ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA 1.1 Kojim mjerama se postiže zaštita od požara u električnome sustavu? 1.

OSIGURAČI Q=I2Rt odnosno razvijena toplina ovisi o vremenu Osigurači su električne naprave koje prvenstveno štite od kratkog spoja, međutim kada su pravilno dimenzionirani, štite i kablovske vodove od preopterećenja. Kod velikih struja kratkoga spoja pregaraju u vremenu od 2-3ms, tj u roku prve poluperiode, pa ograničavaju porast struje do njezinih maximalnih vrijednosti. Zbog potrebe zamjene osigurača sa orginalnim elementima, sve prisutnije su solucije sa sklopkama i osiguračima, te prekidačima s elektromagnetskom zaštitom od kratkoga spoja.

20ms Iz dijagrama je vidljivo da osigurač pregara ovisno o jakosti struje npr. kod 10A pregori u dužem vremenu nego kod 100 A . 2. PREKIDAČI Električni prekidači su naprave koje služe za uključivanje i isključivanje strujnih krugova u normalnome radu, ali moraju imati i sposobnost uključivanja, odnosno isključivanja strujnog kruga u kratkome spoju. Najvažniji dijelovi prekidača su električni kontakti, komore za gašenje električnog luka, pogonski mehanizam, električna zaštita i kućište, mogu biti opremljeni i sa elektičnim sistemima za napinjanje i uklopno isklopnim svicima, kao i elementima za signalizaciju stanja. Prema namjeni dijelimo ih na generatorske prekidače, sabirničke prekidače u odvodnim krugovima, te na prekidače za napajanje elektromotora. Svi se prekidači dimenzioniraju prema NAZIVNOJ STRUJI , isklopnoj struji KRATKOGA SPOJA i prema uklopnoj struji kratkoga spoja. Prekidači u odvodima za napajanje motora moraju imati ulogu zaštite motora od kratkoga spoja, ali moraju izdržati i poteznu struju pokretanja & do 8 puta nominalna struja, odnosno i do 12 puta sa dinamičkim udarom. 3. BIMETALNA ZAŠTITA Bimetalna zaštita također mora biti dobro podešena s obzirom na struju pokretanja odnosno nazivno opterećenje

1

te negativnog temp. Termistori su poluvodički elementi. luk koji se stvara preko nečistih kontakata sklopnika ili drugih elementata. koeficijenta. Termootpornici su najčešće tipa Pt100. TERMOOTPORNIK.Istosmjerna struja se uzima iz izlaza iz generatora a potrebno je da bi mi imali magnetsko polje.Proces se ponavlja i tako nastaje samouzbuda. može biti uzrokom požara. Po načinu dovođenja uzbudne struje razlikujemo : • sinhrone genratore sa četkicama (kontaktni) – dovode preko ispravljača i četkice istosmjernu struju na rotor • bez četkica (beskontaktni) – dobivaju struju preko rotacijskog ispravljača koji dobiva struju ARN – automatski volt regulator 2 .Budući da je glavna sklopka isključena inducirani napon potjera struju preko naponske komponente i ispravljača u namotaje rotora i pojačava njegov tok. pod čime se podrazumijeva napajanje uzbuda generatora sa vlastitih sabirnica generatora. TERMOPAR Također otkriva nedozvoljenu promjenu električne struje unutar namotaja.Tako pojačani tok rotora inducira opet veći napon u statoru . zašto? U pravilu generatori na brodovima su samouzbudni. njima se povećanjem el.t IK A 4. tj. struje smanjuje otpor. raste u skladu sa porastom temperature. Na rotoru imamo uzbudni namotaj . Samouzbuda generatora : kada se uputi pogonski stroj generatora u namotajima statora nastaje zbog remenentnog magnetizma rotora inducirani napon. odnosno registrira pojačano zagrijavanje električnih namotaja uglavnom kod većih elektromotora.Uzbuda se vrti i još moramo stvoriti istosmjernu struju.Remenentni magnetizam – zaostali magnetizam od prethodnog rada i služi za početak rada generatora. El. TERMISTOR. manjih dimnezija od termootpornika. izrađeni od platine čiji se otpor mijenja.2 Sinhroni generator se ne uzbuđuje. 1. Protueksplozivna izvedba kućišta elektromotora smanjuje mogućnost nastanka požara.

sušimo sve dok otpor ne naraste na nekoliko MΩ . Regulator brzine preuzima brigu oko distribucije aktivnog opterećenja KWizmeđu generatora. za grijanje generatora struja A je relativna.2.izolacija se mjeri prema trupu broad . Kod duljeg stajanja generatora. uzbuda.sušenje elektromotora.voda ruši kvalitet el. odnosno kondenzatorima kod generatora sa četkicama.megger test. alarm zemnog spoja . može doći do spoj sa masom . Osim statora I rotora . moguće je potpuno pražnjenje zaostalog (remanentnog ) magnetizma.5% I u paralelnom radu dva ili više generatora da razdjeljuje reaktivno opterećenje između njih.generatori imaju izolirano zvjezdište Popravci : . kilovolt amper .Izmjenični napon se inducira u armaturi namotaja smještenih na statoru. Astatička karakteristika – kada radi sam generator – jednak napon bez obzira na promjenu opterećenja Sinhroni AC ( Alternative current – Izmjenična struja ) tzv. Snaga izmjeničnog generatora dana je u kVA . Magnetizacija . ponekad se za odvlaživanje služimo lampama . regulatora napona I uzbudni system su isto sastavni djelovi generatora. Sinhroni izmjenični generator pretvaraju mehaničku energiju u električnu na principu elektromagnetske indukcije .Slika prikazuje generator bez četkica. kao na slici. ili baterijama.namotaja kroz koje prolazi struja magnetiziranja je smještena na rotoru . te nemogućnost uzbude.kao što njihovo ime govori proizvode izmjeničnu struju.rastaviti motor I isprati ga u slatkoj void ukoliko je kontaminiran morem . odredite postupke popravka . Drugi razlog je da nema uzbude – može biti da je prekinut strujni krug Treći razlog : može izbacivati prednaponska zaštita Kada generatori rade u paralelnom radu imaju nakošenu krivulju – karakteristiku kako bi svaki preuzeo polovicu opterećenja. odnosno ispitivanje proboja izolacije kada dolazi do probijanja otpor izolacije pada prema nuli 3 . Svrga Uzbude . kao regulatora napona je da održava konstantan napon +/. Izolacije . To se rješava ugradnjom stalnih magneta. te isti sa ugrađenim trajnim magnetom.3 Voda je prodrla u elektromotor. 1.

4 .motor se spušta – lagano se uronjuje u lak koji uplavljuje I sitiskuje zrak . kada vanjski djelovi dođu pod napon da strujni krug zatvori kroz zemlju d) nulovanje – je spajanje dijelova postrojenja koje želimo zaštititi na uzemljeni neutralni vodić e) primjena sustava zaštitnih vodova f)zaštitne sklopke dolazi do aktiviranja sklopke kada se kučištu zbog defekta pojavi napon Spajanjem kućišta električnog uređaja bakrenom letenicom sa postoljem odnosno oplatom broda sprječava ze zatvaranje strujnog kruga u slučaju proboje jedne od faza preko čovjeka koji je u doticaju sa tim uređajem.3 – 0.1 Opasnosti od električne struje i mjere zaštite Skratiti vrijeme dodira . zatvoren strujni krug IČOVJEKA = 0. Dodirni napon 50V ili 100V za DC Ičovjeka=o.u kući fidova sklopka izbacuje 0.drugi naćin u vakum pećima pri traženju mase isključujemo krug po krug potrošača .zaštitno uzemljenje + cipele + rukavice + gumeni tepisi .18/t1/2 U nisko naponskim postrojenjima do 1kV primjenjujemo sljedeće mjere zaštite: a) zaštitno izoliranje – prevlačimo djelove izolacijskim tvarima b) primjena malog napona – do 42 v c) uzemljenje – uzemjenje ima zadatak da pri kvaru trošila .18 √t – formula govori kako čovjek može izdrzati veču struju u kraćem roku I = U d ( napon dodira )/ R Č (otpor čovjaka ) Jakost električne struje preko 30mA opasna je po čovjeka. nema nule.5 mA Opasnost po čovjeka stvara . metoda isključenja sklopki ukoliko se motor grije prvo pogledati struju (radi opterećenja struja ) .zaštitno uzemljenje – izjednačavanje potencjala . opasnost od požara (kratki spoj ) I struja koja prolazi kroz tijelo čovijek . taj napon uvijek postoji.kada je izolacija dobra tada je otpor beskonačan Sistem će pokazati otpor izolacije najslabijeg uređaja na brodu Motorima bi se tribal obnoviti izolacija : . Zbog prirodne kapacitivnosti svake od faza. pogledati hlađenje ili ventilator 2.

2. a rezličite streuje. greška je u struji uzbude.2 Zašto se kod jednakog opterećenja dvaju generatora struja razlikuje u (A)? Kod dvaju generatora koji rade u paralelnom radu. odnosno reaktivna opterećenja na generatorima. jednakog su opterećenja. te na taj način izjednači stuje koje ti generatori daju u mrežu. odnosno imaju različite inducirane elektromotorne sile. dok se regulacija napona vrši djelovanjem na struju uzbude. Savaki od generatora ima svoju unutarnju impedanciju različitu od onoga drugoga i zadaća je automatske regulacije napona da tu razliku kompenzira različitom strujom uzbude i karakteristikama uzbudnog napona. Regulacija frekvencije vrši se djelovanjem na regulator broja okretaja pogonskog stroja (diesel motora). 5 .

2. kvaliteta( cijena goriva). odnosno podizanje i spuštanje statičke karakteristike napona .RISE za smanjenje i povećanje vrijednosti napona.na principu magnetske jezgre te induciranja različite ems pomicanjem iste unutar namotaja 3.1 Kako se postiže ekonomičnost proizvodnje električne energije? . naponska stabilnost izjednačenje jalove komponente među generatorima u mreži brzi odziv kod stavljanja generatora u mrežu prekonaponska/ podnaponska zaštita/ alarm Postoje dvije vrste podešenja na regulatoru napona AVR.električni .pneumatsko.3 Pretvaranje razine tekućine u informaciju za potrebe automatizacije postoje različiti davači nivoa tekućine u tanku: .u: .U CCR +-2.smanjiti g/kW/h.5% RISE Ig Uloga automatske regulacije napona je: brza reakcija na promjenu napona. isključivanje nevažnih potrošača ili onih koji više nisu u upotrebi 6 .CCR koji regulira nagib karakteristike i nije uobičajeno dirati u brodskim uvjetima Većina brodova posjeduje zamjensku karticu AVR u slučaju kvara. jedan generator ukoliko može podnijeti opterećenje.

brzina vrtnje i presijek vodiča 4.3.2 Zašto kod promjene opterećenja generatori preuzmu različite snage u kW? Raspodjelu opterećenja generatora vrši load sharing uređaj odnosno ukoliko je njegov rad neispravan ili regulator broja okretaja jednog od generatora ne radi ispravno dolazi do neravnomjerne raspodjele. odnosno kod nešto malo veće odmah daje određenu snagu u mrežu . pa je potrebno nadomjestziti je na neki drugi način.5% speed droop gore -dolje=gorivo GEN1 GEN2 kW 3.nadređena automatika LOAD SHARING djeluje na regulatore.kod različitih napona dolazi do različite raspodjele reaktivnog opterećenja 4.3 Proizvodnja jalove energije kod osovinskih generatora Pretvarač izmjenične struje u istosmjernu.pick up 4.2 Princip pretvaranja temperature u informaciju za potrebe automatizacije termostati. 5.tahogenerator . f statičke karakteristike: nagib max 2.raspodjela opterećenja vrši se preko regulatora broja okretaja. te potom opet u izmjeničnu stalne frekvencije omogućuje stabilne parametre napona i struje sa shaft generatora pri različitim brojevima okretaja glavnoga motora (naravno u opsegu rada shaft generatora) Pri tome se gubi mogućnost davanja jalove snage u mrežu.3 Pretvaranje brzine vrtnje u informaciju za potrebe automatizacije . te se može vršiti i ručno . a ulazna informacija je snaga na pojedinim generatorima .1 Na kojem principu djeluje nadređena automatika raspodjele opterećenja .1 Zašto je za brod važan izbor napona i frekvencije? . a potom i nadređena automatika 5.binarne veličine termootpori bimetali spiralne opruge dilatacijski 7 .2 Kako se manifestira razlika u naponu i frekvenciji kod sinhronizacije? -kada je frekvencija manja mreža povlači generator u sinhnronizam.kod naglih promjena najprije reagira reguilator broja okretaja. primjerice ugradnjom kompenzatora ili korištenjem jednog od diesel generatora tako da se odspoji sa motora jer proizvodnja jalove snage ne podrazumijeva pogonski stroj generatora.

potenciometri.velika struja stvara pad napona koji po registru ne smije biti veći od 15% za GE i 18% za emc'y g za vrijeme trajanja od 1. problem razlike između napona punjenja i napona iz baterije riješava se elektronickim sklopom koji stvara pad napona kada je baterija na punjenju. zbog toga se ne ugrađuje bimetalna zaštita već se najčešće štite temperaturnim sondama unutar namotaja . ubrzano starenje) sigurnost ljudi.intermitencija rada je također specifičnost.1 Na koje parametre i preko kojih elemenata djeluje automatska sinhronizacija -ulazni parametri su napon i frekvencija. a napajaju se istosmjernom strujom . frekvencijska regulacija. promjenom pari polova n=60*f/p najčešće trobrzinsko.krajnji prekidači .3 Električne specifičnosti pogona sidrenog vitla .električni grijači u namotajima EM. trostruko pozeljno . a djeluje na broj okretaja.kod uključivanja uređaja prije padne napon nego frekvencija rješava se dobrim dimenzioniranjem napajanja.ispravnost automatike koja nadzire i alarma . Ipotezno= 6-8 Inominalno (do 12) .1 Zašto uključenje velikuh elektromotora može izazvati black out? .ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7.elektricna energija.3 Principi pretvaranja položaja u informaciju za potrebe automatizacije. problem Registra ugrađuju se filteri za smanjenje harmonika.pravi i lažni alarmi . bakrene pletenice da li su svi uređaji zatvoreni funkcijska ispravnost svih uređaja ispravnost automatike koja nadzire i alarma pravi i lažni alarmi ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7.regulacija frekvencije 6. duboki utori na statoru.2 Priprema automatike broda za pregled Registra.1 Uloga sinhronoskopa kod sinhronizacije .2 Važnost karakteristike regulatora broja okretaja u raspodjeli opterećenja 8 . jedan namotaj potezni. skin efekt (bježanje magnetskih silnica) .da bi se to anuliralo. obvezno dvostruko napajanje.5 sec . zaštitna uzemljenja. odnosno napajanje automatike ide preko punjača. zvijezda trokut uputnicima 7.3 Priprema električnog sustava broda za pregled registra megger test svih uređaja (zagrijavanje štetno utječe na izolaciju.a 6.veliki potezni moment. otpornički elementi koji stvaraju promjenjivu struju 8.akumulatorske baterije.ugrađuju se elektromagnetske kočnice koje drže motor zakočen do upućivanja.5. . odnosno frekvenciju 8. a drugi i treci brzine 2. .ugrađuje se regulator brzine: 1. 6. fina regulacija veliko djelovanje Uharmonika. L-C filter .2 Energija napajanja automatskih uređaja i sustava .

UF/OF under/over fequency monitoring -LO LOCK OUT tripanje ACB . 9. ležajeva nizak napon 2faze loše hlađenje.RP reverse power protection.vidjeti redoslijed faza. over current inverse time relay .3 Kako ispitati električne zaštite generatora i paralelni rad .3 Proizvodnja el.zaštita da ne proradi kao EM kod sinhronizacije 10.sistemski . u strojarnici visoka.OC over current.2 O kojim aspektima treba voditi računa kod napajanja broda sa kopna .spojiti rub broda sa uzemljenjem na kopnu . ventilator neispravan. tako da je potrebno veće vrijem prije nego se uključi trokut. frekv kod osovinskih generatora pretvarači frekvencije ciklokonverteri problem ajalove energije pretvarači konst broja okretaja 9.PRIMARNO.loše podešeno vrijeme prebacivanja iz zvijezde u trokut. analizirajte razloge .Negative phase sequence . energije konst. analizirajte razlooge kvar mehaničkog uređaja.baždariti osjetnike Vrste zaštita generatora: .SEKUNDARNO.napon i frekvencija . zašto? loše dimenzioniran osigurač predugo vrijeme zaleta neispravan bimetalni relay mehanički kvar 10. pa dolazi do strujnog udara jer jos uvijek postoji izvjesnoi zaostali napon na stezaljkama nakon isključenja zvijezde. temp.zaštita od kratkog spoja .loši kontahti . pokazuje unutarnji kvar u namotajima ..DIFF differential measurement of currentna svakom karju statoprskih faza.slabi sklopnici .1 Električne zaštite EM prorađuju kod pokretanja.UV/OV under/over voltage monitoring .OCIT.NPS.mijeh 9 .5% 8.1 EM se prekomjerno grije.non preferential trip . u kojem se smjeru vrte EM 10.2 Kontakti sklopnika zvijezda trokut brzo nagaraju.EL Earth leakage relay .speed droop određuje propad frekvencije pri promjeni opterećenja. max 2.3 Principi pretvaranja pritiska u informaciju za potrebe automatizacije -dijafragma . nečistoća na rebrima em-a neispravne zaštite 9.

oblikuje informaciju i djeluje na proces preko postavnog pogona .bourdonova cijev 17.3 Regulacijski krug i njegovi elementi ENERGIJA X E X -B REGULAT OR E=X-B ENERGIJA Z IZVRŠNI ORGAN PROCES Y POST POGON ENERGIJA SENZOR senzor mjeri izlaznu veličinu i pretvara u adekvatnu ulaznu REGULATOR.proporcionalni .derivacijski .integralni ..kombinirani 19.2 Način pokretanja kaveznih EM i njihoiva usporedba direktno zvijezda trokut autotransformatorom tiristorski pokretač (soft start) 10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful