ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA 1.1 Kojim mjerama se postiže zaštita od požara u električnome sustavu? 1.

OSIGURAČI Q=I2Rt odnosno razvijena toplina ovisi o vremenu Osigurači su električne naprave koje prvenstveno štite od kratkog spoja, međutim kada su pravilno dimenzionirani, štite i kablovske vodove od preopterećenja. Kod velikih struja kratkoga spoja pregaraju u vremenu od 2-3ms, tj u roku prve poluperiode, pa ograničavaju porast struje do njezinih maximalnih vrijednosti. Zbog potrebe zamjene osigurača sa orginalnim elementima, sve prisutnije su solucije sa sklopkama i osiguračima, te prekidačima s elektromagnetskom zaštitom od kratkoga spoja.

20ms Iz dijagrama je vidljivo da osigurač pregara ovisno o jakosti struje npr. kod 10A pregori u dužem vremenu nego kod 100 A . 2. PREKIDAČI Električni prekidači su naprave koje služe za uključivanje i isključivanje strujnih krugova u normalnome radu, ali moraju imati i sposobnost uključivanja, odnosno isključivanja strujnog kruga u kratkome spoju. Najvažniji dijelovi prekidača su električni kontakti, komore za gašenje električnog luka, pogonski mehanizam, električna zaštita i kućište, mogu biti opremljeni i sa elektičnim sistemima za napinjanje i uklopno isklopnim svicima, kao i elementima za signalizaciju stanja. Prema namjeni dijelimo ih na generatorske prekidače, sabirničke prekidače u odvodnim krugovima, te na prekidače za napajanje elektromotora. Svi se prekidači dimenzioniraju prema NAZIVNOJ STRUJI , isklopnoj struji KRATKOGA SPOJA i prema uklopnoj struji kratkoga spoja. Prekidači u odvodima za napajanje motora moraju imati ulogu zaštite motora od kratkoga spoja, ali moraju izdržati i poteznu struju pokretanja & do 8 puta nominalna struja, odnosno i do 12 puta sa dinamičkim udarom. 3. BIMETALNA ZAŠTITA Bimetalna zaštita također mora biti dobro podešena s obzirom na struju pokretanja odnosno nazivno opterećenje

1

pod čime se podrazumijeva napajanje uzbuda generatora sa vlastitih sabirnica generatora. koeficijenta.Budući da je glavna sklopka isključena inducirani napon potjera struju preko naponske komponente i ispravljača u namotaje rotora i pojačava njegov tok.Proces se ponavlja i tako nastaje samouzbuda. manjih dimnezija od termootpornika. Samouzbuda generatora : kada se uputi pogonski stroj generatora u namotajima statora nastaje zbog remenentnog magnetizma rotora inducirani napon. TERMOPAR Također otkriva nedozvoljenu promjenu električne struje unutar namotaja. Termootpornici su najčešće tipa Pt100.Tako pojačani tok rotora inducira opet veći napon u statoru . te negativnog temp. izrađeni od platine čiji se otpor mijenja. struje smanjuje otpor. El. zašto? U pravilu generatori na brodovima su samouzbudni.Istosmjerna struja se uzima iz izlaza iz generatora a potrebno je da bi mi imali magnetsko polje. Protueksplozivna izvedba kućišta elektromotora smanjuje mogućnost nastanka požara.t IK A 4. luk koji se stvara preko nečistih kontakata sklopnika ili drugih elementata. TERMISTOR. tj. Termistori su poluvodički elementi. raste u skladu sa porastom temperature. njima se povećanjem el.Uzbuda se vrti i još moramo stvoriti istosmjernu struju. odnosno registrira pojačano zagrijavanje električnih namotaja uglavnom kod većih elektromotora. Po načinu dovođenja uzbudne struje razlikujemo : • sinhrone genratore sa četkicama (kontaktni) – dovode preko ispravljača i četkice istosmjernu struju na rotor • bez četkica (beskontaktni) – dobivaju struju preko rotacijskog ispravljača koji dobiva struju ARN – automatski volt regulator 2 . TERMOOTPORNIK. 1.2 Sinhroni generator se ne uzbuđuje. može biti uzrokom požara. Na rotoru imamo uzbudni namotaj .Remenentni magnetizam – zaostali magnetizam od prethodnog rada i služi za početak rada generatora.

Snaga izmjeničnog generatora dana je u kVA .Slika prikazuje generator bez četkica.kao što njihovo ime govori proizvode izmjeničnu struju. Magnetizacija . Izolacije . te nemogućnost uzbude. može doći do spoj sa masom . kao na slici. Astatička karakteristika – kada radi sam generator – jednak napon bez obzira na promjenu opterećenja Sinhroni AC ( Alternative current – Izmjenična struja ) tzv.sušenje elektromotora.megger test. 1. Regulator brzine preuzima brigu oko distribucije aktivnog opterećenja KWizmeđu generatora. kilovolt amper .rastaviti motor I isprati ga u slatkoj void ukoliko je kontaminiran morem . odnosno ispitivanje proboja izolacije kada dolazi do probijanja otpor izolacije pada prema nuli 3 . Osim statora I rotora . Kod duljeg stajanja generatora.sušimo sve dok otpor ne naraste na nekoliko MΩ . kao regulatora napona je da održava konstantan napon +/.namotaja kroz koje prolazi struja magnetiziranja je smještena na rotoru . alarm zemnog spoja . te isti sa ugrađenim trajnim magnetom.2. Sinhroni izmjenični generator pretvaraju mehaničku energiju u električnu na principu elektromagnetske indukcije . regulatora napona I uzbudni system su isto sastavni djelovi generatora.izolacija se mjeri prema trupu broad . Drugi razlog je da nema uzbude – može biti da je prekinut strujni krug Treći razlog : može izbacivati prednaponska zaštita Kada generatori rade u paralelnom radu imaju nakošenu krivulju – karakteristiku kako bi svaki preuzeo polovicu opterećenja. ili baterijama. za grijanje generatora struja A je relativna.generatori imaju izolirano zvjezdište Popravci : . odnosno kondenzatorima kod generatora sa četkicama. To se rješava ugradnjom stalnih magneta. moguće je potpuno pražnjenje zaostalog (remanentnog ) magnetizma.Izmjenični napon se inducira u armaturi namotaja smještenih na statoru.voda ruši kvalitet el. ponekad se za odvlaživanje služimo lampama . uzbuda. odredite postupke popravka .5% I u paralelnom radu dva ili više generatora da razdjeljuje reaktivno opterećenje između njih.3 Voda je prodrla u elektromotor. Svrga Uzbude .

zatvoren strujni krug IČOVJEKA = 0.motor se spušta – lagano se uronjuje u lak koji uplavljuje I sitiskuje zrak . nema nule.18 √t – formula govori kako čovjek može izdrzati veču struju u kraćem roku I = U d ( napon dodira )/ R Č (otpor čovjaka ) Jakost električne struje preko 30mA opasna je po čovjeka. 4 . pogledati hlađenje ili ventilator 2.zaštitno uzemljenje – izjednačavanje potencjala .drugi naćin u vakum pećima pri traženju mase isključujemo krug po krug potrošača .5 mA Opasnost po čovjeka stvara . Dodirni napon 50V ili 100V za DC Ičovjeka=o. opasnost od požara (kratki spoj ) I struja koja prolazi kroz tijelo čovijek .18/t1/2 U nisko naponskim postrojenjima do 1kV primjenjujemo sljedeće mjere zaštite: a) zaštitno izoliranje – prevlačimo djelove izolacijskim tvarima b) primjena malog napona – do 42 v c) uzemljenje – uzemjenje ima zadatak da pri kvaru trošila .zaštitno uzemljenje + cipele + rukavice + gumeni tepisi . Zbog prirodne kapacitivnosti svake od faza.3 – 0. metoda isključenja sklopki ukoliko se motor grije prvo pogledati struju (radi opterećenja struja ) . taj napon uvijek postoji.1 Opasnosti od električne struje i mjere zaštite Skratiti vrijeme dodira . kada vanjski djelovi dođu pod napon da strujni krug zatvori kroz zemlju d) nulovanje – je spajanje dijelova postrojenja koje želimo zaštititi na uzemljeni neutralni vodić e) primjena sustava zaštitnih vodova f)zaštitne sklopke dolazi do aktiviranja sklopke kada se kučištu zbog defekta pojavi napon Spajanjem kućišta električnog uređaja bakrenom letenicom sa postoljem odnosno oplatom broda sprječava ze zatvaranje strujnog kruga u slučaju proboje jedne od faza preko čovjeka koji je u doticaju sa tim uređajem.kada je izolacija dobra tada je otpor beskonačan Sistem će pokazati otpor izolacije najslabijeg uređaja na brodu Motorima bi se tribal obnoviti izolacija : .u kući fidova sklopka izbacuje 0.

odnosno imaju različite inducirane elektromotorne sile. Regulacija frekvencije vrši se djelovanjem na regulator broja okretaja pogonskog stroja (diesel motora). dok se regulacija napona vrši djelovanjem na struju uzbude.2 Zašto se kod jednakog opterećenja dvaju generatora struja razlikuje u (A)? Kod dvaju generatora koji rade u paralelnom radu. odnosno reaktivna opterećenja na generatorima. a rezličite streuje. greška je u struji uzbude. 5 . jednakog su opterećenja. Savaki od generatora ima svoju unutarnju impedanciju različitu od onoga drugoga i zadaća je automatske regulacije napona da tu razliku kompenzira različitom strujom uzbude i karakteristikama uzbudnog napona. te na taj način izjednači stuje koje ti generatori daju u mrežu.2.

naponska stabilnost izjednačenje jalove komponente među generatorima u mreži brzi odziv kod stavljanja generatora u mrežu prekonaponska/ podnaponska zaštita/ alarm Postoje dvije vrste podešenja na regulatoru napona AVR. isključivanje nevažnih potrošača ili onih koji više nisu u upotrebi 6 . 2. kvaliteta( cijena goriva).1 Kako se postiže ekonomičnost proizvodnje električne energije? .smanjiti g/kW/h.pneumatsko.3 Pretvaranje razine tekućine u informaciju za potrebe automatizacije postoje različiti davači nivoa tekućine u tanku: .na principu magnetske jezgre te induciranja različite ems pomicanjem iste unutar namotaja 3. odnosno podizanje i spuštanje statičke karakteristike napona .U CCR +-2.CCR koji regulira nagib karakteristike i nije uobičajeno dirati u brodskim uvjetima Većina brodova posjeduje zamjensku karticu AVR u slučaju kvara.5% RISE Ig Uloga automatske regulacije napona je: brza reakcija na promjenu napona. jedan generator ukoliko može podnijeti opterećenje.RISE za smanjenje i povećanje vrijednosti napona.električni .u: .

5% speed droop gore -dolje=gorivo GEN1 GEN2 kW 3.3.binarne veličine termootpori bimetali spiralne opruge dilatacijski 7 . te se može vršiti i ručno . primjerice ugradnjom kompenzatora ili korištenjem jednog od diesel generatora tako da se odspoji sa motora jer proizvodnja jalove snage ne podrazumijeva pogonski stroj generatora.raspodjela opterećenja vrši se preko regulatora broja okretaja.2 Zašto kod promjene opterećenja generatori preuzmu različite snage u kW? Raspodjelu opterećenja generatora vrši load sharing uređaj odnosno ukoliko je njegov rad neispravan ili regulator broja okretaja jednog od generatora ne radi ispravno dolazi do neravnomjerne raspodjele.tahogenerator . pa je potrebno nadomjestziti je na neki drugi način.1 Zašto je za brod važan izbor napona i frekvencije? . odnosno kod nešto malo veće odmah daje određenu snagu u mrežu .2 Princip pretvaranja temperature u informaciju za potrebe automatizacije termostati. f statičke karakteristike: nagib max 2.1 Na kojem principu djeluje nadređena automatika raspodjele opterećenja .pick up 4.nadređena automatika LOAD SHARING djeluje na regulatore. te potom opet u izmjeničnu stalne frekvencije omogućuje stabilne parametre napona i struje sa shaft generatora pri različitim brojevima okretaja glavnoga motora (naravno u opsegu rada shaft generatora) Pri tome se gubi mogućnost davanja jalove snage u mrežu. a potom i nadređena automatika 5.kod naglih promjena najprije reagira reguilator broja okretaja.2 Kako se manifestira razlika u naponu i frekvenciji kod sinhronizacije? -kada je frekvencija manja mreža povlači generator u sinhnronizam.3 Proizvodnja jalove energije kod osovinskih generatora Pretvarač izmjenične struje u istosmjernu.3 Pretvaranje brzine vrtnje u informaciju za potrebe automatizacije . a ulazna informacija je snaga na pojedinim generatorima .kod različitih napona dolazi do različite raspodjele reaktivnog opterećenja 4. 5.brzina vrtnje i presijek vodiča 4.

ubrzano starenje) sigurnost ljudi. problem razlike između napona punjenja i napona iz baterije riješava se elektronickim sklopom koji stvara pad napona kada je baterija na punjenju. Ipotezno= 6-8 Inominalno (do 12) . fina regulacija veliko djelovanje Uharmonika. duboki utori na statoru.1 Zašto uključenje velikuh elektromotora može izazvati black out? . 6.3 Električne specifičnosti pogona sidrenog vitla . a napajaju se istosmjernom strujom .ispravnost automatike koja nadzire i alarma .električni grijači u namotajima EM. .3 Principi pretvaranja položaja u informaciju za potrebe automatizacije. obvezno dvostruko napajanje.regulacija frekvencije 6.2 Važnost karakteristike regulatora broja okretaja u raspodjeli opterećenja 8 .ugrađuje se regulator brzine: 1.krajnji prekidači . odnosno frekvenciju 8. promjenom pari polova n=60*f/p najčešće trobrzinsko.1 Uloga sinhronoskopa kod sinhronizacije .5.ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7. odnosno napajanje automatike ide preko punjača. jedan namotaj potezni. a djeluje na broj okretaja. problem Registra ugrađuju se filteri za smanjenje harmonika.3 Priprema električnog sustava broda za pregled registra megger test svih uređaja (zagrijavanje štetno utječe na izolaciju. skin efekt (bježanje magnetskih silnica) .elektricna energija.da bi se to anuliralo.5 sec .akumulatorske baterije.potenciometri.ugrađuju se elektromagnetske kočnice koje drže motor zakočen do upućivanja.2 Priprema automatike broda za pregled Registra.a 6. a drugi i treci brzine 2. bakrene pletenice da li su svi uređaji zatvoreni funkcijska ispravnost svih uređaja ispravnost automatike koja nadzire i alarma pravi i lažni alarmi ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7. zvijezda trokut uputnicima 7.veliki potezni moment. frekvencijska regulacija. zaštitna uzemljenja. zbog toga se ne ugrađuje bimetalna zaštita već se najčešće štite temperaturnim sondama unutar namotaja . L-C filter .intermitencija rada je također specifičnost.1 Na koje parametre i preko kojih elemenata djeluje automatska sinhronizacija -ulazni parametri su napon i frekvencija. otpornički elementi koji stvaraju promjenjivu struju 8.velika struja stvara pad napona koji po registru ne smije biti veći od 15% za GE i 18% za emc'y g za vrijeme trajanja od 1. .kod uključivanja uređaja prije padne napon nego frekvencija rješava se dobrim dimenzioniranjem napajanja.pravi i lažni alarmi .2 Energija napajanja automatskih uređaja i sustava . trostruko pozeljno .

ležajeva nizak napon 2faze loše hlađenje. zašto? loše dimenzioniran osigurač predugo vrijeme zaleta neispravan bimetalni relay mehanički kvar 10.OC over current.SEKUNDARNO.1 EM se prekomjerno grije. analizirajte razlooge kvar mehaničkog uređaja. frekv kod osovinskih generatora pretvarači frekvencije ciklokonverteri problem ajalove energije pretvarači konst broja okretaja 9.slabi sklopnici . tako da je potrebno veće vrijem prije nego se uključi trokut.RP reverse power protection.3 Proizvodnja el.DIFF differential measurement of currentna svakom karju statoprskih faza.napon i frekvencija .UV/OV under/over voltage monitoring . u kojem se smjeru vrte EM 10.non preferential trip . max 2.1 Električne zaštite EM prorađuju kod pokretanja.Negative phase sequence .3 Kako ispitati električne zaštite generatora i paralelni rad .baždariti osjetnike Vrste zaštita generatora: . energije konst.mijeh 9 . analizirajte razloge .UF/OF under/over fequency monitoring -LO LOCK OUT tripanje ACB .EL Earth leakage relay . nečistoća na rebrima em-a neispravne zaštite 9. u strojarnici visoka.2 Kontakti sklopnika zvijezda trokut brzo nagaraju.loši kontahti .OCIT.sistemski . over current inverse time relay .3 Principi pretvaranja pritiska u informaciju za potrebe automatizacije -dijafragma .. ventilator neispravan. pokazuje unutarnji kvar u namotajima .5% 8.zaštita da ne proradi kao EM kod sinhronizacije 10.zaštita od kratkog spoja .2 O kojim aspektima treba voditi računa kod napajanja broda sa kopna .NPS.spojiti rub broda sa uzemljenjem na kopnu .speed droop određuje propad frekvencije pri promjeni opterećenja.vidjeti redoslijed faza. 9.PRIMARNO.loše podešeno vrijeme prebacivanja iz zvijezde u trokut. pa dolazi do strujnog udara jer jos uvijek postoji izvjesnoi zaostali napon na stezaljkama nakon isključenja zvijezde. temp.

integralni .proporcionalni .oblikuje informaciju i djeluje na proces preko postavnog pogona ..kombinirani 19.bourdonova cijev 17.derivacijski .3 Regulacijski krug i njegovi elementi ENERGIJA X E X -B REGULAT OR E=X-B ENERGIJA Z IZVRŠNI ORGAN PROCES Y POST POGON ENERGIJA SENZOR senzor mjeri izlaznu veličinu i pretvara u adekvatnu ulaznu REGULATOR.2 Način pokretanja kaveznih EM i njihoiva usporedba direktno zvijezda trokut autotransformatorom tiristorski pokretač (soft start) 10 .