SREDNJI VEK Najcesca podela evropske istorije jeste na antiku, srednji vek I novi vek.

Srednjevekovna knjizevnost je jedinstven period u istoriji knjizevnosti koji obuhvata vise od 1000 godina – od priznavanja hriscanstva za drzavnu religiju Milanskim ediktom 313. godine, pa sve do kraja 13. veka na Zapadu, tj. do pada Carigrada 1453. god. na Istoku. U 15. veku dolazi do velikih promena: renesansa, reformacija, pad Carigrada 1453. , nastanak modernih drzava 1492. Srednji vek se u hronoloskom smislu uslovno deli na rani (pocetak hriscanstva), srednji i pozni (stvaranje drzava). Glavno obelezje srednjeg veka je hriscanstvo. Do podela u hriscanstvu dolazi vec u 8. i 9. v. a konacna podela – Veliki raskol – dogodice se 1054. godine. Podela crkve uslovila je i podelu literature: • istocna tradicija – grcki jezik i knjizevnost, uticaj helenizma • zapadna tradicija – latinski jezik i rimska knjizevnost Znatan je uticaj hebrejske tradicije koja je preneta u hriscanstvo zahvaljujuci helenizmu (osvajanja Aleksandra Velikog) i Starom zavetu. Srednji vek predstavlja spoj razlicitih tradicija. U srednjem veku postoje tri perioda u odnosu na poeticke tendencije i vladajuce doktrine: 1) patristicki 2) sholasticki 3) sekularni Cest je i naziv mracni srednji vek: • gradovi su bili zatvoreni sami u sebe • cesti su bili napadi osvajackih plemena (Vizigoti, Huni, Avari...) • harale su zarazne bolesti (kuga, kolera, velike boginje...) • nedostatak higijene Zbog toga su srednji vek obelezile krilatice memento mori (secaj se smrti) i carpe diem (uhvati dan). Problem pisane literature Nastajala je na grckom, latinskom i hebrejskom jeziku i dospevala je samo do malog broja citalaca. Uporedo nastaje i knjizevnost na narodnom jeziku, javlja se u 12. i 13. veku. Osnava pisane knjizevnosti i pismenosti bila je Biblija. Vizantija je bila zajednicki knjizevno-kulturni geo-politicki prostor. Pismenost se razvijala na zajednickom jeziku (latinski i staroslovenski). Postojala su dela sakralnog i svetovnog karaktera. Razvoj svetovne knjizevnosti vezan je za sekularni period i knjizevnost na narodnom jeziku. U okviru ljubavne poezije nastaju nove vrste: kancona (prosta ljubavna pesma), serenada, alba i tenciona (pesnicka rasprava izmedju dva trubadura). Cveta crkvena poezija – crkvene himne u proznom obliku, sastavljene od veceg broja strofa koje se nazivaju tropari i kanoni koji su se sastojali od osam ili devet oda, a svaka oda od vise strofa tropara. U kanonima se cesto primenjivao akrostih. Ova poezija se ne oslanja na anticku. Razvija se i vizantijska profana poezija koja se oslanja na antiku. Pisali su je Georgije Pisida, Teodor Studit i Kasije. Nju karakterise nov metricki oblik – politicki stih. Takodje, nastaju srednjivekovni narativni epovi (Pesma o Rolandu, Roman o Troji, Roman o Aleksandru Velikom, keltske legende o kralju Arturu i njegovim vitezovima, o Tristanu i Izoldi...) ili viteski romani, gde se epizode ne nizu uzrocno-posledicno

(preteca avanturistickog romana). Viteski romani nastali su pod uticajem crkve i feudalizma, kada su stvoreni hriscanski vojnicki redovi, i u njima je stvoren tip knjizevnog junaka koji je bio duzan da cuva crkvu, stiti slabe, bori se protiv nevernika i postuje kult svoje gospe. Krajem srednjeg veka akcenat se prebacuje na avanture junaka. U Francuskoj su bili popularni epovi Chansons de geste. Nezavisno od grcke tragedije u srednjem veku razvija se poseban tip drame koji nastaje na osnovu hriscanskih verskih obreda, tako sto crkvena liturgija dobija dramski oblik u dijalozima i pevanju. Takve predstave nazivaju se misterije ili mirakuli. Koristi se gradja iz Biblije, posebno iz Hristovog zivota, ali i nekih svetaca i mucenika. Sacuvana je jedna vizantijska drama, Stradanja Hristovo. Javljaju se i komicne vrste: vesele propovedi, moraliteti, farse... Razvija se i istoriografija (Prokopije, Konstantin VII Porfirogenit, Jovan VI Kantakuzin...). Dolazi do procvata poucnih zanrova – alegoricni zanrovi (basne); razvija se didakticka knjizevnost. Pisu se hronike i hagiografije (pod uticajem martiroloske literature, sudskih spisa u oliku dijaloga koji opisuju mucenja hriscana koji su stradali za veru). Od stilskih figura najcesce su metafora i alegorija. Nastaju alegoreza i egzegeza – nacini tumacenja tekstova, tako da se u njima nalazi dublji smisao. Postojala je i knjizevnost na narodnom jeziku – spev Fiziolog, prica o Varlaamu i Joasafu... Vaznu ulogu i veliki uticaj na srednjovekovnu literaturu imala je sholastika – naucna metoda, crkveno ucenje, koje se zasniva na metodi pamcenja bez ikakvog razumevanja i sumnje. Pesnistvo provansalskih trubadura nastajalo je u periodu od 11. do 13. veka. Oni su obicno pripadali riterskom stalezu, ali su ponekad bili iskromnog porekla. Svoju poeziju su obicno sami izvodili, ali su je ponekad davali i putujucim pevacima nizeg staleza – zonglerima. Trubadurska lirika nije bila ljubavna poezija u uzem smislu, vec aristokratska drustvena umetnost sa erotskom tematikom. Oni su veliki uticaj izvrsili na truvere, lirske pesnike sa severa Francuske iz 12. i 13. veka. Uobicajene teme trubadurske poezije su kurtoazna ljubav, poboznost, slavljenje Bogorodice, verski zanos krstasa, ali i moralna, verska i drustvena satira. Istocna srednjevekovna tradicija - Istocna srednjevekovna tradicija (vizantijska knjizevnost) u najvecoj meri je podredjena vizantijskom uticaju, grckom jeziku i ostalim odgovarajucim elementima datog civilizacijskog kruga. Knjizevnosti i kulture koje su se razvijale u drzavama vizantijskog okrilja (vizantijskog komonvelta) nazivaju se Slavia Ortodoxa. Istocna (i zapadna) knjizevnost uglavnom se oslanja na Bibliju, ali i na antiku,. Tematski i zanrovski uzor najpre su nalazili u spisima Novog zaveta, pa se primecuje prevlast biografije, poslanica, parabola, epigrama, basni, poslovica, filozofskih spisa, itd. Prema klasifikaciji knjizevnih rodova i vrsta, srednjevekovnu knjizevnost delimo na srednjevekovnu poeziju i prozu. Vizantijsko pesnistvo (uglavnom bogosluzbenog karaktera) bilo je raznovrsno – himne, kanoni, akaste, ikosi, stihire, tropari, kondaci, pohvale, molitve. Predstavnici (autori) bili su Roman Melod, Grigorije Pisida, Jovan Damaskin, Andrej Kritski, Vasilije Veliki, Teodor Studit, itd. Kada je rec o prozi , izdvajaju se

razliciti oblici teoloske literature koja okrenuta proslosti trazi uzore ponasanja I uspostavljaju kanone izrazavanja – niz teolosko-naucnih spisa, pokusaj stvaranja enciklopedije, istoriografski spisi poput hronika, letopisa, rodoslova, hagiografija, zitija. Profana poezija i proza uglavnom se oslanjala na antiku. U Vizantijskoj kulturi dozvoljena je bila bogosluzba na narodnom jeziku. Zapadna srednjevekovna tradicija - Pisana je na latinskom jeziku. Predstavnici su Jeronim, Aurelije Avgustin, Toma Akvinski, Pseudo Dionisije Areopagit. U delima je prisutna hristijanizacija latinskih ostvarenja, pogotovo Vergilija i Ovidija, tumacenje tekstova pocivalo je na alegorezi i egzigezi, prisutni su oblici poput moraliteta, misterija, exempluma. Pored crkvene cveta i dvorska knjizevnost (viteski epovi i romani, chanson de geste), ljubavna lirika (lirika trubadura i truvera), dela saljive knjizevnosti (fablio, svanka). Dante Aligijeri, Bozanstvena komedija – Pakao Dante Aligijeri ( 1265-1321) je najveci italijanski pisac i jedan od najvecih svetskih pisaca. Aktivno je ucestvovao u politickom zivotu Firence. Njegov zivot bitan je za razumevanje pogleda na svet u “Bozanstvenoj komediji”. Bio je clan partije koja se zalagala za samostalnost italijanskih gradova, nezavisnost od papske vlasti. U to vreme u Firenci su postojale dve zaracene strane – Beli (oko kojih su se okupljali siromasniji gradjani) i Crni (oko njih su se okupljali bogatiji). Dante se prikljucio taboru Belih koji su se borili protiv pape Bonifacija VIII, zbog cega je 1302.god. usledilo njegovo progonstvo iz Toskane. Najveci broj svojih dela je napisao upravo u progonstvu, pisuci i na narodnom i na latinskom jeziku. Za njegov zivot bitno je poznanstvo sa Gvidom Kavalkantijem, pesnikom, kao i sa Beatricom. 1.“Novi zivot” (Vita Nuova) je ispovedni ljubavni roman, idealisticka prica o njegovoj ljubavi prema Beatrici. Ovo delo predstavlja zanrovsku sintezu (intimni dnevnik pisca i pesme ljubavnog karaktera prozete hriscanskom misli u obliku soneta i kancona, koji ce kod Petrarke dostici vrhunac)-Prozimed (proza i stih, novi stil). 2. “Gozba” (Convivio) je naucni traktat, delo napisano narodnim (vulgarnim) jezikom cime je Dante potvrdio da narodni jezik moze potpuno da zameni latinski, sto je i bila njegova namera. 3.”O narodnom jeziku” (De vulgari eloquentia) je delo napisano latinskim jezikom, a raspravlja o tome kakav narodni jezik treba da bude – Dante izlaze svoju poetiku i estetiku. Podrzava teoriju da stil mora da odgovara temi. 4. “Monarhija” – ovde izlaze svoju ideju o ravnopravnosti svetovne i carske vlasti (govori da se moraju odvojiti funkcije pape i cara koje nisu dobro razgranicene Konstantinovom poveljom) Dante se u trideset i petoj godini našao u mračnoj šumi (1300. godina). Lutao je čitavu noć, dok u zoru nije izašao iz nje i naišao na podnožje nekog brda. Ugledavši ga, počne se penjati, ali mu na put stanu tri zveri i to: panter, lav i vučica – putenost, oholost i lakomost. Htele bi da se vrati odakle je i izašao. Od tih zveri spasi ga Vergilije, slavni rimski pesnik, autor Eneide, pozivajući ga da krene sa njim kroz pakao

u reci ključale krvi Nasilnici protiv sebe samih . Pakao. Ovidija i druge). Patnja im se sastoji u tome što ih muči čežnja bez nade. kao i kisa I grad • Tvrdice i rasipnici moraju gurati veliko kamenje u suprotnim smerovima i medjusobno se vredjaju • Gnevni (besni) grešnici se moraju tući u močvarnoj reci Stiks dok se lenjivci guše ispod vode.samoubice i raspikuce pretvoreni u trnovito drveće koje komadaju psi Nasilnici protiv boga . kojim će proći Dante sa Vergilijem. Neucesnici u istoriji su izdvojeni i iz raja i iz pakla. Pakao je lisen svetlosti (u moralnom smislu – svetlost bozanstva). • Limb . kazna se primenjuje po principu slicnosti ili razlike.i čistilište. nasilnici protiv zanata – zelenasi – sede pogureni na uzarenom pesku • (ili) Malebolge (zle jaruge) sastoji se od deset jaruga (varalice): • • Svodnici I zavodnici zauvek hodaju u suprotnim smerovima Laskavci . Ovo pevanje predstavlja neku vrstu negativne kritike knjizevnosti.simonijaci .u njemu su nekršteni.jarosnici i lenjivci. ona je Vergilija i poslala da izbavi Dantea od velikih opasnosti u kojima se bio našao. ima devet krugova. Duše u limbu nisu podvrgnute mučenju. Što su grehovi teži. oni koji su ziveli pre hriscanstva. pagani. • Užasan vihor vitla dušama koje su za života bile podvrgle razum strastima (tu razgovara sa Frančeskom koja mu priča o svojoj ljubavnoj aferi sa Paolom od Riminija. Uostalom. to je krug niži i uži. Tu Dante prepoznaje Filipa Argentije svoga političkog neprijatelja i uživa gledajući kako su ga drugi grešnici raskomadali . grad Dis koji deli Pakao na gornji I donji • Tu su užareni grobovi. funkcijama i službama sa glavama u rupama dok im tabani gore u vatri . Pred drugim krugom je čudovište Minos koje određuje u koji će krug duše ići. Gresnici su kaznjeni duhovno I telesno. Tu je smešten i Vergilije (tu još sreće Horacija. u kojeg se zaljubila citajuci viteski roman) – pohotnici. a da bi došao do raja trebaće mu pratnja Beatriče (njegove ljubavi i u pravom životu koja je umrla mlada). a samo su u nju verovali za zivota • Tu su nasilnici. a u njima krivoverci – jeretici (tu sreće svoga političkog protivnika Farianta).leže u ljudskim fekalijama • Trgovci crkvenim stvarima. Ovaj krug je podeljen na okruge: • • • Nasilnici protiv bliznjih .grešnici su u pustinji u kojoj vatra pada sa neba (U sedmom krugu Dante razgovara sa Pierom della Vigna) – leze na ledjima . • Kerber muči proždrljivce. cak I neki muhamedanci (od dece do čuvenih ljudi 1490 pretkrišćanskog doba). nasilnici protiv bozje prirode – sodomiti trce naokolo. svojim deverom. Ne mogu da vide sadasnjost.

Krivotvoritelji (alhemičari. Pisana je na italijanskom narodnom jeziku. Kasija i Bruta koji su izdali Julija Cezara (svetovna vlast). Dante . nastao je pakao. među kojima je najveći Lucifer – pojas Judeka. a naziv bozanstvena joj je dao Bokaco. teologije. osoba.tela im bivaju rasečena na pola. ali ima srecan zavrsetak. nauke uz ciju pomoc prema Danteu covek dostize vecnu srecu. toskanskim dijalektom (koji je zahvaljujuci Danteu postao zajednicki jezik svih Italijana I pocelo je pisanje na narodnom jeziku) i predstavlja skup svih dotadasnjih znanja iz oblasti filozofije.. Među njima Dante susreće i Uliksa (Odiseja). šalje Vergilija da pomogne Danteu. U svom delu on daje . U početku pakla žali grešnike ali kasnije shvata da su to zaslužili i da su dobili božiju pravdu. Pozicijom koju daje sebi u delu omogucuje sebi da pravi anahronizme (Bonifacija ViII smesta u Pakao). Beatrice . U delu je prikazan kao savetnik Danteu. Vergilije .). osuđen je na limb pošto se rodio pre Isusovog rođenja.Danteov vodic kroz pakao. pa zacelena.. Lucifer zali sto je tako duboko pao. estetike i geografije.. Kao Dante i Virgilije i Beatriče je istorijska ličnost. Simbol istine.pojas Kaina • • Izdajice otadzbine ili stranke. nakon pobune zlih anđela protiv Boga. Od njegova pada sa neba. Rec komedija (sto je bio i prvobitan naziv) se odnosi na delo koje pocinje tuzno. S mnogo razumijevanja Dante sluša pričanje tog junaka iz trojanskog rata.glave su im zavrnute tako da uvijek gledaju unazad Varalice zarobljeni u reci vrelog katrana Licemeri. Tu spadaju: • Izdajice rodbine . Pojas Antenora Izdajice gostiju . Beatriče ima manju ulogu u paklu za razliku od Čistilišta i Raja. koji se zbog žudnje za znanjem i otkrićima uputio sa svojim drugovima u mora iza Herkulskih (danas Gibraltarskih) vrata da u njima nađe smrt • • Sejaci nesloge i sizme . U zavisnosti od vrste oni mogu biti zaleđeni do pola pa i cijeli. novca i reci. Tu je Grof Ugolino. Sa stanovista poetike i jezika Bozanstvena komedija predstavlja prekretnicu u evropskoj knjizevnosti. Svaki od njih je kažnjen drugačije • Tu su izdajice koji su zaleđeni u ledu..jedna od blagoslovljenih u raju. religije.autor i protagonista u Božanstvenoj komediji.• • Vraci .pojas Tolomea • Izdajice dobročinitelja. otkrovenja. grcke mitologije. naterani da nose na sebi zlatne plaštove teške kao Lopovi koje ujedaju otrovne zmije • • olovo • Lažni savetnici zarobljeni u plamenu. pa rasečena. Lucifer ima tri glave i u svakoj žvace po jednog od najvećih svetskih grešnika: Judu koji je izdao Isusa (duhovna vlast).

susret sa Vergilijem (sa mudroscu I razumom). Ep se javlja jos u sumersko – vavilonskoj knjizevnosti gde nalazim sacuvan Ep o Gilgamesu. Eneida. Sastoji se iz uvodnog pevanja. ljubav ne postoji bez plemenitog srca. istorijskuh I dr. narodna shvatanja. Odisej. ali pored toga I razlicite ljubavne.. vek) i ciji su glavni stavovi: koncept ljubavi i gospe se menja. Poslednji stihovi Pakla. Dantea vode tri vodica na njegovom putu – Vergilije. Suma u koju Dante pada je simbol greha. Cistilista i Raja (1 + 33 + 33 + 33 =100). Beatrice.). a Danteovo kretanje je vanvremensko. poticu iz anticke tradicije ili su izmisljeni (Semiramida. Didona. 9 i 3 (sveto trojstvo). Dogadjaji su dati sinhronijski. Silazak u podzemni svet predstavlja jedno od opstih mesta u svetskoj knjizevnosti (Odiseja. U srednjem veku se hristijanizuje antika i Vergilije postize veliku popularnost. vec samo rimsku. Bonifacije VIII. Pakao se sastoji iz predvorja i 9 koncentricnih krugova. ima misiju. lav – oholost. i 16. alegoricni natpis na ulasku u Pakao “Vi sto ulazite ostavite svaku nadu”. Broj 3 kada se pomnozi sa samim sobom daje 9 (simbol Bogorodice. Najpoznatiji epovi su Ilijada I Odiseja koji spadaju u junacke epove. krace receno daju veran opis svakodnevice. sveti Bernand. rima je aba bcb cdc. odnosno Beatrice). 10. EP je jedna od najstarijih knjizevnih vrsta. panter culnosti. Zvezda se takodje pominje na kraju Eneide (Eneja silazi u podzemni svet. Enciklopedijska koncepcija dela uticala je na knjizevnost 19. jampski intonirani jedanaesterac. veku.. lepota je uvek apsolutna i prikazuje se posredno (Homerov prikaz Helenine lepote). U ovoj alegorijskoj slici Dante je dusa (kolektivna dusa celokupnog covecanstva). a Beatrice ljubav.). Dante u sumi srece 3 zveri. Danteovi savremenici. Simbolicni brojevi su 100. lav oholosti.. epova. Ideja o Cistilistu javlja se u 12.. Ova slika predstavalja spoj anticke i hriscanske tradicije. kao i Dante koji je predstavnik covecanstva i trazi spasenje. Strofa je Danteova tercina. Vergilije razum. Dante nije poznavao grcku knjizevnost. religijske obrede. Dante je zacetnik skole slatkog novog stila koja ce postati vodeca u lirici italijanske renesanse (15.). Cesto se u njima nalze I elementi avanturistickih. jedina svetlost dolazi od vatri u kojima gore gresnici.svoju viziju zagrobnog zivota. porodicne odnose. Stih je endecasilabo. alegoricno pomenute tri zivotinje u sumi koje predstavljaju tri velika greha (leopard – pohota. a vucica lakomosti. Beatrice je smestena odmah pored Boga. Raj nije.. Kleopatra. Prema temama koje obradjuju epovi se mogu podeliti na: 1 Junacke (herojske) epove – epovi koji prikazuju borbe I junastva u prvom planu. U Paklu vlada mrak. Junacki epovi . Cistilista i Raja sadrze rec zvezda.. a 10x10=100. Bozanstvena komedija je ep podeljen na 100 pevanja (100 = savrsen broj). vec produhovljena. Pakao i Cistiliste su prikazani telesno. vucica – pohlepa). ona vise nije telesna i culna. Likovi su istorijski. Pakla. osnovni oblik epike. Delo je alegoricno sto je osnovna karakteristika srednjovekovne knjizevnosti – simbolika brojeva. veka. ljubavnih.

slavi I uzdize. Stil je uglavnom svecan I uzvisen. metafore. Ep je sada gotovo nestao. Prikaz zivota je dat istorijski. prikaz njihovog mucenja. cime se ona velica. sinaksarsko) – cita se na bogosluzenju. s tim sto je akcenat stavljen na religioznu stranu zivota. prikaz dobara koja su pocinili. ratnih pobednika I uspeha I sl. Himnografija je vrsta pesme koja se peva tokom bogosluzenja I zajednicki je naziv za crkvene. Karakterisika epa je I putovanje. za razliku od vizantijske hagiograhije gde je akcenat na hagiografskom pripovedanju I u zitijima se opisuju I licnosti koje nisu sveci. Prikazan je njihov svakodnevni zivot. parodijama. kao I opis njihovih posmrtnih cuda koja ih I cine svecima. u renesansi je himna slicna antickoj himni. Prava himna obnovljena je u romantizmu. predela. Predsatvljala je pesmu koja se pevala u cast bogovima I mitskim junacima. anaphora. asketskog zivota. HIMNA je zanr koji se vezuje za anticku knjizevnost. epifora. Narator u epu je objektivni pripovedac. epa ili drame. s tim da ima slicnosti sa odom I ponekad se zbog elegijskog distiha spaja sa elegijom. ova zitija se grupisu u vece zbornike – prologe (chimineje) Pojava zitija pocinje sa Letopisom popa Dukljanina (12. Himna je cesto bila deo nekog obimnijeg dela. medjuljudskih I ratnickih odnosa. namena je liturgijska. Zitije moze biti: 1 Prostrano (retorsko) – prikazuje zivot sveca 2 Kratko (prolosko. Cilj pisanja zitija je slavljenje I velicanje date licnosti. bogosluzbene pesme u srednjovekovnoj I vizantijskoj knjizevnosti. Osnovna osobina epa je glavni junak ciji se zivot prikazuje zajedno sa opisom njegovih porodicnih. aliteracija. Zitije je kao zanr verzija vizantijske hagiografije. zitije se sastoji od: . Srednjovekovna knjizevnost razvija novu vrstu himnografije. pa se cesto kasnija dela ne mogu svrstati samo u jedan zanr. stil je uzviseni (osim u komicnim epovima). Korene vuce od herbejske I sirijske veeske tradicije. simboli. formalno gledano himna nastaje nizanjem osobina osobe kojoj se peva u cas. kao I propovedanje takvog nacina zivota. alegorije. Epovi su obimni. Stih je gradjen prema silabicko – tonskoj versifikaciji.2 Idilicni epovi 3 Religiozni epovi (Bozanstvena komedija) Ep se vremenom bogatio razlicitim lirskim elelementima. autor se gotovo izjednacava sa svojim junakom I gubi se objektivnost pripovedanja. medjutim sa romantizmom. tako da ep obiluje opisima razlicitih mesta. teme himne postaju I slavljenje vladara. a Lamartin prosiruje njenu tematiku. Zitije kao srednjovekovni zanr postaje rasprostranjeno sa Svetim Savom. ljubavnih. ZITIJE je srednjovekovni knjizevni zanr cija tematika je opis zivota svetaca ili svetovnih lica. ton je melodican I pogodan za crkveno pevanje. Koriste se utvrdjene figure: asonanca. vek) u kome se nalazi jedno zasebno zitije. uzdizanje gotovo do kultnog nivoa. satirom. Kompoziciono. a sa usponom lirske himne u V veku pre nove ere.

Ovo je narocito bilo vazno za francuski klasicizam odakle se prosirilo na celu Evropu sve do romantizma. zatim Bokaca i Petrarke. Rablea i Servantesa. Vasko de Gama. lirika – pesnik licno prica o stvarima. koji je na granici dve epohe. za razliku od srednjovekovnih teoloskih. Cilj drame je ostao isti – da izazove katarzu kao posledicu straha i sazaljenja (ali joj pridaju i pedagosko-moralisticke ciljeve). I na narodnom jeziku nastaju dela od neizmernog znacaja. Doslo je do velikog napretka u nauci i umetnosti (Kolumbo. ime svetoga.1 Zaglavlje 2 Predgovor – predmet pripovedanja. a ni mnogo uticajne. askeza. cudesa 4 Zakljucak HUMANIZAM I RENESANSA Humanizam i renesansa obelezili su period 15. Tada su nastale Erazmova Pohvala ludosti i Morova Utopija. istorijski deo. Tu su poceli da se stvaraju kapitalisticki odnosi i glavnu rec je dobila mlada burzoazija. a renesansa za umetnicke.). medjutim humanizam se vise vezuje za naucne I duhovne tendencije. Pravilo o tri jedinstva u drami nastalo je tek u humanizmu i nije tekovina antike. Uneli su odredjene izmene u Aristotelovu poetiku. odluka da se posveti Bogu.. a prihvatili su i njegovu podelu knjizevnosti na rodove: drama – prikazuje se bez ucesca pesnika. nezavisne od papske i carske vlasti. Njen osnovni stih je blankvers koji je usavrsio Marlo i stvorio nekoliko likova koji su bili uzor za mnoge likove kasnije elizabetanske tragedije. veka u Evropi. Aristotelova poetika dobija vodecu ulogu. Doslo je do procvata trgovine i industrije i u gradove je pristizala ogromna kolicina novca. Vodecim knjizevnim rodom smatrali su epopeju. Drama mora da ima pet cinova. U Italiji su jos u vreme srednjeg veka pocele da se razvijaju drzave novog tipa. Nastala je pod uticajem srednjovekovne dramske tradicije i pod klasicnim uticajima. U pocetku su znacaj imale Horacijeva poetika i neke Kvintilijanove beleske o knjizevnosti. a ne tragediju. Renesansa se koristi uz termin humanizam. skolovanje. oni su potporu nasli u antici. a radnja moze da bude izmisljena. domovina. Elizabetanska drama je engleska renesansna drama nastala u periodu vladavine kraljice Elizabete. Zanimalo ih je Aristotelovo ucenje o mimezisu. Njihovi predvodnici nazvani su humanistima jer su se njihove studije bavile covekom. izvori 3 Glavni deo – roditelji. a od pocetka 16. Likovi poticu iz nizih slojeva. Uzor za komediju su Terencije i Plaut. Raskidajuci sa tradicijom srednjeg veka.. Uticaj je imala i Ciceronova retorika. Makijavelija preko Sekspira.v. pocev od Dantea. pronalazak stampe. epska poezija – kombinacija oba. prototip jednog od najpopularnijih zanrova elizabetanske drame – . Knjizevnost te epohe nastajala je na latinskom jeziku zato sto su njeni tvorci verovali da joj on daje eleganciju. a Kid je napisao Spansku tragediju. kao i to da likovi tragedije moraju da budu uzvisene licnosti. Vladari su poceli da zidaju raskosne dvorce i postali mecene umetnicima. smatrali su da pesnik treba da podrazava prirodu. i 16. italijanski humanista Kastelvetro uvodi i jedinstvo mesta. Dok je Aristotel u svojoj Poetici govorio o jedinstvima vremena i radnje. Ideje knjizevnih teoreticara ovog perioda nisu bile sasvim originalne.

Sonet moze biti: 1 Italijanski ili petrarkisticki – sastoji se od octave koja je sastavljena od dva katrena I sestina koja je sastavljena od dva terceta. maska. Odnos publike i glumaca je neposredniji. Njegova prva slova mogu da cine akrostih. U renesansi se javlja i commedia dell’ arte koja se zasniva na glumackoj improvizaciji. Veliki znacaj dobija poezija. U 16. gde je poslednji stih jednog prvi stih sledeceg. rima: abab bcbc cdcd ee 3 Engleski ili sekspirovski – tri katrena I kuplet. Francesko Petrarka. Osnivanjem pozorista i glumackih druzina u Londonu pisci su dobili stalnu scenu i publiku. U prvom planu je sazetost i zanimljivost pripovedanja. postavljaju pitanja o knjizevnosti. a poslednji sonet je napravljen od prvih stihova ostalih soneta. pored Italije. On objedinjuje naucnu teznju za obradom zivotnog ili naucnog pitanja i teznju da se to ostvari na umetnicki nacin. kojoj su jedni davali pedagosku i didakticku ulogu. a treci su je videli kao spoj lepog i korisnog. da bi bilo obnovljeno u vreme romantizma. kada je objavljen manifest škole poezije pod imenom Plejade. nema zavrsnog kupleta. Sonet dozivljava veliki uspon. Nemacku. stvarana prema antickim uzorima. veku prodire u Spaniju. prerusavanje. Glavni likovi su junaci i njihovi podvizi. drama u drami. Njihov najpoznatiji predstavnik bio je Pjer de Ronsar.. Novela se afirmise u renesansi. a zatim u Englesku i Nemacku.tragedije osvete. I roman dobija svoje osnovne odlike u renesansi. Zato ona pocinje sazetim iznosenjem osobina lika ili dogadjaja. jedan od velikana francuske poezije. veka javice se Vilijem Sekspir koji ce stvoriti najbolje primerke skoro svih zanrova elizabetanske drame: tragedije. francuski filozof i knjizevnik. glas) ili iz provansalskog gde je i ranije oznacavao vrstu pesme. dramske hronike i romanticne komedije. u 16. a likovi imaju stalna imena i karakteristike. Spaniju. Francusku.. Kanconijer . u Francusku. Od sredine 16. Najvažniji momenat u razvoju renesansne poezije u Francuskoj se zbio 1549. ali se zaceci mogu naci kod antickih autora. Po prvi put se. Portugaliju. hor. Renesansa je. drugi cisto umetnicku i zabavnu. U renesansi nastaje i esej. muzika i igra. Tvorac eseja je Misel de Montenj. Prva velika zbirka soneta je Kancoonijer Franceska Petrarke u epohi renesanse. a italijanski naziv je dobijen prema suono (zvuk. Glavne osobine su : sloboda u odnosu na klasicne kanone. Teorijskim radovima o epskoj poeziji bavio se Torkvato Taso. zahvatila i Englesku. prolog. pantomima. Nas naziv je stvoren prema itlijanskom sonetto. rima: abab cdcd efef gg Sonetni venac je ciklus od 15 soneta. a crkva pokusava da povrati svoj izgubljeni ugled. Veliki znacaj imaju epovi kakve su pisali Ariosto i Taso. veku interesovanje za sonet pocinje da opada. odsustvo jedinstva. Eruditna komedija je vrsta renesansne komedije rafiniranog humora. U 15. veka uticaj renesanse slabi. Fransis Bejkon je zasluzan za uspeh eseja u renesansi. nakon antike.Krajem 16. epilog. Dalmaciju. rima: abba abba cde cde (cdc dcd) 2 Spenserovski – tri katrena I zavrsni kuplet. u skladu sa antickim poetikama. Utemeljuje se aleksandrinac. mesavina tragicnog i komicnog.

. poigrava se sa recju Laura. oksimoroni. Kancona – italijanska lirska pesnicka forma koja se sastoji od vise strofa koje imaju neodredjeni broj razlicito rimovanih jedanaesteraca I sedmeraca I cesto se zavrsava kracom strofom koja je u vidu posvete. ali i dusmanka (slatka muka). sam Petrarka ga je nazivao razbacanim rimama i fragmentima na vulgarnom jeziku. Napisao je spev Afrika.Francesko Petrarka. Za razliku od Danteove Beatrice koja je simbol bozanske lepote i duhovnog savrsenstva. refleksivnu prozu. Njoj u čast napisao je Kanconijer. religioznih i rodoljubivih pesama. Broj 366 ima visestruku simboliku: • prestupna godina (kao kada je Laura umrla) • 365 dana u godini + uvodna pesma • 3+6+6=15=1+5=6 (Laurea) Kanconijer je u pocetku bila oznaka za zbirku pesama razlicitih pesnika vezanih za jednu temu. To je prva organska zbirka pesama. Njen lik je izgradjen od protivurecnosti. epiteti i poredjenja. U tercete se ne prenose rime iz katrena.. promenljivosti ljudske sudbine. I osecanja koja ona izaziva u lirskom subjektu su slozena i promenljiva. unutrasnjeg raskola izmedju ovozemaljskog i duhovnog. godine. egzistencijalne bezizlaznosti. Naziv Kanconijer su joj dali kasniji priredjivaci. a u tercetima ima vise kombinacija. vek). koji je u 15. Laura i Petrarkina ljubav prema njoj pripadaju ovozemaljskom. kasnije razlicita. figure dikcije i konstrukcije. U prikazu Laure. tematika je u pocetku bila ljubavna. veku preplavio Europu. Zbirka o 366 pesama podeljena je na deo za Laurina zivota (In vita di madona Laura) i nakon njene smrti (In morte di madona Laura). Raspored rima u katrenima je abba abba. pastoralnu poeziju. U delu Secretum meum govori o svom unutrasnjem raskolu. uvodi opsta mesta u poeziju. Pored ljubavnih ima i politickih. prvi predstavnik humanizma i renesanse. koristi viseznacnost reci.. Petrarka je prvi pesnik koji je ovencan lovorovim vencem (poeta laureatis). opisuje svaki deo tela pojedinacno. . Elizabetanski ili Sekspirov sonet se sastoji od 3 katrena i dvostiha. Italijanski ili Petrarkin sonet sastoji se od 2 katrena i 2 terceta. antiteze. onoga sto jeste i onoga sto bi trebalo da bude. 29 kancona 9 sestina 7 balata 4 madrigala Petrarkin uticaj na književnost bio je toliki da je ostavio trag još za vreme pesnikovog života (14. vecnosti ljubavi. ona je istovremeno i olicenje vrline. religiozne spise.. Javljaju se motivi prolaznosti. Raspored rima je abab cdcd efef gg. sacuvana su dva autografa. Petrarka je svoje delo pisao 40 godina u 9 verzija. Stilske figure su brojne: kontrasti. biografije. Pisao je na latinskom i 2 dela na narodnom jeziku (Kanconijer i Trijumfi). Stil dela je srednji uzviseni. najcesce cde cde. da bi se posle razvio u petrarkizam. zbirku pesama koja se sastoji od: 317 soneta – pesma od 14 stihova. pisao je epistolarnu knjizevnost. i 16. je veliki deo života proveo je u Avinjonu gde je upoznao provansalsku trubadursku liriku i prvi put ugledao Lauru. Sreo je u crkvi (kao i Dante Beatricu) 1327.

Naslov dela potice od grckih reci deca . Sekspir. Vroj strofa je od 1 – 4. Teme su raznovrsne. Zato pripovedanje ima dva nivoa koja cine sveznajuci pripovedac i sami junaci dela. Nastala je u srednjem veku I bila popularna u italijanskoj knjizevnosti u 14. nastaje u 14. neodlucnost izmedju zemlje i neba. ”Teseida”. komicni I elegicni. ceznja za smrcu. Mikelandjelo. zasnovana je na ponavljanju reci prema odredjenom rasporedu: reci sa krajeva stihova se ponavljaju u sledecoj strofi. veku. Sastoji se iz izdvojenog dela – riprese (ima od jednog do cetiri stiha) I strofe koja ima dva suprotstavljena dela (prednji I zadnji). a zbivanje je ograniceno u vremenu i prostoru. ”Elegija gospe po njoj ženama zaljubljenim ispričana” i ”Danteov život”. U prvom planu je sazetost i zanimljivost pripovedanja. Taso. veku. tematika je saljiva I ljubavna. pesnici Plejade. ljubavno jadanje. Postoje krace i duze novele. Vazna je karakterizacija junaka. Sastoji se od dva ili tri terceta I zavrsava kupletom. veku u severnoj I srednjoj Italiji. Petrarkizam je poetski stil proizasao iz Petrarkinog dela i imao je ogroman uticaj u ljubavnoj poeziji zapada. Sto novela Dekamerona povezao je okvirnom novelom. Zahteva se formalna lepota. a noveli postavio njene klasične izražajne okvire tako da će stil njegove novele vekovima biti i ostati uzor umetničke proze. Djovani Bokaco. u tercetu se ponavljaju sve sest reci tako sto se u svakom stihu nalaze po dve – abcdef faebdc cfdabe… Tvorac sestina je arnaut Danijel.Stil je tragicki. pojavila se u 13. Poreklo vodi od balate. Dante I Petrarka su utvrdili metricku shemu kancone. Prosirivanjem i modifikovanjem Petrarkinih ostvarenja nastao je kanon formulacija i oblika. Zato ona pocinje sazetim iznosenjem osobina lika ili dogadjaja. dok kuga vlada u Firenci. ”Epistole”. Posebna vrsta kancone je petrarkisticka kancona koja se sastoji od nekoliko strofa sa 7 – 20 stihova I strofe u vidu posvete (commiato). Ostala dela: “Rime”.. potvrdio nove renesansne poglede na ljudski život.. Novela najcesce sadrzi jedan dogadjaj. Cesto se zavrsava nekim naglim obrtom. Svojim delom Bokaco je otvorio nova tematska područja iz ličnog i intimnog života. ”Filostrato”. sve do baroka. Dekameron U zbirci od sto novela. Madrigal – kratka lirska pesma. Sestina – pesnicki oblik koji se satoji od sest strofa sa po sest stihova – jedanaesterca I jednog zavrsnog terceta (trostiha) koji se naziva tornado.. Lope de la Vega. Tako je Bokaco sebi dao neku vrstu alibija kada je u pitanju kritika crkve. mali broj karaktera. Sestina je obicno nerimovana. Balata – pesnicka forma koja potice od italijanske narodne pesme. milozvucje. sedam devojaka i tri mladića provode vreme pričajući naizmenicno deset novela u deset dana. Bokaco afirmise novelu kao knjizevnu vrstu i njegova novela ce dugo ostati uzor drugim piscima. Glavni predstavnici su: Ariosto. Gongora. opisivanje telesne lepote (ociju i lica).. duhovno poentiranje i stalan krug motiva: hvaljenje zene. tematika je ljubavna ili pastoralna.

Svakog dana su birali kralja ili kraljicu koja će odrediti temu tog dana. Ona je na to pristala. a ne moralisticki kao kod Dantea. uputio se u najvećoj tajnosti sa slugom do njenog groba. Glavni motivi su motiv smrti i njemu suprotstavljeni motivi. poput Seherezade. a zatim i razbolela. latinsku i srednjovekovnu tradiciju i sadrzi skup najrazlicitijih ljudskih karaktera. Kad je ona ozdravila zamolila je Đentila da joj dopusti da se vrati svojoj rodbini. a gosti su ispitivali Katalinu o tome ko je. pa je odnese u svoju kuću gde mu je njegova majka pomogla da je izlece. udala se za drugog coveka. DESETI DAN. a ljubav o kojoj on govori cesto je telesna. Zapitao je da li bi bilo pravedno kada bi neki čovek bacio svog bolesnog slugu na ulicu. Dioneo i Filostrato (simboli različitih aspekata piščeve licnosti). tragicne novele o ljubavi i smrti. rusenje predrasuda. karakterističnih za period 13. Zaljubio se u plemkinju Katalinu. Bokacova najveca ljubav). Tada Djentile naredi slugama da uvedu Katalinu što i učine. i 14. bajke. pa su je zakopali. domisljatost. Tematika Dekamerona je raznovrsna: prevrtljivost srece. sarkazmom i ironijom.. Elissa. Njegov pogled na svet je realisticki i objektivan. Kada se Đentile vratio s puta i video da je ozdravila. Kao gradju je koristioprice. ali u samom delu ima i fantasticnih elemenata. Dekameron sjedinjuje italijansku. anegdote. to ona nije odgovarala. Bokaco je koristio ziv narodni jezik koji je prilagodjavao razlicitim likovima i situacijama. . Filomena. Dok u Firenci vlada kuga. On ne osudjuje moralni pad koji se dogadja vec ga razume. sedam devojaka i tri mladića: Panfilo. napravi gozbu i pozove plemiće na ručak. Zatim je Đentile predao Nikoli njegovu ženu i sina. Neifile.. U međuvremenu je rodila sina. Njegov opis kuge koja hara Firencom skoro je naturalisticki. Mladici i devojke se pricama odupiru smrti. napuštaju grad da bi izbegli smrt. Knjizevnost i humor takodje predstavljaju neku vrstu borbe protiv smrti. NOVELA ČETVRTA U Bolonji je živio mladi čovek . a Nikola je izrekao u ime svih da je to pravedno.kritika crkve. Delo obiluje humorom. novele o zenama koje prave prevare na racun naivnih muzeva. ljubavne zelje. Ona njemu nije uzvraćala ljubav i nije ga volela. veka. Na to su se svi dogovorili. a zatim odluči da joj dotakne grudi.(deset) i mera (dan) i znaci knjiga deset dana. u prvom redu ljubavnih. a drugi bi ga izlečio da ga taj drugi zadrži za sebe. Primetio je da u njenim grudima ima još malo života. odlaze u obližnji Fijezole (idilicni pejzaz) i tamo provode deset dana u pričanju najraznovrsnijih događaja. On je rekao da svi misle da je ona mrtva da i da sve prepusti njemu. Došavši tamo uđe u grobnicu i poljubi je. sicilijanske narodne price i tradiciju srednjeg veka (srednjovekovna moralisticka kratka prica posredno je uticala na razvoj novele kao knjizevne vrste). Kad je došla on se udalji. Eros se javlja kao nacin da se pobedi tanatos (smrt). nadmetanja.Đentile de Karizendi. kojem je dao ime po sebi i svojim postupcima izazvao odusevljenje svih gostiju. Lauretta i Fiammetta (Marija da Kvino. Kada je Đentile doznao da je ona umrla. velika i plemenita dela. Doktori nisu mogli naći znakove života. Pampinea. Emilia.

filozofiju. privrednog života. gimnastika. Roman starog tipa ne poseduje kauzalnost izmedju dogadjaja i ne postoji ni logicka hronoloska povezanost – karakterise ga kauzalnost. čudesnom rođenju. Knjiga o Gargantui zapravo predstavlja neku vrstu rodoslova. a ne bozanskim zakonima. Gargantua i Pantagruel je po formi pustolovno-satirični roman. Rableovo delo je satirična alegorija koja se sastoji od neverovatnih dogodovština. legendama i farsama. Kalendar predstavlja ponavljanje odredjenih . od kojih je jedna o Gargantui. Jedna od prvih javnih rasprava u renesansi ticala se obrazovanja. Jezik dela je zivi narodni jezik i humor u romanu se velikim delom zasniva na jeziku. enciklopedijsku erudiciju. a 4 o Pantagruelu. eruditnim reminiscencijama. Satira i kritika na račun teologa i skolastičara izražena je u prvim dvema knjigama. Rable je dublji smisao svog dela prikrio lascivnim pričama. M. Struktura je odredjena prikazom zivotopisa jednog junaka (uticaj anticke tradicije). pučkim sprdačinama i jezičkim kalamburima. muskarci i zene zive zajedno. kritike institucija. U manastirskom tipiku pise Cini sto ti se ushte. Bavi se i pitanjem drzave. obrazovanjem. a znanje (prosveceni apsolutizam) je bilo neka vrsta odbrane protiv zla. školovanju i fantastičnim dogodovštinama. Delo se sastoji od 5 knjiga. pošalicama. Francuska je u to vreme bila apsolutisticka monarhija. umetnost i religiju. Pored toga. To je satirična alegorija o dva džina Gargantui (otac) i Pantagruelu (sinu). Realni svet je prikazan na groteskan nacin. njihovom životu.v. Bahtin uvodi pojam karnevalizacije. Gargantua i Pantagruel je roman u pet knjiga. Pocetak podseca na srednjovekovna zitija. grotesknih elemenata.Fransoa Rable. Delo istovremeno sadrzi naturalisticke i fantasticne elemente. karnevalskoj kulturi. porodicnoj knjizevnosti i ulicnom govoru. matematika. Knjige je Rable potpisao kao Alcofrybas Nasier što je anagram od Francoys Rabelais. tvrdi da osnove Rableovog humora pocivaju na tzv. U svom delu on se bavi problemima vere. političkog stanja. Znamenje pre rodjenja predstavlja parodiju na Biblijske spise. M. običaja u koje je upleo pronicljive opservacije. To obrazovanje bilo je i fizicko i duhovno (besednistvo. realne pojedinosti iz naravi i prilika ondašnjeg društva. Religioznost Fransoa Rablea pociva na moralnim i ljudskim. Renesansa veruje u ostvarenje utopije. svetovno nije postojalo. Ime dzina Pantagruela je sinonim za zlog duha koji ima vlast nad vodom u srednjevekovnim misterijama. antičke reminiscencije. zadatak im je da se doteruju i da rade sta zele). Rable daje prikaz idealne društvene zajednice u poslednjim poglavljima „Gargantue“ o Telemskoj opatiji koja podseća Utopiju Tomasa Mora i na grad sunca Tomaza Kampanele i predstavlja potpunu suprotnost i parodiju na strogi manastirski zivot (ukida se celibat. zahvatile evropsku nauku. Rableu je kao izvor za delo poslužilo usmeno predanje o džinu Gargantui i knjižica nepoznatog autora o neverovatnim dogodovštinama džina Gargantue.). Srednjovekovno obrazovanja bilo je vezano za crkvu i sholastiku.. U antickom obrazovnom sistemu glavne uloge su vrsile Akademija (Platon) i Licej (Aristotel). Gargantua i Pantagruel Stvaralastvo Fransoa Rablea nastalo je kao odraz korenitih promena koje u su u 16..

pio i spavao. Bahtin je to nazvao grotesknim realizmom. vec sinkreticna predstavljacka forma obrednog karaktera. Karnevalska atmosfera predstavljala je nalicje zvanicne atmosfere i na verbalnom planu imala je specifican stil. ali ih je autor preradio na originalni nacin. spoj gorko tragickog I smesnog. teme I likovi Rableovog romana preuzeti su iz folklorne tradicije. Bahtin je posebno isticao da karneval nije knjizevna pojava. U detinjstvu je jeo. To je potreba da se u knjizevnom delu koristi jezik simbolickih konkretno culnih formi. uzivanje u materijalnim . Jednakost medju ljudima omogucava da se ljudi prerusavaju za vreme karnevala. on je prizeman. ali u isto vreme se oseca I sazaljenje. Ovo je aluzija i parodija na Atinino rodjenje iz Zevsove glave u punoj ratnoj opremi. od kojih je jedna kradja crkvenih zvona. odnosno. tragicno postaje smesno. Kraneval s epada izmedju bozicnog I uskrsnjeg posta I to je period kada je dozvoljeno telesno uzivanje. nakon 11 meseci trudnoce.v. Nezejaz Gargantuu daje u nauke i nakon nekoliko vaspitaca. Transportovanje karnevala na jezik literature nazivamo njenom karnevalizacijom. koji ga odvodi u Pariz.Izvori. Krnevalizacija I groteskni realizam su postupci kojima se najbolje opisuje nacin sagledavanja stvarnosti renesansne knjizevnosti. Karnvalizacija je termin koji upotrebljava Mihail Bahtin u svom delu o renesansi I Rableovom romanu “Gargantua I Pantagruel”. Njega je. humor pociva na negaciji). Groteska predstavlja spoj nakaznog I fantasticnog. U to vreme se u Parizu i Bolonji osnivaju univerziteti. Tu Gargantuu prati niz dogodovstina. jedan sistem slika cije je izvoriste karneval. Koristi hiperbolizaciju i simbolicnost. Rableov roman je prepun slobodnih izraza i psovki. njegov ucitelj postace Ponokrat. kao i svakog junaka. obelezilo cudesno rodjenje – iskocio je iz majcinog uveta prilikom jedne gozbe kada se ona najela skembica.dogadjaja. telesan i culan. a cilj toga je okretanje ka telesnom i materijalnom. sazrevanja i umiranja. zbog kradje pogaca izbija rat izmedju Nezejaza i Cemer . Zatim. Karnevalizacija predstavlja knjizevno oblikovanu narodnu kulturu koja se ispoljava u karnevalima. Nezejaz i Garagantua obezbedjuju sredstva za zidanje Telemske opatije.Ljutice i Gargantua je prinudjen da se vrati kuci i odbrani domovinu. Taj obnoviteljski princip pociva na afirmaciji (u 19. Njegovo osnovno orudje je opstenarodni i univerzalni smeh. Karnevalski svet je svet naopacke i za razliku od sluzbenog. ciklus radjanja. koji se posebno istakao u borbi. sa komicnim. Kalendarska godina je podeljena na praznike i dane koji to nisu. koji je propagirao jednakost medju ljudima. On slavi ljudsko telo i covekove nagone. U vreme praznika dolazi do duhovnog i telesnog praznjenja. Karnevalizacija (Mihail Bahtin) . Sve u romanu je zasnivano na suprotnostima i grotesknim elementima. Nastaje opstenarodno veselje. nestaju razlike izmedju drustvenih slojeva. Gargantua je sin kralja Nezejaza i Gargamele. najcesce u suprotno od onoga sto jesu. preuvelicava sve ono sto odudara od prirodnog i normalnog. Rable suprotstavlja culna zadovoljstva bozanskom i uzvisenom. Kaludjeru Jovanu od Mlivoseka. Karneval je na ovaj nacin omogucio knjizevnosti da koristi sve mogucnosti jednog suptilnog vida gradjenja slike sveta.

. izokrenuto naopacke. Sekspir zatim stvara svoja najznacajnija dela. Groteskni realizam (Mihail Bahtin) – specifican vid slikovnosti zasnovan na preuvelicavanju (hiperboli). gde je sve prenaglaseno. Osim navedenih. a u isto vreme I kriticki. Tada nastaju dela koja karakterise sklonost prikazu stanja psihičke disocijacije i raskola. . komedije. telesan I culan. Prepoznaje se najvise u slikama telesnog I fizioloskog. jedne javne I jedne narodne. od ljubomore do vlastoljublja. spaja realno I groteskno vidjenje sveta. Sve je u romanu groteskno I izobliceno. a Sekspir je i sam glumio u svojim dramama. istorijske drame. postojanje dve stvarnosti.slastima zivota. što je glavna karakteristika komedija. Smatra se da je napisao 37 drama (tragedije. ambivalentni stav prema telesnosti i seksualnosti. Prema tome. Nastaje pucko pozoriste Glob teatar ciji je Sekspir bio suvlasnik i osnivaju se pozorisne trupe. Karakteristike ranoga Sekspirovog stvaralaštva su sledeće: sočan. ali on je u sustini hriscanski pisac.. "renesansni" humor često protkan opscenostima nastalima na tlu srednjovjekovnih farsi. karnevalizacija predstavlja dualizam sveta. smesno I ozbiljno. sa didakticnom funkcijom. a pisao je i sonete (154) i epske pesme. picu. opsesivnosti i neizmernosti u strastima. a sta ukazuje njegov stav prema moralnim i etickim pitanjima. suprotstavljajuci ove pojave onome sto je boznasko I uzviseno. u narodno – praznicnim slikama. veselju. problemske drame. usredotočenost na ljudski kosmos bez teoloških i spiritualnih asocijacija. materijalno I ovozemaljsko. koji se kreće od proslavljanja do razjarenoga poricanja. Karnevalizacija se ispoljava u vise sfera: u istoriji smeha. Glavnu ulogu u ovakvom prikazu ima smeh koji je oslobadjajuci. Cilj grotesknog realizma je svodjenje sveg idealnog. Rable daje aluzije na delove tela (Gargantuino rodjenje) I na culna zadovoljstva (prozdrljivost). usresredjenost na problematiku vlasti i politike (u istorijskim dramama dramama). duh Hamletovog oca u Cistilistu. u predstavama ljudskog tela I njegovih funkcija. Svi glumci su bili muskarci. zasnovano na spoju nespojivog. Karnevalski svet je svet naopacke. realno postaje idealno. i ljubavnih zapleta i raspleta u komedijama. veka u Engleskoj je vreme poznato kao elizabetanska epoha. Tu se spaja fantasticno I stvarno. Njegovo stvaralastvo cesto sadrzi neopaganske elemente. u grotesknim slikama tela. drame sa elementima engleskog folklora). bujan jezik u kojem se mešaju visoka retorika i vulgarni izrizi. Pozorisna umetnost proistice iz srednjovekovne tradicije i postaje zabava za siroke narodne mase. Gradju i motive za svoja dela preuzimao je od drugih pisaca i iz istorije i od toga je stvarao potpuno nova dela. nizak je. sakramentalnosti braka. Prevazisavsi svoje prvobitne uticaje. Chosera i Kristofera Marloua. za razliku od sluzbenog. u hrani. Vilijem Sekspir Druga polovina 16. slikama gozbe. ili stvoreno od spoja suprotnosti. Sekspirove su središnje teme: razorna sila vremena. tragikomedije. Engleska je procvat renesanse dozivela kasnije nego druge zemlje. ulicnom govoru. apstraktnog I duhovnog na telesno. groteskno I prirodno.

mesecarenje. telesnim vidovima postojanja. Hamlet ubija strica. Mletacki trgovac.. sluge. svojom slaboscu izaziva nesrecu i sam postaje uzrocnik svog tragicnog kraja. Njegovi junaci se ponasaju u skladu sa svojim karakterom.). Cesti su likovi koji predstavljaju glas zdravog razuma (Horacije u Hamletu. kod Makbeta se ona svodi na savest ratnika koja mu ne dopusta da podlegne bez borbe). oponasanje govora odredjenog podneblja. političkim amicijama i kompromisnoj naravi društvenoga života uopste. a komedije: San letnje noci.. prijateljske i rodjacke obaveze. iz psihologizacije. razlicita od svoje okoline. Kralj Lir. Kako vam je drago. a cak i njihov govor odudara od jezika protagonista koji se odlikuje hiperbolama i retoricnoscu.. kao i natprirodne pojave (duhove i vestice). lude. mada nijedan od njih nije zeleo nesrecu koja ga je zadesila. Oni su pasivni posmatraci i ne uticu na tok tragicke radnje. Zajedno s ovim tragičkim vrhuncima supostoje tzv. Kordelijina je njen ponos... Nijednom od ovih junaka savest ne donosi srecu.. Kraj njegovog stvaralastva obelezile su drame sa bajkovitim elementima. Vesele zene vindzorske.).. inace pozitivan junak. umesto mladjoj. tako i ljudi . Hamlet.. a sama radnja iz junakovih postupaka. Taj. Njegove najpoznatije tragedije su: Romeo i Julija. Ukrocena goropad. Makbet. daju obelezje unutrasnjim porivima i vrse ogroman uticaj na njihova psiholoska stanja. Mnogo buke ni oko cega.. Od istorijskih drama isticu se Henrik IV i Ricard III. mračne komedije ili problemske drame. vec i divljenje.. Svakog od njih muci savest (Makbeta podanicke.. nepostojanost i varljivost kako sudbine. Lirova u tome sto je verovao starijim cerkama. u potpunosti posvecena nekoj ideji.. Te pojave stoje u vezi sa ljudskim karakterom. Tit Andronik. Dominantni ton je cinizam i gnušanje nad ljudskom prevrtljivosti i podlosti. obrazovanjem i klasnom pripadnoscu.. vitezovi. robovi. Likovi uvek sami odlucuju o svojoj sudbini. tipa ljudi ili njihove klasne pripadnosti). On koristi govor kao sredstvo za karakterizaciju junaka (razliciti govori. Sve je dobro sto se dobro svrsi. teske nesrece proiticu iz radnje.zaslepljenost i samoobmana kao bitna osobina ljudskog života. Julije Cezar. luda u Kralju Liru.. Ta savest se menja sa daljim razvojem dogadjaja (Lira muci kajanje. prividjenja. strah i strahopostovanje. Smrt tragickog junaka je posledica covekove volje i nedostatka snage da se suprotstavi svojim slabostima i porocima.. Likovi pripadaju razlicitim drustvenim slojevima: kraljevi. ali kadas se udruzi sa plemenitoscu. lik vise ne budi samo simpatiju i sazaljenje. Lira savest autokrate koja mu dopusta da lisi nasledstva i progna kcer koja mu nije pokazala dovoljno odanosti. Sekspir ponekad prikazuje poremecena stanja ljudskog duha (ludilo. To je fatalna osobina. Protagonista je uvek neka izuzetna priroda. U Sekspirovim dramama radnja junaka proistice iz njihovih karaktera. grobari. ali i u ljudima. plemici. dadilje. a sve se to izrazava putem govora.prema drugima i sebi samima. Svaki od junaka nosi neku tragicku krivicu: Hamletova je njegova kolebljivost nastala iz skrupuloznosti. koristi noelogizme. Sile koje deluju u ljudskom duhu pokrecu sukobe medju ljudima. Bogojavljenska noc. U novije vreme neki proucavaoci pokusavali su da Seksripove tragedije objasne pomocu antropoloskog pristupa – . Tragedije se uvek odnose na ljude visokog polozaja. Otelo.

U skladu sa tim. koja se uvek desava na prvi pogled. Ta ljubav nije samo strast i pozuda. grobari. Uvek vodi istom ishodu – ispunjenju u braku. One su ljupke. sa elementima petrarkizma i platonizma. odnosno variranje nacina izrazavanja prema liku (arhaicni Duh. gde dolazi do moralnh i duhovnih preobrazenja • dolazi do pomirenja. Sekspir se sluzi raznovrsnim sredstvima prilikom karakterizaciej likova: opisna karakterizacija (kada jedan lik prica o drugom_). skromne. Izdvajanje iz drustva nije beg u svet maste. glumci. uzdrzani Horacio. Sekspirove komedije uglavnom su povezane sa iskonskim proslavama pobede leta nada zimom i zivota nad smrcu. a prosta ludapogresnom upotrebom reci i nespretnim izrazavanjem. odane. pronicljive i snalazljive. a zatim se unistenjem junaka zlo iskorenjuje iz zajednice.Veliki je i uticaj srednjovekovne tradicije i viteskih romana. Komedija kod Sekspira nema drustveno . Svet prirode nije ni potpuno idealizovan svet. To spajanje razlicitih svetova teoreticar drame Fransis Fergason nazvao je usaglasavanjem komplementarnih perspektiva. ali istovremeno odlucne. iskrene. koja je danas izgubljena. Dramski govor i stil postaju projekcija karaktera. likovi mogu da poticu iz razlicitih sredina. Muskarci su obicno uobrazeni i hvalisavi. studenti. . Dvorska luda smeh izaziva duhovitim i ostroumnim primedbama. Smatra se da je i pre Sekspirovog Hamleta postojala tragedija Pra – Hamlet. uzajamna je i savladava sve prepreke. U Sekspirovim komedijama u prvom planu su obicno zene. Skoro svaki od njih ima neku individualnu crtu u skladu sa svojom ulogom i drustvenim polozajem. pripriosti grobari. velikasi. uspostavlja se drustveni sklad. stilska karakterizacija. Monolog (solilokvij) je najvise vezan za Hamletovu karakterizaciju i za iznosenje njegovog psihickog stanja.). Prisutni su i elementi latinske komedije i italijanske comedie dell' arte.. engleski tragicar. Hamlet Sekspir je gradju za Hamleta preuzeo iz drevne skandinavske legende iz X veka koju je danski istoricar Sakso Gramatikus zabelezio u XII veku. pa je tesko razgraniciti tragedije i komedije.tragicni junak je osoba koja se prinosi na zrtvu.. a sustina tog obreda je da se zlo u jednoj zajednici prenosi na pojedinca. mornari. vojnici. a ciji je autor bio Tomas Kid. dvorani. od folklornih do dvorskih i knjiskih. Jer u njemu uvek ima likova koji gledaoca svojim prisustvom podsecaju na realni svet.. medju likovima iz nizih slojeva znacajnu ulogu imaju lude. ne samo iz nizih slojeva. likovi se vracaju u svet svakodnevnih odnosa. U Sekspirovim delima cesto se preplice tragicno i komicno. Na stvaranje komedija uticali su mnogi elementi. Vecina komedija ima tri jasno naznacena dela: • svakodnevni dvorski ili urbani svet u kojem se javlja neka kriza ili sukob • radnja se premesta u svet prirode. Likovi u Hamletu su veoma raznovrsni i upecatljivi – pripadnici kraljevske porodice. vec i jedno uzviseno osecanje.. Sekspir veliki znacaj daje motivu ljubavi.didakticku funkciju.

kako ga doživljava i spoznaje Hamlet. spletke i ubistva. doživljava kao nesavršen svet u kojem caruje lukavstvo. gestikulacija. Klaudije.. U međuvremenu Hamlet glumi ludilo. Hamlet nije jedini koji glumi. Prema rečima engleskog pesnika i kriticara Kolridza. Prozno se izrazavaju likovi iz nizih slojeva. a ponesto i otkriva.. Hamlet ima visoko razvijenu moralnu svest.. izaziva Laerta na dvoboj. On se nalazi pod teretom snaznih osecanja i pod velikim psiholoskim pritiskom. Hamletovog oca ubio je stric. Klaudije. Lik Hamleta je veoma slozen i protivrecan. Tek nakon sto je u sebi pobedio castoljublje. moć i bogatstvo dvora. likovi poremecenog uma. bitno je drukčiji od onoga kako ga doživljavaju dvorani. potvrdjuje svoje sumnje. Najprostije objasnjenje je tehnicko – dramatursko: kada bi se Hamlet odmah osvetio drama bi se zavrsila vec posle prvog cina. ali samu akciju odlaže. Ta razmisljanja su jos jedan od uzroka Hamletovog oklevanja. Hamletova najveca borba jeste borba sa samim sobom. Njegovo simulirano ludilo sa pocetka drame daje oduska njegovoj nervnoj napetosti i povremeno ga stvarno obuzima. Hamlet odlučuje da se osveti. Razlog njegovog odlaganja osvete bio je predmet mnogih rasprava i tumačenja. Sekspir koristi i neverbalna sredstva (hod. kada je potrbno on je veoma efikasan (ubija Polonija skrivenog iza zavese.. Sekspir je cesto koristio postupak metadrame (drame u drami) kao jednu od odlika elizabetanske drame.. On je nemocan u svetu delanja. strah od pakla. pa tako Hamlet. Problem predstavlja i pitanje Hamletovog ludila. Hamlet nije neodlucan. ogledalo mode..a stil se takodje menja u zavisnosti od konteksta. nego u nastupu gneva. Veliko pitanje je zasto on odlaze svoju osvetu. Pored intriga.). Hamlet – Horacio. a opet ne čini ništa osim što stvara odluke. obrazovan. i zabave na njemu. Ali. osvetoljubivost i licnu osvetu. koja se tragično . ne sačekavši ni mesec dana.). udovicom ubijenog danskog kralja. Postoji veliki broj razlicitih objasnjenja (zbog svog morala. u tragediji postoji i ljubavna priča između Hamleta i Ofelije. ubistava i osvete. izbavlja se od gusara.. preko poeticnog do zestokog. proza se koristi i u pismima. vaspitan.Karakterne osobine isticu se i pomocu kontrasta sa drugim likovima (Hamlet – Fortinbras. Hamlet je bio u stanju da izvri svoj zadatak. Hamlet tu istu stvarnost. jer njegovu volju sputava misao.). moć i bogatstvo danskoga dvora. Gertruda. ne ubija ga prema nekom planu. vec u komadu svaki od likova glumi (Klaudije. Stil Hamleta je promenljiv i krece se od svakodnevnog. sjaj. zapravo njen privid. Danskom princu Hamletu javlja se Duh ubijenog oca koji traži osvetu. oženi se Gertrudom. Rozenkranc i Gildenstern.). vide samo jedan vid zbilje. sila. mimika. mudar. kad na kraju tragedije Hamlet ubija kralja. misaonosti. Hamlet neprestano stvara odluke da nešto učini. pomocu glumacke trupe koja dolazi u Elsinor. kostimi. Hamlet – Laert.. Uloga duha Hamletovog oca je dvojaka: on pokrece zaplet otkrivajuci Hamletu tajnu i spaja dva sveta... Pa čak i onda. Život na danskom dvoru Elsinoru. Ofelija daje njegov opis iz prethodnih vremena: odlican macevalac. Gluma ponesto skriva.).. Oni vide sjaj.. Ova veza sa onostranim je mozda glavni uzrok Hamletovih cestih razmisljanja o smrti. otkrivši da je kralj nameravao da ga otruje.

Na pocetku tragedije on je ugledan i castan velikas. da bi zatim on postao sve samostalniji. Prikazuje se sazrevanje. snazne spoljasnje uticaje koji deluju na njega (vestice. a na to upucuju likovi vestica koje je on progonio. pakost i castoljublje. gnusa ubistva. Sekspir posebnu paznju poklanja Makbetovim monolozima koji su puni snaznih i asocijativnih stihova. Situacje u koje Sekspir stavlja ovog junaka u citaocu/gledaocu pobudjuju razumevanje. Makbetov uzas sto u sebi otkrva takve porive.okončava njenim samoubistvom i ludilom. Sporedni likovi su prilicno povrsno skicirani. a za trece se obraca vesticama. Makbet se povlaci u sebe. a to je uslovljeno njenom kratkocom. Vazan je i lik ledi Makbet. Makbet vest o njenoj smrti prima skoro ravnodusno. ali istovremeno i zlocinac i ubica. Ali. vojskovodja koji svoju zemlju i kralja spasava od poraza. izdvajajuci Makbeta i njegovu zenu kao jedine zlocince. izvrsenje i posledice ubistva kralja Dunkana. samilost. a ona ostala u njegovoj senci. a ipak postaje ubica. verovatno zato sto je Dzems bio veoma ponosan na svoju rodnu zemlju. . U pocetku su Makbet i njegova zena dva vida jednog bica. Makbet je tragicni protagonista. Predmet je uzet iz skotske istorije. Makbetova priroda je previse blaga. Nakon ubistva sama odnosi nozeve i maze krvlju zaspalje strazare. ledi Makbet). i ona se menja. Makbet ipak ima crte ljudskog bica. prikazuje se nastanak zamisli o ubistvu. pa ona na sebe preuzima duznost da u nju ulije zlobu. Zlocin neminovno vodi ka usamljenosti i otudjenju. kao i svi normalni ljudi. Makbet se. Nakon ubistva Dunkana on ne pokazuje zelju da se vrati na put dobra. pošto je Hamlet greškom ubio njenog oca Polonija. Izvor je Holinshedova Hronika. Pokolj Mekdufove zene i dece pokazuje Makbeta kao zver u ljudskom obliku. vise nije simbol neustrasivosi. Tragedija prikazuje moralno i dusevno propadanja jednog coveka. To je drama izuzetno brzog toka. naziva ga kukavicom i uskracuje mu svoju ljubav sve dok se on ne dokaze time sto ce postupiti po njenoj volji. U pocetku je ona podstrekac. Odatle ce stici do zlocina. pa cak i osecanje saucesnistva. Pripreme za izvrsenje prvog zlocina protezu se na vise pocetnih scena. moralne pustosi i dusevnog pakla. Prema Aristotelu tragicni junak ne moze biti negativni lik. U Sekspirovoj drami centralne uloge zauzimaju dva lika i jedno delo. Makbet Smatra se da se tekst Makbeta izvodio u cast danskog kralja Kristijana i kralja Dzemsa. Skoro sve kljucne scene desavaju se nocu i to doprinosi atmosferi ovog komada. a oslobadjajuci ostale skotske velikase krivice za zaveru i povecavaju ci razmere Makbetovog zlocina predstavljajuci Dankana kao starog i postovanog vladara. je sazaljenje izaziva samo onaj koji nezasluzeno pati. Sekspir prilagodjava gradju. vec se saoseca sa Makbetom i progoni je savest. Tragedija ima pet činova. Podsmeva mu se. o planovima za drugo ubistvo ne govori zeni. slabljenje otpora i opredeljenje za zlocin. pomagac i uzor Makbetu. strepnju. a strah onaj ko je nama slican. ali ubistvo ih postepeno razdvaja. Odluku da pocini sledeci zlocin – ubije Bankoa i njegovog sina – donosi bez spoljasnjih podsticaja i unutrasnje borbe.

a Banku da ce iz njegove loze poteci citav niz kraljeva. a zatim i u okviru Ogledala za vlastodrsca. a ne samo tragicnu pricu o jednom kralju. na sta mu je i Kordelija ukazivala. U strahu da se ne ispuni i ono sto su vestice rekle Banku. i samo kod njega Lir gubi razum i umire. Prica o njemu javila se u Istoriji engleskih kraljeva. samovoljan i samouveren. I jednom i drugom u najtezim trenucima utehu pruza odbaceno dete i nakon velikih patnji uvidjaju istinu. odbijajuci da prizna apsolutnu odanost ocu sramoti ga javno i odbija njegovu milost. vec samo nistavni covek. Nakon susreta sa Kordelijom njegova unutrasnja borba nestaje. premudar i svemoguc kralj. a da za ubistvo optuzi cuvare. on odbija da sagleda istinu i da poveruje sopstvenim ocima. Na pocetku tragedije Lir je vadar. Shvatio je da on nikada nije bio pravedan. on odlucuje da ubije i njega i njegovog sina. Zatim odlucuje da ubije i Makdufa. vec samo jedan od mnogih ljudi. a to su oni koji ga najvise vole. Glavni izvor bila je anonimna drama pod naslovom istinita istorija kralja Lira. a Makbet vidi Bankov duh na veceri. pod uticajem svoje zene. On se od velikog kralja . U pogledu strukture podseca na Sekspirove komedije. On mora da preda drzavu onima u kojima najvise zivi. Makduf krece sa Malkomom da spase Skotsku od Makbetove tiranije. Makbetu ova misao ne da mira i on. Nezahvalnost kceri i sopstveno kajanje Lira dovode u stanje ludila. a Kordeliju ubijaju. On postaje pokajnik koji priznaje svoju nemoc. On shvata da nije bezgresan i nepogresiv. vec veoma star. Ove dve price predstavljaju obrazac. koji bezi u Englesku i tamo se srece sa maloletnnim Dunkanovim sinom. a lik Kordelije se javlja u Spenserovoj Vilinskoj kraljici. ali njegove vestice nemaju karakter hora grcke tragedije. U sredisnjem delu drame junak se nalazi u svetu prirode. govoreci mu da postoje i drugi ljudi koji se mogu isto tako voleti. a pored postojanja glavnog zapleta (price o Liru i nezahvalnim kcerima). Sin se spasava. naviknut da svaka njegova zelja bude zadovoljena i ne trpi protivljenje.Makbet sadrzi fatumski element. Nakon sto saznaje da mu je Makbet ubio porodicu. Kralj Lir Gradju za svoju tragediju Sekspir preuzia iz mnogobrojnih legendi o kralju Liru. Na pocetku tragediji tri vestice proricu Makbetu da ce postati kralj Skotske. Sekspir je izmenio mnoge elemente: njegov Lir nije samo star. Ispunjava se jos jedno prorostvo i Makduf ubija Makbeta. Malkomom. vec u sposobnosti da herojski ustraje protiv necovestva. U oba zapleta razvijen je isti motiv – starac koji pogresno procenjuje svoju decu i ukazuje poverenje onima koji ce ga izneveriti. trajnu zakonitost ljudskog ponasanja. Misao o kcerima koje su se ogresile o njega neminovno vodi ka misli na kcer o koju se on ogresio. On shvata da velicina. Holinshedove Hronike. javlja se i sporedni (o Glosteru i njegovim sinovima). Kada ga Gonerila i Regana odbace. Kordeliju ne spominje. odlucuje da ubije kralja. ima 80 godina. stideci se svojih postupaka. one su aktivni ucesnici u samoj tragediji. i zato je on progoni. On je autokrata. mudrost i moc coveka nisu u spoljnjem velicanstvu. Kordelija. Religijski elementi u drami su drasticno redukovani.

i otac vanbračnog sina. Njih troje čine ljubavni trougao. • Grof od Glostera je Edgarov otac. Prerušen on služi kralju skrivajući od njega svoj pravi identitet. Pisana je verovatno u cast nekih aristokratskih mladenaca – kao sto se za Tezeja i Hipolitu prikazuje prica o Piramu i Tizbi. • Vojvoda od Olbanija je Gonerilin suprug. On je tragična figura oca čija pogrešna procena najmlađe kćeri označava početak njegovog sloma. • Edmund je Glosterov vanbračni sin. U ovoj drami osetan je uticaj srednjovekovnih moraliteta.preobrazava u velikog coveka. Demetra i Lisandra . • Grof od Kenta veran Liru. juna. ali pojedini motivi pozajmljeni su iz razlicitih tradicija – anticke i engleske knjizevnosti i folklorne tradicije. Pri tome ga je jedan od slugu smrtno ranio pokušavajući da odbrani Glostera. i supruga vojvode od Konvala. • Luda je vazna za dramsku radnju i indirektno komentarise tekuca zbivanja. zbog vestog povezivanja vise niti zapleta u jednu celinu. najkracu u godini. kao sto su vidoviti snovi (kada devojka sanja svog buduceg muza) i verovanje u natprirodna bica. Na kraju on preuzima vladavinu nad kraljevstvom. • Kordelija je Lirova najmlađa kći. Edgar ga ubija kada pokuša da ubije Glostera. Na početku drame nju prose vojvoda od Burgundije i kralj Francuske. Edmunda. Kasnije u drami on se okreće protiv svoje žene. zabavama na otvorenom i raznim praznoverjima. Sekspir koristi postupak metadrame. • Vojvoda od Konvala je Reganin suprug. ali proteran kada se suprotstavio kralju zbog odluke da liši Kordeliju nasledstva. Prica ima cetiri toka koji se medjusobno preplicu: • vencanje atinskog vladara Tezeja i amazonske kraljice Hipolite • dozivljaji mladih atinskih ljubavnika Hermije. Gonerila ga prezire i ruga se njegovoj muškosti kada je prekori zbog odnosa prema ocu. Edmund obmane oca da Edgar da kuje zaveru protiv njega. Prerušen u Sirotog Toma pomaže oslepljenom ocu. njegove primedbe oslikavaju Lirove misli i osecanja. On je grofa Kenta stavio u kvrge. • Regana je Lirova druga kći. Ovo je jedno od retkih dela za koja sekspir nije preuzeo zaplet. tako se za prave mladence prikazuje cela komedija. koja je u engleskom folkloru bila povezana sa odlascima u prirodu. On se udružuje sa Gonerilom i Reganom kako bi ostvario svoje ambicije. oslepeo Glostera. • Kralj Lir vladar Britanije pre njenog potpadanja pod vlast Rimske imperije. Pred očevim gnevom Edgar beži prerušen u prosjaka Sirotog Tomu. • Osvald je Gonerilin sluga opisan kao lupež i čankoliz. • Gonerila je Lirova najstarija kći i supruga vojvode od Olbanija. • Edgar je zakoniti sin grofa Glostera. Helene. Ova komedija cesto se naziva cudom kompozicije. San letnje noci Naslov komedije se odnosi na noc 23.

drugi deo Don Kihota sadrzi nekoliko aluzija na krivotvoritelja. Lik Vratila komicno naglasava suprotnost izmedju realnog i irealnog. Servantes koristi i retrospekciju kao jedan od pripovedackih postupaka. a tu se i zavrsava. Pocinje pricom o Tezeju i Hipoliti u Atini. Ljubav mladih Atinjana je snazna i puna nepromisljenosti. prema kojem Servantes i njegovi likovi imaju negativan stav. a to je ljubavna prica Kardenija i Luscinde i Doroteje i Fernanda. a ljubav Tezeja i Hipolite zrela i stalozena. v. Piram i Tizba su parodirani likovi iz ranijih elizabetanskih drama. veku i sastoji se iz dva dela. Kalderon. u romanu se moze naci i jedna paralelna prica koja prati pricu o Don Kihotovim i Sancinim pustolovinama i na neki nacin se preplice sa njom. stvarnosti i privida kada se javlja dva puta u ulozi ljubavnika – kao Titanijin magarac i Tizbin Piram.. Najopsirnije digresije u prvom delu su prica o radoznalom coveku i o Maurkinji i njenom slugi koji ju je doveo u hriscansku zemlju. Ovaj period (17. komentar na primitivno izvodjene drame u engleskim pozoristima. jer su ga obelezili Lope de Vega. Zanatlije su realisticni. a sam pisac (naravno pozivajuci se na ime Sida Ameta Benedjelija) govori u drugom delu kako je digresije pisao da bi sprecio monotonost. Veleumni plemic Don Kihot od Mance Roman je objavljen u 17.. Velaskez. pisac sa pseudonimom Alonso Fernandez de Avellaneda je objavio lažni nastavak.. U prvom delu ima dosta digresija. a mladi parovi su medjusobno vrlo slicni. El Greko. Vladarski par se odlikuje dostojanstvom. ali tako opsirnih digresija nema u drugom delu. Dramska radnja se odvija na cetiri razlicita nivoa realnosti: • mitoloska stvorenja • romanticni ljubavnici • zanatlije • fiktivni likovi Pirama i Tizbe Karakterizacija likova je povrsna jer ih ima mnogo. Piram i Tizba govore u naivno – retorskom stilu junaka prasekspirovskog pozorista.) se naziva i Zlatnim vekom spanske drzave. Zbog toga. Hermija i Lisandar beze da bi mogli da ostvare svoju ljubav. Njihova ljubav je osnov sklada u drzavi.. Titanija se pod uticajem ljubavnog soka zaljubljuje u njega. između prvog i drugog dela. ovozemaljski likovi i cine protivtezu romanticnim ljubavnicima i vilinskom svetu. Sve ove price povezuje zajednicki motiv – motiv ljubavi.. a ljubav Oberona i Titanije je osnov sklada u prirodi (njihova svadja oko paza izaziva meteoroloske poremecaje). Govor zanatlija je u prozi. zaneseni ljubavlju. Godine 1614. preobrazaj Vratila u magarca. Kolumbo. Hermije. Sredisnji deo se dogadja u sumi u okolini Atine i tu dolazi do nesporazuma i pometnji: ljubavni cetvorougao izmedju Helene. price sporednih junaka su uglavnom price o minulim . Ova prica predstavlja kompozicioni okvir. Lisandra i Demetra. Migel de Servantes.• sukob vilinskog kralja Oberona i kraljice Titanije • predstava o Piramu i Tizbi Komedija se moze podeliti na tri dela. Pored ovih digresija. ali ipak postoje odredjene razlike.

veku u Spaniji.. Predmet ismevanja su gramzivost i licemerje. Posto ona nije tako lepa i mirise na beli luk. zarobljeni prestupnici vitezovi. a Sanco pristaje na sve u nadi da ce dobiti svoje ostrvo. takodje kao parodija. Pored satire. To je roman koji kazuje zivotnu pricu nitkova ili lopova. sastoji se od niza pojedinacnih epizoda. avantura koje su okvirnom pricom povezane u jednu celinu. Prema kompoziciji i nacinu obrade teme. ratnicima. on zakljucuje da su je zacarali carobnjaci. Glavni junak je antijunak (picaro = lopov. a da je ostatak knjige preveden sa rukopisa. Nakon sto su ideali za koje je on ziveo nestali. svaka avantura vodi u drugu. Pri kraju druge knjige. Don Kihot shvata da su njegove radnje bile ludost i odlučuje da se vrati kući da umre. predlažući mu da uzmu uloge pastira. Sančo ga moli da ne odustaje. Don Kihot je zamisljen kao parodija na viteske romane. dok je quixote na španskom jeziku označavao dio oklopa). krcma je zacarani zamak. pod pratnjom svog konjusara – stitonose Sanca Panse.dogadjaja. koji je prvobitno bio na arapskom jeziku i koga je napisao izvesni Sid Amet Benendzelija. ucesnicima krstaskih ratova (osvajanje Svete zemlje. Servantesov roman nije pikarski.. oslobadjanje Hristovog groba u Jerusalimu. berberinov tanjir Mambrinov slem. Njegovi prijatelji i porodica smatraju ga ludim kada on odluči da uzme ime Don Kihot od Mance i postane vitez lutalica (don je bila titula višeg plemstva. moze se svrstati u avanturisticki roman. Obicno je u prvom licu I epizodican. koji su tada bili junaci pastoralnih poema i priča. tako je kompozicija romana stepenasta. Viteski romani su govorili o plemicima. Negde u romanu se moze naci pozivanje na Bibliju gde se vidi srednjovekovni pecat u romanu.). Kao i svaki lutajuci vitez. vec je u dubokoj starosti. prevarant). jedino prica o avanturama Don Kihota i Sance ima hronoloski tok. on mora da ima svoju gospu. Drugi deo knjige završava se smrcu Don Kihota (tako da nijedan drugi lažni pisac ne može da zloupotrebi Servantesovo delo). kojoj ce posvetiti svoja dela. On tu ulogu dodeljuje seljnki iz susednog sela i daje joj ime Dulsineja od Tobosa. on . Pikarski roman nastao je u 16. on nije mladi vitez. U drugom delu Servantes vodi polemiku sa savremenom epohom. ali je postao mnogo vise od toga. Prema tome roman kompozicijski izgleda kao skup novela povezanih okvirnom novelom. Onda odlučuje da luta Španijom na svom mršavom konju Rosinantu. glavna odlika pikarskog romana jeste putovanje. U drugom delu romana ta zelja mu se i ostvaruje i on se pokazuje kao dobar i pravedan vladar. On i Sanco prolaze kroz niz nevolja i avantura. Don Kihot je idealista. Ovi i drugi spisateljski izvori su parodija na viteški žanr. Alonso Kihana je obični Španac (idalgo.. Paralelno sa viteskim nastaje I pikarski roman. ispravljajući nepravde i braneći ugnjetavane. Za njega su vetrenjace divovi.. nestao je i Don Kihot sam. najniži red španskog plemstva) koji je opsednut pričama o viteškim lutanjima. a zatim je stigao do Francuske i Engleske. Servantes pripoveda da su prva poglavlja knjige došla iz hronika La Manče. Servantesova proza nije mimeticka I njegov roman predstavlja prvi moderan roman. a nosioci ovih poroka su spanski svestenici tog vremena. Glavna zasluga je u tome sto je omogucio udaljavanje od tada pomodnih viteskih i fantasticnih romana. Pikarov odnos prema drustvu i svetu je satirican.

Dzerald Brenan ih je uporedio sa bracnim parom koji se neprekidno prepire. Njih dvojca vremenom poprimaju osobne jedan drugog. a samo donosi nevolju. Don Kihot je visok. Njih dvojca su u pocetku potpuni antipodi i fizicki i duhovno. udaljava se od njega. U skladu sa tim je i njihov portret.odbija da se suoci sa svetom kakav jeste. U ovim razgovorima njihove pozicije su razlicite. Servantes na taj nacin parodira semu viteskih . paraliterarnost i autoreferencijalnost. tezi ka nebesima. cesto objasnjava zasto je dogadjaj prekinut u odredjenom trenutku i nagovestava kada ce se nastaviti.on se poziva na Benedjelija. tradiciji na koju se oslanjaju. posle svega. nagovestava sledecu epizodu. a Sanco nizak. Jedan od pripovedackih postupaka u romanu. dogadjaji. Sanco svog gospodara pocinje da ubedjuje u stvari u koje ni sam na pocetku nije verovao. on pripoveda o pripovedanju (roman je pronasao na pijaci) -> pripovedanje je na granici izmedju iluzije i stvarnosti. Bahtin ih naziva karnevalskim parom (par suprotsnosti) – dva lica jedne stvarnosti. Sanco se menja. Sve ovo. Autoreferencijalni komentari su piscevi komentari gde on govori o knjizevnoj formi. Pojavljuje se u svim prozxnim ili stihovanim narativnim oblicima. Ovaj pojam je prvi put upotrebio pisac Vilijam Gas 1970. vec se ponovo ozivljava u njihovim razgovorima. kojem su potrebni heroji i ljudi sa idejama da ga oplode. objasnjava kako je delo napisano. ali. pisuci roman. on pobedjuje u razgovoru sa Sancom. prelazi na njegovu stranu. osim kompozicijske vaznosti. mada Don Kihot gubi bitke u stvarnosti. ali ovde su oni procitali roman o Don Kihotu i zele da upoznaju junaka romana i time mesaju fikciju i stvarnost. dok se u drugom delu mesaju realna i knjizevna stvarnost. ima vaznost i u obradi teme jer je ovo roman . Don Kihot je idealista. odnosno zanimaju ga zemaljska zadovoljstva. jeste metafikcija sa autoreferencijalnim komentarima. a to je prisutno u Servantesovom romanu . Servantes. savetodavac. kriticar. vec i razgovori izmedju Don Kihota i Sanca Panse. autor. Na taj nacin nijedan dogadjaj nije stvarno zavrsen. Dinamiku romana ne cine samo dogadjaji.parodija. a Sanco je simbol pasivnog zenskog sveta. Don Kihot postaje Sancov ucitelj. Ovde je metafikcija prisutna jer se o romanu govori kao o navodnom prevodu sa arapskog. Servantes uvodi metatekstualnost. njegova borba sa vetrenjacam je u stvari njegova borba sa iluzijama iz koje on izlazi porazen. On vodi I polemiku sa dotadasnjom knjizevnoscu. kao i o samom cinu pisanja. kao i sam Don Kihot. svet romana i onaj koji je izvan njega to je posebno vidljivo u delu gde je Don Kihot na dvoru vojvode i vojvotkinje vojvodin dvor bi trebalo da bude izvan knjizevne stvarnosti. njegov prijatelj. tj. Servantes govori o sukobu ideala i stvarnosti. pisuci o Don Kihotu kao o prevodu sa arapskog jezika i pozivajuci se stalno na Sida Ameta Benedjelija koji je navodno napisao to delo jer bi ovakvo parodiranje donelo njemu gomilu problema. postupcima. zastitnik i. Don Kihot igra ulogu muza. Metafikcija je pripovedacki postupak kojim se otvoreno ukazuje na izmisljenu knjizevnu stvarnost i ujedno se komentarisu svi cinioci stvaranja. Don Kihot zeli da cini dobro. kompozicijski gledano veoma bitan. a Sanco pragmaticar i materijalista. postupci. Pokusava da razbije iluziju o pripovedanju. godine. Idealan svet ne postoji. junaci.

Negde uvodi likove koji otvoreno kritikuju viteske romane i pokusavaju bda urazume Don Kihota umesto da se poigravaju sa njegovom ludoscu (svestenik na vojvodinom dvoru.. viteskog romana. nacin na koji su pisani. a u jednom delu zaboravlja da je Sanco izgubio magarca. BAROK Barok se vezuje za poslednje decenije 16. simplicijada.. a postoji i sumnja da se barok nije javio u slovenskim zemljama. Barok predstavlja epohu izmedju renesanse i klasicizma. Npr. dvorskog epa.. pogrdno znacenje. godine u delu "Renesanska i barok". pokret pokrecu Nemci. Servantes zalazi i u drustvene i politicke okolnosti koje satiricno iznosi na videlo. Tako nekada govori da prekida dogadjaj u kulminacijskom trenutku jer se tako cini u viteskim romanima. i skoro celi 17.romana. likovi i situacije docarani su na komican nacin. komicno i podrugljivo. pa prilikom toga smeh cesto izaziva sazaljenje prema junacima romana. postupke. To su nemastoviti i bezumni likovi umisljenih trgovaca. Parodija – delo nastalo povodom nekog drugog dela i to protiv njega. Barok se najpre javlja u likovnoj umetnosti i termin barok prvi put pominje Hajnrih Velflin 1888.. Robinzon Kruso Danijela Defoa. Rec barok potice . a samom tematikom Don Kihoa. Tu spadaju pikarski roman nepoznatog autora Lasariljo de Tormes. groteskno i tek ga je Burkhart upotrebio u neutralnom znacenju kao oznaku za odredjeni period. u savetima koje daje gradjanima "ostrva". kritikujuci odredjene knjizevne pojave svoga doba. moze biti pikarski roman. Koristeci se parodijom. veki. pominje ga normalno. odnosio se na nesto ruzno. Avanturisticki roman – roman koji tezi prikazivanju uzbudljivih dogadjaja. U romanu se moze naci par previda pisaca koji se mogu pripisati njegovoj zaboravnosti zbog pauza koje je pravio tokom pisanja dela. naivno napisani. Termin se moze koristiti u knjizevnoistorijskom i tipoloskom smislu. Sancovu zenu naziva i Marijom i Juanom.. Pisac cesto staje na stranu svojih glavnih likova i posredno kritikuje one koji njih kritikuju. Servantesov Don Kihot.. Don Kihotovi prijatelji koji spaljuju viteske knjige. vestern. iskrivljeno. pisca. s tim da smeh ovde pored svoje osnovne funkcije razveseljavanja. krcmara i bogatasa. ima i didakticku ulogu (kao kod Rablea) prikazivanja bolne stvarnosti na izvrnuti nacin. Nastao je iz avanturistickih elemenata helenskog romana. robinzonada. Servantesovi stavovi o stvarnosti mogu se naci u Sancovim brbljanjima. Upotreba ovog termina je najpre imala negativno. Grimelhauzenov Simplicisimus. a kasnije se ponovo vraca na prethodnu cinjenicu i opisuje kako Sanco nalazi magarca. mada je teze precizno ga odrediti jer se u razlicito vreme jaljao u razlicitim knjizevnostima. zato on postaje tako simpatican lik piscu i citaocima. na kraju i sam Don Kihot kada postane svestan ludorija kojima se bavio). knjizevne vrste ili stil epohe se hiperbolizuju i karikiraju da bi postale smesne. Osobine tog dela. ali se prosirio i na ostale zemlje. parodira i teme ovih romana kojsi su postali najpopularnije stivo iako prilicno bezvredni lakrdijaski.

stil postaje vazniji od sadrzaja. Marini. Dominantni su jaki izrazi osecanja plahovitost. tako o culnom govori u aluzijama. groteske.Grimelshaucen. Predstavnici i struje Tendencije baroka se javljaju pod razlicitim nazivima u razlicitim zemljama: • marinizam u Italiji . cestim inverzijama.barokna struja u Spaniji. Stil je prenaglasen. pun paradoksa. a ne STA se pise. u nemackoj . Zan Ruse govori o tome da je barokna knjizevnost sva u simbolima jer je jos uvek bilo nemoguce otvoreno govoriti i pojedinim temama. originalnom upotrebom stilskih figura. metafora.od reci barocco. SImbolikom se stvara veza izmedju materijalnog i metafizickog. ali se kao barokni pisci pominju rani Malerb i Kornej. spajanju knjizevne i likovne komponente. M. hiperbolama.. i u Francuskoj je tesko izdvojiti barok od klasicizma. veka. u Spaniji se naziva zlatnim dobom . Odlikuje se potrebom za neobicnim iz neocekivanim izrazima. nazvana po Luisu de Gongori.Luis de Gonora. sto je i osnovno obelezje barokne knjizevnosti. Razvili su i tehniku ukrasavanja dela da bi pojacali likovnu komponentu .stilska i drustvena pojava karakteritican za francuski klasicizam 17.) i u ukrasavanju dela ukrasnim inicijalnim slovima npr. vazno je KAKO se pise. Odlike poetike Barok se nakon renesanse javlja kao jos jaci otpor knjizevnosti srednjeg veka. Angelus Silecijus. cudnom upotrebom obicnih reci. • gongorizam u Spaniji . Tezi se sokiranju. Ubrzo poprima vid izvestacenosti i postaje predmet parodija (Molijer "Smesne precioze") • I u baroku se kao u renesansi prvo javljaju italijanski pisci . Barok unosi najvise novina u stil pisanja. kitnjast. Servantes i Lope de Vega. kao i stil njegovih nastavljaca.oznacava stil italijanskog pesnika Marinija. antiteza. Grifijus. podrazavalaca i sledbenika. zagonetnih metafora. spajanju nespojivog.Tokvato Taso. Rejmon. tako forma dela dobija znacaj. Kalderon i uslovno neki pisci koji se vezuju i za renesansu. bujnost. Dj. cestom upotrebom eufemizama.carmina figurata (ukrasavnje biljnim i zivotinjskim . ali u izvesnoj meri i renesansoj knjizevnosti. pa je tako stvoren poseban pesnicki jezik koji se odlikuje neologizmima. nema novih baroknih dela. sto se metaforicno moze odnositi na citavu knjizevnost baroka. najveca paznja se posvecuje stilu i formalnom savrsenstvu. Barokni pisci teze sikreticnosti. kao i Marinijev uticaj na evropsku baroknu knjizevnost. Barok raskida sa normativnom poetikom i zalaze se za entuzijasticku poetiku. perifraza. Odlike marinizma srodne su odlikama baroka. medjutim i dalje ima cilj da zabavi i pouci. srca. Keveda. sto znaci biser nepravilnog oblika. • jufjuizam u Engleskoj • precioznost u Francuskoj . U Engleskoj se barok izjednacava sa renesansom. jarke boje. latinizmima.. npr. krsta. melodicnoscu stiha. sto se ogleda u cudnoj formi pojedinih dela (u obliku cveta. Poezija se posmatra kao privilegija odabranih. Djordano Bruno to cini u dijalogu koji je napisao po uzoru na Platona gde su akteri Tansilo i Chikada koji govore o tome da umetnik treba biti oslobodjen svih ogranicenja jer se poezija radja iz nadahnuca.

oksimoron. a javljaju se i antiteza. hiperbole. pratile su odredjenu shemu. groteska.pisane su na latinskom. nasuprot srednjovekovne svesti o vecnom zivotu posle smrti. naglasene su slike. teme su se odnosile na iskusenja i prolaznost zivota. Barokna dela odisu pesimizmom Knjizevne vrste Barok neguje sve tradicionalne knjizevne vrste. lirici i drami. igre recima.Luis de Gongora i Argote Manirizam . s tim da se menja nacin obrade. prolaznosti.Kevedo. smisao baroknog dela je tesko uhvatljiv. Pored obimnih epova. Morales • kultizam . nepovezanih. oznacava vestinu pronalazaenja i stvaranja koncheta . Iz jezuitske drame se razvila melodrama. U Spaniji se koncetizam deli na dve grupe: • konceptizam . neizvesnosti.stilske figure koja se zasniva na otkrivanju neotkrivenih i neobicnih analogija izmedju pojava i predmeta na prvi pogled potpuno udaljenih. sukoba cula i razuma. Lirske forme menjaju izraz u skladu sa baroknom poetikom . odnos stvarnog i zagrobnog sveta. opera i oratorijum jer je jezuitska drama bila kombinovana sa posebnim scenskim sredstvima da bi privukla paznju publike(baletom. paradoksa i antiteze. najpre se javlja u slikarstvu. javljaju se viteski i pikarski romani koji baroknom coveku predstavljaju beg od stvarnosti u idilu. .sve u cilju naglasavanja i isticanja. egzoticna mesta gde se moze biti srecan. koristi se niz stilskih figura koje imaju cilj da unesu simboliku.mentima). oksimoron. imale su morlaizatorsku funkciju i didakticku (ucile su lepom govoru i pravilnom izgovoru latinskog). neobicnim izrazavanjem. za spajanjem nespojivog. ali su morale postovati odredjene kriterijume . Teme se ticu kajanja.stil u umetnostima 16. bez slicnosti. apsurd. za visok stepesn subjektivnosti.orna. U dramskom stvaralastvu najzustuplejnija je tragikomedija i poseban oblik drame . veka na prelazu iz renesanse u barok. Karakteristicne pojave barokne knjizevnosti su konchetizam i manirizam Konchetizam je stilska pojava karakteristicna za barokne struje. za sto komplikovanijim izrazavanjem.karakteristicene us pozajmice iz grckog i latinskog jezika ("ucene reci") . gradja je preuzimana iz Biblije i crkvene istorije. metafora je glavna stilska figura. Zalaze se za oslobadjanje od pravila klasicne umetnosti uspostavljenih u renesansi i zalaze se za kreiranje posebnog stila sa prepoznatljivim autenticnostima odredjenog autora. Je4zuitska drama nastaje radom isusovaca koji su se zalagali za kulturnu delatnost. Grasijan. na udaljena. Javlja se u vidu oksimorona. nejasnost i prikriju pravo znacenje . muzikom.jezuitska (isusovachka) drama. Velika je potreba za nejasnim. nestalnosti.forma je izrazajna. epiteti . jihove drame nisu morale imati posebnu umetnicku vrednost. iluziju.metafora. iluzija. zivot se posmatra kao varka. dekoracijom). nziva se i "kraljicom figura". posebno u junackom epu. paradoks. groteska. hiperbola.

Kalderon nam na kraju daje dva odgovora: prvi je da svoju sudbinu ne možemo izbeći. Na tome mu je zamerio veliki broj pesnika koje je on napao u svojoj poetici. jer sve u životu nestaje poput sna. Ubrzo se u kraljevstvu digla pobuna i došli su ga vojnici osloboditi da im on bude kralj. Pedro Kalderon de la Barka. Grifijus. Knjizevnost tog vremena – francuski klasicizam – predstavljala je uzor ostalim sredinama.Glavni predstavnici baroka su Djanbatista Marini. deci svojih sestara. Ipak. njegova poetika je izvrsila uticaj na celu evropsku knjizevnost. To je drama u 3 čina. Rosaura mu se pridruzuje. Klotaldo prepoznaje mac. Grimelhauzen. Klotaldo ga je uverio da je to bio samo san. ali mu je rekao da i u snu valja činiti dobro. Astolfova verenica Rosaura dolazi da se osveti. Ipak je pošao za vojskom s mišlju sve to samo san koji se mora raspršiti. jer joj je osveta vaznija od zivota. Rosaura se otkriva Astolfu i trazi od Klotalda osvetu. Boalo je pretrpeo veliki uticaj entuzijastickih poetika i . a ako pak bude zao vratiti ga gde je bio. a vlast dati Astolfu i Steli. ubio jednog coveka i napao Klotalda. Astolfo se ozenio Rosaurom. objavio didakticku poemu u 4 pevanja Art poetique. “Život je san” je najpoznatije Kalderanovo delo. pa su ga ponovo vratili u tamnicu. Tada se pomirio sa ocem i pokazao se velikodušnim i plemenitim. Servantesa i Korneja. dok neki proucavaoci barokne tendencije vide i kod Sekspira. Glavni uzor mu je bio Horacije. ma koliko bežali od nje i drugi da se čovek svojom upornošću i razboritošću ipak može suprostaviti višim silama. KLASICIZAM U drugoj polovini 17. najnaprednija evropska drzava bila je francuska apsolutisticka monarhija.v. nakon sto se vencaju. pa ako se ovaj pokaže dobar dati mu vlast. Tada se u njemu javljaju sumnje i razmišljanja sa zaključkom da je život samo san i da će se tek nakon smrti probuditi. a Sigizmund Stelom. i svima je rekao da se njegovim postupcima ne treba čuditi jer mu je učitelj bio san i da se on i sada boji da će se ponovo naći u svojoj kuli. Zivot je san Poljskom kralju Baziliju rodi se sin Sigizmund. Sigismunda su uspavali i doveli u dvor. Ta je barokna drama i traženje odgovora na pitanje da li je čovek zaista nemoćan pred onim što mu više sile dosude. noseci mac kao znamenje. a on kada je čuo istinu razbesneo se. Klotalda. Ali Sigizmund je sumnjao da je to samo novi san. Kako kralj nije imao naslednika u starosti ga poče progoniti savest i sumnja da su možda zvezde pogrešile. Lope de Vega. Zato je odlučio dovesti sina u dvor i sve mu reći. pa je 1674. ali zbog losih predskazanja kralj ga zatvorio u tvrđavu u pustoj šumi i dao mu samo jednog odgojitelja. Autor najpoznatije poetike je didakticki i satiricki pesnik Nikola Boalo. shvata da se njen otac i preuzima osvetu na sebe. On ne moze to da joj pruzi jer ga je Astolfo zastitio od Sigizmunda. Kada se probudio. Kalderon dela Barka. u kojoj je od Horacija pozajmljivao citave stihove i odlomke.

Boalo istice neophodnost rada.smatrao je da je nemoguce stvoriti veliko delo ako pesnika ne pokrece neka srecna vatra. ta vatra se gasi i nestaje. sonet. Njegovo prvo delo je komedija Melita. Rasin. Sid Kornej je karijeru zapoceo kao barokni pisac i komediograf. Najveci znacaj daje tragediji. odnosu izmedju kralja i plemstva. vec novu kreaciju. Za razumevanje Sida kljucno je delo rasprava o metodi Rene Dekarta koje se pojavilo iste godine noseci u sebi iste ideje kao Kornejev Sid. Kornejevo najznacajnije delo je tragedija Sid – njom se on najvise udaljio od Aristotelove poetike. Cilj umetnosti je istina i lepota. Klasicizam je sinteza idealizma i realizma. U njegovim delima se raspravlja o casti. satire ili komedije. Boalo II i III pevanje svoje poetike posvecuje problemu knjizevnih rodova. satira. Za tragediju je bitno renesansno pravilo tri jedinstva u drami. Anticko pozoriste je imalo religiozni karakter i ulogu da podseti coveka da je njegova sudbina u rukama bogova. Taj entuzijazam nije svemocan i u umetnickom stvaranju ima razlicite vrednosti. Molijer. a prva tragedija Medeja. ali ne kao deo proslosti. Klasicizam se u svojoj sustini samo oslanja na razum. Glavni predstavnici su: Kornej. slavi pojedinca. O nekim bitnim vrstama Boalo nije govorio .. Bez znanja i truda. Pjer Kornej. moralnim normama. pripovetka i novela u stihu. To su bili glavni argumenti Kornejevih protivnika koji su ga optuzivali za plagijat. ulozi drzave. Klasicisticki stil se odlikuje pre svega jasnoscu i cistotom izraza. balada..poslanica. Vatra koja pokrece lirskog pesnika nemocna je u oblasti epa. Medjutim. U Kornejevim delima glavnu ulogu imaju slava. oda. Kornejevim likovima vlada volja koja je jaca od strasti i nad njima ona odnosi pobedu. Potrebno je naci idealnu ravnotezu izmedju prirodne obdarenosti i nadahnuca sa jedne. U poetici klasicizma dolazi do pomirenja izmadju pojma originalnosti i podrazavanja antickih uzora. epopeji i komediji. Umetnik treba da stvara prema prirodi. rondo. Roman u klasicizmu ima zanemarljivu ulogu. didakticka poema. koji je do tada bio vezan za bogove. da bi posle postao izraziti klasicista. U poetici klasicizma knjizevni rodovi su strogo razdvojeni. Size za Sida Kornej je uzeo iz nekoliko godina ranije napisanog dela spanskog pisca Kastra. ali ne puku kopiju. Isticu se i drame Horacije. nijedno vredno delo francuskog klasicizma ne moze se smatrati iskljucivo racionalistickom tvorevinom. Klasicizam obnavlja Horacijevu ideju o lepom i korisnom kao svrsi umetnosti (dulce et utile). Boalo pojam mimeze ne shvata kao prenosenje prirode u umetnicko delo. cast i moral. Klasicizam pridaje presudni znacaj razumu u procesu umetnickog stvaranja. Kljuc za razumevanje Sida lezi u . Klasicara zanima mit i istorija.. vodvilj i sansona. Njegova dela karakterise odsustvo boga. On je zasluzan za raskidanje sa antickom tradicijom i kanonima Aristotelove poetike i estetike. elegija. autonomno delo. Sina i Polieukta. i znanja i rada sa sruge strane. Klasicizam karakterise i teznja ka univerzalnosti.. vec kao deo venosti. epigram. U II pevanju se bavi manjim knjizevnim vrstama: idila. Izmestio je dramski sukob. jer on mora da se odupre emocijama i masti da bi odrzao pomenutu ravnotezu. basna. La Fonten.

Himenina. a Himena i dalje trazi osvetu. kraljeva. U Rodrigu se sukobljavaju razum I strast. Zatim saznaje da je Rodrigo ziv. drzavna i licna cast (Rodrigova. drzave i Rodrigove porodice. ali njihov drustveni status nije jednak.kartezijanstvu – red. jer je din Dijego izabran za ucitelja princa od Kastilje. Kralj joj obecava da ce dobiti svoju osvetu. On je samovoljni. Sanco dolazi kod nje noseci mac i ona misleci da je Rodrigo mrtav priznaje svoju ljubav prema njemu. herojska. cast. U Sidu Kornej nije dosledno sledio pravilo o tri jedinstva. vec je podredjena politickim zbivanjima u drami. logicnost i vladanje strastima ljudskom snagom i ljudskim umom. cerka don Gomeza. on jezik podvrgava strogoj metrickoj shemi i tako mu daje savrsenu jasnost. vec i psiholoski. Rodrigo je prinudjen da se osveti. Tragicni junak kod Korneja ne izaziva strah i sazaljenje vec divljenje. Dolazi do sukoba izmedju njihovih roditelja – don Gomeza i don Dijega. Ona prihvata don Sancovu ponudu. U Sidu se brane porodicna. Himenin udvarac. Grof Gomez je povredio cast kralja. Don Sanco. a njihovi postupci su formule ljudskog postojanja – psiholoska geometrija. ima srecan zavrsetak. a da je Sanco krenuo u rat. Licno ja prelazi na visi. on mora da ispuni duznost prema porodici I drzavi.. Javlja se i lik infantkinje koja podrzava Himeninu i Rodrigovu ljubav iako je i sama zaljubljena u njega. Himena. Junaci su simboli ponosa. Koristeci aleksandrinac. ali su istovremeno i sebicni i bezobzirni pd maskom vrline. a divljenje prema onome ko je bolji i uzviseniji od nas. Nepostovanje casti dovodi do sukoba. Strah i sazaljenje osecamo prema onome ko nam je slican. Rodrigo odlazi u rat protiv Mavara i vraca se kao veliki junak. donosi odluku da ce se udati za don Rodriga. Sid spada u tragikomedije. Ne mogavsi to da prihvati. i time nanosi sramotu njegovoj porodici.. Kornejevim likovima vlada razum. ambicija i patriotizma. Ljubav je vazan pokretacki faktor. uprkos svojoj ljubavi prema Himeni. a nedostatak volje i neodlucnost su vredni prezira. ali njegovo licno ja je podredjeno kolektivnom ja. ljubavna. a kralj kao deus ex machina donosi odluku da ce se Himena udati za Rodriga cim se on vrati iz rata. Cast i duznost su vazniji od ljubavi (lik infantkinje). On u dvoboju ubija njenog oca. Njihova teznja ka slavi.). Kralj odbija da najveceg junaka kazni smrcu. On su izolovani od nas prostorno i vremenski (i od citalaca Kornejevog doba). Prihvatio je Horacijev savet da krvave scene ne treba prikazivati. Junaci se po eticki cistim motivima koji ih pokrecu priblizavaju grckom mitu i pridrzavaju se jednog doslednog sistema vrednosti. Njegovi likovi su prikladni samo u odredjenoj meri. nudi da on osveti Himenu i njenu porodicu. ali ona nije nezna i romanticna. Oni su tacke u kojima se ukrstaju delovanja dveju suprotnih sila. Gradju dela je preuzimao iz istorije (spanske i rimske). Kornejevo delo ističe sledeće književno-filozofske ideje: . gordi plemic koji ne postuje kraljevu volju i to dovodi do njegove smrti. Dobija nadimak Sid – gospodar. Postupci junaka nisu motivisani samo eticki. To je postignuto time sto se junaci nalaze u savrsenom i zatvorenom sistemu etickih normi. Glavni ideal je ideal casti. don Gomez udara don Dijegu samar. postovanje duznosti otkrivaju nam sirok spektar vrednosti ljudskog zivota i osnovnih pitanja egzistencije. nacionalni nivo.

takodje preuzet iz grcke tradicije). Rasinovi junaci ne mogu nista protiv svoje sudbine koja je unapred odredjena i nalazi se u rukama bogova. najcesce se porede dva najveca tragicara te epohe. Fedra Kada se govori o francuskom klasicizmu. vec i Hipolita. On nije izmenio samo lik Fedre. postovao aristotelovska pravila koja je zahtevao klasicizam. a porok je naslikan svim bojama koje omogucavaju da se spozna i zamrzne izopacenost. koji ne postuje bogove i nije u stanju da se suoci ni sa jednom preprekom. ni sasvim nevina.. pre svega. Izvori iz kojih je Rasin preuzeo gradju za Fedru su Euripidov i Senekin Hipolit i Plutarhov Zivot Tezejev. Fedra je zrtva nasledjenih strasti (Pasifaja. strasti su iznesene da bi pokazale nered koji su izazvale. nema slozenih zapleta. grcke tradicije (Andromaha. ali se bavi i pitanjima religije. Ona ne optuzuje Hipolita sama. Rasin se trudio da je prikaze manje odbojnom nego sto je to ucinio Euripid. Njegove tragedije su jednostavne. ali i Vergilije i Ovidije. Jansenisti su verovali da je ljudska sudbina unapred odredjena i da za gresne nema izbavljenja. Njen zlocin je vise kazna bogova nego njena volja. pocev od toga da Kornej ne pripada iskljucivo klasicizmu.) i radije bi umrla nego da im se prepusti. dok Rasina karakterise antropoloski pesimizam. Ona nije ni sasvim kriva. Rasin je bio pod velikim uticajem jansenizma i njihovog ucenja o predestinaciji. na sukob strasti i razuma. Gradju je preuzimao iz istocnjacke i.Kornej i Rasin. pokrece ih snaga volje. a Slegel mu je zamerio sto niskosti prebacuje na licnosti nizeg ranga. politike. Rasin je svojim tragedijama pisao predgovore koji su u mnogo cem olaksali njihovo tumacenje. Ovde se Rasin trudio da postuje pravilo prikladnosti likova. potomku Tezejevih smrtnih neprijatelja (upravo zbog toga je i dodao ovaj lik. ali i od Sofokla. Motivacija likova je takodje drugacija nego kod Euripida.. Sukob je premesten sa spoljasnjeg na unutrasnji plan. On vise nije idealizovan. ideologije.• Snagu volje i heroizma • Snagu sila sudbine • Veličinu duše i moralni integritet • Sukob između emotivnog i moralno-religijskog shvatanja ljubavi Zan Rasin.. Rasin se bavi jos jednim sukobom – sukobom izmedju oca i sina. moralnim i etickim pitanjima i pitanjem egzistencijalnog pesimizma i determinizma. Moralni zakon jaci je od ljudskih strasti. Kod Euripida je njegova jedina mana to sto se ne klanja Afroditi.. Likove i motive preuzimao je najcesce od Euripida. Bajazit. a Rasin mu dodaje jos jednu slabost – ljubav prema Ariciji. Takodje je i zrtva bozanskog gneva. Kornejeva dela prozeta su verom i optimizmom u coveka. vec bezi. Kornejevi junaci sami upravljaju svojim postupcima. Ifigenija. a zbivanja se koncentrisu oko jednog problema. a visokog je roda. pitanjem ljudske slabosti. za razliku od Korneja. jer im Bozija milost . Rasin kaze da su u Fedri slabosti zbog ljubavi iznete kao prave slabosti. U predgovoru za Fedru on kaze da je izabrao ovu junakinju jer ima sve osobine koje treba da izazovu strah i sazaljenje. Razlike medju njima su brojne. vec je predstavljen kao previse ponosit i pomalo tast mladic. U tome je njegova tragicka krivica. Sunce. vec to u njeno ime cini dojkinja Enona. Rasin je.).

onda ona postaje apsolutna i potiskuje sve ostalo u coveku. kci Minoja i gresne Pasifaje. Tesej razgovara sa Aricijom i to u njemu budi sumnju. Tvrdica Molijerovo pozoriste predstavlja skup ljudskih naravi i istinitih slika coveka. u koju je Hipolit tajno zaljubljen. antitezama. Smesne precioze. ali oni su istovremeno i smesni. Fedrin sin i Aricija. Treba istaci ono sto je smesno u coveku i obelodaniti ljudske mane. Govor svakog junaka je prilagodjen njegovom stalezu i karakteru. a pravo na presto imaju on. pun zivotopisnih slika. Uobrazeni bolesnik. Tesej vidi da se nesto dogadja. On ne steti samo njemu. izmedju strasti i razuma. a Tesej prihvata Ariciju kao cerku. licemerstvo. Njegova glavna dela su: Tvrdica. Dojkinja Enona uspeva da navede Fedru da prizna od cega boluje i savetuje je da svoju ljubav prizna Hipolitu. Umire od otrova koji je popila. a ona prihvata. ali i situaciji u kojoj se u tom trenutku nalazi. zena kralja Teseja. Molijer osudjuje sve sto izopacuje ljudsku prirodu: laz. Propagirali su princip licnog usavrsavanja. On to cini karikiranjem. Zbog te gresne ljubavi. Tesej se ne vraca sa svog puta u Had i Hipolit polazi da ga trazi. Molijer slika zive ljude kojima vladaju pogubne strasti. da bi one bile iskorenjene javnim prikazivanjem. Zan Baptist Molijer.nije unapred data. obogacen metaforama. . Molijer ume da ukaze na trenutke kada ljudske mane i poroci postaju smesni.. U njegovim delima cesta su preterivanja. Harpagonovu nastranost cini njegov tvrdicluk koji ubija sva druga osecanja.. Saznaje da je Hipolit mrtav i Fedra dolazi da mu kaze istinu. zavodi tiraniju i remeti ravnotezu. Smatrao je da stvaralac treba da pozajmljuje karakteristicne crte od svojih savremenika i da uoblicava tipove. a Hipolit se brani priznajuci svoju ljubav prema Ariciji. zaljubljena je u svog pastorka. Ako se neka strast preterano razvije. Ucene zene. vec i njegovoj okolini – drustvu i porodici. Tesej poziva Neptuna da osveti njegovu cast. mimikom. tvrdicluk. Covekovi postupci treba da budu vodjeni razumom. Molijer je komediji pruzio status jednak tragediji i oslobodio je dotadasnje potcinjenosti. Don Zuan. Jezik Rasinovih dela dostize savrsnstvo jezickog izraza i sluzi kao srdstvo za iskazivanje neskalda izmedju recenog i ucinjenog. On odlazi k njoj i poziva je da pobegnu. Zbog svog poroka on neprekidno dolazi u konflikte sa svojom decom. Hipolita. a Fedra mu priznaje svoju ljubav koju on hladno odbija. To je narodni jezik koji tece prirodnim tokom. preuvelicavanjem. Hipolit vlast nudi Ariciji. koju joj je usadila Venera. a ne da pravi slike konkretnih pojedinaca.. potomak tesejevih neprijatelja. Tartif. Na taj nacin on jos vise istice neku karakternu crtu.. suprotstavljanjem razlicitih karaktera. Veliki deo Molijerovog knjizevnog rada ne slaze se sa klasicnim pravilima. ona zeli da umre. Jezik njegovih dela je zivi govorni jezik. Bili su veliki protivnici papstva i jezuita. Fedra. pa se tako njegova komedija priblizava farsi. Saznaje da je mrtav. unutrasnjeg posmatranja i negovanja visokih osobina. on se ne protivi mesanju knjizevnih rodova i ne postuje uvek pravilo tri jedinstva. a dojkinja lazno optuzuje Hipolita. a razum zahteva umerenost u svemu. Saznje da se dojkinja ubila i shvata da je pogresio.. Stize vest da je Tesej ziv i Enona savetuje Fedru da optuzi Hipolita pre nego sto on optuzi nju..

ali za to ne dobija nikakvu nagradu. vec zeli da stekne jos blaga. Kleant odlucuje da trazi zajam. ali zaljubljen je u siromasnu devojku. La Fles je lukavi lopov. Simbolika Harpagonovog imena: covek koji grabi. Glavna nacela njegove poetike su: • nadahnuce – za umetnicko stvaranje potrebna je idealna ravnoteza izmedju prirodne obdarenosti i nadahnuca sa jedne. On tu slozenost upotpunjuje slozenoscu okoline i time postize jos veci stepen slicnosti sa zivotom. Delo je napisano u prozi. covek dugih prstiju. On takodje nije ni zadovoljan onim sto ima. Kleant je kockar. jer su ona vec postojala. Pesnicka umetnost. Harpagon je tvrdica. Molijer kritijuje ne samo strast.. i znanja i rada sa druge strane. Terencije. ali ispostavlja se da je pozajmilac njegov otac i dolazi do konflikta izmedju njih.. npr. nije njena puka kopija.. Zak daje lazne optuzbe. On daje siroku i vernu sliku celokupnog drustva u 17. ali on ce ih preduhitriti izjavom da im je vec pronasao bubuce supruznike – Kleantu imucnu udovicu.. konji su mu izgladneli do smrti. vec i drustvo – Harpagon pripada sloju kapitalista koji su se obogatili zelenasenjem. Molijerov tvrdica nije covek koji se plasi bede jer je u njoj ziveo. naredjuje da s prave masna jela koja brzo zasite. nova grcka komedija. Za razliku od Plautovog. Komedija se zavrsava tako sto Harpagonu vracaju novac i saznaje se da je Anselm Marijanin i Valerov otac. Njih dvoje zele da to objave ocu. Harpagonov sin Kleant zaljubljen je u siromasnu devojku Marijanu. najpoznatija je poetika epohe klasicizma. Gradju za Tvrdicu preuzeo je iz Plautove Aulularije. ne moze da se odrekne svog prstena koji Kleant daje Marijani. jer to onda ne bi bilo ni komicno ni poucno. On ova nacela i pravila nije sam formulisao.Molijerovi karakteri su veoma slozeni i imaju veci znacaj nego radnja. Tu njegov tvrdicluk kroz niz komicnih situacija dolazi do izrazaja: njegov kocijas Zak je istovremeno i kuvar. On odlucuje da napravi veceru na kojoj ce objaviti veridbu. slikajuci razlicite staleze i naravi. Ali ni drustvo koje okruzuje Harpagona nije bolje: Valer igra dvostruku ulogu. Nikola Boalo. a Marijani Anselma. Njegovi glavni uzori bili su Horacije i Aristotel. On je cesto pozajmljivao od drugih stvaralaca. Molijerovi uzori bili su Plaut. jer on ne trazi miraz. umetnost je potpuno autonomna kategorija. a cerka Eliza u Valera. vec je nova kreacija. Frosina je podvodacica i spletkaros. Pesnicka umetnost Boaloova poema u 4 pevanja. ali i nekih drugih dela. Harpagon pristaje na vencanja svoje dece pod uslovom da Anselm plati sve troskove. • razum – to je sila koja treba da obuzdava i usmerava mastu i osecanja • priroda – u odnosu na prirodu.. a ne u stihu.On je samo pokusao da otkrije njihov esteticki smisao i sastavio ih je u jedinstvenu celinu. On sam ce se ozeniti Marijanom pod uslovom da uz nju dobije miraz. mladica koji je spasao od smrti i koji radi u sluzbi njenog oca ne bi li zadobio njegovu naklonost. Kleantov lukavi sluga nalazi Harpagonov novac zakopan u basti. Frosina donosi Harpagonu vest da Marijana prihvata bracnu ponudu. a cesto ih je i nadmasivao.. a glavni predmet podrazavanja je covek . veku.

ugledanjem na antiku. a osnovna karakteristika je fabuloznost. Likovi treba da budu dosledni. Od lirskih vrsta njega zanima: • Idila (ekloga) – jednostavna. cisto lirska. a ne u hriscanstvu. • Epigram – to je smela. Govoreci o tragediji. jedan dan. skladom. pravilnoscu. Boalo se bavi opstim nacelima. On kaze da je radnja epopeje dugotrajna. Radnja mora da bude jedinstvena i jednostavna. Teorija knjizevnih rodova U I i IV pevanju Pesnicke umetnosti. Ti likovi treba da budu inkarnacije tipova.• antika – podrazavanje uzora je osnova za stvaranje originalnih dela • korisnost – korisno se podredjuje lepom i oplemenjuje ga. • Oda – uzvisena. njega prevashodno zanimaju oblici i psiholoske i stilske karakteristike njihove sadrzine. Pri slikanju likova pesnik mora da uzme u obzir razlike izmedju podneblja i epoha.. a II i III pevanje posveceni su knjizevnim rodovima. svecana pesma u slavu junaka. Likovi treba da budu preuzeti iz naroda ili gradjanskog sloja. Mora da bude uzvisen i da cak i njegove mane budu herojske. Bio je protivnik politickih satira. a njen cilj je lepota i uzbudjenje. On zatim govori o pravilu tri jedinstva (jedno mesto. ostra. • Elegija – intimna pesma u kojoj preovladjuju tuzna osecanja. a Boalo insistira na duzini od dva stiha. pravilima.. jedinstvena). pastirska pesma. Ne . cistotom. kratka pesma. koja treba da izazove strah i sazaljenje. politicke satire. a radi pristojnosti i prikladnosti sa pozornice su izbacene scene nasilja. On vrednim smatra samo anticke epove. a odbacuje rimsku i srednjovekovnu tragediju. a sasvim retko to moze biti plemstvo. Sustina tragedije je u prikazivanju bolnih dogadjaja i dusevnih stanja. uzvisenoscu. ali i o pravilima verovatnosti i prikladnosti. Prednost nad mogucem daje verovatnom. jednostavnoscu. On grcku tragediju smatra najuzvisenijom. Komedija ne sme da sadrzi elemente ostre drustvene. epopejom i komedijom. ona su oslonac razuma • stil – odlikuje se istinitoscu. balada i madrigal – ove srednjovekovne rodove gotovo da zanemaruje. • Rondo. • Satira – i sam je pisao moralne. Predmet komike treba da bude ljudska priroda. a stil raznovrstan. • Sonet – od njega zahteva apsolutnu pravilnost forme. • Vodvilj i sansona – osudjuje vulgarne dosetke ovih saljivih vrsta. Kada se u II pevanju bavi manjim lirskim vrstama. istorijatom i unutrasnjim sklopom. prirodnoscu. knjizevne i drustvene satire. Boalo joj upucuje ostru kritiku. Metafore i simbole treba traziti u grcko-rimskoj mitologiji. umetnost koja je korisna u stanju je da uzbudi citaoca istinom i lepotom • pravila – ona sluze da usmeravaju stvaralacku energiju. jasnoscu. Izbor junaka je veoma vazan – to mora da bude neka znacajna licnost iz istorije ili mita. Iako je epopeja u renesansi imala ogroman uspeh. Katarza daje smisao tragickoj radnji. U III pevanju se bavi najvaznijim rodovima – tragedijom. on se bavi njenom sustinom. duhovita.

da stvori roman a these Kandid je roman koji obiluje mastom. Raspravu o snosljivosti. Francuskoj. veka. citaocima je predstavljeno kao francuski prevod nemackog romana sa dodacima koji su pronadjeni slucajno. Svoj identitet Volter nije otkrivao. Pored prosvetiteljskog kulta razuma. Ton ovih dela je sentimentalan. Ovo delo je izvrglo ruglu vrednosti starog rezima iskazujuci ono sto je narod mislio. Pridev sentimentalni nije imao pezorativno znacenje. On stvaraoce neprekidno upozorava da svoja dela treba stalno da ispravljaju i istice vaznost kritike. Po ovom romanu cesto se i epoha prosvecenosti naziva epohom volterijanstva. Rusoovo shvatanje uticalo je na predstavnike predromantizma. U tom periodu formirale su se mnoge nauke... Idila dobija vaznu ulogu. Monteskje. nakon smrti pisca. D’Alamber. Kandid se razlikuje od ostalih romana 18... humorom. a pociva na principima unutrasnjeg osecanja i prirode. Racionalizam zanemaruje ono sto je subjektivno i emotivno i tako se javlja potreba da se u knjizevnosti govori o onome sto je intimno i subjektivno. Nosilac ovog pokreta je gradjanstvo i pojedini prosveceni vladari (Fridrih II.. ironijom. vec je upucivao na uzvisena osecanja. Ruso. Rusoov zivotni stav se cesto naziva rusoizam. vec je zeleo nesto da dokaze. Sve sto je dobro potice od prirode. istorijska dela. jer su filozofi koji su dali toliki doprinos znanju i slobodi imali negativan polozaj u ocima vlasti upravo zbog tog doprinosa. vec i mudro. dala su najostriju kritiku francuskog apsolutizma. ali se delovanje oseca i u 19. Stern i Goldsmit. Tezi da otkrije emocionalni zivot coveka.. Prosvecenost se javila u Holandiji. Na prelazu izmedju 17. Njegova Filozofska pisma. Volter je . u kojima uporedjuje Englesku sa Francuskom. Ruso istice i osecajnost duse. Sentimentalizmu pripadaju Didroovi porodicni romani i Rusoove Ispovesti.. Nova Eloiza. U ovim romanima preovladava osecajnost. Karakter francuskog prosvetiteljstva u ovom delu bio je ocigledan. autoritete. Prosvetitelji veruju u ljudski um i nezavisni su u odnosu na crkvu.. a vrlina nagradjuje. veka. i 18.. pa predstavlja pretecu psiholoskog romana. Boalo je bio veliki protivnik elemenata lakrdije i farse u komediji. a sve sto je zlo od drustva. Shvatanja i sanzanja prosvetiteljstva skupljena su na jednom mestu – u Enciklopediji. carica Katarina. Josip II. a zasnivaju se na moralnom principu da se zlo kaznjava. Sentimentalizam daje produbljene prikaze emotivnih stanja i iracionalnih slojeva ljudske duse.treba mesati komicno sa tragicnim. Volter. jer Volteru nije bilo stalo da prikazuje uverljive ljudske dileme i sukobe. a u radu su ucestvovali i Volter. vlast i tradiciju. Engleskoj. veku. ali nije govorio.. a oznacavao je ono sto je ne samo pateticno. veka vaznu ulogu je imao sentimentalni roman..). PROSVECENOST I SENTIMENTALIZAM Prosvetiteljstvo je duhovni pokret nastao krajem 17. dr Ralfa (= Servantes). Pisao je tragedije Zair i Meropa.. Njen pokretac je Denis Didro. Kandid Kada se pojavilo ovo Volterovo najznacajnije delo. Predstavnici su Semjuel Ricardson.

Volter kritikuje ovaj kosmoloski optimizam. Dekartu i Spinozi. Volterovo delo ipak ne odise pesimizmom. On daje preterane opise ratnih strahota. pocev od crkvenog lica. ovaj mu govori da je to cena secera koji jedu Evropljani. a u filozofiji Pjer Bejl i Dzon Lok. postavljajuci Galileja nasuprot Lajbnicu. a taj spas je u radu koji je i stvorio coveka. Volter kritikuje i nauku tog doba kada govori o nagradi godine koja sledi onome ko otkrije zasto je vuna ovna iz Eldorada crvena. On se zestoko protivi Kunigundinoj udaji za Kandida i njegova arogantna reakcija ukazuje na prepreke utemeljene na socijalnim razlikama. Kandid pronalazi novog saputnika. Prostodusnog mladica Kandida proterao je baron iz zamka zato sto je poljubio ruku njegove kceri Kunigunde. prepuna brzih i kratkih poenti. Volterov stav prema ratu tu jasno dolazi do izrazaja. tako da je ovaj svet bas onakav kakav mora da bude. Veneciju. Kandid ubija Jevrejina i inkvizitora pod cijom je vlascu ona bila i njih troje beze. ali ih put . Kandid je snazna satira. porok i bedu. koja obiluje duhovitoscu. ali jeste silovana. ali u naravi satire i jeste da bude preterana. koji tvrdi da nema posledice bez uzroka i da je ovaj svet najbolji od svih svetova. krecu u Veneciju. Jedan od njih je Kunigundin brat i Kandid ga ubije u samoodbrani. ne stedeci nikoga. Izgubivsi veliki deo blaga. gde ga propisno isibaju. Francusku. Nosilac ideje kosmoloskog optimizma je doktor Panglos. a Kandid bezi sa slugom Kakambom kod jezuita. Kada Kandid u Surinamu naidje na roba bez ruke i noge. natovareni blagom. Holandiju. Doktor Panglos je dobio sifilis preko dugackog lanca svih onih koji taj sistem cine. Zatim stizu u Eldorado. Njegov roman sjedinjuje ljubav prema ovozemaljskom. Odlomak pocinje divljenjem vojsci. Njegova satira je satira naravi – licnosti personifikuju samo pojedina obelezja naravi. ukazujuci njegovu udaljenost od stvarnosti. On stize u prusku vojsku. Neka starica preuzima na sebe brigu o Kandidu i ispostavlja se da ona radi za Kunigundu koja nije mrtva. Meksiko. Martina. varki i cikajuce ironije. Englesku i Tursku. gde prilikom auto-da-fe Panglosa obese. Paragvaj. Stize u Holandiju gde srece filozofa Panglosa sa baronovog dvora. To je Volter hteo da suprotstavi Lajbnicovoj ideji o predodredjenoj harmoniji – sve je predodredjeno unapred postavljenim redom. obolelog od sifilisa. On ga obavestava da su svi sa dvora mrtvi. Dozivljavaju buru. Njegovo delo obogaceno je poznavanjem filozofije i knjizevnosti Rablea. On pronalazi spas za ljudski rod. Kod Voltera i stvarnost i naivnost su prikazane hiperbolicno. Sekspira i Svifta. da bi posle postalo ocigledno da se radi o ironiji. Upravo je te sisteme kritikovao u svom romanu. lucidnoscu i kritikom.bio protivnik zatvorenih metafizickih filozofskih sistema. izmisljenu zemlju u kojoj je sve savrseno. nalazi samo okrutnost i bedu. Kritikuje i ceo sistem i drustvo. najbolji od svih svetova. U nauci je na njega uticao Njutn. U Paragvaju se rastaju. Ali. smisao za humor i kritiku i zelju za upoznavanjem stvarnosti. izuzev Eldorada. Njegova proza je jasna. kandid salje Kakamba po Kunigundu i dogovaraju se da se nadju u Veneciji. Rad od nas odbija tri velika zla: dosadu. zemljotres i stizu u Portugaliju. Kandid putuje celim svetom. a odatle krecu da traze Kunigundu. on obilazi Nemacku. Kandid je personifikovano svojstvo naivnog optimizma koji se suocava sa brutalnom stvarnoscu (candide = naivko). i u svakoj zemlji. Servantesa.

Zatim odlazi po Kunigundu koja se nalazi u Carigradu i na putu do tamo srecu Panglosa i Kunigundinog brata. a mesto zbivanja je Zenevsko jezero. koji mu je spasio zivot jednom prilikom. koja je sada Volmarova supruga i majka dvoje dece. Njena majka pronalazi pisma i Julija je primorana da se uda za Volmara. koji je bio karakteristican za prosvetiteljstvo i borio se protiv zloupotrebe razuma za stvaranje metafizickih sistema i tumacenja sveta od strane teologa. medjuljudske odnose i zajednistvo u radu. predstavnika prisile. U Sen . ona toga uopste nije svesna) i nakon razgovora sa nekim starcem. Izvestacenom zivotu pariskih salona on suprotstavlja miran. Dom Volmarovih je ostvarenje Rusoove ideje o idealnom drustvu. i da ih izvrne podsmehu da bi doprinela njihovom otklanjanju. kao i izmedju Abelarda i Eloize u prici iz 12.prethodno odvede kroz Englesku i Francusku. Drugi deo se sastoji uglavnom iz njegovih pisama Juliji iz Pariza i njenih odgovora. Osnovni cilj je da ukaze na drustvene i moralne slabosti. Martin zastupa stavove suprotne Panglosovim i zna da ljudi nigde na svetu nisu srecni i da svet nije savrsen. idealan dom. Ruso kritikuje i pozoriste. porodicni zivot u prirodi. cak i drame Korneja i Rasina. zakona i konvencije.Preu se sukobljavaju ocajanje i divljenje Juliji. Za to vreme Julija trpi torturu svog oca koji ne trpi protivljenje. U romanu 18. Pariz je suprotnost idealnom zivotu u pokrajini Valais i kao glavna metropola simbol covecijih kobnih tendencija. privatni ucitelj lepe i mlade Julije. On nije u potpunosti odbacivao razum. Nakon nekoliko godina Sen – Pre posecuje Juliju. pa odatle dolazi i naslov dela. jer prikazuju najvise slojeve koji cine najmanji deo francuskog drustva. Kandid shvata da jedino rad cini zivot podnosljivim i svako sebi pronalazi neki zanat. Nova Eloiza Najveci predstavnik francuskog sentimentalizma je u svojim delima govorio o razlici izmedju prirodno i drustveno odredjenog coveka. Odlazi u pokrajinu gde su ljudi iznenadjujuce gostoljubivi i gde je novac retka pojava. Izmedju njih se javlja ljubav. Oni zive u skladu sa prirodom. Julija vodi brigu o svom vrtu koji predstavlja . veka. Sen – Pre napusta zenevsku oblast. On je govorio o gubitku ljudske srece u savremenom drustvu i potrazi za izgubljenim vrednostima u svojim najvaznijim delima: Nova Eloiza. Julija na kraju prihvata svoju obavezu. jer joj je za supruga namenio starijeg plemica Volmara. Emil i Drustveni dogovor. On krece na put oko sveta. U njihovom domu dekorativno je zamenjeno korisnim. Protagonista romana Nova Eloiza je Sen – Pre. Julijin otac se protivi udaji kceri za coveka skromnog gradjanskog porekla. jer je smatrao da civilizovani covek nije sacuvao svoju ljudsku bit. pa su ljudi zbog toga srecni. vec je postao tasto bice kojem je stalo samo do uspeha u drustvu i povecanja imovine. U drugom delu romana (od IV do VI dela) preovladavaju Rusoovi pogledi na porodicne odnose. Satira – knjizevno delo u kojem se na podrugljiv i duhovit nacin izrazava ostra osuda nekog drustva ili ljudskih mana. a izmedju Volmarovih i posluge vlada potpuni sklad. Zan – Zak Ruso. Kandid se zeni Kunigundom iako je ruzna (ironicno. Barona salju u Rim. veka cest je lik oca despota. To jezero je sveprisutno u romanu i na kraju ce zapecatiti Julijinu sudbinu.

U toj sentimentalistickoj atmosferi dom Volmarovih predstavlja uzor racionalnosti i utilitarnosti. Perspektiva je cesto iskrivljena. racionalni prijatelj emocionalnog Sen – Prea. Epistolarni roman (roman u pismima) doziveo je najveci procvat u 18. a mogu se menjati tacke gledista bez nametanja autorovog stava. Najcesce se spominje Publije Ovidije i njegova zbirka Heroide. a pretece se nalaze jos u antickom dobu. Ovaj Rusoov epistolarni roman podeljen je na sest delova. a glavni korespodenti su Julija i Sen – Pre. Ima i pisama drugih likova. kao sto su Julijina sestricina i Bromston. Zato se moze govoriti o polifonijskom romanu. Pisma su tada bila idealno sredstvo za iskazivanje osecanja i ispovedanje. Smrt je za nju oslobodjenje od svih prepreka u ljubavi prema voljenom coveku. za razliku od romana u trecem licu koji je sklon objektivizaciji. krajnje subjektivna. veku. . Nova Eloiza je izraziti primer sentimentalnog romana u kojem su emocionalne reakcije junaka intenzivnije nego sto se cini primerenim. kao sto su Pamela i Klarisa. a rastanak obecanje apsolutnog sjedinjenja. u pojedinim delovima zagovara se i drugaciji nacin zivota – vino i euforija. Na kraju umire spasavajuci svoje dete iz jezera. zivotna radost bez asketizma.alegoriju njene duse i skrivenih nemira. Ipak. Pocetkom procvata smatra se pojava Ricardsonovih dela.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful