ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA 1.1 Kojim mjerama se postiže zaštita od požara u električnome sustavu? 1.

OSIGURAČI Q=I2Rt odnosno razvijena toplina ovisi o vremenu Osigurači su električne naprave koje prvenstveno štite od kratkog spoja, međutim kada su pravilno dimenzionirani, štite i kablovske vodove od preopterećenja. Kod velikih struja kratkoga spoja pregaraju u vremenu od 2-3ms, tj u roku prve poluperiode, pa ograničavaju porast struje do njezinih maximalnih vrijednosti. Zbog potrebe zamjene osigurača sa orginalnim elementima, sve prisutnije su solucije sa sklopkama i osiguračima, te prekidačima s elektromagnetskom zaštitom od kratkoga spoja.

20ms Iz dijagrama je vidljivo da osigurač pregara ovisno o jakosti struje npr. kod 10A pregori u dužem vremenu nego kod 100 A . 2. PREKIDAČI Električni prekidači su naprave koje služe za uključivanje i isključivanje strujnih krugova u normalnome radu, ali moraju imati i sposobnost uključivanja, odnosno isključivanja strujnog kruga u kratkome spoju. Najvažniji dijelovi prekidača su električni kontakti, komore za gašenje električnog luka, pogonski mehanizam, električna zaštita i kućište, mogu biti opremljeni i sa elektičnim sistemima za napinjanje i uklopno isklopnim svicima, kao i elementima za signalizaciju stanja. Prema namjeni dijelimo ih na generatorske prekidače, sabirničke prekidače u odvodnim krugovima, te na prekidače za napajanje elektromotora. Svi se prekidači dimenzioniraju prema NAZIVNOJ STRUJI , isklopnoj struji KRATKOGA SPOJA i prema uklopnoj struji kratkoga spoja. Prekidači u odvodima za napajanje motora moraju imati ulogu zaštite motora od kratkoga spoja, ali moraju izdržati i poteznu struju pokretanja & do 8 puta nominalna struja, odnosno i do 12 puta sa dinamičkim udarom. 3. BIMETALNA ZAŠTITA Bimetalna zaštita također mora biti dobro podešena s obzirom na struju pokretanja odnosno nazivno opterećenje

1

zašto? U pravilu generatori na brodovima su samouzbudni. manjih dimnezija od termootpornika. luk koji se stvara preko nečistih kontakata sklopnika ili drugih elementata. tj. Protueksplozivna izvedba kućišta elektromotora smanjuje mogućnost nastanka požara.Tako pojačani tok rotora inducira opet veći napon u statoru . TERMOPAR Također otkriva nedozvoljenu promjenu električne struje unutar namotaja. Po načinu dovođenja uzbudne struje razlikujemo : • sinhrone genratore sa četkicama (kontaktni) – dovode preko ispravljača i četkice istosmjernu struju na rotor • bez četkica (beskontaktni) – dobivaju struju preko rotacijskog ispravljača koji dobiva struju ARN – automatski volt regulator 2 . TERMOOTPORNIK. struje smanjuje otpor. izrađeni od platine čiji se otpor mijenja. može biti uzrokom požara. raste u skladu sa porastom temperature.Uzbuda se vrti i još moramo stvoriti istosmjernu struju. odnosno registrira pojačano zagrijavanje električnih namotaja uglavnom kod većih elektromotora. pod čime se podrazumijeva napajanje uzbuda generatora sa vlastitih sabirnica generatora. koeficijenta.2 Sinhroni generator se ne uzbuđuje.Remenentni magnetizam – zaostali magnetizam od prethodnog rada i služi za početak rada generatora.Proces se ponavlja i tako nastaje samouzbuda. 1. TERMISTOR. Na rotoru imamo uzbudni namotaj .t IK A 4.Istosmjerna struja se uzima iz izlaza iz generatora a potrebno je da bi mi imali magnetsko polje. Termistori su poluvodički elementi. njima se povećanjem el. te negativnog temp. Termootpornici su najčešće tipa Pt100. Samouzbuda generatora : kada se uputi pogonski stroj generatora u namotajima statora nastaje zbog remenentnog magnetizma rotora inducirani napon.Budući da je glavna sklopka isključena inducirani napon potjera struju preko naponske komponente i ispravljača u namotaje rotora i pojačava njegov tok. El.

2. kilovolt amper . za grijanje generatora struja A je relativna. Astatička karakteristika – kada radi sam generator – jednak napon bez obzira na promjenu opterećenja Sinhroni AC ( Alternative current – Izmjenična struja ) tzv.namotaja kroz koje prolazi struja magnetiziranja je smještena na rotoru .5% I u paralelnom radu dva ili više generatora da razdjeljuje reaktivno opterećenje između njih.generatori imaju izolirano zvjezdište Popravci : . Sinhroni izmjenični generator pretvaraju mehaničku energiju u električnu na principu elektromagnetske indukcije .3 Voda je prodrla u elektromotor. Drugi razlog je da nema uzbude – može biti da je prekinut strujni krug Treći razlog : može izbacivati prednaponska zaštita Kada generatori rade u paralelnom radu imaju nakošenu krivulju – karakteristiku kako bi svaki preuzeo polovicu opterećenja. alarm zemnog spoja .Slika prikazuje generator bez četkica. 1. kao na slici. Magnetizacija . odnosno kondenzatorima kod generatora sa četkicama.sušenje elektromotora. Osim statora I rotora . Svrga Uzbude .kao što njihovo ime govori proizvode izmjeničnu struju.izolacija se mjeri prema trupu broad .megger test.voda ruši kvalitet el. regulatora napona I uzbudni system su isto sastavni djelovi generatora. odredite postupke popravka . Snaga izmjeničnog generatora dana je u kVA . može doći do spoj sa masom . te nemogućnost uzbude. ili baterijama. Regulator brzine preuzima brigu oko distribucije aktivnog opterećenja KWizmeđu generatora.rastaviti motor I isprati ga u slatkoj void ukoliko je kontaminiran morem . moguće je potpuno pražnjenje zaostalog (remanentnog ) magnetizma. To se rješava ugradnjom stalnih magneta.Izmjenični napon se inducira u armaturi namotaja smještenih na statoru. ponekad se za odvlaživanje služimo lampama .sušimo sve dok otpor ne naraste na nekoliko MΩ . Izolacije . kao regulatora napona je da održava konstantan napon +/. odnosno ispitivanje proboja izolacije kada dolazi do probijanja otpor izolacije pada prema nuli 3 . uzbuda. te isti sa ugrađenim trajnim magnetom. Kod duljeg stajanja generatora.

18/t1/2 U nisko naponskim postrojenjima do 1kV primjenjujemo sljedeće mjere zaštite: a) zaštitno izoliranje – prevlačimo djelove izolacijskim tvarima b) primjena malog napona – do 42 v c) uzemljenje – uzemjenje ima zadatak da pri kvaru trošila . pogledati hlađenje ili ventilator 2. 4 .5 mA Opasnost po čovjeka stvara . zatvoren strujni krug IČOVJEKA = 0. kada vanjski djelovi dođu pod napon da strujni krug zatvori kroz zemlju d) nulovanje – je spajanje dijelova postrojenja koje želimo zaštititi na uzemljeni neutralni vodić e) primjena sustava zaštitnih vodova f)zaštitne sklopke dolazi do aktiviranja sklopke kada se kučištu zbog defekta pojavi napon Spajanjem kućišta električnog uređaja bakrenom letenicom sa postoljem odnosno oplatom broda sprječava ze zatvaranje strujnog kruga u slučaju proboje jedne od faza preko čovjeka koji je u doticaju sa tim uređajem. Dodirni napon 50V ili 100V za DC Ičovjeka=o. Zbog prirodne kapacitivnosti svake od faza.18 √t – formula govori kako čovjek može izdrzati veču struju u kraćem roku I = U d ( napon dodira )/ R Č (otpor čovjaka ) Jakost električne struje preko 30mA opasna je po čovjeka.zaštitno uzemljenje + cipele + rukavice + gumeni tepisi .drugi naćin u vakum pećima pri traženju mase isključujemo krug po krug potrošača . nema nule.zaštitno uzemljenje – izjednačavanje potencjala . taj napon uvijek postoji.3 – 0.kada je izolacija dobra tada je otpor beskonačan Sistem će pokazati otpor izolacije najslabijeg uređaja na brodu Motorima bi se tribal obnoviti izolacija : . opasnost od požara (kratki spoj ) I struja koja prolazi kroz tijelo čovijek .motor se spušta – lagano se uronjuje u lak koji uplavljuje I sitiskuje zrak . metoda isključenja sklopki ukoliko se motor grije prvo pogledati struju (radi opterećenja struja ) .1 Opasnosti od električne struje i mjere zaštite Skratiti vrijeme dodira .u kući fidova sklopka izbacuje 0.

Regulacija frekvencije vrši se djelovanjem na regulator broja okretaja pogonskog stroja (diesel motora). te na taj način izjednači stuje koje ti generatori daju u mrežu. jednakog su opterećenja. 5 . odnosno reaktivna opterećenja na generatorima.2. odnosno imaju različite inducirane elektromotorne sile.2 Zašto se kod jednakog opterećenja dvaju generatora struja razlikuje u (A)? Kod dvaju generatora koji rade u paralelnom radu. dok se regulacija napona vrši djelovanjem na struju uzbude. Savaki od generatora ima svoju unutarnju impedanciju različitu od onoga drugoga i zadaća je automatske regulacije napona da tu razliku kompenzira različitom strujom uzbude i karakteristikama uzbudnog napona. greška je u struji uzbude. a rezličite streuje.

RISE za smanjenje i povećanje vrijednosti napona. kvaliteta( cijena goriva).pneumatsko.1 Kako se postiže ekonomičnost proizvodnje električne energije? .CCR koji regulira nagib karakteristike i nije uobičajeno dirati u brodskim uvjetima Većina brodova posjeduje zamjensku karticu AVR u slučaju kvara. jedan generator ukoliko može podnijeti opterećenje. isključivanje nevažnih potrošača ili onih koji više nisu u upotrebi 6 .U CCR +-2.5% RISE Ig Uloga automatske regulacije napona je: brza reakcija na promjenu napona. odnosno podizanje i spuštanje statičke karakteristike napona .3 Pretvaranje razine tekućine u informaciju za potrebe automatizacije postoje različiti davači nivoa tekućine u tanku: .u: . naponska stabilnost izjednačenje jalove komponente među generatorima u mreži brzi odziv kod stavljanja generatora u mrežu prekonaponska/ podnaponska zaštita/ alarm Postoje dvije vrste podešenja na regulatoru napona AVR. 2.na principu magnetske jezgre te induciranja različite ems pomicanjem iste unutar namotaja 3.smanjiti g/kW/h.električni .

5% speed droop gore -dolje=gorivo GEN1 GEN2 kW 3.1 Zašto je za brod važan izbor napona i frekvencije? . a potom i nadređena automatika 5.3. odnosno kod nešto malo veće odmah daje određenu snagu u mrežu .3 Pretvaranje brzine vrtnje u informaciju za potrebe automatizacije . pa je potrebno nadomjestziti je na neki drugi način. primjerice ugradnjom kompenzatora ili korištenjem jednog od diesel generatora tako da se odspoji sa motora jer proizvodnja jalove snage ne podrazumijeva pogonski stroj generatora. te potom opet u izmjeničnu stalne frekvencije omogućuje stabilne parametre napona i struje sa shaft generatora pri različitim brojevima okretaja glavnoga motora (naravno u opsegu rada shaft generatora) Pri tome se gubi mogućnost davanja jalove snage u mrežu.pick up 4.binarne veličine termootpori bimetali spiralne opruge dilatacijski 7 .2 Zašto kod promjene opterećenja generatori preuzmu različite snage u kW? Raspodjelu opterećenja generatora vrši load sharing uređaj odnosno ukoliko je njegov rad neispravan ili regulator broja okretaja jednog od generatora ne radi ispravno dolazi do neravnomjerne raspodjele.2 Kako se manifestira razlika u naponu i frekvenciji kod sinhronizacije? -kada je frekvencija manja mreža povlači generator u sinhnronizam.brzina vrtnje i presijek vodiča 4. 5.raspodjela opterećenja vrši se preko regulatora broja okretaja.nadređena automatika LOAD SHARING djeluje na regulatore.1 Na kojem principu djeluje nadređena automatika raspodjele opterećenja .kod različitih napona dolazi do različite raspodjele reaktivnog opterećenja 4.kod naglih promjena najprije reagira reguilator broja okretaja. a ulazna informacija je snaga na pojedinim generatorima .3 Proizvodnja jalove energije kod osovinskih generatora Pretvarač izmjenične struje u istosmjernu. te se može vršiti i ručno .2 Princip pretvaranja temperature u informaciju za potrebe automatizacije termostati.tahogenerator . f statičke karakteristike: nagib max 2.

