Seminarski rad iz ekonomike preduzeća

Ekonomičnost

1. UVOD Ekonomičnost (engl. economy, efficiency, njem. Wirtschaftlichkeit) odražava ekonomski zahtjev za računalnim poslovanjem. Mjeri se odnosom vrijednosti prihoda i rashoda, odnosno vrijednosti učinaka i troškova. Štedljivost i izdašnost dimenzije su ekonomičnosti: štedljivost odražava težnju ostvarenja prihoda uz najniže moguće rashode, izdašnost odražava težnju ostvarenja što većih prihoda s obzirom na rashode. Poduzeće posluje ekonomično kad su u određenom razdoblju njegovi prihodi veći od rashoda, granično ekonomično kad su prihodi jednaki rashodima, a neekonomično kad su prihodi manji od rashoda, tj. kad se iskazuje gubitak u poslovanju. EKONOMIČNOST je mjerilo uspješnosti poslovanja. Izražava se kroz odnos između ostvarenih učinaka i količine rada, predmeta rada, sredstava za rad i tuđih usluga potrebnih za njihovo ostvarenje. Djelovanje ekonomskih zakona prisiljava poslovanja uz što manje troškove. i stimulira poduzeća da ostvare ciljeve

Ekonomičnost pokazuje u kojoj se mjeri postižu poslovni ciljevi i u kojoj se mjeri štede resursi potrebni za njihovo ostvarivanje. Mjerenje uspješnosti poslovanja poduzeća treba se temeljiti na krajnjem rezultatu koji se u poslovanju postiže – često se mogu postići bolji konačni rezultati s manje inputa. Da bi utjecali na kvalitetu ekonomije, potrebno je mjeriti udio pojedinih elemenata na ekonomičnost poslovanja; najbolji uspjeh postiže se optimalnom kombinacijom svih elemenata reprodukcije. POSLOVANJE JE EKONOMIČNO ako je ostvareni učinak rezultat ekonomičnog trošenja sredstava za rad, predmeta rada, tuđih usluga i racionalnog raspolaganja s radnom snagom te ako postoji mogućnost za realizaciju ostvarene proizvodnje.

2. Izvori ekonomičnosti Interni izvori nastaju kao rezultat povećanja veličine kapaciteta, veličine preduzeća i optimalnog iskorištenja kapaciteta. Poznavanje internih izvora važno je za definisanje konk. strategije i strategije rasta, a određuju se na osnovu oblika krive dugoročnoh prosječnih troškova.

3

Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Eksterni izvori su rezultat uštede u troškovima zbog dejstva faktora iz okruženja i važni su za odluku o lokaciji preduzeća zbog mogućih ušteda. a izvori su: • ekonomija rada u uslovima velikog obima. zbog efekata reklame. ekonomije širine. Prodajno-marketinške ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed ušteda u troškovima prodaje i marketinga. popusta i sl. povećanje veličine preduzeća i sl.1. Proizvodno-tehničke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed povećanja veličine kapaciteta ili veličine preduzeća. troškovi izgradnje. kroz uvođenje JIT. • ekonomija reputacije preduzeća smanjenje troškova marketinga zbog povećanja reputacije preduzeća. obuke i IR. promjene asortimana i n. ekonomije skladištenja i transporta. a određuju se na osnovu položaja krive dugoročnih prosječnih troškova. ekonomije nabavke. • ekonomija zaliha određivanje optimalnog nivoa zaliha za održavanje kontinuiteta proizvodnje i smanjenje troškovaskladištenja i održavanja zaliha. upravljačke ekonomije. ekonomije zbog redukcije rizika i neizvjesnosti. prodajno-marketinške ekonomije. ušteda u vremenu i skraćenja procesa rada i zbog efekata učenja. • tehnička ekonomija kao degresija prosječnih FT zbog povećanja OP ili veličine preduzeća. zbog podjele i specijalizacije rada. finansijske ekonomije.p. a izvori su: • ekonomija reklame i promocije smanjenje troškovi reklame i promocije zbog povećanja veličine prodaje i tržišta. a izvori su: nedjeljivost kapaciteta. Interni izvori ekonomičnosti U interne izvore spadaju: • • • • • • • • proizvodno-tehničke ekonomije. troškovi instaliranja kapaciteta. 2. 4 .

dugoročni aranžmani sa dobavljačima. optimalna količina nabavke i popusti. Ekonomije nabavke predstavljaju ekonomisanja u nabavci. DSS.). a mogući rizici su: • tržišni rizik zbog promjene uslova na tržištu. rezervnih delova i prateće opreme. da li koristiti posrednike ili ne. pouzdanost i smanjenje zavisnosti nabavke.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • ekonomija ekskluzivne distribucije proizvoda kao prednost u prodaji proizvoda. akcije i sl. a izvori su: • • • • • smanjenje prosječnih troškova uslijed ispitivanje izvora ponude i izbor dobavljača. • • • povećanje postojećeg skladišta (sprat. primjena IKT i automatizacija upravljanja.). korištenje sopstvenih transportnih sredstava. Upravljačke ekonomije predstavljaju smanjenje prosječnih troškova uslijed smanjenja troškova upravljanja. a izvori su: • nedjeljivost kapaciteta skladišta. udaljenost i sl. a izvori su: • podjela i specijalizacija upravljanja. nivo i sl. 5 . Ekonomije skladištenja i transporta predstavljaju smanjenje prosječnih troškova usled povećanja veličine preduzeća. troškova zbog Ekonomije zbog smanjenja rizika i neizvjesnosti uglavnom postoje kod velikih preduzeća. Finansijske ekonomije predstavljaju smanjenje prosješnih ekonomisanja izvorima finansiranja (krediti. • • primjena naučnih metoda i tehnika upravljanja (SU. odnos površine i zapremine skladišta i veličine ulaganja. ES).

urbanizacije. lakši transport i sl. bolja komunikacija. rizik zbog promjene cijena inputa. a prema broju faktora: jednostavno i složeno . a prednosti su: satelitska preduzeća. poslovanje može biti: 6 .2. Tu spadaju: Eksterni izvori ekonomičnosti • cijene inputa Nagla promjena cijena inputa značajno utiče na ekonomičnost. Mjerenje ekonomičnosti EKONOMIČNOST se izračunava tako da se u odnos stave ostvareni učinak i utrošeni elementi radnog procesa. Ovisno o veličini izračunatih koeficijenata. što je rezultat privrednog razvoja. 2. bolje obrazovanje. prema vrsti faktora: interni i eksterni. veće teritorije i sl. politički rizik zbog promjene vlasti ili državne politike. EKONOMIČNOST proizvodnje (T) (Izdašnost) (e)=ostvareni učinci (Q) / utrošeni elementi elementi radnog RECIPROČNA EKONOMIČNOST procesa (T)/ ostvareni učinci (Q) - (Štedljivost) (re)=utrošeni u praksi se prednost daje prvoj formuli. • osobine okruženja Prema brzini promjena može biti: stabilno i nestabilno. • ekonomija gustine Ušteda zbog veće koncentracije potrošača na nekom geogr. području.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost • • • tehnološki rizik zbog brzih promjena tehnologija. Ekonomije širine su rezultat nižih troškova proizvodnje više proizvoda nego kada bi se oni pojedinačno proizvodili u posebnim preduzećima i to zbog korištenja komplementarnih znanja. 3.

poslovanje je ekonomično e < 1 . Vrijednost učinaka i troškova može se izraziti po stvarnim (tekućim) i stalnim cijenama.poslovanje je neekonomično e = 1 .poslovanje je na granici ekonomičnosti Poduzeća mogu mjeriti svoju ekonomičnost samo vrijednosnim pokazateljima.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost e > 1 . 2.nazivnik formule ne može se naturalno izraziti jer se odnosi na više raznorodnih elemenata radnog procesa koji se ne mogu zbrajati. 3. Odnos između ostvarenog učinka i utrošenih elemenata ne mora značiti i ekonomičnije poslovanje jer odgovarajući odnos ostvarenih učinaka i utrošenih 7 . Povećanje ekonomičnosti / Σ utrošeni elementi rad. 4. 3. povećanjem količine učinaka uz nepromijenjene troškove ostvarenjem većih prodajnih cijena proizvoda i usluga smanjenjem količine elemenata radnog procesa nižim nabavnim cijenama elemenata radnog procesa temelji se na zahtjevu štedljivosti sredstava i Povećanje ekonomičnosti maksimalizacije prihoda. Povećanje ekonomičnosti može se postići: 1. Kod vrijednosnog mjerenja ekonomičnosti potrebno je naturalno iskazane učinke i utroške elemenata radnog procesa preračunati u vrijednosni izraz odgovarajućim cijenama e = Σ ostvareni učinci * cijene procesa * cijena = vrijednost proizvodnje/troškovi 3.učinci se često ne mogu svesti na zajednički naturalni izraz zbog različitosti asortimana. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stvarnih cijena e = ostvareni učinci * tekuće cijene (C) / utrošeni elementi * tekuće cijene (T) Vrijednosno izražena ekonomičnost predstavlja odnos između prihoda i troškova – do izražaja dolaze promjene količine i cijene.2. a ne naturalnim : .1. .

dijelova preduzeća i učinaka Posebno značenje za veću ekonomičnost ima parcijalno mjerenje ekonomičnosti. sredstava za rad. .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost elemenata jednog razdoblja u usporedbi s drugim ne predstavlja jednaku uspješnost → jer su cijene učinaka i elemenata u robno-novčanoj privredi promjenjive veličine 3. Mjerenje ekonomičnosti na temelju stalnih cijena e = količine učinaka * stalne cijene / utrošeni elementi * stalne cijene Mjerenje ekonomičnosti nema karakter vrijednosnog mjerenja već količinskog. 8 . Takvo mjerenje ekonomičnosti pruža podatke o štedljivom korištenju elemenata radnog procesa.) c) različitog sortimana učinaka (npr. odnosno s prosjekom grane. odjeli i sl.3.pojedine organizacijske jedinice. Na temelju izračunatih koeficijenata ekonomičnosti poduzeće može na vrijeme poduzeti mjere za otklanjanje eventualne slabosti. u odnosu na srodno poduzeće.pojedine učinke Preko djelomične ekonomičnosti poduzeća dolazi se do saznanja o ekonomičnosti trošenja pojedinih elemenata.4. skupine. poduzeće proizvodi različite proizvode i usluge) Prema tome ekonomičnost se može mjeriti djelomično. Uspoređivanje ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost mora se uspoređivati u odnosu na plan u različitim vremenskim razdobljima. tuđih usluga) b) više organizacijskih jedinica (pogoni. Smatra se da ekonomičnost izražena pomoću stalnih cijena daje iste rezultate kao ekonomičnost koja bi se dobila na temelju naturalnih pokazatelja. 3. Mjerenje ekonomičnosti pojedinih elemenata radnih procesa. i to posebno za : . poslovne funkcije. poduzeća i sl. Pritom treba uzeti u obzir činjenicu da je ukupni učinak rezultat : a) više elemenata radnog procesa (rada. 4. sektori. pogone i sl.trošenje pojedinih elemenata radnog procesa . predmeta rada. te o ekonomičnosti pojedinih dijelova i pojedinih učinaka.

1. asortimana proizvodnje. 9 . kako se ne bi moglo doći do pogrešnih zaključaka. Vremensko uspoređivanje ekonomičnosti) ekonomičnosti poslovanja (dinamika Vremenskim uspoređivanjem ekonomičnosti može se dati ocjena dinamike ostvarene ekonomičnosti u poduzeću. cijena radne snage i drugih vanjskih i unutarnjih činitelja . Načini uspoređivanja ekonomičnosti su: . Količinska ekonomičnost ne mora se kretati paralelno s kretanjem vrijednosno izražene ekonomičnosti.2. pa treba zasebno promatrati utjecaje koji dolaze kao posljedice količinskih promjena i utjecaja koji nastaju zbog promjena cijena. D bi utvrdili njihov utjecaj izračunava se : a) planirana ekonomičnost b) ostvarena količinska i vrijednosna ekonomičnost Planirana ekonomičnost izračunava se tako da se planirana količina učinaka i količina utrošenih elemenata množe s planskim cijenama. U procesu proizvodnje učinci i utrošci se mijenjaju pod utjecajem različitih činitelja kao što su promjene kod opsega proizvodnje. . 4.vremensko uspoređivanje ekonomičnosti poslovanja . cijena sredstava za proizvodnju. . Uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti Ostvarenu ekonomičnost može se uspoređivati s planovima.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Posebno se mora voditi računa o utjecaju koji imaju na ekonomičnost količinske promjene i promjene cijene na tržištu. Ostvarena količinska ekonomičnost izračunava se tako da se količina učinaka i količina utrošenih elemenata radnog procesa množe s planskim cijenama. Koeficijent vrijednosne ekonomičnosti izračunava se na način da se količine utrošenih faktora radnog procesa množe stvarnim ili tekućim cijenama.prostorno uspoređivanje ekonomičnosti.uspoređivanje ostvarene i planirane ekonomičnosti . Indeks vrijednosne ekonomičnosti iznosi : ie =(e vrijednosna / e planska )*100 Indeks količinske ekonomičnosti iznosi : ie = (e količinska /e planirana )*100 4.

sudjelovala je i kao izlagač na Zagreb Auto Showu. OMV. Tvrtka ima 6 zaposlenika.o osnovana je 1993. Trvtka je ekskluzivni uvoznik i zastupnik za OMVL autoplin uređaje. 10 . Za automobile postoje posebne punionice koje su samostalni objekti ili se nalaze u sklopu benzinskih pumpi (INA. vozači su prisiljeni pronaći alternativna goriva koja bi koristili u svom automobilu. TVRTKA VRATANIĆ Tvrtka Vratarić d. godine poslujemo i na novoj lokaciji u Zagrebu.o. ovisno o trenutnom odnosu cijene autoplina i benzina. kao i velik broj poslovnih partnera. Autoplin – gorivo za jeftiniju vožnju i čišći okoliš U današnje vrijeme kada cijene goriva nekontrolirano skaču.o.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost 5. godine tvrtka Vratarić d. ugradnja i servis autoplin uređaja u sve vrste automobila na benzinski pogon. 2006. Tifon. Osnovna djelatnost tvrtke je prodaja. Od ožujka 2007. jednog od najkvalitetnijih autoplin uređaja na svijetu. Ugradnjom najnovijih generacija OMVL autoplinskih uređaja možete uštedjeti 50-60% i više posto goriva po prijeđenom kilometru. Petrol i druge). Jedno od tih goriva koje već godinama ima svoju primjenu širom svjeta je – autoplin. O kvaliteti uređaja. Što je autoplin? Autoplin je u stvari smjesa propan-butan koja je u Hrvatskoj u širokoj primjeni već desetljećima.o. ugradnji i servisu govore brojni zadovoljni kupci. godine. specijaliziranih za ugradnju autoplina koji već godinama rade zajedno kao kompaktna ekipa.

lakom stvaranju homogenih smjesa.produžena trajnost katalizatora Već nakon prijeđenih 20. Ugrađeni autoplin uređaj vasnici vozila koji su prijavili autoplin uređaje na godišnjem tehničkom pregledu ne moraju ići na eko-test.produžen vijek trajanja motora . Plin se i u kućanstvu koristi kao alternativni izvor energije odnosno sve ćešće kao glavni izvor toplinske energije.potpuno izgaranje smjese u cilindrima goriva bez gubitka goriva u ispušnim plinovima. . korištenjem autoplina vozila ispuštaju minimalne količine štetnih ispušnih plinova (CO.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Upotreba propan-butan smjese idealna je za korištenje u automobilima jer se njena iskoristivost temelji na odličnim fizikalno-kemijskim svojstvima: . . . . To su: . .niži troškovi održavanja vozila. .visokoj ogrjevnoj vrijednosti.000 km uz prosječnu potrošnju od 8 litara na 100 km ostvaruje se povrat uloženog novca u autoplin uređaj (ova se brojka mijenja ovisno o stvarnoj potrošnji i vrsti ugrađenog uređaja).do 40%. nego i zbog dokazanih pozitivnih efekata korištenjem autoplin uređaja na motor. ne samo zbog cijene plina.lakoj isparljivosti i . a već se godinama uspješno koristi i kao alternativno gorivo u automobilima. NOx i CO2).tiši rad motora. 11 .duži vremenski period izmjene svjećica i ulja. Ekonomičnost vožnje na autoplin Ugradnjom OMVL autoplin uređaja vožnja u vašem vozilu postaje i više nego dvostruko ekonomičnija. .visokom oktanskom broju. Naime.

Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost Ugradnjom autoplina štedite svoj novac Tako će vas. OMVL autoplin uređaj može se ugraditi u svaki benzinski motor.taksi vozila.osobna vozila. 12 . S obzirom da autoplin ne sadrži olovo. sumpor i krute čestice.). .vozila koja obavljaju komunalne djelatnosti (odvoz smeća. . potrošnja vašeg vozila koje npr troši 8 litara benzina na 100 km koštati 64 kune (za primjer je uzet EUROsuper po cijeni od 8kn/litri). kako čovjeka tako i biljnog i životinjskog svijeta. Korištenjem autoplina dokazano je kako se doprinosi smanjenju kiselih kiša. praktički ne proizvodi štetne ispušne plinove. vodovod. primjerice. zagađivanju zraka i vode. globalnog zatopljenja. a višestruko je smanjena emisija CO. dok će vas ta vožnja na istoj kilometraži pomoću autoplina koštati manje od 28 kuna (uračunata povećana potrošnja od oko 10% prilikom vožnje na auto plin). ...vozila za autoškole. elektrodistributer1i. Zbog svojih karakteristika preporučujemo ga za ugradnju u: . NOx i CO2. te samim tim i poboljšanju kvalitete života. Tabelarno to izgleda ovako: Ekologija i primjena Autoplin je jedno od pogonskih goriva za vozila koje u današnje vrijeme najmanje zagađuje okoliš.

EKONOMIČNOST (financijska ušteda na gorivu čak do 50%) • • prvenstveni razlog ugradnje autoplina je radi nestabilnih i relativno visokih cijena naftnih derivata.Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost . LPG idealan je za uvođenje u automobile s obzirom da je jeftin. u odnosu na dizelske motore ne ispuštaju dim. Cijena autoplina iznosi 3.vozila gradskog prijevoza. krute čestice i sumporne okside. jer se ne razgrađuje s benzinom čistije ulje u motoru produžuje vijek trajanja auspuha produžuje vijek trajanja katalizatora i lambda sonde (u plinu nema aditiva kao u benzinu) nije potreban EKO test (ekološkiprihvatljivogorivo) povećana sigurnost u slučaju udarca u stražnji dio vozila 13 . UTJECAJ NA MOTOR (vožnjom na autoplin produljuje se vijek trajanja motoračišće izgaranje) • • • • • • • • • uporabom autoplina povećava se vijek trajanja motora za čak 35% tiši i mirniji rad motora smanjeno zagađenje okoliša (čišci ispušni plinovi.poštanska vozila. potrošnja autoplina je veća za cca 10% u odnosu na benzin razlog ome je nešto manja energetska vrijednost plina.viličara i druga.35 kn dok je cijena benzina veća za preko 50% i ima tendenciju stalnog porasta. . a u odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo. . proizvode manje ugljičnog dioksida i nerazgradivih ugljikovodika) smanjena potrošnja motornih ulja (duže vremena zadržava vlastite karakteristike. ne traži kompliciranu ugradnju i u konačnici preplovljuje cijenu korištenja automobila s benzinskim motorima.

doprinos ekonomičnosti mogu dati samo zaposleni u proizvodnji kroz bolje korištenje radnog vremena. 2.proizvodnja. Nastojanje poduzeća u cilju postizanja što većeg stupnja ekonomičnosti moraju biti usmjerena na: 1. skladno odvijanje procesa proizvodnje i povezanosti na relaciji nabava. 4.većim randmanom sirovina . područije organizacije rada. smanjenje gubitka itd. područije potpunijeg korištenja sredstava za rad i stepena zaposlenosti čime dolazi do sniženja troškova po jedinici proizvoda. Razlog tome je što ekonomičnost poduzeća kao cjeline proizilazi iz ekonomičnosti svakog njenog dijela (svakog rada i postupka). područije predmeta rada. doprinos povećanju ekonomičnosti se može realizirati u tekstilnoj industriji preko: .što manje količine neuslovne robe . područije radne snage.optimalne nabavke 3.smanjenja otpadaka ..plasman uz primjenu savremenih organizacionih rješenja kod svih poslovnih funkcija doprinosi povećanju ekonomičnosti. nego u cjelini radni kolektiv poduzeća. 14 .supsticijom sirovina i materijala .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost ZAKLJUČAK: Zahtjev ekonomičnosti kao ekonomskog principa pretvara se u vrlo složen problem kada ga u internoj ekonomiji preduzeća treba promijeniti.

hr/rjecnik-pojmovi-e/web/ekonomicnost/ www.EKONOMIJA (PETNAESTO IZDANJE) IZVORI: • • • http://wmd. Ismet Bišćević – EKONOMIKA U TRŽIŠNO PODUZETNIČKIM USLOVIMA POSLOVANJA Prof. William D.limun.ba www. Nordhaus .Seminarski rad iz ekonomike preduzeća Ekonomičnost LITERATURA: • • • • Prof.dr.autoplin. Mersud Omerdić – UVOD U MAKROEKONOMIJU Paul A.hr 15 . Samuelson.dr Halil Kapić – UVOD U EKONOMIJU Mr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful