ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA 1.1 Kojim mjerama se postiže zaštita od požara u električnome sustavu? 1.

OSIGURAČI Q=I2Rt odnosno razvijena toplina ovisi o vremenu Osigurači su električne naprave koje prvenstveno štite od kratkog spoja, međutim kada su pravilno dimenzionirani, štite i kablovske vodove od preopterećenja. Kod velikih struja kratkoga spoja pregaraju u vremenu od 2-3ms, tj u roku prve poluperiode, pa ograničavaju porast struje do njezinih maximalnih vrijednosti. Zbog potrebe zamjene osigurača sa orginalnim elementima, sve prisutnije su solucije sa sklopkama i osiguračima, te prekidačima s elektromagnetskom zaštitom od kratkoga spoja.

20ms Iz dijagrama je vidljivo da osigurač pregara ovisno o jakosti struje npr. kod 10A pregori u dužem vremenu nego kod 100 A . 2. PREKIDAČI Električni prekidači su naprave koje služe za uključivanje i isključivanje strujnih krugova u normalnome radu, ali moraju imati i sposobnost uključivanja, odnosno isključivanja strujnog kruga u kratkome spoju. Najvažniji dijelovi prekidača su električni kontakti, komore za gašenje električnog luka, pogonski mehanizam, električna zaštita i kućište, mogu biti opremljeni i sa elektičnim sistemima za napinjanje i uklopno isklopnim svicima, kao i elementima za signalizaciju stanja. Prema namjeni dijelimo ih na generatorske prekidače, sabirničke prekidače u odvodnim krugovima, te na prekidače za napajanje elektromotora. Svi se prekidači dimenzioniraju prema NAZIVNOJ STRUJI , isklopnoj struji KRATKOGA SPOJA i prema uklopnoj struji kratkoga spoja. Prekidači u odvodima za napajanje motora moraju imati ulogu zaštite motora od kratkoga spoja, ali moraju izdržati i poteznu struju pokretanja & do 8 puta nominalna struja, odnosno i do 12 puta sa dinamičkim udarom. 3. BIMETALNA ZAŠTITA Bimetalna zaštita također mora biti dobro podešena s obzirom na struju pokretanja odnosno nazivno opterećenje

1

Samouzbuda generatora : kada se uputi pogonski stroj generatora u namotajima statora nastaje zbog remenentnog magnetizma rotora inducirani napon. manjih dimnezija od termootpornika. Po načinu dovođenja uzbudne struje razlikujemo : • sinhrone genratore sa četkicama (kontaktni) – dovode preko ispravljača i četkice istosmjernu struju na rotor • bez četkica (beskontaktni) – dobivaju struju preko rotacijskog ispravljača koji dobiva struju ARN – automatski volt regulator 2 . pod čime se podrazumijeva napajanje uzbuda generatora sa vlastitih sabirnica generatora.Istosmjerna struja se uzima iz izlaza iz generatora a potrebno je da bi mi imali magnetsko polje.Proces se ponavlja i tako nastaje samouzbuda. te negativnog temp. Protueksplozivna izvedba kućišta elektromotora smanjuje mogućnost nastanka požara. raste u skladu sa porastom temperature. luk koji se stvara preko nečistih kontakata sklopnika ili drugih elementata. tj. 1. Termistori su poluvodički elementi. Na rotoru imamo uzbudni namotaj . TERMOOTPORNIK.2 Sinhroni generator se ne uzbuđuje. Termootpornici su najčešće tipa Pt100. može biti uzrokom požara. zašto? U pravilu generatori na brodovima su samouzbudni. TERMOPAR Također otkriva nedozvoljenu promjenu električne struje unutar namotaja.t IK A 4.Budući da je glavna sklopka isključena inducirani napon potjera struju preko naponske komponente i ispravljača u namotaje rotora i pojačava njegov tok.Uzbuda se vrti i još moramo stvoriti istosmjernu struju.Remenentni magnetizam – zaostali magnetizam od prethodnog rada i služi za početak rada generatora. odnosno registrira pojačano zagrijavanje električnih namotaja uglavnom kod većih elektromotora. koeficijenta. El.Tako pojačani tok rotora inducira opet veći napon u statoru . struje smanjuje otpor. izrađeni od platine čiji se otpor mijenja. njima se povećanjem el. TERMISTOR.

može doći do spoj sa masom . uzbuda. Drugi razlog je da nema uzbude – može biti da je prekinut strujni krug Treći razlog : može izbacivati prednaponska zaštita Kada generatori rade u paralelnom radu imaju nakošenu krivulju – karakteristiku kako bi svaki preuzeo polovicu opterećenja.kao što njihovo ime govori proizvode izmjeničnu struju. Snaga izmjeničnog generatora dana je u kVA .izolacija se mjeri prema trupu broad . kao regulatora napona je da održava konstantan napon +/. Magnetizacija . moguće je potpuno pražnjenje zaostalog (remanentnog ) magnetizma. To se rješava ugradnjom stalnih magneta. te isti sa ugrađenim trajnim magnetom. Regulator brzine preuzima brigu oko distribucije aktivnog opterećenja KWizmeđu generatora. regulatora napona I uzbudni system su isto sastavni djelovi generatora.sušenje elektromotora. Astatička karakteristika – kada radi sam generator – jednak napon bez obzira na promjenu opterećenja Sinhroni AC ( Alternative current – Izmjenična struja ) tzv. odnosno kondenzatorima kod generatora sa četkicama.Slika prikazuje generator bez četkica. kilovolt amper . Svrga Uzbude . ili baterijama.5% I u paralelnom radu dva ili više generatora da razdjeljuje reaktivno opterećenje između njih.voda ruši kvalitet el. 1.namotaja kroz koje prolazi struja magnetiziranja je smještena na rotoru . odredite postupke popravka .megger test.rastaviti motor I isprati ga u slatkoj void ukoliko je kontaminiran morem . ponekad se za odvlaživanje služimo lampama . kao na slici. Kod duljeg stajanja generatora.2. alarm zemnog spoja . Osim statora I rotora . te nemogućnost uzbude. Sinhroni izmjenični generator pretvaraju mehaničku energiju u električnu na principu elektromagnetske indukcije . za grijanje generatora struja A je relativna.Izmjenični napon se inducira u armaturi namotaja smještenih na statoru.sušimo sve dok otpor ne naraste na nekoliko MΩ .3 Voda je prodrla u elektromotor. Izolacije . odnosno ispitivanje proboja izolacije kada dolazi do probijanja otpor izolacije pada prema nuli 3 .generatori imaju izolirano zvjezdište Popravci : .

pogledati hlađenje ili ventilator 2.zaštitno uzemljenje – izjednačavanje potencjala . kada vanjski djelovi dođu pod napon da strujni krug zatvori kroz zemlju d) nulovanje – je spajanje dijelova postrojenja koje želimo zaštititi na uzemljeni neutralni vodić e) primjena sustava zaštitnih vodova f)zaštitne sklopke dolazi do aktiviranja sklopke kada se kučištu zbog defekta pojavi napon Spajanjem kućišta električnog uređaja bakrenom letenicom sa postoljem odnosno oplatom broda sprječava ze zatvaranje strujnog kruga u slučaju proboje jedne od faza preko čovjeka koji je u doticaju sa tim uređajem.u kući fidova sklopka izbacuje 0. Zbog prirodne kapacitivnosti svake od faza.zaštitno uzemljenje + cipele + rukavice + gumeni tepisi . zatvoren strujni krug IČOVJEKA = 0.1 Opasnosti od električne struje i mjere zaštite Skratiti vrijeme dodira . 4 . opasnost od požara (kratki spoj ) I struja koja prolazi kroz tijelo čovijek . Dodirni napon 50V ili 100V za DC Ičovjeka=o.3 – 0. taj napon uvijek postoji. metoda isključenja sklopki ukoliko se motor grije prvo pogledati struju (radi opterećenja struja ) .18 √t – formula govori kako čovjek može izdrzati veču struju u kraćem roku I = U d ( napon dodira )/ R Č (otpor čovjaka ) Jakost električne struje preko 30mA opasna je po čovjeka.drugi naćin u vakum pećima pri traženju mase isključujemo krug po krug potrošača .motor se spušta – lagano se uronjuje u lak koji uplavljuje I sitiskuje zrak .kada je izolacija dobra tada je otpor beskonačan Sistem će pokazati otpor izolacije najslabijeg uređaja na brodu Motorima bi se tribal obnoviti izolacija : .18/t1/2 U nisko naponskim postrojenjima do 1kV primjenjujemo sljedeće mjere zaštite: a) zaštitno izoliranje – prevlačimo djelove izolacijskim tvarima b) primjena malog napona – do 42 v c) uzemljenje – uzemjenje ima zadatak da pri kvaru trošila .5 mA Opasnost po čovjeka stvara . nema nule.

te na taj način izjednači stuje koje ti generatori daju u mrežu. a rezličite streuje. 5 . odnosno reaktivna opterećenja na generatorima.2. Regulacija frekvencije vrši se djelovanjem na regulator broja okretaja pogonskog stroja (diesel motora). odnosno imaju različite inducirane elektromotorne sile.2 Zašto se kod jednakog opterećenja dvaju generatora struja razlikuje u (A)? Kod dvaju generatora koji rade u paralelnom radu. Savaki od generatora ima svoju unutarnju impedanciju različitu od onoga drugoga i zadaća je automatske regulacije napona da tu razliku kompenzira različitom strujom uzbude i karakteristikama uzbudnog napona. jednakog su opterećenja. dok se regulacija napona vrši djelovanjem na struju uzbude. greška je u struji uzbude.

naponska stabilnost izjednačenje jalove komponente među generatorima u mreži brzi odziv kod stavljanja generatora u mrežu prekonaponska/ podnaponska zaštita/ alarm Postoje dvije vrste podešenja na regulatoru napona AVR.na principu magnetske jezgre te induciranja različite ems pomicanjem iste unutar namotaja 3. isključivanje nevažnih potrošača ili onih koji više nisu u upotrebi 6 .smanjiti g/kW/h. kvaliteta( cijena goriva).U CCR +-2.CCR koji regulira nagib karakteristike i nije uobičajeno dirati u brodskim uvjetima Većina brodova posjeduje zamjensku karticu AVR u slučaju kvara.električni .1 Kako se postiže ekonomičnost proizvodnje električne energije? .pneumatsko. 2.3 Pretvaranje razine tekućine u informaciju za potrebe automatizacije postoje različiti davači nivoa tekućine u tanku: . jedan generator ukoliko može podnijeti opterećenje.u: .5% RISE Ig Uloga automatske regulacije napona je: brza reakcija na promjenu napona. odnosno podizanje i spuštanje statičke karakteristike napona .RISE za smanjenje i povećanje vrijednosti napona.

te se može vršiti i ručno .kod naglih promjena najprije reagira reguilator broja okretaja.3 Proizvodnja jalove energije kod osovinskih generatora Pretvarač izmjenične struje u istosmjernu. a ulazna informacija je snaga na pojedinim generatorima .3.raspodjela opterećenja vrši se preko regulatora broja okretaja.2 Princip pretvaranja temperature u informaciju za potrebe automatizacije termostati. a potom i nadređena automatika 5.2 Zašto kod promjene opterećenja generatori preuzmu različite snage u kW? Raspodjelu opterećenja generatora vrši load sharing uređaj odnosno ukoliko je njegov rad neispravan ili regulator broja okretaja jednog od generatora ne radi ispravno dolazi do neravnomjerne raspodjele.5% speed droop gore -dolje=gorivo GEN1 GEN2 kW 3. primjerice ugradnjom kompenzatora ili korištenjem jednog od diesel generatora tako da se odspoji sa motora jer proizvodnja jalove snage ne podrazumijeva pogonski stroj generatora.binarne veličine termootpori bimetali spiralne opruge dilatacijski 7 .1 Zašto je za brod važan izbor napona i frekvencije? . pa je potrebno nadomjestziti je na neki drugi način.2 Kako se manifestira razlika u naponu i frekvenciji kod sinhronizacije? -kada je frekvencija manja mreža povlači generator u sinhnronizam. 5. te potom opet u izmjeničnu stalne frekvencije omogućuje stabilne parametre napona i struje sa shaft generatora pri različitim brojevima okretaja glavnoga motora (naravno u opsegu rada shaft generatora) Pri tome se gubi mogućnost davanja jalove snage u mrežu.pick up 4. odnosno kod nešto malo veće odmah daje određenu snagu u mrežu .kod različitih napona dolazi do različite raspodjele reaktivnog opterećenja 4.brzina vrtnje i presijek vodiča 4. f statičke karakteristike: nagib max 2.nadređena automatika LOAD SHARING djeluje na regulatore.tahogenerator .3 Pretvaranje brzine vrtnje u informaciju za potrebe automatizacije .1 Na kojem principu djeluje nadređena automatika raspodjele opterećenja .

intermitencija rada je također specifičnost. problem Registra ugrađuju se filteri za smanjenje harmonika.regulacija frekvencije 6.potenciometri. a djeluje na broj okretaja. .veliki potezni moment.ugrađuju se elektromagnetske kočnice koje drže motor zakočen do upućivanja. a drugi i treci brzine 2. odnosno napajanje automatike ide preko punjača. duboki utori na statoru. otpornički elementi koji stvaraju promjenjivu struju 8. promjenom pari polova n=60*f/p najčešće trobrzinsko.1 Uloga sinhronoskopa kod sinhronizacije . problem razlike između napona punjenja i napona iz baterije riješava se elektronickim sklopom koji stvara pad napona kada je baterija na punjenju.akumulatorske baterije.elektricna energija.5 sec . a napajaju se istosmjernom strujom . 6. skin efekt (bježanje magnetskih silnica) . jedan namotaj potezni. Ipotezno= 6-8 Inominalno (do 12) .5.ugrađuje se regulator brzine: 1. odnosno frekvenciju 8. L-C filter . bakrene pletenice da li su svi uređaji zatvoreni funkcijska ispravnost svih uređaja ispravnost automatike koja nadzire i alarma pravi i lažni alarmi ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7.1 Na koje parametre i preko kojih elemenata djeluje automatska sinhronizacija -ulazni parametri su napon i frekvencija. trostruko pozeljno .2 Energija napajanja automatskih uređaja i sustava .2 Važnost karakteristike regulatora broja okretaja u raspodjeli opterećenja 8 . zvijezda trokut uputnicima 7.električni grijači u namotajima EM.2 Priprema automatike broda za pregled Registra.ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7. obvezno dvostruko napajanje. zbog toga se ne ugrađuje bimetalna zaštita već se najčešće štite temperaturnim sondama unutar namotaja . ubrzano starenje) sigurnost ljudi.kod uključivanja uređaja prije padne napon nego frekvencija rješava se dobrim dimenzioniranjem napajanja.ispravnost automatike koja nadzire i alarma .3 Električne specifičnosti pogona sidrenog vitla . .a 6.3 Principi pretvaranja položaja u informaciju za potrebe automatizacije.pravi i lažni alarmi . frekvencijska regulacija. fina regulacija veliko djelovanje Uharmonika.da bi se to anuliralo.3 Priprema električnog sustava broda za pregled registra megger test svih uređaja (zagrijavanje štetno utječe na izolaciju.1 Zašto uključenje velikuh elektromotora može izazvati black out? .krajnji prekidači . zaštitna uzemljenja.velika struja stvara pad napona koji po registru ne smije biti veći od 15% za GE i 18% za emc'y g za vrijeme trajanja od 1.

napon i frekvencija . ležajeva nizak napon 2faze loše hlađenje.EL Earth leakage relay .. analizirajte razlooge kvar mehaničkog uređaja.OCIT. over current inverse time relay .Negative phase sequence .3 Proizvodnja el.loše podešeno vrijeme prebacivanja iz zvijezde u trokut.slabi sklopnici .2 O kojim aspektima treba voditi računa kod napajanja broda sa kopna .zaštita od kratkog spoja .2 Kontakti sklopnika zvijezda trokut brzo nagaraju.SEKUNDARNO.DIFF differential measurement of currentna svakom karju statoprskih faza. u strojarnici visoka. frekv kod osovinskih generatora pretvarači frekvencije ciklokonverteri problem ajalove energije pretvarači konst broja okretaja 9. analizirajte razloge . max 2.non preferential trip .1 EM se prekomjerno grije. temp.PRIMARNO. pa dolazi do strujnog udara jer jos uvijek postoji izvjesnoi zaostali napon na stezaljkama nakon isključenja zvijezde.speed droop određuje propad frekvencije pri promjeni opterećenja. nečistoća na rebrima em-a neispravne zaštite 9.3 Principi pretvaranja pritiska u informaciju za potrebe automatizacije -dijafragma . 9.UF/OF under/over fequency monitoring -LO LOCK OUT tripanje ACB .RP reverse power protection.1 Električne zaštite EM prorađuju kod pokretanja.loši kontahti .sistemski . pokazuje unutarnji kvar u namotajima .3 Kako ispitati električne zaštite generatora i paralelni rad .OC over current. tako da je potrebno veće vrijem prije nego se uključi trokut.NPS.UV/OV under/over voltage monitoring .vidjeti redoslijed faza.zaštita da ne proradi kao EM kod sinhronizacije 10.5% 8. energije konst.spojiti rub broda sa uzemljenjem na kopnu .mijeh 9 . ventilator neispravan. zašto? loše dimenzioniran osigurač predugo vrijeme zaleta neispravan bimetalni relay mehanički kvar 10. u kojem se smjeru vrte EM 10.baždariti osjetnike Vrste zaštita generatora: .

proporcionalni .derivacijski .bourdonova cijev 17.3 Regulacijski krug i njegovi elementi ENERGIJA X E X -B REGULAT OR E=X-B ENERGIJA Z IZVRŠNI ORGAN PROCES Y POST POGON ENERGIJA SENZOR senzor mjeri izlaznu veličinu i pretvara u adekvatnu ulaznu REGULATOR.integralni .2 Način pokretanja kaveznih EM i njihoiva usporedba direktno zvijezda trokut autotransformatorom tiristorski pokretač (soft start) 10 ..oblikuje informaciju i djeluje na proces preko postavnog pogona .kombinirani 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful