ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIZACIJA 1.1 Kojim mjerama se postiže zaštita od požara u električnome sustavu? 1.

OSIGURAČI Q=I2Rt odnosno razvijena toplina ovisi o vremenu Osigurači su električne naprave koje prvenstveno štite od kratkog spoja, međutim kada su pravilno dimenzionirani, štite i kablovske vodove od preopterećenja. Kod velikih struja kratkoga spoja pregaraju u vremenu od 2-3ms, tj u roku prve poluperiode, pa ograničavaju porast struje do njezinih maximalnih vrijednosti. Zbog potrebe zamjene osigurača sa orginalnim elementima, sve prisutnije su solucije sa sklopkama i osiguračima, te prekidačima s elektromagnetskom zaštitom od kratkoga spoja.

20ms Iz dijagrama je vidljivo da osigurač pregara ovisno o jakosti struje npr. kod 10A pregori u dužem vremenu nego kod 100 A . 2. PREKIDAČI Električni prekidači su naprave koje služe za uključivanje i isključivanje strujnih krugova u normalnome radu, ali moraju imati i sposobnost uključivanja, odnosno isključivanja strujnog kruga u kratkome spoju. Najvažniji dijelovi prekidača su električni kontakti, komore za gašenje električnog luka, pogonski mehanizam, električna zaštita i kućište, mogu biti opremljeni i sa elektičnim sistemima za napinjanje i uklopno isklopnim svicima, kao i elementima za signalizaciju stanja. Prema namjeni dijelimo ih na generatorske prekidače, sabirničke prekidače u odvodnim krugovima, te na prekidače za napajanje elektromotora. Svi se prekidači dimenzioniraju prema NAZIVNOJ STRUJI , isklopnoj struji KRATKOGA SPOJA i prema uklopnoj struji kratkoga spoja. Prekidači u odvodima za napajanje motora moraju imati ulogu zaštite motora od kratkoga spoja, ali moraju izdržati i poteznu struju pokretanja & do 8 puta nominalna struja, odnosno i do 12 puta sa dinamičkim udarom. 3. BIMETALNA ZAŠTITA Bimetalna zaštita također mora biti dobro podešena s obzirom na struju pokretanja odnosno nazivno opterećenje

1

Proces se ponavlja i tako nastaje samouzbuda. Protueksplozivna izvedba kućišta elektromotora smanjuje mogućnost nastanka požara. Termootpornici su najčešće tipa Pt100.Remenentni magnetizam – zaostali magnetizam od prethodnog rada i služi za početak rada generatora. izrađeni od platine čiji se otpor mijenja. može biti uzrokom požara. odnosno registrira pojačano zagrijavanje električnih namotaja uglavnom kod većih elektromotora. Na rotoru imamo uzbudni namotaj .Uzbuda se vrti i još moramo stvoriti istosmjernu struju. te negativnog temp. koeficijenta.Budući da je glavna sklopka isključena inducirani napon potjera struju preko naponske komponente i ispravljača u namotaje rotora i pojačava njegov tok. TERMOPAR Također otkriva nedozvoljenu promjenu električne struje unutar namotaja. struje smanjuje otpor. TERMOOTPORNIK. Termistori su poluvodički elementi. pod čime se podrazumijeva napajanje uzbuda generatora sa vlastitih sabirnica generatora. El. Po načinu dovođenja uzbudne struje razlikujemo : • sinhrone genratore sa četkicama (kontaktni) – dovode preko ispravljača i četkice istosmjernu struju na rotor • bez četkica (beskontaktni) – dobivaju struju preko rotacijskog ispravljača koji dobiva struju ARN – automatski volt regulator 2 . TERMISTOR. njima se povećanjem el.t IK A 4. Samouzbuda generatora : kada se uputi pogonski stroj generatora u namotajima statora nastaje zbog remenentnog magnetizma rotora inducirani napon. raste u skladu sa porastom temperature. 1.Istosmjerna struja se uzima iz izlaza iz generatora a potrebno je da bi mi imali magnetsko polje. manjih dimnezija od termootpornika.Tako pojačani tok rotora inducira opet veći napon u statoru . luk koji se stvara preko nečistih kontakata sklopnika ili drugih elementata. zašto? U pravilu generatori na brodovima su samouzbudni.2 Sinhroni generator se ne uzbuđuje. tj.

može doći do spoj sa masom . za grijanje generatora struja A je relativna. alarm zemnog spoja . odnosno kondenzatorima kod generatora sa četkicama. Sinhroni izmjenični generator pretvaraju mehaničku energiju u električnu na principu elektromagnetske indukcije . Snaga izmjeničnog generatora dana je u kVA . ponekad se za odvlaživanje služimo lampama . Osim statora I rotora .rastaviti motor I isprati ga u slatkoj void ukoliko je kontaminiran morem . kilovolt amper . moguće je potpuno pražnjenje zaostalog (remanentnog ) magnetizma.Slika prikazuje generator bez četkica. odnosno ispitivanje proboja izolacije kada dolazi do probijanja otpor izolacije pada prema nuli 3 . Izolacije .5% I u paralelnom radu dva ili više generatora da razdjeljuje reaktivno opterećenje između njih. kao na slici. Magnetizacija .2. odredite postupke popravka . Kod duljeg stajanja generatora. Svrga Uzbude . kao regulatora napona je da održava konstantan napon +/.namotaja kroz koje prolazi struja magnetiziranja je smještena na rotoru . Drugi razlog je da nema uzbude – može biti da je prekinut strujni krug Treći razlog : može izbacivati prednaponska zaštita Kada generatori rade u paralelnom radu imaju nakošenu krivulju – karakteristiku kako bi svaki preuzeo polovicu opterećenja. regulatora napona I uzbudni system su isto sastavni djelovi generatora. 1.izolacija se mjeri prema trupu broad .sušenje elektromotora. uzbuda.voda ruši kvalitet el.sušimo sve dok otpor ne naraste na nekoliko MΩ .generatori imaju izolirano zvjezdište Popravci : .kao što njihovo ime govori proizvode izmjeničnu struju.megger test. Astatička karakteristika – kada radi sam generator – jednak napon bez obzira na promjenu opterećenja Sinhroni AC ( Alternative current – Izmjenična struja ) tzv. Regulator brzine preuzima brigu oko distribucije aktivnog opterećenja KWizmeđu generatora.3 Voda je prodrla u elektromotor. ili baterijama. te isti sa ugrađenim trajnim magnetom. To se rješava ugradnjom stalnih magneta.Izmjenični napon se inducira u armaturi namotaja smještenih na statoru. te nemogućnost uzbude.

u kući fidova sklopka izbacuje 0.18 √t – formula govori kako čovjek može izdrzati veču struju u kraćem roku I = U d ( napon dodira )/ R Č (otpor čovjaka ) Jakost električne struje preko 30mA opasna je po čovjeka.zaštitno uzemljenje – izjednačavanje potencjala .1 Opasnosti od električne struje i mjere zaštite Skratiti vrijeme dodira . kada vanjski djelovi dođu pod napon da strujni krug zatvori kroz zemlju d) nulovanje – je spajanje dijelova postrojenja koje želimo zaštititi na uzemljeni neutralni vodić e) primjena sustava zaštitnih vodova f)zaštitne sklopke dolazi do aktiviranja sklopke kada se kučištu zbog defekta pojavi napon Spajanjem kućišta električnog uređaja bakrenom letenicom sa postoljem odnosno oplatom broda sprječava ze zatvaranje strujnog kruga u slučaju proboje jedne od faza preko čovjeka koji je u doticaju sa tim uređajem. pogledati hlađenje ili ventilator 2.drugi naćin u vakum pećima pri traženju mase isključujemo krug po krug potrošača . 4 .motor se spušta – lagano se uronjuje u lak koji uplavljuje I sitiskuje zrak . opasnost od požara (kratki spoj ) I struja koja prolazi kroz tijelo čovijek . taj napon uvijek postoji. metoda isključenja sklopki ukoliko se motor grije prvo pogledati struju (radi opterećenja struja ) .3 – 0.kada je izolacija dobra tada je otpor beskonačan Sistem će pokazati otpor izolacije najslabijeg uređaja na brodu Motorima bi se tribal obnoviti izolacija : . Zbog prirodne kapacitivnosti svake od faza.zaštitno uzemljenje + cipele + rukavice + gumeni tepisi . Dodirni napon 50V ili 100V za DC Ičovjeka=o.18/t1/2 U nisko naponskim postrojenjima do 1kV primjenjujemo sljedeće mjere zaštite: a) zaštitno izoliranje – prevlačimo djelove izolacijskim tvarima b) primjena malog napona – do 42 v c) uzemljenje – uzemjenje ima zadatak da pri kvaru trošila . nema nule. zatvoren strujni krug IČOVJEKA = 0.5 mA Opasnost po čovjeka stvara .

jednakog su opterećenja. Savaki od generatora ima svoju unutarnju impedanciju različitu od onoga drugoga i zadaća je automatske regulacije napona da tu razliku kompenzira različitom strujom uzbude i karakteristikama uzbudnog napona.2 Zašto se kod jednakog opterećenja dvaju generatora struja razlikuje u (A)? Kod dvaju generatora koji rade u paralelnom radu. Regulacija frekvencije vrši se djelovanjem na regulator broja okretaja pogonskog stroja (diesel motora).2. te na taj način izjednači stuje koje ti generatori daju u mrežu. a rezličite streuje. greška je u struji uzbude. odnosno reaktivna opterećenja na generatorima. odnosno imaju različite inducirane elektromotorne sile. dok se regulacija napona vrši djelovanjem na struju uzbude. 5 .

naponska stabilnost izjednačenje jalove komponente među generatorima u mreži brzi odziv kod stavljanja generatora u mrežu prekonaponska/ podnaponska zaštita/ alarm Postoje dvije vrste podešenja na regulatoru napona AVR.na principu magnetske jezgre te induciranja različite ems pomicanjem iste unutar namotaja 3. odnosno podizanje i spuštanje statičke karakteristike napona .pneumatsko. isključivanje nevažnih potrošača ili onih koji više nisu u upotrebi 6 .u: .1 Kako se postiže ekonomičnost proizvodnje električne energije? .CCR koji regulira nagib karakteristike i nije uobičajeno dirati u brodskim uvjetima Većina brodova posjeduje zamjensku karticu AVR u slučaju kvara. 2.U CCR +-2.RISE za smanjenje i povećanje vrijednosti napona. jedan generator ukoliko može podnijeti opterećenje.smanjiti g/kW/h.3 Pretvaranje razine tekućine u informaciju za potrebe automatizacije postoje različiti davači nivoa tekućine u tanku: .električni . kvaliteta( cijena goriva).5% RISE Ig Uloga automatske regulacije napona je: brza reakcija na promjenu napona.

5.1 Zašto je za brod važan izbor napona i frekvencije? .raspodjela opterećenja vrši se preko regulatora broja okretaja.2 Kako se manifestira razlika u naponu i frekvenciji kod sinhronizacije? -kada je frekvencija manja mreža povlači generator u sinhnronizam. te potom opet u izmjeničnu stalne frekvencije omogućuje stabilne parametre napona i struje sa shaft generatora pri različitim brojevima okretaja glavnoga motora (naravno u opsegu rada shaft generatora) Pri tome se gubi mogućnost davanja jalove snage u mrežu.kod naglih promjena najprije reagira reguilator broja okretaja.3.2 Princip pretvaranja temperature u informaciju za potrebe automatizacije termostati. odnosno kod nešto malo veće odmah daje određenu snagu u mrežu . pa je potrebno nadomjestziti je na neki drugi način.tahogenerator .1 Na kojem principu djeluje nadređena automatika raspodjele opterećenja .3 Pretvaranje brzine vrtnje u informaciju za potrebe automatizacije .kod različitih napona dolazi do različite raspodjele reaktivnog opterećenja 4. primjerice ugradnjom kompenzatora ili korištenjem jednog od diesel generatora tako da se odspoji sa motora jer proizvodnja jalove snage ne podrazumijeva pogonski stroj generatora.brzina vrtnje i presijek vodiča 4.3 Proizvodnja jalove energije kod osovinskih generatora Pretvarač izmjenične struje u istosmjernu. a ulazna informacija je snaga na pojedinim generatorima .2 Zašto kod promjene opterećenja generatori preuzmu različite snage u kW? Raspodjelu opterećenja generatora vrši load sharing uređaj odnosno ukoliko je njegov rad neispravan ili regulator broja okretaja jednog od generatora ne radi ispravno dolazi do neravnomjerne raspodjele.pick up 4.binarne veličine termootpori bimetali spiralne opruge dilatacijski 7 .nadređena automatika LOAD SHARING djeluje na regulatore. a potom i nadređena automatika 5. f statičke karakteristike: nagib max 2. te se može vršiti i ručno .5% speed droop gore -dolje=gorivo GEN1 GEN2 kW 3.

obvezno dvostruko napajanje.veliki potezni moment. fina regulacija veliko djelovanje Uharmonika.1 Na koje parametre i preko kojih elemenata djeluje automatska sinhronizacija -ulazni parametri su napon i frekvencija. duboki utori na statoru. promjenom pari polova n=60*f/p najčešće trobrzinsko.ispravnost automatike koja nadzire i alarma .akumulatorske baterije.električni grijači u namotajima EM. problem razlike između napona punjenja i napona iz baterije riješava se elektronickim sklopom koji stvara pad napona kada je baterija na punjenju.2 Energija napajanja automatskih uređaja i sustava . . zaštitna uzemljenja.ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7.2 Važnost karakteristike regulatora broja okretaja u raspodjeli opterećenja 8 .krajnji prekidači .a 6. odnosno napajanje automatike ide preko punjača.da bi se to anuliralo.3 Električne specifičnosti pogona sidrenog vitla . trostruko pozeljno . a djeluje na broj okretaja. odnosno frekvenciju 8.3 Principi pretvaranja položaja u informaciju za potrebe automatizacije. otpornički elementi koji stvaraju promjenjivu struju 8. Ipotezno= 6-8 Inominalno (do 12) .elektricna energija. bakrene pletenice da li su svi uređaji zatvoreni funkcijska ispravnost svih uređaja ispravnost automatike koja nadzire i alarma pravi i lažni alarmi ispitna struja preko otpora u paralelnome spoju sa zaštitom kako bi se samokontrolirala 7. L-C filter .ugrađuju se elektromagnetske kočnice koje drže motor zakočen do upućivanja. jedan namotaj potezni. a napajaju se istosmjernom strujom .regulacija frekvencije 6.kod uključivanja uređaja prije padne napon nego frekvencija rješava se dobrim dimenzioniranjem napajanja.1 Zašto uključenje velikuh elektromotora može izazvati black out? . ubrzano starenje) sigurnost ljudi.2 Priprema automatike broda za pregled Registra. 6. skin efekt (bježanje magnetskih silnica) . .ugrađuje se regulator brzine: 1. problem Registra ugrađuju se filteri za smanjenje harmonika.3 Priprema električnog sustava broda za pregled registra megger test svih uređaja (zagrijavanje štetno utječe na izolaciju.potenciometri. zbog toga se ne ugrađuje bimetalna zaštita već se najčešće štite temperaturnim sondama unutar namotaja . frekvencijska regulacija. a drugi i treci brzine 2.5 sec .pravi i lažni alarmi .1 Uloga sinhronoskopa kod sinhronizacije . zvijezda trokut uputnicima 7.5.intermitencija rada je također specifičnost.velika struja stvara pad napona koji po registru ne smije biti veći od 15% za GE i 18% za emc'y g za vrijeme trajanja od 1.

loše podešeno vrijeme prebacivanja iz zvijezde u trokut. nečistoća na rebrima em-a neispravne zaštite 9.2 O kojim aspektima treba voditi računa kod napajanja broda sa kopna . 9.sistemski .RP reverse power protection.5% 8.1 Električne zaštite EM prorađuju kod pokretanja.baždariti osjetnike Vrste zaštita generatora: .zaštita od kratkog spoja .non preferential trip . u strojarnici visoka.EL Earth leakage relay . pokazuje unutarnji kvar u namotajima .UV/OV under/over voltage monitoring .NPS. ležajeva nizak napon 2faze loše hlađenje. u kojem se smjeru vrte EM 10.3 Kako ispitati električne zaštite generatora i paralelni rad .1 EM se prekomjerno grije.2 Kontakti sklopnika zvijezda trokut brzo nagaraju.napon i frekvencija . ventilator neispravan.PRIMARNO.speed droop određuje propad frekvencije pri promjeni opterećenja. over current inverse time relay .UF/OF under/over fequency monitoring -LO LOCK OUT tripanje ACB . analizirajte razloge . zašto? loše dimenzioniran osigurač predugo vrijeme zaleta neispravan bimetalni relay mehanički kvar 10.. analizirajte razlooge kvar mehaničkog uređaja. max 2.3 Proizvodnja el.mijeh 9 .Negative phase sequence .OCIT.3 Principi pretvaranja pritiska u informaciju za potrebe automatizacije -dijafragma . temp. energije konst. pa dolazi do strujnog udara jer jos uvijek postoji izvjesnoi zaostali napon na stezaljkama nakon isključenja zvijezde. frekv kod osovinskih generatora pretvarači frekvencije ciklokonverteri problem ajalove energije pretvarači konst broja okretaja 9.vidjeti redoslijed faza.SEKUNDARNO.zaštita da ne proradi kao EM kod sinhronizacije 10. tako da je potrebno veće vrijem prije nego se uključi trokut.OC over current.slabi sklopnici .loši kontahti .DIFF differential measurement of currentna svakom karju statoprskih faza.spojiti rub broda sa uzemljenjem na kopnu .

derivacijski .oblikuje informaciju i djeluje na proces preko postavnog pogona .proporcionalni .2 Način pokretanja kaveznih EM i njihoiva usporedba direktno zvijezda trokut autotransformatorom tiristorski pokretač (soft start) 10 ..kombinirani 19.3 Regulacijski krug i njegovi elementi ENERGIJA X E X -B REGULAT OR E=X-B ENERGIJA Z IZVRŠNI ORGAN PROCES Y POST POGON ENERGIJA SENZOR senzor mjeri izlaznu veličinu i pretvara u adekvatnu ulaznu REGULATOR.bourdonova cijev 17.integralni .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful