P. 1
Lumbalni Bolni Sindrom i Degenerativna Bolest Diskusa

Lumbalni Bolni Sindrom i Degenerativna Bolest Diskusa

|Views: 815|Likes:
Published by edmirk

More info:

Published by: edmirk on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2015

pdf

text

original

456

Jam/ric S, i sar. Lumbalni bolni sindrom

Zavod za rehabilitaciju "Or Miroslav Zotovic", Vojnomedicinska akademija, Beograd Klinika za ncurohirurgijui

Banja Luka'

Pregledui clanak Review article
U[)K 616.711-009.7-09:2-0g

DOl: IO.229X/MPNS()() I()450J

LUMBALNJ BOLNI SINDROMI

DEGENERATIVNA

BOLEST DISKUSA

LOW BACK PAIN AND DEGENERATIVE

DISC DISEASE

Slavic a JANDRIC' i Branislav ANTIC2
Sazctak - Mcdu rnnogobrojnim uzrocima sindrorna lumbalnog bola, n~jl:cs6i uzrok jc dcgcncrativna bolest disk usa. lJ osnovi bolcsti jc guhitak mchanickih kvalitcta iniervcrtcbralnog diskusa koji sluzi kao sok-apsorbcr. a dcgcncrativni proccs pogada i drugc demente vcncbralnog dinamickog scgmcnta. Siroko jc prihvaccn Kirkaldy-Willisov patofizioloski model dcgcncrativnc kaskude II lri luzc (IU7;"1 dislunkcijc. ncstabilnosti i laza stabilizacijc). Bolcst sc rnanifcstuje 1I dva oblika (lumbalgiia, lurnbalnu radikulopatija). Prisutan jc hol u lumbalnum iii lumbosakralnom prcdelu sa iii bel'. iradijacijc dllz nogc, ograniccnjc pokrcia, a 1110gll se naci oslabljcni misicni rcllcksi IHI donjim ckstrcmitctirna. porcmccaji scnzihilitcta i drugi znuci ncuroloskug dcficita. Osim unamncze i klinickog prcglcda za preciznu dijagnostiku ccsto jc potrcbna i sofisticirana tchnologija. Konzcrvativno lcccnjc sc sastoji od mirovanja 1I akutnoj fazi, tixikalnc. larmakoloskc i injckcione tcrapijc. Kinczitcrapiju, radna tcrapija sa hiomehanickim intcrvencijarna i procedure Iizikalnc tcrapijc znacajnc su 1I poboljsanju misicnc snagc, llcksibilnosti i izdrzljivosti. l lirursko lcccnjc se prirnjcnjuje kada .IG
ncophodno.

Kljucne

reci: Lumbalni bol + patofiziologija

+ tcrapija + cliologija

-t-

dijagnoza: Degcneracija

intcrvcrtcbralnog

diskusa

Uvod
podrazurneva tegobe 1I vidu funkcije lumbosakralnog dela kicmenog . tuba i zastitnu rnisicnu reakciju na bol (spazam), a ccsto i imptorne lurnbalne kornpresivne bolova, uz poremecaj

Lumbalni

sindrom

bralnog diska, intervertebralnog tervertebralnog kanala. Degenerativna

zgloba i suzenja in-

bolest lumbalnog diskusa

radikulopatije
dclu

Nomenklatura - Tegobe u lurnbosakralnorn prekoje su obuhvacene pojmom lurnbalni sindrorn
SLi

r II·

diskopatija, lumbago lumboisialgija, isijas, kornpresivni lurnbalni sindrom i dr. U stranoj literaturi najces6i nazivi su low back pain, lumbar syndroma, lumbago. lumbalgije i drugi. Epideniiologija - To jc najcesc! bolni sindrom savrernenog coveka i gotovo, 75% populacije bilo kad u zivotu dozivi epizodu sindroma lumbalnog bola [I]. Prerna epidernioloskim podacirna 1I nasoj urbanoj populaciji najveca ucestalost sindroma 11Imbalnog bola j.e izmedu 50. i 59. godine zivota (58% zena i 45% muskaraca). Procenjuje se da je ovaj siudrorn cest uzrok radne ncsposobnosti kod preko 25% osoba mladih od 45 godina [2]. Filogenetski, biomehanicki i biohemijski faktori uz nepovoljne fukrore u vczi sa uslovirna zivota 1I urbanoj sredini, zajeduo sa starenjcm, multi faktorijalno uslovljavaju ranu pojavu degcnerativnih promena, a kroz to i vi'soku stopu morbiditeta.

kod na

oznacene sledecim nazivima: lumbalna

Etiologija i patogencza - Uzroci su brojni i u .... su sa kicmom, ali delom i sa ekstravertebralnirn czi patoloskim prorncnarna, pa cak i sa visceralnim 01'Ftlnima [3]. Uzrok rnogu biti povrede kicmenog sruba, zapaljcnska oboljenja kicmenog stuba, infekcijska oboljenja kicrne, rnetabolicka oboljenja. kongenitalni porernecaji kicmenog stuba, staticki poremecaj i, tumori kicmenog stuba, al i ipak, najccsl:c nastaje zbog degenerativnih promena intervcrteAdrcsa aurora: Prof. dr Slavica Jandric, Zavod za rchabilitaciju

Dcgenerativna bolcst lumbalnog diskusa (DBLO) prcdstavlja klinicku manifestaciju dcgcnerativnih promena na intervertebralnorn diskusu. Smatra c da je bipedalno kretanje sa promenarna u mehanici lokornocije kod coveka pocetni evolutivni dogadaj koji je lurnbalni dec kicme ucinio osetljivim za degenerativne promene. Svi pokreti kicrne Stl zbir pokreta koj i se vrse izmedu dva i dva susedna prsljena a ornogucavaju ga strukture kojc sacinjavaju vertebralni dinamicki segment (VDS). Vertebralni dinamicki segment prcdstavlja prostor izmeall dva prsljena, a degeneracija se i desava na OVOIll nivou, Intervertebralni diskus ima znacajnu II10gli 1I procesu degeneracije, sa godinarna sadrzi sve manje vode, gubi snagu elasticnost, a time i 1I10gll sok apsorbera za kicmu. OBLO je relativno cesro tanjc i nastaje postcpeno kod vecine Ijudi. U stvari. mnogi nasi pacijenti ne znaju da imaju OBLlJ i to saznaju pri Iikorn pregleda zbog drugi h zdravst ven ih preblemao Lumbalui deo kicme. lrna pet prsljcnova, cijt: su vclicinc i oblik prilagodcni uoscnju najvcccg de'« tczine tela. Sistern Iigamcnara i vertebralni dco 1. icme 1I kornbinaciji tetiva i misica obezbeduje prirodni mider koji cuva kicmu od povrcde. Misicni sistem kicmc je kompleksan i njegova primarua funkcija jc podupiranje i stabilizacija kicmcnog sruba. Intervertebralni disktts - Sastoj i se od elasticnog, uckornpresibilnog nukleusa (nucleus jJ7IlpOSZfS) i vezivnog prstena (onulus fibrosusa). Centralni deo svakog intervertebralnog diskusa jc ispunjen zcla"Dr Miroslav Zotovic", 780()O Bania Luku. Slutinsku II

tiplt. ajverovatnije je multifaktorijala!1. S~:ZI. sto potvrduje da ~I In: flarnacija mogla imati vaznu ul~gu y d~generatlvnOj bolesti diskusa posebno u hernijaciji diskusa [5]. biornehanicke . Razliciti genetski [4] faktori sredine. M.roko. . PI~I. Najcesce pogada mlade do sr~dnje mlade osobe . 9vaj proces.~ehanlcke sile neravnornerno na lumbalni dec kicme.!~ poga~a.SLIvel. toku . Zajedno sa. iii cesce udruzeno tokorn pojedinih faza (pocetna.antigen histokurnpatibilnosti .antcro-postcriorni (snimak) I\P CT MRI SI\II.daj~ci ~ara.1 ~ak~ precavaju klizanje i prolaps nukleusa pn . Sa~:zl :. prevalencija se povecava sa godinama starost]. klinicki se javljaju prerna glavnim simptornima.Je pnhvacc!~ patofizioloski mOd.a.k?jl nisu imali znake hernijacije. Kako degenerativni proces napreduje prednjezadnje opterecenje postaje priblizno isto. Karakterise je dalja resorpcija diskusa. Patofiziologija ..U okviru lumbalnog sindroma. Nukleus adrzi vise vode od anulu a.al stabilnost obezbeduje arhitektonika kosti sa specualizovanim mekotkivnim strukt. strcs i tezinu sa prsljcna tinoznorn elasticnom supstancijom. lumbal~llI klcn~. Urastaju u kost prsljeuskog .kornpjutcrizovana tomografija . bolest! _Iumbalnog diskusa podjednako pogad~ muskarce I zeue. nukleus pulpozus transrmtuje = Za ukupnu mchanicku stabilnost potre. 1l~1kleus Iibrozusom.Godisnja inciclencija bolesti u USA je 5%.ma ~'1s.odll I cvrste elasticne kolagene niti koje su onjentrsane P'?d r~znim uglovima i ukr. nestaje bol u ledima unutar nedelju dana. lake Je.nesicroidni arniinflamatomi lckovi na prsljen. ali degenerisani diskus nije obavezno bolan.lI. Treca iii faza stabilizacije je finalna. radijalnih guma. PoSC~!~~) a.Strukture zadnjeg . Hrane se putem osmoze. Anulus fibrozus je struktura sllc~1a cvr: toj gurni koja oblaze nllkleu~ pulpoz~ls.~. Illflamat?rn!.tela . Flbl:~zl1l prsten je cvrst.k~~risticne anatornske . Prednji elementi nose preko 90% sile koja prenosi prek~ IU. kolagen I proteoglikani.l~ po~taje la~ava I rnoze doci do subluksacije.magncina rczonancija . Druga i~i faza inst~?ilite~a I~astaje usled progresivnog gubirka mehanickog mtcgriteta trozglobnog kompleks.'zaclj u koje menjaju I redlstl'l~ulrajll I. 'v Diskus i dva apofizalna zgloba ftlll. I~ go. a dinamicku. radioloske I klinicke pro.ktlvnostl.~ ~o. pove~a~a rotacronu ~~abrlnos~ ~Icme i smanjuje kornpresivni stres. vremenorn . Proces degeneracije napreduje. Diskogeni bol 1I ovoj fazi I110ze da ~Llde I11no&o manji neg? 1I prvoj i drugoj fazi bolesti. .tipso p27 antitela kod pacijenata sa mijelografskll~ znacinia hernijacije diskusa 1I odnosu I~a one . KIIIlICkl sindrorni segmentalne nestabilnosti.faza. U apofizealnim zglobovima desav~ se dege: neracija hrskavice. Novi Sad: septcmbar-oktobar.n. Na dlS~lISll e ovc promene manifestuju mul. Hronicna sil.hronlcn~ SI~l1p~ome 1I periodu od dye godine pracenja.e lIsklad~no u.rbiditet. uznapredovala. odma~ kla).1\827 .lurnbulni holni sindrorn . zglob~~a kap~lI.. a tokom s~aJanJa o~o 80%.bll<?_jc odrzati integritet trozglobnog kOll1plek~a. Inter~ertebral~lI diskusi su najvece strukrure u telu koje nernaju Va~kl!~arnU ishranu. melle II degenerativnoj bolesti 11Im?alnog diskusa . trau: matski infektivni toksinima indukovani I drugi faktori: sami iii 11 'kombinaciji. suzenj~ disk~!nog ~rostora~ fibroza diskusa i osteofitne fonnacije. nusrcm I SIstem ligamenata koji delu.sadrz~ tn fa~~.Med Prcg12006.. apsorbuj lICI potrebne nutricijense. II~~ tervertebralnim diskusom.lza~ IJ ~ I n1Jkrot~~lIInat. . U jed110m istrazivanju naden je znacajno visi nivo an. dva oblika: a) lumbalgija i b) lumbalna radikulopatija. sindrorn unutrasnjeg prckida diskusa i hernijacija diskusa uklapaju se 1I ()vlI.kclonl~u kao trozglobni kompleks.vellk. Razlika je u koncentracij i ovih supstancija. mogu ucestvovati . prva til faza disfunkcije Je . 457 Skraceuice DBI.s~tne.i.dcgcnerativna bolcst lurnbalnog diskusa .D VDS LBS 111.na . Statl~!.staju se slic~1(?konstrukclJl. ~a ~I toloskorn ~IIkom cirkumfcrentnih prekida ili fisura u spoljasnjem dell! anlllus~.~in~ tI.a kod razl'~ltl. lpak. Klinicki ob/iei .nptol1:~tologija se definise prisustvorn b?la 1I vl~~·tt.mnogobrojnih radnih i slobodnih dnevnih a.' LBS nastao zbog degenerativne.111lI naglim opterecenjima. ukleus ima ulogu "kuglicnog lezaja" i sluz] ka? arnortizer koji ublazujc aksij~lna opterecen)31 na_klcmeni stub.u zapocinjanju i progresiji degeneracije ~um?~IIl0!?i diskusa na nacin koji se jos ne moze objasniti.Izvestajl pokazuju da 44% pacijenata ". Mogu da se jave u akutnom subakutnom I hronicnom stadijumu.vertcbralni dinamicki segment .~ od 90 dana u prethodnih 6 n~esecl. Strukturalne komponente nukleus pulpozu a su slicne anlll~s ~brozusu: cine ih voda. LIX (9-10): 456-461.n~ anularnim promenarna sa pucanjern fibroZ!llh nltl~ prom~nama 1I unutrasnjosti diskusa i gubitkorn VISll1e diskalnog prostora.faz~J.mbalnog dela kicme tokom sedenja.fl .h diskusa iste osobe tako i kod razlicitih osoba slicnih godina. a blizu 13 miliona lekarskih pregleda je obavljeno zbog hronicnog lumbalnog bolnog sindroma (prema Nacionalnom centru za zdravstvenu statistiku).del~ VOS lumbalnog dela kicme nose manje optere~~nje 1I odnosu na prednje u svirn pozicijarna. incidencija sindroma lumbalnog bola (LBS) relatl~no tabilna ipak se nesposobnost od LBS povecava 14 puta.lIrall1.. Patofizioloski model .:1 degenerativnog pr~~es.Uzrok OBLO je nepoznat. U odnosu na radioloske dokaze medutim.lke varijacije kako po fa~~'. Uzrok bolesti . lzvestava se da kod akutnog bola 1I ledima kod 40-50% pacijenata.a vrhom incidencije oko 40 god rna.. po! i starost . alitoimul1I. godinu ov~ zg~?bovi trpe makr?trall~1at.D~g~~1eratl~na ~ask~cla koju je opisao Kirkaldy-Willis ~. Javljaju se odvojeno.

laboratorijske analize ukljucuju i alkalnu fosfatazu. Diferencijalno-dijagnosticki bi treba10 razmatrati sva oboljenja koja mogu dati klinicku sliku LBS. jonogram i elektroforezu proteina. gubitak rnisicne snage i elasticnosti i povecanje segmentne zakocenosti). MRI ce 01110gllciti lekaru da procen i stepen degeneracije d iskusa. Kod sumnje na reumatolosku etiologiju. Specificnost diskografije 1I pogledu odredivanja bolnosti diskusa je dobro potvrdena radovima Walsh i saradnika.Fiziolosko testiranje eksplicitno odreduje da Ii je diskus bolan. 4) ako klinicar sumnja na fokalna nervna ostecenja. Zbog iritacije spinalnih korenova iii njihovih ogranaka. Ibuprofen. Sa popustanjern bolova. savijenim kukovima i kolenirna. Diskografija . acidurn urikum i HLAB27. Mozemo propisati pacijentu analgetike kao acetaminofen. NSAIL. pregled krvne slike i urina. Kornpjuterizovana tomografija (CT) se moze koristiti za identifikovanje sirnetricnih uniforrnnih degenerativnih promena diskusa koje rezultuju 1I difuznorn anularnom buldzingu. smanjenje intradiskalne ishrane. polozaj "fotelje" (polozaj na boku sa f1ektiranim trupom i ekstrcmitetima iii "polozaj fetu a").Kod akutnog LBS. Ketonal. Potrebno je pazljivo pregledati i proveriti lokalni nalaz.. reumatoidni faktor. refleksno uzrokovano. ali tek ako druge konzervativne terapijske mere nisu dale rezultat. kao i ogranicenje u pokretlj ivosti. misicnih refleksa na istezanje.458 lam/ric S. Medikamentozno lecenje se sastoji od kupiranja bola analgeticima. Magnetna rezonancija (MRl) je dan as zlatni standard za detekciju patologije diskusa. Posebno je indikovano: I) kod pacijenata sa sirnptomima koji upucuju na sindrom kaude ekvine. Izvodi se Lazareviccv test. Ovaj proces je bez radijacije i radio-talasi su neskodljivi. opioidi). kao i primenorn lokalnih . slabost 111 isica. Winnie naglasava vaznost unosenja medikamenta sto blize mestu patoloskog procesa I ako bi uspeh bio veci. Kada se javi bol II krstima. ortopedski i dentalni implantati. gubitak refleksa na ekstrern itetima. skleroza pokrovnih ploca i osteofiti. Kontraindikacije za MRI su: ugraden pejsmeker. pogotovo tokom prvih 48 sata od nastanka tegoba radi popustanja bola. prisutna je lumbalgija iii Ii ILlIll balna rad ikulopatija antalgicno drzanje. hondroitin sulfata hiperto- . kako bi sc izbegle stetne posledice prolongiranog mirovanja (diskondicioniranje. mada neki hirurzi ne priznaju njenu pouzdanost i validnost. Rendgenski snimci se rade kao antero-posteriorni CAP) i lateralni snirnci II stojecem stavu. a imaging studije nisu na raspolaganju. CT sken izlaze pacijenta znacajnom nivou zracenja. Intervertebralni disk se bolje vidi na lateralnorn snirnku. MRI kombinuje kornpjutersku tehnologiju. potrebno je ukljuciti odgovarajuce rnedikamcnte za kontrolu bola. diskogeni stresrnanevar. Ispitivanje misicne snage. Kompjuterizovana tornografija rnoze pokazati gubitak visine diskusa. polineuropatiju iii miopatske bolesti i 5) da se odredi koja je anatornska lezija 1I kicrni etioloski faktor radikularnih simptoma. Znaci degeneracije Sll smanjenje visine diskusa. kao i neke vrste celicnih spinalnih irnplantata i trudnoca. Pasivni modaliteti terapije Sll dragoceni. U tome fizikalna terapija sa ciljanim i doziranim terapijskim procedurama ima znacajnu 1I10gu. Cesto je to WilliamSOy polozaj (polozaj na ledima sa visokim uzglavIjem. radi zastite nervnih struktura od daljeg ostecenja i poremecaj funkcije lumbosakralnog dela kicmenog stuba. U akutnoj fazi mirovanje je neophodno. koristi magnetno polje i radio talase da dobije direktno multiplanarne vizaualizacije sa odlicnim koutrastom mekih tkiva i obezbeduje visoku rezoluciju i preciznu lokalizaciju intervcrtebralnog diskusa. posebno gubitka visine diskusa. i patoloskih refleksa obavezan je deo fizikalnog pregleda. U lecenju bolesnika sa hernijacijom diskusa rnogu se koristiti epiduralne injekcije steroida. 3) ako SlI nalazi studije norrnalni. probleme sa balansom. za dijagnostiku rnogu biti od koristi antinuklearna antitela. antiinflamatorne agense (Diklofen. Razliciti tipovi rnedikamenata se mogu podeliti 1I pet glavnih grupa ud l. merenje obima pokreta u lumbalnoj kicrni i zglobovima donjih ekstremiteta. gubitak senzacija iIi druge znake neuroloskog ostecenja. Ovaj test se izvodi ubrizgavanjem obojenog kontrasta 11 afici ran i d iskus iii d iskovc. misicni relaksansi.Bolest nastaje akutno (naglo) iii po tepeno. lz vestava se 0 pokusaju lecenja sa intradiskalnim injekcijama glukozarnina. 2) ako imaging anal ize pokazuj u abnorma Inost koja n ije konzistentna sa simptomatologijom. On navodi poboljsanje kod 80% pacijenata koj ima su kortikosteroidi injicirani na mesto patoloskog procesa. nesteroidnim antiinflarnatornirn lekovima (NSAIL) koji sc mogu primeniti parenreralno. Laboratorijske analize kod OBLO pokazuju uredan nalaz. spazma i poboljsanjem 1I klinickom nalazu potrebno jc bolesnika postepeno i kontrolisano aktivirati. neophodno je mirovanje i lezanje na umereno tyrdoj podlozi u polozaju 1I kome je najmanji bol. Terapija . bolnost. a ako se sumnja na malignitet. Lumbalni bolni sindrom Klinicka slika i dijagnoza . senzibiliteta. oralno iii kao lokalne aplikacije leka L1 vidu masti iii gela. U lumbalnorn segrnentu kicme. sedativi. Obavezno treba izvrsiti odredivanje brzine sedimentacije eritrocita. Elektrod ijagnosticko testiranje (elekrrornioneurografija) opravdana je kada se na osnovu rezultata ove evaluacijc moze prorneniti terapijski program za pacijenta. a klinicki sumnjivi. Movalis) i misicne relaksanse. CT sken pokazuje patoloski nalaz kod 35% asimptomatskih dobrovoljaca svih godista i kod 50% osoba sa 40 iii vise godina. blokada anestetika sa iii bez kortikosteroida. ispod kojih se postavljaju jastuci) iii polozaj sa podrzavanjem pojacane lurnbalne lordoze (polozaj na lcdima sa postavljenim valjka tim jastukom pri pojacanoj lumbalnoj lordozi). i sar.ojih svaka ima razlicit cilj (analgetici.

Miofascijalno opustanje . opustaju muskulaturu. delovanjern na specificne nerve aplikacijom preko koze. koja se postavlja na tretirano podrucjc. ultrazvuk i/ili elektroterapija koje relaksiraju i zagrevaju meka tkiva i omogucavaju lakse izvodenje manipulacijc. Aplikuje se preko ultrazvucne sonde. brzi pokret koj im se oslobada zglob i do- vodi u korcktan polozaj i/ili srnanjuje misicni spazam koji moze uzrokovati iii potpornoci iritaciju nerva. Kineziterapija se sastoji u izomctrickim i izotonickim vezbama. pomaze smanjenju otoka. obucavanje pacijenata za usvajanje novih automatizarna i navika kod dohvatanja. pacijent rnoze cia se ukljuci LI program fizikalne terapije. U lecenju se kornbinuju aktivni i pasivni terapijski programi. Fizikalna terapija dajc pacijentu mogucnost da postigne bolju elasticnost i da ojaca oslabljenu rnuskulaturu paralelno sa osposobljavanjem za odgovarajuce biornehanicke intervencije i vestine u cilju preveniranja recidiva u okviru ergonornskih savetovanja i radi poboljsanja i odrzavanja funkcionalne sposobnosti. Fizioterapeut koristeci prste. Aplikacija POIllOClI savitljivih clektroda se vrsi kada bolesnik Krioi tertnoterupijske procedure .Pasivno lecenjc ukljucuje 01'topedske manipulacije elektroterapijske procedure rniofascijalno opustanje. Toplota relaksira ukocenost i manjuje bol. Terapijske vezbe povecavaju misicnu snagu. Ova terapijska procedura opusta misice. misicnog spazma. ultrazvucnu terapiju. olaksava pokret i poboljsava mobilnost. konverzijom clektricne energije u toplotnu. toplotne i krioprocedure. Kod svezih lezija se primenjujc po tri do pet minuta dva puta na dan. deluju povoljno na kardiovaskularni sistern i srnanjuju ukocenost. Aktivnc terapijske procedure ukljucuju terapijske vczbe. Cesto je bol u ledima uzrokovan losom posturorn. Anoda se po . kao sto su vezbe u sali. Kod lumboisijalgije se primenjuje longitudinalna galvanizacija. Kod LBS angazujemo se da uvederno nase pacijente u dugorocno dobra ·tanje zdravlja. smanjuju inflamaciju i pornazu ublazavanje bola. U kondenzatorskom polju se primenjuje preko fiksnih elektroda dok je bolesnik u sedecern polozaju sa jednom elektrodom na lurnbalnom segmentu kicmenog stuba. zaceljivanje tkiva. Pre manipulacijc 1110gll se prim sniti pasivnc procedure kao sto su aplikacija toplote. jedanput dncvno. Vlazna toplota povecava cirkulaciju i omeksava tkiva u aficiranorn podrucju. Kratkotalasna dijatermija daje 11 dubini tkiva efekat toplote.H ladnoca . Boljom cirkulacijorn se donose nutricijensi i otklanjaju toksicne materije. LlX (9-10): 456-461. Pasivna terapija .Tokom fizikalne terapije vazno je c!a pacijent misli na odrzavanje pravilne posture. a kod hronicnih 20 do 30 minuta. sedenja. Pazljivo dizajniran rehabilitacioni program za rnnoge od nasih pacijenata je pre udan za llj ihov povratak "U zdravlje". povecavaju elasticnost i tonus muskulature. moze pornoci u metafilaksi i sprecavanju novih povredivanja i bola. laktove i podlaktice cvrsto i nezno isteze i opusta fasciju. Fizioterapeut krcira individunino program vezbi prerna pacijcntovim potrebama.Predstavlja neinvazivnu terapijsku proceduru koja se koristi kod lurnbalnog bolnog sindrorna povreda ligamenata i tetiva. Cilj ove terapije je oporavak mobilnosti uspostavljanje normalnog obima pokreta i smanjenje bola. Dinarnicke vezbe izazivaju povecanje pritiska u intervertebralnorn prostoru i mogu pogorsati klinicku sliku bolesti. Biomehanicke intervencije .Fascija je vezivno tkivo koje podrzava misice. Pojacano zatczanje moze prouzrokovati bel.Pacijenti sa sindrornom lumbalnog bola mogu izvoditi program terapijskih vezbi LI bazenu topic vode. lnterferentne struje se mogu primcniti tako da se aficirani spinalni koren postavlja u srediste ukrstanja interferentnog elektricnog polja. ali su za to potrebna dalja randomizirana. a njcgovorn primenorn se smanjuje ukoceno t. i 1I poznati nczeljeni efckti ovog vida lecenja. koordinaciju. kada SlI prisutni. pri cemu se primenjuje bipolarna tehnika. Ortopedska manipulacija ukljucuje manuelnu terapiju: manipulacije i mobilizacije. poboljsavaju balans i koordinaciju poboljsavaju san. vezbe na specijalnim spravama i hidrokineziterapiju. dlanove. Transkutana elektricna nervna stimulacija se rnoze koristiti za kontrolu akutnog i hronicnog bola. a drugorn na trbusnorn zidu. koji ce stititi kicrncni stub od stresova. Pri tome prednost imaju staticke kontrakcije. 459 nicne dekstroze. Hidrokineziterapija . Stres kod povrede iii 105a postura uzrokuj u zatezanje fascije. U vodi su zglobovi rasterecen i i krecu se bez dodatnog strcsa. kontrolisana i trazivanja [6]. ulaska i izlaska iz autornobila.tavIja u visinu aficiranog spinalnog korena. poboljsava elasticnost. a moze se aplikovati paravertebralno segmentalno. Manipulacija je pasivan. topala. problema sa zglobovima i kod drugih spinalnih bolesti. Kao priprema za terapijske vezbc kori te se termo i elektroprocedure fizikalne terapije. nosenja. a kao kontaktno sredstvo slllzi gel. a druga na plantarnu stranu stopala (silazni tok galvanske struje). stajanja. umor i bel. inflamacije i bola. Kada je bol pod kontrolorn. motorni ispadi. popusta bol i postizc povecana mobilnost. manjuje bol. Mobilizacija vertebralnih dinamickih scgmcnata se izvodi 1I suspenziji. Ultrazvuk . specificno kontrolisan. sa izvesnim rezultatirna. Novi Sad: scptcrnbar-oktobar. Tcrrnoterapija ukljucuje toplotna pakovanja i ultrazvuk. Ultrazvucni talasi u tkivu oslobadaju toplotu i poboljsavaju cirkulaciju. dizanja. Elektrostimulacijom se tretiraju. kosti i organe. Ergonornska savetovanja.Med Prcg12006. posebno u hronicnoj fazi sindroma lumbalnog bola. Cilj je da se formira prirodni misicni mider. osim kod stimulacije rnalih misica . Galvanizacija se primjcnjuje kao poprecna galvanizacija. Pravi Ina postura je odbrana od nepozeljnog stresa i naprezanja.

Endoskopska discektomija . 5. Kod lumboishijalgije se rnoze primeniti i longitudinalno (jcdna elektroda na krstima. akupunkturi nedostaje naucna validnost. trebalo bi ga se postepeno oslobadati. Watanabe Y. Shim cs. Skorasnja multicentricna studija je poredila lumbalni arteficijalni diskus sa lumbalnorn fuzijom i pokazala cia je arteficijalni diskus siguran i cfektivan nacin lccenja degenerativnc bolesti diskusa na jednom nivou. ll: Pilipovic N. koja uzrokuje minimalno ostecenje mekih tkiva. Akupunktura . Choi WG.Operacija moze biti neophodna ako se utvrdi cia je ostecen jedan iii vise intervertebralnih diskusa i da uzrokuju bol i drugc sirnptome bolesti. KliMed icinska knj iga: 1984: proccdurama ne moze postici zadovoljavajuci senzibiliteta.<1 udzbcnikc i nasruvnu srcdstva: 2000:S63-R5. Hirurzi koristc najmanjc invazivnu tehniku operacije koja ornogucuje brzi oporavak pacijenta. Unsgard G. Acupuncture and other forms or treatment lor patients with chronic back pain. indikovano je privremeno nosenje steznika. Choi (j. Kim . Rcurnatuidni artritis. Sand T. Rev Mcd Brux.460 Jandric S.Mikrodisccktornija zbog operacije hernijacije lumbalnog diskusa izvodi se sa malom incizijorn. Lumbalni bolni sindroru 16i. lscogrud-Zagrcb: 2. Arteficijalni diskus je dizajniran da restaurira i odrzi normalno kretanje lumbaluog intervertcbralnog segmenta. LUlI7b((/l1e ortoze (mideri) . ukoliko je operacija neophodna. Izvestava sc 0 ukupnorn klinickom uspehu od n 3% [S]. pokazalo sc cia akupunktura ima analgcticko delovanje i da bol posle akupunkture popusta ked mnogih pacijenata.IS. Sobajima S. Mooney VD. uzroke njenog nastanka. a prisutna je insuficijencija vertebralnog dinarnickog segrnenta. Moze sc prcporuciti za neka stanja.24(4 ):373-7. posebno oua koja ukljucuju mekotkivna istczanja i uganuca. da im pomognu kako da nauce cia eliminisu faktorc rizika i izgrade "kicmu zdravih navika" i usvojc ih kao svakodnevne. Iversen 0. U svakom slucaju. Svakako. 3. Georgescu I II. . mogucnost recidiva i nacine preveniranja novih bolnih ataka i problema. Akupunktura je poslednji korak 1I ka skadi terapije jer ne slllzi samo kao analgetsko sredstvo. l. Etiologies of lumbago. Robbins r.Akupunktura je stara kineska tehnika leccnja ideo jc tradicionalne kineskc medicinco U sustini. 4. Zamena nukleusa sa protetskim (prosthetic disc nucleus device). hirurg cc pacijentu jasno obrazloziti 0 kakvoj sc proceduri radi pre operativnog zahvata. Witzmann /\. Uz nosenje steznika.Kada se fizikalnim tera- pijski cfckat. a cim se stcknu uslovi. Higher levels or antibodies against the psoriasis-associated antigen . Hiropraktika je veoma popularna metoda i prihvacena je 1I US. Biochemical injection treatment lor discogcnic low back pain: a pilot study. bilo da se provodi konzervativno iii hirursko lecenje. ncnorrnalnc krivine kicmc iIi hernijacije diskusa. obavezno se provodi kineziterapijski program. Medutim. Dale LG.I. g. 493-<'>. druga na plantarnu stranu stopala). vee i kao laktor harmonizacije fizickih i psihick ih porernecaja kod ovih bolesnika [7]. pa se zato i podrzava kao analgetsko sredstvo. Gene transfer or the catabolic inhibitor TIM!'-I increases measured protcoglycans in cells Irorn dcgcncrated human intervertebral discs. i sar. O'Neill CWo Elin C. cdvidck B. bolesnicirna sa sindromorn lurnbalnog bola neophodno je pornoci da shvate prirodu svoje bolesti. Klein RG. Spine 1999. Partial disc replacement with the rON prosthetic disc nucleus device: early clinical results . 7. mogla bi biti uspesna 1I lecenju pacijcnata sa hronicnim diskogenim lumbalnim bolorn uzrokovanim degenerativnorn bolesti diskusa. Dcgcncrativuu oboijcnju kicrncnog stuba. RR Spine J 2003:3:220-6. Spine 2003:28(20):233 1-7. Wallach C. cd. Pokretljivost segments bi mogla rcdukovati stres i opterecenje na susedne segmente.I. Eek Be. 6.umbalni sindrom. Park CWo Choi we. U: Konecni . 2003:24:1\210-4. Medicinski profesionalci imaju obavezu da edukuju takve pacijente. Primenjujc se po 15 do 20 minuta svakodnevno.1. Novicic S[). Medutim. kao sto su slabost misica i ispadi I. Hirurska procedura ce najverovatnije ukljucit] disccktomiju (uklanjanje ostecenog diskusa) i fuziju prsljenskih lela (spajanje prsljcnskog tela iznad i ispod uklonjenog eli kusa). ct al. pso p27 in cerebrospinal fluid from patients with low back pain and sciatica. Wicn Med Wochcnschr 2000: I 50 (13-14 ):286-94. Zwart J/\.I Spinal Dison! Tech 2003: 16( 4):324-30. tokom 10 do 14 dana. hiroprakticka manipulacija sc nc preporucuje kod oboljenja koja llkljucuju ostcccnjc ncrva kao ni 1I tretiranju spondilolistezc. Hirursko lecenje . et al. Literatura n ick'i rcumatologija. Lee I!. radi rasterecenja kicmenog stuba i sprecavanja nastanka recidiva zastitom od naglih pokreta. Artrodeza je zlatni standard za hirursk i tretman degenerativne bolcsti lumbalnog diskusa. Moze biti POIllOC u odrzavanju prirodne biornehanike tela. Von Waldburg 'Lvun Elcgcrn P. Beograd: Zavod 1.

osteophytes. endurance. loss 0/ sensation or other signs 0/ neurological damage CIIII he jfJlllld on "hysical examination. 1112005. described by Kirkaldy-Willis. Disc surgery is performed if surgical intervention is required.1'cle strength.Mcd Preg12006. Diagnosis There are two forms oj 10\11 hack pain secondary /0 degenerutive disc disease: a) lumbalgia and 6) lumhar radiculopathy. Physical rchobilitation with active patient participation is (/ key approach III treatment ot patients with discogenic pain. BIBI. and narrowing the: intervertebralforamen or the spinal canal. physical therapy.JO. loss U./ reflexes in the extremities. LIX (9-10): 456-461.O()25-R 105:(2006):L1X :9-1 0:456-461. Treatment Pathophysiology Dogeneranve cascade. problems with balance. Limitation 0/ movement. . For accurate diagnosis. occupational therapy and kinesitherapy are importuntfor improving 111l1. Key words: l. is the widely accepted pathophysiologic model describing 'he degenerative process as it affects the 11I17I/1ar spine: ill 3 phases. pharmacological therapy and injection therapy. Novi Sad: septembar-oktobar. and in IIIOStcases it is (Ira degenerative origin. muscle weakness.ow Back Pain ! physiopathology therapy I· etiology ~ diagnosis: Intervertebral Disk Displacement Rad jc primljcn 7. it is often necessary to combine clinical examination and sophisticated technology. Degenerative disc disease is (/ common condition which (!Ilects young to middle-aged men and women equally. pain. VI 2005. Changes ill the mechanical properties o]' the disc lead to degenerative arthritis in the intervertebral joints. Prihvacen za stampu R. 461 Summary Introduction I'arious clinical conditions can cause low hack pain. Physical therapy. and flexibility. Coservative treatment consists 0/ rest.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->