P. 1
Ekonomski Faks - BILANSI - Kata

Ekonomski Faks - BILANSI - Kata

|Views: 453|Likes:
Published by Djukic Uros

More info:

Published by: Djukic Uros on May 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

BILANSI

Bilans je pregled imovine, obaveza i kapitala preduzeća na odreĊeni dan. On mora da sadrţi: naziv preduzeća, dan sastavljanja, valutu u kojoj je izraţen i stepen preciznosti (da li je u 000 ili u 000 000 din.). Aktiva predstavlja imovinu po obliku. Pasiva predstavlja imovinu po izvorima. Nema direktnih veza izmeĊu imovine i izvora. Iznos aktive ne mora uvek biti jednak iznosu imovine, a to je u sluĉaju gubitka. On se moţe iskazati u aktivi ili u pasivi kao odbitna stavka kapitala. Pasiva bi trebalo uvek da pokazuje iznos kapitala. Drugim reĉima IVOS se po pravilu stavlja u aktivu kao odbitna stavka OS, mada ima raĉunovoĊa koje vole da IVOS stavljaju u pasivu što je neispravno. Bilans nije isto što i godišnji obraĉun. Godišnji obraĉun obuhvata set finansijskih izveštaja ĉiji je zadatak da pruţi jasne, pouzdane i potpune podatke. Godišnji obraĉun obuhvata: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu, izveštaj o promenama na tokovima gotovine i note ili beleške. Zadaci bilansa: OdreĊivanje rezultata – Rashodi su imovina firme koja je izgubila svoju vrednost – to je gubitak imovine. Troškovi ne smanjuju imovinu preduzeća, već proizvodnjom prelaze u oblik proizvoda na zalihama, a tek prodajom tih proizvoda oni postaju rashod, dok je novac koji za njih dobijamo – prihod. A>P=P>R dakle za isti iznos. Razlika izmeĊu poĉetnog stanja i salda imovine predstavlja rashod. OdreĊivanjem visine rashoda se odreĊuje i visina imovine. Bilans stanja sadrţi samo one vrednosti koje će doneti ekonomske koristi preduzeću u budućem periodu. Zadatak bilansa je i da informiše o finansijskom poloţaju preduzeća. On daje strukturu OS, obrtnih sredstava, razne racie, visinu sopstvenog kapitala, visinu dugova, nivo zaduţenosti, neto obrtni kapital... Zadatak bilansa je i da pruţi sigurnost pre svega vlasnicima firme da je kapital odrţan – daje im sigurnost da nisu izgubili ono što su uloţili. To predstavlja kontrolu odrţanja kapitala. Zadatak bilansa je i funkcija polaganja raĉuna. Rezultat poslovanja kao dobitak ili gubitak je dat i u bilansu stanja. Pa su funkcije sigurnosti i polaganja raĉuna povezane.
1

Postoji i dokumentaciona funkcija. Svaka pozicija bilansa predstavlja neki raĉun i u glavnoj knizi vodi do propratne dokumentacije. Dakle veza izmeĊu bilansa i knjigovodstva.

Ciljevi bilansa: Bilans stanja sluţi kao osnova polaganja raĉuna, za raspodelu i za oporezivanje(i to porez na imovinu, dobitak se najĉešće odreĊuje po bilansu uspeha.) Korisnici mogu videti koji deo dobitka pripada drţavi u vidu poreza, a koji se rasporeĊuje. Vrste bilansa: Bilans stanja se sastavlja najmanje dva puta godišnje. Onaj na kraju godine se zove knjigovodstveni bilans jer se radi inventar i on se smatra pouzdanijim. 1. Prema redovnosti, periodiĉnosti sastavljanja: - Redovni – to su polugodišnji i godišnji, tj sastavljaju se u pravilnim vremenskim razmacima. - Specijalni – oni se sastavljaju odreĊenim povodom, ne redovno, to su: Bilans osnivanja (sastavlja se samo jednom). Steĉajni bilans (sastavlja se samo jednom, prisilno gašenje preduzeća zbog prezaduţenosti). Bilans likvidacije se sastavlja samo jednom kod dogovorenog gašenja preduzeća. Bilans fuzije, Bilans razdvajanja kada jedan od partnera izlazi iz preduzeća. Sanacioni bilans kada postoje gubici koji se moraju sanirati. Bilans promene pravne forme, Likvidnosni bilans (bilans likvidnosti koji se sastavlja kada se traţi kredit). Ciljevi specijalnih bilansa se razlikuju od ciljeva redovnih bilansa. Cilj Bilansa promene pravne forme je da pokaţe kakvo je to preduzeće posle promene pravne forme. Pored ciljeva, specijalni bilansi koriste i drugaĉija pravila procenjivanja u zavisnosti od cilja sastavljanja. Pri sastavljanju Steĉajnog bilansa se ne poštuje pravilo istorijskog troška, već se imovina vrednuje po likvidacionoj vrednosti. 2. Prema povezanosti bilansa sa knjigovodstvom: - Bilansi koji proizilaze iz knjigovodstva – to su skoro svi redovni bilansi, osim bilansa osnivanja koji nastaje na bazi inventara, ostali dakle nastaju formalnim zakljuĉivanjem raĉuna glavne knjige. - Bilansi nezavisni od knjigovodstva – to su maltene svi specijalni bilansi. Npr. Likvidnosni bilans koji se podnosi banci ne treba da odslikava Istorijsku vrednost imovine već trţišnu vrednost. Dakle vrednovanje imovine se vrši na drugaĉiji naĉin, ali samo u tom bilansu i tada.
2

3. Prema cilju sastavljanja: - Imovinski bilans – Ima za cilj iskazivanje vrednosti imovine, neki od njih su: steĉajni, likvidacioni, likvidnosni... - Bilansi utvrĊivanja rezultata – to je većina redovnih bilansa. 4. Prema merodavnosti pravnih normi: - Poslovni bilansi – sastavljaju se prema trgovaĉkim pravilima u skladu sa zakonom o raĉunovodstvu (ZOR) i podzakonskim aktima i meĊunarodnim raĉunovodstvenim standardima (MRS), zovu se još i trgovaĉki bilansi. 5. Prema podruĉju informisanja: - Interni bilansi – oni se rade za informacione potrebe menadţmenta, mogu se raditi i kvartalno, meseĉno... Oni ne moraju biti u skladu sa pravilima koja se moraju poštovati u eksternim bilansima, već se sastavljaju u skladu sa ciljem izveštavanja. To su bilansi posebne namene. - Eksterni bilansi – su namenjeni informisanju eksternih korisnika. To su bilansi opšte namene jer korisnici nisu u poziciji da traţe dodatne podatke i analize. Ovo su izveštaji namenjeni zaštiti interesa investitora i poverilaca. Ta zaštita interesa se vrši tako što se obezbeĊuju potrebne i pravovremene informacije o finansijskom poloţaju preduzeća. Investitor se oslanja na finansijski poloţaj i rentabilitet preduzeća i njihova procenjena kretanja. Akcionari na osnovu ovih bilansa donose odluke da li da kupuju ili prodaju akcije te kompanije. Poverioci na bazi eksternih a ne internih bilansa takoĊe dobijaju informacije o rentabilitetu i o prinosu. Zbog ovih razloga se radi revizija eksternih izveštaja a ne internih. 6. Prema broju ukljuĉenih preduzeća: - Bilansi grupa – grupa je ekonomska celina koja nastaje povezivanjem preduzeća putem kapitala a da pri tom zadrţavaju pravnu samostalnost. Preduzeće koje vrši kontrolu se zove matiĉno preduzeće a ostala se zovu zavisna preduzeća. Za ovu grupu preduzeća se sastavljaju Konsolidovani Finansijski izveštaji. Tu postoji i bilans matiĉne firme i bilansi zavisnih preduzeća i zajedniĉki konsolidovani bilans. On daje informacije o imovini, kapitalu i obavezama grupe kao celine, kao da se radi o jednom preduzeću, a ne pravno samostalnim entitetima, jer matiĉno preduzeće moţe da kontroliše i oblikuje finansijski i prinosni poloţaj zavisnih preduzeća. Svim ovim finansijskim izveštajima se moţe sagledati da li postoji prebacivanje profita sa jednog na drugo preduzeće. - Bilansi preduzeća - bilansi grupa i bilansi preduzeća imaju iste ciljeve, sluţe za informisanje, za raspodelu i za oporezivanje. Kod grupa se raspodela vrši na nivou pojedinih preduzeća, a ne grupe. (Vi nemate dividendu Simensa već nekog od
3

njegovih zavisnih preduzeća.) Moţe se raspodeliti samo dobitak koji je eksterno realizovan. Zato je vaţan bilans grupe kao celine. Tako da on nije formalno, ali jeste suštinska osnova za raspodelu. Ako preduzeće ima više od 90% kapitala zavisnog preduzeća, tada matiĉna firma moţe da odluĉi da li će biti oporezovana na nivou grupe ili na nivou preduzeća i ima zakonsku obavezu da se te odluke drţi u narednih 5 godina. 7. Prena tehnici sastavljanja: - Bruto bilansi - Neto bilansi Korisnici bilansa: - Interni (uprava, menadţment) – uprava ima odgovornost da obezbedi dugoroĉno odrţanje preduzeća, to podrazumeva profitabilno poslovanje i odrţavanje likvidnosti. Uspešno voĊenje preduzeća podrazumeva donošenje odluka koje se zasnivaju na raĉunovodstvenim informacijama. Mnoge od tih informacija su sadrţane u finansijskim izveštajima. Zato je uprava jedan od najvaţnijih korisnika finansijskih izveštaja. Uprava snosi i najveću odgovornost za pripremu i prezentaciju finansijskih izveštaja. - Eksterni korisnici : Investitori – zainteresovani su za informacije o prinosu na uloţeni kapital i sigurnost uloţenog kapitala. Na osnovu ovoga odluĉuju da li će zadrţati, povećati ili povući uloţeni kapital. Zaposleni – oni koriste informacije o finansijskom i prinosnom poloţaju preduzeća i na osnovu toga procenjuju sigurnost radnog mesta i mogućnost preduzeća da izmiri obaveze iz ugovora o radu. Poverioci – koriste finansijske izveštaje za informacije o: rentabilitetu, sposobnosti preduzeća da kreira gotovinu i finansijskom poloţaju. Na osnovu toga procenjuju mogućnost preduzeća da isplati kamatu i glavnicu, odnosno procenjuju bonitet duţnika kako pri odobravanju kredita tako i prilikom njegove otplate. Dobavljaĉi – zahtevaju informacije o: finansijskom poloţaju, rentabilitetu i likvidnosti. Na osnovu njih procenjuju naplativost svojih potraţivanja. Kupci – Interesuju ih informacije o prinosnom i finansijskom poloţaju u cilju procenjivanja sigurnosti izvora snabdevanja. Drţavni organi i agencije – na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja procenjuju ispravnost makroekonomske politike, mogućnost naplate poreza i regularnost poslovanja.

a)

b)

c)

d) e) f)

4

Načela urednog knjigovodstva
Obuhvataju: 1. Naĉela urednog inventarisanja. 2. Naĉela knjigovodstva u uţem smislu i 3. Naĉela urednog bilansiranja
Inventar Krajnji Bilans Dnevnik Knjigovodstveni dokumenti Finansijski dogaĊaji Probni bilans KV vs TV Glavna knjiga Predzakljuĉna knjiţenja Inventar Zakljuĉni list Godišnji obraĉun: - Bilans stanja - Bilans uspeha - Izveštaj o gotovinskom toku - Izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu - Note, beleške

Poĉetni bilans

Posle glavne knjige se radi probni bilans da se utvrdi knjigovodstvena vrednost, pa se onda radi usaglašavanje sa trţišnom vrednošću firme. Nakon toga sastavlja se Zakljuĉni list a na osnovu njega bilans stanja i bilans uspeha. Bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o gotovinskom toku, izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu i beleške ĉine godišnji obraĉun. Cilj naĉela urednog knjigovodstva je da se obezbede kvalitetni podaci u godišnjem obraĉunu i ona obuhvataju pravila knjiţenja, pravila voĊenja knjiga i pravila sastavljanja finansijskih izveštaja kako bi se pruţila fer slika o finansijskom poloţaju preduzeća. Kod nas se raĉunovodstvena praksa razvijala pod nemaĉkim uticajem, a u zadnjih 15 godina pod uticajem pravila koja vaţe kod anglosaksonaca. Sada se pravila kontinentalne i anglosaksonske prakse usaglašavaju.

I Načelo urednog inventarisanja i metode inventarisanja
Inventarisanje je postupak utvrĊivanja stvarnog stanja imovine i obaveza preduzeća na odreĊeni dan. Rezultat inventarisanja je inventar. Pored stvarnog stanja u popisne liste se unose i podaci o knjigovodstvenom stanju. Zadatak popisne komisije je da utvrdi uzroke razlika i da pruţi predlog rešenja stanja(na ĉiji teret ide manjak i sliĉno). Inventar je pretpostavka kvalitetnog bilansa stanja i bilansa uspeha. Zato je bitno da i inventar bude kvalitetan. Revizija otpoĉinje
5

inventarisanjem. Revizor traţi na uvid plan inventarisanja da bi prema svom nahoĊenju odabrao dane kada će doći u preduzeće da prisustvuje inventarisanju. Postupak inventarisanja ukljuĉuje: - Prebrojavanje, - UtvrĊivanje vrednosti popisane imovine i - Razvrstavanje imovine po srodnim grupama (obiĉno se odštampaju liste imovine a ĉlan komisije samo treba da upiše broj komada). Inventar moţe biti : 1. Potpun – inventariše se kompletna imovina preduzeća, i 2. Parcijalan – rade se više puta u toku godine u svrhu kontrole raĉunopolagaĉa. Po pravilu se vrše nenajavljeno. Zakon o raĉunovodstvu propisuje obavezu inventarisanja bar jednom godišnje i to je pravni osnov inventarisanja. TakoĊe je propisan i naĉin na koji ga treba vršiti. Inventar se vrši radi zaštite: a) Poverilaca b) Vlasnika To se realizuje tako što se inventarisanjem omogućava dobijanje bilansa stanja koji prikazuje stvarno stanje imovine i obaveza, a na osnovu takvog bilansa poverioci i vlasnici mogu da donesu odreĊene zakljuĉke i odluke. Inventar treba još i da onemogući zloupotrebe. On je veoma bitan i za preduzeća u steĉaju. Ĉim se postavi steaĉajni upravnik prvo se radi inventarisanje da se imovina ne bi rasula. Postoji šest-6 naĉela urednog inventarisanja: 1. Naĉelo pojedinaĉnog obuhvatanja i procenjivanja – Imovina se u inventar unosi pojedinaĉno i pojedinaĉno se procenjuje vrednost da bi se omogućila kontrola. Odstupanje od pravila je moguće samo ako postoji veći broj istrovrsnih predmeta i ako se njihove vrednosti neznatno razlikuju (proizvodnja dugmadi) pa se uzima njihova proseĉna vrednost. 2. Naĉelo potpunosti – zahteva da u inventar bude uneta sva imovina. To znaĉi i ona koja je u i van preduzeća a pripada preduzeću. A imovina koja se nalazi u preduzeću a nije vlasništvo preduzeća unosi se u posebne popisne liste. 3. Naĉelo istinitosti – u raĉunovodstvu ne postoje precizne mere koje garantuju da je nešto u potpunosti istinito. Zato se koristi naĉelo taĉnosti koje kaţe:
6

Naĉelo mogućnosti naknade kontrole – u inventarisanju e koriste radni papiri i popisne liste. a inventar na dan 31. što se i inaĉe radi u knjigovodstvu. moguće je samo oduzeti ili dodati promenu sredstava ako se se desila u meĊuvremenu.12. Dešava se da preduzeće ima ekonomsku ali ne i pravnu svojinu. Podrazumeva perfektno magacinsko knjigovodstvo..12. izgubljeni dobitak jer se u tom periodu obustavlja poslovanje. Zato se pravi plan inventarisanja i vrši odabir ĉlanova popisne komisije.12. Slabost inventarisanja na odreĊeni dan je mogućnost pojave grešaka zbog prekratkog roka. Metodi inventarisanja a) Inventarisanje na odreĊeni dan – Ovo znaĉi otpoĉinjanje i završavanje inventarisanja u jednom danu. Pravna svojima podrazumeva i ekonomsku svojinu. 6. Korisno je u sluĉaju fabrike dugmadi. Popisne liste se ne porede sa sintetiĉkim.U inventar ne smeju biti unete fiktivne pozicije već samo one koje postoje i . 5. Tako se stanje od 21. Ovo naĉelo nalaţe proveru tih radnih papira sa popisnim listama. Naĉelo taĉnog oznaĉavanja – imovina u inventaru mora da bude obeleţena isto kao i u knjigovodstvenoj evidenciji. Vaţi i obrnuto. Naĉelo ekonomske svojine – Preduzeća nad svojom imovinom po pravilu imaju i ekonomsku i pravnu svojinu. slobodno raspolagati i otuĊiti je. Ovo zato da rezultat ne bi bio precenjen. No zbog neretke pojave odstupanja kod nas ovo nije dozvoljen metod za utvrĊivanje stvarnog stanja. šrafova i sl robe.) 4. svodi na stvarno stanje 31. b) Inventarisanje uz pomoć oduzimanja i dodavanja – ako imamo popis osnovnih sredstava OS na dan 21. ako dan inventarisanja prethodi popisu.12. Kada preduzeće ima pravnu svojinu nad imovinom to znaĉi da se tom imovinom moţe koristiti. Smatra se da ekonomska svojina postoji ako preduzeće uţiva sve koristi od upotrebe nekog sredstva i snosi sve troškove njenog korišćenja. d) Inventarisanje uz pomoć uzorka – procenjuje vrednosti imovine na osnovu vrednosti uzorka. c) Permanentno inventarisanje – podrazumeva kontinuirano praćenje stanja imovine izmeĊu dva popisa. onda se novododata oprema oduzima a otuĊena dodaje.Vrednosti se dodeljuju u skladu sa pravilima za ispravno procenjivanje (gotovi proizvodi po CK. i treće su visoki troškovi. 7 . Prednost je znaĉajno smanjenje trošova. Nikada se ne primenjuje samostalno već kao dopuna drugim metodama. U inventar se upisuje i svako sredstvo koje je u ekonomskoj svojini bez obzira da li je i u pravnoj. hipertrofiran – manja sopstvena sredstva u odnosu na dobitak koji nastaje upotrebom i sopstvenih i pravno tuĊih sredstava. materijal po NV itd.. već analitiĉkim raĉunima. U praksi inventarisanje poĉinje poĉetkom decembra a završava se poĉetkom januara. i drugo.

Materijalna vrednost obezbeĊuje evidentiranjem svih i samo onih dogaĊaja koji su se zaista i desili (naĉelo istinitosti i naĉelo potpunosti ) Da li je neki dogaĊaj stvarno i nastao proverava se formalnom. odnosno sve probleme knjigovodstva.pri ĉemu je mogućnost pojave greške ista kao i kod drugih metoda. Primena Naĉela urednog knjigovodstva u uţem smislu iza za cilj uredno voĊenje knjiga jer se na osnovu njih prave FI. Da biste razumeli MRS morate znati pravila na kojima su oni izgraĊeni. MRS ne daju odgovore na sva pitanja. Organizacija knjigovodstva se prilagoĊava konkretnom preduzeću u zavisnosti od zahteva poslovanja. Ako ima puno prodaja u toku dana onda postiji potrebna za voĊenjem posebnog dnevnika prodaje. Postoje osnovne knjige (dnevnik i glavna knjiga) i pomoćne knjige. ako imamo hiljadu kupaca vodićemo posebnu glavnu knjigu kupaca. ali ako ih je svega 3 onda nije potrebno). Ovo nije ispravno jer Naĉela urednog knjigovodstva obuhvataju: Naĉela urednog bilansiranja. da li će se voditi jedan ili više dnevnika ( npr. pritom. Izbor metoda zavisi od toga šta se inventariše i da li postoji potreba da se inventarisanje izvrši na odreĊeni dan. II Načela urednog knjigovodstva u užem smislu Vrlo ĉesto se naĉela urednog bilansiranja poistovećuju sa naĉelima urednog knjigovodstva. Naĉela urednog knjigovodstva u uţem smislu i Naĉela urednog inventarisanja. raĉunskom i suštinskom kontrolom. 8 . Moguća slabost je pojava greške ako se ne odabere dovoljan broj reprezentativnih uzoraka. da li su svi elementi tu. moguće je popis vršiti i tokom godine. da li će se voditi jedna glavna knjiga (po pravilu se vodi jedna – maksimalno dve glavne knjige ali se zato vod brojne pomoćne glavne knjige: npr. raĉunska proverava raĉunsku taĉnost. Formalna kontrola je provera forme. VoĊenjem knjiga se vrši obuhvatanje posledica promena na imovini. Formalna urednost knjigovodstva podrazumeva urednu organizaciju knjigovodstva: koje će knjige biti voĊene. suština je da ona bude takva da obezbedi slobodan tok informacija u preduzeću. a suštinska proverava da li je neki dogaĊaj stvarno nastao (provera potpusnoti dokumentacije koja to dokazuje). Da li su evidentirani svi dogaĊaji proverava se uporeĊivanjem stvarnog stanja i knjigovodstvenog stanja na kraju godine. One zajedno ĉine sistem. Ako postoji razlika ona je posledica neproknjiţene promene ili proknjiţene fiktivne promene(koja se nije desila-što takoĊe nije dozvoljeno).

Finansijski izveštaji moraju biti pouzdani jer korisnicima sluţe za donošenje odluka. a mali broj je formulisala teorija pa ponudila praksi – njihova primena nije bila uspešnja. Finansijki izveštaji moraju da sadrţe sve vaţne inforamcije za njigove korisnike. Komisija je jako zainteresovana da FI preduzeća budu kvalitetni i uporedivi pa veoma utiĉe na formulisanje ovih pravila. godine sa ciljem da radi na formalizaciji i standardizaciji FI da bi meĊunarodno bili uporedivi – sve to j posledica globalizacije. Naĉela urednog bilansiranja nam pomaţu da dobijemo razumljive. investitori porede finansijske izveštaje više kompanija pre donošenja odluke u koju će uloţiti kapital. Više od stotinu zemalja je u ovom komitetu koji je formulisao 41 standard. neki su ukinuti (npr.standard 3 je ukinut da bi dobili dodati 27. jer ona ne daju zadovoljavajući rezultat u svakim uslovima. ili ako su korisnici banke one mogu odobriti ili ne odobriti kredit preduzeću i tako mu omogućiti ili ne omogućiti da realizuje svoje planove. I konaĉno. ako su korisnici akcionar oni će prodajom ili kupovinom akcija preduzeća uticati na cenu akcija i tako na trţišnu kapitalizaciju preduzeća. Na ameriĉkim berzama kotirane kompanije su u obavezi da 9 . MeĊunarodna organizacija komisija za HoV (IOSCO) – komisija za HoV vrši kontrolu regularnosti funkcionisanja trţišta za HoV. Najveći broj naĉela je rezultat prakse koja je pretoĉenja u teoriju. 28 i 31). Npr. Informacija je korisniku vaţna. Sa promenom naziva komiteta se menjaju i imena standarda i zovu se MeĊunarodni standardi finansijskog izveštavanja i iznova se numerišu. Sve inforamcije koje ţeli investitor nisu potrebna kupcu. Da bi dobili FI ovog kvaliteta postoje Naĉela urednog bilansiranja. koje ne utiĉu samo na korisnike. pouzdane i uporedive finansijske izveštaje koji će sadrţati sve informacije koje su korisnicima vaţne za donošenje poslovnih odluka ili dobijanje kvalitentih procena.III Načela urednog bilansiranja Bilansiranje poĉinje onog momenta kada vi proknjiţite sve nastale promene. MeĊunarodni komitet za standarde finansijskog izveštavanja -Osnovan je 1973. 2. Komisija je traĊila da se smanji broj prava izbora. u periodu 1999-2000 je došlo do pribliţavanja stavova formulisanjem standarda. jer investitora interesuje sigurnost i oplodnja kapitala a kupca stabilnost izvora snabdevanja. već povratno i na preduzeće. Finansijski izveštaji moraju biti uporedivi jer Npr. Pri tome treba obratiti paţnju na to da nisu sve informacije jednako vaţne za sve korisnike. Danas najaveći utiacj na formulisanje i primenu naĉela imaju sledeće meĊunarodne institucije: 1. ukoliko je relevantna za njegovo donošenje odluka. Ove dve institucije su se meĊusobno sukobile trebaju li ili ne da postoje stroga pravila.

homogena celina (npr. imaterijalna i završnja ulaganja. Ipak. već je bitno da se zna da li je njenom prodajom ostvaren dobitak ili gubitak. Naziv mora da nedvosmisleno upućuje na sadrţaj pozicije (npr. prihodi i rashodi i sl.). Treća mera jasnosti je korišćenje bruto principa . obaveze. Prva mera jasnosti predstavlja adekvatno raščlanjivanje kategorija (aktiva. Poslovna se podvaja na stalnu i obrtnu. Bruto princip je neophodan pri knjiţenju OS u upotrebi jer treba da se znaju i NV i IVOS i SV – nije isto ako imamo sredstvo staro 20 godina koje sada pri kraju veka trajanja vredi 5000e i nevoo sredstvo ĉija je to ujedno i NV. odnosno formu – ne utiĉe na taĉnost informacija već naĉin njihovog prezentiranja.svoje FI izraĊuju u skladu sa ovim standardima. nekad je dopušteno da se koristi i neto princip. razdvajanje sredstavana OS i ObS).. I u Srbiji postoji zakonska obaveza za primenu MRS ali problem je što kod nas ne postoji odgovarajuća infrastuktura. Razumljivost FI se obezbeĊuje time što se zabranjuje iskazivanje informacija na nepregledan i netaĉan naĉin. Adekvatno je rašĉlanjen onaj bilans koji uvaţava potrebe korisnika informacija tako da svaki deo mora biti samostalna celina. Evropa je imala stroge direktive kojima je regulisano finansijsko izveštavanje – pa je ĉak postojala namera da se kreiraju posebni standardi koji bi vaţili za Evropu. 3. nije dovoljan samo podatak o rezultatu i zato je obavezna primena bruto principa.. Zato je primena MRS rapidno porasla u zadnje vreme (takva se obaveza utvrĊuje od 2005. Ovo naĉelo definiše izgled. Iz principa jasnosti se izvodi princip 10 . kapital. Naĉela urednog bilansiranja su: 1.. Nije svejedno sa kolikim se prihodom ostvaruje ova dobit. prihodi . U konceptualnom okviru ovo se definiše kao kvalitet FI. aobrtna imovina na zalihe. MeĊunarodna organizacija profesionalnih udrţenja raĉunovoĊa (IFAC) – okuplja profesionalne organizacije raĉunovoĊa iz pojedinih zemalja. To je zabrana saldiranja razliĉitih bilansnih pozicija – ne mogu se saldirati imovina i obaveze. Podvaja se poslovna i neposlovna imovina. Druga mera jasnosti je (adekvatno obeležavanje kategorija. ali je srećom prihvaćeno da od 2005 godine MRS postanu obaveza pri sastavljanju FI za sva preduzeća koja se kotiraju na berzi. dalje se stalna imovina podvaja na materijalna.rashodi. Ona zajedno sa komitetom radi na unapreĊenju MRS. kod pozicije sitan inventar je bitno naglasiti da li se misli na sitan inventar na zalihama ili upotrebi)... i to tamo gde korisnici neće biti uskraćeni za vaţne informacije – npr.godine za sve velike kompanije koje posluju na podruĉju EU ). potraţivanja i gotovinu. pri prodaji mašine ne mora da se zna NV i IVOS te mašine. Naĉelo jasnosti je zahtev da FI budu sastavljeni tako da budu razumljivi korisnicima kojima su namenjeni.. Ako je poslovni rezultat 2000din nije svejedno da li on nastaje kao 12000-10000 ili kao 3000-1000.

Jedan FI se smatra taĉnim ako: a) sadrţi SVE raĉunovodstvene kategorije na koje se odnosi i da su iskazane sve posledice poslovanja na te kategorije. Bilans je dakle taĉan u odnosu na ciljeve zbog kojih ih je sastavljen – razliĉiti ciljevi koriste razliĉita pravila – razlika izmeĊu poslovnog i poreskog bilansa. Dakle. Kada je nešto taĉno. moţemo ih knjiţiti i kao kratkoroĉne HOV ako smo ih kupili sa namerom da ih prodajemo u skorije vreme – uposlimo sredstva da bismo zaradili na razlici u ceni. Samovolja sastavljaĉa ĉini jedan bilans netaĉnim. Poreski organi će ovaj bilans proglasiti netaĉnim jer je pri obraĉune amortizacije korišćena trostruka linearna stopa dok je pri sastavljanju poreskog bilansa bila dozvoljena samo dvostruka. Cilj poreskog bilansa je da se iskaţe sva oporeziva dobit tako da svi poreski obveznici imaju jednak tretman. Proveravajući ispravnost bilansa reći ćemo da je ispravan ako odgovara cilju zbog koga smo ga sastavili i ako je u skladu sa pravilima za sastavljanje tog bilansa. U ekonomiji ne moţemo tvrditi da FI pokazuju finansijsko prinosni poloţaj preduzeća jedino moguće – a to zbog onih prava izbora. Naĉelo istinitosti – istina predstavlja etiĉku kategoriju i zato ne moţemo tvrditi da je neki bilans stanja istinit jer to znaĉi da on ne moţe drugaĉije nego jedino tako. Mnogo uprave se trude da iz godine u godinu prikaţu pribliţno istu veliĉinu raspodeljive dobiti. Ovo je vezano za jasnost jer bruto vrednost (grupna vrednost sredstava) nije dovoljno jasna informacija. Menadţment vodi raĉuna da se u poslovnom bilansu vidi taĉno onoliko dobiti koliko se sme raspodeliti. opcija pri knjiţenju i bilansiranju. Ne moraju pojedinaĉno da se iskaţu u bilansu stanja ali procena njihovih vrednosti se MORA vršiti pojedinaĉno. uvek se mora gledati cilj zbog koga je sastavljen. to je taĉno imajući u vidu odreĊenu meru kojom je to izmereno (jedan sto nije NUMERIĈKI iste duţine u inĉima ako je predstavljen u cm). Prvi pokazuje raspodeljivu dobit a drugi pokazuje veliĉinu oporezive dobiti. c) u FI se ne sme uneti ništa što se nije desilo – misli se na fiktivne dogaĊaje. b) obuhvaćene ĉinjenice se mogu vrednovati sa razliĉitih stanovišta. u bilansu će biti iskazana ili malo veća ili malo manja dobit od ukupno ostvarene. Mada postoje razlike. 2. moţemo ih knjiţiti kao dugoroĉne HOV ako smo ih kupili radi dividende kao dugoroĉnu rezervu likvidnosti i nemamo nameru da ih prodajemo u skorije vreme. pri ocenjivanju taĉnosti bilansa. Zato se terimin istinit zamenjuje terminom TAĈAN bilans. Kljuĉno pri rašĉlanjivanju je namera a ne vrsta sredstva – dobar primer su akcije: proknjiţimo ih kao uĉešća ako imamo većinsko vlasništvo u nekom preduzeću i kupili smo ih radi kontrole tog preduzeća i nemamo nameru da ih prodajemo u skorije vreme.pojedinaĉnog vrednovanja. nećemo knjiţiti kao gotove proizvode već kao osnovna sredstva. Zahtev za jasnim iskazivanje se odnosi na sve elemente godišnjeg obraĉuna.TakoĊe mašinu koju smo proizveli i odluĉimo da je koristimo umesto da je prodajemo. 11 .

tj. Kontinuitet se obezbeĊuje nemenjanjem naĉina rašĉlanjivanja. Ovo naĉelo treba da spreĉi da se bez posebnog povoda ne vrši promena ni naĉina prezentacije ni pravila procenjivanja. Glavna knjiga sledeće godine se otvara na bazi raĉuna otvaranja. Cilj je da se uporeĊivanjem prinosnog i finansijskog poloţaja omogući procena razvoja preduzeća. Isto rašĉlanjivanje: smatra se da ne treba menjati redosled pozicija u bilansu i traţi se da se ne menjaju nazivi pozicija. zadrţavanjem istih metoda otpisivanja i zadrţavanjem istog dana bilansa. ne popravlja se bilans prethodne godine. ili nasumiĉno menjanje vrednosti. Naĉelo bilansnog identiteta – to je zahtev za apsolutnom jednakošću bilansa otvaranja jednog perioda sa zakluĉnim bilansom perioda koji mu prethodi. Ako bi neki od imovinskih predmeta bio izostavljen smanjila bi se garantna substanca za pokriće duga prema poveriocima koji su nam prošle godine na osnovu te imovine odobrili kredit. Drugi razlog je da se onemogući manipulisanje finansijskim rezultatom (to tako što onemogućavamo unošenje fiktivnih i izostavljanje postojećih pozicija. analiza se radi na osnovu perioda od najmanje pet godina. Kada doĊe do monetarne reforme (brisanje nula ili izmena zakonskog sredstva plaćanja). Zašto se na ovome insistira. 2. 4. jer se ne menjaju pravila za priznavanje rashoda i prihoda. Kada revizor zahteva da se izvrše ispravke godišnjeg obraĉuna (on pregleda godišnji obraĉun. Te ispravke se rade na raĉunu otvaranja. Naĉelo kontinuiteta – je zahtev da se periodiĉni rezultat utvrĊuje tako da rezultat bude uporediv u nizu sukcesivnih vremenskih perioda.) Do zakljuĉnog bilansa stanja dolazimo zakljuĉkom raĉuna glavne knjige preko raĉuna izravnanja. ne sme vršiti premeštanje pozicija ili delova pozicija u druge 12 . da je njegova inverzna slika. Tada ova dva raĉuna ne bi bila jednaka. koji su ciljevi i razlozi? Prvi razlog je obezbeĊenje naĉela potpunosti (onda ne moţemo ispustiti ni jedan predmet koji je postojao na kraju prethodne godine). To znaĉi da ovaj zahtev još moţemo forumulisati i kao zahtev da raĉun izravnjanja jedne godine bude jednak raĉunu otvaranja sledeće godine. (aktiva je na raĉunu otvaranja na strani potraţuje a pasiva na strani duguje i obrnuto kod raĉuna izravnanja) Ovo pravilo se sme prekršiti u dva sluĉaja: 1. Nepromenjivost sadržine znaĉi da se: ne sme vršiti razdvajanje ili agregiranje bilansnih pozicija. To znaĉi da poĉetni bilans jedne godine mora biti apsolutno jednak završnom bilansu prethodne godine. nemenjanjem sadrţine pozicija. Ako pak podignemo vrednost rezultat će biti manji – to je sve manipulacija rezultatom.3. ocenjuje da li je sastavljen u skladu sa MRS i daje svoje mišljenje) ako revizor smatra da izveštaj treba popraviti on će dati uzdrţano mišljenje i traţiće da se naprave ispravke. Ovo će omogućiti uporediv finansijski poloţaj. Smanjenjem vrednosti OS smanjiće se amortizacija na jeftinije sredstvo pa će se uz isti prihod i manje rashode dobiti veći rezultat. Smatra se da bi nepoštovanjem ovog naĉela bila dovedena u pitanje zaštita poverilaca i investitora.

promena delatnosti(proizvodno preĊe u trgovinsko ili ugostiteljsko). To znaĉi stalnost metoda procenjivanja i stalnost vrednosti. Npr LIFO metoda je bila savršena do juĉe. Ne menjati načine otpisivanja (metodom se utvrĊuje vrednost otpisa a naĉin je nešto drugo). moţete ukljuĉiti i troškove finansiranja. U pravne razloge spada: promena pravne forme npr . Postoji situacija kada se moţe odstupiti od ovog naĉela a to je kad ase poslovanje preduzeća toliko promeni da primena dotadašnjih pravila ima za posledicu precenjivanje finansijskog rezultata. Kada je odstupati od ovog naĉela? Razlozi mogu biti ekonomski i pravni. promena veliĉine preduzeća . da se ne menja izbor u zavisnosti od cilja bilansne politike. degresivne ili funkcionalne metode. ali tamo gde postoji uticaj sezone preduzeća mogu traţiti odobrenje za pomeranje dana bilansa na poĉetak sezone kako bi FI izrazili pravi rentabilitet. Materijalni kontinuitet se obezbeĊuje primenom istih pravila bilansiranja u nizu sukcesivnih vremenskih perioda. Ako ovo odluĉite onda u napomenama morate objaviti da ste izvršili promenu raĉunovodstvene politike te je pri obraĉunu troškova materijala došlo do promene metoda sa lifo na metod proseĉne cene i da izraĉunate koliko su troškovi materijala po proseĉnoj ceni razliĉiti od troškova koji bi bili da ste zadrţali LIFO metodu. MRS 16 kaţe da se procenjivanje a time i vrednovanje moţe vršiti primenom linearne. Ovo se radi da bi se onemogućilo svojevoljno oblikovanje rezultata.. ali se drţite te vrednosti od koje ste pošli. To znaĉi da ako se u ovom i budućim bilansima poštuje naĉelo istorijskog troška i naĉelo opreznosti vrednost imovine ne moţe biti veća u kasnijim godinama od vrednosti u ovoj ili prošlim godinama. naĉin moţe biti direktan ili indirektan. U ekonomske spada: promena proizvodnog programa preduzeća(izbacimo proizvodnju i orjentišemo se samo na usluge). Znaĉi vi otpisujete.pozicije(ĉekovi jedne godine kao HOV a druge kao gotovinski ekvivalenti). MRS 2 nudi sve ove mogućnosti ali se jednom naĉinjen izbor ne sme menjati. Uslov stalnost vrednosti je zahtev da vrednost bilansnih pozicija iz završnog bilansa bude merodavna za sve kasnije bilanse. Vaţno je ne menjati i osnovu za odreĊivanje sadrţine CK. Tako u CK moţete ukljuĉiti sve troškove proizvodno funkcionalnog podruĉja ili samo varijabilne. Naĉelo stalnosti insistira da se uvek primenjuje isti metod..firma prelazi iz forme malog u formu velikog preduzeća i automatski se javlja potreba za drugaĉijim rašĉlanjivanjem jer su zahtevi za malo preduzeće skromniji. Pri otpisu potraţivanja moţe se ići na pojedinaĉno procenjivanje ili paušalno (npr banka paušalno procenjuje kredite date za stanovništvu za zimnicu pa neće procenjivati bonitet svakog pojedinaĉnog duţnika).doo u ad. Ne menjati dan bilansa kod nas nije problem jer postoji zakonska obaveza da dan bilansa bude 31. primenjenivana stara i primenjena nova raĉunovodstvena politika.12. ĉak i deo troškova uprave. Stalnost procenjivanja postoji jer u MRS postoji mogućnost odabiraja jednog od više naĉina procenjivanja. Neotpisana vrednost će se naravno razlikovati. ali su juĉe poĉele cene da se menjaju pa je postala prigodnija metoda proseĉne cene. Ovo naĉelo stalnosti 13 . Dakle.

pa ako prestanu razlozi zbog kojih je izvršeno otpisivanje preduzeće moţe povećati vrednost imovine odnosno smanjiti visinu obaveza. Dakle. da se ne aktivira. Dakle. samo ako se anulira uticaj vanrednog otpisa. mi dakle biramo naĉin na koji ćemo mu odrediti vrednost. ili su obaveze zbog npr promene kursa porasle. Npr imamo zalihe robe ĉija je vrednost od 10 000 smanjena na 7000. Nekada je postojala mogućnost da goodwill koji je plaćen a nije previsok bude tretiran kao rashod perioda u kome je izvršeno plaćanje.). 14 . Ali ako imate kratkoroĉne HOV koje imate nameru da prodate u kratkom roku.. Ako je TV ispod KV otpisivanje se vrši samo onda kada ste sigurni da je pad dugotrajne prirode – što npr nije sluĉaj sa akcijama jer se njihova vrednost menja iz dana u dan. Više nemamo mogućnost da biramo kako ćemo bilansirati ali moţemo birati kako ćemo procenjivati. onda morate vršiti otpisivanje. Šta da nismo promenili vrednost sa 7 na 9 000? U januaru bi smo dobili dobitak od 3000 a u prethodnoj godini isti toliki gubitak. obaveza ili prihod. Bilansiranje nije procenjivanje! Bilansirati znaĉi odrediti kojoj kategoriji nešto pripada (da li je nešto sredstvo ili rashod. ali pritom postoje granice. Prema naĉelu opreznosti moramo knjigovodstvenu spustiti na trţišnu vrednost pa mi otpisujemo 3000 ali se ispostavi da je 31..12. Moguće je povećati samo do one vrednosti koju bi imovina imala da nije bilo vanrednih okolnosti. Realnije je dopustiti dopustiti povećanje da bi se dobio realniji rezultat i manja deformacija rezultata. Pitanje kako procenjujete znaĉi kako odrećujete vrednost. naknadno – na svaki dan bilansa. onda morate poštovati strogi princip niţe vrednosti. Načelo neograničene povezanosti vrednosti dopušta da izvršite vanredna otpisivanja stalne imovine i zaliha onda kada procenite da je vaša imovina izgubila na vrednosti.. ali zahteva da se kada proĊu te vanredne okolnosti ne dozvoljava povećanje aktive ili smanjenje obaveza. Procenjivati znaĉi odrediti vrednost odreĊenog dela imovine ili obaveze. Ako opet ove zalihe prodamo za 10000 imamo dobitak od 1000. To je ukinuto sa MRS 22. imamo rashod 1000 za koliko je SV niţa od NV. Inicijalno – prvi put. Ono moţe biti inicijalno i naknadno. već da se otpisuje tokom pet godina. Ovo je malo fleksibilnije naĉelo jer uvaţava da se okolnosti mogu promeniti. pa se ne traţi da se vrši otpisivanje jer je razlika prolazne prirode. i ovo naĉelo dozvoljava da mi podignemo vrednost robe za 2000 što knjiţimo kao prihod. To znaĉi da se vrednost zaliha moţe povećati samo do njihove NV odnosno CK.. Princip niže vrednosti ili neograničene povezanosti vrednosti se ne primenjuje na imovinu koja je dugoroĉno vezana za preduzeće. Mnogo veći praktiĉni znaĉaj ima načelo ograničene povezanosti vrednosti MRS 36. njihova vrednost 9000. Morate priznati taj gubitak jer ćete prodaju izvršiti u kratkom roku.vrednosti se javlja u dve varijante: kao naĉelo ograniĉene i neograniĉene povezanosti vrednosti.

Insistira se da se od NV tj CK odustane ako su na dan bilansa TV imovine niţe od vrednosti po kojoj se ona vodi u knjigama. Kada procenjujemo obaveze. Ovo se ispoljava kao zahtev za ne precenjivanjem rezultata tj zahteva se oprezno odmeravanje rezultata. Ovo se moţe desiti npr ako se promenio odnos evra i dinara i s. Ovo naĉelo utvrĊuje kada je nešto trţišno verifikovano. Razlika izmeĊu više NV i niţe TV biće tretirana kao gubitak što vodi smanjenju rezultata. Dakle. Zato se jako puno insistira na primeni ovog naĉela. na koji naĉin treba utvrditi njegovu visinu i kako bilansirati uĉinke/imovinu do trenutka njene realizacije. to više nije dovoljno. Osim gornje granice za procenjivanje aktive formulisano je još jedno pravilo – naĉelo niţe vrednosti. Jer praksa je pokazala da ako duţnik ne posluje rentabilno onda prvo troši svoj pa kapital poverilaca. Da nema naĉela realizacije mi bismo mogli robu na zalihama iskazati kao dobitak u 15 . Vrednovanjem imovine naniţe i obaveza naviše biće onemogućeno precenjivanje rezultata i neto imovine preduzeća što i jeste suština ovog naĉela. još pre 14. Polazi se od toga da je imovina duţnika garantna supstanca za poverioce i da je potraţivanje poverioca utoliko sigurnije ukoliko duţnik ima veću imovinu. NV obaveze je iznos novca koji ste primili ili ako smo primili materijal od dobavljaĉa onda NV obaveze NV tog materijala. niti da pokaţe da posluje uspešnije nego što zaista posluje. one se procenjuju prema njihovoj NV. MeĊutim. preduzeće ne sme da pokaţe niti da ima veću imovinu nego što stvarno ima. Naĉelo opreznosti – je jako staro naĉelo. Dakle. imovinu treba vrednovati po NV ili CK. Da bi se onemogućilo precenjivanje rezultata ustanovljena su sledeća pravila: rezultat preduzeća = prihodi – rashodi. Definisano je kao potreba za opreznim odmeravanjem neto imovine i ono je sa vremnom samo dobijalo na znaĉaju. Rezultat je sastavljen i dobitaka i gubitaka iz pojedinaĉnih transakcija tj njihovog zbira. Rentabilno poslovanje pojavilo se kao drugi vaţan uslov sposobnosti izmirenja obaveza duţnika.5. Zato se insistiralo da duţnik nikada ne sme prikazati veću imovinu nego što ona stvarno jeste – da trgovac nikada ne sme prikazati sebe bogatijim nego što stvarno jeste jer bismo u tom sluĉaju prevarili poverioce. Iznos obaveze se podiţe do iznosa koji je potreban da bi se ta obaveza likvidirala. Obaveze se moraju proceniti naviše ukoliko isplata obaveze zahteva veći iznos novca od onog na koji obaveza glasi. jer je potraţivanje bezbednije ukoliko se rentabilno koristi ta imovina. gornja granica za procenjivanje aktive je NV. Kako se postiţe oprezno odmeravanje imovine? Neto imovina=A-O tj K=A-O Da bi se onemogućilo precenjivanje kapitala insistira se da se kapital odnosno imovina procenjuje najviše po NV. Kod naĉela realizacije se zahteva da dobici/gubici da bi bili priznati moraju biti trţišno verifikovani. Prema naĉelu opreznosti NV obaveze predstavlja donju granicu procenjivanja obaveze. tj zabranjuje se iskazivanje nerealizovanih dobitaka/gubitaka. veka. U poĉetku je formulisano da bi se zaštitili interesi poverilaca. To znaĉi. Ovo je do nedavno zadovoljavalo.

Naĉelo realizacije kaţe da ne moţete to uraditi dok robu ne prodate. Iz naĉela opreznosti su izvedena ova dva naĉela – naĉelo realizacije i naĉelo impariteta. Takav gubitak je npr pojava nenaplativih potraţivanja tj iznos koji nećemo naplatiti je gubitak koji se unosi u bilans uspeha i pre nego što naplatimo naplativi deo tog potraţivanja. Isto je i sa otpisivanjem neispravnih zaliha materijala ili robe. Sastavi se prvo poslovni bilans pa se on koriguje u skladu sa zakonom o porezu na dobit i konvertuje u poreski bilans. Naĉelo niţe vrednosti je usmereno na pravilno odmeravanje vrednosti imovine. a za gubitke je dovoljno da su nastali. Po naĉelu niţe vrednosti vi se pitate koja je TV neke imovine kao kad biste hteli ponovo da je nabavite. U nekim zemljama je poslovni i poreski bilans – jedno. a do tada je moţete voditi po njenoj NV odnosno CK. Drugo naĉelo traţi da ako postoji gubitak priznajte ga odmah. Prvi zahtev ovog naĉela je da sve pozicije koje su aktivirane u poslovnom moraju biti aktivirane i u poreskom bilansu. 16 . Oba naĉela imaju iste posledice. Cilj poslovnog bilansa je iskazivanje raspodeljivog rezultata. Smisao naĉela impariteta je da se onemogući prenošenje gubitaka iz tekućeg u naredne obraĉunske periode. Direktivi evropske unije i u praksi bilansiranja. A naĉelo impariteta je usmereno na onemogućavanje precenjivanja rezultata.vrednosti po kojoj mislimo da je moţemo prodati. Naĉelo merodavnosti ovde kaţe da je poslovni bilans merodavan za poreski bilans. Za dobitke se UVEK traţi da budu trţišno verifikovani. Naĉelo niţe vrednosti i naĉelo impariteta su odreĊenoj vezi. Naĉelo merodavnosti – ovog naĉela nema u koceptualnom okviru MRS ali ono postoji u 4. naĉelo impariteta se pita za koliko bi tu imovinu mogli da prodate – a te dve vrednosti su ĉesto razliĉite. To znaĉi da se za njegovo sastavljane primenjuju i ona pravila iz zakona o porezu na dobit. Ovo oprezno odmeravanje imovine dovodi do formiranja latentnih rezervi. U drugim zemljama pa i u našoj sastavljaju se dva bilansa. Ovim naĉelom se reguliše odnos izmeĊu poslovnog i poreskog bilansa zbog razliĉitig ciljeva koje imaju. dakle dovode do priznavanja gubitaka. ali njihova visina je razliĉita. 6. ne moraju biti trţišno verifikovani a moraju biti uzeli u obzir pri utvrĊivanju rezultata. a cilj poreskog bilansa je iskazivanje rezultata koji će biti predmet oporezivanja. Prvo naĉelo traţi da se izmeĊu NV i TV imovine bira ona koja je niţa. Ova dva bilansa su povezana jer je poslovni bilans osnovica za izradu poreskog bilansa. Dakle. Ovim su u bilansu suprotstavljeni realizovani dobici i nastali a nerelalizovani gubici. Gubitak će biti veći po naĉelu impariteta od onog ustanovljenog po naĉelu niţe vrednosti. Drugo naĉelo koje treba da omogući neprecenjivanje rezultata je naĉelo impariteta koje zahteva da gubici kao negativni oblici rezultata moraju biti priznati i pre nego što su trţišno verifikovani. nije dopušteno da u poslovnom bilansu nešto iskaţete kao sredstvo a u poreskom bilansu to isto tretirate kao rashod. Drugi zahtev ovog naĉela odnosi se na obavezu pasiviranja: sve što ste iskazali kao obavezu u poslovnom bilansu mora se iskazati kao obaveza i u poreskom bilansu.

Naĉelo pojedinaĉnog vrednovanja – je zahtev da se vrednost pojedinih imovinskih predmeta.Treći zahtev se odnosi na tretman prava izbora. IzmeĊu poslovnog i poreskog bilansa postoje razlike baš u ovom podruĉju. Ovo se u MRS vodi ne kao naĉelo već kao pretpostavka finansijskog izveštavanja. ali ne i kapitala jer je on razlika izmeĊu aktive i obaveza. Interes radnika je da za nešto malo skromniju zaradu obezbede sebi sigurniju budućnost uz ovu duplu penziju. 8. Interes drţave je oslobaĊanje od pritiska da toj kategoriji radnika obezbeĊuje veće penzije. pa oni imaju skromnu drţavnu i dodatnu penziju od preduzeća) na taj naĉin što preduzeće u toku rada radnika odvaja odreĊena sredstva iz dobitka pre poreza u odreĊene fondove koje predstavljaju jake finansijske institucije. Naĉelo stalnosti poslovanja – naziva se i going concern princi. Ovo ne znaĉi i pojedinaĉno iskazivanje. Poreski propisi dozvoljavaju primenu samo metode proseĉne cene. Ovo naĉelo traţi da se kod sastavljanja FI izjasnite da li se FI odnose na preduzeće koje nastavlja sa poslovanjem ili prestaje sa poslovanjem (ako je osnovano radi odreĊenog poduhvata – npr drţava vam da koncesiju da poseĉete 50ha šume a vi to moţete uraditi za manje od godinu dana. Ova merodavnost se javlja kada preduzeće ţeli da iskoristi odreĊene poreske olakšice. Bila je dozvoljena primena LIFO metode ali je to ukinuto. No drţava traţi da se ovaj manji iznos dobiti ne iskaţe samo u poreskom nego i u poslovnom bilansu. Ovo pravilo je poznato kao naĉelo obrnute merodavnosti. u MRS 2 koji se odnosi an zalihe. Ili ţelite da formirate rezervisanja za penzije (kada dobrostojeća firma obezbeĊuje svojim radnicima dodatne penzije. Kod otpisivanja imovine MRS 16 dozvoljava primenu linearne. Interes preduzeća je da godinama korisiti ova beskamatna i neoporezovana sredstva. Npr drţava moţe da vam dozvoli ubrzano otpisivanje opreme koja se nalazi u vašim pogonima u pograniĉnom podruĉju zbog većeg stepena rizika ali vam zahteva da te više stope primenjujete i u poslovnom bilansu. pa 17 . Npr. Ako ste primenili višu stopu u poslovnom bilansu moraćete pri sastavljanju poreskog bilansa da je spustite na nivo koji poreski propisi zahtevaju. prava i obaveza procenjuje pojedinaĉno. Poreski propisi dozvoljavaju to isto ali kod degresivne metode ograniĉavaju visinu stopa koje moţete primeniti. npr naĉelo realizacije ili naĉelo impariteta (ne moţemo proceniti da li je neko potraţivanje naplativo i postoji li gubitak ako ne bismo poštovali naĉelo pojedinaĉnog vrednovanja). To se zahteva obiĉno onda kada preduzeće traţi neke poreske olakšice. 7. dopušta se primena metode proseĉne cene i primena FIFO metode za odreĊivanje utrošenih zaliha. U poreskom bilansu su ova prava izbora suţena ili potpuno ukinuta. U MRS su zadrţana prava izbora pri utvrĊivanju vrednosti pojedinih bilasnih pozicija. Postoje situacije kada zbog ostvarenaj nefiskalnih ciljeva poreske politike poreski propisi postaju merodavni i za sastavljanje poslovnog bilansa. Ako se ovo naĉelo ne bi poštovalo ne bi bilo moguće primeniti ni neka druga naĉela. degresivne i funkcionalne metode.

Zato se ceo ciklus od nabavke faktora proizvodnje pa sve do samo prodaje i naplate – oznaĉava kao proces realizacije. MRS se odnose na preduzeća koja nastavljaju sa poslovanjem. dakle gleda se vrednost po kojoj se ta imovina moţe prodati. Ne postoji jedinstven odgovor na ovo pitanje. Nećete obraĉunavati periodiĉni rezultat za mesec dana već totalni rezultat na kraju veka poslovanja). Na ovom pravilu su insistirali Englezi i Amerikanci pa je tako uvedeno u 4. 9. Ako se FI odnose na preduzeće koje nastavlja sa radom. iznajmljujete radnike i sl. Danas je to samostalno naĉelo. S druge strane obezbeĊuje se da se dogaĊaj nabavke uĉini neutralnim po rezultat jer je zabranjeno iskazivanje nerealizovanih rezultata. Nije dovoljno da nabavite robu i da znate da ćete je prodati. FI preduzeća koaj prestaju sa poslovanjem – udlaze u steĉaj ili likvidaciju. To se ĉini fingiranjem prekida poslovne aktivnosti iako znamo da mnoge operacije uopšte nisu dovedene do kraja. Direktivu. Da li je to trenutak naplate ili neki od ranijih trenutaka. To je ceo taj poslovni tok od nabavke do isteka garantnog roka prodatih uĉinaka. Zato u sklopu ovog naĉela moţemo govoriti o priznavanju prihoda jer je Db deo 18 . Sve faze poslovnog ciklusa su usmerene ka realizaciji.opremu uzimate u zakup. U okviru tog procesa postoji veliko broj trenutaka koji konkurišu da budu priznati kao trenutak realizacije. Imovina se u ovom sluĉaju vrednuje u skladu sa naĉelom istorijskog troška i naĉelom niţe vrednosti. Zato se rezultat ne utvrĊuje kao razlika izmeĊu isplata i uplata već kao razlika izmeĊu prihoda i rashoda. Db=Prihodi i Gb=Prihodi – Rashodi za R>P Ako govorimo o priznavanju prihoda mislimo na onaj deo prihoda koji je priznat kao dobitak. Dva su pitanja na koje princip realizacije treba da pruţi odgovor: a) Trenutak kada prihod nastaje? Ovde treba razlikovati trenutak realizacije od procesa realizacije. Jer pod trenutkom realizacije podrazumevamo trenutak nastanka prihoda. se sastavljaju na bazi posebnih pravila. zbog toga prihodi i rashodi nisu jednaki prilivima i odlivima. testere kupujete. Ovo naĉelo predstavlja zahtev da se u bilans uspeha mogu uneti samo oni dobici/gubici koji su trţišno verifikovani. mi ne moţemo sastaviti totalni rezultat već periodiĉni. Naĉelo realizacije – rekli smo da su iz naĉela opreznosti izvedena dva naĉela – naĉelo realizacije i naĉelo impariteta. Kada date izjavu u FI da firma nastavlja sa poslovanjem to znaĉi da će ona poslovati u narednih 12 meseci. Potrebno je da je zaista i prodate. Primarni cilj je onemogućavanje precenjivanja periodiĉnog rezultata. Ako se poslovanje preduzeća završava njegova imovina se procenjuje po likvidacionoj vrednosti jer ćete tu imovinu prodati. Nabavni faktori proizvodnje moraju biti iskazani po NV. Taj rezultat se dakle ne utvrĊuje na gotovinskoj već na obraĉunskoj osnovi.

Od isporuke proizvoda do naplate dolazi do formiranja potraţivanja. Prema vrstama prodaje razlikujem otrenutak realizacije: Prodaja za gotovo – je dominirajući naĉin prodaje u maloprodaji i najednostavniji za odreĊivanje trenutka realizacije. kolika je visina prihoda i isporuka koje robe je osnova za nastanak. Trenutak sticanja prihoda je dakle trenutak isporuke. To je tako jer prodaja moţe biti realizovana na razliĉite naĉine. Isporuka robe prethodi naplati. zato će se u tom sluĉaju izvršiti storniranje ranije evidentiranog prihoda. Prodaja na kredit – situacija je nešto drugaĉija.tog prihoda. već nastanak prihoda predhodi naplati. U trenutku davanja novca i uzimanja robe rizik prelazi sa poslodavca na kupca – pa je trenutak realizacije lako utvrditi i prihod od prodaje je nastao. i da prigovor a šta ako ne naplatimo deo ili sve treba da testiramo kao pitanje vrednosti potraţivanja a ne kao pitanje da li je prihod nastao ili ne. Sliĉno je i sas gubitkom – to je nedostajući prihod za pokriće rashoda ili deo rashoda koji nije pokriven prihodom. Polazeći od toga da je za priznavanje prihoda relevantno da su svojina i rizici u trenutku predaje robe prelaze sa prodavca na kupca raĉunovoĊe su na stanovištu da je za priznavanje prihoda dovoljno da kupac prihvati robu i fakturu. Tu dolazi do podvajanja rentabilnog i novĉanog toka. ali šta se dešava ako se kupac predomisli i naknadno vrati robu? To je što se dogaĊa ali je izuzetak a ne pravilo. Naĉelo realizacije postavlja samo jedno pravilo: prihod ćete priznati u trenutka prelaska rizika sa poslodavca na kupca. da je roba isporuĉena ( faktura se piše na osnovu ugovora o prodaji i otpremnice). Izbor trenutka realizacije je stvar konvencije – dogovora. Pitanje bi bilo da li trenutak realizacije nastaje u trenutku naplate potraţivanja ili je to trenutak kada prodavac preda robu kupcu. Cena relevantna za utvrĊivanjeprihoda je prodajna cena – to znaĉi da će eventualni dati popusti uticati na visinu prihoda. Da bi prihod bio priznat insistira se da faktura bude uredna u formalnom i materijalnom pogledu. Do priliva gotovine dolazi u trenutku naplate potraţivanja. Ova prodaja nije praćena naplatom u istom trenutku. iz fakture se mora jasno videti kada je prihod nastao. Formalna urednost fakture podrazumeva da je faktura poslata na vreme. A ako se dogodi da potraţivanje ne bude naplaćeno u celini tu razliku treba otpisati na tered rashoda. prihodi nisu praćeni naplatom. Izbor zato zavisi u kakvim okolnostima se prihodi ostvaruju. Da potraţivanje koje nastaje predstavlja samostalan deo imovine preduzeća. Ne moţemo odlagati trenutak realizacije zato što će moţda jedan od hiljadu kupaca vratiti robu. da je faktura pokrivena otpremnicom tj. Materijalna vrednost fakture SE NE ODNOSI NA RAĈUNSKE OPERACIJE već da li je 19 . Poklapaju se tokovi gotovine i rentabiliteta.

Dakle nije istina da oni dve godine rade sa velikim gubicima a onda treće odjedanput iskaţu ogroman dobitak. Proizvodnja i prodaja proizvoda koja se proteţe kroz više obraĉunskih perioda – ovo je specifiĉan sluĉaj ( mostogradnja. Pa se poslovi oko izgradnje korita npr. koliko prihoda treba dodeliti svakom obraĉunskom periodu se dobija korišćenjem metode dovršenosti radova – tj. tretiraju jednom fazom i sl za druge delove broda. Dakle. Ovo ĉvrsto poštovanje forme nije u skladu sa ciljevima finansijskog izveštavanja jer ima za posledicu nerealno predstavljanje prinosnog poloţaja preduzeća. To je ĉist akt finansiranja koji nema veze sa prihodima. Avansno plaćanje robe – je kada akt plaćanja prethodi isporuci. Kako ćemo izraĉunati koliki deo dobitka treba svakom obralunskom periodu dodeliti? Iz tih razloga se obiĉno priznavanje prihoda uslovljava mogućnošću podele porudţbine na više delova ili faza. Opravdano se moţe postaviti pitanje: da lu dobitak nastaje u trenutku predaje proizvoda kupcu ili tada samo postajemu sigurnu i visinu nastalog dobitka? Mnogo je izvesnije da dobitak nastaje tokom ĉitavog perioda proizvodnje proizvoda. 10 000/50 000=20% . U ovom sluĉaju je za proizvodnju potrebno više obraĉunskih perioda. Ako je to tako onda je sasvim celishodno da ukupan dobitak što ćete ostvariti prodajom jednog broda ima smisla podeliti na one obraĉunske periode u kojima se taj brod gradi. Ovo nam omogućava da kontrolišemo deo izvršenih radova i da u skladu sa time dodelimo odgovarajući deo prihoda. brodogradnja i sl. utvrĊivanjem stepena dovršenosti radova.). tako kupac nema osnova da osporava isporuku. a u periodu u kom je roba predata kupcu imali bismo iskazan viskoki dobitak. Mi nemamo prihod već obavezu prema tom kupcu. da u svakoj fazo izrade proizvoda mi gradimo dobitak ĉija će konaĉna visina biti utvrĊena u trenutku kada proizvod bude završen i predat kupcu. u koliĉini u kojoj je dogovoreno..Ugovori o dugoroĉnoj izgradnji se bavi ovom problematikom. Prihod ćemo priznati kada isporuĉimo robu za koju je kupac unapred platio. Ovim se eliminiše mogućnost da doĊe do storniranja prihoda jer kupac odustaje od kupovine. Ako bismo trenutak nasdtanka prihoda tretirali kao trenutak predaje robe kupcu onda bismo u svim periodima koji prethode trenutku predaje a u kojima se taj proizvod proizvodi bi bili bez prihoda a troškovi i rashodi bi postojali i mi bismo iskazivali gubitke. to je trenutak kada treba dati prednost ekonomskoj sadrţini u odnosu na formu.isporuka na koju se faktura odnosi bila ispravna.vi ste obavili 20% od planiranih poslova). poljoprivreda. u skladu sa dogovorom sa kupcem. Prva je da troškove koji su trebali nastati za izvršeni obim poslova stavite u odnos sa ukupnim planiranim troškovima ( npr. u kvalitetu koji je dogovoren u roku koji je utvrĊen. 20 . MRS –II . graĊevinarstvo. Dakle. da mu roba ne odgovara. Dakle.. bitno je da isporuka bude u skladu sa kupoprodajnim ugovorom: da smo poslali onu robu koja je u ugovoru.

ugovori sa fksnom cenom). Ako je planirani dobitak 30% u odnosu na troškove 10 000 vaš dobitak bi morao biti 13 000. Ovo pravilo utvrĊivanja stepena dovršenosti se nudi samo kao mogućnost a ne obaveza. da se visina prihoda moţe pouzdano utvrditi ( ne mora baš u dinar).Uzimaju se planirani troškovi da bi se eliminisala eventualna prekoraĉenja. Druga mogućnost je da ako znate kolika je zaraĉunata stopa dobiti po troĉkovima koji su nastali raĉunom više sto dodate planiranu stopu dobitka i tako doĊete do prihoda. MeĊutim da biste ovu metodu primenili moraju biti ispunjeni odreĊeni uslovi: da proizvodite proizvod za poznatog kupca. jer pre nego što uĊete u ovaj posao vi morate imati jasnu predstavu koliko će vas to koštati. Imate recimo broj radnih sati. Primena ovog pravila zahteva razvijeno pogonsko knjigovodstvo. Ovde je pravilo da se nastanak prihoda veţe za dospelost usluge za naplatu. ali već sutra ćete imati kamatu os jednod dana. Tj. to znaĉi da ste ugovorom o zastupanju utvrdili koji su to vremenski razmaci u kojima ćete vašem principalu fakturisati vašu robu. MeĊutim. Prihodi od kamate – Nastanak kamate kao prihoda se vezuje za protok vremena. Prihodi od prodaje usluga – trenutak priznavanja prihoda je trenutak izvršenja usluge u visini pc te usluge. Ako ste pare dali danas kamata je nula. Ako je stopa dovršenosti 20% onda vi tom periodu imate pravo da dodelite 20% dobitka i tako dobijete rezultat datog obraĉunskog perioda. Taj prihod se ne moţe vezati za izvršenje jer vi svaki dan vršite poslove zastupanja al nećete svaki dan evidentirati prihode. da je porudţbina deljiva. To zavisi kada ste pare dali i koliko je vremena od tada prošlo. I tada vi evidentirate potraţivanje prema principalu i prihod. Ukoliko ne moţete pouzdano izmeriti visinu prihoda a postoji izvesnost da će on biti ostvaren onda MRS II dopušta da priznate kao prihod iznos koji je jednak troškovima koji su nastali u tom obraĉunskom periodu. da ako ne moţete iskazati dobitak da makar ne iskazujete gubitak kad već ne moţete pouzdano utvrditi visinu prihoda. recimo u ugovoru kaţete: provizija se obraĉunava i fakturiĉe meseĉno. To zavisi od tipa ugovora ( ugovori tips troškovi plus. na kraju meseca ćete imati kamatu za 21 . Prihod= troškovi+dobitak. Ovde se ne postavljaju ograniĉenja u pogledu duţine tog perioda. Ovo moţete izraziti i u naturalnim jedinicama. stavite u odnos planirani broj radnih sati za dati obim sa ukupnim brojem radnih sati i opet ćete dobiti stepen dovršenosti. kod usluga od zastupstva stvar je nešto kompleksnija. da ne postoji rizik od prekuda posla i da ne postoji rizik od naplate. Kljuĉno je da li je kamata kao prihod nastala. ako raĉunamo rezultat meseĉno i visinu prihoda od kamate ćemo obraĉunavati meseĉno nezavisno od trenutka naplate. ( da dakle postoji mogućnost utvrĊivanja stepena dovršenosti). i u toku proizvodnje vi morate taĉno znati koliki je pripadajući deo troškova svakog skupa aktivnosti. Irelevantan je trenutak naplate sa stanovišta obraĉuna prihoda.

godini i vi imate pravo uĉešća u delu tog dobitka. Naĉelo razgraniĉenja prema predmetu i vremenu – za razliku od naĉela realizacije koje se bavilo priznavanjem rezultata i prihoda ĉiji su deo ti rezultati ovo naĉelo se bavi pitanjem dodeljivanjem rashoda onim obraĉunskim periodima u kojima su nastali prihodi koji su te rashode izazvali. ( kod menica smo u trenutku predaje menice visinu meseĉne obaveze utvrĊivali tako što smo na naminalni iznos duga dodavali kamati za period u kome ćemo koristiti sredstva našeg dobavljaĉa). Naĉelo se bavi time da razgraniĉi ulaganja koja u izvršena u jednom obraĉunskom periodu na ona koja će doneti prihode u budućnosti ( koja nisu utrošena i koja će biti iskazana u bilansu stanja kao imovina) i ona koja su povezana sa prihodima tog obraĉunskog perioda ( koja će kao rashod biti iskazana u bilansu uspeha). Kada se moţe priznati prihod od dividende? ne moţe odmah jer firma u ĉijem kapitalu uĉestvujete ostvaruje dobitak u 2004. Za sada ne postoji bolji naĉin da potrošnju jednog perioda iedntifikujemo kao rashod osim da trošenja najpre veţemo za proizvod. Ovo naĉelo se još naziva i naĉelo uzroĉnisti. a da u trenutku njegove realizacije troĉenja prevedemo u rashod. meĊutim u praksi ga vi na moţete knjiţiti kao dobitak u 2004. Sve što smo nabavili bilo bi rashod i sve što smo prodali bilo bi prihod – ali u praksi to skoro nikad nije sluĉaj. Ovo iz razloga što skupština akcionara odluĉuje o raspodelu ovog dobitka poĉetkom ili sredinom 2005. godini. I ona je rashod perioda u kome je sadrţan odgovarajući deo faktora proizvodnje koji je utrošen da bi ti proizvodi bili proizvedeni i prodati. To znaĉi da u toku proizvodnje mi imamo 22 . Prihodi od uĉešća u kapitalu – prihodu su u ovom sluĉaju u vidu dividende u sluĉaju AD ili uĉešće u dobitku u sluĉaju doo. Protok vremena dovodi do nastanka prihoda.trideset dana. I zato kada u bilansu uspeha vi vidite prihodi od dividendi da znate da je reĉ o dividendama koje potiĉu iz dobitaka iz prethodna godine. u anglosaksonskoj literaturi je poznato kao matching principle. b) Kako se utvrĊuje visina prihoda – odgovori su dati u okviru svakog pojedinaĉnog sluĉaja. Praksa je da imate faktore proizvodnje koje ste nabavili u ovom obraĉunskom periodu ali jedan deo će biti potrošen sada a jedan deo će biti trošen tokom narednog obraĉunskog perioda – i automatski imate problem da razgraniĉite koji deo faktora proizvodnje je potrošen za ostvarivanje prihoda u ovoj godini. 10. Koji se instrument ovde koristi? Pa CK prodatih uĉinaka. godine i sve do raspodele vi nemate pojma koliki je vaĉ dobitak. gore. Kada bi nabavka bila jednaka potrošnji i proizvodnja jednaka – prodaju problema razgraniĉenja ne bi ni bilo.

Troškovi ne smanjuju imovinu preduzeća – već je transformišu. Svi ovi rashodi imaju karakter ispravki rezultata iz prethodnih godina. Zato će rezultat perioda u kom se ova obaveza plaća biti niţi nego što bi bio da smo rashod pravilno procenili i formirali veća rezervisanja. a u suprotnom imamo obavezu –PVR.samo transformaciju oblika imovine. ako je on unapred plaćen imamo potraţivanje – A VR. Osim razgraniĉenja prema predmetu postoji i problem razgraniĉenja prema vremenu jer postoje rashodi koji nisu vezani za nastanak uĉinka jer im oni nisu uzrok nastanka. Pravilo je da ih priznajemo ne u onoj godini kojoj ekonomski pripadaju već ih priznajemo u onoj godini kada smo za njih saznali. Pravilo je da rashod treba dodeliti vremenu u kom je nastao nevezano da li je i kada taj rashod plaćen. On je specifiĉan jer nije nastao u ovom periodu. 23 . Ti rashodi cezani za protok vremena su rashodi kamata. Ovaj problem je sve znaĉajniji jer uĉešće direktinih troškova konstantno opada poslednjih godina i raste znaĉaj indirektnih troškova. što je problem kod dodeljivanja indirektnih troškova baze za dodeljivanje indirektnih troškova zavisi taĉnost obraĉuna CK. Osnovi je onaj problem koji vezan za utvrĊivanje CK. I sad. ali ga morate pripisati ovoj godini u kojoj se pojavio). Ali u trenutku prodaje gotovih proizvoda se imovina smanjuje za CK prodatih proizvoda i vi tada beleţite smanjenje imovine i rashod. Mi procenjujemo visinu obaveze ali ako nam se desi da obaveza bude veća od izdvojenog rezervisanja mi ćemo imati isplatu veću od visine rezervisanja. ali pošto nismo bili u stanju da u dinar procenimo visinu tog rashoda – u trenutku ukidanja rezervisanja pojavljuje se jedan rashod koji ima karakter ispravljanja rezultata onog perioda u kome je rezervisanje formirano.). Taj rashod ekonomski pripada prethodnoj godini kada ste planirali koliko ćete otpisati. relevantno je da li je taj rashod nastao. već u periodu kada smo formirali rezervisanje. Što se tiĉe rashoda koji su posledica vanrednih okolnosti – moramo ih priznati u trenutku nastanka jer se ne mogu planirati. pa i vrednost zaliha i vrednost rezultat. Tu razliku tretirammo kao Ostail rashodi. zakupnine i sl. štete koje su nastale ranije a čiju naknadu niste uspeli da ostvarite preko osiguravajućeg zavoda. taju od sluĉaja do sluĉaja. moţe se desiti da naplatite manje od onog što ste procenili. naknadni otpisi potraživanja ( mi se na kraju godine trudimo da koliko god je moguće taĉno procenimo koliko je od potraţivanja naplativo a koliko ne. Takvi su rashodi vezani za ukidanje rezervisanja ( to su pozicije u pasivi koje treba da obuhvate obaveze ĉija nam visina i rok dospeća nisu poznati na dan bilansa.

bez obzira da li su ili nisu trţišno realizovani. Vremenom je prošireno polje imovine na koje se ovo naĉelo primenjuje: na sve oblike aktive i na sve obaveze. Dobici Realizovani Gubici Realizovani Nerealizovani Naĉelo realizacije Naĉelo impariteta Prvobitno je naĉelo impariteta bilo primenjivano samo na zalihe jer su u vreme kada se ono pojavilo zalihe ĉinile najveći deo imovine jednog preduzeća. koji su nastali u tom tekućem periodu a nisu u vezi sa prihodima iz tog perioda – dakle. već da se moraju uzeti u obzir i one rashode. Cilj naĉela je da se njegovom primenom gubici nastali u ovom periodu budu ovom periodu i dodeljeni i da ne budu preneti u buduće obraĉunske periode. Takvi su npr. Naĉelo je vremenom dobijalo na znaĉaju. ima ga u pisanim tragovima iz 14-og veka. a kodifikovano je u 17 veku. Ovim se obezbeĊuje da nam periodniĉni rezultat bude oprezno odmeren. Dakle. on se bavi konkretnom primenom naĉela impariteta na vrednovanje konkretnih imovinskih oblika. To znaĉi da je primećeno da nije dovoljno da rashodima tekućeg perioda tretiraju samo oni rashodi koji su povezani sa tekućim prihodima. Naĉelo impariteta – je veoma staro naĉelo. u 17 veku se ono javlja kao opšti zahtev i od tada mu znaĉaj raste – danas je on u obliku MRS 36 – ObezvreĊenje imovine. troškovi neiskorišćenog kapaciteta ( da podsetimo troškovi kapaciteta su fiksni bez obzira na obim ). dati pokloni i sl. iz razloga opreznosti.Postoje i rashodi bez protuĉinidbe i to su: manjkovi na sredstvima koje ne moţete nadoknaditi. pad vrednosti robe ispod NV zbog promene mode – valonizuje se po vrednosi po kojoj se moţe prodati). 11. iako ta roba još nije prodata taj gubitak postoji i treba ga iskazati – u suprotnom prenosimo gubitak u naredni obraĉunski period. 24 .

Primena ovog načela nije u skladu sa načelom uzročnosti. dnevne vrednosti po kojima se moţe prodati. to znaĉi da se za stavljanje bilansa likvidacije npr. cena ponovne nabavke. ne moţe primeniti ovo naĉelo jer su vrednosti imovine likvidacione tj. Dakle. Roba se u knjigama evidentira po svojoj NV. NV=100 din 25 . Da li se u vrednosti zaliha gotovih proizvoda ili robe nalaze skriveni gubici? 1. Ova vrednost je po pravilu niţa od one po kojoj se ta imovina moţe ponovo nabaviti. Na kojim pretpostavkama počiva utvrĎivanje gubitaka prema načelu impariteta? Gubici utvrĊeni po naĉelu impariteta mogu ali ne moraju biti jednaki onima koji su razlika izmeĊu vrednosti u knjigama i dnevne TV. Gubici nastaju ako se prodajom imovine ne mogu pokriti sredstva potrebna za njeno sticanje. Ako se imovina pak vrednuje po dnevnim vrednostima onda znaĉi da ćemo takvim vrednovanjem na dan bilansa sve gubitke sadrţane u imovini – objektivirati. za utvrĊivanje gubitaka nisu merodavne dnevne vrednosti na trţištu nabavke nego vrednosti imovine na trţištu prodaje – za koliko mogu da prodam. Ali ako je vodimo po istorijskim vrednostima onda te razlike postoji. Prema naĉelu impariteta zahteva objektiviranje svih gubitaka koji su u ovom periodu nastali bez obzira da li su uzrokovani prihodima ovog perioda – ovo da u bilansu uspeha ne bi bilo skrivenih gubitaka ĉime se obezbeĊuje oĉuvanje kapitala ( tako što se ne iskazuju precenjeni dobici).Kada je moguće primeniti ovo načelo? Naĉelo impariteta se moţe primeniti samo ako se FI zasnivaju na pretpostavci kontinuiteta poslovanja i ako se za vrednovanje koristi istorijski trošak. Treba uzeti u obzir i troškove prodaje. Kako se odmerava vrednost na osnovu koje odreĎujemo gubitke? Prema naĉelu niţe vrednosti imovina se vrednuje po onoj vrednosti koja je niţa od ove dve: vrednost po kojoj se vodi u knjigama i TV – tj. Treba proveriti moţe li se ona prodati najmanje po NV. ako je ne mogu prodati ni po iznosu po kome je vodim u knjigama onda taj gubitak mora biti utvrĊen i priznat. Naĉelo impariteta se pita – za koliko ja tu imovinu mogu unovĉiti a ne ponovo nabaviti. I drugo. To nije likvidaciona vrednost – kada hitno moram sutra da prodam. Treba proveriti na trţištu prodaje koje su njene prodajne vrednosti.

CK=600 din Var T. NV=100 din PV=101 din Vtp=2 din Neto PV=NV-vtp=99 Gubitak=1 din Sad vrednost ove robe u knjigama treba smanjiti na 99 din.PV=101 din vtp. p. Prerade= 180 din Got. Zalihe nedovršene proizvodnje se vode po CK. Ali po pravilu varijabilni prodajni troškovi postoje. Ali nedovršena proizvodnja najĉešće nije predmet prodaje pa imamo problem. FV=800 din 26 . Zato NV treba uvećati za taj iznos. 3. CK=800 din PV=900 din Vtp=60 din Neto PV=840 din Nema skrivenih gubitaka jer je neto PV veća od CK. 2.=0 Nema gubitka.=780 din Sada to uporeĊujem sa neto PV gotovih proizvoda. Zato na CK moramo dodati varijabilne troškove prerade – da bi nedovršena proizvodnja postala gotov proizvod. Zalihe gotovih proizvoda su vrednovane po CK.

Materijal nije namenjen prodaji već preradi. Pretpostavićemo da u proizvodnji nekog proizvoda koristimo samo jedan materijal – i da uzmemo dva ništa se ne menja sem raĉuna.12. ali to je retko tako. Na zalihama 31. 4.Vtp=20 din Neto PV=780 Pošto je neto PV=PV gotovih proizvoda onda nećemo ni zaraditi ni izgubiti ovde. Zato moramo utvrditi koliko će nas koštati tih dodatnih 200kg da bismo te zalihe pretvorili u gotov proizvod. za 1000 kom gotovih proizvoda nama treba 1500kg materijala. Treba uzeti u obzir i varijabilne troškove prerade. Gubici u zalihama materijala.varijabilni troškovi prodaje =Neto PV = = = 6000 din 400 din 5600 din 27 . Bilo bi jednostavno kada bismo na dan bilansa imali po vrsti i po koliĉini imali taĉno onoliko materijala koliko nam je potrebno za proizvodnju gotovih proizvoda. imamo 1300 kg. pa mi moramo da utvrdimo koja će biti CK gotovih proizvoda i to uporedimo sa neto PV ( od tog materijala proizvedeni gotovi proizvodi). Zalihe materijala se vode po NV. Pa tako . NV materijala ( za 1000kom) =1500 kg*2 din =3000 din =1300kg* din =3000 din Dodatne zalihe Zalihe materijala za 1000 proizvoda= +varijabilni troškovi prerade =CK = = =200kg* din =500 din 3500 din 1000 din 4500 din PV ( po komadu je 6 din) .

UtvrĊivanje gubitaka u stalnoj imovini – opremi ( postrojenjskoj imovini).. SV Prihodi Rashodi =5000 din =5000 din + 4000 din + 3000 din ( u I. proseĉna NV materijala B je 5 din. Ovde imamo sledeći problem – nećemo je prodati kao gotov proizvod pa ne moţemo raĉunati njenu NV i neto PV. AKO POSTOJI GUBITAK on se u celom iznosu tereti na ovaj period odnosno gubitak iskazujemo u bilansu uspeha na teret Ostalih rashoda kao da imamo 1500kg materijala – iz razloga opreznosti. Ovo se naziva raĉun ostatka – šta mi ostane kada pokrijem sv i sve troškove koje je to sredstvo izazvalo. Pre svega moramo saznati kolika je sv te imovine ali je ne moţemo porediti sa dobitkom jedne godine jer ćemo tu imovinu koristiti u više obraĉunskih perioda. II i III godini) =1000 din + 1100 din + 1200 din ( u I. Primer: preduzeće proizvodi jedan proizvod. Proseĉna NV materijala A je 2 din. Za proizvodnju tog proizvoda je potrebno 0. Varijabilni troškovi prerade iznose 0.. i petoj godini doneti prihoda. A varijabilni troškovi prodaje po komadu 1 din. Sadaĉnja vrednost imovine + sadašnja vrednost rashoda = zbir koji treba porediti sa diskontovanom vrednošću prihoda koje će korišćenje tog sr dati. 5. Dakle moramo sabrati koliko će nam ta imovina u prvoj.3 materijala B. Na dan 31. II i III godini) 28 .3 din po komadu. PV po komadu je 7 dinara. Dodatne Sliţe samo da bismo uporedili kolika bi bila CK gotovih proizvoda da imamo dovoljno materijala u zalihama. ali – vodeći raĉuna o vremenskoj vrednosti novca – treba ih svesti na danaĉnji dan. U suprotnom skriveni gubitak postoji i vrednost tog sredstva treba umanjiti za vrednost tog gubitka. drugoj. 100 komada proizvoda za 50 kg materijala A). Da li u zalihama postoje skriveni gubici? ( uzmite one zalihe koje su veće i koliko od njih moţete proizvesti proizvoda tj. Ako je zbir sv i diskontovane vrednosti troškova niţi od diskontovane vrednosti prihoda – onda u vrednosti ovog sredstva nema skrivenih gubitaka.12 na zalihama se nalazi 50kg materijala A i 10 kg materijala B.5 kg materijala A i 0.U zalihama materijala nema skrivenih gubitaka jer je obraĉunata CK manja nego neto PV.

Bilansni delikti Nastaju kao posledica nepoštovanja naĉela urednog balansiranja. 6. stalna na nematerijalna.Za diskontnu stopu uzimamo kamatnu stopu na uloţena sredstva za 3 godine. 7. 29 . Cilj je da se korisnici navedu da na osnovu takvih informacija donesu takve zakljuĉke i odluke koje su povoljne za ns a štetne za korisnike. I da u napomenama svaka od ovih pozicija mora biti dublje rašĉlanjena. Zamagljeni bilans se moţe otkriti tako što ćemo proveriti da li su poštovana sva pravila koja traţi naĉelo jasnosti. poslovna na stalnu i obrtnu. recimo 5% godišnje. Ako se oĉekuje niţa naplata od iznosa na koje poraţivanje glasi onda ga treba umanjiti za taj iznos jer postoji gubitak i treba ga iskazati. Zamagljivanje bilansa Zamagljivanje bilansa nastaje kao posledica nepoštovanja ili kršenja naĉela jasnosti. SV potraţivanja na dan bilansa se uporeĊuje sa iznosom oĉekivane naplate. To znaĉi da su u zamagljenombilansu i neto imovina i rezultat iskazani taĉno ali su informacije koje su namenjene korisnicima predstavljene nejasno. UtvrĊivanje gubitaka u vrednosti potraţivanja. materijalna i finansijska ulaganja. Postoje dve vrste bilansnih delikata: 1 – zamagljivanje bilansa kao lakši bilansni delikt i 2 – falsifikovanje bilansa kao teţi bilansni delikt. UtvrĊivanje gubitaka u vrednosti obaveza. Gubitak postoji ako je obaveza podcenjena – ako za njenu isplatu treba izdvojiti veći iznos od onog na koji ona glasi i tada je treba uvećati za taj iznos. To znaĉi da u okviru aktive mora biti jasno podvojena poslovna od neposlovne. a obrtna na zalihe. potraţivanja i gotovinu.

naĉelo potpunosti. davanje pogrešnih naziva je u funkciji zamagljivanja bilansa. teško je dokazati nameru sastavljaĉa da taj bilans bude zamagljen. Iako nije decidirano navedeno da se mora navesti ta i ta informacija a ona je vaţna za korisnika. Problem je dokazivanje namere – mislili smo da smo dali sve što je vaţno ili Nismo znali da to treba – ali neznanje ne oslobaĊa. da li bilans sadrţi fiktivne pozicije. Neto principom se uskraćuju vaţne informacije. Ovo je najĉešći naĉin zamagljivanja bilansa. Motiv je ili da predstavimo eksternim korisnicima imovinu veću nego što imamo i rezultat veći nego što smo ostvarili. Korišćenje bruto principa je takoĊe bitno. vi je morate prezentirati. Nije teško dokazati daje bilans zamagljen. Postojanje ovog delikta ćete ustanoviti tako što ćete testirati da li je vrednost pojedinih oblika imovine utvrĊena u skladu sa naĉelima: naĉelo opreznosti ( i ako je primenjeno nije li zloupotrebljeno – neću otpisati ono što moram ili otpisaći vuĉe nego što moram). Ako napomene ne sadrţe sve relevantne informacije i to je zamagljivanje bilansa. 30 . Falsifikovanje bilansa Falsifikovanje bilansa se smatra daleko teţim bilansnim deliktom koji je u mnogim zemljama sankcionisan zakonskom kaznom. Ovde je prekršeno naĉelo istinitosti. Falsifikovanje bilansa je bilansni delikt koji ima za posledicu netaĉno iskazivanje neto imovine i rezultata poslovanja. zakonodavac mora propisati visoke kazne. Kod nas je to i dalje privredni prekršaj.Vaţno je i davanje pravih naziva. Zbog toga što korišćenjem falsifikovanih izveštaja mogu nastati ogromne štete po poverioce i investitore.

ali kod nas je prevod objavljen u avgustu prošle godine i sada se moţe naći na sajtu ministarstva finansija. Hrvatskoj. Federaciji.. Problem je sledeći: odredba o primeni standarda je doneta i usvojena pre nego što je donet prevod. To ĉto je prevod kasnio dovelo je do toga da raĉunovoĊe imaju relativno skromna znanja o primeni MRS. Svi standardi koji se uvode od ove godine su IFRS znaĉi ovo do sad su bili MRS a ovo su meĊunarodni standardi raĉunovodstvenog izveštavanja – ima ih 36. i 4 – koja su ti načela inkorporirana u MRS i 5 – koje su kvalitativne odlike FI prema MRS. Kod nas su još od 96 god poĉela usklaĊivanja raĉunovodstva sa odredbama 4 i 7 direktive EU. Postojali su prevodi u okruţenju u Republici Srpskoj..Konceptualni okvir MRS UreĎuje pitanja kao što su: 1 – na koji način je MeĎunarodni komitet za račuvodstvene standarde definisao ciljeve izveštavanja 2 – koga je odredilo kao korisnike 3 – od koih polaznih pretpostavki se polazi pri finansijskom istraživanju u skladu sa MRS. te je kod nas raĉunovodstvena praksa razvijana na postulatima 31 . Kada je reĉ o našoj zemlji od pre dve godine postoji pbavezna primena MRS u FI. Konceptualni okvir MRS predstavlja uvod u MRS jer su u njemu data pravila za one poslovne dogaĊaje za koje ne postoji poseban MRS. da su se MRS poĉeli primenjivati od prošle godine u sastavljanju FI banaka i drugih finansijskih institucija a preduzeća poĉinju da ih primenjuju od ove godine. Druga svrha je da se objasni na kojim pravilima poĉivaju MRS da bi sastavljaĉi FI mogli da razumeju sam standard.

Iz jednog FI nećete moći da sagledate promene. Bilans stanja pokazuje finansijski i imovinski poloţaj. odnos izmeĊu poslovne i neposlovne imovine. Znaĉi oni moraju biti napravljeni tako da je to moguće. iz kojih je izvora finansirana stalna imovina a iz kojih obrtna imovina. Imovinski poloţaj je uvid u strukturu imovine preduzeća ( odnos stalne i obrtne imovine. to su bilansi koji se sastavljaju godišnje i polugodiĉnje i koji su namenjeni ĉirokom krugu korisnika. Konceptualni okvir ureĊuje: 1234ciljevi finansijskog izveštavanja tj. 32 . Kod specijalnih se koriste druga pravila procenjivanja a interni FI su namenjeni upravi za donošenje odreĊenih poslovnih odluka – uprava uvek moţe da zahteva dodatne informacije.raĉunovodstvene teorije i prakse Evrope. ciljevi sastavljanja FI definišu se kvalitativne karakteristike FI odreĊuju se uslovi za priznavanje i pravila za procenjivanje elemenata FI i odreĊuju se koncepti odrţanja kapitala. izveštaj o tokovima gotovine i beleške uz FI. Bilans uspeha pokazuje nam prinosni poloţaj preduzeća. Vrlo ĉesto se nazivaju i izveštaji opšte namene – oni su namenjeni korisnicima koji nisu u poziciji da postavljaju zahteve za dodatnim informacijama. Još se kaţe da FI pokazuju i promene u finansijskom poloţaju. Ti FI opšte namene obuhvataju bilans stanja. Ali kada se kaţe da oni pokazuju promene onda se misli da FI moraju biti tako sastavljeni da poreĊenjem niza FI niza sikcesivnih perioda vi moţete otkriti promene finansijskog i prinosnog poloţaja preduzeća. izveštaj o promenama na kapitalu. on pruţa u najboljem sluĉaju podatke ta dve uzastopne godine – što nije dovoljno dug period za sagledavanje promena. sastav stalne i sastav obrtne imovine). Kada je reĉ o tome na koje se FI primenjuju konceptualni okvir i MRS onda treba reći da su to redovni FI pojedinih preduzeće i grupa preduzeća. bilans uspeha. te izmeĊu toga što smo do sad primenjivali i onoga što se sad uvodi – ne postoje bitne razlike iako postoje dodatni zahtevi u standardima. To znaĉi da se MRS ne primenjuje na interne FI niti na specijalne FI. Finansijski poloţaj upućuje na izvore – kakva je struktura kapitala i kakav je odnos izmaĊu aktive i pojedinih izvora.

poloţaj da dokuĉimo koliko je firma sigurna. Koje su osnovne informacije koje uvidom u finansijski položaj želimo da dokučimo? Zanima nas sigurnost firme. ali uzimamo i podatke o kapitalu. ili pojedine vrste rashoda prema ukupnim rashodima. Mi stavljamo u odnos rezultat prema prihodu. koliko su naša ulaganja sigurna. Šta obrazuje finansijski položaj jednog preduzeća? Elementi finansijskog poloţaja su aktiva i obaveze i kapital kao njihova razlika – rezidualna veliĉina.. 33 . Znaĉi vršimo uvid u f. njena likvidnost i solventnost. Oni koriste informacije o imovinskom i finansijskom poloţaju firme.Ciljevi finansijskog izveštavanja: Smatra se da FI treba da pruţe korisnicima razliĉite podatke za donošeje odluka. Čime je odreĎen prinosni položaj? Prinosni poloţaj je odreĊen rezultatom. pojedine vrste rashoda preme pojedinim vrstama prihoda. Vaţno je koliki je kapital angaţovan da bi taj prihod bio ostvaren – stavljam u odnos rezultat sa sk sa ukupnim kapitalom da bismo stekli pravu sliku o uspešnosti firme. hoće li firma biti u stanju da kapital koji smo uloţili koristi i uvećava. rashodima i kad ocenjujemo prinosni poloţaj mi u stvari ocenjujemo sa kolikom efikasnošću uprava firme koristi kapital koji joj je poveren.. prihodima. sposobnost generisanja gotovine i zašta ona tu gotovinu koristi. da vide izvore promena i uzroke promena SK i da na osnovu svega toga donesu zakljuĉke da li je taj finansijski poloţaj zadovoljavajući. ţelimo kratkoroĉno da proverimo moţe li da izmiri svoje obaveze i u drugom roku hoće li biti u stanju da odgovori svojim obavezama.

imovinski i rentabilitetni položaj? Naravno da jesu! Ako firma posluje dobro i vodi mudru politiku raspodele njen finansijski poloţaj će se popravljati ili odrţavati. Napomene pruţaju podatke o: 1normativnoj osnovi sastavljanja FI – da li ste pri njihovom sastavljanju koristili MRS. Koji je dobitak kvalitetniji: onaj koji je pokriven gotovinom 80% ili onaj koji je pokriven 40%. da da odgovor na pitanje za koje namene se ta gotovina troši. Kada u bilansu uspeha vidite da ima napomena za neku poziciju – to je nešto vaţno i što treba u vezi sa tom pozicijom pogledati. Šta je zadatak Izveštaja o novčanom tolu? On je novijeg datuma. Prvi je da pokaţe sposobnost preduzeća da stvara gotovinu i drugo. Ĉućete poslovne ljude kako kaţu: raĉunovoĊe mikaţu da mi firma dobro radi – a para nigde! To je zato što se novĉani i rentabilni tok ne podudaraju ni kvantitativno ni vrednosno u kratkom roku. desiće se da firma iskaţe dobitak a da nema dovoljno gotovine. 34 . a ovaj drugi tek treba da dovede do priliva. Znaĉi. Desiće se i obrnuto. jer MRS znaĉe odreĊeni kvalitet. Kod nas se prvi put pojavljuju Napomene. postoji povratni uticaj finansijske strukture na prinosni poloţaj. One zamenjuju negdašnji aneks ali su šire od aneksa. Ili smo zaduţeni najviše što moţemo pa naša šansa sa ostvarimo dobitak neće biti do kraja iskorišćena jer nemamo sopstvenog kapitala. da neto gotovinski tok bude ĉak negativan.Da li su povezani prinostni. Ovim se ocenjuje sposobnost firme da odrţi tekuću likvidnost ( koliki su prilivi i odlivi iz poslovne aktivnosti) i ocenjuje se kvalitet dobitka – neto novĉani tok u odnosu na dobitak. ali i finansijski poloţaj moţe da utiĉe na rentabilitet. ako firma posluje sa gubitkom on će se kvariti. da firma ima nizak dobitak ili gubitak ali da ima pozitivan neto novĉani tok. Dakle. izmeĊu prinosnog i finansijskog poloţaja postoji ta vrsta veze. Ako smo jako zaduţeni opadaće nam rentabilitet jer smo opterećeni visokim rashodima na ime kamata. To se ne podrazumeva već vi to morate decidno napisati u napomenama: ovi FI su sastavljeni u skladu sa MRS. I time se smatra da ste primenili SVE MRS a ne proizvoljno samo neke što je izriĉito zabranjeno. I otuda treba voditi raĉuna i o jedno i o drugom. Pa ovaj prvi. Dakle.

mogućnosti naplate i sl). bilo da te delove formiraju na poslovnom ili geografskom principu – FI po poslovnim aktivnostima ili FI po geografskim podruĉjima na kojima firma posluje).. Ili. Problem koji naše raĉunovoĊe je taj što menadţeri jako malo znaju o raĉunovodstvu i podcenjuju ga. Ĉinjenica da se neki podatak moţe teško razumeti ne sme biti opravdanje da taj podatak na bude prezentiran. Vaţnost informacije merimo visinom štete koja bi nastala ako korisnik tu informaciju ne bi znao. Za zaposlene to su plate. U FI morau biti sve informacije koje su vaţne za većinu korisnika FI. 3pretpostavkama na kojima FI poĉivaju 4o tome da li je u toj godini prvi put primenjen neki novi standard. Sadrţina beleţaka je razliĉita u zavisnosti od pozicije na koju se beleška odnosi ipak.. U takvom sluĉaju podatak se neizostavno mora iskazati. FI se smatra razumljivim aako ga moţe razumeti lice koje poseduje dovoljna znanja iz poslovanja i raĉunovodstva. Na sastavljaĉima je da te FI sastave tako da ih drugo struĉno lice moţe bez teškoća razumeti. Mi se pritom pitamo kolika bi šteta nastala ako korisnik tu informaciju ne bi imao. ako jeste koji je to standard i koje su posledice te primene na uporedivost FI. jer na njima je da se edukuju u meri koja je potrebna da bi razumeli FI. On kaţe da FI moraju imati sledeće odlike: 1razumljivost – pretpostavlja poštovanje naĉela jasnosti. Npr. Konceptualni okvir MRS postavlja standard kvaliteta za FI. FI znaĉi nisu namenjeni laicima. Neke informacije postaju vaţne tek kada glase na veliki iznos. Tamo gde MRS nudi opciju vi formulišete svoju raĉunovodstvenu politiku koju morate naznaĉiti u Beleškama. 5detalje informacija o pozicijama FI ( ino potraţivanja – koji je rok. Kako mi da odredimo koja je informacija vaţna? Svaka grupa korisnika ima svoje viĊenje toga koje su informacije vaţne.2primenjenim raĉunovodstvenim politikama – mnoga preduzeća raĉunovodstvene politike objavljuju u okviru napomena. otpoĉeli ste proizvodnju nekog proizvoda vaţno vamje koliki rezultat je taj proizvod izazvao. Npr. znaĉi u Beleškama se rezultat firme rašĉlanjava na rezultat koji potiĉe iz svake od tih delatnosti ili teritorija. vaţno vam je daznate koliki je stepen otpisanosti OS bilo da je 5% ii 95%. 2vaţnost – moraju sadrţati sve vaţne informacije – mi nemamo posebno naĉelo koje odgovara ovom zahtevu. beleške iz godine u godinu treba da imaju istu sadrţinu da bi se obezbedila uporedivost i onih podataka koji se nalaze u Beleškama a ne samo u FI 6o segmentima preduzeća ako su ti segmenti formirani ( MRS 14 – FI nje po segmentima i zahteva da velika preduzeća izveštavaju po uţom organizacionim delovima. u proizvodnom preduzeću pozitivne i negativne 35 . naki imaju i sertifikate ovaĉćenih raĉunovoĊa – ne zato što su ludi za raĉunovodstvom već zato što su svesni da bez podataka iz raĉunovodstva ne mogu biti uspeĉni. za investitore dobit i dividenda. Pa ako bi šteta naposedovanja neke informacije bila visoka onda je ta informacija vaţna i mora se uneti u FI. Konceptualni okvir MRS izriĉito kaţe da odgovornost za razumevanje FI pored raĉunovoĊa snose i korisnici FI. Vaţna je informacija na kojoj korisnik zasniva svoju ocenu ili odluku. U velikim firmama menadţeri su edukovani iz oblasti raĉunovodstva. Vaţnost informacije daje ili priroda informacije ili iznos na koji ta informacija glasi.

Ali vi jeste ekonomski vlasnik – vi ubirete sve koristi od korišćenja tog automobila i snosite sve troškove i rizike korišćenja tog automobila. opreznosti. Takva informacija ne moţe biti pouzdana. vi ćete reći sve ali ćete reći teako da onaj ko ĉita tu informaciju da veći znaĉaj neĉemu što nije vaćno a u drugi plan stavljate nešto što je vaţno. pogotovo da ih ne interpretira tako da korisniku stvori sliku koja firmi odgovara. Jako je vaţno da sastavljaĉ FI iznosi ĉinjenice. Jer oni ĉesto moraju da traţe ravnoteţu izmeĊu kvalitativnih odlika – moţe da se 36 . da se u FI ne bavi njihovom interpretacijom. Vi niste pravni vlasnik. Nećete reći da ste drugi nego ćete reći da ste prvi do prvog. Pouzdanost zahteva da pri sastavljanju FI nastojite da verodostojno predstavite dogaĊaje o kojima izveštavate. Kada poredimo FI iz tri razliĉite godine mi moţemo videti kako to preduzeće posluje. da izmeĊu suštine i forme postoji saglasnost – da je to to.). 3pouzdanost sadrţanih informacija – pretpostavlja poštovanje naĉela potpunosti. Kada se radi o opreznosti traţi se da kada niste sigurni uvek imovinu i prihode odmerite niţim a obaveze i rashode u većim iznosima da se ne bi dogodilo da precenite neto imaovinu ili rezultat. To znaĉi da procenjivanje mora biti zasnovano na što većem broju podataka i da procena bude objektivna – a to znaĉi da bi na bazi istih podataka takvu istu procenu donelo u drugo struĉno lice. 4uporedivost sadrţanih informacija – pretpostavlja poštovanje naĉela kontinuiteta ili stalnosti. vi to ĉinite zato da biste poštovali suštinu a ne formu ( npr. Ove kvalitativne odluke predstavljaju standarde i zahteva se da svaki FI ima ove odlike. Postoji još jedan uslov: da kad kod prezentiranja informacija forma ne odraţava suštinu – prednost date suštini. A opet za neku firmu koja se bavi samo spoljnom trgovinom informacija o kursnim razlikama su UVEK vaţne bez obzira na iznos na koji glase. istinitosti. ako znamo ko je kupac i koliki će biti prihod i sl. vi ćete postati vlasnik tog auta tek kada otplatite poslednju ratu kredita. Znaĉi. Isto je i kada preduzeće uzme sredstva i izing – takva sredtva treba ukljuĉiti u imovinu firme.kursne razlike nisu preterano vaţne. Ovde se insistira na tome da svaki put kada morate da izvršite procenu ( što se non-stop ĉini jer do iznosa brojnih pozicija dolazite procenjivanjem) budete objektivni. sve do tada pravni vlasnik je firma koja vam je odobrila kredit.da budu uporedivi izmeĊu razliĉitih preduzeća. Ako priznajete prihode u trenutku proizvodnje pre nego što je proizvod predat kupcu. Uporedivost je jedini naĉin da steknemo uvid u promene prinosnog i finansijskog poloţaja preduzeća. ali ako one u nekom obraĉunskom periodu dostignu veliki iznos – onda taj visoki iznos daje znaĉaj toj nformaciji. Zatim se traţi da informacija bude neutralna a ne navijaĉka. Uporedivost traţi da FI budu sastavljeni tako: -da budu uporedivi u nizu sukcesivnih obraĉunskih perioda i . Koliko god da vam se ĉini da sastavljaĉi neće imati problem sa ovim odlikama ja vas uveravam da nije tako. Sledeći uslov da bi FI bili puzdani je da pri sastavljanju FI budete iorezni. Pouzdanost pretpostavlja i da informacije budu potpune. To je npr sluĉaj kod kupovineauta na kredit.

. Ĉinjenica da proizvodnja nekog vaţnog podatka košta nemoţe biti razlog da taj podatak ne bude proizveden. P sad. Kada birate informacije koje suvaţne morate voditi raĉuna o dva kriterijuma: . U FI će biti uneti svi prihodi i rashodi koji su nastali bez obzira da li su plaćeni ovakva osnova sastavljanja FI je akruualna ili obraĉunska osnova.da vodite raĉuna da izmeĊu koristi od te informacije i troška postoji srazmeran odnos. Da li dati prednost pouzdanosti ili vaţnosti? Nema taĉnog i pogrešnog odgovora.da ne date preveliki broj informacija od kojih korisnik neće videti suštinu i . Da li mogu sada da je objavim. Sve navedene odlike vode tome da se obezbedi fer predstavljanje finansijskog. . koliko treba ĉekati da bi informacija dobila na taĉnosti a da ne izgubi na znaĉaju. da je ne objavim. posle moţe da se ispostavi da ona nije taĉna. Jer postoji i gotovinska osnova za FI.. vaţno mi je da informaciju dobijem na vreme ali mi je vaţno da informacija bude pouzdana. Dve su polazne premise finansijskog izveštavanja: 1) da FI treba da sadrţe samo posledice dogašaja koji su nastali – naĉelo nastanka poslovnog dogaĊaja. znam da je informacija vaţna i hoću da je pruţim. Morate proceniti visinu moguće štete u jednom i drugom sluĉaju.da ne uskratite informaciju na bazi koje se odluka donosi. ali kada budem sigurna da to jeste ili nije tako to više neće biti vaţno. Tu dakle ima neke pravde. Firme snose troškove sastavljanja FI. Proizvodnja informacija košta. a FI privatnih preduzeća na obraĉunskoj osnovi. a koriste tuĊe informacije. Npr.desi da neke odlike budu u koliziji. ali nisam sigurna do kraja u njenu taĉnost. Treba voditi raĉuna o vaţnosti i ekonomiĉnosti. Ne moţete reći: o da bismo do tog podatka došli to košta. FI budţetskih korisnika ( javna preduzeća) se sastavljaju na gotovinskoj osnovi. imovinskog i prinosnog poloţaja preduzeća. Znaĉi da to odgovara stvarnom stanju. 2) druga pretpostavka na kojoj poĉivaju FI se odnosi na stalnost poslovanja – going concern princip 37 . Dakle svaka firma je u poziciji da koristi FI sojih korisnika i da njeni korisnici koriste njene FI. Ili.

MRS nisu pravila već primena pravila/naĉela na odreĊene poslovne dogaĊaje. Ĉak ni MRS 36 – Imparitetno obezbeĊenje imovine – ne spominje naĉelo impariteta iako je svakom ko ĉita konceptualni okvir jasno da taj MRS poĉiva na tom naĉelu. Sva naĉela su uneta u konceptualni okvir ili kao pretpostavke ili kao naĉela ili kao kvalitativne odlike. prihode i rashode). obaveza i kapitala vidimo finansijski i imovinski poloţaj preduzeća. Zakonska obaveza o primeni MRS je sraĉunata na obezbeĊivanje uslova za zaštitu investitora i poverilaca. Rašĉlanjivanje se vrši tako da se zadovolje informacione potrebe korisnika FI. Finansijski je zapravo odnos izmeĊu izvora meĊusobno i odnos izmeĊu izvora i pojedinih segmenata aktive. kapital. Elementi FI Pod elementima FI se podrazumevaju transakcije i njihovi uĉinci po imovinu preduzeća pri ĉemu su oni klasifikovani prema svojim ekonomskim karakteristikama/obeleţjima (da li su ostavile posledice na imovinu. na odnos izmeĊu stalne imovine i sopstvenog kapitala.Postoji još nekoliko principa koje zahteva konceptualni okvir: a) b) c) d) e) poštovanje naĉela opreznosti. a druga dva u bilansu uspeha. na roĉnost pozajmljenog kapitala. Stalni Kapital = Sopstveni kapital + Dugoroĉne obaveze Stalni kapital – Stalna imovina = neto obrtni fond Prinosni poloţaj preduzeća je odreĊen veliĉinom i meĊusobnim odnosom prihoda i rashoda. njihova razlika je periodiĉni rezultat. Pojedini FI su instrumenti koji treba da obezbede fer konkurenciju na finansijskim trţištima. Nigde ne piše primenite to i to naĉelo. a u okviru njega naĉelo realizacije i naĉelo impariteta naĉelo uzroĉnosti – to je naĉelo razgraniĉenja prema predmetu i vremenu naĉelo pojedinaĉnog procenjivanja naĉelo doslednosti to je naĉelo kontinuiteta i naĉelo bilansnog identiteta. da li je to dovoljno da znate? Koliko od toga je stalna imovina a koliko obrtna. U FI se vrĊi rašĉlanjivanje pojedinih elemenata. Kada govorimo o finansijskom poloţaju mislimo na odnos sopstvenog kapitala i pozajmljenog kapitala. već se ti standardi grade na naĉelima o kojima smo priĉali. Iz imovine. obaveze. prva tri se iskazuju u bilansu stanja. Ako bi vam neko rekao da Aktiva ove firme iznosi 1000000e. koliko je tu poslovne a koliko neposlovne imovine (ranije su firme imale znaĉajan deo neposlovne imovine – ona se sad u 38 .

3. Danas uĉešće imaterijalne imovine raste pa i pretiĉe materijalnu imovinu. Ali ponekad kada u preduzeću treba da odluĉite da li je nešto sredstvo. 2. To znaĉi da raste znaĉaj intelektualne svojine. Bez obzira da li se radi o SI ili Ob imovini MRS definišu sredstva na opšti naĉin: 1. a niste ga zaštitili. . tj do odliva resursa koji će preduzeću donositi ekonomske koristi – što su sredstva. naroĉito kada je reĉ o nematerijalnim ulaganjima (licencom. To je resurs koji je posledica prošlih dogaĊaja.) Odnos stalne i obrtne imovine najviše zavisi od delatnosti preduzeća. U okviru stalne imovine se vrše rašĉlanjivanja na finansijsku imovinu. Npr vi šaljete radnika u inostranstvo na obuku. situacija nije baš ĉista.postupku privatizacije najlakše proda i to hoteli. Sredstvo predstavlja resurs koji je pod imovinom preduzeća. vi onda nemate sredstvo jer nemate kontrolu nad njim. od stepena otpisa stalne imovine. Kapital je višak sredstava u odnosu na obaveze. Pošto je kapital rezidualna veliĉina. Nepostojanje kontrole je razlog da taj izdatak ne moţete tretirati kao sredstvo. potraţivanja i gotovinu. vi ga ne moţete zadrţati u preduzeću protiv njegove volje. Obrtna imovina se dalje rašĉlanjava na zalihe. patentom. Vi nemate veliki izdatak i od njega oĉekujete neke buduće koristi – ali da li imate kontrolu? Nemate. Bez obzira o kakvoj se imovini radi MRS je definišu kao sredstva. odmarališta i sl. Drugi uslov znaĉi da sredstvo nije nešto što ćete kupiti već nešto što ste već kupili ili dobili na poklon.Obaveza se definiše kao sadašnja obaveza. zaštitnim znakom.Mora biti izvesno da će te obaveze u budućnosti dovesti do odliva sredstava u budućnosti. Obiĉno se kontrola. sada ćemo govoriti o obavezama: . na imaterijalnu i materijalnu imovinu – ova podela zavisi od delatnosti. SREDSTVA Prošli dogaĊaji koji mogu dovesti do sredstava su ili nabavka ili izgradnja ili poklon. Ili ako imate patent (pronalazak) i imaćete koristi. Nešto što preduzeće poseduje da bi bilo sredstvo mora da zadovolji ova tri uslova. Prvi uslov znaĉi da preduzeće ubira sve koristi od posedovanja tog sredstva i snosi sve troškove i rizike koje to sredstvo nosi. ako nešto nije sredstvo onda je to rashod i to rashod perioda. Treći uslov znaĉi da će u budućnosti donositi neke ekonomske koristi – prihode. Sva tri uslova moraju biti ispunjena da biste nešto smatrali sredstvom. Kaţe se da kontrola postoji kada moţete prisvojiti sve koristi i kada snosite sve rizike. imenom proizvoda) 39 . Od tog resursa se u budućnosti oĉekuju ekonomske koristi. To znaĉi da se u bilansu stanja ne mogu naći buduće obaveze.

dobavljaĉima i sl. Npr uradite rekonstrukciju mašine. OBAVEZE (def. ali ni mašine.. Jedna izjava menadţmenta moţe biti izvor obaveze: npr. posledica rekonstrukcije je smanjenje troškova u odnosu na troškove koje je ta mašina izazvala pre rekonstrukcije. ja ću da ih koristim u daljoj proizvodnji proizvoda koji će doneti prihod.. Izvor obaveze je zakon. Ali ne uvek. Šta je ekonomska korist? Jeste prihod. Ima obaveza koje proistiĉu iz uobiĉajene poslovne prakse: npr. To znaĉi da postoje sredstva koja nisu izazvala izdatak – poklon. Izdatak nije sredstvo kada ne ispunjava neki od navedena tri kritirijuma. ili da odustajete od neke provizije. jer ga u tom sluĉaju trampe koristim kao novac i razmenjujem za sredstvo koje je meni potrebno. 40 . kad je vršena zamena maraka za evro svi smo morali da platimo odreĊenu proviziju. I ako neko sredstvo koristim za izmirenje obaveza tad vrednost izmirene obaveze pokazuje visinu ekonomske koristi koje mi je to sredstvo donelo. obaveze za carine. gore): Sadašnja obaveza postoji kada vi imate duţnost ili odgovornost da nešto uradite na odreĊeni naĉin ili kad ste se obavezali da nešto ne uradite (npr neću vam naplatiti proviziju ako kod mene drţite depozit duţe od trideset dana – i to je obaveza) . Ta ušteda u troškovima jeste ekonomska korist jer ima sposobnost aktiviranja – to znaĉi da zadovoljava uslve da bude kvalifikovana kao sredstvo. nemate kontrolu. To su npr obaveze za poreze na dobit. Isto je kod izjave pri reklamiranju proizvoda da će svi proizvodi kod kojih se javi kvar biti zamenjeni novim. ali da li je uvek i samo prihod? Šta je ekonomska korist od materijala? Ja ne neću da ga prodajem. i ona sredstva koja sluţe za proizvodnju nose nam buduće ekonomske koristi. kada se obaveţete da ćete kupcu vratiti novac ako vam on vrati proizvod u roku od 15 dana u sluĉaju da nije zadovoljan. Ĉak i uštede u troškovima mogu biti ekonomska korist. A kada izdatak nije sredstvo onda pripada rashodima. prihod nije jedina ekonomska korist.uspostavlja zakonskom zaštitom – jer samo tako mogu tuţiti nekoga za neovlašćenu upotrebu – znaĉi imam kontrolu. Ako niste zaštitili. Dakle. Ako neko sredstvo razmenim za neko drugo sredstvo i to jeste ekonomska korist. imate zadatak. obaveze za PDV. Da li su izdatak i sredstvo isto? U najvećem broju sluĉajeva sticanje sredstava izaziva izdatak. pa su menadţeri nekih banaka rekli da oni koji drţe 10000maraka duţe od 30 dana pre dana zamena mogu izvršiti zamenu bez plaćanja provizije. Najveći broj obaveza koje preduzeće ima su obaveze iz ugovora – obligacione: obaveze prema radnicima. To je dakle kada odustajete od neĉega što je uobiĉajeno. Svako ko je ispunio taj uslov mogao je da izvrši konverziju bez plaćanja provizije.

Gore smo rekli kako se rašĉlanjuje kapital. Prihodi i rashodi se dele na poslovne. finansijske i vanredne aktivnosti – tj poslovni. pretvaranje obaveza u kapital (kada banka pristane da kredit izmiri prihvatanjem akcija preduzeća). rezultat koji nastaje po osnovu upravljanja novĉanim sredstvima i rezultat koji nastaje po osnovu vanrednih dogaĊaja. pruţanjem usluga. a u saglasnosti sa poveriocem. U MRS I traţi se da se na poslovne prihode i rashode primenjuje bruto princip. obaveze mogu npr biti ispunjene prenosom sredstava. finansijski. tj povećanje sredstava tokom obraĉunskog perioda ili smanjenje obaveza koje imaju za posledicu povećanje kapitala osim uplata kapitala od strane vlasnika.Izvršenje obaveze ne mora biti praćeno isplatom. rezultat koji potiĉe iz aktivnosti koje su u vezi sa poslovanjem ali nisu posledica prodaje uĉinaka. Prihodi: Uspeh preduzeća je odreĊen prihodima i rashodima. da se naše obaveze prema svim poveriocima smanje za odreĊeni iznos onda će to takoĊe dovesti do smanjenja naših obaveza) ili njihovim gubitkom (poverilac gubi pravo na naplatu potraţivanja njihovim zastarivanjem). neposlovni i vanredni. 41 . odricanja poverilaca svojih prava (nekada se poverilac moţe odreći dela svog potraţivanja ili ako sud na naš zahtev donese odluku. za iskazivanje ostalih prihoda i rashoda dopuštena je primena neto principa jer nisu osnova osnovne aktivnosti firme. zamenom za neku drugu obavezu – npr pretvaranje obaveza prema dobavljaĉima u meniĉne obaveze ili konverzijom kratkoroĉnih kredita u dugoroĉne kredite. Rashodi: Rashodi su sva smanjenja sredstava tokom obraĉunskog perioda ili povećanje obaveza koje ima za posledicu smanjenje kapitala osim isplata kapitala koji je isplaćen vlasnicima. Dividende nisu rashodi već elementi raspodele rezultata. Kapital: A=O+K Visina kapitala zavisi od vrednovanja A i O. Ovo zato da bi se razultat podelio na rezultat iz poslovne aktivnosti (poslovni prihodi – poslovni rashodi). Prihodi su povećanja ekonomskih koristi.

Proceniti znaĉi odrediti vrednost elementa. Na racionalnoj osnovi – znaĉi da visina otpisa mora odraţavati stvarno smanjenje vrednosti tih sredstava. Sistematska osnova je postupak ĉija su pravila unapred definisana. Vrednost nekih elemenata kao što su sredstva utvrĊuje se putem postupka sistematskog otpisivanja na jednoj sistematskoj racionalnoj osnovi. Da su nastali. Da se vrednost svakog elementa moţe pouzdano proceniti. Tako se otpisuju stalna sredstva. Da postoji kontrola nad njima. Koji su uslovi da bi elementi bili uneti u bilans? Da su rezultat prošlih dogaĊaja. a da se to ne bi desilo one moraju biti objektivne. kada priznajete rashode morate priznati ili smanjenje sredstava ili povećanje obaveza. obaveza. Isto vaţi i za rashode. Procenjivanje je sastavni deo sastavljanja FI. Osnove za procenjivanje: Rekli smo da nekad postoji problem procene – odreĊivanja vrednosti elemenata. Prema tome otpisivanjem ne odreĊujemo samo visinu prihoda i rashoda. Priznati ili bilansirati element znaĉi bilansirati ga kao prihod ili 42 . Svaki rashod će smanjiti neto imovinu tj kapital smanjenjem imovine ili povećanjem obaveza i svaki prihod povećava kapital povećanjem imovine ili smanjenjem obaveza. ne moţemo da sastavimo ni jedan FI a da ne izvršimo neke procene. Povezanost elemenata: Kada priznajete prihod šta istovremeno morate priznati? Šta je posledica nastalog prihoda? Setite se definicije da kada priznajete prihod vi morate priznati ili povećanje sredstava ili smanjenje obaveza. Ponekad se do vrednosti nekih elemenata moţe doći samo procenom. mi time odreĊujemo i vrednost sredstava. Da donose ekonomsku korist.Održanje kapitala Potreba za revalorizacijom nastaje u uslovima monetarne nestabilnosti. Revalorizacija je postupak koji treba da neutrališe uticaj inflacije na FI i da doprinese odrţanju uloţenog kapitala – mi ţelimo odrţati realnu vrednost kapitala. Te procene ne smeju da umanje kvalitet FI. Razlika izmeĊu NV i otpisane vrednosti daje nam sadašnju vrednost. prihoda i rashoda. To je još jedna potvrda veze izmeĊu bilansa stanja i bilansa uspeha. U najvećem broju sluĉajeva mi moţemo bez teškoća da odredimo vrednost sredstava. tj kupovnu snagu kapitala. Poslednje dve stavke su za sve pozicije osim za kapital koji je rezidual.

I konaĉno SV za neke od obaveza ili imovine. 2. Koncept realnog odrţanja kapitala i 3. To znaĉi da vi verujete da je kupovna snaga 43 . A procenjivanje znaĉi kako priznatom elementu odrediti vrednost. Ako imam nameru da otuĊim nešto od imovine pravila procenjivanja zahtevaju da je moram vrednovati po ostvarivoj trţišnoj vrednsti tj u visini mogućeg unovĉenja. Ostvariva trţišna vrednost (vrednost po kojoj se sredstvo moţe prodati). 1) Koncept nominalnog odrţanja kapitala Zbog ĉega je vaţno koji je koncept odrţanja kapitala u osnovi FI? Koncept odrţanja nominalnog kapitala je zahtev da menadţment odrţi nominalnu vrednost kapitala uloţenog u preduzeće i smatra da je kapital odrţan ako je nominalni iznos kapitala na kraju perioda jednak onom na poĉetku perioda. dnevnu vrednost koristim za vrednovanje imovine i obaveza kod kojih je TV kod imovine niţa a kod obaveza viša od dnevne vrednosti. Dakle. Koncepti kapitala: Koncepti kapitala koji su u osnovi redovnog finansijskog izveštavanja (ima ih 3) su: 1. Koncept fiziĉkog odrţanja kapitala ili koncept odrţanja supstance. pitanje je koliko treba da bude rezervisanje koje ćete danas formirati da biste za 15 godina isplaćivati i tu sumu – znaĉi moramo utvrditi sadašnju vrednost te obaveze). Ali ne postoji FI koji je sastavljen samo na bazi istorijskog troška nego se u jednom FI koriste ponekad svaka od ovih vrednosti. moguće je da u nekom FI budu korišćene sve ove vrednosti a da to en bude u suprotnosti sa pravilima procenjivanja.imoviu odnosno prihod ili rashod. Dobitak je u tom sluĉaju jednak razlici izmeĊu prihoda i rashoda utvrĊenog na osnovu njihovih nominalnih stopa. Konceptualni okvir i MRS ne insistiraju na jednoj vrednosti već nude ĉitav set vrednosti: Istorijski trošak (NV ili CK). Pa ako istorijski trošak koristim za vrednovanje imovine i obaveza kod kojih je vrednost u knjigama na dan bilansa niţa od njihove trţišne vrednosti. Koncept nominalnog odrţanja kapitala. Tekući trošak (dnevna vrednost imovine na dan sastavljanja FI). Konceptualni okvir ne preferira posebno ali se u najvećemo broju MRS kao osnova za procenjivanje pominje istorijski trošak. Sadašnja vrednost (ne mora biti sadašnja vrednost OS već moţe biti diskontovana vrednost nekog sredstva – i to razlika izmeĊu SV prihoda i rashoda koje to sredstvo izaziva – npr formirate rezervisanje za penzije svojim radnicima koje ćete isplaćivati tek nakon 15 godina.

Postoje dva standarda: MRS 29 koji se odnosi na revalorizaciju tj izveštavanje u hiperinflatornim uslovima i MRS 15 koji se bavio tretmanom efekata promena cena. Koncept nominalnog odrţanja kapitala dakle odreĊuje šta će te smatrati dobitkom i odreĊuje kako ćete vrednovati imovinu i obaveze. 2) Koncept realnog odrţanja kapitala Ovaj koncept ima za cilj oĉuvanje kupovne snage kapitala uloţenog u preduzeće. Kod nas se moţe pojaviti pitanje kako će naša preduzeća odrţati kapital ako nije predviĊena obaveza revalorizacije dok ne doĊemo u hiperinflaciju. Kada je reĉ o finansijskom izveštavanju i odrţanju kapitala onda sastavljaĉi FI i menadţment preduzeća imaju ozbiljan problem: vi nemate pravo na revalorizaciju po MRS. zakljuĉak je da odabrani koncept opredeljuje osnovicu za procenjivanje u bilansu stanja.novca stabilna tj zanemarujete promene kupovne snage kapitala. Ne moţemo stalno kupovati iste mašine da bismo smatrali da je naš kapital odrţan. znaĉi kada postoji inflacija ali ne hiperinflacija (ovaj MRS15 će biti ukinut i biće zamenjen). odnosno osnovicu za odreĊivanje visine prihoda i rashoda u bilasu uspeha. U konceptualnom okviru se ne preferira ni jedan koncept ali najveći broj standarda se bazira na konceptu odrţanja realnog kapitala. Tada bi koncept nominalnog odrţanja kapitala obezbeĊivao odrţanje realnog kapitala. Veoma je teĉko operacionalizovati ovaj koncep. Kapital se smatra odrţanim ako proizvodna sposobnost na kraju perioda je jednaka proizvodnoj sposobnosti preduzeća na poĉetku perioda. To znaĉi da će vam finansijski rezultat biti precenjen i da ćete platiti porez na nešto što rezultat 44 . Kapital će se smatrati odrţanim ako kapital na kraju perioda ima istu kupovnu snagu koju je imao na poĉetku perioda. Ali nije tako. već uzimamo novije i modernije mašine. moţete izvršiti ponovne procene recimo HoV na dan bilansa i uzeti u obzir TV. Princip vrednovanja koji odgovara ovom konceptu je vrednovanje po tekućem trošku tj dnevnim vrednostima. Oni koji primenjuju MRS samo ako je kumulativna stopa inflacije za poslednje tri godine veća ili jednaka 100% imaju pravo primene MRS 29 odnosno smatra se da preduzeće posluje u hiperinflatornim uslovima. 3) Koncept odrţanja fiziĉkog kapitala Ovde je reĉ o zahtevu da se saĉuva proizvodna sposobnost preduzeća.. Kada bismo imali stabilne uslove bilo bi nam potpuno svejedno koji ćemo standard primeniti. Dakle. Dakle vi prihode i rashode morate iskazati u jedinicama iste kupovne snage. Znaĉi vi ćete za vrednovanje imovine i obaveza uvaţiti istorijski trošak. Još nismo stigli dotle ali je izvesno da inflacija postoji. Ovaj koncept smatra da vrednovanje treba vršiti po cenama ponovne nabavke. ali brojni delovi imovine će biti vrednovani po istorijskom trošku kao i rashodi..

Menadţment nema drugi izbor sem da posle oporezivanja vodi raĉuna da ne raspodeli ono što rezultat nije. finansijske institucije i osiguravajuća društva. isplativa i sl. da sadrţe sve vaţne informacije. zato što time upućujemo korisnicima poruku da ti FI poseduju ĉetiri kvalitativne odlike: da su razumljivi. banke. Retko kad će neko preduzeće biti u poziciji da primena nekog MRS bude u suprotnosti sa osnovnim ciljem finansijskog 45 . odrţanje kapitala se moţe obezbediti jedino kroz adekvatnu raspodelu dobiti. Zbog specifiĉnosti i posebnog znaĉaja banaka postoji još jedan poseban standard koji se time bavi – MRS 30 – prezentacija banaka i drugih finansijskih institucija. MRS 1 se primenjuje na sve redovne izveštaje pojedinaĉnih preduzeća i grupa reduzeća. Izveštaji opšte namene su oni izveštaji koji su namenjeni onim korisnicima koji nisu u poziciji da zahtevaju posebne izveštaje koji su u skladu sa njihovim informacionim potrebama već moraju da se zadovolje onim informacijama koje su prezentirane u ovim FI i zbog toga oni nose kvalifikaciju izveštaja opšte namene. Vidi: Cilj izveštavanja? Ko je odgovoran? Šta je fer prikazivanje? Koje su komponente? Da li treba sastavljati dodatne izveštaje – moţemo ali ne moramo? Da li se ĉinjenica da su FI sastavljeni u skladu sa MRS mora objaviti i zašto? Treba. MRS 1 – kako treba da budu sastavljeni FI (ne odreĊujući formu već informacije koje treba da budu prezentirane) Cilj standarda je da definiše osnovu za prikazivanje FI opšte namene da bi se osigurala uporedivost tih FI sa FI iz prethodnog perioda (uporedivost u vemenu) i sa FI drugih preduzeća. Drugim reĉima.nije. tj da bi se izvršila emisija novog kola akcija). MRS 1 se ne ograniĉava na preduzeća odreĊene delatnosti već se kaţe da se on odnosi na javni sektor – za sva preduzeća. U ovu vrstu izveštaja spadaju i oni izveštaji koji se prikazuju odvojeno od seta Godišnjeg obraĉuna kao što su Izveštaj o poslovanju i Prospekt (poseban izveštaj koji se podnosi komisiji za HoV i budućim ulagaĉima da bi se dokazalo da je kupovina akcije te firme poţeljna. Da li moţemo od nekog MRS da odustanemo? Samo izuzetno. da su pouzdani i uporedivi.

morate objasniti na osnovu ĉega. Finansijski poloţaj takve firme je loš pa moţe doći do nelikvidnosti i steĉaja.izveštavanja. na kom temelju taj zakljuĉak donosite. Raĉunovodstvene politike predstavljaju skup specifiĉnih konvencija. kada priznajete rashod vi automatski priznajte ili smanjenje aktive ili povećanje obaveza. onda prema MRS 1 od primene tog MRS moţete odustati. I kada nastane prihod vi ga priznajte i automatski priznajte ili povećanje aktive ili smanjenje obaveza. pravila i prakse koje preduzeće koristi u pripremi i prezentaciji svojih FI. Dakle to su razlozi zbog kojih verujete u nastavak poslovanja firme. ako posluje sa dobitkom. priznavanjem prihoda i rashoda vi menjate finansijski poloţaj firme i prinosni polaj firme. ali onda do detalja morate objasni zašto odustajete. firma je u prošloj godini ostvarila visoke gubitke. vi nemate osnova da sumnjate da je ova pretpostavka taĉna. Zašto su to specifiĉna naĉela. Dakle. To je kod onih naĉela gde imate prava izbora. praksa? To su ona pravila koja vi birate u okviru MRS i naĉela. 46 . Akrualna osnova raĉunovodstva Obraĉunska osnova znaĉi da se u FI iskazuju prihodi i rashodi i posledice koje oni izazivaju u trenutku njihovog nastanka nezavisno od toga kada će doći do naplate prihoda i isplate rashoda. ako su njene aktivnosti na jednakom ili istom nivou u odnosu na ranije. poverioci uĉestvuju u sanaciji sa tolikim iznosom sredstava ili odlaganje naplate potraţivanja ili odricanjem od dela svojih potraţivanja. i to ozbiljne gubitke – ili ako dolazi do pada poslovne aktivnosti. to je znaĉi naĉin na koji vi koristite prava izbora koja su sadrţana u nekim naĉelima. ali napravljen je sanacioni program firme. specifiĉne konvencije. Moţete reći – u redu. Ako ona pak ima dobar finansijski poloţaj. Znaĉi. Ako firma ostvaruje gubitke a vi tvrdite da ona nastavlja sa radom. Ako se sumnja u nastavak poslovanja vi onda morate da objasnite zašto verujete u nastavak poslovanja. pokazati kako bi FI izgleda da ste ga primenili i kako izgleda sada kada ga niste primenili. Kod going concern principa najmanje 12 meseci se ne predviĊa prestanak rada tog preduzeća. degresivnu i funkcionalnu metodu – onda raĉunovodstvenu politiku formulišete tako što birate koju ćete od ove tri metode koristiti. Kada viste vi posumljali da je pretpostavka o nastavku poslovanja realna? – ako ima gubitke. ne specifiĉne same po sebi nego specifiĉne za vaše preduzeće – ali ni jedno od tih pravila ne sme biti u suprotnosti sa vaţećim raĉunovodstvenim naĉelima i vaţećim MRS. ako se to dogodi. vlasnici su odluĉili da uloţe dodatni kapital. Ova pravila moraju biti objavljena. Ako se u nekom standardu nudi kao što je npr u MRS 16 mogućnost da vi kod otpisivanja koristite linearnu.

Formu ili sadrţinu moţete promeniti samo onda kada bi te promene bile u funkciji ispunjenja osnovnog cilja – pruţanje stvarne slike o i imovinskom i finansijskom poloţaju preduzeća. Jedan od tako ozbiljnih razloga je uvoĊenje novog standarda. Znaĉi forma i sadrţina FI treba da budu nepromenjene u nizu sukcesivnih perioda. Pošto prodaja HoV za preduzeće predstavlja sporadiĉnu aktivnost a ne onu zbog koje je preduzeće osnovano i pošto ovi prihodi i rashodi potiĉu iz iste transakcije – onda je dopušteno da vi ne iskazujete u bilansu uspeha i prihode i rashode od prodaje već da samo kaţete dobitak/guitak je toliki. Beznaĉajne stavke moţete sabirati i iskazivati zajedno po grupama vodeći pri grupisanju raĉuna o njihovoj prirodi – da srodne stavke grupišete u jednu poziciju. Uporedne informacije dajete uvek – to je vaţno pravilo. on je razlika izmeĊu ProdajneV HoV koja predstavlja prihod i NV HoV koja predstavlja rashod. ali se to smatra prihvatljivim jer jednom sa tom primenom morate poĉeti. Smatra se da time korisnike FI nećete uskratiti za vaţnu informaciju. takve promene se ne mogu opravdati – dakle ne moţete iz ĉistog hira menjati formu ili sadrţinu. Ako npr takav standard do tada nije postojao.) i kada ih pokaţeš svaku za sebe ni jedna nema neki znaĉajan iznos u odnosu na prihod moje firme. U FI treba iskazati sve vaţne stavke ODVOJENO. stavka. ako taj standard na drugaĉiji naĉin ureĊuje bilansiranje odreĊenih dogaĊaja u odnosu na dosadašnju praksu – naravno da će prva primena tog standarda narušiti uporedivost FI. 47 . vi njihovim zbirom dobijate informaciju koja jeste vaţna. Zato te informacije iskazujemo kao Ostali prihodi – ja ne moram ići pojedinaĉno po stavkama. u svim drugim sluĉajevima koristićete Bruto princip. kao posebna pozicija. Ovo je vaţno jer kada sabirate beznaĉajne stavke. ali morate kazati koje su posledice primene tog novog standarda. Dobici od prodaje materijala su 20. Dobici od prodaje OS 30. Kada je dobitak od HoV toliki i toliki. Kada je dopušteno da prebijamo stavke? Kada je dopušteno saldiranje? Kada je dozvoljeno da ne poštujemo bruto princip? Pravilo kojim se u praksi treba rukovoditi je sledeće: samo ako se u MRS izriĉito kaţe da je kompeziranje dopušteno koristićete Neto princip. Kada standardi dopuštaju Neto princip? Onda kada prihodi i rashodi potiĉu iz iste transakcije i kada nisu znaĉajni. ali zajedno iznos 100 i to ima svoju teţinu. u FI najmanje za prethodnu godinu. Jer iako pojedini dobici od prodaje imovine nisu znaĉajni (dobici na prodaji HoV su 50. Naroĉito se gleda razvoj prihoda od prodaje. Ukoliko to nije sluĉaj. znaĉi u svim bilansima ide podatak za tekuću godinu i do njega odmah ide kolona Podaci za prethodnu godinu – da bi se gledajući samo jedan bilans mogla uporediti prethodna sa tekućom godinom. U napomenama se daju podaci za najmanje 3-5 prethodnih godina – da bi korisnici mogli uoĉiti razvoj.Šta znaĉi konzistentnost prikazivanja? MRS 1 kaţe da morate kontinuirano primenjivati isti naĉin prikazivanja odreĊenih informacija u FI.

nije bitno. Banke prvo stavljaju likvidna sredstva a na kraju stalna. zatim obrtna imovina (potraţivanja od kupaca i ostala potraţivanja. .Kako bilans treba da izgleda? MRS 1 ostavlja preduzeću ili drţavi (kao kod nas) da odredi hoće li to biti u formi liste ili konta. krediti. kada neka firma ima manje od 100% kapitala neke firme npr 75% tu firma ima većinsku kontrolu. izveštaj o novĉanom toku. vi moţete dati formu kakvu hoćete. u tom sluĉaju 25% 48 . potraţivanja i obaveze u skladu sa MRS12(bavi se odnosom poreza koji plaćate po osnovu poreskog bilansa i poreza koji biste plaćali da se oporezuje trgovinski bilans. ali MRS 1 propisuje da to moţe biti najdalje 6 meseci od dana bilansa. ali su u MRS1 navode podaci koje bilans mora da sadrţi. Isto je i za pasivu. dakle.Dan bilansa (bilans bez datuma je nevaţeći) ili period (bilans uspeha. Znaĉi. . moţete ići u dublje rašĉlanjivanje ako hoćete. a da li će biti princip rastuće ili opadajuće likvidnosti. u suprotnom imate obavezu). ali morate dati podatke koje MRS 1 propisuje. gotovina i gotovinski ekvivalentim ostale finansijske delove imovine i zalihe. izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu). MRS1 kaţe da se u bilansu stanja mora prezentirati sledeće: prvo stalna imovina (nekretnine. postrojenja.Izveštajna valuta. Obiĉno u inflatornim uslovima firme odluĉe da sastavljaju FI u drugoj valuti – kod nas 1993. manjinski interes (nema ga kod pojedinaĉnih preduzeća već samo kod grupe – to je deo kapitala koji pripada manjinskim akcionarima.Ĉiji je to bilans. . Ako se radi o grupi preduzeća onda se moţe koristiti bilo valuta gde je matica bilo valuta gde je stacionirano zavisno preduzeće. Iako je ovo jeda dosta plitak stepen rašĉlanjivanja – on ipak predstavlja minimum. Jasno se mora naglasiti koja je i zašto je baš ta izveštajna valuta. Objavljivanje FI za velika preduzeća je obaveza – najveći broj preduzeća tu obavezu ispunjavaju tako što te FI stave na sajt. Izbor trenutka objavljivanja FI preduzeća je odluka koju donosi menadţment firma kada je to najpogodnije. oprema nematerijalna ulaganja i dugoroĉni plasmani i uĉešća u kapitalu). . kod banaka SK je na kraju a kod preduzeća je na poĉetku. preduzeća prvo stavljaju stalna sredstva a na kraju likvidna. Bilans stanja obavezno mora da iskaţe obrtnu i stalnu imovinu podvojeno. rezervisanja. U pasivi je sledeće: dobavljaĉi. u kojoj valuti je bilans sastavljen – po pravilu valuta zemlje u kojoj matiĉna firma ima sedište. on se bavi poreskim sredstvima. Dopušteno je meĊutim da izveštaji budu sastavljeni i u nekoj drugoj valuti sem onoj kojoj firma ima sedište. Da bi se uradila identifikacija FI mora da stoji: . se preraĉunavalo u marke da bi analize imale smisla.Naznaka da li je to bilans preduzeća ili grupe. ako ste platili više poreza onda imate odloţena poreska sredstva.Stepen preciznosti u 000 dinara ili u 000 000 dinara. sve crnogorske firme prave FI u evru.

MeĊunarodni raĉunovodstveni standard jedan . Dakle ni jedan od eksternih korisnika nije u poziciji da traţi od preduzeća da mu da taĉno utvrĊene informacije već mora da se zadovolji onim informacijama koje su prezentirane u ovim finansijskim izvestajima. i izmeĊu preduzeća (da u jednom trenutku na 31. U ove izveštaje ukljuĉuju se i oni koji se prikazuju odvojeno od seta godišnjeg obraĉuna kao što su: izveštaj o poslovanju ili prospekt. Dakle to je poseban izveštaj koji se na zahtev berze.) Ĉetvrtak. Šta se smatra pod izveštajima opšte namene? Zašto izveštaji o kojima govorimo imaju karakter izveštaja opšte namene? Zbog toga što je reĉ o izveštajima koji su namenjeni onim korisnicima koji nisu u poziciji da mogu da zahtevaju izveštaje koji će biti sastavljeni u skladu sa njihovim specifiĉnim informacionim potrebama. 4. novembar 2004. potrebna i isplativa. Cilj standarda je da utvrdi osnovu za prezentaciju finansijskih izveštaja opšte namene sa namerom da se obezbedi da ti izveštaji budu uporedivi u vremenu (znaĉi u nizu sukcesivnih perioda uporediv bilans jedne firme). Kada zelimo da 49 .MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja On daje odgovor na pitanje kako treba da izgledaju finansijski izveštaji. Cilj standarda je da definiše osnovu za prikazivanje izveštaja opšte namene da bi se osigurala uporedivost tih izveštaja iz prethodnih perioda i sa finansijskim izveštajima iz drugih preduzeća. dakle ja ću se sada zadrţati u standardu jedan na onim paragrafima koji se tiĉu ureĊenja bilansa stanja kao finansijskog izvaštaja. i kada rešavate duţni ste da u bilansu grupe kaţete koliko pripada matici a koliko manjinskim akcionarima. kako oni treba da izgledaju ne odreĊujući striktno formu već odreĊujući informacije koje u tim izveštajima treba da budu prezentirane.12 bilansi razliĉitih firmi budu meĊusobno uporedivi).je manjinski interes – spoljni akcionari. Posto ćemo mi najpre govoriti o bilansu stanja. po pravilima koje ona odredi (kod nas to odreĊuje Zakon o HOV) izvršila emisija novog kola akcija koja zahteva izradu posebnog izveštaja koji se naziva prospekt. Prospekt predstavlja izveštaj koji se podnosi Komisiji za HOV i budućim ulagaĉima da bi se dokazalo da je kupovina akcija te firme poţeljna. standard jedan daje odgovor na pitanje na koji naĉin treba te finansijske izveštaje sastaviti tj. Zbog toga ti izveštaji nose kvalifikaciju izveštaja opšte namene. Ako je konceptualnim okvirom definisana sadrţina i kvalitativne odlike finansijskih izveštaja.

na konsolidovane finansijske izveštaje. To je MRS 30 koji se zove ''Prezentacija finansijskih izveštaja banaka i drugih finansijskih institucija''. tj. Kada je reč o delatnostima. ako oni obezbeĊuju sticanje jasnijeg uvida u finansijski poloţaj preduzeća. da su pouzdani i da su uporedivi. Da li možemo nekada od neke primene MRS odustati? Samo izuzetno. da li se MRS -1 ograničava samo na izveštaje preduzeća odreĎenih delatnosti? Ne. dodatni?-da. Belešle uz FI. Zbog specifiĉnosti banaka i posebnog znaĉaja koje banke imaju za funkcionisanje nacionalne ekonomije postoji još jedan. Odustaje se u sluĉajevima kada bi primena standarda mogla dovesti u zabludu korisnike i navesti ih na pogrešne zakljuĉke. govorili smo ranije. kao poseban finansijski izveštaj gde ćemo prikazati finansijki poloţaj firme. Izveštaj o novĉanim tokovima. O tome šta je cilj izveštavanja. da poseduju one ĉetiri kvalitativne odlike. vezanih za ulaganje sopstvenog kapitala. što će reći na izveštaje pojedinaĉnih preduzeća ali i na izveštaje grupa preduzeća. finansijske institucije i osiguravajuća društva pokrivena su ovim standardom. poseban standard koji se bavi prezentacijom finasijskih izveštaja banaka. taĉnosti i potpunosti) Da li se činjenica da su finansijski izveštaji sastavljeni u skladu sa MRS-1 mora obelodaniti? Da. Sva preduzeća. kaţemo da su to standardi za javni sektor. Zato što time upućujemo korisnike da su ti izveštaji takvi-razumljivi. ali moramo 50 . šta je fer prikazivanje. Izveštaj o promenama kapitala.emitujemo novo kolo akcija moramo sasataviti prospekt. ko je odgovoran za finansijske izveštaje. da sadrţe sve vaţne informacije. onda po MRS-1 moţemo odustati od primene tog standarda. Retko kada će neko preduzeće dozvoliti da poštovanje nekog standarda bude u suprotnosti sa osnovnim ciljem finansijskog izveštavanja. da li treba sastavljati dodatne izveštaje (moţemo ali i ne moramo). banke. Ako bi se tako nešto dogodilo. koje su komponente. tj. fer prikazivanje-da se već pri knjigovodstvenom obuhvatanju ekonomskih promena poštuju raĉunovodstvena i bilansna naĉela. Na koje izveštaje se primenjuje MRS-1 ? Primenjuje se na sve redovne izveštaje. komponente-BS. koji je napravljen uzimajući u obzir specifiĉnost banaka i znaĉaj koji banke imaju za normalno funkcionisanje cele privrede. Za banke vaţi i MRS 1 i MRS 30. BU. odgovoran-za pripremu i prezentaciju odgovornost snosi odbor direktora ili sliĉno rukovodeće telo. (--svrha-pruţanje osnove korisnicima FI za donošenje poslovnih odluka.

a kako izgleda sada kada smo od te primene odustali. degresivno i funkcionalno. Firma gubi poslove i gasi se. ako su njene aktivnosti na jednakom ili višem nivou nego što su bile ranije. Nego su to pravila koja su u naĉelima sadrţana. ali su ponuĊena kao mogućnost izbora. pravila i prakse koje preduzeće koristi u pripremi i prezentaciji svojih finansijskih izveštaja. onda najmanje za 12 narednih meseci se ne predviĊa njegov prestanak. Koje su to indicije koje mogu da vas navedu da će preduzeće prestati sa radom? Kada bi ste posumljali da li je pretpostavka o nastavku poslovanja realna? Ako ima ozbiljne gubitke. opet raĉunovodstvenu politiku formulišete tako što birate koju će te od ove 3 metode koristiti. Moramo potpuno jasnim uĉiniti zbog ĉega ne primenjujemo i kvantifikovati posledice ne primenjivanja odreĊenog standarda. Ako se u nekom satndaru nudi. To je za njega vaţna informacija. konvencije i praksa? To su ona pravila koja vi birate u okviru MRS i naĉela. po fakturisanoj realizaciji. ako ima dobar finansijski poloţaj. Ako vam neko naĉelo nudi pravo izbora i vi se odpredelite za jedno od npr. Kada razmatrate osnovanost pretpostavke kontinuiteta poslovanja morate testirati ova 3 faktora. Ko ĉita izveštaj mora znati koje ste od tri moguća pravila vi primenili. Računovodstvene politike predstavljaju skup specifiĉnih naĉela. Ili ako dolazi do pada poslovne aktivnosti. kao u MRS-16. Kad napišemo u napomenama da preduzeće posluje na bazi going koncern principa. Korisnik mora znati koja ste pravila primenili kada ste sastavljali svoje finansijske izveštaje. Mi svoje izveštaje sastavljamo na ovaj naĉin. Ako je zbog ranijih gubitaka finansijski položaj firme jako loš. pokazati kako bi izveštaj izgledao ako bismo ga primenili. principa. Ako se sumnja u nastavak poslovanja i imate neke od ovih pokazatelja vi 51 . nemate razloga da sumnjate da je ova pretpostavka taĉna. Kod going concern principa na koji period se mora odnositi pretpostavka o kontinuitetu poslovanja? Najmanje 12 meseci. tri moguća pravila priznavanja prihoda (po naplaćenoj realizaciji. Ova pravila moraju biti objavljena. a usled nelikvidnosti do steĉaja u kratkom roku. moţe doći do nelikvidnosti. i doĊe recimo do opreme. Zašto su to specifična načela. mogućnost da otpisujete linearno.do detalja objasniti zbog ĉega odustajemo. konvencija. Ako firma posluje sa dobitkom. on zakljuĉuje da mi vršimo degresivan otpis. Zato su to specifiĉne politike za vaše preduzeće. a sada ih pominjemo samo da bismo nauĉili njihovu definiciju. Kada ĉita izveštaje. po principu proizvedenih uĉinaka) to pedstavlja vašu raĉunovodstvenu politiku u priznavanju prihoda. To je naĉin na koji vi koristite prava izbora koja su sadrţana u pojedinim naĉelima. ***O raĉunovodstvenim politikama ćemo se baviti naknadno. ali ni jedno od tih pravila ne sme biti suprotno vaţećim naĉelima i standardima.

da bi se ispunili ciljevi finansijskog izveštavanja potrebno bi bilo promeniti formu i sadrţinu. vlasnici su odluĉili da daju dodatni kapital. Forma i sadržina finansijskih izveštaja treba da budu nepromenjene u nizu sukcesivnih vremenskih perioda. Akrualna (obračunska) osnova računovodstva znaĉi da se u finansijskim izveštajima iskazuju prihodi i rashodi i posledice koji oni izazivanju u trenutcima njihovog nastanka nezavisno od toga kada će doći do naplate prihoda.morate objasniti zašto ipak mislite da će firma nastaviti sa poslovanjem. Ne moţete iz ĉistog hira prikazivati promene svake godine drugaĉije. b) Jedan od tako ozbiljnih razloga je uvoĊenje novog standarda. transakcije se obuhvataju kada nastanu. Tada ćete samo objasniti koje su posledice primene tog standarda. i ako on na drugaĉiji naĉin odreĊuje bilansiranje odreĊenih dogaĊaja u odnosu na dosadašnju praksu. Kad priznajete rashod. Ali taj razlog se smatra dopustivim. ili povećanje obaveza. Moraju biti veoma ozbiljni razlozi da bi ste vi promenili formu i sadrţinu. Ako se uvede novi standard koji do tog trenutka nije postojao. Znaĉi. Kada možete promeniti ili formu ili sadržaj? a) Samo onda ako bi te promene bile u funkciji ispunjenja osnovnog cilja . Firma radi sa gubitkom. Šta znače materijalnost i agregacija? 52 . a vi kaţete firma će nastaviti sa radom. poverioci uĉestvuju u sanaciji sa tolikim iznosom sredstava ili odlaganjem naplate potraţivanja ili odricanjem od dela svojih potraţivanja. vi priznajete prihod. Ukoliko to nije sluĉaj. u redu firma je ostvarila u prošloj godini gubitke. pri ĉemu se prioritet daje trenutku nastanka prihoda. U sluĉaju da nastanu znaĉajne promene u poslovanju preduzeća. takve promene se ne mogu pravdati. jer jednom sa primenom tog standarda morate jednom otpoĉeti. kada nastane prihod. Šta moţe biti razlog? Moţete reći. vi priznajete ili smanjenje aktive. Odnosno. morate objasniti na temelju ĉega vi takav zakljuĉak donosite. a ne samo prinosni. odnosno isplata rashoda.pruţanja stvarne slike imovinskog i finansijskog poloţaja preduzeća. i automacki priznajete ili povećenje aktive. ili smanjenje obaveze. prihvatljivim. Naravno da će prva primena tog standarda narušiti uporedivost finansijskih izveštaja. tada. Priznavanjem prihoda i rashoda vi menjate i finansijski poloţaj firme. To su onda razlozi zbog kojih vi uprkos tome verujete da će firma nastaviti sa radom i da će pretpostavka o kontinuitetu poslovanja biti ispunjena. dok se rashodi povezuju sa prihodima koji su nastali. Šta znači konzistentnost prikazivanja? MRS1 kaţe da morate kontinuirano primenjivati isti naĉin prikazivanja odreĊenih informacija u finansijsim izveštajima. ali je uradila sanacioni program firme.

rashode od prodaje hartija od vrednosti nego da kaţete da je samo dobitak ili gubitak na prodaji hartija od vrednosti toliki. To su informacije koje je dopušteno sabrati i iskazati kao ostali prihod. dobici na prodaji osnovnih sredstava su 30. Ali kada sve to zajedno saberem i kaţem da prodajom imovine je ostvaren dobitak od 100. Kad ih pokaţem svako za sebe. ide podatak za tekuću godinu. vodeći raĉuna kada ih grupišete tj. a do njega ide odmah kolona podaci za prethodnu godinu. U finansijskom izveštaju za tekuću godinu. Samo ako se u standardu kaţe da je kompenziranje dopušteno. i pošto ovi prihodi i rashodi potiĉu iz iste transakcije. Ovo je vaţno jer kada sabirate beznaĉajne stavke njihovim zbirom dobijate informaciju koja jeste vaţna. Tako se smatra da time nećete uskratiti vaţnu informaciju korisnicima finansijskim izveštajima. Pošto prodaja hartija od vrednosti za preduzeće predstavlja sporadiĉnu aktivnost koja nije osnova postojanja preduzeća.U finansijskim izveštajima treba iskazati sve vaţne stavke odvojeno i sve informacije koje su bitne moraće biti iskazane kao posebna pozicija. Srodne stavke morate da grupišete u jednu poziciju. taj dobitak je razlika izmeĊu prodajne vrednosti hartija od vrednosti koja predstavlja prihod i nabavne vrednosti prodatih hartija od vrednosti. Beznaĉajne stavke moţete sabirati. Kada gledate samo jedan bilans vi moţete uporeĊivati tekuću sa prethodnom godinom. i dajete podatke za prethodne tri godine da bi korisnici mogli uoĉiti razvoj visine date pozicije. Zahtev za pruţanjem uporedivosti podataka 53 . to moţete uraditi. U napomenama koje se sastavljaju uz finansijske izveštaje daju se tri do pet prethodnih godina. onda je dopušteno da vi ne iskazujete u bilansu uspeha prihode od prodaje hartija od vrednosti. Tu ste vršili saldiranje. Kada dati uporedne informacije? Uporedne informacije dajete uvek. je sledeće: da samo onda ako neki posebni standard dopušta kompenziranje. moţete iskazivati zajedno po grupama. Dobici na prodaji hartija od vrednosti su 50. da li ići na bruto ili neto princip. To je vaţno pravilo. dobici na prodaju materijala su 20. ta informacija onda ima svoju teţinu. Vi dajete podatke u napomeni za tekuću godinu. Kada standardi dopuštaju neto princip? Onda kada prihodi i rashodi potiĉu iz iste transakcije i kada nisu znaĉajni. koje prestavljaju rashod. U svim drugim sluĉajevima koristi ćete bruto princip. Kada je dopušteno da prebijete neke informacije? Kada je dopušteno saldiranje? Kada je dopušteno odustajanje od primene bruto principa? Pravilo koje treba koristiti prilikom utvrĊivanja odgovora na ovo pitanje ili kojim treba da se rukovodite kada u praksi testirate šta uraditi. o njihovoj prirodi. Kada vi kaţete dobitak na prodaji hartija od vrednosti iznosi toliko. moţete koristiti neto princip. Moţda pojedinaĉno gledano dobici na prodaji imovine nisu znaĉajni. a ne moram ići pojedinaĉno po stavkama. to i ne predstavlja nikakav iznos u odnosu na ukupan prihod moje firme.

kad god smo hteli da radimo neku analizu. pretvarali smo bilanse u marke. Kod konsolidovanih bilansa (kod bilansa grupe) ako neka jaka zavisna firma predstavlja. Sve firme u Crnoj Gori sastavljaju izveštaj u evrima. odnos izmeĊu dobitka i kapitala). kao fotografija napravljena u odreĊenom trenutku. izveštajna valuta moze biti u valuti zemlje u kojoj ta velika zavisna firma ima svoje sedište. Sta još mora stajati? Zatim mora stajati izveštajna valuta. Ali u MRS 1 navode se podaci koje bilans mora da sadrţi. Finansijski izveštaj mora sadrţati dan bilansa ili period. u hiljadama dinara ili u milionima dinara. u stvari. u kojoj valuti je bilans sastavljen (u evrima. u napomenama. Ako nemate pravi i pouzdan odgovor na to pitanje. Valuta u kojoj su sastavljeni izveštaji oznaĉava se izveštajna valuta. ali mora na bilansu pisati i mora biti objašnjeno zašto. za izveštaj o novĉanom toku i za izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu. centar grupe. odnosno naziv subjekta o ĉijem je bilansu reĉ. I uvek mora stajati u kom periodu. na napomene uz finansijske Kada je reč o tome kako bilans treba da izgleda. Morali smo prevesti u neku ĉvrstu valutu da bismo videli odnose u bilansu stanja. MRS 1 neće vam reći da treba da bude u formi lista ili u fomi konta. To ostavlja preduzeću da samo odredi ili da odredi drţava za njega.12 do 31. ali morate dati podatke koji su u standardu navedeni. Kada je bila hiperinflacija '93 ovde. Dopušteno je meĊutim (standard ne insistira na tome) da izvestaji neke firme budu sastavljeni i u nekoj drugoj valuti. jer iz onih grdnih cifara u dinarima ništa se nije moglo videtei. a evro nije crnogorska valuta. I na kraju mora biti naveden stepen preciznosti. Prvo mora da stoji ĉiji je to bilans. a ovo su izveštaji o transakcijama nastalim u odreĊenom vremenskom periodu. moţete vi ići u dublje rašĉlanjavanje ako hoćete. kao izveštajnu valutu uzmu neku drugu valutu? Obiĉno u inflatornim uslovima. Izveštajna valuta je po pravilu valuta zemlje u kojoj ima sedište firma o ĉijem je izveštaju reĉ.rezultat ostvaren u periodu od 1. bilans vama ništa ne znaĉi. u dolarima). bilansu uspeha (odnos izmeĊu prihoda i rashoda. Bilans stanja je trenutna slika. Moţete vi dati formu kakvu hoćete. Bilans bez dana je nevaţeći bilans! Bilans je kao slika. Mora da stoji bilans preduzeća tog i tog ili bilans grupe te i te.ne odnosi se samo na finansijske izveštaje. 54 . Kada se firme odlučuju da umesto valute zemlje. tj. Kao što vam fotografija bez datuma ne znaĉi mnogo.12. On pokazuje da li je bilans iskazan u dinarima ili parama. Zatim mora stajati dan bilansa. Ne mora biti valuta zemlje u kojoj sedište ima matiĉno preduzeće. tako vam i bilans bez datuma ne znaĉi mnogo. Zatim mora stojati naznaka da li je reĉ o bilansu koji je sastavljen za pojedinaĉno preduzeće ili je reĉ o bilansu grupe. nego se odnosi i izveštaje. kao što je to kod nas. Period je relevantan za bilans uspeha. u dinarima. Jer prvo pitanje koje ćete vi sebi postaviti je kada je imovina firme izgledala ovako kako to bilans pokazuje.

Kod preduzeća je obiĉno obrnuto. postrojenjima i opremi (pod nekretninama se misli i na zemljište). Da li ćete iskazati prvo obrtnu ili stalnu. tj.Objavljivanje finansijskih izveštaja za velika preduzeća je obaveza. pa plasmani. prvo će stajati gotovina. U pasivi su dospele obaveze. Sva imovina koja ne ispunjava napred navedene zahteve smatra se stalnom imovinom. pa onda stalna sredstva. Obrtnom imovinom se smatra ona koja se oĉekuje da će biti realizovana. Najveći broj preduzeća tu svoju obavezu ispunjava tako što stavi na sajt finansijske izveštaje i time se smatra da je ova obaveza objavljivanja ispunjena. Znaĉi najkasnije šest meseci od dana bilansa bi trebalo izveštaje objaviti.2. to je stvar vašeg izbora. pa dospeli krediti. 3. krediti. i oĉekuje se da će biti realizovana u toku 12 meseci od dana bilansa. 2. TakoĊe se obrtnom imovinom smatraju gotovina i gotovinski ekvivalenti. podatke o uĉešćima u kapitalu drugih lica po NV. podatke o nematerijalnim ulaganjima i dugoroĉnim plasmanima. podaci o nekretninama. Takav bilans imaju banke. Ovi podaci: 1. Bilans stanja Šta se sve traži da bude iskazano u bilansu stanja? O čemu bilans stanja mora da informiše? Zahteva se da stalna imovina i obrtna budu odvojene. Izbor termina za objavljivanje je stvar bilansne politike preduzeća. a na dnu osnovna (stalna) imovina. da li ćete izabrati princip rastuće ili princip opadajuće likvidnosti. a na kraju sopstveni kapital. 4. MRS 1 kaţe da bi period od šest meseci nakon dana bilansa bio period do koga bi bilansi trebalo da budu objavljeni. 1. Kod banke je na prvom mestu gotovina i gotovinski ekvivalenti. potraţivanja od kupaca i ostala potraţivanja 55 . Uprava preduzeća bira kada je za nju najpogodnije da objavi svoje finansijske izveštaje. ĉija upotreba nije niĉim ograniĉena. Ako izaberete princip opadajuće likvidnosti.3 jednim imenom se nazivaju stalna imovina koja mora biti makar ovoliko rašĉlanjena. Kako god klasifikovali pozicije u bilansu obavezno treba prezentirati sledeće: * U aktivi: 1. odnosno koja se drţi radi prodaje ili potrošnje u toku poslovnog ciklusa kao i ona koja se drţi na zlihama radi trgovine.

a ako smo platili manje imamo odloţenu poresku obavezu) 3. Manjinske akcionare imamo kada matiĉna firma u zavisnom preduzeću ima većinsko ali ne i 100% uĉešće. manjiski interesi (oni se ne pojavljuju kod pojedinaĉnih preduzeća. a koliko pripada akcionarima. gotovina i gotovinski ekvivalenti 6. dobavljaĉi 2. Manjinski interes je pozicija preko koje se iskazuje uĉešće manjinskih akcionara u kapitalu grupe. zalihe Obrtnu imovinu ĉine: 4. Ako firma A poseduje 100% kapitala u firmi B. uzeti krediti 5. Kod pojedinacnog preduzeća te pozicije nema). ostale finansijske delove imovine 7. Ako smo platili više imamo odloţeno poresko sredstvo. ali nije potpuni vlasnik. Dato je u pasivi jer moţe biti ili potraţivanje ili obaveza. Ako firma A ima 75% kapitala firme B. On se bavi odnosom izmeĊu poreza koji plaćamo po osnovu poreskog bilansa i poreza koji bismo platili da je poreska osnova za utvrĊivanje trgovinski poslovni bilans. 25% kapitala imaju spoljni akcionari u odnosu na celinu koju ĉine firma A i firma B. * Obavezne dodatne informacije: 56 . Najmanje mora ovo. To je jedan dosta plitak stepen rašĉlanjavanja stalne i obrtne imovine. Spoljni akcionari oznaĉavaju se kao manjinski akcionari. Firma B je u potpunoj svojini preduzeća A. razliĉita je i visina poreza. potraţivanja i obaveze za poreze u skladu sa MRS-12 (reĉ je o standardu koji niko ne primenjuje.5. I kada izveštavamo duţni smo da u bilansu grupe iskaţemo koliko kapitala grupe pripada matiĉnoj firmi A. tada firma A ima kontrolu i većinsko uĉešće u fimi B. Manjinski interes je deo kapitala koji pripada manjinskim akcionarima. odnosno poreskim sredstvima. ali se to predstavlja minimum. 6. upisani kapital i rezerve.7.5. Posto su dobitak u poreskom i dobitak u poslovnom bilansu razliĉiti. manjinskog interesa nema. rezervisanja 4.6. * U pasivi: 1. Ovaj standard se bavi odgoĊenim poreskim obavezama.

prava i ograniĉenja po osnovu vlasništva .rezultat operativne aktivnosti .vlasnici akcija .rezerve preduzeća .iznos neisplaćenih dividendi.. 57 .prihode .broj odobrenih akcija . Koje metode bilansiranja uspeha Sandard dopušta? Prema MRS 1 sastavljaĉima FI na raspolaganju su metoda ukupnih troškova i metoda troškova prodatih uĉinaka.neto dobitak ili gubitak.vanredne stavke . Pomenute metode se meĊusobno razlikuju prema tome kako iskazuju rashode i prihode. potrebno je klasifikaciju izvršiti po mestima i nosiocima troškova. 2. Bilans uspeha U bilansu uspeha pretpostavljeni minimum rašĉlanjavanja podrazumeva rašĉlanjavanje na: .manjinski interes .broj izdatih. Za potrebe metode ukupnih troškova. kao i efekti zajedniĉkih poduhvata .poreski rashodi . troškovi se moraju klasifikovati po vrstama. uplaćenih i neuplaćenih akcija .uĉešće dobitaka i gubitaka pridrzţenih preduzeća.dobitak ili gubitak iz redovnih aktivnosti . dok za potrebe metode troškova prodatih uĉinaka.

neto dobitak ili gubitak za izveštajni period . 58 .informacije ĉije je objavljivanje obavezno prema MRS. 3. Izveštaj o promenama na kapitalu Ovaj izveštaj namenjen je vlasnicima preduzeća.osnove na kojima su pripremljeni finansijski izveštaji i specifiĉne raĉunovodstvene politike koje su odabrane i primenjene na znaĉajne transakcije i dogaĊaje . dobitak i gubitak. Beleške uz finansijske izveštaje Treba da prikaţu: .operativne aktivnosti . Izveštaj o novčanim tokovima Ovaj izveštaj sluţi za ocenu likvidnosti jer sadrţi prilive i odlive gotovine koji nastaju po osnovu: . a nisu iskazane u izveštajima .svaku stavku prihoda i rashoda. a ĉije je poznavanje nuţno da bi korisnici doneli ispravne zakljuĉke.dodatne informacije koje nisu prikazane u izveštajima. On mora da sadrţi najmanje sledeće informacije: .Prihodima se kod metode ukupnih troškova smatraju kako realizovani tako i nerealizovani uĉinci. a po metodi troškova prodatih uĉinaka samo realizovani uĉinci.kumulativni efekat promenau raĉunovodstvenoj politici i ispravku fundamentalnih grešaka do kojih se došlo na osnovu podataka i testova MRS 8 4.finansiranja . koji se saglasno drugim raĉunovodstvenim standardima tretiraju kao dirktno povećanje ili smanjenje kapitala .investiranja 5.

Neto fakturna vrednost je fakturna vrednost umanjena za dobijene popuste. Kratkoroĉne obaveze 5. 7.MeĊunarodni raĉunovodstveni standard trideset osam . Zašto ne i kasa skonto 59 . Neuplaćeni upisani kapital Nematerijalna ulaganja Materijalna ulaganja Finansijska ulaganja Zalihe Potraţivanja Gotovina AVR 1. Fakturna vrednost je iznos koji plaćamo dobavljaĉu za kupljeno sredstvo. dok se sopstveni uĉinci preduzeća (nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi) procenjuju u visini cene koštanja. Sopstveni kapital 2. 2. Imovina steĉena kupovinom i obaveze procenjuju se po nabavnoj vrednosti. Svi komercijalni popusti koje dobijemo od dobavljaĉa (rabat i bonifikacija) smanjuju fakturnu vrednost. Dugoroĉne obaveze 4. vrednost bilansnih pozicija se moţe utvrditi ili po nabavnoj ili po ceni koštanja. I Nabavna vrednost Nabavna vrednost koristi se za procenjivanje imovine steĉene kupovinom i obaveza. PVR Vrednosti za procenjivanje pozicija bilansa stanja U skladu sa naĉelom istorijskog troška. 6. Rezervisanja 3.MRS 38 Nematerijalna imovina Bilans stanja Aktiva Pasiva 1. 5. 4. 3. 8. Nabavna vrednost predstavlja zbir fakturne vrednosti i zavisnih troškova nabavke.

glasi kako ćemo utvrditi nabavnu vrednost sredstava dobijenog razmenom? Standardi koji se bave ovim pitanjem su standard 16. niti sa nabavkom neposredno. kupujemo zemljište. 38 i 2. Ukoliko pri utvrĊivanju kupovne cene nismo oĉekivali spor i troškove koje će on sa sobom povući. istovara. prevoza. Ima veze sa izmirenjem obaveza. onda u zavisne troškove uraĉunavamo samo 3000 (samo ono što nije pokriveno). osiguranja. Doplata od 10 će svesti fer vrednost koju ustupamo na vrednost sredstva koje primamo. i njihova visina je neposredno pod uticajem mesta isporuke. nego onog koje smo mi dali. Ako su zavisni troškovi rušenja 5000. a ako je reĉ o osnovnom sredstvu da bi sredstvo bilo sposobno za korišćenje. Zavisni troškovi obuhvataju troškove utovara. da bi sredstvo bilo uskladišteno. ali u koliko smo naknadno odluĉili da rušimo. zavisni troškovi nabavke su ravni nuli.kad je i on popust? To je finansijski prihod i neme veze sa visinom naše obaveze prema dobavljaĉima. onda troškove rušenja umanjujemo za visinu prihoda. Ne onog koje smo primili. dobijamo sredstvo ĉija je vrednost 90. Sliĉno pitanje je i kod kupovine zemljišta. Ukoliko se dogodi da je fer vrednost sredstva koje dajemo u zamenu viša ili niţa od vrednosti sredstva koje dajem u zamenu. montaţe. A to znaĉi ako je reĉ o materijalu. pa kao zavisni trošak raĉunamo samo onu razliku koja nije pokrivena. Prvo pitanje koje se moţe postaviti kada je reĉ o zavisnim troškovima nabavke je da li troškove spora koje imamo u vezi sa nabavkom sredstva treba da uraĉunamo u nabavku tog sredstva ili ne? Npr. carine . a nabavna vrednost je jednaka fakturnoj vrednosti. onda se njegova vrednost odreĊuje u visini fer vrednosti sredstva koje je dato u zamenu. Kad god je mesto isporuke magacin kupca. Zavisni troškovi nabavke nastaju. Ako se vrednost sredstva stiĉe razmenom. Dajemo sredstvo ĉija je vrednost 100. onda takve troškove treba uraĉunati u nabavnu cenu. mi ćemo traţiti doplatu od 10. a prodali smo crep sa kuće jer nismo to razbijali za 2000.kaţemo sve izdatke koji moraju nastati da bi sredstvo bilo privedeno nameni. onda ne. onda ti troškovi ne treba da budu uraĉunati u cenu. Jedno od pitanja koje se odnosi generalno na nabavku. napravljen je ugovor o kupoprodaji. pojavljuje se vlasnik parcele odmah do nas i tvrdi da ima pravo preĉe kupovine i traţi poništenje ugovora koji smo sklopili sa prodavcem. Da li će biti zavisnih troškova nabavke i kolika će biti njihova visina. Ukoliko bi se desilo da mi dajemo sredstvo od 90 60 . Posto te vrednosti nisu jednake. Da li će troškovi spora koji ćemo voditi. a koji će neminovno nastati biti uraĉunati kao zavisni troškovi nabavke? Ako smo u trenutku sklapanja ugovora bili svesni ĉinjenice da je spor moguć i da će moţda takvi troškovi nastati. onda ih raĉunamo. da li troškove rušenja graĊevinskog objekta koji se na njemu nalaze uraĉunati u nabavnu cenu? Ako se sa tim troškovima raĉunalo u trenutku nabavke. Ako taj materijal od rušenja prodamo i ostvarimo odreĊeni prihod. onda će vrednost sredstva koje smo primili biti jednaka vrednosti sredstva koje sam dali umanjena za izvršenu doplatu ili uvećana za primljeni iznos. zavisi od toga kako je ugovorom o kupoprodaji definisano mesto isporuke.

onda na ovu vrednost primenjujemo procente i dolazimo do vrednosti pojedinaĉnih mašina iz ove linije.67%. Mi ćemo se raspitati koliko nove mašine koštaju. Ako nove mašine koštaju 180 000-mašina A 60 000. Mi na trţištu moţemo saznati vrednost svake mašine pojedinaĉno. Tada za svaku mašinu koju nabavljate. a C 60 000. onda bi ta naša isplata koju smo izvršili uvećala vrednost fer sredstva koje smo dali i dala fer vrednost sredstva koje u trenutku imamo. a dotacija povećava kapital ili nešto treće? Mene u suštini ta plaćena mašina od 100 61 . Mada obavljanje aktivnosti u podruĉjima koja nisu nešto naroĉito dobro saobraćajno povezana izaziva znatno više troškove. Tada se postavlja pitanje kako će te te mašine bilansirati.a druga strana uslovljava razmenu doplatom od 10. Ako smo staru korišćenu liniju paltili 120 000 . Onda kod takvih kupovina utvrĊujemo koliko na trţištu vredi takva linija. imamo problem kako da vrednujemo savaku pojedinaĉnu mašinu koja ĉini deo te proizvodne linije. 30 000/180 000 je 16. Pitanje je kako ćemo plaćeni iznos raspodeliti na svaku mašinu. Onda je mašina A 40 000. Šta predsavlja za vas njihova nabavna vrednost? Da li je nabavna vrenost iznos koji ste platili umanjen za iznos dotacije koju ste dobili ili je nabanva vrednost pun iznos. Drţava ţeli da preko subvencija kompenzira tako visoke troškove i da navede preduzeća da investiraju u takvim podruĉjima. Drţava će ĉesto dati za svako investiranje u pograniĉnim podruĉjima subvenciju u visini polovine nabavne vrednosti instalirane opreme. Ako mi kupimo tu proizvodnu liniju i ţelimo da je uvedemo u naše knige.B 20 000. a 50 000/180 000 je 50%.33%. Zatim ćemo izraĉunati koliko je procentualno uĉešće vrednosti svake mašine u vrednosti ukupne linije. to je fer vrednost datog sredstva. Kako ćemo utvrditi vrednost sredstva koje smo kupili u grupi? Ĉesto se desava da se prodaje ĉitava proizvodna linija koju ĉine tri meĊusobno povezane mašine (ne samo jedna mašina) i postoji jedna cena za tu mašinu. jer smo mi za sve tri platili jedan iznos? Mi uopšte ne znamo kolika je cena svake mašine pojedinaĉno. Drţava ima interes da zadrţi stanovništvo u pograniĉnim podruĉjima. Ukoliko nema doplate. odnosno koje smo stekli kroz razmenu. Ukoliko postoji isplata ili doplata. Onda ćemo taj procenat primeniti na iznos koji smo paltili. B 30 000. C 90 000. da se ono ne iseljva. Procentualno 60 000/180 000 je 33. polovinu plaća drţava. nego da se ta ista proizvodnja obavlja u gradu. moramo korigovati fer vrednost za iznos isplaćenog ili naplaćenog iznosa. Kako ćemo odrediti vrednost mašina ako smo za nabavku mašina dobili subvenciju države? Kako ćemo tretirati dobijenu dotaciju ili subvenciju države? Vrlo ĉesto drţave u svojoj politici imaju pored fiskalnih i nefiskalne ciljeve. Vrlo ĉesto one podrţavaju preduzeća u odreĊenim namerama.

Kako tretitamo zavisne troškove za više sredstava?Da li je dopušteno ići na planiranje tih troškova i ako se ide na stvarne troškove. To je neto rezultat prihoda i troškova. vek trajanja mašine 5 godina. Dakle ja ću na ime troškova amortizacije imati samo 50 000 i odmah ću biti jako retabilan. Kao da je taj kapital porastao iz interne snage. Kakav će to uticaj imati na vas raĉun uspeha? Konaĉno dejstvo na naš raĉun uspeha imaće 10. fakturna vrednost plus zavisni troškovi nabavke. kako izvršiti njihovu podelu na sredstva koja su pribavljena u toj nabavci? Ako se jedna nabavka odnosi na više razliĉitih sredstava. iako su oni 20 000. vi ćete imati kao trošak amortizacije 20 000 (100 000/5) i svake godine ćete 1/5 dotacije koja iznosi 10 000 tretirati kao prihod.000 troškova amortizacije. da dotacije nije bilo) stavimo u odnos sa kapitalom koji je niţi (jer smo pokazali da radimo sa manjim kapitalom nego što to jeste) dobijamo veću stopu prinosa. imaćete niţe troškove i viši rezultat. istovara i prevoza kao racionalna osnova pojavljuje se koliĉina ili teţina sredstava. zavisni troškovi nabavke koji su zajedniĉki za sva sredstva iz te nabavke. To nije dobro rešenje. Ako prevozite 5 mašina od kojih je jedna teška 500 kg. U praksi se najĉešće koriste dva kriterijuma za pravilnu alokaciju zavisnih troškova. Postoji poseban standard koji se bavi ovim pitanjem-MRS 20. Oni će ĉesto u fakturi osiguravajućeg društva i 62 .000 košta 50 000. On se zove drţavne pomoći. Predstva o našem rentabilitetu sigurno neće biti prava. Jer kada uvećani dobitak (jer je amorizacia niţa nego što bi bila. pa se rezultat smanjuje po osnovu korišćenja ovih sredstava za 10. Uticaj na rezultat će biti isti ali će informacije za korisnike biti potpunije. Za troškove utovara. On traţi da se nabavna vrednost sredstva uvede na uobiĉajeni naĉin. a ne da nam ga je dala drţava da bismo pokrili visoke troškove jer poslujemo u tom podruĉju.000. a ne kao povećanje kapitala. Ne moţemo se praviti kao da dotacije nije ni bilo i tretirati to kao povećanje sopstvenog kapitala. ali prihode povećavamo za 10. Ako ste dobili dobili 50. pa će sopa prinosa biti po dva osnova veća nego što treba da bude. Troškovi carine i osiguranja raspodeljuju se srazmerno fakturnoj vrednosti. sta mislite kako teba podeliti troškove? Od ĉega će zavisiti visina troškova? Od teţine. a druga 5t. obraĉunavamo i srazmeran deo dotacije kao prihoda. vrednost mašine 100 000. Otpisivanje tog sredstva treba da se vrši po punoj nabavnoj vrednosti ali traţi da se dotacija tretira kao odloţeni prihod. jer će se u tom sluĉaju slika o povećanju našeg kapitala deformisati.000. a sa druge strane angaţovani kapital će biti manji. Iznos koji dobijemo iskazujemo kao odloţeni prihod u pasivi i svake godine kada obraĉunamo pun iznos amortizacije. dele se na racionalnoj osnovi. Da li ćemo tada imati pravu predstavu o svom rentabilitetu ako uradimo tako? S jedne strane. ali ste u bilansu uspeha jasno iskazali vaše pune troškove i pokazali koliko se vaši prihodi povećavaju zahvaljujući ovoj dotaciji.000 dotacije. Pokušava se pronaći baza koja će na najbolji naĉin odslikati odnos ili uzrokovanje troška od strane datog sredstva. Šta je naredna mogućnost.

Objasnila sam vam šta je to nabavna vrednost i zavisni troškovi nabavke i kada pojedini zavisni troškovi tj. Prošli put sam poĉela da vam govorim o pravilima za procenjivanje imovine preduzeća. a onda se u vezi sa tim sredstvom pojave jos neki dodatni izdaci i onda se uvek kod sastavljaĉa finansijskih izveštaja javlja pitanje šta raditi sa ovim izdacima.naravno u uvoznoj carinskoj deklaraciji biti ĉak podeljeni na pojedinaĉna sedstva. kao kod materijala. jer carina nikad ne carini sve mašine. biti podeljni prema fakturnoj vrednosti. odnosno rashod perioda u kome su nastali ili moţda za visinu tih izdataka treba povećati tu vrednost sredstva koji su te izdatke uslovili. kada je reĉ o stalnoj imovini takvi izdaci nemaju sposobnost aktiviranja. već ga koristite. naknadno procenjivanje imovine o kojem ćemo govoriti kada budemo radili vrednovanje pojedinih bilansnih pozicija. da dovedu do smanjenja troškova koje to sredstvo izaziva. Zasto? Zbog toga što je evidentno da će takvi izdaci u budućnosti doneti preduzeću ekonomske koristi. a sada ţelim da vam pokaţem još jedan problem koji moţe da se javi pri procenjivanju a to je: Problem tretmana naknadnih izdataka Znaĉi kada ste stekli neko sredstvo. a to znaĉi da ispunjavaju onaj uslov da budu aktivirane odnosno da budu tretirani kao sredsvo. Znaĉi. za visinu takvih izdataka izvršiće se povećanje vrednosti sredstva. Ali ako su izdaci sraĉunati na to da izvrše znaĉajno produţenje veka trajanja sredstva. da povećaju kvalitet proizvoda koji se korišćenjem datog sredstva ostvaruje onda takvi izdaci imaju sposobnost aktiviranja. Znaci kada je reĉ o izdacima za tekuće odrzavanje sredstava. inicijalno vrednovanje imovine. izdaci za sticanje mogu biti ukljuĉeni u nabavnu vrednost. Pored inicijalnog vrednovanja uvek postoji tzv. Odgovor na ovo pitanje se formuliše na bazi onih pravila za priznavanje sredstava. Da li ove izdatke treba tretirati kao trošak. i rekla sam o nabavnoj vrednosti kao merilu za procenjivanje. Ali ako ti troškovi nisu podeljeni tamo. onda će. nego carini mašinu po mašinu. Znaĉi oni će uvek nesporno biti tretirani kao trošak odnosno rashod perioda. 63 .

to je poseban pojedinacni trošak. to su zarade radnika koji rade neposredno u proizvodnji tj. ili to je zbir troškova proizvodnje. ali razlika u ostalim 64 . II Cena koštanja Pod cenom koštanja podrazumevaju se troškovi proizvodnje nekog uĉinka rasporedjeni na jedinicu proizvoda. Dobijete porudţbinu od kupca koji insistira da umesto mebla bude koţa . onda bi takvi izdaci za adaptaciju mogli biti aktivirani jer ste adaptacijom stvorili mogućnosti za ostvarenje nekih budućih ekonomskih koristi. direktni rad. Dileme nema kada su u pitanju obrtna sredstva. odnosno sadrţina cene koštanja moţe biti utvrdjena na nekoliko naĉina. Da li se kod obrtnih sredstava mogu javiti naknadni izdaci? Sećate li se materijala na obradi i doradi koji smo radili u prvoj godini. rashod datog obraĉunskog perioda.to je trošak koji nastaje u vezi sa nekim proizvodom i koji se za njega moţe direktno vezati. Šta smo radili sa troškovima obrade i dorade? Mi smo povećavali vrednost materijala. To je potpuno isto pravilo koje vaţi i za vrednost osnovnih sredstava. Kada uradite takvu vrstu adaptacije sredstva ili bilo kakvu drugu rekonstrukciju sredstva vi ćete za vrednost izdataka povećati vrednost sredstva. Kada utvrdjujete cenu koštanja onda prvo treba da indetifikujete troškove koji mogu biti ukljuĉeni u cenu koštanja. znaĉi ako će iz tog izdatka u budućnosti priticati ekonomske koristi taj izdatak treba aktivirati. direktan meterijal 2. Znaĉi kaţemo da su to troškovi koji imaju sposobnost aktiviranja. nabavnu cenu a onda te zalihe pošaljete na obradu i doradu da biste ih mogli koristiti u procesu proizvdnje. ako je reĉ o osnovnom sredstvu tj. Znaĉi sadašnju vrednost sredstva ćete povećati za vrednost izvršenih izdataka. Kada će ti izdaci postati trošak? Oni će biti rasporedjeni kao trošak na preostali vek trajanja sredstva. troškovi materijala za izradu tj. 3. sredstvu ĉiji je vek trajanja duţi od godinu dana. Šta biva kada mi kupimo zalihe.Primer: kada bi smo radili adaptaciju neke prostorije kojoj bi ste u potpunosti promenili namenu. Ako nema koristi onda dati izdatak treba tretirati kao trošak tj. Koţa će biti materijal direktne izrade. formiramo njihovu nabavnu vrednost. uslovljen proizvodnjom nekog proizvoda. sećate se pravila da se za vrednst izdataka koji su izazvani obradom i doradom povećava vrednost materijala. Na primer proizvodite nameštaj i uobiĉajena garnitura koju radite je presvuĉena meblom. Ne samo koţa kao materijal. Cena koštanja moţe biti utvrdjena na nekoliko naĉina. U shvatanju ekonomije preduzeća sposobnost aktiviranja imaju: 1. zarade izrade. a nije uobiĉajen za neke druge proizvode. posebni pojedinaĉni troškovi .

Jer presvući meblom i koţom nije baš isto. ali rade u proizvodnji. posebni pojedinaĉni troškovi i opšti troškovi proizvodnje se ĉesto nazivaju troškovi konverzije. i odobravaju kredit za proizvodnju tih proizvoda. troškovi grejanja. Zatim zarade radnika koji ne rade direktno na proizvodnji. U te troškove koji mogu biti. i koji dopusta da. U MRS 1 troškovi direktnog materijala i troškovi konverzije (troškovi direktnog rada. troškovi odrţavanja mašina jesu troškovi proizvodnje ali nisu direktni vec predstavljaju opšte troskove. gradjevinska firma će uvek u cenu koštanja nekog objekta uraĉunati i tošak projektovanja i trošak nadzora tog objekta. Zato što se ti troškovi mogu direktno vezati za objekat. Mi znamo da se mašina koristi za proizvodju datog proizvoda ali koliko ne mozemo direktno utvrditi. To su troškovi prerade. odnosno izgradnja tog objekta je izazvala te troškove. Kao što su amortizacija koja se vremenski obraĉunava. Osim troškova materijala. 65 . troškovi zarade. troškovi projektovanja i nadzora . jer to je pojedinaĉni trošak koji se moţe vezati za pojedinacni proizvod.u gradjevinarstvu. Da li se još neki troškovi mogu ukljuciti u cenu koštanja? U nekim standardima dopušta se da se u cenu koštanja ukljuĉe i drugi troškovi uz uslov da su oni izazvani neposredno datim proizvodom. Troškovi finansiranja . Oni će reći standardna cena je ta ali ako hoćete još to onda će cena biti ta i ta. znaĉi kredite kojima ćete vi kupiti materijal.to su troškovi koji nastaju u vezi sa proizvodnjom ali koji se ne mogu direktno vezati za proizvod. kao što je zarada poslovodje.time se bavi MRS 23 koji se zove troškovi pozajmljivanja. Ta kamata po osnovu kredita koji ste vi uzeli da bi te proizvode proizveli moţe biti ukljuĉena u cenu koštanja. opšti troškovi proizvodnje . ali ne moraju. moramo se koristiti nekim od kljuceva za raspodelu. Znaĉi koliko mene košta prerada tog materijala u gotov proizvod. To su troškovi koji nastaju da bi se od tog materijala napravio gotov proizvod. opšti pojedinaĉni troškovi) ĉine cenu kostanja. Jer to nije bilo koji kredit koji ste vi uzeli uopšte za poslovanje. Nego je to kredit koji je strogo namenski uzet za proizvodnju tog proizvoda.troškovima. proizvesti proizvod i onda taj proizvod izvesti ali kao zalog daćete vasa ino-potraţivanja ili ćete nam ustupiti deo vašeg deviznog priliva. recimo vremenom proizvodnje datog proizvoda. Šta znaĉi troškovi konverzije. 4. Otuda kamata postaje direktan trošak proizvodnje i moţe biti ukljuĉena u cenu košanja. Ili zahteva neke posebne naĉine izrade. posebni pojedinaĉni troškovi. ako ste uzeli kredit za nabavku datog sredstva za proizvodnju odredjenog proizvoda radi izvoza. osvetljenja. ubrajaju se recimo troškovi finansiranja.

I troškovi prodaje nikada nemaju sposobnost aktiviranja. ali samo kao izuzetak moţemo ukljuĉiti u cenu koštanja. šta ne moţemo ukljuĉiti u cenu koštanja: 1. To znaĉi da vi cenu koštanja utvrdjujete u visini troškova koji moraju nastati da bi se neki proizvod proizveo. uvek SISTEM OBRAĈUNA TROŠKOVA Odnos izmedju sistema obračuna troškova i kalkulacije 66 . 3. To prosuto mleko je vanstandardna potrošnja. Naravno troškovi uprave se uglavnom tretiraju kao rashod perioda. Kada je reĉ o troškovima skladištenja. što su skladišta materijala ili gotovih proizvoda ne mogu biti ukljuĉeni u cenu koštanja. 2. Samo izuzetno kada bi postojala veza izmedju datog proizvoda i troška uprave mogli bi ste izvršiti ukljuĉenje. troškovi skladištenja. To ima tretman rashoda. vanstandardnu potrošnju. To nije nešto što ste vi morali da potrosite da bi napravili palaĉinke. a ne kao obaveza. mogu biti ukljuĉeni u cenu koštanja zato što su oni neposredno izazvani proizvodnjom tog proizvoda. troškovi uprave. Sve preko toga neće biti uraĉunato u cenu košanja.Postoji mogucnost i da se neki troškovi uprave aktiviraju mada je to uvek ostavljeno kao pravo izbora. jer se ne mogu direktno vezati za uĉinak. Zato oni imaju sposobnost aktiviranja. Sve ono što potrošite preko toga ne moţete ukljuciti u cenu koštanja. to ne moţete uraĉunati u cenu koštanja. Samo ono troškovi koji nastanu da bi se proizveo neki proizvod imaju sposobnost aktiviranja i ukljuĉuju se u cenu koštanja. mogu biti ukljuĉeni u cenu koštanja samo ako se odnose na skladištenje medjufaznih proizvoda. troškovi prodaje. 4. Primer: pravite palaĉinke i prospete mleko. Šta to znaci? Imate faznu proizvodnju i napravite poluproizvod i on se dalje skladišti da bi nakon nekog vremena bio uzet u doradu i sve tako… Troškovi skladištenja ovih poluproizvoda. I oni se uvek tretiraju rashodima perioda. Za troškove uprave vaţi kao pravilo. u fazama izrade proizvoda. Znaĉi. osim ako je medjufazno skladištenje. Proizvodnju nije moguće organizovati ako nema skladištenja poluproizvoda izmedju pojedinih faza. Koji se troškovi ne mogu ukljuciti? Ne moţe se ukljuĉiti vanstandardna potrošnja. Ostali troškovi skladistenja kao.

a nju utvrdjujemo prema 67 . Šta mislite da li tačnost kalkulacije cene koštanja ne utiče tačnost rezultata. i odredjuje da li će u cenu koštanja ući stvarni ili planski trošak. Raspored fiksnih troškova proizvodnje na jedinicu uĉinka moţe biti teţak. Ako se opredelimo za sistem obraĉuna po punim troškovima proizvodnje. sadrţina kalkulacija će biti: troškovi direktnog materijala. To je veza. Ponekad se smatra da je bolje da od takve alokacije odustati i fiksne troškove proizvodnje tretirati kao rashod perioda. Zašto se bira kalkulacija po varijabilnim troškovima? Kada imamo problema sa alokacijom opštih fiksnih troškova. razliĉite vrste u razlicitim koliĉinama. i odabrani sistem obraĉuna troškova) Sistem obračuna troškova odredjuje koje ćemo troškove ukljuĉiti u cenu koštanja. na visinu cene koštanja utiĉe i odabrani tip kalkulacije. .i rashodi izazvani prodajom gotovih proizvoda (ako imamo metodu troškova prodatih ucinaka (metoda obracuna rezultata)). rasporedjuje na jedinice uĉinka. Ali imamo korekciju vrednosti zaliha. a kalkulacija po jedinici ĉcinka. nego ako na bazi pogrešnog kljuĉa utvrdimo alokaciju fiksnih troškova i utvrdimo pogrešne cene koštanja. Kalkulacija izabrane troškove po sistemu. Da li će biti ukljuĉeni posebni pojedinaĉni troškovi? Hoce. Postoje sistemi obraĉuna po stvarnim i sistemi obraĉuna po planskim troškovima. ako cenu koštanja utvrdimo u visini varijabilnih troškova. Jako je teško da nadjemo kljuĉ da rasporedimo troškove amortizacije ili grejanja na jedinicu proizvoda. onda će kalkulacija će izgledati: troškovi direktnog materijala + troškovi konverzije. . Šta se sve vrednuje u visini cene koštanja? . Moţe biti teško pronaći kljuĉ koji bi na racionalnoj osnovi rasporedio te troškove na proizvode. jer od odabranog sistema zavisi sadrţina kalkulacije. nego pogrešnom alokacijom transformisati cenu koštanja uĉinaka proizvodnje. troškovi direktnog rada i samo opšti varijabilni troškove.gotovi proizvodi. Primer: proizodimo veliki broj proizvoda. jer su i oni varijabilni trošak. koje grupe troškova.zalihe nedovršene proizvodnje. Ako se opredelite za sistem obraĉuna po varijabilnim troškovima. Smatra se da je manja šteta ako ne izvršimo alokaciju uopšte. ako obračun vršimo metodom ukupnih troškova? Tamo nemamo cenu koštanja prodatih proizvoda. Sistem obraĉuna će nam reći koliko iznose troškovi po nosiocima troškova. Znaĉi neće biti ukljuĉeni opšti fiksni troškovi proizvodnje.(pored sadrţine.

jer mi preko korekcije vrednosti zaliha ukupne troškove perioda svodimo na troškove prodatih proizovoda. Kalkulacija po posebnim pojedinačnim troškovima Ona obuhvata: 1. Zavisi samo da li rashode prikazujemo kao ukupne troškove minus troškove u neprodatim zalihama. Šta je razlika izmedju njih? Ako od ukupnih troškova oduzmete troškove sadrţane u zalihama neprodatih proizvoda dobijemo troškove prodatih proizvoda i oni su 80. A šta se dogadja ako imamo smanjenje zaliha za 120? To ćemo staviti na suprotnu stranu ali sa znakom minus. 3. Troškove direktnog rada 3. posebne pojedincne troškove Znaĉi potpuno iskljuĉuje opšte troškove proizvodnje. Puna kalkulacija (kalkulacija po punim troškovima): 1. Oni su na suprotnim stranama bilansa uspeha. Ove dve metode razlikuju se samo po naĉinu prezentiranja rashoda.ceni koštanja. To je isto kao da smo onih 20 dodali na onih 100. Troškove direktnog materijala 2.koji se sastoje iz opštih fiksnih troškova i opštih varijabilnih troškova. ne po visini! Uvek će rezultat biti isti. Troškovi prodatih proizvoda izose 120. I zbog toga što korekciju prikazujete preko cene koštanja vi prkticno i ovde preko taĉnosti cene koštanja odredjujete taĉnost periodiĉnog rezultata. I ako kaţete da imate povećanje vrednosti zaliha od 20. troškove direktnog rada 2. troškove direktnog materijala 3. Kalkulacija po varijabilnim troskovima: 1. 4. ili plus troškovi u zalihama koje su prodate sada a proizvedene ranije ili ih prikazujete iskljuĉivo kao trošak prodatih proizvoda i nemate podatak o ukupnim troškovima. To je jedina razlika. 2. Posebne pojedinaĉne troškove 68 . Primer: Kada na rashodnoj strani imamo sve troškove i oni iznose 100. to znaĉi da su nam zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje veće na kraju nego na poĉetku za 20. Znaĉi visina rezultata uvek zavisi od realnosti cene koštanja. njihov deo . Troškove direktnog materijala Troškove direktnog rada Posebne pojedinacne troškove Opšte troškove proizvodnje tj.

4. To je u skladu sa naĉelom uzroĉnosti. Standardni kapacitet Kada radimo planiranje. po pojedinaĉnoj. Opšte varijbilne troškove Ne sadrzi opšte fiksne troškove proizvodnje i niţa je od pune za njihov iznos. onda u cenu koštanja uraĉunavamo stvarno nastale troškove. a to znaĉi da će sva prekoraĉenja troškova biti tretirana kao rashod perioda kao i troškovi neiskorišćenog kapaciteta. mi moţemo vrednovati ili po punoj ceni koštanja ili po varijabilnoj ili. nego kapacitet koji preduzeće koristi u nizu sukcesivnih vremenskih perioda. Donja granica je kalkulacija po varijabilnim troškovima. Smatra se da cene na trţistu nikada neće pasti ispod varijabilnih troškova. jer tu postoji pravo izbora. Kalkulacija po posebnim pojedinaĉnim troškovima. Sistemi obračuna troškova Ako imamo obraĉun po stvarnim troškovima. i koji je uvek redukovan u odnosu na tehniĉki za gubitke koji nastaju kod izvršenja remonta. Smatra se da je puna cena koštanja gornja granica cene koštanja. Tada svi neiskorišćeni fiksni troškovi moraju biti tretirani kao rashodi perioda. Zato što se smatra da bi tako utvrdjenja cena koštanja bila preoprezno odmerena. u cenu koštanja biće uraĉunati samo planski troškovi. Ako imamo obraĉun po planskim troškovima. BILNSIRANJE STALNE IMOVINE NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL 69 . Samo izuzetno je to moguće. jer proizvedeni proizvodi nisu izazvali te troškove. po opštoj oceni ne treba da bude korišćenja za procenjivanje u redovnom finansijskom izveštavanju. Uzimamo u obzir sva smanjenja koja mogu nastati zbog remonta i onda kaţemo da je to nas standardni kapacitet. Donja i gornja granica cene koštanja Kada biramo cenu koštanja. teorijski. nikada ne uzimamo tehniĉki kapacitet već se polazi od oĉekivane proizvodnje u narednom periodu. Znaĉi to nije naš najveći mogući kapacitet.

onaj iznos kapitala koji su vlasnici upisali. Ona moţe biti neograniĉena i ograniĉena. odgovaraju samo onom imovinom koja je uloţena u preduzeće. Kod društava sa neograničenom odgovornošću sopstveni kapital preduzeća niti je propisan. Jedna od kljuĉnih karakteristika je odgovornost vlasnika. niti je stalan. za naplatu svog potraţivanja zahteva prodaju celokupne imovine vlasnika. odnosno unetog iznosa Kod drustva kapitala vlasnici za obaveze prema trećim licima. sukcesivno . da nema automatizma u promeni visine tog kapitala kao kod drustava sa neograniĉenom odgovornošću. Kod ovih preduzeća. Odgovornost je vaţna zato što od stepena odgovornosti zavisi naĉin formiranja kapitala preduzeća. Idući tom logikom drţava ne propisuje visinu uloţenog kapitala. kapital će biti iskazan u visini upisanog kapitala. niti zahteva njegovu stalnost. Poverioci mogu naplatu svojih potraţivanja traţiti samo u visini imovine kojom raspolaţe preduzeće. nego celokupnom svojom imovinom.Nalazi se na prvom mestu na strani aktive. Kao lice koje odgovara pojavljuje se samo preduzeće. dok se ograniĉena odgovornost odnosi na vlasnike društava kapitala tj. Znaĉi mozemo imati drustvo kapitala. drţava ovde propisuje minimalnu visinu osnovnog kapitala i insistira na stalnosti tog kapitala. sa stanovišta poverioca sasvim sve jedno da li se neka imovina tretira kao imovina preduzeća ili kao privatna imovina vlasnika. a još nisu uplatili. jer se smatra da je neograniĉena odgovornost vlasnika dovoljna garancija poverilaca. pa je otuda. jer ono ima svojstvo pravnog lica (u suštini odgovornost je ipak na vlasnicima).upisani i uplaćeni kapital neće biti jednaki. jer će vlasnici uplatiti samo deo upisanog kapitala. simultano . a da li će upisani kapital biti jednak uplaćenom to zavisi od naĉina osnivanja društva kapitala: 1. Stalnosti. I pošto je neto imovina garantna supstanca. Što znaĉi da se u knjigama takvih preduzeća kapital vrednuje u visini uplaćene vrednosti.upisani kapital je jednak uplaćenom 2. Kod kojih pravnih formi se pojavljuje? Treba da znamo koje su karakteristika odredjenih pravnih formi preduzeća. Znaĉi vlasnik odgovara. Dakle. a ne ukupna imovina vlasnika. biće iskazan preko pozicije neuplaćeni upisni kapital. društava sa ograniĉenom odgovornošću i akcijskih društava. u smislu da se promena visini obavi po odredjenoj proceduri. Interesi poverila koje drţava treba da štiti zaštićeni su time što svaki poverilac ima pravo da. a da nemamo ovu poziciju 70 . ne samo imovinom uloţenom u preduzeće. Neograniĉenu odgovornost imaju vlasnici inokosnih preduzeća i ortaĉkih društava. koje nastaju iz poslovanja. Kao zakljuĉak: ova pozicija se moţe javiti samo kod društava kapitala i samo onda kada se društva osnivaju sukcesivno.

Primer: Ako posmatramo bilans stanja u pasivi imamo akcijski kapital 100. a još nisu uplatili punu vrednost akcija. Za korisnika finansijskog izveštaja bitna su oba podatka. u skadu sa principom jasnosti trebalo bi da dospelo potraţivanje bude iskazano posebno. I koliko je upisano. To vaţi samo za prvo kolo akcija (kada drţava ţeli da olakša osnivanje novih firmi). i ako bi se desilo da je taj trenutak pred samo sastavljanje finansijskih izveštaja. zahtevane uplate. zato što nominalnu vrednost upisanog kapitala koji je iskazan na poziciji akcijski kapital. Ima karakter potrazivanja. I to je razlog zašto se nalazi na strani aktive. To znaĉi. prema odluci o emitovanju akcija ili udela mogu biti odredjeni rokovi u kojima akcionari moraju izvršiti uplatu dela svoje obaveze prema preduzeću. Zato kaţemo da je to korektivna pozicija sopstvenog kapitala. treće kolo akcija. To je potraţivanje firme prema vlasnicima. unutar te dve godine. Kasnija izdavanja akcija nikada se ne mogu plaćati na rate. Kada uzmemo bilans firme. a to je 70. 2. Ova pozicija se moţe razdvojiti protekom vremena na dve. a na strani aktive neuplaćeni upisani kapital 30. Na tzv. na strani pasive akcijski kapital ili udeli u osnovnom kapitalu biće iskazani u visini nominalne vrednosti upisanih udela odnosno akcija. Ona predstavlja korektivnu poziciju sopstvenog kapitala. Primer: Ako u odluci stoji da godinu dana nakon osnivanja akcionari. Ako izdajemo drugo. reĉ je o mladoj firmi koja se nalazi u fazi osnivanja. To je iznos koji će biti pretvoren u gotovinu.ako je društvo osnovano simultano. a uplaćeni iznos nam govori sa koliko kapitala u datom trenutku ta firma radi. Pokazuje potraţivanje koje društvo ima prema onim akcionarima koji su upisali. Da se ova pozicija rastavi na dva dela. i na vrhu aktive vidimo ovu poziciju. Pošto je krajnji rok da se uplati upisani kapital 2 godine od osnivanja firme. nema neuplaćenog a neupisanog kapitala. One se u bilansu nalaze jedna naspram druge i uvek zajedno ĉitate te dve pozicije. ili uplate koje su 71 . onda neposredno nakon dana bilansa. Ova pozicija ima dvojak karakter: 1. jer na bazi njega procenjujemo sa kolikim kapitalom će ta firma u nekom trenutku raspolagati. reĉ je o društvu kapitala 2. svodi na uplaćeni iznos. najmanje dve stvari moţemo zakljuĉiti: 1. I to što se nalazi na suprotnoj strani od akcijskog kapitala isto pokazuje da je njegova korektivna pozicija. Mi kaţemo da je ova pozicija korektivna pozicija kapitala. moraju uplatiti polovinu od neuplaćenog a upisanog kapitala.

a njemu vratiti uplaćeni iznos. Ovde ne moţe ako smo. jer se vidi šta će u narednih godinu dana biti pretvoreno u gotovinu. neuplaćenih akcija ili udela. pošto je reĉ o dvogodišnjem periodu u kome će se taj iznos pretvoriti u gotovinu. Na taj naĉin mi korisnicima finansijskih izveštaja jasno stavljamo do znanja da od ukupnog neuplaćenog upisanog kapitala za uplatu je dospelo 15. imamo aţio i on se mora evidentirati u celini. ali moţemo za kašnjenje u plaćanju zaraĉunati kamatu kao kod svakog drugog potraţivanja. upisali 100 akcija i uplatili 50% da dobijemo 50 akcija. Ovde ne moţemo izvršiti otpisivanje potraţivanja.Mogućnost isplate na rate odnosi se samo na nominalnu vrednost akcija. Taj iznos koji se zahteva. a 15 će biti uplaćeno za narednih godinu dana. 50% od upisanih akcija. Tada se testira kolika je verovatnoća da će svi akcionari uplatiti upisane akcije.i onda će se ova pozicija procenjivati po nominalnoj vrednosti. 72 . a akcije i udeli se vode po njihovoj nominalnoj vrednost. Taj uplaćeni iznos je polovina od 100. Ako nema ove pozicije znaĉi da je ceo upisani kapital i uplaćen. Ova pozicija se gasi kada se izvrši uplata. mi uskraćujemo analitiĉara u tome kada se oĉekuje naplata i to je razlog što se ova pozicija deli na dva dela. Visina ove pozicije utvrdjuje se po nominalnoj vrednosti upisanih. a ne i na aţio (on se uvek uplaćuje u celini). Ne moţemo otpisivati jer bi to znaĉilo smanjenje osnovnog kapitala i to je još jedna specificnost ovog potraţivanja. Kada posle godinu dana radimo procenjivanje treba da utvrdimo vrednost ove bilansne pozicije. moţe se iskazati kao podpozicija pozicije neuplaćeni upisani kapital. Ako se na kraju godine ustanovi da neki od akcionara koji su upisali akcije ne mogu platiti iznose koje su duţni postavlja se pitanje kako vrednovati te akcije. To je vaţno kod analize likvidnosti. ali polovina od svake od 100 upisanih akcija tj. A ako akcionar ne moţe da uplati uopšte. Kako se odredjuje visina ove pozicije?Kako ćemo bilansirati ovu poziciju? Pošto je reĉ o neuplaćenim upisanim akcijama i udelima. umanjen troškove koje smo imali zato što smo traţili novog akcionara. moţemo njegove akcije prodati nekom drugom.traţene. Ni jedan akcionar akciju ne dobija dok je ne uplati u celini. ali se ne moţe otpisivati kao svako drugo potraţivanje. Ako je emisiona vrednost iznad nominalne vrednosti akcija. na primer. što se ĉešće radi. Ako taj podatak ne pokaţemo. Ovo jeste potraţivanje. od onih uplata koje još nisu dospele za plaćanje. ili u okviru pozicije ostla potraţivanja.

bilansiranje nematerijalnih ulganja 73 . materijalna ulaganja 3. odnosno obrtnu imovinu ali ako hoćemo da je koristimo u procesu proizvodnje. šta ko ţeli sa nekom imovinom. Jedna ista imovina u zavisnosti od cilja moţe biti klasifikovana i kao stalna i kao obrtna. Primer: kupimo akcije neke firme. Promena cilja dovodi do promene klasifikacije imovine. jer smatramo da će kurs na berzi porasti. Nematerijalna ulaganja . Takve akcije predstavljaju našu dugoroĉnu tj. i ne nameravamo da ih prodamo u narednih 12 meseci. 1. I otuda zakljuĉak da je reĉ o sredstvima koja se koriste višegodišnje. ona postaje naša stalna imovina. Raščlanjavanje stalne imovine 1. to je kratkoroĉna hartija od vrednosti. Za klasifikaciju imovine na stalnu i obrtnu relevantan je cilj tj. Ako kupimo akcije da bi smo ih prodali u narednih mesec dana. Pirmer: proizvodimo mašine i one predstavljaju naše zalihe. finansijska ulaganja To je prema obliku u kojem se stalna imovina javlja. Ovo su nam dva kljuĉna kriterijuma kada testiramo da li je nesto stalna ili obrtna imovna (cilj i vek trajanja). Promena cilja menja klasivikaciju. Ili ako imamo uĉesše u nekoj firmi. ili hoćemo da je prodamo u roku kraćem od godine dana (ili je koeficijent obrta veci od 1) onda je to obrtna imovina. Jednom izvršena klasifikacija ne znaci klasifikaciju zauvek. Uvek pri sastavljanju bilansa treba da se zapitamo da li je ta imovina dugoroĉno vezana i ako jest tada je stalna imovina.STALNA SREDSTVA U MRS 1 stalna sredstva se definišu kao ona sredstva ĉiji je predviĊeni vek trajanja duţi od 12 meseci. nematerijalna ili imaterijalna ulaganja 2. stalnu imovinu. to je nas stalna imovina i samom odlukom da hoćemo da prodamo to uĉešće ono se pretvara u obrtnu imovinu. odnosno sredstvo ĉije se otuĊenje ne planira u narednih 12 meseci.

To je opšti uslov koji vaţi za svako sredstvo. Uslovi pod kojima se neko nematerijalno dobro može priznati tj. Kod dinamičke teorije ciji je cilj taĉan obraĉun periodiĉnog rezultata. Sposobnost bilansiranja nematerijalnih ulaganjai (pitanje da li ih treba prikazati u finansijskim izveštajima) To zavisi na kojoj teorijskoj osnovi se sastavljaju finansijski izveštaji. ona su neopipljiva. tj. 2. (MRS 38) Ova definicija opisuje karakteristike i namene nematerijalnih ulaganja.To su nemonetarna sredsva koja nemaju fiziĉku supstancu. aktivirati: 1. a to je iskazivanje taĉne imovine preduzeća onda ćemo videti da je stav ovih autora da nematerijalna ulaganja ne treba bilansirati. 74 . Kljuĉnim standardom se smatra MRS 38. Ona moraju imati ove karakteristike da bi mi rekli: ovo je patent ili licenca. Zašto je on u ovom standardu. I u ovom standardu se propisuje bilansni tretman goodwill-a kao oblika nematerijalnih ulaganja. Ona moraju imati sposobnost prepoznavanja i moraju da imaju sposobnost da budu korišćena ili u proizvodnji. ili za snabdevanje robama ili uslugama. da postoji izvesnost da će po osnovu korišćenja tog sredstva priticati ekonomske koristi u budućnosti. ili da se koriste za administrativne svrhe. Ona nam kaţe da nije potraţivanje i nije gotovina (monetarna sredstva). koji se zove nematerijalna sredstva ili ulaganje u nematerijalna sredstva. Zbog ĉinjenice da ta sredstva donose ekonomske korisi u budućem periodu treba izdatak koji je uĉinjen kao trošak rasporediti na periode u kojima se ostvaruju ekonomske koristi od korišćenja datog sredstva. prikazati ih kao sredstvo i potom kroz sistematsku i racionalnu alokaciju nabavne vrednosti kao troška. Standardi koji su merodavni za priznavanje nematerijalnih ulaganja. Zato što nastaje kao posledica kupovine preduzeća. Njegovim korišćenjem prduzeće moţe ostvariti neke ekonomske koristi u budućnosti. Statiĉari smatraju da sva ulaganja u nematerijalnu imovinu treba smatrati rashodom perioda u kome je to sredstvo pribavljeno. Znaĉi treba aktivirati ove izdatke tj. Zatim MRS 22 koji se zove poslovna spajanja. To su sredstva koja su neopipljiva i koja nemaju svoju vrednost. 1. ili da budu predmet iznajmljivanja. Ako poĊemo od statičkog cilja. Smatra se da vrednost ulaganja u ova sredstva treba iskazati u bilansu. obezbediti ostvarenje primarnog cilja dinamiĉke teorije koja je danas dominirajuća.

koncesije. Prema ovom kriterijumu.troškovi uĉinjeni pri kreiranju. Ili ĉesto nije moguće proceniti vrednsot datog sredstva kada ono nije steĉeno kupovinom. 3. Razlika izmedju patenta i licenece kada ih kupujemo: 75 . za bilansiranje je vaţna podela prema naĉinu sticanja. Znamo taĉno šta smo platili za licencu ili patent. dozvole za ribarenje. Postoji veći broj kriterijuma pomoću kojih se moţe izvršiti klasifikacija nematerijalnih ulaganja kao što su trţišnost. Znaćemo da će doneti ali ne i koliko. Odredjivanje vrednosti (merenje visine izdataka) Imamo dvojaku situaciju: Za sva nematerijalna sredstva koja stiĉemo kupovinom. Ispunjenje sva tri uslova ovde se obezbedjuje teţe nego kada je u pitanju materijalno ulaganje. proizvodnji i pripremi za upotrebu). odredjivanje vrednosti je potpuno indentiĉno kao i kod materijalnih ulaganja. Primer: imamo autobus i prihod ostvarujemo od prodaje karata i lako ih moţemo utvrditi ali ako forimiramo web-site ne znamo koliko će on doneti koristi u buducnosti. Ako interno generisana nematerijalna ulaganja zadovoljavaju definiciju sredstava. autorska prava. Kada treba da utvrdimo koliko nas košta stvaranje patenta koji smo sami stvorili. i na njemu se posebno insistira (mogućnost prodaje. liste kupaca. ali problem se javlja kada imamo interno generisana nematerijalna ulaganja. nematerijalna ulaganja moţemo podeliti na: . mogućnost davanja u zakup.ona steĉena kupovinom (derivativna) . poslovne vrednosti (goodwill). a cena koštanja za one koje smo generisali. MeĊutim. kompjuterski softver isl. To je takodje opšti uslov koji vaţi za svako sredstvo. licence. već je rezutat proizvodnje samog preduzeća. vrednuju se u visini troškova koji im se mogu pripisati (dirktni troškovi) i raspodeliti na razumnoj i konzistentnoj osnovi (deo opštih troškova . Nabavnu vrednost utvrdjujemo lako. ili mogućnost distribuiranja budućih ekonomskih koristi. Nabavna vrednost (fakturna vrednost + ztn) za one koje smo kupili. a ne kupili. patenti. Znaĉi visinu izdatka koja je uĉinjena za njeno sticanje. moguĉnost indetifikacije. Nematerijalna ulaganja obuhvataju heterogenu grupu sredstava kao što su nauĉnotehniĉko znanje (know-how). uvozne dozvole.ona koja su rezultat rada samog preduzeća (izvorna). smatraju se dokazom o tome da sredstvo moţe biti identifikovano – da moţe jasno biti odvojeno od poslovne vrednosti).2. da je moguće pouzdano proceniti vrednost datog sredstva. mogućnost razmene. povezanost sa preuzećem. trgovaĉke marke. naĉin sticanja i dr.

odnosno poslovne vrednosti. Ako se dato imaterijalno dobro da u zakup. on na nas prenosi monopol korišćenja tog izuma. I zbog toga ĉesto ne moţemo neki naš pronalazak aktivirati. ili nauĉno-tehniĉko znanje Licence Patenti Autorska prava Liste kupaca Koncesije Poslovna vrednost Uvozne kvote Dozvole za ribarenje Trgovaĉke marke ili znaci Kompjuterski softver 76 . i iskazati kao poseban oblik imovine. Šta se sve ubraja u nematerijalna dobra? Spisak onih predmeta koja ulaze u ovu grupu je prilicno širok. onda je sigurno da je ono izdvojivo i da sigurno znate o kom imaterijalnom ulaganju je reĉ. tako da ćemo sresti u MRS samo najznaĉajnija imaterijalnja dobra tj. Drugo pitanje koje se postavlja jeste da li postoji mogućnost prodaje takvog imaterijalnog dobra? Zatim da li se od tog dobra moţe oĉekivati priticanje ekonomske koristi u budućnosti. Utvrdjivanje imaterijalnih ulaganja se vrši uz pomoć sledećih kriterijuma.Onda smo mi novi vlasnik patenta i samo ga mi koristimo. Ako postoje odgovori na ova pitanja znaĉi da postoji mogućnost indetifikacije ovih dobara. Mi smo samo jedan od korisnika. Time spisak nije zakljuĉen.U imaterijalna dobra koja se najĉešće javljaju ubrajaju se:            Know-how. On moţe prodati kome god hoće. Time se ne navode sva imaterijalna dobra.Kada kupimo licencu mi nemamo ekskluzivno pravo korišćenja njegovog pronalaska. Ali ako kupujemo patent. Indetifikacija nematerijalne imovine (treći uslov za priznavanje nematerijalne imovine) Indetifikacija se vrši da bi se imaterijalna ulaganja mogla odvojiti od good-willa. ali se navode ona koja se javljaju najĉešće. samo ona koja se najĉešće javljaju. Kod utvrdjivanja vrednosti interno generisanih sredstava javlja se veliki problem da utvrdimo šta je cena koštanja tog našeg patenta jer je veliki broj patenata razultat zajednickog istraţivanja.

Ali taj nosilac je mnogo manje vaţan od onoga što na njemu piše. Na primer. prema povezanosti sa preduzećem. vaţno je da to pravo bude zaštićeno. a ne sam taj materijanli nosilac na kome je taj program. Sa druge strane. Sadrţina onoga što je tu. Pa ćemo reći ova imaterijalna ulaganja su odrţiva. i koja spadaju u odrţiva. za razliku od patenta i licence koje moţete kupiti. Kada je taj softwer imaterijano dobro? Kada ja imam disketu ili disk na kome se on nalazi.Da bi neko pravo imalo karakter imaterijalnog dobra. a da pri tome firma nastavi da postoji. što je uslov da se nešto smatra sredstvom. MRS 38 potpuno je zabranio aktiviranje svih onih ulaganja koja nemaju sposobnost prodaje. Znaĉi neće svaki pronalazak biti imaterijalno dobro. To je good will ili poslovna vrednost firme. Good will predstavlja imaterijalno dobro. potraţivanja. postoji više kalasifikacija za njihovo razvrstavanje i postoji više kriterijuma na bazi kojih se ta sredstva mogu klasifikovati. Pravo na prikazivanje filmova  Na emitovanje muzickih zapisa Primećujemo da najveći deo nematerijlnih dobara predstavljaju odredjena prava. ali on se ne moţe prodati 77 . medjutim. Ta ulaganja su se smatrala nematerijalnim neodrţivim sredstvima. Niko ne bi kupio nešto što mu u budućnosti neće donositi ekonomske koristi. i nema uslova da se takvo jedno ulaganje tretira kao imaterijalno dobro. Zatim postoji podela koja je i danas aktuelna. jer niko ne ţeli da kupi te troškove. Znaĉi da se takva prodaja smatra samo prodajom nekog oblika imovine koje to preduzeće poseduje. kada imamo odredjenu trgovaĉku marku ili kompjuterski softwer. Ako ne postoji pravna zaštita ne postoji kontrola. a neodrzivih nema. Tako da danas u bilansima imamo samo odrţiva sredstva. Pa. imamo podela prema tome da li su održiva. jedno dobro koje se ne moţe odvojiti od firme. Postoji. koje ne moţete prodati a da ne prodate firmu. na sredstva koja su povezana sa preduzećem i ona koja se od preduzeća mogu odvojiti. Jer vi nemate kontrolu nad datim sredstvom. Moze se prodati patent o licenca. Ali nisu sva prava nematerijalno dobro. Dugo vremena su se imaterijalnim ulaganjima smatrali i troškovi istraţivanja i osnivaĉki troškovi. jer je sposobnost prodaje indirektno dokaz da će sredstvo u budućnosti donositi ekonomske koristi. onda vi nemate patent. Zašto? Zato što ako niste zaštitili sopstveni pronalazak. Pošto je spisak imaterijalnih dobara veoma širok. pa su onda iskazivani u bilansu stanja. a sećate se da se sredstvo definiše kao resurs nad kojim preduzeće ima kontrolu. To je podela koja je bila moguća pre stupanja na snagu MRS 38. ili prodati. Mi nikome ne moţemo prodati troškove osnivnja. ako nemate monopol nad njegovom eksploatacijom. to je imaterijalno dobro. To je pravo na naplatu odredjene sume novca i iskazuje se kao posebna bilansna pozicija. to je nešto što je zapisano na materijalnom nosiocu. a ova nisu. Šta to znaĉi da se mogu odvojiti? To znaĉi da se mogu prodati kao samostalno dobro.

dobrima koja smo proizveli sami. a ovo smo proizveli sami.) Kada je reĉ o interno generisanim dobrima tj. oni koji su neposredno povezani sa datim dobrom. a ne samo nematerijalnih ulaganja. Ovako isto moţemo podeliti i materijalnu imovinu. za koje se smatra da je stvaranjem tog dobra izazvan). To je pravilo za formiranje cene koštanja i materijalnih ulaganja. inicijalno. a aktiviranje sredstava koja su rezultat samog preduzeća mogu se aktivirati pod vrlo odredjenim i strogim uslovima. i pripadajući.  ona koja su rezultat rada samog preduzeća (originlna ili izvorna) imaterijalnim dobrima. onda i ovde vaţi pravilo da u cenu koštanja ovih dobara ulaze direktni troškovi tj. dakle nemaju sposobnost aktiviranja osim onih ulaganja koja su uslovljena MRS 38 Vrednovanje nematrijalnih dobara Ovde vaţi pravilo da se dobra stečena kupovinom vrednuju u visini izdataka uĉinjenih radi njihovog sticanja. što ce reći po nabavnoj vrednosti. Pravilo od prilike zvuĉi ovako: Sva ulaganja u nematerijalna dobra od strane preduzeća tretiraju se kao rashod perioda. već samo zahteva da se visinom otpisa odraţava stepen smanjenja vrednosti datog imaterijalnog 78 . Mi moţemo reći ovo smo kupili. i onaj deo opštih troškova koji se moţe vezati za dato dobro. Osim inicijalnog vrednovanja postoji i naknadno vrednovanje nematerijalnih ulaganja. Znaĉi vrednovanje imaterijalne imovine. vrši se po nabavnoj vrednosti koja ukljuĉuje fakturnu vrednost i zavisne troškove nabavke (troškovi da bi zastitili patent i sl. Znaĉi MRS 38 ne propisuje koju metodu treba koristiti. Procenjuje se njihov vek i vrši se otpisivanje. Nematerijalna ulaganja podleţu otpisivanju. Za raĉunovodstvo je naroĉito vaţna podela imaterijalnih dobara prema načinu na koja su stečena:  ona koja su stecena kupovinom (derivativna). Potrebno je ispuniti jedno 5-6 uslova da bi se jedno takvo sredstvo moglo smatrati imaterijalnom imovinom. Ova poslednja podela je jako vaţna za imaterijalna dobra.separatno od preduzeća za razliku od drugih koja se mogu prodati odvojeno od preduzeća (znaĉi nezavisno od toga da li će samo preduzeće biti prodato ili ne). jer sposonost aktiviranja uvek imaju nematerijalna ulaganja koja su steĉena kupovinom. Naknadno vrednovanje vrši se u visini neotpisne vrednosti. Koje se metode mogu koristiti za otpisivanje? Linearna i degresivna. na razumnoj osnovi dodeljeni deo opštih troškova (direktni troškovi rada i materijala.

ako nisu znala gde da stave neke rashode. i knjiţi se trţišni promet akcijama kao što se to radi pri bezgotovinskom plaćanju. a sa njegovog raĉuna će taj iznos preneti na vaš tekući raĉun. da u prvim godinama kada je firmama tesko iskaze troskove osnivanja kao rashod koji u opste ne moraju biti mali I da…?????? ( ne cuje se ali nije nist bitno ). Bilo koji izdatak vezan za osnivanje firme nema sposobnost aktiviranja. Tako da odmeravajući i za i protiv. Nekada je postojala opcija u IV direktivi da se ti troškovi mogu aktivirati. Troškovi istraživanja su naredna pozicija u našem bilansu i to jako zahvalna. to je raĉun na kojem se vodi evidencija o vašim hartijam od vrednosti. već vi dobijete izvod da su se akcije smanjile na vašem depo-raĉunu za onoliko koliko ste prodali. jer preduzeća. Šta ako se ta firma zatvori naredne godine. Sve će ovo biti sprovedeno preko centralnog registra hartija od vrednosti. i insistira da oni budu rashodi perioda. ipak su se odluĉili da zabrane aktiviranje. Sve te troškove zajedno moraju da podnesu osnivaĉi. troškovi stampanja akcija (oni sada otpdaju jer se akcije izdaju u nematerijalnom obliku. kada bi pogledali naše bilanse zakljuĉili bi da smo mi zemlja koja dosta ulaţe u razvoje i 79 . Kod iste banke imate vaš tekući raĉun. vlasnici. samo što će se povećati vrednost na depo-raĉunu. ali zbog visokih troškova štampe.dobra. ona ih sve stavjaju u ovu poziciju. Vi dobijete potvrdu da ste upisali odredjeni broja akcija. i moţete reći da proda na vaš raĉun akcije po nekim cenama. Vi ste osnovali firmu i uopšte ne znate da li će ta firma biti uspešna. a smanjit na tekućem raĉunu gotovina). I to je razlog što se hartije od vrednosti izdaju u nematerijalnom obliku. i zato su oni rekli nema aktiviranja. Šta da radimo sa troškovima osnovanja. Oni imaju samo vrednost za vlasnika firme. Znaĉi ako ste vlasnik nekih akcija. Otpisivanje se po pravilu vrši indirektno. Šta ga je navelo na to da zabrani aktiviranje? Navelo ga je to što je svest priticanja ekonomskih koristi jako mala. Tu su još i troskovi registracije firme koje moramo platiti. Troškovi osnivanja obuhvataju advokata (da napravi statut firme). i preneti na raĉun kupca. Tako. ali vi zato na vašem kreditnom raĉunu imate povećanje gotovine. Sada se akcije vode na raĉunima kod banaka. pokušavajući da to ide ne na firmu. A da li ćemo otpisivati linearno ili degresivno prepušta nama da odluĉimo. Znaĉi nema one predaje akcija prodavca kupcu. a kupac dobije izvod da je on novi vlasnik tih akcija. znaĉi vrši se preko ispravke vrednosti. pre nego da to ide na rashode. vi olakšavate osnivanje firme. i da bi se olakšao promet akcijama one se ne štampaju. Argument protiv je ako dopustite aktiviranje. a MRS 38 je zabranio aktiviranje ovih troskova. Osnivaĉ će jednostavno te troškove tretireti kao rashod. i odete u banku da otvorite depo-raĉun. i otpisivati u roku od 5 godina. Kada se sklopi zakljuĉnica sa vašeg raĉuna će skinuti akcije. nekog da nadjete da skupi dokumenta neophodna za prvo kolo akcija. što je ĉest sluĉaj kod novoosnovanih firmi. Isto tako mozete i kupovati. već na osnivaĉe firme. Mi ih ne moţemo prodati.

imamo proizvod koji i dalje ima relativno dobru prodju na trţistu. ali u svakom sluĉaju ne daje rezultat koji će nam obezbediti priliv budućih ekonomskih koristi. Šta je zadatak faze razvoja? Zadatak faze razvoja je da na osnovu rezultata istraţivanja dodjete do nove tehnologije.istraţivanja. Ovi troškovi nemaju sposobnost aktiviranja. neki novi pronalazak? Ne. Neuspehom iz koga se nešto nauĉilo. Od. tada pocinje faza razvoja. vi ţelite da dobijete proizvod kod koga postoji tehniĉka izvodljivost (tehniĉka izvodljivost treba da bude takva da se sredstvo moţe koristiti ili prodati. a drugo je stvoriti uslove za komercijalno korišćenje tog proizvoda. i neću da plasiram novi proizvod sada zato što cu imati visoke poĉetne troškove. Svi ostali se smatraju neuspehom. i tehniĉke. Dakle vi moţete taj proizvod proizvesti. do novog proizvoda. ali vi ne znate da li ćete u tome uspeti. vi moţete realizovati takav proces proizvodnje npr. 10 istraţivaĉkih radova najvise 2 eventualno 3 će donositi ekonomske koristi. Znaĉi neće ga drţati po fijokama. To što imate dobru volju za primenu rezultata razvoja ne znaĉi da je to dovoljno za njegovo aktiviranje. a mozete ga i prodati. Zatim morate ispitati da imate sposobnost da to uradite. zabranjuje se aktiviranje ovih izdataka i oni se tretiraju rashodom perioda. znaĉi kada kod istraţivanja dodjete do toga da postoji mogućnost da rezultat istraţivanja bude doveden komercijalnom korišćenju. otprilike. znaĉi nemam nameru ni da ga prodam. jer bi aktiviranje dovelo do precenjivanja imovine. bilo da ţelite da koristite proizvod ili ţelite da ga prodate. znamo da ţelimo da ga iskoristimo. do novog materijala… U toj fazi istraţivanja. što isto tako ponekad biva . Zatim potrebno je da postoji trţište za dati proizvod.Faza razvoja dolazi nakon faze istraţivanja. ili da koristi rezultat razvoja ili da ga proda. i kadrovske. morate raspolagati sredstvima koja će vam omogućiti da taj novi pronalazak iskoristite. zbog toga što u periodu istraţivanja vi ne znate šta će biti rezultat istraţivanja. Na primer: automobilske firme imaju veoma velike troškove istraţivanja. I upravo zbog toga što ne postoji izvesnost o priticanju ekonomskih koristi po osnovu tih istraţivanja. Vi istraţujete mogućnost da se proizvod proizvede na neki potpuno nov naĉin. Znaĉi imamo pronalazak. Troškovi razvoja . koristimo neki novi materijal ili novi naĉin proizvodnje. a time i rezultata. ali ne znamo kako. To je jako teţak 80 . Taj rezultat razvoja moţete koristiti sami. i sve te troškove moraju pokrivati na teret tekućeg rezultata. i finanskijske. Jedno je nešto stvoriti. Morate imati para znaĉi. kao sto ĉesto biva. da bi izdaci uĉinjeni tim povodom mogli biti aktivirani). Mislite da je lako da prodate neki novi proizvod. Da li će ti izdaci dovesti do rezultata. ni da ga koristim. Jer šta ako od ovih istraţivanja ne bude nista. i da postoji neko ko će kupiti to što ste vi proizveli korišćenjem novog postupka. Znaĉi rezultat razvoja ima sposobnost primene u samom preduzeću ili sposonost prodaje nekom drugom preduzeću. Odloţicu nov proizvod za neko buduće vreme. imamo para. Uprava firme mora imati nameru. Još je potrebno da imamo raspolozive resurse. radite na tome godinama i imate znaĉajne izdatke. i kakav će taj rezultat biti. a ovaj proizvod i dalje donosi dobar profit.

Pa ćete posle otpisivati tako visoku vrednost. Znaĉi. Koncesije. jer ţelimo da izbegnemo da iskaţemo kao sredstvo nešto što to zapravo nije. Ĉak i proizvodnja pilot postrojenja moţe se smatrati troškom razvoja. Nikad više koţnih jakni nije šetalo gradom. kod novog dizajna… Ovo je jako vaţno. ali to postrojenje ne moţe se komercijalno koristiti. koje ste smatrali rashodom perioda u kome ste istraţivali. Da razdvojite fazu istraţivanja i fazu razvoja. tj. Troškovi izgradnje takvog postrojenja predstavljaju troškove razvoja. Dakle ono je napravljeno samo da bi se testirao novi tehnološki postupak. Ko bi se prvi protiv toga pobunio? Drţava. i to sa malo novca. iako je uspeh u razvoju tog proizvoda pokazao to da su troškovi istraţivanja bili opravdani. Pilot postrojenje nam sluţi da proverimo da li je to neko novo postrojenje dobro. vazno je. ako imate nov pronalazak neće vam biti lako da ga prodate. novi materijal kao rezultat razvoja (vidite kakav je preokret u industriji koţe izazvala proizvodnja veštaĉkih materijala. vi u cenu koštanja moţete uneti samo troškove razvoja. to je bio rashod. pa ćete opet kroz veliku amortizaciju. nešto zbog ĉega nikakve koristi u budućnosti biti neće. Znaĉi da moţete da odgovorite na pitanje. Znaĉi jednom tretirano kao rashod ostaje uvek. Šta je smisao svih ovih tipova troškova o kojima je bilo reĉi? Smisao je da obezbedi pouzdanost priticanja ekonomskih koristi u preduzeće. i smanjiti time vaš poreski teret.posao. I konaĉno. Jer ste vi tretirajući kao rashod. veštsaĉke koţe. To nije nova fabrika. troškove istraţivanja smanjili rezultat. sada ukljuĉiti u vrednost pronalaska. da budemo sigurni da će po osnovu tog sredstva u budućnosti priticati ekonomske koristi. za priznavanje. Prvo to ne moţe raditi svako. ali nema vraćanja na staro. Znaĉi ne moţemo ponovo te troškove iskazati kao nabavnu vrednost.'' MRS 38 kaţe NE!! Ovo što ste tretirali kao troškove istraţivanja. i sa tim je završeno. Znaĉi. da li je sve na svom mestu. kod novog materijala. Dakle ne smete sada reći:''E pa ĉekajte ovo istraţivanje je dalo poĉetne ideje od koje smo mi došli do novog proizvoda. Aktivnostima razvoja mogli bi se smatrati dizajniranje novog alata. Znaĉi samo one izdatke koje su nastali u fazi razvoja. koliko nas košta razvoj kod novog proizvoda. I ovde vaţi pravilo da ne smete troškove istraţivanja. dizajniranje novog proizvoda. I moţda boljeg kvaliteta jer moţete oprati veštaĉku koţu. To je pilot postrojenje koje sluţi samo da se istestiraju mogućnosti novog postupka. Znaĉi. još jednom smanjiti rezultat. da moţete taĉno utvrditi visinu izdatka koje je stvaranje proizvoda tim postupkom izazvalo. patenti i slicna prava 81 . a drugo broj kupaca koji su spremni da kupuju neki novi pronalazak je priliĉno ograniĉen. a pravu morate nositi na posebno ĉišćenje… te firme koje su pronašle nove materijale su osvojile veliki deo trţišta). Moţemo li mi sada cenu koštanja tog novog proizvoda utvrditi tako što ćemo uzeti ulaganja od prvog do poslednjeg dinara.

onda ćete koncesiju otpisati. kao i kod koncesija. preneti na troškove. Kako se odredjuje vrednost koncesije? To je iznos koji smo morali platiti da bismo do koncesije došli. Primer: dobijete koncesiju za korišćenje auto puta. Znaĉi ima pravo monopola nad korišćenjem tog pronalaska. A šta ako se izgradi pruga pored tog puta. jer će jedan deo i putnika i tereta biti prevezen ţeleznicom. na primer. Raĉunovodje obiĉno zagovaraju stav da taj rok otpisivanja treba da bude što kraći. samo on taj pronalazak moţe koristiti. trajanje koncesija. moţemo da dobijemo koncesiju za eksploataciju mrkog uglja. jer vi više nemate monopol. 82 . i da vek trajanja skratite. Znaĉi vi odredjenom preduzeću date pravo da iznajmi auto put. To zavisi od ugovora na koji koncesija glasi. Na koj period se koncesija otpisuje? Znaĉi. Dakle ne moţete uzeti iskljuĉivo rok na koji glasi ugovor. On moţe glasiti na 25 ili 30 godina. zavisi i vreme trajanja. za 15 godina. Od vrste koncesije. i da vas uvere ili razuvere da će ekonomske koristi biti baš toliko velike. a to je sve utvrdjeno zakonom o koncesijama gde je utvrdjenjo postupak izdavanja koncesija. sopstvenog ili kupljenog.Koncesija je pravo koje drţava prenosi na preduzeće omogućavajući mu. pošto korišćenje tog rudnika prestaje. nego morate uzeti i ove druge faktore koji treba da vam pokaţu. a vi znate da je korišćenje tog auto puta jako slabo. Ali neka preduzeća dobijaju besplatno koncesije. Za patente vaţi isto pravilo što se tiće otpisivanja. Recimo. Ko daje to ekskluzivno pravo pronalazaĉu ili korisniku? Drţava. je koncesija za korišćenje neobnovivih prirodnih bogatstava. Ima li onda osnova da preispitate vek trajanja koncesije. Recimo. znaĉi kada se taj rudnik iscrpe koncesija mora da istekne. da ga koristi odredjeni broj godina i da po isteku tog iznajmljenog perioda auto put preda drţavi na korišćenje. ili da se bavi odredjenima poslom (drţava kao nosilac javnih prava). ako su ti poslovi od opšteg znaĉaja. A šuma je obnovivo prirodno bogatstvo. Koncesija se moţe dati i za obavljanje odredjenog posla. i kaţete vaš patent je zašticen u narednih 15 godina. Ako istraţivanja pokazuju da nije izvesno da će svih 20 godina priticati ekonomske koristi. Prvo. Vaši prihodi od korišćenja puta više neće biti isti. Mi kaţemo dobili smo koncesiju na 20 godina za korišćenje nekog dobra. Znaĉi najduţi period je period u kome imate zaštitu. i to tako što mu zaštitom pronalaska obezbedjuje da odredjeni broj godina. za koliki period moramo iznos koji smo platili. a vrednost se utvrdjuje po osnovu vrednosti sliĉnih prava koje je drţava odobrila. ili moţe se dati koncecija za eksploataciju šuma. Patent je ekskluzivno pravo korišćenja odredjenog pronalaska. koncesija za izgradnju auto puta. ili da koristi odredjeno prirodno bogatstvo. naroĉito tamo gde nije izvesno da će preduzeću priticati ekonomske koristi po osnovu korišćenja koncesije. Po isteku tih godina patent postaje javno dobro. Moţe ga koristiti ko hoće.

aha troškovi za naknadu licence toliko. koje imaju sposoban menadţment. koje imaju kolektiv koji je kvalifikovan i firmi odan. propisuje standarde za proizvode i usluge i vrši nadzor. Ko prodaje franšizu? Za razliku od koncesije. Ako bi se naknada plaćala srazmerno obimu proizvodnje licenciranog proizvoda. Obiĉno kaţemo da goodwill predstavlja sposobnost firme da ostvaruje iznadproseĉan profit. samo pod uslovom da se naknada za korišćenje licenlce plaća odjednom. kupujem licencu za period od 5 godina. Znaĉi. kaţemo. ako smatrate da proizvod koji je proizveden tim vašim pronalaskom neće imati traţnju. on u stvari kupuje buduće profite za firmu koja odbacuje profit iznad proseka. obiĉno je reĉ o firmama koje imaju zaista odliĉan ugled medju kreditorima. Znaĉi pozitivnu poslovnu vrednost imaju firme koje ostvaruju iznadproseĉan profit. investitor će biti spreman da plati više nego što je neto vrednost te firme. i kaţete troškovi materijala toliko. Pošto investitor. ako je neto imovina te firme 100. jer ste vi sa ugovorom o kupovini licence obavezali da ćete za svaki komad proizvoda proizvedenog po toj licenci. da ne bi došlo do gubitka good will-a. medju dobavljaĉima. da će licenca biti tretirana kao sredstvo. i visine neto imovine te firme. Šta on prodaje firmama koje kupuju: naĉin rada. e ta licenca je onda imaterijalno sredstvo koje ćete iskazati u bilansu. aktivira se i otpisuje. Znaĉi da ne bi pod njegovim imenom bili prodavani proizvodi i usluge manjeg kvaliteta od standarda koji je on utvrdio. svoje procedure i postupke. koje su dobro organizovane. a 83 . i raĉunovodje imaju preciznu meru visine goodwilla. Taj jedan euro je posebni pojedinaĉni trošak pri proizvodnji tog proizvoda. koje imaju odliĉnu poziciju na trţištu.Najduţi rok na koji vi morate da otpišete vaš patent je 15 godina. Ako kaţete. Znaĉi. I on. A moţe biti i kraći. troškovi rada toliko. kada kupuje firmu. Pa se raĉunovodstveno. mogli bi smo reći pravo na biznis. franšiza predstavlja sredstvo. sklapa ugovor o franšizi. za to placam 50. Koja je najpoznatija firma koja prodaje franšizu? McDonald's. Koje vaţno nematerijalno sredstvo ima Coca-Cola? Zaštitni znak. Da bi se izndproseĉan profit ostvario. na ime naknade platiti recimo 1 euro.000 eura.. Franšiza je. franšizu prodaju preduzeća. i otpisati u periodu od 5 godina. i naravno da za onu firmu koja plati (jer naravno to se ne dobija za dţabe) pravo da posluje po pravilima McDonald's-a. dakle aktivirana. tada takva licenca ne bi bila tretirana kao sredstvo već kao posebni pojedinaĉni trošak. Poslovna vrednost preduzeća ili goodwill je širi pojem od imidţa firme. Ono što je vaţno je. Predpostavljam da znate šta je to licenca (pravo korišćenja tuĊeg izuma nabavljeno od proizvoĊaĉa ili drugog vlasnika). svoje ime. a to je poseban pojedinaĉan trošak za taj proizvod. Sve su to atributi koji krase firmu sa pozitivnom poslovnom vrdnošću. te firme moraju imati odredjene karakteristike.. Dakle vi proizvodite neki proizvod. visina goodwilla utvrdjuje kao razlika izmedju iznosa koji kupac plaća za firmu kao celinu.

vec 1. zahvaljujući goodwillu da ostvarujete iznad proseĉne profite. onda ovih 20 predstavlja pozitivnu poslovnu vrednost. Prva firma u proseku ostvaruje dobitke koji iznose 150. e to je moja imovina. Zaštitni znak je imaterijalno dobro samo kada je zaštićen zakonom. ali ne duţe od 20 godina. insistiralo na otpisivanju u tako kratkom roku tj. Pa se iz razloga opreznosti.000 eura. i moţete u bilansu iskazati goodwill kao posebnu bilansnu poziciju. Vredi onoliko koliko je kupac spreman da plati iznad vrednosti neto imovine firme i zbog toga se aktivira tek onda kada je steĉen kupovinom.000 ako kupac procenjuje da će. moţete napraviti sjajan logo. njegova visina? Nije. 1. i da se potpuno izgubi vrednost goodwilla. period u kome treba plaćeni goodwill otpisati. i što nije moguće pouzdano proceniti vrednost tog dobra. 5 godina. Druga firma ima za 40. i dopušta da se otpisivanje goodwilla vrši i u duţem vremenskom periodu. Goodwill se lako gubi. Zato što je goodwill jako osetljiva kategorija. niti ga iskazati kao imovinu. on neće ponuditi 1. Dva. Samo plaćeni goodwill ima sposobnost aktiviranja. Primer: napravite firmu. Znaĉi. To pokazuje da je to firma sa pozitivnom poslovnom vrednošću. i time će on platiti pozitivnu poslovnu vrednost te firme. I znaĉi. Znaĉi kad bi vas bilo ko pitao pre nego što se ponudi kupac da plati. Znaĉi. Visina goodwilla moze biti 200. i vaš logo.000.000. a ako ga niste zaštitili kod nadleţnih drţavnih organa. Tih 40. ostvariti profit koji je za 40. MRS 22 je uveo izmene.000 veci od proseĉnog profita u datoj grani. Kada je rec o otpisivanju goodwilla tu nema ĉvrstog pravila. jer je jako teško tvrditi da ćete vi. vi ne znate.200. i obe se bave proizvodnjom sladoleda. To se inaĉe. i kaţete. ali pošto je to interno generisano dobro. kada bude kupovao tu firmu. tri pogrešna poteza menadţmenta firme mogu dovesti do toga da firma prestaje da donosi visoke profite.kupac za tu imovinu placa 120.000. Dok je bila vaţeća IV direktiva iskljuĉivo. u nekom jako dugom roku. kada kupite firmu vi platite goodwill. tolika je neto imovina. i pre MRS 22. Obe imaju isto imovinu. ta logo vrednost ne moţe biti aktivirana. Proseĉna stopa u toj grani je 15% prinosa na sopstveni kapital. jer je to razlika za jednu godinu. Ne moţete ga prodati. ali ako niste prepoznatljivi po njemu. ĉini i za ostala imaterijalna ulaganja. Primer: imate dve firme. Znajući. Ali je nametnuo obavezu da se svake godine procenjuje preostali vek trajanja goodwilla.000 razlike da li je to goodwill tj. Znaĉi. jer je stepen sigurnosti u ostvarenje ekonomskih koristi ovde niţi nego kada je reĉ o materijalnim ulaganjima.000. neće ta firma izbacivati iznad prosecan profit samo godinu dana.000. smatralo se da je period od 5 godina. ĉinjenica je da firma ima goodwill i pre nego što bude prodata. a druga ostvaruje dobitke od 190. da se goodwill lako izgubi. koliko vredi vaš goodwill.000 veći prinos na sopstveni kapital u odnosu na prvu firmu. nametnuta je obaveza preispitivanja veka trajanja na kraju svake godine. Znaĉi. a niko vas ni ne 84 . najmanje 5 godina za redom.000.

i imaterijalna ulaganja. i ne morate da ĉitate sta je iza toga. onda će se uzeti godinu dana. ali ako koristi neovlašćeno. vi ga moţete tuţiti. Raščlanjavanje materijalne imovine Iako smatramo da je rašĉlanjavanje materijalne imovine lako. poslovni inventar  Ulaganja u izgradnju i avanse Prava izjednaĉena sa zemljištem . I zato je zaštitini znak vaţan. alati. ili Nike. ne stiĉete li time pravo koje se izjednacava gotovo sa svojinom nad tim zemljistem? Na to se misli kada kaţemo zemljiste koje se nalazi u svojini i prava koja proizlaze iz tih zemljista.kada uzmete u zakup zemljište na 99 godina. Materijalna ulaganaja obuhvataju:  Zemljište i prva koja su izjednaĉena sa zemljištem  Gradjevinske objekte  Tehniĉka postrojenja i mašine  Ostala postrojenja. koji proizvod i koji kvalitet proizvoda je u pitanju. Kod onih firmi ĉiji je poslovni ciklus duţi od 12 meseci. Materijalna ulaganja . I zato moţete tuţiti nekoga ko koristi neovlašćeno vaš znak.bilansiranje materijalnih ulaganja - Pod materijalnim ulaganjima podrazumeva se veliki skup imovinskih predmeta. zemljista. Vi odmah znate o kojoj je firmi reĉ. ipak u nekim sluĉajevima to nije lako uraditi. Znaĉi. a ako je duţi od godinu dana onda će se uzeti duţina poslovnog ciklusa. dugoroĉno vezanom imovinom. će se dugoroĉnom imovinom se smatrati imovina ĉiji je rok duţi od poslovnog ciklusa. ako je poslovni ciklus kraći. jer mi znamo šta su mašine. 2. ali kada vidite znak Coca-Cola. ĉiji je vek trajanja duţi od godine dana. Vi odmah pitate šta je ovo. i predstavlja deo imaterijalne imovine. ko je ovo.prepoznaje po tome. Ovo je jedna od klasifikacija koja je moguća. odnosno od trajanja poslovnog ciklusa). odnosno imovinom ĉiji je vek trajanja duţi od 12 meseci (a u standardu ćemo naći. vi odmah znate šta je to. koji se smatraju kao. Vi moţete nekome odobriti da koristi vaš znak. da bi se odredilo da li je neko dobro dugoroĉno vezano ili ne. 85 . šta postrojenja. i on će to platiti.

postrojenja (mašine) i oprema. u vašim knjigama odvojeno voditi zemljište. grejanje normalno spadaju u gradjevinski objekat. vodovod. Da li on predstavlja celinu sa gradjevinskim objektom ili ne. 86 . 2) Kako odvojiti prostrojenja od gradjevinskih objekata? U mnogim sluĉajevima tu nema dileme. jer je to duţe od jedne godine specificnost stalne imovine. Ako biste ih iskazali zajedno. iznajmljivanje ili za administrativne svrhe. i biće iskazan u bilansu kao deo vrednosti gradjevinskog objekta. ili ćete buduci. i prikaţete kao jednu poziciju. a onda ćete imati odvojeno raĉun gradjevinskog objekta. odvojeno voditi gradjevinski objekat. ne znaĉi da se zemljište i gradjevinski objekat zajedno procenjuju. Mašina koja je u hali je posebno imovinsko dobro u odnosu na halu. Šta se podrazumeva pod nepokretnostima? To su materijalna sredstva koja se koriste duţe od 1 obraĉunskog perioda za potrebe proizvodnje. Postoje i obrnute situacije. Ovo sve. vi je pravite na nekom zemljištu. kao gradjevinski objekat. Ovo iskazivanje u bilansu. i nalazi se u okviru gradjevinskog objekta. Da li ga treba iskazati odvojeno kao opremu. trafo-stanice. osim onoga duţe od jedne godine. Rešenja su razliĉita. Naravno smatra se da instalacije. ili u okviru vrednosti gradjevinskog objekta. To ne bi bilo u redu. Kako ćete u bilansu iskazati? Odvojeno gradjevinski objekat. saberete njihove vrednosti. Na primer. ne znaĉi da se u knjigama vode zajedno. To je dobro sa neograniĉenim vekom trajanja. Da li je lift postrojenje? Jeste. da oni predstavljaju jednu celinu (jer ne moţe zgrada da stoji u vazduhu) tu zgradu i to zemljište iskazati kao jednu bilansnu poziciju. i moramo otpisivati samo vrednost gradjevinskog objekta. U tom sluĉaju taj gradjevinski objekat treba tretirati kao deo opreme. onda on predstavlja deo gradjevinskog objekta. šta je u tom odnosu vaţnije.MRS-16: nepokretnosti. Gradjevinski objekti imaju ograniĉeni vek trajanja. Dakle imaćete raĉun zemljišta. Dakle to što se zajedno iskazuju u bilansu. i otpisuju se. To znaĉi da ćete vi. i iskazati u okviru opreme.000. i svake godine bi ste morali da otpisujete 50.1) kako iskazati u bilansu zemljišta na kojima je izgradjen gradjevinski objekat. Samo kada iskazujete u bilansu. Posto je lift postrojenje koji omogućuje da gradjevinski objekat vrši svoju funkciju. zgrada ili oprema u toj zgradi? Ta zgrada postoji samo da bi se zaštitila oprema. kada god budete u dilemi da li nešto treba iskazati kao gradjevinski objekat ili kao opremu pitajte se. Moramo odvojiti vrednost zemljišta. i kazali gradjevinski objekat zajedno sa zemljištem vredi milion. ali najveći broj zemalja se odluĉuje da u tom sluĉaju iskaze zemljište i gradjevinski objekat zajedno. Ali u pojedinim sluĉajevima to nije do kraja jasno. vaţi za svako sredstvo. Odvajaju se zato što se zemljište ne otpisuje. procenjeni vek trajanja je 20 godina. odvojeno zemljište. Jer je taj gradjevinski objekat sada uslov da bi ta oprema mogla da funkcioniše. pružanja usluga. Dakle. Vi kada pravite poslovnu zgradu. i nije predmet otpisivanja. Šta je vaţnije kod trafo-stanice. isporuke. Problemi koji se kod rasclanjavanja mogu pojaviti .

to znaĉi da je vek trajanja kraći od godine dana. to što ste zapoĉeli i sve što ste uloţili do tog trenutka. Znaĉi jeste potraţivanje. do sada izvršena ulaganja. U nekim zemljama postoji rešenje da se alat koji se koristi do godine dana. standardi su usvojili pravilo po kome se vrši odvajanje na stalnu i obrtnu imovinu. da li će ta investicija u toku biti dovedena do kraja? Znaĉi da li postoji ili ne postoji rizik od završetka takvog ulaganja.3) Razgraniĉenje alata. onda takva ulaganja tj. na onaj koji će biti tretiran kao osnovno sredstvo. jer od obustavljene investicije nema nikakve koristi u budućnosti. Dakle ako se ne moţe prodati ili završiti onda je to ĉist gubitak ili ostali rashodi. 4) Kako se investicije u toku mogu iskazati kao materijalno ulaganje? Kada radite bilansiranje investicija u toku. rashod. Znaĉi. znaĉi ĉim se poĉne koristiti. pre nego što je sredstvo isporuĉeno. a ako nadjete alat u obrtnim sredstvima tj. Ovde vaţi sledeće pravilo. kada nadjete alat u osnovnim sredstvima. ali to je potraţivanje koje neće biti pretvoreno u gotovinu. odmah knjiţi kao trošak tj. Znaĉi. tretira se kao osnovno sredstvo. a sav alat ĉiji je vek trajanja kraći od godine dana. Sav alat ĉiji je vek trajanja duţi od godine dana. biće tretiran kao obrtno sredstvo. i to onda u bilansu tako treba i iskazati. 87 . ste izgubili. sitan inventar. bez obzira na pojedinaĉnu vrednost. znaĉi na kraju godine morate imati jasan odgovor na pitanje: prvo. ulaganja koja su do tog trenutka izvršena treba pre tretirati kao rashod nego kao sredstvo. završena. Takvo rešenje moţe se prihvatiti. kada su avansi potraţivanja za iznos novca koji je plaćen unapred. ma koliko on bio skup. pre nego što je njegova izgradnja zapoĉeta odnosno. ako vrštite samo godišnje. ako ne vršite meseĉno obraĉunavanje rezultata. znaĉi da je njegov vek trajanja duţi od godine dana. i gase se potraţivanja po osnovu avansa). to će dovesti do premetanja rezultata. pa da izvlaĉim avanse da bi izraĉunala pravi racio likvidnosti. i da bi zadovoljili princip jasnosti. Razlog zbog ĉega se avansi iskazuju u okviru materijalnih ulaganja je pruţanje jasne slike o likvidnosti preduzeća. odnosno po ceni koštanja 5) Avansi za osnovna sredstva . i to kao iskljucivo pravilo. Znaĉi. Dugo su bila korišćena dva kriterijuma: visina vrednosti i vek trajanja. jer kada radim analizu likvidnosti ja bih onda morala da gledam šta se tu nalazi. tj.Prvo moramo znati zašto se avansi iskazuju unutar materijalnih ulaganja. moţete iskazati kao osnovna sredstva u pripremi ili investicije u toku. Ukoliko će investicija biti dovedena do kraja onda. Vrednovanje investicija u toku će se vršiti po istom pravilu kada se sredstvo zavrsi. To potraţivanje je prelazni oblik ka materijalnom ulaganju (kada nam dobavljaĉ da mašinu mi knjizimo povećanje osnovnih sredstava. koje mi nećemo naplatiti nego će se pretvoriti u osnovno sredstvo. Dakle po nabavnoj vrednosti. odmah se smatra da je utrošen. opet bez obzira na pojedinacnu vrednost. Ako obraĉunavate rezultat u kraćim periodima. ako ta investicija nikada neće biti završena. a to pravilo je vek trajanja. Ukoliko oĉekujete prekid u izgradnji. nego u okviru potraţivanja. Znaĉi da se to ne bi radilo. I zato je bolje da ti avansi u bilansu budu iskazani u okviru materijalnih ulaganja. i onaj koji će biti tretiran kao obrtno sredstvo. iz bilo kojih razloga.

Da bi neki avans iskazali kao materijalno ulaganje vaţno je da se taj avans odnosi na sredstvo. parafira oba primerka.ove avanse klasifikujemo u okviru materijalnih ulaganja. Time ste vi izvršili popis svojih potraţivanja. ne moţete uneti neko fiktivno potraţivanje. i vaţiće i za zalihe. To je isto vaţilo i za nematerijalna ulaganja. jedan vam pošalje. i naravno da je taj avans pokriven savesnošću duţnika. Na kraju godine. 88 . dakle generalno govoreći o sredstvima. taĉno mi imamo obavezu prema vama u tom iznosu. Uslovi za priznavanje su isti kao i kod sredstava. a on popis svojih obaveza. dakle:  Da se sredstvo nalazi pod kontrolom preduzeća. novembar 2004. to je naĉelo pojedinaĉnog procenjivanja. i on pogleda i proveri i kaze da. Vrednovanje materijalnih ulaganja Vrednuju se po nabavnoj vrednosti inicijalno.  Da će doneti ekonomske koristi u budućnosti. da biste vi mogli dokazati da vi zaista imate potraţivanje prema njemu Dakle. ovo su uslovi za priznvanje! Procenjivanje se vrši pojedinaĉno.  Da se njihova vrednost pouzdano moţe proceniti. tj. 16. Znaĉi svako potraţivanje koje iskaţete mora biti pokriveno takvom saglasnošću vašeg duţnika. i cena koštanja. on meni duguje. a jedan zadrţi. za interno generisna sredstva. A vrednosti za procenjivanje su nabavna vrednost. pošaljete dva primerka. kao. odnosno po sadašnjoj vrednosti naknadno. šta ste uradili? Vi ste poslali dopis duţniku i napisali po našoj evidenciji vi nama na ime avansa dugujete toliko. a on nema pojam o tome. Utorak. za sredstva steĉena kupovinom. da ga moţete povezati sa sredstvom za koje je taj avans dat.  Da je rezultat prošlih dogadjaja.

što znaĉi da je njen vek trajanja duţi od godinu dana. ali ne postoji potreba za sistematskim otpisivanjem takve imovine. i ona primarnim ciljem bilansa smatra utvrĊivanje stanja imovine. dinamiĉku i organsku. To ne znaĉi da u nekom trenutku Vi ne morate da izvršite otpis i takve imovine. da je to otpisivanje kojim se konstatuje smanjenje inicijalne vrednosti nekog materijalnog ulaganja. moţemo identifikovati više bilansnih teorija od kojih je najznaĉajnije spomenuti statiĉku. a ne i obrtna? Odgovor je zbog duţine veka trajanja. koje nastaje usled dejstva razliĉitih faktora. Znaĉi.Otpisivanje materijanih ulaganja Prošli put govorili smo o stalnoj imovini. zbog toga što imovina ĉiji je vek trajanja neograniĉen ne gubi svoju vrednost (samim tim što joj je vek trajanja neograniĉen). Moţe se reći. ili duţi od trajanja jednog poslovnog ciklusa. ako se poĊe od toga da je primarni cilj bilansa utvrĊivanje imovine preduzeća. vaţno je da definišemo pravi cilj otpisivanja. kako se vrši rašĉlanjavanje stalne imovine i kako se inicijalno procenjuje stalna imovina (procenjivanje u trenutku sticanja. Znamo da. zavisi od toga kako se vrši otpisivanje njene vrednosti. to je postupak kojim se nabavna vrednost ili cena koštanja datog materijalnog dobra (ili datog stalnog dobra) kao trošak rasporeĊuje na one obraĉunske periode u kojima se to sredstvo koristi. zavisi od toga od koje bilansne teorije se polazi. Pošto je vek trajanja dug. Stalna imovina ima koeficijent obrta manji od 1. Ili drugaĉije. postavlja se pitanje kako ćemo odrediti koji deo vrednosti je sredstvo izgubilo tokom odreĊenog obraĉunskog perioda. bez obzira na naĉin sticanja). zato što stalna imovina ima duţi vek trajanja. meĊutim. videli smo šta se pod stalnom imovinom podrazumeva. tj. Šta sve mogu biti ciljevi otpisivanja? To. Pošto je otpisivanje naĉin na koji mi konstatujemo smanjenje vrednosti imovine. u zavisnosti od toga šta se smatra primarnim ciljem finansiskog izveštavanja. odnosno u kojima to sredstvo odbacuje prihode. šta će biti cilj otpisivanja. Zato se otpisivanje vrši samo za onu imovinu ĉiji je vek trajanja ograniĉen. Def: Otpisivanje je knjigovodnstveni postupak kojim se smanjuje inicijalna vrednost materijalnih ulaganja. Statička teorija je jedna od prvih bilansnih teorija koja je razvijena. Znaĉi. Naknadno procenjivanje imovine. Zašto se samo stalna imovina sistematski otpisuje. Na ovaj naĉin ţelimo da ispoštujemo naĉelo uzoĉnosti (naĉelo razgraniĉenja prema predmetu i vremenu). kolika će biti vrednost imovine po proteku odreĊenog vremenskog perioda zavisi i od visine izvršenih otpisa. ili zavisi od toga šta se smatra primarnim ciljem finansijskog izveštavanja. odnosno da prihodima jednog perioda dodelimo njima pripadajuće rashode. onda se visina otpisa utvrĊuje 89 .

tj. ako govorimo o relativnom odrţanju supstance. Koji od ovih ciljeva otpisivanje moţe da ostvari? Kada govorimo o cilju otpisivanja po statiĉkom shvatanju. Kod dinamiĉkog shvatanja bilansa. da obezbedi sredstva iz kojih će se nabaviti isto takvo sredstvo. dakle smatra se da je osnovni cilj otpisivanja upravo ta podela inicijalne vrednosti da spomenuta dva dela. ali nije isto zbog tehniĉkog progresa koji se u meĊuvremenu dogodio. odnosno neko sredstvo koje će obavljati istu funkciju kao i proivod koji se otpisuje. To zbog toga što ţelimo da doĊemo do vrednosti koja je potrebna za ponovnu kupovinu sredstva. dakle. Prvi iznos. Ako ţelimo da utvrdimo koja bi to ovde vrednost bila predmet otpisivanja. Paţnja je. hoću da izmerim kolika je vrednost imovine na kraju. da kada se posmatra jedan obraĉunski period. oĉito je. putem otpisivanja. Ovde je vaţno da je primarni zadatak odmeravanja visine otpisa. sa vrednošću imovine (misli se na stalnu imovinu) koju preduzeće ima na poĉetku obraĉunskog perioda. na kraju njegovog veka trajanja. rasporedi na one obraĉunske periode u kojima se to sredstvo koristi. odnosno rashod. ostvarene proizvodne spospbnosti preduzeća. od otpisivanja se oĉekuje da obezbedi zamenu ili nadoknadu utrošene vrednosti materijalnih ulaganja. i deo koji je nepotoršen. odnosno kao vrednost imovine koja će u budućnosti preduzeću doneti ekonomske koristi. potrebno je dakle da se pravilnim odmeravanjem visine otpisa obezbedi pravilno iskazivanje vrednosti aktive.tako što uporedite vrednost imovine na kraju. Što znaĉi. ovde usmerena na odmeravanje utrošene vrednosti sredstava. Ovde se ona neutrošena vrednost javlja samo kao ostatak u odnosu na inicijalnu vrednost. kada istekne vek trajanja nekog sredstva trebalo bi da je preduzeće uspelo. utvrĊivanje vrednosti imovine. Dakle. Pa saglasno tome. s obzirom na primarni cilj sastavljanja bilansa prema ovom shvatanju. Razlika izmeĊu te dve vrednosti smatra se smanjenjem vrednosti koje je nastalo tokom datog obraĉunskog perioda. nego reprodukciona vrednost sredstvava. po kome se primarnim zadatkom finansijskog izveštavanja smatra utvrĊivanje raspodeljivog periodiĉnog rezultata. i preko toga pravilno otpisivanje vrednosti neto imovine (razlike izmeĊu aktive i obaveza). niti utvrĊivanju raspodeljivog rezultata. iskazuje se kao trošak. zadatak otpisivanja stalne imovine je da se inicijalna vrednost koja je utrošena da bi se do nekog sredstva došlo. Na deo koji je potrošen do tog trenutka. nije namenjen ni utvrĊivanju imovine. odnosno koliko je ta imovina tokom obraĉunskog perioda izgubila svoje vrednosti. kroz otpisivanje. ukupna inicijalna vrednost se deli na dva dela. već je namenjen obezbeĊivanju odreĊenih finansijskih sredstava za obnavljanje utrošenih sredstava. a drugi deo se zadrţava u bilansu stanja kao vrednost imovine koja će biti potrošena u nekom od budućih obraĉunskih perioda. Ako se poĊe od tako definisanog cilja. Prema organskom shvatanju bilansa primarni cilj je odrţavanje supstance. ako se govori o apsolutnom odrţanju supstance. a to je utvrĊivanje periodiĉnog rezultata. jasno je da to ne moţe biti nabavna. Zbog toga 90 . Ovako definisani cilj otpisivnja. Potpuno drugaĉiji cilj ima dinamičko shvatanje bilansa.

suprotstavljajući taj iznos prihodima obezbeĊujete da rezultat ne bude precenjen. zato što se odmeravanjem iznosa vrednosti koji je dato sredstvo izgubilo u datom obraĉunskom periodu. i zato otpisivanje ne moţe biti instrument za utvrĊivanje vrednosti preduzeća. prema ustaljenim pravilima onda će utvrĊeni rezultat. Ĉak teško da moţe biti i instrument za utvrĊivanje same imovine preduzeća. da je otpisivanje knjigovodstveno-tehniĉki postupak kojim se konstatuje smanjenje inicijalne vrednosti sredstava. zato što neto imovina nije vrednost preduzeća. Kada se utrošene vrednosti neće moći nadoknaditi? Kada nemamo dovoljno prihoda. Smatra se da otpisivanjem moţe izvršiti obraĉun raspodeljivog periodiĉnog rezultata i ispuniti onaj cilj koji je postavljen dinamiĉkom teorijom. onda je vrednost imovine samo jedna od vrednosti koja se uzima u obzir kada se odreĊuje vrednost preduzeća. i to se otpisivanjem konstatuje. treba zakljuĉiti da je otpisati jedno a nadoknaditi nešto sasvim drugo. Vrednost preduzeća kao celine po pravilu se razlikuje od vrednosti imovine preduzeća. Da li se otpisivanjem moţe obezbediti odrţanje supstance? Već iz samo definicije otpisivanja. od toga koje ciljeve preduzeće ţeli da korišćenjem te imovine ostvari. i da bude raspodeljiv (=da imate rezultat ĉija raspodela neće ugroziti odrţavanje supstance) što i jeste cilj. Prema tome. tj. biti i meĊusobno uporediv nizu sukcesivnih vremenskih perioda. Sredstvo se troši. Ovaj cilj se moţe ispuniti. već rashod (po definiciji sredstava). u tom otpisivanju. Ona je upravo vrednost koja je dobijena sabiranjem vrednosti pojedinaĉnih imovinskih predmeta. utvrditi vrednost neto imovine preduzeća. Znaĉi ne moţemo izmeriti otpisivanjem pravu vrednost neke imovine preduzeća. Imovina koja ne donosi profit nije imovina. Znaĉi imovina firme i vrednost firme su dve po pravilu razliĉite stvari. to zavisi od odnosa izmeĊu prihoda i rashoda. ako prihod bude dovoljan da se iz njega nadoknade utrošene vrednosti onda će nadoknade biti. ako prihod ne bude dovoljan nadoknade neće biti. jer imovina vredi samo onda kada donosi profit. Dakle. moţete imati otpise sredstava a da. Da li moţemo obezbediti obraĉun raspodeljivog periodiĉnog rezultata? Po mišljenju većine autora ovo je dostiţan cilj kada je reĉ o otpisivanju. Otpisi 91 . zato što kupac ţeli zapravo da proveri koje on profite moţe oĉekivati do korišćenja te imovine kojom preduzeće raspolaţe. Ali pored nje redovno se utvrĊuje tzv. Ovaj cilj se moţe osporavati! Pre svega. Ali. jednostavno.što statiĉko shvatanje bilansa polazi od toga da treba. Ako se otpisivanje vrši na sistematskoj osnovi. umanjena za pojedniaĉne vrednosti obaveza koje preduzeće u datom trenutku poseduje. ali to znaĉi da otpisa nije bilo. Ta prinosna vrednost je upravo jedan od najĉešće korišćenih metoda za utvrĊivanje vrednosti firme kao celine. ali da li će ta utrošena vrednost nadoknaditi to ne zavisi od trošenja. prinosna vrednost preduzeća. Otuda cilj po statiĉarima teško da moţe biti realizovan otpisivanjem. jer se i vrednost imovine preduzeća razlikuje u zavisnosti od njene namene. osim što će biti raspodeljiv. Kada govorimo o utvrĊivanju vrednosti preduzeća. ne moţete utrošene vrednosti nadoknaditi.

odreĊeni iznos sredstava. recimo ĉija je vrednost 1000. Da bi se pojavila trajno osloboĊena sredstva potrebno je da budu ispunjeni neki uslovi: 1. Ali kad se sredstvo otpiše. u tom sluĉaju nema trajno soloboĊenih sredstava) 92 . Zato se tako osloboĊena sredstva tretiraju kao privremeno osloboĊena sredstva. Sredstva koja su tome namenjena ne mogu se upotrebiti ni za šta drugo. da preduzeće posluje rentabilno (ako ne posluje rentabilno nema ni nadoknade utrošenih vrednosti. onda bi svi ovi iznosi amortizacije bili privremeno slobodni (sve do trenutka dok se ne mora izvršiti ponovna nabavka). privremeno. sva sredstva koja su bila osloboĊena kroz otpise biće nam potrebna da bi smo nabavili nova. pa i trajno. To naravno uopšte nisu male sume. odnosno problem rentabiliteta poslovanja. Šta su privremeno osloboĎena sredstva? I kada ona uopšte postoje? Ako bi se dogodilo da su sva sredstva kupljena u istom trenutku. Dakle. slobodna. a pošto nisu nadoknaĊeni. i otpisuje se na 5 godina? Svake godine otpisujete po 200.postoje. Jer tek kada isteknu te 4 godine imaćete potrebu da kupite novo osnovno sredstvo. Kada se materijal potroši u datom obraĉunskom periodu. kaţemo da se kroz amortizaciju popravlja likvidnost presuzeća. od otpisivanja oĉekivati da obezbedi nadoknadu utrošenih vrednosti. tih prvih 200 ostaje slobodno naredne 4 godine. tj. Zbog toga se amortizacija kvalifikuje kao jedini trošak koji ne traţi ulaganje odmah u narednom periodu. treći naredne 2. moţe se desiti da ste kroz otpise nadoknadili 1000 a da vam za novu nadokandu treba 1500. kroz otpisivanje i amortizaciju sredstva se iz materijalnog pretvaraju u novĉani oblik. ako postoji potpuna nadoknada utrošenih vrednosti i višak iznad toga. koji nije pokriven prihodima datog obraĉunskog perioda. i da sva sredstva imaju isti vek trajanja. Drugi otpisani iznos od 200 biće slobodan naredne 3 godine. pošto se nabavka ne vrši ponovo u narednom periodu na raspolaganju su ta sredstva. odreĊeno vreme i mogu se koristiti za finansiranje poslovanja. da postoji monetarna stabilnost (ako ne postoji monetarna stabilnost. Osim privremeno osloboĊenih sredstava mogu postojati i trajno osloboĎena sredstva. Problem nadoknade je problem izmeĊu prihoda i rashoda. Po isteku pete godine. ĉetvri godinu i poslednji će biti slobodan samo jedan dan ili neće biti slobodan. mora se za naredni ciklus materijal kupiti ponovo. onda će se u uslovima monetarne stabilnosti postojati situacija da otpisivanje oslobaĊa. posebno kada se radi o preduzećima koja imaju veliku stalnu imovinu. Ukoliko su prihodi veći od rashoda. pa nema ni privremeno ni trajno osloboĊenih sredstava) 2. Ne moţe se. znaĉi da postoji gubitak u visini smanjenja vrednosti imovine. šta se dogaĊa kad se neko sredstvo otpiše. I pošto je ponovno ulaganje potrebno tek po isteku veka trajanja. dakle. Jer. Šta se dogaĊa sa tih 200? Kada otpisujete prve godine 200 i iz prihoda nadoknadite tih 200.

900 120 0 2100 900 2400 1500 900 - 900 93 . 900 120 0 2100 600 900 - 900 - 900 3 600 900 120 2700 0 300 600 900 1800 300 600 900 300 1500 900 1800 - 1800 900 900 4 5.трајно емено 1200 300 300 300 300 1. На Садашња вред. Укупн Год. već da ta potreba za zamenom biva u razliĉitim vremenskim periodima) Ako su ovi uslovi ispunjeni. 1 2. procenjeni vek trajanja 5 godina. 900 900 900 2700 3600 3000 1500 1500 2700 2100 1500 1800 1200 600 900 900 900 120 0 7. PRIMER: Imamo tri mašine ĉija je nabavna vrednost 1500. nabavka se vrši sukcesivno (prve godine nabavlja se jedna mašina. naredne godine druga. 6. Ĉak. 3. da su sredstva koja se otpisuju nabavljena u razliĉitim vremenskim periodima (da nisu nabavljena sva odjenom) 4. da imaju razliĉiti vek trajanja. treće treća).3. Otpis je linearan. iako se koristi linearna metoda za otpisivanje javiće se trajno osloboĊena sredstva koja se mogu koristiti za proširenje kapaciteta. 120 0 - 2. (da se zamena ne mora vršiti odjedanput. Крају mашина год. Збир Замена Ослобођена а амортизација Отпис Отписа СВ и укупно Привр. moţemo reći da se kroz amortizaciju vrši i trajno oslobaĊanje odreĊenog iznosa sredstava.

sve ostalo je privremeno osloboĊeno. ukupan godišnji otpis je 600 (300+300). Sledeće godine se kupuje još jedna mašina. 600 900 120 2700 0 900 1800 - 1800 900 900 Ako imate prvu mašinu. zbir godišnjih otpisa (akumulirani otpisi) 1800 (900+900). su priliĉno rigorozni. imamo podatke o vrednostima na kraju prve godine. ali nju delimo na 900 koji se smatraju trajno osloboĊenim. a na kraju pete mora se izvršiti zamena prve mašine. Ukupna sadašnja vrednost je 2700 (1200+900+600). ''Kada na to dodate ovih 900 koje imate ovde'' to će biti 1500. Uslovi koji bi trebalo da budu zadovoljeni da bi postojala ovakva situacija. Vrednost prve mašine na kraju treće godine je 600. već još toliko da nam ostane 600 (jer su nam sad otpisi po 900) da bi smo u narednoj godini obezbedili otpis. Jer dolazi do stalnih zamena. prve godine. što je sada kraj treće godine. jer u naredne tri godine mi moramo obezbediti. pa je 1500/5=300). jer je od nabavne 1500 oduzet godišnji otpis od 300 (jer je vek trajanja 5 godina. a vrednost treće 1200. Ukupna sadašnja vrednost je 2100 (1200+900). druge 900. Na kraju šeste godine. Neke mašine koje su preocenjene na 5 godina. ukupan godišnji otpis 900 (300+300+300). Vrednost prve mašine na kraju druge godine je 900. Treba da postoji monetarna stabilnost. 94 . akumulirana amortizacija je 1500. Pogledajte koliko u narednoj godini iznose-2700 od ĉega 900 ostaje kao trajno osloboĊeno. Dakle. od toga je 900 stalno. i na kraju sedme moramo obezbediti sredstva za zamenu treće mašine. ne 1500. i drugih 900 koji se tretiraju kao privremeno osloboĊeni. Ukupno je osloboĊeno 900 (300+600) i to je takoĊe trajno osloboĊeno. Na kraju pete godine imamo 1200 i tih 1200 privremeno osloboĊenih otpisa. a 600 privremeno osloboĊeno. biće korišćeno za nabavku nove mašine u narednoj godini. od ovih 1800 ne moţemo reći da je sve trajno osloboĊeno. Nema zamene u toj godini. zbir godišnjih otpisa 300.8. Ukupna sadašnja vrednost je 1200. taĉno onoliko koliko treba za kupvinu nove mašine. na kraju šeste zamenu druge. i ona se takoĊe otpisuje. Vrednost mašine je 1200. vrednost mašine koja je u toj godini kupljena je 1200. da su sredstva razliĉitog veka trajanja. Ovo zbog toga. a ovi uslovi su u preduzećima retko kada ispunjeni. OsloboĊena amortizacija 300 i videćete zašto se ona tretira kao trajno osloboĊena. Treće godine kupuje se trća mašina. OsloboĊena amortizacija iznosi ukupno 1800. Privremeno osloboĊene amortizacije više nema. godišnji otpis 300. zbir godišnjih otpisa (što bi Amerikanci rekli ''akumulirana amortizacija'' ili ispravka vrednosti. što bi smo rekli Mi) izosi 900 (300+600). da se sredstva nabavljaju u razliĉitim vremenskim periodima.

ako je ukupno vreme vezivanja 15. Od tog trenutka postoje samo privremeno osloboĊena sredstva. i kada postoji. On se gubi onda kada sredstva postanu pribliţno jednakog veka trajanja. da je dve godine vezana 20%. Jer će moţda doći do kvara. Ovih 20% vezano je prvu i vezano je drugu godinu. U knizi kod prof. Rankovića piše koliko moţemo ići u proširenje kapaciteta zahvaljujući trajno osloboĊenim sredstvima. Znaĉi kada uporedite poĉetnu vrednost sa trajno osloboĊenim sredstvima. (5-3)/3=66. tokom ţivota preduzeća se menja. I ovaj efekat trajno osloboĊenih sredstava se moţe tako izgubiti. Najĉešće pitanje-šta ovo znaĉi? Ako je vek trajanja sredstva 5 godina. Ne 95 . Ovih trećih 20% vezano je prvu. nabavićete i neku mašinu ĉiji je vek trajanja 3 godine. Znaĉi. onda je proseĉno vreme vezivanja 3 godine.biće zamenjene posle 3. imate samo privremeno osloboĊena sredstva. Dakle.Koliko vam je godišnji otpis vezan? Godišnji otpis nam je vezan 15 godina. Tako da ako bi vaše ulaganje bilo jednako godišnjem otpisu. Kako se izraĉunava proseĉno vreme vezivanja? Kada ukupno vreme vezivanja podelimo sa vekom trajanja. Ĉetvrtih 20% vezano je 4 godine.67% vrednosti trajno osloboĊene amortizacije. Elastičnost efekta proširenja je stopa koja pokazuje do kog stepena imate trajno osloboĊena sredstva. šta znaĉi da je proseĉno vreme vezivanja 15 godina? Kako tumaĉite ovo da je jedna godina vezana 20%. iako je njegov vek trajanja 5 godina. efekat trajnog osloboĊenja prestaje da postoji. Jer ćete vi prve godine otpisati 20%. To znaĉi da kada poĉetna vrednost opreme.67% trajno osloboĊene amortizacije. Gubi se efekat trajno osloboĊenih sredstava. Neki raspored starosti tj. vremenskog trajanja naših sredstava koji se uspostavi na poĉetku. imali bi ste vezana sredstva 15 godina. tri godine 20 %. Dobija se kada se od vremena vezivanja oduzmete proseĉno vreme i podelite sa proseĉnim vremenom. da su ta trajno osloboĊena sredstva privremenog karaktera. I poslednjih 20% vezano je 5 godina. Znaĉi 20% vaše amortizacije je praktilĉno u tom sredstvu vezano 15 godina. ĉetiri godine 20% i pet godina 20%? Logika je sledeća. Da je pojava trajno osloboĊenih sredstava više izuzetak nego pravilo. i ako se otpisuje linearno. drugu i treću godinu. cela priĉa je sraĉunata na to da razumete da se kroz nadoknadu otpisane vrednosti moţe obezbediti priliv privremeno i priliv trajno osloboĊenih sredstava. A s druge strane. Po 20% od tog iznosa kao da je vezano 15 godina. SUŠTINA je da znate šta znaĉi i pod kojim uslovima se mogu javiti trajno osloboĊena sredstva. ili kada broj mašina dostigne 66. vek trajanja 5. razbijete na ulaganja od po 20%. Znaĉi meni je ovih 20% vezano samo godinu dana.67%. ali vi svodite na godišnji otpis . I onog trenutka kada poĉetna vrednost dostigne 66. Da ako ukupno ulaganje od 100% koje koristite tokom perioda od 5 godina. onda će 20% od tog iznosa biti vezano samo godinu dana. dok se ne dostigne koeficijent elastiĉnosti efekta proširenja. neće izdrţati svih pet godina. To je to ukupno vreme vezivanja koje vam je potrebno da bi ste izraĉunali proseĉno. dakle vreme vezivanja ovih drugih 20% je dve godine.

i obiĉno se baziraju na dnevnim cenama. a za potrebe sastavljanja eksternih finansijskih izveštaja. a pre svega finansiranja. te da ne postoji potreba za propisivanje minimalne amortizacione stope.insistiram na tome da ovakve raĉunice izvodite! Treba da usvojite logiku kako to da je nekih 20% vezano nekih 5 godina. Zašto nam je vaţno gde sve otpisivanje moţe da se vrši? Ne. za ocenu 96 . da se zamena vrši za ista sredstva iste vrednosti 3. Kalkulativni otpisi su otpisi koji se vrše u okviru pogonskog obraĉuna. kalkulacije i poreskog bilansa. a nekih je vezano 1 godinu. i smatra se da će privatni vlasnici bolje štititi svoj kapital od drţave. a kada je reĉ o stopama otpisivanja tu sada ne postoje propisane stope. naravno. da trţište prihvata porast obima proizvodnje 5. da preduzeće posluje rentabilno 2. društvena svojina nestaje. Kada govorimo o otpisivanju koje se vrši za potrebe sastavljanja poslovnog bilansa onda govorimo o otpisivanju koje se sprovodi u okviru finansijskog raĉunovodsrva. Pri utvrĊivanju visine ovih otpisa moraju se koristiti one metode koje su dopuštene standardima. da su prve nabavke finansirane iz sopstvenih izvora Jasno je da ispunjenje navedenih uslova nije problem otpisivanja. zbog toga da bi smo znali mesta. za potrebe poslovnog bilansa. Otpisivanje sredstava moţe biti posmatrano sa aspekta poslovnog bilansa. nego da bi smo znali ciljeve. Osnovni smisao ovih otpisa je da se obezbede podaci za utvrĊivanje prodajnih cena. s obzirom da dolazi do privatizacije. nego svako preduzeće ima slobodu da samo procenjuje visinu stopa otpisa. Korišćenje efekta proširenja pretpostavlja: 1. Ranije je kod nas postojao propis koji je odreĊivao minimalnu visinu stopa amortizacije. Namenjeni su iskljuĉivo internim korisnicima informacija. da postoji mogućnost pribavljanja dodatnog kapitala za potrebe proširenja kapaciteta 6. već problem zamene. Takav propis je ukinut. da su sredstva deljiva i da se mogu delimiĉno zamenjivati 4. Da shvatite na koji naĉin likvidnost firme moţe biti popravljena zahvaljujući amortizaciji.

Zbog toga. I drţava propisuje visinu stopa otpisa za pojedeina stredstva. prihvatanja porudţbina. visina otpisa se utvrĊuje polazeći od dnevne vrednosti sa ciljem da se obezbedi odrţanje supstance preduzeća i formiranje prodajnih cena na naĉin da se obezbedi nadoknada stvarno utrošenih sredstava. sada moţemo da otpisujemo koliko hoćemo. Jednu visinu otpisa u poslovnom bilansu. Jer rezultat koji se utvrĊuje u pogonskom obraĉunu naziva se ekonomski rezultat. Dakle. preduzeća su se našla u ĉudu. i ĉim je tako trudimo se da ih nekako grupišemo. da otpisuju svoju imovinu. a preduzeća po pravilu nemaju struĉnjake koji bi mogli da im kaţu po kojoj stopi. ali za potrebe utvrĊivanja poreza mi priznajemo amortizaciju obraĉunatu po ovim stopama. faktore koji dovode do redovnog sistematskog otpisivanja imovine 97 . Otuda zakljuĉak da visina otpisa u poslovnom bilansu i otpis koji postoji u pogonskom knjigovodstvu uopšte ne moraju biti iste visine. I Jedan od načina klasifikacije je na one: 1. Sada kada je kod nas ukinut pravilnik o amortizaciji. Naravno. Znaĉi rezon drţave je sledeći: moţete vi u poslovnom bilansu da obraĉunate koliku god hoćete amortizaciju. Znate da je u finansijakom knjigovodstvu osnova za otpisivanje nabavna vrednost. druga moţe biti u poreskom i treća moţe biti za potrebe kalkulacije. za potrebe kalkulacije. klasifikujemo. najmanje. a za potrebe utvrĊivanja oporezivog periodiĉnog rezultata.rentabiliteta posla. otpisivanje se vrši prema poreskim propisima. u pogonskom obraĉunu. ne mogu da otpisuju koliko hoće. i onda je visina otpisa obraĉunata u poslovnom bilansu nepodobna za ciljeve koji se moraju realizovati i ciljeve kalkulacije koji se moraju ostvariti. Faktora koji dovode do smanjenja vrednosti sredstava ima više. One ''alfa'' tabele o kojima ste moţda ĉuli. a u uslovima monetarne nestabilnosti ta nabavna vrednost moţe odstupati od trţišnih cena. Sa aspekta poreskog bilansa. I verovatno će za neko vreme još uvek biti korišćene one ranije stope amortizacije koje je drţava propisala. su u stvari stope otpisa utvrĊene za potrebe oporezivanja. Tu postoje propisane stope otpisa koje drţava priznaje kao stope po kojima će biti utvrĊena amortizacija iskazana u poreskom bilansu. sve dok preduzeće korekcijom tih stopa ne doĊe do stopa koje će njemu odgovarati. i on ne mora odgovarati rezultatu iz finansijskog knjigovodstva. njihovog odbacivanja i sl. Dakle. koje se koriste u Nemaĉkoj. koriste u svom finansijskom knjigovodstvu. otpisivanje za potrebe oporezivog rezultata vrši se primenom stopa koje su propisane od strane drţavnih organa. imate tri otpisa za ista sredstva. zato što su ciljevi razliĉiti. koji je odreĊivao minimalne stope otpisa. Preduzeća vrlo ĉesto te stope koje su prpoisane za potrebe oporezivanja. Sada mnoge raĉunovoĊe pitaju: šta ćemo sad? Koje ćemo mi sada stope primeniti? Super.

Redovni otpisi imovine uslovljeni su: 1. radi zaštite ţivotne sredine. automobili koji troše obiĉan benzin. ekonomskim razlozima.2. moraju biti zamenjeni automobilima sa 'katalizatorom' ili će vlasnici automobila koji troše obiĉan benzin plaćati visoku novĉanu nadoknadu da bi se otklonile štete koje su oni izazvali. Znaĉi. imate automobil koji troši obiĉan benzin. fiziĉkim trošenjem tj. ako Vi uzmete koncesiju za iskorišćavanje nekog rudnika uglja. nepodobnost – npr. Onog trenutka kada se pojavi na trţištu nova genetacija raĉunara. rabaćenjem. Kada bi ste imali takav jedan automobil. Kada istekne vreme koncesije sa tom imovinom.) 3. Vanredni otpisi se preduzimaju kada smanjenje vrednosti nastane zbog: 98 . istekom ugovora (kod koncesije – ali ugovor o koncesiji ne samo da će uticati na visinu otpisa koncesije. u periodu od godinu dana. i drţava reši propiše da. rekli: ne isplati mi se da ugraĊujem 'katalizator' a još manje da plaćam visoku kaznu. gde pre svega podrazumevamo zastarelost i nepodobnost (zastarelost – neko sredstvo je ekonomski zastarelo kada ne postoji ekonomska isplativost njegovog daljeg korišćenja. ovakva odluka drţave će sredstvo uĉiniti nepodobnim za dalje korišćenje). Iako bi moţda period njegove ekspolatacije mogao biti duţi. da li bi ste zbog ovakve odluke njegov vek trajanja morali da skratite? Preraĉunali bi ste se i npr. Tako da će i materijalna ulaganja preduzeća koje je osnovano radi iskorišćenja koncesije biti otpisivana najduţe na period koncesije. zbog toga što su se u meĊuvremenu pojavila sredstva koja isti posao obavljaju uz niţe troškove. gledaćete da iz prihoda koji ostvarite eksploatacijom uglja nadoknadite celokupnu nabavnu vrednost sredstava koja ste za te namene nabavili. ili iscrpljenjem supstance (kada je reĉ o prirodnim bogatstvima). 2. sva sredstva koja nabavite da bi ste vršili ekspoloataciju u periodu na koji koncesija glasi. faktore koji uzrokuju vanredne otpise imovine. nego i na vreme otpisa sredstava preduzeća koje je radi korišćenja te koncesije osnovano. odnosno na vreme otpisa koncesije. cene padaju. prema tome za ovih godinu dana ovaj auto mora da bude otpisan. treba otpisati u istom periodu. na primer. protokom vremena.

vanrednih dogaĊaja kao što su poţari. trajnog oštećenja nekog umetniĉkog dela tada se preduzima vanredno otpisivanje. 2. je vezano za sredstva sa ograniĉenim vekom trajanja. (o tome smo već priĉali): 1.1. ako doĊe do obustavljanja neke investicije. poplave. kao piramide. Vanredno otpisivanje. Ostane kamen ispod. ali ne beskonaĉno). indirektno otpisivanje (sistematski otpisi se po pravilu vrše indireknim putem) IV Moţemo napraviti i podelu prema politici otpisivanja: 1. 2. Odnosno. i posle polave se dramatiĉno razlikuje. dopunsko otpisivanje 99 . koji se ne mogu predvideti. naiĊe bujica i odnese plodno tle. sredstva uloţena u izgradnju datog objekta ili date mašine. prema tehnici otpisivanja: 1. u finansijskom knjigovodstvu (za potrebe izrade bilansa na kraju godine utvrĊuje se konaĉna visina redovnih otpisa. To se dogaĊa. je dozvoljeno – to je otpisivanje kojim ţelimo da konstatujemo smanjenje vrednosti. ali vanredni otpisi su mogući. Recimo ako doĊe do poplava koje unište obradivo zemljište. kada doĊe do znaĉajnog. koji se utvrĊuju saglasno MRS i raĉunovodstvenim politikama) 2. prestaju da imaju svoju vrednost i ta obustavljena investicija prestaje da bude sredstvo i javlja se potreba za vanrednim otpisivanjem (upotreba neadekvatnih materijala moţe biti razlog za obustavu gradnje. otpisivanje sa karakterom rashoda (samo ovo pod 1. II Vrste otpisa prema mestu gde se ona vrše. Tu nema sistematskog otpisivanja. za razliku od redovnog. razorni vetrovi. zemljoresi. i za zbog toga vanredne otpise takvih sredstava). Kod umetniĉkih predmeta koji se takoĊe ne otpisuju. u pogonskom obraĉunu (otpisivanje se ovde vrši za potreba kalkulacije i polazi se od dnevnih vrednosti) III Postoji još jedna podela. bilo da je ono nastalo zbog delovanja redovnih ili vanredmih razloga otpisivanja – moţe biti redovno ili vanredno). ali ne zato što nemaju ograniĉen vek trajanja. Vrednost zemljišta pre. a smanjenje koje uzrokuju je trajne prirode. jer teško je verovati da bilo koje umetniĉko delo moţe trajati beskonaĉno dugo (moţda jako dugo. a moţe biti primenjeno i na sredstva koja imaju neograniĉen vek trajanja. To je povod za vanredni otpis zemljišta. sve štete koji nastanu povodom dogaĊaja na ĉiji nastanak ili nenastanak mi apsolutno ne moţemo uticati. direktno otpisivanje (vanredni otpisi se po pravilu vrše direktnim putem) 2.

Ovde se javlja i problem izbora veka trajanja. Prvo. Naći će se njihova nabavna vrednost.koliki je njihov procenjeni vek trajanja . Kada govorite o ekonomskom veku trajanja. tehnički vek trajanja. 7 godina koristimo. onda ćete sigurno naići na tri razliĉita shvatanja šta je vek trajanja nekog sredstva. Uvek morate utvrditi vek trajanja. Ali pre nego što definišete politiku od plana nema ništa. jer ţelimo da izbegnemo rast troškova odrţavanja. Ekonomski vek 100 . Znaĉi u planu se neće naći sredstva koja se ne otpisuju. da ćete transportna sredstva otpisivati primenom funkcionalne metode. Ako kaţete da ćete naknadne izdatke za materijalna ulaganja aktivirati. Dakle. I tek pošto definišete politiku. koje moţete predvideti. Postoji i korisni vek trajanja. eventualno procenjeni likvidacioni ostatak. vi ste time definisali svoju raĉunovodstvenu politiku. koja su predmet otpisivanja. posle toga prodajemo i kupujemo nova. koliki je njihov procenjeni vek trajanja. vek trajanja je period u kome sredstvo moţe pruţati usluge. koji metodu primenjujete i koji je godišnji otpis datog sredstva. Zato što se sredstvo moţe koristiti u odreĊenom vremenskom periodu. Kad budete dobili zadatak da pravite plan otpisivanja. on je tehniĉki u redu) Ekonomski vek trajanja je vek trajanja sredstva u kome je ekonomski isplativo korišćenje datog sredstva. i li ţelimo da izbegnem nesigurnost u pogledu tehniĉke ispravnosti naših vozila. moţete pristupiti izradi plana. On je uvek kraći od tehniĉkog veka trajanja. povećavajući znaĉi vrednost imovine. Plan otpisa nije ništa drugo nego spisak svih sredstava koje imate. plan otpisivanja se odnosi na redovno otpisivanje. navešćete metodu otpisivanja i visinu godišnjeg otpisa. onda je to takoĊe deo vaše politike. Znaĉi da identifikujete: . procenjeni vek trajanja. (Katin PC 286. koji još uvek fantastiĉno funkcioniše. raĉunovodstvenom politikom se definišu pravila za otpisivanje.osnovicu za raspodelu (koja sredstva ćete otpisivati) .metode otpisa (koju ćete metodu za koje sredstvo koristiti). u kom je ono tehniĉki sposobno da pruţa usluge. naša politika je da zamenu voznog parka vršimo po isteku 7 godina. a Vi onda samo pravite plan otpisa koji ne predstavlja ništa drugo nego primenu tih definisanih pravila na sredstva preduzeća. To je onaj period za koji se procenjuje da će se korišćenje nekog sredstva isplatiti (ekonomski vek Katinog 286 je odavno istekao). To je vek trajanja u kome. Znaĉi. da ćete vašu opremu otpisivati degresivnom metodom. ĉak i onda kada koristite funkcionalnu metodu. će dato sredstvo biti korišćeno. shvatićete da to uopšte nije tehniĉki posao. I kada to uradite onda pravite plan otpisa. Onda je plan ĉisto tehniĉki posao. Transportna preduzeća mogu imati sledeću politiku: imamo autobuse ĉiji je ekonomski vek trajanja 10 godina. Moraćete prethodno da definišete politiku otpisivanja sredstava firme. To je tzv. koji je kraći od ekonomskog. po politici zamene sredstava preduzeća. kolika je bila njihova nabavna vrednost. Naravno.Na osnovu ĉega se vrši otpisivanje? Mora se napraviti plan otpisivanja. Znaĉi ako kaţete da ćete vaše graĊevinske objekte otpisivati linearno. Iz Vašeg plana se mora saznati koja sredstva otpisujute.

i po paragrafu 47 dopuštene su vremenske i funkcionalna metoda. vek trajanja treba skratiti) i naravno eventualna zakonska ili sliĉna ograniĉenja koja mogu uticati na to da se vek trajanja skrati. morate preseći negde. otpis prestaje od prvog narednog meseca. starog graĊevinskog materijala). U nekim zemljama je to. zaista je teško u mnogim sluĉajevima utvrditi kolika će biti vrednost likvidacionog ostatka. naravno. za sredstva koja su otuĊena u ovom mesecu. pod uslovom da je vrednost likvidacionog ostatka znaĉajna. poĉinju da se otpisuju od prvog jula. Niko ne moţe reći da autobus posle 7 godina ne moţe više da se koristi. To je prosto konvencija. Ako imate mašine koje traju 10 godina. MRS-a 16 se kaţe da osnovicu za otpisivanje ĉini nabavna vrednost ili cena koštanja. svakog meseca knjiţite otpis. zanemaruje se vrednost likvidacionog ostatka. sva sredstva koja se nabave u prvoj polovini godine. i to za sredstva koja su pribavljena u ovom mesecu otpis poĉinje da teĉe od prvog narednog meseca. i da se moţe pozdano proceniti (likvidacioni ostatak je vrednost osnovnog sredstva po isteku njegovog veka trajanja-vrednost starog gvoţĊa. savetuje se sledeće: Kada se procenjuje korisni vek trajanja. na pola godine. Pitanje kada sa otpisivanjem treba početi u razliĉitm zemljama razliĉito je definisno. Ako navedena dva uslova nisu ispunjena. i za osnovicu otpisivanja uzima se nabavna vrednost. U Nemaĉkoj. Nisu sluĉajno ova dva uslova utvrĊena. politika firme je da vek trajanja bude skraćen i da radi realizacije nekih drugih ciljeva ja hoću da budem siguran da taj autobus nikada neće ostavit putnike na putu. U paragrafu 46. Iako se sredstvo troši kontinuirano. zbog mogućnosti da gubitak vrednosti nastane nezavisno od rabaćenja. Prema MRS 16 koji se bavi ovim pitanjem. tehniĉko-tehnološki progres (kod onih sredstava gde su promene u tehnologiji brze. kod nas. treba uzeti u obzir uobiĉajenu upotrebu sredstva prema kapacitetu kojim se sredstvo koristi. Isto tako. TakoĊe. ko bi mogao znati kolika će biti vrednost kilograma starog gvoţĊa za 10 godina? Samo kod sredstava kod kojih je vek trajanja kratak. Metoda otpisivanje koja je odabrana trebalo bi najbolje da odslikava 101 . bitno je i spomenuti da otpisivanje treba otpoĉeti po nabavci. oĉekivano fiziĉko rabaćenje (koje zavisi od reţima korišćenja – ne troši se isto mašina koja radi jednu smenu i mašina koja radi tri smene). Znaĉi. Ili na primer. Metode otpisivanja definisane su MRS-om 16. u paragrafu 43. Kod nas vaţi pravilo: od prvog narednog meseca. mašina moţe da se koristi još. a ne po poĉetku korišćenja. otpis se vrši na meseĉnom nivou. poĉinju da se otpisuju od prvog januara naredne godine. ali licenca za proizvodnju tog proizvoda istiĉe-moramo otpisati sredstvo u periodu do koga vaţi licenca.trajanja svodimo na korisni vek zato što je to naša politika. I ona koja su nabavljena u drugoj polovini godine. koja treba da bude umanjena za procenjeni likvidacioni ostatak. i kod kojih za likvidacioni ostatak postoji aktivno trţište moţe se ići na procenu i to uzeti u obzir. recimo.

pa ajde da dodam.. i onda kad visina otpisa padne ispod linearnog (ispod onog otpisa koji bi ste imali da otpisujete linearno) dopušta se da nastavite otpis preostalog dela po linearnoj metodi. 18. Dopušteno je da sa degresivne metode preĊete na linearno otpisivanje.gubitak ekonomskih koristi datog sredstva. koje su pretpostavke od kojih polazi. mora se periodiĉno preispitati. koje su njene varijante. I izabrani metod otpisivanja mora se povremeno preispitati. ali kada izbor napravite morate odabranu metodu kontinuirano koristiti. Obraĉunati otpis predstavlja rashod perioda. Neću Vam pričati metode otpisivanja. metod treba promeniti i tretirati promenu kao promenu raĉunovodstvene procene. pa se pojavljuje opasnost da po isteku veka trajanja deo nabavne vrednosti ostane neotpisan. tako povećate otpise i smanjite rezultat – e drţava to ne dozvoljava. a to se obiĉno radi onda kada je vek trajanja kratak. Imate pravo da izaberete. U takvom sluĉaju. U sluĉaju da su se okolnosti u kojima preduzeće posluje tako promenile. Isto za degresivnu. šta se otpisuje. putem njegovog otpisivanja. pa procenite da ćete imati visok rezultat pa rešite da preĊete na degresivno otpisivanje. što kad prelazite sa degresivne metode na linearnu. O ovome govori paragraf 49. a to je kraj u Power point prezentacijama. visinu otpisa za tekući i naredne periode treba izraĉunavati po novoj metodi. Sve smo to naučili u prvoj godini. Procenite njihovu primenjvost u odnosu na odreĎene vrste sredstva i u odnosu na okolnosti u kojima preduzeće posluje. To se ne smatra instrumentom kojim se moţe uticati na visinu poreskog tereta. Od vremenskih metoda dopuštena je metoda linernog otpisivanja i metoda degresivnog otpisivanja. Znači. jer je u tom sluĉaju obraĉunati otpis uraĉunat u cenu koštanja. pri tim preispitivanjima. a razume se da metoda progresivnog otpisivanja nije dozvoljena. U prvom sluĉaju otpis će postati rashod kada zalihe budu prodate. SVE O METODAMA! Ovo sada što ide nije pričala. MRS-a 16. Ali ako otpisujete linearno. U drugom sluĉaju. 102 . osim ako je sadrţan u uĉincima koji nisu realizovani ili u opremi proizvedenoj za sopstvene potrebe. kraći od procenjenog mora se izvršiti korigovanje visine otpisa za tekući i buduće periode. otpis će postati rashod u vremenu korišćenja datog sredstva. Ĉetvrtak. i koje su njene slabosti. zato što očekujem da ih znate. da izabrani metod ne odraţava na pravi naĉin gubitak ekonomskih koristi. novembar 2004.. ali nije dopušteno obrnuto. Potsetite se uslova za primenu načina utvrĎivanja visine otpisa i prednosti i slabosti koje metode poseduju. Ovo zbog toga. Očekujem da znate šta je linearna metoda. Ako se pokaţe da je oĉekivani korisni vek trajanja. Procenjeni korisni vek upotrebe.

Šta znači ulaganje na svojinskoj osnovi? To znaĉi da vi tim ulaganjem stiĉete svojstvo suvlasnika. odnosno po osnovu prodaje uĉinaka. Dugoročna finansijska ulaganja možemo najgrublje klasifikovati u tri grupe: 103 . Zašto imamo da se dugoroĉno drţe. sa aspekta dospelosti dugoroĉna i kratkoroĉna. dakle vi ste samo pozajmili na odredjeni rok. a to znaĉi da nemaju rok dospeća. bolje reĉeno iz osnovne aktivnosti firme. I to je razlog zašto se oni vode odvojeno i prihodi odvojeno prate. pa da najpre definišemo šta su to dugoroĉna finansijska ulaganja. Znaĉi izmedju firme u koju ulaţete i vas postoji vlasniĉki odnos.3.bilansiranje finansijskih ulaganja - Šta se smatra dugoročnim finansijskim ulaganjem? Dakle ulaganja mogu biti. Kaţemo da su to ulaganja novĉanih sredstava na svojinskoj ili kreditnoj osnovi. Jedan je dugoroĉnost koju sam već pomenula. sa namerom da se dugoroĉno drţe. a drugi je da se posebnim evidentiranjem i iskazivanjem ovih ulaganja obezbedi posebno evidentiranje prihoda koji nastaju po osnovu redovne poslovne aktivnosti. a to znaĉi da je rok naplte duţi od godine dana. odnosno rok naplate tih potraţivanja je duţi od godine dana. a ako su na kreditnoj osnovi onda imaju rok dospeća. Zbog čega su dugoročna finansijska ulaganja izdvojena? Postoje dva razloga. Znaĉi ja hoću da prihode od finansijskih ulaganja odvojim od onih prihoda koje imam iz redovne poslovne aktivnosti. pa još i ovaj dodatak? Zato što ova ulaganja mogu biti na svojinskoj osnovi. i to znaĉi da se na njih odnosi ovo da se dugoroĉno drţe. Šta znači ulaganje na kreditnoj osnovi? Izmedju firme i vas postoji duţnicko-poverilaĉki odnos. u druga preduzeća. Finansijska ulaganja . Vi ste suvlasnik date firme. odnosno.

Znaĉi. i od kvaliteta njegovih gotovih proizvoda koje vi od njega kupujete. Dakle mi ćemo nastojati da svoj uticaj iskoristimo da se odluke koje se donose. Dugoroĉne plasmane 1. imali ste ga i do sada (zato što ste veliki kupac I kao veliki kupac vi uvek imate prednost nego kupci koji se javljaju sad pa sad) samo ne tako jasno odredjeno. vi ne moţete pri sticanju uĉešća 104 . uĉešća se javljaju tek pošto su stvoreni uslovi za kretanje kapitala izmedju preduzeća. Dakle to su firme ĉije aktivnosti ili prethode ili slede onoj aktivnosti kojom se vi inaĉe bavite. Da bi se uĉešća uopšte javila potrebno je da postoje korporativni oblici organizovanja preduzeća. ali ćete verovatno u isporukama imati pravo prvenstva. I vaša uĉešća se uglavnom odnose na preduzeća za kojima vi već imate odredjene poslovne odnose. Ušešća 2. bilo da su to vaši veliki kupci. ili samo zato što vrednost te firme na trţištu raste. Zato vi ţelite da steknete uĉešće u toj firmi. Vi to radite zato što je ta firma vama vazna u postupku obavljanja vaše delatnosti. ili firme koje se bave istraţivanjem i razvojem proizvoda ĉijom se vi proizvodnjom bavite. Vi imate snaţan interes da kod te firme imate snaţnu poziciju. Naravno. Kako ćete to vi unaprediti sopstveno poslovanje time što ćete imati u nekoj firmi učešće? Mi uĉešćem stiĉemo pravo glasa. odnosno stiĉemo sposobnost da utiĉemo na donošenje poslovnih odluka u toj firmi. Učešća Ona nama nisu novi pojam. Ne. Ali ako ste uz to i suvlasnik te firme vaša pozicija će biti mnogo snaţnija nego ako niste.1. pozitivno odraze na naše poslovanje. ili dobavljaĉi. To nikada ne radite samo zato što firma isplacuje visoke dividende. Redovnost vaše proizvodnje. sa primarnim ciljem da to ulaganje stvori osnovu za vaš uticaj na poslovnu i finansijsku politiku te firme. Dugoroĉne hartije od vrednosti 3. Ako moţemo da utiĉemo na odluke koje će u toj firmi biti donete kakve će onda te odluke biti? Onakve kakve odgovaraju nama. Primer: imate firmu koja je vaš veliki dobavljać. Znaĉi neće ona nama dati niţe cene. Zašto vi zelite da utičete na njenu poslovnu i finansijsku politiku? Zato što kroz taj uticaj ţelite da unapredite sopstveno poslovanje. i kao materijal koristite u daljoj preradi. znaĉi društva sa ograniĉenom odgovornošću i akcionarska društva. ili firme koje se bave prometom roba ĉijom se proizvodnjom vi bavite. To znaĉi da kada god se odluĉujete da stiĉete uĉešće u nekoj firmi to nikada ne radite na pamet. kvalitet vaših proizvoda zavise od redovnosti isporuka tog dobavljaĉa. i ne treba. Vi ulažete u jednu firmu.

nacionalnim propisima moţe biti dozvoljeno da se uĉešćem smatra ulaganje u drugo preduzeće. zato mi kada odredjujemo kakvo je uĉešće. bude ispunjen još jedan uslov. Zato što. Potrebno je da posedujete najmanje 10% od ukupnik akcija pa da kaţete da imate uĉešće. Što više ulozite u datu firmu. finansijski poloţaj… ali to nije vaš primarni motiv. sva vaša uĉešća ispod 25% ne moţete iskazati kao uĉešća. vi morate imati makar 10%. jer preferencijalne akcije ne nose pravo glasa. Vi ne moţete. to bi u velikom broju sluĉajeva znaĉilo da vi imate 20% od ukupnog broja glasova koje ta firma u svojim akcijama ima. Vaše ukupno ulaganje će mozda biti 40% kapitala. ako imate preferencijalne akcije neke firme. Znaĉi. hoću da na to obratite paţnju. Pa se prema visini učešća u pravu glasa. imamo uĉešće u obicnim. jer bi to u tom sluĉaju. Taj broj vam ne omogućava vaš uticaj na poslovanje te firme. ali nemate pravo glasa. i uĉešće u preferencijalnim akcijama. ja nemam uĉešće jer ja nemam mogućnost da utiĉem na tu firmu. ali ćete imati samo 20% glasova. Uvek je bilo ” koliko para toliko muzike”. minimun je 10. koji to ulaganje odvaja od drugih ulaganja. vi ste uloţili kapital. Znaĉi mogu imati 30%. odnosno ako kaţete da imate uĉešće samo ako imate 25%. vi imate snaţniji uticaj na njenu poslovnu i finansijsku politiku. već morate iskazati kao obiĉna ulaganja. da bi ste mogli vršiti neki uticaj. U zemljama clanicama EU po IV direktivi postojalo je pravo da ovu granicu od 10%. ali ne iznad 20% da bi se neko ulaganje kvalifikovalo kao uĉešće. ako imate 1% akcija koliko kod vi ţeleli da na osnovu tih akcija utiĉete na tu firmu. snaga našeg uticaja zavisi od visine uĉešća. znaĉajna 20% . osim ovog motiva. jer je deo vašeg ulaganja reprezentovan u preferencijalnim akcijama. ali nikada iznad toga. a to ne bi odraţavalo pravu suštinu vašeg ulaganja. obiĉna 10% . ali ne mora uvek biti tako.20% prava glasa 2. recimo koje dostiţe minimalno 15%. mogu podići ali ne više od 20%. Znaĉi zato kada govorimo o uĉešću uvek kada govorimo mi mislimo na pravo glasa. znaĉi vi kaţete ja posedujem 20% osnovnog kapitala te firme. a ne visinu angţovanog kapitala. ili min 20%. Znaĉi. kapitala u toj firmi ako je sve to ulaganje iskazano u preferencijalnim akcijama. ili kakav je njen rentabilitet. Kako se učešća dele? Pošto smo rekli da su uĉešća osnova za uticaj koji imamo.potpuno zanemariti cinjenicu kakva je to firma. većinska iznad 50% prava glasa Izmedju ulaganju u kapital i prava glasa u velikom broju sluĉajeva stoji znak jednakosti. Da bi jedno ulaganje moglo da se bilansira kao uĉešće potrebno je da. Znaĉi visina dividende koju ona isplaćuje nije vaš motiv ulaganja. Dakle.50% prva glasa 3. I zato se kaţe u IV direktivi da gornja granica ne moţe biti iznad 20%. Znaĉi. uĉešća dele na: 1. Zato što ne mora uvek. 105 . uzimamo u obzir broj glasova koje imamo u toj firmi. vi nemate uĉešće. Dakle. zemlje ĉlanice mogu odrediti i visu granicu. vaš glas se neće ĉuti.

budući da imate većinsko pravo glasa. Ono što nema sposobnost aktiviranja. zatim berza će vam zaraĉunati porez na promet. u sledećem smislu. i vrši se po njihovoj nabavnoj vrednosti. gde vi upravljate neće naroĉito glasno ĉuti. a posebna za obiĉna. vi ćete birati ko će biti u upravnom i nadzornom odboru. jer berza je trţište tj. Ako imate više od 20%. dobijate status matične firme. Nabavna vrednost uĉešća je jednaka kupovnoj ceni akcija ili udela. tada se takvo uĉešće kvalifikuje kao vecinsko. 2. sekundarno trţište HOV). I zato se takve firme oznaĉavaju kao zavisne firme. jer se nalaze pod kontrolom neke druge firme. ali vaš glas se u skupstini akcionara. Ako se znaĉajna i obiĉna iskazuju u jednoj poziciji. To znaĉi da. vi koji posedujete vićinsko pravo glasa. i biće navedeno na koje firme se odnose znaĉajna uĉešća. zato što ne morate imati više od polovine da bi ste imali firmu pod kontrolom. na skupštini akcionara uticati bitno. morate se obratiti ovlašćenom berzanskom posredniku koji će to za vas uraditi.1. matiĉnog društva… Bilansiranje učešća Uĉešća koja su većinska redovno se iskazuju kao posebna bilansna pozicija. pod nazivom ''uĉešća u povezanim preduzećima''. a firma koja vrši kontrolu. uvećanoj za zavisne troškove nabavke (troškovi provizije berzanskom posredniku. tada se kaţe da imate značajno učešće. koliko iznose… Inicijalno procenjivanje uĉešća predstavlja procenjivanje uĉešća u trenutku sticanja. Obična učešća daju vam osnovu za odredjeni uticaj. raditi ono što vi kao vlasnik akcija od njih traţite. onda je u napomenama koja prate tu poziciju. ali će vam napalatiti proviziju koja će za vas predstavljati ZTN. prikazano odvojeno. 3. a manje od većinskog uĉešća u pravu glasa. kolika su znaĉajna a kolika su obiĉna. Ako imate većinsko pravo glasa. U nekim bilansnim šemama ĉak je predvidjena posebna bilansna pozicija za znaĉajna uĉešća. znaĉi to je trećina od celine. i obrazovati nabavnu vrednostu vaših uĉešća. ali vi morate imati više glasova od svih drugih. jer izmedju 10 i 20% to nije uĉešće koje vam obezbedjuje da vi moţete bitno uticati na odluke koje će biti donete. Da vi moţete sada. tj. moţda ne po svakom pitanju. verovato je da će donete odluke. i preko postavljanja svojih ljudi u organe upravljanja vi ćete praktiĉno tu firmu voditi. znaĉi kada neko ima 30% glasova. traţi. ja sada neću reći više od polovine. Znaĉajno. Sve te troškove moţete dodati na kupovnu cenu akcija. ali se uvek odvajaju većinska uĉešća kao posebna bilansna pozicija. ali se ĉesto znaĉajna i obiĉna uĉešća iskazuju kao jedna pozicija. jer ne moţete vi kupiti akcije na berzi. zatim ako se evidencija akcija vodi u centralnom registru morate platiti nadoknadu da budete proknjiţeni kao novi vlasnik tih akcija. i vi nad tom firmom vršite kontrolu. ili vrhovnog društva. naravno. i što ne moţete ukljuĉiti 106 . ali u odredjenom broju pitanja biti onakve kako taj akcionar nameće tj. Jer će ona.

firmu vodi dobar tim.u nabavnu cenu uĉešća.nominalnu . izvestiti me a ja ću to morati da platim. što je takodje moguće (znaĉi ja mogu da dam moje akcije i da uzmem akcije neke druge firme. i svih narednih godina sve dok to uĉešće posedujete.vrednost u bilo kom trenutku nakon prvog emitovanja . Sećate se da smo to pominjali kod odredjivanja nabavne vrednosti sredstava steĉenih kroz postupak razmene. uzeti onu vrednost uĉešća koju ste u razmenu dali. i zato ovo i spada u tekuće troškove. ako se firma razvija bilansna vrednost bila iznad nominalne. jer odluka je mogla da bude i neću da kupim. ja traţim usluge neke konsultanske kuće. Vi kada god sastavljate bilans morate proceniti vrednost uĉešća. E taj iznos. testiraćete da li 107 . Dakle. to su izdaci koje biste imali vezane za donošenje odluke o kupovini uĉešća. Dakle kada bi se sopstveni kapital sastojao samo iz osnovnog kapitala tada bi bilansna vrednost bila jednaka nominalnoj. Bilo bi jako zgodno da mogu svoje proizvode plasirati preko nje.berzansku . njihova poslovna politika je takva. Ukoliko učešća stičete razmenom akcija. Dakle ne mogu se vezati direktno.onu na koju akcija glasi . ali nisam baš sigurna kakva je firma. U svim drugim sluĉajevima. ako vršite razmenu.emisionu . tada ćete vrednost uĉešća testirati na obezvredjenja. ali da bi donela odluku mora mi neko pomoći i reći firma je dobra. Oni će sve to obaviti. Dakle. nakon što smo to uĉešće stekli. ne moţe biti ukljuĉen u nabavnu cenu uĉešća. kada ne bi bilo aţia. i da kroz tu razmenu akcija steknem uĉešće u kapitalu te druge firme). Hoću da kupim uĉešće u nekoj firmi. Akcija moţe imati ĉetiri vrednosti: . Ta bilansna vrednost bi bila jednaka nominalnoj. ako se akcije ne kotiraju na berzi.bilansnu .vrednost akcije koja se dobije kada sopstveni kapital podelite sa brojem akcija. kao osnovicu procenjivanja. odnosno na bazi odnosa izmedju bilansnog kursa. Naknadno procenjivanje učešća je procenjivanje na dan bilansa. kao tekući trošak. On će biti tretiran kao rashod perioda. Tada se odnos za razmenu utvrdjuje na osnovu berzanskog kursa. ona je za mene zanimljiva zato što se bavi prodajom i ima široku prodajnu mreţu. Vrednost koju smo dali biće vrednost akcija koje smo kroz razmenu dobili. i ta vrednost pokazuje koliko sopstvenog kapitala dolazi na jednu akciju. Dakle.iznos za koji se akcija prvi put prodaje . koji bih ja platila njima za informacije na kojima ja donosim odluku o kupovini uĉešća. ako je firma dobra. rezervi i neraspodeljene dobiti. Ako se opredeljujete za istorijski trošak. tada ćete kao nabavnu vrednost uĉešća. ukoliko se akcije kotiraju na berzi.

Jer naĉelo istorijskog troška vam zabranjuje. prinudne.morate da primenite princip niţe vrednosti. onda morate otpisivati vrednosti uĉešća na njegovu niţu vrednost. ni za godinu dana. Pošto su uĉešća dugoroĉna ulaganja. firma posluje sa gubicima ima ozbiljan problem. Dakle. je sledeća. Naprotiv. Razliku ćete tretirati kao rashod perioda. najpre u SAD. Ako je vrednost uĉešća u firmi koja se razvija i ĉija vrednost stalno raste. utiĉu na rezultat firme koja uĉešće poseduje. vi ćete u vrednosti uĉešća imati jednu latentnu rezervu (neiskazanu. I dividenda koju mi prisvajamo po osnovu uĉešća koja posedujemo uticaće na nas rezultat tek naredne godine. onda će trţišna vrednost uĉešća biti sve veća u odnosu na nabavnu vrednost. a vi vaše uĉešće drţite na nivou nabavne vrednosti. ukoliko se procenjuje da je pad vrednosti trajnijeg karaktera znaĉi dugoroĉan. 108 . tek u narednoj godini. Mi ţelimo da kroz primenu ovog metoda dodjemo u situaciju da je u bilansu firme koja uĉešće poseduje to uĉešće bude iskazano u visini iznosa koji odgovara onom delu sopstvenog kapitala koji pripada toj firmi po osnovu posedovanja tog uĉešća. Ako su procene da je taj pad privremenog karaktera. zato što kod firmi koje imaju znaĉajna uĉešća ovo uopšte ne moraju biti male svote. latentne rezerve. I dakle. ''equity metoda'' zove se još po negde i ''metoda udela''. Kada uĉešća vodite po nabavnoj vrednosti onda se u velikom broju sluĉajeva dogadja da se u vrednosti uĉešća formiraju tzv. budući da su trţišne cene vasih uĉešća iznad nabavne vrednosti. To je tzv. Vrednost uĉešća treba da se menja onako kako se menja visina sopstvenog kapitala koji se na to uĉešće odnosi. Znaĉi dolazi do malog premetanja rezultata. nije izvesno kada i da li će se od toga oporaviti. oko dana bilansa da iz bilo kojih ĉak i potpuno neekonomskih razloga. Znaĉi dogodi se nekad naroĉito oko nove godine. Da bi se te slabosti otklonile razvijena je ''equity metoda''. i naĉelo opreznosti koje primenjujete jer primenjujete naĉelo istorijskog troška. već da će u tom periodu do prodaje uĉešća trţišna vrednost akcija te firme vratiti na prvobitne vrednosti ili moţda rasti onda nema razloga vršiti otpis vrednosti vašeg uĉešća. Iskazaćete imovinu niţom nego što ona zapravo jeste. vrednost akcija neke firme na berzi padne ispod nabavne vrednosti vaseg uĉešća. Sa druge strane. To su slabosti procenjivanja po nabavnoj vrednosti. da podignete vrednost uĉešća iznad njegove nabavne vrednosti. jer se tada donosi odluka o raspodeli dobiti koja je ostvarena u ovoj godini. ili ćete zadrţati nabavnu vrednost uĉešća. koja se moţe koristiti i kod izrade pojedinaĉnog i kod izrade konsolidovanog bilansa. ni prekosutra. a onda je polako prihvatana i već je prihvaćena u Evropi. Osnovna ideja ove metode. vrednost uĉešća u vašem bilansu biće podcenjena. prihodi od uĉešća ako procenjujete po nabavnoj vrednosti. iako je dobitak iz koje ta dividenda potiĉe ostvarena u ovoj poslovnoj godini. postoji stav da kratkoroĉan pad vrednosti uĉešća ne treba uzeti u obzir pri bilansiranju. ukoliko dodje do pada trţišne vrednosti onda se postavlja pitanje šta nam valja ĉiniti. ni za mesec dana. Postoji joĉ jedan naĉin vrednovanja uĉešća. skrivenu rezervu). s obzirom na to da vi nećete prodavati uĉešća ni sutra. Primer: vi imate 30% kapitala firme B.

vrednost uĉešća opada. a polovina se isplaćuje kao dividende. Kada dobijem tih 30. B je objavilo svoje rezultate. Zato što je 30% od 1400 je 460. A kada naplatite tu dividendu ona se ne knjiţi kao prihod. Dakle postoji razlika izmedju vrednosti uĉešća i njemu pripadajućeg dela kapitala. i povećala gotovinu na raĉunu za 30. jer ja imam 30% kapitala i povećavam vrednost uĉešća za iznos dobiti koja meni pripada. 420. Prihod se iskazuje u godini u kojoj je dobit ostvarena. Ja sam kao prihod iskazala 60. dakle inicijalno će biti uĉešće vrednovano po nabavnoj vrednosti. ja vrednost uĉešća smanjujem za 30. Od tih 60 moj novĉani tok je samo 30. Neće se maći dalje.a firma B ima sopstveni kapital 1200. ali postoji i tu nešto sporno. On će sada biti 1300. On će za iznos isplaćenih dividendi pasti. Znaci ja sada imam deo prihoda koji neće biti praćen novĉanim prilivom. donosi odluku o raspodeli ove dobiti od 200. Svako povećanje kapitala nastalo zbog povećanja rezervi. Znaĉi kada god sopstveni kapital raste povećavam vrednost uĉešća. a vama će od toga opet pripadati 30% tj. u narednoj godini ako sopstveni kapital B. 30% od 200 koliko je povećanje je 60. Jer se smatra da akcionar treba da preuzme odgovornost za svoj znaĉajni uticaj na poslovanje firme. Znaĉi ja kao akcionar sa 30% uĉešća dobiću od ukupne dividende koja iznosi. I to polovina se zadrţava. zadrţavanja neraspodeljene dobiti direktno će povećati visinu uĉešća. I to ću uraditi na kraju godine. Neka te posledice prizna i neka se te posledice odraze na visinu njegovog uĉešća. U narednoj godini skupština akcionara preduzeca B.'' Polazi se od nabavne vrednosti. znaĉi svoj dobitak i ja sam rekla da od njega meni pripada 30%. 109 . dakle neće više biti 1400. ali vaše uĉešće je 400. dok god vi uĉešće imate ono će biti vrednovano sa 400. nego se knjiţi kao smanjenje vrednosti uĉešća. Ova metoda se primenjuje za znaĉajna uĉešća. U ovom sluĉaju. kapital moţe biti 1400. i tih 30 će meni biti isplaćeno. a drugih 30 su rezerve u društvu B. Znaĉi kada sam izraĉunala deo dobiti koji mi pripada. pa će biti odluĉeno da se deo dobitka zadrţi u vidu rezervi. Kakva je posledica isplata dividedi na kapital preduzeca B. 100 (jer je dobit 200) ja ću na ime dividendi dobiti 30. i kada god vrednost sopstvenog kapitala opada. ja kaţem moje uĉešće po equity metodi treba povecati sa 400 na 460. nama pripada 400 (30% od 1200). i to tako što će se ostvariti dobitak. rekla sam u redu moji prihodi su od dobitka u mojoj firmi u kojoj ja imam uĉešće 60. a kapital će rasti. Ja sam iskazala 60 prihoda i povećala uĉešće. ili u sluĉaju gubitaka pada i vi ćete otpisivati ali sporije. E sada sam ja naplatila na ime dividende 30 smanjila uĉešće za 30. On je svojim odlukama uticao na visinu dobitka ili gubitka. Equity metoda kaţe: ''Ne. 30% od 1300 je 430. u kojoj je dobitak nastao. prihodi su potraţivali uĉešća su dogovala. Druga posledica je da vi pripadajući deo dobitka iskazujete kao prihod u istoj godini. Već naredne godine. Ako smo mi to uĉešće platili u datom trenutku 400 i ako primenjujemo nabavnu vrednost. a nikada neću naplatiti 60. poraste na 1400. dakle to je osnovna ideja ovog metoda. Dakle njemu pripadajući kapital raste. mi hoćemo da nam se vrednost uĉešća menja onako kako se menja visina sopstvenog kapitala.

ili da nekome pozajmite ili da kupite neĉije akcije ili obveznice. ne treba vam u kratkom roku. ali od tih 60 ja sam dobila samo 30 kao novĉani priliv. i imala novĉani oblik. da bi prisvojili dividendu koja je znaĉajna.A ja sam na taj prihod platila porez. ako se za tim ukaže potreba. vi moţete da birate. Znaĉi prikazivanje kao prihoda onog iznosa koji neće biti praćen u bliskoj budućnosti naplatama u punom iznosu. a drugi naĉinom na koji treba odrediti njihovu vrednost. dugoroĉni plasmani. Ova njena slabost se zna i vodi se raĉuna o tome. obaveze. a nemate jos 10% akcija moraćete te vaše akcije da iskaţete kao dugoroĉne HOV. Finansijski instrumenti su vlasniĉke i kreditne HOV. Tek kada ja prodam uĉešće. E to je mana ovog modela. Ali zbog prednosti koju metoda ima ona se ipak primenjuje. obveznice. biti prodate. A za ostale hartije od vrednosti i dugoroĉne plasmane merodavni su MRS 32 ''prezentacija finansijskih instrumenata'' i MRS 39 ''procenjivanje finansijskih instrumenata'' znaĉi jedan standard se bavi naĉinom na koje ih treba bilansirati. dakle nemamo nameru da ih prodamo u roku kraćem od godine dana. to će se pretvoriti u gotovinu. Ako imate nameru da se mešate u poslovanje neke firme. i ne dospevaju za naplatu u roku kraćem od godine dana. i sve dok ne ispunite onaj uslov da to vaše ulaganje bude bilansirano kao uĉešće.MRS-22 i medjunarodni standard finansijskog izveštavanja MSIF-3. To su hartije koje se drţe dugoroĉno. 2. a ostalih 30 su povećali rezerve moje firme u kojoj ja imam uĉešće. jer je to dugoroĉna rezerva likvidnosti. ali nije donelo gotovinu i to je ono sto je loše. a da time ne bude doveden u pitanje normalan nastavak rada firme. akcije. a do tada ja platim porez na nešto što jeste prihod. Preduzeće kupuje HOV. MRS 22 ''poslovne kombinacije ili spajanja” jer uĉešća predstavljaju jednu od poslovnih kombinacija (jer vi postajete suvlasnik neke firme koja je mozda do tog trenutka bila potpuno ekonomski samostalna). potraţivanja. Ovi standardi se bave jos prezentiranjem i procenjivanjem finansijskih derivata kao sto su fjucersi i sl. Dakle ako izaberete da kupite neĉije akcije i to radite samo da bi zaradili na razlici u kursu. Imate novca. iako nema nameru da ih proda u kratkom roku. A HOV raspoloţive za prodaju su HOV koje mogu. Dakle mi ţelimo da formiramo dugoroĉnu rezervu 110 . To ne znaĉi da će se uskoro prodati (takve hartije od vrednosti nazivaju se hartije od vrednosti namenjene prodaji i to su kratkoroĉne hartije od vrednosti). govorimo o HOV raspoloţivim za prodaju. Znaĉi ja jesam iskazala prihod od 60. nemate nameru da se mešate u poslovanje te firme. Ostale dugoročne hartije od vrednosti U standardu se definisu kao hartije od vrednosti raspoložive za prodaju. Standardi koji se bave učešćima .

obveznica glasi na 2 godine. Svake godine vi ćete knjiziti. steĉenih obveznica. o emitovanju obveznica po nominalnoj vrednosti i njihovoj prodaji ili ispod ili iznad nominalne vrednosti. ili razlike u kursu. vi ćete za 2 god dobiti vasih 1000. I otpisivaćete sveke godine na teret te godine. Ali ako pitate sebe koliko sam zaradio time sto sam kupio ove obveznice. razlike izmedju nabavne i prodajne vrednosti. platili ste obveznice 950. vi ste obveznicu platili 1060. Kolika je vaša realna kamata? 40. Vaši prihodi od kamate da ste platili po nominali. kada budemo govorili o dugoroĉnim kreditima tj. Ako kupite obveznicu iznad nominalne vrednosti. i dobicete 100 na ime kamate. I šta ćete uraditi. onda bi razlika za koju ste manje platili obveznice ĉja je nominalna vrednost viš imala suprotno dejstvo na vašu realnu kamatu. 3. Kada kupite obveznicu vaše potraţivanje prema emitentu uvek je jednako nominalnoj vrednosti na koju obveznica glasi. vi ste onda platili premiju na tu obveznicu. i vi ćete na kraju druge godine dobiti 1000. Naplaticete 1000 na ime nominalne vrednosti. Znaĉi nije vaţno koliko ste vi platili.likvidnosti i da ta sredstva koja su nam slobodna donesu prihode bilo u vidu dividende. vaše potraţivanje jednako je nominalnoj vrednosti. samo sa druge strane. jer bi ste vi tada na kraju 2 godine dobili više nego što bi dobili da ste platili po nominalnoj vrednosti. Znaĉi zbog toga što ste platili iznad nominalne vrednosti vaša realna kamata je niţa od nominalne kamate. Vi ćete naplatiti 1000 kada istekne 2 godine. Naše potraţivanje po osnovu obveznica glasi uvek na nominalnu vrednost. Ako se obavi iznad realna kamata je niţa od nominalne. E ovde postoji jedna razlika kada je reĉ o obveznicama. Primer: nominalna vrednost obveznice je 1000. a tu razliku ćete iskazati kao odloţeni rashod. Dugoročni plasmani Ovu priĉu ćemo ponoviti. Realna i nominalna kamata su jednake samo kada se kupovina obavi po nominalnoj vrednosti. i dobićete ukupno na ime kamate 100. odnosno i nominalna i realna bi bile jednake iznosile bi 100. Znači kupovina obveznica ispod ili iznad njihove nominalne vrednosti utice na visinu realne kamate. 50 na ime kamate i 30 kao otpis ove premije kod sticanja obveznica. I time ćete svesti ovu višu nominalnu na niţu realnu kamatu. vaša realna kamata bi bila. bilo u vidu kamate. Dakle nabavna vrednost je 1060. Realna kamata bi tada bila veća. 111 . ako se kupovina obavi ispod realna kamata je viša od nominalne. dok se naknadno procenjivanje vrši u skladu sa nacelom nize vrednosti. Ako bi te uspeli da kupite ispod nominale. srazmerni deo te plaćene premije. Mi sada govorimo sa stanovišta onoga ko kupuje obveznice. a platitli ste 1060. i recimo da je kamata koju ćete naplatiti na ovu obveznicu jednaka 100 za 2 god u apsolutnom iznosu. I vi ćete opet tu obveznicu bilansirati po nominalnoj vrednosti. Inicijalno procenjivanje se vrši po nabavnoj vrednosti steĉenih akcija. Vi ste 150 zaradili plasiranjem tih sredstava iako je nominalna kamata samo 100. Na primer.

Ţelim da osiguram potpuno naplatu svog potraţivanja. naziva se obrtna imovina. unovĉena. ili potrošena. svako pogoršanje boniteta vašeg duţnika moze znaĉiti gubitak dela vašeg potraţivanja što će rezultirati smanjenjem njegove vrednosti tj. u toku jednog poslovnog ciklusa.Dugoročni plasman je dugoroĉna pozajmica nekom preduzeću sa rokom naplate duţim od godine dana. Vi moţete nekome pozajmiti novac i reći hoću da mi date hipoteku na vašu zgradu. već da se kamata pripisuje glavnici onda bi se iznos vašeg potraţivanja uvećavao protokom vremena za iznos pripisane kamate. Dakle. ili prodata. vraća sve odjednom. i šta je uzeto kao zaloga. BILANSIRANJE OBRTNE IMOVINE U konceptualnom okviru. Iz bilansa se ne vidi da li je plasman osiguran ili ne. U napomenama će biti navedeno koji su plasmani osigurani. Ali uobiĉajno je da se kamata plaća i da se plasman naplaćuje kao dugoroĉni kredit putem anuiteta. otpisivanjem. Dakle iznos koji smo pozajmili je visina naseg potraţivanja po osnovu našeg dugoroĉnog plasmana. ako jeste. ili se drţi radi prodaje. Sva imovina za koju se oĉekuje da će biti realizovana. u zavisnosti od boniteta duţnika. Ukoliko zalogu nemate. dve . potraţivanja ili nešto drugo. To se moţe videti samo iz napomena koje prate plasmane. u zavisnosti od vredsnosti zaloge. a mi naš plasman naplaćujemo putem anuiteta. ona se tretira kao redovan finafsijski prihod. i ugovorenom fiksnom kamatnom stopom. jer sve dok je vrednost zaloge znatno iznad vrednosti vašeg potraţivanja. ako plasman nije osiguran. Naknadno procenjivanje vršimo (uzimajući u obzir iznos ĉija se naplata oĉekuje) u skladu sa naĉelom niţe vrednosti. Jedino ako bi u ugovoru o plasmanu stajalo da duţnik ne plaća kamatu tokom otplatnog perioda. Isto tako u obrtna sredstva ulaze zalihe koje se drţe samo radi prodaje. vi moţete smatrati da ćete vaše potraţivanje naplatiti. ili potrošnje u toku jednog poslovnog ciklusa ili u toku do godinu dana. Znaĉi obrtna imovina obuhvata imovinu od koje se oĉekuje da će biti realizovana (koja se drţi radi prodaje. Što se kamate koja se naplaćuje tiĉe. nepokretnost. HOV. već smo odredili da je obrtna imovina imovina od koje se oĉekuje da bude realizovana tj. duţnik plaća kredit putem anuiteta. Inicijalno procenjivanje vrši se u visini iznosa koji smo pozajmili. ili se kaţe još u toku jedne godine u zavisnosti od toga šta je duţe. Ali sve to zavisi od ugovora. Znaĉi ugovor moţe biti da on sve vreme ima sredstva na raspolaganju i kada isteknu godina. tri. Mada pogoršanje boniteta ne mora uvek da znaĉi da je vaše potraţivanje po osnovu dugoroĉnih plasmana postalo nenaplativo. ili vraća putem anuiteta. tj. 112 .

kao i zalihe koje se u obliku osnovnog i pomoćnog materijala drze da bi se on trosio u proizvodnom procesu radi stvaranja učinaka ili pružanja usluga. Potraţivanja (namenjena pretvaranju u gotovinu). ako gledate po redosledu dostizanja sposobnosti za prodaju. 2. BILANSIRANJE ZALIHA Time se bavi MRS 2 i u njemu ze zalihe definišu kao sredstva koja se drže radi prodaje u toku perioda. Misli se na zalihe gotovih proizvoda i zalihe robe. 1. Po redosledu kako bi išle. Obrtna imovina se deli na: 1. Zatim tu se nalaze zalihe koje se drţe radi trgovine. 113 . Prvo imamo : 1. znaĉi niĉim nije uslovljena. 1. Osnovni. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (su sredstva koja se mogu koristiti za izmirenje obaveza ili kupovinu sredstava). a imovina koja se drţi radi prodaje je stalna imovina koju imate nameru da prodate prelazi u obrtnu imovinu.ili potrošnje u toku od godine dana). Roba je obrtna imovina koja je nabavljena radi prodaje. pa dobijemo nedovršenu proizvodnju. i koje će biti prodate u roku od godinu dana od dana bilansa. Dati avansi (koji predstavljaju potraţivanje koje će biti pretvoreno u zalihe) Ovde je poštovan kriterijum brzine pretvaranja u gotovinu. Zalihe (koje su namenjeni ili potrošnji ili prodaji). Znaĉi osnovni i pomoćni materijal se prvo troše. Zalihe gotovih proizvoda i robe 4. Misli se na potraţivanja kada se kaţe da budu realizovana. koja su rezultat proizvodnje a namenjena su prodaji. pomoćni i pogonski materijal 2. Zalihe nedovršene proizvodnje i usluga 3. Znaci materijal nije osnovni po svojim svojstvima. Osnovni materijal Kada vas neko pita jel to osnovni materijal uvek morate da znate o kom proizvodu je reĉ. I konaĉno u obrtnu imovinu spadaju gotovina i gotovinski ekvivalenti ĉija upotreba niĉim nije ograniĉena. Definicija je data tako da iz nje moţete naslutiti koje vrste zaliha ima. a ona imovin koja se drţi radi potrošnje je materijal. već po svojoj ulozi u proizvodnji konkretnog proizvoda. pa dobijamo gotove proizvode koje moţemo prodati. 3. Znaĉi ako vi rešite da prodate neku mašinu nećete je više bilansirati kao stalnu imovinu već kao obrtnu imovinu. Zato kaţemo da je osnovni materijal onaj koji ĉini supstancu nekog proizvoda.

114 . 3. a robu predstavljaju imovinski predmeti koji su nabavljeni sa namerom da budu prodati. Pomoćni materijal Pomoćni materijal ulazi u sastav gotovog proizvoda ali ne ĉini njegovu glavnu supstancu. jer proces proizvodnje na tim zalihama još nije doveden do kraja. Ukoliko se zalihe daju u komisionu prodaju ili lizing onda se takve zalihe moraju posebno bilansirati. Nedovršene usluge Kada na dan bilansa imamo usluge koje su zapoĉete ali nisu dovedene do kraja. 1. To su oni ugovori ĉije se izvršenje proteţe na više obraĉunskih perioda. Gotov proizvod je konaĉan uĉinak proizvodnog procesa koji je spreman za prodaju. I tu postoji poseban problem utvrdjivanja visine zaliha nedovršene proizvodnje i time se bavi MRS 11. Ali i potrošnja elektriĉne energije je pogonski materijal. 1. brašno u proizvodnji hleba.Primer: tkanina pri proizvodnji odeće. 2. Nedovršena proizvodnja To su zalihe imovinskih predmeta koje nisu spremne za prodaju. a ako mašina neradi proizvodnje nema. Znaĉi pod dugoročnim ugovorom podrazumeva se ugovor ĉije se izvrsenje proteze ili pokriva više obrazunskih perioda. odnosno zalihe date u lizing. soja i zaĉini kod pljeskavice. Znaĉi u bilansu moraju odvojeno prikazane zalihe date u komisionu prodaju. meso kada pravite pljeskavice. Ovakvo rašĉljanjavanja zaliha uslovljeno je razliĉitim stepenom njihove likvidnosti tj. kao usluge u toku. Primer: materijal koji se troši kod odrţavanja mašina. Bilansiraćete ih kao nedovršenu proizvodnju. U okviru zaliha iskazuje se proizvodnja po osnovu dugoroĉnih ugovora. njihove pretvorljivosti u gotovinu. ne ulazi u sastav proizvoda ali bez nje proizvodnje nema. Pogonski materijal Pogonski materijal je materijal koji ne ulazi uopšte u sastav novog proizvoda ali omogućava proizvodnju tog proizvoda. so i kvasac i voda kod hleba. Primer: konac pri šivenju odela.

Inicijalno procenjivanje zaliha vrši se po nabavnoj vrednosti ako su zalihe steĉene kupovinom. posebne pojedinaĉne troškove. a kod drugih koristimo uobiĉajni postupak utvrdjivanja cene koštanja. samo za specifiĉnu vrstu proizvoda. Ili se bavite proizvodnjom bundi od istog krzna ali nije svejedno od kojeg dela ce biti proizvedeno i nije svejedno kakva je bunda. proizvodnje. U cenu koštanja takvih proizvoda moţete uraĉunati direktne troškove (troškovi direktnog materijala i rada). sopstvene aktivnosti. znaĉi to su unikati. Kod zaliha se insistira na primeni naĉela pojedinaĉnog procenjivanja. Otuda se metoda specifiĉne indetifikacije koristi samo kod proizvoda visoke vrednosti. a to znaĉi da će biti utvrdjena cena koštanja za konkretan proizvod. Bundu je kreirao kreator i naplatio ko zna koliko jer je ona jedna jedina. Ponekad se za zalihe zatheva ili insistira da se primeni ''metod specificne indetifikacije''. vi utvrdjujete jediniĉnu cenu koštanja. Vi ste platili isporuku koja još nije izvršena. 115 . Ne moţete kazati proseĉna vrednost prstena koji se proizvodi u našim zlatarskim radinonicama iznosi toliko. i opste troškove izrade tj. Kod prve bunde koristimo metod specifiĉne indetifikacije za utvrdjivanje cene koštanja. Znaĉi ne proizvodite hiljadu komada već jedan. ali bukvalno za konkretni proizvod. na moţe biti utvrdjena njena cena koštanja kao cena koštanja svih proizvedenih bundi od nerca koje su jednke. Ne moţete primenjivati takav naĉin utvrdjivanja cene koštanja. i onih koji ostaju na zalihama. Znaĉi to je potraživanje koje će biti pretvoreno u zalihe. preko visine vrednosti prodatih proizvoda. pošto su to sve unikatni predmeti. i znamo taĉno o kome je reĉ. ili pet komada ali ne masovno. Znamo naĉelo istorijskog troška i znamo koje su to vrednosti. takvih nema i za njihovu procenu koristite ovu metodu.Avansi Oni se iskazuju posebno u okviru zaliha. odnosno po ceni koštanja ako su zalihe rezultat sopstvene proizvodnje. ili proizvodite odredjeni nakit. i moguće je prevaljivanjem troškova sa jednih na druge uticati na visinu vrednosti zaliha i visinu rezultata. ali kada pravite umetnicku sliku. i onih koje su prodate. vi odredjujete cenu koštanja samo za taj komad nakita samo za tu umetnicku sliku. oni su nezamenljivi. kao uostalom kada se govori o procenjivanju imovine. i koje ćete poslati na razne strane svete i kojih ima 100 komada ali koje su iste. Ali utvrdjujete samo one troškove koji se prema naĉelu uzroĉnosti mogu vezati za taj proizvod. zato što su oni prelazan oblik prema zalihama. i onih koji se mogu taĉno indetifikovati. Kada imate ovu metodu onda se na visinu zaliha moţe uticati tako što ćete napraviti izbor zaliha koje će biti predmet prodaje. Znate da postoje nakiti koji su jedni jedini na svetu. Znaĉi vi kada proizvodite hleb.

ne zato što ţelim da uĉite istoriju. predstavljaju gornju granicu procenjivanja). u onim situacijama kada preduzeće posluje u okruţenju koje se odlikuje monetarnom nestabilnošću. Mi ćemo je. za procenjivanje onih zaliha koje su unikatne. da te zalihe potiĉu iz poslednjih nabavki. i u onim privredama. . ako su rezultat rada samog preduzeća. definisali smo šta se smatra zalihama. odnosno cenu koštanja. Pod neto prodajnom ili ostvarivom vrednošću podrazumeva se prodajna vrednost umanjena za varijabilne troškove prodaje. Nemam nameru da vam sada priĉam na dugaĉko i na široko o FIFO metodi jer verujem da ste je do sada nauĉili. Neto ostvariva vrednost je vrednost za koju moţete prodati. kako se zalihe rašĉlanjavaju i poĉeli smo da govorimo o inicijalnom procenjivanju vrednosti zaliha. LIFO metoda je ukinuta kao metoda za vrednovanje zaliha. ako potrošene 116 . Znaĉi. ova metoda koristi se i za proizvode koji se iz pravnih razloga mogu smatrati nezamenjivim.dan bilansa uporedjuje se nabavna vrednost.da se visina vrednosti takvih zaliha utvrĊuje pojedinaĉno. U standardu 22 postojala je i LIFO metoda kao metoda za procenjivanje vrednosti zaliha. Prošlog puta sam poĉela da vam govorim o bilansiranju zaliha.Naknadno procenjivanje zaliha . i da se u cenu koštanja u tom sluĉaju uraĉunavaju direktni troškovi materijala. na bazi nabavne vrednosti. onda je pretpostavka o sastavu zaliha (o zalihama koje nisu utrošene). Rekla sam da MRS 2. a neto prodajna vrednost je razlika izmedju neto ostvarive vrednosti i varijabilnih troškova prodaje. Ova metoda polazi od pretpostavke da se zalihe troše onim redosledom kako su nabavljane (utrošena vrednost zaliha se raĉuna primenom cena prvih nabavki na utrošene koliĉine). Za razliku od ove vrste zaliha. već zato što će primena LIFO metode verovatno biti preneta iz finansijskog u pogonsko knjigovodstvo. Dakle. Pored predmeta visoke vrednosti. vi primenjujete naĉelo niţe vrednosti. zalihe koje su zamenjive ili poluzamenjive prema MRS 2 procenjuju se ili primenom FIFO metode. korišćenje metode specifiĉne identifikacije. ili metodom proceĉne nabavne cene. dakle. kao što su automobili. ako su rezulatat kupovine. Ako je to pretpostavka o potrošnji. odnosno cene koštanja. ipak. gde se taĉno moţe identifikovati odreĊeni imovinski predmet koji ulazi u sastav zaliha. To sa ciljem da kroz primenu te metode otklone uticaji inflacije na rezultat preduzeća. koje nisu zamenjive (slike. Ako padne ispod neto ostvarive vrednosti. sa iznosom koji bi se mogao ostvariti prodajom tih zaliha. teška oprema i sl. dragulji i sl. uĉiti. odnosno cena koštanja sa neto prodajnom vrednošću. predviĊa za procenjivanje zaliha. promenama ovog standarda koje su izvršene u toku ove godine. uprava preduzeća posegnuće za ovom metodom ne bi li utvrdila raspodeljiv periodiĉni rezultat. Kada god je vrednost zaliha iznad neto ostvarive vrednosti vi zadrţavate nabavnu vrednost. direktni troškovi rada i opšti troškovi proizvodnje – nabavna vrednost i cena koštanja.

Ovo zbog toga. jer jedino u takvim uslovima primena FIFO metode moţe obezbediti iskazivanje realnog periodiĉnog rezultata. kroz oporezivanje i raspodelu takvog rezultata. koje su niţe od tekućih trţišnih cena. FIFO metoda bi trebalo da se koristi u onim privredama koje odlikuje deflacija kao monetarna pojava. jer će pri procenjivanju zaliha biti korišćene cene ranijih nabavki. .koja imaju širok asortiman materijala. Mnogo bi nam više odgovarala LIFO metoda. nije poţeljna. Kod ove metode. što znaĉi da se zalihe ne zadrţavaju dugo. gde su samo razlike u stepenu inflacije. Svi ovi uslovi. Naţalost.zalihe potiĉu iz prvih nabavki. dok će zalihe koje su u preduzeću biti realno procenjene. imajući u vidu da će za njihovo procenjivanje biti korišćene cene poslednjih nabavki. koja bi se zajedno sa metodom proseĉne cene mogla primenjivati. i onda će zbog toga što postoji visok koeficijent obrta. da se ta inflatorna komponenta rezultata obraĉuna i da se onemogući njena raspodela. Osim što se primenjuje u deflatornim uslovima. Nama koji ţivimo u inflatornom okruţenju. . U inflatornim uslovima primena ove metode dovešće do precenjivanja periodiĉnog rezultata. koja pretpostavlja korišćenje pojedinaĉnog principa vrednovanja i procenjivanje po nabavnoj vrednosti. samtra se da je primena FIFO metode poţeljna u onim preduzećima: . gde postoji jaĉanje domaće valute. onda se makar kod raspodele rezultata mora voditi raĉuna o tome da predmet raspodele ne bude rezultat koji to zapravo nije. što onemogućuje precenjivanje rezultata.gde se sastav zaliha stalno menja. ukoliko se u inflatornim uslovima primenjuje FIFO metoda. Ova metoda je. što ponovo znaĉi da nema zaliha koje su dugo u preduzeću. zajedno sa metodom proseĉne cene. robe ili gotovih proizvoda. tj. koji treba da budu ispunjeni da bi se mogla sugerisati primena FIFO metode. od strane komiteta za MRS. pa i potrošene zalihe bivaju procenjene po cenama koje su relativno blizu tekućih trţišnih cena. a zalihe su procenjene po cenama poslednjih nabavki. to znaĉi da se zalihe brzo obnavljaju. zbog toga što privrede posluju i trebalo bi da posluju u relativno stabilnim uslovima. proglašena osnovnim postupkom. Sve ove pretpostavke koje su navedene su. a na zalihama će ostati materijal koji je iskazan u cenama koje su najbliţe tekućim trţišnim. negativne posledice FIFO metode biti ublaţene. Zbog toga. na visinu poreskih obaveza nismo u stanju da utiĉemo u tom sluĉaju. u 117 . i . Jer ako imate visok koeficijent obrta. odnosno. što se vrednost utrošenih zaliha odreĊuje po cenama prvih nabavki.kod kojih uĉešće zaliha u ukupnoj aktivi nije visoko. i inflacija koja nije visoka. onda zalihe potiĉu iz poslednjih. a to znaĉi povećan odliv sredstava iz preduzeća. Imajući u vidu posledice koje precenjivanje rezultata moţe imati. a LIFO metoda (koja je predstavljala alternativnu metodu) je ukinuta. primena u inflatornim uslovima moţe izazvati ozbiljne teškoće. naravno deluje ĉudno da se FIFO metoda uzima kao uobiĉajeni postupak. praktiĉno upućuju na to da kod izbora te metode treba stalno imati u vidu da njena primena. u uslovima ĉak i blagog rasta cena.koja imaju visok koeficijent obrta.

polazi od pretpostavke da se troši materijal koji potiĉe iz poslednjih nabavki. biti relativno slabe. U inflatornim uslovima primena ove metode je poţeljna. To je jedan od razloga zbog kojih se osporavala primena LIFO metode. osciliraju. Što se tiĉe metode prosešne cene. a to je da ako treba birati izmeĊu realnog bilansa uspeha. Naravno. zbog toga što će vrednost utrošenih zaliha biti obraĉunata po cenama koje su najbliţe tekućim trţišnim. što će reći. Jer ako imate visok koeficijent obrta. i da svu potrošnju koja je u tom periodu nastala mnoţite sa tako dobijenom cenom). sraĉunate na to da se otkloni negativan uticaj primene FIFO metode u uslovima inflacije. latentnih rezervi u vrednosti zaliha. jer iz 118 . a to znaĉi. bitno promeni rezultat. Drugim reĉima. malo opadaju. tako da će u inflatornim uslovima primena ove metode usloviti potcenjivanje zaliha. i ona vam je poznata. Postoji i drugi.periodiĉno (recimo proseĉna nabaavna cena se utvrĊuje svakih mesec dana. mi smo u prvoj godini primenjivali upravo ovu proseĉnu cenu). realno obraĉunatog periodiĉnog rezultata i realne vrednosti zaliha. onda svakako treba izabrati realno obraĉunat rezultat. odnosno. ili svakih šest. odnosno. i . da će rashodi u bilansu uspeha biti realno obraĉunati. a koja je predstavljala alternativni postupak. a da eto LIFO metoda upravo ima takvu posledicu. vrednost zaliha u bilansu stanja biće u tom sluĉaju obraĉunata po cenama prvih nabavki. onda će loše posledice primene FIFO metode. Primena proseĉne nabavne cene daće realnu vrednost zaliha i rezultata. da ostane na zalihama. i u uslovima rasta cena. znaĉi. kao što je degresivna metoda kod otpisivanja stalne imovine. ako vrednost zaliha u ukupnoj aktivi nije visoka. zabranjena.permanentno (utvrĊivanju proseĉne nabavne cene prisupa se praktiĉno posle savake nabavke. Ta proseĉna nabavna cena moţe se utvrĊivati: . uz tvrdnju da je nedopušteno da u bilansu stanja vrednost imovine bude potcenjena. Polazeći od takve pretpostavke. svaka tri meseca. ako vam se sastav zaliha stalno menja. LIFO metoda koja je izmenama u standardu 2. onda će primena proseĉne navane cene dati realnu vrednost i zaliha i realnu vrednost rashoda u bilansu uspeha. koje su niţe od tekućih trţišnih cena. U pomenutim okolnostima preduzeće neće doći u situaciju da se. ona polazi od pretpostavke da materijal iz svih nabavki koje su izvršene ima podjednaku šansu da bude potrošen. Tom argumentu se moţe odmah suprotstaviti ĉinjenicom da i neke druge metode vode potcenjivanju imovine. zbog primene ove metode.stvari. U situacijama kada cene malo rastu. oko nekog proseka. dovešće do formiranja tzv. da na zalihama ostaje materijal koji potiĉe iz prvih nabavki. utvrĊuje se mnoţenjem koliĉina sa proseĉnom nabavnom cenom. pa ipak nikome ne pada na pamet da osporava primenu metode degresivnog otpisivanja. metoda proseĉne cena polazi od uverenja da se na zalihama nalazi materijal koji potiĉe iz svih nabavki. vrednost kako utrošenih zaliha tako i onih koje se nalaze na lageru. u uslovima monetarne stabilnosti. odnosno. mnogo jaĉi argument.

vrednovanje bi ste izvršili po cenama po kojima su vrednovane poĉetne zalihe. i to kao: . i kao . uvek se treba opredeliti za metodu koja neće omogućiti precenjivanje rezultata. MeĊutim. da su krajnje zalihe ili više ili niţe od poĉetnih zaliha. onda bi se u bilansu zadrţala poĉetna vrednost zaliha.). već se knjiţe na kraju. ako su krajnje zalihe razliĉite od poĉetnih. Ukoliko bi se dogodilo da su krajnje zalihe niţe od poĉetnih zaliha. Argumentacija za svaku od ovih cena mogla bi biti sledeća: duhu finansijskog izveštavanja odgovaralo bi da to budu cene poslednjih nabavki . onda postoje dve situacije. sa zalihama na poĉetku obraĉunskog perioda. to bi znaĉilo da bi celokupne zalihe koje su nabavljene u toku obraĉunskog perioda bile smatrane potrošnjom. i tada ako se primenjuje LIFO metoda uporeĊuju se zalihe na kraju. i ukoliko bi se dogodilo. Pošto u inflatornim uslovima ne postoji metoda koja moţe da obezbedi i realan bilans uspeha i realan bilans stanja.permanentna (ovde se za obraĉun vrednosti utrošenih zaliha uvek koristi cena poslednje nabavke. to znaĉi da su u inflatornim uslovima te cene ispod tekućih trţišnih cena. praktiĉno.postojanja latentnih rezervi. Ukoliko su krajnje zalihe više od poĉetnih.ako su već poslednje zalihe vrednovane po cenama koje su bile na poĉetku obraĉunskog perioda. a to je redovno. onda kod primene periodiĉne LIFO metode se postavlja problem kako proceniti ovu razliku izmeĊu poĉetnih i krajnih zaliha. bi ste dodali vrednost razlike izmeĊu poĉetnih i krajnjih zaliha. a sama metoda moţe biti primenjena u dve varijante. Postoji više rešenja za pitanje kojom cenom treba tu razliku pomnoţiti. u toku obraĉunskog perioda. Suštini LIFO metode odgovaralo bi da tu razliku treba pomnoţiti sa cenama prvih nabavki. To je razlog zbog koga se moţe braniti primena LIFO metode u finansijskom izveštavanju. se troškovi uopše ne knjiţe. što znaĉi da bi se potrošnje sastojala iz ukupnih nabavki datog obraĉunskog perioda i potrošenog dela poĉetnih zaliha. tj. a to moţe biti samo teorijski. izmeĊu vrednosti zaliha u bilansu stanja i njihove tekuće trţišne vrednosti. Ne postoji. preduzeću ne preti nikakva opasnost. koristi se za procenjivanje vrednosti zaliha na kraju obraĉunskog perioda. da su krajnje zalihe u svemu jednake poĉetnim. ĉvrsto pravilo po kojoj vrednosti treba procenjivati tu razliku. jer ova metoda pretpostavlja da se materijal iz poslednjih nabavki troši. prodatih zaliha utvrĊuje se mnoţenjem prodate koliĉine sa cenom poslednje nabavke ili sa poslednjom cenom koštanja. a postoje ozbiljni rizici koji su povezani sa iskazivanjem potcenjenog periodiĉnog rezultata. ta razlika u vrednosti.periodiĉna (mi je nismo radili u prvoj godini. dakle. kad god se evidentira potrošnja visina vrednosti utrošenog materijala ili utrošenih. jednostavno. Ili ako je u periodu 119 . i tako smanjiti tu veliku razliku izmeĊu knjigovodstvene i trţišne vrednosti zaliha. Nema rizika koji u sebi nosi potcenjenost zaliha. Na vrednost poĉetnih zaliha. u praksi se ĉesto koristi proseĉna nabavna cena. Pa će se dakle vrednost zaliha dobiti tako što će se poĉetna vrednost zaliha uvećati za razliku koja je obraĉunata po cenama poslednjih nabavki. moţe se ublaţiti makar delimĉno tako što će se ova razlika pomnoţiti sa cenama poslednjih nabavki. ĉinjenice da su u bilansu stanja zalihe potcenjene. uz prihvatanje ĉinjenice da će primena te metode dovesti do potcenjivanja imovine preduzeća. ili cena poslednje nabavke.

bilo kolebanja cena. a vi uvek trošite ono što ste tek nabavili. LIFO metoda je. suprotstavljaju rashodi koji su obraĉunati po tekućim trţišnim cenama. trebalo bi imati u vidu i stav da zalihe istih i sliĉnih karakteristika i namene treba da budu procenjivane po istoj metodi. trošiti zalihe koje su poslednje nabavljene a ostavljati na lageru zalihe koje potiĉu iz ranijih nabavki. makar pribliţno. već smo ustanovili. kada imate pravo izbora. tj.. a kada izaberete morate kontinuirano primenjivati. Bez obzira na to što će posledica odabira te metode biti potcenjivanje vrednosti imovine. Kada se testira dopustivost metode. poseduje. moţete da birate. A kao osnovna prednost ove metode upravo se istiĉe ĉinjenica da se prihodima koji su ostvarni u tekućem obraĉunskom periodu. Nazivaju se tako zato što stvarna potrošnja ne mora slediti redosled potrošnje koji se pretpostavlja pri obraĉunu vrednosti utrošenih zaliha. jednake kupovne snage. i LIFO metoda i metoda proseĉne nabavne cene oznaĉavaju se i kao metode sa pretpostavljenim redosledom trošenja ili sa fikcijom redosleda potrošnje. moţda je ispravno smatrati da bi pomenutu razliku trebalo pomnoţiti sa proseĉnom nabavnom cenom. odnosno. Ako su okolnosti takve da ni jedna od metoda koju imamo na raspolaganju ne moţe ispuniti istovremeno oba cilja. bez obzira na metodu koja se pri obraĉunu vrednosti zaliha koristi. onda se bira metoda koja onemogućava precenjivanje periodiĉnog rezultata. Kada izaberete metodu. stvarno. I FIFO metoda. duţni ste da izabranu metodu primenjujete kontinuirano u nizu sukcesivnih obraĉunskih perioda. duţni ste da poštujete ono generalno pravilo da treba izabrati metodu koja će na najbolji naĉin ispuniti ciljeve finansijkog izveštavanja. TakoĊe. preporuĉljiva za inflatorne uslove. s jedne strane. da će realno predstaviti prinosni i finansijski poloţaj preduzeća. najbolje predstavili vrednost zaliha koje preduzeće na dan bilansa. Kad god ste u situaciji da birate. I kad upravljate vašim kućnim zalihama.. pretpostavlja da se uvek. uvek birate onaj postupak koji će na najbolji naĉin ispuniti ciljeve finansijskog izveštavanja. zalihama upravlja na naĉina da prvo trošite zalihe koje ste prve nabavili. 120 . Na taj se naĉin obezbeĊuje iskazivanje prihoda i rashoda u monetranim jedinicama. Nikada nećete. a MRS 2 to pravo dopušta-izbor FIFO metode ili metode proseĉne cene. Izvesno je dakle. da jedno domaćinsko upravljanje zalihama. Znaĉi. i utvrĊivanje vrednosti onih zaliha koje su nepotrošene. da bi ste obezbedili uporedivost finansijskih izveštaja (da bi se ispunila ona ĉetvrta kvalitativna odlika da finansijski izveštaji budu meĊusobno uporedivi). Kao posledica toga dobija se realno obraĉunat periodiĉni rezultat.(primer sa Katinom decom i kupovinom). što u ovom sluĉaju znaĉi. jer bi to moglo imati za posledicu da u jednom trenutku konstatujete da je vrednost vaših zaliha ozbiljno ugroţena jer 100 godina stoje na zalihama.

I taj trošak ostaje aktiva. Kaţe se: došlo je do pretvaranja gotovine u zalihe. Nije to teško. Primena metode gvozdenih zaliha je bila dopuštena i takav naĉin vrednovanja zaliha je korišćen ranije. Da bi se takva pretpostavka mogla opravdati. i da se sve što se nabavi smatra potrošnjom. Kada testirate zalihe na postojanje gubitaka vrednosti zaliha i utvrdite da je vrednost zaliha ispod njihove knjigovodstvene vrednosti. te zalihe postaju rashod tek onda kada se proizvod radi ĉije proizvodnje je materijal utrošen. Znaĉi. bilo da je on osnovni ili pomoćni. To se vrši u skladu sa naĉelom impariteta. i to kada je reĉ o zalihama robe i materijala. MRS 2. znaĉi. kad vi kupite materijal. zato što je platio ceo isplaćeni iznos tretira kao trošak materijala. duţni ste da višu knjigovodstvenu vrednost svedete na niţu. Trošak se evidentira onda kada doĊe do potrošnje materijala radi obavljanja procesa proizvodnje ili poslovanja uopšte. raĉuni zaliha imaju funkciju računa razgraničenja. evidentiranja rashoda. Znaĉi. i taj gubitak predstavlja rashod perioda u kome se utvrdi njegovo postojanje. kao jednu od metoda koje se mogu primenjivati. I nikome na pamet ne pada da u tom trenutku. Kada unapred platite reklamu. Razlika predstavlja gubitak preduzeća. na niţu neto prodajnu vrednost.Ulaganja u zalihe postaju rashod. E potpuno istu ulogu za materijalne prizvodne faktore imaju raĉuni zaliha ili recimo materijalnih ili nematerijalnih ulaganja. nego ĉim se sazna za postojanje gubitka. Iznos otpisa zaliha ili gubici zaliha. U udţbeniku ćete naići na metodu gvozdenih zaliha. se iz perioda 121 . Naravno. kada postoji potrošnja kancelarijskog materijala. Znaĉi ne ĉeka se na prodaju tih zaliha. ne pominje metodu gvozdenih zaliha. potrebno je da struktura i visina zaliha u preduzeću. taj trošak će biti rashod perioda u kome je do potrošnje došlo. sve dok proizvod radi ĉije proizvodnje je dati trošak nastao ne bude prodat. da odvoje trenutak izdavanja novca od trenutka potrošnje. Treba. vi nabavljeni materijal tretirate kao aktivu. Otpis zaliha se vrši kada iz bilo kojih razloga zalihe izgube deo svoje vrednosti. Kada je reĉ o uslugama. vi ste to platil. imate novĉani izdatak. nigde. Zato ja od vas neću traţiti da je vi nauĉite. a kada je reĉ o zalihama materijala obiĉno se svoĊenje vrši na niţu ponovnu nabavnu vrednost (imajući u vidu teškoće utvrĊivanja gubitaka u skladu sa naĉelom impariteta-pa svodite najmanje na ponovnu nabavnu vrednost). imaju tretman rashoda perioda u kome su nastali. saglasno naĉelu impariteta. iskazujete je na raĉunu AVR. kao svoju imovinu. u procesu finansijskog izveštavanja. odnosno. Zato se kaţe da ulaganja u zalihe postaju rashodi u onom periodu kada nastane prihod s kojim je potrošnja tih zaliha povezana. funkciju razgraniĉenja preuzimaju raĉuni vremenskih razgraniĉenja. kada je reĉ o zalihama osnovnog. samo se polazi od uverenja da zalihe ostaju iz perioda u period iste. ne u trenutku nabavke nego tek u onom periodu u kojem se ostvari prihod koji je povezan sa potrošnjom datih zaliha. proizvodnog materijala. ni u jednom paragrafu. proda. Ali. vršimo otpisivanje zaliha i takvi gubici se vezuju za period u kome su nastali (ne ĉekajući njihovu realizaciju). Oni razgraniĉavaju novĉani izdatak koji nastaje po osnovu nabavke zaliha od rashoda. Ali sve dok ne potrošite.

Naravno. i MRS 39 koji se bavi pitanjima procenjivanja i priznavanja finansijskih instrumenata. Isporuke proizvoda i usluga. Misli se. Naime. na: .''prezentiranje finansijskih instrumenata''. i zato ja na tome neću insistirati.u period ne menja. da bi oni znali kada se moţe oĉekivati priliv gotovine po osnovu naplate tih potraţivanja. koji se bavi priznavanjem i procenjivanjem finansijskih instrumenata.dugoroĉna potraţivanja – potraţivanja ĉija naplata će uslediti u periodu duţem od godinu dana. pre svega. Nema tu neke posebne filozofije. Ova klasifikacija je znaĉajna. Potraživanje definišemo kao pravo na naplatu odreĊene sume novca. To je izuzetno vaţan podatak. Naravno. ne manje vaţna klasifikacija je ona koja potraţivanja klasifikuje po bonitetu. moţe se reći: 122 . To je standard koji se stalno preispituje i stalno se menja.kratkoroĉna potraţivanja – potraţivanja ĉija se naplata oĉekuje u periodu do godine dana. i . jer je izuzetno vaţno da korisnicima finansijskih izveštaja kaţemo kakva su naša potraţivanja po roĉnosti. Za finansijsko izveštavanje veoma je vaţna klasifikacija po roku dospeća. tako da je to razlog da se taj standard i rešenja u tom standardu stalno preispituju. MRS 32 koji se bavi njihovim prezentiranjem i baš se tako i zove . bilansiranje potraţivanja vrši se u skladu sa paragrafima MRS 39. tj. finansijskim instrumentima se bave dva standarda. kada je reĉ o klasifikaciji potraţivanja. Ovo iz razloga procene likvidnosti. na finansijske derivate kao što su fjuĉersi. Znate da. i pokušava se definisati najbolja praksa u vezi sa izveštavanjem o tim finansijskim instrumentima. Bonitet potraţivanja je u stvari kvalitet potraţivanja (kada se govori o zalihama. BILANSIRANJE POTRAŢIVANJA Za razliku od zaliha za ĉije bilansiranje je merodavan MRS 2. ali MRS 2 takav naĉin vrednovanja zaliha ne poznaje. nije sporno bilansiranje potraţivanja ali postoji ĉitav niz finansijskih instrumenata kod kojih raĉunovodstvena praksa još uvek nema potpuno jasne i konaĉne odgovore na pitanja kako ih bilansirati i kako utvrditi njihovu vrednost. forvardi. varanti i sliĉno. da ta klasifikacije moţe biti definisana polazeći od razliĉitih kriterijuma. i kratkoroĉne pozajmice su osnova svih potraţivanja. ili na prijem nekog drugog finansijskog sredstva. i prošle godine je dopunjen novim odredbama.

to su zalihe uobiĉajenog kvaliteta; to znaĉi da su to zalihe koje nisu izgubile na svojoj vrednosti). Kada se govori o potraţivanjima, govori se o bonitetu potraţivanja. Bonitet pokazuje sposobnost potraţivanja da o roku bude pretvoreno u gotovinu. Jer, potraţivanja u stvari predstavljaju prelazni oblik novca. Tako su mene uĉili kad sam bila u srednjoj školipotraţivanja predstavljaju prelazni oblik novca. I kada se spominje bonitet, misli se na to da li će potraţivanje, o roku dospeća, biti u celini naplaćeno. Polazeći od tog kriterijuma, potraţivanja moţemo klasifikovati na: - punovredna – ili potraţivanja punog boniteta, - dubiozna – ili ugroţena, i - zastarela – ili potraţivanja koja su potpuno izgubila sposobnost naplate. Ova klasifikacija nam je vaţna da bi smo procenili stepen naplativosti. Na primer, znamo da je potraţivanje kratkoroĉno i sada nas zanima da li će se, i u kom iznosu naplatiti, o roku njegovog dospeća. Zatim, vaţna je i klasifikacija potraţivanja prema osnovu njihovog nastanka. Znaĉi iz ĉega su ta potraţivanja rezultirala, tj. koji je poslovni dogaĊaj doveo do nastanka potraţivanja, i po tom kriterijumu sva potraţivanja delimo na: - potraţivanja po osnovu isporuka (robe, usluga, gotovih proizvoda...) – znaĉi isporuke proizvoda rezultiraju potraţivanjem, ali samo onda kada naplata sledi isporuci; ako naplata prethodi isporuci ili ako se naplata i isporuka dogaĊaju u istom trenutku potraţivanja nema; i u prvom pomenutom sluĉaju od trenutka isporuke do trenutka naplate imamo potraţivanje, - potraţivanje iz odnosa sa povezanim preduzećima – potraţivanja kod kojih su uĉesnici matiĉna firma i neko od preduzeća grupe (bilo da je reĉ o zavisnom preduzeću, zajedniĉkom ili pridruţenom preduzeću); ova potraţivanja nisu napravljena prema osnovu nastanka, nego prema uĉesnicima iako se ovde kaţe prema poreklu; a izdvojena su u posebnu grupu da bi se omogućila izrada konsolidovanog bilansa; u ovoj poziciji potraţivanja iz odnosa sa povezanim preduzećima neće biti samo potraţivanja po osnovu isporuka, nego će biti potraţivanja i po osnovu finansijskih plasmana, potraţivanja po osnovu dividendi, znaĉi sva potraţivanja koja imate prema povezanom preduzeću biće iskazana u ovoj poziciji (a posebno iskazivanje tih pozicija uslovljeno je potrebama obezbeĊenja podataka za izradu konsolidovanog bilansa), - potraţivanja iz plasmana – potraţivanja koja nastaju po osnovu dugoroĉnog ili kratkoroĉnog plasiranja slobodnih novĉanih sredstava, a radi njihovog ukamaćenja, i - ostala potraţivanja. Prema sigurnosti naplate potraţivanja se mogu podeliti na: - obezbeĊena ili osigurana – ne misli se kod osiguravajućeg zavoda, nego se misli na to da su pokrivena nekom zalogom (zaloga moţe biti ili nepokretna ili pokretna
123

imovina); ako se pozajmljuje novac, posebno na dugi rok, da bi postojala sigurnost da će potraţivanje biti naplaćeno, davanje pozajmice moţe se usloviti uzimanjem zaloge; moţete reći: u redu, pozajmićemo vam 3 miliona eura, ali traţimo hipoteku na vašu kuću, na vašu fabriku. ili: pozajmićemo vam 50.000eura, ali dajte nam vaše HOV; na taj naĉin ţelimo da obezbedimo naplatu, tako što u sluĉaju da naš duţnik o roku ne izmiri svoju obavezu imamo pravo da prodamo imovinu koja je predmet zaloge, i da se naplatimo iz iznosa ostvarenog prodajom. Zato se osigurana potraţivanja smatraju potraţivanjima ĉija će naplata biti izvršena u celosti. Ono što je sporno ovde, je termin naplate. Znaĉi, ako se dogodi da duţnik ne plati na vreme, mi ćemo naplatiti potraţivanje, ali ne o roku. Jer, dok prodate zalogu proći će odreĊeno vreme, i mora se raĉunati sa tim da naplata tih potraţivanja, iako će biti izvršena u potpunosti, neće biti izvršena o roku dospeća. Zato, kad god se uzima zaloga, uzima se veća vrednost imovine, u odnosu na potraţivanje, naroĉito, ako uzimate zalogu za dugoroĉna potraţivanja. U tom sluĉaju morate se obezbediti od rizika da vrednost te imovine na trţištu padne, jer ne ţelite da vrednost vaše zaloge, u nekom trenutku, bude niţa od vrednosti vašeg potraţivanja. Mnoge naše banke imale su hipoteku nad imovinom preduzeća koja su bila njihovi duţnici. Imaju je i sad (govorim o bankama koje su otišle u steĉaj), ali iako su imale te hipoteke one su otišle u steĉaj, a te firme su nastavile da posluju. To je nešto što, naravno, u svetu, nije uobiĉajeno. Uzimanje zaloge, videćete, nije jednostavan posao i posebno kod uzimanja nepokretnosti, ne znaĉi uvek da vam je potraţivanje sigurno. Zato što mi nemamo razvijeno trţište nepokretnosti. Na primer, vi imate hipoteku na kuću u Ivanjici, moţete da se slikate sa tom hipotekom, nemate kome da je prodate. Nema šanse da naplatite, iako imate hipoteku. Zato se radije kao hipoteka uzimaju HOV, zato što se one mogu lakše unovĉiti. Njihova je vrednost trţišno poznata. Banke kao zalogu, vrlo ĉesto, uzimaju i potraţivanja. Naroĉito kod izvoznika, potraţivanja koja oni ostvaruju izvozom. Ako firma ima neko potraţivanje od ino kupca, banka će uzeti kao zalogu to potraţivanje ako ţeli da osigura naplatu svog plasmana. - neosigurana – potraţivanja koja nisu obezbeĊena ni pokretnom ni nepokretnom imovinom. Potraţivanja koja su jednostavno data na ime. Kako bi rekao naš narod, na obraz dajemo kredit. To je riziĉno ulaganje. Ne zato što treba polaziti od toga da će vas neko prevariti, da neko uzima sa namerom da ne vrati, nego što, naroĉito kod dugoroĉnih pozajmica, okolnosti mogu biti promenjene tako da duţnik i pored jake volje da vrati dug to neće biti u stanju. A onda ste vi kao poverilac u ozbiljnoj situaciji. Kada imate potraţivanja koja su nastala po osnovu isplata gotovine, vi dajete pare, i moţete ih dati kao plasman, to je ovo o ĉemu smo sada govorili, ili moţete dati kao avans za buduće isporuke. Suština transakcije je ista – imate potraţivanje. Bilo da ste nekome pozajmili pa da mora da vam vrati, ili da ste mu dali novac pa da on treba, na ime izmirenja tog potraţivanja, vama da izvrši odreĊenu uslugu ili isporuĉi odreĊenu robu. Iako je suština transakcije ista, ova potraţivanja se odvajaju. Odvajaju se zbog toga što se na razliĉit naĉin likvidiraju. Kad imate kratkoroĉne pozajmice koje ste dali vašim poslovnim partnerima, te
124

pozajmice će biti likvidirane tako što će oni na vaš raĉun uplatiti odreĊenu sumu novca. Ako ste dali avans, takvo potraţivanje likvidira se isporukom robe ili usluga. Nema priliva gotovine. Zato se potraţivanja po osnovu avansa iskazuju odvojeno od ostalih potraţivanja. Videli ste da smo kod materijalnih ulaganja, kod nematerijalnih ulaganja, kod zaliha, kao posebnu poziciju imali avanse. Ne kao kratkoroĉna potraţivanja finansijske prirode, nego kao deo one imovine, radi ĉije nabavke je avans dat. Što se tiĉe potraţivanja po osnovu isporuke robe i usluga, treba da znamo nekoliko stvari. Prvo, kada nastaje potraţivanje. Potraţivanje vezujemo za prijem robe i fakture, od strane kupca. U trenutku kada svojina sa prodavca preĊe na kupca, nastaje potraţivanje pod uslovom da naplata isporuĉene robe sledi isporuci. Nema potraţivanja dok do isporuke ne doĊe. Moţe postojati sklopljen ugovor, ali nema potraţivanja sve dok ugovorena roba ili usluga nije isporuĉena kupcu. Drugo, na koji iznos potraţivanje glasi. Visina potraţivanja odreĊena je visinom prodajne vrednosti isporuĉene robe ili usluga, ali od te prodajne vrednosti biće odbijeni komercijalni popusti koji su odobreni kupcu. Odobreni rabati u trenutku prodaje, ili naknadno, kao i odobrena bonifikacija, imaće za posledicu smanjenje visine potraţivanja. Visina potraţivanja neće biti tangirana odobrenim kasa skontom, zato što je to finansijski rashod. Kasa skonto ne smanjuje naše potraţivanje, nego smanjuje iznos novca ĉija se naplata ostvaruje, zbog toga što se vrši pre roka dospeća. Treća bitna stvar, tiĉe se situacije kada se neko potraţivanje da kao zaloga, tada vi ne gubite pravo svojine nad tim potraţivanjem. Znaĉi kada bilo koji deo vaše imovine, ukljuĉujući i potraţivanja, date kao zalogu, vi ostajete pravni vlasnik date imovine. U ovom sluĉaju, potraţivanje dato kao zaloga bilansiraće se u vašem bilansu stanja. A ĉinjenica da je ono zaloţeno, biće izloţena u napomenama uz finansijske izveštaje. Ĉetvrto, ukoliko imate potraţivanja prema poslovnim jedinicama, što znaĉi na primer, banka ima potraţivanje prema odreĊenoj ekspozituri ili filijali, ukoliko te poslovne jedinice nemaju svojstvo pravnog lica takva potraţivanja nemaju sposobnost bilansiranja. Neće biti iskazana u bilansu. Biće predmet evidentiranja unutar banke ili unutra preduzeća, ali nemaju sposobnost iskazivanja u bilansu. U bilansu se iskazuju samo ona potraţivanja koja preduzeće, kao pravno lice, ima prema drugim pravnim licima. Potraţivanja je dozvoljeno prebiti ili preraĉunati, sa obavezama (tj. moţe se o potraţivanjima izveštavati na neto principu), samo ako se potraţivanja i obaveze odnose na iste poverioce odnosno dužnike. Znaĉi ja mogu da imam potraţivanje, ako sam ja firma A prema firmi B, mogu da imam potraţivanje i prema firmi C. Firma C moţe imati potraţivanje prema firmi B. Nije dopušteno da se, zato što firma A ima obaveze prema firmi B, i potraţivanje prema firmi C, firma C duguje firmi B, izvrši prebijanje. MeĊutim, ako firma A ima potraţivanje prema firmi B, i firma B istovremeno ima obavezu prema firmi A, moguće je izvršiti saldiranje obaveza i potraţivanja, samo ako su potraţivanja nastala po istom osnovu.
125

Znaĉi ne mogu se prebiti potraţivanja steĉena po osnovu isporuke, sa potraţivanjem koje firma B ima prema A, zato što je izvršen dugoroĉni plasman. Ako firma A, znaĉi, ima potraţivanje i istovremeno ima obavezu prema firmi B, onda je nuţno da su i potraţivanja i obaveze nastale po istom osnovu (po osnovu isporuka, ili po osnovu kratkoroĉnih ili dugoroĉnih plasmana). Ali ne moţe se potraţivanje po osnovu plasmana saldirati sa potraţivanjem po osnovu isporuke. Još jedan vaţan uslov je da su oba potraţivanja dospela za naplatu. Znaĉi, ne moţemo potraţivanje koje je dospelo saldirati sa obavezom koja još nije dospela, nego će dospeti za mesec ili dva. TakoĊe, vaţno je da potraţivanja budu približno istog iznosa. Ne oĉekuje se da potraţivanje i obaveza budu jednaki u dinar, ali se za prebijanje zahteva da budu pribliţno iste visine. I još jedan uslov, da postoji saglasnost obe strane da se to kompenziranje izvrši. Tek ako su svi ovi uslovi ispunjeni, moguće je izvršiti preraĉunavanje potraţivanja i obaveza. S obzirom da ima ovako puno uslova, moţe se reći da je ovo preraĉunavanje pre izuzetak nego pravilo. Potraţivanja se mogu likvidirati na razliĉite naĉine. Najveći deo potraţivnja likvidira se naplatom o roku dospeća. To je uobiĉajeni naĉin likvidiranja potraţivanja. Zatim, potraţivanje se moţe pretvoriti u drugo potraţivanje. Kada na primer, primite menicu od kupca, potraţivanje od kupaca, pretvara se u meniĉno potraţivanje. Ako bi ste vaš kratkoroĉni plasman pretvorili u dugoroĉni plasman, takoĊe bi došlo do pretvaranja jednog potraţivanja u drugo. Potraţivanje se moţe likvidirati i odricanjem od prava na naplatu. To se dogaĊa u postupku sudskog ili vansudskog poravnanja, kada u ţelji da pomognete da vaš kupac izaĊe iz krize, moţete se odreći dela ili celog iznosa potraţivanja, ako naravno ono glasi na neki manji iznos. Tada, na bazi ugovora ili na bazi sudske odluke, takvo potraţivanje prestaje da postoji. Potraţivanje inicijalno vrednujemo u visini iznosa koji smo dali, ili robe umanjeno za one popuste o kojima je bilo reĉi. Naknadno procenjivanje potraživanja vrši se prema sposobnosti tog potraţivanja da se pretvori u gotovinu. Odnosno, uzima se u obzir bonitet potraţivanja. I upravo prema tom stepenu naplativosti smo ih i podelili na one tri grupe. Znaĉi, za ona potraţivanja koja se mogu naplatiti u punom iznosu, vaţi pravilo da će zadrţati svoju nabavnu vrednost i da će biti bilansirana na uobiĉajenim pozicijama. Na poziciji kupaca biće iskazana samo ona potraţivanja za koja se veruje da će biti o roku naplaćena u punom iznosu. Na raĉunu kratkoroĉni plasmani biće iskazana kratkoroĉna finansijska ulaganja ĉija se naplata ne dovodi u pitanje. Ukoliko naplata nekog potraţivanja bude sporna, bilo u pogledu iznosa ili u pogledu roka naplate, takva potraţivanja moraju biti iskazana na posebnim bilansnim pozicijama. Biće iskazana preko pozicije sumnjiva ili sporna potraţivanja. Visina takvih potraţivanja mora biti redukovana, na iznos visine naplate koja se oĉekuje. Jer ta su potraţivanja, dakle, potraţivanja kod kojih ne oĉekujemo da će naplata biti izvršena u punom iznosu. Ona se onda bilansiraju u visini oĉekivane naplate. Razlika do punog iznosa je gubitak, koji smanjuje rezultat perioda u kome je nastao. Potraţivanja ĉija se naplata ne oĉekuje, uopšte, isknjiţavaju se sa raĉuna
126

potraţivanja, i iskazuju se kao gubitak u punom iznosu. Takva potraţivanja ne smeju biti iskazana u bilansu, jer bi njihovim iskazivanjem imovina bila precenjena, odnosno u vrednosti tih potraţivanja nalazi se skriveni gubitak. Zastarela potraţivanja su potraţivanja kod kojih je usled protoka vremena poverilac izgubio pravo da natera duţnika da izmiri svoju obavezu. Ako znaĉi, propustite sve rokove za naplatu, ne opomenete duţnika, istekne rok u okviru koga to moţete uĉiniti, vaše potraţivanje postaje zastarelo. Potraţivanje kod koga nemate pravnu snagu da prisilite duţnika da plati svoju obavezu, pretvara se u gubitak (to je naĉelo niţe vrednosti). Ta sposobnost naplate potraživanja označava se još i kao kreditni rizik. Koliki je, znaĉi, kreditni rizik koji preuzimate time što dajete robu sa rokom plaćanja koji iznosi 8, 10, 15, 30, 90 dana. Taj rizik ocenjujete na bazi boniteta vašeg duţnika, i na validnosti zaloge koju ste eventualno uzeli. Vaš cilj je da taj kreditni rizik bude što je moguće niţi. Nikada nećete moći potpuno da izbegnete da pretrpite gubitke zbog kreditnog rizika, ali ono što morate uraditi je da taj rizik bude što je moguće niţi. Kreditni rizik koji firma preuzima kada vrši prodaju se menja. Ako imate stalne kupce, kreditni rizik će biti najmanji jer svoje kupce već dobro znate. Pratite promenu njihovog finansijskog poloţaja i rentabiliteta, i svoju prodajnu politiku usklaĊujete sa promenama njihovog rentabiliteta i finansijskog poloţaja. Znaĉi, ĉim u njihovim bilansima vidite pad rentabiliteta, pogoršanje likvidnosti, vi ćete skratiti rokove za naplatu. Nekada ćete usloviti isporuku plaćanjem odmah, ili ĉak plaćanjem unapred. Ali, ako dolazi do naglog razvoja firme, i ako vam broj kupaca naglo raste, onda nemate mogućnost da vaše kupce dobro upoznate. Tada morate raĉunati sa rastom gubitaka po osnovu nenaplaćenih potraţivanja, jer jednostavno u tom velikom broju kupaca uvek će se naći i oni kupci koji neće biti u stanju da plate. I o tome treba voditi raĉuna. Vama će rasti prihodi od prodaje, ali će rasti i iznosi nenaplaćenih potraţivanja. Kod banaka to se isto tako dogaĊa, da kod onih banaka kod kojih broj komitenata raste, onda sigurno postoji rast nenaplaćenih kamata, povećanje iznosa minusa po tekućim raĉunima graĊana i sl. Znaĉi, jednostavno banka tada ne moţe svakog komitenta pojedinaĉno dobro da upozna, i desiće se da jedan broj plasmana banke ne bude naplaćen o roku dospeća. To je rast kreditnog rizika usled rasta konjukture. Pad konjukture moţe da poveća vaš kreditni rizik jer mnogi vaši komitenti koje vi znate, i mnogi vaši kupci koji su do tog trenutka uredno izmirivali svoje obaveze, zbog opšteg pada privredne aktivnosti imaju pad rentabiliteta, imaju pad likvidnosti i imaju teškoće sa plaćanjem. Pad konjukture uvek povećava visinu gubitaka po osnovu naplate potraţivanja. Kod ino potraţivanja imate, pored kreditnog i valutni rizik, koji je prisutan. Znaĉi, rizik od promene kurseva. A kreditni rizik moţe biti povećan i zbog donošenja odgovarajućih mera od strane vlade zemlje iz koje je vaš duţnik, koje mogu da dovedu do usporavnja naplate vaših potraţivanja. Ako, na primer, vlada neke zemlje svojim odlukama onemoguće naplatu potraţivanja, bez obzira na to što vi na to ne moţete uticati, doći će do toga da vaše potraţivanje prema inostranstvu ne bude naplaćeno na vreme. Pogledajte šta je bilo sa poveriocima naših preduzeća, kada je došlo do uvoĊenja sankcija. Odluka Saveta
127

bezbednosti dovela je do toga da je potpuno prestala naplata dugova naših firmi prema inostranstvu, odnosno da firme koje su imale potraţivanja prema našim preduzećima i banke, više od 10 godina nisu bile u stanju da naplate svoja potraţivanja. To je drastiĉan primer kako jedna politiĉka odluka dovodi do toga da se ne mogu naplatiti potraţivanja. Oni su sva ta potraţivanja otpisali, naravno, odavno, ali to ne znaĉi da neće traţiti njihovu naplatu. Visina otpisa se utvrĊuje uvek ili pojedinaĉno na procenat ili paušalno. Paušalnom otpisu se pristupa kada preduzeće ima veliki broj sitnih kupaca, u smislu potraţivanja. Tada se visina gubitaka neće utvrĊivati analizom svakog tog malog kupca pojedinaĉno, nego će se na bazi iskustva proceniti koliko od ukupnih potraţivanja koja imate prema takvim kupcima neće biti naplaćeno. Kod banaka se to radi, recimo, sa kreditima stanovništva. Kada banka daje kredite za zimnicu, ili za kupovinu ogreva, i postoji veliki broj komitenata koji su takav kredit uzeli, i iz iskustva se zna da 5% neće biti naplaćeno. 5% će se otpisati odmah kao gubitak po osnovu takvih plasmana. Ostala potraživanja su potraţivanja prema povezanim preduzećima (već smo rekli šta ona sadrţe), potraţivanja prema radnicima, potraţivanja po osnovu kratkoroĉnih plasmana, potraţivanja prema drţavi za preplaćeni porez (koja se nikada ne pretvaraju u gotovinu, nego drţava kaţe dobro preplatili ste, kad budete sledeću poresku obavezu namirivali to ćete umanjiti). Što se pravila procenjivanja ostalih potraţivanja tiĉe, potpuno je isto kao potraţivanje iz isporuka-inicijalno se vrednuju po nabavnoj vrednosti, naknadno po principu niţe vrednosti.

HARTIJE OD VREDNOSTI koje su obrtna imovina Da li će neka HOV biti bilansirana kao dugoroĉno finansijsko ulaganje ili kao kratkoroĉno, zavisi od namene. Ove HOV su namenjene prodaji u roku kraćem od godinu dana, i u MRS 39 oznaĉavaju se kao hartije namenjene prodaji, za razliku od hartija raspoloţivih za prodaju, koje se tretiraju kao dugoroĉne HOV. Znaĉi ove su namenjene prodaji, i predstavljaju kratkoroĉnu rezervu likvidnosti. Naravno, kupuju se da bi se zaradilo. Zarada koja se moţe ostvariti je, ili kamata, ili razlika na krsu. Znaĉi, ako se hartija kotira na berzi, i njena vrednost raste, kupujemo akcije da bi smo ih prodali za meseca dana, i oĉekujemo da će prodajna cena akcija za mesec dana biti viša od njihove vrednosti na današnji dan, pa će prema tome zarada biti razlika u kursu. Kratkoroĉnom HOV mogu se smatrati: - akcije drugih preduzeća,

128

- obveznice (vi kad kupite obveznicu ne morate je drţati do roka dospeća, moţete je prodati i ranije; a postoje i kratkoroĉne obveznice koje se emituju na mesec dana, 3 meseca, 6 meseci...), - komercijalni zapisi (emituju ih preduzeća dobrog boniteta, sa namerom da prikupe kratkoroĉna slobodna novĉana sredstva; umesto da uzmu kratkoroĉni kredit kod banke; i na tako prikupljena sredstva plaćaju kamatu), - blagajniĉki zapisi (emituju ih poslovne banke, sa namerom da od privrede i od stanovništva prikupe slobodna novĉana sredstva; kad kupite blagajniĉki zapis, banka koja je emitent tog zapisa obavezuje se da po isteku roka na koji zapis glasi isplati odreĊenu kamatu, ali se obavezuje i da će, ako vi to ţelite, otkupiti sopstveni zapis, isplatiti uloţeni iznos, i naravno kamtu do roka otkupa, umanjenu za odreĊenu proviziju), - sopstvene akcije (ako preduzeće otkupi sopstvene akcije one će biti iskazane u krakoroĉnim HOV, one mogu biti namenjene ponovnoj prodaji, ili poništenju. Dok se ne izvrši poništenje otkupljenih akcija radi smanjenja akcijskog kapitala, one se iskazuju u okviru kratkoroĉnih HOV, ali uvek kao posebna bilansna pozicija, jer je bitno da se korisnicima bilansa ustupi informacija koliko iznose otkupljene sopstvene HOV-otkup je obiĉno limitiran na 10% od osnovnog kapitala), - menice (koje još nisu dospele), i - ĉekovi (koji takoĊe nisu još dospeli za naplatu. Ako se ĉekovi napišu na neki datum u budućnosti, taj ĉek nije ekvivalent novca. On predstavlja kratkoroĉnu HOV, jer ne moţete njime plaćati, mada će vam u banci reći da ako taj ĉek doĊe u banku, ona moţe da ga realizuje odmah, ona nema nikakvu obavezu da ĉeka rok dospeća. Firma kojoj ste dali taj ĉek moţe ga odmah pustiti na naplatu. Ona to, zbog obaveze koju preuzima time što je rekla da se naplata vrši odgoĊeno, neće uĉiniti, ali moţe vam se desiti da vam novac sa raĉuna bude skinut i ranije). Kamatni kuponi obveznica koji su dospeli za naplatu, i dospele dividende takoĊe se smatraju kratkoroĉnim HOV. Inicijalno, kratkoroĉne HOV evidentirate po nabavnoj vrednosti (akcije, obveznica, blagajniĉkih i komercijalnih zapisa), ili po nominalnoj vrednosti (menice, ĉeka). I ovde se primenjuje strogi princip niţe vrednosti. Sećate se da smo rekli da kod dugoroĉnih HOV nećemo vršiti otpisivanje ako je pad vrednosti na trţišu prolaznog karaktera, zato što nemamo nameru da te hartije prodajemo u kratkom roku. Pošto su ratkoroĉne HOV namenjene prodaji u kratkom roku, svaki pad trţišne ispod nabavne vrednosti, vodi otpisivanju vrednosti kratkoroĉnih HOV. Jer, ako se te akcije prodaju, izvršiće se prodaja sa gubitkom, i zato se taj pad vrednosti mora priznati odmah. To je strogi princip niţe vrednosti.

LIKVIDNA SREDSTVA
129

Likvidna sredstva su gotovina, devizna sredstva u blagajni, dospele menice i ĉekovi za naplatu. Vrednost menica se procenjuje, tj. menice se bilansiraju po nominalnoj vrednosti umanjenoj za kamatu koja još uvek nije dospela. Sećate se raĉuna IV meniĉnih potraţivanja. Meniĉno potraţivanje, dakle, sadrţi vaše potraţivanje plus kamatu do roka dospeća menice. Ako na dan bilansa menica još uvek nije dospela za naplatu, vrednost meniĉnog potraţivanja biće umanjena za iznos kamate koja nije dospela. Ili vrednost meniĉnog potraţivanja biće vaše potraţivanje uvećano za kamatu koja jeste nastala. Ĉekove procenjujete po nominalnoj vrednosti, odnosno, na iznos na koji ĉek glasi.

BILANSIRANJE AVR

Na dnu strane aktive, u bilansu stanja, nalaze se aktivna vremenska razgraniĉenja, dakle reĉ je o instrumentima kojima se realizuju zahtevi koje u sebi sadrţi naĉelo uzroĉnosti, odnosno naĉelo razraniĉenja prema predmetu i vremenu. Dakle da bi se prihodi i rashodi dodelili obraĉunskim periodima u kojima su nastali, nezavisno od toga da li je prihod naplaćen a rashod plaćen, u raĉunovodstu se koriste raĉuni vremenskih razraniĉenja. Na strani aktive, dakle u okviru aktivnih vremenskih razraniĉenja predmet iskazivanja su: 1. Nastali, a nenaplaćeni prihodi (dakle prihodi kod kojih nastanak prethodi naplati, ili prihodi po osnovu kojih se oĉekuje priliv sredstava u budućnosti), 2. Isplaćeni a nenastali rashodi odnosno troškovi (isplate koje će postati rashod u nekom od budućih obraĉunskih perioda, ili troškom). Oĉekujem od vas da znate razliku izmedju rashoda i troškova i zasto ako traţimo da prihodi i rashodi budu dodeljeni odredjenim obraĉunskim periodima, zašto ja evo pominjem i trošak. To je naravno zbog toga što današnji troškovi predstavljaju sutrašnje rashode, i što ne moţemo oĉekivati da imamo dobro razraniĉenje rashoda ako prethodno nismo izvršili dobro razraniĉenje troškova. U tom smislu se vremensko razraniĉenje troškova smatra pretpostavkom pravilnog razraniĉenja rashoda na obraĉunske periode kojima ti rashodi pripadaju. Iz navedene sadrţine ove bilansne pozicije moţete zakljuciti da je reĉ o potraţivanjima. Dakle ako nešto zaradite, a ne naplatite vi u suštini imate potraţivanje za obavljeni posao. Nastala je kamata koju ćete naplatiti u narednoj godini ali ona kao prihod pripada tekućoj poslovnoj godini. Znaĉi to što ćete naplatu izvršiti naredne godine za obraĉun rezultata, za
130

predstavljanje vaših finansijske pozicije je irelevantno. Vi imate pravo da raĉunate tu kamatu i da je iskaţete kao prihod tekuće godine u bilansu uspeha odnosno kao povećanje aktive u bilansu stanja. Primer: imate menicu koju ste primili od vašeg kupca, menica je primljena 01.12 a rok dospeća menice je 31.01 a ukupna kamata je 600 za 60 dana. Kamata koja nastane 01.1231.12 predstavlja prihod tekuće godine. Vi ćete naravno tu kamatu obraĉunati i proknjiţicete je kao prihod tekuće godine iako će naplata te kamate biti izvršena u narednoj godini. Funkciju razraniĉenja u ovom primeru ima raĉun ispravka vrednost meničnih potraživanja, na tom raĉunu se nalazi ukupna kamata i sa tog raĉuna skidamo i prenosimo na prihode onaj iznos kamate koji još nije nastao. A samo potraţivanje zabeleţeno je na raĉunu menična potraživanja, ĉiju visinu vi korigujete kada obraĉunate ovakvu kamatu. A šta ce biti preko AVR? Recimo zakupnina. Šta se dogadja kada izdate u zakup neki prostor i naplaćujete zakupninu od jednog meseca do drugog. Ne naplaćujete unapred, dakle naplatite zakupninu za decembar u januaru. Da li ĉinjenica da ćete zakupninu naplatiti u januaru znaĉi da je to prihod meseca januara. Naravno da ne. Ta zakupnina za decembar je prihod tekuće godine. Kako ćete utvrditi visinu tog prihoda. Na bazi ugovora o zakupu. Znaĉi ugovorom o zakupu definisana je meseĉna zakupnina. Zaduzićete raĉun AVR i odobrićete raĉun prihoda. Znaĉi na raĉunu, pa prema tome i u bilansnoj poziciji biće iskazano vaše potraţivanje za dati nastali prihod ĉija će naplata uslediti u budućnosti. Kada je reĉ o unapred plaćenim troškovima, ili rashodima onda se visina takvih troškova i rashoda utvrdjuje jos lakše. Jer vam je isplaćeni iznos merilo vrednosti ove pozicije. Primer: platili smo unapred zakupninu za celu narednu godinu. Isplaćeni iznos u celini u ovom primeru predstavlja vaše AVR, isplatu koja nije trošak već će postati trošak u budućnosti. I jedno i drugo je potraţivanje. Ovde imate potraţivanje na naplatu kada imate nastale a ne naplaćene prihode, a ovde imate potraţivanje koje neće biti naplaćeno već će se likvidirati time što će vam neko izvrsiti uslugu koju ste unapred platili. I vidite ta razlika u naĉinu likvidiranja potraţivanja koje iskazujete preko AVR razlog je da se u nekim zemljama pozicija vremenskih razraniĉenja razdvaja na dva dela: na potraţivanja, koja ćete pretvoriti u gotovinu, a to znaĉi nastale a ne naplaćene prihode iskazujete u okviru ostalih potraživanja kratkoroĉnim, a na AVR ostavite samo unapred plaćene troškove i rashode. Jer kada radite analizu likvidnosti vi onda, ako to nije razdvojeno kao kod nas, uvek morate da se pitate a ĉekajte koji deo od ove pozicije će dovesti do priliva gotovine a koji deo neće. Jer onaj deo koji se tiĉe unapred plaćenih troškova iako je potraţivanje neće u budućnosti doneti prilive gotovine ali ovaj drugi hoće. I zbog toga je zgodno da znaĉi na AVR budu unapred plaćeni troškovi odnosno rashodi, a da nastali prihodi ĉija se naplata oĉekuje u budućnosti budu iskazani kao ostala potraţivanja. I IV direktiva predvidja takav naĉin bilansiranja AVR.
131

U svakom sluĉaju to je pozicija koja će u narednom periodu biti ugašena kada naplatimo prihod ili kada utrošimo iznose koje smo unapred platili korišćenjem usluga na koje su se te isplate odnosile.

BILANSIRANJE POZICIJA PASIVE

Znamo da pasiva sadrţi dva velika bloka izvora. To su sopstveni i pozajmljeni kapital.

BILANSIRANJE SOPSTVENOG KAPITALA

Da bi ste definisali šta je to sopstveni kapital dovoljno je da navedete njegove ĉetiri odlike: 1. to je kapital vlasnika; znaĉi on potiĉe od vlasnika i time dajete odgovor na pitanje ko je taj kapital uloţio u firmu-uloţili su vlasnici. 2. nema rok dospeća, on je u firmu uloţen trajno; dok god postoji firma mora postojati sopstveni kapital. Nigde u svetu osim kod nas ne moţe da postoji firma koja nema sopstveni kapital. Ne moţe da postoji firma kod koje su gubici veći od sopstvenog kapitala tj. da radi samo sa kapitalom svojih poverilaca. 3. predstavlja osnovu za upravljanje; zašto vlasnik upravlja firmom, pa zato što kaţe pa ja sam dao pare. Znaĉi taj sopstveni kapital daje pravo na upravljanje. Znaĉi kada vlasnika kaţe ja odluĉujem onda on moţe to reći samo zbog toga što je on taj koji je uloţio novac. 4. kada je reĉ o isplatama koje sa sobom povlaĉi korišćenje tog kapitala od strane preduzeća onda zakljuĉujemo da isplate po osnovu sopstvenog kapitala zavise od dobitka koji se ostvaruje. Odnosno da isplata ima samo kada preduzeće ostvaruje dobitak, a da je visina isplata uslovljena ne samo time ali u velikoj meri visinom ostvarene dobiti. Dakle vlasnici nemaju nikakvu garanciju da će svake godine redovno kao nadoknaku dobijati odredjeni deo novca. Ne to zavisi od visine ostvarenog dobitka. Zašto je to kod njih tako a kod poverilaca nije. Pa zato što oni upravljaju, oni snose poslovni rizik. I prema tome ako dobro upravljaju ako firma napreduje, deo dobiti koji će im pripadati će biti veći i obrnuto ukoliko ne upravljaju firmom dobro, ukoliko firma ne radi, neće dobiti ništa ili će ĉak izgubiti
132

ono što su u firmu uloţili. (ima i 5. da se povećava iz dodatnih uloga vlasnika ili iz zadrţane dobiti) To su dakle te ĉetiri vazne odlike sopsvenog kapitla i one vaţe za sve pravne forme. Ovo što sam rekla moglo bi se nazvati kao peta odlika sopstvenog kapitala neposredno zavisi od pravnog oblika preduzeća. Dakle pravni oblik preduzeća je taj koji odredjuje u kom obliku će se pojaviti sopstveni kapital. E sada kada je o pravnim formama reĉ onda znate da postoje dve grupe prvavnih oblika koje se medjusobno bitno razlikuju. Pa na jednoj strani imate inokosna preduzeća i ortačka društva, a na drugoj strani imate društva kapitala. Kljuĉna razlika izmedju ova dva pravna oblika je odgovornost vlasnika. Za prvu grupu karakterisitcna je neograničena odgovornost vlasnika, što znaĉi da vlasnici, ne za gubitke, već za obaveze koje proisteknu iz poslovanja odgovaraju celokupnom svojom imovinom, kako imovinom koja je uloţena u firmu tako i svojom privatnom imovinom. Znaĉi kaţemo da predmet prinudnog izvršenja u sluĉaju prinudne naplate potraţivanja ĉini ukupna imovina vlasnika. To je razlog zbog ĉega oni koji osnuju firme u obliku inokosnog preduzeća ili ortakluka brţe bolje svoju imovinu prenesu na nekog drugog. I onda ako dodje do takvih tuţbi oni kaţu pa ja nemam nista, ovo pripada mom sinu,o no mojoj svastici, ţeni…a ja nemam nista. Da ne bi mogla da se izvrši plenidba imovine i prodaja da bi se izmirile obaveze koje je napravio. To je rizik koji imate kada radite sa inokosnim preduzećima. On moţe, kada vi ulazite u posao sa njim imati visoku imovinu ali niko ga ne moţe spreĉiti da tu imovinu na razne naĉine otudji, naroĉito kada proceni da postoje šanse da dodje do toga da poverioci traţe prodaju njegove imovine. Društva kapitala se odlikuju time da vlasnici kapitala odgovaraju ograničeno. To ograniĉeno znaĉi da predmet prinudnog izvršenja radi naplate njihovih obaveza moţe biti samo imovina koju su uloţili u preduzeće. Da zbog ove ograniĉene odgovornosti vlasnika drţava propisuje minimalnu visinu osnovnog kapitala koji osnivaĉi moraju obezbediti da bi takva preduzeća uopšte poslovala. Taj kapital je poznt kao stalni ili nepromenjivi kapital ovih društava. Ovaj termin nepromenljivi treba shvatiti uslovno. U smislu da promena visine tog kapitala mora biti izvršena po odredjenoj proceduri, dakle ne znaĉi da se nikada ne moţe promeniti već samo ne sme biti automatizma kod u promeni kapitala pod uticajem recimo ostvarenog dobitka ili gubitka ili naknadne uplate vlasnika. Kod inokosnih firmi, inokosni kapital se menja ako vlasnik izvrši dodatna ulaganja. Vlasnik moţe kada god mu padne na pamet povući deo kapitala koji je već uloţio u firmu, ako ostvari dobitak on se ne iskazuje kao posebna bilansna pozicija već se pripisuje inokosnom kapitalu, ako ostvari gubitak inokosni kapital se automatski smanjuje. Zato kaţemo da se kod tih pravnih formi ceo kapital ima karakter promenjivog kapitala. E za razliku od njih ovaj osnovni kapital kod društva kapitala je stalan u smislu da nema tog automatizma kod promene
133

Statutom društva odredjeno je kolika većina je potrebna da bi se odluka smatrala usvojenom. Naravno da odluku o smanjenju moţete donositi samo ako je kapital vaše firme iznad zakonom propisanog minimuma. Ako se to dogodi onda morate promeniti pravni oblik ili vlasnici moraju izvršiti dodatnu uplatu. U svakom sluĉaju snaga kojom svako od njih pojedinaĉno moţe uticati na firmu zavisi od broja udela odnosno od visine uloţenog kapitala. Naime kada se društva osnivaju tada pri registraciji društva jedan od vaţnijih podataka koji se unosi u registar je visina osnovnog kapitala. Ako su ĉlanovi uplatili više nego što je nominalna vrednost onda će taj višak biti iskazan na posebnom raĉunu u okviru kapitalnih rezervi. udeo jedan je jedan glas. Osim što je potrebno da bude donešena odluka sa ¾ većinom. A to znaĉi da svako povećanje ili smanjenje kapitala mora biti doneto na bazi odluke skupštine vlasnika. Udeli se bilansiraju po njihovoj nominalnoj vrednosti. Bilansiranje stalnog ili nepromenjivog kapitala Kod društva sa ograničenom odgovornošću ovaj kapital se javlja u formi udela u osnovnom kapitalu.njegove visine već da se promena visine mora vršiti po unpred utvrdjenoj proceduri. Nikada dok firma postoji ne moţe osnovni kapital pasti ispod zakonom propisanog minimuma. Pošto se ta visina moţe promeniti. da bi registar suda bio aţuran. Toga kod nas nema. Tako što broj upisanih udela pomnožimo sa nominalnom vrednošću udela. Ali ne moţe raditi firma sa kapitalom koji je ispod zakonom propisanog minimuma i biti u pravnoj formi za koju se taj minimum traţi. Snaga uticaja na društvo zavisi od broja udela jer oni nose odredjeni broj glasova. a moţe i drugaĉije pravilo zavisi kako su se dogovorili. Povećanje ovog nepromenljivog kapitala kod društava sa ograniĉenom odgovornošću moze biti izvršeno ili podizanjem nominalne vrednosti upisanih udela ili emitovanjem novih 134 . Obicno ¾ većina se traţi da se donese odluka o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala. To znaĉi nominalna vrednost. ta odluka mora biti nakon što se realizuje. Moţe biti pravilo. Znaĉi kako dobijemo vrednost za poziciju udeli u OK. Udeli u osnovnom kapitalu imaju svoju nominalnu vrednost a vlasnici pri osnivanju društva upisuju i uplacuju odjedjeni broj udela. Ako udeli nisu uplaćeni u celini javiće se pozicija neuplaćeni a upisani kapital. Ali udeli će glasiti na nominalnu vrednost. upisana u registar nadleţnog privrednog suda. svaka promena visine mora biti prijavljena sudskom registru. Dakle visina uloţenog kapitala od jednog vlasnika do drugog se moţe razlikovati jer se jednostavno razlikuje broj udela koje je svako od njih otkupio u trenutku osnivanja društva.

odnosno kaţe se da postojeći vlasnici imaju pravo preĉe kupovine. Ako neko kupi više a neko manje doći će do promene odnosa u glasaĉkom pravu. što ima suprotne posledice u odnosu na povećanje. A naravno ovaj iznos se uplati na raĉun firme. Neću novog suvlasnika i ako neću novog suvlasnika. prema tome izvućićemo deo kapitala koji smo uloţili time što ćemo smanjiti nominalnu vrednost udela i svakome isplatiti gotovinom u visini razlike. onda nove udele otkupljujemo sami. nemamo šanse da investirani kapital na zadovoljavajući naĉin uposlimo. Oni dalje mogu prodati nekom drugom i time povećati broj vlasnika ili mogu otkupiti sami. Ukoliko to ne uradim moram raĉunati da će moje pravo glasa relativno pasti u odnosu na dosadašnje stanje. Ali treba znati da tu postoji mogućnost promene relativnog odnosa u broju glasova ĉim nove udele emitujete. I to je razlog zbog ĉega se uvek kupovina i kod društva sa ograniĉenom odgovornošću i kod akcionarskih društava prvo nudi postojećim vlasnicima. I ti udeli kao oblik ulaganja su mnogo ĉvršće povezani za vlasnike nego akcije. To su posledice o kojima treba voditi raĉuna. Jer mi nije sve jedno. Udeli se uglavnom prodaju na zatvorenom finansijskom trţištu. Kada je reĉ o smanjenju. naša glasaĉka prava će ostati ista ako i u tim novim udelima svi podjednako uĉestvuju. Primer: ako ja imam 5 udela i mi svi imamo po 5 udela i emitujemo nove udele. mnogo lakše se unovĉavaju nego udeli. Primer: ako bi se vrednost udela sa 1000 povećala na 1500 to bi znaĉilo da svaki ĉlan po svakom udelu koji poseduje mora uplatiti još po 500. Akcije su mnogo prometnije.udela. To je dopušteno. Emitovanje novih udela je takodje moguće. to je moguće. nema organizovanog trţišta udela u OK. dakle privatno se traţe. Da emituje nove udele ili da već postojućim udelima poveća nominalnu vrednost. Promene ne bi bilo samo ako bi ti novi udeli bili na isti naĉin. otkupiti procentualno isti onaj iznos u odnosu na broj udela koji već posedujem. Ako hoću novog suvlasnika onda ga moram naći. Znaĉi ako ja imam 5 udela ja moram uplatiti 2500 na ime podizanja nominalne vrednosti udela. ali opet po proceduri koja je utvrdjenja. osnovni kapital kod DOO moţemo smaniti smanjenjem nominalne vrednosti udela. udeli se ne prodaju na trţištu kao akcije. i samo se izvrši zamena udela sa niţim za udele sa višim iznosom. I to smanjenje moţe biti motivisano ili potrebom pokrića gubitka ili jednostavno smanjenje kapitala zbog pada poslovne aktivnosti firme. Ako neću da se moja relativna uĉešća u pravu glasa smanje ja moram. u istom odnosu otkupljeni od strane postojećih vlasnika. Obim poslovne aktivnosti preduzeća je pao. To je sada stvar politike firme. 135 . Znaĉi ako društvo odluĉi da u nekom trenutku poveća svoj osnovni kapital onda ima na raspolaganju ove dve mogućnosti. da bi zadrţala pravo glasa.

to je ona vrednost na koju akcija glasi. jer mi ne moţemo da otkupimo ali moraš da dobiješ našu saglasnost. I to se ovde ĉešće dogadja. U tom sluĉaju firma nije dobila novog vlasnika. trţišna vrednost je daleko iznad toga. moţeš naći novog kupca. Dakle prošto je to razlog zbog ĉega postojeći vlasnici ţele da zadrţe nadzor nad tim ko će kao novi vlasnik doći u firmu. kada ĉitate bilans. ali je njen OK niţi jer je manji broj udela na koje je taj kapital podeljen. koje vrste akcija postoje prema obimu prava koje nose…) Za raĉunovodstveno obuhvatanje formiranja kapitala i prezentiranje podataka o kapitalu relevantna nominalna vrednost akcije. ili moze biti uplaćen delimiĉno. U finansijskim izveštajima pozicija akcijski kapital pokazuje nominalnu vrednost upisanih akcija koje se u datom trenutku. Ta nominalna vrednost moţe se bitno razlikovati od tekuće tržišne vrednosti. potpuno po istoj proceduri kao kod ponistenja akcija. i oni obiĉno uslovljavaju onome ko ţeli da istupi. postoje akcije koje se emituju bez nominalne vrednosti. U tom sluĉaju se na strani aktive kao i kod DOO pojavljuje pozicija neuplaćeni upisani kapital. 136 . Kod akcionarskih društava osnovni kapital formira se emisijom i prodajom akcija. On mora po statutu da prvo ponudi postojećim vlasnicima svoje udele. Zašto oni zahtevaju to? Zato što zele da izbegnu da im kao suvlasnik firme dodje osoba koja je po njihovom uverenju nepodoban iz bilo kojih razloga. postojećim vlasnicima uopšte nije svejedno ko će im doći kao novi suvlasnik. Pošto kod ove pravne forme ulaganja svakog pojedinca su znaĉajna. Sve uplate koje prelaze nominalnu vrednost akcija imaju karakter kapitalnih rezervi. šta on moţe da uradi. a otkupljeni udeli se poništavaju.Drugi naĉin je da otkupite i poništite udele. ako oni ne ţele ili ne mogu da kupe. Dakle mi ćemo tebe isplatiti i smanjićemo osnovni kapital. zaduţuje raĉun poništenja a otkupljeni udeli se smanjuju za nabavnu vrednost. na primer nominalna vrednost 1 akcije Coca-cole je 1$. nalaze kod spoljnih akcionara. on onda moţe u saglasnosti sa statutom firme da svoje udele ponudi nekom trećem. pa se uplaćeni iznos tretira kao nominalni iznos. Ako neki od vlasnika ţeli da istupi iz firme. Da li akcija mora uvek da ima nominalnu vrednost? Ne. i ako postoji razlika ona ide na teret rezervi ili u korist. Dakle za nominalnu vrednost se smanjuje raĉun udela. Oni ţele da zadrţe kontrolu nad time ko je vlasnik firme. Formirani osnovni kapital moţe biti uplaćen odmah i tada govorimo o jednakosti upisanog i uplaćenog kapitala. (moramo znati: šta su akcije. koje vrednosti akcije mogu imati. Tada se isplaćuju udeli vlasniku koji istupa. Ali ako se ne mogu dogovoriti onda jedno od rešenja moţe biti da firma otkupi njegove udele.

Ne moţete 100. Nema nikakvog smisla da skupština donese odluku a komisija kaţe ne moţe. a konvertibilne obveznice nisu obveznice koje glase na stranu valutu nego obveznice koje imaju pravo opcije da budu u odredjenom periodu pretvorene u akcije. morate imati odobrenje nadleţne komisije za HOV. odobrenje komisije za HOV. To moţe izazvati znaĉajne troškove.000 akcija. Kada će biti emitovano tih drugih 25. da pretvore svoju 137 .000 akcija. Te akcije zovu se autorizovane (odobrene) akcije. Znaĉi emitujete 50.000 zavisi od procene uprave kada joj je potreban dodatni kapital. pa tek onda donosite odluku na skupštini akcionara. Ono se razlikuje od redovnog ili odobrenog po motivu. a redovno povećanje je povećanje koje ide po proceduri: Odluka skupštine. To odobreno povećanje akcija primenjuje se kod mladih akcionarskih društava. Vi morate prvo da obezbedite prisustvo najvećeg broja akcionara na skupštini a onda još da obezbedite da oni glasaju za odluku. Ovde kada se kaţe konvertibilna preferencijalna akcija misli se na akciju ĉiji vlasnik ima pravo da je u nekom periodu u odredjenim uslovima moţe pretvoriti u redovnu akciju. objektivno vama treba kapital koji ćete pribaviti emisijom. Da biste mogli da emitujete akcije. Drugi naĉin povećanja akcijskog kapitala je tzv. Da biste izbegli ponovno sazivanje skupštine. Ovde nam je cilj pribavljanje dodatnih sredstava. Ta procedura traje priliĉno dugo i priliĉno je komplikovana jer se za odluku moraju izjasniti većina akcionara. odobreno povećanje akcija. gde se u trenutku osnivanja traţi odobrenje za emitovanje po pravilu znatno većeg broja akcija nego što će biti broj emitovanih akcija u trenutku osnivanja. uslovljeno povećanje akcijskog kapitala. ne u bilansu. Ali vi znate da će se društvo razvijati i da će vam biti potreban dodatni kapital. ali broj odobrenih moţe biti veći od broja emitovanih akcija.Promena formiranog osnovnog kapitala koji se po analogiji upisuje u sudski registar moţe se vršiti redovnim povećanjem. Znaĉi vi morate emitovati onoliko akcija koliko je potrebno onim vlasnicima koji se odluĉe da tu opciju iskoriste.000 a imate odobrenje za jos 25 000. one još nisu prodate ali postoji odobrenje za njihovu emisiju. Pored ovog redovnog povećanja postoji i tzv. recimo u tom trenutku. Odobrenje se traţi i od komisije i od skupštine. Broj emitovanih ne moţe biti veći od broja odobrenih. odnosno vi morate prvo da dobijete odobrenje komisije. vi traţite dozvolu za emitovanje 75. pa onda idete u realizaciju odluke. ali u beleškama naći broj autorizovanih akcija i broj emitovanih akcija. ponovno traţenje odobrenja od strane komisije.000 jer moţete najviše polovinu od onoga što ste već emitovali. Znaĉi posto ste emitovali HOV sa opcijom pretvaranja u osnovni kapital onda naravno morate emitovati akcije koje ce vam obezbediti da tu svoju obavezu moţete realizovati. pa tek onda prodaje akcija. 50. Znaĉi. Uprava najpre pribavi saglasnost komisije a onda se donosi odluka na skupštini i onda se ide u prodaju akcija. Uslovljeno povećanje je iznudjeno odnosno ono se vrši kada preduzeće poseduje emitovane preferencijalne akcije koje su konvirtibilne ili emitovane konvertibilne obveznice. Zato ćete u finansijskim izvestajima.

Da se preko ove kupovine ne bi uticalo u znaĉajnoj meri na berzanski kurs akcija. ali nema nikakvog preštampavanja jer vi ne moţete preţigosanje akcija uraditi jer akcije kao takve u materijalnom obliku ne postoje. Otkup sopstvenih akcija vrlo ĉesto se izjednaĉava sa smanjenjem sopstvenog kapitala. Otkupljenje sopstvene akcije se uvek iskazuju kao posebna bilansna pozicija i kada se raĉuna visina kapitala one se uvek tretiraju kao njegova odbitna stavka. jer je ono uslovljeno odlukom tih vlasnika da izvrše konverziju. i nominalne vrednosti. većina HOV pa i akcije emituju se u nematerijalnom obliku. Ne moţemo platiti dividendu sami sebi. jer se akcije moraju štampati na posebnom papiru da ih ne bi bilo moguće lako falsifikovati. Otkupljene sopstvene akcije su akcije koje preduzeće na berzi samo otkupilo. Mi kada kaţemo SK mislimo na OK 138 . motivisano i izbegavanjem visokih troškova štampe. jer bolje znamo sopstvenu firmu od neke druge firme pa je rizik od promene trţišne vrednosti akcija ovde manji nego kada kupujemo akcije neke druge firme. Akcionar dobije samo potvrdu da je vlasnik odredjenog broja akcija odredjene serije. To je naravno. Ta nepromenjivost kapitala posledica je ograniĉene odgovornosti vlasnika odnosno okolnosti da taj kapital predstalja sa poverioca garantnu supstancu.obveznicu ili preferencijalnu akciju u redovnu akciju. mogu da zadovolje. jel… niti moţemo sami koristi glasaĉka prava akcija koje mi imamo. To su akcije koje se nalaze kod firme koja ih je emitovala. I zato se takvo povećanje kapitala zove uslovljenim povećanjem kapitala. znaĉi da pretvore svoje preferencijalne akcije ili obveznice u redovne akcije Smanjenje kapitala moţe se vršiti smanjenjem nominalne vrednosti akcija i tu ćete primetiti analogiju sa udelima ili otkupom i poništenjem sopstvenih akcija. osim omogućavanja klirinskog prometa. Sopsveni kapital (ja mislim da je trebala da kaţe osnovni) je nepromenjiv jer predstavlja garantnu supstancu za poverioca. Mi znamo taĉno šta će se oĉekivati da će se desiti sa trţišnom vrednošću naših akcija i da te akcije drţimo odredjeno vreme i da ih nakon toga prodamo. Akcije se danas izdaju u dematerijalizovanom obliku. Da bi se omogućilo klirinški promet HOV. On je medjutim sastavni deo sopsvenog kapitala koji je mnogo širi pojam od osnovnog kapitala. Recimo kada raĉunate zaradu po akciji kao pokazatelj profitabilnosti vi ćete od ukupnog broja akcija odbiti otkupljene sopstvene akcije jer to nisu akcije koje se nalaze kod eksternih akcionara. Nema štampanja akcija. Motivi zbog kojih je preduzeće samo otkupilo tih akcija mogu biti dvojaki: 1. otkup sopstvenih akcija je ograniĉen na 10% od osnovnog kapitala. To je maksimalan broj akcija koje moţete otkupiti. Ako negde proĉitate preštampavanje akcija. Tako da ako dodje do smanjenja nominalne vrednosti akcija biće izvršena zamena tih izdanih potvrda. da se na taj naĉin plasiraju sopstvena novĉana sredstva. to je vaţilo ranije kada su se akcije štampale.

Bilansiranje varijabilnog sopstvenog kapitala Drugi deo sopstvenog kapitala kod društva kapitala je varijabilni kapital koji obuhvata rezerve i neraspodeljenu dobit. a kod DOO njihovo formiranje je moguće ali nije po pravilu obavezno. znĉi u vezi sa formiranjem osnovnog kapitala. jer zakonske i ostale rezerve nastaju zadrţavanjem dobiti. Rezerve se mogu podeliti na 3 velike grupe: 1. Kapitalne rezerve U ove rezerve spada aţio ili emisiona premija. Izmedju zakonskih i slobodnih rezervi sa jedne strane. Ako takve odredbe nema onda će vlasnici sami formirati rezerve društva iz kojih bi mogli biti amortizovani mogući gubici. Zašto kapitalnu? Zato što je to suma koja je nastala povodom formiranja kapitala preduzeća. postoje razlike koje se ticu naĉina formiranja. Znaĉi tu nema priliva iz okruţenja u preduzeće. a kada se formira rezerva iz dobiti onda se samo preraspodeljuje neraspodeljena dobit na rezerve i ono što će biti isplaćeno vlasnicima. zakonske rezerve 2. znaĉi formiraju se iz dobitka preduzeća. kapitalne rezerve 3. u društvu ne moraju biti formirane rezerve. Rezerve kod akcionarskih društava se formiraju obavezno. 139 . Dok se kapitalne rezerve formiraju uplatama vlasnika. Dakle nije zabranjeno formiranje rezervi kod DOO ali ne postoji obaveza jer vlasnici imaju obavezu nadoknade gubitka. Ako u statut društva unesete obavezu da u sluĉaju gubitka vlasnik mora uplatiti iznos potreban za njegovo pokriće. ostale ili slobodne rezerve. Nije obavezno onda ako u statutu društva postoji jasno definisana obaveza vlasnika da nastale gubitke moraju pokriti naknadnim uplatama. i kapitalnih rezervi sa druge strane. Kada se formira kapitalna rezerva dolazi do priliva kapitala preduzeća spolja. Kada se akcije prodaju iznad njihove nominalne vrednosti dolazi do formiranja emisione premije koja predstavlja kapitalnu rezervu. Kod akcionarskih društava postoji obaveza formiranja rezervi.

To znaĉi da ako vi imate preferencijalnu akciju i hoćete da je pretvorite u obiĉnu. Istu situaciju imamo i kod pretvaranja obveznica u akcije. Zašto se ova obaveza propisuje? Zbog toga što se smatra da društvo mora imati rezervu koja će zaštititi osnovni kapital od smanjenja pri pojavi gubitaka. Kada je reĉ o kapitalnim rezervama one se koriste za iste namene kao i zakonske.U kapitalne rezerve ubrajaju se i one uplate vlasnika koje nastaju po osnovu pretvaranja preferencijalnih u redovne akcije. Dakle ta zakonska rezerva predstavlja neku vrstu brane koja stoji ispred osnovnog kapitala i onemogućava smanjenje osnovnog ili potrebu smanjenja osnovnog kapitala ĉim nastane neki gubitak. Kada vršite naknadna povećanja kapitala uvek morate voditi raĉuna da morate podici i zakonsku rezervu. postoji pravo opcije vezano za tu akciju. Ne prihodom nego kapitalnom rezervom. Zakon o preduzećima predvidja da akcionarska društva moraju formirati rezerve iz dobiti koje iznose najmanje 10% osnovnog kapitala Primer: ako firma ima 1 milion € kapital i 100. Ta vrsta rezervi direktno povećava sopstveni kapital odnosno povećava kapitalne rezerve kao deo sopstvenog kapitala. Naravno zakonske rezerve mogu biti veće od 10% ali ne mogu biti niţe. znaĉi namenjene su pokriću gibitaka. Dakle uvek mora biti odnos kapital : rezerva makar 10%. biće odloţeni u vidu zakonskih rezervi. Znaĉi neće biti ĉista zamena nego ce doći još i do uplate odredjenih sredstava na raĉun firme i ta uplata će se smatrati kapitalnom rezervom. Obveznica se moţe pretvoriti u akciju uz uslov da se uplati odredjeni iznos od strane vlasnika obveznice na raĉun firme. Ukoliko bi akcionari. oni mogu izvršiti uplate bez dobijanja akcija na raĉun firme i te uplate bi bile tretirane kao kapitalne rezerve. Dok se ne formira zakonska rezerva nema isplate dividend! Prvi dobici biće akumulirani. to se dešava kod malih akcionarskih društava. Zakonske rezerve Su rezerve koje se formiraju po sili zakona. iz raznih razloga zeleli da povećaju kapital firme ali ne da povećavaju osnovni kapital. Tek kada zakonska rezerva dostigne minimalnih 10% moţete izvršiti isplate dividende. Nego će taj gubitak biti pokriven iz zakonskih rezervi.000€ mora iznositi zakonska rezerva. Dakle što se reţima koriscenja tice kapitalne i zakonske rezerve 140 . Ja mogu da kaţem pretvaranje preferencijalnih akcija u redovne vrši se najkasnije 2 godine od njihove kupovine uz uslov da se na nominalnu vrednost akcije doplati još toliko da bi se dobila jedna redovna akcija.

ali ispod 10% ne. Vi ćete videti u bilansima starijih akcionarskih društava da je varijabilni deo kapitala veći od osnovnog kapitala. Te rezerve predstavljaju deo dobiti koji je zadrţan radi proširenja materijalne osnove firme. Kada se pokriva gubitak postoji jedan redosled. Znaĉi ne mora biti terminisano za šta one konkretno sluţe. Ove rezerve dakle sluţe za proširenje materijalne osnove za finansiranje investicija. zato što društva radije ţele da rast firme finansiraju iz internih izvora.imaju isti reţim. Šta su te rezerve? One su zadrţana dobit. pokriću gubitak sa tim viškom i deo ostalih rezervi a ne da idete logikom da potrošite sve ostale rezerve a da vam ove rezerve ostanu iznad 10%. oni odluĉuju o raspodeli dobitka i koji deo dobitka će biti zadrţan u rezervama i koje rezerve će biti formirane. jer njihova namena jeste pokrice gubitka. ĉim se smanji osnovni kapital treba vam manja zakonska rezerva i onda vam smanjenje rezultira oslobadjanjem tih sredstava rezervi. znaĉi iz zadrţane dobiti. i za pokriće gubitka i to pre nego zakonske i kapitalne rezerve. Svaki dinar koji zadrţite popravlja vašu likvidnost. Ako ne proširujete materijalnu osnovu firme. Znaĉi zakonske i kapitalne saberete. a kada kaţemo da mozete da date vlasnicima to znaĉi automatski odliv likvidnih sredstava iz preduzeća. Naravno kada iscrpite sve mogućnosti. 141 . pa tek kada potrošite ostale rezerve moţete korisititi za pokriće gubitka zakonske i kapitalne rezerve. Dakle rezerve su vrlo ĉesto cak nekoliko puta veće nego što je osnovni kapital. Prvo se troši neraspodeljena dobit ako je ima. Slobodne rezerve Nemaju unapred utvrdjenu namenu. za popravljanje finansijske strukture. Moţete da date vlasnicima. pre nego što potrošite ostale rezerve. postavlja se pitanje kako će ta firma moći na dugi rok da opstane. onda morate koristiti zakonske i kapitalne iako će one pasti ispod 10%. jaĉanja njenog finansijskog poloţaja. Znaĉi kada smanjujete kapital vi oslobadjate rezerve. ali obiĉno se formiraju u godinama kada preduzeća dobro rade da bi se povećala sigurnost i likvidnost preduzeća. i to mora biti više od 10%. Ali ako su vam zakonske i kapitalne rezerve veće od 10% onda to sto je iznad 10% moţe biti korisceno za pokrice gubitka bez postovanja ovog redosleda. Odluku o formiranju ovih rezervi donosi skupština vlasnika. Prekoredno korišćenje je moguće samo za onaj iznos koji prelazi 10%. Uvek se koristi taj višak iznad 10% za pokriće gubitka. Dakle kada ostvarite dobit u nekom periodu šta moţete da uradite sa njom. Znaĉi rećićemo. utrošite i neraspodeljenu dobit i ostale rezerve. ako je nema troše se ostale rezerve. I kada spojite zakonske i kapitalne rezerve i imate više od 10% u odnosu na osnovni kapital onda višak moţete koristiti za pokriće gubitka pa ĉak i za neke druge namene.

biti ponovo uvedena. Revalorizacione rezerve. i govorila sam vam o rezervama kao obliku sopstvenog kapitala. Ostao je. nastaju sa ciljem da se odrţi kapital koji je u preduzeće investiran. Odluku o njenoj raspodeli doneće skupština u nekom od budućih obraĉunskih perioda I biće reĉeno da deo neraspodeljene dobiti iz prošle godine i dobit iz ove godine biće iskorišćeni za isplatu dividendi. I da bi povećali sigurnost firme oni formiraju rezerve. Znaĉi skupština zadrţava pravo da na nekom od narednih zasedanja odredi namenu te dobiti. moţda malo promenjena. 30. Utorak. Dakle. sada samo MRS 29 koji se bavi finansijskim izveštavanjem u hiperinflatornim ekonomijama. kad god formirate kapitalnu rezervu ili rezervu iz dobiti. jer sam vam govorila o rezervama iz dobiti. U MRS su postojala dva standarda koja su se bavila pitanjima odrţanja kapitala. ostalo je u okviru rezervi da vam kaţem par reĉi o revalorizacionim rezervama. za razliku od rezervi kapitala koje nastaju prilivom sredstava iz okruţenja u preduzeće. i gde se predviĊa revalorizacija kao postupak 142 . Recimo ako su u pitanju preduzeća ĉija je delatnost takva da moţe doći do velikih šteta po ţivotnu sredinu. a drugi deo dobiti ćemo zadrţati za rezerve. Neraspodeljena dobit je deo dobiti koji odlukom skupštine nije raspodeljen. već se samo obezbeĊuje njegovo odrţanje. dakle. to ima za posledicu povećanje sopstvenog kapitala. da sluţi za otkalanjanje takvih šteta. a ĉije odrţavanje u inflatornim uslovima moţe biti dovedeno u pitanje. Znaĉi. Prošli puta sam vam govorila o bilansiranju sopstvenog kapitala. novembar 2004. jer se osnova za njihovo formiranje nalazi u statutu. Ako je kraj godine onda moţemo imati neraspodeljenu dobit tekuće godine kao deo sopstvenog kapitala. Ostavljen je kao neraspodeljena dobit. kaţem bio jer je u meĊuvremenu ukinut. ali sa tom namenom. Formiranje revalorizacionih rezervi dovodi samo do toga da investirani kapital bude odrţan. osim onih rezervisanja koja se formiraju da bi se otklonile takve štete mogu biti formirane rezerve koje ce posluţiti ako se dogodidi nešto sto nije moguće predvideti a preduzeće je prinudjeno da takvu štetu sanira o svom trošku. tu je bio MRS 15.Ukoliko je u statutu društva predvidjena obaveza formiranja rezervi sa odredjenom namenom takve rezerve se oznaĉavaju kao statutarne rezerve. formiranjem revalorizacionih rezervi ne povećava se sopstveni kapital preduzeća. a dok se to ne dogodi ta dobit se u bilansu iskazuje kao neraspodeljena dobit prethodnih godine. koji se zvao ''efekti promena cena'' i verovatno će u izmenama standarda rešenja koja su u tom standardu bila. i za razliku od rezervi dobiti koje nastaju zadrţavanjem ostvarenog dobitka u preduzeću. jer je to bio standard u kome su tretirane promene cena kada nemate hiperinflaciju.

preko zakonskih rešenja. tretira se kao revalorizaciona rezerva. ako je vrednost u knjigama niţa od trţišne vrednosti onda ne idete na rashode. Tako da ta revalorizaciona rezerva koju ćete sresti u bilansima preduzeća sada zapravo odraţava promene trţišne vrednosti. Revalorizaciona rezerva raste. kada sredstva ĉijom su revalorizacijom nastale budu otuĊena. moţe biti stalna imovina i mogu biti zalihe. Pošto trţišne vrednosti mogu da fluktuiraju. alternativni postupak za procenjivanje stalne imovine. To je. je primenom standarda ukinuta i te rezerve su pripisane sopstvenom kapitalu. ako se sledeće godine dogodi da vrednost imovine na trţištu padne (pošto ste vi u knjige uveli imovinu po trţišnoj vrednosti pa onda uporeĊujete postojeću trţišnu vrednost sa trţišnom vrednsošću prethodne godine) tj. Višak revalorizacionih prihoda u odnosu na revalorizacione rashode. Vi znate da predmet revalorizacije moţe biti kapital. Kako mi onda time obezbeĊujemo odrţanje kapitala? Tako što je osnovica za otpis uvek trţišna 143 . i pristup koji se nalazi u standardu 29. dolazi do formiranja revalorizacione rezerve.otklanjanja uticaja inflacije na realnost finansijskih izveštaja. Revalorizacione rezerve se smatraju delom sopstvenog kapitala. na pomenuti naĉin. i niţe knjigovodstvene vrednosti tretira se kao revalorizaciona rezerva. koje sada postoje prema MRS. Ukoliko su u jednom preduzeću revalorizacioni prihodi veći od revalorizacionih rashoda. na strani pasive formirate revalorizacionu rezervu. MeĊutim. u ostalom. tu je rešenje bilo drugaĉije. isprobali sve moguće pristupe u revalorizaciji. Ukoliko pak. poveća se vrednost imovina na strani aktive. Ta vrsta revalorizacionih rezervi koja je bila formirana u našim preduzećima. ne po istorijskom trošku nego prema dnevnim vrednostima. Znaĉi. i one se u prihode mogu uneti samo onda. je da se revalorizacijom sredstava ostvaruju revalorizacioni prihodi. postoji višak revalorizacionih rashoda u odnosu na revalorizacione prihode. U MRS 16 predviĊena je mogućnost da preduzeće vrši procenu stalne imovine. i ĉini se da je onaj poslednji koji je bio uveden zakonom iz 1996. kada trţišna vrednost imovine u odnosu na knjigovodstvenu vrednost raste. i smanjuje se kada doĊe do promena u suprotnom smeru. i da pristupi ili naĉini na koje se revalorizacija vrši mogu biti razliĉiti. ono što vi treba u ovom trenutku da nauĉite. nego smanjujete revalorizacionu rezervu. Revalorizacione rezerve. tada se iz dobitka iskljuĉuje deo koji je potreban za odrţavanje kapitala. i unosi se u bilans uspeha. ne bi li se obraĉunao dobitak koji bi mogao biti raspodeljen a da kapital ne bude ugroţen. U svakom sluĉaju. višak revalorizacionih rashoda u odnosu na revalorizacione prihode tretira se kao rashod perioda. MRS 15 je bio to izmenio. To je tzv. bilo bi bolje nazivati rezervama po osnovu ponovne procene. dok revalorizacija kapitala produkuje revalorizacione rashode. Znaĉi. Razlika izmeĊu više trţišne. Ovaj alternativni postupak dovodi do toga da vi na kraju obraĉunskog perioda za neka sredstva imate trţišnu vrednost koja je iznad njihove knjigovodstvene vrednosti. i na taj naĉin se ostvaruje obraĉun realnog rezultata. bio najbolji. Mi toliko dugo ţivimo u inflatornom ambijentu da smo u ovoj zemlji.

da je cilj formiranja odrţanje kapitala. nećete uĉiti rezerve po osnovu poreskih olakšica jer mi u našoj praksi takve rezerve nemamo. Kada se gubitak unosi na stranu aktive. u drugom sluĉaju u pitanju je neto princip. U prvom sluĉaju jasno se vidi izgubljeni deo aktive. –PRIMER sa onih 1000 i 1100. ali kad god radite analizu pre nego što poĉnete. i to kao višak rashoda u odnosu na prihode. vlasniĉki. Ono što vi o revalorizacionim rezervama treba da znate je da znate njihovu suštinu. I verovatno je to razlog što se smatralo da postojanje i MRS 15 i ovog alternativnog postupka u okviru MRS 16 predstavljaju dva rešenja za isti problem. nije 144 . jer za inokosna preduzeća i ortaĉka društva. kako sve on moţe da se definiše. Sa aspekta vlasnika. GUBITAK TakoĊe. i nemam nameru da vas na redovnim studijama time opterećujem. Pitanje je samo koji je naĉin iskazivanja gubitka jasniji. a onda moţe tek biti izgubljen kapital poverilaca. Moţemo ga definisati sa aspekta bilansa uspeha. To je što se naĉina predstavljanja tiĉe. Pošto se sopstveni kapital nalazi na strani pasive u bilansu stanja.. i da ne vode povećanju sopstvenog kapitala nego samo njegovom odrţanju. u vezi sa sopstvenim kapitalom. kada je reĉ o stalnoj imovini. najlakše. ali postojanje gubitka traţite na strani pasive. ili na strani pasive kao odbitna pozicija. I jedan i drugi naĉin su. Sa aspekta bilansa stanja. Ja oĉekujem da se vi sećate toga šta je gubitak.. to je iznos za koji je vlasnik na kraju obraĉunskog perioda siromašniji nego što je bio na poĉetku. To je rešenje koje je uglavnom sadrţano u Nemaĉkom zakonu. Zašto se gubitak iskazuje na strani aktive. Da predstavljaju deo sopstvenog kapitala. U vezi sa sopstvenim kapitalom. U drugom sluĉaju to je već uĉinjeno. morate aktivu umanjiti za gubitak. podjednako dobri. ĉini mi se. kako mi jasnije stavljamo do znanja da je firma ostvarila gubitak. da je to deo rashoda koji nije pokriven prihodima. Vi time praktiĉno aktuelizujete troškove amortizacije. I u poslovanju se prvo gubi. kada unesete gubitak na stranu aktive vi indirektno smanjujete sopstveni kapital. Ovaj naĉin predstavljanja relevantan je samo za društva kapitala. I nemam utisak da će ih biti još jako dugo. i obezbeĊujete realan obraĉun periodiĉnog rezultata. sopstveni kapital. tj. rekla sam vam da to moţe da se ispravi tako što ću vam govoriti kada završim sopstveni kapital. pošto sam to zaboravila kada sam govorila o aktivi. da kaţemo par reĉi o gubicima. U svakom sluĉaju. pa je MRS 15 ukinut. pošujete bruto princip.vrednost. definišemo ga kao razliku izmeĊu veće pasive na kraju perioda u odnosu na aktivu. Ili. i istovremeno pokazujete iznos aktive koji je kroz gubitak izgubljen. suština gubitka je da on uvek znaĉi smanjenje sredstava preduzeća. upravo zbog toga što je gubitak u stvari smanjenje sopstvenog kapitala.

bilo poverioci ili drţava. zbog toga što vi i dalje imate manje sopstvenog kapitala nego što ste ga imali pre nego što je gubitak nastao. bude pokriven iz ostvarene dobiti naredne godine. radi pokrića gubitka. iznos gubitka uplatili na raĉun preduzeća. naša finansijska snaga je takva da moţemo bez problema taj gubitak da podnesemo. Sama visina gubitka moţe biti razliĉita.relevantan zato što tako gubitak automatski smanjuje sopstveni kapital. uglavnom uslovljenih eksternim razlozima. iskazuje na ovaj naĉin. Ako to nije dovoljno. Formalnim pokrićem vi ste samo otklonili gubitak iz bilansa. Ako je gubitak skromne visine. doneti odluku o njegovom pokriću. bilo vlasnici. Drţava. mi smo spominjali stalno da je jedna od namena rezervi pokriće gubitka. kada dopušta takvo rešenje. Tada bi ste mogli reći da je gubitak stvarno pokriven jer preduzeće je nakon toga. reĉ samo o porezu. Kod društvenog kapitala. cilj drţave nije da od preduzeća naplati što veći porez. Dakle. rezonuje u skladu sa stavom da su dobri poreski obveznici samo oni koji dugo postoje. preduzeće na taj naĉin ţeli zapravo da uštedi na porezu. Ali ţelim da vam skrenem paţnju na znaĉaj gubitka po opstanak firme. imalo isto onoliko sredstava koliko je imalo pre nego što je gubitak nastao. Ceo sopstveni kapital je varijabilan. ali u suštini taj gubitak je doveo do smanjenja vašeg sopstvenog kapitala. ako preduzeće ima prolaznih teškoća. pre oporezivanja. u obraĉunu gubitka kao rezultata. preduzeće moţe odluĉiti da gubitak pokrije iz neraspodeljene dobiti. već da u bilasnu stanja iskaţe gubitak. pokrićemo ovaj gubitak i idemo dalje. onda u prevladavanju tih teškoća mu treba pomoći tako što će plaćeni porez biti niţi. a ostatak dobitka biće osnova za oporezivanje. Ono će najpre iz dobitka pokriti gubitak prethodne godine. naravno. slobodnih rezervi pa potom iz zakonskih i kapitalnih rezervi. moţe odluĉiti da izvrši smanjenje osnovnog kapitala. vi sad kaţete moje rezerve su manje za iznos gubitka – vaš sopstveni kapital je manji za iznos gubitka! Pokriće gubitka biće stvarno samo onda kada bi neko iz okruţenja. Formalno. Drugo rešenje moţe biti da gubitak bude pokriven iz rezervi. Time će plaćeni porez biti niţi. i sada kad smo govorili o rezervama. Prema tome. Nije. Iduće godine. Preduzeće moţe. preduzeće moţe doneti odluku da gubitak iskaţe u bilansu. i ona se uvek. Prema tome. prenosi na ortaĉki kapital ili na ulog vlasnika. nastao je kao posledica prolaznih teškoća. Dakle. Drţava ima interesa da preduzeće odrţi iz još mnogo drugih razloga. On se tada neće pojaviti u bilansu 145 . Pokriće gubitka iz rezervi oznaĉava se kao formalno pokriće gubitka. Da jednostavno ne ide na pokriće gubitka. bilo da je dobitak ili gubitak. već se rezultat nakon obraĉuna na raĉunu dobitka i gubitka. bez obzira na visinu. Vi znate da postoje izvori za pokriće gubitka. iz dobitka. Znaĉi. Ne postoji posebna pozicija za rezultat. ali se svi oni prelamaju preko visine poreza koji će od preduzeća da bude naplaćen. nego da ta preduzeća što duţe rade i što duţe plaćaju porez. ĉak i onda kada su rezerve dovoljne da se on pokrije. Prosto je rezon sledeći: iznos gubitka nije znaĉajan. Ovaj rezon je naroĉito prisutan u preduzećima koja posluju u zemljama gde drţava dopušta da gubitak iz prethodne godine. politika preduzeća moţe biti razliĉita kada je reĉ o pokriću gubitka.

ili da jednostavno ne postoji naĉin da takvo preduzeće na dugi rok bude odrţano. zavisi od toga da li postoji mogućnost za sanaciju i od spremnosti vlasnika da u sanaciju uĊu. I treba ta kretanja. tada uprava preduzeća. prema zakonu o preduzećima većine zemalja. svake nedelje. karakteristike pozajmljenog kapitala su: 146 . Kada doĊe do gubitka to znaĉi da već duţe u preduzeću nešto nije kako treba. Gubitak je samo finale neĉega negativnog što se u preduzeću odvija već nego vreme. ili će preduzeće otići u steĉaj. zato što svako povećanje gubitka iznad toga. Zato je jako vaţno da se dobro procene šanse preduzeća da preţivi. Ako ugasite preduzeće koje je imalo prinosnu snagu. Da li će do sanacije doći. To je trenutak kada uprava treba da ponudi vlasnicima da donesu odluku o tome da li će preduzeće nastaviti sa poslovanjem. pogotovo visokog gubitka. odnosno likvidaciju. a ispostavi se da je to nemoguće uprkos vašim naporima da odrţite preduzeće. svakog meseca a ĉije promene treba da vam pokaţu da se dogaĊa nešto što će na kraju rezultirati gubitkom. onda jednostavno preduzeću spasa nema. Pošto ćete voditi fimre. Donošenje te odluke je jako osetljivo. onda će gubici biti takoĊe veći nego što bi bili da ste uloţili dodatni novac i preduzeće na dugi rok odrţali. takva firma se više ne moţe odrţati. pad prihoda. već će za iznos gubitka biti smanjen sopstveni kapital. treba da znate da postoji ĉitav niz veliĉina koje moţete pratiti svakodnevno. je dobitak toliki da prelazi sopstveni kapital. Iskazivanje visokog gubitka moţe biti samo izraz nebrige uprave o tome šta će biti konaĉni rezultat rada preduzeća. To je jedna od pretpostavki za pokretanje steĉajnog postupka. i odrţi na dugi rok. Sećate se. gubici će biti veći nega da ste preduzeće u prvom trenutku ugasili. Pokreće se steĉajni postupak. mogućnosti koje imamo da ga odrţimo i da onda donesemo pravu odluku. Ukoliko je gubitak veći od polovine sopstvenog kapitala. Simptome da preduzeće ulazi u krizu morate biti u stanju da prepoznate. To je onaj trenutak kada još postoji mogućnost da se sanacionim merama preduzeće izvuĉe iz krize. Ovo je vaţan trenutak.stanja. znaĉi sigurno gašenje preduzeća. Zato je gubitak nešto što bi smo mogli izjednaĉiti sa crvenom lampicom. Ukoliko pak. Jako je teško proceniti da li preduzeće ima prinosnu snagu i sprovoĊenjem odreĊenih mera moţe biti odrţano na dugi rok. Tu vlasnici više ne mogu da odluĉuju o tome hoće li ili neće odrţati firmu. BILANSIRANJE POZAJMLJENOG KAPITALA Sada ćemo govoriti o pozajmljenom kapitalu kao drugom segmentu pasive. Ako se odluĉite za sanaciju. ima obavezu da sazove vanrednu skupštinu. ili će vlasnici reći preduzeće se gasi. rast troškova primetiti pre nego što doĊe do iskazivanja gubitka. jer kriza rezultira gubitkom.

da taj kapital ima unapred utvrĊen rok dospeća. neto imovina neće biti taĉno iskazana. Taĉno iskazivanje periodiĉnog rezultata. Naše obaveze neće sadrţati sve obaveze. postiţemo tako što priznajući obavezu. tada takvu obavezu iskazujete preko rezervisanja. što znaĉi da preduzeće taĉno zna kada kapital mora biti vraćen. obaveze i PVR. ni koliko ćemo taĉno platiti. .. 1. neto imovina neće biti taĉno iskazana. ako se poĊe od statiĉke teorije. Ako ne priznate postojanje gubitka ili rashoda. Ako kaţemo da znamo da obaveza postoji. i koje imaju karakter elemenata raspodele rezultata. Znaĉi. Rezervisanja Rezervisanjima se bavi MRS 37. onda kao cilj formiranja rezervisanja moţete oznaĉiti taĉno iskazivanje periodiĉnog rezultata. Raščlanjavanje pozajmljenog kapitala vrši se na rezervisanja. Rezervisanja su u našu raĉunovodstvenu praksu uvedena Zakonom o preduzećima koji je donet 147 .da taj kapital ne daje osnovu za upravljanje. Znaĉi kada imate obavezu za koju znate da postoji na dan bilansa. ĉija visina zavisi od visine dobitka i odluku o ĉijoj visini donosi skupština. . ĉija visina je unapred utvrĊena i ne zavisi uopšte od toga da li će preduzeće ostvariti dobitak ili gubitak. ne bi bilo ispravno da to ne pokaţemo (da kaţemo kad budemo platili videćemo). bio bi utvrĊivanje taĉne neto imovine. Ukoliko ciljeve finansijskog izveštavanja veţete za dinamiĉku teoriju. i prema tome. Neto imovina je razlika izmeĊu aktive i obaveza. koji se oznaĉava kao ''rezervisanja. formiranjem rezervisanja. Cilj formiranja rezervisanja. ali ne znate taĉno ni koliko iznosi. Ako obaveze nisu potpune. ĉiju visinu morate proceniti da bi ste formirali rezervisanje. poverioci nemaju pravo glasa. vaš periodiĉni rezultat neće biti taĉno obraĉunat. . ni kada ćete morati da je platite.da taj kapital potiĉe od poverilaca. a koje oznaĉavamo kao kamate. za razliku od isplata koje povlaĉi sopstveni kapital. potencijalna sredstva i potencijalne obaveze''. kamata koja se plaća na pozajmljeni kapital predstavlja rashod. istovremeno priznajete i rashod.da taj kapital izaziva isplate ĉija je dinamika i visina unapred poznata. koja za cilj sastavljanja bilansa uzima iskazivanje taĉne neto imovine. U tom standardu rezervisanja su definisana kao sadašnje obaveze ĉija visina i rok dospeća na dan bilansa nisu poznati. Povećanje obaveza rezulatira povećanjem rashoda ili povećanjem gubitaka. Ajde da napravimo poreĊenje izmeĊu rezervisanja i drugih pozicija sopstvenog kapitala. ali da ne znamo ni kada ćemo platiti. jer u tom sluĉaju nema ništa od taĉnog prikazivanja neto imovine. tj.

i to je isto. znamo i kada moramo da platimo i koliko moramo da platimo. bitno je primetiti kako se stepen sigurnosti menja. smanjuje rezultat. Za razgraniĉenja taĉno znate kada morate platiti. u periodu formiranja. Mi obiĉno nastojimo iz razloga opreznosti da rezervisanje bude makar malo veće od obaveze za koju je formirano. to je sliĉno. Što se tiĉe razlika izmeĊu rezervisanja i obaveza (obiĉnih). Sa druge strane. ali se iskazuju i obaveze prema samome sebi (kad imate gubitke zbog neizvršenih poslova). rezervisanja. pa onda odluĉujete o raspodeli dobiti. u smislu da govorimo o obavezama. obaveza za koju je rezervisanje formirano. budu jednaki. a niko nije prorok da moţe taĉno u dinar odrediti da obaveza i za tu obavezu formirano rezervisanje. Kod rezervisanja visina i dospelost nisu poznati. Koriste se tri pozicije. Naţalost. ali moţe se dogoditi da kada obaveza bude plaćena. Ukoliko je isplaćeni iznos niţi. moţe biti viša ili niţa od formiranog iznosa rezervisanja. Kada se oporezuje dobit. Za rezervisanja ne znate ni kada ćete platiti. i samo za tu namenu moţe biti iskorišćeno (taĉno se zna za koju obavezu se formira). Na poziciji obaveza. jer je stepen dospeća i izvesnosti iznosa razliĉit. ni koliko ćete taĉno 148 . Za razliku od njih rezervisanje se uvek formira za taĉno odreĊenu namenu. Do tada raĉunovodstvena praksa Srbije nije poznavala rezervisanja kao posebnu bilansnu poziciju. da i formiranje i ukidanje rezervisanja menja visinu periodiĉnog rezultata. i da osim zakonskih rezervi ostale rezerve nemaju taĉno utvrĊenu namenu. Dugo je postojo problem da se objasni da izmeĊu rezervisanja i rezervi postoje znaĉajn razlike. Naime. Formiranje rezervi i njihovo korišćenje uopšte ne utiĉe na rezultat godine u kojoj dolazi do formiranja rezervi i njihove upotreba. jer vi priznajete postojanje gubitka ili troška za koji formirate obavezu. Što se tiĉe odnosa izmeĊu rezervisanja i PVR. Sledi zakljuĉak. Rezerve se formiraju iz dobiti nakon oporezivanja. Ako je plaćeni iznos viši. imaćete prihod koji će povećati rezultat perioda u kome je rezervisanje ukinuto. i na raĉunu rezervisanja i na raĉunu PVR. Za obaveze taĉno znate kada dospevaju i koliko plaćate. Na rezervisanjima se iskazuju obaveze prema trećima. i da rezervisanja i rezerve nikako ne treba tumaĉiti kao sinonime. srešćete i danas ljude koji ne prave razliku izmeţu rezervisanja i rezervi. da isplaćeni iznos bude ili viši ili niţi od formiranog rezervisanja. Vi procenjujete visinu rezervisanja. pošto se formiraju pre utvrĊivanja rezultata. Rezerve znamo da predstavljaju sopstveni kapital (rezervisanja obavezu). I jedno i drugo formiraju se u godini u kojoj obaveza ekonomski nastaje. a visinu obraĉunavate sami. Ajde da ih uporedimo. Kada gasite rezervisanje. pa jedan od elemenata raspodele mogu biti rezerve. moţe se opet promeniti rezultat. formiranje rezervisanja utiĉe na formiranje rezultata. Formiranje i razlaganje rezervi ne utiĉe na rezultat. i jedno i drugo predstavljaju pozajmnjeni kapital. Kod obaveza visina i dospelost su uvek poznati. iskazuju se uvek samo obaveze prema trećima. Utiĉe tako što. imaćete rashod koji će smanjiti rezultat perioda u kome je rezervisanje ukinuto. i na raĉunu obaveza. jer su one formirane nakon što je dobit obraĉunata.1989.

Sliĉnost potencijalnih obaveza sa rezervisanjima je da će izazvati odliv ekonomskih koristi.platiti. Znaĉi. U tom trenutku vi ne vidite nikakav rizik da mu date garanciju. . obraĉunali ste i iskazali preko PVR. potrebno je da budu ispunjena tri uslova (skrećem vam paţnju da su ovo uslovi koji inaĉe vaţe za obaveze. a potencijalne obaveze moguću ili potrncijalnu obavezu. Sliĉnosti izmeĊu rezervisanja i PVR su u tome što ih formiramo u godini kada obaveze ekonomski nastaju. mi ćemo imati obavezu. firma se obrati za kredit stranoj banci. niti moţemo spreĉiti njegov nastanak. Znaĉi to je razgraniĉenje izmeĊu rezervisanja i ostalih pozicija obaveza koje se pojavljuju na strani pasive.da postoji obaveza koja je rezultat prošlih dogaĊaja. predstavili bi ste tu obavezu na raĉunu obaveze. kod PVR visina i dospelost jesu poznati (vi formirate PVR za zakupninu koja je nastala a niste platili. I dajete mu garanciju. a koji je kod rezervisanja verovatan. i vaša procena je takva da je njegov finansijski poloţaj takav da će on bez ikakvih problema izmiriti svoje obaveze prema stranoj banci. sredstava. vi postajete duţnik banke. Obraća vam se komitent sa zahtevom da mu date garanciju. Ta garancija nosi potencijalnu obavezu. Rezervisanje se formira samo za sadašnju obavezu. Pošto niste primili fakturu. i ĉije će izmirenje izazvati odliv resursa koji preduzeću donose ekonomske koristi u budućnosti tj. Vi procenjujeta njegov bonitet. TakoĊe. ali mi ne moţemo uticati na to da dogaĊaj nastane. Potencijalna obaveza se definiše kao obaveza ĉiji nastanak zavisi od nastanka ili nenastanka. koji ovde nije verovatan. ali je u suštini postojao i ranije. postoji razlika s obzirom na ĉinjenicu da na rezervisanjima moţemo iskazati obaveze prema samome sebi. koja kaţe nabavite mi garanciju domaće banke. Potencijalne obaveze je pojam koji je uveden u našu raĉunovodstvenu praksu meĊunarodnim raĉunovodstvenim standardima kao takav. Da bi se rezervisanje formiralo. sećate se kako smo definisali obavezu prema konceptualnom okviru: obaveza = sadašnja obaveza. niste primili fakturu. Da ste primili fakturu. koja je rezultat prošlih dogaĊaja. odnsono gubitke. to je potencijalna obaveza. znate koliko morate platiti za mesec dana-obraĉunaćete i formiraćete PVR). Dakle. nekog dogaĊaja u budućnosti koji se ne nalazi pod konrolom preduzeća. za to se ne formira rezervisanje. i za razliku od obaveze nemate dokument. i predstavljaju pozajmljeni kapital. jer su sredstva resurs koji donosi koristi u budućnosti): . visina se obraĉunava na osnovu ugovora. ako se nešto dogodi ili ne dogodi. i 149 .da će po osnovu izmirenja te obaveze verovatno doći do odliva sredstava. Kada bankari daju garanciju za kredit. do izmirenja kredita dogodi bilo šta zbog ĉega vaš klijent neće moći da izmiri obavezu prema stranoj banci. Kod rezervisanja visina i dospelost nisu poznati. Rezervisanja obuhvataju sadašnju. Ako se u budućnosti. Ako je nešto potencijalna obaveza. a na raĉunu PVR samo obaveze prema trećima.

na dan bilansa. uslov je da uvek uz reklamaciju. da će sve kvarove koji nastaju u periodu od godinu dana. da vašu obavezu izmirite. nego ćete za klasu proizvoda uraditi procenu verovatnog odliva u budućnosti za sve te aparate zajedno. Odnosno. i zato je garantni list zapravo ugovor. pod uslovom da kvar nije izazvan nestruĉnim rukovanjem kupca. sa druge strane. ni kada ćete morati da platite. Garantni list. uz garantni list priloţite raĉun. putem zakona. 6 meseci otkloniti na svoj teret. u stvari. onda ćete rezervisanje formirati. sećate se i u oviru one kvalitativne odlike koja se zove pouzdanost. Drugi uslov. koji vi dobijate kada kupite neki proizvod. nego da obaveze nema. da je verovatnije da obaveza postoji. rekli smo da je procenjivanje sastavni deo procedure sastavljanja finansijskih izveštaja. sadašnja obaveza je obaveza izazvana prošlim dogaĊajem. Vaţan deo u formiranju rezervisanja je pouzdana procena visine obaveze. nego što nije da sadašnja obaveza postoji. da formiranjem rezervisanja ne povredite naĉelo istinitosti. kao dokaz da ste proizvod stekli kupovinom. tri godine. a koja se tiĉe visine rezervisanja. odnosno. vi morate verovati da zaista obaveza postoji. Dakle. Ako postoji veliki broj sliĉnih obaveza. ni koliko će zahtev iznositi. i rezervisanje se formira onda kada je više verovatno. je. Nećete sada posebno raditi procenu za svaki od tih malih kućnih aparata koje proizvodite i na koje dajete garanciju.da se moţe pouzdano proceniti visina obaveze. Na primer... verovatan odliv sredstava. preniskog. ako je verovatnije ćete morati da platite odštetni zahtev. garancije za popravke proizvoda u garantnom roku. Govorila sam vam o izjavama menadţmenta koje izazivaju oĉekivanja treće strane da ćete postupiti na odreĊeni naĉin. smatra se da postoji ako su ĉinjenice da ćete morati da platite. Drugi uslov nastanka obaveza je izjava menadţmenta koja izaziva opravdano oĉekivanje trećih da ćete postupiti na odreĊeni naĉin. verovatnije ili imaju veći stepen sigurnosti. Ako je procena pravnika da je verovatnije da ćete spor izgubiti. da sve ĉinjenice kojima raspolaţete govore u prilog tome. Vi u tom ĉasu ne znate taĉno. Na primer. ili da nešto nećete uraditi. vodite sudski spor. Prvi uslov. Na primer. nego da ćete ga dobiti. Kada smo govorili u konceptualnom okviru o procenama. bude objektivna. Ovde je vaţno da procena koju uĉinite. Ako vas neko moţe naterati. Upravo 150 . To je obaveza koju preuzimate po ugovoru. ili ako ste obavezu preuzeli putem specifiĉnih izjava menadţmenta. Pristajući da kupite proizvod pod tim uslovima. moţete procenu visine budućeg odliva vršiti grupno. ali je procena da će ishod spora po vas biti nepovoljan.. Morate formirati rezervisanje. Kad kupujete taj proizvod. onda se takve izjave tretiraju takoĊe kao obaveze. od onih da do plaćanja doći neće. smatra se da obaveza postoji onda kada nemate realnu alternativu da izbegnete obavezu. neko vas je tuţio i vi morate raditi procenu odštetnog zahteva koji iz tog spora moţe rezultirati. formiranjem previsokog rezervisanja za neku obavezu ili. jednostrana izjava volje prodavca odnosno proizvoĊaĉa. vi ste postali druga ugovorna strana. Znaĉi. imate garancije za velik broj sliĉnih aparata. Prošli dogaĎaj iz koga obaveza rezultira.

Verovatnoća – koja je verovatnoća da će se u 1000 proizvoda pokvariti odreĊeni broj. iz godine u godinu. Poznato vam je da za jedan proizvod moţete dati više garancija. Kod automobila dajete jedan garantni period za motor. koju završavamo sa dobitkom. srednji ili veliki. pored iskustva koriste i odreĊene matematiĉke metode. To je malo drugaĉija podela od one koju imate u vašem udţbeniku. Ne moţe se uraditi sledeće: pošto oĉekujemo da ćemo u narednoj godini ostvariti gubitak. drugi za limariju. Sve ovo da bi smo mogli da procenimo naše troškove u budućnosti. koje je u toku obraĉunskog perioda prodalo odreĊeni broj aparata.restrukturiranje. i koliko je otklanjanje koštalo. na teret ove poslovne godine. obaveze po osnovu garancija.ova ĉinjenica da se visina rezervisanja procenjuje. to su tri osnova za koja se prema MRS 37 mogu formirati rezervisnja. Evo jednog primera kako se moţe utvrditi visina rezervisanja za garancije. Tu se obiĉno. tj. Kada je reĉ o garancijama za popravke proizvoda u garantnom roku. Rezervisanja se ne mogu formirati za buduće poslovne gubitke. Treba proceniti koliko treba formirati rezervisanje. Iskustvo nam govori. Prema standardu 37. Imate ĉitavu statistiku koju pratite i koja vam je osnova za planiranje u budućnosti – koliko kvarova. generalno. troškovi popravke proizvoda u garantnom roku iznose toliko. i naravno. ne moţe formirati za gubitak firme u celini. Ako bi svi aparati imali malu grešku. i koja je verovatnoća da će taj kvar biti manji. da će se u garantnom roku odreĊeni broj kupaca pojaviti sa zahtevom da se otkloni kvar na proizvodu koji smo proizveli. koliko su kvarovi teški.gubitke koji potiĉu iz nepovoljnih ugovora – ili teretnih ugovora kako se još nazivaju. To je razlog zbog koga se dopušta formiranje ovakvog rezervisanja. Znaĉi. rezervisanja se formiraju za: . Radi se o preduzeću koje proizvodi i prodaje digitalne fotoaparate. To nije dozvoljeno.obaveze prema trećima – npr. da pri prodaji toliko proizvoda. . . formiranje rezervisanja je dopušteno zbog toga što te garancije predstavljaju obavezu prema trećima (kupcima) i što postoji visok stepen verovatnoće. kada ţele da povećaju ili smanje rezultat u odreĊenom obraĉunskom periodu. a revizori. formiraćemo rezervisanje za taj budući poslovni gubitak. troškovi popravke bi 151 . dovodi do toga da raĉunovoĊe vrlo ĉesto rezervisanja koriste kao instrument bilansne politike. Vi moţete formirati rezervisanje koje će proisteći iz jednog posla. budući da to znaju. naša rezervisanja. Nije lako proceniti visinu rezervisanja. Moţemo sa zadovoljavajućom taĉnošću proceniti visinu isplata koje će nastati po tom osnovu. jedna od pozicija koju redovno vrlo temeljno pregledaju su upravo rezervisanja (traţeći zbog ĉega su formirana rezervisanja i kako ste došli do iznosa koji ste u vašim izveštajima prikazali). Nikada se rezervisanje. garancija sa razliĉitim vekom trajanja. ali ne i za gubitak preduzeća kao celine.

vi rezonujete na sledeći naĉin: plaćam 100. ako formirate rezervisanje za penzije.000.000 za 10 godina su dve razliĉite stvari. sa kamatom. eventualno. i ostvariti gubitak. Gledam šta je za mene povoljnije. Ili. Znaĉi. a ako ćete sa isplatom penzija poĉeti u budućnosti. jer je taj iznos od 80.000. Rezervisanje treba. i umesto dobitka imaćete gubitak. Sadašnja vrednost tih 50. ako su oni niţi od gubitka.000. i ugovorite fiksnu cenu.000 ako odustanem.000 neizbeţni trošak. ali nemaju svi nega njih 15%. Dakle. Za ona rezervisanja po osnovu kojih se isplate oĉekuju u duţem vremenskom periodu u budućnosti. u odnosu na trenutak formiranja.000. raskinuti ugovor.000 – odustali bi ste i rekli dobro.000 hiljada. na primer. ali u ugovoru imate visoku nadoknadu za odustajanje od ugovora.000? Ne. za 10 godina isplaćujete prvu penziju. da bude formirano na 15. u ovom sluĉaju. nego što su prihodi koje ćemo po osnovu izvršenja ugovora ostvariti. za 10 godina iznosio 50. troškovi bi bili 50. Ako se. Iznos rezervisanja se raĉuna na sledeći naĉin: 80% x nikakvi troškovi + 15% x 50. su ugovori ĉije izmirenje.000 danas i 50. Visina takvih rezervisanja se utvrĊuje diskontovanjem na dan kada se rezervisanje formira. ili sam gubitak. Problematični ili teretni ugovori.000 jer ako izvršimo ugovor imamo gubitak od 100. Znaĉi. a rezervisanje formirate sada. predstavljaju neto troškovi raskida ugovora.bili 50.000 na sadašnju vrednost.000 = 15. U 15% slugajeva kupci reklamiraju.000. ako peći rade na naftu).000 ako ugovor ispunim – ispuniću ugovor. U meĊuvremenu.000. Prihodi su fiksirani.000. dakle. moţete ispuniti ugovor.15% x 50. Na bazi iskustva procenjeno je da se 80% prodatih aparata ne pokvari tj. to je neizbeţni trošak. moţete uraditi dve stvari. a da samo u 5% sluĉajeva proizvodi imaju veliki kvar. Moţete. Izvesno je. zahteva nastanak viših rashoda. Da li moţete reći.000 bi bio iznos koji bi. U ovakvoj situaciji. jer 50.000. za koje se mogu formirati rezervisanja. da bi ste isplatili posle 10 godina penziju koja će iznositi 50. vaši rashodi zbog toga rastu.000 + 5% X 150. Znaĉi. da danas treba izdvojiti 50. i gubim 80. na primer. 152 . dovesti do gubitka. odnosno jednokratni raskid. cene inputa rastu. a troškovi goriva predstavljaju znaĉajan input u proizvodnji proizvoda (recimo ciglana. a odustanica 80. potrebno je u obzir uzeti i vrmensku vrednost novca. plaćam vam 80. Ako bi svi imali znaĉajnu grešku. da će ispunjenje tog ugovora. Ovo je naravno samo jedna od mogućnosti da se utvrdi visina rezervisanja. da se kupac nikada ne javi u garantnom periodu. cena nafte skoĉi. ĉije ispunjenje. dogovorite da prodate odreĊenu koliĉinu proizvoda. potrebno je visinu rezervisanja utvrditi prema sadašnjoj vrednsoti budućih isplata. Morali bi ste diskontovati 50. Ako bi gubitak bio 100. i reĉ je o manjem kvaru. Neizbeţne troškove. troškovi bi bili 150.000 zato što znamo da ako bi svi imali mali kvar. ako je on niţi od troškova raskida.

imate firmu koja se bavi proizvodnjom lekova od lekovitog bilja. odluĉi da se bavi i proizvodnjom proizvoda ĉiju je prodaju do tada obavljala) Da bi se formiralo rezervisanje za restrukturiranje. pa šaltera. pa smo evo formirali rezervisanje. Da bi se smatralo da obaveza po osnovu restrukturiranja postoji. ukinete jedan hijerarhijski nivo. zbog rasta firme rešite da uvedete još jedan nivo upravljanja. Znaĉi. izvršili bi restrukturiranje. Ako odluĉite da taj deo firme prodate.prodaja ili prestanak linije posla (imate firmu koja se bavi većim brojem akivnosti. Ili da neka firma koja se do sada bavila samo trgovinom. prvo. da lica koja će restrukturiranjem 153 . U okviru nje postoji i destilerija eteriĉnih ulja. vi ne prestajete sasvim da se bavite tim poslom. jer sam dala garantni rok. postojati stvarna obaveza koja nastaje kada se preduzeće odluĉi da izvrši restrukturiranje. zatvoriti. al to će vam kolega Đuriĉin bolje objasniti od mene) . ali ćete zato neke druge pogone koji se bave istim poslom zadrţati. već da ih kupujete gotova. kaţemo da je došlo do restrukturiranja poslovanja firme. Osim ĉajeva radi i neke druge preparate. onda ta vaša odluka ima za posledicu restrukturiranje vaše firme) . ĉitate u novinama. I to je restrukturiranje. već smo na jednoj lokaciji taj posao prestajete da radite. imate. samo ćete jedan pogon koji imate na Vlasini. Odluĉiliste da u buduće ne radite sami proizvodnju eteriĉnih ulja. sa druge strane. Ako rešite da vaše filijale i ekspoziture budu pod jednim nivoom upravljanja. upravu banke... Ne moţe preduzeće reći: mi smo mislili da izvršimo restrukturiranje naredne godine.zatvaranje lokacije posla u zemlji ili regionu. i da se u buduće bavi samo trgovinom. ili da jednostavno prestanete da se bavite time. Ja znam da postoji obaveza za garancije. Dakle. nećete prestati potpuno da se bavite proizvodnjom eteriĉnih ulja. potrbno je da postoji detaljan plan restrukturiranja i potrebno je da taj plan bude objavljen. kao što je bio Simpo. i ţelite da ga zatvorite. Termin koji jako ĉesto ĉujete na televiziji. pa evo kako restrukturiranje definiše MRS 37. ako jednu aktivnost prodate ili prestanete njome da se bavite. za ovo bila bi odluka da se preduzeće prestane baviti proizvodnjom.Treća osnova za formiranje rezervisanja je restrukturiranje. Pod restrukturiranjem se podrazumeva: . koji je imao ogroman broj prodajnih objekata. Ukoliko bi odluĉili da umesto proizvodnje rade samo uvoz i prodaju nameštaja. pa onda imate uprave filijala. Restrukturiranje je kada rešite na primer.fundametalne reorganizacije koje imaju materijalne efekte na prirodu i suštinu poslovanja (primer. Imali ste veliku proizvodnu firmu. da taj pogon sa Vlasine premestite na Zlatibor) . to će biti restrukturiranje. Ili.krupna promena u strukturi menadţmenta (ako uradite reorganizaciju na naĉin da uvedete još jedan nivo upravljanja. recimo. Pokazalo se da je taj pogon nerentabilan. ali kada postoji obaveza za restrukturiranje? To je nešto što preduzeće samo odluĉuje. mora zadovoljiti sledeće uslove: Mora. pa ekspozitura. ili realokacija poslovne aktivnosti iz jedne zemlje u drugu (na primer. ili da ukinete jedan od postojećih nivoa upravljanja. na primer.

Moţete uraĉunati troškove nadoknade radnicima za izgubljena radna mesta. Ne moţete. isplatili smo 13. . Rezervisanje će prestati da postoji onog trenutka kada vi prodate za 160. Visinu rezervisanja za restrukturiranje. . da ćete jedan broj radnika premestiti sa Vlasine u Leskovac gde imate neki pogon. ali sa gubicima. prihodi 80. morate zaposlenima reći i kada će prestati njigov radni odnos i šta im nudite. Ako vi kaţete zatvaramo pogon za proizvodnju eteriĉnih ulja na Vlasini. ili im morate ponuditi odreĊeno obeštećenje zbog toga što su izgubili radno mesto. Tokom godine kvarovi će nastajati. jer ti troškovi nisu vezani za samo restrukturiranje. potrebno je objaviti. ukljuĉiti troškove koji jesu povezani sa restrukturiranjem.000. neke podatke: . već za buduće aktivnosti preduzeća. moraju biti predviĊene takve obaveze preduzeća.da li smo u toku godine formirali neko dodatno rezervisanje. ali su sraĉunati na buduću aktivnost. nećete je preseliti. to je jednokratno rezervisanje.koja ste sve rezervisanja formirali. koji se vezuju za buduće aktivnosti preduzeća ne mogu biti ukljuĉeni u rezervisanja. Svi ti troškovi. obelodaniti. mi ćemo plaćati a na kraju godine ćemo videti koliko smo isplatili. Ali isplatili smo 8.000. ali tamo oni neće raditi isti posao. onda morate uraditi dodatnu obuku da bi ih pripremili za rad na novim radnim mestima. ili smo vršili povećanje rezervisanja u toku godine koja su bila ranije formirana.biti pogoĊena. kod pomenutih lica. Ali ako kaţete. pokazuje koliko ste iskoristili od rezervisanja koje ste formirali na kraju prethodne godine. . ne moţete uraĉunati u rezervisanja. Kao i da taj plan. Kada taj plan napravite.000 i ukinućete 154 . Na primer. u visinu rezervisanja. E te troškove obuke radnika za rad na budućim radnim mestima. ne moţete reći mi to zatvaramo i vi sad idite kući!!!!!!!!! Morate im ponuditi ili neko drugo radno mesto. Planirali smo da ćemo isplatiti 15. budu obaveštena o tome da se restrukturiranej namerava sprovesti. zakljuĉak je da je rezervisanje bilo previsoko odmereno). kada to saopštite licima koja restrukturiranje pogaĊa. onda imate pravo da formirate rezervisanje. u iznosu od malopre pomenutih 80. utvrĊuje se ukljuĉivanjem samo onih troškova koji su izazvani neposredno sprovoĊenjem restrukturiranja.kakav je odnos rezervisanja na poĉetku i na kraju godine (razlika izmeĊu rezervisanja na poĉetku i na kraju godine. koliko to rezervisanje iznosi na kraju ove godine? To govori o realnosti naše procene o visini troškova popravki u garantnom roku.000. znaĉi. formirali smo rezervisanja za garancije u visni od 15. dakle. uĉiniti dostupnim javnosti.000 (troškovi prodatih proizvoda).000. ostavićete je ili ćete je prodati. to je u redu.000. Kada izvršite ugovor vi morate iznos tog rezervisanja ukinuti.koji su neiskorišćeni iznosi rezervisanja koja smo tokom godine ukinuli (formirate rezervisanje za gubitak povodom izvršenja odreĊenog ugovora. Što se tiĉe rezervisanja. Planom o restrukturiranju. SprovoĊenje te odluke košta. izazove opravdano oĉekivanje u vezi sa njegovim sprovoĊenjem. vi moţete u visinu rezervisanja ukljuĉiti troškove otpisa opreme koja je takva da vam se ne isplati da je demontirate.

000. + ovo Kata nije spominjala a ima još u prezentaciji . u toku godine plaćate popravke i iskoristite recimo 80. koji oznaĉava iznos bilo kog sredstva koje je bilo utvrĊeno za tu oĉekivanu buduću nadoknadu. Prema tome.naznaku o neizvesnosti u pogledu visine i vremenskog rasporeda isplata. to sam vam priĉala iz raĉunovodstva. po osnovu ĉijih izmirenja će nastati odliv sredstava (resursa koji preduzeću donose ekonomske koristi) u budućnosti. To rezervisanje nestaje i vi morate informisati o tome koliki je iznos rezervisanja koji ste u toj godini ukinuli. treba vam rezervisnje od 120.). Nećete uraditi kao sa jednokratnim rezervisnjem. . koje će vam dugovati 80. Da bi se obaveza priznala.000. Kaţete.povećanje rentabiliteta sopstvenog kapitala – šta beše finansijski leveridţ. Na primer. Zanĉi.iznos rezervisanja koja su formirana po sadašnjoj vrednosti. . procena je. rezervisanje za popravke u garantnom roku.da je verovatan odliv resursa koji preduzeću donose ekonomske koristi. ne ukidaju se na kraju godine.000. povećaćete samo postojeće rezervisanje za 100. rashod perioda u kome izvršavate ugovor biće samo 80.000.000. Za te proizvode.ţelimo da obavimo neki posao. a onda formirali nov rezervisanje u visini od 120.000 i doknjiţićemo još 100.000.000 koliko vam je potrebno za narednu godinu. ovde imamo neiskorišćenih 20. dokle ima smisla koristiti tuĊi kapital? Sve dok je ostvareni prinos veći od kamate koju plaćamo za korišćenje tog kapitala. obim prodatih proizvoda je veći. Najvaţniji razlozi za korišćenje tuĊeg novca su: . taĉnije povećanje iznosa rezervisanja koja su formirana po sadašnjoj vrednosti. Obaveze Definišemo ih kao.da se visina moţe pouzdano utvrditi.000.000 preneli na prihode.kratak opis obaveze i oĉekivani vremenski raspored isplata sredstava za njeno izmirenje. sadašnje obaveze.pribavljanje dodatnog kapitala . Rezervisanja koje formirate svake godine.iznos bilo kakve oĉekivanje nadoknade.000. . Vi formirate na kraju godine rezervisanje od 100.rezervisanje.000 već tretirali kao rashod prethodnog obraĉunskog perioda. koje su rezultat prošlih dogaĊaja. . jer ste vi tih 80. preduzeće objavljuje potencijalnu obavezu. potrebno je: . . Kaţemo da obaveze nastaju po osnovu korišćenja tuĊeg kapitala. nemamo dovoljno sopstvenog kapitala. i doći ćete do 120. 2. gde bi ste ovih 20. i . usled preoteka vremena i efekat bilo kakvre promene diskontne stope. naredne godine vi morate formirati novo rezervisanje za proizvode koje ste prodali u toj godini.ako je mogućnost bilo kakve isplate slaba. 155 .

Prema načinu sticanja.popravljanje finansijske strukture . 2. zato što isporuka prethodi plaćanjima. preuzeta obaveza mora izvršiti. imamo premalo uĉešće dugoroĉnih izvora. . decembar 2004. Da li kredit mogu vratiti ako se zaduţim? – to je naĉin na koji bi trebalo rezonovati.obaveze uslovljene poslovanjem – takve obaveze su recimo obaveze prema dobavljaĉima.imamo lošu finansijsku strukturu. jer nas ne mogu dobavljaĉi finansirati u meri u kojoj je to potrebno. Ĉetvrtak. Redosled u stvari treba da bude obrnut. U tom smislu postoje: 156 . ĉak i kad nećete. recimo dugoroĉni krediti ili kratkoroĉni krediti.obaveze po osnovu finansijskih aranţmana – ovde obavezi prethodi ugovor koji će biti sklopljen sa bankom ili drugom finansijskom institucijom. 2. ili prema osnovi nastanka delimo ih na: . 1. zbog obaveza koje nastaju automatski. Prema sigurnosti. Dakle. a ne kako će uzeti kredit vratiti. Obaveze se raščlanjavaju prema većem broju kriterijuma.razdvajanje robnog i novĉanog toka . obaveze prema vlasnicima i sl. pa će onda po osnovu izmirenja tog ugovora doći do nastanka obaveze. Da li vi traţite od dobavljaĉa nešto specijalno? Ne. Kada je reĉ o obaveznosti plaćanja. To je uobiĉajeni naĉin rada koji produkuje nastanak obaveza.. a spomenućemo one koji se najĉešće koriste. u odnosu na kratkoroĉne izvore. To uopšte ne treba da bude tako. kako da dobiju kredit. Popravljamo strukturu uzimajući dugoroĉni kredit. tj. To su obaveze prema dobavljaĉima. onda samo govorimo o tome da li će isplata obaveza biti izvršena našom voljom ili bez naše volje. obaveze prema zaposlenima. Kaţete platiću u uobiĉajenom zakonskom roku. Glavni problem duţnika je kako da se zaduţe. jer se tako stvara svest o tome da se pozajmljeni novac mora vratiti. gde je kriterijum za klasifikaciju obaveza sigurnost. obaveze prema drţavi. Uvek se zna da obaveza mora biti plaćena i to je ono na ĉemu vi morate insistirati kad budete radili – u našoj drţavi su više zaštićeni duţnici od poverilaca. Razdvajanje robnog i novĉanog toka dovodi do formiranja obaveza. pa to izaziva razdvajanje a od trenutka isporuke do trenutka plaćanja imate obavezu.razlog nevoljnog formiranja obaveza. bilo nas kao poverilaca ili kao duţnika (obaveznost plaćanja). izmirenje obaveze predstavlja uslov dugoroĉnog opstanka firme. .

Prema ovom kriterijumu obaveze delimo na: . To znaĉi da su HOV poţeljna zaloga. Kada se odabira 157 .'' To znaĉi davanje zaloge. i iz iznosa dobijenog unovĉenjem te imovine. dok ne doĊe do ispunjenja uslova za njeno aktiviranje ostaje u svojini preduzeća.obaveze prema dobavljaĉima – to su obaveze koje nastaju po osnovu isporuka roba i usluga. ali ako ne platite kredit banka. na osnovu toga i toga. Ovaj kriterijum nalazio se u IV direktivi EU koja se bavila izgledom bilansa pojedinaĉnih preduzeća. naknada i dodataka na zarade.obaveze prema vlasnicima – to su obaveze za dividende. Ove obaveze nastaju po osnovu ulaganja vlasnika kapitala u preduzeće. Kada govorite o nekoj podeli nikada ne poĉinjete podelom. ili uĉešće u dobitku. Dakle.Vreme koje je potrebno za prodaju. nego kada je u pitanju HOV. Prema poveriocima. . nesigurnost u pogledu cene koja će biti postignuta je znatno veća kada kao zaloga postoji nepokretnost.obaveze prema drţavi – obaveze po osnovu poreza i doprinosa koji se moraju platiti.obaveze prema kreditnim institucijama. Ovo zbog toga. ili drugi poverilac. ako se radi o doo. To nikako ne znaĉi da vi ne morate da platite. Poĉinjete kriterijumom koji je osnova za podelu.ostale obaveze – one koje se ne mogu svrastati ni u jednu od navedenih kategorija.neosigurane obaveze – su obaveze kod kojih poveriocu plaćanje garantuje vaš bonitet. . Znaĉi. troškovi koje povlaĉi prodaja. ako je reĉ o akcionarkom društvu. . 3.obaveze prema zaposlenima – nastaju po osnovu zarada. ne znaĉi da vi treba da se izselite iz nje. Mi smo u stvari našem poveriocu rekli: ''U sluĉaju da ti ne platim moţeš prodati ovu imovinu. . što ih je moguće lako unovĉiti. obeveze se dele tako i tako. namiriti svoje potraţivanje prema meni. Vi ćete nastaviti sa njenim daljim korišćenjem. ima pravo da traţi prodaju zgrade da bi namirila svoja potraţivanja.osigurane obaveze – kada govorimo o ovoj vrsti obaveza onda mislimo na obavezu za koju smo kao zalogu dali našu nepokretnu ili pokretnu imovinu. .. Sama zaloga. ili ortaĉkom društvu. ukoliko ste dali zgradu u zalogu. nego samo da ne postoji pokriće vaše obaveze nekom zalogom. Znaĉi. što predstavlja još jedan kriterijum za rašĉlanjavanje obaveza koji se sreće u finansijskim izveštajima. on nema realno obezbeĊenje svojih potraţivanja. . Mnogo je lakše prodati HOV nego neku nepokretnost.

i duţe. Imali ste kredit na tri godine. nego je vaţno koliko je ostalo do plaćanja. podele prema ročnosti. postoji još jendno ''ali''. MRS 1 traţi da se obaveze u finansijskim izveštajima ili u napomenama. 158 . Znaĉi. onda sve obaveze koje nastaju u vezi sa obavljenjem poslovnog ciklusa (a to su obaveze prema dobavljaĉima. prvo naredno pitanje jeste: ''A kad moraš da platiš?''. od kojih su dve godine istekle. Onaj koji traţi novac uvek je u podreĊenoj poiciji u odnosu na onoga od koga se novac traţi.000 dinara obaveza. ili dugoroĉni. kad uzmete kratkoroĉni kredit. Ako ga morate platiti za 11 meseci. Prema ovom kriterijumu obeveze delimo na kratkoročne – one koje dospevaju na naplatu u periodu od 12 meseci od dana sastavljanja bilansa. i zato se u MRS 1. Odnosno. ovo vaţi samo za poslovne obaveze! Za kredite ne vaţi! Znaĉi. vaša nova zaduţenja ne smeju dovesti do toga da iznos pozajmljenog kapitala u ukupnom kapitalu preĊe recimo 35%''. onda vam je kriterijum roĉnosti 12 meseci. prebacićete je sa dugoroĉnih obaveza. MeĊutim. mora se voditi raĉuna o cilju koji se podelom ţeli postići. Za vas je relevantna ĉinjenica da morate platiti u roku od 11 meseci i morate ovu obavezu klasifikovati kao kratkoroĉnu. biće 12 meseci ako je poslovni ciklus kraći od 12 meseci. ali u okviru poslovnog ciklusa.000. i zadrţavate celu obevezu kao dugoroĉnu. na primer. Ne moţe se procenjivati sposobnost izmirenja obaveza ako nisu poznati rokovi u kojima obaveze dospevaju na naplatu. i morate ga vratiti u roku od 11 meseci. odustajete od reklasifikacije. pre dana bilansa. I kada budete ĉitali standarde naići ćete na formulaciju: ''obaveza je kratkoroĉna ako dospeva na naplatu u roku od 12 meseci. to što je bio odobren na 3 godine postaje irelevantno. Od ovoga moţete odustati. Zato se kaţe ''na dan bilansa''. Ovaj kriterijum je vaţan da bi se mogao proceniti stepen likvidnosti. Postoji još jedna situacija o kojoj morate voditi raĉuna. Znaĉi. i dogoroĉne – kojima je rok dospeća duţi od 12 meseci. prvobitni rok otplate kraći od 12 meseci. Iako je dakle. Znaĉi. pa je u toku godine ili do dana bilansa jedan deo te dugoroĉne obaveze dospeo za naplatu u roku kraćem od 12 meseci. Banka ponekad.kriterijum.) imaju se smatrati kratkoroĉnim. Ako kaţete imam 1. zaposlenima itd. a za obaveze koje nastaju iz poslovnog ciklusa kriterijum je duţina poslovnog ciklusa. da bi obezbedila finansijsku strukturu svog duţnika (da ta struktura ne bi bila pogoršana novim zaduţenjima) moţe usloviti odobrenje kredita navoĊenjem sledećeg uslova:''odobriću vam novi kredit ali u periodu otplate kredita. onda ćete tu obavezu reklasifikovati. na dan bilansa se odluĉuje o tome šta se smatra kratkoroĉnom. zbog ovog ĉvrstog obećanja. MeĊutim. znaĉi nije vaţan inicijalni period na koji obaveze glasi. koji se zove ''Prezentacija finansijskih izveštaja'' insistira na ovom kriterijumu za rašĉlanjavanje. a to moţe biti i cela obaveza. Ako ste imali dugoroĉnu obavezu. ako je poslovni ciklus duţi od 12 meseci. Vaţno je kada obaveza treba da bude plaćena. ako vam banka na vaš zahtev odobri produţenje roka otplate za još godinu dana. odustajete od reklasifikacije. Ako preduzeće ima poslovni ciklus koji traje duţe od 12 meseci. a šta dugoroĉnom obavezom. na kratkoroĉne obaveze. iako dospevaju u periodu duţem od 12 meseci. odnosno ako dospeva na naplatu u periodu trajanja poslovnog ciklusa'' – u zavisnosti od toga šta je kraće. utemeljenog na ugovoru.

Dakle. ali su takve situacije pre izuzetak nego pravilo. obaveza je nastala u septembru a nije izmirena do 31. i ako preĊete 35% nećemo traţiti isplatu odjednom. koristićete naĉelo više vrednosti. Ovde. Mogu se razlikovati. i da li će biti ispunjen u narednih 12 meseci. treba odrediti i iznose na koje obavze glase. i 159 . i da će preduzeće biti u situaciji da u toku naredne godine u nekom trenutku vrati kredit odjednom. i vi sada treba da odredite njenu vrednost. Znaĉi. ili još kaţemo nabavnoj vrednosti obaveze. Pošto smo se dogovorili da ni u jednom trenutku njegova zaduţenja ne smeju da preĊu 35% sopstvenog kapitala. ako se kasni sa plaćanjem. Dnevna vrednost moţe biti i niţa od nominalne.banka će sve vreme nadzirati zaduţenja firme. ili usluge umanjene za komercijalne popuste. kreditu. 12. morate biti upoznati sa svim karakteristikama obaveze ĉije rašĉlanjavanje vršite. samo tada bi ste mogli ovakvu obavezu smatrati dogoroĉnom. a nakon što je obaveza nastala. a koje dugoroĉne. procenjivanje u trenutku nastanka obaveze. procenjivanje koje se vrši na dan bilansa. Inicijalno procenjivanje tj. od recimo 5 godina. zato što je to prekršilo ugovor. pa će tada dnevna vrednost biti viša od nominalne za nastale zatezne kamate zbog neurednog plaćanja. i onda sledi klauzula:''ako se desi da u toku otplatnog perioda. Ako govorimo o finansijskoj obavezi. Naknadno procenjivanje tj. MeĊutim.''. što znaĉi da ćete na dan bilansa uporeĊivati iznos na koji obaveza glasi sa iznosom koji morate platiti da bi ste tu obavezu izmirili. Jedino ako bi banka rekla. vi u stvari procenjujete da li će taj uslov da ne budemo zaduţeni više od 35% biti ispunjen tada. onda takvu obavezu treba tretirati kao kratkoroĉnu. recimo. nabavna vrednost iznos novca koji smo od poverioca primili. neću da mislim. On se zaduţuje stalno. kod naknadnog procenjivanja. a koja kratkoroĉna. Sudsko i vansudsko poravnanje sa poveriocima mogu biti osnova za smanjenje obaveze. a doĊe do promene kursa domaće u odnosu na stranu valutu. ako se desi da ukupni pozajmljeni kapital preĊe 35%. vrši se saglasno naĉelu više vrednosti. ali ne uvek. odnosno. traţiću naplatu kredita u celini. Na primer. U mnogo sluĉajeva dnevna vrednost će biti jednaka nominalnoj vrednosti obaveze. Ako je odgovor potvrdan. vrši se po nominalnoj. i u jednom trenutku neće moći da plati. da kada vi na dan bilansa procenjujete da li postoji rizik od toga da poverilac traţi naplatu odjednom ili ne. pre dana bilansa: ''Nema veze. tada se na bazi odgovarajućeg zakonskog propisa mora doneti odluka o otpisu. Ako bi se dogodilo. Zastarelost obeveze moţe takoĊe biti razlog njenog smanjenja. zadrţaćete tu obavezu kao dugoroĉnu. Do razlika moţe doći i kada je obaveza u stranoj valuti. Znaĉi. tada je nominalna. Iznos potreban za izmirenje obaveze naziva se dnevna vrednost obaveze. u nekom trenutku ukupno zaduţenje firme preĊe 35% banka ima pravo da traţi naplatu preostalog dela potraţivanja odjedanput!''. morate navesti kada je obaveza nastala. onda je nabavna vrednost obaveze jednaka vrednosti primljene robe. Ako je u pitanju obaveza prema dobavljaĉima. Procenjivanje obaveza – kad smo odredili koje su obaveze kratkoroĉne. Ukoliko postoje indicije da taj uslov neće biti ispunjen. Kada god odluĉujete o tome koja je obaveza dugoroĉna. ovakva klasifikacija obaveza nije rutinski posao.

mora biti utvrĊeno da li su ispunjeni zakonski uslovi da ta obaveza postane zastarela. Ako se sa vašim poveriocima sa kojima imate teškoća u poslovanju, pre svega u izmirenju obaveza, ipak postigne dogovor da se oni dela svojih potraţivanja prema vama odreknu, taj dogovor ili odluka biće osnova za smanjenje vaših obaveza. Ovo smanjenje tretira se kao prihod, dok bi smanjenje potraţivanja bilo tretirano kao rashod.

Dugoročne obaveze moţemo rašĉlaniti prema osnovi nastanka, i to na: - kredite koji su pokriveni HOV, - kredite koji su pokriveni zalogom, i - kredite koji su odobreni po osnovu boniteta duţnika. 1. Krediti pokriveni HOV su krediti nastali emitovanjem kreditnih HOV. To su u stvari pozajmljena sredstva prikupljena emisijom obveznica. Obveznica predstavlja kreditnu HOV i preduzeće emitent prodajom obveznica prikuplja pozajmljeni kapital. Razlika izmeĊu obveznice koja se emituje na, na primer, tri godine i dugoroĉnog kapitala je samo u tome je što kad uzimate dugoroĉni kredit imate samo jednog poverioca od koga pozajmljujete celokupnu sumu novca, a ako emitujete obveznicu imaćete veliki broj poverilaca, koji će vam svaki pojedinaĉno pozajmiti novac. Kada je reĉ o obveznicama potrebno je da znate koje roĉnosti mogu biti. Rok na koji se obveznica emituje moţe biti nekoliko meseci (kratkoroĉne obveznice) ili nekoliko godina (dugoroĉne obveznice). Da li ćete obveznice tretirati kao kratkoroĉne ili kao dugoroĉne zavisi od toga na koji je rok obveznica emitovana, i od toga da li preduzeće ima nameru da iz slobodnih novĉanih sredstava, u toku narednih 12 meseci, odreĊeni iznos obveznica povuĉe, tj. otkupi od svojih poverilaca (kojima ih je prodalo). Ako postoji namera da se deo obveznica otkupi pre isteka godine dana, onda taj iznos koji imamo nameru da otkupimo ima karakter kratkoroĉnih obaveza. Nećemo ĉekati da obveznice dospeju za naplatu na originalni rok od 3 godine. Kada govorimo o procenjivanju, kod procenjivanja obveznica relevantan je broj prodatih obveznica. Nije bitan broj emitovanih, odštampanih obveznica, već onaj broj koji smo prodali i njihova nominalna vrednost. Ako je prodaja obveznica vršena po nominalnoj vrednosti tada je visina obaveze jednaka - broj prodatih obveznica x nominalna vrednost obveznice. Ako se prodaja vrši uz diskont, to znaĉi da se prodaja obveznica vrši ispod nominalne vrednosti. Ovo se naravno radi samo kada je preduzeću novac jako potreban, i kada je emisija obveznica jedini naĉin da preduzeće doĊe do potrebnih sredstava. Kada kupcu prodate obveznicu ispod nominalne vrednosti, to znaĉi da ćete od kupca dobiti manje gotovine nego što je nominalna vrednost obveznice. Ovaj diskont koji se pojavljuje predtsavlja korektivnu
160

poziciju pozicije ''obaveze po osnovu obveznica'', zato što svodi nominalnu visinu vaše obaveze na naplaćeni iznos, tj. iznos koji ste primili na osnovu prodaje obveznica.

 Пример: Продато је 100.000 обвезница номиналне вредности од 1.000 по цени од 980. Рок отплате 3 године, камата 6% годишње.  Продаја се евидентира:  Готовина 98.000.000  Дисконт обезница 2.000.000 Обавезе по основу обвезница 100.000.000 Дисконт = 100.000.000 – 98.000.000              Номинална вредност по доспећу: 100.000.000 Камата која се плаћа 100.000x0,06x3 18.000 000 Укупна готовина за плаћање 118.000.000 Примљена готовина 98.000.000 Укупна камата 20.000.000 Камата која се плаћа 18.000.000 Дисконт обвезница 2.000.000 Укупна камата 20.000.000 У билансу стања: Обавезе по основу обвезница 100.000.000 - неамортизовани дисконт 2.000.000 98.000.000 Дисконт обвезница се амортизује током периода на који су обезнице емитоване. Отпис дисконта доводи до тога да је реална камата на обвезнице виша од номиналне камате.

Evo da vidite kako bi bilo evidentirano i u bilansu prikazana prodaja obveznica sa diskontom. Znaĉi, na strani aktive 98.000.000 onoliko koliko smo naplatili, samo toliko i moţe biti. Na strani pasive, obaveze od 100.000.000 i neamortizovani diskont kao ispravka vrednosti 2.000.000 na strani duguje, što daje 98.000.000 neto. Šta će biti u narednoj godini? Tri godine je obveznica, 6% godišnje kamate znaĉi 6.000 000 godišnje kamate tokom svake od 3 godine. Kada prodje prvih godinu dana šta ćemo knjiţiti, knjiţicemo finansijski rashodi, dugovaće 6.000.000, to je godišnji iznos kamate, obaveze po osnovu kamata ili razgraniĉenje, ako je period obraĉuna rezultata kraći potrazivaće 6.000.000, to je godišnji iznos. Znaĉi, na
161

100.000.000 6% je 6.000.000 na godišnjem nivou. A 1/3 od 2.000.000 ce biti 666.667 to će biti skinuto i preneto na finansijske rashode. Tako da će rashod biti 6.666.667, što će za tri godine dati ukupno 20.000.000. znaĉi finansijski rashod biće jednak nominalnoj kamati + amortizovani deo diskonta. Koliko će obaveza biti na kraju prve godine, neće više biti saldo 2.000.000 vec 1.337337. kada od 100.000.000 oduzmete 1.337.337 dobijete obavezu od 98.000.000.+666.667. Kada isteknu tri godine saldo ovog raĉuna će biti 0. Obaveze će biti 100.000.000 (ja ne znam da crtam ova konta pa vi to zamišljate sami kući) Šta će biti kada prodajete iznad nominalne vrednosti? Znaĉi naplaćujete više nego što je nominalna vrednost. Tada se radi o prodaji uz premiju.  Пример: емитовано /продато/  је 10.000 обвезница по вредности од 1090 динара по обвезници. Рок отплате 3 године, каматна стопа 6% годишње.  Готовина 109.000.000 неамортизована премија 9.000.000 Обавезе по основу обвезница 100.000.000 Vaša obaveza je i dalje nominalna vrednost od 100.000.000, 9.000.000 predstavlja emisionu premiju, odnosno nemortizovanu premiju. Da li će postojanje neamortizovane premije i premije uopšte dovesti do toga da plaćena kamata bude viša ili niţa od nominalne. U bilansu stanja šta bi evidentirali? Naplaćeni iznos na strani aktive 109.000.000, obaveze po osnovu obveznica 100.000.000 na strani pasive i neamortizovana premija kao korektivna pozicija, ali sa znakom + od 9.000.000. Knjigovodstvena obaveza je 109.000.000 a stvarna obaveza 100.000.000.  Обавезе по основу обвезница 100.000.000  Неамортизована премија 9.000.000 109.000.000 Pogledajte kako će se raĉunati kamata. Posle prve godine kamata će biti ona koja se mora platiti, znaĉi na koju ste se obavezali, znaĉi 6% na 100.000.000 je 6.000.000. I te prve godine 1/3 premije od 9.000.000 bice amortizovana, znaĉi imate kamatu od 6.000.000 i amortizovanu premiju od 3.000.000. Kolika je vaša realna kamata? Prepolovljena je, ona je 3.000.000. Realna kamata će prepoloviti visinu nominalne kamate. Taĉno je da ćete vi platiti 6.000.000, ali amortizujete 1/3 premije od 9.000.000 a to je 3.000.000 pa imate smanjenje nominalne kamate sa 6.000.000 na 3.000.000.  Пример: После прве године са износа неамортизоване премије биће при годишњој исплати камате отписана 1/3 премије тако да ће ефективна камата бити 3000.000 (100.000.000x0,06)- 9.000.000/3
162

Kњиговодствена вредност обавезе по основу обвезница на крају прве године биће 106.000.000.Kako bi ste raĉunali koliko ćete ukupno isplatiti kamate. Isplaticete 18.000.000. to je 3% od 100.000.000 pa puta 3 godine. A kolika je premija ona je 9.000.000 u ukupnom iznosu. Znaĉi za te tri godine vaša realna kamata iznosi 9.000.000, odnosno godišnje po 3.000.000, jer svake godine kamatu od 6.000.000 smanjujete za 3.000.000 realizovane ili otpisane ili amortozovane premije, koju ste ostvarili prodajom obveznica iznad njihove nominalne vrednosti. Koliko ćete vi ukupno isplatiti? 100.000.000 Koliko ste ukupno naplatili? 109.000.000 Premija je 9.000.000 18.000.000-9.000.000=9.000.000 (realna kamata) Tako da je jako poţeljno prodavati obveznice iznad njihove nominalne vrednosti. Znaĉi posle prvih godinu dana kolika će biti visina obaveze? Bice jednaka dug + godišnja kamata i time vaša obaveza bi bila 103.000.000 pa posle druge godine 106.000.000 i na kraju 109.000.000, knjigovodstvena vrednost. A vi ćete isplatiti koliko? Vama se otpisuje ova premija i na kraju će premija biti 0. Znaĉi prve godine vi kaţete 109.000.000 toliko ste para primili, to je naša obaveza. I onda kako se amortizuje premija obaveza se smanjuje i na kraju se izjednaĉava sa nominalnom vrednošću prodatih obveznica.

2. Obaveze po osnovu hipotekarnih kredita (krediti pokriveni zalogom) ili lombardnih kredita. Hipotekarni kredit je kredit pokriven nepokretnostima. Lombardni kredit je kredit pokriven nekom pokretnom imovinom, HOV, robom, potraţivanjima I sl. Kada je reĉ o hipotekarnim kreditima, treba da znate da stavljanje hipoteke na nepokretnu imovinu, bilo da je reĉ o zemljištima ili zgradama izaziva znaĉajne troškove. Morate podneti zahtev sudu, da se unese u zemljišne knjige da je ta nepokretnost zaloţena. Zašto je to vaţno? Zato da ne bi vlasnik mogao tu istu nepokretnost da zaloţi još kod nekog drugog poverioca. Znaĉi vaţno je da postoji u zemljišnoj knjizi zabeleška o tome da je to zemljište ili ta zgrada opterećena, kako se to kaţe, hipotekom. Pošto to predstavlja proceduru u sudstvu, ĉiji troškovi stavljanja hipoteke mogu biti znaĉajni u zavisnosti od vrednosti tih nepokretnosti i dopušta se da ti troškovi budu dodati iznosu kredita. Znaĉi kada vi kaţete koliko me košta taj kredit? Košta onoliko ste morali da platite poveriocu, i troškovi stavljanja hipoteke, pa se dopušta da troškovi
163

hipoteke budu dodati na iznos kredita i budu amortizovani tokom otplate kredita. Znaĉi da budu aktivirani i tokom otplate kredita amortizovani. Ukoliko ti troškovi nisu visoki postoji opcija da procenjujete po nominalnoj vrednosti.

*** Krediti po osnovu zakupa To nemate u knjizi, a hoću da znate. Uzimanje u zakup osnovnih sredstava ili lizing, biće uobiĉajeni naĉin sticanja osnovnih sredstava imajući u vidu da naša preduzeća nemaju para. Mi znamo da je uzimanje sredstva u lizing skuplje nego kupovina ali mi nemamo novaca da damo odjedanput sve pare. Moţemo to sredstvo otplaćivati tokom perioda na koji smo sredstvo uzeli u lizing. Nas sada zanima kako treba bilansirati dogadjaj uzimanja sredstava u zakup. Postoje dve vrste lizinga  Operativni, on nas ne zanima zato što je reĉ o kratkoroĉnom uzimanju u zakup sredstava koja se ne uvode u evidenciju preduzeća već se zakupnina za ta sredstva tretira kao trošak perioda u kome je nastao.  Finansijski ili dugorošni lizing. Šta je dugoroĉni zakup? To je zakup kod koga je rok jednak ili priblizno jednak ekonomskom veku trajanja osnovnog sredstva. U ugovoru o takvom zakupu, znaĉi ekonomski vek trajanja je 5 godina vi uzmete na 4 godine i 6 meseci, predvidja se mogućnost da se zakup produţi po uslovima koji će biti povoljniji od uslova datih u prvom ugovoru ili da zakupac otkupi sredstvo pod povoljnim uslovima. Tako da se takva vrsta zakupa prakticno izjednaĉava sa dugoroĉnim kreditiranjem zakupca, kao da ste zakupcu dali kredit, tj. kao da je zakupac uzeo kredit. Pošto na dugi rok koristi sredstva, ta sredstva uĉestvuju u ostvarenju dobitka koji oni iskazuju u bilansu uspeha zahteva se da se ta sredstva uvedu u evidencije zakupca, znaĉi da se iskaţu u bilansu zakupca kao sredstva firme, a da se na strani pasive iskaţe obaveza prema zakupodavcu. Znaĉi vi unosite vrednost opreme uzete u zakup na strani aktive u poziciji oprema uzeta u zakup, a na strani pasive, da ne bi ste povećali neto imovinu, iskazujete obavezu za opremu uzetu u zakup ili prema zakupodavcu ili drugaĉije. Prednosti zakupa su, naravno, ĉinjenica da je gotovinska isplata u trenutku uzimanja u zakup, mnogo manja nego gotovinska isplata koju bi ste morali izvšiti da bi ste to sredstvo kupili. Znaĉi, ako uzimate auto u zakup, pa 300 € je rata i to bez bilo kakvog uĉešća. Ako takav isti auto hoćete da kupite morate tog trenutka imati 18.000 ili 20.000€. Znaĉi to je prednost.

164

Mogu da kupim auto i ako u ovom trenutku nemam uštedjeni novac, nemam akumuliranu gotovinu, ali sam sposobna da svakog meseca otplaćujem toliko na ime zakupa. Zatim, zakup nosi i poreske pogodnosti, jer i kamata i rata se tretiraju kao rashodi ĉime smanjujete poresku osnovicu, i prema tome plaćate manji porez. Troškovi koji nastaju po osnovu dugoroĉnih zakupa niţi su od onih koji bi ste imali da ste sredstvo uzimali u kratkoroĉni zakup. Jedna od karakterisika ovog zakupa jeste da ne moţete otkazati korišćenje. Znaĉi ako ste uzeli sredstva na 5 godina ili 4.5 godine vi ne moţete otkazati ugovor. Moţete prestati da ga koristite ali ćete zakup ipak platiti. Znaĉi nema jednostranog raskida ugovora. Kako se odredjuje visina obaveze koja nastaje po osnovu dugoročnog zakupa? Vaša plaćanja zakupnine proteţu se na period od recimo 5 godina. Uzeli ste sredstvo u zakup na 5 godina, znaĉi vi ćete zakup plaćati u narednih 5 godina. Visinu obaveze treba da utvrdite sada. Visina vaše obaveze ne moţe biti jednaka prostom zbiru iznosa koje ćete tokom tih pet godina isplatiti već morate uzeti u obzir vremensku vrednost novca. A to znaĉi da ćete izvršiti diskontovanje budućih isplata da bi ste došli do sadašnje vrednosti obaveza po osnovu zakupa.  Пример: За средство узето у закуп уговорено је годишње плаћање од 4.000.годишње током периода закупа од 6 година. Садашња вредност износа од 24.000.при каматној стопи од 16% износи 14.740. Износ од 4000 се разлаже на камату и рату.  Камата се обрачунава применом каматне стопе на износ преостале обавезе према закуподавцу.  У првој години: 14.740 X 0,16=2.358  Разлика између 4000 – 2.358= 1642 представља рату, односно износ за који се смањује обавеза по основу дугорочног закупа (ovo gore neveden primer je sa slajdova a sada ide katina priĉa) Imate ugovoreno plaćanje od 4000, znaĉi vi godišnje na ime zakupa plaćate 4000, zakup traje 6 godina i treba da izraĉunate sadašnju vrednost vaše obaveze. Znaĉi vaša obaveza nije 24.000 jer vi ne vršite plaćanje sada, nego 4000 sada, 4000 za naredih godinu dana…vi morate iznose koje plaćate u budućnosti da diskontovanjem iskaţete sadašnju vrednost tih iznosa. Sadašnja vrednost iznosa od 24.000 pri kamatnoj stopi od 16% iznosi 14.740. Koristimo II tablice. Šta ćete uraditi sa ovih 4.000. Godišnje plaćanje po osnovu zakupa je anuitet, on sadrţi u sebi ratu i kamatu. Vi morate te 4.000 rašĉlaniti na deo koji predstavlja kamatu, a preostali deo do 4.000 predstavlja ratu. Ako je stopa 16% na godišnjem nivou sadašnju vrednost od 14.740 pomnoţićete sa 16% i dobićete kamatu za prvu godinu korišćenja i ona je 2.358. Od 4
165

Odobreni iznos je maksimalan iznos koji će vam banka isplatiti.000. pa će sa protokom vremena kamata bivati sve niţa. to naravno da neće uraditi.000. a znamo da ako nema odobrenja nema ni obaveze. Iznos obaveze je po osnovu odobrenog kredita jedank je isplaćenom iznosu.000 . Ali isplaćeni iznos moţe biti niţi od 100. sećate se.000. ni do kakve isplate nije došlo pa ne postoji obaveza. onda to znaĉi od nas moţete oĉekivati da isplatimo najviše 100.naravno to su oni neosigurani krediti. bez obzira na to što vam je odobreno 100. da bi znala koje mere mora preduzeti da bi smanjila rizik od nenaplate kredita. a inicijalno vrednovanje odredjujemo po nominalnoj vrednosti. Da li odobrenje prodokuje obavezu? Odobrenje je samo obećanje banke da će nam isplatiti na ime kredita odredjenu sumu novca. ali evo vam i ovih 2.642 a to je rata. Ne mora uvek da isplaćeni iznos bude jednak odobrenom. Znaĉi odobravate kredit verujući da će lice kojem ste odobrili kredit. Krediti po osnovu boniteta . U tom trenutku kada je kredit odobren. Znaĉi ako vam kaţe odobreno vam je 100.000. U knjigovodstvu ona moţe biti zbog aţia ili premije 166 . uzimate kredit za neko sredstvo. Ako se pokaţe da je vrednost tog sredstva. ne više od toga. bilo pravno bilo fiziĉko taj kredit vratiti.000 odbićete iznos kamate i dobićete 1. Obaveza. a rata sve veća.000. moţe pokušati da skrati rok otplate. Iduće godine kamatu raĉunamo na 14. jer smo rekli da ćemo vam dati 100 miliona. sredstvo košta 98.000. nije dovoljno da bismo smatrali da postoji obaveza. Znaĉi moţe pokušati da traţi dodatno jemstvo. Vi kreditni rizik pokušavate da smanjite tako što procenjujete bonitet vašeg duţnika. Dakle obaveze u trenutku isplate i u visini isplaćenog iznosa.000. banka vam neće dati onih 2. sve u zavisnosti od toga kako glasi osnovni ugovor o kreditu. Kada nastaje obaveza? Ne u trenutku odobrenja kredita nego u trenutku isplate odobrenog kredita. Ponekad banke bolje znaju finansijski poloţaj svojih klijenata nego što to znaju oni sami. Tolika će biti vaša obaveza.000. 3.740 minus iznos rate. niţa od na koji glasi odobreni kredit. koje je strašno vaţno. Zašto odobrenje. nije vaţno. njegova cena. Banka će isplatiti 98. na ime. mora biti sadašnja obaveza koja je rezultat nekog prošlog dogadjaja. I to ne samo prilikom odobravanja kredita nego pratite promene boniteta tokom ĉitavog otplatnog perioda.000.000. a i obaveza će vam biti 98 miliona. bice isplaćeno 98.000 kredita. Ali takvi krediti uvek se procenjuju najpre u visini iznosa koji nije otplaćen. Obaveza po osnovu obveznica nastaje u trenutku naplate prodatih obveznica i jednaka je nominalnoj vrednosti prodatih obveznica. koji se odobravaju kaţe se još. Znaĉi moţete napraviti amortizacioni plan kao za bilo koji predmet. Znaĉi bankama je strašno vaţno da uoĉe svaku promenu koja bi mogla da ugrozi sposobnost klijenta da vrati kredit.

pa prema tome i za obaveze prema dobavljaĉima. Znaĉi iskorišćeni kasa skonto. Od mesta isporuke vlasnik robe je kupac. to je kriteriju. Znaĉi nije bitno da li je roba primeljna u magacin. ostale obaveze. Jer premija ili aţio utiĉu samo na odnos realne i nominalne kamate. Kasa skonto koji je ponudjen i iskorišćen neće smanjiti obavezu nego iznos novca kojim će ta obaveza biti izmirena. 2. ali na kraju obraĉunskog perioda jednaka je nominalnoj vrednosti. kao što znate. predstavlja finansijski prihod. Ako dobavljaĉ naknadno odobri komercijalne popuste odobreni popusti uticaće na smanjenje visine obaveze. Jer je mesto isporuke mesto na kome svojina prelazi sa prodavca na kupca. odnosno u trenutku izvršenja usluge. obaveze prema kreditnim insitucijama . 5. vaţno je da je isporuĉena. Ovo je rašĉljanjavanje po poveriocu. Kratkoročne obaveze su. zavisi od promene kursa domaće u odnosu na stranu valutu. materijala a ne u trenutku kada ta roba i materijal dodju u naš magacin. Visina obaveze iskazana je u fakturi. (to sam ja rekla). Obiĉno se rašćlanjavaju na: 1. Šta treba da znamo za obaveze koje nastaju po osnovu isporuka? Prvo kada nastaju? Nastaju u trenutku preuzimanja robe. dakle o obavezama u stranoj valuti. Ako je mesto isporuke izvan magacina firme obaveze će nastati u trenutku preuzimanja robe. mi samo kaţemo dobavljaĉi i znamo da se to odnosi na tu vrstu obaveza). Finansijski popusti koje nam dobavljaĉ odobri ne uticu na visinu obaveze. ako je reĉ o dinarskim obavezama od urednosti izmirivanja obaveza. 1. 4. 167 . Naknadno procenjivanje obaveza prema dobavljaĉima vrši se po principu više vrednosti. Zajedno sa svojinom prelaze i rizik i troškovi. obaveze prema povezanim preduzećima. rekli smo obaveze ĉiji je rok dospeća do godine dana. 3. a ako je reĉ o deviznim obavezama. Da li će obaveza prema dobavljaĉima biti uvećana na dan bilansa u odnosu na iznos obaveze u trenutku njihovog nastanka. meniĉne obaveze.viša ili niţa. obaveze po osnovu isporuka proizvoda i usluga (to su obaveze prema dobavljaĉima. budući da dobavljaĉ moţe odobriti naknadne komercijalne popuste. zavisi od. Iznos na koji faktura glasi moţe a i ne mora da budu jednak konaĉnom iznosu naše obaveze. To je princip koji vaţi za sve obaveze. a to znaĉi da od tog trenutka on ima obavezu prema dobavljaĉu.

Koristimo je onda kada ţelimo da odloţimo plaćanje preko zakonskog roka. A sadašnju vrednost meniĉne obaveze ĉini dug uvećan za kamatu koja je nastala do dana bilansa ili da je sadašnja vrednost meniĉne obaveze nominalni iznos na koju menica glasi umanjen za kamatu koju još nije nastala i koje će nastati u budućem obraĉunskom periodu. Obaveze po osnovu menica Neću vam priĉati šta je to menica.12. od obima nabavki. Ako dodje do pogoršanja vašeg boniteta. znaĉi mi sastavljamo menicu i predajemo je dobavljaĉu. vaţno je da li je kamata nastala. ne samo vaš nego i od vašeg dobavljaĉa. Znaĉi koliko dugo ćete biti kreditirani od strane dobavljaĉa zavisi. pa će vam traţiti plaćanje odmah. Kaţemo da je on vukao menicu na naše ime. princip uzroĉnosti. a onda nam je pošalje da je potpišemo. ako je rok dospeća 60 dana i 6% kamatna stopa. Vučena menica je menica koju sastavlja dobavljaĉ. i kaţe potpišite ovu menicu inaĉe nista od isporuke. Iznos na koji menica glasi sadrţi nominalni iznos duga i kamatu koja će biti plaćena i koja će nastati od trenutka predaje menice do trenutka dospeća menice. u stvari. Bilo da na dug dodate nastalu kamatu ili da od ukupnog iznosa menice oduzmete kamatu koja još nije nastala. Ako je menica izdata 1. Mi smo njegov duţnik. i od boniteta preduzeća. Znaĉi ako vam je menica 10.12 vas dug biće 168 . vuĉena Kakva je razlika izmedju sopstvene i vuĉene menice? Sopstvena menica je menica koju emituje samo preduzeće. to znamo. Naravno. ali najduţe na rok od 3 meseca odnosno 90 dana (opet sam ja ovo rekla). od kreditne sposobnosti preduzeća. prva reakcija vaših dobavljaĉa biće da vam ukinu odloţeno plaćanje. Ali ću vam priĉati kakva sve menica moţe biti: 1. njegov finansijki poloţaj je loš i on će insistirati da rok plaćanja bude što je moguce kraći. on sastavi menicu. Nije vaţno da li je kamata plaćena. 2. Iznos će naravno biti isti.000. meniĉna obaveza u bilansu iskazuje u visini sadašnje vrednosti.Kolika će biti roĉnost obaveza? Zavisi od politike nabavke. sopstvena 2. izmedju ostalog. 31. Vi imate sjajan bonitet ali njemu trebaju pare. vama će iznos kamate biti jednak 100 za dva meseca. Zato se kaţe da se. Ako imate dobar bonitet dobavljaĉi će biti raspoloţeni da vam odobre duţe rokove plaćanja. a naredni korak je traţiće avansno plaćanje.

Znaĉi gledano na dugi rok. odnosno.050. Na kraju aprila vi moţete ceo kredit bez problema platiti. aprila sve namirnice će biti potrošene i naplaćeno od gostiju hotela kroz naplatu usluga koje ste im pruţili. 7.jednak 10. ako imate hotel na Kopaoniku hoćete li ĉekati januar mesec pa da onda dovozite brašno. šećer. jos u oktobru mesecu ili krajem septembra sve namirnice koje vam trebaju a koje mogu stajati. 3. Negde do kraja marta. dugoroĉnih obaveza. Inicijalno vrednovanje po nominalnoj. Danas ćemo govoriti o bilansiranju PVR. minus kamata koja će nastati tek u januaru mesecu.000 + polovina kamate od 100. Ili biće jednaka 1100-50. znaĉi 10. drugi razlog je sezonski karakter poslovanja preduzeća koji nameće potrebu za formiranjem sezonskih zaliha. usluga ili roba. da nadokadite nedostatak priliva do trenutka kada prilivi ne budu pristigli i omogućili vam i vracanje kredita i pokriće tekućih odliva. Prošli puta sam vam govorila bilansiranju obaveza i videli ste da je za finansijsko izveštavanje vaţna podela obaveza na kratkoroĉne i dugoroĉne. videli ste koji su kriterijumi za takvu podelu i koje su osnovne vrste kratkoroĉnih. Ovde se obugvataju obaveze nastale po svim osnovama. naknadno po principu više vrednosti. vaši prilivi biće dovoljni da pokriju odlive gotovine. Kratkoročni krediti prema finansijskim institucijama Ima smisla da se koriste u dva sluĉaja: 1.… po onim smetovima. jer je kamata od sto za dva meseca. Znaĉi tu je korišćenje kratkoroĉnih kredita opravdano. Znaĉi moţete ako se bavite delatnošću koja ima sezonski karakter pre poĉetka sezone morate formirati znaĉajne zalihe. prenosu dobitka i latentnim rezervama. To nije mala koliĉina i morate platiti. Najpre nastaju odlivi a kasnije će nastati prilivi. kao što su isporuke proizvoda. Na primer. Tada je razumno da uzmete kratkorocni kredit. 2. kratkoroĉnih pozajmica i sl. nabaviti. 169 . Naravno da nećete. ulje. Znaĉi moţete za to uzeti kratkorocni kredit. Obaveze prema povezanim prduzećiema – razlog za formiranje ovih obaveza je omogućavanje konsolidovanja obaveza. i sastavljanje konsolidovanog bilansa grupe. ali vremenski se ne podudaraju. znaĉi kada imate raskorak izmedju priliva i odliva. da prenosite teškoće u plaćanju. decembar 2004. 4. Utorak. potraţivanja po osnovu dividendi.

Pozicija PVR zapravo je dualna pozicija. Vrlo ĉesto. biti obavljen u budućnosti. Jesu i jedno i drugo obaveze. obaveza da se taj trošak dodeli obraĉunskom periodu u kome je nastao.. da je reĉ o instrumentu koji raĉunovodstvo koristi da bi ispunilo zahteve koji se nalaze u osnovi naĉela uzroĉnosti. ali se PVR razlikuju od obaveza. elektriĉne energije) i cene po jedinici (cena po kilovatu). dolazi se tako što se obraĉuna visina troška. onog naĉela razgraniĉenja prema predmetu i vremenu. troškove koji su u datom obračunskom periodu nastali na nisu plaćeni. To znaĉi da ćemo posao za koji smo novac unapred primili. Dakle do visine nastalih a neplaćenih troškova. Znaĉi obuhvata: . imam obavezu prema onome od koga sam novac uzeo a nisam obavio posao. s obzirom da obuhvata pored unapred naplaćenih prihoda i rashode tj. prema naĉelu uzroĉnosti. tj. Ovu visinu imate ili na ugovorima (npr. Zbog toga se koristi raĉun PVR. zakupnina. Zbog toga. dok ne izvršimo svoju obavezu prema trećoj strani. ali imam obavezu i prema onome ko je meni izvršio uslugu a ja to 170 .. odnosno. Oni se tretiraju kao obaveze jer će prihod po osnovu te naplate nastati u budućnosti. starani od koje smo novac primili. po tome što ne poštoji dokument (kada je reĉ o troškovima) koji smo primili od dobavljaĉa. Jako je vaţno da razumete sadrţinu pozicije. Pošto je trošak nastao. visina se nalazi u ugovoru o kreditu) ili na osnovu umnoška utrošene koliĉine neĉega (npr. Ovo razdvajanje vrši se zbog razliĉitog naĉina likvidiranja ovih obaveza.BILANSIRANJE PVR Kada je reĉ o PVR oĉekujem da najveći broj vas. gotovo svi. ili rashod poštoji. ako se plaća u narednom mesecu za protekli mesec ili kamata za koju niste dobili obraĉun od banke. Da će neka usluga biti pruţena u budućnosti. zna taĉno o ĉemu se radi. pozicija PVR sadrţi samo obaveze za unapred naplaćene prihode. a obeveze po osnovu nastalih a neplaćenih rashoda evidentiraju se kao ostale obaveze. nezavisno od toga što će isplata po osnovu datog troška uslediti u nekom od budućih obraĉunskih perioda. Ovako obraĉunati (utvrĊeni) iznos obaveze prema trećima. za nastale a neplaćene troškove i rashode evidentirate zaduţenjem raĉuna rashoda (odnosno troškova) i odobrenjem raĉuna PVR. Drugi deo ove pozicije ĉine naplate koje nisu prihod.unapred naplaćene prihode. Dakle. mi primljeni novac tretiramo kao obavezu. Na ovaj naĉin ispunjava se cilj da troškove i rashode dodelimo obraĉunskom periodu u kome su nastali. . ili samo PVR. Za PVR je evidentno da se radi o obavezama. a koji se odnosi na obavezu za plaćanje nastalih a neplaćenih troškova. taĉnije ne predstavljaju prihod datog obraĉunskog perioda. i beleţimo na raĉunu ostala PVR. mada u našoj zemlji to nije baš tako jednostavno.nastale i neplaćene troškove i rashode.

kaţemo da je dobitak iznos koji vlasnik moţe potrošiti a da ostane jednako bogat kao što je bio na poĉetku perioda. pa je na kraju obraĉunskog perioda aktiva veća od pasive. dobitak poštoji kada je sopstveni kapital na kraju obraĉunskog perioda veći od sopstvenog kapitala na poĉetku perioda. Ali ne moţete na dugi rok raditi sa gubicima. isporuku proizvoda i sl.još uvek nisam platio. bude podvojena kod analize. Izmirenje tih obaveza podrazumeva odliv gotovine. Dobitak poštoji kada je K1 > K0. Treba samo promeniti znak. ako taj gubitak nije previsok. Jer. Moţete ostvariti gubitak u jednoj godini. Dakle. u napomenama uz finansijske izveštaje mora biti data informacija šta pozicija sadrţi. onda za dobitak treba reći da on predstavlja razliku izmeĊu veće aktive i niţe pasive na kraju obraĉunskog perioda. uopšte vam neće biti problem da nauĉite kako se definiše dobitak. likvidirate tako što ćete obaviti posao. Ako smo rekli da gubitak predstavlja razliku izmeĊu veće pasive na kraju obraĉunskog perioda i manje aktive. obavezu koja nastaje po osnovu iznosa koji je unapred naplaćen. Minimalni zahtev vlasnika je da se makar odrţi 171 . nego izvršenje usluge. vi morate platiti. zato što su prihodi u toku obraĉunskog perioda aktivu povećali više nego što su je rashodi smanjili. Sa stanovišta sopstvenog kapitala posmatrano. o kojima smo govorili. da je konaĉno dejstvo svakog prihoda povećanje aktive. nestanak tih obaveza. Za razliku od njih. koliko iznosa na koji ona glasi predstavljaju obaveze po osnovu nastalih a ne plaćenih troškova i rashoda a koliko predstavljaju unapred naplaćeni prihodi. PRENOS DOBITKA Kad nauĉite definicije gubitka. Kada se pitam koliko ću para morati da dam po osnovu obaveza koje firma ima. Bez obzira sa kog aspekta ga definišemo. Ta ĉinjenica nam je vaţna kada radimo analizu likvidnosti preduzeća. korišćenih neĉijih para. a konaĉno dejstvo svakog rashoda smanjenje aktive. Aktiva će biti veća od pasive. zbog toga što su rashodi u tom periodu više smanjili aktivu više nego što su je prihodi povećali. Morate raditi sa dobitkom. Moţete i u dve. ako ţelite da odrţite kapital koji je investiran u firmu. njihovo likvidiranje ne podrazumeva isplatu novca. jer u jednom delu ta pozicija sadrţi obaveze ĉije izmirenje ne zahteva isplatu gotovine. Znaĉi. Nema dugoroĉnog opstanka preduzeća ako preduzeće ne posluje sa dobitkom. sećate se. On je istovremeno i cilj i uslov dugoroĉnog opstanka preduzeća. ne mogu da uzmem celu poziciju PVR. Dobitak još moţemo definisati i kao razliku izmeĊu niţih rashoda i viših prihoda. obaveze koje imate po osnovu nastalih troškova i rashoda. dobitak predstavlja izuzetno vaţan cilj svakog preduzeća. I zato je vaţno. sa stanovišta bilansa uspeha posmatrano. I konaĉno sa aspekta vlasnika. MeĊutim. znaĉi iskorišćenih usluga. Nema šanse. da ako ta pozicija nije u bilansu podvojena. Znaĉi samo ako ostvarite dobitak vi ste uspeli da odrţite kapital koji je u firmu investiran.

investirani kapital. jer su prihodi veći od rashoda (saldo se unosi na stranu duguje). Na raĉunu troškova zarada se ne nalazi zarada vlasnika.000 potrošili. ali ste 3. sve isplate koje se vrše za pokriće liĉnih potreba vlasnika. ali to je zahtev sa kojim će se on pomiriti samo u kratkom roku.000 radeći. Tako kod inokosnog preduzeća i društava lica imamo dohodak vlasnika. ukljuĉujući i zarade zaposlenih. Znaĉi. sa stanovišta firme. Nije vlasnik uloţio novac da bi stalno imao isto novca. Naziva se dohodak vlasnika. ovih 7. Nešto drugaĉija situacija je sa društvima kapitala. zbog neograniĉene odgovornosti vlasnika. Zbog toga je vaţno koliki je iznos dobitka preduzeće ostvarilo. vi jeste zaradili 10. već samo zarade radnika koje je zaposlio. Dobitak je jedini izvor sredstava koji kreira sama firma. pa on zahteva da firma radi sa dobitkom.). Sećate se da takva preduzeća imaju potpuno promenjiv sopsvteni kapita.. Ako vi kaţete. Odmah potom. Pa kada od ukupnog prihoda pokrijete sve rashode. na ĉijoj dugovnoj strani se nalaze iznosi koji su isplaćeni za pokriće njegovih liĉnih rashoda tokom godine. nema karakter troška. Kod društava kapitala. Moţe se reći. Ovaj dohodak vlasnika ne iskazuje se u bilansu stanja kao posebna bilansna pozicija. Tako će ostvareni dohodak povećati kapital vlasnika. a posledica tog nerazdvajanja je da zarada vlasnika. kao rezultat dobijate dohodak vlasnika. sa raĉuna liĉni raĉun vlasnika. evidentiraju na posebnom raĉunu – liĉni raĉun vlasnika ili liĉna primanja poslodavca.000. Jedini interni izvor finansiranja. On se direktno prenosi na raĉun kapitala. Sećate se da dohodak kao kao oblik rezultata sadrţi varijabilni kapital i realizovani višak vrednosti (uĉili ste u prvoj godini). Zato se. Kod društava sa ograniĉenom odgovornošću i kod akcionarskih društava izvršeno je odvajanje izmeĊu vlasnika i preduzeća. Preduzeće ima svojstvo pravnog lica (dobila sam mail sa biserima. sa raĉuna dobitka i gubitka. To je onaj deo s kojim on moţe u tom trenutku raspolagati. nakon utvrĊivanja dohodka vlasnika. Šta više pravna forma odreĊuje i oblik rezultata. a koji je iskazan na liĉnom raĉunu vlasnika. odrţavanje kapitala nije dovoljno. zato što je u njemu sadrţana i zarada vlasnika.000. osim zarada vlasnika. već da bi se njegov novac uvećavao. Sećate se da kod ovih pravnih formi nije izvršeno razdvajanje izmeĊu vlasnika i firme. Kada govorimo o raĉunovodstvenom aspektu dobitka.000.. U bilansu stanja nema posebne pozicije iz koje moţete videti rezultat. da je ostvareni dohodak 10. biće na stranu duguje raĉuna inokosni kapital prenet isplaćeni iznos.000 je u stvari dobitak. kao oblik rezultata. taj iznos koji je ostvaren kao rezultat prenosi se na potraţnu stranu raĉuna inokosni ili ortaĉki kapital. Na dugi rok. U ovom trenutku imate 7. Raĉun dobitka i gubitka u tom sluĉaju ima potraţni saldo. da je vlasnik u toku godine potrošio 3. 172 . onda se ponovo morate setiti da naĉin iskazivanja rezultata zavisi od pravne forme. i vaš je kapital sada povećan za razliku izmeĊu dohodka vlasnika i iznosa koji je vlasnik potrošio. na primer.

biće iskazan na raĉunu obaveze za porez na dobit. Kada je reĉ o integrisanju dobitka iz bilansa uspeha u bilans stanja. Dakle. I da se u bilansu stanja pojavi pozicija ''dobitak tekuće godine''. ili poštovanje neka tri principa: . Kad ĉitate takav bilans stanja. koncipiran je okrnjeni bruto princip. poštoji i mogućnost korišćenja neto principa pri iskazivanju dobitka. o ĉijoj raspodeli moţe odluĉivati skupština vlasnika. biti plaćen na dobitak koji je obraĉunat. Po ovom principu raĉun dobitak. Prema tome. a bio je jako dugo kod nas primenjivan kao jedini princip. a iznos dobiti koji prisvaja drţava. ali se iz bilansa to ne vidi.neto princip. već je kapital vlasnika reprezentovan kroz osnovni kapital a svako drugo povećanje sopstvenog kapitala mora biti izvršeno ili iskazano preko neke druge pozicije a ne automatski na osnovnom kapitalu. biće praćen raĉunom obaveze za porez na dobit. mora biti iskazan kao posebna bilansna pozicija. nema više automatskog pripisivanja kapitalu vlasnika. i dobitak koji se izraĉuna u poreskom bilasnu moţe bili ili viši ili niţi (a obiĉno je niţi) u odnosu na dobitak iz poslovnog bilansa. Iznos poreza na dobit. Ta slabost se ogleda u tome što. zbog poštojanja onog nepromenljivog dela osnovnog kapitala. mogli bi ste to izraĉunati. iskazuje na posebnoj bilansnoj poziciji. po osnovu poreza na dobit. i ako je ona linearna. prema poreskom bilansu. rezultat. Pa će na raĉunu dobitak. ali ne znate koliko pripada drţavi a koliko ostaje firmi. Ako znate poresku stopu. Prvi. Cilj poreskog bilansa je utvrĊivanje dobitka koji je osnova za oporezivanje. Pravo na taj dobitak polaţe još i drţava. koji će se vrlo ĉesto zvati dobitak za raspodelu. takozvani bruto princip podrazumeva da sa raĉuna dobitka i gubitka prenesete obraĉunati rezultat. dobitak koji ste obraĉunali nije dobitak koji u celini stoji preduzeću na raspolaganju. oblik rezultata je dobitak ili gubitak. kod ovih pravnih normi. a koliko pripada drţavi. moguća su tri pristupa. Konaĉno. ima jednu slabost. Taj rezultat.okrnjeni bruto princip. Ovakav naĉin iskazivanja ili integrisanja rezultata u bilans stanja. Da bi se ispravila ta slabost bruto principa. u bilansu stanja biće ova dva raĉuna i korisnici će dobiti taĉnu informaciju koliko od ostvarene dobiti ostaje firmi na raspolaganju. biće iznos poreza koji će. Znaĉi. biće utvrĊen na bazi poreskog bilansa. Tada smo imali 173 . koja iz tog dobitka traţi porez. Ako vlasnik uopšte radi u takvoj firmi.zbog ove razdvojenosti. Njega ćete sada retko sresti. biti iskazan deo dobitka koji ostaje preduzeću na raspolaganju. videćete koliki je dobitak. u celini na raĉun dobitka. Sećate se da je cilj poslovnog bilansa utvrĊivanje raspodeljivog dobitka. To je razlog da se u bilansima stanja. njegova zarada ima karakter troška. Neće to biti stopa poreza na dobitak iz poslovnog bilansa. jer dobitak iz poslovnog bilansa i onaj i poreskog ne moraju biti isti. bilo da je dobitak ili gubitak.bruto princip. na raĉunu obaveze za porez na dobit. i tamo imate neka druga pravila za utvrĊivanje rashoda. i . .

Znaĉi. kao onaj koji pruţa najviše informacija korisnicima. obavljeni u istom periodu u kom je rezultat ostvaren. Ono što je vaţno da uoĉite je da ne poštoji pozicija u bilasnu stanja sa koje bi ste dokuĉili visinu ostvarenog rezulata. vi na bazi raĉunovodstvene politike koju ona vodi. Dakle. dobijali smo 13-tu platu) i deo moţe ostati neraspodeljen. ostavi se deo dobitka kao neraspodljen. Ĉak i kad dobijete pitanje vrste latentnih rezervi. obaveze prema zaposlenima (nije bilo dividendi.društvenu svojinu. ako znate dovoljno o bilansima. ali moţete naslutiti da takve rezerve poštoje. Znaĉi kada dobijete pitanje latentne rezerve. Od ova tri principa najbolji je okrnjeni bruto princip. pod uticajem raspodle. kada proĉitate raĉunovodstvenu politiku firme. odgovor poĉinjete definisanjem pojma. odgovor poĉinjete time šta su latentne rezerve. Rezerve koje ne moţete jasno videti iz bilansa. ili obaveza. Pa i latentne rezerve predstavljaju skrivene rezerve fimre. i tada se na kraju godine. sa raĉuna dobitka i gubitka. ali nemate jednu poziciju iz koje bi ste mogli dokuĉiti koliki je bio dobitak za raspodelu. Termin latentni znaĉi nešto što je potajno. povećavaju rezerve. neto princip podrazumeva da su i utvrĊivanje i raspodela rezultata. jer je dobitak već raspodeljen. obaveze za porez na dobit. ili bilo koje pitanje. nešto što nije baš oĉigledno. a njegova raspodela dovela je do toga da su tangirane neke pozicije sopstvenog kapitala. iako one nisu u bilansu jasno iskazane. u skladu sa naĉelom jasnosti moţemo se opredeliti za ovaj naĉin integrisanja dobitka u bilans stanja. u tom sluĉaju imate samo. o pravilima procenjivanja. U tom trenutku utvrĊena je visina dohodka i odmah je doneta odluka kako će on biti raspodeljen. obaveze za dividende. Mogli ste samo da primetite da su neke pozicije kapitala i obaveza promenjene. i poštojao je samoupravni sistem. moţete doći do jasnog saznanja da takve rezerve poštoje. U bilansu stanja niste mogli da vidite koliki je dohodak. LATENTNE REZERVE O latentnim rezervama govorićemo sada zato što su latentne rezerve vezane za procenjivanje. I u bilansu stanja se samo. na poslovnoj sednici radniĉkog saveta donosila odluka (taĉka dnevnog reda je bukvalno glasila utvrĊivanje i raspodela dohodka) o raspodeli dohodka. Znaĉi. Podatak o rezulatatu mogli ste dobiti samo iz bilansa uspeha. deo koji se prenosi na rezerve. Zašto se pored otvorenih formiraju i ove rezerve? Zašto nam otvorene nisu dovoljne? Šta je razlika izmeĊu otvorenih i latentnih rezervi? 174 .

ali pre nego što je na nju plaćen porez. nastaju procenjivanjem imovine naniţe. Imate otvorenu rezervu. Korišćenje latentnih rezervi je uslovljeno njihovim razlaganjem. formiranje (ne uvek) i isto tako.. a vi kaţete ajde da mi bilansiramo po 75). poštoji rezerva ali je ona za korišćenje nedostupna. Moţete. al znate moţda će cene još padati. moţete ih koristiti za pokriće gubitka. pa kad na poĉetku perioda otpišete 30% vrednosti stalne imovine na teret troškova. a loša strana je što i njihovo stvaranje.. Latentna rezerva formira se na teret rezultata. kaţete sad ćemo tu rezervu formirati. A imate i drugu situaciju. ali u tom trenutku u vrednosti vaše imovine. latentne rezerve imaju i svoju lošu stranu.). Pa onda otpisujete degresivno. To korišćenje nije niĉim uslovljeno.Otvorena rezerva formira se nakon oporezivanja dobitka i predstavlja deo zadrţane dobiti preduzeća. upotreba nisu do kraja pod kontrolom uprave preduzeća. moţete je koristiti. smanjena je vrednost imovine na trţištu. što znaĉi pre utvrĊivanja dobitka. Znaĉi. . Ali. trenutku formiranja. Moţe se pretpostaviti da ona poštoji.. One imaju dobre strane. mi koristimo zadrţanu dobit na koju nismo platili porez. da li se moţe reći da je ona za prvih 175 . I latentna rezerva je u stvari zadrţana dobit. za povećanje osnovnog kapitala. Ne moţete rezloţiti latentnu rezervu koja se nalazi u imovini koja vam je potrebna. iz ovoga moţete zaljuĉiti. Kod latentnih rezervi pod vašom kontrolom je. Potcenili ste je iz razloga opreznosti. moţda bolje reĉeno. Vi ste time potcenili vašu aktivu. tj. formiranje latentnih rezervi objašnjava se potrebom da se izbegne svaka mogućnost da imovina preduzeća bude precenjena. ali se ne vidi. otvorene rezerve se mogu koristiti ili za unapred utvrĊene namene ili za bilo koju drugu namenu ako statutom nije utvrĊena namena rezerve (imate one ostale rezerve iz dobiti. za proširenje materijalne osnove. To je apsolutno pod vašom kontrolom. latentne rezerve. koja je prethodno oporezovana. uvek polazite od toga da li je taj cilj definisan sa aspekta statiĉke teorije ili sa aspekta dinamiĉke teorije. ali ne moţete je prodati ako vam je potrebna. ako tu imovinu prodate. trţišna cena je pala na 80. Kada govorite o definisanju cilja formiranja latentnih rezrevi. To nije uvek jednostavno. u izvesnoj meri. Visina otvorenih rezervi se jasno moţe proĉitati iz bilansa. Desiće se da se latentna rezerva razloţi onda kada vi to nećete. Ako poĊemo od statičke teorije i kao primarni cilj finansijskog izveštavanja postavimo utvrĊivanje imovine..Kada je reĉ o korišćenju. i na taj naĉin.Latentna rezerva se ne vidi. ali ne uvek njihovo razlaganje. u izvesnoj meri. To je sjajno. Znaĉi. morate prvo izvršiti razlaganje latentne rezerve da bi ste je mogli koristiti. pa neka bude još malo niţa. koristimo deo poreza za finansiranje firme. pa ajde da cene robe spustimo ispod dnevnih trţišnih cena. dakle. Kaţete jeste. . To je slaba strana latentnih rezervi. sad ćemo je koristiti. ali onda kada tu imovinu procenite naniţe više nego što bi naĉelo opreznosti objektivno to zahtevalo. i njihovo razlaganje tj. stvaranju (naĉinu na koji se formiraju). poštoji latentna rezerva (od 5). pošto su trţišne cene iznad onih po kojima ste vi prikazali vašu imovinu u bilansu. a otpisivali ste ispod nabavnih cena (neka je nabavna cena bila 100. Kod otvorenih rezervi. jer je ona sadrţana u nekoj imovini ili nekim obavezama. jer nemate kontrolu nad razlaganjem latentnih rezervi. zapravo. Znaĉi.

Po dinamiĉkoj teoriji. 5% od toga je 50.000. po dinamiĉkom shvatatnju mogu biti formirane latentne rezerve. 1. Ako ne uradite revalorizaciju.000. latetntne rezeve u stvari. Ali ostvareni dobitak je jedno.000). Bolje da je malo potcenimo. ali u velikom broju sluĉajeva da). Ako je cilj. Da bi dividenda bila pribliţno jednaka. Otpisujete potraţivanja. Prema dinamičkom shvatanju formiranje latentnih rezrvi je. Tako se postiţe iskazivanje pribliţno ujednaĉene visine dobitka iz perioda u period. Firma. Vi ste takvim otpisivanjem formirali latentnu rezervu (ne mora da znaĉi uvek. u godinama kada je dobitak previsok (viši nego što ţeli da pokaţe) preduzeće formira latentnu rezervu. predstavljaju instrument bilansne politike kojim treba da budu realizovani razliĉiti ciljevi koje bilansna politika moţe da ima. znaĉi 20. To je objašnjenje cilja formiranja latentnih rezervi posmatrano sa aspekta statiĉke teorije. Šta preduzeće u tom trenutku moţe da uradi? Moţe da formira latentnu rezervu.000. samo da ga odrţi.000. da bi smanjilo rezultat.godinu dana izgubila 30% (teško da se u to moţe poverovati). Pošto dobitak po visini oscilira. po zakonu nije dozvoljeno vršiti revalorizaciju dok ne preĊe 10%. 176 . a iskazani drugo. vi ga podelite. Zato se latentne rezerve formiraju bilo da polazite od statiĉkog ili dinamiĉkog shvatanja bilansa.000 eura sa 3. mora biti pribliţno jednak dobitak iz koga ta dividenda potiĉe. firma se svake godine naravno trudi da dobitak bude što veći (neće biti cilj da dobitak svake godine bude isti. pa pomnoţite tih 50. ajde da otpišemo 27. vaš dobitak će biti precenjen za 50. Firma dakle.000. a nije dozvoljeno da vršite revalorizaciju. Da svesno vrši otpisivanje postrojenske imovine i zaliha naniţe. Hoću da vodim politiku stabilizovanog dobitka. Ne da ga poveća. nego da je precenimo. tako smanjujete vaš kapital za 50. preduzeće razlaţe ranije formirane latentne rezerve. formiranje latentnih rezervi koje nastaje kao posledica ţelje da ne izvršimo precenivanje imovine. Recimo inflacija je 5%.000. pa procenjujete da li ćete naplatiti baš toliko. nije u stanju da svake godine ostvari isti dobitak. To je jedan od ciljeva za koji. zapravo. ţeli da iskaţe u bilansu pribliţno isti dobitak svake godine.000 smo izgubili (od nekih 50. imate inflatorne uslove. recimo. Uslovi poslovanja se menjaju. platilo manji porez i na taj naĉin uspelo da odrţi kapital.000. Ako se taj dobitak oporezuje. To je dakle. hoću da svake godine svojim akcionarima isplatim pribliţno jednaku dividendu. verovatno ćemo naplatiti 30. Ako vi imate kapital od 1. i ako je inflacija samo 5%.000 eura u poslovnom svetu je ništa. 4 ili 5 puta pa ćete videti kakav gubitak u odrţanju kapitala moţe biti. kaţu nije to ništa. U godinama u kojima je niţi nego što ţeli da pokaţe. Firme imaju mnogo više. već da svake godine bude što veći). ograniĉeno propisima o procenjivanju. To je još jedan cilj koji moţe biti ostvaren korišćenjem latentnih rezervi. To morate nauĉiti. Kaţete. odrţanje realne vrednsoti kapitala. meĊutim. a kaţu revalorizacije nema.000.

i onda ćete napraviti jednu latentnu rezervu u visini takvih 177 . u vrednosti stalne imovine. i zalihe iskazati po vrednosti koje su niţe ĉak i od niţih trţišnih cena u odnosu na dnevnu cenu. Zato što ćete taj istorijski trošak spustiti naniţe. Kako možemo izvršiti podcenjivanje aktive? Moţe se izvršiti na razlicite naĉine. deo recimo. znaĉi ako je istorijski trošak merilo vrednosti vaše imovine i obaveza. Da li moţete formirati latentnu rezervu ako procenjivanje vršite po dnevnoj vrednosti? Nema šanse. ako je dnevna cena niţa vi moţete procenjivanje vršiti još po niţoj ceni. ne srednji kurs. sećate se kod istorijskog troška. Šta radimo sa obavezama? Znaĉi latentnu rezervu formiramo u obavezama onda kada ih precenimo. nego tretirate ih kao rashod perioda. pa samo da prokomentarišem. Znaĉi. od punih troškova proizvodnje do varijabilnih troškova proizvodnje. Evo ovde sam navela nešto. je instrument za formiranje latentnih rezervi. zato što nije do kraja definisano. To je posledica. pošto na dan bilansa morate izvršiti preraĉunavanje obaveza u stranoj valuti na izveštajnu valutu. Kada formirate zalihe nedovršene proizvodnje.Idemo mi dalje sa našim latentnim rezervama. Kako one nastaju? Nastaju tako što. Zašto ovo ako koristimo istorijski trošak. ako aktivu procenite na niţe ili obaveze procenite na više. Pošto je kapital razlika izmedju aktive i obaveza znaĉi pri formiranju latentnih rezervi vi iskazujete niţu neto imovinu nego što ona stvarno jeste. I to onda kada koristite istorijski trošak. Kada je reĉ o obrtnoj imovini. onda kada god su vam otpisi veći od stvarnog trošenja te imovine vi formirate. Znaĉi vi birate niţu cenu. Kada otpisujete potraživanja moţete otpisati više nego što je realno oĉekivani gubitak po osnovu naplate tog potraţivanja. latentnu rezervu. vaše zalihe nedovršene proizvodnje će biti potcenjene i u njihovoj vrednosti biće formirana latentna rezerva. moţete birati ne najniţi. Precenjivanje moţete izvršiti korišćenjem najvišeg mogućeg kursa kada vršite utvrdjivanje vrednosti vaših obaveza u stranoj valuti. stalnu imovinu. vi ste imovinu potcenili odnosno formirali ste latentnu rezervu. onda moţete pri procenjivanju da formirate latentnu rezervu. kako ćete izvršiti potcenjivanje zalihe? Tako što ćete vrednovanje izvršiti po niţoj ceni. Znaĉi potcenjivanjem aktive ili precenjivanjem obaveza. kao što sam malo pre objašnjavala. Znaĉi kada god na ime troškova amortizacije. to je zgodno za formiranje latentnih rezervi. Cena koštanja moţe imati razliĉitu sadrţinu. izmedju nabavne i dnevne vrednosti. E sada. Znaĉi ako vi odluĉite da neke slojeve troškova ne tretirate kao sastavni deo cene koštanja. Kada otpisujete postrojensku imovinu. nego moţete uzeti najviši kurs. fiksnih troškova tretirate kao rashod perioda a neuraĉunavate ih u cenu koštanja. obraĉunate veći iznos nego što se ta imovina zaista potrošila. dakle na koji naĉin se latentne rezerve formiraju? Latentne rezerve se formiraju procenjivanjem imovine. Kada god imate mogućnost izbora vi moţete formirati latentnu rezervu. Znaĉi ako se procenjivanje vrši po istorijskom trošku onda.

kanlizaciona mreţa. A nastaje u sluĉaju zbog toga što ste prinudjeni. da kad procenjujete po istorijskom trošku. jer vi poštujete pravilo da je nabavna vrednost gornja granica. Prinudne latentne rezerve 2. I one latentne rezerve koje se formiraju uz pomoć procenjivanja. Promena okolnosti da vi sada imate pristup vodi. verovatno neće biti naplaćeno. ali prinudne rezerve nastaju zato što vi to nećete. 178 . Tim napred doziranjem. pa recimo bude odredjena. pošto se rezervisanje odredjuje procenom. Primer: imate zemljište koje ste platili 100. Primer: imate obavezu i vi znate da je vaša obaveza zbog toga što je recimo vaš poverilac otišao u steĉaj. Šta to znaĉi prinudna latentna rezerva? Već sam naĉin upućuje na to da je reĉ o latentnoj rezervi koja nastaje i onda kada vi to nećete. Ove druge nastaju uz pomoć procenjivanja ali zato što vi to hoćete. i predstavlja istovremeno donju granicu za pasivu. Kada je reĉ o rezevrisanjima. odnosno iznosa koji je potreban za obavezu ili korišćenjem viših kurseva formirate rezerve u pasivi odnosno u obavezama. po 100. vodovodna mreţa. ali ona u vrednosti zemljišta poštoji. ali previsokim alimentiranjem rezervisanja formiraju se latentne rezerve. Ili kada formirate rezervisanja.000. sve dok ne dodje odluka suda ili dok ne dodje do sklapanja nekog poravnjanja. ne moţete izvršiti otpis vaše obaveze. Ali vi ćete i dalje zemljište bilansirati u skladu sa naĉelom istorijskog troška.obaveza. struji. Prma tome to što vrednost vaše imovine na trţištu raste. Vrste latentnih rezervi Podela prema načinu formiranja: 1. telefonu… dovela je do toga da je vrednost zemljišta znatno porasla. Znaĉi vi ĉak i ne zelite da formirate tu latentnu rezervu. nema smanjenja iako je izvesno da ćete za isplatu te obaveze isplatiti manju sumu novca.000. Godinu dana nakon toga pored vaše parcele prošao je put. to formiranje rezervisanja pripada ovoj drugoj grupi. uvek formirate rezervisanja u višem iznosu nego što je obaveza koja se realno moţe oĉekivati a za koju ste rezervisanje formirali. Obaveza ostaje u punom iznosu. nego što je iznos na koju obaveza glasi. I ove prinudne nastaju uz pomoć procenjivanja. poštujete dva pravila. jedan termin koji nije baš ugodan. grupi latentnih rezervi koje se formiraju uz pomoć procenjivanja. telefonske linije… da li je vrednost zemljišta ista? Ni iz daleka. I one se formiraju zato što vi to hoćete. neće uticati na visinu iznosa po kojima je ta imovna iskazana u finansijskom izveštaju. ali nastaju mimo vaše volje i zato su izdvojene. ali vi ne moţete vašu obavezu smanjiti. Nabavna vrednost predstavlja gornju granicu za aktivu. To je prinudna latentna rezerva. Znači podizanjem rezervisanja iznad punog iznosa.

ali ne smete ga iskazati sve dok ne bude plaćen. vaši otpisi će biti viskoki. kako moţete formirati latentnu rezervu? Dnevna vrednost ĉesto nije data kao jedna jedina. Da bi ste formirali latentnu rezervu vi koristite odredjena pravila procenjivanja. Znaĉi imate nekoliko dnevnih vrednosti na trţištu za istu HOV osim ako se kotira na berzi kada imate berzansku vrednost na dan bilansa. vi ćete sredstvo otpisati za tri godine. znaĉi rezerve koje nastaju mimo vaše volje. Vi samo koristite mogućnosti koje vam ta naĉela i standardi daju. I to je takodje jedna latentna rezerva. sve dok ne bude plaćen. znaĉi pitanje je koju ćete od njih izabrati. ja ću to raditi kada god procenjujem visinu gubitaka uvek ću procenjivati gubitak više nego što bi prema nekoj razumnoj proceni trebalo. Mnogo su znaĉajnije one rezerve koje nastaju zato što mi to hoćemo i zato što ţelimo da realizujemo neke od ciljeva koje sam pomenula. a sredstvo moţe objektivno da se koristi pet godina. Znaĉi ne moţete reći… znate ja ću od ovog potraţivanja naplatiti ½ iako znate da ćete izgubiti samo ¼ . Znaĉi vaši troškovi otpisa će u prve tri godine biti visoki. Ali nećemo se previše buniti. To što ne moţe biti bilansiran ne znaĉi da ne postoji. vi ga formirate. ali se bilansirati ne moţe. ja ću koristiti degresivno otpisivanje da bi formirala latentnu rezervu. Dakle ne smete preterivati. sve dok ne dodje do prodaje imovine preduzeća kao celine kada ce kupac platiti više nego što je knjigovodstvena vrednost imovine. goodwill poštoji. svaka rezerva je dobro došla. 179 .To su te tzv. Tek tada će taj goodwill koji ste vi storili moći da bude iskazan u bilansu firme. Ako MRS 2 dopušta primenu proseĉne cene i FIFO metodu ja ću izabrati onu metodu koja će u datim uslovima meni omogućiti formiranje latentnih rezervi. znaĉi to bi se već smatralo zloupotrebom. i da nema svoju vrednost. to jednostavno ne bi moglo proći. Šta će biti? Zbog skraćenog veka trajanja. i imacete jednu latentnu rezervu od 5%. u naredne dve godine korišćenja neće ih biti. dakle kada vrednujete HOV. Uvek birate onu koja je najniţa da biste formirali latentnu rezervu. da li moţete procenjivanje veka trajanja stalne imovine koristiti za formiranje latentnih rezervi? Moţe li latentna rezerva biti formirana pri korišćenju linearne metode uz pomoć veka trajanja? Ĉim skratite vek trajanja vi formirate latentnu rezervu. Kada procenjujete vek trajanja imovine. prinudne latentne rezerve. Pitanje je samo šta je razumna procena. Ne moţete 50% i to braniti razumnom procenom. Kod procenjivanja po dnevnim vrednostima. ali to je nešto što nastaje kao posledica poštovanja uobiĉajnih pravila procenjivanja. Ova druga vrsta rezervi… recimo kada imate zabranu bilansiranja goodwill-a. Formiranje latentnih rezervi ne bi trebalo da bude u suprotnosti sa naĉelima bilansiranja ni sa MRS. U tim godinama će se latentna rezerva objektivirati. Ako se u MRS 36 traţi da vršim testiranje imovine na gubitke koji u njoj mogu biti sadrţani. Ali vi moţete umesto 25% otpisati 30% i da se smatra da je vaša procena gubitaka bila oprezna. Znaĉi ako MRS 16 kaţe da ja mogu vršiti degresivno otpisivanje.

ili prinudne ili svojevoljne latentne rezerve. ako se njihova vrednost ne smanjuje. kod stalne imovine . Kako će uz pomoć procenjivanja zavisi koju imovinu procenjujete. Ali i kod prodaje doći će do objektiviranja latentnih rezervi. i kupite novo ili da nastavite da ga koristite. Prema ročnosti privremene rezerve mogu biti: 1. ako to sredstvo ne moţete prodati onda ta rezerva ima karakter trajne rezerve. Ta latentna rezerva neće biti objektivirana kroz otpisivanje. ne moţete tu rezervu objektivirati sve dok ne dodje do prodaje zemljišta. trajne latentne rezerve 2. kod zaliha . Znaĉi takva vrsta latentnih rezervi je trajna i zašto je ona još trajna. Privremene rezerve su u sredstvima koja se mogu prodati ili koja se tokom obraĉunskog perioda troše. Primer: formirate latentnu rezervu u zemljištu na kome je izgradjena fabrika. Znaĉi moţete koristiti i vek trajanja. Latentne rezerve se prema vremenu vezivanja dele na: 1. izborom sadržine cene koštnja.otpisuju se. Ako se rezerve nalaze u vrednosti stalne imovine.izborom kursa za utvrdjivanje visine obaveza u stranoj valuti. Znaĉi namerno sam rekla da se troše. mogu se objektivirati samo njihovom prodajom.ali vi ste u prve tri godine formirali latentnu rezervu. procenjivanjem veka trajanja. otpisivaja nema. vrednosti uĉešća koje imate nameru da dugoroĉno drţite onda su i rezerve sadrţane u vrednosti te imovine dugoročnog kataktera. dugoroĉne 2. Znaĉi to je podela latentnih rezervi prema naĉinu formiranja. kratkoroĉne To zavisi od toga.izborom dnevnih cena. kod potraživanja . zato što se zemljište ne otpisuje. Znaĉi rezerve koje se formiraju u sredstvima koja se ne otpisuju. a dodje do formiranja. Vi moţete odluĉiti da posle tri godine sredstvo prodate. privremene latentne rezerve Trajna latentna rezerva je rezerva koja je sadrţana u imovini. kod obaveza .izbor metoda otpisivanja. Srednjoročne rezerve su rezerve 180 . u vrednosti koje imovine se one nalaze. koja se ne moţe otudjiti a da preduzeće nastavi da radi. a zemljište ne moţete prodati dok ne prodate preduzeće kao celinu. namerno sam pomenula zemljište. To su naĉini na koji moţete formirati latentnu rezervu. formiranjem rezervisanja u iznosu većem nego što treba. a ako se ne troše.odmeravanjem visine gubitaka koji nastaju po osnovu naplate. srednjoroĉne 3. znaĉi ako je reĉ o stalnoj imovini . znaĉi prinudne i one koje se formiraju uz pomoć procenjivanja. jer ĉim se troše otpisuju se.

000 dobitak. naravno da nećemo. Ali ako nam treba više otkrivenih latentnih rezervi mi moţemo forsirati prodaju i na taj naĉin izvršiti otkrivanje latentih rezervi u većem obimu nego što bi to bilo prodajom nekim uobiĉajnim 181 . to je isto. To su dakle rezerve sadrţane u imovini koja ima toliki vek trajanja. i vrednosti podcenjene vrednosti zaliha. naša firma radi. Kada ţelite da razloţite latentnu rezervu koja je sadrţana u zalihama. Znaĉi do objektiviranja latentnih rezervi u zalihama doći će i onda kada mi to ne ţelimo. a šta je stvarni dobitak? Ako je na dan bilansa vrednost ovih zaliha bila 75. Neke rezerve. prodate za 200. treba mi 2. i to prodajom odjednom. pa smo ih bilansirali po 75. Objektiviraju se u periodu do godine dana. Ako prodajemo zalihe ĉija je vrednost podcenjena. a vi ste prodali za 120. ili rezerve se generalno gledano mogu razlagati: 1. Mi govorimo o objektiviranju tokom postojanja preduzeća. mi moramo zalihe prodati. šta moţete uraditi. no što bi bio da je vrednost zaliha bila realno utvrdjena. a kraćem od tri eventualno pet godina. mi radimo.000 znaĉi njihova nabavna vrednost je bila 100. Znaĉi mi ćemo kroz prodaju ostvariti dobitak koji će biti veći. Šta to znači objektiviraju se? Kako se to objektiviraju rezerve? Objektivirati ili otkriti ili razloţiti rezervu. jer niko neće reći… znate mi nećemo da prodamo jer je u vrednosti sadrţana latentna rezerva koja će se objektivirati. namerno . Vaţno je jedino u kojoj seimovini ta rezerva nalazi ili u kojoj obavezi. 120. To naravno vaţi i za rezerve u obavezama.000 .000.koje se otkrivaju u periodu duţem od jedne.000. ali i nenamernim objektiviranjem latentnih rezervi. nenamerno ili mimo naše volje. Šta je od ovoga latentna rezerva. mi bi smo mogli reći da je dobitak 20. Znaĉi ako mašinu ĉija je knjigovodstvena vrednost 100. Da je 25. Kratkoročne rezerve su rezerve sadrţane u obrtnoj imovini. Zato sam rekla da te rezerve nisu do kraja pod našom kontrolom.000 = 45.000. u stalnoj imovini. Ali ta prodaja moţe se smatrati namernim. u potraţivanjima. pa smo rekli dnevna je 80.000. Primer: vrednost zaliha bila je 100. Moţete izvršiti naplatu potraţivanja. predstavlja objektiviranju latentnu rezervu.000. Ako te zalihe posle mesec dana prodate za 120. Znaĉi mi smo prodajom tu rezervu otkrili.000 onda mi objektiviramo latentnu rezervu ĉija je visina 100. Razlika izmedju dobitka koji bi bio ostvaren da je vrednost zaliha bila utvrdjena realno.000. da li ćemo zbog toga smanjiti prodajnu vrednost tih zaliha.000. Na koji naĉin će rezerva biti objektivirana zavisi od toga u kojoj imovini je ta rezerva sadrţana.000. Znaĉi predmet objektiviranja mogu biti samo one latentne rezerve koje su privremenog karaktera.hoću da razloţim.000.75. Znaĉi nije vaţno da li je ta rezerva formirana prinudno ili vašom voljom. prodju zaliha ili stalne imovine.000 u stvari latentna rezerva.

I tu ima takodje istine. Ako firma koristi latentne rezerve 182 . kada sadašnja vrednost sredstva bude jednaka nuli. tada trošenje te imovine i visina otpisa nisu u saglasnosti. Šta se dogadja kada posle otpisa koji su jako visoki? Na poĉetku veka trajanja.000. i svake godine će 1. Reći će… pa da. Vaš rezultat će biti veći za iznos neobraĉunatih troškova amortizacije. Znaĉi ako vi imate ovako. U poslednjim godinama korišćenja sredstva.667 biti otpisano. Od onih koji se bave finansiranjem firme do onih koji se bave makroekonomijom i do raĉunovodja. a vi ćete nastaviti sa korišćenjem sredstva dok ne istekne pet godina. a vi kaţete NE mi ćemo to podeliti na 3 godine i otpisaćemo za tri godine. sredstvo ĉija je nabavna vrednost 5. To je dobit koju smo mi zadrţali.000.tempom. uprava formira latentne rezerve kada joj treba razloţi ih to niko ni ne vidi. Da li ćete vi odustati od naplate potraţivanja zato što će se tim naplatama objektivirati latentna rezerva. a na koju mi nismo platili porez. Sta će biti posledica? Troškova amortizacije nema. i sve što zabrlja pokrije iz tih latentnih rezervi. Dopustivost stvaranja latentnih rezervi Da li i u kojoj meri je dopustivo stvaranje latentnih rezervi? O dopustivosti stvaranja latentnih rezervi vi ćete naići na razlicite stavove. u te dve godine biće objektivirana latentna rezerva koja iznosi 2.000.. znaĉi nepostojećih troškova. Sa stanovista finansiranja firme to je dobro. iako će pri toj naplati doći do objektiviranja latentnih rezervi. a prihodi od korišćenja sredstva su tu. iznos otpisa padne. Naravno odmah ćete naći i argumente protiv. Znaĉi pošto je visina troškova amortizacije dve godine nula. To je objektivirana latentna rezerva. Na poĉetku ste otpisivali više nego što se sredstvo trošilo. vek trajanja 5 godina. kada otpišete sredstvo na 0. a sada otpisujete praktiĉno manje nego što se sredstvo troši. a sredstvo nije potrošeno vi ćete nastaviti sa korišćenjem tog sredstva.. pa ste latentnu rezervu formirali na poĉetku time što ste skratili vek trajanja. Ako imate linearno otpisivanje. dolazi do objektiviranja latentne rezerve koja je formirana na poĉetku. godisnji trošak amortizacije bi trebalo da bude 1. Drugi prigovor koji se moţe uputiti i koji naroĉito istiĉu oni koji se bave makroekonomijom je sledeći. Posle 3 godine vrednost sredstva će biti nula. Šta su ti nepostojeci troškovi. Nećete. Kada dodje rok dospeća tih potraţivanja vi ćete insistirati na naplati potraţivanja. Sta biva sa latentnim rezervama koje se nalaze u stalnoj imovini? One se namerno mogu objektivirati samo prodajom stalne imovine. to je sjajno. Njene greĉke koje pokriva razlaganjem latentnih rezervi ĉak se ne mogu ni videti. ali se nenamerno objektiviraju njihovim otpisivanju. Zato što kaţu… pa ĉekajte latentna rezerva predstavlja jedan neoporezovani izvor sredstva za preduzeće. Oni koji se bave finansiranjem firme uvek će podrţati formiranje latentnih rezervi.

E sada ta granica izmedju poštovanja naĉela opreznosti i falsifikata nije tako jasna i nije tako oštra. Braniti je na naĉin da to vaše objašnjenje visine formirane latentne rezerve bude isplativo i za drgu stranu. Ako niste preterali. Ono na šta treba da vas upozorim i kada ĉitate finansijske izvestaje. onda ta nova ulaganja ne prolaze kriterijum finansijskih trţišta. i kada ih sastavljate da formiranje latentnih rezervi ne sme biti zloupotrebljeno. I revizor kada dodje on zna da postoje latentne rezerve i neće praviti problem ako su one na nekom razumnom nivou. akumulira sredstva za buduće investiranje formiranjem latentnih rezervi. Vrlo je moguće da. 183 . šta ćemo sada. Ovde takva vrsta ispitivanja moţe izostati. I smatra se da zbog toga postoji rizik da ulaganja. Formiraćemo nove. Ali to je rizik koji nosi dobar posao. da li će nam to biti isplativo. nije zabranjeno. videli ste ĉak i onda kada nećemo. iz prostog razloga što to ulaganje ne bi prošlo test isplativosti koji se pri takvoj vrsti pribavljanja kapitala uvek radi. i na vama je da budete razumni da kada formirate latentne rezerve da uvek moţete formiranu rezervu braniti razlozima opreznosti. mogu dovesti do pogrešnih odluka. ali zato na kraju perioda pri procenjivanju mi formiramo nove. Ali sada imate problem. ako ste jako dobri u toj godini a još su vam se objektivirale i latentne rezerve koje ste formirali ranije. Ako ste preterali imaćete ozbiljan problem. i moţda za takvo ulaganje uprava nikada ne bi mogla dobiti eksterni kapital. I zato tim formiranjem novih latentnih rezervi mi pokušavamo da otklonimo onu negativnu stranu latentnih rezervi… pa ĉekajete. Dakle dopušteno je. Ako pozajmljujete novac na trţištu ĉak i na svojinskoj osnovi. Dakle kad god traţite kredit od banke. šta da se radi. Jedne se rezerve tokom obraĉunskog perioda objektiviraju. šta ćete vi kalkulisati… rećićete pa ĉekajte dividenda koju moramo da platimo biće ovolika. Bolje da imate dobar rezultat i platite porez nego da tog rezultata nema. jer ćete mozda formiranjem latentnih rezervi jedva uspeti da kompenzirate dejstvo onih latentnih rezervi koje ste formirali ranije a koje su se ove godine. Znaĉi vi ne smete potcenjivanje imovine vršiti do te mere da napravite falsifikovani bilans. mi imamo visok dobitak. Kaţe…ĉekajte da proverimo da li će nameravano ulaganje odbaciti profit koji će biti dovoljan da platite kamatu i vratite kredit. Dakle uprave su sklone da traţe od raĉunovodje da u meri u kojoj je to moguće formiraju latentne rezerve. I raĉunovodje redovno pri sastavljanju finansijskih izveštaja vrše formiranje latentnih rezervi. koja se vrše bez testa isplativosti ulaganja. Naravno ni jedan od prigovora koji sam istakla nije takve teţine da bi uprave preduzeća odgovorio od toga da one traţe da se latentne rezerve formiraju kada god je to moguce. onda ne moţete formiranjem novih rezervi da smanjite poreski teret. one su se objektivirale. objektivirale. moţda nameravano ulaganje. Porez ćete morati da platite na ceo dobitak koji ste ostvarili. bez vaše volje. ali su formirane latentne rezerve uvek predmet ispitivanja.za investiranje. platićemo veliki porez. i nije tako profitabilno kako se ĉini. šta banka radi.

ali moći ćete da poredite trţišnu vrednost zemljišta sa vrednošću u bilansu pa kaţete…pa evo ovde ima latentna rezerva. recimo za pola koraka. koje su neposredno vezane sa pravilima procenjivanja aktive. onda bi teško dali prednost bilansu stanja ili bilasnu uspeha. to treba da indicira na poštojanje latentnih rezervi. To davanje prednosti više je uslovjeno ĉinjenicom da BU odraţava tekući uspeh preduzeća. ali ako bi se morali opredelili većina ekonomista raĉunovodja bi rekla da je bilans uspeha. izveštaju o novĉanom toku i beleškama ĉini godišnji obraĉun preduzeća. BILANS USPEHA Kao narednom finansijskom izveštaju koji zajedno sa bilansom stanja. A raĉunovodja će reci… pa naravno da postoji. ja sam ga ovde navela kao drugi jer je drugi po redu izuĉavanja. izveštajima o promenama na sopstvenom kapitalu. ta polemika da li je prvi ili drugi. ali moţda malĉice ispred BS. bilans uspeha ima zadatak da pruţi informacije koje odraţavaju prinosni poloţaj preduzeća. Dakle. da je taj uspeh iskazan u BU. Ne mnogo. da je to kriterijum na 184 . bilans sadrži informacije o prihodima i rashodima koji su nastali u odredjenom obračunskom periodu. Oba su jednako vaţna.Kada ĉitate raĉunovodstvenu politiku. Prema tome. visoke iznose otpisa potraţivanja. i rashoda kao negativne determinante rezultata. Vi naravno nećete moći da kaţete koliko te rezerve iznose. kao što sam napisala. Prihoda kao pozitivne. On se smatra drugim osnovnim finansijskim izveštajem. ĉim vidite degresivno otpisivanje i veliki broj vrsta rezervisanja koja se formiraju. ali bi se odmah našlo dvojica ili trojica kolega koja bi odmah rekla… kako drugi? Bilans uspeha je u stvari prvi finansijski izveštaj. ali ako bi smo merili po vaţnosti. Danas ćemo govoriti o bilansu uspeha. Reč je o finansijskom izveštaju čiji je zadatak da pruži informacije o prinosnom položaju preduzeća. ja poštujem naĉelo nabavne vrednosti. Za razliku od bilansa stanja koji pruţa uvid u finansijski položaj preduzeća. i naravno o rezultatu koji je razlika izmedju ova dva elementa. nisam ja kriv što tu postoje latentne rezerve… Prošlog puta smo praktiĉno završili sa bilansom stanja i latentnim rezervama. mera uspeha uprave preduzeća. U skladu sa ovim ciljem odredjena je i sadrţina bilansa uspeha. ispred bilansa stanja. imajuĉi u vidu da su elementi prinosnog poloţaja: prihodi i rashodi.

Znaĉi time ste istovremeno rekli …sadašnja vrednost biće jednaka razlici izmedju nabavne vrednosti i visine troškova otpisa obraĉunatih degresivnom metodom. bez mogućnosti njihove nadoknade predstavljaju rashode. Znaĉi. su medjusobno ĉvrsto povezana. dakle ako smanjenje aktive po osnovu rashoda bude veće od povećanja aktive po osnovu prihoda. Poslovanje dovodi do toga da se aktiva troši. Dakle ako imate startnu imovinu u BS. BS je prikaz imovine preduzeća na odredjeni dan. Kakav će konaĉan rezultat biti zavisi od odnosa prihoda i rashoda. Ili uĉeci o tome kako se meri visina troška. mi smo automatski odredjivali kolika je vrednost onoga što nije utrošeno. Dakle svaki nastanak prihoda ima za posledicu povećanje aktive.000 vrednosti imovine mi automatski odredjujemo visinu rashoda.bazi koga vlasnici donose poslovne odluke. Znaĉi vi kaţete degresivno procenjujem amortizaciju. Primenjujemo FIFO metod za obraĉun disponiranih zaliha. to je sadašnja vrednost. Ova dva finansijska izveštaja. svako smanjenje aktive bez mogućnosti nadoknade predstavlja rashod. Nastanak rashoda smanjuje aktivu i beleţite povećanje rashoda u BU. Poslovanje takodje ima za posledicu nastanak prihoda. šta je razlika? Razlika je trošak odnosno rashod. To je odnos. BU je prikaz prihoda i rashoda koji su nastali u odredjenom vremenskom periodu. bice veće od smanjenja aktive zbog rashoda i aktva će na kraju biti uvećana. odredjujući ovih 60. Smanjenje aktive povećavaju rashode u BU. povećanje aktive zbog prihoda. ta imovina se pod uticajem poslovanja menja. Kako? Jer ako vi kaţete da je vrednost osnovnih sredstva na poĉetku godine 100. Šta je jos vaţno uociti? Kako odredjujemo rashode? Dugo smo pricali o pravilima za procenjivanje imovine i to zato što smo uĉeci o pravilima za procenjivanje imovine istovremeno nauĉili pravila za procenjivanje rashoda. Ta potrošena aktiva odlazi na rashodnu stranu BU. Zašto? To je naĉelo uzroĉnosti koje odredjuje kom obraĉunskom periodu treba dodeliti troškove. a kolika je visina odrdjena je naĉinom procenjivanja aktive. da li zadrţati ulog ili ne…dakle mnogo odluka se zasniva na informacijama iz BU. Time smo rekli da nam na zalihama ostaju one koje su procenjene 185 . Ono govori kome periodu. odnosno rashode. Prihodi povećaju aktivu i predstavljaju pozitivnu komponentu u BU. Ako su prihodi veći od rashoda. a da na kraju iznose 60. To je takodje posledica veze izmedju BS i BU. Znaĉi sva smanjena aktive koja nastanu tokom perioda. Koja su načela relevantna za merenje ili za procenjivanja elemenata BU? Za procenjivanje rashoda koje naĉelo je releventno? Načelo razgraničenja prema predmetu i vremenu. a prihodi će biti niţi od rashoda. aktva će na kraju biti niţa.000. utrošena osnovna sredstva ili zalihe.000. BS i BU. Ako bude obrnuto. I jako je vaţno da ta veza vama do kraja bude jasna. a onda se one samo potkrepljuju još i onim informacijama koje su sadrţanje u BS. Prihodi povećavanju aktivu i predstavljaju pozitivnu komponentu rezultata.

Te gubitke u skladu sa naĉelom impariteta morate priznati. Mi utvrdjujemo visinu rashoda. potom rashod. Naravno po dinamičkoj teoriji mi idemo najpre od toga šta smo utrošili. Isto tako gubici koji rezultiraju iz nezavršenih poslova. da li ţelim da utvrdim vrednost imovine koju imam. a koji nisu trţišno verifikovani. Tako da ćete u BU osim redovnih rashoda izazvanih tekućom delatnosti. imate pojavu obezvredjenja stalne imovine. I zato nećemo danas ponovo govoriti o naĉelu uzroĉnosti i princip realizacije jer je za priznavanje prihoda relevantan princip realizacije. formu konta. I ako bi se posmatralo po uĉestalosti primene ova forma se primenjuje ĉešće u odnosu na drugu formu. To je načelo impariteta. iz teretnih ugovora moraju biti priznati. znaĉi prihoda i rashoda koji nastaju iz osnovne delatnosti. a onda mi vrednost imovine dolazi kao ostatak u odnosu na ono što je bilo ili što je u medjuvremenu nabavljeno. cene koštanja. znaĉi imate pad trţišne vrednosti zaliha ispod njihove nabavne vrednosti tj. Znaĉi razlika izmedju statiĉke i dinamiĉke teorije je samo u tome šta je polazišna osnova. relevantni su naĉelo realizacije i naĉelo razgraniĉenja prema predmetu i vremenu. a koji su izazvani ili obezvredjenje imovine. Znaĉi to su tri naĉela koja odredjuju sadrţinu BU. Dakle to su dva naĉela koja su merodavna. i kao razliku ćete dobiti rezultat. Za priznavanje poslovnih prihoda i rashoda. jer ono zahteva da priznamo gubitke koji su nastali. forma konta MRS 1 dozvoljava upotrebu obe forme. Znaĉi BU moţe biti prikazan tako što ćete najpre navesti prihode. Forma računa uspeha Znaĉi kako raĉun uspeha moţe izgledati? Dve su forme koje se mogu primenjivati: 1. forma liste 2. a to znaĉi rashoda izazazvanih proizvodnjom i prodajom uĉinaka imati i gubitke koji su nastali i priznati u skladu sa naĉelom impariteta. visinu izgubljene vrednosti imovine. ili polazim od toga šta je sve potrošeno. vi ste istovremeno odredili i vrednost onoga što nije utrošeno i što će biti prikazano u BS. Postoji još jedno naĉelo ĉija primena će dovesti do promene sadrţine BU. ono što je rezlika do vrednosti koju smo imali predstavlja ono što će biti odloţeno u BS.u vrednosti poslednjih nabavki. Njoj 186 . pa ću utrošak raĉunati kao rezidualnu vrednost u odnosu na ono što sam imala. Znaĉi odredjivanjem pravila za procenjivanje. a onda šta nam je ostalo. i vrednost onoga što je utrošeno što će biti prikazano na rashodnoj strani BU. imate pojavu nenaplativih potraţivanja.

što znaĉi da moţete utvrdjivati rezultat idući po pojedinim slojevima rezultata. rezultat koji je posledica vanrednih okolnosti. I sama definicija prihoda u konceptualnom okviru kaţe da prihodi obuhvataju prihode i dobitke. pa da onda odbijete fiksne troškove proizvodnog funkcionalnog podruĉja. Vi znate da se ukupni rezultat preduzeća moţe rašĉlaniti najmanje na: 1. rezultat iz redovnih aktivnosti (znaĉi rezultat koji nastaje po osnovu prodaje proizvoda i usluga). Dakle na levoj strani će biti rashodi. Ali uobiĉajno minimalno rašĉlanjavanje prihoda i rashoda vrši se tako što se izvrši razdvajanje prihoda i rashoda najmanje na redovne i na vanredne. Uzmete pa da od prihoda od prodaje pokrijete varijabilne troškove prodatih proizvoda i dodjete do kontribucione marže. Naravno moţete imati drugaĉiju sadrţinu. 2. Za formu liste je karakteristiĉno. i prihode i rashode po osnovu finansiranja. 3. onda ostale varijabilne troškove poslovanja i da dodjete do neto rezultata. jer se dobija bruto domaći rezultat koji se naziva jos ĉesto bruto maržom. uopšte nije neuobiĉajeno da se od prihoda od prodaje najpre pokrije nabavna vrednost robe. Šta to znaĉi prihode i dobitke? Prihode za one segmente gde se poštuje bruto princip kao pravilo za 187 . a u okviru redovnih prihode i rashode iz poslovnih aktivnosti. neto princip Ovo već znate. Znaĉi u zavisnosti od toga koje informacije ţelite korisnicima da pruţite. to što dopušta segmetirano iskazivanje rezultata. I to na prvi pogled moţe nekoga zbuniti. na primer. rezultat finansiranja. bruto princip 2. rezultat koji je posledica ostalih aktivnosti preduzeća (ostalih prihoda i rashoda).sam naziv kaţe. Pa tako. a na desnoj prihodi. Kada koristite formu liste onda vrlo ĉesto idete na stepenasto pokrivanje rashoda prihodima. 4. ili cena koštanja prodatih gotovih proizvoda. vi ćete odrediti kako će taj rezultat biti prikazan u BU. Način uključivanja prihoda i rashoda u BU Na koji naĉin se prihodi i rashodi mogu integrisati u BU? Na koji naĉin ih moţete prikazati u BU? Postoje dva principa koja pri iskazivanju prihoda I rashoda moţete postovati: 1. Pa se onda od te bruto marţe pokrivaju troškovi poslovanja. i dolazi se do neto poslovnog rezultata. odlikuje se time da se u BU rashodi nalaze nasuprot prihodima. i iz principa jasnosti. Ova forma se nešto redje koristi.

(ne morate ali moţete koristiti) neto princip. Šta to znaĉi? To znaĉi da u BU moţete iskazati. i dobitke odnosno gubitke. Dakle standard ne kaţe da morate. tada smo to zvali neposlovni rezultat. on samo kaţe da moţete koristiti neto princip za iskazivanje prihoda i posledica prodaje HOV. ukljuĉujući i prodaju finansijskih ulaganja.integrisanje prihoda u BU. Metode obračuna poslovnog rezultata Postoje dve metode za utvrdjivanje poslovnog rezultata. prihodi od prodaje robe i nasuprot tome nabavna vrednost prodate robe. To znaĉi da ćete uvek morati da prihode i rashode koji potiĉu iz vaše osnovne delatnosti iskaţete odvojeno. Znaĉi MRS 1 insistira da prihodi i rashodi iz poslovnih aktivnosti budu u bilansu iskazani po bruto principu. Dakle vi ćete za iskazivanje takvih transakcija koristiti neto princip. Primena bruto principa je rezervisana za poslovnu aktivnost. Tako moţete reći imamo dobitke po osnovu prodaje osnovnih sredstava. Prihode od prodaje gotovih proizvoda i nasuprot tome cena koštanja prodatih gotovih proizvoda. Konaĉna odluka o tome da li i u kojoj meri ćete primeniti neto princip zavisi od sastavljaĉa finansijskog izveštaja. ali to nije obavezno. ne prihode i rashode nego samo razliku izmedju prihoda i rashoda. Dakle vi moţete i tu primenjivati bruto princip ali imajući u vidu da te aktivnosti nisu posledica osnovne delatnosti preduzeća. za finansijske prihode i rashode dopušten je. Za osnovnu delatnost uvek ćete ići po bruto principu. Zašto su to metode za utvrdjivanje poslovnog rezultata? Zato što se rezultat koji se utvrdjuje po osnovu finansiranja uvek utvrdjuje kao razlika izmedju finansijskih prihoda i finansijskih rashoda. imovine. (ali gubitak spada u rashode pa naravno ovde nije pomenut) za aktivnosti gde se primenjuje neto princip. Metode utiĉu samo na naĉin iskazivanja poslovnih prihoda i rashoda i zato ove metode moţemo oznaĉavati kao metode za utvrdjivanje poslovnog rezultata koji proistiĉe iz osnovne delatnosi preduzeća. Zato što se ostali. da iznosi tih prihoda i rashoda nisu toliki da bitno odredjuju iznos rezultata. jer povećava vaš rezultat. Dve su osnovne metode koje se mogu koristiti za bilansiranje poslovnog rezultata: 188 . kolika je njihova nabavna vrednost pa koliki je vaš dobitak. Za prihode i rashode koji nastaju po osnovu prodaje imovine. smatra se da je tu dopuštena primena neto principa. uvek utvrdjuje kao razlika izmedju ostalih prihoda i ostalih rashoda. samo je iskazan po neto principu. zalihe materijala. Vandredni rezultat je uvek razlika izmedju vanrednih prihoda i vanrednih rashoda. imamo dobitke po osnovu prodaje HOV… Dakle vi nećete korisniku reći kolika je bila prodajna vrednost HOV. Pa kada se govori o prihodima kaţe se da oni ukljuĉuju prihode i dobitke. Nego ćete samo reći da dobitci od prodaje iznose toliko. jer taj dobitak od prodaje HOV je vaš prihod.

dakle vi obraĉun rezultata poĉinjete pitanjem šta smo u ovom obraĉunskom periodu utrošili. a kod metode ukupnih troškova ste pošli od ukupnih troškova i trazite njima pripadajuće efekte. ne ukupni već iz osnovne delatnosti. Ta razlika uslovljena je razliĉitim osnovnim pretpostavkama od kojih polaze ove metode. Metoda ukupnih troškova ili metoda troškova ukupnih uĉianka polazi od toga da poslovni rezultat jednog obraĉunskog perioda treba utvrditi medjusobnim suĉeljavanjem ukupnih ulaganja koja su izvršena u tom obraĉunskom periodu sa efektima koji su iz tih ulaganja proistekli. Te dve razlicite polazne osnove imaju za posledicu razlicitu sadrţinu prihodne i razliĉitu sadrţinu rashodne strane. Prvi korak je dakle…indetifikujmo kolike smo prihode od prodaje ostvarili prodajom roba. Primetite da polaznu osnovu ove metode ĉine ukupna ulaganja. Znaĉi polaznu osnovu kod ove metode ĉine efekti poslovanja iskazani u formi prihoda od podaje. Znaĉi nije vaţno koju ćete metodu koristiti. metoda ukupnih troškova ili metoda troškova ukupnih uĉianka 2. Znaĉi kod ove metode polazna osnova. I onda traţite šta ste iz tog trošenja dobili. naĉin iskazivanja poslovnih prihoda i poslovnih rashoda. a to je kolike smo prihode od prodaje proizvoda. Znaĉi izbor metode ne utiĉe na visinu obraĉunatog rezultata. To je polazna taĉka. Obraĉunati poslovni rezultat će biti isti. Šta je onda razliĉito? Razliĉit je naĉin prezentiranja. A metoda troškova prodatih učianka. Znaĉi pitamo se koliki su ostvareni prihodi iz osnovne delatnosti. Drugi korak kod metode ukupnih troškova je šta su efekti. koji su to rashodi koje smo morali napraviti da bi ti prihodi bili ostvareni? Dakle kod ove metode u drugom koraku vi traţite samo iznos onih ulaganja koja su morala biti napravljena da bi dati prihod bio ostvaren.1. zbog ovog ''ukupno'' i metoda je dobila naziv. Matoda troškova prodatih učianka ima jednu drugu polaznu taĉku. šta smo od tih trošenja dobili. proizvoda i usluga. Znaĉi ovde ste pošli od prihoda i traţite njima pripadajuće rashode. Ukupno trošenje ili ukupno ulaganje. robe ili usluga u ovom periodu ostvarili. šta kaţe u drugom koraku? Ako su nam ovo prihodi. Znaĉi ako smo ustanovili šta smo sve utrošili u narednom koraku indetifikujmo efekte tih trošenja. Dakle potpuno su razliĉiti. Kod metode ukupnih troškova na rashodnoj strani BU naći će se (pošto se kaţe da se kreće od ukupnih ulaganja). prvi korak je šta i koliko iznose ukupna ulaganja. znaĉi svi troškovi koji su nastali u jednom periodu iskazani u formi 189 . metoda troškova prodatih uĉianka ili metoda prodatih uĉianka Dve metode koje daju isti rezultat.

šta će biti na rashodnoj strani? Ne svi troškovi koje ste napravili. Kod metode troškova prodatih učianka. Troškovi prodaje i uprave predstavljaju rashode perioda i terete samo prodate proizvode. Znaĉi na rashodnoj strani će se nalaziti samo troškovi koji su nastali u datom obraĉunskom periodu. troškovi neproizvodnih usluga. kako glasi odgovor? Imamo prihod od prodaje. šta moţe biti efekat? Odgovor na ovo pitanje zavisi. U sluĉaju kada je prodaja veća od proizvodnje. Krajnje zalihe jednake su poĉetnim zalihama. A to znaĉi da će u proizvodnom preduzeću rashodna strana sadrţati cenu koštanja prodatih gotovih proizvoda. šta je efekat. Na pitanje šta smo potrošili u ovom mesecu. tr.amortizacije toliki. odgovor će biti: troškovi materijala su toliki. sećate se. i to je kljuĉno. Dakle na prihodnoj strani biće prihodi od prodaje pod uslovom da je proizvodnja jednaka prodaji. Ako su proizvodnja i prodaje jednake to znaĉi da smo sve što smo proizveli i prodali. Dakle ukupni troškovi. efekat će biti prihod od prodaje. troškovi uprave i troškovi prodaje. znaĉi koliko smo potrošili. Na pitanje šta smo mi dobili od ovog trošenja. I otuda će efekat biti prihod od prodaje-smanjenje zaliha. jer vi treba da date odgovor.proizvodnih usluga su toliki i nematerijalni troškovi su toliki. Krajnje zalihe će biti veće od poĉetnih zaliha. Dakle u tom sluĉaju ova vaša ulaganja. i za iznos tog povećanja vi morate povećati prihode. nemaju za posledicu samo prihod od prodaje nego su dovela i do povećanja zaliha. kod proizvodnog preduzeća od odnosa prodaje i proizvodnje. a koji su kroz prodaju proizvoda pretvoreni u rashode. Dakle rashodnu stranu ĉinice troškovi po vrstama koji su nastali i to nezavisno od toga da li se odnose na prodate proizvode ili proizvode koje su jos uvek na lageru. gotovih proizvoda. Dakle prihod koji ste ostvarili u tom periodu ne potiĉe u celini od ovih ulaganja. jer cena koštanja neprodatih proizvoda šta sadrţi? Samo troškove proizvodnje. šta ćemo imati? To znaĉi da smo prodali sve sto smo proizveli u tom periodu. Ukoliko je proizvodnja veća od prodaje. za onaj deo prodaje koji je realizovan i povećanje zalihe za onaj deo proizvodnje koji nije realizovan. i da smo prodali deo zaliha sa kojima smo u taj period ušli. Šta će biti na prihodnoj strani kod metode ukupnih troškova? Kod ove metode kada istrazujete efekte. Kakav je odnos izmedju poĉetnih i krajnih zaliha u tom sluĉaju? Iste su.troškova po vrstama.cena koštanja prodatih. tr. To je 190 . odnosno. troškovi zarada toliki. pošto nisu u celini prodati proizvodi zbog kojih su ta trošenja nastala. Dakle vi ćete nabrojati šta ste sve potrošili. već samo troškovi proizvoda koji su prodati. Pa dakle rashodnu stranu ĉine troškovi po vrstama. već je delimiĉno ostvaren prodajom proizvoda koji su proizvedeni u prethodnom periodu. A tu cenu koštanja ĉine: troškovi proizvodnje. na prihodnoj strani. Znaĉi ovde će biti rashodi . Navešćete vrstu vašeg ulagnja u tom mesecu. Dakle proizvodnja nije u tom periodu dovela do promene zaliha? Zašto? Pa zato što je prodata. šta je rezultat ovih ulaganja? Rezultat je prihod od prodaje + povećanje zaliha. Ako ţelite da dovedete u vezu prihode sa ovim ulaganjima morate ih smanjiti za smanjenje vrednosti zaliha.

godinu biće primenjen taj standard 3 i goodwill se neće otpisivati. vidimo se idućeg puta. Ja nemam ĉvrstih dokaza za to. dozvolilo se da plaćeni goodwill drţite u bilansu sve dok firma ostvaruje iznad proseĉan profit. hvala. Dakle vratimo se sada našim metodama bilansiranja uspeha. ali vaţno je da se tretman goodwill-a promenio. To je sada nešto što je prepušteno proceni sastavljaĉa finasijskog izveštaja. Da li odmah otpisati ceo goodwill na teret godine u kojoj je doĉlo do obezvredjenja. a na strani prihoda imaćete samo prihode od prodaje robe i neće biti korekcije vrednosti zaliha. ali to bi mogao biti razlog zbog koga se odustalo od sistematskog otpisivanja goodwill-a. rashodi odredjuje delatnost firme. MRS 36 odnosi se i na goodwill pa prema tome. Sadrţina ovog dela BU zavisi od delatnosti kojom se preduzeće bavi. Imaćete na strani rashoda osim troškova po vrstama. Taj standard poĉinje da se primenjuje od 2005 godine. i u kome je definisan postupak sa goodwill-om. Ja sam polazila od proizvodnog preduzeća do sada. to je dakle pitanje sastavljaĉa izveštaja. Goodwill se ne otpisuje. Kod metode troškova prodatih uĉianka na strani prihoda uvek će se naći prihodi od prodaje a na rashodnoj strani cena koštanja prodatih gotovih proizvoda odnosno nabavna vrednost prodate robe. u kome je tretman goodwill-a promenjen. Znaĉi za finansijske izveštaje koji se odnose na 2005. ja kao kupac imam razloga da verujem da ona odrţava goodwill koji sam platila. Šta će biti poslovni prihodi. ako je reĉ o trgovini i troškovi trgovine. odnosno poslovni. on se bavi obezvredjenjem. Zašto? Zato što roba nije uĉiank trgovine. Zato imate 191 . već se vrši testiranje goodwill-a na obezvredjenje. Trgovina ne proizvodi robu. ali ne i na vrednost nabavljene robe. Umesto njega imamo standard finansijskog izveštavanja broj 3. ako i kada dodje do gubitka vrednosti goodwill-a duţni ste da izvršite smanjenje njegove vrednosti. Ovde naravno ostaje pitanje kako da odredim za koliko mi se goodwill smanjio. Ako ovo na ispitu ne znate odmah kaţem. dakle novi standard. Promenjen je MRS 22 koji se odnosio na poslovne kombinaćije.suština metoda ukupnih troškova. nema amortizacije goodwill-a uopšte. Naš zvaniĉni BU je sastavljen na ovaj naĉin. ako ona ostvaruje iznad proseĉne profite. već je nabavlja radi njene prodaje. još i nabavnu vrednost prodate robe. ili to obezvredjenje tretirati postepeno. Troškovi poslovanja trgovine nastaju po osnovu vršenja usluge prodaje i dakle oni se odnose samo na uslugu prodaje. Dakle sve dok firma ostvaruje te iznad proseĉne profite. Dakle nema razloga za sistematsko otpisivanje goodwill-a u roku do pet godina ako u tim godinam firma ostvaruje iznad prosecan profit. Onog trenutka kada bi visina ostvarenih profita poĉela da pada ja bih imala razloga da vršim otpisivanje goodwill-a. Ja predpostavljam da su razlozi sledeci:  goodwill predstavlja iznos koji investitor plaća iznad vrednosti neto imovine preduzeća. a u trgovini će BU izgledati drugaĉije.

Prema tome bilansi pojedinaĉnih firmi sluţe kao osnova za utvrdjivanje i nacionalnog dohodka i društvenog bruto proizvoda. rashodi po osnovu naknada i troškovi poslovanja. Šta bi bilo u jednoj menjačnici? Nema zaliha. statističkih agregata. Šta se podrazumeva pod statističkim agregatima? Pokazateli efikasnosti na nivou drzave: nacionalni dohodak. GDP moţete takodje utvrditi ako imate BU sastavljen po metodi ukupnih troškova.nabavnu vrednosti nabavljene robe + troškovi po vrstama. to ovde na bazi ovakvog BU mogu utvrditi. imate promenu vrednosti zaliha. Stanje privrede sagledavate na bazi stanje pojedinaĉnih preduzeća. tako da bi opet imali troškove poslvoanja po vrstama. Znaĉi jednostavno delatnost je ta koja odredjuje sadrţinu tog dela BU. a na prihodnoj strani prihodi od provizije. to je osnovni poslvoni prihod. Kako se oni utvrdjuju? Oni se utvrdjuju na bazi bilansa pojedinaĉnih preduzeća. Imate ukupna ulaganja . znaĉi operativni rashodi. koliko otpada na troškove materijala ili koliko prihoda koristim za pokriće troškova zarade. Znaĉi privredu ĉine preduzeća koja u njoj postoje.sva trošenja. Na prihodnoj strani naravno prihod od prodaje. 192 . odnosno rashoda u ukupnim rashodima. a umesto troškova po vrstama biće troškovi trgovine ili troškovi prodaje. imate prihode. to mogu da uradim. društveni bruto proizvod. Republiĉki zavod za statistiku obradjuje pojedinaĉne bilanse sa ciljem da utvrdi ove pokazatelje efikasnosti privrede kao celine. koji pokazuju šta je sve trgovina utrošila da bi robu prodala. zajedno sa viškom vrednosti. Zašto je pogodan? Zato što pruţa informacije o ukupnim trošenjima. osim troškova zarada koji predstavljaju. Prednosti i slabosti jedne i druge metode Metoda ukupnih troškova je prikladna za ekonomske analize rentabiliteta preduzeća i za utvrdjivanje tzv. odnosno jedna vrsta troška. Šta se podrazumeva pod ekonomskom analizom rentabiliteta? Znaĉi moţete utvrditi koliko je uĉešće troškova u ukupnim troškovima. a na rashodnoj strani rashodi po osnovu kamata. koji deo od ukupnih troškova ĉine troškovi zarada. jedna vrsta rashoda u odnosu na prihode. sve što vam je potrebno. Šta će biti kod banaka? Na strani prihoda naći ce se prihodi od kamata i prihodi od naknada kao osnovni poslovni prihodi. Kada imate metod troškova prodatih uĉianka na rashodnoj strani biće nabavna vrednost trgovinske robe. deo nacionalnog dohodka. Sadrţina dela BU na kome se iskazuju poslovni prihodi i rashodi uslovljena je delatnošću. Kako vi raĉunate nacionalni dohodak? Ukupan prihod . I ovaj bilans uspeha je pogodan za to.

Zašto? Zato što troškove po vrstama uvek pratite na nivou firme. da li su oni sada veći ili manji nego što su bili ranije. treba da sazna koliki su rezultat postigli pojedini delovi preduzeća. Zašto? Pa zato što vam pogonski obraĉun mora reći cenu koštanja. što se samo teorijski moţe dogoditi. sastavljenog po metodi ukupnih troškova. ali mene zanima da li uĉešće troškova materijala u ukupnim troškovima raste. U tom smislu ja ne bih mogla da prihvatim trvdju… Znate. kako onu aktivnost koja se odnosi na prodaju tako i onu aktivnost koja se odnosi na proizvodnju. Dakle vi morate i za potrebe ove metode imati organizovan pogonski obraĉun koji će vam dati podatke o tome kolika je vrednost trajnih zaliha. A to je nedostatak koji nije mali. a nasuprot njima će stajati ukupni troškovi. znaĉi broj radnika je manji ali je kvalifikaciona struktura podignuta. On moţda moţe biti manje detaljan. vi ćete moći da sastavite BU. Zatim ovaj podatak koji se odnosio na odnos proizvodnje i prodaje omogućava mi da dokuĉim u kakvom su odnosu proizvodnja i prodaja bile. Ona moţda ne traţi razvijen obraĉun troškova kao metoda prodatih uĉianka. To ne mogu ako imam metodu ukupnih troškova. Znaĉi to vam omogućava ovako sastavljen BU.Ako imam utvrdjenu strukturu troškova u nizu sukcesivnih vremenskih periodima. I ta tvrdnja da ova metoda ne traţi razvijen obraĉun troškova…. Ĉak i ako ništa ne prodate. Znaĉi uvek se troškovi po vrstama registruju za preduzeće kao celinu. mogu pratiti da li se ta struktura troškova menja. 193 . kako je to uticalo na ukupne troškove zarada. ĉim vidim povećanje zaliha šta zakljuĉujem. odnosno cenu koštanja gotovih proizvoda. jer uprava firme ima potrebu da osim što treba da zna koliki je rezultat preduzeća kao celine ostvaren. Rezultat će biti 0. zakljuĉak je obrnut. koji predstavljaju tehniĉko-tehnološki zaokruţene celine i koje imaju svoje proizvode. Slabije strane ove metode je da ova metoda omogućava utvrdjivanje rezultata samo za preduzeće kao celinu. ali vi ćete imati povećanje vrednosti zaliha na strani prihoda. Ako smanjim broj radnika ali zamenim jedan broj nekvalifikovanih kvalifikovanim radnicima. tj. prednost ove metode je to što ne mora da ima razvijen pogonski obraĉun… Nije moramo imati pogonski obraĉun. To se sve moţe videti iz ovako sastavljenog BU. Ako uradim supstituciju jedne vrste materijala drugom da li će to rezultirati smanjenjem troškova materijala u ukupnim troškovima materijala ili neće. kako se kreće uĉešće troškova zarada. pada ili stagnira. znaĉi metoda je tako napravljena da ne omogućava da utvrdite rezultat za delove preduzeća. I dobra strana ove metode je dakle sto omogućava uvid u ukupnu aktivnost preduzeća. Menjaće se apsolutni iznosi troškova. Da je proizvodnja bila veća od prodaje. Naša prodaja je bila veća od našp proizvodnje. ali ne moţete obraĉunati rezultat primenom metode ukupnih troškova ako nemate razvijen pogonski obraĉun. Ako imam smanjenje zaliha. Kako ćete utvrditi promenu vrednosti zaliha ako ne znate cenu koštanja nedovršene proizvodnje.

Ne vidite ukupna ulaganja. ja uvek sugerišem da kada budete vodili firmu utvrdjujete rezultat po obe metode. vidite samo ona ulaganja koja su dovela do prihoda. Posto i jedna i druga metoda daju isti rezultat. i toliko ima drugih razloga zbog kojih treba imati pogonski obraĉun u proizvodnom preduzeću da je ovo…ne treba nam baš za bilansiranje uspeha toliko detaljno… razlog koji moţe biti zanemaren kada je u pitanju razvoj pogonskog obraĉuna. Vi ne moţete sastaviti BU po metodi troškova prodatih uĉianka ako prodaje nije bilo. i one mane koje su prednosti metode ukupnih troškova. Kako se onda koristi? Pa lepo kada koristite tu metodu onda dajete dodatne podatke koji su potrebni da bi se statistiški agregati utvrdili. Sećate se da MRS 1 odnosi ne prezentaciju finansijskih izveštaja. Naravno ova metoda ima one prednosti koje predstavljaju mane metoda ukupnih troškova. a za upravu preduzeća po metodi troškova prodatih uĉianka. dok se u zemljama kontinentalne Evrope ĉešće sreće metoda ukupnih troškova. iz finansijkog knjigovodstva preneti prihode i imaćete sve podatke potrebne za obraĉun rezultata po metodi troškova prodatih uĉianka. I zato ta metoda ne omogućava obraĉun društvenih agregata. jer se odnos izmedju proizvodnje i prodaje iz ovakvog BU jednostavno ne vidi. U Evropi je odnos jedne i druge u zastupljenosti relativno jednak.ali pogonski obraĉun ima toliko drugih zadataka. u onaj pogonski obraĉun. i naravno rashode. što naravno metoda ukupnih troškova ne moţe. Metoda troškova prodatih učianka. Ali odmah zatim sledi prigovor…da. Koja od metoda se više u svetu koristi? Pa teško je reci. koji je rezultat poslovne aktivnosti. troškove finansiranja. jer su vam rashodi iskazani u formi cene koštanja proizvoda. mi ne vidimo šta se dogadja sa proizvodjom u preduzeću. Prema tome ona ĉak omogućava da za svaki pojedinaĉni proizvod obraĉunate doprinose prezultatu. Metoda troškova prodatih uĉianka ima tu mogućnost da vam obezbedi obraĉun rezultata po uţim organizacionim delovima. jer proizvodnja kao dogadjaj ne utiĉe na BU sastavljen po ovoj metodi. Kada je reĉ o BU standard zahteva da iskaţete prihode. istina je da zemlje sa anglo-saksonskog govornog podruĉja radije koriste metodu troškova prodatih uĉianka. Jednostavno prihodi od prodaje tog proizvoda minus njegova cena koštanja daće vam rezultat koji taj proizvod donosi. Znaĉi onda imate jednu potrebu za pruţanjem dodatnih informacija da bi se ta slabosta otklonila. ali iz BU sastavljenog po toj metodi vidimo samo aktivnost preduzeća na podruĉju prodaje. Vi ćete za potrebe eksternih korisnika pripremati BU po metodi ukupnih troškova. Raščlanjavanje prihoda i rashoda Znaĉi koji su to minimalni zahtevi za rašĉlanjavenje koji su postavljenii MRS-om 1. 194 . Jednostavno ćete u onu klasu 9.

i onda će biti navedeni i ostali poslovni prihodi. Od čega zavisi visina rashoda? Od primenjeni pravila procenjivanja. promena vrednosti zaliha. znaĉi ja ne mogu da vam kaţem da šema mora da izgleda ovako. razlika izmedju prihoda i ovako indetifikovanih rashoda biće dobitak ili gubitak iz poslovne aktivnosti. i navedeni će biti troškovi po vrstama. koliko iznose rashodi po osnovu poreza. To su minimalne informacije. Kako izgledaju bilansne šeme? MRS 1 ne propisuje bilansne šeme. i deo rezultata koji pripada manjinskim akcionarima. zatim manjinski interes. Zato što redovna aktivnost obuhvata prihode i rashode po osnovu finansiranja. a treća ako primenjujete princip proizvedenih uĉianka. A visina prihoda? Od prodajnih cena. što je redovna ali nije poslovna aktivnost. Ako imate metodu troškova prodatih učianka onda se obiĉno navode prihodi od prodaje. Zavisi od toga koji trenutak realizacije izaberete. Jedna visina će biti ako primenjujete princip fakturisane realizacije. ali ne i 100% uĉešće u zavisnim preduzećima. Dalje slede ostali prihodi i rashodi. ovo su samo navedene informacije koje BU mora da pruţi. 195 . bruto dobit. To je predlog izgleda po MRS 1. i imate dobit odnosno gubitak iz poslovne aktivnosti. Znaĉi ja sam ovde samo dala deo BU koji se odnosi na poslovne prihode i rashode. troškovi prodatih proizvoda. znaĉi to su vanredni prihodi i vanredni rashodi. znaĉi matiĉnoj firmi. Znaĉi ovo nije redosled informacija. znaĉi BU grupe gde se rezultat grupe deli na deo rezultata koji pripada većinskim vlasnicima. I naravno mora se iskazati neto dobitak ili gubitak perioda (u BU). A manjinski akcionari postoje kada matiĉno preduzeće ima većinsko. Naravno da ti manjinski akcionari kao suvlasnici zavisnih firmi imaju pravo na deo dobitka i taj deo dobitka koji pripada manjinskim akcionarima iskazuje se kao manjinski interes.koliko u dobitku uĉestvuju povezana preduzeća. Zatim koje su vanredne stavke. pa onda troškovi uprave i troškovi prodaje. Ova pozicija pojavljuje se samo u konsolidovanom raĉunu uspeha. od obima izvršene prodaje i od pravila priznavanja. to su ukupni poslovni rashodi. Neka vas ne zbuni ovo kao rezultat poslovne aktivnosti i rezultat redovne aktivnosti. Manjinski interes je deo dobitka koji pripada manjinskim akcionarima. Tada se kao vlasnik pored matiĉne firme datog zavisnog preduzeća javljaju manjinski akcionari. Ako imate metodu ukupnih troškova imaćete prihode od prodaje. druga ako primenjujete princip naplaćene realizacije. Ponekad ćete u jednom istom BU imati i princip naplaćene i princip fakturisane realizacije. koliko iznosi dobitak ili gubitak iz redovnih aktivnosti.

Utorak. Šta je bilansna politika? Šta čini bilansnu politiku? 196 . politiku zapošljavanja. 14. politiku prodaje. Preduzeće. one moraju biti ravnopravne. Kakav je odnos izmeĎu poslovne politike preduzeća kao celine i parcijalnih politika? Sasvim je izvesno da su parcijalne politike preduzeća podreĊene poslovnoj politici preduzeća. Moţemo reći sasvim opravdano da je politika nabavke podreĊena politici finansiranja. kako se one jedna prema drugoj odnose? Tu su moguće dve situacije. U kakvom meĎusobnom odnosu mogu da budu parcijalne politike preduzeća? Pošto imamo veći broj parcijalnih politika. formuliše svoju poslovnu politiku. politiku proizvodnje. Ja mogu da kaţem da je politika prodaje ravnopravna sa politikom proizvodnje. politiku finansiranja. Zašto? Jer ne mozete nabavljati ništa dok para nema. Ciljevi parcijalnih politika moraju da budu usaglašeni sa ciljevima preduzeća kao celine. U stvari poslovna politika izraţava ciljeve i instrumente kojima će biti realizovani ciljevi preduzeća. Moţe se dogoditi da je neka parcijalna politika podreĊena drugoj parcijalnoj politici. Bilansna politika predstavlja parcijalnu politiku koja ima staus podreĊene bilansne politike. Odnosno da parcijalne politike svoje ciljeve izvode iz poslovne politike preduzeća. da bi realizovalo ciljeve koje postavi. Ukupna poslovna politika preduzeća deli se na parcijalne politike. a politika proizvodnje ravnopravna sa politikom nabavke. politici objavljivanja i poreskoj politici. Dakle ukupna poslovna politika se dezintegriše na poslovne politike pojedinih funkcionalnih podruĉja. Ona je podreĊena politici finansiranja. decembar 2004. One mogu biti i u drugom odnosu. Ako su dve parcijalne politike jednake jedna u odnosu na drugu. Poslovnu politiku formuliše uprava preduzeća. Tako razlikujemo politiku nabavke. BILANSNA POLITIKA Bilansna politika je vaţna jer ćete vi u svom poslu uĉestvovati u sprovoĊenju bilansne politike.

a prinosni poloţaj treba da bude dovoljno dobar. vi morate definisati ciljeve. Politika bilansa kao parcijalna politika nema svoj cilj. kakav treba da bude finansijski i prinosni poloţaj preduzeća? Finansijski poloţaj mora biti predstavljen tako da je dovoljno dobar da privuĉe investitore. Zašto? Zato što ciljeve politici bilansa daje uprava preduzeća. a sada kaţete da postoji politika koja vrši svesno uobliĉavanje godišnjih obraĉuna. Postojanje prava izbora u bilansiranju i procenjivanju omogućava upravi preduzeća da ciljeve finansijskog izveštavanja malo prilagodi i da u tom prostoru koji joj je ostavljen realizuje bilansnu politiku. izvodi se iz cilja preduzeća. Dakle. Primera radi. pa mora se ovako. koristeći bilansnu politiku da nametnem eksternim korisnicima sliku o preduzeću onakvu kakva po mom mišljenju ona treba da bude. kakav cilj će iz tog cilja preduzeća biti dodeljen bilansnoj politici? Da bi mogli da dobijemo što više dodatnog kapitala. Bilansna politika se označava vrlo često kao kvazi politika. Zar to nije kontradiktorno? Nije. svesno uobliĉavanje ne moţe preći okvire postavljene standardima. to oni koji predaju menadţment znaju bolje od mene. Kako ćemo to ostvariti? Pa bi sad tamo stajalo: koji su instrumenti (prikupljanjem ponuda.Bilansna politika predstavlja aktivnost svesnog uobliĉavanja godišnjeg obraĉuna preduzeća s ciljem da se kod korisnika izveštaja stvori nameravana (ţeljena) slika o finansijskom i prinosnom poloţaju preduzeća. ako je cilj preduzeća da u narednoj godini privuĉe što je moguće više dodatnog kapitala. odnosno pravila bilansiranja. uspostavljanjem okvirnih ugovora sa dobavljaĉima itd). sve do sada ste nam vi priĉali o nekim pravilima. kako ćete ubediti akcionare. To bi deskriptivno bio cilj politike nabavke. Šta je odlika svake politike? Kada imate recimo politiku nabavke. ali ne previše. mora se onako. pa standardima. Pa kako onda možemo voditi bilansnu politiku ako imamo pravila? Moţemo zahvaljujući postojanju pravu izbora. ako ţelite da zadrţite deo dobiti. odnosno pravilima. Ako vi pokaţete da imate visok dobitak. Šta mogu biti ciljevi nabavke? Ciljevi politike nabavke su da se sirovine nabave u kvalitetu i koliĉinama potrebnim za obavljanje poslovnog procesa po cenama koje su što je moguće niţe. jer se to uobliĉavanje vrši samo u okvirima koje daju standardi. već je njen cilj podreĊen cilju preduzeća. Sad ćete vi naravno reći. da je to 197 . Dakle šta ja želim da postignem bilansnom politikom? Ja ţelim preko finansijskih izveštaja. Politika bilansa nema svoje ciljeva.

I pošto ciljeve firme definiše menadţment odnosno uprava. raĉunovoĊa moţe samo da bira instrumente kojima će zadate ciljeve realizovati i to je ono što bilansnu politiku razlikuje od ostalih parcijalnih politika. Dva cilja ako se realizuju na dva razliĉita naĉina. do odgovora nije teško doći. zahtevaće dve razliĉite bilansne slike i zato kaţemo da bilansna politika svoje ciljeve izvlaĉi iz ciljeva preduzeća kao celine. Ali tu kaţem nije granica oštra. I pošto nema svoje ciljeve. kako ćemo ga pribaviti? Ako ţelimo iz eksternih izvora. Ako ţelim da dodatni kapital pribavim zadrţavanjem dobiti. Pod eksternim podruĉjem finansijskog izveštavanja se podrazumeva ono podruĉje koje obuhvata korisnike finansijskih izveštaja koji se nalaze izvan preduzeća. onda se moţe govoriti o materijalnoj i bilansnoj politici. PoĊite od toga. ĉim vi odredite formu vi ste u velikoj meri odredili i sadrţinu.neophodno? Jedino ako pokaţete da je finansijski poloţaj slabiji ili treba nam dodatni kapital. da kaţem akcionarima slušajte mi imamo dobru zaradu ove godine ali pogledajte naš finansijski poloţaj nije sjajan. onda uprava definiše i ciljeve bilansne politike. šta moram da uradim? Moram da finansijski poloţaj predstavim slabijim da bi ubedila. Dakle raĉunovoĊa ne moţe da definiše ciljeve. A da je podruĉje internog izveštavanja uprava perduzeća. pred samim sobom ili pred nekim drugim? Mi ţelimo nekom drugom da nametnemo sliku o sebi kako ţelimo da nas drugi vide. moramo predstaviti dobrim i finansijski i rentabilitetni poloţaj. Ako se posmatra aspekt na koji deluje bilansna politika. onda smo u velikoj meri odredili i 198 . uvek delovanjem na formu mi u nekoj meri odreĊujemo i sadrţinu i obrnuto. I sada kada je potrebno prepoznati koje je od ova dva podruĉja na kome deluje bilansna politika. onda se bilansna politika definiše kao kvazi politika. koji svoje informacione potrebe zadovoljavaju preko izveštaja opšte namene. prema tome jasno je da je podruĉje na kome deluje bilansna politika podruĉje eksternog finansijskog izveštavanja. da bi dobila argumente. dopustite da najveći deo dobitka zadrţimo u firmi. odnosno svi oni korisnici koji mogu dobiti podatke koji su pripremljeni specijalno za zadovoljenje njihovih informacionih potreba. Ako smo odredili podruĉje. da bi se on popravio nemojte traţiti visoke dividende. Za potrebe internog finansijskog izveštavanja nećemo koristiti bilansnu politiku. onda bi smo mogli govoriti o formalnoj i o materijalnoj bilansnoj politici. već će informacije biti pripremljene bez uticaja bilansne politike. Ali ako bi smo posmatrali da li se bilansnom politikom prevashodno utiĉe na formu ili na sadrţinu finansijskih izveštaja. mada je to uvek i jedno i drugo. a sad samo na sadrţinu. teško je napraviti ĉvrstu podelu i reći sada delujemo samo na formu. pred kim mi ţelimo da se predstavimo drugaĉiji nego što stvarno jesmo. ne moţete reći ovim merama bilansne politike mi delujemo samo na formu. Na kom području finansijskog izveštavanja se primenjuje bilansna politika? Na dva podruĉja: eksternom i internom.

sastavljate bilanse preduzeća koja u fuziju ulaze i njihovim pripajanjem dobijate bilans firme koja nastaje fuzijom. podići ću vrednost imovine i preko toga podići 199 . Isto vaţi i sa likvidacionim bilansom. koje su promene tokom steĉaja i kako je taj steĉajni postupak doveden do kraja. Kada sastavljate bilans fuzije vi u stvari odreĊujete vrednost. Fuzija je postupak spajanja dve firme u jednu ili pripajanja jedne firme drugoj već postojećoj. onako je. morate predstaviti taĉno kako ste sproveli. jer sećate se da odreĊivanjem vrednosti imovine mi u stvari determinišemo visinu budućih rashoda.predmet bilansne politike. nezavisno od toga da li govorimo o pojedinaĉnom ili o konsolidovanom godišnjem obraĉunu. ali su namenjeni eksternim korisnicima. podruĉje eksternog finansijskog izveštavanja. ja ću otkriti sve latentne rezerve koje se u imovini nalaze. svi ti delovi godišnjeg obraĉuna su sasvim izvesno predmet bilansne politike. ali ne svi. kakva je situacija pre steĉaja. bilans uspeha. Svi ti izveštaji. Zašto ne svi? Zato što kod onih bilansa kod kojih dolazi do prekida bilansnog kontinuiteta. Rekli smo da je podruĉje na koje deluje bilansna politika. pa prema tome i budući rezultat. Redovan godišnji obraĉun (godišnji i polugodišnji koji je namenjen eksternim korisnicima) je neosporno predmet bilansne politike. E ta okolnost da su oni namenjeni eksternim korisnicima moţe dovesti do toga da budu predmet bilansne politike. nema redovnosti u njihovoj pojavi i njihovi ciljevi razlikuju se od ciljeva koje ima redovan godišnji obraĉun. Ostaju neke dileme da li osim redovnog godišnjeg obračuna i nezavisno od toga da li se on odnosi na pojedinaĉnu firmu ili na neko drugo preduzeće. postoje još neki izveštaji koji su predmet bilansne politike? Znate da postoje i specijalni bilansi i da se oni sastavljaju povodom odreĊenih dogaĊaja u ţivotu preduzeća. Ja kao sastavljaĉ bilansa fuzije to znam. A od te vrednost zavise budući rashodi firme. recimo sa bilansom fuzija. Za potrebe eksternog finansijskog izveštavanja mi sastavljamo godišnje izveštaje: bilans stanja. Od vrednosti koje unesete u pojedinaĉne bilanse zavisi vrednost imovine i obaveza u tom novom bilansu koji će nastati njihovim saţimanjem. Nešto drugaĉija je situacija sa bilansima koji se sastavljaju povodom dogaĊaja nakon kojih preduzeće nastavlja sa poslovanjem. Dakle naša odluka o tome kako ćemo procenjivati imovinu u bilansu preduzeća koja su uĉesnici u fuziji ima za posledicu razliĉitu visinu rezultata u budućnosti. izveštaj o novĉanim tokovima i napomene uz finansijske izveštaje. nema šta sad nekom trećem da priĉate ovako je. vi nemate nikakvih ciljeva. kao i što je to sluĉaj sa redovnim godišnjim obraĉunom. ima li tu mesta bilansnoj politici? Nakon toga firma prestaje da postoji. Sastavljate steĉajni bilans. a ako mi je cilj da taj rezultat u budućnosti bude viši. pa ĉak i kontinuiteta poslovanja firme nema potrebe za delovanjem bilansne politike. izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu.

a rezultat viši. da su za sastavljanje tog bilansa relevantni propisi koji se nalaze u zakonu i da preduzeće nema tu slobodu da procenjuje drugaĉije nego što poreski zakon kaţe. Šta ćete sada uraditi? Za poterbe poreskog bilansa amortizacija mora biti obraĉunata najviše po 2 linearne stope. Neću otkrivati latentne rezerve. prvo zbog toga što se poreski bilans dobija korigovanjem poslovnog bilansa. To meĊutim i nije baš tako do kraja. ili neću otkrivati u punoj meri i onda će rashodi biti niţi. onda bi trebalo da za taj iznos koji je tretiran kao rashod povećati poslovni bilans. Ako se u poslovnom bilansu primenili degresivnu metodu. Primenom odgovarajućih dopuštenih pravila bilansiranja utiĉe na bilansnu sliku u budućnosti. Vi sastavite poslovni bilans uspeha. a otpisivanje ste vršili primenom 2.5 i ove obraĉunate po 2 linearne stope i za tu razliku povećati dobitak iskazan u poslovnom bilansu. Znaĉi to su specijalni bilansi kod koji postoji mogućnost i potreba sprovoĊenja bilansne politike. Ukoliko to ne ţelim ostaviću imovinu iskazanu po knigovodstvenim vrednostima. Tu postoji mogućnost da sastavljaĉ finansijskih izveštaja na zahtev uprave sprovede odreĊenu bilansnu politiku. Nije. Ako ste negde obrnuto uradili. znaĉi morate izraĉunati kolika je amortizacija po 2 linearne stope. Ako se pozicije iz poslovnog bilansa preuzimaju nepromenjene u poreski bilans. onda kaţemo da takav bilans moţe biti predmet bilansne politike. a poreski propisi kaţu da to moţete aktivirati. I ĉim takva mogućnost postoji. poreski propisi kaţu dopuštena je primena degresivne metode. Poslovni bilans je neosporno pod uticajem bilansne politike. Postoji takozvana odluka merodavnosti o kojoj smo govorili kada samo radili naĉelo merodavnosti poslovnog za poreski bilans. tako što procenjivanje prilagoĊavate zahtevima poreskih propisa prevodite ga u poreski bilans. kod bilansa promene pravne forme. a onda korigovanjem poslovnog bilansa uspeha. Sliĉno će biti kod bilansa razdvajanja. Da li poreski bilans može biti predmet bilansne politike? Poreski bilans je redovan bilans koji je okrenut drţavi. jedino ste primenili višu stopu otpisivanja. Ako poreski propisi uslovljvaju korišćenje odreĊenih preskih 200 .rashode i dovesti do iskazivaja niţeg rezultata. pa ste nešto tretirali kao rashod. ĉak ste i istu metodu primenili. a postoji i interes.5 linearne stope. da li onda moţemo da tvrdimo da onda poreski bilans nije pod uticajem poreske politike? Postoji još jedan razlog. Dakle ne vodite vi knjige ĉijim se zakljuĉkom dobija poreski bilans. izraĉunati razliku amortizacije obraĉunate po 2. Ono što je dugo vodilo stavu da poreski bilans nije predmet bilansne politike bila je ĉinjenica da se on sastavlja na bazi poreskih propisa. odnosno poreskoj upravi. ali ne po stopi većoj od dvostruke linearne. Dakle uslov da je okrenut eksternim korisnicima je ispunjen i nalazi se u podruĉju eksternog finansijskog izveštavanja.

kakve ja moram uvaţiti da bi iskoristila tu poresku olakšicu ne odgovaraju. Preduzeća nikad ne iskazuju do dinara rezultat koji je ostvaren u tekućem obraĉunskom periodu. I nemamo interesa da definišemo cilj koji je dopustiv. veoma vaţnu i bilansna politika je podreĊena politici finansiranja. Šta definiše politika raspodele? Politika raspodele definiše 2 stvari. A šta uprava moţe sve traţiti od raĉunovoĊe. On treba da bude prisutan da bi mogao da pomogne upravi da definiše ciljeve koji su dopustivi i ciljeve ĉija realizacija je moguća. ja ću se odreći korišćenja poreske olakšice i bilansiraću onako kako ja to ţelim. Kada je reĉ o ciljevima bilanse politike koji se nalaze u području finansiranja. hoće li ili neće u vezi sa tim prihvatiti odreĊeni naĉin bilansiranja. kakav će biti odnos izmeĊu iskazanog i ostvarenog rezultata. Uloga raĉunovoĊe je upravo da pri izboru ciljeva pomogne upravi da definiše ciljeve koji su i dopustivi i ostvarivi. Mi nemamo interesa da definišemo ciljeve koji nisu dopustivi. Ona uvek 201 . Odabir ciljeva ne sme i ne treba da bude prepušten iskljuĉivo menadţmentu. a koji ne moţemo da ostvarimo. kako će iskazani rezultat biti deljen na vlasnike i na rezerve. i drugo. ja ću to uraditi. imam neke druge ciljeve. onda opet moţemo govoriti o bilansnoj politici. ali nema naĉina da mi naš bilans napravimo tako kako hoćemo. Politika raspodele predstavlja jednu parcijalnu politiku. I tu su dva razloga zbog kojih se poreski bilans smatra predmetom bilansne politike. šta ona moţe postaviti kao cilj bilansne politike? U zavisnosti od toga u kom podruĉju su ciljevi locirani. Ako mi posledice takvog bilansiranja. a oni onda biraju instumente kojima će ih realizovati. a u okviru nje politici raspodele. Šta su ciljevi bilansne politike? Šta uprava može da odredi kao cilj sastavljčima finansijskih izveštaja? Kakva je uloga računovoĎe kada su u pitanju ciljevi bilansne politike? Već sam rekla da konaĉnu odluku o tome kako bi trebalo da izgledaju finansijski izveštaji donosi uprava preduzeća u zavisnosti od poslovno-politiĉkih ciljeva. Ako mi takve olakšice na smetaju i ţelim da ih koristim. mi razlikujemo ciljeve koji se nalaze u području finansiranja (finansijsko politiĉki ciljevi) i ciljeve u području politike objavljivanja ili publiciteta. da se ti ciljevi bilansne politike saopštavaju sastavljaĉima. Jeste. Ĉim uprava ima mogućnost da bira hoće li ili neće koristiti poresku olakšicu. U fazi definisanja ciljeva bilansne politike treba da uĉestvuje i raĉunovoĊa. onda se ti ciljevi mogu vezati za politiku raspodele ili politiku oporezivanja.olakšica primenom odreĊenih pravila ili naĉina bilansiranja već pri izradi poslovnog bilansa onda je moja odluka da li ću da koristim odreĊenu poresku olakšicu ili ne. RaĉunovoĊa ne uĉestvuje u donošenju odluke. Prvo. Iz prostog razloga što uprava vrlo ĉesto ne zna mogućnosti koje stoje na raspolaganju za realizacilju ciljeva. to je dopustivo.

Veći broj nas ide sledećim rezonima. to su one koje i postojećim i potecijalnim investitorima ulivaju više poverenja i privlaĉe veći broj investitora. bolje mi je da dobjem stabilnu dividendu ili da ulaţem u preduzeće koje kontinuirano raste. Prvi koncept ima dosta pristalica zato što eksteni korisnici pre svega vlasnici preferiraju preduzeća kod kojih mogu sa priliĉno visokim stepenom pouzdanosti proceniti visinu dividendi koje će ostvarivati iz perioda u period. onda realno firma i vlasnici gube jer u monetarno nestabilnim uslovima nominalni rezultat je uvek precenjen. a pridrţavate se koncepta nominalnog dobitka i nominalnih dividendi. a drugi koncept je poznat kao koncept odrešenih ruku. a iduće godine je taj dobitak znatno niţi. Jedan je koncept iskazivanja stabilizovane visine dobitka i koncept stabilizovanih dividendi.nastoje da iskazani rezultat odstupa od ostvarenog. Naravno ima onih koji vole da se kockaju i koji će se opredeliti da ulaţu u firme sa jako brzom stopom rasta i velikim rizikom. a ako odrţavate nominalno istu dividendu onda će vaši akcionari dobijati realno sve manje i neće biti zadovoljni. To je sada malo stvar toga kako smo strukturirani kao osoba ili stvar procene. nego da ulaţem u firmu koja jedne godine iskaţe visok dobitak. To im omogućava da lakše planiraju visinu svojih prihoda. jer i sama tada mogu da planiraju svoje obaveze prema akcionarma po osnovu dividendi. Zato što ako poslujete u monetarno nestabilnim uslovima. naravno tu sada imate opet dve mogućnosti. jer ipak većina ljudi daje prednost sigurnosti u odnosu na profitabilnost. U većini sluĉajeva preduzeća se opredeljuju. politika odrešenih ruku ili koncept odrešeniih ruku-već sam naziv upućuje na to da se preduzeće ne opredeljuje da iz perioda u period vodi politiku stabilizovane dividende i 202 . dakle nisam spremna na tu vrstu iznenaĊenja od preduzeća u koje sam investirala i radije se opredeljujem za ovo. ne znam šta me ĉeka treće godine. visinu poreza koji će platiti drţavi koji se obraĉunava na priliĉno ujednaĉenu visinu dobitka i firme koje iz perioda u period iskazuju stabilan iznos dobiti. da li ćete voditi politiku nominalno ili realno stabilizovane dividende i dobitka. U voĊenju politike raspodele preduzeće se moţe opredeliti za dva koncepta. visinu priliva gotovine i na taj naĉin lakše upravljaju svojom sopstvenom poreskom politikom. Preduzeća takoĊe daju prednost politici stabilizovanog dobitka odnosno dividendi. Bilo tako što će iskazati rezultat koji je niţi od ostvarenog ili malo viši. Drugi koncept. Kada izaberete koncept stabilaizovanog dobitka i stabilizovane dividende. ako posluju u monetarno nestabilnim uslovima za politiku realnog dobitka i stabilnosti realne vrednosti dividende. visinu likvidnih sredstava koju po osnovu isplata dividendi moraju obezbediti.

dakle preduzeća će sve više paţnje posvećivati porezima koje plaćaju i nastojati da plate sve što moraju. porezima. ali da nikada ne plate više nego što moraju. pominjala sam latentne rezerve. Drugo podruĉje u okviru finansiranja kojim se bavi bilansna politika i gde mogu biti locirani ciljevi bilansne politike je područje poreza. pa će iskazani dobitk biti niţi od ostvarenog dobitka. Kada je reĉ o poreskoj politici. da sastavljaju svoje finansijske izveštaje. Prvi cilj uštede nije lako ostvariti. Podruĉje poreza će sve više biti na znaĉaju i verovatno će se neki od vas opredeliti da im profesija bude poreski savetnik. Jedno je da se merama poreske politike ostvare uštede u porezu. dobro plaćeno u svetu i predpostavlja dosta znanja i da svojim klijentima dajete usluge u pogledu naĉina na koje treba da vode svoje poslove. Podignu li poreske stope iskazaćemo niţi dobitak. Zanimanje je vrlo cenjeno. Kada sam pominjala utvrĊivanje stabilaizovanog dobitka i politiku odrešene ruke. kolike će nam biti porebe za sredstvima za razvoj preduzeća. da bi plaćali porez što je moguće niţi. Kada imate visok dobitak formirate latentne rezerve. Odluka o tome koliki će biti iskazan dobitak po ovom konceptu zavisi od trenutne situacije. moramo formirati latentne rezerve. ostavićemo da vidimo kakva će biti situacija sa našom konkurencijom. da bi smo smanjili poreski teret. To ne bi bilo moguće bez korišćenja latentnih rezervi. ne moţemo biti lošiji od njih. kada imate niţi razlaţete ranije i na taj naĉin uspevate da iz perioda u period iskaţete priliĉno ujednaĉenu visinu dobiti. onda ćemo im se prilagoditi. Ako naša konkurencija iskazuje visoke dobitke. nego da vodite bilansnu politiku da poreski teret trajno 203 . ne da bi prevarili drţavu. isplaćuje visoke dividende. Ako poreske stope budu niţe. Poreska politika firme takoĊe dobija na znaĉaju. Ako ţelimo da idemo u razvoj firme. ne moţemo privući dodatni kapital. ne na naĉin da to predstavlja prekršaj. bilansna politika tu moţe dobiti dva zaduţenja. Ušteda znaĉi da vi trajno izbegnete plaćanje poreza. od okolnosti koje postoje u trenutku kada se visina dobitka utvrĊuje. pa ćemo u zavisnosti od svega toga odrediti koliki će biti iskazani dobitak. Nećemo unapred ništa utvrditi.dobitka. nego da bi u okviru mogućnosti koje zakon daje iskoristili sve povlastice koje se nude i platili što je moguće niţi teret. Latentne rezerve se pojavljuju upravo kao instrument koji raĉunovoĊe koriste da bi realizovali ovu politiku (politiku raspodele). a drugi da se izvrši odlaganje poreza na buduće obraĉunske periode. moţemo iskazati nešto veći dobitak jer ćemo u tom sluĉaju moći da podnesemo taj poreski teret koji nastaje iskazivanjem veće dobiti. akcionari nisu spemni da se odreknu dividendi na koje smo ih navikli. već naprotiv da je njegova politika da će visinu iskazane dobiti odrediti prema situaciji koja bude postojala u trenutku kada ta dobit bude utvrĊivana.

Koristićete sva dopuštena bilansno politiĉka sredstva da to ostvarite. Bilansna politika moţe doprineti tome da se poreski teret odloţi na buduće obraĉunske periode. Ako nam nude linearnu i degresivnu metodu. da li će moţda zadrţati poresku stopu od 20% a onda vršiti diferenciranje visine stope u zavisnosti od visine ostvarenog dobitka. time što ćemo iskazati rezultat niţim nego što on zapravo jeste. Israţivanja su pokazala da se najmanji poreski teret plaća ako vam je dobitak ujednaĉen iz perioda u period. nego ćete još morati da iskaţete i latentne rezerve koje su se tokom perioda razloţile. ali da bi smo mogli ostvariti uštedu u porezu morali bi smo upravo imati sposobnost da predvidimo kretanje visine poreskih stopa na dobit preduzeća i zato se ušteda oznaĉava kao vrlo poţeljan i kao vrlo teško prevaljiv cilj bilansne politike. koje bi bile vezane za visinu dobitaka koje ćete ostvariti u budućnosti.smanjite. ili će moţda podići poresku stopu. a ako nam nude mogućnost formiranja rezervisanja. Šta će drţava raditi. a kada odreĊujem visinu rezervisanja u skladu sa naĉelom opreznosti odrediću rezervisanje malo više nego što je to objektivno obavezno. Zašto je to poţeljan cilj? Zato što odlaganjem poreza vi u stvari plaćeni porez. Mogu 204 . Vi moţete formirati nove latentne rezerve. zadrţani porez koristite kao jedan beskamatni i neoporezovani izvor sredstava. E sad nije uvek lako merama bilansne politike obezbediti da imate iskazanu ujednaĉenu dobit. izabraćemo metodu proseĉne cene. da imate u naped definisane ciljeve. ĉudno je ali je tako da ako ste uspešni taj problem postaje jaĉe izraţen. koje bi bile vezane za prognoziranje poreske politike drţave. Jednostavno nemate naĉina da dobit iskaţete niţom nego što je ostvarena i tada se moţe dogoditi da platite porez koji će biti veći od svih ušteda koje ste postigli. izabraće okolnosti. a ne manje vaţan cilj je odlaganje poreza na budućnost. onda ćete morati iskazati ne samo taj visoki ostvareni dobitak. koje su dovele do rasta dobiti u odnosu na dobit koja bi bila iskazana da razlaganje latentnih rezarevi nije bilo. Neću da mi direktor doĊe danas i kaţe: e znate ja hoću da naš finasijski poloţaj bude ovakav. da li će ona zadrţati poresku stopu 20% koliko je danas na dobit. Mi to ne zanmo. Drugi mnogo dostupniji. a pri tome i imate ono nevoljno razlaganje latentnih rezervi. I zato je jako vaţo da kod sprovoĊena bilansne plolitike da se on u napred planira. Ciljevi o kojima vam govorim moraju biti poznati mnogo ranije nego što je dan bilansa. ako nemate velike oscilacije dobiti. Kako moţemo izvršiti odlaganje poreza na buduće obraĉunske periode? Time što ćemo izvršiti podcenjivanje rezultata. da imate jedan program. ako nam nude FIFO metodu i metodu proseĉne cene. Znaĉi ako firma ostvaruje visoke dobitke. ali tim novim latentnim rezervama moţda ćete jedva kompenzirati iznos rezervi koji je razloţen i moraćete da iskaţete visoku dobit. Da bi ste to mogli morali bi ste imati mnogo informacija. iskoristiću tu mogućnost. Dakle koristiću sve ono što mi standardi dopuštaju da bi iskazani rezultat bio što je moguće niţi.

. I ovde postoje neka dva koncepta.da vam kaţem. nema šanse. Ciljevi moraju biti unapred postavljeni da bi ste imali vremena da instrumentima koji stoje na raspolaganj realizujete zadati. I onda mi doĊe student i kaţe rekli su mi da je to poslovna tajna. I danas kod nekih firmi. pa da će otuda izvući zakljuĉak da postoji potreba da se 205 . To nije diplomski rad. cilj a neki put neki cilj ne moţete da realizujete bez obzira na to kada je definisan. ne moţete ni bilans da dobijete. Naravno najveći deo tih informacija koje interesuje eksterne korisnike nalazi se u finansijskim izveštajima firme i pošto nikome nije svejedno kako izgleda u oĉima sveta onda će firma nastojati da preko finansijskih izveštaja i sebe predstavi u što je boje mogućem svetlu. da vidite kako to izgleda. Kada je poĉeo proces uvoĊenja trţišnih kriterijuma u podruĉje finansiranja i nadam se da će taj proces biti nastavljen. i sa formalne i sa materijalne strane. naša firma ne moţe i zato je vaţno da unapred znate šta se oĉekuje. U našoj zemlji naša preduzeća politiku objavljivanja gotovo i da nemaju. ne moţe biti javna tajna. Neću da mi prepišete iz jedne knjige ili eventualno dve i to je diplomski rad. Strašno je to što je to i danas. Ili će na njih gledati kao na osobe ĉiji su interesi naruĉito u kratkom roku. to je nešto što je dostupno svakome. poslovnim partnerima sebe predstavi u što je moguće povoljnijem svetlu. Ne mogu da verujem da je finansijski izveštaj javno neispravan. Šta da se radi. jednostavno mogućnosti firme. sve je stroga tajna. Gotovo. sada ne moţemo ništa. Neka druga firma moţda moţe.. Naprotiv kod nas je decenijama bila praksa o firmi se van firme ne priĉa. odnosno kakvu bilansnu sliku ţelimo da bi smo mogli da odredimo koje ćemo instrumente da koristimo da bi smo imali vremena da te mere sprovedemo i da onda zadati cilj ostvarimo. prema informacijama koje emituje firma o sebi u javnosti menja i firma ima veći inters da potencijalnim investitoraima. a to je moguće. onda se i odnos preduzeća prema politici objavljivanja. Zato nemam veliki broj diplomskih. specijalnim kreditorima. Dakle ona ima potrebe da pruţi eksternim korisnicima informacije o sebi. to ste morali da mi kaţete u junu. mere koje firma ima na raspolaganju nisu takve da taj cilj moţe biti ostvaren. što god pitate poslovna tajna. Sami nazivi vas mogu uputiti na to da je reĉ o tome da firma treba da bira da li će eksterne korisnike finansijsih izveštaja tertirati kao osobe koje imaju interese koji su indentiĉni sa interesima firme. to je samo odraĊeno. firma treba da odluĉi o obimu informacija koje će biti prezentirane. Osim što će oblikovati svoje finansijake izveštaje u meri koja je dopustivo. Jedan koncept je koncept iskrenosti a drugi koncept je koncept diskrecije ili zatvorenosti firme. zaposlenima. suprotni intreresima firme. ali to nije ono pravo što ja hoću da vi kroz izradu rada nauĉite. sad ću vam reći pošaljem studente obiĉno ako se neko odluĉi da radi kod mene diplomski rad ja pokušavam ako je to moguće da ode u neko preduzeće i da nešto uradi tamo..

Da im ne uskraćujete informacije. od banke preko koje radite da će vam pomoći i kad naiĊu teškoće. Koji deo godišnjeg obraĉuna sluţi za realizaciju ovakvih ciljeva? Pošto su bilansne šeme svedene. imaju relativno nizak stepen rašĉlanjavanja. (mene interesuje firma koja će da mi plaća porez po većim premijama. nemaju kome da odobre velike kredite. poverioce zanima firma koja vraća dugove. ovo nije pristup koji bih vam 206 . kome će davati pare. kaţem na dugi rok. I onda moţete oĉekivati od njih jedan kooperativan odnos u prevladavanju tih teškoća. Ovaj prvi koncept. kreditori i zaposleni imaju za cilj dugoroĉno odrţanje preduzeća. su identiĉni interesima firme. a ne firma koja će mi platiti porez sada i nikad više. pa ako i ne platim. pogledajte naše banke imaju veliki problem. pristojne zarade. Takav pristup danas ima sve manje pristalica. koncept iskrenosti polazi od toga da na drugi rok gledano i drţava investitori. Svaka firma pojedinaĉno treba na eksterne korisnike da gleda kao na grupe koje imaju interese koji. dakle u koliko verujete da vam niko ne misli dobro i da svi oni gledaju samo svoje kratkoroĉne interese. njegov problem. U koliko imate drugi. ali rećićete i da imate teškoće u firmi kada te teškoće naiĊu. neka mi da krediti iako nisam baš naruĉito dobar. nema prećutkivanja. da gajite sa njima taj odnos iskrenosti. da bi bilansi bili pregledni onda koristimo postojanje napomena. Ima zahteva koliko hoćete al kad pogledate ko vam traţi kosa vam se digne na glavi. Ako imate takav stav onda ćete nastojati da im preko finasijskih izveštaja pruţite što je moguće više inforamacija o firmi. da dugoroĉno radi. zahteva koji se nalaze u konceptulanom okviru u kome do slovce stoji da osim onih inforamacija za objavljivanje zahteva na kraju svakog standarda. I ako imate nameru da dugoroĉno vodite firmu. Ovaj koncept kako realizujemo? Realizujemo potpunim poštovanjem načela jesnosti. jer je rizik ulaganja veliki. zaposlene zanima firma koja im obezbeĊuje sigurna radna mesta. Kako da mu date kredit kad znate da ta firma ima ozbiljnih problema i pitanje je dal će ikad da vrati). Dakle interes svih je da privredu ĉine prave firme koje imaju budućnost. odnosno beleţaka da bi smo te dodatne informacije objavili i uĉinili ih dostupnim eksternim korisnicima. Šta ako ugase sve firme. ništa više od toga. Ako to radite onda moţete oĉekivati od vlasnika firme. Ako dugoroĉno odrţanje predstavlja nihov cilj a tebalo bi. Kada radite dobro rećićete sve o svojoj firmi. vaţno je da ja kredit dobijem. sastavljaĉ mora da objavi i sve druge informacije koje su po njegovoj proceni vaţne korisnicima za donošenje njihovih poslovnih odluka.zaštiti od onih koji ne misle dobro firmi ili makar ne misle jednako dobro kao što to misli uprava. Dakle ako imate takav pristup. Investitore zanima firma ĉija vrednost stalno raste. onda ćete gledati da eksternim korisnicima pruţite samo onoliko informacija koliko morate. šta njega briga za moju firmu. on će lako da proda svoje akcije. drugaĉiji pristup.

stavljanjem na svoj sajt. Krajnji rok odreĊuje MRS 1 koji kaţe da to ne bi trebalo biti šest meseci od dana bilansa. Evropa je bila sklona da gaji koncept diskrecije u celini. jedino je šteta koja bi mogla nastati od objavljivanja informacije. Postoje neke informacije koje neće biti date na uvid javnosti. Kada je reĉ o drugom konceptu. Kada se neka informacija uskrati. morate imati meru. postavlja se i pitanje vremena objavljivanja. Šta će korisnik sa informacijama koje su stare šest meseci? Taj termin objavljivanja morao bi biti takav da informacije koje korisnici ĉitaju iz tih izveštaje budu još uvek upotrebljive za donošenje poslovnih odluka. Ali one nisu ni relevantne za to. tu se radi o tome da uskraćujete informacije koje su vaţne za nekoga ko treba da donese poslovnu odluku i preterate li u tome napravićete bilansni delikt. Kao i u svemu i u objavljivanju svih informacija. Raspišete veliku emisiju akcija i pre toga objavite rezultate koji su odliĉni i pošaljete poruku akcionarima vidite kako smo dobri. Uprava treba da vodi raĉuna koji je to trenutak kada treba da objavi svoje izveštaje. Naravno da postoje inforamacije koje nećete reći. A ako su rezultati loši. Moţete ih objaviti. a mi smo to prihvatili. opravdanje da informacija ne bude objavljena. Dakle uprava mora da odredi kada će biti objavljen izveštaj i to je sastavni deo politike bilansa. i većina firmi to danas radi. Interes uprave za objavljivanjem nekih informacija ili uskraćivanjem uopšte ne mora biti podudaran sa interesima vlasnika. Kod politike objavljivanja. ali da je to prolazna pojava u poslovnom ţivotu. kupite naše akcije. hoćete li objaviti pre toga? Nećete. on samo kaţe da izveštaji moraju da budu objavljeni. pogotovo nećete reći vašoj konkureniji.preporuĉila. Što je vaţno za mene kao upravu. zbog toga što bi tu informaciju saznala konkurencija. nije vaţno za nekog akcionara ili za neku banku. i i na taj naĉin ih uĉiniti dostupnim. Uprava 207 . i daju razliĉiti znaĉaj pojedinim informacijama. MRS 1 ne odreĊuje datum kada morte objaviti svoje izveštaje. Trenutak objavljivanja birate sami. Ali ono što im je vaţno moram reći. onda ćete malo saĉekati da oni upišu akcije i onda ćete da im kaţete da prošle godine niste baš sjajno poslovali. Konfikt ciljeva bilansne politike i putevi njegovog rešavanja Dva razliĉita cilja bilansne politike mogu se naći u konfliktu i on moţe biti u velikoj meri uslovljen ĉinjenicom da korisnici finansijskih izveštaja imaju razliĉite informacione potrebe. Apsolutno nije sve jedno kada ćete objaviti svoje izveštaje. Ovde se naravno postavlja još jedno pitanje osim pitanja obima informacija. pored obima pitanja informacija koje treba pruţiti u finansijskim izveštajima. naravno da je to predugo.

ne onako dobar kakav bi iskazala da ne ţelim da navedem akcionare da se odreknu visokih dividendi.moţe da rezonuje i ovako: iskazaćemo zbog manjeg poreza. ne moţete ih zanemariti. kakve dodatne rezerve. onda nove akcionare sigurno privući neću i šta moram da uradim? Moram da iskaţem finansijski poloţaj. radi razvoja. morate napraviti kompromis ciljeva. dobar finansijski poloţaj. Pa da kaţemo u ovom trenutku nama je cilj da obezbedimo priliv dodatnog kapitala iz eksternih izvora. mi od toga ţivimo. drţava kao fiskalni organ će reći. gledaj kao sjajno izgledamo. Postoji nekoliko naĉina na koji moţete taj konflikt interesa razrešiti. Zbog toga ćemo predstaviti dobrim naš finansijski poloţaj. Taj problem razliĉitosti interesa je tu. Vlasnici će moţda reći. Time što dajem prednost jednom cilju ja znam da ţrtvujem neke druge ciljeve. Poverioci će reći nemojte da investirate. ako vi vaše pare uloţite u te zgrade odakle ćete vi meni da vratite kredit. nas interesuje rast firme. što je moguće niţu dobit. ali u ovom trenutku meni je vaţno da investori i poverioci budu voljni da mi stave svoj kapital na raspolaganje i to je cena koju sam spremna da platim. Ako iskaţem loš. i imate problem. kako da ga oblikujem a da interesi većine budu zadovoljeni? A da bilansna slika koju emitujem za većinu bude prihvatljiva. Dva cilja koja mogu biti u koliziji. Dakle. Prvi je da prvo uradite rangiranje ciljeva. Iskaţite ceo ostvareni rezultat i platite porez. Da li moţete sve? Teško. to predstavlja znaĉajan prihod. Ţelim da privuĉem dodatni kapital eksternih korisnika i ţelim da zadrţim dobar deo dobitka. da stvorimo priliku za nove zarade. Ja moram da napravim finansijski poloţaj koji će biti dovoljno dobar da dobijem eksterni kapital i dovoljno loš da ove ubedim da treba da se odreknu visokih dividendi i da formiram rezerve. nemojte vi tu merama bilansne politike meni da uobliĉavate rezultat. Uprava će gledati da iskaţe manji rezultat da bi platila manji porez. U koliko imate dva cilja. Ako iskaţem visok profit. mi hoćemo visoke dividende. šta će vam. Pogledajte koliko razliĉitih interesa a finansijskim izveštajima sve te interese morate zadovoljiti. Veliki akcionari će reĉi. ali ni onako loš kakav bi iskazala da je jedino u tom sluĉaju. pa da ja sada nemam bonus na koji inaĉe imam pravo. formiranja latentnih rezervi. Ja znam da ću platiti visok porez jer iskazujem visoki rezultat. Uprava će moţda reći ţelimo da investiramo.a ne dividenda kao prihod. nas dividende ne interesuju. ja 208 . iskaţite što je moguće veću dobit. akcionari će reći ne dolazi u obzira da mi sada pristanemo na rezerve. Niţi nivo menadţmenta i srednji će reći iskaţite vi rezultat koji smo mi ostvarili. da bude onakva kakva ja ţelim da me oni vide. a vi ţelite da zadovoljite interese nekih od grupa. dobrim ćemo predstaviti poloţaj rentabiliteta ili polititke. Ĉak ni meĊu vlasnicima neće biti saglasnosti. Mali akcionari će reći (gledajte šta rade ovi u AranĊelovcu) mi hoćemo dividende. ne dolazi u obzir. Kako da napravim finansijski izveštaj. moţda ĉak i tri koji su vam jednako vaţni. rast vrednosti naših akcija.

Znaĉi iz tih razloga ne moţe biti sve jedno kako izgleda bilansna slika o preduzeću i treba iskoristiti svaku mogućnost koja je dopuštena. Ĉetvrtak. ni jedan od ta dve cilja neće biti realizovan u punoj meri. da bi se ta slika prilagodila poslovno-politiĉkim ciljevima. u redu mi ćemo za eksterne korisnike napraviti bilans pod uticajem bilansne politike. to je odluka koja pogaĊa firmu o kojoj je reĉ. 16. Neki od konflikata mogu biti razrešeni izradom posebnih izveštaja. to nije odluka koja samo njega pogaĊa. su po preduzeće ozbiljne. ali pruţene mogućnosti naravno da treba iskoristiti budući da posledice koje nose informacije.pravim kompromis. naravno da odluka banke da ne da kredit jer je ulaganje riziĉno. Dramatiĉnih uobliĉavanja u principu ne moţe biti mnogo. Ta rasprava moţe biti završena tako što će biti reĉeno. a za potrebe nagraĊivanja unutar firme napravićemo interne bilanse koji neće biti pod uticajem bilansne politike. Vaţno bi bilo da znate koje mogućnosti menadţmentu stoje na raspolaganju da izvrši makar blago uobliĉavanje finansijskih izveštaja saglasno svojim poslovno-politiĉkim ciljevima. Dakle kada neki investitor odluĉuje da li će uloţiti ili neće uloţiti u neku firmu. A u kreiranju bilansne politike uĉestvuje menadţment preduzeća i raĉunovoĊe. niţi menaţeri imaju pravo-izvinite ja vodim fabriku vi ste meni poverili sredstva a ja tom fabrikom upravljam i rekli ste da ćete moju uspešnost meriti prema visini profita. a ja sam ostvarila veći profit. hoću da vi iskaţete taĉno profit koji je ostvaren. Prošli puta sam poĉela sa vama da radim deo materije koji se odnosi na bilansnu politiku. Interni menaţeri. ima posledice i po firmu koja je kredit traţila. Na dopuštam da vi sada merama bilansne politike prikaţete niţi rezultat i da onda kaţete e pošto vi imate toliki profit vaš bonus je toliki. Draţava je rekla moţete vi tamo da raĉunate šta god hoćete ali kada je reĉ o porezu to ćete uraditi onako kao ja kaţem i napravićete poseban poreski bilans. Jedan za eksterne. Kada banka odluĉuje da li će odobriti kredti ili ne. koje sadrţe finansijski izveštaji. drugi za interne korisnike. šta me briga za vašu bilansnu politiku. pa ćemo tako imati dva bilansa uspeha. Nosioci bilansne politike Nosioci BP su svi oni koji uĉestvuju u kreiranju BP. Menadžment preduzeća je taj koji odredjuje 209 . decembar 2004. i taj deo je vaţan bez obzira da li ćete raditi u bankama ili bilo gde drugo. ali ja ţelim da zadovoljim oba cilja i spremna sam na tu vrstu kompromisa. A sukob izmeĊu drţave i uprave razrešen je kao što znate sastavljanjem poreskog bilansa.

već biraju instrumente kojima će zadati ciljevi biti ispunjeni. Ne bi bilo razumno da BP vode svi. Jer tu nema pravila. Znaĉi on je taj koji kreira BP. Pošto se uprave preduzeća razlikuju u zavisnosti od toga u kojoj se pravnoj formi preduzeće vodi. Kod društava kapitala. Oni utiĉu na poslovanje preduzeća. i da izabere onaj instrument koji datoj firmi. Znaĉi. menadţment moţe da kaţe mi ţelimo da naši finansijski izveštaji budu takvi da doprinose realizaciji OVIH poslovno-politiĉkih ciljeva). Ta uprava firme će definisati ciljeve. dakle. ako imamo jedan instrument na raspolaganju. ali će ti ciljevi morati da budu prihvaćeni. On ima zadatak da štiti interese vlasnika. Time se postiţu uštede kako u vremenu tako i u naporu. Vlasnike naravno zanima kakvu bilansnu politiku vodi uprava preduzeća u koje su oni uloţili svoj kapital. kada imate takvu potrebu uvek uradite to. pošto u ortaĉkim preduzećima postoji veći broj vlasnika. ali upravljanje preduzećem. Generalno. to onda moţe svako. u datom trenutku naviše odgovara. Ne mora biti da je to najbolji mogući odgovor. jer vlasnici obiĉno ne upravljaju neposredno (menadţment firme – upravljaĉka i vlasniĉka funkcija su razdvojene). imate situaciju da većina ortaka. ona je znaĉajna zbog toga što biraju najadekvatnije instrumente za sprovodjenje ciljeva. Niko vam ne moţe reći. Ali kada imate mogućnost da izmeĊu više instrumenata birate onaj koji ćete iskoristiti u vašoj firmi. 210 . uvek moramo reći za koju pravnu formu to vaţi. tj. donošenjem nekih strateških odluka. onda je vaţno da je raĉunovoĊa dobar. ali šta je uprava to se razlikuje. moguće izgleda tako i tako. Imamo jedan jedini. ili svi rade u firmi. RaĉunovoĊe. to je uprava. onda kada govorimo o nosiocima bilansne politike. da kada ĉitaju finansijske izveštaje uoĉe uticaj mera bilansne politike. Zato je bitno da preduzeće ima dobrog raĉunovoĊu. koje su preduzete pri njihovom sastavljanju.ciljeve BP (na primer. organ vlasnika. kao nosioci BP se javljaju najviši organi upravljanja. Vaša umešnost treba da se sastoji u tome da prepoznate instrumente koji vam stoje na raspolaganju. i koji će svom raĉunovoĊi reći. jer dobar raĉunovoĊa zna koji su to instrumenti koji koji će u najboljoj meri doprineti ispunjenju ciljeva. ili da jedan od njih predloţi a ostali usvoje predloţenu BP. On tada mora da zna posledice primene svakog od instrumenata. sprovode zadate ciljeve. To ih zanima. povereno je menadţmentu. a da onda od tih instrumenata izaberete onaj koji za vaše preduzeće u datom trenutku je najpovoljniji. a na računovodjama je da te ciljeve realizuju. Iako je uloga raĉunovodje podredjena menadţmentu. raĉunovoĊe ne definišu strategiju. slušaj. Bilo bi razumno da BP definiše jedan od njih. Kod inokosnog preduzeća. Znaĉi. Kada je reĉ o ortačkom društvu. Nadzorni odbor je. hoću da bilans u meri u kojoj je to dopustivo. u preduzeću. pa sad ili ćemo uraditi ili nećemo. da sprovode bilansnu politiku. naravno. vlasnik je nosilac BP. ili bar da sa njima bude upoznat nadzorni odbor.

nego da primenite rešenja koja su sadrţana u MRS 21. 211 . Ako MRS 21 kaţe da se i pozitivne i negativne kursne razlike moraju priznati kao prihod. jeste nerealizovani dobitak) vi ćete uraditi kako kaţe MRS 21. PotvrĊivanje godišnjeg obraĉuna prepušteno je skupštini vlasnika. ne samo da poštujete opšta pravila bilansiranja.O. preioda u kome su nastale. ako za bilansiranje nekog dogaĊaja postoji poseban standard. postoji MRS 21 koji se naziva ''efekti promena stranih valuta'' i vi ste duţni. Zato se pored uprave i nadzornog odbora. – nosioci su skupština akcionara. i skupština vlasnika javlja kao jedan od nosilaca BP. Tada bi skupština donela odluku o usvajanju godišnjeg obraĉuna. koliko ide u rezerve. Kada se. a potom i o raspodeli dobitka iskazanog u bilansu.O. onda ćete poći od pravila sadrţanih u konceptualnom okviru. bez obzira na to što naĉelo realizacije zabranjuje priznavanja nerealizovanih dobitaka (a pozitivna kursna razlika koja je nastala. jer ima mogućnost da traţi izmenu sadrţaja godišnjeg obraĉuna ako je to potrebno i nadzorni odbor zapravo utvrdjuje godišnji obraĉun. godišnji obraĉun sastavi u skladu sa ciljevima zadate bilansne politike. b) kod A. Na tim pravilima izraĊeni su standardi. Taj standard je stariji od konceptualnog okvira u kome je spomenuto naĉelo realizacije.D. o ĉemu moramo voditi raĉuna kada moramo da utiĉemo i na izgled i na sadrţinu finanijskih izveštaja? Postoje znaĉajna ograniĉenja u voĊenju bilansne poltike. imate kursne razlike. Ovde nadzorni odbor ima nešto izmenjenu ulogu. Ako ne postoji poseban standard za dogaĊaje koje bilansirate. Znaĉi. skupština vlasnika je ta koja potvrĊuje godišnji obraĉun. Uprava kontroliše sastavljanje godišnjih zakljuĉaka i podnosi ih nadzornom odboru. uprava i nadzorni organ. odnosno rashod.a) kod D. Znaĉi on mora de si izjasni o tome da li prihvata taj godišnji obraĉun ili ne. kod d. Ako na primer. Znaĉi.o. vi ćete pri bilansiranju koristiti naĉine bilansiranja koji su definisani tim standardom. Ta ograniĉenja se ogledaju u postojanju pravila koja moramo poštovati. znaĉi.o. nadzorni odbor nema pravo da takav godišnji obraĉun menja. koliki je neraspodeljeni dobitak) i moţe vršiti usvajanje ukoliko joj to prepusti nadzorni odbor. Skupština akcionara odluĉuje na predlog nadzornog odbora o raspodeli rezultata (koliko se raspodeljuje na dividende. Nadzorni odbor ima ulogu organa koji štiti interes akcionara – to je odgovorna uloga (u svetu postoji materijalana i moralna odgovornost nadzornog odbora – akcionari mogu i da ih tuţe i da traţe nadoknadu) Dopustivost bilansne politike Koja su to ograniĉenja koja se pri sprovoĊenju bilansne politike javljaju? Znaĉi. nadzorni odbor nema pravo izmene godišnjih obraĉuna. a nije naplaćena.

Ne moţete iduće godine doneti drugo rešenje. kada se u samom standardu za bilansiranje odreĊenog dogaĊaja nude opcije (moţete uraditi ovo ili ovo). Zato će u MRS ostati samo one opcije ĉije bi ukidanje bilo suprotno ciljevima finansijskog izveštavanja. koje bi vam tada više odgovaralo (npr. Da bi ste promenili. već tada kaţete ovaj cilj se moţe realizovati dopustivim sredstvima. onda se ne moţe pruţati previše prava izbora. izmenjeno je 13 MRS. logiĉno je pitanje gde je bilansna politika? Šta moţemo uraditi? Prostor za sprovoĊenje bilansne politike postoji u onim sluĉajevima. Znaĉi. Ako vi hoćete da izveštaji preduzeća. Dakle. kada ste jednom izabrali odreĊeno pravilo za procenjivanje. Dakle poštovanje naĉela stalnosti je drugi ograniĉavajući faktor u voĊenju bilansne politike. Prekršite li pravilo ili standard. Već u 2004. Tada visina imovine i visina rezultata zavisi od toga koju ste od ponuĊenih opcija izabrali. kada standard ostavlja pravo izbora. ma gde ona bila. mora postojati daleko ozbiljniji razlog nego što je vaša ţelja da vi u toj godini iskaţete veću dobit nego što je ostvarena. I to je prostor koji bilansista moţe da koristi. linearnu metodu – jeste ona dopuštena.Ako nam se ovako postave stvari. ona vam ove godine jako odgovara. ovaj ne moţe pa stoga ne moţe ni biti cilj bilansne politike. Drgo ograniĉenje koje bilansista ima nalazi se u okviru naĉela kontinuiteta (prvo je vezano za ĉinjenicu da je širina slobodnog prostora koji je ostavljen raĉunovoĊama odreĊena zakonom i MRS). Znaĉi. degresivnu metodu. mora kretati u tom prostoru koji je odreĊen standardima i naĉelima. da bi smo obezbedili njihovu uporedivost. dakle. ja ne oĉekujem da će te opcije biti potpuno ukinute. vi ste naĉinili bilansni delikt. smatrate da će vam pomoći da odloţite porez na buduće obraĉunske periode. i moglo bi se tvrditi da ne postoji pravilo koje primenjeno u svim uslovima daje dobre rezultate. Dakle. budu meĊusobno uporedivi. To naĉelo traţi da iz perioda u period primenjujemo jednom odabrane naĉine bilansiranja i procenjivanja u nizu sukcesivnih obraĉunsih perioda. ali ne moţete menjati). i ni jedno pravilo. Bilansna politika se. smatra se da će niţim iskazivanjem rezultata biti smanjeni apetiti akcionara za isplatu visokih dividendi… vi tog izbora morate da se drţite. ako znamo da su MRS instrumenti za harmonizaciju finansijskog izveštavanja. a izmene su se gotovo redovno sastojale u ukidanju odreĊenih prava izbora. onda se stepen harmonizacije smanjuje. Zato je jako vaţno da kada se utvrĊuju ciljevi. Merama bilansne politike ne sme biti prekršen ni jedan standard. na primer. veĉ u izboru bilansnih ciljeva mora se voditi raĉuna o ograniĉenjima koja bilansna politika ima. bilo da ste uradili zamagljivanje ili falsifikovanje bilansa. zbog toga što preduzeća posluju pod razliĉitim uslovima. tada se izborom opcije oblikuje godišnji obraĉun. i doneto 5 potpuno novih. To ne treba da nas ĉudi. Jer ako postoji veliki broj prava izbora. Da li će taj prostor koji bilansna politika ima u budućnosti biti širi ili uţi? Ja procenjujem da će doći do suţavanja prostora u okviru koga će bilansna politika moći da bude voĊena. Potrebno je ostaviti mogućnost izbora da bi preduzeće izabralo ona pravila bilansiranja koja će 212 .

Jer u tom sluĉaju nije reĉ o bilansnoj politici. ali ni iz daleka to nisu svi dogaĊaji sa kojima ćete se vi sresti. vrši raĉunovoĊa. A samo zato što nije moguće da vas nauĉimo svim dogaĊajima. kaţete da je jedina metoda za otpisivanje linearna. izbor instrumenata. jer postoji oprema i situacije kod kojih bi apsolutno trebalo primeniti degresivnu metodu. jer će vam ona pomoći da lakše razumete standard. pri voĊenju bilansne politike. Zato ne oĉekujem da će doći do potpunog ukidanja prava izbora. Priĉala sam vam o bilansiranju dogaĊaja koji se dogaĊaju u najvećem broju preduzeća. MRS su jako komplikovano štivo. Nikada vam nisam priĉala ništa o tome kako bilansirati isplate koje se vrše putem akcija (kada plaćam mašinu svojim akcijama. To su tri kljuĉna faktora koja odredjuju koje ćete instrumente izabrati. Zbog toga što postoji još mnogo promena za koje u ovoj ''kući'' još niste ništa ĉuli. Izbor instrumenata zavisi od ciljeva. odnosno onaj ko sastavlja finansijske izveštaje. vremena koje vam stoji na raspolaganju (da bi ste taj cilj ostvarili) i od konkretnog preduzeća. Dakle. (znaĉi koji ćete instrument iskoristiti zavisi od toga šta ţelite da postignete). na primer. Pošto ćete vi raditi u vremenu primene standarda. ali visina obaveze zavisi od trţišne vrednosti akcija. morate radi njihovog lakšeg izuĉavanja ozvršiti odreĊene klasifikacije. ili kada se isplata dividendi vrši akcijama… Postoji mnogo dogaĊaja o kojima niste ĉuli. U tom dodatku se objašnjava naĉin na koji treba primeniti paragrafe koji su u tom zakonu sadrţani. kada odreĊujem visinu obaveze prema dobavljaĉima u broju mojih akcija).doprineti realizaciji ciljeva finansijskog izveštavanja. To su shvatili i u komitetu. A taktiku bilansiranja. ali se pre toga mora znati koji instrumenti postoje. koji imaju 10-12 strana praćeni dodatkom koji ima 20 strana. ne plaća se akcijama. pa su novi standardi iz 2004. ali je izvesano da će prava izbora da budu smanjena. i uvek kada je tako. mnogo je vaţno da nauĉite pravila. kljuĉna stvar je da ne dopustite da vas nateraju da sastavite bilans koji će prekoraĉiti granice koje bilansna politika ima. Ako vi. onda to nije dobro. morate se naoruţati sa jako puno znanja. Ona bira ciljeve. a to znaĉi iskazivati realnu sliku imovine i kapitala preduzeća. Instrumenti bilansne politike Koji nam to instrumenti stoje na raspolaganju u realizaciji ciljeva o kojima smo govorili? Postoji veliki broj instrumenata. to je onda nešto sasvim drugo. Ja zato insistiram na pravilima. Već sam rekla da strategiju bilansiranja definiše uprava preduzeća. Postoji nekoliko klasifikacija: 213 .

Ja tu ništa ne mogu. Postoje. Ako hoćemo da menjamo rezultat. biramo izmeĊu makar dva. ja mogu da prodam robu brţe ili sporije. Drugi kriterijum za klasifikaciju instrumenata je cilj koji se želi ostvariti. Jedan instrument oznaĉavamo kao bilansno-taktiĉki. Pošto se broj opcija u MRS smanjuje. da bi ste imali vremena da ove instrumente primenite. Ovo znaĉi da ćete mnogo ranije morati da znate ciljeve BP. vaše mogućnosti da bitno utiĉete na iskazani finansijski poloţaj i rentabilitet su jako skromni. Determinisani instrument je onaj koji moram primeniti jer nemam izbora. odnosno od broja instrumenata na raspolaganju za realizaciju nekog cilja. instrumenti koji deluju samo na bilans stanja i oni koji tangiraju i jedan i drugi bilans. onda kada za realizaciju tog istog cilja imamo na raspolaganju makar još jedan instrument. Ako hoćete znaĉajne intervencije. onda se taj instrument smatra determinisanim. Jer. to nije kaţnjivo. taĉnije prema tome kada te instrumente primenjujete. Jasno je zašto stoji ovo istovremeno. već samo rezultat. to mora biti poznato pre dana bilansa. Znaĉi kada ste u situaciji da za realizaciju nekog cilja imate na raspolaganju samo jedan instrument. Ove instrumente mi najĉešće koristimo kada ţelimo da menjamo rezultat. Ako se polazi od raspoloţivosti. Dakle. na koji aspekt finansijskih izveštaja utiĉu. Zato se sa pravom istiĉe. jer tu ograniĉenja nema. sve instrumente BP delimo na 2 velike grupe . Utoliko nam je izbor teţi.12. moramo dakle prihvatiti posledice koje primena tog instrumenta ima i po finansijski poloţaj. I što je god uţi prostor za sprovoĊenje mera ''nakon dana bilansa'' utoliko će se više koristiti instrumenti politike ''pre dana bilansa''. govorimo o determinisanim instrumentima. Sa tog aspekta sve instrumente delimo na one kojima ţelimo da oblikujemo finansijski položaj preduzeća i na one kojima se prvenstveno deluje na rezultat. 3. onda moramo prihvatiti ĉinjenicu da će taj instrument promeniti i finansijski poloţaj. dakle.na one koje koristimo pre dana bilansa (a on je 31. a onda kada su na raspolaganju najmanje dva instrumenta za ostvarenje odredjenog cilja govorimo o bilansno-taktiĉkim. pošto se sve manje moţe bitno uticati na iskazivanje u finansijskim izveštajima povodom dogaĊaja koji su nastali. moţemo izvršiti podelu na one kojima utičemo na formu i one kojima oblikujemo 214 . instrumente delimo na bilansno-taktičke i determinisane instrumente. Naime. kada je dan bilansa prošao. i bilans stanja i bilans uspeha. ali pošto ne postoje instrumenti koji samo menjaju rezultat. Kada na raspolaganju stoji samo jedan instrument. 2. ali to ne moţe. 4. jedini naĉin da se utiĉe na bilans jeste da se pre dana bilansa izazovu dogaĊaji koji će bilansnu sliku promeniti u ţeljenom pravcu).1. da ţurim sa naplatom ili ne. Prema vremenu korišćenja. Prema tome kako utiču na godišnji obračun. da je u uslovima primene MRS potrebno mnogo ranije definisati ciljeve i napraviti plan realizacije tih ciljeva. ali istovremeno i na finansijski poloţaj. to znaĉi da će sa protokom vremena na znaĉaju dobijati instrumenti pre dana bilnsa (znaĉi. jer moţda ne bi smo hteli da menjamo finansijski poloţaj.) i na one koji se primenjuju nakon dana bilansa.

(ne zanima vas u ovom trenutku kakva će biti bilansna slika. Ova podela je priliĉno uslovna. i zbog toga jurite naplatu. onda je to mera bilansne politike. Ja sam u velikoj meri tome odredila i sadrţinu tog finansijskog izveštaja. a drugi preteţno na sadrţinu (preteţno ali ne iskljuĉivo!). Znaĉi.sadržinu bilansa. jer kada vi odreĊujete formu. Ali ako time hoćete da popravite likvidnost. Dakle ako kaţem bilans će izgledati ovako. Ako bi ste radili ubraznu naplatu potraţivanja. Ono što je vaţno znati je da se merama pre dana bilansa moţe uticati samo na finansijski poloţaj. u finansijskim izveštajima budu prikazani onako kako to vaša uprava od vas oĉekuje. biće u formi liste. onda ta promena strukture pozajmljenog kapitala. ja ne mogu da kaţem da sam time odredila samo formu. ima karakter bilansne mere. Dakle kada prava opcije ne mogu da vam omoguće da finansijski i prinosni poloţaj. Samo taj motiv daje tim dogaĊajima karakter mera bilansne politike. reĉ je o dogaĊajima koji bivaju preduzeti sa namerom da se oblikuje finansijski i prinosni poloţaj. Jer je moj primarni motiv da u bilansu prikaţem povoljniji rezultat. Hoću da kaţem da nisu to nikakvi posebni dogaĊaji. ţelim da imamo što više gotovine na raĉunu na kraju godine. Instrumenti pre dana bilansa Za njima se poseţe u onim situacijama kada se proceni da instrumenti predviĊeni da deluju nakon dana bilansa nisu dovoljni da bi se realizovali ciljevi bilansne politike. Ali ako se na to odluĉim zato što hoću da prikaţem bolji finansijski poloţaj. znaĉi ako je to moj motiv. Tada moţete primeniti instrumente BP pre dana bilansa. zato što vam trebaju pare. kad god sam iz kratkoroĉnog kredita finansirala potrebu koja je dugoroĉna). mere nakon dana bilansa 215 . Ovi instrumenti se mogu definisati kao poslovni dogaĊaji koji se preduzimaju sa ciljem da se utiĉe na bilansnu sliku. ne zato što moje poslovanje to od mene ovog trenutka zahteva. to su poslovi koje vi radite uobiĉajeno (na primer. nego zato što hoću da posledice tog dogaĊaja promene moj finansijski poloţaj. ili i na finansijski i na prinosni poloţaj. Dakle. Suština ove podele je da ukaţe samo na to da neki instrumenti deluju preteţno na formu. ja uobiĉajeno traţim da mi se uradi konverzija kratkoroĉnog u dugoroĉni kredit. ja nešto radim. na primer. i sadrţaće ove bilansne pozicije. ona je dovoljno dobra ali vam treba gotovina) to je uobiĉajeni dogaĊaj u poslovanju. ili moj rentabilitetni poloţaj onako kako to odgovara mojim poslovno-politiĉkim ciljevima. vi istovremeno odreĊujete i sadrţinu. Za razliku od njih.

ove mere se mogu sprovesti samo ako na to pristanu poverioci. Pošto svaka od ovih mera traţi vreme. moraju se unapred znati ciljevi BP da bi se iskoristili instrumenti pre dana bilansa. Jer. 2. ne vrši se isplata obaveza. Moći ćete onda moţda da isplatite neke dugoroĉne obaveze koje imate. 1. a to povlaĉi i smanjenje obaveza prema dobavljaĉima. Sećate se da je jedan od pokazatelja kojima se meri kvalitet finansijskog poloţaja koliko je od ukupnih izvora dugoroĉnog karaktera.uvek utiĉu i na prinosni i na finansijski poloţaj. Ovom merom vi smanjujete pozajmljeni kapital. ĉak ni onih koje je moguće isplatiti. to se moţe postići samo merama pre dana bilansa. Koje će se mere koristiti u cilju promene finansijskog položaja. što ukazuje na sigurnost firme. traţiti onda akcionarima da ostave sredstva u rezervama da bi firma mogla da nastavi da radi. ali zašto bi neko hteo da ga pogorša? Na primer. mogu se na primer: a) smanjiti nabavke. dakle na kupovinu. sa druge. zavisi od toga šta je cilj. sa jedne strane. a posledica toga je smanjenje kratkoroĉnih izvora u ukupnim izvorima finansiranja. c) ako se se uradi konverzija kratkoroĉnih u dugoroĉne obaveze. Naravno. Tako ćete dobiti likvidna sredstva. e) moţete emitovati i novo kolo akcija. d) moţe se uraditi konverzija dugoroĉnih kredita u kapital. Dakle. moţete imati sve pripremljeno. A neto obrtni fond je jedan od pokazatelja kvaliteta finansijskog poloţaja. dobija se više gotovine. i time po dva osnova popravljate pomenuti odnos. Ako je cilj poboljšanje finansijskog položaja. i da na taj naĉin opet poravite finansijsku strukturu. ukoliko se se ţeli menjati samo finansijski poloţaj. tj. pri istim dugoroĉnim izvorima biti veći. Firma se smatra sigurnijom ako je uĉešće dugoroĉnih izvora veće. Ukoliko ţelite da privuĉete dodatni kapital iz eksternih izvora. samim tim je i brţa isplata kratkoroĉnih obaveza. da bi investitori i poverioci imali uverenje da se ne izlaţu prevelikom riziku ako ulaţu sredstva u vašu firmu. Ako je cilj da se pokvari finansijski položaj? Onda se ide na formiranje obaveza. moţete malo pokvariti finansijski poloţaj. Ovako popravljamo finansijski poloţaj jer povećavamo uĉešće sopstvenog kapitala u ukupnom. (sećate se da je jedan od pokazatelja finansijskog poloţaja upravo odnos izmeĊu pozajmljenog i sopstvenog kapitala). postiţemo isti cilj. ali saĉekati novu godinu za akciju kako bi ste prikazali lošiji finansijski poloţaj). i povećaćete sopostveni kapital. povećavate sopstveni kapital. trudićete se da predstavite solidan finansijski poloţaj. povećava se uĉešće dugoroĉnih izvora u ukupnim izvorima. b) ili se moţe intenzivirati naplata potraţivanja. kako se moţe povećati uĉešće dugoroĉnih izvora? Ili konverzijom krakoroĉnih u dugoroĉne ili likvidiracijom kratkoroĉnih obaveza. 216 . odnosno solventnosti. što povlaĉi i smanjenje zaliha. i time će neto obrtni fond. Jasno je zašto neko ţeli da poboljša svoj finansijski poloţaj. u smislu da li da se poboljša ili pogorša finansijski poloţaj. ako ţelite da ubedite akcionare da ne traţe dividende. Odustaje se od nove emisije akcija ili se ona odlaţe (do posle dana bilansa.

000. Trţišne cene su već iznad. Ako bude još 300. Kada trošite materijal u decembru. Nećemo mi kao raĉunovoĊe i finansijeri o tome da mislimo''). zbog toga što su trţišne cene iznad planskih. a mi hoćemo da iskaţemo niţi rezultat. i verovatno će takve i ostati. b) Ovo studentima ume da bude nejasno – nabavka materijala po višim cenama. c) Ako izvršite odlaganje rashodovanja osnovnih sredstava ili rashodujete osnovna sredstva. onda ćemo je sada rashodovati i tako umanjiti rezultat. reći ćete ja trošim materijal po ranijim cenama. dakle. I kako nabavka materijala po višim cenama moţe da utiĉe na rezultat ove godine. nabavkom uticali na to da vam proseĉna cena po kojoj obraĉunavate trošak materijala bude viša. Ti visoki degresivni otpisi izazvaće povećanje rashoda i 217 . Naravno treba imati u vidu da se time utiĉe i na finansijski poloţaj. a vi na 6 meseci imate 300.000 din profita na kraju godine. a) Ako vam je na primer. Ako imate situaciju da vodite materijal po planskoj nabavnoj ceni. razlikuju se mere pre dana bilansa.000 moraćete u ovih preostalih 6 meseci mnogo da radite.000.. Prema tome. raditi ubrzano na prodaji. Ako imamo neku mašinu za koju smatramo da joj je sadašnja vrednost visoka. reklamnom kampanjom. Znaĉi morate. sve ovo će voditi povećanju rentabiliteta ako su prihodi veći od rashoda. koje mogu doprineti da rezultat bude viši i one koje mogu doprineti tome da on bude niţi. odloţićete nabavku onih osnovnih sredstava koja se otpisuju degresivno. šta mogu da uradim.. d) Ako ţelite da popravite rezultat. još pre decembra. Naravno. To prekoraĉenje će anulirati ono prethodno sniţenje. Ako ja hoću da pokvarim svoj poloţaj. ako ţelimo viši rezultat. ali trebaće mi posle dana bilansa. to je njihov posao. To jednostavno nije moguće.000 profita. cilj da imate 1. jer se ţeli izbeći uticaj visokih otpisa na rezultat ove godine. Ţelite li da smanjite rezultat. troškovi materijala će biti viši u odnosu na one koji bi bili da tu nabavku niste uradili. Ili nećemo da je rashodujemo. negde u oktobru. Da na razliĉite naĉine povećate obim prodaje (unapreĊivanjem kanala prodaje. odnosno. U meĊuvremenu je došlo do rasta cena na trţištu u odnosu na vaše planske nabavne cene. Vi ste. mislite li da imate profit od 1. najkasnije novembru kupićete osnovna sredstva i poĉećete sa degresivnim otpisivanjem. nema šanse da ja merama BP posle dana bilansa napravim 400. ali ja ću sad da kupim. prvo. to je u stvari proseĉna cena iz ranijeg perioda. jer će njena sadašnja vrednost da nam optereti rezultat ove godine.Ako je cilj uticanje na visinu razultata. Ostavićemo je za narednu godinu. Sada će se. Ne treba mi materijal baš ovog trenutka.000. Ako imate dovoljno materijala na lageru i ne morate da nabavljate.000 u drugoj polovini. i imate sniţenje.''al o tome neka misle komercijalisti. Tada vam niko ne moţe reći da niste finansijske izveštaje napravili kako treba. Mogu da uĊem u nove nabavke. spuštanjem ĉak cena ako su previsoke. ako svaka ta prodaja donosi dobitak. javiti prekoraĉenje.

smanjenje rezultat. iskazaćete na naĉin na koji je to predviĊeno datom bilansnom šemom. Skoro da nemaju nikakvu mogućnost da oblikuju formu finansijskih izveštaja (posebno u našoj zemlji gde nemate nikakvu mogućnost da utiĉete na formu finansijskih izveštaja) jer propisana bilansna šema sadrţi minimum i maksimum rašĉlanjavanja istovremeno. uvek se menja i finansijski i prinosni poloţaj!! nema mogućnosti da se menja samo finansijski poloţaj – htela bi da promenim finansijski poloţaj a da mi dobitak ostane koliki jeste. ali postoji i mogućnost da se većim obimom informacija iskaţe politika iskrenosti preduzeća. decembra. Jedini deo godišnjeg obraĉuna gde bilansista ima mogućnosti da utiĉe na formu. Sastavljaĉi finansijskih izveštaja ovde nemaju preveliku slobodu. je u stvari obim informacija koji će pružiti korisnicima u napomenama uz finansijske izveštaje. Tu postoje samo osnovni zahtevi o obimu informacija. Instrumenti koje koristimo nakon dana bilansa mogu biti usmereni na oblikovanje forme finansijskih izveštaja i na oblikovanje sadrţine (dok su instrumenti pre dana bilansa uticali samo na sadrţinu! – ovim instrumentima smo mogli da oblikujemo finansijski poloţaj ili i finansijski i prinosni poloţaj. Instrumenti nakon dana bilansa Kada proĊe 31. Tako se kroz uticaj na formu realizuje opredeljivanje da li će se voditi politika iskrenosti (otvorenosti) 218 . dosta skromnije. Moţe se uticati i preko stepena raščlanjavanja kategorija koje su u tom bilansu prezentirane. a utiĉe se na rezultat. naravno. Naš zakon kaţe: ''Vaš bilans mora da izgleda ovako''. Ono što imate u bilansu. Na formu se moţe uticati na nekoliko naĉina. a da pri tome ne dolazi do ogrešenja ni o jedan MRS. To ne moţe!). decembar više ne postoji mogućnost da se izazovu neki novi poslovni dogaĊaji. Te mogućnosti su. Bilansista nema pravo da vrši dublje rašĉlanjavanje odreĊene pozicije ili da saţima odreĊene pozicije. Bilans se moţe iskazivati u formi konta ili formi liste. To je prednost ovih mera. instrumentima kojima utiĉem na sadrţinu nakon dana bilansa. već ostaje samo mogućnost da se odluĉuje u skladu sa MRS i kako da se u finansijskim izveštajima iskaţu posledice onih dogaĊaja koji su nastali do 31.

potpunosti ĉak i uporedivosti (jer to moţe biti jako korisno). odnosno zakonskim propisim. I ono naĉelo kontinuiteta koje sam spominjala malopre. Kako? Tako što će otpisani iznos biti. onda na kraju godine vršim otpisivanje. Znaĉi ako imamo obezvreĊene zalihe 219 . ali nije netaĉna ĉinjenica da se o tome odluĉuje na kraju godine. Znali ste i ranije zato što smo mi taj izbor ranije napravili i zato se tog izbora moramo drţati u nizu sukcesivnih obraĉunskih perioda. Poslovni izveštaji uprave koji prate godišnji obraĉun. Znaĉi kada se uradi inventar imovine. Da taj izbor nismo napravili. tu politiku ĉak moramo i objaviti. Sve informacije u tom izveštaju podleţu principima jasnosti i istinitosti. E ta otpisivanja ja sada mogu da koristim i kao meru bilansne politike. pruţanjem (putem njega) više ili manje informacija. kada se ustanovi stvarno stanje.. (kod Kate na prezentacijama pominje se još jedan naĉin uticanja na formu – primenom ili odustajanjem od primene bruto principa) Na sadržinu bilansa . Jer tu uvek postoji pitanje šta je tu realno. i kada se izdvoji ili oznaĉi imovina kod koje je stvarna vrednost niţa od tekuće trţišne vrednosti. Zato što vi u stvari u nekom tenutku morate da napravite izbor.ili politika diskrecije. mi tada formulišemo našu raĉunovodstvenu politiku. odnosno ĉija primena teĉe tokom ĉitave godine-znaĉi na kraju godine ja radim samo konaĉan obraĉun amortizacije. predstavljaju takoĊe jedan od naĉina da se utiĉe na formu bilasnsa. metode obraĉuna troškova disponiranih zaliha.. realizujete zadatak koji vam je dat. ono je razlog što su ta pravila unapred poznata i što ih vi kad gledate sada. Moţemo reći: ''u toku godine vi samo knjiţite koliĉinski troškove materijala.'' Ali mi kada napravimo izbor. Šta mogu ipak da uradim samo na kraju godine? Na kraju godine ja mogu da vršim vanredna otpisivanja imovine. sliĉno kao i kod prethodno navedenog naĉina. a na kraju godine ćemo vam reći koju ćete cenu uzeti da bi ste izraĉunali visinu troškova. ili dajete više od onoga što se decidirano traţi u standardima. Dajete samo ono što morate. u skladu sa naĉelom impariteta. ne zna se da li se odnose na mere pre ili nakon dana bilansa. pa moram znati koju metodu otpisivanja primenjujem. U svari. da li mi o tome odluĉujemo nakon dana bilansa ili mi već u toku godine evidentiramo i otpise i troškove materijala.Sve ove mere utiĉu i na finansijski i na prinosni poloţaj preduzeća. I to je takoĊe predmet bilansne politike. recimo. recimo naĉin otpisivanja stalne imovine. Sva ona naĉela koja vaţe za godišnji obraĉun. u pravu ste i vi. malo viši od onoga koji bi se mogao eventualno smatrati realnim. ali su mere BP koje su poznate unapred. i time jedan deo mera naše bilansne politike obajvljujemo. Tu ćete preko obima informacija koje ćete pruţiti. dakle mi već na poĉetku godine moramo znati koja se metoda koristi. mogli bi smo ga napraviti sada na karju godine. Znaĉi postoje neke od tih mera koje jesu i mere BP. kaţete mi smo to znali i ranije. ali meseĉne otpise knjiţim tokom ĉitave godine. U knjizi je jedan deo ovih mera nejasno napisan. vaţe i za izveštaj uprave. To isto vaţi i za zalihe.

tj. I vidite kolizije: hoću da prikaţem manji rezultat da bih platila manji porez. jer za bilansiranje svake pozicije preduzeće ima svoju raĉunovodstvenu politiku. a zbog toga će naš finansijski poloţaj biti slabiji (ĉim se povećavaju obaveze. Ako iskaţem veće rashode. Jer to su dva opreĉna zahteva. u ţeljenom pravcu utiĉe) i finansijski poloţaj i finansijski rezultat. nema mera koje bi vodile tome da se popravlja (taĉnije. da li ću uzeti najniţu moguću trţišnu prodajnu cenu za bilansiranje. A kakav će biti poloţaj ako iskaţemo veću imovinu? Pri istim obavezama. ali neću isplatiti dividende. sprovodim i bilansnu politiku. konvencija. Znaĉi. U RP vi pokazujete kako koristite prava izbora. Pa se govori o RP stalne imovine. jer je finansijski poloţaj loš. ili jedno od drugog širi pojam? Raĉunovodstvena politika predstavlja skup mera. na primer. i istovremeno iskazujem niţi rezultat. Znaĉi. Ako uzmem najniţu moguću trţišnu cenu. i povećavamo naše obaveze. Kod otpisa potraţivanja. o RP koja se primenjuje kod zaliha. moram ostaviti veću vrednost imovine. Nema mera kojima bi se ovakav cilj mogao realizovati. Znaĉi ako vam neko kaţe hoću i visok rezultat i hoću da finansijski poloţaj bude loš-to ne moţe! Meni bi jako odgovaralo da iskaţem dobar rezultat. finasijski poloţaj će biti bolji. Kaţete. Formiranjem rezervisanja. Odnos izmeĎu računovodstvene politike i bilansne politike Da li su RP i BP sinonimi. i kaţe raĉunovodstvene politike. Vrlo ĉesto se koristi mnoţina. A da bih smanjila rashode. primenjujem funkcionalnu 220 . Jer. svaka firma ima svoju raĉunovodstvenu politiku. onda ću vršiti potcenjivanje zaliha. ostaje mi u bilansu stanja više). o RP kod potraţivanja. a istovremeno kvarim svoj finansijski poloţaj. ili taĉno onoliko koliko se nadam da ćemo naplatiti (neću ni dinar više da otpišem jer što više otpisujem rezultat mi je sve lošiji. koje takoĊe vršim na kraju godine. ili malo manje. ja moram da smanjim rashode. pravila. jer rezervisanja predstavljaju obaveze. smanjujemo rezultat. Formirajući rezervisanja znamo da ćemo smanjiti rezultat. Rezervisanja se formiraju na dan bilansa. a imovina sve manja). ili ću uzeti trţišnu cenu koja je malo viša. finansijski poloţaj firme se kvari). finansijski poloţaj kvarim. koja se primenjuju pri izradi bilansa konkretnog preduzeća. jer su rashodi uvek ukupna imovina minus ono što je potrošeno (pa ako iskaţem da je potrošeno manje. ako ja hoću da iskaţem veći rezultat. o RP kod HOV i sliĉno. Otpisujem malo više.materijala ili robe na meni je da procenim koliko je to obezvreĊenje. izvršiću formiranje latentnih rezervi. Naţalost.

Ĉak će biti reĉeno koristiće se ta i ta metoda. Znaĉi vaše RP odreĊujuće utiĉu to kako će izgledati vaš bilans. U RP piše. otvarati. Da bi se bilans razumeo moramo da znamo koje su to promene koje mogu da dovedu do promena sopstvenog kapitala. Ovaj izveštaj za razliku od ostalih izveštaja koji ĉine godišnji obraĉun namenjen je vlasnicima. vi poštujete vašu RP. izveštaj o raspodeli dobitka. u stvari on će vam dati objašnjenje zbog ĉega sopstveni kapital na kraju izgleda onako kako je to predstavljeno u BS. kojima vi pre dana bilansa. Tih mera u RP uopšte nema. Vi jeste uradili sve što je napisano u RP. delimo u dve grupe: 221 . Ali svi postupci koje sprovodite pri bilansiranju nisu sadrţani u RP. ili malo naviše. ali vama je opet ostao odreĊeni prostor u kom vi moţete odmeravanjem rezervisanja malo naniţe. ali je BP širi pojam u odnosu na RP. degresivnu metodu za otpis opreme – to je vaša RP u vezi sa otpisivanjem stalne imovine. tamo ĉak piše i koja ćete rezervisanja primenjivati. Tako da je BP. niti će ih ikada biti. ali procenite da vam finansijski poloţaj mora biti bolji i opredeljujete se za mere BP pre dana bilansa. Taj izbor bi istovremeno trebalo da bude i izraz BP. kako se kod nas zvao. linearnu metodu za graĊevinske objekte. Stoga se RP i BP ne bi mogli koristiti kao sinonim. ali pri ĉemu je RP u funkciji BP. Subota (radna). Znaĉi o ĉemu taj izveštaj treba da izveštava. Ovaj izveštaj zamenio je izveštaj koji se ranije zvao izveštaj o zadržanoj dobiti ili. decembar 2004 IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA SOPSTVENOM KAPITALU To je treći izveštaj koje sastavljaju društva kapitala. uradite sve kako ste zapisali u vašoj RP. po mom uverenju širi pojam od RP! RP bi se mogla oznaĉiti kao deo BP. koje promene treba da ĉine taj izveštaj? Promene koje se dešavaju na SK. I on zapravo pokazuje usled kojih dogadjaja se sopstveni kapital firme tokom godine promenio. Znaĉi. pored BS i BU. voditi. U pitanju jesu dve ĉvrsto povezane politike. i nakon dana bilansa moţete uticati i na sadrţinu i na formu godišnjeg obraĉuna. I koji je namenjen vlasnicima. ali vi na dan bilansa odreĊujete koji je to iznos moguće naplate. ali ne piše taĉan iznos rezervisanja koji ćete utvrditi. potraţivanje će se voditi u visini iznosa moguće naplate. a one jesu mere BP. da utiĉete na visinu rezultata i na finansijski poloţaj. Ali vaš bilans (godišnji obraĉun) nije samo pod uticajem RP! Postoje i postupci. Tim se izborom vi istovremeno opredeljujete za odreĊenu BP. 18.metodu za transportna sredstva.

pa da kroz dobit utiĉe na SK.to su promene usled kojih se kapital uvećava zahvaljujuci priliva sredstava iz okruţenja u preduzeće. ako je equity metoda.1. to uĉešće ce u našoj firmi biti iskazano u eurima. To uĉešće koje je iskazano u eurima mora na dan bilansa da se kursira. Znaĉi to su promene SK kreirane kroz poslovanje preduzeća. Jer je prema MRS 21 osnovni postupak sa kursnim razlikama je da se one smatraju rashodom odnosno prihodom perioda u kome su nastali. jer ste i u junu radili kursiranje. ili pak usled odliva kapitala u okruţenje u preduzeće. znaĉi da se dovede na dnevnu vrednost. ili ukrupnjavanje akcija kada se od dve akcije pravi jedna akcija i uz to se vrši smanjenje nominalne vrednosti. Sećate se svaki dobitak povećava SK. nego se taĉno zna kada i koji prihod moţe. kursne razlike . ako je ta firma u EU. promene koje nastaju iz poslovanja . ili metodi udela ako je znaĉajno. Smanjenja OK nastaju otkupom i poništenjem sopstvenih akcija ili smanjenjem nominalne vrednosti akcija. To su taĉno odredjeni prihodi i rashodi. ili saţimanje akcija. Zašto? Zato što su dividende deo dobitka. To se uglavnom nalaze dve grupe prihoda i rashoda: 1. a dobitak je deo SK. Povećanje ili smanjenje koje nastaje usled pojave prihoda i rashoda koji se neposredno obuhvataju preko kapitala. umesto kroz BU. Ali ako kursna razlika nastane po osnovu uĉešća koje imate u stranoj firmi i koje je prema tome iskazana u stranoj valuti. odnosno SK će biti manji nego da ste celu ostvarenu dobit zadrţali u vidu rezervi. vi ste prošlo kursiranje radili kao 31. Ako je kurs eura iznad onoga kojeg smo imali u trenutku transakcije. Znaĉi ne bilo koji. a rashoi ga smanjuju. jer je uĉešće dugoroĉna kategorija. Svojstveno tome svaki gubitak smanjuje SK. odnosno u trenutku poslednjeg kursiranja. da utiĉe na dobit. Znaĉi toliko smo morali da uloţimo hiljada ili miliona eura da bi smo to uĉešće ostvarili.ali kada kaţemo kursne razlike nemojte tu stati. odnosno da smanji SK ako je rashod. ako je prihod. Prilivi mogu nastati uplatama vlasnika. Poštoje promene koje prema MRS ne idu u BU već prihodi se odmah pripisuju kapitalu. I sada ovde imamo nešto što do sada nismo radili. Imaćete pozitivnu kursnu razliku. Dakle kada isplatite dividende to će imati za posledicu smanjenje SK. To znaĉi da će do smanjenja doći usled pokrića gubitka. Pošto je uĉešće deo vašeg kapitala koji je investiran u drugu firmu MRS 21 zahteva da ta kursna razlika ne bude tretirana kao prihod 222 . Primera radi: ako neko naše preduzeće ima recimo znaĉajno uĉešće od 40% u nekoj stranoj firmi. neće biti tretirana kao rashod odnosno prihod perioda već će biti tretirana kao promena visine SK.kaţemo iz internih izvora. one koje nastaju na osnovu naknadnog ulaganja vlasnika . isplate mogu nastati po dve osnove: ili usled povlaĉenja kapitala. 2. sada radite ponovo kursiranje i kurs je iznad onoga koji je bio u junu. Svaka isplata dividendi smanjuje SK.12 prošle godine. tada kursna razlika koja se na to uĉešće odnosi. moţe da to preskoĉi i direktno utiĉe na SK i povećava SK. dakle smanjenja kapitala ili usled isplata dividendi. To će biti iskazano kao nabavna vrednost ako je većinsko uĉešće. I naravno tu imamo povećanje SK koje nastaje kada preduzeće ostvari dobitak.

imajući u vidu da sastavljaĉ finansijskih izveštaja mora sam da odredjuje kolika je fer vrednost. износ прихода и расхода који су непосредно третирани као повећање односно смањење капитала . to moţe dovesti do subjektivnih procena. već će povećati uĉešće i povećati SK.znaĉi one koje sam malo pre objašnjavala. ako nju uporedite sa tekućom trţišnom vrednošću i ako trţišna vrednost bude niţa tada smanjujete vrednost imovine na niţu fer vrednost i smanjujete onu revalorizaciju koju ste prošle godine prikazali. prihode od revalorizacije i ti prihodi bi bili iskazani kao povećanje kapitala. 223 . Znaĉi bila pi povećana vrednost imovine na dnevnu vrednost i bio bi podignut kapital. iskazuju u svojim fer vrednostima. Koje informacije izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu treba da pruži • 1. znaĉi ne knjizite tu kursnu razliku kao prihod i povećate rezultat. dakle smanjenje vrednosti evidentirati preko te revalorizacije. Znaĉi ona uopšte nece ići kroz BU kao prihod. stalna imovina bude iskazana po fer vrednostima. i naravno u okviru SK. A ako bi se dogodilo da trţišne vrednosti padaju. 2. to je revalorizovana vrednost iz prošle godine umanjena za amortizaciju. nudi dva postupka: da imovinu vrednujete po njihovoj nabavnoj vrednosti umanjenu za sve akumulirane otpise. висину нето добитка или губитка текућег периода. da pad bude takav da potrošite sve ranija povećanja. pa sliĉno sredstvo… znaĉi ĉim nema tog ĉvrstog uporišta. znaĉi to nije više nabavna vrednost. • 2. Ukoliko bi se dogodila negativna kursna razlika. onda bi se za iznos razlike smanjili SK. znaĉi kada poredite vrednost u knjigama. Ako bi se dogodilo da u narednoj godine i po osnovu revalorizacije imovine. ako nema trţišne vrednosti.ovog perioda. I onda će se svake godine povećavati. Ako bi se dogodilo da je trţišna vrednost iznad. opremom i postrojenjima. Problem koji se javlja kod ovog postupka je što je jako teško utvrditi fer vrednost za sve oblike imovine kojom preduzeće raspolaţe i što poštoji opasnost od uvodjenja priliĉne doze subjektivizma u finansijske izveštaje. preduzeće bi imalo tzv. odnosno smanjivati u zavisnosti kako se menja odnos izmedju knjigovodstvene i fer vrednosti vaše stalne imovine. Ako se preduzeće opredeli za korišćenje ovog alternativnog postupka onda će na kraju svake godine da utvrdjuje odnos izmedju nabavne vrednosti umanjene za amortizaciju i trţišne vrednosti te imovine na dan bilansa. ili na dan bilansa utvrdjujete fer vrednost vaše stalne imovine. vrednost uĉešća bi bila smanjena i smanjen SK. ukoliko se neki delovi imovine u toku sastavljanja izveštaja. nego da iskaţete tu kursnu razliku kao povećanje SK. MRS 16 koji se bavi nepokretnostima. Na taj naĉin vi obezbedjujete da u BS da stalna imovina. I sve dok ne potrošite tu revalorizaciju. Znaĉi u BS u okviru SK imaćete prihode od revalorizacije koje će poštojati sve dok je trţišna vrednost veća od vrednosti u knjigama. vi ćete gubitke.

ali do znaĉajne mere. Kada se takva greška otkrije. pri ĉemu se pod fundementalnom greškom podrazumeva greška koja je dovela do netaĉnog iskazivanja. добитке и губитке који су третирани као промене сопственог капитала . recimo tretirali ste kao rashod nešto što je trebalo tretirati kao sredstvo.• 3. a napravljena je prošle godine. Dakle za efekat greške biće promenjen neto dobitak prethodne godine. znaĉi vi ćete promeniti rezultat prethodne godine da bi ste mogli da izvršite uporedjenje.kako izveštaj izgleda MRS-1 nudi 2 forme izveštaja o promenama na SK. • 5.koliko god nastojimo da prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja ne napravimo grešku to ne znaĉi da se greška nikada ne napravi. za taj period. on kaţe moguće je da izveštaj ovako izgleda. Forma izveštaja . износ за који је промењен резултат услед промене рачуноводствене политике ako promenite RP i predjete recimo sa FIFO metode na proseĉnu cenu kod obraĉuna troškova zaliha. Znaĉi on ne nalaţe da izveštaji moraju izgledati ovako ili onako. Znaĉi vi ćete reći: da smo i prošle godine primenili ovu RP rezultat bi bio ovoliki. износ исплаћених дивиденди и • 6. MRS 1 u takvim situacijama zahteva da izraĉunate efekte promene ove RP i da promenite rezultat prethodne godine za tu promenu.dakle razlike izmedju ovih prihoda i rashoda • 4. износ за који је коригован резултат претходног периода по основу исправљања фундаменталних грешака . Te dve forme se medjusobno razlikuju prema obimu informacija koje sadrţe. pa taj onda rezultat postaje uporediv sa rezultatom u ovoj godini u kojoj vršite obraĉun po ovoj metnodi. Zašto? Da bi taj rezultat bio uporediv sa rezultatom tekuće poslovne godine. do smanjenog rezultata i svojstveno tome iskazivanja niţe imovine. Poštoji poseban standard koji se bavi naĉinom na koji se fundementalne greške ispravljaju. rezultata i neto imovine odredjenog obraĉunskog perioda. A pošto je taj neto dobitak iz prethodne godine deo SK onda će ispravka visine neto dobiti uticati na visinu SK. Ta greška je otkrivena ove godine u junu. MRS 8 traţi da se takva greška ispravi. To je dovelo. to će imati uticaja na visinu troškova zaliha i na vrednost zaliha. 224 .

manjak revalorizacije. višak revalorizacije. 225 .12. a mi sada sastavljamo izveštaj za 2003. Znaĉi vi ovde moţete videti kolike su dividende bile 2002. neto dobit period. I ovo su sada potpune iste kolone: višak revalorizacije. Капитала Салдо на дан 31. 2003 Акцијски капитал Емисиона Ревалор.12.Опис Салдо 31. manjak revalorizacije.2002. Šta je saldo na dan 31.год.12. Емисија Салдо на дан 31. neto dobici ili gubici koji nisu iskazani u BU. a kakav u tekućoj godini. Емисија акциј.2003. znaĉi poĉinje od poĉetka 2002 i dolazi do kraja 2002. Резерве Задржан а. Znaĉi pokazuje pokazuje promene kapitala na 2002 godini: promene u RP. 12. neto dobit perioda. znaĉi izveštaj sadrţi dva dela: u prvoj su promene koje su se desile u prethodnoj godini. год.2002 godine. Pa pogledajte prvi deo.12. emisiju i pokazuje saldo na dan 31. kursne razlike. резерве. kolika je emisija i da li je bilo u 2003.2002? to je poĉetno stanje za 2003 godinu. ako postoje neto dobici ili gubici koji nisu obuhvaćeni BU.2002.12. Znaĉi i ovaj izveštaj ponudiće podatke za prethodnu godinu i indentiĉne podatke za tekuću poslovnu godinu da bi onaj koji ĉita doneo ispravne odluke. dividende. a kolike su 2003. emisija…I dolazimo do salda kapitala 31. kakav je bio uticaj revalorizcije u prethodnoj. nego i visina svake promene koja je dovela do promene visine kapitala mogla uporediti. Znaĉi mi u u 2003 godini startujemo sa SK koji je posatojao 31. on zapravo se odnosi na 2002 godninu. добит Укупно Форма 1: Sećate se da svaki izveštaj mora da ima uporedne podatke. 02.12. kolika je emisija bila u 2002 i da li je bilo. po osnovu toga da li imate dobitak ili gubitak po osnovu revalorizacije. a drugoj su promene u tekućoj godini da bi se ne samo visina kapitala. Znaĉi moţete za svaki element vršiti uporedjenje. Вишак ревалоризације Мањак ревалоризације Нето добици/губици који нису исказани у БУ Нето добит периода Дивиденде за 2003. pokazuje sve promene kapitala u 2002. Промене у рачуноводственим политикама Вишак ревализације Мањак ревалоризације Курсне разлике Нето добитици/губици који нису обухваћени у БУ Нето добит периода Дивиденде за 2002.

znaĉi revalorizaciona rezerva. I biće sa pozicije neraspodeljena dobit ili dobit tekuće godine prenet na pozicije rezerve. onda stoji napomena i u toj napomeni stoji kolike su bile prošle godine.12.12. Нова емисија Нето добит текуће год.12. isto se polazi od salda 31. 2003. Pa imate prenos sa neraspodeljene dobiti na rezerve. A gde se onda daju one druge informacije koje onaj siri izveštaj sadrţi? One se daju u napomenama uz finansijske izveštaje. Znaĉi sopstvene beleške su vezane za SK. ni kursnih razlika. dobit tekuće godine i imate stanje 31. 226 .godine. Tamo gde je dat iznos promena vrednosti uĉešća. pogledajte razlikujemo dividendu za 2002. Пренос са/на С1/86д С1/86а Дивиденде за 2002.2002. nova emisija. ni prihoda od revalorizacije.12. Нова емисија С1/86а Нето добит текуће год. godinu i dividenda u 2002. Стање 31. Zatim imamo dividendu. Стање 31. 2002. Imate znaĉi sada iste podatke za 2003. kolike su bile ove godine. odnosno prenos na? To moţe da vas na trenutak zbuni. a šta znaĉi ovo prenos sa. Пренос са/на Дивиденде за 2003. 2002. Ovaj izveštaj se svodi na one promene koje direktno tangiraju kapital. Znaĉi u sopstvenim beleškama se daju. onda je opet u beleškama objašnjeno koliko je ta promena za tekući period. Znaĉi pogledajte ovde.2002. godini. znaĉi tamo gde u SK kaţe revalorizacija.12. jer dividenda ostvarena u 2002 je deo dobiti u 2001 a dividenda koju isplaćujemo u 2003 je deo dobiti koju ostvarujemo 2002. Dividenda uvek ide sa godinu dana zakašnjenja imajuci u vidu da se vrši najpre utvrdjivanje rezultata a raspodela se vrši u narednoj godini. Šta biva sa dobitkom koji smo ostvarili u prethodnoj godini? Taj dobitak se raspodeljuje. dakle koje nisu posledica ni ispravljanja fundamentalnih grešaka. nego one koje nastaju po osnovu dobitka i emisije akcija. напомена Акцијски капитал Резерве Задржанад обит Укупно Forma 2 je kraća.Форма 2 МРС Позиција Салдо 31.

000 dividende. Стање 31.900 rezerve i 20.700 dinara.000 5. Znaĉi ovde imate onaj prenos sa neraspodeljene dobit na rezerve.12. Neto dobit tekuće godine je iznosila 25.900 25.000 Znaĉi akcijski kapital 31.700 300. prihodi i rashodi koji idu direktno u BS. U 2003.900-SK i naravno bilo je poĉetno stanje za 2003. je bio 300.900 -5900 -20. Prenos sa neraspodeljene dobiti na rezerve ne tangira visinu kapitala.2003.000 Резерве 80.900 405.000 напомена Акцијски капитал 300. a ne u ovom izveštaju. 2002.900.000 i neto dobit tekuće godine je 32.000 25. rezerve 80.Primer: Извештај о променама на капиталу пример МРС Позиција Салдо 31.900 0 -20. Стање 1.000 75.000.900 75.000 Задржана добит Укупно 380.12.000 dinara.800 493. 375.800 tako da dobit na kraju 2003 godine 493. Znaĉi dobit od 25. Пренос са/на Дивиденде за 2002.000 85.000 32.000 300.12. 2003.000 80. Нова емисија Нето добит текуће год. i smanjenje SK zbog isplate dividendi.12.000 80.900 i to tako što je 5. menja samo njegovu strukturu.900 25. Znaĉi ovaj izveštaj objašnjava poĉetno stanje i promene kapitala koje su nastale usled raspodele dobiti iz prethodnog perioda koja dovodi do promene rezervi i isplate dividendi i promene usled emisije novih akcija. ako se opredelite za formu 2. I imali smo novu emisiju akcija od 75.000 dinara.000.900 405. je bio 405.12. Стање 31.1 . zadrţane dobiti nije bilo i ukupni je SK bio 380. iskazuju se u napomenama. 2002.800 32. 227 . godini izvršena je raspodela ove dobiti koja je bila 25. godinu.900 25. One promene ispravljanja fundamentalnih grešaka.900 podeljenja je na 5. Нова емисија С1/86а Нето добит текуће год. Пренос са/на С1/86д С1/86а Дивиденде за 2002.900 preneto u rezerve i isplaćena je dividenda koja je iznosila 20.2002. i 31.

Dakle nemamo naţalost mogućnost da imamo i jedno i drugo. Ali sada ako vas zanima RP firme nemate više na jednom mestu već morate da je lovite po pojedinim napomenama. Ako se opredelite za prvi pristup. hoću da mi kaţe koju metodu je koristio prilikom otpisa osnovnih sredstava. Znaĉi hoću da mi kaţe koju su od tih vrednosti koristili da bi obrdili vrednost pozicija u svojim finansijskim izveštajima. znaĉi to je nešto što sigurno mora. i oba imaju svoje prednosi i mane. i sadašnja vrednost (diskontovanje). biti vrednovane po nekim drugim vrednostima. Znaĉi svaka specificna RP mora da bude navedena. Vrednovaćete robu ili gotove proizvode po neto prodajnoj vrednosti. tržišna vrednost. vec kaţe RP treba objaviti. prednost tog pristupa je da jednostavno uzmete tu stvar i vidite šta se kod bilansiranja svake pozicije radi. U praksi se koriste oba pristupa. To je prednost. tada sam vam govorila da se u finansijskom izveštaju kao osnova za vrednovanje moţe koristiti istorijski trošak. neću odvojeno. znaĉi da sve vaše RP objavite na jedom mestu. Šta moramo da objavimo u računovodstvenim politikama? RP treba da nam pruţi informacije o tome koje smo osnove koristili za vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima. ako je ona niţa od cene 228 . te detaljnije podatke. nego hoću napomena pa najpre dam RP pa dam napomenu tj. moram da vas podsetim da kada sam vam govorila o konceptualnom okviru.Računovodstvene politike Predstavljaju skup specificnih postupaka koje preduzeće koristi pri sastavljanju svojih finansijskih izveštaja. vrednost ponovne nabavke. Drugi pristup. Znaĉi morate koristiti dva izvora. Znaĉi ne da nam kaţe… znate mi smo izvršili otpisivanje osnovnih sredstava… ne. a za sastavljaĉe i firmu je lakša prva metoda. Kada je reĉ o objavljivanju raĉunovodstvenih politika onda treba istaći da standard ne daje ĉvrsto pravilo. Kada kaţemo da mora da nam objasni osnove vrednovanja. Uobiĉajeno je da se za najveći broj pozicija koristi istorijski trošak ali neke od pozicija ce i pri korišćenju istorijskog troška kao osnove procenjivanja. zatim moraju nam dati podatak o tome koje smo specificne RP primenjivali da bi smo mogli razumeti finansijske izveštaje. Ali kaţe i sledece RP moţete objaviti kao poseban izveštaj ili RP moţete objaviti kao deo napomena uz finansijske izveštaje. One firme koje hoće da izadju eksternim korisnicima oni koriste drugu metodu. ali slaba strana je to kada vi gledate bilans i gledate napomenu uz bilansnu poziciju vi sada morate da traţite u RP koja je RP primenjena za tu poziciju koja vas zanima. Uslov je da su postupci dopušteni standardima i naravno da su u skladu sa konceptualnim okvirom.

• .трошкови који се односе на запослене. • .улагања у разне облике материјалних и нематеријалних улагања .лизинг.залихе. Prema tome iako koristite istorijski trošak za procenjivanje vrednosti neke od pozicija vi ćete koristiti neke druge vrednosti.12.дефинисање географских и пословних сегмената • . • .пословне комбинације.dakle šta aktivirate.imamo razliĉite mogućnosti. • .утврђивање амортизације.инфлаторно рачуноводство. potraţivanja ćete vrednovati po visini ostvarive vrednosti.порезе. • . kako ste grupu. moţemo ih priznavati u trenutku naplate.резервисања koja formirate • . • . Moramo reći koju smo politiku od tih koristili. • .. Moţda smo koristili sve tri. ali moramo reći kada smo koju od njih koristili. Koje sve računovodstvene politike moramo objaviti? • То су рачуноводствене политике које су примењене на: • . koje metoda za otpisivanje nematerijalnih ulaganja koristite. ako je garantni rok 5 godina za automobil koji vi proizvodite i prodajete imaćete isplate koje će se protezati na rok od pet godina.владина помоћ и донације 229 . rezervisanja za date garencije prema sadašnjoj vrednosti. u trenutku isporuke. kako ste tretirali goodwill (objašnjenje imate u predavanju 09.дефинисање готовине и готовинских еквивалената.капитализацију трошкова позајмљивања и других трошкова.kako tretirate te troškove • . • .утврђивање прихода . • .koštanja odnosno nabavne vrednosti. укљујући зависна предузећа и придружене фирме morate reći koje ste metode konsolidovanja koritili.трошкови истраживања и развоја . vi ćete naravno visinu tog rezervisanja morati da utvrdite uzimajući u obzir vremensku vrednost novĉa. • .конверзију иностраних трансакција.принципи консолидовања. • . укључујући одложене пореске обавезе. E to mora biti napisano u RP. • . strana 6) • .

Ako vam neko ponudi izveštaje bez beleţaka znajte da nešto krije. Otuda se zadovoljenje ova dva zahteva. iza toga idu RP i na kraju izveštaj o novĉanom toku. a ta razumljivost predpostavlja dve stvari: 1. Da bi ste sve te informacione potrebe pokrili morate pruţiti jako veliki broj tih informacija. Vi morate da napravite izveštaj koji je pregledan i morate istovremeno da date sve informacije koje su korisnicima finansijskih izveštaja vaţne da bi oni mogli doneti odluke. Svaki standard na kraju ima zahtev za obelodanjivanje. izveštaja date u napomenama. plasmana. I kada se prave beleške odnosno napomene vi zapravo odgovarate na zahteve za objavljivanjem koje se u tom standardu nalaze. Npr. nalaze u medjusobnom konfliktu. takodje se daje izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu. razbiće te ih na one u 230 . i preglednost i pruzţanje dovoljno informacija. izveštajima a koje su neophodne za informisanje. Jer kratkoroĉni plasman je svaki plasman do godine dana. Znaĉi beleške imaju zadatak: 1. tri meseca. I ako ne ĉitate beleške ili nemate beleške izveštaj nećete razumeti. izveštaji napravljeni pregledno.BELEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE Beleške predstavljaju neophodan deo finansijskih izveštaja. preglednost 2. Taj konflikt razrešen je tako da su finan. a da su sve informacije koje su potrebne za razumevanje finan. Taj minimun. A onda još ako imate i plasmane u dinarima i stranoj valuti. dakle sa manjim brojem pozicija. Znaĉi na kraju svakog standarda piše…zahteva se obelodanjivanje…. i onda po pravilu ide nekoliko desetina stranica beleţaka. šest meseci…znaĉi o toj jednoj poziciji sve ove informacije daće u okviru napomena. koliki su kratkoroĉni plasmani bili na poĉetku godine.pa imate spisak informacija koje u vezi sa tom pozicijom morate objaviti. Prvo da daju dodatne informacije o pozicijama koje se nalaze u finan. koliko je stanje na kraju godine. Znaĉi izveštaji bez beleţaka su teško ĉitljivi izveštaji. koliko je povećanje kratkoroĉnih plasmana u toku godine. I onda ćete uz sve to na kraju dati podatke i po roĉnosti. pruţanje dovoljno informacija Pogledajte ta dva zahteva. Naši bilansi su ranije bili razudjeni i imali su po nekoliko desetina pozicija. BU na drugoj strani. Tih korisnika ima veliki broj i oni imaju razliĉite informacione potrebe. Pošto je razumljivost jedna od kvalitativnih odlika finansijskih izveštaja. kolike su bile naplate kratk. sastavljaćete izveštaj o kratkoroĉnim plasmanima. e onda ćete to razloţiti plasmani sa rokom dospeća do mesec dana. Sada je BS na jednoj strani. znaĉi moţete objaviti i više od toga ali morate najmanje toliko.

Znaĉi napravite prosto tabelu koju jednostavno popunjavate svake godine. imaju one sliĉan sadrţaj ali nikada potpuno isti. Moţete vi u cilju poboljšanja da promenite nešto da neki podatak dodate. као друштвено предузеће. Znaĉi niko drugi vam ne moţe napraviti beleške. 231 . Znaĉi vi u bilansu nećete videti da je vaša nepokretnost data u zakup. Ako se RP i beleške daju zajedno šta će onda beleške sadrţati. izveštaje u skladu sa rac. Zato se beleške naprave jednom i kontinuirano se primenjuju. Znaĉi kada je god potrebno da korisnik uporedi stanje sa kraja prošle i kraja ove godine duţni ste da date uporedni podatak. naći belešku da zgrada ili postrojenje predmet zakupa. • Пример: • Предузеће је основано 1959. izveštaju nema. ne moţete to reći u bilansu. izveštaja poštovali MRS i koju ste osnovicu za procenjivanje koristili. standardima. Znaĉi kada pravite belešku onda ona mora biti takva da onaj kome je namenjena moţe da je razume. onda to u svetu znaĉi sledeće: ti izveštaji su potpuni. Niko drugi ne moţe za neku firmu napraviti beleške osim onoga ko tu firmu jako dobro poznaje. I uvek za sve kvantitativne podatke koje prezentirate u beleškama dajete podatak za prethodnu i tekuću godinu. taĉni. ali ćete u napomeni koja ide uz poziciju u kojoj se ta vaša nepokretnost nalazi. ali opet ćete morati da objasnite da taj podatak prošle godine niste unosili. Sve to mora onaj koji ĉita izveštaj da zna. године предзеће послује као акционарско друштво. znaĉi navešćete datum i rešenje po kome je firma upisana u sudski registar i navešćete spisak delatnosti za koje je firma ovlašćena znaĉi kojima se bavi. i u okviru ovih u stranoj valuti imaćete podelu po vrstama valuta. Znaĉi beleške kao izveštaji moraju biti jasni. Zašto je ovaj podatak da li ste koristili standarde vaţan? Zato što kada vi kaţete da ste sastavljali finan. Znaĉi to je situacija kada napomene daju podatak koji uopšte u finan. години потпуно је завршен процес приватизације предузећа. 2. Znaĉi prva beleška sadrţi podatak o tome a) kada je osnovana firma. Znaĉi pravilo je da te beleške budu standardizovane za svaku firmu. Ovde bi još bilo i ĉime se firma sve moţe baviti. da daju neke informacije koje se u izveštajima uopšte ne nalaze ali su neophodne za donošenje poslovnih odluka.dinarima i one u stranoj valuti. од августа 2001. Na beleške se odnosi zahtev jasnosti i zahtev uporedivosti. Nakon toga b) slede RP i c) beleške. Znaĉi beleške se razlikuju od firme do firme. Продајом државног дела акција у 2002. године. Prvo morate objasniti u beleškama kada je osnovana firma i koja je njena osnovna delatnost. Druga beleška koju morate navesti je vaša izjava o tome da li ste pri sastavljanju rac. Evo ovde imate jedan takav primer beleški.

Primer za ovo je • Финансијски извештаји су припремљени и у свим материјалним аспектима усаглашени са са МРС уз обрачун по историјским трошковима. kao bi izgledala sadrţina napomene koja bi išla uz nepokretnosti. kolika je vrednost nabavke koje su izvršene u toku godine takodje po grupama. Znaĉi imaju sve one kvalitativne odlike koje po konceptualnom okviru moraju posedovati. to nista ne znaĉi. ali ću koristiti MRS-18 koji se odnosi na prihode zato što prihode od prodaje imam. Znaĉi sve te informacije moraju biti date u napomenama. Mi nećemo prolaziti sve napomene već samo neke od njih. To znaĉi da ja neću koristiti MRS 17 koji se odnosi na lizing zato što jednostavno nemam opremu uzetu u lizing. Znaĉi ako vi kaţete istorijski trošak. kolika je bila prodaja osnovnih sredstava i kolika je bila njihova nabavna i otpisana vrednost. I upravo zbog toga što je ta informacija tako vaţna ne moţete napisati da su izveštaji sastavljeni u skaldu sa raĉunovodstvenim standardima ako niste primenili sve standarde pri sastavljanju izveštaja. Ako ste makar od jednog standarda odstupili. na primer. koliki su otpisi bili na poĉetku a koliko u tekućoj godini i kolika je sadašnja odnosno neotpisana vrednost po grupama. Treba da da kolika je bila vrednost sredstava i to po grupama. znaĉi ne moţete napisati… Mi smo primenjivali najvaţnije standarde. Kada ovo kaţem sve standarde onda ne milsim bukvalno da svaki od standarda primenite. odnosno da će dobitkom biti smatrana razlika izmedju prihoda i rashoda iskazanim u nominalnim jedinicama. 232 . (na slajdovima ima još) Evo.razumljivi. koristiću MRS-23 zato što imam kamate…dakle vaţno je da ste vi prilikom bilansiranja dogadjaja koji su iskazani u vašim bilansima uvek postupali u skladu sa MRS. nego da ste pri bilansiranju dogadjaja koje ste imali u poslovanju vaše firme uvek koristili MRS koji se na taj dogadjaj odnosi. Znaĉi na koja pitanja. Kada je reĉ o procenjivanju znaĉi. tada ćete navesti da li ste se opredelili za istorijski trošak? Zašto je vazna ova osnova procenjivanja? Zato što izabrana osnova opredeljuje kako će biti odrţan kapital i šta će biti smatrano dobitkom. uporedivi. To je poruka korisniku… Moţete se osloniti na informacije koje ovi izveštaji sadrţe. ako je u toku godine bilo završenih investicija koje su zapoĉete ranije. kolika je njihova vrednost. a ta pitanja se nalaze u MRS-16 treba da da odgovore ova napomena. onda to znaĉi da ste se opredelili za nominalno odrţanje kapitala i da svaka razlika izmedju nominalnog kapitala na kraju i na poĉetku moţe biti smatrana dobitkom. opremu i postrojenja. nezavisno od promena kupovne snage novĉa. Ĉim niste poštovali jedan standard smatra se da niste poštovali ni jedan.

2001. У току 18.1.307. obezvredjenja nije bilo.947 8.Децембра 2002.708.336.680 0 16. koliko je do sada uloţeno.186.394.700. Укупно 44.284 2.864 44. Poĉinjete od nabavne vrednosti 1. • Вредност основних средстава у припреми од 18.864 18. onda imate ispravke vrednosti koje su bile na poĉetku godine. Износ уложених средстава је око 13.12. završetka investicije. 233 .186. Нове набавке у току године Продаја 31. Исправка вредности: 1.169 11. To je informacija koja je korisniku potrebna i koju moţete dati i u ovakvoj formi. Znaĉi dajete nabavnu vrednost.987 392.115.672.337 31.151. amortizacije u tekućoj godini. ne mora biti obavezno u vidu tabele.186. Обј. Набавна/ процењена вредност 1.Децембра 2002.Da bi napomena odgovorila na ova pitanja ona otprilike moţe izgledati ovako Грађ. Сред.623 19.749 0 176. Osnovna sredstva u pripremi Moţete dati beleške i opisno. To je jedan od primera kako bi beleška trebala da izgleda. 33.681. Нето књигов. promenu nabavne vrednosti.623 0 0 33. Nabavna vrednost se moţe povećati zbog dodatnih nabavki.757 4. prodaja nije bilo.864.186. 31. Пирот средствима намењеним фонду за неразвијена подручја.186.000.008.131 129.166 Инв.185 Опрема Остала Осн.680 16.336.607. odnosno sadašnju vrednst sredstava na kraju godine.992 8. Вред.072 10.12. a onda otpisi. izgdaju otpisi sa prodajama ovako. а разлика од 5.308 176.173 21. tolika je bila nabavna vrednost ukupno. znaĉi iz ĉega se sastoji ta vrednost osnovnih sredstava u pripremi. i sadašnja vrednost izgleda ovako.414.350 13.2001.1.457 12. kako je finansirana.315 1. 4.506 13.864 дин се односи на грађевински објекат у Земуну. dakle da objasnite kolika je bila njihova vrednost na šta se ona odnosi.864 је резултат извршене ревалоризације.572 260.824 Znaĉi gore imate osnovne grupe vaših osnovnih sredstava. Овај објекат финансира “К”. Јануар 2001.123 18. Otpisi na poĉetku godine + otpis tekuće godine + obezvredjenje.941.000. Амортизација Импаритетни губитак 31.737. znaĉi vanredno otpisivanje kada je bilo i kada od nabavne vrednosti oduzmene otpisanu vrednost dobijete neto sadašnju vrednst.072 10. a po horizontali dajete potrebne podatke o vrednosti. nabavke u toku godine. 31.

Znaĉi mi smo diskontovali buduće prilive od korišćenja tog sredstva. Znaĉi vi imate ulaganje na poĉetku. kod naĉela impariteta. to je jos jedan dokaz da finan. Pošto je knjigovodstvena vrednost 1. Kao i BU tako se i ovaj izveštaj odnosi na obraĉunski period.000? Ta razlika se smatra kao rashod odnosno smatra se da je to osnovno sredstvo precenjeno.000. Efekat priliva i odliva je neto gotovina. Znaĉi to je objasnjenje zašto ta linija na kraju ima vrednost niţu za 56. izveštaji nisu namenjeni laicima.000 дин. kupite 234 . investicione aktivnosti i finansijske aktivnosti u jednom obraĉunskom periodu. Šta znaĉi obezvredjenje tj MRS-36? Sećate se onog raĉuna ostatka. za razliku od BS koji se odnosi na odredjeni trenitak.• На дан биланса утврђено је постојање импаритетног губитка у вредности линије за производњу чија је књиговодствена вредност 1. zašto je izvršeno i koji je to diskontni faktor korišćen. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE Sadrţi prilive i odlive gotovine koji nastaju iz operativne aktivnosti. • Овакво билансирање финансијског лизинга је последица поштовања захтева да се при финансијском извештавању даје предност економској садржини у односу на форму. E sada naravno da bi ste vi znali kako je to uradjeno morate znati MRS-17.356. Znaĉi ako je bilo izvršeno otpisivanje. а садашња вредност утврђена уз примену дисконтног фактора 12% износи 1.000 је унета у биланс успеха као расход.. Kada posmatrate poslovanje preduzeća to poslovanje preduzeća nije ništa drugo nego konvertovanje novĉanih sredstava u neka naka materijalna ili imaterijalna ili finansijska ulaganja i ponovno pretvaranje tih ulaganja u novac. Primer za lizing • А) Рачуноводствена политика • Опрема и непокретности узете у финансијски лизинг билансирају се и процењују сагласно Рачуноводственом стандарду 17 у оквиру сталне имовине уз исказивање обавезе према закуподавцу.356.000.300.• Разлика од 56.300. Dovode do povećanja ili do smanjenja neto gotovine..000. koristili smo diskontni faktor 12 i ustanovili da je diskontovana vrednost primitaka + neotpisana vrednost 1.000 šta ćemo sa razlikom od 56.

Banke prikupljaju gotovinu i to su depoziti. Drţava brine o tome da se odrţi finansijska disciplina u privredi. Znaĉi preduzeće. I zato je jako vaţno da svaki uĉesnik u privredi poslovanja svoje obaveze izmiruje na vreme. I zato su to dve vaţne pretpostavke. interni ili regularni tok gotovine . Znaĉi smisao i kod preduzeća i kod banaka je da iz poslovnog procesa izvuĉemo više gotovine nego što smo u taj poslovni proces ulozili.osnovna sredstva. tu gotovinu plasiraju i to su plasmani. da bi opstalo na dugi rok. znaĉi izmirenje duga. 235 . Ni jedan vlasnik neće drţati pare u firmi koja ne uvećava kapital koji je on u tu firmu uloţio. uĉešća itd. Novĉani tokovi u firmi mogu se podeliti na dva dela: 1. Kod banaka je po jos oĉitije. duţe ili kraće u zavisnosti od brzine obrta. isplate dividendi dovode do odliva sredstava iz preduzeća. zaduţenje kod poverilaca dovode do priliva gotovine u preduzeće. mora biti profitabilno. jer depoziti jesu obaveze banke. Zašto je to vaţno? Zato što samo profitabilno poslovanje obezbedjuje odrţanje kapitala koje je u preduzeće investirano i njegov rast. nema noramlne privrede. 2. svi su isticali da postoje dve pretpostavke koje uvek moraju da budu ispunjene da bi preduzeće na dugi rok opstalo. kroz poslovanje vremenom. dolazi do potraţivanja. a isplata poverilaca. Zašto je važno da preduzeće ima stalnu kontrolu nad likvidnoscu? Kada sam govorila o uslovima odrţanja preduzeća na dugi rok. znaĉi mimo njegovog redovnog poslovanja.koji nastaje unutar preduzeća i to je ovaj tok koji sam vam priĉala. ta vaša ulaganja se ponovo pretvaraju u novac. i time širi ovaj interni tok. zalihe. Bez likvidnosti uĉesnik u toj privredi nema normalno odvijanje poslovnog procesa. eksterni ili iregularan tok gotovine . Znaĉi ovde banka od svojih obaveza. vraćanje kapitala vlasnicima. ili dovodi do odliva gotovine usled ĉega se interni tok suţava. Znaĉi zadatak banaka je da prikuplja sredstva od onih koji imaju viškove gotovine i da ih plasira onima koji imaju potrebe za novĉanim sredstvima.ne javlja se tako redovno i uvek dovodi do ili priliva gotovine u preduzeće. Zakonom o steĉaju 45 dana moţete da kasnite sa plaćanjem obaveza ili da vam je raĉun blokiran 30 dana i vi odlazite u steĉaj. To su likvidnost i rentabilnost preduzeća. Zašto likvidnost? Zato što bez sposobnosti da izmiri svoje obaveze preduzeće odlazi pod steĉaj. Šta je eksterni tok? Kako to pare spolja mogu doći u firmu? Uplate vlasnika. i naravno njen cilj je da prilivi iz plasmana budu veći od odliva po osnovu vraćanja depozita.

Gotovinski ekvivalenti: komercijalni zapisi. Kratkoroĉna ulaganja i odrţive HOV ne smatraju se ekvivalentima gotovine. Znaĉi takva sredstva recimo ĉek smatra se ekvivalentom gotovine. imam gotovinu u blagajni pa sada to što sam ja prenela pare sa blagajne na raĉun ili obrnuto to nije to. Po tom standardu novĉanim ekvivalentima smatraju se sva sredstva koja se mogu u kratkom roku pretvoriti u poznate sume novca i kod kojih ne postoji rizik od smanjenja vrednosti. da plaća kamate. Znaĉi to su sva sredstva koja se mogu u kratkom roku pretvoriti u gotovinu i to u poznati iznos gotovine i kod kojih ne postoji rizik od smanjenja vrednosti. da isplaćuje dividende.Ispunjenosti prve. Kako ovo treba razumeti? Kada uplatite pare iz blagajne na vas tekući raĉun. zato što poštoji rizik od naplate. Znaĉi vaš tekući raĉun kod banke predstavlja vas depozit koji vi moţete slobodno raspolagati bez ikakvog ograniĉenja. zato što kod njih poštoji rizik od gubitka vrednosti. to je promena u okviru gotovine. mi govorimo o izveštaju koji se sastavlja na kraju godine u toku godišnje zakljuĉka. Šta je cilj sastavljanja izveštaja o tokovima gotovine? Cilj sastavljanja izveštaja je da korisnici dobiju izvore iz kojih ĉe moći da dokuĉe informacije o tome kako su se menjali prilivi i odlivi preduzeća u prošlosti. Imam gotovinu na raĉunu. sa kojim ciljem. to nije gotovina. da plaća svoje obaveze procenjujemo preko podataka koje sadrţi izveštaj o tokovima gotovine. i zbog toga nam je taj izveštaj vaţan. Znaĉi polazeći od tih prošlih novĉanih tokova mi procenjujemo buduće novĉane tokove. Tokovima gotovine ne smatraju se one transakcije koje dovode do promena izmedju stavke koje predstavljaju gotovinu ili gotovinske ekvivalente. depozite ne raĉunu koji nije oroĉen. Znaĉi sve što treba da znate o izveštaju o novĉanim tokovima naći ćete u MRS 7. Šta su gotovinski ekvivalenti? MRS 7 bavi se izveštajim o novĉanim tokovima. dakle to je vaš tekući raĉun. Šta sve obuhvata gotovina? Znaĉi raspoloţivu gotovinu. zatim koji su to namene za koje preduzeće tu gotovinu troši. Tokovi gotovine se obiĉno definisu kao prilvi i odlivi gotovine i gotovinskih ekvivalenata. drţavne obveznice koje imaju rok dospeća do tri meseca. rentabilno poslovanje. Znaĉi šta je za nas cilj ovog izveštaja. Taj izveštaj će nam pokazati koliko je preduzeće sposobno da stvori gotovine. Znaĉi zašto nekoga zanima koliki su bili prilivi ili odlivi u prošloj godini? Zato da bi mogao da proceni sposobnost plaćanja preduzeća u budućnosti. i izmiruje sve ostale obaveze koje proisteknu iz poslovanja. utvrdjujemo preko sastavljanja BU. na bazi toga mi ćemo proceniti da li je preduzeće sposobno da vraća svoje kredite. ja sam pozajmila 236 . Sposobnost firme da odrzi svoju likvidnost. Ili depozite koji se isplaćuju na zahtev.

Dakle to su informacije koje mogu da se dobiju iz novĉanog toka. Npr. aktivnosti moţda bili najjaĉi. Kome je namenjen ovaj izveštaj? Namenjen je upravi. postojećim i potencijalnim poveriocima. Zatim na osnovu takvih informacija uprava sta može zakljuciti? Odakle joj potiĉe gotovina. Zatim uprava procenjuje likvidnu sposobnost preduzeća na bazi vremenskog rasporeda novĉanog toka. mi sada pravimo novĉani tok za godinu dana. i naravno drţavi. i to hoću da mi bude diferencirano. Finan. ali medjunarodni komitet ima u prvom redu investitore i to nije sluĉajno. Uprava će za svoje potrebe da taj godišnji novĉani tok 237 . izveštavanje u celini sve više se okreće investitorima. I sada se pomera teţište poslovanja banaka sa kreditne funkcije na neke druge uloge koje će banke imati. postojećim i potencijalnim investitorima. a sve redje će se obraćati bankama za kredite. dakle vršili smo investiranje. Jer je kod banaka previsok rizik. i sve promene koje se u standardima vrše motivisani su ţeljom da se zaštite interesi investitora. znaĉi koji je to najveći izvor gotovine u prošloj godini bio. Kada se radi procena vrednosti preduzeća za potrebe bilo prodaje preduzeća ili fuzije preduzeća. i koliko sam novaca uloţila na razduţenja ili eventualno vratila vlasnicima. da li će platiti polovinu odmah. Naravno zanima me i za šta se te pare troše.na tri meseca ali taj kome sam pozajmila da li će da mi vrati ceo iznos ili neće. ili neće platiti nikada. Šta uprava preduzeća može da vidi iz izveštaja o novčanim tokovima? Znaĉi nju prvo zanima koliko je gotovine u preduzeće uopšte stiglo tokom prošle godine. Dakle koliko po osnovu osnovne delatnosti. zatim uprava moţe dokuĉiti da li su prilivi ili odlivi iz finan. koliko mi je priliva bilo iz dezinvestiranja. Ili da je neto novĉani tok u ovoj godini u najvećoj meri bio pod uticajem naših ulaganja…imali smo mi lep priliv gotovine iz poslvone aktivnosti ali ipak je neto gotovina na kraju skromna. Koliko sam ulagala i kolike su isplate bile po osnovu tekuće aktivnosti firme. a koliko je para pribavljeno iz eksternog okruţenja. Znaĉi taj uslov nije ispunjen. to znaĉi da smo se mnogo zaduţivali ili da smo pribavljali znaĉajan dodajni kapital. Znaĉi to je ono sto uprava hoće da zna. Ne kaţem da se time ne štite interesi poverilaca. dakle koliko smo mi para naplatili tokom prošle godine po raznim osnovama. Da bi ste mogli da prognozirate buduće novĉane tokove morate da znate novĉane tokove iz prošlosti. uvek se kao osnova koriste budući novčani tokovi. dakle operativne delatnosti. Jer sve više preduzeća pribavljaju dodajni kapital na trţištu kapitala. koliko sam novaca uloţila u neku nemonetarnu imovinu. dakle iz prodaje imovine. Zašto? Zato što smo veliki deo para ulagali u materijalna ili nematerijalna ulaganja. a da nam je poslovna aktivnost generisala skromna novĉana sredstva.

Investitori na bazi izveštaja o novĉanom toku procenjuju kako uprava preduzeća kontroliše tokove gotovine.000. izveštaja. Znaĉi vi samo moţete da prikaţete odakle ta gotovina dolazi i za šta ste gotovinu trošili. a ne kada poĉne maj mesec…šta pa nemamo para. Svi viškovi gotovine se mogu plasirati. I ako to vi već znate u martu onda vi moţete da napravite strategiju kako ćete tu nesaglasnost izmedju priliva i odliva prevazići. Ona ţeli da uoĉi koji su to periodi u toku godine kada obiĉno ostvaruje viškove gotovine. Kako to uprava meri kvalitet dobiti preko neto gotovine? I to je još jedna razlika izmedju banaka i preduzeća. koliko nam još para treba.000.000. Kaţe se da izveštaj o novĉanom toku odnosno neto gotovina nije pod uticajem bilansne poltike jer nešto je naplaćeno ili nije a nešto je plaćeno ili nije.000. I to je jedan od vaţnih pokazatelja kvliteta rada firme. I ta procena potreba za gotovinom biće izvršena opet na bazi neto novĉanog toka. Znaĉi ako ja znam da ću imati prilive gotovine. a drugo preduzeće ima takodje rezultat 100. jer ću unapred poĉeti da traţim koje su najpovoljniji naĉini da tu gotovinu plasiram. bira izvore za pribavljanje dopunskih sredstava i naĉine plasiranja slobodnih novĉanih sredstava.000. odnosno koji su to periodi u toku godine kada ima problem sa odrţavanjem likvidnosti. i ima neto gotovinski tok od 30. Bilansna politika ne moţe da opredeljuje visinu neto gotovinskog toka. prema tome vi nemate mogućnost da kreirate neto novĉani tok. pa ce taĉno videti kakva je dinamika priliva i odliva sredstava po pojedinim vremenskim periodima. da bi ste mogli da predvidite situacije kada vam novac fali ali isto tako i situacije kada imate viškove gotovine. Ako jedno preduzeće ima dobitak od 100. Ne mogu da objavim visoke dividende ako imam visok dobitak ako nemam odakle da ih isplatim. Nikada se pare ne drţe na raĉunu. na raĉunu se drţi samo onoliko para koliko je potrebno da se izmire obaveze.podeli po mesecima. To je jako vaţno za buduće odluke. I zato je vaţno da se na bazi prošlih priliva napravi plan priliva i odliva koji će biti za naredni obraĉunski period. 238 . a stepen naplaćenosti dobijate kada stavite u odnos dobitak i neto gotovine.000 i ima neto gotovinu od 80. neću valjda uzimati kredit da bi isplatila dividende. Dividendna politika firme takodje se kreira prema visini neto novĉanog toka. Na bazi ovih informacija o ĉemu uprava odluĉuje? Uprava svoju poslovnu politiku i politiku finansiranja kreira prema oĉekivanom neto novĉanom toku. pa kako nemamo para…to je onda jedna potpuno drugaĉija situacija. ĉiji je dobitak kvalitetniji? Znaĉi kvalitet dobitka merite stepenom njegove naplaćenosti. Imamo lep neto novĉani tok ali mi nemamo nameru da investiramo. Jedno je kada vi vodite finansije firme i znate da ćete poĉevši od maja pa zakljuĉno sa junom imate slabije prilive a niste u stanju da smanjite odlive i da je prema tome to period u kome su vam potrebna novĉana sredstva. Jedna je još prednost koja se istiĉe kao prednosti izveštaja o novĉanom toku u odnosu na ostale finan.

Oni ce taĉno videti da li uprava vodi raĉuna o uskladjivanju priliva i odliva iz izveštaja o novĉanom toku. Dakle izveštaj o novĉanom toku ukazuje da firma ima dodatne potrebe za gotovinom. Klasifikacija novčanih tokova Klasifikujemo ih na tri segmenta: 1. odnosno ispostaviti dodatne zahteve vlasnicima za kapitale. vi znate da se dugoroĉni krediti otplaćuju putem anuiteta. Te dileme su uglavnom vezane za kamate. a ako ima onda je jedan od izvora su upalte vlasnika. Dakle poštoji uvek više razloga zbog kojih se interesujete za novĉani tok. Dakle ako se stepen zaduţenosti firme povećava onda se smanjuje mogućnost da na vreme svoje obaveze izmiri. Znaĉi ako meni najviše novca odnosi investiciona aktivnost. da na bazi ovako klasifikovanih novĉanih tokova utvrdimo koja od navedenih aktivnosti najviše utice na finansijski poloţaj preduzeća. Ako će se firma ĉiji ste vi poverilac još zaduţuje vi procenjujete da će ona imati teškoća sa vraćanjem dugova. iz aktivnosti investiranja 3. zbog isplate poreza. I naravno iz toga će oni proceniti da li će uprava ići na dodatna ulaganja. znaĉi ako veliki broj firmi ima negativan neto novĉani tok onda tu nešto nije dobro. 2. ako je firma dobra. iz poslovne aktivnosti (kaţe se još i iz operativne aktivnosti) 2. Kada je reĉ o otplati rate. vaţno ima je da se ta firma na dugi rok odrţi. A onda ako ima višak gotovine. zato što je to firma ĉiji su oni suvlasnici. više nego operativna. Jedan je da bi procenili da li će se firma još zaduţivati. Postavlja se pitanje zašto baš ovakva klasifikacija. bilo prodaja novog kola akcija ili udela i sl. njima će trebati pare. investiciona ili finansijska aktivnost. iz aktivnosti finansiranja. dakle da li operativna. zatim sposobnost preduzeća da stvara gotovinu koja je njima jako vaţna zbog moguće naplate dividendi. Oni procenjuju i buduće potrebe za gotovinom iz dva razloga. Poštoji dilema neki put kako neki priliv ili odliv treba klasifikovati. Kada imate isplatu anuiteta rata smanjuje galvnicu duga a kamate predstavlja tekući 239 . Država normalno procenjuje sposobnost preduzeća da odgovori svojim poreskim obavezama na bazi neto novĉanog toka. zašto je baš ovako delimo? Poštoje dva razloga: 1. nije prezaduzena. zbog odrţanja likvidnosti. ne na tekućim aktivnostima nego na ulaganjima. To je jedan od potencijalnih komitenata kod kojih ću plasirati svoj novac. I kada gleda neto novĉani tok u privredi kao celini moţe proceniti. Na ulaganjima. gde je onda teţište firme u tom trenutku. Poverioci koriste izveštaje da bi procenili sposobnost firme da plaća glavnicu i kamatu. i da procenimo odnose izmedju tih aktivnosti.

a otplata rata se tretira kao odliv gotovine iz finan. otplata kratkoroĉnih kredita. a posledica ulaganja je pretvaranje gotovine u materijalno ili imaterijalno dobro.finan. plaćene kamate. zaštitnog znaka…. Kod proizvodnih preduzeća prilivi nastaju: prodajom proizvoda i isluga. neto rezultata iz poslovanja. odnosno u trgovini od prodaje robe. aktivnosti. Znaĉi kada investirate vi trošite pare i pretvarate u materijalni ili nematerijanli oblik. te odlive treba klasifikovati u operativnu tj. Znaĉi mi proveravamo da li smo sposobni da toliko para stvorimo kroz poslovni proces. rashod. plaćamo radnike. Šta je investiciona aktivnost? Šta znaĉi investirati? Investirati znaĉi uloţiti. a da pri tome ne moramo da koristimo eksterne izvore. Da bi se povezao neto rezultat i neto novĉani tok iz poslovne aktivnosti kamate na kredite se klasifikuju kao odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti. zatim od naplate kamata. za isplatu dividendi. i po osnovu tih koristi prilive gotovine. kupovina kratk. Dugoroĉno zaduţivanje i dugoroĉno razduţivanje je aktivnost finansiranja. prema dobavljaĉima i radnicima. Šta su prilivi i odlivi gotovine iz poslovne aktivnosti? Ti gotovinski tokovi pokazuju sposobnost preduzeća da stvori dovoljno para za isplatu obaveza. To je odliv od ulaganja a kada imamo priliv od ulaganja? Prodaja sredstava. klasifikuju se kao odlivi gotovine po osnovu operativne aktivnosti. Znaĉi kamate na kredite. Kao što su prihodi i rashodi iz poslovne aktivnosti odrdjeni delatnošću firme takva je ista situacija i sa prilivima i odlivima. kamate. prilivi od prodaje kratkoročnih berzanskih HOV. poslovnu aktivnost. Pošto mi ţelimo da poveţemo neto dobitak iz poslovne aktivnosti i neto novĉani tok iz poslovne aktivnosti onda smo promene gotovine po osnovu kamata klasifikovali u poslovnu aktivnost. Šta je razlog? Kada knjiţite kamatu kao trošak ona predstavlja rashod perioda u kome je nastala. Pitanje je bilo da li i kamata na kredite koja je povezana sa tim zaduţenjem treba da bude tretirana kao odliv gotovine iz finan. i za ona ulaganja koja moramo izvršiti. kratkoročnih kredita za poslovanje koje odobrava i sl… Šta su odlivi? Šta sve plaćamo? Plaćamo dobavljaĉe za kupljenu robu i izvršene usluge. aktivnosti ili imajući u vidu da te kamate utiĉu na visinu rezultata. Pa su gotovnisnki oblici iz investicione aktivnosti znaĉi odlivi gotovine po osnovu ulaganja u sredstva koja će naravno kreirati u budućnosti ekonomske koristi.-prihod koji ostvarujemo od izdavanja autorskih prava. to je suprotno ulaganju. I ovde se dilema postavlja sledeća. i imamo isplate rashoda. HOV u operativnoj aktvnosti. kada raĉunate neto dobitak taj rashod utiĉe na visinu neto dobiti. dividenda i tantijema. Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti su odredjeni delatnošću firme. Znaĉi trošim sada da bih imao prilive u budućnosti. poreze. 240 . a isplate rata kojima se smanjuje i glavnica duga tretiraju kao odlivi iz aktivnosti finansiranja. a ne u aktvnost finansiranja.

I naplata dugoroĉnih plasmana. ili kada uloţite što dovodi do povećanja aktive. isplate obaveze po osnovu finansiranja. To nam je vaţno jer ćemo na osnovu te veze doći do toka gotovine iako ne vodimo gotovinsko knjigovodstvo. dugoroĉne HOV i davanje kredita. Dakle reĉ je o prilivu sredstava iz okruţenja u preduzeće. isplata dividendi. Raĉuni bez aktive ali bez gotovine. nešto od aktive pretvorite u gotovinu. Saglasno tome prilivi su: od izdavanja akcija ili drugih vlasniĉkih instrumenata. a kada se zaduţujemo to je finansiranje.( jer ako prodajemo svoje gde ce biti ti prilivi i odlivi? Biće u finansiranju). Kada nastaje priliv? Priliv nastaje ili kada se smanji aktiva. Ali je vaţno da primetite da prilivi i odlivi tangiraju aktivu odnosno pasivu. bilo od vlasnika ili poverilaca i odlivima gotovine koja nastaju po osnovu zaduţenja ili vraćanja dela uloţenog kapitala vlasnicima. zaduţimo se. tu je jer je finansijski lizing kao dugoroĉni kredit. Kao sto poštoji veza izmedju toka rentabiliteta i imovine. i uzimanje kratkoroĉnih kredita. Rekla sam već da transakcije koje imaju nemonetarni karakter se ne prikazuju i izveštaju o novĉanim tokovima. tako poštoji veza izmedju priliva i odliva i gotovine. lizinga. Odliv imate kada se razduţite i tada imate smanjenje pasive. ili kada se poveća pasiva. uzimanje dugoroĉnih kredita. Odlivi: otplate glavnice duga. Ako bi smo izvršili spajanje dve akcije u jednu i vlasniku isplatili nominalnu vrednost jednu od akcija taj odliv bi bio u aktivnosti finansiranja. izdavanja obveznica ili zapisa. prodaja vlasniĉkih i duţniĉkih HOV drugih preduzeća. ili neko materijalno dobro vi njega pretvarate iz materijalnog u novĉani oblik i time imate priliv. znaĉi nemonetarno. Odlivi su: kupovina ili ulaganja u nekretnine. 241 . Aktivnost finansiranja Ovi tokovi se iskazuju odvojeno od tokova koji nastaju iz poslovanja. Znaĉi to su sve prilivi koji nam dolaze spolja ili od vlasnika ili poverilaca. Dakle to su sve odlivi gotovine. Koji bi bili prilivi gotovine? Prodaja mašina i opreme. zato što je reĉ o sredstvima koja u preduzeće pritiĉu a po osnovu priliva tih sredstava pravo na ta sredstva ostvaruju vlasnici odnosno poverioci. znaĉi ne svojih. novĉanog toka i gotovine.Znaĉi kada prodate HOV. Znaĉi vidite kada mi dajemo to je investiranje.

Токови готовине из активности инвестирања • Приливи готовине из активности инвестирања • Одливи готовине из активности инвестирања • Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања • Ц. Znaĉi u BS onaj iznos gotovine koji dobijete i ovaj iznos u izveštaju o novĉanom toku mora biti jednak.Tokovi gotovine iz poslovne aktivnosti 1. direktnu 2. Приливи готовине из пословне активности 2. znaĉi neće biti samo sabiranja nego će biti i umanjenja za negativan gotovinski tok. a kod investicione aktivnosti i aktivnosti finansiranja uvek je neto gotovina razlika izmedju onih prethodno navedenih priliva i odliva. Sećate se kada sam govorila o BU tada sam govorila da metoda bilansiranja uspeha koja moţe biti metoda ukupnih troškova ili metoda troškova prodatih ucinaka. Što se tiĉe priliva i odliva ili izraĉunavanja neto gotovine iz investicione i finansijske aktivnosti. Одливи готовине из пословних активности Нето прилив/одлив готовине из пословне активности • Б. neto povećanje + gotovina na poĉetku perioda mora dati stanje gotovine na kraju perioda. U ĉemu se razlikuje direktna metoda od indirektne kada je reĉ o tokovima iz poslovne aktivnosti. Imate gotovinu na poĉetku perioda. indirektnu metodu Obe ove metode daće isti iznos neto gotovine. Koje metode sastavljanja izveštaja postoje? MRS 7 za utvrdjivanje neto gotovine iz poslovne aktivnosti nudi dve metnode: 1. Токови готовине из активности финансирања • Приливи готовине из активности финансирања • Одливи готовине из активности финансирања • Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања Neto povećanje gotovine je zbir ili razlika neto gotovine iz poslovne aktivnosti. utvrdjuju se uvek na isti naĉin. Metoda utiĉe samo na naĉin utvrdjivanja neto gotovine iz poslovne aktivnosti. aktivnosti investiranja i aktivnosti finansiranja.Kako izgleda izveštaj o novčanom toku? Imamo gotovinske A. jer u nekim od ovih podruĉja moţete imati i negativan gotovinski tok. a da se rezultat iz 242 . utiĉe samo na naĉin utvrdjivanja poslovnog rezultata.

Znaĉi za ono što nije izazvalo isplatu. koju standard ohrabruje polazi od pozicija iz BU i ona u stvari vrši transformaciju ili preraĉunavanje tokova rentabiliteta u novĉani tok. a kako se zove to naĉelo u konceptualnom okviru? To je naĉelo nastanka poslovnog dogadjaja. znaĉi mi znamo na osnovu BU koliki su nam prihodi od prodaje. Samo se na razliĉit naĉin utvrdjuje neto gotovna iz poslovne aktivnosti. taj podatak se nalazi u BU. u BU a dodatne izveštaje nalazimo obiĉno u napomenama odnosno na dodatnim evidencijama na raĉunima glavne knjige. I otuda 243 . Jer pazite. tada ce potraţivanja biti niţa. da nije pretvoren u gotovinu. Kako ćemo da konvertujemo prihode od prodaje u priliv gotovine? Šta treba da uradimo? Mi u stvari treba da odgovorimo koliko smo od prihoda od prodaje. ako prihod naplatim u celini. Kako ćemo do tog podatka doći? Tako što ćete prihod od prodaje korigovati iznosom potraţivanja prema kupcima. ja nikakvo potraţivanje imati neću. Naplata moţe biti manja od prihoda i tada se potraţivanje povećava. Dakle ne postoji knjigovodstvo koje bi dalo gotove podatke na bazi kojih bi vi izraĉunali neto novĉani tok. izveštaj o novĉanom toku ne moţete dobiti zakljuĉkom raĉuna. Znaĉi pretvara prihode u naplate i rashode u isplate. ali ne znamo koliko se od tih prihoda pretvorilo u gotovinu. Znaĉi naĉelo kaţe da registrujemo dogadjaj kada je nastao nezavisno od toga kada su nastali prilivi i odlivi uslovljeni tim dogadjajem. Ako u toku obraĉunskog perioda naplatim manje nego što sam prodala. Za razliku od nje indirektna metoda polazi od neto dobitka i koriguje ga za nenovĉane transakcije. E sliĉno je i ovde. Direktna metoda. Znaĉi ovde kada imate prihode i rashode dobijete dobitak. Znaĉi prihod i naplata mogu biti jednaki ako ste ceo prihod naplatili i tada se potraţivanje prema kupcima ne menja. Zašto? Zato što se raĉunovodstvo zasniva na obraĉunskoj osnovi. Tada će mi prihod biti jednak naplati. Šta je osnova za izradu izveštaja o gotovinskom toku? Za razliku od BS i BU koje dobijamo zakljuĉkom raĉuna glavne knjige. Naplata moţe biti veća od prihoda pod uslovom da smo imali potraţivanja i da smo ta potraţivanja naplatili. E pošto se raĉunovodsto zasniva na obraĉunskoj osnovi onda do priliva i odliva gotovine moramo doći posrednim putem. ako prihod naplatim odmah. prilivi gotovine i odlivi gotovine i imate neto novĉani tok.finansiranja i vanrednih dogadjaja uvek utvrdjuje kao razlika izmedju prihoda i rashoda koji nastaju po tim osnovama. Izvori podataka za utrvrdjivanje izveštaja o novĉanom toku nalaze se: u BU. šta će biti sa potraţivanjima od kupaca? Ona će biti veća jer to će znaĉiti da deo prihoda je sadrţan još uvek u potraţivanjima. Znaĉi prilivi i odlivi za finansiranje i investiranje utvrdjuju se isto nezavisno od toga da li primenjujete direktnu ili indirektnu metodu.

Ako su vam obaveze na kraju niţe nego što su bile na poĉetku to znaĉi da ste platili sve što ste nabavili u tom mesecu i još da ste platili deo obaveza sa kojima ste u taj period ušli. ako imate odredjenu nabavnu vrednost prodate robe. morate uzeti u obzir i promene visine vaše obaveze prema dobavljaĉima. odnosno smanjujemo ako imamo povećanje potraţivanja. To isto vazi i za proizvodnju. šta to znaĉi? Da ste platili više nego što je nabavna vrednosti prodate robe. da bi ste je preveli u odliv morate je korigovate za promenu visine zaliha. a niste platili i zato su obaveze porasle. 244 . nego nabavite a ne platite ili platite nešto što ste nabavili ranije. Ali pošto to nikada nije tako. To je sve pod pretpostavkom da ste svu robu koju ste nabavljali plaćali. Zbog toga morate kod utvrdjivanja odliva po osnovu rashoda uzeti u obzir ne samo promenu visina zaliha nego i promenu visine obaveza prema dobavljaĉima. jeste je prodali ali niste je platili dobavljaĉima. da bi ste ih preveli u odlive morate ih prvo korigovati sa promenom vrednosti zaliha. Znaĉi ako ste nabavili više nego što ste prodali robe. ali iz BS uzimate poĉetno i krajnje stanje potraţivanja od kupaca. I sada kako prevodimo rashode u odlive? Tako što. Ako su se zalihe smanjile to znaĉi da ste prodali robu koju ste nabavili i deo robe koja je već bila na lageru. Šta će onda biti? Doći ce do povećanja obaveza prema dobavljaĉima. proizveli odredjene proizvode i prodali ih. sve što ste nabavili platili ste i odliv je jednak ceni koštanja prodatih gotovih proizvoda. Zalihe na kraju biće jednake zalihama na poĉetku. odliv bi bio jednak nabavnoj vrednosti prodate robe. znaĉi troškovi prodatih gotovih proizvoda ili nabavna vrednosti prodate robe u trgovini.vi koristite BU i uzimate prihode od prodaje. kakav je to uticaj na odliv? Odliv će biti manji. ili u poslovanje uopšte. Kada imate ulaganje u cenu koštanja. Ali šta ako niste platili. jer ne mora znaĉiti da ste vi svu robu koju ste nabavili platili. Ako su se vaše zalihe povećale to znaĉi da ste nabavili robe više nego što je prodate i da je prema tome vaš odliv veći nego što je nabavna vrednost prodate robe. nabavili ste nešto. Ako su obaveze prema dobavljaĉima na kraju obraĉunskog perioda veće nego što su bile na poĉetku. Ako imate nabavku robe radi njene prodaje. Znaĉi i zato kaţemo da prihod od prodaje pretvara u priliv gotovine tako što ga povećavamo ako imamo smanjenje potraţivanja od kupaca u odnosu na poĉetni iznos. vaši rashodi. Ako ste nabavljali faktore proizvodnje. Ako ste plaćali samo robu koju ste nabavili onda je vaš odliv manji za smanjenje vrednosti zaliha. Kada je reĉ o odlivima iz poslovne aktivnosti najveći deo vezan je za izmirenje obaveza prema dobavljaĉima. Pod pretpostavkom da ste to uplatili. Znaĉi tada ćete nabavnu vrednst robe umanjiti za smanjenje vrednosti zaliha. nemate promene vrednosti zaliha gotovih proizvoda. ako ste u jednom obraĉunskom periodu prodali svu nabavljenu robu promene zalihe neće biti. Da li će onda odliv biti veći ili manji od nabavne vrednosti? Ako nismo platili sve što smo nabavili odliv će biti manji.

poreza…kako ćete doći do odliva po tom osnovu. + повећање • • • • Трошкови продатих Гот. Rashodi po osnovu kamata nalaze se u BU. продате Робе залиха или . odliv. kako će to uticati na odnos troškova i isplata. Isplate po osnovu kamata. Te obaveze se nalaze u BS. znaĉi logiku koja je drugaĉija od onih koje imate kada bilansirate uspeh. вред. Ako su obaveze veće odliv je manji od troška kamata. ako su obaveze niţe odliv je viši. jer je plaćanje izvršeno u nekom od ranijih obraĉunskih perioda. znaĉi da je odliv jednak trošku znaĉi rashodu. Imate u BU troškove zarada.To je smanjenje obaveza treba tretirati kao povećanje odliva. To je isto kao povećanje obaveza. jer je deo koji je neisplaćen doveo do povećanja obaveza. i biće veći od troškova. kako će se to odraziti na odlive. Ako imate AVR i PVR. ako dodje do povećanja AVR jer znaĉi da ste vi nešto unapred platili što jos niste potrosili. u BS imate obaveze po osnovu kamata. Ako su obaveze veće zakljuĉujete da niste isplatili sve troškove zarada u tom obraĉunskom periodu. Ako su obaveze na kraju jednake poĉetnim zakljuĉujemo da su u celini isplaćeni troškovi kamata za ovu godinu. 245 . Korigovaćete promenom visine obaveza po osnovu zarada. a nije bilo plaćanja. Znaĉi vi ćete pogledati da li su obaveze na kraju veće ili manje nego što su bile na poĉetku. Znaĉi odlivi će biti manji od troškova za iznos povećanja PVR jer ste nešto potrošili a još niste platili. zarada. znaĉi odlivi će biti manji u odnosu na troškove za iznos smanjenja AVR. odnosno da su vaše isplate manje nego što je trošak. Ako imate rast obraĉunatih troškova u okviru PVR. To znaĉi da će vam isplate biti niţe od nastalih troškova. PVR nastaju kada nešto potrošite a ne platite. A to znaĉi da je odliv veći nego što su troškovi zarada. Znaĉi ovde nije reĉ o prihodima i rashodima nego o prilivima i odlivima. Kako ćete utvrditi koliko ste para dali po tom osnovu.смањење залиха + повећање обавеза или . Znaĉi to je logika koju morate usvojiti. i ako dodje do smanjenja AVR. Производа или Наб.смањење обавеза Šta je ovde vaţno i zašto ja gnjavim ovoliko na predavanju o ovome? Vaţno je da razumete logiku izveštaja. Zašto? Zato što ste vi imali unapred plaćene troškove i vi ste sada sa AVR skinuli i preneli na troškove. Potpuno ista logika je i za kamate. Znaĉi svako smanjenje unapred plaćenih troškova smanjuje odlive. Ako su obaveze po osnovu zarada manje nego što su bile na poĉetku zakljuĉak je da ste platili sve obaveze iz tekuće godine i da ste isplatili deo obaveza sa kojima ste u tu godinu ušli.

trošak po osnovu formiranja rezervisanja. Znaĉi da ponovimo još jednom. troškove koji ne izazivju odlive. Znaĉi to je takodje negotovinski trošak. Znaĉi iznos odliva biće manji za iznos amortizacija. zašto ne izazivaju odlive? Oni ulaze u rezultat na strani rashoda. Nije. Troškovi amortizacije. Znaĉi rashode kako prevodimo? Imali smo rashode vezani za prodaju. Ne kupujete novo osnovno sredstvo. kako bi se reklo. Znaĉi amortizacija spada u tzv. 246 . nema odliva.смањење унапред плаћених расхода + повећање унапред плаћених Расходa - Амортизација + смањење обрачунатих расхода Da bi smo operativne rashode pretvorili u operativne odlive moramo ih smanjiti za smanjenje unapred plaćenih troškova i povećati za povećanje unapred plaćenih troškova. Kako mi njih prevodimo u odlive. ne plaćate u ovom periodu. Vi povećavate troškove i formirate rezervisanja. Jer kada se smanjuju obraĉunati troškovi? Kada vi platite. vi kaţete…a ĉekajte amortizaciju nismo platili. a ovo su sada ostali rashodi ili troškovi poslovanja. Da li je bilo plaćanja u tom periodu. Plaćanja će biti u budućnosti. platili ste nekada ranije kada ste kupili mašinu. Znaĉi kada vi raĉunate koliko ste platili troškove. Ukoliko imate smanjenje obraĉunatih troškova to znaĉi da ste u ovom periodu platili troškove ovog perioda i platili ste troškove koji su nastali u prethodnom periodu a koji su bili na PVR. troškovi po osnovu garancija. Odlivi će biti manji za iznos povećanja obraĉunatih troškova i biće veći za iznos smanjenja obraĉunatih troškva. Amortizacija je pretvaranje materijalnih i nematerijalnih ulaganja u novac. ali ne izazivaju odlive.Znaĉi ako rastu AVR odliv se povećava. negotovinske troškove. ali ako rastu PVR odliv se smanjuje.повећање обрачунатих расхода . Setite se onih trouglova (vidite na slajdovima) povećanje aktive znaĉi povećanje odliva ali povećanje pasive znaĉi smanjenje odliva. Znaĉi ako imate povećanje obraĉunatih troškova onda je odliv manji od iznosa rashoda jer ste nešto potrosili a niste platili. • • • • • Готовинска • Плаћања = Оперативни • расхода: расходи • • . Šta jos nismo platili? Troškove za koje smo formirali rezervisanja.

12. 6. 2. što ne dovodi do odliva gotovine.000 50.000 247 308.000 12. 10.000 -20.2002. 5.000 34. Ako se unapred plaćeni troškovi povećaju onda je odliv veći za povećanje unapred plaćenih troškova. Приходи од продаје Пословни расходи.000 258. nemate odliv samo trošite unapred plaćeni trošak. 4. 7. 9.131. Исплате дивиденде 11.000 Пословни добитак Остали приходи Камате Капитални губици Бруто добитак пре опорезивања Порез на добит Нето добитак 10.000 -2000 -4000 4. Za iznos amortizacije rashode ćete smanjiti jer amortizacija i rashodi po osnovu rezervisanja ne izazivaju odlive gotovine. Znaĉi vi imate u rashodima i amortizaciju. jer ste vi kao rashod knjiţili nešto što ste platili unapred. Задржана добит . i da bi ste te rashode preveli na odlive reći ćete… izdvajamo ono što ne plaćamo. 8. u 000 dinara: Рб Позција 1. укључујући амортизацију од 16. Primer: imate BU preduzeća “Avala” koji izgleda ovako.Ako se unapred plaćeni troškovi smanje to znaĉi da vam je odliv manji od rashoda.000 3. i to za period od 1.000 22.000 54.

000 40.000 14.000 6.000 106.000 Задржана добит Свега сопствени капитал 102. еквиваленти Свега актива 6.000 -6.000 Свега Vi ovde imate promene gotovinskih i bezgotovinskih pozicija(to je ova druga tebela) napravljena su na osnovu BS. Опис 1. Обавезе за порез Укупне обавезе Укупна пасива 248 .000 24.000 20. 16.000 50. 20.000 9.000 234.000 10.000 68.000 54. 8. 2002.000 20. 8.000 – ред. 76. tako da ovde u stvari vi imate i podatke iz BS i utvrdjenje promene. 80. Емисиона премија 40. Добављачи 12.000 224.000 -6.000 48. и опреме Дугорочни пласмани залихе Потраживања од купаца Готовина и гот. Акц.000 Промена 12.000 18.000 20.000 14.000 118.000 7.објек.000 4. 2. Садашња вред.000 10.000 80. 4.000 224.000 22.000 -4.000 10.000 166.000 82.Рб.000 28.000 12. Šta treba da raĉunamo? Prvo ćemo raĉunati prilive gotovine od prodaje.000 234.000 Акцијски капитал 24.000 3. Дугорочне обавезе 26.000 14. Резервисања 11.000 -38.000 -6.000 14. E sada hoću da na osnovu toga napravim izveštaj o novčanom toku iz poslovne aktivnosti na bazi ovoga što smo uradili.000 2001 68.000 5.

Na poĉetku imate 40. 249 . Садашња вредност објеката и опреме 4. Znaĉi pogledajte kakav je odnos izmedju poĉetnog i krajnjeg stanja pozicije kupci. Залихе 6.000 54. prihodi od prodaje su 308.000 2001 104.000 76.000 Ovo je bilans stanja preduzeća “avala” na dan 31. a na kraju 54. Краткорочне ХОВ 8.000 74.000 10.12.000 -36.000 234. Стална имовина 1. Nadjite poziciju kupci u BS i vidite kakav je odnos izmedju poĉetnodg i krejnjeg stanja.000 40.000 4. Polazite od prihoda.000.000 78.000.000 2002.2002. da bi ste došli do priliva taj iznos treba korigovati promenom visine potraţivanja od kupaca. Готовина и готовински еквиваленти Укупна обртна имовина АКТИВА 8. u 000 din. Потраживања од купаца 7.000 -52.000 223.000 80.000 150.000.000 6. Набавна вредност објеката и опреме 2.000 82. Дугорочни пласмани у ХОВ Укупна стална средства Обртна имовина 5.000 68.Znaĉi prva pozicija je prilivi gotovine od prodaje.000 14. što znaĉi da imate povećanje potraţivanja od kupaca. Исправка вредности објеката и опреме 3.000 16.000 156. Koliko iznosi prihod? Pogledajte BU. 132.

000. zalihe (pronadjite zalihe) su bile 14.000.000. Znaĉi prilivi po osnovu ostalih prihoda iznose 10. Znaĉi odlivi plaćene kamate i kapitalni gubitak 2.000 = 218.000 i smanjićemo rashode i za iznos amortizacije. pošto je to ono što smo platili.000.000.000 – 250.000-14. znaĉi da su veće za 4.000 – 6. Znaĉi ako su naplaćeni svi ostali prihodi. Šta ćemo sa tih 4. Znaĉi neto novĉani tok je pozitivan. Prvi odliv je odliv po osnovu prodatih gotovih proizovda. Šta su prilivi? U šta smo ulagali.000.000.000. U rashodima imamo još i plaćene poreze. Znaĉi koliki su ukupni odlivi? Ukupni odlivi iz poslovne aktivnosti su 250. Znaĉi 258.000.000.Šta ćete sa tim povećanjem da uradite? Smanjujemo prihode. Da li smo imali prodaju nekih dugoroĉnih plasmana. Znaĉi to je odliv. Koliki je odliv? Odliv je veći za smanjenje obaveza. Šta imamo u BU? Koliki su poslovni rashodi ukljuĉujući i amortizaciju? 258.000 i pri prodaji je ostvaren kapitalni gubitak od 250 . 258.000+4. I sada izraĉunajte neto gotovinu iz poslovne aktivnosti. Znaĉi ove obaveze od 20. tako da imamo 258. Druga pozicija koju imamo su prilivi gotovine po osnovu ostalih prihoda. Šta imamo? Pogledajte. a na kraju 28. Sada nadjite poziciju dobavljača. a to morate proveriti na bazi raĉuna glavne knjige odnosno iz napomena. neto novĉani tok iz poslovne aktivnosti je onda 304. Koliko iznose porezi u BU? Porez na dobit je 20. Polazimo od toga da su kamate i kapitalni gubitak. Šta ćemo sa tim zalihama koje su pale? Smanjicemo rashode.000 a sada su 26. Tamo piše da smo prodali dugoročne plasmane za 6.000.000=6.000 – 14. toliki su sada prihodi. znaĉi da smo potrošili nešto što je ranije plaćeno.000 – 6.000. Znaĉi povećanje rezervisanja smanjuje rashode za 14. Znaĉi obaveze su niţe na kraju. rashodi iznose 258. Nadjite u BS obaveze za poreze. Znaĉi 308. sada imamo rezervisanja koja su bila 12.000 Sada ćemo izraĉunati odlive.000 i to će biti ukupni prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti = 304.000.000.000.000 -4.000.000. isplaćeni. Imamo jos odlive gotovine za ostale poslovne rashode kao sto su kamate i kapitalni gubitak.000. Polazimo od pretpostavke da su ti prihodi u celini naplaćeni. Šta imamo od investicione aktivnosti? Šta ulazi u prilive i odlive iz investicione aktivnosti.000.000-6. Šta jos imamo? Kolika nam je amortizacija? Ona je 16. bile su 20. Šta je sa dobavljaĉima? Na poĉetku su 24.000 a sada iznose 14.000 – 16.000 – 4. a sada 8.000 – 4.000 = 26. Te poslovne rashode korigujemo i promenom visine zaliha i promenom obaveza prema dobavljaĉima. tako da imamo 258.000.000=294. promenom AVR i PVR. Formiranje rezervisanja je negotovinski rashod.000 – 6.000 =54. smanjićemo rashode. Znaĉi isplatili smo po osnovu rashoda 218.000 + smanjenje od 6.000. na šta smo trosili pare? Došlo je do povećanja stalne imovine.000 – 16.000.

Za aktivnosti finansiranja. kolika je gotovina na kraju? 20. imate povećanje stalne imovine. Znaĉi emsija akcija je 26.000 a na kraju 132.000. znaĉi da ste kupili za 28. zašto 6.000 je iznos za koji smo kupili sredstvo.000=16. taj gubitak koji ste. Priliv je 2.повећање потраживања • од купаца • Прилив готовине 308.000 294.000 tretirmo kao priliv.000+36. Znaĉi imamo odliv po osnovu otplate kredita 50. koji je nastao pri prodaji.000.000 i imamo negativan neto novĉani tok 22. vi ste vršili otpisivanje postojeće imovine.000.000.000. U BS pogledajte kolika je bila gotovina na poĉetku perioda? 20.000= -4. Znaĉi neto promena gotovine je 4. • 1. Koliki je bio priliv. za koliko je povećana emisiona premija. negativan je i iznosi -22.000. Postupke imate u slajdovima ali ja sam bila vredna i evo ih…. naša odluka je bila da izvršimo prodaju imovine.000.000. I imamo isplatu dividendi 12. zato što je to vezano za poslovanje.000 .000.000= 58. Pogledajte sada kapitalni gubitak. 28. 54. zato sada kod investicione aktivnosti celokupnu vrednost od 6. Ja vas pitam na ispitu. priliv je bio 26.000 nego 6.000. pa kaţem koja metoda. Objasnite ili kako utvrdjujete neto novĉani tok iz poslovne aktivnosti. Znaĉi ukupan neto tok gotovine u ovom preduzeću je negativan i iznosi 4. koliki je priliv. Tako da neće biti 2.000.000-54. Pa smo smanjenje tj. Na to treba da dodamo gotovinu na poĉetku perioda. Ja kada gledam ulaganje ja utvrdjujem kao promenu nabavne vrednosti.000.000 251 .000 zato što smo za toliko prodali. nema ih. znaĉi kako izgledaju novĉani tokovi za investicionu aktivnost.000. a celu nabavnu vrednost sredstva koje ste prodali tretirate kao priliv u okviru investicione aktivnosti. Priliv od prodaje 2. Vezano u smislu.000.14.000. Indirektnu metodu ćemo idućeg puta. jer investiciona aktivnost nije kriva za gubitak koji je ostvaren. Znaĉi kada prodate neko sredstvo ako ostvarite kapitalni gubitak.000 a priliv 6. i ako ih nema znaĉi da smo ih isplatili. Pošto je sredstvo novo. Приходи од продаје • . Da li je 6.000-4.000. Mi smo ga već jednom tretirali kao odliv (kod poslovne aktivnosti). Neto gotovinski tok iz investicione aktivnosti ako je odliv 28. Na poĉetku je bila 104. Koliki je neto tok gotovine? Imamo pozitivan tok samo iz poslovne aktivnosti.000. tako da ne moţete da na bazi razlike sadašnje vrednosti utvrdite visinu promene. koji je ispod knjigovodstvene vrednosti tretirate kao odliv iz poslovne aktivnosti. kolike je neto novĉani tok? On je -36. kapitalni gubitak tretirali kao odliv iz poslovne aktivnosti. Šta smo još imali? Imali smo dividede i dugoroĉne kredite koji su se smanjili.000.000. direktna ili indirekta? Hoću da mi ovako objasnite!!!!! Akcijski kapital je povećan za 6.000.000 i razlika je 28.000. ili ste kupili otpisano. Koliki smo onda naplatili.000. Da li je toliko u BS? Jeste. a odliv od ulaganja 28. pa 58.4.

000.000 • 2. Продаја дуготрочних пласмана у висини од 6. Одливи за остале расходе=плаћене камате и капитални губитак= • 2000 + 4000 = 6. Плаћени порези = порези из биланса успеха + смањење обавезе за порез • -20.000 + (-6.000 .повећање резервисања . при продаји је остварен капитални губитак од 4. Емисија нових акција 28.000 • 3./ .• 2. Готовина од осталих прихода 10.безготовински расходи/аморт.4.14.6. Отплата дугорочног кредита из акумулиране добити 2.смањење залиха .Инвестициона активност Обрачун одлива • 1. Исплата дивиденди 12.тако да је стварни прилив 2.повећање обавеза према добављачима .000 .000 .000 Инвестиционa активност Обрачун прилива 1.000 252 .000 Готовина је једнака висини прихода.000) = 26. Куповина сталне имовине = 28.000 .16.000.000 Активност финансирања • Обрачун прилива • • • • 1.000 Обрачун одлива 1. јер се претпоставља да су камате и остали приходи наплаћени.000 218. Обрачун одлива готовине из пословне активности • • • • • • Пословни расходи из БУ 258.000.000 50..

000 54. Улагања 10 Одлив за куповину сталне -28. Одливи из пословне активности 5. Укупни одливи из пословне активности 8. Приливи из осталих активности 3.000 6.000 10.000 253 претколона Главна кол. Прилив по основу продаје 6. 294.000 304.Izveštaj o tokovima gotovine Рб Позиције .000 дуг. Приливи од продаје производа 2.000 . Токови готовине из пословне активности 1. Нето готовински ток из пословне активности Токови готовине из инвестирања 9. Одливи на име пореза 7.000 250. Укупни приливи из пословне активности 4. Одливи на име осталих пословних активности 6.000 218.000 26.

000 11 Нето готовински ток из .000 -50. 15 Нето готовински ток из .000 20.000 16. инвестирања Токови готовине из финансирања 12 Емисија нових акција .36. 13 Отплата дугорочног . периода 18 Готовина на крају .000 ..36.000 -12. периода 26. финансирања 16 Нето ток готовине . (8+11+15) 17 Готовина на почетку .000 254 . имовине .22. кредита 14 Исплата дивиденди .000 .

21.000 106. Обавезе за порез Ü Укупно обавезе ПАСИВА 26.000 Utorak.000 234.000 68.000 12.000 28. Акцијски капитал – редовне акције 2. Indirektna metoda polazi od neto dobitka. a direktna metoda od prihoda od prodaje.000 24. Primer za izradu izveštaja o novĉanom toku na internetu da se uradi samostalno direktnom metodom.000 80. Текуће обавезе према добављачима 7.000 18. Дугорочне обавезе 5.000 20. ali o gotovinskim tokovima pruţa mnogo manje informacija nego direktna metoda. резервисања 6.000 166. MRS 7 koji se bavi Izveštajem o novĉanim tokovima dopušta primenu i jedne i druge metode. Sada razmatramo indirektnu metodu utvrdjivanja neto gotovinskog toka iz poslovne aktivnosti koja je jednostavnija i koja se zbog toga ĉešće koristi. decembar 2004.000 20. Njena je suština da se izvrši konvertovanje tokova rentabiliteta. u gotovinske tokove.000 50. Kod nas se koristi direktna metoda. ali se u njemu navodi da je poţeljna primena direktne metoda. Емисиона премија 3. Задржана добит Укупно трајни капитал Обавезе 4.000 224. a ona prva je aktiva…. ТРАЈНИ КАПИТАЛ 1.000 118.I ima još jedna tabela koju sam zaboravila da dodam…to je bilans stanja ali pasiva . Ako se podje od neto dobitka da bi se došlo do neto gotovine moraju se izvršiti odredjene korekcije.000 14.000 40.000 102.000 24. koje se odnose u prvom redu na dodavanje iznosa onih stavki rashoda koje nisu izazvale odliv 255 .

Kada se knjiţi kursna razlika ako je negativna povećavamo rashode ali i obaveze na koje se ona odnosi. a isplate po osnovu njih će nastati u nekom narednom obraĉunskom periodu. saglasno Naĉelu nastanka poslovnog dogadjaja. znaĉi odliva. Imamo utvrdjivanje promena gotovine na bazi onog našeg BS i pošli smo od P imali smo akumuliranu dobit neto promena u 2002. 3. a nominalna vrednost za 6000. jer pozicije u BS nisu klasifikovane na taj naĉin. a povećanje obaveza tretiramo kao priliv jer svi rashodi nisu plaćeni i odlivi su manji. Korigovanje se vrši tako što neto dobitak povećamo za sva povećanja pasive. Kursna razlika se iskljuĉivo vezuje za potraţivanje ili obavezu po osnovu koje nastaje. Izvori podataka koji su nam potrebni za utvrdjivanje NNT po indirektnoj metodi su: BU. Oba priliva pripadaju 256 . kao razliku izmedju prihoda i rashoda u rashode. jer su povećanja pasive prilivi ili smanjenja odliva. a priliv po osnovu prodaje akcija je bio 26000. Na primer smanjenje obaveza prema dobavljaĉima mora se identifikovati da li je to priliv ili odliv da li je povećanje ili smanjenje neto dobitka i po osnovu koje aktivnosti. Amortizacija 2. I obrnuto svako smanjenje Aktive je priliv a svako smanjenje Pasive odliv. jer svaki rast aktive znaĉi odliv na onim pozicijama koje nisu gotovinske. a isplate će biti u narednim obraĉunskim periodima ili priznamo pozitivnu kursnu razliku kao prihod. Zatim smanjujemo za povećanje pozicija Aktive. Kada se one povećavaju došlo je do pretvaranja novca u neki drugi oblik aktive. Znaĉi iz BU gledamo koliko iznose rashodi koji nisu izazvali odliv gotovine. a do priliva gotovine dolazi tek u trenutku naplate potraţivanja. god. a naplate će uslediti kasnije. BS iz koga moramo imati podatke o promenama na negotovinskim pozicija A i na pozicijama P. Kursne razlike koje u trenutku nastanka tretiramo kao rashod ili prihod. je bila 22000. Kada utvrdimo promene onda ih klasifikujemo prema tome da li one izazvale prilive odlive po osnovu poslovne. Isplata dividendi pripada finansijskoj aktivnosti. Zatim se neto dobitak koriguje za promenu pozicija na strani aktive koje su negotovinskog karaktera i pozicije na strani pasive.gotovine. i taj uticaj kursnih razlika na prilive i odlive odraţava se preko promene visine obaveza ili potraţivanja. ukljuĉeni svi rashodi nezavisno od toga da li su ti rashodi izazvali odliv gotovine iz preduzeća ili da li će uopšte izazvati odliv gotovine u datom obraĉunskom periodu kao na primer: 1. Jer su u rezultat. Da li se za iznos kursnih razlika koriguje neto dobitak? Da li priznajemo negativnu kursnu razliku kao rashod. u neto dobitak. Troškovi rezervisanja koji kada ih formiramo povećavamo rashode. Imali smo emisiju akcija koju smo realizovali po vrednosti koja je bila iznad nominalne koja je bila 6000. a kada naplatimo dividendu priliv koji pripada operativnoj aktivnosti. Korigovati znaĉi ili povećati ili smanjiti. ali smo imali i isplatu dividendi od 12000 i ostaje nam 22000 neto dobiti. iz koga uzimamo podatak o neto dobitku i podatke o negotovinskim rashodima. investicione ili finansijske aktivnosti. tako da je emisinona premija je povećana za 20000. Rezultat iz poslovne aktivnosti je bio 34000. Ako raste pasiva ili imamo povećanje priliva ili rast obaveza npr. Kod banaka je isto. za nabavku sredstva koje nismo platili i to je smanjenje odliva. znaĉi podatke za dve uporedne godine.

U imeniocu se mogu naći neto dobitak iz poslovne aktivnosti posle poreza ili neto dobitak iz ukupne aktivnosti preduzeća posle oporezivanja. a smanjuje za povećanje pozicija A i smanjenja pozicija P. Rezevisanja koja smo imali predstavljaju negotovinsku transakciju i za taj iznos treba povećati iznos gotovine. odnosno koliki deo dobitka je do tog trenutka naplaćen. dobiti preduzeće generiše 1. jer pri razmatranju svakog projekta se postavlja pitanje moţemo li mi to platiti. jer se kvalitet dobitka odredjuje pokrivenošću tog dobitka neto gotovinom. Prvi pokazatelj se dobija kao odnos Neto gotovina iz poslovne aktivnosti/neto dobitak posle poreza Ovo pokazuje sa koliko dinara gotovine je pokriven svaki dinar koji se ostvaruje iz poslovne aktivnosti. već se on mora i naplatiti.58 din.Kada smo izraĉunali iznos neto novĉanog toka moţemo ga koristiti u daljoj analizi firme ili banke kao pokazatelj uspešnosti preduzeća. U našem primeru je ovaj pokazatelj 1.prilivu po osnovu finansijske aktivnosti.58 jer je neto gotovinski tok iz poslovne aktivnosti 54 000. Na kraju zapamtiti PRAVILO. potrošili smo nešto što je bilo na lageru i to dodajemo na neto dobitak. jer je se povećala A. Promene na stalnoj imovini pripadaju investicionoj aktivnosti. sto znaĉi da na 1 din. ali je segment iz poslovne aktivnosti najvazniji. Prodaja akcija i prilivi po osnovu prodaje vlasniĉkih i kreditnih instrumenata predstavljaju prilive po osnovu finansijske aktivnosti. 1. Obaveze za porez su manje i to je odliv gotovine po osnovu operativne aktivnosti. jer je on za razliku od druga dva segmenta interno generisan iz poslovanja preduzeća. neto dobitak je 34 000. Izveštaji sastavljeni direknom metodom se razlikuju od onih sastavljenih indirektnom metodom samo u onom delu koji se odnosi na poslovnu aktivnost. Dobitak nije dovoljno ostvariti dobitak. Kod dobavljaĉa je doslo do povećanja obaveza za 4000 i to je povećalo prilive gotovine jer su isplate niţe od rashoda koji nije u celini plaćen. Imamo sada negotovinsku A. Kupili smo mašinu za 28000 došlo je do povećanja A. To je smanjenje A koje dodajemo na neto dobitak Imali smo smanjenje zaliha što znaĉi da su rashodi veći nego što je bilo plaćanje.. Imamo i obaveze za dugoroĉni kredit. Mi smo se razduzili u toku protekle godine i vratili smo kredit u visini od 50000 i to je izazvalo odliv koji takodje pripada odlivima iz finansijske aktivnosti. a tu nabavku ćemo tretirati kao odliv. Drugi pokazatelj koji se moţe koristiti je koeficijent gotovinskog toka u odnosu na prihode od prodaje. koji se dobija kao odnos 257 . iz poslovne aktivnosti. Amortizacija je negotovinska transakcija i mora biti dodata na gotovinski tok. Prodali smo HOV i po osnovu njih smo ostvarili priliv. Imali smo povećanje potraţivanja od kupaca koje se tretira kao odliv. Dugoroĉne HOV. Znaĉi promene na dugoroĉnim i kratkoroĉnim kreditima pripadaju promenama iz finansijske aktivnosti. Neto dobitak se povećava za sva povećanja pozicija P i sva smanjenja pozicija P. 2. Izveštaj o novĉanim tokovima dobija na znaĉaju i sve više će se odluke donositi na bazi njega.

Ne učiti rezerve uslovljene korišćenjem poreskih olakšica. Iz ovoga vidimo koliki deo prihoda naplatimo.58 para priliva gotovine iz poslovne aktivnosti. Izmirenjem obaveza se popravlja finansijski poloţaj preduzeća. jer se obim sredstava u toku godine menja a ovo omogućava da se bar pribliţno prate i vide oscilacije obima sredstava. Neto gotovina koju preduzeće ima se moţe koristiti ili za nova ulaganja ili za razduţenje (otplata kredita ili izmirenje ostalih obaveza) ili izmirenje obaveza.Treći pokazatelj koji moţemo koristiti je odnos izmedju NNT iz poslovne aktivnosti /proseĉna ukupna sredstva Proseĉna ukupna sredstva se dobijaju kada se saberu sredsva na poĉetku i sredstva na kraju godine i taj zbir se podeli sa dva. Zbog tih specificnosti je Medjunarodni komitet za raĉunovodstvene standarde. posebno osiguravajućih kompanija doneo poseban standard. otplatili smo dugoroĉni kredit od 50 000. jer ih naš zakon ne poznaje takvu vrstu povlastica. FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE BANAKA Vrši se po pravilima koja vaţe za izveštavanje svih drugih pravnih subjekata uz odredjene specificnosti. 3. Imali smo priliv po osnovu emisije akcija od 26 000 i na kraju imamo negativan NNT od 4 000.Neto gotovinski tok iz poslovne aktivnosti/neto prihodi od prodaje Neto prihodi od prodaje su prihodi od prodaje umanjeni za sve popuste koje smo dali kupcima.5 para gotovine iz poslovne aktivnosti. U našem primeru je ovaj pokazatalj 17. koji se sve ĉešće koristi. prodali smo HOV i ostvarili priliv od 6 000. a na kraju negativan NNT od 4 000.5 . što znaĉi da na svaki dinar prihoda ostvarujemo priliv od 17. Kada se uzme zarada po akciji i neto gotovinu po akciji moţemo videti koliko je ta zarada pokrivena gotovinom. sada Odbor za standarde finansijskog izveštavanja za potrebe banaka i drugih finansujskih institucija. Kako smo trošili novac u ovom primeru: NNT iz poslovne aktivnosti 54 000. Na svaki dinar uloţenih sredstava se ostvaruje 23. To je isti pokazatelj koji se dobije kada se stavi u odnos neto gotovina sa neto zaradom samo što je to ovde razvijenije prikazano po akciji. Kada se uporedi neto gotovina po akciji sa dividendom po akciji moţe se videti u kakvom su oni medjusobnom odnosu. koji je smanjio naša poĉetna sredstva sa 20 000 na 16 000 na kraju perioda. Izplatili smo 12 000 na ime dividendi i nabavili stalnu imovinu od 28 000. nakon toga slobodna novcana sredstva su –30 000. jer MRS 1 258 . a to je Cash-flow po akciji koji se dobija iz odnosa NNT iz poslovne aktivnosti/ponderisani broj akcija Ponderisani broj akcija je isti kao i onaj koji se koristi pri utvrjivanju Zarade po akciji. Pored ovih pokazatelja postoji još jedan.

ali i pojedinaĉne korisnike. ali one su poslovne jedinice sa sopstvenim ciljevima i sa zadatkom da uvećaju sredstva koje su njihovi vlasnici uloţili u njih kao i kod preduzeća. Izveštaji banaka imaju veoma širok krug korisnika. Banke imaju potrebu da se predstave pred potencijalnim komitentima. Ti korisnici imaju posebne potrebe za informacijama kada je reĉ o bankama. sposobnost banke da se odrţi na dugi rok. izveštaja preduzeća. taĉno je da banke pruţaju usluge privrede. Nekada je drţava odredjivala preko koje će se banke raditi. kako treba da bude izvršeno rašĉlanjavanje pozicija u njemu i koje sve informacije banke moraju objaviti da bi bile zadovoljene informacione potrebe korisnika.i Konceptualni okvir se odnose na pitanja prezentacije fin. Znaĉi on (MRS 30) se bavi prezentiranjem informacija kroz finansijske izveštaje banaka. odredjuju pravila koja se odnose na sve. koja će im uz najniţe troškove pruţiti usluge koje su im potrebne. On se ne bavi procenjivanjem pozicija. On se nalazi pod kontrolom centralne banke. visinu dividendi koje će dobiti. izveštaja. Oni ţele da ocene sigurnost svog uloga u banku. a onda je zbog specificnosti poslovanja banaka zakljuĉeno da je za njih potrebno doneti novi standard-MRS 30 koji se bavi prezentacijom finansijskih izveštaja banaka. Osnovni smisao upravljanja bankom je drţanje pod kontrolom i upravljanje rizicima kojima je ona izloţena. I preduzeća su izloţena rizicima. izveštaji banaka. Ona vrši tu kontrolu sa ciljem da obezbedi da poslovne banke 259 . ali je poslovni rizik preduzeća manji i broj rizika je manji. izveštavanja banaka uslovljene su specifiĉnošću operacija ili poslova kojima se banke bave. odnosno onemogućiti da dodje do realizacije negativnih efekata po osnovu tih rizika. a zadatak banke je da privuĉe što je moguće veći broj dobrih komitenata. koje vlasnici oĉekuju. Ti rizici se ne mogu otkloniti. pri tome treba izgubiti iluziju koja je dugo postojala kod nas da su banke servis privrede. sistema zemlje. a danas svako preduzeće bira banku ĉiji ce komitent biti. je povezano sa kontrolom brojnih rizika sa kojima se banke u poslovanju susreću. Jedan od vaţnih zadataka centralne banke je nadzor nad poslovnim bankama. ali ovde zbog specifiĉnosti posla kojim se banka bavi ispunjenje tih zadataka. ali ono što se moţe uraditi je da se prepoznaju rizici kojima je banka izloţena. privredom i drţavom. a korisnici tih izveštaja pokušavaju na bazi u njima sadrţanih informacija da procene sa kojim im je bankama najbolje raditi. Veoma je znaĉajan uticaj poslovnih banaka na odrţanje stabilnosti fin. Pojedinaĉni korisnik odredjuje preko koje ce banke raditi. vlasnicima. Odluke koje svaki pojedinaĉni korisnik donosi kada procenjuje bonitet banke pogadjaju samu banku. To su sve informacije koje ţeli da ima i vlasnik bilo kog preduzeća. Svako preduzeće i svako od nas pojedinaĉno odredjene poslove obavlja preko banaka. jer banke posluju sa stanovništvom. poveriocima. Banke nisu servis privrede. U tom smislu postoji medjusobna potreba za informisanjem. utvrditi stepen te izloţenosti i pronaći instrumente kojima će se ti rizici otkloniti. Teško je oĉekivati da zemlja ima zdrav bankarski sistem bez zdrave privrede. Privreda svoja plaćanja i svoje potrebe za sredstvima zadovoljava kroz rad sa bankama. Specificnosti fin. već time kako treba da izgladaju fin. Te potrebe za informacijama su drugaĉije nego kada se radi o korišćenju fin. Vlasnici banaka nemaju posebne potrebe što se tiĉe finansijskih izveštaja. Privreda i banke imaju zajedniĉke interese i kroz realizaciju tih zajedniĉkih interesa treba da se ostvaruju ciljevi i preduzeća i banaka. Što se tiĉe specificnosti operacija mora se znati da zdravlje privrede jedne zemlje u velikoj meri zavisi od zdravlja bankarskog sistema i obrnuto. u najboljem mogućem svetlu preko finansijskih izveštaja.

Pri ĉemu obaveze banke nisu samo obaveze prema onima od kojih je banka pozajmila novac. jer je osnovni zadatak banke da prikupi novac od onih koji imaju viškove i da ga plasira onima koji imaju manjak gotovine. već i obaveze prema deponentima. Ti izveštaji mogu biti: dnevni. moraju odrţavati odredjeni iznos novĉanog kapitala. U sluĉaju da 260 . ali i opstanak firmi koje su kod te banke imale svoje depozite. da plasira sredstva tako da moţe uvek da ih naplati. znaĉi citav niz uslova koje moraju da izpunjavaju da bi uopšte imale dozvolu za rad od strane Centralne banke. Iako je odrţanje likvidnosti uslov odţanja preduzeća. Jako je malo uĉešće sopstvenog kapitala u ukupnom kapitalu banke. nema odrţanja preduzeća na dugi rok ako nisu likvidna.na vreme izmiruju svoje obaveze (da se obezbedi solventnost i likvidnost poslovnih banaka). izveštajima koji sluze eksternim korisnicima sem Centralne banke. jer propast jedne velike ili više manjih banaka moţe ozbiljno da uzdrma ceo privredni sistem zemlje. Da bi to mogla da uradi ona mora: 1. 3. izveštava o brojnim pitanjima Centralnu banku. Jer kada banka propadne ne gube novac samo vlasnici banke nego i deponenti. Napred je pomenuto da u fin.. Da je depozit preduzeću uvek dostupan.. Propast banke ugroţava egzistenciju pojedinaca. kod nas Narodna banka Srbije. Banka radi sa tudjim novcem. ali kod banaka ne moţe se zamisliti da je banka u minusu (kod nas je jedno vreme postojao sistem da je banka u minusu. Bazel 2 i svaka poslovna banka po pravilima koje je uredila Centralna banka. Sada ćemo govoriti o onim fin. vraćanje svojih obaveza o roku i plaćanje kamate. tromeseĉno. Banke imaju propisan odredjeni cenzus koji moraju ispuniti da bi bile osnovane. Svakom je vaţno da banka kojoj je poveren novac bude u stanju da ga u svakom trenutku vrati. da vodi raĉuna o uskladjenosti izvora sredstava sa jedne i plasmana sa druge strane. Rizici kojima su banke izložene Rizik likvidnosti je rizik da banka neće biti u mogućnosti da izmiri svoje obaveze. izveštajima banke korisnike posebno zanimaju informacije o likvidnosti i solventnosti banke. na 8 dana. 2. meseĉno. Ako firma otvori raĉun kod neke banke i drţi novac na tom raĉunu. Postoji Bazelski sporazum o kontroli boniteta banaka Bazel 1. ali ona mora da radi tako da u svakom trenutku komitentima moţe omogućiti povlaĉenje njihovih depozita (ako nisu oroĉeni). a deponenti banke su pojedinci i preduzeća. Banka radi tudjim novcem. Prvo nas zanima da li banka moţe da vrati depozite koje je prikupila kad god to traţe deponenti i moţe li da izmiri svoje obaveze prema poveriocima. Iz tih razloga je likvidnost banke ispred rentabilnosti. pa banka uzima pozajmicu od centralne banke ili da je raĉun banke blokiran) banka ne postoji ako je njen raĉun blokiran. da u svom poslovanju ne pravi troškove koje ne moţe pokriti iz priliva (ne od kamata nego od priliva od naknada). Dakle postoji ustaljen sistem informisanja Centralne banke od strane poslovnih banaka o izloţenosti banaka rizicima. Zato je vaţno da se odrzi likvidnost i solventnost banke. jer Centralna banka ţeli da proceni kada je izloţenost poslovnih banaka rizicima takva da neće moći da podnese. Banka koja ne moţe da vrati novac ne treba da postoji. ona oĉekuje da ta banka kad god se da nalog da se sa tog raĉuna prebaci novac na raĉun nekog drugog banka to moţe izvršiti.

Ako se pojavi nova banka. jer se menja kurs ostalih valuta. postojao kada bi banka imala utvrdjenu fiksnu kamatu na svoje plasmane. kao kod nas nove banke Raiffeisen. ali takodje postoji i veliki broj banaka koje nude te usluge. HVB. postojao bi valutni rizik. Banka na oroĉene depozite i kredite od drugih fin. imala ugovorenu promenljivu kamatu na svoje izvore i ako bi došlo od rasta kamata i ako bi izgubila razlika izmedju A i P kamate. One su pokušale da privuku sredstva 261 . jer banci nije sve jedno ko su joj deponenti. Gubici po osnovu kreditnog rizika ugroţavaju rentabilnost i likvidnost banke. Volks itd. Ona naplaćuje kamatu od svojih komitenata (aktivna kamata). Ovome još treba dodati promene u odnosu dinara sa ovim valutama. ne menja se odnos izmedju evra i dinara. Ako joj njeni duţnici ne vraćaju pare kako će ona biti u mogućnosti da vrati svoje obaveze i da omogući povlaĉenje depozita svojim komitentima. ali je vaţno da gubici po osnovu kreditnog rizika ne budu veliki. odnosno kreditni rizik kome je banka izloţena. Ona sagledava u kojim valutama se njena devizna A i P nalaze.deponent ţeli da povuĉe svoj depozit ne sme se dogoditi da banka kaţe da nema novac. Cilj banke je da razlika izmedju aktivne i pasivne kamate bude što veća. Ti iznosi pokazuju koliko je od potraţivanja nenaplativo. Potreba za bankarskim uslugama postoji. Banka je uzela novac i sad treba da ga plasira. Izbegavanje kreditnog rizika je uslov odrţanja likvidnosti. institucija plaća kamatu (pasivna kamata). Ne postoji banka koja uvek naplati sve. Banka ima potraţivanja i obaveze u dolarima. Izvori ove vrste rizika su na strani pasive. Kamatni rizik bi npr. Ako se to ne dogodi banka ima ozbiljan problem. Banci od toga zavisi koliko para ima na raspolaganju i na koji rok. jer je ona pozajmila tudji novac. pa bi se u krajnjem sluĉaju moglo desiti da na izvore plaća veću kamatu nego što naplaćuje na svoje plasmane. Ona ima izvore (obaveze) i plasmane u stranoj valuti. Kreditni rizik je vezan za Aktivu. To je odnos izmedju devizne A i devizne P. kog roka dospeća su da bi procenila da li postoji rizik neplaćanja. Kamatni rizik postoji kada se izgubi razlika izmedju aktivne i pasivne kamate. Valutni rizik nastaje zbog toga sto banka u svom poslovanju osim domaće koristi i stranu valutu. Da bi se valutni rizik smanjio banka nastoji da ima uravnoteţenu deviznu poziciju. nije sve jedno ko su joj poverioci i koje su roĉnosti krediti koje je uzela. One su iskoristile situaciju da je poverenje stanovnistva u banke nestalo. Postoje kratka i duga devizna pozicija. evrima. Banka nastoji da njena devizna A bude veća od devizne P. a onda po valutama da vidi u kom stepenu je izloţena valutnom riziku. Ĉak i kada bi bio miran kurs. Kada banka pozajmljuje novac mora biti uverena da će joj onaj kome je novac pozajmljen vratiti novac o roku dospeća u punom iznosu. jenima i ako se promeni odnos izmedju bilo koje dve valute u kojima banka ima obaveze i potraţivanja postojaće valutni rizik. Kamatni rizik se realizuje kroz promenu odnosa (smanjenje razlike) izmedju A i P kamate. Izloţenost kreditnom riziku se moţe videti u BU na pozicijama Ispravke vrednosti potraţivanja i Otpise (potpune otpise koji ne idu preko ispravki) ili iz BS Rezervisanja za nenaplaćena potraţivanja. Kreditni rizik je rizik od nenaplate plasmana banke. jer je to njena zarada. Tržišni rizik nastaje po osnovu konkurencije na bankarskom trţištu. jer su novac deponenta dali nekom drugom koji im još nije vratio. Znaĉi likvidnost banke pretpostavlja da banka odgovori na zahteve komitenata u vezi sa povlaĉenja depozita i u pogledu plaćanja obaveza poveriocima. ni kakvog su kvaliteta depoziti koje ima.

Banka da garanciju i naplaćuje je. kolike su pozitivne i negativne kursne razlike. Banka se mora ponašati tako da ni jedna nova banka ne moţe ugroziti njenu poziciju. jer osnovna sredstva kod banaka ne bi trebalo da ĉine vise od 20% njene ukupne A. Banke koje su komitenti napustili je pretrpela trţišni rizik. izveštaja. odnos izmedju proseĉne A i P kamatne stope. Mere koje banka preduzima su deo njene poslovne politike. ako se trgovalo HOV moraće se navesti sa kakvim rezultatom je to trgovanje obavljeno. isto vaţi i za rashode. izveštaja se neće moći saznati šta uprava banke radi na kontroli tih rizika. odnosa sa klijentima. Ali iz fin. Sve dok komitent uredno izvršava obavezu po osnovu date garancije banka ima potencijalnu obavezu. MRS 23 koji se bavi kamatama (troškovima pozajmljivanja). a ne mora trgovati HOV. solventnosti. promene u visini depozita. Što se tiĉe prezentacije izveštaja relevantan je MRS 30.. Kada banka daje garanciju firmi za kupovinu mašine u inostranstvu ona procenjuje bonitet firme i iskreno veruje da će ta firma biti u stanju da obavezu po osnovu uvoza izmiri. ali to nije neophodno. instrumentima. Ona moţe istupati na berzi uz posebno ovlašćenje. ali deo tih mera nalazi svoj odraz i u raĉunovodstvenim politikama banke. To zavisi od naĉina njenog rada. Pojava novih je izloţila stare banke trţišnom riziku. Banka moţe. kako su procenjivani plasmani u HOV. date garancije predstavljaju potencijalnu obavezu. Obaveze su posebno veţne npr. za banke MRS 16 je primenjiv ali ima mnogo manje znaĉaja nego za preduzeća. ali pošto imamo poseban standard za banke uvek će se dati prednost rešenju datom u MRS 30. već njome finansiraju potrošnju stanovnistva (keš. promene u broju komitenata. Videće se gubici zbog nenaplativih potraţivanja. Jeste MRS 1 opšti. U ovom sluĉaju dok se ne dogodi nešto zbog ĉega komitent neće biti u mogućnosti da izmiruje svoje 262 . Promena broja komitenata pokazuje dejstvo trţišnog rizika. već i da uprava banke obrazloţi na koji naĉin upravlja i kontroliše te rizike. Vaţe svi standardi kao i za preduzeća samo se neki više primenjuju od drugih. koliki je neto prihod od kamate. Na osnovu izveštaja banke svaki korisnik treba da bude u mogućnosti da proceni bilo koji rizik. Kod banaka u vanbilansnoj evidenciji nalaze se potencijalna sredstva i potencijalne obaveze. Finansijski izveštaji banaka treba da pruţe osnovu za procenu svakog od ovih rizika pojedinaĉno.stanovnistva koje ono nije htelo da poveri domaćim bankama usled problema sa starom deviznom štednjom. informacione osnove. na koji naĉin je izvršeno podvajanje sredstava i obaveza banke od potencijalnih sredstava i potencijalnih obaveza. medjutim ona tako prikupljena sredstva ne plasiraju u privredu Srbije. Za razumevanje izloţenosti banke bilo kom riziku neće biti dovoljno samo posedovanje fin. I MRS 18 Prihodi vaţi za banke.. Potencijalna obaveza je ona ĉiji nastanak zavisi od nastanka ili nenastanka nekog dogadjaja u budućnosti koji se ne nalazi pod kontrolom banke. Ovo je jako vaţno. potrošaćĉki krediti). a posebno MRS 32 i 39 koji se bave fin. Sredstva stanovništva su se usmerila prema tim bankama. inflacijom. U vezi sa računovodstvenim politikama mora se još objaviti kako smo ostvarili osnovne vrste poslovnih prihoda (prihodi od kamata i prihodi od naknada). Zato uprava preduzeća mora da objasni mehanizme kojima drţi pod konrolom rizike kojima je banka u poslovanju izloţena. Ostale politike banke moraju biti sastavljene na takav naĉin da ispunjavaju zahteve sadrţane u MRS i to kada je reĉ o procenjivanju svu standardi koji vaze za preduzeća vaţe i za banke. MRS 21 koji se bavi kursnim razlikama. Ovaj MRS zahteva objavljivanje primenjenih raĉunovodstvenih politika banke. likvidnosti.

ali to je rezerva a ne rezervisanje. 4. i sećate da se u finanasijskim izveštajima iskazuju posledice poslovnih dogadjaja (posledice po imovinu) koje su izvršene u toku nekog obraĉunskog perioda. Prihodima od kamata i sličnim prihodima Rashodima od kamata i sličnim rashodima Prihodima od dividendi Prihodima od naknada i provizija Rashodima od naknada i provizija Dobicima umanjenim za gubitke koji proističu iz trgovine HOV 263 . Ta rezerva se tretira kod nas kao rashod (Kata se buni PAZITE) u BU. a Centralna banka ipak traţi da 2% od takvih plasmana se iskoristi za formiranje opšte rezerve. treba primeniti bruto princip pri izveštavanju. Stvarna obaveza se mora iskazati u B. i treba objaviti iznose glavnih prihoda i rashoda. Ako Centralna banka kaţe da su naši plasmani dobri. Tada će banka morati da plati umesto svoga komitenta. 5. Ako se to dogodi tada će potencijalna obaveza da se pretvori u stvarnu.obaveze. dakle. onda ne postoji rezervisanje. Znaĉi stigli smo do bilansa uspeha. kroz njihov redosled pokušava ukazati na tu posebnost banaka a koje rezultiraju iz njihovih specifiĉnih aktivnosti. Danas ćemo govoriti o tome kako ti izveštaji izgledaju i ja ću pokušati da vam objasnim kako se kroz strukturu tih izveštaja. 3. Prošli puta sam bar probala da vam objasnim zbog ĉega je vaţno da finansijsko izveštavanje banaka bude uredjeno na naĉin koji odgovara specifiĉnim aktivnostima koje banka sprovodi i posebnom znaĉaju koje banke kao finansijske institucije imaju po finansijski a time i ukupni privredni sistem zemlje. a potom o bilansu stanja. BILANS USPEHA • Prema MRS-30 bilansa uspeha mora da sadrži informacije o: • • • • • • 1. Uvek je finansijski izveštaj odraz onoga što firma radi. Kako su utvrdjeni gubitci po datim kreditima? Mora postojati raĉunovodstvena politika koja je primenjivana kada su utvrdjivana visina gubitaka po osnovi plasmana. Ako na dobroj A mora da se formira rezervisanje a nema rizika to nije rezervisanje. 2. Ja ću prvo priĉati o bilansu uspeha. kroz sadrţinu pozicija. Banka ima dobru A za koju ne postoji sumnja da će biti naplaćena. Mora se objasniti koje su to informacije na bazi kojih su izvršene procene gubitaka da ne bi došlo do manipulisanja rezultatom banke. Za glavne vrste prihoda i rashoda. Raĉunovodsto ne priznaje rezervisanje za gubitak koji nije nastao i za koji ne postoji indicija da će nastati. Ako postoji opšti finansijski (bankarski) rizik. U bilansu uspeha treba preihodi i rashodi da budu grupisani prema njihovoj prirodi. 6. ali zbog dalekog roka dospeća treba formirati rezervu iz dobitka za svaki sluĉaj.

pa odmah potom rashodi od kamata i sliĉni rashodi.• • • • • 7. a ovde kaţe dobici umanjeni za gubitke. Drugim poslovnim prihodima 9. Opštim administrativnim rashodima i 11. potom rashodi od naknada i provizija. Šta su gubici po zajmovima i avansima? To su gubici koji nastaju po kom osnovu? Po osnovu nenaplate datih kredita i plasmana. uvaţavajući malopre navedene zahteve u standardu 30. posebno prihodi od naknada i provizija. na dan bilansa ona je još u vašoj svojini ali je njena trţišna vrednost ili niţa ili viša od one po kojoj vi tu hartije vodite u vašim knjigama. zatim imamo prihode od naknada. dobitak po osnovu kamata moţe se zvati jos i neto prihod od kamata (mada je po meni dobitak sasvim odgovarajući naziv). znaĉi primenjuje se neto princip. gubici po zajmovima i avansima. rashodi od kamata. zatim opšti administrativni. zatim drugi poslovni prihodi. znaĉi koja je razlika iz ova dva. jer se u ove naknade ukljuĉuju i provizije. Opštim operativnim rashodima Bilans uspeha banaka prema standardu 30 mora minimalno da sadrţi: Informacije o prihodima. znaĉi zahteva se apsolutno objavljivanje toga. a ako je niţa imate gubitak. kao prvu poziciju imate prihode od kamata. već samo spisak informacija koje bu mora da sadrţi ćemo posle videti kako je ovaj zahtev uvaţio nas bilans uspeha) posebno se iskazuju prihodi od dividendi. ovo su realizovani dobici i gubici. opšti operativni troškovi. tj. znaĉi ako je viša vi imate dobitak. i sada pogledajte kako su te informacije struktuirane: prihodi od kamata i sliĉni prihodi. iza toga ide pozicija koja govori (znaĉi ovo nije bilansna shema. zatim dobici umanjeni za gubitke koji proistiĉu iz plasmana u HoV. pogledajte prihodi od kamata. U našem bilansu uspeha. znaĉi vi ste trgovali i ostvarili ste ili dobitak ili gubitak tom prodajom. kako bilans uspeha naših banaka izgleda. znaĉi vi drţite HoV. primetite da ovde imate bruto princip. jer se HoV procenjuju po njihovoj fer vrednosti. Gubicima po zajmovima i avansima 10. do ovde se poštuje bruto princip. Dobici umanjenim za gubitke koji proističu iz plasmana u HOV 8. Kako su sada ove informacije ĉije se objavljivanje traţi upakovane u naš bilans uspeha. rashode od naknada. dakle za ove prihode i rashode nije dopuštena primena neto principa. a ne po istorijskom trošku. dobici umanjeni za gubitke koji proistiĉu iz trgovine HoV. 264 . i dobitak po osnovu nakanada i provizija. A zašto se do ovde postuje bruto princip? Zato što su ovo osnovni prihodi i rashodi banke i zbog toga se insistira da bude objavljen podatak i o visini prihoda i o visini rashoda. razlika izmedju tih dobitaka i gubitaka mora biti iskazana u bilansu uspeha. Kako izgleda naš bilans uspeha? Znaĉi to je minimum koji mora biti objavljen. a ovi dobici i gubici su oni koji nastaju po osnovu drţanja HoV. iza toga idu rashodi od kamata.

primenjuje okrnjeni bruto princip. odnosno neto vanredni gubitak). bez prebijanja (primena bruto principa). Okrnjeni bruto princip je kada se utvrdjuje bruto dobit (dobit pre oporezivanja). Standard 30 zahteva da prihodi od kamata. banka mora ostvariti prihod iz koga će moći da pokrije te svoje rashode. zatim imamo prihode od dividendi i uĉešća. nakon toga ide izraĉunati porez na dobit i nakon toga dobijamo dobit nakon oporezivanja. Koja kamata je prihod banke? Aktivna. to je kamata koja se zaraĉunava na plasmane i kredite koje banka daje. ostale poslovne prihode i nakon toga idu rashodi. okrnjenog bruto principa i neto principa. iza toga imate samo vanredne prihode i vanredne rashode.Odmah iza toga neto prihodi od kursnih razlika i neto rashodi zavisno od toga šta je veće. Dobit posle oporezivanja (dobit za raspodelu) Sada ćemo malo da o ovim pozicijama popriĉamo. naknada i provizija kao i dividendi budu objavljeni posebno. a rezervisanja formirate za gubitke koji nastaju zbog nenaplate potraţivanja a ĉija se visina utvrdjuje procenom. pa se u bilansu stanja iskazuje dobit tekuće godine kroz dve pozicije: 1. gubici po osnovu obezvredjenja ulaganja i opšti administrativni rashodi (opsti troškovi poslovanja. Šta je ovo neto vanredni prihod i neto vanredni rashod? (bilo bi bolje da se kaţe neto vanredni dobitak. operativni rashodi. i dobit nakon oporezivanja. A sša su glavni rashodi ? To su rashodi po osnovu kamata (to su kamate koje banka plaća na depozite i na uzete kredite). ostali poslovni rashodi. gubici koje je imala na prodaji HOV. jel se secate toga da dobitak moţe biti integrisan u bilans stanja. Ovo je sadrţina bilansa uspeha koji se sastavlja u našim bankama. i rezervisanja. Ako su veći vanredni prihodi od vanrednih rashoda imate neto vanredne prihode. naknade za usluge drugih banaka koje ona koristi i provizije. znaĉi tamo gde ste sigurni idete na ispravku vrednosti. jer poslovanje banke izaziva rashode. visina poreske obaveze. Porez na dobit 2. vrlo ĉesto ćete sresti taj termin kod nas). 265 . odnosno prenet iz bilansa stanja u bilans uspeha uz poštovanje bruto principa. sabiranjem poslovnog rezultata i neto vanrednih prihoda. a tamo gde vršite procenu idete na rezervisanja. odnosno oduzimanjem od poslovnog rezultata neto vanrednih rashoda dobijamo dobit pre oporezivanja. znaĉi neto plasmane otpisujete indirektno preko ispravke vrednosti. znaĉi pozitivne i negativne kursne razlike se saldiraju. to su pojedinaĉni gubici koji se utvrdjuju zbog nenaplate odredjenih potraţivanja. a ako su veći vanredni rashodi od vanrednih prihoda imate neto vanredni rashod. kod nas. a rashodi banaka su rashodi indirektnih otpisa i plasmana. pa ako su pozitivne veće imate neto prihod od kursnih razlika. zatim imate i prihode od promene vrednosti imovine i obaveza i rashode od promene vrednosti imovine i obaveza (ako koristite alternativni postupak u proceni sredstava koji je dozvoljen standardom 16 imaćete dobitke ili gubitke po osnovu promene vrednosti imovine i ovo će biti iskazano u okviru ovih pozicija) i imate dobitak iz redovnog poslovanja. iz ĉega zakljuĉujemo da se kod integrisanja dobitka. a ako su negativne kursne razlike veće imaćete neto rashod od kursnih razlika. to je onaj segment redovnog rezultata.

Znaĉi. vama teĉe pasivna kamata. zato je taj pokazatelj vaţan i to je razlog zbog ĉega se insistirana na odvojenom prikazivanju prihoda i rashoda po osnovu kamata. jer znaĉi šta vas zanima? Zašto se ovde dopušta neto osnova? Pa mene zanima da li smo 266 . obim zaposlenosti banke. naravno ona i koristi naknade drugih banaka. kako banka upravlja kamatnim rizikom? Banka dobro kontroliše kamatni rizik. koliki su rashodi po tom osnovu i koliki dobitak ostvaruje. vi moţete imati puno para kao banka. ona uspeva da njene aktivne kamatne stope budu znatno iznad njenih pasivnih kamatnih stopa i ne samo to! Visina prihoda od kamata. zato je ta visina neto prihoda od kamate ili dobitka od kamate vaţna. sada tu poštoji podruĉje za politiku banke. koliko banka ima klijenata. to se vidi preko visine prihoda od naknada. rekla da je jedan od rizika kome je izloţena banka kamatni rizik. nema prihoda od kamate. šta govore prihodi od naknade? Koja je aktivnost banke osim što plasira sredstva? Ona pruţa ĉitav niz usluga svojim klijentima. Visina prihoda pokazuje aktivnost banke. i vi je morate platiti. ako je ovaj dobitak visok. šta ćete reći. Visina prihoda od kamata zavisi od kamatne stope i od obima sredstava koja su plasirana.Zašto je vaţna visina neto kamate? Secate se da sam vam. Znaĉi. Zato se insistira na tome da vidimo koliki su to naši prihodi od naknada jer su oni direktan izraz obima poslovne aktivnosti banke na ovom podruĉju. koliko usluga njima pruţi i koliko prihoda po osnovu toga ostvari. Kako ćete proceniti. tu naknadu (cenu) za usluge banka koristi vrlo ĉesto kao instrument konkurencije. kao instrument svog ponasanja na trţištu. naravno. Šta nam pokazuje iznos neto kamate ili dobitak po osnovu kamate? Visina tog dobitka pokazuje kako banka upravlja kamatnim rizikom. Prodaja HOV moţe dovesti do ostvarenja dobitaka i gubitaka i o njima se izveštava na neto osnovi. vi onda morate uposliti ta sredstva da bi ste ostvarili aktivnu kamatu iz koje ćete pokriti pasivnu kamatu i još će vam ostati dobitak kao vaša zarada. vi kroz visinu prihoda od kamata ocenjujete aktivnost banke i ocenjujete njenu sposobnost da kontrolise kamatni rizik. ako vam pare stoje na raĉunu. i ako su niţe cene usluga. I zato visina ovog prihoda ukazuje u stvari na obim poslova banke. Ako su prihodi od kamata znatno iznad rashoda po osnovu kamata. dobra banka uvek nastoji da joj ti prihodi budu toliko veći od rashoda po osnovu naknada da ona ĉak moţe makar zarade zaposlenih pokriti iz razlike izmedju prihoda i rashoda po osnovu naknada. iskazujete u bilansu uspeha samo. uzeti krediti). To je velika stvar. od ĉega zavisi? Ne zavisi samo od visine kamatne stope. ako spusti malo naknade za usluge. ali prihodi od naknada. rashodi poštoje. ako nisu plasirane. ukupan prihod od naknada moţe biti veliki. da pruţi veći broj usluga i da ukupan prihod od kamata bude viši. znaĉi koliko je usluga banka pruţila. banka moţe sniţenjem cene naknada da utice na to da se broj klijenata poveća. ona gleda kolike su naknade kod drugih banaka. Šta govore naknade. po osnovu tih usluga ona naplaćuje naknade. ako uspeju recimo da sve zarade pokriju iz ove razlike. Ako imate depozite vi morate plaćati kamatu (oroĉeni depoziti. ona će onda privući komitente i broj pruţenih usluga će rasti. kada sam vam govorila o rizicima. Banke se smatraju jako dobrim.

koja se ogleda u tome da vam drţava da odredjene depozite da drţite. a kada se sastavlja bilans uspeha da se objavi kolike su ustede zbog toga što se oplaćaju niţe kamate na ove depozite nego što je to uobiĉajeno. Znaĉi prosto se uprava banke zeli naterati. sredstva fondova) u povlašćenom polozaju. osim toga. jer je reĉ o velikim sredstvima na koja je banka po pravilu plaćala kamatu koja je bila niţa od tekuće. radimo menjacke poslove i po tom osnovu ostvarujemo odredjene provizije. trţišne kamate. ako se njena dobit od kamate zasnivala na niskim pasivnim kamatama koje je plaćala na depozite drţave i zato je vaţno da kada se sastavlja bilans stanja objaviti koliko ti depoziti iznose. zato što onog trenutka kad neko u vladi odluĉi da povuce depozite banka moţe biti dovedena u ozbiljnu situaciju i to u pogledu likvidnosti i u pogledu rentabiliteta. ili njenih agencija na koje se plaća kamata koja je niţa od tekuće. odnosno za koliko je dobit od kamate zbog toga veća. prodajemo je. da se izraĉuna za koliko je rashod po osnovu kamate zbog toga niţi. 267 . objavite koliko para drţite od drţave i nemojte se praviti sada da ste jako sposobni ako najveći deo vaše dobiti po osnovu kamate nastaje zahvaljujući tome što plaćate na depozite manje kamate nego što plaćaju neke druge banke jer imaju neke druge deponente a nemaju drţavu kao deponenta. Standard 30 zahteva da ako banka ima sredstva drţave. Naravno. kupujemo odredjenu valutu. Na ovome se insistira da bi se obezbedila uporedivost sa onim bankama koje nemaju tu povlasticu da imaju drţavne pare. ne! Zanima me uspeh! A on je iskazan ili gubitkom ili dobitkom po osnovu trgovanja HOV. trţišne kamate. Sa kakvim uspehom to radimo? Ovde je jako vaţno i na tome se insistira da se uvek odvojeno iskaže (a to ćete iskazati kad dajete napomenu za kamate) ako banka dobija pomoć drţave.HOV prodavali sa dobicima ili sa gubicima? Da li nam je ta aktivnost gledano u celini donela dobitak ili gubitak? Ne interesuje me ili eksterne korisnike ne zanima koliki su bili prihodi a koliki su bili rashodi po tom osnovu. znaĉi kamate koja se plaća na ostale depozite. smatralo se da u banke kod kojih drţava drţi svoje depozite (budzetska sredstva. vi znate da su pre formiranja trezora a i sada još uvek depoziti drţave bili locirani kod vrlo odredjenog i vrlo malog broja banaka. drţanje depozita drţave vezano je sa znaĉajnim rizicima. trgujemo i stranim valutama.

ali svi viškovi gotovine se prenose na kraju dana u trezor. koji su iznosi koji se duguju deponentima. Drţavne i druge hartije od vrednosti koje se drţe radi prodaje. pogledajte moraju biti posebno istaknuti! Zatim drugi plasmani na novĉanom trţištu. Depoziti od drugih banaka 2. Certifikati o depozitu 5. koliki su drugi depoziti na novĉanom trţištu.BILANS STANJA Aktiva 1. Zajmove i avanse komitentima i 7. Iznosi koji se duguju drugim deponentima 4.koje se mogu diskontovati kod NB 3. 268 . znaĉi ove HOV zadovoljavaju takvu definiciju i smatraju se ekvivalentima gotovine. Gotovina i salda kod centralne banke 2. plasmani u HOV. krediti i avansi dati drugim bankama. ima naravno nešto gotovine i u svojim blagajnama. 5. znaĉi ovo nisu sve pozicije koje sadrţi bilans stanja. Plasmane. Druga pozajmljena sredstva Kako izgleda bilans stanja? Ovde je opet navedeno šta minimalno prema standardu 30 mora da bude objavljeno u bilansu stanja. Ovo odvojeno prikazivanje pomenutih pozicija motivisano je potrebom da se jasno sagledaju odnosi izmeĊu banke i CB. Zatim.HOV namenjene prodaji. ali su pozicije koje moraju u bilansu stanja biti odvojeno objavljene. 4. meniĉne HOV) i druga pozajmljena sredstva. zajmovi i avansi dati komitentima. ovo su u stvari ekvivalenti gotovine. koliko iznose blagajniĉki zapisi i druge obveznice koje se mogu diskontovati kod Narodne banke.trţištu 6. plasmani. treba objaviti kolika je gotovina koju banka poseduje. po standardu 7 sredstvo koje se moţe pretvoriti u odredjenu (utvrdivu) sumu novca u kratkom roku i kod koga nema rizika od smanjenja vrednosti. sertifikati o depozitu. odnosno u trezoru centralne banke. banke i drugih PB i banke i trţišta novca. gde banka drţi gotovinu? Na raĉunima kod centralne banke. Znaĉi. Blagajniĉki zapisi i druge obv. Drugi depoziti na novĉanom trţištu 3. zatim drţavne i druge HOV koje se drţe radi prodaje kratkoroĉne HOV . promisorne note i druge obaveze po HOV (sta su promisorne note? Promisorne note su u stvari menice. Promisorne note i druge obaveze po HOV 6. krediti i avanse date drugim bankama. Naravno. a na strani pasive mora se objaviti odvojeno znaĉi kao posebna informacija koliki su depoziti drugih banaka. Druge plasmane na novĉ. Plasmane u hartije od vrednosti Pasiva 1.

zatim uĉešća u kapitalu i ostale HOV raspoloţive za prodaju. mi smo kod preduzeća imali prvo stalna sredstva pa obrtna sredstva. Plasmani bankama na strani aktive i videćete depoziti banaka na strani pasive treba da pokaţu nezavisnost konkretne banke od ostalih banaka. plasmani klijentima. depozite kod narodne banke. gotovina. ali su date odredjenim redom. to je ono što predstavlja imovinu sa kojom banka radi. aktiva banke za razliku od aktive u bilansu preduzeća klasifikovana je po stepenu opadajuće likvidnosti. pa plasmani bankama.Kako izgleda bilans stanja nasih banaka? Bilans stanja naših banaka • Aktiva • Gotovina i gotovinski ekvivalenti • Depoziti kod NB • Potraživanja za kamate i naknade • Plasmani bankama • Plasmani klijentima • HOV i drugi plasmani kojima se trguje • Učešće u kapitalu i ostale hartije od vrednosti raspoložive za prodaju • Nematerijalna ulaganja • Osnovna sredstva • Ostala sredstva i AVR • Odložena poreska sredstva Ove pozicije su sadrţane u našem bilansu stanja. Šta prvo moţete primetiti? Pogledajte aktivu. depoziti kod narodne banke. osim toga prošli puta sam vam priĉala o vaţnosti likvidnosti i solventnosti banke. gotovinski ekvivalenti. pa onda idu nematerijalna ulaganja. i jedno i drugo su plasmani. ipak se insistira da plasmani koje drţimo kod drugih banaka budu iskazani odvojeno od plasmana koje imamo kod drugih komitenata (klijenata). zatim tek idu potraţivanja za kamate i naknade. jer to su kratkoroĉna potraţivanja. vrlo ĉesto imaju istu roĉnost. osnovna sredstva. Banka radi novcima. koje moţemo izjednaĉiti kao da imamo gotovinu. ovde prvo ide gotovina i gotovinski ekvivalenti i to je sasvim normalno imajući u vidu da govorimo o bilansu banke. mislim da bi moţda trebalo objasniti zašto su plasmani bankama razdvojeni od plasmana klijentima. Hajde sada malo da neke… sadrţina većine pozicija trebalo bi da vam bude jasna. ostala sredstva i AVR i odloţena poreska sredstva. mi ţelimo da iz ovog bilansa odmah vidimo sposobnost banke da izmiri svoje obaveze i zato na prvom mestu unosimo gotovinu i gotovinske ekvivalente. dakle u kojoj meri je 269 . HOV i drugi plasmani kojima se trguje.

ali to je prosto bio verovatno jedini naĉin da ona izvuĉe sredstva koja je u takvo preduzeće već uloţila. stepen povezanosti medju bankama ogleda se preko visine ovih pozicija. dakle mogu biti prodate. da budu sigurne. to su one HOV koje mi nemamo nameru da prodamo u roku od 12 meseci. Naravno zgrade ovde uvek nose znaĉajna sredstva. da ih delimo na HOV kojima se trguje. Dakle. putem odobrenih kredita. Šta imamo od mašina? Mašinu za brojanje gotovine. a ne da pare njenih klijenata budu zamrznute u vrednosti uĉešća koje ona ima u nekom preduzeću. elektronsko bankarstvo. I 20% je neki gornji limit u koji banke treba da se 270 . to su jedine mašine. to su one HOV koje se nalaze u okviru dugoroĉne imovine kao finansijski plasman i prestavljaju dugoroĉnu rezervu likvidnosti. Svaka banka htela ili ne mora imati odredjeni vozni park. Zašto se razdvajaju ove HOV? Još jednom da vas podsetim kada smo govorili o HOV rekli smo da se njihovo rašćlanjavanje vrši prema roku dospeća. koja nije mogla da naplati od preduzeća. uĉešće u kapitalu banaka moţe se smatrati poţeljnim. mogu imati i uĉešća u kapitalu nekih drugih banaka. da ostavljaju jedan utisak na klijente kada klijent udje u banku znaĉi da ulazi u banku koja zgradom u kojoj se nalazi uliva poverenje. to je prosto u tradiciji bankarstva da gradjevine u kojima banke rade dobro izgledaju. ali inicijalno. jedino nemamo mašine. izvrši njihovo otudjenje i da na taj naĉin izvuĉe sredstva koja je u takva preduzeća uloţila. O uĉešćima u kapitalu naravno ne treba da vam pricam. ali su raspolozive za prodaju. da potom kada vrednost akcija tih preduzeća poraste. Uĉešće osnovnih sredstava u ukupnim sredstvima je limitirano i to nije sluĉajno! Dakle banka treba da radi parama a ne da pare zarobi u gradjevinama. nego imamo uglavnom kompjutersku opremu kao mašine. namenjene prodaji u roku od 12 meseci i na HOV koje su raspoloţive za prodaju. A kada je reĉ o uĉešćima u preduzećima to su po pravilu samo uĉešća koja banka privremeno poseduje i ĉije je sticanje uglavnom bilo iznudjeno time što je banka morala neka svoja potraţivanja. banka nema dugoroĉni interes da poseduje uĉešće u preduzećima. naše banke imaju uĉešća u kapitalu nekih preduzeća. pogotovo ako je reĉ o dobrim bankama na koje mi ţelimo da ostvarimo uticaj da bi smo unapredili sopstveno poslovanje. budu dobro opremljene. naravno. Ti softveri nisu jeftini i predstavljaju nematerijalno ulaganje kod većine banaka. tu je potpuno isto kao kod preduzeća. kartiĉarstvo zahtevaju posedovanje odgovarajucih softvera.ona vezana za ostale banke vidimo iz visine plasmana koje drţi kod drugih banaka ali i iz visine depozita koje ona uzima od drugih banaka i to je razlog zbog ĉega se insistira na podvojenom iskazivanju i plasmana i depozita koji se odnose na druge banke. Šta mislite šta bi banke mogle imati kao nematerijalno ulaganje? Kad pogledate bilanse banaka videćete da se tu najĉešće kao nematerijalno ulaganje navodi softver. da konvertuje u uĉešća i da sticanjem uĉešća i prava uticaja (odnosno mogućnosti uticaja) pokuša da ta preduzeća uvede u zonu rentabiliteta. to su kratkoroĉne HOV. Osnovna sredstva. koji banke koriste za pruţanje usluga klijentima. Banka je osnovana zato da radi sa parama. ali zato imamo automobile.

uklope, znaĉi da od ukupnih sredstava ulaganje u osnovna sredstva ne bi trebalo da iznose više od 20%. Ostala sredstva koja se ne mogu ukljuciti ni u jednu od ovih kategorija. AVR koja imaju potpuno istu sadrţinu kao i ta pozicija kod preduzeća. Sada imamo jednu novu poziciju, odloţeno poresko sredstvo. Ovo je pozicija koja je nova, koja je u bilanse banaka uneta ove godine a tiĉe se primene standarda 12. Standard 12 bavi se finansijskim izveštavanjem o porezu na dobit. Prema tom standardu u finansijskim izveštajima i preduzeća i banaka mora biti iskazana razlika izmedju visine poreza koji se utvrdjuje u poreskom bilansu i visine poreza koje bi preduzeće platilo ako bi osnovicu za oporezivanje ĉinila dobit iskazana u poslovnom bilansu preduzeća, odnosno banke. Ponoviću, znaĉi standard 12 zahteva da se u finansijskim izveštajima iskaţu razlike koje poštoje izmedju visine poreza koji se utvrdi tako što poresku stopu (kod nas 10%) primenite na oporezivu dobit koja se iskazuje u poreskom bilansu i poreza koji bi ste izraĉunali ako bi ste tu istu poresku stopu primenili na dobit koja je iskazana u poslovnom bilansu. Znaĉi poreske razlike koje poštoje izmedju visine poreza iskazane u poreskom bilansu i visine poreza koji bi bio obraĉunat ako bi smo kao osnovu za oporezivanje koristili dobit iskazanu u poslovnom bilansu. Tih poreskih razlika ne bi bilo kada bi te dve dobiti bile jednake ali one nisu jednake, one su razliĉite jer su razliĉita pravila po kojima se ovi finansijski izveštaji sastavljaju, odnosno jer su razliĉiti ciljevi koje ovi finansijski izveštaji imaju. Poreski bilans se sastavlja prema poreskim propisima i ima zadatakda pokaţe visinu dobiti na koju moramo da platimo porez. Poslovni bilans sastavlja se u skladu sa MRS i izabranim raĉunovodstvenim politikama sa namerom da iskaţemo dobit koja moţe biti predmet raspodele. Pošto su ciljevi razliĉiti, razliĉita su pravila i razliĉita je visina dobiti. Razlike koje se javljaju mogu biti stalne prirode i mogu biti privremene. Stalne razlike izmedju poreza utvrdjenog prema oporezivoj dobiti odnosno poreza utvrdjenog prema poslovnoj dobiti nastaju onda ako se neki prihod ili neki rashod priznaju samo u jednom od bilansa, a u drugom ne. Znaĉi do pojave stalne razlike doći će ako se neki prihod ili rashod priznaje samo u jednom od ovih bilansa. Primera radi prihod od dividende predstavlja prihod u poslovnom bilansu. Znaĉi kada vi sastavljate poslovni bilans u njemu ćete iskazati prihode od dividendi i to će podići visinu vaše dobiti. I to znaĉi da bi ste vi kada primenite 10% izraĉunali porez koji će biti veći nego što bi bio kada bi ste obraĉunali po poreskom bilansu, jer u poreskom bilansu kaţe se od poreske osnovice izuzimaju se prihodi od dividendi ili prihod od dividende ne ulazi u poresku osnovicu. Da li znate zašto? Da bi se izbeglo dvostruko oporezivanje! I znaĉi vi kada sastavljate poreski bilans, u njemu nema prihoda od dividende. Naravno da će onda dobit biti niţa i da će obraĉunati porez biti niţi. Razlika izmedju poreza na poslovnu dobit i poreza na oporezivu dobit biće stalne prirode. Znaĉi uvek će vam za iznos tog poreza na taj prihod biti veći porez po poslovnom u odnosu na porez
271

po oporezivom bilansu, i to je stalna razlika. Druga vrsta razlika koja će se naći ovde zove se privremena razlika. To su razlike koje se javljaju po osnovu rashoda obiĉno, koji će u svojoj ukupnosti biti jednaki i u poslovnom i u poreskom bilansu, ali će biti na razliĉit naĉin rasporedjeni na pojedine obraĉunske periode. Znaĉi kada kupite osnovno sredstvo i morate ga otpisati, koji je iznos koji će biti predmet otpisa? To je njegova nabavna vrednost. Znaĉi trgovaĉki poreski propisi kaţu otpisuje se nabavna vrednost sredstva. Znaĉi posmatrano za pet godina, ako je vek trajanja pet godina, vi ćete nabavnu vrednost morati i kroz jedan i kroz drugi bilans da prikazete kao rashod. Ne bi bilo problema ako bi ste na isti naĉin tu nabavnu vrednost rasporedili kao trošak i u poreskom i u poslovnom bilansu, ali ako to ne uradite nego raspored u poslovnom bilansu vršite na jedan naĉin, a u poreskom bilansu raspored radite na drugi naĉin javiće se privremena razlika. Primera radi, ako poreski propisi kaţu da nematerijalna ulaganja morate otpisivati linearno, a vi se opredelite (saglasno standardu 38) da vaša nematerijalna ulaganja otpisujete degresivno. Šta će biti? U poĉetnim godinama rashodi po osnovu otpisa u poslovnom bilansu biće veći i dobit će biti niţa nego što će biti rashod u poreskom bilansu i prema tome dobit koju ćete iskazati u poreskom bilansu će biti veća od one koju ste iskazali u poslovnom bilansu. Kad obraĉunate porez platićete više nego što bi ste platili da ste kao osnovicu koristili poslovni bilans. I to će tako biti u prvim godinama. Sta će biti kasnije? Kasnije otpisi u poslovnom bilansu poĉinju da padaju, a ovi u poreskom ostaju isti, linearni; znaĉi sada će otpis u poreskom biti veći nego što je u poslovnom bilansu. Kada prodje pet godina i kada pogledate ukupno koliki je rashod, oni su jednaki. Ova razlika koja je na poĉetku bila, pošto ste platili porez koji je veći, pošto je ovde rezultat bio niţi (vi ste uporedjujuci porez po poslovnom i po poreskom bilansu platili vise nego što bi ste platili da je bio poslovni bilans) to je vaše odloţeno poresko sredstvo. Platili smo više nego da je osnovica poreski bilans. A onda će se to poresko sredstvo u jednom trenutku pretvoriti u poresku obavezu, jer ćete plaćati manje nego što bi ste platili da je osnovica poslovni bilans. Dakle, dolazi do anuliranja, okretanja tih razlika, budu poresko sredstvo a onda se u nekom trenutku pretvaraju u odloţenu poresku obavezu. I ova pozicija, odloţena poreska sredstva, znaĉi pokazuje razlike koje postoje zbog toga što je plaćeni porez prema poreskom bilansu veći od poreza koji bi ste platili da je osnovica bio poslovni bilans (poslovna dobit iz poslovnog bilansa). Vas zanima, koliko bih ja platio da je ovo osnovica? Znaĉi, platio bih manje. Pošto sam platio više to je kao da sam drţavi nešto unapred dao i to je moje odloţeno poresko sredstvo; a ako platim manje nego što bi trebalo po poslovnom bilansu, onda ja znam da ću u nekom trenutku to morati da platim, onda ja imam odloţenu poresku obavezu koja će se pojaviti na strani pasive. Znaĉi odloţena poreska sredstva pokazuju iznos poreza koji je prema poreskom bilansu plaćen više nego što bi bio porez plaćen prema poslovnom bilansu. Ajmo sad da vidimo kako izgleda pasiva u bilansu banaka. (Ima dosta pa se naţalost ne vidi)
272

Pasiva
• • • • • • • • • • • • • •

Obaveze prema bankama Obaveze prema klijentima Obaveze za kamate i naknade Obaveze po osnovu HOV Obaveze iz dobiti Ostale obaveze iz poslovanja Rezervisanja Ostale obaveze i PVR Odložene poreske obaveze Ukupno obaveze Akcijski kapital Rezerve Akumuilirana dobit Ukupno kapital

Imamo prvo obaveze prema bankama, obaveze prema klijentima, obaveze za kamate i naknade, obaveze po osnovu HOV. Šta bi to bile obaveze po osnovu hartija od vrednosti? Ako bi banka emitovala to su obaveze koje nastaju po osnovu onih hartija od vrednosti ĉiji je emitent banka. Znaĉi bilo da emituje blagajniĉke zapise, bilo da emituje obveznice znaĉi to su kreditne hartije od vrednosti tu bi bile iskazane obaveze po osnovu tih hartija od vrednosti, obaveze iz dobiti, obaveze iz poslovanja, znaĉi to je ono što bi smo mi rekli dobavljaĉi kod preduzeća, to bi bilo otprilike pandam toj poziciji, potom rezervisanja, ostale obaveze i PVR, odloţene poreske obaveze, znaĉi to je pozicija koja odgovara poziciji odloţena poreska sredstva, ukupan iznos obaveza i nakon toga ide kapital banke. Znaĉi aktiva je klasifikovana tako da polazite od gotovine i idete prema osnovnim sredstvima, znaĉi prema opadajućem stepenu likvidnosti. Kad govorimo o stepenu likvidnosti sredstava mislimo na sposobnost sredstava da se pretvore u gotovinu i vidite da u aktivi su sredstva klasifikovana tako da se na vrhu nalaze gotovina i gotovinski ekvivalenti, potom potraţivanja i da se na dnu nalaze osnovna sredstva koja se najteţe i uz najveće gubitke mogu pretvoriti u gotovinu. Takvoj strukturiranoj aktivi odgovara pasiva gde se nalaze najpre depoziti prema bankama, depoziti od banaka uzeti od drugih banaka, depoziti uzeti od ostalih klijenata i krediti koji su uzeti od banaka i klijenata; zatim obaveze za kamate i naknade i na kraju imate
273

rezervisanja kao posebnu vrstu obaveza, ostale obaveze i pasivna vremenska razgraniĉenja. I onda na dnu imate sopstveni kapital, akcijski kapital, rezerve i akumuliranu dobit. U vezi sa ovako strukturiranom ili rašĉlanjenom bilansom stanja treba dakle istaći da se, koji kriterijumi vaţili za klasifikaciju, znaĉi stepen likvidnosti i priroda pozicije. Šta ste primetili? Da je podela pozicija na, ili imovine, stalnu i obrtnu ovde irelevantna. Vaţno nam je rok dospeća. Znaĉi u kom roku dospevaju plasmani, u kom roku dospevaju naše obaveze, odnosno depoziti. Zašto se odvojeno iskazuju:

• • • • • • • • • • •

- salda sa Centralnom bankom - plasmani kod drugih banaka - drugi plasmani na novčanom tržištu - depoziti drugih banaka - drugi depoziti na novčanom tržištu i - ostali depoziti? Da bi se sagledao odnos: Izmedju banke i centralne banke. Banke i drugih poslovnih banaka Banke i tržišta novca. Ovo je važno za procenu nezavisnosti banke.

Zašto se odvojeno iskazuju salda sa Centralnom bankom, plasmani kod drugih banaka, depoziti drugih banaka itd. sve ove pozicije? Salda sa Centralnom bankom se iskazuju zbog toga što odraţavaju vezu poslovne banke sa Centralnom bankom. Videli ste na strani aktive imate plasmane i depozite banke kod Centalne banke, a ovde imate u stvari salda, znaĉi to su zaduţenja banke kod Centralne banke. Te dve pozicije odraţavaju odnos izmeĊu poslovne banke i Centralne banke. Plasmani kod drugih banaka, odnosno ovde bi trebalo da stoji depoziti, depoziti od drugih banaka odraţavaju kao što sam rekla već vezu ili povezanost date poslovne banke sa ostalim poslovnim bankama i što je ta zavisnost veća utoliko se smatra da je sama banka nesamostalnija. Znaĉi veći stepen nezavisnosti imaju one banke kod kojih su veze sa ostalim bankama po osnovu uzetih depozita i datih kredita, odnosno plasmana niţe. To je ovo što sam vam sad rekla, to piše.

274

Pri izradi bilansa stanja videli ste da se poštuje bruto princip, dakle da se izveštava bez kompenziranja pozicija aktive i pasive. Da se pozicije aktive i pasive iskazuju u svom punom iznosu. Ako je ovo bio izgled bilansa banke, da razmotrimo pitanje procenjivanja. Znaĉi, da li se za procenjivanje pozicija u bilansu banke koriste neka druga pravila koja se razlikuju od onih pravila koja primenjujemo pri procenjivanju imovine i obaveza u bilansu preduzeća? Ovde postoji jedna razlika u odnosu na procenjivanje kod preduzeća. Naime standard 39 koji se odnosi na procenjivanje finansijskih instrumenata zahteva da se finansijska sredstva, (znaĉi u koja se ubrajaju dati krediti, potraţivanja po osnovu plasmana, ulaganja u hartije od vrednosti kojima se trguje i ulaganja u hartije od vrednosti koje su namenjeni prodaji) vrednuju po fer vrednosti. Šta to znaĉi to fer vrednost? Već jedanput sam vam rekla da je fer vrednost neke imovine iznos koji bi bio dobijen za tu imovinu u transakciji koja se obavlja izmeĊu obaveštenih i voljnih strana, a da sama transakcija mora biti nezavisna. U stvari fer vrednost treba izjednaĉiti sa trţišnom vrednošću što će reći da na dan bilansa vi morate vrednovati date plasmane datih hartija od vrednosti koje posedujete prema trţišnoj vrednosti, prema vrednosti na dan bilansa. To nije sluĉaj sa hartijama od vrednosti koje poseduje preduzeće. Mi tamo plasmane vrednujemo po dnevnim vrednostima. Šta to znači po dnevnim vrednostima, šta je dnevna vrednost plasmana? To je iznos koji bi smo u tom trenutku, za taj plasman naplatili. Pošto po pravilu ne naplaćujemo više nego što smo plasirali obiĉno moţemo naplatiti manje, onda se procena plasmana vrši po nabavnoj vrednosti odnosno po niţoj vrednosti, ako će naplaćeni iznos biti niţi od iznosa na koji plasman u knjigama glasi. MeĊutim hartije od vrednosti uobiĉajeno se u preduzećima vrednuju po njihovoj nabavnoj vrednosti. Ovde se vrednovanje vrši po fer vrednosti. Znaĉi ako posedujete uĉešće, ako posedujete akcije duţni ste da vrednovanje izvršite po, uĉešće ćete vrednovati po nabavnoj vrednosti ili po equity metodi ako je reĉ o znaĉajnom uĉešću, a hartije od vrednosti koje su namenjene prodaji ili koje su raspoloţive za prodaju vrednovaćete po njihovoj fer vrednosti. Znaĉi te vrednosti neće biti jednostavno kod nas utvrditi ako se akcije ne kotiraju na berzi. Neće biti problem da utvrdite fer vrednost za one akcije koje su predmet kotiranja na berzi, ali za one hartije od vrednosti koje nisu predmet, za koje ne postoji aktivno trţište biće teškoća da se utvrdi njihova fer vrednost na dan bilansa. Nešto na šta ţelim još da vam ukaţem paţnju to su potencijalne i subordinirane obaveze koje će biti iskazane kao vanbilansna aktiva i pasiva. Šta je potencijalna obaveza, a šta je subordinirana obaveza? Jel ste to uĉili? Subordinirane obaveze su koje? Obaveze koje banka ima ili pod subordiniranim obavezama se podrazumeva obaveza kod koje duţnik vrši izmirenje obaveze onda kada je u mogućnosti. Znaĉi gde banka nema mogućnost da odredi rok
275

dospeća nego se jednostavno izmirenje obaveze prepušta duţniku onda kada je duţnik u mogućnosti da obavezu izvrši. A potencijalna obaveza, to je obaveza ĉiji nastanak zavisi od nastanka ili nenastanka nekog dogaĊaja u budućnosti koji se ne nalazi pod kontrolom banke. Priĉala sam vam prošli put o pretvaranju potencijalnih obaveza po garancijama u stvarne obaveze. Znaĉi ako se dogodi neki dogaĊaj koji je mimo kotrole banke a koji će dovesti do toga da se jedna potencijalna obaveza pretvori u stvarnu obavezu. Te potencijalne obaveze iskazane su u vanbilansnoj evidenciji banke. Oni se ne mogu iskazati u bilansu ali je jako vaţno da kad ĉitate bilans banke da osim obaveza koje su iskazane u bilansu stanja paţljivo prouĉite potencijalne obaveze, jer te potencijalne obaveze mogu biti takve da mogu dovesti u pitanje odrţavanje likvidnosti i solventnosti banke i zato je jako vaţno da se procenjuje visina tih obaveze i da se procenjuje visina rizika koji te obaveze nosi. Znaĉi kolika je verovatnoća da će ta potencijalna obaveza biti pretvorena u stvarnu obavezu. I onaj ko ĉita bilans banke ko radi analizu finansijskog poloţaja banke mora posebnu paţnju da posveti ovim potencijalnim obavezama.

Dospelost imovine i obaveza banke

Od banke se kao što ste videli malopre zahteva da dospeće imovine i obaveza bude jedan od primarnih kriterijuma za razvrstavanje u bilansu stanja. Ovo zbog toga što je upravo dospeće imovine, (a šta znaĉi dospeće imovine - to je rok u kome se imovina pretvara u gotovinu, a dospeće rok u kome obaveze moraju da budu izmirene) što od ta dva roka zavisi sposobnost banke da odrţi sopstvenu likvidnost. I izloţenost banke i riziku likvidnosti i valutnom riziku je u velikoj meri je uslovljena pretvorljivošću imovine u gotovinu i dospećem obaveza. Da li je kamantni rizik veći ili manji ako imate dugoročni Ili kratkoročni kredit? Šta mislite? Ĉim su rokovi otplate duţi izloţenost i valutnom i kamatnom riziku je veća nego ako su rokovi dospeća kraći. Znaĉi to je objašnjenje zašto osim likvidnosti i ova dva rizika. Znaĉi kada procenjujemo koliko uprava banke dobro vrši svoj zadatak mi onda u stvari proveravamo koliko je uprava u stanju da uskladi rokove dospeća sredstava sa rokovima dospeća obaveza banke i da na taj naĉin zapravo procenjujemo i odnose izmeĊu kamantnih stopa na sredstva koja su plasirana, s jedne strane, i kamatnih stopa na sredstva koja su prikupljena znaĉi deponovana kod banke, s druge strane. To su dva kljuĉna pokazatelja koja trebaju da vam pokaţu uspešnost uprave. Zašto? Prvi je uspešnost uprave u odrţavanju likvidnosti, a drugi uspešnost uprave u ostvarenju rentabiliteta banke, znaĉi uspešnosti i efikasnosti banke.
276

u roku do godine dana. Ako je obrnuto. Znaĉi mi ne moţemo naša sredstva koja će dospeti za mesec dana ili za 3 meseca nisu dovoljna za izvršenje naših obaveza.Banke vrše razliĉitu klasifikaciju. Znaĉi klasifikujete sredstva. Ponekad preostali period do sledećeg dana na koji se moţe zaraĉunati kamata kada imate ugovorenu kamatu na kredite i kada imate kašnjenje sa otplatom kredita onda zaraĉunavanje kamate morate prestati ako vaš komitent kasni sa otplatom kredita ja mislim duţe od 30 dana. od 3 do 5 i iznad 5 godina. (najbolja osnova za procenu likvidnosti)  orginalni period do dana otplate. Dospeće za mesec dana. u roku od tri meseca. prodajom hartija od vrednosti ili ne znam već kako. onda od 1 do 3 godine. Rok dospeća može biti iskazan kao:  preostali rok do dana otplate. dospeće za 3 meseca. a obaveza samo od godinu dana. ali obiĉno se obaveze i sredstva klasifikuju na one koje dospevaju u roku od mesec dana. Ili moţete reći ovako. Znaĉi vi moţete reći ako ste uzeli kredit na tri godine prošlo je godinu dana od iskorišćenja kredita banka će reći mi imamo još dve godine. Znaĉi ta uslaĊenost rokova je nuţna. od 3 meseca do godine dana. ali mi imamo nameru da ga otplatimo za dve. Znaĉi ne mogu da klasifikujem sredstva sa rokom od 1 mesec. jer ja tako ocenjujem da li ću imati dovoljno para da izmirim te obaveze koje u tom periodu dospevaju. Mi imamo nameru da ovaj kredit otplatimo za godinu dana. Onda će otplatni period biti kraći od ugovorenog. ali je bolje uraditi presek i na 3 godine. ali odmah i obaveze koje dospevaju u roku do mesec dana. (podaci o strategiji i politici banke)  preostali period do sledećeg dana na koji se moţe zaraĉunati kamata. 3 meseca i godinu dana. tri meseca onda i obaveze moraju biti klasifikovane. ali će preostali period do dana otplate biti godinu dana. To je preostali period do dana otplate. Onda mi je ova klasifikacija sredstava od 1 do 3 uopšte ne treba. Moramo pribaviti dodatna sredstva zaduţenjem kod drugih banaka. od 1 do 5 godina i periodu duţem od 5 godina. uzmete kredit na tri godine. pa onda od 1 do 3 meseca. do dana kada će taj kredit biti otplaćen. jer preveliki je raspon izmeĊu 1 i 5 godina. Onda tretirate kao preostali period period od dana kada 277 . šta ćete zakljuĉiti? Moramo pribaviti dodatna sredstva. Naravno ne moram da vam objašnjavam zašto i sredstva i obaveze moraju biti klasifikovani po istim rokovima dospeća. Nego ako klasifikujem sredstva jedan mesec. Ovde je od 1 do 5. Znaĉi na taj kredit vi morate prestati sa obraĉunavanjem kamate. Znaĉi preostali orginalni period će biti dve godine. I šta se još moţe dokuĉiti? Šta znaĉi ako su vam sredstva koja dospevaju za mesec dana veća od obaveza koje dospevaju za mesec dana šta ćete vi reći? Nema problema mi moţemo našim sredstvima izmiriti sve obaveze koje će dospeti.

Dospeće o orginalnom periodu otplate. ali banka vrši i povraćaj depozita svojim komitentima koji su oni tu dali. obaveze i vanbilansne pozicije grupiše ili po geografskim segmentima. Depoziti jednih se povećavaju depoziti drugih se smanjuju. I taj stalni iznos kratkoroĉnih depozita koji je prisutan moţe biti plasiran kratkoroĉno. ali treba voditi raĉuna o tome da u sluĉaju povlaĉenja depozita takve banke mogu biti u ozbiljnim teškoćama. Ali postoji ograniĉenje dokle moţete ići. Zato što banka uvek ima na raspolaganju odreĊeni iznos depozita kratkoroĉni. Nema šanse da kratkoroĉne plasmane…(neko iz mase se buni). a ne pod kontrolom banke. jer će oni koji imaju kratkoroĉne depozite traţiti njihov povraćaj. zašto je dopušteno da jedan deo kratkoroĉnih ali jedan deo kratkoroĉno prikupljenih depozita plasirate dugoroĉno. ali u sluĉaju naglog povlaĉenja depozita banka moţe imati problem. To je period koji tretirate kao rok dospeća. znaĉi po geografskim podruĉjima. Znaĉi banka mora imati dovoljno para da moţe da izvrši naloge za povlaĉenje depozita i da moţe da izmiri svoje obaveze. Znaĉi ne moţete. ovo je nešto što se ne vidi iz bilansa. Znači šta ne možete videti iz bilansa. Znaĉi koliko mi imamo vremena još do trenutka kada ćemo naplatiti naše potraţivanje ili koliko vremena imamo do trenutka kada ćemo morati da platimo našu obavezu. Naravno nikada deponent ili većina deponenata ne povlaĉi svoj depozit u celini nego povlaĉi jedan deo depozita danas. prema grupama komitenata. to moţe predstavljati opasnost po banku. a što morate iskazati u beleškama koje prate finansijske izveštaje? Od banke se traţi da sredstva.imate pravo da obraĉunate kamatu. Znaĉi depoziti komitenata koji su a vista su pod potpunom kontrolom komitenata. Da li banka preferira kratkoroĉne kredite ili dugoroĉne kredite? Da li plasira sredstva dugoroĉno ili kratkoroĉno? Koliko dugoroĉno koliko kratkoroĉno? I kakva je usklaĊenost izmeĊu dugoroĉnih izvora i dugoroĉnih plasmana i kratkoroĉnih izvora i kratkoroĉnih plasmana? Naravno pravilo je da ne smete plasirati više dugoroĉno nego štu su vam dugoroĉni izvori. šta vam govori? Govori vam o tome kakvu strategiju banka vodi kod plasiranja odnosno kod zaduţenja. Jer likvidnost banke ne zavisi samo od obaveza koje dospevaju za plaćanje nego od nivoa depozita koji povlaĉe njeni komitenti. E sad ovo je već nešto što se unosi u beleške. Vi uvek imate jedan nivo depozita na raspolaganju. Znaĉi u sluĉaju bilo kakve situacije koja moţe nagnati vaše deponente da pristupe naglom povlaĉenju svojih depozita. Jer vi ne upravljate depozitima vaših komitenata. Znaĉi isplate banka vrši po osnovu plaćanja obaveza. Najbolju procenu predstavlja period dospeća prema preostalom periodu do otplate. Znači šta nas od svih ovih rokova zanima? Koliko je ostalo do plaćanja ili do naplate. Dospeće do datuma koje moţe doći do promene kamatnih stopa znaĉi pokazuje izloţenost banke kamatnom riziku. prema delatnostima ili da ih grupiše na drugaĉiji naĉin koji bi pokazao rizik kojem banka izloţena u 278 .

I sad to moţe biti zanimljivo. promene finansijskog položaja. Kad proĉitate da se najveći deo plasmana banke nalazi u tekstilnoj industriji. naše banke kako mogu geografski grupisati svoja sredstva i obaveze. koji rizik? Kreditni rizik. bilo zato što nema dovoljno aktivnosti na području naplate.svom poslovanju. Tek onda ste u poslu sa tom firmom. Onda će odmah onaj koji to ĉita reći pa ĉekajte zašto ova banka ne plasira sredstva onima ili u onu delatnost od kojih potiĉe najveći broj njenih deponenata. Zašto se iskazuju gubici po osnovu nenaplativosti plasmana i datih avansa? Zbog toga što se time meri. vidi oni su prestali da plaćaju. šta ćete zakljuĉiti? Imajući u vidu stanje tekstilne industrije moţete odmah zakljuĉiti da ta banka će imati ozbiljnih problema sa naplatom takvih plasmana. Dakle po delatnostima moţete grupisati i vaše deponente i vaše klijente. Bonitet klijenta ne meri se samo u trenutku odobravanja kredita. prvo – zato što su kratkoroĉni. To moţete videti samo ako se izvrši ovakvo rašĉlanjavanje depozita i plasmana po pojedinim delatnostima ili po podruĉjima. da pratite njene rezultate. Znači ove gubitke iskazujete da bi ste pokazali koliko je banka uspešna ili neuspešna u naplati svojih potraživanja. Ali zato recimo iznosi plasmana koji se mogu naći stanovništvu. I jedno i drugo predstavlja propust uprave banke. Sad kad je reĉ o komitentima. znaĉi krediti odobreni stanovništvu. u kojoj delatnosti se nalazi najveći deo komitenata odnosno klijenata banke. Znaĉi ispada da plasmani stanovništvu. Znaĉi imate napomenu kratkoroĉni plasmani i imate poziciju kratkoroĉnih plasmana koja vam to pokazuje. Dakle to ne moţete videti ako imate ukupne depozite i ukupne plasmane. 279 . drugo – zato što su obezbeĊeni obiĉno menicama imaju visok procenat naplate. Vi o toj firmi morate znati više nego što ona zna samu sebe. tačnost izmirenja njenih obaveza prema vama. Znaĉi da li je banka plasirala recimo u tekstilnu industriju. Što je iznos ovih gubitaka veći. da li se komitent. Primera radi. Isto tako i za dugoroĉne plasmane. Bilo zato što odobrava kredite klijentima koji su lošeg boniteta. Znači tek tada vi počinjete da pratite tu firmu. I ako tako radite možete računati da ćete imati manje gubitke po osnovu naplate kredita. Ali to se objavljuje u okviru napomena. Ukoliko tako ne radite bićete stalno zatečeni. Znači vi samo ništa nije završeno time što ste vi uradili analizu boniteta i rekli dobro ovo je dobra firma daćemo joj kredit. a vi vršite plasiranje trgovini. Danas su plasmani stanovništvu plasmani koji se naplaćuju u najvećoj meri. Znači kada odobrite kredit koliko god da je on ročnosti vi morate vašeg klijenta pratiti sve vreme dok vam kredit ne vrati. Moţe biti zanimljivo za nekoga da proĉita gde se nalazi najveći deo plasmana neke banke u Vojvodini ili u Srbiji. Primera radi. utoliko je stepen naplativosti viši utoliko banka lošije radi svoj posao. Najveći deo klijenata deponenata vaših recimo potiĉe iz prehrambrene industrije.

zbirni iznos rezervisanja na dan bilansa • 4.• U vezi sa ovim gubicima treba objaviti: • 1. • 3. zbirni iznos plasmana na koje se ne obraĉunava kamata i osnovici za utvrdjivanje iznosa po kojima se takvi plasmani vode. visinu iskorišćenih rezervisanja formiranih po ovom osnovu. visinu rashoda priznatih tokom godine po osnovu nenaplativih plasmana i avansa i visinu naplaćenih ranije otpisanih potraţivanja. visinu gubitaka u toku perioda. Sredstva data kao obezbedjenje • Banka je dužna da objavi vrstu i vrednost sredstava koje su založena kao hipoteka za obezbedjenje njenih obaveza. Rezervisanja koja se formiraju za pojedinačno identifikovane gubitke. formiraju se na teret dobiti. Transakcije sa povezanim stranama • Objavljuju se transakcije 280 . • 2. Zastupnički poslovi • Sredstva koja su banci stavljenja na raspolaganje da bi obavila poslove u tudje ime i za tudji račun neće biti iskazana kao sredstva banke. raĉunovodstvenu politiku – osnov na bazi koga je gubitak iskazan kao rashod. i koja se formiraju za preteće gubitke. • rezervisanja Opšti bankarski rizici • Od banke se može zahtevati ili joj se može dozvoliti da izdvoji sredstva za potencijalne obaveze. Ova sredstva se izdvajaju na teret neraspodeljene dobiti.

odnosno beleške koje se uz te pozicije daju. depoziti koji se isplaćuju na zahtev 4. raspoloţivu gotovinu 2. da ta beleška mora da se odnosi na tu poziciju i da će njena sadrţina biti razliĉita od sadrţine koja prati recimo belešku zalihe gotovih proizvoda. Šta obuhvata gotovina prema Štandardu 7? Ona obuhvata: 1. on se u onom segmentu koji se odnosi na prilive i odlive iz poslovne aktivnosti takodje razlikuje od izveštaja o novĉanom toku preduzeća i zbog toga ćemo govoriti danas o tome. 281 . da je sadrţina BS tj. decembar 2004. izveštaje banaka. gotovinski ekvivalenti Još jednom šta su gotovinski ekvivalenti? PredŠtavljaju kratkoročna.Utorak. Beleške se takodje razlikuju i vi ćete naći na sajtu beleške uz finan. koja se mogu pretvoriti u gotovinu u kratkom roku i kod kojih ne postoji rizik od gubitka vrednosti. depozite na raĉunima koji nisu oroĉeni 3. izveštaje banaka. to je uvek izveštaj koji pruža informacije o prilivima gotovine i o upotrebi gotovine u odredjenom obračunskom periodu. jer jednoŠtavno to je izveštaj koji sadrţi promene koje su naŠtale na visini sopstvenog kapitala bilo preduzeća ili banke i tu nema nikakve razlike izmedju banaka i preduzeća. da je onaj segment BU koji sadrţi poslovne prihode i poslovne rashode takodje zbog razliĉite delatnosti drugaĉiji nego kada je u pitanju preduzeće. izveštaje preduzeća i onda ćete primetiti znaĉajne razlike. Šta je izveštaj o novčanom toku? Nema razlike. aktiva i pasiva razliĉita od BS preduzeća. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANAKA (poslovnih) Rekli smo da delatnost banke utiĉe na sadrţinu BS i BU. da li je reĉ o novĉanom toku banke ili preduzeća. 28. Ne treba da objašnjavam da ako vam je pozicija depozit. Hoću da to lepo nauĉite!!! Kratkoroĉna ulaganja i odrţive HOV ne mogu se smatrati ekvivalentima gotovine. Kada je reĉ o izveštaju o novĉanom toku. Ĉim se razlikuju pozicije u BS iBU onda se moraju razlikovati i napomene. A izveštaj o promenama na kapitalu se ne razlikuje. visoko likvidna ulaganja. gde se nalaze najveći broj napomena koje prate finan. imate takodje i beleške uz finan.

kao što već znate. i vezan za obavljanje delatnosti banke. Posledice su proširenje ili suţenje internog toka. Da li se izveštaj saŠtavlja prema nekom drugom Štandardu osim onog koji važi za preduzeća? Naravno da ne. nezavisno od toga kojom delatnošću se bave. koji je prikupila ona ţeli da plasira i da kroz kamatu koju će naplatiti na plasirana sredstva podigne svoj rentabilitet. dakle koliko ima slobodnih novĉanih sredŠtava da bi ta slobodna novĉana sredstva plasirala. Zato je vaţno da kotroliše novĉane tokove. Na isti naĉin se emisija akcija odraţava na novĉani tok i kod preduzeća i kod banaka. da je cilj da se kroz saŠtavljanje izveštaja o novĉanom toku stvori mogućnost za procenu sposobnosti preduzeća da generiše gotovinu i da se stekne uvid o potrebama preduzeća za gotovinom. Sa druge strane. Na isti naĉin ulaganja u HOV će biti iskazana u izveštaju o novĉanom toku i kod preduzeća i kod banaka. Šta je poslovna aktivnost banke? U najkraćem. Zašto to radimo? Da bi smo kroz to plasiranje ostvarili prilive koji će biti veći od odliva koje smo uĉinili prilikom plasiranja. Ako banka ima novac koji stoji na raĉunima. moţe biti interni i eksterni. Eksterni manje regularan i vezan za prilive i odlive koji naŠtaju iz okruţenja u banku. Da li je isto i za banku? Primetićete da je na prvom mestu navodi da je cilj kontrole gotovinskih tokova odrţanje likvidnosti odnosno solventnosti banke. Zašto banka ima potrebu da vrši kontrolu nad novčanim tokovima? Kada sam govorila o potrebama preduzeća da ima nadzor nad svojim gotovinskim tokovima. Prema tome svaki višak gotovine koji banka ima. kako to utiĉe na njenu likvidnost a kako na njenu rentabilnost? Likvidnost će biti visoka a rentabilnost niska. Koji ne zavise? Ne zavise oni koji poticu iz finansiranja i investiranja. MRS-7 'Izveštaj o novĉanim tokovima'. ali šta neće biti isto. Odgovor je ne. Karakterisike internog i eksternog toka Regularan je. Banka ne prikuplja pare da bi Štajale kod nje na raĉunima. Gotovinski tok. a prošlog puta sam vam objasnila da je to uslov odrţanja banke. a ja vaš pitam da li baš svi prilivi i odlivi zavise od delatnosti. 282 . odnosi se podjednako na izveštanja svih poslovnih subjekata. ona prikuplja pare da bi ih plasirala. sećate se da sam vam tada rekla. prikupljamo pare da bis mo ih plasirali.Da li prilivi i odlivi gotovine zavise od delatnosti? Vi kaţete da. ili iz banke u okruţenje. uvid u visinu neto gotovine treba da omogući banci da sagleda viškove gotovine. Neće biti prilivi i odlivi iz poslovne aktivnosti.

godinu vi ćete na bazi tog izveštaja ceniti realnost vaših procena o visini vaših priliva i odliva gotovine koje ste napravili na poĉetku godine. Videćete da je kod banaka to malo drugaĉije. ona ostvaruje prihode i rashode po osnovu kamata i naknada i. o prilivima i odlivima gotovine. godine pravite projekciju priliva i odliva gotovine za narednu godinu. Šta bi banka trebalo da zakljuĉi. Ta vrŠta analize je neophodna da bi ste napravili realan plan za budućnost. Rentabilnost banke i rentabilnost preduzeća iskazuje se u BU. Ako u izveštaju o novĉanom toku vidite da imate visoke prilive po osnovu depozita i da su vam odlivi po osnovu plasmana niski. Odnos izmedju rentabilnosti i neto priliva gotovine. on je osnova za predvidjanje priliva i odliva gotovine u budućnosti. Sa jedne strane. taĉnije ispitivenj tog odnosa je još jedan od ciljeva koje izveštaj o novĉanim tokovima treba da omogući. šta su razlozi za ispunjenje ili neispunjenje vaših oĉekivanja u vezi sa prilivima i odlivima gotovine. Znaĉi da nismo uposlili novac koji smo primili. Koji segment ili koje bi ste vi informacije iz izveštaja o novĉanom toku koristili kada kreirate poslovnu politiku banke? Šta bi ste vi mogli iz tog izveštaja da vidite? Rekli smo da je aktivnost banke dvojaka. Pokazaće vam koliko od dobitka je već konvertovano u gotovinu. Znaĉi planovi koje pravite na kraju jedne godine. zbog toga sto će vam pokrivenost dobitka novĉanim tokom pokazati kvalitet dobitka. Za šta uprava banke koristi informaciju o neto gotovini? Uprava kada ĉita izveštaj o novĉanom toku trebalo bi da informacije koje su sadrţane u njemu koristi za kreiranje svoje poslovne politike. Osim toga kada uradite izveštaj o novĉanom toku za 2004. ovaj zahtev ćemo malo modifikovati. Ona je razlika izmedju prihoda i rashoda. sa druge strane njena aktivnost se odraţava na promene visine depozita i plasmana. Kada na kraju naredne godine budete saŠtavljali ovaj izveštaj potrebno je da taj vaš plan priliva i odliva i izveštaj o prilivima i odlivima spojite i da pogledate: koliko ste realno planirali vaše prilive i odlive. Pitanje je da li te dve veliĉine treba dovoditi u vezu? Da. odnosno po isteku godine za koju ste plan napravili. Dakle vi na poĉetku sada 2005. Iako taj izveštaj sadrţi informacije o prošlosti. ali taj tok da li moţete oceniti kao pozitivan ako ste ostvarili visok iznos razlike po osnovu raŠta vaših depozite i odliva po osnovu raŠta vaših plasmana. šta bi vi trebalo da zakljuĉite? Imaćete visok neto gotovinski tok iz poslovne aktivnosti. Podsećam vaš još jednom da izmedju priliva i prihoda i odliva i rashoda ne postoji pri kratkoroĉnom obraĉunu rezultata kvantitativna podudarnost i da stoga visina dobitka će biti razliĉita od visine neto gotovinskog toka.Korisnici finan. jer mi govorimo o onim izveštajima koji se saŠtavljaju krajem godine. Neto gotovinski tok je razlika izmedju priliva i odliva gotovine. Ili da smanji prikupljanje 283 . šta žele da saznaju iz izveštaja o gotovinskom toku? Taĉno je da se gotovinski tok banke i izveštaj o tom toku odnose na prošlost. šta bi trebalo da bude njen cilj u budućnosti? Na kom podruĉju ona treba da reaguje. njihvu realnost ocenjujete izradom izveštaja po isteku planskog perioda. izveštaja banke.

vaši depoziti poticu primera radi iz trgovine. vaši deponenti. poloţaja. koja su dva kljuĉna faktora koja odredjuju visinu divideni. trgovina ima mnogo kraci poslovni ciklus nego sto to ima poljoprivreda. Da li kod odluke o raspodeli treba ta odluka da bude takva da doprinese popravljanju finan. kako će se to odraziti na visinu predloţene dividende? Ona će biti niţa.depozita ili da poveća plasmane. Kod politike investiranja. Kada bi ste vi donosili odluku o visini dividendi koje bi ste informacije morali imati? Ima ih nekoliko: koliki je dobitak. znaĉi ako primetite da imate debalans izmedju dugoroĉnih depozita i oliva po osnovu plasmana. Da prilivi po osnovu dugoroĉnih depozita budu veći od priliva po osnovu kratkoroĉnih. Jer ako vi imate plasmane iz recimo. Ako pogledate roĉnost vaših priliva i odliva. Ona plaća kamatu na sredstva koje je prikupila. Moramo i to pogledati. Vreme trajanja poslovnog ciklusa je razliĉito. 284 . da li možemo donositi odluke o tome koliko ćemo investirati u budućnosti ako ne znamo kolika su nam slobodna novčana sredstva? Teško. znaĉi da vaši deponenti potiĉu iz odredjenih delatnosit. Iz ovakvog jednog debalansa uprava firme će proceniti šta treba da bude osnovni cilj njene poslovne politike u narednom periodu. jer to odrţanje visokog iznosa prikupljenih a ne plasiranih sredŠtava košta. A onda naša politika dividendi kakva će biti? Da li vodimo politiku stabilnih dividendi ili politiku odrešenih ruku. ili da u buduće menja strukturu roĉnosti plasiranih sredŠtava. onda će osnovni cilj banke biti da popravi roĉnost depozita u narednom periodu. poloţaj u BS? Naravno da hoćete. Šta znaĉi politika dividendi. a to gledamo iz izveštaja o novĉanom toku. poloţajem. Ako nismo zadovoljni našim finan. Znaĉi da smanje prilive po osnovu dugoroĉnih i da poveća prilive po osnovu kratkoroĉnih plasmana. Kako je politika dividendi pod uticajem neto novčanog toka? Od ĉega zavisi visina dividendi. Prvo ćemo reći…bilo bi jako dobro da obnovimo naš informacioni sistem u banci ali dajte da vidimo koliko to košta i hoćemo li imati slobodnih novĉanih sredstava…i opet se vraćamo na izveštaj o novĉanom toku. pa vam se kaţe da su vam najveći prilivi gotovine iz odredjenih delatnosti. I na kraju moramo pogledati kolika nam je neto gotovina. zatim da li ćemo gledati nešto u BS…da li bi ste pogledali finan. a da se vaši plasmani dati firmama koji su u nekim drugim delatnostima. kakvo je vreme trajanja poslovnog ciklusa. i njen rezultat zbog toga trpi. pošto ta sredstva nisu plasirana ona joj ne donose prihode. a to ćemo videti iz BU. Hoćemo li imati novaca da isplatimo dividende. plasmani dati poljoprivredi. To moze napraviti problem uskladjivanja rokova izmedju priliva i odliva gotovine. onda će stepen rizika biti razliĉit. Dakle mnogo toga uprava moţe videti kada je reĉ o poslovnoj politici iz izveštaja o novĉanom toku. a vaši prilivi. Ako imate izveštaj koji je pripremljen još po segmentima.

do smanjenja kredita koji su ranije dali. Šta bi bili odlivi?Znaĉi na šta banka trosi svoju gotovinu? 1. druga preduzeća.to su poverioci 3. odlivi po osnovu kamata i naknada. Šta je bio osnovni poslovni priliv? Priliv po osnovu naplate potraţivanja od kupaca odnosno po osnovu prodaje. Znaĉi to su odlivi po osnovu redovnih poslovnih rashoda. investitori 2. priliv po osnovu naplaćenih kamata i naknada . jer ih plaća 2. Banke ostvaruju prilive kada dodje do smanjenja njihovog plasmana. ako deponenti povećaju svoje depozite. isto je i sa poveriocima.Ko su korisnici? Nema nekih bitnih razlka. Znaĉi prilivi koji nastaju po osnovu smanjenja plasmana i datih kredita 3. Kako se klasifikuju tokovi gotovine? Isto kao i kod preduzeća: 1. druge banke Vlasnik uvek ima ineresa da proceni da li će biti dividendi. deponenti . Kada smo govorili o preduzeću šta smo govorili ko su korisnici: investitori. Šta bi bili prilivi gotovine kod banaka? Pošto banka prikuplja sredstva da bi ih plasirala. znaĉi rast depozita (i rast depozita na strani pasive i rast depozita na strani aktive predstavljaju prilive iz poslovne aktivnosti pored priliva koji nastaju po osnovu kamata i naknada). troškove materijala. 2. da li će banka biti solventna da opstane…to je potpuno isto kao i kod preduzeća. plaća reklamu. tokovi gotovine iz poslvne aktivnosti 2. Dakle informacione potrebe korisnika su iste nezavisno od toga da li je reĉ o preduzeću ili banci. znaĉi one se smatraju poslovnim aktivnostima. A osvde su to: 1. prvi priliv je: 1.šta je bilo tu kod preduzeća. tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja. isplaćuje zaposlene. banka koristi uslugu. na plasirana sredstva naplaćuje kamatu. poverioci. Zašto je to priliv? Pa ako vam neko vrati kredit koji ste mu ranije dali to za banku predstavlja priliv. tokovi gotovine iz investicione aktivnosti 3. E sada smo došli do razlika. 285 . Ali mi ovde imamo nešto što kod preduzeća nemamo. Da bi smo govirili o tokovima gotovine iz poslovne aktivnosti prvo moramo reći šta se smatra poslovnom aktivnošću: aktivnost na ostvarenju prihoda i ostale aktivnosti koje ne pripadaju ni investiranju ni finansiranju. osiguranje.

to je isto. samo je priroda delatnosti dovela do toga da imamo drugaĉije vrste ali dejstvo je potpuno isto.по основу улагања у дугорочне ХОВ Активност финансирања Приливи: . Приливи готовине из активности инвестирања • • • • • Инвестирање улагање у сталну имовину и дугорочне пласмане . Znaĉi odlivi nastaju po osnovu povećanja plasmana ili smanjenja depozita.приливи по основу продаје учешћа у капиталу .приливи по основу продаје дугорочних ХОВ Одливи готовине из активности инвестирања • .по основу улагања у учешћа у капиталу • . Iako vam se ovo ĉini da je bitno razliĉito nego kod preduzeća. • • • • • • • • 286 . ako mi povećamo kredite koje dajemo našim komitentima. a šta će biti ako naši deponenti povuku deo svojih depozita? To je takodje odliv.по основу узетих кредита Одливи готовине из активности финансирања .по основу исплата дивиденди .приливи по основу продаје основних средстава .3. pare idu od nas prema komitentima.по основу емисије обвезница и других дугорочних ХОВ .приливи по основу примљених дивиденди и учешћа у добити .по основу набавке основних средстава • . kako će to uticati na našu gotovinu? Ĉim mi damo kredit.по основу емисије акција . Znaĉi povećanje plasmana je odliv… toga nema kod preduzeća. samo radi prilive i odlive iz poslovne aktivosti.исплате акционарима у случају смањења основног капитала Ove prilive i odlive iz finansiranja i investiranja je preskoĉila.отплате узетих кредита . 4.

ako rastu naše obaveze po osnovu kamata. dakle ako se smanjuju naša potraţivanja po osnovu kamata i nakanada. jer rastu naše obaveze u odnosu na prilive. znaĉi imamo rashode koje nismo platili. Ako se povećavaju depoziti. a njome ćemo se baviti. to je takodje priliv. a indirektna metoda polazi od neto dobiti. BU 3. To smo isto imali i kod preduzeće. polazi od prihoda i rashoda iz BU. Osnova za izradu izveštaja Osnova je ista: 1. ako se izmiruju obaveze. to ima karakter priliva. Ako rastu depoziti koji su u pasivi BS. indirektne za prilive i odlive iz poslovne aktivnosti. Znaĉi direktna metoda.Računi aktive-osim gotovine Računi pasive Tokovi novčanih sredŠtava izdavanja primanja Pogledajte. A kada imamo odlive? Ako se povlaĉe depoziti. BS 2. ili ako se smnjuju bilo koji oblik aktive osim gotovine. direktne 2. i jos neki dodatni podaci Metode sastavljanja Potpuno iste: 1. to je odliv i ako se povećavaju plasmani. ako se smanjuju plasmani i dati krediti. To bi trebalo sve da znate. kada nastaje priliv. to je za nas priliv. 287 .

2. Znaĉi potpuno izgleda isto kao kod preduzeća: prilivi i odlivi po osnovu poslovnih aktivosti. Одливи готовине изх пословних активности Нето прилив/одлив готовине из пословне активности пре повећањса или смањења пласмана и депозита 1. imate objašnjenje o jednoj i drugoj metodi i imate pimer na kome je to uradjeno. Приливи готовине из пословних активности 2. Смањење пласмана и повећање депозита (приливи) Нето прилив/одлив готовине из пословне активности пре пореза и доприноса из добити 1. Готовина на крају периода Pogledajte kako izgleda. koji se zove tako. 2. Токови готовине из активности финансирања 1. Плаћени порези и доприноси из добити Исплаћене дивиденде Нето прилив/одлив из готовине из пословне активности Б. Готовина на почетку периода Ф. Позитивне/негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине Г. 2. pa neto 288 . Прилив готовине из активности финансирања Одливи готовине и активности финансирања Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања Д. Ima li razlike u odnosu na onaj za preduzeće? Nema.U onom dokumentu izveštaj o novcu. Poslat je sa ovim predavanjem  А. Приливи готовине из активности инвестирања Одливи готовинеиз активности инвестирања Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања Ц. Нето повећање/смањење готовине Е. Токови готовине из пословних активности 1. Токови готивине из активности инвестирања 1.

a kod depozita (oroĉeni i po viĊenju!) i plasmana (u depozite drugih banaka) ide se na neto princip? Objašnjenje je sledeće: prihodi i rashodi po osnovu kamata i naknada. Kada saberete neto povećanje ili smanjenje gotovine dodajete gotovinu na pocĉtku perioda i morate dobiti gotovinu na kraju perioda koja mora biti jednaka iznosu gotovine koja je iskazana u BS. a za prilive i odlive po osnovu promene depozita i plasmana koristite neto princip. . Znaĉi što se forme tiĉe nema razlike. Šta to znaĉi? To znaĉi da ćete iskazati ne poĉetno stanje + povećanje – naplate = krajnje stanje. i neto gotovina iz te aktivnosti. Promene depozita su u velikoj meri pod uticajem naših deponenata. da li je došlo do povećanja ili do smanjenja. pa neto gotovina iz aktivnosti investiranja. jer kada vi imate raĉun kod neke banke. E sada kod banaka je sledeća situacija. Pitanje je zašto se insistira na primeni bruto principa kada govorimo o prilivima i odlivima po osnovu kamata i naknada. 289 . obratite paţnju na kraj.Visina transakcionih depozita se nalazi u potpunosti pod kontrolom komitenata i zato se smatra da je dovoljno da pokaţete kako se kreću depoziti i plasmani.Исправка вредности 160 Стање на крају године 500 Znaĉi vaš zanima krajnje i poĉetno stanje. nije ona ta koja kontroliše koliko ćete vi para drţati na njenom raĉunu. već ćete samo reći kolika je promena. Za prilive i odlive po osnovu kamata i naknada koristite bruto princip. Шта значи нето принцип? • • • • • • Стање на почетку године 380 +Нови пласнани у току године 780 . I MRS-7 to dopušta.наплата у току године 500 Нето промена пласмана 280 samo ovo ćete iskazati u neto novĉnom toku. Znaĉi dovoljno je da pruţite informacije upotrebom neto principa. pa po tom osnovu i prilivi i odlivi gotovine se nalaze pod neposrednom kontrolom banke i predstavljaju zapravo izraz njene poslovne aktivnosti. koliko ćete danas uplatiti ili sa vašeg raĉuna isplatiti.gotovina iz poslovne aktivnosit. pa prilivi i odlivi po osnovu invesicione aktivnosti. prilivi i odlivi iz aktivnosti finansiranja. Znate da koristimo bruto i neto princip za iskazivanje priliva i odliva.

264 137 8.818 135 8.555 1.948 10.343 1.383 290 .552 158.850 3.853 440 4.789 333 614 3.233 2.291 38.708 60 122.475 110 288.396 206 13.902 293 2.337 ХОВ намењене продаји Друга средства АВР Дугорочна улагања у ХОВ Учешћа у капиталу банака Учешћа у капиталу комитената Нематеријална улага Основна средства Сопствене акције Пословна актива 3.841 30.BILANS STANJA AKTIVA Позиција Готовина и готовински еквивал.417 1.262 45.779 4.432 3.021 379 560 2.942 10.628 7.833 6.758 94. Кредити и пласмани банкама Кредити и пласмани комитентима Потраживања за камате 2003 2002 2003 2002 16.648 5.895 1.558 2.526 222 409 2.937 57.575 192.828 237.137 142.212 90 5.626 1.169 6.805 40 Потраживања за накнаде 2.983 73 4.032 569 840 3.632 184.

942 na 291 .730 15.000 1.117 3.037 185.000 2.595 23.845 26.756 1.504 989 80 227 5.PASIVA Позиција Депозити банака Депозити комитената Обавезе за камате Обавезе за накнаде Обавезе за бруто зараде Остале обавезе Обавезе за порезе и доприносе Обавезе за порез на добит ПВР Кредити од банака Обавезе за хартије од вредности Дугорочна резервисања Акцијски капитал Резерве Нерасподељена добит Пословна пасива 2003 6.745 6 155 47 30.175 884 123. Bili su 57.997 5.768 40.556 2003 4.163 4 103 31 20.676 5.276 7.000 1.998 3.048 117.578 6 34 69 30.938 5.517 4.335 2002 28.948 na poĉetku godine odnosno 45.459 127 922 244 253 3.383 Prva pozicija za koju trebe da izraĉunamo prilive i odlive je priliv ili odliv po osnovu kredita i plasmana datih bankama.783 589 288.484 120 341 7.365 78.828 237.552 158.000 1.367 9 51 104 45.189 191 1.407 8. Da bi ste to izraĉunali uzimate iz BS podatak o tome koliki su bili krediti i plasmani bankama.575 192.383 366 380 5.223 2002 19.

282 4. дажбине 18. BILANS USPEHA Биланс успеха за период 1. Znaĉi ako vam je neko dugovao 57.31.306. a sada duguje 45.050 692 951 3.005 2.003 1.731 3. to znaĉi da smo naplatili dobar deo plasmana.188 3.034 9. .942 vi bi ste rekli…pa znaĉi da mi je vratio tu razliku.604 2.697 83 292 12. koliki ja onda bio priliv po osnovu naplate? Znaĉi šta treba da uradite? Da umanjite razliku za iznos otpisa.475 152 1.465 55 .948 na poĉetku godine. Приходи од камата Расходи камата Нето приход од камата Остали приходи Приходи од накнада Дивиденде и остали приходи од учешћа Позитивне курсне разлике Расходи накнада и провизија Негативне курсне разлике Други расходи финансирања Трошкови зарада Остали трошкови пословања Порези и доприноси и др. to je priliv.12.650 101 700 461 634 2.439 1. Zašto je priliv? Jer je stanje kredita na kraju godine niţe nego što je bilo na poĉetku.551 13. Da li ta razlika u celini predstavlja nas priliv? Pod kojim uslovima bi ta razlika u celini predstavljala priliv. Šta bi ta razlika trebalo da predstavlja? Ako sada imamo manje nego što smo imali na poĉetku.kraju godine. To bi bilo taĉno pod uslovom da nikakvih otpisa tih plasmana nije bilo.948-2.1. ja imam priliv u visini te razlike. Znaĉi 57. Znaĉi ukupno otpisani plasmani su 2 700= 2 250+450.154 2.406 3. Zato morate pogledati i u BU da li je bilo otpisa kredita i plasmana datih bankama.700-45.942= 9.658 2.

Пласмане намењене продаји .за кредите .Аморизација 300 200 Расходи индиректних отписа и пласмана и резервисања .500 2.за накнаде .за ХОВ и др.504 1.за накнаде .за дугорочне ХОВ .499 100 150 30 40 50 20 115 Отпис ненаплативих портаживања .394 450 509 375 15 3 18 17 8 293 929 300 339 250 10 2 12 11 5 .за учешћа у капиталу повезаних правних лица .за ХОВ и др.756 2.за камате .за друга средства .250 3.за камате .749 150 225 45 60 75 30 173 4.за кредите .за резервисања 6. Пласмане намењене продаји .учешћа у капиталу других правних лица .за дугорочне ХОВ -учешћа у капиталу друигх правних лица .за друга средства 1.за учешћа у капиталу повезаних правних лица .

Šta predstavlja sada ova razlika. Gde se nalazi to? U BS. Zašto odliv? Zato što se iznos naših kredita datih komitentima povećao. Šta ćete sa tim podacima uraditi da bi ste došli do priliva. Znaĉi pošto je došlo do povećanja plasmana. Znaĉi ako bi potraţivanja po osnovu kamata na kraju godine bila jednaka potraţivanjima koje smo imali na poĉetku. jer ĉim nam je potraţivanje veće znaĉi da nismo naplatili ceo prihod. Znaĉi potraţivanje je na kraju veće tako da ćemo za razliku. Za iznos izvršenih otpisa šta ćemo uraditi? Oni ukupno iznose 4. Dakle mi moramo naznaĉiti da to krajnje stanje nije smanjeno. a to znaĉi da je priliv niţi od prihoda i naravno nećemo naplatiti otpise i za to takodje smanjujemo prihode da bi smo došli do priliva. znaĉi ti podaci nam trebaju: poĉetno stanje potraţivanja. pa zato otpise morate uzeti u obzir. E sada nešto za šta morate koristiti znanje iz izveštaja o novĉanom toku preduzeća.968 predstavlja odliv. Koliki su prilivi po osnovu kamata? Kako ćemo izraĉunati? Koje podatke imamo? Mi znamo koliki je prihod po osnovu kamata.137. na poĉetku su bila 6. Znaĉi smnjili smo za iznos povećanja potraţivanja.833. Da li je taj prihod jednak prilivu? Moţe biti ali i ne mora. Odliv. Otpisa bilo nije. Sada imamo potraživanje po osnovu kamata. na poĉetku godine su bili 142. Znaĉi razlika od 41. reĉ je o odlivu.282. krajnje Štanje potraţivanja. Poĉetno stanji i krajnje stanje. šta bi smo zakljuĉili? Da smo sve prihode od kamata nastale u ovom obraĉunskom periodu i naplatili. potraţivanja za kamate. Jer otpisi su smanjili krajnje stanje. prihode smanjiti i to za 801.169 a na kraju su 184. prihod od kamata koji ćete naći u BU i on iznosi 18. Kada bi bio jednak? Kada ne bi bilo promene visine potraţivanja po osnovu kamata.032 a na kraju 6. takodje ćemo smanjiti i treba da dobijemo da nam je priliv 13. Koliko iznose otpisi po osnovu kamata? 3. a ako se povećao iznos kredita koji smo mi dali onda to znaĉi da je došlo do odliva gotovine. Ovo je bilo sve na neto osnovi.224.749 i 509.Бруто добитак Порез из добитка Нето добитак 476 155 321 317 103 214 Ajde da vidimo šta je sa kreditima datim komitentima? Pogledajte. nije manje samo zbog priliva nego i zbog otpisa. 294 .257. aktive. visina otpisa i prihodi po osnovu kamata. i šta nam još treba? Otpisi. Šta nam još treba? Treba nam promena potraţivanja po osnovu kamata. Dakle trebaju nam dva podatka. Znaĉi morate se nauĉiti da prepoznate.

Koliko su iznosili HOV namenjeni prodaji? Na poĉetku su bile 840 a na kraju je 3. imamo i to 30 i 8 što znaĉi ukupno 38. znaĉi priliv je 182.475-525-(2.789)= 1.853-3.12. a šta imamo na pasivi. Šta to znaĉi da su AVR veća na kraju nego na poĉetku? Odliv. Da li je bilo otpisa za naknade? Da 150 i 375 a to je ukupno 525.337-569)= 182. Imamo prilive po osnovu HOV namenjeni prodaji.853 i po istom pravilu utvrdite razliku.833 295 .169 6. i to je onaj deo priliva i odliva koji vezujete za aktivu.648. Taj odliv da bi smo ga taĉno utvrdili moramo ga korigovati za visinu otpisa.224 4. imamo li potraţivanja za naknade. imamo i na poĉetku su bile 569 a sada su 2.306 41. bila su 3.797.03 Разлика приходи отписи 31. Da vidimo koliki je odliv.337. Opet imamo povećanje potraţivanja.257 6.137 9. tu nema razlike.005-38-(5. Сегмент пословних активности Кредити и пласмани банкама Кредити и пласмани комитентима Потраживања за камате Обрачунати ИВ и 31. Imamo li neke prihode po osnovu drugih sredstava? Imamo ostale prihode koji iznose 3. i smanjicete za otpis od 38. I to iznosi na kraju 3. I šta jos imamo.02 57. šta mislite da li je ova promena priliv ili odliv? To znaĉi da smo uloţili i imamo odliv. Koliko smo znaĉi ostvarili prihoda 2. Ako imamo povećanje potraţivanja za razliku treba prihode smanjiti.789 a sada su 5. znaĉi da imamo odliv i pogledajte da li imamo otpise.968 13.700 45. AVR.948 142.032 18. šta ćete sa njima? To je isto kao kod preduzeća.005 i korigujete ih za iznos ostalih sredstava. pošto su na kraju veća. to još imamo na strani aktive. kako ćemo ga izraĉunati? 3. Pošto smo povećali ulaganja šta ćete uraditi sa prihodima? Da li ćete ih povećati ili smanjiti za razliku? Smanjiti jer je povećanje aktive. Uporedite visinu AVR na poĉetku 333 i na kraju 440.337-569.12. Druga sredstva.648-840-240=2048. jer smo nešto unapred platili i to je 107. Znaĉi smanjujemo prihode za razliku 2. Znaĉi ostale prihode korigujete promenom vrednosti drugih sredstava.282 2. Da li smo otpisivali HOV namenjene prodaji? 225 i 15 znaĉi otpisi HOV namenjeni prodaji su ukupno 240.Ajde sada po istom postupku pretvorite prihode od naknada u prilive? Znaĉi šta uzimate: iz BU prihode od nakanade 2475. To je to.942 184.

Polazite od rashoda po osnovu nakanada i provizija 692. 3.556 Na poĉetku. Bili su 28. Znaĉi smanjenje depozita za 22.556-6. Da ali moţemo otpisivati naše plasmane. a sada iznose 1. Zatim imamo depozite komitenata.383)=4. Znaĉi 2. Ako su sada obaveze manje za tu razliku ćete povećati rashode. pa je odliv veći nego što je rashod.221. da bi dosli do odliva.046+(380-341)=2.221.292. Ĉime ćemo ih korigovati? Korigovaćemo ih promenom visine obaveze po osnovu kamata? One su bile 1.337 3. Dakle na poĉetku su depoziti komitenata bili 117. jer su banke povukle svoje depozite.484-1. One su bile 380 i 341 na kraju.335=22.Потраживања за накнаде ХОВ намењене продаји Друга средства АВР 569 840 3. Zašto ovde nema otpisa? Nema ih zbog naĉela više vrednosti.005 38 Prvo na pasivi imamo depozite banaka.475 525 240 2. Obaveze za zarade.484. što znaĉi da je odliv veći od troška za tu razliku.335. Obaveze su se povećale pa prema tome odliv je manji od rashoda. Kako ćete korigovati rashode po osnovu kamata da bi ste ih pretvorili u odlive? Moramo ih smanjiti za iznos povećanja obaveza. Ne moţemo otpisivati naše obaveze.048.648 5. E sada ponovo imamo obaveze po osnovu kamata.046 i taj iznos korigujete i pretvarate u odliv tako što gledate kolike su obaveze po osnovu zarada. šta ta razlika predstavlja. Znaĉi 4.698 korigujemo sa ostalim obavezama 7745 i 5367. Sećate se kako ste pretvarali trokšove zarada u odlive. i taj odliv iznosi 938. Imamo li obaveze za naknade? 366 su bile.048 1. Znaĉi platili smo sve naše rashode i platili smo deo obaveza sa kojima smo u taj period ušli. Da li su rashodi po osnovu kamate u celini plaćeni? Kako ćemo rashode po osnovu kamate iz BU pretvoriti u odlive? Koliko su oni? Rashodi po osnovu kamata su 4.445 Ostale obaveze. Imamo ostale troškove poslovanja i njih korigujemo sa promenom vrednosti ostalih obaveza.551. znaĉi 28. Smanjenje. Obaveze za naknade. Znaĉi raĉunamo odlive. Znaĉi idete u BU i nadjete troškove zarada koji su 2. Opet su obaveze na kraju manje nego što su bile na poĉetku. Povećanje depozita naših komitenata znaĉi da su oni uloţili novac u našu banku i došlo je do priliva koji iznosi 67. Šta je ta razlika? Priliv.383.853 440 182 3.756 sada iznose 185.789 333 2.551-(1.451 odliv. Obaveze na 296 .797 107 3. a sada su 120. a sada iznose 6.

na poĉetku 51.556 117. Obaveze su povećane. Mi ćemo smanjiti 155 za razliku jer su obaveze na kraju veće. a mi smo platili samo 1320.551 692 2. Smanjićete. Obaveze za poreze i doprinose. i posto su niţa to znaĉi da je to odliv. Nalazi se na kraju BU i iznosi 155 za ovu godinu.12. Znaĉi iznos 3698-(7745-5367)=1320.745 6 155 47 22.12.335 185. bile su 9 a sada su 6.698.221 67. Šta ćete sa razlikom. Obaveze za porez na dobit.048 1. Ĉime korigujemo? Promenom visine obaveze za poreze i doprinose.kraju su veće.03 Разлика 6.320 86 51 57 Обавезе за камате 1.406 3. Znaĉi za iznos smanjenja treba povecati rashode da bi došli do odliva.292 4.756 4.445 1.483 120 341 7. Da je rashod 3. PVR bila su 104 a sada su 47.383 Обавезе за накнаде Обавезе за бруто зараде Остале обавезе 366 380 5.451 938 2. znaĉi 155-(155-51)=51 to je isplata. Znaĉi 83+3=86.367 Обавезе за порезе и доприносе 9 Обавезе за порез на добит ПВР 51 104 297 . Šta uzimate iz BU? Porezi i doprinosi su 83.02 28. 1/3 od ukupnih rashoda. Jer oni predstavljaju obraĉnate a ne plaćene troškve. Korigujemo za razliku izmedju poĉetnih i krajnih obaveza za porez na dobit. ПАСИВА Депозити банака Депозити комитената 31. one predstavljaju obaveze pa smanjenje obaveza imaju karakter odliva.698 83 155 Обрачунати расходи 31. a na kraju 155.

609 2.048 298 13.306 41.969 3. Прих Приливи по основу осталих прихода Одливи по основу камата Одливи по основу накнада Одливи по основу осталих фин. Одливи по основу бруто зарада Одливи по основу пореза и допр.224 182 1. Одливи по основу других трошк посл.050 903 4.347 .Izveštaj o novĉanim tokovima po osnovu poslovnih aktivnosti.445 86 1.451 937 4. у милинонима КМ Приливи готовине из пословних активности Приливи готовине од камата Приливи готовине од накнада Приливи по основу осталих фин.484 1. Нето прилив готовине из пословних активности пре смањења или повећања у пласманима и депозитима Смањење пласмана и повећање депозита банкама Смањење кредита и пласмана банкама Повећање кредита и пласмана комитентима Повећање ХОВ и других пласмана намењених продаји 9. Прих.

684 Одливи по основу куповине акција банака и предузећа 1.000 1.221 67.292 10.707 51 10.656 Приливи од дивиденди и учешћа у добитку Одливи по основу улагања у дугорочне ХОВ Одливи по основу улагања у нематеријална и основна средства Нето одлив готовине из активности инвестирања Приливи готовине из активности финансирања Приливи по основу увећања капитала Нето одливи по основу узетих кредита Нето приливи по основу емисије ХОВ 17.656 1.Смањење депозита од банака Повећање депозита комитената Нето прилив готовине из пословних активности пре пореза и доприноса из добити Одлив по основу пореза на добит Нето прилив готовине из пословне активности Приливи готовине из активности инвестирања Приливи од продаје акција банака и других финансијских организација 22.735 299 .322 152 3.138 -8.777 5.132 15.

Bonitet bilo kakvog pravnog subjekta se meri brojnim pokazateljima. neto priliv gotovine iz poslovne aktivnosti pre smanjenja ili povećanja plasmana i depozita. Koja ova neto gotovina korespondira sa dobitkom banke? Ona prva.937 16. 300 . ELEMENTI BONITETA BANKE Šta je bonitet? Bonitet znaĉi u stvari kvalitet nekog pravnog subjekta.325 10. Ĉetvrtak.:-) Vidite kod banaka neto priliv iz poslovnih aktivnosi se deli na dva dela: na deo koji je posledica rada banke. i drugi deo koji se tiĉe promene plasmana. Finansijski izveštaji banaka predstavljaju vaţan izvor informacija potrebnih za ocenu njihovog boniteta.404 5. kvalitativne ili opisne pokazatelje 2.262 (Imate prilive i odlive po osnovu aktivnosti investiranja i ceo ovaj postupak moţda i bolje objasnjeno u attachment-u. Prvi deo je od prve stavke pa do neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre smanjenja ili povećanja plasmana i depozita. Jer to je ono sto banka generise. decembar 2004. Znaĉi gledali bi ste koliko je dobit banke pokrivena prilivima i odlivima pre smanjenja ili povećanja depozita i plasmana.Одливи по основу откупа сопствених акција Нето прилив готовине из финансирања Нето повећање готовине Готовина на почетку године Готовина на крају године 50 3. kvantitativne pokazatelje. Kada bi ste uporedjivali dobitak banke sa neto gotovinom koju bi ste neto gotovinu bi ste uzeli. 30.Ti pokazatelji boniteta se mogu podeliti u dve velike grupe: 1. a drugi deo posle te stavke.

Znaĉi delatnost je ta koja će odrediti koja je ta orgnizaciona struktura koja najbolje odgovara onim poslvima kojim banka ţeli da se bavi. Morate se uvek pitati a ĉime se ona bavi. Ali ona mora da da 301 . Mi smo imali trţište roba i usluga. Ali ako neka banka ima manji broj ekspozitura ili filijala. Ako se bavite finansiranjem uvoza i izvoza neće vam trebati veliki broj šaltera jer vi radite sa pravnim licima i bićete locirani tamo gde imate najveći broj preduzeća koji se tim poslovima bave. onda ćete redovno imati mapu Srbije na kojoj su ucrtane sve poslovne jedinice koje banka ima. jos uvek ne znaĉi da ona radi loše. Kvalitativni zbog toga što su opisni. Zašto kaţemo da odredjuje organizacionu strukturu? Ako radite sa stanovništvom. Ne treba meni ekspozitura u Nišu. ako tamo imam samo jednu spoljno-trgovinsu firmu. šalteri gde se oni nalaze. ali smo imali jako dugo odsustvo trţišnih kriterijuma u raspodeli novca. Znaĉi kada budete gledali godišnji izveštaj bilo koje banke. ĉija je osnovna delatnost finansiranje poljoprivrede. Što je organizaciona struktura razudjenija smatra se da je banka boljeg boniteta. Znaĉi delatnost. Znaĉi da svoje i deponente i komitente nalazi u poljoprivredi. recimo i naših banaka. treće rad sa jednim i drugim. Šta je to što jednu banku ĉini dobrom bankom? Po ĉemu se jedna banka moţe razlikovati od svih drugih banki? Prvi kvalitativni element ili pokazatelj banke je njena osnovna delatnost. Jer treba da pokrijete veliki prostor. Znaĉi organizaciona struktura kao element boniteta banke nalazi se pod uticajem osnovne delatnosti banke. I uopšte nije bilo vaţno što se već tada znalo da ta firma taj kredit nije mogla da vrati. sve ekspoziture. veliki broj filijala. Znaĉi znalo se da neka firma mora dobiti kredit. Vrlo ĉesto se tu uplitala i politika. i njenu organizacionu strukturu. pa ste videli da imamo Agro banku.Kvalitativni pokazatelji boniteta banke. A ove koje rade sa privredom mogu biti specijalizovane. Trţište i trţišni kriterijumi prisutni su u svakom podruĉju poslovanja. sve filijale. Jako dugo su banke odobravale kredite uvaţavajući neke druge kriterijume ili dajući prednost nekim drugim kriterijumima u odnosu na bonitet svojih klijenata. da je on bliţa svojim komitentima i da će na taj naĉin banka uspevati da poslove zbog kojih je osnovana obavljati na bolji naĉin. ali neke banke za svoju osnovnu delatnost smatraju rad sa privredom druge rad sa stanovnistvom. Znaĉi ta delatnost banke odredjuje i sve druge elemente. Uvozno-izvozna banka bavi se finansiranjem uvoza i izvoza i radi sa spoljnotrgovinskim kućama. ekspozitura i šaltera će vam trebati. Vi ćete mi onda reći…pa ĉekajte zar sve banke ne rade isto? Rade sliĉne poslove. odnosno ono ĉime se banka preteţno bavi odredjivaće broj… znaĉi kako izgleda organizaciona struktura banke? Prvo ide centrala banke koja moţe otvarati svoje filijale i ekspoziture. recimo. Vi ćete po toj mreţi filijala. Šta je tržišni položaj banke. Znaĉi koliko će biti filijala i ekspozitura i gde će one biti locirane. i šaltere. odredjuje veliĉinu banke. ekspozitura i šaltera moći da vidite kako je banka pokrila podruĉje na kome radi. koliki će broj šaltera biti zavisi od toga šta predštavlja posebnu ili preteţnu aktvnost banke.

Morate znati barem jedan svetski jezik. Ako bi rangirali ove kvalitativne elemente banke da bi moţda elementa menadţmenta banke bio na samom vrhu. Dakle svima nam je strasno vaţno da verujemo onome kome poveravamo našu imovinu. Mi sada pored domaćih banaka imamo i strane banka i izmedju njih postoji ta konkurencija i kada govorimo o trţišnom poloţaju banke upravo mislimo na odnos ili mesto te banke u odnosu na druge banke koje se nalaze na trţištu. Pored znanja i iskustva morate imati i odredjenu dozu hrabrosti. Neke druge banke to nisu u stanju i nestanu sa trzišta. Osim toga da li je on u štanju da prihvati nova znanja. oprezni. kada je reĉ o starosnoj strukturi. zato kaţem da smo imali jako dugo odsustvo trţišnih kriterijuma u finansijskom podruĉju. Jako je vaţno da su to ljudi koji prvo poseduju odgovarajuće kvalifikacije. Znaĉi pitanja idu: šta su ovi zavrsili. a danas ta znanja podrazumevaju ne samo posedovanje znanja iz bankarstva. već i poznavanje jezika. neko ko ima potrebu i ţelju da se dokaţe i neko ko ima snagu da to ostvari. gde su oni ranije radili. Koji je njegov motiv? Ako se do tih godina on dokazao nije vala do tih pet godina do penzije sigurno neće. a radi posao gde su ta znanja neophodna.000 ljudi koji će izaći na ulicu.kredit jer zapošljva 5. Zato je direktor banke osoba koja je jako vaţna. Ljudi koji su stariji poseduju zbog iskustva koje poseduju. Znaĉi osim znanja vaţni su i rezultati u prethodnom radu. Mnogi ljudi nisu spremni niti ih zanima. Znaĉi neko ko prvo ima znanja koja su nova. a svi znate kako smo osetljivi na svoj novac. imaju dovoljan broj komitenata uzivaju poverenje ljudima sa kojima rade i uspevaju da bez obzira što se konkurencija pojaĉava. Treţi kvalitativni element boniteta banke je menadžment banke. taj svoj poloţaj odrţe. i da usvajaju nova znanja i manje motiva imaju. napravljena tako da bude kombinacija starih i mladih i srednjih. koji broj usluga ta banka pruţa i na koji naĉin ona uspeva da odrţi ili popravi svoj trţišni poloţaj u odnosu na neki prethodni period. Morate razumeti da ljudi bankama poveravaju svoj novac. manje su spremni za rizik. Dakle da vaša znanja budu takva da ulivaju poverenje da ćete sa uspehom voditi banku. Ta situacija je danas promenjena i danas banke imaju visok stepen samostalnosti u donošenju odluka kome će plasirati svoja sredstva i pri tome one vode raĉuna da njihovi komitenti imaju dobar bonitet i da mogu da obezbede naplatu svojih potraţivanja. On predštavlja banku. Znaĉi koje rezultate u radu su oni pokazali do sada. oni pitaju ko vodi tu banku. Dakle. I zato uopšte nije svejedno kako će izgledati menadţment banke. Znaĉi koliki deo trzišta ta banka pokriva. jer onaj koji 302 . Osim znanja. Zato što je vaţno da u upravi banke budu ljudi koji ulivaju poverenje. Više nego kod preduzeća. Zato što je upravljanje bankom je stalno prepoznavanje rizika i upravljanje rizikom. U trţištu koje je relativno ograniĉeno javlja se veliki broj banaka. koliki je broj njenih komitenata. I zato je vaţno da u timu bude mladog sveta. Njihova saradnja je vaţna. Znaĉi banke koje imaju dobar trţišni poloţaj. Ne moţete vi od nekoga ko ima 55 godina sada da oĉekujete da on poĉinje da uĉi nešto što je za njega potpuno novo. na bonitet banke utiĉe menadţment. Kada se gradjani odluĉuju preko koje će banke raditi. Naredno pitanje je koliko godina imate? Uprava mora biti.

da kritijujete posao koji nije dobro uradjen i da vodite raĉuna da ne povredite tu osobu. Znaĉi morate da uĉite da delegirate aktivnosti svojim saradnicima. Vaţna je da bi ste mogli da planirate kadrove. treba da upravljaju firmom. Ni jedna banka neće uloziti u obrazovanje nekoga ko će tu raditi još pet godina. kada procenjujete nekoga. Naredna vaţna karakteristika za direktora banke je porodicna situacija. Mlade banke imaju uglavnom zaposlene mlade ljude. pa nema šanse da mu dam…ljudi koji imaju dobru porodicu oni ulivaju poverenje. I zato je to vaţno. Zašto je to vaţno? Zato što vaši klijenti to gledaju ovako…šta on ima sina koji je problematican. ali ono što je sasvim sigurno je da kao menadţeri morate voditi raĉuna da neke odluke morate prepustiti drugima. Jako je vaţna starosna struktura kada odluĉujete o tome koliko ćete investirati u svoje zaposlene. Znaĉi to je ĉovek koji je odgovaran. Ali ne samo banku. Zašto je ovde vaţna starosna struktura zaposlenih. Znaĉi delegirate ovlašćenja a onda samo vršite nadzor kako se izvršavaju ta ovlašćenja. koji svoje obaveze ispunjava i koji će se tako ponašati i u svom poslu. morate im verovati i morate im poveravati. Već šaljete mlade ljude koji će biti tu jos 20 godina. Kadrovska opremljenost banke meri se odnosom obima poslova koje banka treba da obavi sa brojem zaposlenih radnika. ali će banka imati nekoga ko će vući napred. taj bre dete svoje nije znao da saĉuva a hoće da saĉuva moje pare. nego što ćete stalno kritikovati.ima iskustva malo će koĉiti one koje trĉe. koji odgovara vašim saradnicima i koji je u funkciji ciljeva banke. Znaĉi mladi ljudi koji imaju motiva. zatim koja posebna znanja i veštine ti radnici treba da poseduju. Vaţno je da banku. znaĉi da li oni po svom obrazovanju mogu da odgovore zadacima koji su na radnom mestu dodeljeni. zbog toga. Kada posmatrate broj zaposlenih radnika onda treba da vas zanima njihova kvalifikaciona struktura. I zato je vaţno da kada nekoga kritikujete. vodi mladi svet. Ne neko ko je na kraju svog radnog veka. Jako je vaţno da odaberete stil rukovodjenja koji odgovara vama kao osobi. I zato je vaţna štarosna struktura. nego uopšte. Da razvijate medjusobno poverenje u firmi i da hvalite svoje saradnike i da ih podrţite jer će te time brţe ostvariti svoje ciljeve. znaĉi koliko radnika treba da zna apsolutno dobro jedan ili dva strana jezika i koliko radnika mora da osim onog obiĉnog znanja rada na raĉunaru mora imati znanja za rad na posebnim mašinama koje u banci imate. Zašto je vaţan stil rukovodjena i kakvi stilovi rukovodjenja postoje. Da procenite dakle koliko ta firma vodi raĉuna o svojim zaposlenima i videćete kada budete ušli u firmu da se taĉno moţe osetiti u banci da postoje razlike u tretmenu nekog ko je 303 . i na taj naĉin će spreĉiti neke krupne greske. znjanja. Dakle najgore moguće rešenje je… jedino ja sve znam i jedino ja sve mogu da odluĉujem i svi moraju da pitaju mene pre nego što bilo šta odluĉe…takav naĉin upravljanja sigurno vodi jednostranosti i zaostajanju. Naravno da razliĉiti ljudi imaju razliĉiti naĉin na koji rade. I konaĉno stil rukovodjenja.

Iz tih razloga kada se oĉenjuje bonitet banke vaţna je informaciona opremljenos banke. koje mehanizme uprava koristi da bi izvršila uskladjivanja delovanja sve ove tri funkcije. Znaĉi raspored zaposlenih po sektorima treba da nam ukaţe na to koje su to delatnosti kojima se banka preteţno bavi. Kako je uspostavljena hijerarhija u upravljanju. I on je saradnik uprave preduzeća. na eventualno nepoštovanje procedura koje se nalaze u odobravanju kredita. na šta mislim? Moraju postojati pisana pravila o tome kako odredjeni posao u banci treba uraditi. kako su delegirane odgovornosti za izvršenje pojedinih poslova. mora poštovati proceduru. Zašto je vaţna informaciona opremljenost banke? Vi znate da se najveći broj naloga komitenata izvršava upravo pomoću informacionih tehnologija i da je pouzdanost i brzina izvršenja tih naloga u velikoj meri uslovljena informacionom uslovljenošću banke. u finan. Znaĉi zna se taĉno šta stranka mora doneti da bi bio otvoren tekući raĉun. Kod nas nema kulture da starijima pokaţemo poštovanje. znaĉi mora postojati stalna veza izmedju njih i centrale. rukovodjenja i izvršavanja. on je taj koji treba da skrene upravi paţnju na neodgovarajuci kvalitet portfolia banke. Kvalitet veza izmedju pojedinih organizacionih jedinica banke takodje zavisi od informacione opremljenosti banke. Vi znate da postoje funkcije upravljanja. Raspored zaposlenih govori o rasporedu poslova banke. procedura za otvaranje tekućeg raĉuna. znaĉi onaj ko otvara tekuće raĉune. Kada kaţem procedure. Šta treba da kada pogledate organizacionu strukturu i broj zaposlenih da zakljuĉiti. Izmedju tih funkcija mora da postoji medjusobna povezanost. Po zakonu banke su obavezne da uspostave internu kontrolu i reviziju i te aktivnosti u banci treba da obezbede sigurnost klijenata banke da banka poštuje sve procedure i uprava banke koristeći internu kontrolu i internu reviziju zapravo vrši nadzor nad poslovanjem banke. procedura za izdavanje ĉekova glasi… ĉek ne moţe dobiti lice koje ima recimo minusni 304 .mlad i neko ko nije. Informaciona opremljenosti banke. Sada naroĉito kada krene elektronsko bankarstvo to će doći do izraţaja. koliko nivoa menadţmenta u banci postoji. da li postoji razvijena interna kontrola i interna revizija u banci. Vaţno je koji softver koristi. Npr. Sve organizacione jedinice u banci moraju biti umreţene. Znaĉi banka mora imati sluţbu koja će stalno obilaziti organizacione jedinice i proveravati da li se u svakoj ekspozituri i na svakom šalteru. Znaĉi interni revizor je taj koji će kontrolu poslovanja vršiti tako što će raditi uvid u knjigovodstvene podatke. Integrisanost osnovnih funkcija banke predstavlja takodje jednu od odlika banke. Interna kontrola je drugi deo koji se bavi kontrolom poslovnih procesa. I šta ćete zakljuĉiti iz rasporeda zaposlenih po sektorima. kako to treba uraditi. U sektoru u kojem imate najveći broj zaposlenih trebalo bi da se odvija preteţna aktivnosti banke. izveštaje i pre nego što dodje eksterna revizija on mora da bolje poznaje banku nego što će to znati eksterni revizor. Zatim. u svakoj filijali radi po procedurama koje su unapred utvrdjene. koliko je pouzdan itd.

Znaĉi nadzorni odbor treba da dobije zapisnik svake interne kontrole jer će preko uvida u zapisnik zakljuĉiti u kojoj meri se poštuju procedure. koji su nesumnjivo potrebni bonitet banke. Znaĉi nikada na bazi pokazatelja za jednu godinu. prinosni poloţaj banke Vi znate kada se govori o analizi finansijskih izveštaja koji treba da nam otkriju pokazatelje finansijskog i prinosnog poloţaja preduzeća ili banke. Kada je reĉ o elementima koji determinisu finansijski poloţaj. Znaĉi centralna banka treba da radi rangiranje poslovnih banaka i po sliĉnim kriterijumima ona radi to interno rangiranje. testirate zakljuĉak kroz druge pokazatelje i uvek koristite najmanje tri godine. cilj da se taj finansijski i prinosni poloţaj uĉini jasnijim. To su bili kvalitativni elementi boniteta banaka. I zato je ovaj deo vaţan. da bi ste mogli da donesete zakljuĉak o bonitetu ili preduzeća ili banke. prekršio je proceduru. Inaĉe centralna banka sliĉne elemente ima kada vrši interno rangiranje banaka. na koji naĉin se ne poštuju i šta uprava banke preduzima da bi to spreĉila. koji su delovi bsnke u kojima se procedure ne poštuju. a kada je reĉ o prinosnom poloţaju on je odrdjen visinom prihoda i rashoda i rezultata koji je ostvaren u odredjenom vremenskom periodu. u odnosu na sliku koju imate ako gledate apsolutne iznose iz finansijskih izveštaja. Znaĉi kada vi ocenjujete banku jedno od pitanja je… imate li razvijenu internu kontrolu i reviziju. bilo preduzeća ili banke. Kada god radite analizu. Ne moţete dobiti više ĉekova nego što je proseĉan priliv gotovine na vaš tekući raĉun…to je takodje procedura. I zapisnici interne kontrole postavljaju se upravnom i nadzornom odboru. Znaĉi analizom mi ţelimo da utvrdimo neke pokazatelje koji će nam omogućiti procenu finansijskog i prinosnog poloţaja. Ali tada se zna da je procedura prekršena jer znate kako ta procedura glasi. Pošto se delatnost banke odraţava kroz njene finansijske izveštaje jasno je onda da će i 305 . U kvantitativne pokazatelje boniteta banke spadaju: 1. nauĉili smo to da su aktiva i pasiva. Interna kontrola upravo radi to. Ako je odgovor potvrdan onda zaista moţete imati poverenja da je reĉ o banci koja vodi raĉuna o odrţanju na dugi rok. zapamtite pravilo da nikada zakljuĉak ne donosite na bazi jednog pokazatelja! Uvek vršite povezivanje većeg broja pokazatelja. nego uvek makar tri godine unazad uporedjujete pokazatelje. Vrsi stalnu proveru postovanja procedura u poslovnima banke u svim segmentima poslovanja.saldo na tekućem raĉunu… ako neko da ĉekove licu koje je u tom trenutku imalo minusni saldo. Pored kvalitativnih elemenata. finansijski poloţaj banke 2. Znaĉi da ništa nije prepušteno sluĉaju. Postoje procedure koje moraju biti donete i usvojene i koje se onda moraju postovati. Morate potpisati da ste primili cekove i to je deo procedure. ne moţe se oceniti ako se ne koriste brojni kvantitativni pokazatelji boniteta banaka.

analiza tih finan. Mi uzimamo kredite od drugih banaka i naravno te obaveze prouzrokuju rashode po osnovu kamata. резерве ликвидности (по правилу некаматоносна актива) ona se zove nekamatonosna aktive. jer ta sredstva ne moţemo koristiti za izmirenje naših obaveza i direktno nam ne donosi nikakve pihode. Šta se sve nalazi na strani aktive. • (укамаћивање резерви ликвидности) • Кредити комитентима – nastli su tako što smo depozite koje smo prikupili plasirali našim komitentima i na taj naĉin smo pretvorili naše depozite u naše plasmane. • Akтива • Готовина и готовински еквиваленти и рачуни код Централне банке. Dakle da će se kod analize finan. a tek onda do ugroţavanja likvidnosti banke. Ali ako dodje do nelikvidnosti onda svi drugi rizici. trţišni i kamatni rizik. Dakle kroz analizu ţelimo da otkrijemo u kojoj meri banka je izloţena riziku solventnosti. Solventnost je likvidnost na dugi rok. valutni. U kojoj meri postoji izloţenost banke riziku likvidnosti na kratak rok. sve ostalo gubi na znaĉaju. Jer prosto je odrţavanje likvidnosti uslov opštanka banke. Ova aktiva je opterećena rizikom likvidnosti. • Пласмани банкама na koje naplaćujemo kamatu i donosi banci odredjene prihode. • (ни ликвидна ни приносна актива) • Пасива • Tрансакциони депозити to su raĉuni naših komitenata. izveštaja banke? Osnovni cilj je otkrivanje izloţenosti banke riziku solventnosti. valutnom i trţišnom riziku. 306 . • високе дневне флуктуације) • Oбавезе према банкамa formiraju se onda kada imamo probleme sa odrţavanjem likvidnosti. izveštaja biti pod uticajem specifiĉnih aktivnosti koje banka ima. kamatni i trţišni rizik dovešće najpre do pada rentabiliteta. Znaĉi svakodnevno se menja visina transakcionih depozita tj. stanje na raĉunima naših komitenata. rizikom da moţda nećemo naplatiti na vreme plasman koji smo dali • (рочно трансформисана приосна aктива која је изложена високом ризику наплате) • Oсновна средства ne predstavljaju ni likvidna ni prinosna. jer ne donosi nikakav profit. Jer uprava banke zapravo treba da upravlja ovim rizicima. ali naravno postojaće pokazatelji koje koristite i kod preduzeća i kod banke isto. Ovi depoziti imaju jako visok stepen fluktuacije. izveštaja banke javiti neki pokazatelji koji se uopšte ne javljaju kod preduzeća. Šta je osnovni cilj analize finan. Znaĉi da drţi pod kontrolom ove rizike. kamatnom i trţišnom riziku. onda ako bi ste pokušali da ih rangirate izvesno je da rizik solventnosti moţemo staviti na prvo mesto. Ostali rizici kao što su valutni. Koji su izvori rizika nesolventnosti banke? Pogledajte kako je struktuirana aktiva i pasiva. Kada imate rizik solventnosti. valutnom.

Moram da se zaduţim i onda 307 . To je dovoljno da jedna neproverena informacija bude povoda za naglo povlaĉenje depozita. to moţe biti pojava nekvalitetnih plasmana. Znaĉi ovi depoziti stanovništva su mnogo osetljiviji od depozita preduzeća i zato se ograniĉava uĉešća depozita stanovništva u ukupnim depozitima. • најнестабилнији извор средстава • (природна осетљивост на панику • и нагло повлачење депозита) • Kaпитал и резерве za banke je karakteristicno da imaju malo uĉešće sopstvenog kapitala u odnosu na ukupni kapital sa kojim rade jer njihov posao je da rade sa tudjim novcem • (у банкама релативно • мали износи капитала Koji su modeli realizovanja rizika od nelikvidnosti? Znaĉi kako banka moţe doći. Ako se dogodi da ili komitenti ili stanovništvo naglo povuĉe svoje depozite. Nema te banke koja je u stanju da sve depozite vrati. po kom scenariju se moţe desiti da banka dodje do nelikvidnosti. Sa jedne strane.predstavljaju najstabilniji izvor sredstava ali istovremeno i izvor koji je jako osetljiv na svaku promenu u okruţenju i zbog toga se limitira iznos ovih depozita u ukupnim depozitima. a to vodi padu likvidnosti i banka ulazi u zonu nelikvidnosti. Pogledajte šta će se desiti ako dodje do naglog povlaĉenja depozita. Znaĉi prvi scenario je naglo povlaĉenje depozita dovodi do korišćenja rezervi likvidnosti. Smatra se da ne sme biti više od 50% depozita od stanovništva u ukupnim depozitima. jer ona nema toliko gotovine… jer je ona te depozite plasirala. Smatra se da postoje dva tipiĉna modela po kojima se moţe realizovati rizik od nelikvidnosti. Pad rentabiliteta će svakako nastati. tada će banka morati da se obrati drugim bankama za pomoć. doći će do rasta troškova kamata koje će platiti na sredstva koje je pozajmila. Njene obaveze prema drugim bankama će se povećati. Svi koji to proĉitaju a imaju pare u toj banci traţice da podignu novac. a sa druge strane. to moţe biti pad izvora. to je vaša rezerva likvidnosti. a sa druge strane izgubice mogućnost da sopstvene viškove plasira i izvuĉe prihode po osnovu kamate. Zašto kaţemo da je osetljiv? Dovoljno je da jedan Blic ili Nacional obajavi da jedna banka po njihovim pouzdanim informacijama će biti u teškoćama ili već jeste u teškoćama. i iskoristite tu rezervu likvidnosti i to nije dovoljno. šta je naredni korak.(премошћавање неликвидности и додатни трошкови услед камата) • Депозити становништва . Povećanje obaveza prema drugim bankama ima dve posledice. Znaĉi vi prvo sve što ste imali kod drugih banaka povuĉete. Sa jedne strane.

Ali ova dva scenarija se ovde posmatraju odvojeno prosto da bi ste indetifikovali da se rizik nelikvidnosti nalazi i na strani aktive i na strani pasive. kamatni ili trţišni rizik. znaĉi na depozitima. Ne moţe nikada nikada potpuno izbeći valutni rizik. Retko kada se u ţivotu ova dva scenarija odvijaju nezavisno jedan od drugog. I tu se izvor nelikvidnosti nalazi na strani pasive. Ali gubici koji po osnovu plasmana nastaju moraju za banku biti prihvatljivi. Sa druge strane. To dovodi do pada rentabiliteta. I obrnuto. Nema te banke koja naplaćuje svaki svoj plasman 100%. znaĉi nije dovoljno da ste dobro plasirali ako imate nekvalitativne depozite i ako imate veliki rizik od naglog povlacenja depozita. I onda je odvijanje tog scenarija brţe. To zaduţenje izaziva rast rashoda po osnovu kamata.povećavam svoje zaduţenje kod drugih banaka. izveštaj banke 308 . ja ne mogu da odgovorim svojim obavezama i moram dodatno da se zaduţim. Raĉunovodja banke biće zaduţen ne samo da sastavi finan. meni se smanjuju svoja slobodna novĉana sredstva. Znaĉi pošto ne mogu da naplatim plasmane. Znaĉi ja znam da će od svih mojih plasmana jedan deo oštati nenaplaćen. to vodi smanjenju kapitala i to vodi nelikvidnosti. Pošto imam gubitke zbog nenaplate potraţivanja sa jedne strane. Drugi model je onaj gde se izvor nelikvidnosti nalazi na strani aktive. FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE BANKE Upravo ima za zadatak da nam otkrije koji su to rizici kojima je banka izloţena. a ovamo pravim nove rashode po osnovu kamata. ovamo gubim prihode. Ali ona mora da nastoji da realizacija tih rizika ne donosi štete koje on ne moţe podneti. Posledica bi bila da banka ne moţe da vrati svoje obaveze. i imam gubitke zbog izostanka prihoda po osnovu kamata sa druge strane. Znaĉi to je prvi scenario po kojem banka moţe doći u zonu nelikvidnosti. Znaĉi imate sa jedne strane one koje povlaĉe depozite a sa druge strane one koji ne plaćaju i tada imate ozbiljan problem. smanjenje kapitala i pojava nesolventnosti banke. I obiĉno se banka suoĉava sa rizikom koji proistiĉu i iz depozita i iz plasmana. Ko sve vrši analizu finansijskih izveštaja? Kada je reĉ o banci analizu bilansa banke radiće raĉunovodje. Šta bi bilo da ne naplati. Posledica toga biće pojava gubitka. Ona ulazi u aranzmane raĉunajuci sa odredjenim iznosom tih gubitaka. da bi banka mogla da svoje poslovne aktivnosti vodi tako da minimizira rizik. Banka nikada ne moţe da potpuno otkloni rizik od nelikvidnosti. I da nije dovoljno da vodite raĉuna o tome da imate kvalitativne izvore nego da morate voditi raĉuna i da imate kvalitativne plasmane. koja je to mera izloţenosti banke rizicima. ali oni ne smeju biti toliki da ih banka ne moţe podneti. imam rast rashoda po osnovu kamata zato što sam se zaduţila sa treće strane. gubim prihode po osnovu kamata. Ako bi banka došla u situaciju da veliki deo svojih plasmana ne moţe da naplati.

Ali analizom bilansa banaka bave se i preduzeća. izraĉunacu ih sama. Pa imate plasmane koji ulaze u kategoriju A. znaĉi ja to znam da izraĉunam sama. Ako su objavljenje uz napomene onda ćete ĉitati prvo raĉunovodstvenu politiku pa onda napomenu. Jako je vaţno da uoĉite na koji naĉin banka utvrdjuje visinu rezervisanja za gubitke po osnovu kredita. Jedino što je vaţno je da vodite raĉuna. kada radite analizu bilo ĉega. E. izveštaje. u izveštajima o promenama gotovine. ne podatak iz napomene nego ĉitavu napomenu koristiti kao osnovu za analizu. Znaĉi analizu nije moguće uraditi bez napomena uz finan. analize moći će da utvrdi osnovne pokazatelje finan. Sećate se da sam vam rekla da raĉunovodstvene politike mogu biti prikazane separatno i mogu biti objavljene uz napomene. Šta je to što ćete iz napomena uzeti? Napomene će nam dati informacije o raĉunovodstvenim politikama. prinosni poloţaj za likvidnost. sadrţe mali broj pozicija i jedna kvalitetna analiza nije moguća bez podataka sadrţanim u napomenama. za finansijski. To što vi ocenite bonitet u nekom trenutku kada odobrite kredit je poĉetak zajedniĉkog posla. i prinosnog poloţaja banke? To su onih pet izveštaja koji ĉine godisnji obraĉun. Vi morate vašeg duţnika pratiti sve vreme dok vam kredit ne vrati. znam koje pokazatelje. C. D. Najveći deo podataka naći ćete u BS i BU. Ima banaka koji znaju svoje komitente bolje nego što oni sami sebe znaju. Znaĉi kako upravljate. jer znaju da ta banka odliĉno zna komitente sa kojima radi. 309 . BU.nego da uradi i analizu finansijskog i prinosnog poloţaja i da prezentira upravi preduzeća. Vrlo ĉesto ćete ĉitavu napomenu. Znaĉi oni koji ţele da rade sa bankama ceniće bonitet banke i u okviru boniteta banke sami će uraditi analizu bilansa banke. D i E. Šta ĉini osnovu za analizu finan. da radite krajnje savesno. kako ocenjujete bonitet vaših duţnika prilikom korišćenja kredita. Znaĉi ako ja ne mogu da dodjem do odredjenih informacija o nekoj banci. Manje ćete koristiti izveštaji o promenama kapitala ali bez napomena ne moţete da uradite analizu. Banka mora da objavi BS. Vrlo ĉesto kada neka firma ţeli da sklopi ugovor sa tom firmom traţiće podatke o toj firmi kod banke ĉija je ona komitet. banke da formiraju rezervisanja. jer su bilansne šeme skraćene. zatim na koji naĉin banka upravlja rizicima i koliki je rizik u odnosu na rizik koji je sadrţan u kreditnom portfoliu. napomene uz finan. C. na bazi toga svako ko ima elementarno znanje iz finan. izveštaje. i prinosnog poloţaja banke. makar tri. Šta je kreditni portfolio? Njega ĉine svi krediti koje je banka odobrila. Banka traţi da za sve plasmane osim za plasmane kategorija A znaĉi za one koje se po kriterijumima centralne banke klasifikuju u kategorije B. Za plasmane A formirate posebnu rezervu. B. Videćete da centralna banka ima svoje propise kojima odredjuje kako ćete koji plasman klasifikovati. Ovde je vaţno da utvrdite na koji naĉin se utvrdjuje visina rezervisanja.

nego da ĉekam da prodje steĉajni postupak a ko zna kada će to biti. Znaĉi sada u beleškama mora biti. I na kraju kolike su ugovorene prodaje kredita i koliki su gubici po tom osnovu. Naravno banka pri toj prodaji gubi deo sredstava. ako dajete kredite privredi. Vi znate da je kreditni rizik rizik od nenaplate. banka ne sme u BU prikazati kao svoj prihod. koliko su iznosi takvih kredita i kakvi su uslovi restruktuiranja. ali logika banke je… bolje da prodam i da dodjem do novaca sada. To se dogadja kada imate firme koje su u steĉaju. Šta ćete od podataka koristiti. Znaĉi postoje ogranicenja koliko iznose najveći mogući kredit i banka ta ogranĉcenja mora poštovati. taj kreditni rizik. zatim koliko iznose riziĉni krediti.U beleškama ćete takodje naći gografski raspored kredita. Znaĉi kada vam kaţe koliko iznose krediti na koje je prestao obraĉun kamata. Znaĉi beleske će vam reći koliki su krediti. znaĉi kredita za naplatu. Šta to znaĉi? Kada duţnik prestane da plaća kredit banka ima obavezu da prestane sa obraĉunom kamata. Znaĉi imali ste kredit koji je bio kratkoroĉni ili dugoroĉni pa je klijent imao teškoće sa plaćanjem i vi ste mu omogućili produţenje kredita. Banke mogu da prodaju svoja potraţivanja. kupiti jedan takav kredit. Zatim vodi se raĉuna. koji su klasifikovani u kategoriju E. zatim koncentracija rizika kakva je. Znaĉi ona će nastaviti da raĉuna kamatu i nastojaće da naplati i glavnicu i kamatu ali tu kamatu koja se odnosi na kredite ĉija naplata je prestala. Znaĉi on se pojavljuje kao steĉajni poverilac umesto banke i uĉestvuje u procesu steĉaja. zato što se u sluĉaju propasti tog duţnika on povlaĉi za sobom banku. Banke mogu svoja potraţivanja prema tim firmama da iznesu na prodaju. koje su to delatnosti kojima dajete kredite. ali moţete prodati kredit. naravno uz veliki diskont. Imate jako veliki broj 310 . ne misli se na obavezu jer niko ne kupuje neĉiju obavezu. stanovništvu ili javnom sektoru. za koliko je produţen rok plaćanja ili dat neki kredit (ne znam kako se zove). Onaj ko hoće da kupi firmu pod steĉajem rado će od banke. Zatim tu su iznosi kredita koji su tokom godina restruktuirani. A onda moţete traţiti podatke npr. zatim koji su iznosi kredita ukupni i riziĉni dospeli po kategorijama duţnika. u kom sektoru se duţnici nalaze. I umesto banke postati poverilac firme u steĉaju i na taj naĉin uticati kako će i po kojoj ceni ta firma biti prodata. Podaci koje imate u napomenama treba da vam pomognu da utvrdite koliki je stepen rizika banke bio po osnovu kamata ili promena valuta ili nenaplata tj. Kada god analizirate uvek traţite podatke koje su u funkciji analize koju radite. i u beleškama ćete naći podatak o tome koliko iznose krediti u kojima je prestao obraĉun kamate. To ne znaĉi da će banka prestati obraĉunavati kamatu uopšte nego samo znaĉi da banka nema pravo da kamatu koja se odnosi na takav kredit prikaţe kao prihod. vi odmah kaţete… znaĉi to su oni krediti koje je klijent prestao da vraća i kod kojih postoji ozbiljna opasnost da uopšte ne budu naplaćeni. a zatim i koliki su po pojedinim duţnicima. Zašto je vaţan podatak o koncentraciji rizika? Znate da se nikada ne daje jako veliki kredit jednom duţniku. da li su krediti dati privredi. koliki je iznos dospelih kredita. znaĉi morate biti sposobni da prepoznate koji podatak će vam pokazati recimo izloţenost kreditnom riziku. i isto tako ćete naći podatatak o posebnim i opštim rezervisanjima.

tako se zove beleška. Utorak. jednim poštovanjem i ljubavlju onih sa kojima jeste i zato birajte u svom ţivotu da budete okruţeni samo onima ĉije vam društvo prija i jednostavno sklonite se od svih onih koji emituju negativnu energiju koji vas iritiraju nemojte trošiti na njih svoje vreme ni svoje emocije. dakle da i da budete okruţeni jednom paţnjom. dok ovi momci donesu opremu. Šta nam pokazuje ispravka vrednosti i rezervisanja. Gde se taĉno vidi da li ćete imati priliv koji će biti dovoljan da pokrije odliv u odredjenoj valuti. verovatno neće baš uvek biti moguće ali tamo gde moţete da birate društvo birajte one sa kojima vam je lepo nemojte jednostavno rasipati vreme koje vam je ograniĉeno na neke sa kojima vam nije lepo. tako da ja ipak vam ţelim najpre dobro zdravlje i drugi vaţan uslov al zaista vaţan vaţniji od svih drugih da budete okruţeni ljubavlju vaţih bliţnjih to je jako vaţno. Da li ćete uzeti beleške u kojima imate kolika su vam ispravke vrednosti i rezervisanja za plasmane.Verovatno vam kao i meni uostalom kada Vam neko kaţe \elim Vam dobro zdravlje to zvuĉi kao parola. Uzećete mapu valutne strukture. vi morate pronaći beleške koje vama trebaju. 11. Dakle morate se osposobiti da prepoznate koje vam beleške pruţaju podatak za ocenu tog rizika. Koje bi ste iz prethodno navedenih koristili? Šta bi vas zanimalo? Na bazi ĉega vi moţete proceniti koliki je stepen naplate plasmana koja ta banka ima. Katina novogodišnja čestitka (za one koji nisu imali priliku da ĉuju) Ţelim vam prvo jednu lepu godinu. kako po dugoroĉnim. Ako ţelite da merite valutni rizik. godinu koja će biti recimo prva u nizu onih najboljih vaših godina. samo se sklonite i gotovo. koje ćete beleške koristiti. A onda to moţete razvijati dalje. jer ovo predavanje danas baš ne moţe bez prezentacije jer nam trebaju i oni podaci iz bilansa od prošlog puta. Kako to izgleda po kratkoroĉnim. jer mi svi polazimo od pretpostavke pa to je normalno to se podrazumeva šta sad dobro zdravlje ajde poţeli mi nešto bolje od toga jel nešto drugo jer to već imam meĊutim to baš i nije tako. Prvo pitanje je bilo: U koju grupu pitanja spadaju latentne rezerve. jako je vaţno da volite ljude sa kojima radite. Da li je to uĉešće gubitaka u ukupnim kreditima po osnovu nenaplate vama mera kreditnog rizika. pa ćete uzeti ukupan iznos kredita i ukupan iznos ispravke vrednosti i rezervisanja i utvrditi koliko od ukupnih kredita ta banka oĉekuje da uopšte neće naplatiti. a što se 311 . u stvari kad se razbolite onda shvatite koliko je to vaţno. pitanja pod E. januar 2005.beleţaka. Pa to je direktan podatak o visini gubitaka. gde imate plasmane i depozite razvijene po valutama i po rokovima. Kad god je to moguće. koncepti odrţanja kapitala? Mislim da sam rekla da će koncepti odrţanja kapitala biti u onoj prvoj grupi pitanja. Što se tiĉe ovih pitanja. kako po pojedinim sektorima. Trebalo bi da jeste.

kad god procenjujete imovinu vi u stvari ne radite ništa drugo nego prvobitnu vrednost imovine delite na dva dela: na ono što još nije potrošeno i što će biti odloţeno. Zato što su pravila procenjivanja imovine istovremeno pravila procenjivanja prihoda … Kad je reĉ o pravilima za procenjivanje. Znaĉi ona pitanja o kojima smo govorili. izveštaj o novĉanom toku i napomeni) nisam pominjala izveštaj o poslovanju. i otuda nema nismo ponovno priĉali o ne znam pravilima koja kako ćete odrediti visinu troškova materijala. Toliko smo puno vremena potrošili oko pravila procenjivanja imovine. bilans uspeha. Kad je reĉ o bilansu uspeha verovatno će. Ali. a pri izgradnji bilansa uspeha kako rašĉlaniti prihode i rashode. kako se utvrĊuje visina prihoda itd. O bilansu uspeha treba znati otprilike isto ono što smo nauĉili o bilansu stanja. za velika preduzeća. Kada sam prema meĊunarodnom standardu i navodila onih pet elemenata godišnjeg obraĉuna (rekli smo to su bilans stanja. jer sve ono što mi nije zaliha mora biti trošak i biće iskazano u bilansu uspeha ako ga sastavlja metodom ukupnih troškova na rashodnoj strani. Da li treba uĉiti izveštaje o poslovanju? Da. Mislim onako kako Sam odreĊivala visinu vrednosti zaliha materijala. Zbog toga što sva pravila koja vaţe za godišnji obraĉun 312 . posebnim pravilima. Prvo koja su to pravila za rašĉlanjavanje koja treba primeniti. za banke uvek postoji posebno u zakonu poseban ĉlan. znaĉi to ĉak ne reguliše ni istim ĉlanom u zakonu gde se kaţe da je uprava preduzeća duţna da sastavi izveštaj o poslovanju. ili moţda ste i zaboravili bilo je to poodavno. Dakle da izveštaj o poslovanju prati godišnji obraĉun ali nije sastavni deo. jer je nemoguće govoriti o latentnim rezervama a da se ne govori o procenjivanju imajući u vidu instrument kojim se latentne rezerve formiraju.Kada je reĉ o aneksu naravno da ne treba da uĉite anekse. izveštaj o promenama na kapitalu. kad ste uĉili finansijsko raĉunovodstvo da Sam vam ja tada rekla da izveštaj o poslovanju nije deo godišnjeg obraĉuna. Rankovića imajući u vidu da onaj tekst koji je tamo pisan pisan je davno. odnosno iskazano u bilansu stanja kao vaša imovina i na ono što je potrošeno i što iskazujete u bilansu uspeha kao rashod. pošto Sam morala da napravim neku ravnoteţu tako da te tri grupe pitanja budu priliĉno ujednaĉene po broju pitanja a mislim da bilans uspeha u trećoj onoj grupi obeleţenoj pod C. zato što se ovih pet delova ĉine godišnji obraĉun. znaĉi ono govori o priznavanju prihoda kada nastaje prihod. nisam ih pominjala kad smo govorili o naĉelu realizacije. E sad zbog ĉega mi taj izveštaj pominjemo u ovom našem predmetu koji se bavi finansijskim izveštavanjem ako on nije deo godišnjeg redovnog obraĉuna. što u vezi sa bilansom uspeha treba znati da obiĉno pitanje koje studenti postavljaju je da ne uĉimo iz knjige prof. koje su metode utvrĊivanja poslovnog rezultata. jel? Zašto ne treba da uĉimo aneks? Zato što je aneks zamenjen napomenama uz finansijske izveštaje.latentnih rezervi tiĉe one dolaze u onu grupu pitanja koja su vezana za procenjivanje. zatim koja forma bilansa uspeha moţe biti. Sećate se. a kojoj formi od ovih dveju metoda više odgovara i na koji naĉin dakle mogu prihodi i rashodi biti iskazani u bilansu uspeha. jel? Tako kada je reĉ o tim pravilima. Zašto nismo govorili o posebnim pravilima procenjivanja za bilans uspeha.

Da li …. jel. objavljivanja vodi firma. Da li moţete da zamislite da će nešto biti prodato ako neće u budućnosti donositi ekonomske koristi? Hoće li 313 . znaĉi koji su uslovi za priznavanje nekog izdatka kao sredstva. mogućnost prodaje. a u konceptualnom okviru što stoji da bi nešto bilo sredstvo potrebno je da će donositi preduzeću buduće ekonomske koristi. Ja nisam vama priĉala izveštaj o poslovanju zato što zaista nema tu Bog zna šta da se priĉa kad budete proĉitali videćete da ono u suštini predstavlja izveštaj uprave preduzeća koje ima svoja uslovno reĉeno dva dela: prvi deo u kome se prezentira ili u kome objašnjavaju razlozi koji su doveli do toga da finansijski poloţaj preduzeća i rezultat preduzeća ostvaren u prethodnom obraĉunu bude takav kakav jeste. Onda kaţe u zagradi vi to niste predavali. ali ta materija je izloţena u onom delu i na onom predavanju kada smo govorili o konceptualnom okviru o uslovima za priznavanje sredstava i obaveza prihoda i rashoda. da li uĉimo lekcije I i II u okviru godišnjeg obraĉuna koje su pre bilansiranja aktive? Ja pretpostavljam da je reĉ o lekcijama ĉiji naslov otprilike "Podobnost za bilansiranje i pasiviranje". Terminologija koja je korišćena je razliĉita. Dakle i taj izveštaj o poslovanju iako nije deo godišnjeg obraĉuna predstavlja izveštaj koji se nalazi pod uticajem bilansne politike. znaĉi gde uprava preduzeća iznosi ciljeve firme u narednom obraĉunskom periodu na jednom planskom periodu obrazlaţe zbog ĉega je te ciljeve izabrala. koji su uslovi za priznavanje neke obaveze. ta priĉa dakle ispriĉana je u okviru konceptualnog okvira znaĉi tamo gde smo govorili o elementima finansijskih izveštaja i gde smo definisali šta je sredstvo i pod kojim uslovima jedan izdatak moţe biti iskazan kao sredstvo. Naravno pošto je to izveštaj koji je upućen eksternim korisnicima gde će uprava nastojati da firmu prikaţe onako kako to odgovara sada tim bilansno politiĉkom ciljevima.treba da budu primenjena i kod izrade izveštaja o poslovanju i zbog toga što ide sadrţina izveštaja u poslovanju povezana sa sadrţinom godišnjeg obraĉuna. Znaĉi to je u najgrubljem sadrţina izveštaja o poslovanju. e sad ovo ja mislim iz lekcije I i II. na uspehe koje je imalo. U pitanju je da li se. Dakle. Do koje će mere on biti detaljan? Zavisi od toga kakvu politiku. koje instrumente ima nameru da koristi da bi ti ciljevi bili ostvareni. i zbog te ĉvrsta veze jednog i drugog vaţno je dakle da oni koji sastavljaju izveštaj o poslovanju poštuju i naĉelo potpunosti i naĉelo istinitosti i naĉelo uporedivosti znaĉi sva ona naĉela koja vaţe za godišnji obraĉun. ajde tako da kaţem. Taĉno ja to nisam predavala kao tako. Kada proĉitate to i proĉitate tamo što piše o konceptualnom okviru videćete da je to vrlo blisko. gde se analiziraju ili istiĉu dobre i loše strane finansijskog i prinosnog poloţaja i onda imate drugi deo koji se bavi budućnošću firme. nije teorijsko nije potrebno taj izraz teorijska. Znaĉi gde se ukazuje na teškoće koje je preduzeće imalo. Dakle ne moţe u godišnjem obraĉunu biti predstavljena jedna slika preduzeća u odnosu na sliku koju imate ili koju moţe korisnik dobiti na bazi izveštaja koji sadrţi godišnji obraĉun. ko je pisao ovo. koji će sve podaci biti prezentirani opet zavisi od bilansne politike. U knjizi recimo piše da je uslov da bi se nešto iskazalo kao sredstvo da ima makar teorijsko. ja pretpostavljam da mislite na one lekcije koje se tiĉu podobnosti za bilansiranje.

izveštaj o novĉanim tokovima banke. neće ni biti. kod nas je zvaniĉni bilans za preduzeća sastavljen po bilansu rastuće likvidnosti. koji su izvori kod banaka koji su sigurno razliĉiti od izvora preduzeća i kojim redosledom su oni dati. mi kad govorimo o bilansu preduzeća mi kaţemo: Bilans preduzeća. zašto je ona baš tim redosledom rašĉlanjena na strani aktive. o trţišnom riziku. E sad.iko kupiti nešto što mu ne moţe u budućnosti doneti ekonomske koristi? Znaĉi to su dva identiĉna uslova samo su reĉena na razliĉite naĉine. Umesto tog pitanja biće priznavanje elemenata finansijskog poloţaja preduzeća recimo ili nešto tako. Znaĉi kad nauĉite kako se rašĉlanjavaju 314 . o kreditnom riziku. znaĉi tako se gradi bilans banke. o valutnom riziku. Ta pravila su malo druga…. To pitanje kao takvo na ispitu neće. nisu pravila drugaĉija pravila su ista kao i za preduzeća. Sećate se. Šta je sadrţina bilansa uspeha? Drugo pitanje. jer je to terminologija s kojom ćete se vi susretati i zbog toga ja nisam ovo predavala posebno. zatim ima tu pominje se vrlo ĉesto i politiĉki rizik. Jedno od pitanja je. odnosno imovina u bilansu preduzeća moţe biti rašĉlanjena ili po principu rastuće likvidnosti ili po principu opadajuće likvidnosti. zato što se ono opet razlikuje od izveštaja o novĉanom toku preduzeća. jel? Koja će pitanja biti iz bilansa banaka? Pa šta smo uĉili u vezi sa bankama? Da li se sećate. Znaĉi pravila su ista. Molim? Da. odnosno jedno od pitanja sasvim sigurno moţe biti rizici u poslovanju banaka i upravljanje rizicima banaka? Znaĉi koji su to rizici sa kojima se banke u svom poslovanju javljaju. Ali šta je sadrţina bilansa banke. a kod banaka je sastavljen po principu opadajuće likvidnosti. ali sam smatrala i smatram dakle da je ta materija pokrivena ovim delom konceptualnog okvira meĊunarodnih raĉunovodstvenih standarda. sećate se da smo govorili o riziku likvidnosti. Ja smatram da je bolje da nauĉite terminologiju koja će biti korišćena u budućnosti. Znaĉi to jesu pravila i zato su pravila vaţna. jel? Prvo smo uĉili ili prvo o ĉemu sam vam govorila kada je reĉ o bankama bilo je specifiĉnosti finansijskog izveštavanja banaka i u okviru toga sam vam govorila o zahtevima koje za finansijsko izveštavanje banaka i drugih finansijskih institucija postavlja meĊunarodni raĉunovodstveni standard br. Znaĉi onu terminologiju koja se koristi u konceptualnom okviru. U okviru toga. kojim redosledom te pozicije treba da idu znaĉi. ali kao posebno pitanje svakako moţe biti sadrţina osnovnih finansijskih izveštaja banaka. 30. odnosno solventnosti. naravno. znaĉi koja se tu imovina nalazi. Vi taĉno znate kako to treba da izgleda. znaĉi bilansa stanja i bilansa uspeha. Znaĉi na koji naĉin i kada sam govorila o finansijskom izveštavanju banaka pokušala sam u stvari da vam skrenem paţnju na to da je finansijsko izveštavanje banaka koncipirano tako da omogući otkrivanje rizika koji banci prete i da pruţi informaciju o izloţenosti banke svakom od ovih rizika koje sam ja malopre pomenula. da. Znaĉi vi ako znate pravila ili vam neko kaţe taj bilans je napravljen po principu opadajuće likvidnosti vi ništa više ne treba da vam priĉa.

znaĉi neke pojmove. šta će biti veće: kreditni potencijal ili kamatonosna aktiva? Pa verovatno kreditni potencijal. ali obiĉno ne plasirate baš sve što se moţe plasirati pa je kamatonosna aktiva obiĉno niţa od kreditnog potencijala banke. znaĉi neka osnovna sredstva banke neće sigurno biti u predmetnom potencijalu i njena zgrada jel. ali vama kad prvi puta zato kaţem nauĉite ma to nije ništa.novĉani tokovi za preduzeća to isto vaţi i za banku. Kad se kaţe finansijski potencijal te banke je toliki da vi znate šta to znaĉi. Znaĉi ne moţe biti u kamatonosnoj aktivi nešto što ne moţe biti plasirano. u najboljem sluĉaju vi moţete da plasirate sve što se moţe plasirati. Ne morate uĉiti bukvalno. Pa onda ne znam šta je to kamatonosna aktiva i kamatonosna pasiva. 315 . jel? Znaĉi to je opet jedan termin koji ćete nauĉiti u bankarstvu. Jedno od pitanja će naravno biti i pokazatelji finansijskog poloţaja banke. a koji zapravo oznaĉava odnos izmeĊu. šta je stopa roĉne transformacije. Šta je to kreditni potencijal banke. znaĉi koji deo imate kreditni potencijal koji će biti veći od. Znaĉi to su termini koje bi trebalo da nauĉite iz bankarstva. Nauĉite šta je finansijski potencijal banke. pokazatelji rentabiliteta banke. ali vi nauĉite suštinu. znaĉi na šta oni to misle kada takve termine upotrebljavaju. ali za koje bi ja volela da budem sigurna da vi znate. Ne morate nauĉiti sve pozicije. Te termine imate tamo pojašnjene kod kolege Radovanovića. jedino su izvori priliva i odliva gotovine ovde drugaĉiji nego kad je reĉ o preduzeću. naravno meni je lako. Zato što uĉešća u nekoj drugoj banci ili u nekom preduzeću ne mogu biti plasirana. ili šta bi bio kreditni potencijal banke? To je onaj deo imovine banke koji moţe biti plasiran. ali je vaţno da znate aha to neće sigurno biti u predmetnom potencijalu. sad tamo ima navedeno ova pozicija se dodajhe ova se oduzima to zavisi od toga kako su napravljene bilansne šeme koje su se u meĊuvremenu promenile. koji banka moţe plasirati da bi joj doneo kamatu. Znaĉi to je onaj deo imovine ako je reĉ o aktivi koji u tom trenutku banci donosi kamatu. Zašto iskljuĉujete stalna sredstva banke? Zato što i ona takoĊe ne mogu biti plasirana. Da je to zbir ukupna bilansna suma. u odnos stavljena ta razlika se stavlja u odnos na dugoroĉnu pasivu. Znaĉi kad nauĉite suštinu pojma onda ćete videti i logiku kako se to utvrĊuje. Šta bi ste koristeći vašu logiku zakljuĉili. usput reĉeno meni je lakše jer to već nekoliko godina radim. Znaĉi ona pokazuje koliko je dugoroĉnim izvorima finansirana kratkoroĉna aktiva ili koliko je dugoroĉnih izvora kratkoroĉno plasirano. Prosto bi volela znaĉi da nauĉite jer ćete gde god odete u banku vi ćete ĉuti termin kreditni potencijal banke je tolikioili je povećan ili je smanjen. kao završeni studenti ovog fakulteta znate o ĉemu se tu govori. Iz knjige kolege Radovanovića nauĉite tamo šta je to. Znaĉi to je razlog zbog ĉega kada raĉunate kreditni potencijal zašto iz kreditnog potencijala iskljuĉujete uĉešće. jel? E sad kreditni potencijal oĉito ĉim se izdvaja od finansijskog nije isto što i finansijski potencijal. znaĉi koji ima sposobnost plasiranja. razlike izmeĊu dugoroĉne pasive s jedne strane i dugoroĉne aktive s druge strane.

Izveštaj šta ĉini aktivu banke e sad to je ono što je pod uticajem delatnosti i oni koji se sećaju prve godine tada smo kada smo govorili o tome od ĉega zavisi aktiva. nema problema… ANALIZA FINANSIJSKOG POLOŢAJA BANKE Znaĉi analiza finansijskog poloţaja banke kao i finansijski poloţaj preduzeća i to kad nauĉite za preduzeća znaĉi znate i za banku ili za bilo koju instituciju. E sada će vam oni koji su bili prošlog puta koji imaju one bilanse koje smo crtali. dobro.560/8.23% Тумачење: Од укупних кредита процена је да неће бити наплаћено 9. ako hoćete i kamatnom riziku zavisi upravo od kvaliteta aktive. da s jedne strane ulaganja koja imate iskazana na strani aktive i s druge strane izvori sredstava odreĊuju finansijski poloţaj bilo kojeg poslovnog subjekta. jer smo na osnovu tih bilansa sam ja ovde utvrĊivala neke od pokazatelja kojima ćemo raditi.757.253=9. da li mislite na Word dokument ili mislite na dokument u Power Point-u? U Power Pointu-u. Однос расхода по основу индиректних отписа пласмана и висине резервисања за губитке по кредитима 811. Tamo kada uĉite o konceptualnom okviru tamo kaţe elementi finansijskog poloţaja pa navodi da su to sredstva obaveze i kapital. Анализа квалитета активе: 1. znaĉi na koji naĉin mi moţemo sagledati koliko se kvalitet aktive jedne banke razlikuje od kvaliteta druge banke. valutnom riziku. Znaĉi to su determinante finansijskog poloţaja.Izveštaji o tokovima gotovine banaka. gotovinski ekvivalenti i plasmani banke i da izloţenost banke riziku solventnosti.23% 316 . Znaĉi malo samo. Prema tome ova tvrdnja da je finansijski poloţaj odreĊen aktivom i pasivom banke je samo jedan opšti stav znaĉi nešto što vaţi i za preduzeća i za bilo koju drugu poslovnu jedinicu. a zato smo ih crtali da biste lakše mogli da pratite i ovo predavanje. E sad kako moţemo meriti kvalitet aktive banke. Ili nauĉili smo već znaĉi da aktivu banke ĉini gotovina. Aktiva zavisi od delatnosti. Zašto zavisi? Zato što delatnost odreĊuje sredstva kojima morate raspolagati da biste se baš tom delatnošću bavili.

Jedan od pokazatelja kvaliteta aktive banke je odnos rashoda po osnovu indirektnih otpisa potraţivanja i rezervisanja za gubitke po kreditima u odnosu dakle na aktivu. znaĉi priznali ste postojanje gubitaka sa ukupnim iznosom kredita. za koje verujem da neće biti naplaćeni u celini. taj pokazatelj vam govori koji je stepen ne naplativosti vaših plasmana.23 %. Taj kredit kod koga postoji dakle gubitak ne smatra se dobrim kreditom. i to je jako vaţno. ali je taj pokazatelj vaţan. evo ja sada koristim ovde za aktivu. Znaĉi ne moţete u privredi koja se odlikuje visokim stepenom 317 . mislim na plasmane. Znaĉi ako ovo raste onda uprava banke ne radi svoj posao dobro ili odobrava plasmane nekom ko nije u stanju da ih vrati ili ne vodi dovoljno raĉuna o tomeda ta naplata bude izvršena na vreme. Znaĉi koliko ona ima dobre procedure kod odobravanja kredita. kada vi to pretvorite u apsolutne iznose a evo to je ovde 811 560 onda to baš i nije malo naroĉito ako pogledate da recimo zarade svih radnika banke moţda iznose. Znaĉi ta ocena šta je mnogo.ali se pouzdano zna da će do gubitka doći. Znaĉi od ukupnih plasmana ova banka evo negde oko 10% neće naplatiti. Mi koristimo termin kredit i za pasivu. da je ovo moţda jednako godišnjim ili polugodišnjim zaradama svih zaposlenih. MeĊutim. odnosno formiranjem rezervisanja kada ta procena nije tako pouzdana. nijedna uprava nije svemoćna. Znaĉi ovde on iznosi 9. Dakle. Po osnovu tih otpisa ona ima gubitke i to opisivanje kako sprovodi? Indirektnim opisivanjem ili formiranjem rezervisanja. jel. Da li je to puno ili nije? Pa u većini naših banaka bi vam rekli pa to i nije Bog zna kakva visoka stopa ne naplate. ali vrlo ĉesto. samo one. kod ove banke ĉiji smo bilanse imali on iznosi 9. na kredite koje je banka dala. Indirektnim kada moţe sa visokim stepenom verovatnoće da proceni visinu gubitka po osnovu konkretnog pojedinaĉnog plasmana. jel.Znaĉi kada uporeĊujete banke onda ćete koristiti izmeĊu ostalog i ovaj pokazatelj. Šta će vam taj pokazatelj reći? Koliko nećete od ukupnog iznosa kredita naplatiti. teško je izneti ovako. a šta nije ne moţe se. Znaĉi to je vaţan pokazatelj kvaliteta rada uprave banke. Dakle kada stavite u meĊusoban odnos ukupan iznos vaših gubitaka bilo onih koje ste utvrdili direktim otpisivanjem ili preko formiranjem rezervisanja.20. sa kojom paţnjom bira klijente kojima će plasirati sredstva i kako vodi brigu o naplati svojih potraţivanja. Dakle ona otpisuje samo one svoje plasmane za koje veruje da neće biti naplaćeni u celini. Naravno. O ĉemu on govori? On govori o tome kako banka upravlja kojim rizikom? Kreditnim rizikom. Koristimo naţalost naš jezik je bogat i to je i dobro i loše. Znaĉi stepen naplativosti ili nenaplativosti potraţivanja pod znaĉajnim je uticajem opšteg stanja privrede. Zašto je ovaj pokazatelj u odnosu na ukupne kredite ovde stavljen? Zašto je ovaj pokazatelj vaţan? Šta vi ţelite utvrĊivanjem bilo kojeg pokazatelja? Vi ţelite da uĉinite neki odnos jasnim. Znaĉi ja znam da ja otpisujem moje kredite. koliko je bilo u prethodnoj godini ili u prethodnim godinama još bolje najmanje tri godine kao što Sam vam rekla treba koristiti i u odnosu sa nekim drugim veliĉinama. Moţemo samo ako poredimo koliko to iznosi kod drugih banaka. To su takozvani loši krediti ili loši plasmani. Kreditni rizik je rizik kod ne naplate plasmana. dobrim plasmanom. Znaĉi efikasnost uprave banke se ovim meri.

Znaĉi postoji jedna opet da kaţem. Dakle promene na makro planu u velikoj meri će se odraziti na stepen naplativosti. D i E plasmani lošeg kvaliteta i to su oni plasmani za koje mi formiramo rezervisanja. Iz prostog razloga što su sva preduzeća.67% Тумачење: Овај показатељ показује колико је учешће лоших кредита у укупним кредитима. Ne moţete uvek izbeći zato što se bonitet vaših duţnika menja. krediti koji su klasifikovani u grupu B. klasifikacija svih plasmana banaka prema kriterijimima koje odreĊuje Centralna banka. Ako ste odobrili kredit na tri godine. mislim da je jednostavno to su plasmani najboljeg kvaliteta da tako kaţem. sa odlaganjima ili ne plaćanje uopšte. 2. kod kolege Đukića ćete to uĉiti. Ona mora voditi raĉuna da uĉešće loših kredita u ukupnim kreditima bude što je moguće niţe. sve je upućivalo i u prošlosti i u tom trenutku da je reĉ o jako dobroj firmi. D i E. dok su plasmani u grupama C. Однос лоших кредита и укупних кредита 322003/8757253=3. a svi drugi odnosi tih preduzeća sa drugim preduzećima se odlikuju sa usporenim plaćanjem. Šta su to loši krediti? To su ovi krediti koje Sam malo pre pominjala. To je opet pokazatelj uspešnosti uprave banke. za te tri godine se moţe izdogaĊati mnogo toga što će jednu firmu od jako dobre pretvoriti u firmu koja ima 318 . Kad vodite banku morate imati tu sposobnost. ali uprava zato i prima visoke novce jer da predvidi šta se to na makro planu dogaĊa i da izradi procedure koje će taj negativan uticaj promena na makro planu smanjiti i koja će dakle pronaći naĉin da amortizuje uticaj takvih loših kretanja na njihovu banku. plasmani koje otpisujemo i ovaj pokazatelj opet je pokazatelj merila kvaliteta aktive. najveći deo preduzeća ima problema sa plaćanjem i banka nema ĉarobni štapić kojim bi ta preduzeća sada kada je reĉ o odnosu preduzeće .nelikvidnosti da oĉekujete da stepen naplate bude jako visok. jer pokazuje koliki iznos vaših ukupnih kredita spada u grupu loših kredita. plasmani koji su klasifikovani kao A smatraju se plasmanima ĉija naplata nesporna. Vrlo dobrog kvaliteta su i plasmani koji se nalaze klasifikovani kao plasmani u grupi B. znaĉi vi odobrite kredit kada je duţnik sjajan. C. Znaĉi kada kredite koji su klasifikovani kao loši stavite u odnos prema ukupnom iznosu kredita vi dobijate pokazatelj koji vam upravo govori o i koji će sigurno biti vrlo povezan sa onim prvim pokazateljem koliko je od vaših kredita klasifikovano kao loš kredit.banka odjedamputa pretvorila u likvidna.

1% Тумачење: Показатељ се користи за процену довољности формираних резервисања Odnos izmeĊu ispravke vrednosti i rezervisanja i ukupnih kredita. ne moţete uraditi na bazi pokazatelja iz jedne godine ali ako uzmete niz godina uzastopno i ako iz svake godine se pojavljuje iznos rezervisanje koji je neiskorišćen u znaĉajnoj meri. dakle koliko smo da li smo formirali dovoljno rezervisanja za naše ukupne kredite ne u odnosu na loše kredite. U kojoj meri banka zapravo poštuje naĉelo opreznosti. zaista loši. 4. s druge strane banke vrlo ĉesto koriste rezervisanje kao što znate i za odlaganje dobitaka ili za formiranje lantentnih rezervi. Da li je to previše ili nije previše zavisi od toga koliko su ti krediti zaista. Tako da s jedne strane on pokazuje visinu procenjenih gubitaka. To znaĉi da banka procenjuje da 30% u proseku od svih loših kredita neće biti naplaćeno. da su loši krediti pokriveni rezervisanjima koja iznose 30% od njihove ukupne visine. nego na ukupne kredite koliko je ukupno rezervisanje ispravka za gubitke koje oĉekujemo. Ili kolika su nam rezervisanja u odnosu na loše kredite. evo ovde imate da je 30% . Znaĉi ako je. Исту намену има и показатељ који се утврђује стављањем у однос формираних резервисања са лошим (ризичним кредитима) 96736/322003=30% Ovde ova dva pokazatelja pokazuju malo i ili ukazuju na to kakvu politiku vodi banka. onda ćete iz 319 . da njen gubitak po osnovu toga iznosi 30%. Однос исправке вредности и резервисања и укупних кредита 96736/ 8757253 =1. 3.problema sa plaćanjem i vaš plasman će se od jako dobrog plasmana pretvoriti u loš plasman ili još kredit. pa da bi ste procenili da li je ovo rezervisanje previsoko ili ne.

Pogledajte mi smo zaradili 96 067. da 11% našeg dobitka je ono što je odgovara iznosu formiranih rezervisanja. To je strašno visoka stopa.tog neiskorišćenog iznosa rezervisanja moći da zakljuĉite da banka pri formiranju rezervisanja svesno podiţe iznos rezrvisanja iznad oĉekivanih gubitaka i da na taj naĉin zapravo formira latentne rezerve. ali ako biste uzeli kaţem podatke za tri godine pa uporedili koliko je bilo rezervisanja na poĉetku. Pogledajte šta pokazuje ovaj odnos. a na ime gubitaka smo otpisali 811 000.83 КМ расхода по основу ненаплативности пласмана и кредита. mi imamo ukupan neto dobitak je 96 067 a ukupna rezervisanja i otpisi su 811 560.83 dinara rezervisanja ili gubitaka bolje reĉeno po osnovu kredita odnosno otpisa kredita. Oднос нето добитка и расхода изазваних исправкама вредности и резервисањима 96. Znaĉi svaki dinar neto dobiti je opterećen sa 11 dinara otpisa ili gubitaka. Ali na bazi ovog jednog podatka to ne moţete reći. odnosno da na svaki dinar dobiti koji imate neto dobitka dolazi 11. 320 .83% ових расхода односно да на сваку КМ долази 11.83% Тумачење: Исказује колико износи учешће нето добити у расходима изазваним ненаплатом пласмана и кредита. Ĉime još moţemo da merimo kvalitet aktive? 5. da su to latentne rezerve.067/811560=11. koliko je iskorišćeno rezervisanja u toj godini. znaĉi šta je to što je ostalo neiskorišćeno onda biste mogli ako se iz godine u godinu visina neiskorišćenog rezervisanja je ista ili se ĉak povećava zakljuĉiti da je to u stvari zadrţana dobit. bilo preko ispravki vrednosti ili rezervisanja. To praktiĉno znaĉi da mi na svaki. У овом случају то значи да нето добит представаља11. Kvalitet aktive moţemo meriti odnosom neto dobitka i rashoda koji su izazvani otpisima potraţivanja bilo preko ispravki plasmana.

sa ovoliko gotovine ona moţe sasvim izvesno sve svoje obaveze koje dospevaju da izmiri. kada smo stavljali odnos gotovinu sa dospelim obavezama. ali nije isti na taj pokazatelj je kada gotovinu i gotovinske ekvivalente stavite u odnos na ukupnu aktivu banke. i ovde vidite ova banka je imala ĉak 57.. a nije . Jedan od pokazatelja koji ovde liĉi. odnosno gotovinskim ekvivalentima.dobro proveriću cifru. Sećate se racija novĉane likvidnosti. jel imate bilanse od prošlog puta. Znaĉi mi ţelimo prvo da vidimo koliko od ukupne imovine banke je u gotovini. Разлози за овако високо учешће ликвидне активе у укупној активи може бити условљен непостојањем могућности за улагање са прихватљивим ризиком наплате и укамаћењем. 1. Ali sećam se da je ova banka imala baš ovako visoko uĉešće gotovine i da smo raspravljali o tome kako visoko uĉešće gotovine moţe da se odrazi na i mi smo rekli sjajno ova banka ima dobru likvidnost.8% Тумачење: Удео ликвидне активе у укупној активи У овом примеру више од половине активе је у ликвидној активи.8% od ukupne aktive je drţano u pogledajte u bilansu šta piše neke cifre ovde oĉigledno fale. Готовина и готовински еквиваленти/Укупну активу 15026/25982651=57.POKAZATELJI ZA OCENU IZLOŢENOSTI BANKE RIZIKU NELIKVIDNOSTI Koji su pokazatelji kojima ocenjujemo izloţenost banke riziku nelikvidnosti ili kako merimo likvidnost banke što bi bilo isto? Primetićete da se ovi pokazatelji ne razlikuju bitno od onih koje imate kod preduzeća. MeĊutim pitanje je da li se visoko uĉešće gotovine i gotovinskih ekvivalenata u aktivi banke moţe smatrati ili uvek ocenjivati kao pozitivno? Da ste direktor banke i da imate jako puno slobodnih novĉanih sredstava da li bi trebalo da budete 321 . kolika nam je bila gotovina. zbir bilansa je bio 259 da ono što smo pisali na tabli. 259 826 dobro. Zašto je ovde izabran ovakav pokazatelj? Zato što je najveći deo imovine banke je uglavnom u monetarnim pozicijama znaĉi u gotovini i gotovinskim ekvivalentima odnosno plasmanima. zbir gotovine i gotovinskih ekvivalenata u bilansu stanja.

meĊutim problem je u tome što kad jednom date taj novac ne moţete ga ponovno naplatiti. Da li da dam kredit i onda imam ovako visoko uĉešće gubitaka na osnovu nenaplaćenih potraţivanja ili da trpim gubitke zbog toga što mi prikupljena sredstva nisu plasirana i to je prosto odluka će zavisiti od toga kada vam je gubitak manji. Kratkoroĉni depoziti su 322 . Ne samo da neću naplatiti kamatu nego neću uspeti da povratim ni glavnicu mog plasmana prema tome to se meni jednostavno ne isplati. Ta preduzeća nisu u stanju da vrate kredite koje dobiju i onda se kao direktor banke nalazite u sledećoj situaciji.prezadovoljni? … zato što je to imovina koja ne donosi nikakvu kamatu.05% Тумачење: Указује на покриће краткорочних депозита и обавеза према банкама готовином и готовинским еквивалентима. znaĉi otkuda to i kod naših banaka ovde sada kada biste raĉunali. jer ta novĉana sredstva nisu sredstva banke to su neĉija tuĊa sredstva na koja banka plaća verovatno kamatu i ona donose rashode pošto nisu plasirana. i sad pitanje je zašto. 2. kod svih banaka biste našli visoko uĉešće gotovine i gotovinskih ekvivalenata u aktivi? Problem je što naše banke se nalaze u situaciji da ne mogu naći dovoljno dobrih klijenata kojima bi mogla biti plasirana njihova sredstva. Drţanje visokih iznosa likvidnih sredstava sugurno će se odraziti na rentabilitet banke. sada se u odnos gotovina i gotovinski ekvivalenti sa kratkoroĉnim depozitima i obavezama prema bankama. Imate vi traţilaca kredita kolko hoćete. ne donose nikakve prihode a rentabilitet banke trpi. Znaĉi bolje mi je i da ne plasiram. Naravno ovaj drugi pokazatelj vam je poznat. svi traţe pare. У овом случају су краткорочни депозити и обавезе према банкама у целини покривени готовином и готовинским еквивалетима што указује на висок степен ликвидности банке. Kreditni rizik je jako visok. nego da plasiram pa da ne mogu nikada da naplatim. Готовина и готовински еквиваленти/краткорочни депозити и обавезе према банкама 15026838/14036685=107.

Znaĉi ukupni izvori se 323 . od 1 do 5 godina.kratkoroĉne obaveze banaka i naravno kratkoroĉne obaveze prema bankama depoziti klijenata i obaveze prema bankama i ţelomo da proverimo da li smo bili u stanju da našom gotovinom izmirimo kad bi svi depoziti bili povuĉeni i kada bi bili obavezni da vratimo obaveze koje imamo prema drugim bankama. u roku od 1 do 5 godina i preko 5 godina odnosno ukupno. koji se naplaćuju u roku do mesec dana. Znaĉi koliko imovine dospeva u kom periodu. najveći deo depozita je do mesec dana zato što su to depoziti po viĊenju. za ostale obaveze. Znaĉi ova banka imajući u vidu da ima visoko uĉešće gotovine mogla bi da pokriva gotovinom sve depozite i sve obaveze prema bankama ĉak ima i viška. od 3 do 12. Koji će biti ovi rokovi moţete odrediti i sami prema najĉešćem roku dospeća ili prema potrebama za informacijama. Sve pozicije razbijete po roĉnosti. od 1 do 5 godina i preko 5 godina. S ĉim sad to treba da uporedimo. Isto vaţi i za kredite. Za svaku poziciju koju imate prva pozicija gotovina i gotovinski ekvivalenti i naravno njena roĉnost je do mesec dana praktiĉno neograniĉena. šta moramo znati. Znaĉi kada nam trebaju likvidna sredstva mi od drugih banaka pozajmljujemo. od 3 do 12 meseci takvih nema. i za potrebe sastavlja se mapa likvidnosti i sad ćemo da vidimo kako izgleda samo da naĊemo ovde. kolike obaveze moramo izmiriti u roku od mesec dana i zato je pasiva rašĉlanjena po istim rokovima. kada imamo viška mi drugim bankama plasiramo to je prosto jedan odnos meĊusobne saradnje izmeĊu banaka. Plasmani kod drugih banaka pogledajte kako su razbijeni. Kod te mape likvidnosti podeljena je imovina i obaveze ( sad ću pokušati da to podignem malo ) podeljeni su prema rokovima znaĉi ukupan bilans stanja . Sa roĉnošću dospeća izvora banke znaĉi mi znamo da ćemo u prvom mesecu imati na raspolaganju toliko gotovine šta treba da bismo utvrdili likvidnost. preko 5 godina i koliko iznosi ukupno. Zatim depoziti koji dospevaju za isplatu. za rezervisanja koja su obiĉno na period od godine dana. Zatim krediti koji su dati komitentima. Znaĉi za svaki oblik aktive utvrĊen je rok dospeća i to tako što je taj rok definisan do 1 meseca. od 1 do 3 meseca. Imate obaveze pa kredititi bankama koji dospevaju za plaćanje u roku od mesec dana znaĉi moramo ih platiti u roku od jednog do tri meseca. od 3 do 12 meseca. Ja vas podsećam da obaveze prema drugim bankama u stvari predstavljaju iskaz sredstava naših potreba za likvidnim sredstvima. Zatim depoziti koje imamo vidite pogledajte do mesec dana. preko 5 godina i ukupno. E sad jedan od izvora podataka podataka koji vam moţe omogućiti procenu izloţenosti banke riziku nelikvidnosti je i usklaĊenost rokova aktive i pasive banke. znaĉi podeljena prema rokovima dospeća. odnosno usklaĊenost roĉnosti njenih izvora i njenih plasmana. od 3 meseca do godinu dana. Razbijeni su prema roku njihovog dospeća na plasmane ĉija naplata dospeva do mesec dana. u roku od 3 do 12 meseci. od 1 do 5 godina i preko 5 godina. od 1 do 5 godina nema. od 1 do 3. plasmani ĉija naplata dospeva u periodu od 1 do 3 meseca. Ukupna imovina je pogledajte upravo tako. odnosno u kom periodu će pojedini delovi imovine biti pretvoreni u gotovinu. ali to je kaţem posledica visokog uĉešća gotovine koje inaĉe nije baš nešto što bi trebalo baš poţeleti. od 1 do 3 meseca.

Sliĉnu situaciju imamo sa obavezama koje idu od 1 do 5 godina i obavezama preko 5 godina. ostale valute. Kako mislite da treba da izgleda mapa valutne strukture. Pogledajte šta ĉini mapu valutne strukture. imate li ideju? Evo kako izgleda mapa valutne strukture. da pokaţe da li banka u vezi sa odreĊenim valutama ima višak ili manjak valuta potrebnih za izmirenje obaveza u toj valuti. odnosno u kojim valutama će biti izvršena naplata plasmana u stranoj valuti. Šta je neto devizna pozicija banke. jer je tu iznos naših obaveza veći od priliva gotovine koji moţemo oĉekivati. Nalazi se imovina i obaveze banke rašĉlanjeni prema valutama u kojima se vode. u domaćoj valuti i ukupno. Znaĉi šta je zakljuĉak. Pogledajte recimo prvu. dodatna sredstva potrebna za izmirenje obaveza banke. odnosno priliva u dolarima i u evrima. Šta je mapa valutne strukture? Koji rizik ţelite da kontrolišete sastavljanjem mape valutne strukture? Valutni rizik. U drugom delu posle ukupne imovine imate iskazane obaveze banke koje mogu opet biti u istim valutama: u švajcarskim francima. dolarima. ukupnoj stranoj valuti. gotovinu i plasmane banke. Sa kratkoroĉnim odrţavanjem likvidnosti ova banka nema teškoća ali dugoroĉno obaveze koje dakle dospevaju uperiodu od 1 do 5 godina i preko 5 godina njihovo izmirenje zahtevaće angaţovanje dodatnih sredstava. znaĉi neto devizna pozicija po odreĊenim valutama i ukupno? Pogledajte naši prilivi u švajcarskim francima su 4 011 621. Prema tome šta biste vi da vodite banku zakljuĉili? Da 324 . Pa šta je zadatak ove mape valutne strukture? Da odrazi tzv. imamo višak dolara. Znaĉi ova mapa likvidnosti treba da pokaţe upravi u kojim to vremenskim periodima ona moţe oĉekivati probleme sa plaćanjem da bi mogla unapred da obezbedi sredstva. Naše obaveze dolarske i u evrima su niţe od naše imovine. i vidite da znaĉi nećemo imati problema sa izmirenjem obaveza koje dospevaju do mesec dana ali za obaveze koje dospevaju od 1 do 3 meseca imamo problem. Znaĉi prvo imate aktivu a onda imate obaveze banke i to prema tome u kojim valutama se mora vršiti plaćanje. a naše obaveze koje moraju biti plaćene švajcarskim francima su 10 925 405. Da mi jednostavno nemamo dovoljno te valute da bismo imirili naše obaveze. dolar.rašĉlanjavaju isto kao aktiva i šta dobijate kad uporedite koliko će vam aktive biti raspoloţivo u periodu do 1 meseca sa vašim obavezama do 1 meseca. švajcarske franke i imate ukupno strana valuta domaća valuta i ukupna imovina banke. Znaĉi ovi iznosi ovde u poslednjoj koloni mape likvidnosti pokazuju odnos izmeĊu obaveza i raspoloţivih novĉanih sredstava za njihovo izmirenje. Šta to pokazuje. neto deviznu poziciju banke. odnosno izloţenost banke valutnom riziku. znaĉi mapa valutne strukture sadrţi imovinu odnosno plasmane. Dobijate da li ćete biti u stanju da izmirite vaše obaveze u tom periodu. To je komentar koji imate u vezi sa mapom likvidnosti. odnosno u kojim valutama mora biti izvršeno plaćanje obaveza u stranoj valuti. iskazanu po valutama u kojima se ta imovina vodi. ostalim valutama. eurima. Ali zato imamo višak eura. Znaĉi tu će biti samo imate euro.

hedţing. ali menja se i odnos dolar evro. nego se menjaju i meĊusobni odnosi kurseva stranih valuta. i sad šta banka radi.ćete morati da uradite konverziju. Zato je naravno potrebno da znate u kojim valutama je imovina banke. da radite tzv. još jedna valutna struktura e koncetracija rizika. Dakle da nikada veliki deo svojih plasmana ne veţe za jednog klijenta. Tako bolje je izvršiti disperziju rizika i da bi se dakle taj i kreditni rizik i valutni rizik smanjio banka gleda da njeni klijenti potiĉu iz razliĉitih podruĉja geografskih. To je ono što se kod nas u narodu kaţe nikada ne stavljajte sva jaja u jednu kofu. da potiĉu iz razliĉitih delatnosti i trudi se da nikada ne odobri jednom klijentu veliki kredit. Znaĉi nećete imati problem sa odrţavanjem devizne likvidnosti. Ako imate velike iznose imovine banke u evrima ili u dolarima. da ćete morati vašu imovinu koja se nalazi u evrima ili u dolarima pretvoriti u švajcarske franke da biste mogli to da izmirite. Tako da mapa valutne strukture treba da vam pomogne da upravljate valutnim rizikom. dinar dolar. vaši prilivi u stranoj valuti imate veće prilive od odliva. kjuĉersa itd. da znate da koristite neke od derivata za zaštitu od promena u valutnom kursu. ali sada kako ćemo šta treba da napravimo od izveštaja ili beleţaka da bismo videli kolika je koncentracija rizika. da znate ili da imate sposobnost predviĊanja promena valutnih kurseva. To uopšte nije beznaĉajno kada doĊe do promene ili do pada dolara u odnosu na evro. Znaĉi menja se odnos dinar evro. Znaĉi da vršite promene ili da pokušate da koristite one promene koje vam donose pozitivne kursne razlike i da izbegnete nastanak negativnih kursnih razlika. jer ako padnete razbićete sve. Znaĉi radite zaštitu od rizika valutnog kursa kupovanjem odreĊenih opcija. Kursevi valuta ne menjaju se samo tako što se menja kurs domaće valute u odnosu na strane valute. Znaĉi mi znamo mi to hoćemo. KONCENTRACIJA RIZIKA Zašto je koncentracija rizika vaţna kada vodite banku i zašto radite analizu koncentracije rizika i po kom osnovu utvrĊujete koncentraciju rizika? Koncetracija rizika je vaţna zbog toga što se smatra da je rizik manji ukoliko je disperzija plasmana banke veća i ukoliko je veća disperzija izvora koje banka koristi. kako ţeli kako pokušava da sagleda kolika je koncentracija rizika. Dakle da stepen koncetracije rizika bude što je moguće niţi. Ovakva valutna struktura je vaţna i zbog još jedne stvari. Imamo mapu likvidnosti kao treću mapu koja predstavlja spoj malopre pomenute mape likvidnosti ja mislim i da samo malo. Ovde je dat jedan primer gde se znaĉi vrši ili je prikazana koncentracija plasmana i depozita. a prema 325 . jer propast jednog takvog klijenta bi mogla onda ugroziti opstanak banke. dinar švajcarski franak. ali ta strukturam je takva da imate manjak u švajcarskim francima. Znaĉi vi nemate generalno gledano ukupno vaša devizna pozicija je pozitivna. to će dovesti do nastanka pozitivnih ili negativnih kursnih razlika.

ako toj delatnosti krene loše vi delite sudbinu te delatnosti. Znaĉi koliko je iz proizvodnje. a to je onda uslov za realizaciju jednog od onih scenarija za nastanak nelikvidnosti banke. stanovništva. da li su odobreni preduzećima ili su odobreni lokalnoj samoupravi odnosno vladinim organizacijama. koliko od domaćih koliko od stranih preduzeća i koliko od vladinih institucija. Znaĉi depoziti su. i zato je vaţno kada se gleda koncentracija rizika da se vidi koliki su depoziti privrede. na koje je plaćana kamata koja je niţa od tekuće trţišne kamate i naravno lako im je bilo da jeftino dobijene novce skupo plasiraju privredi i da glume jako uspešne banke. koliko iz trgovine. Zašto je ovo vaţno? Zašto je ovako jedna koncetracija vaţna? Priĉala Sam vam prošli puta o tome zbog je vaţno da se zna kolika sredstva vlada drţi ili vladine agencije drţe kod banaka. a ovo su naša dospeća za plaćanje obaveza opet u stranoj valuti. Znaĉi ovo su sada naši plasmani. nego prosto zato što nisu imale privilegiju da dobiju jeftine izvore. koliko stanovništvu koliko lokalnoj samoupravi i kakve su naše obaveze. Zašto? Zato što ako imate sve većinu vaših depozita ili većinu vaših plasmana u jednoj delatnosti. jednostavno dovoljno je da kaţem da poĉne priĉa jedna ta banka je loša ili znate desiće se to i to i da ljudi doĊu i traţe da im vratite novac. od stanovništva od preduzeća. ali ne iskljuĉivo da bude u jednoj delatnosti vaš plasman. da doĊe do naglog povlaĉenja depozita. uvek ćete imati neku delatnost koja će biti prisutnija u odnosu na druge. graĊevinarstvo. Znaĉi koliko imamo plasmana datim preduzećima u domaćoj i stranoj valuti. znaĉi koliki su depoziti koje imate do jedne godine. Naravno moţete uraditi to i po sektorima. i to je napravljeno u domaćoj valuti i u stranoj valuti. transport. znaĉi po pojedinim delatnostima da vidite kako je koncentrisan vaš plasman i kako su koncentrisani vaši depoziti. Zato je vaţno da vaši depoziti budu i depoziti i plasmani budu rasprodeljeni na veći broj delatnosti. depoziti stanovništva i depoziti drţave. ali povlaĉenje tih depozita moţe nastati naglo bez prethodnog upozorenja. To su depoziti koji su jako osetljivi. Za depozite stanovništva rekla Sam vam zašto je vaţno. dakle nisu bile dovoljno uspešne kada su se uporeĊivale. U velikom broju sluĉajeva u prošlosti dogaĊalo se da su neke banke bile jako dobre i njihove uprave vaţile za jako uspešne zahvaljujući samo tome što su zapravo u svojim izvorima imale veliko uĉešće drţavnih para. Druge banke koje nisu imale tu privilegiju. Depoziti ĉije naglo povlaĉenje moţe dovesti do nelikvidnosti banke. Ne moraju biti u svima i sigurno neće biti u svima. Videli ste kakve probleme je imala komercijalna banka tu nedavno kada je drţava odluĉila da povuĉe svoje depozite koje je drţala kod komercijalne banke. Evo recimo kako ćete uraditi po depozitarima. ugostiteljstvo. Kao i sve u ţivotu drţanje depozita vlade ima svojih dobrih i loših strana. preko jedne godine ovde nije bilo depozita preko jedne godine nema oroĉenih i od koga oni potiĉu.tome da li su oni odobreni stanovništvu. i zato je takvo predstavljanje koncetracije rizika vaţno. zato što su jako osetljivi. odnosno u domaćoj valuti. ali ne zato što su njihove uprave bile manje sposobne. 326 . to je inaĉe ovako stabilan izvor.

PRINOSNI POLOŢAJ BANKE Kako ocenjujemo prinosni poloţaj? Kada radite analizu prinosnog poloţaja bilo banke bilo preduzeća onda imate dve vrste pokazatelja. Znaĉi ako imate na raspolaganju samo bilans uspeha. Jedni koji se utvrĊuju samo na bazi bilansa uspeha i drugi koji se utvrĊuju kombinacijom podataka iz bilansa uspeha i bilansa stanja. Pa onda ocenjujemo i koja je to aktivnost koja nam najviše prihoda donosi. Kada je reĉ o analizi prinosnog poloţaja banke najĉešće se koriste sledeći pokazatelji. Onda će vam pokazati moţete uraditi strukturalnu analizu rashoda. koliko iznosi troškovi materijala kod preduzeća u ukupnim rashodima. Znaĉi šta mi ocenjujemo na bazi prihoda? Prihodi potiĉu od odreĊene aktivnosti.422% Тумачење: Укупни капитал банке је по основу оствареног добитка увећан за 0. Znaĉi ĉime se to banka u prethodnom periodu najviše bavila ili preduzeće sasvim sve jedno. To nije nezanimljiva analiza. znaĉi da opet svaki rashod stavite u odnos sa ukupnim rashodima i da vidite koliko je uĉešće pojedinaĉnih rashoda u ukupnim rashodima. Стопа приноса на укупан капитал Однос између нето добити пре пореза и укупног капитала банке 109782/25982651=0. Moţete uraditi horizontalnu analizu bilansa tako što ćete utvrditi recimo strukturalnu analizu prihoda. pokazaće vam koji su to prihodi ĉije je uĉešće najveće. koliko je uĉešće zarada u ukupnim rashodima. Šta to znaĉi strukturalna analiza prihoda? To znaĉi da utvrdite procentualno uĉešće svake vrste prihoda u ukupnom prihodu. šta moţete da raĉunate i koje pokazatelje moţete utvrditi recimo kada radite analizu preduzeća pa i bilansa banke.422% 327 .

Mi kod preduzeće kaţemo jao pa 50% najmanje od ukupnog kapitala treba da bude sopstveni kapital.422% što je priznaćete priliĉno skromna stopa prinosa. Znaĉi u ovom sluĉaju ukupni kapital banke je po osnovu ostvarenog dobitka uvećan samo za 0. тј. Iako smo smanjili dobit za iznos poreza pokazatelj je ipak veći nego na ukupni kapital. Zašto pre poreza? Zato što ţelimo da pokaţemo dakle efikasnost banke bez uticaja poreza. To je razumljivo zato što je videli ste sopstveni kapital uvek manji deo ukupnog kapitala.01% Тумачење: Повећање сопственог капитала по основу добити. Ali zašto smo ovde uzeli dobit nakon oporezivanja.01. Zato što smo hteli da pokaţemo koliko je naš kapital definitivno povećan po osnovu rezultata ostvarenog u ovoj godini. Mi smo zaradili toliko. Znaĉi ako nama drţava uzme pola od onoga što smo mi zaradili na ime poreza to ne znaĉi da smo mi manje uspešni. Koji podatak iz bilansa stanja? To je podatak o ukupnom kapitalu. To je 3. Šta ta stopa prinosa pokazuje? Koliko se ukupan kapital koji je banka koristila povećao usled poslovanja. Vodimo mi raĉuna o kamaćenju ukupnog kapitala. ali vaţnije nam je koliko uvećavamo sopstveni kapital banke. E sad pogledajte od onih 0. 328 . To kod banaka nije tako i to nisko sasvim normalno jer banka radi sa tuĊim novcima a ne sa sopstvenim znaĉi dovela je do toga da je ova stopa prinosa povećana na 3. Naravno upravu banke zanima više kolika je stopa prinosa na sopstveni kapital banke. kod nas je 10% još uvek stopa poreza na dobit. Znaĉi ovo je iznos dobiti koji je ostaje banci i koliko je to u odnosu na njen sopstveni kapital. Njega nemate u bilansu uspeha.422 ovde smo stigli na 3.0.Ovo su već pokazatelji gde koristite i podatke iz bilansa stanja. На сваку КМ сопственог капитала остварена добит износи 30 фенинга. Drugo je to što prema zakonu polovinu moramo dati drţavi na ime poreza na dobit. Znaĉi manji kad kaţem mislim na preduzeća. Нето добит након опорезивања/ сопствени капитал банке 96067/3184037=3. Kada stavite u odnos neto dobitak pre poreza sa ukupnim kapitalom banke dobijate stopu prinosa na ukupan kapital.01.

šta nam on govori? Koliko se ukupna proseĉna aktiva banke povećava po osnovu naše zarade po osnovu kamata. Покривеност расхода нето приходом од камате Нето приход од камате/Остали оперативни расходи 889178/956959=92.4% Šta je kamatna marţa? Znaĉi to je neto prihod od kamata koji stavite u odnos sa proseĉnom ukupnom aktivom.Каматна маржа Нето приход од камата/просечна укупна актива 956959/21704326=4. Znaĉi koliki je. šta pokazuje ovaj pokazatelj. Znaĉi koliko smo mi to uspeli da povećamo sopstvenu proseĉnu ukupnu aktivu zahvaljujući tome što smo sredstva plasirali po kamatama koje su bile više od kamata koje smo plaćali na depozite koje smo prikupili. У овом примеру то значи да у свакој КМ нето прихода од камата оперативни расходи учествују са 92. da li se sećate? To je razlika izmeĊu prihoda i rashoda po osnovu kamate.9 % 329 .9 Тумачење: Овај показатељ исказује учешће оперативних расхода у нето приходу од камата. односно у прикупљању и пласирању средстава.По том основу укупна средства банке су повећана за 4.4% Тумачење: Каматна маржа изражава успешност банке у обављању њене основне делатности. A šta je neto prihod od kamate.

jer na depozite po viĊenju banka ne plaća kamatu. sektor preduzeća. ali na neke oroĉene depozite plaćane 251 000. To znaĉi da smo mi ovde koristili malo više sredstva drugih banaka. a rashodi su samo 106 453. Šta iz ovoga zakljuĉujemo? Da ova banka ne radi previše sa stanovništvom. vladinim institucijama. a onda da li je on dovoljan da pokrijemo operativne rashode. Vidite ovde nisu. stranim preduzećima. Ali pogledajte naredni sektor. Pogledajte sada recimo u ovoj tabeli kolike su kamate koliki je prihod naplaćen od stanovništva. a koje taj kome vi plaćate kamatu i kakvi su meĊusobni odnosi. Evo to je jedan od pregleda koji vam moţe pruţiti dodatne informacije o tome odakle vama potiĉu prihodi od kamata. Oni su 466 479.Pokrivenost rashoda neto prihodom od kamate. Znaĉi koliko prihoda i rashoda ostvarujete plasmanima stanovništvu. to su oni rashodi koje izaziva poslovanje banke. koje taj koji vam plaća kamate. Njena najvaţnija grupa ove banke su preduzeća i ta preduzeća imaju depozite uglavnom po viĊenju nema tu oroĉenih depozita. Drugi vaţan prihod su prihodi i rashodi po osnovu naknada i provizija i tu vas naravno zanima samo da li su oni naplaćeni u domaćoj ili u stranoj valuti. znaĉi oni koji nemaju pristup nekim detajljnijim informacijama. preduzećima. jer pogledajte prihodi. Kod stranih preduzeća opet smo imali više plasmana odnosno više prihoda nego što su bili rashodi. Dakle stanovništvo nije ciljna grupa ove banke. i ova banka koju smo analizirali nije imala gubitak zahvaljujući tome što ima dobit na prihodima odnosno ima pozitivnu razliku izmeĊu prihoda i rashoda po osnovu naknade i provizije. Ovo su pokazatelji koje će izraĉunati eksterni korisnici. a plaćeno je 251 659. Za vas koji budete radili u bankama. jer su nam rashodi po osnovu banaka veći od prihoda. Rashodi znaĉi stanovništvu je plaćeno više nego što je od stanovništva po osnovu kamata naplaćeno. Odnos izmeĊu pogledajte kod banaka vrlo blizu. odnosno kamate koje su naplaćene . a koje su inaĉe više od kamata koje se plaćaju na depozite su u ukupnom zbiru niţe od kamata koje su stanovništvu plaćene. Pogledajte koliki su prihodi od provizija. Ona prikuplja štednju stanovništva. zanimljivo je da uradite i jednu detaljniju analizu prihoda i rashoda od kamata i da pokušate da dokuĉite koji su to sektori u kojima banke ostvaruju prihode i rashode. drugim bankama.9%. Znaĉi manje smo plasirali drugim bankama više smo koristili njihova sredstva i zato je ovakav odnos izmeĊu prihoda i rashoda po osnovu kamata. Znaĉi koliko pokrivamo naše rashode neto prihodom od kamate? Kada prihod od kamate umanjite za rashod. a ostaje vam neto kamata ili neto prihod od kamate ili dobitak od kamate moţete ga i tako zvati. Znaĉi ova banka radi sa privredom. Tu imate prihode od kamata koji iznose 1 025 514. a kolike su kamate koje su plaćene stanovništvu. a ĉetiri puta više je naplaćaneno po osnovu kamata na kredite koji su preduzećima odobrene. ali ne odobrava potrošaĉke kredite. nego što smo plasirali naša sredstva drugim bankama. Videli ste da neto prihod od kamate ne 330 . Ovde su operativni rashodi banke pokriveni neto prihodom od kamate sa 92. znaĉi kakav je odnos izmeĊu neto prihoda od kamate i ostalih operativnih rashoda. Koliko iznose zatezne kamate i koliko iznosi ukupni neto prihod od kamate.

Tu je najveći deo rashoda u domaćoj valuti. Šta biste onda zakljuĉili gde ova banka radi ili kome više pruţa usluga? Ona više usluga pruţa stranim komitetntima kojima naplaćuje provizije ili radi za svoje komitente. više od 3/4 otprilike je ostvarena u stranoj valuti. Šta moţete zakljuĉiti na bazi strukture prihoda i rashoda? Pogledajte u stranoj valuti ova banka naplatila je 355 496 od ukupnih dakle prihoda od provizija. ali ova razlika u prihodima i rashodima po osnovu naknade i provizije je tolika da pokriva sve operativne rashode i obezbeĊuje iskazivanje dobitka banke. 331 .Tako da ne samo da je pozitivan odnos izmeĊu prihoda i rashoda po osnovu naknada. Kada je reĉ o rashodima pogledajte odnos je obrnut. jer smo mnogo više naplatili u stranoj valuti nego u domaćoj. a samo nešto malo naknada i provizija su plaćeni u stranoj valuti odnosno odnose se na obaveze po osnovu u stranoj valuti. ali naplaćuje naknadu u stranoj valuti jer verovatno radi usluge sa stranim bankama.pokriva sve operativne rashode. nego je i iznos dobar je odnos kada je reĉ o valutama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->