P. 1
Praktikum Anorganske Kemije II

Praktikum Anorganske Kemije II

|Views: 656|Likes:
Published by Nedim Strbo

More info:

Published by: Nedim Strbo on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

PRAKTIKUM ANORGANSKE KEMIJE 2

(SKRIPTA ZA INTERNU UPOTREBU) Prof. dr. sc. Marina Cindrić dipl. ing. Mirta Rubčić 2008/2009

1

SADRŽAJ:
1. Svrha rada 2. Osnovna pravila ponašanja i rada u laboratoriju 3. Osnovne mjere opreza pri radu Vježbe: 1. Sinteza željezova(III) klorida, FeCl3 2. Sinteza kompleksa tetrakis(µ-acetato)diakvadibakra(II), [Cu(OOCCH3)2(H2O)]2 3. Sinteza kompleksa oksobis(2,4-pentandionato)vanadija(IV), [VO(C5H7O2)2]
3.1. Identifikacija kompleksa [VO(C5H7O2)2] (odreñivanje sadržaja vanadija)

3 3 5 6 9 12 16

4. Sinteza kompleksa tris(2,4-pentandionato)mangana(III), [Mn(C5H7O2)3]
4.1. Identifikacija kompleksa [Mn(C5H7O2)2]3 (karakterizacija na osnovi podataka iz infracrvenog spektra)

5. Sinteza kompleksa kalijeva tris(oksalato)kromata(III) trihidrata, K3[Cr(C2O4)3]·3H2O
5.1 Identifikacija kompleksa K3[Cr(C2O4)3]·3H2O (odreñivanje sadržaja oksalata)

23

6. Sinteza kompleksa heksaamminniklova(II) klorida, [Ni(NH3)6]Cl2
6.1. Identifikacija kompleksa [Ni(NH3)6]Cl2 (odreñivanje sadržaja amonijaka)

26 30 34 37 40 42 44

7. Sinteza kompleksa kalijeva tetraperoksokromata(V), K3[Cr(O2)4]
7.1. Identifikacija kompleksa K3[Cr(O2)4] (odreñivanje sadržaja kalija)

8. Sinteza kompleksa tris(tiourea)bakrova(I) sulfata monohidrata, [Cu{SC(NH2)2}3]2·SO4·H2O 9. Sinteza kompleksa tetrakis(µ-acetato)diakvakroma(II), [Cr(OOCCH3)2(OH2)]2 DODATAK Sinteza Cl2, SO2, HCl, CO2 Rashladne smjese i sušenje plinova Trovanje kemikalijama, simptomi, način pružanja prve pomoći

2

SVRHA RADA
Izvoñenjem eksperimenta, provjeravanjem već utvrñenih činjenica, sintezom i analizom dobivenih produkata kemijskih reakcija, kao i zapažanjem nastalih promjena student vježba, provjerava i utvrñuje svoje znanje stečeno na predavanjima. Nadalje, upoznaje laboratorijsku opremu i tehnike rada, neposredno upoznaje tvari i njihova svojstva i razvija sposobnosti u zapažanju razlika. Osim savladavanja eksperimentalnih tehnika u sintezi anorganskih spojeva, student upoznaje metodiku eksperimentalnog rada te na taj način stječe samostalnost i razvija sposobnost osmišljavanja novih eksperimenata. Za uspješnost rada neophodno je odreñeno teorijsko predznanje koje omogućuje bolje razumijevanje promjena do kojih dolazi tijekom eksperimenta. Takoñer rad u laboratoriju zahtjeva preciznost, urednost i disciplinu, a što se prije svega odnosi na pridržavanje osnovnih pravila rada u laboratoriju.

OSNOVNA PRAVILA PONAŠANJA I RADA U LABORATORIJU
1. Obavezno je nošenje kute i zaštitnih naočala. Student ne smije pristupiti izvoñenju eksperimenta bez navedene zaštite. 2. Prije početka rada student se mora pripremiti za izvoñenje eksperimenta. To podrazumijeva da je upoznat na koji će način izvesti eksperiment tj. kakva mu je aparatura potrebna za izvoñenje eksperimenta, koje tvari koristi (svojstva, količine) te do kojih kemijskih reakcija dolazi. 3. Veličina čaša, tikvica, menzura tj. svog pribora koji je potreban u radu treba biti usklañena prema količinama tvari potrebnih za eksperiment. 4. Gumene ili staklene cijevi koje se koriste za povezivanje pojedinih dijelova aparatura trebaju biti što kraće. 5. Prije početka rada treba pozvati asistenta, koji će provjeriti je li aparatura ispravno složena. Krute tvari se uzimaju pomoću čiste plastične žličice ili spatule, a tekućine pomoću menzure ili kapalice. Kapalica se nikada ne unosi u bocu, već se manji volumen tekućine izlije iz boce u čistu čašu iz koje se potom pomoću kapalice uzima tekućina.

3

6. Višak tekućine koji ostane u čaši ne vraća se u bocu već ostavlja za drugi eksperiment ili vraća tehničaru. 7. Tijekom rada potrebno je pridržavati se svih mjera predostrožnosti: pažljivo raditi sa zapaljivim, korozivnim i otrovnim kemikalijama; obratiti pažnju pri radu s aparaturama pri sniženom tlaku. 8. Reakcije u kojima dolazi do razvijanja plinovitih produkata (Cl2, HCl, SO2) potrebno je izvoditi u digestoru, kao i uparavanja tekućina. Svo suñe korišteno u eksperimentu pere se u digestoru. 9. Ukoliko tijekom eksperimenta doñe do prosipanja tekućine ili krutine po radnom stolu ili podu potrebno ju je ukloniti. 10. Radno mjesto mora biti uredno, bez suvišnih stvari poput knjiga, bilježnica, papira i sl. 11. Tijekom izrade vježbe student vodi laboratorijski dnevnik u koji unosi sve podatke o eksperimentu kojeg izvodi i to na sljedeći način: -Naziv vježbe -Datum -Jednadžbe reakcija -Tvari i njihove količine upotrijebljene u eksperimentu -Skicu aparature -Rezultat: mase dobivenih produkata -Ukoliko uz vježbu postoje dodatni eksperimenti navode se opažanja Po završetku vježbe voditelj praktikuma potpisuje laboratorijski dnevnik čime se potvrñuje da je vježba završena. Da bi student mogao dobiti konačnu ocjenu Praktikuma anorganske kemije 1 sve vježbe moraju biti ovjerene potpisom. 12. Student kod kuće piše izvještaj o izvršenom eksperimentu. Izvještaj mora sadržavati sljedeće dijelove, a ne preporuča se više od 3 stranice: -Naziv vježbe -Datum

4

upotreba) -Opis eksperimenta s računom iskorištenja. a ne isparavanjem (posebno ako se radi o većem volumenu otapala). U laboratoriju požar mogu izazvati: Koncentrirane kiseline kao što su HNO3 ili H2SO4 ukoliko padnu na papir ili odjeću. zapaljivošću i sl. odjećom. opažanja nakon provedenih eksperimenata -Zaključak -Odgovori na pitanja koja se nalaze nakon svake vježbe -Literatura: Navesti literaturu koja je korištena pri pisanju izvještaja OSNOVNE MJERE OPREZA PRI RADU 1. eksplozivnošću. svojstva. klorati. Aktivni ugljen ukoliko se miješa s tvarima koje lako otpuštaju kisik (nitrati. 3. jednadžbama reakcija do kojih dolazi. otrovnošću. već grijaćim kapama ili na vodenoj kupelji. očima. druge metode dobivanja. Takva uparavanja najbolje je provoditi zagrijavanjem na vodenoj kupelji (zagrijavanje grijaćim kapama tj. 2. perklorati) Vruće otopine kiselina pomiješane s bazama (jer može doći do naglog vrenja i prskanja tekućine zbog izrazito egzotermnih reakcija).-Kratak teorijski uvod (o prireñenom spoju. Paziti da kemikalije ne doñu u dodir s kožom. Prije početka rada student se mora upoznati sa svojstvima tvari s kojima radi tj. Lako zapaljiva otapala uklanjaju se destilacijom. Isparavanje manjeg volumena hlapljive tekućine dozvoljeno je samo u digestoru i bez prisutnosti otvorenog plamena. graña. električnim putem). s njihovom reaktivnošću. Zapaljive tekućine ne smiju se zagrijavati na otvorenom plamenu (u otvorenim posudama na pr. čašama). 5 .

korozivna tekućina.1. 2Fe3+(aq) + 2I-(aq) 2Fe2+(aq) + I2(aq) Ako se u vodenu otopinu FeCl3 dodaju SCN.2-dikloretana ili reakcijama kloriranja aromatskih spojeva. a što je posljedica nastanka ionskih vrsta poput [Fe(SCN)6]3.ioni dolazi do nastanka tamnocrveno obojene otopine. FeCl3 je srednje jak oksidans koji može oksidirati CuCl u CuCl2 te iz vodenih otopina koje sadrže I. Sa solima klorida daje žuti tetredarski FeCl4.ili [Fe(SCN)(H2O)5]2+. Vodena otopina FeCl3 je smeñe obojena. U plinovitom stanju egzistira kao dimerna molekula. FeCl3 H2 O Željezov(III) klorid je krutina koja se na zraku raspada uz izlaženje klorovodika. na primjer u reakciji dobivanja 1. U prisutnosti vlage iz zraka prelazi u žutosmeñi tetraakvadikloro ion [FeCl2(H2O)4]+. koja pri visokim temperaturama disocira u monomer. 2Fe(s) + 3Cl2(g) 2FeCl3(s) Druga metoda dobivanja bazira se na oksidaciji FeCl2 pomoću SO2 4FeCl2(s) + SO2(g) + 4HCl(g) 4FeCl3(s) + 1/8S8(s) + 2H2O(g) Hidratizirani željezov(III) klorid može se prevesti u bezvodni zagrijavanjem s tionilovim kloridom. Bezvodni željezov(III) klorid je Lewisova kiselina i koristi se kao katalizator u organskoj sintezi. Sama reakcija otapanja u vodi odvija se uz oslobañanje velike količine topline. FeCl3(s) grañen je od Fe3+ iona koordiniranih sa šest Cl. Bezvodni željezov(III) klorid može se prirediti direktno iz elemenata uz zagrijavanje. Boja bezvodnog željezovog(III) klorida je ljubičastocrvena ili temnozelena ovisno o tome je li se radi o propuštenom ili reflektiranom zračenju.iona. Reagira s Lewisovim bazama poput trifenilfosfinoksida dajući [FeCl3(OPPh3)2]. 6 .ion izlučiti elementarni jod.ion. Fe2Cl6. SINTEZA ŽELJEZOVOG(III) KLORIDA.

U ispiralicu (A) se ulije konc. probušeni gumeni čepovi. U tikvicu se stavi kalijev permanganat (oko 15 g). H2SO4 ostavlja opekline na koži! Kemikalije (izdaju se na traženje): Spoj Fe (prah) masa / g 1. prethodno izvaganu epruvetu i začepi gumenim čepom. reakcijska cijev. reakcijska cijev odvoji od aparature. sumporna kiselina. 5 epruveta Vrijeme trajanja eksperimenta: 3 sata Postupak: Kao generator klora koristi se Erlenmeyerova tikvica s lijevkom za dokapavanje. a u lijevak za dokapavanje konc. a dobiveni produkt brzo istrese u suhu. cijev se oboji od klora). Nastali željezov(III) klorid hladi se u laganoj struji klora. porculanska lañica. p. Klor se pusti prolaziti kroz aparaturu oko 5 minuta bez zagrijavanja (da se istjera sav zrak iz cijevi. Reakcija započinje ubrzo nakon početka zagrijavanja i FeCl3 sublimira u reakcijskoj cijevi.Oprez! Vježba se izvodi u digestoru! Konc. lañica ukloni. ohladi u eksikatoru i na kraju brzo stavi u lijevi dio reakcijske cijevi. ispiralice. lijevak za dokapavanje. Potom se prekine protok klora. Prije kloriranja uzorak željeza (1 g) se u porculanskoj lañici suši u sušioniku pri 110 °C oko 15 minuta.a. U horizontalno položenu reakcijsku cijev (C) stavi se lañica s uzorkom osušenog elementarnog željeza. staklene cijevi i gumene cijevi za spajanje aparature. Izmeñu ispiralice A i reakcijske cijevi (C) postavi se jedna prazna ispiralica (B). Na kraj reakcijske cijevi priključi se teflonska (ili gumena) cijev (D) kroz koju će izlaziti suvišak neizreagiranog klora u tikvicu s otopinom NaOH. Zatim se lagano grije dio u kojem se nalazi lañica sa željezom. tehnička klorovodična kiselina (50 mL).9 Pribor: Erlenmeyerova tikvica (300 mL). tikvica s vodenom otopinom KOH 7 .0 množina / mmol 17.

ed. Basic Inorganic Chemistry. Napišite odgovarajuće jednadžbe reakcija. Navedite karakteristična fizička svojstva bezvodnog željezova(III) klorida. Structural Inorganic Chemistry. 3. L. Oxford. London. F. G. Van Nostrand Reinhold Company. Wells.Dobiveni produkt se izvaže. Prije nego što se uzorak preda naprave se slijedeći pokusi. te preda u epruveti začepljenoj gumenim čepom s propisanim podatcima. Navedite najvažnije metode dobivanja bezvodnih halogenida metala... Zašto željezov(III) jodid ne nastaje zagrijavanjem smjese elementarnog željeza i joda? Literatura: 1. Obrazložite navedene promjene i prikažite ih odgovarajućim jednadžbama reakcija. 1975. New York.. Gaus. Marr and B. 4th edn. FeCl3 na vrhu spatule) a) U prvu epruvetu doda se malo otopine 2 mol dm-3 HCl. b) U drugu epruvetu doda se malo koncentrirane HCl c) U treću epruvetu doda se na vrhu spatule krutog KSCN d) U četvrtu epruvetu doda se 1 ml otopine KI (na vrhu spatule kruti KI otopljen u malo vode) e) U petu epruvetu dodaje se otopina 2 mol dm-3 NH3 (sve dok se ne osjeti miris po amonijaku) U svim navedenim pokusima doći će do promjena boje otopina. str. 3rd. Practical Inorganic Chemistry. G. 8 . 1972. 327. New York. A. 2. Wilkinson. 3. izračuna iskorištenje. te zabilježe opažanja: Pokus Pripremi se 5 epruveta s vodenom otopinom FeCl3 (volumen otopine ~ 5 mL. F. W. Primjer: Pitanja: 1. Clarendon Press. P. 1995. 2. A. Rockett. John Wiley & Sons. Cotton.

vrlo snažan insekticid i fungicid. a udaljenost izmeñu Cu2+···Cu2+ iznosi 2. [Cu(OCOCH3)2(H2O)]2 kristalizira u monoklinskom sustavu.2. [Cu(OOCCH3)2]2. Koordinacijski broj iona bakra je 5. CuO·2Cu(CH3COO)2. 9 .65 Å što je slično udaljenosti izmeñu atoma u metalu. a s arsenovim(III) oksidom daje bakrov(II) acetoarsenit. Cu2O(CH3COO)2 i zelenim bazičnim acetatom. SINTEZA TETRAKIS (µ-ACETATO)DIAKVADIBAKRA(II) µ [Cu(OCOCH3)2(H2O)]2 [Cu(OCOCH3)2(H2O)]2 je plavozelena kristalna supstancija koja se koristila kao pigment. Interakcija ovih metalnih centara rezultira u smanjenju vrijednosti magnetskog momenta tako da je kod 90 K [Cu(OCOCH3)2(H2O)]2 dijamagnetičan. Osim “normalnog” acetata kod bakra(II) susrećemo se i s bazičnim acetatima i to plavim bazičnim acetatom. Bakrov(II) acetat koristi se kao katalizator ili oksidirajuće sredstvo u organskim sintezama. Može se prirediti reakcijom bakrova(II) hidroksida i octene kiseline: CuSO4(aq) + 2NaOH(aq) → Cu(OH)2(s) + Na2SO4(aq) 2Cu(OH)2(s) + 4CH3COOH(aq) → [Cu(OCOCH3)2(H2O)]2(s) + 2H2O Zagrijavanjem [Cu(OCOCH3)2(H2O)]2 na 100 ° u vakuumu dobiva se bezvodni C tamnozeleni bakrov(II) acetat.

Smjesa se promućka i podijeli u dvije epruvete. U jednu epruvetu doda se 10 % otopina sode. bakrova(II) hidroksida. Pripreme se dvije epruvete s otopinama CuSO4·5H2O (u svakoj oko 0. Prije nego što se uzorak preda naprave se slijedeći pokusi. Napišite jedndžbe reakcija! NH3 suvišak NH3 [Cu(H2O)6]2+ talog Cu(OH)2 10 [Cu(NH3)4(H2O)2]2+ . Vrijeme trajanja eksperimenta: 4 sata Postupak: Bakrov(II) sulfat pentahidrat. Napišite jednadžbe reakcija! Što su talozi koji nastaju? Pokus 2.5 množina / mmol 10. * Octena kiselina doda se u malom suvišku. a u drugu otopina 2 mol dm-3 amonijaka (sve dok ne doñe do otapanja taloga. otfiltrira se i dobro ispere vodom. čaša (250 mL). Büchnerov lijevak.00 Pribor: Erlenmeyerova tikvica (250 mL). a u topli filtrat se polako dodaje (uz stalno miješanje) 10% otopina amonijaka sve dok se ne dobije bistra otopina intenzivno plave boje. Nakon što se nastali plavi bakrov(II) hidroksid istaloži.* Dobivena bistra otopina se hladi u ledenoj kupelji pri čemu taloži plavozelena kristalna supstancija. koji se u početku stvorio. U jednu se doda suvišak lužine i kada se sadržaj ove epruvete slegne nastaje tamnoplavi talog. te zabilježe opažanja: Pokus 1. Ukoliko je potrebno otopina se profiltrira. (2.2 g CuSO4·5H2O i doda se otopina NaOH (5 mL. Produkt se otfiltrira i bez ispiranja osuši na zraku. U epruveti se otopi 0. boca za odsisavanje. izračuna iskorištenje. te preda u epruveti s propisanim podatcima.Kemikalije (izdaju se na traženje): Spoj CuSO4·5H2O masa / g 2. Nakon toga se doda 10% otopina natrijevog hidroksida (7.5 mL). termometar. U prvoj epruveti nastaje zeleni bazični karbonat bakra(II). a zatim se ponovo hladi u ledu. Hidroksid se zatim otopi u toploj 10% otopini octene kiseline (15 mL). Dobiveni produkt se izvaže. [Cu2(OH)2(CO3)]. Ukoliko hlañenjem ne doñe do kristalizacije ili nastane vrlo malo supstancije otopina se zagrijava na vodenoj kupelji do početka kristalizacije. Drugu epruvetu se zagrije da sadržaj provrije.5 g) se otopi u vodi (7. Talog postepeno tamni. Nastaje plavi želatinozni talog. menzura. a u drugoj se pojavljuje intenzivno plavo obojenje.5 mL) i otopina zagrije na vodenoj kupelji do 70 °C.1 g u 5 mL vode). 2 mol dm-3). 5 epruveta.

Gaus. F. 11 . Basic Inorganic Chemistry. Napišite molekulske formule plavog i zelenog „bazičnog” karbonata bakra(II). Literatura: 1. John Wiley & Sons. ed. L.. Cotton. Wilkinson. A. G. 1995. Nacrtajte strukturnu formulu [Cu(OCOCH3)2(H2O)]2 i objasnite zašto ne nastaje veza Cu-Cu u kompleksu. 3rd. 3. Zašto se pri otapanju Cu(OH)2 u octenoj kiselini mora dodati suvišak kiseline? 2. New York. P.Pitanja: 1.

Acetilaceton. redukcija može ići do vanadija(III) (zeleno obojena otopina) odnosno vanadija(II) (ljubičasto obojena otopina). se javlja u dvije tautomerne forme koje koegzistiraju u otopini. Koristi se u organskoj kemiji kao reagens u reakcijama epoksidacije alilnih alkohola u kombinaciji s terc-butilhidroperoksidom. Koordinacijski poliedar je kvadratna piramida s koordinacijskim brojem vanadija 5. Za redukciju otopina vanadija vrlo često koristi se amalgamirani cink. U prisutnosti jačeg redukcijskog sredstva od etanola. u otopini. kao što je na pr. a jedan od postupaka se sastoji u redukciji vanadijevog(V) oksida etanolom u sumporno kiseloj otopini. Zn. VO2+.anion je konjugirana baza acetilacetona i radi kompleksne spojeve s mnogim ionima prijelaznih metala vežući se preko oba kisikova atoma na metal i stvarajući šesteročlani kelatni prsten. 12 . SINTEZA OKSOBIS(2. Prireñuje se redukcijom spojeva vanadija(V).4-pentandion. 2.4-PENTANDIONATO)VANADIJA(IV) [VO(C5H7O2)2] VO(acac)2 je kompleksni spoj u kojem je vanadij koordiniran okso kisikovim atomom i kisikovim atomima acetilacetonatnog liganda. V2O5(s) + C2H5OH(l) + 2H2SO4(konc) → 2VOSO4(aq) + 3H2O + CH3CHO(l) VOSO4(aq) + 2C5H8O2(l) + Na2CO3(aq) → [VO(C5H7O2)2](s) + Na2SO4(aq) + H2O + CO2(g) Reakcijska smjesa mijenja boju od narančaste (V2O5) u zelenu što upućuje na prisutnost vanadan iona. prijelazne serije poput Pt(II) i Ir(III). U nekim slučajevima acetilaceton veže se na metal preko centralnog ugljikovog atoma i to uglavnom s metalima 3. Pojava intenzivne plave boje posljedica je redukcije vanadija(V) u vanadij(IV) i prisutnosti vanadil iona. VO2+. C5H7O2.3. u otopini.

4-PENTANDION Pribor: tikvica s okruglim dnom. p. sve dok se boja otopine ne promijeni iz zelene u modru. stakleni štapić.a.75 V2O5 1. U epruvetu se stavi 0.5 mL) i vanadijev(V) oksid (0. H2SO4 ostavlja opekline na koži! Kemikalije (izdaju se na traženje): Spoj masa / g množina / mmol 0. izračuna iskorištenje. Reakcijska smjesa koja pokazuje kiselu reakciju. Otopina se prvo oboji plavo. sumporna kiselina (1 mL) i voda (1 mL). Potrebno je oko 20 mL otopine natrijeva karbonata. zakiseli s 2 mol dm-3 otopinom HCl i doda komadić cinka. Sadržaj tikvice se ohladi.Oprez! Konc. Büchnerov lijevak. Napišite odgovarajuće jednadžbe reakcija za svaki oksido-redukcijski proces. otopina oddekantira u čašu i tome se doda acetilaceton (1. Erlenmeyerova tikvica (100 mL). menzura.5 mL).5 g). satno staklo. 3 epruvete. Liebigovo hladilo. Dobiveni produkt se izvaže. te preda u epruveti s propisanim podatcima. te zabilježe opažanja: Pokus 1. (100 mL). Vrijeme trajanja eksperimenta: 4 sata Postupak: U okrugloj tikvici oprezno se pomiješaju konc.05 g V2O5. ispere s malo hladne vode i osuši na zraku. čaša (200 mL). boca za odsisavanje. Nastali produkt se otfiltrira preko Büchnerovog lijevka. Zatim se u tu otopinu doda etanol (3. 13 . Prije nego što se uzorak preda naprave se slijedeći pokusi. 2. neutralizira se opreznim dodavanjem 10% otopine natrijeva karbonata uz miješanje.5 mL 14.5 2. kapalica.53 C5H8O2* *C5H8O2 = ACETILACETON. Tako prireñena smjesa se grije u okrugloj tikvici uz povratno hladilo 1 do 2 sata. zatim zeleno i konačno sivoljubičasto.

Pitanja: 1. A. T. Wilkinson. Inorg. Otopina se podijeli u dvije epruvete i u jednu doda malo otopine neke soli Fe2+.. Synth. ed. F. 3rd. 5 (1957) 113.. P. H2SO4. 2. Jednadžbama reakcije prikažite što nastaje otapanjem vanadijeva(V) oksida u kiselini. U epruvetu se stavi 0. L. a što dodatkom Fe2+ odnosno I. Moeller. 2. Nacrtajte strukturne formule kompleksa: [VO(acac)2] i [VO(acac)2(py)] (py = piridin.02 g V2O5 i zakiseli s konc. New York. John Wiley & Sons.iona.Pokus 2. 14 . Basic Inorganic Chemistry. a u drugu otopine I. G. Cotton. 1995.. C5H5N).iona. Gaus. Koja je uloga etanola pri dobivanju acetilacetonatnog kompleksa vanadija(IV)? Literatura: 1.

p. Nakon što se lončić s uzorkom ohladi prenese se u peć za žarenje i zagrijava na 480 ° oko sat vremena.a. dušična kiselina. Lončić sa smjesom se pažljivo postavi na glineni trokut smješten na metalnom tronogu i blago se zagrije plamenikom. dušične kiseline.4- PENTANDIONATO)VANADIJA(IV). kompleksometrijskim ili oksido-redukcijskim reakcijama. Nakon što je izračunat udio vanadija u kompleksu i dobiveni rezultat provjeren od strane asistenta.a. Meñutim primjena navedene metode nije moguća u slučajevima kada kompleks sublimira pri povišenoj temperaturi. [VO(acac)2] Vrijeme trajanja eksperimenta: 1 sat priprema uzorka za analizu (+ 2 sata samo spaljivanje). Ta metoda poznata je kao termogravimetrijska analiza koja omogućuje odreñivanje stabilnosti kompleksa i praćenje njegovog raspada u odreñenom temperaturnom intervalu. kapalica. Prilikom zagrijavanja treba paziti da ne doñe do prskanja uzorka iz lončića. [VO(C5H7O2)2] Sadržaj metala u kompleksnim spojevima može se odrediti različitim analitičkim postupcima. Jedan od načina odreñivanja sadržaja metala sastoji se u spaljivanju uzorka kompleksa u struji kisika i prevoñenju u odgovarajući stabilni oksid. Lončić s uzorkom prenese se u digestor i na uzorak se pažljivo doda kapalicom 5 kapi vode i 3 kapi koncentrirane p. koji se baziraju na taložnim. Ohlañeni lončić s uzorkom (idući dan) izvaže se na analitičkoj vagi i C izračuna maseni udio vanadija u kompleksu. ODREðIVANJE SADRŽAJA VANADIJA U KOMPLEKSU OKSOBIS(2. a zatim porculanski lončić s uzorkom kompleksa [VO(C5H7O2)2] (oko 0. Na slijedećoj slici dan je termogram [VO(C5H7O2)2 snimljen u struji dušika: 5 mg 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 min Lab: METTLER TAR S TAR e S W 9. U laboratoriju spaljivanje uzorka kompleksa do stabilnog oksida metala može se provesti i u pećima pri povišenoj temperaturi. Iz tog razloga termogravimetrijska analiza koja se bazira na spaljivanju uzorka u struji kisika nije pogodna.1. ostatak nakon spaljivana istrese se u za to predviñenu posudu. pinceta. Uzorak se nakon spaljivanja hladi 12 sati. te odreñivanje masenog udjela ostalih komponenata koje ulaze u sastav kao što su otapalo i ligandi.2 g). glineni trokut Kemikalije: konc. Postupak: Na analitičkoj vagi izvaže se prazan porculanski lončić.3. Ovaj način odreñivanja sadržaja vanadija u kompleksu [VO(C5H7O2)2] ima prednost s obzirom da su istraživanja pokazala da navedeni kompleks sublimira pri povišenoj temperaturi.01 Pribor: porculanski lončić. 15 .

+4 i +7. SINTEZA TRIS(2. [Mn(C5H7O2)3] Kompleks tris(acetilacetonato)mangan(III) je kristalna tamnosmeña. kloroformu i etilacetatu. NaOAc). prije dodatka kalijeva permanganata nastaje acetilacetonatni kompleks mangana(II) koji je trimerna molekula. dolazi do disproporcioniranja Mn(III) i oksidacije vode.4-PENTANDIONATO)MANGANA(III). temperaturu reakcije oko 60 ºC i pH malo iznad 7. Oksidacija Mn(II) u Mn(III) nije spontana i vodene otopine koje sadrže Mn(III) podložne su oksido-redukcijskim reakcijama. tj. Može se prirediti iz C. a što se može pokazati jednadžbom reakcije: 4Mn3+(aq) + 3H2O → 3Mn2+(aq) + MnO2(s) + 1/2O2(g) + 6H+(aq) Vodena otopina Mn(III) može se stabilizirati u kiselom porastom koncentracije Mn(II) ili nastankom kompleksnog spoja koordiniranog didentatnim ligandom (na pr. Da bi se osigurala uspješnost provedbe eksperimenta potrebno je osigurati suvišak reagensa (C5H8O2.4.pri čemu se mangan(VII) iz permanganatnog iona reducira do Mn(III): 16 . oksalat. Raspada se iznad 150 ° a otapa u benzenu. manganova(II) klorida tetrahidrata uz dodatak natrijeva acetata i kalijeva permanganata kao oksidansa. gotovo crna supstancija. 3MnCl2(aq) + 6NaOCOCH3(aq)+ 6C5H8O2(l)→ [Mn(C5H7O2)2]3(aq) + 6NaCl(aq) + 6CH3COOH(aq) 4[Mn(C5H7O2)2]3(aq) + 3KMnO4(aq) + 21C5H8O2(l) + 3CH3COOH(aq) → 15[Mn(C5H7O2)3](s) + 3KOCOCH3(aq) + 12H2O Najčešća i najstabilnija oksidacijska stanja mangana su +2. Oksidacija Mn(II) u Mn(III) može se odvijati u prisutnosti MnO4. acetilacetonat). U prvom koraku.

a druga sa spljoštenom (2Mn-O veze 1. Razlikujemo Λ.i ∆-izomere (enantiomere) ovisno o zakretanju ravnine polarizirane svjetlosti (∆-desno. jer su ustanovljene dvije kristalne forme: jedna s izduženom (2Mn-O veze 2. 4 Mn-O veze 1. (2) [Mn(acac)3] je oktaedarski kompleks u kojem su na metalni centar vezana tri didentatna liganda što čini ovaj kompleks optički aktivnim. Λ-lijevo).95 Å. Tako i kod tris(acetilacetonato)mangana(III) nalazimo na spomenutu deformaciju.00 Å) oktaedarskom koordinacijskom sferom. 4Mn-O veze 2.→ Mn3+(aq) + 4H2O Eº = 1. Većina kompleksa mangana(III) su oktaedarski. visokospinski (d4) kompleksi i kod kojih susrećemo Jahn-Tellerovu deformaciju.12 Å. Kompleks mangana(III) je strukturno interesantan.93 Å).→ Mn2+(aq) Kombinacija jednadžbi reakcija (1) i (2) daje MnO4-(aq) + 4Mn2+(aq) + 8H+(aq) → 5Mn3+(aq) + 4H2O Kompleksi opće formule M(acac)3 su kiralne molekule kod kojih dolazi do pojave izomerije i to optičke izomerije.MnO4-(aq) + 8H+(aq) + 4e.51 V (1) Standardni redoks potencijal ove reakcije identičan je standardnom redoks poencijalu reakcije Mn3+(aq) + e. 17 .

Chapman and Hall Ltd. a zatim par kapi 4 mol dm-3 otopine natrijeva hidroksida. U tu se otopinu uz neprekidno miješanje polagano dodaje acetilaceton (4. 2. Dobiveni produkt se izvaže.0 5.4 mL vode). potom ohladi u smjesi leda i vode.Kemikalije (izdaju se na traženje): Spoj masa / g množina / mmol 1. ** Produkt se otapa u vodi.4 mL vode). Büchnerov lijevak.4-PENTANDION Pribor: Erlenmeyerove tikvice (200 mL. termometar. Vrijeme trajanja eksperimenta: 2 sata Postupak: Manganov(II) klorid tetrahidrat (1 g) i natrijev acetat trihidrat (3 g) se otope u vodi (40 mL). Nakon toga u malim obrocima i uz miješanje dodaje se vodena otpina natrijeva acetata trihidrata* (3 g u 10. boca za odsisavanje. Kakva magnetska svojstva očekujete kod kompleksa? Objasnite odgovor. Produkt se ispire malim volumenom u ledu ohlañene vode i acetonom**.05 MnCl2·4H2O 4. str. Otopina se zagrijava pri temperaturi od 60 °C oko 10 minuta. G. Practical Inorganic Chemistry. a istaloženi produkt otfiltrira preko Büchnerovog lijevka uz vakuum vodene sisaljke. 18 . Literatura: 1. Pokus 2 Otopi se malo kompleksa u smjesi vode i acetilacetona. 51. Sutcliffe. 100 mL).70 C5H8O2* *C5H8O2 = ACETILACETON.2 g KMnO4 u 10. 1968. Pass and H. kapalica.2 mL 40. Reakcijska smjesa sastavljena od dva sloja obradi se otopinom kalijeva permanganata (0. Prije nego što se uzorak preda naprave se slijedeći pokusi. Nacrtajte strukturnu formulu kompleksa. 2. te preda u epruveti s propisanim podatcima. stakleni štapić.2 mL). * Tijekom dodavanja natrijeva acetata otopina se dosta pjeni. U tu se otopinu doda par kapi 4 mol dm-3 otopine sumporne kiseline. izračuna iskorištenje.. te zabilježe opažanja: Pokus 1 Otopi se malo kompleksa u vodi i ostavi stajati nekoliko minuta. London. Napišite odgovarajuće jednadžbe reakcija! Pitanja: 1.

J.2. Kleinberg. 19 . 7 (1963) 183.. Synth. Inorg.

Da bi molekula bila aktivna u tom području tj. Spektralno područje od 4000 do 400 cm-1 naziva se srednje infracrveno područje (MIR) i u tom području se snimaju isključivo vibracijski prijelazi molekula s time da je područje od 4000 do 1000 cm-1 područje funkcionalnih skupina. IDENTIFIKACIJA KOMPLEKSA TRIS(2. a kao detektori C). Uzorak za snimanje se može prirediti na više načina: a) uzorak se izmiješa s KBr. apsorbirala zračenje.4-PENTANDIONATO)MANGANA(III). potrebno je da tijekom vibracije dolazi do promjene dipolnog momenta molekule. Na taj način izbjegavamo preklapanje apsorpcijskih maksimuma liganda s onima iz organskog otapala (ako prireñujemo otopinu) ili parafinskog ulja. Apsorpcijom infracrvenog zračenja (valni broj od 10-13000 cm-1) dolazi do vibracija i rotacija molekula. [Mn(C5H7O2)3] NA OSNOVI PODATAKA IZ INFRACRVENOG SPEKTRA Jedna od instrumentnih metoda koja svoju primjenu nalazi u kvalitativnoj identifikaciji kompleksnih spojeva prijelaznih metala je infracrvena spektroskopija. i preša u pločice b) uzorak se otopi u organskom otapalu i stavlja u ćelije izrañene iz kristala NaCl ili nekog drugog materijala koji ne apsorbira IR zračenje c) uzorak se izmiješa s parafinskim uljem. Globarov izvor. suspenzija se nanese u tankom sloju na pločicu NaCl U slučaju kada u molekuli imamo prisutne organske dijelove.4. najčešće se koriste termočlanak. cerija i torija i zagrijava na oko 180 ° CO2 laser. a ispod 1000 cm-1 nalazi se područje otiska prsta karakteristično za pojedinu molekulu. AgCl ili dr. KI.1. Opaženi apsorpcijski maksimumi u IR spektrima M(acac)3 kompleksa gdje je M= Cr(III) i Fe(III) 20 . poput liganada u kompleksnim spojevima tada je najpogodnije uzorak prirediti miješanjem s KBr i prešanjem pločica. živin luk. Na slijedećoj slici dan je infracrveni spektar acetilacetona. piroelektrični članak i dr. T% a u tablici koja slijedi karakteristični apsorpcijski maksimumi koje nalazimo u samom acetilacetonu. te kompleksima opće formule M(acac)3. Izvor zračenja je najčešće Nernstov štapić (sastoji se od oksida cirkonija.

9 νH 3 8 7 1)mCC ( (H wC 7 6 8) DtnνO 2 0 0 νPa( ) ( ere+ 6 5 w (s)(M 7 4 fH .) 6 6 δCνO 5 5 Π3M 83 C 6 5 Π+ ) 04 99 5 4 νO 93 4 9 () 44 Π 5 4 9 M 4 1 1 6 snaem(rbsz(eknievsćiessijjk -p(be-panpon tpjvvv dT vsiitnic) v ) z :šrgras ) c j. nrmg p uw er Cr(acac)3 ν /cm-1 1575 1524 1427 1385 1370 Fe(acac)3 ν /cm-1 1572 1526 1425 1390 1365 AcacH ν /cm-1 1710(s) 1622(vs) 1422(s) 1361(s) 1306(s) ν(C C) ν(C C) ν(C O) + δ(C H) δ(CH3) δ(CH3) 21 .7 8 C( ) 6 s 1 1 1() νCC 9 1 2) ()+H 5 2 4 ()δ 3 0 2 CC 1 1 1(6)ν3νC 0 0 1mδH ) 2 9 0 () 527 C 7 + 9 9 9()( ρO H 3 3 1m (H( 4 0 5 () 05 C 1 ) 7 8 7.igererenmni(o nrtadnatlo-iewtiitv(tyadcea eelg)n gta a ) p e zoiztt .tv itrtcanieagtnvj. rt tjvjkgtzsnvrcraotnaetoj-orn% oiameeoietlkezcoe.

Na sljedećoj slici dan je spektar Cr(acac)3 kompleksa: valni broj /cm-1 U okviru ove vježbe snimi se infracrveni spektar prireñenog [Mn(acac)3] kompleksa i identificiraju se karakteristični apsorpcijski maksimumi prisutnih funkcionalnih skupina. Uzorak kompleksa za snimanje priredi se miješanjem s KBr i prešanjem pastila. Vrijeme trajanja eksperimenta: 2 sata 22 .

Vodene otopine soli kroma(III) sadrže sivoljubičasti [Cr(H2O)6]3+ ion. 23 .ionom [Cr(H2O)6]3+(aq) + Cl-(aq) [Cr(H2O)5Cl]2+(aq) + H2O daljnjim zagrijavanjem i koncentriranjem otopine moguća je zamjena još jedne molekule vode kloridnim ionom. Jedan od primjera kompleksa s didentatnim ligandom je kalijev tris(oksalato)kromat(III) trihidrat. SCN. Drugi oksalato kompleks kroma(III) je kalijev dioksalatodiakvakromat(III). koji nastaje dodatkom kalijeva oksalata otopini dobivenoj redukcijom kalijeva dikromata oksalnom kiselinom: K2Cr2O7(s) + 7H2C2O4(aq) + 2K2C2O4(s) → 2K3[Cr(C2O4)3]⋅3H2O(s) + 6CO2(g) Kod kalijeva tris(oksalato)kromata(III) trihidrata možemo govoriti o optičkoj izomeriji tj.K3[Cr(C2O4)3]·3H2O izomerima koji se razlikuju s obzirom na zakretanje ravnine polariziranog svjetla.ili C5H7O2-. Ako otopine koje sadže heksaakva ion Cr(III) i kloridne ione zagrijavamo boja otopine se mijenja u svjetlozelenu zbog zamjene jedne molekule vode Cl. Radi se o kompleksima s monodentatnim ligandima poput NH3. K[Cr(C2O4)2(H2O)2] kod kojeg takoñer susrećemo izomeriju i govorimo o geometrijskoj izomeriji. K3[Cr(C2O4)3]⋅3H2O Kemijom kompleksnih spojeva kroma(III) dominiraju mononuklearni oktaedarski kompleksi. postoje cis i trans izomeri. SINTEZA KALIJEVA TRIS(OKSALATO)KROMATA(III) TRIHIDRATA. H2O. koji su općenito kinetički inertni.5.ili didentatnim poput C2O42. a što se primjećuje po promjeni boje u tamnozelenu [Cr(H2O)5Cl]2+ + Cl-(aq) [Cr(H2O)4Cl2 ] +(aq) + H2O Navedene rekcije primjer su hidratne izomerije koju susrećemo u kemiji kompleksnih spojeva prijelaznih metala. tj. o ∆ i Λ. Kod cis izomera (ali ne i trans) takoñer možemo govoriti o postojanju optičke izomerije.

te preda u epruveti s propisanim podatcima. H2SO4.Kemikalije (izdaju se na traženje): Spoj K2Cr2O7 masa / g 1.0 množina / mmol 3. Kada se burna reakcija stiša dobivena otopina se zagrije do vrenja i u njoj otopi kalijev oksalat monohidrat (1.2 g KCr(SO4)2·12H2O i dodaje se otopina 2 mol dm-3 NaOH dok ne nastane sivozeleni talog Cr(OH)3. Pokus 2. stakleni štapić. U epruvetu se stavi 0. Vrijeme trajanja eksperimenta: 2 sata Postupak: Dihidrat oksalne kiseline se otopi u vrućoj vodi (3 g u 7 mL) te se u tu otopinu dodaje u malim obrocima kalijev dikromat (1. U jednu se doda otopina 2 mol dm-3 HCl. Napišite odgovarajuće jednadžbe reakcija.2 g). 24 . U otopinu uz hlañenje oprezno se doda 16 kapi konc. Ubrzo dolazi do kristalizacije i iz gotovo crne otopine izdvajaju se modrozeleni kristali. a zatim čistim etanolom. Napišite jednadžbe reakcija. Büchnerov lijevak. Talog se podijeli u dvije epruvete.0 g). boca za odsisavanje. te zabilježe opažanja Pokus 1. U smjesu se uz stalno miješanje dodaje kap po kap etanol (10 kapi) dok otopina ne postane ljubičasta. Čitav sadržaj se potom ohladi na sobnu temperaturu i u smjesu se dodaje kap po kap etanol (2 do 3 mL) a hlañenje nastavi. izračuna iskorištenje. Dobiveni kristali se otfiltriraju pomoću Büchnerovog lijevka. Prije nego što se uzorak preda naprave se slijedeći pokusi. U čaši se otopi 1 g K2Cr2O7 u 4 mL vode.* Dobiveni produkt se izvaže. isperu najprije smjesom etanola i vode (1:1). a u drugu suvišak NaOH (dok se talog ne otopi).40 Pribor: čaša (100 mL). menzura.

Practical Inorganic Chemistry. 25 . Literatura: 1. Marr and B. L. 1954. John Wiley & Sons. ed. Wilkinson. G. Cotton.. 1995. Palmer. str. koliko izomera može imati ovakav kompleksni anion? Napišite strukturne formule izomera. P.. Gaus. 385. London. 3rd. Odgovorite. W. str. Cambridge University Press. G. 3. Basic Inorganic Chemistry. W. Rockett. F. A. 1972. G. Van Nostrand Co.Pitanja: 1. U skupini oksalatnih kompleksa kroma(III) postoje i dioksalatni kompleksi s anionom [Cr(C2O4)2(H2O)2]-. 249. 2. Koja je najčešća koordinacija kroma(III) u njegovim kompleksima i zašto? Navedite bar dva primjera odgovarajućih kompleksa. Experimental Inorganic Chemistry.. London. New York. 2.

26 . U protivnom. standardizirana otopina 0. KOH.1. Odreñivanje sastava kompleksa K3[Cr(C2O4)3]·3H2O Sadržaj oksalata Pribor: čaše (100 mL). Na taj način se provjerava kvantitativnost ispiranja taloga.02 mol dm-3 otopine kalijevog permanganata treba pribrojiti prethodno utrošenom volumenu. Na osnovi dobivenih podataka izračuna se sadržaj oksalata u uzorku kompleksa.02 mol dm-3 otopinom kalijevog permanganata na način kako to propisuje ova metoda.25 g) i otopi u vodi (20 mL). Postupak: Na analitičkoj vagi se izvaže uzorak kompleksa (oko 0. U filtrat se doda 4 mol dm-3 sumporna kiselina (50 mL). lijevak. menzura. posudica za vaganje.02 M kalijevog permanganata. utrošak 0. Otopina bi se morala i od jedne kapi permanganata obojiti ružičasto. KMnO4. otopina zagrije do 60 °C i titrira standardiziranom 0. U tu se otopinu doda 4 mol dm-3 otopina kalijevog hidroksida (5 mL) i sadržaj kuha oko 15 minuta. Kemikalije: 4 M otopina kalijevog hidroksida. Istaloženi kromov(III) hidroksid se odfiltrira preko lijevka i talog na filter papiru kvantitativno ispere vrućom vodom. termometar.5. Talog kromovog(III) hidroksida se ispere još jednom s malo vruće vode. Erlenmeyerova tikvica (250 mL). filtrat zakiseli 4 mol dm-3 otopinom sumporne kiseline i s tom otopinom postupi kao što je prethodno opisano. 4 M otopina sumporne kiseline. H2SO4.

dok je X halogeni element. Tetraedarski kompleksi nikla(II) nisu brojni. koji zbog svoje netopljivosti nalazi primjenu kod gravimetrijskog odreñivanja sadržaja nikla. Dok su oktaedarski kompleksi paramagnetični.aniona 27 . Slaba topljivost dimetilglioksimatnog kompleksa nikla(II) posljedica je postojanja jake intermolekulske vodikove veze izmeñu molekula liganda. s time da su najbrojniji oktaedarski i kvadratni kompleksi.6. stabilan je u vodenoj otopini samo u prisutnosti suviška amonijaka. Kvadratni kompleksi nikla(II) pripadaju najstabilnijim kompleksnim spojevima ovog oksidacijskog stanja nikla. koje izmeñu ostalog igraju važnu ulogu u planarnosti kompleksa. Najbolje istraženi su kompleksi tipa NiL2X2 gdje je L. [Ni(NH3)6]Cl2 U kemiji nikla(II) susrećemo se s koordinacijom 4 i 6. [Ni(Hdmg)2]. kvadratni su dijamagnetični. dok ukoliko nije prisutan suvšak amonijaka u vodenoj otopini egzistiraju različite anionske vrste od kojih je najzastupljenija. Jedan od primjera oktaedarskih kompleksa je heksaaminniklov(II) klorid.) → [Ni(NH3)6]Cl2(s) + 2HCl(aq) Od kvadratnih kompleksa nikla(II) kao interesantan primjer može se uzeti bis(dimetilglioksimato)nikal(II). SINTEZA HEKSAAMMINNIKLOVA(II) KLORIDA. Dobivanje kompleksa može se prikazati slijedećom jednadžbom reakcije: NiCl2·6H2O(aq) + 6NH3(konc. [NiBr4]2. [Ni(NH3)4(H2O)2]2+. te kompleksi koji sadrže [NiCl4]2-. Takoñer je poznato da neki kruti dijamagnetični kompleksi postaju paramagnetični u vodenim otopinama. [Ni(NH3)6]2+. Ni2+ + CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3 [Ni(dmg)2] + H+ To je poznata reakcija za odreñivanje nikla po Čugajevu. a što se može objasniti ravnotežom izmeñu dijamagnetičnog kvadratnog i paramagnetičnog tetraedarskog oblika.i [Ni(NCS-N)4]2. Heksaaminniklov(II) ion. O H3C C C H3C N O H O Ni C N CH3 N H O N C CH3 240 pm Udaljenost izmeñu iona Ni(II) je relativno kratka i iznosi 325 pm. triarilfosfinski ligand.

amonijaka (12 mL). menzura. 0. stakleni štapić. Prije nego što se uzorak preda naprave se slijedeći pokusi. 0. Kakva magnetska svojstva očekujete kod kompleksa prireñenog u vježbi? Obrazložite odgovor. amonijakom i acetonom. Büchnerov lijevak. 2. Nastali zeleni talog se podijeli u dvije epruvete. te zabilježe opažanja. te osuši na zraku uz vakuum vodene sisaljke**.88 Pribor: čaša (100 mL). Pokus 2. pri čemu nastaje zeleni talog. Nastala ljubičasta kristalna supstancija se otfiltrira preko Büchnerovog lijevka. Nacrtajte strukturnu formulu kompleksa bis(dimetilglioksimato)nikla(II).Kemikalije (izdaju se na traženje): Spoj NiCl2·6H2O masa / g 4. Pokus 1.02 g NiSO4 · 7H2O otopi se u 5 mL vode i u otopinu se dodaje 2 mol dm-3 otopina NH3 sve dok se u početku nastali talog ne otopi. te preda u epruveti s propisanim podatcima. 28 . a u drugu par mililitara 2 mol dm-3otopine NaOH. a potom na ledenoj kupelji. Pitanja: 1. ispere konc.02 g NiSO4 · 7H2O otopi se u 5 mL vode i u otopinu se dodaje 2 mol dm-3 otopina NaOH. ** Duljim stajanjem na zraku kompleks gubi amonijak pa ga je potrebno odmah nakon što se osuši pohraniti u epruvetu i začepiti plutenim čepom. Tijekom dodavanja amonijaka otopi se zeleni talog niklova hidroksida*. Dobivena tamnoplava otopina ostavi se stajati pri sobnoj temperaturi oko 30 minuta. Dobiveni produkt se izvaže. izračuna iskorištenje. boca za odsisavanje. Da li su moguće intramolekulske vodikove veze u kompleksnom ionu bis(dimetilglioksimato)nikla(II)? Ukoliko jesu označite ih na crtežu strukture kompleksa.0 množina / mmol 16. *Amonijak je potrebno dodavati polagano kako bi reakcija bila potpuna i otopinu grijati na vodenoj kupelji. (uz povremeno miješanje). U jednu epruvetu se doda par mililitara 2 mol dm-3otopine HCl. Vrijeme trajanja eksperimenta: 1 sat Postupak: U vruću vodenu otopinu niklova(II) klorida heksahidrata (4 g u 7 mL) polagano se dodaje uz miješanje otopina konc.

Practical Inorganic Chemistry. A. 3rd. ed. 29 . Cotton.. Basic Inorganic Chemistry. London 1972. 270. 1995.Literatura: 1. John Wiley & Sons. Van Nostrand Reinhold Company. str. Rockett. L. W. P. Wilkinson. G. F. Marr and B.. G. Gaus. New York. 2.

Otopina u tikvici se titrira sa standardiziranom 0. standardizirana 0. HCl. indikator metilcrveno. Na osnovi dobivenih podataka izračuna se sadržaj amonijaka u kompleksu.5 mol dm-3 otopina natrijevog hidroksida.1.5 mol dm-3 otopinom natrijeva hidroksida uz metilcrveno kao indikator. 30 . posudica za vaganje. Na osnovi utrošenog volumena otopine natrijeva hidroksida izračuna se sadržaj slobodne klorovodične kiseline u otopini. ODREðIVANJA SADRŽAJA AMONIJAKAU KOMPLEKSU HEKSAAMINNIKLOV(II) KLORID [Ni(NH3)6]Cl2 Pribor: Erlenmeyerova tikvica (100 mL). Vrijeme trajanja eksperimenta: 4 sata Postupak: Na analitičkoj vagi izvaže se uzorak kompleksa (oko 0. NaOH. Kemikalije: standardizirana 0.2 g) u Erlenmeyerovu tikvicu od 100 mL i u nju se odmjeri biretom 15 mL standardizirane 0.5 mol dm-3 otopine klorovodične kiseline.6.5 mol dm-3 otopina klorovodične kiseline.

crvenoljubičasta sol. jako eksplozivna. [CrO4]2-(aq) + 2H+(aq) + 2H2O2(aq) [CrO(O2)2](aq) + 3H2O Vodena otopina koja sadrži oksoperokso kompleks kroma(VI) izrazito je eksplozivna i dolazi do raspada kompleksa uz redukciju kroma(VI) u krom(III) i oslobañanje kisika. koja sadrži kompleksni ion. Reakcijom vodikova peroksida s neutralnom ili slabo kiselom otopinom koja sadrži [Cr2O7]2nastaje dijamagnetična. 31 . [CrO(O2)2]. [Cr(O)(O2)2(OH)]-. a dodatkom piridina u eterski sloj moguće je izolirati stabilni [Cr(O)(O2)2py].ion može se dobiti reakcijom kromata(VI) i vodikova peroksida u lužnatom. SINTEZA KALIJEVOG TETRAPEROKSOKROMATA(V). Ako se u vodenu otopinu koja sadrži spomenuti kompleks doda eter. S obzirom na snažno oksidativno djelovanje oni se odlikuju i eksplozivnošću. Perokso kompleksi kroma(V) su takoñer eksplozivni. eterski sloj se oboji (plavo). Kada se u zakiseljenu vodenu otopinu kromata(VI) doda vodikov peroksid otopina poprimi tamnoplavu (ljubičastu) boju. [Cr(O2)2(NH3)3] može se prirediti reakcijom soli dikromata s otopinom amonijaka i vodikova peroksida. 2K2CrO4(aq) + 2KOH(aq) + 9H2O2(aq) 2K3[Cr(O2)4](s) + 10H2O + O2(g) U [Cr(O2)4]3-ionu koordinacijski broj Cr(III) iona je 8 (dodekaedarska geometrija) i soli su izomorfne s peroksoniobatima i peroksotantalatima. (V) i (IV) su snažni oksidansi pa kao takvi nalaze svoju primjenu u organskoj sintezi. Perokso kompleks kroma(V) koji sadrži [Cr(O2)4]3. a koja potječe od oksoperokso kompleksa kroma(VI) prisutnog u otopini.7. Perokso kompleks kroma(IV). ali znatno manje od perokso kompleksa kroma(VI). K3[Cr(O2)4] Perokso kompleksi kroma(VI).

37 2. a zatim se doda bromna voda. Dobiveni produkt se izvaže. Pokus 2.05 g u 3 mL) doda se 2 mol dm-3 NaOH u suvišku sve dok se talog Cr(OH)3 ne otopi i ne prijeñe u kromit ion. Mora se voditi računa da se smjesa previše ne ohladi. te zabilježe opažanja. 0. te se doda fino smrvljeni kalijev kromat (2. Vrijeme trajanja eksperimenta: 4 sata Postupak: U Erlenmeyerovu tikvicu od 100 mL uliju se voda (10 mL) i 25% otopina kalijeva hidroksida (10 mL). stakleni štapić. 32 .05 g CrCl3 · 6H2O stavi se u epruvetu i otopi u 5 mL vode i otopina zakiseli sa razrijeñenom sumpornom kiselinom (1:1) i doda komadić cinka. Büchnerov lijevak. menzura. Nakon stajanja od 1 do 2 sata pri sobnoj temperaturi nastaje kristalni produkt koji se otfiltrira preko Büchnerovog lijevka. U tom slučaju smjesu treba ostaviti da se zagrije do sobne temperature i dodati još malo peroksida. **Ukoliko se na filter papiru osim tamnosmeñe supstancije opaze tragovi neizreagiranog kalijeva kromata (koji je žute boje). Sve se zagrije. izračuna iskorištenje. produkt je potrebno isprati malim volumenom hladne vode. Otopina koja je u početku žuta postaje tamnosmeña. Prije nego što se uzorak preda naprave se slijedeći pokusi. U otopinu KCr(SO4)2·12H2O (0.5 Pribor: Erlenmeyerova tikvica (100 mL). Napišite odgovarajuće jednadžbe reakcija. ispere etanolom** i do kraja osuši na zraku. *Ukoliko je potrebno (ako je reakcija spora) doda se još 8 mL H2O2. Napišite jednadžbe reakcija. Zelena boja otopine prelazi u plavu.5 g). Pokus 1. te preda u epruveti s propisanim podatcima. Smjesa se zagrije i promatra promjena boje otopine iz zelene u žutu. a zatim etanolom. te mu se oprezno kap po kap dodaje 30% otopina vodikova peroksida (6 do 8 mL)*. boca za odsisavanje. jer može doći do usporavanja reakcije.Oprez! H2O2 ostavlja opekline na koži! Kemikalije (izdaju se na traženje): Spoj K2CrO4 masa / g množina / mmol 11. Sadržaj se dobro promiješa.

. Literatura: 1. Z. Napišite elektronske konfiguracije Cr(0) i Cr(V). Wilkinson. New York. P. A. ed. 2. Anorg. G. Cotton. Scholder. te strukturnu formulu tetraperoksokromat(V) aniona. F.. R. John Wiley & Sons. 1995. 363 (1968) 10. 2.. Basic Inorganic Chemistry. Chem. Allg. Gaus. F. 3rd. Schwochow und H. koju vrijednost magnetskog momenta očekujete po "jedinospinskoj" formuli? 3. Ako se zna da kalijev tetraperoksokromat(V) ima jedan nespareni elektron. Schwarz. L.Pitanja: 1. Navedite najvažnija oksidacijska stanja kroma i ilustrirajte odgovarajućim primjerom kompleksa. 33 .

p. F. NaB(C6H5)4. čaša (150 mL). posudica za vaganje. Scholder. ODREðIVANJE SADRŽAJA KALIJA U KOMPLEKSU KALIJEV TETRAPEROKSOKROMAT(V). Allg. R. Welcher. J. 2. doda vode (50 mL) i konc. Nakon toga se prethodno ohlañena otopina natrijeva tetrafenilborata (25 mL) dodaje polagano pomoću kapalice. p. Kad se uzorak otopi sadržaj odmjerne tikvice se nadopuni vodom do oznake. stakleni lijevak za filter-lončić s pripadajućim gumenim prstenom. klorovodična kiselina. Van Nostrand Company.2 M. London. 34 . *Ovom se metodom može dovoljno točno odrediti od dva do dvadeset miligrama kalija u volumenu otopine navedenom u gornjem propisu. 1963.a.a. HCl. Ako se u uzorku očekuje veći ili manji sadržaj kalija. Kemikalije: 1% otopina natrijeva tetrafenilborata.1 g) odvaže se na analitičkoj vagi u odmjernu tikvicu od 100 mL.. ohladi u eksikatoru i važe. volumen otopine treba shodno tome podesiti. Toronto. 1400. stakleni štapić. menzura. konc. Talog se otfiltrira kroz izvagani porculanski filter lončić i ispere nekoliko puta malim obrocima otopine za ispiranje. Na osnovi dobivenih podataka izračuna se sadržaj kalija u kompleksu. 363 (1968) 10.. 6th edn. Anorg.7. Chem. Literatura: 1. Otopina obzirom na kiselinu mora biti oko 0. Otopina s talogom nastavi se hladiti još 10 minuta. pipeta (25 mL).1. klorovodična kiselina (4 mL). K3[Cr(O2)4] Pribor: odmjerna tikvica (100 mL). New York. Standard Methods of Chemical Analysis. Tijekom dodavanja reagensa otopinu s uzorkom potrebno je miješati. eksikator. F. porculanski filter-lončić. Z. Schwochow und H. Schwarz. KB(C6H5)4. Alikvotni dio otopine (25 mL) se otpipetira u čašu i hladi u ledu 10 minuta. kapalica. str. New Jersey. Princenton. zasićena otopina kalijeva tetrafenilborata za ispiranje. Vrijeme trajanja eksperimenta: 4 sata Postupak: Uzorak kompleksa kalijeva tetraperoksokromata(V)* (oko 0. Talog se suši jedan sat u sušioniku pri 110 °C.

Kada se doda u otopinu koja se ispituje na šećer i zagrije. Većina spojeva bakra(I) su bezbojne dijamagnetične supstancije osim u slučajevima kada dolazi do prijenosa naboja uslijed apsorpcije svjetlosti. Nastati će žuti talog Cu(OH) koji kuhanjem prelazi u crveni. Najzastupljenija je tetraedarska i trigonska koordinacija oko metalnog centra.i otopina zaluži. C4H4O62. fosfor. Proba se izvodi tako da se otopini C(II) iona doda tartarat ion. Drugi primjer redukcije Cu(II) iona je reakcija s tioureom. kisik i dušik. Poznat je velik broj kompleksa sa S-donorskim ligandima i uglavnom se radi o policentričnim kompleksima. Reakcija 2Cu(OH)(s) Cu2O(s) + H2O predstavlja osnovu Fehlingove probe za dokazivanje i odreñivanje šećera u krvi.S donorne ligande i egzistira u tionskoj i tiolnoj formi: 35 . pri čemu se tiourea oksidira i nastaje disulfid. 2CuSO4·5H2O(aq) + 8H2NC(S)NH2(s) + H2O → [Cu{SC(NH2)2}3]2SO4⋅H2O(s) + H2SO4(aq) + [H2N(HN)C(SS)C(NH)NH2](aq) Tiourea je ligand kojeg ubrajamo N. ukoliko je prisutan šećer doći će do redukcije Cu(II) u Cu(I). [Cu{SC(NH2)2}3]2·SO4·H2O Bakar(I) radi komplekse s ligandima koji kao donorne atome sadrže sumpor. SINTEZA TRIS(TIOUREA)BAKROVA(I) SULFATA MONOHIDRATA. bakrov(I) oksid.8.

57 + 3. otopina poplavi. boca za odsisavanje.3 g u 2 mL vode). vodeni sloj se odlije od uljastog ostatka na dnu čaše. Cu(OH). Odlije se jedan dio otopine u drugu epruvetu i toj otopini se doda voda i malo škroba.1 g u 5 mL vode) doda se otopina KI (uzme se na vrhu spatule kruti KI i otopi u malo vode).Kemikalije (izdaju se na traženje): Spoj H2NC(S)NH2 CuSO4⋅5H2O masa / g 0.5 množina / mmol 6. stakleni štapić. *Ukoliko hlañenjem ne iskristalizira supstancija. Pokus 1. te preda u epruveti s propisanim podatcima. doda se 2.3 0. izračuna iskorištenje. U otopinu tiouree polagano se dodaje uz neprestano miješanje otopina bakrova(II) sulfata ohlañena u ledenoj kupelji. Büchnerov lijevak Vrijeme trajanja eksperimenta: 1 sat Postupak: Prirede se vodene otopine tiouree (0. koji pri daljnjem zagrijavanju postepeno prelazi u crveni oksid bakra. Dobiveni produkt se izvaže. te zabilježe opažanja.5 mL). Napišite jednadžbe reakcija! Pokus 2. menzura.94 2.00 Pribor: Erlenmeyerova tikvica (100 mL).1 g u 5 mL vode) doda se 2 mol dm-3 otopina NaOH i otopina glukoze. Reakcijska smjesa se ostavi stajati pri sobnoj temperaturi do pojave bijelog kristalnog produkta ili uljastih kapljica uz stijenke tikvice.5 mL destilirane vode i postepeno uz miješanje dodaje etanol do početka taloženja.08 g u 15 mL) koja sadrži nekoliko kapi 1 mol dm-3 sumporne kiseline (temperatura otopine ne smije prijeći 75 °C). U epruvetu koja sadrži otopinu CuSO4·5H2O (0.5 + 0. Prije nego što se uzorak preda naprave se slijedeći pokusi.5 g u 3. 36 .5 g u 3.* U reakcijsku smjesu doda se uz miješanje još ohlañene otopine tiouree (0. Nakon kraćeg vremena nastaje bijela kristalna supstancija koja se otfiltrira preko Büchnerovog lijevka i ispere smjesom hladne vode i etanola (1:1)**. Smjesa se dobro promućka i zagrije.5 mL) i bakrova(II) sulfata pentahidrata (0. U epruvetu koja sadrži otopinu CuSO4·5H2O (0. U epruvetu s preostalom otopinom i talogom doda se otopina natrijeva tiosulfata (uzme se na vrhu spatule kruti Na-tiosulfat i otopi u malo vode) sve dok se ne izgubi smeña boja otopine i talog. ** Produkt se može pročistiti prekristalizacijom iz otopine tiouree (0. U početku nastaje žutonarančasti talog. Pusti da se slegne talog CuI.

M. Cotton. P. New York. London. str. Germain. Sutcliffe. A.P. G. 37 . Van Mcerssche. Soc. 74. Practical Inorganic Chemistry. ed. F.Pitanja: 1. G. Nacrtajte strukturnu formulu navedenog kompleksa. 1995. 3. Wilkinson. Kakva magnetska svojstva očekujete da ima kompleks? Obrazložite odgovor? Literatura: 1. Što je u ovoj reakciji reducens? Da li je to uobičajeno za tip spojeva s C=S vezom? Obrazložite odgovor. 3rd. 2. Bull.. Basic Inorganic Chemistry.. Kamara. Belg. Kako biste dokazali prisutnost sulfatnog aniona u kompleksu? 4. Chapman and Hall LTD. L. J. Chim. Gaus. R.. 2. Declercq and G. John Wiley & Sons. 1968. Pass and H. 91 (1988) 547.. Kako je tiourea vezana na bakar? 3.

[CrCl4]2. Duljina veze Cr2+--. Reakcija se provodi u atmosferi CO2. 38 . a svaki kromov(II) ion oktaedarski je koordiniran kisikovim atomima didentatno vezanog acetata i molekulom vode.84 Å. Tako na pr. godine. dxz i dyz-orbitale daju dvije π-komponente dok dxy ili dx2-y2 orbitala daje δ-komponentu. Veza izmeñu Cr(II) iona je četverostruka i nastaje preklapanjem 4d-orbitala metala: dz2-orbitale daju σ-komponentu.9.anione. a nañeno je da ukoliko se aksijalno vezane molekule vode uklone (bezvodni acetat kroma) ili zamijene izoelektronskim dušikovim ligandima postaje još kraća i iznosi svega 1.36 Å. Kompleks je prvi puta prireñen 1844.Cr2+ iznosi 2. a do interakcija dolazi kroz Cr-Cl-Cr mostove. SINTEZA KOMPLEKSA TETRAKIS (µ-ACETATO)DIAKVADIKROMA(II). Neke od spomenutih kompleksnih soli posjeduju interesantna magnetska svojstva.je feromagnet pri niskoj temperaturi.i [CrX6]4. [CrX5]3. U čvrstom stanju u većini slučajeva Cr(II) je oktaedarski koordiniran i radi se o deformiranoj oktaedarskoj koordinaciji kao posljedici Jahn-Tellerovog efekta. [CrX4]2-. Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g) 2CrCl3(aq) + H2(g) → 2CrCl2(aq) + 2HCl(aq) 2CrCl2(aq) + 4NaOCOCH3(aq) + 2H2O → [Cr(OOCCH3)2(H2O)]2(s) + 4NaCl(aq) Od ostalih kompleksa kroma(II) treba još spomenuti komplekse koji sadrže [CrX3]-. [Cr(OOCCH3)2(H2O)]2 Kromov(II) acetat je crvena supstancija koja kristalizira u monoklinskom sustavu. Postupak priprave se sastoji u redukciji kroma(III) cinkom i dodatkom natrijeva acetata koji dovodi do momentalnog taloženja crvenog acetata kroma(II).

39 . Kemikalije (izdaju se na traženje): Spoj CrCl3⋅6H2O Zn. konc. Nakon toga se pipci 1 i 3 zatvore i generator CO2 s ispiralicom odvoji od ostatka aparature. Kroz aparaturu se propušta CO2 da se u potpunosti istisne zrak (5 . U Erlenmeyerovoj tikvici širokog grla (100 mL) priredi se otopina natrijeva acetata trihidrata (5 g) otopljenog u prokuhanoj i ohlañenoj destiliranoj vodi (6 mL). Büchnerov lijevak. Nakon toga cijev (4) se uroni do dna okrugle tikvice i otvori se pipac 2. potom acetonom te osuši uz vakuum vodene sisaljke.10 minuta). Kao generator za ugljikov dioksid upotrijebi se Erlenmeyerova tikvica s lijevkom za dokapavanje (ili Kippov aparat s kalcijevim karbonatom i klorovodičnom kiselinom). koji se profiltrira preko Büchnerovog lijevka uz odsisavanje u atmosferi CO2 (slika 2). koja se zakiseli s 1 kapi ledene octene kiseline.23 2. 200 mL). boca za odsisavanje. lijevak za dokapavanje. U ispiralicu se ulije destilirana voda. generator CO2. Slika 1. Slika 2.Oprez! Reakcija se izvodi u digestoru! Zbog razvijanja vodika zabranjeno je paliti plamenik u blizini. Erlenmeyerove tikvice (100 mL. Zbog tlaka uzrokovanog nastalim vodikom dolazi do prelaska otopine u Erlenmeyerovu tikvicu s acetatom. Okrugla tikvica se brzo otčepi i u nju ubace usitnjene granule cinka (2.5 g) u vodi (3 mL) i p.88 38.5 Pribor: menzura (100 mL). ispere s malo hladne vode zasićene s CO2**.5 2. Poslije kraćeg vremena kada se tikvica zasiti vodikom (2 min) zatvori se središnji pipac 2 i reakcija nastavi sve dok otopina ne postane svjetloplave boje. Vrijeme trajanja eksperimenta: 4 sata Postupak: Aparatura se složi kako to prikazuje slika 1. klorovodičnoj kiselini (7 mL). Momentalno nastaje crveni talog.5 g)*. savinute staklene cijevi.a. okrugla tikvica (100 mL). granule masa / g Množina / mmol 1. U okrugloj tikvici se otopi kromov(III) klorid heksahidrat (2.

Chemical Publishing Company. Cotton. F. Wilkinson. ** Voda zasićena s CO2 priredi se tako da se struja plina propušta kroz ispiralicu s vodom (da bi se uklonili tragovi HCl) i potom uvodi u Erlenmeyerovu tikvicu s vodom (5 mL). G. Da li kod ostalih elemenata 6. 42. Napišite strukturnu formulu dobivenog kompleksa. John Wiley & Sons. New York. New York. 1962. L. 2. 40 .. Inorganic Laboratory Preparations. 2. Pitanja: 1.. skupine susrećemo ovaj tip spojeva? Da li i u njihov sastav ulazi voda? Obrazložite odgovor? 4. P. str. ed. Basic Inorganic Chemistry. te preda u epruveti s propisanim podatcima. A. Da li je kod oktaedarskih kompleksa kroma(II) opažena tetragonska distorzija? Objasnite odgovor? Pod kojim nazivom je poznata navedena pojava distorzije? Literatura: 1.*Ukoliko je reakcija preburna tikvica se može ohladiti uranjanjem u ledenu kupelj. 1995. Dobiveni produkt se izvaže. Inc. Schlessinger. izračuna iskorištenje.. Gaus. G. G. 3rd. Kakva magnetska svojstva očekujete kod dobivenog kompleksa? Obrazložite odgovor? 3.

DODATAK 41 .

tj. 2KMnO4 + 16HCl 2KCl + MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O Postupak: U Erlnemayerovu tikvicu stavi se 5 g KMnO4. Postupak: Složi se aparatura kao za dobivanje klora U Erlenmayerovu tikvicu od 250 mL stavi se oko 5 g Na2SO3 (ili Na2S2O5). a suši provoñenjem kroz ispiralicu s koncentriranom sumpornom kiselinom. a u lijevak za dokapavanje 15 mL koncentrirane klorovodične kiseline. Na2SO3 ili natrijeva disulfita Na2S2O5. a potom tek pri zagrijavanju MnCl3 prelazi u MnCl2 uz oslobañanje klora. Klor se može sušiti i prevoñenjem kroz U-cijev napunjenom CaCl2.DOBIVANJE Cl2. Plinoviti SO2 pere se prolaskom kroz ispiralicu s vodom. H2SO4. a zatim se suši prolaskom kroz ispiralicu s koncentriranom sumpornom kiselinom (par mililitara. dok u reakciji s MnO2 imamo najprije redukciju Mn(IV) u Mn(III) pri sniženoj temeperaturi. a u lijevak za dokapavanje 10 mL koncentrirane sumporne kiseline. samo vrh cijevčice mora biti uronjen u kiselinu). 42 . Aparatura se složi kao što je prikazano na slici. HCl i SO2 a) DOBIVANJE KLORA Klor se u laboratoriju obično dobiva oksidacijom klorovodične kiseline pri čemu se kao oksidacijaska sredstva najčešće upotrebljavaju kalijev permanganat ili manganov(IV) oksid. b) DOBIVANJE HCl Plinoviti HCl se u laboratoriju obično dobiva djelovanjem koncentrirane sumporne kiseline i natrijeva klorida: NaCl + H2SO4 NaHSO4 + HCl Postupak: Složi se aparatura kao za dobivanje klora. Prednost dobivanja klora oksidacijom s KMnO4 je u činjenici da se reakcija odvija pri sobnoj temperaturi. Ukoliko nije potrebno uklanjati plinoviti HCl tada se aparatura slaže tako da se ispred ispiralice s kiselinom stavi prazna ispiralica. c) DOBIVANJE SO2 Sumporov(IV) oksid u laboratoriju se prireñuje reakcijom koncentrirane klorovodične kiseline i natrijeva sulfita. U Erlnemayerovu tikvicu od 250 mL stavi se 10 g NaCl. a u lijevak za dokapavanje 40 mL koncentrirane klorovodične kiseline. Plinoviti HCl suši se provoñenjem kroz ispiralicu s koncentriranom sumpornom kiselinom. Osloboñeni klor provodi se kroz ispiralicu napunjenu vodom da se uklone tragovi plinovitog HCl.

d) DOBIVANJE CO2 Ugljikov(IV) oksid u laboratoriju se dobiva reakcijom kalcijeva karbonata i vodena otopina klorovodične kiseline (1:1). 43 . a suši se prolaskom kroz ispiralicu s konc. H2SO4 ili Ucijev ispunjenu s P2O5. Plinoviti CO2 pročišćava se prolaskom kroz ispiralicu ispunjenu s vodom (uklanjaju se tragovi HCl).

4 ° C. Temperatura: -15. 44 .8° C Smjesa CaCl2·6H2O: usitnjeni led (41%) i kalcije klorid heksahidrat (59%).RASHLADNE SMJESE Smjesa NaCl i led: usitnjeni led (77%) i tehnički natrijev klorid(23%). Smjesa NH4Cl i led: usitnjeni led (81%) i amonijev klorid (21%). Temperatura: 54.9° C «Suhi led»: dodavanjem krutog CO2 (suhi led) u metanol ili aceton u Dewarovoj posudi mogu se postići temperature do -72° odnosno -85° C C. Tekući dušik: ukoliko su potrebne niže temperture do -196° tada se kao rashladno sredstvo C koristi tekući dušik. Temperatura: -22.

ketoni. eter. HI Aldehidi. amonijak. MgSO4 Silikagel Primjenjuje se kao sredstvo za sušenje Neutralni i kiseli plinovi. HCl Esteri Ne može se upotrijebiti kao sredstvo za sušenje Bazične supstancije. bazične supstancije.Najčešća sredstva za sušenje krutina i plinova koja se koriste u eksikatorima. ugljikovodici Ugljikovodici. eteri. HF Nezasićeni spojevi. amini. aceton. amini HF 45 . KOH CaCl2 Na2SO4. neutralni plinovi. ugljikovodici. ketoni. ispiralicama i U-cijevima Sredstvo za sušenje P2O5 H2SO4 NaOH. HCl. eteri. kiseli spojevi Alkoholi. otopine kiselina Neutralni i kiseli plinovi Amonijak. H2S. alkoholi. CS2. alkoholi.

svježi zrak Ispirati vodom. Cl2. a potom zasićenom otopinom NaHCO3 Piti vodu s MgO ili CaCO3 mlijeko. Br2 (plinovi) CO. svježi zrak Ispirati vodom. mlijeko. a potom zasićenom otopinom H3BO3 Ispirati vodom. vrtoglavica Otežano disanje. mučnina. suha usta. svježi zrak Ispirati vodom. SIMPTOMI POSTUPAK PRUŽANJA POMOĆI. a potom zasićenom otopinom NaHCO3 Ispirati vodom. Ne izazivati povraćanje Piti CH3COOH (5%) ili limunov sok. ispirati grlo i nos 3% otopinom NaHCO3 Svjež zrak.TROVANJA KEMIJSKIM SUPSTANCIJAMA.spojevi Zn-spojevi 46 . PROTUOTROVI UDISANO. CO2 NH3 Ispirati vodom Hg i Pb . Ne izazivati povraćanje Svjež zrak. bol u plućima Metalan okus. mlijeko. mučnina. MgO s vodom Sredstvo za povraćnje. a potom 3% otopinom NaHCO3. pečenje u ustima Otežano disanje. a potom 3% otopinom NaHCO3. mučnina. udisati pare NH3. OČI KOŽA PROGUTANO Ispirati vodom. mlijeko UZROČNIK KISELINE SIMPTOMI Nenormalan puls. NAČIN PRUŽANJA POMOĆI. mučnina Bol u želucu BAZE HCl. mučnina Otežano disanje. piti 1% otopinu CH3COOH Sredstvo za povraćnje. svježi zrak Ispirati vodom. udisati pare CH3COOH. O2 Svjež zrak. nol u plućima. suha usta. modre usnice Nenormalan puls. svježi zrak Ispirati vodom. a potom 3% otopinom H3BO3. a potom 3% otopinom H3BO3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->