Burdina specijal na izdanja

i prtrucnlcl
za rucni rad
U zajednickom izdanju NOLITA
prirucnika namenjenth specijalno i

BURDE pclavtce se na jugoslovenskom
rucnom i radu. Svakt prirucnik

triiStu uskoro cttava serija
vrstu i rucnog rada sa-

za odredenu

dri; pored opftrnoq uputstva za rad

rnncstvo

ilustracija,

uzoraka. proba tada

modela

Burdina
specijalna izdanja za kukicanje

ZADOVOLJSTVO U PLETENJU
Osnovna uputstva, 100 uaoraka, oko 219 crtefa i 257 crno-belth fotografija

NOLIT.

BEOGRAD

1973

v.ki nacionalnimuzej. Muenchen German. FotoOejninger KG. Stadt.zblcni broi prijema (07B1) 5065·69 Telex07S2B'I3 Saradnja: Stampa: Renate Schroeder. Manfred Boe"h. Nuernberg r"orij.~: IzdavaCko prcdutece Stampa: Izdavacko"tamparsko NOUT.IWS.©ModerwerlagAenneBurda 76 Offenburg/Baden. Krefeld. Subotka . Arhiv kuce. Terazije 27 preduzece 8IROGRAFIKA. Bavar<ki nacionalni muzej. Am Ke'tendamm 2 Telef.d. 76 Uta 0011 Offenburg/Baden Burda·Oruck. Infoplan.BogdanCurCin Korekror: DankaAlagit I. Schachenmayr & Cie Zadovolj"vou plerenju Prevodilac: Ljiljan~ Vrank Tehnitki urednik. Izvorlo(ografija: Burda·Studio. Beograd. Bad Berneck.kiarhivfotografija.

lji Skrai'eniredovj Uple. i Uzorciod navijutaka Prelomljene.gajtani Popravka i nega pletene cdece 56 Krpljenjeiupletanjedelova Pravilnopranjepleteneodcceodvune Uzorci i sare " 5S-61 62-65 66_69 72-75 76-79 80-81 82-83 plet"n'" Patenl-sarainjcnevarijante TUlli. uplctenirad Saresaizvucenim pctlj. pomponi. reljefnebre Sare sa bobicama. Sadrzaj Raznipoc"dpedji Zavdavanjeiza'varanjekruga Petljeiuzorci Raznovrsneiviceiporubi Oduzimanjeidodavanjepe. uk.. njegovaprimena Izrai'unavanjepetlji i redovaprcmaprobi Pravilna obrada pletenih delova 44 '15-47 'IS-52 52-53 54 55 R."sni na. Dvobojnopletenje..obioamavune Odkrznadoklupi'e..avov. tkani rad. visebojnehre Navezeni idokukicaniukr .uacija pletenja znati 0 S"aoe Sta sve treba vuni Izistoriie Odobrimo.anjerupicazadugmad Skidanjeisivenjep"tlji 22-23 2~-25 26-29 30 " Pletenje prema kroju mere) pregledu 34-35 36-37 38-39 rada Pravilno uzimanje mere (tabelarne Uve"avanjekrojapremakrojnom Promena normalnog kroja Proba rada..umetanjepatent_Iatvarah Dopletenii n.."avijeni n.a Oznakavune. probagorenjem Dobar Osnovni pribor kurs - pol a rada . upletenidelovi idtepovi Obradasuknjesaefektimafalti Om.Iz istorijata sa mnogoilu.""zanjeiparenjedelova Raznovrsni.snjenjeiifrizapletenje azur-sare 84 84-91 88-89 i kaoumetak 90-91 JednostavnaosnovnaSa'asaibezSifre RaznOHsnebrepaunoyogperja Sestsara sa obja'njenjim~ Cipb"'''rakaopovrsina Pletenje Pletenje Izproslosticarapa Pletenjecarapa rukavica carapa 94 95_97 Registar izraza .:ivci.. tvidhre ~are sa ukrstenim petljama.Jivci Donji prelaz. Obj.m.ki rad. hr.

H. krojem 1.cii." burgu_Ovojep"'. iz m.dnlegvek. .. t...n.. "I.k""og". Urne.._ "..ple'enjaunematkom. <"'" s... oltar. Buxtehude " . il.tkoj galerij.liko .""..SlikarBennm: Slik.rn.oloe. (o'prllike1390).lika''' . ... sa jednoghil.

. grobu. I. a petlja iz prethodnog "'prevlaciiznadnje pletenja bila . koje je (lSS2-1612) scpo predanju. i91e Bertram. pleAlpa. vremena oko 500.. apa} omeaipetijesepodizunaiglu_Kodnas jeuobii'ajenodasejednapletacaigla dr'ii levom. on09 premestio pape koji je .lna ovoj . da je umetno. c. Ovai'arapajepletenaili radena uveCopisanojtennici..koj Alp".ne V. vise stvarao i91ase dri. _ deozaveliki prstodvojen od 0. bez ikakvog orud.tale rukavice .voju rezi- denciju iz Rima u Avinjon i time aceD "vavilonskozatoceniStvo" crkve_1 Sp~nd u to vreme ponovo pie_ tenjem preuzimajuti ga ad koji su u ranom srednjem veku SpanijOm.okni je .u povezanenitima. a jedna desnom doksenitpredivaizklupceta prste drug. U jednom peruan. ~trasburski Izjednepocetne levoj Igl. stolecu se u Italiji ponovo plete: iz tog vremen.Iz istorijata pletenja Umetnost pletenja je jedna ad najstarijihtehnikavez.pa_ koja je otkrivena U jed nom veka sacu. U rimskim grobovima legionar" takod . Mnostvo dokaza govori koje.anih12.ta109 dela 5asvim je moguce omotaca stopala. sarno prstima.9 novog vanajejednakratkai'ar.stvaranje .sokna" koptskom centarindmtrijei' .t secaraperadenadve se saznaje da je . su o.bne_ Petlje se magu izradint.nitprediva.kom napuStenom gradu nadena je rukavita kojadatiravel'Ovatnojossapocetka novogveka ltalijanske umetnicke Rudolf II Habzburski zvao u Prag. odna.kan-ine_ Nauka S~ pravorn stJVljadatkaninekojese pedii imaju starije poreklo pape Klementa 1309_ god. su naden ... uvode.no koje su . miskom petlju reda des"e ruke. drugom iglom danas radimo kojaleiina se izvlaei nova ·pantalone je su radene od tkanih matehjala. tenje severno od zanatlije.tolecima zaboravljena U 13. leve ruke.epolaiepreko vrh~ igle..kao ina na5im sok_ nama dana.uplitanja".arape railene pletenjem. Jufno i u Tur. Vrh 191" ide kroz nalevojigli.Iikar slikao pomenuti oltar.e. tbnje je i0 tomedajeAmerikasamostalnoprona<_ la pleten.

Predanje kazuje da SU Henriku Vlllgodine1547(tegodinejekralj um. mada jc vee razmisljao o iglama kao zameni za Ijudske prate.vom pretpostavlja $<0 da je tu mogao uoeiti pletenje eetiri iii pet igala "u krugovima". On je razmii!jao o tome kako da pomogne svojoj zeni Ideja da tzmisli spravu koja bi zamenila prote njegove nije napusula. koje poznoto dele kralja predstavlja Han . Ostavlja studije (u to vreme su studentski brakoyi biliubranjeni). imao je prvi model razboja koji je uisea funkcionisaoiilesrpu. Hen_ rib VIII. Kao Ito je vee receno.abrferadioodruku. Vilijamu H~n>Holb'in: Lij~ platno. do 1547.kao ito da ie odbadla prvi model razboja kojl je i.e kako iebilote'koredatipetljuuzpetlju i koliko je Guoya bilo potrebno da se isplete jedna hrapa. se da je Elizabeta I (eerka Henrika VIII. u Veneciji iii Milanu. do 16OJ) te godine prYi putnosilai:uapepleteneodtrnesvile Z. Ona je yredno plela ':arape. Vilijam li aa v-erne studi. All.ebi moglo bogatijegradanstvo carape bi . bogatoyezenuoG"':u. mlade fene nikako ga Zadatak nije bic nimalo jednostavan. kako njima proizveoti petlje! Na kraju je vrhove igala presavlo u malu k~kicu i to ie bila sp . niu je vezana.maiz~panije.". bile su pleteneodsvileiu toyreme Ijalepraviluksuzdostup.licinosiuskecarapei specijalni orden podvezice. koje u to vreme sveyileulneumoduipotiskujuSivene Carape. priea da je davala prednostcrnimcarap. U sveru je 'leoma Holbajn. postajepropovednik..Iedeta pri.ke: kraljnO$..nsamo tom plemstyu Na dvoru su carape predstay_ begacenjen bile veom.inatoj.aj da dozvoli i malo Kakojedoslodopronalalenjaprve "ple!ene pe'lje" sacuyana je . ideja. onosn.a na uniyerzitetuu Kembridiu upoznajednu sirom"snu devojku u koju se zaljubliuje. kralj je vl.stozn.mislio propoyednlk Villjam Li Mehanickom proizvodnjom postalejeftinije.cidabi luksu> .Henrik VIIIod Engle. Godina 1560 takodeulaziuistorijuzahvaljujucihrapama. dar. ~arape za Henrika VIII su verovatno radene oko 1539. vee godine 1589.dao od 1509. tesesa pr.. engleska kraljica od 1558. Medutim.Njegovprihodje bio tako mali da ie i njegoya mlada supr~ga morala da zaraduje. Goyor. Njen mui je svedok e.u Italiji. u'ke svilene ~arape iorden podvezice . ro) poklonjene earape.

ticnirnornamentimabiljaka cuva .onalnom mULeju u Nirnbergu. poljanalozi.ki Na .rabe.korn nac.inja. n. Naokolojeizradenukrasod. . ..eduplioraookruienfanta.romena oko 1690..redin. u Gerrnan. i iivo.epih iI .-- Veliki ple . poreklom iz juine Nemai'ke.

! l Ma'-iia Antoaneta je bila Yeam" poz- 18. stole"..upruga vi6jnom mULeju u Najsu Velikom MJrije XVI). I 0 da svoje $I' . .

u Sofijinoj basti 1821.u'ceste bili oznaceni ne .u ':arapa vide)e.oma doba."j nai'in . bil~ i na 'vikli. na onom izlo!en bogatim yezom belogp.levelikamoda.u se poznajemo dugo od radilo perli bidermajerai:arape.ke._KrakoY. i.lesutipske. veka imamosacui iurnala ~asop.ama ad belog pamuka. ogrtaca.railene u Majneu" pok.to ukra_ sa perlama Kao uzo_ boju.·ivac iz Vajmara koji s" kud Kirm.u.vaki znak ozna"avao . elasriike. Na rubu carape . oua« perlu Kapice savane poperlu za bebe bortnama nanit (Yidistranu 11) su veOma "e.. vrsta jcte. Torbice pogledimacarapajeukraSavana i cipkom su ukra. tajepravood\lsevljenjezopletenje. n. zahteyima uzorka. bidermajera podrazumcvala je rukom radene stolnj..'in .jerjeusvakupetljuupletena poneka peri •. II vreme bidermajera. te epohe je rukaviee. je bio na stopalu Stolece kUnije. i dan . manti!a. Ovaj b.arekadkof!h je . IIdruge v..sa koii rakslui.jerpreno'to plerenj.amocarapeveci kape. vee prem.mu~nog delu koj.vim tankim.tva .nih polovine ienskih ponekad npr.amO in..: . izradivalefinecipketankekaopauCina.datumimestoizrade~ak i sitnim perlic.ma. cenimo.. sa perlama.\le ceste daju uput. znati primer pokrivaceza bra_ Po_ zavese to prozore. n .cijali nego imena. piceZiObebepletenesuodnajfinijeg bi se pocelo sa pletenjem n-eba!c je.e tog y. u Jakobovoj I Zavicajni muzej u Fojh[vangenu ima pleKakomple<nu bidermajer sob" sa tenim zave.uknjica.kaidugotrajna. vaini modni detalj jersenosilokratkodabisenogai pletenjeuglavnomod prediva. U doba 19.kosulje Kultur~ stanovanja u dob. Ov. Na .slobodne ~l casove nije provodio same fr~l" vee i ~z plctenje. Na mnogima se nije moglo poznati da im je csnova pletena. ianenog konea cnim iglamaod a uzorke Na bile isti pletivo sa.yelil<eduple ~nc krcvete. Sadatoni. za pletenje toplog ve· . ~a itd.

Zavreme

prvogsve,skog

rata n3jceUe Ren.t~ Jocque, navlake za Internacionalni ~~~r~eurii'l zo i Ple'porta. godinama Nemach tekstiln. ~me,· nost.izd.kuc.ScherpeVerlag. Krefeld Rnnaizd.nja:-,Nunakao rucni radg Leksikon mode. izdaVle _ Woldemar Klein, CiBA.pregled, Ba,el, izdanjel15,juni1954 Ud'benikruCnihradova »$veoopredivo" I"or;ja kostima. Henschel-Verlag, Walther i.davae Berlin

seradetoplideloviodecezazastitu cd zime; ,okne, puloveri, koleoa,kapeisalovizahiljadevoj-

nik~ n~ frontu Ovade,etih godinanasegstoleearukom radena hrapa sve viSe gubi znacaj induS[rija rodnoj Sviter preulima nosnji i prsluk i u se proizvodnju_ domenu u tim

ten.earapasezadrialanajviSeuna-

preobrafavaju u pulover i od tada je plerena moda premazahtevima .. Haute Couture" \lztelo Pletenje rukom sedanas retko neguje ho prolesija yeC kao hobi koji relak_ sirai ujednojekoristan. Lepopleuth dec tenim stvarima svaka pletilja svoje mahoyitoS[i. cas sportski sik, cas ,a,vim

Kroener:Zai,ovunal Rumiilj.nja o naiem zdn.vlju i nje. nom odriavanj~

Sta sve

treba

znati

0

vu n i

Vunajeoddavnina u pletenje daval. kadaseradilo tome '" do danas niloiakojeizbor

N~ pres"ega oded. U promeprediva Vuna uprkes meslo II obpray; dar pri_ vun~ danas

velikim je igrala su

trgoyima najvazniju me.ta

srednjeg ulogu. u koj;ma

veka I d~n se

kej

Fridrih

Vilhelm a ujednoi da unaprede u lopstvenoj

I spre~ava

izvoz

.irovevune, podanike radu Veliki ~une

uvoztudihvueVCarnvo zemlji. napore nagcsai obFridrih

poznata

nenihproizvoda,dabinateraesvoje

za~ela industrija Tako platna ukazu pryu je, npr .. u oblasti

vune JDS u ono yrerne. nastajanje industrije Ahen. krajem de.eU Flandriji, u svojoj tadaszemlji,

nrucniradkojiigrajuvelikuulogu u modernoj cdeet ""Iiki. tome niie i'gllbil. ,yoje lasti rucflog rada. Kao

nanavlja

njegeve

setogstolecavezanoitasnoyanona KadaVelikog. tkacnicu vune procvat njigospodarBaldurodFlandrijezasniva koja doiivljava U cetf'naenom

U devetnaestorn.tolecu Australija 10 razvija svoje oycarstvo. Krajem mnaescoq naseljenika $tan jima broj stoleca dono,i

rode vuna ,vojim izvanrerlnim DIObl· namaost.je na p,vorn me,tu i do sada njen presti! moderne Illje "groien Napro!,,,, r.zvDjem vuna posin. teh!like.

nekoliko engle'kih u Australiju izveiz ~panije, take dopao ima lest umlie koda mi_ sa vu-

merino-ovaca kontinent Australija

Ilaje neapModn. teti~kih pred;". NajvalniF

U oplemenjavanju

i petnaestom veku. U Engleskoj je vee u sed mom stolecu vuna najv3iniji proizvod za trgovinu_ Godine 129S. naredio je Edvard III da lekretarnjegovogvelicanstvatrebada prisustvuje sede':; sednicama na vunenom dfaku_ lordovski doma se

se novi

vee eke 1820. lionaovaca Pored velikim Australije. brojem

j'porui'ilac

vune

je

ave.

u izrazite ovaca

Me"utim. n"'im predma najpre kac ;tvor mesa,

OVe3 je sluzila mleka i mast;
U

Gornjeg

i razvijenom

I danas

Svoj ""Iik; znacaj ov<a dablja trenutkukarlasuve'lteienskeruke ispreleprvevunenenitiiupotrebile ih za ccecu.

onom

neguje oyaj obicaj. Nove puteyevunadobijazahvaljujuCi tugalskirnbrodovimakupljenimupravo od prodate se poznati £)0[0 eeeva

trgovacke por-

narskorn industrijem ubrajaju se: Novi Zeland, Rusija, Argentina, Jufna Afrika i Urugyai_Danasnjistrucnjakzavunu.a dugogodi~njim da na rOmne najvei'lm ponude iskustvom trii'tima izabere je u stanju vune iz og_ prayi kvalltet

Nasa zn"nja 0 razvitku vune so dosta povr!na. Znamo legende i pOllovice ukojimajeisticanmacajovaca.Bog.t· siva plemena cunalo prema do 'edmog se pre novog veka rabroju st.d. ovaea. Sve ovca je u zemljama najvainijc

rnerino-vune. Trebaloje da itatijanski umetnid i stikari po ie1ji svojin u Firenci. U

i Mikelandelo. bave vunarstvom

za s~oje

preduzete

tom veku eveta bogat'tvo zasnevane uprave na ek'ploataciji Vune. U sesoaestcm stctecu nailazimenanekoliko ukazatadasnjihgo,pedarakojiseodno_ senasprecavanjeizvezasirovevune, da ne bi doilo do nesta'ice za dornace pcerebe. Nataj nacin prvi putse.provode prinudne mere radi oliguravanja domac':eg triista. U toku tridesetegodisnjeg ratil mnogo priStUpale ponovnoj je toga propalo i izgr.dnji. U PrusVuna je jedna od mnogobroinih malih cudaprirodekojapenekadinepri_ mecujemo. Nauka se vee skoro ~itavo stolei'e bavi ispitivanjirna vune i do dan", Vuna na« su JDS mnogetajne se sastoji koja je od neotkrivene supst.nce sa.cava izvesne hemijskog

veka

Sredozemlja pred'tavljala ,redstvopl.i:anja

U~panijugajenjemerino_ovacapreno.e Fenieani, u Englesku Kelti. U hsnijem periodu siocarslva, giji. Rimljani usavrhvajuoyu naroi'itou Nemackoj vrstu i 8el-

roga.odvunenebelaocevine»keratiistog kaonpr.kosa.perje,noktiikandfe

Najfinijc predivo zarucnopletenje

Fin. perl-

Finaspon,k.

C~k i kad naptlsti svog 'vorca vllnaostajel'iva,Vunenaodecasena nasem telu pona,a kao dodatni i sa pravom rodnim krzno. Vuna nije samo .opla iOlll. Reaguje cenatvlageu valjujuci procesu i pri zamenjuje se moze nase uporediti krznom.

_

OVCIl. organ Sa pri_ natin

Mogui:.nost

sakupljanja

toplo.e

"une sadriaju izmedu

pociva pre svega vazduha. Vazduh ~estica vune kao

na njenom se skuplja i izmedu

u danainje vreme, bore ,e za naklonost na strucne savete

Kvalileti i boje kupea, Ako ieprodavca. budcte

litedaprikupovinivune.bczobzira neosteceni.moratepoznavatinajvainije

sast avmh

koje na najholji izgubljeno

prirodno

delova tin cestica. Kao "0 ie poznato. vatduhjelosprovodnik.oplote:ovaj nedostatak vazduhaje predu,lov za svaku mer gusto vatu uloga tkana skupljanja duplih plarna replete sadrie (na pri· Ravna jo! 60% prediva izravnavaju, .,napile'· vazduha i prozora).

Put

koji

vuna

prede

od ~ihnja

ovee

ona daje tOp-

sarna po sebi na provuduhu, vezujejezahhemijskom rcplotu prl_ i zah_ tome rnvija

do vaSe korpe za rucni rad je vecma dugiimanekolikostanica.Punagodina je po.rebna vorilouobojeno, da bi ,e rune ovee pretmekovunenoklupce.

komplikovanom

vazduha. pritiskom

Doksecesticedrugih iii tegljenjem

Vuna iljednacuje lagodava se klimi ,evima odeci 'eia, Zbog csecamo

temperaturu. okoline, kao toga se u na prijatno

vunenei'esticeseponovovracajuu prvobitno stanje da bi ,e vazduha. Ovaj prirodni jesterazlogprijatnog telu

Vee pri <ort;ranju sirove vune. ito danas radi samo iskusni S(rucnjak sa 'kolovanim timom. misli se
M

kasniju vunu prema namei

upotrebnuvrednosti,vrhu.Svakavrsta ovee daje odredenu so-cvu nijesvejedno ,yom kvali.eru kojasevrsta i fino':i .une. Cestica.

hladnocik.oinavelikoj je tacnastara poslovica - ..coo sec je dobrozahladnocu.dobrojei pro_ t;v" vrudne" _ ovea je najiznzitiji primer. U Au"raliji je merenjima uevrdenodaspoljna temperatura ne prodire vi~e od 1 'kern .. pod krzno·· logicno je da ovea nikada dapretrpitoplotniudar.lzveiitajiekspedicija ,a Himalaja, vi,okih oblasti nena Amazona odeca dok:lzuju ,vim doralla ne moze i iz

Kada je vunena odeca mokra. fine cestice .une 5e ne lepe medu sobom, ier sadrie joS vazduha. Zbog toga je i u mokroj vunenoj odeCi omoguceno (Jisanje koie. Najvei:i broj japan5kih lovaca btsera radu vunene p~tim njima nose pri svom napornom Veliki broj ~por(. daju od prednostkukostime,

njuje vunenoj haljini iii nekomdrugom delu odece. Svaka vrata ima svoju upotrebnusvrhu. Kadasirovavuna prodenekolikofaza obliku vazdusastih pranja, belih ona ulazi u u pahuljica

ski •. asova·plivac:a And. da kostimima je vu-

ststem valjka. koji ispravlja ralelno i od njiM stvara Ovaj sloj .adrii <'estice

ce"ice pagusti .Ioj. duzine i .ime

rune

iSi'elijavaju'

eks.remnim koristimo tim prednostima, jer se u Posleovogpo,wpkavunajepre.vo· rena U wileni meki .Ioj koji se upuCujeupredionicuinajpreup·rcdau niti i bogata kac debljine olovke. Laganim pos!upak okret.ponavlja njem masinaovajse

opterecenjima Ponahnje vune

temperature u odnosu na vlagu vlagu vunizai"azdravijeiivi

9rani~i se sa "udom.

Vuna prima

sve de 30% svoje teiinea da ,e ne uvlaii. U .uvoj okolini vun. predaje upijeniprocenalvlage.Prirodnoispa· ravanjt! koje lime nasraje ponovo ap,orbujcvunenomodecom. ,e

Od

runa

do

klupi!eta

Ponudapredivazarulniradnikadnije bila tako nepregledna

idobijasezeljenafinanit,Jednostavna

no kupee.nekiprocesikojisprei'avaju i:ebanjevune. mogao da prepozna ponudeno do 70%. Kotl predivaUl rad radi . mofe da konstaeuie god paljenjem saviVuna lo.e Veoma izrnedu "unom koja razlika vune za upotrebnu Cistom ov~e vrednostvunenihproizvodajerazlika i meiane. proizvodi "une. zatim jestiteod i prave konac. radi 0 motemo i'i"oj vuni da se Upr"imde..e. .. otpornom u radnju na vlagu. sevunene i sve U eve-n vrste pos(upku vune dobijaju namenjene niti sa efektom muline •.Iieno papiru. vee Ie odnose njene postupkepredenja. koje je uglavnom btlo ovcij.. Oznake .e prvenstvenooproizvodima odcesljanogprediva(stonijeistoho i proizvod od meSanog prediva). Pamuk gori brzo.eilta vuna" iii .kao iuputstvoosastavui preporuciza debljinu igle... kao predi"o. Oznake Bojenopredivostizeusvojuposlednju stanicu:dobijaprodajnuvrednost.e sarnO on.litetai debljine. Sad. Ukolikoje ovaj miris jaci. garantovano vuna" smeju da no. s"etlim plamenom ~ .Odovepro<reni(iseupredanjem dobijajudvailitri razn. Sisanjem five se sme oznai'iti vune samo On3 vuna Vuna je najvredniji a njena primena saltojak na~e odete je dobivena mdane je mnogostrana seboje_ Kod se radi oOltacima da potitu . oznakommarkeikvaliteta.. cekajuci vun~ polofil. Strucnjaku je danas veoma tefkc da bez tehnickih '"stav pomoi:nih prediva.. driajem procenata Proizvodi sa oznakom . pamuki Ian. Velikekolitine vuneuindustrijibojeseveepriCeJ· Ijanju.veoma tanka VUnen" nit.znaci tehniCki pojmovi. procenat vune je veei.vena. spraOa va odredi nekog Da Ii se predivo sastoji od vune iii ima vehki procenat vune laik sa sigurnoseu prediv". predivase brzo tope i stvaraju tvrde kugli.e i ostavlja ostale bi se potrosai' zastitio. vune" moraju imati do 1S ciste vune ..Mota se u klupl'ad iii kanure_ Dobija kete .Predivazarucniradbojeseu takozvanim Bojenje se jenuagkojisepod prstimalakozdrobi i osea Se nazapaljeni rog. koja je tako deb. U meduvremenu SU cemoljaca Kada je $tiie krivenijo. Danas se to lz osnove promenilo.CeSljana na primeeeec rueni vunenih prediva koja mogu i otI nosene ode'. predvideno da se meki oznace velikim kao cilta vuna vune procentom vafna ciste zakonom je delovi odele iii odeea sa specijalnojvrstiodece.samo "una". vuna"ili. ne moie se naci u prodavni.a predivadoS%_ nosi Oznalavanje vune biti oZn3ku sigurni u mesavinisintetickih Ukolikoneko predivo . kojisuzaistaod Dozvoljena i'i. $intetiCk.kv..teovCije odstw_ IU minimalna zahvalnc panjado 2%.strizenopredi"o"nisuozna· eti_ ke kvaliteta.enijamanaiegstoleeakupac je jo.jenaredu bojenje. sve ispi(e kontrole... Proba gorenjem vuna..ama.

Arheolozisuugrobnici kneginje Tirinske koje poti~u iz treceg cuva par 9vozdenih godinepreovogveka Osnovnioblik no"li i91e za pletenje do cetvrtog igala za pletenje radene cd veka.Nezna. pri Ovimielimoda kazemoda nije i Uputstvima za rueni rad najboljejeakose tacno vainosamoodabratipravilnuvunuz. materijal obraduje slucaju odgovarajui:im maze da uSP" sarno aka se alatom U ovom nenajvainijevrsteigala.Dobar alatpola rada 1'/2 2 2'1. same •. 109 vremena se stalno dodaju kvalitetispecijalneindusrrijezaizradu minijuma.e uslu.kapapletsesa5toii Za rukavice igala se upotrebljava zasvevrsteradoyakojisepletu iz pet isalai ima specijalnih jakni mogusedoblti 'gala i debelim vrhom upo.e je . marne da SU i91e radene i pr" veh. U V~jmaru iz vremena novog kostiju 500.stegnute. sa 4. U preporukama u Burdisu datei mere. driite tin nveta.itoodsavijenebronzanezice.lipriborz. Igle za pletenje vee nakon dva bet dugmadi (sadva uzimaju. materijal stolecaznalosezapletai:eigleodcelika..kostiju{odbizona} i od drvcta.:ajukadadezennezahtevaokretanjeposlesvakogreda iii viSe pol. Prematome.. vrha) isti.bran. 4'/z 5 5'/0 I aa pletenje vail pravHo da rad cd. i premazuju igalasa oci cd lagan in igalaodaluelektrienom evr. rnnoqo na primer. 191e z. i krupnijim gde su plesti se mo.elika igle su nesalomive.e elasticnim "koenica perlonskim za petlje" . Pri pletenju kruga igla mora biti krata od obima krug.xoj $trani pa SVi! do debljine prsta. Tek oko 1910.ne I koje u i91e igla u krilu prelaze pletac:e rete vrh od evrstog letovanju dec elasti~an petlji nego rnetata za siroke postupku Ovakav vise 7. pletenje iii bez primese sa dugmadima. cesc vrsta i stiti na primer. se vrh igle. viti. 3'/. Zahvaljujuci primesi iokri- bi se zastitio osetljiYi takoglatkom prirodne povr. da se petlje sveucsrr Same skl- . iii povratnareda. jakni vrlo elastiene. perlonskom iglom" ne same u krugovima vee i u polaznim I povratnim redovima Pri okretanju paziti d.•telom" odabiraju pokretna Zayelikepletenestvari.prehvasvetlosnereflek. a petlje suvlle . sa napletenim su one pokretni moze Petlje koje igle kod zahvaljujuci rukavima. objasnjeni pod odgovarajutim brojkama. '2:'1.ivanijansaboje.aodgovarajucideoodeC:e vee i pravilne igle.xoj strani su naslika- . pletcnjc sa tanklm "telom" trebljavaju se aa normal no pletenje. 1. Komplet ca. ali se ne mogu cd 2 do 7 mm (vidi 51. rukavi_ kom_ i21cm ukrug. 3'/0 3'1.inom i vehaeke ho. od plasticnih upravc ovoj rna. zovanim radnjama RaznipomoCnialatiioznakeigalazakukieanje. Elasticnih igala za pletenje ima od najfinijih . izradi krupnih delovaode':e.Jedan igalazapletenjeje promenio. 2'/. nepokretna se prinvataju .upulovereijakne delove pri suknje. prednost koja se veoma osee.tinu je Citav dijamantsku IzmiSljen 3. prekohiljadugodinaostao Vee u prvim godinarna na'''g rad novi proda niz 6d duzine17 12.. Perlje dobijaju normalnu vecegnaporaprekotankogtela 2. propi. . cinu pletiva. pode.e. Ima in u veliCinama 6. Za- hvaljujuti iskopinama.: kod suviiie dugih igala rad jeoteian.ve do lS0cm su na sled. Silene saVete moiete dobld i u specijaliza rueni rad. Igle z..kaoiost.5cm. 191e za plctenje sa dugmadima k30 se aa velike radove. Od Igle . izradene SU prve igle za rueni od lakog metal a. u duiinama od ~Ocm i ra'terecuju ruke i noge.kojiupletenju imaju rakode v. Nasled. 5) Sit dajusaigala. kojih specijalnom perlonski da prihvati deo. Okrugle radovima.lnu ulogu. pridrian desnom rukom "odi lza rada ponovo napred..zna jakni ':elika.Iojem koji nervni podvrgavaju ima ststem.amo igla moiese i u slucaju igle za odecu bez dugmadi. naime za normalnu ja velicinu i klize bez se u muzeju aka za plecenje hrapa.ane igle Okrugla su takode namenjene primeniti velikim Sa njim.arutnirad gornja skala pokazuje jaeinco vrhova igala (brojke= u milimetrima) precnik Nasi preci SU izradivali isle cd slonov" kosti iii kostiju.

77) @ Brojacredova. (str.a metalnim vrhovima i pokretnim perlon.CD @ Igle od Komplet lakeg igala merala (j) Okrugla igla Ll pletenje @ Mera za kontrolu jaeine ® @ IglaIapletenjejakni dugmadi Igla za pletenje dugmadima Numeracija Igla za perlonskim cnicom" jakni bez .veomadra_ goeen pomocnik komplikovanih se mnogih prcsttru redova pri piebra iznad pletenje @ Santimetar vlacenje Ll filetiranje za u kutiji kontrolu na izmera moen. spr.:i) . nje om.".kim de_ 10m @ u obfiku @ @ Kukica odplastike Pr-'ten od lakog reeeala i neoznacenihigala Praktrcna pravljenje "vilju'ka" ukrasa za '" ® ea om- Hvatalica petlji velikepribadace Osiguraei -'padarad ® ® za pletenje koji ® @ dugmadi jakni Sa "telom"i "ko_ ® @) na igli da ne 191eza pletenje pla-'tike(galalitj ~tapic za vuneod dovodiiupravljasa2ili vise boj.

kazipr'ta. j slueaiu. Sa slike 8 je vidljivo da ..lid pro"lacenje om':e. podu_ celokupnu da bi se narocito kao ida.. ovoko.zavunukojaseobraduje iglama kupne petlje veeu br.prebacuienapred. reda p~lac .vakorn niti.. napra"ice1:" omlu kao ho prikazuje slib 3. Polinje..trelice) teiestoslobodnijehozprstele"eruke. 1 'bern. dufine lake nego petlj. slika Slike 5 i 6 prikazuju se odmah izmedu dobiju dye palc.. podufinu a ked jo. metod. a zatim Na ovaj nac. Preporucljivo je izracunati <!leak.. De.e rad. pomocli dye dobila lefernost poi:etka..redojeg kvalitetaracunasejednapetlja1 cm. na taj nacin sto koia . Slike 1.""kog pietenja . a nit od kaiiprsta '" provlaei krozomcu i provlaei i utezanja palea prema'trelici. ne mora se pdeti niti. se otpuStaomcasa se)_ Oba postupka .lid ~... manju moie niti.Iid 1 iii 2 oko prstiju le"e ruke.e izvlaei pored prema petlje izomceizatdenit"lika7.uacunni caspar"jce ih.e petlia .. v . eetkom . Kod "une finog iii .. 20 petlji. 4 iii 5 jedna se 2cm dod"je namicale. Iviea mora iSle i'te jacine biti rastegljiva.ak pletenja. nit paleem (uevrsti omce stalno drug.e jos 15 do 20 em. n.nje petiji.e proteie navise se OdOldo se ponavljaju.ime n namic. petlie Sad. Nit na iglama. deblje cclo· bolje je iua/'unati nam"knite dulln . duilnu Naravno. prihvao:a naigle.talepetliesenamicu .ne ratuna na jednu Za proracunavanje . petlju. Ako polo- omea Se moze obliko"atj fite nit prema .e nit pro- Poce. iwos. Po~etn" Pocema omta i jednostavno namic:anje na ratne nacine. rukom na primer: odmerite .a.oji Se iz Mmitanja nasuprot kuki':anju. da bi se i poslednje U .nom rukom '" igle vode odozdo navile hOI omcu palea. 2 i 5 priknuju na koji se nacin 'tavlja nit oko prstiju leve ruke Treba obrantt pafnju na to da nit koja dclazi iznadkafiprsta poticeod klupceta{vidi pravac.Iika 4. na . II slueaju kada 5e cadi veOma ela'tiean dezen.Sveo.Namicanje petlji I~I~ pedjL Ked samim po-niti za.n moiete tinvpotrebneniti Nam.. 6 prikazuje 5.takodaseukrStasanitisapalca Streli . trosene se postupit.canje niti ..

pletenja) plecenja pet- iii obrnutim Jednonavniukrftenipoletak Slike 9 do 12 prikazuju jednostavno .a prva petlia Slika14prikazujezaceunjeniti.likapetljidobijakadasepleteodsamog pocetka . Duplo ukrStanje odmahponamieanjuradijednaperljapravo. redite je sa .e.:etak • . Stedeca petljase novo kazuje milu prema slid 13. Pri tOme pr ema obratiti . Slika 16 prj_ dobija kada . Pccema nit se oblikuje prema 9. Oba postupka priUpo_ kuananaslikamal0il1sIalnoseponavljaju.11 prikazujezueunje niti. Sada provu6 nit iglom u praveu strelice. itd.pricemu se palae izvlati izomeei zatete nit.lgleprovlacedrugupetljuupravcustrelice. U probi prikazanojehkva. peale tOgl se nit polaie oko palea tako kao -'to je prik~zano na slid 10.e 10 i 13. pr"vim Ijama (donja prow (gomja prow plecenja).Pol"cna om~a oblikovana je prema sliei 3. Duplo ukrheno namicanje premasliei 13 Pccetna omfa se r-adl premaslid9.Probapleteniana. Slik.Iikom 8 na levoj serani.liei18aprikazujeispletenipo.Slika12prikazuje zateunje niti kod jednoS[avnog ukrhenog namicanja.polinoj kada se se prema painjudasekrajnitijednomproteieodspoljnestraneprema unutr~$njoj .aslikalSizradudrugepetije Nit kojadolazi od kaziprsta ukrsta se sa delom niti koja dolazi radi popetlje na- odpalca.. Ista slib slikama ukdtanje naizmenicno sliei 15.jednaobrnuto.nje strane oko palca leve rllke.• jed nOm sa unutra. Pri dOdavanju nijeneophodnodaseprethodnoizracunadufinapocetne niti.likama17 oblikoyati prema slikama i 19. a iduCa prema niti.Iid ukrfcenc namicanje. Pocetnaomi'a petlji 6 iii 9.vi_ diprobupletenja16a se primenjuje Dodavanje Dodavanje se mote petlji prikazanoiena. a nit koja vodi prem" kafiprstu ukrS!a se. Kraj niti ide od spolj~ prema unutra oko palea leve ruke.

Iike 17 i 18 no strani . a dupla nit .dpalca-odozdonaviseiprovlacenitsakafiprstakaoomi'u u pravcu streliee.01prikazano je na 22. 19 do 21 owacavaklupce. Palaese povlati izomce. a koj" se zatlrn polaie lez.aHbdopieteni pocetak sa duplim nitima (vidi .jednostanitimasa.• trana 21) mogu se sve optsaoe pror"i'unav" n" opisani nal'in i mno:. $3 lzuzetkom raditi Ouiin" dupllm pocetne i rubvkama.ad. Slika 20 o.canja poi'etnim nltl. strana 19.like23 prtkazanc ]e nasli.prote1e.polaleseduploi tegnc premaslld 190ko prstiju leve ruke.23i24prikazujuzapletanjenitipriizradiduplog poi'etka. kao i i~ite rukava na dei'joj nam.Iiei 21 ozn.:i prona slikama kaiiprsta.aslike 2.e oko drii poi'etka «renee Oko palea. naime. Iznad palea malim prstom [eve ruke. za dupli ukdteni pocetak $like22. i23.adva. Probe pletenja var"juce pocetke sa daljim radom pierenja24aprikazujedupliukrstenipocerak. slika 20.e pletenih delova zahtevaju vecu crpcrncst. zateie nit.e natin oblikuje poeetna nit.cc na larap"ma odec.taju om"-u od niti koja dolazi izn. kada ivi. Inaci.akoga poticenit. suko 22treba vnoukrhanjesadupllm raditi premaslikamaSdo7.e petlji nitima iznad pomo':ne igle (vidi . Strelica na . na primer iv. Duplo ukrStanje slikamaod 12do15.liodklupccta.Cava kako trebaizvestiprvupetljuitojeistiPOStupakkojijeobjasnjen na sliei 13.enit(jedno. Kadajepo"etnanitizracunata. Proba 19) ~~~~~~~~~~~~~~ kama od 9 do 11. i haj duplog sa leva na desno niti koji.d pale •. izn.Pocetak sa duplim nitima Pocetak sa duplim nitima se primenjuje u slucajevim. .im toga priknuje no koji. prikazujuodgou pravom pletenju. kHz.lgle prihv.like vrsce namieanja 2S do 28 .truka)kojadol.

. iii delimitn.i od kaiiprsla. Ona se provlati su vee naCinjene.Citi No kojl se n. ispod porno. Ova proba ple- pravo-obrnutog .ve po.edalje . prst 9. Nil koja dola.. slika pletenja prikazuje poi'elak Sa uzorkom 283.>: e SOlpcruka_ Sad. pra~o. zatim. 27' se Tek ~a iglom kroz labava i da se nit koja i . Potpun.. stra- porno':ne desnom iglomtapetljaprilwatasalevanadesnoinit. Na iSli naern se pletu sledeti u<::etvrtomredu(slika28)sledinaizmenil'noiednapetljapravo.Iedeb ostalepetlje. take naizmenicno.stranaU).913 provod. Pomccna nit pri tome nesme do oblikuje pellje koje moze oml'u. jedna obrnuto.. poi.jedankraj leve ruk ..~in pletu petljaispred na 22).ovaj se pocetak radi sarno jednom iglom.26i26.:ne niti (slika 25) i pevlac.upotreblj. Za razliku prethodnoobjasnjenihnacinanamicanja petlji.. dolazisakaziprstauoblikupetljenaiglu. mora Sa jedne na drugu prvcm paralelno da oslane stranu redu prikuujeslika i pri tome redovi. o<im toga.odi (slika27 i 27. . jednapetlj30brnuto(slikaS. mole se odstr-aniti pomocna nit.e naein namite . drug. desna .Slika26iprobaple· tenia 26a obja~nj"vaju na koji . SOl cetnanitokopalcaleveruke.). prema pridrbva kallprsra slid leve ruke Nit kojadolazi Postoje dri.Pocetak sa pornocnorn niti Pccetak n pomocnom puent-bod niti primenjuje se "pravo SOlsame radL coda kada SOl od radi jedna petlj.I. radi se pomocnom iglom koj .e pomo':ne pedia pedjeu iIa niti ple!e Se pravo(vidi niti podiie sliku 4. prinvala se sa I"va na d"sno na iglu (= ereea petlja). mali izveden.Pozavrsetkuovog red.vidislike2S. Oba postupka _ prinvatanje i provlacenje niti stalnose ponavljaju.vazaveibanjeusuprotnojboji od klupcera polazeseoko pocetna orne.

kruga. ukrug. ukrug zeste petlja nanaie naziva klizi sa igle_ Kada.I pet igala. ezv. petljom ravnc m prave petlje pletu se prva pri cemu Obrnuta petlia ispred leveigle.Zatvaranje kruga Ako se pletenje iel. petlje se dele na eetiri i91e Sa lastop koliko v'<ava strelicu.nerukepovla':. kompl . kno igle i provlacenja iii iurada'1astaju ukritenepetlje iii obrnute iii obrnuto Pravapetlia Slika4prikuujeizradupravepetlje.Desnaigla.u Tako i. se jedna od dveju igalaizpoCetkapetlji. 191e se razrlnjaju take da prva i91a lei.iglasapetljamaseprihvatalevomrukom.desna i provlaci omcicu igl3sellodi inniti odo-u pravcu strelice.sepustadakliziiznadkaiiprsuizmeduprstiju leve ruke.apostupakjeistisatrec':omi cetvnom (slika 1).avom n" prvu petljom u poeetnu .evodiodnapredkrozpetlju nalevuigluinitkojaidepremakaiipnwpro" IIlaciseupravcu.imalolevu iglu i pri tome . Krugsen Stvaranje uzoraka i sara Kada je namaknuto dovoljno petlli.acetvrudesno. levo. ispred na'Cnje Zavisnood peclje.talno petlj. izvlac.treliee..e ravna gornja povesina. krozkoje. anit. se raeuna n jednu i9lu_ Sada se .PriutvaranjukrugaopletusecedvepoCetne petljetakodaponovobudeisti sada se polinjesa okrenuti radom (slika prvog ne smeju brojpetljinasvimiglama. igla drti drug" i9lu.""Iaci druga 2). Da bi se izbeglo praznine iglu dYe petlje a na cetvrtu Tek i91a i polate dvepetljemanje. Namice seistt bre] petlji.Kaiiprstde. provucenepetljeizprethodnog tegljivi.rhovima.ica iii kruga niti. sa jed nom slib dodeljujese p. Na dye igle se namice onolike petlj. Petlje 3: dYe igle su veo:opletene) i . omcicu (vidi n" tom o'trim . me"u.tvaranie vise. elasticni rada prave U20rak_ Petlje na5caju redn iz om':. Iedan kemplet se.gle nikakose uzprvu.pred Desn.aklupcet. pravo dr'hnja omette iii lza igle.Zavrsavasekruguoblikutrougla(slika2) inatajnacinseizbegavadapetljekliznusaigle. slika S Nit se polaie z90 u petlju .t igala.

desna provlaei petlje i igla se vodi iza vrhilleveigleadozdoupetljui -uc« na slid 7. a prave p. Kod probe pletenja 8b se petlje zameojuju same poslesvakogdrugogreda. Ukriteno ta~je . U povratoim redovima . nastaje pleten.orakradenodpravihiobrnutihpetlji Praveiabrnutepetlje. U polazoim prikazati pomocu petlji.ovaj velikih Naslici9seradi b o btc a naizmenicn02petljepravoi2petljeobrnuto. pojavljuju. jedan red obrnuta. uzo_ pletu Za pruga<ti rak. radi se naizme_ nicna jedna petlja pravo.jedanredobrnuto. Pruga. cbrnuto-ukrftene N~ slikama 8 do 11 prikauni su najjednastavniji osnovni uzorci koji sa obeju strana imaju isti izgled. prave..noeetiri obrnuto: u povratn.. puta naiz- uobrnutepetljekazedasu Proba pleteniaSa reljefne prikazujeuzcrak na komejedv. 5bradiseu dve petlje jedan red pr. tim jedan red pr.m redovima onakokakosepajavljuju Pravo-ukrhenapetlja Pr~vo-ukriteoa petlj. Naovaj oa':.. Zbog toga se <'estO petlje. slika 8.slika11.epletejednapetljapravo-ukrsteno jedna petlja obrnuto-ukr'lteno. pravih iliobrnutih pravo-ukriteoo. povrsinakojalicinapovriinuobrnutopletenihpetljiitoje takozv.to liara.ni rebrasti u z o r a k (sHka10).vo. zaKod probe pletenja petljepravo petlje se pletu polaznimredovimanaizmenil. potrebna je da pletemo jedanredpravo. reljefno.obrnute redovimapetljeseradeonakokakose petlje rade se obrnuto.eukr. lznad pra . Kod probe pletenja Sa takodese naizmenicno cade prave i obroute petlje.""vo. s" dobij. pletena povrSioa deluje Nasuprot pravom pleteoju.. U povratnim tj. i pavr.. bobi~asti uzorak.• . i povratnim Ukoliko se jedna ukrheoopletenih plesti u krugovlma ~teno. .a kada se desna zatim provlaei igla uvodi iza vrha leve igleodozgou . ieli petljecestonazivaju povr'ina pletiv. ali se u s. jedna petlja obrnuto.Poledinaradaprikazuje povdinu cbreuec Sa obrnutim petljama.epravepetljepravo. meniCno pleteo po jedan red obrnuto. kom redu umeojuju. a lznad obrnutih petlj.:a.tene struktura pletene nituomeu.vo. petlle su csncva svih prava-ukdteoeili pletenih uzoraka.o nanaje tzv.vidistreprikazuju lako okre· Zbog toga petlje okrenute rada time postaje malo tvrs.ih petlji prave se obrnute. eeuce (sli~a 6) nit u praveu Obrouto_ukr!tenapetlja Nit se polafe ispred levog vrh. i91".naizmeoicno.nim redovima se petlje plew kakc se pojavljuju Kod probe pletenja 9 a petlje se rode naizmenicno posle po 2redauodnosunaprethodnired Ukolikosepolazni i povratni red pletu pravo.tnim redovima.Aka felima asnavu pravog pletenja da radima u polaznim naizmenii::no -. potrebooje odnosno obrnuto-ukrse naizmeoii'oo redovima radijedaoredpravG-ukrstenoijedanredobrnuto_ukrhen6" U. ~_~ ~ uzoroksenaziva uzorak U povrat. pedju.aabrnuto-ukrSteoeabrnuto_ukriteno.

red5talnoponavljati oples!i 2p .podicikaokod obrnutog pletenja.p. odno- pravo_ukritenoiposlednjapetljapodignekaokodobrnutog pletenj~ (proba ple.• 1.Ino pravo i II 'Iu~..nitvodit.eu iii nazvanu ie. i takonan ..1.{. pletu nit se vodi ispred pravo.pravo.sa pomocnuiglu pomoc.iu ked obrnuCCl pletenih povr~ina. tlit se vodi .keg reda mora ivlea na.2.3.e r~di ovako {p_ = skracenicazapetlju)_1.'iku1.vidi.stu iv. podiiese ispred prva pettj.Sledecep.red:2p.1p.predrada.enim 5no ivice !lavov. Ivice na ple.ple. koja . njap. tenja. ispredp . ostale delene 2elite Ii daraditeomcostu pletenja: ivicu.amo onda kadase iz nin ivke prilwataju nove petlje.Odpo. ivi<u evor. zatim pravo.. p.nebiuebalodabudesuvilerastegljiva. svakog reda plete se .p.podicikaokodobrnutogpletenja.spted p . p_ polafe s."" ked pletenja.v.'. red.lednje3p. i poslednja pra- podiienapocetku redabokod vogpletenja.nitsevodiispredpetlji Plesti.nitldiizaleveigle. Sledece2p. i n. stu Zaivkucvorica petljausvakomeredu) se i vicna pe [I ja (to ie prv.. zavrsavaju se Cvoricima.cna zatimse2p.).p.red:podici2p_kaokodobrnutogpletenja.neigle kodobrnutogpletenja:nitsevodiispredp. zatim obrnute pomocne do igle petlje Ive pOllednjih iza. Dalje plesti 1.vedoposlednjih3p.Poslednjapetlj.plestipravo.2. Omhsta iviea se uzima. kraju . se na pomocnu $3 iglui. ple. Rulikujemo dye vnte inada: bobit. podiiu kao 3p.kaokodobrnutogpletenja. petli' n.Zavrsavanje ivica Bo~na iv.anitvoditiispredp_2_i3.e dobija uhvaljujuci polaznim ipovratnirnredovima. orne.seplete peavoi polatu. Probapletenja1apokazujerebrastuSaru(polazniipovratni red pravo} petlji sa ivicom evorica_ Kod petlja probe pletenja 23 unvtar i povratnom ivicnih radi se po jedna u polaznom reduobrnuto Dupla Probe iviea pleten]a] i 4 prikazuju duplu red: ivieu koja. pravo.posled..e delovima. ho se odna. kaokod 2) obrnutog Poslednja Omi'asta nit mora da lei.asledece2p_podifukaokodobrnutogple_ tih 2 p. red •.tipravo.enja 23. leve '91e (silk.taje i onda hda se prva se oplesti pravo petlj.daljeplestiobrnuto.

vim na pamoenu podiie kao .jednapetlja Probepletenja6i7:kukicaseonolikopetljicaulanciCu kolikojepotrebnonpocetak.itl broj petlji za pocetak. Probeple.jedna za pocetak Ked pletenjaporubasralnose plete jedlla petljasa petljaprihvacenogpocetka(probapletenja12)pravo-ujedno..obrnut. I za porub .Slika9prikazuje1.knastom '" caklla'tom iv.petlje.e podigple'ti i ~ ire preporucuje mogu se petlje celokupan obrlluto.sadasepetljesaiglepletusapetljamapocetka pravoujedno. jedan Posle red 5 .gl.diseod U S.Poeetnepetljeseprihvatajunajednu iglui pletu.enja 5: iglamazadv.com iVOcom za pregib se radi Kod poruba ledan red 5U p I j im petlj ama.kukicanepetIjice se isparaju. prinva- tin petlji. brojadebljimod predvidenih igala za "rstu "une sa kojom radite namaknese polovinaod ukupnog broja petlji za potetak.le 2 pvce naizmenicno uradena reda . redu S.Razne vrste poruba I·.enjaodSdo7prikazujuizraduuzanihporuba Prot» ple. obrnuto kac pregib Oedan obrnuti red redovaraditidaljepravepetlje(slikaBpriknuje1. prethodnog reda).alica Porub Za sa .pravired pmlepreg.polafuseizaleveiglei pletesenaizmenicno1 obrnu. Od S.ood petlja praveod pocetnih petlji redobrnuto.ledecegredapravo _ ujedllo.ba)..glll kod pletenja7 p!etenja.o.ledionolikoredovapravihpetljikao ispredrupicastogreda.e jedna petlja pravo. reda cvakc: Ilaizmenienose redovima pletejednapetljaobrnuto. pregibom·· porube kod pravo pletenih delova . Ked probe obrnutog a delovi petlji prinvatail! petlja i u . Ako imamo pravom pet- pocinjejednom IjomposleiviCnepetlje:sledeciredplestiobrnuto. naizmellicno vij u ta K.e i>:rada prema slikamaS i 9."petljama.anavijutke takodeobrnuto.eprihvataju(slika6j naigluipletusecetirireda"pravonavii!e".jedan red pravo.e se plete jed. caknastom ivicom mogu se petlje prihvalatiizlanckakukii'allihpetlji(slika6) .lika11. na .n na_ (slika 10). r.Iubj i= .1 zaovaj raditi cd kukicanih petljica..redposlezajedno opletenihpetlji Porub sa c.jedan Ujusepocetnepetljenajednuiglu. Po. red. rebro). Sa jednim redom zatim raditi dva puta naizmenicno jedan red = pravo. ali se mora prihvat. igle . dye petlje pravo _ ujedno neparan broj petlj.jedna povratnim plete. reda moie pravo.Pollovo. jedna petlja obrnuto nuL1 petlj.. Poeet.

primenjuje se 1.vidisliku3. Slika 2 prikazuje kako perlje.j" jedna petlja na kraju reda.t. st..z" ~e naipre na leyu sledecegcelogredapletekaoivicna mestu pov. isplete jo:< jedna petlja pravo_ukdteno Ukoliko se broj petlji vue petlji..itojedna .J dodatih petlji pod.itd.tepetljeseponovoispletejedna pravoipodiienalevuiglu. petlja dobija i~ na pocetku reda dopunjuje za dYe iii se dopletanje.reltca prikazuje novu ivkne Ijusaleveigle. Sa slike 1 mofesevideti kakose i2ivicnepetlje.. kojajevecopleteM pravo. tripetlje.lz.Dodavanje petlji Na isti nacin se dod.

petlja-pravapetlja.t. a .spored.. I~ Rezulutjeisti. prethodnog petlj'!ia leve igle koja '" piece pravo.Iiku 12» zatim joil jednom.. na . .likul0.e plete pravo.'_pravapetljasenajpreradikao.e dodate petlje opletu potrebno da lice rada bude p-ave pleteno.a obeju pletenje suana redu. samos" U povratnim redovlma se dodat" petlje obe petlje izmedu mesta dodavanja Dodavanje Dodavanje iz: ispred popre':n .ve slid 13 petlje_ U i iza dve prav" Izpoprefneniti..n navijutak . dubinskr·pletenih petlji. pravo. U povr.glu. 'lid. dodavanja .. Itose radi unvtar mestadodavanjau obliku uske prugeobrnutihpetljiiznadllvepetlje:'Jobejustranaovihpetlji. tenaposlednja prava petlja ispred prugeobrnutih opletesepetljaizpretl"lodnogredapravo-ukrJteno.Iedec.!upotrebeikaoukras Dod. i II svakom 2 . oduzimanja se mogu r.. prema redovtrna se dodat" petlje rade pravo. petlj. pravih petlj. odnosno pravapetlja redovima se sve jeposledodavanjapodignutakaokodobrnutogpletenja.. ne plete se pedja lei. "u dubinu" Probapletenja11prikazujekakosei1. Zatim se prihvata '1).ve o<tale . takod. koja red. i to . Na sledecoj jetakocIeprikazanododavanje . do mesea dodavanja. i.petliapravc.a nit se pri tome vodi iza peclje.1.tnim petljepletuobrnuto. radeobrnuto.Naslici9 strelicapokazujena!tojisenacinplete3. naime petlj.Slede dveobrnutepetlje.. nit...dubin_ sb' o (vidi .jednapetljaobrnuto. Dubin.vallie petlj. Promen. . Me.eispr"ddvejupravihpetljiispletejedna petlja obrnuto: to isto se ponavlja i za eve povratnim obrnuto Kod probe pletenja'4dodavanjesevr{i petljesepletupravo-ukdtenolzpoprecneniti.bezobziradalisepletudvepravepetljea IImedu njih prihvata jed.. na~in' kada se dode . _ pravo_ Sled. 'lei:.. pletu pravc. obrnuto jos U povratukolikO" je slie.1.ko se radi fl.pod.braia petljibitrebalo ponekad dasenevidiusamom radu.lid 7. petlje radi se prema pr.jednapetijapravo.e radi na slede':i fla':in: kada je ople_ petlji. kao obiCno. jed nom petljaizprethodnogredaioplete(slika nim redovima .vodidodavanjepetlji nU cubtnu". Dodavanje .9Ie.

Oduzimanje

petlji

Kao ho je 'pomenuto, oduzimanje se moie izvod;t; unutar plet;y. i fla ;v;ei, <to zavis; ad krojnog oblika. Unllt.r reda se petlje oduzimaju II slucaju kadaje iii cviklu. Broj petlji se smanjuje seradikosjnajliokruglina

n.

potrebno uraditi 1I'ltak ;vkama II slueaju kada

Oduzimanje

unutar

ted ..

Me't" gde se oduzima manje ,u "idljl"a kada se oduzima prema uzorku II kame se radi pletivo. Najtesce se oduzimanje tadi zajednickim opleunjem 2 pedje iii pre vlaeen ujedno-pravo

ie

m

petlji.

Na kaj; ,e nacin se prevlacenjem se podigne he

pieHl

obja;;njavaslika kako petlju; 1 petlj" se ple.e peavo

2:dvepetljeseopletukaol

pravapetlja.

Naslioi2sevidi

braj petlj; ,manjl/je za jednu kod pravog plete"j a. slede&

ipodignutapetljaprevuce;znadnje Kod pravoq prikazuju jasoije tamnijim upletanja(kod kod nitima simetricoo, neprosredini) iii povrat_ obr.titi na prevlaeenja rnesta pravog obrnuti pletiva) smer-. prikazana mestaoduzimanja Da bismo ,u nasliei to ho 1i2

priltazali

oduzimanja

Ukoliko t.reba da se mena oduzimanja r""porede mora broj petlji unutarili van mestaoduzimanjaost3ti menjen. ,manjuje. nom redu Slika 3 prikazuje Ako je potrebno trebau povrarncrn kako se'broj petlji oduzf mari u polaznom redu narotitu podiiekao painju

(prema

sledece:napocetku

redapetljase

kododuzimanja

prethodnog reda, odnosno. kao ked obrnutog pletenja. Nit se mora voditi ispeed petlj;: stedeca petlj. se plete obrnuto. a podignuta i petljaiznad 'teno(vidisliku7) Ako je potrebno kod jednostrukog oduzimanja dvepetlje,pletuse3petljezajedno.Slika4obja.lnjavakako .manjiti za prevlaCi iIn.d nje. Na kraju prethodnogreda redase petlja ispred oduzimanja pletuobrnuto-ukr-

se pletu 3 petlje pravo.ujedno; mesto oduzimanja je okrenuto na lice. Ukoliko je potrebno oduzimanje raditi u ,uprOtnOm .meru oduzimanje se radi slucajuse1 petljapodigne,2petljepletu podignutapetljaprevuceiznadnjih prevlacenjem (u tOm pra..-o-ujedno,

.• likaS).Kodobrnutog

pletivase petlje pletu obrnuto·ujedno. ukoliko je neophodno da se oduzimanje u polaznim redovima Ito manje vidi. Na sliei 6,e2petljepletuobrnuto,anasliei7obrnutoukrs,eno-ujedno SIika8prikazujekakose pletu 3 petljeobrnuto-ujedno

Od"~imanje

Sa ivice

Nasl;c; 9 ;v;('na petlja je vee pod;gnut<!; na redu je 2. petlja Petlje seopletu kakose pojavljuju _ prave petlje pravoobrnutepetljeobrnuto,prethodnapetljaseprevlac;kaOSto pr;kazuje petlje. $trelica n3 slic; 9. Na taj naCin mesu se i ,kidati

Obrnuto-ujedno Ukoliko na

pletene

petlje

kod

pravog ukras. je

pletiva kao npr mesta pletene se 'ma-

je oduzimanje iii

istovremeno

jedin; potrebno

lzrezima

raglan-kosinama.

istat;

oduzimanja. Na .lid lOse petljekod pravogpletiva; 2. redu pletu p02 perlje

jasno vide obrnuto-ujedno kodprobepletenjal0seusvakom obrnuto-ujedno. Broj petlj;

njuje usvakom drugom redu za2 pet/je. Kod probe pletenja na $1.11 oduzimano je samo u svakom 4. r. i to pomo':u 2 obrnuto-ujednopletenepetlje

Odu~imanje Ova

pomoc:u se

izvueenih u slucaju

petljl kada mesta oduzimanja

oduzimanje

radi

treba da,e istaknu. Pogledajtesliku 12. U polaznim redovima seoduzimapremaslikamal i2itonapocetkuredaprevuceno, ana kraju reda pravo-ujedno. U povratnim redovima se abe petlje ne pletu iznad mesta oduzimanjaobrnuto vee,e podizu bo ked obrnutog pletenja; nit pri tome mora da se vodi ispredpetlje.Proba12apribzujepostupakpodizanjapetije pri cem" se nit vodi i dalje ls pr-ed nje Ako treba da 5e oduzima na vecim rastojanjima. obelezite boje.

svakc mestooduzimanja labavo Ova [ednostavna obelebvanja potrebnoprebrojavanjeredovaipetlji.

uvucenim olaksavaju

nitima druge pregled.

Dodavanje

i oduzimanje

petlj; bra)

Kada se u jednom redu dodaje i oduzima isti broj petrji. petljiostaje nepromenjen. Dodavanje i oduzimanjeseuovom slucajuneradidabiseplet;vudaoodre"enoblik,vecradi ukrasa.odnosnopremazahrevimauzorka. Jednostavan priknanjena'lki13;usredini pravopleteneprugepletuse lpetlleprevui'eno.ujedno;roje;StipostupakkojijeveC objdnjen na slid S. Broj petlji $e smanjuje trebadabroj petljimtanenepromenjenonda,eu dodaju vratnim daju 2 petlje na obema (prihvatanjem ~uplje·' od stranama n"vijutaka petlje 'redin" redovima) ... nastale

primer

za 2 petlje. Ako istomredu U ponaein na ovaj

koji Se oplitu ..aiu'···-pruge.

29

Skraceni

redovi

Ako [e potrebno da redovi :ra odredeni plecen; cleo budu razlicite dufine. pot;-"IHlo je radit; •.skra.:ene" redove Najpr" je potrebnoove redove radit; kod boinih usitah i kod izbocinenaudnjim delovim. pantalao. llonse.a. Skra11 ceoiredov; mogusetakorasporeditidasebrojredovasmanjuje U >red in; iii na ivielma pletenog dela. Za kol;ko se petljiskra, 'ui~ jedan iii vile redova prapisuje uput.tve
ZlI

pletenje.

Odgo.a'-ajue; unutar reda, n •• ;lutak

brei petlji cstaje na levoj igl;, okretanjesevr$i i to stalno Sa jednim navijutkom. Ovaj prazninu koja nanaje okretanjem

iuavnav.

Aka je potrebno da pleten; deo II. de.noj ;viei ;ma manie redova nego levi. anda u povratnim redovima astaje propi.anibrojpetljinakrajuredaoeopleteooaleyojigli.Slika1 prikazujenakojisenaeinplete1.petlla3.skracenogreda; nayijud su. radi jasnoce. uertan; t.mnije. U pryom r ..du u komes .. ponovo.v .. petlje pleru. n.yijuei aledeccm petljom obrnuto_ukr;;teno (~Iika 2) poyratnom se pletu.a

SIike3i4prikazujunaCinradazajedandeokodkogadesna iYie. treba da ima viie redoya od leve. U pola1nim ostajupetljenakrajuredaneopletene;.lika4prikazujeople· tanje1,petljeposle3_okretanja,Pletenjenavijutkaipetlje ,e jzvod; u polazoom redu (slib 3) h probe pletenja Sse moze uoeiti d.se

redovima

mestaokretanja

kod

pr.vogpl ..tenjajedvavide.aredovi.uskraceni:tapo6petlj; Ratli~itbrojredovaseovdepostitetimeltoseus"akomsledecempolaznomreduplete.estpetlji polatnom redu. Vee u .Iedecem sa prethodnog pravo-ujedno Slika6 reda pletu mesta okretanja 3) redo"" ,redine simeuitoog pleti" •. petllom raspcse redo(kao naslid vi,e negouprethodnom polaznom redu se nav;jutak plete sa stedeccm petljom

priknuje na obema u dva

iuaduskr.i:enih .tranama red. od

N.vijud

sledec.

sa .Iedecom

u jednom,

u polaznim redovima virna obrnuto-ukrlteno Premo .Iiei 7 pocinje nranama od " e dine, simerricno_ U svakom

provo ("fdi ,Iiku 3). a u povratn;m (\lid; sliku 2) se sa .kracenim redovima prema

obema

I ovde su mest. okrennja podeljen. .Iedecem redu navijuci se na me.tima cbrnuro-

okretanjaprethodnogredapletusasledeeompetljomujedno. U polnnim redovima.e plete p-ave .• u pcvramfrn -ukrSteno

rna duzin. U povratnim redovima. no StO se poC:ne sa na iglu koji se u ujednoJ_ Da bi sledecom petljom potrebooje uplestijednu "izvui'enu" u pregibu podize se u polaznim redoiza petlje.. strana 19).e petlja . a u .I .ak i porno"ne nit. driati ovaj deo nad parem.decem redu 5e ponovo mora naplest. vodoravno i vertikalno. izvuci pornocnu nit obraditi rupiceza dugmad zahvatnim bodovi_ rna (vidi 'like 1{) i 11.Ovepetljevratitinalevu iglui"astavitisanormalnom niti. slike od 9do11: nit druge boiese uzima:ra pletenjeduiine rupice. probe pletenja 153 i 15b)_ Kod probe pletenja 1Sd rupica za dugme obradena je omcastim bodom Kod probe pletenja 1Sc rupica Z<l dugme posle izvlacenja poce.Rupica za dugme Ruplee za dug mad . toliko petlji (slike 17 i 18.e mogu plest.Iiei 12 i 13 petlje se skidaju pre. . Karla je rad zavrsen. se uzeti redu zatim jedao leva (pre navijutak radom moie rupku. Za vertikalnu slika14.potrebnojeraditiuduziniiste"deljeno". okukicana krajnitisepazljivozavrsavana provucenim Kod izrade prema .najprese zavrSava tim prvom desna celom polovina. rupiee za dugme.

.J . Na probi 6 mozesevideti naizmenic. polovima jednasaobrnutimpetljama.vita se dobija kada se stalno pleto dye petlje "'jedno. Cvrsca . poledine Ukolikofeliteprugastu saru (dve petljepravo. iznad nje. petlju. iako gastoguzorka.patent_hra.r--- Skidanje petlji Kada [e . n. daivicabudehoravnija..lLIIlJ.... jedna petlja se radi obrouto a..jednapetljaobrnuto. obrnuto. U tom slueaju se uzima jednostavno . potrebno je$kidanjetako .Pozeljiivica mole ca se radi labavo iii evrno i od [ogazavisi da Ii cete petljeskidati. diepova.da plestiobeprve petljeujedno. petlja poledine.napravim petljama. prema slid l' oplesti ivi~nu petlju.aizmedu Na ivkama okovr. Ovaj postupak pletenje petlje i prevlac!enjeprethodneponavljasesvedoknisuskinutesvepetlje.o"U.inaskidanja Kod probe pletenj" 5 skinu. jedoa Levapolovinaoveprobeprikazujeivicunakojojjestalno pletenopodvepetljeobrnuto-ujedno.trebadaobeobrnutepetljepletete obrnuto-ujedno."L.~ i Igl3 za kukicanje.lspodovogajeprikaunaivica...no 'leoma jedna ispad" labava.tnika.lznad ova ivlea sa.tegljivaivica. Kod probe pletenja9patent-hraskinutaje nasledeli natin: petljai navi_ jutak se pletu pravo-ujedno.nja petlji istovremene ivita $ava.::I"I.ovupetlju vratitlnalcvuiglu.Posleposlednje petljc cdseca se kraj niti i provla~i kroz po. _ukr!teno a prave petlje svaku ee sebe plesti p-ave- Kodprobepletenja8prikazanajetzv. pedja Ie po· petlje Sa pravim i da iviea kod prupravo. delovima jala.odnosno ple«i iabavoilievrsce.:I~L. a prethodrlU petlju prevue.kid. Ikidanja obrnuto naizmenitno plelo jedna petlja pravo.kidanje koje se . H1~~~.t. prihvatativiiepletenihpetljiujednuhrotu togasekukitajupetljiceulanCicu.zve.Slitanpostupakprikazujeislika7:koddonjeprobeskinutajedesnapolov.L. a kod leve polovine toga moiese je ispleteno videti petlja po dve petlje pravo_ujedno."iea .. kod jedn.naizmenicno seradijednapetljapravo. ukratkonasvimivicamanakojimajeivicaskidanjavidljiva potrebno je dobro razmisliti na koji natin da se skinu Sledeceprobepletenjaprikazujuvainostodabiranjapraviinog nac.zvod.odabiraseiglazakukicanje debljaujedandodvabrojaodonekojuuhtevavuna.. Akoje mogu se ivicaskidanja istovremeno budeukral.ponovoplestidvepetljeied. je jedn.tIR. nasivctma.vidilliku<l petlju.kidanja. dvepetljeobrnuto) ivicu kOjalenekrivi. vidisliku 2: . plesti steeeeo petlju.'ednju ureesee desne Igle maze se upotrebiti ukolikosezelira. pleten.Strelica kod probe potrebnoda pletenja] ozoacava kako se provlaci omh.

petljeusijutupomiglomzavez. Slika 11: sreeecu obrnutu petlju pre.v.2.apetljeraileneu prethodnom vodi takode kao kod obrnutog se radi Nitsepresefe(duiinanitiuebadajedvostrukadufinagotove ivice). vidi sliku 17.Slika1Sprikazujeistipostupakkaoslika11: sreeeea prava petlja prihvacase odostrag: dalje (koja je v.vicanebiteglila.aobrnutepetljesepodiiukaokod obrnutog pleciv3 i prltom se nit vodi ispred tene.vidisliku14. U .lglazatimzahvata jo'jednom od napred i istovremeno steeeeu pravu cvu petlju petlju sa dye igle. p05tupak dec poeinje sa uunim porubom. pravu petlju sa igle u pletenje. 10.ko~iti.potrebnojekodoveizrade3 redaraditiucehnici 'upljikavog pletiva: lara.KadajenitprovuCena. Ked sledei:eg postupka. slika provue.lovdesebodovimorajuraditilabavo(iravnomerno) dase.SiYenaiyica.cse Mjpre prihvaca poslednja sivena prava petlja jednomprihvacenaiglomzavez)jo'jednomodnapredprema nazad. Sivenaiv. pravy petlju prihvatiti iglom za vez kao ukrstenu peclju:sadaprovuCinit-(slika12)i prinvatitipreskocenu obrnutupetljusazadnjescrane. a hal Iglom za niCi mora ubosti biti duple dufine petlju. Svi bodovi se moraju izvesci ravnomerno i labavo da biivicaostalarastegljivakaokodprugaradenihpravo-obrnuto. PrOM 16prikazuje cakyu ivicu kojase prugascebre plecene naizmenicno(jedna petlja pravo. Proba pletenja prikazuje gotovu zavrSnu .. gurnuti vez u 1. koji je radi iznad objainjennastrani25(slikeSi7). Ukoliko se pleten. pogledajte slike 10 do 15.Iiei 16..rada redu ispred SU pctlje (ked paredu to petlje pozadi).I. nit. jedna petlja obrnuto).obe pecljeklizesaigle.1 ovozavrhvanjese moze primenici samo ako je najpre radena pruqasta .Iedecem pletiva kao2. red pomenutom nitse podignutepecljese podifu petlje.trebalobipazitinaodgovaraju'iuvr~ecak.ca. delimicno iii u potpunom patent_radu. Radi se iglom bez vrha.Premaslici13preuzimasesledetaobrnuta petljanaigluzavez.uvuceuusicutupeigleuveziiglasevodiodnazad prema napred krozivicnu petlju. pletu 3. red pravo.Proba19pokazujegotovuivi(u .daljesledeponovodvepetlje odnapred.postupak Rad jeslican kac naslikama 17 i 18. kao na Pre no StO se prave petljeprethodnogredaseispletupravo(kodpatent·radasu topetljekojeleienapred).c I raditi prema rr slikama 11 do 14. ivice.e prihvataju pecljeodostrag.alisenepustasaiglezapletenje.vku.vidisliku18.

tasvedosHukai trol.name.date..as. obueen. jevizapletenuodecu eerese e mere. tacno Ove velie.da ple. Unutrdnja dulina rukaYa@ i ~irina Yrata@samosukontrolnemere Dobijene mere unesite olovkom u gornju tabelu. licini prip..stesagledalirnlike tel. oko S{ruka @Vet vi. ~irina bokoya se uzima 18 do 22 em ispod 'Huh."".tanakugli ® oko se mer.. kad ple'''''j' nije vafan taliko kroj koliko rnaterijal i dezen.no rodnom drfanju tela obi rna .ini st. mere Ko je vdt idej. Zato je mnogo jednosuvnije i Ulimanje mere u pletenu odetu. ali ne prete.teseobelefavauzanim se uzim~ju uz.dopunjeno je krojnim pregledom prema mer. osim toga. Srruk mera niie vahn pOHebno bolieu same je biti kompletno Sirine..Idanj.. a ponekad na. jednostavni.u namaCene kojaj II veKroiznad uputstvaza Da biste znati . Za kratak rukav . struka prema leda.5ve mere i to'pri leiernom pri_ G) Za !:irinu iznad najjacih se ulima gornjeg me5ta se drii ispod ruku.sa prslukom i poja- radi mere vel.sne mere sa nalim tabelarnim . pocetka prednjadulinasuknje.ne .mera 9a .uzima se i ~irina gornjeg rukava @l a za ulan dugaeak rukav Sirina 19loba ruke@.. u~oliko . 4a.lovu i tri normalne rnorate velie.. Dulina ® iStovremenosekonleaa izrafava meru ledase me'. od rukedo potrebna od pOCetka vrata ruke do struka suknje ®Sirina i mantile CDZa haljine.enju dovoljna 1I""t.aduiinarukava najviSeg me. mu je vun. koja se maze pletenje. u haljini _ ilijos potkosulji.ad.kaoiupu"tvozarad.e ne r>di 0 okruglo pletenim modelirna . odgovarajuce poc. vrat~svedo ®Sirinaramenaideod rukava.voje bili '. i za pravilno odredivanjeduiine.mera rnlik. . i izralu.ntimeta( grudi i preko poj~som. 1 lirinagornjegobima tabelarn.. na ispruienoj ruci. Svako UPUtstvozapletenje- igle La i bi paleo rad. 'u u poredenju sa krojevimaza'ivenje vearn.. Sada ste u merama stanju da uporedite dab. ie.n. potrebnaslika model •.Pravilno uzimanje .~e dubina goud. Najvainije mere 51' mere duline i Sirine. @Prednjaduiina semeriod poCetkavr. da biselahvatiOnaiiai'ideotogdela tela.gu. G)Sirina u1 sarno telo bez ntHanj.etnicimaje iz naiih specijalnih . Medutim. Za uzimanje ravnoj som.amotelo.nato za dye.I.

" . . '" -o..korn Burdinom krojnom pregledu '3drian..ju modelu 38/40 1 .v.. so so sa ss to 24.n. ~..to " " ee '" " no se sz ...... 3B..... em Muske veliCine ss " so sa sa ez " ss " zo te zo """ "" as n " zs " "" so sa . " sz " ....ne mere).n.. " ".S Sirinaleda Ouiina mk"j~ Sirin. . " " .. " '" te . ~~~~a d. " ss n " n. rukav..5 " " ao " " '" " " " .. . Sirinaleda Du'....gornjcgdelaruke 5irin30korucnog. neophodnu leiernost nvi. " ts Gornji obim ~irin •• truk> Sirin.. . j udrze sarno neto·mere (tel!!.5 45.. " sa " is " "" " rs n Decije velil:ine Botnadui.5 32.. ...5 m 28.5 13. ros "" .S 42.o . .5 37.. ...S ..~ka~:nt.. ramen.. zu " sa " n sa sa aa " " te ra «is se " " 41.s ..... rs sa H 18.. . ~3.. so sz sz .5 39. . no .5 29.glob. " " " '" "0 '" '" na so sz .... " ~ . . '" .'ina oko vrata em no us . .s . H H fene . H . so .5 .. " sz " rc """ " 28... Gornji obim Sirin..5 .5 " ss " so " es "" .uk> 1I 1 Sirinagornjcgdelaruke Sirinaokorucnogzgloba Sirin.5 ~1.>truka Sirinaokobokov. OwZin. .. ~...okobokova ~ue~~~a I!~:in. .. " .'on.no od veHeine (iirine gornjeg obima) i "nte model.. . .rukc S'rino oko ru/. " ze . as rs rs as " ss sa to " " " n n n n """"""""""" ss se sa so " et se sa is . " " " ae " " ac ra " . . Meduvelicine za Ouzin.. ar " so """ " 37.uknje Sirin.5 za .5 Sirin. so rs ae . " .5 39.S 42. """"" 40. .. ..S 26.. p.. . « '"' '" ... Sirin. " sa se ro sa tea so es so . . ..gornjegdel. " 30....:i~~a ". as as re " " " zc " " iene vettclna za mlade . .. " ...5 ss " so ...5 zz " n 29.. " . dodad koji dozvoljavil...5 " ss " " ao " . . " aa " . '"' """ . . . strub em Sirinaled. " " " . ...5 """ " so et " ss sa " is " as " rc . >uk"j~ SiriM ramen...uk. . so so " "" n " " eo ss " " ro" "" '" '''' ice ..... rte no sz '" . Sirina oko "".5 31. ~3. I ". S'rinaokovrata em u " so " as " .S 46. " so roo .5 tto sa 31. .. . .nog .5 . 47.S . .. .. Sirinaokovrat.5 36. n as " .S 39...5 34.1 burdine Normalne Gomji obim Sjdnastruka Sirinaokobokova ~ue~~~a I:~:. 19.S ]9. er .0 13.glob. .okovru. " . U .nulon.. .5 H . too ros no . .. I:~!in. ramen> Duiina rLJkava tabelarne vetlz+ne mere su. 32...

je se zalep!! selotejpom. potreban san[imeta. neue razlikuju od nasih tabelarnih Rad se obavlja daskuzacrt.. Za razlikJ se eeresoe niie potrebno "vi'ak od mere da ih sidn. i II naiim redovnim nlm izdanjima.[o manje n!!go kod leierne jakn!!. olovka... kroj originalne velicine. pregleda_ Da biste uvecali .nje N. kockice moiet e nabaviti u svakoj dobro opremljenoj radnji. velikom menjal'" vee se drilte upu. Iskuslle pledlje rade bez kroja originalne prenosi fla pro .Kako se uvelicava kroj prema krojnom pregledu? Sve iskusne ho pletilje znaju "'ednOH \l kroja n'3im pletene spedjalnirn ode':. kontrolisati vetuvek krojnog kroj pletene odece jo! u je pomenuro. stolu. ukoliko nemate specijalnu i gumica hodni za Iciernost plete"e ode"e... u uputstvu .. Za pocetnice ie preporllcIjivije da izrad .nar. zaoStren.kodpuloverauztelodatje. veoma jcdnostlvnom krojnom prcgledu . velii'ine dovoljan smanjeni krojni pregled. ne.jlakSe stavlja 5e kroj hartija n. rrougao.e koie 5e sa kockicama S3 5antimetar<kim razmerOm pro ..2 iii 5 mm_ Obe hartije ~ njim. f'otreban sadrbnjeusvakomhoju.. visini tela. krojne koji su neop jedan dec.datjeikrojtatuvrstupleteneodei:e." tabel"rnin mer.. nac.Ovauputstva dcpunjena krojeyima mole! . Nase objasnjenje je prikazano n.> ~ ked deceje to raspored""o prema starosnoj granic..idnll hartiju ispod da. U tim podadma su date sve mere dufi"e i sir.idna 1. je' iz prora~lIna perlji hartija II toku rada ne bi pomerala_ Papir n.. rucnirad._ Kao i redova crtasamo lepo se moie do polovine...v no.ne mere u sadrie mera.kama mesecmere za tokusamogpletenja_lz[ograzlo9'!krojzapletivonikadasene u punoj velicin.nava.. Povremeno ce vam za brisanjc. Ovim krojevirna doclate su normalne ObjasniCemo uvelii'avanje odgovarajucuiiirinu gornjeg obim.' i dobro biti potrebna vam je lenjir od 40cm iii SOcm.

.ispod 'irine rukava)ie(19cm.koja ..dodirujegornju f.<:i.ve mere du"nc .ne U krOln.e.. naime26 cm_ U is[oj inajvecadu!inaprednjegdela.vedoizrezaokovrata). potrebnojedap"enesetei naiicdno'tavnije pomocu . Brojevi z. rukava) ozna~e i zatim povezuju k05a pomotna taoke vodcuglavhOMSlici S 5e delimit_ sno 62 em. Ke. sa pregibnom mereno ivieom. kroju od papira i'tovrea u krojnom pregledu je pregibl_ Kao na krojnom se od gornje vodoravne ivke a unosi na pregibnoj ivicL Ova mera povezuje plitko zaobljenu liniju sa ta~kom f..Seem Sa leve ivice.stojanjaod6..nu vodor.pregibnaivieadolazi salevestrane.ikoduvecavanjaprednjegdel. .eky u'pcavne. ke popee. pregibnoj (sa donje duiinu od SScm hnija koja povezuje yodoravna je urrtati prednju iZn. iVice. Ovi podad vaie kugle od otprilike uvelii'ani.nijama.inu.~ica.eunosi iirinisemoraograniciti com i povezuje donjaivica prednjeg najvee."ne.. linija se sve mere prema koje se preno. Na vertikalnu tai'aka vcdt liniju beleie pregleda.40i12cmi[etaCkescpovczuju{vodoravno) vodoravnim se ta~ke a (9cm.'irinalajsnice). deo ali je izrez ne . od donje Na ivice.na1gemiduiina . do tacke Ijen rukav kod visine Kada su !vi krojni .k. . uertana i'prekidanom linijom (= na nasem prikazu ima isti oblik kao i prednji deo.m prcglcdima na'. Dubina ureza lznos! 3crn i mer.a kod me. prednjeg Ukoliko sirine lednog jedno dela.e'anjupojcd.n.linijaa·b·c-dogranicavabocnuvisinu. pletenje glina.eprotezepravougaono""pregibom(= dela).odnoparalelno uglom najvete sa pregib~om pcocvc granice ivipravim sa iSlom tcgljivoOdpregibneiYice.Odtelinijeseucrta~aledna~odoravnalinija. i najbrie Pre no konrure tZV nje .h up~".a drugim linijom_ Na taj natin su pribelezene ni prednjeg dela u iirinu i yi.ukava se najpre pevute lin.like2cm c-dpruhseotprilike1·cmispodpomocnelinijeiprotezeiznad deane ivice krojnog ivioi potrebno zna~i 4...no_ucr· t.tnedeloyekcoi..d tai'kee. j~dnoj ...rine = 26 em i izreza oko .Sadasupovezane pojedinetackelinijarna. duz.vijenom menD oznacava prednju 'redinu..e . od tih pregibu. oko vrata pliei. povezuje t.yase najvecasi..U ovom )cdnostovnom krojnom prc· gledu peednji i ledni dec pdka . 14.av. kugle rukava se dobij. ple. .kojasekodkrojarukavanalazide.ne.enj" unc.n. vidi sliku 5j. vidi sliku ~ pregledu. Zaobljena otpr. za normalno 12 em. ujedno 21 em_ Razlib (S cm=26-21=5) je isto zavisi~uokrugline.to predcte druge polovine toCkicazakopiranje - delovi mogu se lz rezao. je u donjej letvrgoriz razlike izrnedu ravnu i vod.me niti pre- gornjeg onda su u krojnom obe veliCine_ Kao kod upurstva.. Za kugle .jaodtackec-lira'peredinalripodjednakarastojanja (tai'ke cersre die.... ..u ."ke t-s rc se iz tog razloga dubokoniti preplitko precnati Ledn. Ova linij" se proteie .e Na sa I. deloy. '0 y. l linija e-I ramena_ lz rez oko ruke nobljen <in. Natu liniju.a SU mere sadrii u saotimcuima podatke pregledu sa dve unete za drugu UputStvO obima.nido polov..iirina. 20 i 4 em.yneogr.vidisliku3. I iuezokovratasemoraucrtati kaookru- + nasecenje.n. '" n. i n3 skici SU mere velicinu gornjeg obima dare u ugradama Pregibna ivica na pailjivos..ra[a ramena !irina = 9+12 em. .' Dubin. <u pri"_ z. 'irina rukava ispod b(11 kugle cm. 20.nc eelc koje kod me.n. obelchvaju linijama nar.

.. . p"m... .""' mod< ""i' m U Burdinom ateljeu za stru- ~:.:" od..mo njeno re """''"i" sirine kd.'"o.:'~.::.: naravna nlSU uvek idealne. ""..ne. ::::~~dO:a~n~:stasuses:~:a~enom m""i* "0'."m nije neop_ ....:."m [abelama i razlike."". .'. velic..:.oi.II .:." .".~ m.~o. naim .::.'." razlike u i kada model m[ s • • U~~ U W OJ ...p"'""."".Kako se menja normalan kroj? 0 a-I Q [] 0 [JuO EJ DD 0 ~~g '~.sekrOjnanovol$cna_ B{] ~~~~:' ~..o::."." """" promene_ Promena hodna .:!~p~o:o:::::..m..amo vet aka merama je dat La neku za gornji obim I ' 0 0 U/ O0 38 zalepe"I..~ -.. ai.': p""". s W '1 OJUJ kOjl drugu druge veliCinu. Prema ~:~e::Z~i~a~:punOdri:t~~:sliUhCi~ipudt~ "..." m.: ..

a unutrasnje .zujc usctanje canje.moraju pripremiti jed nom izvrJenih yeoma premerJvaju.e na kroju (a.no.Ii se kro) ponoya isertaJ.vica. treba da . (iii I I I I Ukoliko uzduino. • za{im n. raglan_kosine. Uvecavanje Priprolirivanjuprednjegilednogdela potrebnojekrojnedeloveuzduipre_ seti.Svetepromencse.anajpreseobeleiavanovikrojilrezaoko ruku [tanka linija uz sredinu pozadi linij •. linijaiuJvna Slika5prikazujeproduZavanjepred_ njegdel •.trane padu: vue . skoro u 5vim slui kod raglan_oblika. faltice . delovima prlkazuje Ied'nog dela skradvanje i prednjeg Na tim odgovara.Iika 8.(rane i lednom delu 3B.e ti deloy. Slika 10 prik. oko Hata prednjegdela.tim prema se krojni neophodnoj oblitiizravnaju! Ako je potrebno samo na donjoj prednjem prosiriti ivid.e menj. sl. na prednjem delukodizrezaokorukepo!rebnoje uratunatinarukavu i lednom sa . 'tosevidioa. lednogdelairuk. prosiriyanje tajeYima smanjivanje raglan-kroja. oko bokova samo na ru· •• kom linij" dobija potrebnu Kod.. Ukoliko se mora dopuniti duzina upravljamo se prema .Iika 2). po duiini. se deli USit- prednjem prethodnojstrani sirina same 9: grudi upravljamo ramena premo slid se u visini 'irine s" mora . Socni poklapati i razmice. dela. a slike 13 Slika i 14 12 prikuuje sirine..knutl (. Promena raglan_krojeva Gornja malno pravila se ne odnose samo na krojeve nor· uglavljenih rukava.moraiusekrojnelinijeponoyo Ako je potrebno SUliti prednj. vihk ravnati u uzduinim je najednom ledni . Ukoliko iuezoko kac nafaltat! kee)u preveliki ruke. vel.Sirinukoja se time dobij. moraju .va..('lika7). DO U . unose.avija)u jucedubine. Bocne moraju a Sva Se rastojanja i ramene poklapati sa starim jo.kern (.Iid . slici 10).e . kavima.e.narav.R. delu.Iiei 15 DudO Slika16jeprimerzaslui'ajdasekrojnideomoraiproduiitiiprosiriti. a z. papirn.amo gornja iirina ziltc!e. zatim se kroj i ucnava izre. 4) i take izlepi!.avi.I.• lika10j Zahteva Ii tele.tim se ramen.e faltom.Na koji se nacin menja raglan-kroj? Smanjivanje Slikal dela.avijenogdrfanjaneophodnojeilvrSltipromenu IcClnog dela.knu a z. strane. a .trane ne bi OQ B L. npr rukava. moiesedopuniti ne hete"i obliku i dobrom od 8cm-2cm Sa svake trebaloprosiriva'.. obelehva tom mestu deli duiinu.e prosiri kroj rukava. deo (. u<inksmanjuje sa duflncm bocnu lednog dcfaz! na sredinu meduprostora. Ukoliko . promena pazljivo. pogledajte Ukoliko delu.. Sirinu. koja Vrh postupa se premo .tom cr. useca se . Se razm. iue. na gornja se se raseceni delovl razi ..ka11).atim Razlika se dodaje oko ruku 'liku8 . maknu. ceni krojni delovi duzini. na prednjem kroj razmife. meivice se posle . zatim rum. upravljamo se premo slid 6 Krojni delovl se moraju use"i uzduino i nil donjoj ivici razmaci premo potrebnoj !irini. dakle i lednom a ne n..7_ laltieama.lici3. Kod kosih ruhva.namera produZavanje 11: dubina hoj sena i razmipoloii (tanka D~ sc mora ufitka n.inakugle rukava Oblid se suiava skic! prema nanovc popreonom . grud.

ali bolje jo.nu. stO je moguce vee..iti kroj na normalpetljama odnos. voljno same uzeti pailjivo premo smanjenom krojnom n"velie.e dobro . utoj"elicinineophodnojeisplesrikvadrar'" najm.njl! Hem.vilu .zbrejati brojevi redovise po pravilu pletu malo komadu evrsce i redovi. . Duii od kracih.!Ill " Vun. ponovo vraca na svoiu prirodnuelasticnost UputStVQ la pletenje ie date u svim redovnim broj~vima "Burdo Moden" u svim specijalnim izdanjima Burde La pletenje. i redovima.iWlI • •• I1I111I111I11U111i11:1IIlI1IIII1IW1WI1II11 " sto se kod maniih proba ne bi moglo priizracunavanju.:v~~~n:av::n~:. I .vakog driati se pregledu Svestojeu uputstvudatoo 0 dodavallju i oduzimanju predstavljaosnov" Vearna je vaino senaproburadai za pletenje! probe i radit. a po pr._.Proba petlji iii proba rada Glavno m\lrilo .u dati za probu petlji cd 10x10cm. Niie doi pode. Za probu petlj. .Uozit. je veoma fiv matcrijal koji se posle rada. sa 14 do 15cm . ovrsceg iii labavijeg.J . je prema uputstvli S~ propisanim materijalom i odgovarajucim iglama Probapletenjabitrebalodabudedostavelika. "putstva proba meru rada.r.~~ l 1II111111U1tlJ-:. iii~~i 'j ~~(~~ ~~'~~t~o~k~e~:~i~~ . noei R. viti nekoliko zeseva _ najbolje preko '.vakog dobra uradenog plctiva e'laic proba petlji iii tzv.PreporuCljivojeprobuosta. na take ispletenom meg" .

pouz- broj~nje.odozgonaniie. i 40 r iznose 10x10 em. u Sirinu i 45 redovau koji roctece sami izraditi od visinu. proverite jOs jednom da Ii stezaistasvetacnoizbrojali Osam Osam primera primera pletenja od iste vune i radene iglamaistedebljineprikawjunakojinacindezen utice n~ probu rada.sevodidaljesapoledine):iakcovajdezen sa licadeluje kao p-ave pleten. = red) . 19 p. pruqasta ~a~" p:~:e1n. = petlja.pet. = 10x10em. 25 r. 1. Proba odozgo pletenja naniZe. naime kod kojih .. dana Ovaj ram je.i32r. ProbapletenjaS. Na na'em primeru izrez probapetljiiznOSi14petljiu!irinui23redau visinu. patent-dezen. Mali ram. Proba pletenja 24 r. iznose 10x10cm 8. Proba pletenja 6. Kod uzoraka kod kojih se petlje ukrlitavaju iii povlace uvts. pravo sa lica (S3 liu gore)· 20 p. Medutim. moiete ih izrav nat. 19p.lji=2reda:17p. ccroce kada je kvadrat tacno Sarno onda isecen Uporedite uputstvu. labavijim rezulta. izoose 3. probaperlji se vae ne poklapa<a dezen iznosi osnovcm pravcg pletenja. i (p. odabiranjem igala za pola broja tanjim iii debljim. 22 p. iznosena 2~a~ pleteniee: kvadratu10x10 em. bobihsti iii pirinacuzorak: 10x10em. pletena u po· ~1I("'~. na 10x10em Desno. Proba pletenja Proba pletenja 2.~Vihp~oo::n~~~t:n~~ji~.pletenadvobojno (nit. kartona. Levo.i40r.If:'1Nr laznom i POVratrlOm redu pravo: 20 p.29 petlj. va'ie probe sa podacima u Ukoliko utvrdite male razlike nastale iii cvr'ltim ple'enjem.rcbrasta bra. naravno. . pregibna lara: 16 p. xi~OP. i 26 r.=10x10em Probapletenja4. r. i 23 r. olakiava je 5 X 5 em.lovasara. jedandeopet.supljepe'lje·'i:'inedezennijeneophodno svakiredodbrojatikaodeopetlje.

3 Strane: dele petina petlji. redl! na poletku kugle ". plete petlja. OJ pletetedosta slutaju lablvo..pletete model u "put.znosi.•skrateni redov. petlje. Ie u svakom 8 petlji (= iz popreene redova) me.I oheju s"ana (=2cm). i 30 redova.Levapolovinaseradinaininacinusuprot_ u cdncsc ivicne na desnu petlje. 20xl=60) 4 petlje daje u vis. . racunato Ramena . Rukav: jednostavne probe kojaje sa 36 petlji+2 redova(=6em)serav· 4 em).Okruglinaizreza sirinu i 5emuvisinu..Zaokruglinu svakog petlja. Na s'riniodI8cmimaukupnol6petlji:preost3je.38 po 1 pctlja.Broj izno. Posle18 polovinu. iInosi Sirina 48 em.kojetrebaskinutinaobe se sa obe petlje. Ramena kosina na obe rukav strane strane . radi ho ledni povratnin deo. za"m lOX po 1 petlja a na kraju joS 2x po 2 petlje Preost. Red tom slueaju.tvu megu bit. iznosi 2cm. n.. 12 em "rine. Za izrez. koje se iii ski- daju iii o<unu neopletene na igli (vidi .nasvakoj strani8petlji. Kugle rukava imaju visinu od 12 em.e najpre skidaju 20 petlji u sred.kava ima 78 petlji (38 em=76 petlji + +2 ivicne petlje). 1 x2 i 2xl petlja). se na po~etku petlje nom i 4xl smeru podeliti 13 em od pocetka izreza oko ruke NajpreseskidalDsrednjih petlji. Dui gornje ivice kugla je ravna i za nju se racuna otprilike 78. Na ramenoj kosini . Za izrel igle za pola broj' suprotnom iglezapletenjepolabrojadebljeodpreporukeuuputstvu. redova. Bocna kosin. r~men~ izreza kosina oko se sktda na poi'etku vrata. znaei 36 redova. red. sa ito lednim delom: Donja ivicne ivica petlje. drugcm vrstcrn podataka od probe probe neophodno je malt.trane lx4 primeru racunieajesledei:a: se za poslednji 2xl petlje.rez njuju se petlje u svakom 24 petlje.Na koji se nacin proracunava broj petlji i broj redova prema probi? Izracunavanje petlj' redova porno':u eak. Unut3r redosled: i 3xl reza oko 1 x3 ruke. 8 em em. Dye petlje=1 em i 1 reda=1 em.svedopocetkaizrezaokorukedodajeseunutar60redov. 1 x2 joS 2 puta u <vakom 2. (10'l+2ivicnepetlje).lih 18 petlji skidaju se u poslednjem redu. tarim jo. povramorn poeinje i oduzimanja pregledu je na primer u objasnjeno kakose postu_ data redupolpetlja. povratnog zatim red. (=20 em.5=15. po jedna Prvi put.ni.Iedeti pctlje od iliznose za pletenje_ Male ralike i od. a to znati 4cmuvisinu=12redova. dopetlja. polazimood Ia 10 em.kojetrebaskinutidopocetkapovratnihredova (1 x4 rame.znaci. Proracunati brojevi 0 petljama i redovlma unose se ukrojnlpregiedilijosboljeuoriginalnoi5Cftanikroj Pol::nimo 48x2=96. uzrnite redova. dodavanja U gornjem pa OJ potrebno rad (= 39redova). je odnosno se. Kod decimalnih brojeva rezultat 5e na uobicajen naeln lao krufuje. iliakoielite vunice od naznacenih i 3putanarastojanjuodpolSredovapojednapetlja.Od78petljipreostaje60perlji.Scm=10petlji 15 redon skida se deset petlji: u svakom se ukupno sledecem 2.'" strana 31). Ukoliko tanie.inje usredini oko vrata. a rezervisu petlje.tupania rezultat labavijeg iii cvrkeg pletenj. peste <vake 4 niti.i 96 petlji+2 sine struka (4 em+14 cm=18 em) ouaje nepromenjena: ta18cm treba plesti 54reda (18x3=S4).ime 20 petlj. Ne zavrSavase uvek broj redova I petljl nu_ 10m i pri deljenju sa 10 ne dobija se uvek idealan reIultat.irem 7.tu na obe (= 120 naj. 3x2 petlie. koje Na n"em preo.Prednjideo iuavnavaju uzmite se debljinom igala. petlje.mu i 15 redova.mapolaznom redu za 4. Sve do pocetka 60 redova. skida 1 X 3 petlje. Najpre se zavrfava desno leva polovina se radi na isti nacin u suprotnom smeru. Veee ratlike zahtevaju nova izracunavanja petlji.ni struka $. kosina se prostirc izoad Posle3 reda=1 em po<'. pozadi istovremeno i. bdapletetemodelpremasopstvenoj da i. izuzev aizrezokovratanapoi'etkupolaznihredova. redu 1 x2 ramene kosine.caju . znar. do vi· nomerno dodaje podeljeno petlje i'plete se 1 petlja ima duflnu (= dodaje od 40 em Na po 16 petlji).isadal06petlji oko rukeiznosiS.

Rucni rad najlepsa i najienstvenija zabava! "olj"vo 00 •• d. 5Uiz .: Zadovoljstvo Zadovoljstvo u krojenju u pletenju i sivenju Zadovoljstvo u vezu .umpe izrllA dn priru~nik.

ni cek kad. .Veomajeomiljentzv."oj prirodnioblik.ivanje. suvise cvrsto. ali se pegla ubrus ne priti.i5(egnuti oblik·'..e ne .pailjivosezavr.veomajevainoznaripravilnonaplesti izreza. prist"anje okovratnika.e_. smeju delovi .vipoi'ec!nitikojivise:sa nekotikofirc-bodovaprovlaceseduiivicnih je3 do5cm). Prilivanjedelova Za. Pre priSivanja delova najbolje ihu je lb rHimorn i Se rupice radili izraduju oparatcrad. tim bodom (slik. diepov. Gusei dajeboljeivice.r ivice.I"a delova. ho i eventualni Vel.ka n. Vez sc moie samo ukoliko se ne pruia iznad savova Razne vrste !lavova pravilo.am. Uovu izracii pletene radnju ubraia. prllg. stavn. duf okovratnika i kapah dzepova. se licem iznad pie. "aravno.e odece ~eom" je vaf.ciodeseprikaceunutartihivica. 5) iii omea. . sije se na otprilike Smm unut.t" nadole na meku kroja delovi 5e nikako jedino preostaje ta ne da napri. naniie. Ukolikoledodajeunutarjednog potrebnojekrajevesprovestinapoledinuizaVl"!iti delovima petlji iii.uv.ti zahvatnim bodovima.me!u sasvim parit.na prav.ivicestrukailajsnice rukava.EI.neravnajuse.Vazan je pravilan nacin obrade U kompletrloj lzrada. i elasticn. osigur. Ciode se pritvric.I nasi..I! skid'iu na podlogu pokrivaju se vlainim i pler.Yaju unutar ivi~nih petlji n.ier se posle kraeegvremena perljevracaju u .vainojedaselahvatalvakapoprccna uoutar Ukoliko delove <tep-bodom (slik. vetse pcdesava za hv atn i bod. nerdajuce ako.amo istezati. raspored UI dugmad i dfepovi. Pre nO !to se prede petlji reda (dovoljno nov a nit.vnomernim i kratkim rastojanjima.1. Moie nit petlje da se r adi odozgo ivicnih petlji.'-o "bell.Previsei"egljeni radjesamotrenutna pomoe.lznadpletivaseprostrevlaianubrusiprekonjegapegla (paziti na pravilnu temperaturu). Rastezanjepleteneodeceiparenjedelova Plete"i peglanje.sticneivicekaonpr. ali na isti naein treba sas. dHen. i . desnenalevustranu. slika 1.tavltl sa Za itradu lavova ne postoji utvrdeno premavrstipletiva. Kod takvog Iava je ..6). prisiv"nje pojedinacnih posle pribadanja Ilglavljivanje rukava.ivenjese upotrebljavaju igle bez vrha. Raspeglani i pareni delovi time po'tepeno gube svoj . igala r. Osimtoga. kod deblje vune.u uopSte ubrus . Delov.kedui .{vidi slike).

npr mora ne'lidljivo iii piena iglama.zrade delovi izvesrt pe'lja_bod sa liea na bit. sa liea.im3 koja~u "idlji'la. Ukoliko . piedode ali da laY rub. kodpravopletenihdelovasalicaprikazujeslik. deloya eventual ob. podjednaku ela'lienost bo pletivo.ivab. nabori.meju prelabaYi niti prei'yrnL Moraju po. takoz'lanim Za ovu gde sanavljanje da ostane delova. Ple. i delovi pleteni pletenih ". Kako treb~ J_ Obe .Slika S priknuje uglavljeni rukav: rukava teni 'meju na botni upotrebljava rubyi hv. redje se dobijaju ten i m bodom..nvto _ no .3Yo"i pailjivo naonim meS.ivaju step tako iii omensti stvaratl bod.Iitje. bodom petlj" svrhu petlje OStaju obeigleseprislanjajujednauzdrugudabisepetljemoglebrzo prihvatiti. pre svega. rrl uglavljivanju se.Ilk. jer sav ne 5me da bude ni manje ni vise legljivod pletiva. uvek prd.akodobrnuto se izvcde Bodovl i odoz9O nanife.reb"da05tanuprisastavljanju"neyidljivi"vei:.2. SavOYi 5e rade veoma narocito!. ne ." seskoro Na kugli rukava nadriani se ~e smeju biti lako Upotrebljava kod naiivaka se u slucajevima i delova op. rameni sav pre prisi~anja trake i sa "alii'ia na slid 9 prlkazano je lice.edovat.enim bodom se ne pletu same pravokoji. plet"n.a raglan_kosin".

.

Sada r.nog halitet.vnomern. radijasnote 5). vidi nranu40).provvce_ n imp let e n j e m (u polunom redu plere $e naizmenii'no 1 p .e.eopletv). l.tom liko SU pleten. _ pleteni okovratnik odpravev\lne . jaknomod pamucnogsomota _ neopnodno Razne Ukoma. pored Dalju mogucnostprikazujeslika pomocu igle za po provlacenju r •• toj. Paz. tkaninu i "unu raznOH. jenajprerazmisliti kakvtm savom sasravlti Vr. se podigne i prj tom se nit vodi dalje ispred petfje u povratnim redovima podiiv se p.slika2) primenit.vrhu moiemo koje vezemo vz obradenu (proba ~ upotrebiti i nil omca'tih bodova iViev tkanine. najboljc se obraduju iii nasivaka krojenih prema pomoe\! dod~tih kosin n.. Ako pleteni pridefi liev ivicu. pri prani"" radioi. pomocllu a petlje podiqnure u pretnodnom iglu (posebno prednja i zadnja i lvica tkaninese prinvata lz rnedu duple .. mora svakogdelaomcice provuee . bodovi daju petlje prvog reda SIike4iSprikazujuokovratnikCijipoeetakleiinaspoljnoj . direk'r>o odgovarUijatinivuncodnosnoiiiarikojatrcbadaseradi rad a. Medutim.1- Sastavljanje pletenih delova sa tkaninom PriobradiisaSI.nja' bodovima ravnomerna nje: labavim oveiesepletaeaigla..viciikojijeizradeniznadposfednja4redatzv. magu se pre pranja kOje""ka. na pletacu iglu Kod mekih tkanina petlje se mogu prihvatati kukieanje (.kojasepoloiiuzivicutkanine. pletene u prethodnom r"du. pojas treba da prijanja i istovremeno da mora <e pci pri'ivanju ravnomerno i.na primer.'ivah odgovarajuccm delu.).:iti za upleranje. bodo- akojepotrebnouplestiieljenideodirektnonatbninv(laj snica narukavimaodckanine. petlje . panovo pri.ei..nijesavom sastavljaju Sa pletenim de- 10m. sarno priSiveni. Dutina bod. redu.lspod se jedna petlja (slik.liku (strana4S.te tek5tila zahtevaju po. p. ta dvadela. a zat. Kao osnova za upletanje sluii nam odreden broj namaknvtih pedji.ebna rukovanja oparati j kasnije rijatu.e mogu uzimati sa prednjcg dela omcic. delov.vice okovrat_ nik3{slika4) Najprese<iju .novnin5{VarL Akopovezujemo. on se vodi lza petlje. ividjaknei gvstim sl.ti n. pojasstrubna dovoljno je briiljivo obradivanje ivice tkanine vima. Ukolikose se odlu.teg- nvtidabinastavni'avostaoelastiCan.Iika 2). Svaka petlja se odmah podize n.vljanjupletenihdelovasatkanil1ompotrebno [e znati nekolikoo. pletacu iglv.aunutrainjeivice:naslid upotrebljena ipletenibod petljeodspolja. Moze Se je tamniia nit (vidi .im se priSiju je primenjenhep_bod. Petlje se izvuku strana) n. . U tv . 1). moiemo IVicetkanine.

.

: 1 p. rebro) .: 1 p. stalno pona~ljat.2. Sada5kinutip_. Kratke . 2 p_ plesti i oduzimanjem 1.dkaodo.l.kin uti p.lednjep.e kukicane petljeiznad4_ reda)_ Petljesemogu provuciikaokodslike3.le pregibnog zauzanireuglu 3 p. nadesnoj uzanojstraninovom niti.apetljesaigleseopletu iznad uglaobelezese uunestranese prihvarepetlje. pravo.re . p.ivkapravo_uiednoiupovratnimredovimaskinutil svedopo. obrnuto.koa je bodova Po. obrnuro.likeli2 Perlje se mogu prihvatati iz izvezenog omcastog nizil. nitidrugebojeiizsvihpolaznihredovaisplete. 1 p.Sivak potrebno je prihvatiti u svakom (= 3." u 1.li. obrnuto.Suplje".k pleten pletenomprugastomhrompravo_obrnutih pravo. 1.i4. petliu na.v. Prema tOme se i iviea obratiti pa!nju da se ~e preskoi'e mesta i da se uvek ubada izmedu .yakom 4_ r. pra~o.l_r. pra~o.a..tu iiaru: (vidistranu24.sivakpriSitina. Za duiu prugu poceti Sa 3 p .lednjepravepetIjeraditi . obrnuto.raditi 1 nav. . na~iv<:i ujedno sa odredenom $arom pletenog naSivka.i.r.. i 4 petlie pravo-ujedno. iznose 1 em. p. kao za okovratnike poslednjem Petlje koiele!e povratnom redu prihvataju isaleve pomo':u se dodatak p. p.obc_ p.astaviti delove iznad nailvak nastav.. taj nacin dobijamotacan S~ ivlce za naSivak. podici 1 p .lednie p.izve. pleHi obrnuto. 4. 1 p. nutO.: 1.ada Nasivak sa probe pletenja 8 prikazuie rupita.asaokruglihmestaprihva_ nti . pravo. Probapletenja13: petlji nastavljen naokovratniku je naSiv. navijutak.viene petlje.e na 1 em prihvata iz 4 r. redapleteseuistotolikoredoViisaobeju.. r. do 4. iviea se plete p.odnosnop. polaznom redu obrnuto (=pregib). U polaznim Ila. dola. 2 p. p. Kod rastezanja brilliivo prika':iti uglove.'Oduzimaseiza1_pravepetlje po. podignutupetlju prevuci iznad.. dodavanja iii oduzimania s. au. zatim . 3. 1_ petlje Ukoliko se jedan na"vak ne dela.svakog r_.stalnoponavliat.i samo na jed nom kraju.edelovivezenihomcicaprime".tranauglapo2p_pravo_ujedno. ple'ti r.: 1 navijutak.' Kosa ivica se ukra_ (proba podici pletenja9). p_ plesti pravo. Podimo od toga da delu 4 r. r. a podignutu zatim 1 p. 1. 1 p.va'''ane plesti delove i. potrebnoje izvesti malu broi pedji koji je potrebno 3 p. U S_ pravom Proba redu pletep. plete.lednje 3 p. Posle iv. Odvojeno dopleten.. iznad 2_ p.1.kinuti same jednu p.i topravo_ukdteno. KadanaSivakdobijeieljcnu "rinu. pravo-ujedno (u polaznim redovima podii:i 1.a oba Razne Proba najpre vrsee pletenja ndivaka 10. ~.ivka kao ivienu pe<liu)_ Sa skidanjem nasivka poceti u jednom povratnom redu.le rupica'te pruge (u .an.:izapo. Dalje raditi naizmenicnol nuto:petlieseskidajunai. i plesti do teljene sirine_ Sa suprotne na.ava rupiea'tom "rom pravo radi se o~ako.1 pravo.probepletenja3i4).eisprediizasvakepetJieugla ~. a u .l kom r. na kraju dod"ti 1 p.r_:ple<tiobr . pravo-ujedno).3 p. obrnuto. pravo. N.ti"aCinnakojisepojavljuju. redovima pleni obe po'lednje p_Spoljnuivicunafiivka. nja12:petljeprihvatiti kaokodprobepletenja10.• idi. kao i iz kukicanih om_ cica{n~ n"em primeru3 vide.vim povratnim redovima pletu se obe po. p n~jpre .izpopreclleniti petlje.kom kraju reda 2 p_ ujedno i skin uti po.ti na okoYratnik zahvatnim bodoyima (objasnjenje ugla step-bodom.f>robapletenja11: brast! n. datonastrani4Sj . pletu se 2 p. mogu prihvatati direktno na pletacu iglu iii delovi petlji . 1 p. r.vepetljeplestiprayo_Ova4r. 1 p. pre~u(i duplo nie. 3 p. 1 p_ obrnuto.. pra~o.petlie iZ poprecne niti 1 p.

Oduzimanje Ie moze .e uzeti u obtir.pravilnoprednjusredinu. mora . odulimanje Sve ho u j€ 'redini reccnooskidanjupetljina str~ni )2.odnosno pravilno napred.

tnim neparan.~ II ! s.aiza redu da. pravo·ujedno. prev!'cii ple't. saru od obrnutih. Nasivakiepleten Proba pletenj. broi_ Oduzimanja se rade hugu u kome.. odnosno petlja.PosleskidanjaprHiivaju".e pleteobrnuto) prevuceno) iznad(= oduzeti prave pctlje (koja pri iuadi u r.beret . pravo.aobeju oduzima . pr.polazniredoviseproduiavajuponovonpolp.stoj sari. podiCi st... Proba pletenja 5: na.prethodnom i 1 p.iivak 'e plere u polaznim i povr. Nasivd kod proba 11 do13 pletu se p05ebnoi naknadno pri'ivaju (\tid."vak je ple'en u rebra'toj Sari (u polaznon"l i pcvr at oom redu pleteno je p-ave iii naizmenii'no 1 kr.neophodnojeraditiivicuCvorica I l. obrnuto).e pr.v..e radi n. manje_ Posleokretanja podiiese 1_ p__kao kod pr.uzanestranenasivka(jedneiznaddrugih) uhvatnim bodom. plet . pletenj. 10. (i u poslednjem kr. 2 p. pleoti slid 4.nim redovima plete. prevue. U obo ugla mora da leii pravo_ukr'ltena p slici 1.relicu a poclignutu p.li pravih ilibobicastubru.kom2. <1 u leie 2 prave. na. skratene r.l Oduzfma U9aooYognasivkaje. licu) iskositi. plesti 2 p. oplete se iznad ugla sa unutr"njeivice pol p. prevuCi iznad). kaosto je ve< opisano ivitna . pravo. p_ obrnuto. pravo. p. Ukolikoza n.aoduzimanjese radl premaslici4.v. I Proba plctenj:l 13: i ova vrsta na"vb izvedenaje u rebr. Z.e kasnije ne prihvat~ u Iev. a broi pedji je p. apodignu[u potrebno pravepetlje p.vo.sivak od.zu p .vog pletenja (nit leii iza leve igle). ujedno(1 p. kr.vo·ukrheno. U polunim i povr. Prihvata se neparn.seposleokre<anja podize. podi'i1 I u n. 9: nasivak za ce[vorougaoni izrez.u. pri'iva se iznad uglahep-bodom. Iznad ugla oduzimasenasledec. vei:..k09 reda se. i U onom Probapletenja8: 10). i to u svakom 2..kr. obrnuto. 1 kr.izmenicno 1 p.1.e skidalU petlje prayi ugao(vidise inaprobi kao na sliet 4. plestil skidanj.nj. Ukoliko ostaje samo jo' 1 p. Probapletenja6. moze pri 'emu Proba plecenja sredini napred 7: n.. luada.vidi n.Sivak .ugioyanapletenimnaliycima..) se prema Prob. pravo. nai:.unvari.t.ledecom pravo iii obrnuto.n: ispred p.trana 1 petl. r ... seraou 45)..p.tnom oduzim. se na pocetku i kraju Nasivak . Najednomnasivku kojijepletensalicapravo(polazni red obrnuto) iviea .a2.e radi naizmenilno 2 p.nasivaksepletekaokodprobeS. (reba u povr. n. je ponov..aliusredininapred(lice lei.

ova S).e moraju raditi dabiivicaizrellostalaelastic." jednim ilene su na gornjem a red se Lavr.na(pre.prihredapocinje no donjem prel~zu i povratnim redovima. dugm"d ca· preklopu .. Na slid 5 lajsnica tamnijim delom_ Rupiee z. preklopom. se u po!Jznim se Lavrh.nacin u polaznim ." pletivo·bodom. lIicom) moze izbeei ako se petlje veoma prisiju labavo Bodov.vegaakoseneradiSl Donji prelaz sepetlje$adonjeivicerukava. .

Ukoliko je potrebno da se radi jcdnostavni njidiep. K. po"ratnom redu plete za donju ivieu proreza petlj e seskid.e peneve umei:u na mes(Q proren u red.. laci .suplje". Duf donjelvtce mo"e nasivak.ek pOlle uvodenja petlji unutra.tak. prorez se moie izveni skido- njem petlii iii upletanjem pomo.u up!ete Utim niti proreza iznad diepa tih petlji dela u se u duiini se dalje radl istezania i.e s{raneprorendfepa na pomocnu 191u i nami':useu naivicudzepaSJobejustranapo2nevepetlje(ivicadiepa .va diepa maze '" uplest.'uplj.Sadaseponovododaju porno"ne igle i plete se dillje u cehm pedje PO'tO je iviee 'a redovima_ deo i"egnut i drian nad parom.diepa.neplete.dajeunutrasnjidzepispletenpremafeljenojduiini.tale .2S_izradaduplog poruba. ivice unutrasnji na .vop.ne niti. Prorez Pomocna iednom Pomocna df. porno. kao!to kod vodoravne rupiee (slika31).. Naslici 2se vidi da ie prorez dzepa ukra.njeg dzepa Kaa pen.din.epova nit druge pol.".. Step_bodovima (na slid -4 izvedeno zavdavaju se bo~ne tamnijim n. potrebno slitionacinuskidanjapetlji je opisano da ova ivica je razmi_ Zavrleci d!epova SIika1prikazujeprorezdZepakojijesaobeiustranaopsiven rebrutim na'ivkom (u polaznom . jednostavni unutrasnii deo.edupioitadajepotrebnonacakna"uivicu dodatinekolikoredovapravozaopsivak. koji se zatim priiiva bo~no zahvatnim UnutraSnjideo. pcvrat ncm se pravo).apreo. .enegostoje.. Ukoliko dieptrebadaostaneslobodan prenose.znom nit se raden bojc redu. unutra<_ n. ali .ju u svakom redu_ Rebra se gornjoj i"it! upletu. i sa donje POSte je ceo dec se priliva deodiep. Z. rastegnuti Sa Hr. skidaju se na obestranepodvepetlje(vidistrelicunanrani3).rreba2 petljeultraneponovoskinuti..ek pOlle i parenja Petljesesad se doplc"i pdhvatajunapomoi:nu iglu.timaJ.kinutoza prore"diepa."tinacinkaoS<oieopisanon. Kadajei.ivak namii:use4 petljevi...autimsastranei duidonje ivitese prisije na .str"". Aka je potr-ebno i"ovrcmeno predstavlja i prorez dfepa.Upleteni dzepovi Za upletene dzepovedeljenjez. bodoln ilipletivo-bodom_ pletcseiznadpetljikoiesuprihvacenenagornjojivici Obrada unutra.en caknastom ivicom: Ova ivica se r.pletena potrebna dufina.emoieraditiibopregib-stojeopisanokodduplogporuba).njegdela diepa.odnosnokes.ne drhn nad parom.

u dye iglu Slika 3 prikazuje pomocne i9le. 1 petlja obrnuto.a liea.).aobeuranecele pruge pravih i petljidodajesepo1perija.ara.e imaju sirinu od 8 petlji.ma Povratni i plete red se sa 4 pedje pravo (= '/.gnu. . 7 petlji pravo: pravo Sa 4 petlje Sol e i . onda se u svim polaznim ple!e naizmenicno 7 petlji pravo.). na pomocnu .epetljeseopletuobrnuto Falte se rnogu obeleiiti na taj oaCin ho se petlje se iznad upeglanih !!iiiiii!f pregil>a kukicaju i'vrS(e petlje.. p.arajepletenaiznad8petlp(brojpetljijedeljiv iv. U povratnim redovima sepojavljuju.n upliCu rarte: potrebne Koliko se perlji prillvat.trasnjegpregibafalti t. dezen iznosi B petlji.nje sa nalicia u evrstom redu stubi. Nalevoj igliostaju petljesvedospoljnjeg pregibafalte.kod" se prihva. pornocnu iglu.apod. Uplitanje falti na koji se o:le. slika 1 Ukoliko jedan ::~:.Sadasepletupotripetljeujedno-pravo. pctlje (mote Prema (= isple.. P lis e prikazan je na slid 2.ito sasvakeigle1petlja(vidistrelicu) ..Obrada sukanja sa faltama Idealnahrazafaltanesuknje <38+2 je plisej-!. r ed zavrfitl ':l8petlji obrnuto.lja pravo_ukrheno. motiva sare) jedn" petlja obrnuto. reaovi potinju .zbogi'egaseizpopretnenitipetlje lImedu 1.. spoljne blte. pornocu •.2petljepravo iza petlje: 12+10= kako petlji deljivsa pletu =8+2 Iv. 1 naizmenicno nit voditi deCinalin:8petljipravo.Ie_ biti i . Fotografija prikuuje Na3. p. i 2.1 donj.e naizmenicno zavrhva redov. broi petlji dolni na 2. N" raynomernim r~stoianjima (posle koliko redova . p.e kukil:aju .• avisi od du iinesuknje iod dubinefalti) ..ri ali uvek uii aa t petlju redovima slid se plete u polaznirn prelaz falte).slidobeleienisupregibifalti fal. (pretposlednje i poslednje petlje) iedn" pe. l:lvisioddubinefalti.a be. falte se mogu raditi uie iii 'ire.::.aju n~ pomocnu iglu.e lice rada.. a iSt. ~ara falti pocinje s~ "kodc ilnad a petlji i radi kao 'ito je prethodno opinno.ilvutenih" petlji: a donji prelaz falti irna sarno 2 od 'irine faltil. a unut ..Petljekojeslededoum. Porno':":l igl3 pored leve pleta"" igle rnor:! se okrenuti tako da unutra.:. na . n~vi_ jutako.nja pregibna iviea fatte dodesanalitja.::~ probepletenja.

. peclju (vid.ujednc slika 2).ni n"sivak nasliei 6 raden je jednostavnim zenom (6 petlji+2 i". slika4). Nasvaki 3. fomponi serade pomoeu pompona. i olabayi (slika 7) bko se izraditi . azatim ornee pustit. slika 1). oplest. ih ukrsteno.e izraduje grupa gajtan.Ornce. strelicu. str"lieu.njena je fl •• Iikama 1 i 2: ubosti u petlju. Ie ravnomerno ise':e end Kanonseuseeaiotklanja.nai'nih niti od dye ponavlja niti.e t3ko .cne petlje).e omi'ice ukuki~aju bez navijutaka i orne.. je tzv raej i bod (caknica). iglom prihvatiti ornee uzeti zai plest. lzrada upletenih om~i obja. jo'jednom opl. kukicom se ubodeu ivitU (vid.gle.gle se smetnu jednim navijutkom nekoliko (slika 5) debo Nasi"ak U obliku rolne radi . nitobmotati 2 put. Kada se red om~i sledijedan levim ukrabvanje ivice fla pletenoj odec. III sliei 8 priknuje niti mote Umesto iii vise pojed.ubid palcem. da k!iznu . levorn (.5kinupetljeisastaviivicaskinutihpec_ Iji i lvlca namaknutih petlji zahvatnim bodovim" Ukr". ukr'teno i pritom t"gnut. Ovu petlju natragna levu iglu.{rerka. eko kaiiprsta i vrha .cne petrje omCa5taivica.u neho se niti pompon veei od gotovih r<!Secania obmotaiu izmeduobadelahrtona. provuce se nit i obe om~e sa .eno POmOtu levog i desnog kaiiprsta se naizme- . ukrasni nasivci uvrten i gajtan i ivice. nit.t.a prsta Kako . iv.. Kuki~aju se ". Provlacenje oml'i i zatezanje iscih n. dva kolutaod Posle kanona pletenim se pletu koji. pomponi. se stubic iskukicazategnese red bez omi'i Vearna omiljeno pokazuje slib pridrhva omea. Kukicaju se mrtve petlie sa leva fla df!5no.to se plete redovapravosalica.

vertikalno i petljese petlje pravo.i premasli'i4. Stete pletivo·bodom. Aka 'ajue.in se vise na ro. .no iskrp.cvrste labavim bodovima du! .. odee. a latim se pr. Ispravka moze imitirati prayoi!i obrnutopletivo sc Najpre se rupiei mora dati "gaoni oblik (.lobodnaiv. ogromnc mogu se ponovo mesta{npr. 2. yertikalno (5lika 5) iii prema ~Iid 7 vodora~no.licja) Ukoliko moie je Steta pleten j e m. premaslic! obrnute petlje.nu nit i ntirn sa~tavi{i . ode': .."vim utrel.evr.a delovima (slib 12).i. Priprema.. I ova radnja u pravcuplebe' ivicne se obaviti <amo ako se o!tec..e rad . laktovJ) jzvesnim me- ojacati zahvatnim bodovima ..• Iik.e i najnoYijem komadu odece. se ne podiievee ple!e). spreeiti popravke nego krpit... na pomo. neee nam se desttt Ileno mesto.ika 4).enom d3 cetvrtasti iii pravougaoni oblik. Petlje<e prihvauju naiglu {enja i ple{e se u polaznim i povramim redovima razdyojeno petlje (prvai poslednj..Popravljanje pletene odece Sarno u "ajred.. i10(2 niti .aru. Ukoliko je pleten. redoya kolikoje neophodno. ukukieati (slika 1). 2 petljeobrnuto) vee. ked kojih se <menjuju ulivaj . Potrebnoje korcdovakotikoredovaizno.tim.porenim redovlma sa obeju strana u dutini (slika 11). Najceke imame cst. Za prayo pletivo niti. vune se vun"nc ode': e pcreme i odgovapopravka. nastale radi premadezenu: I fl. plesritacnoonoli_ sue Petljesaiglemoguseprihvatiti petlji na gornjoj iviei pletivo-bodom deljenom vunom iii ibrgi_ na boenim ivioam n rldi se <a poleiline mom U odgovarajucoj osiguravaju niti koje od otprilike 2 do 3. Para se nrno onoliko petlj.m delovapetUi<apoledine boji pol~~nim i zanvatnim bodovima. Ked ugre!"n.niu deo ode!: . Na isti nac."" . nepaInjorn. prcporucljivojetamestaojacatipletivo-bodovima(slika3j Male rupe. Pojedinai'ne opa.tu 9 (pravo5a kama6iliB.. ostatak. je preporucljivije rupe. $uvi'le poznaje Kod pleten .Iucajcvima vuna '" za odrerlcni pr. OstaC. I prave n. dotaz! u obzir popravka me. vee is[anjena.a. rukav e u visin.m .e mogu radit. .. Zadm se dopunjuju petljama premo sli_ Zaobrnuto pletivo iii prugastu 'i. edna.'plati male popravke.. perlje ">recito decjeodei:e se ..taka koji CUy'iu u najlonskim kesama.

Pravilno odrZavanje pletene odece .

: nasa 1 nav. 3. petlju lao obrnutog pletenja. rod it.polupatent_sara:_Probapletenja3_brojpetljijedeljivsa3+1p. c_ stalno p. obrnuto. zatim ponavljati 2.kr. deljiv sa r. kao ked obrnutog stalno plet~nia.: naizme- ..SlikaS pokazujejosjednuvatijantuzakojujepotrebnod. i 3.Klaslcna patent-sara i njene varijante _ kr. 2..tvu <e nalazeu zagradama brojevi za drugu . pravo.: pravu l.aru.: zatim 1 p.l. kr. ~.brojpetljibude 4+1 p_ U UPUl. kr plest. kao 3. r. 1 p_ obrnuto_ 2. 2. i zatim 3.

r.4.pravo. i nav.:2p. Kae ked normalne ti navijucima i "dubin<kim" pletenjem.r.plestipravo_l.kaekedobrnutogpletenjaikad.sledeCir_radeseka02.od* stalnc ponavljatl 2.2. ~ nay.plestipravo-ujedno.3. Red nvrsitijednom pon..v.*1p.tent_bra.ti zbog [oga 5e ponavlja 'ulno 4 reda (= 1 motiv) l. kr.ple5tikaekodobrnutogpletenja:od·stalnoponav- Ijati. l\aV. zat.pedii:isalnav. 1 nav ..".a2_!ovap.2.r.ku 7). ujedno.podiiusalnav.desnodole:ul.: p_inav..kratenice petlja. pravo_ujedno. r...plest.l.*lp_plestipravo.e.: poditi 1 p . r. r.Hku6: lp. Ove . pedid Kod 3. do 6_ r..alnav. 1.1nav.:·lp.podiCis.r.>"ipravo 2.r.lp.m raditl' p..od·' stalnoponavljat.2p 8rojpetliijedeljivsa4+2p.ledece2p.le svaka 2 reda lamen..Iedecem p.:sledeCe2p.pletelp.8.pletenj" takede radi ebrnutim petljama. kaokodobrnutogpletenja.m plesti p.:od *. podii:i t p.R.ple5tipravo-ujedno.dol]r_Slalno penavljati. 'a 1 nay.3.vim se ponavljaju ..utim.talnoponavljati..r. kao ked cbr- nuto9 pletenja. Mrelasta Uz 10 vaii patent-Sara: proba pleteni' 10.ra potrebno je sarI! po.iv.pravo.• 1 p.plestipravolnav.r. *l nav .eul..2..r. radii.probapletenja11.iS.dubi. r. = red.okodobrnutegpletenj.Iedec.pravo.r.:·lp.trelicunaslici7.*1p.obrnuto U 2.lp.de13.r. = hug_ Upulstv."'pletukaoked2.4. cd v statnc ponav Ijati.udubinu.iti 5a 1 p_ 6.sa2p.d05.ara naliva i ~e~etk.r.r. sa 1 "av_ he kod obrnutog pleHi p. v.izradalbezslike) 1.S.-svakuZ3.eradio.plestiobrnuto:od*"alnoponavljati. na~in: u 1.r.p.lnoponavljat.od*".r.: plestipravo.pravapetljaplelesanav ujedne). Naizmenilna patent-Sara: broj petlji je deljlv sa 2.razne nacine.nskog" pletenja petlji(toleodnosiikodponavljanjaza2. Kod svih mrehstih patent-s. plesti salnav.I. 4.di. ubostl bo kod . r .: podiCil p . i p.podignel . prave.podicisalnav_kaokod obrnuteg pletenjazatim1 p_ ple'ti pravo.pravo.plestiudubinu.plest.inav.:*lp ple'liobrnuto.).*poditilp_(ni1:senalaziizap.ta patem·'are uzorak se rncfe BrOjpetljijeuvekdeljiv.vicna r.r. od·stalnoponavljati. p_ 3.pod Dba deb ova 5e .okodobrnl![cg pletenja.. alno ponavljati.m To prikazuje Duplapatent_bra Uz OVu hru ide proba pletenja 9 i crtei 8 gore pravo. Red lavr.ut.$v.kaokodebrnute9f><1dizanja(vidi ..pl<.Svi.vljati.{edeCir.r.stalno penavljati Skracenice:p.p_=. plesl. r. podiCil podignutom p.:*2p...pravo ·ujedne(5I. prethodnog redaobrnute·ujedno. za.).=pedja. iuada:lstaslikauzorkanastajekada.~a.k.odzvezdicestalnoponavljati U 8. stalno 2. ntimnav.r. probapletenja4 p pletenja. oav_=navijutak I! .ka8prikazujekakose2.dol.ma.1p.{nitleii iza igle).r. od + .zavr'it.od*stalno ponavljati..di.pravo.lp.plesti Sa ..izrada.. prethodncg reda pravo_ujedno.l.ebe_ plestisanav. izrade plete se na . podkil p .:plestisvepetljepravoanav prethodnogredapodicik. J.

p_=iviCna petlja.i2r. 3.tnired. * .3 do 6. 2.:od*lukpetljiip. r.Brojpetljijedeljivsa2 I. .kodopletanjaodvajasep"v.talnoponavljati 5. kao ked oornutog od * stalno ponavljati. r.r.Ino 6. .: . leie2 luka petljijedan itnad drugog: . podiCi kao kod 1.l ~"j ~t to. kao kod obrnutog p.:. 1 p_ plesti pravo.j ll. obrnuto-uJedno. 2. r. ~T ~':~ k' .d.ti •1P pravo. Iv. 4..4. S. r. ~ed: svetlom vunicom 5. pravo. 1 p. i 2.. (vidi sn-elfcu na toj slici).noneopie'tisledecup.prihvatitilukpetljeit prethodnogreda. pravo.. pleteoeiu3_r_udubinu.3. I:l [f~ f'l .r.r.=povr<I.pravo:od*stalnoponavljati..kaokodobrnutogpletenja.lp.=navijutak. natrag atatimplestisledecu plesti kao 2.uovep.plestiudubinu sa 2. rad i POOOyO po~eti na de. r. podiCi plesti kao 4_ r_ 2_ do Mrelana patent_~ara 'spletena dvobojno Brojpetljijedeljlvsa2:Saranastajenanalicjurada. r.1p. podid * pletenju: p.od "Halno ponavljati.=polazn.pravo. r.stalnoponavljati po- Normalna patent-bra pteeena dvobojno iglom: pocetak petlji ~ Plesti . tatim.=petlja.1 p.).talnoponavljati Skracenice: p. ub. ~.liku3.Hke3i 4.r.apocinje sa jednim povratnim redom.: * ple'ti 1 p.:*1 (kaou3. obrnuto.*1p pravo.r. nav.inav.: t~mnom vunicom -ujedno. .a1nav. r. 3. sa nav.2.vetlom vunicom * 1 p.r.gla tahvata. ples!i pr avo. plesti pravo. ..ti p.stalnoponavljati.ples'ipravo. u dubinu (vidi goroji plete pletenja2. [1..'podnje.plesti ukr"eno_pravo (vidi serencc naslid4): od *stalno S. ~ ".saoav. koja leti na levoj igli).r.3.d.plestipravo"ukr4. ~.lukpetljiip.podiCikaokodobrnutogpletenja. 1.kaokodobrnutogpletenja: = polazni red: ne prevrtati strani.e 1 p. pa tek tatim ople.svetlomvunicom vunicom • pies'.vecubo'tiup kOjalei.:*1p.~j tr. izrada:vidi. r.noj ~ podre.plestipravo -ujedno:od*<talnoponavljati.: svetlom vunicom . r. svepetljeplestipravo.vidi.p.izrada:vidiprobepletenja1i2. 1 p.pravo(vidi3.~. p. r.: tamnom vU!licom ~ 1 p. «alnoponavljati 4. 1 p_ plesti (odno. iii okruglom red: pleHi svetlom vunicom nav.r. ~.):od·stalnoponavljati. pravo: ponavlja.. 1..:*neoplestip.prethodnogrcdapravo-ujedno. salnav_kaokodobrnutogpletenja:od*. pletenja. tat.: 1 p. .odsledeCep.. tr. r. ~ed: tamnom utim od*. r. od * 'talno plesti pravo. i nay. 1 p.):od ".6. r. sa 1 n~v.!.talnoponavljati..=polazn.poSto.udubinu(kaou4. Il!.Od*stalno 6. Broj petlji jedeljiv p.. 1 p. U obrnvtom ponavljati.:*1p.probupleteoja 1): od probu * u dubinu * seetoc ponavljati.T. 1. 1 p.plestipravo.)*1p.: .pravo:od*stalooponavljati.glama bet dugmadi je deljiv . i"TJI i..calno ponavlj~t. od*stalnoponavljati.: svetlom vunicom* 2 p.r. podici5alnav..m u p. ple.=povratn. ~"Y.1 p. od l"J (T'.doS.r."mo luk. nay.a 2. rn ~ lfJ . zatim nay_ 3_ r_ podiCi kao kod obrnutog pletenja.l. sreeeee p. 4.S.plestisledeCup.saleveigle.r. 4. Tamnom pletenja. sa 1 nav.saleveigleyec najpreprihvatitilukdonjepetljenadesnuiglu. vet povuc.podiCisa1 od ·stalno vunicom ponavljati.

*lnav sledecup.obrkao ked ad 14.3.: . staloo ponavljui e.nutupetljunalevuiglu(najpre raditi nav .).vag nay. pravo.kaokodobrnutogpletenja 2..lp. zatim oplest. nav_ pr. zatim1 p.Brojpetljijedeljiv sa2..pravo.inav.' nav.obrnuto-ujed: no:od*stalnoponavljati.:lp p.zavrSitisalp. r.p_pravo. r. . 1 p.plestipravo_uhSteno_ujedno.R. pravo do 21. obr_ kao 2. r. ho pletenja. I.inav.plestiobrnuto -ujedno. nicnoplestikao13_i14_r_22. 4.r..lp.podiobrnuto~ p. zavr'iti sa n.ujedno.pravo.=polazni red: plestipravo-ujedno. zatlm decinav. obrmsto.pravo-ujedno.spred nav. obrnuto. do 22.l nav .lp.O<l*stalno ponavljati... nailmenicnc nav . p. i 3..r.:·lp.R.1 nav ."vo.· vo.r.obrnuto: od·stalnoponavljati. 1.pravo.:l p.:lp. i ob. 2.: 1.IS. prevud.k.r. l~ * 11. lp..podii:ikaokodpravog pletenja.cak Ova rada: sara patent_!ara naaraje se na poledini kao . lp.l p.·'nav . podi':i pravog pletenja.tim pr.Fantaz.' nuto. i Broj petlj.l stalno ple'ti p.- ponavlj.vice pojavljuju cik·caklinije.me. obrnuto:cd*stalnoponavljat. 1 p. patent.: i1P nai. i obrnuto.l3.r.ti . r.l..ple<ripravo.v kod sa 4+3p p.Red zavriitisa obrnuto.pravo.pravo...r.l p. pravo. nay.r.plest.p.obrnuto.1.*1 pravupetljuinav.lp.obrnuto.zavrSiti sap.r. a podi9nutu p.bra de delj. stalno 1 p.tnired:*1 ci sa 1 nay. zatim vratiti pr.v.2. r.=povr.1 * p. r 12.nav_iobrnutu pe~lju podiCi ho kod pletenja.plestipravo. od ~ stalno ponavllati. 'p.obr nuto.obrnuto:od·stalnoponavIjati.ple ..·' p. 1.obrnuto. a prevuel.ReduvrSit. obrnutu petljuinav. pravo: od·ltalnoponavljati. 1 p zvezdice stalno ponavljati.pravo·'nav nutupetljuinav..obrnuto.hvatiti p. R. i nav p.:lp.ujednc.takodanalevojiglileiip.*obrnutu petlju plesti . do od ponavljati.

pred iv.pr'lvo.alnopojavljatLP.ple . brej petlj.de5.r. obrnute-ujedne: od· $ulno ponaYljati.inav_plestipravo.: obr- Brojpetljijedeljiv plest.plestipravo.jedvostruk{neracuna_ juc. 1.ti desnom iglom ilmeduebe.r.:plestipravo.l.Iedecom p.:*1 p.pravo_ukrheno_ujcdno.c.. stalnopoMvljati. pusriti da skhzne sa iglei 2. Sa * .l p. ebrnuto.inav.:u. p plesti ebrnute. i2. r.r.talnepenavljati 1.1 p. r.r.Poznate osnovne strani.k3ekedebrnutog ple.i3.r..ukrheno_ujedno {vidistrelicu.r.r. * ubo.r.do4.od·stalneponavljati. morada bude .2. 8rojpetljijedeljivsal.5talnoponavljati. p.pravo.ledeee p. . ptesn sa sledecom p." . 2. j 2.iv. plest. pravo-ukrsteno-ujedno.ispredprave. plen. provue. 2.i63 se Ii uputstvu povr~in~ka r. bo kod pravog pletenja.slikal).).od*stalnoponavljati 2...: plesti ebrnuto~ujedne.od*. pedici sal nav.talno ponavljati Tuniski rad. 2. p.tiprave_ ·ukrlteno.4. petljama Tuniski redo"i kaje rad. pravo. p.m . Od • s. Sararibljakost l. r.3. ana kraju r.:*lp.od*stalno ponavijati. Y.p.:p.in. uzduine pruge .prikazanillna62.stalnoponavljat.i naY.t.od·stalnopo· navlj~ti. plestipravo·ukrsteno-ujedno.5ti kao u 1.r. 1.prediy.stalnoponavljati .r.prave..plest.:*l 1. P. da skl. prave.t. poi'inju sare i zavdavaju ivitnim ne pominju !lara nav" 1 p.p.poditi od Kodsvihdesetsara.talno ponayljati ~are sa poprel::n. ·1 p.p.1. kose pruge * BrOjpetljijedeljivsa2_1.:2. pravo·ukrsteno-ujedno.r. * stalno ponav- Ijati.''ll nay.:*lnav bo kod pr"vog pletenja. i. 1 om.zne sa igle. 1. 1p 1 p. Y. r.p.5.. bekod nutogpletenja:od*sralnoponavljati. c.· p.2. 2. p 4. al. same 1.2.plestipravo-ukr"eno-ujedno.l pravo..od*stalnoponavljui Brojpedjinakrajur..r. ali samo 1.: prugama 2. prave: od p.r.·1 p.i.2. p.1. zatim oplesti p. pus..plestiobrnuto-ujedno.enja.Probapletenjadesno goreprikazujenalicjerada Tuniski rad.:po2p.ple.

}: cd ·stalno ponavljali. 1 p. R.l.lp.plesti obrnu!o. r. p_ ples!i * 2. 1.i sledecu p.:*2p.zatiml.: pusti!i I nav . plesti r.:raditikao1.r. p.nitvoditi. 2 puta na sledecl nacin: obe prave petlje podie. zatim l. r. pre.sledecu2_p_plestiiSpredl.p . licu):od*stalnoponavljatL2. r.2p_podiCikaokodobrnu_ togpletenja.ukr'. Deo petlje iglu i ople"i Iatim 2. T. debljim iglama a 2.r.<lednjup_saiv_p_plesti obrnuto-ujedno.:ples'iobrnuto..dalje). dela petlj.).vo: izsledece raditi pravo..: • 1 nav. nav.2.stalnoponavlj. P plest! in 1.r.poditikaokodobrnutogpletenja(ni. do 2 mm.4. pus!iti. leii izmedu kaoisledcCinav . utim preskoeenu p. uvdi.].ilrada(prugastabra)ponavljase'talnoho l. 2putaplesti2p.• I Ove b. r.' = lice rada: *pustiti desno_ukrheno 1. p. jednom brai petlj.r. p-ave.r.i 2.eno-ujedno(kaou2. I.tup. IZTada _ 1. i brojpe!liinjjeodreden.p.91u i plest..obrnuto. nav.stalnoponavljati sa iv. pie". . 1.r. pravo.datje.ju jed nom tankom .re radene debelomiglom Obe hre im.tim p.ujedno(ovaj po. r. 2 p.lnopon. pravo-ukrSteno- .k objainjen ie na slid 2) od·stalnoponavljat.p.l p. " . plesti obrnu!o-ujedno.od*stalnoponavljatj l. i 3. nnjirn iglam •. plett se igl.R. •• Ino jol 2. (= lice rad. f " ! Pctetne petlje i ivice se rade veoma lab..vljatLl_i2_r_stalnoponavljati.1 obrnuto.p.kocitii poprecneniti petlje ubosti spredai I 1 p. 2. kaoipretpo.· 2. pravo-ukr'lteno.S!alnoponavljati p_ plesti plestipravo(vidistre- Saraklasja Broj petlji jc deliiv sa 4+2 I.r.r. r.·stalnoponavljati.i2.l. deli. pravo.spredp. ple5ti odzvezdice5talnoponavljati.):*1 p.. . Prugastalara Brojpetljijedeljivsa3+2p_l.. prnvc: 2p. pravo. uleti kao iv_ p. obepetijevratitinalcvu . . p. voditiizap.' 1.. pojedinacno •• 0 kod obrnu[og pletenja (prj tome nit lef.. j ~.'od*stalnoponavljati...r.od· ". plesti ispred 1_ p_ obrnuto.r. jednom na levu 3.do4.ple'tiobrnuto..p.tavr'iti •• nav." sa 2.i p"'ti'ilnav. "a rada). 2.ma koje SI! razlikuju u debljini za 1'1.i2_r. plesri joS a Lltim jed nom njih oba zadnj.pravo {vidisliku l}.l izr ade 1 p. koj.pravo. puStit.iv. ~ i 1 nay.

r..).r. ponav- .: * 1 p. 1p podid kao kod obrnutoll pletenja i pri tome voditinitdaljeispredp. obrnuto (= podiglluta 1 p.1. 2. r.5talnoponavljati. 1 r. nit iza p.podicikaokodobrnutogpletenjaipri tome vedit. I. dalj . : ad *stalno Ijati. je deljiv sa 2.: 1 p. p.i2.od*stalnoponavljati. pravo.Sare koje imitiraju tkanje Broj petli..

uvrlitisa2p. ..rUPletene sare II I I I 1 I I :9~~edp~~~t~ P~r~vo: od 2~ . ~~1r~ij~ Oupl" upletena bra ~~~~~i~~~a~: Trostruka upletena Jar . pravo Ijati..a~~or.

pravo. dole: 1.2..pravo-ujedno.Iedeeih petljama koje pet .Sare sa izvucenim petljama Ked .takodepoclii:i "'.nju p.plestiobrnuto. zatim ople.avaju unutar pregled kao kodobrnutogpletenja.'plest. provue. obrnuto. pr ema silri ponavliat.2p. one Prazne samo Redov..6.r.zmenicno ndesnanalevo(redovisanepar9 ~.Sviseobrnut. zatimse perlje(nav.·lnav_.2p.v vrbv.2p. pravo.talno se sa po 4 p. poc. r.r. obrnuto. ra redovi u uputstvu poe. a povratni redovi • \U ~ = 1 petlja = pravo plesrl B= 1 pedja . Saru •• 4 p. sa 2 navijutka pravo(igle p.u i zaHSavaju pominjane r.v.:~e:~~a~s: sa .c.od*stalnoponavljatL4.obrnuto-ukrSteno .i1.. ~ = 1 petlju pod.st3Inoponavljati.jutb.od ·stalnoponavljati. broi za pletenje potinju sa 3 p.ip.5.r.: 2p.sledei:up_podiCisaobanav daljeispredp. p.juci prethodnogredase silre za pletenje nemaju znacaja.2. nav.podici.stalnoponavljati. 1 p.2p.iese nit vod. se rade na. preuzeti 2 n.obrnu[o.no redov. . ~ara.:::~~:v~::~:~a 7 v. opuStitiobanav_. do 4.r.t.od+stalnoponavljati.. .za opuste) kockke olak. obrnuto:od·st3Inoponavljati.2. nit voditi :!: V = petljaprethodnogredapodifesesa2navijutkakaokod obrnutogpletenja. nitvoditi l:' pletenje de.z popre~ne niti pedje = 2 petlje pravo-ujedno. kao obrnutog i5predovihpetlji pletenja.anitsevodi.plestipravo.2.2p. 3. .plestisaobanav.a 6+5 r.obrnuto.bra..*nav.pravo.do13.spredpetljedalje = 1 petljapod. U 1.ju redov.lp_salnav. r. lp.prethodnog redaponovopodicisalnav_.brojpetljijedeljivsal1+6p Radit. pravo.asledecinav.d.do 7.·.) kroz III = 1 petlju oplest.: se ivicnim posebno Lbra.3.r.plestipravo.. dalje.. prema!ifri dole. pobzn. ~ povratni je delj."ju ni. stranu B~ ~.redoviza· sa 3 p.:2p obrnuto..brojpetljijedeljivsa3+1.ledei:up. zavdavaiu radit.

).. 1 p. r. raditi evako: * 1 p. izvuC>p rada. r. do 11.do36. 1.r_):od*stalnoponavljati. iza 1.r.t.r.nitvoditiispredp_.. r. ali se >:a to p_=perlja. plesti Sa pravo.ara .r_stalnoponavljati.eiznad 8p. r.. povratni red pravo).r_ovako· *1 p. Sledece polazne redove raditi od 3.r.isviostalipolazniredoviod23.r. plesti sa pomocne igle sa 3 nay p.r.p. podiCi i prj tome nit voditi ispred ovih p.r. a pri tome uzet.: *1p.zatim2p.salp i polofitl na jednu pomocnu iglu ispred lnav. nay iglu iu sledece p. U 19. .2p. do 30. 1 p.i po ielj. se .r.obrnu[o.:·1p nutogplctenja. r.i3.: 1 p.r.kaokodobrnutogpletenj plesti pr.r. zatim 1.r.r. pomocne igle pravo. podignutu p.31.di13_r. opustiti. i usvimslede· dm povratnim redovima od 22. r_ll.:2 p.1. dalje..r.i36. pravo.r . ur6kosih smanjuje Skracenice: uk.v sa 2_ U 1.1p stalnoponavljati.18. p. 3 nav. 6p_obrnu.21.. plesti pravo. pravo 2.pletusetakodepravo.4. pletu pravo. od ~ stalno ponavljati.:sledeCi podaciseodnosesamonanaiivak.podicikaokodl_p.vidisliku4a). p.ka014_r_.ukrstiti obrnuto(v.ka016.pravo.ti vece.glu. pleoti pravo.od' p.3.ogpletenja. (polnn. p. pie .r. .:*lp_podic.dalje:od*stalnoponavljati. na . p pravo. kr_ = krug . bokod obrnutog plctenjai pri .ome nit vodit! ispred p.r. plesti pravc. na . r. rada.i sledece 3 p.ples.nadesnojiglinaslici4a)_2.ra.15.l.11.r.14.r. 14..isvesledecepovratneredoveplest. red obrnut.kao kodobrnu.vo: od * stalno redu sesve zapravoutom •.:pustitinav. nuto lodnosno 2.:*2p.kao 15.. r. r.ukrs[eno (kao'tejeopisanou13.:p.. pravo i pri tome uzet.r.r .kao13.1p. 20. pr"vo(kaou1. 3. 32. od*stalnoponavljati. Sve p.plcsti . ukrstitiobr. podici i plesti p-ave.plestikaolS.do12. j I S.o. r.vo.. ll.16. poloiiti na jednu pomocnu .p.podicisanav. h. nitvoditiispredp pona"ljni.3S.bra:ukrasninaSivakkodobrnutogpletenjarad. l p. = red.r. broj petlji je delj.kao16.od·stalnoponavljati.glu (vidi2. nav_=naviju· unu" redova_Ovorastojanjemoieb. zatim 1 pravo):od"st"lnoponavljati. 3 nay. 6 p.pravo.*2p..:lp.ple<tipravo(ovajpoHupakobj •.p.• l menj.stalnoponavljati.voditinitispredp 8. svedo29.!njenjenaslici). pored >:a ovogteksta parni brej pokazujemotivsa12redeva redova iv p_=ivicna petlja..Proba pletenj.l p.kaokodobrnutogpletenjapodici.r.nitvoditi ispredp. kao1. pravo. Brojobrnutih petlji moiese iubra.

p..r.e u prethodnom U . la~a sa reljefnim 1 p. ne tarim p. pomoe· pravo.peed1.Dekorativne za meku. petljama pra~o·\!krSteno po_ lpetljaobrnuto 1 p.vim povratnim redovima redu podizu ukr!:teno pleispred p. proba .l.da.ukr<!itiizal.tim obrnuto.•• tim pletenj.juivicnom pominjana Op!:irnije petljomkojau uputstvunije j "ije ucrt ana u .1.vo:od*stalnoponavljati. p perlji p. ukrstiti obrnuto{odnosno2p. 3. pravo.:*2.).ti p. U 2. . lp. 1. 1 p.91e abrporno':n" Brojpetljijedeljivsa4+2p. 1. p.pravo-ukr· 'teno. 2p. (nit se pri tome vodi ostalep_sepletupravo. obrouto. st~lno .stalnoponavljati 1.vo.poloiitinalpo_ mocnu .1p. . pr.:*2p. jedeljivsa3+2p.S.vljati Pru9asta bra.pr.91u iza rada.pravo.v sa 4+2 p.iffi za 0 ('itaniu sifre vidi sua_ Dekorativna lara. pravo). 1. iza1.do4.p. ~atim plest.ukrstiti i.4. p. sve rene p.Iedecup_plestiobr· nuto.r. r. '3tlml. p plesti pravo). 2p.r.nju i zavrSav. "91 .poloiitinal motnuigluispredr.raseradiprema uputstvunaslicigore:stalnoponavljatiucrtanl motiv bre. zatim1. n!l84 prikazanih hra redov.):od*stalnoponavljati.r. s.: plestikaou2. 3.: *2p.. pravo-ukdteno plesti 1 ispred r. ukrstiti pravo (odna.obrnuto:od*stalno i 2. ie delj. sare vunicu rastresitu Kod svih pet posebno pletenje. ple<ti -ukdteno. ponavljati x. asledecup.nol. c.: plese.do16.: ple. obrnuto-ukrsteno(kaohoje opisanou1.1. . p. prob~ pletenja: brai petlj. poE. r. plese. 1.2.: 2 p.r.p. obrnuto. r. p.r. broj ple'ti 1.stalno pon.

.preostaje3p.ne 2.e ukr'teno opletene p.pleotii.S. p.vakog mo.3. (pri tome nitiyoditiispredp. 1. 1. p.m pet'jama N 2. 1.).p.Pletesepremasifrigore iz polaznih redova: te petlje se na nali. do 30. pravo·ukrheno 8roj petlji jedeljiv so 12+2 p.tni redov.pred4.prevuciiznad.). plesti igle ispred oplesti pravc..tor)+2p.):sveosralep.spred rada. pcnav- l.p. 4 p pravo.. p. pr. s~ vode ispred p. p.p. 1p. ~a". csim pra- .tojanje rncfe da bude isire.do16. plestiobrnuto.plestiobrnuto(teksadapustitiobep .plestipravo. pomo. polotiti na 1 pomotnu sledeCup.zatim i91u . pletenje: sifr.vo. se pletu prema probi ta motiy8 p.plestiobrnuto(odSp. tiyanalaze.sa pomocne iglepodiCinalevuigluiskinutizajednos. r. tim 1. bra sa reljefn.p.iz.N z. pobzuje motiy koji rreba . {vidi probu pie· tenia de.. p.r.igle).nakraiu 4. . se radi prema gomjoj mri z.p kaokodpravogpletenja.:ju obrnuto samo se podi.uzetinalpomoCnUigluipololiti ispredrada.raditiobrnuto. 1 p.p prayoipodignutup. 1.no).amedupro.talno ponavljatL U svim povratnim redoyima podifu . zatim 1. Broi pedji pletenjedeljiv jesa12{zajedan Svi povr.tim y.stalnoponavljati(zaobiaSnjenje znakovavidisaru1). Kod probe pletenja (gore) i~medu .. p.e4obrnutepet!je:OYOra.asledetup.

r. bra: plastiCni motivi kOjiobuhvataju5p.pravo:od*.'''4p..r. ponoyo prevrnuti.talnoponavljaeL2. pravo--ukrSteno.a6(+2iv_p_l_l. 4 p. n"ein: . a 4. . 7.ioddebljine vuniceodnosnoodvelicinebobica.plestipravo_ukdteno_ujednoipodignutup.bra:brojpetljijedeljlv. aliubosci.teno.pravo..like2ai2b)_Kolikopetljitrebaplestizavi.(opustiti nav.enarunenaCine Najeeste skim« se ovi elekti postizu podignutim grupama petlji petljama. 3. povratnom redu 13 nanaju takode pravih petljL nasledei:i Moriveraditi .voditinitispredp.: *2 p.. r_ scalno ponavljati 2. r z. r. bra:ove bobicese dobijaju dubinskim pletenim (vidi.:od·stalnopon_4. do 12.:*4p.:*2_p. Zatim 6. dubinskim pletenjem.bobihnesaredobijaju.ledei:ihSp. 1. plesti pravo. plesei kac 1. od 6_ p.podici2p.r.jeod drugeodyojenasa6r_ nalin:utrei:usledei:up 1 omcu. 1 p.:plestipravo.Iedecom bobice pravom petljom. plesti obrnuto.z 1 p. ~ara: nascaju na sledec. obrnllto.Iedecem omclI Sa sledecom p. podignuti sa nay. ali .).plestiiza 1. naizmenicno 1 p.po2nav. Nit voditi iza p .r. 6 p. pcavo. 3 puta ovih petljama .oplestis.dublje. 2p. do 12. ple'ti prevr""ti rad. p.pravo.3.r. 4p.tim promeniti Sarli. oplesti pravo.raditiobrnuto:od*stalnoponavljati.Slika2bpokazujeupl tanje sa . »dubinradom iii obmotanim I. pravo. p.5. 1 p.4r. do 6. podi6 . aanm 1.·provuci od • jos 4 puta ponovitL U ..Sare sa namotanim i tvid-sare petljama Efekeitvidailitzv.r.u odeljeni sa Jedna!iara. raditi obrnuto: od·stalnoponavljati. pravo"ujedno oplest...ukr.pre_ 1.

v.".sledece3p.podiCikaokodobrnutogpletenja.r.plestipravo.ahrasenastavljausvakom4.~me. U 2.Sare sa prethodno izvucenirn nitima 5. moqv se ponoviti i na v.a4..ru toga . plesti pravo{vidislikeSaiSb). prethodno zavditi p.. izmedu toga sc neparni U3 reo plesti po sulno 5 p. p.r.tim 3 p.od·stalnoponayIjati: r. hra leptiricaobuhvata5 Mot. r. koji uvek obuhvataju brej petlii.obrnuto.. (uklju~ujud Iv. sara: plete tzv.pravo. podicikaou1. a zatim plelu "robu sari broj se nit vod.r. p u 1.r.podiCisa3p. izvucenim ntttrna i sa p_ pravo-ujedno.r.. pravc. r. podii:ikaoul. r. z. zaYr~iti sa 1 p. ispred U ..-"liL Ovoi 7."ijuckeda J.plestilp. redu obrnuto. r. petlji.t. lara: p<M... uzastopnapolaznaredapodiiusepoSp.lji je deljiv 4+1 p.odSpodignutihsaprethodnoizvucenimnitimapravo·ujed..i izvuClniti.·1p.r izvucene pravo. desnomiglomprihniti i plesti in sa sledecom n. pletenja je 'leoma polunom se rnoqu 3p.) l. 2nav. obrnuto (pustiti skliznu).plestis.:1p. $v. ~liCn.r.pravo.eSp. Mot. se "id. pave.* izyui':eneniti plesti izS.Obmotane petljeizvestinasledeCinaCin:preuze'.8.pletupravo.]p. dovi no. lay"iti sa 2 p.2nav_.. 6.a7. r~spor"diti .asledecom p_ pravo_ujedno.pravo.pravo-ujedno:od·stalnoponavljati. plesti . :·3 p.od*"alnoponavljatLR.I"decem 6 •. pravo.nakratkupomocnu iglu (<':aCkalicu iii sL) obmotati ih 10 put •. s.. $. dalje.r..kaokodobrnutog pletenia. p-ave 2. 6.• 2nav . p. a .stalnoponavljati .J.nitivoditiispredp . sa 2nav..pravo.9.r. .R.do9_r. !ara: obmotane petlie obuhvataju 3 petlje.eim rastojanjima.obr· nUlo.5 vatiti .ve petlje anavijutkepustitidaskliznu.

ilrama uglu broj petlji je deljiv i 2u sa 4 (+ Iv. tatim plesti ukriteno 1. petlj.e nalaze2obrnutepetlje. Ukdunje Kodobrnutogukdtanja se mote 'lye. (1. za obe !are petlje redu..nanalevo. kaokod pr"Yog pr"Yo.'tajukadase2. kod bre6. Na slikama 1. Nahri6se2ivii'nepetlje ukrStaju usvakom polaznom redu obrouto. odnosno sledete petlje pleHi in prethodnih petlji. polaznom i POyNaslici premaslikama1 6 redova njih .. . broj petlji je deljiv u . to obe !are Sari S se ukrhaju pravo(vidi podicina Sare sa ukrstenim petljama !~.tern) mestu Sara) 1 praye ratnom 4.ubostiu2 p. a pletenja..) .aizmedunjihjejednaobrnutapetlja.:ne igle. oplesti. petlj~ zatim pustiti da obe petlje skliznu sa leve igle. redovima bo obe prav .r . Obe saren. odnosno ispredprethodnepetlje{slika1i2)_Kodukrsunjapojedinih i bez porno. N. petlje polnnim sliku7). p. moie se raditi .Kodukr!tanjavise petlji potrebnojejednu (iii vise) petlju preuzeti pomocnu iglu.ilisledecepetljeispred1"odnosnoi.•• ! Plerenice pred prethodne petlje I.esara i 4.~~e~~~~~~~~ i . p. odnosno one petlje keje treba ople'ti Ila drugom (iii fl.).).are sa ukdtenim pedjamasu yeom.srodne.e podiie pomotu 1. a kod ukdtanja pravo ispred 1. 2 i 7 'tavljen. a 2.t' abrpotrebnojeukrhanje izvesti ovako: 2. pieHl. p. P iglusade. sa kojima je pred513vljeno su znad ukrstanje u desnom gornjem pedji u ..vim sa 3 (i 2 iv.a ukrstiti izmedu nastaylja posle Sara 5 i 6. nutoi!lpravo. ukoliko se jedna petljaizaprethodnenepleteobrnuto.

'edece2p.. vidislikuBa. 1. r.ti kao1.sapemocneigleplestitakede pravo.obrnutoi'lp.ek u . . r. 2 p. je delji~ naizrnenitno)p. l. U 1.zatimp. a Izmedu uradil. a r na pomocnu 'I p.u 2 pomocne igle.. i 2. Petljese ukd.3.trecusledecup. 3 II 2. prayU prugu ukr$<iti u svakom dosled kojim . pravo.od'sulnoponavljati_ S_ r_ plc. 3.av 'are (moti.<a. uzeti '" 7 (+ 2 tv. r. Cd' .slika9a).Z3tim1.!:iara8:broj pe<lji jedeljivsa4(+2 iv.au2. obmuto.pravc·ujedoo. r. pleHi pravo.. Broj petlji je deljiv sa 12 (+ 2 iv.r.)..= redsare.2p_ple.talno ponavljati. 2 p_ pravo. do 'I. r. pravo_ iglu ispred r. 1 nav. p. p.obrnuto.stalnoponavljati 2p. 3.: rada.plestipravo.. r. r. r. r. obrnuto. syaku S.:naizmenicno podic.-aju reali rrebaplestil_ 4.r. de6.: naizmeni~no radill 3 p ebrnu!o.1.zatimp.).taju 8. ples!i nailpetlje kako pravc. pies!. povrunirn ·3 redovirna plestl p.obrnutoi2p.: ·2p.: naizmenilno (nitvoditiispredp. Sara 9: broj petljijedeljivsa5(+liv. prema sliei 113 (brojke 1 do S oznaca. p.alinepustitisaigle.pu<lit.prevuCliznadl. 1 p ple'ti 2 p.i2.enin pruse i potrebne . stalno pona"'j~tj Sara i 11: ked eve pleteniee potrebno je ukrstiti samo 1 poslednju p_ pravo ple.j usvirnosulirn i 3 p.obrnuto. U 1. p. 4.). p.2p_plesti strelicu). meniCno 1 p_ obrnu[o.{vidi 'trelicu.p.e pojavljuju. r.' U 4.gle:odpocetka pleltip. pravc. r. 2. stalno ponavljati Sara 10: brej petlj.l.-) se preme'(a.ple$<ipravo(virli ponovi!. 1. r.l.p. 2..pravo.).v. r.kern . raditi pravo.).do4. obrnuto . p. 2 p.

.eno c» ""'11.do • • = 1 petlja = 1 pe. '" g.m u Petljedesnoodkoselinijeseprebacuju M pomocnu iglu 'spred cada.'ja = 1 petlja pravo 81 petlj. ~ifrc se naravno odnose sarno nJ ple. redovi se popletuobrnuto. linije prebaciti n._ . jer je mnogo jednostavnije raditi prema lifri oego P"ema dugackom tebtu. bra: 3.]" ko.1... <estalno 4. i7_r_se pletu a.. r .ma p.. zatim ".. pomocnu iglu zatim p_ oplcsti prcma skid linije r-ada.. pletu ~~ ". pravo prema ucrt:mim '"ac.Sirokeplecenice Umes<ouvodnih." ~~~ ". redo. .eno obrnuto-ukr'.. r. • ne na§arekojescpletusaobe. S.. obrnu. r.o pravo-vkr'..ekstovanautanesu kod ovih sedam hra '" ple.ifri " . fara:svi povra. r_sestalno ponavlja kaol.rraneobrnuto 1. . .ledu koji jezapi'an ovu !laru plesti prema ')"7" ut.. navljaju.vi povratniredovikao2.".' !/i~~ Perlje desno . do).enicama sifre.ni doS...enice. pomoonu iglu iza rada.a1..i10. . do kme iza prene'i <la 2. u vaSim pod"cim. pravo Prve3p_desnoodkmelinijeplesti fla 1. tim slede"e p." od . 10.

Iib prikazuje . n~ 2. ze. porno(nu igJu. Prve 3 P lI. bra: kod ovehresu i pcrreboc 2 po- moen" ." 75 .r.l.91u i1. rade pravo se Sa izu. 1..r. redovi 21.. .korn 7. Iglu ispred sled" koji . 6. ponoviti. r.SvipovrarniredoviS"pletuobr. (ad 1.gle. n. 2 oples" fl.lnoponavlj.niredoviseradeobrnuto. do 27.zn.do28.Prve3p_ple"ipravoodko.Svipovra. nuro. POIllO':"" rada..et.). a sledece iglu ispred po redosledu 2 p.r. pomoenu 5v<> petlj" 'kid rada. Zatim pdkazanom fl.a porno. r.akozvani »me daljon«3.et.S(. do 14.i9.elinijen" 1. hra: .r. u.pletusekao l. cada i pleHi p_ prem:l redoje da( II brojevima _ pravo ~~13 • •• ~~7 •••• • 9 1 S.Iede':" 3 p.iS_r_kaoil1. Svi pol..

vei:". sa dru90m .znad pre.dcsnogore) Na ovaj !la<:in maze se plest. 3..zeaden drugom bojom na slicl3jesirokdvepetlj"i pomeraseusvakom petljuudesno_Kodprobepletenjalevodolena!ivakiznosi 4petljeu'irinui redu.hodne petlje_ Na taj natin se ukr!taju povrline ne samokodpravihvecikodkosihoblika(virlisliku2. pomerasetakodezajednu redu petlju zajednu u$vakom Doptetanje Kao cetv'li jednobojne primer bre pletenja desno dole) vide (slika <I i proba se razlii'ite boje i razlitite hre' na jednom 53 patent-saromdopletenjenasivakkojiserazlikujei ipobobii'astojsarLSlikaprikazujekakoseizaposlednje petlje patent-sare nit te boje povezuje viditeprvuobrnutupetljubobicasteiiareuredu(vidistrelicunaslici<l) pletenom delu po boji bojom. kako se 'menjuju niti vidi se jasno na.Iedei:. nasivak .Pletenje sa vise boja Ukoliko potrebno ielite .lie.plest. 3 niti se ukritaju kod prelazenja sa jedn . vidi sliku desno. sa naliti" do . veee povr!ine sa r.eg motiva kojisepojavijujeuistojboji. Ova promena.levo dole. Strelica na slici 1 oznacavadase nOva nit mOra provuCi .svakapovriiinapletesopstvenim nltima.arno nekoliko pettj. nasivak u drugoj boji koj. boje na drugu.e ne virli na lieu pletiva. je !irok ..znim boi~ma nije nit druge boje vodit..

e Zil ple[enje«. scrutsana d~ sc rnliCite adase za vreme pletenj. medutim.'tom r"poredu. mogu voditi i c-eeu nit ravnomerna obmotari oko iviene pet!je (ukr.odnosno. Niti koje se n. . adruga.no. odno. hri niti se obelefavaju raznim znacima (tipovima). ))napesta" jc tako redovima.levo(= polami red) i sa leva n.udrugojboji. red'areza Sa". potrebnoje iii sledece niti tako ked niti.no (= povratni red). de. da se u sledec'm redovima daije pocev od ivice potrebno je niti voditi istom hrstinom . .Ukoliko vi. niti drie 'tal no u . brojanjeseCitasade5na (ked visebojne norveske kako na nali"ju ne smeju da za.arizabrojanje.vak. vidi sliku i"e nit. Ukolikose radi hra5a tri iii vise boja.svakiznaksepletekaopetlja Ukoliko se radi u polaznim i povratnim svaka kotka potrebno tzv. rrebiti Ako 5'1 radi sa tri iii vi. Vaino je pri je!aruzabrojanjecitati naizmenicnosa desna n. se. boja. na Tevo Da bi oe dobila iii fakar-hre).eboja.titi kao levo gore). potrebno Ova sp-ava je upokon_ voditistalnodaljesanalicjaradakaolabavonategnutunit ~ara eve vrste t~v.laze petlje 'spred sebe.kakobisejednanitprovlacilastalnookokaiiprsta. razlieite u bi 5e niti provlaeile istim redosledom oko prstiju leve ruke.prolazilaodsrednjegpr'taipalca leve ruke. radi iakar potrebnojenittedruge se plete prema iii norvelka sa'" u dve iii boje (iii o.eiu tomeobratitipainjuinatodaseivii'napetljapletesaobeniti. Ukoliko se plete u krugovima. ne mogu uvneti.calih boja) za brojanje.

I . rad.·1 obrnutog plerenja p. posebno.:kao3...kaokod vodit..r. 2+1 p. ple.sledecu naviSe i uzetl na desnu iglu (.vo:od*. predloiene hre pre. povuci u 1. alipocetisa1p.decem r.:plesti kao3_r_.vljati. om~u provui:i sarno ispod.. r. porucujusekodobradehrenihostatakavunice . dublje 4. do 4. 1.!'diCi. lev" slede posle" r.no !vetlom "unicorn 1 p. i 2. nit 3p. za flare u dvobojnoj jzvedbi. bra: (vid..tvodiiiispredp.:nom 1.lp plestipravo:od'stalnoponavljati R.r.:*l skid pluti svetlijom.klizousaigle. a 3.: * 1 lvezdk.'. i 6. tam 1. pravo-ujedno. Broj petljijedeljiv •• 4+1 p.e patinje i lavrsava u redovima petljom koja '" ne porn. i4_ r. r. 2.:3p. decom p. pravo.zavrSiti .do6_r. plestiobrnuto. r .r. levo se vidi ise~ak raden u dye bOje.r.com. ~ara. promeniti boju. i 8.e provu~ena omca sa .lnav.vljati 1.viI'! Sara sa . Kod .do6. i 2. radi.r.ei nai. vunicesvetle boje dolazi 1 c. ali poceti .dueoj nran. sara: posle6r.ledecepravepetlje. ple. " r. prema pletene p 2 oznacaYa je iznad poslednje p_ prave. i 6. 1.vetlihp 3. plesli provo p.trelica 1): '<retiu plelenje. promeniti boje.. nijem vu(). Slika desno: saru nastaviti posle po 6 r. 1 p. r. iza p. sa 4+1 .pr.1p lavriiti pravc.1.1p p.nu j piece .an.il>. 5..4. tamnlie vunice: u . r.r.I . r.ti sil1p_pravoir.stalnopon. Na . plestipravo.sulno penavliati 5.1.joslputpravo-ujedno).poditis.crelicu) brai petlii je deljiv. Posle po 2 r.ti pravo-ujedno inepustitida. zavrsitis. se ubada2 r"odno.Dvobojne visebojne sare Na ovoj i .podicisalp pravo. r.Iic.3. u dub. 6. (= 3 p. Poste3 p. Broj petlji je deljiv Poslepo2r. i 2 r .nje petlj.pravo. bra: de$n~ trobojni leva slika prikazuje dvobojni.pravo.men''. 1p kao 4.no."i. svetle "unice 2 r tamnijevuI1ice.3. bra: brai je deljiv Sa 4+2 p. r. kaoiS....talnopon..adesnohrau3 beje. 1. .5.uzetinaiglu plestii<te3p.

sa !ifre tamnijom . iglom tbog toga da bt se posle 2 polazoa reda nast~vlla po 2 po. Posle 16.r.podignuto . Na poledini radan3Stajupoprecnepruge • 8 ~ = 1 petlja pravo = 1 petlia obrnuto = 1 p_ ho kod obrnu_ nit voditi is_ togpletenja.tiobrnuto.r"alipoceti lp. motivusvetlifom tamnije yunlee i meniaju se boie kao do . p.akodeinasrrani77 motiv.S.ve[lijom . se iglama bez dugmadi iii okruglom . i 4. Posle 16. predp.l.cno menicno izveden1._do 4. r. ho r.3.ratn" reda: prevr':e se sam~ posle 2.podidkaoul_r.:*7p.od*stalnopojavliati. 'ara: broi 2 r.-'toji se iz 16 r. .:tOpg ~ lzvesti ~ifru.zavrsiti '31p. i posl e 4. .ostalep.nitvoditidaljeizap od·stalnopOMvliati..1p..I .ple.. r.pravo. U . P..R.e nailKada je r vunkom pocinjesesal7_ _.l. r kao 1.podicikaokodobrnutogpletenja..al ilp. ul.pravo. 3.pravo. a 3. r.• prema !ifri Pie- tenieieovdenalifriobja!nieno .brojanjeseodnosi sliku hre sa strane .pravo.od*stalnoponavljati.r.·1 7p. do 4. plete.amnije.do8. pettji 2r sa 8+2 p.r.sal zvezdirom.. r.pravoizavr'itisa 10. plesti obrnutc.izmenicno ple't.: 2 p.do4_r_statnoponavljati 9. 41 2 na Sara prikazlije jedan sifraz. 4p. r.. tim se pletu 1_ i 2.pravo lp.dalje ~Iet:ni:. vunicom.unicom. r.kao3. pravc.stalnoponavljati.l. p.:6p_provO. svetlijom.r. ~ 1 Ivez- dica(kaou2. r. Boie se menjaju usvakom r. se bOje meniaju. N.R. r_ prema mri .zavr!:iti. vunicom. 5. motiv sare ". r.ada u svakom r Ukoliko izostane promena boia nastaje dyoscnna prugasta Ova lara se piece zabroilnjepravosalica_ u2boje . do 16.r. bra: OVII prugastll hrll radid prema iifri dole. dalie P'n~:o v~~~t~b. Brei petlji jedeliiv sa 12+2 p_ Posle dva redo svetlije ~Ilnice dolaze po 2 r..Jedan seplete nailmen. 4.).vim povratnim podignutu p redovimaponovo prethodnog "eda anitvoditiispred.

Vezeni i kukicani ukrasi .

medutim.tena visebojni vez perlama. na broj t-- . Pre poi!etka rada izveze Omiljeni motlvi bili SU cvece.. Biloje uobil'ajenoda se na ivicama ime Iii po~etna slova. potrebno je paziti tacno pisanihperliusvakojboji.kaoinaredosleddatuuputStvu zarad.::)V~:n~ia:a.ek:~.. vlacenjem niti se perla nitdajejojc. Ukoliko.ne uk.ukdtenimpetljama. prub Bobicese raanovrsna ne moraju veoma mogu':nosti nosile kao ta. priroda i rnne »izreke.. na Samo vestl vet i uplesti i torbice U dob<! bidermajera su se rado veeene od iiarenih peril. jedna sara zahteva proproa pravo-ukr. a ponegde i veza perlama potrebno je veoma strpljivo {:~~z~~s~e~l:d.Vez bobica Ova vrsea veza pletenoj odeci.~a~O!~:j:n~.rstinu izvodi na lice rada.I~k~j~e~~ koliko nhteva Sara. Ion.« i'arapa i rukavica godina.aieni.Opleunjeperliradisepravo..

zavr!.R.1nav .lp. r. p. r. sa i9le.. pouebnoje .plestiobrnuto. 1 p_ cbrnuto. do 6.pe" vuci etprilike 1'/. ponavljati.·2p ple. ne opl.. levu iplestipravo·ukrSteno-ujedno.kaoi2nav iza 6.r. ~. ·sledecin6p_pod.ledece3p_podiCikaokodobrnu.r. da se petlja lzvuce.alinav_pre.plestipravo.vecizvestilnav_ip_ple'ti j05jednompravo-ukrstene_ujedno.!i prave-ujedno...R.pravoisple.r.plestiobrnuto. pravo. al.zavrs. pustit.iv. nit) Dalje ubesti 6 delev" _ povuri . 1..r.ja(nitleiiizarada}inavijutke.pravo. r.1p. sve povve.1nav.3.u gla".:ed*stalnopo· navljati.juci.itisalp. ravnomernO gore.ti izpeprecnenitipetlje.stalno . em qcre.zavr'itisalp. prihvltiti jes jednem "a levu igluiedtega isplesti2putanaizmenicne 1 p. 4. gore.cikaokodobmutogplete· . r.hodnog reda opustiti i izvuc.talne pOHvljati.. (vrn i91e sled. 2.og pletenja (nit pri romeIef izarada}.a4.zavriitisalnav. r. c_ 1. 1nav_*lp_provo.1 p. p_ epustiti.6. 1.l. Svi redov.·.pravo:ed*stalne pustiti. vratiti ·ujedne.p...r.. omogucuje.e. Ravnomerne leSt p.t.lnav.vljaci Brej petlji je deljiv sa 6+2 pravo_5.r.r.3. 1p.yin na levu iglu i plestiebrnute· petlji ed pond.2..obrnuto.le 3. petlje !ljit. do 4. de 4_ r stalnepon. 2 nay.pravo. ravnomerno gore.*2nav p.prave. 1p p pravo.Od*.a2"av. vratiti n.. plest.r..od *stalno ponavljati R. 2. lp. ponavljali.Sara radena od navijutaka Kodsledetih6hrajedno'tavniiduplinav.. ebrnuto.lnav . efekti. plesti .nav.. hra ovill klizanju izmedu pocinju i zavriavaju se sa ivi~nom petljom uputstvu posebno pomenuta.pravo.. zatim joS 1 p_ p-ave Od ·'talnepenavljati.1.talno Brojpetljijedeljiv..lnav. koja nije u BrOjpetljijedeljivsa3+2p_l. 4.anavijutke koji leie izmedu i po.R.*1 nav_..r:pustitil.od+nalnoponavIjati. Ova vnt. kraju r. .p_ne daskliznusaigle. da se broi petlji poklapa ponavljati N. navijutaka se zahvaljujuCi koja lei...do4.

r.pu$titi nav_ i izvu':.: 0 odslede':ihBp. 8. i 2.2 Levom iglom izvuci 1.pravo.r.r.r. Favo.plestipravo.r.pravo.. 7. r.doB.vnomerno gore. r.:·jednap. pravo em gore.plestinajpre5..3. 1 p. I.r stalno ponavlj~ti Broj pettji je deljiv Sa 7+3 p_l. 2 nav . i 6. p.2nav.ll. 12. plesti pravo. p. r.r.obrnuto. Od' stalno ponavljati.poslesvakep izvesti3nav.l.p t ak od e nale vu i9 IU~ s vih 6 P_ pies ti u d osa d as_ njem redosledu pravo.*2nav.pravo. S.izvu· ci ravnomerno.lp_pravo.pravo.1 stalno ponavljati. pravo.2nav .d08.r. "Sp.. I.• are) 4. p.Broi petlji je delji" sa B+2 p.p. r. Sa 5 p.(vidi suelica oInahv.do8.:ilyuciiv.2nav_:Sp_pravo:od°stalnoponavljati.od3. R. i 2. r. r. 5 p_ pravo r_pustiti. Iavditi 4. p.r.nav. pravo. r.pravo. pravc.uIetin3desnuiglu(vidi6. do 3.r. pletenje 6..2nav. preset pravo. Raditi iglama bez dugmadi. S.stalnoponavljati Broj petlji je deljiv sa 6+2 p.tim plestipravo.stalnoponavljati .i8. r. do * sledeCih . pies'.vratitinalevuigluipodici4_do6.1.pravo.od* R_ zavdit.p.:3p. r.).i7.: 2nav_.2nav. iznad 6_p_. nvrsiti sa 3 urnesto 4..2nav.l p.l.: 2 nav.: lp_pravo. p. pravo.od· Halno ponavljati.a U 10. Posle 11.r.od*stalnoponavliati.p_otprilikel 6p.. do 10.2nav.. R. ne okrenuti. plesti sa 1 p.il plestika04..r.svepetljepodi':ikaokod obrnutogpletenja(nitilezeiZ3igle).6. z.r. 1 p_pravo.

Pletenje izlomljenih sara .

1 B 1 01 ..d 2 Objdnjenje znakova p-ave obrnuto nasifri obrnuto-ujedno .

Sara paunovog pe~a .

Jednostavne azur-sare radene prema sifri nalnoponavIjat.=naviju<ak.p..=petlja. Sa .Inoponavljati Skracenice.. rombovima je deljiv sa 14+3 p.p. 1..iv.Znak*obelehvaponavljanje. = ivir:napetlja.nav.en!" nalui se na . s(. Broj Sara 5a kosom prugom '" 5+2p pet1ii sa je delji.ara Brei sa petlj. !. Objasnjenje S(rani86 iifre za ple. <:ik-cak linljama sa 4+3 p Broj petlii je delji.

nalno ponavIjn. pravo_ujedno 1 pctlju ple.tava lara 09raR.u. kojima poo.ukolikon..aovihdvejustrana.izOld n • = 1 petlju ·ujedno. r. Obja'lnjenje. nieena jcu $vakoj sifri 'trelicama. (npr 81 p. pocinje .eizavrsavasesap. 5ap.. izoad = 3 pctlje poditi.nju i kojima zavri.jutak = 1 petlja obrnuto pi est.ispred1.t.nisuuneseniu'.vajusvir. 1.Svipovratni rcdovi..pletu .= 2 petlje . ~ara: broj perlji je delj. 2 petlje ple5ti pravoa pod.enasledecojs{ran.ce. = 1 petljuprevuc. 0= 1 nav.v.gore 1.=6x12+9) 1. 2..gnutu petlju prevue! plesti pravo-ukdteno Sve aiur-hre sa ovih strana ..e obrnuto.Objdnjenjeznakovalifre zaaiur. strel.= 1 petlja pravo 8 . r.are. do 8. Dui.udruki'ijeobja. je deljiv sa 12+9 p. pravo .fre.e pletu prem" liirama za ple(enje koje se nalaze pored teknova.kracen..njeni.. do 16.na jednog .h nalazi.. posle1.stalnoponavljat.. lara: broj petlj.v S3 8+1 p. k p. (proba pletenja pokuuje2st3va'lare) ea .streli.

bra: broj petlji je deljiv sa Probapletenja prikilzuje 3 "ava.lztogaproizi!azi da se petlje plecene u polaznim redovima ~~a~~. 3 ponav" plecenj" 5.=5x14+3j.. r..obrnucoisaiv.. red = r .1p. do 12..t~a f/c:c~e up:j::~j:\:.eovako:iv_p .Red zavrsici sa1p.. saresc scalno jzvodj_ Sif. 4. 73 p. probaplecenjapokuuje2.arutrebaponoviti.red = povratni red).p. odnosno 1. gore prikazanajena levojstrani = su .trebaponovjti'aruodpo<'etka.Iedece = 10+3 p.obrnuto.Proba rada prikazuje 3 stava hre_ Svi povratni redovipletu. obrnutcrcd v stalnc pcnavtlact. navjjutak nav.p ..r.~a~:::rv~::: 1. ::::j~ = ! 6.Objalnjenje U tekstovima sarama skracenica uputstva i u . . 2p.vim osnovnim reci' (opjsima) skracene petlja= p .obrnuto ·lp_pravo. krug = kr.hresestalnoponavlja{10.do 8. Nasljkana Poslepo12r.pravo.:brojpl!tljijedeljivsa10+Sp.are.iara:brojpetljizaovubrudeljivjl!sa 14+3 p.7p...'. (npr.1p. Ijanjaiprvercdovesa4_pona\tljanja. iviCnapetlja iv.1.bra.do10. sifra se 'tal no ponavlja Objasnjenje {eksta! znakova sifre nalazi 51! na levoj stranigore.tavaiiareu'irini. Znak * vati ho znakzaraspoznavanjeda.aobj"Snjenjeskracenicagoreiznad .

Ista sara radena u vise varijanti: kao cipkasta povrsina iii kao umetak .

.

uobzir. Ukolikoima zujetzv.e broi petlj. da Ii je ruk.ij. Kadajezavdenmaliprst jedovoljno. dod. deo pleteneodece. najvise S krugova (prema broju petlji). Bezobzira drug.Produietak pale. od najsireg mena za parae.e tatno prema mogu. Vrh . Nove perij!! ..e radi ho ~tO je objdnjeno na $trani 96/97 . pocinje . krug mora da broj.vanje me. od tog mesta se mOra oduzimati.tu ovog se vrs. Kakojedonjideopalcajai'iodgornjeg.ca pr. prve de. Otprdike klina palca{npr. Dod. kraj niti. potrebnojeu klin. da bi se leva (u nil uzimajuCi i ne kanuai oduzimanje. a usij!!.i beleiese I'd inad.3doS pnt.osobinavune 3 do 4 nove petlje (zavisi od rukaviee).re. Oduzimanje za vrh ra. za otprilike jednu trecinu.yak. navlaku.tali palacdobijasopstvenu prstizajedniCku Pleteseuna>tavku namali unutra..enim 4) petlji. krugov a.uZava. manji klin). iii siroh bi dase tanka.lidugacka.nu ruku jeraditizadomal.knut i zbog tOS" .6(ili ple. Za normalno oblikov.ko petlji koliko je bilo na iglamapre poi'e. Za prstejepotrebno pojednaoetvrtinapetljisaunurrasnjepovriineijl!dnacetvrtina petljiodonihkoje.e ponovo .t. Svipodaciododavanjuioduzimanju ruk. deo pale.kuuje poce . i .Petljl!sedelena3 12bo~nog m. Od palea prema potetku prstiju rub . fl. sa mo jo. Nitsesaunutrasnjestrane plete.klin.urezervis. pO~l!tka prethodnog prihvatiti petlje Kadasu gotovi prsti.st.Pletenje rukavica Rukavite.k~ Tacno'emofepratitipravaepelljikoji polazii. k klina pal".ejosnekolikokrugova.a o.ne ruka.".kodpletenjasesvakoodstupanjeodnormalne velicine mora Ilzet. de.lznamaknutih klinaprihvatosepojednapetljaadodajuse palea.poreduje.je. dopotetb pr"ijuzavisiodduiineruke.vanje Kodrukavicesaprstimaradi""vakiprstposcbno.nezanadlanicu. .Sastavljanje nadlanice sa dlanom prela •• (nozvan joS i »mostom«).nom). Za koji se s.kaklin. $Iedecim Rukavice krugovima pesniee s"klin. ruci jc j. fla tom rnestu uvecav a. plerese palac.vice (po pravilu so. .1l palea.idasepremavelicinirukeutvrdibroj petljiikrugova. Strel. dye petine broja pedji kod 1S pedji klina pal<a.canjem prelua petlji n~praviti novi i. iii"" isle i ple!1! SI! u krugovima.mefu) radila identicno Il!uci pcocve broi petlji.uprotnom .se 2. kratka plest. U svakomslufaju trebalo pre rada napravi prob.dabi petljesa prelaza potrebno prel ••.e zarefe iii se povebriiljivo bodom. Samo ponovo oduzeti pedje sa maiog se fade mnogo jednostavn. Kada je zavrfen manji klin.e namice 6 petlji za unutrasnii.log klin. ponovoonol.Zasvakunavlaku potrebno je nam.ikaziprstnavlakeistedufine.e namiCu lza klin. pomocu klina broj petlji kl i na mora za palac Na najsirem da Se uveo.e u 3. Koliko krugovatreba ple. prenohosepredenaradzasledeti se mogao napraviti krugpotrebnoje izsvake uzetl jednu petlju.ee .nji klinsa nepromenjenim brojem petlji svedo vrha malog pesta. i tu se mOra uraditi klin.. bo »meri«.

p. di sa slcdccim ra'poredom: 22 p.p.1.Iedecem prethodnih oduzimanja 1_ petlju ple>!i pceevc po 2p kr. 2. = red. i 3. unu<rasnjiklin: usvakom 2.e iiri prema obema "ranama 15 p. l. (sl.pleteniceplesti odnosno pravo"ujedno.pravo. sa pomo':ne na ~e!iri igle (iii pravo·ukrS. pletenice na iglu (sl. 6).: 1 p. plesti pravo a .:*lp..)n palaese nitipetlji:ove steeeccm 3.pravosa teti i~nad klina na isti naein kao ho je cpisano preo'talih 17 p. Dodati l. p.. ujedno plesti na isti n. .preyuCiiznad. sa nadlanice (= 4.Preostalih6p zategnuti pomocu nitL USiti haj niti Iz p. za 1 p.Iedi 1 prayi hug na podjednakom rastojanju (posle 7. pleni3.ukr!teno.e radi vec kaohojeopisano. Krug broF 49 p_ Za d esnu rukavieu . prayo Sa unutra~nje se namice 3 p_ Sa prelaza i uz to se dodaje 7p.bezpromenebroja petlji i pocinje se sa strane rnalim prstom.ovih15 p.kr. 1 p.ledecomp. Peste 6p.gle plesti obrnuto. i3. p.1. kr. pruga 3 i91e i plest. ujedno. plesti kao p.pleStipravoipodignutup. s red nj eg p r s t a radi se posle 28 kr. a za manji. zuirn poceti sa do mal imp r s t o m.obrnuto:od·stalnoponav. Pletenica:jednaprugaobuhvata6p_:brojpetljijedeljivsa 6+1 p.!i joS 1_ i 2.tipravo. 2p. zitirn 2 putasvaku 5.uzetinapomocnuiglu Posle kr..i4.p.aposled_ njasa.Uputstvo p. prayo . Na me. 2p 3 p.ledecinacin:obeprvei'poslednjep. i S.4). 16 kr_ (odnosno pravo-ukriteno. 4 prugepleteniceiznadsledeCih2Sp_zanadlanicu_ 2p. Palac 5£ ispleta ispred i peste 6 p.ukrSteno. lznad pletenice).mice 6 p.plestiprnvo. (=2/5) nanovo. kr. izve'ti jo. preylaci.alica(poslednje dodajc1 p.kr. pravo"ukrsteno. kr. kr_seoduzimapremaobemastra.aprethodnep_. i4. Uz to na iii vrh .Iedecem p.l kr.1p_obrnulo. pravo.S). obrnuto: pona.t. Kadakrugponovoima49p. pri i:emu se iz popre'ne niti petlji 1 p. Yr h odu_ zetina. plesti 3 kr.to klina se n. 3) vuotca srednje 24 p_i 38 kr.prayo"ukrStenoiz obeleiiti vunicom druge boje svakorn klin . sa pomocne .pleteseprayo"ujedno(Vidistranu28. sve dok ne iznesc iii pomocnu nit{. zavrsiti S~ 1 p.do4_kr_stalnoponHljati Za ran fl i e u namaknuti 44 p. Kadaranflic.llati.Iedecu 1. U . na po 10 em odgo· jacine. pravo-ujedno. pravo-ujedno. se radi kao za domali prSt. utim igleple. = petlja.lp.• podeliti zavriiti u krug i plesti naizmenicno1 p_ pravo od 'stalno 2. a 2 sledece U .) dodati 5 p. i to se it malog klina uzima Se dodaje 15 petlji Sa pornotne i91e i rasporeduje cetiriigle. 3. obr-nuto. pravo. 2. provo·ukriteno. p. ple. pravo·ukrheno. p . p. iz 4.. sa pretaza prihvatiti 3 po. i 5. p_i 2 putasHku Zatim ple.h.sI.a liea an d I a n.zavr!iukrugipleteiznad23p. 5) raditi vrh: 4. namaklina1 prcc se t. ad 3. = krug. nadlani'i je ispletena Sara pletenice rako da se ta~no pratitikojesuikolikojepetljiuzetosadlanapriizradiprstiju Rukavica sa probom radaod vara veli~ini rukavice od 6~~ (sportsb komplet igala br. 2.pravo_ujedno(=11 Usledecern kr.1 p.i6. U sledecem drugom p. za rukavicu na slid Na rukavid (sa slike) na mole r. plesti prayo-ujedno.i2putasvaku4_iS..pletenice (= mali prst) (odnosno prernaduiini) na 6 p.pletesejoS6kr. podelit! nJ potrebnu dulinu). podici pletenice.adobijeteljenuduiinu .cin u 'uprotnom srneru.2p_poloiiti na pomocnu iglu ispred rada.zavditikaoul. Ijati.4.). Posle 24 kr Yrn Za kaii prst it poprecnih niti po 1 p. 12kr_.yake isplete 'eno).. Ove p. p. ujedno Lev u rukavicu kr. . ho i 4.l p.

ih klasa" carapa_Ele9antnaCarilpaje 'avan.i. jedne od kceri vunenlm da rukom caraparna po brine 'leo· ra(fene carape postanu Mcda <e i dana$ povremeno rna aktuelne .ogr..iz vi.1698.vile.lstorii'aribi imali mncqc toga da biu 0 doteriva nju Marije Antoane. iz vremena oko 1900 neraZen odbacujeearape.Iz istorijata pletenih carapa Kr>ljLujXIV Vajg@lovagr>lik.godinc Fo.. Ijava neSto krace suknje: kod dama .e. cia kraljica moda vee dozvo- "Trebalo bi da znate nije nem.iradenaod.fij. nogu" U doba rokoko-a.

.

U prvim krugovima petlie prihvacene iz deloya om.ein se pola!u obe poslednje petlje iz »miroyanja« iglu kruga [srrehca na sliei 7). Po'leevikiebroj pocetbvrhJ(= nastJvak krugova broj krugova pre sveqa koliko ima petlji posleevikle. 1.broj5do6). Na sliei Sje treba ponavljJti u . Na 1.popravilu pala isti kaoobim gleznja.2petljcpravo ·ujedno. Slika9 prikazuje oduzima· nje na6 ravnomernih rancjanja.prevrnuti. Produzitina (= petlje sa 2 S3ubana)potrebnojeunastavkunakapicuprihva'a'ipetlje sa omcaste tvtce bocnog dela pete. iglu ple"i ujedno.vakom pravo-ujedno. dufini stopala (vidi upravlja prema 2.2petlje obrnuto·ujedno.. petlia se podiie kao kod pravog Spctljipravo(kodnep"·nogbrojaperlji6petlji). 3 same 1 igla. kruga poeinje oduzimanje za Na i"i na 4. Petlje . jos 2 petlje Sa 1.edaljeradiobrnuto.1 petljaobrnuto.dalje1pctljapravo.1petlja. igll1 (uz petfje polovinekapice) prihvniti izomcaste iyice bocnog itohzadnJ. bi trebalo pravo. Sa oduzimanjem r~du.a4 sliku3. dodaju . Na 1. a na 3 petljiostaje malog pesta) igle. Vrh se moze izvesti na r~zne na~ine. tajnaCinsvedokseneutroSeboCnepetlje. zatim prevrnut!.e primeni jedan od ta dva na- .ukr_ seonolikopetljidabisepostigaoonaj ukruguprepol'etkapete. n.Kapica s~ prem~ sliei 7 cadi U obliku se pocinje u jednom povratnom paran.petljasedaljepodize kaokodobrnutogpletenja. Oduzimanje krugu.6petljiseradiobrnuto.e mogu ple'ti prevu teno_uj~dno iii prayo-ujedno ili.pletuse2petljeiznad petij' 'rednja perlj~ i 2 pcute k lin a. Ako je broj akod 2perljeseplctuob"nuto-ujedno. igle koja»mirl1je«.hdeiovapetijipo1 peclju(sHka7)_Danebinames'u dela pete nakomeseprihvacenepetljesastajuS3petljama"opalanastala rupa.aste iyice plesti 'teno Posle 1.prevrnuti.1.. Cvikla Zasastayljanje pete i prelaza do "rha pestiju pletenja.

.

.. " ''I'' o'''O<'''"i'.' ..'J~ ""/.Registar :.."'"jooj ••• """ .'''.' O'.... '6117 " r.. HI" "I'! 19i1O 56..

U starnpi goblen prilikom lz rade punu afirmaciju Ilene kreativ- .

u krojenju prodavca i U v. svake prijatelj :z:adovoljstvo prakt.Novo na jugoslovenskom trzistu u zajednickorn izdanju nolita burde Zadovoljstvo u krojenju I lzdavanjem -Nollt i Burda vole same da stvaranja uputstvima tajnama krojenja nerazdvojni u zabavu i proverei Sivenja. krojenju svcte i Itvenju fena ida Prir-udnlk rnofete zararna NOUT vasih Cenc fel]e nact i novih kod $vog novina.- . i samcustucama. BURDA rnodela din Yam zele mnogo uspeha u savladivanjutehnikekrojenjaisivenjaiuizradi i zadovoljstvo knjige 60.idnim rurn ovaj rene prtrucnlk a rad i malim postaje pretvara 0 SIVenJU »Zadovoljstvo .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful