STVARNO (svojinsko) pravo

1. STVARNO PRAVO - je skup normi, koje uređuju odnose među ljudima povodom

STVARI i PRAVA i LJUDSKIH PONAŠANJA (to su sve objekti stvarnih prava).

1.1. Norme o pripadanju (pitanje PRIPADANJA) – da li je moje, tuđe, da li mi potpuno

pripada (svojinsko pripadanje) ili mi samo delimično pripada (zakup, zaloga...).
1.2. Prava i obaveze povodom stvari i drugih objekata – šta ja mogu povodom

neke moje stvari, ili koje obaveze neko ima povodom moje stvari, npr. da se uzdrži od stvari i bilo koje radnje povodom te moje stvari.
1.3. Norme o sticanju, promeni, prenosu i prestanku prava i obaveza povodom

stvari i drugih objekata.
1.4. Norme o povredi i zaštiti stvarnih prava.

2. Ovo je potpuna lista stvarnih prava:

2.1. својина – право својине, право сусвојине, право заједничке својине, право етажне својине, 2.2. коришћење утрине и пашњака,

2.3. суседско право – међашко право, право приступа, право употребе суседне непокретности и друга, 2.4. службеност – стварна службеност, стварно-лична службеност, службеност грађења, лична службеност, 2.5. 2.6. закуп, реални терет,

2.7. залога – ручна залога, регистрована залога, уговорно-судска залога, судска залога, задржање, залога права, хипотека, 2.8. 2.9. реални дуг, поверена и очекивана својина,
1

2.10.

задржана и очекивана својина,

2.11. право пречег стицања – право прече куповине, право пречег стицања службености грађења, право пречег присвајања, право пречег закупа, 2.12. право на државину односно притежање и право на заштиту државине и притежања.

3. OSNOVNI TIPOVI OVLAŠĆENJA KOD STVARNIH PRAVA (koji postoje zbog različitih

potreba ljudi): 3.1. Prava pripadanja

3.2. Prava traženja (npr. da nam vrati stvar) 3.3. Prava preobražajna (ovlašćen sam da izjavom volje promenim pravo, da nastane,

da nestane, ovde je isto pravo preče kupovine)
3.4. Prava učešća (ovo kada imamo jedno pravo, a bar dva različita titulara: susvojina,

etažna prava. Tada sudelujemo u odlučivanju u nečemu.)
3.5. Prava vlasti (da prelazim preko livade, da uzimam vodu sa tuđeg bunara, tj. većina

jednosložnih prava; kod prava građenja imam pravo da izgradim objekat na tuđem zemljištu i da na njemu imam pravo svojine – pravo pripadanja)

4. PROSTA I SLOŽENA STVARNA PRAVA - stvarna prava su po sadržini različitog tipa,

pa ih tako možemo i razlikovati. Dakle, razlikuju se po broju ovlašćenja. Prosta prava imaju jedno jedino ovlašćenje, a složena prava imaju više ovlašćenja. Stvarna prava su složena prava, sastoje se iz bar dva različita ovlašćenja.

Najsloženije je pravo svojine. Ona je maksimalno (aposolutno) pravo u pogledu broja i sadržine ovlašćenja. Kako je rekao Baltazar Bogišić, samo vlasnik može da kaže „MOJE JE“! Kod svojine su to: pripadanje, držanje, upotreba (prosta upotreba stvari), korišćenje (izvlačenje koristi iz stvari), faktičko ( i MENJANJE NAMENE) i pravno
2

raspolaganje, isključivanje svih 3. lica, traženje od svih kod kojih je neovlašćeno, odreći se i ne činiti ništa od ovoga.

Stvarna pravu su dominantno složena prava, a prostih stvarnih prava imamo u susedskim pravima i u službenostima (tu je uvek skoro samo jedno ovlašćenje u pitanju).

5. DEJSTVO STVARNIH PRAVA: erga omnes i inter partes! Objašnjenje: npr.

poslugodavac trpi, a svi ostali moraju da se uzdrže od mešanja. Sva prava imaju apsolutno dejstvo – da se svi ostali (čitav svet) uzdrže od mešanja. Relativno dejstvo imaju i stvarna i obligaciona prava, pa čak i kod prava svojine, jer ako me neko sprečava da pišem mojom olovkom, ja stičem zahtev, pravo da tražim da prestane to da radi i to od njega, a ne od celog sveta.

6. Stvarna prava delimo na SVOJINU i na SVA DRUGA STVARNA PRAVA (to su

ograničena, sektorska prava, jer su u odnosu na svojinu ograničena, dok je svojina MAKSIMALNO PRAVO).

7. STRUKTURA STVARNOPRAVNIH ODNOSA – struktura svih stvarnopravnih odnosa

(osim svojine) jednaka je strukturi obligacionopravnih odnosa, jer imamo IMAOCA OVLAŠĆENJA, imamo DRUGO LICE i NJEGOVU OBAVEZU i imamo ČITAV SVET (sa obavezom da se uzdržava od mešanja, da povodom tog odnosa ne preduzima ništa).

8. NUMERUS CLAUSUS (zatvoren broj) - to znači da zakonodavac određuje šta će biti

stvarno pravo i iz čega će se ono sastojati, tj. država ih popiše, dok kod obligacionih odnosa postoji autonomija volje. Stvarno pravo sadrži KOGENTNE NORME (norme, koje ne daju mogućnost da bude drugačije, tj. imperativne – naređuju i prohibitivne – zabranjuju). Zašto će neko pravo država da propiše kao stvarno pravo, zavisi od države do države. Npr., kada su zakupci bili jak sloj u državi, težili su i uspeli da zakup ubace u stvarno pravo.

9. PRAVO SVOJINE može postojati samo na STVARIMA (ne na PRAVU). OGRANIČENA

STVARNA PRAVA mogu postojati i na stvarima i na pravima. Npr., plodouživanje može i na pravu i na stvari, zaloga isto tako.
3

tj. Ove pretpostavke je dozvoljeno obarati. prava na stvar. NAČELO SPECIJALNOSTI (određenosti) stvarnih prava – stvarna prava se. to se ne može zaključiti putem logike. 14.10. tj. Samo su stvarna prava suprotstavljiva. a u konkurenciji sa obligacionim jače je stvarno pravo. a izuzetno na PRAVIMA (npr. 13. tj. stvarno pravo prati – sleduje stvar. PRAVO PRVENSTVA STVARNIH PRAVA (KONKURENTNOST STVARNIH PRAVA) – od dva istovrsna stvarna prava. Mora biti objavljeno da na određenoj stvari postoji stvarno pravo nekog subjekta da treća lica to pravo ne bi vređala. potior jure). Mogu posedovati ovo pravo samo uz neko drugo pravo. a nemati poslužno dobro. konstituišu na INDIVIDUALNO određenim stvarima. publikuje se. IUS AD REM = ovo je kod drugih prava i znači prava povodom stvari. Kod nepokretnih stvati se publicitet postiže upisom u javne knjige. Npr: službenost je akcesorno pravo. jače je ono ranijeg datuma (prior tempore. 11. 12. To znači da imalac stvarnog prava ne gubi svoje pravo. AKCESORNA PRAVA) – ovde je sudbina pratećeg prava vezana za glavno pravo. na svakom predmetu domaćinstva i na svakoj knjizi iz biblioteke. Ne postoji pravo svojine kao celina na stadu ovaca. a ATIPIČNA PRAVA (PRATEĆA. po pravilu. IUS IN REM = ovo je kod stvarnih prava i znači da je pravo ukorenjeno u samoj stvari – na STVARI. SAMOSTALNA PRAVA – stvarna prava su redovno samostalna prava. na potraživanjima). nego pravo svojine na svakoj ovci pojedinačno. koja je vidljiva. Publicitet stvarnih prava na pokretnim stvarima se izvodi iz državine (faktičke vlasti). možete imati samo ovo pravo bez potrebe da imate neko drugo – prethodno pravo. NAČELO PUBLICITETA (obelodanjivanje postojanja stvarnih prava) – njihovo postojanje na nekom objektu se stavlja do znanja. predmetima domaćinstva. biblioteci. jer ne možete biti imalac službenosti. Ovo se postiže predajom stvari drugom licu u posed. SUPROTSTAVLJIVOST PRAVA ili SLEDOVANJE PRAVA (to su sinonimi) – stvarna prava su suprotstavljiva prava na stvarima i na pravima. koji snabdeva neko pravo ovom SUPROTSTAVLJIVOŠĆU. Ovo imamo kod svih stvarnih prava (univerzalno dejstvo) i samo kod stvarnih prava (specifično dejstvo). ma gde god stvar bila. 4 . Zakonodavac je taj.

dakle da može potencijalno biti u vlasti. OBJEKTI STVARNIH PRAVA Objekti stvarnih prava mogu biti: STVARI. tj.15.skoro sva. jer kod prava preče kupovine mi nemamo faktičku vlast. TELESNE I BESTELESNE STVARI: 5 . Ne stoji ni to da je neko pravo stvarno pravo. PRENOSIVA . Ovo je defincija iz nacrta Zakonika o svojin i drugim stvarnim pravima: Ствар је свака материја на којој се може имати фактичка власт и својина или друго стварно право. PRAVA (preče kupovine. 16. NEPOSREDNA FAKTIČKA VLAST NA STVARI – postoji kod većine. ne mora da jeste aktivno stanje). ako titularu pruža faktičku vlast na stvari. ali ne svih stvarnih prava. da nam je prvo ponudi ili kod hipoteke (kod nje nema fakt. zaloga prava) i LJUDSKO PONAŠANJE. Stvar u pravnom smislu je ono što je materijalno (da je deo prirode) i da može biti u ljudskoj vlasti (tj. NEPRENOSIVA (stanarsko pravo. koje više ne postoji). da na stvari može postojati svojina ili neko drugo pravo. vlasti). ali samo nama mora da proda stvar.

važno je da li jedna stvar SLUŽI drugoj. dok su sve druge podele od praktičnog značaja. bivaju oštećeni). Složene delimo na: o složene stvari sa odvojenim delovima o • • složene stvari sa spojenim delovima. ne budu oštećeni) i NEODVOJIVI (utelovljeni. koji nije odnos GLAVNE STVARI i PRIPATKA. PROSTE I SLOŽENE STVARI: • • • Sve stvari se uvek sastoje iz delova (atoma. nije svaka veza između dve ili više funkcionalno povezanih stvari. a to znači da kod takvih stvari možemo imati samo jedno pravo – ta stvar može biti jedan objekat prava!!! GLAVNA STVAR I PRIPADAK (sporedna stvar): • Ovde je važna FUNKCIONALNA VEZA (FUNKCIJA=SLUŽENJE). oni. Odlike funkcionalne veze GLAVNE I PRIPATKA: • • • • 6 . koji gube vrednost odvajanjem. Možemo da imamo i dve stvari u FUNKCIONALNOJ VEZI. tj. Telesna stvar – je stvar onako kako smo je mi definisali. koji ne gube svoju vrednost pri odvajanju. nepotpuno inokorporisani. tj. Složene stvari – delovi se vide. U našem pravu nisu pozitivnopravni pojmovi. samo oni. potpuno inkorposrisani. baš odnos GLAVNE i PRIPATKA.• Ovo je istorijska podela i samo je informativnoga karaktera. tj. onim čiji su delovi ODVOJIVI (neutelovljeni. ali za ovu pravnu podelu je važno jesu li ti delovi vidljivi ili ne. a drugi kriterijum je kakva je vrsta veze između spojenih delova i tu pricate o potpuno i nepotpuno inkorporisanim delovima. a ne samo fizička veza. PRIPADAK = SPOREDNA STVAR je uvek POKRETNA STVAR. GLAVNA STVAR može biti pokretna ili nepokretna. tj. ali samo sa svojinom. molekula). Bestelesna stvar – je stvar kako smo je mi definisali samo sa svim drugim (stvarnim) pravima. Dakle. Funkcionalna veza postoji kada namenimo da jedna stvar služi drugoj. • Pravni značaj ovoga je u tome što kažemo da su složene stvari sa neodvojivim delovima isto što i proste stvari. Proste stvari – delovi se ne vide. informativne vrednosti.

već veza trajne prirode. prinos). bez ljudskog rada: divlje jagode i kupine) i veštačke (za čiji nastanak je potreban ljudski rad). • • • • • • STVARI VAN PROMETA (res extra commercium) I STVARI U PROMETU (res in commercio): 7 . posečena voćka u voćnjaku. MLADUNCI DOMAĆIH ŽIVOTINJA (priplod) – pripadaju vlasniku majke. tehničkom smislu (produkt. što znači da ovo pravilo neće važiti.o da su obe stvari. koje su funkcionalno povezane. a ne da to učini neko drugi. tj. zakupnina. Ovo je za PRAVNI PROMET veoma važno. jer oni svi prisvajaju plodove. vuna i mleko ovaca. koje stvar daje na osnovu pravnog odnosa vlasnika sa drugim licem. mladunci životinja. to lice je moralo dovesti jednu svoju stvar u funkcionalnu vezu sa drugom. na kojoj onda postoji jedno pravo svojine. a sve drugo može biti dogovoreno. kamen ili pesak izvađen iz njive. tj. drveće koje se dobija povremenim proređivanjem šume da bi preostala stabla bolje napredovala. Dakle. dok je kod drugih pravnih odnosa: zakupac. Ovo da pripadak prati glavnu stvar je uređeno DISPOZITIVNO. Do odvajanja plod je sastavni deo plodonosne stvari. ako se ništa ne naglasi ostaje da idu glavna stvar i pripadak zajedno. koje neka stvar daje periodično bez iscrpljivanja svoje supstancije. Pravni značaj podele – vlasniku pripadaju i plodovi i proizvodi stvari. ovo možemo nazvati PROIZVODOM U UŽEM SMISLU. raspolažem i pripatkom. plod postaje samostalna stvar. pripadak tada prati pravnu sudbinu glavne stvari. Plodovi u naturalnom obliku se dele na prirodne (kada ih stvar daje sama od sebe. Civilni plodovi – su periodični prihodi. Oni se pojavljuju najčešće u novčanom obliku. Odvajanjem. To je ono što stvar da kao deo svoje supstancije i bez periodičnosti (materijal od srušene zgrade. PROIZVOD – kako su i plodovi proizvod stvari. da na obe postoji pravo svojine istog lica. To su: kamata. med. jer kada raspolažem glavnom stvari. plodouživalac. kirija. posečeno stablo u šumi). to ne sme biti AD HOC veza. od jednog istog vlasnika. To su: voće. ukoliko stranke odrede drugačije. PLODOVI I PROIZVODI STVARI: • • Plodovi u naturalnom obliku su proizvodi. savesni držalac – drugačije. vlasnik je trajno namenio da ta stvar služi drugoj o o samo pokretna stvar može biti pripadak • Pravni značaj ovoga je u tome kada imamo odnos GLAVNA STVAR I PRIPADAK. jer supstancija ostaje vlasniku. a namenjeni su za odvajanje. a ređe u obliku drugih stvari određenih po radu. ali nemaju pravo i na proizvod u užem smislu.

može izjednačiti sa samom stvari). javni moral. npr: oružje. Komplementarna stvar – ovo su stvari kod kojih su fizički delovi odvojeni. jer i dalje postoji onoliko prava svojine koliko i knjiga u biblioteci. pa su i stvari u njihovoj svojini. već to imaju samo kao celina i u pravnom prometu se pojavljuju kao celina. npr. biblioteka. Universitas iuris – to je zbir stvari i prava. stečajna masa.znači da je u prometu pravo svojine na toj stvari (jer se svojina. koliko ovaca u stadu ili maraka u zbirci. STVARI U OGRANIČENOM I NAROČITO REGULISANOM PROMETU. • • • • ZBIRNA STVAR (universitas rerum) i KOMPLEMENTARNA STVAR i UNIVERSITAS IURIS: Zbirna stvar se može sastojati iz istovrsnih stvari: stado ovaca. iz razloga celishodnosti (opravdanja nekog cilja) kada treba da raspolažemo množinom ovih stvari odjednom. parkovi.• STVAR U PROMETU . zaostavština jednog lica). iz nekog razloga. plemeniti metali. trgovi. koje služe religijskom kultu. ulice. a nije potrebno zaključiti onoliko posebnih pravnih poslova. droge. kao najpotpunije pravo. Sa gledišta prava svojine ZBIRNA STVAR nije nikakva nova stvar. koji omogućava da se svim stvarima. Međutim. To su: stvari u opštoj upotrebi. To nisu stvari u građanskopravnom smislu i van prometa su. raspolaže jednim pravnim poslom. STVARI VAN PROMETA su one na kojima postoji neprenosivo pravo svojine (npr. dolazi do izražaja pojam zbirne stvari. ovo bi bio zbir telesnih i bestelesnih stvari. miraz. javnog interesa: narodno zdravlje. koliko ima posebnih stvari. DELJIVE I NEDELJIVE STVARI: • • Nije isto što i proste i složene stvari! Ovde deljivost postoji kao pravna kategorija. potrebe odbrane i unutrašnje bezbednosti). koje čine celinu. Npr: nadgrobni spomenik nije stvar u prometu. zbirka maraka ili iz raznovrsnih stvari: stovarište robe. koji se u određenim pravnim odnosima smatra kao celina (preduzeće. Po onoj „staroj“ podeli. 8 . ali nemaju nikakvu samostalnu upotrebnu vrednost. Kod nas su verske organizacije GRAĐANSKO PRAVNA LICA. zapravo stvari i to u građanskopravnom prometu. eksploziv. ako je postavljen na grob u kome je sahranjen leš. većina lekova. tj. različlita od pojedinih stvari iz kojih se sastoji . Postoji i pojam JAVNO DOBRO.

onda ide CIVILNA DEOBA. Dakle. ako ne – onda je nepotrošna! Zanima nas ako se namena ostvari. da li će izgubiti vrednost ti delovi ili ostaju srazmeri. U pravu imamo dve podele stvari: o Fizička deoba stvari o • • Civilna deoba stvari (kod nje se ne dira u samu stvar. a ako ne može fizički. ne sme je prodati. mora ići fizička deoba!).. kakva je posledica po stvar. Dakle. a podeli se cena – civilna deoba prodajom deoba uz nadoplatu deoba prepuštanjem u svojinu uz isplatu  • Pravni značaj ovoga je. Šta se dešava posle raspolaganja stvari? To nas zanima! Stranke određuju namenu stvari. Tako kod sudske deobe stvari (dolazi kada se stranke ne dogovore o deobi i sud se drži KOGENTNIH NORMI. to su stvari. mogu imati UPOTREBNU VREDNOST. ako joj to umanji vrednost . koje imaju i PROMETNU i UPOTREBNU VREDNOST i mogu se izraziti u novcu. te od toga zavisi je li potrošna ili nepotrošna. Nedeljive stvari – kod njih posle podele delovi ne mogu očuvati svoju vrednost. a ako je reč o VANSUDSKOJ DEOBI.• Deljive stvari – kod njih je važna fizička deoba i šta će sa stvari biti kada je podelimo.onda je potrošna. U ovoj VANSUDSKOJ DEOBI. One mogu imati AFEKCIONU VREDNOST (fotografija dragog pokojnika. POTROŠNE I NEPOTROŠNE STVARI: • • Svaka stvar može da bude potrošna ili nepotrošna! Ovo zavisi od prve upotrebe (ovo zavisi od namene stvari). Tada sud mora deljivu podeliti fizički. Ako je deljiva. onda je važno da li stvar uništavamo deobom ili joj smanjujemo vrednost tom podelom. mačka. ovde je kriterijum EKONOMSKI. Neprocenjive su one stvari čija se vrednost ne može odrediti nikakvim upoređivanjem sa drugim stvarima u prometu. ali nemaju PROMETNU VREDNOST. koja je proistekla nakon akta raspolaganja stvari. koja je draga uspomena). jer tada vlada načelo autonomije volje. upravo u tome što primenjujemo različite norme. PROCENJIVE I NEPROCENJIVE STVARI: • Procenjive su one stvari čija se vrednost može odrediti upoređivanjem sa drugim stvarima u prometu. nije fizička deoba same stvari):   prodaja stvari. 9 .. je sve deljivo: krava.

već kako mi (stranke) odredimo stvari. po rodu. POJEDINAČNO ODREĐENA STVAR . Zajam može. po rodu) ODREĐENE STVARI: • • • • Ovde je kriterijum NAČIN ODREĐENOSTI. može li stranka svoju obavezu izvršiti nekom drugom stvari ili samo dotičnom. funkcijom stvari. broja motora. Ukoliko ne može – imamo nezamenjivu stvar. registarske oznake kod automobila. ovo nema veze sa PROSTOROM. Posluga ne može na potrošne stvari. POJEDINAČNO (idividualno.• • Jedno je kada mi neko da čokoladu na poslugu. kojom se može umesto prvom izvršiti obaveza. Ova podela ne proističe iz prirode stvari. Ovde je nama važno kada prelazimo generično određenje. tj. ako jedna stvar može biti zamenjena (umesto jedne dođe druga) drugom u pravnom odnosu. a drugo je kad mi proda. šasija. poslovne 10 . putem čega izdvajamo? Sve što je u stanju da individualno odredi stvar. Tipično se individualizuju na osnovu broja – ako stvari imaju broj (npr. tablice) ili se individualizuju putem svojine (prodajemo auto. Nepokretne stvari su one koje se ne mogu premeštati sa jednog na drugo mesto bez oštećenja njihove suštine: zgrade. GENERIČNO ODREĐENE STVARI – stvari su određene pro vrsti. specijalno) ODREĐENE STVARI I GENERIČNO (po vrsti. tj. stanovi (kao posebni delovi zgrade). jer kad mi proda mogu da je pojedem. ZAMENJIVA je ona. već u pravnom odnosu. ZAMENJIVE I NEZAMENJIVE STVARI: • Ovo u PRAVNOM PROMETU. Zaloga ne može. dobri satovi na poleđini uvek imaju svoj jedinstveni broj. POKRETNE I NEPOKRETNE STVARI: • Pokretne stvari su one koje se mogu premeštati sa jednog mesta na drugo bez oštećenja njihove suštine. Dakle. onda je ZAMENJIVA.ako je određena tako što je izdvojena od svih drugih stvari iste vrste. koji se od drugih razlikuje po vlasniku).

To je najpre STVAR. pasoš. tako i grejne. koje to mora da pokriva. koje ne sadrže neko subjektivno pravo. to je stvar kao i cipele. već neko drugo pravo ili predstavljaju dokazno sredstvo ili su od značaja za nastanak prava (isprave: indeks. što je dobra stvar kod osiguranja. poljoprivredna i šumska). kanalizacione cevi sve do priključka na gradsku mrežu. Nepokretnosti po nameni – ovde je priča kao o GLAVNOJ STVARI i PRIPATKU U FUNKCIONALNOJ VEZI SA ISPUNJENIM USLOVIMA. ukoliko izričito nije dogovoreno da neće. izvod iz matične kjnige. ali u tim hartijama je ukorenjeno = inkorporirano = utelovljeno neko pravo. vodovodne. a ne za neku privremenu upotrebu Sastavni delovi zgrade su sve ono što zgradi trajno služi! Pa. što se ogleda u različitim načinima sticanja. stabilnost. zapravo svodi na ekonomsku istrajnost. 11 . prenosa i gubitka prava na jednim ili drugim stvarima. HARTIJE: • Imamo: o o OBIČNE HARTIJE (običan papir. po pravilu veću vrednost nepokretnih stvari u odnosu na pokretne stvari. Vegetacija na nekom zemljištu se posmatra kao plod. da su zidane kao trajni objekti. da su inkorporirane u zemlji. a ne da leže na zemlji 2. uverenje o državljanstvu. lična karta. Sve građevine trebalo bi da ispunjavaju dva uslova da bi bile nepokretne stvari: 1. pismeni kupoprodajni ugovor) o VREDNOSNE HARTIJE • VREDNOSNE HARTIJE su bitne iz dva razloga.prostorije (kao posebni delovi zgrade) i zemljišta (građevinska. hartija sadrži pravo. testament. Pravni značaj je veliki i sve se. Dakle. samo je objekt prava) HARTIJE – ISPRAVE.

tako da se i kod ovih hartija formalna legitimacija za ostvarenje prava vidi iz same 12 • • . štedna knjižica izdata povodom deponovanja štednog uloga) i APSTRAKTNE HARTIJE (menica.Tu imamo neraskidivu vezu (ispoljava se tako što bez hartije nema ni prava. To je jedna pismena klauzula. To su hartije čiji je prvi imalac označen na samoj hartiji. a kod nekih ne. HARTIJE PO NAREDBI (franc. a ko zajmoprimac ili poklona. imamo KAUZALNE HARTIJE (konosman izdat povodom ugovora o pomorskom prevozu robe.. To je AMORTIZACIJA). Npr: moguće je da je menični dužnik primio određeni iznos novca na zajam od meničnog poverioca i sada se menicom obavezuje da mu tu sumu vrati. pravo je sudbinski povezeno sa hartijom.. zaturene/ hartije nevažećom i izdavanje rešenja koje zamenjuje hartiju. Npr: konosman za pomorski prevoz robe). Dakle. zašto je izdata hartija. Npr: obveznice narodnih zajmova. ček. dok je kod drugih dozvoljeno sudsko oglašavanje uništene /izgubljene. a sa druge strane sadrže pravo učešća u dobiti – pravo na dividendu). • Izdaju se jednostranim pravnim poslovima. Ove hartije pojednostavljuju PRAVNE ODNOSE: berza. ili da je menični dužnik u stvari kupac koji se obavezuje da plati kupovnu cenu). kreditno pismo). koje po pravilu glasi na neku sumu novca.“. Izjava se satoji: „Po mojoj naredbi platiti. zatim da se menični dužnik menicom obavezuje meničnom poveriocu da određenu sumu novca da na zajam. Ona sadrže određena članska prava prava imaoca – da učestvuju u radu organa društva. lutrijskih lozova to povlači konačan gubitak prava iz hartije. konosman i sl. prenosimo naše pravo iz hartije. vidi se razlog). bez njenog prenosa nema ni prenosa prava) između PRAVA i HARTIJE. Hartije delimo prema načinu prenošenja prava iz njih na druga lica i prema tome kako se imalac hartije od vrednosti legitimiše pri ostvarenju prava iz hartije. tj. pravo učešća (akcije= deonice koje izdaju akcionarska društva. o o • Kod nekih hartija vidimo CAUSU (tj. tj. imamo PRAVO NA HARTIJI i PRAVO U HARTIJI. indosament. menica. intelektualno. stvarno (sadrže neko stvarno pravo na pokretnim ili nepokretnim stvarima – pravo svojine ili založno pravo. jer se iz nje ne vidi da li je izdata povodom zajma i ko je zajmodavac. Imamo 3 načina prenošenja i 3 vrste hartija. U hartiji može biti neko: o • obligaciono (sadrže u sebi neko obligaciono pravo. indosman) – ovde putem izjave volje = naredbe. Onda gubitak ili uništenje hartije povlači nemogućnost ostvarenja prava (kod nekih hartija – npr. a prenose se INDOSAMENTOM. koja se stavlja na poleđinu hartije. Prema tome.

tj. Prenošenje: o često se ne može uopšte prenositi o a. posedovanjem hartije (formalna legitimacija). Oni služe da pokažu ko je poverilac u obligacionom odnosu. a obavezno lice nije dužno da ispituje njegovu materijalnu legitimaciju. a onaj na kojeg je hartija preneta – indosinirana jer INDOSATAR Imamo 3 vrste indosmana: o BLANKO (belo) – sadrži samo potpis INDOSANTA. tj. naravno. o o • HARTIJE NA IME – kada su izdate. ili nije ovlašćen od strane zakonitog imaoca. na kojima je obično utisnut neki broj. ime onoga na koga se prenosi i potpis prenosioca. da li je držalac do hartije došao savesno. u protivnom odgovara za štetu. za donosioca ne važi 13 .hartije. Zato u slučaju gubitka legitimacionog znaka potraživanje ne propada. ja kažem prenosim. Npr: ako kažemo tačno kome dati. Izdavalac legitimaciong znaka oslobađa se obaveze kada je u dobroj veri (savesnosti) izvrši donosiocu. dakle. Naravno. onda to činimo CESIJOM (ustupanje potraživanja. su hartije čiji je imalac označen na samoj hartiji. ostaje da se prema obaveznom licu. Ovde smo zapečatili prenošenje prava i sada može samo ovim putem prenositi – PREDAJOM. umesto imena indosatara se stavlja reč „donosiocu“. već se dokazuje drugim putem. PUNI INDOSAMENT – sadrži izjavu o prenosu. tj. • HARTIJE NA DONOSIOCA – npr. potrebna su dva lica. Od hartija od vrednosti treba razlikovati legitimacione znake. IMALAC PRAVA IZ HARTIJE legitimiše kao ovlašćeno lice samim držanjem. lutrijski lozovi. INDOSAMENT NA DONOSIOCA – ovde imamo da po mojoj naredbi treba platiti donosiocu. ako može da se prenosi. tj. Za njih ne važi načelo inkorporisanosti. ili zna da je pokrenut postupak za amortizaciju – dužno je da odbije ispunjenje. tako da se formalna legitimacija svakog novog imaoca takođe vidi iz same hartije. Ovde zavisi šta će u sledećem prenosu biti. metala ili drugog materijala. ako je znalo ili moralo znati da donosilac nije zakoniti imalac hartije. dvostrani pravni posao. To su garderobni ili slični znaci koji se sastoje od komada hartije. izdate su licu čije je ime napisano (Petar Petrović. Ovde obavezno lice (IZDAVALAC HARTIJE) je dužno da postupa savesno. tj. ta cesija se označava na samoj hartiji unošenjem imena novog imaoca hartije – CESIONARA i prenosioca CEDENTA. firma X). tj. Prenosilac hartije je INDOSANT. tu se samo plaća po mojoj naredbi. ostaje prazno kome se prenosi. ona se prenosi kao i druge pokretne stvari PREDAJOM HARTIJE. ti kažeš primaš). platiti (Petru Petroviću). državine.

a ne kod svih stvarnih prava. te u slučaju spora dužan je to dokazati. Izjednačeni su sa domaćim licem u sticanju. Ovo kod SVOJINE i to samo na nepokretnostima (jer njih ne može posedovati stranac). našeg zakona. 14 . Bilo koje strano fizičko ili pravno lice može da stekne svojinu na bilo kojim nepokretnostima. može da stekne svojinu samo na određenim nepokretnostima (stan ili zgrada) + RECIPROCITET. koje ne obavlja nikakvu delatnost u Srbiji. Faktički reciprocitet – dovoljno da ta neka država dozovoljava to. Što se reciprociteta tiče. ako je to putem nasleđivanja. jako je važno da li je neko državljanin ili ne. ako im je potrebna svojina za predstavništva. građevinskom zemljištu i to poslovima INTER VIVOS. imamo: • • Ugovoreni reciprocitet između država i to putem sporazuma. uz jedan izuzetak.pretpostavka da je on pravi poverilac ili da je ovlašćen zahtevati ispunjene. Ovde je uslov UZAJAMNOST=RECIPROCITET i odnosi se na to da taj stranac dolazi iz neke države u kojoj i naš državljanin može da stekne isto nasleđivanjem. Strane države ili međunarodne organizacije. SUBJEKTI STVARNIH PRAVA To su svi subjekti prava (pravna i fizička lica). • • • Ovo regulišu članovi 82. Naime. Na pokretnim stvarima može i fizičko i pravno lice. Na nepokretnim stvarima: • Strano fizičko lice može na bilo kojoj nepokretnoj stvari steći svojinu ili neko drugo pravo. bez sporazuma. zgradama. koji se tiče DRŽAVLJANSTVA. mogu da steknu svojinu na stanovima. Ovo je iz pravno-političkih i bezbednosnih razloga. ako mu je konkretna nepokretnost neophodna za obavljanje delatnosti u Srbiji + RECIPROCITET! Strano fizičko lice. i 83.

ZAJAMČENOST PRAVA Sva prava se razlikuju po tome da li su OBIČNA ili GARANTOVANA (zajamčena). ali mora mu se nadoknaditi. drugi čeka formiranje suda. ali ne proizvoljno. tj. Nikada se ne može ukidati. a ne i zakonom. Zajamčenost postoji samo kada su prava garantovana USTAVOM ili MEĐUNARODNIM RATIFIKOVANIM AKTOM. Prvi je okončan. Dakle. već to mora da bude urađeno PROPORCIONALNO=SRAZMERNO javnom interesu: • • • • Zaista potrebno za taj interes. niti menjati suština prava. postoji GARANTIJA SUŠTINE INSTITUTA! Svojina i druga stvarna prava se ograničavaju.). jer i kada bi došlo do ukidanju ili menjanja sadržine. Podesno za ostvarenje tog interesa.g. treba da budu garantovana samo najjačim izvorima prava u formalnom smislu. PRAVNI ZNAČAJ zajamčenosti – to znači da se ova prava ne mogu tek tako ukinuti ili im menjati sadržinu od strane zakonodavca. JEMSTVO obuhvata svojinu i druga stvarna prava. nego samo u slučaju opšteg javnog interesa. već samo ograničiti i to uslovno: legalno i proporcionalno! Nije nemoguće da se nekom uzme pravo svojine (eskproprijacija). kod nas TRŽIŠNOM NAKNADOM. Formalni uslov. Postoje 3 merila legalnosti: o predviđeno izričito u zakonu ili drugom izvoru prava o taj zakon ili drugi izvor prava mora da bude objavljen o norma ograničenja mora da bude potpuno jasna. ne može na bilo koji način da ograniči pravo. Ne sme biti prekomerno. i u slučaju da zakonodavac ima to opravdanja. da se razume u čemu je ograničenje Sve ovo mora da bude ispunjeno kumulativno da bi to ograničavanje bilo opravdano. Dakle. svako ograničavanje mora da bude LEGALNO = zasnovano na zakonu ili drugom izvoru prava. Stvarna prava su zagarantovana Ustavom RS + Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava (koju smo mi ratifikovali 2003. dok je još radio (jer izbor novih sudija je tekao neobično dugo!). Naš Ustavni sud. tj. punom naknadom. 15 . tj. Naravno. rešavao je dva velika spora u vezi sa povredom GARANTIJE prava. Samo to može biti opravdanje za ograničavanje prava. momentalno sledi izbacivanje iz Saveta Evrope i niz drugih posledica.

postoji alternativa u strožoj poreskoj politici. To je nešto što se vrši u odnosu na samu stvar! Faktičku vlast ima onaj. koji je veći od 1/5 ukupnog prihoda stranke. Ovo je de facto eksproprijacija. Držaoci su svi oni koji nisu pritežaoci. Svojina ne sme biti obaveza. DRŽAVINA I PRITEŽANJE DRŽAVINA NIJE SUBJEKTIVNO PRAVO. dobrotvornoj organizaciji. da se ograniči svemoć stranaka. jer nikad se ne sme od svojine napraviti nešto drugo. ***Razlika između moderne i Aristotelove logike . koja se bavi humanitarnim radom. onda pojam faktičke vlasti moramo da proširimo. koji napusti zemlju zbog neodazivanja vojnoj obavezi. VEĆ FAKTIČKA VLAST ILI NEKO STANJE KOJE ZAKONODAVAC IZJEDNAČAVA SA FAKTIČKOM VLAŠĆU! Dakle. tj. ona je uvek korisna vlasniku! Dakle. vojni obveznik. jer nema uvek faktičke vlasti kod državine. ali bez naknade. a ne vrati se do smrti ostavioca. jer postoji i krivična odgovornost. a on se sastoji od učenja o samim stvarnim pravima + državine + pritežanja + javni registri. Tu je onda kraj opšteg dela.neprimerena. ali je samo loš način za to. da se stope povećavaju ukoliko se stiče više itd. tj.kod ove moderne logike pojam FAKTIČKA VLAST je tipološko obeležje državine. jer se ne javlja uvek (apsolutno). koja je prava mera. izvitoperiti njenu suštinu. 2. jer zaista je legitiman interes da se brani zemlja u slučaju rata. Dakle. ali sankcija je ovde loša . da bismo državinu mogli definisati kao faktičku vlast. tj. Ovde je problem na planu SRAZMERNOSTI. Sve ovo do sada je bio OPŠTI DEO.1. ovde imamo atak na zajamčenu suštinu svojine + neproporcionalnost! Ovde je cilj ostvarenje opšteg dobra. Mnoge definicije u pravu nisu aristitotelovskog tipa. mora taj višak pokloniti nekoj organizaciji. Kod Aristotela definicija bi bila da je to stalna odlika. gde se u zakonu kaže da ukoliko stranka ostvari prihod od imovine. koji ima STVARNU MOGUĆNOST da sprovede svoju 16 . Faktička vlast nije pojmovno određenje državine. Naime. jer postoji državina sa faktičkom vlasti i bez faktičke vlasti! Šta je faktička vlast? Zakon nam to ne definiše. Ovde postoji višestruki napad na garantiju svojine. Prvi slučaj: jedna odredba u Zakonu o nasleđivanju je protivustavna. već tipično. a ovde se suština pretvara u pravo i dužnost da se nešto pokloni. ne može steći pravo svojine. a nije. Drugi slučaj: se tiče finansiranja političkih stranaka.

dakle. znamo da je po sredi državina. Četvrta grupa: KADA JE USPOSTAVLJENO NEKO STANJE STVARI. Onda. ali je to PRIVREMENA SITUACIJA. ko ima mogućnost. Npr: vidim poređanu građu u dubini šume. 3. Ovo su sve pravni pojmovi. plodouživalac stana. doneo materijal za šivenje odela. 7. tada sam i ja držalac. mi testiramo da li neko ima tu STVARNU MOGUĆNOST da sprovede volju na stvari. Prema tome imamo nekoliko grupa držaoca: 1. 4. Sve ovo su tipični slučajevi državine. To je NASLEDNIČKA DRŽAVINA. Sedma grupa: državina je i slučaj KADA SAM NASLEDIO DRŽAOCA. neki traktor na polju.. dao stan u zakup. Svuda tu imamo POSREDNU DRŽAVINU. PRAVO NA DRŽAVINU je različito od pojma DRŽAVINE! 17 . jer DAVANJE NALOGA je faktička vlast. Dakle. 8. tj. све док овај поступа по тим упутствима или у вези са њима. koji su nam funkcionalni.. nalogodavac je držalac. Npr: zaturili smo stvar.volju u pogledu stvari. 6. ali ne i izgubili. a taj drugi radi sa tim. a njega nema na vidiku. To. a nigde nikog. ovde imamo DIREKTAN FIZIČKI DODIR SA STVARI! 2. Prva grupa: to su lica koja vrše APREHENZIJU (uzeli u ruke stvar). Ko to može. NAREDBODAVNA DRŽAVINA. a potom to stanje opstaje. da je nako upisan kao imalac nekog stvarnog prava u javnom registru. iako su jako različite. Druga grupa: ovde postoji AKTUELNA MOGUĆNOST USPOSTAVLJANJA DIREKTNOG KONTAKTA SA STVARI I SPROVOĐENJE VOLJE (npr: moja knjiga u mojoj vikendici na Tari). slikar je ostavio svoj štafelaj. Treća grupa: ovde NE POSTOJI AKTUELNA MOGUĆNOST uspostvaljanja veze. u zamci uhvaćena životinja. Šesta grupa: kada smo nekome PREPUSTILI FAKTIČKU VLAST. 5. Osma grupa: kao državina se prihvata kada je neko upisan u javnom registru kao vlasnik stana. neko je sproveo volju i nema ga trenutno tu. ja postajem po sili zakona držalac. čak ne moram da znam ni da je držalac umro. Peta grupa: kada neko drugom zapoveda. Možda je ovo potpunija definicija: Заповедна државина је државина лица које другоме даје упутства како да поступа у погледу ствари. Ovo je TABULARNA DRŽAVINA = KNJIŽNA DRŽAVINA. neko je već sproveo svoju volju. korisni. a ja i ne moram da znam da stvar postoji. potrebno je samo da je dotični bio u času smrti držalac. Npr: neko mi je dao stvar na poslugu. pa ako nas to stanje upućuje na to da je neko uspostavio svoju volju. taj ima faktičku vlast. jer da bismo ih mogli zaštititi tužbom (ili sprovesti održaj). ili ispred podruma istovaren ugalj. sve ove situacije podvodimo pod isti pravni režim. ne sme biti hipotetička mogućnost. već realna=stvarna mogućnost. Ovo je tzv.

tj. DRŽAVINU . PRAVO NA ZAŠTITU DRŽAVINE 1. već faktička vlast ili neko stanje koje zakonodavac izjednačava sa faktičkom vlašću. PRAVO NA DRŽAVINU 3. Državina je još u Rimu bila veoma razvijena. Tako smo i mi imali jednu koncepciju državine do Zakona o osnovnim svojinsko pravnim odnosima (1980.državina nije subjektivno pravo. Danas je konstrukcija državine različita od zemlje do zemlje. smo imali RIMSKU=SUBJEKTIVNU=KLASIČNU koncepciju državine. ali kad je u sastavu nekog drugog prava. već je sastavni deo drugih stvarnih prava. pravno priznata mogućnost na državinu. Povreda državine se zove UZNEMIRAVANJE i ODUZIMANJE državine. jer se izvlači iz tog što sam držalac (sa ili bez prava). jedno od plodouživalačkih ovlašćenja! Kada je PRAVO NA DRŽAVINU u sastavu stvarnih prava. IMAMO TRI KATEGORIJE=POJMA (i kod državine i kod pritežanje): 1. ali nije samostalno stvarno pravo. DAKLE. PRAVO NA DRŽAVINU je stvarno pravo iz kruga NUMERUS CLAUSUS. RS nema građanski zakonik ni dan danas. PRAVO NA ZAŠTITU DRŽAVINE može postojati bez PRAVA NA DRŽAVINU.). a danas imamo OBJEKTIVNU=NEMAČKU=MODERNU koncepciju državine. a DRŽAVINA nije pravo! PRAVO NA DRŽAVINU je ovlašćenje. Do 1980. Ovo pravo se sadrži od prava=ovlašćenja na sudsku i vansudsku zaštitu. i 3. Npr: jedno od svojinskih. koje može biti u sadržaju mnogih stvarnih i drugih prava (posluga u obligacionom). 2.PRAVO NA PRITEŽANJE je različito od pojma PRITEŽANJA! Npr: lopov je držalac isto kao i vlasnik! PRAVO NA DRŽAVINU je OVLAŠĆENJE da budemo držaoci.g. jer sadrže pojmove istog naziva. a onda drugačiju. 18 .g. onda nije stvarno pravo i nema SLEDOVANJA. ali različite sadržine. OVO JE SUBJEKTIVNO PRAVO. onda je to stvarno pravo. Na ispitu moramo znati obe. imaju i lopovi! Državina se nalazi u opštem delu zato što se bez nje ne može sastaviti pojedinačno stvarno pravo.

jer je jedan subjektivan element potreban za nju. ali je ostala SUBJEKTIVNA. Francuskoj. Klasična je zbog perioda u kome je nastala. a danas je srećemo u Austriji. a to je VOLJA. 19 . Ona je doživela evoluciju.. koja igra odlučujuću ulogu.RIMSKA KONCEPCIJA DRŽAVINE Poreklo joj kaže naziv.. Bila je izgrađena u Rimu u potpunosti.

tj. tj. volja da stvar držim kao svoju. 3. faktički element. VOLJA je ključni element sva tri pojma. Danas zemlje. KORPUS + ANIMUS (se ovde sastoji u tome da na stvari. volja da vršim neko pravo kao sopstveno pravo na tuđoj stvari) 20 . ali ne sa voljom da je držim kao svoju. bitno je samo da se ponašamo „kao“ takvi. tj. dakle. KORPUS (je držanje stvari. svaki ovaj pojam se sastoji iz dva elementa: KORPUS + ANIMUS (po ovoj sadržini volje zavisi rezultat) = POSESIO ili DETENCIO ili KVAZI POSESIO Tako imamo: 1. Dakle. nije potrebno da ste vlasnik ili zakupac da biste bili držalac ili pritežalac. dakle. a kasnije imamo još jedan pojam (KVAZI POSESIO = neprava državina). Naime. bezbroj takvih radnji) + ANIMUS DOMINI (svojinska volja. KORPUS (isto što i gore) + ANIMUS DETENCIONIS (isto držim stvar.Najpre su postojala dva pojma (jedan za državinu = POSSESSIO. kao da je moja) = POSESIO (držalac) 2. svako je bio ili držalac ili pritežalac. jer je bitna samo sadržina volje! Npr: zauzmem zemljište i počnem da gradim. vršim neko pravo kao svoje pravo. ono što radimo sa stvari. imaju državinu sa ova tri pojma. koje nju imaju. nego kao tuđu) = DETENCIO (pritežalac) ZAKLJUČAK: imamo uzak pojam državine i širok pojam pritežanja. a drugi za pritežanje = DETENTIO). koju držim kao tuđu. ja sam držalac. pa i lopov je jednako držalac kao i vlasnik! NIŠTA ZAJEDNIČKO SVOJINA NEMA SA DRŽAVINOM. kažu Rimljani. jer se i ponašam kao da je moje.

. U njoj imamo iste izraze=pojmove=termine. Modernom se naziva. Kod nas do Zakona iz 1980. zakupac.g. Oni stvar drže kao tuđu. tj. jer je nastala 2000 godina posle ove prve. jer se u definicije pojmova ne pojavljuje onaj subjektivni element. To su bili subjekti. Ova rimska koncepcija živi do danas. jer pritežalac nije imao zaštitu države! Što je jedna velika praktična razlika. 21 . Izjednačavaju se sa držaocem u pogedu zaštite. imalac stvarnih službenosti. SAVREMENA KONCEPCIJA DRŽAVINE (od člana 70 Zakona) Ona vodi poreklo iz germanske pravne sfere. U savremenom pravu KVAZI POSESIO je izjednačen u zaštiti sa držaocem i kvazi posesio se širi na bilo koje pravo različito od svojine! Zašto je pretor obične detentore proizveo u kvazi posesore? Pa. nema volje u definiciji..= KVAZI POSESIO (je proizvod pretora) Broj KVAZI POSESORA u Rimu je bio jako mali i ograničen. koje je sam pretor odredio: plodouživalac. da bi dobili državinsku zaštitu. a drugačije sadržine!!! Objektivna.

NEPOSREDNI 2. nikako samo sa jednim ili drugim! Imamo tako dve podele: držalac je ili STVARI ili PRAVA. Vrste državine ovde su brojnije. Ovde je ključna reč PONAŠANJE PREMA STVARI po tuđim uputstvima. Tada ste pritežalac. ili u domaćinstvu vrši faktičku vlast na stvari za drugo lice. SVOJINSKI DRŽALAC=DRŽALAC STVARI može biti: 1. ali ne samo to. koji posredstvom neposrednog vrši faktičku vlast i to onda kada je posredni prepustio neposrednom faktičku vlast. tj. tj. Ona je složenija od rimske. vršim je sam ili preko pritežaoca. a 22 . Zakona. a drugo PRAVA!!! NEPOSREDNA DRŽAVINA – direktan dodir sa stvari i faktička vlast vrši se na samoj stvari. sa ili bez pritežaoca. POSREDNI Ko je DRŽALAC STVARI=SVOJINSKI DRŽALAC. tj. ovde je kriterijum BLIZINA FAKTIČKE VLASTI. jer mora još jedno. ako se ponaša kao vlasnik onda je svojinski držalac. NEPOSREDNI 2. već može biti NEPOSREDNI ili POSREDNI! Ne može se reći samo DRŽALAC STVARI. šta je kriterijum? NAČIN NJEGOVOG PONAŠANJA je kriterijum! Čemu taj način ponašanja odgovara? Odgovara svojini (što je najšira moguća faktička vlast). Dakle. POSREDNA DRŽAVINA – to je onaj dražalac. Ovo je definicija iz ZOSPO: Lice koje po osnovu radnog ili sličnog odnosa. Dakle. Možemo pojmove ove državine da posmatrama kao pojmovne parove. jer imamo 4 državine i jedno pritežanje. POSREDNI DRŽALAC PRAVA=UPOTREBNI DRŽALAC može biti: 1.Ovde je ključna reč FAKTIČKA VLAST. iako nemam pravo. a ponašam se tako. jer jedno je pitanje DRŽAVINE. te se i u ZOSPO pominje „faktički“ kao pojam. ili POSREDNI ili NEPOSREDNI. PRITEŽALAC Ovde je pojam pritežanja jako sužen. sa „imenom“ i „prezimenom“. Pritežalac je opisan u članu 71. mora i „ime“ i „prezime“. Ko je DRŽALAC PRAVA=UPOTREBNI DRŽALAC? Onaj koji se ponaša kao imalac nekog užeg prava od prava svojine Držalac jesam.

vozač.. ORIGINERNI NAČIN STICANJA podrazumeva između ostaloga i državinu. A OVO JE pun spisak situacija kada se radi o pritežanju.. Npr: konobar. tj. Tako imamo pravo na vansudsku zaštitu „samopomoć“. tj. a on ga brani! PRAVNI REŽIM DRŽAVINE (državina ima mnogo pravnih posledica): • Imamo pravo na kompletnu zaštitu. prenos državine).dužno je da postupa po uputstvima ovog drugog lica. које. PRAVNA DEJSTVA (pravne posledice) DRŽAVINE I PRITEŽANJA SU RAZLIČITE! PRAVNI REŽIM PRITEŽANJA: • Pravna dejstva su ograničena i ima ih manje od državine. Npr: šofera neko izbaci iz auta. ималац другог овлашћења односно обавезе у погледу ствари. 2. Ako sam držalac imaću određene zahteve prema onome kome moram da predam stvar: da uberem plodove. Prate nas presumcije (pretpostavke). Ako se ponašam kao da je moja stvar. 6. 4. Putem državine se u svojoj većini vrše stvarna prava. 5. Ovo gore je jedna vrsta pritežalaca opisana u zakonu. које само из просте услужности тако поступа у погледу ствари. dakle. 3. nema državinu. koju poznaje pravni poredak: SAMOPOMOĆ i SUDSKU ZAŠTITU (državinsku tužbu). води бригу о другоме који у погледу ствари поступа по његовим упутствима. које из ког другог разлога није оправдано сматрати држаоцем. Dobija se pravo na PUBLICIJANSKU TUŽBU. iustus titulus + modus (kod derivatnog sticanja je to predaja stvari.. svi zaposleni. LICE koje: 1. Dakle.. које само за кратко поступа као власник. 23 • • • • • • • . које у погледу ствари поступа као законски заступник другога. uzima se da je tako. које са ствари поступа по упутствима другога или у вези са њима. Npr: kod sticanja od nevlasnika ili održaja! Ako smo držalac odgovorni smo za štetu – objektivna odgovornost. kućna pomoćnica. немајући својство стараоца. jer na masi stvari možemo steći svojinu samo putem državine. uzima se da je stvar moja. To je kada neko svoju faktičku vlast štiti da ukloni stanje povrede. Vezano za MODUS AKVIRENDI. nema tereta dokazivanja.

u 3 pojmovna para. tj. svi oni imaju zakonite OSNOVE da zahtevaju predaju stvari. upravni akti. bilo nemačka. OSNOV za sticanje državine. uzeti stvar u državinu samovlasno. subjektivni element) da li je neka državina SAVESNA ili NESAVESNA. Ovo zavisi od vrste državine (ovde je bitna podela da li državina stvari ili državina prava).kvaliteti državine ne zavise od koncepcije državine. zakoni. već je mora tražiti zakonskim putem kod redovnog suda. pravni osnov je podesan za pribavljanje one vrste državine. ako je stvar zaredom nekolicini prodata. Moramo da imamo 3 elementa ZA ZAKONITU DRŽAVINU i to kumulativno: 1. tj. to kod ugovora znači da nije nevažeći: ništav ili rušljiv. Ko ima PRAVO NA DRŽAVINU ne sme. Ispravan je onaj koji nije NEISPRAVAN. Npr: ako se ponašam kao vlasnik. zakonski parovi (imena su im određena u zakonu). Da li je PRAVA ILI MANJIVA DRŽAVINA ocenjujemo po načinu pribavljanja državine (tako imamo one načine koji valjaju i one koji nevaljaju). 2. Državina može biti ZAKONITA. Tako. kod presude i upravnog akta da postane punovažan i punovažna. bilo rimska. SVOJSTVA. a MANJIVA (kupac silom uzme prodatu. pokazavši svoj osnov. Imamo 3 pozitivna i 3 negativna kvaliteta. DRUGI POJMOVNI PAR: je zasnovan na tome (način pribavljanja državine. PRVI POJMOVNI PAR: je zasnovan na tome (osnov pribavljanja državine.Dakle. tzv. TREĆI POJMOBNI PAR: je zasnovan na tome (stanje držaočeve svesti. a ne sama državina. jer služi raznim svrhama. a još nepredatu stvar). jer imamo taksativno navedene NEVALJANE načine pribavljanja državine: 24 . Osnov pribavljanja državine treba razlikovati od same faktičke vlasti na stvari. ako mu se uzimanje stvari uskraćuje. To su osnovi za sticanje prava. onda moj pravni osnov treba da bude uperen = primeren sticanju svojine ili nekog drugog prava za državinu prava. 3. objektivni element) da li je neka državina ZAKONITA ILI NEZAKONITA. ali će zakonitu državinu imati onaj kome stvar bude predata. pravni osnovi: ugovori. jer se punovažnim pravnim osnovom dobija samo PRAVO NA DRŽAVINU. koju neko vrši. uvek su isti. PODESNOST pravnog osnova. državina je multifunkcionalna. Ovako kažemo. objektivni element) da li je državina PRAVA (ISPRAVNA) ili MANJIVA (NEISPRAVNA). PUNOVAŽNOST pravnog osnova. tzv. KVALITETI DRŽAVINE . sudske odluke.

1. zloupotrebe poverenja (došao sam do stvari zloupotrebom poverenja. putem sile 2. Međutim. prinude 3. pretnje 5. prevare 4. tj. izjavljuju volju na osnovu ovlašćenja). koje nije sposobno za rasuđivanje. a ja je ne vratim. DOK SE SUPROTNO NE DOKAŽE. tj. koja vrše pravne poslove. kod punomoćnika? Sve su to pravne praznine. savesni svojinski držalac je onaj ko opravdano veruje da ima pravo svojine. već samo za organ relevantan za određeni posao. Ovo sve postoji zbog različitih dejstava različitih držalaca. npr: daš mi stvar. 25 . PRAVNA DEJSTVA: • • savesna državina ima posledice na održaj! savesna državina ima posledice na sticanje svojine! KAKO SUDIMO O SAVESNOSTI KOD PRAVNIH LICA? Ovde imamo pravnu prazninu. što daje pravnu nesigurnost! Imamo nekoliko dogovora: Određuje se prema savesnosti ili nesavesnosti organa (to su fizička lica iz sastava pravnog lica. ako ne zna – da li je mogao znati?! Savestan je onaj. savesni držalac opravdano veruje da mu pripada pravo čiju sadržinu vrši. PRETPOSTAVLJA SE DA JE DRŽAVINA SAVESNA. koji ne zna i nije ni mogao znati! Šta ne zna i nije mogao znati? SAVESNA DRŽAVINA postoji kada držalac nije znao. tj. samovlasnim zauzecem SAVESNI ILI NESAVESNI DRŽALAC. potajno (da onaj čiji je stvar ne zna da sam postao držalac) 7. ova se definicija proširuje i vezuje se ne za svaki organ. stanje držaočeve svesti u smislu: zna ili ne zna. jer sam došao do stvari na izmoljen način) 6. ovde je u pitanju subjektivni element. je savesna ako je savestan njegov zakonski zastupnik. Npr: savesni držalac prava ploduživanja je onaj ko opravdano veruje (dok ne dokažemo suprotno) da ima pravo plodouživanja. pa odgovori mogu biti razni. različitih pravnih režima. Pitamo se šta ćemo kod kolegijalnih organa. niti je mogao znati da nije imalac prava čiju sadržinu vrši.1. Državina poslovno nesposobnog lica.

4. 3. Kada se stiče preko ugovornog zastupnika. 26 . Državina poslovno nesposobnog lica. je savesna ako su savesni i to lice i njegov zakonski zastupnik. državina je savesna ako su savesni i vlastodavac i punomoćnik.2. Savesnost naslednikove državine se ceni nezavisno od savesnosti dekujusove državine. koje jeste sposobno za rasuđivanje.

Ovo kod većih i kabastijih stvari je zato što je predaja u bukvalnom smislu nemoguća (ugalj će se istovariti ispred posruma. Ugovor je dominantan oblik. Ako imamo samo MODUS ili samo OSNOV – nema prenosa svojine.). realna predaja) stvari (sama stvar se zaista predaje).KAKO SE STIČE. knjige. POSREDNO STICANJE DRŽAVINE je zasnivanje faktičke vlasti na stvari koja se već nalazi u nečijoj državini: • • Samovlasno. a kod većih redovno ostavljanjem stvari na mesti koje je označio pribavilac. koji je na POKRETNIM STVARIMA – predaja. Iz ruke u ruku=fizička predaja (tradicija. STICANJE Imamo IZVORNO=NEPOSREDNO STICANJE DRŽAVINE je uspostavljanje faktičke vlasti na stvari koja se uopšte ne nalazi u nečijoj državini (zauzimanjem napuštenih pokretnih stvari.. prava prema stvari). to sve znači da je ovde bitno dovođenje pribavioca u mogućnost da vrši faktičku vlast = to je prenošenje državine kao faktičke vlasti. ulovljena divljač. PRENOSI I PRESTAJE DRŽAVINA Biti držalac je početi vršiti faktičku vlast ili imati mogućnost vršenja faktičke vlasti (kao da sam vlasnik ili imalac nekog 2. Ovo je kod manjih stvari. uhvaćena riba). gde nije bitno uzimanje stvari u ruke ili neki simboličan gest dodirivanja stvari. Po sili zakona (naslednik stiče državinu u trenutku smrti ostavioca. Da nam se državina prenese na osnovu obostrane izjave volje (jer ako mi neko na silu da stvar ili ugura u ruku – nisam držalac ). Imamo više vrsta predaje stvari : 1. cigla na gradilište. gde to može da se uradi. U Uporednom pravo u slučaju sukoba 27 . već je bitno dovođenje pribavioca u mogućnost da vrši faktičku vlast na stvari.. 2. bez obzira na to kada je stekao faktičku vlast na stvari). Simbolična predaja je predaja znacima i imamo nekoliko slučajeva: • Predaja isprava na osnovu kojih sticalac može raspolagati sa stvari: prenos konosmana. tovarnog lista. založnice. • Vrlo je važno upamtiti da je za PRENOS SVOJINE potreban i PRAVNI OSNOV i MODUS. predaja1PRENOS DRŽAVINE (translativan ili konstitutivan) se vrši predajom stvari. hvatanje odbeglog roja pčela. a za prenos svojine na NEPOKRETNIM stvarima modus akvirendi – upis u zemlj.

prednost ima ovaj drugi. tu imamo translativno dejstvo ugovora “na mala vrata”: • cesio vindikacionis (tu imamo ustupanje zahteva za predaju stvari. već kod trećeg lica u državini prava ili pritežanju. zapravo. uzima da je izvršena fizička predaja. Ovo je.sa stvari se ništa ne radi (do prenosa državine dolazi samom saglasnom izjavom volja. Treće lice ima pravo prema novom vlasniku da istakne sve prigovore koje je imao i prema ranijem vlasniku. neko nekom ustanovljava. Vlasnik sam i prodajem stvar i imam i dalje neko pravo manje od svojine • • 5. jer se stvar ne nalazi ni kod prenosioca. tj. jer vlasnik je mogao biti posredni svojinski držalac. a stvar je kod pribavioca. • Uručenje nekog dela stvari ili predaja sredstava koja omogućavaju faktičku vlast: predaja ključeva od prostorija u kojoj se nalazi prodata stvar. Fiktivna predaja stvari .ovde isto imamo prenos posredne svojinske državine. a prenos državine stvari uz prostu saglasnost) . putem saglasnosti volja) – neko drži stvar sa ili bez pravnog osnova (kao čuvar. a sticalac postaje posredni svojinski. pa kupi stvar i stekne svojinu momentom zaključenja ugovora. prenos posredne svojinske državine.između savesnog imaoca isprave koji nema faktičku vlast na stvari i savesnog imaoca faktičke vlasti na stvari. pribavilac stvari. ni kod pribavioca. Tu sama saglasna izjava volja prenosi svojinu. Predaja putem transporta (rešeno u ZOO: kada je potrebno prevesti stvar. a sada postaje neposredni upotrebni držalac. pa tu samo imamo širenje faktičke vlasti pribavioca. ali taj 3. konsitutum posesorium (ustanovljavanje.) 4. a nje nema. predaja je izvršena uručenjem stvari prevoziocu. pri čemu se fingira=izmišlja. • 3. prodavcu. du bi mu ovaj predao i tako preneo državinu. a ugovorom nije određeno mesto ispunjenja. već samo posrednu državinu. ugovorom. kod kojeg se stvar nalazi (npr: poslugoprimac. Imamo: 2 lica + ustanovljavanje državine prava. jer bi bilo besmisleno da držalac prvo vrati stvar vlasniku. tj. Izdavajanje = obeležavanje stvari (individualizacija – stvari se izdvoje od drugih istovrsnih). Ako je mesto ispunjenja određeno. tj. koji nema nikakvu državinu i treće lice. Mesto ispunjenja može biti bilo koje dogovoreno mesto. rizik slučajne propasti stvari u prevozu do tog mesta snosi prodavac. bila bez smisla). tradicio brevi manu (predaja kratkom rukom. tj. 2 lica. mora da bude obavešten o tome) – ovde imamo tri lica: vlasnik stvari koji nema neposrednu. plodouživalac). poslugoprimac). jer bi s obzirom na okolnosti slučaja. Prenos neposredne svojinske državine na nepokretnostima zavisi od vrste nepokretnosti: 28 . ključeva od auta.

Ugovorni zastupnik (punomoćnik) može imati dve uloge. onda samim časom nastanka ugovora. radnje itd. radnju. poslovnim prostorijama. vlasnika objekta ili nalazača? Odgovor je vlasnika objekta. Ovo je tzv. garažama. Ovde se pitamo ko je izvršio okupaciju na toj stvari? Firma. bioskop ili posetilac..prenos državina na osnovu samog ugovora. Državina se može steći i preko ZASTUPNIKA.se državina prenosi ispražnjenjem ovih prostorija i predajom ključeva. preduzeti aprehenzione radnje. jer on je organizovao prostor. a u momentu kada su to same stranke odredile. npr: ja zaključim ugovor o kupoprodaji. PACTUM RESERVATI DOMINI = zadržavanje prava svojine i pored predaje stvari Ovo treba napisati!!! Paktum rezervati domini (zadržana i očekivana svojina) – ovo je “obezbedjujuće” pravo. kao nalazač. ili ako to nisu odredile.). jer je vrlo teško odrediti to na osnovu početka vršenja aprehenzionih radnji. koja postoji zbog imanja državinske zaštite i rokova za održaj. ograđenim zemljišnim parcelama sa kapijom . 7. Da samo zaključi posao u ime i za račun drugog lica ili da samo izvrši aprehenzione radnje kojima se uspostavlja faktička vlast ili i jedno i drugo. Zakonski zastupnik poslovno nesposobnog lica ima skoro uvek obe uloge: zastupnik pri zaključenju pravnog posla i zastupnik pri preduzimanju aprehenzionih radnji.. ali se obično rešava po NAČELU PRAVDE. zastupništvo može biti UGOVORENO ili ZAKONSKO. dakle odstupa se od APREHENZIJE. vlastodavac postaje držalac.• Na stanovima. Ovde prepoznajemo dva ugovora: zakup i zajam. već se sledi logika – kako bi se stvari dogodile po redovnom toku stvari? Na taj način rešavamo sve konkurentne slučajeve! Tu je važno da je držalac onaj ko je organizovao celu stvar (bioskop. zgradama. Na zemljišnim parcelama . Po aprehenzionom shvatanju bi bio onaj ko je uzeo stvar. bez obzira kada je stekao faktičku vlast na stvari. Kada izvrši ove aprehenzione radnje. i ovde uloge mogu biti odvojene. ali tek po isplati poslednje rate postajem vlasnik (kao lizing). 29 . frizerskog salona. pa čak i samo poslovno nesposobno lice može. a ne nalazača. ako je za to fizički sposobno. a punomoćnik postaje pritežalac. • 6. Čija je državina. Naravno. PRIMERI: Neko nađe zlatnu narukvicu u WC-u nekog bioskopa. spiritualizovana državina. Naslednik stiče državinu u trenutku smrti ostavioca.

Prestanak državine protiv volje (kad je protivan volji dosadašnjeg držaoca: krađa. GUBITAK = PRESTANAK DRŽAVINE Kako je državina faktička vlast na stvari. Apsolutni prestanak (ovo ako je prestala svaka državina na stvari: zbog propasti. Relativni prestanak (ovo ako je prestala državina samo za dosadašnjeg držaoca: razni slučajevi prenosa državine na drugo lice). ona se gubi prestankom te faktičke vlasti. 2. Nekoliko prestanaka državine po različitim kriterijuma: 1. a to je jedno faktičko pitanje koje u slučaju spora ceni sud vodeći računa o svim okolnostima slučaja.Dakle. ne po apreheniziji. već po organizaciji – PO REDOVNOM TOKU STVARI (onaj ko je po tom toku mogao da dođe do aprehenzije. 3. 4. DRŽAVINA SE NE GUBI: 30 . napuštanje stvari). propadne stvar). Prestanak državine sa voljom (kad se zasniva na volji dosadašnjeg držaoca). a nije uspeo). gubitak. stavljanja stvari pod upravni režim države.

po sili zakona. a onda važi zakonska pretpostavka da je bio držalac i u međuvremenu. ne mora dokazivati da je bio držalac svakoga dana u čitavom periodu. Državina se ne gubi prostom izmenom volje detentora da ubuduće stvar drži za sebe. U slučaju smetanja državine dobijamo PRAVO NA ZAŠTITU DRŽAVINE. već dokazuje samo početak i kraj državine. već faktička vlast ili neko stanje koje zakonodavac izjednačava sa faktičkom vlašću i ona PRAVNO može biti povređena kroz PROTIVPRAVNO SMETANJE DRŽAVINE. jer za onoga ko je počeo da drži kao pritežalac. dok suprotno ne dokaže ponašanjem koje bi po redovnom toku stvari bilo kvalifikovano kao državina. jer pravno je potpuno svejedno): 1. nije ni prestajala. pa tako državina koja je uspostavljena u državinskom sporu ili dozvoljenom samopomoći. Imamo nekoliko vidova smetanja državine (ova podela je INFORMATIVNOG ZNAČAJA i vrednosti. to se pravno naziva UZNEMIRAVANJE) 31 . važi oboriva pretpostavka da i dalje drži stvar kao pritežalac. • Ova gore pravila imaju praktične posledice kod održaja. nije prekidana.• • Na zaturenim stvarima. tj. Ako je držalac privremeno sprečen da vrši faktičku vlast i to nezavisno od svoje volje. ZAŠTITA DRŽAVINE = PRAVO NA ZAŠTITU DRŽAVINE Državina nije subjektivno pravo. ODUZIMANJE DRŽAVINE (ovde je držalac lišen faktičke vlasti) 2. UZNEMIRAVANJE DRŽAVINE (ukoliko je držaočevo stanje ograničeno. ko se poziva na određeno trajanje državine. Naime.

a subjektivan se kreće u granicama objektivnog roka.Državina se ne sme povređivati. ako od nastalog smetanja nisu protekli rokovi iz člana 77. iako nije subjektivno pravo. tzv. jer kod prava nema oročenosti u zaštiti! Rok je PREKLUZIVAN (ako ga ne vršimo u roku to pravo prestaje. ovde je važan vremenski faktor. jer štitimo FAKTIČKU VLAST. osim prema licu od koga je na takav način došao do državine. tj. potajno ili zloupotrebom poverenja ima pravo na zaštitu. FATALNI ROK. Rok je dvojak: SUBJEKTIVAN (počinje da teče od dana kada je zasmetani držalac saznao za dve činjenice: da je saznao za smetanje i da je saznao za smetaoca. ovog zakona. jer je ovde reč o oročenom pravu (pravo čije je trajanje vremenski ograničeno). Na ovaj prekluzivni rok se pazi ex officio i nema zastoja! Kod uznemiravanja kao vrste smetanja državine je teško odrediti početak roka (to kada se radnje ponavljaju. to lišavanje ili ograničavanje mora da bude PROTIVPRAVNO! Tek ako je protivpravno. rok je ovde veoma važan. Ovo kumulativno! 30 dana!) i OBJEKTIVAN (ovaj vezujemo za činjenicu smetanja. istek roka daje gubitak prava. nastaje PRAVO NA ZAŠTITU DRŽAVINE! Međutim. VRSTA POVREDE ODREĐUJE VRSTU ZAŠTITE! Smetanje nije svako oduzimanje faktičke vlasti ili stanja! Smetanje nije svako ograničavanje faktičke vlasti ili stanja! Već. TU VAM JE VAZAN CLAN 78. prava – manjiva i savesna nesavesna. Kod svih ovih se štiti svaka. Oba su prekluzivna. 32 . ona je pravno zaštićena. Ona se štiti bez obzira da li postoji PRAVO NA DRŽAVINU! Koja se državina štiti? SVAKA DRŽAVINA SE ŠTITI. što se tiče prava). Oročenost je važna. Dakle. a ograničavaju = uznemiravaju državinu). skoro se svaka državina štiti. a ne pravo. državina prava i posredna ili neposredna! Mi znamo i za SVOJSTVA DRŽAVINE: zakonita . SVAKA UŽIVA ZAŠTITU! Mi znamo za VRSTE DRŽAVINE: državina stvari.nezakonita. STAV 2: I držalac koji je državinu stekao silom. počinje samim izvršenjem smetanja i traje godinu dana). a čak se i ova pod određenim uslovima šiti. osim jedne – NEISPRAVNE=MANJIVE DRŽAVINE.

pa tek ako ne uspe onda sudsku zaštitu. onda idem na sud. vršeći samopomoć ne smemo povrediti tuđa lična prava i to zbog procene da su lična dobra važnija od interesa 4. a ne pravo! 33 . tu nas država štiti). a to je državinu. Oni prekluzivni rokovi su jednaki i za SAMOPOMOĆ i za SUDSKU ZAŠTITU! Postoje određeni uslovi da bi samopomoć bila „vršenje prava na samopomoć“. Dakle. a ako on ne objavi moj odgovor. Npr: za klevetu ja moram prvo da se obratim uredniku. početna – u trenutku napada ili odmah posle njega 2. ili da rok počinje svakim novim smetanjem. SADRŽINA PRAVA NA ZAŠTITU DRŽAVINE Imamo dve vrste zaštite prava: VANSUDSKA ZAŠTITA (samozaštita – objašnjena u UUGP) i SUDSKA ZAŠTITA (putem tužbe: državinske tužbe. smetanja. a ne da završimo na sudu zbog SAMOVLAŠĆA (pogledati još uslove iz UUGP): 1. naknadna samopomoć – sve vreme dok imamo one rokove 3. stav iz knjige: u slučaju ponavljanja rok počinje od onoga dana kada je postalo izvesno da će se to smetanje nastaviti! Praktično je teško razumeti ovo „izvesno“! 2. mora da bude u ovkiru onih rokova SUDSKA ZAŠTITA CILJ POSESORNOG SPORA JE USPOSTAVLJANJE POSLEDNJE MIRNE DRŽAVINE! Može odmah ova zaštita.Ovde imamo PRAVNU PRAZNINU! Imamo dva stava: 1. negde je obavezno prvo probati vansudsku. ima pravo na direktnu tužbu. ne sme se upotrebiti veću silu nego što je dovoljno da zaštitimo našu narušenu državinu 5. Međutim. koju zaštitu želi od ove dve. Specifična je zbog toga što ona štiti nešto posebno. stav profesora Vodinelića: računa se rok od 1. Povređeni držalac bira.

Kod PETITORNIH se spori i oko PRAVNIH PITANJA (da li neko ima pravo ili ne.PETITORNIH POSTUPAKA! Razlika je u predmetu spora (tema spora). plus obavezno datum zbog prekluzivnog roka..To je poseban postupak uređen Zakonom o parničnom postupku. Ovde PREDLAŽEM 34 . punomoćnik Onda ide vrednost spora: uglavnom nije vezano za državinu. da li tuženi ima pravo da to čini ili nema).. a za PETITORNE i drugi sudovi (nekad i okružni. sa dokazima. Kod POSESORNIH se spori o FAKTIČKIM PITANJIMA! Sud se ne bavi pravnim pitanjima. dva predmeta spora: 1. Onda ide UTVRĐIVANJE (UTVRĐENJE). zbog one dve gore navedene činjenice. punomoćnik (prilažem punomoćje) + Tuženi. tj. tužio zbog uznemiravanja) držalac? 2. Da li ga je tuženi smetao (oduzeo ili uznemiravao)? Dakle. eventualno pozivanje svedoka. Ovde je čak zabranjeno rešavanje pravnih pitanja. nego kod petitornih. tužio zbog oduzimanja) ili je sada (tj. Tu tražim DRŽAVINSKU ZAŠTITU. Tu se pišu činjenice iz kojih izvodimo TUŽBENI ZAHTEV: o Da li tuženi izvršio to smetanje državine? U nastavku opis. Lice. Zatim sledi: TUŽBENI ZAHTEV – to je moje traženje u slučaju da je došlo do smetanja državine. Za sve POSESORNE zadužen je uvek OPŠTINSKI SUD. pitanja o kojima se raspravlja i sam proces su drugačiji kod posesornih sporova. POSESORNI POSTUPAK i moramo da ga razlikujemo od svih drugih postupaka . adresa. o Da li je tužilac držalac? U nastavku opis. adresa. svedocima. Da li je tužilac bio (tj. kojem je državina narušena ima pravo na pokretanje tužbe. To je TUŽBA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE! IZGLED TUŽBE: • • • • Prvo ide NADLEŽNI SUD (npr: III Opštinski) Tužilac. KOJA SE PITANJA REŠAVAJU U POSESORNIM? Dva faktička pitanja. što zavisi od težine spora).

o Na sve ovo se traži još i NAKNADA PARNIČNIH TROŠKOVA. a ne bavi se O PRAVU! Dakle.“) 35 . a možda ni svedoci. radnjom sam stvorio stanje koje smeta. Ko ne traži ne može ni dobiti. pa se prepiše ceo tužbeni zahtev. ponavljanjem određene radnje. a ako ne uspe. onda da mu sud naredi novu radnju kojom će otkloniti uspostavljeno stanje od neke ranije radnje (npr: istovario ugalj ispred vrata moje kuce). o Dalje. Dakle. imamo dva načina UZNEMIRAVANJA (1. Onda tražim: o Da sud utvrdi da je tuženi smetao držaoca u državini. To REŠENJE. jer postoje troškovi donošenja sudske odluke.. 2. kažemo da SUD USVAJA TUŽBENI ZAHTEV. sud ga odbija. tražimo da sud zabrani tuženom da u buduće uznemirava ili oduzima državinu na ovaj ili sličan način. Naravno. REŠENJE ima odgovarajuću formu.. Tek po isteku se traži prinudno izvršenje. REŠENJEM SE TRAŽI: • • PRIVREMENA MERA (odmah) ili KONAČNO REŠENJE. Tu imamo: • IZREKU ili TENOR ODLUKE – sud ovde izriče šta misli o zahtevu („Sud usvaja ili odbija tužbeni zhatev. nema presude u ovom sporu). ali i ne moram da tražim. zabrani dalje ponavljanje radnje. o Ukoliko mi je neko oduzeo stvar – da mi je vrati. a ne PRESUDA? Zato što se sud ovde bavi samo činjeničnim pitanjima (faktičkim pitanjima). ni eventualni veštaci. nije PRESUDA O PRAVIMA. tj.. a ako je reč o USPOSTAVLJANJU STANJA. dobrovoljno postupanje po sudskoj odluci. Npr: po tarifnom pravilniku Advokatske komore RS se plaćaju advokati. što znači da ne mogu da tražim milijarde za njihove usluge. o Dalje. o Na kraju dole desno POTPIS! Ako tužilac uspe. dakle imamo jednu radnju koja je ostavila posledicu uspostavljanja određenog stanje). sud naredi nadoknađivanje parničkog troška.SUDU da posle rasprave donese REŠENJE (jer. ni advokati. tražimo da sud zapreti tuženom PRINUDNIM IZVRŠENJEM. Zašto je ovo REŠENJE. tj. u slučaju da tuženi ne ispuni ZAHTEV.. Dakle. koje želim je moj tužbeni zahtev. sud se izjašnjava da li je tužbeni zahtev osnovan ili neosnovan. o Ukoliko me samo uznemirava – da mu sud naredi. Dakle. ni sud. naknadu ovih troškova mogu. Ovo je PRETNJA sudom! PARICIONI ROK je onaj rok kojim se omogućava dobrovoljno izvršenje sudskog naloga. ne žele i neće dzabe da rade. tj.

broj prigovora: 1. koje izvrši neko drugo lice. samo NESAVESNO lice koje primi korist od lica koje je izršilo smetanje. U ovom slučaju tuženi može da osporava da ovaj uopšte nije naslednik i tako da ospori akt. ako nije držalac nema akt. legitimaciju. ako jeste držalac ima akt. s tim što im je važnost podjednaka! Ovde je važno kakvi prigovori se mogu upotrebiti. PRIGOVORI SE ISTIČU. tj. nekad se i u državinskoj parnici upušta u pravna pitanja!!! Treba napomenuti da su TUŽBE ofanzivna sredstva. Naime. Npr: tužilac je bio držalac. moram to i da dokažem. a u posesornom samo ograničen arsenal. 2. jer imam korist. 2. TUŽBA SE PODNOSI. nastavljamo dalje sa PRIGOVORIMA: 36 . PRIGOVORI su defanzivna. odbrambena sredstva tuženoga. ali više nije ili nije uopšte bio. koji nasledi i državinu. legitimaciju. ako neko otme bicikl i da meni taj bicikl. Ako ja kažem da sam držalac. to smetanje. koje treba znati! Zatim. koja može biti osnovana ili neosnovana. Prigovor promašene pasivne legitimacije (tuženi nije pas.. Ovde tuženi tvrdi da nisam bio držalac u času smetanja. primi korist usled smetanja državine. NA KOME JE TERET DOKAZIVANJA? Na onome ko nešto tvrdi. REZIME: da li je tužilac držalac i da li je tuženi smetalac! Ovo su osnovna pitanja! MEDJUTIM. on osporava da je on to uradio. s obzirom da postoje brojni prigovori uopšte. Naslednik smetaoca je pasivno legitimisan! Ovo su tri slučaja. 3. leg. Na pasivnoj strani isto može da bude drugo lice! Npr: ja pošaljem moje radnike da izvrše smetanje. koje treba upotrebljavati.• • OBRAZLOŽENJE – sud navodi razloge zbog kojih je doneo rešenje. POUKA O PRAVNOM LEKU – da nezadovoljna stranka može uložiti žalbu. Bitno je da sam ja u času smetanja držalac stvari. legitimisan) – onaj ko ima pravo na državinsku zaštitu. Npr: naslednik. ja ću biti tuženi. U petitornom sporu se mogu istaći bilo koji PRIGOVORI. taj ima akt. Prigovor je obična tvrdnja. 1. legitimisan) – ovde tuženi kaže da on nije smetalac. Dakle. na njemu je da i dokaže. leg. Prigovor nedostatka aktivne legitimacije (tužilac nije akt. ZBOG SLEDOVANJA se na strani tužioca može naći i onaj ko nije bio u času smetanja držalac. da ta radnja uopšte nije izvršena. A ŽALBE SE ULAŽU! To su glagoli.

prigovor apsorpcije + PRIGOVOR JAČEG PRAVA (tek će biti novim propisima uveden. manjvost znači da je tužilac stvar uzeo od tuženoga putem sile. već samo da nije blagovremena tužba! 4. jer se time štiti pravo (u čijem je sastavu i državina). pretnje. I pravna pitanja: akt. prigovor manjivosti. tačka 175. to je pravnosnažno). samo u slučaju nasleđivanja. zbog volje! Onaj ko smeta državinu. Faktička: prigovor prekluzije. i pas. a ima izuzetan pravno-politički značaj.3. Tuženi kaže – dobio sam petitorni spor protiv tužioca. tuženi kaže – ja sam povratio tu državinu na neki način putem samopomoći (možda čak i manjiv način) 3. leg. ). Lista prigovora. znači napada moju ličnost. DRŽAVINA NIJE SUBJEKTIVNO PRAVO. CILJ POSESORNOG SPORA JE USPOSTAVLJANJE POSLEDNJE MIRNE DRŽAVINE! 37 . jer ne poštuje volju te ličnosti... Prigovori APSORPCIJE – da petitorni spor upija posesorni. Tuženi se poziva na pravo da čini ono zašta je tužen. Manjiv držalac nema zaštitu samo prema onome u odnosu na koga je on lično manjiv!!! 2. tuženi kaže da tužilac jeste manjiv držalac u odnosu na njega. VEĆ FAKTIČKA VLAST ILI NEKO STANJE KOJE ZAKONODAVAC IZJEDNAČAVA SA FAKTIČKOM VLAŠĆU! Čemu služi državinska zaštita? Zašto se štiti faktička vlast? 1. Dakle. 3. pas. To je nepoštovanje ličnosti. Dakle. koji uključuju i ispitivanje pravnih pitanja ili samo faktičkih pitanja: 1. tj. Državina se štiti zbog zaštite ličnosti držaoca. Prigovor MANJIVOSTI državine: 1. Ovde se ne osporava da sam uradio to što sam uradio. 2. tuženi kaže tužiocu – ti si manjiv držalac u odnosu na mene. narušava. jer najveći broj držalaca ima i pravo da budu držaoci! Lopovi su u manjini! Ovde se štiti većina slučajeva! 2. tuženi kaže da je to uradio u roku za samopomoć (30 dana od kada je ovaj prvi izvršio smetanje) 5. s obzirom da laici ne razumeju kako neko ko je lopov dobije posesorni spor! O ovome nešto malo više u knjizi na strani 51. Državina se štiti. Prigovor PREKLUZIJE – neblagovremeno podnošenje tužbe. akt. smeta. leg. tj. gde smo se sporili oko toga imam li ja pravo da činim ono zašta me je tužio. poziva se na presudu iz PETITORNOG SPORA i to na PRAVOSNAŽNU ODLUKU (kad je ceo spor završen i kad žalba prodje. legitimacija. prinude. napada na moju volju! To je deo moje ličnosti. samo u slučaju nasleđivanja.

sud može dozovoliti tužiocu prolaz preko tuženikove njive da ne bi propala tužiočeva letina na susednoj njivi. 2. u slučaju da neposredni prekorači granice svoje neposredne državine (npr: plodouživalac menja suštinu stvari.NEPOSREDNI DRŽALAC uživa zaštitu u donosu NA SVA LICA (npr: plodouživalac može državinskom tužbom tužiti vlasnika koji mu je oduzeo stvar ili ga ometa u upotrebi stvari. kao i sužavanje obima njegove faktičke vlasti ili njeno otežanje. ako jedan od njih onemogućava drugoga u dotadašnjem načinu vršenja faktičke vlasti na stvari koja je u njihovoj državini. ali neće da se iseli. Sticalac se uknjižio. Smatra se da je u redu da POSREDNI DRŽALAC uživa državinsku zaštitu i u odnosu NA NEPOSREDNOG DRŽAOCA. jer nema ni poslednje mirne državine. podstanar bez saglanosti vlasnika stana. Ovo podrazumeva i potpuno istiskivanje jednog sudržaoca iz državine. tj. nema NEPOSREDNU DRŽAVINU: 1. Slučaj KONSTITUTUM POSESORIUM – sledi državinska zaštita. PRIVREMENE MERE U DRŽAVINSKOM SPORU U toku državinskog spora sud može odrediti privremen mere. CILJ POSESORNOG SPORA JE USPOSTAVLJANJE POSLEDNJE MIRNE DRŽAVINE! Šta se dešava sa državinskom zaštitom kada tabularna državina nije praćena faktičkom vlašću? Imamo nekoliko situacija. Ovde nema državinske tužbe. Prenosilac je prodao stan. Ovde ide PETITORNA tužba. ZAŠTITA SUDRŽAVINE ZOSPO određeno je da sudržalac uživa zaštitu i u međusobnim odnosima sa drugim sudržaocima. POSREDNI DRŽALAC može tražiti zaštitu. NAREDBE koje se primenjuju u IZVRŠNOM POSTUPKU radi otklanjanja = sprečavanja nasilja ili nenaknadive štete. tj. odnosno pribiranju plodova). zakupac vrši prepravke u stanu. Rok za podnošenje žalbe je 8 dana. Slučaj CESIO VINDIKACIONIS – sledi državinska zaštita. ako je neposredni držalac pravno nezainteresovan (npr: ako zakupac ne preduzima ništa protiv smetanja koje je izvršio sused). ne prejudicirajući time ishod spora). ali nije još ušao u posed. 38 . primi nekoga u stan). čime se ne prejudicira rešenje državinskog spora (npr: u slučaju smetanja državine prolaza. 3.

onih koji su imaoci prava koja ih ovlašćuju na državinu. koji su najverovatnije u pravu. tako da se postupak konačno završava pred drugostepenim sudom. može se zahtevati u izvršnom postupku u roku od trideset dana po proteku roka (paricionog) koji je rešenjem određen za izvršenje te radnje. . koje će na teret dužnika da ih izvrši. nego se zahteva izvršenje ranije donetog rešenja. naplatiće mu se kazna koja je zaprećena rešenjem.Iz važnih razloga konkretnog slučaja. u slučaju ponovnog smetanja državine. pristupa se prinudnom oduzimanju stvari i predaji tužiocu. angažuje se 3. sud može odlučiti da žalba ne odlaže izvršenje REŠENJA. jer došlo bi do toga da nezakonit i nesavestan držalac ne bi bio zaštićen u odnosu na novog nezakonitog i nesavesnog držaoca. a ovaj u ondosu na sledećeg itd. pristupa se naplati novčane kazne kojom mu je zaprećeno i zapretiće se novom kaznom. ma koliko se puta smetanje ponovilo. a on to neće. Smisao državinske zaštite Pre svega u tome što je to brza zaštita onih. Sprečava se da eventualni akt neprava izazove seriju takvih akata. . Izvršenje rešenja kojim se tuženome nalaže izvršenje određene radnje. tj. ne podiže se nova tužba. Dakle. Ako tuženi ne izvrši predaju stvari. Kada je u pitanju radnja koju tuženi mora lično izvršiti. 39 . a ako ne izvrši odgovarajuće radnje. Ako tuženi prekrši zabranu ponovnog smetanja. Protiv rešenja donetih u parnici smetanja državine revizija nije dozvoljena. lice.

ovlašćenje vlasnika da ne vrši ovlašćenja (da ne koristi stvar) 6. ovlašćenje raspolaganja (ius dispodendi): a. pravno 5.ODAVDE IDE SVOJINA IZ POWER POINT PREZENTACIJE PROFESORKE CHAVOSHKI + OVAJ MALI DODATAK KOJI SAM UHVATIO NA VEZBAMA!!! Sledi mali dodatak: Ovlašćenja kod svojine: 1. ovlašćenje isključivanja svih trećih lica Ograničenje mora biti: 40 . ovlašćenje korišćenja (ius fruendi) – izvlačimo korist. ovlašćenje upotrebe (ius utendi) – stvar se upotrebljava. prosto služenje sa stvari 3. plodove iz neke stvari 4. pravo suprotstavljivosti 7. čak i stvar uništiti (ius abusus) b. faktičko = zadiranje u samu supstancu stvari. ovlašćenje (pravo) držanja (ius possidendi) 2.

ja to znam. NAČINI STICANJA SVOJINE mogu biti apsolutni ili relativni. kao i svakog drugog subjektivnog prava.• • • • • • legitimno legalno proporacijalno neophodno susedska prava zloupotreba prava (to je nedopušteno vršenje prava. npr: komšija mi uđe jedan do 5 cm u dvorište svojom gradnjom i ja mu tražim restituciju 7. a to je samo jedna pravna činjenica kod sticanja na osnovu pravnog posla sa vlasnikom). 2. protivciljno STICANJE PRAVA SVOJINE – za sticanje prava svojine. a mi biramo goru opciju 8. nesrazmerno – tu je interes nesrazmerno mani od štete. šikanozno (škodljivo): tu imamo subjektivni element – nameru škođenja i objektivni element – nastalo škođenje. koje nazivamo OSNOVIMA = NAČINIMA STICANJA SVOJINE (postoji i pojam način sticanja u užem smislu = modus acquirendi. protivrečno – npr: neko upotrebljava moj žig 10 godina. npr: sklapanje braka radi dobijanja državljanstva). beskorisno – koristiti pravo bez koristi 3. Ovo može kada su u pitanju RES NULLIUS (ničije stvari). Jedan vid je predviđen ZOO i ZOSPO i to je PROTIVCILJNO VRŠENJE PRAVA. nemoralno 5. gde nemamo prethodnika ili slučaj kada zasnivamo pravo svojine na stvarima u društvenoj 41 . potrebno je postojanje određenih pravnih činjenica. APSOLUTNO STICANJE svojine – kada zasnivamo pravo svojine na stvarima koje nisu objekt prava svojine. nepravično 6. ali onda iznenada pokrećem tužbu 4. ali to mogu biti. neprimereno – kada imamo dve solucije. Imamo jos ukupno 8 vidova zloupotrebe prava iz uporednog prava: 1.

RIMSKI (naš sistem) FRANCUSKI On je najprostiji. upravni organ (konfiskacija. tj. eksproprijacija) 4.svojini. o kupoprodaji). STICANJE PRAVA SVOJINE NA OSNOVU VOLJE PRETHODNIKA . STICANJA PRAVA SVOJINE NEZAVISNO OD VOLJE PRETHODNIKA 2. sudski organ ii. tj. čiji je jedini tvorac prethodni vlasnik (jednostrani pravni poslovi: testament.je sticanje na osnovu pravnog posla. RELATIVNO STICANJE svojine – zasnivanje prava svojine na stvari koje ima vlasnika. NEMAČKI 3. gde imamo prethodnika. već je objekt nečijeg prava svojine. NAČINI STICANJA PRAVA SVOJINE su redom: 1. ali on nema pravo svojine. na osnovu odluke državnog organa: i. o trampi. FRANCUSKI 2. Traži se svojina prethodnika. nasleđivanje 3. tri različita skupa pravnih činjenica za prenos svojine: 1. 42 . pravni posao 2. tj. ugovori: o poklonu. Ovde imamo mogućnost: 1. javno obećanje nagrade) ili jedan od tvoraca prethodni vlasnik (dvostrani pravni poslovi. već neko drugo pravo izvedeno iz društvene svojine. npr: održaj) STICANJE SVOJINE NA OSNOVU UGOVORA (pravnog posla) SA PRETHODNIKOM (prethodnim vlasnikom) Postoje 3 sistema. na osnovu samog zakona (skup pravnih činjenica kojim se prenosi svojina.

obligacionopravni ugovor = kauzalni ugovor = osnovni ugovor = ugovor obvezivanja – pravni osnov. zakoniku): 1. saglasna izjava volja 3. Sve ovo potiče od čuvanog pravnika Savinjija iz 19. dakle. tj. bez valjanog osnova je prešla svojina. tj. prodavac nema svojinu više. nema osnova. kad su u pitanju generično određene stvari 3. dispozitivna je odredba. svojina prethodnika.Translativno je dejstvo ugovora (u trenutku zaključenja ugovora svojina prelazi na pribavioca). Ovo je uređeno dispozitivnom normom. Došlo je do neosnovanog obogaćenja. veka. da je prethodnik vlasnik + još tri pravne činjenice (nisu uvek sve tri potrebne za prenos svojine) 2. dva puta po dve izjave volje. lica. dve izjave volje. tj. NEMAČKI SISTEM – je najsloženiji u pogledu činjenica koje su važne ili ne. hoće li pribavilac ostati vlasnik?! E. su dovoljne za prenos svojine. tj. Prvi sporazum je obligacionopravni ugovor – da će predati stvar i preneti svojinu. onda prethodnik ima PREOBRAŽAJNO PRAVO. Uslovi: 1. kada imamo višestruko otuđenje. stvarnopravni ugovor = apstraktan ugovor = izvršni ugovor = ugovor raspolaganja. Ako je došlo do prenosa bez te jedne činjenice.. građ. jer kakva će biti dalja pravna sudbina te stvari. To je ugovor raspolaganja. već je to samo zaštita 3. To je pravni značaj ovoga da li su 3 ili 4 činjenice. Zato može stvar da 43 . C i D napravi ugovor o kupoprodaji. ugovornici mogu drugačije da dogovore. bez punovažnog ugovora. tj. 3. Po dve na svakoj strani. Drugim sporazumom se obaveza izvršava. i 4. kojim se izvršava obaveza koju smo prihvatili 4. Ovo je ugovor obvezivanja. tj. to je saglasnost obojce o prenošenju i primanju prava svojine – “prenosim svojinu” i “primam svojinu”. Kada ne važi translativno dejstvo ugovora (odredbe o ovome u Franc. On je video u kupoprodajnom ugovoru 2 ugovora. Ovde se vidi CAUSA. npr: vlasnik A sa licem B. tj. D postaje vlasnik samo ako je savestan. U Francuskoj upis u javne knjige nema konstitutivno dejstvo. svojina je prešla. tj. predaja (kod pokretne. ali samo licu D preda stvar. njegov prenos nema causu. dakle kad ugovornici drugačije odrede 2. a stvarnopravni ugovor ima causu! Da li je pravno važno za pravni odnos da li su svega 3 ili četiri činjenice? Jeste. tj. manipulacija kod nepokretne stvari = upis u javni registar) 1. to zavisi od toga da li je 3 ili četiri činjenice.

s tim što kod nas tražim stvar kao vlasnik. Kod nas su isto potrebne 3 činjenice za prenos svojine. Što se zemljišnjih knjiga tiče. onda je taj treći stekao svojinu. jer je poklonio dalje. a kod nas je važniji INTERES VLASNIKA. Ako stvar više nije kod pribavioca.ovo u Srbiji. dok nešto manje u Austriji. ali samo ako je nesavestan. Ponovno sticanje svojine. Mogu da tražim i od njega stvar. one su najbolje i najpedantnije u Nemačkoj i Švajcarskoj. dok u nemačkom sistemu mogu da tražim. ali su kod nas katastrofalne. Razlog tome je što stvarnopravni zahtevi ne zastarevaju . dok obligacionopravni zahtevi stare – ovo u Nemačkoj. ali pod otežanim uslovima. Tražiće i stvar i državinu i da mu se vrati pravo svojine. Nemački sistem vodi više računa o PRAVNOM SAOBRAĆAJU. lica.traži nazad putem ovog instituta neosnovanog obogacenja i da uspostavi pređašnje imovinsko stanje. a ostaje mi naknada štete od onog drugog. Posledice po 3. jer sam vlasnik. a tamo kao neko ko nema svojinu. lica: Kod nas mogu i da tražim od svih 3. Upravo zato nam poskupljuju život! Krediti su skuplji! 44 .

svojina prethodnika (dakle. postoji ustanova višekratnog otuđenja. punovažan pravni osnov (tj. ipak. da ne zna i nije mogao znati da je lice A napravilo više ugovora). sam uspostavi državinu. 45 . ali mora biti savestan (tj. Međutim. a pravi kupac može samo zahtevati povraćaj cene. prodavčevi poverioci mogu prodatu. ima i drugih mogućnosti koje se onda ističu posebno. kao i naknadu štete zbog neizvršenja ugovora Takodje.taj modus je kod pokretnih predaja. Ova predaja mora da bude akt volje prodavca. SVE DOK SE STVAR NE PREDA KUPCU. plodovi koje stvar da pripadaju prodavcu 3. Lice C je novi vlasnik. Zato je ugovor samo PRAVNI OSNOV. ZOSPO. npr: prodavac preda kupcu stvar. rizik slučajne propasti individualno određene stvari snosi prodavac 2. tj. ugovor upravljen na prenos svojine: kupoprodaja. razmena. sam po sebi ne prenosi svojinu. Ako kupac. a kod nepokretnosti upis u zemljišne knjige ili prenos tapije. tj. Takođe. poklon) – ovaj ugovor nije dovoljan. ako ju je isplatio. a za prelaz prava potreban je još jedan momenat – NAČIN STICANJA U UŽEM SMISLU (modus akvirendi). a nepredatu stvar zapleniti i prinudno prodati radi namirenja svog potraživanja 4. član 35. sa tim da mu je ovaj pričuva nekoliko dana!!! Iz ove činjenice da SVE DOK SE STVAR NE PREDA KUPCU. već samo MANJIVI DRŽALAC. ako mu je prodavac ne da. jer kod nas ugovor nema translativno dejstvo. ako prodavac istu stvar proda i preda drugome. na osnovu njega nastaju određena relativna prava.NAŠ SISTEM – RIMSKI Uslovi: 1. ali licu C preda stvar. kupac nema pravo da sam uzme stvar. VLASNIK STVARI OSTAJE PRENOSILAC proizlaze važne pravne posledice: 1. derivatno sticanje – kod koga je važno da je prethodnik vlasnik) 2. JER je sam ugovor upravljen na prenos svojine. MODUS AKVIRENDI . Npr: lice A ima kupoprodajni ugovor i sa licem B i C i D. 3. On ima samo obligaciono dejstvo. vlasnik će postati taj drugi kupac (samo ukoliko je savestan – ovo je pretpostavka koju prvi kupac treba da obara). protivno volji prodavca. VLASNIK STVARI OSTAJE PRENOSILAC. sama predaja mora da bude upravljena na prenos svojine ŠTO SE PRETPOSTAVLJA. on neće postati vlasnik. te bez obzira na to što prodavac ima ugovornu obavezu da stvar preda i prenese svojinu i što može na to i sudskim putem biti nateran.

a sve zbog situacije kada imamo sticanje od vlasnika koji je neovlašćen da prenese svojinu! Ovo nije ustanova Rimskog prava. pravni poredak reaguje tako što otvara alternativne metode sticanja! Dve su takve mogućnosti da se pribavi svojina kada ne može na osnovu ugovora. tj. ni ovlašćenje Ova metoda sticanja omogućava sticanje samo kada je to nedostatak – svojina prethodnika ili prethodnikovo ovlašćenje raspolaganja! Dok održaj omogućava sticanje kada SVE NEDOSTAJE. postoje sistemi koji prave kompromis ili štite više jedno ili više drugo! 46 . već to zakonodavac određuje na osnovu toga koliko mu je važno da imate posla sa vlasnikom i koliko zaista ne želi da pređe preko te mane. ako je prethodnik i dalje vlasnik. U tom sistemu NEOGRANIČENE REIVINDIKACIJE 100 POSTO JE ŽRTVOVANA SIGURNOST PRAVNOG PROMETA.predajaVrste predaje su obradjene kod DRŽAVINE!!! ALTERNARTIVE REDOVNOM NAČINU STICANJA SVOJINE. A 100 POSTO JE ČVRSTA SIGURNOST VLASNIKA! Međutim. te ne uvodi ili uvodi ovu ustanovu. jer je bolje i preciznije govoriti “STICANJE OD NEOVLAŠĆENOG”. onda kako mogu! Dakle. tj. ako ne mogu kao gore. pa nema ni svojinu. Prvo je uže primenjivo – sticanje od nevlasnika! Drugo je šire primenjivo – sticanje održajem! STICANJE OD NEVLASNIKA – se pogrešno zove tako. tu imamo dve situacije: 1. možemo ništa nemati i održaj leči sve! Ovo sticanje od nevlasnika ili ti neovlašećnog ne postoji svuda u svetu. tj. Dakle. koji nema ovlašćenje raspolaganja 2. već Austrijskog građanskog zakonika. kada stvarno nije vlasnik. kada ne može redovan način sticanja. neovlaščenog vlasnika.

tj. pribavljanje od lica koje je ovlašćeno (ovlašćeni trgovac) da baš takvu stvar stavlja u promet 3. npr.. a ne dobročin pravni posao. Način sticanja MODUS AKVIRENDI (predaja=tradicija=prenos državine) 4. tj. prodaja uz odobrenje vlasti. Javna prodaja (obična javna prodaja = dobrovoljna) – zakonom nije formulisano šta to znači. pribavljanje na javnoj prodaji (dražbi) 2. lice po ugovoru o delu. A POTREBAN SAMO JEDAN) OPŠTI USLOVI su KOD POKRETNE STVARI: 1.Naše rešenje je isto kao u predratnom pravu i po njemu za sticanje od neovlašćenog potrebno je: PRAVNE ČINJENICE.) pravni posao uperen na prenos svojine.. da popravi stvar.. a on izigra poverenje i proda stvar (npr: poslugoprimac.. Ova prodaja nema veze sa pričom sticanja od neovlašćenog i za nju važe druga pravila! Pribavljanje od poverenika – tj. ostavoprimac. ali to je učešće javnog organa vlasti (zato je to oficijelna prodaja). OPŠTI USLOVI (KUMULATIVNO SVI) + ŽIVOTNI SLUČAJEVI. od onoga kome je vlasnik poverio da mu vrati stvar (a ne radi otuđenja. punovažni (ne rušljivi ili nepostojeći. pritežaoci ili neposredni držaoci prava). pribavljanje od onoga kome je vlasnik POVERIO STVAR (POVERENIKU) Ovlašćeni trgovac – je ono pravno ili fizičko lice koje je ovlašćeno da stavlja u promet upravo takvu stvar kakvu smo pribavili. Prinudna javna prodaja vrši se u organizaciji suda u izvršnom postupku (zaplena stvari i nude se posle na toj prodaji). Ovde je opravdanje u stvari poruka vlasniku da razmišlja kome daje stvar! 47 . Teretan. Savesnost pribavioca u trenutku predaje (da nismo znali da taj nije vlasnik ili nema ovlašćenje) (što više uslova. IUSTUS TITULUS – osnov uperen na prenos svojine. to se više štiti svojina) + (na sve ovo gore) jedan od 3 dodatna alternativno postavljena uslova: 1. 3. zalogoprimac. 2. POSEBNI USLOVI (ALTERNATIVNO SU POBROJANI. jer onda je punomoćnik i to je onda sticanje od vlasnika preko punomoćnika). Dražba = nadmetanje..

sve su ovo uslovi kada se štiti pravni promet na račun pravne sigurnosti vlasnika (žrtvovan opravdan interes vlasnika)! To je tzv. tj. Ovde se menja svojina sa jednog na drugi subjekt prava. zak. 31. tj. Dovoljno je da DOKAŽE ZAKONITOST SVOJE DRŽAVINE.je sticanje prava svojine na osnovu državine koja ima određene kvalitete i koja je trajala zakonom određeno vreme. Živim u stanu 20 godina. tada održajem dokazujem).Dakle. iz praktičnih razloga će se pozivati na održaj vlasnici koji su pravo svojine stekli derivatnim putem. da li kao vlasnik ili ne). tj. Alternativa je redovnom sticanju. 48 . onda i postojanje svojine na strani njegovog (prethodnikovog) prethodnika i tako redom. Nije održaj svuda u svetu isti. a od 1980. Taj dokaz je težak i nekad nemoguć. a ako je i on stekao derivatnim putem. Uslovi za ponovno sticanje svojine: 1. stvar za njega mora imati naročiti značaj (što je slobodna sudijska procena) 2. nije definitivan gubitak. ipak. nisam upisan u zemljišne knjige. stekne svojinu! Ovo je IZUZETNO!!! Opisuje ga čl. CILJ ODRŽAJA je da pretvara faktičko stanje u pravno stanje (je reakcija da se stane na kraj neskladu faktičkog i pravnog stanja. Takođe. iako je stekao derivatnim putem. na osnovu pravnog posla sa vlasnikom. dok se savesnost pretpostavlja i ne mora se dokazivati. tj. nemam ugovor. jer vlasnik ima pravo da traži ponovno sticanje svojine. e. originerno sticanje! To sve. CILJ ODRŽAJA može biti i dokazivanje prava svojine (npr: ja jesam vlasnik. a kod vanrednog održaja čak ni to... počev od dana kada je izgubljena svojina ODRŽAJ (usucapio) . da ponovo postane vlasnik. Održaj kod nas je uređen u tradiciji recipiranog rimskog prava i Austrijskog građ. u ZOSPO. postoji prekluzivan rok od 1 godine. a ne mogu to da dokažem.. pa se zato posle određenog vremena vlasnik može pozvati na pravila o održaju. To je ex lege = sticanje po sili zakona (član 28-30 ZOSPO). jer se ne traži. Zašto? Zato što sticanje na osnovu pravnog posla sa vlasnikom podrazumeva i punovažnost osnova i postojanje modusa i postojanje svojine na strani prethodnika. da se utvrdi ko i kako se ponaša. jer zakonodavac bira kako će ga konstruisati.

tj. Rečeno je da je u nekim sistemima vlasnik uvek zaštićen. SISTEMOM NEOGRANIČENE REIVINDIKACIJE. onaj koji je podesan za sticanje tog prava).. to je kraće vreme potrebno i obrnuto! Manje uslova – duže vremena! Ovde imamo: SVOJSTVA DRŽAVINE + ROK = ODRŽAJ (STICANJE SVOJINE)! REDOVAN ODRŽAJ (usucapio ordinario) zahteva: 1. a ne racionalni nazivi. nema prevare. tj.. ima valjan pravni osnov. pa samo donekle menja situaciju. tj. Drugo rešenje je ODRŽAJ. SAVESNOST SE PRETPOSTAVLJA. PRAVA (To se dokazuje na sudu. a to je da predviđa da reivindikacija zastari. TE SE NE MORA DOKAZIVATI. želi da ostavi nesklad između faktičkog i pravnog stanja. samo sud može da kaže da je to to – da sam ja vlasnik. ZASTARELOST (i dalje postoji. ZAKONITA (to se dokazuje na sudu. prisilio. jer nisu utemeljeni u logici). tj.Potrebna je SUDSKA DEKLARATIVNA ODLUKA. tj. nepokretna stvar 20 godina) SAVESNOST Da li se savesnost traži tokom celog roka? DA. Ovo je NAČIN. nepokretna stvar 10 godina) VANREDNI ODRŽAJ (usukapio ekstraordinario) zahteva: 1. knjige. potajno uzeo. samo SAVESNA DRŽAVINA + 2. Punovažan. prvo rešenje – neograničena reivindikacija. KVALITETE DRŽAVINE: SAVESNA (to se pretpostavlja). kod nas postoji: 1) ODRŽAJ i 2) STICANJE OD NEOVLAŠĆENOG! Ovo. 49 . predviđa da zastari reivindikacioni zahtev. faktička prerasta u novu pravnu situaciju! Postoje dve vrste održaja: redovan i vanredan (ovo su tradicionalni. KRAĆE VREME (pokretna 3 godine. Osnovna ideja je što više uslova za održaj.) + 3. a sa tom odlukom se onda mogu upisati u zemlj. jer sam dokazao održaj. tj. pa onaj kod koga je stvar može da vrati stvar ako želi) ili PREKLUZIVNO (fatalno). ROK (pokretna 10 godina. SVOJINSKU DRŽAVINU (to od vrsta državine) + 2. jer se njime nesklad okončava. međutim. tj.

To leči savesnost. ***Prof. Rok teče neprekidno. Ako kraj roka pada u dan kada je zakonom određeno da se ne radi.Razlika savesnosti kod redovnog i vanrednog održaja? Razlika potiče od same funkcije ova dva održaja. kao poslednji dan roka se računa sledeći radni dan. da steknemo. mi tu verujemo da jeste vlasnik. Npr: zabluda kod indentiteta stvari (u bioskopu je mrak i uzmem tuđu stvar slučajno). tj. Čavoški. tj. Savesnost kod vanrednog održaja – ona se odnosi na bilo koju činjenicu koja nas je onemogućila da postanemo vlasnik. Dakle. Savesnost kod redovnog održaja – se odnosi na to da prethodnik nije vlasnik. priračunavanjem i zastojem! 50 . Npr: moja savesnost kod redovnog održaja se tiče toga šta sam mogao ili morao da znam o tom licu od koga stičem. kao kod sticanja od nevlasnika. mesecima i godinama. Rok može biti kraći ili duži. Rok određen u danima počinje teći prvog dana posle događaja. da znam da nije vlasnik. Vodinelic nudi rešenje TROSTEPENOG ODRŽAJA i to smo dobili kao dodatak od prof. Vreme potrebno za održaj počinje teći onoga dana kada je držalac stupio u državinu stvari. iako su kogentnim normama uređeni. tj. rokovi se menjaju: prekidom. nedeljama. nedelje i praznici se ne oduzimaju. jer stičemo od lica koje nije vlasnik stvari. Što se tiče rokova. da nisam znao ili mogao znati da lice nije vlasnik. KOD ODRŽAJA DOKAZUJEM POČETAK I KRAJ DRŽAVINE! RAČUNANJE VREMENA se vrši po pravilima ZOO i SHODNO se primenjuje na ZOSPO. Rok može biti određen u danima.

Dakle.PRIRAČUNAVANJE: 1. sledbenik i prethodnik su jednaki uzukapijetni – iste vrste. ostaje da lice B treba da drži drugih 50 procenata vremena. 50 procenata potrebnog vremena. te lice B drži stvar u vanrednom održaju. Prema zastoju vreme potrebno za održaj ne teče u dole navedenim situacijama.5 godinu. a ko u ulozi vlasnika: 1. npr: za pokretnu stvar sledi: Imamo lice A. tj. polovinu – 5 godina! Ukupno su lice A i lice B držali stvar 6. kod koga se našla stvar lica A. a to je 10 godina. u roku od 3 godine i držalo je stvar 1. licu B treba 10 godina za tu pokretnu stvar. između roditelja i dece 51 . koje je potrebno za vanredni održaj. Imamo sada lice B. onda. a kako je lice A držalo već 50 posto vremena. onda ide PROTEKLO VREME + NOVO VREME. tj. kada uzukapijenti nisu jednaki. tj. ZASTOJ: • • Slabije smeta za rok. kada su uzukapijenti iste vrste. između bračnih drugova 2. najbolje je izraziti proteklo i preostalo vreme u procentima i voditi računa o vrsti održaja! Okolnosti koje utiču da rok ne može da teče: ZASTOJ i PREKID.5 godina! Dakle. 2. ali 50 posto onog vremena. bez obzira ko se našao u ulozi uzukapijenta. koje stiče na osnovu redovnog održaja.

rok za održaj teče bez obzira da li ima zakonskog zastupnika ili ne. kada se kao uzukapijent pojavljuje poslodavac ili član njegove porodice. a kada taj uzrok nestane. a po prestanku te dužnosti biće potrebna još godina dana da uzukapijent postane vlasnik /pokretne stvari/ na osnovu redovnog održaja) • Protiv vlasnika koji je maloletan ili drugo poslovno nesposobno lice. ali ako ovakav vlasnik nema zakonskog zastupnika. između štićenika i organa starateljstva. odlaže se početak roka. između dva lica koja žive u vanbračnoj zajednici. njegov tok se zaustavlja i vreme ne teče sve dok uzrok zastoja postoji. za vreme trajanja starateljstva i dok ne budu položeni računi 4. održaj ne teče protiv vlasnika koji se nalazi na VOJNOJ DUŽNOSTI ZA VREME MOBILIZACIJE U SLUČAJU NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI ILI RATA 6. Imamo dve podvrste: 1. rok će početi da teče tek kada vlasniku prestane vojna dužnost) 2. rok neće teći za sve vreme dok se on nalazi na vojnoj dužnosti. sve dok traje taj radni odnos 7. vreme potrebno za održaj ne teče za sve vreme za koje vlasniku nije bilo moguće. a zbog nesavladivih prepreka da sudskim putem zahteva zaštitu svog prava (kada sudovi ne radi zbog elementarne nepogode – zemljotres. Protiv vlasnika koji se nalazi na ODSLUŽENJU VOJNOG ROKA ILI NA VOJNOJ VEŽBI. održaj ne može nastupiti. dok ta zajednica postoji 5.3. slabiji zastoj = zastoj sa slabim dejstvom (primer za vojsku) 52 • • . AKO SE UZROK ZASTOJA POJAVIO NAKON ŠTO JE ROK ZA ODRŽAJ POČEO TEĆI. vreme potrebno za održaj teče. ali održaj ne može nastupiti dok ne proteknu tri meseca od odsluženja vojnog roka. AKO SE UZROK ZASTOJA POJAVIO PRE NEGO ŠTO JE ROK ZA ODRŽAJ UOPŠTE POČEO TEĆI. koji počinje teći kada taj uzrok prestane (npr: ako je uzukapiona državina nastala dok se vlasnik nalazio na VOJNOJ DUŽNOSTI.) • Uticaj uzroka zastoja može biti dvojak: 1. održaj ne teče protiv lica zaposlenih u tuđem domaćinstvu. pre nego što proteknu dve godine od dana kada je vlasnik postao potpuno poslovno sposoban ili od kada je dobio zastupnika. Uostalom. rok nastavlja da teče i ranije proteklo vreme se računa (npr: ako je isteklo dve godine uzukapione državine i to pre odlaska vlasnika na VOJNU DUŽNOST ZA VREME RATA. to je faktičko pitanje o kojem odlučuje sud.

celo prethodno vreme. pa se nastavlja) PREKID: • Jače smeta za rok. jer gubi sve. sve vreme propada. Ako je državina vraćena u roku za samopomoć ili državinsku zaštitu (za oba su rokovi 30 dana i godinu dana). 6. u stvari. Državina – ako lice (uzukapijent) izgubi državinu. 3. Naravno.“). Savesnost državine – dovodi do prekida. Kada treće lice postane vlasnik (npr: po pravilima o sticanju od neovlašćenog). Ovde nemamo nesklad između faktičkog i pravnog stanja! To je elementarno. sledi da nema PREKIDA. Međutim. Da se ne bi dogodila da rok za održaj prodje zbog dugog suđenja. upućivanje u mrak. jer nema svojinsku državinu. Svi razlozi za prekid upućuju na ono što je elementarno kod održaja. Kada vlasnik tuži držaoca i traži državinu. Ovde sami pronalazimo razloge za prekid. za vlasnika. prekid je fatalan po proteklo vreme. 4. 5. već se SHODNO (tj. priroda zastarelosti (slabe prava) je drugačija od održaja (gube se prava). onda to nije ovaj slučaj. menja se šta treba) primenjuju odredbe roka o zastarelosti (regulisano u ZOO).2. Fizička i pravna (pravna – kada zakon isključi mogućnost da se na toj stvari ima svojina). pa je ovo. dejstvo mu je jače od zastoja za uzukapijenta. držim tvoju stvar. a bez svojinske državine nema održaja. jači zastoj = zastoj sa jakim dejstvom (vreme se prekida. ako uspe. tj. vrši pravo svojine (postavlja zahtev da mu se vrati stvar). 2. Propast same stvari. Čim sam postao nesavestan (kada sam saznao ili mogao saznati da nisam vlasnik) dolazi do prekida roka. Ovo pod uslovom da sa tužbom uspe (dužina tog procesa zavisi od ažurnosti sudije). Tako sledi: 1. Razlozi za prekid – ZOSPO nema u pogledu prekida i zastoja svoje odredbe. održaj se prekida od časa podnošenja tužbe. To je ideja – nedostaje nešto što je neophodno za sam fenomen održaja. Kada uzukapijent vlasniku prizna svojinu („Jeste. 53 . sve propada. dakle samo sa pravosnažnom odlukom. u slučaju da se ovo priznanje izvrši nevlasniku. jer nema održaja bez savesnosti.

jer ako ako sam se na 1Kvkm ponašao kao vlasnik. kod nepokretnosti je to upis u zemlj. već po prigovoru ili zahtevu uzukapijenta! ODRŽAJ IMA RETROAKTIVNO DEJSTVO. jer to je jedno od ovlašćenja svojine kao subjektivnog prava (plus dispozicija subjekata). jer istekom zakonskog roka uzukapijent postaje vlasnik. u protivnom prestaju (s tim što i u pogledu njih treba da istekne vreme održaja) ako je uzukapioni držalac do stvari došao bez naknade. Posledice: 1. važi da prava trećih. knjige (uknjiženje). tj. a raspolaganja činjena od strane bivšeg vlasnika gube važnost PRAVA TREĆIH: • ako je uzukapioni držalac do stvari došao teretnim poslom. morao znati. tj. jačaju) i važe. uopšte. Pravo svojine stečeno održajem po obimu odgovara državini! Sud se na održaj ne obazire po službenoj dužnosti. Međutim. Ovo ne znači da pravo svojine zastareva. već ću na njima steći susvojinu. 54 .EFEKTI ODRŽAJA . hipoteka konstituisana pre isteka roka održaja preča je od hipoteke konstituisane posle isteka roka za održaj 3. neću postati na 5Kvkm ako sam se na njima ponašao kao suvlasnik. ukoliko imamo dugogodišnje nevršenje prava svojine i stvar se nalazi kod drugoga + ispunjeni su određeni uslovi UZUKAPIONE DRŽAVINE. a uzukapijent postaje vlasnik. vlasnik gubi svojinu. jer vlasnik koji ne vrši svoje pravo svojine nije izložen riziku gubitka prava. bila stvar kod vlasnika ili kod nekog drugog. Taj upis bi imao samo deklarativno dejstvo. prava trećih bi trebalo da ostanu. jer nema potreba za MODUSOM kod održaja.po sili zakona dolazi do promene. plodovi i sve koristi koje je stvar dala u međuvremenu pripadaju novom vlasniku 2. tada sledi prestanak svojine ranijeg vlasnika. bez obzira na savesnost uzukapijenta u pogledu tih prava • Ovo je VANKNJIŽNO STICANJE PRAVA SVOJINE. tj. sva raspolaganja činjenja od strane uzukapionog držaoca se konsoliduju (sređuju. Istekom poslednjeg dana roka se stiče svojina. koja su eventualno postojala na stvari. a njegovo pravo svojine postoji počev od momenta sticanja državine. ostaju ako je uzukapioni držalac za njih znao.

godine bilo u državnom vlasništvu. pa su najpre evidentirali imovinu. Kod Mađara je bilo OBEŠTEĆENJE i to po veoma niskim kriterijumima. a pošto su videli da je to ogromna količina. Poljaci su pokušali nešto slično. s obzirom da su izazvali osnovano i opravdano očekivanje kod građana i nije moglo doći do odustanka – denacionalizacija je izvršena. stare se nepravde ne smeju uklanjati stvaranjem novih. upis u zemljišne knjige je neophodan da bi održaj proizveo dejstvo i prema singularnim sukcesorima (singularna sukcesija je stupanje pravnog sledbenika u jedno ili više tačno određenih prava i obaveza pravnog prethodnika. a ako ne može. za života – poklon. u svojim članovima koji govore o tome da onaj ko se ne prijavi u određenom roku gubi pravo na povraćaj svoje imovine. Kad nas će biti primarno VRAĆANJE. Bilo je i mogućnosti KONFISKACIJE. Takođe. u slučaju ogrešenja o Krivični zakon. s tim što su naknade bile simbolične. To nije moglo proći. Niko se nije bunio. REČ – DVE O DENACIONALIZACIJI Denacionalizacija je ponovno sticanje svojine (sticanje od strane nas ili naših sledbenika). onda OBEŠTEĆENJE. Bilo je više nacionalizacija: privrednih grana. Denacionalizacija nikad nije 100-postotna. stambenih zgrada. Uzukapijent se po isteku roka za održaj može odreći održaja i tada stvar ostaje u svojini dotadašnjeg vlasnika. a ne smatra se da ju je uzukapijent poklonio – jedna vrsta OBLIGATIO NATURALIS. građevinskog zemljišta. jeste besmislen. tj. oslanjajući na javne knjige. GRADSKO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE je do novog Ustava od 2006. nisu hteli da je vrate. Postoji više načina. tako da zakon koji je donet u svrhu evidentiranja oduzete imovine. moralna obaveza. sledi da po tome ne može biti štete za onoga koji je. 55 . Uzukapijentovi poverioci i druga pravno zainteresovana lica mogu pobijati ovo odricanje. OBEŠTEĆENJE ili VRAĆANJE U NATURI. bilo je i EKSPROPRIJACIJA. pre nego što je to ODRŽAJEM STEČENO PRAVO bilo uknjiženo.Međutim. Naravno. Uspostavljeni su svojinski maksimumi. pa i imovinskoj jednakosti. Evropski sud je konstatovao takvu obavezu države prema građanima. cesija. Razlozi oduzimanja – socijalizam je težio što većoj jednakosti ljudi. jer ne može se unapred prekludirati nešto što ni ne znamo u kojoj meri će biti i kom obliku. pribavio sebi pravo. trampa. ili za slučaj smrti – legat) onoga ko je izgubio pravo svojine usled održaja. To je pravno savladavanje autoritativne prošlosti.

tj. a znak (-) nesavesnost: VLASNIK ZEMLJIŠTA (+) preobražajno pravo. sve što se izgradi ima da se skloni. bilo i na zgradi i zemljištu. 4. opciju: VLASNIK ZGRADE (-) = vlasnik zemljišta ima 1.oba objekta moraju da pripadaju jednom licu (svejedno je kome – da li vlasniku zemljišta ili vlasniku zgrade). POTREBE ZA OBJEKTOM (ko ima veće potrebe za izgrađenim objektom. SAVESNOST b. ovde znak (+) znači savesnost. VREDNOST ZGRADE I ZEMLJIŠTA (šta je vrednije) c. da traži rušenje zgrade 56 . SUSVOJINA – bilo samo na zgradi. Ovde se postavlja pitanje. POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE – tj. vlasnik zemljišta ili vlasnik zgrade) SAVESNOST (postoji nekoliko opcija). u slučaju da nema ugovornog odnosa između dva vlasnika. kako dalje? Ovo zavisi od zakonodavca. SUPERFICIES CEDIT SOLO (po starom shvatanju sve pripada vlasniku zemljišta.GRAĐENJE NA TUĐEM ZEMLJIŠTU – PRIRAŠTAJ Tada se zgrada spaja sa zemljištem. jer je zemlja uživala veći značaj ekonomski i politički) 2. 3. Imamo nekoliko načina: 1. Postoje kriterijumi koji određuju da li je jedan ili drugi vlasnik svega: a. Ovo je kod nas .

da je deo stvari 57 . Ako su jednake vrednosti ili približne. tj. ne može da ruši 2. naknada onome drugom se podrazumeva. da stekne zgradu i isplati graditelja ZAJEDNICE SVOJINE U našem pravu postoji zatvoren broj zajednica svojine – 3 vrste određenih kogentnim pravilima: 1. niti drugi.. sledi treći kriterijum – kriterijum POREBE ZA OBJEKTOM. dok vlasnik zgrade vređa tuđu svojinu. jedno od njih je upravo to – da ne mora da radi ništa). prepusti zemlju u svojinu gradiocu i traži mu naknadu za vrednost zemljišta 3. kojoj celini? Imamo više odgovora: 1. a redovno je to graditelj. SUSVOJINA (13. UDEO je deo određen prema celini. savesnost nije osnov sticanja i zbog toga mora doći do obeštećenja vlasnika zemljišta. ne znaju da se gradi i oba su savesna. Međutim. ZAJEDNIČKA SVOJINA (ZOSPO) 2. uz naknadu vlasniku zemljišta 3. (-) (+) = vlasnik zgrade stiče sve. Deo čega? Određen prema čemu. tj.. . (+) (+) = ni prvi. kome je potrebniji. prepuštanje zemlje graditelju. jer postupa u skladu sa ovlašćenjima svojine (a. (-) (-) = ovde vlasnik zemljišta ima pravo da ne radi ništa (dispozicija subjekata) i ne znači da ako ne radi ništa – da time izjavljuje volju. Ovde imamo analogiju sa prvom opcijom i može: 1. Ovde slede kriterijumi vrednosti. ČLAN I DALJE) 3. njemu se dosuđuje.2. što je gore. ono što vredi više privlači ono drugo! Naravno. ETAŽNA SVOJINA (19. ČLAN) ZAJEDNIČKA SVOJINA – je pravo svojine više lica na jednoj stvari PO ODREDIVIM UDELIMA! Udeo je važna reč! Udeo se u zakonu naziva IDEALNI DEO = KVOTA = ALIKVOTNI DEO.

Po završetku svojinske zajednice (npr: posle prodaje). da je deo prava svojine. pripadanja udeo je – zamišljeni deo stvari (zamišljeni deo. već svako sa svojim pravom prisvajanja ima određeni deo – kvotu. 58 . kada nas dvojca imamo jedan sto. Pravo pripadanja znači pripadanje nekog objekta određenom subjektu (moje autorsko pravo. pa svako od njih kaže da mu pripada DEO stvari. tj. stolice – ja imam određeni deo – IDEALAN DEO!). Kada je reč o državini – to je udeo u pravu da se bude držalac. To su delovima u mislima određeni.. jer se tu svojina deli 3. niko u celosti. ali ne uvek u svemu. Npr: kod PRAVA KORIŠĆENJA (prisvojiti plodove) – to je onda deo od plodova koji stvar daje. a ne cela stvar. a ne MATERIJALNI = REALNI delovi. Pošto je zajednica u pitanju postoji i više prava pripadanja. pravo svojine. tj. SUSVOJINE i ETAŽNE SVOJINE. ali niko sam. a ne realnim delovima. već se tiče OVLAŠĆENJA KOJA ČINE PRAVO SVOJINE. onda udeo znači udeo u pravu. ali u svakoj čestici. udeo je mera u vrednosti koja se dobija posle teretnog raspolaganja. Svaki zajedničar ima samo odrediv udeo (da se može odrediti. Tačno se određuje ko i kada i koliko može da drži (npr: od 7 dana ja 3 dana. Udeli su odredivi. da je vršenje prava svojine između zajedničara i suvlasnika Profesor V. a kod ostalih prava udeo je – mera u vršenju određenog ovlašćenja.2. Mogu isto da kažu “NAŠE JE”! Npr. tj. da je deo vrednosti stvari zajedničara i suvlasnika 4. reč je o tome da se radi o zamišljenim delovima.). ostalim ovlašćenjima koje čine to pravo. Pravo pripadanja kod zajedničke svojine znači da je udeo u objektu svojine. pa tako ja nemam 4 noge. odrediti njegovu veličinu = meru). ali nisu određeni. Kod OVLAŠĆENJA (prava) PRIPADANJA UDEO je zamišljeni deo samo stvari. a on dasku stola! To su zato IDEALNI = ZAMIŠLJENI. moje je dete). Kada je reč o ostalim ovlašćenjima. jer su ovlašćenja sadržinski različita! Jedno od ovlašćenja svojinskih je OVLAŠĆENJE PRIPADANJA (stvar pripada u potpunosti vlasniku).. To je predstava u mislima da mi pripada nešto. npr. Sa stv. udeo u samoj stvari. UDEO postoji i kod ZAJEDNIČKE SVOJINE. a nad kojim postoji svojina. Ne može niko sve polodove prisvojiti. Kod zajedničke svojine postoje udeli koje možemo odrediti. Vodinelić misli da je UDEO sve to.

ali efekat nastupa tek kada udeo postane određen. vanbračna zajednica. Tako su udeli bračnih drugova jednaki u slučaju spora.. a inače oni mogu dogovoriti kako god žele. Sporazumom zajedničara se opredeljuje vršenje svojinskih ovlašćenja. o svemu se zajedničari dogovaraju. Svako od suvlasnika ima jednako pravo učešća. etažni vlasnici u jednom slučaju. Zajednička svojina je onaj slučaj kada više lica imaju jedno pravo svojine na jednoj stvari i sve je to zakonom određeno. ali efekat nastaje tek kad prestane zajednička svojina. u braku. Svi glasovi vrede isto. ne upravnog akta.. sve što stičemo stičemo kao zajedničku svojinu. raspolagati se udelom može. Izuzetak od konsenzusa. Udeo pripada jednome. nezavisno od veličine udela. a ono što je važno jeste PRINCIP KONSENZUSA. Svaki zajedničar ima sva svojinska ovlašćenja. kada prestane zajednička svojina.. tj. drvo na samoj međi). Nastaje na osnovu zakona (ne podzakonskog akta. Čim se odredi udeo. već samo odredivi.Dokle god udeli nisu određeni. tj. npr. Svaka zajednička svojina se javlja kao pratnja nekog prava – bračnih prava.. Dakle. tj. Dok smo. Šta znači da se udeo može svakog trenutka odrediti? Uvek u nekom pravnom aktu imamo meru na osnovu koje određujemo udeo. Svi imamo sva prava. nastaju ex lege kada se steknu sve činjenice. Uvek postoji mogućnost da se odredi udeo. Za neke zajedničare u slučaju spora važi presumpcija o veličini udela. a to su one koje su u interesu svih i to po razumnom toku stvari: • • • • da se spreči propadanja zaštita stvari hitno potrebne radnje samopomoć i tužba Prestanak: 1) voljno ili 2) po sili zakona – čim propadnbe stvar. Tu imamo numerus clausus – samo oni slučajevi koje zakon odredi: bračna zajednica. a stvar njima! Raspolaganje udelom je moguće kod zajedničke svojine. porodična zajednica = domaćinstvo. tj. zakonodavac im šalje poruku da se dogovaraju o načinu vršenja ovlašćenja. to je zajednička svojina.). 59 . neki slučajevi susedskog prava (neki zid. Dakle. čim prestane postojanje zajednice (razvod braka). sanaslednike. to je onda SUSVOJINA. kada ne trebada pitamo drugog – to su radnje na koje je ovlašćen svaki zajedničar ponaosob.

Nisu nam potrebna neka druga prava. 60 . ali i iz nje. imamo susvojinu. udeo je ODREĐEN! Onoga trenutka kada udeo postane određen. Ovde može svako sa svakim. ali sa drugim pridevom. niti neka lična svojstva. Udeo je glavna reč.SUSVOJINA – za nju važi da uvek možemo u nju.

tj. deoba suvlasničke zajednice? Saglasnošću volja prestaje zajednica. Naravno. sa izuzetkom onih neodložnih radnji.. Dakle. Veličina se računa prwma udelu. I ovde postoje poslovi koje ne podležu ni konsenzusu. može vršiti i konstitutivan prenos (dam nekome zalogu na mom udelu. Naravno. Odnos suvlasnika prema samoj stvari – kod zajedničke svojine svi moraju da se dogovore o svome. Suvlasnik je vlasnik svog udela. ostali suvlasnici imaju zakonsko pravo preče kupovine. dam nekom plodouživanje na mom udelu) i translativan prenos (poklonim nekom udeo. Nekad susvojina nastaje po sili zakona! Postoji pravo svakoga na deobu zajednice – preobražajno pravo. prvo se svaki pravni posao kvalifikuje. koja bi naškodila ostalim suvlasnicima. ni većini. da bi se videlo koji režim treba primeniti. tj. tek ako nema te saglasnosti idu određena pravila vezana za to: • tako kod deljive stvari – sud mora da je deli 61 .). već svako može da ih radi: tu vlada neoboriva presumcija da su u interesu svih ostalih. prema veličini udela. a redovno se odvija po principu većinskog opredeljenje = demokratski. kako se donose odluke kako će se vršiti ovlašćenja u pogledu samo stvari – vršenje prav aučešća (pravo da se sudeluje u odlukama). Imamo ORDINARIA (redovno upravljanje. Svi učesnici imaju pravo na donošenje odluka. Kako se raskida susvojina. a koje vanrednom upravljanju. može biti izuzetaka. Suvlasnik je slobodan (nije mu potrebna saglasnost ostalih) da raspolaže svojim udelom. a ovde imamo 2 različita režima suvlasnika prema stvari: Administratio (upravljanje sa stvari) – vršenje svojinskih ovlašćenja u pogledu same stvari. pravo preče kupovine. ograničenja u slobodnom raspolaganju (npr: neka preča prava – to su prava kod kojih njihov imalac može da stekne pre drugih. ali uvek može nastati ugovorno pravo preče kupovine.Suvlasnici su dva ili više lica koja imaju svojinu na jednoj stvari i čiji su udeli određeni. Vanredno upravljanje se odvija po principu KONSENZUSA. npr: kratkoročni zakup) i EXTRAORDINARIA (vanredno upravljanje. Dakle. Samo u pogledu nepokretnosti.. tj. razlika je u tome na šta se odnosi i koje radnje podležu redovnom. Suvlasnik ne može da vrši ona raspolaganja. taj odmah postaje suvlasnik umesto mene). npr: to su pravni poslovi koji su dalekosežniji – dugogodišnji zakup).

kod nedeljive stvari – ide prodaja i raspodela novca ili prepuštanje svojine + isplata udela ostalima deoba može bilo kada osim u nevreme = onda kada bi poslovi ostalih trpeli

ETAŽNA SVOJINA – to je kada su razni delovi jedne iste zgrade u svojini različitih vlasnika. Tek u 20. veku dolazi do afirmacije etažne svojine, kada su ljudi bili na nju usmereni, tj. sticajem prilika morali da je definišu. Ovde imamo 4 moguća objekta prava: • • • • zgrada kao takva posebni delovi zgrade zajednički delovi zgrade zemljište

Etažna svojina je svojina na posebnom delu zgrade + (praćena) zajednica svojine na zajedničkim delovima zgrade + zajednica svojine na zemljištu. Posebni deo zgrade – fizički deo zgrade. Ovo određuje zakonodavac kogentnim normama. To je zakonom definisana celina i na njemu se može imati samo jedno pravo svojine. Imamo u ZOSPO četiri takva dela: • • • • stan poslovna prostorija garaža garažno mesto

*etaža = sprat, na franc. Zajednički delovi zgrade – isto su zakonom definisani kogentnim normama. To je svaki onaj deo zgrade koji služi za najmanje 2 posebna dela (npr: od 50 stanova za najmanje dva). Npr: zid između dva stana je zajednički deo zgrade, noseći zid za sve, krov... Ovo je važno zbog primene različitih normi, tj. jedan je režim za zajedničke delove zgrade (koji su u zajedničkoj svojini i to je akcesorno pravo, jer je u pratnji prava nad posebnim delom, nedeljivo je od toga), a drugi za posebni deo zgrade (objekat etažne svojine). Zemljište – je ili u privatnoj svojini, pa sledi susvojina ili je u državnoj svojini, pa sledi pravo korišćenja.
62

Isto je akcesorno pravo pravu nad posebnim delom, jer prati to glavno pravo, ne može da se deli dokle god zgrada postoji. Istorijski razvoj ustanove etažne svojine – postoji nekoliko stvari koje su uticale na to: • nužda da u okviru jedne građevine razni delovi budu od različitih lica. Ovo je krenulo iz Srednjeg veka, kada se u ograđenim gradovima moralo graditi u visinu zbog manjka prostora, a pošto niko nije imao toliko sredstava da gradi tako nešto, ljudi su se udruživali i na taj način su nastajale zgrade u susvojini, pa su posle tek određivali koje delove će ko da koristi. Prvi i drugi Sv. rat su doveli do afirmacije ovoga, tj. do probijanja pravila superficies solo cedit. Do tih ratova je sve moglo da se deli vertikalno, tj. sve što je iznad mog zemljišta bilo je moje, dakle nije mogla da postoji horizontalna podela. Opet, nužda ovih ratova je probila ovaj princip, jer je izgradnja zahtevna bila + socijalno zakonodavstvo, koje je limitiralo visinu zakupnine, jer cene bi rasle zbog male ponude posle rata, a velike potražnje, pa su bogati bili demotivisani da grade velike zgrade. Tu zakon štiti elementarno pravo na stanovanje, ali vlasnici gube interes nad zgradama, pa ih nisu ni gradili, ni hteli da izdaju. Zato sledi udruživanje onih koji su sebi počeli da prave zgrade, a neki vlasnici ih prodaju, pa sve to dovodi do priznanja etažne svojine.

63

PRESTANAKA PRAVA SVOJINE U zavisnosti od toga da li pravo svojine prestaje samo za dotadašnjeg vlasnika ili se gasi i nestaje iz pravnog života, imamo APSOLUTNE (stvar postane res nullius, propadne, propadne, izgubi svoju individualnost – pokretna stvar postane potpuno inkorporisani deo nepokretnosti) i RELATIVNE (pravo prestaje za dotadašnjeg imaoca njeogovom voljom: prodaja, poklon, trampa ili bez njegove volje: održaj, sticanje od neovlašćenog) načine prestanka svojine. Pravo svojine može prestati DERELIKCIJOM, a stvar postaje DERELINKVIRANA. Ako je nepokretnost u pitanju – prelazi u društvenu svojinu, a ako je pokretna u pitanju – prelazi u res nulius. Vlasnik se odriče prava svojine na nepokretnosti jedino ako na njoj nema tereta (hipoteke, plodouživanja), osim stvarnih služebnosti. Izjava o odricanju se daje opštinskom organu uprave. Derelikcija je jednostrani pravni posao i treba je razlikovati od poklona, jer za poklon je potrebna saglasnost poklonoprimca. Pravo svojine se ne može izgubiti zastarelošću, tj. nevršenjem, već samo kada se steknu posebni uslovi za STICANJE SVOJINE OD NEOVLAŠĆENOG ili ODRŽAJ.

64

ali to nisu jedini zahtevi koji postoje kod svojine. tužbu neosnovanog obogaćenja (tek kada dođe do neosnovanog obogaćenja) PRAVI SVOJINSKI ZAHTEVI – jesu stvarnopravni zahtevi. Tako kod državinskih zahteva osnov poticanja je iz toga što smo držaoci. Osnov je ono odakle potiču u stvari zahtevi. Oni se ne temelje na svojini i nisu pravi svojinski zahtevi. Odnose se na svojinsku državinu. OSNOVANOST ZAHTEVA je važna. tužbu za naknadu štete (ona postoji tek kada dođe do štete) 3. ograničavanja vlasnika Ovo su PRAVI SVOJINSKI ZAHTEVI I ovi zahtevi za zaštitu svojine odgovaraju po sadržini onim zahtevima kojima se štiti državina. jer se reaguje zbog same povrede svojine i ta povreda rađa ova dva zahteva. To je direktna zaštita. Pandami REIVINDIKACIJI i NEGATORIJI su PUBLICIJANSKI ZAHTEV i NEGATORNI PUBLICIJANSKI ZAHTEV. MEĐUTIM. da li se traži kao držalac nešto ili kao vlasnik. uznemiravanja. tj. tužbu za utvrđivanje prava 2. Odnosno. Sadržina je jednaka sadržini državinskih zahteva: • da se vlasniku preda stvar da neko nešto ne čini što predstavlja smetanja ili da izvrši neku novu radnju da prestane uznemiravanje • • Ovo su petitorni zahtevi u petitornoj parnici. a kod svojinskih zahteva zato što smo vlasnici. Tako. od oduzimanja 2. ali podrazumeva različite pravne režime. neosnovanog držanja vlasnikove stvari. Dakle. tj.ZAŠTITA SVOJINE Ona se vrši od: 1. jače pravo na državinu. sam OSNOV zahteva je drugačiji. tj. tj. U slučaju da sud ne nađe osnov – odbaciće moj zahtev. jer imamo još i: 1. jer je sadržinski vrlo sličan. osnov im je jače pravo da se bude držalac. onaj koji ima jači osnov koristi ova dva pandama zahtevima. tj. To su: REIVINDIKACIONI i NEGATORNI zahtev. jer im je osnov nešto drugo. državinu stvari. 65 .

npr. Ovlašćenje jedino može da proistekne od vlasnika. Ovo znači da je stvar kod mene. ali ne uvek. je jako važno kada je reč o slučaju krađe ili nestanka sume novca. Aktivna legitimacija tužioca kao vlasnika je svojstvo tužioca da bi mogao da tuži. Bitno je samo da sam ja vlasnik. Predmet može biti samo: • da li je stvar kod tuženoga 66 . da li je novac bio individualizovan – u omotu. sudske odluke. koverti ili nije. Njome se traži da tuženi PREDA stvar tužiocu. ova tužba zastareva). a ne da li je stvar kod mene ili ne. u suprotnom. Zakon kaže „povraćaj“. To može da bude samo onaj kod koga je stvar neovlašćeno. TUŽBA: • • • • • prvo ide SUD. Zahtev je da sud naredi da tuženi preda stvar. zato bolje reč „predaja“. ostaje nam TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE (međutim. Pasivna legitimacija je svojstvo onoga koji treba da preda stvar. tj. a ona i ne mora da bude kod mene. Sud me štiti ako sam vlasnik. Ovo sudu treba da bude jasno. TUŽENI i TUŽILAC „radi predaje stvari“ da je tužilac vlasnik + dokaz da se stvar nalazi neovlašćeno kod tuženoga + dokaz na osnovu izloženog zahtevamo od suda da presudi: o da tuženi u roku preda stvar pod pretnjom prinudnog izvršenja o ovo je opciono – da se isplati naknada PREDMET SPORA – to se tiče toga u čemu je spor. što je loš termin. Stvar nije kod vlasnika. jer time vlasnik sprečava i zastarelost i mogućnost da se iz te sume naplate drugi poverioci). jer ovo je tužba za koju je svejedno imao vlasnik stvar kod sebe ili ne. upravnog akta.REIVINDIKACIONA TUŽBA – njome se može zahtevati ISKLJUČIVO INDIVIDUALNO ODREĐENA stvar (zato. protivpravno. zakona. Pasivno legitimisan je isključivo sadašnji držalac (pa dokazujemo samo to da je sada držalac). jer je sam povraćaj najčešći slučaj. Proističe iz svojine.

svi vidovi sticanja svojine. onda ću dokazivati. Zamislimo samo da za neku pokretnu stvar moram da dokažem derivatno sticanje.. onda se za mene presumira da sam vlasnik. Dakle. Tu postoje brojne PRESUMCIJE: • Ako sam upisan u zemljišne knjige. pravnog osnova. nego je važno da se nađe bilo koji dopušteni vid. teret dokazivanja je na onome ko ima interes da nešto dokaže. po bilo kom ČINJENIČNOM SKUPU (koji u Srbiji uzrokuje sticanje svojine: sticanje od nevlasnika. nije važno kako sam ja zapravo postao vlasnik. Naravno. onda moramo da dokazujemo da smo BILO KADA. Svojinu nad određenom stvari ne dokazujemo ako tuženi prizna. Na tužiocu je da dokaže da je bilo kada stekao svojinu. jer ako sam stekao kupoprodajom. pa tako u nedogled. odnosno predaje može steći pravo svojine: naslednik koji nije ušao u posed stvari. Ovo je isto osporavanja akt. nasleđivanje. a tužilac pre 67 . Ona je oboriva od strane tuženoga.) mogli postati vlasnici.• da li je tužilac vlasnik Vlasnik dokazuje da je vlasnik određene stvari (tužilac dokazuje da je postao vlasnik. jer mora da bude vlasnik. a to ne mogu da dokažem ili je suviše teško. kupim nešto od „Eltim“ pa da dokažem od koga je on. jer tu dokazujemo samo početak i kraj državine. ako ne prizna. Tada važi presumcija i da je vlasnik u času spora.. legitimacije. jer postoji DIABOLICA PROBATIO.. Svako bira da kaže onaj vid koji mu je najlakši za dokazivanje. Tužilac koji je dokazao svoje pravo svojine ne mora dokazivati da je imao državinu. održajem. koji može da dokazuje da je svojina ovoga prvoga prestala da postoji.. Npr: da sam ja pre 7 godina ispunio uslove za sticanje od nevlasnika. constitutum posesorium. zbog autoriteta države. održaj. ali teret dokazivanja je na njemu. tuženi ovo može da obara. • Tužilac dokazuje i da je baš ta stvar kod tuženoga lica i to bez ovlašćenja. Tada tužilac gubi spor. tj. ako se bez državine. Npr. da dokažem da imam uslove po bilo kom od osnova za sticanje svojine. Tako nam ODRŽAJ olakšava. međutim. Tuženi se brani prigovorima koji se odnosi i na činjenice i na prava: • PEREMPTORNI (potpuno se zahtev onemogućuje) prigovor POSTERIOS DOMINIUM – da je tuženi posle tužioca postao vlasnik. a ne mora dokazivati da je ostao vlasnik) i da je ta stvar kod tuženoga neovlašćeno.. Dakle. Ovime se tužilac aktivno legitimiše. npr. Ovde je važno da dokažemo činjenični skup „PO KOME BI MOGAO“ da postanem vlasnik! Dakle.

poslugoprimac. npr. drži stvar u tuđe ime (kao čuvar. kao i da naknadi sve ono od plodova što je propustio da ubere. da naknadi svu štetu na stvari. čak iako ovaj povrati stvar od tužioca. Ukoliko propusti da imenuje. Onda za njega važi presumcija da je i dalje vlasnik. uništio.. Sada tužilac pokušava da dokazuje mlađu svojinu. trampio i predao. prodao i predao. potrošio. a još nepotrošene plodove. a A posle stekne od C. ali vlasnik može dokazivati da postao i pre toga nesavestan. Zadržava odvojene. a kojim nam je predao stvar. Postoji i pravo da držalac zahteva od vlasnika kome vraća stvar naknadu troškova koje je imao oko stvari. a stvar je vlasništvo C. Svestan držalac ne duguje ništa za korišćenje. On se odnosi na bilo koji osnov koji izvodimo od tužioca. • Za REIVINDIKACIJU nema roka. Tuženi može da učini NOMINATIO AUCTORIS = imenovanje prethodnika. sve dok je stvar kod tuženoga. ona koja je najbliža času spora. Nesavestan držalac dužan je da preda sve što je kod njega od plodova. ali je u međuvremenu stekao svojinu. Ti si mi prodao.). a ne kao svoju. pasivno je legitimisan. Tada tuženi mora da imenuje lice u čije ime drži stvar. Ako imenovani to prihvati da zauzme njegovo mesto u parnici. Savestan držalac postaje nesavestan od trenutka kada mu je tužba dostavljena. a ne rešenjem i sud ovde govori – odbija ili prihvata tužbeni zahtev. što tražiš stvar od mene kada si mi poklonio i predao. tuženi se oslobađa odgovornosti prema njemu. Najčešće je to kupoprodaja. U Nemačkoj postoji zastarelost. Ovo je imenovanje prethodnika = nominatio auctoris. jer tada on kaže da stvar drži u tuđe ime (čuvar. a izgubi stvar. odgovara svom aukotru. tada se ja pozivam na osnov koji sam imao sa tim prvim. pre 15 godina.. Ovde se govori da ima pravni osnov da stvar bude kod njega. Npr: A da stvar B. ako je kod njega bez pravnog osnova. plodouživalac. Obaveza mu je da preda stvar onakvu kakva je bila u trenutku dostavljanja tužbe. DILATORNI prigovor kada se tuženi poziva da ne drži bez osnova (već po nekom obligacionom odnosu sa tužiocem ili da stvar drži kao imalac nekog stvarnog prava na tuđoj stvari. To je mlađa svojina. oštećenje ili propast stvari. ili kada me tuži onaj ko mi je predao stvar kao tuđu. bez obzira kako je došlo do tog stvarnog prava). Najmlađa svojina je važna.mene.. plodouživalac) i štiti se od ove tužbe. 68 . otuđio. Dakle. • PEREMPTORNI prigovor REI VENDITE ET TRADITE – prodate i predate stvari. Sud ovde presuđuje presudom.. poslugoprimac.

Računa se ko ima više pozitivnih državinskih svojstava (zakonitost – tj. Što je isto kao i kod reivindikacione.ZOSPO tu vodi računa o savesnosti držaoca. tj. onda on ima pravo da to odvoji i zadrži – ius tolendi. SAVESNI IMA PRAVO NA OVE gore – samo ukoliko nisu pokriveni koristima koje je imao od stvari. Nju je uveo pred kraj republike pretor Publicijus. kao i o tome da li je reč o NUŽNIM. KORISNI TROŠKOVI – oni kojima se uvećava vrednost stvari. Sud ovde da naloži predaju stvari. 69 . mi bismo uspeli. podesan pravni osnov. Ovo nije državinska tužba. Stari naziv je „tužba iz pretpostavljene svojine“ – kada se verovalo da tužba služi nekom ko je pretpostavljeni vlasnik. ko ima jače PRAVO NA DRŽAVINU. a na KORISNE samo ako su korisni i za vlasnika. kako je došao do stvari. makar ne bilo sporno da nije vlasnik. NUŽNI TROŠKOVI – oni koji su neophodni za očuvanje suštine stvari. Kriterijumi jačeg osnova? 1. Naravno. a za luskuzne ima IUS TOLENDI. samo kod te tužilac dokazuje pravo svojine. LUSKUZNI TROŠKOVI – oni koji su učinjenji samo radi zadovoljstva i ulepšavanja stvari (oni su naglašeno subjektivne prirode – služe zadovoljenju ličnih prohteva držaoca). SAVESNI NEMA PRAVO NA OVE. Ovo ne valja. Ovo je tužba iz jačeg osnova za držanje. što znači da ako dokažemo da nije vlasnik. npr: za ogradu koja je od mermera u vrednosti koja bi bila jednaka razlici izmedju mermerne i neke uobičajene ograde. Ovo je dobro i za vlasnika kada mu je lakše da pobedi zbog jačeg osnova. ako nešto je luskuzni trošak može da se odvoji od stvari bez oštećenja. PUBLICIJANA – član 41. Kvalifikovanost državine – ko ima kvalifikovaniju državinu. jer je reč o OSNOVU = iustus titulusu! Cilj tužbe je predaja stvari – glavne i plodova. jer je reč o korisnim troškovima koji imaju karakter luksuznih. prava ili manjiva – tj. a ovde ne jači osnov za državinu. osim one razlike u vrednosti koja dolazi u obzir. NESAVESNI ima pravo na NUŽNE uvek. Zato je reč o jačem osnovu da drži stvar od tuženoga. Bivša tužiočeva ili sadašnja tuženikova. KORISNIM i LUKSUZNIM troškovima.

tj. da prestane da je vrši ili se traži da se stanje vrati nekom novom radnjom.savesnost – se uvek pretpostavlja. od svega onoga čime me neko ograničava u mom pravu. Danas. tj. Ovde se favorizuje teretna i to zbog činjenice umanjenja imovine. bez obzira da li ima verbalnu ili faktičku pretenziju. tj. AKCIO NEGOTARIJA – tužba zbog uznemiravanja svojine. Sadašnje. i pas. na drugi kriterijum. mora se biti vlasnik da bi ona uspela. Ovo se onda proširilo na bilo koje pravo koje neko ima na nekoj stvari. idemo dalje. jer na drugoj strani imamo samo puku tvrdjnu. od svega i protiv svakoga ko uznemirava moju svojinu. Ako su po ovom prvom kriterijumu jednaki. Ovo baš ovim redom! Za ovu tužbu nema roka. Nastala je sa službenostima. Ovde se branimo od tuđe pretenzije da ima neko pravo na mojoj stvari. tj. sud će ovlastiti tužioca da potrebne radnje preduzme sam ili preko trećeg. Teretnost pribavljanja državine – tj. 70 . Prigovori – za akt. da li je teretna ili dobročina državina. 2. Zahtev od suda – traži se uzdržavanje od aktivne radnje kojom me neko smeta i uznemirava. 3. a o trošku tuženog. Ne samo verbalne pretenzije. tj. da bi neko negirao nečiju službenost. već i od onoga ko radi kao da ima to pravo. da ne znam ili ne mogu znati da nemam pravo čiju sadržinu vršim. tj. Tužilac je držalac stvari svojinski! Osnov ove tužbe je svojina. Ovde tužilac negira nešto tuženome. aktuelno faktičko stanje u času podnošenja tužbe – ovo ima tuženi i on pobeđuje zbog svoje faktičke vlasti. Ako tuženi ne postupi po presudi. Negativne činjenice se ne dokazuju!). legitimaciju u svim oblicima. držanja uz žrtvu.

Zato tuženi mora da dokaže da je ovlašćen. dokaže da je neko 3. Primer sa naftom u dvorištu. već dokazuju. presumcija koja je oboriva. neovlašćeno uznemirava svojinu. Ovo je zbog našeg mira. iako je svojinski držalac. – da nije svojinski vlasnik. sud će mu u izvršnom postupku. leg. • Sud donosi presudu u petitornom sporu gde kaže da prihvata ili odbija tužbeni zahtev. Teret dokazivanja je na tužiocu. da dokaže neki skup činjenica iz kog izvodi svoje pravo: ugovor. Član 42. vlasnik u vezi sa pas. jer se onda smatra da i vlasnik. dok postoji stanje smetanja Zato sud ustanovljava da li ima tog stanja ili ne! Šta je sa bivšim smetanjima? To je obligacioni odnos za štetu. čija se ograničenja ne pretpostavljaju. odobrava tražene troškove i obrazlaže sve to. da nije on to smetanje vršio.Ukoliko posle usvajanja tužbenog zahteva tuženi ponovi uznemiravanje. ali postoje dva uslova: 1. – da nije on prelazio. jer je pravo svojine najšira pravna vlast. sa opštim rokom od 3 godine. 71 . sve zbog presumcije da pravo svojine nije ograničeno drugim pravima. jer onda bi svako mogao da nas stavi u dilemu da trpimo njegovo uznemiravanje ili da dokazujemo svoje pravo svojine i to sve u sporu u kojem se ne osporava naše pravo svojine. tj. ali ne da je vlasnik.. Tužilac dokazuje da tuženi smeta i ne dokazuje da nema tuženi to pravo. Za ovu tužbu nema numerički određenog roka. i opet tako. na osnovu već donete presude izreći kaznu. Tuženi koji pretenduje na uspeh u sporu mora dokazati da ima pravo na preduzimanje radnji Prigovori tuženoga: • u vezi sa akt... Ona se odnosi na onoga koji protivpravno. leg. već da je bez tereta. već da ima svojinsku državinu.. tj. nasledstvo. od opasnosti da se radnja ponovi 2.

služnosti) su stvarna prava na tuđoj stvari.SLUŽBENOSTI (servituti. reč je o LIČNIM SLUŽBENOSTIMA. Imalac službenosti ima ovlašćenje da u određenoj meri: • • UPOTREBLJAVA ili KORISTI stvar da zahteva od njenog SVAKODOBNOG VLASNIKA da je na neki način ne upotrebljava. poslužja. Ukoliko su službenosti ustanovljene u korist svakodobnog vlasnika jedne nepokretnosti. reč je o STVARNIM SLUŽBENOSTIMA. STVARNE (stvarnopravne. realne) SLUŽBENOSTI 72 . Ukoliko su službenosti ustanovljene u korist određenog lica. koja se naziva POSLUŽNA STVAR = POSLUŽNO DOBRO.

pa zato ne mogu biti ni hipotekovana. dim kroz susedov dimnjak puštati. To je STVARNOPRAVNI karakter službenosti. Prema ovome. Ovlašćuju titulara na zabranu. Npr: pravo prolaza. Sadržina ovih ovlašćenja je drugačija od onih gore službenosti.. Stvarna službenost je pravo SVAKODOBNOG vlasnika jedne nepokretnosti (povlasnog dobra) da: • na određeni način i u određenoj meri koristi tuđu nepokretnost (poslužno dobro).STVARNE SLUŽBENOSTI . Stvarna službenost je pravni odnos između svakodobnih vlasnika dveju nepokretnosti. otvaranjem prozora na sopstvenoj zgradi. ni zaplenjena.svako ko je vlasnik povlasnog dobra ima pravo službenosti! STVARNO LIČNE SLUŽBENOSTI (iregularne. na zidu koji se nalazi na međi prema susednom dvorištu. jer ovaj što otvara samo koristi vazduh i svetlost. 73 • . Ove se samo zovu „službenosti“.. Ovo su pozitvine stvarne službenosti. neko uzdržavanje od radnje koju bi vlasnik imao inače pravo da čini. vlasnik može da vrši sva prava koja proističu iz svojine. da od vlasnika poslužnog dobra zahteva da ga na neki način ne upotrebljava. Ovo su negativne stvarne službenosti. na neko nečinjenje. tj. Ovlašćuju titulara prava na ČINJENJE (na upotrebu poslužnog dobra). vlasnik jednostavno vrši svoje pravo svojine i za to mu nije potrebna nikakva službenost. tako što mu taj prozor služi za vetrenje toaleta. DAKLE. PRAVO ZAHTEVATI DA VLASNIK POSLUŽNE ZGRADE NE OTVARA PROZOR NA STRANI OKRENUTOJ POVLASNOM DOBRU i to zato što ovaj što želi da otvori prozor ne sme svojim vršenjem prava svojine da zloupotrebi na štetu svoga suseda.. pravo progona stoke. a obavezuju vlasnika poslužnog dobra na trpljenje. već samo određeno lice ima službenost! Sadržina i jednih i drugih je ista. a obavezuju vlasnika poslužnog dobra na nečinjenje. da svoju zgradu ne čini nižom. Razlika je u načinu ustanovljenja. ali samo ako ne ZLOUPOTREBLJAVA pravo svojine.. PROZOR NA TUĐEM ZIDU OTVORITI. pa sam smrad ide susedu u dvorište. Službenosti su akcesorna. neprave) – ne svako. Vlasnik dvorišta usled otvaranja prozora ne trpi ništa ili mora da nešto ne čini. LIČNE SLUŽBENOSTI – najviše ovlašćenja koje neko ima posle vlasnika. bez obzira ko je vlasnik (svakodobni) poslužnog dobra. Npr: pravo zahtevati da sused svoju zgradu ne čini višom. tečnost na susedovo zemljište sipati. da ne seje visoku kulturu koja bi povlasnom dobu oduzimala vidik. pravo nasloniti teret svog zdanja na tuđe. prateća prava.

vlasnik koji ima za to interes.NIKAKO stvarna službenost ne znači neko ČINJENJE vlasnika poslužnog dobra!!! U slučajevima održavanja uređaja potrebnih za vršenje službenosti (vodovodnih cevi. zgrade (stanovi). ona ostaje i aktivira se pošto dođe do novog otuđenja. prepuštajući mu u celini uređaje. uz ISKLJUČIVO MINIMALNE žrtve po svojinu na poslužnom dobru. Premeštanje službenosti na drugo poslužno dobro istog vlasnika moguće je samo uz pristanak titulara službenosti. imamo da to leži na titularu službenosti. Naravno. po opštim pravilima o sticanju službenosti. isto lice može biti suvlasnik povlasnog dobra i isključivi vlasnik poslužnog dobra i obrnuto. To mogu biti samo nepokretne stvari: zemljišta. ako je neko vlasnik dve nepokretnosti. VRLO JE VAŽNO NAPOMENUTI DA POSTOJI POTREBA DA SE NAPRAVI SLUŽBENOST! Kada postoji sumnja o obimu stvarne službenosti. već u olakšavanju upotrebe povlasnog dobra. koji bi podrazumevali neko činjenje. neko može kupiti već dve nepokretnosti od kojih je jedna opterećena stvarnom službenosti. To je pravo ABANDONA! Svaka stvarna službenost zahteva ova dva dobra – povlasno i poslužno. Ne mogu biti: pokretne stvari. ukoliko nije drugačije ugovoreno. a u slučaju da je ne ispiše. uzeće se ono što je lakše za poslužno dobro. on može opteretiti jednu nepokretnost stvarnom službenosti u korist druge nepokretnosti. Kad se službenost vrši na jednom delu poslužnog odbra. suština službenosti nije u ograničavanju prava svojine. Nove potrebe vlasnika povlasnog dobra ne proširuju službenost. zahtevati premeštanje službenosti na drugo mesto istog dobra. oluka). Ovo ne važi za susvojinu. brodovi. uz naknadu troškova koji se time uzrokuju i protiv volje titulara službenosti. Cilj. tj. Službenost se ne može ustanoviti na drugoj službenosti! Službenost se ne može imati na svojoj stvari! Posledice ovoga je prestanaka službenosti sjedinjenjem. avioni.. Takodje. To je načelo POŠTEDE POSLUŽNOG DOBRA = NAČELO RESTRIKCIJE. On se te obaveze može osloboditi i protiv volje vlasnika povlasnog dobra. Ukoliko te uređaje koristi i vlasnik poslužnog dobra. Poslužno i povlasno dobro se ne moraju graničiti. već je bitna veza između njih koja se stvara nekom potrebom povlasnog dobra. drveće. svrha. nepokretnosti po nameni. Npr: kod službenosti uzimanja vode. s tim što se ta službenost aktivira otuđenjem jedne od nepokretnosti. ova dva dobra mogu biti udaljeni kilometrima i ne graničiti se.. 74 . dužan je da srazmerno učestvuje u troškovima. može.

onda službenost postoji na teret svih suvlasnika. službenosti delimo i na: • TRAJNE – su one čije se vršenje ne sastoji u preduzimanju radnji od strane titulara. ako to prilike zahtevaju. 75 . STICANJE STVARNIH SLUŽBENOSTI ZAKONSKE STVARNE SLUŽBENOSTI = SUSEDSKA PRAVA Zakonske službenosti postoje na osnovu samog zakona i potpuno su određene. Pored pozitivnih i negativnih. pumpa za vodu. vidljivi uređaj za vršenje službenosti: vrata.. na teret cele nepokretnosti. pokretni most. s vremena na vreme. Kod njih je sve poznato. službenost odvođenja kišnice. POVREMENE (isprekidanih) – su one čije se vršenje sastoji u određenim postupcima titulara službenosti: progon stoke. Dakle. NEVIDLJIVE – su one službenosti koje nisu praćene spoljnom napravom ili znakom: dovođenje vode. uzimanje vode.. vodovodne i kanalizacione cevi. To su sve negativne službenosti i neke pozitivne: službenost vodovoda. službenost prolaza. Ako se poslužno dobro nalazi u susvojini. tj. Važi pravili PRIOR TEMPORE. istih ili različitih. ali proizlazi iz logike i ima određene praktične posledice za STICANJE SLUŽBENOSTI ODRŽAJEM i GUBLJENJE SLUŽBENOSTI NEVRŠENJEM. vrata. u zavisnosti od toga da li postoji ili ne postoji neki spoljni znak. • • • Ova podela nije u našim zakonima. službenost prolaza može biti isto vidljiva ili nevidljiva. Dakle. a nikako samo jednog njenog dela. pa kada se ono jednom uspostavi. pa ako dođe do deobe povlasnog dobra. sužavaju se i ukidaju najmladje službenosti. službenost postoji u korist svih novoformiranih nepokretnosti. NEDELJIVOST STVARNIH SLUŽBENOSTI – stvarna službenost može postojati samo u korist. prirodno ili veštačko. ove trajne podrazumevaju jedno materijalno stanje.. Isto važi i ako dođe do deobe poslužnog dobra. VIDLJIVE – su one službenosti koje su praćene nekom vidljivom napravom: balkon.. potrebna neka intervencija da bi ta službenost opstala. ali ispod zemlje.. Ovaj karakter trajnosti se ne gubi ni kada je.Na istom poslužnom dobru može postojati više službenosti.. a istovremeno stečene službenosti se istovremeno sužavaju i ukidaju. stepenište. službenost se vrši samo od sebe. POTIOR JURE. što znači da ustanovljenje nove službenosti ne sme krnjiti već postojeću službenost. s tim što vlasnik poslužnog dobra može zahtevati brisanje u odnosu na one kojima službenost faktički više ne koristi. trasirana staza. službenost naslanjanja zgrade na tuđu zgradu. tj.

sada nam je potreban još i MODUS (Upis u zemljišne knjige. Za taj upis je potreban pristanak vlasnika poslužnog dobra = CLAUSULA INTABULANDI. o Predstavlja TITULUS. • testament vlasnika poslužnog dobra: o Vlasnik poslužnog dobra može naredbom poslednje volje ostaviti službenost u korist nekog dobra. 76 . za punovažnost ugovora potrebna je saglasnost svih suvlasnika. jer su svima poznate. o Ovo ne važi kod susvojine. Ukoliko ovaj uskrati to. održajem. pravo vlasnika nepokretnosti da zahteva od suseda da ovaj na svom zemljištu ne preduzima radov ekoji ugrožavaju stabilnost njegovog zemljišta ili zgrade (potkopavanje i drugi radovi). tako što je povećava ili umanjuje. Naš ZOSPO govori o tome da se službenost stiče na osnovu pravnog posla. pod uslovom da se to ne protivi javnom poretku. Njome se štiti postojeća službenost ako do povrede dođe. o Ukoliko je poslužno dobro u susvojini. pravo zahtevati od suseda da na svom zemljištu ne sadi na određenom rastojanju od međe (koje je recipročno. vlasnik povlasnog dobra može odborenje za upis izdejstvovati sudskim putem). Npr: pravo odbegle i zalutale životinje. Neki zakonici (i ZOSPO) uopšte ne poznaju ZAKONSKE STVARNE SLUŽBENOSTI kao vrstu STVARNIH SLUŽBENOSTI. o Na osnovu ugovora se može steći i službenost koja derogira zakonsku službenost ustanovljenu u korist suseda.Sudska presuda koja se povodom njih donosi ima deklarativni karakter. pa nema potrebe za upisom. o Može da posluži za sticanje bilo kakave službenosti. Ne upisuju se u zemljišne knjige. ne spominje sticanje na osnovu zakona! STICANJE NA OSNOVU PRAVNOG POSLA Pravni poslovi: • ugovor između vlasnika povlasnog i poslužnog dobra: o Mora biti pismen. odlukom državnog organa. o Može biti teretan ili dobročin. jer važi za oba suseda). već ih shvataju kao SUSEDSKA PRAVA. dakle.

a za nastanak potreban je i upis u javne knjige. ali i jednostran. da nije. nestalo bi jednog važnog i celishodnog regulatora društvenih odnosa. na osnovu koga se u duhu dobrih odnosa vrši bezbroj akata upotrebe tuđih nepokretnosti. Ta je službenost pritajena. o Drugi slučaj je kada vlasnik jedne nepokretnosti ovu naredbom poslednje volje podeli na naslednike. NEPREKIDNU DRŽAVINU imamo i kod ISPREKIDANIH i kod TRAJNIH SLUŽBENOSTI. već posledica opredeljenja.o Testament je samo pravni osnov. Službenost stečena održajem ne može biti od štete onome ko je poslužno dobro PRIBAVIO PRE nego što je održajem stečena službenost UPISANA u zemljišne knjige. drugim rečima. a teret dokazivanja te činjenice leži na uzukapijentu. to „faktičko ostvarivanje službenosti“ je moralo biti poznato vlasniku poslužnog dobra. priračunavanje vremena za održaj). pod uslovom da je pribavilac savestan. Na sticanje službenosti održajem shodno se primenjuju pravila za: prekid. tj. PUTEM ODRŽAJA Da bi državina službenosti dovela do sticanja prava službenosti. a dodje li do otuđenja. pa je ovo slučja kada je neko vlasnik više nepokretnosti i optereti neku od njih službenošću. barem prećutno sa tim saglasio. Dakle. tada se službenosti aktiviraju. Njegova PREDUSRETLJIVOST se ne sme okrenuti kao oružje protiv njega. potrebno je da je vlasnik povlasnog dobra faktički ostvarivao službenost 20 godina. tj. ali su zapravo određene odredbom koja govori da službenosti nastaju na osnovu pravnog posla. 77 . zastoj. da se. dokle god je on vlasnik svega. tj. toleriše upotrebu u cilju održavanja drobih odnosa. Ako bi bilo drugačije. predviđajući da će jedna parcela biti opterećena službenošću u korist ovih drugih. Ne postoji državina potrebna za održaj ako je vlasnik dobra dozvolio (izričito ili prećunto) upotrebu svoje nepokretnosti iz prijateljskih pobuda. a pravni posao može biti dvostran = ugovor. niti je mogao znati da službenost stečena vankjnižnim održajem. a da se vlasnik poslužnog dobra time nije protivio. bez posledica po njihove vlasnike. jer „neprotivljenje“ nije goli fakt. SVOJINSKE SLUŽBENOSTI – nisu definisane u ZOSPO.

stvarna službenost ustanovljava se kada vlasnik povlasnog dobra ne može koristiti to dobro bez odgovarajuće upotrebe poslužnog dobra. što znači da za njen nastanak upis u zemljišne knjige nije potreban. dužan je da je trpi. Ova presuda sadrži ocenu o postojanju zakonskih činjenica za ustanovljenje službenosti (da li drugi put nesrazmerno skuplji. Kupac poslužnog dobra koji nije znao za postojanje službenosti.STICANJE NA OSNOVU SUDKSE ODLUKE ILI ODLUKE DRUGOG DRŽAVNOG ORGANA Odlukom suda ili drugog državnog organa. Povodom ZAKONSKE SLUŽBENOSTI se isto donosi sudska presuda. ali i šteta u obliku raznih uznemiravanja koja nastaju tom službenosti.). Šteta kao materijalna=imovinska. da li je zaobilaženje preterano. vrlo se vodi računa o šteti koju bi ustanovljenje službenosti prouzrokovalo vlasniku poslužnog dobra. Na zahtev vlasnika poslužnog dobra sud utvrđuje i odgovarajuću naknadu koju je vlasnik povlasnog dobra dužan da plati vlasniku poslužnog dobra. a njegova zabluda je od značaja samo za obligaciono pravo – u pogledu naknade štete ili raskida ugovora 78 . stiče se danom PRAVOSNAŽNOSTI presude. Takođe.. da li je drugi način dovođenja vode povoljniji.. Presuda kojom se ustanovljava službenost ima KONSTITUTIVAN KARAKTER. Sud bi trebalo da vodi po službenoj dužnosti računa o utvrđivanju naknade i o njenoj visini. ali je ona DEKLARATIVNOG KARAKTERA. Službenost koja se ustanovljava sudskom presudom.

PRESTANAK USLED NEVRŠENJA SLUŽBENOSTI (ZASTARELOST i LIBERATORNA UZUKAPIJA) Nevršenje kao način prestanka službenosti pojavljuje se u dva vida: • Liberatorna uzukapija – je prestanak usled nevršenja. ovde je to moguće. ali za službenosti važe opšta pravila o prestanku prava. potrebna je saglasnost svih suvlasnika. a za prestanak službenosti potreban je i ispis iz zemljišnih knjiga. Ovaj ugovor mora biti zaključen u pisanoj formi. Ako pre ovoga ispisa titular službenosti otuđi povlasno dobro. koje je praćeno PROTIVLJENJEM protiv službenosti od strane vlasnika poslužnog dobra. uključujući i zakonske. Zakonske prestaju tako što se ugovorom ustanovi službenost koja derogira zakonsku službenost. odakle sledi da gubitak tog prava ne šteti interesima imaoca prava. Rok je 3 godine. Ako je povlasno dobro u susvojini. 79 • . Zakonskih službenosti se ne možemo odricati). njegovim ponašanjem kao da službenosti nema. Rok je 20 godina. ukoliko to šteti njihovim pravima. za prestanak službenosti potrebna je saglasnost tih trećih. pa tako može ugovorom između vlasnika poslužnog i povlasnog dobra. Ovim načinom mogu prestati sve službenosti. nezainteresovanost za svoje pravo.PRESTANAK SLUŽBENOSTI NA OSNOVU PRAVNOG POSLA ZOSPO ovaj način ne spominje. Ako na povlasnom dobru postoje tereti (hipoteka ili plodouživanje). Ovo važi i za odricanje. tj. kao i na osnovu odricanja od strane titulara službenosti (ali da bi po odricanju i došlo do gašenja službenosti mora da dođe do ispisa iz knjiga. jer su zastupljene obe ideje na kojima počiva zastarelost u građanskom pravu: o Ideja nevršenja svog prava. tj. novi vlasnik stiče svojinu zajedno sa službenostima i onda sve ponovo ispočetka. Za razliku od prava svojine. Zastarelost – je prestanak usled običnog nevršenja.

pak. ako je ova izgubila svaku korisnost za povlasno dobro. U slučaju poništenja prava svojine vlasnika poslužnog dobra (ostvarenje raskidnog uslova ugovora pod kojim stiče svojinu. ona se aktivira momentom ponovnog otuđenja tog dobra.o Liberatorno dejstvo. UKIDANJE NA ZAHTEV VLASNIKA POSLUŽNOG DOBRA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI Vlasnik poslužnog dobra može zahtevati ukidanje službenosti. Zadovoljava se društveni interes da dobr ane budu opterećivana bez potrebe. Službenost konstituisana pod raskidnim uslovom ostvarenjem uslova. zbog poništenja ugovora). se ništi i pravo primaoca. jer tačno je da održaj može da učini da izgubimo svojinu. ZAŠTITA STVARNIH SLUŽBENOSTI 80 . Ovo je iz sudske prakse. Ukoliko se službenost ne ispiše iz zemlj. vlasniku povlasnog dobra pripada pravo na obeštećenje. ovo ne može da se desi. OSTALI SLUČAJEVI PRESTANKA STVARNIH SLUŽBENOSTI Propašću povlasnog dobra ili poslužnog dobra. ali tu nije reč o prostom nevršenju. Potpuno eksproprijacija poslužnog dobra. pa se kaže da poništenjem prava davaoca. u slučaju da to dobro postaje javno dobro ili se priroda stvarne službenosti protivi opštem interesu zbog koga je izvršena eksproprijacija. ali ne i onaj ko je samo držalac prava službenosti. SJEDINJENJE (KONSOLIDACIJA) Stvarna službenost prestaje ako isto lice postane vlasnik povlasnog i poslužnog dobra. u smislu da pravo svojine jednog lica sada rasterećuje suvišnog tereta. Službenost ustanovljena na određeno vreme prestaje istekom vremena za koju je ugovorena. Pasivno su legitimisani i vlasnik i suvlasnik poslužnog dobra. Kod svojine. svejedno kako je došlo do sjedinjenja. već je ono kvalifikovano državinom od strane trećeg. Ako je službenost ustanovljena uz naknadu. knjiga.

To je pravo svakog ko je sused i ko se nađe u toj ulozi. pa mu ja zabranim to) PREKOMERNE IMISIJE?! TU JE STALA prof. pobegne mi pas. pa se kao može služiti DRŽAVINSKIM (posesornim) tužbama. Tužilac: titular službenosti. u stvari SUSEDSKA PRAVA. tj.) o zabranja činjenja mom susedu (neko mi potkopava kuću. susedska prava: 81 • . kao i držalac koji ima pravo da se koristi službenošću (plodouživalac povlasnog dobra). Ovde ide vanparnični postupak i donosi se rešenje. tj. zaključujemo da su ZAKONSKE SLUŽBENOSTI = ograničenja. vlasnik ili suvlasnik povlasnog dobra.. VAŽNIJA SUSEDSKA PRAVA: Kako se STICANJE STVARNIH SLUŽBENOSTI na osnovu zakona ne spominje. KONFESORNA TUŽBA – cilj tužbe je da tuženi dopusti vršenje prava službenosti u punom obimu i zabrana daljeg onemogućavanja. ISKORIŠĆAVANJE = da mogu da radim nešto na susedskoj parceli: o činjenje na susedovom dobru (renoviram zgradu.. pa koristim parcelu pored. jer time postoji mogućnost njihove zaštite i miroljubivog života suseda. ČAVOŠKI Te zakonske stvarne službenosti.Imalac stvarne službenosti je držalac prava. Da bi uspeo u sporu tužilac mora dokazati postojanje prava stvarne službenosti. a ne presuda. Tuženi: vlasnik poslužnog dobra ili neko 3. SUSEDSKA PRAVA – posebna grupa stvarnih prava za profesora Vodinelića. Susedsko dobro je: • • granične nepokretnosti kada upotrebom naše nepokretnosti utičemo na neku drugu nepokretnost Susedska prava nastaju putem zakona i imamo 2 vrste: • RAZGRANIČENJA (delimitiranja) = uređenje međe između dve susedske nepokretnosti koje se graniče (npr: moj pas pobegne u susedsku nepokretnost.). Ova prava postoje. lice.

tj. 2. ukoliko izaziva veliku štetu. Vlasnik zemljišta nad koje su se nadnele grane ili u koje su prodrle žile. pristup radnika. čak i ako bi grane prešele u susedov vazdušni prostor. prodiranjem žila u susedno zemljište). Sused može zabraniti pristup na svoje zemljište. ili radi hvatanja odbeglog roja pčela. može tražiti njihovo uklanjanje. tj. SUSEDSKA PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ RAZGRANIČENJA NEPOKRETNOSTI Sačinjavaju ona koju su posledica razgraničenja nepokretnosti (pravo zajedničke svojine na obejktima koji se nalaze na samoj međi i prava i obaveze u vezi sa prodiranjem grana u tuđi vazdušni prostor. Ako trpi grane ima pravo na plodove koje one daju. Ovo samo ukoliko posao ne može da se završi bez velikih troškova. njome se u slučaju spora štiti već postojeće pravo Zajedničko za sva susedska prava kao ograničenja svojine je da se vrše u duhu dobrosusedskih odnosa i uz što manje uznemiravanja vlasnika susedne nepokretnosti. ali onda nema pravo na naknadu štete koju grane svojim hladom pričinjavaju usevima. Pravilo je da drvo pripada onome na čijoj zemlji je stablo. ako tako ne bi bilo dozvoljeno.• • • nastaju na osnovu samog zakona ne upisuju se u zemljišne knjige presuda koja se povodom njih donosi ima deklarativni karakter. Svojina drveta se određuje prema stablu. uz pomoć suda se može dobiti dozvola za potkresivanje. a ne prema žilama. povraćaja stvari koje su dejstvom prirodnih sila ili slučajno tu dospele). odnosno žile prešele u susedovo zemljište. popravka. Međutim. može ih sam poseći i zadržati. ako sam preda stvar. U slučaju izvođenja građevinskih radova na svom zemljištu (zidanje. Drvo na međi je zajednička svojina suseda i sve moraju da rade konsenzusom. Slede vrste susedskih prava: 1. pa ako vlasnik to ne uradi. radi hvatanja odbegle ili zalutale životinje. postavljanje skele. Suded mora da bude obavešten na vreme. rušenje zgrade). sused ima pravo da koristi delove susednog zemljišta za držanje materijala. 82 . PRAVA UPOTREBLJAVATI SUSEDNU NEPOKRETNOST Ovu grupu sačinjavaju ona susedska prava koja se sastoje u pravu svakodobnog vlasnika jedne nepokretnosti da na neki način upotrebljava susednu nepokretnost i da ovo pravo ostvaruje protiv svakodobnog vlasnika (npr: pravo da pređe na susednu nepokretnost radi kupljenja plodova koje je vetar tamo odneo.

kao i naknada štete ako se ovi uticaji trpe preko granice tolerancije. pa onaj ko je izložen preteranim imisijama ima određena prava: • Može zahtevati primenu određenih tehničkih sredstava kojima se imisije svode na podnošljivu meru (stavljanje raznih prečistača. ima pravo da zahteva obustavljanje radova. a ako je nemoguće preduzeti uspešne mere. tzv. • Ako se imisije ne mogu svesti na podnošljivu meru. • Naravno. Npr: stanovnici zgrada pored javnih saobraćajnica čija izgradnja je odobrena od nadležnih organa ne mogu tražiti ukidanje saobraćajnice. Oni se moraju trpeti do određene mere. buke. Vlasnik zemljišta ne može na štetu susednog zemljišta menjati pravac ili jačinu vode koja prirodno otiče preko njegovog zemljišta ili kroz njegovo zemljište. izolacionih materijala. prašine. čađi. toplote. ako imisije nastaju u obavljanju OPŠTEKORISNIH DELATNOSTI ZA KOJE JE DOBIJENA DOZVOLA. može zahtevati i zabranu aktivnosti iz koje imisije potiču. izuzetno. zamenu jedne vrste goriva drugom). Vlasnik ugroženog zemljišta. jer je to naprosto nužnost. odnosno zgrade ima pravo da zahteva obustavljanje radova dok se ne preduzmu potrebne mere obezbeđenja.. PRAVA ZAHTEVATI OD SUSEDA DA SVOJU NEPOKRETNOST NE UPOTREBLJAVA U ODREĐENOM PRAVCU Ovu grupu sačinjavaju ona susedska prava koja se sastoje u pravu svakodobnog vlasnika jedne nepokretnosti da zahteva od svakodobnog vlasnika druge nepokretnosti da svoju nepokretnost ne upotrebljava u određenom pravcu (npr: da na njoj ne vrši potkopavanje i druge radove kojima se ugrožava stabilnost susedovog zemljišta ili zgrade). otpadnih vida. neutralizatora. ali imaju pravo na naknadu štete. Ovde spada i vrlo značajno pravo zahtevati od suseda da svoju nepokretnost ne upotrebljava na način kojim se prouzrokuju prekomerne IMISIJE! Imisije su ŠTETNI UTICAJI koji dolaze sa susedne nepokretnosti u vidu dima. neprijatnih mirisa. Prekoračenjem granica tolerancije nastaje određena odgovornost EMITENTA = zagađivača. potresa. 3.U svim ovim slučajevima sused čije je zemljište korišćeno ima pravo na naknadu štete. već samo preduzimanje mera za smanjene ovih štetnih uticaja. Granica tolerancije je različito određena ZOSPO i to je granica koja je uobičajena s obzirom na prirodu i namenu nepokretnosti i na mesne prilike! 83 . ne može se tražiti zabrana ovih aktivnosti. Ovo reguliše Zakon o vodama Srbije. ako je usled buke stanovanje otežano preko podnošljive mere. prigušivača. GRANICE TOLERANCIJE..

84 . gde nije potrebna namera škođenja. posebno o koristi koju drveće daje vlasniku I OKOLINI. Npr: kao što se do određene mere moraju trpeti materijalne imisije. a to može biti i odsustvo dovoljnog obzira prema tuđim legitimnim interesima. kao i neuzimanje u obzir da se pravo može vršiti na drugi način koji je manje štetan za suseda. sud može doneti jednokratnu pravičnu naknadu. ako su međni znaci uništeni. Npr: neprijatan miris sa đubrišta u selu..Dakle. vlasnik ima pravo da zahteva preduzimanje potrebnih mera da se kišnica sa susedne zgrade ne sliva na njegovo zemljište). s tim što je ZOSPO usvojio široku. ili se graditelj ne drži dozvole za gradnju. Npr: dozovla nije u skladu sa urbanističkim planom. objektivnu koncepciju ZLOUPOTREBE PRAVA. npr. Tako. oštećeni. a jednako koristan za vlasnika. u naseljima gradskog karaktera nije moguće obezbediti da zgrade sa svake strane imaju otvoren vidik. gde se čuva stoka. a drugi u industrijskoj četvrti. ali ne i u urbanim sredinama. Tako zloupotrebu predstavlja svako vršenje prava svojine protivno njegovom cilju ili protivno moralu.. orahovo stablo). ako je u pitanju znatnija šteta. isto tako vlasnik nepokretnosti nema pravo na naknadu štete koju trpi od hladovine koju mu stvara drveće sa susedne nepokretnosti (voćnjak. da kad postoji opasnost od rušenja zgrade zahteva preduzimanje potrebnih mera od onoga koji bi bio odgovoran za štetu. Tada imamo pravo na naknadu štete na teret organa čiji je radnik izdao takvu dozvolu... PRAVA ZAHTEVATI OD VLASNIKA SUSEDNE NEPOKRETNOSTI NEKO ČINJENJE Čine ona susedska prava na osnovu kojih svakodobni vlasnik jedne nepokretnosti može od svakodobnog vlasnika druge nepokretnosti zahtevati neko činjenje (npr: svaki od vlasnika susednih zemljišta moe zahtevati sporazumno utvrđivanje granice i postavljanje međnih znakova. sve zavisi od slučaja do slučaja i to je veliki posao za sudove.. Jedan standard je u gradskoj četvrti za stanovanje. je uobičajena imisija. Dakle.. vodeći računa o svim oklonostima slučaja. standardi su različiti u raznim sredinama. Ali. Odogovornost postoji samo ako je zgrada podignuta bez odobrenja nadležnog organa ili ako odobrenje nije poštovano.. 4. osim u slučaju da postoji odgovarajuća negativna službenost na nepokretnosti pored. šuma. ili pomereni. kao i nevođenje računa o nesrazmeri između koristi koja se za sebe pribavlja i štete koja se drugome prouzrokuje.

VAŽNIJE STVARNE SLUŽBENOSTI: Najbrojnije i najraznovrsnije stvarne službenosti su one koje nastaju na osnovu ugovora. Poštujući propise stranke mogu konstituisati svaku službenost koja zadovoljava neku potrebu povlasnog dobra, čak i onda kada nisu ispunjeni uslovi da se službenost kosntituiše sudskom odlukom. To su obično: pravo nasloniti teret svog zdanja na tuđe; gredu ili rog u tuđi zid uvući; prozor na tuđem zidu otvoriti; dim propuštati kroz susedov dimnjak; kišnicu sa svoje strehe na tuđe zemljište sprovoditi; tečnosti na susedovo zemljište sispati... Za njihov nastanak potreban je upis u zemlj. knjige. Službenosti koje se ustanovljavaju sudskom odlukom (nekad odlukom upravnog organa) su nužne službenosti, jer se ustanovljavaju protiv volje vlasnika poslužnog dobra... Za sve njih se plaća naknada. Za njihov nastanak nije potreban uspis u zemlj. knjige. Najpoznatija službenost koja se ustanovljava sudskom presudom je PRAVO NUŽNOG PROLAZA. Za nju se plaća naknada, koju određuje sud srazmerno šteti koja nastaje za poslužno dobro. Druga značajna službenost je SLUŽBENOST POSTAVLJANJA VODOVA – vlasnik nepokretnosti ima pravo zahtevati da mu se dozovoli da preko susedovog zemljišta provede vodovodne i kanalizacione cevi, električne i telefonske kablove (podzemne i
85

vazdušne), ako je postavljanje ovih vodova na drugom mestu skopčano sa nesrazmernim troškovima. Za nju se isto plaća naknada. Treća od značaja za današnjicu je ta gde se korisniku radio-difuznog prijemnika dozvoljava da na susednoj zgradi postavi antenu, a time ne ometa stanare te zgrade u prijemu radiodifuznog programa.

LIČNE SLUŽBENOSTI: Lične službenosti postoje u korist jednog određenog lica (fizičkog ili pravnog). Za razliku od stvarnih službenosti, ovde ne postoji POVLASNO DOBRO, već samo POSLUŽNO DOBRO, a sadržina službenosti se uvek sastoji u iskorišćavanju tuđe stvari. To su: plodouživanje, upotreba i pravo stanovanja. Ovlašćenja kod svojine: 1. ovlašćenje (pravo) držanja (ius possidendi) 2. ovlašćenje upotrebe (ius utendi) – stvar se upotrebljava, prosto služenje sa stvari 3. ovlašćenje korišćenja (ius fruendi) – izvlačimo korist, plodove iz neke stvari 4. ovlašćenje raspolaganja (ius dispodendi): a. faktičko = zadiranje u samu supstancu stvari, čak i stvar uništiti (ius abusus) b. pravno
86

5. ovlašćenje vlasnika da ne vrši ovlašćenja (da ne koristi stvar) 6. pravo suprotstavljivosti 7. ovlašćenje isključivanja svih trećih lica PLODOUŽIVANJE (užitak, uživanje, ususfructus) Ova se službenost se za PLODOUŽIVAOCA sastoji iz ovlašćenja DRŽANJA, UPOTREBE tuđe stvari i ovlašćenja KORIŠĆENJA (pribiranja plodova bez povrede suštine stvari, TJ. NEMA PRAVO NA SUPSTANCU, već samo na plod). Vlasnik stvari na kojoj postoji plodouživanje zove se GOSPODAR STVARI. Naše današnje pravo ne poznaje nijedan slučaj ZAKONSKOG PLODOUŽIVANJA. Predmet su: STVARI i PRAVA i IMOVINA. POKRETNE ili NEPOKRETNE, ali uvek NEPOTROŠNE STVARI (ove, jer ispunjavaju uslov da mogu biti upotrebljene bez promene njihove suštine). NEPRAVO PLODOUŽIVANJE - u slučaju da se plodouživanje odnosi na širu celinu (imovinu) koja obuhvata i potrošne stvari, onda plodouživanje menja svoju suštinu i pretvara se u NEPRAVO PLODOUŽIVANJE, gde potrošne stvari prelaze u svojinu nepravog plodouživaoca, a on je obavezan da po prestanku plodouživanja bivšem vlasniku vrati stvari iste vrste u istoj količini i iste kakvoće, ili da plati naknadu prema vrednosti koju takve stvari imaju u vreme prestanka plodouživanja.

PLODOUŽIVAOČEVA PRAVA CIVILNE PLODOVE stiče srazmerno vremenskom trajanju plodouživanja. Ovo pravilo je interesantno samo u godini kada počinje plodouživanje i u godini kada se ono završava, jer se onda sav prihod podeli na 365 dana i srazmerno vremenu plodouživanja podeli. PLODOVE U NATURALNOM obliku stiče odvajanjem. Dakle, pravo na pribiranje plodova pripada plodouživaocu. Ovde imamo jednu vrstu ALEOTORNOSTI, jer učestalost odvajanja plodova nije uvek u jednakim, pa ni kratkim intervalima. Plodove koje je vlasnik odvojio pre nastanka i po prestanku plodouživanja ostaju u njegovoj svojini. Troškove proizvodnje plodova snosi plodouživalac.
87

nema. ali ne odgovara za smanjenje vrednosti koje je posledica redovne upotrebe stvari. Ukoliko plodouživalac učini troškove na koje nije bio obavezan. prema savremenim shvatanima. Plodouživalac snosi troškove redovnog održavanja. čak iako je usled pohabanosti izgubila svaku upotrebnu vrednost. zaista. onda mora da dokaže razloge zbog koje je nema. 3. pa se ovim gestom on ograđuje od toga da stvar nije oštetio. Plodouživalac obligacionim pravom može dozvoliti upotrebu predmeta plodouživanja u korist drugog. Može je prenositi. lica. upropastio ili otuđio. Po prestanku plodouživanja plodouživalac je dužan da poslužnu stvar vrati vlasniku. PRAVNI POLOŽAJ VLASNIKA STVARI: 1. 88 . Plodouživalac ne sme da menja namenu stvari. PLODOUŽIVAOČEVE OBAVEZE Ne sme da menja suštinu stvari. dužan da osigura o svom trošku.Plodouživalac ima pravo. Plodouživalac je. Plodouživalac može u svakom trenutku zahtevati da se sačini inventar stvari koje su predmet plodouživanja. dakle može preneti ovlašćenje upotrebe i ovlašćenje korišćenja na drugog. a njemu ostaje golo plodouživanje. primenjuju se pravila o NEZVANOM VRŠENJU TUĐIH POSLOVA. ali i obavezu (da bi sprečio njihovo gašenje usled zastarelosti. a u korist vlasnika stvar od požara i drugih rizika. pretpostavlja se da je ovaj primio stvari u upotrebljivom stanju srednje kakvoće. Ak inventar nije sačinjen pre predaje stvari plodouživaocu. jer on odgovara za stvar. Plodouživalac je obavezan da vlasnika odmah obavesti o oštećenjima stvari. Ima golu svojinu dok traje plodouživanje. Ako stvari. kao i neophodnosti vanrednih popravki na samoj stvari ili uzurpacijama od strane 3. Može je hipotekovati. Isto može i vlasnik. Plodouživalac ne može zasnivati nove stvarne službenosti na teret predmeta plodouživanja. a vlasnik troškova izazvane starošću ili višom silom. odnosno LIBERATORNE UZUKAPIJE) da se koristi stvarnim službenostima koje postoje u korist nepokretnosti. 2. kad je propisano obavezno osiguranje ili kada prema mesnim shvatanjima osiguranje nalažu pravila DOBROG UPRAVLJANJA.

8.4. Može da je optereti novim službenostima. Vanredne popravke snosi vlasnik. a ako ne uradi. pa čak i rušenje i gradnju nove zgrade. to se aktivira tek kada prestane plodouživanje. 7. pravo plodouživanja vršiti u ime plodouživaoca. Ovo protiv bilo koga. testamenta održajem – analogno sticanju prava svojine održajem. stvar mu se ne zahtev vlasnika može oduzeti i poveriti upravitelju koga sud odredi (to može biti i vlasnik). knjige ili predaja za pokretne stvari. onda ij na njegov račun može izvršiti plodouživalac. NASTANAK PLODOUŽIVANJA Nastaje na osnovu: • • • ugovora – pismena forma i upis u zemlj. PRESTANAKA PLODOUŽIVANJA Prestaje: 89 . Plodouživalac je dužan da trpi vanredne popravke. ZAŠTITA PLODOUŽIVANJA U slučaju povrede prava plodouživanja plodouživalac može upotrebiti PETITOTRNE TUŽBE ZA POVRAĆAJ i PRESTANAK SMETANJA i POSESORNE TUŽBE (jer je držalac prava). kao i državinske tužbe. 9. koji će uz odbitak troškova upravljanja. Kod nepravog plodouživanja vlasnik može zahtevati obezbeđenja bez dokazivanja da su njegova prava u opasnosti i može odbiti predaju stvari dok mu obezbeđenja ne budu pružena. Ako se vlasnik odrekne službenosti. vlasnik može zahtevati obezbeđenja. 5. ali se one aktiviraju kada prestane plodouživanje. Ukoliko postoji bojazan da mu po prestanku plodouživanja stvar neće biti vraćane kako treba. 6. Ako plodouživalac ne pruži obezbeđenja. Vlasnik može da podiže TUŽBU ZA POVRAĆAJ STVARI i TUŽBU ZBOG SMETANJA SVOJINE.

plodouživanje se produžava na sumi osiguranja. veliki teret za njega. Prestaje ugovorom između vlasnika i plodouživaoca. a plodouživalac svoje pravo ne vrši uzastopno 3 godine. ali u granicama svojih ličnih potreba i potreba članova svoje porodice. 2. poslugoprimac. Odricanjem plodouživaoca. na iznosu koji je isplaćen na ime naknade štete. ipak obnovi sasvim.1. plodouživanje se gasi. tj. 8. 90 . usled nevršenja koje nije praćeno punom faktičkom vlašću od strane vlasnika. Plodouživanje prestaje zastarelošću. tj. 3. 7. Plodouživanje za pravno lice traje isto koliko i traje to pravno lice. 4. Sve koristi preko toga pripadaju vlasniku. U slučaju da stvar vlasnik. U slučaju da plodouživalac umre pre isteka toga vremena. Protekom vremena ako je bilo ustanovljeno na određeno vreme. Plodouživaočevi poverioci mogu zahtevati poništenje odricanja koje izvršeno na njihovu štetu. onda se plodouživanej nastavlja. 5. plodouživanje se nastavlja u pogledu ostalog dela stvari. Nastaje i prestaje kao i pravo plodouživanja. jer ako postane samo vlasnik dela stvari. bez narušavanja suštine same stvari. a po drugima prestaje. Plodouživanje prestaje ako se vlasnik poslužnog dobra protivi vršenju plodouživanja. PRAVO UPOTREBE Ovo je lična službenost čiji imalac – UZUAR je ovlašćen da tuđu stvar upotrebljava i koristi (pribira plodove sa nje). tj. a ako dođe do potpune propasti usled više sile prestaje. Ukoliko je stvar bila osigurana. dok neki zakonici to ograničavaju na određeni dugi rok. 6. poloduživanje se produžava na preostalom delu. a koje ima da se gola svojina pretvara u punu svojinu. Ono je neka vrsta deminutiva plodouživanja. Plodouživaočeva odluka da se odrekne plodouživanja može ležati u tome što je plodouživanje postalo nerentabilno. 9. Ovo je LIBERATORNA UZUKAPIJA = nevršenje plodouživanja koje je kvalifikovano vršenjem pune faktičke vlasti od strane vlasnika. a ovo važi i za eskproprijaciju. Prestaje potpunom konsolidacijom u smislu plodouživalac postane vlasnik stvari. Ona pretpostavlja potpuno odsustvo uživanja stvari kako od plodouživaoca. U slučaju delimične propasti stvari. tako i do lica na koje su preneta ovlašćenja vršenja plodouživanja: zakupac.

91 . Imalac prava stanovanja može primiti na stan članove svoje porodice. kao i lica koja su mu potrebna za vođenje domaćinstva. Isključuju se svi plodovi. ni njegovo vršenje ne mogu preneti na drugoga. Pravo stanovanja. Nastaje i prestaje po pravilima PLODOUŽIVANJA.PRAVO STANOVANJA Ovo je lična službenost koja se sastoji u ovlašćenju da se u svrhu stanovanja UPOTREBLJAVA tuđa stambena zgrada ili stan kao posebni deo zgrade.

uz ugovornu odredbu da će založno pravo i dalje postojati). c. 92 . ne može KONSTITUTUM POSESORIJUM – da zalogodavac preda stvar zalogoprimcu. Do tog trenutka prema TITULUSU. Sudsko založno pravo. Dakle. ako dužnik ne ispuni obavezu do dospelosti. zalaganje alata i opreme. a da ovaj odmah vrati zalogodavcu stvar.. Naravno. tek tada se stiče založno pravo na stvari. ovde je važan pristanak dužnika. b.ZALOŽNO PRAVO Založno pravo je stvarno pravo na tuđoj stvari.. Ovde se pravni osnov sastoji u jasno izraženoj volji dužnika. UGOVORNO ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNIM STVARIMA – ugovor je ovde TITULUS. Kod ovog nije važan pristanak dužnika.) • Založno pravo na nepokretnim stvarima (HIPOTEKA) – a. zalaganje robe u skladištu. Zalaganje pokretne stvari postiže se predajom stvari poveriocu u državinu. koji je ovde predaja stvari (fizička. ZALOŽNO PRAVO delimo na: • Založno pravo na pokretnim stvarima (RUČNA ZALOGA) – a. Zalaganje nepokretnosti postiže se tako što se založno pravo upisuje u javne knjige (zemljišne kod nas). već se zaloga upisuje u razne vrste javnog registra (zalaganje robe umagacinu. • UGOVORNO ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA – sam za sebe ugovor o zalozi ne stvara založno pravo kao stvarno pravo. a potreban je i MODUS. na osnovu koga poverilac može naplatiti svoje potraživanje iz vrednosti založene stvari. Ostaje u državini dužnika. a MODUS je upis založnog prava u javne knjige (odstupanje od ovoga pravila postoji samo kod zakonske hipoteke gde upis nije potreban). Kod nas se ovako zalažu brodovi i vazduhoplovi. bilo testamentom. b. Ugovor je TITULUS za pribavljanje založnog prava. bilo kroz ugovor. • Ugovorno založno pravo = založno pravo na osnovu pravnog posla. nego se založno pravo upisuje u javne registre na sličan način kao kod nepokretnosti. poverilac ima prema dužniku samo pravo potraživanja. pre ostalih poverilaca. zalaganje stoke. Savremeno pravo poznaje još slučajeva kada se zalažu pokretne stvari kod kojih ne dolazi do predaje državine. Ovde imamo izuzetak kod pokretnih stvari koje se ne zalažu predajom u ruke poveriocu. ali mogu i druge vrste.

a ako su svi istoga dana. novčanih kazni izrečenih prekršaja. ukoliko pribavilac jeste savestan (nije znao. Međutim. 3. Ako postoji više poverilaca. onda prema tome čiji je predlog za izvršenje stigao ranije. predložio prinudno izvršenje (predaje ovde nema. jer može se dogoditi da ovaj stvar otuđi. niti je mogao znati za postojanje sudskog založnog prava)..). Ovo je nepovoljno za poverioca. SUDSKO ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA – ono se stiče popisom (MODUS) stvari u IZVRŠNOM SUDSKOM POSTUPKU. Popisane stvari čuva poverilac. 93 .. Sudska zaloga se ne pribavlja predajom. a ako je u istom danu. SUDSKO ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNIM STVARIMA – stiče se upisom u javne knjige (MODUS = način sticanja). onda svi imaju isti red prvenstva. Sudska zaloga nastaje u POSTUPKU IZVRŠENJA protiv dužnika koji nije ispunio svoje obaveze o dospelosti. carina.***Znamo da pravo svojine i pravo službenosti na nepokretnim stvarima mogu postojati i u nesavršenom obliku i bez zemljišnih knjiga (tzv. znači da je potraživanje IZVRŠIVO! Na osnovu toga poverilac može zahtevati prinudno izvršenje radi namirenja svojih potraživanja protiv svakog 3. lice ili ako su jako vredne stavljaju se u sudski depozit. vanknjižna svojina ili vankjnižne službenosti). ako sud na predlog poverioca ne odluči drugačije. Sudska odluka. sakrije. pokretne stvari na kojima je popisom osnovano sudsko založno pravo mogu ostati i kod dužnika. baš kao i ugovor (pravni posao) predstavlja TITULUS. unušti. te je poverilac na osnovu PRAVOSNAŽNE SUDSKE ODLUKE = TITULUS. Ova sva pravila sudskog založnog prava se primenjuju i na PRINUDNO ZALOŽNO PRAVO U IZVRŠNOM POSTPUKU koji sprovode upravni organi (npr: u postupku prinudne naplate poreza. U izvršnom postupku prilikom uknjiženja sudskog založnog prava u zemljišnoj knjizi u teretnom listu. lica koje stekne pravo svojine na nepokretnosti. on stiče svojinu i ima prednosti u odnosu na imaoca sudskog založnog prava. red prvenstva među založnim pravima određuje se prema danu kada je izvršen popis. jer dužnik ne želi da preda stvari). Ako je otuđi.

a ne pravo. ni založno pravo ne može postojati. poverilac se i pored toga što je rok zastarelosti istekao može namiriti. razlikuje od ostalih načina prestanka obligacije po tome što se dužnikova obaveza ne gasi u potpunosti. Od ovoga imamo nekoliko odstupanja: • Kod hipoteke – ovde založno pravo obezbeđuje potraživanje koje još ne postoji. Ovde da je načelo akceosrnosti dosledno sprovedeno. NAČELO AKCESORNOSTI – znači da je založno pravo sporedno pravo i zbog toga zavisno od prava potraživanja kao glavnog prava. Založno pravo je sporedno pravo i zavisi od postojanja jednog OBLIGACIONOG PRAVA. osnov založnog prava prestaje i založni poverilac mora vratiti založenu stvar ili ako je u pitanju hipoteka – pristati na ispisivanje. NAČELO SPECIJALNOSTI i NAČELO NEDELJIVOSTI. ali ako je potraživanje obezbeđeno ručnom zalogom ili hipotekom. kada protekne rok zastarelosti poverilac se ne može namiriti od dužnika prinudnim putem. tj. Kod zastarelosti potraživanja – prema opštim pravilima. Dakle. založno pravo bi prestajlo usled zastarelosti potraživanja. jer tu zastareva PRAVOZAŠTITNI ZAHTEV. pa dužnik može zahtevati brisanje hipoteke ili povraćaj stvari predate u zalogu. već postaje prirodna obligacija. ili potraživanje koje možda neće nastati. NAČELO OFICIJELNOSTI pri realizovanju potraživanja obezbeđenog založnim pravom. Založno pravo prestaje i sa drugim uobičajenim slučajevima prestanka potraživanja. založno pravo i obligacija i 94 • . Ako dužnik isplati obavezu. Zastarelost se. založno pravo može postojati samo ako postoji PUNOVAŽNO POTRAŽIVANJE čiju isplatu obezbeđuje! Iz ovoga razloga ako je potraživanje nastalo iz pravnog posla koji je ništav ili rušljiv (koji je poništen). inače.NAČELA ZALOŽNOG PRAVA I na RUČNU ZALOGU i na HIPOTEKU se primenjuju neka opšta pravila koja su zajednička za te obe vrste založnog prava: NAČELO AKCESORNOSTI.

Založni poverilac da bi realizovao svoje potraživanje. Pa. NAČELO OFICIJELNOSTI – založni poverilac može namiriti svoje potraživanje iz založene stvari jedino sudskim putem. tj. tako što bi. Dakle. JER DUŽNIK NIJE VIŠE U ONAKO NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U ODNOSU NA POVERIOCA (što je i razlog zabrane lex komisorije). zabranjena je LEX KOMISORIJA – koja govori o tome da će založena stvar automatski preći u svojinu založnog poverioca. Samo. ipak. on može poveriocu dati. onda može. jer on neće moći da se namiri iz imovinske mase dužnika. hipoteka sada postoji ukorist lica koje je ujedno i sopstvenik nepokretnosti i sada više NE OBEZBEĐUJE POTRAŽIVANJE. kada ovako nešto ugovorimo u trenutku dospelosti dužnikove obaveze. kao obezbeđenje. ako njegovo potraživanje ne bude namireno o dospelosti.dalje postoje. posledica zastarelosti će. ali po ceni koja će biti utvrđena u pregovorima između njega i poverioca. ako nije u stanju da svoju obavezu isplati o dospelosti. samo založno pravo ne zavisi od toga da li se potraživanje može ostvariti prinudnim putem. on može prepustiti stvar poveriocu u svojinu. Međutim. u kakvoj se nalazio U TRENUTKU ZAKLJUČENJA UGOVORA O ZAJMU I ZALOZI. ako sopstvenik nepokretnosti hoće da traži novi kredit. ovakvu NEUGAŠENU SVOJINSKU HIPOTEKU i ustupiti mu založno pravo na nepokretnosti. U slučaju da je vrednost stvari nedovoljna. jer je za njen prestanak potrebno da bude ispisana iz javnih knjiga. SVOJINSKA HIPOTEKA – ovo je kada sopstvenik nepokretnosti stekne pravo hipoteke na sopstvenoj nepokretnosti. pogoditi založnog poverioca. 95 . jer je ono PRESTALO DA POSTOJI! Sada. ne sme to učiniti sam. Ovo se može desiti ako: o hipotekarni poverilac nasledi sopstvenika hipotekovane nepokretnosti ili obrnuto hipotekarni poverilac kupi hipotekovanu nepokretnost sopstvenik hipotekovane nepokretnosti isplati obavezu o o U svim slučajevima hipoteka još uvek postoji. Ovo se kod nas može destiti samo usled KONSOLIDACIJE. sjedinjenja svojstva HIPOTEKARNOG POVERIOCA i SOPSTVENIKA HIPOTEKOVANE NEPOKRETNOSTI. • Tzv. mora da se obrati sudu i zatraži javnu prodaju! TO JE JEDINI NAČIN!!! Dakle. npr: prodao stvar koju ima u državini.

• DRUGO ODSTUPANJE . ali i pored toga nije siguran da će moći da se naplati. Založno pravo ovde nastaje u trenutku predaje založene stvari poveriocu. treba da bude određeno koje potraživanje je obezbeđeno založnim pravom. sa kamatama. u kome su zaštićeni i dužnikovi interesi. Ako je posle zaključenja ugovora o zalozi. Šta znači „ODREĐENO POTRAŽIVANJE“? Ako jedan poverilac ima više potraživanja prema istom dužniku. dužniku još uvek ostaje mogućnost da ga odbije i da se osloni na redovan zakonski postupak namirenja. KAUCIONA I KREDITNA HIPOTEKA . treba da bude naveden pravni posao ili drugi izvor iz koga je potraživanje nastalo. ali ne mora nastati – jedno lice uzme u zakup čamac na moru i ostavi sat u zalogu za slučaj da prouzrokuje štetu prilikom vožnje (tzv. već prvo idu obični poverioci. onda založno pravo služi za obezbeđenje i ovih docnije nastalih potraživanja. Npr: o Kada neko lice da neku svoju stvar kao obezbeđenje za obavezu koja može.ovo drugo odstupanje od specijalnosti predviđeno je samo za založno pravo na pokretnim stvarima – ručna zaloga. tj. mada je određen najviši iznos koji potraživanje ne može premašiti. JAVNA PRODAJA. iako potraživanje još nije nastalo.založnim pravom se može obezbediti i USLOVNO ili BUDUĆE POTRAŽIVANJE. jer nijedna stvar nije namenjena samo njegovom. založni poverilac u odnosu na ostale dužnikove stvari nema prvenstvo prilikom namirenja.odstupanje od načela je u tome što potraživanje nije potpuno određeno. Potraživanje OBIČNOG POVERIOCA se odnosi na celu imovinsku masu dužnika. NAČELO SPECIJALNOSTI Treba precizno odrediti i POTRAŽIVANJE založnog poverioca i STVAR na koju se zaloga odnosi (jer zaloga ne može postojati na svim stvarima zalogodavca). lica kojima se zalogodavac obraća za nove zajmove. kauciona zaloga). 96 . kao i označen tačan iznos potraživanja. a pre namirenja potraživanja obezbeđenog zalogom. jer na taj način 3. mogu saznati koliko je zalogodavac zadužen i koliko je obezbeđenje na koje mogu da računaju. o Založnim pravom se može obezbediti odobreni kredit. iako svi iznosi još nisu iskorišćeni (kreditna zaloga). Primenjuje se i na ručnu zalogu i na hipoteku. Dakle. nego namirenju svih poverilaca. ODSTUPANJE OD NAČELA SPECIJALNOSTI: • PRVO ODSTUPANJE . zalogoprimac stekao još neka potraživanja iz ugovora zaključenih sa zalogodavcem.Ako je poveriočev predlog manje povoljan. Zato.

U načelu hipoteka se može upisati u zemljišne knjige samo u pogledu novčane svote. sve dok dužnik ne isplati ceo dug. KREDITNA HIPOTEKA – se upisuje u zemlj. brojčano određene. Imamo izuzetak: kada je u zalogu data izvesna svota novca. Dužnik u slučaju delimične isplate duga ima pravo da zahteva vraćanje srazmernog dela novčane sume. Npr: hipoteka je bila upisana na nepokretnosti radi obezbeđenja eventualnih potraživanja opštine. u zemljišne knjige se mogu upisati kauciona i kreditna hipoteka. pa ako dođe do fizičke deobe založene stvari. knjige za obezbeđenje celog potraživanja koje je banka odobrila sopstveniku nepokretnosti u vidu kredita. sve dok potraživanje ne bude u potpunosti namireno! Dakle. ali ne mora nastati. Međutim. • KAUCIONA HIPOTEKA – postoji kada se u zemlj. 97 . jer treba da utiče na dužnika da isplati celu obavezu. Isto važi i ako dođe do SUSVOJINE! Načelo nedeljivosti je opravdano. kod kojih iznos potraživanja nije potpuno određen. ukoliko vlasnica nepokretnosti bude imala poslovne gubitke. a uz iznos glavnog potraživanja se upisuje i visina kamate. • U oba slučaja se u zemlj. koja je založena poveriocu. knjige upisuje najviši iznos do koga založno pravo obezbeđuje ovakva potraživanja. NAČELO NEDELJIVOSTI – ovo znači da cela založena stvar obezbeđuje celo potraživanje. iako svi iznosi odobrenog kredita još nisu iskorišćeni. Založena stvar u celini služi za namirenje potraživanja. poverilac zadržava založno pravo i posle delimičnog namirenja potraživanja. knjige upisuje založno pravo za potraživanje koje može. založno pravo postoji i dalje i opterećuje sve delove stvari.

uz učešće državnog organa ili ne). sa i bez svedoka. stvari se najčešće zasniva ugovorom. a zalogoprimac do trenutka predaje nema nikakvu obavezu iz ugovora o zalozi. usmeno. Iz UGOVORA O ZALOZI nastaje obaveza za dužnika da preda stvar zalogoprimcu. a može i sudskom odlukom.RUČNA ZALOGA = ZALOŽNO PRAVO NA POKRETNIM STVARIMA ZASNIVANJE: Založno pravo na pok. 98 . pismeno. ili u obavezi zalogoprimca (iz ugovora o kreditu) da kreditira zalogodavca. OSNOV se može sastojati u onome što je zalogodavac već dobio od zalogoprimca kao zajam. Zato OSNOV = KAUZA obaveze zalogodavca leži izvan ugovora o zalozi. Ugovor o založnom pravu je posmatran kao KONSENSUALAN (Neformalni = konsensulani pravni poslovi – su oni kod kojih volja može biti izjavljena na bilo koji način: izričito. prećutno.

činjenje. ZOO predviđa kod Ugovora o zalozi i pravo zalogoprimca na dopunu zaloge u slučaju kada založena stvar ima materijalne ili pravne nedostatke. 99 .     ZALOŽNOPRAVNI ODNOS Uspostavlja se između ZALOGORPIMCA i ZALOGODAVCA. (prinudni propisi. npr. (pravna i faktička nemogućnost. povezan sa ugovorom o zalozi. određen / odrediv. nečinjenje i trpljenje.ja pristajem da se na ručun moje imovine poveća imovina mog poklonoprimca. ugovor mora biti: • • •  ***Osnov (kauza)    odgovor na pitanje zašto se dužnik obavezuje? Osnov nije ekonomski cilj već pravni cilj obavezivanja. moguć. dobri običaji). zajam sa kamatom). Nedopštenost osnova i njegovo odsustvo imaju za posledicu ništavost ugovora. ***Predmet     odgovor na pitanje na šta se dužnik obavezuje ? može biti davanje. Praviti razliku između Osnova i Pobude. kod više različitih ugovora o prodaji osnov je uvek isti. Kod dvostrano obavezujućih. Sankcija je ništavost. Svaki ugovorna obaveza mora imati osnov. onda sve ovo može ličiti na TERETAN UGOVOR (Teretni pravni poslovi – su oni kod kojih se daje neka naknada za ono što se dobija: kuporpodaja. osnov je želja. trampa. zakup. zato što se druga strana obavezuje da plaća odgovarajuću zakupninu. Zalogorpimac = založni poverilac je lice koje ima potraživanje koje je obezbeđeno zalogom.Ako se oba ugovora posmatraju u jedinstvu: kao ugovor o zajmu. a pobude mogu biti potpuno različite. ja se kao zakupodavac obavezujem da predam stan u zakup. javni poredak i dobri običaji). teretnih ugovora osnov obaveze jedne strane je u obavezi druge strane – npr. Osnov mora biti dopušten (prinudni propisi. javni poredak. više predmeta u jednom ugovoru. subjektivna i objektivna nemogućnost). Kod dobročinih ugovora. namera da se nekom nešto učini besplatno. dopušten.

onda se individualizuje novac može biti predmet zaloge i to kada se određena suma izdvoji • • • • PRAVA ZALOGOPRIMCA: PRVO PRAVO ZALOGOPRIMCA . OBJEKT RUČNE ZALOGE: • • svaka pokretna stvar koja se nalazi u prometu suvlasnički udeo. iako mu je stvar predalo lice koje nije imalo pravo da raspolaže sa stvari. To se ništi tužbom vlasnika založene stvari i stvar se njemu vraća. ali i krivično. Zalogodavac je lice koje je dalo stvar u zalogu i to je najčešće dužnik iz obligacionopravnog odnosa sa poveriocem. lice koje je založilo tuđu stvar odgovara za štetu sopstveniku stvari. licima. ako dužnik ne plati dug po dospelosti. a drugo lice je zalogodavac i ono ništa ne duguje založnom poveriocu. Ovde imamo izuzetak da poverilac može steći založno pravo. Potrebno je da je ZALOGOPRIMAC savestan i da su ispunjeni svi uslovi za sticanje svojine od nevlasnika. ali tada založni poverilac ima sudržavinu (posrednu ili neposrednu) sa ostalim suvlasnicima stvar mora biti određena najčešće je to individualno određena i nepotrošna stvar ako je stvar određena po rodu. Ne može se dati tuđa stvar u zalogu. Događa se da stvar založi lice koje nije dužnik založnog poverioca. 100 . e tada stiče založno pravo na stvari i može ga suprotstaviti i pravom vlasniku.PRAVO POTRAŽIVANJA PREMA DUŽNIKU je obligacionopravnog karaktera i glavno je pravo koje poverilac ima. U ovom slučaju. ali će se ovaj namiriti iz njegove stvari. U tom slučaju postoje na pasivnoj strani dva lica: jedno lice je dužnik i ono odgovara za isplatu duga založnom poveriocu celom svojom imovinskom masom.TEK u trenutku predaje zalogoprimac stiče založno pravo i to pravo može da SUPROTSTAVI svim 3.

Založno pravo upereno na stvar – ovo založno pravo je sporedno, jer zavisi od glavnog prava i služi za obezbeđenje potraživanja. Sudbina mu zavisi od glavnog prava. Ovo obezbeđenje ima svoju posebnu vrednost - vrednost založnog prava je u tome što obezbeđuje založnom poveriocu mogućnost namirenja i onda kada se ostali, tj. obični poverioci ne mogu naplatiti u celini ili se uopšte ne mogu naplatiti, jer dužnik nema dovoljno sredstava da ispuni sve obaveze (promene mu se imovinske prilike, nešto se dogodi...). To je ujedno i kraj njegovog založnog prava. Sva ostala zalogoprimčeva prava služe ostvarenju ovoga prava. Zalogoprimac treba da podnese tužbu protiv dužnika, kojom će zahtevati isplatu duga. Pravosnažna odluka suda, kojom se dužniku nalaze isplata duga, služi zalogoprimcu kao izvršna isprava. Na osnovu te odluke zalogoprimac može podneti predlog sudu da se založena stvar proda na javnoj prodaji u izvršnom postpupku radi namirenja. Ako stvar ima berzansku ili tržišnu cenu, sud neće narediti javnu prodaju, nego će doneti odluku da se stvar proda po tekućoj ceni. Ako bi troškovi javne prodaje bili nesrazmerno veliki, sud može odlučiti da se cena utvrdi procenom stručnjaka. U slučaju prodaje poverilac stvar može, ako hoće, zadržati za sebe po toj ceni. Zalogoprimac ima pravo, da iz cene naplati glavno potraživanje, kamatu, troškove za čuvanje založene stvari, kao i svoje troškove koje je imao oko realizovanja potraživanja. On se iz stvari namiruje bez obzira na zastarelost GLAVNOG potraživanja, dok ako je zastarelo potraživanje kamate, zalogoprimac se ne može namiriti iz imovinske mase, niti iz založene stvari. DRUGO PRAVO ZALOGOPRIMCA - PRAVO PRVENSTVA: •

Zalogoprimac ima pravo da se naplati iz vrednosti postignute prodajom zaloežne stvari pre ostalih poverilaca. Zalogoprimac je ispred svih založnih poverilaca koji su založno pravo stekli posle njega i ispred svih običnih poverilaca. Red po kome se isplaćuju založni poverioci u slučaju višestrukog zalaganja jedne iste pokretne stvari određuje se prema pravilu PRIOR TEMPORE, POTIOR JURE. Dakle, prema vremenu kada su nastala njihova založna prava, s tim da podsećamo na to da je tu važan MODUS koji se ogleda u predaji stvari, a ne ko je pre napravio ugovor o potraživanju.

101

TREĆE PRAVO ZALOGOPRIMCA - PRAVO NA DRŽAVINU: • • Zalogoprimac ima pravo na državinu na založenoj stvari. Kada zalogodavac preda stvar u zalogu zalogoprimcu, onda obojica imaju državinu na založenoj stvari. Zalogoprimac ima neposrednu državinu prava, a zalogodavac posrednu državinu stvari. Zato obojica mogu da podnose državinske tužbe protiv 3. lica, a u međusobnom odnosima, takođe imaju obojica državinsku zaštitu. Poverilac stiče založno pravo u onom trenutku kada mu zalogodavac preda stvar, a gubi ga kada mu prestane državina i ponovo se uspostavlja kada vrati državinu. Državina je neophodan uslov za postojanje ručne zaloge. Nije potrebno da pokretna stvar bude predata zalogoprimcu, jer je dovoljno je da se ona NE NALAZI u rukama zalogodavca. Zato možemo da govorimo i o POSREDNOJ državini zalogoprimca:
o

Ovo se može desiti u slučaju višestrukog zalaganja jedne iste pokretne stvari. Dakle, postoji ručna zaloga i u slučaju kada je stvar već nekome založena. Tada samo prvi zalogoprimac ima stvar u neposrednoj državini, a drugi zalogoprimci imaju samo posrednu državinu. Državina ovog drugog zalogoprimca se sastoji u tome što je zalogodavac pismeno obavestio prvog zalogoprimca o zaključenju drugog ugovora o zalozi i naložio mu, da kada mu bude isplatio potraživanje, založenu stvar preda drugom zalogoprimcu. Založno pravo kod posrednog držanja založene stvari zasniva se na obaveštenju i nalogu koje je zalogodavac dao prvom poveriocu. OBAVEŠTENJE i NALOG ZAMENJUJU PREDAJU U DRŽAVINU, tj. MODUS. Zalogoprimac ima posrednu državinu u još jednom slučaju – kada se oduzima stvar od zalogoprimca zbog toga što je nije čuvao kako treba ili što ju je upotrebio bez dozvole zalogodavca, ili što ju je dao drugom na upotrebu i uopšte što je sa njom postupao protivno ugovoru. Sud će na zahtev zalogodavca narediti da se založena stvar preda nekom trećem licu da je drži za zalogoprimca.

o

Moguće je da zalogoprimac ima sudržavinu na založenoj stvari sa 3. licem (kada je založen suvlasnički deo auta, pa zalogoprimac drži stvar zajedno sa ostalim suvlasnicima). Moguće je da zalogoprimac ima sudržavinu na založenoj stvari i sa zalogodavcem, ali je tada potrebno da zalogodavac ne dobije mogućnost da raspolaže sa stvari bez odobrenja zalogoprimca, inače bi to moglo dovesti u pitanje zalogoprimčevu sudržavinu, a time i založno pravo (ZOO: ugovarači se mogu sporazumeti da zajednički čuvaju stvar).

102

ČETVRTO PRAVO ZALOGOPRIMCA – PRAVO NA UPOTREBU I PRAVO PRIBIRANJE PLODOVA SA STVARI Zalogoprimac ne sme da: • •

upotrebljava preda drugome na upotrebu dati u podzalogu bez dozvole zalogodavca

U slučaju da učini nešto od ove tri stvari koje ne sme, dužan je da naknadi štetu koja je slučajno nastala (za šta inače ne odgovara). Uz to, zalogodavac može zahtevati da se založena stvar oduzme iz ruku zalogoprimca i preda trećem licu da je ono drži za zalogoprimca. ODSTUPANJE Pravilo da zalogoprimac nema pravo da upotrebljava založenu stvar je dispozitivnog karaktera, tj. oni to mogu dogovoriti. Ovo se naziva ANTIHREZA! U slučaju kada zalogoprimac ima pravo da upotrebljava stvar (npr: vozi se založenim autom), koristi postignute upotrebom stvari se odbijaju od vrednosti potraživanja i to prvo od troškova (na čiju naknadu zalogoprimac ima pravo), zatim od dugovane kamate i onda od glavnice. Zalogoprimac ima pravo da pribira plodove. Ovo se isto naziva ANTIHREZA! Ovo je rešenje povoljno i za zalogodavca, jer se iznos njegovog dugovanja smanjuje. Zalogoprimac je dužan da od prihoda od plodova odbije troškove na čiju naknadu ima pravo, zatim od kamate i od glavnice. Ovo je isto dispozitivno pravilo. PETO PRAVO ZALOGOPRIMCA – PRAVO NA DOPUNU ZALOGE Založni poverilac ima pravo da od zalogodavca zahteva drugu stvar u zalogu, ako založena stvar ima neki materijalni ili pravni nedostatak i to samo ako je založena stvar imala nedostatke u času zalaganja, a to u ili u trenutku predaje ili u trenutku kada zalogodavac
103

Ako založena stvar propadne usled više sile. ili krivicom trećeg lica. ***Ugovor o zalozi posmatran sam za sebe nije teretan ugovor. on može zahtevati njen povraćaj. Najpre mu stoje na raspolaganju državinske tužbe i samozaštita. Zalogoprimac će pobediti u sporu i uspeti da vrati stvar u državinu samo ako tuženi: 1. Zalogoprimac ima i posebnu PETITORNU TUŽBU ZA POVRAĆAJ STVARI (vindikacio pignoris).pismeno obavesti zalogoprimca o zaključenju ugovora o zalozi sa drugim založnim poveriocem. ima slabiji pravni osnov od zalogprimca 104 . nema nikakav osnov na državinu 2. zalogodavac nije dužan da ponovo uspostavi zalogu. onda davanje stvari u zalogu predstavlja naknadu za to što zalogodavac dobija novac na zajam. ŠESTO PRAVO ZALOGORPIMCA .PRAVO SLEDOVANJA Ukoliko stvar bude oduzeta zalogoprimcu. ali kad se ima u vidu da se ugovor o zalozi zaključuje radi obezbeđenja potraživanja iz nekog drugog ugovora.

OBAVEZA UZDRŽAVANJA OD UPOTREBE (objašnjeno u pravima zalogoprimca) OBAVEZA VRAĆANJA ZALOŽENE STVARI PRAVA I OBAVEZE ZALOGODAVCA Iz ugovora o zalozi nastaju uzajamna prava i obaveze zalogoprimca i zalogodavca. pažnjom brižljivog i urednog čoveka). licu na čuvanje. Ono što je pravo zalogoprimca. Posebno navodimo – u trenutku zaključenja ugovora o zalozi. Zato se govori o teretnosti ovog posla! 105 . Međutim.OBAVEZE ZALOGOPRIMCA OBAVEZA ČUVANJA ZALOŽENE STVARI – zalogoprimac ima obavezu čuvanja založene stvari sa pažnjom dobrog domaćina (tj. predstavlja obavezu zalogodavca i obrnuto. moguće je da naspram obaveze zalogodavca da preda stvar u zalogu. zalogodavac može zahtevati od suda da stvar oduzme od zalogoprimca i da se preda nekom 3. To je jedina obaveza koja nastaje u času zaključenja ugovora o zalozi. nego što uobičajeno pokazuje prema svojim stvarima. Ako zalogoprimac ne čuva zloženu stvar kako treba. stoji obaveza zalogoprimca iz ugovora o kreditu koja se sastoji u predaji ili stavljanju na raspolaganje određene svote novca. što podrazumeva viši stepen stepen pažnje prema založenoj stvari. Zalogoprimac do predaje još nema nikakvu obavezu. nastaje obaveza za zalogodavca da preda stvar u državinu zalogoprimcu.

zalogodavac ne može sprečiti prenos založnog prava. lice prelazi i založno pravo kao akcesorno pravo. Uskraćujući ovaj pristanak za predaju stvari. lice postaje poverilac u odnosu na zalogodavca. lice svoje pravo potraživanja prema zalogodavcu. 3. stiče i založno pravo. od zalogodavčevog pristanka zavisi samo da li će prijemnik potraživanja dobiti založenu stvar u neposrednu državinu. ali se može USTUPITI POTRAŽIVANJE OBEZBEĐENO ZALOGOM (kao i svako potraživanje). Tada. zalogodavac se može suprotstaviti tome da založena stvar dođe u ruke 3. Zalogodavac ne može sprečiti ustupanje prava potraživanja. zajedno sa potraživanjem na 3. Dovoljno je samo da bude obavešten o tome.PRENOS ZALOŽNOG PRAVA I PODZALOGA USTUPANJE POTRAŽIVANJA OBEZBEĐENOG ZALOŽNIM PRAVOM = PRENOS ZALOŽNOG PRAVA Založno se pravo samo po sebi ne može prenositi. Međutim. Zato zalogoprimac može preneti na 3. založena stvar ostaće u rukama ustupioca da je čuva za prijemnika. Dakle. Prijemnik ima posrednu državinu. jer se njegov pristanak ne traži. a ustupilac prestaje da bude zalogoprimac. 106 . Ako ne pristane. lica i zato bez pristanka zalogodavca ustupilac je ne može predati prijemniku.

može i manje“. može se založiti i potraživanje obezbeđeno zalogom. a zalaganje potraživanja prati i založno pravo koje ga obezbeđuje. Zalogoprimac ne može da preda založenu stvar u zalogu trećem licu bez dozvole zalogodavca. 2. Drugi – kada zalogodavac uskrati dozvolu da se založena stvar dalje založi. onda po principu „ko može više. Ovde. Ukoliko založni poverilac svoje potraživanje može DA USTUPI 3. zalogoprimac će čuvati stvar za obojicu: za sebe i za svog poverioca = podzalogoprimca! ISPLATA POTRAŽIVANJA KOJE JE DATO U PODZALOGU – zavisi od toga da li je zalogodavac pristao na podzalaganje! 107 . jer to predstavlja samo delimično raspolaganje. Podzalogoprimac će steći založno pravo kao i u slučaju ustupanja potraživanja. licu – znači da može njime u potpunosti da raspolaže.PODZALOŽNO PRAVO = PODZALOGA Kao što se uopšte potraživanja mogu založiti. Prvi – kada zalogodavac dozvoli da se založena stvar dalje založi. ima pravo i svoje potraživanje obezbeđeno zalogom DA ZALOŽI. dok će neposrednu državinu imati i dalje zalogoprimac. Iako je zalogodavac uskratio dozvolu. Iz ova dva slede dva slučaja: 1. zalaganje potraživanja obezbeđenog zalogom povlači za sobom i založno pravo kao akcesorno pravo! Kod nas – zalogoprimac ima pravo da založi svoje potraživanje obezbeđeno zalogom trećem licu bez pristanka zalogodavca. ali će na založenoj stvari imati posrednu državinu. zalaganje potraživanja (obezbeđenog zalogom) povlači za sobom i predaju založene stvari u neposrednu državinu zalogoprimčevom poveriocu. Međutim. zalogoprimac može založiti svoje potraživanje obezbeđeno zalogom. Dakle.

podzalogodavcu (licu A). založena stvar ostala u rukama podzalogodavca (lica A). 7. Ako je potraživanje ZASTARELO. Odricanje zalogoprimca od založenog prava. a podzalogodavca (lice A) samo da obavesti o isplati. kako je zbog odbijanja zalogodavca (lica B) da dozvoli podzalaganje. 3. Javna prodaja založene stvari. 5. PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM STVARIMA • 1. jer zalogodavcu (licu B) ne bi vredelo da dug isplati svome poveriocu = podzalogodavcu (tj. Ako nije dao dozvolu – zalogodavac treba da dugovani iznos u trenutku dospelosti položi u sud.• Ako je dao dozvolu – zalogodavac (lice B) treba da isplatu ponudi podzalogoprimcu (licu C). ne svom poveriocu. zalogodavac (lice B) bi kao i svaki drugi dužnik (a posle obaveštenja o podzalaganju) trebalo da dugovani iznos isplati. 4. licu A). Konfuzija (sjedinjenje potraživanja i duga u jednom licu). 108 . Protek roka. tj. Zašto ovo? Prema pravilima o zalaganju potraživanja. jer bi moglo da se dogodi da (ako podzalogodavac ne plati dug podzalogoprimcu) podzalogoprimac neće da mu vrati stvar. nego onemo kome je potraživanje založeno. poverilac se može namiriti iz vrednosti založene stvari. a to je u ovome slučaju podzalogoprimac (lice C). pa da bi to izbegao i time izbegao sporove oko toga. Založno pravo prestaje kada prestane potraživanje čije je ispunjenje obezbeđeno zalogom. ako je trajanje založnog prava ograničeno rokom. Propast založene stvari. Konsolidacija (kada založni poverilac postane sopstvenik založene stvari). 6. Međutim. 8. zalogodavac treba da položi isplatu sudu. 2. moglo bi se dogoditi da ovaj odbije da mu stvar vrati.

109 . Kao i prilikom zalaganja pokretnih stvari. jer je potreban NAČIN PRIBAVLJANJA založnog prava (modus). koje ima prema 3. Ovim ugovorom zalogodavac se obavezuje da na zalogoprimca prenese neko svoje potraživanje. Kod zalaganja potraživanja postoje tri lica: • • • zalogoprimac (založni poverilac) zalogodavac (koji je dužnik zalogoprimcu i istovremeno poverilac potraživanja koje se zalaže) dužnik (iz založenog potraživanja) Ugovor o zalozi nije dovoljan za zalaganje potraživanja. licu. založiti neko SVOJE (dužnikovo) POTRAŽIVANJE. osim onih koja su neprenosiva. To potraživanje zalogoprimac može naplatatiti ako mu zalogodavac po dospelosti ne isplati dug. za zalaganje potraživanje je potreban UGOVOR O ZALOZI između zalogodavca i zalogoprimca. radi obezbeđenja.ZALOŽNO PRAVO NA PRAVIMA ZALAGANJE POTRAŽIVANJA Poverilac može obezbediti svoje potraživanje od dužnika i na taj način što će mu dužnik umesto STVARI. U zalogu se mogu dati sva potraživanja.

U slučaju da zalogoprimac propusti te dužnosti. Potraživanje sadržano u hartiji na donosioca zalaže se prostom predajom hartije. Ako on to. može prihvatiti dužnikovu izjavu o priznanju duga. ipak. Može podneti tužbu protiv dužnika. da bi prekinuo tok zastarelosti.Taj MODUS je da dužnik mora da bude pismenim putem obavešten o ugovoru. 110 • • . Zalaganje potraživanja koja su sadržana u hartijama od vrednosti vrši se na razne načine. pobijati pravne radnje dužnika u slučaju njegove insolventnosti. od časa kada je obavešten o ugovoru o zalozi. OSTVARIVANJE POTRAŽIVANJA ZALOGOPRIMAC: • • Najveća ovlašćenja ima on. sve da bi se naglasilo kako zalogoprimac te dužnosti ne vrši samo u svom interesu. obaveza ostaje i on će biti dužan da je ispuni založnom poveriocu. a ne samo o pravima. Posledica ovoga obaveštavanja sastoji se u tome što dužnik. ne može više punovažno isplatiti svom poveriocu – zalogodavcu. ali dužan je da ih pribira. 2. a ne samo iz založenog potraživanja (npr: ako zalogoprimčeve potraživanje dospe mnogo ranije nego zalogodavčevo potraživanje prema dužniku). prema vrsti hartije. Ovlašćen je da preduzima mere koju su potrebne za očuvanje založenog potraživanja. Zalogoprimac ima i svoje potraživanje prema zalogodavcu i može se namiriti iz zalogodavčeve imovinske mase. 1. nego i u interesu zalogodavca. Potraživanje sadržano u hartijama po naredbi. zalogoprimac ima pravo. učini. Ukoliko založeno potraživanje daje pravo na kamate ili druga povremena potraživanja. jer se ovde govori i o dužnostima. biće odgovoran zalogodavcu za štetu koju ovaj usled toga pretrpi. vrši se založnim indosamentom + predaja hartije zalogoprimcu.

• U slučaju da zalogodavac dobrovoljno (ili prinudno) isplati dug zalogoprimcu. zalogoprimac je dužan primiti ispunjenje koje ponudi dužnik. Ako je predmet potraživanja novac – a. zalogodavac bi usled toga moga pretrpeti štetu. U slučaju zalaganja potraživanja – zalogodavac i posle zalaganja ostaje poverilac i potraživanje ne prelazi na zalogoprimca. a ne zalogoprimcu. ali je dužan da na zahtev zalogodavca naplaćeni iznos položi u sud. Ako je predmet založenog potraživanja neka stvar (npr: zalogodavac je izvršio uplatu za kupovinu auta. ali potraživanje i posle zalaganja pripada zalogodavcu. • • • ZALOGODAVAC: • Ima veoma sužena ovlašćenja. Dakle. založno pravo na potraživanju prestaje i ovlašćenja povodom tog potraživanja se vraćaju zalogodavcu. ali je potrebno da ponovo pismeno obavesti dužnika. 111 . pa je svoje potraživanje prema proizvođaču – dužniku založio). a ostatak novca dužan je da preda zalogodavcu. nego mu samo služi kao obezbeđenje. To je i najveća razlika između ustupanja potraživanja (CESIJE) i zalaganja potraživanja. pa od tog trenutka on ponovo uspostavlja potraživanje u punom obimu. založno pravo na potraživanju se pretvara u založno pravo na stvari. zalogoprimac može naplatiti iznos dospelog založenog potraživanja. Ako je potraživanje zalogoprimca dospelo i ako je predmet ispunjenja potraživanja novac. zalogoprimac će posle ispunjenja dužnikove obaveze steći pravo zaloge na toj stvari. potraživanje zalogoprimca prema zalogodavcu nije dospelo. U slučaju ustupanja – ustupilac prenosi potraživanje i prestaje da bude poverilac. zalogoprimac ima pravo da primi isplatu koju ponudi dužnik i da iz novčane svote koju je naplatio od dužnika zadrži onoliko koliko mu duguje zalogodavac. jer ako bi se desilo da zalogoprimac propusti ili odbije da primi ispunjenje.• Kada založeno pravo dospe za naplatu.

PRAVO RETENCIJE I POJAM Naziv potiče od reči REM TENERE. prava koju priznata određenom licu. s obzirom na njegova ličan svojstva. pravo na izdražavanje. pravo plodouživanja (ukoliko se odnose na potraživanje zalupnine. autorsko pravo. pravo licence. pravo patenta. kada je plodouživalac zaključio ugovor o zakupu). Smisao naziva je u tome da ovo pravo može imati samo onaj poverilac koji dužnikovu stvar ima u rukama. 112 . lična prava. založno pravo (zajedno sa založenim potraživanjem). Ne mogu se zalagati: stvarne službenosti. što znači držati stvar. lične službenosti.Zalagati se mogu sledeća prava: potraživanja.

). na stvari mora da ime neposredne državine poverioca. pa i za buduće ili uslovno potraživanje.. pokretne stvari 2. poverilac ne može namiriti iz vrednosti zadržane stvari. DOSPELOST POTRAŽIVANJA – potraživanje je dospelo u onom trenutku kada dužnik treba da isplati obavezu i kada poverilac može zahtevati ispunjenje. a ne naturalno! ***Videti u Obligacionom pravu razliku između ova dva. DRŽAVINA – da bi došlo do retencije. Da li poverilac može zadržati dužnikovu stvar ako je njegovo potraživanje zastarelo? Može. pošto blagovremeno obavesti dužnika o svojoj nameri. STVAR – predmet retencije su: 1. pod uslovom da je stvar kod njega + da je stvar kod njega došla u ruke pre nego što je počela zastarelost. ukoliko je dužnik postao nesposoban za plaćanje. To je glavna razlika između retencije i ugovornog založnog prava. a ne sredstvo namirenja) 3. može da je zadrži i pre dospelosti. Pravo retencije reguliše ZOO. već je to samo sredstvo pritiska. To držanje stvari mora da ispunjava neke uslove: 1. pa se zato izučava uz njega. Potraživanje mora biti civilno. samo tada) potraživanje zadrži dužnikovu stvar koja mu se našla u rukama i da se. novac 3. Pravo retencije je vrlo slično založnom pravu.. 113 . naplati iz vrednosti zadržane stvari. tek tada. prepisi. Ne mogu se zadržati stvari koje se ne mogu izložiti prodaji (npr: dužnikovo punomoćje. „Po pravilu“ znači da IZUZETNO poverilac u čijim je rukama stvar. isprave. legitimacije. nepokretnosti (ovde se kod retencije nepokretnosti.Pravo retencije je pravo poverioca da za svoje dospelo (dakle. tj. jer ugovorno založno pravo može biti stečeno i za potraživanje koje još nije dospelo. dok pravo retencije (po pravilu) može postojati samo za dospelo potraživanje. 2. II USLOVI ZA ZASNIVANJE PRAVA RETENCIJE 1.

2. „Obezbeđenje“ može biti: • • zaloga na nekoj dužnikovoj stvari ili potraživanju može punuditi nečije jemstvo 2. a u odnosu na zalogoprimca. Zato se pravo retencije u sporu i pojavljuje kao „prigovor prava retencije“! ***Depozit = ono što je dato na čuvanje kod suda ili banke. pa je potrebno da poverilac upozori dužnika da će to učiniti u slučaju neispunjenja obaveze. postoji. najpre. sud odlučuje. Ne sme da bude stvar koju je dužnik predao na posudu. OVLAŠĆENJE POVERIOCA DA ZADRŽI STVAR – ovde je reč o tome da je poverilac ovlašćen da odbije vraćanje stvari dužniku. Retinent iz ugovora o privredi to nije dužan. sredstvo odbrane poverioca u sporu u kome dužnik zahteva povraćaj stvari. 4. OVLAŠĆENJE POVERIOCA DA SE NAMIRI IZ VREDNOSTI ZADRŽANE STVARI – međutim. jer mu je dužnik učinio prijateljsku uslugu i bilo bi protivno načelu poštenja. dužnik može da pruži obezbeđenje poveriocu i tada poverilac mora dati stvar. 3. jer je potraživanje obezbeđeno pravom retencije već dospelo. pre nego što pristupi ostvarenju naplate. Ugovor o posudi je dobročin ugovor. Ova razlika koja se tiče obaveštavanja kod retinenta. U slučaju spora u vezi sa tim dodatnim obezbeđenjem. Ne sme da bude stvar koju je dužnik predao poveriocu na čuvanje. sve dok mu ovaj ne isplati dug. Stvar ne sme da je izašla iz dužnikove državine protiv njegove volje. III SADRŽINA PRAVA RETENCIJE 1. IV POREĐENJE PRAVA RETENCIJE I ZALOŽNOG PRAVA 114 . Pravo retencije je akcesorno pravo i postoji sve dok postoji i glavno pravo. da o svojoj nameri obavesti dužnika ili novog sopstvenika (ako je stvar dužnik prodao). jer to je poseban odnos poverenja (osim u slučaju ugostitelja koji primaju na noćenje i koji imaju pravo zadržati stvari koje su doneli gosti do potpune naplate). potraživanje. retinent je dužan. jer je pravo retencije. Ako je dužniku stvar preko potrebna ili ona daleko prevazilazi potraživanje. Retinent u građanskom pravu treba da zahteva od suda odluku da se stvar proda bilo na javnoj prodaji ili po tekućoj ceni ako stvar ima tržišnu ili berzansku vrednost. tj.

PRAVO SLEDOVANJA ima samo založni poverilac. lica. Neposredna državina retinenta. Oba imaju državinsku zaštitu.• • • • • Na retenciju se primenjuje isto kao i kod založnog prava načelo nedeljivosti. tj. Retinent nema pravo na petitornu tužbu zbog stvari. založni poverilac ima. jer poverilac može vršiti pravo retencije samo dok se stvar nalazi u njegovim rukama. dužnik može zahtevati povraćaj stvari tek kada isplati obavezu u celini. dok se založena stvar može nalaziti u rukama 3. ZALOŽNO PRAVO NA NEPOKRETNIM STVARIMA (HIPOTEKA) I POJAM 115 .

a potraživanje iz njega MORA biti. a opterećena nepokretnost ostaje i dalje u državini dužnika. a sve to. hipoteka kao takva ostaje i kupac pribavlja hipotekovanu stvar! Drugi slučaj je kada imamo obrnuto. nažalost. a ovde upisom u javne knjige.10h stiže MOLBA za upis hipoteke od strane prodavca! 116 . MODUS AKVIRENDI – upis u javne knjige (hipoteka se upisuje u teretni list). knjige na osnovu pravnog osnova. tj.05h se kupac upiše kao vlasnik. Za razliku od ručne zaloge. IUSTUS TITULUS = pravni osnov – to je ugovor između hipotekarnog poverioca i dužnika ili trećeg lica koje zalaže za dužnika sa overenim potpisima u sudu.10h.05h. u 11. nepokretnost najpre otuđi. tj. i. što mu omogućava da stvar UPOTREBLJAVA i KORISTI (pribira plodove). jer time stiče sredstva za isplatu duga. već se reguliše ZAKONOM O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM I REGISTAR. knjige može uspostaviti hipoteku. Da je lice knjižni prethodnik. samo vlasnik upisan kao takav u zemlj. U ovom slučaju. tj. Postoje i neke pokretne stvari za koje se zaloga upisuje u posebne javne registre (brodovi i vazduhoplovi) i to nije hipoteka. Za ovaj upis je neophodno da: a. Publicitet kod ručne zaloge se postiže državinom. stvar ostaje kod dužnika. Npr: Šta se dešava u slučaju da sopstvenik nepokretnosti. a u 11. Reč HIPOTEKA je grčkog porekla i znači OPTERETITI. II PRIBAVLJANJE HIPOTEKA Za njen nastanak je potreban: 1.Hipoteka je založno pravo na nepokretnim stvarima koje se stiče upisom poveriočevog prava u javne knjige. tako što napravi ugovor o kupoprodaji sa kupcem i kupac podnese MOLBU sudu za upis u zemlj. a prodavac hitno pojuri i podnese molbu za upis hipoteke u 11. prema načelu specijalnosti. ukoliko je vanknjižni vlasnik ne može ustanoviti hipoteku! Dakle. ugovora o kupoprodaji u 11. potpuno određeno: glavnica i kamata ili pak najviši iznos do koga je potraživanje obezbeđeno (kod kaucione i kreditne hipoteke). 2.

c. koja može biti sadržana u samom ugovoru ili u posebnoj ispravi van ugovora. knjigama! b. 117 . jer tako piše u zemlj.Tada će se prodavčeva molba za upis hipoteke odbiti. Tačan opis zemljišno-knjižnog tela na kome se zasniva hipoteka. Da u pismenom obliku = KLAUZULA INTABULNDI izjavi da pristaje da se nepokretnost optereti hipotekom. jer on više NIJE VLASNIK.

tj. određeni deo zgrade (stan. to mora onda biti otpisano iz dotadašnjeg zemljišno-knjižnog tela i onda se formira novo.III PREDMET HIPOTEKE 1. može kao dužnik konstituisati hipoteku samo na zgradi. Ovaj drugi primer je ako jedno lice ima svojinu na zgradi bez zemljišta. UOPŠTE Hipoteka se odnosi na celu stvar i sva eventualna povećanja vrednosti stvari. Te parcele ne moraju biti jedna uz drugu. na suvlasničkom delu nepokretnosti ***ZEMLJIŠNO-KNJIŽNO TELO – je osnovna jedinica u zemljišno-knjižnom sistemu. s tim što sve do početka izvršenja na nepokretnosti. hipoteka može postojati na zemljištu odvojeno od zgrade. hipoteka ima za predmet (prema načelu specijalnosti – ne može za predmet da ima hipoteka sve nepokretnosti dužnika. već tačno određene): 1. koje su tačno određene premerom zemljišta. sopstvenik hipotekovane nepokretnosti može otuđiti pripatke i plodove. bez zemljišta. ako uzme zajam od banke. određenu zgradu 5. Tamo gde se vode zemlj. Ako se na zemljištu nalazi zgrada. poslovna prostorija) 6. Ako se na zemljištu nalazi zgrada. Sastoji se od 1 ili više katastarskih parcela. koje se sastoji iz 1 ili više parcela. na sve pripatke i neodvojene plodove. određeni deo zemljišne površine 4. To je jedna pravna celina! 118 . Dakle. Važno je samo da su u istoj katastarskoj opštini. 3. hipoteka za predmet ima celo zemljišno-knjižno telo. zgrada je podignuta na zemljištu u društvenoj svojini. hipoteka može postojati samo na zgradi. 2. Tada sopstvenik zgrade. Ukoliko sopstvenik želi da optereti samo jednu parcelu ili deo parcele. koje je sada sastavljeno samo od te izdvojene parcele ili dela parcele. knjige.

ali je potrebno da one sačinjavaju jedno zemljišno-knjižno telo. Tako u ovome slučaju redosled hipoteka ne igra veliku ulogu. Svrha je zbog veće sigurnosti. Npr: poverilac se namiruje iz vrednosti kuće. od kojih svako može biti sastavljeno od više nepokretnosti. SITUACIJA kada uz zajedničku hipoteku jednog hipotekarnog poverioca postoje hipoteke drugih poverilaca? Potraživanje obezbeđeno zajedničkom hipotekom namiruje se srazmerno iz vrednosti svih nepokretnosti. nego i na više zemlj. jer ako bi poverilac koji ima zajedničku hipoteku zatražio namirenje samo iz one nepokretnosti na kojoj drugi poverioci imaju hipoteku iza njegove. zato što je poljopirvredno zemljište poplavljeno. U glavnom ulošku beleže se svi sporedni. jer tada svaku nepokretnost tereti srazmeran deo potraživanja. Tehnika zemljišno-knjižnog upisa – zajednička hipoteka se upisuje tako što se jedan zemljišno-knjižni uložak (i zemljišno-knjižno telo koje je u uložak upisano) označava kao GLAVNI. jer će svi biti namireni. 2. 119 .-knjižnih tela. dok se kod zajedničke hipoteke. a u sporednim se beleži koji je glavni. oni bi mogli biti oštećeni. Od zajedničke hipoteke treba razlikovati slučaj kada se jedno potraživanje obezbeđuje sa više založnih prava na više nepokretnosti. poverilac može namiriti u celini iz vrednosti bilo kog od hipotekovanih zemljišno-knjižnih tela. a ostali kao SPOREDNI.Zato se i obična hipoteka može odnositi na više nepokretnosti. ZAJEDNIČKA (SIMULTANA) HIPOTEKA Zajednička = simultana hipoteka je kada se za isto potraživanje ustanovi hipoteka na više zemljišno-knjižnih tela. Zato se zajednička hipoteka ne odnosi samo na više nepokretnosti.

tj. Dva lica: jedno lice proda hipotekovanu nepokretnost drugom. Ovaj prvi ostaje dužnik. tj. a ako ovaj to ne učini dobrovoljno. a ostaje i hipoteka. tj. B. može tražiti da se namiri iz dužnikove imovinske mase. 3. jer namirenje iz hipotekovane nepokretnosti nije za njega obaveza. PRAVA HIPOTEKARNOG POVERIOCA a. obligacioni odnos 2. 120 • • .IV ZALOŽNOPRAVNI ODNOS A. na osnovu koje hipotekarni poverilac podnosi molbu sudu da se izvrši javna prodaja hipotekovane nepokretnosti. založno pravo na hipotekovanoj nepokretnosti Iz ovoga prvoga odnosa (obligacionog) hipotekarni poverilac kao i svaki običan poverilac ima pravo da zahteva od dužnika da ispuni obavezu. pravo potraživanja prema dužniku. Pasivna strana kod hipoteke: 1. a uslovljeno je dobijanjem IZVRŠNE ISPRAVE. PRAVO NAMIRENJA IZ VREDNOSTI HIPOTEKOVANE STVARI • Ovo je glavno pravo i ovlašćenje hipotekarnog poverioca. Dva lica: jedno je dužnik u obligacionom odnosu. pravosnažne odluke suda. Nema ovlašćenje UPOTREBE. 2. nego pravo. iz vrednosti bilo koje dužnikove stvari (poverilac određuje stvari i prihode iz kojih traži da se namiri). Nema ovlašćenje PRIBIRANJA PLODOVA = KORIŠĆENJA. HIPOTEKA I POTRAŽIVANJE Kao i svaki založni poverilac i hipotekarni ima dve vrste prava: 1. Jedno lice. a drugo pristaje da se hipoteka konstituiše na njegovoj nepokretnosti.

ako ovi pristanu na to. može tražiti da sud naloži hip. Ukoliko je hipotekovana nepokretnost nedovoljna za namirenje. PRIOR TEMPORE. PRAVO PRVENSTVA U NAPLATI POTRAŽIVANJA Hipotekarni poverilac ima pravo prvenstva naplate potraživanja iz hipotekovane nepokretnosti u odnosu na sve obične HIROGRAFERNE poverioce. treću. d. PRAVO SLEDOVANJA Hipotekarni poverilac ima pravo da se naplati iz stvari bez obzira da li se stvar nalazi u rukama hipotekarnog dužnika ili prešla u svojinu trećeg lica. POTIOR JURE. RASPOLAGANJE – pored svega ostaloga (prodaje. kao i u odnosu na sve kasnije hipotekarne poverioce. otuđenje. hipotekarni poverilac se sada naplaćuje iz imovinske mase dužnika. može i posle jedne hipoteke zasnivati drugu. tj. jer nema državine. tj. poklona. plodovi. poverilac može zahtevati prinudnu naplatu potraživanja i pre dospelosti. c. razmene. ne lišava dužnika niti jedne koristi: upotreba. ali srazmerno sa ostalim običnim poveriocima. PRAVO NAMIRENJA PRE DOSPELOSTI Ukoliko soptvenik oštećuje hipotekovanu stvar ili joj na drugi način smanjuje vrednost.• Nema državinu. Da istovremeno obezbedi založnog poverioca. pravo prati stvar – ukorenjeno je u samoj stvari. Ovde se publicitet postiže upisom u javne knjige. dužniku da se uzdrži od takvih radnji). Njime hipoteka zadovoljava sve zahteve založnog prava: 1. Bez upisa nema hipoteke! 2. UPOTREBA I PRIBIRANJE PLODOVA = KORIŠĆENJE b. a u slučaju da nastavi. tj. 121 . hipotekarni poverilac ima pravo zahtevati da sopstvenik prestane sa tim (tj. b. Da ne liši dužnika stvari koja mu je potrebna. naravno. V PRAVA SOPSTVENIKA HIPOTEKOVANE NEPOKRETNOSTI a. zasnivanje prava plodouživanja)... dalje zalaganje. lica. Hipotekarni poverilac isto tako može zahtevati zaštitu i protiv postupaka 3.

tj. a koje je obezbeđeno hipotekom na „KOMPLETU“ LICE A (hipotekarni poverilac) – ima potraživanje prema licu B. samo ako se sa tim usaglasi nathipotekarni poverilac. jer kao i svako drugo. PRENOS HIPOTEKE Hipotekarni poverilac može preneti svoje pravo potraživanja prema dužniku na 3. NATHIPOTEKA Ovde se zalaže potraživanje koje hipotekarni poverilac ima prema hipotekarnom dužniku. lice. C .VI PRENOS PRAVA I OBAVEZA A. B. Za razliku od podzaložnog prava.. dužnik može dugovani iznos položiti u sud. tako se i potraživanje obezbeđeno hipotekom može hipotekovati.. a zajedno sa potraživanjem prelazi i hipoteka kao sporedno pravo. PREUZIMANJE DUGA 122 . hipotekarni poverilac može konstituisati hipoteku na svojoj hipoteci bez pristanka hipotekarnog dužnika. Ukoliko iznos potraživanja nathipotekarnog poverioca prelazi visinu potraživanja obezbeđenog hipotekom. Tako imamo: LICE C (nathipotekarni poverilac) – ima potraživanje prema licu A. knjige. OVO NIJE DOBRO NAPISANO OVDE!!! Ne znam kako! Dužnik može isplatiti dug hipotekarnom poveriocu. a koje je obezbeđeno hipotekom. knjigama. Ovo mora biti zabeleženo u zemlj. a ne sama hipoteka. Ovo potraživanje nazivam „KOMPLET“ LICE B (hipotekarni dužnik) Nathipoteka mora da se upiše u zemlj. pa dužnik nije siguran da li je nathipotekarni poverilac saglasan. Ako su odnosi poremećeni. visinu „KOMPLETA“. Dužnik mora da bude obavešten.

Međutim. nemogućnost ispunjenja 5. knjiga. Za ovo je potreban pristanak poverioca. dok hipoteka opterećuje i dalje nepokretnost. ispunjenje obaveze 2. VII REDOSLED HIPOTEKA Ranije upisana hipoteka ima prednost u odnosu na kasnije. prebijanje (kompenzacija) 3.Kada sopstvanik proda hipotekovanu nepokretnost. VIII PRESTANAK HIPOTEKE A. prema pravilu PRIOR TEMPORE. on prenosi pravo svojine. smrt dužnika i smrt poverioca – kod obaveza nastalih s obzirom na lične osobine ugovornika c. + Potreban je ispis iz zemlj. otpuštanje duga 4. ali ostaje dužnik hipotekarnog poverioca. protek vremena 6. Slučajevi prestanka Kada prestaje potraživanje? Ovo su slučajevi prestanka: 1. hipoteka ne može postojati sama za sebe bez potraživanja kao glavnog prava. Opšte pravilo Kao akcesorno pravo. moguće je da se prilikom prodaje ugovornici saglase da će kupac preuzeti i dug prema hipotekarnom poveriocu. Hipoteka se stiče u trenutku kada poverilac podnese predlog za upis u javnu knjigu. PRESTANAK HIPOTEKE USLED PRESTANKA POTRAŽIVANJA a. b. Sjedinjenje (konfuzija) – uređena ZOO 123 . POTIOR JURE.

124 . knjiga. + Kada se hipoteka ispiše iz zemlj. + Ispis iz zemlj. Konsolidacija – uređena ZOSPO Kada isto lice postane i hipotekarni poverilac i sopstvenik hipotekovane nepokretnosti.Obaveza prestaje kada dođe do sjedinjenja = konfuzije subjekata u obligacionom odnosu. kniga. Odricanje od hipoteke To znači da poveriočevo potraživanje. kada jedno lice postane i poverilac i dužnik (npr: poverilac nasledi svog dužnika). d. postaje obično = hirograferno potraživanje. PRESTANAK HIPOTEKE NEZAVISNO OD PRESTANKA POTRAŽIVANJA a. Uopšte / b. + Ispis iz javnih knjiga. Nenastupanje uslova i protek roka Hipoteka može prestati ako ne nastupi USLOV za uslovno potraživanje ili ako protekne rok za potraživanje ograničenog rokom. tj. Ovde se sjedinjuju potraživanje i dug. d. B. c. Izuzetak u slučaju zastarelosti Hipoteka ne prestaje ako potraživanje hipotekarnog poverioca zastari. koje je do tada bilo obezbeđeno založnim pravom.

1. Ukoliko na pasivnoj strani imam 2 lica – dužnika i sopstvenika hipotekovane nepokretnosti. Prodaja hipotekovane nepokretnosti u izvršnom postupku Hipoteka može prestati i u slučaju javne prodaje nepokretnosti u izvršnom postupku. nego na svojoj nepokretnosti. JAVNU PRODAJU. Ovde se sjedinjuju hipoteka i svojina. 125 . Hipotekarni poverilac treba da podigne tužbu protiv dužnika.+ Ispis iz javnih knjiga. dužnik i sopstvenik hipotekovane nepokretnosti. Kod KONSOLIDACIJE potraživanje prema dužniku ostaje. Kada javnu prodaju traže obični poverioci. Ovo je dispozitivne prirode. e. KONFUZIJOM prestaje potraživanje. Posle javne prodaje hipoteka se briše i kupac stiče pravo svojine bez tereta. u iznosu koji bi se dobio u izvršnom postupku. a potraživanje hipotekarnog poverioca se namiruje. Kada javnu prodaju zahteva hipotekarni poverilac. a da kupac preuzme dužnikovu obavezu. Ovde imamo dve situacije: 1. tj. jer se kupac hipotekovane nepokretnosti i hipotekarni poverilac mogu sporazumeti da hipoteka ostane. Presuda služi kao izvršna isprava. Npr: ako na pasivnoj strani postoje dva lica. 2. na osnovu koje hipotekarni poverilac može podneti predlog za izvršenje na nepokretnosti. a presuda u ovom sporu je IZVRŠNA ISPRAVA na osnovu koje se traži namirenje iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti kroz javnu prodaju. samo što sada poverilac nema hipoteku na tuđoj. hipotekarni poverilac podnosi HIPOTEKARNU TUŽBU kojom zahteva da sopstvenik hipotekovane nepokretnosti trpi namirenje potraživanja iz vrednosti nepokretnosti. a hipoteka ostaje dok se ne ispiše iz javnih knjiga.

bilo prirodnim putem. dužan je da je ponudi prvo ovom licu. u zavisnosti od životne situacije. PRAVO PREKUPA = RETRAKTUS – to je ono drugo: „Ukoliko sopstvenik ne postupi tako. Ovde se hipoteka ispisuje iz zemlj. pravo preče kupovine ovlašćuje PREKUPCA da mu se stvar ustupi po ceni i pod uslovima pod kojima je zaključen ugovor o prodaji. Ukoliko javnu prodaju hipotekovane nepokretnosti predlažu obični poverioci. GLAVA SEDMA PRAVO PREČE KUPOVINE 1. Ukoliko se za srušenu zgradu dobije osigurana suma ili naknada štete zbog rušenja. ali se zato na dobijenom novcu uspostavlja založno pravo u korist hipotekarnog poverioca. 2. kada se ovaj odluči da proda stvar. Ukoliko sopstvenik ne postupi tako.. f. bilo radom.“ Cilj ove ustanove jeste da zaštiti interes pojedinih lica za pribavljanje određenih stvari.2. Naravno. NAZIV I RAZVOJ INSTITUCIJE Pravo preče kupovine ovlašćuje jedno lice (imaoca prava preče kupovine. 126 . da mu je ponudi pre svih ostalih kupaca.. PRAVO PRVENSTVA – kada sopstvenik odluči da proda stvar. POJAM. prekupca) da zahteva od sopstvenika. hipoteka se obnavlja. pravo se namiruje hipotekarni poverilac. pa onda ostali. pravo preče kupovine ima dva oblika: 1. Međutim. hipoteka prestaje da postoji. nego proda stvar 3. knjiga po služebnoj dužnosti. hipoteka prestaje na dan kada rešenje o predaji nepokretnosti kupcu postane pravosnažno. Propast stvari Hipoteka prestaje kada propadne nepokretnost. ako se nepokretnost ponovi uspostavi. licu. Dakle.

jednostranom izjavom volje (što je vrlo retko) NI ZAKONSKO. jer imalac ugovorno prava preče kupovine ima obično potraživanje prema saugovorniku i ono se sastoji u tome što je saugovornik dužan (kad odluči da proda stvar) UČINITI PONUDU imaocu prava preče kupovine. Naravno. MOGUĆNOST SUPROTSTAVLJANJA TREĆIM LICIMA 127 .Tendencija je da. onda se može suprotstaviti svima. Međutim. JER NE DAJU IMAOCU OVOG PRAVA NEPOSREDNU VLAST NA STVARI. ukoliko je nesavestan. Ugovorno pravo preče kupovine je relativno pravo. može se ustanoviti saglasnošću volja kroz poseban UGOVOR O PRAVO PREČE KUPOVINE ili kroz posebnu odredbu u UGOVORU O KUPOPRODAJI. ostalo. I ZAKONSKO PRAVO PREČE KUPOVINE Nabrojano u knjizi na str. III RAZLIKE IZMEĐU UGOVORNO I ZAKONSKOG PRAVA PREČE KUPOVINE A. u šta ne mogu da poverujem. II UGOVORNO PRAVO PREČE KUPOVINE Dakle. ugovorno pravo preče kupovine može se suprotstaviti 3. pasus 902. 289. 2. Međutim. tj. Npr: opština ima pravo preče kupovine prilikom prodaje poslovnih prostorija?! Bračni drug ima pravo preče kupovine kada se u izvršnom postupku prodaju stvari koje su prilikom deobe pripale drugom suprugu?! I. ZAKONSKO I UGOVORNO PRAVO PREČE KUPOVINE Ovo pravo se ustanovljava: • • • zakonom ugovorom testamentom.. bez obzira da li su znali ili nisu. kao i druga obligaciona praca. što se ono može suprotstaviti svakom licu koje prodaje stvar na kojoj postoji ovo pravo i svakom licu koje kupuje stvar. ako je treći kupio stvar ZNAJUĆI ZA POSTOJANJE OVOGA PRAVA ILI MOGAVŠI ZNATI ZA NJEGA! Dakle. ukoliko se ugovorno pravo preče kupovine upiše u javne knjige. NI UGOVORNO PRAVO PREČE KUPOVINE NE BI SE MOGLI UVRSTITI MEĐU STVARNA PRAVA PO SVOJOJ UNUTRAŠNJOJ SADRŽINI.. zakonsko pravo preče kupovine je apsolutno pravo u tom smislu. licu. se ova ustanova smanjuje i nestaje. u pravnim sistemima u kojima centralno mesto zauzima privatna svojina.

U tom roku se može koristiti svojim pravom prvenstva. TRAJANJE Zakonsko pravo preče kupovine nije ograničeno u vremenu. tj. onda se PRAVO PREČE KUPOVINE javlja u svom drugom obliku. To je 5 godina. jer evo sledi primer zbog čega mora biti PUNOVAŽAN! Npr: kada su sudovi utvrdili da je ugovor o kupoprodaji stambene zgrade između ova i sina fiktivan. To ima karakter PONUDE. samo ako je kupac nesavestan (tj. Kod zakonskog prava preče kupovine to je najčešće 30 dana! 4. C.. Za nosioca ugovornog prava preče kupovine teče rok od mesec dana od dana kada ga je sopstvenik obavestio o nameri. Ako ovaj prihvati ponudu. kao PRAVO PREKUPA. postignuta je saglasnost volja i ugovor o prodaji je zaklučen. Ugovorno pravo preče kupovine prestaje posle roka određenog u ugovoru. B. PRAVO PREKUPA Ukoliko dođe do povrede PRAVA PRVENSTVS. Za nepokretne stvari (ZOO ništa ne govori. licu kao kupcu. PRAVO PRVENSTVA Kada sopstvenik odluči da stvar proda. lica PUNOVAŽNO ZAKLJUČEN UGOVOR O PRODAJI.. Ugovorno pravo preče kupovine se ne može ni otuđiti. s tim što se zakonom određuje najduži rok u kome se može vršiti. imalac ugovornog prava preče kupovine ima pravo da zahteva naknadu štete. Ugovorno pravo preče kupovine može se suprotstaviti 3. onda takav ugovor ne može koristiti imaoca prava preče kupovine. niti naslediti kada se odnosi na pokretne stvari (kaže ZOO). Ovo pravo prekupa se aktivira kada je između sopstvenika i 3. znao ili je mogao znati za postojanje prava prvenstva). pa zaključujemo) možemo otuđiti i preneti na naslednike. 3. dužan je da obavesti o tome nosioca prava preče kupovine i saopštiti mu cenu i uslove prodaje.Zakonsko pravo preče kupovine može se suprotstaviti trećem licu bez obzira na savesnost. U slučaju da je treće lice bilo savesno ili iz nekih drugih razloga imalac ugovornog prava preče kupovine nije uspeo (npr: nije podneo tužbu u predviđenom roku). 128 . MOGUĆNOST PRENOŠENJA Zakonsko pravo preče kupovine se ne može prenositi.

Npr: u pomorskom pravu suvlasnik ima prednost pred ostalima učesnicima u nadmetanju kad se u izvršnom postupku prodaje suvlasnički udeo broda. Ukoliko je ugovorno pravo preče kupovine upisano u javne knjige. PRAVO UPOTREBE i PRAVO KORIŠĆENJA omogućavaju zakupcu neposrednu vlast na zakupljenoj stvari. ukoliko nisu sa takvom namerom. To je ono što interesuje STVARNO PRAVO! 129 . a prekupac ih ipak ne može ispuniti. nego da ostane u važnosti (jer samo tako može postojati i pravo preče kupovine) i da ne proizvodi pravna dejstva između sopstvenika i 3. mora ispuniti sve SPOREDNE pogodbe ugovora. GLAVA OSMA ZAKUP 1.Dakle. njegovo pravo preče kupovine ostaje bez dejstva. Naravno. može zahtevati poništenje javne prodaje. Ukoliko je reč o licu koje ima zakonsko pravo preče kupovine nepokretnosti (koja je predmet izvršenja) ima prvenstvo pred najpovoljnijim ponudiocem ako odmah posle zaključenog nadmetanja izjavi da je kupuje pod istim uslovima. • Postoje lica koja imaju pravo preče kupovin eupravo u slučaju prinudne javne prodaje. imalac prava se ne može pozivati na svoje ugovorno pravo preče kupovine. lica. Kod zakonskog prava preče kupovine imalac prava prekupa mora u roku za podizanje zahteva (30 dana) položiti iznos kupovne cene u sudski depozit. Ukoliko nije pozvan. odim ukoliko su one tako dogovorene kako bi osujetile prekupčevo pravo. nego na samo jedan element – na pravo koje stiče zakupac posle izvršene predaje! U tom smislu. PRAVO PREČE KUPOVINE U PRINUDNOJ JAVNOJ PRODAJI • • • • U slučaju prinudne javne prodaje. ZAKUPČEVO PRAVO I POJAM Spor o pravnoj prirodi (da li zakup obligaciono ili stvarno pravo) ne odnosi se na ceo zakupni odnos koji nastaje iz ugovora. 5. imalac prava se mora posebno pozvati da joj prisustvuje. Ukoliko nije pozvan može podneti žalbu protiv rešenja i tražiti da se zakaže novo ročište. Takođe. smisao prekupčevog zahteva nije u tome da se ugovor o prodaji OGLASI da ne proizvodi uopšte dejstva. nego između sopstvenika i prekupca.

130 . isticati da ima prvenstvo u pogledu ispunjavanja zakupodavčeve obaveze. jer se zakupodavac sada povlači u položaj u kome ima negativnu obavezu. c) Državina Zakupac ima neposrednu upotrebnu državinu. Ukoliko zakupac samovlasno. ali ako drugačije ne odredimo. Da faktički upotrebljava stvar. Zakupodavac može čak stvar i da preda nekom drugom sa kojim je kasnije napravio ugovor! Međutim. Ovo mu ugovorom može biti precizno definisano. niti može sprečiti zakupodavca da ispuni svoju obavezu najpre prema nekom drugom poveriocu. Takođe. koja je sačinjenja od: 1.A. ne čekajući da mu zakupodavac preda stvar. Ovo mu ugovorom može biti uskraćeno. zakupac stiče pravo da od zakupodavca zahteva predaju stvari. zakupodavac će moći da zahteva povraćaj stvari. Pravo da pravnim poslom prenese faktičku upotrebu na 3. Zakupac ne može. pravilo je da plodovi pripadaju zakupcu. Zakupodavčev interes je u tome da dobije zakupninu i da suština stvari bude očuvana. Ovo zato što on tu ulaže određeni trud: ore. ODNOS ZAKUPCA PREMA ZAKUPODAVCU U trenutku zaključenja ugovora o zakupu. posle izvršene predaje zakupčevo pravo se PREOBRAŽAVA! Posledice toga su velike. Zakupčev interes je da stvar. da trpi zakupčevo pravo: • • da upotrebljava stvar da pribira plodove – koristi stvar a) Ovlašćenje upotrebe Zakupac ima neposrednu pravnu vlast na stvari. kao što ne može nijedan drugi poverilac. se može zabraniti da zakupljenu stvar izda dalje u zakup (podzakup). žanje ili bere. upotrebljava i koristi. ali ne i zabranjeno. a zakupodavac posrednu svojinsku. uzme stvar u državinu. b) Ovlašćenje pribiranja plodova = KORIŠĆENJE Ovo se može isto precizno ugovorom definisati. Zakupac stiče plodove odvajanjem. u skladu sa ugovorom. lice. seje. 2.

a ne i obaveze. a da obligaciona deluju samo među ugovornicama = inter partes. licem. obično potraživanje kao i bilo koji poverilac. licu kojem je zakupodavac predao stvar. pa do prestanka ugovora. pa do izvršene predaje. ODNOS ZAKUPCA PREMA TREĆIMA Zakupac može svoje pravo UPOTREBE i KORIŠĆENJA suprotstavljati zakupodavcu i svim 3. pa zato treba praviti razliku između: 1. dok 3. lica! B. samo drugačije nego za ugovornike. licima samo prava. Kao i kod ostalih prava potraživanje. 131 . a koje je moglo znati ili znalo za ranije zaključen ugovor o zakupu. Suprotstavljivosti obligacionog prava – koja se sastoji u tome što poverilac može istaći trećima činjenicu da on ima pravo prema dužniku i zahtevati od njih da priznaju postojanje njegovog prava.d) Državinska zaštita Zakupac ima državinsku zaštitu u odnosu na zakupodavca i na sva 3. kao aktu saglasnosti volja. licima a) Suprotstavljanje zakupčevog prava pre predaje Od zaključenog ugovora o zakupu. lice znalo za postojanje poveriočevog prava.koje se ogleda u tome što se poverilac ovlašćuje da od dužnika zahteva izvršenje. Dakle. poverilac u sporu sa 3. on tada SAMO može da suprotstavi svoje pravo onom 3. Međutim. tj. b) Pojam suprotstavljanja Ugovorom samo ugovornicama mogu biti dogovorena prava i obaveze. U pitanje je SAMOZAŠTITA i DRŽAVINSKE TUŽBE! Zakupodavac kao posredni držalac ima pravo na državinske tužbe i protiv zakupca (kada prekorači granice svog prava upotrebe) i protiv 3. Zato. a dužnik se primorava to uraditi. zakupac može svoje pravo suprotstaviti pribaviocu bez obzira na to da li je ovaj znao za postojanje zakupčevog prava. kao pravne činjenice i to samo ukoliko su znali za postojanje poveriočevog potraživanja. a ne samo stvarna prava! Obično se kaže da stvarna prava deluju prema svima = erga omnes. to ne znači da ugovor postoji samo za strane ugovornice! Ugovor postoji i za treća lica. 2. lica. Od predaje. Pravnog dejstva obligacionog prava . jer nisu ni učestvovali u zaklučenju ugovora. treba da dokazuje da je 3. zakupac ima samo obligaciono pravo prema zakupodavcu. sva subjektivna prava traže određeno poštovanje.

Ovo je tačno. tj. samo pod uslovom ako su 3. pravna dejstva obligacionog prava 2. znali za to pravo Dok se stvarna prava mogu suprotstaviti svim trećim licima. bez obzira na njihovu savesnost. jer je reč o suprotstavljivost stvarnog prava! 132 . bez obzira da li su znali ili nisu znali da stvarno pravo postoji! c) Suprotstavljanje zakupčevog prava posle predaje Kada zakupodavac preda stvar zakupcu. ali je potrebno razlikovati: 1. nego u pravu upotrebe i korišćenja stvari. suprotstavljivost obligacionog prava trećima. pravna priroda zakupčevog prava se preobražava. Tada i dobija mogućnost suprotstavljivosti prema svima trećima. te se ne sastoji više u potraživanju prema zakupcu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful