanica. Vjerujem da }e tako i ostati i uvjeren sam da }ete u Sarajevu imati svu potrebnu njegu i pomo}, a u doma}inima sigurne i dobronamjerne prijatelje. Sarajevo i BiH }e uvijek rado pru`iti ruku libijskom narodu i siguran sam da }e vam na{i doktori pomo}i da ozdravite i da se {to prije vratite u voljenu Libi-

ju” poru~io je ^engi}. ,

Zavr{ena ekshumacija na Lavu
Ju~er je u Sarajevu, na gradskom groblju Lav, zavr{ena ekshumacija pod nadzorom Tu`ila{tva BiH, a ekshumirani su posmrtni ostaci dvije osobe. Identitet stradalih bi}e utvr|en naknadnom analizom. Uzeti su ko{tani uzorci za DNK analizu, nakon toga su tijela vra}ena u grobna mjesta, gdje }e ostati do kona~ne identifikacije. Procesom ekshumacije na terenu koordinisao je istra`ilac Posebnog odsjeka za ratne zlo~ine Tu`ila{tva BiH, a u postupku ekshumacije u~estvovali su slu`benici Instituta za nestala lica BiH, vje{tak patolog sudskomedicinske struke, kao i policijski slu`benici Kantona Sarajevo.

Pomaci u lije~enju
Me|u ranjenicima iz Libije smo zatekli i 17-godi{njeg Muhameda Matesa koji je povrije|en gelerom granate u junu pro{le godine u gradu Misrata. “U BiH se osje}am veoma lijepo. Prezadovoljan sam prijemom i lije~enjem” , kratko nam je rekao Mates. Vlasnik hotela i banje Terme Ilid`a Alija Budnjo je kazao da je ve}ina ranjenika do{la sa prostrelnim ranama: “Garantujem da }e ranjenici uskoro vidjeti velike pomake u lije~enju. Tako|er, drago mi je da je rije~ o me|udr`avnom ugovoru izme|u na{e zemlje i Libije, te da su Libijci zadovoljni na{im gostoprimstvom” istaknuo je Budnjo. ,
Dk. OMERAGI]

POSLJEDNJE VIJESTI
DR@AVNI VRH ZNAO ZA MLADI]A - Branislav Puhalo, biv{i {ef obezbje|enja Ratka Mladi}a, rekao je ju~er u Prvom osnovnom sudu u Beogradu da je cijeli dr`avni vrh do kraja marta 2002. bio obavije{ten da je Mladi} u Beogradu. SALKI]: PRESTATI S DISKRIMINACIJOM BO[NJA^KE DJECE U [KOLAMA U RS-u - Potpredsjednik NSRS-a Ramiz Salki} uputio je pismo ministru prosvjete i kulture RS-a Antonu Kasipovi}u u kojem tra`i detaljne informacije o rasvjetljavanju diskriminatorskog postupka u~itelja Veska \ukanovi}a u {koli “Desanka Maksimovi}” u Grbavcima, Zvornik, koji je primoravao prva~i}e iz bo{nja~kih porodica da u toku nastave farbaju vaskr{nja jaja. BIHA]: KU]E ZA [EST POVRATNIKA - Na~elnik Op}ine Biha} Albin Musli} ju~er je sa {est povratnika, ~etiri srpske i dvije bo{nja~ke nacionalnosti, potpisao ugovore o obnovi njihovih ku}a u vrijednosti od 225.000 KM. SUD BiH: RS-u ISPLATITI 8,2 MILIONA KM Sud BiH potvrdio je ju~er da je donio prvostepenu presudu da UIOBiH isplati RS-u 8,2 miliona KM sa zateznom kamatom zbog nezakonite raspodjele indirektnih prihoda u 2006.

Pripadnici OSBiH vratili se iz Afganistana

Pohvale od NATO-a
Pripadnici Oru`anih snaga BiH, koji su se vratili iz misije ISAF u Afganistanu, pokazali su da su spremni da izvr{avaju postavljene zadatke, dobro obu~eni, opremljeni i naoru`ani, saop{tio je brigadni general Sakib Fori}, zamjenik operativnog komandanta OSBiH. Na sve~anoj ceremoniji do~eka tre}e rotacije pje{adijske jedinice OSBiH ju~er u Banjoj Luci, Fori} je podsjetio da je u tre}oj rotaciji boravilo 45 pripadnika OSBiH (mu{karaca i `ena), koji su tamo proveli {est mjeseci. Na{i oficiri i vojnici misiju su obavljali u pokrajini Helmand, koja je pod kontrolom danskog kontingenta me|unarodnih vojnih snaga u Afganistanu. U mirovnoj misiji zamijenila ih je, saglasno odluci Pred-

Sam za sebe tra`io nagradu s potjernice
U isto~nom Afganistanu, talibanski zapovjednik Mohammad Ashan, pojavio se u policijskoj stanici s potjernicom na kojoj je isprintano njegovo lice. Zahtijevao je nagradu od 100 dolara, kako je obe}ano na posteru. Afganistanske su ga vlasti, naravno, uhapsile na licu mjesta. Ashan je osumnji~en za organiziranje najmanje dva napada na afganistanske sigurnosne snage. Kada su ameri~ke trupe do{le potvrditi da je Aishan zaista sam za sebe do{ao tra`iti nagradu, nisu mogli vjerovati {ta ~uju. “Pitali smo ga: Jesi li to ti? Mohammad Ashan je odgovorio s nevjerovatnom koli~inom entuzijazma: “Da, da! To sam ja! Mogu li sada dobiti nagradu?”, rekao je Mat thew Baker. I biometri~ko skeniranje potvrdilo je da se radi o pravoj osobi.

sjedni{tva BiH, ~etvrta rotacija OSBiH, koja tako|er ima 45 ~lanova. Fori} je istakao da je tokom obilaska na{ih vojnika u Afganistanu od pripadnika NATO-a ~uo samo pohvale na ra~un iskazanog profesionalizma i vje{tina oficira i vojnika OSBiH. Istaknuli su, rekao je Fori}, da je za svaku pohvalu da

jedna postkonfliktna dr`ava, kakva je BiH, ima snage da izdvoji i upu}uje svoje jedinice u mirovne misije. Prema sada{njim planovima, zaklju~io je Fori}, u misiji ISAF-a do kraja godine trebalo bi da bude anga`ovano stotinu pripadnika OSBiH.
G. KATANA