a djeluje na broj okretaja. .ugrađuje se regulator brzine: 1.2 Važnost karakteristike regulatora broja okretaja u raspodjeli opterećenja 8 . jedan namotaj potezni. obvezno dvostruko napajanje.3 Principi pretvaranja položaja u informaciju za potrebe automatizacije.regulacija frekvencije 6.3 Električne specifičnosti pogona sidrenog vitla .1 Na koje parametre i preko kojih elemenata djeluje automatska sinhronizacija -ulazni parametri su napon i frekvencija.velika struja stvara pad napona koji po registru ne smije biti veći od 15% za GE i 18% za emc'y g za vrijeme trajanja od 1.krajnji prekidači . zbog toga se ne ugrađuje bimetalna zaštita već se najčešće štite temperaturnim sondama unutar namotaja . otpornički elementi koji stvaraju promjenjivu struju 8. L-C filter . Ipotezno= 6-8 Inominalno (do 12) . frekvencijska regulacija.intermitencija rada je također specifičnost.pravi i lažni alarmi . .3 Priprema električnog sustava broda za pregled registra megger test svih uređaja (zagrijavanje štetno utječe na izolaciju. ubrzano starenje) sigurnost ljudi.ispravnost automatike koja nadzire i alarma . a napajaju se istosmjernom strujom .2 Priprema automatike broda za pregled Registra.1 Uloga sinhronoskopa kod sinhronizacije . bakrene pletenice da li su svi uređaji zatvoreni funkcijska ispravnost svih uređaja ispravnost automatike koja nadzire i alarma pravi i lažni alarmi ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7.da bi se to anuliralo.a 6. skin efekt (bježanje magnetskih silnica) . trostruko pozeljno .ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7.potenciometri. problem razlike između napona punjenja i napona iz baterije riješava se elektronickim sklopom koji stvara pad napona kada je baterija na punjenju.5 sec . promjenom pari polova n=60*f/p najčešće trobrzinsko.elektricna energija. zaštitna uzemljenja.5.ugrađuju se elektromagnetske kočnice koje drže motor zakočen do upućivanja. odnosno frekvenciju 8. zvijezda trokut uputnicima 7.električni grijači u namotajima EM. problem Registra ugrađuju se filteri za smanjenje harmonika. a drugi i treci brzine 2.1 Zašto uključenje velikuh elektromotora može izazvati black out? . 6.kod uključivanja uređaja prije padne napon nego frekvencija rješava se dobrim dimenzioniranjem napajanja. odnosno napajanje automatike ide preko punjača. duboki utori na statoru. fina regulacija veliko djelovanje Uharmonika.2 Energija napajanja automatskih uređaja i sustava .veliki potezni moment.akumulatorske baterije.

zašto? loše dimenzioniran osigurač predugo vrijeme zaleta neispravan bimetalni relay mehanički kvar 10. 9.spojiti rub broda sa uzemljenjem na kopnu .sistemski .zaštita da ne proradi kao EM kod sinhronizacije 10. temp. tako da je potrebno veće vrijem prije nego se uključi trokut.baždariti osjetnike Vrste zaštita generatora: .NPS.SEKUNDARNO.PRIMARNO.5% 8. u kojem se smjeru vrte EM 10.3 Principi pretvaranja pritiska u informaciju za potrebe automatizacije -dijafragma .UV/OV under/over voltage monitoring .slabi sklopnici . max 2.zaštita od kratkog spoja . nečistoća na rebrima em-a neispravne zaštite 9.UF/OF under/over fequency monitoring -LO LOCK OUT tripanje ACB .1 EM se prekomjerno grije.EL Earth leakage relay .loše podešeno vrijeme prebacivanja iz zvijezde u trokut.3 Kako ispitati električne zaštite generatora i paralelni rad . over current inverse time relay .non preferential trip .loši kontahti .OC over current. analizirajte razlooge kvar mehaničkog uređaja.2 Kontakti sklopnika zvijezda trokut brzo nagaraju.3 Proizvodnja el.napon i frekvencija . frekv kod osovinskih generatora pretvarači frekvencije ciklokonverteri problem ajalove energije pretvarači konst broja okretaja 9.1 Električne zaštite EM prorađuju kod pokretanja. u strojarnici visoka. pokazuje unutarnji kvar u namotajima .speed droop određuje propad frekvencije pri promjeni opterećenja. energije konst.RP reverse power protection.DIFF differential measurement of currentna svakom karju statoprskih faza.2 O kojim aspektima treba voditi računa kod napajanja broda sa kopna . pa dolazi do strujnog udara jer jos uvijek postoji izvjesnoi zaostali napon na stezaljkama nakon isključenja zvijezde.vidjeti redoslijed faza. ventilator neispravan.OCIT.mijeh 9 .Negative phase sequence . analizirajte razloge .. ležajeva nizak napon 2faze loše hlađenje.

integralni ..kombinirani 19.2 Način pokretanja kaveznih EM i njihoiva usporedba direktno zvijezda trokut autotransformatorom tiristorski pokretač (soft start) 10 .proporcionalni .oblikuje informaciju i djeluje na proces preko postavnog pogona .3 Regulacijski krug i njegovi elementi ENERGIJA X E X -B REGULAT OR E=X-B ENERGIJA Z IZVRŠNI ORGAN PROCES Y POST POGON ENERGIJA SENZOR senzor mjeri izlaznu veličinu i pretvara u adekvatnu ulaznu REGULATOR.bourdonova cijev 17.derivacijski .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful