P. 1
Tesarski Radovi

Tesarski Radovi

|Views: 824|Likes:

More info:

Published by: Дончо Мацкоски on May 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

Tesarski Radovi Obrada drveta

Tesarski spojevi i veze drveta
Aleksandar Milutinović: Tesarski radovi Tesarski spojevi su sastavci građe izrađeni u cilju da se građa međusobno poveže i čvrsto drži, odnosno da se onemogući pomeranje pojedinih drvenih delova(elemenata). Veze su često potrebne stoga što nam je nemoguće doći do takvih dužina i debljina građe prema statičkom proračunu ili projektu. Pomoću veza postižemno na najbolji način da povežemo građu a da ne oslabimo sigurnost objekta koji je u pitanju. Tesarski spojevi i veze imaju uobičajene dimenzije u zavisnosti od preseka obrađivane građe, stoga je potrebno da svaki tesar, bar za glavne veze, poznaje njihove uobičajene dimenzije. Pre krojenja na drvetu se obeleži oblik koji pri obradi treba izrezati. Kao opšte pravilo važi da se svaki spoj mora izvesti tako da se prenošenje sila (opterećenja) preko njega vrši kako je to proračunom i projektom predviđeno, a da se pri tom utroši što manje materijala. Sredstva za učvršćivanje veza kod drvenih konstrukcija mogu biti drvena i gvozdena.

Veze četvrtastog drveta greda - gredica
   

Podužni spojevi Spojevi pod pravim uglom Spojevi pod kosim uglom Kombinovani spojevi u svim pravcima

Sučeljasti spojevi ležećih greda Oni se obično primenjuju kod temeljnih greda i tavanskih greda i često su u upotrebi u tesarstvu. Rad bolje uzajamne veze ovi spojevi dodatno se ojačavaju odozgo ili sa obe strane klanfama ili drugim elementima. Preklop dole dodatno se učvrćuje klinovima, najčešće odgovarajućim ekserima .

Nastavak na preklopu kod podrožnjače radi se samo tako da on leži na stubu a ne između stubova

Pravi kukast preklop sa klinovima

dok drugi tvrde da je to baš njihova dobra strana jer kada se građa osuši spoj se olabavi. a klinovi ga opet učvrste Slika a) Pravi kukast preklop sa ispustima i klinovima Slika b).Kod nas se retko upotrebljava spoj sa klinovima. Lastin rep treba uvek raditi uspravno na godove a ne paralelno! Lastin rep se radi uspravno na godove obavezno! Spojevi greda pod pravim uglom . Vrlo dobar spoj ali se u tesarstvu retko upotrebljava jer ima drvene klinove koji se izbegavaju. Važi ista napomena kao i za prethodni. Mišljenja su različita o njihovoj podesnosti: jedni tvrde da je to slab spoj zbog klinova. Sučeljene veze lastinog repa Sastav na lastin rep radi se kod temeljnih greda podvenčanica ili venčanica.

taj mali deo drveta bio bi napregnut na smicanje. Ovo je zaista jedini uspešan način da se tesarskim vezom spoji podvenčanica sa veznom gredom i spreči eventualno spadanje vezne grede sa podvenčanice. ali dovoljan za ovu svrhu. pod 1 prikazan je spoj podvenčanice (praga) i vezne grede na urez(zasecanje). veza podvenčanice sa veznom gredom na krajevima. Ovo je najbolja veza za ovu vrstu radova. dva spoja praga sa veznom gredom na lastin rep. Preklop na uglu sa kosim zasekom . Ovaj spoj se često upotrebljava. Istina deo drveta koji ostaje da daje otpor pri sklizanju je mali. Na slici 8. Spoj podvenčanice sa veznom gredom pod 2 i 3 bolji je od prethodnog jer bolje odupire pomeranju levo i desno. U tom slučaju ako bi došlo do bočnog pritiska. ukoliko ne bi dejstvovale neke druge nepredviđene sile. Razni tpovi pravouglih spojeva Spojevi lastin rep pod pravim uglom Na slici 7.6.Spoj na viljušku .Na slici br.

predstavlja način vezivanja temeljnih greda i venčanica na uglovima. Slika 11. Izrađeni spoj se pričvršćuje sa dva eksera. Naležuće ivice zaobljene su radi boljeg upasivanja . ova veza se upotrebljava kod temeljnih greda. To je vrlo dobar vez. Spojevi manjih dimenzija rade se i kod rogova. Slika a) Spojevi kod izmena . Na slici 10 takođe je prikazan način spajanja temeljnih greda i venčanica na uglovima. Prav ugaoni dijagonalni spoj sa čepom Preklop po dijagonali. Ovo je običan sastav na lastin rep. spoj na viljušku. Ovo se radi iz istih razloga kao i prethodni spoj samo što je ovaj spoj još bolji. Ovde je spoj izveden na taj način da u slučaju kakvog pritiska iznutra protivstane pomeranju greda.Slika 9.preklop na lastin rep Slika b). no naši tesari ga vrlo retko upotrebljavaju.

prikazan je jedan način zaseka gde je spojen stub sa horizontalnom gredom. Ovaj usek predstavljen je na jedan način izrade dok njih ima više vrsta što će se videti kod drvenih mostova. . Usek podupirača Na slici a) prikazan je usek podupirača. pod b) isto vezivanje sa čepom i dodatnim naslonom. Spajanje uspravnih i vodoravnih gredica kosim gredama. drugi način je bolji.Spajanje raspinjače sa stupcem Na slici dole pod a) vezivanje raspinjače pravim čepom. spojevi pod kosim uglom. Slika pod c). Slika pod b).

Kod ovakvih zgrada samo je temelj od kamena ili betona.13. Vertikalni stupci ugrađuju se u horizontalnu gredu sa čepom sa strane. a izdignut je bar za 0. Takvi se zidovi rade od stabala koji se otešu samo na naležućim površinama. Prostor između grede i stubova zove se kanat. iznad zemlje. Kanat se ispunjava opekom. . vezuju se na unakrsnim tačkama Slika 12. Pored zgrada sa bondrukom imamo vrstu zgrada koja se radi sva od građe. Brvnara od rezanih greda Zidovi od rezanih greda Spajanje ovih zidova vrši se zarezom sl. Nasuprot donjoj horizontalnoj gredi stavlja se gornja horizontalna greda koja služi kao nadprozornik i navratnik a uglavljuje se stupcima kao i donja. Otvori za vrata i prozore rade se kao na istoj slici pod (e). ćerpičom ili prepleteom vrbovih grana. na uglovima pri ukrštavanju.Drveni zidovi Brvnare Drvene kuće Zgrada čiji je ceo kostur od drveta zove se bondručara. sa zidovima od trupaca(brvana).50 met.

Najbolji način izrade zidova od rezanih greda prikazan je na slici 14. dok to nije slučaj kod prethodnog načina izrade. . Pri spajanju rogova pri vrhu Slika 16. prikazani su razni načini spajanja rogova sa raspinjačama odnosno klještima sa čepovima ili sa ivičnim zasekom na lastin rep. od značaja je da li ima slemenjače u dotičnom krovu ili je nema. Pored toga što se vezivanje postiže obostranim zarezom. Između dva naspramna roga pri sučeljavanju na vrhu ostavlja se prazan prostor od 1 cm. tako da se pri eventualnom sasušenju drveta ipak sprečava ulaz hladnog vazduha. svako drvo još ima podužno pero i žljeb. Krovne konstrukcije Na slici 15.

Slika 19. ili preklop slika 18. Ali tavanske grede se mogu staviti i ispod veznih greda. Krov na jednu vodu Na stubove se oslanjaju dve pajante koje ukrućuju slemenjaču. Rogovi se postavljaju od slemenjače direktno na venčanicu bez ikakvih srednjih podupirača. . da nemaju nikakve veze sa krovnom konstrukcijom. Obzirom na mali raspon prvi slučaj je rentabilniji ali se on zbog opasnoti ot požara ne preporučuje i samo izuzetno dozvoljava.Ako nema slemenjače rogovi se spajaju na viljušku Slika 17. Jednovodni krov za raspone 5 .6 metara. U oba slučaja vezna greda je ujedno i tavanska greda.

One mogu biti sa nazidkom ili bez nazidka.Krov na dve vode Sistem dvojne vešaljke primenjuje se za raspone do 12 met. Konstrukcija je ista kao i kod proste vešaljke samo što su ovde ubačene raspinjače ili klešta koja omogućuju da se spoljašne sile još bolje prenose do nosivih zidova.Dvojna vešaljka . .

Ispod grede-zatege vezana je za stupce (gvožđem) okagača (a). Ovakva konstrukcija nije ekonomična sa gledišta utroška materijala i radne snage pa se često zamenjuje rešetkastim konstrukcijama. Raspinjača se nalazi na 2/3 visine stubaca i ukrućena je pajantama. Kosnici su ojačani u donjem delu a isto tako i vezna greda na krajevima. Preko ovog gornjeg stuba postavljena je slemenjača na kojoj leže rogovi. Preko oba ova stuba postavljena su klešta. a na sredini klešta oslanja se treći stub. . Na slici pod d) detalj donjeg čvora. koja služi da se za nju prikuje plafon što se ređe radi kod ovakvih raspona.Krovna konstrukcija sa tri stupca u vešaljci Sistem trojne vešaljke primenjuje se za raspone do 14 met. Slika 20.

Mansardni krovovi Ovi krovovi su dobili ime po pariskom arhitekti Mansardu koji je prvi koristio potkrovlje na ovaj način. To znači da se mansardni krovovi samo rade kod stambenih zgrada. uputno je pojačati le potpora. dve. tri ili četiri vode. Mansardnih krovova ima na jednu. . Na slici dole je mansardni krov na dve vode. Slika 249. odnosno s kosom svornjacima. Ovde su glavna ukrućenja uzdužne pajante. dod veznom gredom.Kod većih razmaka punih vezova tr postaviti strop. kao i same kose potpore. Mansardni krovovi se rade kada se želi da se iskoristi tavanski prostor za stanovanje. mogu biti sa ili bez nazidka.

detalj donje veze .

Letve treba da su 33/48 mm i prikivaju se kao i za utoreni crep. Kod ovog pokrivanja najmanji nagib krova je 22o . tj.1. Letve treba da su preseka 33/48 mm ili 28/48 mm. Letvisanje krova Postavljanje letava za dvostruko pokrivanje običnim (biber) crepom Najmanji nagib krova je 33o što približno za pojedine vrste krova odgovara odnosu . je postavljanje letava za utoreni. gde raspn može biti i do 10 met. međusobni razmak od ose do ose letve iznosi 33 1/3 cm. mora svakako imeđu spoljlnih obimnih zidova biti bar još jedan nosivi (deblji) zid. tj. prikivaju se po 3 na jedan dužni metar kose površine krova. mala 2. Slika dole pod 3. 3. najmanje 33o. međusobni razmak od ose do ose letve iznosi približno 16. tj. Postavljanje letava za pokrivanje tlačenim (presovanim) crepom. što približno za pojedine površine krova odgovara odnosu . . prikivanju se p 6 na 1 metar dužni kose površine krova. podrožnjača klešta stub kosnik rog Kod mansardnih krovova na dve vode.50 ili zaokruženo 65%. Na slici dole pod 2.visina: rasponu = 1:2. na odstojanju 33 1/3 cm.5 cm. donji 5.50 ili 40%. falcovani crep. jer bi u protivno morali primeniti krovnu vešaljku a onda ne bi mogli smestiti sanbene prostorije u potkrovlje. Na slici dole pod 1.visina: rasponu = 1:1. 4. Letve treba da su preseka 33/48 mm. I ovde je nagib krova kao prethodno tj.

.

Pokrivanje krova .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->