Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 7. 5. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.488

INTERVJU: Serge Brammertz, glavni ha{ki tu`itelj

Haag je spreman za proces

protiv Ratka Mladi}a
2-3. strana

Izbori u Srbiji

KONJIC

PO@AR DIVLJA VE] [ESTI DAN

6. strana

DANAS PRILOG

Tadi} i Nikoli} u drugom krugu

13. strana

Reuters

U @I@I
SDA reaguje na optu`be

2

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Serge Brammertz danas u Sarajevu

Haag je spr

protiv Ra

Glavni tu`itelj Ha{kog tribunala danas }e se susresti sa ~lanovima Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine, ali i visokim sudskim i tu`iteljskim zvani~nicima na{e zemlje. Za Oslobo|enje govori o ha{kim o~ekivanjima od Srbije, procesima protiv Radovana Karad`i}a i Ratka Mladi}a, Sudu i Tu`iteljstvu BiH...
SDA: Izigravanje dobre ideje Razgovarala: D`enana KARUP - DRU[KO

Srebrenica nema partije
Mezarja u Poto~arima i pre`ivjeli Srebreni~ani ne prepoznaju ljude po strana~koj pripadnosti. To je mjesto gdje se jasno vidi ko je ~ovjek, a ko ne~ovjek, ko ima iskrene namjere, a ko ih nema, poru~uju iz SDA
Nakon {to je Socijaldemokratska partija BiH, prekju~era{njim saop}enjem, `estoko optu`ila Stranku demokratske akcije da zloupotrebljava Srebrenicu, tako {to de{avanja u ovom gradu koristi za strana~ku i personalnu promociju, ju~er su reagovali "optu`eni". Iz vode}e bo{nja~ke stranke poru~uju kako SDP, zapravo, poku{ava, plasiranjem ovakvih informacija, izigrati jo{ jednu dobru ideju i pri~u o Srebrenici. ~no imati jedinstven nastup u Srebrenici. - Mezarja u Poto~arima i pre`ivjeli Srebreni~ani ne prepoznaju ljude po strana~koj pripadnosti. To je mjesto gdje se jasno vidi ko je ~ovjek, a ko ne~ovjek, ko ima iskrene namjere, a ko ih nema. Ovo je mjesto gdje je nepravda pobijedila pravdu, i od svih nas, porodice `rtava tra`e samo jedno, a to je da u gradu u kojem je po~injen genocid ne upravlja osoba koja negira genocid, stoji u saop}enju. SDA nagla{ava `aljenje zbog odsustva predsjednika SDP-a Zlatka Lagumd`ije sa sastanka u Poto~arima, jer je, kako se ka`e, o~ito imao drugih obaveza. Spomenutom sastanku su prisustvovala ostala tri lidera politi~kih stranaka, a zahtjeve za prisustvovanje su poslale porodice `rtava genocida. I to svim predsjednicima.

Veliko ohrabrenje
- SDP je dobru politi~ku ideju ponovo obojio jeftinom dnevnopoliti~kom demagogijom. @elimo podsjetiti ovu stranku koja nas optu`uje, da su Srebrenica i porodice koje su bile `rtve genocida puno vi{e od dnevne politike. Mnogi pojedinci, institucije i dr`ave izgubili su svoje moralne vrijednosti upravo u ovom gradu, navodi se u saop}enju SDA. Nedavni skup politi~kih stranaka u Srebrenici na kojem se raspravljalo o predstoje}im izborima, odnosno o budu}nosti ovoga grada i njegovih stanovnika, predstavlja, tvrde u SDA, jedno veliko ohrabrenje i nadu da }e politi~ke stranke koje zastupaju interese Bo{njaka kona-

ga ste u pro{lom izvje{taju kritikovali BiH? - To {to Radovan Stankovi} - ~iShodno rezolucijama Ujeji je predmet Tribunal prebacio u dinjenih nacija 1503 i 1534 Bosnu, i koji je pobjegao nakon obavezni ste dva puta godi{nje {to ga je osudio Sud BiH - nije bio izvje{tavati Vije}e sigurnosti uhap{en, bila je zaista glavna taUN-a o postignutim rezultati~ka kritike u mom posljednjem ma i procesima u okviru Haizvje{taju Vije}u sigurnosti UN{kog tu`iteljstva. Va{a posjeta a. To je pitanje rije{eno Stankoregionu predstavljat }e i najvi}evim hap{enjem 21. januara va`niji dio Va{eg polugodi{njeg 2012. Me|utim, Bosna i Hercegoizvje{taja. S kakvim porukavina i dalje se suo~ava s drugim ma }ete se ovaj put obratiti izazovima, posebno s efikasnim dr`avnopoliti~kim predstaprocesuiranjem stotina predmevnicima u BiH, ali i u Srbiji i ta ratnih zlo~ina. Osim toga, priHrvatskoj, kada je u pitanju mje}ujemo da u nekim slu~ajesuradnja sa ICTY-jem i progon vima nije zapo~eto krivi~no goSLU^AJ MLADI] ratnih zlo~inaca u regionu? njenje na osnovu istra`nih maVa`no je da su|enje - U pripremi redovnog {esterijala koje je Tu`iteljstvo Tripo~inje, i to 17 godina tomjese~nog izvje{taja Tu`ibunala dostavilo vlastima Boposlije Srebrenice, 20 teljstva Vije}u sigurnosti posne i Hercegovine, to su takogodina poslije po~etka sjetit }u Bosnu i Hercegovinu, zvani predmeti druge kategoHrvatsku i Srbiju, kako bih sukoba i 17 godina nakon rije. Tu`iteljstvo Tribunala razgovarao i ocijenio suranastavit }e davati podr{ku in{to je podignuta dnju s Tu`iteljstvom. Uprkos optu`nica. Spremni smo stitucijama u BiH koje procesudobrim vijestima da vi{e nema iraju ratne zlo~ine. bjegunaca, jo{ ostaje va`an po- za izvo|enje dokaza u Ho }e te li pru `i ti i po ovom predmetu sao koji treba napraviti. I dalje dr{ku radu Suda i Tu`iteljtra`imo suradnju ovih dr`ava stva BiH s obzirom na zahkako bismo bili efikasni u dotjeve iz Republike Srpske za vr{avanju preostalih su|enja i zlo~ine ostat }e va`an izazov uki da nje ovih in sti tu ci ja i `albenih postupaka na Tribuna- za dr`ave regije u godinama prenos nadle`nosti za prolu. Razgovarat }emo i o napret- koje dolaze. cesuiranje ratnih zlo~inaca Ima li BiH otvorenih pita- sa dr`ave na entitete? ku koji je postignut u procesuiranju ratnih zlo~ina na lokal- nja u suradnji sa ICTY-jem, - Tu`iteljstvo Tribunala, i Trinom nivou, kao i o regionalnoj odnosno sa Tu`iteljstvom na bunal uop}e, podr`ali su osnivasuradnji u krivi~nom gonjenju ~ijem ste ~elu nakon {to je nje Suda i Tu`iteljstva BiH i naratnih zlo~inaca. Nastavak ut- uhap{en Radovan Stankovi}, dle`nim vlastima smo prebacivr|ivanja odgovornosti za ratne koji je bio u bjekstvu, a zbog ~e- li predmete i istra`nu dokumen-

Jedinstvo iznad svega
SDA je u svom saop}enju, tako|er, po zva la pred sta vni ke SDP-a da jo{ jednom preispitaju svoje stavove u vezi s izborima u Srebrenici, te da ih poku{aju pribli`iti stavovima ostale tri politi~ke stranke. Jedino }e se na taj na~in, smatraju predstavnici SDA, spasiti ponos i dostojanstvo, kako `ivih, tako i onih koji su ukopani u Memorijalnom centru u Poto~arima. - Sre bre ni ca za slu `u je je dinstvo svih onih kojima su pravda i univerzalne ljudske vrijednosti iznad svega. Stoga se nadamo da je dnevna politika iza nas, a obaveze prema `rtvama u Srebrenici zajedni~ki cilj od kojeg nemamo pravo odustati, navodi se na kraju saop}enja.

SAMO JEDNO Ovo je mjesto gdje je nepravda pobijedila pravdu, i od svih nas, porodice `rtava tra`e samo jedno, a to je da u gradu u kojem je po~injen genocid ne upravlja osoba koja negira genocid, stoji u saop}enju

V I J E S T I

GOLAMREZ JUSEFI

Ne}emo odustati od oboga}ivanja uranija
Prijateljski odnosi Islamske Republike Iran i Bosne i Hercegovine su duboki i temelje se na zajedni~kim vrijednostima dviju zemalja, izjavio je ju~er u Sarajevu ambasador Islamske Republike Iran Golamreza Jusefi, koji je bio uvodni~ar na sesiji Kruga 99. "Ti duboko prijateljski odnosi nadilaze uobi~ajene diplomatske i ekonomske odnose. Mi s Bosnom i Hercegovinom imamo dobre ekonomske i kulturne odnose, ali, nagla{avam, prijateljstvo izme|u naroda daje posebnu dimenziju odnosima dviju zemalja", kazao je ambasador Jusefi. [to se ti~e privredne suradnje Bosne i Hercegovine i Irana, ambasador navodi da su neophodni pravni okviri uspostavljeni, potpisani su odre|eni sporazumi o razvoju suradnje. Istaknuo je da se jedno od va`nih pitanja o kojima su zapadne zemlje "podigle galamu" posljednjih 12-13 godina odnosi na nuklearno pitanje Irana. "Sva nuklearna postrojenja Irana se tokom 24 sata nalaze pod stalnim nadzorom Me|unarodne agencije za nuklearnu energiju. Do sada ni u jednom izvje{taju Me|unarodne agencije o nuklearnom programu Irana nije ukazano na eventualne devijacije u tom programu ili aktivnosti Irana suprotno odredbama Konvencije o ne{irenju nuklearnog naoru`anja", kazao je ambasador. Po njegovim rije~ima, u svim dosada{njim pregovorima s ~lanicama grupe 5+1 Iran je uvijek nagla{avao spremnost za dijalog o svim pitanjima, ali je istovremeno nagla{avao da postoji "crvena linija", a to je da Iran ne}e odustati od oboga}ivanja uranija u mirnodopske svrhe.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

U @I@I

3

reman za proces
{tinske va`nosti za dovr{etak preostalih su|enja i `albenih postupaka. Pitanje onih koji su pomagali, ne samo Karad`i}u i Mladi}u nego i Goranu Had`i}u, Stojanu @upljaninu, Zdravku Tolimiru i drugima da toliko dugo godina izbjegavaju pravdu je va`no. U vi{e navrata smo od Srbije tra`ili da istra`i mre`e podr{ke, a to smo u~inili i u svom izvje{taju Vije}u sigurnosti iz novembra 2011. kada smo od vlasti tra`ili da utvrde kako su Mladi} i Had`i} tako dugo izbjegavali Efikasna procedura pravdu. Do sada smo u vezi s tim Drugo je pitanje da li neke od pitanjima dobili veoma ogranipredmeta, ~ije se rje{avanje ~e~en broj informacija. ka na institucijama na dr`avnom Na sa mom kra ju je 5.000 DOKAZA nivou, treba prebaciti institucijaizvo|enje dokaza od Tu`iteljDokazni postupak ma na nivou entiteta. Pravosudne stva u slu~aju Karad`i}. Jeste li institucije na dr`avnom nivou zadovoljni radom Tu`iteljstva u smo zavr{ili u nemaju kapacitete da se bave vremenskim okvirima ovom predmetu, odnosno posvim predmetima ratnih zlo~i- koje je odredilo Pretresno nu|enim dokazima? na u Bosni i Hercegovini. Potre- Pro{li petak Tu`iteljstvo je vije}e i predo~ili smo bna je efikasna procedura za zavr{ilo svoj dokazni postupak obimne i va`ne dokaze, u predmetu Karad`i}. Dokazni prebacivanje manje slo`enih predmeta institucijama na ni- uklju~uju}i svjedo~enje postupak smo zavr{ili u vremenvou entiteta. Istovremeno, instiskim okvirima koje je odredilo 335 svjedoka i oko tucijama na nivou entiteta moraPretresno vije}e i predo~ili smo 5.000 dokaznih ju se staviti na raspolaganje poobimne i va`ne dokaze, uklju~upredmeta trebni resursi za procesuiranje ju}i svjedo~enje 335 svjedoka i predmeta koje im prebaci Sud oko 5.000 dokaznih predmeta. BiH. To je va`an dio nacionalne iz BiH, Hrvatske i Srbije dolaze da Dokazni postupak odbrane po~et strategije za procesuiranje ra- rade s nama u Haagu. Ti mladi }e u oktobru. Sudije }e tek na kratnih zlo~ina koju treba provesti. pravnici, kada se vrate, mogu ju postupka donijeti presudu na Nedavno ste istakli da se na- nacionalnim pravosudnim in- osnovi svih dokaza koje strane u slije|e ICTY-ja dovodi u pitanje stitucijama prenijeti ste~eno is- postupku predo~e. ukoliko nacionalna pravosu|a kustvo i znanje. Su|enje Mladi}u po~inje ne budu spremna da profesiHo}ete li nastaviti insisti- 16. maja. Je li Tu`iteljstvo uraonalno, nezavisno i samostalno rati na nastavku suradnje sa dilo sve da ovaj proces do~eka preuzmu progon ratnih zlo~i- Srbijom, s obzirom na to da jo{ spremno? na ca na kon za vr{et ka ra da nije odgovoreno na Va{e zah- Va`no je da su|enje po~inje, ICTY-ja. Smatrate li da postoji tjeve da se otkriju i procesu- i to 17 godina poslije Srebrenimogu}nost da se nakon zavr{et- iraju pomaga~i Radovana Kara- ce, 20 godina poslije po~etka suka rada ICTY-ja projekat prog- d`i}a i Ratka Mladi}a? koba i 17 godina nakon {to je ona zlo~inaca u regionu uru{i? - I dalje insistiram na suradnji podignuta optu`nica. Spremni - Iskreno se nadam da se to ne- Srbije s Tribunalom, {to je od su- smo za izvo|enje do ka za u taciju. Svi predmeti preba~eni na Sud uspje{no su zavr{eni. Do dana{njeg dana na{i glavni partneri u BiH su institucije na dr`avnom nivou. Za ilustraciju, tokom 2011. Tu`iteljstvo Tribunala dobilo je 105 zahtjeva za pomo}. Od tih 105 zahtjeva, 100 smo dobili od Tu`iteljstva i Suda BiH te Odjela krivi~ne odbrane, zna~i od pravosudnih institucija na dr`avnom nivou, a od institucija na nivou entiteta dobili smo samo pet zahtjeva. }e dogoditi, jer mislim da je uspje{no procesuiranje ratnih zlo~ina na nacionalnom nivou va`na komponenta cjelokupnog naslije|a Tribunala. Tu`iteljstvo Tribunala jednako va`nim smatra uspje{no dovr{enje predmeta koji se vode na Tribunalu i uspje {nu pro ve dbu na ci onal ne strategije za procesuiranje ratnih zlo~ina. Prema tome, mi u~estvujemo u vi{e projekata ~iji je cilj pru`anje podr{ke i poja~avanje procesuiranja ratnih zlo~ina na lokalnom nivou. Jedna od tih inicijativa je projekat u okviru kojeg mladi pravni stru~njaci

atka Mladi}a
ovom predmetu. Kada se o~ekuje presuda Prli}u i drugima koja je bila najavljena za juni? - Ne raspola`emo nikakvim informacijama u vezi s eventualnim datumima presuda. Mo`ete li pojasniti svrhu i zna~enje Rezidualnog mehanizma, posebno nakon {to su od UN-a izabrani predsjednik i tu`itelj ovog mehanizma? - Vije}e sigurnosti UN-a osnovalo je Rezidualni mehanizam koji }e biti organ koji }e naslijediti Tribunal. Rezidualni mehanizam pokrivat }e rad ICTY-ja, kao i rad Me|unarodnog krivi~nog suda za Ruandu. Ogranak Rezidualnog mehanizma za ICTY treba po~eti s radom 1. jula 2013, dakle prije nego {to se Tribunal zatvori. Glavna svrha Rezidualnog mehanizma je da osigura da u procesu krivi~nog pravosu|a koji je uspostavio ICTY ne bude prekida. Tribunalom, uklju~uju}i izvr{enje kazni, problematiku za{tite svjedoka, pomo} nacionalnim vlastima koje budu tra`ile informacije i pristup obimnoj arhivi Tribunala. On }e tako|e, vjerojatno, voditi `albene postupke u zadnja tri predmeta Tribunala, u predmetima Karad`i}, Mladi} i Had`i}. Izjavili ste nedavno da podr`avate regionalne inicijative u cilju utvr|ivanja pune istine o tome {ta se de{avalo na podru~ju biv{e SFRJ i s tim u vezi dali ste i podr{ku REKOM-u. Na koji na~in ICTY, odnosno Rezidualni mehanizam, mo`e pomo}i ovakvim projektima u budu}nosti? - Pozdravljam inicijative u regiji ~iji je cilj utvr|ivanje ~injenica o zlo~inima po~injenim devedesetih na podru~ju biv{e Jugoslavije. Vjerujem da rad Tribunala, nacionalnih sudova i drugih mehanizama, koji utvr|uju ~injenice o ratu, doprinosi pomirenju u regiji. Iako sudovi, nevladine organizacije i pojedinci imaju va`nu ulogu u poslijeratnom pomirenju, odgovornost za aktivnu podr{ku tih nastojanja moraju preuzeti i politi~ari u regiji.

@albeni postupci
Rezidualni mehanizam bavit }e se pitanjima koja }e trebati rje{avati ~ak i nakon {to se zavr{i zadnji `albeni postupak pred

EDHEM ef. ^AMD@I]

ANTON KASIPOVI]

Okrenuti se pomirenju i su`ivotu
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas obilje`ava Dan d`amija u znak sje}anja na 7. maj 1993. godine, kada je sru{ena najve}a i najpoznatija d`amija Ferhadija u Banjoj Luci, ali i uz podsje}anje na uni{tavanje svih d`amija i drugih vakufskih objekata u Bosni i Hercegovini. Na`alost, ovaj datum evocira na jo{ jedan nemili doga|aj od prije 11 godina. Tog 7. maja 2001. prilikom poku{aja polaganja temeljca za obnovu banjalu~ke Ferhadije u protestima nekih grupa i nacionalisti~kim divljanjima sprije~en je taj poku{aj vjernika i Islamske zajednice, a te{ko je povrije|en Murat Badi} iz Cazina, koji je nedugo zatim podlegao uslijed zadobijenih povreda. "Te{ka bol je nanesena muslimanima tog 7. maja 1993. jer je Ferhadija bila zna~ajan objekt, koji je pet vijekova slao poruke vjere, kulture, ljubavi,

me|uljudskih odnosa, poruku tolerancije, su`ivota i dijaloga, koji nema i kojem ne smije biti alternative", naglasio je u muf tija banjalu~ki Edhem ef. ^amd`i} u razgovoru za Fenu. Islam poziva sve ljude, pripadnike raznih vjera i nacija, kultura i svjetonazora da razgovaraju, raspravljaju, ali ne i da se kroz polemiku sva|aju, ka`e efendija ^amd`i}, uka zuju}i da dijalog treba da pove`e ljude, u ~emu je upravo Ferhadija imala zna~ajnu ulogu u proteklih 500 godina. Muf tija ^amd`i} isti~e da se bez obzira na sve lo{e {to se dogodilo tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini, svi moraju okrenuti su`ivotu i pomirenju. Zato i pored nanesenog bola muslimanima zbog ru{enja ovog i drugih vjerskih objekata tokom rata, banjalu~ki muf tija poziva na obnovu i d`amija i crkvi i sinagoga i drugih objekata.

Dosta vi{e tatinih sinova
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipovi} najavio je da }e od oba javna univer ziteta u Republici Srpskoj tra`iti da na svo jim in ter net-stra ni ca ma objave na~in izbora svih asistenata, jer smatra da }e se tako kona~no zavr{iti pri~a o tome ko i kako ula zi u akademsku zajednicu. Kasipovi} u inter vjuu za Srnu nagla{ava da su pravila studiranja koja nala`e javnost klju~na prepreka bilo kakvoj mogu}nosti korupcije ili nepotizma te da je, prema informacijama sa Univerziteta u Banjoj Luci, devetoro asistenata u rodbinskoj vezi sa profesorima {to je, kako je rekao, jedan odsto

od ukupnog broja zaposlenih. "Protivim se da neko napreduje u akademskom smislu samo zato {to je ne~ije dijete, ali i protiv toga da neko iz istog razloga bude onemogu}en da bude asistent ili profesor na fakultetu ako to potvrdi svojim radom, kvalitetom, ocjenama i stru~no{}u. Izmjenom Zakona o visokom obrazovanju u dva pravca - prvi podrazumijeva stro`ije sankcionisanje onih koji ne po{tuju pravila studiranja, a drugi obavezu fakulteta da ponudi anga`man studentu generacije - mo`e se eliminisati pitanje nepotizma u cijelosti, a javna realizacija ispita mo`e doprinijeti da se korupcija iskorijeni", poru~io je Kasipovi}.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Doprinos Crne Gore i Srbije EU bio bi da pomognu evropskim dr`avama i SAD-u da se NATO rasformira i nestane s lica zemlje. To bi doprinijelo da se tomahavci i osiroma{eni uranijum, kojima je zatrovana kosovska srpska zemlja, pretvore u raonike, u mir i istinsko bratstvo i zajedni{tvo

Dioni~ari hotela Dalmacija poslali dopis vije}nicima u Kiseljaku

Nekad poznato lje~ili{te i dalje nije u funkciji

Amlit crnogorsko-primorski filohije, mitropo

DOBAR LO[

ZAO

Presuda koju na~elnik krije?
U izvje{taju op}inskog pravobranioca o sporu sa dioni~arima Banje Kiseljak pomenuto je sve osim najva`nijeg - presude donesene nakon osam godina
Iako su dioni~ari Banje Kiseljak - hotela Dalmacija dobili presudu protiv Op}ine Kiseljak na Kantonalnom sudu u Travniku, nakon osam godina, to vije}nici ovog mjesta, kao ni njegovi gra|ani, jo{ ne znaju. Zbog toga su dioni~ari, kako nam ka`e jedan od njih Zvonko Markovi}, odlu~ili presudu poslati vije}nicima Op}inskog vije}a Kiseljak. U dopisu koji potpisuje predsjednik Nadzornog odbora Banje Kiseljak Giovanni Sossi navodi se kako ovo dru{tvo `eli upoznati vije}nike i dostaviti im informacije "skrivene od strane op}inskog na~elnika". prava vlasni{tva i upisa prava nad nekretninama. U obrazlo`enju parnice sve je navedeno osim najbitnijeg, da je nakon osam godina donesena presuda Op}inskog suda Travnik od 23. marta, navodi se u dopisu vije}nicima, uz koji su im dioni~ari proslijedili i samu presudu. Dioni~ari su u dopisu naveli i to kako im je kao investitorima nerazumna tolika opstrukcija stavljanja u funkciju posljednjeg dobrog resursa Kiseljaka, uz poruku vije}nicima: "Ovo vam {aljemo kako sutra ne bi bilo - nismo znali". Predsjedavaju}i Vije}a Kiseljaka Muhamed Em{o (SDA) kazao nam je kako nije dobio nikakav dopis od dioni~ara lje~ili{ta, ali da }e kad-tad taj predmet morati do}i na dnevni red sjednice. - Nisam jo{ dobio ni{ta, ali ~ujem da se po gradu pri~a kako je Op}ina taj spor izgubila. [teta je velika, jer je banja odli~no radila prije rata i mogla je biti Kiseljaku ono {to je Reumal Fojnici, dodao je Em{o.

EDIN ARSLANAGI]
Ako sve bude kako treba biti, vol{ebni ~elnik Bosnalijeka ne}e do~ekati Dan mladosti na ~elu ove firme. Federalna je Vlada, naime, za 22. maj zakazala novu vanrednu sjednicu dioni~ara na kojoj }e biti dovoljno i njih 30 posto da mahnu Arslanagi}u za opro{taj. Ni puste pare vi{e ne poma`u.

Velika {teta
Podsje}amo, u presudi Op}inskog suda u Travniku utvr|eno je kako je tu`itelj Banja Kiseljak - hotel Dalmacija stekao pravo vlasni{tva nad spornim nekretninama, slijedom ~ega }e se u zemlji{nim knjigama Op}inskog suda u Kiseljaku izvr{iti uknji`ba prava vlasni{tva na tu`itelja. U izvje{taju op}inskog pravobranioca, a kada je rije~ o sporu sa dru{tvom Banja Kiseljak, posljednja navedena informacija govori kako je u 2011. godini odr`ano {est ro~i{ta u ovom predmetu, da je 15. decembra zavr{ena i glavna rasprava pa je Sud u obavezi da presudu donese u roku od 30 dana, "koja nije do dana pisanja ovog izvje{taja ura|ena i dostavljena strankama".
J. MILANOVI]

NEUM
Mo`da je i opravdana ljutnja Neumljana zbog ~injenice da su se na{ ministar Had`i} i hrvatski Don~i} sporazumjeli glede prolaska kroz Neum. No, ka`u kako im smeta {to je predvi|eno da trasa ide kroz vodoopskrbno podru~je, a voljeli bi da je {to dalje od gradskog jezgra. Kuda onda?! Da zaroni!

Nerazumna opstrukcija
- Na posljednjem sastanku Op}inskog vije}a, sredinom aprila, jedna od ta~ki dnevnog reda bio je izvje{taj o radu op}inskog pravobranioca u parni~nom postupku tu`ioca Banje Kiseljak hotel Dalmacija i tu`enog Op}ine Kiseljak, zbog utvr|ivanja

NEVENKA SAVI]
Direktorica Direkcije za evropske integracije BiH vrlo je efektno u Oslobo|enju progovorila o postizanju politi~ke saglasnosti u nas. Ne treba nam, veli, puno, osobito kada se motivi, interesi i pritisak javnosti na|u u sinergiji. Ide ko podmazano. Ali, rijetko se doga|a. Ako nema, prije svega, interesa.

FK @ELJEZNI^AR
Eto, ko je jedva ~ekao, do~ekao je; nakon 1.180 minuta treslo se i iza le|a nesavladivog Adnana Gu{e; nije to, me|utim, naro~ito nasekiralo nove {ampione, pa su i u Vrap~i}ima pokazali ko je gazda, kako u Bosni, tako i u Hercegovini.

Trkom u Evropu

VIJEST U OBJEKTIVU

VIJEST U

BROJU

posto stanovni{tva Njema~ke ne mo`e pla}ati ra~une za struju jer nema novca.

15

U centru Sarajeva ju~er je odr`ana trka povodom Dana Evrope. Tradicionalna manifestacija Trkom u Evropu ovaj put privukla je pedesetak u~esnika, iako je prethodnih godina ovaj broj bio daleko ve}i. Pored odraslih, takmi~ila su se i djeca od {est do dvanaest godina. Start i cilj za obje utrke je bio ispred BBI {oping-centra. Pobjednicima su na kraju manifestacije uru~ene nagrade. Ina~e, ovaj doga|aj je dio obilje`avanja Sedmice Evrope, koji organizuje projekat EU Awareness II u ime Direkcije za evropske integracije BiH i Delegacija EU u BiH/Specijalni predstavnik EU u BiH.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

DOGA\AJI

5

Grani~na policija danima u {trajku

Nisu problem samo plate
Ve} godinama pripadnici Grani~ne policije posao obavljaju u dotrajaloj i odje}i i obu}i, uslovi u kojima rade nisu za normalnog ~ovjeka. Time se ostavlja i lo{ utisak na strane dr`avljane koji ulaze u na{u zemlju, ka`e Hoffman
[trajk Grani~ne policije BiH ve} danima izaziva gu`ve na grani~nim prelazima. Dok ga jedni opravdavaju, drugi smatraju da je nepotreban. Dodu{e, manji je broj onih koji se ne sla`u sa ovim potezom Grani~ne policije.

Ni{ta od dogovora
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda i ministar finansija i trezora Nikola [piri} najavili su 18. aprila linearno smanjenje plata svim zaposlenim u institucijama BiH za 4,5 posto, osim onima koji imaju plate do 500 KM. U posljednje dvije godine pripadnicima Grani~ne policije plate su smanjene za 33 posto. Bevanda i [piri} su napomenuli i da je Vije}e ministara BiH, usvajaju}i prijedlog bud`eta, donijelo zaklju~ak da Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo odbrane u svojim bud`etima vide mogu li na}i neko drugo rje{enje. Rje{enje je bio dogovor koji su pripadnici GPBiH sklopili sa Vije}em ministara da }e im dostaviti pisani dokaz da njihove pla te ne }e bi ti sma nje ne. Me|utim, od tog dogovora nije bilo ni{ta. Prekr{ili su ga upravo ministri koji su odlu~ili da je mo`da bolje da ignori{u upu}ene zahtjeve. Grani~na policija je na datum kada je dogovoreno da }e dobiti dokument ~ekala da im se bilo ko iz Vije}a ministara obrati, ali to se nije desilo. Stoga su i postupili onako kako su najavljivali prethodnih dana. Tridesetog aprila, ta~no u 12 sati, stupili su u {trajk koji jo{ traje, a njegov kraj zavisi samo od odluke Vije}a ministara da li }e ispo{tovati dogovor. Prvomajski praznik, koji je donio tri neradna dana, samo je produ`io problem koji ovi ljudi imaju. Ministri su sebi uzeli slobodne dane, a pitanje smanjenja plata je ostalo na ~ekanju. Na sjednici Vije}a ministara u ~etvrtak, 3. maja, bilo je govora o {trajku i zaklju~eno je da se zadu`e rukovoditelji policijskih agencija na

Svevlad Hoffman: Zahvalnost na podr{ci

Podr{ka putnika i kolega
Podr{ku {trajku GPBiH dali su mnogi, od putnika koji su prelazili granicu do Sindikalne organizacije policijskih i dr`avnih slu`benika i zaposlenika u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu. Predsjednik Sindikata SIPA Edin Smajlovi} poslao je pismo podr{ke Sindikatu Grani~ne policije, u kojem, izme|u ostalog, stoji sljede}e: - Svjesni ~injenice da poslodavac svaki dan vr{i pritiske na nas, da poku{ava da nas razjedini i oslabi na{ moral raznim kritikama, da poku{ava da oslabi na{ polo`aj nezakonitim smanjenjem primanja, `elimo da ka`emo da nikad nismo bili ja~i, slo`niji i odlu~niji da istrajemo u zajedni~koj borbi za na{a prava.
Duge kolone na prelazima

razini BiH da dostave izvje{taj o procjeni sigurnosno-politi~ke situacije u BiH, te da ga dostave Ministarstvu sigurnosti, koje }e ih proslijediti Vije}u ministara. Sindikalci nemaju ni{ta protiv ovog izvje{taja, jer znaju da ni na koji na~in nisu ugrozili sigurnost gra|ana BiH {trajkom. ^ak su zahvaljuju}i njemu otkrili veliki

broj neva`e}ih isprava. Odlu~ili su da se obrate Uredu Evropske komisije u Sarajevu sa zahtjevom da se o ovakvom pona{anju Vije}a ministara prema Sindikatu obavijesti zvani~ni Bruxelles. U Sindikatu su odlu~ni da o svemu informi{u i Me|unarodnu organizaciju rada sa sjedi{tem u Genevi. U Sindikatu se na-

daju da }e se njihovi predstavnici zauzeti za ~itavu stvar.

Lo{i uslovi za rad
Dopredsjednik Sindikata Grani~ne policije Svevlad Hoffman je iskazao zahvalnost svima koji im daju podr{ku, posebno putnicima koji imaju razumijevanja, ali je kazao i kako mu je neshvatlji-

vo da se niko iz Vije}a ministara nije udostojio obratiti Sindikatu kako bi poku{ali na}i rje{enje. - Javnosti je predstavljeno da smo mi stupili u {trajk samo zbog najavljenog smanjenja plata. To je ustvari bila samo kap koja je prelila ~a{u. Ve} godinama pripadnici Grani~ne policije svoj posao obavljaju u dotrajaloj i odje}i i obu}i, uslovi u kojima rade nisu za normalnog ~ovjeka. Time se ostavlja i lo{ utisak na strane dr`avljane koji ulaze u na{u zemlju. Kakvo }e oni mi{ljenje imati o dr`avi BiH ako ih na samom ulazu u nju do~eka policajac ~ija je uniforma dotrajala, ako u ku}icama u kojima oni borave nema struje. Da, neki na{i policajci po no}i rade uz svjetlost svije}a. To je veoma tu`no, kazao je Hoffman. Iako su u {trajku, pripadnici GPBiH ni na koji na~in nisu ugrozili razinu grani~ne sigurnosti, niti su ometali protok robe i putnika preko dr`avne granice, te su poduzeli sve mjere na izvr{avanju poslova i zada}a koje su zakonske obaveze Grani~ne policije.
Minela PAMUK

TAKORE]I... [I[ANJE
Tradicionalnim bacanjem vrbovih vjen~i}a i {arenih jaja u kanal Da{nicu, bijeljinski Romi su ju~er obilje`ili \ur|evdan, svoj najve}i i najradosniji pra znik. Predsjednik Udru`enja Roma Slo`na bra}a iz Bijeljine Mujo Beganovi} rekao je da Romi \ur|evdan proslavljaju u krugu porodice i prijatelja, a nakon jutarnjih ceremonija veselje nastavljaju uz igru i pjesmu te bogatiji ru~ak. "Svi Romi, a naro~ito `ene, na \ur|evdan ustaju rano, idu ispod drveta vrbe i {i{aju kosu da bi im bila zdrava i duga kao grane vrba. Malu djecu majke rano iznose na svje` vazduh, nakon ~ega se pravi bolji ru~ak i slavi se sa prijateljima i kom{ijama", rekao je Beganovi}. On je istakao da od ovoga dana Romi kre}u na poslove u druge krajeve.

6

DOGA\AJI
VIJESTI
Po`ar u Konjicu divlja ve} {esti dan

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Opada podr{ka EU
Ve}ina Bosanaca i Hercegovaca, njih 76 posto, prema najnovijim anketama, danas podr`ava ~lanstvo u Evropskoj uniji iako je ta podr{ka znatno opala u odnosu na 2009. godinu, kada su ankete pokazivale da 89,9 posto gra|ana podr`ava ~lanstvo u EU, pokazalo je novo istra`ivanje Centra za sigurnosne studije BiH (CSS), prenosi Fena. Prema rezultatima istra`ivanja CSSa, u koje je Fena imala uvid, ve}ina ispitanika je izrazila razo~arenje procesom puta Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, ocjenjuju}i da se Bosna i Hercegovina od 2009. godine vi{e kretala unazad nego {to je i{la ka integraciji. Uprkos razo~arenju i nedostatku informacija o EU, kod ispitanika je prisutna volja za usvajanjem novih informacija o procesu integracija i o Evropskoj uniji. To je posebno uo~eno kod mladih.

Po`ar iznad brda Zlatar i dalje aktivan

U ga{enju poma`u i hrvatski kanaderi

Uni{teno oko 200 hektara borove {ume
Hrvatska poslala dva kanadera sa {est ~lanova posade • U op}ini Konjic progla{eno stanje prirodne nesre}e
Zahvaljuju}i dva kanadera koja je Republika Hrvatska, na molbu Ministarstva sigurnosti BiH, poslala u Konjic, dio po`ara na podru~ju ove op}ine koji se po~eo {iriti prema Igmanu, stavljen je pod kontrolu.

Zvani~no uga{ena Bosanka Doboj
Nakon pet godina u preduze}u Bosanka Doboj, nekad jednom od najve}ih proizvo|a~a sokova i prera|evina od vo}a i povr}a na ovim prostorima, okon~an je ste~ajni postupak, ~ime je ono i zvani~no uga{eno. Bosanka se tako priklju~ila neslavnom spisku vi{e od 800 firmi u RSu koje su zbog lo{eg vo|enja gomilale gubitke i na kraju zavr{ile u ste~ajnom postupku, a ve}ina je likvidirana, prenosi Fena. U proteklih pet i vi{e godina radnici su upozoravali na te{ko stanje u preduze}u, ogromne minuse, ali i sumnjivu rasprodaju fabri~kih ma{ina. Me|utim, dugogodi{nji ste~ajni postupak i gotovo nikakva zainteresiranost potencijalnih kupaca dodatno su snizili cijenu nekretnina ove nekada uspje{ne fabrike.

Ne{to bolja situacija
U ga{enju po`ara ju~er su u~estvovala i dva helikoptera Oru`anih snaga BiH, a danima se sa vatrenom stihijom bore ~lanovi Profesionalne vatrogasne jedinice, radnici preduze}a [umarstvo Prenj, stru~njaci Kantonalne uprave {umarstva, ali i gra|ani. Do sada je u po`aru uni{teno oko 200 hektara borove {ume, a vatrena stihija se po~ela {iriti i prema vojnim objektima Igman, Ljutoj i Spiljanima, {to je izazva-

lo dodatnu paniku, jer se pretpostavlja da je dobar dio opo`arenih brda pod minama. Ju~er ujutro vatra je zahvatila i brdo Zlatar, prema selu Zagorice i naseljima Gornje Polje i Puhale. Na zahtjev Ministarstva sigurnosti BiH jo{ ranije su anga`irani helikopteri Oru`anih snaga BiH, a zbog te{ke situacije i obima po`ara ju~er su zatra`ili i pomo} od Hrvatske, koja je iza{la u susret i poslala dva kanadera sa {est ~lanova posade. U op}ini Konjic u subotu nave~er je progla{eno i stanje prirodne nesre}e uzrokovane po`arom. Ministar sigurnosti BiH zatra `io je od na dle `nih pro vo|enje svih mjera za neometan anga`man letjelica na terenu, navodi se u saop}enju Ministarstva sigurnosti BiH.

- Dva kanadera su stigla oko 14.30 sati i na terenu su bili ne{to vi{e od dva sata. Dobro su odradili svoj posao i po`ar koji se po~eo {iriti prema privrednom dru{tvu Igman, dobrim dijelom je zaustavljen. Ipak, po`ar na lijevom i desnom boku, odnosno iza brda Zlatar i dalje je aktivan. Po odlasku kanadera, helikopteri Oru`anih snaga BiH nastavili su sa ga{enjem po`ara, ka`e Husein Hod`i}, pomo}nik na~elnika Op}ine Konjic za civilnu za{titu i vatrogastvo.

Uzrok po`ara
Ina~e, helikopteri Oru`anih snaga BiH i kanaderi vodu su zahvatali iz Jablani~kog jezera, zbog ~ega je tri dana zabranjeno svako okupljanje oko jezera od Konjica do Ribi~kog mosta.

Predstavnici Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Sektora za za{titu i spa{avanje nalaze se na podru~ju zahva}enom po`arom i u stalnoj su koordinaciji sa predstavnicima lokalnih institucija, federalne Uprave civilne za{tite i Ministarstva odbrane Bosne i Hecegovine, kao i kolegama iz Dr`avne uprave za za{titu i spa{avanje Republike Hrvatske, stoji u saop}enju. Podsjetimo, po`ar je izbio 1. maja iznad konji~kog prigradskog naselja Hankina ^esma i pro{irio se prema naselju Puhale. Taj dio je jo{ u petak uga{en, kao i po`ar iznad Turije i to najvi{e uz pomo} helikoptera Oru`anih snaga BiH. Pretpostavlja se da je za po`ar kriv ljudski faktor, ali to jo{ niko ne mo`e i zvani~no Z. \. potvrditi.

Obilje`ena godi{njica Bitke za ranjenike

U Neretvu spu{teno 69 karanfila
Minutom {utnje odata je po{ta svim poginulim i umrlim Bitke za ranjenike i njihovom zapovjedniku Josipu Brozu Titu
Program obilje`avanja 69. godi{njice Bitke za ranjenike na Neretvi u Jablanici po~eo je otvaranjem Titove sobe u Muzeju Bitka za ranjenike na Neretvi, a biciklisti iz Jablanice i drugih bh. gradova uz spu{tanje 69 karanfila u rijeku krenuli su planinskim stazama ranjenika na relaciji Muzej - Krstac - [trbine - Dobrigo{}e i time otvorili sve~anu akademiju. "Bitno je da se ne zaborave svi koji su ranjeni, spa{eni i poginuli za NOB", rekao je Ozren Islamovi} iz Udru`enja atifa{ista i boraca NOR-a Jablanica. Uslijedilo je polaganje vijenaca na spomen-obilje`ju delegacije SABNOR-a BiH, delegacije Saveza antifa{isti~kih boraca Republike Hrvatske, Republi~kog odbora SUBNOR-a Crne Gore, SUBNOR-a Srbije, delegacija svih antifa{isti~kih boraca i antifa{ista Sarajeva, Splita, Dubrovnika, Had`i}a, Tuzle, Mos~kih boraca i antifa{ista Hrvatske, istakli govorom zna~aj ove bitke i va`nost fraze "preko vode do slobode", koja je zapravo i nastala na ovom mjestu. Minutom {utnje odata je po{ta svim poginulim i umrlim Bitke za ranjenike i njihovom zapovjedniku Josipu Brozu Titu. Prisutnima je dijeljen partizan ski grah. Pi oni ri su ta da imali prava i du`nosti, pa su polagali i zakletvu, a u~enici Male {kole klavira sigurno su podsjetili mnoge na rije~ i zna~enje pojma pionir i na dio zakletve: da }u marljivo u~iti i biti dobar drug. Kulturni dio programa izvela su jablani~ka dru{tva: Centar Fortis, FA Neretva, KUD Prijatelji, te D`enis Maslo kao mladi umjetnik. Melodijama vode i slobode - ve~er poezije u izvedbi Predraga Luci}a i Borisa De`ulovi}a - zavr{ena je godi{njica.
I. S.

Startovala tre}a generacija
Politi~ka akademija SDA organizovala je prvi ciklus - seminar pod nazivom Kreiranje politika, u okviru jednogodi{njeg programa Tre}e generacije polaznika Politi~ke akademije SDA. Seminar je odr`an pro{log vikenda u Sarajevu, uz podr{ku par tnerske organizacije iz Evropske narodne stranke (EPP), a na istom je u~estvovalo 50 mladih iz cijele BiH. "Ovim programom smo otvorili jednogodi{nji ciklus tre}e generacije Politi~ke akademije SDA 2012/2013. Tokom godine }emo organizirati seriju seminara o temama politi~kog komuniciranja, strate{kog planiranja, izbornog marketinga, vo|enja kampanja, brendiranja politike i stranaka, te evropskih integracija i me|unarodnih odnosa", rekao je Senad [epi}, potpredsjednik SDA i direktor Politi~ke akademije SDA.

Sje}anje na ranjene, spa{ene i poginule za NOB

tara, Srebrenika, Biha}a, Konjica, delegacije Op}ine Jablanica, delegacije Udru`enja antifa{ista i boraca narodnooslobodila~kog rata Jablanica i dr. U ime pokrovitelja uvodne rije~i je uputio Salem Dedi}, na-

~elnik Jablanice, a nakon njega su Muhamed Be{i}, predstavnik SABNOR-a BiH, Slobodan Simovi}, ~lan Predsjedni{tva Republi~kog odbora SUBNOR-a Crne Gore, i Kre{imir Sr{en, predstavnik Saveza antifa{isti-

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

INTERVJU
VIJESTI

7

Damir Ma{i}, ministar obrazovanja i nauke Federacije BiH

Radimo na ujedinjenju {kola
Problem dvije {kole pod jednim krovom je nastao kao produkt politika koje su, kada nisu uspjele ome|iti livade, bitku preselile u obrazovni sistem i {kolske klupe
Razgovarala: Lana RIZVANOVI]

Srebrenica ne smije biti izuzetak
Demokratski narodni savez smatra da lokalni izbori u Srebrenici ove godine ne smiju da budu izuzetak i demokratski proces ne mo`e da bude uveden intervencijom me|unarodne zajednice niti bilo koga drugog. Iz ove stranke, javlja Fena, navode da se u nastojanjima da se prave izuzeci prepoznaju politi~ke snage koje ne `ele politi~ku stabilizaciju i napredak u BiH i koje nastoje da iskoriste svaku priliku da izazovu produ`enje mandata i arbitra`ne uloge me|unarodnih institucija. "Svaka opstrukcija na tom putu udaljava i Republiku Srpsku i BiH od napretka u reformama, unapre|enja ukupnog razvoja i pribli`avanja evropskim integracijama", navodi se u saop{tenju.

[ta za Vas predstavlja presuda Op}inskog suda u Mostaru ko jom je Mi nis tar stvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a nalo`eno da do 1. septembra ove godine ukine pra ksu pos to ja nja dvi je {kole pod jednim krovom u osnovnim {kolama u Stocu i ^apljini? - Ova presuda predstavlja veliko ohrabrenje i vjetar u le|a svim normalnim ljudima u na{oj zemlji, onima koji `ele i vjeruju u demokratsku i evropsku Bosnu i Hercegovinu zasnovanu na po{tivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih ustavnim i zakonskim rje{enjima, BiH koja ne}e biti optere}ena balastom pro{losti i aparthejdskim i segregiraju}im fenomenima poput fenomena dvije {kole pod jednim krovom. Presuda Op}inskog suda daje nadu da je pravda dosti`na, mo`da nije brza koliko bismo mi to htjeli, ali ipak daje poruku da trebamo vjerovati u pravni sistem na{e zemlje koji mora biti iznad svake politike, bez obzira na to koliko se to nekome svi|alo ili ne.

Presude se provode
Kako osigurati primjenu presude? Mnogo je presuda doneseno koje nisu provedene. Da li bi to mogao biti slu~aj i sa ovom? - Sudske presude se svugdje u svijetu provode, a ne osporavaju. I na{e bi se dru{tvo kona~no moralo pomiriti s tim. Ovu presudu ne smijemo posmatrati kao jednu u nizu mnogih koje nisu provedene jer se radi o pitanju koje poput kancera godinama izjeda bh. dru{tvo ne daju}i mu {ansu da se nastavi normalno razvijati. Ova nakaradna praksa godinama odgaja djecu razli~ite nacionalnosti da ne `ive onako kako su `ivjela stolje}ima, a `ivjela su jedna s drugima. Problem dvije {kole pod jednim krovom je nastao kao produkt politika koje su objektivno htjele na{u zemlju vidjeti iz vi{e dijelova i u vi{e dr`ava. Kada nisu uspjele ome|iti livade, bitku su preselile u obrazovni sistem i {kolske klupe. To je politi~ki problem koji politika godinama ni-

je htjela rije{iti. Zato smo i do{li u ovu poziciju da sudovi rje{avaju to pitanje. Iako, na`alost, svakodnevna praksa u na{em dru{tvu pokazuje da jo{ za brojna pitanja nema politi~ke volje ni konsenzusa, `elim vjerovati da }e prava djece kroz ukidanja segregacije u ovim kantonima zaista biti prioritet nadle`nim kantonalnim vlastima, bez obzira na to koje politike oni zastupaju. Mnogi ovu odluku upravo na zi va ju ti pi ~no po li ti kan tskom, ~ak i smije{nom. Kako komentirate takve navode? - Prije bih rekao da ova odluka jeste tipi~no pravna odluka zasnovana na po{tivanju zakona, odnosno donesena na dokazivanju evidentnog kr{enja ustava BiH i Federacije BiH, osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao i kr{enja Zakona o zabrani diskriminacije. Odluka je donesena nau{trb dugogodi{njem politikantstvu onih koji su godinama {titili egzistiranje ove anticivilizacijske tekovine, koja u svim me|unarodnim izvje{tajima o BiH predstavlja jednu od najve}ih sramota bh. dru{tva i najdrasti~niji je primjer diskriminiranja djece i kr{enje prava na obrazovanje u na{oj zemlji. Prema tome, ovdje se radi o klasi~noj zamjeni teza, {to je odlika ljudi koji nemaju argumente te im politikantstvo, na`alost, ostaje kao jedini izbor. Neki to rade jer im politi~ki centri mo}i to nala`u, a drugi zato {to imaju o~iglednih problema u rasu|ivanju i poimanju stvari. Sa`alijevam i jedne i druge. Uzalud tro{e vrijeme na ne{to {to nema budu}nost. Sudski proces vodi se i pred Op}inskim sudom u Travniku za Srednjobosanski kanton. O~ekujete li ukidanje prakse dvije {kole pod jednim krovom i u ovom kantonu? - Upoznat sam da se sli~an spor o ovom pitanju vodi i na Op}inskom sudu u Travniku. Pokrenula ga je nevladina organizacija Va{a prava iz Sarajeva. Na poziv te organizacije u svojstvu svjedoka prisustvovao sam jednom ro~i{tu u ovom predmetu, s obzirom na to da je 2010. Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH na moj prijedlog, a u to sam vrijeme bio zastupnik, usvojio dva zaklju~ka. Prvim su

Diskriminacija u Sarajevu
Kada }e se ukinuti praksa da direktore u {kolama biraju isklju~ivo njihove radne kolege, pri tome mislim na primjer Kantona Sarajevo, u kojem pripadnici srpskog i hrvatskog naroda, i pored ispunjenja uvjeta, ne mogu dobiti zaposlenje? Kako rije{iti problem jednoetni~nosti u obrazovanju i nastavnom kadru u glavnom gradu BiH? - Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u FBiH potpisivanjem protokola o saradnji izme|u {est kantonalnih i federalnog ministra obrazovanja i nauke, jasno se opredijelila i usaglasila da se koordiniranim i zajedni~kim djelovanjem izvr{i depolitizacija upravljanja sektorom obrazovanja, elimini{u diskriminatorske prakse u obrazovanju i izvr{i ujedna~avanje uslova odgoja i obrazovanja. Iako su ova kao i sva druga pitanja vezana za obrazovanje u direktnoj nadle`nosti kantona, mi }emo nastojati u skladu sa koordiniraju}om ulogom podr`ati svaku pozitivnu ideju i reformski projekt, pa i pokrenuti inicijativu za izmjene brojnih pitanja kada je u pitanju obrazovanje. pozvana kantonalna ministarstva u SBK-u i HNK-u da {kolsku 2010/2011. po~nu bez fenomena dvije {kole pod jednim krovom. Drugim je pozvana Vlada FBiH da po~ne razgovore sa kantonalnim vladama i skup{tinama oko prijenosa nadle`nosti u segmentu obrazovanja, za po~etak sa kantonalnog na nivo Federacije BiH. Moram priznati da mi je bila ~ast i zadovoljstvo svjedo~iti u ovom procesu. I u ovom procesu u Travniku o~ekujem sli~an ili identi~an ishod, {to stvara pretpostavke da se kona~no stavi ta~ka na segregaciju u obrazovnom sistemu Federacije BiH. da se kona~no defini{e {ta je nacionalna, a {ta jezi~ka grupa predmeta. I za nacionalnu i jezi~ku grupu predmeta svim pripadnicima ne samo konstitutivnih naroda nego i ostalih treba omogu}iti da nastavu za te predmete poha|aju u skladu sa svojim etni~kim, nacionalnim i vjerskim opredjeljenjem. U toj grupi mogu biti maternji jezik, vjeronauka i historija, naprimjer. Me|utim, u isto vrijeme, niko ne mo`e pod nacionalnu i jezi~ku grupu predmeta svrstavati predmete poput fizike, hemije, biologije, matematike ili tjelesnog odgoja za koje nema apsolutno nikakvih smetnji da ih djeca zajedno poha|aju. A, na`alost, upravo to se godinama radilo. Neki nas poku{avaju ubijediti da prirodni zakoni nisu isti i da se razlikuju zavisno od toga da li se predaju na jednom, drugom ili tre}em slu`benom jeziku u BiH, {to je, u najmanju ruku, jadno. U Ministarstvu, vode}i ra~una o svim specifi~nostima sredine u kojoj `ivimo, izvjesno vrijeme radimo na izradi modela ujedinjenja kojeg }emo vrlo brzo ponuditi kantonima u kojima ovaj problem postoji.

Trhulj na Bledu
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj danas }e, javlja Fena, sudjelovati na sve~anosti uru~ivanja priznanja Svjetska li~nost decenije premijeru Republike Turske Red`epu Tajipu Erdoanu i sve~anoj ve~eri u njegovu ~ast koju na Bledu u Sloveniji organizira Me|unarodni institut za bliskoisto~ne i balkanske studije (IFIMES). Turskom premijeru priznanje }e uru~iti po~asni predsjednik Me|unarodnog instituta IFIMES Stjepan Mesi}, nekada{nji predsjednik Republike Hrvatske, i potpredsjednik Savjetodavnog odbora Instituta Zoran @ivkovi}, biv{i predsjednik Vlade Republike Srbije.

Jagland prvo u Predsjedni{tvo BiH
Generalni sekretar Vije}a Evrope Torbjorn Jagland zapo~inje danas dvodnevnu posjetu BiH tokom koje }e se sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH, predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i ministrom inostranih poslova BiH Zlatkom Lagumd`ijom. Predvi|eno je da Jagland razgovara i sa ~lanovima Kolegija Doma naroda i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH, specijalnim predstavnikom EU u BiH Piterom Sorensenom, te predsjednikom Federacije BiH @ivkom Budimirom, saop{teno je ranije iz Vije}a Evrope. Jagland }e 8. maja prisustvovati sastanku Evropskog vije}a religijskih vo|a, na kojem }e odr`ati uvodno izlaganje Zajedni~ki `ivot u ra zli~itosti: Gra|ani Evrope - svjedoci povjerenja.

Definisanje predmeta
Da li }e Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH do kraja godine donijeti model za ujedi njen je svih {ko la u ovim "problemati~nim kantonima"? Na koji na~in }e se definirati {ta je nacionalna, a {ta jezi~ka grupa predmeta? - Ovaj problem u HNK-u i SBK-u, ali manjim dijelom i u Zeni~ko-dobojskom kantonu odavno je mogao biti rije{en. Klju~na pretpostavka za to je

8

CRNA HRONIKA
Pripadnici MUP-a Srednjobosanskog kantona uhapsili su osobu osumnji~enu da je u subotu u Trgova~kom centru Fis u Vitezu ukrala torbu u kojoj se nalazilo 10.000 maraka. Ukradena torba je vlasni{tvo Sanele Hela~ iz Gora`da. Pripadnicima PS Vitez kra|u je prijavio radnik osiguranja Trgova~kog centra. Protiv osumnji~enog bi}e poduzete zakonom predvi|ene mjere.

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Uhap{en kradljivac torbe s 10.000 KM

Fiat udario motociklistu

U sao bra }aj noj ne sre }i ko ja se de si la u Bratuncu povrije|en je motociklista A. S. iz Srebreni ce. Nje ga je uda rio fi at, za ~i jim vo la nom je bio @. T. iz Beo gra da. Po vri je|enom je po mo} uka za na u bra tu na ~kom Do mu zdrav lja, gdje je kon sta to va no da je zadobio prelom desne nat ko lje ni ce. Uvi|aj na mjes tu ne sre }e oba vi li su slu`benici CJB-a Bijelji na.

U Bosanskoj Dubici progla{en dan `alosti

Sr|anu Do{enu metak ispaljen u sljepoo~nicu
Zdravstveno stanje Dragana Do{ena (24), kojeg je iz pi{tolja ranila njegova majka Milena, i ju~er je bilo izuzetno te{ko. - Pacijent je u dubokoj komi i priklju~en je na aparate za disanje. Sve dalje prognoze su neizvjesne, ka`u u banjalu~koj bolnici. Na Dragana i njegovog brata Sr|ana ju~er je pucala njihova majka Milena Do{en i to dok su spavali. Obdukcija tijela Sr|ana Do{ena (27) pokazala je da je pogo|en metkom u desnu sljepoo~nicu, a pucano je iz pi{tolja marke CZ kalibra 7,62 milimetra, potvrdila je Mira Mileti}, zamjenik portparola Okru`nog tu`ila{tva u Banjoj Luci. Kako smo ve} pisali, Milena Do{en je imala psihi~kih smetnji, zbog ~ega se proteklih godina lije~ila i bi-

Ljekari se i dalje bore za `ivot Dragana Do{ena • Danas sahrana Sr|anu Do{enu i njegovoj majci Mileni

Dragan i Sr|an Do{en

la je redovan pacijent Centra za mentalno zdravlje u Bosanskoj Dubici. Na sinove je pucala u momentu psihi~kog rastrojstva, nakon ~ega je popila esenciju, a od posljedica trovanja preminula je preksino} u banjalu~koj bolnici.

Mje{tani Bosanske Dubice su potreseni ovom stravi~nom tragedijom u porodici Do{en i dana{nji dan, kada }e Sr|an i njegova majka biti sahranjeni na gradskom groblju Urije, progla{en je danom `alosti.

Saslu{ani u Tu`ila{tvu

Ekonomska kriza mijenja navike lopova

Plja~ka{i iza re{etaka
Nakon saslu{anja u Kantonalnom tu`ila{tvu Srednjobosanskog kantona ju~er je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Novi Travnik upu }en pri je dlog za odre|ivanje pritvora Aleksandru Ba bi }u Aci (24), Si ni {i Vasiljevi}u Mi{olovki (33) i Zo ra nu Pi lja gi }u Pi lji (36), potvrdila je tu`iteljica Safija Ceri}. Ova trojka osumnji~ena ja za poku{aj plja~ke zlatara Gabi i Gold u Jajcu, te za napad na slu`bene osobe. S druge strane, Danijel Trivali} (29) iz Banje Luke pu{ten je na slobodu, dok se i dalje traga za Zlatkom Piljagi}em. Z. \.

Nekad se krali tehnika i zlato, DANAS HRANA
Na podru~jima koja pokrivaju CJB Doboj i MUPSBK-a zabilje`eno sve vi{e provalnih kra|a u objekte iz kojih lopovi uglavnom kradu hranu, alkohol i sredstva za higijenu
Nekad su lopovi prilikom provala u ku}e, stanove i prodavnice uglavnom krali nakit i tehni~ku robu. Danas se situacija donekle izmijenila. Na podru~jima koja pokrivaju CJB Doboj i MUP Srednjobosanskog kantona u porastu su provalne kra|e u objekte iz kojih lopovi odnose uglavnom po nekoliko ~okolada, hranu, alkohol, sredstva za higijenu i sli~no.

^este kra|e u prodavnicama

Broj kra|a u porastu
Nedavno je policija samo na podru~ju Doboja i okoline za jedan dan zabilje`ila ~etiri provale u ku}e, pomo}ne objekte i prodavnice iz kojih su lopovi najvi{e krali prehrambene proizvode. Na meti lopova na{la se ku}a N. ^. u Bu{leti}u kod Doboja, iz koje je odnesena ve}a koli~ina alkoholnog i bezalkoholnog pi}a. Iz trgova~ke radnje Vuji} u Doboju ukradena je odre|ena koli~ina cigareta, ~okolada i suhomesnatih proizvoda, dok je iz ku}e M. G. u Donjoj Grapskoj, kod Doboja, u prethodnih sedam dana, nestala kanta svinjske masti od 30 kilograma, a

provalnik je usput ponio i motornu pilu, bu{ilicu, trofazne i monofazne kablove du`ine 30 metara. Ljerka Stanimirovi}, portparol CJB-a Doboj, potvrdila nam je da je u prva tri mjeseca u porastu broj te{kih kra|a. Zabilje`eno je 181 krivi~no djelo ove vrste, {to je za 24 posto vi{e nego u istom periodu 2011.

Te{ka materijalna situacija
Sude}i po policijskim saop{tenjima, ni{ta bolja situacija nije ni u Bijeljini, Isto~nom Sarajevu, Lakta{ima, gdje su proteklih mjeseci provalnici krali hranu, ~okoladu, cigarete, kafu, ali i deterd`ent za pranje ve{a. Pri~i-

njena {teta kretala se od 200 do 1.000 maraka. U Sarajevu, broj kra|a u prodavnicama u 2011. pove}an je za 200 posto u odnosu na prethodnu godinu, a lopovi naj~e{}e odnose sir, mlijeko, hljeb, suhomesnate proizvode, te cigarete, kafu i alkohol, ali i kozmetiku... Iz MUP-a SBK-a poja{njavaju da su proteklog mjeseca bile izra`ene kra|e ulja ili {e}era u prodavnicama. U MUPu ZDK-a ka`u da su u prodavnicama uo~ene kra|e pi}a, a da su provalnici iz kioska odnosili cigarete, sokove i ~okolade. Ina~e, razlog sve ve}eg broja provalnih kra|a u kojima se lopovi ne uste`u krasti hranu je sve te`a socijalna situacija u dru{tvu.
D. P.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

CRNA HRONIKA
Na te re tnom mo tor nom vozilu caddy, registarskih oznaka 449-T-745, vlasni{tvo firme Ordagi} d.o.o. Srebrenik, koji je bio parkiran u sarajevskoj ulici Kolodvorska do broja 6, op}ina Novo Sarajevo, do{lo je do po`ara. Vatrena stihija je lokalizovana, a uvi|aj su obavi li slu `be ni ci MUP-a Kantona Sarajevo, tokom kojeg je utvr|eno da je po`ar podmetnut.

9

U Sarajevu zapaljen caddy

Na zgradi NSBiH razbijeno staklo

Nepoznate osobe su na zgradi Nogometnog saveza BiH u Sarajevu razbile prozorsko staklo. Uvi|aj su obavili slu`benici Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo. Policija je napravila za pi snik, a o doga|aju je obavije{ten i de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Po~inioci su za sada ne po zna ti i pripadnici MUP-a KS-a za njima intenzivno tragaju.

Nesre}a u Rudniku mrkog uglja Breza

Dan nakon ubistva u Sarajevu

U nesre}i koja se ju~er oko 13 sati dogodila u Rudniku mrkog uglja Breza, poginuo je jedan rudar, dok ih je nekoliko povrije|eno. Od posljedica trovanja plinom `ivot je izgubio rudar Sakib Tatarevi}, koji se u tom momentu nalazio na dubini od 300 metara pod zemljom. Trojica rudara koji su zadobili te{ke povrede preba~eni su u Urgentni centar Klini~kog centra u Sarajevu, dok su dva rudara sa zadobijenim lak{im tjelesnim povredama nakon ukazane pomo}i u lokalnoj medicinskoj ustanovi pu{tena na ku}no lije~enje. Prema rije~ima Biljane Jandri}, portparola KCUS-a, dvojica povrije|enih Galib Gabelji} (1962) i D`e nan Ha si}

Rudar se otrovao plinom
Bolnica Ko{evo: Trojici rudara pru`ena pomo}

Sakib Tatarevi} izgubio `ivot, nekoliko njegovih kolega povrije|eno • Spasio kolege, koje je na vrijeme obavijestio o prisustvu plina, ali se on nije uspio izvu}i

Prilikom privo|enja dvojice osumnji~enih za ubistvo

(1983) }e nakon obrade biti pu{teni ku}i, dok }e Hajrudin Soki} (1957) biti upu}en na Kliniku Podhrastovi, jer se sumnja da je pretrpio respiratornu opekotinu. Nastradali Sakib Tatarevi} imao je 15-godi{nje iskustvo u

brezanskom ugljenokopu. Kako saznajemo, on je ju~er spasio sve kolege iz svoje smjene, obavijestiv{i ih o pojavi plina, ali, na`alost, on se nije uspio izvu}i na vrijeme. Uzroci rudarske nesre}e za sada nisu poznati. Mi. D.

Ubicama @ige odre|en pritvor
Za ubistvo osumnji~eni Suad Kurtovi} i Mirza Mili} • Ubijen jer je branio vlasnika trgovine kojeg su dvojica osumnji~enih maltretirali
Na prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, Suadu Kurtovi}u (1983) iz Skoplja i Mirzi Mili}u (1988) iz Sarajeva, osumnji~enima za ubistvo Harisa @ige (1963) odre|en je jednomjese~ni pritvor, potvr|eno je u Sudu. na miru i oni su oti{li. Bar je tako nesretni @iga mislio. Osumnji~eni su ga, na`alost, sa~ekali u blizini kafi}a Budha bar gdje su ga pretukli i no`em izboli nasmrt. Potom su pobjegli, ali su tri i po sata nakon toga prona|eni i uhap{eni. Stanari Ulice Bistrik za ubijenog Harisa @igu imaju samo rije~i hvale. Ka`u da je bio dobar ~ovjek i da je na Bistriku `ivio sa svojim devetogodi{njim sinom, a ima i k}erku koja je udata.

Dvojica optu`enih u Sudu BiH negirala krivicu

Drogu krijum~arili iz BiH u Hrvatsku
Viktor Kri{to (44) i Silvio Bagari} (43) iz Busova~e izjasnili su se da nisu krivi po optu`nici kojom se terete za organizovani kriminal i krijum~arenje drogom. Sudija za prethodno saslu{anje Suda BiH Mirsad Strika predmet }e proslijediti Vije}u Suda BiH koje }e u narednom periodu zakazati redovno su|enje. Dvojica optu`enih uhap{ena su krajem augusta pro{le godine u sklopu zajedni~ke akcije SIPA i zagreba~ke policije. Neko vrijeme su bili u pritvoru, a u me|uvremenu su pu{teni da se brane sa slobode. Pored njih dvojice, u sklopu iste akcije u Hrvatskoj je uhap{eno jo{ {est osoba, me|u kojima je i Ferdo Nikoli} iz Busova~e. Prema optu`nici koju je podiglo Tu`ila{tvo BiH, Kri{to i Bagari} se terete da su bili pripadnici organizovane kriminalne grupe koja se bavila krijum~arenjem droge iz BiH u Hrvatsku. Njih dvojica su Nikoli}a anga`ovali da im drogu iz Busova~e prebaci u Zagreb. Me|utim, na grani~nom prelazu Stara Gradi{ka zaustavljen je kamion kojim je upravljao Ni(Foto: Arhiv Suda BiH)

Smrtonosne povrede
Kako smo ve} pisali, Haris @iga ubijen je u no}i sa petka na subotu, u Ulici Bakarevi}a u sarajevskom naselju Bistrik. Smrtonosne povrede no`em nanijeli su mu Kurtovi} i Mili}, koji su nakon ubistva pobjegli, ali su ubrzo prona|eni i uhap{eni. Pretresom stanova koje su koristili policija je prona{la no` kojim je po~injeno ubistvo. Podsjetimo, dvojica osumnji~enih su ve} du`e vrijeme maltretirali radnika trgovine Semir na Bistriku od kojeg su stalno tra`ili pive i cigarete, a da za to nisu imali dovoljno novca. Tako su u subotu, oko pono}i, do{li do njega i ugurali su ga u trgovinu. Plan im je bio da ga oplja~kaju, ali je on po~eo dozivati u pomo}. To je ~uo @iga, koji je dotr~ao kako bi pomogao svome kom{iji. Mladi}ima je rekao da ga ostave

[ef obezbje|enja
Bio je pripadnik Zelenih beretki i u ratu je ranjen u glavu, a posljednjih godina radio je kao ~uvar u kasarni “Mustafa Hajrulahovi} Talijan” na Zmajevcu, gdje je bio {ef obezbje|enja. Njegovi saborci iz Udru`enja Zelenih beretki najavili su mirne proteste na dan d`enaze. - ^ekamo da se zavr{i obdukcija. Iz Tu`ila{tva su nam rekli da }e tijelo u prosekturu Bare biti preba~eno u ponedjeljak ili utorak. Nakon toga }emo znati da li }e protesti trajati cijeli dan ili samo za vrijeme d`enaze, rekao je Muhamed [vraki}, predsjednik Udru`enja Zelenih beretki. Z. \.

Silvio Bagari}

Viktor Kri{to

koli} i policajci su pretresom u priklju~enom vozilu kamiona, me|u legurama metala i dijelovima za autobus, prona{li oko 22 i po kilograma skanka. Pored ove koli~ine droge, tokom iste akcije, zagreba~ka policija je po~etkom augusta pro{le godine uhapsila jo{ jednu osobu kod koje su prona{li sedam i po kilograma skanka. Ina~e, optu`eni Kri{to ve} ima policijski dosje. U Osnovnom sudu u Derventi tokom 2008. godine osu|en je na 24 mjeseca zatvora zbog dilanja, a ima i dvije uvjetne osude Op}inskog suda u Travniku zbog falsifikovanja i pranja novca. Z. \.

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Nije, naravno, ovo pri~a o [vraki}u: njemu je jo{ istog dana Zoran ^egar, neposredni akter i svjedok zbivanja (i) iz Dobrovolja~ke, jezikom koji o~ito razumije, objasnio da je vrije|anje porodica `rtava kukavi~luk i sramota. Velika ve}ina Sarajlija nije bila razjarena toga dana i najve}i dio reakcija koji se u narodu mogao ~uti bio je daleko sli~niji ^egarovim. Pravo je pitanje za{to su sarajevski, da ne ka`em bo{nja~ki, politi~ari o}utali tu sramotu?

Razjarene Sarajlije P V A
ro{log ~etvrtka, u nekada {njoj Do bro vo lja ~koj, danas Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a, psovkama i uvredama do~ekane su porodice poginulih pripadnika nekada{nje JNA. "Grupu razjarenih Sarajlija", kako su novinari izvijestili, predvodili su D`evad Topi} Topa, predsjednik Udru`enja organizatora i pokreta~a otpora Kantona Sarajevo, i Muhamed [vraki}, predsjednik Zelenih beretki Kantona Sarajevo. [vraki} je istoga dana s razlogom ponio epitet medijske zvijezde: gotovo da nema televizije, radija, novine, portala... gdje [vraki} nije nastupio obja{njavaju}i "{iri kontekst" rata u Bosni i Hercegovini, karakter rata, tuma~e}i nam svima kako "ta, ka`u, djeca, nisu poginula na Kalemegdanu ili Ni{u, nego su poginula na na{em pragu, ubijaju}i na{u djecu i civile" i obja{njavaju}i nam da "govorimo o agresorskim vojnicima koji su ubijali politi~are, djecu..." Ba{ kao da u ovom gradu `ive poluidioti kojima treba obja{njavati {ta su pre`ivjeli. Nema ovdje ni prostora ni potrebe za citiranjem ba{ svega {to je [vraki} ispri~ao posljednjih dana, zapravo radije bih da podsjetim {ta je isti [vraki} ispri~ao ravno godinu prije. Znakovito, da ne ka`em proro~anski, tre}eg maja 2011. predsjednik Zelenih beretki je rekao

T

da "toga dana ne}e nasjesti na provokacije" te }e "Zelene beretke pustiti da se ova lakrdija dogodi, kako bi svi gra|ani vidjeli da to ne organizira nijedna majka, otac, sin, k}erka poginulog vojnika JNA, nego isklju~ivo vladavina RS-a koja je utemeljena na krvi Bo{njaka". To se, dakle, odnosilo na pro{logodi{nji dolazak porodica iz Republike Srpske u Sarajevo, no [vraki} je istoga dana poru~io: "Od idu}e godine sigurno vi{e ne}e dolaziti i obilje`avati taj datum ovako kako sada rade. Ako bude trebalo da zaratimo i protiv na{eg MUP-a, zaratit }emo, ali agresore }emo fizi~ki sprije~iti da na taj na~in pro vo ci ra ju bra ni oce BiH." Ove, 2012, uvjerili smo se da [vraki} dr`i do date rije~i tim prije {to je za svoje, najbla`e re~eno necivilizirano pona{anje - optu`io sarajevsku policiju?! o {to su gra|ani Sarajeva vidjeli da su u Dobro vo lja ~ku do {le i majke i o~evi poginulih vojnika, nijednog od "razjarenih Sarajlija" nije dojmilo. Poslije su se "pravdali" prisustvom politi~ara iz Republike Srpske, odsustvom politi~ara iz Federacije, a poznati borac za @u~ iz Istanbula osim {to je prepoznao "oficira koji nas je toga dana ubijao", prepoznao je i "namjere Srbije da ponovi ono {to nam je radila 1992. godine"?!

Nije, naravno, ovo pri~a o [vraki}u: njemu je - jo{ istog dana - Zoran ^egar, neposredni akter i svjedok zbivanja (i) iz Dobrovolja~ke, jezikom koji o~ito razumije, objasnio da je vrije|anje porodica `rtava kukavi~luk i sramota. Velika ve}ina Sarajlija nije bila razjarena toga dana i najve}i dio reakcija koji se u narodu mogao ~uti bio je daleko sli~niji ^egarovim. Pravo je pitanje za{to su sarajevski, da ne ka`em bo{nja~ki, politi~ari o}utali tu sramotu? kademik Ejup Gani}, ko ji se s ra zlo gom mo`e smatrati isprovo ci ra nim po na {a njem politi~ara iz Republike Srpske, nekada{nji ~lan Predsjedni{tva RBiH koji je u Londonu proveo pet mjeseci zbog srbijanskog zahtjeva za izru~enje upravo zbog slu~aja Dobrovolja~ka, govore}i za Radio Federacije prije neki dan, nije propustio re}i da Tu`iteljstvo BiH jo{ uvijek vodi istragu protiv neposrednih izvr{ilaca ubistva {estoro pripadnika biv{e JNA u ovoj ulici. I Jovan Divjak, koji je zbog iste optu`nice iz Beograda bio austrijski pritvorenik, redovito napominje da je na raspolaganju pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine radi okon~anja istrage. Posve je drugo pitanje (ne)sposobnost Tu`iteljstva BiH da prona|e

osumnji~ene i kona~no stavi ta~ku na 20 godina star slu~aj. Sve dok se to ne u~ini - raznorazni {vraki}i }e sa entitetskih frontova optu`ivati, prijetiti i politizirati Dobrovolja~ku, koriste}i je protiv bilo kakve budu}nosti ove zemlje. rijeme je da to shvate i bo{nja~ki politi~ari. Ba kir Ize tbe go vi} je imao snage ispri~ati se u Srbiji za zlo~ine po~injene od Armije RBiH. Sam vrh Federacije nedavno je istovremeno posjetio i Trusinu i Ahmi}e, Svetozar Pudari} oko inicijative postavljanja spomen-plo~e na Kazanima polako ali sigurno okuplja sve ve}i broj pristalica, no nedovr{ene istrage ostaju kamen spoticanja. Sarajevo je imalo sna ge da pre `i vi op sa du i upravo zbog svoje crvene linije i njezine 11.541 prazne stolice ima i obavezu da po{tuje `rtve. Sarajevo je (i) glavni grad Bosne i Hercegovine i uprkos politici i politikama, jo{ uvijek ima ambiciju da svojom otvoreno{}u konkurira daleko ve}im metropolama. Na tom putu, gradski, kantonalni i federalni oci moraju se kona~no odrediti i sa pri~e o multi, multi pre}i na djela. Pa makar to zna~ilo da se 2013. i sami pojave u biv{oj Dobrovolja~koj i poka`u imaju li snage suprotstaviti se "razjarenim Sarajlijama".

no {to nam nudi ve}ina politi~kih partija u Bosni i Hercegovini je besramna suprotnost svim humanisti~kim tradicijama i principima: uzavreli i banalni nacionalizam, mr`nja prema drugima i druga~ijem, dubok prezir prema umjetnosti, duhovna ograni~enost, `estok otpor svim evropskim vrijednostima i laganje kao model pona{anja i vladanja. Najperverzniji primjeri tog laganja su izjave date od visokih zvani~nika RS-a povodom 20 godina najdu`e opsade u historiji ~ovje~anstva, opsade grada Sarajeva kao definicije "tragi~nog konflikta" ili "izmi{ljene 11.541 `rtve" mada je svaka brojka dokumentovana i identifikovana, jer iza svake stoji ime i prezime, jedan uga{eni `ivot, ubijeni ljudski kosmos. Sklanjanje istine, izvrtanje ~injenica i stalno laganje idealno se uklapaju u kontekst dru{tva koje je poharano krizama sa autoritarnim strana~kim vo|ama. Oni imaju superiorni instinkt za samoodr`anjem na vlasti kroz mobilizaciju "svojih" kao vje~ite `rtve i transfer srd`be prema "neprijateljima". Ovdje vrijedi samo slijepa `udnja za vla{}u vo|ena vlastitom kori{}u i pragmatizmom, jeftinim populizmom koji kao make up skriva beskrajnu prazninu i la` kao nametnutu vrijednost. Tako se u BiH poku{ava kreirati politika savr{e nog za bo ra va kao opi jum ko ji me|utim ne}e i ne mo`e trajati vje~no, pa }e bu|enje i suo~avanje sa istinom biti bolno i otre`njuju}e. Nisu samo pojedini doma}i politi~ari ti

koji nam nude plemensku koncepciju svijeta stegnutu etni~kim identitetskim otrovom koji izopa~uje sve duhovne i moralne vokacije ve} i konformisti~ki i nihilisti~ki intelektualci koji tvrde da je humanizam odslu`io svoje, da nije mogu}e ni{ta promijeniti, da apsolutna istina i duhovne vrijednosti ne postoje, da ni{ta nema trajnu vrijednost i da su univerzalne bezvremene vrijednosti trajna pro{lost. Zato su evocirana sje}anja i ponovo izre~eni stavovi na me|unarodnoj konferenciji ratnih izvje{ta~a i novinara koji su poslije 20 godina ponovo do{li Sarajevo, poziv i podsje}anje da se definitivno pobri{e jedan od najve}ih stereotipa koji gu{i i priti{}e Bosnu, a to je: "Istina je takva da nema crnih i bijelih". Me|unarodna zajednica i danas ula`e veliki napor, i saveznik je politi~arima koji njeguju kulturu la`i, da bude objektivna i sa neutralno{}u kao dogmom o jednakoj distanci prema svim stranama bude traser evropskog puta i perspektiva BiH. Time samo nastavlja sramnu stranicu neodgovornosti i ravnodu{nosti prema tragediji Srebrenice kada birokratski i hladno saop{tava porodicama pre`ivjelih da ni{ta ne mo`e u~initi po pitanju Izbornog zakona i nepravednog statusa ove lokalne zajednice. Takva politika stereotipa upro{}ava i osloba|a odgovornosti one koji bi trebali biti sankcionisani, ka`njeni i ekskomunicirani iz javnog i politi~kog `ivota jer vrije|aju `rtve i pori~u dokazane fakte i me|unarodne presude.

U fenomenalnoj knjizi Roberta Koena "Srca postaju brutalna" poslije trogodi{nje opsade Sarajeva jedna `ena ga je odvukla ustranu i rekla mu: "Ovdje su stvari crne i bijele. Takve su. Postoji zlo i postoji dobro, Zlo je na brdima. Kad ka`e{ da si novinar, zna~i mora{ da bude{ objektivan i ne{to od toga {to pi{e{ mo`e da ne bude dobro za nas, ali zato dobro za one zle ljude, onda te razumijem, ali istovremeno te mrzim. Da, mrzim te. Svi pitaju na {ta to mjesto stvarno li~i. Pitaju nas kako je `ivjeti bez struje ili bez plina, ili bez zarade, ili bez `ivota? Kako je stajati u redu za vodu? Kako je biti objekat eksperimenta u laboratoriji? Oni nas pitaju, i pitaju, i pitaju. Ali, da bi razumio, mo`da bi trebalo da ode{ na drugu stranu? Da}e ti oru`je i mo}i }e{ da pogleda{ unaokolo iz zgrade i gleda}e{ i ugleda}e{ ~ovjeka. Tada }e{ razumjeti {ta to zna~i biti lovac. Povu}i }e{ okida~ i ugleda}e{ ~ovjeka kako pada i shvati}e{ da si ga ubio. To je ~injenica. ^injenica. I tada mo`da ne}e{ morati da zna{ toliko o nama, ne}e{ morati da zna{ ~iji smo potomci ili za{to smo postali Muslimani, ili da li su Muslimani narod, ili da li Bosna postoji, ili bilo {ta drugo". Ovaj razgovor autora sa na{om sugra|ankom je bio inspiracija da napi{e svoju iskustvenu spoznaju karaktera rata da "Objektivnost u Bosni ne mo`e da zna~i neutralnost, a glava ne vrijedi ni{ta bez srca." Srce jo{ uvijek zna praviti razliku izme|u dobra i zla, crnog i bijelog, sve dok je tako, imamo {ansu.

GOST OSLOBO\ENJA

Crno-bijeli svijet O

FOKUS

Pi{e: Dino MUSTAFI]

Ovdje vrijedi samo slijepa `udnja za vla{}u vo|ena vlastitom kori{}u i pragmatizmom, jeftinim populizmom, koji kao make up skriva beskrajnu prazninu i la` kao nametnutu vrijednost

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

KOMENTARI
IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

11

K

ud svi Holandezi, tu i ovaj Paul. Poku{avam ne isticati manjinsku razli~itost. Isto kao u {eheru. Kada ~ar{ija ramazani, ne zalazi po }evabd`inicama i a{~inicama. Lijepo sam, dakle, objesio novu NL-trobojnicu, pod kojom ve} godinama slu`im, na pola koplja i oprezno ~ekao kada }e pono}. Ovog puta me k’o fol ljubazni kom{ija ne}e uhvatiti na djelu. Lani je pokucao ranom zorom i uz usiljeni osmijeh primijetio: - Gospodine, osvanuo je peti maj, a va{a zastava je jo{ na pola koplja. Kada je pro{ao i taj dan uzdignutog barjaka, ponovo se pojavio na vratima. - Po{tovani susjede, danas je {esti maj. Sprema se ki{a, a vi kao da ste zaboravili na zastavu. Treba je sa~uvati za narednu godinu. Onda me propitivao znam li za{to vlag (zastava) ~etvrtog maja visi na pola, a dan poslije na vrhu koplja. Zato sam proteklog petka igru preuzeo u svoje ruke. Nestrpljivo sam, poslije 14 sati, o~ekivao kada }e opet, kao one na{e mahal ske tra ~a re, za vi ri va ti po tu|im pend`erima. Pojavio se koji minut pred 15 sati. Nije moglo bolje! Iza{ao sam pred vrata i stao pored na pola spu{tene mile trobojnice. Uko~en kao vojnik na po~asnoj stra`i zagledao sam se negdje u daljinu, plove}i desetlje}ima brzo u bolju pro{lost. Kraji~kom oka zapazio sam njegovu zbunjenost. I on je stao kao ukopan. Potrajalo je to koji minut. - Na lijep na~in odajete po{tu ra tnim stra dal ni ci ma - odu {evljeno }e.

Pod trobojnicom
Tiho zahvaljujem, pokazuju}i da sam jo{ pod utiskom osje}aja koji su me pro`imali. - Stajali ste mirno i za holandske vojnike {to su slu`ili u va{oj zemlji? - Naravno, posebno za one koji su {titili Srebrenicu. - Sre}om, nije ih puno poginulo, ako se tako mo`e re}i, kada se zna koliko je rat kod vas bio nemilosrdan. - Plavih {ljemova nije, jer su se klonili okr{aja, ali je zato puno, puno civila koji nisu imali ni oru`je ni {ljemove. Vojnici sa oznakama UN-a trebali su garantovati njihovu bezbjednost. - Bilo je to te{ko u `estokom gra|anskom ratu. Ve} mi je po~eo vaditi `ivce. Pitao sam se ima li smisla ponovo obja{njavati kako je sve zapravo bilo i kako je po~elo. ^inio sam to svih pro{lih godina, o~ito uzalud. I uvijek dobijao za~u|eni odgovor: - Pa zar nisu Srbi i{li protiv muslimana i Hrvata, a ovi ratovali i me|usobno i protiv Srba?! Bolje mi je da ovo pre~ujem. Da sam krenuo dalje, onda bi slijedilo pobjedonosno: - Spisak zatvorenika u obli`njem Scheveningenu najbolje kazuje da su se zlo~ini vr{ili u ime nacija i religija. Ovog puta kao da ga je jo{ ne{to kopkalo. - Nego, jeste li i vi zato da se svakog ~etvrtog maja pomisli i na njema~ke vojnike poginule na ovim prostorima - pita on dalje. - Te{ko mi je odgovoriti. Nisam bio ovdje kada su vas napadali. Neprijatelj je, ipak, neprijatelj. - Ali ~ovjek je, ipak, ~ovjek - poetski }e kom{ija. - ^ovjek ne ~ini zlo~ine - uzvra}am. - Mnogi su bili natjerani u rat. Isto kao kod vas. - Kada pomislim na one zbog kojih sam ovdje, nema {anse da im oprostim. - Pa ne mo`ete tako dovijeka. Jednom mora do}i kraj, pomirenje. - I ja sam tako mislio prije dvadeset i vi{e godina. Ali, na{e podru~je nije kao va{e. Kada se jednom zarati, onda to ne prestaje. Ponekad imamo primirja, ali samo da nove generacije nahranimo mr`njom i da o~istimo oru`je. - Sami to sebi ~inite... ragi kom{ija, znate vi dobro, kao i ja, da ni{ta ne dolazi samo. Uvijek ne{to treba da ga pokrene. Prokletstvo na{ih naroda je posljedica pohoda davnih i skora{njih osvaja~a, okupatora. Svaki od njih je zauvijek ostavio sjeme razdora na tlu na{eg zajedni~kog bitisanja. Kao, recimo, i vi u biv{im vam kolonijama. - Ali mi vam poma`emo. Primili smo vas kada vam je bilo najte`e. - Na tome vam iskreno hvala. Bio bih najsretniji da nas nijedna dr`ava nije trebala primiti. Znate li kakvu smo mi zemlju morali napustiti?! - Kako da ne, bio sam u Puli i Portoro`u. Imate divno plavo i to-

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

V

Pitao sam se ima li smisla ponovo obja{njavati kako je sve zapravo bilo i kako je po~elo. ^inio sam to svih pro{lih godina, o~ito uzalud. I uvijek dobijao za~u|eni odgovor: Pa zar nisu Srbi i{li protiv muslimana i Hrvata, a ovi ratovali i me|usobno i protiv Srba?!

F

D

plo more. - To vam je Hrvatska i Slovenija, sada druge dr`ave. Mi smo iz Bosne i Hercegovine. - Dobro, sve je to bila jedna dr`ava dok je vama vladao onaj komunisti~ki diktator Tito... Davno je to bilo, hvala Bogu, nego obilje`avate li i vi 4. maj sa spu{tenom zastavom? - Da, ve} 32 godine. U po~etku je bilo propisano, kao kod vas, a sad to ~ini ko `eli. - ^udno, a slavite li pobjedu nad fa{izmom, kao mi 5. maja, kada podi`emo zastave na vrh jarbola? - Kod nas se to slavilo 9. maja. - Kako slavilo? a{izam kod nas, a sve vi{e i u ostatku Evrope, kao da nije pobije|en. Umjesto da slavim, ja sve vi{e `alim. - A taj 4. maj? Prvo je bilo obavezno, a sada kako ko. Je li vi to, gospodine Paul, obilje`avate? - Redovno i uvijek stanem mirno u 15 sati i pet minuta. - Zapazio sam to kada sam prolazio i upravo bilo je ne{to poslije 15 sati. Za{to ba{ tada? - Prije trideset i dvije godine, 4. maja, umro je Josip Broz Tito. Ta~no u 15 sati i pet minuta! Pogledao me sa strahom i prezirom. Odjurio je bez pozdrava, a taman sam htio da mu ka`em kako je jedan holandski sud donio odluku o zabrani zvani~nih obilazaka grobova njema~kih voj ni ka po gi nu lih u Dru gom svjetskom ratu na podru~ju Kraljevine Holandije. I u ovoj novoj zemlji mog `ivota doznajem kako je te{ko opra{tati i zaboravljati, ba{ kao i neki dan u Dobrovolja~koj u Sarajevu. Pitam se koliko je vremena za to potrebno?

Hvala, mi smo ipak nekulturni

A

psolutna agonija koju pro`ivljava Kolekcija Ars Aevi posljednjih mjeseci, do`ivje}e svoj vrhunac danas u 14 sati, kada }e Centar Skenderija izvr{iti komisijsko preuzimanje prostora u kojem je smje{tena ova vrijedna zbirka umjetni~kih djela. Podsje}am, Enver Had`iomerspahi} je na konferenciji za medije u petak najavio svoju ostavku i kona~no razrje{enje muka u kojima se na{la Kolekcija time {to }e eksponati biti vra}eni umjetnicima. Iako smo gajili nade da }e neko iz vlasti reagovati i prekinuti nacionalno poni`enje i spasiti Kolekciju hitnom interven ci jom i ispu nja van jem obe}anja datih povjereniku UNESCO-a za Kolekciju Ars Aevi, italijanskom arhi tekti Renzu Pianu, to se nije desilo. Sramota koja bi uslijedila ako se uistinu izvr{i najavljeni proces vra}anja umjetni~kih dje-

la, bila bi dovoljna da se zauvijek oprostimo od mjesta na kulturnoj mapi Evrope i svijeta. Inicijative tipa Kulturna prijestonica Evrope i sli~ne zauvijek bi pale u vodu, jer niko ne bi vjerovao da mi zaista mislimo bilo {ta ozbiljno kada su kultura i umjetnost u pitanju. Svakako smo pozatvarali muzeje, nacionalne galerije ne rade i ostalo je jo{ samo malo pa da kulturolo{ko ~i{}enje gradova bude u potpunosti realizovano. Ako umjetnine iz Kolekcije Ars Aevi zaista budu vra}ene njihovim autorima (mada je i sama najava dovoljno zastra{uju}a), nadajmo se da }e ti isti umjetnici, kao i vlade dr`ava koje su pomagale opremanja umje tni ~kih pros to ra, otvoriti me|unarodni sud za zlo~ine po~injene nad kulturom i umjetno{}u u Bosni i Hercegovini. Pa neka nam sude, zaslu`ili smo. I ne samo za zlo~ine nad umjetnosti i kul-

turom op}enito nego ne bi bilo lo{e uklju~iti i nekulturu u saobra}aju ili pona{anje na ulici, ni tu nam ne ide najbolje. Trotoare smo davno prestali po{tovati, sme}a po planinama ima vi{e nego `irova i {i{arika. Ars Aevi je samo vrhunac kulturne kataklizme. Sramota {to umjetni~ka djela nemjerljive vrijednosti stoje a da ih niko ne mo`e pogledati kada `eli, dovoljan je poraz ~itavog projekta. Kakva korist od umjetnina ako niko ne mo`e u`ivati u njima? Kako o~ekivati od vlasti, koja projekat Ars Aevi nije uspjela osoviti na stabilne ekonomske noge godinama, da rije{i problem oko kirije preko vikenda? Iluzorno je, naravno, i vjerovati u dugoro~na rje{enja. Budimo po{teni: iako je neupitno postojanje Muzeja savremene umjetnosti u gla vnom gra du je dne evropske dr`ave, kako mi mo`emo o~ekivati od stanovni{tva

koje jedva do~eka nacionalni neradni dan da bi prljalo svoju prirodu, da ide redovno u jedan takav hram umjetnosti? Pa nije ni Zemaljski muzej, koji tako|er ~uva nemjerljivo nacionalno blago, propao samo zbog izostanka podr{ke vlasti. Ne, propao je jer ga niko nije posje}ivao. Upravo zato, mo`da je najav lje ni akt En ve ra Ha d`i omerspahi}a, koji nije `alio "ofirati" sebe protestuju}i na glavnoj sarajevskoj ulici kako bi ukazao na probleme, savr{e no rje {e nje. Go spo do umjetnici, hvala Vam mnogo na Va{em po{tovanju na{eg digniteta koji smo sa~uvali kroz hiljadu i kusur dana opsade, ali mi smo taj dignitet sa zadnjim ispaljenim pu{~anim met kom iz gu bi li. Vra }a mo Vam Va{a umjetni~ka djela u `elji da }e na}i svoj novi dom gdje }e biti po{tovana. Ovdje sigurno ne}e, jer mi ne po{tujemo ni sami sebe.

OSVRT

Pi{e: Nisad SELIMOVI]

Vra}anje umjetni~kih djela iz Kolekcije Ars Aevi njihovim autorima mo`da i jeste najbolje rje{enje poka`imo Evropi napokon svoje pravo lice

12

OGLASI

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

1.000.000,00 KM

GARANTOVANI

GARANTOVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-a 13. KOLA SuperLOTO-a UZ 13. KOLO SuperLOTO-a OD 05.05.2012.godine OD 05.05.2012.godine
Dobitak sa 6 pogodaka - JACKPOT:
DOBITNA KOMBINACIJA SuperLOTO-a:

Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT:

DOBITNA BOJA: CRNA

12 18 19 22 31 33

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA

18 12 19 33 31 22
8 7 2 1 9 2 3 7 1 2 2 4

Ukupna uplata Loto 6/45 je:....................76.143,50 KM Fond dobitaka za igru Odaberi boju 65%........6.931,60 KM Fond dobitaka 50%:.............................................38.071,75 KM Akumulirano u fondu za Jackpot ......................29.493,36 KM Ukupna uplata za igru SuperJackpot ukupno: .......................................36.424,96 KM Odaberi boju je:.....................................10.664,00 KM
Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30% : ..................................11.421,53 KM Akumulirano u fondu za jackpot:..................................48.515,04 KM Jackpot ukupno:................................................................59.936,57 KM Fond za dobitak druge vrste 15 % : .................................5.710,76 KM Fond za dobitak treće vrste 17,50 % : .............................6.662,56 KM Fond za dobitak četvrte vrste 37,50 % : ......................14.276,91 KM

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
UKUPNA UPLATA:...................................9.043,00 KM Nagradni fond 50%:............................. 4.521,50 KM Fond za dobitak prve vrste 20%:........904,30 KM Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. vrste (1 broj):

Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka

Broj dobitaka 0 0 3 180 3.604

Iznos

Jp. se prenosi u naredno kolo Jp. se prenosi u naredno kolo 1.903,60 KM 37,00 KM 4,00 KM

Igre na sreću Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 06.05.2012.

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:....................7.084,70 KM Jackpot ukupno: ....................................................................7.989,00 KM Fond za ostale dobitke: .........................................................3.617,20 KM 0 JACKPOT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Iznos: 0 0,00 KM Iznos: 0 0,00 KM Iznos: 24 42,00 KM 159 6,30 KM Iznos: 1.601 1,00 KM Iznos:

Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 06.05.2012.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

Izbori u Srbiji

REGION
VIJESTI

13

u drugom krugu
Tadi} je, po preliminarnim procjenama CeSID-a, osvojio 26,8 posto glasova, dok je za Nikoli}a glasalo 25,6 posto. Njih dvojica }e se boriti za glasove gra|ana u drugom krugu predsjedni~kih izbora, koji }e biti odr`an 20. maja
Po prvim preliminarnim procjenama Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) najvi{e glasova na dana{njim izborima za predsjednika Srbije osvojili su kandidat koalicije okupljene oko vladaju}e Demokratske stranke (DS) Boris Tadi} i kandidat vode}e opozicione Srpske napredne stranke (SNS) Tomislav Nikoli}. Tadi} je, po preliminarnim procjenama CeSID-a, osvojio 26,8 posto glasova, dok je za Nikoli}a glasalo 25,6 posto. Njih dvojica }e se, ukoliko kona~ni rezultati budu odgovarali ovoj procjeni, boriti za glasove gra|ana u drugom krugu predsjedni~kih izbora, koji }e biti odr`an 20. maja. Programski direktor CeSID-a Marko Blagojevi} saop}io je na kratkoj konferenciji za novinare u Tanjugovu pres-klubu da je na izbore izi{lo do 58,7 posto od ukupnog broja upisanih bira~a. Blagojevi} je dodao kako je kandidat Socijalisti~ke partije Srbije (SPS) Ivica Da~i} osvojio 15,2 posto glasova, kandidat Ujedinjenih regiona Srbije (URS) Zoran Stankovi} osvojio je 7,1 posto, kandidat "Dveri" Vladan Gli{i} 2,7 posto, kandidat Demokratske stranke Srbije (DSS) Vojislav Ko{tunica 7,7 posto, kandidat Pokreta radnika i seljaka Zoran Dragi{i} 1,7 posto, kandidatkinja Srpske radikalne stranke (SRS) Jadranka [e{elj 3,9 posto.

Tadi} i Nikoli}

Franjo Tu|man u sredi{tu kampanje
Franjo Tu|man postao je sredi{nja tema kampanje za predsjednika HDZ-a, dvije sedmice uo~i op}eg sabora stranke. Darko Milinovi} prozvao je Tomislava Karamarka na skupu u Gospi}u, podsje}aju}i na to da je Karamarko govorio o svojoj ulozi u detu|manizaciji i ru{enju HDZ-a sa Stipom Mesi}em, ali da o aferama nije rekao niti slova, prenosi Index.hr. Karamarko je uzvratio da je on veliki tu|manist, a da }e Milinovi} ostati zapam}en jedino po pozivima blagajnici HDZ-a. U me|uvremenu, obitelj Tu|man potporu je dala kandidatu Milanu Kujund`i}u.

Zukorli}, 1.1 posto
Kandidat grupe gra|ana Muamer Zukorli}, po rije~ima Blagojevi}a, mo`e ra~unati na 1,1 posto, kandidatkinja Socijaldemokratskog saveza Danica Gruji~i} na 0,8 posto, kandidat Liberalno demokratske partije (LDP) ^edomir Jovanovi} na 5,3 posto i kandidat Saveza vojvo|anskih Ma|ara (SVM) I{tvan Pastor na 2,1 posto od ukupnog broja glasova. Blagojevi} je iznio i prve preliminarne procjene ishoda ju~er odr`anih parlamentarnih izbora koji ka`u da je "Tadi}eva lista" osvojila 23.2 posto glasova, Nikoli}eva - 24.7, a lista Ivice Da~i}a 16. posto glasova. Zamjenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vu~i} izjavio je da je potpuno jasno da u drugi krug predsjedni~kih izbora u Srbiji idu Tomislav Nikoli} /SNS/ i Boris Tadi} /DS/ sa skoro jednakim brojem glasova. "Pozivamo sve gra|ane koji ho}e promene da iza|u na izbore u
Reuters

Seksualno iskori{tavao 13-godi{nju pastorku
@upanijsko dr`avno tu`ila{tvo u Splitu podiglo je optu`nicu protiv 43-godi{njaka koji je pet godina seksualno iskori{tavao 13-godi{nju pastorku. Slu~aj je otkriven nakon {to se djevoj~ica psihi~ki slomila i povjerila prijateljicama, prenosi Srna. Optu`eni je uhap{en sredinom januara i od tada se nala zi u istra`nom zatvoru. Sudsko vije}e prihvatilo je zahtjev tu`ila{tva da mu produ`i pritvor kako ne bi ponovio krivi~no djelo, ali i zbog posebno te{kih okolnosti krivi~nog djela. U okviru istrage psihijatri su utvrdili da se o{te}enoj mo`e pokloniti vjera i da ne la`e.

Zabranjeno emitiranje HRT-a 1 i OBN-a
Republi~ka radiodifuzna agencija (RRA) nalo`ila je ju~er kablovskim operaterima u Srbiji da, zbog kr{enja predizborne ti{ine, obustave emitovanje prvog programa Hrvatske radio-televizije, sarajevske televizije OBN i srpske televizije Kopernikus 3 - svet plus, prenosi Srna. “Programi tih televizija su prekinuti u mre`ama kablovskih operatera jer su emitovali sadr`aje kojima su kr{ili predizbornu ti{inu” rekao je za Tanjug , zamjenik predsjednika RRA Goran Karad`i}.

Incidenti u Novom Sadu i Leskovcu
Nekoliko osoba privedeno je zbog reme}enja izbornog procesa u Novom Sadu, zato {to su u blizini glasa~kog mjesta kod Gradskog groblja u Sajlovu nudili glasa~ima 2.500 dinara (oko 22 eura) u zamjenu za glasanje za odre|enu kandidatsku listu. U glasa~kom odboru na tom bira~kom mjestu rekli su za B92 da ne}e prekidati glasanje, zbog toga {to su se ti incidenti dogodili van bira~kog mjesta i da tako sam proces nije bio ugro`en. Policija je intervenisala na jo{ jednom bira~kom mjestu u Novom Sadu zbog toga {to je jedan ~lan Bira~kog odbora razbio glasa~ku kutiju. Na bira~kom mjestu kod Leskovca do{lo je do tu~e glasa~a, a jedna `ena se onesvijestila, prenosi Srna. Tu~a se dogodila na bira~kom mjestu broj 26, u sjedi{tu Fudbalskog kluba Veternica u Podvorcu, a do incidenta je do{lo zato {to su svi bira~i htjeli odjednom da u|u i glasaju. drugom krugu, da pobedimo Borisa Tadi}a i DS, da ih pobedimo tako {to }emo im 20. maja kona~no videti le|a, a onda }emo videti na koji na~in }e Vlada biti formirana", rekao je Vu~i} novinarima. Kada je rije~ o parlamentarnim izborima, rekao je Vu~i}, SNS ima 17 odsto prebrojanih bira~kih mjesta i njihova stranka osvojila je 24,2 odsto glasova, Demokratska stranka, odnosno njena lista, 23,9 odsto glasova, te dodao da }e sa~ekati i rezultate sa Kosova i Metohije i ostalih krajeva Srbije. Analiti~ar Jovo Baki} ocijenio je da se, na osnovu prvih preliminarnih rezultata izbora u Srbiji, mo`e re}i da }e Demokratska stranka /DS/ ponovo biti sto`er vlasti u Srbiji. On je rekao da je, prema tim rezultatima, mogu}nost Srpske napredne stranke /SNS/ Tomislava Nikoli}a da formira vladu gotovo nikakva. Baki} je rekao za RTS da su se naprednjaci mogli nadati da }e do}i na vlast da je njihov predsjedni~ki kandidat Tomislav Nikoli} osvojio pet odsto vi{e glasova od demokrate Borisa Tadi}a. Potpredsjednik DS-a Dragan [utanovac rekao je da je zadovoljan prvi preliminarnim rezultatima i da o~ekuje da }e DS imati 75 poslanika u parlamntu Srbije, koji broj 250 poslanika. On je dodao da }e DS sa SPS-om, LDP-om i URS-om, ako URS u|e u parlament, kao i sa strankama manjina, imati vi{e od 126 potrebnih poslanika za ve}inu u skup{tini.

Petra~ kr{io uslovnu slobodu
Hrvoje Petra~, koji je pravosna`no osu|en za otmicu sina hrvatskog generala Vladimira Zagorca, danas }e se pojaviti pred @upanijskim sudom u Zagrebu jer je prekr{io uslovnu slobodu tako {to je bez dozvole suda napu{tao Hrvatsku vi{e puta, prenosi Srna. Ukoliko se Petra~ danas ne pojavi na sudu, za njim }e biti raspisana me|unarodna potjernica. Hrvatski mediji navode da bi Petra~ sa uslovne slobode mogao da bude vra}en u zatvor, jer je posljednjih mjeseci dvadesetak puta napu{tao Hrvatsku. Advokat Petra~a rekao je da ne zna da li se njegov klijent vratio u Hrvatsku, te da se nada da }e se izvu}i samo s opomenom ili, u najgorem slu~aju, oduzimanjem putne isprave. U hrvatskom MUPu su objasnili da policija nikad od nadle`nih institucija nije dobila nalog da Petra~a kontroli{e na grani~nim prelazima, tako da nisu ni znali da je on na uslovnoj slobodi i da iz Hrvatske ne mo`e iza}i bez dozvole suda.

Tadi} pobijedio u Sarajevu
Prema prvim preliminarnim rezultatima, na bira~kom mjestu u Ambasadi Srbije u Sarajevu najvi{e glasova, 22, na predsjedni~kim izborima dobio je kandidat Koalicije "Izbor za bolji `ivot" Boris Tadi}. Ata{e za {tampu u Ambasadi Srbije u BiH Marko Mijatovi} rekao je ve~eras Srni da je na drugom mjestu kandidat Koalicije `Preokret` ^edomir Jovanovi} sa 20 glasova, dok je na tre}em mjestu kandidat DSS Vojislav Ko{tunica 10. "Na parlamentarnim izborima, na glasa~kom mjestu u Ambasadi Srbije u Sarajevu najvi{e glasova dobila je Koalicija `Preokret` ^edomir Jovanovi} 21, zatim Koalicija `Izbor za bolji `ivot` 17 i DSS 13", rekao je Mijatovi}.

Ka{njenje zbog predstavnika OSCE-a
Na Kosovu je ju~er u 7 sati otvorena ve}ina bira~kih mjesta, na kojima je 109.000 gra|ana sa pravom glasa biralo predsjednika Srbije i poslanike u Narodnoj skup{tini. Bira~ka mjesta u Gra~anici nisu otvorena na vrijeme zbog ka{njenja predstavnika OSCE-a, dok su u Kosovskoj Mitrovici sva birali{ta otvorena na vrijeme, javio je izvje{ta~ Srne. Gra|ani koji su iza{li na glasanje izrazili su nadu da }e na vlast do}i one politi~ke stranke koje }e vi{e pa`nje poklanjati Srbima na Kosovu.

14

SVIJET
VIJESTI

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Hunt i Clark za New York Times

Nedovr{eni posao u BiH
Hunt i Clark predla`u tri mjere, a to su da EU i SAD pomognu promjenu Ustava BiH, potom da EU nagradi BiH ~lanstvom, a NATO ponudi jasan put za ulazak zemlje u savez

Zatvor za mu~itelje 15-godi{njakinje
Sud u Kabulu izrekao je desetogodi{nje zatvorske kazne svekrvi, svekru i zaovi 15-godi{nje Sahar Gul, koju su dvostruko stariji suprug i njegova porodica zvjerski mu~ili jer nije pristajala na njihove zahtjeve da se prostitui{e i tako im zaradi novac, prenosi Srna. Oni su osu|eni zbog mu~enja, zlostavljanja i kr{enja ljudskih prava, rekao je sudija. Slu~aj 15-godi{nje Sahar Gul {okirao je naciju i izazvao talas me|unarodnih osuda kada se pojavio u javnosti krajem decembra pro{le godine, kada je policija Gulovu oslobodila iz prljavog toaleta u podrumu porodi~ne ku}e u pokrajini Baglan, gdje ju je mu`evljeva porodica dr`ala zaklju~anu i pri tome je lo{e hranila i stravi~no zlostavljala. Djevojci je bila po~upana skoro sva kosa, veliki dio glave i tijela bili su u opekotinama, nokti i{~upani, a komadi ko`e i mesa, nozdrve i u{i, sjeckani su joj makazama i uvrtani klije{tima. Prilikom osloba|anja iz podruma, djevojka je bila u u`asnom psihi~kom i fizi~kom stanju. Uprkos tome, nakon oporavka u skloni{tu za zlostavljane `ene u Kabulu, smogla je snage da na sudu svjedo~i protiv troje optu`enih i mu`a, koji je jo{ u bjekstvu. Ona je tom prilikom za njih zatra`ila smrtnu kaznu.

Biv{a ambasadorica SAD-a u Austriji Swanee G. Hunt i penzionisani ameri~ki general i biv{i komandant NATO-a u Evropi Wesley K. Clark objavili su autorski ~lanak u New York Timesu u kojem kritikuju me|unarodnu zajednicu zbog nedovr{enog posla u BiH. Prenosimo dijelove ~lanka.

Kompromisi
U bosanskom gradu Mostaru, prekrasni kameni most iz doba Osmanskog carstva, zvani Stari most, nadvijao se iznad rijeke Neretve 427 godina, u toku kojih je pre`ivio potrese i dva svjetska rata. Nakon granatiranja 1993, za vrijeme gra|anskog rata u BiH, most se sru{io. Gra|ani su ostali na suprotnim stranama rijeke. Etni~ka podjela nije bila uzrok, ve} posljedica. [irom zemlje, sam rat je podijelio gra|ane u tri etno-nacionalisti~ke grupe: bosanske Srbe, bosanske Hrvate i bosanske muslimane (Bo{njake). Dvadeset godina nakon po~etka rata i 17 godina nakon {to su Dejtonskim sporazumom okon~ane borbe, most ponovo stoji tamo, dok krhki mir prevladava. No sada, kompromisi koje smo napravili kako bi se okon~alo ubijanje sve se vi{e ~ine neadekvatnim, i vrijeme je da se po~nu popravljati. Mostar je i danas podijeljen: Zapadna obala je prete`no hrvatska, a isto~na bo{nja~ka. To je jedan grad, a ima odvojene univerzitete, po{te, zdravstvene sisteme i telefonske mre`e - i ne mo`e se dogovoriti oko izbora gradskog vije}a. Politi~ke institucije koje bi trebale pomiriti podijeljeno dru{tvo su neefikasne; etni~ke kvote na svim nivoima vlasti stvaraju nepotizam, djeca poha|aju nastavu u razredima podijeljenim prema njihovom porijeklu; ekonomski razvoj je stagnirao. A narod osje}a ljutnju i bez nade je za budu}nost. U me|uvremenu, me|unarodna zajednica uglavnom je okrenula le|a svom djelu. Dej-

tonski sporazum 1995. okon~ao je najgore krvoproli}e u Evropi od Drugog svjetskog rata. Sporazum je osigurao odr`avanje izbora i stvaranje neobi~ne politi~ke strukture, ali nije bio savr{en. Znali smo to tada. Ipak, to je bilo najbolje {to smo mogli posti}i i, kao {to je pokojni Richard C. Holbrooke tada rekao, najva`nija stvar bila je zaustaviti ubijanje. Gledaju}i unatrag, mo`emo vidjeti kako su neki od bosanskih

kovale su odnos politi~kih i vojnih snaga sa kojima smo morali raditi. To je stvorilo sporazum koji je institucionalizirao etni~ku pripadnost kao odlu~uju}i faktor u politi~kom i dru{tvenom identitetu. Da nas, kao {to je to pre dvi|eno u Daytonu, bh. predsjedni{tvo je tro~lano; svaki od tri ~lana se mora identifikovati sa jednim od tri takozvana konstitutivna naroda. To usporava dono{enje odluka i isklju~uje ma-

Pi{u: Swanee G. HUNT i Wesley K. CLARK

PRIMARNI AGRESORI Da smo mi autsajderi shvatili da nasilje nije bilo neizbje`no i da smo na po~etku rata bili spremni imenovati Srbe kao primarne agresore, snage NATO-a mogle su intervenisati mnogo ranije i spasiti desetine hiljada `ivota
problema posljedica gre{aka koje smo napravili. Ignorisali smo iskustvo BiH prije 1992, kada su njeni gra|ani iz razli~itih etni~kih grupa bili vrlo ~esto prijatelji, kolege, kom{ije i supru`nici - pa ~ak i tokom rata bilo je djela neizmjerne velikodu{nosti koja su prevazilazila etni~ke podjele. Da smo mi autsajderi shvatili da nasilje nije bilo neizbje`no i da smo na po~etku rata bili spremni imenovati Srbe kao primarne agresore, snage NATO-a mogle su intervenisati mnogo ranije i spasiti desetine hiljada `ivota. Me|utim, zakasnili smo, a dok smo stigli, mr`nja i borbe oblinji ne, kao i ve li ki broj bh. gra|ana koji se ne identifikuju ni sa jednom od velikih grupa. Dva potencijalna predsjedni~ka kandidata, Rom i Jevrej, 2009. su dobili presudu na Evropskom sudu za ljudska prava kojom se zahtijevaju izmjene Ustava koje bi zanemarenim manjinama pru`ile jednake {anse za slu`bu u vlasti. Tri godine kasnije, o toj reformi jo{ raspravljaju bh. politi~ki lideri, koji svoje pozicije duguju tom statusu quo. Dayton je zemlju, tako|er, podijelio na dva entiteta - bo{nja~ko-hrvatsku federaciju i srpsku republiku - kojima upravlja isto zakonodavstvo i predsjedni{tvo.

Kompromisi u Daytonu zaustavili su ubijanje, ali su istovremeno pomogli da se ovjekovje~e etni~ki {ovinizam, strah i pohlepa koji su sukobe i pokrenuli. Sada, me|unarodna zajednica snosi odre|enu odgovornost za o~uvanje mira u BiH i spre~avanje ponavljanja sukoba. Tri poteza bi napravila veliku razliku. Prvo, ameri~ka i evropske vlade moraju pomo}i BiH da promijeni Ustav ~ije smo kreiranje pomogli. Drugo, nakon promjene Ustava, EU bi trebala BiH nagraditi ~lanstvom. Tre}e, NATO treba ponuditi zemlji jasan put za ulazak u savez; to }e imati priliku da u~ini krajem mjeseca, kada NATO odr`ava samit u Chicagu. Mnogi bh. gra|ani svih nacionalnosti na ~lanstvo u NATO-u gledaju kao na garanciju sigurnosti, prosperiteta i stabilnosti. Osim toga, vojska je jedna od institucija u BiH u kojoj su etni~ke razlike najmanje va`ne. Nedavno, kada su srpskim veteranima smanjene penzije, bo{nja~ki veterani su skupili novac kako bi pomogli onima protiv kojih su se nekad borili.

Umjerene vo|e
Tako|er, trebamo podsticati i podr`avati umjerene vo|e kakve smo previdjeli tokom pregovora prije 20 godina. Oni su pravi heroji rata - i mira. Jedna takva osoba je Kada Hoti}, liderka pre`ivjelih muslimanskih `rtava rata. Tek u junu pro{le godine ona je kona~no mogla pokopati tri male kosti - jedine posmrtne ostatke koji su mogli biti identifikovani kao ostaci njenog sina, koji je ubijen u zloglasnom masakru koji su nad muslimana po~inili srpski borci 1995. Ipak, ona ka`e: “Mo`da }emo jednoga dana mo}i zavr{iti pri~u o ratu i krenuti ka iskrenom pomirenju. Svako je patio. Kada su ti ljudi ubili mog sina, oni su ubili sebe. Ja im opra{tam, i tako `ivim.”

Protesti u Moskvi
Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se na trgu u Moskvi uo~i inauguracije Vladimira Putina za predsjednika, koja }e biti odr`ana danas, prenosi Srna. Opozicioni lideri nazvali su proteste Mar{ miliona, ali odziv nije bio ni blizu tome. Protesti su odr`ani i u Vladivostoku. Talas masovnih demonstracija ove zime ohrabrio je protivnike Putina, ali nakon izbora kojima se vra}a u Kremlj pojavile su se sumnje da }e opozicija zadr`ati snagu i upornost.

Protest ukrajinske opozicionerke zbog lo{eg tretmana u zatvoru

Timo{enko nastavlja {trajk gla|u
Biv{a premijerka ohrabrena je pozivima pojedinih svjetskih politi~ara da bojkotuju evropski {ampionat u fudbalu, kazala je Evgenija, Julijina k}erka, i dodala da je to bio ogroman psiholo{ki podsticaj za njenu majku
Biv{a ukrajinska premijerka Julija Timo{enko, koja slu`i sedmogodi{nju kaznu u zatvoru u Harkovu zbog prekora~enja ovla{tenja, nastavlja sa {trajkom gla|u zbog tretmana koji ima u zatvoru, izjavila je njena k}erka Evgenija za austrijski dnevnik Österreich, prenosi Srna. Evgenija je rekla da je njena majka ohrabrena pozivima pojedinih svjetskih politi~ara da bojkotuju evropski {ampionat u fudbalu, koji }e se odr`ati u Ukrajini i Poljskoj i da je to bio ogroman psiholo{ki podsticaj. “Nastavit }e protest sa svim posljedicama, sve dok se ne donesu odluke. To je njena odluka i zato se pla{im. Zaista se pla{im za `ivot svoje majke” rekla je Evgenija Kar, go, vore}i o {trajku gla|u koji je Timo{enkova po~ela 20. aprila zbog navodnih napada zatvorskih stra`ara. “Moja majka nije o~ekivala tako ogromnu me|unarodnu reakciju, koja je do{la kao ~udesan dar. Naravno, ni ona ne `eli da zemlja bude bojkotovana. Taj bojkot poga|a cijelu zemlju, a s druge strane, uslovi u na{oj zemlji, na kraju, treba da budu promijenjeni” rekla , je Evgenija. Slu~aj Timo{enko zao{trio je veze Ukrajine sa Zapadom, pa su neki evropski politi~ari otkazali planove da posjete Ukrajinu 11. maja na skupu na Jalti posve}enom pitanjima centralne Evrope, a neki lideri prijete da }e bojkotovati sve~ano otvaranje {ampionata Euro 2012. sljede}eg mjeseca. “Ukoliko EU, Njema~ka i Ukrajina to `ele, mi smo spremni na posredni~ku ulogu, kao i da primimo na lije~enje Timo{enkovu” rekao , je {ef diplomatije [vajcarske Didier Burkhalter za Neue Zürcher zeitung.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

SVIJET
VIJESTI

15

Odr`an drugi krug predsjedni~kih izbora u Francuskoj

Hollande predsjendik, Sarkozy priznao poraz
Analiti~ari navode da je Sarkozy na izborima bio ka`njen zbog neuspjeha da smanji rekordnu stopu nezaposlenosti, koja iznosi deset odsto, i njegovog `ivotnog stila
Dosada{nji francuski predsjednik Nicolas Sarkozy priznao je sino} poraz u drugom krugu predsjedni~kih izbora. Sarkozi je rekao da je telefonom pozvao kandidata socijalista Fransoa Hollanda kako bi mu ~estitao pobjedu u drugom krugu predsjedni~kih izbora, javlja Srna.

Smrtonosni po`ar na Tajlandu
U velikom po`aru u hemijskoj tvornici na istoku Tajlanda poginulo je 12 osoba, a oko stotinu je ozlije|eno, dok je u zrak ispu{tena velika koli~ina toksi~nog dima, saop}ilo je ju~er ministarstvo zdravstva, prenosi Fena. Stotine stanovnika oblasti oko tvornice sinteti~kih proizvoda u pokrajini Rayong evakuirane su. Vatra nastala od eksplozije stvorila je veliki oblak dima na nebu. Vatrogasci su ugasili po`ar, ali su sanitarne vlasti nastavile da kontroli{u kvalitet zraka u blizini mjesta. Prema saop}enju ministarstva zdravlja, u nesre}i je poginulo 12 osoba, a 129 je ozlije|eno, uglavnom od opekotina. Ve}ina `rtava su vjerovatno zaposlenici tvornice.

Kriv sam!
"Snosim punu odgovornost za poraz," naglasio je Sarkozy, koji je priznao poraz 20 minuta nakon posljednjeg zatvorenog birali{ta. Analiti~ari navode da je Sarkozy na izborima bio ka`njen zbog neuspjeha da smanji rekordnu stopu nezaposlenosti, koja iznosi deset odsto, i njegovog `ivotnog stila. Sarkozy je 11 {ef dr`ave ~lanice evrozone, koji je oti{ao sa vlasti od po~etka du`ni~ke krize 2009. godine. Istovremeno, ushi}eni socijalisti proslavljaju pobjedu njihovog kandidata ispred sjedi{ta stranke na trgu Bastilja u centralnom dijelu Pariza. Me|utim, prema ocjenama analiti~ara na njihovo slavlje sjenku bacaju rezultatit parlamentarnih izbora u Gr~koj, gdje su, prema rezultatima izlaznih anketa, vladaju}e stranke izgubile ~ime bi pristalice finansijske pomo}i toj zemlji od EU i Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) mogle ostati bez potre-

Francois Hollande, predsjednik Francuske

bne ve}ine. Rezultati izbora izazivaju i sumnju u budu}nost Gr~ke u evrozoni. Tako je na ~elo francuske do{ao, nakon dvije decenije, socijalista, miljenik naroda, ali ne i Evrope: Francois Hollande.

U drugom krugu predsjedni~kih izbora u Francuskoj je do 17 sati na birali{ta iza{lo 71,96 posto glasa~a, saop{tilo je ministarstvo unutra{njih poslova. Prije dvije sedmice, do 17 sati je za predsjednika dr`ave glasalo

70,59 bira~a, prenio je AFP. U prvom krugu predsjedni~kih izbora na kraju izbornog dana kona~an odziv bira~a je iznosio 79,47 posto. U prvom krugu Hollande je osvojio 28,6 posto glasova, dok je aktuelni predsjednik dobio podr{ku 26,2 posto gra|ana. Predizbornom kampanjom dominirale su kriza eurozone i rastu}a nezaposlenost, navodi BBC, prenosi Srna. Oba predsjedni~ka kandidata, aktuelni predsjednik i kandidat desnog centra za novi mandat Nicolas Sarkozy i predstavnik Socijalisti~ke partije Francois Hollande, glasala su do podneva u Parizu i Tulleu.

Nove `rtve u Siriji
Tri osobe su poginule u no}i sa subote na nedjelju u eksploziji i pucnjima iz vatrenog oru`ja u podru~ju Damaska, uo~i parlamentarnih izbora koje je organizirao re`im predsjednika Ba{ara al-Asada, prenosi Fena. Dva civila su ubijena, a ima povrije|enih osoba u eksploziji autobombe koja je potresla mjesto Daf el[ok u pokrajini Damaska, izvijestio je Sirijski opser vatorij za ljudska prava. U toj pokrajini je jedan mladi} ubijen u nedjelju prije zore iz vatrenog oru`ja snaga sigurnosti u gradu Talu, dodao je Opservatorij. U Deir Ezoru su sirijski vojnici, potpomognuti trupama i oklopnim vozilima, po~eli pretrese i hap{enja u gradu Al-Kurie. U bomba{kim napadima koji su u~estali posljednjih sedmica u Siriji i potresali Damask i Alep prekju~er je najmanje pet osoba poginulo. Ovi sukobi se doga|aju i pored prekida vatre koji je stupio na snagu 12. aprila primjenom plana me|unarodnog izaslanika Kofija Annana i na osnovu kojeg su raspore|eni posmatra~i.

Potcijenio me je
"Ovo su vi{estruko va`ni izbori za Francusku, za cijelo dru{tvo. Glasali smo za osobu za koju se nadamo da }e biti odgovorna i nesmetano donositi odluke", rekli su bira~i u Francuskoj. Socijalist Hollande }e, procjenjuje se, dobiti potporu vi{e od 52 posto bira~a. "Nikada nisam potcjenjivao Nicolasa Sarkozya. Osporavao sam njegovu politiku, izbor i na~in na koji radi odre|ene stvari, ali ono u ~emu je on pogrije{io je kada je potcijenio mene", istaknuo je Hollande.

Le Pen ubacila prazan listi}

Marine Le Pen, za koju su u prvom krugu glasala 6,4 miliona bira~a, glasala je u gradu Henin-Beaumont na sjevernoj obali Francuske, gdje je, kako je to i najavila, u glasa~ku kutiju ubacila prazan listi}. Prvakinja Nacionalne fronte koja se zala`e za ukidanje eurozone, ja~u francusku nacionalnu politiku i smanjenje imigracijskih kvota na 10.000 godi{nje izjavila je da ne}e glasati ni za jednog od ponu|enih kandidata, jer od Francoisa Hollandea i Nicolasa Sarkozya ne o~ekuje ni{ta posebno. "Dva kandidata su politi~ki sijamski blizanci", rekla je Le Pen, koja je u prvom krugu predsjedni~kih izbora dobila 18 posto glasova bira~a, a na parlamentarnim izborima za ne{to vi{e od mjesec uvjerena je u jo{ bolji rezultat.

Grci glasali na vanrednim parlamentarnim izborima

Nova demokratija proglasila pobjedu
U Gr~koj su ju~er odr`ani vanredni parlamentarni izbori, a prema prvim anketama, najvi{e glasova osvojit }e tri politi~ke stranke, ali nijedna od njih nema dovoljan broj glasova da formira budu}u vladu. Nova demokratija osvojila je izme|u 17 i 20 posto glasova, Radikalna lijeva koalicija Siriza osvojila je izme|u 15,5 i 17,5 posto glasova, dok je na tre}em mjestu PASOK sa 14 do 17 posto glasova. Ubrzo nakon zatvaranja birali{ta, partija desnog centra Nova demokratija proglasila je pobjedu na parlamentarnim izborima, prenosi RTS. "Mi smo prvi, to je o~igledno", rekao je za lokalnu televiziju pred-

I ekstremno desna neonacisti~ka Zlatna zora najvjerovatnije }e prvi put za gotovo 40 godina u}i u parlament
mokratska partija ljevice izme|u 4,5 i 6,5 posto glasova bira~a, pokazuju ankete. Gotovo 10 miliona gra|ana Gr~ke sa pravom glasa odlu~ivalo je o sastavu novog parlamenta u Atini. Gr~ki premijer u ostavci Lukas Papadimos izjavio je da su izbori u Gr~koj od klju~nog zna~aja za dalji put zemlje i da o~ekuje da }e nova vlada biti formirana ove sedmice. Lider socijalisti~kog PASOK-a Evangelos Venizelos je na zavr{etku kampanje istakao da bira~i glasaju izme|u o{trih mjera {tednje i masovnog siroma{tva. S druge strane, lider Nove demokratije Antonis Samaras optu`io je ljevicu da se igra sa evropskom budu}no{}u Gr~ke.

Medvedev smijenio komandanta mornarice
Odlaze}i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev smijenio je komandanta ruske mornarice admirala Vladimira Visockog, saop{teno je ju~er iz Kremlja, prenosi Srna. Nije saop{teno za{to je smijenjen Visocki, koji je na toj du`nosti bio gotovo pet godina. Novi komandant mornarice je viceadmiral Viktor ^irkov, dosada{nji komandant Balti~ke flote. ^irkov je rekao da }e njegov prioritet na novoj du`nosti biti izgradnja mornari~ke flote Rusije. "Najva`nija stvar za Rusiju je da izgradi flotu uz podr{ku predsjednika i drugih istomi{ljenika", rekao je ^irkov. U sli~nom potezu krajem aprila Medvedev je smijenio komandanta vazduhoplovnih snaga potpukovnika Aleksandra Zelina i otpustio ga iz vojne slu`be.

stavnik Nove demokratije Panos Panojotopulos. I ekstremno desna, neonacisti~ka Zlatna zora najvjerovatnije }e, prvi put za gotovo 40 godi-

na, u}i u parlament. Predvi|a se da }e ta stranka imati izme|u {est i osam posto glasova. Komunisti~ka partija osvojila je izme|u 7,5 i 9,5 posto glasova, a nova De-

16

OGLASI

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o poni{tenju Konkursa broj: 2061/12 od 26.4.2012 godine,

Na osnovu ~lana 6. do 18. Pravilnika o radu Javnog preduze}a Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo- Podru`nica " Elektrodistribucija", Tuzla raspisuje:

PONI[TAVA SE JAVNI KONKURS
u dijelu koji se odnosi na imenovanje izvr{nog direktora za ekonomsko-pravne poslove JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Abid Loli}" d.o.o. Travnik-Bila, koji je objavljen u dnevnim glasilima "Avaz" i "Oslobo|enje" od 15. i 17.9.2011. godine, a istovremeno: Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o objavljivanju konkursa za imenovanje ~lana Uprave - izvr{nog direktora za ekonomsko-pravne poslove, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Abid Loli}" d.o.o. Travnik-Bila broj: 2060/12 od 26.04.2012. godine, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Abid Loli}" d.o.o. Travnik-Bila raspisuje:

za prijem zaposlenika na odre|eno vrijeme Ogla{ava se potreba za prijem zaposlenika na odre|eno vrijeme u JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo-Podru`nica " Elektrodistribucija", Tuzla na slijede}e radno mjesto: 1. Voza~ radnih ma{ina u Slu`bi za op}e poslove i transport- 1 izvr{ilac Posebni uslovi navedenog radnog mjesta utvr|eni su Sistematizacijom radnih mjesta: - V/VK -Voza~ specijalnih ma{ina, - ispit za rukovaoca gra|evinskih ma{ina - 1 godina radnog iskustva u struci - mjesto rada Tuzla Kandidati su du`ni uz prijavu na Oglas prilo`iti slijede}e dokumente: 1. diploma o {kolskoj spremi 2. dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene Oglasom 3. dokaz o polo`enom ispitu za rukovaoca gra|evinskih ma{ina 4. izvod iz mati~ne knjige ro|enih 5. uvjerenje o dr`avljanstvu 6. PBA3 obrazac o mjestu prebivali{ta-boravi{ta, ne stariji od 30 dana Dokumenti, koje kandidati prila`u uz prijavu moraju biti orginalni ili kopije (ovjerene od strane nadle`nog organa). Svi prilo`eni dokumenti bi}e vra}eni kandidatima u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti o izboru kandidata. Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom "Prijava na oglas" dostaviti li~no u zatvorenoj koverti ili po{tom na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Tuzla, ulica Rudarska br. 38 u Tuzli. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

O G L A S

za imenovanje ~lana Uprave - izvr{nog direktora za ekonomsko-pravne poslove JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD RMU "Abid Loli}"d.o.o. Travnik-Bila Imenovanje ~lana Uprave - izvr{nog direktora izvr{i}e se na period od 4 godine i to na poziciju: Izvr{ni direktor za ekonomsko-pravne poslove Kandidati treba da ispunjavaju slijede}e uslove: Univerzitetska diploma VII stepena stru~ne spreme, ekonomske ili pravne struke. Pored navedenih uslova, kandidati za izvr{nog direktora treba da ispunjavaju slijede}e uslove: da su dr`avljani BiH, da posjeduju radno iskustvo od 5 (pet) godina, da nisu na funkciji u politi~koj stranci, da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i prekr{aj nespojiv sa du`no{}u direktora 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, da nisu lica kojima je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadle`nosti Uprave, da su ostvarili uspje{ne rezultate tokom rada, da imaju reference uglednog stru~njaka u svojoj oblasti, da imaju reference organizacionih i menad`erskih sposobnosti i da imaju program rada za period na koji se imenuju. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz konkursa, kandidati su uz prijavu na konkurs i biografiju, du`ni u originalu ili ovjerenoj kopiji, prilo`iti slijede}u dokumentaciju: diplomu visoke stru~ne spreme odgovaraju}e struke, uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, ovjerenu izjavu da ne vr{e funkciju u politi~koj stranci, uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo nespojivo s du`no{}u direktora, 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, izdato od nadle`nog MUP-a (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje da nisu osu|ivani za prekr{aj nespojiv s du`no{}u direktora, 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, izdato od nadle`nog op}inskog suda (ne starije od 3 mjeseca), ovjerenu izjavu da nisu lica kojima je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadle`nosti direktora i program rada za period na koji se imenuju. Kandidati su du`ni u biografiji navesti podatke ili dostaviti odgovaraju}e dokaze o ispunjavanju uslova koji se ti~u ostvarenih rezultata tokom rada, referenci uglednog stru~njaka, te organizacionih i menad`erskih sposobnosti. Nadzorni odbor }e na poziciju ~lana Uprave - izvr{nog direktora za ekonomsko-pravne poslove imenovati onog kandidata, koji po menad`erskim znanjima i iskustvu, te ponu|enom programu rada najbolje odgovara za izvr{enje operativnih i poslovnih potreba Dru{tva. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati su du`ni dostaviti prijave sa potrebnom dokumentacijom, li~no ili putem po{te, na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, zavisno dru{tvo RMU "Abid Loli}" d.o.o. Travnik-Bila, 72 281 Han-Bila, Travnik Sa naznakom "Konkurs za imenovanje ~lana Uprave" - Komisija za imenovanje Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

K O N K U R S

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA

17

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Posao za 120 ljudi

Spreman projekat za

Japanski Sankijo
seli proizvodnju u RS
Japanska kompanija za proizvodnju opruga i pe}i za ~elik Sankijo spremna je da prenese kompletnu opremu za instaliranje fabrike u Republici Srpskoj, ~ime bi RS prvi u Evropi instalirao japansku tehnologiju, saop{teno je iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske. Ministar industrije, energetike i rudarstva @eljko Kova~evi} i predsjednik kompanije Sankijo Minehiko Ni{ikava istakli su u Banjoj Luci da bi u prvoj fazi pokretanja fabrike moglo biti zaposleno od 100 do 120 radnika, dok bi proizvodnju vodili in`enjeri iz Japana. Kova~evi} je rekao da postoje odre|eni kapaciteti koji bi se mogli staviti u funkciju i u kojima bi se mogla instalirati potrebna oprema, me|u kojima je fabrika Kosmos u Banjoj Luci, saop{teno je iz resornog ministarstva. Ni{ikava je rekao da je obezbije|en izvoz cjelokupne po~etne proizvodnje, zbog ~ega se u kratkom roku o~ekuje njeno pro{irenje, a broj zaposlenih bi rastao do 1.000 radnika, {to bi otvorilo mogu}nosti i za druge investicije iz Japana. Nakon sastanka u Ministarstvu, Kova~evi} i delegacija japanske kompanije Sankijo razgovarali su sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom.

rudnik i TE Bugojno
De{avaju se krupne promjene u energetskom sektoru, stvaraju se uslovi za realne investicije i otvaranje tr`i{ta, {to je na{a obaveza, ka`u u Ministarstvu
Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije pripremilo je prijedlog zakona o elektri~noj energiji i obnovljivim izvorima energije, potvrdili su za Oslobo|enje u ovom ministarstvu.

Prelazni period
“Na mi{ljenje smo poslali i zakon o istra`ivanju i eksploataciji nafte, zakon o energetskoj efikasnosti, do kraja maja }emo poslati i zakon o nafti i naftnim derivatima, a trenutno radimo na izradi zakona o gasu i krovnom zakonu o energiji. Na{ cilj je da sve te zakone dobijemo do kraja godine. Ljudi iz Evropske komisije su nam rekli da smo u odnosu na Republiku Srpsku bili u zaostatku od ~etiri-pet godina. Ipak, de{avaju se krupne promjene u energetskom sektoru, stvaraju se uslovi za realne investicije i za otvaranje tr`i{ta, {to je na{a obaveza” ka`u u Ministarstvu. , Od 1. juna, kako isti~u, kre}e otvaranje tr`i{ta sa 110-kilovoltnim potro{a~ima, ali se to ne}e odraziti na cijenu za doma}instva. “U Srbiji je zbog toga doma}instvima nedavno cijena pove}ana za 60 posto, u Hrvatskoj je ovih dana cijena sko~ila za 20 posto. Mi smo napravili prelazni period do 1. januara 2015. godine, kada smo obavezni da otvorimo tr`i{te. U suprotnom }emo ostati

Privredna banka Sarajevo
Otvaranje 110-kilovoltnog tr`i{ta ne}e se odraziti na cijene za doma}instva

izolovani otok u Evropi. To moramo uraditi na na~in da sprije~imo udar na industriju i stanovni{tvo. Na otvaranju 110-kilovoltnog tr`i{ta ne}e biti udara na cijene, pa ni na 35-kilovoltnom, koje na red dolazi 1. januara 2013. godine. Vidje}emo jo{ {ta }e se desiti kada na red do|e 10-kilovoltni, 1. januara 2014” tvrde u , Ministarstvu.

Nove investicije
Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije je od JP Elektroprivreda BiH zatra`ilo da odgovori na pitanje {ta to preduze}e mo`e da finansira, jer se na spisku nalazi niz projekata ~ija realizacija se ne `eli ~ekati narednih 20 godina.

“Investicije i radna mjesta su nam neophodni. Imamo pripremljen projekat TE Bugojno i rudnika Bugojno koji }e biti prezen to van na sje dni ci Vla de FBiH. Izgradnjom prve privatne termoelektrane Bugojno i otvaranjem rudnika dobili bismo vi{e od hiljadu radnih mjesta u Srednjobosanskom kantonu. Cilj je da se da koncesija i da na tome zajedno rade Vlada FBiH i Vlada SBK-a jer nadle`nost za ugalj ima kantonalna, a za energiju Vlada FBiH” ka`u u , Ministarstvu, te dodaju da bi, ako projekat bude prihva}en, bila oformljena zajedni~ka komisija koja bi radila na njegovoj realizaciji.
Dk. OMERAGI]

Dokapitalizacija od pet miliona KM
Skup{tina Privredne banke Sarajevo donijela je odluku o pove}anju dioni~kog kapitala emisijom obi~nih dionica putem zatvorene prodaje unaprijed poznatim kupcima, javio je portal Indikator.ba. [estom emisijom }e se emitovati 50.094 obi~ne dionice nominalne vrijednosti 100 KM po dionici u ukupnom iznosu od 5.094.000 KM.

Republika Srpska

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 086 - 5. 5. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Gubici preduze}a u prvom kvartalu
Sude}i prema finansijskim izvje{tajima za prvi kvartal 2012. godine, zna~ajan broj preduze}a u RSu i dalje posluje s gubicima, javila je Fena. Me|u firmama koje su u prva tri mjeseca ove godine nastavile da gomilaju minuse je i Rafinerija nafte Bosanski Brod, koja je napravila novi gubitak ve}i od 10,5 miliona maraka. Ukupne obaveze Rafinerije su se time pove}ale na vi{e od 700 miliona maraka. S manjim gubitkom, ali i dalje negativno posluje i Rafinerija ulja Modri~a, koja je ostvarila minus od 1,3 miliona. Bijeljinski @itopromet je od 1. januara do 31. marta u{ao u minus od 397.158 KM, a preduze}e Metal a.d. Gradi{ka u gubitku je za prvi kvartal oko 200.000 KM. Po{te RS-a su tako|er negativno zavr{ile prvi kvartal ove godine i napravile gubitak od 230.000 maraka. Dok Elektro Bijeljina i Elektro Doboj imaju pozitivno poslovanje, s dobiti od 3,4 miliona, odnosno 2,6 mili-

ona maraka, u minusu od nekoliko stotina hiljada su hidroelektrane na Vrbasu i Drini. I druga najzna~ajnija preduze}a RS-a su, prema objavljenim finansijskim izvje{tajima na Banjalu~koj berzi, i dalje u finansijskim problemima. Bira~ iz Zvornika ima gubitak za prva tri mjeseca ove godine od 415.812 KM, a SHP Celex a.d. Banja Luka od 1,2 miliona KM.

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.520608 Kanada 124 CAD 1 1.502342 Hrvatska 191 HRK 100 26.020172 Ceska R 203 CZK 1 0.077966 Danska 208 DKK 1 0.262301 Maðarska 348 HUF 100 0.684901 Japan 392 JPY 100 1.850811 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norveska 578 NOK 1 0.258026 Svedska 752 SEK 1 0.219106 Svicarska 756 CHF 1 1.623889 Turska 949 TRY 1 0.846285 V.Britanija 826 GBP 1 2.402784 SAD 840 USD 1 1.485639 Rusija 643 RUB 1 0.050185 Kina 156 CNY 1 0.235587 Srbija 941 RSD 100 1.743445 SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 05. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 05. 2012 =

1.955830 1.524419 1.506107 26.085385 0.078161 0.262958 0.686618 1.855450 0.566448 0.258673 0.219655 1.627959 0.848406 2.408806 1.489362 0.050311 0.236177 1.747815 USD BAM

1.955830 1.528230 1.509872 26.150598 0.078356 0.263615 0.688335 1.860089 0.567864 0.259320 0.220204 1.632029 0.850527 2.414828 1.493085 0.050437 0.236767 1.752185 1.54576 2.303772

18

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

Na osnovu ~lana 73.a Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 9/07 - pre~i{}eni tekst i br. 7/08, 33/08 i 3/12) i ~lana 8. Uredbe o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice {ehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br 31/06, 20/09 i 20/11), Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo raspisuje

korisnicima pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice {ehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca, koji imaju dugovanja po osnovu pozajmica odobrenih u periodu 1997-2006. godina • Pozivaju se korisnici pozajmica odobrenih po Uredbi o finansiranju programa za pokretanje ili pro{irenje proizvodno-uslu`nih djelatnosti koje obavljaju demobilisani pripadnici Oru`anih snaga BiH sa podru~ja Kantona Sarajevo, koji imaju potra`ivanja po osnovu neispla}enih pla}a pripadnika Oru`anih snaga BiH ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 4/97, 1/99, 4/00 i 26/01), u periodu 1997-2006. godina, a koji imaju dugovanje po osnovu pozajmice, da pla}aju svoja dugovanja, odnosno da se radi rje{avanja problema pla}anja dugovanja po osnovu pozajmice jave u Ministarstvo za bora~ka pitanja radi eventualnog postizanja sporazuma o reprogramiranju i daljnjoj otplati pozajmice. Sva lica, odnosno korisnici pozajmica kojima su dodijeljene pozajmice, a nisu uredno izvr{ili povrat dodijeljenih sredstava ili ne izvr{avaju redovno preuzete obaveze vra}anja dodijeljenih sredstava, do izmirenja svojih obaveza po osnovu dobijenih pozajmica ne mogu ostvariti prava propisana Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 9/07 - pre~i{}eni tekst i br. 7/08, 33/08 i 3/12), izuzev prava iz ~lana 5. navedenih u ta~kama: 1. Zdravstvena za{tita; 2. Banjsko i klimatsko lije~enje (medicinska rehabilitacija); 3. Naknada putnih tro{kova i tro{kova za lije~enje u inostranstvu; 4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti; 7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno {kolovanje; 9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanisti~kih barijera za ulazak i kori{tenje stana u invalidskim kolicima; 17. Naknada tro{kova d`enaze-sahrane; 18. Podizanje ni{ana-nadgrobnog spomenika; 28. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavje{tavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz dr`avne po~asti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslu`nih li~nosti. Korisnici pozajmica, koji imaju dugovanje po osnovu pozajmice, obavezni su obratiti se li~no u Ministarstvo za bora~ka pitanja (Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, 71000 Sarajevo) ili putem telefona na broj +387(0)33/562-008, svakim radnim danom od 12 do 16 sati. MINISTAR Doc. dr. Ned`ad Ajnad`i}

P O Z I V

Broj: 06-14-5437-1/12 Sarajevo, 4.5.2012. god.

web: http://mbp.ks.gov.ba e-mail: minbopi@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-012,Fax: + 387 (0) 33 562-251 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

"FOTO-OPTIK" DD Sarajevo
Dioni~arima "FOTO-OPTIK" DD Sarajevo

O B A V J E [ T E NJ E
o sazivanju XIV Skup{tine dioni~ara dru{tva "Foto-Optik" d.d. Sarajevo Sjednica }e se odr`ati 21.6.2012. godine u Sarajevu, u prostorijama LOK mikro, Ul. Skenderija br. 13, sa po~etkom u 11.30 sati. Za sjednicu se predla`e sljede}i dnevni red: 1) Otvaranje Skup{tine dioni~ara i izbor radnih tijela: 1.1. Imenovanje Odbora za glasanje 1.2. Izbor predsjedavaju}eg 1.3. Imenovanje zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika 2) Usvajanje godi{njeg izvje{taja Dru{tva za 2011. godinu, koji uklju~uje: 2.1.1. Finansijski izvje{taj o poslovanju za 2011. godinu 2.1.2. Izvje{taj o reviziji vanjskog nezavisnog revizora finansijskih izvje{taja za 2011. godinu 2.1.3. Izvje{taj o radu Nadzornog odbora 3) Davanje saglasnosti direktoru za prodaju poslovnog prostora 4) Razno U radu Skup{tine mogu u~estvovati dioni~ari Dru{tva u skladu sa zakonom, li~no ili putem punomo}nika, a na osnovu pisane punomo}i. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara koji se nalazi na spisku dioni~ara Registra za vrijednosne papire Sarajevo 30 dana prije datuma zakazivanja Skup{tine du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposredno predajom ili po{tom, najkasnije tri dana prije odr`avanja Skup{tine, a u skladu sa ~lanom 241. Zakona o privrednim dru{tvima. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjene i dopune dnevnog reda u roku 8 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Materijal za Skup{tinu dioni~ara Dru{tva dostupan je dioni~arima ili punomo}nicima na uvid u prostorijama Dru{tva, Ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 9, Sarajevo, svaki radni dan od 9 do 12, a najkasnije dan prije odr`avanja Skup{tine. Predsjednik Nadzornog odbora

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA

19

Poslije prvomajskih praznika Bjela{nica i Igman u sme}u

To je ni~ija zemlja
Na idu}oj sjednici Vlade predlo`i}u niz mjera da se to podru~je za{titi, ka`e Jusi} • Izgradnja kolektora i dalje je prioritet
Na posljednjoj sjednici kantonalna Vlada razmatrala je sporazum o me|usobnoj saradnji i finansiranju rekonstrukcije i izgradnje komunalne i turisti~ke infrastrukture na Bjela{nici i Igmanu, zajedno sa Fondom za za{titu okoli{a FBiH. izgradnja javnih toaleta sa priklju~cima na mre`u (Malo i Veliko polje, Babin do). Kako je za Oslobo|enje kazao Abid Jusi}, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo, nakon {to je poslije prvomajskih praznika obi{ao Bjela{nicu i Igman, ostao je razo~aran onim {to je vidio. - Hitne mjere Vlada mora donijeti kako se taj prostor vi{e ne bi uni{tavao. Na hiljade vozila je bilo parkirano na zelenim povr{inama, pod drve}em... Zamislite da iscuri samo litra ulja, a znamo kakav je prosjek godina tih automobila. Zbog takvih gra|ana mi jo{ nismo skinuli tablu sa Vrela Bosne da voda nije za pi}e. Da li bi takvo ne{to uradili u za{ti}enim podru~jima Triglava ili Italije, istakao je ministar Jusi}. Prema Jusi}evim rije~ima, niz mjera za{tite ovog podru~ja ~lanovima Vlade predlo`it }e ve} na
Jusi}: Vidi se da podru~jem niko ne upravlja

Hiljade vozila
Projekti na koje se sporazum odnosi su nastavak rekonstrukcije fekalnog kolektora Bjela{nica - Had`i}i (dionice Babin do - Grkarica i Radava voda - Kamenolom Had`i}i), sanacija sistema odvodnje otpadnih voda (Babin do, Veliko i Malo polje), ugradnja separatora na parkinzima i prometnicama, izgradnja sabirnog bunara u Babinom dolu (druga faza - sekundarna mre`a za prikupljanje oborinskih voda), izgradnja javnih ~esmi sa vodo i kanalizacionom mre`om, postavljanje korpi i kontejnera, te

Igman: Vozila se ostavljaju i pod drve}em

narednoj sjednici, a najve}i problem po njemu je {to Bjela{nicom i Igmanom trenutno niko ne upravlja.

Poseban interes
- To je sada ni~ija zemlja. Primjer kako se upravlja takvim sredinama je na{a Kantonalna usta-

nova za za{ti}ena podru~ja. Sredstva od Fonda za za{titu okoli{a FBiH jo{ nismo dobili, ali imamo dobru saradnju i Kanton Sarajevo je taj koji najvi{e i puni njihov bud`et. Izgradnja kolektora je prioritet i ona }e biti nastavljena, jer su sredstva za te namjene osigurana, napomenuo je Jusi},

te podsjetio kako su Bjela{nica i Igman progla{eni podru~jem od posebnog interesa za FBiH. U sporazumu je navedeno da aplikanti za sredstva Fonda mogu biti KJKP Vodovod i kanalizacija, KJP ZOI ‘84, te Kanton Sarajevo, odnosno Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Sporazumom je istaknuto i to da je, bez ulaganja u infrastrukturu podru~ja Bjela{nice i Igmana, limitiran dalji razvoj ovog podru~ja, jer su evidentirane {tetne posljedice, posebno u vrijeme masovnih posjeta turista.
J. MILANOVI]

Sanacija mosta u Ulici Hamdije ^emerli}a

Ve} uveliko traju radovi na mostu Ulice Hamdije ^emerli}a u Novom Sarajevu. Prema rije~ima uposlenih u firmi IN, rije~ je o potpunoj rekonstrukciji ovog prelaza. Radovi ne ovise od broja anga`ovanih radnika, ve} od ~injenice da se prilikom pravljenja plana za radove uvijek mora ostaviti prostora za izmjene, jer se ta~no stanje podru~ja koje se sanira ne zna dok se ne skine bar prvi sloj asfalta. Krajnji rok za zavr{avanje obnove mosta je prvi juni. Trenutno most sanira petnaestak ljudi, koji su raspore|eni kako na mostu, tako ispod njega, na konstrukciji. Radovi se ne prekidaju ni vikendom, s tim da se dnevno radi oko deset sati i do sada nije bilo odstupanja od ove {eme. - Mi smo na~elno zadovoljni poslom, ali moram naglasiti da su u pitanju radovi bez avansa, a i pla}anje kasni. Most je nemogu}e raditi ukoliko nemamo

Za vozila slobodan od 1. juna

Jo{ nije postignut dogovor SPUS-a i BH Telecoma

Kupovina laptopa na ~ekanju
Ka{njenje isplate ote`ava nabavku materijala, ka`u u firmi IN

materijal, istakao je Nedim ^ehaji}, direktor firme IN. Da bi se makar pje{aci kretali standardnim putem, u prvoj fazi rada je bio slobodan sa lijeva, a sada je to pje{a~ka staza mosta sa desne strane. Mla|i su ovo iskoristili na najbolji mogu-

}i na~in tako {to su zatvoreni dio ceste tokom no}nih sati pretvorili u mjesto za rolanje i vo`nju bicikla. Da li }e radovi, ali i isplata i}i kao do sada, osta je da se vi di. Sred stva za obnovu su osigurana u bud`etu Direkcije za ceste KS-a. D. I.

Povodom obilje`avanja Dana Kantona Sarajevo

Ekipa NVO Svjetlo
u~estvovala na turniru
Nevladina organizacija NVO Svjetlo je povodom obilje`avanja dana Kantona Sarajevo u~estvovala na nogometnom turniru, koji je odr`an proteklog vikenda. Utakmice su se odr`ale na otvorenom terenu JU Terapijska zajednica Kampus u Rakovici. Na turniru je u~estvovalo oko 48 ekipa, s tim da se uglavnom radi o ekipama koje predstavljaju javne ustanove i kompanije sa podru~ja Kantona Sarajevo. Prva utakmica je odigrana protiv JU KCUS dok je posljednja revijalna, protiv JU Terapijska zajednica Kampus. U~eNogometna ekipa NVO Svjetlo

Realizacija projekta “Laptopom u svijet znanja i biznisa” ko, ji je prije godinu pokrenuo Studentski parlament u saradnji sa BH Telecomom, nikako da po~ne. Kako nam je kazao Ahmed Nurkovi}, predsjednik SPUS-a, jo{ se ~eka odgovor od ove kompanije da li }e se krenuti sa kupovinom laptopa koje }e studenti mo}i uzeti po povoljnim cijenama. Rije~ je o dvije vrste laptopa, od kojih bi jedna, zahtjevnija tipa, bila namijenjena isklju~ivo studentima tehni~kih fakulteta.

- Zvali smo nekoliko puta BH Telecom, ali nikakvog odgovora nismo dobili, tako da ne znam da li }emo od njih kupiti laptope ili }emo saradnju uspostaviti sa drugim firmama. Do sada nam se javilo nekoliko distributera ra~unarske opreme koji su spremni da sa nama sara|uju, tako da }emo u narednom periodu vidjeti sa rektorom {ta }emo i kako }emo, da li }emo ~ekati BH Telecom ili }emo i}i u aran`man sa drugim firmama. Previ{e je pro{lo vremena, kazao nam je Nurkovi}. E. A.

Isklju~enja struje
{}e ~lanova ove organizacije se odvija i u okviru kampanje “Bu|enje sa prolje}em 5” koja ima za cilj da kroz u~e{}e u javnim doga|ajima pobolj{a dru{tvenu prihvatljivost osoba s umanjenim sposobnostima.
D. I.
Zbog radova na energetskim postrojenjima, bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Drozgometva 1, 2, 3, Bijambare, Grivi}i 1, 2, 3, Granit naselje, Gornja Luka, Gornje Luke 2, Gornja Bio~a 1, 2, Donja Luka, Donja Bio~a, Buturovi}i, Reza~eva, Vran~i}i, Trebe~aj, Sabanci, Sabanci 2, Had`i}i bare, Ribari}i, PTT Krivajevi}i, Krivajevi}i, Krivajevi}i 2, Na zorova, Malinovac, Luke 3, Ko{}an, od 8.30 do 16 Ho{in brijeg, od 12 do 13.30 Fehima ^ur~i}a 1, Skenderija, od 8.30 do 15.30 Kasindolska 3, [oping centar 1, Vreoca, Kobilja Glava 1, od 9 do 10.30 ^obanija 3, Kre{evljakovi}a 2, od 10.30 do 12 ^obanija 1, 2, od 9 do 12 Bojnik 3, od 13.30 do 15 Fehima ^ur~i}a 2, Skenderpa{ina, od 8 do 16 Srednje 1, Rije~ica 2, od 8 do 15.30 sati Saf vet-bega Ba{agi}a.

20

SARAJEVSKA HRONIKA

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Inspekcija provjerila legalnost postavljenih bilborda

Ministar prometa Haris Luli}

U junu tende

RADOVI
Firmi Metromedia odobreno postavljanje panoa

Metromedia zatra`ila

urbanisti~ku

Za sporne posjede osigurano 8,5 miliona maraka i sredstva su operativna Pregovori sa privrednicima u Zvorni~koj ulici i predstavnicima Dalasa
Zgrada na trasi ju`ne longitudinale je najmanji problem jer su svi stanari pristali da im se napravi nova i plati privremeni smje{taj dok to bude gotovo. I na Stupu smo zaokru`ili finansijsku konstrukciju kada su u pitanju imovinskopravni odnosi, postigli smo dogovor sa ve}inom vlasnika, ka`e za Oslobo|enje ministar prometa i komunikacija KS-a Haris Luli}. - Tu se radi o dvije stvari, jedna je naknada za gra|evinski objekat, a druga za gra|evinsko zemlji{te. U po~etku su se gotovo svi slo`ili sa naknadom za gra|evinski objekat jer su to procijenili vje{taci gra|evinske struke i tu su otprilike cijene od pet do deset posto u ravni sa ostalim objektima. Me|utim, spor je bio oko zemlji{ta, po kojoj cijeni da se vr{i eksproprijacija i onda se vlasnici nisu slagali sa prvom procjenom vje{taka gra|evinske struke. Izvr{ili smo dodatna vje{ta~enja, izlazili su i ~lanovi op}inskih komisija i mislim da sada imamo zadovoljavaju}u cijenu. Novac obezbje|ujemo iz kreditnih sredstava koja se nalaze u bud`etu KS-a kao na{e u~e{}e u projektima ju`ne longitudinale, Stupske petlje i prve transverzale, uz pla}anje PDV-a. Pro{le godine smo za eksproprijaciju obezbijedili dva miliona, a ove 8,5 mili-

saglasnost
Na zahtjev prodekana Akademije likovnih umjetnosti Sr|e Hrisafovi}a, koji je tra`io od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da provjeri ispravnost postavljanja reklamnih d`ambo-panoa na Obali Maka Dizdara, ova ustanova obavila je inspekcijski nadzor, prilikom ~ega je ustanovila da je rje{enjem Gradske uprave Sarajeva dru{tvu Metromedia d.o.o. odobreno kori{tenje priobalnog pojasa rijeke Miljacke za postavljanje panoa. Iz inspekcije ka`u da se nakon pravosna`no done-

senih rje{enja ova firma obratila nadle`noj slu`bi Op}ine Centar za izdavanje urbanisti~ke saglasnosti. - S obzirom na to da se radi o za{titnom pojasu lokalne ceste Obala Maka Dizdara, koja je odre|ena kao lokalna cesta od interesa za op}inu Centar, nadle`nost za kontrolu postavljanja reklamnih panoa izme|u mostova Skenderija i ^obanija imaju gradski i op}inski komunalni inspektor, kao i op}inski urbanisti~ko-gra|evinski inspektor, naveli su iz inspekcije. E. A.

Knjige za ilid`anske biblioteke
S ciljem pobolj{anja bibliote~kog fonda biblioteka osnovnih i srednjih {kola i institucija Ilid`e u ~ijem sastavu djeluju biblioteke, Op}ina Ilid`a je provela akciju doniranja knjiga. Bibliotekama u jedanaest osnovnih i dvije srednje {kole, biblioteci Javne ustanove za kulturu, sport i rekreaciju Hrasnica - Ilid`a i bibliote~kom odjeljenju Ilid`a Javne ustanove Biblioteka grada Sarajeva podijeljeno je 580 knjiga i 46 naslova {kolske lektire, beletristike do stru~ne literature, uglavnom bosanskohercegova~kih autora. Nabavku je finansirala Op}ina Ilid`a.

Luli}: Dogovori sa vlasnicima spornih posjeda

Prva transverzala: Od Vogo{}e ka Alipa{inoj
Prva je veoma interesantna i krenut }emo u pregovore. Zavr{ili smo projektovanje tunela i mo`emo promijeniti fazno izvo|enje. Bio je plan da se ide od @eljezni~ke stanice do tunela u Barama, imamo velike probleme sa imovinskopravnim odnosima na toj dionici do Vele{i}a. Zbog ubrzanja realizacije projekta, a po{to EBRD zahtijeva da se rade cjeline, ne da radimo po stotinu metara, tako i ovdje moramo krenuti i zavr{iti sve do Alipa{ine ulice. Ako to ne uspijemo, zbog nerije{enih odnosa na toj lokaciji, iako radimo paralelno rje{avanje ovdje i na Stupu, krenu}emo obrnutim tokom iz Vogo{}e prema Alipa{inoj ulici, imamo samo tunel i samo malo spornih posjeda na njegovom ulazu i izlazu. Tunel je isprojektovan i mo`emo izmijeniti to fazno izvo|enje.

Bibliotekama podijeljeno 580 knjiga

Zahvaljuju}i Op}ini Ilid`a i prijateljima NVO Svjetlo

Odlazak na
liditetom iz ostalih evropskih dr`ava, uklju~uju}i i Bosnu i Hercegovinu. Iz organizacije NVO Svjetlo u~estvuje pet osoba s umanjenim sposobnostima, koje su u stanju socijalne potrebe. Prikupljanje sredstava za odlazak je trajalo dosta dugo, ali je zavr{eno zahvaljuju}i Op}ini Ilid`a i prijateljima koji su u jednoj kompaniji koja se bavi naftnim derivatima prikupili 1.400 KM, kompanija Sinalco donirala je osvje`avaju}i napitak, a Kreis hranu. Pozajmicom su se obezbijedila sredstva kako bi se platio prevoz i no}enje u Klagenfurtu.

festival Inclusia 2012.
Osam ~lanova NVO altruista Svjetlo bilo je na putovanju u Klagenfurtu, gdje su u~estvovali na Me|unarodnom festivalu osoba sa i bez invaliditeta Inclusia 2012, koji se odr`ava pod pokroviteljstvom predsjednika Austrije dr. Heinza Fishera. Festival Inclusia je u Klagenfurtu ve} postao tradicija, a pro{le godine na njemu je u~estvovalo 1.200 osoba iz osam evropskih dr`ava. Na ovom festivalu je planirano da ~lanovi kroz interaktivne radionice plesa, sporta, kuhanja, svirke, izra|ivanja predmeta od gline upoznaju osobe s inva-

Osam ~lanova putuje u Klagenfurt

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

21

o projektima gradskih saobra}ajnica

276-982

ri, od septembra
Stupska petlja imat }e i pothodnike za pje{ake Ku}e na Stupu koje }e se morati ukloniti

VA@NIJI TELEFONI

ona maraka, isti~e ministar Luli}. Prema Luli}evim rije~ima, ve} se ide u kreditnu realizaciju, dva miliona su operativna, a jo{ tri }e to postati po~etkom juna.

45 dana
- [to se ti~e sporazuma, uglavnom idemo na njih, ne na sudska ro~i{ta, puno je lak{e i br`e, a i ljudima je u interesu da te stvari {to prije rije{imo. Ve} radimo na terenu, Zavod za izgradnju je sa op}inama pripremio dokumentaciju i sporazume. [to se ti~e dinamike odvijanja radova, o~ekujem da }e do kraja maja biti raspisan tender ili u junu, za dostavu ponuda za radove na ju`noj longitudinali, dakle, ovoj trolejbuskoj trasi i na Stupskoj petlji i XII transverzali. I}i }e vremenski zajedno na me|unarodni tender, a mislim da treba o~ekivati da on bude razbijen po lotovima. Prvi korak na ju`noj longitudinali je od Vrbanje do rondoa u Hrasnom. Me|unarodni tender traje 45 dana, EBRD mora odobriti tendersku dokumentaciju, kad se to desi, objavljujemo poziv, a kad pristignu ponude i kada izvr{imo evaluaciju, opet {aljemo papire Evropskoj banci za obnovu i razvoj na odobrenje. Tako ja o~ekujem da bi prve ugovore mogli slati EBRD-u na potvr|ivanje u septembru, mo`da i potpisivanje. To je dobro jer se radi pruga, pa je zatvoren

most u Pofali}ima. Zamislite da u jednom momentu zatvorimo i trolejbus i tramvaj, napominje Luli}. Ministar podsje}a da u Sarajevu gra|evinska sezona traje od marta do oktobra, da nismo u klimatskim zonama gdje se mo`e raditi tokom cijele godine. - Onda u avgustu imamo tehni~ke stvari koje je vrlo te{ko raditi na tim temperaturama, poput tramvajske pruge. Alternati-

i da se radi na prolje}e, napominje ministar Luli}. Ono {to je sigurno, kako ka`e Luli}, jeste da }e se na Stupu raditi i objekat, vijadukt, pothodnici za prilazak stanici, pristupi za pje{ake i tu ima stvari koje se mogu raditi i preko zime.

Obe{te}enja
- Rje{avamo objekte u Zvorni~koj ulici, odr`ano je nekoliko sastanaka, vidje}emo koje rje{e-

A transverzala
Kada je rije~ o cesti koja }e biti veza grada sa Aerodromom, ministar Luli} ka`e da je revidiran projekat a-transverzale. - Ima problema zbog denivelacije i pristupnih puteva, nekoliko objekata bi ostalo isklju~eno u ovoj prvoj fazi, a tra`e se sredstva i na~ini da se to rije{i kako bi po~ela realizacija. Novac smo predvidjeli u Direkciji za ceste, planom ljetnog odr`avanja i izgradnje saobra}ajnica, isti~e Luli}. va je da ne radimo ni{ta, na {to ja ne}u pristati. O~ekujem da, ako u septembru budu potpisani ugovori, u ovoj godini krenu i radovi. Sad, kako }emo se odlu~iti za ju`nu longitudinalu, ho}emo li napasti odmah cijelu dionicu ili }emo raditi po sekcijama, vjerovatno }emo uraditi dio sa Vrbanje i po~eti rondo u Hrasnom kako bismo zavr{ili cjeline, da ne ostavljamo to raskopano tokom zime. Ovo sve pri~am bez zgrade, i}i }e se s obje strane do nje, a ona da bude sam predmet nje izabrati jer imamo prepreke u vidu regulacionih planova. Zainteresovani su i na~elnik Op}ine Novo Sarajevo i privrednici Zvorni~ke, kao i ministarstva prometa i prostornog ure|enja, pribli`avamo se rje{enju. Zavod za planiranje nam poma`e u tome, razgovara se i sa predstavnicima Dalasa zbog objekta na Stupu. Kako imam informaciju, Zavod za izgradnju je trebao organizovati sastanak sa direktorom Dalasa, on je bio na slu`benom putu, a nadam se da }e on

uslijediti u narednom periodu. Oni su na samoj trasi isklju~ne trake prema Ilid`i. Mislim da }e se i tu na}i rje{enje. Puno nam je pomoglo to {to je federalna Direkcija autocesta pokrenula izmjene Zakona o eksproprijaciji na federalnom nivou, {to je pro{lo oba doma i {to je usvojeno, jer je olak{alo mnoge stvari koje su uslovi EBRD-ovih kredita. Mora se ~ovjeku koji je godinama na toj trasi ponuditi neko obe{te}enje. Sve vrijeme je bilo pitanje jesu li ti objekti u postupku legalizacije, imaju li ikakve papire, a sa druge strane, to rje{ava lokalna zajednica. Razgovaramo sa lokalnom zajednicom, pa imaju prvostepeni i drugostepeni postupci... Sada ne ~ekamo godinama kao {to je bio slu~aj sa zapadnim prilazom, podsje}a Luli}. Ministar saobra}aja napominje kako je na sjednici Skup{tine donesena odluka kojom je potvr|en okvirni plan o preseljenju ljudi sa trasa cesta, {to je uslov EBRD-a, ali da im se mora ponuditi neka naknada. - Banka ne ulazi u odre|ivanje visine naknade, ali ta pravila moramo ispo{tovati. Otko~ili smo taj mehanizam dogovora sa ljudima, nema problema izuzev ako neki zahtjevi budu nerealni, tada ne}emo insistirati na razgovoru, ako treba, i}i }emo i na sud, zaklju~uje Luli}.
J. MILANOVI]

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

4 4

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45, 22.00 i 22.50, Copenhagen 22.00

Odlasci:
Istanbul 6.15,14.40 i 16.15, Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Zurich 7.30, Oslo 9.15, Munich 13.05 i 13.10, Copenhagen 14.15, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beo grad 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et-

AVIONI Dolasci:
Ancona 8.15, Oslo 8.35, Beograd 11.00 i 21.55, Is tan bul 12.00, 13.40 i 21.50, Munich 12.25, Zurich 12.50, Ljubljana

vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko sva-

kim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

22

KULTURA

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Salim Obrali} izla`e u Sarajevu

Po~itelj i zimi i ljeti
Radovi Salima Obrali}a u kojima se vidi ambijent srednjovjekovnog i orijentalnog grada usje~enog u planine, a pod kojim vijuga rijeka, okru`ena poljima i ba{~ama, centripetalnom silom uvla~e promatra~a i intenzivno ispunjavaju sva njegova ~ula, smatra Aida Abad`i} - Hod`i}
Salim Obrali}
Foto: D. TORCHE

I novi radovi
Pejza`i koji postaju stvarniji od realnosti

Obrali} je ve}i dio svojih radova posvetio Po~itelju. Prvobitna postavka bit }e upotpunjena novim radovima koje je umjetnik u me|uvremenu napravio. Izlo`ba je neka vrsta kompilacije radova koji su nastajali tokom 34 godine, koliko se ovaj umjetnik bavio Po~iteljem. Slike su nastajale od 1978. do 2011. ji od realnosti. O svojoj “prvoj ljubavi” - Po~itelju, Obrali} nam je nedavno ispri~ao: - Prvi put sam se sreo sa Po~iteljem davne 1964, jo{ kao srednjo{kolac, |ak Srednje umjetni~ke {kole. Zavod za za{titu spomenika kulture tra`io je u~enike koji }e u~estvovati u restauraciji okruglih slika u obnovi po~iteljske Medrese. Okrugle slike su bile vrlo ~udne za islamski objekt. Tada jo{ nije pro{ao ni autoput, niti postojala Kolonija. Kasnije sam, 1974, dolazio kao student da radim u Koloniji studenata postdiplomskih studija iz cijele biv{e Jugoslavije. Ova dva boravka su me na neki na~in povezala sa Po~iteljem, a 1978. kupio sam ku}u i otvorio atelje. Otada traju kontinuirani dolasci. Bavljenje po~iteljskim motivima predstavlja zna~ajan dio u mom radu. Interesovanja je bilo raznih, ali najvi{e onih koja su vezana za Po~itelj, naro~ito u slikama, crte`ima i pastelima... Ve} ranije sam izlagao te radove. I dan-danas sam u tom motivu. I sada slikam, premda imam i druga interesovanja, ali Po~itelj ostaje zna~ajna inspiracija.

“Po~itelj, i zimi i ljeti” simboli~an je na, ziv izlo`be djela na{eg poznatog umjetnika Salima Obrali}a, koja }e biti otvorena u srijedu, 9. maja, u 19 sati u Galeriji Bo{nja~kog instituta. Mnogi }e se sjetiti da je Obrali} u prostorijama divanhane, galerije i avlije po~iteljske Kolonije u septembru pro{le godine predstavio oko 35 radova vezanih za Po~itelj. I to djela koja su nastala u svim godi{njim dobima od 1978. do 2011. Velika ljubav prema ovom drevnom gradi}u inspirisala je prof. Obrali}a na kontinuitet u stvaranju, a slike zasigurno predstavljaju vje~no svjedo~anstvo de{avanja na tom prostoru.

Ispunjava sva ~ula
Posjetitelji izlo`be u Sarajevu }e do septembra mo}i u`ivati u 31 djelu ovog velikog umjetnika. Radi se o radovima u ulju

(uklju~ene su i dvije skulpture), koji su nastajali dugi niz godina bavljenja motivom Po~itelja, kako i sam naziv izlo`be nagovje{tava. “Obrali} vi{e od trideset godina ustrajno propituje kako taj prostor oblikuje i utje~e na njegovu (s)likovnu poetiku” is, ti~e Aida Abad`i} - Hod`i} u tekstu koji prati izlo`bu. “Radovi Salima Obrali}a u kojima se vidi ambijent srednjovjekovnog i orijentalnog grada usje~enog u planine, a pod kojim vijuga rijeka, okru`ena poljima i ba{~ama, centripetalnom silom uvla~e promatra~a i intenzivno ispunjavaju sva njegova ~ula” (Aida Abad`i} - Hod`i}). Dugotrajnost bavljenja motivom Po~itelja uslovila je djela koja prikazuju razli~ita godi{nja doba, kao i njihove smjene vidljive na pejza`ima koji postaju stvarni-

O umjetniku
Salim Obrali} ro|en je u Maglaju, 1945. Srednju {kolu za primijenjene umjetnosti u Sarajevu zavr{io 1965, a Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu 1971. Postdiplomske studije slikarstva zavr{io na istoj akademiji, u klasi profesora Mladena Srbinovi}a 1974. ^lan ULUBiH-a od 1972. Redovni je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Iza sebe ima vi{e od 30 samostalnih izlo`bi u BiH i regionu, a izlagao je i na brojnim kolektivnim izlo`bama. Dobitnik je niza nagrada i priznanja Mr. S. za svoj umjetni~ki rad.

Promocija knjige u Gora`du

Ko to pi{e pri~u bez junaka

Knjiga poezije mlade pjesnikinje Amine Efendi} {tampana je posthumno, dvije godine nakon smrti, simboli~no na njen 23. ro|endan
Rijetko vi|ena promocija knjige u posljednje vrijeme dogodila se u Gora`du. Iako je planirana u maloj sali Centra za kulturu, zbog velikog broja zainteresovanih, promocija knjige poezije “Ko to pi{e pri~u bez junaka” autorice Amine Efendi}, po, mjerena je u veliku salu. Knjiga je {tampana posthumno, dvije godine nakon smrti mlade pjesnikinje, simboli~no na njen 23. ro|endan. Pred du{u mlade pjesnikinje prou~ena je Fatiha, pred sami po~etak promocije. - Ko to ve~eras bez pjesnika, pominje pjesmu? Ko ve~eras doziva nedosanjane snove, odsanjane stvarnosti? Ko to ve~eras krade osje}aje ostavljene tamo da svima budu nadohvat du{e? Ovo su pitanja, Amina, koja ve~eras ne bismo `eljeli da nam postavi{. Jer znamo, kako mi u Bosni ka`emo, “bona ne bila” da nas kroz svoje pjesme , ve~eras prati{. Pa kad je tako, hajde da krenemo ovu pri~u iz po~etka. Mi, ve~eras pominjemo tvoju pjesmu, ostvarujemo tvoje, ali i na{e, nedosanjane snove i krademo ti osje}aje jer }emo s njima biti bogatiji, jer je tvoja du{a bila ba{ onako, sva dobra. Gledamo ve~eras tvoju knjigu. Nije ti jedina. Sva{ta smo se mi od tebe dobrog nagledali. Pa iako si ti tamo, a mi ovdje, pro{la si ve}inu nas sa onim {to si iza sebe ostavila. U~enik generacije u osnovnoj i srednjoj {koli, pa odli ~an stu dent Sa ra jev skog univerziteta, urednik {kolskog lista, pa rad na re`iji dvije pozori{ne predstave. Vidi{, tvoja pri~a ima junaka, ovim je rije~i ma po ~e la pro mo ci ja, a o knjizi su, emotivno, duboko, potresno govorili i njeni pro-

Velika sala Centra za kulturu bila pretijesna za sve zainteresovane za promociju

mo to ri Sel man Sel ha no vi} i Bajro Perva. Poeziju Amine Efendi} govorili su njeni prijatelji, a pjesme ne}e vi{e ostati zaklju~ane u mobitelima niti skrivene na papiri}ima. One su u knjizi ~iji su izdava~i dvije {kole koje je poha|ala, O[ “Husein ef. \ozo” i MS[ “Enver Pozderovi}” .

- Ne zamjeri. Svako je od nas ve~eras ponio bogdu tvoje emocije. Zna{ ti nas, ljubomorni smo na bolje i ho}emo biti takvi. Mo`da je to i dobro. Jer samo tako mo`emo da se nadamo kako }emo jednoga dana biti tamo gdje si danas ti. U vje~nom `ivotu okru`eni Njegovom milo{}u, poru~eno je sa promocije.

- Nakon njene smrti u ku}i smo prona{li pjesme na papiri}ima, u mobitelu, tamo gdje ih je ~uvala, i to je ono {to nam je ostavila u amanet. To nam je `eljela poru~iti. Mi smo ponosni roditelji jer nas je svakog dana usre}ivala, od ro|enja do momenta kad je preselila, kazao je njen otac A. H. Hamed Efendi}.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

KULTURA

23

Bh. studenti u Cité internationale des arts u Parizu

Pariz je ku}a umjetnosti
U Me|unarodnom centru za umjetnike u prijestolnici Francuske, koji postoji od 1965, bh. studenti imaju na raspolaganju besplatan boravak tokom ~etiri mjeseca u godini
Bh. umjetnica Snje`ana Delmi} - [otra upravo je zavr{ila dvomjese~ni boravak u Parizu i pri~a nam o svojim iskustvima, o susretima sa umjetnicima iz cijelog svijeta, o tehni~kim problemima sa kojima se susrela koriste}i prednost ovog anga`mana, o tome da ovu izuzetnu mogu}nost o kojima sanjaju mnogi umjetnici BiH nije koristila punih dvadeset godina.

Znam da }u ponovo do}i
Ka`u da Pariz nije vi{e prijestolnica umjetnosti, da mu primat uzimaju Berlin, New York... [ta Vi mislite i kakvu ste sliku dobili tokom boravka, pitamo na{u umjetnicu: - Pariz je bio i osta}e Pariz, odavde je sve krenulo! Za mene je on vje~ita inspiracija, naravno da i drugi gradovi povremeno mogu biti “ja~i” ali Pariz je ku}a , umjetnosti otvorena svim umjetnicima svijeta. Znam da }u ponovo do}i, optimisti~na je Snje`ana Delmi} - [otra.
Bh. umjetnica Snje`ana Delmi} - [otra sa novim prijateljima

Vje~ita inspiracija
Smje{ten u srcu Pariza, na obalama Sene, nasuprot otoku St. Louis, Cité internationale des arts, tokom je svog postojanja ugostio hiljade studenata iz cijelog svijeta, od slikara, pisaca, fotografa, plesa~a... Ogroman kompleks razdijeljen je u garsonijere od 50 kvadratnih metara, umjetni~ke studije, galerije… Biv{a Jugoslavija je raspolagala sa ~etiri takve garsonijere i mnogi umjetnici su koristili to pravo. Poslije raspada Jugoslavije, BiH ovdje nije imala svog stanovnika. Njen posljednji stanovnik iz BiH bila je umjetnica Maja Bajevi}. Nedavno, pukim slu~ajem u ULUBiH-u saznali su za tu mogu}nost, te me|u prvima koji su do{li bila je Snje`ana Delmi} - [otra, nastavnica umjetnosti, ina~e studentica na masteru u klasi profesora Mustafe Skopljaka na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Delmi} - [otra je skulptorka i istra`uje promjenu svjetlosti u skulpturi. U Pariz je do{la kao slikarka i dvomjese~ni boravak je izrodio oko trideset platana na ulju, a njen stil je apstraktno slikarstvo. - Kad sam stigla u ovaj studio, gledali su me bijeli zidovi, budili u meni neka depresivna stanja, sje}anja na izgubljene prijatelje, tako da sam odmah po~ela slikati, i to sa vrlo `ivim bojama, `utom, zelenom, crvenom, da bih ovom prostoru dala boje i `ivot. A poslije sam upoznala tako

Umjetnici cijelog svijeta `ive poseban `ivot razmjenjuju}i umjetni~ka, ali i `ivotna iskustva

drage ljude iz cijelog svijeta i ovo je nezapam}en do`ivljaj. Od Afrike, cijele Evrope do Sibira umjetnici cijelog svijeta `ive jedan poseban `ivot, razmjenjuju}i svoja umjetni~ka, ali i `ivotna iskustva. ^uju se svi jezici i bez obzira na ~injenicu da li dobro govorite engleski ili francuski, svi se nekako razumiju. Na taj na~in sam sklopila sjajna prijateljstva i desetak umjetnika je spremno do}i ve} ovog ljeta u Po~itelj, u umjetni~ku koloniju, po-

~inje svoju pri~u Delmi} - [otra. Prolaze}i dugim hodnicima, ~itam natpise na vratima, uglavnom oznake za razna ministarstva, ve} u bojazni da sam zalutala, sti`em do vrata na kojima pi{e Slovenija - BiH. Naravno, postavljam joj neizbje`no pitanje o mogu}nosti kori{tenja ove garsonijere za bh. studente. Oznaka BiH na vratima pobu|uje pa`nju i radost. - To sam ja ~im sam stigla dodala, jer ova garsonijera pripada na{oj dr`avi i studenti umjetnici

iz BiH imaju pravo da je koriste tokom ~etiri mjeseca. U ULUBiH-u su saznali za tu mogu}nost i ja sam podnijela zahtjev i do bi la po zi ti van od go vor. Me|utim, nije sve tako jednostavno i mo`da je ovo prilika i da se ka`e da tokom 20 godina ovdje nije bio niko iz BiH i da tro{kovi odr`avanja u tom periodu nisu izmireni, pa sam se na{la u situaciji da moram platiti 900 eura po napu{tanju garsonijere. To su, dakle, problemi koje bi trebalo rije{iti na odgovaraju}em nivou, kako bi u budu}nosti ostali mogli koristiti ovu mogu}nost. Ipak, imati jedan studio na raspolaganju u gradu umjetnosti, izuzetna je pogodnost. Da ne spominjemo mogu}nosti me|ukulturalne razmjene, dodaje Delmi} [otra i nastavlja pri~u.

Otvoreni studiji
- Ja vam `ivim kao moja baba, koja je govorila da se nikad ne}e rije{iti torbi, do{la je iz Ukrajine, kad je Staljin trebao do}i na vlast. Ja hodam stalno od Plo~a, gdje ra-

dim u {koli do Sarajeva, gdje studiram, a evo me sad i u Parizu. Ina~e, ro|ena sam u Sarajevu, Akademiju zavr{ila u Mostaru, a i sad studiram u Sarajevu. Ovo putovanje u Pariz me je obogatilo i kao umjetnika i kao ~ovjeka. I moj profesor Halil Tikve{a davno je ovdje boravio. Tu sam upoznala i jednog pisca Tibora Husara, koji upravo pi{e knjigu o historiji ovog sitea, sa pri~ama o umjetnicima koji su ovdje `ivjeli. Ina~e, tokom boravka, prire|ujemo izlo`be u ovim prostorima. Naime, postoje dvije mogu}nosti, prva je “otvoreni studiji” to su ove , na{e garsonijere koje se pretvore u galerije i otvorene su svima. Tu su i lijepa dru`enja unutar samog sitea, a mogu do}i i prijatelji izvana kao publika. Zatim, postoje pravi galerijski prostori, koji se unajmljuju i to je idealna prilika za postavke izlo`bi. Bilo bi prekrasno kada bismo mogli tu organizirati izlo`bu na{ih bh. umjetnika, ka`e sa entuzijazmom Snje`ana Delmi} - [otra.
Zdenka BRAJKOVI]

Izlo`be u Zvorniku i Derventi

Multioriginali
i BANjALOOK 3
U Narodnoj biblioteci i Muzejskoj zbirci u Zvorniku otvorena je izlo`ba “Multioriginali iz fundusa Muzeja savremene umjetnosti RS-a” u organizaciji ovog ba, njalu~kog muzeja. “Multioriginali” predstavljaju reprezentativne primjere iz zbirki grafike sedme i osme decenije XX vijeka i novih medija nastalih tokom posljednjih deset godina na prostoru Bosne i Hercegovine i regiona. Izlo`ba je rezultat saradnje kustoskog tima i pedago{kog odjeljenja Muzeja, koje od 2006. putuju}im izlo`bama prezentira bogati fundus ove institucije, a nakon Srpca, Dervente, Fo~e, Novog Grada, Modri~e, Ugljevika, Bjeljine, Doboja stigla je i u Zvornik. U Centru za kulturu Derventa otvorena je izlo`ba BANjALOOK 3, koja je nakon banjalu~ke postavke u februaru predstavljena i publici u Srpcu. Projekt BANjALOOK 3 objedinjuje radove grafi~kih dizajnera RS-a koji su se prijavili za u~e{}e na izlo`bi, putem javnog poziva, koji je raspisao Muzej savremene umjetnosti RS-a. Me|u njima su radovi grafi~kih dizajnera iz Banje Luke, ali i Trebinja, Bijeljine i Doboja (Novak Demonji}, Sa{a \or|evi}, Sa{a Vasi}, Neboj{a \umi}, Goran Jankovi}, Dejan [ijuk, Desimir Milji}, Vladimir Kosi}, Nenad Stoki}, Ljubomir Todorovi}... ). Posthumno su pridru`eni radovi trojice autora (Branko [esti}, Slobodan Draga{ i @arko Kecman), koji imaju poseban zna~aj i prepoznatljivost u vizuelnom identitetu Banje Luke.

24

OGLASI

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

Veli~anstvena proslava prve titule prvaka u Zenici

Ko{arka{ice ^elika
Fudbal @eljo ovjerava titulu na Grbavici Intervju Ibrahim Hasanbegovi}

ponos grada
Rukomet Tri ekipe za titulu
Foto: Muhamed TUNOVI]

26

OSLOBO\ENJE

FUDBAL

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

Sarajevo - Zrinjski 2:0 (2:0)

Krpi} i Husejinovi} pogodili za pobjedu
Najbolji pojedinac sino}njeg me~a bio je Said Husejinovi}, koji je asistencijom za Krpi}a i pogotkom u fini{u prvog poluvremena pokazao majstorstvo i pru`io ogroman doprinos tre}oj uzastopnoj pobjedi bordo sastava
Stadion "Asim Ferhatovi} Hase" na Ko{evu. Gledalaca 4.000. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje) - 6, pomo}nici: Momir [irko (Banja Luka) i Sreten Udovi~i} (Prijedor). Strijelci: 1:0 Krpi} (41), 2:0 - Husejinovi} (45). @uti kartoni: Husi}, Sesar (Sarajevo), Marjanovi} (Zrinjski). SARAJEVO: Adilovi} 6, Torlak 6,5, Zrnanovi} 7, Tatomirovi} 6, Belo{evi} 6,5, Trebinjac 6,5 (od 78. Matko -), Husi} 6,5 (od 64. ^omor 6), Sesar 6,5, Husejinovi} 8 (od 72. Bajraktarevi} -), Haski} 6, Krpi} 7,5. Trener: Dragan Jovi}. ZRINJSKI: Melher 6, Bibi} 6, Are`ina 5,5 (od 46. Beki} 6), Ive{i} 5,5, Marjanovi} 6, Pehar 6, Kri{to 5,5 (od 74. Dre`njak -), Stojki} 6, Popovi} 5,5, Radelji} - (od 30. Lame{i} 5,5),Ani~i} 5,5. Trener: Dra`enko Bogdan. Fudbaleri Sarajeva savladali su Zrinjski sa 2:0 u posljednjoj utakmici 26. kola Premijer lige BiH i osvojili va`ne bodove u borbi za plasman na evropsku scenu. Najbolji pojedinac sino}njeg me~a bio je Said Husejinovi}, koji je asistencijom za Krpi}a i pogotkom u fini{u prvog poluvremena pokazao majstorstvo i pru`io ogroman doprinos tre}oj uzastopnoj pobjedi bordo sastava. Zbog toga je nagra|en dugotrajnim ovacijama publike na na{em najve}em stadionu. Tim sa Ko{eva imao je inicijativu od po~etka duela protiv plemi}a koji su se opredijelili za defanzivu. [ut Trebinjca u osmoj minuti sa 20 metara zavr{io je pored gola. U 23. minuti Belo{evi} je ubacio iz slobodnog udarca sa desne strane, a Torlak glavom pucao pored gola. Doma}in je uputio prvi udarac u okvir gola u 32. minuti preko Husejinovi}a, ~iji je poku{aj iz slobodnjaka sa velike udaljenosti golman gostiju Melher lagano zaustavio. U 41. minuti Husejinovi} je povukao loptu, oslobodio se dvojice protivni~kih igra~a i sa lijeve strane centrirao, a Krpi} je preciznim udar-

Zaslu`eno slavlje fudbalera u bordo dresovima

Foto: D`. KRIJE[TORAC

cem sa 10-ak metara iskosa sa desne strane savladao Melhera, postigav{i drugi prvenstveni gol u dresu aktuelnog viceprvaka na{e zemlje. ^etiri minute kasnije Husejinovi} je ponovo potvrdio da }e biti veliko poja~anje Sarajeva. Povukao je loptu, prevario odbranu mostarske ekipe znala~kim driblinzima, u{ao u

kazneni prostor i zakucao loptu u mre`u za odu{evljenje doma}ih navija~a. Nastavak je donio nekoliko {ansi na obje strane, ali bez promjene rezultata. U 54. minuti Haski} je iza{ao ispred Melhera, no akcija je zavr{ila samo kornerom za doma}e. Dvije minute kasnije nakon uba~aja Krpi}a sa desne strane, Has-

ki}ev udarac glavom sa pet metara bio je neprecizan. Gosti su imali najbolju {ansu u 57. minuti kada je Marjanovi} uposlio Beki}a, koji je pucao glavom, a Zrnanovi} izbacio loptu sa gol-linije. Melher je odbranio {ut Husi}a sa 25 metara u 63, dok je na drugoj strani u 86. minuti Ive{i} slabo zahvatio Z. RA[IDOVI] loptu. BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga 26. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

Slavija - Olimpic 2:2 (0:1)

Bod bitniji gostima
Vukovi su dva puta bili u prednosti, ali su se doma}i oba puta vra}ali u igru. Ipak, snage za kona~an preokret nisu imali
SRC Slavija u Lukavici. Gledalaca: 500. Sudija: Dragan Skaki} - 6,5. Strijelci: 0:1 - Durak (13), 1:1 Ra{evi} (46), 1:2 - \uri} (47), 2:2 Karamati} (55). @uti kartoni: Simi}, Osman, Todorovi}, Papaz, Kova~evi} (Slavija), Bu~an (Olimpic). SLAVIJA: Dujkovi} 6,5, Kramar 6,5, Aleksi} 6,5, Papaz 6,5, Benovi} 6,5, Simi} 6 (od 78. Kova~evi} -), Osman 6,5, Todorovi} 6,5, Ra{evi} 7, Karamati} 7 (od 87. Peljto -). Trener: Vlado ^aplji}. OLIMPIC: Hamzi} 6,5, Bu~an 6,5, Vuj~i} 7, Suljevi} 7, [kalji} 6,5, Vidovi} 6,5, \uri} 7.5 (od 90. Pljevljak -), Durak 7 (od 63. Kapi} 6,5), Smaji} 6,5, Muharemovi} 6,5, Harba 7. Trener: Nedim Jusufbegovi}. Zanimljivu utakmicu u Isto~nom Sarajevu odigrali su Slavija i Olimpic, koji su podijelili bodove. Zavr{ilo je 2:2, mada su gosti u dva navrata imali prednost. Prvo poluvrijeme u potpunosti je pripalo vukovima koji su u vodstvo do{li nakon 13 minuta igre. Nakon jednog kornera najbolje se sna{ao D`enan Durak, koji je glavom matirao golmana doma}ih. Napadi gostiju tu nisu stali pa je

Priznanje za

1. @eljezni~ar 2. [iroki Brijeg 3. Sarajevo 4. Borac 5. Olimpic 6. Zrinjski 7. Zvijezda 8. Vele` 9. Leotar 10. Rudar 11. GO[K 12. ^elik 13. Travnik 14. Slavija 15. Sloboda 16. Kozara

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

20 16 16 15 12 11 10 7 8 9 7 7 8 8 7 3

4 7 4 3 6 9 6 9 6 3 8 8 4 2 2 7

2 3 6 8 8 6 10 10 12 14 11 11 14 16 17 16

60:11 42:14 44:24 35:21 32:21 41:33 30:31 26:29 23:31 26:37 23:32 26:36 34:48 28:54 16:45 14:33

64 55 52 48 42 42 36 30 30 30 29 29 28 27 23 16

Podolskog
Köln je svog reprezentativca Lukasa Podolskog, koji karijeru nastavlja u Arsenalu, odlu~io nagraditi posebnom po~a{}u. Naime, njegov dres s brojem 10 ne}e nositi niti jedan aktuelni niti budu}i nogometa{ Kölna sve dok traje igra~ka karijera 27-godi{njega ljevonogog napada~a. Podolskog je publika na Rhein-Energie-Stadionu, uo~i po~etka utakmice protiv 34. bundesliga{kog Bayerna, toplo pozdravila, a klupski predsjednik Werner Spinner uru~io mu je prigodne poklone. Ipak, na kraju susreta Köln je pora`en, te }e od naredne sezone igrati u cvajti, zbog ~ega su izbili veliki neredi u ovom gradu.

Rezultati GO[K - Zvijezda 2:1 (D`afi} 50, Raji} 53 - Jakovljevi} 79) ^elik - [iroki Brijeg 0:0 Leotar - Rudar 1:0 (Ani~i} 46) Kozara - Travnik 1:2 (Pehilj 5 - Zatagi} 11, Ribi} 60) Vele` - @eljezni~ar 1:2 (Zvoni} 24 - Kvesi} 10, Jamak 74) Sloboda - Borac 0:1 (Kajkut 68) Slavija - Olimpic 2:2 (Ra{evi} 46, Karamati} 55 - Duraka 13, \uri} 47) Sarajevo - Zrinjski 2:0 (Krpi} 41, Husejinovi} 45)

Zanimljiva utakmica u Lukavici

Fotosi: D`. KRIJE[TORAC

tako najbolju priliku u prvom dijelu propustio \uri} u 28. minuti kada je iza{ao sam pred gol Slavije, ali je bio neprecizan. Doma}i sastav je nakon toga krenuo ofanzivnije prema golu protivnika, ali se rezultat do odlaska na odmor nije mijenjao. Drugo poluvrijeme ponudilo je

mnogo toga ve} u prve dvije minute. Tek {to se krenulo sa centra do poravnanja su stigli doma}i fudbaleri. U strijelce se upisao Ra{evi}, ali radost sokolova nije trajala dugo. Naime, ve} u idu}em napadu prednost gostima vratio je \uri}. S obzirom na to da su bodovi

Slaviji itekako neophodni, doma}i fudbaleri su bacili sve karte u napad. To im se isplatilo u 55. minuti, a za novo izjedna~enje pobrinuo se Karamati}, koji je pogodio nakon asistencije Hamzi}a. Do posljednjeg sudijskog zvi`duka rezultat se nije mijenjao, a podjelom bodova jedino gosti A. M. mogu biti zadovoljni.

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

FUDBAL

27
@eljezni~ar je novi prvak BiH

akon pobjede protiv Vele`a u Vrap~i}ima rezultatom 2:1, te remija [irokog u duelu protiv ^elika u Zenici (0:0), @eljezni~ar ~etiri kola prije kraja ima devet bodova prednosti u odnosu na tim sa Pecare.

N

@eljo pro{ao i Vrap~i}e, te na Grbavici slavi titulu

Bez zvani~ne proslave
To zna~i da }e timu sa Grbavice u narednom kolu protiv Slavije trebati pobjeda kako bi i teoretski, tri kola prije kraja, osigurao naslov prvaka na{e zemlje. “Matemati~ki, protiv Slavije imamo priliku da osvojimo titulu prvaka i da u zavr{nicu prvenstva, u kojoj nas o~ekuje i finale Kupa BiH, u|emo rastere}eno” , ka`e nam u uvodu Amar Osim, menad`er novog prvaka Bosne i Hercegovine, te nastavlja: “Nadam se da }e protiv Slavije biti veliki broj navija~a, koji }e do}i da zajedno sa nama proslave titulu prvaka. U~ini}emo sve da pobijedimo tim iz Lukavice i tako zvani~no osvojimo naslov.” Osim dodaje kako u me~u protiv Slavi je ne }e bi ti or ga ni zo va na ni ka kva zvani~na proslava titule, s obzirom na to da je pro{lost pokazala kako se ne treba prerano radovati, te najavljuje veliko slavlje u susretu protiv Kozare na Grbavici. Ina~e, @eljo je u Vrap~i}ima primio gol nakon 1.720 minuta igre, a Adan Gu{o je postao rekorder po broju minuta bez primljenog gola u Premijer ligi. Veteran plavih, naime, nije primio gol 1.180 minuta, {to je 24 minute vi{e od prija{njeg rekorda koji je dr`ao Ibrahim Mujki}. Ipak, uprkos tome, @eljo je slavio protiv Vele`a golovima Kvesi}a i Jamaka, te produ`io niz nepora`enosti u svim takmi~enjima na 31 utakmicu. “Vele` nas je zaista namu~io. Svaki put kad bi nam pri{li golu bilo je opasno, ogometa{i ^elika i [irokog Brijega odigrali su susret bez pogodaka na Bilinom polju u okviru 26. kola Premijer lige BiH. S obzirom na ~injenicu kako igraju ovog prolje}a, crveno-crni mogu biti zadovoljni jer su uspjeli parirati ekipi koja }e sigurno biti viceprvak na{e zemlje i izboriti igranje u Evropi. ^etiri kola prije kraja o(p)stanak u dru{tvu najboljih ne bi trebao do}i u pitanje jer je Kozara ve} otpisana, a Sloboda se nalazi u izuzetno te{koj situaciji jer ima {est bodova manje od zeni~kog premijerliga{a. Upravo ove dvije ekipe se sastaju u narednom kolu na Tu{nju. Ovog prolje}a da podsjetimo, u 11 susreta crveno-crni su osvojili tek sedam bodova.

Od slijede}eg
kola i zvani~no

PRVACI BiH
Nadam se da }e protiv Slavije biti veliki broj navija~a, koji }e do}i da zajedno sa nama proslave titulu prvaka. U~ini}emo sve da pobijedimo tim iz Lukavice i tako zvani~no osvojimo naslov, ka`e menad`er novog prvaka BiH Amar Osim
{to je ~udno, jer smo dominirali cijelim tokom me~a. Od svih utakmica ove sezone, najvi{e smo protiv Vele`a kontrolisali me~, ali oni su u svakom trenutku, kad bi bili blizu Gu{e, djelovali opasno” , ka`e Osim i isti~e kako se u Mostaru osje}ao ugodno, uprkos dobacivanjima sa tribina, kod pobjedonosnog pogotka.

Sjajni Vele`
Trener Vele`a Asmir D`afi} je bio super korektan, kao i svi igra~i. Malo mi je nejasna reakcija publike, ali vjerovatno ni-

su vidjeli da je prekr{aj zaista postojao. Me|utim, navija~i su platili kartu i imaju pravo izraziti svoje mi{ljenje, koje treba po{tovati, ali ovaj put su bespotrebno tro{ili glasove” ka`e Osim, koji je ~estitao , Vele`u na sjajnoj partiji. “Moglo je zavr{iti i remijem da je Oki} pogodio u sudijskoj nadoknadi, ali ostalo je 2:1 za nas, {to je po prilikama mo`da i realan rezultat” zaklju~io je Osim, koji , }e na raspolaganju u utakmici protiv Slavije imati sve igra~e.
J. LIGATA

N

^elik i [iroki Brijeg odigrali susret bez pogodaka

Mati} i Jusi} briljirali
[irokom `elim da osvoji Kup, a nama da {to bolje odigramo u Tuzli i ve} jednom zape~atimo opstanak i okrenemo se mirnijem toku do kraja prvenstva, kazao je Vlatko Glava{
kvalitet i zaustavio brojne akcije [irokobrije`ana sa argentinskim i brazilskim putovnicama, a Mati} skinuo dva zicera kada su protivnici i{li jedan na jedan prema njemu, te ulijevao sigurnost u ekipu. “Mislim da je [iroki uz @elju sigurno na{a najkvalitetnija ekipa. ^estitam im na igri. Vidjela se njihova snaga, posebno na sredini terena gdje su neprikosnoveni. Ali, isto tako moram ~estitati mojim momcima koji su bili dobri, iako su odigrali 0:0. Ponovili smo igru iz Banje Luke. Golman Mati} nam je donio sigurnost u ekipi. Nama preostaje da se okrenemo me~u u srijedu koji igramo sa Slobodom. [irokom `elim da osvoji Kup, a nama da {to bolje odigramo u Tuzli i ve} jednom zape~atimo opstanak i okrenemo se mirnijem toku do kraja prvenstva” , kazao je Vlatko Glava{, {ef stru~nog {taba ^elika, koji je me~

Kara~i} i Malko~evi} objavili spiskove
Juniorska fudbalska reprezentacija BiH igra}e prijateljsku utakmicu sa Albanijom, 8. maja u Tirani. Selektor U19 selekcije na{e zemlje Toni Kara~i} iskoristi}e ovaj me~ za provjeru igra~a za predstoje}i kvalifikacioni turnir elitne grupe za plasman na EP, a koji je na rasporedu od 25. do 31. maja u Hrvatskoj. Na Kara~i}evom spisku su: Kristijan Jajalo, Stefan \aku{i}, Danijel Graovac, Ivan Kukavica, Safet [iv{i}, Armin Sarvan, Adnan Hrelja, Dino Bevab, Armin Hod`i}, Amar Rahmanovi}, Sanjin Prci}, Zdenko Bila~, Marko Maleti}, Zvonimir Ko`ulj, Nermin Zoloti}, Boban \eri}, Muhamed Plakalo, Irfan Had`i}, Davor Martinovi}, Ognjen Petrovi} i Eldin Du~i}. Isti dan na stadionu Otoka, susret sa vr{njacima iz Albanije odigra}e kadetska bh. reprezentacija (igra~i do 17 godina). Selektor Sakib Malko~evi} pozvao je sljede}e igra~e: Goran Kara~i}, Kemo Mostarli}, Kerim Memija, Amar Heri}, Dino Vrdoljak, Goran Ratkovi}, Adel Halilovi}, Marko Mihojevi}, Adnan Ba{i}, Samir Radovac, Ismar Hajrulahovi}, Filip Omazi}, Eldar ^ivi}, D`enis [uman, Eldar Me{anovi}, Almir Aganspahi}, Ahmet Frljak i Amar Burovi}.

Mnogo dobili
Dakle, ostvarena je samo jedna pobjeda (nad Kozarom) i ~etiri puta su osvajali po bod (Vele`, Sarajevo i [iroki kod ku}e, te Zrinjski u gostima). Da nije bilo zalihe bodova iz jesenjeg dijela prvenstva, moglo je biti sva{ta... Neka od pozitivnih stvari je bila uvo|enje vi{e doma}ih snaga. Me|utim, i to treba istrpjeti i ukomponovati. Uglavnom, to bi moglo dati rezultate tek u neko dogledno vrijeme. Dobra stvar u posljednjem me~u je dobitak novog - starog pravog stopera i kapitena Emira Jusi}a i golmana Mileta Mati}a koji su odigrali na vrhunskom nivou. Jusi} je pokazao vrhunski

Utakmica bez golova na Bilinom polju
Foto: M. TUNOVI]

presjedio na tribinama zbog suspenzije, ali je svojim savjetima pomagao asistentu Sabahudinu Bujaku kako da vodi ekipu.

Poruka navija~a
Marijan Marin Bloudek je rekao kako smatra da je utakmica bila kvalitetna, da je vrijeme bilo sparno i da su ekipe umorne jer se igra po ubrzanom sistemu srijeda - subota i da je se te{ko uop{te oporaviti. “Po mojoj procjeni, obje ekipe su pru`ile maksimum i u fer i korektnoj igri pokazale dopadljiv nogomet. Ako gledamo atrakciju, onda je [iroki imao u po~etku neke pri-

like, da bi na kraju ^elik preuzeo inicijativu, dr`ao igru u svojim rukama i da je pobijedio, bilo bi zaslu`eno” istakao je Bloudek. , Susret je odigran pred rekordno malim brojem gledalaca njih 300-injak, jer su Zeni~ani, posebno ~lanovi navija~ke skupine Robija{i odlu~ili da ga bojkotuju, a da odu na posljednji susret Lige za prvaka za ko{arka{ice. Na jugu je stajao transparent sa natpisom: “Manekeni, titula je u Areni” , {to dovoljno govori {ta navija~i misle o partijama svog voljenog kluba i rezultatima iz drugog diM. DAJI] jela sezone.

28

OSLOBO\ENJE

FUDBAL

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

[iroki se okre}e finalu Kupa

Abdulah Ibrakovi} nakon novog poraza Slobode

Te{ko se vaditi PROTIV BORCA
Zakasnila reakcija spa{avanja kluba. Ipak, nada i dalje tinja i ne}emo se predati do samog kraja, istakao je trener tuzlanske ekipe
Jedan od najve}ih bh. klubova, tuzlanska Sloboda, nalazi se u veoma te{koj situaciji i, kako stvari stoje, od naredne sezone ne}e nastupati u elitnom razredu bh. fudbala. Posljednji u nizu poraza koji je dodatno gurnuo Tuzlake ka ni`em rangu dogodio im se u subotu na doma}em terenu, a minimalnu pobjedu slavio je banjalu~ki Borac. Da su im {anse minimalne i da ih do kraja o~ekuje borba za goli `ivot, svjestan je i Slobodin trener Abdulah Ibrakovi}, koji se ipak nada ~udu. “Tokom ~itavog susreta bio je prisutan strah kod mojih igra~a. Vidjelo se da nam nedostaje iskustvo i u onim momentima kada smo mogli ne{to konkretnije da napravimo, mladi igra~i nisu reagovali na pravi na~in. Ipak, ve}inu utakmice bili smo bolji protivnik, ali na`alost nismo imali sre}e. Svi su pru`ili svoj maksimum, ali kvaliteta je na kraju presudila” kazao je Ibrakovi}, koji , `ali {to se zakasnilo sa reakcijom spa{avanja kluba.

[irokobrije`ani su se oprostili od titule prvaka u Zenici

Foto: M. TUNOVI]

Oporavak Bajana

najve}i dobitak
Bloudek }e dozirati Bajana do revan{a protiv @elje, jer na Pecari znaju da je gotovo nemogu}a misija nadoknaditi devet bodova zaostatka u ~etiri preostala kola
[iroki Brijeg lagano odra|uje preostale utakmice prvenstva. U Zenici izabranici Marijana Bloudeka nisu pobijedili, ali ni izgubili, pa su u taboru [irokog nakon utakmice sa uvijek nezgodnim protivnikom donekle i mogli biti zadovoljni. Bila je to jedanaesta utakmica s Bloudekom na klupi, a strateg [irokobrije`ana uknji`io je sedam pobjeda, dva remija, te dva poraza..., a {to je najva`nije, Evropa je i dalje tu, nadohvat ruke. [to se ti~e prvenstvenih aspiracija, one su ~etiri kola pri je kra ja se zo ne sko ro pa mrtve. Devet bodova zaostatka nadoknaditi u ~etiri preostala kola, gotovo je nemogu}a misija, a to na Pecari jako dobro znaju... “Utakmica je bila kvalitetna, iako je vrijeme bilo sparno, a tu je zbog ritma srijeda-subota i dosta umora” rekao je trener Ma, rijan Bloudek nakon partije u Zenici, dodav{i: “Obje ekipe su pru`ile maksimum i u jednoj fer i korektnoj utakmici pru`ile dobru igru. [iroki je na po~etku bio bolji, imali smo svoje {anse, ali je onda ^elik preuzeo igru, kontrolirao je i tako|er stvorio nekoliko prilika. Da je ^elik i postigao gol i pobijedio, ne bi bilo nezaslu`eno.” Za Bloudeka je bilo vrlo va`no ostati nepora`en u duelu u kojem je u kadar vratio nekoliko igra~a kojih du`e vrijeme nije bilo. U samoj zavr{nici u igru je u{ao veznjak Ante Serdaru{i}, koji u posljednje vrijeme dobiva jako malo prilika, a daleko vi{e pa`nje na sebe je nastupom u jednom poluvremenu privukao Brazilac Bajano. On se ozlijedio u 20. kolu protiv GO[K-a, u 23. je odradio pola sata igre u sigurnoj pobjedi nad Sarajevom, kada je jo{ jednom dokazao da je igra~ koji mo`e napraviti razliku, no taj duel zbog obnavljanja povrede nije zavr{io. Od tada pa evo do gostovanja na Bilinom polju nije bio u kadru, a za o~ekivati je da }e ga trener Bloudek dozirati do najva`nije preostale utakmice sezone - revan{a finala Kupa BiH sa @eljezni~arom.

Sloboda je hrabro odigrala utakmicu sa Borcem

Foto: T. JAKTRO

“Zaista je {teta {to smo svi kasno reagovali da klub spasimo. Doveli smo se u jednu od najte`ih pozicija otkad Sloboda postoji i neke stvari su se morale ranije poduzeti. Te{ko se vaditi protiv Borca, ipak je to jedna od najkvalitetnijih ekipa u dr`avi” , razo~arano je kazao iskusni stru~njak. Narednu utakmicu Sloboda na doma}em terenu igra protiv ^elika, a u posljednja tri kola snage }e odmjeriti protiv timova sa kojima su u direktnoj borbi za opstanak (GO[K, Vele`, Slavija). “U srijedu igramo protiv ^elika i o~ekujem da }emo slaviti u tom me~u. Jo{ nije sve gotovo, a matemati~ki 12 bodova nas mo`e spasiti. Ima pomaka u igri, a protiv Zeni~ana }emo bi-

ti dodatno ja~i s obzirom na to da se u sastav vra}a Alen Me{anovi}, koji je odradio suspenziju zbog `utih kartona. I dalje tinja nada u opstanak, a uzdamo se u to {to igramo protiv ekipa koje su nam direktni konkurenti. Moramo dati 200 posto od se be i po ku {a }e mo op sta ti me|e elitom” istakao je Ibrako, vi} i pojasnio {ta bi eventualno ispadanje zna~ilo za klub i grad. “Sloboda je kult Tuzle i njeno ispadanje iz Premijer lige lo{e bi se odrazilo na mnogo toga. U narednoj sezoni i omladinski pogoni bi preselili u ni`u ligu i tako bi se direktno utjecalo na same temelje. Niko o tome nije ranije razmi{ljao, pa tako pojedinci tek sada uvi|aju u kakvu su se poziciju doveli” zaklju~io , A. MEHANOVI] je Ibrakovi}.

I Vele` poklekao protiv @elje

Uprkos porazu, ispunili ciljeve
U tre}oj utakmici otkako je D`afi} na klupi, rival je bio lider @eljezni~ar, {to je samo po sebi predstavljalo veliki motiv. Tra`ila se borbena partija, utakmica u kojoj }e ro|eni po{teno oznojiti dres ne bi li mo`da zaustavili jedan od nizova plavih s Grbavice. Na kraju je upisan poraz, ali ciljevi su zapravo ostvareni. Vele` je odigrao mu{ki, a zaustavljen je niz golmana sarajevskog tima - Adnan Gu{o je prije Mostara svoju mre`u odr`ao ~istom 1.180 minuta. “@eljo je dokazao za{to je na vrhu, sasvim zaslu`eno je do{ao do tri boda” rekao je sportski di, rektor kluba Admir Velagi} i dodao: “Ono {to je za nas vrlo va`no, ~injenica je da je publika prepoznala taj novi moment. Igra~i su usprkos porazu ispra}eni pljeskom s tribina i to nas vrlo raduje” .

OSLOBO\ENJE

FUDBAL Izgradnja trening-kompleksa N/FSBiH te~e po planu

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

29
Ibrahim Hasanbegovi}, predsjednik Komiteta za sudije i su|enje

Ne}e nas pokolebati
razni me{etarski lobiji
Sa sigurno{}u mo`emo tvrditi da je sve kra}i i kra}i put do zajedni~kog cilja
O{te}eni smo za dva gola. Sudija nam nije svirao tri penala. Nismo mogli pre}i centar… Ovo su samo neke od re~enica koje smo mogli slu{ati i ~itati u godinama iza nas, a s kojima bi pora`eni timovi prozivali sudije. Formiranjem Komiteta za normalizaciju N/FSBiH promijenile su se mnoge stvari, a mo`da je to najo~itije u sudijskoj organizaciji.

Od oktobra
reprezentativci BiH

Rezultati svjedok
Komitet za sudije u sastavu Ibrahim Hasanbegovi} (predsjednik), Berislav Markoti} i Slobodan Micev (potpredsjednici) djeluje unazad godinu i u sklopu svojih aktivnosti, zajedno sa Odjelom za sudije, zapo~eo je reorganizaciju i klasifikaciju unutar sudijskih struktura. Krajnji cilj je implementacija UEFA sudijske Konvencije ~iji potpisnici uz na{u dr`avu nisu bile jo{ samo tri dr`ave iz cijele Evrope, iako je N/FSBiH potpisao aplikaciju 2006. godine. “Odlukom Komiteta za normalizaciju, a na preporuku Snody Alena, UEFA koordinatora za provo|enje Konvencije, u cilju uspostavljanja saradnje sa entitetskim savezima i njihovim komitetima za su|enje u Panel za implementaciju UEFA sudijske Konvencije kooptirani su Banjac Dragan, koordinator za sudijska pitanja FSRS-a, Mustafa [koro, predsjednik Komiteta za sudije NSFBiH, Vjekoslav [imunovi} kao i koordinator Elmir Pilav. U sklopu Panela za implementaciju UEFA sudijske Konvencije oformljen je Talent i mentor program za mla|e i perspektivne sudije iz ~itave BiH, sa ciljem i preporukama obu~avanja mladih sudija po standardima UEFA, a sve kroz stru~ne seminare od kojih je jedan odr`an prije deset dana u Sarajevu, za ~iju organizaciju smo dobili pohvale od gostiju iz UEFA” ka`e Hasanbegovi}. , Koliko je Komitet za sudije uradio u proteklom periodu, najbolje svjedo~e rezultati u doma}em prevenstvu. Sve je vi{e pobjeda gostuju}ih ekipa, a sve manje zamjerki na su|enje. “Usvojili smo i u praksi primijenili Pravilnik o sudijama i su|enju, u skladu sa UEFA Pravilnikom, iako je prethodni usvojen 2005, ali nikada nije na{ao primjenu u praksi. Otvorene su liste sudija po vertikali odozgo prema dolje i obrnuto. Uspostavljena je baza podataka svih sudija u BiH. Selekcija sudija i posmatra~a su|enja vr{i se na osnovu kvaliteta, a ne po regionalnoj zastupljenosti i podobnosti {to je do sada bilo nepisano pravilo. Delegiranje i zastupljenost na utakmicama se vr{i na osnovu kvaliteta. A lista je smanjena sa 30

u vlastitom centru
Vjeruje se da }e sve reprezentativne selekcije na{eg nogometnog saveza biti u mogu}nosti od jeseni da koriste usluge trening-centra, a BiH ima 12 reprezentativnih selekcija
Izgradnja trening-centra za nogometne reprezentativne selekcije na{e zemlje na Kamberovi}a ravni (Crkvi~ko brdo) u Zenici te~e po planu. Ura|en je veliki dio posla, zavr{ena dva velika terena, jedan sa vje{ta~kom, a drugi sa pravom travom. Izgra|ena je i tribina koja se natkriva, te kompleks hotelskih prostorija za sport kao {to su svla~ionice, za masa`u i sli~no, a postavljeni su i reflektori.

Emir Ale~kovi}, vjerovatno jedan od najboljih sudija u BiH, danas }e suditi utakmicu Evropskog prvenstva u Sloveniji. Na{ arbitar vodit }e utakmicu Island Njema~ka, a posmatra~ }e mu biti Kiros Vasaras, biv{i slavni sudija iz Gr~ke. na 21, a B lista sa 40 na 32 sudija. Pla}anje takse se vr{i preko finansija N/FSBiH. Ono {to je mo`da i najbitnije, zabranjen je kontakt slu`benim licima sa klubovima do brifinga pred utakmicu” , rekao je Hasanbegovi}, dodav{i:

Ale~kovi} sudi EP

Cesta od grada do centra
Preostalo je jo{ da se obave odre|eni radovi unutar tog kompleksa, te urede prilazi centru, dok }e Op}ina Zenica uraditi cestu od grada do centra. Tako se o~ekuje da treningcentar bude zavr{en do kraja oktobra, s obzirom na to da radovi koje izvodi zeni~ka frma Almy Transport odli~no napreduju. Upravo zbog toga i ne ~ude rije~i hvale od svih koji su do sada posje}ivali centar, uz `elju da na ovom mjestu uskoro bude prepuno djece koja }e jednog dana krenuti stopama na{ih najve}ih asova. Ve} od naredne sezone, dakle od jeseni, vjeruje se da }e sve reprezentativne selekcije na{eg nogometnog saveza biti u mogu}nosti da koriste usluge trening centra, a BiH ima 12 reprezentativnih selekcija. Sabahudin Patkovi}, rukovodilac niskogradnje firme Almy Transport, izvo|a~a radova, ka`e da je sve teklo po predvi|enoj dinamici, s tim da je u po~etku bilo sporno oko pla}anja, pa su ti rokovi na samom startu prolongirani. “Trenutno, radovi koje izvodi Almy Transport vani su zaustavljeni dok podizvo|a~ radova, firma Inn ne okon~a svoje poslove. Ne mo`e se raditi ure|enje dok oni ne uklone kran. Na{e poslove mi mo`emo zavr{iti za maksimalno mjesec” isti~e Patkovi}. ,

Novi seminari
“Seminari na svim nivoima se izvode po standardima UEFA, koja je prepoznala pozitivne promjene nakon dugo godina opstrukcije. Dobijena su inicijalna sredstva od 200.000 eura koja su utro{ena na sve nivoe BiH za potrebe edukacije i opremanja sudija kao i uvezivanja elektronskim putem od najni`eg do najvi{eg nivoa takmi~enja” . Hasanbegovi} tvrdi da su sve navedene aktivnosti realizirane uz nesebi~nu i neprocjenjivu podr{ku Komiteta za normalizaciju i Generalnog sekretarijata N/FSBiH, kao i entitetskih saveza, a sve u cilju organizacije, edukacije sudija kao i {to regularnijeg takmi~enja na svim nivoima, {to i jesu osnovni principi UEFA sudijske Konvencije koja }e biti potpisana u septembru. “Sa sigurno{}u mo`emo tvrditi da je sve kra}i i kra}i put do zajedni~kog cilja, a to je da se omogu}i da gostuju}e ekipe ostvaruju jo{ vi{e pobjeda. Na putu ka nastavku pobolj{anja su|enja kao jednog od segmenata bh. fudbala ne}e nas pokolebati razni me{etarski lobiji kao ni zlonamjernici kojima je li~na korist i promocija bitnija od na~ela savremenog fudbala” , ka`e Hasanbegovi}.
S. [I[I]

Fotosi: M. TUNOVI]

bi ti bar de se tak za po sle nih. Projektom je predvi|eno oko 1.620 sjedi{ta na tribinama. To zna~i da }e i Zeni~ani imati jo{ jedan sportski sadr`aj u svom gradu, a N/FSBiH }e u{tedjeti veliki novac, s obzirom na to da ne}e morati pla}ati pripreme, ve} koristiti svoje resurse. Ima}e sve uslo ve ov dje” ka zu ju , nam Jasminka Alagi} i Sabahudin Patkovi}. Kada su u pitanju, tribine Jasminka Alagi}, rukovodilac za visokogradnju firme Almy Transport, veli da one kriju jedan hotelski sadr`aj. U njemu su 24 sobe za takmi~are, a tu su jo{ i ambulante, restorani, svla~ionice, pres-slu`ba, sve {to je potrebno za jedan ovakav objekat. Rade se zavr{ni instalaterski radovi, ono {to se ka`e {minka na kraju keramika, moleraj... Ina~e, u prosjeku je na gradili{tu radilo 50-ak radnika. Dvoje rukovodilaca dodaju da je odli~na saradnja sa ljudima iz N/FSBiH Nihadom Hod`i}em i Velidom Imamovi}em, koji su ~esti gosti, a oni vode ra~una o dinamici radova. “Grad o~e ku je da }e ov dje

Sve ko{talo osam miliona KM
Kada je u pitanju finansijski dio, projektantska procjena, a i tenderska iznosila je oko 13 miliona maraka, me|utim radilo se reduciranje na nekim vrstama radova i to se svelo na osam miliona maraka, tj. onoliko para koliko su odobrile evropska i svjetska nogometna asocijacija UEFA i FIFA. Zatvoreni mali teren, tj. teren za mali nogomet sa umjetnom travom, koji bi bio pokriven, te bi se mogao koristiti i zimi, bi}e izgra|en naknadno. Ura|ena je pri pre ma, bi }e ogra|en, a trebali bi se uraditi jo{ temelji. M. DAJI]

30

OSLOBO\ENJE

FUDBAL

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

Poznat prijedlog novog statuta FK Sarajevo

Jedan ulog iznosi 1.500 KM
^lanom najve}eg zakonodavnog tijela bordo kluba postajalo bi se dobrovoljnom uplatom jednog ili vi{e uloga nov~anih sredstava od 1.500 KM, sa ciljem sticanja upravlja~kih prava
^lan Upravnog odbora FK Sarajevo Edis Kusturica izjavio je da je namjera projekta konsolidacije kluba kroz izglasavanje novog statuta i poslovnika o radu Skup{tine FK Sarajevo sanacija akumuliranog gubitka kluba i istovremena eliminacija rizika upravljanja. Prema rije~ima Kusturice, cilj je upostavljanje poslovanja kluba u skladu sa savremenim korporativnim principima, navodi se na fcsarajevo.ba. Nakon okon~anog postupka uplate uloga sa ciljem sticanja upravlja~kih prava, Skup{tina ko{evskog premijerliga{a mo`e odlu~iti o ponovnom pove}anju obima upravlja~kih prava na istim principima.

Dnevni red do 10. maja
“U dogovoru sa predsjednikom Skup{tine kluba dr. Adnanom Had`imuratovi}em, izborna sjednica bi}e odr`ana krajem maja. Sada{nji ~lanovi Skup{tine Sarajeva trebaju usvojiti novi statut, nakon ~ega }e se pristupiti aktivnostima na prikupljanju uloga, prema proceduri koja je definisana i to u dva ciklusa” pojasnio , je direktor bordo kluba Dino Selimovi} i nastavio: “Ovaj koncept je neformalno predstavljen potencijalnim ulaga~ima, ali i simpatizerima kluba, biv{im igra~ima, trenerima, uposlenicima. Svi su reagovali vrlo pozitivno, jer je korektan i daje mogu}nost svima da budu dio kluba, {to do sada nije bio slu~aj. Drugi bitan momenat je {to se otvara mogu}nost akumuliranja i investiranja sredstava u FK Sarajevo.” Dne vni red i ma te ri ja li za Skup{tinu bi}e definisani do 10. maja, kada }e biti upu}eni pozivi njenim ~lanovima.

Obim od 3.000 uloga
Predsjednik UO kluba sa Ko{eva Amir Rizvanovi} kazao je da, prema prijedlogu novog statuta i poslovnika o radu Skup{tine FK Sarajevo, trajnim ~lanom najve}eg zakonodavnog tijela bi se postajalo dobrovoljnom uplatom jednog ili vi{e uloga nov~anih sredstava od 1.500 KM, sa ciljem sticanja upravlja~kih, odnosno glasa~kih prava, o ~emu bi se izdala posebna potvrda. “Status ~lana Skup{tine dostupan je svim fizi~kim i pravnim licima iz BiH i inostranstva” rekao , je Rizvanovi}. ^lanovi Skup{tine mogu delegirati predstavnika za u~e{}e u njenom radu ili da sami u~estvuju sa brojem glasova

Glas u Skup{tini FK Sarajevo dobija se udru`ivanjem 20 nov~anih uloga

koji im pripada na osnovu dobro vo ljnog ulo ga osno vnih nov~anih sredstava. Sa ciljem da se omo gu }i efi ka san rad Skup{tine, broj glasova za odlu~ivanje na sjednicama formira se po principu da se jedan glas dobije udru`ivanjem 20 nov~anih uloga koji formiraju Skup{tinu. Ona mo`e imati najvi{e 150 glasova za odlu~ivanje na sjednicama. Inicijalno se uspostavlja obim od 3.000 uloga koji su raspolo`ivi za sticanje upravlja~kih prava, dobro-

voljnim ulaganjem sredstava u bordo klub. Uloge-sredstva za sticanje uspostavljenog obima glasova, unosioci }e deponovati na poseban depozitni ra~un kod poslovne banke koji }e biti otvoren samo za tu namjenu. Ako se izvr{i uplata 33,33 posto inicijalno utvr|enog obima uloga raspolo`ivih za sticanje upravlja~kih prava, smatra se da je projekat realizovan i da su obezbije|ena sredstva za realizaciju ciljeva. Upravlja~kim pravima, mo`e se di spo ni ra ti i pre ni je ti

na dru gog pra vnim po slom me|u `i vim ~i me pri ma lac stu pa na mjes to pri ja {njeg no si oca gla sa ~kih pra va. U slu ~a ju smrti ili li kvi da ci je no si oca uprav lja ~kih pra va, is ta se mo gu pre ni je ti u skla du sa za ko ni ma. Ut vr|uje se mo gu }nost za mje ne i pre tva ra nja pos to je }ih i u po slo vnim knji ga ma evi den ti ra nih du go va nja klu ba za sti ca nje upravlja~kih prava, prema pose bnim pri je dlo zi ma UO i odlu ka ma Skup {ti ne.

AEL Limassol kiparski prvak
nakon 44 godine
Nogometa{i AEL Limassola do~ekali su naslov kiparskog prvaka nakon 44 godine i pobjedom nad Anorthosis Fa ma gus tom od 1:0 ima ju nedosti`nih pet bodova prednos ti is pred APO EL-a i Omonije jedno kolo prije kraja sezone. AEL Limassol slavio je u petom kolu razigravanja za prvaka protiv Anorthosisa golom Luciana Bebea iz 74. minute. APOEL, Ivana Jovanovi}a, koji je ove sezone bio najugodnije iznena|enje Lige prvaka plasmanom u ~etvrtfinale, nije uspio jednako kvalitetne evropske igre preslikati na doma}e prvenstvo i {esti poraz sezone do`ivio je na gostovanju kod Omonije rezultatom 2:1. AEL Limassol ima priliku za osvajanje dvostruke krune budu}i se 16. maja sastaje s Omonijom u finalu kiparskog kupa. Osvajanjem naslova dr`avnog prvaka ima}e priliku kroz pretkola koja zapo~inju u julu izboriti nastup u Ligi prvaka.

Chelsea osvojio FA kup

Doigravanje za Premiership

Blackpool pobijedio
Birmingham
U prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za plasman u Premiership, nogometa{i Blackpoola pobijedili su kao doma}ini Birmingham rezultatom 1:0. Jedini pogodak postignut je u 45. minuti utakmice, kada se nakon udarca 20-godi{njeg Thomasa Incea, ina~e sina proslavljenog veznjaka Manchester Uniteda Paula, lopta odbila od Birminghamovog igra~a Daviesa u mre`u. U pitanju je duel dva kluba koji su pro{le sezone ispali iz Premiershipa. Ukupni pobjednik igra}e u finalu na Wembleyu protiv boljeg iz utakmica West Hama i Cardiffa. West Ham je uo~i revan{a na svom terenu u velikoj prednosti, jer je slavio u gostima s 2:0. Bir min gham i Blac kpo ol svoju }e revan{-utakmicu odigrati u srijedu. Podsje}amo, direktni plasman u Premiership iz Championship lige ostvarili su prvak Reading i drugoplasirani Southampton.

Roberto di Matteo na rukama igra~a Chelseaja

Reuters

Di Matteo sretan, Lampard hvali Drogbu
Golovima Ramiresa i Didiera Drogbe nogometa{i Chelseaja pobijedili su Liverpool u finalu FA Cupa na Wembleyu 2:1 i tako osvojili prvi naslov u sezoni. Iako je dugo izlgedalo kako }e ova sezona biti su{na za klub sa Stamford Bridgea, sada su bluesi pospremili u d`ep jedan trofej, a priliku za osvajanje drugog imaju u finalu Lige prvaka 19. maja kada }e u Münchenu odmjeriti snage protiv Bayerna. “Jako sam sretan zbog igra~a jer smo bili te{ko kritizirani ove sezone, a sada smo osvojili trofej i imamo priliku za osvajanje jo{ jednog. Bila je to te{ka sezona, ali igra~i su klub u~inili ponosnim. Radili smo naporno i isplatilo se” rekao je Di Matteo, koji je i kao , igra~ s Chelseajem u dva navrata osvajao FA Cup (1997. i 2000). “Posve je jedinstvena situacija osvojiti FA Cup kao igra~ i onda trener iste ekipe. Osje}am se po~a{}enim {to mi je ukazana takva prilika.” Veznjak Chelseaja Frank Lampard po zavr{etku je susreta komentirao: “Bilo je te{ko, ali zaslu`ili smo pobjedu. Didier Drogba je moj junak. Nisam vidio napada~a koji posti`e toliko va`nih golova u finalima. Roberto tako|er zaslu`uje sve, preokrenuo je stvari u klubu” pohvalio je privremenog , menad`era jedan od najiskusnijih igra~a londonskog tima.

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

ME\UNARODNI SPORT
[PANIJA
Primera
UTA POB NER POR D:P-G

31
37. kolo
BOD

PRIMERA Real preokrenuo u posljednjim minutama

Messi kralj [panije
Argentinac je postigao sva ~etiri pogotka u pobjedi Barce i tako dostigao brojku od 50 golova u Primeri, {to je apsolutni rekord svih vremena • Guardiola se oprostio od Nou Campa • Real gubio od Granade do 81. minute, ali na kraju ipak uspio slaviti pobjedu
Lionel Messi postao je najbolji strijelac Primere u historiji sa 50 postignutih pogodaka u jednoj sezoni. Barcelona je s glatkih 4:0 slavila protiv gradskog rivala Espanyola, a sva ~etiri pogotka postigao je omaleni Argentinac. Messi je doveo svoju mom~ad u vodstvo ve} nakon 12 minuta igre, savr{eno izvedenim slobodnim udarcem, s 20-ak metara. Prebacio je Argentinac `ivi zid i ostavio golmana Cristiana Alvareza bez {ansi. Bio je to ujedno i jedini pogodak koji su gledatelji na Nou Campu mogli vidjeti u prvih 45 minuta. U nastavku je Argentinac zabio jo{ dva puta s bijele ta~ke i jednom iz igre za svoj osmi hattrick ove sezone, te sveukupno 50. pogodak u Primeri. S ~etiri gola na ovome susretu Messi je do{ao do nevjerojatne brojke od 71 gola u sezoni u svega 58 utakmica. Spomenimo i da je ovo bila posljednja utakmica Pepa Guardiole na klupi Barcelone, barem {to se susreta na Nou Campu ti~e. Nakon utakmice Pepu je klub odao priznanje, a navija~i su dr`ali transparente s rije~ima "Hvala ti na svemu, Pep". I Messi je zahvalio svom treneru kada mu je otr~ao u zagrljaj nakon ~etvrtog pogotka na utakmici. Guardiola je na kraju susreta, pla~u}i, odr`ao kratki govor pred prepunim stadionom. Cijela Barcelona je prije odlaska sa stadiona otplesala kolo na centru terena, nakon kojeg je Guardiola ispra}en kao kralj u tunel za igra~e. Novi prvak [panije, Real Madrid, tek je u fi-

1. Real M. 2. Barcelona 3. Valencia 4. Málaga 5. Atlético M. 6. Levante 7. Mallorca 8. Osasuna 9. Sevilla 10. A. Bilbao 11. Getafe 12. Betis 13. Espanyol 14. Sociedad 15. Granada 16. Villarreal 17. Rayo 18. Zaragoza 19. Gijón 20. Santander

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

31 28 17 16 14 15 14 12 13 12 12 13 12 11 12 9 12 11 10 4

4 6 10 7 11 7 10 15 10 13 11 7 9 11 6 14 4 7 7 15

2 3 10 14 12 15 13 10 14 12 14 17 16 15 19 14 21 19 20 18

117:31 112:27 59:43 53:53 52:46 51:50 41:42 40:59 47:46 49:49 40:49 45:54 45:55 45:52 35:55 39:52 52:73 34:61 42:68 26:59

97 90 61 55 53 52 52 51 49 49 47 46 45 44 42 41 40 40 37 27 5:2

Posljednji zagrljaj igra~a Barcelone i Guardiole na Nou Campu

Reuters

ni{u utakmice kod Granade preokrenuo zaostatak od 1:0 nakon prvih 45 minuta igre. Golovima Cristiana Ronalda s bijele ta~ke u 81. i autogolom Cortesa u drugoj minuti sudijske nadoknade, kraljevski klub nastavio je pohod na rekord po broju osvojenih bodova u jednoj sezoni. Kraj utakmice obilje`ile su ru`ne scene u kojima su prednja~ili nogometa{i Granade, koji su nakon posljednjeg sudijskog zvi`duka `estoko protestirali kod sudije Carlosa Closa Gomeza, koji je podijelio crvene kartone Guilhermeu Siqueiri i Moisesu Hurtadu. Treba istaknuti i idiotizam

Danija Beniteza, koji je u ljutnji bocom pogodio Gomeza u glavu. Granada je porazom ostala "u igri" za ispadanje s obzirom na to da ima svega dva boda vi{e od Zaragoze, koja dr`i posljednje mjesto koje vodi u ni`i rang. U borbi za ~etvrto mjesto, posljednje koje vodi dogodine u Ligu prvaka, Atletico je kao doma}in slavio protiv Malage s 2:1, a Valencia je pobjedom od 1:0 osigurala tre}e mjesto koje izravno vodi u Ligu prvaka, dok se Mallorca identi~nom pobjedom protiv Levantea uklju~ila u borbu za mjesta u Evropi dogodine.

Rezultati Sevilla - Rayo Vallecano (Diawara 31, 47, Cala 43, Reyes 65, Kanoute 81 - Costa 37pen, 77) Zaragoza - Racing Santander (Postiga 13, Lafita 78 - Fernandez 11) Barcelona - Espanyol (Messi 12, 64pen, 74, 79pen) Granada - Real Madrid (Jara 5 - Ronaldo 81pen, Cor tes 90ag) Spor ting Gijon - Betis (Sangoy 13pen, 55) Atletico Madrid - Malaga (Koke 69, Adrian 79 - Eliseu 38) Valencia - Villarreal (Jonas 90) Osasuna - Real Sociedad (Balde 14) Athletic Bilbao - Getafe Mallorca - Levante (Pina 54) Lista strijelaca 50 - Messi (Barcelona) 45 - Ronaldo (Real Madrid) 23 - Falcao (A. Madrid) 22 - Higuain (Real Madrid) 20 - Benzema (Real Madrid) 17 - Llorente (A. Bilbao)...

2:1 4:0 1:2 2:1 2:1 1:0 1:0 0:0 1:0

Rossi objasnio za{to je napao svog igra~a

Guardiola na opro{taju od Nou Campa
a veli~anstven se na~in Barcelona oprostila od trenera koji je klubu donio 13 trofeja u posljednje ~etiri godine i ima}e priliku donijeti joj i 14. u finalu Kupa kralja protiv Athletic Bilbaoa. Barcelona je u svojoj posljednjoj ovosezonskoj doma}oj utakmici ispratila gradskog rivala Espanyola s 4:0, a bila je to posljednja doma}a utakmica koju je Guardiola vodio u svom mandatu trenera Barcelone, a nakon susreta do`ivio je ovacije gotovo 90.000 ljudi na Nou Campu, kao i igra~a i stru~nog sto`era. "@ivot mi je dao dar. Tokom posljednje ~etiri godine bio sam blizu vama (navija~ima, op. a) i ovim igra~ima. Privilegiran sam. Nadam se da ste vi navija~i u`ivali u nekim lijepim vremenima zajedno uz tim. Mi smo se uvijek osje}ali bliski vama", rekao je Guardiola nakon utakmice. "Ne znate koliko sam sretan ~ovjek. Puno }ete mi nedostajati, ali uvjeren sam da }ete biti u dobrim rukama (Tita Vilanove, op. a). Ja sada moram odvezati svoj sigurnosni pojas, ali vi ostanite sjediti i sjajno }ete se zabaviti", slikovito je dodao Barcelonin trener na odlasku, dok je jedna suza lovila drugu. Barcin predsjednik Sandro Rosell poru~io je Guardioli da se mo`e vratiti kada god po`eli. "Svi vole Pepa i `ele da se vrati. Oti{ao je odavde sa stilom i vratit }e se u stilu, kada god po`eli. Nou Camp je ve~eras poru~io jasno i glasno: Volimo te, Pep".

N

Privilegiran sam ~ovjek

Smijenjeni trener Fiorentine Delio Rossi objasnio je zbog ~ega je izgubio kontrolu i fizi~ki nasrnuo na svog nogometa{a Adema Ljaji}a. "Kako je prolazio kraj mene i spu{tao se na klupu, opsovao me je na srpskom jeziku", rekao je za La Republiccu iskusni 51-godi{nji trener i dodao: "Trenirao sam tokom karijere mnogo srbijanskih igra~a tako da sam jako dobro razumio {to mi je rekao, a rekao je: "J... si mater!" Nakon nevi|enog incidenta u 32. minuti utakmice protiv Novare pro{le srijede, kada je odlu~io izvu}i 20-godi{njeg veznjaka iz igre nezadovoljan njegovim u~inkom, Rossi je dobio trenuta~an otkaz. Zamijenio ga je Vincenzo Guerini.

Ljaji} mi je opsovao majku

Puno }ete mi nedostajati, ali uvjeren sam da }ete biti u dobrim rukama (Tita Vilanove, op. a). Ja sada moram odvezati svoj sigurnosni pojas, ali vi ostanite sjedjeti i sjajno }ete se zabaviti, poru~io je Guardiola navija~ima na Nou Campu
Reuters

SPORT NON-STOP SERIE A Milito heroj Intera, ali i Juventusa

32

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP PREMIERSHIP Bolton prokockao opstanak
ENGLESKA
Premiership

33
37. kolo
BOD

ITALIJA
Serie A
UTA POB NER POR D:P-G

Stara dama novi

37. kolo
BOD

prvak Italije
Diego Milito postigao je tri gola u gradskom derbiju protiv Milana, kojeg je Inter savladao 4:2, a Juventus je pobjedom nad Cagliarijem osigurao 28. titulu prvaka u istoriji kluba Senad Lulić se vratio u trijumfu Lazija
Diego Milito junak je Intera, ali i Juventusa. Fenomenalni argentinski napada~ postigao je tri gola u derbiju pretposljednjeg kola Serie A protiv Milana u pobjedi od 4:2, ~ime je automatski promovisao Juventus u novog prvaka Italije. Stara dama je tako|er bez gre{ke ispunila svoj dio zadatka, savladala je Cagliari 2:0 i kolo prije kraja stekla pet bodova vi{e od, sada ve} biv{eg {ampiona Milana. Svega i sva~ega je bilo u milanskom derbiju. Pored Milita, duel gradskih rivala obilje`ile su i kontroverzne sudijske odluke, poni{ten gol za Inter, poklonpenal u korist rossonera i, na kraju, gol~ina u re`iji Maicona za po tpu ni slom Ibra hi mo vi }a i kom pa ni je i ne opi si vo slav lje navija~a Juventusa koji su do~ekali prvu titulu poslije 2003. godine, ukupno 28. u istoriji kluba. Sastav iz Torina je na superioran na~in do{ao do prvog mjesta, i dalje je bez poraza, a u posljednjem kolu protiv Atalante

1. Juventus 2. Milan 3. Udinese 4. La zio 5. Napoli 6. Inter 7. ssRoma 8. Parma 9. Bologna 10. Catania 11. Atalanta 12. Chievo 13. Fiorentina 14. Siena 15. Palermo 16. Cagliari 17. Genoa 18. Lecce 19. Novara 20. Cesena

37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

22 23 17 17 15 17 15 14 13 11 13 11 11 11 11 10 10 8 7 4

15 8 10 8 13 7 8 11 12 15 13 13 12 11 10 12 9 12 11 10

0 6 10 12 9 13 14 12 12 11 11 13 14 15 16 15 18 17 19 23

65:19 72:32 50:35 53:46 64:45 57:52 57:52 53:53 41:42 47:50 40:40 34:45 37:43 44:43 52:60 37:46 48:69 40:55 34:63 22:57

81 77 61 59 58 58 53 53 51 48 46 46 45 44 43 42 39 36 32 22 0:1 2:2 0:2 0:2 2:0 3:0 4:4

City nadomak
Yaya Toure sa dva gola ostavio gra|ane na prvom mjestu Edin D`eko zaigrao nakon ~etiri utakmice i pokazao da mu mjesto nije na klupi United i dalje vreba
U 37. kolu engleskog nogometnog prvenstva Manchester City napravio je mo`da i kona~ni korak prema osvajanju naslova prvaka pobijediv{i u gostima Newcastle s 2:0. U utakmici s malim brojem pravih prilika za gol, City je iskoristio dva trenutka inspiracije Yaye Tourea koji je najprije, nakon duplog pasa sa Sergijom Aguerom, neodbranjivo pogodio donji lijevi ugao golmana Tima Krula s 22-23 metra, a zatim u posljednjoj minuti utakmice, nakon krasnog proigravanja Clichya, pogodio s nekoliko metara pored jo{ jednom nemo}nog Krula. Oba gola postignuta su nakon {to je u igru u{ao bh. reprezentativac Edin D`eko, koji je u 70. minuti zamijenio Carlosa Teveza. I za dvadesetak minuta provedenih na terenu demonstrirao je svoju kvalitetu i pokazao da se sasvim neopravdano nalazi u nemilosti trenera Mancinija. Recimo i to da je ovo D`eki bio tek prvi nastup u posljednje ~etiri utakmice. Manchester United ostao je u utrci za titulu savladav{i na svom terenu Swansea sa 2:0. Aston Villa je upisala 17. remi sezone, 1:1 protiv Tottenhama na Villa Parku, {to nije donijelo mnogo toga dobrog ni za jednu ekipu. Iako su gotovo cijelo drugo poluvrijeme igrali s igra~em vi{e, spursi su uspjeli tek poravnati rezultat koji ih ostavlja bod iza tre}eg Arsenala i bod ispred petog Newcastlea. Bolton je izgubio dva vrlo va`na boda odigrav{i na Reeboku 2:2 s West Browmich Albionom nakon {to je vodio 2:0 i tako pao na 18. poziciju,

UTA POB NER POR D:P-G

tituli prvaka
te }e u zadnjem kolu tra`iti spas kod Stoke Citya. Queens Park Rangersi pobjegli su iz zone ispadanja pogotkom Cissea protiv Stoke Citya vrijednog tri boda. Iako su Rangersi sada 16, u po slje dnjem ko lu gos tu ju kod Manchester Citya koji mora pobijediti kako bi se domogao naslova. Osim toga, 17. Wigan ima utakmicu manje i isti broj bodova. Rangerse bi mogao presko~iti i Bolton ukoliko uspije pobijediti Stoke na Britanniji sljede}e nedjelje. Fulham je u rezultatski nebitnoj utakmici s 2:1 kod ku}e slavio protiv Sunderlanda. Pogotke za doma}i sastav zabili su Clint Dempsey, odnosno Moussa Dembele, dok je jedini gol za goste postigao Phil Bardsley.
A. MEHANOVI]

Rezultati Lecce - Fiorentina (Cerci 35) Roma - Catania (Tot ti 52, 77 - Lodi 58pen, Marchese 67) Siena - Parma (Giovinco 67, Flocca 90) Atalanta - La zio (Kozak 35, Cana 90) Bologna - Napoli (Diamanti 17, Rubin 64) Novara - Cesena (Rigoni 29pen, 68pen, 85) Palermo - Chievo (Miccoli 10pen, 19, 74, Silvestre 89 Pellisier 27pen, 72, Uribe 30, Luciano 46) Udinese - Genoa (Di Natale 30, Flores 66) Cagliari - Juventus (Vu~ini} 6, Canini 74ag) Inter Milan - AC Milan (Milito 14, 52pen, 80pen, Maicon 87 Ibrahimovi} 44pen, 46)

1. Man. City 2. Man. Utd 3. Arsenal 4. Tot tenham 5. Newcastle 6. Chelsea 7. Ever ton 8. Fulham 9. Liverpool 10. WBA 11. Sunderland 12. Swansea 13. Norwich 14. Stoke 15. Aston Villa 16. QPR 17. Wigan 18. Bolton 19. Blackburn 20. Wolves

37 37 37 37 37 36 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 36 37 36 37

27 27 20 19 19 17 14 14 13 13 11 11 11 11 7 10 9 10 8 5

5 5 7 9 8 10 11 10 10 8 12 11 11 11 17 7 10 5 7 10

5 5 10 9 10 9 12 13 13 16 14 15 15 15 13 20 17 22 21 22

90:27 88:33 71:47 64:41 55:48 62:41 47:39 48:49 43:38 43:49 45:45 43:51 50:66 34:51 37:51 41:63 38:60 44:75 47:75 38:79

86 86 67 66 65 61 53 52 49 47 45 44 44 44 38 37 37 35 31 25

Rezultati Newcastle - Manchester City 0:2 (Yaya Toure 70, 89) Wolves - Ever ton 0:0 Aston Villa - Tot tenham 1:1 (Clark 35 - Adebayor 62pen) Bolton - West Bromwich 2:2 (Petrov 24pen, Jones 72ag - Brunt 75, Morrison 90) Fulham - Sunderland 2:1 (Dempsey 12, Dembele 35 - Bardsley 34) QPR - Stoke City 1:0 (Cisse 89) Manchester United - Swansea 2:0 (Scholes 28, Young 41) Arsenal - Norwich 3:3 (Benayoun 2, Van Persie 72, 80 - Hoolahan 12, Gibbs 27, Morison 85) Ponedjeljak Blackburn - Wigan

Diego Milito neumoljiv protiv gradskog rivala

Reuters

poku{a}e da sa~uva oreol nepobjedivosti i sezonu iz snova zavr{i na najbolji mogu}i na~in. Nogometni reprezentativac BiH Senad Luli} ju~er je napokon zaigrao za svoj Lazio nakon oporavka od povrede, koja ga je sa terena udaljila vi{e od mjesec, a njegov

klub slavio na gostovanju kod Atalante rezultatom 2:0. Lazio je do vodstva stigao u 35. minuti kada Kozak koristi gre{ku odbrane doma}ih, te poga|a mre`u Atalante za 1:0, a kona~nih 2:0 postavio je Cana u 90. minuti, kaA. M. da je Luli} iza{ao iz igre.

2:0 0:2 4:2

Slavlje fudbalera Citya

Reuters

Sudija Ned`ad Munji} u centru pa`nje u Norve{koj

Remi Dinama i Lokomotiva

Odbojka{i Kaknja slavili nad Mladosti

Kakanjcima peta uzastopna titula
Nakon trijumfa u Kupu BiH, pobjedom nad ekipom Mladosti iz Br~kog u drugoj finalnoj utakmici play-offa, odbojka{i Kaknja su po peti put zaredom osvojili i titulu prvaka na{e zemlje. Kakanjci su pred doma}om publikom savladali Br~ake rezultatom 3:1 (25:21, 22:25, 25:22, 25:17), te tako sa 2:0 okon~ali finalnu seriju. Pobjedni~ki pehar kapitenu Kaknja Almiru Aganovi}u uru~io je Dra`enko Hara~i}, generalni sekretar Odbojka{kog saveza BiH, a medalje su odbojka{ima Mladosti i Kaknja uru~ili Hilmo Bjelopoljak i Bruno Boji}, novoizabrani predsjednik Odbojka{kog kluba Kakanj.

Vjerovatno }e se naredne sezone Mladost i Napredak jo{ vi{e poja~ati i bolje spremiti kako bi nas skinuli s trona. Mislim da smo svima dosadili jer smo stalno prvi, rekao je Almir Aganovi}, kapiten Kaknja
kazali, na kraju sezone realan poredak klubova.

5. oficijelno okupljanje ~lanova LFC fan kluba

I kad nije penal - penal je
Sudija nogometne utakmice u norve{koj petoj ligi dosudio je penal za Sandved nakon {to se njegov napada~ {eprtljavo sapleo o vlastitu nogu u 16-ercu Ilda. Sudija se zove Ned`ad Munji}, a napada~ koji je nehoti~no iznudio kazneni udarac 36-godi{nji je veteran Talat Abunima. Kad je uvidio da je svirao penal, Abunima je Munji}u po~eo obja{njavati {to se zaista dogodilo. Sudija ga je odbio poslu{ati pokazuju}i na 11-erac. Na kraju, Abunima je pretjerao i uvrijedio Munji}a, koji mu je pokazao crveni karton izbaciv{i ga iz igre. Nakon Abuniminog isklju~enja njegov je saigra~ Oyvind Svenning namjerno proma{io penal jer je “osje}ao da je to ispravna odluka” . Nakon toga je Ildov trener, pri 3:1 Sandvedovu vodstvu, odlu~io izvu}i iz igre jednoga svog igra~a kako bi pridonio ravnote`i na terenu. Njegovoj je ekipi do kraja Munji} dosudio jo{ dva penala i dvoboj je na kraju zavr{io 3:3 remijem.

Nastaviti istim putem
“Cijela sezona se vrtjela oko tri-~etiri kluba, tako da se velika borba vodila izme|u Mladosti, Jedinstva Br~ko, Napretka i nas. Sigurno je da smo mi pokazali da smo najbolji, a vjerovatno }e se naredne sezone Mladost i Napredak jo{ vi{e poja~ati i bolje spremiti kako bi nas skinuli s trona. Mislim da smo svima dosadili jer smo stalno prvi” isti~e , Aganovi}. On je presretan {to je njegov tim nastavio dominaciju na odbojka{kim parketima u BiH i najavljuje nastavak uspje{nog niza. “Sigurno je da u klubu namjeravaju nastaviti i}i istim putem. Sad }emo vidjeti kako }e se odvijati situacija s igra~kim kadrom. Najvjerovatnije }e ostati kostur ekipe od ove sezone, ali za ispunjavanje nekih ve}ih ciljeva sigurno }e nam trebati jo{ tri ili ~etiri poja~anja. @elimo da zadr`imo primat u BiH, ali i da napravimo korak vi{e u evropskim takmi~enjima. Na upravi je da napravi sljede}e poteze i jasno zacrta ambicije. Sada idemo na zaslu`eni odmor” zaklju~uje Aganovi}. ,
A. KRVAVAC

Navija~i Liverpoola ispred Skenderije

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Sarajevski redsi

Odbojka{i Kaknja neprikosnoveni

Igrali pod pritiskom
“Obje utakmice smo dobili s puno truda i zalaganja, a nije bilo nimalo lako pobijediti vrlo dobre Br~ake. Pogotovo se to odnosi na drugu finalnu utakmicu u Kaknju u kojoj smo bili nervozni i pod velikim pritiskom. Situacija je bila takva da zna{ da }e{ pobijediti, ali se to mora realizovati i na terenu. Zato smo malo lo{ije igrali” rekao je kapiten , Aganovi} i dodao: “Prvi set smo dobro odigrali, dok su rastere}eni gosti drugi set ri-

Br~ankama {esti naslov
Odbojka{ice br~anskog Jedinstva osvojile su {estu uzastopnu titulu prvakinja BiH u sezoni 2011/12. U drugom susretu play-offa ekipa Br~anke su pobijedile Kulu Grada~ac sa 3:1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:16). U ukupnom skoru odbojka{ice Jedinstva zabilje`ile su dvije pobjede u seriji. je{ili u svoju korist. Ipak, do kraja smo uspjeli dobiti preostala dva seta i slaviti. Koliko god da su Br~aci pru`ili dostojan otpor i prikazali solidnu partiju, to nije bilo dovoljno da nas iznenade. Bolji smo od njih 20 do 30 odsto i kad ne igramo najbolje.” Kapiten Kakanjaca smatra da je, s obzirom na kvalitet koji su svi pri-

u Skenderiji
Vi{e od 100 navija~a Liverpoola, ~lanova LFC fan kluba iz BiH, okupilo se u subotu u Sarajevu, kako bi zajedno gledali finale FA kupa protiv Chelseaja. “Bilo je ovo ujedno i 5. oficijelno okupljanje ~lanova LFC fan kluba, na kojem je organizovana i nagradna igra. Najsretniji dobitnici dobili su po dres, zastave, te navija~ke kape, a najmla|i ~lan koji se u subotu pojavio u Sarajevu u dresu Liverpoola ima samo devet godina” ka`e nam vo|a na, vija~a Liverpoola iz BiH Dacho i dodaje: “U Sarajevo su do{li ljudi iz cijele BiH, svih nacionalnosti, a doma}in nam je bio novootvoreni Sport centar caffe u Skenderiji, gdje na`alost nismo mogli u`ivati u pobjedi na{eg omiljenog kluba, ali jesmo u dru`enju i zabavi, koja je bila na vrhunskom nivou” zaklju~io je , Dacho.
J. Li.

Zvjezdan Misimovi} donio bod Dinamu

Misimovi} ponovo strijelac
Moskovske ekipe Dinamo i Lokomotiv podijelile su bodove odigrav{i 2:2, u sklopu 13. kola doigravanja za prvaka Rusije, a strijelac jednog gola za doma}e bio je na{ reprezentativac Zvjezdan Misimovi}. Za Lokomotiv je od 54. minute igrao Senijad Ibri~i}. Veznjak bh. reprezentacije u dresu Dinama nastavio je sa dobrim partijama, te je i ju~er bio jedan od najboljih igra~a susreta, a u sudijskoj nadoknadi svom sastavu je donio bod. Pored Misimovi}a strijelac za Dinamo bio je i Kuranyi, dok su za Lokomotiv poga|ali Belyaev i Glushakov.

34 OGLASI

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

KO[ARKA

35

Velika proslava u Zenici

Ko{arka{ice ^elika postale ponos grada
Sretni smo i zadovoljni, i nadamo se da ovo ne}e biti jedan bljesak ve} po~etak jednog stabilnog i jakog `enskog ko{arka{kog liga{a, koji }e biti zna~ajan i u BiH i regionu, rekao je predsjednik kluba Senad Huseinagi}

P

objedom u Gradskoj areni u Zenici pred oko 2.000 svojih navija~a u posljednjem, 10. kolu Lige za prvaka na{e zemlje nad ekipom Slobode iz Bosanskog Novog sa 77:71, ko{arka{ice ^elika okon~ale su ovo takmi~enje sa stopostotnim u~inkom i omjerom 10-0, te kompletirale duplu krunu. Dakle, osvojile su i Kup BiH i prvenstvo, a u regionalnoj ko{arka{koj ligi u kojoj su, osim iz na{e zemlje, u~estvovali klubovi iz Srbije, Slovenije i Crne Gore su viceprvaci iza beogradskog Partizana. Do pobjede nad Novljankama, igra~ice trenera Eldara Durmi}a do{le su te`e od o~ekivanog u samoj zavr{nici, nakon {to su zbog pet li~nih gre{aka igru morale napustiti tri najbolje igra~ice gostuju}eg tima, ina~e sve biv{e reprezentativke BiH (kao {to je poznato na{a dr`ava je jedna od rijetkih u Evropi koja nema vi{e `ensku reprezentaciju jer su tako zbog finansijskih sredstava odlu~ili u KSBiH): Zvjezdana Gagi}, Dragana Svitlica i Nata{a Kajtaz. Go{}e predvo|ene upravo Gagi}evom i Slovenkom Martinom Osterman koje su dale po 23 poena vodile su ve}i dio susreta i na kraju njihov dje~iji vrti} (u prosjeku godina uz Jedinstvo imali najmla|i tim u Ligi za prvaka) nije izdr`ao. Nakon predaje pehara kapitenu ^elika Radi Vidovi} i medalja svim igra~icama i ~lanovima stru~nog {taba, sve ko{arka{ice pohrlile su ka ju`noj tribini Arene na kojoj je bilo 500-tinjak pripadnika navija~ke skupine Robija{i koji su gromoglasnim navijanjem pozdravili svoje ljubimice. Poslije je uslijedilo i veliko slavlje na glavnom gradskom trgu, ispred

Pokradene ko{arka{ice Slobode

Foto: M. TUNOVI]

Nanesena je velika {teta

Slavlje zeni~kih ko{arka{ica

Foto: M. TUNOVI]

Robne ku}e Bosna i Multiplex Ekrana, gdje je vi{e hiljada okupljenih pozdravilo one koji su osvjetlali obraz u gradu metalurga kada je u pitanju kolektivni sport. Igra~ice, ~lanove Uprave i prijatelje kluba, za one koji su ih po-

magali sve vrijeme ne{to kasnije uprili~ena je i ve~era u jednom zeni~kom restoranu. "Ovo je veliki uspjeh. Ja sam `elio da i na kraju slavimo pobjedu i da mo`emo ovako svi zajedno da proslavimo ovaj veliki rezultat.

^elik - Sloboda 77:71 (28:37)
Gradska arena. Gledalaca: 2.000. Sudije: Medin Du{kaj (Sarajevo), Dragan Okuka (Kiseljak) i Mila ^avara (Busova~a). Rezultat po ~etvrtinama: 11:18, 17:19, 25:16, 24:18. ^ELIK: ]orovi}, Veselovski 11, Vidovi}, Baji} 2, Bura 9, Tolikova 6, Risti} 16, Bejti} 11, Pa{i}, Rus 10, Solo. Trener: Eldar Durmi}. SLOBODA: Gaji}, Radanovi}, Rajili}, Mijatovi}, Kajtaz 6, Kne`evi}, Svitlica 10, Osterman 23, Stankovi} 9, Paji}, Gagi} 23, Trener: Milo{ Dupalo.

Naravno, da smo ove godine pokazali da smo najbolji u dr`avi gdje smo uzeli i Kup i prvenstvo bez ijednog poraza. Zahvaljujem svima koji su do{li da nas pozdrave. Ovo nije samo titula ni mene, ni mojih igra~ica ve} svih nas Zeni~ana", kazao je nakon susreta trener ^elika Eldar Durmi} Durmo. Senad Huseinagi}, predsjednik kluba naglasio je da se u ovakvim trenucima svi oni problemi sa kojim se susre}u u radu zaboravljaju. "Tri godine intenzivno radimo i svake godine se i{lo korak naprijed do ovog vrhunca i nadamo se idu}e godine da }e do}i i trostruka kruna. Ovo su oni trenuci zbog kojih se radi u sportu, kada govorim o nama sportskim radnicima. Titula ima poseban zna~aj zato {to je nakon dugo vremena prva u Zenici u kolektivnim sportovima i time smo ponosniji {to smo donijeli titulu u ovaj grad. Mislim da ovakve publike nema nigdje. Mi smo igrali {irom biv{e Jugoslavije i nigdje ovakve atmosfere i navijanja nema. Sretni smo i zadovoljni i nadamo se da ovo ne}e biti jedan bljesak ve} po~etak jednog stabilnog i jakog `enskog ko{arka{kog liga{a koji }e biti zna~ajan i u BiH i regionu", rekao je Huseinagi}. Josipa Bura je objasnila kako je presretna i da je neopisivo dobar osje}aj pred ovakvim navija~ima slaviti. Matea Tavi} je zahvalila divnim navija~ima i ljubiteljima ko{arke u Zenici koji su ih do{li

Mrlju na odli~nu sportsku prestavu i fantasti~nu atmosferu u Areni bacili su nepoznati plja~ka{i koji su pokrali stvari iz autobusa ekipe iz Bosanskog Novog parkiranog u blizini slu`benog ulaza u zeni~ku Arenu. Kra|a se dogodila pola sata - sat i po nakon me~a za vrijeme dok su gosti bili na ve~eri u Hotelu Zenica. "Negativno smo iznena|eni. U dvorani je sve bilo odli~no, vrhunski, borba do kraja. Me|utim, {teta je da pored ovako prelijepog objekta sigurnost nije na nivou, da se ne vodi ra~una o sporta{ima koji dolaze. Osim neugodnosti i {teta je sportskom kolektivu kao {to smo mi jer smo sada u poziciji da moramo nabavljati sportsku opremu koja nije nimalo jeftina", kazao je Novica Paji}, ~lan kluba, ina~e novinar iz Bosanskog Novog. Trener Slobode Milo{ Dupalo je objasnio kako je odnesena medicinska torba koja je jako skupa i opremljena sa svim onim {to treba da ima jedna sportska ekipa, zatim table, statistika, dokumentacija, registracije igra~a, nekoliko dresova i trenerki (tako da }e morati kupovati novi komplet i dresova i trenerki), te nekoliko pari patika koje igra~ice same nabavljaju. podr`ati, te istakla da povo puno zna~i za djevojke. Lejla Bejti} je kazala kako je predivan osje}aj do`ivjeti standing ovation pred svojom publikom, ali isto tako da nije bilo najboljih navija~a, nikada ne bi ostvarili ovakvo ne{to. Tamara Baji} je poru~ila da smatra da je ^elik apsolutno zaslu`eno osvojio duplu krunu i rekla da je ponosna na sve djevojke, ali i narod koji je do{ao u ovolikom broju da ih podr`i i proslavi zajedno sa njima ovaj veliki uspjeh.
M. DAJI]

36
Doigravanje za rukometnog prvaka BiH

OSLOBO\ENJE

MIX
1. Borac 2. Sloga 3. Izvi|a~ 4. Gora`de 5. ^elik 6. Bosna 4 4 4 4 4 4

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012. BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{i uta pob ner por 4. kolo d:p-g bod

Izvi|a~ bolji od ^elika
I ovoga puta u timu pobjednika briljirala su bra}a Buri}. Benjamin je upisao 17 odbrana, dok je Senjamin 11 puta tresao protivni~ku mre`u
U posljednjoj utakmici 4. kola doigravanja za prvaka BiH, rukometa{i Izvi|a~a pobijedili su na svom terenu ^elik iz Zenice sa 39:33. Prvih petnaest minuta utakmice obje ekipe smjenjivale su se u vodstvu, ali ve}u inicijativu su imali doma}i igra~i. Me|utim, Zeni~ani zbijaju redove i u posljednje dvije minute utakmice preuzimaju vodstvo i odlaze sa golom vi{ka na odmor (15:16). Drugo poluvrijeme bolje otvara Izvi|a~ i ve} u 37. minuti ima prednost od tri gola (21:18). Ipak, ^elik

3 3 2 2 1 1

0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 4 3

131:108 128:111 138:126 116:132 130:138 97:124

9 9 6 6 3 3 39:33 19:29 39:27

Rezultati Izvi|a~ Mi grupa - ^elik Bosna BHT - Borac m:tel Sloga - Gora`de

Ljubu{aci zaslu`eno slavili

se ne predaje i do 45. minute utakmice dr`i priklju~ak za Izvi|a~om. Ali od 46. do 50. minute utakmice gosti prave nekoliko ishitrenih {uteva, koje izvrsni Buri} zaustavlja i u kontranapadu mladi rukometa{i Izvi|a~a poentiraju, {to donosi prednost od 31:25 za Ljubu{ake. Gosti su jo{ jednom priprijetili sa dva uzastopna pogotka, ali vi{e od toga nisu uspjeli napraviti, tako da su doma}i slavili zaslu`enu pobjedu. I ovoga puta u timu pobjednika briljirala su bra}a Buri}. Benjamin je upisao 17 odbrana, dok je Senjamin 11 puta tresao protivni~ku mre`u. Po pet golova u redovima Izvi|a~a Mi Grupa postigli su Malinovi} u drugom poluvremenu i A. K. Ante Boras.

Premijer liga BiH za rukometa{ice

Lucija Kimani, bosanska crna gazela i bh. olimpijka

Nadam se da }e i
Ali} ispuniti normu
O plasmanu na Olimpijadi Kimani je kazala da ne razmi{lja mnogo, ali da bi bila presretna da istr~i svoje najbolje vrijeme i da popravi plasman u odnosu na pro{lu Olimpijadu za pet do deset mjesta
Najbolja bh. atleti~arka Lucija Kimani, koju od milja svi zovu bosanska crna gazela, iako se jo{ nije u potpunosti oporavila od povrede koju vu~e nekoliko mjeseci, uspjela je prije dvije sedmice ostvariti A olimpijsku normu na maratonu Cracovia Marthon u Krakovu (Poljska). Zauzela je prvo mjesto sa rezultatom 2:36.54. Kimani je tako osigurala u~e{}e na Olimpijadi u Londonu, koja se odr`ava krajem jula i po~etkom avgusta. Ova atleti~arka, ~lanica banjalu~kog Borca, ve} je dva puta istr~ala rezultat bolji od olimpijske norme, ali oba puta na maratonima koji nisu bili na kalendaru Me|unarodne asocijacije atletskih federacija (IAAF). Bilo je to na maratonima u Beogradu i Zagrebu. Olimpijske igre u Londonu. Sretna sam {to sam ispunila A olimpijsku normu. Nadam se da }e jo{ neko od bh. atleti~ara u tome uspjeti. Posebno se nadam za Hamzu (Ali}a op.a.) da }e ispuniti normu da i on ide na ovo veliko takmi~enje” izjavila je za Oslobo|enje , Lucija.

Propustila Barcelonu
O plasmanu na Olimpijadi kazala je da ne razmi{lja mnogo, ali da bi bila presretna da istr~i svoje najbolje vrijeme i da popravi plasman u odnosu na pro{lu Olimpijadu za pet do deset mjesta. U Pekingu je 2008. bila 42. a bolje od tog bi bio veliki uspjeh. “Pripreme u Keniji su bile najte`e do sada. Planirala sam nastup na maratonu u Barceloni, ali sam zbog povrede morala to propustiti. Propustila sam i Brajton maraton. Iako sam jo{ povrije|ena i nisam 100 posto spremna, oti{la sam u Krakov i uspjela” objasnila , nam je. Sini{a Mar~eti} je naglasio da je velika stvar da jedan sporta{ ide drugi put na Olimpijske igre. I on je za`elio uspjeh Hamzi Ali}u da i on baci A normu i pridru`i im se. “Uskoro kre}emo sa pripremama za OI u Londonu. Prvi dio }emo odraditi na @abljaku u Crnoj Gori. Poslije toga imamo nastup na nekoliko kra}ih trka, a onda fini{iranje priprema u junu i prvoj polovini jula” istakao je Mar~eti}. ,
M. DAJI]

Ekipa Zrinjskog savladala Lokomotivu

Borac, Zrinjski i Mira u vrhu
Rukometa{ice Zrinjskog pobijedile su na svom parketu Lokomotivu rezultatom 39:25 u 19. kolu Premijer lige BiH i tako se na vrhu tabele bodovno izjedna~ile sa Borcem i Mirom. Klju~nu utakmicu u borbi za titulu Mostarke igraju u sljede}em kolu, kada gostuju kod ekipe Borca. U drugom susretu ovog kola, Ljubu{ki HUM bio je bolji od Katarine uvjerljivim rezultatom 34:21. Doma}e su do odmora stvorile veliku prednost od 14:8, a u nastavku su je jo{ vi{e pove}ale za trijumf od sedam golova prednosti. Najbolje kod Katarine bile su Jelena Keki} sa sedam i Alma Turudi} sa pet golova, dok je doma}e predvodila Katarina Pavlovi} sa osam postignutih pogodaka.
BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{ice uta pob ner por 19. kolo d:p-g bod

Lucija Kimani: Uskoro kre}e s pripremama za London

Sretna zbog norme
Na ovaj na~in pokazale su se veoma uspje{nim obavljene pripreme u rodnoj Keniji, gdje se sa suprugom Sini{om Mar~eti}em, ina~e atleti~arem i njenim li~nim trenerom, od novembra pro{le do polovice aprila ove godine spremala za novu sezonu. Baza je bila staro mjesto Iten na 2.400 metara nadmorske visine, gdje su atleti~ari iz ~itavog svijeta trenirali, a me|u njima i svjetska rekorderka u maratonu Britanka Pola Rekldif. U 2011. koja je bila itekako uspje{na za nju, 31-godi{nja atleti~arka koja ve} {estu godinu nastupa pod zastavom BiH osvojila je

1. Borac 2. Zrinjski 3. Mira 4. Ilid`a 5. Ljubu{ki 6. Katarina 7. Jedinstvo 8. Gora`de 9. @ivinice 10. Lokomotiva 11. Kne`opoljka 12. Hrasnica

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

17 17 17 12 11 10 8 8 4 4 2 1

0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1

2 2 2 6 6 9 10 11 14 15 17 17

580:393 594:428 573:417 567:493 531:527 545:501 514:514 464:487 466:591 489:607 500:657 536:744

51 51 51 37 35 30 25 24 13 12 6 4

Rezultati Zrinjski - Lokomotiva Ljubu{ki HUM - Katarina @ivinice - Ilid`a Jedinstvo - Gora`de Kne`opoljka - Mira Hrasnica - Borac 39:25 34:21 20:30 29:24 25:34 21:38

prva mjesta na ekipnom prvenstvu BiH u disciplini 3.000 m, na dr`avnom prvenstvu BiH u disciplinama 3.000 i 5.000 m, na me|unarodnom maratonu u Zagrebu, na trkama u Lo{inju (Hrvatska) i Düsseldorfu (Njema~ka), zatim je bila druga na Evropskom timskom prvenstvu na Islandu, postavila je novi rekord BiH u maratonu (2:34:57), te postigla najbolji rezultat u BiH u `enskoj konkurenciji po ma|arskim tablicama po kojima se vrednuju atletski rezultati. “Dosta sam uradila. U trkama na srednjim dionicama ne o~ekujem mnogo, jer ih ne}u puno tr~ati niti se spremati. Cilj je da se {to bolje spremim za maraton za

OSLOBO\ENJE

MIX SPORTSKI VREMEPLOV: @elimir Vidovi}, nekada{nji fudbaler Sarajeva

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

37

Za Sarajevo je `ivio i
igrao do posljednjeg daha
Nestao 17. maja 1992. • Potraga za posmrtnim ostacima trajala punih dvanaest godina • Pokopan skupa s dresom Sarajeva, kluba i grada, za koje je `ivio
Pi{e: Muhamed BIKI]

Nekako s dolaskom maja i prvih behara, toplijih sun~evih zraka i proljetnih mirisa prirode sve se po~inje buditi, a u porodici Vidovi} sna`nije nego ijednog drugog mjeseca u maju se po~inju buditi sje}anja i bol isprepleteni imenom velikog ~ovjeka, sportiste, fudbalera @elimira Vidovi}a Kelija. Naime, 17. maja ove godine navr{ava se 20 tu`nih godina otkako je na svirep i bezdu{an na~in agresor ubio pokojnog Kelija, nekada{njeg fudbalera Sarajeva i reprezentativca biv{e SFRJ.

Keli (krajnji desno) Igrao je i u generaciji sa Su{i}em, Janju{em, Pa{i}em...

Standardna dvojka
Dok su se tokom njegove karijere na golu Sarajeva mijenjali golmani i lijevi bekovi, @elimir Vidovi} je standardno nosio dres sa brojem 2. Najve}i broj utakmica, s njim u u`oj odbrani, odigrali su golmani: Ekme~i}, Dautbegovi}, Gruda, Hand`i} i Janju{, te lijevi bekovi: Luki}, Bo{njak, Nikoli}, Vidakovi} i Radelja{. Pred kraj svoje karijere u Sarajevu prekomandovan je u srednji red, na mjesto desnog halfa, gdje }e igrati jo{ ofanzivnije, odli~no kontroli{u}i sredinu terena. Igrao je u tada standardnoj half liniji Sarajeva sa Nijazom Ferhatovi}em i Farukom Had`ibegi}em. Za Sarajevo je odigrao blizu 200 utakmica, a za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je dva puta, protiv Meksika i Urugvaja. zi na Ko{evo. U Saraje vu je po ~eo na mjestu beka, a kasnije je preba~en u vezni red, jer je imao izrazito jak i precizan udarac. ^esto je znao biti u ulozi strijelca, a Kelijeve fudbalske majstorije posebno se sje}aju kom{ije s Grbavice, kada je Vidovi} presu|ivao u vje~itom derbiju. Takav jedan spektakularni gradski derbi prepri~ava nam Kelijev nekada{nji saigra~, a danas selektor BiH Safet Su{i}: “Bilo je to osamdesetih godina. Mislim da je tada oboren rekord svih vreme na na Ko {e vu. Preko 40.000 gledalaca. Prava drama na uta kmi ci @e ljo je poveo preko Niki}a, ja izjedna~im. Na kraju 2:1 za nas, a pobjedonosni gol je postigao Keli.” Na kon blis ta vih igara u dresu Sarajeva uslijedio je poziv u reprezentaciju biv{e dr`ave, a nije ga zaobi{ao ni poziv aus-

Zloglasna Kasindolska ulica
Tog kobnog 17. maja Vidovi} je na humanom putu izme|u centra Sarajeva i Bolnice Dobrinja prevozio ranjenike. Jo{ jednom je Keli pokazao hrabro sportsko srce, prevoze}i osobnim auto mo bi lom ra nje ne borce i civile, kojima je tog paklenog maja 1992. u Sarajevo put ka bolnici Ko{evo bio jedini put nade da }e spasiti `ivot i nastaviti prkositi ubijaju}im granatama i mecima. Vra}aju}i se iz bolnice, Keli tada nije ni slutio da }e mu to bi ti po slje dnja hu ma na vo` nja. Prema rije~ima o~evidaca, agresori su ga uhvatili na izlazu iz zloglasne Kasindolske ulice i od te 1992. pa do 2004. gubio mu se svaki trag. Potraga je trajala punih dvanaest godina. Tog petog juna 2004. godine, na gradskom groblju Bare pokopani su posmrtni ostaci legendarnog fudbalera, a nadasve ~ovjeka i humaniste. Prema izri~itoj `elji njegove porodice, Keli je pokopan skupa s dresom Sarajeva, kluba i grada, za koje je `ivio. “Moga Kelija su svi voljeli, kako se ono ka`e i Bog uzima sebi dobre ljude. Zahvaljujem se svim ljudima, koji su mi pritekli u pomo} u najte`im trenucima, Kelijevim nekada{njim sai gra ~i ma, spor tskim ra dni cima, prijateljima, kao i vama novinarima koji se redovno sjetite godi{njice smrti Kelija” ka, `e Borjana Vidovi}.

Najdra`i dres nosio je vi{e od 200 puta

Pobjedonosi gol
Ljubitelji fudbala u BiH, pa i {ire, sje}aju se Kelijeve karijere. Ona je zapo~ela u sarajevskom naselju Stup, gdje je ro|en 17. novembra 1953. godine. Igrao je u ilid`anskom Igmanu, potom u sarajevskoj Bosni, a onda dola-

trijskog Union Welsa, a potom i ekipe GAK-a, gdje je Vidovi} zavr{io sa aktivnim bavljenjem fudbalom. Po okon~anju karijere vratio se u grad na Miljacki, gdje je u sarajevskom naselju Dobrinja sa suprugom Borjanom otvorio piceriju i zara|ivao, kako je znao kazati, “za stare dane” . Pokojni Keli je, ka`u, `ivio za svoje dvije k}eri, Dajanu i Mianu. Volio je dru{tvo, a najvi{e slobodnog vremena je provodio sa Nijazom Ferhatovi}em i Mehmedom Janjo{em. “To mi je bio zaista veliki prijatelj Uvijek smo se rado dru`ili s njim. Imao je smisla za `ivot. Bio je odli~an fudbaler, a jo{ bolji ~ovjek” ka`e Ferhato, vi}. “Nije mala stvar bilo igrati za dr`avnu reprezentaciju, a Keli je to uspio. Svojim igrama apsolutno je zaslu`io taj reprezentativni poziv, a svojom ljudsko{}u i veli~inom da ga se uvijek rado sje}am” ka`e Janjo{. ,

Kelijev memorijal
U znak sje}anja na legendarnog fudbalera Sara je va tra di ci onal no se odr`ava Memorijalni turnir “@elimir Vidovi} Keli” To je . jedan mali, ali zna~ajan korak u zatvaranju vrata zaborava, a otvaranju sje}anjima na legendarnog Kelija. vjen~anog kuma pokojnog Kelija: “Ne mogu da ne pustim suzu ka da se sje tim mo ga dra gog Kelija. Bili smo dvostruki kumovi, a zna{ kada nekog izabere{ za kuma da ti je k’o najro|eniji. Keli je bio najbolji ~ovjek u FK Sarajevo, ~ovjek koga su svi voljeli i voljet }e ga dok postoji Sarajevo i on kao dio njegove historije.” A svi su ga voljeli, po~ev od nas novinara, pa do svih ljubitelja fudbala i sporta uop}e, koji su imali priliku gledati pokojnog Kelija. Ovaj veliki ~ovjek, na `a lost, ni je do ~e kao stare dane u svom voljenom Sarajevu i sa svojim Sarajlijama, za koje je `ivio i igrao do posljednjeg daha.

Dio historije FK Sarajevo
Za kraj ove pri~e o nezaboravnom @elimiru Vidovi}u Keliju prisje}amo se i rije~i nekada{njeg spor tskog ra dni ka, ra hme tli Sal ke Mu hi }a, ina ~e

@elimir Vidovi} Keli

38

OSLOBO\ENJE

MIX

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

Fenomen karatea (2)

Od nepovjerenja

do afirmacije
Pokreta~ karatea u BiH bio je Salko ]uri}, koji je jo{ u ranoj mladosti bio opredijeljen ka novom i izazovnom, te je krenuo putevima sportskog dokazivanja tragaju}i za su{tinom sporta i igre kao iskonske ljudske potrebe
Istorija organizovanog razvoja karate sporta u BiH zapo~inje formiranjem karate kluba Bosna 1967. godine. Te{ko da je bilo ko u to vrijeme mogao pretpostaviti da }e znati`elja jednog studenta prerasti u sportski pokret koji }e ostaviti prepoznatljiv trag u istoriji sporta na na{im prostorima i do tada nepoznatu vje{tinu borenja uvrstiti me|u najmasovnije i najuspje{nije sportske grane kod nas. Taj student bio je Salih Salko ]uri}, a taj sport karate. Jo{ u ranoj mladosti opredijeljen ka novom i izazovnom, Salko ]uri} je krenuo putevima sportskog dokazivanja tragaju}i za su{tinom sporta i igre kao iskonske ljudske potrebe. Tako je i na taj na~in zapo~eo put karatea u na{oj zemlji razvijaju}i se i po masovnosti i po kvalitetu do dana{njih dana. Uvje`bavanje i usavr{avanje tehnika karate sporta predstavljalo je jednu dimenziju na putu razvoja. U tim prvim momentima jednako zna~ajna “bitka” vodila se na pravcu priznavanja karatea kao sporta uop{te. Uvr{tavanje u tada{nju sportsku nomenklaturu i sticanje prava gra|anstva me|u sportskim granama, bilo je pitanje daljeg opstanka karatea u na{oj sredini. Bila je to mukotrpna i naporna borba koja je zahtijevala mnogo znanja, mudrosti i strpljenja da se ne{to novo i nepoznato, {to dolazi iz druga~ijeg sistema vrijednosti, prihvati u na{im uslovima. O tim pionirskim vremenima nastojanja da se karate prihvati kao sport govori Gojko Vukadinovi}, prvi predsjednik Karate saveza BiH, koji je tada sa svoje pozicije visokog politi~kog funkcionera i istinskog ljubitelja sporta pru`ao presudnu podr{ku nastojanjima da se karate prizna kao ravnopravni ~lan sportske porodice: “Tih godina vladala je dosta povoljna dru{tvena atmosfera op{teg progresa u na{oj zemlji, koja je doprinijela da se sa ne{to manje opreza i nepovjerenja gleda na sport koji dolazi iz Japana - zemlje u kojoj vladaju druga~ije vrijednosti, obi~aji i praksa. Od jednog broja politi~ara otvoreno je izra`avana bojazan od konzervativizma i religijskog uticaja koji se mogao ogledati u nekim ceremonijama koje su u po~etku pratile karate sport. Iz tog razloga se moralo pristupiti prilago|avanju na{im uslovima kroz odbacivanje nepotrebnog ceremonijala, te prevo|enju japanskih izraza na na{u terminologiju, a da se sa~uvaju su{tinske karakteristike sporta. Pored sportskog aspekta, ukazivalo se i na zna~aj karatea kao borila~kog sporta za sistem op{tenarodne odbrane, te mogu}nosti primjene u obuci policijskih struktura. Me|utim, ono {to je presudno uticalo na povoljan ishod procesa priznavanja karatea kao sporta bilo je uzorno, sportsko i dostojanstveno pona{anje prvih karatista koji su na taj na~in gradili i vlastiti i autoritet sporta kojem su pripadali, ~emu je Salko ]uri} davao osnovni ton i vlastiti primjer. Ve} u tim vremenima, Salko je postao neupitan autoritet i uzor, kako u sportu, tako i u ostalim segmentima djelovanja” govori Vukadinovi} te nastavlja: ,
Osniva~ karatea u BiH: Salko ]uri}

OD BRUCEA DO SALKA Uo~ili su tada{nji gledaoci, od kojih mnogi i budu}i karatisti, da i filmski prizori moraju imati realnu osnovu u poznavanju karatea te su na prvim treninzima poku{avali opona{ati, ne Brucea Leea, nego Salku ]uri}a
vratku u Sarajevo prenosio na svoje u~enike koji su na taj na~in imali neposrednu vezu sa savremenim kretanjima. Preko ]uri}a na razvoj karatea u BiH, u to vrijeme, veliki uticaj je imao dr. Ilija Jorga, ~ovjek koji je prvi u Jugoslaviji po~eo vje`bati karate i kome je Salko bio najbolji u~enik. Pored dr. Jorge, na razvojni put karatea u njegovom nastajanju kod nas, veliki uticaj imao je Taiji Kase, {ef japanskih instruktora za Evropu sa sjedi{tem u Parizu, gdje je bio evropski karate centar. ]uri} je ~esto bio u~esnik seminara pod rukovodstvom Taiji Kasea sa kojih je prenosio iskustva me|u bh. karatiste. Ovaj metod rada ubrzo je rezultirao visokim stepenom obu~enosti i utreniranosti na{ih karatista, tako da su i u to vrijeme na{i takmi~ari ostvarivali visoke rezultate na doma}im i me|unarodnim takmi~enjima.

Podr{ka Vukadinovi}a
Smatraju}i da je borila~ki sport najpribli`niji njegovim shvatanjima i mogu}nostima, opredijelio se za d`udo u kojem je zapo~eo sportsku karijeru, da bi uskoro, gotovo slu~ajno, do{ao do literature o karateu koja ga je odmah potpuno fascinirala i opredijelila njegovu sportsku karijeru i time otvorila novu stranicu u istoriji bh. sporta. Svoju odu{evljenost novim sportom ]uri} nastoji prenijeti na grupu znati`eljnika koji su u prvim demonstracijama ovoga sporta tra`ili sli~nost izme|u filmskih efekata tada popularnih filmova o temi karatea i onoga {to je Salko demonstrirao. Uo~ili su tada{nji gledaoci, od kojih mnogi i budu}i karatisti, da i filmski prizori moraju imati realnu osnovu u poznavanju karatea te su na prvim treninzima poku{avali opona{ati, ne Brucea Leea, nego Salku ]uri}a.

Doprinos ugledu
“Sticanje statusa sporta od SOFK-a Jugoslavije stvorilo je uslove za rad klubova, tako da je po okon~anju ovoga procesa formiran Karate klub Bosna kao prvi u BiH i zapo~eo aktivnosti u okviru USD Bosna, ve} u to vrijeme, najuglednije sportske porodice u BiH, {to je za karatiste predstavljalo posebnu ~ast i obavezu, pripadati u dru{tvo najve}ih sportskih asova. Mora se ka za ti da je od po je di na ca vla da la odre|ena rezerva oko prijema u USD Bosna, ali je studentska osnova Karate kluba, te besprijekoran odnos unutar Kluba i oko Kluba, kao i autoritet tada{njih ~elnih ljudi bio dovoljna garancija da }e i karatisti doprinijeti rastu ugleda USD Bosna. Vrijeme je pokazalo da su se ova predvi|anja u potpunosti ostvarila, jer je Karate klub uskoro postao jedna od perjanica Dru{tva po svim osnovama.” Potrebno je napomenuti da je prvi predsjednik KK Bosna bio Zdravko Bartl. Kao nosilac stru~nog i organizacionog rada, Salko je preuzeo na sebe ulogu istinskog lidera koji je postao kreator i predvodnik stvaranja dugoro~nih ciljeva razvoja karate sporta. Sa dana{nje vremenske distance promatrano, mo`e se re}i da su `ivotno i politi~ko iskustvo Gojka Vukadinovi}a, te elan i mladala~ki zanos Salke ]uri}a, bili temelj impresivnog razvoja karatea u BiH, ~ija stabilnost i danas ~ini karate sportom u neprekinutom usponu. Formalno priznavanje karatea ~inilo je najbitniju, ali ipak, samo jednu stepenicu ka stvarnom za`ivljavanju karatea u bazi, me|u mladima. Jo{ od samog po~etka karatea u Bosni i Hercegovini ~inili su se napori ka {to ve}em podizanju kvaliteta, {to je podrazumijevalo u~e{}e na seminarima na kojima su poznati majstori i instruktori upu}ivali na{e karatiste, kako u tajne karate sporta, tako i u metode i na~ine obuke i treniranja, a time i popularizacije ovog sporta. Prisustvuju}i ovim seminarima, Salko ]uri} je sticao nova znanja i vje{tine karatea, te po po-

KK Bosna za uzor
Uspjesi karatista Bosne na saveznim prvenstvima, te visok rejting u reprezentativnim selekcijama, uz seriozan, stru~an i temeljan rad u Klubu, izazvali su pravi bum i do tada nezabilje`en interes omladine u Sarajevu i Republici Bosni i Hercegovini za karate. Zvu~i gotovo nevjerovatno, ali tih godina Karate klub Bosna brojao je blizu 2.500 ~lanova i ~inio najmasovniji kolektiv u sportu uop{te. Zahtijevalo je to i adekvatnu organizaciju koja je morala ispratiti i usmjeriti toliku masovnost, sa~uvati sportsku i radnu disciplinu, te iz masovnosti prepoznati kvalitet i raditi na njegovom usavr{avanju. Na ~elu ove organizacije bio je Salko ]uri}, ~iji tada uspostavljeni standardi rada i me|usobnih odnosa imaju trajni karakter. Formiranjem KK Bosna i njegovim omasovljenjem izgra|en je temelj i uzor koji su postali organizaciona i stru~na osnova za {irenje karatea na svim bh. prostorima, s obzirom na to da su mnogi karatisti koji su bili na {kolovanju u Sarajevu formirali klubove u svojim sredinama po ugledu na Bosnu. Liderstvo Bosne u bh. karateu postavljeno je na istinskim sportskim vrijednostima i kontinuitetu vrhunskih rezultata, traje ve} 45 godina, ali posebno zadovoljstvo i zna~aj Bosninog uspjeha le`i u ~injenici da su uz razvoj Bosne rasle i druge sredine i centri u BiH, {to je rezultiralo time da danas bh. karate visoko kotira u me|unarodnim razIbrahim U[TOVI] mjerama.

Sa jednog seminara u Sarajevu kojim je rukovodio japanski instruktor Taka{i, Gojko Vukadinovi} stoji prvi sa desne strane

DR. JORGA I KASE Preko ]uri}a na razvoj karatea u BiH, u to vrijeme, veliki uticaj je imao dr. Ilija Jorga, ~ovjek koji je prvi u Jugoslaviji po~eo vje`bati karate i kome je Salko bio najbolji u~enik. Pored dr. Jorge, na razvojni put karatea u njegovom nastajanju kod nas, veliki uticaj imao je Taiji Kase, {ef japanskih instruktora za Evropu sa sjedi{tem u Parizu, gdje je bio evropski karate centar

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

[AH
UKRATKO

39

Po~eo {ahovski turnir Bosna 2012.

potez u Sarajevu

Povuci pravi

Ivani{evi}

odbranio titulu
Pro{logodi{nji prvak Srbije s pojedina~nog prvenstva u Kragujevcu, 34-godi{nji beogradski GM Ivan Ivani{evi} (2.655), ponovo se okitio zlatom, ovaj puta u Vrnja~koj Banji. Osim najsjajnije medalje, Ivan je na svoj konto upisao hiljadu eura i novih 14 rejting-poena. U neobi~no jakoj konkurenciji 14 najboljih srbijanskih {ahista, od toga 12 velemajstora i dva me|unarodna majstora, Ivani{evi} je trijumfovao gotovo se poigravaju}i s rivalima. Turnir je zavr{io bez poraza, sa sedam pobjeda i {est remija. ^itave dvije sedmice, od 23. aprila do 5. maja, nalazio se na ~elu poretka i dva kola prije kraja obezbijedio novu titulu. Prvak Srbije bio je i 2008. i 2009. godine i ve} par godina prva je plo~a olimpijske selekcije na{ih isto~nih susjeda i nedvojbeno ponajbolji igra~ u regionu.

U 2. kolu ve} su se rehabilitirali Kurajica, Dizdarevi}, Bogut i Kadri}, ubilje`iv{i zna~ajne pobjede Posebno inspiriran bio je mladi Denis Kadri} u partiji protiv Borkija Predojevi}a. Igrao je sigurno i ostvario blistavu pobjedu nad favoritom Ko }e na kraju slaviti?
Prije 20 godina, ta~nije 22. maja 1992. godine, dr`ava Bosna i Hercegovina primljena je u Ujedinjene nacije. Tim povodom, u ovo novije vrijeme, [K Bosna uvijek organizira prigodan me|unarodni {ahovski turnir pod sloganom “Povuci pravi potez u Sarajevu” . bilo ih je, od 1957. godine naovamo bezbroj, svjetskih prvaka, najboljih igra~a dana{njice, genijalnih stvaralaca, omiljenih likova i dragih gostiju Sarajeva. Ove godine, zaobi{li su “{eher” obreli se na ne, kim drugim zanimljivijim, sigurnijim i privla~nijim destinacijama (Kuba, Poljska, ^e{ka, Italija, Azerbejd`an, Vijetnam, Portugal, Norve{ka, Gruzija, Latvija, Njema~ka itd.). lac, Ko`ul, Cvitan i Jankovi}) i remi Brki}a s bh. nadom, Denisom Kadri}em, vinula ih je u sami vrh poretka. Iz Srbije smo o~ekivali dolazak ve} prijavljenih velemajstora, Du{ana Popovi}a i eks-omladisnkog prvaka svijeta, Igora Miladinovi}a, ali, nisu se pojavili u areni. Razlog, nepoznat. Tako je u prvi plan izbio novosadski GM Aleksandar Kova~evi}, uvijek rado vi|en i omiljen lik u Sarajevu. Odli~no izdanje protiv bh. velemajstora Bistri}a garantira mu visoku poziciju u kona~nom poretku. Od brojnih BH {ahista u grupi A (preko 2.300 rp), jedini je u 1. kolu poentirao bijeljinski velemajstor Dalibor Stojanovi}. Vrijedna pobjeda i vjetar u le|a protiv ruske WIM, Nade`de Kharmunove. Ostali se i nisu ba{ proslavili!! Porazi Bejtovi}a, Boguta, Dizdarevi}a, Ra{idovi}a i [utkovi}a, te remiji Predojevi}a, Tomi}a, Kurajice i Kamberovi}a, zasigurno su ostavili pitanje u zraku. Ide li njihova bolja igra i priklju~ak vrhu u preostalih osam kola?

100 {ahista iz 13 zemalja
Ova iznimno zna~ajna kulturna i {ahovska manifestacija, pod pokroviteljstvom Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, te supokroviteljstvom Vije}a ministara BiH i Grada Sarajeva odvija}e se u Kongresnom centru Hotela Saraj sve do 11. maja, uz sudjelovanje 100 {ahista iz 13 zemalja svijeta, od toga 20 GM i 13 IM. Na samoj sve~anoj ceremoniji otvaranja turnira, poslije intoniranja dr`avne himne, za govornicom su se redali uglednici, predsjednik [K Bosna Nusret ^au{evi}, izvr{ni direktor ECU Vlado [akoti} i premijer Vlade KS-a Fikret Musi}, koji je priredbu zvani~no proglasio otvorenom. Borbe na 64 crno-bijela polja za 2012. godinu su krenule. Prije dvije godine kada se po~elo sa organizacijom otvorenih me|unarodnih turnira u Sarajevu, svjedo~ili smo iznimno velikom interesovanju {ahista sa svih kontinenata. Tako smo u Domu mladih KSC Skenderija i Hotelu Bristol, 2010. i 2011. godine, vidjeli oko 400 igra~a iz preko 30 zemalja, neka od najzvu~nijih imena svjetskog {aha, pobjednike iz Kine i Gruzije, Wang Haa i Baadura Jobavu. Trenutno su to svjetske vedete, sama krema vrhunskog {aha. Danas, na veliku `alost brojnih poklonika drevne igre, prvi puta u povijesti, na{ grad nije pohodio nijedan velemajstor iz TOP 100! A

Kadri} inspiriran
Ju~er ujutro u 2. kolu ve} su se rehabilitirali Kurajica, Dizdarevi}, Bogut i Kadri}, ubilje`iv{i zna~ajne pobjede. Posebno inspiriran bio je mladi Denis Kadri} u partiji protiv Borkija Predojevi}a. Sigurna igra i blistava pobjeda za veliki rezultat. Va`niji rezultati 2. kola: Dizdarevi} - Me{trovi} 1:0, Predojevi} - Kadri} 0:1, Kamberovi} - Banusz 0:1, Pan~evski - Kova~evi} 0:1, Kurajica - D. Nestorovi} 1:0, Tomi} - M. R. Savi} 0:1, Postny - Ra{idovi} 1:0, Ko`ul - Dal. Stojanovi} remi, Lajthajm - Jankovi} 1:0, Kharmunova - Bogut 0:1... @. MARKOVI]
Ivan Ivani{evi}

Prvi rejting-favorit, izraelski GM, Evgeny Postny (2.662), ina~e tre}a plo~a olimpijske selekcije, ve} na samom startu do`ivio je te`ak nokaut. Neplanirani poraz od makedonskog IM Filipa Pan~evskog (2.437), zasigurno }e na njega ostaviti te{ke posljedice u daljem toku turnira. Hrvatska kolonija od pet velemajstora `estoko je krenula od samog starta. ^etiri pobjede (Pa-

Kona~an poredak: Ivani{evi} 10, Perunovi} i D. Popovi} 8,5, Damljanovi} 8, Marku{ 7,5, Sedlak 7, In|i} i Abramovi} 6,5, Miladinovi} 6, Bogosavljevi} i Milanovi} 5,5, Pikula 4,5, Markovi} i Bodiroga 3,5.

Poznati u~esnici

Movsesian - Leko

IZABRANE PARTIJE SA EKIPNOG PRVENSTVA RUSIJE
Najer - Matlakov Toma{evski - Landa Ove~kin - Kurnosov
1. e4 c6, 2. d4 d5, 3. e5 Lf5, 4. Sc3 e6, 5. g4 Lg6, 6. Sge2 f6, 7. h4 Sd7, 8. f4 Lf7, 9. Dd3 Sh6, 10. g5 Sf5, 11. Lh3 Sxh4, 12. Lxe6 Lxe6, 13. Txh4 f5, 14. Dh3 h6, 15. Dh1 Db6, 16. gxh6 gxh6, 17. b3 0-0-0, 18. Lb2 Da5, 19. 0-0-0 Lg7, 20. Df3 Tdg8, 21. Sg3 Tf8, 22. Th5 Tf7, 23. Dd3 Thf8, 24. Kb1 Kb8, 25. a4 a6, 26. La3 c5, 27. dxc5 d4, 28. Dxd4 Sxe5, 29. Dd6+ Ka8, 30. b4 - 1:0. 1. d4 Sf6, 2. Sf3 d5, 3. c4 e6, 4. g3 Lb4+, 5. Ld2 Le7, 6. Lg2 c6, 7. Dc2 b6, 8. 0-0 La6, 9. b3 Sbd7, 10. a4 c5, 11. a5 0-0, 12. Td1 cxd4, 13. Sxd4 Lc5, 14. Le1 Tc8, 15. Db2 Lxd4, 16. Dxd4 e5, 17. Db2 d4, 18. axb6 Dxb6, 19. Da3 Sb8, 20. Lb4 Tfe8, 21. Ld6 Sfd7, 22. Lxb8 Sxb8, 23. Sd2 Tc7, 24. Se4 Td8, 25. Sc3 Tcd7, 26. Sa4 Dg6, 27. Sc5 Td6, 28. Da5 Te8, 29. Dc7 Lc8, 30. Dxb8 h5, 31. Txa7 - 1:0. 1. d4 Sf6, 2. Sf3 g6, 3. c4 Lg7, 4. g3 d5, 5. cxd5 Sxd5, 6. Lg2 0-0, 7. 0-0 Sc6, 8. Sc3 Lf5, 9. Sd2 Sdb4, 10. e4 Lc8, 11. d5 Se5, 12. Db3 c5, 13. Sf3 Sxf3+, 14. Lxf3 e6, 15. Le3 b6, 16. a3 Sd3, 17. Le2 exd5, 18. exd5 Lf5, 19. g4 c4, 20. Dxc4 Dh4, 21. d6 Sxb2, 22. Db3 Lxg4, 23. f3 Lh3, 24. Tf2 Sa4, 25. Se4 Sc5, 26. Sxc5 Lxa1, 27. Se4 h6, 28. Lb5 Lg7, 29. d7 Tad8, 30. Dd5 Txd7, 31. Lxd7 Td8 - 0:1.

Prvenstva BiH
Na kon ta kmi ~e nja [SHB-a, [SRS-a i FBiH, odr`anih u Prozoru-Rami, Dvorovima i Neumu, poznati su svi u~esnici Kadetskog i omladinskog prvenstva BiH, koje }e se odr`ati od 12. do 15. maja u Neumu. Pravo na takmi~enju je izborilo 108 kadetkinja, kadeta, omladinki i omladinaca, koji }e biti podijeljeni u sedam starosnih kategorija (kadeti i kadetkinje do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 godina te omladinci i omladinke. Zbog obaveza u {koli, mogu}e je da neko od kandidata odustane od nastupa, a ukoliko se to dogodi, njegovo mjesto popunjava ~etvrto ili ni`e plasirani iz njegove starosne grupe.

1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. Lb5 Sf6, 4. 0-0 Sxe4, 5. d4 Sd6, 6. Lxc6 dxc6, 7. dxe5 Sf5, 8. Dxd8+ Kxd8, 9. Sc3 Ld7, 10. h3 b6, 11. b3 Kc8, 12. Lb2 h5, 13. Tad1 Le7, 14. Lc1 a5, 15. Lg5 Lb4, 16. Se2 a4, 17. c3 Le7, 18. Sf4 axb3, 19. axb3 f6, 20. Sg6 Tg8, 21. g4 hxg4, 22. hxg4 Ld8, 23. Txd7 Kxd7, 24. gxf5 fxg5, 25. e6+ Kc8, 26. e7 Kb7, 27. Te1 Te8, 28. exd8=S+ Texd8, 29. Te7 Td5, 30. Sfe5 Ta1+, 31. Kg2 Te1, 32. c4 Tdd1, 33. Txg7 g4, 34. Sxg4 Tg1+, 35. Kf3 Td3+, 36. Se3 - 1:0.

40

OSLOBO\ENJE

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

U OBJEKTIVU

Ana i Lucija Zaninovi}, {ampionke u taekwondou

Prve hrvatske
bliznakinje na OI
Svoju slavu Ana i Lucija Zaninovi} ne duguju toj zanimljivoj ~injenici, ve} svojim fantasti~nim rezultatima koje su postigle godinama napornog rada, jedna je svjetska a druga evropska prvakinja
Spli}anka Lucija Zaninovi} obranila je prije tri dana u Manchesteru naslov evropske prvakinje u taekwondou u kategoriji do 49 kilograma deklasirav{i u finalu Ruskinju Kristinu Kim rezultatom 10-1. Njena sestra bliznakinja Ana je aktualna svjetska prvakinja, a naslov je osvojila 2011. godine u ju`nokorejskom Gyeongjuu. Tako najpoznatije splitske blizanke potvr|uju odli~nu formu u olimpijskoj godini, a postale su i prve blizanke koje }e zastupati Hrvatsku na Igrama u Londonu u julu i augustu ove godine, ~ime su jo{ jednom na sebe skrenule pa`nju svjetskih medija. No, svoju slavu Ana i Lucija Zaninovi} ne duguju toj zanimljivoj ~injenici, ve} svojim fantasti~nim rezultatima koje su postigle godinama napornog rada. Od svoje trinaeste godine pod budnim su okom trenera Tonija Tomasa, koji je od djevojaka stvorio svjetske i evropske prvakinje. Iako

su mu nadjenuli nadimak Hitler, djevojke priznaju kako je njegova uloga u njihovom uspjehu ogromna. “Koliko na{a, toliko i njegova” sla`u se Ana i Lucija. “Zna ka, ko izvu}i maksimum iz nas” . Nedavno su i objasnile kako su zavoljele teakwondo. “Prije dvanaest godina sam gle-

dala Olimpijske igre u Sydneyu, gdje se borila Nata{a Vezmar. Do tada sam probala sve sportove, plivanje, vaterpolo, odbojku, ali nikada borila~ki sport. Svidio mi se na televiziji, znala sam da jedan moj prijatelj trenira, stupila sam u kontakt i do{la na trening. Luciji se isprva nije svidjelo, nakon godinu se vra-

tila kad je vidjela da ja osvajam medalje” ispri~ala je Ana, aktualna , svjetska prvakinja. Konkurencije u Londonu se ne boje... “Na svjetskim i europskim prvenstvima ima osam kategorija, dok su na OI ~etiri kategorije, dvije se stapaju u jednu. Konkurencija je zato

puno `e{}a i ja~a. [esnaest cura koje }e biti na Olimpijadi poznajem, borila sam se s njima, odli~ne su, vi{e se ne mo`e re}i da ima lakih protivnika. To je globalni sport koji se vje`ba u svakoj zemlji” rekla je Ana. , “Znam da mogu svakoga pobijediti, ali nijanse }e odlu~ivati, sve smo podjednake” dodala je Lucija. ,

Zanimljivosti

NAJBOLJE SPORTSKE FOTOGRAFIJE 2011.

Bez komentara
Za ovu fotografiju zaista nikakav komentar nije potreban. Jednostavno, spada u kategoriju: dogodilo se jednom na sportskom terenu.

Okr{aj kod OK Wimbledona
Jedan od najborbenijih susreta u pro{loj godini odigrali su JoWilfried Tsonga i Novak \okovi} u polufinalu teniskog turnira u Wimbledonu. Slavio je Novak sa 3:1 u setovima, ali je u dva seta morao da igra tie-break. Kako se borilo za svaku loptu, najbolje ilustruje ovaj snimak, koji bi vi{e odgovarao opisivanju nekog okr{aja kod OK korala, nego sa teniskog me~a.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE FEDERAL MINISTRY OF FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I ZNANOSTI EDUCATION AND SCIENCE БOСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО MИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И НАУKЕ

OGLASI

41

Na osnovu ~lana 17. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/02 i 40/10) i Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/11), federalni ministar obrazovanja i nauke objavljuje

za finansiranje projekata i programa iz sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011. godini Iz dijela sredstava ostvarenih prometom Lutrije Bosne i Hercegovine u 2011. godini, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na: 1. za{titu prava djece koja su `rtve zlostavljanja, pedofilije, prosja~enja; 2. sudjelovanje u borbi protiv droga i ovisnosti; 3. promovisanje tehni~ke kulture i udru`enja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagra|ivanje inovatora za inovacije od me|unarodnog zna~aja. I. Op}i kriteriji Sredstva se usmjeravaju za finansiranje projekata i programa koje predla`u udru`enja gra|ana, humanitarne organizacije i druga lica, i to na osnovu sljede}ih op}ih kriterija: a) doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u odre|enoj oblasti (broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i predvi|eni socijalni u~inci i sl.); b) povezanost predlo`enog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udru`enja ili humanitarne organizacije, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu; c) precizno definisane ciljne grupe i broj korisnika; d) detaljno obrazlo`enje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta, odnosno programa, e) transparentnost i mogu}nost kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene uspje{nosti projekta, odnosno programa; f) preporuka stru~njaka iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen i g) iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno u~e{}a u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz bud`eta Federacije BiH, sredstva iz bud`eta jedinica lokalne samouprave i druga sredstva). II. Posebni kriteriji Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, u skladu sa ~lanom 8. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine, utvrdilo posebne kriterije, koji }e biti osnova za ocjenu i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa iz oblasti: "Za{tita prava djece koja su `rtve zlostavljanja, pedofilije, prosja~enja" i "Sudjelovanje u borbi protiv droga i ovisnosti": - Kvalitet ponu|enog projekta sa aspekta metodologije izrade, odnosno jasno definisanih ciljeva i metoda provo|enja projektnih aktivnosti; - Precizno definisane ciljne grupe i broj korisnika; - Kvalitet sadr`aja projekta, odnosno detaljno obrazlo`enje potrebe za realizacijom projekta sa aspekta predvi|enih socijalnih u~inaka; - Povezanost predlo`enog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udru`enja ili humanitarne organizacije, odnosno postignuti rezultati u prethodnom periodu; - Preporuka stru~njaka ili institucije iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen; - Referentnost udru`enja ili humanitarne organizacije; - Projekt je inovativan i ima potencijal da }e popuniti prazninu u postoje}im praksama pru`anja usluga u oblasti za koju je pripremljen; - Prijedlog projekta odra`ava finansijsku i institucionalnu odr`ivost predlo`enih aktivnosti; - Sredstva namijenjena za realizaciju predlo`enog projekta su u okviru ustaljenih normi; - Prijedlog projekta prepoznaje i odra`ava relevantno iskustvo, analize i istra`ivanje oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen. Projekti pod rednim brojevima 1. i 2. koje predlo`i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke bit }e podr`ani u skladu sa finansijskim mogu}nostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po korisniku. "Promovisanje tehni~ke kulture i udru`enja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagra|ivanje inovatora za inovacije od me|unarodnog zna~aja" a) Promovisanje tehni~ke kulture, inovatorstva i pronalaza{tva: - detaljno obrazlo`en projekt sa navo|enjem zna~aja, ciljnih grupa i direktnih i indirektnih korisnika rezultata projekta; - referentnost udru`enja, osvojene nagrade i priznanja; - detaljno obrazlo`en finansijski plan sa dokazima o visini tro{kova realizacije projekta-predra~uni i sl.; - za organizaciju manifestacija u oblasti tehni~ke kulture i inovatorstva (sajmovi, takmi~enja, edukativni programi, smotre znanja i stvarala{tva, i sl.): relevantnost manifestacije i organizatora, zna~aj, masovnost i tradicija manifestacije, me|unarodno u~e{}e ili suorganizacija, detaljno obrazlo`en program manifestacije i finansijski plan sa dokazima o visini tro{kova organizacije - predra~uni i sl.; - za u~e{}e na doma}im i me|unarodnim manifestacijama: relevantnost manifestacije, poziv organizatora, dokaz da je udru`enje ili njegov ~lan dobilo ili se nalazi u konkurenciji za dobijanje nekog od priznanja, odnosno da je njihovo pojavljivanje na manifestaciji od zna~aja za promovisanje tehni~ke kulture, inovatorstva ili pronalaza{tva; - detaljno obrazlo`en finansijski plan sa dokazima o visini tro{kova u~e{}a - predra~uni i sl. Korisnici sredstava: udru`enja u oblasti tehni~ke kulture, inovatorstva i pronalaza{tva. Napomena: Udru`enja mogu kandidirati najvi{e 2 projekta u okviru ovoga potprograma. Projekti koje predlo`i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke bit }e podr`ani u skladu sa finansijskim mogu}nostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 7.000,00 KM po korisniku. b) Nagra|ivanje ~lanova udru`enja u oblasti tehni~ke kulture, inovatorstva i pronalaza{tva za uspjehe od me|unarodnog zna~aja: - dokaz da je ~lan udru`enja, koji se predla`e za nagra|ivanje, dobio relevantno me|unarodno priznanje za svoj rad ili aktivnost u 2010. ili 2011. godini (medalja, plaketa i sl.); - obrazlo`enje zna~aja inovacije, pronalaska ili druge aktivnosti za koju je predlo`eni ~lan dobio me|unarodno priznanje u oblasti tehni~ke kulture, inovatorstva i pronalaza{tva, kao i mogu}nost njihove prakti~ne primjene; - referentnost udru`enja, osvojene nagrade i priznanja; - izuzetno, za nagradu se, uz detaljno obrazlo`enje, mogu predlo`iti i mladi ~lanovi udru`enja (do 18 godina), koji su ostvarili zna~ajne uspjehe u oblasti tehni~ke kulture, inovatorstva i pronalaza{tva na doma}em planu. Korisnici sredstava: udru`enja tehni~ke kulture, inovatora i pronalaza~a. Udru`enja mogu u okviru ovog potprograma za dobijanje nagrada predlo`iti listu prioriteta sa najvi{e 10 svojih ~lanova. Projekte koje predlo`i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke bit }e podr`ani u zavisnosti od raspolo`ivih sredstava, odnosno u maksimalnom iznosu do 20.000,00 KM po udru`enju, s tim da }e Ministarstvo predlo`iti pojedina~ni iznos nagrade. III. Potrebna dokumentacija za podno{enje zahtjeva za dodjelu sredstava Zahtjev za dodjelu sredstava treba da sadr`i sljede}e podatke: 1) naziv udru`enja ili organizacije sa osnovnim podacima; 2) imena lica odgovornih za realizaciju programa-projekata; 3) broj `irora~una; 4) realizovani programi-projekti; 5) naziv programa-projekta; 6) oblast na koju se program-projekt odnosi; 7) opis programa-projekta sa ciljevima; 8) indikatori u~inka; 9) iznos sredstava koji se tra`i; 10) struktura sredstava finansiranja programa-projekta (vlastita sredstva, donacije, sredstva iz bud`eta Federacije BiH, sredstva iz bud`eta op}ina i dr.); 11) ovla{teno-odgovorno lice za realizaciju programa i 12) rok realizacije projekta. Uz zahtjev, podnosilac je du`an prilo`iti i: - dokaz o registraciji, - posljednji godi{nji obra~un o poslovanju, - dokaz o realizovanim projektima, - druge dokaze predvi|ene javnim pozivom. Zahtjev za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovaraju}em obrascu, koji je mogu}e preuzeti sa web stranice Ministarstva www.fmon.gov.ba.. Uz popunjeni obrazac podnosilac zahtjeva/projekta du`an je prilo`iti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu javnog poziva. Korisnici sredstava koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili finansijski izvje{taj o namjenskom utro{ku sredstava ili u dostavljenom finansijskom izvje{taju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su du`ni dostaviti najkasnije do roka odre|enog za dostavljanje zahtjeva. U protivnom, njihovi zahtjevi na ovaj javni poziv ne}e biti razmatrani. Popunjeni obrazac sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Dr. Ante Star~evi}a bb, 88 000 Mostar s obaveznom napomenom: "za Javni poziv - Lutrija BiH". Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 22. 5. 2012. godine. Zahtjevi uz koje nije dostavljena sva tra`ena dokumentacija, kao i zahtjevi koji nisu dostavljeni u propisanom roku, ne}e biti razmatrani. Mostar, 4. 5. 2012. godine Broj: 01-2083/12 MINISTAR Damir Ma{i}

J AV N I P O Z I V

42

OGLASI

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka c. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta, objavljujemo

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma Puna firma: Javno preduze}e "[ume Tuzlanskog kantona" dioni~ko dru{tvo Kladanj Skra}ena firma: JP "[ume TK" DD Kladanj Fadila Kurtagi}a 1, 75280 Kladanj tel: 035/621-212; fax: 035/621-075: e-mail: jpsumetk@bih.net.ba; web:www.jpsumetk.ba Doga|aj je u skladu sa ~lanom 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira iz ~lana 112. Zakona o vrijednosnim papirima stav 1. ta~ka 5.: - Odluka o sazivanju XII redovne Skup{tine dioni~ara JP "[ume TK" DD Kladanj 26.4.2012. godine Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 3297/12 od 26.4.2012. godine JP "[ume TK" DD Kladanj objavljuje obavje{tenje o sazivanju XII redovne Skup{tine dioni~ara koja }e se odr`ati 31.5.2012. godine (~etvrtak) sa po~etkom 13 u prostorijama Direkcije Preduze}a u Kladnju Hod`i} Refik, dipl. ing. {um. Kladanj, 4.5.2012. godine Nermina Mahmutovi}, dipl. ecc.

- adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica:

II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira

- datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj Broj: 4007 / 12 Datum: 4.5.2012. godine

U skladu sa odredbama ~lana 241. i ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 2/02 i 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), Odluke Nadzornog odbora broj: 3927/12. od 26.4.2012. godine, a u skladu sa ~lanom 130. Statuta Javnog preduze}a "[ume Tuzlanskog kantona" Dioni~kog dru{tva Kladanj, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E [ T E NJ E
o sazivanju XII (dvanaeste) Skup{tine dioni~ara Javnog preduze}a "[ume Tuzlanskog kantona" DD K l a d a nj I Obavje{tavaju se dioni~ari Javnog preduze}a "[ume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, da }e se XII (dvanaesta) Skup{tina dioni~ara odr`ati 31.5.2012. godine (~etvrtak), sa po~etkom u 13 sati, u prostorijama Direkcije Preduze}a u Kladnju, Ul. Fadila Kurtagi}a br. 1. Za jedanaestu Skup{tinu dioni~ara predla`e se sljede}i D N E V N I R E D: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: a) predsjednika Skup{tine; b) dva ovjeriva~a zapisnika; 2. Odlu~ivanje o Izvje{taju o poslovanju JP "[ume TK" DD Kladanj za 2011. godinu uz Izvje{taj ovla{tenog revizora o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja u JP "[ume TK" DD Kladanj na dan 31.12.2011. godine, Izvje{taju o radu Nadzornog odbora za period 1.1.2011. godine - 31.12. 2011. godine i Izvje{taju Odbora za reviziju o izvr{enom pregledu finansijskih izvje{taja za poslovnu 2011. godinu; 3. Odlu~ivanje o prijedlogu odluke o rasporedu dobiti za 2011. godinu; 4. Odlu~ivanje o trogodi{njem Planu poslovanja JP "[ume TK" DD Kladanj za period 2012 - 2014. godina; 5. Odlu~ivanje o Planu poslovanja JP "[ume TK" DD Kladanj za 2012. godinu; 6. Odlu~ivanje o prijedlogu odluke o uskla|ivanju djelatnosti Preduze}a sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (Sl. glasnik BiH, 47/10). II Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju dvanaeste redovne Skup{tine dioni~ara, imenovan je Odbor za glasanje u sastavu: 1. Rustemovi} Mirza, dipl. ecc ...............................................................................................za predsjednika 2. Mahmutovi} Galib, dipl. ing. {um..................................................................................................za ~lana 3. ^aminski Sonja...............................................................................................................................za ~lana Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti neposredno ili putem punomo}nika. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja, dati prijedlog za izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka sazvane Skup{tine. Dioni~ar - punomo}nik du`an je, najkasnije 3 (tri) dana prije odr`avanja Skup{tine, prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporu~enom po{tom, podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju daje se u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Dioni~kom dru{tvu li~no, po{tanskom po{iljkom, putem faxa ili putem emaila, najkasnije tri dana prije odr`avanja Skup{tine. Odbor za glasanje izdat }e potvrdu o prijavi za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini, koju u~esnik u radu Skup{tine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije po~etka Skup{tine. Glasanje na Skup{tini vr{it }e se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima i Statuta Preduze}a. Narednog dana, od dana objavljivanja obavje{tenja za odr`avanje Skup{tine, dioni~ari imaju pravo uvida u materijale i prijedloge odluka po dnevnom redu Skup{tine, u prostorijama Direkcije Preduze}a u Kladnju, Ulica Fadila Kurtagi}a broj 1, kod sekretara Preduze}a ili Uprave Preduze}a od 7 do 15.30 sati. Bli`e informacije na tel. 035/621-212. JP "[ume TK" DD K l a d a nj Fakultet za javnu upravu u Sarajevu raspisuje ZA IZBOR DEKANA FAKULTETA ZA JAVNU UPRAVU U SARAJEVU Dekan se imenuje na period od ~etiri godine. Pored op{tih uslova, kandidati treba da ispunjavaju sljede}e uslove za izbor: - da su u radnom odnosu u punom radnom vremenu sa Fakultetom za javnu upravu u Sarajevu, - da su izabrani u nau~no-nastavno zvanje redovni ili vanredni profesor, - druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 22/10) i Pravilima Fakulteta za javnu upravu. Kandidati uz prijavu i biografiju (CV) treba da dostave dokumenta (original ili ovjerena kopija): - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - Uvjerenje o dr`avljanstvu, - Odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje, kao i prijedlog plana i programa rada i razvoja Fakulteta za mandatni period. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu, Patriotske lige 41, 71 000 Sarajevo, putem po{te (sa naznakom za konkurs) ili direktno predati Studentskoj slu`bi Fakulteta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prilo`ena dokumentacija se ne vra}a. Uprava Fakulteta

KONKURS

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012. Festival Exit

SCENA

43

Nastup soul dive Erykah Badu

Ovogodi{nji festival }e se odr`ati od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvr|avi
R'n'b i neosoul kraljica Erykah Badu nastupit }e na glavnoj bini Exita tre}i dan festivala, u subotu, 14. jula. Dobitnica ~etiri Grammya, ova inspirativna ameri~ka pjeva~ica ispisala je zna~ajne stranice u historiji soul muzike, proslavljaju}i se svojim autenti~nim vokalom, ekscentri~nim izgledom i hitovima poput "Love Of My Life", "On & On", "Bag Lady", "Window Seat", "Tyrone", "Honey"...

Specijalna go{}a
Od debi albuma "Baduizm", objavljenog 1997, pa sve do posljednjeg "New Amerykah Part Two (Return of the Ankh)" iz 2010. godine, njen muzi~ki opus odisao je afri~kim bitovima, ameri~kim bluesom, jazzom i

Ovogodi{nji u~esnici
Guns N’ Roses, Duran Duran, New Order, Erykah Badu, Plan B, Avicii, Richie Hawtin, Gossip, Wolfmother, Luciano, Laurent Garnier LBS, Miss Kittin, Hercules & Love Affair, The Toy Dolls, Skindred, Little Dragon, Felix Da Housecat, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, Azari& III, BurakaSomSistema, Sneaky Soundsystem, Art Department, MaceoPlex, Reboot live, Brodinksi, Kenny Larkin, Robert Dietz, Citizens!, D.R.I., When Saints Go Machine, MaayanNidam, Street Dogs, Lone, Pariah, Teengirl Fantasy live, The Chain.

funkom. Erykah Badu se prije samo nekoliko sedmica pojavila kao specijalna go{}a na nedavno objavljenom debi albumu grupe Rocket Juice and The Moon, sastavljene od muzi~kih veli~ina kao {to su Damon Albarn (Blur, Gorillaz), Flea (Red Hot Chili Peppers) i Tony Allen. Erika je najavila da }e u 2012. objaviti ~ak dva nova albuma, i to njen ~etvrti solo projekt, kao i album sa svojim bendom The Cannabinoids.

Spoj disco i house zvuka
Na glavnoj bini festivala dan ranije nastupit }e i njujor{ki sastav Hercules And Love Affair. Muzi~ki projekt koji predvodi DJ Andy Butler savr{en je spoj starog disco i house zvuka, a hitovima poput "Blind" i "You Belong",

na kojima su gostovali Antony Hegarty, frontmen sastava Antony & The Johnsons, kao i egzoti~na Nomi Ruiz, osvojili su svijet. Nakon izuzetno uspje{nog istoimenog debi albuma iz 2008, Andrew Butler se pro{le godine vratio na scenu albumom "Blue Songs", ostvaruju}i inicijalnu ideju stalne promjene prate}ih muzi~ara i saradnika te trenutno ~lanove benda ~ine DJ Kim Ann Foxman Aerea Negrot, Shaun Wright i Mark Pistel. Na Fusion bini Exita ve} najavljenim The Toy Dolls, Little Dragon i Buraka Som Sistema 15. jula se pridru`uje i Citizens!, nov i veoma aktuelan britanski sastav, ~iji je muzi~ki talent prepoznao Alex Kapranos iz sastava Franz Ferdinand, koji je producirao njihov prvi album "Here We Are".

Ako ne uspije u Bakuu

Angelina Jolie o svom filmu

Iako je za mnoge famme fatale

Rambo }e tra`iti invalidsku penziju
Ovogodi{nji predstavnik Crne Gore na Eurosongu 2012. Rambo Amadeus u Baku odlazi 11. maja, saop{teno je na konferenciji za novinare. Od prvog dana kada je objavljeno da predstavlja svoju zemlju na ovogodi{njem takmi~enju za staje originalnosti. Da do neke mjere jeste originalan, pokazuje njegova nedavna izjava kada je u pitanju ovo takmi~enje. - Ako do`ivim neuspjeh u Bakuu, tra`i}u invalidsku penziju, kratko je prokomentarisao Rambo.

Zbog Hollywooda se osje}a kao ru`no pa~e
Biv{a Bondova djevojka priznala je da se u Los Angelesu, gdje glumice ne mogu odoljeti tretmanima podmla|ivanja, osje}a kao da je do{la s druge planete. pored svih tih `ena koje koriste botoks, koje odolijevaju godinama, postaje{ svjestan svojih godina, ka`e Green, dodav{i da je ve} sita istih profila uloga koje joj nude u SAD-u.

Bila sam nervozna dok smo snimali poni`avaju}e scene
Angelina Jolie je otkrila da je bila jako nervozna dok je snimala scene poni`avanja i zlostavljanja sa ~etiri gole glumice na setu filma "U zemlji krvi i meda". Trideset{estogodi{nja zvijezda je rekla da je bila zabrinuta za glumice koje su morale da se skinu gole pred grupom mu{karaca koji su glumili vojnike. "Bila sam jako nervozna. Nekoliko puta sam im prilazila i govorila da }emo scenu uraditi samo jednom. Molila sam ih da ne misle da se glumci smiju njima", rekla je Jolie. Poslije snimanja, Jolie je htjela da ih po{alje ku}i da se odmaraju, ali glumice su odlu~ile da ostanu na setu. "Rekla sam im da odu ku}i i da se odmaraju. Pogledale su me i rekle: Za{to? Zar nismo uradile dobar posao? Bile su jako profesionalne", dodala je Jolie. I dok je neki smatraju novom famme fatale velikog filmskog platna, 31-godi{nja britanska glumica Eva Green priznala je da joj u Hollywoodu ponekad nedostaje samopouzdanja. Velika protivnica botoksa i plasti~ne hirurgije ponekad se, ka`e, uz podmla|ene ameri~ke glumice osje}a staro. - U Hollywoodu se osje}am poput ru`nog pa~eta, - Dosadilo mi je glumiti ne~iju djevojku. U dana{njim ameri~kim filmovima `ene su tu da bi bile lijepe. Te{ko je na}i neku kompleksniju ulogu, ali samo takve prihva}am. Zbog toga me trpaju u onu "mra~nu kategoriju", ka`e glumica na ~ije je ~ari navodno pao Johnny Deep dok su snimali film Tima Burtona "Dark Shadows", koji uskoro kre}e s promocijom.

najbolju pjesmu Evrope, Rambo Amadeus ne prestaje puniti novinske ~lanke. Njegova pjesma "Euro Neuro" podijelila je javnost. Jedni su odu{evljeni njegovom originalno{}u i nezainteresovano{}u da se ulizuje Evropi, dok drugi smatraju da mu zapravo nedo-

Svjetski Kilo Car je u kladionici na svoju pjesmu uplatio 150 eura, a s obzirom na to da se, prema on li ne kla di oni ~a ri ma, kvote na njegovu pobjedu kre}u od 1:80 do 1:999, ovaj crnogorski predstavnik uz pobjedu, mogao bi zaraditi i mnogo novca.

44

OGLASI

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 26. Zakona o privatizaciji preduze}a ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09), ~lana 51. i 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine, dionica ili udjela preduze}a ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 28/05 - pre~i{}eni tekst, 53/07 i 76/09), odluka Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-32000-17/11 od 22.12.2011. godine, 02-05-32852-2.1/11 od 29.12.2011. godine i Zaklju~ka Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo broj: 21-01-19-201/11 od 12.12.2011. godine, Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo o b j a v l j u j e

Na osnovu ~lana 2. i 26. Zakona o privatizaciji preduze}a ("Slu`bene novine FBiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 I 4/09), Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 75/05), Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-32492-4/11 od 27.12.2011. godine, Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo, o b j a v l j u j e

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju 100% dr`avnog kapitala preduze}a za istra`ivanje i razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama "ZAVOD ZA ZA[TITU NA RADU" d.o.o. Sarajevo TENDER BROJ: 722 Naziv predmeta: Preduze}e za istra`ivanje i razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama "Zavod za za{titu na radu" d.o.o. Sarajevo [ifra predmeta: 090100048 Adresa predmeta: Ul. Zmaja od Bosne br. 34, Sarajevo Prodavac: KAP Sarajevo Po~etna cijena: 120.000,00 KM Depozit: 12.000,00 KM Naknada za u~e{}e: 1.000,00 KM Predmet prodaje: Dr`avni kapital u iznosu od 53.847,00 KM, {to predstavlja 100% ukupnog kapitala preduze}a, utvr|enog sa stanjem na dan 30.9.2011. godine. Osnovana djelatnost preduze}a je istra`ivanje i razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama. Preduze}e ima 11 (jedanaest) zaposlenih radnika. Kontakt-osoba u preduze}u je gosp. Fuad Osmovi}, tel. 033-642-989 I KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA 1. Po~etna cijena: 120.000,00 KM Ponude ispod po~etne cijene ne}e se razmatrati niti biti vrednovane. vrednuje se sa 350 bodova ili 35% 2. Zapo{ljavanje: 2.1. Zadr`avanje u radnom odnosu postoje}ih 11 uposlenih radnika preduze}a na period od 3 (tri) godine od dana zaklju~enja kupoprodajnog ugovora, vrednuje se sa 150 bodova ili 15% 2.2. Prijem u radni odnos 5 (pet) novih radnika u prvoj godini od dana zaklju~enja kupoprodajnog ugovora, vrednuje se sa 75 bodova ili 7,5% 3. Investiciona ulaganja u preduze}e u minimalnom iznosu od 50.000,00 KM u prvoj godini od dana zaklju~enja kupoprodajnog ugovora, vrednuje se sa 175 bodova ili 17,5% 4. Ispunjavanje svih obaveza preduze}a prema zaposlenim radnicima (doprinosi za PIO, Zdravstveno i neispla}ene plate) razra|eno dinami~ki u roku od 2 (dvije) godine od dana zaklju~enja kupoprodajnog ugovora, vrednuje se sa 200 bodova ili 20% 5. Zadr`avanje registrovane djelatnosti preduze}a na period od 3 (tri) godine od dana zaklju~enja kupoprodajnog ugovora, vrednuje se sa 50 bodova ili 5% Na~in pla}anja: 100% u novcu od postignute prodajne cijene, u roku od 7 (sedam) dana od dana zaklju~enja kupoprodajnog ugovora. Pobjednik tendera je du`an, prije zaklju~enja kupoprodajnog ugovora dostaviti bezuslovnu bankarsku garanciju, koja je prihvatljiva za Kantonalnu agenciju za privatizaciju Sarajevo, da }e poslovna banka, ukoliko kupac ne izvr{i ponudom i ugovorom predvi|ena ulaganja, zadr`avanje preuzetih radnika, novo zapo{ljavanje radnika, kao i ostale ugovorne obaveze, platiti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo najmanje 35% od ukupne vrijednosti predvi|enog ulaganja. Kantonalna agencija za privatizaciju Sarajevo ne odgovara za eventualne skrivene mane nastale prije i poslije usvajanja Programa privatizacije i po~etnog bilansa stanja. Ugovor o kupoprodaji dr`avnog kapitala ima ugra|enu klauzulu kojom se zabranjuje davanje zalo`nih prava (hipoteke) na nekretnine, prodaja nekretnina i kupljenog kapitala preduze}a, dok traju rokovi za ispunjenje svih ugovornih obaveza. Javno objavljivanje svih rangiranih ponuda }e se odr`ati u prostorijama Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Ul. Hamida Dizdara br. 1, dana 25.5.2012. godine sa po~etkom u 10 sati. II - SPISAK NEKRETNINA PREDUZE]A: Prema dostavljenoj dokumentaciji, preduze}e pola`e pravo na slijede}e nekretnine: 1. Poseban dio stambeno poslovne zgrade - prostor A-sala za edukacije u eta`i prizemlja u ukupnoj povr{ini od 39,30 m2. Prostor je ozna~en kao k.~. 3526/E1 zk. ul. 3733 k.o. Sarajevo - Mahala III. Dana 29.3.2012. godine Op}inski sud u Sarajevu - Zemlji{noknji`ni ured je donio Rje{enje broj: 065-0-DN-12-006 161 kojim se na osnovu Ugovora o poklonu broj: OPU-IP: 31/2012 od 26.3.2012. godine dozvoljava upis predbilje`be prava vlasni{tva na predmetnoj nekretnini u korist "Zavoda za za{titu na radu" d.o.o. Sarajevo. 2. Na osnovu otpravka izvornika Ugovora o poklonu broj: OPU-IP:312/2012 od 26.3.2012. godine na nekretnini ozna~enoj kao k.~. 3526/E2 Poslovni dio stambeno poslovne zgrade - poslovne prostorije u eta`i prizemlja u ukupnoj povr{ini 155,88 m2, upisanoj u z.k. ul. broj 3734 K.O. SP Sarajevo - Mahala LIII, uknji`eno je pravo vlasni{tva u korist "Zavoda za za{titu na radu d.o.o. Sarajevo sa 1/1 udjelom. 3. Na osnovu otpravka izvornika Ugovora o poklonu broj: OPU-IP: 312/2012 od 26.3.2012. godine na nekretnini ozna~enoj kao k.~. 3526/E 4 Poslovne prostrije u dijelu eta`e mezanina-kancelarije u ukupnoj povr{ini od 112,35 m2, upisanoj u z.k. ul. broj 3763 k.o. SP Sarajevo - Mahala LIII, uknji`eno je pravo vlasni{tva u korist "Zavoda za za{titu na radu" d.o.o. Sarajevo sa 1/1 udjelom. III PRAVO ZAKUPA TRE]IH OSOBA NA NEKRETNINAMA PREDUZE]A Preduze}e je iskazalo da nema sklopljenih ugovora o zakupu tre}ih lica na nekretninama u vlasni{tvu preduze}a. IV PRAVO ZAKUPA PREDUZE]A NA TU\IM NEKRETNINAMA Preduze}e je iskazalo da nema sklopljenih ugovora o zakupu u korist preduze}a na tu|im nekretninama. V SUDSKI SPOROVI Preduze}e je iskazalo da postoji sudski spor koji se vodi pred Op}inskim sudom u Sarajevu po tu`bi KJKP "TOPLANE" Sarajevo, radi duga u iznosu od 8.766,80 KM. Predmet je pravosna`no okon~an u korist KJKP "TOPLANE" Sarajevo i trenutno je u fazi izvr{enja. VI VLASNI^KI UDJELI U DRUGIM PREDUZE]IMA Prema dostavljenoj dokumentaciji, preduze}e nije iskazalo vlasni~ke udjele u drugim preduze}ima. VII VLASNI^KI UDJELI DRUGIH SUBJEKATA U PREDUZE]U Prema dostavljenoj dokumentaciji, preduze}e nije iskazalo vlasni~ki udio drugih subjekata u preduze}u. PRAVILA TENDERA: 1. Pojedina~ne {ifrovane ponude (bez otkrivanja identiteta ponu|a~a) za predmet prodaje dostaviti najkasnije do 22.5.2012. godine, do 15 sati, li~no ili poslati preporu~enom po{tom Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo, Ul. Hamida Dizdara br. 1, Sarajevo. Sadr`aj i na~in podno{enja ponude definirani su Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduze}a ("Slu`bene novine FBiH", br. 28/05 - pre~i{}eni tekst 53/07 i 76/09) ) - u daljnjem tekstu: Pravilnik. Uvid u dokumentaciju mo`e se izvr{iti u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo, kao i u preduze}u (uz saglasnost Agencije) u toku trajanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene ponude, kao i ponude podnesene na na~in druga~iji od propisanog Pravilnikom, ne}e biti razmatrane, vrednovane niti rangirane. 2. Pravo sudjelovanja na tenderu imaju sva doma}a i strana fizi~ka i pravna lica u skladu sa ~lanom 12. Zakona o privatizaciji preduze}a ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09). 3. Depozit za u~e{}e na tenderu u iznosu od 12.000,00 KM ponu|a~ je du`an uplatiti na ra~un Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo: KAPSA RN-DEPOZITI AUK.TEND., Hamida Dizdara 1, broj: 1020500000092633 kod Union banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podno{enje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vr{e se kod Union banke d.d. Sarajevo, na ra~un Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: 50031202-4200286290004 (bankarske tro{kove konverzije snosi ponu|a~). Ponu|a~ mo`e, umjesto depozita, dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa rokom va`enja najmanje 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ukoliko prvorangirani ponu|a~ ne ispuni obavezu iz stava 2. ~lana 66. ili ~lana 68. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduze}a ("Slu`bene novine FBiH", br. 28/05 - pre~i{}eni tekst, 53/07 i 76/09), smatrat }e se da je odustao od kupovine predmeta tendera u kom slu~aju kupac nema pravo na povrat depozita koji zadr`ava Agencija, {to je u skladu sa ~lanom 70. naprijed navedenog Pravilnika. 4. Naknadu za u~e{}e na tenderu u iznosu od 1.000,00 KM ponu|a~ je du`an uplatiti na ra~un Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara 1, broj: 1020500000091178 kod Union banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podno{enje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vr{e se kod Union banke d.d. Sarajevo na ra~un Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara 1, broj: 50031202-4200286290004 (bankarske tro{kove konverzije snosi ponu|a~). 5. Ponu|a~ je obavezan u {ifrovanoj koverti sa oznakom "Ponuda" dostaviti tri (3) manje {ifrovane koverte i to: 5.1. Kovertu sa oznakom "Ponuda" koja sadr`i {ifrovanu ponudu (bez otkrivanja identiteta ponu|a~a); 5.2. Kovertu sa {ifrom i oznakom "Dokazi o uplati" koja treba da sadr`i uplatnicu o upla}enom depozitu (ili garanciju) i uplatnicu naknade za u~e{}e; 5.3. Kovertu sa {ifrom i oznakom "Identitet ponu|a~a" koja sadr`i: - za pravna lica, ovjerenu kopiju sudskog Rje{enja o registraciji, a za fizi~ka lica ovjerenu kopiju li~ne karte, - u slu~aju da je ponu|a~ vi{e od jednog lica, obavezno se dostavlja potpisan i ovjeren Ugovor o ortakluku sa utvr|enim omjerom u~e{}a ortaka u kupovini, - ako je ponu|a~ pravno lice, bilans stanja i uspjeha za posljednje dvije godine poslovanja, - izjavu da pod punom moralnom, materijalom i krivi~nom odgovornosti nema smetnji u smislu ~lana 12. stav 2. alineja, 2, 3, 4. i 5. Zakona o privatizaciji preduze}a ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09). Izjava za fizi~ka lica treba biti ovjerena od nadle`nog organa, a za pravna lica pe~atom preduze}a, Pobjednik tendera je du`an prije zaklju~enja kupoprodajnog ugovora dostaviti originalne dokaze vezane za izjavu. 6. Utvr|ivanje formalne ispravnosti ponuda, rangiranje i izbor najpovoljnije ponude }e vr{iti Komisija Agencije prema kriterijima navedenim u javnom pozivu, u skladu sa Pravilnikom o prodaji i Zakonom. 7. Nakon podno{enja ponude, sve do isteka roka utvr|enog za podno{enje ponuda, podnosilac ima pravo dopuniti ponudu, u obliku i na na~in utvr|en za podno{enje ponuda, a propisan Pravilnikom o prodaji. 8. Za svu regulativu koja nije istaknuta u javnom pozivu i ostaloj prate}oj dokumentaciji tendera primjenjuje se Zakon o privatizaciji preduze}a, Pravilnik o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduze}a i drugi zakonski i podzakonski akti koji reguli{u ovu materiju. 9. Za sve dodatne informacije vezane za predmet prodaje, na~in podno{enja ponuda i postupka privatizacije, obratiti se u Agenciji na telefon 033/56 00 34, kontakt-osoba: gosp. Svetislav Kuljanin. WEB: www.apf.com.ba ; e-mail: kapsa@bih.net.ba Naziv predmeta:

J AV N I P O Z I V

J AV N I P O Z I V
za prodaju metodom neposredne pogodbe Nekretnina - stari dio hotela "BRISTOL" u ul. Fra Filipa Lastri}a br. 2, Sarajevo, upisana u z.k. ulo`ak br. 664 K.O. Sarajevo - Mahala LIII i to: k.~. br. 1019, ku}a - hotel Bristol sa trotoarom i dvori{tem povr{ine 257 m2 - u osnovi, odnosno poslovne prostorije u prizemlju 196,15 m2, na prvom spratu 165,76 m2, na drugom spratu 165,76 m2 i na tre}em stratu 165,76 m2 (ukupno 693,43 m2 poslovnog prostora). 090200908 ul. Fra Filipa Lastri}a br. 2 1.722.874,54 KM 50.000,00 KM 1.723,00 KM MHTTP "BRISTOL" d.d. Sarajevo, odnosno Kanton Sarajevo u skladu sa ~lanom 20. stav 2. Zakona o po~etnom bilansu preduze}a i banaka ("Slu`bene novine FBiH", br. 12/98, 40/99, 47/06, 38/08 i 65/09)

[ifra predmeta: Adresa predmeta: Po~etna cijena: Depozit: Naknada za u~e{}e: Prodavac:

Na~in pla}anja: 100 % u novcu Ponude u neposrednoj pogodbi vrednovat }e se na osnovu cijene ponu|a~a. U cilju dobijanja {to kvalitetnije ponude Komisija mo`e odlu~iti da se pregovori odvijaju u vi{e krugova. Kona~no vrednovanje ponuda Komisija }e izvr{iti nakon izja{njenja svih ponu|a~a da se njihove posljednje ponude imaju smatrati kona~nim ili nakon isteka roka za davanje kona~nih ponuda utvr|enog od Komisije bez obzira na izja{enjenje ponu|a~a o kona~nosti njihovih ponuda. Direktni pregovori sa ponu|a~ima odr`at }e se u prostorijama Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Ul. Hamida Dizdara 1/IV, Sarajevo (Marijin Dvor), 24.5.2012. godine sa po~etkom u 10 sati. 1. Pravo u~e{}a na neposrednoj pogodbi imaju sva fizi~ka i pravna doma}a i strana lica u skladu sa ~lanom 12. Zakona o privatizaciji preduze}a ("Slu`bene novine FBiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09). 2. Ponu|a~ je du`an u zape~a}enoj koverti sa naznakom naziva predmeta prodaje dostaviti ponudu, dokaz o izvr{enom pla}anju naknade za u~e{}e i depozita, kao i izjavu ovjerenu od nadle`nog organa da pod punom moralnom, materijalom i krivi~nom odgovornosti nema smetnji u smislu ~lana 12. stav 2. alineja 2, 3, 4, i 5. Zakona o privatizaciji preduze}a ("Slu`bene novine FBiH", br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 61/01, 27/02, 33/02, 28/04, 44/04, 42/06 i 4/09) da u~estvuje u postupku privatizacije. Izjava za fizi~ka lica treba biti ovjerena od nadle`nog organa, a za pravna lica pe~atom preduze}a. Pravna lica uz izjavu obavezni su dostaviti fotokopiju sudske registracije ovjerene od nadle`nog organa, a fizi~ka lica ovjerenu kopiju li~ne karte. Kovertu sa navedenim dokumentima zainteresovani ponu|a~i su du`ni dostaviti Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo li~no ili preporu~enom po{tom do 21.5.2012. godine do 15 sati, Ul. Hamida Dizdara 1/IV, Sarajevo. Pregled predmeta prodaje i uvid u dokumentaciju mo`e se dogovoriti sa ovla{tenom osobom u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Sarajevo u vrijeme trajanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremene prijave, odnosno prijave podnesene na na~in druga~iji od Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe ("Slu`bene novine FBiH", br. 75/05) ne}e u}i u proceduru neposredne pogodbe. 3. Depozit za u~e{}e na neposrednoj pogodbi u iznosu od 50.000,00 KM se upla}uje na ra~un Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo: KAPSA RN-DEPOZITI AUK.TEND., Hamida Dizdara 1, broj: 1020500000092633 kod Union banke d.d. Sarajevo. Uplate deviznim sredstvima vr{e se kod Union banke d.d. Sarajevo, na ra~un Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara br. 1, broj: 50031202-4200286290004 (bankarske tro{kove konverzije snosi ponu|a~). Ponu|a~ mo`e umjesto depozita dostaviti bankovnu garanciju na iznos depozita koja mora biti bezuslovna, neopoziva i plativa na prvi poziv Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo. Ukoliko odabrani ponu|a~ odbije zaklju~iti kupoprodajni ugovor u skladu sa svojom ponudom, ne}e se izvr{iti povrat depozita, {to je u skladu sa ~lanom 8. ta~ka 3. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe ("Slu`bene novine FBiH", br. 75/05). 4. Naknadu za u~e{}e na neposrednoj pogodbi u iznosu od 1.723,00 KM ponu|a~ je du`an uplatiti na ra~un Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara 1, broj: 1020500000091178 kod Union banke d.d. Sarajevo, do datuma definiranog kao krajnji rok za podno{enje ponuda. Uplate deviznim sredstvima vr{e se kod Union banke d.d. Sarajevo na ra~un Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo, Hamida Dizdara 1, broj: 50031202-4200286290004 (bankarske tro{kove konverzije snosi ponu|a~). 5. Za ostale informacije o predmetu prodaje, prate}oj dokumentaciji i procedurama ponu|a~i mogu kontaktirati: - kontakt-osoba u Kantonalnoj agenciji za privatizaciju Kuljanin Svetislav, tel. 033/560- 030, fax: 033/560-035 Istovjetan javni poziv objavljen je i na web stranicama WEB: www.apf.com.ba ; e-mail: kapsa@bih.net.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO Broj: 65 0 Ps 193548 11 Ps Sarajevo, 2.4.2012. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Privredna banka Sarajevo d.d. iz Sarajeva Ul. Alipa{ina broj 6, protiv tu`enog Distributivni centar Gora`de d.d. Gora`de Ul. Ferida Dizdarevi}a broj 10, radi duga, vsp. 8.759,13 KM, 2.4.2012. godine donio je

PRE SU DU
-zbog propu{tanjaNala`e se tu`enom DISTRIBUTIVNI CENTAR DD GORA@DE da isplati tu`itelju PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD SARAJEVO na ime duga po Ugovoru o kreditu od 14.5.2010. godine dug u iznosu od 8.759,13 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 17.1.2011. godine pa do isplate, kao i tro{kove postupka u visini od 424,20 KM sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Sudija Tatjana Arapovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje /~l. 183. stav ZPP-a/. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.
Kako izgleda prva Cavallijeva linija namje{taja

POMO] U KU]I

45

NOVOSTI I PREPORUKE

Nezaobilazni print i krzno
Kitnjasto dizajnirana kolekcija stvari za ku}u proslavljenog italijanskog kreatora visoke mode
izra|ena zlatna {tampa na ~ar{afima Roberto Cavalli, ali i okrugli krevet koji se rotira od pri{ivene ko`e i antilopa. Cavalli je i u dizajnu poku}stva i tapeta ostao vjeran svom prepoznatljivom stilu, `ivotinjskom printu i krznu, a kao novinu je uveo rotiraju}i krevet kakav ima filmski {pijun Austin Powers. Dominiraju printevi i te{ke masivne boje. Roberto Cavalli Home linija je proiza{la iz `elje da podijeli svoj smisao za modu, kreativnost i filozofiju s onima koji ga vole. "Nema razlike izme|u kreiranja odje}e i poku}stva, moj `ivotni stil pokre}e moja strast", isti~e Cavalli. Liniju za dom Cavalli je prezentirao zajedno s modnim ku}ama Bottega Veneta, Marni, Maison Martin Margiela i Versace. Roberto Cavalli otkrio je nedavno svoju prvu kolekciju namje{taja u Milanu, koja uklju~uje dizajnerove prepoznatljive detalje. O namje{taju, tapetama, tepisima i detaljima iz kolekcije, Cavalli je rekao: "Kada kreiram haljinu, `elim da naglasim `enstvenost, tako da kada dizajniram za ku}u, poku{avam da identifikujem karakter ljudi za koje dizajniram." Me|u njegovim dizajnima za ku}u nalazi se i fotelja sa laserski ugraviranim Cavalli logom i strukturom od ~elika. Tu su i somotski i svileni jastu~i}i, ru~no

[ta ka`u nutricionisti?
Nutricionisti isti~u da je zeleno lisnato povr}e, me|u kojem je i {pinat, va`an dio plana zdrave ishrane, a dokazano je da smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti i pobolj{ava izgled ko`e. [pinat u konzervi jef tiniji je od svje`eg, ali skuplji od onog zamrznutog. Svje`a varijanta je najzdravija, ali van sezone odli~an je i konzervisani oblik koji sadr`i oko 15 posto manje vitamina i minerala od onog svje`eg. Konzervisani paradajz sadr`i oko 40 posto vi{e antioksidanasa i likopena od svje`eg, a tako|er je i bolji saveznik u za{titi od raka i sr~anih bolesti, pokazalo je ameri~ko istra`ivanje. Tako|er, svje` paradajz je tokom godine skuplji od onih konzervisanih za oko 60 posto, dok se njihova cijena izjedna~ava u augustu i septembru. Svje`a tuna je skupa i kao za svaku vrstu svje`e ribe, treba joj vi{e vremena za pripremu nego onoj koja se samo izvadi iz konzerve. Iako je svje`a tuna bogatija hranljivim sastojcima, ona iz konzerve odli~na je zamjena za doru~ak ili ve~eru.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Boje uljep{avaju dan
Ove godine se vodi bitka izme|u pastelnih nje`nih i neonskih jarkih boja. Za koju }ete se odlu~iti to zavisi od vas samih ali i od trenutnog raspolo`enja. Pastelne kada se osje}ate nje`no i pomalo povu~eno, a neonske kada `elite da vas cijeli svijet vidi i posjedujete ~ak i vi{ak samopouzdanja. U svakom slu~aju, boje nam uljep{aju svaki dan i ~ine ga mnogo vedrijim!

Potrebno:

Pohovana puretina i u{tipci
Priprema:
500 gr puretine bra{no za paniranje 3 jaja, 0,5 dl mlijeka 50 gr sjemenki lana 50 gr sjemenki sezama 50 gr naribanog parmezana ulje za pr`enje tatarski umak: 200 ml kiselog vrhnja 1 vre}ica majoneze 5 kiselih krastavaca 2 ~ehna bijelog luka i so Pure}i file narezan na manje komade (ili neko drugo meso) panirajte u bra{nu, mje{avini jaja i mlijeka te u mje{avini sjemenki lana, sezama i parmezana. Nakon paniranja, puretinu pr`ite u vru}em ulju par minuta sa svake strane. Ostatke od paniranja pomije{ajte u smjesu malo gu{}u od one za pala~inke. Umije{ajte malo ulja i ka{iku po ka{iku odvojite smjesu te pr`ite u vru}em ulju minutu-dvije sa svake strane. Kada poprime zlatno`utu boju, u{tipke izvadite i odlo`ite na tanjur. Za tatarski umak u posudi pomije{ajte majonezu, kiselo vrhnje, naribane kisele krastavce, zgnje~eni bijeli luk, biber i so, te dobro promije{ajte. Sve zajedno servirajte.

Njegujte trepavice
Kada su u pitanju trepavice, ne treba da zaboravimo na stare dobre trikove. Maslinovo ulje nama`ite na korijen trepavica i ostavite da djeluje pet minuta. Isperite mlakom vodom. Postu pak ponavljaj te mjesec. Vazelin nanesite pred spavanje uz korijen trepavica i cijelom njihovom du`inom. Ujutro isperite mlakom vodom. Vitamin E je najbolji u borbi protiv opadanja trepavica. Koristi se kao i vazelin.

46

OGLASI
IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj: 37/09) "Sarajevska berza - burza" d.d. Sarajevo objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKOPODRINJSKI KANTON JP "BOSANSKO-PODRINJSKE [UME" d.o.o. GORA@DE BROJ: 323/2012. DATUM, 4.5.2012. godine

I - OP]I PODACI O EMITENTU - Puna i skra}ena firma - Adresa sjedi{ta - Broj telefona i telefaxa, e-mail i web stranica:

"Sarajevska berza - burza vrijednosnih papira" d.d. Sarajevo "Sarajevska berza - burza" d.d. Sarajevo Sarajevo, \oke Mazali}a 4 Tel. +387 33 25 14 62 Fax: +387 33 55 94 60 contact@sase.ba www.sase.ba Odr`ana XXI (dvadesetiprva) Skup{tina dioni~ara Sarajevske berze - burze d.d. Sarajevo 27. 4. 2012. godine Na XXI Skup{tini dioni~ara Sarajevske berze - burze su usvojeni i doneseni sljede}i akti: - Usvojen Izvje{taj o poslovanju Berze za period 1. 1 - 31. 12. 2011. godine, koji uklju~uje finansijski izvje{taj i izvje{taj revizora. - Usvojen Izvje{taj Nadzornog odbora. - Usvojen Izvje{taj Odbora za reviziju. - Nije usvojen predlo`eni Plan poslovanja Berze sa finansijskim planom za period 1. 1 - 31. 12. 2012. godinu. - Donesena odluka o izboru vanjskog revizora za 2012. i 2013. godinu i to dru{tva "KPMG BH" d.o.o. - Donesena odluka o rasporedu dioni~ke (emisione) premije. - Donesena odluka o pove}anju osnovnog kapitala pove}anjem nominalne vrijednosti dionica. - Donesena odluka o isplati dividende za 2011. godinu. - Donesena odluka o dopuni dividende iz fonda rezervi. - Donesena odluka o rasporedu iz fonda rezervi u akumuliranu dobit radi isplate dividende. - Skup{tina dioni~ara Sarajevske berze - burze dala odobrenje za prijenos vrijednosnih papira Berze u vlasni{tvu dioni~ara ASA BROKER d.o.o. Sarajevo na dru{tvo MOJA BANKA d.d. Sarajevo. mr. Zlatan Dedi} direktor Sarajevo, 3. 5. 2012. godine Nedim Muki}, stru~ni saradnik

OBAVJE[TENJE
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 127/2012. od 2.12.2011. godine za prodaju putem licitacije motornih vozila vlasni{tvo JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de, objavljuje se

II - PODACI O DOGA\AJU Navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju - Datum nastanka doga|aja - Kratak opis i razlog doga|aja

J AV N I O G L A S - L I C I TA C I JA
Za prodaju rashodovanih motornih vozila putem prikupljanja pisanih ponuda Predmet oglasa: prodaja rashodovanih motornih vozila vlasni{tvo JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de putem prikupljanja pisanih ponuda - licitacije i to
R/b Vrsta vozila 1. 2. Marka Godina Po~etna proizvodnje cijena (KM) 1993. 20.000,00 14.000,00 4.854,00 Kaucija 10% 10% 10% Stanje Ispravno Ispravno Neispravno

3.

Teretno motorno vozilo Scania 15 Hidrauli~na dizalica "Palfinger" Tip: PK9000 LAH 04 Priklju~no voziloACKERMAN 1983 prikolica

Rok za podno{enje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 15.5.2012. godine do 14 sati putem po{te ili na protokol JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de, sa naznakom "Ponuda za javni oglas - licitaciju za prodaju motornih i priklju~nih vozila __________". Prijave slati na adresu JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de, Ibrahima Popovi}a broj 17. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 15.5.2012. godine u 14.30 sati u prostorijama JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de. Tekst ove licitacije mo`ete pogledati na web stranici JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de: www.sumebpk.com Za informacije obratite se na broj: 038/ 221-040, kontakt-osoba Nud`eim D`ihani} DIREKTOR Mr Kenan Kanli}

- Potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - Mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

Izvje{taj nezavisnog revizora Dioni~arima SARAJEVSKE BERZE - BURZE VRIJEDNOSNIH PAPIRA DD SARAJEVO: Obavili smo reviziju finansijskih izvje{taja Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira d.d., Sarajevo (u daljnjem tekstu "Dru{tvo"), prikazanih na stranicama od 3. do 23., koji se sastoje od izvje{taja o finansijskom polo`aju na dan 31. decembra 2011. godine, izvje{taja o sveobuhvatnoj dobiti, izvje{taja o nov~anim tokovima i izvje{taja o promjenama na dioni~kom kapitalu za godinu koja je tada zavr{ila, te sa`etog prikaza ra~unovodstvenih politika i drugih napomena. Odgovornost Uprave za finansijske izvje{taje Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje prilo`enih finansijskih izvje{taja u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju sljede}e: dizajniranje, uspostavljanje i odr`avanje sistema internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja koji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke, bilo zbog prevare ili gre{aka; odabir i dosljednu primjenu odgovaraju}ih ra~unovodstvenih politika; te davanje razboritih ra~unovodstvenih procjena u datim uvjetima. Odgovornost revizora Na{a je odgovornost izraziti nezavisno mi{ljenje o prilo`enim finansijskim izvje{tajima na temelju na{e revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i obavimo na na~in da dobijemo razumno uvjerenje da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke. Revizija uklju~uje provjeru dokaza, pomo}u testiranja, koji potkrepljuju iznose i druge informacije objavljene u finansijskim izvje{tajima. Odabir procedura zavisi od prosudbi revizora, uklju~uju}i ocjenu rizika da finansijski izvje{taji sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke, bilo zbog prevare ili gre{aka. Za potrebe ocjena rizika, revizor vr{i procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja, u svrhu odre|ivanja revizorskih procedura u datim uvjetima, ali ne u svrhu davanja mi{ljenja u pogledu funkcionisanja internih kontrola Dru{tva. Revizija tako|er uklju~uje i procjenu primijenjenih ra~unovodstvenih politika te ocjenu zna~ajnih procjena Uprave, kao i ocjenu ukupnog prikaza finansijskih izvje{taja. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Mi{ljenje Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji prikazuju objektivno i realno u svim materijalnim stavkama finansijski polo`aj Dru{tva na dan 31. decembra 2011. godine te rezultate njegovog poslovanja i promjene u nov~anom toku za godinu koja je tada zavr{ila u skladu s Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. PKF RE OPINION d.o.o. Sarajevo, 4. 5. 2012. godine

GP "SEDRENIK" SARAJEVO - U STE^AJU Ul. Obala Kulina bana br. 25/III Sarajevo Na osnovu ~lanova 101, 102. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 29/03, 32/04 i 42/06) i odluke Odbora povjerilaca od 4. 5. 2012. godine, ste~ajni upravnik objavljuje

O PRODAJI IMOVINE PUTEM JAVNOG NADMETANJA A) Predmet oglasa je prodaja imovine (nekretnine) ste~ajnog du`nika a) Gra|evinsko zemlji{te od 5.244 m2 locirano na katastarskim ~esticama; - K.^. 1443/7 ozna~ena kao "Hendeci" - K.^. 1433/3 ozna~ena kao "Bijelo polje" i - K.^. 1562/1 ozna~ena kao "Skladi" Sve upisano u Z.K. ulo`ak 4225; SP Gornji Butmir. b) Po~etna prodajna cijena nekretnine iznosi 288.420,00 KM. c) Ispod po~etne prodajne cijene od 288.420,00 KM nekretnina se ne mo`e prodati. d) Cijena je ni`a za 55% od procjene ovla{tenog sudskog vje{taka. e) Prodaja nekretnine }e se izvr{iti metodom usmenog javnog nadmetanja. B) Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na ime osiguranja uplate depozit 10% od po~etne prodajne cijene, odnosno 28.842,00 KM na transakcioni ra~un broj 187-200-00098338-66 kod Postbank BH d.d. Sarajevo sa naznakom uplata osiguranja za u~e{}e na oglasu, zaklju~no sa 21. 5. 2012. godine. U~esnicima koji ne budu progla{eni kupcima depozit }e biti vra}en u roku od sedam dana od dana prodaje nekretnine. C) Uslovi, termin i na~in prodaje a) Iznos upla}enog osiguranja se priznaje kao avans i odbija se od postignute cijene nekretnine. b) Prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom za u~e{}e na oglasu, dokazom o uplati osiguranja/depozita, punim nazivom i adresom podnosioca prijave dostaviti na adresu GP "SEDRENIK" - u ste~aju - Ulica Evlije ^elebije br. 5, 71 000 Sarajevo, najkasnije 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave ovog oglasa. c) Nadmetanje }e se odr`ati ako na njemu u~estvuje samo jedan podnosilac prijave a koji ispunjava uslove oglasa. d) Vrijeme prodaje je 24. 5. 2012. godine u 14 ~asova u sjedi{tu ste~ajnog du`nika. D) Progla{enje kupca a) Za kupca }e se proglasiti ponu|a~ sa najve}om ponu|enom cijenom, a ukoliko isti odustane od kupovine, gubi pravo na povrat upla}enog depozita. b) Najpovoljniji ponu|a~ je du`an da sklopi kupoprodajni ugovor i uplati cjelokupan iznos kupljene imovine u roku od 15 dana od dana prodaje a samo potpisivanje ugovora se smatra uvo|enjem u posjed. c) Ako najpovoljniji ponu|a~ ne sklopi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat depozita/garancije a ste~ajni upravnik progla{ava kupcem slijede}eg najpovoljnijeg ponu|a~a. E) Ostali uvjeti prodaje a) Nekretnina se kupuje u vi|enom stanju bez mogu}ih naknadnih reklamacija po principu "vi|eno-kupljeno" te isklju~uje naknadne reklamacije. b) Sve poreze, sudske i druge tro{kove oko uknji`be i tro{kove notara snosi kupac. c) Zainteresovani kupci mogu izvr{iti razgledanje imovine koja se prodaje svaki dan, uz prethodnu najavu ste~ajnom upravniku na mobite 061/130-594.

OGLAS

Nihad Fejzi}, direktor i ovla{teni revizor Sarajevo, 30. januara 2012. godine

Miroslav Brankovi}, ovla{teni revizor

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

KORAK NAPRIJED
Samsung serija 9 Ivy Bridge Ultrabook
Najnoviji ultrabook model kompanije Samsung u okviru serije 9 sigurno je jedan od najboljih modela po pitanju in`enjeringa, budu}i da ga odlikuju najnovije komponente. U zvani~nom saop{tenju kompanije Samsung navodi se da novi Samsung ultrabook serije 9 odlikuju osvje`ene komponente u kombinaciji sa Ivy Bridge tehnologijom. Me|u specifikacijama ovog modela svoje mjesto su prona{li dvojezgarni 1,7 GHz Core i5 3317U CPU, Intel HD Graphic 4000 kao i HM75 Express ~ipset. Interni skladi{ni kapacitet ostao je nepromijenjen, 128 GB SSD, dok je memorija pove}ana na 8 GB. Za sada nema informacije o cijeni niti dostupnosti.

47

Wikipad-Gaikai Android tablet
Inovativni proizvo|a~ tableta Wikipad je udru`io svoje snage sa kompanijom Gaikai kao provajderom streaming vrhunskih igara za konzole. Ove dvije kompanije su najavile potpisivanje partnerstva sa ciljem integracije Gaikai klijenta u tablet, ~ime }e streaming igara postati dostupan za korisnike ovog tableta. Cloud igre su promijenile na~in na koji se danas koriste videoigre. Dana{nji igra~i mogu ili da igre skladi{te na hard driveu ure|aja ili da ih preuzimaju u vidu digitalnih downloada. Me|utim, prednosti cloud igara su u tome {to, bez obzira na to kolike su, trenutno su dostupne igra~ima.

Nova Mountain Lion karakteristika
Tre}i programerski preview novog OS X kodnog naziva Mountain Lion je dobio novu korisnu karakteristiku za nastupaju}u desktop-verziju u okviru centra za notifikaciju: Do Not Disturb. Uklju~ivanje ove karakteristike bi moglo da bude indikator da bi i naredna verzija operativnog sistema iOS mogla da posjeduje sli~nu karakteristiku. Centar za notifikaciju u okviru iOS skuplja sva notifikaciona obavje{tenja, kao {to su nova elektronska po{ta ili tekstualne poruke, propu{teni pozivi, tweetovi, Word with Friends izazovi i mnogo toga jo{. Apple je donio istu karakteristiku desktop-verziji Mountain Lion operativnog sistema koja bi trebala da se pojavi krajem ljeta.

Da li }e Apple napraviti novi aparat?
Jo{ prije nego {to je Steve Jobs odlu~io da se vrati u Apple, ova kompanija je malo skrenula sa kursa, kada je rije~ o proizvodnji ure|aja i predstavila svoj prvi digitalni fotoaparat QuickTake. To je bilo 1994. godine i za 749 dolara kupci su mogli da priu{te QuickTake 100, model koji je razvijen zajedni~ki sa Kodakom i koji je radio samo sa Appleovim ra~unarima. Ovaj potpuno digitalni model je bio jedan od prvih dostupnih za korisnike. Kasnije je uslijedio model QuickTake 150, koji je dodao Windows podr{ku i model 200 koji je napravio Fujiflm, koji je dodao fokus i mogu}nost kontrole otvora blende.

^uda tehnologije

va{ mobitel mo`e
Gotovo sve {to zamislite mo`ete na neki na~in napraviti na va{em mobitelu, ukoliko se radi o novijem, pametnom ure|aju
Skener u mobitelu Ukoliko `elite skenirati recept, poslovnu posjetnicu ili barkod za provjeru cijene, osmi{ljene su brojne aplikacije koje vam to i omogu}uju. Najbolje je prvo odrediti {ta trebate skenirati pa skinuti aplikaciju koja je napravljena ta~no za tu vrstu skeniranja. Mobitel kao zamjena za nov~anik Mnogi vole iz stana iza}i sa {to manje stvari u rukama, d`epovima ili torbama, a postoje aplikacije na koje mo`ete spremiti informacije o kreditnim karticama, podatke za banke, a aplikacija PayPal Mobile pru`a mogu}nost uplate novca dok se, primjerice, vozite u tramvaju. Televizija na mobitelu Sve vi {e kom pa ni ja pru `a usluge gledanja TV-a na mobilnim ure|ajima, a napravljene su i broje aplikacije pomo}u kojih mo`ete pratiti samo odre|ene programe koji vas zanimaju. Mobitel kao univerzalni daljinski ure|aj U dana{nje vrijeme te{ko je na bro ja ti sve elek tro ni ~ke ure|aje koje imamo u svojim do-

^etiri stvari koje

Veliki propusti

Hakirano ~ak deset stranica
movima, a pogotovo voditi pravilnu brigu o svakome od njih. Tako je osmi{ljeno nekoliko aplikacija koje va{ mobitel pretvaraju u univerzalni daljinski pomo}u ure|aja za infracrvenu svjetlost. Napredna kamera Iako su svakodnevne fotografije s va{eg mobitela uglavnom zadovoljavaju}e kvalitete, uz kupnju nekoliko dodataka mobitelom mo`ete stvarati fotografije ~ija je kvaliteta poput onih napravljenih SLR aparatima. Tako pomo}u odre|enih nas ta va ka mo `e te mon ti ra ti objektive poznatih proizvo|a~a na mobitel. Mjerenje Uz pomo} osnovne geometrije iPhone vam mo`e poslu`iti umjesto metra. To je posebice korisno prilikom mjerenja pomalo nezgodnih stvari - poput udaljenosti od poda do stropa. Ipak, treba uzeti u obzir da takva mjerenja nisu uvijek najpreciznija, pa ih treba uzimati kao pribli`ne vrijednosti. Tajanstvena skupina hakera naziva The Unknowns (Nepoznati), tvrdi da je provalila u desetak vrlo va`nih internetskih stranica, poput onih NASA, ameri~ke zra~ne obrane, francuskog ministarstva odbrane. Svoj pothvat poprili~no nepoznata hakerska skupina objavila je na Twitter profilu uz poruku: “Mi smo Nepoznati; na{e znanje govori, a mudrost slu{a...” “@rtve, objavili smo dio va{ih dokumenata i podataka te smo vam vjerojatno malo na{tetili. To nije bio na{ cilj, jer da zaista jest, va{e stranice bile bi potpuno neupotrebljive. Spremni smo vam dati informacije o tome kako smo do{li do va{ih podataka. Svim ostalim internetskim stranicama su poru~ili: Mi dolazimo, molimo vas, pripremite se, za{titite svoju stranicu od na{ih napada” poru~ili , su na Twitteru.

U Evropi od ovog mjeseca

Samsung predstavio novi telefon Galaxy S3
Analiti~ari ka`u da je popularnost pro{log modela Galaxya bila najve}i faktor uspjeha firme i preuzimanja prvog mjesta po prodaji mobilnih telefona u svijetu od Nokije. Glasnogovornici Samsunga su rekli da je njihov novi Super Amoled displej za 22 posto ve}i od pret ho dni ka, ali da sam ure|aj nije mnogo ve}i. Zahvaljuju}i tome, Samsung ima malo ve}i ekran nego HTC One X, model njihovog najve}eg rivala. Galaxy S3 }e imati ekran od 12,2 centimetra. Proizvo|a~i smatraju da }e inteligentne funkcije kamere zajedno sa tehnologijom prepoznavanja lica korisnicima pru`iti druga~ije iskustvo. Npr, prednja kamera od 1,9 megapiksela, koja se koristi za videopozive, identifikova}e o~i korisnika i ne}e se ugasiti sve dok korisnik gleda u nju. Glavna kamera ima 8 megapiksela. Na telefonu }e se na}i i S Voice, pobolj{ana kontrola glasom. Pomo}u nje mo`emo telefonu re}i da pu{ta muziku, reguli{e ton, {alje poruke ili da fotografi{e. Neki od eksperata su rekli da je Samsung pomogao Androidu da postane najkori{teniji operativni sistem na pametnim telefonima, pi{e BBC.

Otkriveni detalji o novom iPhoneu
Ve} du`e vrijeme kru`e informacije kako }e novi iPhone imati ve}i ekran od trenutnog, a sada su isplivali i neki novi, nepotvr|eni detalji prema kojima }e novo ~udo iz Applea biti ve}e, tanje i metalno! Prema istim informacijama, mijenjat }e se i dimenzije novog iPhonea te bi trebale biti 125x28,5x7,4 milimetra. Iz toga se ujedno mo`e i zaklju~iti kako }e novi Appleov adut biti dosta tanji od dosada{njeg. Tako|er postoji mogu}nost da novi iPhone bude djelimi~no napravljen od takozvanog teku}eg metala, novog egzoti~nog materijala, te da }e se korisnici suo~iti s novim fontom. Trebao bi se promijeniti i priklju~ak za punja~ i druge nastavke te }e navodno ulaz u ku}i{te biti upola manji i zaobljeniji od tradicionalnog.

48

OGLASI

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.
Dr. Fadil Ademovi} ^etni{tvo u slu`bi okupatora i kvislinga (1941-1945) (41)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
donu otvo no po pokro ^ar II. 1663.U Lonviteljstvomrekraljaprvolsazori{te pod Fjodor vi~ manov, a na pri do{ao Pe Ve 1682.Umro ruski car jesto jeIII Aleksejetar I Roli-ki. Dubrovni ro|en {ko ma te ti~ar, tronom, fizi~ar, filozof i di 1711.i Umaktor asaskunomskeRu|er Botorijevi},plo-rimata, osniva~ dire tro opserva u Bre kod Milana i direktor Opti~kog instituta francuske mornarice. @ivio je i radio u Rimu, Milanu, Parizu i Londonu. Na osnovu dekreta ruske carice Katarine I Jevreji protjerani iz Ukrajine. Bavarski princ Oto fon Vitlsbah izabran je za kralja Gr~ke koja je Londonskim ugovorom progla{ena za kraljevinu. Ro|en srpski pisac Milutin Boji}, autor poeme “Plava grobnica”, posve}ene srpskim vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu poslije povla~enja preko Albanije. Povodom 400-godi{njice osnivanja Obodske {tamparije, Knji`evno-umjetni~ka zajednica priredila je prvu izlo`bu srpskih knjiga u Beogradu. Njema~ka podmornica U-20 torpedima je potopila britanski putni~ki brod Lusitaniju, {to je doprinijelo odluci SAD-a da u|u u Prvi svjetski rat. Poginulo je 1.198 putnika i ~lanova posade, me|u kojima i veliki broj Amerikanaca. U Velikoj Britaniji je starosna granica izbornog prava `ena sni`ena sa 30 na 21 godinu. Njema~ka i Italija sklopile politi~ki i vojni savez (Osovina Berlin - Rim). Kasnije se tom savezu pridru`io i Japan. Savezni~ke snage u Drugom svjetskom ratu zauzele Tunis i Bizertu. Sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu otpo~ele napad na Sevastopolj i narednog dana ga oslobodile od njema~ke vojske. Potpisivanjem dokumenta o bezuslovnoj kapitulaciji Njema~ke zavr{en Drugi svjetski rat. Dokument su u Remsu potpisali feldmar{al Jodl u ime Vermahta i general-pukvnik Bedel Smit u ime ameri~kih i britanskih snaga. Francuski i ruski oficiri bili su svjedoci. Dokument o okon~anju rata potpisan je 9. maja u Berlinu. Vijetnamske trupe potukle Francuze kod Dijen Bijen Fua, ~ime je okon~ana francuska dominacija u Indokini. Leonid Bre`njev je na mjestu predsjednika Prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSSR-a zamijenio mar{ala Klimenta Voro{ilova. Pred Me|unarodnim sudom za ratne zlo~ine na podru~ju biv{e Jugoslavije u Hagu po~elo su|enje bosanskom Srbinu Du{anu Tadi}u, prvo su|enje za ratni zlo~in poslije Nirnberga i Tokija. Osu|en na 20 godina zatvora. Vlada SAD-a osudila [vajcarsku zbog prihvatanja zlata i dragocjenosti od `rtava holokausta za vrijeme Drugog svjetskog rata. U vazdu{nim udarima NATO-a na SR Jugoslaviju pogo|en je centar Ni{a gdje je poginulo 16, a ranjeno oko 70 ljudi. Papa Ivan Pavao II posjetio Rumuniju, kao prvi poglavar Rimokatoli~ke crkve koji je, poslije hiljadugodi{njeg raskola, posjetio neku pravoslavnu zemlju. Nekoliko hiljada demonstranata sprije~ilo postavljanje kamena temeljca za obnovu poru{ene d`amije Ferhadije u Banjoj Luci. Demonstranti srpske nacionalnosti napali su i Med`lis IZ-a dr`ali zato~enim doma}e i me|unarodne zvani~nike koji su `eljeli prisustvovati ceremoniji postavljanja temeljca. Povrije|eno je vi{e od 30 osoba, me|u kojima i Cazinjanin Murat Badi}, koji je od povreda zadobijenih u ovom incidentu kasnije preminuo. Ronald Bigz, u~esnik u “najve}oj plja~ki vijeka” u Engleskoj 1963, dobrovoljno se predao britanskim vlastima, nakon {to je 35 godina proveo u Brazilu. Pri padu aviona McDonel-Daglas MD-82, kineske avio-kompanije u more u blizini grada Daliana, poginulo je svih 112 putnika i ~lanova posade. Predsjednik Rusije Vladimir Putin polo`io je sve~anu zakletvu u Kremlju i time zvani~no zapo~eo drugi predsjedni~ki mandat. Posljednja pre`ivjela putnica koja se sje}ala katastrofe broda “Titanik”, Lilijan Asplujd umrla u 99. godini. U nesre}i su iz njene porodice stradali otac i troje bra}e, dok su ona, njena majka i brat pre`ivjeli brodolom.

49

Saradnja sa usta{ama i endehazijskim vlastima
Saradnja Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta sa nacifa{isti~kim okupatorima i njihovim kvislinzima u svjetlu njema~kih, italijanskih, engleskih, ameri~kih, ruskih, ~etni~kih, endehazijskih i nopovskih istorijskih izvora
Pos to ji vi {e ~i ni la ca zna~ajnih po uticaju na promjene u ~etni~kom pokretu i njegovo zbli`avanje sa okupacionim formacijama i kvislin{kim vlastima. Neki od njih ti~u se zajedni~kih interesa ~etni~ko-usta{ke saradnje. Osim svih drugih, koji su is ka za ni u ovom ra du, me|u primarnim je ideolo{ki razlaz ~etni~kog i partizanskog pokreta. Uz taj razlaz su neuspjeli poku{aji ravnogorskog vodstva da amputira isto~nu Bosnu i isto~nu Hercegovinu s ve}inskim srpskim stanovni{tvom i da ih sjedini sa Srbijom. Me|u bitne faktore toga zbli`avanja i kolaboracije spadaju nastojanja njema~kih i italijanskih okupatora da pove`u i organizuju sve antipartizanske snage u borbi protiv sve masovnijeg i ja~eg NOP-a predvo|enog komunistima. Otuda kontakti i prvi sporazumi izme|u predstavnika vlasti NDH i ~etnika u Bosni i Hercegovini datiraju potkraj 1941. Naredne, naro~ito od prolje}a 1942, oni su intenzivirani. Na taj na~in je do kraja 1942. preko 50 ~etni~kih komandanata i politi~kih predstavnika u Bosni i Hercegovini, uglavnom iz njema~ke zone od Drine do Une, u ime Glavnog {taba Bosanskih ~etni~kih odreda potpisalo sporazume o saradnji s predstavnicima vojnih i civilnih vlasti NDH. protstavljene vojne snage i usmjeriti ih protiv zajedni~kog neprijatelja - partizanskog pokreta. ^etnici su, uz taj interes, postizali jo{ i materijalni: pomo} NDH da bi oja~ali svoje jedinice i politi~ke organizacije. Dobijali su i izvjesnu autonomiju lokalne vlasti na teritorijama koje su dr`ale ~etni~ke vojne snage pod svojom kontrolom. NDH je, osim vojnog, imala jo{ jedan, takore}i osnovni interes uspostavljen nadzor nad ~etni~kim jedinicama kako bi ih, u pogodnom trenutku, mogla lak{e razoru`ati. ^etnici se, me|utim, nisu striktno pridr`avali sklopljenih sporazuma. Kr{ili su ih ve} i time {to su se koristili svakom prilikom da po~ine zlo~ine nad hrvatskim i mu sli man skim sta no vni {tvom, koje je pred naletom ~etni~kog terora bje`alo u podru~ja pod nadzorom vlasti NDH ili partizana.

Johanes Brams

1727. 1832. 1892. 1893. 1915. 1928. 1939. 1943. 1944. 1945. 1954. 1960.

1833.
Ro|en njema~ki kompozitor i pijanista Johanes Brams. Njegove ~etiri simfonije i dva klavirska koncerta postali su standardi klasi~nog repertoara.

Petar Ilji~ ^ajkovski

1840.
Ro|en ruski kompozitor Petar Ilji~ ^ajkovski, ~ija su djela pro`eta ruskom narodnom muzikom i motivima iz bajki i ruske istorije. Njegova najvrednija djela su programski koncipirane simfonije, koncert za klavir i orkestar, kao i opere “Pikova dama” i “Evgenije Onjegin” pi, sane prema Pu{kinovim istoimenim djelima.

Vojni interesi
Svaka od strana u toj saradnji, i ~etni~ka i usta{ka, postizala je tim sporazumima vlastite konkretne interese. Najva`niji je vojni: i jedni i drugi su nakon sporazuma mogli osloboditi do tada me|u sobom su-

SPORAZUM S PREDSTAVNICIMA NDH-a Do kraja 1942. vi{e od 50 ~etni~kih komandanata i politi~kih predstavnika u Bosni i Hercegovini, uglavnom iz njema~ke zone od Drine do Une, u ime Glavnog {taba bosanskih ~etni~kih odreda potpisalo je sporazume o saradnji s predstavnicima vojnih i civilnih vlasti NDH-a

1996. 1997. 1999. 1999. 2001.

Tri razloga za zbli`avanje
Partizani su bili osnovna meta sporazuma izme|u usta{a i ~etnika. U selu Javorinama, u dolini rijeke Vrbas, srez kotorvaro{ki, 7. juna 1942. godine odr`ana je konferencija komandanata podru~nih ~etni~kih odreda. Razmotrena je saradnja s vlastima Paveli}eve NDH. U zapisniku o toku tih razgovora ~etni~ki komandant Mar~eti} je ovako obja{njavao za{to je do{lo do tog sporazuma sa vlastima NDH: Proletos su komunisti napustili polo`aj koji su dr`ali tokom zime i po{li da teraju na{e ~etni~ke jedinice, a Hrvati su po{li da pale na{a srpska sela; prva potreba je bila da se za{titi narod. Predsednik vlade u Londonu g. Slobodan Jovanovi} je rekao PREKO RADIJA da treba ~uvati `ivote na{ih ljudi. Drugi cilj bio nam je da izvu~emo one mnogobrojne Srbe koji su trunuli po hrvatskim tamnicama. Tre}i razlog je bio pitanje hrane i najzad pored svega toga sada je za nas najva`nije pitanje dobavljanja municije. Ja sam do sada od Hrvata izvukao veliku koli~inu municije...
(Sutra: Za Dra`u se ~etni~kousta{ki sporazumi “kao takvi, daju razumeti”)

Gari Kuper

1901.
Ro|en ameri~ki filmski glumac Gari Kuper dobitnik Oskara za filmove “Narednik Jork” i “Ta~no u podne” .

Protagonisti i privr`enici istorijskog desni~arskog revizionizma i velikosrpske politike otvorili su procese antifa{izacije fa{izma devastiranjem istorijske nauke i istine koju je ta nauka do danas utvrdila. ^ine to poku{ajima rehabilitacije i predstavljanjem ~etni{tva i Dra`e Mihailovi}a kao oslobodila~kog i antifa{isti~kog pokreta. Takve tvrdnje i nastojanja nacionalisti~ke istoriografije i aktuelne politike u Srbiji i RS-u u potpunosti opovrgava i ~ini neosnovanim kapitalno djelo dr. Fadila Ademovi}a „^etni{tvo i ~etni~ka propaganda u ju`noslovenskim zemljama u Drugom svjetskom ratu (1941-1945)“ Zbog mnogobrojnosti izvo. ra i racionalnosti upotrebe prostora u ovom feljtonu nisu mogli biti nazna~eni izvori datih historijskih ~injenica. Svako ko je zainteresovan, te izvore i njihovo porijeklo mo`e na}i u knjigama kod izdava~a - „KULTB“ (direktor i urednik Mustafa Kapid`i}), tel. 033/238-090.

2001. 2002. 2004. 2006.

@ak [irak

1995.
Na predsjedni~kim izborima u Francuskoj @ak [irak pobijedio je socijalisti~kog kandidata Lionela @ospena.

50

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

Na osnovu ~lana 32. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 9/07 - Pre~i{}eni tekst, 7/08, 33/08, 3/12 i 18/12), ~lana 8. Uredbe o na~inu i uvjetima rje{avanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/07, 23/09 i 10/11) i javnog oglasa za podno{enje zahtjeva za ostvarivanje odre|enih prava porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2012. godinu, broj 06-14-1454/12 od 25. 1. 2012. godine, Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo objavljuje

J AV N I P O Z I V
ZA PODNO[ENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE NOV^ANIH POZAJMICA ZA RJE[AVANJE STAMBENIH POTREBA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE Predmet javnog poziva je odobravanje nov~anih pozajmica za rje{avanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo planiranih bud`etom za 2012. godinu. Na ovaj javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici bora~kih populacija sa podru~ja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 9/07 - Pre~i{}en tekst, 7/08, 33/08, 3/12 i 18/12) (u daljnjem tekstu: Zakon) i to: porodice {ehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja; branitelji; dobrovoljci i organizatori otpora; veterani; u~esnici rata; ratni vojni invalidi; mirnodopski vojni invalidi; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i ~lanovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, a u skladu sa Uredbom o na~inu i uvjetima rje{avanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 31/07, 23/09 i 10/11) (u daljnjem tekstu: Uredba). 1. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA Pravo na dodjelu nov~anih pozajmica za rje{avanje stambenih potreba pripadnici bora~ke populacije mogu ostvariti kada prvi put rje{avaju svoje stambeno pitanje putem: a) kupovine stambene jedinice; b) nove izgradnje stambene jedinice; ili kada adekvatno rje{avaju stambeno pitanje primjereno porodi~noj situaciji putem: c) zavr{etka izgradnje stambene jedinice; d) sanacije, rekonstrukcije, adaptacije ili dogradnje stambene jedinice; e) preure|enja krovi{ta, potkrovlja ili zajedni~kih prostorija u stambeni prostor. Stambeno pitanje se prvi put rje{ava kada niko od ~lanova porodi~nog doma}instva nije, niti je ikada bio nosilac stanarskog prava ili vlasnik/suvlasnik stana ili vlasnik/suvlasnik ili posjednik stambene zgrade na podru~ju Kantona. 2. KORISNICI PRAVA I - Pravo na odobravanje nov~ane pozajmice imaju pripadnici bora~ke populacije: a) pod uvjetom da imaju prijavljeno prebivali{te, odnosno boravi{te na podru~ju Kantona, a najkasnije do 6. 2. 1999. godine i dalje neprekidno; b) koji su plate`no sposobni za povrat nov~ane pozajmice {to procjenjuje poslovna banka preko koje }e se realizovati nov~ana pozajmica; c) ako ve} ranije nisu rije{ili stambeno pitanje ili ostvarili pravo na donaciju putem ovog Ministarstva, humanitarnih organizacija ili dr`avnih institucija u dovoljnom iznosu za sanaciju ili izgradnju stambenog objekta po Pravilniku o minimumu stambenih uslova za sanaciju i izgradnju stambenih objekata ("Slu`beni glasnik BiH", broj 93/06); d) ako su u propisanom roku ovog javnog poziva predali potpunu dokumentaciju. II - Pravo na nov~anu pozajmicu za rje{avanje stambenih potreba ne mogu ostvariti lica koja imaju ili su imala status raseljenog lica, izuzev interno raseljenih lica. 3. KRITERIJI ZA BODOVANJE PODNE[ENIH ZAHTJEVA A - Op}i kriteriji: (1) a) Stambena situacija 1) stambeno pitanje nije rije{eno ..........................80 bodova 2) ostali na~ini rje{avanja stambenog pitanja iz ~lana 4. stav 2. Uredbe .....................................40 bodova b) Broj ~lanova porodi~nog doma}instva za svakog ~lana porodi~nog doma}instva podnosioca zahtjeva po.....................................10 bodova c) Radni sta` - za svaku punu godinu radnog sta`a podnosioca zahtjeva, izuzev perioda '92-95. godina po ...................................................2 boda d) U~e{}e u Oru`anim snagama RBiH, 1) u~e{}e od 18. 9. 1991 - 5. 4. 1992. g. za jedan mjesec..............................................8 bodova 2) U~e{}e od 6. 4. 1992 - 15. 4. 1992. g ............6 bodova 3) U~e{}e od 16. 4. 1992 - 20. 6. 1992. g. za jedan mjesec..............................................5 bodova 4) U~e{}e od 20. 6. 1992 - 23. 12. 1995. g. za jedan mjesec..................................................3 boda Bodovi za u~e{}e u OS pripadaju podnosiocu zahtjeva za svaki nazna~eni period i me|usobno se zbrajaju. e) Nosioci najvi{ih ratnih priznanja ......................40 bodova f) Hronolo{ki red podnijetih zahtjeva za svaku godinu ~ekanja...................................40 bodova (2) Ukupan broj bodova ostvaren po svakoj ta~ki ovog ~lana me|usobno se zbraja. (3) Ukoliko je to povoljnije za podnosioca zahtjeva, umjesto njegovog radnog sta`a, mo`e se bodovati radni sta` {ehida - poginulog borca. (4) Za ratne vojne invalide koji su otpu{teni iz OSRBiH po osnovu vojne nesposobnosti koja je posljedica ranjavanja ili povre|ivanja i {ehide-poginule borce, u~e{}e u OSRBiH boduje se za ~itav period od momenta stupanja u OSRBiH pa sve do zavr{etka oru`ane agresije na Bosnu i Hercegovinu (23. 12. 1995. godine). B - Posebni kriteriji: (1) a) Broj poginulih boraca-{ehida ~lanova porodi~nog doma}instva 1) [ehidska porodica-porodica poginulog borca sa dva i vi{e poginulih i roditelji koji su izgubili jedino dijete ...................................50 bodova, 2) [ehidska porodica-porodica poginulog borca sa jednim poginulim sa troje i vi{e malodobne djece.........................................45 bodova, 3) [ehidska porodica-porodica poginulog borca sa jednim poginulim i dvoje malodobne djece.........................................40 bodova, 4) [ehidska porodica-porodica poginulog borca sa jednim poginulim i jednim malodobnim djetetom.................................30 bodova, 5) [ehidska porodica bez djece.......................25 bodova, 6) Roditelji {ehida sa jednim poginulim .........20 bodova. b) Procenat o{te}enja organizma 1) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 100% II grupe .......................................................50 bodova, 2) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 90% III grupe......................................................45 bodova, 3) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 80% IV grupe......................................................40 bodova, 4) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 70% V grupe .......................................................35 bodova, 5) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 60% VI grupe......................................................30 bodova, 6) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 50% VII grupe ....................................................25 bodova, 7) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 40% VIII grupe ...................................................20 bodova, 8) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 30% IX grupe......................................................15 bodova, 9) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 20% X grupe.......................................................10 bodova, c) Borci - branitelji BiH.........................................8 bodova. (2) Podnosiocu zahtjeva pripadaju bodovi samo po osnovu jedne ta~ke ovog ~lana, koja je za njega povoljnija. C - Dopunski kriteriji: (1) a) Te{ka bolest podnosioca zahtjeva ili ~lana porodi~nog doma}instva. Pod te{kim bolestima smatraju se: 1) akutna tuberkuloza; 2) maligna oboljenja; 3) endemska nefropatija; 4) stanje poslije hirur{kog zahvata srca; 5) sva degenerativna oboljenja centralnog nervnog sistema; 6) infarkt (sr~ani, mo`dani); 7) oboljenje mi{i}nog sistema i paralize. Sve ove bolesti boduju se pojedina~no sa ..........5 bodova b) Maloljetni pripadnici OSRBiH Licima koja su se uklju~ila u OSRBiH u `ivotnoj dobi kada nisu bili vojni obveznici...................20 bodova c) Bora~ki status ~lana porodi~nog doma}instva Dodatni bora~ki status za svakog ~lana porodi~nog doma}instva...................................20 bodova d) Materijalna situacija porodi~nog doma}instva podnosioca zahtjeva 1) ukupna primanja doma}instva preko dvije prosje~ne neto pla}e ostvarene u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini (u daljnjem tekstu: prosje~na pla}a...................................0 bodova 2) ukupna primanja doma}instva od jedne i po do dvije prosje~ne pla}e ....................................2 boda 3) ukupna primanja doma}instva od jedne do jedne i po prosje~ne pla}e..................................4 boda 4) ukupna primanja doma}instva do visine jedne prosje~ne pla}e.....................................6 bodova (2) Ukupan broj bodova ostvaren po svakoj ta~ki ovog ~lana me|usobno se zbraja. 4. POTREBNA DOKUMENTACIJA a) Osnovna dokumentacija koju prila`e podnosilac zahtjeva 1. dokaz o pripadnosti bora~koj populaciji po odredbama ~lanova 1. i 2. Zakona, ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje ve} od ranije rje{enje o priznavanju statusa borca-branitelja Bosne i Hercegovine, organizatora otpora, veterana - prvoborca i nosioca najvi{eg ratnog priznanja izdatog od Slu`be za bora~ko-invalidsku za{titu - (odsjek odbrane po mjestu prebivali{ta-boravi{ta), a ukoliko ne, u~e{}e o pripadnosti Armiji BiH od 18. 9. 1991. godine pa dalje, neophodno je isto upisati u Federalnom ministarstvu odbrane - op}insko odjeljenje, gdje se podnosilac vodi u evidenciji. - za porodice {ehida i porodice poginulog borca, umrlog, nestalog branitelja-reviziono rje{enje o priznavanju prava na porodi~nu invalidninu; - za branitelja, dobrovoljca i organizatora otpora, veterana, u~esnika rata - Uvjerenje od odjeljenja Ministarstva odbrane po mjestu boravka-prebivali{ta sa upisanim razlogom o demobilizaciji; - za dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ~lana porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja - rje{enje o ostvarivanju nov~ane naknade za dobitnike ratnih priznanja - op}inska slu`ba za bora~ko-invalidsku za{titu, - za ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida - reviziono rje{enje o priznavanju prava na li~nu invalidninu i uvjerenje nadle`ne slu`be za bora~ka pitanja da je i dalje korisnik prava na li~nu invalidninu, 2. uvjerenje o dr`avljanstvu ili fotokopija CIPS-ove li~ne karte za podnosioca zahtjeva; 3. ku}na lista izjavljena od podnosioca zahtjeva (izdata od op}ine - slu`ba za op}u upravu),

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.
4. rodni listovi za podnosioca zahtjeva i sve njegove ~lanove porodi~nog doma}instva; 5. uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva izdato od PU (policijska uprava gdje podnosilac zahtjeva ima prebivali{te, odnosno boravi{te) koje mora obuhvatiti period od 1. 1. 1991. godine do dana izdavanja uvjerenja; 6. izjava da podnosilac zahtjeva kao i njegovi punoljetni ~lanovi porodi~nog doma}instva sa ku}ne liste ne posjeduju stambenu jedinicu na podru~ju Kantona Sarajevo (u slu~aju namjere rje{avanja stambenog pitanja kupovinom ili izgradnjom stambene jedinice), odnosno drugu stambenu jedinicu za namjene iz ta~ke 1. c), d) i e) javnog poziva - uvjeti za ostvarivanje prava (izjava od podnosioca zahtjeva ovjerena kod nadle`nog notara ili op}ine prebivali{ta); 7. izjava podnosioca zahtjeva da nije dobio donaciju ili nov~anu pozajmicu od bilo koga i u bilo kojem iznosu, odnosno izjava za ona lica koja su dobila donaciju ili nov~anu pozajmicu, ta~an iznos odobrene donacije ili nov~ane pozajmice te navesti instituciju od koje je dobio donaciju ili nov~anu pozajmicu (izjava od podnosioca zahtjeva ovjerena kod nadle`nog notara ili op}ine prebivali{ta); 8. dokaz o ukupnim primanjima doma}instva podnosioca zahtjeva i punoljetnih ~lanova porodi~nog doma}instva (potvrda o primanjima od poslodavca, ~ek od penzije iz radnog odnosa ili porodi~na penzija, odnosno primanja po osnovu li~ne i porodi~ne invalidnine i dr.); 9. Izjava da je podnosilac zahtjeva kao nosilac podataka saglasan da se njegovi li~ni podaci mogu obra|ivati u postupku po rje{avanju njegovog zahtjeva za rje{avanje stambenog pitanja u skladu sa ~lanom 32. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 9/07-Pre~i{}en tekst, 7/08, 33/08, 3/12 i 18/12) i u skladu sa ~lanom 5. stav 2. Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/06) i iste za potrebe ostvarivanja prava objaviti. b) Dodatna dokumentacija koju po potrebi dostavlja podnosilac zahtjeva 1. dokaz o dodatnom bora~kom statusu jednog ili vi{e ~lanova porodi~nog doma}instva (Federalno ministarstvo odbrane - op}insko odjeljenje gdje se podnosilac vodi u evidenciji); 2. potvrda o radnom sta`u, za podnosioca zahtjeva, izuzev perioda od 1992. do 1995. god. (potvrdu izdaje poslodavac, odnosno Fond PIO-MIO); 3. ljekarski nalaz o te{koj bolesti podnosioca zahtjeva ili ~lana porodi~nog doma}instva. c) Dodatna dokumentacija vezana za na~in rje{avanja stambenog pitanja 1) Ukoliko podnosilac zahtjeva tra`i nov~anu pozajmicu za kupovinu stambenog objekta treba prilo`iti: Ugovor ili (predugovor mo`e samo sa pravnim licem) o kupoprodaji stambene jedinice na ime lica koje tra`i odobravanje nov~ane pozajmice, ovjeren od notara ili suda ukoliko isti ve} posjeduju ili izjava ovjerena od notara ili op}ine prebivali{ta da podnosilac zahtjeva ima namjeru kupovine stambene jedinice radi rje{avanja stambenog pitanja te da }e ukoliko istu pozajmicu dobije prije realizacije navedenog, sklopiti ugovor o kupovini stambene jedinice i pomenuti ugovor ovjeriti kod nadle`nog notara. 2) Ukoliko podnosilac zahtjeva tra`i nov~anu pozajmicu za novu izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju, dogradnju stambene jedinice, preure|enje krovi{ta i potkrovlja u stambeni prostor, te pretvaranje zajedni~kih prostorija u stambeni prostor, potrebno je prilo`iti - dozvolu za gra|enje (gra|evinsku dozvolu izdatu od op}ine). - nalaz sudskog vje{taka ili ovla{tene projektantske ku}e za procjenu potrebnih radova za stambene objekte radi utvr|ivanja namjenskog tro{enja sredstava ili izjava podnosioca zahtjeva da }e prije realizacije odobrene nov~ane pozajmice dostaviti nalaz sudskog vje{taka ili ovla{tene projektantske ku}e za procjenu potrebnih radova za stambene objekte; 3) Ukoliko podnosilac zahtjeva tra`i nov~anu pozajmicu za stambenu jedinicu u postupku legalizacije, potrebno je prilo`iti - naknadnu urbanisti~ku saglasnost izdatu od nadle`ne op}inske slu`be. 4) Ukoliko podnosilac zahtjeva tra`i nov~anu pozajmicu za legalizirane stambene objekte, potrebno je prilo`iti odobrenje za upotrebu (legalizacija) izdatu od nadle`ne op}inske slu`be. 5) Ukoliko podnosilac zahtjeva tra`i nov~anu pozajmicu za stambene jedinice u suvlasni{tvu, potrebno je prilo`iti gra|evinsku dozvolu za izgradnju ili naknadnu urbanisti~ku saglasnost za legalizaciju i saglasnost svih suvlasnika za gra|evinske intervencije na stambenoj jedinici. 6) Ukoliko podnosilac zahtjeva tra`i nov~anu pozajmicu za dogradnju individualne stambene jedinice u vlasni{tvu, za potrebe rje{avanja stambenog pitanja boraca-branitelja BiH koji je ~lan porodi~nog doma}instva - potrebna naknadna urbanisti~ka saglasnost za legalizaciju ili gra|evinska dozvola za izgradnju i saglasnost svih suvlasnika za gra|evinske intervencije na stambenoj jedinici. d) Dokumentacija koju }e Ministarstvo obezbjediti slu`benim putem 1. dokaz nadle`nog organa da podnosilac zahtjeva kao i njegovi punoljetni ~lanovi porodi~nog doma}instva sa ku}ne liste jesu-nisu podnijeli zahtjev za urbanisti~ku saglasnost i gra|evinsku dozvolu, kao i legalizaciju stambenog objekta (nadle`na op}inska slu`ba za urbanizam, odnosno stambene poslove sa svih op}ina Kantona Sarajevo - 9 op}ina); 2. dokaz da podnosilac zahtjeva nije vlasnik niti suvlasnik uslovne stambene jedinice na podru~ju Kantona Sarajevo, kao ni njegovi punoljetni ~lanovi porodi~nog doma}instva sa ku}ne liste, za porodice poginulih boraca dokaz i za poginulog (uvjerenje zemlji{no-knji`nog ureda - grunt i KPU sa suda); 3. dokaz iz katastra da podnosilac zahtjeva kao i svi punoljetni ~lanovi porodi~nog doma}instva sa ku}ne liste imaju, odnosno nemaju imovine evidentirane u katastru, za porodice poginulih boraca i za poginulog-e (nadle`na op}inska slu`ba za katastar sa svih op}ina Kantona Sarajevo - 9 op}ina); 4. potvrda kantonalnog stambenog fonda za sve punoljetne ~lanove doma}instva sa ku}ne liste da li su evidentirani kao nosioci stanarskog prava (korisnici) na nekom od stanova u Kantonu Sarajevo, za porodice poginulih boraca i dokaz za poginulog-e; 5. potvrda Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije BiH za sve punoljetne ~lanove doma}instva sa ku}ne liste da li su evidentirani kao nosioci stanarskog prava (korisnici) na nekom od vojnih stanova u Kantonu Sarajevo, za porodice poginulih boraca dokaz i za poginulog-e; Ukoliko Ministarstvo pri provjerama koje ~ini po slu`benoj du`nosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao neta~ne podatke, zahtjev istog }e biti odbijen za tu godinu, bez prava na dodatni broj bodova po osnovu hronolo{kog reda rje{avanja u narednoj godini. 5. ODOBRAVANJE NOV^ANE POZAJMICE Nov~ana pozajmica mo`e se odobriti najvi{e u visini do 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada KM) na period povrata odobrenih sredstava u jednakim mjese~nim obrocima u periodu do 25 godina uz sno{enje tro{kova obrade nov~ane pozajmice od korisnika nov~ane pozajmice, s tim da se period povrata odobrenih nov~anih sredstava kra}i od 25 godina mo`e odobriti na zahtjev korisnika nov~ane pozajmice. Instrumenti za obezbje|enje urednog povrata dobivene nov~ane pozajmica su dva plate`no sposobna jemca za pozajmice do 20.000,00 KM (slovima: dvadesethiljada KM). Instrument obezbje|enja urednog povrata dobivene nov~ane pozajmice preko 20.000,00 KM je zalo`no pravo na nepokretnosti (hipoteka). NAPOMENE:

OGLASI

51

1) PODNOSIOCI ZAHTJEVA KOJI SU 2011. GODINE IMALI POTPUNU DOKUMENTACIJU U ROKU OVOG JAVNOG POZIVA PODNOSE IZJAVU DA OSTAJU PRI SVOM RANIJEM ZAHTJEVU IZ 2011. GODINE I DA SE STAMBENA SITUACIJA U ME\UVREMENU NIJE PROMIJENILA, TE OSTALE DOKAZE KOJI SE BODUJU I KOJI MOGU POVE]ATI BROJ BODOVA PODNOSIOCA ZAHTJEVA. 2) PODNOSIOCI ZAHTJEVA KOJI SU 2011. GODINE ODBIJENI ZBOG NEPOTPUNE DOKUMENTACIJE ILI ZAKASNJELE PRIJAVE DOSTAVLJAJU DOKUMENTACIJU KOJA IM JE NEDOSTAJALA, TE IZJAVU DA SE STAMBENA SITUACIJA U ME\UVREMENU NIJE PROMIJENILA I DA OSTAJU PRI SVOM RANIJEM ZAHTJEVU KOJI DOPUNJAVAJU SA NEDOSTAJU]OM DOKUMENTACIJOM U SKLADU SA TA^KOM 4. JAVNOG POZIVA POD a), b) i c). 3) PODNOSIOCI ZAHTJEVA KOJI SU 2011. GODINE ODBIJENI ZBOG NETA^NO DATIH PODATAKA PODNOSE KOMPLETNU DOKUMENTACIJU KAO DA PRVI PUT PODNOSE ZAHTJEV.

4) PODNOSIOCI ZAHTJEVA KOJI SU JEDNU GODINU PRESKO^ILI OBNOVITI ZAHTJEV PODNOSE KOMPLETNU DOKUMENTACIJU KAO DA PRVI PUT PODNOSE ZAHTJEV. 6. ROKOVI PODNO[ENJA ZAHTJEVA Prijem zahtjeva Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo }e vr{iti od 7. 5. 2012. godine (ponedjeljak), tj. od dana objavljivanja javnog poziva zaklju~no sa 1. 6. 2012. godine (petak). 7. MJESTO PODNO[ENJA ZAHTJEVA Za priznavanje i ostvarivanje navedenog prava zahtjevi na propisanom obrascu ({alter-sala Kantona Sarajevo) sa potrebnom dokumentacijom podnose se na sljede}u adresu: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, Ulica reisa D`. ^au{evi}a br. 1, 71 000 Sarajevo putem po{te ili li~nim podno{enjem u {alter-sali Kantona Sarajevo. Informacije vezano za predmet javnog poziva, te provjeru kompletnosti dokumentacije prije predaje Ministarstvu za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, mogu se dobiti na info-punktu Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo ({alter-sala Kantona Sarajevo) telefon: direktni 033/562-273 ili Centrala 033/562-000, lokal. 2273, kao i u sjedi{tima bora~kih udru`enja Kantona Sarajevo. NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NE]E SE RAZMATRATI. 8. OBRADA ZAHTJEVA Nakon zavr{ene obrade zahtjeva i formiranja bodovne liste, Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo objavi}e istu u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj plo~i Kantona Sarajevo i na internet-stranici Kantona Sarajevo www.ks.gov.ba pod Ministarstvom za bora~ka pitanja. NAPOMENA: • Obavezno predavati fotokopije dokumenata ne starije od {est (6) mjeseci, koje moraju biti ovjerene ili original dokumenta. • Predata dokumentacija svih aplikanata ne}e se vra}ati podnosiocima zahtjeva. • Uz podnesenu prijavu na javni poziv sa prate}om dokumentacijom, podnosilac obavezno prila`e spisak prilo`ene dokumentacije svojeru~no potpisan (original), a kopiju spiska zadr`ava kod sebe. Redne brojeve dokumentacije sa spiska upisati li~no u gornjem desnom uglu dokumenta koji prila`e. MINISTAR Broj: 06-05-16651/12 Sarajevo, 4. 5. 2012. godine doc. dr. Ned`ad Ajnad`i}

e-mail: minbopi@ks.gov.ba; www.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-012, Fax: + 387 (0) 33 562-251 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM strancu ili poslovnom ~ovjeku.Tel. 061/323-347. IZDAJEM povoljno poslovni prostor u Papagajci 32m2 pogled na Miljacku. Tel. 063/639-691.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 64m2 na Dobrinji 5, 350KM. Tel. 061/869-688, 061/862-326.k IZDAJEM lijepo namje{ten stan 65m2 sa pristupom interne tel. Tel. 062/527254.k IZDAJEM prazan stan u ku}i, Pofali}i. Tel. 063/972-038.k IZDAJEM manju lijepo namje{tenu sobu sa posebnim ulazom, kupatilo, grijanje, strogi centar, studentu, samcu. Tel. 061/217-897.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Ul. ^obanija. Tel. 062/326-484.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM poslovnom ~ovjeku ili strancu. Tel:061/322-347.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel.033/442-994 i 061/525-795.k IZDAJEM zidanu gara`u sa kanalom, ul. Zagreba~ka 75. Tel. 033/810-387.k IZDAJEM prostor 50m2 pogodan za kancelarije, igraone, servise.Tel: 061/357786.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom, dvijema studenticama. Mob. 061/159-507.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k SLATINA kod porodilista Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958368.k IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada, Mejta{, zaseban objekat sa vrtom i parkingom. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM namje{ten stan 55, ekstra, povoljno, Aerostomsko naselje. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, A. [eremete. Mob. 061/897-959.k IZNAJMLJUJEM jednosoban stan prazan na Otoci blizina Olimpijskog baznea na du`i period. Tel. 649-781.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu poseban ulaz, eta`no grijanje Donji Vele{i}i. Tel. 061/530-045.k IZDAJEM gara`u ul. Dolina Centar Sarajevo. Tel. 062/253-712 i 667-994.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten za dvije studentice ul. Avde Jabu~ice Centar. Tel. 200-682 i Mob:066/822-310.k IZDAJEM poslovni prostor na Dobrinji. Tel:061/224-046.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2. Mob. 062/383064.k PRODAJEM ku}u u centru, tri sprata, dvije gara`e + prate}i objekat. hitno! Mob. 062/337-925.k SOKOLOVI] kolonija, stan sa tri nivoa u nizu, djelimi~no adaptiran, ba{ta, 120.000 KM. 1/1. Mob. 061/177-556.k KU]E Reljevo 8x9m2 p+I parcela 1.000m2 68.000KM, Rakovica uz put Mostarsko raskr{e Rakovica 10x11 p+I pomo}ni objekat parcela 1.000m2. 1/1 115.000KM.www.nevasbih.com.Tel:061/3 75-787.k HITNO povoljno dvosoban stan 71m2 dijelom devastiran, Otoka ViII kat c.g. 94.000KM. Tel. 061/375-787 i www.nerasbih.com.k PRODAJEM dvije ku}e i prate}i objekti u Banjoj Luci ul. Marka Miljanova br. 4 ukupno zemlje 500m2 sve je 1/1.Tel:070/221-656.k NAHOREVO -Studenac nova ku}a 10x8 dvije gara`e 2 dunuma vo}njaka i ba{te cijena po dogovoru vi|enju. Tel:061/352112 i 061/157-718.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te 10.229m2, na putu Sarajevo - Kiseljak. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM stan 40m2 - Hrasno i u Neumu apartmane 46m2 i 46,50m2, na samoj pla`i. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM vikend ku}u na Jablani~kom jezeru, 330m2 i ku}u u ^elebi}ima 476m2, sve opremljeno, povoljno. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u izgradnji, 44m2, Komarna - Hrvatska. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM u Bla`uju 3 dunuma, ku}a u izgradnji, gra|evinska. Tel. 033/628699.k PRODAJEM ku}u na Kromolju 240m2 stambenog prostora i 500m2 zemlji{ta, sva infrastruktura. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM gara`u sa kanalom, zidani objekat 14m2, 25.000KM, Grbavica ul. Radni~ka ulica. Tel. 033/644-341.k PRODAJEM vikendicu 70m2, 1.940m2 zemlje pod vo}em, Binje`evo - Mi{evi}i. Tel. 033/525-120.k NAMJE[TEN trosoban stan internet, kablovska alram grijanje sa 2ije terase mogu i studenti.Tel:062/226-665.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 064/4060425.k VOJNI^KO P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k PRODAJEM plac u centru Rakovice. Mob. 066/680-100.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2. Mob. 064/4060425.k

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.
APARTMAN na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 064/4060425.k PRODAJEM u strogom centru troiposoban 88m2 + lo|a eta`no, II kat po vi|enju. Tel. 061/350-448. PRODAJEM stan u centru Ul. Dalmatinska, prizemlje, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.k PRODAJEM na Ba{~ar{iji strogi centar 116m2, I sprat, renoviran, eta`no grijanje. tel. 033/536-763. PRODAJEM vikendicu Kiseljak-Pale{ka }uprija sa 2200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k PRODAJEM trosoban stan 86m2 + dva balkona, ul. E. [ehovi}a 7/III. Tel. 063/493-648.k PRODAJEM na Vi{njiku dvosoban stan vp, 64m2. Tel. 066/321-485.k PRODAJEM stan na M. Dvoru Ul. Kralja Tvrtka, 77m2 za 190.000KM, treba manja opravka. Tel. 058/483-561. STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM ku}u, zemlju, {talu i ljetnu kuhinju u Miljevini kod Fo~e, jako povoljno. Mob. 033/691-161 zvati poslije 18 sati.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k PRODAJEM vikendicu na Trebevi}u ^elina. Mob. 061/158-049.k PRODAJEM stan u centru, Ul. Kulovi}a 8. Tel. 063/589-315, 066/426-283.k JEDNOSOBAN stan, I sprat, prodajem bez agencije, 28.000 eura u gotovini, obnovljen, mogu}nost dokupa gara`e. Mob. 061/103-110.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 II sprat kod Doma Armije.Tel:445371.k OREBI] ku}a na sprat vo}e, gara`a, ~atrnja blizu, more i prodavnica, 190.000 eura. Tel. 0046 763383888.k STANOVI: Hrasno 53m2, N. Sarajevo 44m2, ^engi} V. 64m2, 41m2, Pofali}i 40m2, Dobrinja, 55m2, 68m2, 69m2, Isto~no Sarajevo 60m2, Vraca-Tranzit 73m2. Mob. 066/488-818.k PRODAJEM gara`u 11m2 na Marijin Dvoru Kranje~vi}eva ulica. Tel:061/188270.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k

OSLOBO\ENJE

POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.

ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k STAN u Sarajevu, 52m2, mijenjam za Banja luku, mo`e i prodaja. tel. 033/542668.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 4 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi Grad RS, za vikend ku}u ili stan. Mob. 065/674-417 i 052/753-292.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-303.k

TEHNIKA
PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k

PRODAJA
TRPANJ, prodajem ku}u, 200m2, 30 metara od mora. Tel. 00385922019246. 2491

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBAN ve}i broj stanova za iznajmljivanje, kupovinu, prodaju. Mob,. 061/925-649.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.ks POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

VOZILA
PRODAJEM-mijenjam Ibisu, 2006. god. metalik, 3 vr. registrovana do 8/2012. pre{la 108.000 km, full oprema, rezer. 2 gume. Mob. 061/217-897.k MERCEDES 200D, 1989. god. gara`iran, dobro o~uvan, cijena po dogovoru. Mob. 061/019-360.k PRODAJEM Peugeot 406, benzin, 2,0 litara, 2002. godina, puna + dodatna oprema, registrovan do novembra 2012. godine. tel. 033/537-105 poslije 16 sati.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama, 12.500KM. Mob: 062/855-888.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134544.k PRODAJEM Mercedes tip 123, 1983, 300D u voznom stanju, neregistrovan. Tel. 061/483-472.k PRODAJEM Golf IV TDI, 2002. god karavan, cijena 9200KM. Tel. 061/135356.k PRODAJEM Opel Corsa 1,2 benzin, 98. god tek registrovan, gara`iran u odli}nom stanju. Tel. 061/375-168.k PRODAJEM izuzetan auto za malo para, Reno megan sport. Tel. 061/165195.k PRODAJEM Landrover dugi benzinac u odli~nom satnju gara`iran 1973. god za 15.000KM sa rezervnim dijelovima. tel. 058/483-561.k PRODAJEM za Golfa I grija~e, relej, obloge ko~nica, sajle, filteri i dr dijelovi. Tel. 033/619-184, 061/449-822.k

CIGLANE - Husrefa Red`i}a, odli~an trosoban, 79 m2, dvije velike terase, ostava 8 m2. Povoljno. Mob. 061/214856.sms TROSOBAN stan u Bolni~koj ulici, I kat, 85m2 + 2 balkona. Mob. 061/320-439.k STAN u centru, ul. vrazova, I sprat, pogodan za kancelarije, 161m2, 335.000KM i Stari grad, ul. Muse ]azima ]ati}a, prizemlje, 49m2, 108.000KM. Mob. 065/819136.k HRASNO, 58m2, V. Pr. 20.50KM/m2, 2 balkona, centralno grijanje. Mob. 061/415-787.k STAN Alipa{ino polje, ul. Trg Zavnobiha, III sprat, 80m2, balkon, useljiv, 1.500KM/m2. Mob. 062/907-831.k STAN ul. Muse ]azima ]ati}a, I sprat, useljiv, 74m2, 205.000KM, centar, ul. Danijela Ozme, IV sprat, adaptiran, sve novo, 136m2/2.800 KM. Mob. 061/320439.k STAN, ul. Hasana Su}eske, I sprat, 58m2 + balkon, 100.000KM, ul. N. Smajlagi}a, XVII sprat, 65m2 + 12 nadogra|en, 80.000KM. Mob. 062/959-129.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k PRODAJEM plac za vikendicu, livada, Reljevo-Paljevo, 1.470m2, put, struja. Tel. 033/218-753.k RESTORAN 157m2 Ko{evsko brdo mo`e i za druge svrhe. Tel. 061/460-150.k STAN u Makarskoj prodajem u zgradi 41m2 jednosoban, renoviran 70.000. Tel:061/171-483.k PRODAJEM super adaptiran stan 136m2 kod vje~ne vatre.Tel:061/212650.k KU]E Pofali}i Alifakovac A. Jabu~ice Grbavica Lugavina.Tel:061/460150.k STANOVI 117m2, 105m2, 100m2, 94m2, 90m2, 87m2, 80m2, 70m2. Tel. 061/460150.k

PONUDA
IZDAJEM gara`u u Tuzli, stupine. Mob. 061/548-917.sms ^OBANIJA, dvosoban stan, 450KM, dvoiposoban kod tr`nice Markale 500KM. Mob. 061/142-704.sms IZDAJEM prazan dvosoban stan, potpuno adaptiran, 54m2+balkon, 2 kat, cen. grij. kab. ^. Vila, (Vjetrenja~a). Mob. 061/217-897.k IZDAJEM gara`u, ul. Koturova. Mob. 061/224-786.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k POSLOVNI prostor Skenderija, 10m2, 100KM. Mob. 062/619-361.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM povoljno smje{taj za studente ili uposlene, cijena sa re`ijama 150 i 200KM. Mob. 062/878-502.k IZDAJEM prazan trosoban stan, novogradnja, Bu}a potok kod Interexa. Mob. 061/509-259.k

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.
POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
na{em sinu, suprugu, ocu, dedi, svekru, puncu

53

MUSTAFI MUHAREMOVI]U
6. 11. 1941 - 4. 5. 2012.

Dragi na{ najve}i prijatelju! Sve {to smo do sada pro{li u `ivotu bilo je lako, bio si sa nama. A sada... Vi{e te nema me|u nama... Poku{avamo da se naviknemo na tu bolnu ~injenicu, te{ko je... A onog trenutka kada postanemo svjesni, ne}e{ biti tu, ne}emo ~uti ono poznato “Polako, ne sikirajte se, rije{i}emo...” Mnogi ljudi koji ovih dana prolaze kroz tvoj dom, govore samo jedno: “Kakav je to ~ovjek bio!” U~inio si sve {to si mogao da bi cijeli `ivot bio ponosan na nas, a sada... Mi smo ponosni, mi smo sretni, jer mo`emo uzdignute glave re}i: “Da, to je bio moj sin, to je bio moj suprug, to je bio moj tata, to je bio moj dedo, to je bio moj punac, to je bio moj svekar!” Hvala dragom Bogu {to je omogu}io da bude{ dio nas i neka ti sada, kada te uzima sebi, da ono {to si zaslu`io. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet! Majka D`emila, supruga Fatima, sin Armin, k}erka Mirela, unu~ad Haris, Emir, Nejla i Hana, snaha Nirma i zet Ekrem
826

OSTALO
Velika akcija!!! AKCIJA prodajem orginal tableta za potenciju od najboljih svjetskih proizvo|a~a, 2 kutije+gratis, samo 49KM.Diskrecija zagarantovana, dostava pouze}em u cijeloj BiH. Tel:062/484-339. 734

PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

ANTIVIRUSNA za{tita, instalacija windowsa, rje{avanje kompjuterskih problema, ugradnja komponenti. Brz dolazak na adresu. Mob. 061/170-085. 2539 PARKET, {ipod, laminat, postavljamo brusimo i lakiramo vr{imo ugradnju panel parketa uz garanciju, posjedujemo ljepila, lakove, lajsne.Tel. 062/828-306.sms ^UVALA bih dijete u svom stanu ili radila, kao pomo~na kuharica. Imam 27 godina. U obzir dolazi samo Zenica. Mob. 062/856-682.sms PARKETAR, postavljam, brusim, lakiram sve vrste podova. Mob. 061/867799.sms KVALITETNO vr{imo ru~no pranje ~ilima i itisona, dolazak na adresu je besplatan. Tel. 033/221-945. 802 TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350688.k POVOLJNO: Vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata.Tel. 061/214-303.k PREVOZ putnika novim klima kombijem, Sarajevo, more, {irom BiH, a i van granica, dolazim na adresu. Mob. 062/671-603.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Mob. 062/738-728.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k MOSTAR, ozbiljna `ena pazila bih stariju osobu ili ~uvala dijete, u va{em stanu. Samo ozbiljne ponude, mob. 062/600318.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k KOSIM trimerom, odr`avam ba{te, re`em drva, odr`avam mezare. Mob. 062/332-230.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k

Danas, 7. maja 2012. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

Sedmog maja 2012. navr{ava se godina od smrti na{e drage supruge i majke

KUPOVINA
KUPUJEM stare satove zidne |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo.Tel:033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM manji stan na relaciji od Ba{~ar{ije do Otoke, do 50m2. Mob. 061/106-571.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456505 i 061/214-405.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

BAKIRA (FERIDA) HARBE

PRODAJEM stajsko gnojivo. Mob. 061/515-235.k PRODAJEM pr`ionicu kafe sa kompletnom opremom. Tel:061/187-001.k PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu. Pogledati u cafe Ambasadoru. Tel.061/100-314.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer Viktoria i pfaff, u koferu, povoljno na 2 rate uz garanciju. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM 4 kom. ljetnih guma Sava, 165/70-R13, slovena~ke, cijena po dogovoru. Mob. 061/601-887.k PRODAJEM {pajz servis za 12 osoba Rojal-Tifani. Tel. 657-504. PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973852.k PRODAJEM tapacirani le`aj sa spremi{tem za posteljinu cijena 40,000KM. Tel. 667-994 i 062/253-717.k PRODAJEM povoljnom malo kori{ten zamrziva~. Tel. 061/212-650.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Suslea”, fiksno 100KM.Tel.061/194-929.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275440.k PRODAJEM pi{tolj CZ 7,65 komplet sa okvirima, futrolom i municijom, uredni papiri. Mob. 061/130-348.k [IVA]A ma{ina Singer Raritet, 100 god. povoljno. Mob.061/909-320.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249631.k

Uvijek }e ga se sje}ati njegovi najmiliji. Porodica
827

EDITA SEKA PINJUH
Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe u na{im mislima ne blijedi. Suprug Miljenko, sinovi Nikola i Miroslav
820

MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke dolazi na adresu besplatno.Tel. 240-895- i mob: 062/909-306.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike, na Alipa{ino polju. Mob. 061/157991.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k MOLERSKO farbarski poslovi povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061/262-973.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga. Tel. 062/256376.k INSTRUKCIJE iz matematike dolazak na adrese. Tel. 062/916-472, 061/536-973.k ELEKLTRI^AR popravka i ugradnja elektro-instalacija. Tel. 061/901-646. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k EXPERT za hidro - termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098-579 i 070/224-369.k BESPLATNE web prezentacije, sajtovi, video i web dizajn na www.anasnegina.com VODOINSTALATER 30 godina iskustva vr{i opravke. instalacije monta`u. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k MOLER radi molovanja stanova 1-sobni 120KM 2-sobni 180KM. Tel. 062/073760 i 033/630-332.k

SJE]ANJE

MIROSLAV \EKI]
S ljubavlju, supruga Mila, k}erke Tanja i Goca, zetovi Lu}ijano i Darko, unuka Lora
2599

SJE]ANJE

na na{eg dragog i velikog prijatelja

ZAPOSLENJE
POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 2575

MI[U TAR^INA
Tvoji prijatelji: Kemo, Sado, [eki, @eljko
2585

TRPANJ, iznajmljujem malu ku}u za odmor na moru. Tel. 00385922019246. 2491

ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel:033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036/884-711. 001A IZDAJEM apartman u Neumu, kraj mora, klima, parking, 35m2. 061/548-917.sms U OREBI]U izdajem apartmane i sobe savremeno opremljeno i povoljno. Iskoristite sve prednosti pred sezone, ljepota Orebi}a i sadr`aji u na{oj ku}i. Mob. 061/252-782.k NEUM, apartmani, sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582 i 061/488-043.k NEUM, apartmani konforni, klimatizi ra ni, bli zu mo ra, par king. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183981.k PROVEDITE ugodne prvomajske praznike u Vili Musi} u Dubrovniku. Kontakt tel:00385 91 507 87 00 e-mail:srecko.music@du.com.hr. www.villa-music.tk

MIKADO-Alu `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne. www.mikadobh.com Tel. 033/789999, mob. 061/551-515. 800

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sedmog maja 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti

Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

ASIMA DAUTBA[I]A
iznenada preminuo 5. maja 2012. u 82. godini.

PETAR PERO (TRIFKA) \OKI]

Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 8. maja 2012. godine u 16 ~asova na porodi~nom groblju Rosulje - Vogo{}a. Ku}a `alosti: Ul. Mitra [u}ura br. 10 - Hotonj. O`alo{}eni: sin Branko sa porodicom, sestra Desa, sestri~ne Nada, Rada, Branka i Svetlana sa porodicama, brati~na Staka sa porodicom, unu~ad i praunu~ad, zetovi Dragan i Du{ko, sestri~na Ernada, te porodice \oki}, Kre{talica, Govedarica, Rosulja{, [u}ur, Spai}, Mla|en, Gra~anin, Serdarevi}, Had`iosmanovi}, Majstorovi}, Brsina, Novakovi}, Ni}in, Todorovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, kom{ije i prijatelji.
2602

Tvoji: supruga Sabina, k}erka Vildana, sin Adnan
2597

Sa velikim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je, nakon kratke i te{ke bolesti, na{a draga

IN MEMORIAM

ALEKSANDRA SANDRA (MIRKA) KUSMUK

ESAD MULABEGOVI]
7. 5. 1902 - 16. 4. 1973.

preminula 5. maja 2012. u 33. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 7. maja 2012. godine, u 15 sati na gradskom groblju u Visokom. O`alo{}eni: majka Danica Vuki~evi}, rodbina, prijatelji i kom{ije.
2600

U na{im srcima i mislima, s tugom i neizmjernom ljubavi sje}amo se na{eg dragog i plemenitog oca i djeda. Sinovi Rifat i Sead Mulabegovi} s porodicama
2596

IN MEMORIAM

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ENVER ^OKI]
pilot Armije BiH 7. 5. 1995 - 7. 5. 2012.

NADA (MILOJKA) NINKOVI]

MURAT (EDHEMA) BA[I]
preselio na ahiret u petak, 4. maja 2012, u 64. godini.

preminula 5. maja 2012. u 58. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ned`iba, sin Admir, k}erka Aida, zet Jasmin, snaha Azra, unu~ad Ilma, Edin i Anid, bra}a Jusuf, Nazif i D`email, sestre Fata, Ifeta, Almasa i Zineta, snahe Remizija, Mejra i Suada, daid`a [ahin sa porodicom, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, teti}i i teti~ne sa porodicama, te porodice Ba{i}, ]ehaja, Ni{i}, Kadri}, Prolaz, Mahmutovi}, Avdagi}, Ramovi}, Rami}, Sejfi}, U{anovi}, [ahmanovi}, Husi}, Huski}, Ahmetspahi}, Ajanovi}, D`ebo, ]ati}, Gad`o, Ali}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. Mustafe Kameri}a 4, Dobrinja II. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

S tugom i ljubavlju, Jadranka
2530

Sahrana }e se obaviti 7. maja 2012. godine u 12.30 sati na gradskom groblju Sveti Mihovil. O`alo{}eni: majka Marija, k}erka Violeta, suprug Du{ko, unuka Elena, sestra Rada, brat Neboj{a, zet Dragan, Nada ^ojo, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Ante Babi}a br. 1.
000

IN MEMORIAM

KARMEN I[EK - SKOPAL
7. 5. 2007 - 7. 5. 2012.

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

ALMI KADRI], ro|. NUHANOVI]
Sa ljubavlju, Aida Had`imurtezi}
2595

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kolegi i prijatelju

ALEKSANDRU SA[I VRCELJU
Dragi Sinko, po~ivaj u miru. Tvoji: Stjepan Mari} i Nada Gabela s obiteljima
2598

Suosje}amo u bolu s porodicom. Njena “Maminka” - Nevzeta i Dragan s djecom
2603

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

55

HAMO (DERVI[A) OGLI]
preselio na ahiret u subotu, 5. maja 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. maja 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Fatima, brat Ragib sa porodicom, sestre [aza, Fiza i Najla sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicom, brati}i i brati~ne sa porodicom, {ura Mustafa sa porodicom, svastike Hida i Ema sa porodicom, prijatelj Smajil Bitevija, te porodice Ogli}, Obradovi}, Ihtijarevi}, Medar, [tukan, Mustafi}, Ru`di}, Tica, Pand`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15.30 sati u Begovoj d`amiji.
002

POSLJEDNJI SELAM na{em dragom zetu i tetku

HAMI (DERVI[A) OGLI]U
O`alo{}eni: {ura Mustafa [tukan sa porodicom i svastike Hida Mustafi} i Ema Ru`di} sa porodicama
002

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUHRA ([ERIFA) [UKURICA, ro|. SADIKOVI]

ANKA (JOVANA) LA^EVI]
preminula 24. aprila 2012. u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 7. maja 2012. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Jasmin, prijatelji i kom{ije.
000

ADILA (SELIMA) TURKOVI], ro|. EFENDI]
preselila na ahiret u petak, 4. maja 2012, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Ramiz, sin Enes, k}erke Kadira, Munira i Enisa, zetovi Fikret, Esad i Sejo, unu~ad Admir, Enis, Elma i D`ejla, brat Vahid, snahe Vezira, Ifeta i Gorana, djeveri Avdo i Juso, zaova Dervi{a, jetrve Fatima i D`emka, svaci Hamed i Nurko, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Turkovi}, Efendi}, Pjano, Hurem, Tvrtkovi}, ^au{evi}, Hod`i}, Kaba{, Ligata, Mirvi}, Ma{i}, [ehovi}, Had`ovi}, Du~i}, \ozo, Lepenica, Ad`amija, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Krivoglavci II do 9, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u subotu, 5. maja 2012, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. maja 2012. godine, u 17 sati na mezarju Bistri~ki put - Rakovica. O`alo{}eni: sinovi [a}ir, Sulejman, ]erim, Munir i Alija sa porodicama, k}erka Ai{a Baba~i} sa porodicom, unuk Muhamed [ukurica sa porodicom, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (17 sati) u d`amiji Rakovica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

ALEKSANDRU VRCELJU
koji je preminuo u 72. godini. Sahrana }e se obaviti 7. maja 2012. godine u 13.30 sati na groblju Bare. O`alo{}eni: sin Davor, Lana, sestra Amalija, te porodice Juratovac, Buljuba{i}, Radeljevi}, Had`iali}, kao i ostala rodbina i prijatelji.
2578

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

ZEJNEBA BEGANOVI]
7. 5. 1983 - 7. 5. 2012.

mom dragom prijatelju

Nabrojalo se mnogo godina, a nama se ~ini kao da smo ju~er ostali bez Tebe, draga na{a majko! Osje}anja su i dalje svje`a, uspomene na Tebe svakodnevne, zahvalnost {to smo bili Tvoja djeca, ogromna! Tvoji: Nid`ara, Ned`ad i Nihad, unuci Una, Timur, Gordan i Mladen i snahe Maida i Ela
2594

MILI] MI]O (MILOJA) NIKOLI]
7. 5. 2001 - 7. 5. 2012.

DRAGANU HOFBAUERU
Mira Talaja
2593

S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tebe, tvoje dobrote i plemenitosti. Porodica
2590

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

majci na{eg uva`enog kolege i saradnika

\OKO (OBRADA) \OGOVI]

JELISAVETA KRAMAR

preminuo 4. maja 2012. u 83. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 7. maja 2012. godine, u 15 sati na gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: supruga Obrenija, sinovi Dobrislav i Dragi{a, snahe Slavica i Jasminka, unu~ad Bobana, Sr|an i Hana, brat \or|o, sestre Bojana, Slavojka i Danica, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
001

Uprava i uposlenici Klas d.d.

Ku}a `alosti: Ul. humska br. 188, Pofali}i.

2591

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

majci na{eg uva`enog kolege i prijatelja

VLADIMIR OSENK JELISAVETA KRAMAR
7. 5. 1997 - 7. 5. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, Adaleta Kurtovi} i Sr|an Mandi}
001

Hrvoje, Danijela i Matei
2532

SJE]ANJE na na{e drage roditelje iz Fo~e

IBRO ]I[IJA
26. 3. 1963 - 7. 5. 2012.

HURMA ]I[IJA, ro|. GRBOVI]
3. 5. 2003 - 7. 5. 2012.

Iako godine prolaze, na{a sje}anja su sna`na. Vi ste u na{im srcima voljeni, po{tovani i uvijek spominjani. A va{e mudre rije~i ostaju u nama kao najljep{a `ivotna poruka. Bili ste nam uzor u svemu {to je moralno, plemenito, lijepo i po{teno. Neka Vam Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~iti rahmet. Porodica

2139

SJE]ANJE

Sa velikom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na dragu majku

JULIJANU VUKA[INOVI], ro|. PETROVI]
2005 - 2012.

OSMAN FISKO (ADVIJA) FISOVI]

HAMED (MEHEMEDA) SALKI]
preselio na ahiret u petak, 4. maja 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Emina, te porodice Salki}, Deli}, Habobovi}, Sulejmanovi}, Dudevi}, Zulanovi}, Sinanovi}, Pod`i}, Vatre{, Muji}, ^av~i}, Hod`i}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

nakon te{ke bolesti preselio na ahiret u ponedjeljak, 30 aprila 2012, u 63. godini. Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koju si ostavila iza sebe. S po{tovanjem zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe, na tvoju plemenitost i dobrotu. Tvoji: sin Veljko, snaha Almina i unuk Zlatan Zlaja D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo Aleja veterana. O`alo{}eni: k}erka Maja, zet Aldin, unuka Arijana, te porodice Smolovi}, Dinarevi}, Vuji~i} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u d`amiji Hrasno.
2346 000

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.
SJE]ANJE SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
na moju najmiliju

57

na supruga i oca

Sedmog maja 2012. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret moje drage sestre

NEDIMA IDRIZOVI]A
7. 5. 1995 - 7. 5. 2012.

KARMEN I[EK SKOPAL
Mira, Ismar i Fe|a
2589

7. 5. 2007 - 7. 5. 2012.

AZEMINE MINKE MUJAGI]
Draga sestro, vje~no }e{ `ivjeti u mom srcu i vje~no }u moliti Gospodara svjetova da Ti podari lijepi d`ennet.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Majka Lukrecija
AX

Tvoj brat H. Filipovi}
2563

AHMO (AVDIJE) HUKARA

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

Osam godina je pro{lo otkada nije sa nama

preselio na ahiret u petak, 4. maja 2012, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. maja 2012. godine, u 17 sati na mezarju Jar~edoli. O`alo{}eni: supruga [evka, k}erke Hidajeta, Elvedina, Mehida i Albina, zetovi Amir, Meho, Elvir, Medin, Mujo i Ifet, unuci Edin, Emir, Osman, Benjamin, Mirnes i Mustafa, unuka Lamija, bra}a Aljo i Red`o, sestre Sevda, Hamida i \ula, snahe Zahida, Zahida, Ismeta, Behija i Raza, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ure D`evad i Nusret sa porodicama, bad`o Fikret, svastika Remza, te porodice Hukara, Mahmutovi}, Rahman, Podrug, Vatre{, Me|useljac, [abovi}, ^ustovi}, Bojad`ija, Bekrija, Omerspahi}, Bakija, Gagula, \opa, [orlija, Nukica, Sejfi}, Hod`i}, Helja, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u ku}i `alosti u Ulici Bla`uj br. 124.
000

MUSTAFA (JAKUFA) MUHAREMOVI]

preselio na ahiret u petak, 4. maja 2012, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 8. maja 2012. godine, u 15.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 1. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 14.30 sati sa Trg Barcelone br. 3 do mezarja i nazad. O`alo{}eni: majka D`emila, supruga Fatima, sin Armin, k}erka Mirela, zet Ekrem, snaha Nirmala, unu~ad Haris, Emir, Nejla i Hana, brat Alija, sestra Sumbula, snahe Na|a i Munevera, zet [efik, svastike Zuhra, Arifa i Izeta, {ura [a}ir, bad`e Ismet i Rasim, snaha Memnuna, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Muharemovi}, Softi}, [etki}, Rikovi}, Stovrag, Palo, Vra`alica, Im{irovi}, Topalovi}, Nezirovi}, Had`i}, Kajanovi}, Huki}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15.30 sati u Istiklal d`amiji.
000

EMINA ORAHOVAC, ro|. TANOVI]
1. III 1922 - 7. V 2004.

^uvamo Te u na{im srcima i najljep{im sje}anjima. S ljubavlju, Tvoja porodica
2531

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj priji, majci na{e drage snahe Marijane

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{a draga

RADE SAKAN

ELEONORA NENADI], ro|. TON^I]

preminuo 1. maja 2012. u 82. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se u ponedjeljak, 7. maja 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ljubica, k}erka Svjetlana, zet Ned`ad, unuke Tijana i Dajana, kao i ostala rodbina i prijatelji.
805

preminula 2. maja 2012. u 76. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u ponedjeljak, 7. maja 2012. godine, u 14.30 sati, na groblju Sv. Josip. Karmine }e se nakon pokopa odr`ati u restoranu “Velika ba{ta”. O`alo{}eni: k}erka Marijana, sin Hrvoje, unu~ad Nikola, Mia i Ivano, zet Zlatan, snaha Bernarda, te obitelji Nenadi}, Jugo, Ton~i}, Farka{, Tvico, Bernar~uk, prijateljice Sena, Nela i Ljerka, kao i ostala rodbina i prijatelji.
71123

ELEONORA NENADI]
1936 - 2012.

Porodica Jugo
71123

58

PREDAH

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Ote`ani odnosi sa saradnicima odrazit }e se i na va{e rezultate. Mnogo }ete energije potro{iti na bespotrebne rasprave i prepucavanja s kolegama, umjesto na konstruktivan rad. Iako }ete plijeniti pa`nju suprotnog spola, malo }e vam se ko usuditi pri}i. Potencijalni udvara~i pomalo }e se prestra{iti va{eg distanciranog dr`anja. Redovito kretanje bit }e najbolji na~in da se oduprete crnim mislima. Ozbiljno }ete pristupiti radu i nastojati na vrijeme obaviti sva zadu`enja. ^ak vas ni manji pad koncentracije ne}e omesti u uspje{nom obavljanju posla. Posvetit }ete se zaostalim ku}anskim poslovima. Pospremanje }e vas toliko iscrpiti da }ete otkazati sve dogovore i ostatak dana provesti izle`avaju}i se pred televizorom. Ako se osje}ate nervoznima, {etnja }e vam pomo}i da se oslobodite negativne energije. Porast samopouzdanja ohrabrit }e vas da bez suzdr`avanja iznosite svoje mi{ljenje. Obavite razgovor sa {efovima o obe}anoj promociji ili povi{ici. [armom i otvoreno{}u uspjet }ete privu}i pa`nju drage vam osobe. Nemojte nikud brzati, pustite stvari da se razvijaju svojim tokom. Iz tu`nog raspolo`enja najbolje }e vas trgnuti boravak na svje`em zraku sa dragom osobom. Ne}ete imati strpljenja za druge ljude, stoga }e vam najvi{e odgovarati samostalni rad. Ukoliko poslujete s rodbinom, odre|eni problemi ili razlike u mi{ljenju mogli bi dovesti u pitanje budu}nost va{eg partnerstva. Mogli biste povrijediti voljenu osobu nekom nespretnom izjavom. Nemojte biti tvrdoglavi, ve} progutajte ponos i izvinite joj se. Ne}ete uspjeti izbje}i povremene nalete nervoze. Istan~ane verbalne vje{tine izvu}i }e vas iz svih neugodnih situacija. Trgovci i turisti~ki radnici mogli bi potpisati novi ugovor koji }e im donijeti stabilnije prihode. U osvajanju suprotnog spola, va{e }e najja~e oru`je biti nagla{eni intelekt i smisao za humor. Najvi{e }e vas privla~iti inteligentne osobe s kojima }ete mo}i o svemu razgovarati. Zbog osjetljive probave, posvetite vi{e pa`nje ishrani. Vrijedni i odgovorni, ne}e vam biti problem odraditi pokoji prekovremeni sat. Mnogi }e od vas tra`iti savjet, {to }e vam iznimno laskati. Ukoliko smatrate da va{a veza nije ono {to je bila, razmatrat }ete sve opcije. Ipak, nemojte donositi va`ne odluke prije nego {to o svemu iskreno ne porazgovarate s partnerom. Osjetit }ete potrebu za promjenom imid`a. Napravite novu frizuru ili obnovite garderobu. @eljni ste promjena i novih izazova. Redovito provjeravajte oglase, jer biste mogli nai}i na primamljivu poslovnu ponudu koja }e odgovarati va{im `eljama i kvalifikacijama. Raskinut }ete ljubavne odnose koji vas ne zadovoljavaju i okrenuti se ka budu}nosti. Samci bi se mogli upustiti u flert koji }e se vremenom razviti u ne{to ozbiljnije. U`ivat }ete u svim `ivotnim zadovoljstvima, a najvi{e u neumjerenom konzumiranju hrane i pi}a. Budite oprezni i vodite ra~una da ne izlanete povjerljivu informaciju nekome ko bi je mogao zloupotrijebiti. Izbjegavajte uredska ogovaranja i formiranje u grupice. Slobodne trenutke najradije }ete provoditi kod ku}e, odmaraju}i se i u`ivaju}i u hobijima. Odgodite sve dogovore i bez gri`nje savjesti se posvetite sebi i svojim potrebama. Skloni ste nervozi i ~estim promjenama raspolo`enja. Opustite se ~itanjem knjige ili laganim {etnjom. Povoljno je vrijeme za planiranje novih projekata. Uz podr{ku osoba na klju~nim pozicijama, uspjet }ete ve}inu svojih ideja realizirati i prije nego {to ste planirali. Osobe suprotnog spola smatrat }e vas privla~nima, no rijetki }e vam se usuditi pri}i. Va{i visoki kriteriji i pomalo nezainteresirano dr`anje mnogima }e biti znak da ste tvrd zalogaj. U`ivat }ete u aktivnostima na otvorenome, a posebno u vo`nji bicikla ili {etnji prirodom. Ambiciozni ste i spremni na mnoge `rtve u svrhu postizanja cilja. Poznanik na visokom polo`aju pomo}i }e vam da br`e ostvarite svoje poslovne planove. Neke ljubavne veze na}i }e se na prekretnici. Nedostatak komunikacije i zajedni~kih aktivnosti mogla bi prevagnuti i uvjeriti vas da je prekid najbolje rje{enje. Mnogi }e imati problema s tenom i ko`om, za{tite se od sunca. Ostvarivat }ete uspjeh u svakom zadatku kojeg se prihvatite, a pogotovo ako se ne budete optere}ivali sitnicama. Najbolje }ete se snalaziti u svim oblastima vezanim za saradnju s inozemnim partnerima. Ljubavne veze prolazit }e kroz katarzu. Uva`avat }ete voljenu osobu i nastojat joj na razne na~ine ugoditi, {to }e pomo}i da se ponovno zbli`ite. U dobroj ste formi. Odr`ite je vo`njom bicikla ili laganom tjelovje`bom. Ukoliko je mogu}e, izbjegavajte dono{enje va`nih odluka ili pokretanje ambicioznijih projekata. Usredoto~ite se na dovr{avanje ve} zapo~etih poslova. Razdra`ljivi ste i nervozni, stoga bi bilo preporu~ljivo da zbog mira u ku}i izbjegavate razgovor o te{kim temama. Ve}ina ljudi }e vam i}i na `ivce pa }ete slobodno vrijeme najradije provoditi u samo}i. Pad imuniteta pogodovat }e razvoju prehlade ili viroze.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: {krinja, prilep, ian, go, c|, bar, avr, t, a, rim, niskogradnja, antena, gril, poeti~ar, hi, e~, ikar, tas, sas, anemija, t, kositar, m, dole, aroma, parola, ilir, slovenac, ti, ii, o{eba~i}.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

U Bosni i Hercegovini danas prete`no obla~no, povremeno sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno se o~ekuju obilne padavine. Puha}e umjeren jugozapadni vjetar, na sjeveru slab do umjeren zapadni. Minimalna temperatura od 8 do 14, maksimalna dnevna od 16 do 22° C. U Sarajevu prije podne obla~no i suho, popodne promjenljivo obla~no, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Puha}e umjeren, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 20° C. Sutra promjenljivo obla~no sa lokalnim pljuskovima, poslije podne postepeno razvedravanje. Narednih dana prete`no sun~ano.

Danas }e ki{a padati na Britanskim ostrvima, zapadu Pirinejskog poluostrva i u centralnoj Evropi, dok se na Apeninskom i Balkanskom poluostrvu, kao i na istoku kontinenta, o~ekuju pljuskovi sa grmljavinom. Prete`no sun~ano bi}e na istoku [panije, u Gr~koj, [vedskoj i Finskoj. Najhladniji evropski glavni grad bi}e Oslo sa 12, a najtopliji Atina sa 31° C. Naobla~enje sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom sa zapadnog Balkana tokom dana pro{iri}e se na centralne predjele poluostrva. Najve}a koli~ina padavina o~ekuje se prije podne u Hrvatskoj. Samo }e se na istoku i jugu zadr`ati prete`no vedro. Maksimalna temperatura kreta}e se od 18 u Zagrebu, do 31° C u Atini.

60

KULTURNI VODI^
uloge: Hugh Grant, Salma Hayek, Brendan Gleeson... po~etak u 13 sati.

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

PROJEKT X
komedija, re`ija: Joe Carnahan, uloge: Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown... po~etak u 21 sati.

deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

NEKA BOLJI POBIJEDI

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

KINOTEKA
@IVOT JE LIJEP

KINA
CINEMA CITY
STREETDANCE 2 3D
plesni mjuzikl, re`ija: Max Giwa i Dania Pasquini, uloge: Falk Hentschel, Sofia Boutella, George Samson... po~etak u 15, 17, 19 i 21 sat.

re`ija: Roberto Bengini, uloge: Roberto Bengini, Giustino Durano, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini... po~etak u 19 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
KAMERNI SIMFONIJSKI ORKESTAR, koncert
po~etak u 19.30 sati.

komedija, {pijunski re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 19 sati.

BANJA LUKA

POZORI[TA
SARTR
ZE^IJA RUPA
Dani Kantona Sarajevo, autor: David Lindsay - Abaire, re`ija: Robert Raponja, igraju: Selma Alispahi}, Alban Ukaj, Halima Mu{i}, Maja Salki}, Jasenko Pa{i}, Ana Mia Mili}, po~etak u 20 sati, ulaz besplatan.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

TUZLA

OSVETNICI 3D
stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 17 i 20 sata.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
OSVETNICI
stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 13.30, 15.30, 18.15 i 21 sat.

KAMERNI
BOLEST PORODICE M

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 15.30 sati.

ZENICA

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Izlo`ba posve}ena “Mensuru Memi Dervi{evi}u” u povodu obilje`avanja 30 godina od njegove smrti. Na izlo`bi }e biti predstavljeno 11 djela Meme Dervi{evi}a iz fundusa Galerije. Izlo`ba je otvorena za posjete do 10.maja. Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 13.40, 16, 18.20, 20.40 i 23 sata. autor: Fausto Paravidino, re`ija: Selma Spahi}, igraju: Maja Izetbegovi}, Jelena Kordi}, Boris Ler, Miodrag Trifunov, Senad Alihod`i}, Muhamed Had`ovi}, po~etak u 20 sati

ZAUVIJEK TVOJ

KINA
MULTIPLEX EKRAN
OSVETNICI

KUPILI SMO ZOO

GALERIJE
GOETHE-INSTITUT
Izlo`ba plakata”Ni{ta nije obavljeno”, Klausa Staecka, sastoji se od ~etrdeset plakata koji predstavljaju karakteristi~an pregled neumornog provociranja, agitovanja, upozoravanja, pra}eno neumoljivom vjerom u kriti~ko razmi{ljanje i umjetni~ko prosvje}ivanje. Izlo`ba je za posjete otvorena do 31. maja.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

drama, romansa, re`ija: Scott Hicks, uloge: Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner... po~etak u 14, 16, 18 i 20 sati.

STREET DANCE 2 3D
romansa, muzi~ki, re`ija: Max Giwa, Dania Pasquini uloge: George Sampson, Sofia Boutella, Falk Hentschel... po~etak u 13.45, 17.30 i 19.15 sati.

porodi~na avantura, re`ija: Cameron Crowe, uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church... po~etak u 15, 17.30 i 20 sati.

BIHA]
stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 15, 18 i 20.30 sati.

PROJEKT X

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija polaznika foto {kole pod nazivom “Foto {kola februar 2012” koji su nastali u pravilima likovnih na~ela koja su prezentovana tijekom {kolovanja. Na izlo`bi }e biti izlo`eno oko 40 fotografija od 21 autora. Za posjete izlo`ba je otvorena do 5. maja.

BOJNI BROD

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 14.30, 17, 19 i 21 sat.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Amira ]ati}a, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce je otvorena radnim danima od 8 do 16 sati. akcija, SF re`ija: Peter Berg, uloge: Liam Neeson, Taylor Kitsch, Rihanna... po~etak u 17.30 i 20.10 sati.

KINA
UNA
\AVO U TEBI

komedija, re`ija: Joe Carnahan, uloge: Thomas Mann, Oliver Cooper, Jonathan Daniel Brown... po~etak u 15.45 sati.

IGRE GLADI
akcija, drama re`ija: Gary Ross, uoge: Stanley Tucci, Wes Bentley, Jennifer Lawrence... po~etak u 17.30 sati.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

OGLEDALCE, OGLEDALCE
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quarterman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 21.15 sati. komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 22 sata.

PIRATI! BANDA NEPO@ELJNIH

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

MUZEJI
SARAJEVO
animirana komedija, re`ija: Peter Lord i Jeff Newitt, Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od

SIGURNA KU]A
komedija, avantura re`ija: Tarsem Singh, uloge: Julia Roberts, Lilly Collins, Sean Bean... po~etak u 15.30 i 20 sati. akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 19.15 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012. Soko Wismar
15.45 BHT

TV PROGRAM
JE

61

SE

RI

Otvorenje Wellnessa u hotelu Erika Klemmera je posta la "elek tri ~na" za ba va. @rtva je Helke Bruecher, menad`erica hotela. Na po~etku sve ukazuje na nesre}u, ali je Erik Klemmer samo slu~ajno izbjegao strujni udar.

CSI: New York
20.15 BHT

Kada tri optu`enika za ubistvo budu ustrijeljena ve~er uo~i su|enja, Mac mora otkriti da li je za to odgovoran svjedok. Optu`eni su prisilili mladu djevojku da ne svjedo~i…

Larin izbor
21.00 FTV

Pad Crnog jastreba
Blak Hawn Down, 2001.

00.35 NOVA

Nakon {to Lara ka`e Jakovu da ~ak ni ona vi{e nema razumijevanja niti snage za oprost Dinku, Jakov se vra}a i svom polubratu doslovce objavi rat. Leila i Dinko su zahladili odnose, no novi su momenti na pomolu kad Leila shvati da je trudna. Sva ushi}ena od sre}e {to je saznala da je trudna, dolazi u ku}u Zlatar da objavi sretnu vijest Dinku ali do~eka je hladan tu{. Iznerviran zbog obra~una s Jakovom, Dinko je po stoti put izrazito grub prema Leili. Leila odlu~i za sada mu pre{utjeti da je trudna. Nela je napala Ton~ija govore}i mu da uni{tava svoj i Ja{in `ivot, Ton~i joj hladno odgovara da druga~ije ne mo`e. Nema namjeru izbaciti bolesnog sina iz svoje ku}e. Nela to shvati kao osobnu izdaju. Slijede}i dan Ton~i dolazi u kr~mu ispri~ati se Neli. Mate se iskrada usred no}i iz kr~me. Uvjeren je kako je prona{ao na~in da zaradi novac za njega i Nikol. Nikol shvati da je Mate nestao i odmah posumnja da ju vara. Barba Pa{ko otkriva kako je netko iz {kvera preko no}i ukrao pet tona sirove nafte. Pokrene istragu sumnjaju}i da je po~initelj sigurno netko od radnika u {kveru.

AKCIJA
Re`ija: Ridley Scott Uloge: Sam Shepard, Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, William Fichtner

"Pad Crnog jastreba" je temeljen na stvarnim doga|ajima. Rije~ je o opisu misije vojske SADa u Mogadishuu u Somaliji, u listopadu 1993, koja je krenula po zlu. Cilj je bio oteti dva poru~nika somalijskog vrhovnog vojskovo|e, {to je bio dio strategije zaustavljanja gra|anskog rata. No kada su dva naizgled nepobjediva helikoptera Black Hawk sru{ena iznad grada, misija se pretvorila u o~ajni~ku utrku za spa{avanje pre`ivjele posade i vojnika na tlu. Broj~ano nadja~ani i opkoljeni vojnici borit }e se u situaciji u kojoj su sve {anse protiv njih...

Ro|ene ubice
00.50 PINK
Natural Born Killers, 1994.

FIL

M

U~iteljica klavira
00.55 OBN
The Piano Teacher, 2001.

FIL

M

KRIMI
Re`ija: Oliver Stone Uloge: Louis Lombardi, Woody Harrelson, Robert Downey Jr, Juliette Lewis, Tommy Lee Jones

DRAMA
Re`ija:Michaela Heneke Uloge: Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoît Magimel, Susanne Lothar, Udo Samel,

Mallory je djevojka koju otac seksualno zlostavlja, dok joj je majka neuroti~na te pori~e zlo~ine u obitelji. Ona upoznaje mesarskog pomo}nika Mickeya, u kojeg se zaljubi i u kojem pronalazi utjehu. On joj pomogne ubiti roditelje i nakon toga postaju bjegunci pred zakonom te kre}u na put po SAD-u. Na putu ubijaju razne `rtve, ne iz osvete ili bilo kojeg drugog motiva, ve} iz puke `elje za zabavom. Uskoro postaju hit-tema u zemlji, a njihovoj popularnosti pridonesu mediji, koji ih glorificiraju.

Isabelle Huppert dobitnica je nagrade Cannskog filmskog festivala za najbolju `ensku ulogu. Usamljena profesorica klavira Erika Kohut, u svojim ~etrdesetima, upoznaje sedamnaestogodi{njeg studenta Waltera Klemmera. Zapo~inju strastven odnos, prepun osje}aja, od posesivnosti do ljubavi. No, odnosi se zakompliciraju kada Walter postane jedan od njezinih studenata...

Nairobi Affair
13.30 HRT2
Nairobi Affair, 1984.

FIL

M

Kad stranac nazove
22.50 NOVA
When A Stranger Calls, 2006.

FIL

M

Turkan
20.05 TV1/MRE@A

DRAMA
Re`ija: Martin J. Chomski Uloge: Charlton Heston, John Savage, Maud Adams, John Rhys-Davies

G|a Leyla i djeca su {okirani kada saznaju da }e ostati bez i~ega, te po~inje veoma te`ak period za po ro di cu Saylan. Ugu{ena je pobuna u odjelu gdje su smje{teni oboljeli od gube, me|utim Fidan je nestala. Haydar pronalazi mladu djevojku u veoma te{kom stanju. Fidan je svjesna da ne mo`e ostati u bolnici ni sa Haydarom, te ostavlja pisanu poruku i bje`i.

HOROR
Re`ija: Simon West Uloge: Camilla Belle, Tommy Flanagan, Katie Cassidy, Tessa Thompson, Brian Geraghty

U ovome filmu temeljenom na istoimenoj pri~i srednjo{kolka pod imenom Jill Johnson ~uva djecu preko no}i, u ku}i na bre`uljku. Kad djeca zaspu, cijela ku}a joj ostaje za istra`ivanje, uobi~ajeno svaki put, namjesti alarm i zaklju~a vrata. Ali tada najednom zazvoni telefon i glas s druge strane poru~i joj da provjeri gdje su djeca. Strah se pretvori u paniku kada Jill shvati da joj se nepoznata osoba javlja iz same ku}e.

Rick Cahill radi za kenijsku vladu - hvata krivolovce koji ubijaju slonove radi bjelokosti. Njegov otac, Lee Cahill, nekad i sam slavni lovac, sada radi kao vodi~ safarija. Otac i sin nisu u dobrim odnosima jo{ otkako je Lee napustio Rickovu majku. Razlog za suparni~ki odnos le`i, uza sve ostalo, i u lijepoj Anne Malone, Rickovoj biv{oj, a Leejevoj sada{njoj djevojci. Iako je Rick upozorava da }e patiti uz Leeja, Anna ne `eli slu{ati upozorenja, jer je nijedan mu{karac, pa ni Rick, nije volio kao {to je voli Lee.

Tajna Starog Mosta
17.30 FTV

Sirove strasti
00.50 TV1
Basic Instinct, 1992.

FIL

M

Zelena rijeka
00.05 RTRS
Green River, 2008.

FIL

M

^ini se da se Carlos nije pojavio zato {to je Pepa zakasnila za cijelu sedmicu. Svjesna toga, ona se izvinjava Raimundu {to ga je optu`ila da je na Carlosovoj strani. Mauricio je ljut {to se Soledad zanima o na~inu na koji se vodi imanje. Dok ona u`iva u novim saznanjima, gotovo da ne misli uop}e na Juana. Francisca i dalje sumnja u Pedrove namjere u vezi s prodajom zemlje, jasno je da on ne{to krije.

TRILER
Re`ija: Sam Taybi Uloge: Kristina Hughes, Danielle Franke, Bruce Peterson, Robert N. Lee, Darlene Coen, Gary Coen

DRAMA
Re`ija: Paul Verhoeven Uloge: Michael Douglas, Sharon Stone, Jeanne Tripplehorn, George Dzundza, Denis Arndt,

Johnny Boz, biv{a rock zvijezda i vlasnik no}nog kluba, na|en je mrtav u krevetu. Slu~aj je dodijeljen detektivu Nicku Curranu, biv{em alkoholi~aru i ovisniku. Glavna osumnji~ena je Catherine Tramell, spisateljica trilera koja se vi|ala s Bozom. Policijska psihijatrica Beth Gardner, biv{a Nickova djevojka, upetlja se kada otkrije da je Bozovo ubojstvo opisano u jednom od Catherininih romana.

Progonjena bolnim uspomenama na nestanak sestre prije mnogo godina, Karisma Kavanah i dalje traga za raspletom ove misterije koja je obilje`ila njen `ivot. Zajedno sa prijateljicom Alison, odlazi u porodi~nu brvnaru, duboko u {umi. Alison se ~udno pona{a, i njen odnos sa lokalnim ~ovjekom poja~ava sumnje prema njemu. Tenzija izme|u dvije prijateljice raste i Karisma dolazi u situaciju da mora da bira izme|u prijateljice i stranca.

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji pr. 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, serija (r) 10.05 Jagodica Bobica, crtani 10.25 Ku}ni svemirci, crtani 10.45 Pop Pixie, crtani film 11.05 Sve }e biti dobro, seerija (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija (r) 13.05 Villa Maria, serija, 96. ep. 13.55 Ku}ni svemirci, crtani 14.15 Harveytoons, crtani 14.20 Zelena panorama, emisija za agrar (r) 14.45 Magazin LP u nogometu 15.15 Vijesti 15.25 Cimmer fraj, serija, 66. ep. (r)

ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE
Iron Man, crtani Atomska Betty, crtani Farhat, crtani Bunny Maloney, crtani Gladiatori, crtani Top shop Na{a Mala Klinika, serija Princ iz Bell Aira, serija Survivor bez censure, reality show Balkanske prevare, reality drama Top shop Crime Time, crtani OBN Info, info. pr. Ja sam tvoja sudbina, serija Kismet, serija Dolina Vukova, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Voljeni dr. Martini, animirana serija, 3/12 09.35 Sandokan, animirana serija, 44/45 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 90/142 11.00 Ekologika (r) 11.30 Planeta drve}a, dok. serija, 9/10 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Stvaranje Titove Jugoslavije, dok.serija, 14/20 (r) 14.00 EURO panorama (r) 14.30 BHT vijesti 14.40 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.45 Nema problema 15.05 BHT slagalica 15.30 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 27/52 15.45 Soko Wismar, igrana serija, 50/117 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Pod krovom, magazin 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Move with Mimic, animirana serija, 13/26 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.45 Biznis magazin 20.15 CSI: New York, igrana serija, 6/25 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.00 Nevidljivi, dok. film 00.50 Soko Wismar, igrana serija, 50/117 (r) 01.35 CSI: New York, igrana serija, 6/25 (r) 02.15 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 03.00 Pregled programa za utorak

RTRS
06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.05 10.30 11.00 12.00 12.15 12.35 14.05 15.00 15.10 Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija Fragolanija, crtana serija Ameri~ki film, dokumentarni program Dnevnik 1 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Dovi|enja u ^ikagu, film (r) ^ejs, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu

TV1
06.05 Zakon ljubavi, serija, 19/187 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Zakon ljubavi, serija, 20/187 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 42/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, 49. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, 8. ep. (r) 11.00 Vijesti 11.05 Türkan, 9. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Hrane svijeta, 2/13 13.00 Vijesti 13.05 Petkom sa Nikolinom Veljovi}, talk show (r) 14.00 Vijesti

HAYAT
06.00 Bandini, serija, 25. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 266. ep. 07.30 Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show 08.00 Timmy, crtani film 08.20 Lijeni grad, crtani film 08.43 Bestseller 08.45 Top Shop 09.00 Bumba, crtani film, 3. i 4. ep. 09.12 Nodi, crtani film 09.25 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 12. ep. 09.40 Garfield, crtani film 09.53 Bakugan, crtani film 10.18 Dragon ball z, crtani film, 22. ep. 10.43 Sirene, crtani film, 9. ep. 11.06 Winx, crtani film, 43. ep. 11.30 Top Shop

PINK
06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Kursad`ije, humoristi~ni serijal 10.55 Tajna ljubav, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Kursad`ije, humoristi~ni, serijal (r) 12.45 Brze pare, kviz 13.45 Gospo|ica, serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija 15.50 Info top, informativni program

OBN
06.20 06.45 07.40 08.05 08.20 08.45 09.05 09.55 10.20 11.00 11.30 11.50 11.55 12.05 13.05 14.05

Paralele
21.50
16.05 Sve }e biti dobro, serija, 180. ep. 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, serija, 143. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, serija, 114. ep. 19.10 Profesor Baltazar, crtani 19.20 Harveytoons, crtani 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, specijal: Izborni raport iz Srbije 20.30 60 minuta, specijal: Milutin Kukanjac zabranjeni iskaz 21.00 Larin izbor, serija 21.50 Paralele, vanjskopol. magazin 22.25 Dnevnik 3 22.55 Cimmer fraj, serija 23.35 Mirni Amerikanac, film 01.15 Hayd u park, program za mlade (r) 01.45 Love karavan (r) 01.55 Villa Maria, serija 96. ep. (r) 02.35 Dnevnik 3 (r) 03.05 Pregled programa za utorak

Presing
21.10
15.50 Tribunal Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Zauvijek mlad, serija 18.30 Gastronomad 19.05 Malac znalac, kviz za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Nepobedivo srce, serija 21.10 Presing, talk show 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.55 U prolazu 23.20 Art ma{ina, emisija iz kulture (r) 00.05 Zelena rijeka, film 01.45 ^ejs, serija (r) 02.35 Ameri~ki film, dokumentarni program (r) 03.30 Dnevnik 2 (r) 03.55 U fokusu (r) 04.35 Presing, talk show (r)

Dnevnik TV1
19.00
14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 43/134 15.00 Vijesti 15.05 Otok smrti, igrana serija, 13/13 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 50. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, 9. ep. 18.15 Najava Dnevnika 18.16 Sport ekskluziv 18.40 Primera liga, pregled kola 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Türkan, igrana serija, 10. ep. 21.00 [panska Primera liga: 22.50 Tek ro|eni, serija, 14/26 23.50 Pono}ne vijesti 00.05 Sport ekskluziv (r) 00.30 Primera liga, pregled kola (r) 00.50 Sirove strasti, igrani film 02.20 No}ni program

Sirene
10.43
11.45 12.00 12.55 14.00 14.55 15.18 15.50 15.55 16.30 17.30 19.00 19.30 19.38 19.52 19.55 21.00 21.20 21.50 22.20 23.20 23.25 01.18 Vijesti Slijepa ljubav, serija Kad li{}e pada, serija Bandini, serija, 25. ep. Muzi~ki program Top Shop Sport centar Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show Slijepa ljubav, serija, 61. ep. Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7 Sport Horizonti Televoting: Tvoje pjesme, moji snovi Kad li{}e pada, serija S druge strane, info. pr. Slu~ajevi, dok. pr. TKO: MMA borbe, borila~ki sportovi Bandini, serija, 26. ep. Sport centar Pet dana do pono}i, film 1.dio Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program

AmiG show
22.45
16.10 Mala nevjesta, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18 17 Vremenska prognoza 18.18 Savr{eno skladan svijet, info. kola`na emisija 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, serija 20.15 Gospo|ica, serija 21.15 Grand narod pita, muzi~ko zabavna emisija 22.45 AmiG show, talk show 00.00 Brojevi, serija 00.50 Ro|ene ubice, film 02.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 03.00 Show time, zabavna emisija (r)

Survivor
21.05
15.10 Ru`a vjetrova, serija 16.10 Kismet, serija 17.10 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 17.45 Ru`a vjetrova, serija 18.50 OBN Info, info. pr. 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Finale, sportski pregled 20.00 Ljubav bez granica, serija 21.05 Survivor, reality show 22.05 Kismet, serija 23.05 Vox Populi 23.10 Telering, talk show 00.05 Survivor-bez cenzure, reality show 00.55 U~iteljica klavira, film 02.55 OBN Info, info. pr. 03.05 Vox populi 03.10 UEFA Euroliga, sportski program 05.30 ^uvari planeta, dokumentarni program 06.35 OBN Info, informativni program

Sve }e biti dobro
16.05 FTV

SE

RI

JA

TV SA

Nevenka zahvaljuje Matku {to je do{ao po nju u bolnicu. Karla pita Milu zar ne}e i}i na svadbu Bebi}evih. Mila ka`e da ima posla s cateringom, i da ne mo`e i}i. Radovani obznanjuje Mili kako je kupio “Kroniku” od Macanovi}a, i da `eli vidjeti nju na mjestu glavne urednice. Mila ne mo`e vjerovati, poku{ava odbiti, no Radovani ne prihva}a “ne” kao odgovor. Aleksandri na putu do vjen~anja u limuzini pukne vodenjak i po~nu joj trudovi. Svi kre}u prema njoj. Mila {eta Palisadama kada joj odjednom pas pobjegne u jednu od novosagra|enih ku}a. Mila krene za kujicom Kim i u ku}i zatekne Zorana. Zoran je iznena|en {to ju vidi, ali mu je i drago. Priznaje joj da je upravo ova ku}a trebala biti njihov dom. Nakratko razgovaraju, nakon ~ega shvate da i dalje vole jedan drugoga i poljube se. Aleksandra zbog prometne gu`ve ne mo`e u bolnicu i ra|a u autu nasred ceste. Porodi ju Nevenka, kojoj, nakon {to ju je vidio sa malom bebom u rukama, Matko govori da tek sad shva}a kako }e ju zauvijek voljeti. Poljubi ju i pita `eli li ponovno postati njegova `ena. Nevenka potvrdi, nakon ~ega se poljube.

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 09.00 Nastavak 14. Radne sjednice Skup{tine KS, direktno (vijesti u pauzama) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.2 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Sport magazin, u`ivo 20.50 Tarih (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Velika o~ekivanja, 23.00 Voice of America 23.30 Hladnokrvni `ivot, 00.25 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

06.15 Ko rano rani, jutarnji pr. 09.05 Turkan, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Strasti i intrige, serija (r) 11.55 TV kalendar 12.00 Vijesti 12.15 Top ten stars 13.15 Slavni parovi, dok. pr. 14.00 Dje~ije popodne 15.15 Skrivena kamera 16.00 Dnevnik 1 16.15 Danas popodne, otvoreni pr. 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Portreti nacija, dok. pr. 19.00 Dnevnik 2 19.45 Pri~e za laku no} 20.05 Turkan, serija 21.00 [panska primera liga 22.50 Tek ro|eni, serija 23.45 Vijesti 23.50 Paso{ za Ju`nu Ameriku 00.15 Strasti i intrige, serija (r) 01.00 Dnevnik 2 01.30 Kinali Kar, serija (r) 02.15 Glas Amerike

MRE@A

09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 49. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 8. ep. (r) 11.05 Türkan, igrana serija, 9. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 50. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 9. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 10. ep. 21.00 [panska Primera liga 22.50 Tek ro|eni, igrana serija, 14/26

TV MOSTAR

09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 49. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 8. ep. (r) 11.05 Türkan, igrana serija, 9. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 50. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 9. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 10. ep. 21.00 [panska Primera liga 22.50 Tek ro|eni, igrana serija, 14/26

TV ZENICA

08.00 Dobro jutro, jutarnji pr. 08.35 Dobro jutro djeco, Bo u pokretu 09.00 Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Patnja, serija 11.00 Turkan, serija 12.00 Iz dana u dan 12.05 Sponzoru{e, serija 13.00 Vijesti 13.05 Dokumnetarni pr. 14.00 Iz dana u dan 14.05 Muzi~ki spotovi 14.30 Sfera, emisija iz kulture (r) 15.00 Vijesti 15.10 Muzi~ki pr. 16.00 Odlika{i rep. 16.30 Dje~iji pr. 17.15 Patnja, serija 18.17 Dje~iji pr: Mimo i ^arli 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.05 Turkan, serija TV izlog 21.00 ZE Sport 21.30 U fokusu, dok. pr. 22.40 Igrani film 24.00 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.20 Program TV Sahar 10.00 INFO IC 10.30 Na{a realnost 11.30 O~i du{e 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 2. svjetski rat 13.30 Izmijenjena srca, film 15.00 Pozitivni formati 15.30 O~i du{e, serija 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 2. svjetski rat 17.30 Reporta`e sa Zemlje mira 18.00 Dragulj u palati, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 IC sport 21.00 TV Liberty 21.40 Dragulj u kruni, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar

TV VOGO[]A

07.00 Priroda i ljudi (r) 07.30 Auto Shop Magazin (r) 08.00 Zavidovi}ka hronika (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Zanati koji nestaju (r) 11.00 Info blok 12.00 Zavidovi}ka hronika (r) 12.30 Bonaventura, TV magazin (r) 13.15 Auto Shop Magazin (r) 13.40 Program za djecu i mlade 14.35 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika 20.00 Hronika Novi Grad 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TV jutro 09.34 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija 11.00 Turkan, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Kad {pijuni zaka`u 2/6 13.00 Bio sam u... putopis 13.40 Najbolje godine, 7/13 14.30 Vijesti 14.35 Moj zavi~aj 14.51 Aut-shop magazin (r) 15.25 Put u Saharu (r) 16.00 Strasti i intrige 17.16 Kinali kar, serija 18.05 Duhovni svijet, vjerski program (r) 18.30 program za djecu 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Turkan, serija 21.00 [panska primera liga, prvo poluvrijeme 21.45 Dnevnik 2. 22.00 [panska primera liga, drugo poluvrijeme 22.50 Sport 23.05 Time out

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, dok.umentarni program (r) 16.40 SMS centrala, muzi~ki program 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno- sportsko rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Igrana serija 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 09.15 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje ku}e (r) 14.00 Novosti 14.05 Igrani film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Anali, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Sport flles 18.30 Ruza vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Igrani Blagoslovena Marija, igrani film 01.20 Preljubnici

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Bandini, serija 15.30 Yu Gi Oh 16.00 Sport centar 16.01 Take{i dvorac 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Kod Ane 17.45 Banidni, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Kad li{}e pada, serija 21.00 Tito I Dra`a, serija 21.30 Dosije 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Bandini, serija 23.20 Sport centar 23.21 Pet dana do pono}i I dio 1, film 01.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.
HRT1
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10 11.10 12.00 12.14 12.30 13.15 14.00 14.10 14.40 15.15 16.05 17.00 17.28 18.20 19.12 19.30 20.10 20.35 21.35 22.35 23.10 23.30 23.45 00.15 01.10 02.05 02.50 03.35 04.20 04.35 05.20 Dobro jutro, rvatska Vijesti Dobro jutro, rvatska Vijesti Dobro jutro, rvatska Vijesti Dobro jutro, rvatska Lugarnica 21, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Iz pti~je perspektive: Kraj nafte 2., dok. serija (r) Debbie Travis preure|uje 4 (r) Dnevnik TV kalendar (r) Kad zavolim, vrijeme stane, serija Dr. Oz, talk show Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Tre}a dob, emisija za umirovljenike Glas domovine Ponos Ratkajevih, serija Alisa, slu{aj svoje srce, serija Vijesti u pet Hrvatska u`ivo 8. kat: @ivot van konvencija, talk-show 20pet, kviz Dnevnik TV Bingo Jugoslavenske tajne slu`be, dok. serija Puls Hrvatske Rekonstrukcija: Neki to vole vru}e Dnevnik 3 Sport Svijet profita Ruska umjetnost, dok. serija Jugoslavenske tajne slu`be, dok. serija (r) In medias res (r) Dr. House 7, serija (r) Zakon i red: Odjel za `rtve 11, serija (r) Skica za portret Lugarnica 21, serija (r) 8. kat: @ivot van konvencija, talk-show

TV PROGRAM
NOVA
07.10 I tako to..., serija 07.35 Astro boy, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 3 08.15 TV izlog 08.30 Kad li{}e pada, serija (r) 09.25 TV izlog 09.40 Strasti Orijenta, serija (r) 10.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.30 Ve~ernje vijesti 22.50 Kad stranac nazove, igrani film 00.35 Pad Crnog jastreba, igrani film 03.00 Pravednik, serija 03.50 Seinfeld, serija 04.40 Ezo TV, tarot show ® 05.40 Dnevnik Nove TV

63
SE RI JA

HRT2
06.40 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 07.25 Teletubbies, animirana serija 07.50 Mala Tv 08.20 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi, serija za mlade (r) 08.45 Istrage Mladog Mjeseca, serija za mlade [kolski sat 10.00 Split: Sv. Duje Sudamja, prijenos 12.30 Lijepom na{om: Filip Jakov (r) 13.30 Nairobi Affair, film 15.05 Degrassi Novi nara{taj 5, serija za mlade 15.27 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, serija za mlade (r) 15.50 [kolski sat (r) 16.35 Mala TV (r) 17.05 Doktor Who 5, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Downton Abbey 2, serija (r) 19.25 Teletubbies, animirana serija (r) 20.00 In medias res 20.50 Top Gear 10, dok. serija 21.40 Dr. House 7, serija 22.25 Tra~erica 4, serija 23.10 Zakon i red: Odjel za `rtve 11, serija 23.55 Sestra Jackie 1, serija 00.25 Retrovizor: Simpsoni 20, serija (r) 00.50 Roditelji i djeca, serija 01.35 Kojak 2, serija 02.25 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05.03 No}ni glazbeni program Do zvijezda zajedno: The Best Of,1. dio 06.03 No}ni glazbeni program Ja sam pjesma

AL-JAZEERA B.
08.00 Mustafa Akkad - Od Hapela do Holywooda, 1. dio (r) 08.30 AlJazeera Svijet (r) 09.00 Obe}ana zemlja, 2. ep. (r) 09.30 Reporter Dje~ak iz Burme, 1. dio (r) 10.00 Druga strana Srbije, 24. ep. (r) 10.30 Palestinska ulica, ep. 3 (r) 11.00 AlJazeera Svijet (r) 11.30 AJE program 14.30 AlJazeera Svijet (r) 15.00 Finansijski krah, 1. ep. (r) 16.00 Vijesti 17.00 Libija Dr`ava terora (r) 17.30 AlJazeera Svijet (r) 18.00 Vijesti 19.05 Sportski Magazin 19.30 Palestinska ulica, 4. ep. 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Sportski Magazin (r) 00.00 AJE Vijesti

RTS
12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijemetanje na putevima, dok. program 13.00 Novi tabloid, zabavni program (r) 14.00 Bez vize, program za dijasporu (r) 14.30 Srpski isto~nici, muzi~ki program 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija (r) 16.55 Eronet, dok. program (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija (r) 21.00 Info 23.00 Vijesti 23.05 Oko, Info 23.43 Eronet, dok. program 23.50 Dnevnik 00.05 Jelen top deset, muzi~ki program

RTCG
10.15 Muzika 10.30 Nau~no - obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 \ekna - put, serija (r) 12.05 Pe~at (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Profil (r) 13.35 Sat tv blic biznis i 13.20 Sat tv dijaspora 14.00 Vijesti 14.05 Okvir r 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 15.50 Za jo{ jedan dobar dan (r) 17.00 Dokumentarni serijal (r) 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Let ka zvijezdama 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Cg.sport 00.00 Vijesti u pono} 00.05 Crna Gora, u`ivo

Cimmer Fraj
22.55 FTV

Viki i Helena postaju opsjednute celulitom i skidanjem istog pa Hotel postaje popri{te raznih na~ina tjelesne aktivnosti od joge do vje`banja. Jerko je, naravno, iznerviran novonastalom situacijom pa dolazi do sukoba na raznim razinama. Kako je najnoviji gost Hotela Fabro poznati boksa~, sve nesuglasice rezultiraju u nekoliko posebnih boksa~kih me~eva.

Vila Marija
13.05 FTV

SE

RI

JA

Dora je u {oku zbog Marininih masnica, nagovara je da mora oti}i na policiju. Odlazi u bolnicu obavijestiti Maxa o Svenovu pona{anju. ^im sazna {to je Sven u~inio, Luka iz Opatije dolazi u Zagreb kako bi bio uz Maxa i poku{ao urazumiti polubrata. Ana zadirkuje Dunju zbog mladog dr. Sikirice, uvjerena je da mu se Dunja svi|a.

EUROSPORT
08.30 Motorsports weekend magazin 08.45 FIA touring car, Hungaroring, Ma|arska 09.45 Snuker, S[ Sheffield, UK, finale 12.00 Tenis, WTA Madrid, [panija, u`ivo 13.45 Biciklizam, Tour of Italy 14.45 Biciklizam, Tour of Italy, u`ivo

EUROSPORT 2
05.30 Superbike, S[ Monza, Italija 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Biciklizam, Tour of Italy 11.00 Ameri~ki fudbal u sali 12.00 Fudbal, Bundesliga 13.00 Superbike, S[ Monza, Italija

SPORT KLUB
06.00 NBA play off Game 4 09.30 Real NBA 10.00 NBA play off Game 4 11.45 NBA Live 12.00 SK Studio, direktno 13.00 ATP Masters Madrid, direktno 21.00 Premier League: Blackburn - Wigan, direktno 23.00 Pregled Premier League

ARENASPORT 1
09.00 Fudbal Francuska: Valenciennes - Psg 11.00 Ko{arka Italija: Inter - Milan 13.00 Fudbal [panija: Valencia - Villarreal 15.00 Arsenal Tv 17.00 Tenis Serbia Open: Finale 19.00 Fudbal [panija: Highlights

ARENASPORT 2
12.00 Sinhronizacija 12:00 Fudbal, Klupske TV Liverpool TV 15.00 Fudbal, Italijanska Liga: Roma - Catania 17.00 Fudbal, [panska liga: 19.00 Live 19:00 Fudbal, Francuska Liga: Lille - Caen 21.00 Live 21:00 Fudbal, Francuska Liga: Rennais - Montpellier

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Grad motora 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Lovci na oluje 21.00 Put tornada 21.55 Kako pre`ivjeti katastrofu 22.50 Ta~ka pucanja 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

12.35 Avionske nesre}e: Sudar iznad Los An|elesa 13.30 [apta~ psima: Hardi 14.25 Sekunde do katastrofe: Po`ar na skija{koj stazi 15.20 Drevne tajne: Sfinga 16.15 Megastrukture: Rasklapanje 747-ice 18.05 Neuni{tivi: Sedam minuta pod vodom 19.00 Hadson i Orkid, kontrola `ivotinja u Los An|elesu 19.55 Megastrukture: Zid Sjevernog mora 21.00 Avionske nesre}e: Avionska nesre}a u Minhenu 21.55 Tabu: Neobi~ni parovi 22.50 ]orkirani u inostranstvu: Bijeg iz pakla 23.45 Avionska nesre}a u Minhenu 00.40 Tabu: Neobi~ni parovi

EURO Countdown
20.15
16.15 Snuker, S[ Sheffield, UK, u`ivo, finale 18.30 Fudbal, EP U-17, Slovenija, u`ivo 20.15 Fudbal, EURO Countdown 20.30 Snuker, S[ Sheffield, UK, u`ivo, finale 23.30 Eurogoals 00.30 Fudbal, EP U-17, Slovenija

WTA Madrid, [panija
23.00
13.45 Tenis, WTA Madrid, [panija, u`ivo 18.30 Fudbal, Ekstraklasa, Poljska, u`ivo 20.15 Fudbal, EP U-17, Slovenija, u`ivo 22.00 Biciklizam, Tour of Italy 23.00 Tenis, WTA Madrid, [panija 01.30 Fudbal, EP U-17, Slovenija

Blackburn - Wigan
21.00
00.00 Premier League News 00.15 Championship play off: 3rd - 6th 02.00 Pregled holandske lige 03.00 NBA Live 03.15 Skotska liga: Hibernian Dunfermline 05.00 Pregled {vajcarske lige 05.30 Pregled Championship

WPT series
00.00
20.00 Fudbal Italija: Highlights 21.00 Fudbal Jelen Superliga: Partizan - Crvena Zvezda 23.00 Fudbal [panija: Highlights 00.00 Poker Wpt Series 08 01.30 Hokej NHL: Washington - Ny Rangers, prenos

Rennais - Montepellier
21.00
23.00 Fudbal, Italijanska Liga: Highlights 00.00 Fudbal, Italijanska Liga: Siena - Parma 02.00 Fudbal - Liga [ampiona: Magazin 02.30 Fudbal, Italijanska Liga: Cagliari - Juventus 04.30 Fudbal, [panska liga:

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Snimanje rata 11.00 Slika djevoj~ice sa napalmom 12.00 Kralji~ina sestra 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Tajm tim godina X 16.00 ^ovjekova istorija 17.00 Sikert protiv Sard`enta 18.00 La D`oja i ratnici u magli 19.00 1066 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Tajm tim godina X 00.00 ^ovjekova istorija 01.00 Sikert protiv Sard`enta 02.00 La D`oja i ratnici u magli 03.00 1066 06.00 Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET

12.45 Rezervat divljih `ivotinja, Afrika 13.10 Spa{avanje divljih `ivotinja 13.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Siroti{te za divlje `ivotinje 16.00 Ro|eni lovci 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Zaljubljenici u ma~ke 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Bjekstvo u raj za {impanze 19.10 Velike morske avanture 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 @ivotinje u bekstvu, 2 epizode 21.55 Pavijani sa Bilom Bejlijem, 2 epizode 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Dobra `ena, serija 22.20 Havaji 5-0, serija 23.20 D`ek Hanter i nebeska zvijezda, igrani film

TV1000

04.00 @ena pod ucjenom, igrani film 06.00 Volim te do smrti, igrani film 08.00 O~ajni~ki tra`e}i Suzan, igrani film 10.00 Mladi revolvera{i 2., igrani film 12.00 Do posljednjeg daha, igrani film 14.00 Zaboravljeni zlo~in, igrani film 16.00 Lambada, igrani film 18.00 Alisa, igrani film 20.00 Mrtav ~ovjek hoda, igrani film 22.00 @ena pod ucjnom, igrani film 00.00 Mlade, vla`ne i napaljene, igrani film 02.00 Nimfomanske drolje (Hetero1.), igrani film

FOX LIFE

10.40 Razvedeni Gari, serija 11.00 [kola za parove, serija 11.20 Kako sam upoznao va{u majku, serija 12.20 Ru`na Beti, serija 13.15 Dveri, serija 15.05 Ali Mekbil, serija 16.00 Kako sam upoznao va{u majku, serija 16.45 Svi vole Rejmonda, serija 17.40 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 18.05 Razvedeni Gari, serija 18.30 [kola za parove, serija 18.55 Ali Mekbil, serija 20.00 Ru`na Beti, serija 20.55 Jednom davno, serija 22.00 Bogoboja`ljive namigu{e, serija 23.00 Ameri~ka horor pri~a, serija 23.50 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?

FOX CRIME

10.55 Red i zakon, serija 11.40 D`ordan, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Kraljevi bjekstva, serija 15.00 Imitator, serija 15.50 Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Medijum, serija 17.30 D`ordan, serija 18.20 Nepouzdani agenti, serija 19.10 Za{titnica svjedoka, serija 20.00 Red i zakon, serija 20.55 Domovina, serija 21.45 Luter, serija 22.35 Medijum, serija 23.25 Okru`en mrtvima, serija 00.15 Zlo~ina~ke namjere, serija 01.05 Za{titnica svjedoka, serija 01.50 D`ordan, serija 02.35 Opasni cimeri, serija

HBO

06.00 ^ovjek od papira, film 07.55 Ima li koga?, film 09.30 Opasne djevojke 2, film 11.05 Medvjedi} Winnie, film 12.10 Odgoj za po~etnike II, ep. 17, serija 12.35 Cinema verite, film 14.05 Draga, smanjio sam djecu, film 15.40 Rango, film 17.25 Moje ime je Khan, film 20.05 Igra prijestolja II, ep. 6, serija 21.05 Sljede}a tri dana, film 23.15 Kalifornikacija V, ep. 10, serija 23.45 Djevojke, ep. 2, serija 00.15 Protuudar, ep. 6, serija 01.00 Djeca kukuruza, film 02.25 Jackass 3D, film 04.00 De~ki ne pla~u, film

CINESTAR

09.00 [to `ene vole, igrani film 13.15 Jeste li za tenis, igrani film 15.15 Ljubavni jadi, igrani film 17.00 Asterix i Obelix protiv Cezara,igrani film 19.00 Djeca sa otoka s blagom 2: ^udovi{te s otoka, igrani film 21.00 Pravila privla~nosti, igrani film 23.00 Igra `ivota, igrani film 01.00 Ajmo cure!, igrani film

Odbojka{i Kaknja slavili nad Mladosti

Kakanjcima peta uzastopna titula

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 7. maj/svibanj 2012.

32-33. strana

PROJEKAT ZA INTERRELIGIJSKO U^ENJE EPIL

Sljede}a stanica

Srebrenica
~ine pomo}u kojih mo`emo graditi svoj identitet kroz religiju, a da pritom ne ugrozimo drugog i njegov identitet. Tako|er je govorila i o mitovima koji predstavljaju veliki rizik za jedno dru{tvo po{to mogu izazvati nerazumijevanje i predrasude, koji opet dovode do sukoba, kazala je Husi}. Ona ka`e da je bilo vrlo interesantno poslu{ati razli~ita mi{ljenja `ena koje dolaze iz razli~itih zemalja, sa razli~itom kulturom, tradicijom i naravno religijom. U diskusiji se otvorilo i pitanje genocida te su se poku{ala izna}i najbolja rje{enja koja bi sprije~ila izbijanje ovog zlo~ina. - Ta diskusija je zapravo bila jedan mali uvod u planiranu posjetu Srebrenici, mjestu na kojem su se desili stravi~ni zlo~ini, gdje su ljudi zbog politi~ke situacije, ali i religijskog nerazumijevanja ubijali jedni druge, pa se i danas osjeti mr`nja. Tamo }e na{e go{}e imati priliku obi}i memorijalne centre, te razgovarati sa `enama koje su pre`ivjele rat

Danas nastavak su|enja Iliji Juri{i}u
Pred Odjeljenjem za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu danas se, javlja Fena, nastavlja su|enje Iliji Juri{i}u. Planirano je da videolinkom iz Sarajeva svjedo~e Ekrem Selimovi}, Rahman [abanovi} i Kadro Pekari}. Rije~ je o komandirima stanica milicije koji su 15. maja 1992. bili na trasi izvla~enja jedinica iz kasarne Husinska buna, saop}eno je iz Fondacije Istina, pravda, pomirenje.

Vrlo zanimljivo predavanje Fahire Fejzi} ^engi}

Ju~era{nje predavanje bilo je uvod u posjetu mjestul na kojem su se desili stravi~ni zlo~ini. Gdje su ljudil zbog politi~ke situacije, ali i religijskog nerazumijevanjal ubijali jedni druge, pa se i danas osjeti mr`nja, ka`e Husi}l

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i ju~er je ugostio `ene iz [vicarske, Austrije, Bosne i Hercegovine, Holandije i Libanona koje ve} tri dana borave u glavnom gradu BiH. Kako nam je kazala Sabiha Husi}, direktorica Udru`enja Medica iz Zenice, koje je tako|er u~esnik projekta, u utorak }e se “putuju}i koled`” uputiti prema Srebrenici, gdje }e tako|er imati predavanja o temama koje se ti~u razbijanja predrasuda i {irenja znanja o religijama. Nakon toga, odlaze u Zenicu ~ime }e i okon~ati svoj boravak u BiH.

Uloga religije u formiranju identiteta pojedinca

Foto: D. ]UMUROVI]

Razli~ita mi{ljenja
Na ju~era{njem okupljanju, {ti}enice su imale priliku poslu{ati predavanje profesorice sa Fakulteta politi~kih nauka Fahire Fejzi} - ^engi}, koja je govorila o religiji i identitetu. - Gospo|a Fahira Fejzi} - ^engi} nam je odr`ala jedno zaista zanimljivo predavanje sa posebnim osvrtom na mogu}nost ugro`avanja ostalih vlastitim identitetom. Predstavila je na-

i izgubile najmilije. Razgovarat }emo i o su`ivotu sa pripadnicima drugih vjerskih skupina, poja{njava Husi}.

Netrpeljivost
Podsje}amo, projekat za interreligijsko u~enje EPIL u suradnji sa Fakultetom islamskih nauka i Udru`enjem Medica iz Zenice jo{ od 2002. godine organizuje posjete zemljama koje su pro`ivjele te{ke pe ri ode, naj vi {e zbog

me|ureligijske netrpeljivosti, straha, neznanja i duboko ukorijenjenih predrasuda. Mijenjati predrasude je mukotrpan posao, smatraju {ti}enice ovog projekta, ali upornost se nekada mora isplatiti. Danas }e go{}e iz drugih zemalja zajedno sa doma}im predstavnicama obi}i Centar za edukaciju i istra`ivanje Nahla, gdje }e biti uprili~eni dru`enje i upoznavanje sa aktivnostima E. GODINJAK centra.

Barack Obama po~eo predizbornu kampanju
Ameri~ki predsjednik Barack Obama po~eo je predizbornu kampanju za predsjedni~ke izbore skupom u Columbusu, u saveznoj dr`avi Ohajo, prenosi Srna. On je rekao da se SAD uspje{no bore protiv recesije i najavio da }e, ukoliko dobije drugi mandat, nastaviti ulagati napore s ciljem o`ivljavanja privrede. Obama je kritizirao republikanskog kandidata Mit ta Romneya da }e vratiti vrijeme unazad, priznaju}i istovremeno da }e izbori 6. novembra biti tijesni. On je kazao da shvata da su mnogi u zemlji nezadovoljni sporim tempom promjena, koje je obe}ao kada je do{ao na vlast, ali je odbacio kritike Romneya u vezi sa stopom nezaposlenosti, koja iznosi osam posto od po~etka 2009.

POSLJEDNJE VIJESTI
UBIJENO OSAM TALIBANA - Tokom zajedni~kih operacija afganistanskih i snaga NATO-a ubijeno je osam talibanskih pobunjenika. DEVET MRTVIH U KARAOKE KLUBU - Po`ar u karaoke klubu u Ju`noj Koreji uzrokovao je smrt devet osoba i dvadesetak ih je ozlije|eno, saop}ila je ju~er policija. Vatra je izbila u subotu kasno uve~er. IZBORI U JERMENIJI - Na parlamentarnim izborima u Jermeniji, prema rezultatima izlaznih anketa, vodi Republikanska partija jermenskog predsjednika Ser`a Sarkasjana. Ankete pokazuju da }e stranka Napredna Jermenija, koja je bila partner Republikanske partije u prethodnoj koaliciji, osvojiti drugo mjesto.

Zavr{ena dvodnevna izlo`ba oldtimera

Progla{en najbolji auto
Na platou ispred Narodnog pozori{ta ju~er je zavr{ena dvodnevna izlo`ba oldtimera, koja je okupila veliki broj u~esnika do sada. Zavr{etak manifestacije, koja je privukla veliki broj Sarajlija, sve~ano je zavr{ena dodjelom zahvalnica svim u~esnicima, priznanjima za najbolji automobil i, {to je specifi~no ove godine, za najbolji motor. Nagradu za najbolju restauraciju automobila je dobio Sulejman Balti} iz Travnika. Priznanje Grand Prix, prema izboru gra|ana, dobio je FordT iz 1925. godine, vlasnika Jano{a Solta. Specijalna nagrada partnera Asa auta je uru~ena za Volkswagenovu bubu iz 1925 godine, vlasnika Slavka [ehovi}a, iz Sarajeva. U okviru dodjele prizna-

nja, za najstariji auto odabran je bjuik iz 1922., a za najstariji motor gord iz 1925. godine. D. I.