P. 1
ANATOMIJA SKRIPTA

ANATOMIJA SKRIPTA

|Views: 2,358|Likes:
Published by Damir Delić

More info:

Published by: Damir Delić on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

1.

GLANDULA THYROIDEA
Glandula tireoidea je endokrina ţlijezda smještena u prednjem dijelu vrata, ispred dušnika. IzgraĊena je od dva reţnja desnog i lijevog, lobus dekster et sinister. Ove reţnjeve povezuje istmus glandule tireoidee koji se nalazi u visini od 2-4. trahealne hrskavice. Nekada od istmusa polazi uski krak ţljezdanog tkiva koji dopire do hioidne kosti. To je lobus piramidalis koji predstavlja ostatak duktus tireoglosusa iz embrionalnog doba. O njemu treba voditi raĉuna kod izvoĊenja gornje traheotomije. Straţnji dijelovi medijalne površine reţnjeva tireoidne ţlijezde dolaze u odnos sa jednjakom i n. laringeus rekurensom koji teĉe u brazdi izmeĊu jednjaka i dušnika. Lateralno reţnjevi su u odnosu sa ţilno-nervnim snopom vrata kojeg ĉine a. karotis komunis-medijalno, v. jugularis internalateralno i n. vagus-u sredini i straga. Glandula tireoidea je povezana sa trahejom pomoću nekoliko fibroznih snopova koji su oznaĉeni kao ligamenta suspenzoria glandule tireoidee. Osim toga dijelovi m. sternotireideusa koji se spuštaju sa jeziĉne kosti i fiksiraju na kapsulu ove ţlijezde ĉine tzv. m. levator glandule tireoidee. Osim prethodno opisanog kompaktnog dijela ţlijezde, ĉesto nalazimo tzv. akcesorne tireoidne ţlijezde. Razlikujemo: 1. 2. 3. 4. 5. glandule tireoidee akcesorije suprahioidee koje leţe iznad jeziĉne kosti, glandule tireoidee akcesorije infrahioidee koje leţe ispod jeziĉne kosti, glandule tireoidee akcesorije prehioidee koje leţe ispred jeziĉne kosti, glandule tireoidee akcesorije posteriores koje leţe izmeĊu traheje i ezofagusa i glandule tireoidee akcesorije inferiores koje se nalaze u toraksu, a smještene su ispred traheje. Tireoidna ţlijezda je dobro vaskularizirana. Arterijsku krv joj dovode dvije aa. tireoidee superiores, grane a. karotis eksterne, te dvije aa. tireoidee inferiores koje se odvajaju od trunkus tireocervikalisa, koji pripada a. subklaviji. Nekada imamo i petu tireoidnu arteriju. To je arterija tireoidea ima koja se odvaja od a. karotis komunis ili od trunkus brahiocefalikusa. Sa gornjih dijelova ţlijezde vensku krv odvode vv. tireoidee superiores koje se uljevaju u v. jugularis internu. Sa lateralnih strana idu vv. tireoidee medije koje se takoĊe uljevaju u v. jugularis internu. U donjim dijelovima ţlijezde formira se pleksus tireoideus impar iz kojeg odlazi v. tireoidea ima koja se uljeva u v. brahiocefaliku sinistru. Tireoidna ţlijezda luĉi tiroksin i trijod tironin. To su hormoni koji imaju veoma vaţnu ulogu u normalnom odvijanju metabolizma i regulaciji brojnih funkcija u organizmu (sazrijevanje nervnog sistema, rad srca itd).

2. TRACHEA
Traheja ili dušnik je dio respiratorne cijevi koji se proteţe od donjeg ruba prstenaste hrskavice do mjesta gdje poĉinju bronhi. Proteţe se od 6. cervikalnog do 4. torakalnog pršljena. Mjesto gdje se dijeli na bronhe zove se bifurkacijo traheje I nalazi se u projekciji 4. torakalnog, odnosno procesus spinosusa 3. torakalnog pršljena. Na traheji opisujemo cervikalni I torakalni dio. Cervikalni dio leţi u medijalnoj liniji, dok je torakalni pomaknut malo u desnu stranu. Na njenoj vanjskoj površini imamo jedno udubljenje koga ĉini glandula tireoidea. To je impresio tireoidea. Osim njega, malo poviše bifurkacije imamo otisak od arkusa aorte koji se zove impresio aortika. Što se tiĉe odnosa, sprijeda na cervikalni dio priljeţe istmus glandule tireoidee, potom jeprednji zid u odnosu sa pleksus tireoideus impar I venom tireoideom imom, te sa timusom. Straga je u odnosu sa ezofagusom. Lateralne strane pokrivaju reţnjevi štitne ţlijezde, a prema dolje lateralne strane su odnosu sa ţilno-nervnim snopom vrata koga ĉine arterija karotis komunis-medijalno, vena jugularis interna-lateralno i nervus vagus-u sredini i straga. U uglu izmeĊu traheje i ezofagusa teku nervi laringei rekurentes. Torakalni dio je smješten u gornjem medijatinumu.

Sprijeda ga kriţa vena brahijocefalika sinistra, a ispod toga trunkus brahijocefalikus, arterija karotis komunis sinistra i arkus aorte. Straga leţi nja jednjaku. Lijeva strana torakalnog dijela je u odnosu sa pleurom medijastinalis, nervus laringeus rekurensom i arkusom aorte. Desna strana torakalnog dijela je takoĊe u odnosu sa pleurom medijastinalis, sa venom kavom superior i venom azigos. U graĊi traheje imamo: 1. tunika fibroelastika koja se proteţe korz cijelu traheju. U nju su uloţene hrskavice traheje, a dio ove tunike fibroelastike koji spaja dvije hrskavice zove se lig. anulare. 2. kartilagines traheales, odnosno hrskavice traheje imaju oblik nepotpunih prstenova koji su otvoreni prema natrag. Imai ih 16-20. Zadnja hrskavica posjeduje izdanak koji ide prema dolje i podupire tzv. trahealni greben. Ovaj greben dijeli struju zraka i rasporeĊuje je u odgovarajući bronh. 3. tunika muskularis nalazi se na straţnjem zidu koji se oznaĉava kao parijes membranaceus. 4. tunika mukoza-sluznica je blijedocrvena i u lamini propriji posjeduje mnogobrojne ţlijezde nazvane glandule traheales.

3. SINUS PARANASALES Paranazalni sinusi su pneumatizirani prostori koji se nalaze uz nosnu duplju i sa njom komuniciraju. Ima ih 4: sinus spfenoidalis, maksilaris, frontalis i etmoidalis. Sinus sfenoidalis je smješten u trupu klinaste kosti, i jednom pregradom, septum sinuum sfenoidalium podijeljen je na dva dijela koji ne moraju biti jednaki. Nekada postoji i više pregrada koje sfenoidalni sinus dijele na više odjeljaka. Sfenoidalni sinusi, kada su jako razvijeni šalju svoje produţetke prema malim i velikim krilima, te pterigoidnim narastcima, što moţe uzrokovati komplikacije pri upalama i operativnim zahvatima u ovom podruĉju. Aperturae sinus sfenodalis se nalaze u malim koštanim školjkama zvanim conhae sfenoidales (osicula Bertini), koje su najprije samostalne, a potom srastu sa klinastom kosti. Sinus sfenoidalis e otvara preko recesus sfenoetmoidalis u gornji nosni hodnik. Kroz sfenoidalni sinus se moţe pristupit na hipofizu, što se oznaĉava kao transfenoidalni pristup. Sinus maxillaris je koštana šupljina ispunjena zrakom i obloţena sluznicom nosne duplje. Ima kao i trup gornje vilice oblik trostrane piramide sa bazom prema medijalno i vrhom prema lateralno. Koštani zidovi maksilarnoga sinusa predstavljeni stranama na trupu gornje vilice. Na medijalnom zidu sinusa koji ujedno predstavlja njegovu bazu, nalazi se trokutasti procjep hiatus maksilaris koji je pomoću nastavaka triju susjednih kostiju podijeljen na tri manja, sekundarna otvora, prednji, srednji i straţnji. Jedino je srednji prolazan, dok su prednji i straţnji zatvoreni sluznicom nosne duplje oznaĉenom kao fontikuli nasales. Pomenuti narastci susjednih kostiju koji uĉestvuju u suţavanju hiatusa maksilarisa su: odozgo, procesus uncinatus osis etmoidalis, straga, procesus maksilaris osis palatini i odozdo, procesus etmoidalis conhae nasalis inferioris. Otvor koji ostaje prohodan ima polumjeseĉast oblik te je nazvan hiatus semilunaris. On se otvara u meatus nasi medius. Osim centralne šupljine sinus maxillaris posjeduje i ĉetiri produţetka ili recesusa i to: recesus zigomatikus prema istoimenom narastku, recesus frontalis prema procesusu frontalisu, recesus palatinus prema procesusu palatinusu i recesus alveolaris prema alveolarnom narastku. Od njih je sa praktiĉnog aspekta najznaĉajniji recessus alveolaris koji se pruţa iznad korijenova predkutnjaka i kutnjaka, a izuzetno iznad korijena oĉnjaka. Korijenovi zuba preko ovog recesusa imaju blizak odnos sa sinusnom šupljinom, a ĉesto svojim vrhovima strše u nju. Najbliţe odnose sa sinusom imaju korijenovi prvog i drugog kutnjaka, te umnjak, ĉime se objašnjava mogućnost prenosa patoloških procesa sa korijenova ovih zuba na sinus maxillaris, kao i mogućnost prodiranja njihovih zalomljenih dijelova u šupljinu

Lateralne ploštine u donjoj polovini pokazuju jednu brazdu. 4. cellulae ethmoidales posteriores u meatus nasi superior. kartilago alaris major. septum sinuum frontalium. Prednje. Od radiksa do apeksa proteţe se dorzum nasi. Volumen mu varira od 5 do 25 cm³. Osnovu vanjskog nosa ĉine koštani i hrskaviĉni skelet. On se otvara na donjoj strani kosti. Odajice su obloţene sluznicom nosne duplje i sve skupa ĉine sinus etmodalis. Hrskaviĉnu osnovu predstavljaju kartilago nasi lateralis. sinus frontalis. Ove pregrade imaju veliki znaĉaj pri operacijama maksilarnog sinusa. te budu nadopunjene i zatvorene susjednim kostima sa kojima grade potpune koštane odajice. koji su odjeljeni sa pars mobilis septi nasi. HYPOPHYSIS CEREBRI Hipofiza (hypophysis s. Druge su u vidu poluodajica.8 grama.3 do 0. srednji (pars intermedia) i straţnji dio (pars . celulae etmoidales. a dolje i nazad do malih krila klinaste kosti. Zauzima ĉetiri petine hipofize. Obiĉno je podijeljen na dva dijela (koji ne moraju biti simetriĉni) pregradom. a izmeĊu desnog i lijevog sinus cavernosusa. Iznad hipofize nalaze se hipotalamus i optiĉka hijazma. koja u sredini posjeduje otvor za prolaz infundibuluma. Mjesto gdje nos prelazi u ĉelo oznaĉava se kao radiks nasi. Komunicira sa srednjim nosnim hodnikom preko infundibuluma. a u sluĉajevima maksimalne razvijenosti ĉeoni sinus se pruţa prema gore sve do tjemene kosti. apeks nasi koji je slobodan i okrenut prema dolje i naprijed. Kroz šupljinu maksilarnog sinusa ĉesto se pruţaju parcijalne ili Underwood-ove i totalne pregrade. te prelazi na obraze. celulae etmoidales mediae otvaraju se u meatus nasi medius. ĉeona kost je pneumatizirana. Adenohipofiza je ektodermalnog porijekla. tako i po graĊi i funkciji. pa se i zove sella turcica. glandula pituitaria) je mala endokrina ţlijezda koja se nalazi na ventralnom dijelu hipotalamusa sa kojim je povezana svojom peteljkom ili infundibulumom. Na njemu opisujemo basis nasi koja leţi na licu. Sastoji se od tri dijela: prednji (pars anterior). Na donjoj ploštini nalaze se otvori. Dio lateralne ploštine koji se nalazi ispred i ispod ove brazde naziva se krilo nosa ili ala nasi. adeno i neurohipofize. te tri ploštine. Moţe postojati više pregrada koje ĉeoni sinus dijele na više odjeljaka. Neke od ovih odajica pripadaju iskljuĉivo etmoidalnoj kosti i nalaze se u unutrašnjosti labirinta. Adenohipofiza se najvećim dijelom nalazi u sella turcica. kartilagines alares minores i kartilagines alares akcesorije. sulkus alaris. NASUS EXTERNUS Vanjski nos ima oblik trostrane piramide. na mjestu koje odgovara glabeli i supercilijarnim arkusima. nares ili aperture nasales eksterne. od kojih je jedna donja. Udubina u kojoj je smještena hipofiza pokrivena je duplikaturom tvrde moţdane opna zvanom diaphragma sellae.sinusa prillikom ekstrakcija (vaĊenja zuba). na apertura sinus frontalis. odnosno posjeduje šupljinu. Na njega se prislanjaju mišićni sloj. a neurohipofiza po svom razvoju pripada diencefalonu. Smještena je u hipofiznoj udubini (fossa hypophysialis) na gornjoj strani trupa klinaste kosti. S obzirom na svoj poloţaj celulae etmoidales se dijele na prednje. a manjim dijelom iznad diaphragmae sellae. a dvije lateralne. potom vrh. Koštanu osnovu vanjskog nosa ĉine procesus frontalis maksile i osa nasalia. koje maksilarni sinus dijele na tzv. potkoţno tkivo i koţa. Hipofiza se sastoji iz dva osnovna dijela. akcesorne sinuse. Etmoidalni sinus se sastoji od tankih koštanih lamela koje meĊusobno ograniĉavaju veći broj šupljina zvanih etmoidalne odajice. 5. Teţina joj varira od 0. ĉiji je konkavitet okrenut prema gore i natrag. a straţnje. celulae etmoidales anteriores i srednje. srednje i straţnje. U unutrašnjosti frontalne kosti. Gornja strana trupa klinaste kosti izmeĊu tuberculuma i dorsuma sellae je u cjelini oblikovana kao tursko sedlo. koji se razlikuju kako po razvoju.

Adenohipofizni hormoni su u zavisnosti od njihove hemijske graĊe. a kod muškaraca aktivira spermatogeni epitel testisa. paraventricularis) koji prethodno formiraju tr.Adrenokortikotropni hormon (ACTH) stimulira sekreciju glukokortikoida iz kore nadbubreţne ţlijezde. Na fenestriranim kapilarama partis posterioris završavaju aksoni iz magnocelularnih jedara hipotalamusa ( nc. hypophysiales superiores et inferiores koje se odvajaju od supraklinoidnog i kavernoznog segmenta a. Prolaktin potiĉe razvoj mljeĉne ţlijezde i laktaciju.Luteinizirajući hormon (LH) uzrokuje ovulaciju. Portalni krvotok hipofize je dio tzv. Kapilari u ovom spletu su fenestrirani i u kontaktu su sa peptidergiĉnim i dopaminergiĉnim aksonima iz hipotalamusa. Ĉine ga pituciti. Neurohipofiza je dio pituitarne ţlijezde koji se razvija iz diencefalona. a u nešto manjoj mjeri i sekreciju mineralokortikoida. Sastoji se iz tri dijela: eminentia mediana. neurovaskularne mreţe preko koje hipotalamus djeluje na izluĉivanje hormona . portae u jetri. i prolaktin) Somatotropni hormon (STH) stimulira rast tijela nakon roĊenja. hypothalamohypophysialis. U njoj se nalazi proksimalni dio tzv. Tiro – stimulirajući hormon (TSH) djeluje na folikularne ćelije štitne ţlijezde koje pod njegovim uticajem izluĉuju hormon tiroksin. Kapilari iz primarnog kapilarnog spleta se spajaju i formiraju duge portalne sudove koji se spuštaju kroz infundibulum do adenohipofize. Eminentia mediana se nalazi na granici sa hipotalamusom.infundibularis). zajedno sa pars infundibularisom adenohipofize ĉini peteljku ĉitave hipofize. On djeluje na permeabilnost distalnih tubula bubrega u smislu povećanja reapsorpcije vode i elektrolita iz primarnog urina u cirkulaciju. dok pars infundibularis predstavlja supraselarni nastavak adenohipofize koji u vidu nepotpune ogrlice obuhvata gornji dio infundibuluma. te završeci dopaminergiĉkih aksona tuberoinfundibularnog trakta iz nc. arcuatusa. Funkcija melanostimulirajućeg hormona kod ĉovjeka nije poznata. Infundibulum. primarni kapilarni splet. Antidiuretski hormon (ADH) ili vazopresin stavaraju magnocelularni neuroni supraoptiĉkog jedra hipotalamusa. su sliĉno v. Pars posterior se nalazi u kaudalnom dijelu sellae turcicae. Pars anterior zauzima rostralni dio hipofizne udubine i predstavlja najveći i najvaţniji dio adenohipofize. luteinizirajući – LH i folikulostimulirajući – FSH). carotis internae. infundibulum i pars posterior. Pars intermedia se nalazi na granici izmeĊu adeno i neurohipofize. jednog u eminentia mediana i drugog u adenohipofizi. grupisani u tri klase: glukoproteinski. Oksitocin je hormon kojeg stvaraju magnocelularni neuroni paraventrikularnog jedra hipotalamusa. brojni kapilari. Ovaj hormon ima dva glavna fiziološka uĉinka: podstiĉe otpuštanje mlijeka iz dojke i uzrokuje kontrakciju glatke muskulature materice za vrijeme poroĊaja. umetnute izmeĊu dva kapilarna spleta. U ovom dijelu adenohipofize nalazi se jedan dio primarne kapilarne mreţe. Folikulo – stimulirajući hormon (FSH) potiĉe rast folikula u ovarijumu. potom završeci aksona peptidergiĉkih neurona iz jedara hipotalamusa na ĉijim se krajevima luĉe releasing i inhibiting hormoni. Portalne krvne ţile hipofize. Hipofizu vaskulariziraju aa. te završeci aksona iz pojedinih jedara hipotalamusa. U skupinu opiomelanokortnih hormona spadaju adrenokortikotropni (ACTH) i melanostimulirajući hoormon (MSH). te aksonski završeci koji uglavnom potiĉu iz magnocelularnih jedara hipotalamusa. Eminentiu medianu i gornji dio infundibuluma opskrbljuju gornje hipofizarne arterije koje u pomenutim strukturama prave tzv. supraopticus i nc. Glukoproteinski hormoni (tiro-stimulirajući – TSH. dok kod muškaraca stimulira intersticijske (Leydig-ove) ćelije na sekreciju testosterona Mamosomatotropni hormoni (somatotropni hormon – STH. portalnog krvotoka hipofize. Ona obuhvata gornji dio infundibuluma na ventralnom zidu treće moţdane komore. Na aksonskim terminalima oslobaĊaju se oksitocin i antidiuretski hormon (ADH) ili vazopresin. Od ovih sudova u adenohipofizi se formira sekundarni kapilarni splet. mamosomatotropni i opiomelanokortni hormoni.

Desna aurikual je u embrionalno doba bila pravi atrij. nazvane bronhioli respiratori. 9. treba pomenuti da u hilusu lijevog pluća bronh se nalazi u sredini i straga. odnosno alveole. VENTRICULUS SINISTER Lijeva komora ima dosta deblje zidove od desne jer pokreće veliki ili somatski krvotok. a straga mali dio lobus superiora i lobus inferior. rebra. koji po zidovima imaju male mjehuriće. To su lobus superior. do procesus spinosusa 9. rebra. ili 10. Granicu izmeĊu aurikule dekstre i atrija ĉini greben. rebra. tako je i kod lijevog ulazni dio hrapav. Zbog kosog toka fisure oblikve. PLUĆNI ACINUS Dio pluća koji u sebi sadrţi elemente nastale diobom terminalnog bronhiola naziva se plućni acinus. krista terminalis. cervikalnog do procesus spinosusa 3. što odgovara ulasku velikih vena u njega. Naime terminalni bronhiolus se dijeli prvo na dvije grane. rebra. 7. dok se ispod arterija nalaze vene pulmonales. bronh se nalazi najviše gore. torakalnog pršljena. medius et inferior. što se ponavlja tri do ĉetiri puta. Straga ide od 7. i 7.adenohipofize (preko releasing i inhibiting hormona). treba pomenuti da u hilusu desnog pluća. 6. sprijeda ćemo vidjeti samo lobus superior. Lobus inferior vidimo samo straga. Lobus medius i inferior odjeljuje fisura oblikva koja ima gotova identiĉan tok kao i ona sa desne strane. Na bazi lijevog ventrikula nalazimo dva otvora. Prednji dio desnog atrija ĉini aurikula dekstra u koj se nalaze mnogobrojni mišićni snopovi nazvani trabekule karnee. potom ide koso od natrag i gore prema naprijed i dolje. Acinusi su meĊusobno odjeljeni sa vezivom koje ĉini interacinozna septa. Dakle svi ovi pobrojani elementi ĉine plućni acinus. Lobus superior se sprijeda proteţe 3-4 cm iznad klavikule do 4. Konaĉni produkti tog djeljenja su cjevĉice nazvane duktuli alveolares. rebra. To su ostium venozum sinistrum koji je zatvoren sa valva bikuspidalis ili mitralis i ostium arteriozum sinistrum ili ostium aorte koji je zatvoren sa valva aorte. Izlazni dio lijevog ventrikula je postavljen straga i upravljen prema desno. 10-20 acinusa ĉini plućni reţnjić. lobulus pulmonis. Lobus superior se sprijeda proteţe 3-4 cm iznad klavikule do granice izmeĊu 6. Lobus superior i medius odjeljuje fisura horizontalis koja ide tokom 4.Vensku krv iz hipofize skupljaju tzv. Kao i kod desnog ventrikula. dok je sadašnji atrij tada bio samo proširenje šupljih vena oznaĉeno kao sinus venarum kavarum. i 7. za razliku od desnog koji je spljošten jer se akomodira prema lijevom ventrikulu. torakalnog pršljena. Sa gornje strane u desni atrij ulazi . hipofizarne vene koje se uljevaju u sinus cavernosus. Ova dva reţnja su odvojena pomoću fisure oblikve. Ima oblik konusa. PULMO SINISTER Lijevo pluće ima dva reţnja: lobus superior et lobus inferior. Lobus inferior nalazimo samo sa straţnje strane. torakalnog pršljena. ispod njega su arterije pulmonales. ATRIUM DEXTRUM Desni atrij je izduţen u smjeru od gore prema dole. cervikalnog do procesus spinosus 3. Straga ide od 7. koja ide od naprijed i lijevo prema natrag i desno i odgovara sulkusu terminalisu na vanjskoj strani. Osim ovih karakteristika. Ovi plućni reţnjići su odjeljeni debljim vezivnim pregradama koje ĉine interlobularna septa. torakalnog pršljena. do procesus spinosus 9. Ovaj reţanj ne vidimo sa straţnje strane. Donje hipofizarne arterije snabdjevaju neurohipofizu. torakalnog pršljena. a iznad i ispred bronha su arterije pulmonales. 8. te završi na spoju koštanog i hrskaviĉnog dijela 6. ĉiji je zid ispunjen alveolama. Svaki duktus alveolaris zvršava dijeleći se na 2 slijepa kraja. tako da se aorta i trunkus pulmonalis kriţaju. Svaki bronhiolus respiratorius dijeli se dalje na dvije ili tri grane. Lobus medius ide od 4. Proteţe se od procesus spinosus 3. ispod njega su vene pulmonales. do granice izmeĊu 6. ili 10. a u podruĉju vrha ulazi terminalni bronhiolus. Osim ovih karakteristika. On ima oblik piramide kojoj je baza okrenuta prema površini pluća. Proteţe se od 3. PULMO DEXTER Desno pluiće ima tri reţnja. 10. zbog debljine svojih zidova. Fisura oblikva zapoĉinje straga u visini procesus spinosusa 3. a izlazni gladak.

Isto tako sa lijeve strane vidimo aurikulu sinistru. bazu i tri strane. nego se kao rub uzima ĉitava facijes pulmonalis. Na ventrikularnom dijelu sprijeda se nalazi sulkus interventrikularis anterior. desno od sulkus interventrikularis anteriora nalazi se konus arteriozus ili infundibulum od kojeg odlazi trunkus pulmonalis. Treća strana je u kontaktu sa lijevim plućem. IzmeĊu ulaza ovih vena nalazi se izboĉenje. koja je ostatak ovalnog otovra iz embrionalnog doba. tuberkulum intervenozum. jer embrio ne diše. sulkus interventrikularis posterior. Na lijevoj strani nema izrazitog ruba. Atriji su meĊusobno odjeljeni sa vanjske strane jednom brazdom nazvanom sulkus interatrijalis. Ispod nje nalazi se ušće sinus koronariusa sa svojom valvulom. koji ide prema vrhu srca. te se zove facijes sternokostalis.vena kava superior. Ove dvije brazde se sastaju i ĉine usjek. interkostalnom prostoru. Rub izmeĊu facijes dijafragmatike i sternokostalis je dobro iraţen. Sa desne strane nalazi se aurikula dekstra koja je u embrionalno doba predstavlja pravi atrij. dolazeći nešto desno od samog vrha. Druga je okrenuta prema natrag i dole i leţi na dijafragmi. vrh. valvula vene kave inferior. Od ove tri strane. ĉime pravi oštri rub ili margo akutus. odnosno jedne trostrane piramide na kojoj opisujemo. U desni atrij ulaze vena kava superior i inferior. te je oznaĉena kao facijes pulmonalis. Od valvule vene kave inferior prema prednjeg kraju lijevog zida proteţe se nabor endokarda koga ĉini jedan fibrozni snop nazvan tendo Todari. Naime krv u tom periodu ne ide u desni ventrikul. te se kod kontrakcije srca moţe jaĉe pregnuti. koja ĉini tupi rub. 12. MORFOLOGIJA SRCA Srce ima oblik konusa. Na granici izmeĊu ovih krvnih ţila i aurikule dekstre nalazi se sulkus terminalis atrii dekstri. 11. Naime. IzmeĊu ušća vene kave inferior i desnog atrijiventrikularnog ušća nalaze se otvori malih srĉanih vena. Obje aurikule obuhvataju velike arterijske krvne ţile. nazvan margo obtuzus. Baza srca sa svom krvnim ţilama na njoj ĉini srĉanu krunu ili koronu kordis. 1 cm medijalno od mamilarne linije kao srĉani udarac ili iktus kordis. Dijelimo je na pleuru kostalis. Margo akutus i obtuzus su uslovljeni graĊom komora. jedna je prislonjena uz prednji zid toraksa. PLEURA PARIETALIS Pleura parijetalis oblaţe unutrašnju površinu šupljine u kojoj se nalaze pluća. U lijevi atrij ulazi 4-5 pulmonalnih vena. Fosa ovalis je omeĊena sa limbus fose ovalis. Srca je izvana jednom popreĉnom brazdom zvanom sulkus koronarius podjeljeno na dva dijela: ventrikularni (komorni) i atrijalni (pretkomorni) dio. te sinus koronarius. Još više prema dolje nalazimo desno atrijoventrikularno ušće. Ušće vene kave inferiorm ima svoju valvulu. koji sprijeĉava sudar krvnih struja iz ove dvije vene. Inaĉe foramen ovale koji postoji u embrionalno doba povezuje desni i lijevi atrij. pleuru medijastinalis i pleuru dijafragmatiku. koji takoĊe dolazi nešto desno od vrha ili apeksa srca. Lijevo od ove incisure je dio srca koji pripada lijevom ventrikulu i koji se palpira u 5. a sa donje vena kava inferior. pa je nazivamo facijes dijafragmatika. Na straţnjoj strani nalazi se druga brazda. desna komora je tanja nego lijeva. Oznaĉavamo ga margo dekster ili akutus. incisura apicis kordis. On je vaţan za odreĊivanje poloţaja Ašof-Tavarinog ĉvora. koje vodi u desni ventrikul. Na njemu sa nalazimo jedno udubljenje nazvano fosa ovalis. Na prednjoj strani ventrikularnog dijela srca. . Lijevi zid desnog atrija ĉini septum interatrijale koji ga odvaja od lijevog atrija. Na atrijalnom dijelu srca razlikujemo desni i lijevi atrij. foramina venarum minimarum.

mezopneumonijum. Ima oblik konusa sa bazom prema dolje i vrhom prema gore. 13. Dijeli se na subendotelijalni sloj vezivnog tkiva. Onaj dio pleure parijetalis koji se izdiţe iznad prvog rebra zove se kupula pleure. debljine 20-50 mikrona koja pokriva unutrašnju stranu srĉanog zida. Sa njima je povezuje fascija endotoracika. IzmeĊu visceralnog i parijetalnog lista seroznog perikarda nalazi se šupljina oznaĉena kao kavitas perikardiaka. Endokard ima tri sloja: 1. što se oznaĉava kao tamponada srca. On u svom gornjem dijelu meĊu svojim listovima sadrţi plućni korijen. Ligamenta perikardijakofrenika su razapeta izmeĊu dijafragme i perikarda. Fibrozni perikard je vreća izgraĊena od gustog vezivnog tkiva. U podruĉju plućnog korijena duplikatura pleure medijastinalis formira tzv. Fibrozni perikard je fiksiran za zidove grudnog koša slojem vezivnog tkiva koji potiĉe od fascije endotoracike. Kod perikarda razlikujemo dva lista: fibrozni-perikardium fibrozum i serozni-perikardium serozum. 2. koji se proteţe do dijafragme. Ona ĉini lateralne zidove medijatinuma. Pleura dijafragmatika pokriva kupulu dijafragme. dok ispod plućnog korijena listovi pleure medijastinalis priljeţu jedan uz drugog i formiraju lig. Ligamenta vertebroperikardijaka povezuju perikard sa kiĉmenim stubom. potom stratum intermedium sa tankim elastiĉnim nitima i vanjski sloj sa debelim elastiĉnim nitima. Stratum subendokardijale je takoĊe vezivni sloj koji povezuje endokard sa miokardom. Kupulu pleure ispunjava plućni vrh. Baza mu leţi na dijafragmi u podruĉju prednjeg lista centrum tendineuma.Pleura kostalis oblaţe unutrašnju površinu rebara. Endotel. ĉime se razlikuje od lamine proprije. Parijetalni list oblaţe unutrašnju stranu fibroznog perikarda. Osim njega. a venozne djelimiĉno. Visceralni list oblaţe srce i poĉetne dijelove velikih krvnih sudova. Postoje prednji. odnosno lateralne dijelove dijafragme koji nisu pokriveni perikardom. a ona ima veoma vaţan odnos sa arterijom subklavijom. Na venoznim i arterijskim ušćima endokard se previje na kuspise i semilunarne valvule. u fiksaciji fibroznog perikarda uĉestvuju i odreĊeni ligamenti. dok se u patološkim sluĉajevima u njoj moţe naći i do do 2 litra teĉnosti. te ih obavija sa obje strane. Pleura medijastinalis je razapeta izmeĊu prednjeg zida toraksa i kiĉme. PERICARDIUM Perikard je vreća koja obavija srce i poĉetne dijelove velikih krvnih ţila. U njemu nalazimo krvne ţile i nerve. perikard fiksiraju i perikardijakofreniĉni i vertebroperikardijaĉni ligamenti. Serozni perikard ima dva parijetalni i visceralni list. sternoperikardijakum inferius. meĊurebarnih prostora i jednog dijela sternuma. Ona se straga projektuje u nivou 7. te ĉini tuniku externu kordis ili epikard. Lamina proprije je sloj vezivnog tkiva. Veća koliĉina teĉnosti u kavitas perikardijaka ometa normalan rad srca. Razlikujemo lig. Taj sloj je oznaĉen kao epiperikardijalno vezivno tkivo. sternoperikardijakum superius (izmeĊu straţnje strane manubrijuma sterni i perikarda) i lig. te manje ili više glatkih mišićnih niti. Pored sternoperikardijaĉnih ligamenata. 3. ENDOCARDIUM Endokard je glatka membrana. pulmonale. Visceralni list oblaţe arterijske krvn ţile potpuno. Ova šupljina u normalnim okolnostima sadrţi malo serozne tekućine. kojeg ĉini jedan sloj ploĉastih stanica. 14. medijalni i lateralni ligament. koji se nalazi u blizini apeksa srca. cervikalnog pršljena. .

U gornjem dijelu rektuma imamo dvije tenije prednju i straţnju. U poĉetku leţi u gornjem dijelu fose iliake dekstre. 4. plike semilunares. . potpom prelazi preko kriste iliake. promjer mu je veći od tankog crijeva 3. takoĊe prednji. To je trabekula septomarginalis kroz koju prolazi krus dekstrum Hisovog snopića sprovodne muskulature srca. krista supraventrikularis koja predstavlja ostatak prvobitnog septuma izmeĊu ventrikula. Na debelom crijevu. gdje proizvodi otisak nazvan impresio kolika. te analogno njima i tri papilarna mišića. Njegov ulazni dio je kao i kod lijevog ventrikula hrapav. Ide gotovo vertikalno od dolje i naprijed prema gore i natrag. sulci transverzi. Na debelom crijevu nalazimo masne izdanke periteoneuma nazvane appendices epiploice. COLON ASCENDENS Kolon ascendens je dio debelog crijeva koji se proteţe od cekuma do fleksure koli dekstre. Uzduţna muskulatura nije rasporeĊena jednoliĉno. a završava na analnom otvoru. sakralnog pršljena. To su ostium venszum dekstrum koji je zatvoren sa valva trikuspidalis. VENTRICULUS DEXTER Desni ventrikul ima tanje zidove od lijevog jer pokreće mali ili pulmonalni krvotok. Drugi otvor je ostium arteriozum sinistrum ili ostium trunci pulmonalis kojeg zatvara valva trunci pulmonalis. kolon transverzum. Dijelimo ga na tri dijela: intestinum cekum. COLON SIGMOIDEUM Kolon sigmoideum je dio debelog crijeva koji se proteţe izmeĊu kolon descendensa i rektuma. izmeĊu tenija nalazimo popreĉna izboĉenja nazvana haustre koli. pa mu je poloţaj stalan 2. te dolazi u desnu lateralnu abdominalnu regiju po kojoj ide prema gore. 16. kvadratus lumborum. Na granici izmeĊu ulaznog i izlaznog dijela nalazi se greben. kolon descendens i kolon sigmoideum. teniju liberu i teniju mezokoliku.15. intestinum kolon i intestinum rectum. Ova trabekula je u vezi sa cristom supraventrikularis sa kojom omeĊuje okrugli otvor korz koji prolazi krv na putu od ulaznog do izlaznog dijela desnog ventrikula. Straga je u odnosu sa donjim dijelom prednje strane desnog bubrega. potom zavija prema dole. Na bazi ventrikularnog konusa nalazimo dva otvora. ono je jaĉe fiksirano za straţnji trbušni zid. medijalno i natrag i došavši do 3. medijalni i straţnji. duţina mu je oko 1.Kolon je dio debelog crijeva koji se proteţe od cekuma do rektuma.5 m. Poĉinje u visini kriste iliake. U graĊi debelog crijeva i kolona kao njegovog sastavnog dijela uoĉavamo neke makroskopske detalje: 1. Ova fleksura je u odnosu sa desnim reţnjem jetre. IzmeĊu ovih izboĉenja se brazed. Odmah ispod ove kriste nalazi se jedan jaki mesnati greben koji polazi od septuma i ide prema uglu kojeg ĉine prednji i straţnji zid desnog ventrikula. Sišavši u zdjelicu ide od lijeva na desno. Na cekumu kolonu imamo teniju omentalis. U poĉetku silazi niz lateralni rub m. 17. kojima u unutrašnjosti odgovaraju nabori. 6. dok mu je izlazni dio gladak. medijalni i straţnji. COLON Debelo crijevo je dio digestivnog trakta koji zapoĉinje slijepo ispod mjesta gdje ileum ulazi u kolon. 5. ali nema svog mezokolona jer je prirastao za straţnji trbušni zid. Ova valva posjeduje tri kuspisa i to prednji. već je smještena u 3 uzduţne vrpce koje zovemo tenije. Pokriven je sa peritoneumom. U tom dijelu leţi na m. Kolon sigmoideum je obavijen peritoneumom koji prelazi u mezokolon sigmoideum koji mu omogućava veliku pokretljivost. sakralnog pršljena prelazi u rektum. Inserciona linija mezokolon sigmoideuma prati već opisani tok samog kolon sigmoideuma. psoas majora. a više gore na donjem dijelu prednje strane desnog bubrega. potom ga kriţa i prelazi mu na medijalni rub. 18. Dijelimo ga u 4 dijela: kolon ascendens. a završava u nivou 3. U podruĉju fleksure koli dekstre prelazi u kolon transverzum.

Mjehur je u slobodnom dijelu koji nije u kontaktu sa jetrom pokriven peritoneumom.Kolon sigmoideum u poĉetku leţi u lijevoj boĉnoj udubini. Sluznica je nabrana. interlobares. od kojih odlaze radijalne kapilare u jetrene lobuluse. KRVOTOK JETRE Jetra ima funkcionalni i nutritivni krvotok. Korijenovi v. Oni se spajaju. To su duktus hepatikus dekster i sinister. v. lienalis i v. ove se skupljaju u vene hepatice koje se uljevaju u v. od kojih izmeĊu jetrenih reţnjića odlaze vv. koji predstavlja izvodni kanal ţuĉnog mjehura. gastrika sinistra koja ide uz malu krivinu ţeluca i uljeva se u v. a nalazi se izmeĊu dva lista hepatoduodenalnog ligamenta. koje ulaze u jetru i vaskulariziraju zidove ogranaka vene porte. porte se dijeli na ramus dekster i ramus sinister. lijena i pankreasa. zajedno sa duktus pankreatikusom majorom na papila duodeni major u podruĉju ampule hepatopankreatice. kolum vesice felee.Na ţuĉnom mjehuru opisujemo trup ili korpus vesice felee koji prema naprijed prelazi u slijepo zatvoreno dno. a u daljnjem toku smješten je iza pankreasa u kojem ĉesto izdubi jedan kanal. On ide prema dolje i desno. 21. lienalis. mesenterika superior et inferior. Ovaj fundus je okrenut prema dolje i naprijed i obiĉno prelazi preko donjeg ruba jetre. Kapacitet mu je izmeĊu 30 i 50 mililitara. portae nastaje iza glave pankreasa spajanjem v. v. koje ulaze u sabirne vene.Aretija hepatica proprija se u porti hepatic dijeli na dvije grane. U ţuĉnom mjehuru se nakuplja i koncentrira ţuĉ izvan perioda varenja hrane. VESICA FELEA Vesica felea ili ţuĉni mjehur je kruškoliki organ koji je smješten u fosi vesice felee na donjoj strain jetre. Duktus hepatikus komunis se spaja sa duktus cistikusom. hepatike proprije. Na pilorusu prima v. koje se uljevaju u venu kavu inferior.Straga leţi na sakralnoj kosti. Vena porte se takoĊe u porti hepatis dijeli na dvije grane koje ulaze u jetru. Duktus holedohus prolazi kroz lig. v. porte ili u v. duktus holedohus. Mišićni sloj mu ĉine unutrašnja longitudinalna i vanjska cirkularna mišićna vlakna. koja donosi materije na obradu u jetri. piloriku. kavu inferior. a njen sistem ĉine v. Sabirne vene se skupljaju u veća venska stable i konaĉno formiraju vene hepatice. gastrika sinsistra. a kod ţena sa matericom. interlobulares. duktus cistikus koji se spaja sa duktusom hepatikusom formirajući glavni ţuĉni vod. postaju deblji. te se konaĉni spajanjem formiraju dva velika ţuĉna voda u porti hepatis. Hepatoduodenale. trup ţuĉnog mjehura se suţava u vrat. 19. hepatiĉnih vena. dok nutritivni krvotok ĉini arterija hepatica proprija. a straga leţi na m. od kojih odlaze grane za jetrene lobuluse. Drugi dio kolon sigmoideuma leţi u maloj zdjelici. Od vrata se nastavlja izvodni kanal ţuĉnog mjehura. U pravcu porte hepatis. hepatoduodenale u kojem se nalazi izmeĊu duktus holedohusa i a. ţuĉnih vodova i dijelove Glisonove capsule. Njihovim spajanjem nastaje duktus holedohus. ĉijim spajanjem nastaje duktus hepatikus komunis. da bi njena površina bila veća i samim tim omogućena resorbcija i koncentracija ţuĉi. Došavši na donju stranu jetre. iliopsoasu. 20. Taj dio je kod muškarca sprijeda u odnosu sa mokraćnim mjehurom. 22. . Oni ulaze u jetru i daju vv. U tom dijelu okruţen je vijugama tankog crijeva. odnosno u fosi ilijaci sinistri. lienalis. Dug je oko 2 cm. Ide prema gore kroz lig. koja donosi hranljive tvari i kisik za same ćelije. fundus vesice velee. u kojem je smješten desno i ispred vene porte. Ove grane se dalje dijele i na kraju u Kiernanovim prostorima daju vv. centralis. EKSTRAHEPATIĈNI ŢUĈNI VODOVI Ţuĉni sistem zapoĉinje u Kiernanovim prostorima u jetri. Zadnjim dijelom teĉe u zidu pars descendens duodeni i otvara se. porte su: 1. Funkcionalni krvotok ĉini vena porte. Vene centrales ulaze u sabirne vene. odakle polaze interlobularni ţuĉni vodovi. Od ovih grana odlaze arterije interlobulares. interlobulares. mesenterike superior i v.V. VENA PORTAE Ova vena prima vene probavnog trakta. Ide zatim iza gornjeg dijela duodenuma. IzmeĊu hepatocita od interlobularnih vena odlaze radijalne kapilare koje utiĉu u v. Krv kapilarne mereţe iz jetrenih lobulusa kupe vene centrals.

ekstermitas uterina i tubaria. Unutrašnja površina jajovoda posjeduje uzduţne nabore sluznice. lienalis poĉinje u hilusu slezene. Ovarijum je smješten na lateralnom zidu male zdjelice. gastroepiploiku dekstru. preko kojeg jajovod komunicira sa peritonealnom šupljinom. On se u superolateralnom uglu uterusa nastavlja na pars uterina. idući od lateralno prema medijalno. koliku dektru i mediu. gore i lateralno sa a. v. Ovaj dio tube se otvara u matericu preko otvora nazvanog ostium uterinum tube uterine. ostium abdominalis tube uterine. rektalis superior iz gornjeg dijela pleksus rektalisa. pankreatice i duodenales. sa kojom ĉini v. porte. Pars uterina je dio jajovoda koji prolazi kroz zid uterusa. margo liber i mesovarikus i dva kraja. Na njemu nalazimo otvor. te v. Ovo udubljenje je omeĊeno sprijeda hvatištem lig latum uteri. i v. porte. Na jajovodu opisujemo. v. 3. i oznaĉeni su kao plike ampulares. pankreatikoduodenales. iliaka eksterna. Smještena je u udubljenju koje se zove fosa ovarika. Njegova površina je kod ţena puna oţiljaka što pokazuje mjesta kroz koja izlaze zrele jajne stanice. latum uteri. Na jajniku opisujemo 2 strane: facies lateralis et medialis. 3. Istmus je uzak i ima cilindriĉan oblik. dolazi do oplodnje. mezenterikom superior. plike tubarije. Ovi nabori su najbolje razvijeni u ampularnom dijelu. iliake komunis na a. Ova duplikatura povezuje tubu uterinu za lig. kada nastaje tzv. a oznaĉena je kao fimbrija ovarika. intestinales. Tuba uterina je obavijena peritoneumom koji se nastavlja kao duplikatura nazvana mezosalpings. ide gornjim rubom pankreasa. . ileokoliku. Na svom putu prima vv. 24. Facies lateralis je konveksna. kolike sinistre. abdominalna trudnoća. 2. mesenterika superior je najveći korijen v. te se spaja sa v. TUBA UTERINA Tuba uterina ili jajovod je kanal u ĉijoj vanjskoj trećini. a dolje sa a. na mjestu koje odgovara djeljenju a.Ampula tube uterine je dio koji se nastavlja na infundibulum. te vv. v. gastroepiploiku sinistru. Prima vv. dva ruba. odnosno spajanja muške i ţenske spolne stanice. straga sa a. To je prošireni dio jajovoda koji lagano prelazi u suţenje nazvano istmus tube uterine. Kroz ovaj otvor ulazi jajna stanica. Mezosalpings i peritoneum koji pokriva fosu ovariku omeĊuju jednu peritonealnu vreću nazvanu bursa ovarika koja komunicira sa peritonealnom šupljinom. iliaku internu i eksternu. koja je vrlo opasna. Uljeva se u v. gastrice breves i v. infundibulum tube uterine predstavlja lateralni kraj jajovoda. latum uteri. 4. v. lienalis. Kod djevojaka koje nisu imale menstruacije. sigmoidee i vv. 23. Jedna od ovih fimbrija je najduţa i dopire do ovarijuma.facies medialis pokriva nabor peritoneuma nazvan mezosalpings koji povezuje tubu uterinu za lig. obturatoria. U sluĉaju upala ovi nabori mogu sinehijama potpuno suziti lumen jajovoda i onemogućiti prolaz oploĊene jajne stanice u matericu što rezultira razvojem ploda u jajovodu sa nastankom vrlo opasne tubarne trudnoće. površina ovog organa je glatka. vv. Fimbrije pomaţu jajnoj stanici da uĊe iz trbušne duplje u jajovod. Sa infundibuluma odlazi 12-15 resica koje su oznaĉene kao fimbrije tube uterine. a osim toga ovaj organ funkcionira i kao ţlijezda sa unutrašnjim luĉenjem. mesenterika inferior poĉinje kao v. MeĊutim. OVARIUM Ovarijum ili jajnik je ţenska polna ţlijezda u kojoj se razvijaju ţenske polne stanice. nekoliko dijelova: 1. 4. nekada do oplodnje dolazi i u trbušnoj šupljini. Prima vv. v. ukoliko za to postoje uslovi.2. dakle prije puberteta. ilika interna.

Nazivamo ga korpus cavernozum uretre. latum uteri. Razapet je je izmeĊu margo mezovarikusa i straţnje ploštine lig. Teĉe u zidu mjehura oko 2 cm i otvara se na ostium ureteris. U svom donjem dijelu. 25. ovarii proprijum ovari je razapet izmeĊu gornjeg kraja lateralnog ruba uterusa i ekstremitas uterina ovarijuma. Prolaze kroz abdomen i malu zdjelicu. Kroz njega prolaze a. odnosno mokraćnog mjehura. a lijevi preko arterije iliake komunis. tako da na ureterima opisujemo pars abdominalis i pars pelvina. levator ani. lig. mezovarijum je nabor peritoneuma smješten u sagitalnoj ravni. Ekstremitas uterina je okrenuta prema dolje i medijalno i u odnosu je sa uterusom. prolazi kroz dijafragmu urogenitale i otvara se na ostium uretre externumu. Tunika muskularis. Duţina uretera iznosi oko 30 cm. 3. Inaĉe za ovaj rub se veţe duplikatura peritoneuma nazvana mezoovarijum po ĉemu je ovaj rub i dobio ime. 26. a straga sa vaginom. Desni ureter prealzi preko arterije iliake eksterne. Teku koso od gore i lateralno prema dolje i medijalno. Margo liber je konveksan i okrenut je prema natrag dolazeći u odnos sa rektumom. Uvlaĉi se izmeĊu prednjeg zida vagine i straţnjeg zida vesike urinarije. limfni sudovi i ţivĉani pleksus ovarikus. latum uteri. lateralno sa m. sadrţi dva sloja glatkih i jedan sloj prugastih mišićnih niti koje potiĉu od okolnih mišića. Duga je oko 3 cm.Margo mezovarikus je ravan i okrenut je prema naprijed. s tim da je desni nešto kraći zbog toga što je desni bubreg niţe postavljen. i vv. gdje ga prati arterija uterina. psaoas majora. lateralno sa m. URETER Ureteri ili mokraćovodi su tanke cijevi koje se proteţu izmeĊu pelvis renalisa i vesike urinarije. URETHRA FEMININA Uretra feminine je cilindrĉna cijev preko koje mokraćni mjehur ţena komunicira sa vanjskom sredinom. te ide prema vratu materice. Njihovi otvori nalaze se u blizini ostium uretre externuma. Pored njih. Kriţa duktus defeens. te nakon toga ulaze u malu zdjelicu. To su: 1. Za ovarijum se veţu tri ligamenta koja ga fiksiraju u njegovom stalnom poloţaju. Ekstremitas tubaria je okrenuta prema gore i lateralno. Kroz njega ulaze i izlaze krvni sudovi i ţivci ovarija. MEDULLA OBLONGATA . od koje je odjeljuje septum uretrovaginale. a kod ţena arterija i vena ovarika. potom prolazi izmeĊu vesikule seminalis i vesike urinarije i ulazi u zid vesike urinarije. Na desnoj i lijevoj strani kriţaju ga kod muškarca arterija i vena testikularis. oko 2 cm iza klitorisa. a u odnosu je sa fimbrijama tube uterine. 2. koji se nalazi u gornjem dijelu vestibuluma vagine. Gornji dio uretre feminine je u odnosu sprijeda sa venoznim pleksusom vesikopudendalisom. ide prema dolje i naprijed. Idući kroz zid mokraćnog mjehura. na straţnjem zidu imamo i glandule parauretrales. Teĉe preko m. Kod muškarca teĉe uz lateralni zid zdjelice i dolazi do njenog dna. transverus perinei profundus. 27. suspenzorium ovarii koji ide od lumbalne regije na gornji kraj margo mezovarikusa. ovarice. 2. ureteri izdignu njegovu sluznicu u nabore koje oznaĉavamo kao plike ureterike. ţenska uretra je u odnosu sprijeda sa preuretralnim ligamentom. gdje zavija prema medijalno i naprijed. Sa strane ostium uretre externuma nalaze se dva mala otvora na koja se otvaraju duktus parauretrales. a straga sa vaginom. Uretra je graĊena od tri sloja: 1. 3. Potom ulazi u lig. koje dopiru u mišićni sloj. Kod ţena takoĊe teĉe uz lateralni zid zdjelice. lig. Tunika mukoza u kojoj nalazimo ţlijezde oznaĉene kao glandule uretrales. Tunika submukoza posjeduje proširene vene koje prave bogat pleksus. Ureter leţi retroperitonealno. ten a kraju ulazi u sam zid vesike urinarije. Zapoĉinje na ostium uretre internumu. Desni teĉe uz venu kavu inferior.

Granica produžene moždine na ventralnoj strani prema kičmenoj moždini je . Sredinom dorzalne strane kaudalnog dijela produţene moţdine pruţa se plitak ţlijeb. Kroz njega. koju prouzrokuje spinalno jedro n. trigonum vagale. Na ventralnoj strani produţene moţdine. na granici sa kiĉmenom moţdinom. tuberculum trigeminale. nucleus olivaris accessorius medialis inucleus olivaris accessorius posterior. Neposredno iznad decussatio pyramidum kroz fissura mediana anterior izlaze luĉna vlakna (fibrae arcuatae externae anteriores) porijeklom iz nucleus arcuatus-a. a u podruĉju lateralnih uglova fossae rhomboideae nalazi se area vestibularis ispod koje leţe ĉetiri vestibularna jedra osmog moţdanog ţivca (nucleus vestibularis superior. Lateralno od donjeg dijela hipoglosnog trokuta leţi sljedeće trokutasto polje sivkaste boje. Sulcus posterolateralis je (kao i sulcus anterolateralis) nastavak istoimenog ţlijeba kiĉmene moţdine. Area postrema spada u cirkumventrikularne organe i predpostavlja se da neuroni koji je grade pokazuju veliku osjetljivost na razliĉite emetiĉke agense (supstance koje izazivaju povraćanje) u krvi. i to: nucleus olivaris principalis. vagus et radix cranialis s. u vertikalnom nizu od gore prema dolje. n. 28. Boĉno od sulcus limitansa (u rostralnom dijelu medullae oblongatae i kaudalnom dijelu ponsa). vagusa (nucleus dorsalis s. koje ulaze u donje malomoţdane krakove i završavaju u kori cerebellum-a. pyramis bulbi) prouzrokovano prolaskom grupisanih vlakana kortikospinalnog puta.bulbus) je formacija koniĉnog oblika smještena izmeĊu kiĉmene moţdine i mosta. a prema mostu bijeliĉaste. koji boĉno ograniĉavaju donji dio fossae rhomboideae. medialis et lateralis). Na dorzalnoj strani produţene moţdine razlikujemo dva dijela: kaudalni. Lateralno od njega. Sredinom bulbarnog dijela fossae rhomboideae pruţa se duboki središnji ţlijeb. trigeminus-a. Granica produţene moţdine na ventralnoj strani prema kiĉmenoj moţdini je nepotpuno ukrštanje piramidnih puteva (decussatio pyramidum). Iznad rostralnog dijela olivae prolaze šesti. glatko izboĉenje (oliva – maslina). abducens. bulbopontinski ţlijeb (sulcus bulbontinus). Lateralno od prednje uzduţne pukotine nalazi se po jedno parno izboĉenje (pyramis medullae oblongatae s. Rostralni kraj fissurae medianae anterior je proširen u plitko udubljenje nazvano slijepi otvor produţene moţdine (foramen caecum medullae oblongatae). lateralno. Proteže se od gornjeg ruba prvog vratnog pršljena ili atlas-a do sredine clivus-a potiljačne kosti.bulbus) je formacija koničnog oblika smještena izmeĎu kičmene moždine i mosta. n. koji na površinu izbijaju u podruĉju bulbopontinskog ţlijeba u horizontalnom nizu od medijalno prema lateralno. Maslinasto izboĉenje formiraju jedra donjeg olivarnog kompleksa (complexus olivaris inferior). pars vagalis n. Ispod ovih grudica nalaze se istoimena jedra (nucleus gracilis i nucleus cuneatus) na kojima završavaju istoimeni putevi iz dorzalne bijele kolumne kiĉmene moţdine: fasciculus gracilis i fasciculus cuneatus. hypoglossus). koje svojim izgledom podsjeća na maslinu po ĉemu je i dobilo ime. Kroz sulcus anterolateralis medullae oblongatae izlazi 12-15 korijenĉića dvanaestog moţdanog ţivca (n. Rostralno od ovih grudica formiraju se donji malomoţdani kraci (pedunculi cerebellares inferiores). horizontalno upravljene pruge (striae medullares ventriculi quarti). koja se u vidu malog uzvišenja pruţa do donjeg malomoţdanog kraka. ova pukotina je neravna i ispresjecana ukrštenim vlaknima kortikospinalnog puta koja u tom dijelu ĉine decussatio pyramidum. Lateralnu granicu ovog izboĉenja predstavlja sulcus anterolateralis koji je takoĊe nastavak istoimenog ţlijeba na kiĉmenoj moţdini. desetog.Lateralna strana produţene moţdine prostire se izmeĊu sulcus anterolateralis-a i sulcus posterolateralis-a. i to: tuberculum gracile. u medijalnoj liniji. a bazu mu predstavlja uska vrpca poznata kao funiculus separans. n. glossopharyngeus. oznaĉeno kao trigonum nervi vagi s. graniĉni ţlijeb. Vrh vagalnog trokuta okrenut je prema gore i ĉini ga mala udubina (fovea inferior). intermedius i n. Ovaj trokut prouzrokuje rostralni dio motornog jedra dvanaestog moţdanog ţivca (nucleus nervi hypoglossi). posterior nervi vagi). MEDULLA SPINALIS Produžena moždina (medulla oblongata s. kao i kranijalni korijen jedanaestog moţdanog ţivca (n.Produţena moţdina (medulla oblongata s. sulcus medianus. izlaze korijenovi devetog. Lateralno od sulcus medianus posterior-a uoĉavaju se dva dobro izraţena izboĉenja u obliku grudica. U svom donjem dijelu. sedmi i osmi moţdani ţivac (n. medijalno i tuberculum cuneatum. Preko kaudalnog dijela olivae prolaze već pomenute fibrae arcuatae externae anteriores. koji se nastavlja na kiĉmenu moţdinu i rostralni. Proteţe se od gornjeg ruba prvog vratnog pršljena ili atlas-a do sredine clivusa potiljaĉne kosti. n. U gornjem dijelu lateralne strane nalazi se ovalno. myelencephalon s. vestibulocochlearis s. inferior. koji je dijeli na dvije simetriĉne polovine. uoĉava se duboka uzduţna pukotina (fissura mediana anterior) koja predstavlja nastavak istoimene pukotine sa ventralne strane kiĉmene moţdine. accessorii). koji uĉestvuje u izgradnji donjeg dijela fossae rhomboideae. Funiculus separans odvaja trigonum vagale od areae postremeae. sulcus limitans. a prema mostu popreĉni. facialis. statoacusticus). myelencephalon s. ispod koga se nalazi parasimpatiĉko jedro n. nalazi se plitki. IzmeĊu središnjeg i graniĉnih ţlijebova nalazi se izboĉenje rombaste jame oznaĉeno kao trigonum nervi hypoglossi. Na dorzalnoj strani. sulcus medianus posterior koji predstavlja nastavak istoimenog ţlijeba sa straţnje strane kiĉmene moţdine. Rostrolateralno od tuberculum cuneatum-a nalazi se još jedna obla grudica. granicu produţene prema kiĉmenoj moţdini oznaĉava prvi par vratnih ţivaca.

desetog. granicu produžene prema kičmenoj moždini označava prvi par vratnih živaca. tuberculum trigeminale. nalazi se plitki. ispod koga se nalazi parasimpatičko jedro n. Ovaj trokut prouzrokuje rostralni dio motornog jedra dvanaestog moždanog živca (nucleus nervi hypoglossi). horizontalno upravljene pruge (striae medullares ventriculi quarti). Na dorzalnoj strani. Funiculus separans odvaja trigonum vagale od areae postremeae. Na dorzalnoj strani produžene moždine razlikujemo dva dijela: kaudalni. i to: tuberculum gracile. posterior nervi vagi). koji se nastavlja na kičmenu moždinu i rostralni. u vertikalnom nizu od gore prema dolje. hypoglossus). u medijalnoj liniji. izlaze korijenovi devetog. uočava se duboka uzdužna pukotina (fissura mediana anterior) koja predstavlja nastavak istoimene pukotine sa ventralne strane kičmene moždine. Sredinom bulbarnog dijela fossae rhomboideae pruža se duboki središnji žlijeb. Lateralno od donjeg dijela hipoglosnog trokuta leži sljedeće trokutasto polje sivkaste boje. sulcus medianus. Lateralno od sulcus medianus posterior-a uočavaju se dva dobro izražena izbočenja u obliku grudica. Neposredno iznad decussatio pyramidum kroz fissura mediana anterior izlaze lučna vlakna (fibrae arcuatae externae anteriores) porijeklom iz nucleus arcuatus-a. Lateralno od njega. koja se u vidu malog uzvišenja pruža do donjeg malomoždanog kraka. medialis et lateralis). koji je dijeli na dvije simetrične polovine. sulcus medianus posterior koji predstavlja nastavak istoimenog žlijeba sa stražnje strane kičmene moždine. Lateralno od prednje uzdužne pukotine nalazi se po jedno parno izbočenje (pyramis medullae oblongatae s. trigeminus-a. a u području lateralnih uglova fossae rhomboideae nalazi se area vestibularis ispod koje leže četiri vestibularna jedra osmog moždanog živca (nucleus vestibularis superior. Lateralnu granicu ovog izbočenja predstavlja sulcus anterolateralis koji je takoĎe nastavak istoimenog žlijeba na kičmenoj moždini. a bazu mu predstavlja uska vrpca poznata kao funiculus separans. Rostralno od ovih grudica formiraju se donji malomoždani kraci (pedunculi cerebellares inferiores). bulbopontinski žlijeb (sulcus bulbontinus). Vrh vagalnog trokuta okrenut je prema gore i čini ga mala udubina (fovea inferior). inferior. U svom donjem dijelu. medijalno i tuberculum cuneatum. Na ventralnoj strani produžene moždine. a prema mostu poprečni.Lateralna strana produžene moždine prostire se izmeĎu sulcus anterolateralis-a i sulcus posterolateralis-a. Kroz sulcus anterolateralis medullae oblongatae izlazi 12-15 korijenčića dvanaestog moždanog živca (n. koju prouzrokuje spinalno jedro n. Sredinom dorzalne strane kaudalnog dijela produžene moždine pruža se plitak žlijeb. Area postrema spada u cirkumventrikularne organe i predpostavlja se da neuroni koji je grade pokazuju veliku osjetljivost na različite emetičke agense (supstance koje izazivaju povraćanje) u krvi. lateralno. sulcus limitans. trigonum vagale. a prema mostu bijeličaste. ova pukotina je neravna i ispresjecana ukrštenim vlaknima kortikospinalnog puta koja u tom dijelu čine decussatio pyramidum. pyramis bulbi) prouzrokovano prolaskom grupisanih vlakana kortikospinalnog puta. koji učestvuje u izgradnji donjeg dijela fossae rhomboideae. granični žlijeb. Ispod ovih grudica nalaze se istoimena jedra (nucleus gracilis i nucleus cuneatus) na kojima završavaju istoimeni putevi iz dorzalne bijele kolumne kičmene moždine: fasciculus gracilis i fasciculus cuneatus. Rostrolateralno od tuberculum cuneatum-a nalazi se još jedna obla grudica. Bočno od sulcus limitansa (u rostralnom dijelu medullae oblongatae i kaudalnom dijelu ponsa). označeno kao trigonum nervi vagi s. vagusa (nucleus dorsalis s. na granici sa kičmenom moždinom. . IzmeĎu središnjeg i graničnih žlijebova nalazi se izbočenje rombaste jame označeno kao trigonum nervi hypoglossi. koji bočno ograničavaju donji dio fossae rhomboideae. Kroz njega.nepotpuno ukrštanje piramidnih puteva (decussatio pyramidum). Sulcus posterolateralis je (kao i sulcus anterolateralis) nastavak istoimenog žlijeba kičmene moždine. Rostralni kraj fissurae medianae anterior je proširen u plitko udubljenje nazvano slijepi otvor produžene moždine (foramen caecum medullae oblongatae).

. Siva masa (substantia grisea) zauzima središnji dio kiĉmene moţdine. sedma zauzima središnju zonu. accessorii). glossopharyngeus. Središnjoj sivoj zoni odgovara. komisuralnih i asocijativnih puteva kiĉmene moţdine. Preko kaudalnog dijela olivae prolaze već pomenute fibrae arcuatae externae anteriores. nucleus proprius. Medijalni dijelovi desne i lijeve zonae intermediae meĊusobno su povezani sa comisura grisea anterior et posterior. Na njima razlikujemo apex. Radi lakšeg prouĉavanja sive mase i njene funkcionalne organizacije švedski neuroanatom B. graĊena od sive i bijele mase. U centru spojnog dijela nalazi se djelimiĉno obliterirani canalis centralis. Uska površina na vrhu straţnjeg roga pripada lamini spinalis I (nucleus marginalis). Cjelokupnu sivu masu kiĉmene moţdine moguće je sistematizirati u manje dijelove ili jedra (nuclei) koje ĉine manje ili veće grupe funkcionalno srodnih neurona. kao i drugi dijelovi centralnog nervnog sistema. Rostralno od drugog vratnog segmenta. a deseta obuhvata sivu masu oko centralnog kanala. već pomenuti lateralni stub koji se prostire od prvog grudnog (T1) do trećeg slabinskog segmenta (L3) kiĉmene moţdine. caput. ĉiji neuroni prenose podraţaj bola. cervix i basis.columna intermedia ĉije boĉno proširenje predstavlja columna lateralis. i to: nucleus olivaris principalis. Rexed je (1952) podijelio sivu masu kiĉmene moţdine u deset slojeva ili lamina (laminae spinales). n. i to: prednji (columna anterior). nucleus olivaris accessorius medialis inucleus olivaris accessorius posterior. ĉije ćelije svojim nastavcima ulaze u lamina I i lamina III. trigeminusa (nucleus spinalis nervi trigemini) koje se nastavlja u produţenu moţdinu i most. kao i termalne i taktilne senzacije sa kontralateralne strane tijela u sklopu tr. Straţnji stubovi obiĉno su manji od prednjih. straţnji (columna posterior) i boĉni (columna lateralis). koje svojim izgledom podsjeća na maslinu po čemu je i dobilo ime. abducens. vestibulocochlearis s. Treba meĊutim istaći da lamine ne prate segmentalnu podjelu kiĉmene moţdine. posterius et laterale) i središnju zonu (zona intermedia). glatko izbočenje (oliva – maslina).kao i kranijalni korijen jedanaestog moždanog živca (n. leţi lamina spinalis II (substantia gelatinosa). koje ulaze u donje malomoždane krakove i završavaju u kori cerebellum-a. U gornjem dijelu lateralne strane nalazi se ovalno. osma i deveta pripadaju prednjem rogu. sedmi i osmi moždani živac (n. Laminae spinales III i IV pruţaju se ĉitavom duţinom kiĉmene moţdine formirajući veliko jedro. Pretpostavlja se da lamina spinalis II igra ulogu u prenošenju i modulaciji nociceptivnih (bolnih) senzacija. Iznad rostralnog dijela olivae prolaze šesti. koji je dobro izraţen u grudnom i slabinskom dijelu kiĉmene moţdine. pars vagalis n. a bijela je izgraĊena od mijeliniziranih vlakana projekcionih. statoacusticus). koje se oznaĉavaju rimskim brojevima od I do X. zapaţa se da rogovima sive mase odgovaraju tri para uzduţnih stubova sive mase. Maslinasto izbočenje formiraju jedra donjeg olivarnog kompleksa (complexus olivaris inferior). straţnje i boĉne rogove (cornu anterius. Neki autori su sivu masu podijelili na slojeve – lamine. intermedius i n. Oni poĉinju blizu dorzolateralne površine kiĉmene moţdine i pruţaju se do središnje sive mase. Prednji stubovi su najmasivniji u vratnom i slabinskom dijelu. na kojem razlikujemo prednje. Srednji dio sive mase nalazi se izmeĊu prednjih i straţnjih stubova. GRAĐA KIČMENE MOŽDINE Kiĉmena moţdina je. Neposredno ispred ove. n. Na njemu se nalazi. vagus et radix cranialis s. a mnogo su manjih dimenzija u ostalim dijelovima kiĉmene moţdine. tako i sagitalnim. po novoj terminologiji. Na uzduţnim presjecima kako frontalnim. SIVA MASA KIČMENE MOŽDINE Na popreĉnom presjeku kroz kiĉmenu moţdinu siva masa ima oblik leptira ili slova H. substantia gelatinosa se nastavlja u spinalno jedro n. n. dendriti i glija ćelije. dok se oko nje u vidu širokog omotaĉa nalazi bijela masa (substantia alba). koji na površinu izbijaju u području bulbopontinskog žlijeba u horizontalnom nizu od medijalno prema lateralno. U straţnjem rogu nalazi se prvih šest lamina. Sivu masu formiraju tijela neurona. n. te da su u nekim segmentima jasno uoĉljive. spinothalamicusa. facialis. dok su u drugim slabo razvijene ili ih nema.

za koji se ĉesto koristi naziv “dorzalna kolumna”. I jedna i druga su izgraĊene od ćelija srednje veliĉine. komisuralni i projekcioni putevi. aferentni i eferentni zauzimaju najveći dio bijele mase kiĉmene moţdine. Asocijativni putevi kiĉmene moţdine povezuju sive mase na istoj strani ovog organa obrazujući intra i intersegmentalne puteve. dok se lateralna nalaze samo u cervikalnom i lumbosakralnom proširenju. a u lumbosakralnom. . odnosno snopa bijele mase oznaĉene kao funikulusi. Kroz njega prolazi više puteva i to uglavnom eferentnih. tvoreći stub sive mase oznaĉen kao columna intermedia. Lamina spinalis X je siva masa oko centralnog kanala i po sastavu je gelatinozne prirode (substantia gelatinosa centralis). Medijalna jedra se pruţaju duţ gotovo ĉitave kiĉmene moţdine. U anglosaksonskoj literaturi funikulusi se oznaĉavaju kao bijeli stubovi (kolumne). nucleus retroposterolateralis i nucleus anterior. retroposterolateralis u vratnom dijelu inervira mišiće šake. meĊurebarne i trbušne mišiće. BIJELA MASA KIČMENE MOŽDINE Bijela masa kiĉmene moţdine sistematizovana je u tri vrpce. motornih (tr. Nucleus nervi phrenici leţi blizu medjalnog ruba prednjeg roga kiĉmene moţdine. pruţajući se od trećeg (C3) do petog vratnog segmenta (C5). Oni se nalaze u sva tri snopa bijele mase i grade posebne snopiće oznaĉene kao fasciculus proprius anterior. nucleus thoracicus posterior koji se pruţa od C8 do L3 segmenta kiĉmene moţdine. boĉni (funiculus lateralis) i straţnji (funiculus posterior). U prednjim stubovima kiĉmene moţdine motorni neuroni su grupisani u jedra namijenjena inervaciji poreĉnoprugastih mićića u razliĉitim dijelovima trupa i ekstremiteta. nucleus posterolateralis. tr. dobro su prouĉeni i jasno je odreĊen njihov poloţaj i raspored unutar pojedinih funiculusa. Komisuralni putevi predstavljaju grupe vlakana koje povezuje kontralateralne segmente kiĉmene moţdine. To su : prednji (funiculus anterior). Kao i u svim drugim dijelovima centralnog nervnog sistema. spinocerebellaris posterior. U lateralnom dijelu laminae spinalis VII nalaze se vegetativni (simpatiĉki i parasimpatiĉki) preganglijski neuroni koji u grudnom i slabinskom dijelu (T1 – L2) gradenucleus intermediolateralis (centar simpatikusa). a lamina spinalis IX lateralni dio prednjeg roga. Lamina spinalis VII odgovara podruĉju zonae intermediae. Ona se pruţa ĉitavom duţinom kiĉmene moţdine. vestibulospinalis medialis et lateralis. U lateralnoj grupi jedara nalaze senucleus anterolateralis. a u segmentima L3 – S3 mišiće potkoljenice. Anterolateralno jedro u cervikalnom dijelu inervira mišiće ramena i nadlaktice. a iz sakralnog dijela polazi inervacija za mišiće stopala. leĊne. što se naroĉito odnosi na funiculus posterior. phrenicusa inervira iskljuĉivo ipsilateralnu polovinu dijafragme. a nalazi se izmeĊu baza prednjih i straţnjih rogova. Svako jedro n. n. mada je u odreĊenim segmentima na bazi ovog roga prisutna i lamina spinalis VII.Nucleus nervi accessorii obuhvata grupu alfamotoneurona u lateralnom dijelu prednje kolumne prvih pet ili šest vratnih segmenta. accessorii i nc. tako i u kiĉmenoj moţdini bijelu masu ĉine asocijativni. lateralis et posterior. Posterolateralno jedro u vratnom dijelu (C6 –C8) inervira mišiće podlaktice. Lamina spinalis VIII zauzima medijalni. U medijalnom dijelu laminae spinalis VII nalazi se nucleus dorsalis s. mišiće zdjelice i natkoljenice. tectospinalis. n. phrenici.Smatra se da ovo jedro ima integrativnu funkciju u sklopu senzibilnog sistema. Projekcioni putevi. Desni i lijevi funikulus meĊusobno su povezani bijelom spojnicom (commissura alba). Prednji rogovi uglavnom sadrţe laminae spinales VIII i IX. Nc. Ova jedra predstavljaju dijelove laminae spinalis IX i dijele se na medijalna i lateralna. Funiculus anterior se pruţa od fissurae medianae anterior do sulcus anterolateralisa. Medijalnu grupu jedara ĉine dva jedra (nucleus anteromedialis i nucleus posteromedialis) koja inerviraju vratne. U poruĉju vrata i baze straţnjeg roga nalaze se laminae spinales V i VI. tr. a u krstaĉnom dijelu (S2 – S4) obrazuju nuclei parasymphathici sacrales. postoje i neka specifiĉna motorna jedra u koje spadaju: nc. Lamina spinalis VI prisutna je samo u najproksimalnijem i najdistalnijem dijelu kiĉmene moţdine. tr. Pored ovih. corticospinalis anterior. Aksoni iz ovog jedra formiraju tr. a pretpostavlja se da imaju ulogu u integraciji odgovora na razliĉite nadraţaje sa impulsima koji dolaze iz viših dijelova centralnog nervnog sistema.

Medijalna jedra se pruţaju duţ gotovo ĉitave kiĉmene moţdine. U straţnjem rogu nalazi se prvih šest lamina. tr. Neki autori su sivu masu podijelili na slojeve – lamine. spinocerebellaris posterior. i to: fasciculus gracilis (medijalno) i fasciculus cuneatus (lateralno). Rexed je (1952) podijelio sivu masu kiĉmene moţdine u deset slojeva ili lamina (laminae spinales). koje se oznaĉavaju rimskim brojevima od I do X. osma i deveta pripadaju prednjem rogu. Lamina spinalis VI prisutna je samo u najproksimalnijem i najdistalnijem dijelu kiĉmene moţdine. spinotectalis i tr. spinothalamicusa. nucleus thoracicus posterior koji se pruţa od C8 do L3 segmenta kiĉmene moţdine. Aksoni iz ovog jedra formiraju tr. a deseta obuhvata sivu masu oko centralnog kanala. trigeminusa (nucleus spinalis nervi trigemini) koje se nastavlja u produţenu moţdinu i most. U podruĉju vrata i baze straţnjeg roga nalaze se laminae spinales V i VI. U lateralnom dijelu laminae spinalis VII nalaze se vegetativni (simpatiĉki i parasimpatiĉki) preganglijski neuroni koji u grudnom i slabinskom dijelu (T 1 – L2) grade nucleus intermediolateralis (centar simpatikusa). tvoreći stub sive mase oznaĉen kao columna intermedia. sedma zauzima središnju zonu. senzitivni put (tr.Smatra se da ovo jedro ima integrativnu funkciju u sklopu senzibilnog sistema. Lamina VIII zauzima medijalni. spinocerebellaris posterior. spinoolivaris. Rostralno od drugog vratnog segmenta. a u krstaĉnom dijelu (S2 – S4) obrazuju nuclei parasymphathici sacrales. Laminae spinales III i IV pruţaju se ĉitavom duţinom kiĉmene moţdine formirajući veliko jedro. U medijalnom dijelu laminae VII nalazi se nucleus dorsalis s. te senzitivni tr. kao i termalne i taktilne senzacije sa kontralateralne strane tijela u sklopu tr.nucleus proprius. Moţe se podijeliti na anterolateralni i posterolateralni dio. spinothalamicus lateralis. te da su u nekim segmentima jasno uoĉljive. Lamine medullae spinalis Cjelokupnu sivu masu kiĉmene moţdine moguće je sistematizirati u manje dijelove ili jedra (nuclei) koje ĉine manje ili veće grupe funkcionalno srodnih neurona. fibrae olivospinales) i jedan aferentni. Fasciculus gracilis se pruţa ĉitavom duţinom dorzalne kolumne. Medijalnu grupu jedara ĉine . mada je u odreĊenim segmentima na bazi ovog roga prisutna i lamina spinalis VII. dok su u drugim slabo razvijene ili ih nema. bulboreticulospinalis. dok se lateralna nalaze samo u cervikalnom i lumbosakralnom proširenju. Prednji rogovi uglavnom sadrţe laminae spinales VIII i IX. Neposredno ispred ove. Kroz anterolateralni dio prolaze: tr. Treba meĊutim istaći da lamine ne prate segmentalnu podjelu kiĉmene moţdine. spinoreticularis. a fasciculus cuneatus od nivoa šestog torakalnog segmenta (T6) naviše. Ona se pruţa ĉitavom duţinom kiĉmene moţdine. I jedna i druga su izgraĊene od ćelija srednje veliĉine. a nalazi se izmeĊu baza prednjih i straţnjih rogova. Uska površina na vrhu straţnjeg roga pripada lamini I (nucleus marginalis). fibrae reticulospinales. Pretpostavlja se da lamina spinalis II igra ulogu u prenošenju i modulaciji nociceptivnih (bolnih) senzacija. rubrospinalis. Ovaj snop bijele mase ispunjavaju dva velika aferentna puta. leţi lamina II (substantia gelatinosa). U prednjim stubovima kiĉmene moţdine motorni neuroni su grupisani u jedra namijenjena inervaciji poreĉnoprugastih mićića u razliĉitim dijelovima trupa i ekstremiteta. corticospinalis lateralis. tr. tr. ĉiji neuroni prenose podraţaj bola. tr. substantia gelatinosa se nastavlja u spinalno jedro n. Kroz posterolateralni dio idu: tr. a pretpostavlja se da imaju ulogu u integraciji odgovora na razliĉite nadraţaje sa impulsima koji doalze iz viših dijelova centralnog nervnog sistema. spinocerebellaris anterior. ĉije ćelije svojim nastavcima ulaze u lamina I i lamina III. Radi lakšeg prouĉavanja sive mase i njene funkcionalne organizacije B. Lamina spinalis X je siva masa oko centralnog kanala i po sastavu je gelatinozne prirode (substantia gelatinosa centralis). Ova jedra predstavljaju dijelove laminae IX i dijele se na medijalna i lateralna.pontoreticulospinalis. Lamina VII odgovara podruĉju zonae intermediae. tr. Funiculus lateralis se prostire izmeĊu sulcus anterolateralis-a i sulcus posterolateralis-a. spinothalamicus anterior). Funiculus posterior je smješten izmeĊu sulcus medianus posterior-a i sulcus posterolateralis-a. a lamina IX lateralni dio prednjeg roga.

Ove dvije strukture zaduţene su za primanje i slanje zvuĉnih talasa prema strukturama srednjeg uha. tragohelicinum. retroposterolateralis u vratnom dijelu inervira mišiće šake. To su lig aurikulare anterius koji ide od tragusa na arkus zigomatikus. a to su lamina tragi i kartilago meatus akustici eksterni. Veći dio pripada aurikuli. Hrskavica ušne školjke je pomoću dva usjeka icisura terminalis medijalno i incisura intertragica lateralno podijeljena na dva dijela. leĊne. facialis. To su lig. aurikulare posterius koji ide sa eminencije konhe i pontikulusa na procesus mastoideus i lig. vanjskih imamo i veći broj ligamenata koji odrţavaju oblik aurikule. nucleus retroposterolateralis i nucleusanterior. Nc. mišiće zdjelice i natkoljenice. Posmatrano u horizontalnoj ravni meatus najprije ide prema . aurikulotemporalis ( za lateralnu) i n. n. Ova dva dijela. prva. inisura terminalis odjeljuje hrskavicu aurikule od hrskavice vanjskog slušnog hodnika. Unutrašnji i vanjski mišići iz Perovića. Na medijalnoj strani nalazi se greben zvani pontikulus. a sa medijalne strane u retroaurikularne limfne ĉvorove. Pomenute hrskavice su povezane nekim ligamentima sa susjednim strukturama. incisura intertragica odjeljuje hrskavice tragusa i antitragusa. Poĉinje na porus akustikus eksternusu. temporalis superficialis. U lateralnoj grupi jedara nalaze se nucleus anterolateralis. Pozadi heliks završava sa kauda helicis koja je od antitragusa odijeljena sa pukotinom zvanom fisura antitragohelicina. a iz sakralnog dijela polazi inervacija za mišiće stopala. Nucleus nervi accessorii obuhvata grupu alfamotoneurona u lateralnom dijelu prednje kolumne prvih pet ili šest vratnih segmenta. Na većem dijelu koji ĉini osnovu za ušnu školjku nalazimo na prednjem dijelu heliksa jedno izboĉenje oznaĉeno kao spina helicis. veći i manji su povezana pomoću istmus kartilaginis auris. Od anteheliksa dobro je izraţen crus antehelicis inferior kojem na medijalnoj strani odgovara sulkus antehelicis transversus. Nucleus nervi phrenici leţi blizu medjalnog ruba prednjeg roga kiĉmene moţdine. lig. Posterolateralno jedro u vratnom dijelu (C6 –C8) inervira mišiće podlaktice. aurikularis magnus (za medijalnu stranu). nucleus posterolateralis. pruţajući se od trećeg (C3) do petog vratnog segmenta (C5). Meatus eksternus je zavijen u horizontalnoj i frontalnoj ravni. Konha je podijeljena sa crus helicis kojem na medijalnoj strani odgovara sulkus kruris helicis. Ova hrskavica se medijalno nastavlja u hrskavicu meatusa eksternusa. Aurikularis posterior. UHO Auris externa Vanjsko uho ĉine ušna školjka i vanjski slušni hodnik. Osim ovih tzv. Motornu inervaciju ua mišiće aurikule daje n. aurikulare transversum aurikulare oblikvum. phrenici. Pored ovih. a medijalna granica je već pomenuta membrana timpani.dva jedra (nucleus anteromedialis i nucleus posteromedialis) koja inerviraju vratne. antitragohelicinum. Senzibilnu inervaciju daje n. 29. Svako jedro n. aurikulare superius koji ide od konhe na arkus zigomatikus. n. Auricula Ušna školjka opisana u Peroviću i njene strukture su dobro vidljive u atlasu. a u segmentima L3 – S3 mišiće potkoljenice. Od hrskaviĉnih elemenata treba pomenuti i laminu tragi koja predstavlja osnovu tragusa. phrenicusa inervira iskljuĉivo ipsilateralnu polovinu dijafragme. helicis i incisure terminalis. a medijalnu a. a druga. meĊurebarne i trbušne mišiće. a u lumbosakralnom. Anterolateralno jedro u cervikalnom dijelu inervira mišiće ramena i nadlaktice. Od prethodno pomenutih incisura. Lateralnu stranu aurikule obskrbljuje a. postoje i neka specifiĉna motorna jedra u koje spadaju: nc. Meatus acuticus externus Meatus akustikus eksternus je fibrokartilaginozni i koštani kanal koji ide od ušne školjke do membrane timpani. Limfa sa lateralne strane odlazi u parotidne. Vene utiĉu u venu temporalis superficialis i venu aurikularis posterior. accessorii i nc. manji je podijeljen na dva dijela.

a prekinut je u podruĉju incisure timpanike. kavitas timpani i antrum mastoideum. Cirkularne i radijalne niti se isprepliću u podruĉju limbusa te se formira tzv. Drugi dio je uloţen u incisuri timpanici. hrskaviĉni dio meatusa se veţe na pars timpanika osis temporalis. Medijalno. a lateralno se nastavlja u laminu tragi. straga sa mastoidnim ćelijama. Stapedius. Auris media Srednje uho je aparat koji prenosi zvuĉne valove iz meatus akustikus eksternusa u unutrašnje uho. te rublimbus membrane timpani. Na vrhu te strije nalazi se malo izboĉenje. a prema dolje sa glandulom parotis. . gore sa bazom lubanje. Ĉine ga tuba auditiva. Meatus je iznutra obloţen koţom koja se prema membrani timpani stanjuje. Lateralna strana je udubljena na mjestu gdje se iznutra veţe manubrium malei.naprijed. Jedan je nategnut i razapet je u sulkus timpanikusu. horda timpani. kroz koju prolazi istoimeni ţivac. a prema nazad je od pars mastoidee odvojena sa fisura timpanomastoidea. m. tj. ĉime se dijeli na tri dijela:lateralni. TakoĊe koţa posjeduje dosta ceruminoznih ţlijezda koje luĉe ţućkastu ušnu mast koja se zove cerumen. Koštani dio meatusa ĉini pars timpanika koja ima formu ploĉe uvinute u brazdu koja je otvorena prema gore. Kartilago meatusa formira brazdu koju sa gornje i straţnje strane nadopunjava fibrozna ploĉa. jedan ispred manubrijuma nazvan plika malearis anterior. IzmeĊu kavitasa timpani i meatus akustikus eksternusa nalazi se membrana timpani koje prima zvuĉne talase i predaje ih slušnim košĉicama. Pars timpanika je prema naprijed odvojena od pars petrosa i pars skvamoza sa fisura petrotimpanika i fisura petroskvamoza. meatus naprijed dolazi u odnos sa temporomandibularnim zglobom. i drugi iza manubrijuma koji je oznaĉen kao plika malearis posterior. prominencija malearis koju uzrokuje procesus lateralis malei. Fibrokartilaginozni dio meatusa gradi kartilago meatus akustici eksterni i fibrozna ploĉa koja ga upotpunjuje. plika horde timpani. plika membrane timpani anterior i posterior koje polaze sa spine timpanike major i minor i usmjerene su prema vrhu pars flakcide. Ova brazdu sa gornje strane zatvara pars skvamoza i pretvara je u kompletan kanal. facialisa. pa se potom spušta prema dolje formirajući sa membranom timpani oštar ugao nazvan recesus meatus akustici eksterni. Koţa-stratum kutaneum koja predstavlja nastavak koţe iz meatus akustikus eksternusa Fibrozni sloj-stratum proprium kojeg izgraĊuju cirkularne i radijalne niti. povezane zglobovima i ligamentima i pokretane sa dva mala mišića. Cerumen u velikim koliĉinama moţe zaĉepiti meatus i onda se mora vršiti ispiranje. Pars tensa je od pars flakcide odvojena sa dva nabora. Lateralni i veći dio srednjeg je fibrokartilaginozan. Koţa posjeduje dlaĉice koje su u lateralnom dijelu dobro izraţene i zovu se tragi. Radijalne niti idu zrakasto od periferije membrane ka njenom centru. a ostatak srednjeg i medijalni dio je koštan. Medijalna strana membrane je u sredini izboĉena što odgovara udubljenosti na lateralnoj strani. Manubrium se svana vidi kao pruga strija malearis. U kavitasu timpani smještene su slušne košĉice. Radijalne niti nedostaju u podruĉju pars flakcide i to je polje oznaĉeno kao trigonum interadiale. Na membrani timpani opisujemo lateralnu i medijalnu stranu. srednji i medijalni. Na granici izmeĊu pars tense i pars flakcide nalazi se nabor. pa onda okreće prema natrag. To je pupak ili umbo membrane timpani. Tensor timpani i m. Membrana timpani je idući od svana prema iznutra graĊena od tri sloja: 1. Što se tiĉe odnosa. Ova plika se dijeli na dva dijela. Sastoji se od dva dijela. Limbus membrane timpani uloţen je u sulkus timpanikus. Medijalno. 2. a nazvan je pars tenza membrane timpani. odjeljuje vanjsko od srednjeg uha. pars timpanika završava sa sulkus timpanikus u kojem se hvata nategnuti dio membrane timpani. Cirkularne niti idu kruţno obuhvativši manubrijum. Membrana tympani Membrana timpani ili bubna opna je kutaneofibromukozna membrana koja se nalazi izmeĊu meatus akustikus eksternusa i kavitasa timpani. U frontalnoj ravni vidimo da se meatus prvo diţe prema gore. anulus fibrokartilagineus. grana n. To je labavi dio oznaĉen kao pars flakcida membrane timpani.

istmus koji se nalazi na granici prednje tri ĉetvrtine I straţnje ĉetvrtine. malei anterius ide sa procesus anterior i hvata se u podruĉju fissure petrotimpanike. Artikulacio inkudomalearis je zglob izmeĊu maleusa i inkusa. incudis superius koji ide sa korpus inkudis na gornji zid recesus epitimpanikusa i lig. i to: 1. te spada u artikulacio kotilika.3. timpanomaleolare anterius i posterius. 1. To su lig. Konveksna zglobna ploština nalazi se na kaputu maleusa. Zavija oko procesus kohleariformisa i hvata se na medijalni dio koluma i manubriuma maleusa. tensor tympani polazi sa periosta velikog krila sfenoidalne kosti i sa hrskaviĉnog dijela tube auditive.Hrskaviĉni skelet tube uzrokuje izboĉenje u faringsu nazvano torus tubarius. ide gore. Inkus ima dva ligamenta. stapedius. mandibularisa. M. Ligamenta ossiculorum auditus Slušne košĉice povezane su sa zidovima kavitasa timpani odgovarajućim ligamentima. Tuba auditiva Tuba auditiva je dijelom koštani. tensor tympani i m. a dijelom fibrokartilaginozni kanal koji spaja srednje uho i epifarings. Musculi ossiculorum auditus U musculi ossiculorum auditus spadaju dva mala popreĉno prugasta mišića:m. Inervira ga n. dok se u unutrašnjosti zgloba nalazi jedan meniskus koji nepotpuno dijeli zglobne ploštine. fiksator bazeos stapedis. ostium faringeum tube auditive nalazi se na lateralnom zidu epifaringsa iza konhe nasalis inferior. i to artikulacio inkudomalearis i artikulacio inkudostapedialis.dok je stapes povezan sa fenestra ovalis pomoću sindezmozis timpanostapedialis. Lig.M. Sindezmozis timpanostapedialis je vezivni spoj izmeĊu baze stapesa i fenestre ovalis.Konveksna zglobna ploština nalazi se na procesus lentikularisu na inkusu. Maleus povezuju tri ligamenta. stapedius. Nalazi se u koštanoj supstanci eminencije piramidalis na ĉijom vrhu izlazi i hvata se na straţnjoj strani koluma stapesa. Poĉinje na lateralnom zidu faringsa. Ove strukture povezuje ligamentum anulare stapedis. ĉime se membrana timpani olabavi i tada prima slabije zvuĉne podraţaje. Svojom kontrakcijom ovaj mišić vuĉe maleus prema medijalno i nateţe membranu timpani. incus-nakovanj i stapes-uzengija. te ulazi u semikanalis tube auditive u piramidi temporalne kosti. grana n. Dug je svega 8 milimetara.Artikulacio inkudostapedialis je zglob izmeĊu inkusa i stapesa. pterigoideus medialisa od n. Inervira ga n. Ovo ispitno pitanje ima u osteologiji. Osim ovim ligamenata u podruĉju plike membrane timpani anterior i posterior nalazimo zadebljanja nazvana lig. Lig. Nekada se izmeĊu baze stapesa i fenestre ovalis nalazi mali glatki mišić nazvan m. malei superius povezuje caput malei sa gornjim zidom recesus epitimpanikusa. Cijeli zglob je uloţen u zglobnu ĉahuru koja se veţe na rubove zglobnih ploština. facialisa. tensoris timpani. Mukozni sloj-stratum mukozum ĉini zapravo sluznica kavitasa timpani. Articulationes ossiculorum auditus Slušne košĉice su povezane pomoću dva zgloba. grana n. U svom toku tuba auditiva pokazuje jedno suţenje. natrag i lateralno. Ulazi u semicanalis musculi tensoris timpani koji je dio kanalisa muskulotubularisa. Funkcionalno ovo je zglob sa više osovina. Zglobne ploštine su obloţene hijalnom hrskavicom. dok je konkavna zglobna ploština locirana na prednjoj strani korpusa inkusa. stapedius je najmanji popreĉno-prugasti mišić ljudskog tijela. U tom sluĉaju membrana prima jake zvuĉne podraţaje. Ovaj mišić svojom kontrakcijom izvlaĉi stapes iz fenestre ovalis i pomjera ĉitav sistem slušnih košĉica prema lateralno. . dok se konkavna nalazi na glavi stapesa. Na tubi auditivi opisujemo pet dijelova. 2. Lig malei laterale ide sa koluma maleusa na incisuru timpaniku. inkudis posterius koji povezuje crus breve sa fossom inkudis na straţnjem zidu kavitasa timpani. Osim toga maleus je manubriumom i lateralnim procesusom uloţen u membranu timpani. Ossicula auditus U slušne košĉice spadaju maleus-ĉekić.

3. Cochlea Kohlea je spiralni kanal. te semicirkularni kanali u kojima su smješteni semicirkularni duktusi. Akustiĉki dio ĉini kohlea u kojoj je smješten duktus kohlearis. U bazalnom dijelu skale timpani nalazi se otvor kojim poĉinje kanalikulus kohlee koji se otvara na donjoj strani piramide. a u kojem je smješten ganglion spirale kohlee. Pars osea je zapravo semikanalis tube auditive koji je dio kanalis muskulotubariusa. kupula kohlee koji je okrenut prema lateralno. Prostor izmeĊu dvije lamele nadopunjava vezivna lamina membranacea koja ĉini dio lateralnog i donji zid tube. kao njegov sastavni dio. Labyrinthus osseus Koštani labirint je smješten u piramidi sljepooĉne kosti. Unutrašnjost konusa kojeg pravi kanalis spiralis ispunjava modiolus koji takoĊe ima oblik konusa sa bazom prema medijalno i vrhom zvanim apeks modioli sa kojeg odlazi koštana ploĉica zvana lamina modioli. Polazi sa prednje-donjeg zida vestibuluma. Ostium timpanikum tube auditive je otvor kojim se tuba otvara u kavitas timpani. Ĉini je kartilago tube auditive na kojoj razlikujemo dvije lamele i to medijalnu i lateralnu. 5. Ovi kanalići završavaju na bazi lamine spiralis osee u kanalu koji se zove canalis spiralis modioli. IzmeĊu koštanog i membranoznog labirinta je tzv. kanalis spiralis kohlee koji zavija sliĉno puţevoj školjci. a zatim zavija prema gore i natrag dva i po puta pri ćemu se svaki zavoj suţava i odmakne u lateralnu stranu. Meatus acusticus internus . Tuba je iznutra obloţena sluznicom sa višerednim trepetljikacim epitelom. Istmus je suţeno mjesto koje odgovara vanjskom otvoru semikanalisa tube auditive. Sa funkcionalnog aspekta unutrašnje uho dijeloma na akustiĉki i statiĉki dio. koji moţe da se pita u sklopu ispitnog pitanja auris media. Kroz ovaj kanalić prolazi duktus perilimfatikus. Unutar koštanog labirinta nalazi se membranozni labirint kojeg ĉine duktus cohlearis koji je smješten u kohlei. a statiĉki ĉine vestibulum u kojem su smješteni sakulus i utrikulus. U lamini propriji nalazi se tonzila tubaria i glandule tubarije. Takvim tokom kohlea dobija oblik konusa na kojem opisujemo bazu. Potpunu podijelu vrši duktus kohlearis koji leţi u skala media. Za laminu membranaceu veţe se m. i to kohlea koja se nalazi najviše prema naprijed i medijalno. bazis kohlee koja je okrenuta prema medijalno i vrh. IzmeĊu ovog hamulusa i lamine modioli nalazi se tzv helikotrema preko koje komuniciraju skala timpani i skala vestibuli. pars kartilaginea je drugi dio. potom vestibulum koji leţi u sredini i tri semicirkularna kanala koji se nalaze najviše straga i lateralno. 4. Cavitas tympani Ovo pitanje treba nauĉiti iz osteologije. Naime modiolus je pun kanalića. Baza modiolusa projicira se u fundus meatus acusticus internus u podruĉju aree kohlee. Auris interna Unutrašnje uho je najkomplikovaniji dio uha. te tri semicirkularna duktusa koji se nalaze u odgovarajućim semicirkularnim kanalima. Kroz ovaj kanal prolaze tuba auditiva i m.Sastoji se iz koštanog i membranoznog dijela koji se oznaĉavaju kao labirintus oseus i labirintus membranaceus. Isto se odnosi i na antrum mastoideum. potom sakulus i utrikulus koji su smješteni u vestibulumu. Lamina spiralis osea u podruĉju kupule završava sa hamulus lamine spiralis. Canalis spiralis je koštanom ploĉom koja se zove lamina spiralis osea nepotpuno podijeljen na dva dijela i to skala vestibuli i skala timpani.2. Ĉine ga tri dijela. perilimfatiĉki prostor kojeg ispunjava tekućina nazvana perilimfa. tensor timpani. te ide prema dolje i naprijed. kanales longitudinales modioli od kojih svaki odgovara jednom otvoru u traktus spiralis foraminosus. tensor veli palatine koji svojom kontrakcijom otvori lumen tube.

IzmeĊu recesus eliptikusa i sferikusa nalazi se crista vestibuli koja se prema naprijed proširi u izboĉenje. utrikuloampularisa. dva sprijeda i dva straga. utrikuloampularisa. Medijalni zid odgovara straţnjem dijelu fundus meatus akustikus internusa. Sprijeda i dolje u odnosu na recesus eliptikus. ampularis posterior. Straţnje-donje polje je area vestibularis inferior i kroz nju prolaze niti n. posterior i lateralis. Medijalna se nastavlja u lamina spiralis osea. traktus spiralis foraminosus kroz koje prolaze niti n. a prednji medijalni je otvor za krus komune prednjeg i straţnjeg semicirkularnog kanala. Na straţnjem zidu nalazimo ampularni otvor straţnjeg semicirkularnog kanala. Inaĉe kroz meatus akusticus internus prolaze n. recesus sferikus u koji je uloţen sakulus. Prema dolje i nazad nalazi se recesus kohlearis u koji je uloţen cekum vestibulare duktus kohlearis. Na gornjem zidu su 4 otvora. a straţnji medijalni je neampularni otvor istog. Straţnji lateralni je ampularni otvor lateralnog semicirkularnog kanala. Ove dvije ploĉe dijele vestibulum od kohlee. facialis i kroz njega prolaze n. . Otvori semicirkularnih kanala nalaze se u vestibulumu i to na njegovom gornjem i straţnjem zidu. a straţnji medijalni je neampularni otvor istog kanala. Na straţnjem zidu nalazimo ampularni otvor straţnjeg semicirkularnog kanala. Prednje gornje se zove area n.Kanalis semicirkularis anterior smješten je u frontalnoj ravni. Kanalis semicirkularis lateralis smješten je pod uglom od 30 stepeni u odnosu na horizontalnu ravan.U prednjem dijelu recesus eliptikusa i na piramisu nalazi se makula kribroza superior kroz koju prolaze niti n. intermedius. Vestibulum Vestibulum je ovoidalna šupljina smještena izmeĊu kohlee i semicirkularnih kanala. U recesus sferikusu nalazi se makula kribroza media kroz koju prolaze niti n. a na medijalnom zidu kavitasa timpani ovaj kanal pravi izboĉenje koje je nazvano prominencija kanalis semicirkularis lateralis. Na straţnjem zidu meatusa internusa nalazi se foramen singulare kroz koji prolazi n.Prednji lateralni je ampularni otvor od kanalis semicirkularis anterior. Prednji zid vestibuluma je uzak i odgovara poĉetku skale vestibuli. Na gornjem zidu nalazimo 4 otvora. a djelimiĉno u ampuli nalazi se makula kribroza inferior kroz koju prolazi n. ampularis posterior. sakularisa. i kod ţivog ĉovjeka pukotina izmeĊu njih premoštena je laminom basilaris. Prednje-donje ima na sebi spiralni niz rupica. Zato se ovo polje zove area kohlee. Lateralni zid je kos od gore prema dolje i do vani prema unutra. nalazi se druga udubina. Smješteni su iza vestibuluma. Ima ih tri:kanalis semicirkularis anterior. Straţnji lateralni je ampularni otvor lateralnog semicirkularnog kanala. Prednji lateralni je ampularni otvor od kanalis semicirkularis anterior. Iznad recesus kohlearisa nalazi se unutrašnji otvor kanalikusa vestibuli kroz koji prolazi duktus endolimfatikus. Svaki od ta tri kanala ima jedan ampularni-krus ampulare i neampularni krak-crus simpleks. Straţnjegornje polje je area vestibularis superior i kroz nju prolaze niti n. Gornja se zove recesus eliptikus i njoj je smješten utrikulus. Ovaj fundus je sa dva grebena krista vertikalis i krista transversa podijeljen na 4 polja. Canales semicirculares Semicirkularni kanali zajedno sa kohleom i vestibulumom ĉine koštani labirint. labirinti. a na prednjoj strani piramide izrokuje luĉno izboĉenje nazvano eminencija arkuata. sakularisa. Na njemu se projicira fenestra vestibuli u koju je uloţena baza stapesa. Na njemu nalazimo tri udubine. Kanalis semicirkularis posterior smješten je u sagitalnoj ravni. kohlearisa. n. Blizu tog otvora. fundus meatus akustici interni.Meatus akusticus internus je koštani kanal koji poĉinje na straţnjoj strani piramide sljepooĉne kosti sa otvorom porus akusticus internus. vestibulokohlearis te a. a lateralna takoĊe ide u kohleu kao lamina spiralis sekundaria koja je izraţena u bazalnom zavoju kohlee. piramis vestibuli. facialis i n. n. i vv. a prednji medijalni je otvor za krus komune prednjeg i straţnjeg semicirkularnog kanala. Na njemu opisujemo šest zidova. intermedius. Neampularni krakovi prednjeg i straţnjeg kanalića se spajaju i ĉine crus comune. facialis. Na donjem zidu nalazimo dvije ploĉe i to medijalnu i lateralnu. Ide prema lateralno i natrag i završava slijepim dnom.

pa se još naziva i archicerebellum. Ovaj reţanj je filogenetski najstarija cerebelarna struktura. Transverzalno posmatran. On usklaĊuje kontrakcije pojedinih mišića unutar i izmeĊu odgovarajućih mišićnih grupa modulirajući njihove reakcije. Membranozni labirint ĉine duktus cohlearis koji je smješten u kohlei. CEREBELLUM Mali mozak (cerebellum) je glavni koordinator mišićne aktivnosti. Svaki od ovih reţnjeva ĉine odgovarajući dijelovi vermisa i hemisfera. spirale kohlee. zatim sakulus i utrikulus koji su smješteni u vestibulumu. te tri semicirkularna duktusa koji se nalaze u odgovarajućim koštanim semicirkularnim kanalima. zahvaljujući prije svega uticaju na aksijalnu muskulaturu. Ova arterija prati n.Labyrinthus membranaceus Membranozni labirint leţi u koštanom labirintu od kojega ga odvaja perilimfatiĉki prostor ispunjen tekućinom zvanom perilimfa. lobus cerebelli anterior i lobus cerebelli posterior. Jedan od ovih ogranaka ulazi u kohleu i anastomozira sa kohlearnim granama. Osim toga. Uz gore pobrojano. Posjeduje reciproĉne veze sa vestibularnim jedrima zbog ĉega se naziva i vestibulocerebellum. cerebellum se sastoji od tri dijela: lobus flocculonoddularis. od kojih ga odvaja tentorium cerebelli. Membranozni labirint ispunjava tekućina nazvana endolimfa. mali mozak ima jedan mediosagitalni dio (vermis cerebelli) i dvije simetriĉne polovine (haemispheria cerebelli) 2. Kohlearne grane teku kao traktus arteriozus spiralis koji šalje ogranke ka duktusu kohlearisu ili ĉine gustu mreţu u podruĉju lig. jugularis internu. i dorzalno od moţdanog stabla sa ĉijim je sastavnim dijelovima povezan pomoću tri para svojih krakova (pedunculi cerebellare superiores. a igra i veoma vaţnu ulogu u procesima motornog uĉenja. Vene se skupljaju u venu spiralis modioli koja je u vezi sa vas spirale. tako što reguliše i gradira mišićni tonus. najnovija istraţivanja ukazuju na mogućnost da mali mozak uĉestvuje i u nekim kognitivnim funkcijama. medii et inferiores). Longitudinalno posmatran. te obskrbljuje akustiĉki organ.Iz jednog dijela kohlee idu dvije vene spiralis modioli koje se spoje u venu kanalikuli kohlee koja se uljeva u v.  Lobus flocculonodularis gradi parni naborani uzani dio hemisfere nazvan pahuljica (flocculus) koji je pomoću tanke trake (pedunculus flocculi) povezan sa neparnim zaobljenim ĉvorićem (nodulus) na rostralnom kraju donjeg dijela vermisa. utrikulus i semicirkularni duktusi. Glavna funkcija ovog dijela malog mozga jeste odrţavanje ravnoteţe i poloţaja tijela. na osnovu nekoliko kriterija dijeli na tri razliĉita naĉina: 1. Mali mozak se. Smješten je u straţnjoj lubanjskoj jami (fossa cranii posterior) ventralno od potiljaĉnih reţnjeva velikog mozga. Inaĉe sa funkcionalnog aspekta membranozni labirint se dijeli na akustiĉki dio kojeg ĉini duktus kohlearis i statiĉki dio kojem pripadaju sakulus. te na nesvjesnom nivou obraĊuje senzibilne informacije vezane za trenutnu motornu aktivnost. statoakustikus i u meatusu internusu dijeli se na rami vestibulares i rami kohleares. Vasa sanquinea auris internae Unutrašnje uho opskrbljuje a.Od drugog dijela kohlee odlazi traktus venosus spiralis koji ĉini venu labirinti. Rami vestibulares prate odgovarajuće grane statiĉkog nerva i granaju se po statiĉkom aparatu. labirinti koja je grana a. basilaris. cerebellum uĉestvuje i u odrţavanju ravnoteţe. 30. Kod odraslog ĉovjeka teţina mu varira od 130 – 150 grama. .

Declive i lobulus quadrangularis posterior ĉine lobulus simplex. formirajući koru (cortex cerebelli) i centralne dijelove malog mozga. pontis). kaudalno od fastigiuma. Od corpusa medullare prema periferiji se pruţaju i . filogenetski mlaĊi dijelovi cerebelluma ĉine tzv. Hemisfere su na donjoj strani zaobljene i ulaze u fossae cerebellares potiljaĉne kosti. pa se još naziva ineocerebellum. GRAĐA MALOG MOZGA Mali mozak. pa se još naziva i paleocerebellum. On je pomoću duboke pukotine na gornjoj strani malog mozga (fissura prima s. crus secundum lobuli ansiformis (za koga smo rekli da odgovara foliumu vermisa). Na njima se razlikuje nekoliko dijelova odvojenih odgovarajućim ţljebovima. Ukljuĉen je u regulisanje mišićnog tonusa. gdje obrazuje jedra (nuclei cerebelli). preclivalis) podijeljen na dva dijela: lobus cerebelli anterior et posterior. Siva masa obuhvata površni sloj. a formiraju je aferentni i eferentni putevi malog mozga. Ovaj reţanj ĉine lingula cerebelli. Tonsilla cerebelli leţi u neposrednoj blizini medullae oblongate i foramen magnuma što je od ogromnog kliniĉkog znaĉaja u sluĉaju povećanog intrakranijalnog pritiska. Prima eksteroceptivne i proprioceptivne informacije iz kiĉmene moţdine (preko spinocerebelarnih puteva) zbog ĉega se naziva i spinocerebellum. smješten izmeĊu fissurae primae i fissurae posterolateralis. moţe se izvršiti i logitudinalna podjela od medijalno prema lateralno na tri cerebelarne zone: 1) medijalna ili vermalna zona. paravermalna podrazumjeva paravermalni korteks. corpus cerebelli. kao i aksoni Purkinje-ovih ćelija.  Lobus cerebelli anterior je manji i leţi rostralno od fissurae primae. Bijela masa (corpus medullare cerebelli) gradi ĉitav ostali dio malog mozga. Na dnu usjeka leţi vermis koji ovdje ima sljedeće dijelove: tuber. tada dolazi do uklještenja tonsillae cerebelli u kiĉmeni kanal.lobulus biventer i dio tonsillae cerebelli. Lobus cerebelli anterior je filogenetski mlaĊi dio malog mozga. te nucleus globosus i nucleus emboliformis.  Lobus cerebelli posterior je najveći reţanj malog mozga. Ostatak uvulae i tonsillae cerebelli leţe na prednjoj strani malog mozga. lobulus gracilis. Lobus cerebelli posterior je filogenetski najmlaĊi dio malog mozga. Prima aferentna vlakna iz cerebralnog korteksa preko relejnih jedara u bazilarnom dijelu ponsa (ncc. 2) paramedijalna ili paravermalna zona i 3) lateralna ili hemisferna zona. a hemisferna zona ukljuĉuje korteks cerebelarne hemisfere i nucleus dentatus. Na donjoj strani malog mozga nalazi se jako dubok usjek u koji se uvlaĉi falx cerebelli. naroĉito pokreta šake. Na gornjoj strani pripadaju mudeclive i folium vermis (na vermisu) kojima na hemisferama odgovaraju lobulus quadrangularis posterior i lobuli semilunares superior et inferior (koji leţi na donjoj strani hemisfere ispod fissurae horizontalis) s. Ostali. Svaka od ovih zona se sastoji od odgovarajućeg dijela korteksa i bijele mase. zbog ĉega se naziva i pontocerebellum (u anglosaksonskoj literaturi zovu ga cerebrocerebellum). i to: već pomenuti lobulus semilunaris inferior s. lobulus centralis i culmen (na vermisu). Vermalna zona ukljuĉuje vermalni korteks i nucleus fastigii. On obuhvata cijelu donju i dvije trećine gornje strane malog mozga. što kompromituje protok krvi kroz vertebralne arterije i funkcije respiratornog i vazomotornog centra. Naime. kao i ostali dijelovi centralnog nervnog sistema izgraĊen je od sive i bijele mase. te ala lobuli centralis ilobulus quadrangularis anterior (na hemisferama). te dubokih cerebelarnih jedara na koji se topografski projicira. Pored longitudinalne podjele malog mozga na vermis i hemisfere. Vaţan je kod planiranja i programiranja pokreta tijela i udova. lobulus ansiformis. zauzimajući praktiĉno samo dio gornje strane malog mozga.pyramis i najveći dio uvulae.

dok im aksoni završavaju unutar glomerula granularnog sloja formirajući sinapse sa dendritima granularnih ćelija. Ovakva laminacija bijele mase malog mozga daje na sagitalnim presjecima izgled veoma razgranatog drveta (arbor vitae). Akson jedne košaraste ćelije uspostavlja inhibitorne sinaptiĉke veze sa ćelijskim tijelima nekoliko Purkinje-ovih ćelija oko kojih gradi košarastu formaciju. paralelna vlakna. koje spadaju u najveće neurone unutar centralnog nervnog sistema. vertikalne aksone koji predstavljaju puzava vlakna. napušta koru. bez obzira odakle dolaze. Kolaterale mahovinastih i puzavih vlakana mogu. i prekriva sve vijuge i brazde cerebelluma. a drugog tipa mahovinasta (mossy fibres). osbito sa Golgi II neuronima. debela je oko 1 mm. Ovi dendriti sinaptiĉki kontaktiraju sa mahovinastim vlaknima formirajući cerebelarne glomerule. pontocerebelarnih i retikulocerebelarnih puteva. te sa dendritima zvjezdastih. Aferentna vlakna cerebellum-a. koja se obilato granaju. kao i vermisa anteriornog i posteriornog reţnja projiciraju svoje aksone na neurone nucleus vestibularis lateralis-a. Sastoji se od ekscitatornih aksonskih terminala mahovinastih vlakana. Tijela ovih ćelija su peharastog ili kruškolikog oblika i leţe blizu granularnog sloja. koji predstavljaju tzv. Aksoni ovih ćelija idu paraleleno sa površinom kore. srednji (sloj Purkinje-ovih ćelija) i unutrašnji (granularni). Akson jedne zvjezdase ćelije uspostavlja inhibitorne sinapse sa dendritima nekoliko Purkinjeovih ćelija. dendrite Golgi II neurona. po ĉemu je dobila ime. U njemu se nalazi oko petnaest miliona Purkinje-ovih ćelija. Pri prolasku kroz granularni sloj kolaterale aksona Purkinje-ovih ćelija grade sinapse sa neuronima ovog sloja. Golgi II ćelije imaju dendritsku arborizaciju unutar molekularnog sloja. Ova vlakna ispoljavaju snaţne ekscitatorne uticaje na neurone dubokih cerebelarnih jedara. . Svako puzavo vlakno se unutar granularnog sloja dijeli na najviše deset grana (koja se takoĊe zovu puzava vlakna) koje prodiru u molekularni sloj i tvore nekoliko stotina sinapsi sa dendritima samo jedne Purkinje-ove ćelije. vertikalne akone granularnih ćelija iz trećeg sloja i njihove horizontalne ogranke. Ova vlakna. te dvije vrste ćelija: zvjezdaste i košaraste. Granularne ćelije imaju malo tijelo i 4-6 dendrita smještenih u granularnom sloju. a njihov akson koji polazi sa baze ćelije. KORA MALOG MOZGA – CORTEX CEREBELLI Kora malog mozga je izdjeljena na veliki broj listića (folia cerebelli). najveći dio kore (oko 85%) se ne vidi. Stratum granulosum sadrţi dva tipa ćelija: granularne i Golgi II ćelije. Preko ovih inhibitornih uticaja Purkinje-ove ćelije moduliraju outpute iz dubokih cerebelarnih jedara. Usljed velike naboranosti površine malog mozga.raĉvaju nastavci bijele mase koji zalaze u veoma naboranu koru. Puzava vlakna potiĉu iskljuĉivo iz donjeg olivarnog jedra i ulaze u cerebellum kroz pedunculi cerebellares inferiores suprotne strane. košarastih i Golgi II ćelija. Postoje tri kortikalna sloja: vanjski (molekularni). Stratum molekulare posjeduje veliki broj dendritskih arborizacija Purkinje-ovih ćelija iz drugog sloja. Vlakna prvog tipa nazivaju se puzava (climbing fibres). jer je sakriven izmeĊu njegovih listića. Njihovi dendriti arboriraju u molekularni sloj okomito na površinu kore uspostavlajući preko 100000 sinapsi. kao i na Purkinje-ove ćelije. zavisno od izvora iz kojeg potiĉu. Na njihovim terminalima oslobaĊa se gama-amino buterna kiselina (GABA). dendritskih završetaka jedne ili više granularnih ćelija i inhibitornih aksonskih terminala Golgi II neurona koji su u sinaptiĉkoj vezi sa granularnim ćelijama. vestibulocerebelarnih. Mahovinasta vlakna predstavljaju aksone spinocerebelarnih. jesu dvojakog tipa. Stratum purkinjense predstavlja srednji sloj malomoţdanog korteksa. Neke Purkinje-ove ćelije iz archicerebelluma. prolazi kroz bijelu masu i uspostavlja inhibitorne sinaptiĉke veze sa neuronima dubokih cerebelarnih jedara. ispoljavaju ekscitatorne uticaje na brojne granularne ćelije unutar glomerula granularnog sloja. kao i lateralnog vestibularnog jedra. Glomerul je sinaptiĉka procesorska jedinica obavijena glijalnom lamelom. Aksoni granularnih ćelija idu vertikalno prema molekularnom sloju gdje se raĉvavaju u obliku slova T na dva ogranka suprotnog smjera. Paralelna vlakna stvaraju ekscitatorne sinapse sa dendritima gotovo 1000 Purkinje-ovih ćelija.

uz zid fastigiuma na krovu ĉetvrte moţdane komore. nucleus medialis cerebeli je filogenteski najstarije jedro malog mozga. Nakon ekscitacije. a naroĉito na podruĉja za gornji ekstremitet primarnog motornog polja. moduliraju.formirati ekscitatorne sinapse sa neuronima malomoţdanih jedara. nucleus olivaris principalis. nucleus caeruleus i nuclei raphes. fibrae cuneocerebellares. te na jedrima talamusa i cervikalnim segmentima kiĉmene moţdine. ka srednjem mozgu. i to: tr. Leţi uz samu medijalnu liniju. Eferentna vlakna kore malog mozga ĉine iskljuĉivo aksoni Purkinje-ovih ćelija. Golgi II inhibiraju granularne ćelije unutar glomerula. Ima oblik vreće sa mjehurasto izboĉenim zidovima i otvorom (hilum nuclei dentati) koji je okrenut dorzomedijalno. JEDRA MALOG MOZGA – NUCLEI CEREBELLI Ispod kore. Corpus juxtarestiforme (koji predstavlja skupinu vlakana na medijalnoj . Eferentna vlakna nucleus dentatusa napuštaju cerebellum i formiraju tr. Eferentna vlakna odlaze u nucleus ruber i thalamus. Gornji krak (pedunculus cerebelaris superior) se pruţa rostralno. nc. i to: nc fastigii. u bijeloj masi malog mozga leţe ĉetiri parna jedra. Aferentna vlakna dolaze od Purkinje-ovih ćelija koje imaju iskljuĉivo inhibitorno dejstvo. nucleus lateralis cerebelli je najveće jedro malog mozga. pa se pretpostavlja da preko njih mali mozak utiĉe na aktivnost ovih dijelova kore. Primljeni impulsi iz talamusa odlaze u koru velikog mozga. naroĉito vermis-a. Ova dva jedra talamusa projiciraju se na motorni i premotorni korteks velikog mozga. IzgraĊen je iz velikih multipolarnih neurona. Nucleus emboliformis s. aksonima Purkinje-ovih ćelija usmjeravaju se na neurone malomoţdanih jedara i na nc. emboliformis i nc. nucleus principalis nervi trigemini. Oba jedra prmaju aksone Purkinje-ovih ćelija i kolaterale aferentnih puteva malog mozga. spinocerebellaris posterior. nc. globosus. Aferentna vlakna dobija iz kore archicerebellum-a. granularne stanice uspostavljaju ekscitatorne sinapse sa dendritima Purkinje-ovih stanica. tr. jedrima retikularne formacije moţdanog stabla. vestibularis lateralis na koje imaju inhibitorni uticaj. tegmentalis centralis) i kiĉmenu moţdinu (preko tr. te iz nuclei pontis. reticulocerebellaris. Nucleus globosus s. gornjim kolikulima i pretektalnom podruĉju. rubrospinalis). kroz inhibiciju izlaze (output) iz dubokih cerebelarnih jedara ka drugim dijelovima centralnog nervnog sistema. aksoni Purkinje-ovih neurona. ventralis anterior et lateralis thalami. VEZE MALOG MOZGA Aferentni i eferentni putevi malog mozga prolaze kroz malomošdane krake (pedunculi cerebellares). dentatus. kao i output iz lateralnog vestibularnog jedra. olivocerebellaris i tr. Pedunculus cerebellaris inferior ĉine corpus restiforme i corpus juxtarestiforme. Nucleus dentatus s. Preko paralelnih vlakana. Corpus restiforme sadrţi aferentne puteve iz kiĉmene i produţene moţdine. ka mostu. vestibularis lateralis et inferior. Eferentna vlakna koja odlaze iz ovog jedra završavaju na nc. zvjezdaste i košaraste ćelije ispoljavaju inhibitorni uticaj na Purkinje-ove ćelije. cerebellothalamicus koji završava na nc. Sliĉno tome. Dok su mahovinasta i puzava vlakna rezervirana za ekscitatorni impuls. zvjezdastih i košarastih ćelija molekularnog sloja. jedrima okularnih ţivaca. srednji krak (pedunculus cerebellaris medius) ide medijalno. i uz to sa dendritima Golgi II. naroĉito u dorzalnom dijelu. a donji krak (pedunculus cerebelaris inferior) je upravljen kaudalno prema produţenoj moţdini. nucleus interpositus posterior leţi izmeĊu nucleus-a fastigii (medijalno) i nucleus emboliformis-a (lateralno). Najveći broj vlakana dolazi iz nuclei pontis. Nucleus fastigii s. ObraĊene informacije iz cerebelarnog korteksa. nucleus interpositus anterior je nešto veći od nucleus globosus-a. a leţi uz sam hilum nuclei dentati. a iz nucleus ruber-a prenose se na donji olivarni kompleks (preko tr.

Pored cerebelospinalnog puta kroz jukstarestiformno tijelo prolaze i vlakna koja potiĉu iz kore arhicerebelluma i završavaju u vestibularnim jedrima. a neka vlakna odlaze i u nucleus olivaris accessorius medialis et dorsalis i gornje segmente vratnog dijela kiĉmene moţdine gdje završavaju na interneuronima u središnjoj sivoj masi.strani donjeg malomoţdanog kraka) sadrţi vlakna tr. rubera iz kojeg polazi tr. cerebellospinalisa (eferentni put). dentatusa ide kaudalno kao tzv. ventralis lateralis i ncc. Vestibulocerebelarna vlakna dijele se na primarna i sekundarna. svi ostali putevi koji prolaze kroz pedunculus cerebellaris superior su eferentni. Tr. Archicerebellum odgovara I NEURONSKI Mali mozak je na bazi filogenetskog razvoja podijeljen na archi. prenosi proprioceptivni senzibilitet trupa i udova i završava u prednjem reţnju malog mozga. a glavno u suprotnu cerebelarnu hemisferu. vestibularis inferior i medialis. a naroĉito u nc. dentatusa završavaju u rostralnoj (parvocelularnoj) trećini nc. vestibularis lateralis. rubrospinalis. cerebellothalamicus) gradeći najveći dio gornjih malomoţdanih krakova. Veći dio vlakana iz nc. fastigii zavijaju oko rostralnog dijela gornjeg malomoţdanog kraka formirajući fasciculus uncinatus cerebelli. spinocerebellaris anterior) koji kao i prednji. Kroz corpus juxtarestiforme prolaze i vlakna tr. spino i pontocerebellum nastala je na osnovu funkcije i veza malog mozga i uglavnom se podudara sa vestibulocerebellum-u. Pedunculus cerebellaris superior polazi od prednje strane malog mozga. spinocerebellaris posterior. olivocerebellaris potiĉe iz jedara donjeg olivarnog kompleksa. Primarna dolaze iz vestibularnog gangliona. ulazi u tegmentum mezencefalona i u njemu se ukršta ĉineći deccusatio pedunculorum cerebellarium superiorum. te medijalnog i donjeg vestibularnog jedra. U ovom dijelu malog mozga završavaju vlakna vestibulocerebelarnog puta koja dolaze iz vestibularnog ţivca. Retikulocerebelarna vlakna potiĉu iz lateralnih i paramedijalnih retikularnih jedara produţene moţdine. ventralis anterior. olivaris inferior (fibrae cerebelloolivares). vestibulocerebellaris-a. a sekundarna iz nc. ide prema naprijed i gore. Vlakna koja polaze iz nc. te u nc. Neka vlakna iz nc. Aksoni Purkinje-ovih ćelija iz ovog dijela korteksa projiciraju se ipsilateralno na nc. Vestibulocerebellum uĉestvuje u regulisanju mišićnog tonusa. idu kao neukrštena vlakna i završavaju u prednjem reţnju. dentatusa odlazi u talamus (tr. Ova vlakna predstavljaju dio sloţenog kortiko-ponto-cerebelarnog sistema. Eferentna vlakna iz nucleus globosus i nucleus emboliformis projiciraju se u kaudalni dio nucleus ruber-a iz kojeg polazi tr. paleo i neocerebellum. intralaminares. sadrţi vlakna prednjeg spinocerebelarnog puta (tr. Funkcionalna podijela na vestibulo. silazni dio gornjeg malomoţdanog kraka i završavaju u retikularnim jedrima moţdanog stabla. Od aferentnih. Cerebelotalamiĉka vlakna se projektuju u mnoga jedra talamusa: nc. Akcesorna olivarna jedra projiciraju se u vermis. paleocerebellum odgovara spinocerebellum-u. Pedunculus cerebellaris medius sastoji se od ukrštenih pontocerebelarnih vlakana (fibrae pontocerebellares) koja se projiciraju iz pontinskih jedara u bazilarnom dijelu ponsa do neocerebelluma i paleocerebelluma. FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA KRUGOVI MALOG MOZGA filogenetskom podijelom. kao i fibrae cuneocerebellares prenose proprioceptivni (duboki nesvjesni) i dijelom eksteroceptivni (površni svjesni) senzibilitet trupa i udova preko kiĉmene moţdine u prednji reţanj malog mozga. odrţavanju ravnoteţe i uobliĉavanju pokreta u vezi sa stimulacijom vestibularnih receptora u unutrašnjem uhu. vestibularis . Ova vlakna završavaju archicerebellumu. rubroolivaris. Tr. Druga grupa vlakana porijeklom iz nc. Osim prednjeg spinocerebelarnog puta. fastigii kao i na nc. nc. a neocerebellum odgovara pontocerebellum-u. fastigii i završavaju u prednjim rogovima vratnog dijela kiĉmene moţdine gdje sinaptiĉki kontaktiraju sa alfamotoneuronima. Ona polaze iz nc.

Mali mozak automatski izraĉunava “grešku” u pokretu (koja se procjenjuje uporeĊivanjem namjeravanog izvršenja i same realizacije pokreta) i šalje korektivne impulse preko talamusa u veliki mozak.2 i area 5) i projiciraju se preko kortikopontinskih puteva u ncc. cuneocerebellaris i tr. pod kontrolom malog mozga. pontis. Ovaj se put pridruţuje glavnom asocijativnom putu moţdanog stabla (fasciculus longitudinalis medialis) Veze vestibularnih jedara sa malim mozgom i kiĉmenom moţdinom sluţe za odrţavanje ravnoteţe i uspravnog stava tijela. spinocerebellaris anterior et posterior. uske. U toku stajanja makule statike šalju impulse u nc. rubroolivaris koji završava u nc. vestibulospinalis lateralis koji završava u nivou alfa i gama-motoneurona lumbosakralnih segmenata kiĉmene moţdine i znaĉajan je za odrţavanje uspravnog stava i hodanje. Iz parvocelularnog dijela nc. ukrštaju se. Aferentne niti polaze iz odreĊenih podruĉja kore velikog mozga (primarno motorno i premorno polje . koordinacija. Ovo jedro.area 4 i 6. Iz jedara talamusa informacije se proslijeĊuju do motornih centara u kori velikog mozga.superior. rubera i 2) ventrolateralnim jedrama talamusa. Ova vlakna upravljena prema natrag dospijevaju na dorzalnu stranu. medialis et inferior. dentatus. paralelene pruge (striae medullares ventriculi quarti). vestibularis lateralis. indirektno preko kore velikog mozga i moţdanog stabla omogućava i automatski reguliše redoslijed. Spinocerebellum kontroliše mišićni tonus i sinergiĉno djelovanje mišića kod raznih poloţaja tijela. vrţi ekscitaciju motoneurona za antigravitacionu muskulaturu pomoću vestibulospinalnog puta. i iz središnjeg ţlijeba fossae rhomboideae. rubera polazi tr.1. Vlakna iz ovih jedara prolaze kroz pedunculus cerebellaris superior i ukrštaju se u deccusatio pedunculorum cerebellarium superiorum. i to: iz nucleus vestibularis lateralis-a polazi tr. FOSSA RHOMBOIDEA Fossa rhomboidea je udubina koja se nalazi na dorzalnoj strani moţdanog stabla. vestibularis lateralis. tetivama i zglobnim ĉahurama. Iz vestibuarnih jedara polaze vestibulospinalni putevi. Smatra se da mali mozak omogućava regulaciju preciznosti motornih pokreta. tako što neprekidno uporeĊuje informacije iz kore velikog mozga. emboliformis. te završavaju u korteksu neocerebelluma. Pontocerebellum. sa onima koje stiţu iz propriceptivnih receptora u mišićima. rubera ili idu u nc. globosus i nc. opseg i preciznost voljnih pokreta. Iz njih se projiciraju u primarno motorno (area 4) i premotorno polje (area 6) odakle preko kortikospinalnog puta kontolišu kontrolišu aktivnost aksijalne i muskulature ekstremiteta. ventralis anterior et lateralis thalami. te završavaju u magnocelularnom dijelu nc. Iz ovog jedra polaze vlakna koja idu kroz gornje pedunkule i završavaju u: 1) kontralateralnom parvocelularnom dijelu nc. olivaris inferior. Iz ovih jedara polaze pontocerebelarna vlakna koja se ukrštaju i formiraju srednje malomoţdane krake. Granicu izmeĊu njih ĉine popreĉne. tr. U njenoj izgradnji uĉestvuju rostralni dio dorzalne strane produţene moţdine (bulbarni dio) i dorzalna strana mosta (pontinski dio). kao i njihovu preciznost. Aksoni iz korteksa uvulae (koja se funkcionalno smatra dijelom vestibulocerebelluma) odlaze na nc. tetivama i zglobnim ĉahurama kao tr. a iz nucleus vestibularis medialis-a polazi tr. reticulocerebellaris. te primarno i asocijativno senzibilno polje – area 3. Aksoni Purkinje-ovih neurona korteksa neocerebelluma projiciraju se u nc. Aksoni Purkinje-ovih neurona spinocerebellum-a projiciraju se u nc. Naginjanjem glave naprijed ili nazad izaziva aktivaciju makula i opisanim neuronskim vezama dovode do ekscitacije motoneurona za ekstenzore i fleksore vrata.vestibulospinalis medialis koji završava u laminama VII i VIII vratnih i grudnih segmenata kiĉmene moţdine. ĉime se reguliše redoslijed. a odatle preko kortikospinalnog i kortikonuklearnog puta do niţih motornih neurona u kiĉmenoj moţdini i motornim jedrima kranijalnih ţivaca. ulaze u kontralateralni . U ovaj dio malog mozga dolaze impulsi iz proprioceptivnih receptora u mišićima. porijeklom iz nucleus arcuatus-a koji je smješten u ventromedijalnom dijelu produţene moţdine. koordinaciju i opseg voljnih kretnji. 31. IzmeĊu kore velikog mozga i kore neocerebellum-a postoji uzajamna povezanost.

facijalni brijeţuljak (coliculus facialis). Strukture koje smo opisali na prednjem zidu treće moţdane komore po svom razvoju pripadaju velikom mozgu.Rostralni dio fossae rhomboideae grade pons i isthmus rhombencephali. U podruĉju isthmusa rhombencephali. IzmeĊu središnjeg i graniĉnih ţlijebova nalazi se izboĉenje rombaste jame oznaĉeno kao eminentia medialis. . Na ovom zidu nalaze se dva udubljenja ili špaga: recessus infundibularis s. u ĉijem se donjem dijelu nalazi tzv. Ovo izboĉenje formira jedro n. abducensa oko kojeg luĉno obilaze korijena vlakna n. Lamina terminalis spaja optiĉku hijazmu sa rostrum corporis callosi. Donji dio prednjeg zida gradi lamina terminalis. donji i dva lateralna zida. recessus pinealis. apertura aqueductus cerebri. a sprijeda izmeĊu striae medullares thalami. Kaudalni dio eminentiae medialis u formi trokutastog. gornji. Pomenute strukture na prednjem zidu obrazuju recessus triangularis. tanka opna koja predstavlja kranijalni završetak primitivne neuralne cijevi. graniĉni ţlijeb. Iznad facijalnog breţuljka dio sulcus limitansa je udubljen u malu jamicu (fovea superior). Iznad krova treće moţdane komore nalaze se fornix i corpus callosum. straţnji. epithalamica i apertura aqueductus mesencephali s. sulcus medianus. vagusa (nucleus dorsalis s. medialis et lateralis). trigeminusa.pedunculus cerebellaris inferior i odlaze u mali mozak. Pruţa se od aperturae aqueductus mesencephali prema naprijed i dolje. trigonum vagale. Sredinom bulbarnog dijela fossae rhomboideae pruţa se duboki središnji ţlijeb. Lamina tectoria je razapeta straga izmeĊu habenula. Boĉno od sulcus limitansa (u rostralnom dijelu medullae oblongatae i kaudalnom dijelu ponsa). facialis (motorno jedro). Na njoj opisujemo prednji. Ovaj trokut prouzrokuje rostralni dio motornog jedra dvanaestog moţdanog ţivca (nucleus nervi hypoglossi). nalazi se plitki. Prednji zid u gornjem dijelu grade commissura anterior. idući od gore prema dolje: recessus suprapinealis (izmeĊu epifize i krova treće moţdane komore). Donji zid ili pod grade desni i lijevi hipotalamus. Area postrema spada u cirkumventrikularne organe i predpostavlja se da neuroni koji je grade pokazuju veliku osjetljivost na razliĉite emetiĉke agense (supstance koje izazivaju povraćanje) u krvi. Gornji zid ili krov treće moţdane komore obrazuje tanki epitelijalni list (lamina tectoria) sa horoidnim pleksusom. nucleus caeruleus ĉiji neuroni sadrţe pigment melanin od kojeg i potiĉe boja ove mrlje. Vrh vagalnog trokuta okrenut je prema gore i ĉini ga mala udubina (fovea inferior). kao i u bulbarnom dijelu imamo sulcus medianus i lateralno sulci limitantes. glatkog izboĉenja nazvan je trigonum nervi hypoglossi. inferior. I u ovom. Straţnji zid grade. Funiculus separans odvaja trigonum vagale od areae postremeae. VENTRICULUS TERTIUS Treća moţdana komora je centralna šupljina diencephalona. te desna i lijeva columna fornicis. posterior nervi vagi). infudibuli i recessus supraopticus. sulcus limitans.Bulbarni dio fossae fhomboideae ograniĉavaju pedunculi cerebellares inferiores. Lateralno od njega. a pontinski pedunculi cerebellares superiores. rostrolateralno od foveae superior nalazi se mala plaviĉasta mrlja. Lateralno od donjeg dijela hipoglosnog trokuta leţi sljedeće trokutasto polje sivkaste boje. oznaĉeno kao trigonum nervi vagi s. sve do prednjeg ruba optiĉke hijazme. ispod koje leţi motorno jedro n. Formira ga istoimeno jedro. a bazu mu predstavlja uska vrpca poznata kao funiculus separans. koji je dijeli na dvije simetriĉne polovine. Pomenuti ţlijebovi ograniĉavaju oblo izboĉenje. commissura posterior s. facialisa porijeklom iz nucleus n. 32. koja se u vidu malog uzvišenja pruţa do donjeg malomoţdanog kraka. eminetia medialis. a u podruĉju lateralnih uglova fossae rhomboideae nalazi searea vestibularis ispod koje leţe ĉetiri vestibularna jedra osmog moţdanog ţivca (nucleus vestibularis superior. locus caeruleus. ispod koga se nalazi parasimpatiĉko jedro n.commissura habenularum.

Cerebrospinalni likvor dospijeva iz lateralnih u treću moţdanu komoru preko foramina interventricularia. pomoću kojeg treća komora komunicira sa odgovarajućom lateralnom moţdanom komorom. . a straga tuberculum anterius thalami.Lateralne zidove treće moţdane komore grade medijalne strane oba talamusa i hipotalamusa razdvojene meĊusobno plitkim hipotalamiĉkim ţlijebom (sulcus hypothalamicus). Oni su u oko 70 % sluĉajeva spojeni sa adhaesio interthalamica. cerebri odakle odlazi u ĉetvru moţdanu komoru. Na medijalnoj strani forniksa. koja na sagitalnom presjeku ima elipsoidan oblik. a napušta je kroz aqueductus mesencephali s. Otvor ograniĉava sprijeda pars libera columnae fornicis. iznad interventrikularnih otvora nalazi se organum subfornicale koji će biti opisan u sklopu cirkumventrikularnih organa. U prednje-gornjem dijelu lateralnog zida nalazi se meĊukomorni otvor (foramen interventriculare).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->