Seminarski rad iz ekonomike preduzeća

Ekonomičnost

1. UVOD Ekonomičnost (engl. economy, efficiency, njem. Wirtschaftlichkeit) odražava ekonomski zahtjev za računalnim poslovanjem. Mjeri se odnosom vrijednosti prihoda i rashoda, odnosno vrijednosti učinaka i troškova. Štedljivost i izdašnost dimenzije su ekonomičnosti: štedljivost odražava težnju ostvarenja prihoda uz najniže moguće rashode, izdašnost odražava težnju ostvarenja što većih prihoda s obzirom na rashode. Poduzeće posluje ekonomično kad su u određenom razdoblju njegovi prihodi veći od rashoda, granično ekonomično kad su prihodi jednaki rashodima, a neekonomično kad su prihodi manji od rashoda, tj. kad se iskazuje gubitak u poslovanju. EKONOMIČNOST je mjerilo uspješnosti poslovanja. Izražava se kroz odnos između ostvarenih učinaka i količine rada, predmeta rada, sredstava za rad i tuđih usluga potrebnih za njihovo ostvarenje. Djelovanje ekonomskih zakona prisiljava poslovanja uz što manje troškove. i stimulira poduzeća da ostvare ciljeve

Ekonomičnost pokazuje u kojoj se mjeri postižu poslovni ciljevi i u kojoj se mjeri štede resursi potrebni za njihovo ostvarivanje. Mjerenje uspješnosti poslovanja poduzeća treba se temeljiti na krajnjem rezultatu koji se u poslovanju postiže – često se mogu postići bolji konačni rezultati s manje inputa. Da bi utjecali na kvalitetu ekonomije, potrebno je mjeriti udio pojedinih elemenata na ekonomičnost poslovanja; najbolji uspjeh postiže se optimalnom kombinacijom svih elemenata reprodukcije. POSLOVANJE JE EKONOMIČNO ako je ostvareni učinak rezultat ekonomičnog trošenja sredstava za rad, predmeta rada, tuđih usluga i racionalnog raspolaganja s radnom snagom te ako postoji mogućnost za realizaciju ostvarene proizvodnje.

2. Izvori ekonomičnosti Interni izvori nastaju kao rezultat povećanja veličine kapaciteta, veličine preduzeća i optimalnog iskorištenja kapaciteta. Poznavanje internih izvora važno je za definisanje konk. strategije i strategije rasta, a određuju se na osnovu oblika krive dugoročnoh prosječnih troškova.

3

obuke i IR. 4 . troškovi izgradnje. Proizvodno-tehničke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed povećanja veličine kapaciteta ili veličine preduzeća. Interni izvori ekonomičnosti U interne izvore spadaju: • • • • • • • • proizvodno-tehničke ekonomije.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Eksterni izvori su rezultat uštede u troškovima zbog dejstva faktora iz okruženja i važni su za odluku o lokaciji preduzeća zbog mogućih ušteda. ekonomije širine. • ekonomija zaliha određivanje optimalnog nivoa zaliha za održavanje kontinuiteta proizvodnje i smanjenje troškovaskladištenja i održavanja zaliha. promjene asortimana i n.1. kroz uvođenje JIT. ušteda u vremenu i skraćenja procesa rada i zbog efekata učenja. a izvori su: nedjeljivost kapaciteta. • ekonomija reputacije preduzeća smanjenje troškova marketinga zbog povećanja reputacije preduzeća.p. ekonomije zbog redukcije rizika i neizvjesnosti. troškovi instaliranja kapaciteta. a određuju se na osnovu položaja krive dugoročnih prosječnih troškova. Prodajno-marketinške ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed ušteda u troškovima prodaje i marketinga. finansijske ekonomije. ekonomije nabavke. zbog efekata reklame. a izvori su: • ekonomija reklame i promocije smanjenje troškovi reklame i promocije zbog povećanja veličine prodaje i tržišta. 2. prodajno-marketinške ekonomije. popusta i sl. • tehnička ekonomija kao degresija prosječnih FT zbog povećanja OP ili veličine preduzeća. a izvori su: • ekonomija rada u uslovima velikog obima. upravljačke ekonomije. ekonomije skladištenja i transporta. zbog podjele i specijalizacije rada. povećanje veličine preduzeća i sl.

udaljenost i sl. primjena IKT i automatizacija upravljanja. akcije i sl. rezervnih delova i prateće opreme. nivo i sl.). pouzdanost i smanjenje zavisnosti nabavke. a izvori su: • podjela i specijalizacija upravljanja. a izvori su: • nedjeljivost kapaciteta skladišta.). korištenje sopstvenih transportnih sredstava.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • ekonomija ekskluzivne distribucije proizvoda kao prednost u prodaji proizvoda. Ekonomije nabavke predstavljaju ekonomisanja u nabavci. Upravljačke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed smanjenja troškova upravljanja. dugoročni aranžmani sa dobavljačima. • • primjena naučnih metoda i tehnika upravljanja (SU. • • • povećanje postojećeg skladišta (sprat. 5 . Ekonomije skladištenja i transporta predstavljaju smanjenje prosječnih troškova usled povećanja veličine preduzeća. a mogući rizici su: • tržišni rizik zbog promjene uslova na tržištu. Finansijske ekonomije predstavljaju smanjenje prosješnih ekonomisanja izvorima finansiranja (krediti. da li koristiti posrednike ili ne. troškova zbog Ekonomije zbog smanjenja rizika i neizvjesnosti uglavnom postoje kod velikih preduzeća. optimalna količina nabavke i popusti. a izvori su: • • • • • smanjenje prosječnih troškova uslijed ispitivanje izvora ponude i izbor dobavljača. DSS. ES). odnos površine i zapremine skladišta i veličine ulaganja.

bolje obrazovanje. bolja komunikacija. lakši transport i sl.2. • ekonomija gustine Ušteda zbog veće koncentracije potrošača na nekom geogr. urbanizacije. Ovisno o veličini izračunatih koeficijenata. EKONOMIČNOST proizvodnje (T) (Izdašnost) (e)=ostvareni učinci (Q) / utrošeni elementi elementi radnog RECIPROČNA EKONOMIČNOST procesa (T)/ ostvareni učinci (Q) - (Štedljivost) (re)=utrošeni u praksi se prednost daje prvoj formuli. području. 3. prema vrsti faktora: interni i eksterni. politički rizik zbog promjene vlasti ili državne politike. Tu spadaju: Eksterni izvori ekonomičnosti • cijene inputa Nagla promjena cijena inputa značajno utiče na ekonomičnost. 2. Mjerenje ekonomičnosti EKONOMIČNOST se izračunava tako da se u odnos stave ostvareni učinak i utrošeni elementi radnog procesa. a prema broju faktora: jednostavno i složeno . poslovanje može biti: 6 . veće teritorije i sl. • osobine okruženja Prema brzini promjena može biti: stabilno i nestabilno. što je rezultat privrednog razvoja. a prednosti su: satelitska preduzeća.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • • • tehnološki rizik zbog brzih promjena tehnologija. Ekonomije širine su rezultat nižih troškova proizvodnje više proizvoda nego kada bi se oni pojedinačno proizvodili u posebnim preduzećima i to zbog korištenja komplementarnih znanja. rizik zbog promjene cijena inputa.

4. Vrijednost učinaka i troškova može se izraziti po stvarnim (tekućim) i stalnim cijenama. .poslovanje je ekonomično e < 1 . 3. Kod vrijednosnog mjerenja ekonomičnosti potrebno je naturalno iskazane učinke i utroške elemenata radnog procesa preračunati u vrijednosni izraz odgovarajućim cijenama e = Σ ostvareni učinci * cijene procesa * cijena = vrijednost proizvodnje/troškovi 3. Odnos između ostvarenog učinka i utrošenih elemenata ne mora značiti i ekonomičnije poslovanje jer odgovarajući odnos ostvarenih učinaka i utrošenih 7 .nazivnik formule ne može se naturalno izraziti jer se odnosi na više raznorodnih elemenata radnog procesa koji se ne mogu zbrajati. Povećanje ekonomičnosti može se postići: 1.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost e > 1 .2. Povećanje ekonomičnosti / Σ utrošeni elementi rad. 3. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stvarnih cijena e = ostvareni učinci * tekuće cijene (C) / utrošeni elementi * tekuće cijene (T) Vrijednosno izražena ekonomičnost predstavlja odnos između prihoda i troškova – do izražaja dolaze promjene količine i cijene. a ne naturalnim : .učinci se često ne mogu svesti na zajednički naturalni izraz zbog različitosti asortimana.poslovanje je neekonomično e = 1 .1. povećanjem količine učinaka uz nepromijenjene troškove ostvarenjem većih prodajnih cijena proizvoda i usluga smanjenjem količine elemenata radnog procesa nižim nabavnim cijenama elemenata radnog procesa temelji se na zahtjevu štedljivosti sredstava i Povećanje ekonomičnosti maksimalizacije prihoda.poslovanje je na granici ekonomičnosti Poduzeća mogu mjeriti svoju ekonomičnost samo vrijednosnim pokazateljima. 2.

trošenje pojedinih elemenata radnog procesa .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost elemenata jednog razdoblja u usporedbi s drugim ne predstavlja jednaku uspješnost → jer su cijene učinaka i elemenata u robno-novčanoj privredi promjenjive veličine 3.dijelova preduzeća i učinaka Posebno značenje za veću ekonomičnost ima parcijalno mjerenje ekonomičnosti. pogone i sl. odjeli i sl. . poduzeća i sl.4. Na temelju izračunatih koeficijenata ekonomičnosti poduzeće može na vrijeme poduzeti mjere za otklanjanje eventualne slabosti.3. u odnosu na srodno poduzeće. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stalnih cijena e = količine učinaka * stalne cijene / utrošeni elementi * stalne cijene Mjerenje ekonomičnosti nema karakter vrijednosnog mjerenja već količinskog.pojedine organizacijske jedinice. tuđih usluga) b) više organizacijskih jedinica (pogoni. sektori. poduzeće proizvodi različite proizvode i usluge) Prema tome ekonomičnost se može mjeriti djelomično. predmeta rada. Takvo mjerenje ekonomičnosti pruža podatke o štedljivom korištenju elemenata radnog procesa. poslovne funkcije. odnosno s prosjekom grane. Smatra se da ekonomičnost izražena pomoću stalnih cijena daje iste rezultate kao ekonomičnost koja bi se dobila na temelju naturalnih pokazatelja. Pritom treba uzeti u obzir činjenicu da je ukupni učinak rezultat : a) više elemenata radnog procesa (rada.) c) različitog sortimana učinaka (npr.pojedine učinke Preko djelomične ekonomičnosti poduzeća dolazi se do saznanja o ekonomičnosti trošenja pojedinih elemenata. sredstava za rad. skupine. 8 . Mjerenje ekonomičnosti pojedinih elemenata radnih procesa. 3. 4. i to posebno za : . Uspoređivanje ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost mora se uspoređivati u odnosu na plan u različitim vremenskim razdobljima. te o ekonomičnosti pojedinih dijelova i pojedinih učinaka.

2. Uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost može se uspoređivati s planovima. Količinska ekonomičnost ne mora se kretati paralelno s kretanjem vrijednosno izražene ekonomičnosti. Načini uspoređivanja ekonomičnosti su: . U procesu proizvodnje učinci i utrošci se mijenjaju pod utjecajem različitih činitelja kao što su promjene kod opsega proizvodnje. cijena radne snage i drugih vanjskih i unutarnjih činitelja .1. pa treba zasebno promatrati utjecaje koji dolaze kao posljedice količinskih promjena i utjecaja koji nastaju zbog promjena cijena. 4. .vremensko uspoređivanje ekonomičnosti poslovanja . 9 . Indeks vrijednosne ekonomičnosti iznosi : ie =(e vrijednosna / e planska )*100 Indeks količinske ekonomičnosti iznosi : ie = (e količinska /e planirana )*100 4. asortimana proizvodnje.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Posebno se mora voditi računa o utjecaju koji imaju na ekonomičnost količinske promjene i promjene cijene na tržištu. D bi utvrdili njihov utjecaj izračunava se : a) planirana ekonomičnost b) ostvarena količinska i vrijednosna ekonomičnost Planirana ekonomičnost izračunava se tako da se planirana količina učinaka i količina utrošenih elemenata množe s planskim cijenama. Ostvarena količinska ekonomičnost izračunava se tako da se količina učinaka i količina utrošenih elemenata radnog procesa množe s planskim cijenama. cijena sredstava za proizvodnju.prostorno uspoređivanje ekonomičnosti. Vremensko uspoređivanje ekonomičnosti) ekonomičnosti poslovanja (dinamika Vremenskim uspoređivanjem ekonomičnosti može se dati ocjena dinamike ostvarene ekonomičnosti u poduzeću. Koeficijent vrijednosne ekonomičnosti izračunava se na način da se količine utrošenih faktora radnog procesa množe stvarnim ili tekućim cijenama.uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti . kako se ne bi moglo doći do pogrešnih zaključaka. .

OMV. TVRTKA VRATANIĆ Tvrtka Vratarić d. specijaliziranih za ugradnju autoplina koji već godinama rade zajedno kao kompaktna ekipa.o. 2006. ovisno o trenutnom odnosu cijene autoplina i benzina. Autoplin – gorivo za jeftiniju vožnju i čišći okoliš U današnje vrijeme kada cijene goriva nekontrolirano skaču. ugradnja i servis autoplin uređaja u sve vrste automobila na benzinski pogon.o osnovana je 1993. Osnovna djelatnost tvrtke je prodaja. Što je autoplin? Autoplin je u stvari smjesa propan-butan koja je u Hrvatskoj u širokoj primjeni već desetljećima. vozači su prisiljeni pronaći alternativna goriva koja bi koristili u svom automobilu. Ugradnjom najnovijih generacija OMVL autoplinskih uređaja možete uštedjeti 50-60% i više posto goriva po prijeđenom kilometru. ugradnji i servisu govore brojni zadovoljni kupci. 10 . Jedno od tih goriva koje već godinama ima svoju primjenu širom svjeta je – autoplin. O kvaliteti uređaja. Petrol i druge). Za automobile postoje posebne punionice koje su samostalni objekti ili se nalaze u sklopu benzinskih pumpi (INA. sudjelovala je i kao izlagač na Zagreb Auto Showu. Trvtka je ekskluzivni uvoznik i zastupnik za OMVL autoplin uređaje. jednog od najkvalitetnijih autoplin uređaja na svijetu.o.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost 5. kao i velik broj poslovnih partnera. godine. Tifon.o. Od ožujka 2007. godine poslujemo i na novoj lokaciji u Zagrebu. godine tvrtka Vratarić d. Tvrtka ima 6 zaposlenika.

ne samo zbog cijene plina.duži vremenski period izmjene svjećica i ulja. To su: .000 km uz prosječnu potrošnju od 8 litara na 100 km ostvaruje se povrat uloženog novca u autoplin uređaj (ova se brojka mijenja ovisno o stvarnoj potrošnji i vrsti ugrađenog uređaja).tiši rad motora.lakom stvaranju homogenih smjesa. . . 11 . Naime. Ekonomičnost vožnje na autoplin Ugradnjom OMVL autoplin uređaja vožnja u vašem vozilu postaje i više nego dvostruko ekonomičnija. .produžen vijek trajanja motora . . .do 40%. .produžena trajnost katalizatora Već nakon prijeđenih 20. Ugrađeni autoplin uređaj vasnici vozila koji su prijavili autoplin uređaje na godišnjem tehničkom pregledu ne moraju ići na eko-test. nego i zbog dokazanih pozitivnih efekata korištenjem autoplin uređaja na motor.potpuno izgaranje smjese u cilindrima goriva bez gubitka goriva u ispušnim plinovima.visokoj ogrjevnoj vrijednosti.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Upotreba propan-butan smjese idealna je za korištenje u automobilima jer se njena iskoristivost temelji na odličnim fizikalno-kemijskim svojstvima: . NOx i CO2). korištenjem autoplina vozila ispuštaju minimalne količine štetnih ispušnih plinova (CO. Plin se i u kućanstvu koristi kao alternativni izvor energije odnosno sve ćešće kao glavni izvor toplinske energije.visokom oktanskom broju. .niži troškovi održavanja vozila.lakoj isparljivosti i . a već se godinama uspješno koristi i kao alternativno gorivo u automobilima.

).. OMVL autoplin uređaj može se ugraditi u svaki benzinski motor. NOx i CO2.osobna vozila.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Ugradnjom autoplina štedite svoj novac Tako će vas. 12 . Korištenjem autoplina dokazano je kako se doprinosi smanjenju kiselih kiša. . sumpor i krute čestice. Zbog svojih karakteristika preporučujemo ga za ugradnju u: . elektrodistributer1i. potrošnja vašeg vozila koje npr troši 8 litara benzina na 100 km koštati 64 kune (za primjer je uzet EUROsuper po cijeni od 8kn/litri). .. S obzirom da autoplin ne sadrži olovo. kako čovjeka tako i biljnog i životinjskog svijeta. te samim tim i poboljšanju kvalitete života. a višestruko je smanjena emisija CO. praktički ne proizvodi štetne ispušne plinove. dok će vas ta vožnja na istoj kilometraži pomoću autoplina koštati manje od 28 kuna (uračunata povećana potrošnja od oko 10% prilikom vožnje na auto plin). primjerice. vodovod.vozila za autoškole. globalnog zatopljenja. zagađivanju zraka i vode. .taksi vozila. Tabelarno to izgleda ovako: Ekologija i primjena Autoplin je jedno od pogonskih goriva za vozila koje u današnje vrijeme najmanje zagađuje okoliš.vozila koja obavljaju komunalne djelatnosti (odvoz smeća.

a u odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo. ne traži kompliciranu ugradnju i u konačnici preplovljuje cijenu korištenja automobila s benzinskim motorima. . jer se ne razgrađuje s benzinom čistije ulje u motoru produžuje vijek trajanja auspuha produžuje vijek trajanja katalizatora i lambda sonde (u plinu nema aditiva kao u benzinu) nije potreban EKO test (ekološkiprihvatljivogorivo) povećana sigurnost u slučaju udarca u stražnji dio vozila 13 . u odnosu na dizelske motore ne ispuštaju dim.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost .35 kn dok je cijena benzina veća za preko 50% i ima tendenciju stalnog porasta. LPG idealan je za uvođenje u automobile s obzirom da je jeftin. UTJECAJ NA MOTOR (vožnjom na autoplin produljuje se vijek trajanja motoračišće izgaranje) • • • • • • • • • uporabom autoplina povećava se vijek trajanja motora za čak 35% tiši i mirniji rad motora smanjeno zagađenje okoliša (čišci ispušni plinovi. proizvode manje ugljičnog dioksida i nerazgradivih ugljikovodika) smanjena potrošnja motornih ulja (duže vremena zadržava vlastite karakteristike. potrošnja autoplina je veća za cca 10% u odnosu na benzin razlog ome je nešto manja energetska vrijednost plina.vozila gradskog prijevoza.viličara i druga.poštanska vozila. krute čestice i sumporne okside. Cijena autoplina iznosi 3. EKONOMIČNOST (financijska ušteda na gorivu čak do 50%) • • prvenstveni razlog ugradnje autoplina je radi nestabilnih i relativno visokih cijena naftnih derivata. .

što manje količine neuslovne robe . područije organizacije rada. doprinos ekonomičnosti mogu dati samo zaposleni u proizvodnji kroz bolje korištenje radnog vremena.proizvodnja.plasman uz primjenu savremenih organizacionih rješenja kod svih poslovnih funkcija doprinosi povećanju ekonomičnosti.optimalne nabavke 3. nego u cjelini radni kolektiv poduzeća. područije predmeta rada. 14 . smanjenje gubitka itd. Razlog tome je što ekonomičnost poduzeća kao cjeline proizilazi iz ekonomičnosti svakog njenog dijela (svakog rada i postupka). područije potpunijeg korištenja sredstava za rad i stepena zaposlenosti čime dolazi do sniženja troškova po jedinici proizvoda. 2.smanjenja otpadaka . Nastojanje poduzeća u cilju postizanja što većeg stupnja ekonomičnosti moraju biti usmjerena na: 1. skladno odvijanje procesa proizvodnje i povezanosti na relaciji nabava. područije radne snage.većim randmanom sirovina .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost ZAKLJUČAK: Zahtjev ekonomičnosti kao ekonomskog principa pretvara se u vrlo složen problem kada ga u internoj ekonomiji preduzeća treba promijeniti..supsticijom sirovina i materijala . doprinos povećanju ekonomičnosti se može realizirati u tekstilnoj industriji preko: . 4.

EKONOMIJA (PETNAESTO IZDANJE) IZVORI: • • • http://wmd.hr/rjecnik-pojmovi-e/web/ekonomicnost/ www.autoplin.dr.dr Halil Kapić – UVOD U EKONOMIJU Mr. Ismet Bišćević – EKONOMIKA U TRŽIŠNO PODUZETNIČKIM USLOVIMA POSLOVANJA Prof.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost LITERATURA: • • • • Prof. Nordhaus . William D. Mersud Omerdić – UVOD U MAKROEKONOMIJU Paul A.ba www. Samuelson.limun.hr 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful