Faktor snage

Faktor snage PF (od engl. Power Factor) je broj između 0 i 1 koji je mjera efikasnosti prenošenja energije između izvora i potrošača [4]. Definiše se kao odnos aktivne i prividne snage:
PF = aktivna _ snaga prividna _ snaga

, gdje je aktivna snaga srednja vrijednost, na periodu, proizvoda trenutnih

vrijednosti struje i napona, a prividna snaga proizvod efektivnih vrijednosti napona i struje. Ako su i struja i napon sinusoidalni i u fazi, faktor snage je 1. Ako su i struja i napon sinusoidalni, ali nisu u fazi, faktor snage jednak je kosinusu faznog ugla. U osnovama elektrotehike ovo se uzimalo za definiciju faktora snage, što je bio samo specijalan slučaj, jer su napon i struja sinusni samo ako je opterećenje sastavljeno od linearnih elemenata (otpornici, kondenzatori, induktivnosti). Uređaji za popravak faktora snage generišu takav talasni oblik ulazne struje potrošača da se iz mreže može vući maksimalna snaga. U idealnom slučaju opterećenje treba da predstavlja čistu omsku otpornost, jer tada ne vuče reaktivnu snagu iz mreže.

Induktivni potrošači (jednofazni i trofazni asinhroni motori, transformatori, prigušnice, fluo rasveta,...) u toku rada, iz mreže povlače pored aktivne snage koja se pretvara u koristan rad(obrtanje osovine motora, svetlost), i reaktivnu snagu koja se koristi za stvaranje magnetnog polja. Za razliku od aktivne energije koja se trajno ''troši'' u potrošaču, reaktivna energija ''osciluje'' između izvora i potrošača. Prisustvo reaktivne energije u sistemu ima negativne posledice – iako ne vrši koristan rad, reaktivna energija opterećuje prenosne vodove. Prividna snaga nekog sistema je vektorski zbir aktivne i reaktivne snage sistema

Maksimalna vrednost faktora snage iznosi cos φ=1, što znači da je prividna snaga jednaka aktivnoj, odnosno da potrošač ne zahteva reaktivnu energiju. Faktor snage cos φ=1 imaju čisto omski (rezistivni, otpornički) potrošači, razne vrste grejača i sijalice sa užarenim vlaknom. Svi ostali potrošači pri svom radu povlače reaktivnu energiju.