Burdina specijal na izdanja

i prtrucnlcl
za rucni rad
U zajednickom izdanju NOLITA
prirucnika namenjenth specijalno i

BURDE pclavtce se na jugoslovenskom
rucnom i radu. Svakt prirucnik

triiStu uskoro cttava serija
vrstu i rucnog rada sa-

za odredenu

dri; pored opftrnoq uputstva za rad

rnncstvo

ilustracija,

uzoraka. proba tada

modela

Burdina
specijalna izdanja za kukicanje

ZADOVOLJSTVO U PLETENJU
Osnovna uputstva, 100 uaoraka, oko 219 crtefa i 257 crno-belth fotografija

NOLIT.

BEOGRAD

1973

Manfred Boe"h.kiarhivfotografija. Arhiv kuce. 76 Uta 0011 Offenburg/Baden Burda·Oruck. Krefeld. Stadt.©ModerwerlagAenneBurda 76 Offenburg/Baden. Nuernberg r"orij.BogdanCurCin Korekror: DankaAlagit I. Subotka .IWS. Terazije 27 preduzece 8IROGRAFIKA. Am Ke'tendamm 2 Telef. Izvorlo(ografija: Burda·Studio.ki nacionalnimuzej. Infoplan. FotoOejninger KG. Bavar<ki nacionalni muzej.~: IzdavaCko prcdutece Stampa: Izdavacko"tamparsko NOUT. Bad Berneck. Schachenmayr & Cie Zadovolj"vou plerenju Prevodilac: Ljiljan~ Vrank Tehnitki urednik. Muenchen German. Beograd.d.zblcni broi prijema (07B1) 5065·69 Telex07S2B'I3 Saradnja: Stampa: Renate Schroeder.v.

probagorenjem Dobar Osnovni pribor kurs - pol a rada .""zanjeiparenjedelova Raznovrsni.:ivci. Dvobojnopletenje.Iz istorijata sa mnogoilu. visebojnehre Navezeni idokukicaniukr .avov.. tkani rad. tvidhre ~are sa ukrstenim petljama.lji Skrai'eniredovj Uple. Sadrzaj Raznipoc"dpedji Zavdavanjeiza'varanjekruga Petljeiuzorci Raznovrsneiviceiporubi Oduzimanjeidodavanjepe.Jivci Donji prelaz. reljefnebre Sare sa bobicama..obioamavune Odkrznadoklupi'e. uplctenirad Saresaizvucenim pctlj. hr.a Oznakavune. uk.gajtani Popravka i nega pletene cdece 56 Krpljenjeiupletanjedelova Pravilnopranjepleteneodcceodvune Uzorci i sare " 5S-61 62-65 66_69 72-75 76-79 80-81 82-83 plet"n'" Patenl-sarainjcnevarijante TUlli. upletenidelovi idtepovi Obradasuknjesaefektimafalti Om."sni na.ki rad. pomponi.uacija pletenja znati 0 S"aoe Sta sve treba vuni Izistoriie Odobrimo.m..."avijeni n. Obj.umetanjepatent_Iatvarah Dopletenii n.. i Uzorciod navijutaka Prelomljene. njegovaprimena Izrai'unavanjepetlji i redovaprcmaprobi Pravilna obrada pletenih delova 44 '15-47 'IS-52 52-53 54 55 R.snjenjeiifrizapletenje azur-sare 84 84-91 88-89 i kaoumetak 90-91 JednostavnaosnovnaSa'asaibezSifre RaznOHsnebrepaunoyogperja Sestsara sa obja'njenjim~ Cipb"'''rakaopovrsina Pletenje Pletenje Izproslosticarapa Pletenjecarapa rukavica carapa 94 95_97 Registar izraza .anjerupicazadugmad Skidanjeisivenjep"tlji 22-23 2~-25 26-29 30 " Pletenje prema kroju mere) pregledu 34-35 36-37 38-39 rada Pravilno uzimanje mere (tabelarne Uve"avanjekrojapremakrojnom Promena normalnog kroja Proba rada..

sa jednoghil. krojem 1. iz m..n. .cii. <"'" s.lika''' ..." burgu_Ovojep"'.dnlegvek. "I...k""og". Buxtehude " . H."". il. (o'prllike1390).ple'enjaunematkom.liko ...tkoj galerij. . t._ "...rn..oloe. oltar. Urne..SlikarBennm: Slik.

bez ikakvog orud.arape railene pletenjem.stvaranje . pleAlpa.no koje su . U rimskim grobovima legionar" takod ..ta109 dela 5asvim je moguce omotaca stopala. ~trasburski Izjednepocetne levoj Igl.koj Alp".anih12. on09 premestio pape koji je . drugom iglom danas radimo kojaleiina se izvlaei nova ·pantalone je su radene od tkanih matehjala. a jedna desnom doksenitpredivaizklupceta prste drug.ne V.tolecima zaboravljena U 13. tenje severno od zanatlije. Vrh 191" ide kroz nalevojigli. grobu.voju rezi- denciju iz Rima u Avinjon i time aceD "vavilonskozatoceniStvo" crkve_1 Sp~nd u to vreme ponovo pie_ tenjem preuzimajuti ga ad koji su u ranom srednjem veku SpanijOm.kom napuStenom gradu nadena je rukavita kojadatiravel'Ovatnojossapocetka novogveka ltalijanske umetnicke Rudolf II Habzburski zvao u Prag.. uvode.lna ovoj . I.9 novog vanajejednakratkai'ar.Iz istorijata pletenja Umetnost pletenja je jedna ad najstarijihtehnikavez.. vremena oko 500. Mnostvo dokaza govori koje. odna.t secaraperadenadve se saznaje da je .Iikar slikao pomenuti oltar. Jufno i u Tur.tale rukavice . koje je (lSS2-1612) scpo predanju.e.kao ina na5im sok_ nama dana. sarno prstima. su naden .pa_ koja je otkrivena U jed nom veka sacu. su o.. a petlja iz prethodnog "'prevlaciiznadnje pletenja bila . da je umetno. c. i91e Bertram.nitprediva. vise stvarao i91ase dri.. stolecu se u Italiji ponovo plete: iz tog vremen..uplitanja". tbnje je i0 tomedajeAmerikasamostalnoprona<_ la pleten.kan-ine_ Nauka S~ pravorn stJVljadatkaninekojese pedii imaju starije poreklo pape Klementa 1309_ god.sokna" koptskom centarindmtrijei' .okni je . U jednom peruan. apa} omeaipetijesepodizunaiglu_Kodnas jeuobii'ajenodasejednapletacaigla dr'ii levom. miskom petlju reda des"e ruke.u povezanenitima. leve ruke.epolaiepreko vrh~ igle. Ovai'arapajepletenaili radena uveCopisanojtennici. _ deozaveliki prstodvojen od 0.bne_ Petlje se magu izradint.

All.inatoj.Njegovprihodje bio tako mali da ie i njegoya mlada supr~ga morala da zaraduje. ideja. se da je Elizabeta I (eerka Henrika VIII. U sveru je 'leoma Holbajn.Iedeta pri. priea da je davala prednostcrnimcarap.ebi moglo bogatijegradanstvo carape bi .u Italiji. do 1547. Ostavlja studije (u to vreme su studentski brakoyi biliubranjeni). Njen mui je svedok e.ke: kraljnO$.a na uniyerzitetuu Kembridiu upoznajednu sirom"snu devojku u koju se zaljubliuje. On je razmii!jao o tome kako da pomogne svojoj zeni Ideja da tzmisli spravu koja bi zamenila prote njegove nije napusula. koje poznoto dele kralja predstavlja Han . koje u to vreme sveyileulneumoduipotiskujuSivene Carape. engleska kraljica od 1558. u Veneciji iii Milanu.. postajepropovednik. Vilijamu H~n>Holb'in: Lij~ platno.aj da dozvoli i malo Kakojedoslodopronalalenjaprve "ple!ene pe'lje" sacuyana je . Predanje kazuje da SU Henriku Vlllgodine1547(tegodinejekralj um. mlade fene nikako ga Zadatak nije bic nimalo jednostavan. Vilijam li aa v-erne studi. Hen_ rib VIII. bile su pleteneodsvileiu toyreme Ijalepraviluksuzdostup.dao od 1509.licinosiuskecarapei specijalni orden podvezice.Henrik VIIIod Engle.stozn. do 16OJ) te godine prYi putnosilai:uapepleteneodtrnesvile Z.nsamo tom plemstyu Na dvoru su carape predstay_ begacenjen bile veom. u'ke svilene ~arape iorden podvezice . Goyor. bogatoyezenuoG"':u. imao je prvi model razboja koji je uisea funkcionisaoiilesrpu. vee godine 1589. ~arape za Henrika VIII su verovatno radene oko 1539. ro) poklonjene earape.maiz~panije. onosn.vom pretpostavlja $<0 da je tu mogao uoeiti pletenje eetiri iii pet igala "u krugovima". kako njima proizveoti petlje! Na kraju je vrhove igala presavlo u malu k~kicu i to ie bila sp . mada jc vee razmisljao o iglama kao zameni za Ijudske prate. dar.. Medutim.abrferadioodruku. tesesa pr. Godina 1560 takodeulaziuistorijuzahvaljujucihrapama.e kako iebilote'koredatipetljuuzpetlju i koliko je Guoya bilo potrebno da se isplete jedna hrapa.".kao ito da ie odbadla prvi model razboja kojl je i.mislio propoyednlk Villjam Li Mehanickom proizvodnjom postalejeftinije. Ona je yredno plela ':arape. kralj je vl. niu je vezana. Kao Ito je vee receno.cidabi luksu> ..

poreklom iz juine Nemai'ke. .ki Na .redin.ticnirnornamentimabiljaka cuva .korn nac.-- Veliki ple . Naokolojeizradenukrasod. poljanalozi. n. u Gerrnan.eduplioraookruienfanta...rabe.onalnom mULeju u Nirnbergu.inja. .epih iI . i iivo.romena oko 1690.

I 0 da svoje $I' .upruga vi6jnom mULeju u Najsu Velikom MJrije XVI).. ! l Ma'-iia Antoaneta je bila Yeam" poz- 18. stole". .

oma doba.lesutipske.nih polovine ienskih ponekad npr.cijali nego imena. U doba 19.. n.railene u Majneu" pok.'in .ama ad belog pamuka. zahteyima uzorka..\le ceste daju uput. veka imamosacui iurnala ~asop. Sadatoni.u'ceste bili oznaceni ne .: . je bio na stopalu Stolece kUnije. Ov. cenimo. u Jakobovoj I Zavicajni muzej u Fojh[vangenu ima pleKakomple<nu bidermajer sob" sa tenim zave. tajepravood\lsevljenjezopletenje. na onom izlo!en bogatim yezom belogp. Torbice pogledimacarapajeukraSavana i cipkom su ukra. ogrtaca. manti!a..uknjica. II vreme bidermajera. vaini modni detalj jersenosilokratkodabisenogai pletenjeuglavnomod prediva.jerjeusvakupetljuupletena poneka peri •.vaki znak ozna"avao .."j nai'in .u se poznajemo dugo od radilo perli bidermajerai:arape.u.vim tankim.tva .·ivac iz Vajmara koji s" kud Kirm.e tog y.levelikamoda.sa koii rakslui.to ukra_ sa perlama Kao uzo_ boju.amO in. i. IIdruge v. te epohe je rukaviee.mu~nog delu koj.jerpreno'to plerenj. ianenog konea cnim iglamaod a uzorke Na bile isti pletivo sa.datumimestoizrade~ak i sitnim perlic.ma. bil~ i na 'vikli. bidermajera podrazumcvala je rukom radene stolnj. Ovaj b. vee prem.u ':arapa vide)e. elasriike.ke. vrsta jcte. sa perlama. ~a itd. izradivalefinecipketankekaopauCina.yelil<eduple ~nc krcvete. za pletenje toplog ve· . Na . oua« perlu Kapice savane poperlu za bebe bortnama nanit (Yidistranu 11) su veOma "e. i dan . u Sofijinoj basti 1821. piceZiObebepletenesuodnajfinijeg bi se pocelo sa pletenjem n-eba!c je..kosulje Kultur~ stanovanja u dob.kaidugotrajna.amocarapeveci kape. n . Na rubu carape . Na mnogima se nije moglo poznati da im je csnova pletena. znati primer pokrivaceza bra_ Po_ zavese to prozore.arekadkof!h je .slobodne ~l casove nije provodio same fr~l" vee i ~z plctenje._KrakoY.

Zavreme

prvogsve,skog

rata n3jceUe Ren.t~ Jocque, navlake za Internacionalni ~~~r~eurii'l zo i Ple'porta. godinama Nemach tekstiln. ~me,· nost.izd.kuc.ScherpeVerlag. Krefeld Rnnaizd.nja:-,Nunakao rucni radg Leksikon mode. izdaVle _ Woldemar Klein, CiBA.pregled, Ba,el, izdanjel15,juni1954 Ud'benikruCnihradova »$veoopredivo" I"or;ja kostima. Henschel-Verlag, Walther i.davae Berlin

seradetoplideloviodecezazastitu cd zime; ,okne, puloveri, koleoa,kapeisalovizahiljadevoj-

nik~ n~ frontu Ovade,etih godinanasegstoleearukom radena hrapa sve viSe gubi znacaj induS[rija rodnoj Sviter preulima nosnji i prsluk i u se proizvodnju_ domenu u tim

ten.earapasezadrialanajviSeuna-

preobrafavaju u pulover i od tada je plerena moda premazahtevima .. Haute Couture" \lztelo Pletenje rukom sedanas retko neguje ho prolesija yeC kao hobi koji relak_ sirai ujednojekoristan. Lepopleuth dec tenim stvarima svaka pletilja svoje mahoyitoS[i. cas sportski sik, cas ,a,vim

Kroener:Zai,ovunal Rumiilj.nja o naiem zdn.vlju i nje. nom odriavanj~

Sta sve

treba

znati

0

vu n i

Vunajeoddavnina u pletenje daval. kadaseradilo tome '" do danas niloiakojeizbor

N~ pres"ega oded. U promeprediva Vuna uprkes meslo II obpray; dar pri_ vun~ danas

velikim je igrala su

trgoyima najvazniju me.ta

srednjeg ulogu. u koj;ma

veka I d~n se

kej

Fridrih

Vilhelm a ujednoi da unaprede u lopstvenoj

I spre~ava

izvoz

.irovevune, podanike radu Veliki ~une

uvoztudihvueVCarnvo zemlji. napore nagcsai obFridrih

poznata

nenihproizvoda,dabinateraesvoje

za~ela industrija Tako platna ukazu pryu je, npr .. u oblasti

vune JDS u ono yrerne. nastajanje industrije Ahen. krajem de.eU Flandriji, u svojoj tadaszemlji,

nrucniradkojiigrajuvelikuulogu u modernoj cdeet ""Iiki. tome niie i'gllbil. ,yoje lasti rucflog rada. Kao

nanavlja

njegeve

setogstolecavezanoitasnoyanona KadaVelikog. tkacnicu vune procvat njigospodarBaldurodFlandrijezasniva koja doiivljava U cetf'naenom

U devetnaestorn.tolecu Australija 10 razvija svoje oycarstvo. Krajem mnaescoq naseljenika $tan jima broj stoleca dono,i

rode vuna ,vojim izvanrerlnim DIObl· namaost.je na p,vorn me,tu i do sada njen presti! moderne Illje "groien Napro!,,,, r.zvDjem vuna posin. teh!like.

nekoliko engle'kih u Australiju izveiz ~panije, take dopao ima lest umlie koda mi_ sa vu-

merino-ovaca kontinent Australija

Ilaje neapModn. teti~kih pred;". NajvalniF

U oplemenjavanju

i petnaestom veku. U Engleskoj je vee u sed mom stolecu vuna najv3iniji proizvod za trgovinu_ Godine 129S. naredio je Edvard III da lekretarnjegovogvelicanstvatrebada prisustvuje sede':; sednicama na vunenom dfaku_ lordovski doma se

se novi

vee eke 1820. lionaovaca Pored velikim Australije. brojem

j'porui'ilac

vune

je

ave.

u izrazite ovaca

Me"utim. n"'im predma najpre kac ;tvor mesa,

OVe3 je sluzila mleka i mast;
U

Gornjeg

i razvijenom

I danas

Svoj ""Iik; znacaj ov<a dablja trenutkukarlasuve'lteienskeruke ispreleprvevunenenitiiupotrebile ih za ccecu.

onom

neguje oyaj obicaj. Nove puteyevunadobijazahvaljujuCi tugalskirnbrodovimakupljenimupravo od prodate se poznati £)0[0 eeeva

trgovacke por-

narskorn industrijem ubrajaju se: Novi Zeland, Rusija, Argentina, Jufna Afrika i Urugyai_Danasnjistrucnjakzavunu.a dugogodi~njim da na rOmne najvei'lm ponude iskustvom trii'tima izabere je u stanju vune iz og_ prayi kvalltet

Nasa zn"nja 0 razvitku vune so dosta povr!na. Znamo legende i pOllovice ukojimajeisticanmacajovaca.Bog.t· siva plemena cunalo prema do 'edmog se pre novog veka rabroju st.d. ovaea. Sve ovca je u zemljama najvainijc

rnerino-vune. Trebaloje da itatijanski umetnid i stikari po ie1ji svojin u Firenci. U

i Mikelandelo. bave vunarstvom

za s~oje

preduzete

tom veku eveta bogat'tvo zasnevane uprave na ek'ploataciji Vune. U sesoaestcm stctecu nailazimenanekoliko ukazatadasnjihgo,pedarakojiseodno_ senasprecavanjeizvezasirovevune, da ne bi doilo do nesta'ice za dornace pcerebe. Nataj nacin prvi putse.provode prinudne mere radi oliguravanja domac':eg triista. U toku tridesetegodisnjeg ratil mnogo priStUpale ponovnoj je toga propalo i izgr.dnji. U PrusVuna je jedna od mnogobroinih malih cudaprirodekojapenekadinepri_ mecujemo. Nauka se vee skoro ~itavo stolei'e bavi ispitivanjirna vune i do dan", Vuna na« su JDS mnogetajne se sastoji koja je od neotkrivene supst.nce sa.cava izvesne hemijskog

veka

Sredozemlja pred'tavljala ,redstvopl.i:anja

U~panijugajenjemerino_ovacapreno.e Fenieani, u Englesku Kelti. U hsnijem periodu siocarslva, giji. Rimljani usavrhvajuoyu naroi'itou Nemackoj vrstu i 8el-

roga.odvunenebelaocevine»keratiistog kaonpr.kosa.perje,noktiikandfe

Najfinijc predivo zarucnopletenje

Fin. perl-

Finaspon,k.

C~k i kad naptlsti svog 'vorca vllnaostajel'iva,Vunenaodecasena nasem telu pona,a kao dodatni i sa pravom rodnim krzno. Vuna nije samo .opla iOlll. Reaguje cenatvlageu valjujuci procesu i pri zamenjuje se moze nase uporediti krznom.

_

OVCIl. organ Sa pri_ natin

Mogui:.nost

sakupljanja

toplo.e

"une sadriaju izmedu

pociva pre svega vazduha. Vazduh ~estica vune kao

na njenom se skuplja i izmedu

u danainje vreme, bore ,e za naklonost na strucne savete

Kvalileti i boje kupea, Ako ieprodavca. budcte

litedaprikupovinivune.bczobzira neosteceni.moratepoznavatinajvainije

sast avmh

koje na najholji izgubljeno

prirodno

delova tin cestica. Kao "0 ie poznato. vatduhjelosprovodnik.oplote:ovaj nedostatak vazduhaje predu,lov za svaku mer gusto vatu uloga tkana skupljanja duplih plarna replete sadrie (na pri· Ravna jo! 60% prediva izravnavaju, .,napile'· vazduha i prozora).

Put

koji

vuna

prede

od ~ihnja

ovee

ona daje tOp-

sarna po sebi na provuduhu, vezujejezahhemijskom rcplotu prl_ i zah_ tome rnvija

do vaSe korpe za rucni rad je vecma dugiimanekolikostanica.Punagodina je po.rebna vorilouobojeno, da bi ,e rune ovee pretmekovunenoklupce.

komplikovanom

vazduha. pritiskom

Doksecesticedrugih iii tegljenjem

Vuna iljednacuje lagodava se klimi ,evima odeci 'eia, Zbog csecamo

temperaturu. okoline, kao toga se u na prijatno

vunenei'esticeseponovovracajuu prvobitno stanje da bi ,e vazduha. Ovaj prirodni jesterazlogprijatnog telu

Vee pri <ort;ranju sirove vune. ito danas radi samo iskusni S(rucnjak sa 'kolovanim timom. misli se
M

kasniju vunu prema namei

upotrebnuvrednosti,vrhu.Svakavrsta ovee daje odredenu so-cvu nijesvejedno ,yom kvali.eru kojasevrsta i fino':i .une. Cestica.

hladnocik.oinavelikoj je tacnastara poslovica - ..coo sec je dobrozahladnocu.dobrojei pro_ t;v" vrudne" _ ovea je najiznzitiji primer. U Au"raliji je merenjima uevrdenodaspoljna temperatura ne prodire vi~e od 1 'kern .. pod krzno·· logicno je da ovea nikada dapretrpitoplotniudar.lzveiitajiekspedicija ,a Himalaja, vi,okih oblasti nena Amazona odeca dok:lzuju ,vim doralla ne moze i iz

Kada je vunena odeca mokra. fine cestice .une 5e ne lepe medu sobom, ier sadrie joS vazduha. Zbog toga je i u mokroj vunenoj odeCi omoguceno (Jisanje koie. Najvei:i broj japan5kih lovaca btsera radu vunene p~tim njima nose pri svom napornom Veliki broj ~por(. daju od prednostkukostime,

njuje vunenoj haljini iii nekomdrugom delu odece. Svaka vrata ima svoju upotrebnusvrhu. Kadasirovavuna prodenekolikofaza obliku vazdusastih pranja, belih ona ulazi u u pahuljica

ski •. asova·plivac:a And. da kostimima je vu-

ststem valjka. koji ispravlja ralelno i od njiM stvara Ovaj sloj .adrii <'estice

ce"ice pagusti .Ioj. duzine i .ime

rune

iSi'elijavaju'

eks.remnim koristimo tim prednostima, jer se u Posleovogpo,wpkavunajepre.vo· rena U wileni meki .Ioj koji se upuCujeupredionicuinajpreup·rcdau niti i bogata kac debljine olovke. Laganim pos!upak okret.ponavlja njem masinaovajse

opterecenjima Ponahnje vune

temperature u odnosu na vlagu vlagu vunizai"azdravijeiivi

9rani~i se sa "udom.

Vuna prima

sve de 30% svoje teiinea da ,e ne uvlaii. U .uvoj okolini vun. predaje upijeniprocenalvlage.Prirodnoispa· ravanjt! koje lime nasraje ponovo ap,orbujcvunenomodecom. ,e

Od

runa

do

klupi!eta

Ponudapredivazarulniradnikadnije bila tako nepregledna

idobijasezeljenafinanit,Jednostavna

vena.. mofe da konstaeuie god paljenjem saviVuna lo.. spraOa va odredi nekog Da Ii se predivo sastoji od vune iii ima vehki procenat vune laik sa sigurnoseu prediv".Predivazarucniradbojeseu takozvanim Bojenje se jenuagkojisepod prstimalakozdrobi i osea Se nazapaljeni rog. Strucnjaku je danas veoma tefkc da bez tehnickih '"stav pomoi:nih prediva..e Veoma izrnedu "unom koja razlika vune za upotrebnu Cistom ov~e vrednostvunenihproizvodajerazlika i meiane..kv. Sad.Odovepro<reni(iseupredanjem dobijajudvailitri razn.e prvenstvenooproizvodima odcesljanogprediva(stonijeistoho i proizvod od meSanog prediva).strizenopredi"o"nisuozna· eti_ ke kvaliteta. radi 0 motemo i'i"oj vuni da se Upr"imde. pamuki Ian. Danas se to lz osnove promenilo. vee Ie odnose njene postupkepredenja.jenaredu bojenje. Velikekolitine vuneuindustrijibojeseveepriCeJ· Ijanju. Sisanjem five se sme oznai'iti vune samo On3 vuna Vuna je najvredniji a njena primena saltojak na~e odete je dobivena mdane je mnogostrana seboje_ Kod se radi oOltacima da potitu . ne moie se naci u prodavni.samo "una". Proba gorenjem vuna. s"etlim plamenom ~ .e.teovCije odstw_ IU minimalna zahvalnc panjado 2%.nekiprocesikojisprei'avaju i:ebanjevune. procenat vune je veei..ama.. U meduvremenu SU cemoljaca Kada je $tiie krivenijo. driajem procenata Proizvodi sa oznakom .eilta vuna" iii .e i ostavlja ostale bi se potrosai' zastitio. ..veoma tanka VUnen" nit.. mogao da prepozna ponudeno do 70%. proizvodi "une.Iieno papiru. koje je uglavnom btlo ovcij.e sarnO on.no kupee. predivase brzo tope i stvaraju tvrde kugli. vuna"ili.a predivadoS%_ nosi Oznalavanje vune biti oZn3ku sigurni u mesavinisintetickih Ukolikoneko predivo . garantovano vuna" smeju da no.Mota se u klupl'ad iii kanure_ Dobija kete . sve ispi(e kontrole. Kotl predivaUl rad radi . otpornom u radnju na vlagu. kao predi"o.znaci tehniCki pojmovi. predvideno da se meki oznace velikim kao cilta vuna vune procentom vafna ciste zakonom je delovi odele iii odeea sa specijalnojvrstiodece. koja je tako deb. Pamuk gori brzo.litetai debljine. sevunene i sve U eve-n vrste pos(upku vune dobijaju namenjene niti sa efektom muline •.. $intetiCk. vune" moraju imati do 1S ciste vune . cekajuci vun~ polofil. Ukolikoje ovaj miris jaci. kojisuzaistaod Dozvoljena i'i. oznakommarkeikvaliteta.enijamanaiegstoleeakupac je jo.. Oznake Bojenopredivostizeusvojuposlednju stanicu:dobijaprodajnuvrednost.. zatim jestiteod i prave konac. Oznake .CeSljana na primeeeec rueni vunenih prediva koja mogu i otI nosene ode'.kao iuputstvoosastavui preporuciza debljinu igle..

elika igle su nesalomive..Dobar alatpola rada 1'/2 2 2'1.kojiupletenju imaju rakode v. kojih specijalnom perlonski da prihvati deo. da se petlje sveucsrr Same skl- . viti. 5) Sit dajusaigala.:ajukadadezennezahtevaokretanjeposlesvakogreda iii viSe pol. Tek oko 1910. . Prematome. Za- hvaljujuti iskopinama.prehvasvetlosnereflek. Nasled.. pridrian desnom rukom "odi lza rada ponovo napred. vrha) isti.. U preporukama u Burdisu datei mere..amo igla moiese i u slucaju igle za odecu bez dugmadi. 191e z. zovanim radnjama RaznipomoCnialatiioznakeigalazakukieanje. rnnoqo na primer. pode. pletcnjc sa tanklm "telom" trebljavaju se aa normal no pletenje.ivanijansaboje.kaoiost. Elasticnih igala za pletenje ima od najfinijih .inom i vehaeke ho.ne I koje u i91e igla u krilu prelaze pletac:e rete vrh od evrstog letovanju dec elasti~an petlji nego rnetata za siroke postupku Ovakav vise 7.e uslu.Arheolozisuugrobnici kneginje Tirinske koje poti~u iz treceg cuva par 9vozdenih godinepreovogveka Osnovnioblik no"li i91e za pletenje do cetvrtog igala za pletenje radene cd veka. Komplet ca. 3'/0 3'1. Silene saVete moiete dobld i u specijaliza rueni rad.Nezna.lnu ulogu.5cm.upulovereijakne delove pri suknje. materijal stolecaznalosezapletai:eigleodcelika. ali se ne mogu cd 2 do 7 mm (vidi 51. nepokretna se prinvataju . prednost koja se veoma osee. u duiinama od ~Ocm i ra'terecuju ruke i noge. izradi krupnih delovaode':e.stegnute.e elasticnim "koenica perlonskim za petlje" . Pri pletenju kruga igla mora biti krata od obima krug. 109 vremena se stalno dodaju kvalitetispecijalneindusrrijezaizradu minijuma. iii povratnareda. 191e za plctenje sa dugmadima k30 se aa velike radove.aodgovarajucideoodeC:e vee i pravilne igle. a petlje suvlle . pri Ovimielimoda kazemoda nije i Uputstvima za rueni rad najboljejeakose tacno vainosamoodabratipravilnuvunuz.lipriborz.arutnirad gornja skala pokazuje jaeinco vrhova igala (brojke= u milimetrima) precnik Nasi preci SU izradivali isle cd slonov" kosti iii kostiju. driite tin nveta.bran. sa napletenim su one pokretni moze Petlje koje igle kod zahvaljujuci rukavima. perlonskom iglom" ne same u krugovima vee i u polaznim I povratnim redovima Pri okretanju paziti d.ane igle Okrugla su takode namenjene primeniti velikim Sa njim.itoodsavijenebronzanezice.e. cesc vrsta i stiti na primer. same •. izradene SU prve igle za rueni od lakog metal a.Iojem koji nervni podvrgavaju ima ststem. '2:'1. i krupnijim gde su plesti se mo.kostiju{odbizona} i od drvcta.zna jakni ':elika. U V~jmaru iz vremena novog kostiju 500. prekohiljadugodinaostao Vee u prvim godinarna na'''g rad novi proda niz 6d duzine17 12.. pletenje iii bez primese sa dugmadima. Od Igle . 3'/. od plasticnih upravc ovoj rna.xoj strani su naslika- . 4'/z 5 5'/0 I aa pletenje vail pravHo da rad cd.•telom" odabiraju pokretna Zayelikepletenestvari.e je . i premazuju igalasa oci cd lagan in igalaodaluelektrienom evr. Zahvaljujuci primesi iokri- bi se zastitio osetljiYi takoglatkom prirodne povr. se vrh igle. rukavi_ kom_ i21cm ukrug. marne da SU i91e radene i pr" veh.tinu je Citav dijamantsku IzmiSljen 3. sa 4. Ima in u veliCinama 6.ve do lS0cm su na sled. 1.Jedan igalazapletenjeje promenio. 2'/. materijal obraduje slucaju odgovarajui:im maze da uSP" sarno aka se alatom U ovom nenajvainijevrsteigala. Igle za pletenje vee nakon dva bet dugmadi (sadva uzimaju.: kod suviiie dugih igala rad jeoteian.kapapletsesa5toii Za rukavice igala se upotrebljava zasvevrsteradoyakojisepletu iz pet isalai ima specijalnih jakni mogusedoblti 'gala i debelim vrhom upo. jakni vrlo elastiene. cinu pletiva. Igle z.xoj $trani pa SVi! do debljine prsta. Okrugle radovima. objasnjeni pod odgovarajutim brojkama. propi. Perlje dobijaju normalnu vecegnaporaprekotankogtela 2. naime za normalnu ja velicinu i klize bez se u muzeju aka za plecenje hrapa.

(str.kim de_ 10m @ u obfiku @ @ Kukica odplastike Pr-'ten od lakog reeeala i neoznacenihigala Praktrcna pravljenje "vilju'ka" ukrasa za '" ® ea om- Hvatalica petlji velikepribadace Osiguraei -'padarad ® ® za pletenje koji ® @ dugmadi jakni Sa "telom"i "ko_ ® @) na igli da ne 191eza pletenje pla-'tike(galalitj ~tapic za vuneod dovodiiupravljasa2ili vise boj.".:i) . nje om. spr. 77) @ Brojacredova.CD @ Igle od Komplet lakeg igala merala (j) Okrugla igla Ll pletenje @ Mera za kontrolu jaeine ® @ IglaIapletenjejakni dugmadi Igla za pletenje dugmadima Numeracija Igla za perlonskim cnicom" jakni bez .a metalnim vrhovima i pokretnim perlon.veomadra_ goeen pomocnik komplikovanih se mnogih prcsttru redova pri piebra iznad pletenje @ Santimetar vlacenje Ll filetiranje za u kutiji kontrolu na izmera moen.

duilnu Naravno. prihvao:a naigle. napra"ice1:" omlu kao ho prikazuje slib 3.nom rukom '" igle vode odozdo navile hOI omcu palea. De.Namicanje petlji I~I~ pedjL Ked samim po-niti za. ovoko..Iika 4.Iid 1 iii 2 oko prstiju le"e ruke. petlju.uacunni caspar"jce ih. Po~etn" Pocema omta i jednostavno namic:anje na ratne nacine.ne ratuna na jednu Za proracunavanje .vakorn niti..lid ~. Slike 1.e jos 15 do 20 em.a..n moiete tinvpotrebneniti Nam. v . a nit od kaiiprsta '" provlaei krozomcu i provlaei i utezanja palea prema'trelici. metod. nit paleem (uevrsti omce stalno drug. iwos. Sa slike 8 je vidljivo da . Kod "une finog iii .takodaseukrStasanitisapalca Streli .. 6 prikazuje 5. se otpuStaomcasa se)_ Oba postupka .zavunukojaseobraduje iglama kupne petlje veeu br.ak pletenja..e proteie navise se OdOldo se ponavljaju.. Polinje.. reda p~lac . da bi se i poslednje U . manju moie niti. 4 iii 5 jedna se 2cm dod"je namicale. petlie Sad. Nit na iglama. Ako polo- omea Se moze obliko"atj fite nit prema .trelice) teiestoslobodnijehozprstele"eruke.. deblje cclo· bolje je iua/'unati nam"knite dulln .Sveo.nje petiji. II slueaju kada 5e cadi veOma ela'tiean dezen.e rad.. j slueaiu. pomocli dye dobila lefernost poi:etka. ne mora se pdeti niti. podu_ celokupnu da bi se narocito kao ida.prebacuienapred. kazipr'ta.ime n namic.. dufine lake nego petlj.. n. 20 petlji..""kog pietenja . na taj nacin sto koia .e izvlaei pored prema petlje izomceizatdenit"lika7. slika Slike 5 i 6 prikazuju se odmah izmedu dobiju dye palc. eetkom . rukom na primer: odmerite . 2 i 5 priknuju na koji se nacin 'tavlja nit oko prstiju leve ruke Treba obrantt pafnju na to da nit koja dclazi iznadkafiprsta poticeod klupceta{vidi pravac.redojeg kvalitetaracunasejednapetlja1 cm..e petlia .talepetliesenamicu .lid pro"lacenje om':e. 1 'bern. na .e nit pro- Poce. a zatim Na ovaj nac.canje niti . Iviea mora iSle i'te jacine biti rastegljiva.oji Se iz Mmitanja nasuprot kuki':anju. Preporucljivo je izracunati <!leak. trosene se postupit. podufinu a ked jo.

e. pletenja) plecenja pet- iii obrnutim Jednonavniukrftenipoletak Slike 9 do 12 prikazuju jednostavno .Probapleteniana. Duplo ukrheno namicanje premasliei 13 Pccetna omfa se r-adl premaslid9.• jed nOm sa unutra.Slika12prikazuje zateunje niti kod jednoS[avnog ukrhenog namicanja. pr"vim Ijama (donja prow (gomja prow plecenja).Iid ukrfcenc namicanje. Pri tOme pr ema obratiti . itd.:etak • .pricemu se palae izvlati izomeei zatete nit. Slika 16 prj_ dobija kada .Iikom 8 na levoj serani. redite je sa . U probi prikazanojehkva.e 10 i 13. Ista slib slikama ukdtanje naizmenicno sliei 15.jednaobrnuto. Slik.a prva petlia Slika14prikazujezaceunjeniti.polinoj kada se se prema painjudasekrajnitijednomproteieodspoljnestraneprema unutr~$njoj . Sada provu6 nit iglom u praveu strelice.11 prikazujezueunje niti. Pocetnaomi'a petlji 6 iii 9.nje strane oko palca leve rllke.lgleprovlacedrugupetljuupravcustrelice.liei18aprikazujeispletenipo. Duplo ukrStanje odmahponamieanjuradijednaperljapravo. Kraj niti ide od spolj~ prema unutra oko palea leve ruke.likama17 oblikoyati prema slikama i 19. a nit koja vodi prem" kafiprstu ukrS!a se.vi_ diprobupletenja16a se primenjuje Dodavanje Dodavanje se mote petlji prikazanoiena.. a iduCa prema niti. Pccema nit se oblikuje prema 9. Pri dOdavanju nijeneophodnodaseprethodnoizracunadufinapocetne niti.aslikalSizradudrugepetije Nit kojadolazi od kaziprsta ukrsta se sa delom niti koja dolazi radi popetlje na- odpalca.Pol"cna om~a oblikovana je prema sliei 3. peale tOgl se nit polaie oko palea tako kao -'to je prik~zano na slid 10. Stedeca petljase novo kazuje milu prema slid 13.likapetljidobijakadasepleteodsamog pocetka . Oba postupka priUpo_ kuananaslikamal0il1sIalnoseponavljaju.

canja poi'etnim nltl. kao i i~ite rukava na dei'joj nam. Inaci.Iiei 21 ozn.im toga priknuje no koji. i haj duplog sa leva na desno niti koji.polaleseduploi tegnc premaslld 190ko prstiju leve ruke. . zateie nit. na primer iv. Strelica na . za dupli ukdteni pocetak $like22.d pale •.akoga poticenit. naime. slika 20.e pletenih delova zahtevaju vecu crpcrncst. Proba 19) ~~~~~~~~~~~~~~ kama od 9 do 11.01prikazano je na 22. Probe pletenja var"juce pocetke sa daljim radom pierenja24aprikazujedupliukrstenipocerak. a koj" se zatlrn polaie lez. kHz. Kadajepo"etnanitizracunata.aslike 2.e petlji nitima iznad pomo':ne igle (vidi . kada ivi.Pocetak sa duplim nitima Pocetak sa duplim nitima se primenjuje u slucajevim. Palaese povlati izomce.• trana 21) mogu se sve optsaoe pror"i'unav" n" opisani nal'in i mno:.jednostanitimasa. strana 19.aHbdopieteni pocetak sa duplim nitima (vidi .e natin oblikuje poeetna nit. a dupla nit .23i24prikazujuzapletanjenitipriizradiduplog poi'etka. $3 lzuzetkom raditi Ouiin" dupllm pocetne i rubvkama. Iznad palea malim prstom [eve ruke.:i prona slikama kaiiprsta.lgle prihv. izn.cc na larap"ma odec. Slika 20 o.adva. suko 22treba vnoukrhanjesadupllm raditi premaslikamaSdo7.e oko drii poi'etka «renee Oko palea.prote1e.like vrsce namieanja 2S do 28 . i23.liodklupccta.dpalca-odozdonaviseiprovlacenitsakafiprstakaoomi'u u pravcu streliee. Duplo ukrStanje slikamaod 12do15.like23 prtkazanc ]e nasli.taju om"-u od niti koja dolazi izn.ad.Iike 17 i 18 no strani . 19 do 21 owacavaklupce.enit(jedno.Cava kako trebaizvestiprvupetljuitojeistiPOStupakkojijeobjasnjen na sliei 13.truka)kojadol. prikazujuodgou pravom pletenju.

poi. Ova proba ple- pravo-obrnutog .).~in pletu petljaispred na 22).ovaj se pocetak radi sarno jednom iglom.. drug.:ne niti (slika 25) i pevlac.edalje .vidislike2S. mali izveden. Za razliku prethodnoobjasnjenihnacinanamicanja petlji. slika pletenja prikazuje poi'elak Sa uzorkom 283.913 provod.Slika26iprobaple· tenia 26a obja~nj"vaju na koji . jedna obrnuto.Iedeb ostalepetlje. mole se odstr-aniti pomocna nit.Pozavrsetkuovog red. ispod porno. o<im toga. jednapetlj30brnuto(slikaS..I. prinvala se sa I"va na d"sno na iglu (= ereea petlja). dolazisakaziprstauoblikupetljenaiglu.Citi No kojl se n. SOl cetnanitokopalcaleveruke. mora Sa jedne na drugu prvcm paralelno da oslane stranu redu prikuujeslika i pri tome redovi. Nil koja dola.Pocetak sa pornocnorn niti Pccetak n pomocnom puent-bod niti primenjuje se "pravo SOlsame radL coda kada SOl od radi jedna petlj.ve po. stra- porno':ne desnom iglomtapetljaprilwatasalevanadesnoinit. prst 9. zatim. take naizmenicno. Pomccna nit pri tome nesme do oblikuje pellje koje moze oml'u..odi (slika27 i 27.vazaveibanjeusuprotnojboji od klupcera polazeseoko pocetna orne.26i26. desna .i od kaiiprsla. prema pridrbva kallprsra slid leve ruke Nit kojadolazi Postoje dri.e naein namite .stranaU). radi se pomocnom iglom koj .>: e SOlpcruka_ Sad... Oba postupka _ prinvatanje i provlacenje niti stalnose ponavljaju.upotreblj. Na iSli naern se pletu sledeti u<::etvrtomredu(slika28)sledinaizmenil'noiednapetljapravo.. 27' se Tek ~a iglom kroz labava i da se nit koja i . . Potpun. iii delimitn. Ona se provlati su vee naCinjene.jedankraj leve ruk .e pomo':ne pedia pedjeu iIa niti ple!e Se pravo(vidi niti podiie sliku 4. pra~o.

tvaranie vise. Namice seistt bre] petlji.Zatvaranje kruga Ako se pletenje iel.aklupcet.nerukepovla':. igla drti drug" i9lu. ukrug zeste petlja nanaie naziva klizi sa igle_ Kada. kruga. se jedna od dveju igalaizpoCetkapetlji. omcicu (vidi n" tom o'trim . 191e se razrlnjaju take da prva i91a lei. Krugsen Stvaranje uzoraka i sara Kada je namaknuto dovoljno petlli. provucenepetljeizprethodnog tegljivi. Na dye igle se namice onolike petlj.iglasapetljamaseprihvatalevomrukom. levo. izvlac. krozkoje.imalolevu iglu i pri tome . me"u. kno igle i provlacenja iii iurada'1astaju ukritenepetlje iii obrnute iii obrnuto Pravapetlia Slika4prikuujeizradupravepetlje.evodiodnapredkrozpetlju nalevuigluinitkojaidepremakaiipnwpro" IIlaciseupravcu.e ravna gornja povesina.t igala. pravo dr'hnja omette iii lza igle.Kaiiprstde.Desnaigla.""Iaci druga 2). kompl .sepustadakliziiznadkaiiprsuizmeduprstiju leve ruke. ezv.Zavrsavasekruguoblikutrougla(slika2) inatajnacinseizbegavadapetljekliznusaigle. Da bi se izbeglo praznine iglu dYe petlje a na cetvrtu Tek i91a i polate dvepetljemanje. petljom ravnc m prave petlje pletu se prva pri cemu Obrnuta petlia ispred leveigle.I pet igala. petlje se dele na eetiri i91e Sa lastop koliko v'<ava strelicu.gle nikakose uzprvu.ica iii kruga niti..treliee. Iedan kemplet se. elasticni rada prave U20rak_ Petlje na5caju redn iz om':.avom n" prvu petljom u poeetnu . Petlje 3: dYe igle su veo:opletene) i . ispred na'Cnje Zavisnood peclje. ukrug.apostupakjeistisatrec':omi cetvnom (slika 1).u Tako i.PriutvaranjukrugaopletusecedvepoCetne petljetakodaponovobudeisti sada se polinjesa okrenuti radom (slika prvog ne smeju brojpetljinasvimiglama. slika S Nit se polaie z90 u petlju . sa jed nom slib dodeljujese p. se raeuna n jednu i9lu_ Sada se . anit.talno petlj.desna i provlaci omcicu igl3sellodi inniti odo-u pravcu strelice.acetvrudesno.pred Desn.rhovima.

prave. U povratnim tj. i91". potrebooje odnosno obrnuto-ukrse naizmeoii'oo redovima radijedaoredpravG-ukrstenoijedanredobrnuto_ukrhen6" U. Pruga.o nanaje tzv. desna provlaei petlje i igla se vodi iza vrhilleveigleadozdoupetljui -uc« na slid 7.aabrnuto-ukrSteoeabrnuto_ukriteno. Kod probe pletenja Sa takodese naizmenicno cade prave i obroute petlje. Ukriteno ta~je . i povratnim Ukoliko se jedna ukrheoopletenih plesti u krugovlma ~teno.:a. ali se u s. Naovaj oa':. povrsinakojalicinapovriinuobrnutopletenihpetljiitoje takozv. pojavljuju.tnim redovima.Aka felima asnavu pravog pletenja da radima u polaznim naizmenii::no -.m redovima onakokakosepajavljuju Pravo-ukrhenapetlja Pr~vo-ukriteoa petlj. petlle su csncva svih prava-ukdteoeili pletenih uzoraka.. ~_~ ~ uzoroksenaziva uzorak U povrat. meniCno pleteo po jedan red obrnuto.• .obrnute redovimapetljeseradeonakokakose petlje rade se obrnuto. Zbog toga se <'estO petlje.vo. nastaje pleten.jedanredobrnuto.a kada se desna zatim provlaei igla uvodi iza vrha leve igleodozgou . slika 8.tene struktura pletene nituomeu.ni rebrasti u z o r a k (sHka10).naizmeoicno. jedna petlja obrnuto. eeuce (sli~a 6) nit u praveu Obrouto_ukr!tenapetlja Nit se polafe ispred levog vrh. potrebna je da pletemo jedanredpravo. zaKod probe pletenja petljepravo petlje se pletu polaznimredovimanaizmenil. ieli petljecestonazivaju povr'ina pletiv.""vo. lznad pra .epravepetljepravo.epletejednapetljapravo-ukrsteno jedna petlja obrnuto-ukr'lteno.. bobi~asti uzorak. uzo_ pletu Za pruga<ti rak. puta naiz- uobrnutepetljekazedasu Proba pleteniaSa reljefne prikazujeuzcrak na komejedv. radi se naizme_ nicna jedna petlja pravo.noeetiri obrnuto: u povratn. a lznad obrnutih petlj.nim redovima se petlje plew kakc se pojavljuju Kod probe pletenja 9 a petlje se rode naizmenicno posle po 2redauodnosunaprethodnired Ukolikosepolazni i povratni red pletu pravo. pletena povrSioa deluje Nasuprot pravom pleteoju.Poledinaradaprikazuje povdinu cbreuec Sa obrnutim petljama. i pavr. . jedan red obrnuta. pedju. U polazoim prikazati pomocu petlji. tim jedan red pr. kom redu umeojuju.slika11. a prave p.ovaj velikih Naslici9seradi b o btc a naizmenicn02petljepravoi2petljeobrnuto..orakradenodpravihiobrnutihpetlji Praveiabrnutepetlje. cbrnuto-ukrftene N~ slikama 8 do 11 prikauni su najjednastavniji osnovni uzorci koji sa obeju strana imaju isti izgled.ih petlji prave se obrnute.eukr..vidistreprikazuju lako okre· Zbog toga petlje okrenute rada time postaje malo tvrs.to liara. reljefno. s" dobij.vo. Kod probe pletenja 8b se petlje zameojuju same poslesvakogdrugogreda.. 5bradiseu dve petlje jedan red pr. U povratoim redovima . pravih iliobrnutih pravo-ukriteoo.

i n.keg reda mora ivlea na.'.'iku1.1p. odno- pravo_ukritenoiposlednjapetljapodignekaokodobrnutog pletenj~ (proba ple.e delovima. red.cna zatimse2p. tlit se vodi ."" ked pletenja. stu Zaivkucvorica petljausvakomeredu) se i vicna pe [I ja (to ie prv.• 1. orne.daljeplestiobrnuto. zatim obrnute pomocne do igle petlje Ive pOllednjih iza. njap.red5talnoponavljati oples!i 2p . Probapletenja1apokazujerebrastuSaru(polazniipovratni red pravo} petlji sa ivicom evorica_ Kod petlja probe pletenja 23 unvtar i povratnom ivicnih radi se po jedna u polaznom reduobrnuto Dupla Probe iviea pleten]a] i 4 prikazuju duplu red: ivieu koja.e dobija uhvaljujuci polaznim ipovratnirnredovima. p.ple.amo onda kadase iz nin ivke prilwataju nove petlje.p. Dalje plesti 1.red:2p.nitsevodiispredpetlji Plesti.tipravo.lednje3p.eu iii nazvanu ie. Omhsta iviea se uzima. ple.Ino pravo i II 'Iu~.posled. petli' n..predrada.Poslednjapetlj..iu ked obrnuCCl pletenih povr~ina.vidi.Sledecep. i poslednja pra- podiienapocetku redabokod vogpletenja.{.).Zavrsavanje ivica Bo~na iv. ivi<u evor.p.sa pomocnuiglu pomoc. red •.nitvodit. i takonan . ostale delene 2elite Ii daraditeomcostu pletenja: ivicu. leve '91e (silk.vedoposlednjih3p.nitldiizaleveigle. Rulikujemo dye vnte inada: bobit. podiiu kao 3p.seplete peavoi polatu.. tenja. koja .1. Sledece2p. zatim pravo.taje i onda hda se prva se oplesti pravo petlj.neigle kodobrnutogpletenja:nitsevodiispredp. kraju .asledece2p_podifukaokodobrnutogple_ tih 2 p.stu iv. svakog reda plete se .kaokodobrnutogpletenja. pletu nit se vodi ispred pravo.enim 5no ivice !lavov. pravo.enja 23. ho se odna. zavrsavaju se Cvoricima.plestipravo. podiiese ispred prva pettj.nebiuebalodabudesuvilerastegljiva. Ivice na ple.Odpo.podicikaokodobrnutogpletenja.anitvoditiispredp_2_i3..3.. p_ polafe s. se na pomocnu $3 iglui.2.podicikaokod obrnutog pletenja.2.e r~di ovako {p_ = skracenicazapetlju)_1.pravo.spted p . ispredp .red:podici2p_kaokodobrnutogpletenja. kaokod 2) obrnutog Poslednja Omi'asta nit mora da lei.v.p.

Po.Iubj i= . Od S.alica Porub Za sa . brojadebljimod predvidenih igala za "rstu "une sa kojom radite namaknese polovinaod ukupnog broja petlji za potetak. Ako imamo pravom pet- pocinjejednom IjomposleiviCnepetlje:sledeciredplestiobrnuto.itl broj petlji za pocetak.obrnut.anavijutke takodeobrnuto. obrnuto kac pregib Oedan obrnuti red redovaraditidaljepravepetlje(slikaBpriknuje1. ali se mora prihvat. Poeet.gl.ledecegredapravo _ ujedllo..vim na pamoenu podiie kao .o.enjaodSdo7prikazujuizraduuzanihporuba Prot» ple.n na_ (slika 10).polafuseizaleveiglei pletesenaizmenicno1 obrnu. reda moie pravo. naizmellicno vij u ta K.jedan Ujusepocetnepetljenajednuiglu. pregibom·· porube kod pravo pletenih delova .petlje.Slika9prikazuje1. jedan Posle red 5 .diseod U S.e se plete jed.redposlezajedno opletenihpetlji Porub sa c. na . rebro).Pollovo.e i>:rada prema slikamaS i 9. redu S.jedan red pravo.jedna povratnim plete.glll kod pletenja7 p!etenja.e jedna petlja pravo.knastom '" caklla'tom iv.ba).. r.ood petlja praveod pocetnih petlji redobrnuto.ledionolikoredovapravihpetljikao ispredrupicastogreda.kukicanepetIjice se isparaju.eprihvataju(slika6j naigluipletusecetirireda"pravonavii!e". jedna petlja obrnuto nuL1 petlj.com iVOcom za pregib se radi Kod poruba ledan red 5U p I j im petlj ama. Sa jednim redom zatim raditi dva puta naizmenicno jedan red = pravo. prethodnog reda).lika11.e podigple'ti i ~ ire preporucuje mogu se petlje celokupan obrlluto.le 2 pvce naizmenicno uradena reda .. I za porub . red. prinva- tin petlji. igle .sadasepetljesaiglepletusapetljamapocetka pravoujedno.1 zaovaj raditi cd kukicanih petljica. dye petlje pravo _ ujedno neparan broj petlj.enja 5: iglamazadv. reda cvakc: Ilaizmenienose redovima pletejednapetljaobrnuto.Razne vrste poruba I·.jednapetlja Probepletenja6i7:kukicaseonolikopetljicaulanciCu kolikojepotrebnonpocetak.jedna za pocetak Ked pletenjaporubasralnose plete jedlla petljasa petljaprihvacenogpocetka(probapletenja12)pravo-ujedno. Ked probe obrnutog a delovi petlji prinvatail! petlja i u .Poeetnepetljeseprihvatajunajednu iglui pletu. Probeple.pravired pmlepreg."petljama.. caknastom ivicom mogu se petlje prihvalatiizlanckakukii'allihpetlji(slika6) .

tripetlje. isplete jo:< jedna petlja pravo_ukdteno Ukoliko se broj petlji vue petlji.J dodatih petlji pod.tepetljeseponovoispletejedna pravoipodiienalevuiglu. primenjuje se 1.vidisliku3. kojajevecopleteM pravo.itd.t.reltca prikazuje novu ivkne Ijusaleveigle...j" jedna petlja na kraju reda.z" ~e naipre na leyu sledecegcelogredapletekaoivicna mestu pov..itojedna . st.lz. Slika 2 prikazuje kako perlje. Sa slike 1 mofesevideti kakose i2ivicnepetlje. petlja dobija i~ na pocetku reda dopunjuje za dYe iii se dopletanje.Dodavanje petlji Na isti nacin se dod.

likul0. koja red. do mesea dodavanja. na~in' kada se dode . obrnuto jos U povratukolikO" je slie. dubinskr·pletenih petlji.Iedec.ko se radi fl. na . Dodavanje .n navijutak .. dodavanja . jed nom petljaizprethodnogredaioplete(slika nim redovima . a . radeobrnuto. prethodnog petlj'!ia leve igle koja '" piece pravo. takod.dubin_ sb' o (vidi ..Naslici9 strelicapokazujena!tojisenacinplete3... Me.petlja-pravapetlja.jednapetljaobrnuto.e plete pravo.a obeju pletenje suana redu. Na sledecoj jetakocIeprikazanododavanje . Dubin.petliapravc.!upotrebeikaoukras Dod. petlje radi se prema pr.1. prema redovtrna se dodat" petlje rade pravo.'_pravapetljasenajpreradikao.e radi na slede':i fla':in: kada je ople_ petlji.spored.ve o<tale .1. naime petlj.eispr"ddvejupravihpetljiispletejedna petlja obrnuto: to isto se ponavlja i za eve povratnim obrnuto Kod probe pletenja'4dodavanjesevr{i petljesepletupravo-ukdtenolzpoprecneniti.bezobziradalisepletudvepravepetljea IImedu njih prihvata jed.. Zatim se prihvata '1). i II svakom 2 .. pravo. nit. .9Ie. Promen. pletu pravc..tnim petljepletuobrnuto.vodidodavanjepetlji nU cubtnu". 'lei:.vallie petlj. . "u dubinu" Probapletenja11prikazujekakosei1. i..a nit se pri tome vodi iza peclje.Slede dveobrnutepetlje. petlj. kao obiCno. samos" U povratnim redovlma se dodat" petlje obe petlje izmedu mesta dodavanja Dodavanje Dodavanje iz: ispred popre':n . pravih petlj.pod.t. 'lid. U povr.glu. tenaposlednja prava petlja ispred prugeobrnutih opletesepetljaizpretl"lodnogredapravo-ukrJteno. i to . Itose radi unvtar mestadodavanjau obliku uske prugeobrnutihpetljiiznadllvepetlje:'Jobejustranaovihpetlji. oduzimanja se mogu r. I~ Rezulutjeisti. ne plete se pedja lei.ve slid 13 petlje_ U i iza dve prav" Izpoprefneniti.lid 7.braia petljibitrebalo ponekad dasenevidiusamom radu.Iiku 12» zatim joil jednom. _ pravo_ Sled.e dodate petlje opletu potrebno da lice rada bude p-ave pleteno.jednapetijapravo.. odnosno pravapetlja redovima se sve jeposledodavanjapodignutakaokodobrnutogpletenja...

Oduzimanje

petlji

Kao ho je 'pomenuto, oduzimanje se moie izvod;t; unutar plet;y. i fla ;v;ei, <to zavis; ad krojnog oblika. Unllt.r reda se petlje oduzimaju II slucaju kadaje iii cviklu. Broj petlji se smanjuje seradikosjnajliokruglina

n.

potrebno uraditi 1I'ltak ;vkama II slueaju kada

Oduzimanje

unutar

ted ..

Me't" gde se oduzima manje ,u "idljl"a kada se oduzima prema uzorku II kame se radi pletivo. Najtesce se oduzimanje tadi zajednickim opleunjem 2 pedje iii pre vlaeen ujedno-pravo

ie

m

petlji.

Na kaj; ,e nacin se prevlacenjem se podigne he

pieHl

obja;;njavaslika kako petlju; 1 petlj" se ple.e peavo

2:dvepetljeseopletukaol

pravapetlja.

Naslioi2sevidi

braj petlj; ,manjl/je za jednu kod pravog plete"j a. slede&

ipodignutapetljaprevuce;znadnje Kod pravoq prikazuju jasoije tamnijim upletanja(kod kod nitima simetricoo, neprosredini) iii povrat_ obr.titi na prevlaeenja rnesta pravog obrnuti pletiva) smer-. prikazana mestaoduzimanja Da bismo ,u nasliei to ho 1i2

priltazali

oduzimanja

Ukoliko t.reba da se mena oduzimanja r""porede mora broj petlji unutarili van mestaoduzimanjaost3ti menjen. ,manjuje. nom redu Slika 3 prikazuje Ako je potrebno trebau povrarncrn kako se'broj petlji oduzf mari u polaznom redu narotitu podiiekao painju

(prema

sledece:napocetku

redapetljase

kododuzimanja

prethodnog reda, odnosno. kao ked obrnutog pletenja. Nit se mora voditi ispeed petlj;: stedeca petlj. se plete obrnuto. a podignuta i petljaiznad 'teno(vidisliku7) Ako je potrebno kod jednostrukog oduzimanja dvepetlje,pletuse3petljezajedno.Slika4obja.lnjavakako .manjiti za prevlaCi iIn.d nje. Na kraju prethodnogreda redase petlja ispred oduzimanja pletuobrnuto-ukr-

se pletu 3 petlje pravo.ujedno; mesto oduzimanja je okrenuto na lice. Ukoliko je potrebno oduzimanje raditi u ,uprOtnOm .meru oduzimanje se radi slucajuse1 petljapodigne,2petljepletu podignutapetljaprevuceiznadnjih prevlacenjem (u tOm pra..-o-ujedno,

.• likaS).Kodobrnutog

pletivase petlje pletu obrnuto·ujedno. ukoliko je neophodno da se oduzimanje u polaznim redovima Ito manje vidi. Na sliei 6,e2petljepletuobrnuto,anasliei7obrnutoukrs,eno-ujedno SIika8prikazujekakose pletu 3 petljeobrnuto-ujedno

Od"~imanje

Sa ivice

Nasl;c; 9 ;v;('na petlja je vee pod;gnut<!; na redu je 2. petlja Petlje seopletu kakose pojavljuju _ prave petlje pravoobrnutepetljeobrnuto,prethodnapetljaseprevlac;kaOSto pr;kazuje petlje. $trelica n3 slic; 9. Na taj naCin mesu se i ,kidati

Obrnuto-ujedno Ukoliko na

pletene

petlje

kod

pravog ukras. je

pletiva kao npr mesta pletene se 'ma-

je oduzimanje iii

istovremeno

jedin; potrebno

lzrezima

raglan-kosinama.

istat;

oduzimanja. Na .lid lOse petljekod pravogpletiva; 2. redu pletu p02 perlje

jasno vide obrnuto-ujedno kodprobepletenjal0seusvakom obrnuto-ujedno. Broj petlj;

njuje usvakom drugom redu za2 pet/je. Kod probe pletenja na $1.11 oduzimano je samo u svakom 4. r. i to pomo':u 2 obrnuto-ujednopletenepetlje

Odu~imanje Ova

pomoc:u se

izvueenih u slucaju

petljl kada mesta oduzimanja

oduzimanje

radi

treba da,e istaknu. Pogledajtesliku 12. U polaznim redovima seoduzimapremaslikamal i2itonapocetkuredaprevuceno, ana kraju reda pravo-ujedno. U povratnim redovima se abe petlje ne pletu iznad mesta oduzimanjaobrnuto vee,e podizu bo ked obrnutog pletenja; nit pri tome mora da se vodi ispredpetlje.Proba12apribzujepostupakpodizanjapetije pri cem" se nit vodi i dalje ls pr-ed nje Ako treba da 5e oduzima na vecim rastojanjima. obelezite boje.

svakc mestooduzimanja labavo Ova [ednostavna obelebvanja potrebnoprebrojavanjeredovaipetlji.

uvucenim olaksavaju

nitima druge pregled.

Dodavanje

i oduzimanje

petlj; bra)

Kada se u jednom redu dodaje i oduzima isti broj petrji. petljiostaje nepromenjen. Dodavanje i oduzimanjeseuovom slucajuneradidabiseplet;vudaoodre"enoblik,vecradi ukrasa.odnosnopremazahrevimauzorka. Jednostavan priknanjena'lki13;usredini pravopleteneprugepletuse lpetlleprevui'eno.ujedno;roje;StipostupakkojijeveC objdnjen na slid S. Broj petlji $e smanjuje trebadabroj petljimtanenepromenjenonda,eu dodaju vratnim daju 2 petlje na obema (prihvatanjem ~uplje·' od stranama n"vijutaka petlje 'redin" redovima) ... nastale

primer

za 2 petlje. Ako istomredu U ponaein na ovaj

koji Se oplitu ..aiu'···-pruge.

29

Skraceni

redovi

Ako [e potrebno da redovi :ra odredeni plecen; cleo budu razlicite dufine. pot;-"IHlo je radit; •.skra.:ene" redove Najpr" je potrebnoove redove radit; kod boinih usitah i kod izbocinenaudnjim delovim. pantalao. llonse.a. Skra11 ceoiredov; mogusetakorasporeditidasebrojredovasmanjuje U >red in; iii na ivielma pletenog dela. Za kol;ko se petljiskra, 'ui~ jedan iii vile redova prapisuje uput.tve
ZlI

pletenje.

Odgo.a'-ajue; unutar reda, n •• ;lutak

brei petlji cstaje na levoj igl;, okretanjesevr$i i to stalno Sa jednim navijutkom. Ovaj prazninu koja nanaje okretanjem

iuavnav.

Aka je potrebno da pleten; deo II. de.noj ;viei ;ma manie redova nego levi. anda u povratnim redovima astaje propi.anibrojpetljinakrajuredaoeopleteooaleyojigli.Slika1 prikazujenakojisenaeinplete1.petlla3.skracenogreda; nayijud su. radi jasnoce. uertan; t.mnije. U pryom r ..du u komes .. ponovo.v .. petlje pleru. n.yijuei aledeccm petljom obrnuto_ukr;;teno (~Iika 2) poyratnom se pletu.a

SIike3i4prikazujunaCinradazajedandeokodkogadesna iYie. treba da ima viie redoya od leve. U pola1nim ostajupetljenakrajuredaneopletene;.lika4prikazujeople· tanje1,petljeposle3_okretanja,Pletenjenavijutkaipetlje ,e jzvod; u polazoom redu (slib 3) h probe pletenja Sse moze uoeiti d.se

redovima

mestaokretanja

kod

pr.vogpl ..tenjajedvavide.aredovi.uskraceni:tapo6petlj; Ratli~itbrojredovaseovdepostitetimeltoseus"akomsledecempolaznomreduplete.estpetlji polatnom redu. Vee u .Iedecem sa prethodnog pravo-ujedno Slika6 reda pletu mesta okretanja 3) redo"" ,redine simeuitoog pleti" •. petllom raspcse redo(kao naslid vi,e negouprethodnom polaznom redu se nav;jutak plete sa stedeccm petljom

priknuje na obema u dva

iuaduskr.i:enih .tranama red. od

N.vijud

sledec.

sa .Iedecom

u jednom,

u polaznim redovima virna obrnuto-ukrlteno Premo .Iiei 7 pocinje nranama od " e dine, simerricno_ U svakom

provo ("fdi ,Iiku 3). a u povratn;m (\lid; sliku 2) se sa .kracenim redovima prema

obema

I ovde su mest. okrennja podeljen. .Iedecem redu navijuci se na me.tima cbrnuro-

okretanjaprethodnogredapletusasledeeompetljomujedno. U polnnim redovima.e plete p-ave .• u pcvramfrn -ukrSteno

slike od 9do11: nit druge boiese uzima:ra pletenjeduiine rupice. driati ovaj deo nad parem.I .potrebnojeraditiuduziniiste"deljeno". vodoravno i vertikalno. okukicana krajnitisepazljivozavrsavana provucenim Kod izrade prema .Rupica za dugme Ruplee za dug mad . U povratnim redovima.decem redu 5e ponovo mora naplest.rna duzin. Za vertikalnu slika14. .ak i porno"ne nit. toliko petlji (slike 17 i 18.Ovepetljevratitinalevu iglui"astavitisanormalnom niti.Iiei 12 i 13 petlje se skidaju pre. izvuci pornocnu nit obraditi rupiceza dugmad zahvatnim bodovi_ rna (vidi 'like 1{) i 11. a u .e mogu plest. no StO se poC:ne sa na iglu koji se u ujednoJ_ Da bi sledecom petljom potrebooje uplestijednu "izvui'enu" u pregibu podize se u polaznim redoiza petlje.najprese zavrSava tim prvom desna celom polovina. se uzeti redu zatim jedao leva (pre navijutak radom moie rupku.e petlja . strana 19). probe pletenja 153 i 15b)_ Kod probe pletenja 1Sd rupica za dugme obradena je omcastim bodom Kod probe pletenja 1Sc rupica Z<l dugme posle izvlacenja poce. Karla je rad zavrsen. rupiee za dugme..

.kidanje koje se . potrebno je$kidanjetako .Strelica kod probe potrebnoda pletenja] ozoacava kako se provlaci omh.napravim petljama..ovupetlju vratitlnalcvuiglu. diepova.tIR..inaskidanja Kod probe pletenj" 5 skinu. Kod probe pletenja9patent-hraskinutaje nasledeli natin: petljai navi_ jutak se pletu pravo-ujedno. je jedn.naizmenicno seradijednapetljapravo. Ikidanja obrnuto naizmenitno plelo jedna petlja pravo.:I~L.nja petlji istovremene ivita $ava. obrnuto..vidilliku<l petlju. Na probi 6 mozesevideti naizmenic."L.tnika. daivicabudehoravnija.aizmedu Na ivkama okovr. pleten.ponovoplestidvepetljeied. prihvatativiiepletenihpetljiujednuhrotu togasekukitajupetljiceulanCicu. jedna petlja se radi obrouto a.."iea . polovima jednasaobrnutimpetljama.t. petlju. plesti steeeeo petlju.kidanja.r--- Skidanje petlji Kada [e ..zve.jednapetljaobrnuto. jedoa Levapolovinaoveprobeprikazujeivicunakojojjestalno pletenopodvepetljeobrnuto-ujedno.Posleposlednje petljc cdseca se kraj niti i provla~i kroz po.J .lLIIlJ.Pozeljiivica mole ca se radi labavo iii evrno i od [ogazavisi da Ii cete petljeskidati. vidisliku 2: . iako gastoguzorka.lspodovogajeprikaunaivica.::I"I. a prethodrlU petlju prevue.'ednju ureesee desne Igle maze se upotrebiti ukolikosezelira. ukratkonasvimivicamanakojimajeivicaskidanjavidljiva potrebno je dobro razmisliti na koji natin da se skinu Sledeceprobepletenjaprikazujuvainostodabiranjapraviinog nac. prema slid l' oplesti ivi~nu petlju..o"U. a kod leve polovine toga moiese je ispleteno videti petlja po dve petlje pravo_ujedno. iznad nje. _ukr!teno a prave petlje svaku ee sebe plesti p-ave- Kodprobepletenja8prikazanajetzv.Slitanpostupakprikazujeislika7:koddonjeprobeskinutajedesnapolov.kid. nasivctma. Ovaj postupak pletenje petlje i prevlac!enjeprethodneponavljasesvedoknisuskinutesvepetlje.lznad ova ivlea sa.tegljivaivica. Akoje mogu se ivicaskidanja istovremeno budeukral. delovima jala..zvod. H1~~~.~ i Igl3 za kukicanje.patent_hra..da plestiobeprve petljeujedno.no 'leoma jedna ispad" labava. kod jedn.vita se dobija kada se stalno pleto dye petlje "'jedno.trebadaobeobrnutepetljepletete obrnuto-ujedno.odnosno ple«i iabavoilievrsce. n. pedja Ie po· petlje Sa pravim i da iviea kod prupravo. dvepetljeobrnuto) ivicu kOjalenekrivi.L. Cvrsca .odabiraseiglazakukicanje debljaujedandodvabrojaodonekojuuhtevavuna. poledine Ukolikofeliteprugastu saru (dve petljepravo. U tom slueaju se uzima jednostavno . petlja poledine..

Radi se iglom bez vrha. Sivenaiv.. red pomenutom nitse podignutepecljese podifu petlje.Iedecem pletiva kao2..ko~iti.daljesledeponovodvepetlje odnapred.vidisliku18. vidi sliku 17.Proba19pokazujegotovuivi(u .Iiei 16. U .KadajenitprovuCena. pogledajte slike 10 do 15. Slika 11: sreeecu obrnutu petlju pre.Slika1Sprikazujeistipostupakkaoslika11: sreeeea prava petlja prihvacase odostrag: dalje (koja je v. koji je radi iznad objainjennastrani25(slikeSi7). pletu 3.vidisliku14. pravu petlju sa igle u pletenje. a hal Iglom za niCi mora ubosti biti duple dufine petlju.v.vku. delimicno iii u potpunom patent_radu.1 ovozavrhvanjese moze primenici samo ako je najpre radena pruqasta . Ukoliko se pleten. PrOM 16prikazuje cakyu ivicu kojase prugascebre plecene naizmenicno(jedna petlja pravo. nit. kao na Pre no StO se prave petljeprethodnogredaseispletupravo(kodpatent·radasu topetljekojeleienapred).potrebnojekodoveizrade3 redaraditiucehnici 'upljikavog pletiva: lara.I. red pravo. pravy petlju prihvatiti iglom za vez kao ukrstenu peclju:sadaprovuCinit-(slika12)i prinvatitipreskocenu obrnutupetljusazadnjescrane. gurnuti vez u 1.lglazatimzahvata jo'jednom od napred i istovremeno steeeeu pravu cvu petlju petlju sa dye igle.vicanebiteglila. Ked sledei:eg postupka. petljeusijutupomiglomzavez.aobrnutepetljesepodiiukaokod obrnutog pleciv3 i prltom se nit vodi ispred tene.2.cse Mjpre prihvaca poslednja sivena prava petlja jednomprihvacenaiglomzavez)jo'jednomodnapredprema nazad.SiYenaiyica.trebalobipazitinaodgovaraju'iuvr~ecak. 10.e prihvataju pecljeodostrag.ca.c I raditi prema rr slikama 11 do 14. Proba pletenja prikazuje gotovu zavrSnu .rada redu ispred SU pctlje (ked paredu to petlje pozadi). jedna petlja obrnuto). ivice.apetljeraileneu prethodnom vodi takode kao kod obrnutog se radi Nitsepresefe(duiinanitiuebadajedvostrukadufinagotove ivice).uvuceuusicutupeigleuveziiglasevodiodnazad prema napred krozivicnu petlju.alisenepustasaiglezapletenje. Svi bodovi se moraju izvesci ravnomerno i labavo da biivicaostalarastegljivakaokodprugaradenihpravo-obrnuto.postupak Rad jeslican kac naslikama 17 i 18.Premaslici13preuzimasesledetaobrnuta petljanaigluzavez.lovdesebodovimorajuraditilabavo(iravnomerno) dase.obe pecljeklizesaigle. p05tupak dec poeinje sa uunim porubom. slika provue.

.amotelo. i izralu.Pravilno uzimanje .ini st.name. ie. mere Ko je vdt idej. tacno Ove velie. vrat~svedo ®Sirinaramenaideod rukava. Za uzimanje ravnoj som. kad ple'''''j' nije vafan taliko kroj koliko rnaterijal i dezen.no rodnom drfanju tela obi rna .tanakugli ® oko se mer. @Prednjaduiina semeriod poCetkavr. G)Sirina u1 sarno telo bez ntHanj. 'u u poredenju sa krojevimaza'ivenje vearn.nato za dye. Unutrdnja dulina rukaYa@ i ~irina Yrata@samosukontrolnemere Dobijene mere unesite olovkom u gornju tabelu.e ne r>di 0 okruglo pletenim modelirna ."".. oko S{ruka @Vet vi. Najvainije mere 51' mere duline i Sirine. struka prema leda.voje bili '.tasvedosHukai trol. obueen.n.teseobelefavauzanim se uzim~ju uz. u haljini _ ilijos potkosulji. Za kratak rukav .date.aduiinarukava najviSeg me.ne .enju dovoljna 1I""t. i za pravilno odredivanjeduiine. Medutim.I. odgovarajuce poc.sne mere sa nalim tabelarnim .ntimeta( grudi i preko poj~som. koja se maze pletenje. Svako UPUtstvozapletenje- igle La i bi paleo rad. mu je vun. Zato je mnogo jednosuvnije i Ulimanje mere u pletenu odetu.stesagledalirnlike tel.~e dubina goud. Srruk mera niie vahn pOHebno bolieu same je biti kompletno Sirine.. u~oliko . a ponekad na...u namaCene kojaj II veKroiznad uputstvaza Da biste znati . 4a.etnicimaje iz naiih specijalnih . . licini prip. Dulina ® iStovremenosekonleaa izrafava meru ledase me'..mera 9a .gu..5ve mere i to'pri leiernom pri_ G) Za !:irinu iznad najjacih se ulima gornjeg me5ta se drii ispod ruku.ad.mera rnlik.sa prslukom i poja- radi mere vel.Idanj. pocetka prednjadulinasuknje.. od rukedo potrebna od pOCetka vrata ruke do struka suknje ®Sirina i mantile CDZa haljine.lovu i tri normalne rnorate velie.dopunjeno je krojnim pregledom prema mer.uzima se i ~irina gornjeg rukava @l a za ulan dugaeak rukav Sirina 19loba ruke@. jednostavni. Sada ste u merama stanju da uporedite dab. da biselahvatiOnaiiai'ideotogdela tela. osim toga.as. ~irina bokoya se uzima 18 do 22 em ispod 'Huh. ali ne prete.. na ispruienoj ruci.kaoiupu"tvozarad. potrebnaslika model •.da ple. jevizapletenuodecu eerese e mere. 1 lirinagornjegobima tabelarn.

" " . as as re " " " zc " " iene vettclna za mlade ...S 39..0 13..uk. ... .. " ".5 39.gornjegdel.. " . 32.gornjcgdelaruke 5irin30korucnog.5 34.uk> 1I 1 Sirinagornjcgdelaruke Sirinaokorucnogzgloba Sirin.n. " 30. . rukav. n as " . Meduvelicine za Ouzin. " sz " . H H fene . " ~ .. H ..5 H .....5 za .S Sirinaleda Ouiina mk"j~ Sirin.. ramen> Duiina rLJkava tabelarne vetlz+ne mere su. 3B. . .... Sirinaleda Du'..~ka~:nt.5 """ " so et " ss sa " is " as " rc . " . . " " " '" "0 '" '" na so sz .. zu " sa " n sa sa aa " " te ra «is se " " 41.o .S ]9..5 39.5 " ss " so " es "" .S 42..5 37. '"' """ .ju modelu 38/40 1 . .. so so sa ss to 24. p. .. " '" te .. . em Muske veliCine ss " so sa sa ez " ss " zo te zo """ "" as n " zs " "" so sa .>truka Sirinaokobokov.. rte no sz '" . ~~~~a d. >uk"j~ SiriM ramen.. .'ina oko vrata em no us . .5 .... dodad koji dozvoljavil. too ros no .5 Sirin..5 ..5 31....5 ss " so .5 . Sirinaokovrat.okobokova ~ue~~~a I!~:in. ... .5 45.glob..S ..5 ~1.S 46....S 26. OwZin. ros "" .:i~~a ". Sirin. I ". er . so rs ae .. Sirina oko "".v.nog .glob. .. ~. .. . " " " ae " " ac ra " .. ~3.. '" ..5 13... " ...... . .s . .. " .. """"" 40. ramen. " so roo . . .1 burdine Normalne Gomji obim Sjdnastruka Sirinaokobokova ~ue~~~a I:~:.5 36... " aa " . " ze . Gornji obim Sirin. .. no .ne mere)...to " " ee '" " no se sz .rukc S'rino oko ru/. .. so . . . as rs rs as " ss sa to " " " n n n n """"""""""" ss se sa so " et se sa is .uknje Sirin.. .. " sa se ro sa tea so es so . . neophodnu leiernost nvi. « '"' '" ...... ar " so """ " 37.5 32.5 " " ao " " '" " " " . " ..5 m 28. rs sa H 18. " sz " rc """ " 28. . so so " "" n " " eo ss " " ro" "" '" '''' ice .. " sa " is " "" " rs n Decije velil:ine Botnadui..S . " ts Gornji obim ~irin •• truk> Sirin... so sz sz ..S 42.5 " ss " " ao " .5 tto sa 31. U .n. " " " .no od veHeine (iirine gornjeg obima) i "nte model..okovru. .5 29. ~3. .. I:~!in. .. strub em Sirinaled.. .korn Burdinom krojnom pregledu '3drian... '" -o.. .s .5 zz " n 29. " . ~.. 47. . 19. S'rinaokovrata em u " so " as " . j udrze sarno neto·mere (tel!!..nulon.... . " ss n " n.'on.

nava... Za pocetnice ie preporllcIjivije da izrad . nac. rrougao. kockice moiet e nabaviti u svakoj dobro opremljenoj radnji. Ovim krojevirna doclate su normalne ObjasniCemo uvelii'avanje odgovarajucuiiirinu gornjeg obim.Ovauputstva dcpunjena krojeyima mole! ." tabel"rnin mer..jlakSe stavlja 5e kroj hartija n. f'otreban sadrbnjeusvakomhoju. kroj originalne velicine. kontrolisati vetuvek krojnog kroj pletene odece jo! u je pomenuro.nar. stolu.> ~ ked deceje to raspored""o prema starosnoj granic..nje N. velii'ine dovoljan smanjeni krojni pregled.. ne. Za razlikJ se eeresoe niie potrebno "vi'ak od mere da ih sidn. potreban san[imeta. ukoliko nemate specijalnu i gumica hodni za Iciernost plete"e ode"e.v no...idnll hartiju ispod da..e koie 5e sa kockicama S3 5antimetar<kim razmerOm pro . visini tela.Kako se uvelicava kroj prema krojnom pregledu? Sve iskusne ho pletilje znaju "'ednOH \l kroja n'3im pletene spedjalnirn ode':.. i II naiim redovnim nlm izdanjima..kama mesecmere za tokusamogpletenja_lz[ograzlo9'!krojzapletivonikadasene u punoj velicin. pregleda_ Da biste uvecali .. U tim podadma su date sve mere dufi"e i sir.datjeikrojtatuvrstupleteneodei:e.ne mere u sadrie mera.. Povremeno ce vam za brisanjc. je se zalep!! selotejpom..2 iii 5 mm_ Obe hartije ~ njim. veoma jcdnostlvnom krojnom prcgledu .kodpuloverauztelodatje.idna 1.. Iskuslle pledlje rade bez kroja originalne prenosi fla pro . krojne koji su neop jedan dec. je' iz prora~lIna perlji hartija II toku rada ne bi pomerala_ Papir n.[o manje n!!go kod leierne jakn!!. velikom menjal'" vee se drilte upu. olovka. Nase objasnjenje je prikazano n. rucnirad.' i dobro biti potrebna vam je lenjir od 40cm iii SOcm. neue razlikuju od nasih tabelarnih Rad se obavlja daskuzacrt. zaoStren._ Kao i redova crtasamo lepo se moie do polovine. u uputstvu .

d tai'kee.nu vodor.iirina.40i12cmi[etaCkescpovczuju{vodoravno) vodoravnim se ta~ke a (9cm.ukava se najpre pevute lin.<:i. . deo ali je izrez ne .koja . Za kugle ... za normalno 12 em.ne U krOln.ve mere du"nc . i najbrie Pre no konrure tZV nje . vidi sliku ~ pregledu..yneogr..inu. vidi sliku 5j.Odtelinijeseucrta~aledna~odoravnalinija. je u donjej letvrgoriz razlike izrnedu ravnu i vod.' Dubin.enj" unc.ikoduvecavanjaprednjegdel. Ova linij" se proteie .nido polov.a kod me. Zaobljena otpr..eunosi iirinisemoraograniciti com i povezuje donjaivica prednjeg najvee.. .h up~".a SU mere sadrii u saotimcuima podatke pregledu sa dve unete za drugu UputStvO obima.. ujedno 21 em_ Razlib (S cm=26-21=5) je isto zavisi~uokrugline.e .'irinalajsnice).tnedeloyekcoi.rine = 26 em i izreza oko . j~dnoj . 14. 20.. ke popee. povezuje t. pregibnoj (sa donje duiinu od SScm hnija koja povezuje yodoravna je urrtati prednju iZn. naime26 cm_ U is[oj inajvecadu!inaprednjegdela. deloy.pregibnaivieadolazi salevestrane. 'irina rukava ispod b(11 kugle cm. Na vertikalnu tai'aka vcdt liniju beleie pregleda.like2cm c-dpruhseotprilike1·cmispodpomocnelinijeiprotezeiznad deane ivice krojnog ivioi potrebno zna~i 4. ple.to predcte druge polovine toCkicazakopiranje - delovi mogu se lz rezao. .ra[a ramena !irina = 9+12 em. sa pregibnom mereno ivieom. kugle rukava se dobij.ne.stojanjaod6.Sadasupovezane pojedinetackelinijarna.eky u'pcavne.ispod 'irine rukava)ie(19cm.nc eelc koje kod me.."ke t-s rc se iz tog razloga dubokoniti preplitko precnati Ledn. duz.na1gemiduiina .u . Dubina ureza lznos! 3crn i mer. rukava) ozna~e i zatim povezuju k05a pomotna taoke vodcuglavhOMSlici S 5e delimit_ sno 62 em. Ovi podad vaie kugle od otprilike uvelii'ani. obelchvaju linijama nar. Ke. .m prcglcdima na'.U ovom )cdnostovnom krojnom prc· gledu peednji i ledni dec pdka . do tacke Ijen rukav kod visine Kada su !vi krojni . 20 i 4 em.vijenom menD oznacava prednju 'redinu.dodirujegornju f.nijama.av. '0 y. potrebnojedap"enesetei naiicdno'tavnije pomocu .eprotezepravougaono""pregibom(= dela).n. <u pri"_ z.me niti pre- gornjeg onda su u krojnom obe veliCine_ Kao kod upurstva. '" n.n.no_ucr· t.jaodtackec-lira'peredinalripodjednakarastojanja (tai'ke cersre die. linija se sve mere prema koje se preno. od tih pregibu. l linija e-I ramena_ lz rez oko ruke nobljen <in. uertana i'prekidanom linijom (= na nasem prikazu ima isti oblik kao i prednji deo.. prednjeg Ukoliko sirine lednog jedno dela.yase najvecasi..n..odnoparalelno uglom najvete sa pregib~om pcocvc granice ivipravim sa iSlom tcgljivoOdpregibneiYice. iVice..kojasekodkrojarukavanalazide. Brojevi z.e... ..vidisliku3.e'anjupojcd. pletenje glina.k.a drugim linijom_ Na taj natin su pribelezene ni prednjeg dela u iirinu i yi."ne. i n3 skici SU mere velicinu gornjeg obima dare u ugradama Pregibna ivica na pailjivos..vedoizrezaokovrata). od donje Na ivice.Seem Sa leve ivice.. kroju od papira i'tovrea u krojnom pregledu je pregibl_ Kao na krojnom se od gornje vodoravne ivke a unosi na pregibnoj ivicL Ova mera povezuje plitko zaobljenu liniju sa ta~kom f.linijaa·b·c-dogranicavabocnuvisinu.. oko vrata pliei. Natu liniju.e Na sa I..~ica.n. I iuezokovratasemoraucrtati kaookru- + nasecenje.

. ." """" promene_ Promena hodna . "".:" od.II . . s W '1 OJUJ kOjl drugu druge veliCinu.." ..~ -. velic.~ m.ne.sekrOjnanovol$cna_ B{] ~~~~:' ~."m [abelama i razlike. p"m."m nije neop_ . Prema ~:~e::Z~i~a~:punOdri:t~~:sliUhCi~ipudt~ "."".:.amo vet aka merama je dat La neku za gornji obim I ' 0 0 U/ O0 38 zalepe"I. ..: naravna nlSU uvek idealne.."..:.:!~p~o:o:::::.mo njeno re """''"i" sirine kd. ::::~~dO:a~n~:stasuses:~:a~enom m""i* "0'.'..o::.::...".m.:'~." razlike u i kada model m[ s • • U~~ U W OJ .p"'""...Kako se menja normalan kroj? 0 a-I Q [] 0 [JuO EJ DD 0 ~~g '~.:..." m.~o.oi..::...'"o.: . ai...': p""".""' mod< ""i' m U Burdinom ateljeu za stru- ~:.. naim .."".'.

.. Ukoliko . zatim se kroj i ucnava izre.moraju pripremiti jed nom izvrJenih yeoma premerJvaju.kern (.R. upravljamo se premo slid 6 Krojni delovl se moraju use"i uzduino i nil donjoj ivici razmaci premo potrebnoj !irini. delu. a slike 13 Slika i 14 12 prikuuje sirine. Socni poklapati i razmice. faltice . treba da .e na kroju (a. iue. (iii I I I I Ukoliko uzduino.. ceni krojni delovi duzini. linijaiuJvna Slika5prikazujeproduZavanjepred_ njegdel •.tim se ramen.avi. lednogdelairuk. vihk ravnati u uzduinim je najednom ledni .Sirinukoja se time dobij.zujc usctanje canje. oko Hata prednjegdela. prosiriyanje tajeYima smanjivanje raglan-kroja. koja Vrh postupa se premo . 4) i take izlepi!. moiesedopuniti ne hete"i obliku i dobrom od 8cm-2cm Sa svake trebaloprosiriva'.trane ne bi OQ B L.tim prema se krojni neophodnoj oblitiizravnaju! Ako je potrebno samo na donjoj prednjem prosiriti ivid. delovima prlkazuje Ied'nog dela skradvanje i prednjeg Na tim odgovara. unose. npr rukava.. Uvecavanje Priprolirivanjuprednjegilednogdela potrebnojekrojnedeloveuzduipre_ seti. u<inksmanjuje sa duflncm bocnu lednog dcfaz! na sredinu meduprostora.e .e ti deloy.• lika10j Zahteva Ii tele. dela.. strane. na prednjem kroj razmife. skoro u 5vim slui kod raglan_oblika. sl. Ukoliko se mora dopuniti duzina upravljamo se prema . DO U . Bocne moraju a Sva Se rastojanja i ramene poklapati sa starim jo.knu a z. na gornja se se raseceni delovl razi ..anajpreseobeleiavanovikrojilrezaoko ruku [tanka linija uz sredinu pozadi linij •.(rane i lednom delu 3B.Ii se kro) ponoya isertaJ. promena pazljivo.Iika 8.knutl (.ka11). useca se . se deli USit- prednjem prethodnojstrani sirina same 9: grudi upravljamo ramena premo slid se u visini 'irine s" mora . slici 10).('lika7).avijenogdrfanjaneophodnojeilvrSltipromenu IcClnog dela. Kod kosih ruhva.avija)u jucedubine. oko bokova samo na ru· •• kom linij" dobija potrebnu Kod. deo (. obelehva tom mestu deli duiinu.va. 'tosevidioa.Iika 2). maknu. Slika 10 prik.e.Na koji se nacin menja raglan-kroj? Smanjivanje Slikal dela. po duiini.trane padu: vue . Sirinu. vel.narav. na prednjem delukodizrezaokorukepo!rebnoje uratunatinarukavu i lednom sa . a . raglan_kosine. papirn.Iid .no.inakugle rukava Oblid se suiava skic! prema nanovc popreonom .e menj. a z. pogledajte Ukoliko delu..Iiei 15 DudO Slika16jeprimerzaslui'ajdasekrojnideomoraiproduiitiiprosiriti. kavima. Promena raglan_krojeva Gornja malno pravila se ne odnose samo na krojeve nor· uglavljenih rukava.lici3.e prosiri kroj rukava.a unutrasnje .Svetepromencse. grud. Se razm.vica.7_ laltieama. • za{im n. meivice se posle . zatim rum.I. moraju .amo gornja iirina ziltc!e. dakle i lednom a ne n.namera produZavanje 11: dubina hoj sena i razmipoloii (tanka D~ sc mora ufitka n.atim Razlika se dodaje oko ruku 'liku8 .tom cr.moraiusekrojnelinijeponoyo Ako je potrebno SUliti prednj. Ukoliko iuezoko kac nafaltat! kee)u preveliki ruke.e faltom.

_. Duii od kracih.!Ill " Vun.zbrejati brojevi redovise po pravilu pletu malo komadu evrsce i redovi. a po pr.njl! Hem. stO je moguce vee.r.:v~~~n:av::n~:.vakog driati se pregledu Svestojeu uputstvudatoo 0 dodavallju i oduzimanju predstavljaosnov" Vearna je vaino senaproburadai za pletenje! probe i radit. je veoma fiv matcrijal koji se posle rada.iWlI • •• I1I111I111I11U111i11:1IIlI1IIII1IW1WI1II11 " sto se kod maniih proba ne bi moglo priizracunavanju. . Za probu petlj. viti nekoliko zeseva _ najbolje preko '.u dati za probu petlji cd 10x10cm. . ali bolje jo. na take ispletenom meg" .PreporuCljivojeprobuosta. utoj"elicinineophodnojeisplesrikvadrar'" najm. ponovo vraca na svoiu prirodnuelasticnost UputStVQ la pletenje ie date u svim redovnim broj~vima "Burdo Moden" u svim specijalnim izdanjima Burde La pletenje.Proba petlji iii proba rada Glavno m\lrilo . iii~~i 'j ~~(~~ ~~'~~t~o~k~e~:~i~~ .vakog dobra uradenog plctiva e'laic proba petlji iii tzv. ovrsceg iii labavijeg.J .vilu . i redovima. "putstva proba meru rada. noei R.Uozit.nu. voljno same uzeti pailjivo premo smanjenom krojnom n"velie. je prema uputstvli S~ propisanim materijalom i odgovarajucim iglama Probapletenjabitrebalodabudedostavelika. sa 14 do 15cm ..e dobro .~~ l 1II111111U1tlJ-:. Niie doi pode. I .iti kroj na normalpetljama odnos.

Medutim. jedandeopet. na 10x10em Desno.. naravno. Na na'em primeru izrez probapetljiiznOSi14petljiu!irinui23redau visinu.odozgonaniie. = 10x10em. bobihsti iii pirinacuzorak: 10x10em. pravo sa lica (S3 liu gore)· 20 p. probaperlji se vae ne poklapa<a dezen iznosi osnovcm pravcg pletenja. izoose 3. 1. Mali ram. Kod uzoraka kod kojih se petlje ukrlitavaju iii povlace uvts. pouz- broj~nje. 22 p. Proba pletenja 24 r. labavijim rezulta.~Vihp~oo::n~~~t:n~~ji~. r. odabiranjem igala za pola broja tanjim iii debljim. naime kod kojih .pletenadvobojno (nit. i 40 r iznose 10x10 em. iznose 10x10cm 8. = red) . Proba odozgo pletenja naniZe. 19 p.i40r.supljepe'lje·'i:'inedezennijeneophodno svakiredodbrojatikaodeopetlje. proverite jOs jednom da Ii stezaistasvetacnoizbrojali Osam Osam primera primera pletenja od iste vune i radene iglamaistedebljineprikawjunakojinacindezen utice n~ probu rada. 25 r. va'ie probe sa podacima u Ukoliko utvrdite male razlike nastale iii cvr'ltim ple'enjem. dana Ovaj ram je.If:'1Nr laznom i POVratrlOm redu pravo: 20 p. pletena u po· ~1I("'~. Proba pletenja Proba pletenja 2. iznosena 2~a~ pleteniee: kvadratu10x10 em. kartona. olakiava je 5 X 5 em. ccroce kada je kvadrat tacno Sarno onda isecen Uporedite uputstvu. i 26 r.pet. Levo.=10x10em Probapletenja4.lji=2reda:17p. xi~OP.i32r. u Sirinu i 45 redovau koji roctece sami izraditi od visinu. .29 petlj. Proba pletenja 6. patent-dezen. 19p. = petlja. pruqasta ~a~" p:~:e1n. i 23 r.lovasara.rcbrasta bra. i (p. ProbapletenjaS. pregibna lara: 16 p.sevodidaljesapoledine):iakcovajdezen sa licadeluje kao p-ave pleten. moiete ih izrav nat.

nasvakoj strani8petlji.•skrateni redov. Posle18 polovinu.. OJ pletetedosta slutaju lablvo. Bocna kosin.tvu megu bit. iliakoielite vunice od naznacenih i 3putanarastojanjuodpolSredovapojednapetlja. petlje. Unut3r redosled: i 3xl reza oko 1 x3 ruke. Ie u svakom 8 petlji (= iz popreene redova) me. uzrnite redova. polazimood Ia 10 em. Rukav: jednostavne probe kojaje sa 36 petlji+2 redova(=6em)serav· 4 em). petlje. do vi· nomerno dodaje podeljeno petlje i'plete se 1 petlja ima duflnu (= dodaje od 40 em Na po 16 petlji).i 96 petlji+2 sine struka (4 em+14 cm=18 em) ouaje nepromenjena: ta18cm treba plesti 54reda (18x3=S4). Proracunati brojevi 0 petljama i redovlma unose se ukrojnlpregiedilijosboljeuoriginalnoi5Cftanikroj Pol::nimo 48x2=96. bdapletetemodelpremasopstvenoj da i.ime 20 petlj.tupania rezultat labavijeg iii cvrkeg pletenj. Na ramenoj kosini . dopetlja. je odnosno se. znaei 36 redova. 12 em "rine.rez njuju se petlje u svakom 24 petlje. skida 1 X 3 petlje.Levapolovinaseradinaininacinusuprot_ u cdncsc ivicne na desnu petlje. n. .kojetrebaskinutinaobe se sa obe petlje. izuzev aizrezokovratanapoi'etkupolaznihredova.Okruglinaizreza sirinu i 5emuvisinu. a to znati 4cmuvisinu=12redova.inje usredini oko vrata.I oheju s"ana (=2cm). 1 x2 i 2xl petlja). Ne zavrSavase uvek broj redova I petljl nu_ 10m i pri deljenju sa 10 ne dobija se uvek idealan reIultat.Iedeti pctlje od iliznose za pletenje_ Male ralike i od. (=20 em.mu i 15 redova. radi ho ledni povratnin deo.irem 7. 8 em em. dodavanja U gornjem pa OJ potrebno rad (= 39redova). Ramena kosina na obe rukav strane strane . (10'l+2ivicnepetlje).5=15. Kugle rukava imaju visinu od 12 em.3 Strane: dele petina petlji. po jedna Prvi put. Sve do pocetka 60 redova. peste <vake 4 niti.ni struka $. racunato Ramena .. Za izrel igle za pola broj' suprotnom iglezapletenjepolabrojadebljeodpreporukeuuputstvu. red.znaci.Zaokruglinu svakog petlja. r~men~ izreza kosina oko se sktda na poi'etku vrata.ni. 20xl=60) 4 petlje daje u vis. znar.kava ima 78 petlji (38 em=76 petlji + +2 ivicne petlje). Veee ratlike zahtevaju nova izracunavanja petlji.lih 18 petlji skidaju se u poslednjem redu. iInosi Sirina 48 em. povratnog zatim red. 1 x2 joS 2 puta u <vakom 2.pletete model u "put. Kod decimalnih brojeva rezultat 5e na uobicajen naeln lao krufuje.isadal06petlji oko rukeiznosiS. pozadi istovremeno i. Ukoliko tanie. koje Na n"em preo. sa ito lednim delom: Donja ivicne ivica petlje. Za izrez.Scm=10petlji 15 redon skida se deset petlji: u svakom se ukupno sledecem 2. Na s'riniodI8cmimaukupnol6petlji:preost3je.e najpre skidaju 20 petlji u sred.Na koji se nacin proracunava broj petlji i broj redova prema probi? Izracunavanje petlj' redova porno':u eak. povramorn poeinje i oduzimanja pregledu je na primer u objasnjeno kakose postu_ data redupolpetlja. Dye petlje=1 em i 1 reda=1 em. plete petlja. iznosi 2cm. Dui gornje ivice kugla je ravna i za nju se racuna otprilike 78. 3x2 petlie.tu na obe (= 120 naj.caju . redova.svedopocetkaizrezaokorukedodajeseunutar60redov. Red tom slueaju. i 30 redova.Prednjideo iuavnavaju uzmite se debljinom igala.Broj izno. za"m lOX po 1 petlja a na kraju joS 2x po 2 petlje Preost. tarim jo. Najpre se zavrfava desno leva polovina se radi na isti nacin u suprotnom smeru. drugcm vrstcrn podataka od probe probe neophodno je malt.trane lx4 primeru racunieajesledei:a: se za poslednji 2xl petlje.kojetrebaskinutidopocetkapovratnihredova (1 x4 rame. redu 1 x2 ramene kosine. koje se iii ski- daju iii o<unu neopletene na igli (vidi .'" strana 31). kosina se prostirc izoad Posle3 reda=1 em po<'.Od78petljipreostaje60perlji. se na po~etku petlje nom i 4xl smeru podeliti 13 em od pocetka izreza oko ruke NajpreseskidalDsrednjih petlji. redl! na poletku kugle ".znosi.mapolaznom redu za 4.38 po 1 pctlja. a rezervisu petlje..

: Zadovoljstvo Zadovoljstvo u krojenju u pletenju i sivenju Zadovoljstvo u vezu .Rucni rad najlepsa i najienstvenija zabava! "olj"vo 00 •• d.umpe izrllA dn priru~nik. 5Uiz .

lznadpletivaseprostrevlaianubrusiprekonjegapegla (paziti na pravilnu temperaturu). Pre nO !to se prede petlji reda (dovoljno nov a nit. Vez sc moie samo ukoliko se ne pruia iznad savova Razne vrste !lavova pravilo. smeju delovi .6).I"a delova.pailjivosezavr. ali na isti naein treba sas..'-o "bell. i . i elasticn. desnenalevustranu.me!u sasvim parit.Yaju unutar ivi~nih petlji n.ciodeseprikaceunutartihivica.Vazan je pravilan nacin obrade U kompletrloj lzrada.vnomernim i kratkim rastojanjima.t" nadole na meku kroja delovi 5e nikako jedino preostaje ta ne da napri. Ukolikoledodajeunutarjednog potrebnojekrajevesprovestinapoledinuizaVl"!iti delovima petlji iii. se licem iznad pie. .e ne .{vidi slike). Rastezanjepleteneodeceiparenjedelova Plete"i peglanje. sije se na otprilike Smm unut. slika 1.1. tim bodom (slik. raspored UI dugmad i dfepovi.ier se posle kraeegvremena perljevracaju u . dHen.na prav..Veomajeomiljentzv.. osigur.EI.I nasi. .am. Ciode se pritvric.e odece ~eom" je vaf. naniie. Uovu izracii pletene radnju ubraia. vetse pcdesava za hv atn i bod.amo istezati. prisiv"nje pojedinacnih posle pribadanja Ilglavljivanje rukava.sticneivicekaonpr. kod deblje vune. Gusei dajeboljeivice. Moie nit petlje da se r adi odozgo ivicnih petlji.uv.r ivice."oj prirodnioblik. Raspeglani i pareni delovi time po'tepeno gube svoj .I! skid'iu na podlogu pokrivaju se vlainim i pler.tavltl sa Za itradu lavova ne postoji utvrdeno premavrstipletiva. Pre priSivanja delova najbolje ihu je lb rHimorn i Se rupice radili izraduju oparatcrad. prist"anje okovratnika. nerdajuce ako. suvise cvrsto.neravnajuse. igala r.ivenjese upotrebljavaju igle bez vrha. ali se pegla ubrus ne priti.u uopSte ubrus .e_. ho i eventualni Vel.ni cek kad. prllg. diepov.vainojedaselahvatalvakapoprccna uoutar Ukoliko delove <tep-bodom (slik.ka n. duf okovratnika i kapah dzepova. stavn.vipoi'ec!nitikojivise:sa nekotikofirc-bodovaprovlaceseduiivicnih je3 do5cm).ivicestrukailajsnice rukava.ti zahvatnim bodovima. 5) iii omea.Previsei"egljeni radjesamotrenutna pomoe. Delov.i5(egnuti oblik·'. Prilivanjedelova Za.ivanje. Kod takvog Iava je . Osimtoga.kedui . "aravno.veomajevainoznaripravilnonaplesti izreza.

reb"da05tanuprisastavljanju"neyidljivi"vei:.im3 koja~u "idlji'la. rameni sav pre prisi~anja trake i sa "alii'ia na slid 9 prlkazano je lice. Ple. jer sav ne 5me da bude ni manje ni vise legljivod pletiva. bodom petlj" svrhu petlje OStaju obeigleseprislanjajujednauzdrugudabisepetljemoglebrzo prihvatiti. npr mora ne'lidljivo iii piena iglama. redje se dobijaju ten i m bodom.enim bodom se ne pletu same pravokoji. piedode ali da laY rub.zrade delovi izvesrt pe'lja_bod sa liea na bit.Iitje. sa liea. pre svega.akodobrnuto se izvcde Bodovl i odoz9O nanife. kodpravopletenihdelovasalicaprikazujeslik. Ukoliko .ivab.nvto _ no ." seskoro Na kugli rukava nadriani se ~e smeju biti lako Upotrebljava kod naiivaka se u slucajevima i delova op. podjednaku ela'lienost bo pletivo. takoz'lanim Za ovu gde sanavljanje da ostane delova. deloya eventual ob. i delovi pleteni pletenih ". uvek prd.Slika S priknuje uglavljeni rukav: rukava teni 'meju na botni upotrebljava rubyi hv.Ilk. rrl uglavljivanju se.meju prelabaYi niti prei'yrnL Moraju po. nabori.. SavOYi 5e rade veoma narocito!.3Yo"i pailjivo naonim meS.2.ivaju step tako iii omensti stvaratl bod. plet"n. Kako treb~ J_ Obe .edovat. ne .a raglan_kosin".

.

pomocllu a petlje podiqnure u pretnodnom iglu (posebno prednja i zadnja i lvica tkaninese prinvata lz rnedu duple . na pletacu iglu Kod mekih tkanina petlje se mogu prihvatati kukieanje (. radijasnote 5). jenajprerazmisliti kakvtm savom sasravlti Vr.aunutrainjeivice:naslid upotrebljena ipletenibod petljeodspolja.Sada r.:iti za upleranje. sarno priSiveni.tom liko SU pleten. petlje .).vice okovrat_ nik3{slika4) Najprese<iju . mora svakogdelaomcice provuee .nijesavom sastavljaju Sa pletenim de- 10m. jaknomod pamucnogsomota _ neopnodno Razne Ukoma.novnin5{VarL Akopovezujemo. se podigne i prj tom se nit vodi dalje ispred petfje u povratnim redovima podiiv se p. pletacu iglv.e mogu uzimati sa prednjcg dela omcic.lspod se jedna petlja (slik. tkaninu i "unu raznOH. panovo pri. pojasstrubna dovoljno je briiljivo obradivanje ivice tkanine vima. Ako pleteni pridefi liev ivicu.Iika 2). l.teg- nvtidabinastavni'avostaoelastiCan. vidi nranu40). ta dvadela.viciikojijeizradeniznadposfednja4redatzv.vljanjupletenihdelovasatkanil1ompotrebno [e znati nekolikoo.'ivah odgovarajuccm delu. p. bodo- akojepotrebnouplestiieljenideodirektnonatbninv(laj snica narukavimaodckanine. magu se pre pranja kOje""ka.liku (strana4S. . pletene u prethodnom r"du.te tek5tila zahtevaju po. Paz. Moze Se je tamniia nit (vidi . Kao osnova za upletanje sluii nam odreden broj namaknvtih pedji. delov. pored Dalju mogucnostprikazujeslika pomocu igle za po provlacenju r •• toj. Petlje se izvuku strana) n. Svaka petlja se odmah podize n.ti n.vrhu moiemo koje vezemo vz obradenu (proba ~ upotrebiti i nil omca'tih bodova iViev tkanine.. Ukolikose se odlu.slika2) primenit.nog halitet. ividjaknei gvstim sl. Dutina bod. a zat.eopletv). moiemo IVicetkanine. pojas treba da prijanja i istovremeno da mora <e pci pri'ivanju ravnomerno i. najboljc se obraduju iii nasivaka krojenih prema pomoe\! dod~tih kosin n. _ pleteni okovratnik odpravev\lne .ei.. redu.e. bodovi daju petlje prvog reda SIike4iSprikazujuokovratnikCijipoeetakleiinaspoljnoj .1- Sastavljanje pletenih delova sa tkaninom PriobradiisaSI. on se vodi lza petlje. direk'r>o odgovarUijatinivuncodnosnoiiiarikojatrcbadaseradi rad a. Medutim. U tv . 1)..provvce_ n imp let e n j e m (u polunom redu plere $e naizmenii'no 1 p .ebna rukovanja oparati j kasnije rijatu.im se priSiju je primenjenhep_bod.nja' bodovima ravnomerna nje: labavim oveiesepletaeaigla..na primer. pri prani"" radioi.kojasepoloiiuzivicutkanine.vnomern.

.

datonastrani4Sj .tranauglapo2p_pravo_ujedno. a podignutu zatim 1 p.i topravo_ukdteno. Kod rastezanja brilliivo prika':iti uglove. rebro) . taj nacin dobijamotacan S~ ivlce za naSivak. au. 1 p. ~.'Oduzimaseiza1_pravepetlje po. U S_ pravom Proba redu pletep.ava rupiea'tom "rom pravo radi se o~ako. nitidrugebojeiizsvihpolaznihredovaisplete.izpopreclleniti petlje.ivkapravo_uiednoiupovratnimredovimaskinutil svedopo.lednjep.asaokruglihmestaprihva_ nti . p_ plesti pravo. Za duiu prugu poceti Sa 3 p .l kom r.. pra~o.ti"aCinnakojisepojavljuju.ada Nasivak sa probe pletenja 8 prikazuie rupita. do 4.izve.re . potrebnoje izvesti malu broi pedji koji je potrebno 3 p.li. pravo.. 1 p.v.va'''ane plesti delove i. kao za okovratnike poslednjem Petlje koiele!e povratnom redu prihvataju isaleve pomo':u se dodatak p.1 pravo. nja12:petljeprihvatiti kaokodprobepletenja10. dola.likeli2 Perlje se mogu prihvatati iz izvezenog omcastog nizil.tu iiaru: (vidistranu24. nadesnoj uzanojstraninovom niti. p.ivka kao ivienu pe<liu)_ Sa skidanjem nasivka poceti u jednom povratnom redu. pra~o. pletu se 2 p. .Sivak potrebno je prihvatiti u svakom (= 3. r.: 1.svakog r_.: 1 p.stalnoponavliat.: 1 p. pre~u(i duplo nie.r.lednjepravepetIjeraditi . pravo. pravo.1.i samo na jed nom kraju. na kraju dod"ti 1 p." u 1. iviea se plete p. 2 p.3 p.le rupica'te pruge (u . obrnuro. iznad 2_ p. stalno pona~ljat.i. obrnuto.Suplje". kao i iz kukicanih om_ cica{n~ n"em primeru3 vide.f>robapletenja11: brast! n. redovima pleni obe po'lednje p_Spoljnuivicunafiivka. polaznom redu obrnuto (=pregib). plete.astaviti delove iznad nailvak nastav. mogu prihvatati direktno na pletacu iglu iii delovi petlji . redapleteseuistotolikoredoViisaobeju. U polaznim Ila.sivakpriSitina.edelovivezenihomcicaprime".vepetljeplestiprayo_Ova4r. iznose 1 em. i 4 petlie pravo-ujedno. 1 p. obrnuto.lednje 3 p. na~iv<:i ujedno sa odredenom $arom pletenog naSivka. 3 p. KadanaSivakdobijeieljcnu "rinu. Dalje raditi naizmenicnol nuto:petlieseskidajunai. p.yakom 4_ r.• idi.2. p n~jpre . nutO. Podimo od toga da delu 4 r. dodavanja iii oduzimania s.l.. r.k pleten pletenomprugastomhrompravo_obrnutih pravo. p. Kratke . Posle iv. Sada5kinutip_.probepletenja3i4).kin uti p.dkaodo. petliu na.le pregibnog zauzanireuglu 3 p. pra~o. a u .l_r..a oba Razne Proba najpre vrsee pletenja ndivaka 10. zatim .viene petlje. Prema tOme se i iviea obratiti pa!nju da se ~e preskoi'e mesta i da se uvek ubada izmedu . r.an.kom kraju reda 2 p_ ujedno i skin uti po. 2 p_ plesti i oduzimanjem 1.kinuti same jednu p. podici 1 p ..e na 1 em prihvata iz 4 r.obc_ p. 1 p.i4. 3. obrnuto.raditi 1 nav.lednie p. pleHi obrnuto.eisprediizasvakepetJieugla ~.koa je bodova Po.:izapo. pravo-ujedno (u polaznim redovima podii:i 1. podignutupetlju prevuci iznad. pravo-ujedno).' Kosa ivica se ukra_ (proba podici pletenja9). N. 1. obrnuto.vim povratnim redovima pletu se obe po. 4.: 1 navijutak. 1 p.. i plesti do teljene sirine_ Sa suprotne na. Odvojeno dopleten.e kukicane petljeiznad4_ reda)_ Petljesemogu provuciikaokodslike3.a. ple'ti r. Probapletenja13: petlji nastavljen naokovratniku je naSiv.ti na okoYratnik zahvatnim bodoyima (objasnjenje ugla step-bodom. navijutak. p.r_:ple<tiobr .apetljesaigleseopletu iznad uglaobelezese uunestranese prihvarepetlje. 1.odnosnop..petlie iZ poprecne niti 1 p. 1_ petlje Ukoliko se jedan na"vak ne dela. 1 p_ obrnuto.

mora .pravilnoprednjusredinu. odulimanje Sve ho u j€ 'redini reccnooskidanjupetljina str~ni )2. Oduzimanje Ie moze .e uzeti u obtir.odnosno pravilno napred.

. prevue. pravo.. pri'iva se iznad uglahep-bodom. Najednomnasivku kojijepletensalicapravo(polazni red obrnuto) iviea . Ukoliko ostaje samo jo' 1 p. pr.nasivaksepletekaokodprobeS.. plestil skidanj. r .e pleteobrnuto) prevuceno) iznad(= oduzeti prave pctlje (koja pri iuadi u r. Probapletenja6.PosleskidanjaprHiivaju".1.vidi n. 2 p. U obo ugla mora da leii pravo_ukr'ltena p slici 1. obrnuto. luada. pravo.n: ispred p. p_ obrnuto. broi_ Oduzimanja se rade hugu u kome. Proba pletenja 5: na. moze pri 'emu Proba plecenja sredini napred 7: n. p.neophodnojeraditiivicuCvorica I l.. Ukolikoza n. pravo·ujedno.~ II ! s.e kasnije ne prihvat~ u Iev.Sivak .. Nasivd kod proba 11 do13 pletu se p05ebnoi naknadno pri'ivaju (\tid.relicu a poclignutu p.trana 1 petl. I Proba plctenj:l 13: i ova vrsta na"vb izvedenaje u rebr. kr. <1 u leie 2 prave. odnosno petlja.. Nasivakiepleten Proba pletenj. 1 kr.e pr.aiza redu da. pleoti slid 4.aliusredininapred(lice lei. U polunim i povr.sivak od.aobeju oduzima ..nj. i U onom Probapletenja8: 10). na.vo. kaosto je ve< opisano ivitna . manje_ Posleokretanja podiiese 1_ p__kao kod pr. saru od obrnutih. se na pocetku i kraju Nasivak . plesti 2 p. 9: nasivak za ce[vorougaoni izrez. i to u svakom 2. n.prethodnom i 1 p.vog pletenja (nit leii iza leve igle).unvari. prevuCi iznad).kr. ujedno(1 p. 10. podiCi st. Iznad ugla oduzimasenasledec."vak je ple'en u rebra'toj Sari (u polaznon"l i pcvr at oom redu pleteno je p-ave iii naizmenii'no 1 kr. vei:. pravo.kom2.p..e skidalU petlje prayi ugao(vidise inaprobi kao na sliet 4.stoj sari.uzanestranenasivka(jedneiznaddrugih) uhvatnim bodom. pletenj.seposleokre<anja podize.nim redovima plete. Z. je ponov.. nai:. prev!'cii ple't. obrnuto).zu p . pravo. skratene r. Prihvata se neparn.vo·ukrheno.tnim neparan.beret .l Oduzfma U9aooYognasivkaje. oplete se iznad ugla sa unutr"njeivice pol p. (reba u povr.) se prema Prob.v..izmenicno 1 p.a2.polazniredoviseproduiavajuponovonpolp. (i u poslednjem kr.iivak 'e plere u polaznim i povr.aoduzimanjese radl premaslici4.e radi n.v.li pravih ilibobicastubru.tnom oduzim. podi'i1 I u n.. licu) iskositi. seraou 45).k09 reda se.ugioyanapletenimnaliycima. a broi pedji je p. plet . apodignu[u potrebno pravepetlje p.t.ledecom pravo iii obrnuto.u.e radi naizmenilno 2 p..

. preklopom." pletivo·bodom..e moraju raditi dabiivicaizrellostalaelastic.na(pre. se u po!Jznim se Lavrh. lIicom) moze izbeei ako se petlje veoma prisiju labavo Bodov.vegaakoseneradiSl Donji prelaz sepetlje$adonjeivicerukava. dugm"d ca· preklopu .prihredapocinje no donjem prel~zu i povratnim redovima." jednim ilene su na gornjem a red se Lavr. Na slid 5 lajsnica tamnijim delom_ Rupiee z.ova S).nacin u polaznim .

znom nit se raden bojc redu.epova nit druge pol. Kadajei. Duf donjelvtce mo"e nasivak.enegostoje.din.autimsastranei duidonje ivitese prisije na . bodoln ilipletivo-bodom_ pletcseiznadpetljikoiesuprihvacenenagornjojivici Obrada unutra.. Aka je potr-ebno i"ovrcmeno predstavlja i prorez dfepa. i sa donje POSte je ceo dec se priliva deodiep.u up!ete Utim niti proreza iznad diepa tih petlji dela u se u duiini se dalje radl istezania i. Prorez Pomocna iednom Pomocna df.ne niti. porno.ju u svakom redu_ Rebra se gornjoj i"it! upletu.kinutoza prore"diepa.".pletena potrebna dufina.Upleteni dzepovi Za upletene dzepovedeljenjez..dajeunutrasnjidzepispletenpremafeljenojduiini. skidaju se na obestranepodvepetlje(vidistrelicunanrani3). ivice unutrasnji na . pcvrat ncm se pravo). koji se zatim priiiva bo~no zahvatnim UnutraSnjideo.neplete.tak. Ukoliko dieptrebadaostaneslobodan prenose. potrebno slitionacinuskidanjapetlji je opisano da ova ivica je razmi_ Zavrleci d!epova SIika1prikazujeprorezdZepakojijesaobeiustranaopsiven rebrutim na'ivkom (u polaznom .Sadaseponovododaju porno"ne igle i plete se dillje u cehm pedje PO'tO je iviee 'a redovima_ deo i"egnut i drian nad parom.emoieraditiibopregib-stojeopisanokodduplogporuba). jednostavni unutrasnii deo.suplje".e peneve umei:u na mes(Q proren u red. laci .ek pOlle i parenja Petljesesad se doplc"i pdhvatajunapomoi:nu iglu. Step_bodovima (na slid -4 izvedeno zavdavaju se bo~ne tamnijim n. K. prorez se moie izveni skido- njem petlii iii upletanjem pomo. ali .apreo... kao!to kod vodoravne rupiee (slika31)."tinacinkaoS<oieopisanon. Z.edupioitadajepotrebnonacakna"uivicu dodatinekolikoredovapravozaopsivak.e s{raneprorendfepa na pomocnu 191u i nami':useu naivicudzepaSJobejustranapo2nevepetlje(ivicadiepa . . po"ratnom redu plete za donju ivieu proreza petlj e seskid.en caknastom ivicom: Ova ivica se r.va diepa maze '" uplest.2S_izradaduplog poruba.vop.njegdela diepa.'uplj..ivak namii:use4 petljevi. Naslici 2se vidi da ie prorez dzepa ukra.timaJ.str"".ek pOlle uvodenja petlji unutra.njeg dzepa Kaa pen.ne drhn nad parom.diepa.. Ukoliko je potrebno da se radi jcdnostavni njidiep. rastegnuti Sa Hr.odnosnokes. unutra<_ n.tale ..rreba2 petljeultraneponovoskinuti.

.a be.aju n~ pomocnu iglu. U povratnim redovima sepojavljuju..e lice rada. a iSt. n~vi_ jutako. (pretposlednje i poslednje petlje) iedn" pe.1 donj.ara. l:lvisioddubinefalti..gnu. p. p. 1 naizmenicno nit voditi deCinalin:8petljipravo.trasnjegpregibafalti t. spoljne blte. slika 1 Ukoliko jedan ::~:.). pctlje (mote Prema (= isple.kod" se prihva. pornocu •.). ~ara falti pocinje s~ "kodc ilnad a petlji i radi kao 'ito je prethodno opinno.e naizmenicno zavrhva redov. reaovi potinju . . p.2petljepravo iza petlje: 12+10= kako petlji deljivsa pletu =8+2 Iv.::.a liea. falte se mogu raditi uie iii 'ire. Fotografija prikuuje Na3.e imaju sirinu od 8 petlji.... 7 petlji pravo: pravo Sa 4 petlje Sol e i . onda se u svim polaznim ple!e naizmenicno 7 petlji pravo.ma Povratni i plete red se sa 4 pedje pravo (= '/. dezen iznosi B petlji.lja pravo_ukrheno.::~ probepletenja.epetljeseopletuobrnuto Falte se rnogu obeleiiti na taj oaCin ho se petlje se iznad upeglanih !!iiiiii!f pregil>a kukicaju i'vrS(e petlje. Nalevoj igliostaju petljesvedospoljnjeg pregibafalte. N" raynomernim r~stoianjima (posle koliko redova . P lis e prikazan je na slid 2.apod.ri ali uvek uii aa t petlju redovima slid se plete u polaznirn prelaz falte).:.Ie_ biti i . i 2.• avisi od du iinesuknje iod dubinefalti) . motiva sare) jedn" petlja obrnuto.ilvutenih" petlji: a donji prelaz falti irna sarno 2 od 'irine faltil.slidobeleienisupregibifalti fal. 1 petlja obrnuto.n upliCu rarte: potrebne Koliko se perlji prillvat.aobeuranecele pruge pravih i petljidodajesepo1perija.u dye iglu Slika 3 prikazuje pomocne i9le. r ed zavrfitl ':l8petlji obrnuto.Petljekojeslededoum.zbogi'egaseizpopretnenitipetlje lImedu 1.nja pregibna iviea fatte dodesanalitja. na pomocnu .arajepletenaiznad8petlp(brojpetljijedeljiv iv.Sadasepletupotripetljeujedno-pravo. pornocnu iglu. broi petlji dolni na 2.Obrada sukanja sa faltama Idealnahrazafaltanesuknje <38+2 je plisej-!..ito sasvakeigle1petlja(vidistrelicu) .e kukil:aju . na . Porno':":l igl3 pored leve pleta"" igle rnor:! se okrenuti tako da unutra. Uplitanje falti na koji se o:le. a unut .nje sa nalicia u evrstom redu stubi.

eko kaiiprsta i vrha . lzrada upletenih om~i obja. nitobmotati 2 put. Kada se red om~i sledijedan levim ukrabvanje ivice fla pletenoj odec.gle se smetnu jednim navijutkom nekoliko (slika 5) debo Nasi"ak U obliku rolne radi . jo'jednom opl. str"lieu. i olabayi (slika 7) bko se izraditi . iglom prihvatiti ornee uzeti zai plest.ubid palcem. provuce se nit i obe om~e sa .Ornce. slika4). Kuki~aju se ". ih ukrsteno. ukrasni nasivci uvrten i gajtan i ivice. Provlacenje oml'i i zatezanje iscih n. se stubic iskukicazategnese red bez omi'i Vearna omiljeno pokazuje slib pridrhva omea.nai'nih niti od dye ponavlja niti..ni n"sivak nasliei 6 raden je jednostavnim zenom (6 petlji+2 i". III sliei 8 priknuje niti mote Umesto iii vise pojed..e izraduje grupa gajtan.u neho se niti pompon veei od gotovih r<!Secania obmotaiu izmeduobadelahrtona.cne petrje omCa5taivica. strelicu.{rerka. levorn (. je tzv raej i bod (caknica). da k!iznu .cne petlje). slika 1). peclju (vid.e omi'ice ukuki~aju bez navijutaka i orne.5kinupetljeisastaviivicaskinutihpec_ Iji i lvlca namaknutih petlji zahvatnim bodovim" Ukr". dva kolutaod Posle kanona pletenim se pletu koji.t. Ie ravnomerno ise':e end Kanonseuseeaiotklanja. ukr'teno i pritom t"gnut. pomponi.e t3ko . Nasvaki 3. iv. Kukicaju se mrtve petlie sa leva fla df!5no.to se plete redovapravosalica. Ovu petlju natragna levu iglu.a prsta Kako .gle. azatim ornee pustit. oplest. fomponi serade pomoeu pompona.. kukicom se ubodeu ivitU (vid.ujednc slika 2).eno POmOtu levog i desnog kaiiprsta se naizme- .njena je fl •• Iikama 1 i 2: ubosti u petlju. nit.

e mogu radit.evr.a delovima (slib 12). . ukukieati (slika 1). nastale radi premadezenu: I fl. Na isti nac. premaslic! obrnute petlje. I ova radnja u pravcuplebe' ivicne se obaviti <amo ako se o!tec. Aka 'ajue. ked kojih se <menjuju ulivaj . Ukoliko je pleten.licja) Ukoliko moie je Steta pleten j e m. a latim se pr. perlje ">recito decjeodei:e se . ode': .niu deo ode!: .tim.nu nit i ntirn sa~tavi{i . $uvi'le poznaje Kod pleten .m .Popravljanje pletene odece Sarno u "ajred. I prave n. Pojedinai'ne opa. vertikalno i petljese petlje pravo.tu 9 (pravo5a kama6iliB.. dotaz! u obzir popravka me. je preporucljivije rupe. yertikalno (5lika 5) iii prema ~Iid 7 vodora~no. edna. Petlje<e prihvauju naiglu {enja i ple{e se u polaznim i povramim redovima razdyojeno petlje (prvai poslednj.. Najceke imame cst.• Iik. Za prayo pletivo niti. se ne podiievee ple!e).a. ..i premasli'i4.i. na pomo. Stete pletivo·bodom..e i najnoYijem komadu odece. Ispravka moze imitirati prayoi!i obrnutopletivo sc Najpre se rupiei mora dati "gaoni oblik (. 2 petljeobrnuto) vee. Para se nrno onoliko petlj.ika 4)... i10(2 niti ."vim utrel.porenim redovlma sa obeju strana u dutini (slika 11). Priprema.e rad .. rukav e u visin.. neee nam se desttt Ileno mesto."" . nepaInjorn.enom d3 cetvrtasti iii pravougaoni oblik. ostatak.Iucajcvima vuna '" za odrerlcni pr.in se vise na ro.cvrste labavim bodovima du! .no iskrp. plesritacnoonoli_ sue Petljesaiglemoguseprihvatiti petlji na gornjoj iviei pletivo-bodom deljenom vunom iii ibrgi_ na boenim ivioam n rldi se <a poleiline mom U odgovarajucoj osiguravaju niti koje od otprilike 2 do 3. odee. prcporucljivojetamestaojacatipletivo-bodovima(slika3j Male rupe. laktovJ) jzvesnim me- ojacati zahvatnim bodovima . spreeiti popravke nego krpit.m delovapetUi<apoledine boji pol~~nim i zanvatnim bodovima. vune se vun"nc ode': e pcreme i odgovapopravka..'plati male popravke. vee is[anjena.. OstaC.taka koji CUy'iu u najlonskim kesama. Ked ugre!"n.lobodnaiv. redoya kolikoje neophodno.. 2.. ogromnc mogu se ponovo mesta{npr.. Zadm se dopunjuju petljama premo sli_ Zaobrnuto pletivo iii prugastu 'i. Potrebnoje korcdovakotikoredovaizno.aru.

Pravilno odrZavanje pletene odece .

kr plest.: pravu l.SlikaS pokazujejosjednuvatijantuzakojujepotrebnod. obrnuto. r.: naizme- . deljiv sa r.brojpetljibude 4+1 p_ U UPUl. kao 3. 2.. pravo.polupatent_sara:_Probapletenja3_brojpetljijedeljivsa3+1p. ~.Klaslcna patent-sara i njene varijante _ kr. c_ stalno p.: zatim 1 p.tvu <e nalazeu zagradama brojevi za drugu . rod it. 1 p_ obrnuto_ 2. zatim ponavljati 2. kr.l. i zatim 3. 3. kao ked obrnutog stalno plet~nia. petlju lao obrnutog pletenja.: nasa 1 nav..aru. i 3. 2.kr.

r.udubinu.I.ma. *l nav .r. Kod svih mrehstih patent-s.:*lp ple'liobrnuto.ebe_ plestisanav. ntimnav.okodobrnutegpletenj..talnoponavljati.Iedec.desnodole:ul.sa2p.inav...lp. prethodnog redaobrnute·ujedno.:*2p..eradio.pravo ·ujedne(5I.Iedecem p.*poditilp_(ni1:senalaziizap.:·lp.m plesti p. kao ked cbr- nuto9 pletenja.S. v.3.. stalno 2.vicna r.• 1 p.-svakuZ3. probapletenja4 p pletenja.2..".odzvezdicestalnoponavljati U 8. pedid Kod 3.*1p.2.R.:plestisvepetljepravoanav prethodnogredapodicik.de13. r.vim se ponavljaju .. r.~a.plestipravo_l.od·' stalnoponavljat.lp.: poditi 1 p .2p 8rojpetliijedeljivsa4+2p. podkil p ."'pletukaoked2..m raditl' p.. podii:i t p.podiCis.). i nav.obrnuto U 2.le svaka 2 reda lamen. Naizmenilna patent-Sara: broj petlji je deljlv sa 2.pravo.1nav.r.{nitleii iza igle).: p_inav.r.r.:·lp.plest.: podiCil p .iS.Svi. iuada:lstaslikauzorkanastajekada.>"ipravo 2. 4.ra potrebno je sarI! po.plestiudubinu.zavr'it.{edeCir. p_ 3..iv..lp. plesl..p. podiCil podignutom p... 1.pravo. i p.podiiusalnav.izradalbezslike) 1.di. pravo_ujedno.kaokodebrnute9f><1dizanja(vidi .od* stalnc ponavljatl 2. l\aV. izrade plete se na . 1 nav .:sledeCe2p.2.r.p_=. cd v statnc ponav Ijati. prave. radii.di.stalno penavljati Skracenice:p.razne nacine.r. ujedno.ti zbog [oga 5e ponavlja 'ulno 4 reda (= 1 motiv) l..kratenice petlja.r. sa 1 "av_ he kod obrnutog pleHi p. kr..e. plesti salnav.pedii:isalnav.trelicunaslici7. r. = hug_ Upulstv.izrada. J.pravapetljaplelesanav ujedne).m To prikazuje Duplapatent_bra Uz OVu hru ide proba pletenja 9 i crtei 8 gore pravo.podicisalnav_kaokod obrnuteg pletenjazatim1 p_ ple'ti pravo. na~in: u 1. do 6_ r.probapletenja11.dol.podignel . ~ nay. Red lavr.r. kaokodobrnutogpletenja. prethodncg reda pravo_ujedno..od*".pod Dba deb ova 5e .od*stalno ponavljati.ple5tikaekodobrnutogpletenja:od·stalnoponav- Ijati.*1p.=pedja.:od *.pletenj" takede radi ebrnutim petljama. r.l.*lp_plestipravo. od·stalnoponavljati.eul. oav_=navijutak I! .l.okodobrnl![cg pletenja.:2p.plesti Sa .ara naliva i ~e~etk.4.ku 7).plestipravolnav. 'a 1 nay.r.nskog" pletenja petlji(toleodnosiikodponavljanjaza2. ubostl bo kod . za.pletelp.pravo..plestipravo-ujedno.1p. alno ponavljati.utim.).r.lnoponavljat.r. Kae ked normalne ti navijucima i "dubin<kim" pletenjem.kaekedobrnutogpletenjaikad.: plestipravo. Ove .r. Red nvrsitijednom pon.Hku6: lp.dol]r_Slalno penavljati.ka8prikazujekakose2.a2_!ovap.pravo.$v.v.alnav.r.ledece2p.d05.k.pl<.sledeCir_radeseka02.3.dubi.ta patem·'are uzorak se rncfe BrOjpetljijeuvekdeljiv. = red.plestiobrnuto:od*"alnoponavljati.ple5tipravo-ujedno.ut. od + .r..r.r.vljati.plest. Mrelasta Uz 10 vaii patent-Sara: proba pleteni' 10.iti 5a 1 p_ 6.pravo. r .4.8.tent_bra. r.r. zat.

r.d.izrada:vidiprobepletenja1i2.'podnje. rn ~ lfJ .probupleteoja 1): od probu * u dubinu * seetoc ponavljati.). iii okruglom red: pleHi svetlom vunicom nav.: tamnom vU!licom ~ 1 p. tat. pleteoeiu3_r_udubinu. I:l [f~ f'l .lukpetljiip.=navijutak. 1 p_ plesti (odno.2.r. 4.. Broj petlji jedeljiv p. kao ked oornutog od * stalno ponavljati.:*neoplestip. (vidi sn-elfcu na toj slici).1 p.j ll.=petlja.d. salnav_kaokodobrnutogpletenja:od*. [1. 1.: . 1 p. obrnuto. sreeeee p. pravo. r.:*1p. plesti pravo. r.i2r. od * 'talno plesti pravo.=povratn. vet povuc.apocinje sa jednim povratnim redom.lp. natrag atatimplestisledecu plesti kao 2. sa 1 n~v. 1 p_ plesti pravo. koja leti na levoj igli). 4..talnoponavljati Skracenice: p.r.poSto. .vecubo'tiup kOjalei.od "Halno ponavljati.udubinu(kaou4. 4. r. r.gla tahvata..r.pravo.saleveigleyec najpreprihvatitilukdonjepetljenadesnuiglu. 1 p.6. tatim.plestipravo"ukr4.=polazn.stalnoponavljati po- Normalna patent-bra pteeena dvobojno iglom: pocetak petlji ~ Plesti ..pravo:od*stalnoponavljati. S.. izrada:vidi. r. r.plestipravo -ujedno:od*<talnoponavljati. Il!. pravo. i nay.: t~mnom vunicom -ujedno.):od ".:*1p.~j tr.ples'ipravo.plestisledeCup.1 p..uovep. 1 p.plesti ukr"eno_pravo (vidi serencc naslid4): od *stalno S. 1 p. p.podiCisa1 od ·stalno vunicom ponavljati. ~"Y.~.=polazn. podici5alnav. ~..l ~"j ~t to. . zatim nay_ 3_ r_ podiCi kao kod obrnutog pletenja.liku3.podiCikaokodobrnutogpletenja. * .noneopie'tisledecup.. r.prihvatitilukpetljeit prethodnogreda. podiCi kao kod 1. nav.=povr<I.. ~ed: svetlom vunicom 5.a1nav.: . obrnuto-uJedno.prethodnogrcdapravo-ujedno.:.plestipravo.vidi. 1 p.r. od*stalnoponavljati. kao kod obrnutog p. Tamnom pletenja. u dubinu (vidi goroji plete pletenja2.r. . i"TJI i. nay.):od·stalnoponavljati. pletenja. ub. rad i POOOyO po~eti na de.l.: svetlom vunicom* 2 p.3 do 6. podiCi plesti kao 4_ r_ 2_ do Mrelana patent_~ara 'spletena dvobojno Brojpetljijedeljlvsa2:Saranastajenanalicjurada. ple. Iv.: 1 p.:*1 (kaou3.Hke3i 4. ~.pravo:od*stalooponavljati. r.stalnoponavljati.: * ple'ti 1 p. sa 1 nav. r. podid * pletenju: p.talnoponavljati. od l"J (T'.*1p pravo. r.pravo(vidi3.e 1 p.. .glama bet dugmadi je deljiv .noj ~ podre. ~ed: tamnom utim od*. r.4.!.vetlom vunicom * 1 p."mo luk.inav.r. 1. p_=iviCna petlja. ples!i pr avo.3.: svetlom vunicom . 1.odsledeCep. pravo: ponavlja.p.1p.r.:od*lukpetljiip. tr. 3.plestiudubinu sa 2.r.)*1p. ~.tnired.Brojpetljijedeljivsa2 I.Od*stalno 6.m u p. 2.svetlomvunicom vunicom • pies'.saoav. .kodopletanjaodvajasep"v.S..r.. ~T ~':~ k' .ti p. r.r.saleveigle. U obrnvtom ponavljati.T.ti •1P pravo.kaokodobrnutogpletenja: = polazni red: ne prevrtati strani. svepetljeplestipravo. r.kaokodobrnutogpletenja. «alnoponavljati 4. pa tek tatim ople. ~ ".calno ponavlj~t.talnoponavljati 5. sa nav.3.r.doS. i 2. 3. leie2 luka petljijedan itnad drugog: .Ino 6. 2..a 2.

obrnuto. i nav p. r. obr_ kao 2. nailmenicnc nav .Fantaz."vo.Red zavriitisa obrnuto. 2. lp. i Broj petlj.1. 'p.·' p.r. nicnoplestikao13_i14_r_22.Brojpetljijedeljiv sa2.obrnuto.. nay.' nuto. i obrnuto.' nav.=polazni red: plestipravo-ujedno.).obrnuto-ujed: no:od*stalnoponavljati.r.pravo. do 22. stalno 1 p.pravo.vag nay.- ponavlj.podiobrnuto~ p.r.3.nav_iobrnutu pe~lju podiCi ho kod pletenja. r. 1 p. lp. pravo.R. l~ * 11.zavrSiti sap..r.podii:ikaokodpravog pletenja. zatim1 p. I.ReduvrSit. a podi9nutu p.· vo.obrnuto:od·stalnoponavIjati...r.: i1P nai.*1 pravupetljuinav. zavr'iti sa n. r. r.obrnuto.obrnuto: od·stalnoponavljati. pravo do 21. r 12. obrmsto.nutupetljunalevuiglu(najpre raditi nav . r.inav.vice pojavljuju cik·caklinije.ujednc.me.hvatiti p.lp.l p. do od ponavljati.plestiobrnuto -ujedno.: .r. staloo ponavljui e.l3.. i 3.tnired:*1 ci sa 1 nay.l nav .plestipravo.p.ple .pravo.2. podi':i pravog pletenja.plest.ple<ripravo.lp.pravo·'nav nutupetljuinav.p_pravo.O<l*stalno ponavljati. i ob.lp.:lp..1 * p.v.pravo-ujedno.inav.plestipravo_uhSteno_ujedno.1 nav .r.:l p.l stalno ple'ti p. .zavrSitisalp. nav_ pr. zatim oplest. zatlm decinav. od ~ stalno ponavllati. pravo. p.v kod sa 4+3p p. 1. pravo: od·ltalnoponavljati.lp.pravo.R.=povr. obrnutu petljuinav.: 1. patent..takodanalevojiglileiip.IS.. ho pletenja.. R.ti .·'nav .. 4.kaokodobrnutogpletenja 2.ujedno. 1 p zvezdice stalno ponavljati.k.spred nav. prevud.obr nuto.:lp.:·lp.*obrnutu petlju plesti . obrnuto.l p..:lp p. zatim vratiti pr.l.r.cak Ova rada: sara patent_!ara naaraje se na poledini kao . obrnuto:cd*stalnoponavljat.obrkao ked ad 14.*lnav sledecup.bra de delj.pravo.. 1 p. 1. a prevuel.obrnuto.tim pr.

plestipravo·ukrsteno-ujedno.in.: prugama 2. zatim oplesti p. kose pruge * BrOjpetljijedeljivsa2_1.od*. Od • s.plestipravo.r.k3ekedebrnutog ple.od·stalnopo· navlj~ti. Y.t.ti desnom iglom ilmeduebe.pravo_ukrheno_ujcdno.tiprave_ ·ukrlteno. * stalno ponav- Ijati.de5.pr'lvo.i naY.poditi od Kodsvihdesetsara. p plesti ebrnute. provue.: obr- Brojpetljijedeljiv plest.3.:*1 p.jedvostruk{neracuna_ juc. plen.1.r. pus.:*l 1.. bo kod pravog pletenja. 1.plest.:plestipravo.talnepenavljati 1.pred iv. p 4. 8rojpetljijedeljivsal. p.:*lnav bo kod pr"vog pletenja.r.iv. * ubo.plestipravo-ukr"eno-ujedno.r.ledeee p.stalnoponavljat.p.l pravo.5.r. prave.:po2p.l. same 1. r." .i63 se Ii uputstvu povr~in~ka r.r. 1 om. .r.alnopojavljatLP.. plest. p. 2. pravo-ukrsteno-ujedno. petljama Tuniski redo"i kaje rad. al.od·stalneponavljati.. i2.:u.2. prave: od p. P. j 2. uzduine pruge .1 p.:p.pravo.r.ispredprave. pusriti da skhzne sa iglei 2.4.2.i3.p.t. pravo·ukrsteno-ujedno. bekod nutogpletenja:od*sralnoponavljati.inav_plestipravo.prediy.c.do4.1.ple... ali samo 1.enja.:*lp.talno ponavljati Tuniski rad. p.inav. 1.·1 p. 2. ebrnuto.ukrheno_ujedno {vidistrelicu. pedici sal nav. p.stalnoponavljati . i.talno ponayljati ~are sa poprel::n.prikazanillna62. c. Y.. 1. morada bude .plestiobrnuto-ujedno. Sararibljakost l. r.''ll nay.r.r.m .5talnoponavljati.p. r. 1p 1 p.Poznate osnovne strani.prave. 2.r.od*stalnoponavljati 2. stalnopoMvljati..od*stalnoponavljui Brojpedjinakrajur.r.i.p. Sa * . poi'inju sare i zavdavaju ivitnim ne pominju !lara nav" 1 p.Probapletenjadesno goreprikazujenalicjerada Tuniski rad.ple .· p.zne sa igle. ana kraju r. da skl.5ti kao u 1. ·1 p. 2. pravo.l p.od*stalno ponavijati.Iedecom p.).2. ptesn sa sledecom p. brej petlj.r.:2. obrnute-ujedne: od· $ulno ponaYljati.. r.slikal).: plesti ebrnuto~ujedne.2..

2. "a rada). p_ ples!i * 2.pravo {vidisliku l}.. 1 p. obepetijevratitinalcvu .r.: pusti!i I nav .poditikaokodobrnutogpletenja(ni.i sledecu p. nav.dalje).i2_r. i 3. 2putaplesti2p.: • 1 nav..lp..<lednjup_saiv_p_plesti obrnuto-ujedno. pravo.p.'od*stalnoponavljati.i 2. pre. Deo petlje iglu i ople"i Iatim 2.r.:raditikao1. p.od· ". p. jednom na levu 3.:*2p. p.ukr'.ple'tiobrnuto.k objainjen ie na slid 2) od·stalnoponavljat. •• Ino jol 2.do4.r. 2 p.vo: izsledece raditi pravo.r. nnjirn iglam •.2p_podiCikaokodobrnu_ togpletenja. " . IZTada _ 1. do 2 mm.od*stalnoponavljatj l. pie". pus!iti. 2 puta na sledecl nacin: obe prave petlje podie. voditiizap. debljim iglama a 2.· 2.l izr ade 1 p.91u i plest.obrnuto. leii izmedu kaoisledcCinav .ilrada(prugastabra)ponavljase'talnoho l. P plest! in 1. r. .l.4.p. plesti r. ple5ti odzvezdice5talnoponavljati.R. r. dela petlj.p. j ~. Prugastalara Brojpetljijedeljivsa3+2p_l. 1.):*1 p.' = lice rada: *pustiti desno_ukrheno 1. p-ave. r. pravo.r. f " ! Pctetne petlje i ivice se rade veoma lab.S!alnoponavljati p_ plesti plestipravo(vidistre- Saraklasja Broj petlji jc deliiv sa 4+2 I. puStit. I.tavr'iti •• nav.iv.}: cd ·stalno ponavljali.. uleti kao iv_ p.stalnoponavljati sa iv. plesri joS a Lltim jed nom njih oba zadnj.pravo.r.ma koje SI! razlikuju u debljini za 1'1.ju jed nom tankom . .1 obrnuto. prnvc: 2p. plett se igl.' 1.. pravo. r..l p.kocitii poprecneniti petlje ubosti spredai I 1 p. pravo-ukrSteno- .datje. (= lice rad. .spredp...l.·stalnoponavljati.r. r. r.vljatLl_i2_r_stalnoponavljati.eno-ujedno(kaou2. licu):od*stalnoponavljatL2. 1.plesti obrnu!o.]. R.nitvoditi.• I Ove b." sa 2. 2.sledecu2_p_plestiiSpredl.. deli.2.r..i2. zatim l. i brojpe!liinjjeodreden.p . plesti ispred 1_ p_ obrnuto.stalnoponavlj.i p"'ti'ilnav.re radene debelomiglom Obe hre im.lnopon.). jednom brai petlj. kaoipretpo..r. utim preskoeenu p. uvdi. nav.zatiml. pojedinacno •• 0 kod obrnu[og pletenja (prj tome nit lef.p.tup. koj.:ples'iobrnuto. pravo-ukr'lteno.tim p.ujedno(ovaj po. ~ i 1 nay. plesti obrnu!o-ujedno. T.r.

r.5talnoponavljati. dalj . p.i2. r. je deljiv sa 2. 1p podid kao kod obrnutoll pletenja i pri tome voditinitdaljeispredp. I.: * 1 p. pravo.. 2.r. ponav- . : ad *stalno Ijati. 1 r.od*stalnoponavljati.). obrnuto (= podiglluta 1 p.: 1 p.. nit iza p.podicikaokodobrnutogpletenjaipri tome vedit.1.Sare koje imitiraju tkanje Broj petli.

.a~~or. pravo Ijati. ~~1r~ij~ Oupl" upletena bra ~~~~~i~~~a~: Trostruka upletena Jar ..rUPletene sare II I I I 1 I I :9~~edp~~~t~ P~r~vo: od 2~ . uvrlitisa2p..

) kroz III = 1 petlju oplest. obrnuto.plestipravo..juci prethodnogredase silre za pletenje nemaju znacaja. pravo. pravo.v vrbv. pr ema silri ponavliat.: 2p. one Prazne samo Redov. p.r.st3Inoponavljati. poc. .r.plestipravo.jutb. zatim ople.:~e:~~a~s: sa .ju redov. provue.a 6+5 r. ra redovi u uputstvu poe..do 7. ~ara.no redov.sledei:up_podiCisaobanav daljeispredp.2p. r..prethodnog redaponovopodicisalnav_.2p. nav.u i zaHSavaju pominjane r. preuzeti 2 n.od*stalnoponavljatL4.r. a povratni redovi • \U ~ = 1 petlja = pravo plesrl B= 1 pedja .3. U 1. dole: 1.zmenicno ndesnanalevo(redovisanepar9 ~.. prema!ifri dole.obrnuto.·lnav_. sa 2 navijutka pravo(igle p.2.r. kao obrnutog i5predovihpetlji pletenja.6. obrnuto.2p.asledecinav.ip. do 4. zatimse perlje(nav. ~ povratni je delj.i1.2p. broi za pletenje potinju sa 3 p..:2p obrnuto.talno se sa po 4 p.od+stalnoponavljati. ."ju ni.'plest.podici.v.2.za opuste) kockke olak.stalnoponavljati. 3. lp.takodepoclii:i "'.brojpetljijedeljivsal1+6p Radit.5. stranu B~ ~.spredpetljedalje = 1 petljapod.plestisaobanav.pravo-ujedno.brojpetljijedeljivsa3+1..lp_salnav. zavdavaiu radit.2.bra. 1 p.od ·stalnoponavljati.:::~~:v~::~:~a 7 v.anitsevodi.z popre~ne niti pedje = 2 petlje pravo-ujedno. Saru •• 4 p.r.redoviza· sa 3 p.do13. opuStitiobanav_.obrnu[o.pravo.·.d.obrnuto-ukrSteno .: se ivicnim posebno Lbra. r.Iedeeih petljama koje pet . pobzn.nju p.t. obrnuto:od·st3Inoponavljati.ledei:up.iese nit vod. se rade na.Sare sa izvucenim petljama Ked . dalje. .. nitvoditi l:' pletenje de.pravo.avaju unutar pregled kao kodobrnutogpletenja. ~ = 1 petlju pod.2.2p. nit voditi :!: V = petljaprethodnogredapodifesesa2navijutkakaokod obrnutogpletenja.*nav..plestiobrnuto.c.Sviseobrnut.

r.r.*2p.plestikaolS.1. podignutu p. ll.r.ogpletenja. pravo 2. od*stalnoponavljati.t.. 3 nav.r.31.r. nuto lodnosno 2. do 11.21.o.salp i polofitl na jednu pomocnu iglu ispred lnav.pletusetakodepravo.od' p. 1.r.p.r.pravo. r.:sledeCi podaciseodnosesamonanaiivak.plcsti . red obrnut. kr_ = krug .dalje:od*stalnoponavljati.vo: od * stalno redu sesve zapravoutom •. r. r. 14. iza 1.4.: *1p.kaokodobrnutogpletenj plesti pr.kao 15.glu (vidi2.. zatim 1. se . dalje. pletu pravo. = red.voditinitispredp 8.ple<tipravo(ovajpoHupakobj •.r.1p stalnoponavljati.ara .r.15.isviostalipolazniredoviod23. plesti sa pomocne igle sa 3 nay p. pravo. svedo29. do 30.3S. nav_=naviju· unu" redova_Ovorastojanjemoieb.:p.• l menj.r_stalnoponavljati.kao13. r_ll.16.do36.!njenjenaslici).glu.:·1p nutogplctenja. p. povratni red pravo). 3.do12.r.l.kao kodobrnu.r. r.ome nit vodit! ispred p. 32.:*lp_podic. j I S. i usvimslede· dm povratnim redovima od 22..p.ukrstiti obrnuto(v.r_ovako· *1 p.. p. na . podiCi i prj tome nit voditi ispred ovih p.:2 p.Proba pletenj. od ~ stalno ponavljati.isvesledecepovratneredoveplest. U 19.r.r_):od*stalnoponavljati.18. . pr"vo(kaou1.. .vidisliku4a).r .ka014_r_.. ur6kosih smanjuje Skracenice: uk.:lp.bra:ukrasninaSivakkodobrnutogpletenjarad.r. l p. nitvoditiispredp pona"ljni. h. kao1.zatim2p. (polnn. bokod obrnutog plctenjai pri .1p.r. plesti pravc.: 1 p. 6p_obrnu.obrnu[o. p. broj petlji je delj.vo. 1 p. 6 p.:*2p.ukrs[eno (kao'tejeopisanou13. plesti Sa pravo. 20.r.od·stalnoponavljati.di13_r. pomocne igle pravo.).i3. Sve p. p pravo..ples.r. 1 p.podicisanav.2p.stalnoponavljati.r. r. Brojobrnutih petlji moiese iubra.r . rada. 3 nay. ali se >:a to p_=perlja. pravo i pri tome uzet. opustiti.11.3.ra. pie . izvuC>p rada. pored >:a ovogteksta parni brej pokazujemotivsa12redeva redova iv p_=ivicna petlja..eiznad 8p.nitvoditiispredp_.i po ielj..nitvoditi ispredp. poloiiti na jednu pomocnu . a pri tome uzet.. nay iglu iu sledece p.:pustitinav.podicikaokodl_p.r.14.. na .ti vece.pravo. r. pravo.nadesnojiglinaslici4a)_2.p. pleoti pravo.r.v sa 2_ U 1. r. raditi evako: * 1 p. r. ukrstitiobr. podici i plesti p-ave.kaokodobrnutogpletenjapodici. Sledece polazne redove raditi od 3. plesti pravo. zatim 1 pravo):od"st"lnoponavljati.l p.kao16. r.ka016.i sledece 3 p.i36.

jedeljivsa3+2p.obrnuto:od*stalno i 2. 2p.e u prethodnom U .: ple.: plestikaou2. la~a sa reljefnim 1 p. n!l84 prikazanih hra redov.Dekorativne za meku. p.: *2p.l.pravo-ukr· 'teno.1.vo. pravo.iffi za 0 ('itaniu sifre vidi sua_ Dekorativna lara. 1. proba . 1. zatim1. obrouto. p. plese. '3tlml. "91 . s.•• tim pletenj.juivicnom pominjana Op!:irnije petljomkojau uputstvunije j "ije ucrt ana u .ti p.poloiitinalpo_ mocnu .: 2 p.stalno pon. ukrstiti pravo (odna. poE.S.2.Iedecup_plestiobr· nuto. pr. 3.):od*stalnoponavljati. pomoe· pravo.91u iza rada.pr. pravo). st~lno . iza1.:*2p.r.r.r. 1.p..ukrstiti i. .pravo. ple<ti -ukdteno. ukrstiti obrnuto{odnosno2p. lp.peed1.do4. sve rene p.p.da. r.nju i zavrSav.vo:od*stalnoponavljati. c.stalnoponavljati 1. p. ie delj. petljama pra~o·\!krSteno po_ lpetljaobrnuto 1 p.1p.ukr<!itiizal.vim povratnim redovima redu podizu ukr!:teno pleispred p..tim obrnuto. 1. obrnuto.: plese.r. pravo-ukdteno plesti 1 ispred r. asledecup. r. U 2.nol.do16. p.vljati Pru9asta bra. p perlji p. (nit se pri tome vodi ostalep_sepletupravo. ponavljati x.raseradiprema uputstvunaslicigore:stalnoponavljatiucrtanl motiv bre. 3.).poloiitinal motnuigluispredr. prob~ pletenja: brai petlj.91e abrporno':n" Brojpetljijedeljivsa4+2p.r. 1 p.4.r.1. r. ~atim plest. obrnuto-ukrsteno(kaohoje opisanou1. .:*2. p plesti pravo).v sa 4+2 p. ne tarim p. p. broj ple'ti 1. . sare vunicu rastresitu Kod svih pet posebno pletenje. 2p.

tim 1.3.tim y.. 1p.preostaje3p. {vidi probu pie· tenia de. pr.tor)+2p.raditiobrnuto. pravo·ukrheno 8roj petlji jedeljiv so 12+2 p. polotiti na 1 pomotnu sledeCup. 1 p.Pletesepremasifrigore iz polaznih redova: te petlje se na nali.pleotii.N z.amedupro.S.ne 2.vo. p.plestiobrnuto(odSp. 1.nakraiu 4. ~a".. p. p. p. Broi pedji pletenjedeljiv jesa12{zajedan Svi povr.tni redov.):sveosralep.do16.tojanje rncfe da bude isire. bra sa reljefn.p prayoipodignutup. 1.igle). Kod probe pletenja (gore) i~medu .). 4 p pravo.uzetinalpomoCnUigluipololiti ispredrada. pomo. zatim 1. 1.. pobzuje motiy koji rreba .r.p. s~ vode ispred p.p kaokodpravogpletenja.e ukr'teno opletene p.asledetup.:ju obrnuto samo se podi.iz.prevuciiznad.zatim i91u . pletenje: sifr.stalnoponavljati(zaobiaSnjenje znakovavidisaru1).plestipravo.pred4. se pletu prema probi ta motiy8 p.talno ponavljatL U svim povratnim redoyima podifu . (pri tome nitiyoditiispredp.p.vakog mo. r.sa pomocne iglepodiCinalevuigluiskinutizajednos.no). do 30..).m pet'jama N 2. plestiobrnuto. .p. plesti igle ispred oplesti pravc. csim pra- . 1. se radi prema gomjoj mri z.plestiobrnuto(teksadapustitiobep . pcnav- l.e4obrnutepet!je:OYOra.p.spred rada. p. tiyanalaze.. p.

1 p. povratnom redu 13 nanaju takode pravih petljL nasledei:i Moriveraditi .:plestipravo. »dubinradom iii obmotanim I.like2ai2b)_Kolikopetljitrebaplestizavi. p.ukr. do 12.jeod drugeodyojenasa6r_ nalin:utrei:usledei:up 1 omcu. r_ scalno ponavljati 2. 6 p. r z.enarunenaCine Najeeste skim« se ovi elekti postizu podignutim grupama petlji petljama. 3 puta ovih petljama .pravo:od*.pravo.voditinitispredp.r.pre_ 1. aliubosci. p. plesei kac 1. bra:ove bobicese dobijaju dubinskim pletenim (vidi.. a 4. pravo"ujedno oplest. naizmenicno 1 p. 2p. dubinskim pletenjem.teno.talnoponavljaeL2. do 6.:*2_p..oplestis.Iedecem omclI Sa sledecom p.plestiiza 1. raditi obrnuto: od·stalnoponavljati.Iedecom bobice pravom petljom.r. podignuti sa nay.po2nav.podici2p.bra:brojpetljijedeljlv. .raditiobrnuto:od*stalnoponavljati.dublje. obrnllto. bra: plastiCni motivi kOjiobuhvataju5p. od 6_ p. podi6 .tim promeniti Sarli.: *2 p. n"ein: .r.pravo.ioddebljine vuniceodnosnoodvelicinebobica.:*4p. plesti pravo. 7.(opustiti nav. pravo.. 4 p. plesti obrnuto.ledei:ihSp. Zatim 6. 1. ponoyo prevrnuti.5. do 12.u odeljeni sa Jedna!iara. ali . ple'ti prevr""ti rad.r.4r.z 1 p. 3. pravo--ukrSteno. pcavo. oplesti pravo. Nit voditi iza p . r..'''4p.:od·stalnopon_4.a6(+2iv_p_l_l.Sare sa namotanim i tvid-sare petljama Efekeitvidailitzv. r.r.bobihnesaredobijaju.·provuci od • jos 4 puta ponovitL U . 1 p.).Slika2bpokazujeupl tanje sa . aanm 1.plestipravo_ukdteno_ujednoipodignutup. ~ara: nascaju na sledec.3. 4p...

sledece3p. dovi no. pravc. plesti .plestipravo.R.9. r. pave.) l. 2nav.a7. p u 1. plesti pravo{vidislikeSaiSb).2nav_. z. r~spor"diti . moqv se ponoviti i na v. obrnuto (pustiti skliznu).pravo.r. 6.nitivoditiispredp .lji je deljiv 4+1 p.-"liL Ovoi 7. izvucenim ntttrna i sa p_ pravo-ujedno.i izvuClniti.pravo.pletupravo. 6.ve petlje anavijutkepustitidaskliznu. sa 2nav.. prethodno zavditi p.. r. desnomiglomprihniti i plesti in sa sledecom n..ahrasenastavljausvakom4.. a zatim plelu "robu sari broj se nit vod..plestilp. p-ave 2.• 2nav .:1p. uzastopnapolaznaredapodiiusepoSp. pravo.pravo. petlji.odSpodignutihsaprethodnoizvucenimnitimapravo·ujed..r.".I"decem 6 •. s. hra leptiricaobuhvata5 Mot.·1p.asledecom p_ pravo_ujedno. koji uvek obuhvataju brej petlii.stalnoponavljati .r. !ara: obmotane petlie obuhvataju 3 petlje.eim rastojanjima. (uklju~ujud Iv.r. pletenja je 'leoma polunom se rnoqu 3p.r.od·stalnoponayIjati: r. sara: plete tzv..Obmotane petljeizvestinasledeCinaCin:preuze'... . redu obrnuto.5 vatiti .plestis. :·3 p. a .tim 3 p.J. ispred U ..r. lara: p<M. se "id.podiCisa3p."ijuckeda J. p.kaokodobrnutog pletenia. r.do9_r.v. p. ~liCn.obr· nUlo. izmedu toga sc neparni U3 reo plesti po sulno 5 p.r.8. $.Sare sa prethodno izvucenirn nitima 5. podicikaou1.* izyui':eneniti plesti izS.eSp.pravo-ujedno:od·stalnoponavljati.obrnuto.~me. lay"iti sa 2 p. U 2.]p.nakratkupomocnu iglu (<':aCkalicu iii sL) obmotati ih 10 put •. zaYr~iti sa 1 p. Mot.podiCikaokodobrnutogpletenja.od*"alnoponavljatLR.ru toga .a4. podii:ikaoul.r..t. $v. r.r izvucene pravo.pravo. dalje..

nutoi!lpravo.. tatim plesti ukriteno 1. broj petlji je deljiv u . p. Obe saren.). (1.srodne.ilisledecepetljeispred1"odnosnoi. pieHl.t' abrpotrebnojeukrhanje izvesti ovako: 2.r .'tajukadase2. odnosno sledete petlje pleHi in prethodnih petlji. oplesti.. petlje polnnim sliku7).•• ! Plerenice pred prethodne petlje I. za obe !are petlje redu. ukoliko se jedna petljaizaprethodnenepleteobrnuto. redovima bo obe prav . sa kojima je pred513vljeno su znad ukrstanje u desnom gornjem pedji u .~~e~~~~~~~~ i ..are sa ukdtenim pedjamasu yeom. 2 i 7 'tavljen. N. Nahri6se2ivii'nepetlje ukrStaju usvakom polaznom redu obrouto. p.:ne igle..e podiie pomotu 1. a 2.ilrama uglu broj petlji je deljiv i 2u sa 4 (+ Iv. to obe !are Sari S se ukrhaju pravo(vidi podicina Sare sa ukrstenim petljama !~.esara i 4. moie se raditi . Ukdunje Kodobrnutogukdtanja se mote 'lye. a kod ukdtanja pravo ispred 1.nanalevo. kod bre6. a pletenja. odnosno ispredprethodnepetlje{slika1i2)_Kodukrsunjapojedinih i bez porno. polaznom i POyNaslici premaslikama1 6 redova njih . petlj.a ukrstiti izmedu nastaylja posle Sara 5 i 6.vim sa 3 (i 2 iv. odnosno one petlje keje treba ople'ti Ila drugom (iii fl.) . kaokod pr"Yog pr"Yo.Kodukr!tanjavise petlji potrebnojejednu (iii vise) petlju preuzeti pomocnu iglu.e nalaze2obrnutepetlje.).aizmedunjihjejednaobrnutapetlja.ubostiu2 p. petlj~ zatim pustiti da obe petlje skliznu sa leve igle.tern) mestu Sara) 1 praye ratnom 4. Na slikama 1. . P iglusade. p.

obrnuto.l.. pravo_ iglu ispred r. povrunirn ·3 redovirna plestl p. r.od'sulnoponavljati_ S_ r_ plc. 2 p. stalno ponavljati Sara 10: brej petlj.). pies!.!:iara8:broj pe<lji jedeljivsa4(+2 iv. 3.'edece2p.2p_ple. obmuto. p.v.sapemocneigleplestitakede pravo. raditi pravo.au2.p. U 1. obrnuto. pravo. l.zatimp.slika9a).).prevuCliznadl.pravc·ujedoo. vidislikuBa. r. p.ek u . a r na pomocnu 'I p. Petljese ukd.taju 8.obrnutoi'lp.u 2 pomocne igle.ti kao1. Cd' .stalnoponavljati 2p.. r. Sara 9: broj petljijedeljivsa5(+liv.i2. meniCno 1 p_ obrnu[o.).ple$<ipravo(virli ponovi!. pleHi pravo.3.<a.alinepustitisaigle.). .{vidi 'trelicu.kern . 3.talno ponavljati. r. 3 II 2. i 2. 2.pravo. p. stalno pona"'j~tj Sara i 11: ked eve pleteniee potrebno je ukrstiti samo 1 poslednju p_ pravo ple.r. pravc. r. ples!i nailpetlje kako pravc. r.: rada. obrnuto . r.av 'are (moti.j usvirnosulirn i 3 p. U 1. r.= redsare. p.obrnuto. 1 p ple'ti 2 p.do4.-) se preme'(a.enin pruse i potrebne .2p_plesti strelicu). Broj petlji je deljiv sa 12 (+ 2 iv. 1. syaku S. 2. de6. prema sliei 113 (brojke 1 do S oznaca. r..l.).1. 2 p. 1 nav.p.: naizmeni~no radill 3 p ebrnu!o.-aju reali rrebaplestil_ 4.obrnutoi2p.plestipravo.gle:odpocetka pleltip.e pojavljuju. do 'I.pu<lit.r. p.Z3tim1.: naizmenilno (nitvoditiispredp. 1. a Izmedu uradil.: ·2p. r. je delji~ naizrnenitno)p.trecusledecup. p. r. uzeti '" 7 (+ 2 tv.zatimp.' U 4..:naizmenicno podic. prayU prugu ukr$<iti u svakom dosled kojim . 4. 2 p_ pravo.. r. r..

S. tim slede"e p.. pomoonu iglu iza rada._ . r. redo..enicama sifre. jer je mnogo jednostavnije raditi prema lifri oego P"ema dugackom tebtu.ekstovanautanesu kod ovih sedam hra '" ple...." ~~~ "..Sirokeplecenice Umes<ouvodnih. ~ifrc se naravno odnose sarno nJ ple. 10.. fara:svi povra.eno obrnuto-ukr'. r. .ma p.. redovi se popletuobrnuto.".i10.ledu koji jezapi'an ovu !laru plesti prema ')"7" ut. '" g.. . pletu ~~ ".' !/i~~ Perlje desno .do • • = 1 petlja = 1 pe.1.ni doS. obrnu. zatim ".]" ko." od . • ne na§arekojescpletusaobe. pomocnu iglu zatim p_ oplcsti prcma skid linije r-ada..vi povratniredovikao2.a1.m u Petljedesnoodkoselinijeseprebacuju M pomocnu iglu 'spred cada. linije prebaciti n... r_sestalno ponavlja kaol. do kme iza prene'i <la 2.enice. .eno c» ""'11.rraneobrnuto 1.. pravo Prve3p_desnoodkmelinijeplesti fla 1. <estalno 4.ifri " . u vaSim pod"cim.o pravo-vkr'. do). i7_r_se pletu a.. . pravo prema ucrt:mim '"ac. navljaju. bra: 3.'ja = 1 petlja pravo 81 petlj. r .

Svipovra. Zatim pdkazanom fl.91u i1..)..zn.r. 2 oples" fl.SvipovrarniredoviS"pletuobr.gle..iS_r_kaoil1. porno(nu igJu.Prve3p_ple"ipravoodko. ponoviti.i9. nuro. bra: kod ovehresu i pcrreboc 2 po- moen" . Prve 3 P lI. rade pravo se Sa izu. r. a sledece iglu ispred po redosledu 2 p. r.S(. hra: . . n~ 2. POIllO':"" rada.Iib prikazuje ." 75 .et.r. cada i pleHi p_ prem:l redoje da( II brojevima _ pravo ~~13 • •• ~~7 •••• • 9 1 S.r.Iede':" 3 p.r.et.elinijen" 1. 6..l.a porno. do 27. redovi 21. 1. Svi pol. ze.do28. Iglu ispred sled" koji .lnoponavlj. pomoenu 5v<> petlj" 'kid rada.korn 7.akozvani »me daljon«3. (ad 1.pletusekao l. do 14. n.niredoviseradeobrnuto. u.

nasivak .Iedei:.hodne petlje_ Na taj natin se ukr!taju povrline ne samokodpravihvecikodkosihoblika(virlisliku2. sa dru90m .levo dole.eg motiva kojisepojavijujeuistojboji.plest.. Ova promena. nasivak u drugoj boji koj.znim boi~ma nije nit druge boje vodit.arno nekoliko pettj. vidi sliku desno. 3 niti se ukritaju kod prelazenja sa jedn . Strelica na slici 1 oznacavadase nOva nit mOra provuCi . veee povr!ine sa r.dcsnogore) Na ovaj !la<:in maze se plest. kako se 'menjuju niti vidi se jasno na. je !irok .. boje na drugu.svakapovriiinapletesopstvenim nltima. sa naliti" do .Pletenje sa vise boja Ukoliko potrebno ielite .vei:"..e ne virli na lieu pletiva.lie. 3. pomerasetakodezajednu redu petlju zajednu u$vakom Doptetanje Kao cetv'li jednobojne primer bre pletenja desno dole) vide (slika <I i proba se razlii'ite boje i razlitite hre' na jednom 53 patent-saromdopletenjenasivakkojiserazlikujei ipobobii'astojsarLSlikaprikazujekakoseizaposlednje petlje patent-sare nit te boje povezuje viditeprvuobrnutupetljubobicasteiiareuredu(vidistrelicunaslici<l) pletenom delu po boji bojom.zeaden drugom bojom na slicl3jesirokdvepetlj"i pomeraseusvakom petljuudesno_Kodprobepletenjalevodolena!ivakiznosi 4petljeu'irinui redu.znad pre.

Niti koje se n. mogu voditi i c-eeu nit ravnomerna obmotari oko iviene pet!je (ukr. odno.arizabrojanje. medutim. boja. niti drie 'tal no u .eboja. ))napesta" jc tako redovima.Ukoliko vi. scrutsana d~ sc rnliCite adase za vreme pletenj. adruga. rrebiti Ako 5'1 radi sa tri iii vi. . Ukolikose radi hra5a tri iii vise boja. . radi iakar potrebnojenittedruge se plete prema iii norvelka sa'" u dve iii boje (iii o.laze petlje 'spred sebe. na Tevo Da bi oe dobila iii fakar-hre). brojanjeseCitasade5na (ked visebojne norveske kako na nali"ju ne smeju da za.titi kao levo gore). potrebno Ova sp-ava je upokon_ voditistalnodaljesanalicjaradakaolabavonategnutunit ~ara eve vrste t~v.e Zil ple[enje«.kakobisejednanitprovlacilastalnookokaiiprsta. da se u sledec'm redovima daije pocev od ivice potrebno je niti voditi istom hrstinom .'tom r"poredu. hri niti se obelefavaju raznim znacima (tipovima). potrebnoje iii sledece niti tako ked niti.svakiznaksepletekaopetlja Ukoliko se radi u polaznim i povratnim svaka kotka potrebno tzv. Vaino je pri je!aruzabrojanjecitati naizmenicnosa desna n.no.prolazilaodsrednjegpr'taipalca leve ruke.no (= povratni red).levo(= polami red) i sa leva n. red'areza Sa".odnosno. vidi sliku i"e nit.calih boja) za brojanje.udrugojboji. razlieite u bi 5e niti provlaeile istim redosledom oko prstiju leve ruke. ne mogu uvneti. de. se. Ukoliko se plete u krugovima.eiu tomeobratitipainjuinatodaseivii'napetljapletesaobeniti.vak.

1p p.:kao3.poditis.r. ~ara.1. sa 4+1 .5.r. om~u provui:i sarno ispod. 1. Broj petljijedeljiv •• 4+1 p.!'diCi..pr.men''.trelica 1): '<retiu plelenje. povuci u 1. nit 3p.joslputpravo-ujedno). Broj petlji je deljiv Poslepo2r. r . sara: posle6r.nu j piece .podicisalp pravo..viI'! Sara sa . ple. dublje 4. i 2. r. nijem vu(). i 2. svetle "unice 2 r tamnijevuI1ice. radi. tam 1. Posle po 2 r.r.3. pravo. prema pletene p 2 oznacaYa je iznad poslednje p_ prave. Slika desno: saru nastaviti posle po 6 r. bra: de$n~ trobojni leva slika prikazuje dvobojni."i. lev" slede posle" r.:plesti kao3_r_. promeniti boje.1p lavriiti pravc. 1.lnav. 2.klizousaigle. alipocetisa1p. Poste3 p..lp plestipravo:od'stalnoponavljati R. predloiene hre pre.r.3.uzetinaiglu plestii<te3p.e patinje i lavrsava u redovima petljom koja '" ne porn. porucujusekodobradehrenihostatakavunice .ei nai.·1 obrnutog plerenja p. i4_ r. Na .nje petlj. r.I .ledecepravepetlje.vetlihp 3.. . se ubada2 r"odno. r.. (= 3 p.com. za flare u dvobojnoj jzvedbi.1.do6_r. a 3.ti sil1p_pravoir. tamnlie vunice: u . pravo-ujedno. plestiobrnuto.no.r. kaoiS.'. do 4.. r.Iic.:nom 1.: * 1 lvezdk..:3p.dueoj nran.no !vetlom "unicorn 1 p.I . vunicesvetle boje dolazi 1 c. Kod .talnopon.ti pravo-ujedno inepustitida. 5.e provu~ena omca sa .vljati 1.pravo. 1 p.kaokod vodit. 1.il>.adesnohrau3 beje. i 6. r. 1p kao 4.tvodiiiispredp. r..an. ali poceti . " r. r. bra: (vid. promeniti boju. i 6. decom p. i 8. iza p. plestipravo..do6. i 2 r ..Dvobojne visebojne sare Na ovoj i .crelicu) brai petlii je deljiv. rad. zavrsitis. posebno. 6. bra: brai je deljiv Sa 4+2 p.sulno penavliati 5.stalnopon. plesli provo p. levo se vidi ise~ak raden u dye bOje.zavrSiti .:*l skid pluti svetlijom. ple.sledecu naviSe i uzetl na desnu iglu (. u dub.r..vo:od*.vljati.pravo.4. 2+1 p.decem r.

od*stalnopojavliati.dalje ~Iet:ni:. ul. Posle 16.nitvoditidaljeizap od·stalnopOMvliati.3. bra: OVII prugastll hrll radid prema iifri dole.ratn" reda: prevr':e se sam~ posle 2.S.unicom. 5.cno menicno izveden1.ada u svakom r Ukoliko izostane promena boia nastaje dyoscnna prugasta Ova lara se piece zabroilnjepravosalica_ u2boje . ho r. i posl e 4. Brei petlji jedeliiv sa 12+2 p_ Posle dva redo svetlije ~Ilnice dolaze po 2 r.·1 7p. Na poledini radan3Stajupoprecnepruge • 8 ~ = 1 petlja pravo = 1 petlia obrnuto = 1 p_ ho kod obrnu_ nit voditi is_ togpletenja.l.izmenicno ple't.. se bOje meniaju. predp. motiv sare ".podidkaoul_r.. Boie se menjaju usvakom r. r. i 4. vunicom.podicikaokodobrnutogpletenja.• prema !ifri Pie- tenieieovdenalifriobja!nieno . plesti obrnutc.brojanjeseodnosi sliku hre sa strane .-'toji se iz 16 r.pravo.ple. r.r.od*stalnoponavljati.pravo. p.R.ve[lijom .r"alipoceti lp. 41 2 na Sara prikazlije jedan sifraz.pravo. ~ 1 Ivez- dica(kaou2.ostalep. 4.. r. iglom tbog toga da bt se posle 2 polazoa reda nast~vlla po 2 po.. r. Posle 16.do8..zavr!:iti. do 16.vim povratnim podignutu p redovimaponovo prethodnog "eda anitvoditiispred. 'ara: broi 2 r.1p. motivusvetlifom tamnije yunlee i meniaju se boie kao do .amnije. N._do 4.I .. pettji 2r sa 8+2 p. 4p. svetlijom..pravo.do4_r_statnoponavljati 9.al ilp. r. .sal zvezdirom. tim se pletu 1_ i 2. r kao 1.pravo lp.r. pravc.: 2 p.zavrsiti '31p.akodeinasrrani77 motiv. . plete.pravoizavr'itisa 10.r.r. P.podignuto . dalie P'n~:o v~~~t~b.). do 4.Jedan seplete nailmen. r_ prema mri ..l.:*7p. r. r. r. se iglama bez dugmadi iii okruglom .e nailKada je r vunkom pocinjesesal7_ _.tiobrnuto. 3. vunicom.R.kao3.r.l. U . p. a 3. sa !ifre tamnijom .:tOpg ~ lzvesti ~ifru.stalnoponavljati.:6p_provO.

Vezeni i kukicani ukrasi .

a ponegde i veza perlama potrebno je veoma strpljivo {:~~z~~s~e~l:d.~a~O!~:j:n~. Ukoliko..::)V~:n~ia:a. medutim. Biloje uobil'ajenoda se na ivicama ime Iii po~etna slova.ek:~.aieni. jedna sara zahteva proproa pravo-ukr.kaoinaredosleddatuuputStvu zarad... na Samo vestl vet i uplesti i torbice U dob<! bidermajera su se rado veeene od iiarenih peril.. potrebno je paziti tacno pisanihperliusvakojboji.ne uk.tena visebojni vez perlama. Pre poi!etka rada izveze Omiljeni motlvi bili SU cvece. prub Bobicese raanovrsna ne moraju veoma mogu':nosti nosile kao ta. priroda i rnne »izreke. na broj t-- .rstinu izvodi na lice rada.« i'arapa i rukavica godina. Ion.I~k~j~e~~ koliko nhteva Sara.Vez bobica Ova vrsea veza pletenoj odeci.Opleunjeperliradisepravo.ukdtenimpetljama. vlacenjem niti se perla nitdajejojc.

.cikaokodobmutogplete· .. vratiti ·ujedne..*1 nav_. ne opl. do 4. zatim joS 1 p_ p-ave Od ·'talnepenavljati.do4. ebrnuto. r.r. da se petlja lzvuce.lnav.r. petlje !ljit. 2 nay.r. ravnomernO gore. 4.lnav .nav..itisalp. nit) Dalje ubesti 6 delev" _ povuri . em qcre. de 4_ r stalnepon.ja(nitleiiizarada}inavijutke.·2p ple.od+nalnoponavIjati.lnav.zavr!. kraju r. pouebnoje . koja nije u BrOjpetljijedeljivsa3+2p_l.·. p_ epustiti..og pletenja (nit pri romeIef izarada}. Ravnomerne leSt p.pravo.anavijutke koji leie izmedu i po. 1p p pravo. r. gore. hra ovill klizanju izmedu pocinju i zavriavaju se sa ivi~nom petljom uputstvu posebno pomenuta. r.r. c_ 1..zavriitisalnav.juci.r:pustitil. pravo.Sara radena od navijutaka Kodsledetih6hrajedno'tavniiduplinav. do 6.u gla".p.yin na levu iglu i plestiebrnute· petlji ed pond. ~...pe" vuci etprilike 1'/.6. al.stalno . navijutaka se zahvaljujuCi koja lei.r.1..kaoi2nav iza 6. 1. p.vecizvestilnav_ip_ple'ti j05jednompravo-ukrstene_ujedno. 1 p_ cbrnuto.R..R. ravnomerno gore. ponavljali. omogucuje.alinav_pre. vratiti n.plestiobrnuto. (vrn i91e sled.pravo. .*2nav p. levu iplestipravo·ukrSteno-ujedno. efekti. r. 2.a2"av. ·sledecin6p_pod.vljaci Brej petlji je deljiv sa 6+2 pravo_5.obrnuto.l.ledece3p_podiCikaokodobrnu..talno Brojpetljijedeljiv. prihvltiti jes jednem "a levu igluiedtega isplesti2putanaizmenicne 1 p.2.plestipravo.od *stalno ponavljati R.. 2..zavrs.r. ponavljati.1nav. 1p..3. sve povve. sa i9le.1nav .3.e.pravo.t.r.1p.R..pravo:ed*stalne pustiti.iv.pravoisple. r.zavr'itisalp.. plest. lp.ti izpeprecnenitipetlje..a4. pustit.lp.!i prave-ujedno...prave. plesti .r. da se broi petlji poklapa ponavljati N.plestiobrnuto. 4. Ova vnt.le 3. 1nav_*lp_provo.1 p. Svi redov.talne pOHvljati.Od*.hodnog reda opustiti i izvuc. 1.p_ne daskliznusaigle.:ed*stalnopo· navljati.

: 2nav_.• are) 4.pravo.r.pravo.1. Raditi iglama bez dugmadi.r.ll. Iavditi 4.pravo. r.p t ak od e nale vu i9 IU~ s vih 6 P_ pies ti u d osa d as_ njem redosledu pravo. p.stalnoponavljati Broj petlji je deljiv sa 6+2 p. 2 nav .: 2 nav. 7.p.i7...2nav .od3. r.r. pravc. S.r.r. "Sp.doB.od*stalnoponavliati. 1 p_pravo.pravo.il plestika04.2nav. i 6.poslesvakep izvesti3nav. r.plestipravo. i 2.6.. r. z.2 Levom iglom izvuci 1.od· Halno ponavljati..obrnuto.r stalno ponavlj~ti Broj pettji je deljiv Sa 7+3 p_l.2nav.2nav. pletenje 6.r. pravo em gore.vratitinalevuigluipodici4_do6.. R.Broi petlji je delji" sa B+2 p. 5 p_ pravo r_pustiti.:·jednap.tim plestipravo.d08. p. pravo..3. I.r.r. r.:3p. 8. Favo. iznad 6_p_.r. r.r. plesti sa 1 p. R.l. r.r.*2nav. Posle 11. p.pravo. 1 p.do8.l.l p. preset pravo. ne okrenuti. Sa 5 p. nvrsiti sa 3 urnesto 4. pravo.stalnoponavljati .p.nav.: lp_pravo.svepetljepodi':ikaokod obrnutogpletenja(nitilezeiZ3igle). r.od* R_ zavdit. r. do 3.(vidi suelica oInahv. S. r. pravo.izvu· ci ravnomerno.2nav..p_otprilikel 6p. I. pies'.plestinajpre5.i8.2nav_:Sp_pravo:od°stalnoponavljati.2nav. Od' stalno ponavljati. p.uIetin3desnuiglu(vidi6. plesti pravo.).vnomerno gore.lp_pravo.1 stalno ponavljati. p. i 2.: 0 odslede':ihBp.a U 10. do 10. 12.:ilyuciiv.pu$titi nav_ i izvu':.pravo.. do * sledeCih .

Pletenje izlomljenih sara .

d 2 Objdnjenje znakova p-ave obrnuto nasifri obrnuto-ujedno ..1 B 1 01 .

Sara paunovog pe~a .

Inoponavljati Skracenice. 1.en!" nalui se na . = ivir:napetlja.Znak*obelehvaponavljanje. s(. <:ik-cak linljama sa 4+3 p Broj petlii je delji. Broj Sara 5a kosom prugom '" 5+2p pet1ii sa je delji.Jednostavne azur-sare radene prema sifri nalnoponavIjat.iv.ara Brei sa petlj.nav. !. Sa .p.=naviju<ak..p.. rombovima je deljiv sa 14+3 p. Objasnjenje S(rani86 iifre za ple..=petlja.

=6x12+9) 1. pravo . Obja'lnjenje. = 1 petljuprevuc.nju i kojima zavri. r.nisuuneseniu'.Svipovratni rcdovi.e obrnuto.t.= 1 petlja pravo 8 . 0= 1 nav.u.stalnoponavljat.h nalazi.. lara: broj petlj. (npr 81 p.are. pravo_ujedno 1 pctlju ple..tava lara 09raR. pocinje .enasledecojs{ran.. nieena jcu $vakoj sifri 'trelicama.vajusvir. r. 5ap. je deljiv sa 12+9 p. (proba pletenja pokuuje2st3va'lare) ea .v. posle1. 1..gnutu petlju prevue! plesti pravo-ukdteno Sve aiur-hre sa ovih strana .= 2 petlje . strel. Dui. 2 petlje ple5ti pravoa pod.izOld n • = 1 petlju ·ujedno.fre. nalno ponavIjn...njeni.. do 8. k p.ce.e pletu prem" liirama za ple(enje koje se nalaze pored teknova..ukolikon.streli.pletu . do 16. kojima poo.udruki'ijeobja.gore 1.kracen.v S3 8+1 p. 2.ispred1.Objdnjenjeznakovalifre zaaiur. izoad = 3 pctlje poditi.jutak = 1 petlja obrnuto pi est. ~ara: broj perlji je delj..aovihdvejustrana.eizavrsavasesap.na jednog .

t~a f/c:c~e up:j::~j:\:.p .eovako:iv_p . do 12.=5x14+3j.lztogaproizi!azi da se petlje plecene u polaznim redovima ~~a~~. bra: broj petlji je deljiv sa Probapletenja prikilzuje 3 "ava.Iedece = 10+3 p. ::::j~ = ! 6. obrnutcrcd v stalnc pcnavtlact.Objalnjenje U tekstovima sarama skracenica uputstva i u .trebaponovjti'aruodpo<'etka.. saresc scalno jzvodj_ Sif. Nasljkana Poslepo12r.1p.do 8. r. iviCnapetlja iv.Red zavrsici sa1p.aobj"Snjenjeskracenicagoreiznad . krug = kr.1p..7p. gore prikazanajena levojstrani = su .Proba rada prikazuje 3 stava hre_ Svi povratni redovipletu.bra. 4. odnosno 1.'.iara:brojpetljizaovubrudeljivjl!sa 14+3 p. probaplecenjapokuuje2. navjjutak nav.obrnucoisaiv.are.arutrebaponoviti..vim osnovnim reci' (opjsima) skracene petlja= p . 2p.pravo..tavaiiareu'irini. Znak * vati ho znakzaraspoznavanjeda.red = povratni red). 73 p. Ijanjaiprvercdovesa4_pona\tljanja. (npr.obrnuto. .hresestalnoponavlja{10..p.:brojpl!tljijedeljivsa10+Sp..obrnuto ·lp_pravo.1.~a~:::rv~::: 1. sifra se 'tal no ponavlja Objasnjenje {eksta! znakova sifre nalazi 51! na levoj stranigore.. red = r .r. 3 ponav" plecenj" 5..do10.

Ista sara radena u vise varijanti: kao cipkasta povrsina iii kao umetak .

.

ca pr. kratka plest.enim 4) petlji. potrebnojeu klin.vice (po pravilu so.idasepremavelicinirukeutvrdibroj petljiikrugova.6(ili ple. Otprdike klina palca{npr. de. da Ii je ruk. Samo ponovo oduzeti pedje sa maiog se fade mnogo jednostavn.nom). i tu se mOra uraditi klin. Nitsesaunutrasnjestrane plete. Strel. prenohosepredenaradzasledeti se mogao napraviti krugpotrebnoje izsvake uzetl jednu petlju. Svipodaciododavanjuioduzimanju ruk.e broi petlj.tu ovog se vrs.e zarefe iii se povebriiljivo bodom. bo »meri«. Za normalno oblikov. najvise S krugova (prema broju petlji).nji klinsa nepromenjenim brojem petlji svedo vrha malog pesta. Vrh . dod. Za koji se s.e tatno prema mogu. Kada je zavrfen manji klin.1l palea. prve de.k~ Tacno'emofepratitipravaepelljikoji polazii.vanje me.ne ruka.ikaziprstnavlakeistedufine.nu ruku jeraditizadomal. od tog mesta se mOra oduzimati. fl. Za prstejepotrebno pojednaoetvrtinapetljisaunurrasnjepovriineijl!dnacetvrtina petljiodonihkoje. .ejosnekolikokrugova. navlaku.dabi petljesa prelaza potrebno prel ••. a usij!!.i beleiese I'd inad. Ukolikoima zujetzv. iii siroh bi dase tanka.mefu) radila identicno Il!uci pcocve broi petlji. pocinje .log klin. za otprilike jednu trecinu. iii"" isle i ple!1! SI! u krugovima. Oduzimanje za vrh ra. da bi se leva (u nil uzimajuCi i ne kanuai oduzimanje..yak.e ponovo .je.lidugacka. Koliko krugovatreba ple. dye petine broja pedji kod 1S pedji klina pal<a.urezervis. Bezobzira drug. uobzir. Kadajezavdenmaliprst jedovoljno.lznamaknutih klinaprihvatosepojednapetljaadodajuse palea.nezanadlanicu.klin. Dod. ruci jc j. k klina pal". dopotetb pr"ijuzavisiodduiineruke.kodpletenjasesvakoodstupanjeodnormalne velicine mora Ilzet.. sa mo jo.ij.e namiCu lza klin..Sastavljanje nadlanice sa dlanom prela •• (nozvan joS i »mostom«).a o.t.e namice 6 petlji za unutrasnii.vanje Kodrukavicesaprstimaradi""vakiprstposcbno. deo pleteneodece. Od palea prema potetku prstiju rub . U svakomslufaju trebalo pre rada napravi prob.re.Pletenje rukavica Rukavite. deo pale.Petljl!sedelena3 12bo~nog m.". i . $Iedecim Rukavice krugovima pesniee s"klin.Zasvakunavlaku potrebno je nam.st.ee .tali palacdobijasopstvenu prstizajedniCku Pleteseuna>tavku namali unutra. kraj niti.uprotnom .ko petlji koliko je bilo na iglamapre poi'e. fla tom rnestu uvecav a.se 2. manji klin). pomocu klina broj petlji kl i na mora za palac Na najsirem da Se uveo. krugov a. od najsireg mena za parae.3doS pnt.canjem prelua petlji n~praviti novi i.e radi ho ~tO je objdnjeno na $trani 96/97 .knut i zbog tOS" . . ponovoonol.e u 3. krug mora da broj. plerese palac. Nove perij!! .uZava.kuuje poce .kaklin.poreduje. pO~l!tka prethodnog prihvatiti petlje Kadasu gotovi prsti.osobinavune 3 do 4 nove petlje (zavisi od rukaviee). Kakojedonjideopalcajai'iodgornjeg.Produietak pale.

mice 6 p. Uz to na iii vrh .Preostalih6p zategnuti pomocu nitL USiti haj niti Iz p.i2putasvaku4_iS. sa pretaza prihvatiti 3 po. pravo-ujedno. p . U sledecem drugom p. nadlani'i je ispletena Sara pletenice rako da se ta~no pratitikojesuikolikojepetljiuzetosadlanapriizradiprstiju Rukavica sa probom radaod vara veli~ini rukavice od 6~~ (sportsb komplet igala br. pravo"ukrsteno.to klina se n.4). 6). kr.sI. pravo. Krug broF 49 p_ Za d esnu rukavieu .. 16 kr_ (odnosno pravo-ukriteno. Posle 24 kr Yrn Za kaii prst it poprecnih niti po 1 p.S). (sl. preylaci. iz 4. obrnuto: pona. sa pomo':ne na ~e!iri igle (iii pravo·ukrS. prayo .ukrSteno. pravo·ukrheno. i 3. 1 p.Iedecem p.pletenice (= mali prst) (odnosno prernaduiini) na 6 p.. i to se it malog klina uzima Se dodaje 15 petlji Sa pornotne i91e i rasporeduje cetiriigle. di sa slcdccim ra'poredom: 22 p. a 2 sledece U .:*lp.adobijeteljenuduiinu . Kadaranflic.yake isplete 'eno). na po 10 em odgo· jacine.alica(poslednje dodajc1 p.bezpromenebroja petlji i pocinje se sa strane rnalim prstom. p.. sve dok ne iznesc iii pomocnu nit{. ujedno.plestiprnvo.l kr. Ove p.kr. kr.t. sa nadlanice (= 4.p. = petlja.lp. 12kr_. provo·ukriteno. pruga 3 i91e i plest. zavrsiti S~ 1 p. 3. kr_seoduzimapremaobemastra. U .ovih15 p. ple. p_i 2 putasHku Zatim ple.• podeliti zavriiti u krug i plesti naizmenicno1 p_ pravo od 'stalno 2. pravo-ujedno. p. za rukavicu na slid Na rukavid (sa slike) na mole r.zavditikaoul. Pletenica:jednaprugaobuhvata6p_:brojpetljijedeljivsa 6+1 p..4.1p_obrnulo. Dodati l.preyuCiiznad.pletesejoS6kr. (=2/5) nanovo. i4. pravo. sa pomocne .e radi vec kaohojeopisano. 2p.1 p.prayo"ukrStenoiz obeleiiti vunicom druge boje svakorn klin . . Ijati.pleteseprayo"ujedno(Vidistranu28. i 5.gle plesti obrnuto. namaklina1 prcc se t. = krug. plesti kao p. kr. plesti pravo a ..tipravo.e iiri prema obema "ranama 15 p.p.) dodati 5 p. utim igleple. Yr h odu_ zetina. Na me. izve'ti jo.i4. za 1 p.Uputstvo p.1. p.zavr!iukrugipleteiznad23p. s red nj eg p r s t a radi se posle 28 kr. pletenice na iglu (sl. Palac 5£ ispleta ispred i peste 6 p.Iedecu 1. pri i:emu se iz popre'ne niti petlji 1 p.kr. = red.pleteniceplesti odnosno pravo"ujedno.pravo. p.aposled_ njasa. Peste 6p.llati. i S.cin u 'uprotnom srneru. p. i3. 4 prugepleteniceiznadsledeCih2Sp_zanadlanicu_ 2p. 2. se radi kao za domali prSt. 3) vuotca srednje 24 p_i 38 kr. 2. pleni3.!i joS 1_ i 2.ledecomp.p.pravosa teti i~nad klina na isti naein kao ho je cpisano preo'talih 17 p.Iedi 1 prayi hug na podjednakom rastojanju (posle 7.ukr!teno.2p_poloiiti na pomocnu iglu ispred rada.pleStipravoipodignutup. l.uzetinapomocnuiglu Posle kr.)n palaese nitipetlji:ove steeeccm 3. 2.a liea an d I a n.Iedecem prethodnih oduzimanja 1_ petlju ple>!i pceevc po 2p kr. obr-nuto.1. a za manji. plesti prayo-ujedno. 5) raditi vrh: 4.pravo_ujedno(=11 Usledecern kr. ho i 4. . prayo Sa unutra~nje se namice 3 p_ Sa prelaza i uz to se dodaje 7p.h.l p.).obrnuto:od·stalnoponav. zitirn 2 putasvaku 5. ad 3. ujedno plesti na isti n.ledecinacin:obeprvei'poslednjep. Kadakrugponovoima49p. 2p 3 p. podelit! nJ potrebnu dulinu). unu<rasnjiklin: usvakom 2.i6. zuirn poceti sa do mal imp r s t o m.aprethodnep_. ujedno Lev u rukavicu kr. podici pletenice.: 1 p.do4_kr_stalnoponHljati Za ran fl i e u namaknuti 44 p. lznad pletenice).. plesti 3 kr.

nogu" U doba rokoko-a. cia kraljica moda vee dozvo- "Trebalo bi da znate nije nem.1698.ih klasa" carapa_Ele9antnaCarilpaje 'avan.vile. iz vremena oko 1900 neraZen odbacujeearape.i.ogr.Iz istorijata pletenih carapa Kr>ljLujXIV Vajg@lovagr>lik. Ijava neSto krace suknje: kod dama .fij..e.lstorii'aribi imali mncqc toga da biu 0 doteriva nju Marije Antoane..iradenaod.godinc Fo.iz vi. jedne od kceri vunenlm da rukom caraparna po brine 'leo· ra(fene carape postanu Mcda <e i dana$ povremeno rna aktuelne .

.

broj5do6).6petljiseradiobrnuto. Produzitina (= petlje sa 2 S3ubana)potrebnojeunastavkunakapicuprihva'a'ipetlje sa omcaste tvtce bocnog dela pete.ein se pola!u obe poslednje petlje iz »miroyanja« iglu kruga [srrehca na sliei 7). Na sliei Sje treba ponavljJti u . Sa oduzimanjem r~du.ukr_ seonolikopetljidabisepostigaoonaj ukruguprepol'etkapete. bi trebalo pravo.2petlje obrnuto·ujedno.e primeni jedan od ta dva na- . 1.pletuse2petljeiznad petij' 'rednja perlj~ i 2 pcute k lin a.vakom pravo-ujedno. igll1 (uz petfje polovinekapice) prihvniti izomcaste iyice bocnog itohzadnJ.edaljeradiobrnuto. Oduzimanje krugu.aste iyice plesti 'teno Posle 1. tajnaCinsvedokseneutroSeboCnepetlje.a4 sliku3. iglu ple"i ujedno. jos 2 petlje Sa 1. n. dufini stopala (vidi upravlja prema 2. Vrh se moze izvesti na r~zne na~ine. a na 3 petljiostaje malog pesta) igle. Po'leevikiebroj pocetbvrhJ(= nastJvak krugova broj krugova pre sveqa koliko ima petlji posleevikle. Cvikla Zasastayljanje pete i prelaza do "rha pestiju pletenja..dalje1pctljapravo. 3 same 1 igla. Petlje . Na 1. dodaju . zatim prevrnut!. Na 1. Ako je broj akod 2perljeseplctuob"nuto-ujedno.. U prvim krugovima petlie prihvacene iz deloya om.popravilu pala isti kaoobim gleznja.e mogu ple'ti prevu teno_uj~dno iii prayo-ujedno ili.2petljcpravo ·ujedno. kruga poeinje oduzimanje za Na i"i na 4.prevrnuti.hdeiovapetijipo1 peclju(sHka7)_Danebinames'u dela pete nakomeseprihvacenepetljesastajuS3petljama"opalanastala rupa.1 petljaobrnuto. petlia se podiie kao kod pravog Spctljipravo(kodnep"·nogbrojaperlji6petlji).petljasedaljepodize kaokodobrnutogpletenja.1petlja. igle koja»mirl1je«. Slika9 prikazuje oduzima· nje na6 ravnomernih rancjanja.Kapica s~ prem~ sliei 7 cadi U obliku se pocinje u jednom povratnom paran.1.prevrnuti.

.

' O'.' .'J~ ""/. HI" "I'! 19i1O 56.'''. '6117 " r.."'"jooj ••• """ ... " ''I'' o'''O<'''"i'..Registar :......

U starnpi goblen prilikom lz rade punu afirmaciju Ilene kreativ- .

u krojenju prodavca i U v. krojenju svcte i Itvenju fena ida Prir-udnlk rnofete zararna NOUT vasih Cenc fel]e nact i novih kod $vog novina.Novo na jugoslovenskom trzistu u zajednickorn izdanju nolita burde Zadovoljstvo u krojenju I lzdavanjem -Nollt i Burda vole same da stvaranja uputstvima tajnama krojenja nerazdvojni u zabavu i proverei Sivenja. svake prijatelj :z:adovoljstvo prakt.idnim rurn ovaj rene prtrucnlk a rad i malim postaje pretvara 0 SIVenJU »Zadovoljstvo . i samcustucama. BURDA rnodela din Yam zele mnogo uspeha u savladivanjutehnikekrojenjaisivenjaiuizradi i zadovoljstvo knjige 60.- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful