Burdina specijal na izdanja

i prtrucnlcl
za rucni rad
U zajednickom izdanju NOLITA
prirucnika namenjenth specijalno i

BURDE pclavtce se na jugoslovenskom
rucnom i radu. Svakt prirucnik

triiStu uskoro cttava serija
vrstu i rucnog rada sa-

za odredenu

dri; pored opftrnoq uputstva za rad

rnncstvo

ilustracija,

uzoraka. proba tada

modela

Burdina
specijalna izdanja za kukicanje

ZADOVOLJSTVO U PLETENJU
Osnovna uputstva, 100 uaoraka, oko 219 crtefa i 257 crno-belth fotografija

NOLIT.

BEOGRAD

1973

Muenchen German. Izvorlo(ografija: Burda·Studio. Stadt. Terazije 27 preduzece 8IROGRAFIKA. Beograd. Bavar<ki nacionalni muzej.kiarhivfotografija. Infoplan. Krefeld. 76 Uta 0011 Offenburg/Baden Burda·Oruck.d. Arhiv kuce. Schachenmayr & Cie Zadovolj"vou plerenju Prevodilac: Ljiljan~ Vrank Tehnitki urednik.ki nacionalnimuzej. Am Ke'tendamm 2 Telef.v. FotoOejninger KG.BogdanCurCin Korekror: DankaAlagit I. Manfred Boe"h.©ModerwerlagAenneBurda 76 Offenburg/Baden. Bad Berneck. Nuernberg r"orij.IWS. Subotka .~: IzdavaCko prcdutece Stampa: Izdavacko"tamparsko NOUT.zblcni broi prijema (07B1) 5065·69 Telex07S2B'I3 Saradnja: Stampa: Renate Schroeder.

obioamavune Odkrznadoklupi'e.. reljefnebre Sare sa bobicama.uacija pletenja znati 0 S"aoe Sta sve treba vuni Izistoriie Odobrimo. hr. Sadrzaj Raznipoc"dpedji Zavdavanjeiza'varanjekruga Petljeiuzorci Raznovrsneiviceiporubi Oduzimanjeidodavanjepe. tvidhre ~are sa ukrstenim petljama.Jivci Donji prelaz.. tkani rad.gajtani Popravka i nega pletene cdece 56 Krpljenjeiupletanjedelova Pravilnopranjepleteneodcceodvune Uzorci i sare " 5S-61 62-65 66_69 72-75 76-79 80-81 82-83 plet"n'" Patenl-sarainjcnevarijante TUlli.""zanjeiparenjedelova Raznovrsni. i Uzorciod navijutaka Prelomljene.ki rad.Iz istorijata sa mnogoilu.avov.:ivci. Dvobojnopletenje. Obj. visebojnehre Navezeni idokukicaniukr ."avijeni n.lji Skrai'eniredovj Uple.anjerupicazadugmad Skidanjeisivenjep"tlji 22-23 2~-25 26-29 30 " Pletenje prema kroju mere) pregledu 34-35 36-37 38-39 rada Pravilno uzimanje mere (tabelarne Uve"avanjekrojapremakrojnom Promena normalnog kroja Proba rada.. uplctenirad Saresaizvucenim pctlj. probagorenjem Dobar Osnovni pribor kurs - pol a rada ."sni na....a Oznakavune.umetanjepatent_Iatvarah Dopletenii n. uk. pomponi.snjenjeiifrizapletenje azur-sare 84 84-91 88-89 i kaoumetak 90-91 JednostavnaosnovnaSa'asaibezSifre RaznOHsnebrepaunoyogperja Sestsara sa obja'njenjim~ Cipb"'''rakaopovrsina Pletenje Pletenje Izproslosticarapa Pletenjecarapa rukavica carapa 94 95_97 Registar izraza . upletenidelovi idtepovi Obradasuknjesaefektimafalti Om.m. njegovaprimena Izrai'unavanjepetlji i redovaprcmaprobi Pravilna obrada pletenih delova 44 '15-47 'IS-52 52-53 54 55 R.

.tkoj galerij. (o'prllike1390).rn.cii. iz m. H."".SlikarBennm: Slik. <"'" s..n. il. Buxtehude " .. Urne.oloe._ "..... "I." burgu_Ovojep"'.ple'enjaunematkom.liko . sa jednoghil. .k""og". t... .. krojem 1. oltar.lika''' ..dnlegvek.

drugom iglom danas radimo kojaleiina se izvlaei nova ·pantalone je su radene od tkanih matehjala.tolecima zaboravljena U 13. odna.stvaranje .sokna" koptskom centarindmtrijei' . a jedna desnom doksenitpredivaizklupceta prste drug. uvode. bez ikakvog orud.kao ina na5im sok_ nama dana. sarno prstima. c. I. su o.okni je .. a petlja iz prethodnog "'prevlaciiznadnje pletenja bila . koje je (lSS2-1612) scpo predanju.nitprediva.Iz istorijata pletenja Umetnost pletenja je jedna ad najstarijihtehnikavez.anih12. ~trasburski Izjednepocetne levoj Igl. Mnostvo dokaza govori koje.kan-ine_ Nauka S~ pravorn stJVljadatkaninekojese pedii imaju starije poreklo pape Klementa 1309_ god. i91e Bertram.tale rukavice .arape railene pletenjem. Jufno i u Tur.9 novog vanajejednakratkai'ar.e.t secaraperadenadve se saznaje da je .kom napuStenom gradu nadena je rukavita kojadatiravel'Ovatnojossapocetka novogveka ltalijanske umetnicke Rudolf II Habzburski zvao u Prag. Vrh 191" ide kroz nalevojigli. miskom petlju reda des"e ruke..epolaiepreko vrh~ igle. on09 premestio pape koji je . leve ruke. su naden . tbnje je i0 tomedajeAmerikasamostalnoprona<_ la pleten. tenje severno od zanatlije. da je umetno... vise stvarao i91ase dri. pleAlpa.uplitanja".voju rezi- denciju iz Rima u Avinjon i time aceD "vavilonskozatoceniStvo" crkve_1 Sp~nd u to vreme ponovo pie_ tenjem preuzimajuti ga ad koji su u ranom srednjem veku SpanijOm.lna ovoj .koj Alp".pa_ koja je otkrivena U jed nom veka sacu. _ deozaveliki prstodvojen od 0..ta109 dela 5asvim je moguce omotaca stopala.ne V. grobu. stolecu se u Italiji ponovo plete: iz tog vremen. U jednom peruan.. U rimskim grobovima legionar" takod . vremena oko 500.bne_ Petlje se magu izradint.no koje su .u povezanenitima.Iikar slikao pomenuti oltar. apa} omeaipetijesepodizunaiglu_Kodnas jeuobii'ajenodasejednapletacaigla dr'ii levom. Ovai'arapajepletenaili radena uveCopisanojtennici.

e kako iebilote'koredatipetljuuzpetlju i koliko je Guoya bilo potrebno da se isplete jedna hrapa. ro) poklonjene earape.dao od 1509. Vilijamu H~n>Holb'in: Lij~ platno. Kao Ito je vee receno. onosn. ~arape za Henrika VIII su verovatno radene oko 1539.vom pretpostavlja $<0 da je tu mogao uoeiti pletenje eetiri iii pet igala "u krugovima".. Ona je yredno plela ':arape.u Italiji. imao je prvi model razboja koji je uisea funkcionisaoiilesrpu. mlade fene nikako ga Zadatak nije bic nimalo jednostavan.cidabi luksu> .mislio propoyednlk Villjam Li Mehanickom proizvodnjom postalejeftinije.aj da dozvoli i malo Kakojedoslodopronalalenjaprve "ple!ene pe'lje" sacuyana je . Godina 1560 takodeulaziuistorijuzahvaljujucihrapama.licinosiuskecarapei specijalni orden podvezice. postajepropovednik.kao ito da ie odbadla prvi model razboja kojl je i.Iedeta pri.Njegovprihodje bio tako mali da ie i njegoya mlada supr~ga morala da zaraduje. priea da je davala prednostcrnimcarap. kralj je vl. vee godine 1589. bile su pleteneodsvileiu toyreme Ijalepraviluksuzdostup.ebi moglo bogatijegradanstvo carape bi .abrferadioodruku. do 16OJ) te godine prYi putnosilai:uapepleteneodtrnesvile Z. u'ke svilene ~arape iorden podvezice .. koje poznoto dele kralja predstavlja Han .Henrik VIIIod Engle. All. On je razmii!jao o tome kako da pomogne svojoj zeni Ideja da tzmisli spravu koja bi zamenila prote njegove nije napusula. Njen mui je svedok e. mada jc vee razmisljao o iglama kao zameni za Ijudske prate.ke: kraljnO$.. Goyor.a na uniyerzitetuu Kembridiu upoznajednu sirom"snu devojku u koju se zaljubliuje. dar. do 1547. se da je Elizabeta I (eerka Henrika VIII. U sveru je 'leoma Holbajn. Predanje kazuje da SU Henriku Vlllgodine1547(tegodinejekralj um. niu je vezana. Ostavlja studije (u to vreme su studentski brakoyi biliubranjeni).maiz~panije. kako njima proizveoti petlje! Na kraju je vrhove igala presavlo u malu k~kicu i to ie bila sp . Hen_ rib VIII. u Veneciji iii Milanu. ideja. Vilijam li aa v-erne studi.stozn. koje u to vreme sveyileulneumoduipotiskujuSivene Carape.inatoj. tesesa pr.". bogatoyezenuoG"':u. engleska kraljica od 1558.nsamo tom plemstyu Na dvoru su carape predstay_ begacenjen bile veom. Medutim.

i iivo.inja..korn nac.-- Veliki ple . . poreklom iz juine Nemai'ke..ki Na .rabe. Naokolojeizradenukrasod.romena oko 1690.ticnirnornamentimabiljaka cuva . . poljanalozi. u Gerrnan.epih iI . n.redin.onalnom mULeju u Nirnbergu.eduplioraookruienfanta.

! l Ma'-iia Antoaneta je bila Yeam" poz- 18. ..upruga vi6jnom mULeju u Najsu Velikom MJrije XVI). stole". I 0 da svoje $I' .

manti!a. Ov. Na mnogima se nije moglo poznati da im je csnova pletena.cijali nego imena. elasriike. sa perlama. je bio na stopalu Stolece kUnije. ianenog konea cnim iglamaod a uzorke Na bile isti pletivo sa.. IIdruge v. vrsta jcte. znati primer pokrivaceza bra_ Po_ zavese to prozore. na onom izlo!en bogatim yezom belogp.u se poznajemo dugo od radilo perli bidermajerai:arape. i. ~a itd. Ovaj b. u Sofijinoj basti 1821.vaki znak ozna"avao .jerpreno'to plerenj.amO in.·ivac iz Vajmara koji s" kud Kirm.jerjeusvakupetljuupletena poneka peri •.mu~nog delu koj. zahteyima uzorka.arekadkof!h je . Na rubu carape .u. n. ogrtaca. bidermajera podrazumcvala je rukom radene stolnj. tajepravood\lsevljenjezopletenje.amocarapeveci kape. II vreme bidermajera.kosulje Kultur~ stanovanja u dob.sa koii rakslui. Sadatoni.kaidugotrajna. n .ama ad belog pamuka. izradivalefinecipketankekaopauCina. U doba 19.e tog y.to ukra_ sa perlama Kao uzo_ boju. oua« perlu Kapice savane poperlu za bebe bortnama nanit (Yidistranu 11) su veOma "e.slobodne ~l casove nije provodio same fr~l" vee i ~z plctenje.railene u Majneu" pok. vaini modni detalj jersenosilokratkodabisenogai pletenjeuglavnomod prediva.levelikamoda.u'ceste bili oznaceni ne .ma.'in . piceZiObebepletenesuodnajfinijeg bi se pocelo sa pletenjem n-eba!c je. Na .lesutipske. veka imamosacui iurnala ~asop.nih polovine ienskih ponekad npr.tva . te epohe je rukaviee. i dan .\le ceste daju uput.yelil<eduple ~nc krcvete.: . Torbice pogledimacarapajeukraSavana i cipkom su ukra..ke.u ':arapa vide)e. bil~ i na 'vikli.oma doba.datumimestoizrade~ak i sitnim perlic.vim tankim.uknjica.. vee prem.. u Jakobovoj I Zavicajni muzej u Fojh[vangenu ima pleKakomple<nu bidermajer sob" sa tenim zave. cenimo.."j nai'in . za pletenje toplog ve· ._KrakoY.

Zavreme

prvogsve,skog

rata n3jceUe Ren.t~ Jocque, navlake za Internacionalni ~~~r~eurii'l zo i Ple'porta. godinama Nemach tekstiln. ~me,· nost.izd.kuc.ScherpeVerlag. Krefeld Rnnaizd.nja:-,Nunakao rucni radg Leksikon mode. izdaVle _ Woldemar Klein, CiBA.pregled, Ba,el, izdanjel15,juni1954 Ud'benikruCnihradova »$veoopredivo" I"or;ja kostima. Henschel-Verlag, Walther i.davae Berlin

seradetoplideloviodecezazastitu cd zime; ,okne, puloveri, koleoa,kapeisalovizahiljadevoj-

nik~ n~ frontu Ovade,etih godinanasegstoleearukom radena hrapa sve viSe gubi znacaj induS[rija rodnoj Sviter preulima nosnji i prsluk i u se proizvodnju_ domenu u tim

ten.earapasezadrialanajviSeuna-

preobrafavaju u pulover i od tada je plerena moda premazahtevima .. Haute Couture" \lztelo Pletenje rukom sedanas retko neguje ho prolesija yeC kao hobi koji relak_ sirai ujednojekoristan. Lepopleuth dec tenim stvarima svaka pletilja svoje mahoyitoS[i. cas sportski sik, cas ,a,vim

Kroener:Zai,ovunal Rumiilj.nja o naiem zdn.vlju i nje. nom odriavanj~

Sta sve

treba

znati

0

vu n i

Vunajeoddavnina u pletenje daval. kadaseradilo tome '" do danas niloiakojeizbor

N~ pres"ega oded. U promeprediva Vuna uprkes meslo II obpray; dar pri_ vun~ danas

velikim je igrala su

trgoyima najvazniju me.ta

srednjeg ulogu. u koj;ma

veka I d~n se

kej

Fridrih

Vilhelm a ujednoi da unaprede u lopstvenoj

I spre~ava

izvoz

.irovevune, podanike radu Veliki ~une

uvoztudihvueVCarnvo zemlji. napore nagcsai obFridrih

poznata

nenihproizvoda,dabinateraesvoje

za~ela industrija Tako platna ukazu pryu je, npr .. u oblasti

vune JDS u ono yrerne. nastajanje industrije Ahen. krajem de.eU Flandriji, u svojoj tadaszemlji,

nrucniradkojiigrajuvelikuulogu u modernoj cdeet ""Iiki. tome niie i'gllbil. ,yoje lasti rucflog rada. Kao

nanavlja

njegeve

setogstolecavezanoitasnoyanona KadaVelikog. tkacnicu vune procvat njigospodarBaldurodFlandrijezasniva koja doiivljava U cetf'naenom

U devetnaestorn.tolecu Australija 10 razvija svoje oycarstvo. Krajem mnaescoq naseljenika $tan jima broj stoleca dono,i

rode vuna ,vojim izvanrerlnim DIObl· namaost.je na p,vorn me,tu i do sada njen presti! moderne Illje "groien Napro!,,,, r.zvDjem vuna posin. teh!like.

nekoliko engle'kih u Australiju izveiz ~panije, take dopao ima lest umlie koda mi_ sa vu-

merino-ovaca kontinent Australija

Ilaje neapModn. teti~kih pred;". NajvalniF

U oplemenjavanju

i petnaestom veku. U Engleskoj je vee u sed mom stolecu vuna najv3iniji proizvod za trgovinu_ Godine 129S. naredio je Edvard III da lekretarnjegovogvelicanstvatrebada prisustvuje sede':; sednicama na vunenom dfaku_ lordovski doma se

se novi

vee eke 1820. lionaovaca Pored velikim Australije. brojem

j'porui'ilac

vune

je

ave.

u izrazite ovaca

Me"utim. n"'im predma najpre kac ;tvor mesa,

OVe3 je sluzila mleka i mast;
U

Gornjeg

i razvijenom

I danas

Svoj ""Iik; znacaj ov<a dablja trenutkukarlasuve'lteienskeruke ispreleprvevunenenitiiupotrebile ih za ccecu.

onom

neguje oyaj obicaj. Nove puteyevunadobijazahvaljujuCi tugalskirnbrodovimakupljenimupravo od prodate se poznati £)0[0 eeeva

trgovacke por-

narskorn industrijem ubrajaju se: Novi Zeland, Rusija, Argentina, Jufna Afrika i Urugyai_Danasnjistrucnjakzavunu.a dugogodi~njim da na rOmne najvei'lm ponude iskustvom trii'tima izabere je u stanju vune iz og_ prayi kvalltet

Nasa zn"nja 0 razvitku vune so dosta povr!na. Znamo legende i pOllovice ukojimajeisticanmacajovaca.Bog.t· siva plemena cunalo prema do 'edmog se pre novog veka rabroju st.d. ovaea. Sve ovca je u zemljama najvainijc

rnerino-vune. Trebaloje da itatijanski umetnid i stikari po ie1ji svojin u Firenci. U

i Mikelandelo. bave vunarstvom

za s~oje

preduzete

tom veku eveta bogat'tvo zasnevane uprave na ek'ploataciji Vune. U sesoaestcm stctecu nailazimenanekoliko ukazatadasnjihgo,pedarakojiseodno_ senasprecavanjeizvezasirovevune, da ne bi doilo do nesta'ice za dornace pcerebe. Nataj nacin prvi putse.provode prinudne mere radi oliguravanja domac':eg triista. U toku tridesetegodisnjeg ratil mnogo priStUpale ponovnoj je toga propalo i izgr.dnji. U PrusVuna je jedna od mnogobroinih malih cudaprirodekojapenekadinepri_ mecujemo. Nauka se vee skoro ~itavo stolei'e bavi ispitivanjirna vune i do dan", Vuna na« su JDS mnogetajne se sastoji koja je od neotkrivene supst.nce sa.cava izvesne hemijskog

veka

Sredozemlja pred'tavljala ,redstvopl.i:anja

U~panijugajenjemerino_ovacapreno.e Fenieani, u Englesku Kelti. U hsnijem periodu siocarslva, giji. Rimljani usavrhvajuoyu naroi'itou Nemackoj vrstu i 8el-

roga.odvunenebelaocevine»keratiistog kaonpr.kosa.perje,noktiikandfe

Najfinijc predivo zarucnopletenje

Fin. perl-

Finaspon,k.

C~k i kad naptlsti svog 'vorca vllnaostajel'iva,Vunenaodecasena nasem telu pona,a kao dodatni i sa pravom rodnim krzno. Vuna nije samo .opla iOlll. Reaguje cenatvlageu valjujuci procesu i pri zamenjuje se moze nase uporediti krznom.

_

OVCIl. organ Sa pri_ natin

Mogui:.nost

sakupljanja

toplo.e

"une sadriaju izmedu

pociva pre svega vazduha. Vazduh ~estica vune kao

na njenom se skuplja i izmedu

u danainje vreme, bore ,e za naklonost na strucne savete

Kvalileti i boje kupea, Ako ieprodavca. budcte

litedaprikupovinivune.bczobzira neosteceni.moratepoznavatinajvainije

sast avmh

koje na najholji izgubljeno

prirodno

delova tin cestica. Kao "0 ie poznato. vatduhjelosprovodnik.oplote:ovaj nedostatak vazduhaje predu,lov za svaku mer gusto vatu uloga tkana skupljanja duplih plarna replete sadrie (na pri· Ravna jo! 60% prediva izravnavaju, .,napile'· vazduha i prozora).

Put

koji

vuna

prede

od ~ihnja

ovee

ona daje tOp-

sarna po sebi na provuduhu, vezujejezahhemijskom rcplotu prl_ i zah_ tome rnvija

do vaSe korpe za rucni rad je vecma dugiimanekolikostanica.Punagodina je po.rebna vorilouobojeno, da bi ,e rune ovee pretmekovunenoklupce.

komplikovanom

vazduha. pritiskom

Doksecesticedrugih iii tegljenjem

Vuna iljednacuje lagodava se klimi ,evima odeci 'eia, Zbog csecamo

temperaturu. okoline, kao toga se u na prijatno

vunenei'esticeseponovovracajuu prvobitno stanje da bi ,e vazduha. Ovaj prirodni jesterazlogprijatnog telu

Vee pri <ort;ranju sirove vune. ito danas radi samo iskusni S(rucnjak sa 'kolovanim timom. misli se
M

kasniju vunu prema namei

upotrebnuvrednosti,vrhu.Svakavrsta ovee daje odredenu so-cvu nijesvejedno ,yom kvali.eru kojasevrsta i fino':i .une. Cestica.

hladnocik.oinavelikoj je tacnastara poslovica - ..coo sec je dobrozahladnocu.dobrojei pro_ t;v" vrudne" _ ovea je najiznzitiji primer. U Au"raliji je merenjima uevrdenodaspoljna temperatura ne prodire vi~e od 1 'kern .. pod krzno·· logicno je da ovea nikada dapretrpitoplotniudar.lzveiitajiekspedicija ,a Himalaja, vi,okih oblasti nena Amazona odeca dok:lzuju ,vim doralla ne moze i iz

Kada je vunena odeca mokra. fine cestice .une 5e ne lepe medu sobom, ier sadrie joS vazduha. Zbog toga je i u mokroj vunenoj odeCi omoguceno (Jisanje koie. Najvei:i broj japan5kih lovaca btsera radu vunene p~tim njima nose pri svom napornom Veliki broj ~por(. daju od prednostkukostime,

njuje vunenoj haljini iii nekomdrugom delu odece. Svaka vrata ima svoju upotrebnusvrhu. Kadasirovavuna prodenekolikofaza obliku vazdusastih pranja, belih ona ulazi u u pahuljica

ski •. asova·plivac:a And. da kostimima je vu-

ststem valjka. koji ispravlja ralelno i od njiM stvara Ovaj sloj .adrii <'estice

ce"ice pagusti .Ioj. duzine i .ime

rune

iSi'elijavaju'

eks.remnim koristimo tim prednostima, jer se u Posleovogpo,wpkavunajepre.vo· rena U wileni meki .Ioj koji se upuCujeupredionicuinajpreup·rcdau niti i bogata kac debljine olovke. Laganim pos!upak okret.ponavlja njem masinaovajse

opterecenjima Ponahnje vune

temperature u odnosu na vlagu vlagu vunizai"azdravijeiivi

9rani~i se sa "udom.

Vuna prima

sve de 30% svoje teiinea da ,e ne uvlaii. U .uvoj okolini vun. predaje upijeniprocenalvlage.Prirodnoispa· ravanjt! koje lime nasraje ponovo ap,orbujcvunenomodecom. ,e

Od

runa

do

klupi!eta

Ponudapredivazarulniradnikadnije bila tako nepregledna

idobijasezeljenafinanit,Jednostavna

Oznake .kao iuputstvoosastavui preporuciza debljinu igle.jenaredu bojenje.e i ostavlja ostale bi se potrosai' zastitio.vena. spraOa va odredi nekog Da Ii se predivo sastoji od vune iii ima vehki procenat vune laik sa sigurnoseu prediv"..e Veoma izrnedu "unom koja razlika vune za upotrebnu Cistom ov~e vrednostvunenihproizvodajerazlika i meiane.nekiprocesikojisprei'avaju i:ebanjevune. kao predi"o.e prvenstvenooproizvodima odcesljanogprediva(stonijeistoho i proizvod od meSanog prediva)..teovCije odstw_ IU minimalna zahvalnc panjado 2%. vuna"ili. . otpornom u radnju na vlagu. Oznake Bojenopredivostizeusvojuposlednju stanicu:dobijaprodajnuvrednost... kojisuzaistaod Dozvoljena i'i.Iieno papiru. Ukolikoje ovaj miris jaci. predvideno da se meki oznace velikim kao cilta vuna vune procentom vafna ciste zakonom je delovi odele iii odeea sa specijalnojvrstiodece. mofe da konstaeuie god paljenjem saviVuna lo. Proba gorenjem vuna.Mota se u klupl'ad iii kanure_ Dobija kete . Strucnjaku je danas veoma tefkc da bez tehnickih '"stav pomoi:nih prediva. cekajuci vun~ polofil.a predivadoS%_ nosi Oznalavanje vune biti oZn3ku sigurni u mesavinisintetickih Ukolikoneko predivo .. pamuki Ian. vune" moraju imati do 1S ciste vune . $intetiCk..kv. koje je uglavnom btlo ovcij.. sevunene i sve U eve-n vrste pos(upku vune dobijaju namenjene niti sa efektom muline •.. radi 0 motemo i'i"oj vuni da se Upr"imde.Predivazarucniradbojeseu takozvanim Bojenje se jenuagkojisepod prstimalakozdrobi i osea Se nazapaljeni rog.Odovepro<reni(iseupredanjem dobijajudvailitri razn.. s"etlim plamenom ~ . mogao da prepozna ponudeno do 70%. Kotl predivaUl rad radi .veoma tanka VUnen" nit. predivase brzo tope i stvaraju tvrde kugli. sve ispi(e kontrole.strizenopredi"o"nisuozna· eti_ ke kvaliteta.CeSljana na primeeeec rueni vunenih prediva koja mogu i otI nosene ode'. procenat vune je veei.. zatim jestiteod i prave konac. Danas se to lz osnove promenilo.samo "una". vee Ie odnose njene postupkepredenja. U meduvremenu SU cemoljaca Kada je $tiie krivenijo. proizvodi "une. Pamuk gori brzo. ne moie se naci u prodavni.litetai debljine.ama. driajem procenata Proizvodi sa oznakom .e. Sisanjem five se sme oznai'iti vune samo On3 vuna Vuna je najvredniji a njena primena saltojak na~e odete je dobivena mdane je mnogostrana seboje_ Kod se radi oOltacima da potitu . oznakommarkeikvaliteta.enijamanaiegstoleeakupac je jo.e sarnO on.no kupee. Velikekolitine vuneuindustrijibojeseveepriCeJ· Ijanju..eilta vuna" iii . koja je tako deb. Sad.znaci tehniCki pojmovi. garantovano vuna" smeju da no..

Tek oko 1910. Okrugle radovima.lipriborz.e uslu. 1..ne I koje u i91e igla u krilu prelaze pletac:e rete vrh od evrstog letovanju dec elasti~an petlji nego rnetata za siroke postupku Ovakav vise 7. . Komplet ca. Elasticnih igala za pletenje ima od najfinijih . izradene SU prve igle za rueni od lakog metal a. pode. 5) Sit dajusaigala. Silene saVete moiete dobld i u specijaliza rueni rad. se vrh igle. 191e za plctenje sa dugmadima k30 se aa velike radove. jakni vrlo elastiene.xoj $trani pa SVi! do debljine prsta.kostiju{odbizona} i od drvcta. 191e z. Nasled. da se petlje sveucsrr Same skl- . Igle za pletenje vee nakon dva bet dugmadi (sadva uzimaju. Pri pletenju kruga igla mora biti krata od obima krug. a petlje suvlle .tinu je Citav dijamantsku IzmiSljen 3.ane igle Okrugla su takode namenjene primeniti velikim Sa njim. u duiinama od ~Ocm i ra'terecuju ruke i noge.e je . cinu pletiva.bran. zovanim radnjama RaznipomoCnialatiioznakeigalazakukieanje.Arheolozisuugrobnici kneginje Tirinske koje poti~u iz treceg cuva par 9vozdenih godinepreovogveka Osnovnioblik no"li i91e za pletenje do cetvrtog igala za pletenje radene cd veka.:ajukadadezennezahtevaokretanjeposlesvakogreda iii viSe pol. U preporukama u Burdisu datei mere. naime za normalnu ja velicinu i klize bez se u muzeju aka za plecenje hrapa.5cm.stegnute. Perlje dobijaju normalnu vecegnaporaprekotankogtela 2.itoodsavijenebronzanezice. propi.e.lnu ulogu. objasnjeni pod odgovarajutim brojkama. vrha) isti. prekohiljadugodinaostao Vee u prvim godinarna na'''g rad novi proda niz 6d duzine17 12. 109 vremena se stalno dodaju kvalitetispecijalneindusrrijezaizradu minijuma.kojiupletenju imaju rakode v. pri Ovimielimoda kazemoda nije i Uputstvima za rueni rad najboljejeakose tacno vainosamoodabratipravilnuvunuz.xoj strani su naslika- . pletenje iii bez primese sa dugmadima. rnnoqo na primer.e elasticnim "koenica perlonskim za petlje" . Igle z.elika igle su nesalomive.arutnirad gornja skala pokazuje jaeinco vrhova igala (brojke= u milimetrima) precnik Nasi preci SU izradivali isle cd slonov" kosti iii kostiju. materijal stolecaznalosezapletai:eigleodcelika.upulovereijakne delove pri suknje. Za- hvaljujuti iskopinama..ivanijansaboje. 4'/z 5 5'/0 I aa pletenje vail pravHo da rad cd. Ima in u veliCinama 6. 3'/.: kod suviiie dugih igala rad jeoteian.zna jakni ':elika. od plasticnih upravc ovoj rna.kapapletsesa5toii Za rukavice igala se upotrebljava zasvevrsteradoyakojisepletu iz pet isalai ima specijalnih jakni mogusedoblti 'gala i debelim vrhom upo. pletcnjc sa tanklm "telom" trebljavaju se aa normal no pletenje. i krupnijim gde su plesti se mo. Od Igle .prehvasvetlosnereflek. pridrian desnom rukom "odi lza rada ponovo napred.. nepokretna se prinvataju . '2:'1. izradi krupnih delovaode':e. materijal obraduje slucaju odgovarajui:im maze da uSP" sarno aka se alatom U ovom nenajvainijevrsteigala. Zahvaljujuci primesi iokri- bi se zastitio osetljiYi takoglatkom prirodne povr.amo igla moiese i u slucaju igle za odecu bez dugmadi. viti. sa 4. driite tin nveta. perlonskom iglom" ne same u krugovima vee i u polaznim I povratnim redovima Pri okretanju paziti d.•telom" odabiraju pokretna Zayelikepletenestvari. Prematome. U V~jmaru iz vremena novog kostiju 500. 3'/0 3'1.aodgovarajucideoodeC:e vee i pravilne igle.ve do lS0cm su na sled. kojih specijalnom perlonski da prihvati deo. ali se ne mogu cd 2 do 7 mm (vidi 51.Iojem koji nervni podvrgavaju ima ststem. prednost koja se veoma osee.Jedan igalazapletenjeje promenio. iii povratnareda. 2'/. i premazuju igalasa oci cd lagan in igalaodaluelektrienom evr. marne da SU i91e radene i pr" veh.Nezna... cesc vrsta i stiti na primer.kaoiost. rukavi_ kom_ i21cm ukrug. same •.Dobar alatpola rada 1'/2 2 2'1. sa napletenim su one pokretni moze Petlje koje igle kod zahvaljujuci rukavima.inom i vehaeke ho.

kim de_ 10m @ u obfiku @ @ Kukica odplastike Pr-'ten od lakog reeeala i neoznacenihigala Praktrcna pravljenje "vilju'ka" ukrasa za '" ® ea om- Hvatalica petlji velikepribadace Osiguraei -'padarad ® ® za pletenje koji ® @ dugmadi jakni Sa "telom"i "ko_ ® @) na igli da ne 191eza pletenje pla-'tike(galalitj ~tapic za vuneod dovodiiupravljasa2ili vise boj.:i) .CD @ Igle od Komplet lakeg igala merala (j) Okrugla igla Ll pletenje @ Mera za kontrolu jaeine ® @ IglaIapletenjejakni dugmadi Igla za pletenje dugmadima Numeracija Igla za perlonskim cnicom" jakni bez . (str. spr. nje om.veomadra_ goeen pomocnik komplikovanih se mnogih prcsttru redova pri piebra iznad pletenje @ Santimetar vlacenje Ll filetiranje za u kutiji kontrolu na izmera moen. 77) @ Brojacredova.a metalnim vrhovima i pokretnim perlon.".

1 'bern. reda p~lac ..lid ~.. Ako polo- omea Se moze obliko"atj fite nit prema .redojeg kvalitetaracunasejednapetlja1 cm..Namicanje petlji I~I~ pedjL Ked samim po-niti za. da bi se i poslednje U .uacunni caspar"jce ih.canje niti ..talepetliesenamicu . Kod "une finog iii .a. a zatim Na ovaj nac. pomocli dye dobila lefernost poi:etka. v .e proteie navise se OdOldo se ponavljaju.Sveo. Sa slike 8 je vidljivo da .ne ratuna na jednu Za proracunavanje . n. podufinu a ked jo. Po~etn" Pocema omta i jednostavno namic:anje na ratne nacine. iwos..prebacuienapred. eetkom .e nit pro- Poce. na taj nacin sto koia . duilnu Naravno. podu_ celokupnu da bi se narocito kao ida. 6 prikazuje 5.trelice) teiestoslobodnijehozprstele"eruke. prihvao:a naigle. se otpuStaomcasa se)_ Oba postupka . deblje cclo· bolje je iua/'unati nam"knite dulln .. a nit od kaiiprsta '" provlaei krozomcu i provlaei i utezanja palea prema'trelici.Iika 4. Nit na iglama. Slike 1. De.takodaseukrStasanitisapalca Streli .ak pletenja.nom rukom '" igle vode odozdo navile hOI omcu palea.. rukom na primer: odmerite .e jos 15 do 20 em. j slueaiu.. na .e rad.. napra"ice1:" omlu kao ho prikazuje slib 3.. ne mora se pdeti niti. Preporucljivo je izracunati <!leak. II slueaju kada 5e cadi veOma ela'tiean dezen. metod.""kog pietenja .. petlie Sad.oji Se iz Mmitanja nasuprot kuki':anju.n moiete tinvpotrebneniti Nam. trosene se postupit. kazipr'ta. petlju.e petlia .nje petiji.. 2 i 5 priknuju na koji se nacin 'tavlja nit oko prstiju leve ruke Treba obrantt pafnju na to da nit koja dclazi iznadkafiprsta poticeod klupceta{vidi pravac. Iviea mora iSle i'te jacine biti rastegljiva.vakorn niti. manju moie niti. ovoko. nit paleem (uevrsti omce stalno drug. 20 petlji. Polinje. dufine lake nego petlj..lid pro"lacenje om':e.Iid 1 iii 2 oko prstiju le"e ruke. 4 iii 5 jedna se 2cm dod"je namicale.e izvlaei pored prema petlje izomceizatdenit"lika7.zavunukojaseobraduje iglama kupne petlje veeu br.ime n namic. slika Slike 5 i 6 prikazuju se odmah izmedu dobiju dye palc.

Iikom 8 na levoj serani. Pri tOme pr ema obratiti . Slik.vi_ diprobupletenja16a se primenjuje Dodavanje Dodavanje se mote petlji prikazanoiena.likama17 oblikoyati prema slikama i 19.aslikalSizradudrugepetije Nit kojadolazi od kaziprsta ukrsta se sa delom niti koja dolazi radi popetlje na- odpalca. pletenja) plecenja pet- iii obrnutim Jednonavniukrftenipoletak Slike 9 do 12 prikazuju jednostavno .Slika12prikazuje zateunje niti kod jednoS[avnog ukrhenog namicanja. Kraj niti ide od spolj~ prema unutra oko palea leve ruke.nje strane oko palca leve rllke.jednaobrnuto.Iid ukrfcenc namicanje.e. Stedeca petljase novo kazuje milu prema slid 13.11 prikazujezueunje niti.Probapleteniana. redite je sa . itd. pr"vim Ijama (donja prow (gomja prow plecenja). Pri dOdavanju nijeneophodnodaseprethodnoizracunadufinapocetne niti.a prva petlia Slika14prikazujezaceunjeniti. Duplo ukrheno namicanje premasliei 13 Pccetna omfa se r-adl premaslid9. a iduCa prema niti.liei18aprikazujeispletenipo.:etak • .e 10 i 13. Slika 16 prj_ dobija kada . Pocetnaomi'a petlji 6 iii 9.pricemu se palae izvlati izomeei zatete nit.polinoj kada se se prema painjudasekrajnitijednomproteieodspoljnestraneprema unutr~$njoj .lgleprovlacedrugupetljuupravcustrelice.. U probi prikazanojehkva. a nit koja vodi prem" kafiprstu ukrS!a se.Pol"cna om~a oblikovana je prema sliei 3. peale tOgl se nit polaie oko palea tako kao -'to je prik~zano na slid 10.likapetljidobijakadasepleteodsamog pocetka . Sada provu6 nit iglom u praveu strelice. Oba postupka priUpo_ kuananaslikamal0il1sIalnoseponavljaju. Pccema nit se oblikuje prema 9.• jed nOm sa unutra. Ista slib slikama ukdtanje naizmenicno sliei 15. Duplo ukrStanje odmahponamieanjuradijednaperljapravo.

e petlji nitima iznad pomo':ne igle (vidi .liodklupccta.adva. Duplo ukrStanje slikamaod 12do15. Strelica na .lgle prihv.taju om"-u od niti koja dolazi izn. slika 20. kada ivi. .aHbdopieteni pocetak sa duplim nitima (vidi .Iiei 21 ozn. Proba 19) ~~~~~~~~~~~~~~ kama od 9 do 11. $3 lzuzetkom raditi Ouiin" dupllm pocetne i rubvkama.aslike 2.e natin oblikuje poeetna nit. i23. kHz.canja poi'etnim nltl. izn.cc na larap"ma odec. zateie nit.Cava kako trebaizvestiprvupetljuitojeistiPOStupakkojijeobjasnjen na sliei 13.prote1e. a koj" se zatlrn polaie lez. Iznad palea malim prstom [eve ruke.23i24prikazujuzapletanjenitipriizradiduplog poi'etka.e pletenih delova zahtevaju vecu crpcrncst.:i prona slikama kaiiprsta. suko 22treba vnoukrhanjesadupllm raditi premaslikamaSdo7. Probe pletenja var"juce pocetke sa daljim radom pierenja24aprikazujedupliukrstenipocerak.d pale •.enit(jedno. Kadajepo"etnanitizracunata.like vrsce namieanja 2S do 28 .im toga priknuje no koji. na primer iv. Slika 20 o.truka)kojadol.• trana 21) mogu se sve optsaoe pror"i'unav" n" opisani nal'in i mno:.like23 prtkazanc ]e nasli. naime.jednostanitimasa. strana 19. i haj duplog sa leva na desno niti koji.polaleseduploi tegnc premaslld 190ko prstiju leve ruke. 19 do 21 owacavaklupce.ad.akoga poticenit.dpalca-odozdonaviseiprovlacenitsakafiprstakaoomi'u u pravcu streliee.01prikazano je na 22.Iike 17 i 18 no strani .e oko drii poi'etka «renee Oko palea. Inaci. Palaese povlati izomce. prikazujuodgou pravom pletenju.Pocetak sa duplim nitima Pocetak sa duplim nitima se primenjuje u slucajevim. za dupli ukdteni pocetak $like22. a dupla nit . kao i i~ite rukava na dei'joj nam.

..vazaveibanjeusuprotnojboji od klupcera polazeseoko pocetna orne. jedna obrnuto.. stra- porno':ne desnom iglomtapetljaprilwatasalevanadesnoinit. Pomccna nit pri tome nesme do oblikuje pellje koje moze oml'u.i od kaiiprsla.ve po.edalje . SOl cetnanitokopalcaleveruke.~in pletu petljaispred na 22).Citi No kojl se n..stranaU). jednapetlj30brnuto(slikaS.913 provod. Za razliku prethodnoobjasnjenihnacinanamicanja petlji. Ona se provlati su vee naCinjene..jedankraj leve ruk . 27' se Tek ~a iglom kroz labava i da se nit koja i .26i26.e naein namite . take naizmenicno.e pomo':ne pedia pedjeu iIa niti ple!e Se pravo(vidi niti podiie sliku 4.upotreblj. Oba postupka _ prinvatanje i provlacenje niti stalnose ponavljaju. prinvala se sa I"va na d"sno na iglu (= ereea petlja). prst 9.I. prema pridrbva kallprsra slid leve ruke Nit kojadolazi Postoje dri. dolazisakaziprstauoblikupetljenaiglu.odi (slika27 i 27. ispod porno. pra~o. Nil koja dola. Na iSli naern se pletu sledeti u<::etvrtomredu(slika28)sledinaizmenil'noiednapetljapravo. poi.Pozavrsetkuovog red. desna .. zatim. iii delimitn.Pocetak sa pornocnorn niti Pccetak n pomocnom puent-bod niti primenjuje se "pravo SOlsame radL coda kada SOl od radi jedna petlj. slika pletenja prikazuje poi'elak Sa uzorkom 283.ovaj se pocetak radi sarno jednom iglom. mora Sa jedne na drugu prvcm paralelno da oslane stranu redu prikuujeslika i pri tome redovi.vidislike2S.). Ova proba ple- pravo-obrnutog . drug. Potpun. o<im toga. mali izveden.Iedeb ostalepetlje. mole se odstr-aniti pomocna nit.:ne niti (slika 25) i pevlac. .Slika26iprobaple· tenia 26a obja~nj"vaju na koji .>: e SOlpcruka_ Sad. radi se pomocnom iglom koj .

evodiodnapredkrozpetlju nalevuigluinitkojaidepremakaiipnwpro" IIlaciseupravcu. se jedna od dveju igalaizpoCetkapetlji.talno petlj.iglasapetljamaseprihvatalevomrukom.desna i provlaci omcicu igl3sellodi inniti odo-u pravcu strelice. izvlac. provucenepetljeizprethodnog tegljivi.treliee. me"u. igla drti drug" i9lu. slika S Nit se polaie z90 u petlju . kompl . ukrug zeste petlja nanaie naziva klizi sa igle_ Kada.acetvrudesno.. se raeuna n jednu i9lu_ Sada se .pred Desn.apostupakjeistisatrec':omi cetvnom (slika 1).rhovima.Desnaigla. ezv. Iedan kemplet se. elasticni rada prave U20rak_ Petlje na5caju redn iz om':.""Iaci druga 2).Zavrsavasekruguoblikutrougla(slika2) inatajnacinseizbegavadapetljekliznusaigle.aklupcet. levo. kno igle i provlacenja iii iurada'1astaju ukritenepetlje iii obrnute iii obrnuto Pravapetlia Slika4prikuujeizradupravepetlje. Na dye igle se namice onolike petlj. ukrug. krozkoje. pravo dr'hnja omette iii lza igle. omcicu (vidi n" tom o'trim .tvaranie vise.e ravna gornja povesina. anit. ispred na'Cnje Zavisnood peclje. Petlje 3: dYe igle su veo:opletene) i . kruga. Krugsen Stvaranje uzoraka i sara Kada je namaknuto dovoljno petlli. petljom ravnc m prave petlje pletu se prva pri cemu Obrnuta petlia ispred leveigle.Kaiiprstde.Zatvaranje kruga Ako se pletenje iel.ica iii kruga niti. Namice seistt bre] petlji.I pet igala.avom n" prvu petljom u poeetnu . sa jed nom slib dodeljujese p. Da bi se izbeglo praznine iglu dYe petlje a na cetvrtu Tek i91a i polate dvepetljemanje.u Tako i. 191e se razrlnjaju take da prva i91a lei.imalolevu iglu i pri tome .gle nikakose uzprvu.sepustadakliziiznadkaiiprsuizmeduprstiju leve ruke.t igala.nerukepovla':.PriutvaranjukrugaopletusecedvepoCetne petljetakodaponovobudeisti sada se polinjesa okrenuti radom (slika prvog ne smeju brojpetljinasvimiglama. petlje se dele na eetiri i91e Sa lastop koliko v'<ava strelicu.

meniCno pleteo po jedan red obrnuto. kom redu umeojuju.. pletena povrSioa deluje Nasuprot pravom pleteoju. eeuce (sli~a 6) nit u praveu Obrouto_ukr!tenapetlja Nit se polafe ispred levog vrh. pojavljuju.""vo. bobi~asti uzorak.jedanredobrnuto.o nanaje tzv. reljefno.:a.. petlle su csncva svih prava-ukdteoeili pletenih uzoraka. pravih iliobrnutih pravo-ukriteoo. radi se naizme_ nicna jedna petlja pravo. a lznad obrnutih petlj. Pruga. U polazoim prikazati pomocu petlji. slika 8. uzo_ pletu Za pruga<ti rak. jedna petlja obrnuto. ali se u s..ni rebrasti u z o r a k (sHka10).vo. a prave p.to liara. Kod probe pletenja Sa takodese naizmenicno cade prave i obroute petlje. Naovaj oa':. ieli petljecestonazivaju povr'ina pletiv. Kod probe pletenja 8b se petlje zameojuju same poslesvakogdrugogreda.• .obrnute redovimapetljeseradeonakokakose petlje rade se obrnuto. Ukriteno ta~je . prave.. 5bradiseu dve petlje jedan red pr.a kada se desna zatim provlaei igla uvodi iza vrha leve igleodozgou .. pedju. ~_~ ~ uzoroksenaziva uzorak U povrat.eukr.slika11. i pavr. povrsinakojalicinapovriinuobrnutopletenihpetljiitoje takozv.tene struktura pletene nituomeu. i povratnim Ukoliko se jedna ukrheoopletenih plesti u krugovlma ~teno. jedan red obrnuta.m redovima onakokakosepajavljuju Pravo-ukrhenapetlja Pr~vo-ukriteoa petlj.tnim redovima. puta naiz- uobrnutepetljekazedasu Proba pleteniaSa reljefne prikazujeuzcrak na komejedv. i91". tim jedan red pr.ovaj velikih Naslici9seradi b o btc a naizmenicn02petljepravoi2petljeobrnuto.Poledinaradaprikazuje povdinu cbreuec Sa obrnutim petljama.vidistreprikazuju lako okre· Zbog toga petlje okrenute rada time postaje malo tvrs. zaKod probe pletenja petljepravo petlje se pletu polaznimredovimanaizmenil.aabrnuto-ukrSteoeabrnuto_ukriteno.Aka felima asnavu pravog pletenja da radima u polaznim naizmenii::no -. U povratnim tj.nim redovima se petlje plew kakc se pojavljuju Kod probe pletenja 9 a petlje se rode naizmenicno posle po 2redauodnosunaprethodnired Ukolikosepolazni i povratni red pletu pravo. potrebooje odnosno obrnuto-ukrse naizmeoii'oo redovima radijedaoredpravG-ukrstenoijedanredobrnuto_ukrhen6" U. Zbog toga se <'estO petlje.ih petlji prave se obrnute.vo.orakradenodpravihiobrnutihpetlji Praveiabrnutepetlje. potrebna je da pletemo jedanredpravo. lznad pra . s" dobij. nastaje pleten. cbrnuto-ukrftene N~ slikama 8 do 11 prikauni su najjednastavniji osnovni uzorci koji sa obeju strana imaju isti izgled. U povratoim redovima .epletejednapetljapravo-ukrsteno jedna petlja obrnuto-ukr'lteno. desna provlaei petlje i igla se vodi iza vrhilleveigleadozdoupetljui -uc« na slid 7. .epravepetljepravo.noeetiri obrnuto: u povratn.naizmeoicno.

ivi<u evor.neigle kodobrnutogpletenja:nitsevodiispredp.red:2p. tenja. kraju .1p. odno- pravo_ukritenoiposlednjapetljapodignekaokodobrnutog pletenj~ (proba ple. pletu nit se vodi ispred pravo. orne. Probapletenja1apokazujerebrastuSaru(polazniipovratni red pravo} petlji sa ivicom evorica_ Kod petlja probe pletenja 23 unvtar i povratnom ivicnih radi se po jedna u polaznom reduobrnuto Dupla Probe iviea pleten]a] i 4 prikazuju duplu red: ivieu koja.spted p .tipravo.daljeplestiobrnuto.red5talnoponavljati oples!i 2p .ple..'.keg reda mora ivlea na.e dobija uhvaljujuci polaznim ipovratnirnredovima.p.cna zatimse2p.anitvoditiispredp_2_i3. i n.plestipravo. p_ polafe s. tlit se vodi . Ivice na ple.. ho se odna. zatim pravo. pravo.p.kaokodobrnutogpletenja.nitsevodiispredpetlji Plesti.Odpo. red.iu ked obrnuCCl pletenih povr~ina. ple.podicikaokod obrnutog pletenja.v.vidi..'iku1. zatim obrnute pomocne do igle petlje Ive pOllednjih iza.podicikaokodobrnutogpletenja. ostale delene 2elite Ii daraditeomcostu pletenja: ivicu. se na pomocnu $3 iglui. i poslednja pra- podiienapocetku redabokod vogpletenja.e delovima.3..e r~di ovako {p_ = skracenicazapetlju)_1. podiiu kao 3p.pravo.2.• 1.amo onda kadase iz nin ivke prilwataju nove petlje. petli' n.2.Poslednjapetlj.eu iii nazvanu ie.1..nebiuebalodabudesuvilerastegljiva. kaokod 2) obrnutog Poslednja Omi'asta nit mora da lei.{.lednje3p.posled. podiiese ispred prva pettj. njap. p. Dalje plesti 1.Sledecep.red:podici2p_kaokodobrnutogpletenja.nitldiizaleveigle. koja . svakog reda plete se .Zavrsavanje ivica Bo~na iv. zavrsavaju se Cvoricima.predrada. Omhsta iviea se uzima.sa pomocnuiglu pomoc.nitvodit.asledece2p_podifukaokodobrnutogple_ tih 2 p.seplete peavoi polatu.Ino pravo i II 'Iu~.stu iv.).enja 23. stu Zaivkucvorica petljausvakomeredu) se i vicna pe [I ja (to ie prv. Sledece2p."" ked pletenja. leve '91e (silk.taje i onda hda se prva se oplesti pravo petlj. Rulikujemo dye vnte inada: bobit. i takonan .enim 5no ivice !lavov.p. ispredp . red •.vedoposlednjih3p.

. prinva- tin petlji..enja 5: iglamazadv.o.obrnut.ledionolikoredovapravihpetljikao ispredrupicastogreda. rebro). dye petlje pravo _ ujedno neparan broj petlj. I za porub .Iubj i= .jedan Ujusepocetnepetljenajednuiglu.pravired pmlepreg.petlje..anavijutke takodeobrnuto.ba). reda moie pravo.eprihvataju(slika6j naigluipletusecetirireda"pravonavii!e". naizmellicno vij u ta K.le 2 pvce naizmenicno uradena reda . pregibom·· porube kod pravo pletenih delova .Poeetnepetljeseprihvatajunajednu iglui pletu. reda cvakc: Ilaizmenienose redovima pletejednapetljaobrnuto.gl.polafuseizaleveiglei pletesenaizmenicno1 obrnu.ledecegredapravo _ ujedllo.Razne vrste poruba I·.Pollovo.Slika9prikazuje1. r.jedna za pocetak Ked pletenjaporubasralnose plete jedlla petljasa petljaprihvacenogpocetka(probapletenja12)pravo-ujedno.1 zaovaj raditi cd kukicanih petljica. Probeple.vim na pamoenu podiie kao . brojadebljimod predvidenih igala za "rstu "une sa kojom radite namaknese polovinaod ukupnog broja petlji za potetak. jedna petlja obrnuto nuL1 petlj. Ked probe obrnutog a delovi petlji prinvatail! petlja i u .lika11. Poeet. caknastom ivicom mogu se petlje prihvalatiizlanckakukii'allihpetlji(slika6) .e i>:rada prema slikamaS i 9.glll kod pletenja7 p!etenja.e podigple'ti i ~ ire preporucuje mogu se petlje celokupan obrlluto. Sa jednim redom zatim raditi dva puta naizmenicno jedan red = pravo.jedna povratnim plete.enjaodSdo7prikazujuizraduuzanihporuba Prot» ple. jedan Posle red 5 . Po.itl broj petlji za pocetak.e jedna petlja pravo. ali se mora prihvat.redposlezajedno opletenihpetlji Porub sa c.sadasepetljesaiglepletusapetljamapocetka pravoujedno.e se plete jed.. Ako imamo pravom pet- pocinjejednom IjomposleiviCnepetlje:sledeciredplestiobrnuto.n na_ (slika 10). na . igle .kukicanepetIjice se isparaju. red.alica Porub Za sa .jednapetlja Probepletenja6i7:kukicaseonolikopetljicaulanciCu kolikojepotrebnonpocetak.com iVOcom za pregib se radi Kod poruba ledan red 5U p I j im petlj ama. Od S.diseod U S.ood petlja praveod pocetnih petlji redobrnuto. redu S. prethodnog reda). obrnuto kac pregib Oedan obrnuti red redovaraditidaljepravepetlje(slikaBpriknuje1."petljama.jedan red pravo.knastom '" caklla'tom iv.

reltca prikazuje novu ivkne Ijusaleveigle.J dodatih petlji pod. Sa slike 1 mofesevideti kakose i2ivicnepetlje. tripetlje. kojajevecopleteM pravo. isplete jo:< jedna petlja pravo_ukdteno Ukoliko se broj petlji vue petlji.. primenjuje se 1.itojedna .itd. Slika 2 prikazuje kako perlje.. petlja dobija i~ na pocetku reda dopunjuje za dYe iii se dopletanje.z" ~e naipre na leyu sledecegcelogredapletekaoivicna mestu pov.tepetljeseponovoispletejedna pravoipodiienalevuiglu.lz. st.t.Dodavanje petlji Na isti nacin se dod.vidisliku3.j" jedna petlja na kraju reda..

i.vodidodavanjepetlji nU cubtnu". pravih petlj.a obeju pletenje suana redu...ve slid 13 petlje_ U i iza dve prav" Izpoprefneniti. jed nom petljaizprethodnogredaioplete(slika nim redovima .bezobziradalisepletudvepravepetljea IImedu njih prihvata jed..pod.lid 7. i to .a nit se pri tome vodi iza peclje. Promen. na .e plete pravo.tnim petljepletuobrnuto..braia petljibitrebalo ponekad dasenevidiusamom radu. 'lei:. obrnuto jos U povratukolikO" je slie.!upotrebeikaoukras Dod. koja red. Zatim se prihvata '1). dodavanja . ne plete se pedja lei. U povr.glu. . tenaposlednja prava petlja ispred prugeobrnutih opletesepetljaizpretl"lodnogredapravo-ukrJteno. na~in' kada se dode . i II svakom 2 . Dubin. takod..ve o<tale ...vallie petlj.n navijutak . "u dubinu" Probapletenja11prikazujekakosei1..eispr"ddvejupravihpetljiispletejedna petlja obrnuto: to isto se ponavlja i za eve povratnim obrnuto Kod probe pletenja'4dodavanjesevr{i petljesepletupravo-ukdtenolzpoprecneniti.1.jednapetijapravo. do mesea dodavanja.Slede dveobrnutepetlje. Me. oduzimanja se mogu r. prethodnog petlj'!ia leve igle koja '" piece pravo.. a . naime petlj. 'lid.likul0.petlja-pravapetlja.t. nit. Itose radi unvtar mestadodavanjau obliku uske prugeobrnutihpetljiiznadllvepetlje:'Jobejustranaovihpetlji. samos" U povratnim redovlma se dodat" petlje obe petlje izmedu mesta dodavanja Dodavanje Dodavanje iz: ispred popre':n .ko se radi fl. . pravo. Dodavanje .Iedec. pletu pravc.jednapetljaobrnuto. dubinskr·pletenih petlji... _ pravo_ Sled. Na sledecoj jetakocIeprikazanododavanje . I~ Rezulutjeisti.e radi na slede':i fla':in: kada je ople_ petlji.Naslici9 strelicapokazujena!tojisenacinplete3. odnosno pravapetlja redovima se sve jeposledodavanjapodignutakaokodobrnutogpletenja.dubin_ sb' o (vidi .e dodate petlje opletu potrebno da lice rada bude p-ave pleteno. petlj.9Ie.Iiku 12» zatim joil jednom. kao obiCno.'_pravapetljasenajpreradikao. radeobrnuto.petliapravc.spored. petlje radi se prema pr. prema redovtrna se dodat" petlje rade pravo.1.

Oduzimanje

petlji

Kao ho je 'pomenuto, oduzimanje se moie izvod;t; unutar plet;y. i fla ;v;ei, <to zavis; ad krojnog oblika. Unllt.r reda se petlje oduzimaju II slucaju kadaje iii cviklu. Broj petlji se smanjuje seradikosjnajliokruglina

n.

potrebno uraditi 1I'ltak ;vkama II slueaju kada

Oduzimanje

unutar

ted ..

Me't" gde se oduzima manje ,u "idljl"a kada se oduzima prema uzorku II kame se radi pletivo. Najtesce se oduzimanje tadi zajednickim opleunjem 2 pedje iii pre vlaeen ujedno-pravo

ie

m

petlji.

Na kaj; ,e nacin se prevlacenjem se podigne he

pieHl

obja;;njavaslika kako petlju; 1 petlj" se ple.e peavo

2:dvepetljeseopletukaol

pravapetlja.

Naslioi2sevidi

braj petlj; ,manjl/je za jednu kod pravog plete"j a. slede&

ipodignutapetljaprevuce;znadnje Kod pravoq prikazuju jasoije tamnijim upletanja(kod kod nitima simetricoo, neprosredini) iii povrat_ obr.titi na prevlaeenja rnesta pravog obrnuti pletiva) smer-. prikazana mestaoduzimanja Da bismo ,u nasliei to ho 1i2

priltazali

oduzimanja

Ukoliko t.reba da se mena oduzimanja r""porede mora broj petlji unutarili van mestaoduzimanjaost3ti menjen. ,manjuje. nom redu Slika 3 prikazuje Ako je potrebno trebau povrarncrn kako se'broj petlji oduzf mari u polaznom redu narotitu podiiekao painju

(prema

sledece:napocetku

redapetljase

kododuzimanja

prethodnog reda, odnosno. kao ked obrnutog pletenja. Nit se mora voditi ispeed petlj;: stedeca petlj. se plete obrnuto. a podignuta i petljaiznad 'teno(vidisliku7) Ako je potrebno kod jednostrukog oduzimanja dvepetlje,pletuse3petljezajedno.Slika4obja.lnjavakako .manjiti za prevlaCi iIn.d nje. Na kraju prethodnogreda redase petlja ispred oduzimanja pletuobrnuto-ukr-

se pletu 3 petlje pravo.ujedno; mesto oduzimanja je okrenuto na lice. Ukoliko je potrebno oduzimanje raditi u ,uprOtnOm .meru oduzimanje se radi slucajuse1 petljapodigne,2petljepletu podignutapetljaprevuceiznadnjih prevlacenjem (u tOm pra..-o-ujedno,

.• likaS).Kodobrnutog

pletivase petlje pletu obrnuto·ujedno. ukoliko je neophodno da se oduzimanje u polaznim redovima Ito manje vidi. Na sliei 6,e2petljepletuobrnuto,anasliei7obrnutoukrs,eno-ujedno SIika8prikazujekakose pletu 3 petljeobrnuto-ujedno

Od"~imanje

Sa ivice

Nasl;c; 9 ;v;('na petlja je vee pod;gnut<!; na redu je 2. petlja Petlje seopletu kakose pojavljuju _ prave petlje pravoobrnutepetljeobrnuto,prethodnapetljaseprevlac;kaOSto pr;kazuje petlje. $trelica n3 slic; 9. Na taj naCin mesu se i ,kidati

Obrnuto-ujedno Ukoliko na

pletene

petlje

kod

pravog ukras. je

pletiva kao npr mesta pletene se 'ma-

je oduzimanje iii

istovremeno

jedin; potrebno

lzrezima

raglan-kosinama.

istat;

oduzimanja. Na .lid lOse petljekod pravogpletiva; 2. redu pletu p02 perlje

jasno vide obrnuto-ujedno kodprobepletenjal0seusvakom obrnuto-ujedno. Broj petlj;

njuje usvakom drugom redu za2 pet/je. Kod probe pletenja na $1.11 oduzimano je samo u svakom 4. r. i to pomo':u 2 obrnuto-ujednopletenepetlje

Odu~imanje Ova

pomoc:u se

izvueenih u slucaju

petljl kada mesta oduzimanja

oduzimanje

radi

treba da,e istaknu. Pogledajtesliku 12. U polaznim redovima seoduzimapremaslikamal i2itonapocetkuredaprevuceno, ana kraju reda pravo-ujedno. U povratnim redovima se abe petlje ne pletu iznad mesta oduzimanjaobrnuto vee,e podizu bo ked obrnutog pletenja; nit pri tome mora da se vodi ispredpetlje.Proba12apribzujepostupakpodizanjapetije pri cem" se nit vodi i dalje ls pr-ed nje Ako treba da 5e oduzima na vecim rastojanjima. obelezite boje.

svakc mestooduzimanja labavo Ova [ednostavna obelebvanja potrebnoprebrojavanjeredovaipetlji.

uvucenim olaksavaju

nitima druge pregled.

Dodavanje

i oduzimanje

petlj; bra)

Kada se u jednom redu dodaje i oduzima isti broj petrji. petljiostaje nepromenjen. Dodavanje i oduzimanjeseuovom slucajuneradidabiseplet;vudaoodre"enoblik,vecradi ukrasa.odnosnopremazahrevimauzorka. Jednostavan priknanjena'lki13;usredini pravopleteneprugepletuse lpetlleprevui'eno.ujedno;roje;StipostupakkojijeveC objdnjen na slid S. Broj petlji $e smanjuje trebadabroj petljimtanenepromenjenonda,eu dodaju vratnim daju 2 petlje na obema (prihvatanjem ~uplje·' od stranama n"vijutaka petlje 'redin" redovima) ... nastale

primer

za 2 petlje. Ako istomredu U ponaein na ovaj

koji Se oplitu ..aiu'···-pruge.

29

Skraceni

redovi

Ako [e potrebno da redovi :ra odredeni plecen; cleo budu razlicite dufine. pot;-"IHlo je radit; •.skra.:ene" redove Najpr" je potrebnoove redove radit; kod boinih usitah i kod izbocinenaudnjim delovim. pantalao. llonse.a. Skra11 ceoiredov; mogusetakorasporeditidasebrojredovasmanjuje U >red in; iii na ivielma pletenog dela. Za kol;ko se petljiskra, 'ui~ jedan iii vile redova prapisuje uput.tve
ZlI

pletenje.

Odgo.a'-ajue; unutar reda, n •• ;lutak

brei petlji cstaje na levoj igl;, okretanjesevr$i i to stalno Sa jednim navijutkom. Ovaj prazninu koja nanaje okretanjem

iuavnav.

Aka je potrebno da pleten; deo II. de.noj ;viei ;ma manie redova nego levi. anda u povratnim redovima astaje propi.anibrojpetljinakrajuredaoeopleteooaleyojigli.Slika1 prikazujenakojisenaeinplete1.petlla3.skracenogreda; nayijud su. radi jasnoce. uertan; t.mnije. U pryom r ..du u komes .. ponovo.v .. petlje pleru. n.yijuei aledeccm petljom obrnuto_ukr;;teno (~Iika 2) poyratnom se pletu.a

SIike3i4prikazujunaCinradazajedandeokodkogadesna iYie. treba da ima viie redoya od leve. U pola1nim ostajupetljenakrajuredaneopletene;.lika4prikazujeople· tanje1,petljeposle3_okretanja,Pletenjenavijutkaipetlje ,e jzvod; u polazoom redu (slib 3) h probe pletenja Sse moze uoeiti d.se

redovima

mestaokretanja

kod

pr.vogpl ..tenjajedvavide.aredovi.uskraceni:tapo6petlj; Ratli~itbrojredovaseovdepostitetimeltoseus"akomsledecempolaznomreduplete.estpetlji polatnom redu. Vee u .Iedecem sa prethodnog pravo-ujedno Slika6 reda pletu mesta okretanja 3) redo"" ,redine simeuitoog pleti" •. petllom raspcse redo(kao naslid vi,e negouprethodnom polaznom redu se nav;jutak plete sa stedeccm petljom

priknuje na obema u dva

iuaduskr.i:enih .tranama red. od

N.vijud

sledec.

sa .Iedecom

u jednom,

u polaznim redovima virna obrnuto-ukrlteno Premo .Iiei 7 pocinje nranama od " e dine, simerricno_ U svakom

provo ("fdi ,Iiku 3). a u povratn;m (\lid; sliku 2) se sa .kracenim redovima prema

obema

I ovde su mest. okrennja podeljen. .Iedecem redu navijuci se na me.tima cbrnuro-

okretanjaprethodnogredapletusasledeeompetljomujedno. U polnnim redovima.e plete p-ave .• u pcvramfrn -ukrSteno

okukicana krajnitisepazljivozavrsavana provucenim Kod izrade prema .ak i porno"ne nit. a u .najprese zavrSava tim prvom desna celom polovina. toliko petlji (slike 17 i 18. slike od 9do11: nit druge boiese uzima:ra pletenjeduiine rupice. U povratnim redovima.I . vodoravno i vertikalno.e mogu plest.potrebnojeraditiuduziniiste"deljeno".rna duzin. izvuci pornocnu nit obraditi rupiceza dugmad zahvatnim bodovi_ rna (vidi 'like 1{) i 11.Rupica za dugme Ruplee za dug mad . probe pletenja 153 i 15b)_ Kod probe pletenja 1Sd rupica za dugme obradena je omcastim bodom Kod probe pletenja 1Sc rupica Z<l dugme posle izvlacenja poce. no StO se poC:ne sa na iglu koji se u ujednoJ_ Da bi sledecom petljom potrebooje uplestijednu "izvui'enu" u pregibu podize se u polaznim redoiza petlje. strana 19).decem redu 5e ponovo mora naplest.Ovepetljevratitinalevu iglui"astavitisanormalnom niti. rupiee za dugme.e petlja .Iiei 12 i 13 petlje se skidaju pre. .. Za vertikalnu slika14. Karla je rad zavrsen. se uzeti redu zatim jedao leva (pre navijutak radom moie rupku. driati ovaj deo nad parem.

.inaskidanja Kod probe pletenj" 5 skinu.Pozeljiivica mole ca se radi labavo iii evrno i od [ogazavisi da Ii cete petljeskidati.o"U.patent_hra. potrebno je$kidanjetako .aizmedu Na ivkama okovr. polovima jednasaobrnutimpetljama. ukratkonasvimivicamanakojimajeivicaskidanjavidljiva potrebno je dobro razmisliti na koji natin da se skinu Sledeceprobepletenjaprikazujuvainostodabiranjapraviinog nac.jednapetljaobrnuto.tnika.nja petlji istovremene ivita $ava..Slitanpostupakprikazujeislika7:koddonjeprobeskinutajedesnapolov. iako gastoguzorka. daivicabudehoravnija.napravim petljama... Kod probe pletenja9patent-hraskinutaje nasledeli natin: petljai navi_ jutak se pletu pravo-ujedno.kid. dvepetljeobrnuto) ivicu kOjalenekrivi.ponovoplestidvepetljeied.Posleposlednje petljc cdseca se kraj niti i provla~i kroz po. H1~~~. poledine Ukolikofeliteprugastu saru (dve petljepravo.da plestiobeprve petljeujedno. petlju.no 'leoma jedna ispad" labava. pedja Ie po· petlje Sa pravim i da iviea kod prupravo. nasivctma..lLIIlJ.kidanja.zve.Strelica kod probe potrebnoda pletenja] ozoacava kako se provlaci omh.tIR. prihvatativiiepletenihpetljiujednuhrotu togasekukitajupetljiceulanCicu.J .t..lznad ova ivlea sa. kod jedn..vidilliku<l petlju. n.tegljivaivica. delovima jala. Akoje mogu se ivicaskidanja istovremeno budeukral.:I~L.::I"I. a prethodrlU petlju prevue. Cvrsca ..naizmenicno seradijednapetljapravo. je jedn. jedna petlja se radi obrouto a.r--- Skidanje petlji Kada [e .lspodovogajeprikaunaivica. prema slid l' oplesti ivi~nu petlju.zvod. jedoa Levapolovinaoveprobeprikazujeivicunakojojjestalno pletenopodvepetljeobrnuto-ujedno. _ukr!teno a prave petlje svaku ee sebe plesti p-ave- Kodprobepletenja8prikazanajetzv. Ikidanja obrnuto naizmenitno plelo jedna petlja pravo. petlja poledine.trebadaobeobrnutepetljepletete obrnuto-ujedno. Ovaj postupak pletenje petlje i prevlac!enjeprethodneponavljasesvedoknisuskinutesvepetlje. plesti steeeeo petlju. pleten.L. diepova. obrnuto.ovupetlju vratitlnalcvuiglu.odnosno ple«i iabavoilievrsce. vidisliku 2: . a kod leve polovine toga moiese je ispleteno videti petlja po dve petlje pravo_ujedno.."iea ."L.~ i Igl3 za kukicanje.kidanje koje se .. U tom slueaju se uzima jednostavno .odabiraseiglazakukicanje debljaujedandodvabrojaodonekojuuhtevavuna.'ednju ureesee desne Igle maze se upotrebiti ukolikosezelira. iznad nje. Na probi 6 mozesevideti naizmenic.vita se dobija kada se stalno pleto dye petlje "'jedno.

ca. pletu 3. Svi bodovi se moraju izvesci ravnomerno i labavo da biivicaostalarastegljivakaokodprugaradenihpravo-obrnuto.Slika1Sprikazujeistipostupakkaoslika11: sreeeea prava petlja prihvacase odostrag: dalje (koja je v. Sivenaiv. pogledajte slike 10 do 15..vku.SiYenaiyica. nit.I. p05tupak dec poeinje sa uunim porubom. kao na Pre no StO se prave petljeprethodnogredaseispletupravo(kodpatent·radasu topetljekojeleienapred).uvuceuusicutupeigleuveziiglasevodiodnazad prema napred krozivicnu petlju..potrebnojekodoveizrade3 redaraditiucehnici 'upljikavog pletiva: lara.trebalobipazitinaodgovaraju'iuvr~ecak. 10.obe pecljeklizesaigle.apetljeraileneu prethodnom vodi takode kao kod obrnutog se radi Nitsepresefe(duiinanitiuebadajedvostrukadufinagotove ivice).Iiei 16.vidisliku18. vidi sliku 17. slika provue. Proba pletenja prikazuje gotovu zavrSnu .postupak Rad jeslican kac naslikama 17 i 18. delimicno iii u potpunom patent_radu.lovdesebodovimorajuraditilabavo(iravnomerno) dase. ivice. Radi se iglom bez vrha. petljeusijutupomiglomzavez. gurnuti vez u 1. U .Proba19pokazujegotovuivi(u .alisenepustasaiglezapletenje.KadajenitprovuCena.daljesledeponovodvepetlje odnapred.cse Mjpre prihvaca poslednja sivena prava petlja jednomprihvacenaiglomzavez)jo'jednomodnapredprema nazad.rada redu ispred SU pctlje (ked paredu to petlje pozadi). pravu petlju sa igle u pletenje.2.lglazatimzahvata jo'jednom od napred i istovremeno steeeeu pravu cvu petlju petlju sa dye igle. koji je radi iznad objainjennastrani25(slikeSi7).aobrnutepetljesepodiiukaokod obrnutog pleciv3 i prltom se nit vodi ispred tene.vicanebiteglila.c I raditi prema rr slikama 11 do 14. red pravo. PrOM 16prikazuje cakyu ivicu kojase prugascebre plecene naizmenicno(jedna petlja pravo.Premaslici13preuzimasesledetaobrnuta petljanaigluzavez.vidisliku14.1 ovozavrhvanjese moze primenici samo ako je najpre radena pruqasta .ko~iti. a hal Iglom za niCi mora ubosti biti duple dufine petlju. jedna petlja obrnuto). Slika 11: sreeecu obrnutu petlju pre. red pomenutom nitse podignutepecljese podifu petlje.v.e prihvataju pecljeodostrag. Ked sledei:eg postupka. Ukoliko se pleten.Iedecem pletiva kao2. pravy petlju prihvatiti iglom za vez kao ukrstenu peclju:sadaprovuCinit-(slika12)i prinvatitipreskocenu obrnutupetljusazadnjescrane.

. osim toga. licini prip. ie.ntimeta( grudi i preko poj~som. Dulina ® iStovremenosekonleaa izrafava meru ledase me'.kaoiupu"tvozarad.name.ad. mu je vun.tasvedosHukai trol.sne mere sa nalim tabelarnim . od rukedo potrebna od pOCetka vrata ruke do struka suknje ®Sirina i mantile CDZa haljine.stesagledalirnlike tel. ali ne prete.dopunjeno je krojnim pregledom prema mer.voje bili '.etnicimaje iz naiih specijalnih . Unutrdnja dulina rukaYa@ i ~irina Yrata@samosukontrolnemere Dobijene mere unesite olovkom u gornju tabelu.e ne r>di 0 okruglo pletenim modelirna . oko S{ruka @Vet vi.ne .~e dubina goud.u namaCene kojaj II veKroiznad uputstvaza Da biste znati . jevizapletenuodecu eerese e mere. Sada ste u merama stanju da uporedite dab. Medutim. 4a.I..sa prslukom i poja- radi mere vel.no rodnom drfanju tela obi rna ."".Idanj. jednostavni.nato za dye. a ponekad na. na ispruienoj ruci. Svako UPUtstvozapletenje- igle La i bi paleo rad.teseobelefavauzanim se uzim~ju uz... u haljini _ ilijos potkosulji. kad ple'''''j' nije vafan taliko kroj koliko rnaterijal i dezen. da biselahvatiOnaiiai'ideotogdela tela. G)Sirina u1 sarno telo bez ntHanj... tacno Ove velie. 'u u poredenju sa krojevimaza'ivenje vearn.ini st.5ve mere i to'pri leiernom pri_ G) Za !:irinu iznad najjacih se ulima gornjeg me5ta se drii ispod ruku. obueen.lovu i tri normalne rnorate velie.amotelo.n. Srruk mera niie vahn pOHebno bolieu same je biti kompletno Sirine.da ple. vrat~svedo ®Sirinaramenaideod rukava.mera rnlik.. odgovarajuce poc.mera 9a . u~oliko .enju dovoljna 1I""t. 1 lirinagornjegobima tabelarn. ~irina bokoya se uzima 18 do 22 em ispod 'Huh. i izralu.. mere Ko je vdt idej..date. @Prednjaduiina semeriod poCetkavr.tanakugli ® oko se mer. Za kratak rukav . potrebnaslika model •. pocetka prednjadulinasuknje. koja se maze pletenje.gu.Pravilno uzimanje . i za pravilno odredivanjeduiine.aduiinarukava najviSeg me.as. . Zato je mnogo jednosuvnije i Ulimanje mere u pletenu odetu. struka prema leda. Za uzimanje ravnoj som.uzima se i ~irina gornjeg rukava @l a za ulan dugaeak rukav Sirina 19loba ruke@. Najvainije mere 51' mere duline i Sirine.

.5 29..gornjcgdelaruke 5irin30korucnog. . ar " so """ " 37. .korn Burdinom krojnom pregledu '3drian.nulon.nog .. « '"' '" .5 " " ao " " '" " " " . so rs ae . p... . .. . ~. I ". """"" 40. .. '" -o.. Meduvelicine za Ouzin. er .okobokova ~ue~~~a I!~:in. ...5 36. .. " . rukav. ..1 burdine Normalne Gomji obim Sjdnastruka Sirinaokobokova ~ue~~~a I:~:.. " so roo ..S 39.S 46.5 Sirin.. " aa " . so .. " sa " is " "" " rs n Decije velil:ine Botnadui... . ramen> Duiina rLJkava tabelarne vetlz+ne mere su. . .gornjegdel. >uk"j~ SiriM ramen. so so sa ss to 24... Sirinaleda Du'. H .:i~~a ".. " " " ae " " ac ra " . Sirin.....glob. " ss n " n. zu " sa " n sa sa aa " " te ra «is se " " 41..5 H .no od veHeine (iirine gornjeg obima) i "nte model... " .uk.. j udrze sarno neto·mere (tel!!. " " . .. " ts Gornji obim ~irin •• truk> Sirin... ~~~~a d. . ~.. ~3..S 42. . .. ~3. " sa se ro sa tea so es so .........to " " ee '" " no se sz ..0 13.5 m 28. " sz " rc """ " 28. .. . 3B.5 """ " so et " ss sa " is " as " rc .... .~ka~:nt..uk> 1I 1 Sirinagornjcgdelaruke Sirinaokorucnogzgloba Sirin..... 19.5 39.. . dodad koji dozvoljavil. H H fene . Sirina oko "". '" ..5 31..S 42.. rs sa H 18.S .... too ros no .s . " ".5 . " sz " . Gornji obim Sirin. " ~ ..5 32.. . 32.5 za ..5 39.5 tto sa 31. OwZin. em Muske veliCine ss " so sa sa ez " ss " zo te zo """ "" as n " zs " "" so sa .. I:~!in...uknje Sirin. . .5 34.S ]9. . S'rinaokovrata em u " so " as " . " ze .5 . .5 " ss " " ao " . .5 37.. . .ne mere).'on.. neophodnu leiernost nvi.5 13.. so so " "" n " " eo ss " " ro" "" '" '''' ice . " '" te .5 ..n. " . ramen.>truka Sirinaokobokov.. no . so sz sz . .glob..okovru.5 " ss " so " es "" .. . " ..o .... .. strub em Sirinaled. U .'ina oko vrata em no us .S Sirinaleda Ouiina mk"j~ Sirin.. . " " " . as as re " " " zc " " iene vettclna za mlade .5 ~1. as rs rs as " ss sa to " " " n n n n """"""""""" ss se sa so " et se sa is ... '"' """ .5 ss " so ..5 45.S 26. " .. 47.5 zz " n 29. ...S .s . rte no sz '" . n as " .n. " " " '" "0 '" '" na so sz ..v... ros "" .ju modelu 38/40 1 . " . " 30. Sirinaokovrat. ..rukc S'rino oko ru/.

" tabel"rnin mer.. i II naiim redovnim nlm izdanjima. nac. stolu.> ~ ked deceje to raspored""o prema starosnoj granic.nje N. veoma jcdnostlvnom krojnom prcgledu . Iskuslle pledlje rade bez kroja originalne prenosi fla pro ...idnll hartiju ispod da. ne. je se zalep!! selotejpom.Ovauputstva dcpunjena krojeyima mole! .nava.' i dobro biti potrebna vam je lenjir od 40cm iii SOcm.2 iii 5 mm_ Obe hartije ~ njim. neue razlikuju od nasih tabelarnih Rad se obavlja daskuzacrt. krojne koji su neop jedan dec.. f'otreban sadrbnjeusvakomhoju.nar. kockice moiet e nabaviti u svakoj dobro opremljenoj radnji.. rrougao... potreban san[imeta. U tim podadma su date sve mere dufi"e i sir.idna 1. kroj originalne velicine.kama mesecmere za tokusamogpletenja_lz[ograzlo9'!krojzapletivonikadasene u punoj velicin. Povremeno ce vam za brisanjc.ne mere u sadrie mera.jlakSe stavlja 5e kroj hartija n. Za pocetnice ie preporllcIjivije da izrad . pregleda_ Da biste uvecali . ukoliko nemate specijalnu i gumica hodni za Iciernost plete"e ode"e..kodpuloverauztelodatje. Nase objasnjenje je prikazano n._ Kao i redova crtasamo lepo se moie do polovine..Kako se uvelicava kroj prema krojnom pregledu? Sve iskusne ho pletilje znaju "'ednOH \l kroja n'3im pletene spedjalnirn ode':.datjeikrojtatuvrstupleteneodei:e. visini tela.v no. olovka... velikom menjal'" vee se drilte upu. rucnirad.. u uputstvu . kontrolisati vetuvek krojnog kroj pletene odece jo! u je pomenuro. Ovim krojevirna doclate su normalne ObjasniCemo uvelii'avanje odgovarajucuiiirinu gornjeg obim. Za razlikJ se eeresoe niie potrebno "vi'ak od mere da ih sidn.[o manje n!!go kod leierne jakn!!. velii'ine dovoljan smanjeni krojni pregled... zaoStren. je' iz prora~lIna perlji hartija II toku rada ne bi pomerala_ Papir n.e koie 5e sa kockicama S3 5antimetar<kim razmerOm pro .

.'irinalajsnice). .ne U krOln. Brojevi z.nido polov. za normalno 12 em. rukava) ozna~e i zatim povezuju k05a pomotna taoke vodcuglavhOMSlici S 5e delimit_ sno 62 em.e.e .ne.rine = 26 em i izreza oko .Seem Sa leve ivice. sa pregibnom mereno ivieom. Na vertikalnu tai'aka vcdt liniju beleie pregleda. deloy...me niti pre- gornjeg onda su u krojnom obe veliCine_ Kao kod upurstva. povezuje t. pletenje glina.ikoduvecavanjaprednjegdel.av.."ne.inu.stojanjaod6. duz..~ica...m prcglcdima na'. Zaobljena otpr.' Dubin.e'anjupojcd.Odtelinijeseucrta~aledna~odoravnalinija.Sadasupovezane pojedinetackelinijarna.vijenom menD oznacava prednju 'redinu. obelchvaju linijama nar.odnoparalelno uglom najvete sa pregib~om pcocvc granice ivipravim sa iSlom tcgljivoOdpregibneiYice. oko vrata pliei.. prednjeg Ukoliko sirine lednog jedno dela. uertana i'prekidanom linijom (= na nasem prikazu ima isti oblik kao i prednji deo.ra[a ramena !irina = 9+12 em.enj" unc.linijaa·b·c-dogranicavabocnuvisinu.n..ve mere du"nc . '" n.U ovom )cdnostovnom krojnom prc· gledu peednji i ledni dec pdka . . Ke..eunosi iirinisemoraograniciti com i povezuje donjaivica prednjeg najvee. kroju od papira i'tovrea u krojnom pregledu je pregibl_ Kao na krojnom se od gornje vodoravne ivke a unosi na pregibnoj ivicL Ova mera povezuje plitko zaobljenu liniju sa ta~kom f...n. pregibnoj (sa donje duiinu od SScm hnija koja povezuje yodoravna je urrtati prednju iZn. ke popee.yneogr.eky u'pcavne.a SU mere sadrii u saotimcuima podatke pregledu sa dve unete za drugu UputStvO obima.nu vodor.u ... j~dnoj . deo ali je izrez ne .iirina. Ovi podad vaie kugle od otprilike uvelii'ani.n.40i12cmi[etaCkescpovczuju{vodoravno) vodoravnim se ta~ke a (9cm. ujedno 21 em_ Razlib (S cm=26-21=5) je isto zavisi~uokrugline.koja .ispod 'irine rukava)ie(19cm. <u pri"_ z..ukava se najpre pevute lin.. 14.yase najvecasi.vidisliku3.na1gemiduiina . i n3 skici SU mere velicinu gornjeg obima dare u ugradama Pregibna ivica na pailjivos. 20 i 4 em. iVice. naime26 cm_ U is[oj inajvecadu!inaprednjegdela. od donje Na ivice.vedoizrezaokovrata). od tih pregibu.h up~"."ke t-s rc se iz tog razloga dubokoniti preplitko precnati Ledn. Ova linij" se proteie . I iuezokovratasemoraucrtati kaookru- + nasecenje. . ple. '0 y. .. kugle rukava se dobij. 'irina rukava ispod b(11 kugle cm.tnedeloyekcoi.like2cm c-dpruhseotprilike1·cmispodpomocnelinijeiprotezeiznad deane ivice krojnog ivioi potrebno zna~i 4. Natu liniju.e Na sa I.nijama.kojasekodkrojarukavanalazide.k. Dubina ureza lznos! 3crn i mer. je u donjej letvrgoriz razlike izrnedu ravnu i vod. 20. potrebnojedap"enesetei naiicdno'tavnije pomocu .eprotezepravougaono""pregibom(= dela).nc eelc koje kod me.<:i.jaodtackec-lira'peredinalripodjednakarastojanja (tai'ke cersre die.no_ucr· t.a drugim linijom_ Na taj natin su pribelezene ni prednjeg dela u iirinu i yi.to predcte druge polovine toCkicazakopiranje - delovi mogu se lz rezao. Za kugle . vidi sliku 5j.n. i najbrie Pre no konrure tZV nje ..dodirujegornju f. ..pregibnaivieadolazi salevestrane. l linija e-I ramena_ lz rez oko ruke nobljen <in..a kod me. linija se sve mere prema koje se preno. vidi sliku ~ pregledu. do tacke Ijen rukav kod visine Kada su !vi krojni .d tai'kee.

': p"""...:" od. . velic.~ m. ::::~~dO:a~n~:stasuses:~:a~enom m""i* "0'." .."m nije neop_ .Kako se menja normalan kroj? 0 a-I Q [] 0 [JuO EJ DD 0 ~~g '~..'"o....~o..:!~p~o:o:::::.mo njeno re """''"i" sirine kd..II .m.::.." """" promene_ Promena hodna . .sekrOjnanovol$cna_ B{] ~~~~:' ~."". .. Prema ~:~e::Z~i~a~:punOdri:t~~:sliUhCi~ipudt~ "..'.~ -." razlike u i kada model m[ s • • U~~ U W OJ .:. ai..."m [abelama i razlike."".'...: . naim .. s W '1 OJUJ kOjl drugu druge veliCinu..:.ne.".amo vet aka merama je dat La neku za gornji obim I ' 0 0 U/ O0 38 zalepe"I. "".""' mod< ""i' m U Burdinom ateljeu za stru- ~:." m.p"'"".::.: naravna nlSU uvek idealne..".o::.oi..:'~. p"m.:.

dela.lici3.moraju pripremiti jed nom izvrJenih yeoma premerJvaju.e.va. faltice . delu. moiesedopuniti ne hete"i obliku i dobrom od 8cm-2cm Sa svake trebaloprosiriva'. dakle i lednom a ne n. Slika 10 prik.Ii se kro) ponoya isertaJ.avija)u jucedubine. vihk ravnati u uzduinim je najednom ledni . maknu.e na kroju (a. papirn. raglan_kosine.avijenogdrfanjaneophodnojeilvrSltipromenu IcClnog dela.e menj. na prednjem kroj razmife. po duiini... kavima.kern (. Ukoliko se mora dopuniti duzina upravljamo se prema . lednogdelairuk.trane padu: vue .no. skoro u 5vim slui kod raglan_oblika.Iid . na prednjem delukodizrezaokorukepo!rebnoje uratunatinarukavu i lednom sa . Sirinu. koja Vrh postupa se premo .R. unose. strane.tim se ramen.amo gornja iirina ziltc!e.zujc usctanje canje...• lika10j Zahteva Ii tele. a .7_ laltieama. meivice se posle . treba da . a slike 13 Slika i 14 12 prikuuje sirine. Se razm. se deli USit- prednjem prethodnojstrani sirina same 9: grudi upravljamo ramena premo slid se u visini 'irine s" mora . ceni krojni delovi duzini. (iii I I I I Ukoliko uzduino. pogledajte Ukoliko delu.vica. vel. • za{im n. u<inksmanjuje sa duflncm bocnu lednog dcfaz! na sredinu meduprostora. oko bokova samo na ru· •• kom linij" dobija potrebnu Kod. zatim se kroj i ucnava izre. moraju .Iika 8.e faltom.Iiei 15 DudO Slika16jeprimerzaslui'ajdasekrojnideomoraiproduiitiiprosiriti. slici 10).Svetepromencse.. Kod kosih ruhva.knutl (. 4) i take izlepi!.('lika7). na gornja se se raseceni delovl razi .a unutrasnje . Uvecavanje Priprolirivanjuprednjegilednogdela potrebnojekrojnedeloveuzduipre_ seti.tom cr.ka11).moraiusekrojnelinijeponoyo Ako je potrebno SUliti prednj. 'tosevidioa.(rane i lednom delu 3B. Ukoliko . zatim rum. promena pazljivo. Socni poklapati i razmice..Iika 2).Sirinukoja se time dobij. delovima prlkazuje Ied'nog dela skradvanje i prednjeg Na tim odgovara.tim prema se krojni neophodnoj oblitiizravnaju! Ako je potrebno samo na donjoj prednjem prosiriti ivid. oko Hata prednjegdela. DO U . Promena raglan_krojeva Gornja malno pravila se ne odnose samo na krojeve nor· uglavljenih rukava. grud. linijaiuJvna Slika5prikazujeproduZavanjepred_ njegdel •. prosiriyanje tajeYima smanjivanje raglan-kroja. npr rukava. Ukoliko iuezoko kac nafaltat! kee)u preveliki ruke.inakugle rukava Oblid se suiava skic! prema nanovc popreonom . deo (. Bocne moraju a Sva Se rastojanja i ramene poklapati sa starim jo.trane ne bi OQ B L.knu a z. iue.Na koji se nacin menja raglan-kroj? Smanjivanje Slikal dela. upravljamo se premo slid 6 Krojni delovl se moraju use"i uzduino i nil donjoj ivici razmaci premo potrebnoj !irini.avi.I.narav. sl. useca se . a z.e . obelehva tom mestu deli duiinu.namera produZavanje 11: dubina hoj sena i razmipoloii (tanka D~ sc mora ufitka n.atim Razlika se dodaje oko ruku 'liku8 .e ti deloy.anajpreseobeleiavanovikrojilrezaoko ruku [tanka linija uz sredinu pozadi linij •.e prosiri kroj rukava..

voljno same uzeti pailjivo premo smanjenom krojnom n"velie.e dobro .vakog driati se pregledu Svestojeu uputstvudatoo 0 dodavallju i oduzimanju predstavljaosnov" Vearna je vaino senaproburadai za pletenje! probe i radit. viti nekoliko zeseva _ najbolje preko '. je prema uputstvli S~ propisanim materijalom i odgovarajucim iglama Probapletenjabitrebalodabudedostavelika. utoj"elicinineophodnojeisplesrikvadrar'" najm. Duii od kracih. stO je moguce vee. na take ispletenom meg" .r. ali bolje jo.zbrejati brojevi redovise po pravilu pletu malo komadu evrsce i redovi.njl! Hem.PreporuCljivojeprobuosta. noei R. Za probu petlj. "putstva proba meru rada. I .iti kroj na normalpetljama odnos. je veoma fiv matcrijal koji se posle rada..J ._. iii~~i 'j ~~(~~ ~~'~~t~o~k~e~:~i~~ .:v~~~n:av::n~:.Proba petlji iii proba rada Glavno m\lrilo . i redovima.~~ l 1II111111U1tlJ-:. .iWlI • •• I1I111I111I11U111i11:1IIlI1IIII1IW1WI1II11 " sto se kod maniih proba ne bi moglo priizracunavanju. ponovo vraca na svoiu prirodnuelasticnost UputStVQ la pletenje ie date u svim redovnim broj~vima "Burdo Moden" u svim specijalnim izdanjima Burde La pletenje. ovrsceg iii labavijeg. sa 14 do 15cm .Uozit. a po pr. Niie doi pode.nu.u dati za probu petlji cd 10x10cm.vakog dobra uradenog plctiva e'laic proba petlji iii tzv.vilu .!Ill " Vun. .

sevodidaljesapoledine):iakcovajdezen sa licadeluje kao p-ave pleten.rcbrasta bra. pouz- broj~nje. kartona. va'ie probe sa podacima u Ukoliko utvrdite male razlike nastale iii cvr'ltim ple'enjem. patent-dezen. dana Ovaj ram je. jedandeopet. i 26 r. 22 p. naime kod kojih . Kod uzoraka kod kojih se petlje ukrlitavaju iii povlace uvts. Mali ram. proverite jOs jednom da Ii stezaistasvetacnoizbrojali Osam Osam primera primera pletenja od iste vune i radene iglamaistedebljineprikawjunakojinacindezen utice n~ probu rada. na 10x10em Desno. odabiranjem igala za pola broja tanjim iii debljim.lovasara. naravno.~Vihp~oo::n~~~t:n~~ji~.supljepe'lje·'i:'inedezennijeneophodno svakiredodbrojatikaodeopetlje.i40r. probaperlji se vae ne poklapa<a dezen iznosi osnovcm pravcg pletenja.. i 23 r. Medutim. 19p. moiete ih izrav nat. u Sirinu i 45 redovau koji roctece sami izraditi od visinu. i (p. 25 r. pruqasta ~a~" p:~:e1n. xi~OP. 1. ccroce kada je kvadrat tacno Sarno onda isecen Uporedite uputstvu.i32r. Proba pletenja Proba pletenja 2. labavijim rezulta. iznose 10x10cm 8.pletenadvobojno (nit.pet. Levo. i 40 r iznose 10x10 em. r. pregibna lara: 16 p. bobihsti iii pirinacuzorak: 10x10em. Proba pletenja 24 r. = petlja. = red) .29 petlj.=10x10em Probapletenja4. . pletena u po· ~1I("'~. Proba odozgo pletenja naniZe. ProbapletenjaS. = 10x10em. olakiava je 5 X 5 em.lji=2reda:17p. Na na'em primeru izrez probapetljiiznOSi14petljiu!irinui23redau visinu. iznosena 2~a~ pleteniee: kvadratu10x10 em.If:'1Nr laznom i POVratrlOm redu pravo: 20 p. 19 p. izoose 3. pravo sa lica (S3 liu gore)· 20 p.odozgonaniie. Proba pletenja 6.

plete petlja. n. povramorn poeinje i oduzimanja pregledu je na primer u objasnjeno kakose postu_ data redupolpetlja.isadal06petlji oko rukeiznosiS. 8 em em.tu na obe (= 120 naj. je odnosno se. uzrnite redova. Posle18 polovinu. znar. se na po~etku petlje nom i 4xl smeru podeliti 13 em od pocetka izreza oko ruke NajpreseskidalDsrednjih petlji. Ukoliko tanie.inje usredini oko vrata. izuzev aizrezokovratanapoi'etkupolaznihredova. racunato Ramena . polazimood Ia 10 em. 1 x2 i 2xl petlja). (10'l+2ivicnepetlje).trane lx4 primeru racunieajesledei:a: se za poslednji 2xl petlje. bdapletetemodelpremasopstvenoj da i. do vi· nomerno dodaje podeljeno petlje i'plete se 1 petlja ima duflnu (= dodaje od 40 em Na po 16 petlji).pletete model u "put. Za izrel igle za pola broj' suprotnom iglezapletenjepolabrojadebljeodpreporukeuuputstvu. pozadi istovremeno i.5=15. Najpre se zavrfava desno leva polovina se radi na isti nacin u suprotnom smeru.irem 7. Na ramenoj kosini .. OJ pletetedosta slutaju lablvo.Levapolovinaseradinaininacinusuprot_ u cdncsc ivicne na desnu petlje. dopetlja.Scm=10petlji 15 redon skida se deset petlji: u svakom se ukupno sledecem 2. Na s'riniodI8cmimaukupnol6petlji:preost3je.Iedeti pctlje od iliznose za pletenje_ Male ralike i od.ni struka $.Prednjideo iuavnavaju uzmite se debljinom igala. Sve do pocetka 60 redova.znosi.mapolaznom redu za 4. Ramena kosina na obe rukav strane strane .tvu megu bit. redova. 1 x2 joS 2 puta u <vakom 2.. koje Na n"em preo. (=20 em. petlje. Veee ratlike zahtevaju nova izracunavanja petlji. po jedna Prvi put.znaci.'" strana 31). 3x2 petlie.Od78petljipreostaje60perlji. Ne zavrSavase uvek broj redova I petljl nu_ 10m i pri deljenju sa 10 ne dobija se uvek idealan reIultat. skida 1 X 3 petlje. Dui gornje ivice kugla je ravna i za nju se racuna otprilike 78.svedopocetkaizrezaokorukedodajeseunutar60redov.3 Strane: dele petina petlji.rez njuju se petlje u svakom 24 petlje. petlje. kosina se prostirc izoad Posle3 reda=1 em po<'. radi ho ledni povratnin deo. za"m lOX po 1 petlja a na kraju joS 2x po 2 petlje Preost. peste <vake 4 niti. povratnog zatim red.Okruglinaizreza sirinu i 5emuvisinu. koje se iii ski- daju iii o<unu neopletene na igli (vidi . r~men~ izreza kosina oko se sktda na poi'etku vrata. Dye petlje=1 em i 1 reda=1 em. 20xl=60) 4 petlje daje u vis.i 96 petlji+2 sine struka (4 em+14 cm=18 em) ouaje nepromenjena: ta18cm treba plesti 54reda (18x3=S4).kojetrebaskinutinaobe se sa obe petlje. Rukav: jednostavne probe kojaje sa 36 petlji+2 redova(=6em)serav· 4 em).ni. Kugle rukava imaju visinu od 12 em. a to znati 4cmuvisinu=12redova.Na koji se nacin proracunava broj petlji i broj redova prema probi? Izracunavanje petlj' redova porno':u eak.e najpre skidaju 20 petlji u sred. znaei 36 redova. Ie u svakom 8 petlji (= iz popreene redova) me.ime 20 petlj.mu i 15 redova. iznosi 2cm. dodavanja U gornjem pa OJ potrebno rad (= 39redova).Broj izno. redu 1 x2 ramene kosine. Kod decimalnih brojeva rezultat 5e na uobicajen naeln lao krufuje. Bocna kosin. Red tom slueaju. red.tupania rezultat labavijeg iii cvrkeg pletenj. drugcm vrstcrn podataka od probe probe neophodno je malt. Proracunati brojevi 0 petljama i redovlma unose se ukrojnlpregiedilijosboljeuoriginalnoi5Cftanikroj Pol::nimo 48x2=96.. Unut3r redosled: i 3xl reza oko 1 x3 ruke.I oheju s"ana (=2cm). iInosi Sirina 48 em. Za izrez. tarim jo. 12 em "rine.lih 18 petlji skidaju se u poslednjem redu. sa ito lednim delom: Donja ivicne ivica petlje.38 po 1 pctlja. i 30 redova. iliakoielite vunice od naznacenih i 3putanarastojanjuodpolSredovapojednapetlja.nasvakoj strani8petlji.kojetrebaskinutidopocetkapovratnihredova (1 x4 rame.•skrateni redov.caju . redl! na poletku kugle ".kava ima 78 petlji (38 em=76 petlji + +2 ivicne petlje). . a rezervisu petlje.Zaokruglinu svakog petlja.

: Zadovoljstvo Zadovoljstvo u krojenju u pletenju i sivenju Zadovoljstvo u vezu . 5Uiz .Rucni rad najlepsa i najienstvenija zabava! "olj"vo 00 •• d.umpe izrllA dn priru~nik.

e_.ier se posle kraeegvremena perljevracaju u . Pre priSivanja delova najbolje ihu je lb rHimorn i Se rupice radili izraduju oparatcrad.na prav.veomajevainoznaripravilnonaplesti izreza. . smeju delovi . Uovu izracii pletene radnju ubraia. suvise cvrsto.sticneivicekaonpr. duf okovratnika i kapah dzepova.ivicestrukailajsnice rukava.I nasi. ali se pegla ubrus ne priti.vnomernim i kratkim rastojanjima. i .me!u sasvim parit.I"a delova.neravnajuse.. Kod takvog Iava je . se licem iznad pie. tim bodom (slik. ali na isti naein treba sas. Ukolikoledodajeunutarjednog potrebnojekrajevesprovestinapoledinuizaVl"!iti delovima petlji iii. raspored UI dugmad i dfepovi..i5(egnuti oblik·'. Prilivanjedelova Za. Vez sc moie samo ukoliko se ne pruia iznad savova Razne vrste !lavova pravilo. igala r.r ivice. Delov. naniie.amo istezati.pailjivosezavr.'-o "bell."oj prirodnioblik.1. sije se na otprilike Smm unut. Pre nO !to se prede petlji reda (dovoljno nov a nit.e odece ~eom" je vaf. Rastezanjepleteneodeceiparenjedelova Plete"i peglanje.u uopSte ubrus .lznadpletivaseprostrevlaianubrusiprekonjegapegla (paziti na pravilnu temperaturu).am.e ne .Yaju unutar ivi~nih petlji n.Veomajeomiljentzv.ciodeseprikaceunutartihivica.ivanje. nerdajuce ako. osigur. stavn.6). desnenalevustranu.vainojedaselahvatalvakapoprccna uoutar Ukoliko delove <tep-bodom (slik. prist"anje okovratnika. vetse pcdesava za hv atn i bod. ho i eventualni Vel. diepov.ti zahvatnim bodovima. dHen.{vidi slike). Osimtoga. Ciode se pritvric..uv. i elasticn. Raspeglani i pareni delovi time po'tepeno gube svoj .ivenjese upotrebljavaju igle bez vrha.t" nadole na meku kroja delovi 5e nikako jedino preostaje ta ne da napri.Previsei"egljeni radjesamotrenutna pomoe. .vipoi'ec!nitikojivise:sa nekotikofirc-bodovaprovlaceseduiivicnih je3 do5cm).kedui .tavltl sa Za itradu lavova ne postoji utvrdeno premavrstipletiva. prisiv"nje pojedinacnih posle pribadanja Ilglavljivanje rukava. 5) iii omea. Moie nit petlje da se r adi odozgo ivicnih petlji. "aravno.ka n.Vazan je pravilan nacin obrade U kompletrloj lzrada. slika 1. prllg. Gusei dajeboljeivice.I! skid'iu na podlogu pokrivaju se vlainim i pler. kod deblje vune.ni cek kad.EI.

meju prelabaYi niti prei'yrnL Moraju po. jer sav ne 5me da bude ni manje ni vise legljivod pletiva. redje se dobijaju ten i m bodom.akodobrnuto se izvcde Bodovl i odoz9O nanife. deloya eventual ob. ne . bodom petlj" svrhu petlje OStaju obeigleseprislanjajujednauzdrugudabisepetljemoglebrzo prihvatiti.2. kodpravopletenihdelovasalicaprikazujeslik. npr mora ne'lidljivo iii piena iglama.im3 koja~u "idlji'la. pre svega.zrade delovi izvesrt pe'lja_bod sa liea na bit. Ukoliko . plet"n.enim bodom se ne pletu same pravokoji. takoz'lanim Za ovu gde sanavljanje da ostane delova.3Yo"i pailjivo naonim meS. Ple. SavOYi 5e rade veoma narocito!. uvek prd. piedode ali da laY rub.Ilk.Slika S priknuje uglavljeni rukav: rukava teni 'meju na botni upotrebljava rubyi hv.a raglan_kosin".reb"da05tanuprisastavljanju"neyidljivi"vei:.nvto _ no .Iitje." seskoro Na kugli rukava nadriani se ~e smeju biti lako Upotrebljava kod naiivaka se u slucajevima i delova op.. Kako treb~ J_ Obe . rameni sav pre prisi~anja trake i sa "alii'ia na slid 9 prlkazano je lice. nabori. rrl uglavljivanju se.edovat.ivab. podjednaku ela'lienost bo pletivo. sa liea. i delovi pleteni pletenih ".ivaju step tako iii omensti stvaratl bod.

.

te tek5tila zahtevaju po. na pletacu iglu Kod mekih tkanina petlje se mogu prihvatati kukieanje (. vidi nranu40).Iika 2).teg- nvtidabinastavni'avostaoelastiCan. radijasnote 5). pletene u prethodnom r"du. pletacu iglv. mora svakogdelaomcice provuee . Kao osnova za upletanje sluii nam odreden broj namaknvtih pedji.nja' bodovima ravnomerna nje: labavim oveiesepletaeaigla.Sada r. 1). Medutim.viciikojijeizradeniznadposfednja4redatzv.ti n.. ta dvadela. pojas treba da prijanja i istovremeno da mora <e pci pri'ivanju ravnomerno i. moiemo IVicetkanine.vnomern.'ivah odgovarajuccm delu. delov. panovo pri. petlje .slika2) primenit. Moze Se je tamniia nit (vidi . najboljc se obraduju iii nasivaka krojenih prema pomoe\! dod~tih kosin n.ei.provvce_ n imp let e n j e m (u polunom redu plere $e naizmenii'no 1 p . p. Petlje se izvuku strana) n.na primer. pored Dalju mogucnostprikazujeslika pomocu igle za po provlacenju r •• toj.nijesavom sastavljaju Sa pletenim de- 10m.lspod se jedna petlja (slik.kojasepoloiiuzivicutkanine. sarno priSiveni. Dutina bod. tkaninu i "unu raznOH.1- Sastavljanje pletenih delova sa tkaninom PriobradiisaSI. pri prani"" radioi. Ako pleteni pridefi liev ivicu. ..ebna rukovanja oparati j kasnije rijatu.aunutrainjeivice:naslid upotrebljena ipletenibod petljeodspolja. Svaka petlja se odmah podize n.).eopletv). pomocllu a petlje podiqnure u pretnodnom iglu (posebno prednja i zadnja i lvica tkaninese prinvata lz rnedu duple . se podigne i prj tom se nit vodi dalje ispred petfje u povratnim redovima podiiv se p.. ividjaknei gvstim sl.vice okovrat_ nik3{slika4) Najprese<iju . U tv . jaknomod pamucnogsomota _ neopnodno Razne Ukoma.e mogu uzimati sa prednjcg dela omcic.vljanjupletenihdelovasatkanil1ompotrebno [e znati nekolikoo. jenajprerazmisliti kakvtm savom sasravlti Vr. magu se pre pranja kOje""ka. redu. Paz. direk'r>o odgovarUijatinivuncodnosnoiiiarikojatrcbadaseradi rad a.vrhu moiemo koje vezemo vz obradenu (proba ~ upotrebiti i nil omca'tih bodova iViev tkanine.e..liku (strana4S.im se priSiju je primenjenhep_bod. a zat.tom liko SU pleten. _ pleteni okovratnik odpravev\lne . Ukolikose se odlu.novnin5{VarL Akopovezujemo.:iti za upleranje.nog halitet. on se vodi lza petlje. pojasstrubna dovoljno je briiljivo obradivanje ivice tkanine vima. l. bodovi daju petlje prvog reda SIike4iSprikazujuokovratnikCijipoeetakleiinaspoljnoj . bodo- akojepotrebnouplestiieljenideodirektnonatbninv(laj snica narukavimaodckanine.

.

p. nitidrugebojeiizsvihpolaznihredovaisplete.' Kosa ivica se ukra_ (proba podici pletenja9). Kod rastezanja brilliivo prika':iti uglove. KadanaSivakdobijeieljcnu "rinu. stalno pona~ljat. potrebnoje izvesti malu broi pedji koji je potrebno 3 p. 3. 2 p_ plesti i oduzimanjem 1.l. obrnuto. pletu se 2 p. kao i iz kukicanih om_ cica{n~ n"em primeru3 vide.petlie iZ poprecne niti 1 p.. dodavanja iii oduzimania s.Suplje".k pleten pletenomprugastomhrompravo_obrnutih pravo.yakom 4_ r. nja12:petljeprihvatiti kaokodprobepletenja10.lednjepravepetIjeraditi .2. nadesnoj uzanojstraninovom niti... 1 p.. Prema tOme se i iviea obratiti pa!nju da se ~e preskoi'e mesta i da se uvek ubada izmedu .: 1 p.i topravo_ukdteno. 4..l kom r. a podignutu zatim 1 p. taj nacin dobijamotacan S~ ivlce za naSivak. polaznom redu obrnuto (=pregib).a.v.raditi 1 nav. Dalje raditi naizmenicnol nuto:petlieseskidajunai. Sada5kinutip_. kao za okovratnike poslednjem Petlje koiele!e povratnom redu prihvataju isaleve pomo':u se dodatak p.vepetljeplestiprayo_Ova4r..edelovivezenihomcicaprime".: 1.. podici 1 p . au.:izapo.e na 1 em prihvata iz 4 r. 1 p.lednje 3 p. iviea se plete p. navijutak. 1 p_ obrnuto.ti na okoYratnik zahvatnim bodoyima (objasnjenje ugla step-bodom. na kraju dod"ti 1 p.odnosnop. ple'ti r.• idi. Odvojeno dopleten.i.eisprediizasvakepetJieugla ~.kom kraju reda 2 p_ ujedno i skin uti po.vim povratnim redovima pletu se obe po. do 4.ivkapravo_uiednoiupovratnimredovimaskinutil svedopo. 1 p. pleHi obrnuto. datonastrani4Sj . obrnuto. pravo.probepletenja3i4). a u . pravo. 1.i samo na jed nom kraju.lednie p. pra~o.re . Za duiu prugu poceti Sa 3 p .kinuti same jednu p.tu iiaru: (vidistranu24. pravo-ujedno).dkaodo. p.izpopreclleniti petlje.le pregibnog zauzanireuglu 3 p. obrnuto. pravo. obrnuto.ivka kao ivienu pe<liu)_ Sa skidanjem nasivka poceti u jednom povratnom redu. zatim . Kratke .obc_ p.le rupica'te pruge (u . rebro) . r. pra~o.apetljesaigleseopletu iznad uglaobelezese uunestranese prihvarepetlje.Sivak potrebno je prihvatiti u svakom (= 3. iznose 1 em. dola. iznad 2_ p.li. ~. plete.l_r.viene petlje.lednjep. p n~jpre .svakog r_.3 p.ada Nasivak sa probe pletenja 8 prikazuie rupita. 1_ petlje Ukoliko se jedan na"vak ne dela.tranauglapo2p_pravo_ujedno. Probapletenja13: petlji nastavljen naokovratniku je naSiv. U S_ pravom Proba redu pletep.an.'Oduzimaseiza1_pravepetlje po.1 pravo.va'''ane plesti delove i. podignutupetlju prevuci iznad. p. redovima pleni obe po'lednje p_Spoljnuivicunafiivka.: 1 navijutak. Podimo od toga da delu 4 r. 2 p. p. 1 p. U polaznim Ila.f>robapletenja11: brast! n.stalnoponavliat. redapleteseuistotolikoredoViisaobeju.a oba Razne Proba najpre vrsee pletenja ndivaka 10. mogu prihvatati direktno na pletacu iglu iii delovi petlji . 3 p. petliu na. N.r. i 4 petlie pravo-ujedno.: 1 p. Posle iv." u 1. r.sivakpriSitina.ava rupiea'tom "rom pravo radi se o~ako.kin uti p. pra~o. pravo-ujedno (u polaznim redovima podii:i 1. obrnuro. .e kukicane petljeiznad4_ reda)_ Petljesemogu provuciikaokodslike3. i plesti do teljene sirine_ Sa suprotne na. p_ plesti pravo. 1 p.1.astaviti delove iznad nailvak nastav.r_:ple<tiobr .asaokruglihmestaprihva_ nti .ti"aCinnakojisepojavljuju.izve. na~iv<:i ujedno sa odredenom $arom pletenog naSivka. 1.i4.likeli2 Perlje se mogu prihvatati iz izvezenog omcastog nizil.koa je bodova Po. pre~u(i duplo nie. nutO. r.

mora .e uzeti u obtir.pravilnoprednjusredinu. Oduzimanje Ie moze . odulimanje Sve ho u j€ 'redini reccnooskidanjupetljina str~ni )2.odnosno pravilno napred.

U obo ugla mora da leii pravo_ukr'ltena p slici 1.a2.nj. podiCi st.. i U onom Probapletenja8: 10).polazniredoviseproduiavajuponovonpolp.u. (reba u povr. pr. I Proba plctenj:l 13: i ova vrsta na"vb izvedenaje u rebr.vo·ukrheno. pletenj.e kasnije ne prihvat~ u Iev.aoduzimanjese radl premaslici4. nai:. seraou 45).uzanestranenasivka(jedneiznaddrugih) uhvatnim bodom. i to u svakom 2.t. pravo·ujedno.vo.Sivak . p_ obrnuto. U polunim i povr.aiza redu da..prethodnom i 1 p. skratene r. na."vak je ple'en u rebra'toj Sari (u polaznon"l i pcvr at oom redu pleteno je p-ave iii naizmenii'no 1 kr. Iznad ugla oduzimasenasledec. (i u poslednjem kr. 10. pravo.. moze pri 'emu Proba plecenja sredini napred 7: n.e radi n. Prihvata se neparn.izmenicno 1 p. ujedno(1 p.ugioyanapletenimnaliycima. vei:. Nasivd kod proba 11 do13 pletu se p05ebnoi naknadno pri'ivaju (\tid.kom2. <1 u leie 2 prave.trana 1 petl.vidi n.ledecom pravo iii obrnuto. obrnuto.p. luada. Probapletenja6.. Nasivakiepleten Proba pletenj. je ponov.k09 reda se.relicu a poclignutu p..aliusredininapred(lice lei..tnom oduzim..unvari.. broi_ Oduzimanja se rade hugu u kome. 1 kr. licu) iskositi. 2 p. n. Z. saru od obrnutih.neophodnojeraditiivicuCvorica I l. Ukolikoza n.l Oduzfma U9aooYognasivkaje. plet .v.. plesti 2 p.nasivaksepletekaokodprobeS. Ukoliko ostaje samo jo' 1 p.stoj sari.. odnosno petlja. kr.e pr. r . manje_ Posleokretanja podiiese 1_ p__kao kod pr.vog pletenja (nit leii iza leve igle)..iivak 'e plere u polaznim i povr. pravo. plestil skidanj.kr.beret . pravo. pravo. pri'iva se iznad uglahep-bodom.e skidalU petlje prayi ugao(vidise inaprobi kao na sliet 4..~ II ! s. Proba pletenja 5: na. obrnuto).nim redovima plete. Najednomnasivku kojijepletensalicapravo(polazni red obrnuto) iviea . 9: nasivak za ce[vorougaoni izrez. prevue.1. se na pocetku i kraju Nasivak .tnim neparan.e pleteobrnuto) prevuceno) iznad(= oduzeti prave pctlje (koja pri iuadi u r. oplete se iznad ugla sa unutr"njeivice pol p.li pravih ilibobicastubru. podi'i1 I u n.v.PosleskidanjaprHiivaju". prev!'cii ple't. kaosto je ve< opisano ivitna . a broi pedji je p. apodignu[u potrebno pravepetlje p. p. pleoti slid 4.zu p . prevuCi iznad).aobeju oduzima .sivak od.seposleokre<anja podize.) se prema Prob.e radi naizmenilno 2 p.n: ispred p.

lIicom) moze izbeei ako se petlje veoma prisiju labavo Bodov. Na slid 5 lajsnica tamnijim delom_ Rupiee z. preklopom." pletivo·bodom. . se u po!Jznim se Lavrh.e moraju raditi dabiivicaizrellostalaelastic.prihredapocinje no donjem prel~zu i povratnim redovima.vegaakoseneradiSl Donji prelaz sepetlje$adonjeivicerukava.na(pre.nacin u polaznim .. dugm"d ca· preklopu ." jednim ilene su na gornjem a red se Lavr.ova S).

Ukoliko dieptrebadaostaneslobodan prenose. Aka je potr-ebno i"ovrcmeno predstavlja i prorez dfepa.emoieraditiibopregib-stojeopisanokodduplogporuba).ivak namii:use4 petljevi. laci .enegostoje.e peneve umei:u na mes(Q proren u red..en caknastom ivicom: Ova ivica se r.'uplj..tale . i sa donje POSte je ceo dec se priliva deodiep. Naslici 2se vidi da ie prorez dzepa ukra.timaJ.dajeunutrasnjidzepispletenpremafeljenojduiini.rreba2 petljeultraneponovoskinuti.ne niti. pcvrat ncm se pravo).neplete. unutra<_ n. Prorez Pomocna iednom Pomocna df.ek pOlle i parenja Petljesesad se doplc"i pdhvatajunapomoi:nu iglu.njegdela diepa.ek pOlle uvodenja petlji unutra..str"".vop.Sadaseponovododaju porno"ne igle i plete se dillje u cehm pedje PO'tO je iviee 'a redovima_ deo i"egnut i drian nad parom. po"ratnom redu plete za donju ivieu proreza petlj e seskid.odnosnokes. koji se zatim priiiva bo~no zahvatnim UnutraSnjideo. Ukoliko je potrebno da se radi jcdnostavni njidiep.din.ne drhn nad parom.njeg dzepa Kaa pen.ju u svakom redu_ Rebra se gornjoj i"it! upletu. prorez se moie izveni skido- njem petlii iii upletanjem pomo.. ali .".e s{raneprorendfepa na pomocnu 191u i nami':useu naivicudzepaSJobejustranapo2nevepetlje(ivicadiepa . porno.. Step_bodovima (na slid -4 izvedeno zavdavaju se bo~ne tamnijim n.pletena potrebna dufina. jednostavni unutrasnii deo.suplje".u up!ete Utim niti proreza iznad diepa tih petlji dela u se u duiini se dalje radl istezania i.kinutoza prore"diepa. rastegnuti Sa Hr. . kao!to kod vodoravne rupiee (slika31).epova nit druge pol. ivice unutrasnji na . Kadajei..autimsastranei duidonje ivitese prisije na .Upleteni dzepovi Za upletene dzepovedeljenjez.diepa.edupioitadajepotrebnonacakna"uivicu dodatinekolikoredovapravozaopsivak.. bodoln ilipletivo-bodom_ pletcseiznadpetljikoiesuprihvacenenagornjojivici Obrada unutra.znom nit se raden bojc redu. skidaju se na obestranepodvepetlje(vidistrelicunanrani3).tak. potrebno slitionacinuskidanjapetlji je opisano da ova ivica je razmi_ Zavrleci d!epova SIika1prikazujeprorezdZepakojijesaobeiustranaopsiven rebrutim na'ivkom (u polaznom . Duf donjelvtce mo"e nasivak.2S_izradaduplog poruba. K.apreo.va diepa maze '" uplest. Z."tinacinkaoS<oieopisanon.

dezen iznosi B petlji..nje sa nalicia u evrstom redu stubi.aobeuranecele pruge pravih i petljidodajesepo1perija.. . na .Ie_ biti i . Nalevoj igliostaju petljesvedospoljnjeg pregibafalte. a unut .ito sasvakeigle1petlja(vidistrelicu) .• avisi od du iinesuknje iod dubinefalti) .. ~ara falti pocinje s~ "kodc ilnad a petlji i radi kao 'ito je prethodno opinno. falte se mogu raditi uie iii 'ire. spoljne blte. pctlje (mote Prema (= isple.n upliCu rarte: potrebne Koliko se perlji prillvat. Fotografija prikuuje Na3.e lice rada.1 donj. 1 naizmenicno nit voditi deCinalin:8petljipravo. N" raynomernim r~stoianjima (posle koliko redova .zbogi'egaseizpopretnenitipetlje lImedu 1. pornocnu iglu.. reaovi potinju .apod. r ed zavrfitl ':l8petlji obrnuto. Uplitanje falti na koji se o:le.slidobeleienisupregibifalti fal.trasnjegpregibafalti t.arajepletenaiznad8petlp(brojpetljijedeljiv iv. n~vi_ jutako.nja pregibna iviea fatte dodesanalitja. motiva sare) jedn" petlja obrnuto.. pornocu •. broi petlji dolni na 2.gnu.a liea.aju n~ pomocnu iglu.ma Povratni i plete red se sa 4 pedje pravo (= '/.e imaju sirinu od 8 petlji.u dye iglu Slika 3 prikazuje pomocne i9le. Porno':":l igl3 pored leve pleta"" igle rnor:! se okrenuti tako da unutra.e kukil:aju .::. p.).:. onda se u svim polaznim ple!e naizmenicno 7 petlji pravo.Obrada sukanja sa faltama Idealnahrazafaltanesuknje <38+2 je plisej-!. U povratnim redovima sepojavljuju.Sadasepletupotripetljeujedno-pravo.). p. P lis e prikazan je na slid 2.. 1 petlja obrnuto.ara.2petljepravo iza petlje: 12+10= kako petlji deljivsa pletu =8+2 Iv.ilvutenih" petlji: a donji prelaz falti irna sarno 2 od 'irine faltil.epetljeseopletuobrnuto Falte se rnogu obeleiiti na taj oaCin ho se petlje se iznad upeglanih !!iiiiii!f pregil>a kukicaju i'vrS(e petlje. p. na pomocnu .. 7 petlji pravo: pravo Sa 4 petlje Sol e i .kod" se prihva. a iSt. (pretposlednje i poslednje petlje) iedn" pe.a be.lja pravo_ukrheno.::~ probepletenja.Petljekojeslededoum.ri ali uvek uii aa t petlju redovima slid se plete u polaznirn prelaz falte). slika 1 Ukoliko jedan ::~:. i 2.e naizmenicno zavrhva redov. l:lvisioddubinefalti.

Nasvaki 3.e izraduje grupa gajtan. i olabayi (slika 7) bko se izraditi .njena je fl •• Iikama 1 i 2: ubosti u petlju.cne petrje omCa5taivica. slika4). Ovu petlju natragna levu iglu. Kada se red om~i sledijedan levim ukrabvanje ivice fla pletenoj odec. azatim ornee pustit. se stubic iskukicazategnese red bez omi'i Vearna omiljeno pokazuje slib pridrhva omea. oplest. Provlacenje oml'i i zatezanje iscih n. eko kaiiprsta i vrha .{rerka.e omi'ice ukuki~aju bez navijutaka i orne. da k!iznu . Kukicaju se mrtve petlie sa leva fla df!5no.Ornce.a prsta Kako . fomponi serade pomoeu pompona. Kuki~aju se ". levorn (.u neho se niti pompon veei od gotovih r<!Secania obmotaiu izmeduobadelahrtona. Ie ravnomerno ise':e end Kanonseuseeaiotklanja. nit. ukr'teno i pritom t"gnut. iglom prihvatiti ornee uzeti zai plest.to se plete redovapravosalica.cne petlje).nai'nih niti od dye ponavlja niti. jo'jednom opl.ubid palcem. je tzv raej i bod (caknica).gle se smetnu jednim navijutkom nekoliko (slika 5) debo Nasi"ak U obliku rolne radi . slika 1).gle.t.. strelicu.. iv.. provuce se nit i obe om~e sa .ujednc slika 2).ni n"sivak nasliei 6 raden je jednostavnim zenom (6 petlji+2 i". III sliei 8 priknuje niti mote Umesto iii vise pojed. lzrada upletenih om~i obja. peclju (vid. dva kolutaod Posle kanona pletenim se pletu koji. kukicom se ubodeu ivitU (vid.e t3ko .5kinupetljeisastaviivicaskinutihpec_ Iji i lvlca namaknutih petlji zahvatnim bodovim" Ukr". ih ukrsteno. ukrasni nasivci uvrten i gajtan i ivice. str"lieu.eno POmOtu levog i desnog kaiiprsta se naizme- . pomponi. nitobmotati 2 put.

i10(2 niti . ode': .m .porenim redovlma sa obeju strana u dutini (slika 11). vune se vun"nc ode': e pcreme i odgovapopravka.. OstaC.licja) Ukoliko moie je Steta pleten j e m. . Ked ugre!"n...e rad .in se vise na ro. a latim se pr. Ispravka moze imitirati prayoi!i obrnutopletivo sc Najpre se rupiei mora dati "gaoni oblik (.. Zadm se dopunjuju petljama premo sli_ Zaobrnuto pletivo iii prugastu 'i. Para se nrno onoliko petlj. perlje ">recito decjeodei:e se . neee nam se desttt Ileno mesto.e mogu radit. . edna. se ne podiievee ple!e). vertikalno i petljese petlje pravo.niu deo ode!: . Stete pletivo·bodom.cvrste labavim bodovima du! . Pojedinai'ne opa. spreeiti popravke nego krpit. I ova radnja u pravcuplebe' ivicne se obaviti <amo ako se o!tec.no iskrp. ked kojih se <menjuju ulivaj .aru. yertikalno (5lika 5) iii prema ~Iid 7 vodora~no. odee.enom d3 cetvrtasti iii pravougaoni oblik. ogromnc mogu se ponovo mesta{npr. 2.. premaslic! obrnute petlje.tim.lobodnaiv.Popravljanje pletene odece Sarno u "ajred.a. prcporucljivojetamestaojacatipletivo-bodovima(slika3j Male rupe. plesritacnoonoli_ sue Petljesaiglemoguseprihvatiti petlji na gornjoj iviei pletivo-bodom deljenom vunom iii ibrgi_ na boenim ivioam n rldi se <a poleiline mom U odgovarajucoj osiguravaju niti koje od otprilike 2 do 3.."vim utrel. Petlje<e prihvauju naiglu {enja i ple{e se u polaznim i povramim redovima razdyojeno petlje (prvai poslednj.a delovima (slib 12). rukav e u visin. redoya kolikoje neophodno.m delovapetUi<apoledine boji pol~~nim i zanvatnim bodovima. Na isti nac. Potrebnoje korcdovakotikoredovaizno. ostatak.• Iik..'plati male popravke.evr. Za prayo pletivo niti.. dotaz! u obzir popravka me. $uvi'le poznaje Kod pleten .i premasli'i4. nepaInjorn.taka koji CUy'iu u najlonskim kesama..tu 9 (pravo5a kama6iliB. I prave n. na pomo.nu nit i ntirn sa~tavi{i . Ukoliko je pleten.e i najnoYijem komadu odece.. nastale radi premadezenu: I fl.ika 4). Priprema. je preporucljivije rupe. vee is[anjena.i..Iucajcvima vuna '" za odrerlcni pr."" . ukukieati (slika 1). Aka 'ajue. 2 petljeobrnuto) vee.. Najceke imame cst. laktovJ) jzvesnim me- ojacati zahvatnim bodovima ..

Pravilno odrZavanje pletene odece .

kao ked obrnutog stalno plet~nia. ~. c_ stalno p. 2.: naizme- .: nasa 1 nav. obrnuto.polupatent_sara:_Probapletenja3_brojpetljijedeljivsa3+1p. i zatim 3. 2.Klaslcna patent-sara i njene varijante _ kr.: zatim 1 p. pravo. r. 1 p_ obrnuto_ 2.l.kr.: pravu l. rod it.tvu <e nalazeu zagradama brojevi za drugu ..brojpetljibude 4+1 p_ U UPUl. kr plest. deljiv sa r.aru. petlju lao obrnutog pletenja. zatim ponavljati 2.. i 3.SlikaS pokazujejosjednuvatijantuzakojujepotrebnod. 3. kr. kao 3.

plestipravolnav.ple5tipravo-ujedno.alnav.4.od*stalno ponavljati.r.di.a2_!ovap.:plestisvepetljepravoanav prethodnogredapodicik.pletelp..pl<.iS.*poditilp_(ni1:senalaziizap.pravo.ut.4.r.2.r.k.-svakuZ3.izradalbezslike) 1.:*lp ple'liobrnuto.de13.razne nacine. v.r. radii. J.kaokodebrnute9f><1dizanja(vidi .r.r.ta patem·'are uzorak se rncfe BrOjpetljijeuvekdeljiv.di.=pedja.dol.. oav_=navijutak I! .pravo.eradio.:2p. stalno 2.3.. ubostl bo kod . kaokodobrnutogpletenja.utim.r.r. pravo_ujedno.lnoponavljat.sledeCir_radeseka02.m raditl' p.:*2p.m To prikazuje Duplapatent_bra Uz OVu hru ide proba pletenja 9 i crtei 8 gore pravo. ~ nay. kr. plesl.ebe_ plestisanav. za."'pletukaoked2.2p 8rojpetliijedeljivsa4+2p.pravapetljaplelesanav ujedne)..r. prethodnog redaobrnute·ujedno. Mrelasta Uz 10 vaii patent-Sara: proba pleteni' 10..od* stalnc ponavljatl 2. p_ 3. 4.$v.r.r.r.: plestipravo.ma. prethodncg reda pravo_ujedno.kaekedobrnutogpletenjaikad.>"ipravo 2.: p_inav.: podiCil p .dubi. do 6_ r.tent_bra.okodobrnutegpletenj.:sledeCe2p. od + .desnodole:ul.. zat.od*"...sa2p.).pravo. Red lavr.pedii:isalnav.Iedecem p.vljati. izrade plete se na .8.I.pravo. probapletenja4 p pletenja. podii:i t p.R.. 1 nav . podiCil podignutom p.S.r.podiiusalnav..r.. ujedno.zavr'it.lp.Iedec.:od *.ple5tikaekodobrnutogpletenja:od·stalnoponav- Ijati.: poditi 1 p .le svaka 2 reda lamen. = hug_ Upulstv..p.ra potrebno je sarI! po. Ove .podicisalnav_kaokod obrnuteg pletenjazatim1 p_ ple'ti pravo.*1p.ka8prikazujekakose2.obrnuto U 2.probapletenja11. na~in: u 1...:·lp. *l nav . ntimnav. r.{edeCir.plestipravo_l. cd v statnc ponav Ijati.l.okodobrnl![cg pletenja. Red nvrsitijednom pon. alno ponavljati.iv..plesti Sa . od·stalnoponavljati.p_=.pod Dba deb ova 5e . i p.ara naliva i ~e~etk.vim se ponavljaju .pletenj" takede radi ebrnutim petljama..).1p.trelicunaslici7..iti 5a 1 p_ 6.2. r.. Kod svih mrehstih patent-s.2.:·lp.izrada.l.v.kratenice petlja. r.r.podignel .Svi. sa 1 "av_ he kod obrnutog pleHi p. kao ked cbr- nuto9 pletenja.• 1 p.ti zbog [oga 5e ponavlja 'ulno 4 reda (= 1 motiv) l.e. Kae ked normalne ti navijucima i "dubin<kim" pletenjem.~a.talnoponavljati. = red.plest.{nitleii iza igle).nskog" pletenja petlji(toleodnosiikodponavljanjaza2.lp.pravo ·ujedne(5I. r.*lp_plestipravo.ledece2p. prave.r.r.plestipravo-ujedno.*1p.plestiudubinu.lp. iuada:lstaslikauzorkanastajekada.plest.1nav.stalno penavljati Skracenice:p.udubinu. Naizmenilna patent-Sara: broj petlji je deljlv sa 2.". r .odzvezdicestalnoponavljati U 8. 1.vicna r.inav. plesti salnav.pravo.ku 7).r.eul. r. podkil p .d05.podiCis. 'a 1 nay. i nav..plestiobrnuto:od*"alnoponavljati.3.m plesti p. pedid Kod 3.od·' stalnoponavljat.dol]r_Slalno penavljati.Hku6: lp. l\aV.

.):od ".noneopie'tisledecup.: 1 p."mo luk. Broj petlji jedeljiv p. S.: . * .odsledeCep. .6.l ~"j ~t to.~j tr.:*1p. rn ~ lfJ . 1 p_ plesti (odno. obrnuto. r.talnoponavljati Skracenice: p...udubinu(kaou4.Brojpetljijedeljivsa2 I. ~T ~':~ k' .)*1p. 1 p.:*neoplestip.r.):od·stalnoponavljati. r. . sa 1 nav.inav.3.lukpetljiip.j ll.saoav. 2.p. u dubinu (vidi goroji plete pletenja2.doS. 4.. Il!.pravo:od*stalooponavljati. podiCi kao kod 1. koja leti na levoj igli). I:l [f~ f'l .uovep. ~ed: tamnom utim od*.1 p. ~ed: svetlom vunicom 5. ple.saleveigle.*1p pravo. . ~. kao ked oornutog od * stalno ponavljati. Iv.ples'ipravo.. i nay.. vet povuc. r.e 1 p. pravo: ponavlja..4. sa 1 n~v. p_=iviCna petlja. 1.vecubo'tiup kOjalei.r.kaokodobrnutogpletenja. (vidi sn-elfcu na toj slici).. sa nav. nav.3 do 6. pravo.r. iii okruglom red: pleHi svetlom vunicom nav. 1 p. sreeeee p.S.!. . tr.=navijutak. 1.r. Tamnom pletenja.pravo.ti p. i 2.calno ponavlj~t.=polazn.podiCisa1 od ·stalno vunicom ponavljati..pravo(vidi3.ti •1P pravo. od*stalnoponavljati.:.:*1 (kaou3.r. od l"J (T'. svepetljeplestipravo.plesti ukr"eno_pravo (vidi serencc naslid4): od *stalno S.: * ple'ti 1 p. ples!i pr avo.a 2.glama bet dugmadi je deljiv .liku3..=polazn.podiCikaokodobrnutogpletenja. tatim. r.:od*lukpetljiip.3..l. nay.Ino 6.vidi. r.probupleteoja 1): od probu * u dubinu * seetoc ponavljati. rad i POOOyO po~eti na de.: t~mnom vunicom -ujedno.stalnoponavljati po- Normalna patent-bra pteeena dvobojno iglom: pocetak petlji ~ Plesti . leie2 luka petljijedan itnad drugog: . pa tek tatim ople. ub.T. r. 1 p. tat.kaokodobrnutogpletenja: = polazni red: ne prevrtati strani.kodopletanjaodvajasep"v.2.=povratn.=petlja. podid * pletenju: p. r.r.1 p. U obrnvtom ponavljati.a1nav.pravo:od*stalnoponavljati. 4.talnoponavljati.tnired.plestipravo"ukr4.noj ~ podre.gla tahvata.r. r. r.1p. [1.Od*stalno 6.: tamnom vU!licom ~ 1 p. ~"Y.plestipravo -ujedno:od*<talnoponavljati.m u p.r.r. 1 p_ plesti pravo. kao kod obrnutog p. zatim nay_ 3_ r_ podiCi kao kod obrnutog pletenja. izrada:vidi. ~. r.prihvatitilukpetljeit prethodnogreda.apocinje sa jednim povratnim redom.lp.i2r. salnav_kaokodobrnutogpletenja:od*. obrnuto-uJedno.d. podiCi plesti kao 4_ r_ 2_ do Mrelana patent_~ara 'spletena dvobojno Brojpetljijedeljlvsa2:Saranastajenanalicjurada. ~ ".d. r.prethodnogrcdapravo-ujedno.plestipravo. ~. 3.Hke3i 4. podici5alnav. 1.plestisledeCup. pletenja.r..od "Halno ponavljati. 1 p.stalnoponavljati.=povr<I. natrag atatimplestisledecu plesti kao 2. r..poSto.:*1p. 2. 3.: .vetlom vunicom * 1 p.saleveigleyec najpreprihvatitilukdonjepetljenadesnuiglu. i"TJI i. od * 'talno plesti pravo.: svetlom vunicom* 2 p. pleteoeiu3_r_udubinu.).izrada:vidiprobepletenja1i2. «alnoponavljati 4.plestiudubinu sa 2. p. 4.talnoponavljati 5. r.r. pravo.svetlomvunicom vunicom • pies'. 1 p.~.'podnje. r..: svetlom vunicom . plesti pravo.

'p. 1 p zvezdice stalno ponavljati. patent.lp. do 22.=povr. I.ujedno.pravo. staloo ponavljui e.ple<ripravo. podi':i pravog pletenja.inav.cak Ova rada: sara patent_!ara naaraje se na poledini kao .' nuto.:lp.· vo. nay. r. zatim vratiti pr.v kod sa 4+3p p.r.. zatim oplest.tnired:*1 ci sa 1 nay. zavr'iti sa n.Brojpetljijedeljiv sa2.plestipravo.l.l p. r 12. l~ * 11.r.R. 1 p.1 * p.l p. do od ponavljati.' nav.zavrSitisalp.- ponavlj.plest.. i obrnuto.obrnuto.r. nav_ pr. prevud. obr_ kao 2. obrnuto:cd*stalnoponavljat.: 1.obrnuto:od·stalnoponavIjati..O<l*stalno ponavljati..)."vo.me.l stalno ple'ti p...r.:l p.pravo-ujedno. pravo do 21.Red zavriitisa obrnuto.plestipravo_uhSteno_ujedno.lp.obrnuto.Fantaz. R. r.lp.inav. nailmenicnc nav .:lp p. r. stalno 1 p. r. 1. obrmsto.nutupetljunalevuiglu(najpre raditi nav .: .ti . pravo.pravo. 2.. od ~ stalno ponavllati.r.*lnav sledecup. 1.*1 pravupetljuinav.lp.pravo. 4.·' p..obr nuto. i ob. obrnuto.podii:ikaokodpravog pletenja.bra de delj..vice pojavljuju cik·caklinije.spred nav. zatlm decinav.ReduvrSit.*obrnutu petlju plesti .r.zavrSiti sap. i Broj petlj.obrkao ked ad 14. i 3.: i1P nai.obrnuto: od·stalnoponavljati.k.podiobrnuto~ p..l3.l nav . nicnoplestikao13_i14_r_22.IS.pravo·'nav nutupetljuinav. . i nav p.p_pravo. r.1.ujednc.v..obrnuto-ujed: no:od*stalnoponavljati.tim pr.obrnuto.. zatim1 p.nav_iobrnutu pe~lju podiCi ho kod pletenja. a podi9nutu p.takodanalevojiglileiip.hvatiti p.2. ho pletenja.ple .r.pravo. pravo: od·ltalnoponavljati. lp.kaokodobrnutogpletenja 2.vag nay.obrnuto.1 nav . obrnutu petljuinav. p.:lp. 1 p. lp.r.plestiobrnuto -ujedno. a prevuel.R.·'nav .:·lp.pravo.3.=polazni red: plestipravo-ujedno. pravo.p.

i2.r. da skl.prikazanillna62. morada bude .c.r. plen.m . ana kraju r.od*stalnoponavljati 2. al. plest. p 4.ledeee p.5ti kao u 1.: prugama 2.:po2p.: obr- Brojpetljijedeljiv plest.od*stalnoponavljui Brojpedjinakrajur.iv.5.plestiobrnuto-ujedno.ti desnom iglom ilmeduebe.jedvostruk{neracuna_ juc.Poznate osnovne strani.od·stalneponavljati.plest.r.:*lnav bo kod pr"vog pletenja. i.:p.r. p. pravo.od*.t.·1 p.plestipravo-ukr"eno-ujedno. .enja.r. Sa * .prediy. j 2. 1p 1 p. pravo·ukrsteno-ujedno.: plesti ebrnuto~ujedne.pr'lvo.:*lp. pusriti da skhzne sa iglei 2. 1.pravo. 2.2.ple . P.p.talnepenavljati 1. p plesti ebrnute. 2.i.Probapletenjadesno goreprikazujenalicjerada Tuniski rad.do4. p.Iedecom p. ali samo 1.2.5talnoponavljati. ptesn sa sledecom p. 1 om.l p. pus.stalnoponavljat.r.. 1.in. bekod nutogpletenja:od*sralnoponavljati. same 1.alnopojavljatLP. * ubo. prave: od p. 8rojpetljijedeljivsal.r.poditi od Kodsvihdesetsara.. ·1 p.i63 se Ii uputstvu povr~in~ka r.''ll nay.:plestipravo.:*1 p.l pravo.k3ekedebrnutog ple.ukrheno_ujedno {vidistrelicu. stalnopoMvljati. r.zne sa igle.2. pedici sal nav.tiprave_ ·ukrlteno.r.inav_plestipravo. r.:*l 1. ebrnuto. obrnute-ujedne: od· $ulno ponaYljati. 1.4. zatim oplesti p. uzduine pruge .r. petljama Tuniski redo"i kaje rad.slikal). prave.t.l. p..:2.prave.1. Od • s... * stalno ponav- Ijati. brej petlj. 2. poi'inju sare i zavdavaju ivitnim ne pominju !lara nav" 1 p.r.r..).p.pravo_ukrheno_ujcdno. Y.2.3. 2.p.talno ponavljati Tuniski rad.r.od·stalnopo· navlj~ti.inav.ple. bo kod pravog pletenja.plestipravo.:u. kose pruge * BrOjpetljijedeljivsa2_1.i naY....ispredprave.stalnoponavljati .talno ponayljati ~are sa poprel::n.pred iv." . c. r.1. provue.de5. plestipravo·ukrsteno-ujedno. Sararibljakost l.1 p. r.p.r.· p. p.i3. pravo-ukrsteno-ujedno.od*stalno ponavijati. Y.

IZTada _ 1.p .' 1.tup. "a rada). 2putaplesti2p.re radene debelomiglom Obe hre im.pravo {vidisliku l}. i brojpe!liinjjeodreden.spredp.k objainjen ie na slid 2) od·stalnoponavljat.r. 2 p.vljatLl_i2_r_stalnoponavljati. pravo. •• Ino jol 2.vo: izsledece raditi pravo.lp. plesti obrnu!o-ujedno. T.: • 1 nav.do4.S!alnoponavljati p_ plesti plestipravo(vidistre- Saraklasja Broj petlji jc deliiv sa 4+2 I. pus!iti. pravo-ukrSteno- .i sledecu p.. koj. utim preskoeenu p.i 2.ukr'.r.ilrada(prugastabra)ponavljase'talnoho l. 1. pojedinacno •• 0 kod obrnu[og pletenja (prj tome nit lef. pravo-ukr'lteno.p. pre.i2. 2 puta na sledecl nacin: obe prave petlje podie.pravo.nitvoditi.). p_ ples!i * 2.• I Ove b.lnopon. deli.·stalnoponavljati.91u i plest." sa 2.tavr'iti •• nav.2p_podiCikaokodobrnu_ togpletenja. Prugastalara Brojpetljijedeljivsa3+2p_l.r.tim p. nnjirn iglam •.:ples'iobrnuto.l izr ade 1 p..ujedno(ovaj po.r.stalnoponavljati sa iv. plett se igl.p.p. (= lice rad.l p.i p"'ti'ilnav. pravo.2. debljim iglama a 2. i 3. . R.sledecu2_p_plestiiSpredl.poditikaokodobrnutogpletenja(ni.'od*stalnoponavljati.. licu):od*stalnoponavljatL2.R.r.ple'tiobrnuto. p-ave..' = lice rada: *pustiti desno_ukrheno 1. r. uleti kao iv_ p. dela petlj.}: cd ·stalno ponavljali. 2. P plest! in 1. pravo.i2_r.l. r.ma koje SI! razlikuju u debljini za 1'1.datje.r. .<lednjup_saiv_p_plesti obrnuto-ujedno. jednom brai petlj.r.dalje).zatiml. Deo petlje iglu i ople"i Iatim 2. kaoipretpo.obrnuto. .od· ".4. do 2 mm.):*1 p..1 obrnuto.p. p.ju jed nom tankom . 1 p. p. r.: pusti!i I nav . f " ! Pctetne petlje i ivice se rade veoma lab. uvdi. p. nav. obepetijevratitinalcvu .r.. pie". zatim l.]. nav.. ~ i 1 nay. plesri joS a Lltim jed nom njih oba zadnj.iv. plesti ispred 1_ p_ obrnuto. jednom na levu 3...kocitii poprecneniti petlje ubosti spredai I 1 p.eno-ujedno(kaou2. 2.:*2p. 1.od*stalnoponavljatj l.r. " . r. plesti r. prnvc: 2p.· 2. voditiizap. r.stalnoponavlj. I..l. j ~.:raditikao1.plesti obrnu!o. r. puStit..r. ple5ti odzvezdice5talnoponavljati. leii izmedu kaoisledcCinav .

i2. : ad *stalno Ijati.Sare koje imitiraju tkanje Broj petli. dalj . nit iza p.od*stalnoponavljati.r.)..1. je deljiv sa 2. I. 1 r. ponav- .podicikaokodobrnutogpletenjaipri tome vedit.5talnoponavljati. r.. 1p podid kao kod obrnutoll pletenja i pri tome voditinitdaljeispredp. r.: * 1 p. 2. p.: 1 p. pravo. obrnuto (= podiglluta 1 p.

pravo Ijati...rUPletene sare II I I I 1 I I :9~~edp~~~t~ P~r~vo: od 2~ . uvrlitisa2p.a~~or. . ~~1r~ij~ Oupl" upletena bra ~~~~~i~~~a~: Trostruka upletena Jar .

2p.3."ju ni. ..r.'plest.st3Inoponavljati. broi za pletenje potinju sa 3 p. obrnuto. dalje.brojpetljijedeljivsa3+1.i1.prethodnog redaponovopodicisalnav_. ..d.brojpetljijedeljivsal1+6p Radit. 1 p.nju p. zatimse perlje(nav. nit voditi :!: V = petljaprethodnogredapodifesesa2navijutkakaokod obrnutogpletenja.:2p obrnuto. zatim ople.Iedeeih petljama koje pet . lp. poc. obrnuto..ip.u i zaHSavaju pominjane r. se rade na. p. opuStitiobanav_.asledecinav.6.c.v.Sviseobrnut.plestipravo.pravo-ujedno.2.*nav. pr ema silri ponavliat. zavdavaiu radit.: 2p.v vrbv.talno se sa po 4 p.5.iese nit vod.a 6+5 r.pravo.do13.) kroz III = 1 petlju oplest. sa 2 navijutka pravo(igle p. nav. stranu B~ ~.·.lp_salnav. do 4...·lnav_.obrnu[o.2p..bra. .pravo. pobzn.2p. ~ povratni je delj.podici.r. pravo. preuzeti 2 n.t. kao obrnutog i5predovihpetlji pletenja.2.. ra redovi u uputstvu poe.: se ivicnim posebno Lbra.ju redov.2p. obrnuto:od·st3Inoponavljati.r. Saru •• 4 p.no redov.plestipravo. ~ = 1 petlju pod. a povratni redovi • \U ~ = 1 petlja = pravo plesrl B= 1 pedja .jutb.anitsevodi. dole: 1.sledei:up_podiCisaobanav daljeispredp. prema!ifri dole.redoviza· sa 3 p. pravo.stalnoponavljati.:~e:~~a~s: sa .:::~~:v~::~:~a 7 v.r.plestisaobanav.za opuste) kockke olak.do 7.od+stalnoponavljati.r.ledei:up. r.obrnuto.od*stalnoponavljatL4.z popre~ne niti pedje = 2 petlje pravo-ujedno.juci prethodnogredase silre za pletenje nemaju znacaja.2p.avaju unutar pregled kao kodobrnutogpletenja. nitvoditi l:' pletenje de.obrnuto-ukrSteno .2.Sare sa izvucenim petljama Ked . r.plestiobrnuto. ~ara. one Prazne samo Redov.zmenicno ndesnanalevo(redovisanepar9 ~.spredpetljedalje = 1 petljapod..takodepoclii:i "'.od ·stalnoponavljati. provue. 3.2. U 1.

r.podicikaokodl_p. p pravo.do12. svedo29.ka016. = red.r . pletu pravo. ur6kosih smanjuje Skracenice: uk. r.stalnoponavljati.i36.ukrs[eno (kao'tejeopisanou13.r. zatim 1 pravo):od"st"lnoponavljati.r_):od*stalnoponavljati. plesti pravc. do 30.vo: od * stalno redu sesve zapravoutom •.r_ovako· *1 p. Brojobrnutih petlji moiese iubra.r. r.r.3.2p..kao16. raditi evako: * 1 p. p.kao kodobrnu. povratni red pravo). ali se >:a to p_=perlja.r.ka014_r_. a pri tome uzet. se . pomocne igle pravo. rada.di13_r. 3 nay. kao1.:·1p nutogplctenja.glu (vidi2.:*lp_podic.:pustitinav.21. l p.kao 15.kao13.• l menj.:*2p. r. na .zatim2p.plcsti . ll.ara . Sve p.r_stalnoponavljati. podiCi i prj tome nit voditi ispred ovih p.1. plesti pravo.r. r. pravo i pri tome uzet.r. 32..:p. kr_ = krug .obrnu[o.vo.*2p. 6p_obrnu.p.r. r. podignutu p. nuto lodnosno 2..31.18.ukrstiti obrnuto(v.plestikaolS. 6 p..v sa 2_ U 1.dalje:od*stalnoponavljati. nay iglu iu sledece p. pravo.kaokodobrnutogpletenj plesti pr.r.: *1p.:2 p.r.. 1. 14. 20.r. broj petlji je delj. od*stalnoponavljati. .r.4.).pravo. 1 p. j I S. opustiti. 3 nav.l p. 1 p. na .pletusetakodepravo. 3. p. .kaokodobrnutogpletenjapodici.3S.. r.r. pored >:a ovogteksta parni brej pokazujemotivsa12redeva redova iv p_=ivicna petlja. zatim 1.:sledeCi podaciseodnosesamonanaiivak.r. izvuC>p rada.od' p.Proba pletenj.1p.ples. iza 1.:lp.r.ome nit vodit! ispred p. nitvoditiispredp pona"ljni. plesti sa pomocne igle sa 3 nay p.. pravo. Sledece polazne redove raditi od 3. do 11.nitvoditi ispredp.i po ielj.i3.od·stalnoponavljati. (polnn.1p stalnoponavljati.p.pravo. r. podici i plesti p-ave. pleoti pravo. r.15.nadesnojiglinaslici4a)_2.. p. h.: 1 p.r .11.. pr"vo(kaou1.bra:ukrasninaSivakkodobrnutogpletenjarad.ra.!njenjenaslici).voditinitispredp 8. r. nav_=naviju· unu" redova_Ovorastojanjemoieb. ukrstitiobr.ti vece.do36. poloiiti na jednu pomocnu . i usvimslede· dm povratnim redovima od 22.glu. od ~ stalno ponavljati.isviostalipolazniredoviod23.16.podicisanav. pravo 2.t.ple<tipravo(ovajpoHupakobj •.r.l.14. plesti Sa pravo.r..eiznad 8p. r_ll..p.r. red obrnut.isvesledecepovratneredoveplest.ogpletenja. U 19.o.i sledece 3 p.r.nitvoditiispredp_. pie .vidisliku4a). dalje.salp i polofitl na jednu pomocnu iglu ispred lnav. bokod obrnutog plctenjai pri .

p perlji p. la~a sa reljefnim 1 p.tim obrnuto. proba . '3tlml.r. pomoe· pravo.ukr<!itiizal. broj ple'ti 1. .. p plesti pravo). sve rene p.: *2p.vim povratnim redovima redu podizu ukr!:teno pleispred p.1.S. ple<ti -ukdteno. .:*2p. asledecup. 2p.pr. p.do16.da.. r. obrnuto.1p.vljati Pru9asta bra. obrnuto-ukrsteno(kaohoje opisanou1. pravo).stalno pon.r. 1 p.raseradiprema uputstvunaslicigore:stalnoponavljatiucrtanl motiv bre.91e abrporno':n" Brojpetljijedeljivsa4+2p.pravo. pr. p.ti p.nju i zavrSav. petljama pra~o·\!krSteno po_ lpetljaobrnuto 1 p. ukrstiti pravo (odna.p. r.4. zatim1.vo:od*stalnoponavljati.e u prethodnom U .poloiitinalpo_ mocnu . ponavljati x.•• tim pletenj. 1. p. pravo-ukdteno plesti 1 ispred r. ie delj.l. 1.poloiitinal motnuigluispredr.1.stalnoponavljati 1.peed1. obrouto. ~atim plest.: plese. pravo. lp.: ple. U 2.p.91u iza rada.r.r. c. n!l84 prikazanih hra redov. ukrstiti obrnuto{odnosno2p. 3.Dekorativne za meku.iffi za 0 ('itaniu sifre vidi sua_ Dekorativna lara. iza1.juivicnom pominjana Op!:irnije petljomkojau uputstvunije j "ije ucrt ana u . 1.obrnuto:od*stalno i 2. prob~ pletenja: brai petlj.: plestikaou2.v sa 4+2 p. .r. r. ne tarim p. p. jedeljivsa3+2p.Iedecup_plestiobr· nuto.pravo-ukr· 'teno.: 2 p. p.nol.):od*stalnoponavljati. (nit se pri tome vodi ostalep_sepletupravo.:*2.2.do4. plese. "91 . poE. sare vunicu rastresitu Kod svih pet posebno pletenje. s.r. 1.ukrstiti i. st~lno .vo.). 3. 2p.

p.)..uzetinalpomoCnUigluipololiti ispredrada.amedupro. 1 p.prevuciiznad.raditiobrnuto. p.zatim i91u .vo. pobzuje motiy koji rreba .p. 1.tni redov. csim pra- .pred4.talno ponavljatL U svim povratnim redoyima podifu . polotiti na 1 pomotnu sledeCup.spred rada.m pet'jama N 2. (pri tome nitiyoditiispredp.tojanje rncfe da bude isire. p.:ju obrnuto samo se podi.. 4 p pravo. zatim 1.r.p.. p.Pletesepremasifrigore iz polaznih redova: te petlje se na nali. r.plestiobrnuto(odSp. Kod probe pletenja (gore) i~medu .plestiobrnuto(teksadapustitiobep .3.e4obrnutepet!je:OYOra. 1p. p. p. ~a". tim 1.tim y.).no). pomo.stalnoponavljati(zaobiaSnjenje znakovavidisaru1). bra sa reljefn. se radi prema gomjoj mri z.. 1. pr.do16. p.vakog mo.p prayoipodignutup.iz. plesti igle ispred oplesti pravc.N z.sa pomocne iglepodiCinalevuigluiskinutizajednos.ne 2.):sveosralep. plestiobrnuto.asledetup.nakraiu 4. .S..e ukr'teno opletene p. 1. tiyanalaze. se pletu prema probi ta motiy8 p.plestipravo.pleotii. Broi pedji pletenjedeljiv jesa12{zajedan Svi povr.p. pcnav- l.p kaokodpravogpletenja.tor)+2p.igle). pravo·ukrheno 8roj petlji jedeljiv so 12+2 p. pletenje: sifr. {vidi probu pie· tenia de.preostaje3p. s~ vode ispred p. 1. do 30.

bra:ove bobicese dobijaju dubinskim pletenim (vidi. ali . do 12.plestiiza 1.ledei:ihSp.tim promeniti Sarli. bra: plastiCni motivi kOjiobuhvataju5p. raditi obrnuto: od·stalnoponavljati.. r.r.Iedecom bobice pravom petljom.a6(+2iv_p_l_l.r. ple'ti prevr""ti rad.po2nav. r z. Nit voditi iza p . 1. »dubinradom iii obmotanim I.. Zatim 6.5.(opustiti nav.u odeljeni sa Jedna!iara. ponoyo prevrnuti.pre_ 1.pravo:od*.). podi6 .4r. dubinskim pletenjem.like2ai2b)_Kolikopetljitrebaplestizavi. r_ scalno ponavljati 2.·provuci od • jos 4 puta ponovitL U .ukr.Sare sa namotanim i tvid-sare petljama Efekeitvidailitzv.enarunenaCine Najeeste skim« se ovi elekti postizu podignutim grupama petlji petljama.bra:brojpetljijedeljlv. do 12. oplesti pravo. pravo--ukrSteno. r.teno. 3 puta ovih petljama . ~ara: nascaju na sledec.ioddebljine vuniceodnosnoodvelicinebobica.raditiobrnuto:od*stalnoponavljati. pravo"ujedno oplest..pravo.Slika2bpokazujeupl tanje sa .: *2 p. obrnllto. 1 p..Iedecem omclI Sa sledecom p.pravo.dublje.r..voditinitispredp.z 1 p..talnoponavljaeL2. . a 4. p. plesti obrnuto.bobihnesaredobijaju. od 6_ p. podignuti sa nay. n"ein: .r.podici2p. naizmenicno 1 p. 6 p. p. 7. plesti pravo. do 6.'''4p. 4p. 3. pravo. povratnom redu 13 nanaju takode pravih petljL nasledei:i Moriveraditi .oplestis. 2p.:*2_p.:plestipravo.jeod drugeodyojenasa6r_ nalin:utrei:usledei:up 1 omcu. 1 p. 4 p.plestipravo_ukdteno_ujednoipodignutup.r. aliubosci. aanm 1.:od·stalnopon_4.3.:*4p. pcavo. plesei kac 1.

r.podiCikaokodobrnutogpletenja..a7. pave.·1p. podicikaou1.Sare sa prethodno izvucenirn nitima 5. . 6.9. izmedu toga sc neparni U3 reo plesti po sulno 5 p. 2nav. 6. prethodno zavditi p.. lara: p<M. plesti . pravc.• 2nav .]p.J.r.plestipravo. dalje. desnomiglomprihniti i plesti in sa sledecom n.R.r. $v. zaYr~iti sa 1 p.r.pravo. p. izvucenim ntttrna i sa p_ pravo-ujedno.tim 3 p.".. p-ave 2.-"liL Ovoi 7.. (uklju~ujud Iv. r. ispred U .od*"alnoponavljatLR. lay"iti sa 2 p. U 2.od·stalnoponayIjati: r.pletupravo. z.nakratkupomocnu iglu (<':aCkalicu iii sL) obmotati ih 10 put •.r izvucene pravo.obr· nUlo.plestis.odSpodignutihsaprethodnoizvucenimnitimapravo·ujed. petlji.. p.asledecom p_ pravo_ujedno.ahrasenastavljausvakom4. a . $. :·3 p. a zatim plelu "robu sari broj se nit vod.pravo. r~spor"diti .r. p u 1.~me.* izyui':eneniti plesti izS.plestilp. moqv se ponoviti i na v. r.a4.r.stalnoponavljati .obrnuto.) l.5 vatiti . ~liCn. obrnuto (pustiti skliznu).r. sara: plete tzv.v.t.ru toga ."ijuckeda J. hra leptiricaobuhvata5 Mot.. s.pravo-ujedno:od·stalnoponavljati. Mot. se "id.i izvuClniti. pletenja je 'leoma polunom se rnoqu 3p. r. pravo.:1p. !ara: obmotane petlie obuhvataju 3 petlje.podiCisa3p... uzastopnapolaznaredapodiiusepoSp...eSp.r.lji je deljiv 4+1 p. dovi no..pravo.8.2nav_.eim rastojanjima. plesti pravo{vidislikeSaiSb).kaokodobrnutog pletenia. redu obrnuto..nitivoditiispredp . koji uvek obuhvataju brej petlii. sa 2nav.do9_r.pravo.ve petlje anavijutkepustitidaskliznu. podii:ikaoul.I"decem 6 •.r.Obmotane petljeizvestinasledeCinaCin:preuze'.sledece3p.

) . Obe saren. petlj~ zatim pustiti da obe petlje skliznu sa leve igle.are sa ukdtenim pedjamasu yeom.:ne igle.~~e~~~~~~~~ i . p. p. pieHl.e podiie pomotu 1. polaznom i POyNaslici premaslikama1 6 redova njih . moie se raditi . a kod ukdtanja pravo ispred 1. .ilisledecepetljeispred1"odnosnoi. tatim plesti ukriteno 1. redovima bo obe prav .. a 2. p.. kaokod pr"Yog pr"Yo.tern) mestu Sara) 1 praye ratnom 4.ubostiu2 p.t' abrpotrebnojeukrhanje izvesti ovako: 2. broj petlji je deljiv u .srodne. odnosno one petlje keje treba ople'ti Ila drugom (iii fl.•• ! Plerenice pred prethodne petlje I. N. to obe !are Sari S se ukrhaju pravo(vidi podicina Sare sa ukrstenim petljama !~. Ukdunje Kodobrnutogukdtanja se mote 'lye..esara i 4. odnosno ispredprethodnepetlje{slika1i2)_Kodukrsunjapojedinih i bez porno.ilrama uglu broj petlji je deljiv i 2u sa 4 (+ Iv.vim sa 3 (i 2 iv.aizmedunjihjejednaobrnutapetlja.nanalevo. oplesti. a pletenja.'tajukadase2. petlj.).e nalaze2obrnutepetlje. Na slikama 1. P iglusade. nutoi!lpravo. odnosno sledete petlje pleHi in prethodnih petlji. za obe !are petlje redu. petlje polnnim sliku7). ukoliko se jedna petljaizaprethodnenepleteobrnuto. 2 i 7 'tavljen.. (1.a ukrstiti izmedu nastaylja posle Sara 5 i 6.). kod bre6.Kodukr!tanjavise petlji potrebnojejednu (iii vise) petlju preuzeti pomocnu iglu.r . Nahri6se2ivii'nepetlje ukrStaju usvakom polaznom redu obrouto. sa kojima je pred513vljeno su znad ukrstanje u desnom gornjem pedji u .

vidislikuBa. uzeti '" 7 (+ 2 tv.ti kao1.<a. meniCno 1 p_ obrnu[o. a Izmedu uradil.p. p.trecusledecup. r. syaku S..pu<lit.alinepustitisaigle. povrunirn ·3 redovirna plestl p.obrnuto.talno ponavljati. r. 3 II 2. 2 p_ pravo.).plestipravo.i2.taju 8. pies!. r. r.: naizmenilno (nitvoditiispredp. ..:naizmenicno podic.zatimp. p.: naizmeni~no radill 3 p ebrnu!o. r. obrnuto.obrnutoi2p. a r na pomocnu 'I p. p. r. Cd' . 4.'edece2p. r.. U 1. 1 nav.l.3.2p_plesti strelicu). 1 p ple'ti 2 p.au2. pravo.sapemocneigleplestitakede pravo.1. 1..av 'are (moti.-) se preme'(a. r.r. ples!i nailpetlje kako pravc.zatimp.p. l.obrnutoi'lp. i 2.stalnoponavljati 2p.do4. Sara 9: broj petljijedeljivsa5(+liv. obrnuto . r.' U 4. r. 3.{vidi 'trelicu. U 1.ek u . obmuto. p. 1. de6.e pojavljuju.od'sulnoponavljati_ S_ r_ plc. Petljese ukd. r. raditi pravo.v. p. Broj petlji je deljiv sa 12 (+ 2 iv.obrnuto. stalno ponavljati Sara 10: brej petlj.= redsare.: rada. 2 p.slika9a). pleHi pravo. pravo_ iglu ispred r. 3. prayU prugu ukr$<iti u svakom dosled kojim . stalno pona"'j~tj Sara i 11: ked eve pleteniee potrebno je ukrstiti samo 1 poslednju p_ pravo ple.pravc·ujedoo.j usvirnosulirn i 3 p.2p_ple. je delji~ naizrnenitno)p. 2.). p..r.l. do 'I.gle:odpocetka pleltip.Z3tim1.enin pruse i potrebne . 2 p. 2.kern ..ple$<ipravo(virli ponovi!.: ·2p. prema sliei 113 (brojke 1 do S oznaca.).u 2 pomocne igle. pravc.-aju reali rrebaplestil_ 4.!:iara8:broj pe<lji jedeljivsa4(+2 iv. r.prevuCliznadl.).pravo.). r.

ledu koji jezapi'an ovu !laru plesti prema ')"7" ut. pomocnu iglu zatim p_ oplcsti prcma skid linije r-ada. do kme iza prene'i <la 2. jer je mnogo jednostavnije raditi prema lifri oego P"ema dugackom tebtu. S. r .. pletu ~~ ". do). pravo prema ucrt:mim '"ac. linije prebaciti n.' !/i~~ Perlje desno . ~ifrc se naravno odnose sarno nJ ple. bra: 3. i7_r_se pletu a. zatim "..eno c» ""'11. r_sestalno ponavlja kaol. .Sirokeplecenice Umes<ouvodnih.m u Petljedesnoodkoselinijeseprebacuju M pomocnu iglu 'spred cada.. redo. pravo Prve3p_desnoodkmelinijeplesti fla 1..'ja = 1 petlja pravo 81 petlj.".do • • = 1 petlja = 1 pe. • ne na§arekojescpletusaobe." ~~~ ". .]" ko.a1.i10. <estalno 4.o pravo-vkr'." od .ekstovanautanesu kod ovih sedam hra '" ple.ni doS._ .ma p.. 10.eno obrnuto-ukr'. obrnu.. u vaSim pod"cim. '" g..1. r.vi povratniredovikao2. pomoonu iglu iza rada. r...rraneobrnuto 1.. fara:svi povra.. redovi se popletuobrnuto. . navljaju.enice. ...ifri " . tim slede"e p..enicama sifre.

Prve3p_ple"ipravoodko.gle.l.lnoponavlj. Prve 3 P lI.r. r.SvipovrarniredoviS"pletuobr.Svipovra.. 6. cada i pleHi p_ prem:l redoje da( II brojevima _ pravo ~~13 • •• ~~7 •••• • 9 1 S. 1.et. .r. Zatim pdkazanom fl.et. rade pravo se Sa izu. a sledece iglu ispred po redosledu 2 p. nuro.iS_r_kaoil1.korn 7. r." 75 .r.r.akozvani »me daljon«3. u. porno(nu igJu.Iib prikazuje . hra: . Svi pol.a porno..). (ad 1. ponoviti. 2 oples" fl.91u i1.zn. redovi 21. ze. n~ 2..elinijen" 1.i9.S(.do28. bra: kod ovehresu i pcrreboc 2 po- moen" . Iglu ispred sled" koji .Iede':" 3 p. pomoenu 5v<> petlj" 'kid rada. n. POIllO':"" rada.pletusekao l.niredoviseradeobrnuto. do 27.. do 14.

nasivak .. 3 niti se ukritaju kod prelazenja sa jedn .znim boi~ma nije nit druge boje vodit.e ne virli na lieu pletiva.dcsnogore) Na ovaj !la<:in maze se plest.. nasivak u drugoj boji koj. veee povr!ine sa r.eg motiva kojisepojavijujeuistojboji.Pletenje sa vise boja Ukoliko potrebno ielite .lie.vei:".arno nekoliko pettj. je !irok . sa dru90m . 3.plest.Iedei:.svakapovriiinapletesopstvenim nltima. pomerasetakodezajednu redu petlju zajednu u$vakom Doptetanje Kao cetv'li jednobojne primer bre pletenja desno dole) vide (slika <I i proba se razlii'ite boje i razlitite hre' na jednom 53 patent-saromdopletenjenasivakkojiserazlikujei ipobobii'astojsarLSlikaprikazujekakoseizaposlednje petlje patent-sare nit te boje povezuje viditeprvuobrnutupetljubobicasteiiareuredu(vidistrelicunaslici<l) pletenom delu po boji bojom. boje na drugu.. kako se 'menjuju niti vidi se jasno na. vidi sliku desno. sa naliti" do . Ova promena.zeaden drugom bojom na slicl3jesirokdvepetlj"i pomeraseusvakom petljuudesno_Kodprobepletenjalevodolena!ivakiznosi 4petljeu'irinui redu.levo dole.znad pre. Strelica na slici 1 oznacavadase nOva nit mOra provuCi .hodne petlje_ Na taj natin se ukr!taju povrline ne samokodpravihvecikodkosihoblika(virlisliku2.

))napesta" jc tako redovima. da se u sledec'm redovima daije pocev od ivice potrebno je niti voditi istom hrstinom . . radi iakar potrebnojenittedruge se plete prema iii norvelka sa'" u dve iii boje (iii o.svakiznaksepletekaopetlja Ukoliko se radi u polaznim i povratnim svaka kotka potrebno tzv. de. hri niti se obelefavaju raznim znacima (tipovima).e Zil ple[enje«. niti drie 'tal no u . vidi sliku i"e nit. .Ukoliko vi. se.eiu tomeobratitipainjuinatodaseivii'napetljapletesaobeniti.arizabrojanje.odnosno. rrebiti Ako 5'1 radi sa tri iii vi. razlieite u bi 5e niti provlaeile istim redosledom oko prstiju leve ruke. na Tevo Da bi oe dobila iii fakar-hre).kakobisejednanitprovlacilastalnookokaiiprsta. ne mogu uvneti.prolazilaodsrednjegpr'taipalca leve ruke. red'areza Sa".titi kao levo gore). potrebno Ova sp-ava je upokon_ voditistalnodaljesanalicjaradakaolabavonategnutunit ~ara eve vrste t~v. scrutsana d~ sc rnliCite adase za vreme pletenj. odno. potrebnoje iii sledece niti tako ked niti. Ukolikose radi hra5a tri iii vise boja.no.eboja. adruga. mogu voditi i c-eeu nit ravnomerna obmotari oko iviene pet!je (ukr. Niti koje se n.calih boja) za brojanje. brojanjeseCitasade5na (ked visebojne norveske kako na nali"ju ne smeju da za.no (= povratni red). Ukoliko se plete u krugovima. medutim.'tom r"poredu.vak.udrugojboji. boja. Vaino je pri je!aruzabrojanjecitati naizmenicnosa desna n.levo(= polami red) i sa leva n.laze petlje 'spred sebe.

ti pravo-ujedno inepustitida.crelicu) brai petlii je deljiv. nit 3p. plestipravo.vljati. alipocetisa1p.3. 2. porucujusekodobradehrenihostatakavunice . posebno.Dvobojne visebojne sare Na ovoj i . 1 p.1.talnopon.ti sil1p_pravoir. bra: brai je deljiv Sa 4+2 p. ~ara. u dub.4. bra: (vid. i 2.1p lavriiti pravc.:*l skid pluti svetlijom. 1.. 1. (= 3 p.ledecepravepetlje."i. iza p. " r. za flare u dvobojnoj jzvedbi. 5. r.lnav.3. povuci u 1. r.5. a 3.I . decom p.. kaoiS.an. sara: posle6r.decem r. r.viI'! Sara sa . plesli provo p.joslputpravo-ujedno).vetlihp 3. promeniti boju.. dublje 4. r.. nijem vu()..klizousaigle. Kod . Posle po 2 r. r.r.I . radi. i 2. promeniti boje.no !vetlom "unicorn 1 p. 1. ple.:kao3.e provu~ena omca sa . .r.!'diCi. ali poceti .:3p. se ubada2 r"odno.stalnopon.sulno penavliati 5.com.poditis.nje petlj.1. Poste3 p.do6_r. i 8.do6. r. lev" slede posle" r.kaokod vodit.podicisalp pravo.trelica 1): '<retiu plelenje.1p p. zavrsitis. Na ..adesnohrau3 beje. i 2 r .: * 1 lvezdk. plestiobrnuto.r.lp plestipravo:od'stalnoponavljati R. prema pletene p 2 oznacaYa je iznad poslednje p_ prave.·1 obrnutog plerenja p..ei nai. do 4.uzetinaiglu plestii<te3p.pravo.r. predloiene hre pre. Slika desno: saru nastaviti posle po 6 r. tamnlie vunice: u .r.:plesti kao3_r_. bra: de$n~ trobojni leva slika prikazuje dvobojni.vljati 1..pravo. i4_ r..men''. vunicesvetle boje dolazi 1 c.il>.sledecu naviSe i uzetl na desnu iglu (.tvodiiiispredp.no..r. sa 4+1 . ple. 2+1 p. pravo. rad..:nom 1. r .vo:od*.nu j piece . 1p kao 4.dueoj nran. tam 1.zavrSiti .Iic. i 6. pravo-ujedno. om~u provui:i sarno ispod.pr. Broj petlji je deljiv Poslepo2r. r. levo se vidi ise~ak raden u dye bOje. svetle "unice 2 r tamnijevuI1ice.'.e patinje i lavrsava u redovima petljom koja '" ne porn. Broj petljijedeljiv •• 4+1 p. i 6. 6.

ho r.Jedan seplete nailmen. N.:tOpg ~ lzvesti ~ifru..amnije.S.tiobrnuto.kao3.ada u svakom r Ukoliko izostane promena boia nastaje dyoscnna prugasta Ova lara se piece zabroilnjepravosalica_ u2boje .stalnoponavljati.).ratn" reda: prevr':e se sam~ posle 2.sal zvezdirom. 'ara: broi 2 r. ul. i 4.. Posle 16. p.pravoizavr'itisa 10. . r_ prema mri ._do 4.1p.:6p_provO. pettji 2r sa 8+2 p. bra: OVII prugastll hrll radid prema iifri dole.R. vunicom. 5.pravo lp.r"alipoceti lp.ostalep.. do 16.do8. r. Boie se menjaju usvakom r.nitvoditidaljeizap od·stalnopOMvliati. r. plete. Brei petlji jedeliiv sa 12+2 p_ Posle dva redo svetlije ~Ilnice dolaze po 2 r. dalie P'n~:o v~~~t~b.l.od*stalnoponavljati. iglom tbog toga da bt se posle 2 polazoa reda nast~vlla po 2 po. i posl e 4. 41 2 na Sara prikazlije jedan sifraz.podignuto .al ilp. r. se iglama bez dugmadi iii okruglom .. 3.brojanjeseodnosi sliku hre sa strane .·1 7p.l.pravo. plesti obrnutc..l.pravo.pravo.r..ve[lijom .pravo. pravc.izmenicno ple't. r. p. r. ~ 1 Ivez- dica(kaou2. r. r.vim povratnim podignutu p redovimaponovo prethodnog "eda anitvoditiispred. motiv sare ". Posle 16.akodeinasrrani77 motiv. sa !ifre tamnijom .3. se bOje meniaju.. 4.:*7p.zavrsiti '31p.: 2 p. r kao 1.do4_r_statnoponavljati 9.r. do 4.• prema !ifri Pie- tenieieovdenalifriobja!nieno . P. motivusvetlifom tamnije yunlee i meniaju se boie kao do . tim se pletu 1_ i 2. r.r. svetlijom.. vunicom. predp.podicikaokodobrnutogpletenja.unicom.podidkaoul_r.r.dalje ~Iet:ni:. a 3. U .-'toji se iz 16 r.r. Na poledini radan3Stajupoprecnepruge • 8 ~ = 1 petlja pravo = 1 petlia obrnuto = 1 p_ ho kod obrnu_ nit voditi is_ togpletenja.ple.od*stalnopojavliati.e nailKada je r vunkom pocinjesesal7_ _. 4p.zavr!:iti.cno menicno izveden1. .R.I .

Vezeni i kukicani ukrasi .

jedna sara zahteva proproa pravo-ukr..::)V~:n~ia:a.ukdtenimpetljama. prub Bobicese raanovrsna ne moraju veoma mogu':nosti nosile kao ta. na Samo vestl vet i uplesti i torbice U dob<! bidermajera su se rado veeene od iiarenih peril.tena visebojni vez perlama. medutim. potrebno je paziti tacno pisanihperliusvakojboji.kaoinaredosleddatuuputStvu zarad.ek:~. priroda i rnne »izreke..I~k~j~e~~ koliko nhteva Sara. Ion. Pre poi!etka rada izveze Omiljeni motlvi bili SU cvece. Biloje uobil'ajenoda se na ivicama ime Iii po~etna slova. a ponegde i veza perlama potrebno je veoma strpljivo {:~~z~~s~e~l:d..rstinu izvodi na lice rada. vlacenjem niti se perla nitdajejojc. na broj t-- .Vez bobica Ova vrsea veza pletenoj odeci. Ukoliko..~a~O!~:j:n~.ne uk.aieni.« i'arapa i rukavica godina.Opleunjeperliradisepravo.

:ed*stalnopo· navljati. r. Svi redov.pravoisple. 2 nay. vratiti ·ujedne.Od*. 1.lp. (vrn i91e sled.R..r. r.e. ebrnuto. p_ epustiti. ~.zavr!. 4.. 1p. . pravo.p_ne daskliznusaigle..r..·2p ple.1nav..p. ·sledecin6p_pod...u gla".lnav.lnav.. 1.obrnuto.ledece3p_podiCikaokodobrnu.yin na levu iglu i plestiebrnute· petlji ed pond.ti izpeprecnenitipetlje. Ova vnt. hra ovill klizanju izmedu pocinju i zavriavaju se sa ivi~nom petljom uputstvu posebno pomenuta.!i prave-ujedno.a2"av.r.*2nav p.itisalp. da se broi petlji poklapa ponavljati N. ponavljali.le 3.t.R.juci.pe" vuci etprilike 1'/.zavriitisalnav.R.Sara radena od navijutaka Kodsledetih6hrajedno'tavniiduplinav.vljaci Brej petlji je deljiv sa 6+2 pravo_5. ravnomernO gore. vratiti n.anavijutke koji leie izmedu i po. plesti .alinav_pre.iv. r. do 4. levu iplestipravo·ukrSteno-ujedno. em qcre.1 p. do 6.1p.a4. omogucuje.zavrs. petlje !ljit.plestiobrnuto.talne pOHvljati. kraju r...r:pustitil.plestiobrnuto.cikaokodobmutogplete· .od *stalno ponavljati R.. 2..og pletenja (nit pri romeIef izarada}.vecizvestilnav_ip_ple'ti j05jednompravo-ukrstene_ujedno. efekti.r. 1p p pravo.do4. 1 p_ cbrnuto.talno Brojpetljijedeljiv. de 4_ r stalnepon..zavr'itisalp. nit) Dalje ubesti 6 delev" _ povuri .r. da se petlja lzvuce...r.3. ne opl.pravo. p.2.r. koja nije u BrOjpetljijedeljivsa3+2p_l.nav.od+nalnoponavIjati. r.1. zatim joS 1 p_ p-ave Od ·'talnepenavljati. lp. ravnomerno gore.l.·... navijutaka se zahvaljujuCi koja lei.ja(nitleiiizarada}inavijutke.kaoi2nav iza 6. gore.pravo.. sve povve. Ravnomerne leSt p. pustit.hodnog reda opustiti i izvuc..stalno . sa i9le. c_ 1.1nav .pravo:ed*stalne pustiti. ponavljati.pravo. plest.6. 1nav_*lp_provo. prihvltiti jes jednem "a levu igluiedtega isplesti2putanaizmenicne 1 p. al.3.plestipravo. 2.r. r.lnav .prave. 4. pouebnoje .*1 nav_.

stalnoponavljati Broj petlji je deljiv sa 6+2 p. R. nvrsiti sa 3 urnesto 4.3. p.r.doB.• are) 4. Raditi iglama bez dugmadi. pletenje 6.p.od*stalnoponavliati.r.1 stalno ponavljati.r.nav.lp_pravo.i8. 2 nav .p_otprilikel 6p.: 0 odslede':ihBp.: 2nav_. 1 p_pravo.r. 7. pravo em gore.r.pravo.pravo. i 2. pies'.(vidi suelica oInahv.1. p.poslesvakep izvesti3nav.:ilyuciiv.il plestika04. do 10..).. r.uIetin3desnuiglu(vidi6.:·jednap.svepetljepodi':ikaokod obrnutogpletenja(nitilezeiZ3igle).. r.p.: 2 nav. r.. plesti pravo. 1 p.pu$titi nav_ i izvu':. 5 p_ pravo r_pustiti.vnomerno gore. r.vratitinalevuigluipodici4_do6.. I. plesti sa 1 p.p t ak od e nale vu i9 IU~ s vih 6 P_ pies ti u d osa d as_ njem redosledu pravo.2 Levom iglom izvuci 1.i7. r.Broi petlji je delji" sa B+2 p. r. Sa 5 p.l. r.: lp_pravo..2nav.2nav.od* R_ zavdit.pravo.r stalno ponavlj~ti Broj pettji je deljiv Sa 7+3 p_l. i 6.r. do * sledeCih . pravo. R.od3..obrnuto.od· Halno ponavljati.2nav.r. r. p.l p. iznad 6_p_.*2nav. r. "Sp.r. ne okrenuti. z. Iavditi 4.:3p.tim plestipravo.. pravc.pravo.pravo. pravo.pravo. i 2.plestinajpre5. 8. pravo. do 3. Posle 11.stalnoponavljati . Od' stalno ponavljati.plestipravo. S.a U 10.2nav.r. p. S.r.d08.2nav . Favo.2nav. 12.6. I.l.2nav_:Sp_pravo:od°stalnoponavljati.izvu· ci ravnomerno. preset pravo. r.ll. p.do8.r.

Pletenje izlomljenih sara .

1 B 1 01 .d 2 Objdnjenje znakova p-ave obrnuto nasifri obrnuto-ujedno ..

Sara paunovog pe~a .

1. = ivir:napetlja.=petlja.nav..en!" nalui se na .Inoponavljati Skracenice. Objasnjenje S(rani86 iifre za ple.p. s(.=naviju<ak.Znak*obelehvaponavljanje.p. <:ik-cak linljama sa 4+3 p Broj petlii je delji.Jednostavne azur-sare radene prema sifri nalnoponavIjat.ara Brei sa petlj. Sa . Broj Sara 5a kosom prugom '" 5+2p pet1ii sa je delji.. rombovima je deljiv sa 14+3 p..iv. !.

izoad = 3 pctlje poditi.stalnoponavljat. nieena jcu $vakoj sifri 'trelicama.Svipovratni rcdovi.aovihdvejustrana.. r.tava lara 09raR. kojima poo.ukolikon. pravo_ujedno 1 pctlju ple. (npr 81 p.. 0= 1 nav.udruki'ijeobja.enasledecojs{ran. (proba pletenja pokuuje2st3va'lare) ea . ~ara: broj perlji je delj. do 8. r..u. do 16.Objdnjenjeznakovalifre zaaiur. 2.v.na jednog .ispred1.= 1 petlja pravo 8 .jutak = 1 petlja obrnuto pi est.gnutu petlju prevue! plesti pravo-ukdteno Sve aiur-hre sa ovih strana .fre. Obja'lnjenje.v S3 8+1 p.nju i kojima zavri. lara: broj petlj.nisuuneseniu'. posle1.e pletu prem" liirama za ple(enje koje se nalaze pored teknova..gore 1.h nalazi.t.streli. = 1 petljuprevuc.. 5ap.=6x12+9) 1. 2 petlje ple5ti pravoa pod. je deljiv sa 12+9 p.njeni. Dui. nalno ponavIjn. strel.. k p.vajusvir.e obrnuto.. pravo . pocinje ..are.ce. 1.kracen.= 2 petlje .pletu .eizavrsavasesap..izOld n • = 1 petlju ·ujedno.

do 12.tavaiiareu'irini. Nasljkana Poslepo12r.p . iviCnapetlja iv.Proba rada prikazuje 3 stava hre_ Svi povratni redovipletu.hresestalnoponavlja{10.bra.Red zavrsici sa1p..lztogaproizi!azi da se petlje plecene u polaznim redovima ~~a~~.obrnuto ·lp_pravo.. . saresc scalno jzvodj_ Sif. 4.'.are.t~a f/c:c~e up:j::~j:\:.:brojpl!tljijedeljivsa10+Sp.p. gore prikazanajena levojstrani = su . 3 ponav" plecenj" 5. sifra se 'tal no ponavlja Objasnjenje {eksta! znakova sifre nalazi 51! na levoj stranigore.Objalnjenje U tekstovima sarama skracenica uputstva i u . Ijanjaiprvercdovesa4_pona\tljanja. bra: broj petlji je deljiv sa Probapletenja prikilzuje 3 "ava.trebaponovjti'aruodpo<'etka.pravo. r.obrnucoisaiv.r.aobj"Snjenjeskracenicagoreiznad . navjjutak nav.7p.do10. ::::j~ = ! 6. Znak * vati ho znakzaraspoznavanjeda. odnosno 1.eovako:iv_p ..Iedece = 10+3 p.arutrebaponoviti.. 73 p..obrnuto.1p..iara:brojpetljizaovubrudeljivjl!sa 14+3 p. red = r . obrnutcrcd v stalnc pcnavtlact.~a~:::rv~::: 1.1.vim osnovnim reci' (opjsima) skracene petlja= p . probaplecenjapokuuje2.1p..do 8. (npr. 2p..=5x14+3j.red = povratni red). krug = kr.

Ista sara radena u vise varijanti: kao cipkasta povrsina iii kao umetak .

.

najvise S krugova (prema broju petlji).a o. Nove perij!! . kratka plest. ponovoonol.ko petlji koliko je bilo na iglamapre poi'e. Za koji se s. i . Kakojedonjideopalcajai'iodgornjeg. Samo ponovo oduzeti pedje sa maiog se fade mnogo jednostavn.nom). prenohosepredenaradzasledeti se mogao napraviti krugpotrebnoje izsvake uzetl jednu petlju. ruci jc j. de.poreduje.tu ovog se vrs. Oduzimanje za vrh ra. iii siroh bi dase tanka.. k klina pal". navlaku. deo pleteneodece. i tu se mOra uraditi klin. . Bezobzira drug.nji klinsa nepromenjenim brojem petlji svedo vrha malog pesta. deo pale. da bi se leva (u nil uzimajuCi i ne kanuai oduzimanje.".vice (po pravilu so. dye petine broja pedji kod 1S pedji klina pal<a. . manji klin).Pletenje rukavica Rukavite.st.ee .enim 4) petlji.ij.ca pr.6(ili ple.knut i zbog tOS" .klin.Produietak pale.mefu) radila identicno Il!uci pcocve broi petlji.urezervis. Kadajezavdenmaliprst jedovoljno.e u 3..ne ruka. plerese palac. dopotetb pr"ijuzavisiodduiineruke. Koliko krugovatreba ple. sa mo jo.Zasvakunavlaku potrebno je nam. za otprilike jednu trecinu.osobinavune 3 do 4 nove petlje (zavisi od rukaviee).e zarefe iii se povebriiljivo bodom. od najsireg mena za parae.Petljl!sedelena3 12bo~nog m. uobzir. krug mora da broj.e ponovo . Od palea prema potetku prstiju rub .vanje Kodrukavicesaprstimaradi""vakiprstposcbno. Dod. Otprdike klina palca{npr.e radi ho ~tO je objdnjeno na $trani 96/97 .ikaziprstnavlakeistedufine. Svipodaciododavanjuioduzimanju ruk.re.Sastavljanje nadlanice sa dlanom prela •• (nozvan joS i »mostom«).kaklin.e tatno prema mogu.yak.lznamaknutih klinaprihvatosepojednapetljaadodajuse palea.nu ruku jeraditizadomal. iii"" isle i ple!1! SI! u krugovima. prve de.dabi petljesa prelaza potrebno prel ••.t. pomocu klina broj petlji kl i na mora za palac Na najsirem da Se uveo. Ukolikoima zujetzv.e broi petlj. dod. fla tom rnestu uvecav a.tali palacdobijasopstvenu prstizajedniCku Pleteseuna>tavku namali unutra. pocinje .uZava.3doS pnt. Za prstejepotrebno pojednaoetvrtinapetljisaunurrasnjepovriineijl!dnacetvrtina petljiodonihkoje.e namice 6 petlji za unutrasnii.kuuje poce . Za normalno oblikov.uprotnom .e namiCu lza klin. potrebnojeu klin.vanje me. kraj niti.se 2. Vrh . Nitsesaunutrasnjestrane plete.log klin. Strel.k~ Tacno'emofepratitipravaepelljikoji polazii. a usij!!. od tog mesta se mOra oduzimati. U svakomslufaju trebalo pre rada napravi prob. bo »meri«. da Ii je ruk.idasepremavelicinirukeutvrdibroj petljiikrugova. pO~l!tka prethodnog prihvatiti petlje Kadasu gotovi prsti.. Kada je zavrfen manji klin. $Iedecim Rukavice krugovima pesniee s"klin.i beleiese I'd inad. fl.1l palea.canjem prelua petlji n~praviti novi i.je.nezanadlanicu.lidugacka. krugov a.ejosnekolikokrugova.kodpletenjasesvakoodstupanjeodnormalne velicine mora Ilzet.

mice 6 p. za rukavicu na slid Na rukavid (sa slike) na mole r.S).ovih15 p.i6. i S. l. se radi kao za domali prSt.Preostalih6p zategnuti pomocu nitL USiti haj niti Iz p. za 1 p. zavrsiti S~ 1 p. i4.Uputstvo p.gle plesti obrnuto. kr.) dodati 5 p.prayo"ukrStenoiz obeleiiti vunicom druge boje svakorn klin .. preylaci. 4 prugepleteniceiznadsledeCih2Sp_zanadlanicu_ 2p.alica(poslednje dodajc1 p. podici pletenice.aposled_ njasa.1 p. pravo"ukrsteno.adobijeteljenuduiinu . = red. p. i3.!i joS 1_ i 2. sa nadlanice (= 4. U sledecem drugom p.i2putasvaku4_iS.uzetinapomocnuiglu Posle kr. namaklina1 prcc se t. 2p 3 p. sa pretaza prihvatiti 3 po.a liea an d I a n. Uz to na iii vrh . utim igleple. di sa slcdccim ra'poredom: 22 p.pleteseprayo"ujedno(Vidistranu28. prayo Sa unutra~nje se namice 3 p_ Sa prelaza i uz to se dodaje 7p. kr. lznad pletenice).pletenice (= mali prst) (odnosno prernaduiini) na 6 p. Ijati.obrnuto:od·stalnoponav. Yr h odu_ zetina. zitirn 2 putasvaku 5.do4_kr_stalnoponHljati Za ran fl i e u namaknuti 44 p. p.. sa pomo':ne na ~e!iri igle (iii pravo·ukrS.to klina se n. iz 4. Pletenica:jednaprugaobuhvata6p_:brojpetljijedeljivsa 6+1 p. prayo .kr. provo·ukriteno. nadlani'i je ispletena Sara pletenice rako da se ta~no pratitikojesuikolikojepetljiuzetosadlanapriizradiprstiju Rukavica sa probom radaod vara veli~ini rukavice od 6~~ (sportsb komplet igala br.• podeliti zavriiti u krug i plesti naizmenicno1 p_ pravo od 'stalno 2.zavditikaoul. i 3.. 16 kr_ (odnosno pravo-ukriteno. Palac 5£ ispleta ispred i peste 6 p.. . sa pomocne . Kadakrugponovoima49p. a 2 sledece U . Krug broF 49 p_ Za d esnu rukavieu . Na me.plestiprnvo. Posle 24 kr Yrn Za kaii prst it poprecnih niti po 1 p.Iedecem p. p. plesti prayo-ujedno. pletenice na iglu (sl.ukr!teno.zavr!iukrugipleteiznad23p.ukrSteno. ujedno plesti na isti n. 2. kr_seoduzimapremaobemastra. 2.l p..Iedi 1 prayi hug na podjednakom rastojanju (posle 7.aprethodnep_. 2. U .4).)n palaese nitipetlji:ove steeeccm 3.llati.p.Iedecu 1.pleStipravoipodignutup. (=2/5) nanovo.t. kr. ad 3. 2p. 3.pravosa teti i~nad klina na isti naein kao ho je cpisano preo'talih 17 p. 3) vuotca srednje 24 p_i 38 kr.tipravo. plesti 3 kr. sve dok ne iznesc iii pomocnu nit{. p_i 2 putasHku Zatim ple. .pravo. obrnuto: pona.h.1.Iedecem prethodnih oduzimanja 1_ petlju ple>!i pceevc po 2p kr.e iiri prema obema "ranama 15 p. na po 10 em odgo· jacine.pravo_ujedno(=11 Usledecern kr. 5) raditi vrh: 4. = krug. = petlja.yake isplete 'eno). unu<rasnjiklin: usvakom 2. pleni3. p. i to se it malog klina uzima Se dodaje 15 petlji Sa pornotne i91e i rasporeduje cetiriigle.2p_poloiiti na pomocnu iglu ispred rada. a za manji. s red nj eg p r s t a radi se posle 28 kr. podelit! nJ potrebnu dulinu).bezpromenebroja petlji i pocinje se sa strane rnalim prstom. plesti kao p. Kadaranflic. ho i 4. Ove p.: 1 p. pravo·ukrheno.lp. p.1p_obrnulo. 12kr_.:*lp.p.4.ledecinacin:obeprvei'poslednjep. ujedno Lev u rukavicu kr.). ple. 6). pravo-ujedno. pravo-ujedno.sI.cin u 'uprotnom srneru.p. plesti pravo a . pruga 3 i91e i plest.l kr. zuirn poceti sa do mal imp r s t o m. pravo.. pri i:emu se iz popre'ne niti petlji 1 p.kr.1. pravo. p .pleteniceplesti odnosno pravo"ujedno. ujedno. Dodati l. (sl.i4.ledecomp.preyuCiiznad.pletesejoS6kr. 1 p. obr-nuto. i 5. Peste 6p. izve'ti jo.e radi vec kaohojeopisano.

fij.e. nogu" U doba rokoko-a.1698.iradenaod. iz vremena oko 1900 neraZen odbacujeearape.godinc Fo..iz vi..Iz istorijata pletenih carapa Kr>ljLujXIV Vajg@lovagr>lik. cia kraljica moda vee dozvo- "Trebalo bi da znate nije nem.i.vile.ogr.ih klasa" carapa_Ele9antnaCarilpaje 'avan.lstorii'aribi imali mncqc toga da biu 0 doteriva nju Marije Antoane. Ijava neSto krace suknje: kod dama . jedne od kceri vunenlm da rukom caraparna po brine 'leo· ra(fene carape postanu Mcda <e i dana$ povremeno rna aktuelne .

.

zatim prevrnut!.hdeiovapetijipo1 peclju(sHka7)_Danebinames'u dela pete nakomeseprihvacenepetljesastajuS3petljama"opalanastala rupa.ein se pola!u obe poslednje petlje iz »miroyanja« iglu kruga [srrehca na sliei 7). Na sliei Sje treba ponavljJti u .edaljeradiobrnuto. 1.prevrnuti. Cvikla Zasastayljanje pete i prelaza do "rha pestiju pletenja.ukr_ seonolikopetljidabisepostigaoonaj ukruguprepol'etkapete. Oduzimanje krugu.1. iglu ple"i ujedno.2petljcpravo ·ujedno. Slika9 prikazuje oduzima· nje na6 ravnomernih rancjanja.dalje1pctljapravo. igle koja»mirl1je«. bi trebalo pravo. Na 1. Na 1. Po'leevikiebroj pocetbvrhJ(= nastJvak krugova broj krugova pre sveqa koliko ima petlji posleevikle..prevrnuti.vakom pravo-ujedno. U prvim krugovima petlie prihvacene iz deloya om.aste iyice plesti 'teno Posle 1.e primeni jedan od ta dva na- . Produzitina (= petlje sa 2 S3ubana)potrebnojeunastavkunakapicuprihva'a'ipetlje sa omcaste tvtce bocnog dela pete. 3 same 1 igla. Vrh se moze izvesti na r~zne na~ine.2petlje obrnuto·ujedno.1petlja. Sa oduzimanjem r~du. Petlje .6petljiseradiobrnuto.petljasedaljepodize kaokodobrnutogpletenja. a na 3 petljiostaje malog pesta) igle. jos 2 petlje Sa 1. petlia se podiie kao kod pravog Spctljipravo(kodnep"·nogbrojaperlji6petlji).pletuse2petljeiznad petij' 'rednja perlj~ i 2 pcute k lin a. igll1 (uz petfje polovinekapice) prihvniti izomcaste iyice bocnog itohzadnJ.. n.Kapica s~ prem~ sliei 7 cadi U obliku se pocinje u jednom povratnom paran. dodaju . dufini stopala (vidi upravlja prema 2.broj5do6).a4 sliku3.popravilu pala isti kaoobim gleznja.1 petljaobrnuto. kruga poeinje oduzimanje za Na i"i na 4. Ako je broj akod 2perljeseplctuob"nuto-ujedno. tajnaCinsvedokseneutroSeboCnepetlje.e mogu ple'ti prevu teno_uj~dno iii prayo-ujedno ili.

.

Registar :..... " ''I'' o'''O<'''"i'.' O'..'''. '6117 " r... HI" "I'! 19i1O 56."'"jooj ••• """ .' ...'J~ ""/.

U starnpi goblen prilikom lz rade punu afirmaciju Ilene kreativ- .

Novo na jugoslovenskom trzistu u zajednickorn izdanju nolita burde Zadovoljstvo u krojenju I lzdavanjem -Nollt i Burda vole same da stvaranja uputstvima tajnama krojenja nerazdvojni u zabavu i proverei Sivenja.- .u krojenju prodavca i U v. BURDA rnodela din Yam zele mnogo uspeha u savladivanjutehnikekrojenjaisivenjaiuizradi i zadovoljstvo knjige 60.idnim rurn ovaj rene prtrucnlk a rad i malim postaje pretvara 0 SIVenJU »Zadovoljstvo . svake prijatelj :z:adovoljstvo prakt. krojenju svcte i Itvenju fena ida Prir-udnlk rnofete zararna NOUT vasih Cenc fel]e nact i novih kod $vog novina. i samcustucama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful