Linearna algebra

ˇ ´ DARKO ZUBRINIC Cilj ovog teksta je olaksati pracenje kolegija Linearne algebre onim studentima ˇ ´ postdiplomskog studija FER-a koji nisu odslusali kolegij Linearne algebre u prvom ˇ semestru dodiplomskog studija (vidi knjigu Nevena Elezovica i njegovu zbirku s An´ drejom Aglic). Dobro ce doci i onima koji su ga odslusali kao malo ponavljanje. ´ ´ ´ ˇ U tekstu su mjestimice ukljucena i neka prosirenja. Svladavanje ovog uvodnog graˇ ˇ diva je nuzdan, ali ne i dovoljan uvjet da bi se polozio ispit iz Linearne algebre na ˇ ˇ postdiplomskom studiju FER-a. Zagreb, prosinca 2002. Sadrzaj: ˇ 1. Osnovni pojmovi i rezultati linearne algebre 1.1 Grupe i polja 1.2 Vektorski prostori 1.3 Unitarni vektorski prostori 1.4 Normirani vektorski prostori 1.5 Matrice i determinante 1.6 Linearni operatori 1.7 Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori 1.8 Hahn-Banachov teorem i Fredholmova alternativa 1.9 Crtice iz povijesti linearne algebre 2. Rjesavanje sustava jednacaba iterativnim metodama ˇ ˇ 1.1 Matricne norme i konvergencija matrica ˇ Literatura: 1. Neven Elezovic: Linearna algebra, Element, Zagreb ´ 2. Andrea Aglic, Neven Elezovic: Zbirka zadataka iz linearne algebre, Element, ´ ´ Zagreb ˇ 3. Svetozar Kurepa: Konac ˇnodimenzionalni vektorski prostori i primjene, Skolska knjiga, Zagreb 4. Za izvore na webu vidi www2.zpm.fer.hr/darko/darko.html Oznake: Skupove prirodnih, cijelih, racionalnih i realnih brojeva oznacavamo sa N , Z , ˇ Q , R , C . Vaznije tvrdnje pisemo kosim slovima. ˇ ˇ

1.

UVOD

1.1. Grupe i polja
Pojam vektorskog prostora predstavlja prirodno prosirenje raznih prostora koji se ˇ s obzirom na zbrajanje i mnozenje sa skalarom ponasaju na potpuno isti nacin. Takvi ˇ ˇ ˇ su npr. Rn (prostor vektora stupaca s n komponenata), V 3 (prostor klasicnih vektora ˇ dobiven preko usmjerenih duzina), M mn (vektorski prostor matrica tipa m n ). Cilj ˇ je unijeti gemetriju i opcenito zor u vektorske prostore koji su naoko bez geometrije ´ (npr. u prostore funkcija). Opca definicija vektorskog prostora zasniva se na pojmu ´ ˇ grupe i polja, koji su takoder predmet samostalnog proucavanja u matematici. Grupa je neprazan skup G zajedno s binarnom operacijom , kojom dvama elementima x i y iz G pridruzujemo element x y u G , tako da vrijedi ˇ a) x(yz) = (xy)z za sve x y z 2 G (asocijativnost); b) postoji element e 2 G tako da za sve x 2 G vrijedi xe = ex = x ; e zovemo neutralnim elementom; c) za svaki x 2 G postoji element x;1 takav da je xx;1 = x;1 x = e . Krace govorimo o grupi kao o poredanom dvojcu (G ) s gornjim svojstvima. ´ Ako vrijedi jos i ˇ d) xy = yx za sve x y 2 G , ˇ ˇ ˇ za grupu kazemo da je komutativna ili abelova (u cast norveskom matematicaru Nielsu ˇ Abelu iz 19. st.). Ako je binarna operacija zapisana aditivno, tj. sa + umjesto , onda smatramo da je grupa automatski komutativna. Inverzni element u aditivnoj grupi zovemo suprotnim elementom i oznacavamo s ;x , a neutralni element zovemo nul-elementom i ˇ oznacavmo s 0 . ˇ ˇ Polje je skup F zajedno s dvije binarne operacije + (zbrajanje) i mnozenje, koje bilo kojim dvama elementima λ µ 2 F pridruzuje λ + µ 2 F i λ µ 2 F , tako ˇ da vrijedi: a) (F +) je aditivna grupa, tj. a1) λ + (µ + ν ) = (λ + µ ) + ν za sve λ µ ν 2 F (asocijativnost);

Uvedimo sada jednu od temeljnih struktura u linearnoj algebri. a ˇ ˇ ˇ ˇ onda njegov ostatak pri dijeljenju s p . ˇ gdje je p prost broj. s kojima cemo najcesce raditi. Ako su poznate operacije koje se ˇ odnose na polje. 1. Zp := f0 1 : : : p . a4) λ + µ = µ + λ za sve λ µ 2 F . b) Skup F := F n f0g (skup svih ne-nul elemenata u F ) je komutativna grupa s obzirom mnozenje. u Z2 je 1 + 1 = 0 . polja s konacno mno´ ˇ ˇ´ ´ ˇ ˇ go elemenata. sa zbrajanjem i mnozenjem po modulu p . Vektorski prostor nad zadanim poljem F je skup X zajedno s dvije operacije: 1) binarnom operacijom zbrajanja + u X . 2) operacijom kojom bilo kojem skalaru λ 2 F i elementu (vektoru) x 2 X pridruzujemo λ x 2 X (Paznja! Ovo “mnozenje” nije isto sto i mnozenje u polju ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ F ). (λ + µ )x = λ x + µx λ (x + y) = λ x + λ y + ). polje kompleksnih brojeva C . Ovdje najprije racunamo zbroj (umnozak) na uobicajen nacin.a2) postoji element 0 2 F tako da za sve λ 2 F vrijedi λ + 0 = 0 + λ = λ .1 = 1 . tj. onda ga kratko oznacavamo samo s F . ˇ ˇ c) Operacije zbrajanja i mnozenja su uskladene zakonom distribucije: λ (µ + ν ) = λµ + λν . Vektorski prostori Elemente nekog polja F (kod nas najcesce R ili C ) zvat cemo skalarima. 1g . U Z3 je 1 + 2 = 0 .λ ) = λ . a 2 2 = 1 . ˇ Neki od temeljnih primjera su polje realnih brojeva R .1 = 2 . Kazemo krace da je polje poredani trojac (F + ) skupa F i binarnih operacija ˇ ´ zbrajanja i mnozenja na F s gornjim svojstvima. .λ + λ = λ + (. Npr. elemente od X zovemo vektorima. tj. Moguca su i konacna polja. . ali nije multiplikativna grupa. 2. a3) za svaki λ 2 F postoji element . tj.λ takav da je . Skalar ˇ ˇ´ ´ je dakle drugi naziv za “broj”.1 = 2 . npr. pa prema tome niti polje.2. Skup cijelih brojeva Z je aditivna grupa. tj. ˇ ˇ b) uskladenost operacija mnozenja skalara u polju F i mnozenja skalara s vektorima u X: λ (µ x) = (λ µ )x 1x = x za sve λ µ 2 F i x 2 X c) zakoni distribucije: za sve λ µ 2 F i x y 2 X. tako da vrijedi: a) (X +) je aditivna grupa (komutativnost podrazumijevamo). 0 zovemo neutralnim elementom. Kada govorimo o vektorskom prostoru (X onda se operacija odnosi na .

Ne zaboravimo da u polju F imamo operaˇ ciju (medusobnog) mnozenja skalara. Zove se prostorom razapetim vektorima x1 : : : xk . svaki potprostor Y od X sadrzi nul-element 0 . xk u X mozemo definirati vektorski prostor ˇ L(x1 : : : xk ) svih linearnih kombinacija vektora x1 : : : xk . Medu mogucim ˇ potprostorima od X je i Y = f0g . Y je vektorski potprostor vektorskog prostora X ako je zatvoren s obzirom ´ na uzimanje linearnih kombinacija: λ µ 2 F x y 2 Y ) λ x + µ y 2 Y: Posebno. Dimenzija mu je najvise k . To je najmanji vektorski potprostor od X koji sadrzi skup B . ˇ Krace. Ako postoji prirodan broj k takav da svaki linearno nezavisan podskup od X ima broj elemenata koji je ? k . ::: Za vektore x1 Ako je X vektorski prostor nad poljem F . koje oznacavamo na isti nacin. ˇ U vektorskom prostoru X uvodimo linearnu kombinaciju vektora x1 : : : xk 2 X kao izraz λ1 x1 + : : : + λk xk 2 X: xk kazemo da su linearno nezavisni ako vrijedi da ˇ λ1 x1 + : : : + λk xk = 0 ) λ1 = : : : = λk = 0: Zamislimo sve podskupove u X koji su sastavljeni od linearno nezavisnih vektora (linearno nezavisni podskupovi). Ako takav prirodan broj k ne postoji. ˇ Ako je B neki podskup vektorskog prostora X . koji zovemo nul-potprostorom od X . onda sa L(B) oznacavamo skup svih linearnih kombinacija vektora odabranih iz B . takvi da je λ1 x1 + : : : + λk xk = 0 . Najmanji takav broj k zove se dimenzija ˇ vektorskog prostora X i oznacava sa dim X . onda mora biti i x + y 2 Y (zatvorenost skupa Y s obzirom na zbrajanje vektora) b) ako su λ 2 F i x 2 Y . Potprostor Y si obicno ˇ ˇ ˇ ´ predocavamo kao podravninu (ili pravac) kroz ishodiste 0 u X . To je najmanji vektorski potprostor od X koji sadrzi vektore ˇ x1 : : : xk . ˇ Za odabrane vektore x1 ::: Ako u nekom vektorskom prostoru X postoji podskup B X takav da je ˇ ˇ ˇ a) skup B linearno nezavisan. onda kazemo da je vektorˇ ski prostor X konacno-dimenzionalan. koje se razlikuje ˇ ˇ ˇ od prethodnog mnozenja skalara i vektora.mnozenje skalara iz F s vektorima iz X . Potprostore od X koji su razliciti od nul-potprostora ˇ i X zovemo netrivijalnim potprostorima od X . Zovemo ga i nul-dimenzionalnim prostorom. . ˇ kazemo da je vektorski prostor X beskonacno-dimenzionalan. Za bilo koji x1 = 0 pripadni potprostor L(x1 ) ˇ 6 zovemo pravcem u X razapetim vektorom x1 . mora biti i λ x 2 Y (zatvorenost skupa Y s obzirom na mnozenje sa skalarima). onda neki njegov podskup Y zovemo vektorskim potprostorom ako je Y vektorski prostor s operacijama + i naslijedenim iz X . da bi podskup Y bio vektorski potprostor treba provjeriti samo ovo: a) ako su x y 2 Y . Kako su sva svojstva vektorskog prostora takoder naslijedena na Y . ˇ ˇ ˇ Za vektore x1 : : : xk iz vektorskog prostora X kazemo da su linearno zavisni ako postoje skalari λ1 : : : λk koji nisu svi nula. sto po definiciji znaci da je svaki njegov konacan podskup linearno nezavisan.

jer je C = R R (Gaussova ravnina). onda kazemo da je Y potprostor u X = ˇ kodimenzije jedan.1 ) kodimenzije 1 u X. Ako je fe1 : : : ek g baza u E i ff 1 : : : f l g baza u F . vektorski prostor X = Cn nad poljem F = C je n -dimenzionalan. U tom slucaju naime mozemo Cn ˇ ˇ poistovjetiti s R2n . tj. Primijetite da neprekinute funkˇ ˇ cije definirane na otvorenom intervalu mogu imati singularitet na rubu intervala. fx1 : : : xk g je baza u X . onda je L(x1 : : : xk ) = X . Ako je pritom E \ F = f0g . Drugim rijecima. To je vektorski prostor nad poljem realnih brojeva. a to svojstvo ˇˇ ˇ prema Gaussovu osnovnom teoremu algebre ima samo nul-polinom. onda je unija tih dviju baza . Oznacavamo ga sa ˇ . ako njihova linearna kombinacija. onda taj polinom ima bezbroj nultocaka. onda zbroj takvih prostora zovemo direktnom sumom potprostora. onda skup njihovih linearnih kombinacija su polinomi stupnja najvise k . C(0 1) . takoder beskonacno-dimenzionalnog. Ako je Y pravi potprostor od X takav da za bilo koji e 2 Y vrijedi L(Y feg) = X .b) skup B razapinje cijeli X . npr. ˇ Primjer beskonacno-dimenzionalnog prostora je i skup X svih neprekinutih funkˇ ˇ ˇ´ cija f : (a b) ! R . gledamo funkcije 1 x : : : xk . ˇ ˇ onda B zovemo bazom vektorskog prostora X . ili hiperprostor. gdje je interval (a b) ucvrscen. Ocevidno je dim Pk = k + 1 . ˇ Skup svih polinoma s realnom varijablom x oznacavamo sa P . L(B) = X (drugim rijecima. tj. iscezava na intervalu (a b) . lako ˇ je vidjeti da je skup funkcija f1 x x2 : : : xk g linearno nezavisan za svaki k (naime. Slicno. potprostor Y je kodimenzije ˇ jedan ako postoji jednodimenzionalan potprostor E u X takav da je Y E = X . Drugi primjer vektorskog prostora. Presjek dvaju potprostora u X je opet potprostor od X . Ako je vektorski prostor X konacno-dimenzionalan. Skup svih polinoˇ ˇ ma stupnja najvise k je vektorski prostor nad poljem realnih brojeva. Npr. Ocevidno je P ˇ ˇ 1 beskonacno-dimenzionalan prostor. tj. Ako je k = dim X < 1 . Lako se vidi da je dim Rn = n . polinom a0 1 + a1 x + : : : + ak xk stupnja ? k . onda svake dvije baze u X ˇ imaju isti broj elemenata. vrijedi a i = 0 za sve i ).baza prostora E F . Taj vazan beskonacno-dimanezionalan vektorski prostor oznacavamo sa ˇ ˇ ˇ C(a b) i zovemo prostorom neprekinutih funkcija na intervalu (a b) . Ako gledamo vektorski prostor X = Cn nad poljem F = R . Svaki vektor iz direktne sume onda mozemo na jednoznacan nacin prikazati ˇ ˇ ˇ kao u obliku e + f . i oznacavamo sa ˇ E F . a < b . je proˇ stor neprekinutih funkcija na zatvorenom intervalu a b] . gdje je e 2 E i f 2 F . ako je fx1 : : : xk g baza u X . jer je P = k=1 Pk . i skup fx1 : : : xk g linearno nezavisan. Jedan od najvaznijih primjera konacno-dimenzionalnih prostora je X = R n nad ˇ ˇ ˇ poljem F = R . ˇ gdje je e 2 E i f 2 F . za svaki x 2 X postoji ˇ konacan podskup od B cija linearna kombnacija daje x ). 1=x 2 C(0 1) . npr. i dimenzija mu je k + l . Ako na zadanom intervalu (a b) . Ovdje se dopusta da bude a ili b beskonacno. Ako je B bilo koji podskup od X . onda je potprostor L(x1 : : : xk. U beskonacnom slijedu neprekinutih funkcija 1 x x2 : : : xk : : : . Oznacavamo ga ˇ sa Pk . Za dva potprostora E i F od X mozemo definirati zbroj potprostora E + F kao skup svih vektora oblika e + f . onda je njegova dimenzija 2n . tj. To je takoder potprostor od X . onda mozemo definirati vektorski potprostor ˇ svih linearnih kombinacija elemenata iz B .

Lako se vidi da je C( a b]) C(a b) . To je prostor uniformno neprekinutih funkcija.a R 1 Z b f (x) dx a g(x) := f (x) . tj. ˇ . tj. ab jf (x)j2 dx < 1 . Razlog je taj sto je broj π transcendentan. 1=x jest u C(0 1) . P(x) 6 0 ) s racionalnim ˇ koeficijentima. pa funkcije iz C( a b]) ne mogu imati singularitet. za razliku od funkcija iz C(a b) . isti skup R nad poljem racionalnih brojeva je beskonacnoˇ dimenzionalan. onda se pokazuje da je ˇ beskonacan skup 1 π π 2 : : : linearno nezavisan (tj. dovoljno je zahtijevati samo neprekinutost od f 00 ). tj. Vidjet cemo kasnije da je to doista vektorski prostor. Spomenimo i primjere vektorskih prostora koji imaju konacno mnogo elemenata. x. ne moze ˇ ˇ se dobiti kao nultocka nekog netrivijalnog polinoma (tj. ako je π = 3:14 : : : Ludolphov broj. Doista. iz f g 2 L2 (a b) slijedi da je i f + g 2 L2 (a b) . i pritom je e 2 E i g 2 Y .1=3 2 L2 (0 1) .L2 ´ prostor). a) zove se srednja vrijednost od f ) je potprostor Y od L 2 (a b) ˇ cija kodimenzija je 1 . za razliku od funkcija iz C 1 (a b) . ˇ ˇ Poanta je u tome da su za f 2 C1 ( a b]) funkcije f i f 0 neprekinute na zatvorenom ˇ intervalu (dakle i omedene). Slicno definiramo i prostor C1 ( a b]) kao skup svih funkcija f 2 C 1 (a b) takvih ˇ da se derivacija f 0 : (a b) ! R moze prosiriti do neprekinute funkcije f 0 : a b] ! R . tj. oznacimo li sa E potprostor svih konstantnih funkˇ ˇ ˇ cija (mozemo ga poistovjetiti sa R ). Analogno i skup C2 (a b) svih funkcija y = f (x) za koje su f .C( a b]) . kao vektorski prostor funkcija cije prve i druge derivacije se mogu prosiriti C ˇ ˇ s intervala (a b) do neprekinute funkcije (dakle i omedene) na zatvoren interval a b] . Npr. Iz gornjih primjera dobivamo vec cijelu jednu beskonacnu skalu vektorskih pot´ ˇ prostora ulozenih u L2 (a b) (ovdje pretpostavljamo da je interval (a b) omeden): ˇ b. ali ˇ nije u L2 (0 1) . jer npr.a 1 Z b f (x) a f0g P1 P2 ::: Pk : : : C2 ( a b]) C1 ( a b]) C( a b]) L2 (a b): Primijetite da prostor C(0 1) nije sadrzan u L2 (0 1) . x2 j ? δ slijedi jf (x1 ) . Jos jedan vazan beskonacno-dimenzionalan prostor je prostor funkcija f : (a b) ! ˇ ˇ ˇ R R koje su kvadratno-integrabilne. svaku funkciju f : a b] ! R mozemo poistovjetiti s ˇ odgovarajucom funkcijom f : (a b) ! R . f (x2 )j ? ε Neprekinuta funkcija defirana na zatvorenom intervalu je uvijek omedena. tj. za svaki ε > 0 postoji δ > 0 tako da za sve x1 x2 2 (a b) iz uvjeta jx1 . Slicno definiramo 2 ( a b]) . Skup svih funkcija f 2 L2 (a b) za koje vrijedi ab f (x) dx = 0 (lijeva strana pomnozena s 1=(b . S druge strane. f 0 i f 00 neprekinute (zapravo. Oznacavamo ga sa L2 (a b) ˇ i zovemo Lebesgueovim prostorom kvadratno integrabilnih funkcija (kratko . ´ Na slican nacin moze se definirati vektorski prostor C1 (a b) svih funkcija ˇ ˇ ˇ f : (a b) ! R koje su svuda diferencijabilne i f 0 je neprekinuta. svaki njegov konacan podskup ˇ je linearno nezavisan). Svaku funkciju f 2 L2 (a b) mozemo naime rastaviti na dva dijela: ˇ f (x) = e(x) + g(x) e(x) := b. Skup realnih brojeva R nad poljem R (nad samim sobom) je jednodimenzionalan. onda je L2 (a b) = E Y . Npr.

Funkcija f (t) = (x + tyjx + ty) je > 0 i kvadratna u varijabli t 2 R : ˇ f (t) = kxk2 + 2t(xjy) + t2 kyk2 >0 : . a (xjy) = (yjx) u kompleksnom (simetricnost). Pretpostavimo da je X realan vektorski prostor (u kompleksnom slucaju je ˇ dokaz slican). je k -dimenzionalni vektorski prostor nad poljem Zp . b) (λ xjx) = λ (xjx) (homogenost). (xjx) = 0 onda i samo onda ako je x = 0 (pozitivnost). Opcenitije. c) (xjy) = (yjx) u realnom vektorskom prostoru. koji ima cetiri elementa. Za vektor x kazemo da je okomit na podskup M od X ako je ˇ (xjm) = 0 za sve m 2 M . ako je (xjy) = 0 . Vektorski prostor X snabdjeven skalarnim produktom zovemo unitarnim prosˇ torom. i pisemo x ? y . Jasno je da vrijedi kλ xk = jgj kxk . On ima tri netrivijalna potprostora. Skalarnim produktom na X zovemo funkciju ( j ) : X X ! R (ili C ) za koju vrijedi: a) (xjx) > 0 za sve x 2 X . Ako je M potprostor kodimenzije 1 u unitarnom prostoru X . yk: Propozicija. Zbroj bilo koja dva vektora je nul-vektor. On ima konacno mnogo ˇ k. duljinom vektora i udaljenoscu medu vektorima. i zove se norma vektora x . vektorski prostor X = Zp : : : Zp ( k puta). Cesto se skalarni produkt oznacava i sa hx yi . X = Z2 Z2 nad poljem F = Z2 . Broj p kxk := (xjx) > 0 je zbog svojstva pozitivnosti dobro definiran za sve x 2 X . ˇ´ Neka je X realan (ili kompleksan) vektorski prostor. To su tri pravca kroz ishodiste. gdje je p prost ´ broj. ukupno p 1. a svaki pravac sastoji se od samo dva ˇ elementa. i oznacava sa M ? . onda je potprostor M ? jednodimenzionalan.Takav je npr. vrijedi nejednakost trokuta: kx + yk ? kxk + kyk . Skup svih vektora x koji su okomiti na podskup M cini ˇ ˇ vektorski potprostor koji se zove ortogonalni komplement skupa M . U unitarnom prostoru X vrijedi nejednakost Cauchy-SchwarzBuniakowskog (nejednakost CSB): j(xjy)j ? kxk kyk: Takoder. elemenata.3. ˇ ˇ ˇ Za vektore x i y kazemo da su okomiti u unitarnom prostoru X . ˇ d) (x + yjz) = (xjz) + (yjz) (linearnost). DOKAZ . S normom je na prirodan nacin definirana i ˇ udaljenost d(x y) izmedu x i y : d(x y) := kx . Unitarni vektorski prostori Vektorski prostor na kojem je definiran tzv. Njegova ˇ dimenzija jednaka je 2 . skalarni produkt omogucava da se ´ geometrija prostora obogati pojmom okomitosti dvaju vektora.

4.E. Rabi se ponajvise u Lebesgueˇ ˇ ovom prostoru kvadratno integrabilnih funkcija. . tj. 1. pa je L2 (a b) doista vektorski prostor. 4ac = 4(xjy)2 . Za svaki vektor x 2 Rn vrijedi 6 x= (x e1 ) (x en ) e1 + : : : en : e1 2 en 2 j k k j k k Ako su vektori e1 : : : en ortogonalni i jedinicni (krace. n elemente definiramo kao vektore stupce. ortonormirani). Odavde odmah dobivamo i nejednakost trokuta. onda kazemo ˇ ´ ˇ da cine ortonormiranu bazu u Rn . 4kxj2 kyk2 > 0 . Nejednakost CSB u ovom slucaju ˇ glasi: jx1y1 + ::: + xn yn j? q x2 + : : : + x2 n 1 q y2 + : : : + y2 n 1 gdje su xi i yi bilo koji realni brojevi. Za vektore e1 : : : en u prostoru X = Rn kazemo da cine ortogonalnu bazu ako ˇ ˇ su svi medusobno okomiti i = 0 . U vektorskom prostoru kvadratno integrabilnih funkcija L2 (a b) definiramo skalarni umnozak funkcija f g 2 L2 (a b) sa ˇ (f jg) := ? Z b f (x)g(x) dx: a Nejednakost CSB u ovom slucaju glasi: ˇ Z b sZ a b sZ f (x)2 dx a b f (x)g(x) dx a g(x)2 dx: Ako su f i g kvadratno integrabilne. jer je kx + yk2 = (x + yjx + y) = kxk2 + 2(xjy) + kyk2 ? kxk2 + 2kxk kyk + kyk2 ? Q. Normirani vektorski prostori Prirodno je uvesti i pojam normiranog prostora. To je jednostavno realni (ili kompleksni) vektorski prostor X na kojem je definirana norma. a standardZa vektorski prostor X = R ni skalarni produkt sa (xjy) := x1 y1 + : : : + xn yn . kxk = 0 onda i samo onda ako je x = 0 (pozitivnost). onda je zbog nejednakosti trokuta i f + g kvadratno integrabilna ( kf + gkL2 ? kf kL2 + kgkL2 ).Prema tome je diskriminanta nenegativna: D = b2 . i vodi do pojma Fourierovog reda.D. b) kλ xk = jλ j kxk (homogenost). funkcija k k : X ! R takva da za sve x y 2 X i λ 2 R (ili λ 2 C ) vrijedi: a) kxk > 0 za sve x 2 X . Vidimo da je ˇ x = (xje1 )e1 + : : : + (xjen )en : Isto vrijedi i u prostoru X = Cn Pojam ortonormirane baze u beskonacno-dimenzionalnom ˇ slucaju je suptilniji. c) kx + yk ? kxk + kyk (nejednakost trokuta). (kxk + kyk)2 . odakle odmah slijedi nejednakost BSC.

Normirane prostore ( Rn k kp ) i ( Rn k kq ) smatramo razlicitim prostorima za p = q . ˇ ˇ Normirani vektorski prostor Lp (a b) (Lebesgueov Lp -prostor). ˇ Za neki podskup A normiranog prostora (X k k) kazemo da je otvoren skup ako se moze dobiti kao unija koliko god otvorenih kugala. kugla Br (a) . Primijetite da pojamo otvorenog ˇ skupa ovisi i o odabranoj normi. svaki prostor iz proslog odjeljka ˇ je normiran prostor. nego i pripadajuca norma. ak < r . tj. Na slican nacin uvodimo i zatvorenu kuglu Br (a) . Za dvije norme k k1 i k k2 na istom vektorskom prostoru X kazemo da su ˇ medusobno ekvivalentne ako postoje konstante C1 C2 > 0 tako da za sve x 2 X vrijedi C1 kxk1 ? kxk2 ? C2 kx2 k . ˇ duktom (xjy) = x> y ) ima pripadnu normu kxk2 = x2 + : : : + jxn j2 koja se 1 zove euklidska norma na Rn . ak ? r . sto omogucava uvodenje vaznog pojam konverˇ ´ ˇ gencije slijeda. Sva ova tri (razlicita!) normirana proˇ stora su specijalni slucaj cijele jedne skale normiranih prostora Rn s tzv. Unitarni vektorski prostor Rn (sa skalarnim proq gdje je p zadani broj. tj. puni kvadrat bez ruba) je otvoren skup u R 2 s obzirom na metriku k k2 . nije tesko vidjeti da ´ ˇ ˇ za svaki x 2 Rn vrijedi kxk1 = limp!1 kxkp . ˇ ´ gdje je r > 0 i a zadani element u X . 1 ? p < 1 . ˇ Skup svih x takvih da je kx . On nije unitaran. Moze pokazati da su svake dvije norme na vektorskom prostoru R n ˇ medusobno ekvivalentne (pa i na svakom konacno-dimenzionalnom). Inace. kugle i otvorenog skupa. Nije tesko vidjeti da ekvivalentne norme definiraju ˇ iste otvorene skupove na X . Nize cemo vidjeti neke normirane prostore za koje ne postoji ˇ ´ skalarni produkt koji bi ih generirao. Ponovimo. Vektorski prostor ˇ Rn s normom kxk1 := jx1 j : : : + jxn j takoder.Svaki unitarni prostor je normiran prostor. gdje je p zadan broj. Npr. i oznacava sa Sr (a) . Npr. ak = r zove se sfera oko a polumjera r . normiˇ 6 rani prostor nije samo skup X . U normiranom prostoru moze se uvesti pojam ˇ udaljenosti. sadrzi sve funkcije f : (a b) ! R koje su p -integrabilne. Opcenitije. Jasno je da je Br (a) = Br (a) Sr (a) . ne postoji nikakav skalarni produkt na Rn cija bi pripadna norma bila kxk1 . iako su kao skupovi isti. i oznacavamo sa Br (0) . U normiranom prostoru X skup svih x takvih da je kxk < r zovemo otvorenom kuglom polumjera r > 0 . broj ˇ Rb p dx je konacan. nutrina kvadrata (tj. s norˇ ˇ mom k k2 jedinicna kruznica S1 (0) je okrugla. p -normom ˇ definiranom sa kxkp := (jx1jp + : : : + jxnjp )1=p Pogledajmo neke primjere. definira se kao skup svih x za koje vrijedi kx . dok s normom k k1 ili k k1 ˇ ˇ jedinicna kruznica S1 (0) ima oblik kvadrata. Definiramo ˇ a jf ( x ) j kf kp := Z b a jf (x)j dx p 1=p : . tj. Drugi vektorski prostor Rn s normom kxk1 := maxfjx1 j : : : jxn jg postaje takoder normiran prostor. Opisimo neke ˇ ˇ od najvaznijih norma na Rn . kao skup svih x za ˇ ˇ koje je kx . 1 ? p < 1 . Oblik jedinicne kruznice S1 (0) u R2 jako ovisi o odabranoj normi.

(H¨ lderova nejednakost) Neka je 1 < p < 1 i definirajmo konjugirani eksponent od p kao broj q = p=(p . ˇ Isto tako. definiramo sa ˇ p R R (f jg) := Ω f (x)g(x) dx . za slijed xk kazemo da je Cauchyjev ako za svaki ε > 0 postoji n = n(ε ) takav da za sve k l > n vrijedi kxk . Lako se provjeri da je npr. To onda omogucava da definiramo i konvergenciju u X : za slijed xk vektora iz X kazemo da konvergira k x . yk izmedu x i y . Onda je f g 2 L1 (a b) . I za te prostore vrijedi analogna H¨ lderova nejednakost kao za prostore L p (a b) . kao skup svih ´ R R funkcija f : Ω ! R takvih da je Ω jf (x)jp < 1 . za ˇ slucaj prostora X = Rn i slucaj Lp -prostora. ´ b) Neka su zadane funkcije f 2 Lp (a b) i g 2 Lq (a b) . tj. prostori se razlikuju kao skupovi. Skalarni produkt na prostoru L2 (Ω) . a) Za sve xi yi 2 R vrijedi: jx1y1 + + xn ynj ? (jx1 jp + + jxn jp)1=p (jy1 jq + + jyn jq)1=q ili krace. Spomenimo bez dokaza zanimljivu i vaznu generalizaciju nejednakosti CSB. kf gk1 ? kf kp kgkq . 1) . gdje je Ω zadani otvoren skup ˇ u Rn . s normom kf kp = ( Ω jf (x)jp )1=p . o Za odabrana dva elementa x i y u normiranom prostoru X definirana je uda´ ljenost kx . tj. xl k ? ε . ako ˇ ˇ kxk . xl k ! 0 kad k l ! 1 . ˇ ˇ o Teorem. onih za koje R je broj Ω jf (x)j2 dx konacan. za sve f g 2 Lp (a b) . Svaki konacno-dimenzionalan je Banachov. koji je unitaran. Za p = 2 dobivamo poznati prostor kvadratno integrabilnih funkcija L2 (a b) . j(xjy)j ? kxkp kykq . i pisemo lim xk = x . u tom slucaju ne postoji nikakav 6 ˇ skalarni produkt na Lp koji bi generirao pripadnu normu. za sve x 2 Rn . Potpun normiran prostor zove se jos i Banachov prostor. Ako svaki Cauchyjev slijed u X konvergira. je skup svih kvadratno integrabilnih funkcija f : Ω ! R . Prostori Lp (a b) za p = 2 nisu unitarni. tj. ˇ . Npr. gust ˇ ˇ u sebi. Pripadna norma je kf k2 = (f jf ) = ( Ω jf (x)j2 dx)1=2 . 1=p + 1=q = 1 . ::: ::: ::: : i vrijedi jf (x)g(x)j dx ? a ili krace. Potpun unitaran prostor ˇ (znamo da je on i normiran) zove se Hilbertov prostor. tj. xk ! 0 kad k ! 1 . Nije tesko vidjeti ˇ da pritom postoje funkcije f 2 Lq koje nisu u Lp . potpun normiran prostor je prostor “bez supljina”. svaki konvergentan slijed u normiranom prostoru Cauchyjev. 1 ? p < 1 . Slikovito receno. onda kazemo da je vektorski prostor ˇ X potpun. i kf + gkp ? kf kp + kgkp . L2 (Ω) . ´ Z b Z a b jf (x)jp dx 1=p Z a b jg(x)jq dx 1=q Pokazuje se da iz H¨ ldereve nejednakosti slijedi odgovarajuca nejednakost troo ´ kuta kx + ykp ? kxkp + kykp . ˇ Sve gore spomenute primjere prostora funkcija s jednom varijablom mozemo ˇ definirati i za funkcije vise varijabla. Ovo svojstvo pisemo krace ˇ ´ u obliku kxk . neovisno o izboru norme. tj. onda je Lq (a b) Lp (a b) .Ako je interval (a b) omeden i p < q . Moguce je definirati i normirani vektorski prostor Lp (Ω) . koja se u oba slucaja zove nejednakost Minkowskog.

ako je A tipa m n . tj. Za matricu A ˇ onda mozemo definirati njene potencije kao A2 := AA . za funkciju x. Dvije matrice A i B istoga tipa zbrajamo tako da zbrojim ´ odgovarajuce elemente jedne i druge. A3 := A2 A itd. Ako je matrica A tipa n n . kf k1 = ˇ maxfjf (x)j : x 2 a b]g jest potpun. Za zadani skalara λ 2 F i matricu A definiramo matricu λ A istog tipa kao A . Pokazuje se da je on jednak slicno definiranom stupcanom rangu. Kako x.. on je gust u Lp (a b) . tj. Vektorski potprostor C( a b]) kao potprostor normiranog prostora Lp (a b) (tj. ks . Banachov je prostor. s pripadnom normom k kp ) nije potpun. 1. slozenih u m redaka i n stupaca. stupce od A ispisujemo kao retke u ˇ A> ). ciji elementi su ˇ ˇ ˇ odredeni sa cij = n X k =1 aik bkj : Transponirana matrica A> matrice A tipa m n je matrica tipa n m u kojoj retke od A ispisujemo kao stupce (ili sto je isto. Za red x=1 kazemo da konvergira ako konvergira slijed njegovih parcijalnih suma sk = x1 + P: + xk k nekom s 2 X . Za dvije matrice A i B kazemo da su ulancane. Vrijedi (AB)> = B> A> . onda je B tipa n p . Element aij nalazi se u i -tom retku i ˇ j -tom stupcu matrice A . ˇ ˇ Medu njima je samo L2 (a b) unitaran prostor. pa ˇ ˇ onda govorimo sasvim kratko o rangu matrice A . dakle i Hilbertov prostor.1 U normiranom prostoru mozemo uvesti i pojam reda k=1 xk odredenog slijeP1 ˇ ˇ dom (xk ) u X . reda n .5. moze se pokazati da prostor C( a b]) s 1 -normom. Maksimalan moguci broj linearno nezavisnih redaka matrice A zove se redcani ´ ˇ rang matrice. Skup svih matrica tipa m n cini ˇ vektorski prostor Mm n dimenzije mn . tj. f 0 k ? ε . ˇ ˇ P Vazni beskonacno-dimenzionalni Banachovi prostori su Lp (a b) . S druge strane. :: 1 U tom slucaju pisemo da je k=1 xk = s . ako je broj stupaca prve jednak ˇ ˇ broju redaka druge. 1 ? p < 1 . Drugim rijecima. Matrice Matrica A = (aij ) tipa m n . m n 2 N . tj. koja na svakom mjestu (i j) ima element λ aij .1=3 2 L2 (0 1) postoji slijed uniformno neprekinutih funkcija (funkcija iz C( a b]) ) koje k njoj konvergiraju u L2 -normi. onda kazemo da je kvadratna. Za ˇ ulancane matrice definiramo umnozak AB kao matricu C tipa m p . za svaki f 2 Lp (a b) i bilo koji ε > 0 postoji uniformno neprekinuta funkcija f 0 2 C( a b]) takva da je kf . tj.1=3 2 C( 0 1]) . to pokazuje da prostor C( 0 1]) nije gust u sebi s L2 -normom. je pravokutna tablica od m n brojeva iz polja F . A + B ce na mjestu (i j) imati element ´ aij + bij . tj. sk k ! 0 kad k ! 1 . tj. Npr. induktivno ˇ Ak+1 := Ak A . Ipak. = nije potpun (i dakle nije Hilbertov prostor). .

a σ (j) je broj inverzija u permutaciji j . Inverzija (tj. onda jAj definiramo kao zbroj svih umnozaka oblika (. Matrica A. a inace nula. Medu svim permutacijama brojeva 1 2 : : : n najveci broj . obrat) u permutaciji j1 : : : jn je bilo koji dvojac (jk jl ) kod kojeg je k < l ali jk > jl . Ako su A i B dvije kvadratne matrice istog reda. definiramo jAj = a11 . Broj Mij zove se minora od A . koji se definira kao Aij = (. permutacija 3 1 2 ima tocno dvije inverzije: (3 1) i (3 2) . Ako je A reda 1 . Zamjenom redaka determinanta samo mijenja predznak. Ako nekom retku matrice dodamo neki drugi redak pomnozen s konstantom. Ako u matrici imamo dva proˇ porcionalna retka.1) σ (j)a1j1 : : : anjn gdje je ˇ j = j1 : : : jn bilo koja permutacija poredanog n -terca 1 2 : : : n (ima ih ukupno n! ).1 = B. Ako je A reda n . Ista svojstva ˇ ˇ ˇ vrijede i za stupce. determinanta je jednaka nuli. Determinanta od A moze se izracunati Laplaceovim razvojem po bilo kojem ˇ ˇ ( i -tom) retku: det A = ili bilo kojem ( j -tom) stupcu od A : det A = n X i=1 n X j=1 aij Aij aij Aij Pritom je Aij algebarski komplement od A . Npr. zovemo ˇ jedinicnom matricom. i vrijedi (AB). onda kazemo da je singularna. ˇ ´ dok je σ (1 2 3) = 0 . Za svaku kvadratnu ˇ matricu reda n vrijedi AI = IA = A . onda ga mozemo izluciti ispred determinante. Ima ih ukupno 2 . gdje je δii = 1 .n ˇ inverzija imamo u permutaciji n : : : 2 1 . ˇ Svakoj kvadratnoj matrici A pridruzujemo skalar jAj (ili det A ) iz polja F koji se zove determinanta od A . koliko ima dvoclanih podskupova u toj permutaciji. ˇ Pokazuje se da za svaku kvadratnu matricu A vrijedi da je ˜ A A> = det A I .1 = A. determinanta se ne mijenja. Umnozak AB regularnih matrica ˇ ˇ A i B je opet regularna matrica. Ako matrica nije regularna. Takoder σ (3 2 1) = 3 .1 . 1 koja iz A nastaje brisanjem njegova ˇ i -tog retka i j -tog stupca. Ako svi elementi nekog retka matrice imaju zajednicki faktor.1 (ako postoji) odredena je jednoznacno s A i zove se inverzna matrica od A . pa je σ (3 1 2) = 2 . jABj = jAj jBj : Za kvadratnu matricu A kazemo da je invertibilna ili regularna ako postoji maˇ trica A. a Mij se dobiva racunanjem determinante reda n .1 A = I . onda vrijedi vazan Binet – ˇ Cauchyjev teorem: det AB = det A det B tj.1 A.1)i+j Mij . Determinanta se ne mijenja transponiranjem matrice.1 takva da je A A.Kvadratnu matricu I = (δij ) reda n . Broj δij zove se Kroneckerov simbol.

stupci od T dobivaju se kao komponente vektora druge baze f 1 : : : f n u rastavu po prˇ voj bazi. onda je AIij jednaka matrici koja iz A nastaje zamjenom i -tog i j -tog stupca. svi stupci od A su linearno nezavisni. Ona se dobiva preko rastava f j = i=1 tij ei . onda definiramo polinom od matrice kao matricu P(A) = a0 I + a1 A + : : : ak Ak . Matricu prijalaza mozemo stoga uvjetno pisati i pamtiti kao T = f 1 : : : f n ] . iz Ax = 0 (gdje je x 2 Rn ) slijedi x = 0 . Neka x ima u bazi fe1 : : : en g koordinate x = (x1 : : : xn)> . a) b) c) d) e) f) Za kvadratne matrice mozemo definirati i pojam polinoma cija varijabla ce biti ˇ ˇ ´ k . ˇ 6 ˇ Matrica A je dijagonalna ako je aij = 0 za sve i = j . Za gornju trokutastu matricu vrijedi det A = a11 : : : ann .1 = (det A) 1 .˜ gdje je A = (Aij ) . Neka je I jedinicna matrica reda m . Za kvadratnu matricu A kazemo da je gornja trokutasta ako je aij = 0 za i > j . Ako je A regularna. Ako je A kvadratna matrica s elementima iz polja F . Ako je I matrica reda n i Iij matrica koja iz I nastaje zamjenom i -tog i j -tog stupca. gdje je x matrica. jednadzba Ax = 0 posjeduje netrivijalno rjesenje x = 0 onda i samo ˇ onda ako je det A = 0 .1 = i vrijedi det A. d) postoji x = 0 tako da je Ax = 0 (tj. Polinom P(A) od gornje trokutaste (dijagonalne) matrice A = (aij ) je opet gornja trokutasta (dijagonalna) matrica koja na dijagonali ima skalare P(a11 ) : : : P(ann ) . . tj. 6 r (A ) = n . c) r(A) < n . Onda je x = T x0 . . Onda je Iij A jednaka matrici koja iz A nastaje zamjenom i -tog i j -tog retka. gdje jen T = (tij) P matrica prijelaza iz prve baze u drugu. Umnozak dviju gornjih trokutastih matrica A i B je opet gornja trokutasta matrica s elementima aii bii na dijagonali. neka je zadan polinom P(x) = a0 + a1 x + : : : + ak x formalna varijabla. det A = 0 . Neka je X vektorski prostor x odabrani element u X . Doista. 1 ˜> A det A Sljedeca svojstva kvadratne matrice A reda n su medusobno ekvivalentna: ´ matrica A je invertibilna. svi redci od A su linearno nezavisni. Neka taj isti vektor u nekoj drugoj bazi fe01 : : : e0n g ima koordinate x0 = (x01 : : : x0n)> . ˇ Pretpostavimo da je A matrica tipa m n . f) stupci od A su linearno zavisni. To je isto sto i reci da su sljedeca svojstva medusobno ekvivalentna: ˇ ´ ´ a) matrica A nema inverz. a ai iz polja F . onda je A. Primijetite da u jednicnoj matrici ˇ I zamjena i -tog i j -tog stupca daje isti rezultat kao i zamjena i -tog i j -tog stupca. 6 ˇ ˇ e) redci od A su linearno zavisni. b) det A = 0 . a Iij matrica koja iz I nastaje zamjenom i -tog i j -tog retka. ˇ 6 Posebno. jednadzba Ax = 0 ima netrivijalno rjesenje).

neka je zadana bilo koja matrica A = (aij ) tipa m n . Linearnim operatorom iz X u Y zovemo preslikavanje A : X ! Y koje ispunjava uvjet linearnosti: A(λ1 x1 + λ2 x2 ) = λ1 A(x1 ) + λ2 A(x2 ) za sve λi 2 F i xi 2 X . i oznacava se sa r ili r(A) . Odaberimo bazu fe1 : : : en g u X i bazu ff 1 : : : f m g u Y . za bilo koji x = x1 e1 + : : : + xn en 2 X je zbog linearnosti od A onda A(x) = x1 A(e1 ) + : : : + xn A(en ) . ˇ 1. Vrlo cesto se vrijednost A(x) oznacava samo sa Ax . To je potprostor od Y koji oznacavamo sa R(A) . njegova dimenzija zove se rang linearnog operatora. j = 1 : : : n . b) A(λ x) = λ A(x) (homogenost). za svaki linearni operator A : X ! Y je d + r = dim X . linearni operator A : X ! Y mozemo ˇ ˇ ˇ poistovjetiti s matricom A . sto je ocevidno (lijeva strana odgovara dvostrukoj zamjeni i -tog i ˇ ˇ j -tog retka u jedinicnoj matrici I ). Linearni operatori Neka su X i Y dva vektorska prostora nad istim poljem F . Vektorski prostor Rn (ili Cn ) gledamo kao skup vektora stupaca s n realnih (kompleksnih) komponenata. Onda vrijedi y = Ax . Definiramo lineˇ arni operator A : Rn ! Rm generiran matricom A na ovaj nacin: A(x) = A x . onda uzimamo istu bazu u polaznom i dolaznom prostoru). Obratno. slika od A je manja. Na taj nacin. nakon sto odaberemo par baza u X i Y . Matrica A zove se matrica operatora ˇ ´ A u paru baza (ei ) i (f i ) (ako operator A djeluje medu istim prostorima. ˇ ˇ ´ ˇ Sto je nul-potprostor od A veci. Tocnije. ˇ ˇ a) Nul-potprostor od A je skup svih x 2 X za koje je Ax = 0 .6. gdje je x bilo koji element ´ ˇ iz X . definira matricu A = (aij ) tipa m n i= (koeficijente vektora A(ej ) slazemo u j -ti stupac matrice. gdje ˇ ˇ Linearni operator A : X ! Y jednoznacno je odreden svojim vrijednostima samo na bazi e1 : : : en u X . pa mozemo uvjetno pisati ˇ ˇ A = Ae1 : : : Aen ] radi lakseg pamcenja). Doista. imamo A : X ! X . Oznacava se sa N (A) ili ker A (kernel = jezgra). To je potprostor od X . Svakom linearnom operatoru ˇ ˇ A : X ! Y pridruzujemo dva vazna vektorska potprostora.2 Vrijedi Iij = I . tj. ˇ Neka je A : X ! Y linearni operator i pretpostavimo da su X i Y konacnodimenzionalni vektorski prostori nad istim poljem R (diskusija vrijedi i za bilo koje drugo polje). OnP da rastav Aej = m 1 aij f i . Dimenzija tog potprostora ˇ zove se defekt linearnog operatora A i oznacava se sa d ili d(A) . . s realnim (ili kompleksnim) koeficijentima. Neka x bilo koji vektor u X i x pripadni vektor stupac u Rn dobiven nakon rastava vektora x u bazi fe1 : : : en g u X . i slicno Rm ( Cm ). ˇ b) Slika od A je skup svih mogucih vrijednosti Ax 2 Y . Neka je y = Ax i y pripadni vektor stupac u Rm dobivne rastavom od y u bazi ff 1 : : : f m g u Y . To je isto sto i zahtijevati da A ispunjava sljedeca dva uvjeta: ˇ ´ a) A(x + y) = A(x) + A(y) (aditivnost).

kao sto smo vidjeli. Definirajmo linearni operator A : Pn ! Pn kao operator deriviranja. Neka je C matrica operatora B A : X ! Z u odgovarajucem paru baza. ako uzmemo bilo koju bazu fe1 : : : en g u X . tj. ili krace: ˇ ˇ ´ . ? n . d = 0 . Ako za vektorske prostore X i Y postoji izomorfizam medu njima.1 . a svi ˇ ostali elementi su nula. To omogucava da definiramo i pojam ˇ ´ neprekinute funkcije medu normiranim prostorima. Y i Z zadana po jedna baza. Izomorfne vektorske ˇ prostore X i Y poistovjecujemo. tj. Neka je u svakom od vektorskih prostora X . te A ´ matrica operatora A i B matrice operatora B . f (x) = a0 + a1 x + : : : + an xn . A(x1 e1 + : : : + xn en ) = (x1 : : : xn )> . pridruzuje poredani (n + 1) -terac koeficijenata ˇ (a0 a1 : : : an ) 2 Rn+1 . Drugim rijecima. Kvadratne matrice A cija neka potencija je jednaka nul-matrici zovu se nilpotentne matrice. jer izomorfizam ostvaruje funkcija koja polinomu f 2 Pn . Linearni operator A je surjektivan onda i samo onda ako je r = m (onda je nuzno i m ? n . doista u Rm .. injekcija i surjekcija). matrica operatora deriviranja u (kanonskoj) bazi 1 x : : : xn prostora Pn je Oznacimo s Pn vektorski prostor svih polinoma u realnoj varijabli x . stupnja ˇ 2 6 A=6 4 0 1 0 2 . ˇ Ako su zadani normirani vektorski prostori X i Y onda se. Rezultat A x je vektor stupac tipa m 1 . Teorem. na sporednoj 1 2 : : : n . Af = f 0 za svaki polinom f 2 Pn . i o slici matrice R(A) = fAx 2 Rn : x 2 Rn g . n + 1 -va potencija matrice A jednaka je nul-matrici. Kompozicija linearnih operatora A : X ! Y i B : Y ! Z je opet linearni operator. Za linearni operator A : X ! Y kazemo da je izomorfizam vektorskih prostora ˇ X i Y ako je bijekcija (tj. Kako je f polinom stupnja najvise n u varijabli x .je matricno mnozenje (ovdje je to mnozenje matrice tipa m n i vektora stupca tipa ˇ ˇ ˇ n 1 ). izomorfizam. tj. n 0 3 7 7 5 : Matrica je reda n + 1 . kazemo da su izomorfni. Za neku funkciju F : X ! Y kazemo da je neprekinuta u tocki x 2 X ako iz xk ! x slijedi F (xk ) ! F (x) . onda ˇ n + 1 -va derivacija ponistava xn .. Doista. dakle i svaki polinom f 2 Pn . ˇ ˇ An+1 je nul-operator. Matrica operatora A u paru kanonskih baza u R m i Rn je upravo pocetna matrica A . Kako je (xk )0 = kxk. a Rang linearnog operatora A : X ! Y jednak je rangu pripadne matrice A operatora A u bilo kojem paru baza u X i Y . na njima moze uvesti pojam konvergencije. onda je funkcija A : X ! F n . na glavnoj dijagonali su nule. Onda je C = BA . gdje su 1 : : : an stupci matrice A . Na taj nacin mozemo ˇ ˇ ˇ govoriti o nul-potprostoru matrice kao o skupu N (A) = fx 2 Rn : Ax = 0 2 Rn g . tj. ´ Svaki vektorski prostor X nad poljem F dimenzije n je izomorfan s F n . Linearni ˇ operator A je injektivan onda i samo onda ako je bez defekta. jer r(A) ? minfm ng ). Vektorski ˇ prostor Pn izomorfan je s Rn+1 . Vrijednost Ax jednaka je linearnoj kombinaciji x1 a1 + : : : + xn an 2 Rm . Zbog An+1 = 0 iz prethodnog teorema zakljucujemo da je i n+1 = 0 .

´ Ako su X i Y normirani vektorski prostori. Taj skup je vektorski prostor. dakle A = 0 (pozitivnost). Za zadane konacno-dimenzionalne vektorske prostore X i Y skup svih linearnih ˇ operatora A : X ! Y oznacavamo sa L(X Y ) . tj. kAxk ? kAk kxk 2. ˇ tj. dakle zbog svojstva minimalnosti broja kABk je onda kABk ? kAk kBk . c) k(A + B)xk = kAx + Bxk ? kAxk + kBxk ? (kAk + kBk)kxk . Normu od A mozemo opisati na ekvivalentan nacin s ova dva zahtjeva: ˇ ˇ 1. ˇ lako se vidi da je dim L(X Y ) = dim X dim Y . svi su oblika f a : Rn ! R . dim L(Rn Rm ) = mn . sadrzan u (Rn )0 . sa ˇ Mmn . a) kAk > 0 je jasno. Pritom je neprekinutost operatora A ekvivalentna s uvjetom kAk < 1 .limk!1 F (xk ) = F (x) . ako je kAk = 0 onda je kAxk = 0 za sve x . Ako su X i Y konacno-dimenzionalni prostori. ˇ Neprekinuti linearni operatori iz X u K zovu se linearni funkcionali. Npr. ˇ ˇ operatorska norma kAk = supx6=0 kAxk=kxk . Doista. ˇ ´ ˇ ˇ ˇ Neka je X konacno-dimenzionalni vektorski prostor nad poljem K = R ili C . vrijedi kA k k ? kAkk za svaki prirodan broj k . Svaki linearni operator definiran medu konacno-dimenzionalnim vektorskim prostorima X i ˇ Y je neprekinut. Vrijedi kABxk ? kAk kBxk ? kAk kBk kxk . Npr. . ˇ je linearan funkcional. To su zapravo i jedini funkcionali na Rn . Za operatorsku normu vrijedi i jos jedno vrlo vazno svojstvo: ˇ ˇ d) ako su A B 2 L(X ) . kAk ima svojstvo minimalnosti: kAk je najmanji broj M > 0 za koji vrijedi kAxk ? Mkxk za sve x . a mnozenje sa skalarom λ A sa (λ A)(x) = λ Ax . pa se dualni prostor (Rn )0 moze poiˇ stovjetiti s Rn . ako ˇ ˇ zbrajanje operatora A i B : X ! Y definiramo sa (A + B)(x) = Ax + Bx . onda je zbog linearnosti neprekinutost linearnog operatora dovoljno provjeriti samo za x = 0 . S tom normom vektorski prostor L(X Y ) postaje normiran prostor. Ako je F = A : X ! Y linearni operator. pa kazemo jos da je A omeden lineaaran operator ˇ ˇ (engl. gdje je f a (x) = (xja) . Vrlo lako je vidjeti da je pridruzivanje f 7! a ˇ linearni operator iz (Rn )0 u Rn . bounded). jer L(Rn Rm) mozemo poistovjetiti s vektorskim prostorom matrica tipa m n . i oznacava sa X 0 . onda se i u vektorski prostor L(X Y ) svih neprekinutih linearnih operatora iz X u Y moze na prirodan nacin uvesti tzv. Posebno. Vektorski prostor L(X K ) svih neprekinutih linearnih funkcionala iz X u K zove se dualni prostor od X . i to bijektivan. a 2 Rn (Rieszov teorem o reprezentaciji linearnog funkcionala). onda je kABk ? kAk kBk . tj. b) kλ Ak = supx6=0 kλ Axk=kxk = supx6=0 jλ j kAxk=kxk = jλ j supx6=0 kAxk=kxk = jλ j kAk (homogenost). funkcional f : Rn ! R zadan sa f (x) = a1 x1 + : : : an xn . Vektorski prostor L(X X ) svih linearnih operatora iz X u samog sebe oznacaˇ vamo krace sa L(X ) . Dokaz je lagan. O toj vaznoj normi bit ce vise rijeci u odjeljku o matricnim normama. dakle zbog svojstva minimalnosti je onda kA + Bk ? kAk + kBk (nejednakost trokuta).

gdje je λ 2 σ (A) . ˇ ˇ Njena kratnost (kao nultocke polinoma) zove se algebarska kratnost. Algebarska i geometrijska kratnost svojstvene vrijednosti 3 iznose 2 . zovemo svojstvenim potprostorom matrice A koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ . dakle isti spektar.7. 1) . Taj vektor zove se svojstveni vektor matrice A koji pripada svojstvenoj vrijednosti λ . ˇ Nul-potprostor matrice λ I . za matricu 2 3 3 0 0 A = 4 0 3 0 5: 0 0 1 je k(λ ) = (λ . tj. Karakteristicni polinom linearnog ˇ ˇ operatora A ne ovisi o izboru baze u X . Za λ 2 σ (A) jednadzba (λ I . Polinom k(λ ) = det(λ I . za 2 3 3 1 0 A = 4 0 3 0 5: 0 0 1 . pa vrijedi je det(λ I . kazemo da je λ 2 C svojstvena vrijednost od A ˇ ˇ ˇ ako postoji x = 0 (svojstveni vektor) takav da je Ax = λ x . Za kompleksni broj λ kazemo da je svojstvena vrijednost matrice ako postoji vektor x = 0 takav ˇ 6 da je Ax = λ x . i obratno. ˇ Dimenzija mu je barem jedan. i zatim njen karakteristicni polinom k(λ ) = det(λ I . Dimenzija svojstvenog prostora E(λ ) zove se geometrijska kratnost svojstvene vrijednosti λ . Razlicitim svojstvenim vrijednostima ˇ matrice A odgovaraju linearno nezavisni svojstveni vektori. Slicne matrice imaju ˇ ˇ ˇ isti karakteristicni polinom. Ako je dim X < 1 . ˇ Kao sto smo vidjeli. i svaki ne-nul element iz E(λ ) je svojstveni vektor od A koji odgovara svojstvenoj vrijednosti λ . 3)2 (λ . Opcenitije. A)x = 0 ima netrivijalno ˇ ˇ rjesenje x = 0 . ako je A : X ! X linearni operator na vektorskom prostoru X (ne ´ nuzno konacno-dimenzionalnom). A) . A . S druge strane. ˇ σ (A) = fλ 2 C : k(λ ) = 0g: Prema tome spektar matrice A moze imati najvise n elemenata. A) = 0 . Skup svih svojstvenih vrijednosti od A zovemo spektrom matrice A i oznacavamo sa σ (A) . Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori kvadratne matrice Neka je zadana kvadratna matricu A s kompleksnim koeficijentima. Maksimum svih apsolutnih vrijednosti ˇ svojstvenih vrijednosti kvadratne matrice A zovemo spektralnim radiusom od A i oznacavamo sa r(A) . Prostor E(3) = R2 f0g je dvodimenzionalan. 6 onda se mozemo definirati i karakteristicni polinom linearnog operatora A tako da ˇ ˇ gledamo najprije matricu A tog operatora u bilo kojoj odabranoj bazi od X . A) ˇ 6 n -tog stupnja u kompleksnoj varijabli λ zove se karakteristicni polinom matrice A . Npr. Svojstvena vrijednost λ matrice A je nultocka karakteristicnog polinoma k(λ ) . Za zadanu ˇ svojstvenu vrijednost λ od A je njena geometrijska kratnost manja ili jednaka od algebarske kratnosti.1. i oznacavamo ga s E(λ ) . r(A) = maxfjλ j : k(λ ) = 0g . σ (A) = f3 1g .

. onda je slicna dijagonalnoj matrici a matrica slicnosti je T = e1 : : : en ] . Pisemo A B . gdje ˇ ˇ su ei svojstveni vektori matrice A . onda je Ax = λ x 2 E(λ ) . dok je njena geometrijska kratnost jednaka 1 . a D reda dim F . Za vektorski potprostor E od X kazemo da je invarijantan potprostor linearnog ˇ ´ operatora A : X ! X ako je Ax 2 E za sve x 2 E . ˇ ˇ Npr. ˇ matrica zakosenja: ˇ 1 1 0 1 Vrlo lako je vidjeti da ako matrica A reda n ima n razlicitih svojstvenih vrijedˇ nosti. Odabirom baze fe1 : : : ek g u E i nadopunjavanjem do baze u X dolazimo do baze u kojoj matrica operatora A ima reducirani oblik: A= C 0 gdje je C matrica reda dim E . gdje je λ 2 σ (A) . je invarijantan potprostor: ako je x 2 E(λ ) . Ako dopustamo samo ˇ ˇ realne koeficijente u matrici slicnosti. Ova tvrdnja ne vrijedi ako dopustamo samo realne koeficijente u matrici slicnosti. Svaka matrica s kompleksnim koeficijentima je slicna gornjoj ˇ trokutastoj matrici. Slicne matrice imaju iste determinante. onda odabirom dviju baza u svakoj od njih dolazimo do baze u X u kojoj ce matrica operatora A imati ovakav reducirani oblik (dijagonalna ´ blok-matrica): C 0 A= 0 D gdje je C matrica reda dim E . s matricom slicnosti koja se moze odabrati unitarnom (Schurov ˇ ˇ teorem). Npr. Ako operator A ima dva invarijantna prostora E i F . Algebarska kratnost svojstvene vrijednosti 3 iznosi 2 .je prostor E(3) = R f0g f0g jednodimenzionalan. onda J nije slicna niti kojoj gornjoj trokutastoj ˇ ˇ matrici. Postoje gornje trokutaste matrice koje nisu slicne dijagonalnoj. A(E) E . A1 0 0 A2 k = Za dvije kvadratne matrice A i B istog reda kazemo da su slicne ako postoji ˇ ˇ ˇ ˇ regularna matrica T takva da je B = T . ili krace. svaki svojstveni potprostor E(λ ) matrice A . Takva je npr.1 AT . takva da je X = E F . Jedan od razloga zasto je reduciran ˇ oblik vazan je sto je potenciranje dijagonalnih blok matrica vrlo jednostavno: ˇ ˇ Ak 0 1 k 2 N: 0 Ak 2 Tvrdnja vrijedi i za bilo koji broj dijagonalnih blokova u matrici. matrica 0 -1 J= 1 0 (matrica operatora rotacije ravnine oko ishodista za kut π =2 ) slicna je matrici ˇ ˇ -i 0 0 i ako za matricu slicnosti dopustimo kompleksne koeficijente.

.. onda postoji ortogonalna matrica S (tj. tj. Tocnije. tj. vidimo da time mozemo definirati i determinantu linearnog ˇ operatora A : X ! X sa det A := det A . determinanta operatora deriviranja A : Pn ! Pn . svaka ˇ ortogonalna matrica je slicna jednoj od ove dvije. Naime. gdje su ei ortonormirani svojstveni vektori matrice A .. S> S = ˇ > = I .Neka je A matrica linearnog operatora A : X ! X u bazi fe1 : : : en g . U dokazu vaznu ulogu igra cinjenica da za svaku realnu matricu A i x y 2 R n vriˇ ˇ jedi (Axjy) = (xjA> y) . ˇ ˇ U tom slucaju kazemo jos da se simetricna matrica moze dijagonalizirati. gdje je matricno mnozenje (u ovom slucaju mnozimo vektor redak s ˇ ˇ ˇ ˇ vektorom stupcem). Ako je A simetricna matrica. a B neka je matrica istog linearnog operatora u nekoj drugoj bazi ff 1 : : : f n g u X . za ˇ ˇ z = x + iy je z = x . Za kompleksnu matricu A kazemo da je hermitska ako je A = A . Neka je zadana matrica A s kompleksnim koeficijentima. Onda je B = T . > Matricu A = A . gdje je T matrica prijelaza iz prve baze u drugu. ˇ U slucaju kad radimo s matricama s kompleksnim koeficijentima.1 = S> ) takva da je SS 2 λ 3 1 . Npr. za sve x y 2 Cn . onda rabimo ˇ skalarni produkt (xjy) = x> y . Af = f 0 . S. tj.sin ϕ 1 0 : 0 -1 sin ϕ cos ϕ Pokazuje se da su (do na slicnost) ovo jedine ortogonalne matrice reda 2 . yi 2 C . gdje su x y 2 Cn . kei k = 1 i Aei = λi ei . Kako su determinante matrica A i B iste. zovemo hermitski konjugiranom matricom od A . jednaka je nula.. Svaka simetricna matrica A slicna je dijagonalnoj. ako je A = A onda postoji unitarna ˇ ˇ matrica S (tj. 5: S AS = 4 λn . (Axjy) = (Ax)> y = (x> A> )y = x> (A> y) = (xjA>y) . iy . gdje je A = (aij ) . tj. Ovdje nam z za z 2 C oznacava uobicajeni konjugirano kompleksni broj od z . Svaka herˇ mitska matrica je slicna dijagonalnoj.1 AT . tj. Nije tesko vidjeti da je matrica A simetricna onda i samo onda ako za sve x y 2 Rn ˇ ˇ vrijedi jednakost (Axjy) = (xjAy): Vazne ortognalne matrice reda 2 su matrica rotacije ravnine za kut ϕ oko ishoˇ dista i matrica simetrije ravnine oko pravca kroz ishodiste: ˇ ˇ cos ϕ . a S = e1 : : : en ] . Matrica A je ˇ ´ ˇ ˇ ˇ simetricna ako je realna i A> = A . U primjenama se vrlo cesto susrecu simetricne kvadratne matrice.1 = S ) takva da je 2 λ 3 1 . Stovise. 5: S> AS = 4 λn Pritom su sve svojstvene vrijednosti λi realne. S. a y = (y1 : : : yn ) . ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ vrijedi ovaj teorem. Ovo pak slijedi odmah iz definicije skalarnog produkta u Rn : (xjy) = x> y . Lako se provjeri da za svaku kvadratnu matricu A s kompleksnim koeficijentima vrijedi (Axjy) = (xjA y) . S S = SS = I .

Kompleksna matrica A je hermitska onda i samo onda ako je (Axjy) = (yjAx) za sve x y 2 Cn . tzv. AA = A A . tj. iako se oba rezultata koji slijede mogu formuˇ ˇ lirati i u znatno opcenitijoj situaciji.8. onda vrijedi Ax = λ1 (xje1 )en + : : : + λn (xjen )en (spektralni teorem). Odatle slijedi da je skup svih ortogonalnih (unitarnih) matrica zadanog reda grupa s obzirom na mnozenje matrica. Hahn-Banachov teorem i Fredholmova alternativa Fredholmova alternativa bavi se pitanjem rjesivosti linearnih jednacaba. kazemo da je izometrija ako cuva udaljenost. yk . tj. Njen ˇ ˇ dokaz zasniva se na primjeni Hahn-Banachova teorema. yk . onda ortogonalna (unitarna) matrica S shvacena kao linearni operator iz R u Rn (iz Cn u Cn ) cuva i udaljenost medu ´ ˇ vektorima x i y . onda je i A> ( A ) takva. norˇ ˇ ´ malne matrice. ˇ Lako se vidi da je matrica S je ortogonalna (unitarna) onda i samo onda ako vriˇ jedi (SxjSy) = (xjy) za sve x y 2 Rn ( 2 Cn ). 1. Za matricu A s kompleksnim koeficijentima kazemo da je normalna ˇ matrica ako komutira s A . gdje je X normiran prostor. ˇ U dokazu kljucnu ulogu igra cinjenica da za svaku kompleksnu kvadratnu matricu ˇ ˇ A i x y 2 Cn vrijedi jednakost (Axjy) = (xjA y): Ona slijedi iz (Axjy) = (Ax)> y = (x> A>)y = x> (A y) = x> (A y) = x> (A y) = (xjA y) . Nasa razmatranja su omedena ˇ samo na konacno-dimenzionalan slucaj. ako je matrica A ˇ ortogonalna (unitarna). ˇ ˇ matrica S je ortogonalna (unitarna) onda i samo onda ako cuva normu vektora. Formulirajmo najprije konacno-dimenzionalnu ´ ˇ inacicu Hahn-Banachova teorema. ˇ kSxk = kxk . takva da je S = e1 : : : en ] . tj. Syk = kx . > > ˇ Krace kazemo da je svaka simetricna (hermitska) matrica ortogonalno (unitarno) ´ ˇ slicna dijagonalnoj. za sve x 2 Rn ( 2 Cn ). Pokazuje se da je umnozak dviju ortoganalnih (unitarnih) matrica istog reda opet ˇ ortogonalna (unitarna) matrica. kf (x) . nPosebno. Za neku funkciju (ne nuzno linearnu) ˇ f : X ! X .Svojstvene vrijednosti od A su realne i postoji ortonormirana baza fe1 : : : en g u Cn koju cine svojstveni vektori od A . Taj rezultat vrijedi inace i za mnogo opcenitije matrice. Ovo zadnje svojstvo moze se izreci ˇ ´ i na ovaj iznenadujuc nacin: stupci neke matrice su medusobno okomiti i jedinicni ´ ˇ ˇ ˇ vektori onda i samo onda ako su njeni redci medusobno okomiti i jedinicni vektori! Ako je A simetricna (ili hermitska) matrica. te ako je fe1 : : : en g ortonormiran ˇ skup svojstvenih vektora od A s pripadnim svojstvenim vrijednostima λ1 : : : λn 2 R . ˇ ˇ tj. ako cuva skalarni produkt. ˇ . Stovise. Takoder. f (y)k = kx . Prema tome ortogonalna (unitarna) matrica je (linearna) izometrija na prostoru X = Rn . kSx . To slijedi odmah iz x = (xje1 )e1 + : : : + (xjen )en mnozenjem s ˇ A (s lijeva) i Aek = λk ek . Svaka simetricna matrica je normalna. tj.

A ) . Taj vektor ima trazena svojstva.D. gdje je prostor X konacnoˇ dimenzionalan. Propozicija. Dokazimo R(A) ˇ N (A )? . Q. Ax = y: . A )? . A). Ax = y je rjesiva po x ˇ ˇ onda i samo onda ako je y 2 N (λ I . razapet s nekim vektorom y0 . da postoji element Obratno.1 y . Onda je (yjz) = (Axjz) = (xjA z) = 0 . A )? . 6 y0 2 N (A ) . Lijeva strana je medutim (xj(λ I . dakle A y0 = 0 . R(A) . To je medutim protuslovlje. dakle (yjz) = 0 . Onda DOKAZ . λ x . Pretpostavimo suprotno. DOKAZ . tj. (Axjy0 ) = 0 za sve x 2 Cn . y ? z .E. ˇ Q. A )z) = 0 . y 2 N (A )? .D. Onda je (λ I . Jednadzba λ x . ˇ ˇ DOKAZ . tj. Neka je zadan linearni operator A : X ! X . 2 Cn n Z . Prema tome je i (xjA y0 ) = 0 za sve x . a N (A ) nul-potprostor od A .E. Q. a) Za λ 2 ρ(A) je matrica λ I .D.E. ˇ ˇ b) Pretpostavimo da je y takav da je jednadzba (λ I . Obratno. ´ Teorem. A) . A ) . Kako je ovaj ortogonalni komplement jednak R(λ I . Ortognalni komplement od Z u prostoru Z1 je jednodimenzionalan. pa iz (λ I . A)x = y slijedi x = (λ I . tj. Onda je R(A) = N (A )? . A)xjz) = (yjz) . A ) . dokazimo N (A )? ˇ ? takav da y 2 R(A) . tj. y ima svojstvo da je (yjz) = 0 za sve z koji su rjesenja dualne jednadzbe A z = λ z . Razlog za taj naziv vidljiv je iz sljedeceg teorema. Kako to vrijedi za sve z 2 N (λ I . A)x .Teorem. Dimenzija mu je dim Z + 1 . tj. Odaberimo bilo koji z 2 N (A ) . a) Za svaki λ 2 ρ(A) := C n σ (A) (rezolventni skup od A ) i svaki y 2 Cn postoji jedincat x 2 Cn takav da je b) Neka je λ 2 σ (A) i y 2 Cn zadan. (Fredholmova alternativa) Neka je A kompleksna kvadratna matrica. Odaberimo z 2 N (λ I . onda postoji x takav da je y = (λ I . Zbog (yjy0 ) = 0 onda slijedi da y 2 N (A )? (u suprotnom bi bilo = (yjy0 ) = 0 ). A regularna. y ? z . Neka je A : Cn ! Cn linearni operator (ili kompleksna matrica reda n ). gdje je R(A) slika od A . Skup ρ(A) := C n σ (A) zovemo rezolventnim skupom od A . (Hahn-Banach) Neka je Z potprostor od Cn i b 6 postoji y0 2 Cn takav da je (yjy0 ) = 0 i (yjz) = 0 za sve z 2 Z . tj. Neka je y = Ax 2 R(A) . neka je y 2 N (λ I . Cilj nam je doci do protuslovlja. Prema Hahny 2 N (A ) = ´ 6 Banachovu teoremu postoji y0 2 Cn takav da je (yjy0 ) = 0 i y0 ?R(A) . Pogledajmo prostor Z1 = L(Z fyg) . onda je y ? N (λ I . A)x = y rjesiva po x .

o kojoj je objavio i monografiju. koji prethodi pojmu vektora. koji kaze da matrica ponistava svoj karakteristicni polinom. u znacenju “majka ˇ ˇ determinanata”. Vazne su Gauss-Jordanova ˇ ˇ ˇ metoda i Gauss-Seidelova metoda. ˇ jednakost vektora. a uveo ono sto danas zovemo jakobijanom (pojavljuje se npr. Dodgson je mnogo poznatiji pod svojim pseudonimom Lewis Carrol (autor knjige Alisa u zemlji cudesa). hebrejski. zbrajanje vektora. ˇ ˇ Americki matematicar Josiah Willard Gibbs (1839-1903) zacetnik je vektorske ˇ ˇ analize. kao sto ih definiramo i danas. Poznat je Hamilton-Cayleyev teorem. mnozenje sa skalarom. Uveo je pojam usmjerene duzine.9. kao i definicija karakteristicnog ˇ polinoma matrice. Vrlo je vazan irski matematicar William Rowan Hamilton (1805-1865). koji je napisao opseznu knjigu o ˇ determinantama. potpuni i koncizni. Uveo je ˇ ˇ pojam kvaterniona. Naziv matrica isko´ vao je britanski matematicar James Joseph Sylvester (1814-1897). Spomenimo i ime Charlsa Dogdgsona (1832-1898). Cauchy je medu inim prvi uveo strogu definiciju limesa slijeda. Pokazao je da je n realnih funkcija ˇ s n realnih varijabala linearno nezavisno onda i samo onda ako njihov jakobijan nije identicki jednak nula. Jos je Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) rabio determinante. vektorske i skalarne proˇ jekcije. arapski. kod zamjene ˇ varijabla u visestrukom integralu u Matematici II). Naˇ jopseznije priloge teoriji determinanata dao je Augustin-Louis Cuachy (1789-1857). Poznat je kao izvrstan predavac kojeg su studenti voljeli. ˇ ˇ ˇ pa je mali Hamilton vec sa pet godina mogao citati engleski. vektora. Poznat je medu inim i po tome sto su svi njegovi ˇ objavljeni radovi nevjerojatno dotjerani. ˇ ˇ Determinante su se pojavile jedno stoljece prije matrica. ˇ Njemu pripada i prvi dokaz da je det AB = det A det B . ˇ ˇ Cini se da linearna algebra kao ozbiljna znanstvena disciplina zapocinje s njemacˇ ˇ kim matematicarom Carlom Friedrichom Gaussom (1777-1855). Njemacki matematicar Carl Gustav Jacobi (1804-1851) bavio se teorijom deterˇ ˇ minanata. Bio je ˇ ˇ protiv svladavanja pretjerane kolicine matematickog gradiva u nastavi. Otac mu je bio lingvist. Svi znamo za Gaˇ ussovu metodu eliminacije za rjesavanje sustava jednacaba. perzijski. malajski i hindi. Svi su oni mnoge rezultate ostvarili i u drugim ˇ podrucjima matematike. ˇ . kineski.1. nego i sanskrt. Simpaticno je da se cio zivot bavio i planinarenjem. Vazni su njegovi prilozi u teoriji determinanata i visedimenzioˇ ˇ nalnoj geometriji. ´ ˇ ˇ a u trinaestoj godini je svladao ne samo sve glavne europske jezike. Crtice iz povijesti linearne algebre Ovdje cemo dati samo mali izbor imena matematicara koji su ostvarili vazne re´ ˇ ˇ zultate u podrucju linearne algebre. latinski i grcki. ˇ ˇ Algebru matrica (mnozenje i zbrajanje) razvio je engleski matematicar Arthur ˇ ˇ Cayley (1821-1895).

Matricne norme i konvergencija matrica ˇ Neka je Mmn vektorski prostor svih realnih (ili kompleksnih) matrica A tipa m n . ˇ Dovoljno je pronaci vektor x norme 1 za koji je kAxk1 = kAk1 . Al k ! 0 kada k l ! 1 onda slijed matrica Ak konvergira k nekoj matrici A .1. Rjesavanje sustava jednacaba iteraˇ ˇ tivnim metodama 2. generiranu sa zadaˇ ˇ ˇ nom normom na Rn i jos jednom normom na Rm : kAk = supx6=0 kAxk=kxk . pa se zato ta norma nekad zove i redcana norma). Stavimo x = (x1 : : : xn )> . Npr. Neka je i0 indeks ´ (retka) na kojem se dostize maksimum redcane norme. Gledajuci matricu A kao linearni operator iz Rn u Rm ( Rn 3 x 7! Ax 2 Rm ). svaki Caˇ uchyjev slijed u njemu konvergira: ako kAk . ˇ DOKAZ . S tom matricnom normom vektorski prostor Mmn postaje normiran prostor. uzimajuci ´ 1 -normu na Rn i Rm dobivamo matricnu normu ˇ kAk1 = 1?i?m max n X j=1 jaijj ˇ (racunamo maksimum zbrojeva po redcima u matrici. tj. Kako je on ˇ konacno-dimenzionalan (dimenzije mn ) onda je to Banachov prostor. Za y = Ax je kAxk1 = max jyi j = max j i i ? max i n X ij n X j=1 aij xj j jaijj jxj j ? max jxj j j max i n X j=1 jaijj = kAk1kxk1 : Treba jos samo vidjeti da je izraz kAk1 doista najmanji za koji vrijedi ova nejednakost. Uzmimo bilo koji x 2 Rn ..2. ˇ ˇ . ´ mozemo na prirodan nacin definirati operatorsku normu od A .

Kako je prostor matrica Mmn konacno-dimenzionalan ˇ ˇ (dimenzije mn ). ili limk!1 A(k) = A . Npr. U tom slucaju pisemo ˇ ˇ P1 (k) P1 (k) A = S . kS . ako kA(k) . Ak ! 0 kad k ! 1 . Najprije gledamo parcijalne sume Sk := nog slijedom matrica A P 1 (k ) A(1) + : : : + A(k) . Ak ? i j jaij . uzimajuci ˇ ˇ ´ 1 -normu na Rn i Rm dobivamo operatorsku normu kAk1 = max j n X i=1 Q. aij j kEij k ! 0 kada k ! 1. ˇ ´ gdje je Eij matrica koja je nula svuda osim na mjestu (i j) na koje stavljamo jedinicu. Primijetite da je kAk1 = kA>k1 . Red matrica A konvergira onda i samo onda ako redovi k=1 k=1 P (k) brojeva 1 1 aij konvergiraju k nekom broju sij za sve i . P (k) dobivamo zbog nejednakosti trokuta kA (k) . onda je kAx k1 = kyk1 = jyi0 j = kAk1 . sve matricne norme na njemu su medusobno ekvivalentne. Za obje matricne norme vrijedi vazna nejednakost ˇ ˇ kABk ? kAk kBk pod uvjetom da su A i B ulancane. slijed matrica A(k) konvergira matrici A ako odgovarajuci matricni ˇ koeficijenti konvergiraju na uobicajen nacin. ij ´ ˇ Drugim rijecima. jaijj ˇ ˇ (racunamo maksimum zbrojeva po stupcima u matrici. tj. jer transponiranjem redci matrice A postaju stupci matrice A> . Pretpostavimo da je zadan slijed matrica A(k) = (aij ) . Kazemo da red matrica ˇ konvergira ako slijed park=1 A cijalnih suma Sk konvergira k matrici S . pa definiˇ cija konvergencije ne ovisi o izboru norme. Uvjet A(k) ! A je ekvivalentan s uvjetom da ak ! aij kad k ! 1 . za sve i j . Na slican nacin. gdje je A k k bilo koja matricna norma. To nam omogucava da uvedemo i pojam kugle ´ u prostoru matrica. Sk k ! 0 . slijed matrica A(k) = 1 ( 1 + k )k 1 k (k) k sin 1 k : k+1 k konvergira prema matrici A= e 0 1 1 Na slican nacin moze se uvesti konvergencija beskonacnog reda matrica odredeˇ ˇ ˇ ˇ (k) istog tipa. Onda je ai0 j xP jai0 j j . Kazemo da slijed matrica A(k) konvergira k matrici A = (aij ) . onda pisuci A(k) . Bk . j . ako je ispunjen ovaj zadnji uvjet. Pojam udaljenosti omogucava da uvedemo konvergenciju slijeda ´ matrica. ˇ Kad imamo matricnu normu onda mozemo definirati i udaljenost medu matricama ˇ ˇ A i B istog tipa: d(A B) = kA .xj = sgn ai0 j . k= . i pisemo ˇ ˇ (k) ! A kad k ! 1 .A = i j (aij . istog tipa m n .aij )Eij .D. pa za y = Ax vrijedi yi0 = kAk1 . k = 1 2 : : : . Kako za sve i j = P vrijedi jyi j = j j aij xi j ? j jaij j ? jyi0 j . pa ju zato zovemo i stupcanom normom). ˇ ˇ P (k ) Doista.E.

.Npr.. kAk2 2 6 A=6 4 λ1 λ2 . Naime numericki red ekAk = 1 + kAk + 2! + : : : konvergira (npr. po ˇ D’Alambertovu kriteriju). 1 X k=0 2 4 ( . 3 7 7 5 λn onda je i P(A) dijagonalna matrica 2 6 P(A) = 6 4 P(λ1 ) P(λ2 ) . za sve x 2 R .. tj.1)k+1 (x2k)! 5 2k = 1 (+) k 12 3 ex sin x cos x π2 6 I+A+ l+1 kSk . ˇ ´ Dovoljno je da radius konvergencije MacLaurinovog reda analiticke funkcije f bude ˇ veci od spektralnog radiusa matrice A . 3 7 7 5 P(λn ) : Lako se provjeri da je i eA dijagonalna matrica: 2 6 6 eA = 6 4 eλ1 eλ2 . Sl k ? (klA 1)k! + + ::: + kAk k ? kAkl+1 k! (l + 1)! + ::: + kAkk ! 0 k! kada k l ! 1 .. preko uvjeta kS . cos A . Sk k ! 0 .. pa i opcenito f (A) uz odredene uvjete na f . dovoljno je pokazati slijed k Sk = I + A + : : : + A parcijalnih suma cini Cauchyjev niz. Vazan primjer je matrica eA . ´ Ako je A dijagonalna matrica. pa njegove parcijalne sume konvergiraju. Neka je l < k i pokazimo ˇ ˇ k! Al+1 Ak ˇ ˇ ´ da Sk . Sl = (l+1)! + : : : + k! tezi prema nuli kada k i l teze u 1 . dobivamo matricnu normu i cinjenicu da je kA ˇ ˇ eA = xk k! x2k+1 1)k+1 (2k+1)! ( . Rabeci bilo koju i k ? kAki . eλn 3 7 7 7 5 : . koju zovemo eksponencijalna funkcija matrice. U praksi ce se konvergencija reda najcesce provjeravati s pomocu neke ´ ˇ ˇ´ ´ norme.. Na slican nacin ˇ ˇ moze se definirati matrica sin A . ˇ ´ Za bilo koju zadanu kvadratnu matricu A ona se definira s pomocu MacLaurinova reda 2 3 funkcije ex = 1 + x + x + x + : : : ovako: 2! 3! A2 A3 + + ::: 2! 3! Da bi dokazali da taj red konvergira prema nekoj matrici.

1 λk i nadimo eAt = I + At + (At) 2! se lako vidi da je 2 + (At)3 + : : : . onda je P(A) gornja trokutasta.Ako je A gornja trokutasta matrica. . (k. Na dijagonali su isti brojevi kao u dijagonalnom slucaju. Indukcijom 3! = Ak λk 0 dakle e At " P1 (λ t)k P1 kλ k. = t P1 λ k 1 tk 1 . gdje je t bilo koji realni broj. 1] = t teλ t eλ t : P1 λ j tj j=0 j! = teλ t dobivamo eAt eλ t 0 . ˇ Pogledajmo za ilustraciju gornju trokutastu matricu A= λ 0 1 λ kλ k. kao i eA .1 tk # k=1 k! k = P=1 (λk!)k 1 t 0 k=1 Zbog P1 k=1 k λ k 1 tk k! .1)! = k=1 : k! = j := k .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.