Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

NEDJELJA, 20. 5. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.501

Glavni odbor SDA u Srebrenici

Moramo napraviti
bo{nja~ko jedinstvo
2. strana

FINALE LIGE PRVAKA: Bayern - Chelsea 1:1 (0:0) - penali 3:4

UKC Tuzla

D@ANKI USPJE[NO TRANSPLANTIRANA JETRA
Josip Mili}

6-7. strana

Drogba i bunker za titulu Chelsea
Neumljani poru~uju

48. strana

Reuters

VLADA NAS JE HTJELA IZBRISATI

5. strana

SARAJEVO MORA BITI NA NA[OJ STRANI

2-3. strana

ZATVOREN GRAPOSEXPO 2012.

16. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Glavni odbor SDA u Srebrenici

2

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Neumljanil poru~ujul

Moramo napraviti
bo{nja~ko jedinstvo
Tihi} je istakao kako je Durakovi} najbolji kandidat za mjesto na~elnika, dok je Ahmetovi} pozvao CIK da do|e i provjeri spiskove

Sarajevo mor
Na sjednici se govorilo o principima nastupa SDA na izborima

Kandidat za na~elnika Srebrenice na oktobarskim lokalnim izborima }e biti ]amil Durakovi}, aktuelni zamjenik na~elnika, odlu~eno je na ju~era{njoj sjednici Glavnog odbora SDA, odr`anoj u ovom gradu. Prema rije~ima prvog ~ovjeka SDA Sulejmana Tihi}a, mora se izvr{iti revizija bira~kih spiskova, jer je o~igledno da u njima postoje oni, koji ne `ive u Srebrenici. - Zatim, potrebno je izvr{iti dopunsku registraciju bira~a, kako onih {to `ive u Srebrenici, tako i onih koji `ive van nje, a imali su prebivali{te ovdje 1991. Ako taj proces bude okon~an, ako ne bude opstrukcije i u reviziji i registraciji bira~a, onda }e SDA u~estvovati na izborima. Mislim da zajedni~ki kandidat za na~elnika treba da bude iz SDA, jer smo i do sada osvajali 60-70 posto glasova, kazao je Tihi}, dodaju}i da }e SDA, ukoliko bude opstrukcija u registraciji bira~a, izbore smatrati nezakonitim.

Otpor SDP-a i SBiH
SDP ne}e podr`ati Durakovi}a za na~elnika, izjavio je za Fenu potpredsjednik SDP-a Mirsad \apo. “O~igledno je da je SDA manipulisala s kandidatom kao nezavisnim, a sada evo izlazi iz ovog okvira, dakle i dalje nastavlja s grubom politi~kom manipulacijom kako bi ostvarila svoje politi~ke ciljeve” kazao je \apo. , U SBiH su istakli da su i dalje za zajedni~kog kandidata, ali da se oko njegovog imena treba posti}i dogovor. je me|u nama na drugim mjestima, odgovorio je Tihi}. Odr`ana je pres-konferencija, na kojoj su govorili predsjednik GO Halid Genjac, potpredsjednik SDA Sadik Ahmetovi} i ]amil Durakovi}. Genjac je kazao da se na sjednici govorilo o principima nastupa SDA na izborima, uslovima za pripremu legitimnih izbora u Srebrenici, te da je predlo`ena izborna platforma.

Pripreme za sezonu va`nije su Neumljanima odl koridora, ali ministru Had`i}u poru~uju da }e zasadl vjerovati slu`benom Sarajevu, iako su znali biti izigranil
Samo nek’ se gradi, a ne znam kuda bi cesta trebala prolaziti. Najva`nije je da dobijemo neku cestu, naj~e{}a je reakcija Neumljana na pitanje o tomu kuda bi trebao prolaziti cestovni koridor koji bi trebao povezati Dubrovnik sa sjeverom Hrvatske. Stanovnici ovog gradi}a ne razmi{ljaju previ{e o trasi puta koji bi, ka`u lokalni politi~ari, mogao podijeliti Neum na dva dijela. - Imamo ovdje previ{e posla. Spremamo se za sezonu. ^ujem da se ne{to pri~a o tom koridoru, ali nitko ti se time previ{e ne bavi. Nama ovdje zaista treba neka cesta, a najva`nije je da se pove`emo s ostatkom BiH. [to se povezivanja Dubrovnika s ostatkom Hrvatske ti~e, nitko se ovdje tomu ne protivi, kazuje nam recepcionarka u jednom neumskom hotelu. Na ulicama u Neumu i nema previ{e ljudi. Sada, prije turisti~ke sezone, `ivot se ponajvi{e odvija uz popularnu jadransku magistralu. Uz magistralu su u Neumu smje{teni restorani, trgovine, benzinske crpke, turisti~ke agencije i sve ostalo {to neko mjesto ~ini lokalnim urbanim centrom. tra prometa u Vije}u ministara BiH Damira Had`i}a, koji nam je obe}ao da se ni{ta ne}e raditi bez na{e suglasnosti. Mi u Op}inskom vije}u Neuma imamo 17 vije}nika, svi su Hrvati, ali dolaze iz sedam razli~itih stranaka, tako da je te{ko i do}i do nekog zajedni~kog stava. Had`i} nam je kazao kako, za sada, ne}e biti nikakvoga koridora kroz Neum. Sada Hrvatska treba utvrditi svoj interes, te predlo`iti rje{enje na{oj zemlji. Morat }e se prona}i zajedni~ki interes, dakle, Hrvatske, Neuma i BiH. Kada se taj interes utvrdi, onda }e se lako biti dogovoriti oko kona~noga izgleda trase kroz Neum. Had`i} je rekao da se ni{ta bez nas ne}e raditi. Mi `elimo da se ponajprije rekonstruira ova magistrala koja sada povezuje Neum s ostatkom svijeta. Ona je `ila kucavica na{e op}ine. Tako|er, `elimo da se koridor gradi rubnim dijelom Popova polja, pri~a

@ila kucavica
Na spomen koridora kroz zale|e, Neumljani mahom govore kako nemaju ni{ta protiv izgradnje ceste, ali ne `ele “preduboko ulaziti u temu” O svemu, vele, treba . odlu~iti lokalno op}insko vije}e, jer “tamo sjede oni kojima je posao da rje{avaju takve probleme” . No, Op}insko vije}e Neuma nema izgra|en stav o tomu kuda bi trebala prolaziti cesta koja bi spojila Metkovi} s Dubrovnikom. Vinko Senti}, vije}nik u Op}inskome vije}u Neuma, kazuje nam kako nikad nitko od Vije}a nije tra`io mi{ljenje, a nisu imali ni dovoljno informacija o samom projektu. - Ohrabruje nas posjeta minis-

Zaboraviti razlike
Tako|er, kazao je on, Durakovi} je trenutno najbolji kandidat za na~elnika, a zajedno sa porodicom `ivi u ovom gradu. - On ima jedno iskustvo kao zamjenik na~elnika, i osim stru~nih kvalifikacija, dobro govori engleski jezik, {to je bitno za komunikaciju sa me|unarodnom zajednicom. Razgovarat }emo i sa drugim strankama i vidjeti da li one imaju i pribli`no takvog kandidata, kazao je Tihi}, te potom odgovorio na pitanje mo`e li se u Srebrenici napraviti svebo{nja~ko jedinstvo. - Ne da mo`e, nego mora. U Srebrenici trebamo zaboraviti sve politi~ke razlike koje posto-

Koalicioni nastup
- I}i }e samostalni nastup SDA u FBiH, a mogu}i je koalicioni nastup u RS-u, tamo gdje ima potrebe, kazao je Genjac. Ahmetovi} je istakao da je SDA spremna za dogovor sa drugim partijama. - Imate u mjestima Luke i Kru{ev Do prijavljene Srbe koji nikad tu nisu `ivjeli. Treba da se izjasni CIK, da po{alju ljude u Srebrenicu, da provjere bira~ke spiskove, i da iza|u sa stavom, kazao je S. KARI] Ahmetovi}.

Durakovi}: Spreman za sve
Prema rije~ima ]amila Durakovi}a, pitanje Srebrenice prevazilazi sve, pa i SDA. On smatra da osoba koja }e voditi Srebrenicu mora biti demontirane politi~ke glave. - Ostaje na politi~kim liderima da sjednu i da se oko ovoga dogovore. [to god dogovore, ja sam spreman da to prihvatim, ne zbog njih, nego zbog Srebrenice. Spreman sam i da nastupim i kao nezavisni kandidat, kazao je Durakovi}.

V I J E S T I

U CHICAGO BEZ ISPUNJENIH OBAVEZA

Male {anse za MAP
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegovi}, na poziv generalnog sekretara NATO-a Andersa Fogh Rasmussena, u~estvovat }e na NATO-samitu {efova dr`ava i vlada, koji }e se odr`ati danas i sutra u Chicagu, najavljeno je iz dr`avnog Predsjedni{tva. U bh. delegaciji nala ze se i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija, ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimovi}, na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga BiH general Miladin Miloj~i}, pomo}nik ministra odbrane za me|unarodnu suradnju Zoran [ajinovi} te ~lan Sektora za me|unarodnu suradnju pukovnik Enes Jahi}. - Iako je bilo najava da }e BiH na samitu u Chicagu dobiti zeleno svjetlo za aktiviranje Akcionog plana za ~lanstvo (MAP), {to predstavlja prvi korak ka punopravnom ~lanstvu u NATO-u, male su {anse da }e se to desiti, kazao je Ibrahimovi}. [ef bh. diplomatije Lagumd`ija je ve} ranije izjavio da o~ekuje da BiH u Chicagu dobije zeleno svjetlo ka ispunjavanju Akcionog plana za ~lanstvo (MAP). Odluka o vojnoj imovini klju~na je za dobijanje MAP-a. Evi-

dentno je da BiH u Chicago putuje bez izvr{enih zadatih obaveza, ali s nadom da }e nam NATO “progledati kroz prste” uz ~vrsto obe}anje bh. strane da }e ovo pitanje uskoro biti rije{eno. - U Chicago idem da vrlo jasno ka`em da vjerujem da }e ta odluka biti donesena, da }e dvije entitetske vlade i Vije}e ministara BiH napraviti sporazum i da se sada radi na tehni~kom formuliranju procesa, poru~io je Lagumd`ija.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

U @I@I

3

ra biti na na{oj strani
nam Senti}, s kojim smo se na{li u jednom od neumskih kafi}a uz magistralu. U kafi}u sjede, uglavnom, mladi ljudi. Ka`u, ne `ele se mije{ati u politiku. Konobar dobacuje kako su zbog toga {to se ne razumiju u politiku i birali Senti}a i njegove kolege iz Op}inskoga vije}a.

^etvrta granica
Mirko Pavlovi}, predsjednik Op}inskoga vije}a, ka`e nam kako Neum nije mjesto koje dijeli Hrvatsku, nego je povezuje. Mi `elimo, veli Pavlovi}, graditi dobre odnose s na{im susjedima, jer dvije tre}ine Neumljana `ive u Dubrovniku i Metkovi}u, a samo jedna tre}ina u samom Neumu. - Tranzit kroz Neum, dakle, nikada nije bio upitan. No, mi ovdje s jedne strane imamo pomorsku granicu, s dvije {engensku, a sada bismo i s ~etvrte strane trebali dobiti granicu, odnosno prometni koridor ogra|en `icom. To ne `elimo. Unato~ obe}anjima ministra Had`i}a da }e se uva`iti stajali{ta lokalne zajednice, mi se i dalje protivimo ovom koridoru, kazao nam je Pavlovi}.

Neumljani `ele novu cestu, `ele da se op}ina razvija, ali prvo `ele da se oko svih projekata postigne dogovor s lokalnom zajednicom. Pavlovi} dodaje i kako Neumljani `ele da koridor koji bi povezivao Dubrovnik s Metkovi}em prolazi kroz unutra{njost op}ine, odnosno rubnim dijelom Popova polja, a ne svega nekoliko kilometara od samoga grada, kako je bilo planirano. - Ne `elimo da se op}ina presijeca na pola. Planirano je da trasa prolazi ili preko na{eg vodoopskrbnog podru~ja ili preko poljoprivrednih povr{ina u zale|u Neuma. Tako smo barem saznali kroz medijska izvje{}a. Tra`imo od Sarajeva da stane na na{u stranu. Bit }emo ponosni ako se mognemo pohvaliti da je slu`beno Sarajevo stalo na stranu Neumljana. Mi trebamo biti prva i osnovna karika u lancu dono{enja odluke o koridoru kroz Neum. Ministar Had`i} nam jeste dao obe}anja da }e se uva`iti na{e mi{ljenje i da se ni{ta ne}e raditi mimo nas. Mi }emo tomu sada vjerovati, iako smo do sada bili puno puta izigrani, ka`e Pavlovi}, uz napomenu kako je Neum danas prometno izoliraniji od Dubrovnika.

KOZIJIM PUTEM DO ^APLJINE Inozemni nam gosti govore kako je lak{e do}i iz Njema~ke do ^apljine, nego iz ^apljine do Neuma. Robu moramo prevoziti kozijim putem iz Neuma, preko Svitave do ^apljine, ka`e predsjednik Vije}a Neuma
Prolaskom koridora planiranim podru~jem, kazao je Pavlovi}, smanjilo bi se turisti~ko gospodarstvo Neuma, jer sada puno ljudi prolazi magistralom kroz Neum. tatkom zemlje. S druge strane, doma}i poduzetnici u Neumu nisu konkurentni na tr`i{tu BiH, jer svaka roba poskupi za dva ili tri posto dok se transportira iz ^apljine do Neuma. Mi, pak, moramo robu prevoziti kozijim putem iz Neuma, preko Svitave do ^apljine. Prije nekoliko godina je po~eto s izgradnjom ceste Neum - Stolac, no to je stalo i nemamo informacija kada }e se ti radovi nastaviti, rekao je Pavlovi}. Podsje}amo, ministar prometa i veza BiH Damir Had`i} obe}ao je Neumljanima kako ne}e prihvatiti nikakvo rje{enje koje }e i}i na {tetu ovog grada pa tako ni koridor kroz Neum za koji mje{tani misle da nije dobro rje{enje. Prethodno je Had`i} sa svojim hrvatskim kolegom ministrom Sini{om Hajda{om Don~i}em dogovorio da }e se pristupiti projektu izgradnje cestovnoga koridora neumskim zale|em koji bi povezivao Dubrovnik s hrvatskim sjeverom.
Jurica GUDELJ

Zastoj i ka Stocu
- Nama je prioritet da se pove`emo s unutra{njosti BiH, odnosno s ^apljinom. Inozemni nam gosti govore kako je lak{e do}i iz Njema~ke do ^apljine, nego iz ^apljine do Neuma. Nemamo odgovaraju}eg puta koji spaja Neum s os-

PROFESORI FPN-a O SU\ENJU MLADI]U

ZLATKO LAGUMD@IJA

SINDIKATI USK-a

Dekoracija privida pravde
Iako je jasno da Ratko Mladi} nije sam zacrtao {est strate{kih ciljeva formiranja Republike Srpske, pokazalo se da se ne kaje za zlodjelo takvih namjera, prokomentirao je u izjavi za Fenu po~etak su|enja Mladi}u profesor na Fakultetu politi~kih nauka (FPN) u Sarajevu Besim Spahi}. - Mladi} je tako poslao poruku mladim generacijama da }e i dalje biti klanja nesrba, a sli~nu stvar je izjavio i Vojislav [e{elj, kada je u pitanju Kosovo, kazav{i da }e “jo{ te}i reke krvi”, podsjetio je Spahi} te dodao da su su|enja pojedincima samo farsa koja ima katarzi~nu funkciju, kao dekoraciju privida o pravdi i demokraciji. Tako|er, profesor na FPN-u u Sarajevu Senadin Lavi} smatra da su i Mladi} i Radovan Karad`i} samo dijelovi ideje koja `eli stvaranje velike Srbije i koja je, na`alost, jo{ `iva kroz dana{njeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je “reciklirani Karad`i} i Mladi}”. Izrazio je i nadu da }e ovaj proces pokazati ko je udario na Bosnu i Hercegovinu i kakav je to velikosrpski projekt. Profesor na FPN-u u Sarajevu Vlado

Neophodne nove investicije
Azinovi} je istakao da je zabrinjavaju}e {to je ideologija u ~ije ime je Mladi} ~inio zlo~ine danas jo{ `iva, kao {to je bila `iva i onda kada je zlo~ine ~inio. - Dvadeset godina nakon Drugog svjetskog rata o njemu (ratu) se vi{e nije govorilo ni pisalo, a mi na`alost u na{em ratu, koji je zavr{en prije petnaestak godina, jo{ intenzivno `ivimo. Nakon Drugog svjetskog rata osumnji~eni su se pojavljivali u sudnicama, ali je razlika izme|u te situacije i ove dana{nje bila {to je ideologija u ~ije ime su ti ljudi ~inili zlo~ine bila potpuno ili uglavnom pora`ena, naglasio je Azinovi}. Direktne strane investicije u BiH u 2011. imale su ohrabruju}i porast i iznosile su 612,1 milion KM, {to je pove}anje od 80 posto u odnosu na 2010, istakao je ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija u obra}anju na redovnom godi{njem zasjedanju Savjeta guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Londonu. On je istakao i zna~aj kontinuiranog u~e{}a EBRD-a u finansiranju razvojnih projekata u BiH, navode}i da su nove investicijske aktivnosti u infrastrukturi neophodne radi unapre|enja javnih usluga, podr{ke ekonomskom rastu, kao i nastavka integracionih procesa u regionu.

Jednosatni protest
Grupacija sindikata bud`etskih korisnika KO Saveza samostalnih sindikata BiH USK-a ju~er je na Gradskom trgu u Biha}u odr`ala jednosatni protest upozorenja, javila je Fena. Skupu, kojem je prisustvovalo oko 500 ~lanova Sindikata, obratio se predsjednik KO Saveza Muhamed Mahmutovi}, kazav{i da na ovaj na~in `ele ukazati vlasti na te`ak polo`aj u kojem se nalaze. Izrazio je nezadovoljstvo odnosom aktuelne vlasti prema Sindikatu, te ukazao na nepo{tivanje zakonskih propisa, prije svih odluke o smanjenju plata za 4,55 posto. Skupu su se obratili i predsjednici sindikata policije, organa uprave, obrazovanja USKa, kao i ~lanovi delegacije SSSBiH.

4

DOGA\AJI

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Karamarko i Kosor mogu biti kao Obama i Hillary

Kako gra|ani Hrvatske i Srbije vide BiH

Zemlja dobrih ljudi i sumorne budu}nosti
Mi{ljenja susjeda dijelom su i provokativna i uvredljiva, ali to je stvarnost o kojoj moramo voditi ra~una, smatra profesor Skoko
Skoro svako mjesto na Zemlji ima imid` koji zaslu`uje i naivno je mi{ljenje da se on mo`e promijeniti bez promjene pona{anja stanovni{tva. Ne radi se o tome da je javnost glupa ili neuka, niti da mediji na neki na~in nisu uspjeli ispri~ati istinu o mjestu; obi~no se radi o tome da dr`ava jednostavno ne radi dovoljno kako bi dokazala da je to mjesto va`no u `ivotima ljudi kojima se poku{ava obratiti. Istra`ivanje “Imid` BiH i njenih gra|ana u Hrvatskoj i Srbiji” o to, me kako na{u dr`avu do`ivljavaju gra|ani susjednih nam zemalja i {ta o nama misle potvr|uje ovu tezu. Rije~ je o dr`avama s kojima BiH dijeli gotovo cijelu svoju granicu, izuzetno va`nim privrednim i politi~kim partnerima, te dr`avama koje su trajno sudbinski vezane uz BiH. Rezultati istra`ivanja prilika su da se zapitamo - {ta smo u BiH u~inili posljednjih godina da bismo izvan na{ih granica poslali sliku o novoj i druga~ijoj dr`avi?! grebu, poja{njava da su ova istra`ivanja otkrila, odnosno potvrdila, nekoliko zna~ajnih pokazatelja na kojima se dugoro~no mo`e graditi novi regionalni imid` BiH, ali i kvalitetniji odnosi me|u dr`avama regije. “Dio iznesenih mi{ljenja gra|ana Srbije i Hrvatske ~ini se neobi~nim, provokativnim ili ~ak uvredljivim, ali to je stvarnost o kojoj moramo voditi ra~una” , rekao je Skoko. Gra|ani Hrvatske i Srbije prili~no su upu}eni na BiH, jer su s njom zna~ajno povezani podrijetlom, rodbinski ili prijateljski. Ukupno 45 posto svih ispitanika u Hrvatskoj i 35 njih u Srbiji - ili je ro|eno u BiH ili je podrijetlom iz ove dr`ave, ili ima obitelj i ro|ake u BiH, ali ih je u posljednjih 15 godina veoma mali broj boravio u na{oj zemlji (31 posto iz Hrvatske, 26 posto iz Srbije). O~ito, upozorava Skoko, BiH mora postati privla~nija i gra|anima susjednih dr`ava, dati im bolje razloge da je posjete, jer dolasci najizravnije pridonose razbijanju predrasuda i povezivanju. Asocijacije na na{u zemlju kod na{ih najbli`ih susjeda i dalje su vrlo povr{ne i svode se na “burek i }evape” Kod hrvatskih ispitani. ka ta asocijacija je puno nagla{enija (27 posto) nego kod srbijanskih ispitanika (18 posto). Kod srbijanskih ispitanika izrazito je nagla{ena asocijacija “rat” (13 posto), za razliku od Hrvatske (tri posto).
Foto: S. GUBELI]

Vladimir [eks,
zastupnik u svim sazivima Hrvatskog sabora od nezavisnosti

DOBAR LO[
PREVENT

ZAO

Fabrika za proizvodnju autopresvlaka u Vitkovi}ima kod Gora`da mali je korak, ali vrijedan, za izvla~enje na{e zemlje iz krize. Posao za 750 stanovnika ovog dijela BiH svakako zaslu`uje pohvale.

Na drugom mjestu po u~estalosti odgovora je “humor i `ivot bez stresa” Najslabije je zastupljena . asocijacija “islam” O~ito je da BiH, . unato~ ratu i njegovim posljedicama, oda{ilje sna`ne i pozitivne vibracije u smislu `ivotnog stila (s dobrom hranom, malo stresa i puno humora) i ljudskih vrijednosti, koje treba iskoristiti u kreiranju imid`a. No, rat je kao kategorija jo{ sna`no prisutan, osobito u Srbiji.

Bez jasne vizije
Od svih potencijala BiH, najprivla~niji su ljudi, slijedi priroda, te na~in `ivota. Istra`ivanje je pokazalo kako je Sarajevo najve}a i ujedno jedina top-destinacija za oba susjedna naroda. Slijedi Mostar, koji je o~ekivano privla~an Hrvatima (zajedno s Me|ugorjem), a donekle i Srbima (uz Banju Luku). Politi~ke i ekonomske odnose sa BiH gra|ani Hrvatske i Srbije ocjenjuju tek solidnom trojkom. ^ak natpolovi~na ve}ina gra|ana i Hrvatske i Srbije predvi|a pesimisti~nu budu}nost za BiH, isti~u}i kako ne vjeruje da }e do}i do zna~ajnijih promjena, te da }e BiH ostati pod me|unarodnim protektoratom. Ovakav stav, imaju li se u vidu poruke i slike koje gra|ani u Hrvatskoj i Srbiji dobivaju iz BiH, zaklju~uje Skoko, ne ~udi, jer ponajmanje govori o zajedni{tvu i jasnoj viziji budu}nosti zemlje.
G. KATANA

DOM NARODA PARLAMENTA FBiH
Pro{lo je vi{e od godinu od odr`avanja op{tih izbora u BiH, a Dom naroda federalnog Parlamenta jo{ ne radi u punom kapacitetu. Iz Kluba delegata iz reda Srba najavljuju da }e to biti brzo zavr{eno, te da }e se pojaviti i drugi predsjedavaju}i.

Burek i }evapi
Istra`ivanje je, u organizaciji Fondacije “Friedrich Ebert” pro, vedeno u jesen 2011. godine, a provela ga je agencija Millenium promocija (koja ima kancelarije u Zagrebu, Beogradu i Mostaru), u saradnji sa agencijom IPSOS Puls. Voditelj istra`ivanja doc. dr. Bo`o Skoko, profesor s Fakulteta politi~kih znanosti Sveu~ili{ta u Za-

JELKO KACIN
^lan Evropskog parlamenta jasno i glasno poru~io je vlastima Bosne i Hercegovine da smo unikat Evrope po tome {to nemamo ministarstvo poljoprivrede, a da je to najte`e poglavlje na putu svake zemlje ka EU. Pametnom dosta.

GRADSKO VIJE]E MOSTARA
Prema istupima vije}nika Gradskog vije}a Mostara, ~ovjek bi pomislio da je najve}i problem ovog grada ure|enje partera Vije}nice. Nakon {to utvrde koji spomenik ima potrebne papire, pozabavi}e se, valjda, i onim {to mu~i same Mostarce.

Enjoy Sarajevo

VIJEST U OBJEKTIVU

VIJEST U

BROJU

kubnih metara u sekundi ju~er je iznosio protok Drine na Hidroelektrani Mali Zvornik.

1.098

Udru`enje brdskih biciklista MTBA u saradnji sa upravom Grada Sarajeva organizovalo je spor tsko-turisti~ku manifestaciju “Enjoy Sarajevo 2012”. Biciklisti su krenuli sa Vilsonovog {etali{ta, odnosno od Mosta Suade Dilberovi} i Olge Su~i}, penjali su se do prvog punkta Spomen-parka Vraca, te nastavili regionalnim putem uz Trebevi}. S ob zirom na mogu }u ra zli~itu kon dicionu pripre mlje nost u~e snika, formirane su dvije grupe - naprednija, koja je vozila do samog vrha Tre bevi}a, i sporija, do Dobrih voM. T. da i Vidikov ca.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

INTERVJU

5

Josip Mili}, predsjednik Unije neovisnih sindikata FBiH

Vlada nas je htjela izbrisati
Ova vlada je jako lo{e startala. Vukli su poteze kojima su htjeli prividno prikazati pobolj{anje uvjeta `ivota u ovoj `upaniji. Kupovali su vrijeme i nastojali su sindikate zavaditi
Razgovarao: Jurica GUDELJ

Gospodine Mili}, zbog najavljenog smanjenja pla}a od sedam posto za sve korisnike prora~una Hercegova~ko-neretvanske `upanije bili ste najavljivali generalne {trajkove, a organizirali ste i mirni prosvjed pred zgradom Vlade HN@-a. Me|utim, do {trajkova ne}e do}i jer je Vlada odlu~ila ukinuti odluku o smanjenju pla}a. Kako je do{lo do dogovora izme|u Vlade i sindikata? - Bili smo najavljivali generalne {trajkove, a {trajkovi upozorenja su ve} i odr`avani. Tako|er, imali smo i prosvjed na koji su ljudi iz Konjica i Jablanice do{li s pet autobusa, a jo{ ~etiri su nam do{la iz ^itluka i ^apljine. Dakle, 500 ljudi je do{lo samo iz tih op}ina. Kad se tomu jo{ pridodaju prosvjednici iz Mostara, onda slobodno mo`emo konstatirati kako je na prosvjedima bilo blizu 2.000 ljudi, a ne nekoliko stotina kako je izvje{tavano. Ti prosvjedi su, o~ito, polu~ili uspjehom. Me|utim, za ovaj na{ uspjeh je bila presudna snaga na{ih argumenata, koje smo iznosili u pregovorima s Vladom.

Brojke (sve) govore
Iz Vlade su tvrdili kako je predvi|eno smanjenje pla}a bilo nu`no jer u prora~unu, tvrdili su, jednostavno nema dovoljno novaca. Tako|er, poru~ivali su i kako su sindikati neracionalni u svojim zahtjevima. No, evo sada se pokazalo da ima novaca. Uva`eni su i zahtjevi sindikata da se pla}e ne smanjuju, nego da se u{tede rade na drugim prora~unskim stavkama. Kako je do{lo do tog obrata? - Upravo zahvaljuju}i na{im argumentima i ~injenicama koje smo iznosili u javnost. Brojke govore da je za ovu godinu prora~un pove}an za 12 milijuna maraka. Pojedina ministarstva su sebi pove}avala prora~une, a u prora~unu za srednje {kole, koje broje preko 1.000 djelatnika, predvi|eno je 200.000 maraka manje za ovu godinu u odnosu na prethodnu. Na to smanjenje su nam `eljeli umanjiti pla}e za jo{ dodatnih sedam posto. Za sve ljude u {kolama to je bilo neprihvatljivo. Tako|er, gospoda iz Vlade nikada nisu demantirala ono {to smo mi u javnosti govorili. Dakle, snaga argumenata je bila presudna. Javnost je bila sa svime upoznata i vjerujem kako smo MOTIVI imali podr{ku kod svih ljudi koji prate medije. Ipak, Ako ja i jesam politi~ki ovdje nema ni pobjednika ni pora`enih. Ne bih reobojen, to se sigurno ne kao da su sindikati pobijedili u ovoj pri~i. Napromo`e re}i za ostalih tiv, pobijedili su razum i tolerancija jer smo u tom duhu vodili pregovore. Mi `elimo nastaviti suradnju sedam ~elnika sindikata s ovom vladom HN@-a, jer smo im mi socijalni paru @upaniji. Ne mo`e se tner. Oni moraju ~uti na{ glas. govoriti o bilo kakvim Od ove vlade HN@-a sindikati su, uvjetno repoliti~ki motiviranim ~eno, imali velika o~ekivanja, no nekoliko mjeseci mandata je bilo sasvim dovoljno da iza|ete na {trajkovima ili ulice Mostara, te na taj na~in izrazite nezadovoljstvo prosvjedima radom Vlade. Kako ocjenjujete ovaj saziv Vlade HN@a u odnosu na prethodne? - Mislim da je ova vlada jako lo{e startala. Vukli su pote-

ze kojima su htjeli prividno prikazati pobolj{anje uvjeta `ivota u ovoj `upaniji. Kupovali su vrijeme i nastojali su sindikate zavaditi. To im nije uspjelo. Svi potezi koje je Vlada do sada vukla, bili su u cilju omalova`avanja sindikata i htjeli su nas izbrisati sa socijalne scene. Iskreno se nadam da je ovo sada jedan zaokret u na~inu rada Vlade i da }e se sada i istinski popraviti stanje u ovoj `upaniji. Bez socijalnoga dijaloga izme|u sindikata i Vlade nema napretka. ^injenica je da njima sindikat ne odgovara, ako `ele raditi neke mutne poslove. Tu smo im mi prepreka. Nastoje nas izigrati i zaobi}i. No, ako imaju ~asne nakane, onda }e imati i iskrenu podr{ku sindikata, a uslijedit }e i pobolj{anje na{ih odnosa. Na njima je da se odlu~e kako }e dalje djelovati. Vlada vlada, ali i odgovara za svoje poteze. Sindikati su prosvjedovali i protiv prethodnih vlada u HN@-u. Me|utim, bilo je tu i sporazuma o podr{ci, poput onog kojeg ste potpisali sa Sre}kom Borasom, netom prije nego je on postao premijer. I od ove vlade su se o~ekivale velike stvari, pa se po~elo s prosvjedima. Kako to da su sindikati uvijek u savezu s opozicijom, a kada ta opozicija do|e na vlast, onda protiv tih ljudi prosvjedujete? - Ja jesam s gospodom iz HDZ-a 1990 potpisao jedan sporazum pred pro{le izbore i to u ime sindikata srednjih {kola. Taj se sporazum nama vi{estruko isplatio. I dalje tvrdim kako je to bila na{a mudra odluka, jer je nama ta vlada koja je na vlast do{la 2008. godine, pove}ala pla}u za oko 50 posto. To je ~injenica. Svi su od toga imali koristi, i osnovne i srednje {kole, kao i opstali korisnici prora~una. Ta vlada jeste ~inila mnoge dobre stvari. Me|utim, to {to je radila s Hercegova~kom televizijom, Radiopostajom Mostar ili [umama Herceg-Bosne je sasvim druga stvar. Ti problemi se ne odnose na korisnike prora~una. Upravo su sindikati tih firmi bili na ulicama tijekom mandata prethodne vlade. Sindikati korisnika prora~una su, pak, bili zadovoljni njenim radom.

Ni~iji hir
Tijekom ovih posljednjih prosvjeda iz Vlade HN@a su Vas poku{avali diskreditirati kroz ~injenicu da je Va{ brat Petar Mili} du`nosnik HSP-a. Prigovarali su da imate i neskrivenih politi~kih ambicija. Kako komentirate te navode? - Potezi sindikata nisu politi~ki obojeni. Ako ja i jesam politi~ki obojen, to se sigurno ne mo`e re}i za ostalih sedam ~elnika sindikata u @upaniji. Ne mo`e se govoriti o bilo kakvim politi~ki motiviranim {trajkovima ili prosvjedima. To je iluzorno tvrditi. Ovo nije ni~iji hir, nego socijalni bunt. Prvi put otkad postoji HN@, na prosvjed su zajedno iza{li sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja i po hrvatskom i po bosanskom planu i programu, dr`avnih slu`benika i namje{tenika, sudske vlasti, policije i visokog obrazovanja. To je golema skupina ljudi koja je izrazila svoje nezadovoljstvo socijalnom politikom ove vlade. @eljeli smo skrenuti pozornost da se to ne mo`e tako raditi. Me|utim, evo odustajemo od daljnjih prosvjeda jer su na{i zahtjevi uva`eni.

TAKORE]I... FASCINACIJA
Ministar unutra{njih poslova Republike Srpske Stanislav ^a|o izja vio je na kon obi las ka An dri}grada da je iznena|en nevi|enim tempom kojim se izgra|uje ovaj grad na u{}u Rzava u Drinu i pru`io apsolutnu podr{ku njegovom tvorcu, re`iseru Emiru Kusturici. “Veoma sam iznena|en ovim {to je do sada ura|eno i {to je posebno atipi~no za na{e prostore, radi se potpuno nevi|enim tempom, kao kad Drina nado|e i poplavi” rekao je ^a|o. ,

6

DOGA\AJI
VIJESTI

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Odr`ana mala olimpijada u Sarajevu

Pripreme za Br~ko
Zablistali oldtimeri u Banjoj Luci
Uz veliki broj posjetitelja, ju~er je na Trgu Krajine u Banjoj Luci odr`ana jedanaesta izlo`ba oldtimera, pod nazivom “Oldtimer susret 2012”. Organizator okupljanja bilo je Auto-moto dru{tvo Banja Luka, a posjetitelji su imali priliku da vide oko 80 starih, ali izuzetno o~uvanih i uglancanih automobila. - Izlo`ba predstavlja jedinstvenu priliku da se gra|ani upoznaju o historijskom razvoju i tekovinama automobilske industrije, navodi se u AMD-u Banja Luka. Stanovnici grada na Vrbasu na ovaj na~in su makar na dan imali priliku da se vrate u pro{lost automobilizma na ovim prostorima.

Konkurisat }emo na iste ovakve susrete koji se odr`avaju na nivou Evrope, kazao je Stamboli} • U~estvovalo je 26 {kola u odbojka{kom takmi~enju te 21 {kola u stonom tenisu
^etrdeset i tre}e male olimpijske igre Bosne i Hercegovine odr`ane su ju~er u Kulturnosportskom i rekreacionom centru Ilid`a u Sarajevu, na kojima se okupio veliki broj takmi~ara iz osno vnih i sre dnjih {ko la FBiH. U~enici su se takmi~ili u odbojci, stonom tenisu, ko{arci i malom nogometu. U Kulturnosportskom i rekreacionom centru Ilid`a odr`ano je takmi~enje u odbojci i stonom tenisu, dok }e se 25. maja u Gradskoj areni Zenica odr`ati takmi~enje u ko{arci i malom fudbalu. U~enici sedmog razreda O[ “Alija Nametak” izborili su prvo mjesto u odbojci i tako se plasirali na dr`avno prvenstvo koje }e biti odr`ano u Br~kom, od ~etvrtog do osmog juna. Drugo mjesto pripalo je O[ Hajdarevi}i iz Zavidovi}a, a tre}e su osigurali Kraji{nici iz O[ “Ahmet Hromad`i}” iz Bosanskog Petrovca.

Foto: S. GUBELI]

NSP o~ekuje pobjedu u Fo~i
Nova socijalisti~ka par tija o~ekuje pobjedu na predstoje}im izborima za na~elnika Op{tine u Fo~i i Srpcu, rekao je za Srnu predsjednik ove stranke Zdravko Krsmanovi}. “Donijeli smo odluku da }emo u Srpcu i Fo~i, gdje imamo ve}insku podr{ku opozicije, imati kandidate za na~elnika, dok smo u ve}ini op{tina spremni da se sa predstavnicima opozicije dogovaramo kako bismo imali jedinstven nastup”, rekao je Krsmanovi}.

Nadamo se pobjedi
- Nakon {to smo postali prvaci Op}ine, a zatim i Kantona, danas slovimo i za prvake Federaci je BiH, ka zao je za Oslo bo|enje Hajrudin Strojil, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja O[ “Alija Nametak” . Za O[ “Alija Nametak” ovo je

prvo dr`avno takmi~enje, ~ime se posebno ponosi. - Iako je bilo dosta te{ko, uspjeli smo se izboriti za prvo mjesto. Trenirali smo od po~etka godine, a sigurno je da }emo nastaviti s tim i do dr`avnog takmi~enja. U Br~kom se nadamo jednom, a to je pobjeda, naglasio je Tarik Pljevljak, kapiten mom~adi. Na 43. ma lim olim pij skim

igrama u odbojci su se takmi~ili u~enici 26 {kola, te 21 {kola u stonom tenisu. Najboljima me|u djevoj~icama u odbojci pokazale su se u~enice O[ Kalesija, drugo je mjesto osvojila ^etvrta osnovna {kola Ilid`a, dok je tre}e mjesto pripalo Kraji{kinjama iz O[ Harmani I iz Biha}a. Ne{to starije gimnazijalke “Vase Pelagi}a” iz Br~kog izborile su

prvo mjesto u ovom sportu. Srebrena medalja pripala je Mje{ovitoj srednjoj {koli “Enver Pozderac” iz Gora`da, dok je tek tre}e mjesto osvojila Gimnazija “Mustafa Novali}” iz Gora`da. Za srednjo{kolce tehni~ke {kole “Kemal Kapetanovi}” iz Kaknja ju~era{nji dan je bio sretan, te su osvojili zlatnu medalju, dok je Eko nom ska {ko la iz Br~kog osvojila drugo mjesto.

Ljekarski tim UKC-a Tuzla spasio pet `ivota

Nisvetu D`anki uspj
tpa rol UKC-a Tu zla Amra Odoba{i}, te dodala da je, osim transplantacije jetre, obavljena i transplantacija dvije ro`nja~e i bubrega. “Transplantacije su obavljene zahvaljuju}i donaciji organa `enske osobe koja je do`ivjela mo`danu smrt. Nakon {to je porodica preminule odobrila doniranje organa, na{i timovi su uspje{no pristupili transplantacijama, ~ime smo pokazali da UKC Tuzla ima sposobno medicinsko osoblje i svu potrebnu opremu za izvr{enje te{kih i zahtjevnih medicinskih zahvata, istakla je Odoba{i} te dodala da je ovo jo{ jedan na~in da svi gra|ani BiH uvide koliko `ivota mo`e spasiti donacija organa. Jedna transplantacija po-

transplantirana j

Etnofest Gorica 2012.
KUD Gorica danas u istoimenom mjestu kod Zenice organizuje 4. Etnofest Gorica 2012. Devet folklornih dru{tava predstavit }e se zanimljivim koreografijama. Doma}in je pripremio prigodno predstavljanje sekcija koje djeluju u okviru KUD-a Gorica, a to su grupa dje~aka sa ta~kom “Trube savija~e”, `enska vokalna izvorna grupa, Zerina ^olak, te Sifet Kari}, koji }e uz frulu izvesti “^obansko kolo”. - Va`no je njegovati stare obi~aje i u sklopu aktualne integracije u Evropu, pokazati da, iako mali, imamo zaista {to za ponuditi, ne samo kao radnici nego i kao nacija s bogatom ba{tinom, ka`e predsjednik Upravnog odbora KUD-a Gorica Avdo Kova~. Na Festu }e nastupiti: Biser Toj{i}i, 27. juli Prokosovi}i, Gorica Zenica, Ansambl Bosniafolk Zenica, Bo{nja~ka zajednica kulture Preporod Busova~a, Folklorni Ansambl Bosanski sevdah Kra{evo, Mladi metalac Had`i}i i Plamen Zenica. Mi. D.

Zahvaljuju}i ~lanovima porodice preminule gra|anke, koji su odobrili doniranje organa, obavljena i transplantacija dvije ro`nja~e i bubrega
Ljekari UKC-a Tuzla ju~er su obavili transplantaciju jetre Nisvetu D`anki, popularnom novinaru i voditelju serijala “Pozitivna geografija” . Voditelj operativnog tima koji je radio transplantaciju bio je doc. dr. Zijah Rifatbegovi}, uz asistenciju anesteziologa prof. dr. Mirsade Pra{o, direktorice Klinike za anesteziolo gi ju i re ani ma to lo gi ju UKC-a Tuzla.

Sposobno osoblje
- Ljekari su veoma zadovoljni transplantacijom jetre, koja je pro{la bez komplikacija, i svi uposleni u UKC-u Tuzla smo sigurni da }emo uskoro sa velikim zadovoljstvom pratiti nove emisije “Pozitivne geografije” kazala je por,

Detalj sa operacije

vla~i deset grana medicine i u navedenim transplantacijama u~estvovalo je oko 150 zdravstvenih radnika. Za te{ko

oboljenje D`anke saznalo se po~etkom godine, kada su mu doktori s Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS)

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Sigurnost hrane najva`nija
Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerko Ivankovi} Lijanovi} posjetio je Veterinarski zavod u Zenici kako bi razgovarao o opremanju laboratorije u Zavodu zbog sigurnosti hrane i za{tite na{ih gra|ana. - Sigurnost hrane veoma je va`na, a posebice zbog izvoza proizvoda `ivotinjskog porijekla u EU. Ako ne rije{imo pitanja sigurnosti hrane, ne}emo imati mogu}nost izvoza proizvoda `ivotinjskog porijekla. Ovaj laboratorij }emo kandidirati ministarstvu poljoprivrede Republike Turske, kako bi Zavod dobio dodatnu opremu da pro{iri svoju djelatnost, kazao je Ivankovi} Lijanovi}. Posjetio je i poljoprivredne proizvo|a~e u @ep~u i Zavidovi}ima te obi{ao posjede na kojima se vr{i po{umljavanje, kao i planta`u malina i vo}njak.

Bronzani odbojka{i su u~enici Mje{ovite srednje {kole Bosanski Petrovac.

Evropo, sti`emo!
Kada je u pitanju stoni tenis, najbolja u konkurenciji u~enika V i VI razreda bila je Alemka Hasen~i}, u~enica O[ Grbavica II, dok su se, kad su mu{karci u pitanju, najbolje pokazali Osma osnovna {kole Brka i takmi~ar Eldan Jukan (Br~ko), kao i u konkurenciji VII i VIII razreda gdje je prvo mjesto izborio Jasmin Ni{i}. Od djevojaka VII i VIII razreda prvo mjesto osvojila je Ned`ima Mulali} iz O[ “Nafija Sarajli}” . Mostarci su dominirali kada je u pitanju srednjo{kolski stoni

tenis, tako je izme|u prvih i drugih razreda najbolja bila Ana Brbor, u~enica Gimnazije “Fra Grgo Marti}” Od mu{karaca je . zlato u Mostar odnio Mateo Hrka~ iz Srednje gra|evinske {kole “Juraj Dalmatinac” za istu , {kolu prvo mjesto osvojio je Ivan Sakota. U~enica Poljoprivredne i medicinske {kole iz Br~kog Jovana Staki} bila je najbolja od tre}ih i ~etvrtih razreda. - Superfinale }e se odr`ati u Br~kom, nakon ~ega }emo konkurisati na iste ovakve susrete koji se odr`avaju na nivou Evrope, kazao je za Oslobo|enje Omer Stamboli}, predsjednik Sportskog saveza Bosne i Hercegovine.
M. TATAREVI]

BPS: Direktni kontakt s glasa~ima
Bosanskohercegova~ka patriotska stranka (BPS - Sefer Halilovi}) izlazi na izbore u svim op}inama, a osnovna strategija }e biti direktni kontakt s glasa~ima i posjeta svakom doma}instvu, istaknuto je u Sarajevu na redovnoj sjednici Predsjedni{tva BPS-a. U ovoj stranci smatraju da je potrebno da se neodlu~ni bira~i u ovoj kampanji animiraju za izlazak na izbore. - S obzirom na to da aktuelna vlast na svim nivoima iz dana u dan svojim ne zna njem sve vi {e ote `ava `i vot gra|anima, smatramo da }e ovaj put glasa~i ispostaviti fakturu vladaju}oj koaliciji i kazniti njihov nerad, saop}eno je iz ove stranke.

je{no
saop}ili kako mu je otkazala jetra te da je jedina nada za spas bila transplantacija.

Udru`enje za za{titu deviznih {tedi{a BiH

jetra
Karirana ko{ulja
Pre ma pro cje na ma, za transplantaciju jetre u italijanskoj Padovi bilo je potrebno oko 200.000 maraka, a kako bi se novac osigurao, pokrenuta je velika humanitarna akcija. Za “onoga u kari ra noj ko {u lji”, ka ko su odmilja zvali D`anku, ubrzo je po~ela stizati nov~ana pomo} svih gra|ana BiH i inostranstva, a u akciju su se uklju~ile mnoge organizacije, sportska i kulturno-umjetni~ka dru{tva. Do kraja marta uspje{no je prikupljen potreban novac, a skoro 100 hiljada maraka prikupljeno je putem Facebook gupe “Za `ivot Nisveta D`anke - onaj u kariranoj ko{ulji” . L. R.

Me{etari daju la`na obe}anja
Predsjednica Udru`enja za za{titu deviznih {tedi{a u BiH Amila Omersofti} na ju~era{njoj Skup{tini ovog udru`enja upozorila je {tedi{e da su se ponovo pojavili me{etari, koji od {tedi{a Ljubljanske banke tra`e novac i daju la`na obe}anja da }e im osigurati kod Evropskog suda naplatu potra`ivanja. Na Skup{tini Udru`enja, pored ostalog, diskutovalo se o deviznoj {tednji kod Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Invastbanke i JIK Banke Beograd, prenosi Fena. - [tedi{e trebaju znati da se postupak za {tedi{e Ljubljanske banke i Investbanke pribli`ava kraju u Strasbourgu i o~ekujemo da }emo do kraja godine dobiti pilot-presudu Evropskog suda, da }e biti glavna rasprava, {to zna~i da }e biti rije{eno pitanje ko }e i kako vratiti deviznu {tednju onim {tedi{ama koji je imaju u bankama u Sloveniji i Srbiji, izjavila je Omersofti}. Prema njenim rije~ima, Udru`enje je dobilo dvije presude u Sloveniji gdje je sud u Ljubljani dosudio da Ljubljanska banka mora vratiti {tednju ~lanici tog udru`e-

Peljto: Poslovi iz druge ruke
Foto: S. GUBELI]

nja i drugostepeni sud je tu presudu potvrdio. - Me|utim, Slovenija je zakonom imovinu Ljubljanske banke, uklju~uju}i novac {tedi{a iz BiH, prenijela u Novu Ljubljansku banku, tako da mi i kad imamo presudu, ne mo`emo naplatiti jer Ljubljanska banka nema ni{ta, dodala je Omersofti}. Prema tome, kako je napomenula, veoma je bitno da se u Strasbourgu donese odluka ko }e vra}ati deviznu {tednju. Udru`enje je presude u kojima je sudska vlast utvrdila da je obaveza na

Ljubljanskoj banci dostavilo u Strasbourg. - Tako|er, pokazalo se ta~nim ono na {ta smo ranije upozoravali, a to je da {tedi{e, koje nisu po nalogu Evropskog suda za ljudska prava u presudi Suljagi} verificirali {tednju tokom 2010. godine, mogu imati problema, kazala je Omersofti} dodaju}i da su najve}em broju {tedi{a koji su slijedili upute Udru`enja, izdate obveznice. Na Skup{tini je bilo govora i o realizaciji naplate po izdatim obveznicama, kao i o teku}oj verifikaciji {tednje.

Hidrogradnja d.d. Sarajevo posluje u vremenu i okru`enju koji su vrlo te{ki za gra|evinarstvo, a sa aktuelnom recesijom koja traje jo{ od 2009. i evidentnim obustavljanjem investicija na skoro svim nivoima, smanjenjem kreditnih potencijala banaka, skoro potpunim ukidanjem kredita za investicionu izgradnju, o~ekuje nas jo{ te`e vrijeme za gra|evinarstvo, kazao je za Fenu direktor ove kompanije D`emaludin Peljto. Doma}a operativa, kako ka`e Peljto, izgubila je dah i u konkurenciji sa inostranim kompanijama nema mo} za dobijanje poslova. - Tako }e Hidrogradnja morati tra`iti mjesto, bar kao kooperant, u realizaciji dionica autoputa ju`no od Vlakova i sjeverno od granice sa Hrvatskom u Hercegovini koje je u fa zi potpisivanja sa inostranim kompanijama, istakao je Peljto.

8

OGLASI

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

DOGA\AJI

9

Razmjena mladih u organizaciji UG Pravo ljudski i Ambasade SAD-a

Stolac posljednji
PLAY grad
Udru`enje gra|ana Pravo ljudski, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH, od 17. do 21. maja nastavlja program razmjene mladih iz Bugojna, Stoca, Mrkonji}-Grada i Fo~e, uz lokalnu podr{ku NVO Orhideja iz Stoca. U Stocu se tako u okviru Pravo ljudski Alter Youth programa provodi koordinirana razmjena i boravak mladih u prijateljskim porodicama, a u prostorijama NVO Orhideja su organizovane prakti~ne radionice i predavanja u svrhu upoznavanja, sticanja znanja i vje{tina u vezi sa upravljanjem interkulturnim projektima, te kori{tenjem filma i drugih umjetni~kih formi u obrazovne svrhe.

Mladi iz Fo~e, Bugojna, Stoca i Mrkonji}-Grada odlu~ili su zajedno mijenjati okru`enje u kojem `ive, radionicama, izlo`bama, filmskim projekcijama...
i socijalnih podjela u na{em dru{tvu. Tro{kove boravka mladih u Stocu snosi UG Pravo ljudski. Kako nam je kazala Olja Latinovi}, koordinatorica programa za mlade UG Pravo ljudski, rije~ je o inicijativi koja, putem niza projektnih aktivnosti, mlade mu{karce i djevojke (starosne dobi izme|u 17 i 21 godine), koji ne samo da dolaze iz razli~itih gradova ve} i etni~kih i vjerskih pozadina, nastoji kroz iskustvo boravka u razli~itim gradovima i prijateljskim porodicama, te kroz promociju dru{tveno anga`iranih umjetni~kih formi i gra|anskog aktivizma, potaknuti i osna`iti za aktivno sudjelovanje u promjeni isklju~ivih etni~kih diskursa koji, na`alost, jo{ dominiraju u zajednicama u kojima `ive. - Veoma nam je va`no istaknuti da je upravo PLAY grupa bila `iri koji je izabrao najbolji film za mlade 6. Pravo Ljudski Film Festivala. Radi se o filmu Damira Jane~eka “Kinofil” Po zavr{et. ku Festivala, u~e{}a na svim programima, radionicama i sli~no, mladi su se u narednom periodu sastajali u Bugojnu, Fo~i, Mrkonji}-Gradu i sada su u Stocu, posljednjem gradu PLAY programa. Radi se o petodnevnom boravku u svakom od ovih gradova u kojima mladi, pored znanja i iskustava ste~enih na Festivalu u Sarajevu, organizuju mini festival u svome gradu uz pomo} drugara iz partnerskih gradova, izlo`bi fotografija mladih autora iz razli~itih gradova BiH koje su bile izlo`ene tokom Zumiraj prava programa u Sarajevu i organizuju}i najmanje dvije filmske projekcije. Pravo ljudski Alter Youth je zajedni~ki korak naprijed ka dru{tvu u kojem }e mladi ljudi imati priliku, da bar nakratko, borave izvan zadatih etni~kih i

(anti)kulturnih okvira aktuelnih posljednjih dvadeset godina.

Konkretan korak
- Projekat Pravo ljudski Alter Youth je vrlo prakti~an korak ka osvje{tavanju mladih u njihovim pravima te o negativnostima u dru{tvu i na~inima na koji oni mogu uticati na njih i mijenjati okru`enja u kojima `ive. Meni je posebno interesantan zbog toga {to predstavlja konkretan korak u osvje{tavanju i radu sa mladim ljudima koji su prili~no zapostavljeni u BiH, kazala nam je Ena Bav~i}, voditeljica radionice Teatar potla~enih i peer edukacije u Stocu. Jelena Simovi} iz Fo~e, u~esnica PLAY projekta, istakla je kako joj je prvenstveno drago {to je dio projekta koji je uspio da izgradi prijateljsku saradnju izme|u ~etiri grada (Fo~a, Bugojno, Stolac i Mrkonji}-Grad). - Kroz radionice ovog projekta mladi su uspjeli savladati predrasude i podsta}i svoj aktivizam i u~e{}e u lokalnoj zajednici, te upoznati se sa svim komponentama koje socijalno anga`ovana filmska umjetnost sadr`i. Uz sve to jako smo se dobro proveli, zbli`ili i iza}i }emo iz projekta bogati za jo{ jedno krasno `ivotno iskustvo, napoJ. M. menula je Simovi}.

Mini festival
Stolac je posljednji grad u kojem se odr`avaju aktivnosti Alter Youth programa. Nakon Stoca, mladi }e se sastati u Sarajevu, kako bi razmijenili iskustva sa cjelokupnog programa i boravka u ~etiri navedena grada, te razgovarali o na~inima budu}e saradnje. Ovaj projekt UG Pravo ljudski neposredno i prakti~no zbli`ava mlade iz razli~itih regija BiH, {to je jedan od vjerodostojnih na~ina borbe protiv stereotipa, etni~kih

Ljeto 2012. na Bora~kom jezeru

Olimpijada u Doboj-Istoku

60 godina prijatelji
Savez izvi|a~a op}ine Zenica ovog ljeta, po 60. put, organizov}e izvi|a~ki kamp na Bora~kom jezeru. U~e{}e na kampu otvoreno je za svu djecu Zenice, ali i sve izvi|a~e iz BiH, od sedam do 15 godina. Ovogodi{nji naziv manifestacije je “60 godina prijatelji” . - Ove godine sa pro{irenim kapacitetima i po najpovoljnijoj cijeni u svijetu za desetodnevni boravak, `elja nam je omogu}iti da vi{e od 1.000 djece i adolescenata boravi u prirodi i provede barem jedan dio raspusta neoptere}en svakodnevnim problemima odraslih, ka`e Edin [a ri}, pred sje dnik Sa ve za izvi|a~a op}ine Zenica. I ovoga puta bi}e organizovane ~etiri smjene od po deset dana. Prva smjena }e trajati od 1. do 10. jula, a posljednja od 28. jula do 6. augusta. Kapacitet smjene je ograni~en na 325 u~esnika. Pro{le godine kapacitet je

Medalje najboljim izvi|a~ima
pove}an za 64 le`aja u ~etiri bungalova, koji su izgra|eni zahvaljuju}i pomo}i vlade Japana i Op}ine Zenica, a 35 {atora iz istog projekta je ve} u funkciji od jula 2010. - Zahvaljuju}i prijateljima organizacije i ~lanovima koji }e volonterskim radom sve vrijeme biti na usluzi na{im gostima, uspjeli smo i u vrijeme recesije da omogu}imo najpovoljniju cijenu desetodnevnog ljetovanja od 160 KM, u koju je uklju~en prevoz u~esnika, boravak i smje{taj ({atorski smje{taj a za najmla|e smje{taj u ~vrstim objektima), ishrana (na bazi devet punih pansiona), organizovana medicinska slu`ba za sve, izvi|a~ki programski sadr`aji, sportski sadr`aji, zabavni programi, ali i mnoge druge aktivnosti, isti~e [ari}.
Mi. D.

Ki{no i hladno vrijeme nije sprije~ilo izvi|a~e iz Nemile, Sarajeva, Zenice, Te{nja, Lukavice i doma}ina Velike Brijesnice, da poka`u izvi|a~ko znanje na Izvi|a~koj olimpijadi, odr`anoj u organizaciji Odreda izvi|a~a Vrba Velika Brijesnica (Doboj-Istok). Ekipa Walter odreda izvi|a~a “Safet Ribi}” Nemila, u sastavu: D`enis Skopljak, Kerim Kesi},

Belmin Ibrahimagi}, Adna Kesi} i Nejla Skopljak, zauzela je drugo mjesto. Prva je bila eki, pa Igman 92. iz Sarajeva, a tre}a OI Lisac iz Zenice. Iako su samo najbolje rangirani osvojili pehare i odli~ja, sve ekipe, koje su po izuzetno te{kim vremenskim uslovima uspje{no pro{le stazu, moralni su pobjednici i dokaz da mladost ne priznaje granice. Mi. D.

10

CRNA HRONIKA
Slu`benici Grani~ne policije Dobrljin su u petak poslijepodne u grani~nom pojasu na podru~ju op}ine Bosanska Krupa prona{li zasad indijske konoplje. Kako je potvr|eno iz GP-a BiH, prilikom pregleda nepristupa~nog terena, koji je izvr{en na osnovu naloga Op}inskog suda, na lokaciji Banjani otkriveno je i uklonjeno 205 stabljika indijske konoplje. Rad na identifikaciji osoba koje su posadile ove biljke je u toku.

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na|eno 205 stabljika indijske konoplje

Poginuo biciklista

Milan Lazi} (53) iz naselja Lugovi kod Bosanskog [amca poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u petak kasno nave~er na regionalnom putu Bosanski [amac Gradi{ka, u mjestu Lugovi, javila je Srna. Biciklistu je, kako je potvr|eno iz CJBa Doboj, mercedesom (A15-M-677) udario S. L. (38) iz Br~kog. Lazi} je preminuo u kolima Hitne pomo}i, na putu ka bolnici, a uvi|aj na mjestu udesa je izvr{ila policija.

Sud BiH prihvatio jo{ dva sporazuma iz predmeta [emsudin Hod`i}

Kazagi}u godina zatvora,

Presude i nagodbe
U ovom predmetu, nedavno su na osno vu sporazuma o priznanju krivice osu|eni Goran Pe~aranin i Antonio ]orluka. Tako|er su se nagodili Nada Go ve dari ca, Mersi ha Po `egi} i Josip Ra{o, a njihovi sporazumi bit }e razmatrani na ro ~i{tima zakazanim za 22, odnosno 29. maj. optu`nice. Tu`ilac je potom dodao da je ovaj optu`eni bio uposlenik jedne autoku}e, koja je poslovala tako da su ~ak izdali cjenovnik za registarske tablice, te je obi~na ko{tala 12, mala sedam, a naljepnica pet maraka. Ina~e, Iki} se tereti samo po jednoj ta~ki optu`nice i to za krivotvorenje. Prema optu`nici, Dragan Joki} je izradio dvije registarske tablice za automobil koji je iz BiH preba~en u Srbiju, ali je vozilo naknadno prona|eno i vra}eno vlasniku. Prilikom pretresa, kod Iki}a su policajci prona{li obilje dokaza, a nakon njegovog hap{enja, tvrdi ^avka, prestale su ovakve vrste krivotvorenja registarskih tablica, posebno u RS-u. Tu`ilac je naglasio i to da je nesumnjivo dokazano da je optu`eni po~inio krivotvorenje, ali {to se ti~e organiziranog kriminala, u Iki}evom slu~aju to je slo`eno i rizi~no za Tu`ila{tvo. Advokat optu`enog Dejan Bogdanovi} naglasio je da njegov branjenik nije bio ~lan nikave organizirane grupe. - To je moj kom{ija s kojim sam odrastao. Nikada nije imao veze sa ovom grupom. Njegov otac je voza~ na~elnika CJB-a Bijeljina i ovo je potreslo ~itavu porodicu. Moj klijent se veoma kaje, ka`e Bogdanovi}.
Z. \.

Iki}u uslovna kazna
Edin Kazagi} osu|en zbog organiziranog kriminala, te{ke kra|e i krivotvorenja, a Dragan Iki} zbog krivotvorenja
Sudsko vije}e Suda BiH, kojim je predsjedavala sutkinja Tatjana Kosovi}, nakon razmatranja prihvatilo je sporazume o priznanju krivice koje su dvojica optu`enih iz predmeta [emsudin Hod`i} i ostali (optu`ena organizirana grupa koja se bavila kra|om automobila) sklopili sa dr`avnim Tu`ila{tvom. U skladu sa nagodbom, Edinu Kazagi}u je zbog organiziranog kriminala, te{ke kra|e i krivotvorenja, izre~ena zatvorska kazna u trajanju od jedne godine, dok je Dragan Iki} zbog krivotvorenja dobio uslovnu kaznu, ta~nije godinu zatvora s rokom ku{nje od dvije godine. }i na sasvim drugi kraj grada gdje su neometano krali automobile. Tu`ilac je dalje naveo i to da je u organiziranoj grupi jednom do{lo do gre{ke, kada su na dva automobila prekucali isti broj {asije, pa su sa policajcem Sanelom Kova~evi}em (protiv kojeg se vodi postupak pred Op}inskim sudom u Sarajevu, op.a), prijavili kra|u. To vozilo je, tvrdi tu`ilac, bilo registrovano na Kazagi}a. Tu`ila{tvo je tako|er u vidu imalo to {to je optu`eni ranije osu|ivan, njegov invaliditet, te njegovo korektno pona{anje, ali i ~injenicu da se radi o krivi~nom djelu koje je na podru~ju Kantona Sarajevo u jednom periodu predstavljalo pravu po{ast. Advokat optu`enog [efik Cviko naveo je da je njegov branjenik jo{ tokom istrage priznao odre|ene radnje, te se pokajao. Prema Cvikinim rije~ima, Kazagi} je od radnika policije kupio automobil, za koji se kasnije ispostavilo da je ukraden, te je na taj na~in nesvjesno do{ao do optu`enih.

Prislu{kivao policiju
Kako je predvi|eno sporazumom, obojica }e svjedo~iti pred Sudom BiH na su|enju Hod`i}u, Enisu Mandalu i suoptu`enim ~lanovima organizirane grupe. Prije izricanja presude, tu`ilac Oleg ^avka naglasio je da se Kazagi} tereti za tri krivi~nopravne radnje, koje su mu i dokazane, te da je njegova uloga vjerovatno bila i {ira, ali da Tu`ila{tvo te dokaze nije pribavilo. Prema ^avkinim rije~ima, Tu`ila{tvo je dokazalo da su Hod`i} i Mandal u dva navrata anga`ovali Kazagi}a da prislu{kuje policajce, odnosno zadu`ili mu poEdin Kazagi}
Foto: Arhiv Suda BiH

Dragan Iki}

Kajanje
Edin Kazagi} je i ranije osu|ivan i to pred Op}inskim sudom u Sarajevu. Kako je i sam rekao, Sud mu je prije nekoliko godina izrekao nov~anu kaznu od 500 maraka jer je od nekih osoba otkupio ukradenu liniju. - Ovo mi je drugi put. Ovakvo ne{to mi stvarno nije trebalo i nikada se vi{e ne}u upustiti u ne{to sli~no, kazao je Kazagi}. I Dragan Iki} je naglasio da se kaje, naglasiv{i da se ne{to sli~no nikada vi{e ne}e ponoviti. licijsku motorolu pomo}u koje je on slu{ao policijske slu`benike kako bi saznao gdje se njihove akcije odvijaju. Potom ih je obavje{tavao o tome gdje se policajci nalaze, tako da su ovi mogli oti-

Obilje dokaza
S druge strane, tu`ilac ^avka je naglasio da se sporazum koji je sklopljen sa Draganom Iki}em iz Bijeljine treba posmatrati u kontekstu dokazivanja vrlo slo`ene

Trojica Zeni~ana optu`ena

ZA DILANJE DROGE
Sudija za prethodno saslu{anje Op}inskog suda u Zenici potvrdio je optu`nicu Kantonalnog tu`ila{tva Zeni~ko-dobojskog kantna, koja Zeni~ane Etjena Mangafi}a (20), Amara Dori}a (20) i Armina Be{i}a (25) tereti za dilanje droge. U sada ve} potvr|enoj optu`nici se navodi da su njih trojica od februara do aprila ove godine, na podru~ju Zenice prodavala marihuanu i speed. Prema navodima Tu`ila{tva, prvooptu`eni je nabavljao narkotike i pripremao ih za uli~nu prodaju. Potom je tako prepepakovane paketi}e predavao drugooptu`enom, koji je sam ili sa tre}eoptu`enim, drogu prodavao korisnicima. S obzirom na to da je optu`nica potvr|ena, uskoro }e biti zakazano ro~i{te za izja{njenje o krivnji. Mi. D.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

CRNA HRONIKA
Prilikom redovne kontrole saobra}aja, pripadnici MUP-a KS-a tokom petka su uru~ili 481 prekr{ajni nalog, a zbog lak{ih prekr{aja upozorili 64 voza~a. Iz saobra}aja je isklju~eno 13 voza~a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 11 osoba koje su zate~ene za volanom bez polo`enog voza~kog ispita, tri automobila kojima je istekla registracija kao i 12 vozila koja nisu bila registrovana, potvr|eno je iz sarajevske policije.

11

Uru~en 481 prekr{ajni nalog

Ubio se 77-godi{njak

Sedamdesetsedmogodi{nji Anto S, iz naselja Jankovi}i kod Travnika, izvr{io je ju~er samoubistvo. Njegovo tijelo, kako prenosi Srna, prona|eno je obje{eno u pomo}nom objektu koji se nalazi uz porodi~nu ku}u u Jankovi}ima. Uvi|aj su obavili policija iz Travnika i ljekar mrtvozornik, koji je ustanovio na nema tragova koji ukazuju na krivi~no djelo i djelovanje neke druge osobe, te potvrdio da se radi o samoubistvu.

[

ezdesetogodi{nji Mujo Hod`i} iz Kiseljaka preminuo je u pe tak u Kli ni ~kom centru Univerziteta u Sarajevu, od posljedica sr~anog udara, koji je do`ivio nakon inciden ta u ki se lja ~kom Do mu zdravlja gdje se sukobio sa direktorom te zdravstvene ustanove i njegovim sinom.

Incident u Domu zdravlja Kiseljak

Do{ao po lijek sa esencijalne liste,

Sr~ani bolesnik
Hod`i} je u sarajevsku bolnicu primljen oko 13 sati, a preminuo je 30-ak minuta kasnije. Obdukcijom koju je ju~er, po nalogu tu`ioca Tu`ila{tva SBK-a, uradio patolog Hamza @ujo, utvr|eno je da je uzrok smrti infarkt. Incident u Domu zdravlja u Kiseljaku desio se oko 11 sati, a policiji MUP-a SBK-a je prijavljeno da je pacijent Mujo Hod`i} fizi~ki napao direktora dr. Marka Frankovi}a. Uslijedilo je naguravanje izme|u njih dvojice te je uposlenik Doma zdravlja, ina~e sin direktora, Ivan Frankovi} (28), po ku {ao da smi ri si tu aci ju. Me|utim, on je zadobio lak{u povredu glave, a Hod`i} posjekotinu iznad oka. Prilikom pru`anja prve pomo}i, Hod`i} je do`ivio sr~ani udar, te je kolima Hitne pomo}i prevezen na KUM KCUS-a. Prema onom {to se moglo saznati, Hod`i} je u Dom zdravlja do{ao da tra`i lijek sa esencijalne liste. “Upao je u moj ured i tra `io lijekove. S obzirom na to da je nje go va li je ~ni ca od su tna, rekao sam mu da se strpi. Po~eo

pa preminuo od sr~anog udara
Mujo Hod`i}, nakon sukoba sa direktorom Doma zdravlja i njegovim sinom, tokom ukazivanja pomo}i do`ivio infarkt i preminuo u KCUS-u Tu`ila{tvo SBK-a ~eka nalaze obdukcije, slijede saslu{anja svjedoka
je vi ka ti i na srnuo na me ne” , ka zao nam je dr. Fran ko vi} u telefonskom razgovoru. Uz napomenu da o doga|aju ne mo`e govoriti jer je u toku istraga, ipak je do dao da je tek ka sni je sa znao da je Ho d`i} bio sr~a ni bo le snik, te da je ra ni je imao in far kt. [emsudin Fu{ko, tu`ilac Tu`ila{tva SBK-a, po ~ijem je nalogu izvr{ena obdukcija preminulog, ju~er nam je rekao da je istraga cijelog slu~aja tek po~ela. Dodao je da }e ~eka pisani nalaz uzroka smrti i pojasnio da }e po~etkom sedmice biti saslu{ani i svjedoci incidenta, kako bi se utvrdilo {ta se ta~no desilo u Domu zdravlja.

FRANKOVI] Upao je u moj ured i tra`io lijekove. S obzirom na to da je njegova lije~nica odsutna, rekao sam mu da se strpi. Po~eo je vikati i nasrnuo na mene

Nezadovoljni pacijenti
Ina~e, i pro{le godine je u Domu zdravlja Kiseljak do{lo do sli~nog incidenta. Naime, tada je pacijent, tako|er nezadovoljan jer nije dobio recept za lijek sa esencijalne liste, napao ljekara i krenuo na njega nose}i stolicu te prijete}i da }e njega i ordinaciju raznijeti bombom. Ljekar se nekako uspio odbraniti, a protiv pacijenta je podnesena prijava. L. S.

KUM: Ljekari nisu mogli pomo}i 60-godi{njaku

Vi{egrad

Nastavljena potraga
jako lo{im uslovima, a situaciju nimalo ne olak{ava ~injenica da majka i njen suprug E. \. i sami trebaju pomo}. Nedavno je, podsje}amo, majka sa malodobnim djetetom no} provela ispod mosta u Gora`du, te pomo} tra`ila i u gora`danskom Centru za socijalni rad. Policajci apeluju na gra|ane da, ukoliko do|u do bilo kakvih saznanja o nestalom dje~aku, odmah ih obavijeste na besplatan broj 122. Nestali dje~ak je, kako smo ve} objavili, visok oko 80 centimetara, te`ak oko 15 kilograma, du`e svjetlije plave kose, plavih o~iju, okruglog lica, pravilnog nosa i malih u{iju. Prema maj~inim rije~ima, ima izra`en stomak, veliki mlade` iza desnog uha, te muca. A. H.

Osam godina od stravi~nog zlo~ina

za nestalim dje~akom
Potraga za trogodi{njim dje~akom Alenom Bukvom, koji je posljednji put vi|en srijedu u blizini porodi~ne ku}e u vi{egradskom naselju Me|e|a, nastavljena je i ju~er kada su pripadnici Policijske stanice Vi{egrad pretra`ivali okolinu poku{avaju}i do}i do bilo kakvih tragova koji bi mogli dovesti do dje~aka. No, bez rezultata. - Mi tragamo za dje~akom, ali nemamo ni{ta za sada. Pretra`ili smo teren, a sutra }emo uklju~iti i specijalne jedinice te ronioce da poku{amo do}i do bilo kakvih tragova. Me|utim za sada nemamo nikakve informacije, ni{ta {to bi moglo ukazati na to {ta se desilo sa dje~akom, izjavio je Vu~eta [ip~i}, zamjenik komandira PS-a Vi{egrad.

Ubica 21-godi{nje Sanjanke na slobodi
Osam punih godina ju~er se navr{ilo od svirepog i nikad rasvijetljenog ubistva 21-godi{nje Amine [abanagi} iz Sanskog Mosta. Amina je, podsje}amo, ubijena 19. maja 2004, nakon {to je s posla iz hotela Sanus krenula ku}i. Njeno tijelo na|eno je narednog jutra u blizini gradskog mezarja i nekoliko stotina metara od ku}e. Iako su istra`ni organi prona{li odre|ene tragove, te iz njih izdvojili DNK mogu}eg ubice, on nikada nije otkriven, pa tako ni uhap{en... Prilikom nedavnog boravka u MUP-u USK-a, Dragan Luka~, direktor FUP-a, potvrdio je da je istraga ovog stravi~nog zlo~ina intenzivirana. Dodao je i to kako je ostvario uvid u istragu,

Amina [abanagi}

Alen Bukva: Nestao u srijedu

Policija je, prema njegovim rije~ima, pretra`ila skoro svaki pedalj oko porodi~ne ku}e u kojoj je dje~ak `ivio, kao i obalu Drine. Osim trogodi{njeg Alena, E. B. i njen suprug imaju jo{ troje djece. @ive u

najavio nove, planirane aktivnosti, te napomenuo da je zadovoljan napretkom. A istraga vo|ena svih ranijih godina je tapkala u mjestu ili slijedila neke la`ne tragove koji nisu doveli do zlo~inca koji je udavio djevojku, a tijelo bacio u potok. L. S.

12

REGION
VIJESTI

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Drugi krug izbora
USKOK optu`io bra}u ]osi}
Agencija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK u Splitu je podigla optu`nicu protiv bra}e Petra i Ante ]osi}a iz Tomislav-Grada te jo{ osmorice, zbog {verca kokaina iz Brazila vrijednog 12,8 miliona eura. Petra ]osi}a, zvanog [arac, preduzetnika iz Tomislav-Grada, koji je imao adresu i u Pragu, terete da je formirao zlo~ina~ku organizaciju radi dopreme kokaina u Hrvatsku. Ekipa je pohvatana prije godinu prilikom isporuke 330 kilograma kokaina koji je u [paniju dopremljen brodom, prenosi Srna. U ovoj me|unarodnoj kriminalnoj grupi bili su Slovenci, Crnogorci, Hrvati i Srbi, javili su hrvatski mediji. Organima gonjenja jo{ je nedostupan ]osi}ev {ef, izvjesni ^udak iz Holandije, koji je zapravo vukao sve konce {verca kokaina, ali koji jo{ nije identifikovan. U Srbiji se danas odr`ava drugi krug predsjedni~kih izbora na kojima }e gra|ani mo}i da se opredijele izme|u kandidata koalicije Izbor za bolji `ivot Borisa Tadi}a i kandidata koalicije Napred Srbijo Tomislava Nikoli}a.

Srbija danas bira PREDSJEDNIKA

Za predsjednika Srbije bi}e izabran kandidat koji osvoji ve}i broj glasova, a u slu~aju da Tadi} i Nikoli} osvoje isti broj glasova, glasanje bi bilo ponovljeno u roku od 15 dana

6,7 miliona bira~a
Ovi kandidati su u prvom izbornom krugu, 6. maja, osvojili najvi{e glasova me|u ukupno 12 kandidata, pri ~emu Tadi} 25,31, a Nikoli} 25,05 posto glasova. Za predsjednika Srbije bi}e izabran kandidat koji osvoji ve}i broj glasova, a u slu~aju da Tadi} i Nikoli} osvoje isti broj glasova, glasanje bi bilo ponovljeno u roku od 15 dana, prenosi Srna. Pravo glasa ima 6.770.013 bira~a koji }e se izja{njavati na 8.390 bira~kih mjesta u Srbiji i inostranstvu, s time {to su dr`avljani Srbije u SAD-u, Kanadi i Velikoj Britaniji, zbog vremenske razlike, glasali su ve} ju~er. Drugi krug predsjedni~kih izbora bi}e proveden i na teritoriji Kosova i Metohije na 90 bira~kih mjes ta u 17 op {ti na sa srpskim stanovni{tvom, a organizova}e ih OEBS, dok }e glasovi biti prebrojavani u Ra{koj i Vranju. Predsjednik se bira na pet godina, a, prema Ustavu, predsjednik Republike izra`ava dr`avno jedinstvo i predstavlja Srbiju u zemlji i inostranstvu, progla{ava zakone, predla`e Narodnoj skup{tini kandidata za predsjednika Vlade, komanduje vojskom…

Povezivanje aviokompanija
Direktori aviokompanija iz regiona sasta}e se danas u Milo~eru kako bi razmotrili modele saradnje. Sastanku }e prisustvovati predsjednik Borda direktora Montenegro airlinesa Zoran \uri{i}, predsjednik Uprave slovena~kog Adria airwaysa Klemen Bo{tjan~i~, glavni direktor hrvatskog Croatia airlinesa Sre}ko Simunovi} i generalni direktor srpskog JAT airwaysa Vladimir Ognjenovi}. Iz Evropskog udru`enja za avioprevoz (AEA) po~etkom aprila je predlo`eno aviokompanijama iz biv{e Jugoslavije da se pove`u ili ~ak ujedine, ako `ele da opstanu. Crnogorski ministar saobra}aja i pomorstva Andrija Lompar nedavno je rekao da podr`ava inicijativu stvaranja jedinstvene regionalne aviokompanije, ali da nije optimista jer je ovo tre}i put da se pokre}e ista tema.

Dva bira~ka mjesta u BiH
U BiH }e biti otvorena dva bira~ka mjesta za dana{nji drugi krug predsjedni~kih izbora u Srbiji, i to u Ambasadi Srbije u Sarajevu i u Konzulatu u Banjoj Luci. Za glasanje u Sarajevu prijavilo se 100 glasa~a, a u Banjoj Luci 300, rekao je za Srnu Marko Mijatovi}, ata{e za politi~ka pitanja, kulturu i {tampu u Ambasadi Srbije u Sarajevu. Bira~ka mjesta bi}e otvorena od 7 do 20 sati. Dosada{nji predsjednik Srbije Boris Tadi} u aprilu ove godine podnio je ostavku na funkciju {efa dr`ave i skratio svoj mandat koji je trebalo da traje do februara 2013. godine, da bi i predsjedni~ki izbori bili odr`ani u isto vrijeme kada i parlamentarni, pokrajinski i lokalni. Ovo je tre}i put otkako su Tadi} i Nikoli} protivkandidati u drugom krugu predsjedni~kih izbora u Srbiji. Kao pobjednik u oba prethodna puta - na izborima 2004. godine i 2008. godine, iz drugog kruga iza{ao je Tadi}.

Novi mandati
Osim predsjednika dr`ave, stanovnici Vojvodine sutra biraju u drugom izbornom krugu po ve}inskom sistemu i 60 poslanika za Skup{tinu Vojvodine. Dana{njim izborima bi}e zaokru`en izborni proces na svim nivoima u Srbiji, koja }e najkasnije do 9. ju-

na dobiti novu skup{tinu, a novu vladu najkasnije do 5. septembra. Republi~ka izborna komisija (RIK) dodijelila je 250 mandata budu}im poslanicima u Skup{tini Srbije i to na osnovu redoslijeda na izbornim listama, kako to predvi|a izmijenjeni Zakon o izboru poslanika. Sekretar RIK-a Veljko Odalovi} rekao je da redoslijed nije promijenjen. Listi Pokrenimo Srbiju - Tomislav Nikoli} RIK je dodijelio 73 mandata, lista Izbor za bolji `ivot - Boris Tadi} dobila je 67, koalicija SPS - PUPS - JS 44 mandata, Demokratska stranka Srbije ima}e 21 poslanika, izborna lista Preokret ^edomira Jovanovi}a dobila je 19, a Ujedinjeni regioni Srbije 16 poslanika, izborna lista Savez vojvo|anskih Ma|ara ima}e pet poslanika. SDA Sand`aka ima}e dva poslanika, a liste Sve zajedno i Koalicija Albanaca Pre{evske doline po jednog.

Hrvatska Vlada reducira primanja u javnim slu`bama

Stop regresu i bo`i}nicama
Na Paklenici poginuo alpinist
Jedan ameri~ki alpinista je poginuo, a drugi je zadobio povrede opasne po `ivot prilikom pada u hrvatskom Nacionalnom parku Paklenica u poku{aju da se popnu na stijenu Ani}a kuk, potvrdio je portparol zadarske Policijske uprave Elis @odan. [ef Gorske slu`be spa{avanja (GSS) Vinko Prizmi} ka`e da je dojava o stradalim alpinistima stigla u petak nave~er oko 20 sati i da su u akciji spa{avanja u~estvovali 25 pripadnika GSS-a i ljekar. Oni su povrije|enog alpinistu uspjeli da spuste iz podno`ja Ani}a kuka do vozila Hitne pomo}i, a potom prevezu u zadarsku bolnicu. Zbog nepristupa~nosti terena i mraka, uvi|aj je nastavljen ju~er ujutro. Ani}a kuk je najve}a stijena na Velebitu i svjetski poznata. Stijena je vi{a od 300 metara, a me|u alpinistima je poznata po svojoj razvedenosti i brojnim penja~kim problemima.

Pla}e iste, a smanjenjem ili ukidanjem dodataka, dr`ava bi u{tedjela 810 milijuna kuna
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Hrvatski premijer Zoran Milanovi} (SDP) najavio je redefiniranje prava zaposlenih u javnim slu`bama. Sindikati koji se moraju slo`iti zasad taktiziraju. Do ovog redefiniranja, kako je pojasnio Milanovi}, mora do}i jer hrvatska dr`ava ima relativno visoku javnu potro{nju a cilj je sa~uvati svako radno mjesto.

Brojne beneficije
- Imamo ono {to imamo, to nije o~ajno malo, ali to nije ba{ onoliko puno koliko smo mo`da mislili da imamo, moramo gledati svijet oko sebe, kazao je Zoran Milanovi}. On je najavio ozbiljne razgovore o pravima i obavezama koji se ostvaruju, a s ciljem da bi dr`ava

mogla osigurati pla}e. Iz Vladinih izvora poru~uje se da }e se razgovarati o raznim materijalnim pravima, kako bi se ona svela “na razinu podno{ljivu za dr`avni prora~un u ovom trenutku” O~ekuje . se ukidanje regresa, bo`i}nica, uskrsnica i dodataka na pla}u, dok se pla}e, kako se tvrdi, ne}e smanjivati, a sve to trebalo bi omogu}iti dr`avi u{tedu od 810 milijuna kuna. Jedan od najkompleksnijih problema s kojima se suo~ava hrvatska Vlada je glomazni javni sektor s vojskom zaposlenika. Me|u podru~jima o ~ijem se redefiniranju tako|er {u{ka je beneficirani radni sta`. U Hrvatskoj trenutno imaju ~ak 84 kategorije korisnika beneficiranog ranog sta`a. Radi se o najrazli~itijim profesijama, od balerina, folklora{a i operskih diva do carinika i policajaca.

Iako je jo{ nepoznato tko }e ostati na slu`benom popisu onih koji svakodnevno rade u ote`anim uvjetima, pa im se svaka godina radnog sta`a ra~una kao godina i pol, iz Sindikata policije su ve} objavili da im nije niti na kraj pameti podr`ati odluku o rezanju beneficiranog sta`a policajcima za koje i ptice na grani znaju da rade u jako te{kim i stresnim okru`enjima.

Rekord u HEP-u
Sindikati se moraju slo`iti sa svim revizijama materijalnih prava zaposlenih u javnom sektoru, odnosno, zapo~eti s Vladom pregovore o izmjenama Zakona o radu. Po~etak razgovora izme|u Vlade i sindikata o~ekuje se za petnaestak dana. U jednim zagreba~kim novinama nedavno je objavljen popis

prosje~nih mjese~nih neto pla}a zaposlenih u hrvatskim javnim tvrtkama, a rekordna pla}a je u HEP-u od oko 1.500 eura, sli~ne su pla}e i u Janafu, Croatia Airlinesu, Hrvatskim cestama, dok HRT dijeli zaposlenicima prosje~no po 1.000 eura mjese~no... Ministar financija Slavko Lini} komentirao je ove ne samo visoke nego u me|uvremenu i pove}ane pla}e zaposlenih u hrvatskim javnim tvrtkama, rekav{i da su one rezultat dogovora biv{e vlade HDZ-a i predstavnika sindikata. Zaposleni u javnom sektoru prosje~no su lani zara|ivali ne{to manje od 1.000 eura dok su pla}e zaposlenih kod privatnika bile za 300 eura manje. Za mnoge od onih koji rade u privatnom sektoru, regresi, bo`i}nice i sli~ni dodaci na pla}u u rangu su samo slatke fantazije. Jadranka DIZDAR

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OGLASI

13

14

SVIJET
VIJESTI

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Bomba ispred {kole u Italiji
Od eksplozije bombe ispred {kole u gradu Brindizi na jugu Italije poginule su dvije 16-godi{nje u~enice, a sedam ih je povrije|eno. Dvije djevojke su preminule u bolnici od posljedica zadobijenih povreda. Ostale su zadobile opekotine razli~itog stepena, a zdravstveno stanje dvije djevojke je kriti~no, prenosi Srna. Motiv jo{ nije poznat, ali je gradona~elnik Brindizija za eksploziju okrivio lokalnu mafiju. Eksplozija se dogodila ju~er ujutro dok su u~enici dolazili u strukovnu {kolu “Franceska Mor villo Falcone”. Mediji izvje{tavaju da je eksplozivna naprava bila ostavljena u kontejneru za sme}e pokraj {kole. Republika javlja da su se dogodile dvije eksplozije i da su bombe bile ostavljene u ruksacima ispred {kole. [kola “Franceska Mor villo Falcone” nosi ime supruge poznatog borca protiv mafije, sudije Giovannija Falconea. On, supruga i njihova tri tjelohranitelja ubijeni su prije 20 godina, 23. maja 1992. godine, kada je sicilijanska mafija podmetnula pola tone dinamita na put izme|u aerodroma u Palermu i centra grada.

Po~inje dvodnevni 25. samit NATO-a u Chicagu

Na dnevnom misija ISAF-a
toj zemlji nakon 2014. godine, prenosi Anadolija. S tim u vezi, bit }e potpisan i sporazum, kojim }e se odobriti jo{ jedna misija NATO-a u Afganistanu, koja }e imati zadatak podr{ke lokalnim snagama sigurnosti, nakon {to one preuzmu odgovornost za situaciju u zemlji. Plan je da Me|unarodne snage za podr{ku (ISAF), nakon zavr{etka misije u ovoj zemlji, nastave svoje aktivnosti u sferi edukacije lokalnih snaga. Prema najavama, novoizabrani predsjednik Francuske Francois Hollande }e povu}i svoju nakanu hitnog povla~enja francuskih vojnika iz Afganistana, koju je najavio u toku predizborne kampanje, i ostati dosljedan ve} postoje}em principu NATO-a “Zajedno u{li, zajedno }e i iza}i” . Na samitu u Chicagu }e biti aktuelizirana saradnje zemalja na globalnom nivou. Ovom prilikom u Chicagu }e biti uprili~ena i pohvala za veliki doprinos NATO-misijama podr{ke politi~kim reformama u arapskim zemljama.

Prema najavama, novoizabrani predsjednik Francuske Francois Hollande }e povu}i svoju nakanu hitnog povla~enja francuskih vojnika iz Afganistana, koju je najavio u toku predizborne kampanje, i ostati dosljedan ve} postoje}em principu NATO-a “Zajedno u{li, zajedno }e i iza}i”
Samit NATO-a, koji se odr`ava danas i sutra, de{ava se u sjeni globalne ekonomske krize. ^lanice NATO-a }e tra`iti na~in za odr`avanje vojne mo}i Alijanse, uprkos zna~ajnom umanjenju sredstava, a na samitu se o~ekuje i predstavljanje koncepta “Pametna odbrana” koji bi , trebao da regulira prioritete za konkretne sigurnosne projekte i ta~no odre|ene zadatke svake od ~lanica NATO-a.

NATO u Afganistanu
Predsjednici dr`ava i vlada ~lanica NATO-a }e jo{ jednom razmotriti ve} donesenu odluku o predaji nadle`nosti za sigurnost afganistanskim vlastima u

Novinar prona|en mrtav
U petak oteti meksi~ki novinar Marco Antonije Avila Garcia prona|en je ju~er mrtav. Njegovo tijelo umotano u crnu vre}u otkriveno je pored ceste, 110 kilometara od grada Ciudad Obregon, gdje su ga otele naoru`ane osobe. Policija je objavila da je pored tijela prona|ena poruka s potpisom jednog narko-kar tela, ali nije objavljen sadr`aj poruke. U izjavi se navodi da je 39-godi{nji novinar ~esto pisao o organiziranom kriminalu, pa se pretpostavlja da je zbog toga i ubijen.

Milanovi}: Hrvatska }e podr`ati euroatlantske integracije u regionu
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Premijer Zoran Milanovi} predvodi izaslanstvo Hrvatske na samitu NATO-a. Uz Milanovi}a, u hrvatskoj delegaciji su ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusi} i ministar obrane Ante Kotromanovi} sa suradnicima, objavljeno je iz Vlade RH. Glavne teme samita su Afganistan, obrambene sposobnosti i partnerstva. Na sastanku na vrhu o~ekuje se usvajanje ~etiri klju~na dokumenta: zavr{ne deklaracije predsjednika dr`ava i vlada ~lanica NATO-a, deklaracije o obrambenim sposobnostima, deklaracije o reviziji savezni~kog postava za odvra}anje i obranu te zajedni~ke deklaracije NATO/ISAF i Afganistana. Sastankom ministara vanjskih poslova NATOa s ministrima vanjskih poslova Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Gruzije predsjedat }e zamjenik glavnog tajnika Alexander Versbow. Raspravljat }e se o svim temama samita i politici pro{irenja NATO-a, gdje }e Hr-

Govori Rasmussena i Obame
Pusi} i Milanovi}

vatska pru`iti sna`nu potporu euroatlantskim integracijama zemalja regije. Na sastanku NATO-a s 13 partnera na razini {efova dr`ava i vlada potvrdit }e se posve}enost Saveza partnerstvima i izraziti zahvalnost partnerima za zna~ajan politi~ki, financijski i operacijski doprinos NATO-u. Razgovarat }e se i o odnosu s partnerima nakon zavr{etka misije u Afganistanu.
Jadranka DIZDAR

Australija, Novi Zeland, Japan i Ju`na Koreja iz regije Azije i Pacifika, Ujedinjeni Arapski Emirati, Jordan, Maroko s Bliskog istoka i Sjeverna Afrika su me|u zemljama koje su pozvane na sastanak, u ~ast njihovom doprinosu NATO-misijama. Samit NATO-a u Chicagu }e biti najve}i samit odr`an u historiji Saveza, a njegovo odr`ava-

Bugari spalili 350 kg droge
Oko 352 kilograma opojnih droga, vrijednosti sedam miliona eura na crnom tr`i{tu, spaljeno je u subotu u Sofiji, naveo je carinski ured u saop}enju, a prenosi Fena. Me|u uni{tenim drogama, zaplijenjenim tokom policijskih racija i grani~nih kontrola, nalazili su se 32 kilograma heroina, 24 kilograma amfetamina, 14 kilograma ekstazija i 275 kilograma marihuane, precizirao je ured. Vi{e od 29 tona droge uni{teno je u Bugarskoj za jedanaest mjeseci pro{le godine. Bugarska, koja se nalazi na jednom od glavnih puteva droge izme|u Srednjeg istoka i zapadne Evrope, zaplijenila je ukupno 2.351 kilogram droge u 2011. godini, od ~ega su 423 kilograma heroina i 361 kilogram amfetamina.

Sastanak lideral zemalja G8l
Predsjednik SAD-a Barack Obama do~ekao je na imanju u Camp Davidu, oko 100 kilometara od Washingtona, {efove dr`ava i vlada vode}ih industrijskih nacija sa kojima }e razgovarati o evropskoj du`ni~koj krizi i problemima svjetske ekonomije.

O evropskoj du`
dnje i ciljani privredni rast. Grupu G8 ~ine SAD, Kanada, Japan, Rusija, Njema~ka, Francuska, Velika Britanija i Italija. Na sastancima tradicionalno u~estvuje i vrh Evropske unije, koji predvodi predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barosso i predsjednik Evropskog vije}a Herman van Rompuy, prenosi Srna. Osim evropske du`ni~ke krize i politi~kog haosa u Gr~koj, na sastanku G8 bi}e rije~i i o privrednom razvoju, klimatskim promjenama i borbi protiv gladi u svijetu. Jedna od tema }e biti i krvoproli}e u Siriji.

Osim evropske du`ni~ke krize i politi~kog haosa u Gr~koj, na sastanku G8 bi}e rije~i i o privrednom razvoju, klimatskim promjenama i borbi protiv gladi u svijetu

Protesti
Aktivisti iz vi{e pokreta okupirali su gradi} Turmont u blizini Camp Davida. Bet Emerlin iz pokreta “Okupirajmo Baltimore” ka`e da je razo~arana {to na samitu ne u~estvuju oni koji su krizom najvi{e pogo|eni. celarka Angela Merkel poku{a}e da odgovori na pove}ani pritisak SAD-a, odbranom svoje dvojne strategije koju ~ine politika {te-

Sirija
Na sastanku G8, koji je po~eo radnim ru~kom, njema~ka kan-

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

SVIJET
VIJESTI

15

m redu mirovna a u Afganistanu
Grupni portret sa jednog od ranijih okupljanja ~lanica NATO-a

Izbori u Gr~koj 17. juna
Drugi op{ti izbori u Gr~koj bi}e odr`ani 17. juna, nakon {to lideri stranaka nisu uspjeli da formiraju koalicionu vladu poslije izbora odr`anih 6. maja, potvr|eno je ju~er iz parlamenta Gr~ke. Sazivanje novog parlamenta planirano je za 28. juni, prenosi Srna. Predsjednik Karolos Papuljas raspustio je vladu izglasanu 6. maja, dva dana nakon {to je sazvana. Datum ponovnih izbora u Gr~koj odre|en je pro{le sedmice, ali ga je Papuljas tek ju~er potvrdio. Izbori 6. maja rezultirali su neuspje{nim poku{ajima formiranja koalicione vlade izme|u onih koji podr`avaju zadu`ivanje Gr~ke na 130 milijardi eura, i onih koji se protive ovakvom rje{enju krize. Papuljas je imenovao {efa dr`avnog savjeta Panagiotisa Pikramenosa da vodi prelaznu vladu do odr`avanja novih izbora.

nje u SAD-u ide u prilog predizbornoj kampanji za ponovni izbor predsjednika Baracka Obame. Radni dio samita sastoji se od vi{e sastanaka i radnih ve~era. Sastanak na vrhu zapo~inje danas vojnom ceremonijom, a uvodni govor }e odr`ati predsjednik SAD-a Obama i glavni tajnik Rasmussen. Na sastanku Sjevernoatlantskog vije}a (NAC) na razini predsjednika dr`ava i/ili vlada raspravljat }e se o pru`anju sigurnosti u doba {tednje. O~ekuje se rasprava o provedbi tri glavna zadataka NATOa usvojena na samitu u Lisabonu: kolektivnoj odbrani, upravljanju krizama i kooperativnoj sigurnosti; o izazovima s kojima se Savez susre}e u kontekstu smanjivanja odbrambenih prora~una zemalja ~lanica, a razgovarat }e se i o Savezu u budu}nosti i osiguranju potrebnih sposobnosti za njegovo funkcioniranje. Za radnu ve~eru Sjevernoatlantskog vije}a na razini {efova dr`ava i/ili vlada predlo`ena je rasprava o Afganistanu s naglaskom na razdoblje nakon 2014. godine. Za neformalnu radnu ve~eru ministara vanjskih poslova pod predsjedanjem zamjenika glavnog tajnika NATO-a predlo`ena je rasprava o politici partnerstava, u svjetlu odluka sa sastanka iz Berlina. Na neformalnoj radnoj ve~eri mini-

Zaustavljena isporuka gasa Argentini
[panska naf tna kompanija Repsol prekinula je ugovor o snabdijevanju Argentine te~nim prirodnim gasom, nekoliko sedmica nakon {to je ova zemlja nacionalizirala 51 posto dionica kompanije YPF, koja je bila u ve}inskom vlasni{tvu Repsola. Glasnogovornik Repsola Kristian Rix u no}i s petka na subotu je rekao da se raskida ugovor sa argentinskom dr`avnom energetskom kompanijom Enarsom, zato {to ona “ne po{tuje njegove odredbe, uklju~uju}i nepla}anje”, prenosi Al-Jazeera. Argentina uvozi 20 do 30 posto te~nog prirodnog gasa, te je zbog odluke Repsola primorana da u kratkom roku prona|e novog snabdjeva~a, budu}i da se potro{nja ovog gasa pove}ava izme|u juna i septembra.

Sa samita NATO-a u Lisabonu

stara odbrane pod predsjedanjem ministra odbrane SAD-a razgovarat }e se o provedbi paketa odbrambenih mjera.

Sastanak o ISAF-u
Za sutra je predvi|en sastanak na razini {efova dr`ava i vlada zemalja koje sudjeluju u operaciji ISAF u Afganistanu, zajedno s uva`enim gostima iz drugih zemalja i me|unarodnih organizacija. O~ekuje se potvrda sna`ne predanosti me|unaro-

dne zajednice stabilizaciji Afganistana, slijedom dogovora iz Bonna. Dr`ave ISAF-a }e usvojiti strate{ki plan NATO-a za Afganistan koji definira razvoj operacije ISAF do njezinog prestanka te daje smjer daljnje uloge NATO-a u Afganistanu nakon 2014. godine. Dr`ave ISAF-a i Afganistan usvojit }e zajedni~ku deklaraciju o Afganistanu kojom se iskazuje dugotrajna predanost dr`ava ISAF-a stabilizaciji Afganistana, te se potvr|uje

namjera daljnje NATO-ove uloge u odgovornom dovr{enju tranzicije, treningu, savjetovanju i pomo}i Afganistanskih snaga sigurnosti nakon 2015. NATO broji 28 dr`ava ~lanica, a dr`ave osniva~i su Belgija, Danska, Island, Luksemburg, Norve{ka, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Italija, Holandija, Portugal i SAD, dvanaest dr`ava koje su 4. aprila 1949. godine u Washingtonu potpisale Sjevernoatlantski sporazum.

`ni~koj krizi
Na ve~eri uprili~enoj u povodu po~etka skupa u petak uve~er, lideri G8 razgovarali su o temi nuklearnog programa Irana i Sjeverne Koreje, kao i o samitu NATO-a u Chicagu.

Nije lansirana privatna raketa
Kvar na jednom od devet motora pomjerio je lansiranje kapsule Dragon, ameri~ke kompanije SpaceX, najranije do 22. maja. SpaceX je obustavio lansiranje kapsule Dragon prema Me|unarodnoj svemirskoj stanici u posljednjoj sekundi ju~er ujutro zbog tehni~kih problema na jednom od devet motora rakete. - Po~etna sekvenca je po~ela, ali je do{lo do prekida, rekao je komentator NASA George Diller. Glasnogovornik SpaceXa je rekao da }e in`enjeri pogledati u ~emu je problem i da ne}e do}i do lansiranja, prenosi Al-Ja zeera. Kapsula je trebala biti lansirana iz Cape Canaverala na Floridi. Ovo }e biti prvi poku{aj lansiranja privatno izgra|enog svemirskog broda na istra`iva~ku stanicu. Planiran je kratki let i pristajanje na ISS.

Bez Putina
No vo iza bra ni pred sje dnik Francuske Francois Hollande sastao se sa ameri~kim predsjednikom Obamom prvi put otkako je preuzeo predsjedni~ku funkciju pro{le sedmice. Predsjednik Rusije Vladimir Putin nije se pojavio na ovom sastanku,

ali je umjesto njega do{ao premijer Dmitrij Medvedev. Predsjednik Obama primio je i lidere Velike Britanije, Kanade, Italije, Japana... Britanski premijer David Cameron nagovijestio je da bi vojne trupe njegove zemlje mogle biti poslate u Siriju da bi se poja~ao pritisak na Asadov re`im kr{enja ljudskih prava. Prema njegovim rije~ima, Britanija je spremna da svojim trupama doprinese uve}anoj me|unarodnoj posmatra~koj misiji u Siriji.

Hollande i Obama uo~i sastanka

16

BIZNIS I EKONOMIJA

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Snijeg i niske temperature iznenadili poljoprivrednike

Procjene {teta
za desetak dana
[tete od snijega i niskih temperatura koje su pretrpjeli poljoprivrednici u na{oj zemlji su ogromne i jo{ se zbrajaju, rekli su za Oslobo|enje u Selja~kom savezu BiH. Predsjednik Selja~kog saveza BiH Dragan Pavlovi} ka`e da su {tete nastale u vo}arstvu, poljodjelstvu i ov~arstvu: “Ov~ari sada sele na ljetne pa{njake, na planine na ispa{u ovaca. Dio ov~ara iz Hercegovine i srednje Bosne je ve} iza{ao na Vla{i}, ^vrsnicu, Vran-planinu i Ljubu{u. U Bosni su vo}njaci uni{teni. Snijeg koji je pao prije nekoliko dana u Bosni je bio toliko te`ak i mokar da je veliki broj vo}njaka polomio i potpuno uni{tio” ka`e Pavlovi}, te dodaje , da su mrazevi uni{tili i mladi krompir u Hercegovini. kako ka`e, {tete od februarskog snijega su samo u FBiH bile oko 70 miliona KM, a pomo} iz tog entiteta je iznosila tri miliona KM. “Preko koordinacije poljoprivrednih udru`enja }emo poku{ati da prikupimo podatke o {teti koja je nastala ovih dana i nadam se da }emo uskoro imati pribli`no ta~ne informacije. Posljedice }e biti velike, bi}e manjak mlijeka, ovce su promrzle i bi}e vjerovatno uginu}a. Pro{le godine smo imali su{e, pa potom veliki snijeg, pa mrazove” istaknuo je Pavlovi}. , I dok doma}i poljoprivrednici

Putem koordinacije poljoprivrednih udru`enja }emo poku{ati da prikupimo podatke o {teti, ka`e predsjednik Selja~kog saveza BiH • Vi{e cijene vo}a
pove}anju cijena” ka`e Ga}e{a. , Dobroslav Bukmir iz Selja~kog saveza BiH ka`e da su {tete od majskog snijega i hladno}a najve}e u srednjoj i isto~noj Bosni.

Pavlovi}: U Bosni uni{teni vo}njaci

Korist od padavina
Sead Jele~ iz Udru`enja poljoprivrednika Kantona Sarajevo ka`e da su najve}e {tete pretrpjeli vo}ari, ali da situacija nije alarmantna: “Recimo, ratarima su oborine bile vrlo korisne jer su obezbijedile potrebnu vlagu koja je bila deficitarna. Time je obezbije|eno da `ita i dio proljetnih usjeva imaju dobar rod. Kukuruzu je vlaga, tako|e, dobro do{la.”

Velike posljedice
Prema njegovim rije~ima, jo{ se ~ekaju procjene sa terena kako bi precizno bile utvr|ene {tete u vo}arstvu, animalnoj proizvodnji i poljodjelstvu. [to se ti~e pomo}i dr`ave, Pavlovi} je skepti~an jer,

Jele~: Ratarima oborine koristile

muku mu~e sa vremenskim nepogodama, do izra`aja dolazi nekontrolisani uvoz proizvoda najlo{ijeg kvaliteta. “Zbog toga ispa{taju i potro{a~i i proizvo|a~i. U BiH se mo`e uvesti svakakva roba, a mi iz BiH ne mo`emo nigdje iza}i sa svojom robom” rekao nam je Pa, vlovi}. Dr. Bo{ko Ga}e{a, stru~ni savjetnik za vo}arstvo u federalnom Zavodu za poljoprivredu, rekao nam je da }e podaci o {tetama na vo}njacima u FBiH biti poznati za desetak dana. “Komisije za procjenu {teta rade, pa }emo nakon toga mo}i ozbiljnije sagledati posljedice. Proizvo|a~i vo}a moraju odmah po~eti s otklanjanjem nastalih {teta, odnosno ukloniti polomljene grane i iz vo}njaka iznijeti potpuno polomljena stabla. U ovoj struci sam ve} 35 godina, ali ne pamtim da je bilo snijega i ovakvih temperatura u maju. Sve to }e utjecati na pove}anje cijena vo}a na pijacama i u marketima i mora}e }e se kompenzirati uvozom, {to }e, tako|e, doprinijeti

Bez za{tite
“Vo}e i povr}e }e vjerovatno poskupjeti, ali ima jedan paradoks: trgova~ki lobi pronalazi robu iz drugih zemalja i uvozi je. Umjesto da zelen bude skuplja jer su plastenici pali, vidimo da se prve tre{nje koje bi trebale ko{tati mo`da tri ili ~etiri KM na pijaci prodaju za 1,5 KM. Mo`da je to i zbog toga {to ljudi nemaju novca da kupuju. Manje }emo robe proizvesti, ali cijena slabo raste. Moje informacije sa tr`nice u ^apljini govore da su cijene ispod prosjeka. Jagode su trenutno dvije KM. Ovo je jedina dr`ava na svijetu koja nimalo ne {titi svoje proizvo|a~e” ka`e Bukmir, te do, daje da konkurencija nije problem, ako se provjerava kvalitet robe koja se nudi. Bukmir zaklju~uje da roba koja ne mo`e pro}i u EU, bez problema dolazi u BiH. Dk. OMERAGI]

Agrokop u ste~aju
Okru`ni privredni sud u Trebinju ju~er je pokrenuo ste~ajni postupak za firmu Agrokop. Imenovani upravnik Agrokopa u ste~aju Vlade Simovi} rekao je novinarima da je preduze}e odavno ispunilo uslove za ste~ajni postupak, dok sindikalci najavljuju tu`be protiv odgovornih. Simovi} je istakao da je Agrokop zadu`en vi{e od pet miliona KM, da su ra~uni blokirani i da se zaposlenima plate ne ispla}uju, te da ovo preduze}e svojim obrtnim sredstvima ne mo`e da servisira vi{e od 80 posto aktuelnih obaveza. Simovi} je rekao da bi na narednim ro~i{tima ste~ajnog postupka u Agrokopu trebalo da budu evidentirana sva potra`ivanja povjerilaca, te procijenjena ste~ajna masa du`nika i dodao da bi se nakon toga trebalo znati da li }e i radnici mo}i da naplate svojih sedam zara|enih plata.

Gra~anica

Zatvoren GRAPOSEXPO 2012.
Zahvaliv{i izlaga~ima, a bilo ih je 268, od toga 62 iz Gra~anice, {ef kabineta na~elnika Op}ine Gra~anica dr. Omer Hamzi}, ~lan Organizacionog odbora ovogodi{njeg sajma, pri li kom za tva ra nja Gra po sExpoa 2012, izrazio je zadovoljstvo {to je Gra~anica po tre}i put na ovakav na~in odaslala poruku da se na njenu privredu, obrtnike i poduzetnike itekako mora ra~unati, jer su nosioci privrednog razvoja ove lokalne zajednice i TK-a. On je naglasio da su se gra~ani~ki privrednici i Privredna komora Crne Gore ve} do go vo ri li da idu }e go di ne zemlja-partner ovom sajmu bude susjedna nam zemlja. Ina~e, ovaj sajam osta}e upam}en po iznimno kvalitetnoj organizaciji, jer se na sajmi{tu od pet hiljada kvadrata na{lo mnogo izlaga~a. Organizator

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 096 - 19. 5. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Kina Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 156 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB CNY RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.514822 1.507798 25.809505 0.077012 0.262473 0.656330 1.932580 0.565032 0.256787 0.214399 1.624159 0.838393 2.425939 1.533637 0.049181 0.242458 1.722034

1.955830 1.518619 1.511577 25.874190 0.077205 0.263131 0.657975 1.937424 0.566448 0.257431 0.214936 1.628230 0.840494 2.432019 1.537481 0.049304 0.243066 1.726350 USD BAM

1.955830 1.522416 1.515356 25.938875 0.077398 0.263789 0.659620 1.942268 0.567864 0.258075 0.215473 1.632301 0.842595 2.438099 1.541325 0.049427 0.243674 1.730666 1.52369 2.349852

je priredio desetak okruglih stolova, javnih rasprava, tematskih konferencija, a sve o temi kako pobolj{ati ambijent za privre|ivanje. Raduje ~injenica da je sajam zabilje`io 12.000 posjetilaca, nekoliko

delegacija, a posebno u~enika srednjih {kola TK-a, te generaci ja za vr{ne go di ne Ma {in skog fakulteta u Sarajevu koja je na po ziv fir me Ko van iz Gra~anice sa profesorima obiM. B. {la sajmi{te. ne u odnosu na isti mjesec pro{le nominalno vi{a za 0,7 posto. Prosje~na mjese~na bruto plata u BiH za mart ove godine iznosila je 1.286 KM, {to pokazuje nominalni pad za 0,6 posto u odnosu na decembar 2011. Prosje~na mjese~na bruto plata za mart ove godine u odnosu na mart pro{le godine, nominalno je vi{a za 0,9 posto.

BiH: Prosje~na neto
plata u martu 823 KM
Prosje~na mjese~na ispla}ena neto plata po zaposlenom u pravnim subjektima u BiH za mart ove godine iznosila je 823 KM, {to pokazuje nominalni pad za 0,6 posto u odnosu na decembar 2011, javila je Fena. Agencija za statistiku BiH je objavila da je prosje~na mjese~na ispla}ena neto plata za mart ove godi-

SDR (Special Drawing Rights) na dan 17. 05. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 17. 05. 2012 =

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA

17

Utvr|eni tro{kovi ~i{}enja za vrijeme stanja prirodne i druge nesre}e

Radu }e biti upla}eno
vi{e od tri miliona maraka
Kantonalno preduze}e bilo je zadu`eno za anga`ovanje mehanizacije, privatnih firmi, te ljudstva Novac }e dobiti i vangradske op}ine
Nakon {to je Vlada Kantona proglasila stanje prirodne i druge nesre}e, [tab Civilne za{tite KS-a je na svojoj sjednici po~etkom februara donio odluku da KJKP Rad odmah anga`uje sve raspolo`ive gra|evinske ma{ine od ostalih preduze}a, kao i od privatnih gra|evinskih firmi koje imaju neophodne ma{ine za ~i{}enje snijega. Tako je samo KJKP Rad mogao anga`ovati tre}a lica, vr{iti njihov prijem, raspore|ivati i voditi evidenciju radnih sati. Iako je Mustafa Kova~, direktor Uprave CZ Kantona, predlo`io da se umanji iznos sredstava za isplatu za 37 posto, kako bi se mogli uklopiti u raspolo`iva sredstva, njegov prijedlog nije prihva}en. Tre}im licima ponu|ena je ni`a cijena u prosjeku za 14,94 posto u odnosu na cijene koje je Rad ugovorio sa Direkcijom za ceste na redovnom zimskom odr`avanju. Prema obra~unu, za izvr{ene radove tre}im licima je namijenjeno oko milion i 866 hiljada maraka, a ovaj iznos je poslije du`e diskusije umanjen za pet posto za autoprevoznike i 23 posto za privredna dru{tva. Nakon toga cijena izvr{enih radova tre}ih lica iznosila je oko milion i 500 hiljada KM. Ukupni tro{kovi dodatnog anga`ovanja KJKP Rad u toku trajanja stanja elementarne nepogode su iznosili oko milion i 844 hiljade maraka. No, zbog nedostatka sredstava, komisija je zatra`ila da se i tro{kovi KJKP Rad umanje za 23 posto, kao {to su umanjeni i za tre}a lica. Nakon umanjenja, ukupni tro{kovi dodatnog anga`ovanja Rada iznosili su

Stanje prirodne nesre}e progla{eno je po~etkom februara

oko milion i 500 hiljada maraka. Na 69. sjednici Vlada Kantona Sarajevo je donijela odluku o pla}anju tro{kova nastalih za vrijeme trajanja prirodne i druge

nesre}e u Kantonu, te odobrila sredstva od tri miliona i 450 hiljada maraka. Ova su sredstva, koja }e KJKP Rad dobiti, za anga`ovanje mehanizacije i ljudstva,

zatim namijenjena su tre}im licima anga`ovanim po naredbi [taba Civilne za{tite, kao i svim vangradskim op}inama SarajevM. T. skog kantona.

Saradnja Me|unarodnog kluba `ena IWCS i Op}ine Novo Sarajevo

Saradnja Op}ine Vogo{}a i Ministarstva za bora~ka pitanja KS-a

Bunker kod Sonje

postaje muzej

Mirza sa na~elnikom Kold`om, odu{evljen [arenim parkom

Park je prilago|en i djeci sa posebnim potrebama

Otvoren [areni park
Novi parkovi uskoro na Vilsonovom {etali{tu, Grbavici i ^engi}-Vili
[areni park na Trgu heroja prilago|en je djeci sa posebnim potrebama, ali istu opremu mogu koristiti i druga djeca do 12 godina. Park }e danono}no biti pod nadzorom, a ~uvar }e dobiti i svoju ku}icu. Udru`enje Me|unarodni klub `ena IWCS zajedno sa Op}inom Novo Sarajevo izmamilo je osmijehe mali{ana koji su nestrpljivo ~ekali otvorenje svog parka. - Shvatile smo da djeca sa posebnim potrebama provode najvi{e vremena u zatvorenom prostoru, odnosno da nemaju mjesto na kojem bi se igrala sa svojim vr{njacima. Ovo }e biti mjesto gdje }e se sva djeca igrati zajedno, istakla je Kasey Vannett, predsjednica Udru`enja Me|unarodni klub `ena IWCS. Opremanje i izgradnja parka ko{tala je 220 hiljada maraka, od ~ega je Op}ina izdvojila 140 hiljada, dok je 80 hiljada donirao Me|unarodni klub `ena, {to se odnosilo na opremu. U narednom periodu u op}ini Novo Sarajevo planirana je izgradnja jo{ nekoliko dje~ijih parkova. - Ponosan sam {to smo napravili ne{to {to je rijetko na na{im prostorima, prostor koji je prilago|en za djecu do 12 godina i djecu za posebnim potrebama. Sada ve} radimo na projektovanju sli~nih objekata sa `eljom i ciljem da stvorimo {to je mogu}e vi{e lijepih i ugodnih mjesta gdje bi mogli djeca i stariji koji do|u u njihovoj pratnji u`ivati. Sli~an park treba bi biti u zoni Vilsonovog {etali{ta, Grbavice i ^engi}-Vile jer tu nema ovakvih objekata, naglasio je na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o. Mali{ani iz Centra “Vladimir Nazor” do{li su da posjete i isprobaju sve {to im nudi ovaj park. - Ovaj zabavni park je jedan od sadr`aja koji je pretpostavka za socijalnu integraciju, odnosno uklju~ivanje djece sa te{ko}ama u sredinu, pod istim uvjetima, ravnopravno sa populacijom bez te{ko}a, rije~i su Zulfe Ahmetovi}a, direktora Centra. Dvadesetogodi{nji Mirza nije mogao sakriti svoje odu{evljenje ovim parkom, te nam je kazao da }e sigurno dolaziti ovdje.
M. TATAREVI]

Na~elnik Op}ine Vogo{}a Edin Smaji} sa saradnicima, ministar za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo Ned`ad Ajnad`i} sa saradnicima, te predstavnici kantonalnog i op}inskog saveza logora{a organizovali su ju~er sastanak sa Sofijom Beganovi}, vlasnicom pansiona Kon-Tiki, poznatiji kao zloglasni logor Bunker kod Sonje. Na sastanku je razmatran i dogovoren otkup pomenutog objekta za potrebe izgradnje spomen-obilje`ja stradalnicima rata 1992-1995, koji su bili zato~eni u ovom objektu, odnosno pretvaranje pansiona u historijski muzej. Kroz logore Vogo{}e Planjina ku}a, Nakina gara`a i Bunker kod Sonje pro{lo je oko 800 ljudi, `ena i djece. Skoro polovina njih je ubijena ili odvedena u nepoznatom pravcu. Do sada je u vi{e masovnih i pojedina~nih grobnica ekshumirano 213 ubijenih. S. Hu.

18

SARAJEVSKA HRONIKA

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Porezna uprava FBiH tra`i izmirenje dugova prema dr`avi

Taksisti tra`e ni`e rate
Da li neko `eli da se na{e licence prodaju, zapitao se Mahmutovi} Rate od 300 maraka bile bi prihvatljive
Dok neki taksisti pla}aju obaveze prema dr`avi, drugi to nisu u mogu}nosti, te su se njihovi dugovi za zdravstveno i penziono osiguranje poprili~no nagomilali, jer datiraju jo{ iz 2001. godine. Za sada je 160 taksista potpisalo da `eli ni`e rate. Ministar prometa i komunikacija KS-a Haris Luli} kazao nam je da ovaj slu~aj nije u ingerenciji Ministarstva, ve} Porezne uprave koja radi po federalnim propisima, te dodao da on radi na osnovu njihovog uvjerenja o izmirenju ili reizmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda. - Moj dug dr`avi iznosi 14 hiljada maraka, ali na to imam oko devet hiljada kamata, {to zna~i da moj dug nakon desetak godina iznosi oko 23 hiljade KM i to bih trebao platiti u roku od tri godine. Ho}u da radim i da isplatim dug, ali mi je potrebna normalnija rata. Recimo, 300 maraka bih mogao izdvajati da to ne osjeti moja porodica. Kada nemam {ta da dam djeci da jedu, neura~unljiv sam. Ne}emo odustati, i}i }emo do kraja, istakao je Suad Trnka. Problem koji je sada sna{ao ta ksis te, jes te da uko li ko ne izmire sve dugove, gube licence, te ne mogu dobiti potvrdu od Ministarstva prometa i komunikacija za TA tablice, od ~ega im zavisi i posao. Mahmutovi} se zapitao da li im neko radi o glavi, odnosno da se licence nekome prodaju? - Meni za dva mjeseca isti~e licenca, dok mi je taksi-oznaka ve} istekla i ne mogu je zamijeniti dok ne isplatim drugove. Mi smo socijalni problem. @elim samo da mi obezbijede da mogu platiti dug. Mogao bih biti penzioner, ali ne mogu dok ne isplatim svoje dugove, naglasio je Mirsad Smje}anin.

Da ne osjeti porodica
- Na ~etiri stotine mjese~no napravili smo sporazum sa Poreznom upravom KS-a, misle}i da je to ne{to normalno i da }emo mo}i ispla}ivati dugovanja. No, rate se kre}u od 900 do 1.100 maraka, zavisno od dugovanja. Taj dug nije narastao za mjesec-dva, ve} se gomilao godinama, objasnio je za Oslobo|enje Damir Mahmutovi}. ^lanovi Sarajevotaksija ne `ele da im se dugovi oproste, ve} samo da im se rate snize kako bi im ne{to ostalo i za porodicu.

Zadnja opcija ~lanova Sarajevotaksija je da se njih 400 du`nika skupe ispred Kantona i proglase {trajk. Da bi se dobio maksimalan period u pogledu du`ine pla}anja duga, odnosno tri godine u slu~aju zaklju~enja sporazuma o odgo|enom pla}anju i 60 mjese~nih rata u slu~aju zaklju~enja sporazuma o pla}anju duga u ratama, potrebno je da obveznik obezbijedi garanciju u vidu imovine koja pokriva iznos duga. - Mi tra`imo samo aneks ugovora, da 160 ljudi, a bi}e ih i vi{e,

pla}a 300 KM mjese~no, umjesto 900, dok ne isplatimo, kazao je Mahmutovi}.

Sporazumi raskinuti
- U proteklom periodu poreznim obveznicima - taksistima Porezna uprava FBiH detaljno je pojasnila najpovoljnije mogu}nosti za izmirenje duga u odnosu na njihovu situaciju, me|utim, najve}i broj obveznika nije ispunio uslove u pogledu garancije, odnosno nije imao imovinu za obezbje|enje pla}anja duga. U takvim slu~ajevima, u skladu sa propisima, nadle`ni kanto-

nalni porezni uredi zaklju~ivali su sporazume sa poreznim obveznicima taksistima kojim je omogu}eno izmirenje duga na 36 rata bez garancije. Me|utim, ve}i broj taksista nije izmirivao obaveze, pa ni oni koji su to bili u situaciji. U takvim slu~ajevima sporazumi su raskinuti, a dug se uve}avao za iznos kamata. Napominjemo da se u svim slu~ajevima, kada se obaveze ne izmiruju redovno, dug uve}ava i te{ko ga je izmiriti bez obzira na visinu rate, kazali su nam iz pres-slu`be Porezne uprave FBiH.
M. TATAREVI]

Nakon reakcije stanovnika MZ Trg oslobo|enja - Centar

Saniran zid u dje~ijem parku
Nesavjesni voza~i su koristili dje~ije igrali{te za parkiranje vozila

U Centru

upisan
601 prvi razred~i} prva osno Upis u
vne {kole obavlja se u aprilu i augustu. Nakon prvog upisnog roka u aprilu za predstoje}u {kolsku 2012/13. godinu, u prve razrede 11 osnovnih {kola u Centru upisan je 601 prva~i}, {to je za 15,6 posto vi{e u odnosu na broj upisanih u {kolskoj 2011/12. godini. Od ukupnog broja upisanih, 314 je djevoj~ica i 287 dje~aka. Upis za {kolsku 2012/13. godinu bit }e nastavljen i u drugom, augustovskom upisnom roku.
Izgled parka prije i poslije sanacije zida

Na zahtjev stanovnika mjesne zajednice Trg oslobo|enja - Centar zavr{ena je sanacija, odnosno dogradnja zida, u dje~ijem parku preko puta BKC-a, na raskrsnici ulica Branilaca Sarajeva i ]emalu{a. U periodu dok je nedostajao dio zida, nesavjesni voza~i su koristili povr{inu dje~ijeg igrali{ta za parkiranje vozila, na {ta su nezadovoljni stanari burno reagirali apeluju}i na gradske i op}inske vlasti da u~ine ne{to da se park spasi. Jedna od njih, Svjetlana

Vukmirovi} uputila je krajem aprila pismo gradona~elniku s molbom da se dograde dva metra ograde kako bi se onemogu}io prolaz vozilima. - Znam da ste obe}ali da }e na prolje}e da se izgradi dva metra uni{tene ograde i tako kona~no onemogu}i svaki prolaz autima, ali iako se to nije dogodilo, mali betonski stubi} je imao funkciju i park je bio spa{en i sa~uvan za djecu. Tako je bilo sve do prije desetak dana, kada su

radnici, vjerovatno KJKP Rad, da bi pristupili asfaltiranju staze uz stambenu zgradu koja se nalazi do parka, poru{ili stub i nisu ga vratili nazad. Sada ponovo imamo istu situaciju da se dje~iji park koristi za prolaz auta i njihovo parkiranje, a da javna kompanija koja ima za cilj ure|enje grada, ne samo da ne vr{i svoju funkciju i popravi dio uni{tene ograde nego i uni{tava ono malo {to je ura|eno da se park sa~uva za svoju osnovnu

funkciju, navedeno je u pismu. Pismo je adresirano i na Op}inu Centar koja je odlu~ila pomo}i u sanaciji parka. Na osnovu spo ra zu ma Op}i ne i gra|evinske firme Sela o investiciono-tehni~kom odr`avanju i izgradnji stepeni{ta i pje{a~kih prilaza, radnici ove firme su po~etkom ovog mjeseca zavr{ili izgradnju dijela kamenog zida du` pomenutog dje~ijeg igrali{ta. Op}ina je za tu namjenu izdvojila oko 1.700 KM. E. A.

Foto: D. ]UMUROVI]

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

19

Azil za pse lutalice u Rakovici

Sve vi{e posjeta

276-982

VA@NIJI TELEFONI

i udomljavanja
Zato iz azila poru~uju da svi zainteresovani gra|ani i njihova djeca mogu u odre|enim terminima do}i i posjetiti ih, vidjeti pse, a mo`da nekog odabrati i udomiti. Dosad je u maju udomljeno sedam pasa, a za jo{ toliko su zainteresovani potencijalni vlasnici. U azilu je dosta napu{tenih pasa raznih vrsta, kao i mladih `ivotinja, tako da oni koji `ele ovdje sigurno mogu na}i svog novog ljubimca.

Kapacitet lokalnog azila je 120 pasa, a trenutno je ovdje smje{teno 70 `ivotinja
Izgradnja prihvatili{ta i higijenskog centra za pse lutalice u sklopu Zemljoradni~ke zadruge u Rakovici je zavr{ena. Objekat je pu{ten u funkciju po~etkom maja i trenutno je ovdje smje{teno oko 70 pasa. Ove namjenske prostorije su povr{ine oko 300 kvadrata, a ukoliko bude potrebno, mogu se i pro{iriti. Kapacitet azila je 120 `ivotinja i one su raspore|ene u boksove po starosti, veli~ini, polu i agresivnosti. Kavezi su ra|eni po zakonskim propisima i njihove dimenzije, prostor za hranjenje i izvo|enje, zadovoljavaju u cijelosti tra`ene standarde.

Sterilizacija
Psi raspore|eni u kaveze po starosti

Kompletan tretman
Zasad je planiran smje{taj `ivotinja samo iz op}ine Ilid`a, mada postoji ideja da prihvatili{te bude neka vrsta servisa za azil u Pra~i. Pristigli psi su u Rakovici pro{li kroz higijenski centar, okupani su i vakcinisani, a odre|eni broj je ve} udomljen. O `ivotinjama se za sada brinu dva radnika. Op}ina Ilid`a je uplatila sredstva neophodna za rad azila, a fi-

nansirat }e i ishranu pasa, kao i plate radnika. Kako saznajemo od Almira D`ankovi}a, direktora Zadruge, sva proceduralna pitanja su rije{ena, me|u kojima su i najbitnija, na~in hvatanja i dovo|enja `ivotinja te briga o njima. - Smje {te ni psi su, ugla vnom, pokupljeni sa ilid`anskih ulica. To radimo u koordinaciji sa sekretarima mjesnih zajednica i gra|anstvom, koji nas obavje{tavaju gdje se psi

nalaze, a na{a ekipa ih hvata i dovodi u prihvatili{te. Ovdje prolaze potreban higijenski i ve te ri nar ski tre tman, ima ju odgovaraju}i smje{taj i hranu. Posebnu pa`nju, zajedno sa udru`enjima za za{titu `ivotinja, posve}ujemo udomljavanju, jer ovdje psi ne}e boraviti do kraja `ivota, ve} privremeno. Svakim udomljavanjem stvara se prostor za nove pse ko je }e mo sklo ni ti sa uli ca, kazao je D`ankovi}.

- Otvoreni smo prema svim udru`enjima za za{titu `ivotinja i gra|anima, koji mogu do}i da nas posjete. @elja nam je da ovaj prakti~an projekat za`ivi. Mi }emo se brinuti o psima, ali su nam svaka pomo} i podr{ka dobrodo{le. Za sada se ne}e obavljati sterilizacija pasa, jer nemamo dovoljno sredstava za to. O~ekujemo da }emo kroz na{e akcije uspjeti obezbijediti podr{ku veterinara, pa bi i ove medicinske zahvate u budu}nosti mogli primjenjivati, naglasio je D`ankovi}.
Z. TURKOVI]

U~eni~ki protesti za mir
Foto: S. GUBELI]

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

U~enici O[ “Isak Samokovlija” tokom cijele sedmice upoznavali su se sa idejom koliko je va`no po{tivanje jednakosti, ali i razli~itosti. Tako se ju~er ispred nji-

hove {kole odr`ala i zavr{na manifestacija ideje za mir koju je inicirao pedago{ki zavod zajedno sa u~enicama ove {kole. Dvori{tem O[ “Isak Samokovli-

ja” odjekivali su stihovi pjesme “Da rata ne bude” . - U vidu mirnih protesta, postavljanjem {atora, te pu{tanjem balona sa porukama o miru,
subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i

u~enici na{e {kole pokazali su koliko je zaista va`no po{tivanje jednakosti i razli~itosti, istakla je pedagogica Mirsada Jaganjac.
M. T. 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18

5 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

Odlasci:
Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30, Vienna 7.30 i 15.05, Banja Luka/Zurich 7.30, 7.30 i 9.30, Munich 13.10, Istanbul 14.40 i 18.00, Ljubljana 14.45

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdamvia Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom,

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6. 5 i 17.57, Budimpe{ta 21. 0, Beograd 1 1 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AVIONI Dolasci:
Istanbul 9.20 i 13.40, Munich 12.25, Ljubljana 14.15, Zurich/Banja Luka 14.25, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.00, Beograd 21.55

sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i pra znika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

20

KULTURA

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

“Falsifikator” Gorana Markovi}a

Obilje`eni Dan i No} muzeja

Pala zadnja klapa
U selima [e{kovci i Kri{kovci nadomak Banjoj Luci zavr{eno snimanje filma, ~iji je ve}i dio ve} snimljen u Beogradu u novembru pro{le godine
U produkciji Drina filma iz Beograda, Balkan filma iz Kozarske Dubice i Beograda u saradnji sa Radio-televizijom Republike Srpske, u selu [e{kovci kod Lakta{a, nedaleko od Banje Luke, proteklih dana nastavljeno je snimanje filma “Falsifikator” srbijanskog reditelja i scenariste Gorana Markovi}a, a ju~er je pala i zadnja klapa. Ve}i dio ovog filma ve} je snimljen u novembru u Beogradu, a neke od klju~nih scena snimljene su u selima Kri{kovci i [e{kovci. Zanimljiv put imao je “Falsifikator” - scenario je naru~io Goethe institut, povodom 20 godina od pada Berlinskog zida, ali scenarista Markovi} pri~u je smjestio u 1968. godinu, kada je, po njegovom mi{ljenju, po~eo raspad Jugoslavije. A pri~a filma govori o falsifikatoru diploma koji kopije ne pravi zbog finansijske dobiti nego iz altruizma. Sve dok ne zaglavi u zatvoru. Glavni glumac, producent i suradnik na scenariju Tihomir Stani} ve} je glumio isti lik u istoimenoj predstavi Beogradskog dramskog pozori{ta, a inspiraciju za svoj lik na{ao je, kako je rekao, u svom ocu koji je bio seoski u~itelj. Ostatak uloga podijeljen je izme|u Branke Kati}, Sergeja Trifunovi}a, Harisa Burine, @ike Krstovi}a, Nata{e Markovi}a, te glumaca iz Banje Luke Borisa [avije i Dobrice Agatonovi}.
N. S. Zemaljski muzej BiH: Sa zanimanjem se razgledala Sarajevska Hagada
Foto: S. GUBELI]

Veliki interes
Programi koji su prire|eni privukli su pozornost, kao i sve ono {to ove institucije ~uvaju
Zadovoljni smo posje}eno{}u, s obzirom na to da smo prepu{teni sami sebi. Mislim da cijeli kolektiv pokazuje nadljudske napore sa sa~uva ovu instituciju i njen sadr`aj, kolekcije i aktivnosti, s obzirom na to da 10 mjeseci nismo primili pla}u sa tendencijom da jo{ godinama bude tako. Mogu ista}i bez la`ne skromnosti da sam ponosan i da mi je ~ast da radim s takvim ljudima, ka`e dr. Adnan Busulad`i}, direktor Zemaljskog muzeja BiH, najstarije kulturno-znanstvene institucije u BiH koja je unato~ svim te{ko}ama, a prije svega radi se o nerije{enu statusu, tijekom ju~era{njeg dana prigodnim programima obilje`ila i Me|unarodni dan muzeja i No} muzeja. Tako su Zemaljski muzej BiH ju~er posjetili ne samo gra|ani Sarajeva nego je bilo i puno ljudi izvan BiH, kao i djece koja ne `ive u ovom gradu. Prire|eni program, ali i sve ono {to zna~i ova institucija, privukao je pozornost posjetitelja, koji su posebnu pa`nju posvetili Sarajevskoj Hagadi, koja se tradicionalno izla`e prilikom obilje`avanja Dana i No}i muzeja. Tako|er, ni{ta manju pozornost posjetitelji nisu iskazali ni kad je

Internacionalni filozofski simpozij
“Moderna i sekularizacija” naziv je 10. internacionalnog filozofskog simpozija koji se odr`ava u Sarajevu u organizaciji Filozofskog dru{tva Theoria Univerziteta u Sarajevu i R&D Cen tra Uni ver zi te ta u Sarajevu. Prigodan program otvorenja simpozija uprili~en je u petak u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, a brojna aktuelna predavanja u~init }e Grad Sarajevo prijestolnicom najve}ih ostvarenja iz filozofije na ovim prostorima, a ujedno i promociju BiH kao moderne evropske dr`ave koja je utemeljena u evropskom duhu, navode iz Univerziteta u Sarajevu. Na ovom presti`nom skupu u~estvuje veliki broj eminentnih stru~njaka iz razli~itih po-

Moderna i sekularizacija

Historijski muzej BiH: Radionica “Moje vi|enje Muzeja”

Foto: S. GUBELI]

dru ~ja fi lo zo fi je - Man fred Frank, Guenter Kruck, HansPeter Grosshans, Baerbel Frischmann, Ingolf Dalferth, Kurt Appel, Andreas Arndt, Pirmin Stekeler, Tomislav Zeli}, Ljubi{a Prica, Jure Zovko, Kemal ^uzovi}, Samir Osman~evi}, Vahidin Preljevi}, Asim Mujki}, te Samir Arnautovi}. Filozofsko dru{tvo Theoria ove godine slavi jubilej koji se ne bavi samo filozofijom nego i kulturom i tradicijom u cjelini, a ono {to je ura|eno u proteklom desetlje}u zna~ajno je za BiH. U dana{njoj zavr{nici Simpozija u 10 sati u Zemaljskom mu ze ju BiH pre da va nje }e odr`ati Manfred Frank, a zatim slijedi koncert Muzi~ke {kole “Mali Mozart” .

u pitanju bilo sve ono {to se nalazi u Muzeju a dostupno je za pogledati. Ju~er je u Zemaljskom muzeju odr`ana i edukativna radionica za djecu “Muzej u koferu” , prire|ena prezentacija konji~kog drvorezbarstva zanatlija iz Konjica, otvorene izlo`be “Izlo`bena djelatnost Odjeljenja za etnologiju 1992-2012.” autora Samira Avdi}a, “Neka bude svjetlo” studenata IV godine Likovne akademije u Sarajevu (Odsjek za grafi~ki dizajn) i “Kopitari i papkari” autora mr. Dra`ena Kotro{ena. Susjed Zemaljskom muzeju BiH je Historijski muzej BiH. I ova muzejska institucija je priredila prigodne programe kojima je obilje`ena No} muzeja, dok je u petak obilje`ila Me|unarodni dan muzeja otvoriv{i svoja vra-

ta posjetiteljima i pru`iv{i im mogu}nost da razgledaju njegove zbirke. Neuobi~ajeno `ivo je u Muzeju, ka`e kustosica Elma Ha{imbegovi}. I Radionica koja je organizirana pod nazivom “Moje vi|enje Muzeja” privukla je veliku pozornost uzrasta kojemu je bila namijenjena, kao i drugi programi. Naro~ito, projekcije ratnih dokumentarnih filmova, zatim “Muzej cafe” kao i koncert grupe Shift. I Muzej Sarajeva obilje`io je Dan i No} muzeja u petak. Vrata njegovih depandansa bila su otvorena do 24 sata (Brusa bezistan, Muzej Jevreja, Svrzina ku}a, Despi}a ku}a, Art ku}a sevda ha, Mu zej Sa ra je vo 18781918).
An. [IMI]

Primjer po{tovanja izme|u dva grada
U izdanju Goethe instituta i Izdava~ke ku}e Vrijeme Zenica objavljena je knjiga pod nazivom “Sarajevo pi{e za Friedrichshafen” , koja je nastala kao rezultat projekta Goethe instituta u BiH i dnevnog lista Südkurier iz Friedrichshafena u kojem je godinu dana 12 mladih ljudi iz Sarajeva na njema~kom jeziku pisalo po jednu reporta`u.

Sarajevo pi{e za Friedrichshafen

Goethe institut je njihove tekstove objavio kao knjigu na njema~kom i bosanskom jeziku i to ne samo zbog toga {to se ovdje radi o novoj i neobi~noj slici “Raskrsnice Sarajevo” ve} i iz `elje da se dokumentira jedan projekt koji mo`e poslu`iti kao primjer dijaloga, ljubavi i po{tovanja izme|u dva grada i dvije zemlje.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

KULTURA

21

XI festival bh. drame Zenica
“Mo`e li se zaustaviti kamen otisnut niz strminu? Najgore je {to mi `ive}i ovakvu sada{njost, na{im ~injenjem ili ne~injenjem, ve} ispisujemo ne~iju budu}nost. Da li smo svjesni odgovornosti za to? Da li je altruizam rije~ koja je zauvijek izgubila upotrebnu vrijednost?” Pitanja su to {to ih u programskoj knji`ici, sebi i gledaocima, postavlja autorica drame “Bunar” Radmila , Smiljani}, predstave u re`iji Egona Savina, izvedenoj pete takmi~arske ve~eri 11. festivala bh. drame u Zenici. Projekt je nastao u koprodukciji Radionice integracije, Fonda Krug i Ustanove kulture “Vuk Karad`i}” iz Beograda, a finansiran je sredstvima iz programa Evropske unije “Podr{ka civilnom dru{tvu” za Srbiju. Radmila Smiljani}, (Biha} 1973), glumica i dramska spisateljica, nakon uspjeha “Balona od kamena - moja sje}anja” i jedno~inke “Profil” svojim tre}im , dramskim tekstom “Bunar” nastavlja istra`ivati sva ona tajnovita mjesta ruralne zabiti balkanskog, to~nije, bosanskog pejza`a, njihovu intimu i zagonetnu skrovitost u kojoj borave njeni likovi. “Bunari su riznice sje}anja, u njima borave duhovi predaka. Nema te `e|i koja mo`e ispiti svu vodu bunara. Koliko god zahvati{, on se dopuni...” bilje`i Egon Savin (Sarajevo 1955), povodom uprizorenja drame, u kojem do

Ruralni svjetovi
Radmile Smiljani}
men otisnut niz strminu” o~ito se ne mo`e zaustaviti, sudbina je unaprijed odredila njihove `ivote. Naravno, tu je i mitski bunar, ono oko ~ega se spore, prodati ili ne - no to je i nagovje{taj neke mogu}nosti izlaza, mo`da neki, makako si}u{an i nevjerojatan tra~ak nade da sve ne mora zavr{iti tako tragi~no i bezizlazno - no ona iskonska ljudska tvrdoglavost, zatucanost i sujevjerje, onaj primitivizam u svom najokorjelijem vidu, uni{ti}e i tu posljednju nadu.
Kamen otisnut niz strminu ne mo`e se zaustaviti

Predstava “Bunar” u re`iji Egona Savina obilje`ila peto takmi~arsko ve~e

@ivi, so~ni jezik
Predstava “Bunar” mo`e vas na trenutak podsjetiti na dramsko pismo Martina Mekdone, osobito na njegovu “Ljepoticu Linejna” , ona u sebi nosi trag i duh ^ehovljevih motiva i atmosfere njegovih komada - no ona je prije svega izvorna i samosvojna, utemeljena u ~vrstom i koherentnom dramskom rukopisu Radmile Smiljani}, u `ivom i so~nom jeziku, u koloritu podneblja koji donosi i kojim nas tako ve`e i obuzima tokom izvedbe. Brecht je svojedobno zapisao: “Sve ovisi o fabuli, ona je sr` teatarske priredbe. Zaista, iz onoga {to se de{ava izme|u njih, ljudi i crpe sve o ~emu mogu diskutirati, {to mogu kritizirati, mijenjati” Taj Brechtov pou~ak Radmi. la Smiljani}, o~igledno, dobro poznaje i po{tuje u cijelosti.
Mladen BI]ANI]

punog izra`aja dolazi njegov osebujan redateljski rukopis i nepogre{iv osje}aj i intuicija za ono bitno i elementarno u tekstu i predstavi.

Unutar tri lika
U osnovi, drama se odvija unutar tri lika - majke, sina i snahe. To je ono arhetipsko, vje~no {to }emo na}i gotovo svuda u svjetskoj pozori{noj literaturi - posesivna, sinom opsjednuta mati koja ga ne `eli izgubiti, uvi|aju}i, intuitivno, da tamo gdje mo`da ode nema ni{ta dobra za njega, ali i pla{e}i se samo}e koja joj tim odlaskom prijeti. Sin, rastrzan izme|u dviju ljubavi - onoj pre-

TVRDOGLAVOST Ona iskonska ljudska tvrdoglavost, zatucanost i sujevjerje, onaj primitivizam u svom najokorjelijem vidu, uni{ti}e i tu posljednju nadu
ma majci i onoj prema `eni koju tako|er istinski voli, ali se ne mo`e odlu~iti {to da u~ini - ode ili ostane. Snaha, mnogo odlu~nija i samosvjesnija, koja uvi|a da na tom terenu vje~ne bitke, sumnji i glo`enja unutar tog trokuta ona neminovno gubi, odlazi i napu{ta ga. Ono ritualno i magijsko donosi vra~, iscjelitelj, seoski {aman, a zapravo obi~na varalica i smutljivac koji na svemu tomu zara|uje, ali on autorici izvanredno slu`i kao spona tih svjetova - onoga stvarnog, svakodnevnog, u kojem junaci `ive i onoga drugog, {to ga `ele i prizivaju. Peti lik tu je da bi omogu}io izvr{enje nauma majke da jednom za svagda ukloni suparnicu iz svog doma. U tome i uspijeva, ali to je Pirova pobjeda - uvidjev{i da su sile oko njega ja~e, da je ostao sam, sin se ubija, onaj “ka-

NP Sarajevo na Mucijevim danima

9. susreti dje~ijih pisaca “Vezeni most”

“Hamlet...” o nemoralu i licemjerstvu
Na scenu Ateljea 212 u Beogradu iza}i }e sarajevski ansambl sa predstavom “Hamlet u selu Mrdu{a Donja” ili “Hamlet zna {to narod ne zna”
Premijernom izvedbom autorskog projekta Olivera Frlji}a “Zoran \in|i}” preksino} su u Ateljeu 212 otpo~eli Mucijevi dani. Narodno pozori{te Sarajevo gostovat }e na Danima u Beogradu sa predstavom “Hamlet u selu Mrdu{a Donja” ili “Hamlet zna {to narod ne zna” U . predstavi igraju Josip Pejakovi}, Milan Pavlovi}, Mirsad Tuka, Sa{a Petrovi}, Amina Begovi}, Mirvad Kuri}, Aldin Omerovi}, Alma Terzi}, Slaven Vidak, Merima Lepi} i Riad Ljutovi}. Na scenu Ateljea 212 iza}i }e ve~eras u 20 sati. Predstava je ra|ena prema drami “Predstava Hamleta u selu Mrdu{a Donja” Ive Bre{ana, poznatog hrvatskog dramati~ara. Reditelj Sulejman Kupusovi} je na sebe preuzeo zadatak adaptacije teksta, te je pri~u postavio u bosanski ambijent, da bi se prvenstveno fokusirao na bo{nja~ki mentalitet i progovorio o razli~itim devijacijama u dru{tvu. Prema njegovim rije~ima, ovaj tekst se na najbolji na~in obra~unava sa nemoralom i licemjerstvom koji nas okru`uju. Glumac Josip Pejakovi} istakao je kako je drama “Predstava Hamleta u selu Mrdu{a Donja” jedan od najboljih tekstova napisanih u pro{lom vijeku na ju`noslovenskim prostorima. On do dana{njeg dana ostaje relevantan, jer se jo{ nije pojavio jednako dobar tekst koji direktno progovara o sada{njem trenutku i onome {to je politi~ki vrlo aktuelno, te o djelima i nedjelima politi~ara. Scenografkinja i kostimografkinja predstave je Marijela Margeta - Ha{imbegovi}.
Iz predstave Mr. S.

Mali princ za Ku}u

od hiljadu maski
“Ku}a hiljadu maski” autora , Igora Kolarova iz Beograda, progla{ena je na 9. susretima dje~ijih pisaca “Vezeni most” za najbolju knjiga za djecu objavljenu u pro{loj godini na podru~ju BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, javila je Fena. Ko la ro vu je pri pa la nov ~ana nagrada i statua Malog princa, rad akademskog vajara Enesa Sivca. Za nagradu je bi lo no mi ni ra no osam knjiga, a iz BiH su nominirane knjige “Brkovi od ke~apa” Ja gode Ili~i} i “Plave fu, ze i dru ge lju ba vi” Zej }i ra , Hasi}a. Iz Crne Gore nominirane su bile knjige pjesama “Sun~anje na mjese~ini” Velimira Ralevi}a i “Slane pjesme” Dejana \onovi}a, iz Hrvatske “Lampa, pa~e, ma~ak” Enesa Ki{evi}a i “Posu|ena ispri~aonica” Igora Raji}a, a iz Srbije “Mra~ne

tajne Ginkove ulice” Uro{a Petrovi}a, te nagra|ena knjiga “Ku}a od hiljadu maski” Igora Kolarova. Igor Kolarov (1973) je autor 12 knjiga, a najpoznatija je “Agi i Ema” .

22

SCENA

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Damir Imamovi} nastavlja istra`ivanje tradicionalne bosanske muzike

Sevdah Takht
Premijerni nastup novi bend }e imati u okviru Dana Sarajeva u Beogradu, a nedugo nakon toga i u Sarajevu na Sarajevo Sevdah Festu
Nakon vrlo uspje{nog solo projekta i vlastitog Trija, Damir Imamovi} je osnovao potpuno novi bend koji se zove Sevdah Takht. asocira na jedno od najva`nijih muzi~kih izvori{ta sevdaha: na tzv. ravnu ili poravnu pjesmu. Dana{nji Sevdah Takht Damira Imamovi}a poziva se na tradiciju bendova koji prelaze granice trenutno aktualnih `anrova i u~e iz razli~itih tradicija i time pravi iskorak u novom shvatanju sevdaha kao muzi~kog `anra koji se zasniva na neprestanom u~enju i istra`ivanju. Sevdah Takht, osim Imamovi}a, ~ine Nenad Kova~i} iz Zagreba, perkusionista i istra`iva~ ritma, s vi{egodi{njim iskustvom u bavljenju balkanskim ritmovima i Ivan Mihajlovi} iz Kladova, jedan od najinteresantnijih mla-

Neprestano u~enje
Takht je nekada bilo ime za male, kamerne sastave koji su putovali Sredozemljem i svirali tradicionalnu muziku cijelog podneblja. Naziv takht perzijskog je porijekla i ozna~ava pozornicu, postolje, dasku, tron. U savremenoj upotrebi mogli bismo ga prevesti kao pozornica za nastup benda ili kao ta~ka gledi{ta. U na{em jeziku naziv je sa~uvan u idiomatici, npr. tahta je daska, tahtali zna~i ravno, {to nas direktno

Sevdah Takht uklju~uje izvo|a~e iz tri dr`ave regiona

Foto: Amer KAPETANOVI]

dih basista i autora na beogradskoj muzi~koj sceni. Svoj premijerni nastup Sevdah Takht ima}e u okviru Dana Sarajeva u Beogradu 26. maja. - U odnosu na ono na {ta su ljudi navikli u Damirovom izrazu, Sevdah Takht je, u svakom slu~aju, ne{to novo i druga~ije, sevdah u modernijim aran`mani ma, re kao je ne da vno na

predstavljanju ove manifestacije Mihajlovi}.

Sarajevo Sevdah Fest
- Dani Sarajeva su zapravo kumovali na{em poznanstvu i nastanku benda. Na{i prvi snimci su u fazi miksa, a izdanje se mo`e o~ekivati u septembru. Nastup u Domu omladine je prvi zvani~ni nastup Sevdah Takhta, {to mi je ja-

ko drago, kazao je Mihajlovi}. A ni doma}a publika ne}e dugo ~ekati na koncert novoosnovane grupe. Sevdah Takht }e u Sarajevu nastupiti 7. juna u 20 sati u Bosanskom kulturnom centru. Ovaj koncert }e i zvani~no zatvoriti 2. Sarajevo Sevdah Fest, koji }e biti odr`an po~etkom juna na tri lokacije u Sarajevu.
N. SELIMOVI]

Dobitnik ~etiri Porina

Na koncertu Dine Merlina u Gora`du

Sarajevo za
KRAJ TURNEJE
Svoj posljednji koncert u okviru mini turneje po BiH, poznati hrvatski muzi~ar Massimo Savi} odr`at }e 28. maja u 20 sati u BKC-u. Nakon odli~nih koncerata u Zenici, Tuzli i Mostaru, do{lo je vrijeme buma “Sunce se ponovo ra|a” , godinu od live albuma “Massimo sings Sinatra” te brojnih , koncerata, vrijeme je da Massimo Sarajevu predstavi novi album “Dodirni me slu~ajno” Za mnoge je ovo Massi.

U`ivalo vi{e od deset hiljada ljudi
Nakon dugo vremena jedna od najve}ih bosanskohercegova~kih zvijezda Dino Merlin ponovo je zapjevao pred gora`danskom publikom, a na koncertu koji je odr`an na gradskom stadionu u Gora`du, rijeke obo`avalaca i ljubitelja Merlinove pjesme stigle su kako bi u`ivale u hitovima najpopularnijeg bh. izvo|a~a. Procjene su da se na Gradskom stadionu okupilo vi{e od 10.000 ljudi. Veliki muzi~ki spektakl pod sloganom “Prevent za Gora`de” privukao je i goste iz drugih gradova BiH, a svi skupa u`ivali su u dvosatnom nastupu Merlina i njegovih gostiju koji nisu ostavili nikoga ravnodu{nim. - Bilo je super, dugo nisam bio u Gora`du, sretan sam jer je ovdje bio velik broj ljudi i drago mi je {to ljudi odvajaju vrijeme za moje pjesme i nekako smo ostavarili interakciju, bila je to dvosmjerna ulica i uistinu sam u`ivao, izjavio je Dino Merlin neposredno nakon koncerta u Gora`du.
I publika je pjevala s Merlinom

da i sarajevska publika u`iva u hitovima ovog vrhunskog pjeva~a. - Radujem se nastupu u Sarajevu. Uvijek sa nestrpljenjem o~ekujem izlazak na binu, naro~ito kada je u pitanju sarajevska publika, izjavio je hrvatski muzi~ar. Tri godine od studijskog al-

mov najzreliji album od sada, {to potvr|uje sa ~ak ~etiri Porina koja je dobio ove godine i to za najbolji pop-album, najbolji mu{ki vokal, najbolju produkciju i najbolji snimak. Svi zainteresovani svoje ulaznice mogu kupiti na blagajni BKC-a i poslovnicama Centrotransa u Ferhadiji.

Upravo je njegovim nastupom okon~ano obilje`avanje Dana Preventa, grupacije koja ima najve}i broj uposlenih u BiH. Koncert je, zapravo, i bio poklon Preventa gradu u kojem se ova kompanija najbr`e razvijala u posljednje vrijeme. - Od kada postoji svijet, postojale su mecene koje su na neki na~in sponzorirale i podr`avale kulturu, muziku i umjetnost i tako je i Prevent jedna grupacija na koju mo`emo biti ponosni jer po-

dr`ava i poma`e osim toga i mlade i talentovane ljude. Evo i ja sam se pridru`io i stipendira}u preko ove fondacije (Fondacija “Hastor” op. A. H.) dvoje stude, nata iz Gora`da, dodao je Merlin. Koncert Dine Merlina u Gora`du protekao je bez ijednog incidenta uz odli~nu organizaciju koja je samo potvrdila da u Gora`du postoje ljudi i subjekti spremni i sposobni za realizaciju i najve}ih kulturnih i drugih doga|aja. A. H.

24

Nedjelja ZIVOT PLUS

20. maj/svibanj 2012.

BOSNO MOJA, DIVNA MILA...

Spomenik prir atrakcija
Najve}i i najljep{i vodopad u na{oj zemlji, po mnogo ~emu izuzetan, predstavlja jedan od najatraktivnijih prirodnih turisti~kih motiva u neposrednoj blizini Sarajeva
Pripremila: Merima BABI]

Pobolj{ajte dan u samo pet minuta
Pet minuta je sasvim dovoljno da napravite jednu stvar
U ovom u`urbanom svijetu ~esto nam se ~ini kako je premalo vremena da napravimo sve {to trebamo i `elimo. Izdvojite samo pet minuta i isprobajte samo jednu od sljede}ih stvari kako biste smanjili razinu stresa, ali i dali svom raspolo`enju i energiji sna`an poticaj. Pospremite krevet Zapo~injanje svakog dana ovim malim ritualom }e vam pomo}i da ostvarite miran i uredan ambijent u spava}oj sobi. Mnogim ljudima je pomoglo uvo|enje ove male, ali zna~ajne rutine. Tako|er, kada se vratite u svoj dom nakon u`urbanog dana, bit }e vam puno ljep{e vidjeti urednu i ugodnu spava}u sobu. Ukoliko svaki dan zapo~nete uklanjanjem barem jedne sitnice s va{e liste stvari za obaviti, imat }ete manje briga ostatak dana. Pojedite ne{to Prije negoli zakora~ite kroz vrata, po|ite u kuhinju i uzmite neko vo}e (jabuka, banana ili narand`a) ili neku zdravu grickalicu (ora{asti plodovi). Prije ili poslije }ete osjetiti glad, a na ovaj na~in }ete sprije~iti posezanje za vre}icom ~ipsa ili ~okoladicama. Ukoliko u svom domu nemate vo}e ili ora{aste plodove, krajnje je vrijeme da se njima opskrbite. Osim {to su krajnje pristupa~ni, va{e tijelo }e vam biti zahvalno. Po~istite stol Naravno da niste u mogu}nosti pospremiti ~itav ormar u samo pet minuta, ali za to vrijeme va{ stol na radnom mjestu mo`e poprimiti sasvim druga~iji izgled. Onu hrpu papira koja vas svakodnevno ometa razvrstajte i pospremite, pra{inu sa stola pobri{ite, stavite neki ukras koji }e vas podsje}ati na ne{to lijepo i vama drago. Dokazano je da uredan stol na radnom mjestu zaposlenicima smanjuje razinu stresa i pove}ava koncentraciju, ali i motivaciju. Slu{ajte muziku Vi{e istra`ivanja je dokazalo da slu{anje muzike poma`e kod smanjenja krvnog pritiska i stresa, a i pobolj{ava raspolo`enje. Prava muzika uistinu mo`e brzo promijeniti va{ stav. Stoga pripremite listu izvo|a~a i pjesama koje vas usre}uju i slu{ajte ih barem pet minuta na dan na putu za posao ili pak na samom radnom mjestu ukoliko to mo`ete. Pomiri{ite limun Za brzo pobolj{anje raspolo`enja najbolje je upotrijebiti ono potcijenjeno osjetilo - osjetilo mirisa. Nau~nici su dokazali da supstanca koju mo`ete prona}i u limunu, linalon, ima protuupalna svojstva i zna~ajno smanjuje razinu stresa. Ostale vrste mirisa koje }e vam tako|er pomo}i su lavanda, bosiljak ili smreka. Protegnite se Ne morate biti stru~njak za jogu da biste se znali protegnuti. Ujutro u krevetu protegnite cijelo tijelo, na poslu ispru`ite ruke iznad glave i protegnite ih ili hodaju}i uokolo protegnite noge. Protezanje }e pobolj{ati cirkulaciju i fleksibilnost, opustiti napete mi{i}e koji su usko povezani sa stresom. Meditirajte Probajte zatvoriti o~i i fokusirati se samo na disanje. Ne treba vam posebna oprema kako biste to vje`bali i usavr{ili. Prona|ite udoban polo`aj na stolici ili podu. Meditacija je aktivnost koju mo`ete raditi svaki dan, i to vi{e puta dnevno. Mnogi ljudi se sa stresom i lo{im raspolo`enjem nose upravo meditacijom. ^ak je i nau~no dokazano da meditacija spre~ava lo{e raspolo`enje i depresiju, a mo`e smanjiti razinu stresa. Vodite dnevnik Izdvojite nekoliko minuta svaki dan kako biste zapisali nekoliko stvari koje su vas usre}ile ili na kojima ste zahvalni. To ne moraju biti, a naj~e{}e ni nisu, velike stvari. Najvi{e nas usre}e one, naoko, neva`ne sitnice. Lako je `aliti se na vrijeme, gu`vu u prometu ili lo{u atmosferu na poslu, ali `aljenje poti~e negativnu energiju koja nas potom potpuno obuzme. Biti zahvalan na onome {to imate mo`e unijeti pozitivnost u va{ dan, ali i `ivot. Isklju~ite elektroni~ke ure|aje Samo zato {to `ivimo u svijetu elektroni~kih ure|aja, ne zna~i da ih trebate koristiti svake minute svakog dana. Gledanje u monitor i ostale elektroni~ke ure|aje tokom cijelog dana crpi energiju i poti~e neaktivnost. Ukoliko va{e radno mjesto zahtijeva konstantnu upotrebu elektroni~kih ure|aja, onda barem nakon radnog vremena radite ne{to drugo. Ovo je posebno va`no prije odlaska u krevet. Napravite listu prioriteta Lako je biti pod velikim stresom kada radite vi{e stvari istovremeno, stoga napravite prioritete. Napravite listu stvari koje trebate obaviti i obavljajte ih logi~nim redoslijedom, nemojte prakticirati multitasking. Osim {to ni{ta ne}ete obaviti kvalitetno, bit }ete pod velikim stresom. Na kraju dana razmi{ljajte o tome {to ste napravili kvalitetno, podi`ite sami sebi ego i samopouzdanje razmi{ljaju}i o tome koliko ste produktivni.

Vodopad Skakavac se nalazi 12 kilometara sjeverno od Sarajeva, iznad sela Nahorevo. To je jedan od najve}ih i najljep{ih vodopada u BiH i predstavlja pravu turisti~ku atrakciju. Vodopad je visok 98 metara i smje{ten je u pejza`u izuzetne ljepote. Iako nema veliki protok vode, odlikuje se

izuzetnom ljepotom, naro~ito zimi, kada njegov slap okuje led oblikuju}i fantasti~ne prizore.

NAJVI[I VRHOVI
Po dru ~je vo do pa da Skakavac nalazi se u isto~nom dijelu centralne Bosne, a sjeveroisto~no od sarajevsko-zeni~kog bazena i sarajevske kotline. Smje{ten je u sjevernom dijelu Kan-

tona Sarajevo, zahvataju}i prostor ju`nih obronaka Ozrena, vrha sjevernih padina Bukovika, a ukupna teritorija obuhvata dijelove ~etiri administrativne op}ine, i to Stari Grad, Centar, Vogo{}a i Ilija{, gdje zauzi ma po vr{i nu od 1.620,44 hektara. Sa sjever ne, is to ~ne i ju `ne stra ne ome|eno je vi {im reljefom koji se uz-

20. maj/svibanj 2012.

Nedjelja
ME\UNARODNA PRIZNANJA

25

Vodopad Skakavac

rode turisti~ka
Zlatne medalje bh. inovatorima
godine nagradio samo 365 inovacija ili 30 posto od ukupnog broja, ~ime su i nagrade i priznanja dobiveni od Me|unarodnog ocjenjiva~kog suda jo{ vi{e dobili na vrijednosti.

Uposlenik KCUS-a Nijaz Banjanovi} osvojio ~etiri medalje za inovacije na Sajmu u Genevi
interesantna je vegetacija na stijenama oko vodopada, koja obiluje endemi~nim vrstama. Vodopad Skakavac, po mnogo ~emu izuzetan, predstavlja jedan od najatraktivnijih prirodnih turisti~kih motiva u neposrednoj blizini Sarajeva. Okolno podru~je je heterogeno. Na ovom prostoru su najzastupljenije smr~evo-jelove {ume i bu ko vo-je lo ve {u me, s tim {to je smr~a prisutnija na vi{e nagnutim terenima. Obilazak iz Sarajeva do vo do pa da Ska kav ca se smatra poludnevnom turom za posjetioce sa fizi~kom kon di ci jom, dok ostali trebaju predvidjeti du`e pje{a~enje. Mogu} je dolazak biciklom. Uposlenik Slu`be za telekomunikacije Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu Nijaz Banjanovi} (zajedno sa Mirzom Banjanovi}em) osvojio je na 40. jubilarnom salonu inovacija u Genevi, koji je odr`an od 18. do 22. aprila ove godine, ~ak ~etiri medalje. Poznato je da Bosna i Hercegovina krije mnoge talente, to su pokazali i bh. inovatori na Svjetskom sajmu inovacija odr`anom u Genevi.

NAJUSPJE[NIJI SALON
Prema mi{ljenju Ocjenjiva~kog suda Geneva 2012, a prema statisti~kim pokazateljima, ovogodi{nji salon je najus-

^ETIRI PROJEKTA
Nijaz Banjanovi} se predstavio sa ~etiri projekta: novi regulacioni transformator, novi sistem uzbude klasi~nih sinhronih generatora, rotiraju}e magnetno polje i sinhroni generatori bez kliznih prstenova i ~etkica. Me|unarodni ocjenjiva~ki sud mu je za svaku od inovacija dodijelio medalju i diplomu. Na ovogodi{njem salonu je 789 izlaga~a iz 46 zemalja s pet kontinenata predstavilo vi{e od 1.000 inovacija. Salon je posjetilo vi{e od 60.000 posjetilaca, a samo prvog dana posjetilo i razgledalo, prema podacima organizatora, vi {e od 8.000 po sje ti la ca i gos ti ju. Me|unarodni ocjenjiva~ki sud je ove

di`e preko 1.500 metara. Bukovik 1.532 metra i Ra{ljevo brdo 1.492 metra na jugoistoku, Vranjske stijene 1.401 metar na isto ku, Stoj ne sti je ne sa Nebe{inom 1.410 metara na sjeveru, te U`evice na zapadu. Prostor koji ~ine vrhovi Ozrena (1.453), Crnog vrha (1.503), Crepoljskog (1.525) i Bukovika (1.532) ~ine dio kontinentalnih Dinarida, te ujedno najvi{e planinske vrhove idu}i od Panonije. Na plit kim kar bo natnim tlima u neposrednoj blizini vodopada razvijene su termofilne {ume i {ikare crnog graba, jesene {a{ike, te crnog graba i crnog jasena. Posebno

ZA[TI]ENE VRSTE
Sa aspe kta hi dro ge omorfolo{kih karakteristika, visokih floristi~kih i faunisti~kih vrijednosti, izuzetno visokog stepena biolo{ke raznolikosti, visokog stepena endemi~nosti i reliktnosti vrsta biljaka, gljiva i `ivotinja, kao i relativno visokog broja ugro`enih vrsta, te visoke vrijednosti neponovljivih eko-sistema i pejza`nih osobenosti, uz uva `a va nje kri te ri ja IUCN-a (Me|unarodne unije za za{titu prirode), ovo podru~je je nedvojbeno uklju~eno u III kategoriju za{ti}enih podru~ja, odnosno spomenik prirode, za{ti}enu zonu namijenjenu uglavnom za konzervaciju specifi~nih prirodnih obilje`ja.

pje{niji u odnosu na posljednjih deset godina. Klini~ki centar sa ponosom predstavlja uspjehe i sjajne ideje svojih uposlenika i nada se da }e inovacije koje su dobile zna~ajna priznanja na}i primjenu i u medicinskim ure|ajima.

26 Nedjelja

20. maj/svibanj 2012.

Na sce
Ivan Milinkovi}, solista grupe Legende
Nikada se nismo borili za ono {to je in ili {to je out, nego za ono {to je kvalitetno, a kvalitet je jedna univerzalna tema, jedna univerzalna kategorija i ako tako radite bilo koji posao u `ivotu, ne}ete se postidjeti i kada bude pro{lo pedeset godina, ako do`ivimo te godine, ka`e Milinkovi}
smo stigli u Podgoricu, kao da je vulkan pukao. Ovde su ljudi oduGrupa Legende svoj prvi album {evljeni nekim pesmama za koje objavila je 1988. godine. Stil koji ova nisam o~ekivao, koje su lagane i kogrupa njeguje najbli`i je staro- je su za te prostore, tipa hala, magradskoj muzici. Grupu su u Beo- lo nezgodne, jer o~ekujete da atgradu osnovali Zoran Da{i} Da{a, mosfera bude od po~etka u ritmu, tekstopisac, kompozitor i gitarista, da bude nabijena energijom, a mi i tambura{ Marin Lazar Laza, a to ostavljamo onako kako raste vokalni solista Ivan Milinkovi} po- koncert. Me|utim, za takve pestao je ~lan sada ve} daleke 1989. sme mi smo dobili aplauz ve}i Sa Ivanom Milinkovi}em razgo- nego za neke numere koje su bile varali smo nakon koncerta u sport- eufori~ne. Upravo zbog toga {to puskoj dvorani u Fo~i. blika, izgleda, ~eka pravi moment da vas nagradi aplauzom, i ume da slu{a. Fo~anska publika ume da PRAVI MOMENAT Kakvi su Fo~aci kao publika? slu{a i tek na kraju koncerta sam video, i posle kada smo se slikali, naKako je bilo u Fo~i? - Enigmati~ni su. Sada }u da kon {to smo si{li sa scene, da nas ka`em ono {to niste o~ekivali. Je- ona po{tuje. Imate jednu lepu podna enigma vlada kada do|ete u ruku, zato {to ljudi prepoznaju Fo~u. Zato {to, naprimjer, kada ne{to {to grupa Legende gaji godiRazgovarala: Arijana HAMZI]

nama i ne{to od ~ega nismo odstupili i kao brend ostali smo dosledni sebi. I one najnevernije Tome uverile su se u to da grupa Legende radi ne{to {to je kvalitetno. Prvo, zato {to ne ulazimo ni sa kakvim kalkulacijama u na{e nastupe, nego smo od po~etka na{eg rada i do dana{njeg dana izlazili puna srca na scenu, ja kao peva~ i moji drugari, da poka`emo maksimum koji imamo i da {irimo tu energiju, pre svega, temu ljubavi, koja je izuzetna i u onim vremenima koja su bila, i u sada{njim. Jako je potrebno da se vrati vera me|u ljude raznih nacionalnosti i me|u ljude uop{te, nekako su se ljudi otu|ili od samih sebe. I ova na{a muzika nas zbli`ava. Neki ljudi koji su u `alosti zbog smrtnog slu~aja ipak su do{li na koncert. To samo nama mo`e da imponuje jer, na neki na~in, na{a muzika i poruka koju imamo emotivno nadahne ~oveka i nekako ga mo`da i osvesti u vremenu u kojem `ivi i {ta mu je ~initi i onda lak{e podnosi bol u sebi. Koliko god tu`nih pesama imali, toliko imamo i onih drugih, ali sve one, na neki na~in, upu}uju vas na stvarnost, a opet idemo da ma{tamo i da ta dva i po sata budemo na krilima ma{te u nekom na{em svetu, da vas odvu~emo od va{ih svakodnevnih briga i verujte da je to publika znala i nagradila nas je burnim aplauzom i posle koncerta. U dana{nje vrijeme, kada je puno razli~itih muzi~kih ukusa, spadate u izvo|a~e koje slu{aju ljudi od 10 do 80 godina. Kako je to mogu}e? - Mislim da su kroz neko vreme koje je iza nas i te neverne Tome shvatile da grupa Legende radi ne{to {to je pristupa~no svima na svim prostorima i svim generacijama. Uz pesme publika treba da do`ivi emotivnu zrelost, pre svega, jako mi je ~udno da nas slu{a de~ak ili devoj~ica od trinaest ili ~etrnaest godina, oni slu{aju zbog lepote same muzike. Ali poruka, ono esencijalno {to grupa Legende ima da poru~i i teme, npr. pesme “To~ak `ivota” “Molitva” koje tretiraju je, ,

PJESMA REGIONA Pjesma “Tambura{i”, u duetu s Halidom, bila je predlo`ena od ljudi na internetu u glasanju za pjesmu regiona

20. maj/svibanj 2012.

Nedjelja

27

enu ulazimo puna srca

dno univerzalno zlo i osve{}uju ljude, bili su jedna vrsta svesti i podr{ke u vremenima koja su iza nas pa i sada. Iskreno, svi ti ljudi koji i nisu toliko slu{ali, kroz vreme su nau~ili, da li od svojih roditelja, od starijih, da ovo {to grupa Legende radi ima jednu vrstu misije i da je kvalitetno. Mi se nikada nismo borili za ono {to je in ili {to je out, nego za ono {to je kvalitetno, a kvalitet je jedna univerzalna tema, jedna univerzalna kategorija i ako tako radite bilo koji posao u `ivotu, ne}ete se postideti i kada bude pro{lo pedeset godina, ako do`ivimo te godine. Da ka`em da smo se bavili time i da je to na{ potpis. Upravo zbog toga, videli smo publiku koja se, za razliku od pre tri godine, kada smo bili prvi put u Fo~i, podmladila tri-~etiri puta. Ka`u da je tri-~etiri puta bilo vi{e mlade publike i to onih od dvadeset godina, od dvadeset pet, ma od sedamnaest-osamnaest, {to je velika stvar. Nama je zadovoljstvo {to se publika podmla|uje. [to je jako dobro, jo{ ~uvamo onu koja ima i sedamdeset i osamdeset godina, koja je ipak kroz vreme nau~ila {ta je dobro, a {ta nije, nau~ila je da selektuje i kada vas takvi ljudi cene i vole, onda znate da ste na pravom putu. [ta u narednom periodu mo`emo o~ekivati, neki novi singl, album.? - Imamo puno numera koje su balade. Legende su poznate po baladama i melanholi~noj noti, i to je mo`da ne{to {to je odvra}alo lju de od gru pe Le gen de. Me|utim, kada do|u na koncert,

shvate da ima mnogo numera koje nisu tu`ne, jer ne bismo mi trajali kroz vreme da je to tako. Novi album jo{ ne}emo raditi jer je ovaj skoro iza{ao i tek treba da se slu{a. Ipak, planiramo da uradimo jedan album najlep{ih balada grupe Legende, {to dugujemo poklonicima na{e muzike i mislim da }e to biti u skorijoj budu}nosti. Novi album }emo ostaviti za neko vreme pred nama, mo`da za dve godine. Imamo puno obaveza, posla na terenu, i u zemlji i svuda, vide}emo {ta je pred nama,

mo`da se ne{to iskristali{e, mo`da do|e neka numera od nekoga koja bi legla lepo meni kao peva~u i grupi Legende pa kada mi to propustimo kroz na{ zvuk, onda to bude opet ne{to novo. Zoran Da{i} kao tekstopisac je vrlo jak, i, pored njegovih, mo`da jo{ neke pesme koje }e biti prozai~ne u poruci u temi. Ne vidim se kao peva~ koji mo`e da peva trivijalne tekstove. Tu bi bio lep glas, lepa boja, otpevao bih sve, ali tu ne vidim pozadinu i to nije potpis. A kada to pru`im vama, kada vi to do`ivite

Devet godina u Beogradskoj operi
Solista Ivan Milinkovi} ~lan je grupe Legende od 1989. godine. Prije nego {to je postao ~lan grupe, bio je devet godina u Beogradskoj operi, od toga pet godina u horu i ~etiri godine solista u sporednim i glavnim ulogama. Sa statusom estradnog umjetnika dobio je vi{e nagrada: drugo mjesto i prva nagrada publike na takmi~enju mladih pjeva~a narodne izvorne muzike u Pirotu ’86. godine, ~etvrto mjesto na takmi~enju mladih operskih pjeva~a u Beogradu 1993. Dobitnik je i prve nagrade na takmi~enju mladih operskih pjeva~a u Pjongjangu u Koreji 1995. godine. @ivi i radi u Beogradu. i kada uspem da vas izmestim iz ose dok sedite, a ne treba vam ni{ta drugo da bi skretalo pa`nju, onda sam napravio pun pogodak. To mogu da uradim samo sa dobrim i jakim pesmama. toga dva, pa tra`ili su jo{ dva. Ima puno de{avanja i kada posle dvadeset godina mo`ete da ka`ete da ste i dalje u uzlaznoj putanji, kada je u pitanju interesovanje publike i javnosti za vas, onda je to velika stvar. Pogotovo {to je naprimjer pesma “Tambura{i” u duetu s Hali, dom, bila predlo`ena od ljudi na internetu u glasanju za pesmu regiona, {to opet daje dodatnu snagu nama da istrajemo u naporu da budemo svoji i originalni. Znamo {ta radimo, vrlo smo stabilni kao ljudi i nije nas lako izmestiti iz ose, ne povodimo se za trendom i za onim {to se tra`i, tako da se nadam da }emo ostati u tome dosledni i da }e publika prepoznavati ono {to grupa Legende `eli da poru~i. Svaki novi koncert bi}e novi, ako ne bolji, makar u kvalitetu, ali malo druga~iji zato {to je autenti~an i samo je te ve~eri. Vrlo zadovoljno idem iz Fo~e do nekog novog susreta kada nas budu pozvali.

DOBRO STOJIMO NA ZEMLJI
Najavljujete turneju? - Radimo ve} uveliko, cela ova godina je u znaku obele`avanja dvadesetpetogodi{njice, ma gde bili. Ovo nam je ve} ~etrdeset i neki koncert od Nove godine, tri Sava centra ove godine, {to zna~i da je oko 200.000 ljudi pro{lo kroz tu plavu dvoranu, pored 1.400 koncerata u zemlji i inostranstvu, tako da mi ne stajemo, imamo do kraja meseca dogovorenih sedam-osam nastupa i ve} sada idemo put Beograda, zato {to imamo dalje nastupe i po Srbiji i u Bosni. Neki dan smo prvi put bili u Zenici, imali smo dva rasprodata koncerta, u Podgorici pre

28

Nedjelja
Hajdar HULUSIJA

20. maj/svibanj 2012.

Priča nedjelje
Nekada davno, pri~aju starci, morija je dolazila kirid`ijskim putem, spu{tala se preko Bereka na druge mahale i sokake, ostavljaju}i pusto{ i lelek iza sebe. Iz tih vremena osta{e samo morijska groblja bez ni{ana, krsta~a ili bilo kakvog drugog znaka tamo gore podalje, idu}i prema Vrtlarima. Nema vi{e morije, da zlo ne ~uje, ne povratila se. Sad u kasnu jesen kad li{}e svene i po`uti, a ruj rumenilom pro{ara okolna brda, krenu posli}e od ku}e do ku}e, pa u dva-tri navrata pokupe starije i onemo}ale. ^ar{ijom se pronose glas da je i Alaga kasapin na samrti. Legao na karapostelju sa koje se vi{e ne ustaje. Ostario je, iznemogao, ishlapio... Nekako se smanjio i usukao. Ni sjenke od ~ovjeka koji je, istina davno, kao od {ale, za malu opkladu, dizao konja i jaha~a iznad zemlje na mah. Lice mu se sasu{ilo, glava u{piljila, jedno oko potpuno zatvorilo, a drugo otvoreno do{lo nekako krupno i veliko kao volovsko, s kojim on po vascijeli dan zuri u drvenu tavanicu.... Noge mu se istanjile pa vi{e, bo`e mi oprosti, li~e na kozije, a stopala se skupila i spljosnula pa izgledaju kao gove|i papci. Ve} su pro{la tri mjeseca kako samrtnik, niti govori niti romori. Vodu i ne{to rijetke ka{e daju mu preko ka{i~ice. “Jo{ mu kuca kudret-sahat u duvaru, a nafaka nije presu{ila ve} pomalo kapljuca, pa zato i `ivi” vele mudri , i u~eni starci. Danima su uku}ani i kom{ije dozivali morije i posli}e, molili smrt da se Alagi smiluje i posjeti ga, ali ona, gluha i nijema, nikako da do|e. - Dugo i te{ko umiru neki kasapi - ka`e mujezin Kasim kad ga upita{ za savjet {ta da rade. Nekome samo golubica prhne povi{e glave ili p~elica prozuji, pa se s du{om rastavi, a drugome se odu`i kao gladna godina. Da}e bog, nastavlja Kasim, umrijet }e i Alaga pa }e prestati njegove muke. Potra`ite ljude koji mogu pomo}i u ovakvim nevoljama, dodade na kraju zabrinuto, pa krenu prema Trzanskoj d`amiji {apu}u}i ne{to u sebi.... A, Alaga le`i kao trupac, ~eka i pati. Samo {to sklopi ono jedno otvoreno oko, po~inje da sanja. U snovima se vra}a djetinjstvu, bezazlenim igrama ganje i `mure, ~uvanju stoke, raznim zgodama i nezgodama iz tog vremena. ^esto se sjeti i prve muhe zunzare koju je jo{ u djetinjstvu uhvatio. Otkinuo joj oba krilca, zabio pozadi slamku pa je pustio. Ona jadnica umjesto da poleti, vu~e onu slamku kao kladu. Sad mu se po~esto pri~ini da ona zuji oko njegove nepokretne glave. Vrati se i u vrijeme izu~avanja zanata, a sjeti se i majstora Jakova, koji ga je u~io i kao ro|enog sina savjetovao: “U~ini sve {to mo`e{, da `ivotinja manje pati.” Kod Alage je sve zavisilo od toga na koju je nogu ustao. Nije volio svoj zanat, pa su ~esto zbog te njegove mr`nje `ivotinje ispa{tale.

Umiranja

Ilustrovao: Bo`o STEFANOVI]

Vremenom pravi snovi prestado{e, a pojavi{e se neki ko{marski polusni. Samo {to pri`muri na ono jedno oko, kao da preseli na neki drugi, njemu do tada nepoznat svijet. Na|e se na velikom proplanku obraslom crvenom travom i drugim neobi~nim rastinjem. Preko proplanka proti~e krivudaju}i potok crvene boje, a ~ini se da na nekim mjestima vri i klju~a. Sve je kao krv, pomisli on u strahu, a trnci i `marci mu krenu niz ohladnjelu ki~mu. ^itav je okoli{ pun `ivotinja. Krda krava, koza, ovaca, teladi, junadi... Gleda ih Alaga i sve mu se ~ini da ih je negdje, nekada davno ve} vidio. Pojedine prepoznaje po posebnim znakovima, kojih se odnekud prisje}a. Proplanak odjekuje od mukanja, meketanja, rike, blejanja.... Do|e tako u njegovu blizinu junica kojoj je prije obreda klanja prebio obje prve noge, pa tek onda obred obavio. Uradio je to onako, bez ikakve potrebe, sje}ao se, a ona sada s prebijenim nogama, oborene glave, stoji pred njim i pla~e. Junice nestane, a pojavi se ovca kojoj je prije obreda klanja u{icama sjekire prebio ki~mu. Iza ovce do|e tele. Nekada davno sje}ao se kao kroz maglu, prije obreda mu je bez ikakva povoda jednim udarcem sje~iva odsjekao rep do izrastka. Sad ono oblije}e i skaku}e oko njega kusavo. Smjenjuju se jedna za drugom, kao stvarne, slike `ivotinja nad kojim se nekada i`ivljavao. Svaka do|e da ga pita - za-

{to?... Samo jednooki bik koji je prije obreda klanja bio nemiran, pa mu je Alaga iskopao lijevo oko, ne prilazi. Do|e u blizinu na nekoliko koraka, pa stane. Tako se gledaju. Alagi se pri~ini da biku suzi ono jedno preostalo oko, a duplja drugog po~inje da se {iri i raste kao bezdan u koji on po~inje padati. To ga prepadne, trzne se i progleda. Slika iz ko{marskih snova u trenu nestane, a pojavi se drvena tavanica u koju nastavi zuriti. Ko{mar se ponavljao nekoliko puta dnevno. Rodbina se raspitivala na sve strane kod putnika namjernika za ljude koji bi mogli pripomo}i da nesretnik {to lak{e i {to br`e umre. Pozivali su i pitali za savjete razne gatare, vra~are, sihirbazice... Palili su povi{e njegove glave svije}e donijete sa nepoznatih grobova, ovnak iz starih tekija i tamjan iz poznatih crkava. Davali su mu razne masti i pomasti donesene iz dalekih manastira. Prepisivali su zapise iz starostavnih knjiga, ali pomo}i nije bilo. Alaga je i dalje zurio onim jednim okom u drvenu tavicu, odlaze}i s vremena na vrijeme na crveni proplanak... Poru~i{e po ~uvenog topalhod`u iz Ozimice. Pri~alo se za njega da razgovara sam sa sobom, a zna i govor `ivotinja. Do|e on pa ispri~a: “Kad umire ribar te{ke ruke, treba postupiti ovako: Neka se na|e ~ovjek koji niti lovi, niti jede ribu. Taj neka se okupa i obu~e ~iste bijele haljine.

Bilje{ka o piscu
Haj dar Hu lu si ja je bio po zna ti ze ni ~ki knji `e vnik, in te le ktu alac i mi sli lac. Ove go di ne se na vr{a va 13. go di {nji ca od smrti Hajdara Hulusije, @ep~aka, koji je `ivio i radio u Zeni ci. Autor je ne ko li ko knji ga, me|u nji ma je naj po zna ti ja “Legende” Zeni~ani se svoga sugra|anina sjete i prigodnom . knji `e vnom ve ~e ri to kom odr`a va nja ma ni fes ta ci je Mje sec knji ge.

Samrtnika neka prekrije ribarskom mre`om od glave do pete tako da se sav na|e u njoj. Njegov ribarski {tap zajedno sa udicom treba prebiti na tri podjednaka dijela stoje}i nad samrtnikom, pa mu to sve strpati ispod jastuka. Umrijet’ }e istog dana.” - Pa on nije ribar - reko{e za~u|eni uku}ani. - A {ta je? - priupita nagluhi topal-hod`a. - Kasapin, mesar - odgovori{e mu nadvikuju}i se. - E, ja ne znam za kasape - re~e topal-hod`a, naplati deset seksera pa od{epuca prema Ozimici. Do~u{e za nekog karahod`u iz Mra~aja. On saziva d`ine, duhove i druge ne~iste sile. Vi|ali ga potpuno gola-golcata na raskr{}ima u gluho doba no}i, a odlazio je i na vilinska gumna gdje one kolo igraju. ^ovjek je vi{e od onog, nego od ovog svijeta, najve}i sihirbuz, pri~alo se za njega. Pozva{e ga da do|e i pomogne, al’ on samo poru~i: - Svakom ~ovjeku jednoga dana presu{i nafaka pa po~ne kapati sve rje|e i tanje, a kudret-sahat kao pomahnitao ubrzava i usporava otkucaje. Tako pi{e u starostavnim knjigama-}itabima, a tako i biva. ^ovjek tada legne u postelju sa koje vi{e ne}e ustajati. Cijeli njegov `ivot prolazi mu ponovo pred o~ima pa on vidi sva dobra i lo{a djela koja je ~inio. Ako je dobrih djela bilo dovoljno, umre lako kao da je zaspao s osmijehom na usnama. A, ako je lo{ih djela bilo previ{e, umiranje se otegne danima, nedjeljama, mjesecima, godinama... Tada mu treba pomo}i, ali je pomo} svakome druga~ija. ^ovjeka koji je la`no svjedo~io i krivo se zaklinjao treba posuti od glave do pete la`nim parama. Na o~ne kapke mu staviti dva {uplja seksera, neka zuri kroz njih.

Pijanici koji je ostavljao gladnu, bosu, golu i bolesnu djecu kod ku}e, a gledao fla{i u dno, treba fla{u razbiti povi{e glave pa mu svu onu sr~u sasuti ispod jastuka. Rabad`iji koji je gonio konje da povuku i ponesu vi{e nego {to su mogli, pa ih zbog toga jo{ i bi~em tukao, treba na ~elo i tabane staviti stare konjske potkove. Trgovcu koji je zakidao na terazijama treba kantar objesiti povi{e glave. Neka bulji u njega. Kad se zanjihane terazije umire, a tasovi poravnaju, gotovo je. Kad umire kasapin, treba na}i ~ovjeka koji ne jede meso, niti je kada vr{io obrede klanja. Neka se okupa, obu}e o~iste bijele haljine, a na pe{kir stavi kasapski no` s kojim je umiru}i vr{io obrede. Kasapin }e no` oblizati, pa }e mu ga staviti pod jastuk. Umrijeti }e istoga dana... Odmah postupi{e kako je karahod`a poru~io. Na|o{e pogodna ~ovjeka koji se okupa, stavi kasapski no` na pe{kir pa u|e u samrtnikovu sobu. Alaga za`miri na ono jedno oko i u trenu se na|e na crvenom proplanku. Sve se `ivotinje poredale u polukrug pa meke}u, ri~u, bleje. Nasred polukruga stoji jednooki bik uzdignute glave. Pogleda ga, pa riknu da se okolne planine hukom prolomi{e... Prema Alagi krenu bik, a za njim cijelo krdo. Polako, pa sve br`e i br`e prelaze}i u nevi|eni trk. Strahovit lom, tutanj, buka i lomljava zaglu{i{e ga. U po~etku je kao kroz magli~astu koprenu, koja je postajala sve gu{}a, vidio krdo i pred njim ogromnog pomahnitalog bika, pa njegovu glavu i na kraju samo o~nu duplju koja je strahovito rasla, pretvaraju}i se u bezdan i ponor u koji je propadao. Naglo se smra~ivalo, tama je bila gusta i ljepljiva. U jednom trenutku osjeti da se stapa s njom postaju}i isto...

20. maj/svibanj 2012.

Nedjelja
NASIZBOR

29

KOZERIJE KAD IM VRIJEME NIJE
Piše: Josip VRIČKO josip.vricko@oslobodjenje.ba

KNJIGA

VAMPIRSKA POSLA

Svi su u Zenici sretni, od sre}e lepr{aju po ulicama. A kad (jo{) sretnu Mesi}a, ba{ polude od puste sre}e. Zato i jest ispjevana ona pjesma: Iz Zenice se niko ne vra}a! Malo je, zapravo, falilo i da se Mesi} ne vrati. Sretni Zeni~ani su od sre}e - a od ~ega bi?! - toliko skakali oko njega, pa ga grlili, pa mu stiskali juna~ku desnicu... Malo je falilo da ga tako sretni postave za predsjednika BiH. Jer, {to }e ovolickoj Bosni tri predsjednika! Koliko bi onda trebala imati Kina?! Nitko se, me|utim, zasad nije usudio tu radosnu vijest prenijeti Srbima i Hrvatima. Jer, oni bi od sre}e sigurno poludjeli
Ima, ljudi, u povremeno prijateljskoj Hrvatskoj jedan vrlo, vrlo simpati~an ~ovjek. A bio je i predsjednik. Deset godina, nije mu dalo vi{e. I sad vi{e nije predsjednik, nego (samo) biv{i predsjednik. No, to nikako ne zna~i da nije i dalje balkanski prvak - ~ak i sada nakon {to je Hrvatska zagazila u Europsku uniju - u pri~anju viceva. I tako, oki}en titulom koju je branio vi{e puta, biv{i predsjednik i aktualni prvak u pri~anju viceva putuje Balkanom. I, eno, ukazao se i u Zenici. Rije~ je, da utvrdimo, iako ne sumnjam u, vi{ekratno dokazanu, inteligenciju ~itatelja, o Stjepanu Mesi}u, kojega neki odmilja zovu Stipe, neki Steva(n), a neki ga ne zovu nikako. I grije{e. Ovi posljednji, dakako. Ali, nije to va`no, va`no, mo`da i presudno, za dalju budu}nost Bosne i Hercegovine je to {to nam je svojim prvim, ali - ne daj Bo`e! - ne i posljednjim posjetom, otvorio o~i. I s dvije-tri re~enice, ba{ kao {to to rade {ampioni, obranio titulu balkanskog prvaka! Evo, dakle, toga {ampionskog vica. Kona~no! bi?! - toliko skakali oko njega, pa ga grlili, pa mu stiskali juna~ku desnicu... Malo je falilo da ga tako sretni postave za predsjednika BiH. Jer, {to }e ovolickoj Bosni tri predsjednika! Koliko bi onda treba la ima ti Ki na?! Nit ko se, me|utim, zasad nije usudio tu radosnu vijest prenijeti Srbima i Hrvatima. Jer, oni bi sigurno poludjeli od sre}e. No, do}i }e, nema sumnje nikakve, i to vrijeme. Pa }e i cijela Bosna i Hercegovina biti sretna. Sretni ljudi }e hodati svuda po na{oj maloj domovini i svuda }e sretati Mesi}a, jer ako on ne vidi kako su sretni, to je onda isto ko da i nisu sretni. Ili, makar kao da ne znaju da su sretni. predsjednik pisao pjesme. Nije! Pisao je knjigu. Ko ne{to veli, nije se imalo kad ~itati knjige, pa je mo`da do{lo vrijeme da se {to i napi{e. Ne}e pro}i puno vremena i doznat }emo {to je to Mesi} pisao u sretnom gradu Beogradu. Knjiga se zvala - pro{lo vrijeme govori da se vi{e ne zove! - Kako sam ru{io Jugoslaviju. Mesi}a su zbog toga tada toliko voljeli Hrvati, da su ga, ne}e puno pro}i, izabrali za predsjednika.

Kad Mesi} sre}u dijeli

Kako su vampiri opet u modi, neki moderni, plavooki, bez puno veze sa Transilvanijom i kultnim grofom Drakulom, sve vi{e knjiga se pojavljuje o sli~noj temi. I ne samo knjiga nego ~itavih serijala - jedan takav je i “Bratstvo Crnog bode`a” a prva knjiga iz tog serijala , zove se “No}ni lov” . @ivot Beth Randall proti~e sasvim mirno sve dok je posao novinarke ne odvede na popri{te neobi~nog ubistva: u eksploziji autobombe poginuo je mu{karac, ne ostaviv{i nikakav trag koji bi uputio na njegov identitet. Ubrzo susre}e tajanstvenog Wratha, koji se ~ini povezan s ubistvom. Wrathove je pri~e o bratstvu i krvi pla{e, no njegov dodir probudit }e u njoj glad koja prijeti da }e ih oboje pro`drijeti... Knjiga koja }e vas povesti u mra~an svijet strasti, opasnosti i po`ude.

FILM

SJENE TAME

Tim Burton ima novi film, a svaki film Tima Burtona nudi ne{to {to nismo vidjeli nikad do sada. Ali iako je ovaj vrlo lo{e ocijenjen od kritike, zaslu`uje pa`nju jer na Bur to no ve fil mo ve ne mo`ete ostati ravnodu{ni. Ovaj put rije~ je o horor-komediji, pri~i o zagonetnom vampiru Barnabasu (Johnny Depp), koji se nakon dva stolje}a sna budi u Americi iz 1970-ih, u sasvim druga~ijem svijetu. 1972. je godina, a on je ~udak u jo{ ~udnijem vremenu. Vra}a se u Collinwood Manor i zati~e svoje imanje u lo{em stanju, a ~lanovi obitelji Collins koji su preostali ~uvaju mra~ne tajne. Barnabas je odlu~an obitelji vratiti slavu, ali mu na putu stoji vode}a stanovnica Collinsporta - Angie, koja nevjerojatno nalikuje na njegovu vrlo staru poznanicu...

TEATAR

STRANCI PRED RAJEM

RAZRIJE\EN ZRAK
No, kada ga je pripustilo gore u Tu|manove dvore, odmah je promijenio naslov knjige. Sada su se njegove beogradske uspome-

POANTA [to ho}u, sigurno se pitate jo{ otpo~etka ovoga dramati~nog teksta, kazati. Ni{ta posebno, tek poru~ujem Zeni~anima - a i {ire, kada vam takav principijelan i iskren ~ovjek ka`e da ste sretni, nemate nikakva razloga ne vjerovati mu. Niste duga vijeka, vjerujte mi!
ne zvale: Kako smo (s)ru{ili Jugoslaviju. Skromnost je vrlina, shvatio je (i) gospodin Steva(n), gore na Pantov~aku. I osobnim primjerom dokazao kako je razrije|en zrak iznad Zagreba - ~udo. I nije mu tu bio kraj. I iz tre}eg poku{aja je tek krstio knjigu kako treba. Dakle, na koncu (?!) je nazvao: Kako se (s)ru{ila Jugoslavija. [to ho}u, sigurno se pitate jo{ otpo~etka ovoga dramati~nog teksta, kazati. Ni{ta posebno, tek poru~ujem Zeni~anima - a i {ire, kada vam takav principijelan i iskren ~ovjek ka`e da ste sretni, nemate nikakva razloga ne vjerovati mu. Niste duga vijeka, vjerujte mi!

“Sve je bo lje ne go sjediti i ~ekati da neko drugi rije{i tvoje probleme” , ka`e o svome tekstu Vernesa Kellner - Berbo, po ko jem je pos tav lje na pred sta va “Stran ci pred ra jem” Miralema Zub~evi}a, koja }e biti izvedena 24. maja u Narodnom pozori{tu u Tuzli. “Ovo je komad o usamljenosti i predrasudama, o poku{aju da se na bilo koji na~in popuni praznina i beznade`nost dvoje mladih ljudi koji sticajem okolnosti moraju biti zajedno, a ne mogu se vi{e razlikovati jedno od drugoga” ka`e Berbo. U , predstavi igraju Elvira Aljuki} i Adnan Omerovi}, u kamernoj atmosferi - radnja je smje{tena u kamion koji ide preko granice. Predstava ima cilj uspostavu komunikacije izme|u “raja Evrope” i “pakla” izvan njenih granica i nastojanje da poka`e da se raj i pakao ne mogu i ne smiju odre|ivati granicama za koje ti treba banalna viza.

Ima, me|utim, i onih koji zbog Mesi}eva pohoda sretnom gradu “Mogu vam re}i da me je Zeni- Zenici ne mogu spavati. Ka`u, a, ca impresionirala. Iznenadio sam vidjet }ete odmah, da se jako dose, prije svega, ure|enosti grada. bro sje}aju, bio je zeni~kom sreA ono {to me je fasciniralo je iz- }om odu{evljeni Stipe po~etkom gled ljudi koji djeluju sretno” ka- devedesetih u Beogradu. Posta, zao je visoki zeni~ki gost, koji, po vilo ga za predsjednika SFRJ. Njeosobnom priznanju, ~im vidi sret- govoj sre}i nije bilo kraja. I{ao je nog ~ovjeka, odmah ga spazi. [to, sretan, ma gotovo sre}an po (tajasno, u Zenici i nije nikakva mu- da{njem) glavnom gradu. A oko drost. Svi su u Zenici sretni, od pu- njega sve sre}ni ljudi. Ali, ~im bi ste sre}e tumaraju po ulicama. A izmakao tolikoj sre}i, zatvarao bi kad (jo{) sretnu Mesi}a, ba{ po- se u svoju sobu i pisao. Sre}a je, lude od puste sre}e. Zato i jest is- ba{, uostalom, kao i nesre}a uvipjevana ona pjesma: Iz Zenice se jek inspirativna. Moglo se, s obzirom na okolnoniko ne vra}a! Malo je, zapravo, falilo i da se Mesi} ne vrati. Sretni sti, o~ekivati da je drug Stjepan, na{ Zeni~ani su od sre}e - a od ~ega tada{nji - a ako Bog da i budu}i -

IZ ZENICE SE NI(T)KO NE VRA]A

MUZIKA

AVENGERS ASSEMBLE

Svjetskim kinima trenutno hara blockbuster “Osvetnici” u , kojem svijet od invazije spa{ava krema superheroja: Iron Man, Kapetan America, Thor i Hulk. Filmu ide odli~no, ali {ta bi bila holivudska filmska industrija da ne poku{a unov~iti uspje{nu fran{izu {to vi{e... Upravo zato je izdat i originalni soundtrack filma, koji donosi sjajnu muziku, koja nije komponovana specijalno za film, no je to kompilacija pjesama poznatih izvo|a~a kao {to su Soundgarden, Papa Roach, Evanescence i drugi. Album donosi 13 pjesama, a na Amazonu ga mo`ete kupiti kao CD, ali i pojedina~no kao MP3 zapise. A da ne mrdnete iz ku}e.
N. SELIMOVI]

30 Nedjelja

20. maj/svibanj 2012.

MOJ

DOM

Boja prirode godi oku i unosi mir u ku}u, pa je dizajneri enterijera posebno preporu~uju za spava}u i dnevnu sobu

Proljetni zeleni de
Promijenite zavjese: Bez obzira na to da li u va{em stanu preovladava klasi~an ili moderan, minimalisti~ki stil, zavjese jarkih boja dobar su izbor. Zelenu zavjesu mo`ete kombinovati s bijelom jer }ete na taj na~in vizuelno pove}ati prostoriju i unijeti duh prolje}a u ku}u. Zelena se odli~no sla`e sa tirkiznoplavom, pa u ovim bojama kupite jastuke. Krenite od detalja Ako ne `elite da vam se cijeli stan zazeleni, kupite neke ukrasne detalje u ovoj boji. Jastu~i} ili dva, dekorativna kutija i ram za sliku unije}e prolje}e u va{ dom. Boja prirode prija oku Zelena je boja prirode, prija oku i djeluje umiruju}e. Zato je dizajneri namje{taja preporu~uju za spava}e i dnevne sobe i trpezarije. Umjesto masivnog trpezarijskog stola i stolica, kupite plasti~nu ze le nu gar ni tu ru jer je mnogo modernija i jeftinija od drvene. Napravite mini oazu Svijetlozelena se odli~no uklapa s neutralnim bojama, a posebno s bijelom. Bijelu ugaonu garnituru iz dnevne sobe ukrasite zelenim jastucima jer }e ove dvije svijetle boje vizuelno pove}ati prostor. Ukoliko `elite, mo`ete da dodate tepih svjetlozelene boje, naj-

bolje ~upavi, jer je on moderan ve} nekoliko godina. U jedan osun~an kutak obavezno smjestite saksiju s velikom sobnom biljkom koja }e se koloristi~ki odli~no uklopiti u ambijent. Presvucite stari kau~ Ako ne volite pretjerano da eksperimenti{ete s bojama, kupite jedan efektan komad namje{taja u boji prirode, poput kreveta ili komode. Kupovina nije jedino rje{enje, tako da mo`ete da se opredijelite i za tapeciranje starog kau~a koji }e s novim jarkozelenim meblom izgledati potpuno druga~ije. Zidove osvje`ite tapetama Enterijer }ete najbr`e promijeniti novom bojom

zidova, ali to nije mali posao. Ukoliko za ovo ljeto niste planirali kre~enje, onda na jedan zid zalijepite tapete sa motivima zelene boje. Osim u dnevnoj sobi, zeleni zidovi }e lijepo izgledati i u dijelu za spavanje. Neka se kuhinjske police zelene U modernim kuhinjama sve je vi{e otvorenih polica koje su idealne za odlaganje raznih ~inija, {olja i vaza. Ne ko{taju mnogo, pa mo`ete redovno da ih mijenjate, a za po~etak nabavite sve u zelenoj boji. Ukoliko trenutno opremate kuhinju, umjesto plo~ica u uobi~ajenoj krem-sme|oj kom bi na ci ji, iza be ri te sme|e-zelenu.

MOJ VRT

Sa~uvajte zdravo t
Tekst i fotografije: Ana MRDOVI], dipl. ing. hort.

U hortikulturnoj praksi je poznato da u kontinentalnim dijelovima na{e zemlje mogu nastupiti kasni proljetni mrazevi sve do polovine maja. Ove godine nas je, me|utim, 14. maja iznenadio, za taj dio godine, relativno obilan snijeg. Ako se naglo ne razvedri, ipak ne}e biti ja~eg

mraza, ali je za osjetljive biljke opasno i ukoliko su du`i period izlo`ene ni`im temperaturama. A toga ove godine ima.

SJETVU PONOVITI
Posebno je nezdravo {to su niske temperature nastupile iza veoma visokih temperatura za ovo doba godine, tako da su biljke bile ve} u intenzivnoj vegetaciji pa su i zbog toga jo{ osjetljivije. Mnoge ranije posijane jednogodi{nje biljke osjetljive na mraz su ponikle ili su ve} posa|ene na gredice ili u `ardinjere (paradajz, paprika, patlid`an, krastavci, tikvice, krompir i mnoge vrste sezonskog cvije}a ), pa }e vjerovatno do`ivjeti o{te}enja. Prave posljedice }e se vidjeti tek kada otopli. Od mraza i niskih temperatura o{te}ene biljke ili dijelovi biljaka }e ta da uve nu ti i po ta mnjeti. Potamnjele i uvele biljke treba odbaciti, a dijelove o{te}enih izbojaka drvenastih biljaka odrezati do u zdravo tkivo. Ako je stradala ~itava sjetva neke osjetljivije vrste (boranija, krastavac), najbolje je sjetvu ponoviti. Za o~ekivati je da }e uskoro otopliti, a zemlja se nije ohladila tako

brzo kao zrak pa }e novoposijane biljke brzo niknuti i napredovati, ~esto br`e i bolje od samo o{te}enih. Zato pa`ljivo pregledajte svoje vrtne biljke, onima koje su pre`ivjele pomognite okopavanjem, plijevljenjem i prihranjivanjem da se oporave, a na mjestima onih {to su stradale obavite novu sjetvu. U maju se jo{ mogu uspje{no sijati: mrkva, ljetna salata, cvekla, blitva, per{un, celer, pastrnjak, krastavac, tikvice, boranija, a od cvije}a gladiole, dalije, lijepe kate, kadifice, cinije, dragoljub. U maju se rasa|uje rasad: paradajza, paprika, patlid`ana, krastavaca, tikvica, srednjeranog kupusa, kelja, brokule i karfiola. Sa o{te}enih vo}aka, ru-

20. maj/svibanj 2012.

Nedjelja SAVJETISTRUCNJAKA

31

ekor

Istra`ivanja su pokazala da je oko 75 posto bolesti povezano sa stresom
Dahila IBRAHIMBEGOVI]

Rije{ite se stresa

tkivo biljke

U vremenu u kojem `ivimo, skoro pa je nemogu}e da ne budemo izlo`eni stresu. Koji mu je uzrok i kada je stres po~eo da preovladava na{im `ivotima, ni sami ne znamo. Ubrzan tempo `ivota, sve vi{e vremena posve}enog brigama, a sve manje vremena za stvari koje volimo, u~inili su nas robotima modernog vremena kojima upravlja stres. Na`alost, ve}ina nas se odmah okre}e tabletama, a rijetko ko na|e vremena da se posveti sebi, provede vikend u sredini u kojoj, ina~e, nije i da se tako relaksira i opusti, te jednom zauvijek ka`e stresu zbogom.

`a, drve}a i grmlja odre`ite polomljene grane i o{te}ene mlade izboje. Savijene biljke i grane pove`ite uz kolac. Okopajte okolo vo}aka i prihranite ih da se {to prije oporave. Sve orezane dijelove kompostirajte.

Sve du`i, sun~aniji i topliji dani }e donijeti bolje uvjete za rast i razvoj biljaka, a nama radost boravka u vrtu i bavljenja biljkama.

UPOZORENJE
Ovo izne na dno za h-

la|enje je, ustvari, upozorenje da ne treba previ{e `uriti, ve} raditi sve u svoje vrijeme. Pamtim dobro da se, naprimjer, ra sad je dno go di {njeg cvije}a sadio na otvoreno u kontinentalnim predjelima tek iza polovine maja, a danas to mnogi ~ine ve} po lo vi nom apri la. Klimatske promjene donose iznena|enja na koja se moramo navikavati, ali ipak ne treba zaposta vi ti tra di ci ju, ko ja je, po meni, zbir pozitivnih iskustava iz pro{losti pa to va `i i za vre men ske prilike. A i po tradiciji kasno proljetni i ljetni dani provedeni u vrtu su najljep{i, pa }emo u njima u`ivati i uskoro zaboraviti neda}e iz maja uz vesele cvjetove i bogate plodove na{ih vrtnih biljaka.

BROJNI UZRO^NICI
Stres se javlja kao reakcija na razne fizi~ke, mentalne ili emocionalne poticaje. Ponekad stres izvu~e ono {to je najbolje u nama, ali ako je stepen napetosti previsok ili predugo traje, mogu}e je da izgubimo sposobnost da se nosimo sa svim `ivotnim situacijama te mo`emo dovesti organizam u stanje bolesti. Dodu{e, postoje i ljudi koji se odli~no mogu nositi sa stresom, ali opet, ukoliko smo mu previ{e izlo`eni, on ne mo`e da ne uti~e na na{e fizi~ko zdravlje. Istra`ivanja su pokazala da je oko 75 posto bolesti povezano sa stresom. To su visok krvni pritisak, sr~ana i mo`dana kap, depresija, tjeskoba, hroni~ni umor, probavni poreme}aji, gojaznost, migrene i tegobe sa disanjem. Simptome stresa je najlak{e prepoznati po ~estom mijenjanju raspolo`enja, znojenju, drhtanju, ubrzanom bilu, plitkom disanju, pote{ko}ama sa koncentracijom te poreme}ajima u spavanju. Te{ko je odrediti koji su uop{te uzro~nici stresa, s obzirom na to kakav `ivot ko od nas vodi, i ~injenice da nas najvi{e mu-

~e egzistencijalna pitanja i kako skrpiti mjesec uz minimalne prihode, {to je, na`alost, na{a stvarnost. Ali ono {to svako od nas mo`e nau~iti je kako se nositi sa stresom. Prvi korak koji trebate napraviti je otkriti uzro~nike va{eg stresa. Drugi je izbjegavati ga, na svaki mogu}i na~in. No, prije toga je va`no zapamtiti nekoliko stvari, i to da morate voditi ra~una o prehrani, jer dok smo pod stresom, na{e tijelo tro{i hranjive materije br`e nego ina~e. Svakako morate voditi i ra~una o napicima koje unosite u tijelo, odnosno smanjiti unos kofeina i alkohola, a tokom dana uzimati sve vi{e multivitaminskih napitaka. Ono {to posebno mo`e ubla`iti stres, konzumacija je ~ajeva od umiruju}ih biljaka, i to od kamilice, valerijane, lipe ili cvijeta klin~i}a jednom ili dvaput na dan. Pored ovoga, ono {to vam stru~njaci savjetuju, mogu vam pomo}i i neke sitne izmjene u na~inu razmi{ljanja, ali i promjene `ivotnih navika; da uzimate redovne pauze tokom rada, da vodite dnevnik, da gledate komedije, da u`ivate sa ku}nim ljubimcima, da dosta razgovarate sa prijateljima, da odete u banje ili kozmeti~ki salon.

PRIORITETI U @IVOTU
Pomak u rje{avanju stresa mo`ete biti tako {to }ete prihvatiti ~injenicu da mo`ete promijeniti jedino svoje, a ne tu|e pona{anje, shvatiti koji su vam prioriteti u `ivotu, zatim oprostiti sebi neke stvari, opirati se negativnom na~inu razmi{ljanja, oslu{kivati vlastite potrebe i brige. Sve je to u mo}i va{eg uma. Stoga, oslonite se na snagu kojom raspola`ete i mogu}nosti u sebi i izvan sebe. Svaki dan simboli~ki da sebe potap{ete po le|ima jer ste uspje{nije prevladali stres, ali ujedno zatra`ite podr{ku od prijatelja, porodice ili terapeuta.

32

Nedjelja

20. maj/svibanj 2012.

Nedjelja

33

Artur Taka~ (1918 - 2004)

ONI SU NAS OBILJEZILI

Nenadma{ni organizator

i sudionik najve}ih

sportskih priredbi
Pripremio: Branko MAJSTOROVI]

Bio je ~lan Vije}a IAAF-a, tehni~ki direktor Me|unarodnog olimpijskog komiteta, ~lan Organizacionog odbora OI u Meksiku 1968, tehni~ki delegat i na OI 1972. u Münchenu i 1976. godine u Montrealu, sportski direktor 14. ZOI u Sarajevu 1984.

Dar za Muzej sporta u Vara`dinu
Taka~ev rodni grad Vara`din je jedan od rijetkih koji ima Muzej sporta. Naime, pored 300-tinjak eksponata vezanih uz vara`dinski sport, izlo`ena su 1.033 eksponata iz zbirke Artura Taka~a, koji je jo{ 1994. svom rodnom Vara`dinu donirao eksponate vezane uz olimpizam. Rije~ je o li~nim predmetima iz njegove sportske karijere, suvenirima koje je dobivao kao funkcioner Me|unarodnog olimpijskog komiteta te predmetima koje je dobivao od sportista.

Malo je ljudi sa ovih prostora koji su toliko dali sportu kao {to je to za svog `ivota u~inio Artur Taka~. Bio je fudbaler, teniser, hokeja{ i atleti~ar, a odmah nakon Drugog svjetskog rata jedan od osniva~a Jugoslovenskog sportskog dru{tva Partizan. Bio je rukovodilac jugoslovenskog atletskog tima na Olimpijskim igrama 1948, 1952, 1960. i 1964. godine. Vrhunski talenat za organizaciju pokazao je na Sedmom prvenstvu Evrope u atletici, koje je 1962. godine odr`ano u Beogradu. Tada je po~ela njegova karijera u me|unarodnoj sportskoj administraciji. Bio je prvo u Me|unarodnoj atletskoj federaciji (IAAF), a zatim i tehni~ki direktor Me|unarodnog olimpijskog komiteta i specijalni savjetnik trojice olimpijskih predsjednika: Averya Brundagea, Lorda Killanina i Juana Antonia Samarancha. U Sarajevu i BiH sa zadovoljstvom se sje}amo da je bio sportski direktor Organizacionog komiteta 14. zimskih olimpijskih igara, gdje je dao nemjerljiv doprinos da Igre proteknu besprijekorno, bez ijedne ve}e zamjerke.

1940. do{ao je u zagreba~ki HA[K, u kojem je bio jedan od aktera tada{njih uspjeha. Za vrijeme Drugog svjetskog rata na ovim prostorima u aprilu 1941. Taka~ je bio interniran u logor u Italiji. Poslije kapitulacije Italije 1943. godine prebjegao je u [vicarsku, gdje je kao ratni zarobljenik interniran u Yverdon kraj Lausanne. Tamo je bio takmi~ar i trener atletskog kluba. Sa ostalim izbjeglim ratnim zarobljenicima osnovao je i igrao za Jugoslovenski fudbalski klub.

Rivalstvo i drugarstvo sa Borom Stankovi}em
Tokom beogradske promocije knjige “[ezdeset olimpijskih godina” jednu od pozdravnih besjeda odr`ao je i Taka~ev veliki prijatelj Bora Stankovi}, generalni sekretar FIBA. Dio atmosfere prenio je i beogradski list Glas javnosti: “Poznajemo se od vremena kada je on bio generalni sekretar ASJ, a ja sekretar KSJ. Tada ba{ nismo bili dobri prijatelji jer smo se borili za primat. Me|utim, vrijeme je u~inilo svoje, ko{arka je postala svjetski fenomen i pokret. Problem rivaliteta je otklonjen tako da smo sada iskreni drugovi” {eretski je rekao Stankovi}. , Artur Taka~ nije propustio priliku da replicira.: “Nismo ba{ uvijek bili u zategnutim odnosima. Prvo je dominirala atletika, a onda je ko{arka oti{la u svjetske visine... To priznajem i zbog toga mu poklanjam uveli~anu fotografiju iz 1946. godine u sje}anje na vrijeme kada smo igrali malim loptama” obra, tio se Taka~ Stankovi}u dr`e}i zajedni~ku fotografiju sa partije stonog tenisa.

FUDBALER, TENISER, HOKEJA[...
Taka~ je ro|en 9. juna 1918. godine u Vara`dinu. Ostalo je zapisano da ga je sportu i atletici privukao vara`dinski sportski radnik Dragan Grims. Sportsku karijeru po~eo je 1934, kada je igrao fudbal u H[K Slavija iz Vara`dina. Bio je omladinski prvak i rekorder Kraljevine Jugoslavije u tr~anju na 800 i 1.500 metara. Godine 1935. u~estvovao je u atletskoj reprezentaciji Jugoslavije u susretu sa univerzitetskom reprezentacijom Ujedinjenog Kraljevstva. Uporedo sa atletikom zanimali su ga i ostali sportovi, tako da je 1935. osvojio i omladinsko tenisko prvenstvo Jugoslavije u igri parova. Da bi ostao aktivan i za vrijeme zimskih mjeseci, godine 1937. u Vara`dinu je sa Dragutinom Fridrihom osnovao klub za hokej na ledu u kojem je igrao beka i koji je 1940. osvojio prvenstvo Hrvatske u hokeju na ledu te drugo mjesto na prven stvu Ju go sla vi je. Go di ne

U to vrijeme Olimpijski institut u Lausenni organizovao je kurseve za sportske instruktore u logorima za izbjegle ratne zarobljenike, a jedan od njih poha|a i Artur Taka~. Brzo je zapa`en i kao pedagog, pa je prihva}en kao nastavnik i saradnik Me|unarodnog biroa za sportsku pedagogiju i Olimpijskog instituta u Lausanne. Njegov talenat i entuzijazam primijetio je direktor Instituta dr. Frenz Messerli, koji ga je izabrao za svog pomo}nika. Tokom 1944. Taka~, Messerli i drugi su organizovali mini olimpijske igre za biv{e zarobljenike u kampu porijeklom iz Jugoslavije, Amerike, Engleske, Gr~ke, Italije, Francuske i drugih zemalja. Na proslavi 50-godi{njice osnivanja Olimpijskih igara moderne ere, od 16. do 20. juna 1944, odr`an je Kongres sportske pedagogije i psihologije, na kojem je Taka~ podnio referat “Pedagogija u atletskom treningu” Na atletskom tak.

mi~enju koje je organizovao tom prilikom pobje|uje u tr~anju na 400 i 1.500 metara. Krajem avgusta 1944, prebjegao je iz [vicarske u Francusku i pridru`io se borcima pokreta otpora, a zatim se prebacio preko Barija u Italiji na Vis i tu ulazi u sastav Narodnooslobodila~ke vojske Jugoslavije.

ORGANIZATOR ZA DIVLJENJE
Poslije oslobo|enja organizuje sportski `ivot u Jugoslovenskoj armiji (JA), a, kao {to je spomenuto, u~estvovao je 1945. u formiranju FD CDJA Partizan u Beogradu.

Bio je i prvi komandant [kole za fizi~ku kulturu JA, zatim i generalni sekretar, te potpredsjednik i predsjednik AK Partizan. Istovremeno je od 1946. do 1960. bio generalni sekretar Atletskog saveza Jugoslavi je, a do 1969. i pot pred sjednik. Taka~ je bio vo|a Jugoslovenskog atletskog tima na Olimpijskim igrama 1948. u Londonu. Nakon uspjeha sa kandidovanjem Beograda za Pojedina~no atletsko prvenstvo Evrope 1962. godine, Artur Taka~ je postao ~lan Vije}a Me|unarodne atletske federacije (IAAF). Ve} 1964. postaje tehni~ki direktor Me|unarodnog olimpijskog ko-

^eli~ni metar za Beamona
Artur Taka~ bio je delegat IAAF-a na Olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine. Jednom prilikom sje}ao se pometnje koju je izazvao skok udalj Amerikanca Boba Beamona: “Sprava za mjerenje duljine skoka bila je postavljena 40 cm dalje od postoje}eg rekorda koji je tada iznosio 8,35 metara. No, kada je Beamon dosko~io, sudije su ostale zabezeknute, zvali su me i govorili da je sko~io “predaleko” te da taj skok ne mogu izmjeriti. Morali su se poslu`iti ~eli~nim metrom i mjeriti ru~no, no ni sam nisam vjerovao da je Beamon mogao oti}i do 8,90 metara. Direktor natjecanja Paulen i ja ponosno smo mjerili i nije bila gre{ka. Beamon je uistinu sko~io 8,90! Taj skok je vjerojatno i najve}e dostignu}e u povijesti sporta” zaklju~io je tada Taka~. ,

miteta i ~lan Organizacionog odbora Olimpijskih igara u Meksiku 1968. godine. Kao jedan od sudija koji su ru~no mjerili rezultat, odigrao je va`nu ulogu u priznavanju skoka udalj Boba Beamona (8,90 metara) za svjetski rekord. Uspjeh tih igara promovisao ga je za tehni~kog delegata i na Olimpijskim igrama 1972. u Münchenu i 1976. godine u Montrealu. Tokom tih zadataka Artur Taka~ je radio i na unapre|enju pojedinih olimpijskih pravila. Radio je na masovnijem u~e{}u `ena na olimpijskim igrama, ali i na pitanjima zloupotrebe droge u sportu. Nakon toga se vra}a u Jugoslaviju, gdje u~estvuje u organizaciji Mediteranskih igara 1979. u Splitu, a potom i Zimskih olimpijskih igara 1984. u Sarajevu. Kao {to je `ivio, dinami~no i za mnoge nedoku~ivo, Artur Taka~ je i okon~ao svoj `ivot. Naime, skijao je na Kopaoniku, iako je imao ve} 86 godina. Nestao je 28. januara 2004. u snje`noj oluji. Njegovo tijelo prona|eno je tek 17 mjeseci kasnije, u junu 2005. u ^avorovskoj reci u blizini sela Gumni{te, 25 kilometra od Leposavi}a. Sahranjen je 4. jula 2005. u Aleji zaslu`nih gra|ana na Novom groblju u Beogradu.

34 Nedjelja
OKOEKOLOGIJE

20. maj/svibanj 2012.

T

Deset mje
Grom za ve~erom
Sedamdeset svjetskih eksperata u Sarajevu je tri dana razgovaralo o gromovima i njihovom uticaju na elektroenergetski sistem, a u Montrealu (Kanada) na{a dr. Senka Barudanovi} je predsjedavala svjetskom konferencijom o biodiverzitetu
Hajdar ARIFAGI] harifagic@hotmail.com

biste treba
Veliki koraljni greben je najve}i `ivi organizam na svijetu, a Australiji svake godine od turizma donese milione australijskih dolara
Pripremila: M. RAKONJAC

Upoznajte deset mjesta na svijetu koja su toliko fenomenalna da ih trebate posjetiti barem jednom.

Gromovi i grmljavine ~esto imaju ne`eljene posljedice po prirodu, ljude, njihova dobra, energetski i jo{ neke tehni~ke sisteme. No njihovim izu~avanjem ne bavi se mnogo ljudi. Francuska, primjera radi, ima ~etiri-pet eksperata fokusiranih na uticaj gromova na elektroenergetski sistem. U zemljama Balkana mnogo ih je vi{e. Jedan broj njih zajedno sa najve}im svjetskim ekspertima minule sedmice u~estvovao je na internacionalnom kolokviju posve}enom gromovima i kvalitetu energije. U glavnom gradu BiH okupila ih je njihova strukovna asocijacija CIGRE, najve}e udru`enje tehni~ke struke u svijetu, odaju}i i na taj na~in priznanje na{im stru~njacima, posebno dr. Rusmiru Mahmut}ehaji}u, predsjedniku Bosanskohercegova~kog komiteta CIGRE i dr. Salihu Sadovi}u (`ivi i nau~no djeluje u Francuskoj) koji su tom segmentu nauke posve}eni ve} 35 godina. Ovom prilikom u stru~nim raspravama izostalo je tretiranje uticaja gromova na prirodu, ljude i ostale sisteme ali se tokom zajedni~ke ve~ere za jednim od stolova i o tome razgovaralo.

rodno-matemati~kog fakulteta u Sarajevu predsjedavala svjetskim skupom o biodiverzitetu. Razgovaralo se o velikom broju tema koje }e dugoro~no odre|ivati sudbinu biolo{ke raznolikosti planete Zemlje, a sve s ciljem dono{enja odgovaraju}ih pravno obavezuju}ih odluka za sve zemlje u svijetu.

POSLJEDNJA [ANSA
Na kraju petodnevne sesije najte`e je bilo usagla{avanje o definiciji i efektima geoin`enjeringa, ~ije tehnike mogu imati zna~ajne efekte na prirodu; indikatorima za uticaj mehanizma Okvirne konvencije o klimatskim promjenama za redukciju emisije od degradacije i deforestacije na prirodu; nau~nim kriterijima za uspostavu ekolo{ki i biolo{ki zna~ajnih podru~ja mora i okeana. Ukazano je na nedostatak znanja o efektima klimatskih promjena na biodiverzitet i potrebu da se urgentno reguli{u pitanja kao {to je sinteti~ka biologija, posebno s obzirom na nedovoljnu primjenu principa predostro`nosti. Tokom tog dijela sesije dr. Barudanovi} je ~e{}e morala upozoravati predsjedavaju}eg i prekidati rasprave koje nisu i{le ka usagla{avanju stavova. Zemlje u~esnice, njih 139, pripremile su vlastitu poruku za sljede}i svjetski samit o odr`ivom razvoju (RIO + 20, juni 2012, Brazil). Taj skup svjetskih politi~ara predstavlja (mo`da posljednju) {ansu da se odr`ivi razvoj dovede u vezu sa odr`ivim kori{tenjem prirode, poruka je iz Montreala. Nakon lijepih du`an sam saop{titi i ru`nu vijest. Za{titari prirode iz Visokog alarmirali su povodom zaga|enja rje~ica Radovlja i Lje{ava na lokalitetu [areni hanovi, gdje je stacionirana klaonica stoke. Osim ekolo{ki osvije{tenih pojedinaca, niko na taj incident nije reagovao: ni vlast, ni inspekcija, ni policija, {to me dojmi kao neizlje~iva bolest bosanskohercegova~ke vlasti i cijelog dru{tva. A malo, primjera radi, treba da se zaga|ivanje iz ve}ine od 2.500 mesoprera|iva~kih kapaciteta pretvori u unosan biznis kojim mo`emo zaposliti ljude i pove}ati izvoz. Za taj projekat za sada je, kako mi re~e ovda{nji privrednik Tomislav Grizelj, zainteresirano 14 fakulteta i devet pravnih subjekata, a podr{ku imaju i od dva resorna ministarstva. No, o tom-potom.

Tunel Visterija
^arobna ba{ta kao iz bajke. Ova staza se nalazi u ba{ti Kavaci Fuji u Japa-

nu. Bogati tunel visterija (zovu ih i plava ki{a), koje kao da `ele da okupaju prolaznike u svom mirisu, zove vas da pro{etate po ovom rajskom vrtu.

OPASNI GROMOBRANI
Prof. dr. Ivo Ugle{i} sa Elektrotehni~kog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu uvjeren je da nije daleko trenutak kada }emo uz redovne informacije o vremenskim prilikama (temperaturi, pritisku, visini snijega, koli~ini ki{e, biometeorolo{koj prognozi) imati i detaljne prognoze za grmljavinu i njen intenzivitet, a na kraju dana dana i informaciju o broju gromova koji su udarili u zemlju. Nakon toga treba se nadati da }e u medijima biti manje vijesti o tome kako je grom ubio stado, zapalio ku}u, ubio ~ovjeka pod ki{obranom. U kontekstu ove teme svakako je i pitanje gromobrana, odnosno provo|enja propisa o zabrani upotrebe, odnosno uklanjanju radioaktivnih gromobrana. Izvje{taji o tome dokle se stiglo u njihovom provo|enju gotovo nikad nisu javno saop{teni. A trebalo bi. Dok su ugledni energeti~ari u Sarajevu razmatrali problem elektri~nih pra`njenja u atmosferi u kanadskom Montrealu prof. dr. Senka Barudanovi}, sa Pri-

Cinque Terre
Popularna turisti~ka atrakcija u Italiji. Radi se o pet naselja u ligurskom priobalju ove dr`ave.

Plitvi~ka jezera
Nacionalni park Plitvi~ka jezera je najstariji nacionalni park u jugoisto~noj Evropi i najve}i park u Hrvatskoj. Park je ispunjen bujnim zelenim krajolikom, lijepim lagunama i zadivljuju}im slapovima. Sva navedena mjesta su od izuzetnog prirodnog i turisti~kog zna~aja, stog ukoliko ste u mogu}nosti, obavezno posjetite jedno od ovih mjesta.

20. maj/svibanj 2012.

Nedjelja

35

TRA@ILI SMO ZA VAS

esta koja
Plava laguna
Island je zemlja koja obiluje gejzirima. Stoga je jedna od najve}ih atrakcija i Plava laguna. Predstavlja geotermalni izvor na velikoj povr{ini razli~itih formacija koje je konstruisala sama lava. Temperatura vode iznosi oko 38 stepeni Celzijusa. Prostor u ledu koji odi{e parom opusti}e vas i podariti vam nezaboravan provod.

ali posjetiti

Ledeni kanjonGrenlandu jedno Ledeni kanjon na
je od najnevjerovatnijih, ali i najhladnijih mjesta koje mo`ete posjetiti. Voda koja te~e kroz duboku ledenu planinu predstavlja ~udesnu scenu za oko. Kanjon je jedno od najfotografiranijih mjesta na Grenlandu. Najbolje vrijeme za posjetiti ovu atrakciju je period izme|u maja i jula, kada snijeg i hladno}a popuste.

Hotel Magic Mountain
[to mu i sam naziv ka`e - hotel u obliku planine iz ~ijeg vrha izvire voda. Nalazi se u rezervatu prirode Huilo Huilo u ^ileu. Prekriven je {umskom mahovinom, a mogu}e mu je pri}i samo preko mosta napravljenog od kanapa.

Ballova piramida
U Guinnessovoj knjizi rekorda Ballova piramida navodi se kao najvi{i kameni toranj na svijetu. To je odavno ugasli vulkan kojemu je samo vrh ostao iznad vode. Henry Lidgbird Ball, zapovjednik broda, prvi je ~ovjek koji je 1788. godine vidio ovu stijenu i nazvao je po sebi. U podno`ju je {iroka 400 metara, a se`e do visine iznad 550 metara, {to je dvostruko vi{e od Eiffelovog tornja. Nalazi se na isto~noj obali Australije, oko 700 km sjeveroisto~no od Sydneya.

[uma iskrivljenog drve}a lazi se u sjeveroIli Kri va {u ma, na
zapadnoj Poljskoj, a stabla koja se nala ze u {u mi su kri va. Pre tpos tav lja se da su ova sta bla bo ro va, ko ja su nagnu ta ka sje ve ru, me ha ni ~ki za dr`a va na da bi na ovaj na ~in ra sla, ali je po ri je klo, kao i svrha ove {u me, obavi je no mis te ri jom. Is kriv lje ni bo ro vi, ko jih ima oko 400, po sa|eni su oko 1930. go di ne.

Veliki koraljni greben Tunel ljubavi
Radi se o starom tunelu u Klevenu koji je obrastao vegetacijom. Tunelom ljubavi su ga prozvali lokalni mje{tani, jer je popularno mjesto za parove. Veliki koraljni greben je najve}i `ivi organizam na svijetu, a Australiji svake godine od turizma donese milione australijskih dolara. Nalazi se u Koraljnom moru i zbog svoje veli~ine prote`e se 2.030 kilometara uz obalu Australije, vidljiv je iz svemira. Me|utim, u bliskoj budu}nosti prijeti mu izumiranje po{to su koralji ekstremno osjetljivi na promjene u svom okoli{u. Zbog rasta temperature mora i sve ve}e zaga|enosti koja mijenja kiselost vode, nalazi se na pragu uni{tenja.

36 Nedjelja
ORDINACIJA

20. maj/svibanj 2012.

Meloplastika, da ili ne?

Upotreb
Danas postoji veliki broj dermalnih filera za aplikaciju. Svi oni moraju ispunjavati odre|ene karakteristike, od kojih su najva`nije da nisu toksi~ni za organizam, da se lako apliciraju, da je rezultat aplikacije trajniji i da se ne deformi{u na dodir
Prof. dr. Hasan PIRANI], specijalista za maksilofacijalnu hirurgiju

kod nabor
o~eci estetske hirurgije datiraju od srednjeg vijeka, kada je Gasparo Tagliacozzi ukazao na potrebu estetskog zbrinjavanja povreda i deformiteta lica. Termin estetska hirurgija prvi put je upotrijebio Jozef krajem 19. vijeka i taj period se smatra za~etkom nastanka estetske hirurgije, 70-ih godina 20. vijeka promovirana je u posebnu hirur{ku disciplinu, iako je to od nekih autoriteta negirano.

P

ZAHTJEVNA I ODGOVORNA
Poznata je ~injenica da su rekonstruktivni zahvati na licu povezani sa periodom nakon ratnih de{avanja i da je rekon stru kti vna hi rur gi ja na kon Prvog svjetskog rata do`ivjela pravi procvat. Uporedo s tim (mada ipak ne{to sporije), a radi stru~ne povezanosti sa rekonstruktivnom hirurgijom, razvijala se estetska problematika lica. Sigurno da je napredak estetske hirurgije zavisio od ne ko li ko fa kto ra: zdrav stve ne osvi je -

Foto: [. SULTANOVI]

{te nos ti sta no vni {tva, za in te re so va nosti stru~nih tijela za razvoj, materijal nog sta nja, te ra zvo ja te hno lo {kih mogu}nosti. Estetska hirurgija je vrlo zahtjevna i odgovorna iz dva razloga: izvodi se na regiji kod koje je funkcija o~uvana, te tra`i izuzetno precizno umije}e hirurga. Ona obuhvata zahvate na svim dijelovima ljudskog organizma, ali najvi{e na licu jer je prvi vizualni kontakt me|u individuama povezan sa izgledom lica. Naj~e{}e interesovanje kod pacijenata i hirurga povezano je sa izgledom nosa, u{nih {koljki, usana, kostiju lica i izra`enih prirodnih nabora na licu. Danas estetski hirurzi uglavnom preferiraju rad bez skalpela i u ve}ini slu~ajeva je koncentrisan na privremeno izbjegavanje izra`enih bora na ko`i lica i dekoltea. Me|utim, meloplastika (zatezanje lica) je u posljednjih 60 godina metoda izbora. Ona se radi skalpelom i dosta je agresivna, a i ne daje trajni rezultat, pa su zbog toga tra`ene nove mogu}nosti koje }e biti daleko pristupa~nije pacijentu, koje }e ga brzo nakon zahvata uvoditi u dru{tvene tokove, koje ne}e dozvo-

20. maj/svibanj 2012.

Nedjelja

37

ALTERNATIVNAMEDICINA
Pri~e o zdravlju i bolesti, povratku prirodi i ljudskim sudbinama

ba filera
cija i radionica koji su kratkotrajni (nekoliko dana), ali daju, zahvaljuju}i prakti~noj izvedbi, saznanja, uz prethodnu medicinsku naobrazbu, o principima primjene raznih filera u svrhu korekcije naboranog lica. Danas postoji veliki broj dermalnih filera koji se upotrebljavaju za aplikaciju. Svi oni moraju ispunjavati odre|ene karakteristike, od kojih su najva`nije da nisu toksi~ni za organizam, da se lako apliciraju, da je rezultat aplikacije trajniji i da se ne deformi{u na dodir. Ve}ina filera je i danas u upotrebi, neki od njih se vi{e ne upotrebljavaju, {to ne zna~i da u budu}nosti ne}e biti primjenjivi. U stomatolo{koj poliklinici Quick smile to radi dobro edukovan kadar: dr. Amela Mrzi} (London), dr. Dijana Dinar - Kapetanovi} (Garmisch-Partenkirchen), dr. Indira Muji} - Jahi} (Beograd). Uglavnom se upotrebljavaju Stylage i Restylane dermalni fileri. ljavati ve}e otoke, metode koje su za terapeuta lako upotrebljive i materijal koji je upotrebljiv, odnosno kompatibilan sa biolo{kim statusom pacijenta. S obzirom na to da je termin hirurgija vezan za skalpel, odnosno za “krvav” postupak, on sve vi{e gubi zna~aj. Iz tih razloga estetski postupak predstavlja konzervativniji pristup procedurama uljep{avanja lica. Zbog toga se ovom problematikom bave i zdravstveni stru~njaci koji nisu plasti~norekonstruktivni hirurzi. Naravno da je i za to potrebna edukacija i poznavanje anatomije. Danas se to obavlja organizovanjem simpozijuma, konferen-

ranog lica

Jaglac du{u raduje i srce krijepi
Ovaj vjesnik prolje}a obradovat }e sve one koji znaju {ta sve dobroga donosi ova bilj~ica `utih kapica, rasprostranjena diljem na{ih livada, {uma i `ivica
Ramo KOLAR

BLAGODET ZA PROFESIONALCE
Dozvolite mi da na kraju odam priznanje estetskoj hirurgiji jer je ona blagodet za profesionalce, a vrlo je bitna ako se posmatra sa socijalnog aspekta. Hirurgija }e pre`ivjeti sve kritike kojima je sada izlo`ena, osobito ako se estetika i funkcija pove`u (rje{avanje ko{tanih deforma ci ja li ca, no sa, or bi te, u{nih {ko ljki…). Skalpel je nezamjenjiv instrument kod estetskih zahvata koji zahtijevaju eksciziju osteoktomije (nivelacija kosti, odstranjenje dijela kosti), transplantacije (vezani slobodni re`njevi), meloplastike (zatezanje lica).

I pro{log sam vikenda pojeo stanovit broj cvjetova jagor~evine. Uz korist, i okus joj je dobar. Jedna od prvih proljetnih bilj~ica, vjesnika prolje}a, `utih cvjetova, okupira na{a polja i strnjike. Raste u svijetlim {umama, tako|er, grmlju i `ivicama. Ba{ ovih majskih dana skupljaju se cvjetovi, listovi i korijen. Nije samo na{a uzdanica nego se upotrebljava od davnina, a naro~ito ju je cijenio ~uveni Sebastian Kneipp. U ovo prevrtljivo proljetno vrijeme jagor~evina (Primula officinalis L:) jako dobro ~ini za mnoge tegobe.

^aj protiv nesanice
Ovaj ~aj dobar je za zdravlje uop}e, a posebno nesanicu. Uzeti 50 g jagor~evine, 25 g lavandinog cvijeta, 10 g hmelja i 15 g kantariona. Jednu vrhom punu ka{iku ove mje{avine prelijemo sa 1/4 l vrele vode, pa ostavimo da odstoji tri minuta. Pije se pred spavanje, veoma vrelo, koliko god se mo`e podnijeti, zasla|eno medom. Ovakvih sam ~ajeva popio dosta u svojoj mladosti, iako nisam imao problema sa spavanjem, ali je mati govorila da nije dovoljno jesti samo cvijet i jagode... Jagor~evina izvanredno povoljno djeluje na nerve i srce, tvrde narodni vidari, ja~a ih i smiruje glavobolje na nervnoj bazi. Blagotvorno djeluje i na upalu sr~anog mi{i}a, a prevencija je protiv izliva krvi u mozak. Ako niste sigurni, jer ima i drugih dobrih mje{avina s jaglacem, kao {to smo napomenuli naprijed, potrebno se obratiti ljekarniku ili znalcu travaru. ljekovitim biljkama. Jaglac se pri tome naj~e{}e mije{a s timijanom i maj~inom du{icom, zatim korijenom sljeza, korijenom sladi}a, plodovima anisa. Ve}ina klini~kih studija djelotvornosti jaglaca odnosi se, tako|er, na opise djelotvornosti kombinacije korijena jaglaca i maj~ine du{ice ili timijana. Naro~ito se u narodnim herbarima preporu~uje proljetni ~aj za ~i{}enje krvi: 100 g cvjetova i listova jaglaca, 100 g mladih izdanaka bazge, 50 g mladih listova koprive i 50 g korijena masla~ka. Od te se mje{avine uzmu 1 do 2 ~ajne ka{ike za {olju ~ajnog oparka, a piju se dnevno 2 {olje. Najbolje je dodati prirodnog meda.

MAGIJA I LIJEK
Osobito dobar lijek je za plu}ne bolesti, nesvjestice i lupanja srca. ^aj pripremljen od cvjetova pove}ava broj crvenih krvnih zrnaca. Osim toga, koristi se u lije~enju nesanice, migrene i neuredne menstruacije. Pospje{uje cirkulaciju krvi i izbacivanje sluzi. ^aj od korijena vrlo uspje{no djeluje kao umiruju}e sredstvo za sti{avanje glavobolje, nervoze, nesanice, vrtoglavice i nesvjestice. Pored svega, jaglac se koristi kod uzetosti, bolesnih bubrega, reumatizma i hroni~ne za~epIjenosti. U povijesti su se jagor~evini pripisivala magi~na djelovanja. Tako se vjerovalo da mo`e vezivati energiju Sunca i tjerati demone te pozitivno utjecati na ~ovjekovo zdravlje.

ZA KO@U
U narodnoj medicini se koriste i korijen i cvijet, i to kod akutnih upala di{nog sustava i hroni~nog bronhitisa, kod reumatskih mi{i}nih tegoba, neuralgi~nih i ostalih glavobolja, zubobolje, op}e slabosti, gihta, tjeskobe, nesanice, kroni~nog zatvora. Jaglac se ve} stolje}ima koristi i u kozmetici, i to kao sredstvo za bjelju i mek{u ko`u. Gotovi pripravci jaglaca gotovo se uvijek spravljaju u kombinaciji s drugim

38 Nedjelja
ZDRAVA HRANA

20. maj/svibanj 2012.

Proljetne salate
Ovo su idealne salate za ukusnu u`inu, a mogu se poslu`iti i s komadi}em pe~enog mesa kao cjelovit obrok

Krijepi i ja~a
Za cveklu ka`u da je u stanju da popravi ve}inu toga {to je u organizmu pokvareno. Porijeklom sa obala Sredozemlja, uspjela je da na sebe privu~e pa`nju jo{ kod starih naroda, koji su shvatili da im ona poma`e kod mnogih bolesti. taltiku (pokretljivost) jer sadr`i celulozu i pektin u izobilju. Ali, da bi se zadovoljile dnevne potrebe organizma za dragocjenim vlaknima, treba pojesti pet srednjih glavica cvekle. Malo se zna da je li{}e cvekle nalik {pina tu pa se ta ko mo `e i pri pre ma ti. Me|utim, bez obzira na to {to je cijela biljka jestiva, ljekovit je samo korijen, koji se sakuplja u jesen i ostavlja u umjereno toplim prostorijama, da ne bi promrzao. Ako se ~uva na odgovaraju}i na~in, u svje`ini cvekle mo`e da se u`iva sve do sljede}eg ljeta. Sok od cvekle ima posebnu vrijednost, jer je tako|er djelotvoran kod mnogih bolesti. Krijepi i ja~a ci je li or ga ni zam i djeluje povoljno na njegov metabolizam. Najbolje je da se pije u kombinaciji sa medom, po pola ~a{e tri puta na dan. Soku mo`e da se doda i kim, kao i rendani hren, ~ime se dobija poseban ukus.

cijeli organizam
Danas se cvekla smatra najkorisnijom i najljekovitijom povrtlarskom kulturom koja se lako vari, u sebi sadr`i naj{iru lepezu vitamina i minerala i izuzetno je bogata bjelan~evinama, mastima i ugljenim hidratima

Proljetna salata sa rezancima
Sastojci: 5 dg zelene salate, 5 dg kovr~ave salate, 5 dg mladog masla~ka, 5 dg crvenog radi}a, sve`nji} rotkvica, 5 dg dimljene govedine, 5 dg ementalera, 10 dg {irokih rezanaca, glavica luka, re`anj bijelog luka, dl kiselog vrhnja, dl jogurta, 2 ka{i~ice senfa, limunov sok, sve`nji} per{unovog li{}a, so, biber.

Priprema: Operite sve vrste salate, natrgajte i dobro ocijedite. O~i{}ene rotkvice nare`ite na kri{kice, a sir na rezance. Tanko narezano dimljeno meso sitno nasjeckajte. Skuhane rezance isperite i nauljite. Ohla|enima dodajte meso, sir i sve vrste povr}a. Posolite i pobiberite. U zdjelici pomije{ajte jogurt, senf i vrhnje, usitnjeni luk i bijeli luk, malo limunovog soka i soli. Prelijte po salati i pospite nasjeckanim per{unom.

VITAMINI I MINERALI
Danas se cvekla smatra najkorisnijom i najljekovitijom povrtlarskom kulturom koja se lako vari, u sebi sadr`i naj{iru lepezu vitamina i minerala, i izuzetno je bogata bjelan~evinama, mastima i ugljenim hidratima. Od vitamina najprisutniji su B1, B2, C, kao i izuzetno rijedak vitamin u biljnim namirnicama B12. Crve na bo ja cvekle poti~e od antocijana koji uti~e na obnavljanje krvi, a do ka za no je da ona spada u antikancerogene biljke. Osim toga, potvr|ena je i njena zdravstvena djelotvornost u slu~ajevima demineralizacije kostiju i zuba. Prisustvo joda ~ini je dragocjenim lijekom protiv ateroskleroze i procesa starenja. Osnovu vi{estruke ljekovitosti ove biljke ~ine sastojci betanin i betain koji podsti~u razmjenu materija, reguli{u krvni pritisak, smanjuju holesterol, odr`avaju krvne sudove u dobrom stanju, podsti~u rad jetre, ali i lije~e prehladu. Cvekla je izuzetno korisna u lije~enju slabokrvnosti kod djece i mladih osoba, jer sadr`i visok procent `eljeza. Povoljno djeluje i na rad crijeva i njihovu peris-

Salata uz pe~eno meso

ZA ANEMI^NU DJECU
Evo jednog provjerenog recepta na{ih baka. Ovo su one davale anemi~noj djeci, ali i trudnicama da poprave krvnu sliku. Izrendati jednu svje`u cveklu srednje veli~ine, mrkvu (veli~ina po ukusu) i slatku jabuku (vrsta nije bitna). U sve to dodati ka{i~icu meda i sok od jednog limuna. Idealno je ako bi dijete ili trudnica sve to pojeli u toku dana, mada, bake su bile i zadovoljne ako se popije samo sok od ove smjese.

Sastojci: kg paradajza, 0,25 kg svje`ih krastavaca, glavica zelene salate (kristal), 10 crnih maslina, 10 zelenih maslina, 3 jajeta, 3 re`nja bijelog luka, vezica mladog luka, 0,15 kg edamera, limun, so, biber, suncokretovo ili maslinovo ulje, vinski ocat. Priprema: U jednu posudu stavimo kuhati jaja, a u drugu stavimo grijati vodu, pa kad zakipi, u vodu nakratko uronimo paradajze koji-

ma smo izrezali dio gdje je bila peteljka, a na suprotnoj strani napravimo na ko`i kri` no`em. Kada se ko`a na dijelu gdje je urezan kri` po~ne razdvajati, nakratko paradajz ohladimo i o~istimo od ko`e, te nare`emo na kri{ke. Kuhana jaja (10 minuta od kada je voda provrela) ohladimo, ogulimo i nare`emo na ~etvrtine. U me|uvremenu smo opranim krastavcima ogulili ko-

`u te ih nare`emo na kri{kice i prebacimo u zdjelu u kojoj }emo promije{ati salatu, dodamo sitno narezani bijeli luk, od ko{tica o~i{}ene masline, na sitne kolutove o~i{}en i opran mladi luk, na kockice narezan sir, o~i{}enu i opranu zelenu salatu koju smo usitnili, sve za~inimo solju, polijemo uljem i octom, promije{amo, ukrasimo kuhanim jajima i poslu`imo.

20. maj/svibanj 2012.

Nedjelja

39

Proljetna salata od {paroga
Sastojci: 2 jajeta, 250 g {paroga (izrezane na malene komade), so, 1/4 ~a{e maslinovog ulja, 2 ka{ike vinskog octa, 3 ka{ike naribanog parmezana, 2 ka{ike isjeckanog per{una, 1/4 ka{i~ice crnog bibera, 350 ml slanutka iz konzerve (isprati i osu{iti), ~a{a tanko izrezane rotkvice, 1/2 isjeckana crvenog luka, 8 ve}ih listova zelene salate. Priprema: Skuhajte jaja i stavite ih u hladnu vodu (5 minuta). Nakon toga u manji lonac s vodom ubacite {paroge i prstohvat soli. Kuhajte {paroge dok ne postanu polumekane (oko 2 minute). U srednje veliku posudu stavite maslinovo ulje, vinski ocat, parmezan, per{un, limunov sok, biber i malo soli. Sve dobro izmije{ajte i ubacite narezana jaja. Ubacite u umak {paroge, slanutak, rotkvice i luk. Salatu izmije{ajte i poslu`ite na tanjiru aran`irano sa zelenom salatom uokolo.

U RESTORANU

Salata od ri`e

[uco nas
vra}a u stara
Sastojci: ~a{a ri`e, ~a{a gra{ka, 3 ve}e mrkve, 3-4 hrenovke ili kobasice, glavica crvenog luka, ka{i~ica mje{avine za~ina, so, biber, per{un, 1 dl vode, po izboru ulje, po izboru vinski ili jabu~ni ocat. Priprema: Posebno skuhati ri`u, staviti u kipu}u posoljenu vodu, a omjer izme|u koli~ine ri`e i vode trebao bi biti najmanje 1:4, neki ka`u 1:3. Kuha se ovisno o sorti, izme|u 15 i 20 minuta ili kada voda ukuha. Skuhati mrkvu i gra{ak (opet ovisi za koji se gra{ak odlu~ite) iz konzerve, svje`i ili smrznuti, kada je skuhana mrkva, narezati je na kockice, hrenovke skuhati i narezati po `elji, te sve sjediniti, crveni luk sitno isjeckati i prokuhati u vodi, zajedno sa mje{avinom za~ina, per{unom, biberom, soli, te vru}e preliti preko skuhanih namirnica. Dodati ulje i ocat po vlastitom izboru. Ohladite salatu i poslu`ite.

dobra vremena
Tradicija porodice Topalovi} iz Kiseljaka duga vi{e od 150 godina, a na mjestu sada{nje a{~inice nalazio se stari han, kona~i{te izgra|eno 1856.
Dahila IBRAHIMBEGOVI]

Toplo-hladna salata primavera
Sastojci: 150 g pile}eg filea od prsa, 5 listova zelene salate kristalke, svje`i paradajz, 5-6 svje`ih {ampinjona, 4-5 maslina punjenih paprikom, 5 {nita mlade tikvice, 2 ka{ike ekstra djevi~anskog maslinovog ulja (ili jo{ bolje doma}eg), 2-3 ka{ike svje`e iscije|enog limunovog soka, so, za~in za pe~enu piletinu. Priprema: Pile}e filee nama`ite maslinovim uljem i natrljajte za~inom za piletinu te pustite da odstoji malo. U me|uvremenu, zagrijte teflonsku tavu, na tavu dodajte malo maslinovog ulja i stavite pe}i odreske. Povr}e operite i nare`ite, samo {ampinjone o~istite i ostavite cijele. Salatu nare`ite na trakice, paradajz na kri{ke, isto tako i masline, te tikvice. Pred kraj, kad su odresci gotovo pe~eni, na 3-4 minute stavite cijele {ampinjone na tavu zajedno s mesom i isto tako 2-3 minute tikvice narezane na kri{ke. Kad je i povr}e i meso pe~eno, sla`ite na tanjir zelenu salatu, koju ste pokapali sa nekoliko kapi maslinovog ulja i limunovog soka, te malo soli. Na salatu sla`ite redom paradajz, meso, tikvice, {ampinjone i narezane masline. Sve skupa zalijte ostatkom soka od limuna. Po `elji dodajte na to jo{ malo soli.

Na sjevernom izlazu iz Kiseljaka nalazi se A{~inica-}evabd`inica [uco. Ovaj ugostiteljski objekat radi jo{ od 1999. godine. Ono {to je karakteristi~no za njega nisu samo putnici namjernici koji tradicionalno svra}aju na dobar zalogaj i ~a{icu razgovora ve} ~injenica da ovo mjesto ima historiju, {to njegovi posjetioci prepoznaju. Ugo|aj gdje se svako osje}a dobrodo{lo, a i sama ~injenica da vlasnici `ive iznad }evabd`inice, nudi toplu atmosferu, te uz zvuke sevdalinke podsje}a na neko pro{lo vrijeme.

NEKADA BILA PEKARA
Ono {to je posebno interesantno u vezi s ovim mjestom jeste da se porodica Topalovi}, koja je vlasnik ovog prostora, godinama bavi prehrambeno-ugostiteljskom djelatno{}u. U predratnom periodu oni su bili vlasnici najsavremenije pekare na podru~ju centralne BiH, sa sjedi{tem u Kre{evu. Tako, kada se sve zbroji, oni se bave ugostiteljstvom vi{e od 150 godina. Na mjestu sada{nje a{~inice nalazio se stari han, kona~i{te izgra|eno 1856. Slu~ajni, ali i namjerni putnici su tu mogli da preno}e, a prema pri~ama, u hanu je uvijek bilo toplog ~aja, pa je kompletna porodica dobila nadimak ^aje. Tako se danas potok koji prolazi pored UR [uco zove ^ajin potok. Interijer objekta je ure|en u retro-stilu, sa starinama od bakra na jednoj strani, dok se na drugoj strani nalaze slike starih bosanskih ku}a, ali i spomenutog ha-

na koji je bio na ovom mjestu. Neizostavan motiv u objektu je i lov, pa je jedan cijeli dio nazvan lova~ki zid, gdje se nalaze slike sa lova~kih dru`enja kojima je vlasnik prisustvovao, ali i rogovlja, rezbarije i sl. Ovdje se mo`e na}i za svakoga pone{to, tradicionalna bosanska kuhinja, ali i jela sa ro{tilja. Od kuhanih jela, najpoznatiji i najomiljeniji je lova~ki gula{, koji je sam vlasnik uvje`bavao po lovi{tima BiH. Osim toga, na meniju se nalaze i {i{-}evap, tele}i }evap, tele}a ~orbica, pasulj. Jela sa ro{tilja koja su dostupna u ovom ugostiteljskom objektu predstavljaju tradicionalni spoj bosanskog ro{tilja - }evap~i}i, sud`ukice, teletina, ra`nji}i, piletina.

KISELJA^KE POGA^ICE
Tako|er se u posljednje vrijeme prodaju i kiselja~ke poga~ice sa kajmakom kao jedno od obilje`ja ovog grada. Od pi}a, u ponudi su alkoholni i bezalkoholni napici. Omiljeni bezalkoholni napitak je, logi~no, kiseljak, dok se od alkoholnih napitaka preporu~uje, kao aperitiv, doma}a rakija od {ljive, kru{ke i jabuke. U ljetnom periodu poseban do`ivljaj daje drveno korito u koje je provedena voda iz ^ajinog potoka da hladi napitke i privla~i `edne putnike. U ovom objektu uvijek }ete nai}i na srda~nu dobrodo{licu i lijepu rije~, kao i na kvalitetan izbor hrane. Objekat radi svim danima, osim nedjelje.

40 Nedjelja

20. maj/svibanj 2012.

20. maj/svibanj 2012.

Nedjelja

41

42

OGLASI

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 18. Zakona o mikrokreditnim organizacijama ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 59/06), Mikrokreditna fondacija "SANI" Zenica objavljuje u skra}enom obliku Izvje{taj neovisnog revizora o reviziji finansijskih izvje{taja na dan 31. decembra 2011. godine REVIK DOO SARAJEVO REVIZIJA, RA^UNOVODSTVO I KONSALTING Branilaca Sarajeva 20 tel/fax: (00387) (33) 200-383 i 226-289 e-mail: revik@bih.net.ba Upravnom odboru Mikrokreditne fondacije "SANI" Zenica Izvje{taj nezavisnog revizora 1. Obavili smo reviziju prilo`enih finansijskih izvje{taja Mikrokreditne fondacije "SANI" Zenica (u daljnjem tekstu: Fondacija) koji se sastoje od bilanca stanja na dan 31. decembra 2011. godine, bilanca uspjeha, izvje{taja o promjenama na trajnim izvorima i izvje{taja o nov~anim tokovima za godinu koja je tada zavr{ila, te sa`etog prikaza zna~ajnih ra~unovodstvenih politika i drugih napomena uz finansijske izvje{taje. 2. Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentiranje prilo`enih finansijskih izvje{taja u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Odgovornosti Uprave obuhvataju: dizajniranje, uspostavljanje i odr`avanje internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentiranje finansijskih izvje{taja koji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke, bilo zbog prevare ili gre{aka, odabir i dosljednu primjenu odgovaraju}ih ra~unovodstvenih politika, te davanje razboritih ra~unovodstvenih procjena u datim uvjetima. 3. Na{a je odgovornost izraziti nezavisno mi{ljenje o prilo`enim finansijskim izvje{tajima na temelju na{e revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi zahtijevaju da postupamo u skladu s eti~kim pravilima te da reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u razumnoj mjeri uvjerili da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke. Revizija uklju~uje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvje{tajima. Odabir postupaka zavisi od prosudbe revizora, uklju~uju}i i procjenu rizika materijalno zna~ajnog pogre{nog prikaza finansijskih izvje{taja, bilo kao posljedica prevare ili pogre{ke. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvje{taja kako bi odredio revizijske postupke primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mi{ljenje o u~inkovitosti internih kontrola u Fondaciji. Revizija tako|er uklju~uje i ocjenjivanje primjerenosti primijenjenih ra~unovodstvenih politika te zna~ajnih procjena Uprave, kao i prikaza finansijskih izvje{taja u cjelini. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izra`avanje na{eg mi{ljenja. 4. Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji realno i objektivno prikazuju, u svim materijalno zna~ajnim aspektima, finansijski polo`aj Mikrokreditne fondacije "SANI" Zenica na dan 31. decembra 2011. godine, finansijski rezultat i izvje{taj o nov~anom toku za period od 1. januara 2011. godine do 31. decembra 2011. godine i u skladu su sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja prilago|enim u skladu sa regulatornim zahtjevima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. REVIK d.o.o. Sarajevo Milan Novokmet, direktor Sarajevo, 10. maj 2012. godine Bilans uspjeha (svi iznosi su izra`eni u KM) Neto prihodi od kamata Neto prihodi od naknada Gubitak od ostalih operativnih aktivnosti (net) Gubitak/Dobitak po osnovu rezervisanja (net) Dobitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda (net) Neto gubitak/dobitak Bilans stanja (svi iznosi su izra`eni u KM) SREDSTVA Novac i nov~ani ekvivalenti Krediti klijentima Materijalna imovina Nematerijalna imovina Potra`ivanja po kamatama Ukupno sredstva OBAVEZE I KAPITAL Obaveze za kratkoro~ne kredite Obaveze za dugoro~ne kredite Ostale obaveze i razgrani~enja Ukupno obaveze Osniva~ki ulog Zadr`ana dobit Ukupno kapital Ukupno kapital i obaveze Potpisao u ime Mikrokreditne fondacije "SANI" Zenica dana 10. maja 2012. godine Direktor Sulejman Hara~i} 31.12.2011. 6.382 349.365 23.500 6.789 191 386.227 8.688 4.852 106.313 119.853 128.169 138.205 266.374 386.227 31.12.2010. 15.512 472.060 21.207 1.920 510.699 50.000 10.696 170.521 231.217 128.169 151.313 279.482 510.699 31.12.2011. 128.387 9.097 (133.867) (76.016) 59.291 (13.108) 31.12.2010. 122.409 19.771 (143.314) 743 1.084 693 Edin Udov~i}, ovla{teni revizor

"DOBRINJA" d.d. Ilid`a Mala aleja 14/1 71 210 Ilid`a Nadzorni odbor Dru{tva "DOBRINJA" d.d. Ilid`a, na osnovu Odluke o sazivanju Skup{tine broj 126/12 od 18. 5. 2012. godine, u skladu s odredbama ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07,84/08,63/10i), te ~lana 10. stav (2) Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/10) i ~lana 89 - Statuta "DOBRINJA" d.d. Ilid`a, objavljuje

O B A V J E [ T E NJ E
o sazivanju Skup{tine "DOBRINJA" d.d. ILID@A I II Saziva se Skup{tina "DOBRINJA" d.d. Sarajevo za 14. 6. 2010. godine, sa po~etkom u 12 sati u sjedi{tu Dru{tva, Ilid`a, Mala aleja 14/1. Za Skup{tinu se utvr|uje slijede}i: DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine; 2. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg izvje{taja Dru{tva za 2011. godinu, koji uklju~uje finansijske izvje{taje i izvje{taje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora; 3. Dono{enje odluke o na~inu pokri}a gubitka za 2011. godinu; 4. Dono{enje odluke o usvajanje plana poslovanja Dru{tva za 2012. godinu; 5. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora za 2012. godinu. Predsjedavaju}i, Odbor za glasanje i zapisni~ar Skup{tine 1. Do izbora predsjednika Skup{tine, Skup{tinom }e predsjedavati prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara sa najve}im brojem dionica s pravom glasa. Skup{tina ve}inom glasova, izme|u prisutnih dioni~ara ili punomo}nika dioni~ara, bira predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine. 2. Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: MUHAREM VELIDA, predsjednik, i ~lanovi KUDUZ ZINETA i FORTO MIRELA, svi zaposlenici Dru{tva. 3. Zapisnik }e voditi KULOVAC MIRSADA - uposlenik dru{tva Prijedlozi odluka Nadzorni odbor utvr|uje i upu}uje Skup{tini Dru{tva na usvajanje prijedloge odluka kako slijedi: 1. Nadzorni odbor }e na osnovu podnesenih prijava za u~e{}e utvrditi i predo~iti Skup{tini prijedlog za izbor predsjedavaju}eg Skup{tine i dva dioni~ara/punomo}nika koji ovjeravaju zapisnik Skup{tine 2. Usvaja se godi{nji izvje{taj Dru{tva za 2011. godinu, koji uklju~uje finansijske izvje{taje i izvje{taje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora. 3. Gubitak ostvaren po godi{njem obra~unu za 2012. godinu se prenosi u akumulirani gubitak 4. Usvaja se Plan poslovanja Dru{tva za 2012. godinu. 5. Za vanjskog revizora finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2010. godinu bira se Dru{tvo za reviziju "Re OPINION" d.o.o. Sarajevo. Prijedlozi dioni~ara za izmjenu dnevnog reda i/ili prijedloga odluka Skup{tine 1. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. 2. Nadzorni odbor du`an je objaviti obavje{tenje o prijedlozima dioni~ara na isti na~in kao i obavje{tenje o sazivanju Skup{tine. Ukoliko Nadzorni odbor Dru{tva donese odluku da ne objavi obavje{tenje o prijedlozima dioni~ara iz ovog ~lana, du`an je najkasnije sedam dana prije dana odr`avanja Skup{tine o tome obavijestiti dioni~are koji su podnijeli prijedlog. Ovla{teni u~esnici, prijava za u~e{}e i na~in glasanja na Skup{tini 1. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara Dru{tva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. 2. Pravo u~e{}a u radu u odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara-vlastodavca. 3. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. 4. Punomo} se daje u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja Dru{tvu neposredno, preporu~enom po{tom ili faksom, u roku i na adresu kako je dalje u ta~ki 5. nazna~eno za podno{enje prijave za u~e{}e u radu Skup{tine. 5. Skup{tini mogu prisustvovati i u njenom radu u~estvovati dioni~ari i/ili punomo}nici dioni~ara koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije datuma odr`avanja Skup{tine, neposredno ili preporu~enom po{tom na adresu: "DOBRINJA" d.d. Ilid`a, Mala aleja 14/1, 71 210 Ilid`a - za Skup{tinu Dru{tva, ili putem faksa 033-623-500. 6. Najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine svaki dioni~ar i/ili punomo}nik du`an je Odboru za glasanje, odnosno ovla{tenoj osobi, predo~iti li~nu ispravu za identifikaciju. 7. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime i prezime ili naziv/firmu dioni~ara, broj glasova kojim raspola`e, te nazna~enje prijedloga odluke o kojoj se glasa. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke, ili imena kandidata pri izboru organa Dru{tva. Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu 1. Dioni~ar, odnosno punomo}nik dioni~ara Dru{tva ima pravo izvr{iti uvid u: - Listu dioni~ara Dru{tva, - Godi{nji izvje{taj Dru{tva za 2011. godinu, koji uklju~uje finansijske izvje{taje i izvje{taje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora, - Prijedlog plana poslovanja Dru{tva za 2011. godinu, - Prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvr{tene u dnevni red Skup{tine. 2. Uvid u isprave i materijale, uz predo~enje li~ne isprave za identifikaciju i predaju punomo}i kada uvid vr{i punomo}nik dioni~ara, kao i podno{enje prijave za u~e{}e na Skup{tini, mo`e se obaviti svakim radnim danom od 11 do 14 sati u prostorijama Dru{tva "DOBRINJA" d.d. Ilid`a, Mala aleja 14/1 - Ilid`a. Nadzorni odbor "Dobrinja" d.d. Ilid`a

III

IV

V

VI

VII

Dobro jutro uz na va{em ekranu!
PO[TOVANI ^ITAOCI!
Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije.

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE

6 MJESECI 12 MJESECI
UNICREDIT BANK
DD MOSTAR

UPLATE U BANKAMA U BOSNI I HERCEGOVINI:

60 KM 120 KM
KM KM

31 EUR 61 EUR

Broj ra~una
3383202250044019

SPARKASSE BANK
DD SARAJEVO

Broj ra~una
1990490005630121

Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata.

UPLATE U BANKAMA U INOSTRANSTVU:

[aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba

- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

KORAK NAPRIJED
LG predstavio UI 3.0 za ICS ure|aje
LG Electronics je predstavio novi korisni~ki interfejs za svoje najnovije Android Ice Cream Sandwich ure|aje koji je nazvan Optimus UI 3.0. Novi Optimus UI 3.0 sa sobom donosi veliki broj unaprije|enih klju~nih karakteristika, me|u kojima je Quick Memo, kao i jedinstvene funkcije otklju~avanja. Obezbije|en je tako|er veliki broj novih karakteristika i funkcija koje su namijenjene unapre|ivanju iskustva kori{}enja LG smart telefona. Jong-seok Park, predsjednik i izvr{ni direktor LG Electronics, navodi da je veoma va`no da proizvo|a~i ponude raznolike proizvode sada kada hardveri za smart telefone postaju sve sli~niji jedni drugima.

43

Battlefield 3 premium servis 4. juna
Electronic Arts }e objelodaniti premium servis za Battlefield 3 4. juna, navode izvori upoznati sa ovom tematikom. Servis }e biti navodno nazvan Battlefield Premium i omogu}i}e igra~ima niz ekskluzivnih sadr`aja. Prvi sadr`aji }e uklju~ivati no` i black dog oznaku, kao i set vojni~ke kamufla`ne opreme i zadatke. Budu}i sadr`aji nisu objelodanjeni i nije pomenuto da li }e Battlefield Premium uklju~ivati napla}ivanje pretplate. Ukoliko se ovaj sistem poka`e kao dobar i funkcionalan, sve su {anse da }e se ne{to sli~no pojaviti i u okviru Call of Duty: Elite igre, koji }e donijeti sadr`aje za preuzimanje.

iOS Chrome mo`e dovesti do bitke
Postoji velika vjerovatno}a da }e Google objaviti verziju Chrome pretra`iva~a za Appleovu liniju iOS ure|aja u narednih nekoliko mjeseci, nagla{avaju analiti~ari Macquarie Capital firme. Oni predstavljanje iOS Chrome vide kao pokretanje nove runde bitke izme|u pretra`iva~a i to u stilu kakav nije zabilje`en na internetu jo{ od kraja devedesetih godina. Macquarie Capital firme vidi iOS Chrome kao klju~no sredstvo za Google kojim }e ova kompanija redukovati tro{kove koje ima prema Appleu za preusmjeravanje iOS korisnika da pretra`ivanje vr{e preko Googlea. Ko }e dobiti ovu bitku, vidjet }emo u narednom periodu.

Olak{ano pretra`ivanje u Google Docsu
Google Docs korisnici vi{e ne moraju da se oslanjaju samo na rad programa za obradu rije~i kada imaju potrebu da prona|u odre|ene podatke ili da vr{e pretra`ivanje. Google je najavio predstavljanje nove karakteristike koja nosi oznaku Research Pane, koja korisnicima pru`a opciju da prona|u informaciju u okviru Google pretrage direktno iz programa. Research pane je najnoviji u seriji unapre|enja koja je ova gigantska kompanija osmislila za Google Docs u proteklu godinu. Pored vi{e od 200 unapre|enja za paket aplikacija, Google je dodao i 450 novih fontova i 60 novih templatea.

vca nica no Tvor

Infografika:
truko vi{e u odnosu na 6 milijardi ili 6,40 dolara po dionici ostvarenih prije godinu. Prihod te kompanije iznosio je gotovo 40 milijardi dolara, {to je rast za gotovo 60 posto u odnosu na godinu ranije. Ove brojke stavljaju Apple iznad Microsofta i Googlea, i to samo zahvaljuju}i dva ure|aja - iPhoneu i iPadu. Ova dva gadgeta su tvornica novca za Apple. Postavlja se pitanje ho}e li i dalje ostati tako? Ho}e li Apple uspjeti zadovoljiti o~ekivanja kupaca i ho}e li s druge strane i sami kupci jo{ biti “zagrijani” za Apple, posebice u svjetlu ~injenice da Android ure|aji sve vi{e osvajaju tr`i{te?

Appleov veliki biznis
Prihodi Applea prema{ili prihode Microsofta i Googlea
Te{ko da ~injenica da se Apple valja u gomili novca mo`e biti vijest. Samo 15 godina od ste~aja, danas je Apple najvrednija tvrtka na svijetu, s prihodima koji bi se mogli usporediti s BDP-om nekih manjih dr`ava. Prihodi Applea danas su toliki da bi mogli u potpunosti izbrisati cjelokupni ameri~ki nacionalni dug. Ovaj tehnolo{ki div izvijestio je da je u ovoj godini prodao 35 miliona iPhonea, gotovo dva puta vi{e nego prije godinu, prema{iv{i sva o~ekivanja analiti~ara. Neto dobit kompanije u tom razdoblju dosegnula je 11,6 milijardi dolara ili 12,30 dolara po dionici. To je gotovo dvos-

NAJMANJE
4.000 razli~itih Android ure|aja
Fragmentaciju mnogi vide kao jedan od najve}ih problema Android platforme. Dokaz za to mo`e se na}i u podacima kompanije koja stoji iza aplikacije OpenSignalMaps, a koji pokazuju da postoji 3.997 razli~itih ure|aja koji koriste u aplikaciju. Izvjesno je da ih ima jo{ vi{e. U saop{tenju povodom objave ovih podataka navodi se pozitivna strana fragmentacije, ~injenica da svako mo`e da prona|e ure|aj koji odgovara njegovim potrebama, ali i negativna, jer ~injenica da postoji toliko razli~itih ekrana, hardverskih specifikacija, zna~i da je te{ko prilagoditi aplikacije svima njima. Studija koja pokazuje gotovo ~etiri hiljade razli~itih ure|aja zasnovana je na uzorku od 681.900 korisnika, a najpopularniji ure|aj me|u korisnicima OpenSignalMapsa je Samsung Galaxy S II. Fragmentacija je zastupljena i na softverskom nivou, pa tako, prema podacima iz aprila 2012. go di ne, i da lje ima ure|aja na Androidu 1,5, a zatim 1,6 i svim ostalim do posljednje, 4,0 verzije. ^ak 20,5 posto korisnika ima ure|aj na 2,2 verziji ovog OS.

Ne}ete povjerovati

@elite saznati {ta se desi za minut?

Iran }e tu`iti Google zbog mape
[ta se dogodi za minut koji vam treba da pro~itate sljede}i tekst? Za minut na internetu? Negdje treba po~eti, pa krenimo s Googleom. Svake minute ljudi {irom svijeta upi{u u tra`ilicu preko dva miliona potraga. Svake minute na YouTube se postavi novih 30 sati videomaterijala, a videa na tom servisu pregledaju se u prosjeku 1,3 miliona puta. [est miliona pregleda bilje`i i Facebook, koji u jednoj minuti ima i 277.000 ulogiranja. Svake minute Twitter je bogatiji za najmanje 320 novih korisni~kih ra~una te ~ak 100.000 novih tweetova. ^ak 204 miliona e-mail poruka {alje se svake minute putem interneta, 135 ra~unara ostane zara`eno i dogodi se 20 novih kra|a identiteta. Podataka je mnogo, a pogled u budu}nost, doslovce, ledi krv u `ilama. Danas broj ure|aja koji koriste internet jednak je broju ljudi na Zemlji, odnosno 7 milijardi. Do 2015. godine, predvi|a se, broj tih ure|aja }e se udvostru~iti! Do 2015. bit }e nam potrebno pet punih godina da pregledamo sav videomaterijal koji se {alje putem interneta u samo jednoj sekundi! Protiv kompanije Google mo`da }e biti podnesena tu`ba zbog neobilje`avanja vodene povr{ine na Google Mapsu. Iranci ovu povr{inu nazivaju Perzijski zaliv, dok se u arapskim zemljama on zove Arapski zaliv. Iran je upozorio Google da }e se suo~iti sa ozbiljnim posljedicama ukoliko zaliv koji razdvaja Iran i arapske dr`ave Katar, Kuvajt, Omar, Bahrein, UAE i Saudijsku Arabiju ne preimenuje u Perzijski, pi{e BBC. - Ako Google ne ispravi gre{ku {to prije, podnije}emo tu`bu, rekao je iranski ministar

spoljnih poslova Ramin Mehmanparast. Portparol Googlea rekao je za BBC da ne daju imena ba{ svakom mjestu na svijetu, iako, pi{e ovaj web site, nisu dali jo{ neki primjer ove situacije.

44

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton Grad Mostar JU IV osnovna {kola - Mostar

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovina Kanton Sarajevo JU MES - Me|unarodni teatarski i filmski festival Sarajevo Broj: 382/12 Sarajevo, 17.5.2012. godina Na osnovu Zaklju~ka broj: 02-05-2492-27.1/12 Vlade Kantona Sarajevo, od 10.5.2012. godine i ~lana 40. Zakona o pozori{noj djelatnosti ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 14/00 i 25/06), Javna ustanova MES - Me|unarodni teatarski i filmski festival Sarajevo raspisuje

Na osnovu ~lana 29. Zakona o ustanovama (Sl. novine FBiH broj 6/ 97),~lana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Slu`bene novine HNK-a, br: 5/00, 4/04 i 5/04 ) ~lana 4. i 7. Upustva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih {kola (Sl. novine HNK-a br: 2/05), ~lana 85. Pravila JU IV osnovne {kole Mostar, te Odluke [kolskog odbora JU IV osnovne {kole broj: 02 -01-231/12 od 15.5.2012. [kolski odbor raspisuje

K OimeNvanje direktora /ice [kole K U R S za izbor i no
I Za direktora/icu [kole mo`e biti imenovana osoba koja pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, ispunjava i posebne uslove: - Da ima visoku (VSS) ili vi{u (V[S) stru~nu spremu - Da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u skladu sa Zakonom - Da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj {koli - Da prilo`i program razvoja [kole za ~etiri (4) godine II Dodatni uslovi za izbor direktora su: - Da nije krivi~no ka`njavan/na - Da nije zaposlen/na na drugoj funkciji koja mo`e uticati na eventualni sukob interesa - Da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim drugim ~lanom [kolskog odbora III Prijave se podnose u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima dnevnog javnog informisanja. IV Izbor i imenovanje direktora po ovom konkursu vr{i se na period od ~etiri (4) godine. V Uz prijavu za konkurs, kandidati trebaju dostaviti sljede}e dokumente: - Kra}u biografiju - CV - Diplomu o ste~enoj {kolskoj spremi ( VSS ili V[S) - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Uvjerenje o radnom iskustvu - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Uvjerenje o neka`njavanju od nadle`nog suda (ne starije od 3 mjeseca) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci ) - Program razvoja {kole za ~etiri (4) godine - Ovjerenu izjavu da nije zaposlen/na na drugoj funkciji koja mo`e uticati na eventualni sukob interesa - Ovjerenu izjavu da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi, do drugog stepena, s bilo kojim drugim ~lanom [kolskog odbora Dokumentacija mo`e biti originalna ili ovjerene kopije. VI [kolski odbor }e u roku od osam ( 8) dana, od dana kad je donio Odluku, pisanim putem obavijestiti sve kandidate konkursa o odluci o imenovanju direktora. VII Svi kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa bi}e pozvani na intervju, koji }e provesti Komisija za izbor koju je imenovao [kolski odbor VIII Izabrani kandidat je du`an dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije dono{enja odluke o imenovanju za direktora [kole. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati na adresu: JU IV osnovna {kola Mostar, Salke [esti}a 23, 88104 Mostar, sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS NE OTVARAJ"

za izbor vi{eg stru~nog saradnika/ce za vizuelnu, grafi~ku i informati~ku djelatnost Javne ustanove MES - Me|unarodni teatarski i filmski festival Sarajevo I Pored Zakonom propisanih op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove: - da ima visoku stru~nu spremu (VSS) / zavr{ena Likovna akademija, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili tre}eg ciklusa bolonjskog sistema studiranja - aktivno poznavanje i kori{tenje najmanje jednog stranog jezika (engleski ili njema~ki) - poznavanje rada na ra~unaru - radno iskustvo u teatarskom okru`enju - poznavanje na~ina rada u teatru i teatarskih pojmova - fleksibilnost, samoinicijativnost, komunikativnost - ozbiljan i samostalan pristup radu - odgovornost, a`urnost i preciznost u radu - sklonost timskom radu - spremnost na fleksibilno radno vrijeme i rad pod pritiskom

OGLAS

II Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: - biografiju - diplomu o zavr{enom fakultetu (ovjerena kopija) - uvjerenje o aktivnom poznavanju stranih jezika - potvrdu o radnom iskustvu - uvjerenje da je dr`avljanin BiH (ne starije od {est mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est mjeseci) - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) - izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne III Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme uz probni rad od {est mjeseci IV Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom, odnosno dokazima o ispunjenju uslova iz oglasa dostaviti putem po{te, preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA MES - ME\UNARODNI TEATARSKI I FILMSKI FESTIVAL SARAJEVO M.Tita 54/I, Sarajevo Sa naznakom "Prijava na oglas"

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-Dn-12-000 553 Dana, 14. 5. 2012. godine. Na osnovu ~l. 88, a u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-12-000 553, po zahtjevu Ljevakovi} Abdulaha, sina Muharema iz Zenice, najavljeno je uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su po novom premjeru u posjedovni list br. 503 k.o. Trep~e, ozna~ene kao: - katastarska ~estica br. 262 zv. Polje njiva 5. klase u pov. 2.421 m2, vo}njaci 3. klase u pov. 630 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 92/2 upisana u zk. ul. br. 622 k.o. SP Trep~e, - katastarska ~estica br. 270/4 zv. Polje {uma 3. klase u pov. 1.683 m3, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 98/4 upisana u zk. ul. br. 619 k.o. SP Trep~e, - katastarska ~estica br. 1277 zv. Fejzin brijeg ku}e i zgrade u pov. 15 m2, dvori{te u pov. 403 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 198/2 upisana u zk. ul. br. 621 k.o. SP Trep~e, - katastarska ~estica br. 1278 zv. ku}i{te, ku}a i zgrade u pov. 52

m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 198/3 upisana u zk. ul. br. 621 k.o. SP Trep~e, - katastarska ~estica br. 1465 zv. Bri|e njiva 4- klase u pov. 6.073 m2 i {uma 4. klase u pov. 571 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 399/2 i k. ~. br. 396/5 upisane u zk. ul. br. 620 k.o. SP Trep~e. - Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedenih nekretnina je Ljevakovi} Abdulah, sin Muharema iz Zenice, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici u zk. ul. br. 619 k.o. SP Trep~e, upisani Musli} Meho, sin Bajre, Sadikovi} Meho, sin Huse, Muslija [erifa, `ena Hasana, Muslija Ramo, sin Hasana i dr., u zk. ul. br. 620 upisani su Muj~inovi} Selim, sin Selima, Muj~inovi} Hanifa, k}i Selima, Ljevak Mina, ro|. Be{o, Ljevak Fejzija, sin Latifa i dr., u zk. ul. 621 k.o. SP Trep~e upisani su Ljevak Ibro, sin Arifa, Be{o Hana, ro|. Ljevak, Ljevak Hafiza, ro|. Me{i}, Ljevak Sabit, sin Arifa, Ljevak Mehmed, sin Arifa i drugi, u zk. ul. br. 622 k.o. SP Trep~e upisani su Ljevakovi} Emko, sin Huseina, Ljevakovi} Haso, sin Huseina, Hasi~i} Hana, `ena Smaila, Ibrahimovi} Mina, `ena Muhameda, Ljevakovi} Abdulah, sin Muharema i drugi. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Jasminka Prnjavorac

UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET SARAJEVO Broj: 0101- 695/12 Na osnovu ~lana 192, 193. i 194. Pravila Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu, Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te Odluke broj 0101694/12, Farmaceutski fakultet u Sarajevu raspisuje:

JAV N I KON KURS
za prijem u radni odnos administrativnog i pomo}nog osoblja 1. Stru~ni suradnik za pravne i kadrovske poslove .............................1 izvr{itelj 2. Referent za op}e poslove - kurir........1 izvr{itelj Uvjeti: Za radna mjesta pod rednim brojem: 1. VSS, pravni fakultet, do dvije godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, poznavanje rada na ra~unaru 2. SSS, dvije godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, poznavanje rada na ra~unaru Opis poslova: Za radna mjesta pod rednim brojem:

1. Priprema nacrte razli~itih vrsta ugovora, izdaje uvjerenja i potvrde o radnom sta`u uposlenika, vodi evidenciju o bolovanjima, porodiljskom i drugim odsustvima uposlenika, priprema rje{enja za godi{nje odmore te pru`a pravnu stru~nu pomo} po nalogu sekretara 2. Obavlja daktilografske poslove, prekucava materijale za potrebe Sekretarijata, priprema materijale za sjednice Nastavno-nau~nog vije}a, Upravnog i Nadzornog odbora, arhivira materijale i predmete u arhivu Fakulteta, vr{i umno`avanje spisa i akata, otprema po{tu, dostavlja pozive i materijale, vr{i razno{enje i distribuciju po{te te obavlja druge poslove i zadatke po nalogu sekretara i dekana. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti putem po{te na adresu Farmaceutskog fakulteta Zmaja od Bosne bb. Dostaviti kopije dokumenata jer se isti ne vra}aju. Prednost pri zapo{ljavanju imat }e kandidati sa du`im radnim iskustvom na istim ili eventualno sli~nim poslovima. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kontaktirat }e se samo kandidati koji u|u u u`i izbor.

Dobro jutro uz u Va{em domu!
SARAJEVO
Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI

20

%

TUZLA
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina) Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

OSLOBO\ENJE

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja

ZENICA
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

DOBOJ
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

POSEBAN POPUST
ZA PLA]ANJE UNAPRIJED % pretplata do 6 mjeseci

MOSTAR
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar, Tel/Fax 036/581 139

6 mjeseci 12 mjeseci

10

20

%

pretplata do 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.
@elimir Bo{njak Zatvorske pri~e s druge strane re{etaka (1)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN

45

Jadranka

1347.

Rimski narodni tribun Kola di Rienco proglasio Rimsku Republiku protjerav{i vlastelu iz grada. Ve} naredne godine Rienco je bio prisiljen da napusti Rim. Njegov lik inspirisao je Riharda Vagnera za operu “Rienco”. Donijet Du{anov zakonik, kojim su utvr|ena op{ta na~ela ure|enja srpske dr`ave. Vasko da Gama

i Behka
Mnogi tvrde da su bile prve lezbijke u Sarajevu, koje su o tome javno govorile
Ispred i u sarajevskim kafanama Drina i Mo{}anica “radile” su, “u punom radnom vremenu” dvije , vreme{ne `ene, Behka i Jadranka. Behka je bila Romkinja, niskog rasta, zdepasta, govorljiva i uvijek nasmijana. Na ^ar{iji su je zvali “singerica”Jadranka je bila prava supro. tnost, vitka, plava i {utljiva. Zimi i ljeti nosila je {tikle, a u ruci crnu pismota{nu. Jadrankin nadimak je bio “grofica” Stanovale su u maloj sobi . uz kafanu Mo{}anica. Kada bi jedna od njih bila u sobici sa mu{terijom, druga bi bila u kafani. U dva-tri slu~aja imale su ponude da sa mu{terijama zajedno koriste istu sobu, ali one na to nisu pristajale. Behka je znala re}i da to njene o~i ne bi mogle gledati, jer bi joj srce prepuklo. Ubrzo se po gradu saznalo da su one, u radno vrijeme prostitutke, a van radnog vremena da mu{karce nisu mogle o~ima vidjeti. Mnogi tvrde da su bile prve lezbijke, koje su o tome javno govorile. U to vrijeme, u Sarajevu, to nije bilo lako biti. {nji odmor, putovanje u inostranstvo, za brak! @eni, zatvorskoj stra`arki, sve to nije bilo lako slu{ati, pa je tra`ila pomo} kolega. Oni su tra`ili da se prekine dobacivanje, ali od toga je bilo malo koristi. Samo njima dvjema to nije smetalo! Nekada je izgledalo da to do njihovih u{iju ne dopire. Behka i Jadranka su u toku desetak godina, koliko su se bavile ovim “poslom” barem dva puta godi, {nje, po {ezdeset dana bile u zatvoru. Kada bi ih policija dovela, one bi odmah stupile u kontakt sa zatvorskim stra`arima i pitale ih u koju }e sobu biti smje{tene. Pitali su ih: kolika im je plata, jesu li dobili stan, jesu li se o`enili? Zatvorske slu`benike su do`ivljavali kao prijatelje, koje neko vrijeme nisu vidjeli, a sa kojima }e provesti narednih {ezdesetak dana. @ena, zatvorski stra`ar, i vaspita~ ~esto su sa njima razgovarali o tome {ta }e raditi kada iza|u sa izdr`avanja kazne? One bi, uglavnom, odgovarale: “[to i do sada” Vaspita~u . je ostao u sje}anju jedan razgovor. Behka i Jadranka su od upravnika tra`ile da im se prilikom podjele doru~ka ili ve~ere, kada su dobivale konzerve, konzerve ne otvaraju! Upravnik im je to dozvolio. Zatvorski stra`ari su primijetili da se broj konzervi u njihovim sobama gomila. Tih dana u zatvor je do{la medicinska ekipa za prikupljanje rezervi krvi. Veliki broj stra`ara je darivao krv, a i nekoliko pritvorenih lica je podr`alo akciju. Vra}aju}i se sa poslijepodnevne {etnje, u hodniku, Behka je pro~itala da u zatvoru boravi ekipa i da se tra`e dobrovoljni davaoci krvi. Od stra`arke su tra`ile da budu na spisku za darivanje krvi. Taj zahtjev stra`arka je prenijela vaspita~u, a ovaj je o tome izvijestio upravnika. S obzirom na vrstu “posla” kojim su se Behka i Jadranka bavile, upravnik je morao obaviti razgovor sa zatvorskim ljekarom, a ovaj je sve to odobrio! Zatvorska policajka je potom oti{la po Behku i Jadranku. Odvela ih je u sobu gdje je ekipa prikupljala krv. Samo {to su se njih dvije pojavile na vratima, u sobi je nastalo veselje, radost susreta i grljenje. Medicinski radnici koji su od ranije poznavali Behku i Jadranku bili su iznena|eni {to ih vide na ovome mjestu. Bilo je i poljubaca. Kasnije se saznalo da je Behka do tada dvadeset i sedam puta darivala krv, a Jadranka je imala knji`icu sa ~ak trideset i {est darivanja krvi! U zatvoru su bili iznena|eni! Ve} sutradan, vaspita~ je o ovom neobi~nom doga|aju izvijestio upravnika. Dogovorili su se da ovaj podatak prezentiraju Komisiji za uvjetni otpust i da zatra`e da zbog pokazane humanosti Behki i Jadranki umanje kaznu. Komisija je donijela rje{enje i svakoj umanjila kaznu za po 20 dana. Vaspita~ im je to, ve} sutradan, saop{tio. Rekao im je da se pripreme za odlazak ku}i. One su, svaka u svojoj sobi, u velike platnene torbe slagale stvari. Na vrh torbe su stavile tridesetak konzervi, koje su u{tedjele. Zatvorski stra`ari su o tome izvijestili upravnika, a ovaj je pozvao vaspita~a i rekao mu da o tome razgovara sa Behkom i Jadrankom. U po~etku razgovora one su odbijale da ka`u {ta }e raditi sa tolikim konzervama, ali na tra`enje vaspita~a reko{e mu da se mora i vani od ne~ega `ivjeti. Od tada je pro{lo dosta vremena. Jedno nedjeljno prijepodne, vaspita~ je sa suprugom i dvoje male djece {etao Ferhadijom. Djeca su tra`ila da im se kupi sladoled u Egiptu, a on ih je odgovarao od toga, jer je vidio da ispred slasti~arne “rade” Jadranka i Behka. I one su vidjele njega.

Umro italijanski moreplovac Kristofer Kolumbo, koji je na svojim putovanjima u Novi svijet otkrio Ameriku. Ro|en engleski filozof i ekonomista D`on Stjuart Mil, jedan od osniva~a politi~ke ekonomije i zastupnik utilitarizma u etici. U logici je usavr{io istra`ivanja uzro~nih odnosa me|u pojavama (“Principi politi~ke ekonomije”, “Sistem logike”, “Utilitarizam”).

1349. 1506. 1806. 1834. 1881. 1882. 1902. 1915.

1498.

Portugalski moreplovac Vasko da Gama stigao u luku Kalikat, na jugozapadu Indije, otkriv{i novi morUmro francuski general i dr`avnik marski put oko Rta kiz Lafajet, dobrovoljac u ameri~kom dobre nade. ratu za nezavisnost od 1777. Po povratku u Francusku 1789. bio je komandant Nacionalne garde. Ro|en poljski general i politi~ar Vladislav Sikorski, koji je u Drugom svjetskom ratu organizovao poljske emigrante za borbu protiv Hitlera. U Be~u potpisan ugovor o Trojnom savezu Njema~ke, Austro-Ugarske i Italije. Onore de Balzak

Ameri~ke trupe napustile Kubu nakon {to je u toj zemlji uspostavljena republikanska vlast. Prvi predsjednik republike bio je Tomas Estrada Palma.

1799.

Ro|en francuski pisac Onore de Ro|en izraelski general i politi~ar Mo{e Balzak. Kao protaDajan. U arapsko-izraelskom ratu 1948-49. komandovao je trupama na sirijskom i jeru- gonist realisti~kog romana, stvorio je salemskom frontu, a u anglo-francusko-izraelskom napadu na Egipat 1956. predvodio je izraleske trupe u opus od stotinjak invaziji na Sinaj. U vrijeme {estodnevnog izraelskoknjiga pod zajearapskog rata 1967. bio je ministar odbrane. dni~kim nasloUbijen meksi~ki predsjednik Venustija- vom “Ljudska kono Karansa. Novi predsjednik Meksika medija” u kojem je opisao likove iz postao je Adolfo de la Uerta. najrazli~itijih druNajmanje 90 ljudi poginulo kada je bri{tvenih slojeva.

1920. 1922. 1927. 1956. 1980. 1985. 1995. 1997.

^vrsti zagrljaj
U Sarajevo je trebalo do}i neka visoka strana delegacija. Policija je napravila raciju i u zatvor otpremila mnogo najrazli~itijih likova. Me|u njima su se na{le Jadranka i Behka. Sudija za prekr{aje im je dao po {ezdeset dana zatvora. U zatvoru su od ranije znali za njihovo seksualno opredjeljenje, pa su ih smjestili u odvojene sobe! Tada su obje bile nervozne, neuroti~ne i agresivne, naro~ito Jadranka. Upravnik zatvora dozvolio je da budu zajedno samo u toku jednosatne popodnevne {etnje, u krugu zatvora. U hodniku, koji je vodio u krug zatvora, one bi se poljubile i ~vrsto zagrlile. Tada bi sat vremena {etale dr`e}i se za ruke i pritom tiho razgovarale. Kada bi se {etnja zavr{ila, jedna drugoj bi rekla: Do sutra! Ako bi padala ki{a ili snijeg, tra`ile su da ih vode da {etaju. Tada bi im Uprava zatvora dala dva ki{obrana. Za vrijeme {etnje, iz okolnih soba osu|enici ili pritvorenici dobacivali bi ru`ne rije~i, a bilo je i onih koji su im dobacivali ceduljice sa imenom, prezimenom i brojem telefona. Bilo je tu: ponuda za sastanak, zajedni~ki odlazak na godi-

tanski brod Egipat potonuo nakon sudara u gustoj magli s francuskim brodom Sena. Brod je nosio i zlato i srebro u vrijednosti od milion funti. Potpisivanjem mirovnog sporazuma u D`edi sa kraljem Ibn Saudom Velika Britanija priznala nezavisnost Saudijske Arabije. Amerikanci izvr{ili prvu eksploziju hidrogenske bombe ba~ene iz aviona iznad pacifi~kog ostrva Bikini. U Kvebeku, na referendumu o nezavisnosti od Kanade, 60 posto bira~a glasalo je protiv otcjepljenja. Film “Otac na slu`benom putu” re`isera Emira Kusturice osvojio Zlatnu palmu na 38. me|unarodnom festivalu u Kanu. Zairska vlada uspostavila karantin u regionu pogo|enom smrtonosnim virusom ebole.

\uro Salaj

1958.
Umro \uro Salaj, jedan od osniva~a Komunisti~ke partije Jugoslavije i prvi predsjednik Jedinstvenih sindikata Jugoslavije (1945).

Ostao je osmijeh
Behka se prva odva`ila da mu pri|e. Pozdravila se sa vaspita~em i onda se okrenula njegovoj `eni i rekla: “Neka su ti djeca `iva i zdrava!” Za to vrijeme, Jadranka je uspjela da vaspita~a poljubi u ruku. On se “okamenio” Djeca su i dalje gleda. la prema slasti~arnici, gdje su druga djeca lizala sladoled! Po{to se malo pribrao, vaspita~ re~e: “Po{la djeca na sladoled, a ja sam mislio da je jo{ hladno i.. .” Tada je Jadranka pri{la djeci i pomilovala ih po glavi, a Behka je oti{la po sladolede. Uskoro se vratila nose}i ih u rukama. Jadranka vi{e ne `ivi u Sarajevu. Kao i mnogi drugi, za vrijeme ovoga rata, napustila je grad. Behku mo`ete sresti na ^ar{iji, kod Sebilja. Tu turistima prodaje kukuruz, kojim oni hrane golubove. Od toga novca, ona pored golubova, hrani i nekoliko gladnih usta, kod ku}e. Kada nema kukuruza, onda prosi. Policija je ne progoni. Od nekada{nje Behke, ostao je samo njen osmijeh. Sigurno ni njega uskoro na sarajevskim ulicama ne}emo vidjeti. Nedostajat }e ~ar{ijskim golubovima. Mo`da se opet negdje sretne sa Jadrankom. “Bo`iji putevi su nedoku~ivi.”
(Sutra: Jusuf Ov~ina)

Turska vojska saop{tila da je ubila 1.300 Kurda u jednonedjeljnoj ofanzivi unutar sjevernog Iraka. Na po nator konferen 2000.850BiHsljednjoj doura.sjeZa skojEU uteBribivciluji za odr`anoj di{tu se prikupljeno je miliona dola obnovu {e jugoslovenske republike nakon trogodi{njeg rata (1992-95), ukupno je prikupljena 5,1 milijarda dolara. Taj inaugu sao dnika ^en [ui-bi {to je prvi put u ki 2000.kratvanana,branriopozipredsjederneskoj`eistoriji da demo ski iza cioni li pola zakletvu kao lider dr`ave.

Danis Tanovi}

2001.
Bh. re`iser Danis Tanovi} dobio nagradu za najbolji scenarij na 54. kanskom festivalu. Tanovi} je re`irao i napisao scenarij za film “Ni~ija zemlja” koji je kasnije dobio Oskara za najbolji film izvan engleskog govornog podru~ja.

2002.

Isto~ni Timor zvani~no proglasio nezavisnost, nakon vi{e od ~etiri i po vijeka strane dominacije i 32 mjeseca vlasti administracije UN-a.

Pri~e koje }e Oslobo|enje feljtonizirati u narednom serijalu su istinite, samo su izmijenjena prava imena likova koji se u njima pojavljuju. Autor serijala je 25 godina radio u zatvorima kao vaspita~ i pedagog i imao je priliku upoznati oko 20.000 ljudi koji su izdr`ali mjeru pritvora ili su bili na izdr`avanju kazne zatvora. Sudbine nekih od njih bile su povod za publiciranje nekoliko desetina autenti~nih, ~esto dramati~nih i uzbudljivih storija. @elimir Bo{njak (1947, Sarajevo) je profesor pedagogije i vi{e od ~etvrt vijeka je proveo rade}i u pravosu|u kao pedagog-psiholog, odnosno inspektor za zatvore. Pet godina je bio na ~elu Sudske poslije, a sada je u mirovini.

Biv{i pilot Emir [i{i} Ri mu `ivo robi zbog ubistva 2003.mata,naoddokoJNAtnu~etvoju,caosu|enliujan-petorice diplo jih su ri bila ita ski dr`avljani. [i{i} je u januaru 1992. na podru~ju Hrvatske oborio avion Evropske zajednice. Apelacioni sud preina~io je tu kaznu na 15 godina zatvora, koju }e, prema odluci italijanskih vlasti nastaviti da izdr`ava u Srbiji. A Okru`ni sud u Novom Sadu 9. maja 2008. donio je odluku o uslovnom pu{tanju na slobodu osu|enog pilota iz KPZ-a S. Mitrovica, nakon pola izdr`ane zatvorske kazne.

46

SPORT

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

@eljezni~ar u slavljeni~kom raspolo`enju do~ekuje Kozaru

Osim `eli sru{iti sve rekorde
Imamo obavezu biti najbolji tim u istoriji BiH otkako se igra zajedni~ka liga. Po osvojenim trofejima to jesmo, ali `elimo i na vje~noj tabeli biti ispred [irokog Brijega i Sarajeva, ka`e @eljin menad`er
Fudbaleri @eljezni~ara ve} su osigurali duplu krunu i upisali se u istoriju bh. fudbala, ali to o~ito nije zadovoljilo apetite menad`era Amara Osima. Plavi }e na opro{taju od doma}ih navija~a u ovoj sezoni ugostiti Kozaru, a Osim }e od svojih izabranika, u slavljeni~kom ambijentu, tra`iti ru{enje i rekorda koje do sada nisu oborili. “Imamo obavezu biti najbolji tim u istoriji BiH otkako se igra zajedni~ka Premijer liga BiH. Po osvojenim trofejima to jesmo, ali `elimo i na vje~noj tabeli biti ispred [irokog Brijega i Sarajeva” re, kao je Osim, iz ~ijih usta rijetko izlaze ovako optimisti~ne izjave:

Ljetne pripreme u Austriji

Motiva ne}e nedostajati
“@elimo prebaciti brojku od 70 osvojenih bodova u sezoni. Ako savladamo Kozaru, bit }emo najbolji doma}in u ligi, a kao gosti smo svakako najuspje{niji. @elimo biti prvak koji }e na kraju imati vi{e postignutih golova, nego osvojenih bodova. @elimo pre}i brojku od 69 postignutih golova u jednoj sezoni koju dr`i Zrinjski... Zna~i, motiva nam ne}e nedostajati i nastupit }emo u najja~em sastavu. Odmarat }e samo Adnan Gu{o” . Gradimir Gojer, ~lan Predsjedni{tva, potcrtao je da je osvajanjem duple krune ekipa ostvarila ciljeve. Posebno je nahvalio Osima - “glavnog krivca” za sve uspjehe.

Osim je Stoletu iz Bora poklonio {ampionsku majicu

Foto: D@. KRIJE[TORAC

“Osim je ~ovjek koji je obilje`io sezonu i koji diktira nogometne kriterije u BiH, ali {ire. Ovom prilikom citirao bih predsjednika Sabahudina @uju koji je na sjednici Predsjedni{tva rekao: Ovo je tek po~etak onoga {to }e ova ekipa ostvariti u budu}nosti” re, kao je Gojer. O tehni~kim detaljima dana{nje {ampionske proslave govorio je Bulend Bi{~evi}.

“Program po~inje u 16.30 sati, kada }e uslijediti predstavljanje svih selekcija @eljezni~ara i njihovih trenera. Na poluvremenu smo pripremili iznena|enja za gledaoce, a medalje i pehari novom {ampionu bit }e dodijeljeni na improviziranoj bini. Iznena|enje }e biti bend koji }e svirati @eljine pjesme. Na`alost, nismo bili u mogu}nosti da dovedemo Tifu, Zabranjeno pu{enje

i \uru, iako bi oni voljeli da su tu. Zbog ranije preuzetih obaveza ne}e mo}i do}i na Grbavicu. Pokrovitelj manifestacije je Pliva” is, takao je Bi{~evi}, naglasiv{i da je dress code - plavo i bijelo.

Koliko u @elji ozbiljno pristupaju poslu, najbolje svjedo~i sljede}i primjer. Ve} sada je izvjesno da }e prozivka za narednu sezonu biti obavljena oko 20. juna. U prvoj fazi, ekipa }e raditi u Me|ugorju, a krajem narednog mjeseca plavi putuju u Austriju. “Zavr{ne pripreme }emo obaviti u mjestu Heiligenkreuz, udaljenom oko 80 kilometara od Graza. Aplicirali smo na jedan UEFA projekat i pro{li. Pregledao sam terene i hotel, te u dogovoru sa Osimom definitivno potvrdio da dolazimo. Vrlo bitno je da }e pripreme biti besplatne” otkrio nam je Rusmir , Cviko, tim-menad`er @elje, koji je najzaslu`niji za realizaciju ove akcije. }upova nakon 21 godine (zadnji put bio na utakmici protiv Crvene zvezde koju je @eljo dobio rezultatom 3:0). Vjerovatni sastav: Bukvi}, B. ^oli}, Kerla, Bogi~evi}, Kvesi}, Svraka, Nyema (Zoloti}), Zeba, Bekri}, Selimovi} (Be{lija), AdiS. [I[I] lovi}.

Stigao Stole iz Bora
Na Grbavici se ju~er pojavio i Stole iz Bora, ~uveni prijeratni navija~ @eljezni~ara. Istakao je da mu je ovo prvi dolazak u Dolinu

Olimpic na Otoci protiv Leotara

Po ~etvrtu pobjedu nad GO[K-om
^elik gostuje u Gabeli
@ao mi je {to smo u ovakvoj neugodnoj situaciji, ali se nadam da }emo uspjeti ostati nepora`eni, isti~e napada~ Zeni~ana Avdija Vr{ajevi}
Nogometa{i ^elika gostuju danas u Gabeli kod ekipe GO[K-a koju su ove sezone uspjeli savladati sva tri puta, koliko su odmjeravali snage (dva puta u Kupu i jednom u prvenstvu - 3:1, 3:0 i 2:0). Nakon pro{losedmi~ne pobjede nad Rudarom iz Prijedora, crveno-crni se nalaze na korak do obezbje|enja opstanka. U dva posljednja me~a potrebno je osvojiti jedan bod. Ipak iz tabora nogometa{a ^elika najavljuju da bi mogli i do sva tri u Gabeli. Prema rije~ima napada~a ^elika Avdije Vr{ajevi}a, GO[K je tehni~ki odli~no

Vukovi ovise o Sarajevu i Borcu

Samo jo{ teorija vodi u Evropu
Jedno od najprijatnijih iznena|enja Premijer lige BiH, sarajevski Olimpic, u posljednjem nastupu pred doma}im navija~ima ugostit }e Leotar. Vukovima je ostala jo{ teoretska {ansa za plasman u Evropu. Pod uslovom da do kraja prvenstva ostvare dvije, moraju im se poklopiti i neke druge stvari. Ta~nije, Sarajevo mora izgubiti obje utakmice, a Borac ne smije osvojiti ni bod u posljednjih 180 minuta. “Realno, ne ovisimo o svojim rezultatima i te{ko je o~ekivati ~udo. Sarajevo i Borac su ozbiljne ekipe i male su {anse da priu{te takve kikseve. Naravno, u zadnja dva susreta nastupit }emo maksimalno odgovorno, odigrat }emo po{teno, pa {ta god bude” ka, zao je Nedim Jusufbegovi}, trener Olimpica, naglasiv{i da ne mo`e biti nezadovoljan sezonom koja je na izmaku. Stru~ni {tab vukova u dana{njem duelu ne}e mo}i ra~unati na povrije|enog Ivana S. [. Vuj~i}a.

Adut Zeni~ana: Avdija Vr{ajevi} (desno)

potkovana ekipa, a protiv nje se mo`e ravnopravno igrati. “@ao mi je {to smo u ovakvoj neugodnoj situaciji, ali se nadam da }emo uspjeti ostati nepora`eni” isti~e napada~ ze, ni~kog premijerliga{a. Za ovaj me~ stru~ni {tab nogomata{a ^elika sa trenerom Vlatkom Glava{em na ~elu ne}e mo}i ra~unati na Darija Da-

mjanovi}a, Aladina Isakovi}a i Armina Kapetana, koji imaju po tri `uta kartona, dok je pod upi tni kom nas tup Ja smi na Smrike i Kenana Stupara koji se `ale na povrede. Mogu}i sastav: Mati}, Brkovi}, Sadikovi}, ^ovi}, Jusi}, Hori}, Martinovi}, Puri}, Vr{ajevi}, [i{i}, Smriko (Travan~i}).
Mi. D.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012. U Sarajevu optimisti pred gostovanje u Grada~cu

SPORT

47

Pobjedom spasiti sezonu
Dobro poznajem Zvijezdu. Proba}emo iskoristiti nedostatke protivnika, osvojiti tri boda i u relaksiraju}oj atmosferi do~ekati utakmicu sa Borcem, izjavio je {ef struke bordo tima Dragan Jovi}
[ef stru~nog {taba FK Sarajevo Dragan Jovi} izjavio je da je ekipa nakon derbija sa @eljezni~arom imala dovoljno vremena da se pripremi za nedjeljno gostovanje kod Zvijezde. Bordo sastav ima priliku da osvajanjem boda i teoretski osigura plasman na evropsku scenu, a Jovi} je najavio da njegovi izabranici idu na pobjedu u Grada~cu. “Svi govore u superlativu o Zvijezdi kao klubu. Ona se opra{ta od svojih navija~a u ovoj sezoni na najljep{i na~in u utakmici protiv Sarajeva, u kojoj nema imperativ. Imamo kadrovskih problema jer Zoran Belo{evi}, Ivan Sesar i Said Husejinovi} ne mogu igrati zbog tri `uta kartona. U tim se vra}aju Emir Obu}a i Vu~ina [}epanovi}. Uvjeren sam da posjedujemo kvalitetan igra~ki kadar koji mo`e pobijediti Zvijezdu” rekao je Jovi} i dodao: , “Dobro poznajem Zvijezdu. Vodio sam ovu ekipu. U njoj igra jedan od najkvalitetnijih veznih igra~a Amir Hamzi}. Znamo odakle prijeti opasnost i u~ini}emo uticaj na njih. Analizirali smo ga dovoljno, uo~ili dobre i lo{e strane, te }emo poku{ati da ne ponavljamo uo~ene gre{ke. Ostaje velika `al {to nismo pobijedili @eljezni~ar, koji je pokazao snagu i kvalitet. Rezultat je realan.” Strateg ko{evskog premijerliga{a nada se dobijanju licence za nastup u kvalifikacijama Evropske lige nakon {to je ulo`ena `alba. Istog mi{ljenja je golman Adi Adilovi}. “Razmi{ljamo o dobijanju licence, no to nam nije optere}enje. Sarajevo je klub takvog nivoa da u svakoj utakmici mora igrati na pobjedu, bez obzira na to gdje gostuje. Svjesni smo koliko nam zna~i me~ sa Zvijezdom. Da}emo sve od sebe da pobijedimo i tako spasimo sezonu plasmanom u Evropu” optimista je , Adilovi}. Vjerovatan sastav: Adilovi}, Tatomirovi}, Torlak, Zrnanovi}, Trebinjac, ^omor, Husi}, [}epanovi}, Sulji}, Krpi}, Obu}a (Haski}).
Z. RA[IDOVI] BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga BiH uta pob ner por 28. kolo d:p-g bod

1. @eljezni~ar 2. [iroki Brijeg 3. Sarajevo 4. Borac 5. Olimpic 6. Zrinjski 7. Zvijezda 8. Vele` 9. ^elik 10. Travnik 11. Rudar 12. Leotar 13. GO[K 14. Sloboda 15. Slavija 16. Kozara

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

21 17 16 16 14 12 11 8 8 9 9 8 7 9 9 4

5 8 5 3 6 9 6 9 8 4 4 6 8 2 2 7

2 3 7 9 8 7 11 11 12 15 15 14 13 17 17 17

65:14 46:16 46:27 41:22 39:21 45:37 33:34 27:31 29:37 37:51 27:41 24:35 24:42 21:46 32:58 17:41

68 59 53 51 48 45 39 33 32 31 31 30 29 29 29 19

PAROVI, NEDJELJA, 17 SATI GABELA: GO[K - ^elik (Paji}, Peri}, Udovi~i}) TUZLA: Sloboda - Vele` (Parad`ik, Ibri{imbegovi}, Bakovi}) BANJA LUKA: Borac - Slavija (Stanki}, Alispahi}, Taborin) GRADA^AC: Zvijezda - Sarajevo (Vukasovi}, Bandi}, Pro{i}) SARAJEVO: @eljezni~ar - Kozara (Kaplan, ^i{i}, Hrsti}) SARAJEVO: Olimpic - Leotar (@ivkovi}, Kuljaninovi}, Mari}) MOSTAR: Zrinjski - [iroki Brijeg (^ui}, Smaji}, Kuni}) TRAVNIK: Travnik - Rudar Prijedor (Burekovi}, Dujak, Tomas)

Sarajevo `eli puni plijen protiv Zvijezde

sve da neutrali{emo poku{aje Zvijezde. Proba}emo iskoristiti nedostatke protivnika, osvojiti tri boda i u relaksiraju}oj atmosferi do~ekati posljednju prvenstvenu utakmicu sa Borcem.” Jovi} je istakao da su fudbaleri imali dva dana odmora posli-

je me~a sa @eljezni~arom (2:2) i da su odmorni pred susret u Grada~cu. “Me|utim, te`e se oporaviti na psiholo{kom planu. Igra~i su svjesni da nas o~ekuje najva`nija utakmica, profesionalci su i derbi ne bi trebao ostaviti negativan

Sloboda do~ekuje Vele`

Zrinjski do~ekuje [iroki Brijeg

Samo pobjeda dolazi u obzir
Vele` je veliki klub koji ima dobru ekipu. Rastere}en je jer je prebrodio sve brige. No, mi nismo, rekao je trener Tuzlaka Abdulah Ibrakovi}
U gr~evitoj borbi za opstanak u Premijer ligi BiH nogometa{i Slobode danas na Tu{nju igraju vrlo va`nu utakmicu sa mostarskim Vele`om. U taboru Tuzlaka isti~u da u situaciji u kakvoj se njihov klub nalazi, nema prostora za kalkulacije. Samo pobjeda dolazi u obzir. “Vele` je veliki klub koji ima dobru ekipu. Rastere}en je jer je prebrodio sve brige. No, mi nismo. Nama ultimativno treba pobjeda i te ~injenice smo itekako svjesni. Imam sve igra~e na raspolaganju” rekao je Abdulah Ibrakovi}, {ef stru, ~nog {taba Slobode. Svjestan te`ine zadatka pred utakmicu sezone je i najiskusniji igra~ u redovima crveno-crnih, Alen Me{anovi}. “Ne sje}am se da se ijedna utakmica ovako `eljno i{~ekivala kao ova sa Vele`om. Imamo veliku podr{ku navija~a, a ja ne bih ponavljao stereoptipe o tome kako se trebamo boriti. Nama treba pobjeda i mi }emo je i ostvariti” rekao je Me, {anovi}. Popularna navija~ka skupina Fukare najavljuje spektakl, te na stadion poziva i na~elnika Jasmina Imamovi}a. “Nije bitno gdje }e biti. Da li s nama na tribini, u lo`i ili na tre}em mjestu. Najbitnije je da do|e” poru~ili su predstavnici Fukara. ,

Zrinjski }e poku{ati nadigrati [iroki Brijeg

Jo{ se nadaju Evropi
Mo`emo izboriti plasman na evropsku scenu, uz neke rezultate na{ih konkureneta koji bi se trebali poklopiti, kazao je {ef stru~nog {taba Dragan Peri}
Zrinjski do~ekuje danas ekipu [irokog Brijega u hercegova~kom derbiju 29. kola. [ef stru~nog {taba plemi}a Dragan Peri} izjavio je da }e ekipa poku{ati odigrati {to bolje i zabilje`iti pobjedu. U jesenjem dijelu prvenstva mostarski tim osvojio je bod na gostovanju na Pecari, odigrav{i sa [irokobrije`anima 1:1. “Za utakmicu protiv [irokog Brijega ne}emo mo}i ra~unati na povrije|enog Damira D`idi}a i Hrvoja Mili~evi}a koji nastupa za Hrvatsku U19. Nastup Igora @ur`inova, koji ima virozu, upitan je. Utakmica u srijedu protiv @eljezni~ara u finalu Kupa BiH ostavila je traga na [irokobrije`anima i oni }e vjerovatno odmarati neke igra~e. U dogovoru sa ~elnicima kluba, vodi}u ekipu do kraja ovog prevenstva, dok }e se razgovori za mogu}i nastavak suradnje u idu}oj sezoni obaviti u narednom periodu. Moji suradnici i ja pripremamo se kao da }emo voditi Zrinjski i u narednoj sezoni,” kazao je Peri}. Igra~ Marin Ani~i} naglasio je da Zrinjski `eli u posljednja dva kola pobijediti i ostaviti {to bolji dojam kod navija~a. “Postoji jo{ nada da mo`emo izboriti Evropu, uz neke rezultate na{ih konkureneta koji bi se trebali poklopiti. Sigurno da je Peri} podigao atmosferu u mom~adi poslije nekoliko lo{ih rezultata {to se vratilo dobrim rezultatom protiv Leotara u Trebinju, gdje smo osvojili puni plijen” kazao je Ani~i}. , Vjerovatan sastav: Melher, Popovi}, Radelji}, Ani~i}, Stojki}, Pehar, Kri{to, Marki}, Marjanovi}, Beki}, Ive{i}.

Tuzlaci se gr~evito bore za opstanak

Borac protiv Slavije vizira Evropu

Ispit sezone za Banjalu~ane
Fudbaleri Borca danas }e protiv Slavije odigrati mo`da i najva`niju utakmicu u sezoni. Izabranici trenera Slavi{e Bo`i~i}a imat }e priliku da eventualnim trijumfom osiguraju plasman na evropsku scenu. Sa druge strane, gostima bi i bod mnogo zna~io u borbi za opstanak u elitnom razredu na{eg fudbala. “Gledaju}i iz ove perspektive, protiv Slavije igramo utakmicu sezone. Nemamo pravo na kiks i stoga smo maksimalno anga`ovaje tim iz Isto~nog Sarajeva je i golman Borca Mladen Lu~i}, od koga se o~ekuje da sa~uva svoju mre`u. “Slavija je odli~na ekipa i sigurno je da nam ne}e biti lako. Imamo imperativ pobjede i vjerujem da }emo ispuniti o~ekivanja uprave i stru~nog {taba, te da }emo izboriti evropsku vizu” istakao je Lu~i}. , Bo`i~i} ne}e mo}i ra~unati na @ari}a, Radulovi}a i Dujakovi}a, dok se Kruni} oporavio i na}i }e se u zapisniku, ali }e vjerovatno ostati na klupi za rezervne igra~e. S. [.

Trener Bo`i~i} vjeruje u uspjeh

ni i motivisani. Oni se bore za opstanak, ali bodove spasa neka tra`e u posljednjem kolu protiv Slobode” rekao je Bo`i~i}. , Jedan od onih koji odli~no pozna-

48

SPORT

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

FINALE LIGE PRVAKA: Bayern - Chelsea 1:1 (0:0) - penali 3:4

Drogba i bunker za titulu Chelsea
Bavarci su bili bolji, napadali i proma{ivali u regularnom toku, Robben je u produ`etku proma{io i penal, tim iz Londona se u ve}em dijelu susreta branio i odbranio do penala. Tu su bili spretniji i sretniji
(Od na{eg specijalnog izvje{ta~a)

ußball Arena München. Gledalaca 70.000. Sudije: Pedro Proenca, pomo}nici: Bertino Miranda i Ricardo Santos (svi iz Portugala). Strijelci: 1:0 Müller (83), 1:1 - Drogba (88). Penali: Bayern - golove postigli: Lahm, Gomez, Neuer, proma{ili: Oli}, Schweinsteiger; Chelsea - golove postigli: Luiz, Lampard, Cole, Drogba, proma{ili: Mata. @uti kartoni: Schweinsteiger, Cole, Luiz, Drogba, Torres. BAYERN: Neuer 7,5, Boateng 6,5, Tymoshchuk 7, Lahm 7, Contento 7, Ribery 7,5 (od 95. Oli}), Robben 6, Schweinsteiger 6,5, Kroos 6,5, Müller 7 (od 86. Buyten), Gomez 5,5. Trener: Jupp Heinkes. CHELSEA: Cech 8, Bosingwa 7, Cahill 7, Luiz 7, Cole 7,5, Mikel 6,5, Lampard 7, Kalou 6 (od 84. Torres 6), Mata 6,5, Bertrand 6 (od 73. Maluouda 6), Drogba 8. Trener: Roberto di Matteo. Taku dramu mo`e da priu{ti samo fudbal. Nakon {to je Bayern dominirao terenom, vodio samo sedam minuta prija kraja susreta, u nastavku imao najbolju priliku da povede, ali je udarac Robbena Cech odbranio. Prilikom izvo|enja penala izabranici Roberta dio Mattea imali su vi{e koncentracije, iako je Mata prvi proma{io. Cech je odbranio udarce Oli}a i Schweinsteigera Krenuli su doma}ini silovito od samog po~etka, redali prilike za prilikom, dominirali terenom, ali golova nije bilo. Defanzivna taktika za koju se opredijelio trener tima iz Londona i bedem pred golom Cecha bio je neprobojan. Tako je bilo u prvom, nastavilo se i u drugom poluvremenu. Ipak, golova nije bilo do pred sam kraj susreta. Regularni tok susreta zavr{en je

F

Fudbaleri Chelsea postali su novi fudbalski vladari Starog kontinenta

Fotosi: Reuters

1:1, iako je Bayern totalno dominirao terenom. Izveli su Bavarci 16 kornera, Englezi samo jedan, ali i taj jedan je bio dovoljan da se Drogba upi{e u strijelce i izjedna~i rezultat samo dva minuta prije isteka 90. minuta. Prethodno je Müller doveo doma}ine u vodstvo u 83. minutu, nakon odli~nog ubacivanja Kroosa i niza propu{tenih prilika. Umalo da se Drogba od junaka pretvori i tragi~ara. Neoprezno je u tre}oj minuti produ`etka oborio u kaznenom prostoru Riberya, zaradio `uti karton, a sudija Proenca pokazao na bijelu ta~ku. No, jedanaesterac koji je izveo Robben Pe-

tar Cech je sigurno odbranio. Nakon prekr{aja Drogbe Ribery je morao da iza|e iz igre zbog povrede, a u{ao je Ivica Oli}, kome je ovo posljednji susret u dresu Bayerna. Nastavila se zatim na terenu ista slika koju smo gledali u ve}em dijelu susreta. Golova nije bilo do kraja prvog produ`etka od 15 minuta. Veliku priliku na startu drugog nastavka propustio je za doma}ine Buyten, kada nije pravovremeno reagovao na ubacivanje Oli}a. Veliku priliku devet minuta prije kraja propustio je Gomez poslije ubacivanja Lahma.
Alen MEHANOVI]

Robben je izveo penal u 95. minuti, Cech je odbranio

Drogba je dva minuta prije kraja donio Chelsea izjedna~enje

Müller je bio strijelac jedinog gola za Bayern

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012. Prvenstvo BiH u sjede}oj odbojci
Spid je potvrdio dominaciju

SPORT
ITF turnir u Br~kom

49

D`umhur u polufinalu
Bosanskohercegova~ki teniser Damir D`umhur plasirao se u polufinale 10.000 dolara vrijednog ITF Futures turnira u Br~kom. Prvi nosilac turnira D`umhur u ~etvrtfinalu je savladao Holan|anina Wesleya Kollhofa s 3:6, 6:2, 6:4. U polufinalnom me~u odmjerit }e snage s ~etvrtim nosiocem, hrvatskim teniserom Nikolom Metki}em. Drugi bh. predstavnik Tomislav Brki} u ~etvrtfinalu je pora`en s 6:3, 6:0 od Hrvata Jo{ka Topi}a. Rezultati me~eva bh. predstavnika: Damir D`umhur (BiH/1) - Wesley Kollhof 3:6, 6:2, 6:4, Tomislav Brki} (BiH/5) Jo{ko Topi} 3:6, 0:6

Spid osvojio 13. titulu prvaka
Odbojka{i Sportskog dru{tva invalida Spid pobijedili su u Sarajevu ekipu Zavidovi}a u posljednjem kolu Prvenstva BiH, te ovjerili novu, 13. titulu prvaka u sjede}oj odbojci. Spid je u dvorani Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu savladao Zavidovi}e s 3:0 u setovima (25:19, 25:15, 25:17). Nakon utakmice uslijedila je ceremonija dodjele medalja i pehara pobjedni~koj ekipi. Kapiten Spida Sabahudin Delali} kazao je da je nakon paraolimpijskih igara u Londonu naredni cilj njegovog tima u ovoj takmi~arskoj godini odbrana naslova klupskih evropskih prvaka. “Nakon paraolimpijade u Londonu poku{at }emo u novembru odbraniti titulu prvaka Evrope. Trenutno se pripremamo u Sarajevu s reprezentacijom Njema~ke koja je na{ gost” izjavio je , Delali} za Fenu. Ni jem ci su pro {le go di ne ugostili i pomogli u pripremama reprezentaciju BiH u Stuttgartu. “Ovo je prilika da im se odu`imo za tada{nje gostoprimstvo” , dodao je Delali}.

[arapova i Na Li u finalu Rima
Marija [arapova izborila je finale teniskog turnira u Rimu. Ruskinja je sa 6:3 i 6:4 bila bolja od njema~ke teniserke Angelique Kerber. [arapova je tokom cijelog me~a dominirala i kontrolirala je svaki poen, te je malo toga zavisilo o Njemici koja je dodu{e dva puta uzimala servis svojoj suparnici. No, [arapova je bila mnogo opasnija na prijemu s ~ak 47 posto osvojenih poena (26:55). Ruskinja }e u finalu igrati protiv Kineskinje Na Li koja se za svoj prolaz u finale nije morala ni oznojiti. Naime, njoj je Amerikanka Serena Williams predala susret zbog povrede le|a. Finalni me~ bit }e repriza pro{logodi{njeg polufinala Roland Garrosa u kojem je Kineskinja slavila rezultatom 6:4, 7:5.

50

SPORT

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

NBA doigravanje

Lakersi i 76ersi se vratili u igru
Philadelphia je bila bolja od Bostona, a LA Lakersi od Oklahome Citya
U no}i s petka na subotu doma}e su ekipe u doigravanju NBA lige izvojevale pobjedu protiv, objektivno gledaju}i, kvalitetnijih sastava. Philadelphia je bila bolja od Bostona, a LA Lakersi od Oklahome Citya. Ko{arka{i Philadelphije nadoknadili su zaostatak od 18 poena protiv Celticsa, te izjedna~ili polufinalnu seriju Isto~ne konferencije na 2:2. Boston je dobio prvu ~etvrtinu 24:12, drugu 22:19, ali je u nastavku samo jedna ekipa postojala na parketu - 76ersi. Doma}i su ko{arka{i u prve dvije ~etvrtine ubacili 31 poen, da bi samo u zadnjoj stavili dva vi{e (33). Dobili su nastavak utakmice s uvjerljivih 61:37, odnosno u kona~nici 92:83. Andre Iguodala se u zavr{nici istaknuo serijom od pet uzastopnih poena kojima su 76ersi prelomili utakmicu. Upisao je krilni igra~ Philadelphije 16 poena, sedam skokova i ~etiri asistencije. Kod gostiju je najvi{e nedostajao u~inak Kevina Garnetta koji je ubacio tek devet poena. Imao je 11 skokova, ali i sedam izgubljenih lopti. Najbolji je u Celticsovim redovima bio Paul Pierce s 24 poena i {est skokova, dok je Rajon Rondo, uz 15 ko{eva, podijelio isto toliko asistencija. Peta utakmica ove serije igra se sutra u Bostonu. Los Angeles Lakersi uspjeli su smanjiti zaostatak u seriji polufinala Zapada protiv Oklahome City Thundera na 2:1. Na krilima sjajnog Kobea Bryanta Lakersi su slavili 99:96. Ubacila je zvijezda losan|eleske ekipe 36 poena, od ~ega 18:18 s crte slobodnog bacanja. ^ak 14 od 36 poena je Bryant ubacio u posljednjoj dionici, a dodao je i sedam skokova, te {est asistencija u svoju statistiku. Andrew Bynum priklju~io se Bryantu s 15 poena (11:12 s crte slobodnog bacanja) i 11 skokova, dok su Pau Gasol i Ramon Sessions zabili po 12. Lakersi su slavili zahvaljuju}i iznimno dobrom u~inku s crte slobodnog bacanja. Naime, ga|ali su 41:42. Goste je s 31 poenom predvodio Kevin Durant, a Russell Westbrook i James Harden ubacili su po 21 ko{. Lakersi su {utirali 38,6, a Thunder 39,8 posto.

Na krilima sjajnog Kobea Bryanta Lakersi uknji`ili pobjedu

Reuters

Doigravanje za prvaka BiH u stonom tenisu

NBA

~etverogodi{nji ugovor?
Prema navodima ESPN-a, 36-godi{nji ko{arka{ San Antonio Spursa Tim Duncan pred potpisivanjem je novog vi{egodi{njeg ugovora. Nakon {to mu 30. maja ove sezone istekne postoje}i, iskusni }e centar najve}ih favorita za naslov prvaka NBA lige potpisati novi ~etverogodi{nji ugovor, otkriva ameri~ka televizijska sportska ku}a. Sam je veteran nedavno izjavio da se, u zdravstvenom pogledu, odavno nije osje}ao dobro kao sada, te da bi jednostavno bila {teta prestati igrati u takvim okolnostima.

Duncan potpisuje
Prvi izbor NBA drafta prije 15 godina osvojio je sa svojim jedinim NBA klubom ~etiri prstena prvaka, dvaput nagradu za najkorisnijeg igra~a sezone, te triput za najkorisnijeg igra~a finalne serije doigravanja. Senzacionalno je odigrao dvije prve utakmice polufinalne serije doigravanja na Zapadu protiv LA Clippera. U prvoj je ubacio 26 ko{eva ({ut 12:20) uz deset skokova, a u drugoj 18 ko{eva ({ut 9:14) uz pet skokova i tri asistencije.

Caja Laboral pobijedila Bilbao

Alad`a gostuje kod Vogo{}e
Stonoteniseri Alad`e i Vogo{}e odigra}e ve~eras prvi finalni me~ doigravanja za prvaka BiH u sportskoj dvorani u Vogo{}i u 19 sati. Alad`a i Vogo{}a su pobjedama nad ekipom Mladost iz Zenice i timom Mos ta ra obez bije di le plasman u ovosezonsko finale. Drugi me~ }e se igrati u Sarajevu, a u slu~aju nerije{enog ishoda igra}e se i tre}i odlu~uju}i susret nakon kojeg }e biti poznat prvak BiH za se zo nu 2011/12. U ve~era{njem susretu za ekipu Alad`e igra}e Amer Mufti}, Fe|a Ja{arevi}, Edin Kantard`i} i Anes Ali}, a za doma}ina, ekipu Vogo{}e, Sr|an Mili~evi}, Almir Divovi}, Irhad Bu{atli} i Ikbal [eta. Ve~era{nji prvi finalni me~ play-offa izme|u pomenutih ekipa sudi}e me|unarodni sudija Sead Pa{i} iz Sarajeva. G. V.

Teletovi} igra~ utakmice
Caja Laboral je pobjedom nad Bilbaom rezultatom 77:73 ostvarila pobjedu na otvaranju ~etvrtfinalne serije u okviru playoffa Endesa lige. Na{ reprezentativac u dresu pobjedni~kog tima odigrao je odli~nu partiju i bio igra~ utakmice. Teletovi} je na terenu proveo 26 minuta u kojima je postigao 19 poena (za dva 6/8, za tri 1/4, slobodna 4/8), uz pet skokova. San Emeterio je postigao 13 poena. U timu iz Bilbaa najbolji je Aaron Jackson sa 18 poena, pet skokova i tri asistencije. Valencia je bila uvjerljiva nad Lagun Arom, slaviv{i sa 82:60. De Colo je postigao 26 poena za pobjednike, dok su se u timu Lagun Ara istakli Vidal i Panko sa po 12 poena. Ko{arka{i Barcelone su deklasirali Alicante (73:41). Huertas je postigao 14, a Eidson 12 poena. U sastavu Alicantea niko nije postigao dvocifren broj ko{eva.

Mirza Teletovi}: Postigao 19 poena

Bli`i se kraj Premijer fudbalske lige BiH

@eljo ru{i sve rekorde
Dragutin [urbek u Travniku postao magistar

Nekada je stoni tenis punio dvorane

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OGLASI

51

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZNAJMLJUJEM radnju kod Begove d`amije, 8m2, 300KM. Mob. 061/229-422.k NAMJE[TEN jednosoban stan kod Vrbanje mosta, 300KM (samo na du`i period). Mob. 061/526-243.k KANCELARIJSKI poslovni prostor, 16m2 u Hrasnom, stambeno - poslovni centar, I kat, 300KM. Tel. 033/711-665.k NAMJE[TEN jednoiposoban stan na Ko{evskom brdu ul. Juki}eva, I kat, 400KM. Tel. 033/711-666.k GARA@A, 15m2, na Breci, ul. Himze Polovine, 80KM. Mob. 062/295919.k IZDAJEM jednosoban stan kod Socijalnog. Mob. 061/916-717.k IZDAJEM u isto~nom Sarajevu super namje{ten mali jednosoban stan u zgradi. Mob. 066/129-394.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan kod hitne pomo}i. Mob. 061/916-717.k IZDAJEM zidanu gara`u sa kanalom, Zagreba~ka br. 75. Tpl. 033/810387.k IZDAJEM lijepo namjetene trosoban i dvosoban stan na Grbavici sa gara`om, veliki balkoni,klima. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM trosoban stan, namje{ten, Hrasno, dobra lokacija. Mob. 061/909-009.k IZDAJEM lijepu sobu, kablovska, zaposlenom mu{karcu, N.S. Merkator. Tel. 659-895 i 062/619-677.k IZDAJEM jednosoban namje{tan stan kod Socijalnog. Mob. 061/916717.k IZDAJEM jednosoban namje{tan stan u centru grada. Tel. 070/203479.k IZDAJEM kancelariju kod Narodnog pozori{ta, povoljno. Mob. 061/729-536.k IZDAJEM namje{tanu garsonjeru, poseban ulaz, za jednu osobu, eta`no grijanje, Donji Vele{i}i. Mob. 061/530-045.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM sobu, centralno grijanje, kablovska, zaposlenom mu{karcu.N.S. Socijalno. Tel. 062/619-677 i 659-895.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM ekstra srre|en i namje{ten jednosoban stan, strogi centar, IV sprat, lift, centralno. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM dvoiposoban kompletno namje{ten stan, ul. Grbavi~ka, 500KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici, II sprat. Mob. 062/724819.k IZDAJEM vulkanizersku radnju, ul. Safeta Zajke. Mob. 061/149-442.k IZDAJEM gara`u kod doma zdravlja Stari grad. Mob. 061/377-196.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru samici ili bra~nom paru, 150KM. Mob. 061/358-772.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, II sprat, hrasno, pored T.C. Robota. Mob. 061/390-538.k IZDAJEM dva poslovna prostora u zgradi Papagajka jedan 40m2 a drugi 20m2.Tel. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru zaposlenoj osobi cen.grijanje S. Grad. Tel:538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40m2 z prodaju prehrane. Mob. 061/ 358-772.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Dobrinja 1. Mob. 063/325987.k IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 9m2. Tel. 033/442-239 ili 061/480-207.k IZDAJEM jednoiposoban namje{ten stan u privatnoj ku}i kod Termalne rivjere - Ilid`a, eta`no, internet. Mob. 061/319-589 i 629-932.k IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici, sa gara`om ili bez. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan sa gara`om u centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan na Grbavici u stambenoj zgradi. Mob. 061/167-930, vikendom 00385922444341.k IZDAJEM useljiv prazan stan, II sprat, ul. Envera [ehovi}a 58/II. Mob. 062/353-622.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM strancu ili poslovnom ~ovjeku.Tel. 061/323347. IZDAJEM manju lijepo namje{tenu sobu sa posebnim ulazom, kupatilo, grijanje, strogi centar, studentu, samcu. Tel. 061/217-897.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Ul. ^obanija. Tel. 062/326-484.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM poslovnom ~ovjeku ili strancu. Tel:061/322-347.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel.033/442994 i 061/525-795.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM prostranu garsonjeru, centar, Mejta{, namje{tenu, zasebnu, sa dvori{tem i vrtom, za jednu ili dvije osobe. Mob. 061/869-396.k GRBAVICA, izdajem dvosoban namje{ten stan, cen. gr. blind vrata, 55m2, za studente i samce-samice. Mob. 062/737-506.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k IZDAJEM sobu zaposlenoj `eni u centru grada, Sarajevo. Mob. 061/226-049.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, ^engi} Vila. tel. 227-756 i Mob. 061/954-592.k SLATINA kod porodilista Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM namje{ten stan, 55m2, extra povoljno, Aerodromsko naselje, za poslovne ljude. Mob. 061/897959.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, ul. Akifa {eremeta. Mob. 061/897-959.k kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k IZDAJEM samcima ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar. Mob. 061/320-843.k IZDAJEM stan 80m2, parking, ba{ta, alarm, et. grij. opremljen, Breka. Mob. 061/182-128.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada, Mejta{, zaseban objekat sa vrtom i parkingom. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.
IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57m2. Tel. 2850 062/383-064.

PRODAJEM vikendicu 70m2, 1.940m2 zemlje pod vo}em, Binje`evo - Mi{evi}i. Tel. 033/525-120.k NAMJE[TEN trosoban stan internet, kablovska alram grijanje sa 2ije terase mogu i studenti.Tel:062/226-665.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STANOVI: N. Sarajevo 44m2, Hrasno 53 i 65m2, Dobrinja 49, 68 i 88m2, Alipa{ino P. 78m2, Isto~no S. 60m2, Pofali}i 40m2, Mojmilo 55m2. Mob. 061/375-787. www.nerasbih.com MEJTA[ 63m2, dvoiposoban, detalno renoviran, et. grij. ju`na strana, 2 kat. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, Zagreba~ka, 2 kat, 53m2, 2 balkona, cen. grijanje. Mob. 061/148-810.k BA[^AR[IJA, strogi centar, 116m2, I sprat, renoviran, eta`no grijanje. Tel. 033/536-763.k PRODAJEM ~etvorosoban stan (mo`e i namje{ten), 77m2, na Alipa{inom polju, balkon, c.g. odmah useljiv. Mob. 061/167-930.k PRODAJEM stan u centru, 117m2, cijena 2.100KM/m2, ul. Josipa Vanca{a. Mob. 062/346-843.k NOVO Sarajevo, renoviran, 98m2+pro{irenje na 130m2, gara`a, 210.000 KM. Mob. 063/555-858.k FERHADIJA, izuzetan polo`aj, 78m2, 4 kat, 2 terase, mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/148-810.k KU]E: Vratnik (kod Hendek d`amije), Reljevo, Rakovica (na putu Ilid`a-Rakovica) i vikend ku}e Pale (Potoci, Krivoglavci). www.nerasbih.com Mob. 066/488-818.k BREKA, 105m2, 2 eta`ni, 2 terase, cen. grij. 235.000 KM. Mob. 063/555858.k KU]A, dva sprata, gara`a, 6x6, visina 3m, ba{te 440m2, ogra|eno, Donji Vele{i}i. Tel. 033/219-530.k PRODAJEM trosoban stan, Ilid`a Lu`ani. Tel. 628-699.k PRODAJEM ku}u sa dvaa sprata, Sokolje, Novi grad. Mob. 063/894925.k PRODAJEM trosoban stan, 69m2, IV sprat, Ilid`a - Lu`ani. Tel. 033/621976.k JEDNOSOBAN stan, I sprat, prodajem bez agencija, 28.000 eura, gotovina, upisan u gruntovnicu 1/1, mogu}nost dokupa gara`e. Mob. 061/103-110.k PRODAJEM vikendicu i 1.072m2 zemlje, Gornje Vlakovo. Mob. 062/435-996 ili 624-976.k M. DVOR, 90m2, 3 kat, 2.000 KM/m2. Tel. 033/222-506.k

ZAMJENA
MIJENJAM jednosoban stan 49m2, Grbavica kod [opinga, za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. Mob. 062/623-690, 033/613-230.k MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 4 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi Grad RS, za vikend ku}u ili stan. Mob. 065/674-417 i 052/753-292.k

PRODAJEM trosoban stan, 75m2, Isto~no Sarajevo, prizemlje, ba{ta. Mob. 061/929-828.sms TROSOBAN stan na G. Ciglanama, dvoeta`ni, 85m2, cijena 205.000KM, ulaz iz ul. Avde Hume i Hakije Kulenovi}a. Mob. 061/320-439.k STAN u Starom gradu, ul. ^adord`ina, I sprat, 57m2, 95.000KM i stan iznad katedrale, ul. Muse ]azima ]ati}a, prizemlje, 49m2, 108.000KM. Mob. 065/819-136.k STAN sa ba{tom, Ciglane, ul. Hakije Kulenovi}a, 84m2 + 64m2 ba{ta, centralno grijanje, 245.000KM. Mob. 062/334-371.k STAN, Grbavica, ul. Grbavi~ka, IV sprat, nema lift, 36m2, balkon, 82.000KM. Mob. 062/907-831.k STAN 30m2, Mejta{, Sepetarevac, I sprat, parking mjesto, 78.000KM. Mob. 062/619-361.k ^engi} Vila, 54m2, 1.500KM/m2, XVI sprat. Mob. 061/415-787.k CENTAR, stan 123m2, na I spratu + gara`a 25m2, u dvori{tu, sve useljivo, 330.000KM. Mob. 061/702881.k ALIPA[INA ul. 66m2, 2 sprat, plin, i Grbavica 53m2, prizemlje. Mob. 062/156-882.k GARSONJERA 25m2 na Aneksu, 4 sprat i Hrasnica 78m2, 2 sprat. Mob. 061/724-504.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u u centru, tri sprata, dvije gara`e + prate}i objekat. hitno! Mob. 062/337-925.k GRBAVICA, ul. Grbavi~ka 53m2, adaptiran, 1.900 KM/m2. Mob. 062/383-064.k NAHOREVO -Studenac nova ku}a 10x8 dvije gara`e 2 dunuma vo}njaka i ba{te cijena po dogovoru vi|enju. Tel:061/352-112 i 061/157718.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u na Kromolju 240m2 stambenog prostora i 500m2 zemlji{ta, sva infrastruktura. Mob. 062/591-105.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437732.k

PONUDA
IZNAJMLJUJEM trosoban stan, 72m2, Socijalno, [ibica, c.g., klima, polunamje{ten. Mob. 061/929828.sms IZDAJEM poslovno skladi{ni prostor 40 - 250m2 na Stupu, udaljen 50m od Interexa, kamionski pristup. Mob. 061/266-869.k IZDAJEM ku}u u Lu`anima-Ilid`a, ul. [emsudina Sarajli}a br. 8, 185m2, vrt 500m2. Mob. 061/552783, od 10-20 sati.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Hrasnom dvjema studenticama. Tel:061/159-507.k BREKA, prodajem trosoban stan, 79m2, II sprat, centralno grijanje, ul. Himze Polovine. Mob. 066/196-317.k KISELJAK - Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice, pod vo}em, prodajem. Mob. 033/647-851 i 061/555-949.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, potpuno adaptiran, 54m2+balkon, 2 kat, cen. grij. kab. ^. Vila, (Vjetrenja~a). Mob. 061/217-897.k

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.
NEKRETNINE PRODAJA
JEDNOIPOSOBAN stan u centru, ul. Tina Ujevi}a, prizemlje, parno grijanje, 2.350 KM/m2. Mob. 061/150519.k DVOSOBAN stan, 53m2, Hrasno, ul. Porodice Ribara, VI kat, lift, balkon, zapad, 95.000KM. Mob. 066/340748.k GARSONJERA, 35m2 na Ilid`i Vreoca, novogradnja, I kat, plinsko eta`no, balkon, 1.500KM/m2 sa PDV-om. Mob. 061/247-777.k PRODAJEM trosoban stan, 93m2 na Bistriku kod crkve SV. Ante. Tel. 0038762403722.k OREBI], ku}a na sprat, vo}e, gara`a, ~atrinja, sve jedan klju~, blizu mora i prodavnice, 190.000 eura. Tel.0046763383888. KU]A, Ljubljanska, 195m2, dobro stanje, 95.000 eura. Mob. 063/555-858.k POSLOVNO stambeni objekat na Stupu, povr{ine 600m2, 1/1. Mob. 061/106-571.k PRODAJEM gara`u 14m2, stalni objekat sa kanalom, 25.000KM, ul. Radni~ka - Grabvica. Mob. 033/644341.k PRODAJEM dvosoban stan 59m2 u odli~nom stanju, trg Sabora bosanskog 10/III, Dobrinaj I, cijena 70.000KM. Tel. 065/519-987.k PRODAJEM ku}u u Busova~i, odmah useljiva, dvije eta`e, vrlo povoljno. Mob. 061/479-616.k PRODAJEM stan 100m2 + 40m2, gratis, Socijalno kod Merkatora. Mob. 063/498-913.k PRODAJEM stan 71m2, na Mejta{u, centar. Mob. 061/251-367.k U KONJICU, 3,5 dunuma zemlje, gra|evinsko, ima vikendica, vo}njak, struja, voda, cesta, 45.000KM. Mob. 062/688-971.k STAN 65m2, nerkeza Smajlagi}a, extra adaptiran i ure|en, kao i polo`aj, 110.000KM. Mob. 062/688-971.k PRODAJEM vikendicu na Tebevi}u, ~elina. Mob. 061/158-049.k CENTAR, stan 94m2, eta`no grijanje, adaptiran. Mob. 061/211-066.k PRODAJEM 800m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. Branislava Nu{i}a br. 46. Mob. 061/191521.k CIGLANE, 33m2, 4 kat+terasa. Tel. 033/222-506.k BISTRIK, 75m2, troiposoban, renoviran. Mob. 061/148-810.k TITOVA, 147m2, 3 kat, ju`na orjentacija, ~etverosoban, eta`. grijanje. Tel. 033/222-506.k OTOKA, 89m2, troiposoban, dobro stanje, 2 balkona, cen. grijanje. Mob. 061/148-810.k OTES, 60m2+pro{irenje za 60m2 sa dozvolom, 85.000 KM. Mob. 063/509-365.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM vikendicu KiseljakPale{ka }uprija sa 2200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 II sprat kod Doma Armije.Tel:445-371.k PRODAJEM ili mijenjam stan 70m2 u blizini OHR-a. Mob. 061/397343.k PRODAJEM stan u centru Sarajeva, 89m2, I sprat, u ul. Mehmeda Spahe br. 8. Mob. 061/229-086.k PRODAJEM ku}u u @ep}u u centru, sa 570m2 zemlje, Trzna 37, cijena po dogovoru. Mob. 061/063151.k PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032.k MARIJIN Dvor, V. Peri}a, 106m2, trosoban, dva mok. ~vora, dvostrano orjentisan. Mob. 062/254-859.k PRODAJEM gara`u 11m2 na Marijin Dvoru Kranje~vi}eva ulica. Tel:061/188-270.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM staru bosansku ku}u, Ul. Mihrivode 45, preko puta d`amije, 175m2 sa oku}nicom. Tel. 061/299653.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k MARIJIN dvor, 100m2, ul. Valtera Peri}a br. 3, IV sprat, 145.000KM. Mob. 061/205-235.k ALIPA[INO, Trg nezavisnosti 18/II, 68m2, trosoban, ~etvorokatnica, 46.000 eura. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM poslovni prostor 60m2 na ^ar{iji uz mogu~nost pro{irenja prostora za oko 100m2. Mob. 065/021-556.k PRODAJEM stan 36m2, Hrasno, Trg heroja, 60.000KM. Mob. 065/021-556.k DVOSOBAN stan, ul. Jo{anica Sarajevo, prodajem ili mijenjam za more. Tel. 033/538-036.k AERODROMSKO, ul. Franca Pre{erna br. 1, 100m2 eta`a i stan, sve novo, 65.000 eura. Mob. 061/205235.k PRODAJEM jednosoban stan 37m2, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a, 110.000KM. Mob. 061/309-268.k STROGI centar, troiposoban 88m2 + lo|a 7m2, II kat, eta`no, povoljno. Mob. 061/350-448.k ^ENGI] Vila, ul. Fetaha Be}irbagovi}a br. 1, 60m2. Mob. 061/205235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325840.k PRODAJEM vikendicu 50m2 sa 1.600m2 oku}nice na jezeru Modrac, kod hotela Senad od Bosne. Mob. 062/474-137 Samka Raki}.k \EHOVI]I kod H. Novog, apartmani, 30m od mora, novogradnja, od 1.200 - 1.500 eura. Mob. 061/205235.k STROGI centar, ul. Alipa{ina 4/III, 68m2, 75.000 eura. Mob. 061/205235.k OREBI], vila 130m2 + 600m2 oku}nice, ul. Trsteni~ka br. 27, 70m od mora, 170.000 eura. Mob. 061/205235.k PRODAJEM gara`u na Marindvoru, Kranj~evi}eva ulica, (ispod Konzuma) novogradnja, vl. 1/1, grunt. Mob. 061/869-396.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-364.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili iznajmljujem plac na Ilid`i, 580m2, ogra|en, 1/1. Tel. 033/621-119 i 062/006-319.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k DALMATINSKA - Centar, stan 121m2, visoko prizemlje, mogu}a stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.k HRASNO, jednoiposoban stan 53m2, A. [imi}a 10. Mob. 061/964797, 617-742.k GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, renoviran, sa gara`om. Mob: 061/964-797, 617-742.k PRODAJEM vikendicu 70m2, 1.940m2 zemlje pod vo}em, Binje`evo-Mi{evi}i. Tel. 525-120.k PRODAJEM stan 77m2, 5 kat, ~etverosoban, (mo`e i namje{ten), Alipa{ino polje, odmah useljiv. Mob. 061/167-930.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-847.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k LIJEP trosoban stan Kova~i}i kod male po{te, adaptiran, 75m2, 6 kat i jednosoban 42m2, Skenderija, 1 kat. Mob. 061/311-478.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/717-731.k STAN 35m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k PRODAJEM stan Ilid`a-Lu`ani, 71m2, 650 e/m2, 2 balkona. Tel. 628-699.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k

MALI OGLASI
OPEL Astra G. 1.6, benzin, klima, 2004. godina. Mob. 063/498-913.k PRODAJEM Golf 2, 1986. godina, bijeli, gara`iran, drugi vlasnik od uvoza, u odli~nom stanju, nije registrovan. Mob. 062/990-639 i 061/754724.k ZA FAPA 1616/1620 prodajem novu Bo{ pumpu. Mob. 061/820-252.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama, 12.500KM. Mob: 062/855-888.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134-544.k FORD Eskort 1.6 (66 kw) proizvod. 11/97. god. registrovan do 11/2012. god. Mob. 061/430-778.k

53

PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Suslea”, fiksno 100KM.Tel.061/194929.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k [IVA]A ma{ina Singer Raritet, 100 god. povoljno. Mob.061/909-320.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524973.k PE^ za cen. grijanje 31 KW, sa bojlerom za sanitarnu toplu vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k

NAMJE[TAJ
KUHINJA, sudoper + 5 vise}ih elemenata, 150KM. Mob. 065/346222.k RABLJENI kancelarijski stolovi, stala`e i lutke za izlog. Tel. 222-610 zvati od 8,30 do 14,30 sati.k PRODAJEM dobro o~uvan trosjed na razvla~enje, fotelju, tabure, 150KM. Mob. 061/413-540 i 062/326067.k PRODAJEM regal, 2 godine star, u odli~nom stanju. Mob. 061/923805.k

OSTALO
PRODAJEM odli~an inkubator za izleganje sve vrste peradi 170 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Mob. 061/854-294.sms PELET:proizvodnja, prodaja i dostava. Povoljno a kvalitetno. Mob. 061/893-071.sms PRODAJEM stajsko gnojivo. Mob. 061/515-235.k PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu. Pogledati u cafe Ambasadoru. Tel.061/100-314.k PRODAJEM Bagat ru`a selektronik {iva}u ma{inu, vrlo malo kori{tena. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM pr`ionicu kafe sa kompletnom opremom. Tel:061/187001.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM gril za pe~enje pili}a plin, platu za ro{tilj - plin. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM sobna vrata (5 komada) u odli~nom stanju, jeftino. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM zdrave i jake p~ele u LR ko{nicama, povoljno. Mob. 061/486-926.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM {pajz servis za 12 osoba Rojal-Tifani. Tel. 657-504. PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{emn stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243891.k VRTNE garniture, dvije klupe + sto, kovano `eljezo. Tel. 222-610 zvati od 8,30 do 14,30 sati.k POVOLJNO prodajem vi{e hiljada zna~ki u albumima. Mob. 062/127833.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852.k

PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

KUPOVINA
KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k STARU deviznu {tednju ispla~ujemo sa kamatama. Mob. 063/723-595.k KUPUJEM deviznu {tednju, Jugo i Privredna benka, po povoljnim cijenama. Isplata odmah. Mob. 065/027864.k KUPUJEM stan od 30 do 50m2 na lokaciji Centar, grbavica, hrasno, pofali}i. Mob. 061/106-571.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k KUPUJEM stare satove zidne |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo.Tel:033/456-505 i 061/214-405. STARU deviznu {tednju - od{tetu, dionice, isplata odmah, cijela BiH. Najpovoljnije. Mob. 063/351-572.k STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice - dionice. Isplata odmah, dolazim na adresu, cijela BiH. Mob. 061/175-237.k STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, isplata i dolazak na adresu, u FBiH i RS. Mob. 061/517897.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostalo. Tel. 033/456505 i 061/214-405.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

TEHNIKA
PRODAJEM TEA pe}, 3 KW. Tel. 063/864-775.k PRODAJEM povoljnom malo kori{ten zamrziva~. Tel. 061/212-650.k

VOZILA
PRODAJEM Reno Master putni~ki 8+1, 2001.god., registrovan. Mob. 062/560-784.sms FORD, Eskort, cady, 1996. gara`iran, dizel, neregistrovan. Mob. 061/908-778, Mob. 061/925-312.sms PRODAJEM suzu Rodeo, cijena po dogovoru. Tel. 033/811-321, 062/993-269.k PRODAJEM-mijenjam Ibisu, 2006. god. metalik, 3 vr. registrovana do 8/2012. pre{la 108.000 km, full oprema, rezer. 2 gume. Mob. 061/217-897. FORD Escort, cady, 1.8, 43ks, 1996.godina, neregistrovan, gara`iran, pre{ao 53.000KM. Mob. 061/908-778.k PRODAJEM kombi Transport TDI T4, 2000. god. Smart Mercedes, 2003. god. Mob. 061/809-763.k PRODAJEM Opel Corsu 1,2 benzin, 1998. godina, tek registrovan, u odli~nom stanju. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM povoljno Reno Megan cupe 1,6 16v, gara`iran, dobro o~uvan, registrovan do 7.2012. godine. Mob. 061/730-405.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689171.k PRODAJEM Reno Megan, izuzetno o~uvan, benzinac, 1999 godina, 140.000km, cijena po dogovoru. Mob. 061/165-195.k AUTO alarm + GSP navigacija. Mob. 063/498-913.k PRODAJEM Ford Sijera 2.0 G.L. 115 ks, 1988. godina, u vrlo dobrom stanju. Mob. 061/904-499.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
ZAPOSLENJE
BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k TELEFONIKO servis popravlja stare i nove be`i~ne telefone izrada te le fon ska in sta la ci ja. Tel. 061/141-676.k UNI[TAVAMO `ohare, mrave, moljce, mi{eve, stjenice, muhe i drugu gamad najsavremenijim sredstvima u va{em stambenom ili po slo vnom pros to ru. Mob. 061/191-935.k MATEMATIKA, instrukcije uspje{no i povoljno. Tel. 033/466-736 i 061/506-755.k KERAMI^ARSKE usluge, postavljanje laminata. Mob. 062/466093.k PROFESIONALNI fizioterapeut pru`a terapeutske masa`e. Tel. 061/463-736.k IZRADA i monta`a kuhinja, ameri ~kih pla ka ra, sto lo va. Mob. 062/466-093.k SERVIS ra~unara “ Aki “ Grabvica, instalacija, nadogradnja, odr`avanje ra~unara, programi, antivirusi, umre`avanje, dolazak na adresu. Mob. 061/545-375.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftijije. Mob. 061/205-803 i 066/973-793.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Mob. 062/713-098.k OZBILJAN, pouzdan mu{karac, zdrav, ~uvao bih stariju oboljelu osobu, radno vrijeme i nadoknada po dogovoru, Kanton Sarajevo. Tel. 033/208-175 i 033/447-260.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesnio lice. Mob. 062/569-444.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu bes pla tno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306.k KOMBI prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju. Mob. 061/157-991.k ELEK TRI ^AR, po prav lja i ugra|uje elektro instalacije, postavlja lustere, osigura~e, karni`e po banji. Mob. 061/901-646.k MOSTAR, ozbiljna `ena pazila bih stariju osobu ili ~uvala dijete, u va{em stanu. Samo ozbiljne ponude, mob. 062/600-318.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ^ISTIMO stanove, samo ozbiljne ponude. Tel. 062/970-325.k ZIDARSKO - tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, sve vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k KE RA MI ^AR zva ti na Tel: 061/460-606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545888.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k RADIM molerske farbarske poslove po pristupa~nim cijenama ~isto i ure dno.Tel:033/412-486 i 062/482-192.k ELEKTRI^AR, popravka i ugradnja elektro instalacija. Mob. 061/901-646.k ENGLESKI |acima testovi, upis u gimnazije, profesorica u mirovini. Mob. 061/139-768.k MAJSTOR Dino jednosoban stan 200KM sa pripremom zidova bjelo ili u bojama. Tel. 061/529-608.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga. Tel. 062/256-376.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188410.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i ve oma po vo ljno. Mob. 061/274-872.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, ko marce i mi {e ve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761.k POVOLJNO radimo sve od rigipsa i moleraj. Mob. 061/545-888, 062/206-090.k BRAVARSKI radovi svih vrsta. Profesionalna izrada i monta`a vrata, prozora, za{titnih re{etki, ograda, tendi... Mob: 061/141659.k MOLER moluje stanove: 1-sobni oko 120 KM, 2-sobni oko 170 KM, 3-sobni oko 220 KM. Mob. 062/073-760, 630-332.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd. Mob. 061/132-149.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, brusilica, bu{ilica, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a, monta`u-servis klima ure|aja”LG”,”BEKO”usluge iznajmljivanja hidrauli~nom dizalicom-”korpom”na visini do 12m. Tel. 061/889-246.k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz ga ran ci ju. Mob. 033/718-405 i 061/156-728.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976.k PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem sa radnom snagom, povoljno. Mob. 061/227-189.k GALERIJA Kico{, ul. Valtera Peri}a 16, oprema i uramljuje slike svaki dan od 8 do 17 sati. Mob. 061/565-923.k ISCJLJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga. Mob. 062/256-376.k MOLERSKO farbarski poslovi povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061/262-973.k STAKLARSKA radnja Edo, izvodi staklarske radove, uramljivanje slika, ogledala. H. Kre{evljakovi}a (Papagajka), od 8-19. Tel. 221-902, 061/130-034.k TAPETAR-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718-405, 061/156-728.k VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanit. ure|aja, pro~epljen je odvo da. Tel. 535-659, 062/139-034.k ELEKTRI^ARSKE usluge: el. pe}i, bojleri, indikatori, automatski osigura}i, itd. Mob. 061/048497.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k SI GUR NO SNA/pro tu pro van la vrata po mjeri. Izrada i postavka novih vrata, demonta`a starih vrata, popravka brava... Mob: 061/141-659.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k PREKUCAVAM sve vrste materi ja la, brzo, kva li te tno, po vo ljno, kom pju ter ska 061/533-326.k obra da. Tel.

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

POTREBNA radnica za nadogradnju noktiju, sa radnim iskustvom. Mob. 066/462-491.sms POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel/fax 070/235-236 i Mob. 061/225-424.k

IZO (VAHIDA) HAJRO
nakon kratke i te{ke bolesti preminuo 18. maja 2012. u 63. godini. Sahrana }e se obaviti 21. maja 2012. godine u 12.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: majka Safija, k}erka Jasenka, sestra Jasna sa porodicom, zet Sanjin, unuk Alen, tetka Bira sa porodicom, sestri} Goran sa porodicom, te porodice Hajro, Hamidovi}, Gulin, Daupovi}, Grbi}, Tica, kao i ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti, Ul. Topal Osman-pa{e 12
2885

USLUGE
BRU[ENJE i lakiranje parketa, {ipoda, postavljamo sve vrste parketa, laminata, panel parketa, pluto uz ga ran ci ju. Mob. 061/989109.sms ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel:033/211484, 033/767-995, 061/131-447.k MIKADO-Alu `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmoni ka vra ta i vanj ske ro le tne. www.mikadobh.com Tel. 033/789999, Mob. 061/551-515.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k ”DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i fir mi 5KM/sat, iti so ni 1,5KM/m2, fir ma Glanz. Tel. 061/350-688.k PROF. engleskog, sudski tuma~, prevodi-ovjerava dokumente, dr`i ~asove. Mob. 062/612-399.k KOMBI prijevoz selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309.k ANTIVIRUSNA za{tita, instalacija windowsa, rje{avanje kompjuterskih problema, ugradnja komponenti. Brz dolazak na adresu. Mob:061/170-085.k KVALITETNO vr{imo ru~no pranje ~ilima i itisona, dolazak na adresu je besplatan. Tel. 033/221802 945. MOLERSKI RADOVI vrlo povoljno i uredno popust i dostava pen zi one ri ma maj stor Ismo.Tel:062/918-201.k KERAMI^AR radi brzo kvalitetno i povoljno. Tel: 061/811-736.k PREVOZ putnika novim klima kombijem, Sarajevo, more, {irom BiH, a i van granica, dolazim na adresu. Mob. 062/671-603.k PRO FE SI ONAL NO ~i {}e nje Kärcher aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Mob. 062/738-728.k

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, djed i stric

prim. dr. DU[AN JOVANOVI]
preminuo 17. maja 2012. u 89. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 21. maja 2012. godine, u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Neven, unuci Igor, Emma i Dario, snaha D`enana, ne}ake Sanja i Brana sa majkom Zorom, Bole i Rosa sa porodicom, Veseljko ^avar, te porodice Jovanovi}, Gra~anin, Dragi}, Bilbija, Levi, Buji}, Nik{i}, Bara{in, Krulj i mnogi prijatelji, poznanici i kom{ije. Ku}a `alosti: Vogo{}a, Gornja Jo{anica I br. 9
000

BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

DUBROVNIK - IZNAJMLJUJEM komplet opremljen stan za ljetovanje, Centar Starog grada 50 metara od Straduna, tv, klima, svi ku}anski aparati cijena jako povoljna.Tel. 061/891001A 046.

NEUM apartmani, sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 036/880582 i 061/488-043.k BAR - dobre vode, ljetovanje, sobe 70m od mora, sobe po le`aju 5, 6 i 7 eura, posebno kupatilo, zajedni~ka kuhinja, u cijenu ura~unat parking i boravi{na taksa. Tel. 033/621-119 i 062/006-319 i 0038267360365 Fikret.k NEUM, apartmani konforni, klimatizirani, blizu mora, parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752 i 061/183-981.k

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj tetki

NEUM izdajemo i apartmane uz mo re po vo ljno 063/322-271 i 036/884-711. 001A U OREBI]U izdajem apartmane i sobe savremeno opremljeno i povoljno. Iskoristite sve prednosti pred sezone, ljepota Orebi}a i sadr`aji u na{oj ku}i. Mob. 061/252782.k NEUM, povoljno izdajem apartma ne, smje {ten uz mo re.Tel:063/327-098, 036/884-169.k HVAR, ku}a, 80m od mora, 4+2, parking, ro{tilj, TV, klima ure|aj. Tel. 0038763304296.k TRPANJ na moru, povoljno izdajem sobe i apartmane, vlastiti parking. Tel. 00385989938666.k APARTMANI Komarna - Klek, izdajem apartmane za 3 - 6 osoba sa upotrebom kuhinje do 15.6. popust 20%. Mob. 062/439-329 i 061/437719.k

BRA^NE PONUDE
TUZLAK, `ivi u Norve{koj kraj Osla, 56. godina, 170/75, profesor muzike u penziji, situiran, zdrav, razveden, djeca odrasla i odselila, isklju~ivo radi braka `eli da upozna skomnu i slobodnu `enu do 50 godina sa ili bez djece. Edo Elezovi}, telefon 0047 9100 3828 ili ma il: edware@nline.no 001A

SEKI GALI]

Bobo
111

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

55

NIJAZ (AHMEDA) HOD@I]

iznenada preselio na ahiret u subotu, 19. maja 2012, u 54. godini. Vrijeme i mjesto d`enaze bit }e naknadno objavljeni. O`alo{}eni: supruga Enisa, k}i Adna, sin Eman, majka Razija, bra}a Izet i Ned`ad, te porodice Hod`i}, D`aferagi}, Rada~a, [uvalija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Hendek br. 12.
2882

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

POSLJEDNJI POZDRAV

Tu`ni smo, tu`ni, nema vi{e na{e bake

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HIDAJETA BELA (HUSEINA) ULJEVI], ro|. KOZICA

gospo|i ZULEJHI
i

MILEVE STANOJKOVSKI, ro|. GRDINI]

gospodinu RASIMU HRAPOVI]U

preselila na ahiret u subotu, 19. maja 2012, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 22. maja 2012. godine, u 15 sati na mezarju Rosulje - Brodarevo. O`alo{}eni: suprug Senad, k}erka Azra, sin Irfan, brat Almedin, sestre Ismeta, Nevzeta, Alma i Sanela, te porodice: Uljevi}, Kozica, Rov~anin, Trepalovac, Ljubijanki}, Kadi}, ]orovi}, Gredi}, [pirtovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

S po{tovanjem, Sonja
2884

njeni unuci: Sandro, Marko, Mima, Anja i Ivona sa svojim roditeljima: Goran i @ivana, @eljkan i Zaza
DP

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

na drage roditelje

GRUHONJI]

MUNIBA (TUCAKOVI]) KOBA[EVI]

FATA (OSMANA) KULDIJA, ro|. DAUT

preselila na ahiret u petak, 18. maja 2012, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 21. maja 2012. godine, u 15.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sin Salih, unu~ad Ismir, Semir i Ilda, praunuka Ai{a, snahe Sanela i Mirela, brat Hajro, sestre Sena, Fija, Kija i Bedra, te porodice: Koba{evi}, Tucakovi}, Kavazovi}, [ukali}, Salvesani, [emi}, Had`imurati, Cane, Kuli}, Haseta, Lagumd`ija, Granilo, Omerhod`i}, Klobodanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 15.30 sati, Ul. br~anska 9. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

preselila na ahiret u subotu, 19. maja 2012, u 91. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 21. maja 2012. godine, u 15.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sin Abdurahman, k}erke Nermina, Ehlimana, Aida i Had`era, zetovi Safet, Dinko, Ahmed i Damir, unu~ad Lejla, Meliha, Adnan, Dino, Mirza, Damir, Dario, Ema i Dijana, praunu~ad Selma i Emir, te porodice: Kuldija, Daut, Uzunovi}, Medunjanin, Grandi}, Bali}, Voloder, Okeri}, Arapovi}, Zolj, Murga, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u d`amiji Jar~edoli. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

NADICA
1929 - 2008.

i

ASIM
1926 - 1995.

Biljana i Jasminka sa porodicama
2865

000

POSLJEDNJI POZDRAV

IN MEMORIAM

Devetnaestog maja 2012. navr{ila se godina od smrti na{eg dragog

na{oj dragoj priji

MILEVI STANOJKOVSKI, ro|. GRDINI]

RADMILA DRAGOJEVI], ro|. KULJAK
19. 5. 2011 - 19. 5. 2012.

IVE (NIKO) RIMAC

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene o tebi.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, obitelj
2870

Obitelji ^ivi} i Juri}
DP

Sestra Danica i sestri~na Ana Kozak sa porodicom
2883

56
na

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

AMIRA HAD@IBEGANOVI]A
1949 - 2010.

i njegove misli “Bivanje, samo po sebi, ono je beskraj, koji vodi do u neprocjenjivu ~udesnost `ivota. Jedna od onih, ro|enjem nam zadatih zagonetki koje gotovo sve nas, uslijed nemogu}nosti spoznaje iste, a ukoliko joj intelektualno odve} ozbiljno pristupimo, dovodi u nedoumicu i ~u|enje, koje se prostire do samog praga praznine... Negdje u nutrini na{eg bi}a povremeno osje}amo taj nedostatak unutar nas samih, unutar svih na{ih stremljenja, `elja, nadanja - to je taj, od nas neprepoznati, a najbitniji i nikad obja{njivi djeli} sveukupnog postojanja, koje nas neprepoznavanje po~esto ~ini nezadovoljnim, ispunjenim bijesom, ljutnjom, osje}ajem krivice, sklonim nerazumnim radnjama; i samo `ivotu, kao jedinoj od manifestacija Univerzalnog i Sveukupnog ostavljeno je da prepoznamo i spoznamo na{e Bivanje. Svakome su na stupnju njegova du{evnog, intelektualnog i inog mu razvoja spoznaja i prepoznavanja dostupni. Ono {to nas ko~i spram doticanja tog vje~itog djeli}a sveukupnog postojanja jeste nemar koji nam proizvodi svakodnevnica i ona je ta u kojoj jedino i na`alost mislimo da prepoznajemo svoje bivanje.” Nedostaje mi dodir ljubavi, miris zajedni~ke kafe, Oslobo|enje ispod kuhinjskog stola, Manchesterska napetost, sve {to je bilje`ilo tvoju prisutnost. Altijana
2872

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ESMA (HASANA) ALIHOD@I], ro|. AGI]
preselila na ahiret u petak, 18. maja 2012, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 21. maja 2012. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: k}erke had`i Zehra i Jasna, zet Senad, unuk had`i Kenan, unuka Amina, sestri} Aziz sa porodicom, sestri~na Azra sa porodicom, snaha Razija sa k}erkom Sadetom, djever Halim sa suprugom Hibom i porodicom, djever Zahid sa porodicom, te porodice Alihod`i}, Agi}, Kalamuji}, Zorlak, Ruhotina kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u d`amiji Sedrenik
000

AMIR HAD@IBEGANOVI]

SULEJMAN ([ABANA) SIJARI]

Danas se navr{avaju dvije godine od kada Te ne mogu uhvatiti za ruku i zagrliti. Iako se ponekad ~ini da nisi tu, ja znam da si tu, dio mog srca, dio cijelog mene, dragi moj tata. U svakom trenutku si pored mene daju}i mi svoje dragocjene savjete o svemu. Moj vje~iti u~itelj i moja ljubav si ti, sada i zauvijek pored mene. Tvoji sin Jasmin, Jasminka i baka Irma
2874

preselio na ahiret u petak, 18. maja 2012, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 21. maja 2012. godine, u 14.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga Fatima, sin Haris, k}erka Meliha, unuk Omer, bra}a Ramiz i [efket, sestre [ef}eta, Fatka, Mejru{a i Ajka, zet Adnan, brati~ne i brati}i, sestri~ne i sestri}i, snahe i zetovi, te porodice Sijari}, Zagorica, Muradba{i}, Had`i}, Omerovi}, Salkovi}, Mehovi}, [aboti}, Be{i}, [enderovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u Alipa{inoj d`amiji. Ku}a `alosti je u Ulici Ramiza Guga~a do br. 1. Komemorativna sjednica }e se odr`ati u velikoj sali Op}ine Centar u 12 sati.
000

Dvadesetog maja 2012. navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ISMETA BAHTIJAREVI]A

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi

KEMAL (KASIMA) KOVA^

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo neizbrisivu uspomenu na njegov divni lik i na{e dugogodi{nje prijateljstvo. Rifat i Sead Mulabegovi} s porodicama
2879

SLAVKO JURI]

preselio na ahiret 16. maja 2012. godine u Horsensu - Danska, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 21. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sadija, k}erka Malbina, sin Edin, unuci Benjamin i Eman, zet Fuad, bra}a Hamdija, Husein, Mirsad, Avdija i Zijad, sestre Zlatija i Mirsada, ma}eha Vasvija, te porodice: Kova~, Taslaman, Sadikovi}, Gata~ki}, Biberovi}, Zup~evi}, Balali}, Prevljak, Selimovi}, Avdi}, Kapetanovi}, Kalenderovi}, Helja, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Teheranski trg 2/III, porodica Sadikovi}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI SELAM

na{oj preminuo 18. maja 2012. u 74. godini. Misa zadu{nica i ukop obavit }e se u Konjicu, 20. maja 2012. godine, u 16 sati, na mjesnom groblju na Repovici. O`alo{}eni: sinovi @eljko i Zdravko, nevjesta Alma, unuci Jan i Sandro, bra}a Stjepan, Ilija, Anto i Janko, sestre Ljubica i Anica, te obitelji Juri}, Raji}, Kozari}, Azinovi}, Krezi}, Jozi}, Peki}, Bla`evi}, [imunovi}, Pranji} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
2880 883

[UHRETI
Sestre i bra}a sa porodicama

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.
Danas se navr{ava pola godine otkako nije sa nama na{a draga tetka

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

57

Danas, 20. maja 2012. navr{ava se dvanaest godina od smrti na{e drage i plemenite mame, svekrve i bake

BEHIJA BILAL, ro|. HAD@IOMEROVI]
20. 11. 2011 - 20. 5. 2012.

ANKE ANE BILI], ro|. BURSA]
20. 5. 2000 - 20. 5. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Brati}i Emina Ma{i} i Namik Had`iomerovi} sa porodicama. Hatma-dova prou~it }e se u nedjelju, 20. maja 2012. godine, iza podnenamaza u 13.20 sati u Begovoj d`amiji.
2831

Danas u nedjelju, 20. maja u 12 sati, okupi}emo se na groblju Sv. Marko i polo`iti cvije}e. Sinovi dr. Risto, Nikola Noka i Dimitrije Dimo sa porodicama
2851

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Dvadesetog maja 2012. navr{ava se tu`na godina od prerane smrti na{e drage i po{tovane prije

Dvadesetog maja 2012. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog prijatelja

ISMETA BAHTIJAREVI]A
iz Zagreba

TOMISLAV MI[O ANI^I]
20. 5. 2008 - 20. 5. 2012.

BORKE PARIPOVI]
20. 5. 2011 - 20. 5. 2012.

S po{tovanjem, Rifat Mulabegovi} i Aziz [unje
2806

Dragi na{ Mi{o, Ti si oti{ao, ali su ostala sje}anja, tuga i ponos jer si bio divan brat, ujak i dobar ~ovjek. Uvijek }e Te voljeti Tvoji,

Dvadesetog maja 2012. navr{ava se 8 godina otkako si oti{ao na vje~nost

Mira, Se{a, Bodo, Miki, Isabelle, Hanna i Nikolas
2805

U vrijeme kada je bilo najte`e biti ^OVJEK, mi smo kovali prijateljstvo i o~uvali ga nama za ponos, drugima za primjer. Zato je Tvoj prerani odlazak ogromna praznina za porodicu i prijatelje i svakodnevno podsje}anje na ljudske vrijednosti, dobrotu i osmijeh. Neka Ti je vje~na slava i hvala. S po{tovanjem, Suada i Ejub Had`ovi} sa porodicom
71210

URO[ (BLAGOJA) RISTI]
2004 - 2012.

Dvadesetog maja 2012. navr{ava se {est mjeseci otkako je na{ dragi

Danas se navr{ava {est godina otkako nije s nama na{ dragi i nikad zaboravljeni

Dragi na{ Uro{e, mnogo nam nedostaje{. Vrijeme prolazi, ali tuga i ljubav u na{im srcima ostaju. S ljubavlju, tvoji: supruga Ljuba, k}erka Jelena, sin Igor, unuka Tamara
2828

AMIR MIRO LATI]
oti{ao na svoj daleki put. Tvojim odlaskom u na{im du{ama ostala je velika praznina. Hvala ti za sve dane, mjesece i godine koje si nam poklonio. Volimo te! Tvoj sin Sa{a i supruga Nada

RAHMO (MAHE) [EHI]

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Vrijeme ne lije~i tugu niti bri{e sje}anja. Ona su s vremenom samo dublja i ja~a. S ljubavlju, uvijek u mislima i sje}anju. Tvoji najmiliji
2849 882

AMIR HAD@IBEGAN -OVI]
20. 5. 2010 - 20. 5. 2012.

Dvadesetog maja 2012. navr{ava se godina od smrti moje voljene i plemenite supruge

Dvadesetog maja 2012. navr{ile su se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{e voljene

S po{tovanjem, porodice [ari} i Numi}
2811

^ASLAV RADOSAVLJEVI]
20. 5. 2006 - 20. 5. 2012.

ZVONIMIRE ZVONKE RISTANOVI], ro|. ^OK
S ljubavlju i po{tovanjem, suprug @arko
2796

MEDIHE (MIDHATA ef.) KULENOVI], ro|. MUDERIZOVI]
Vrijeme koje prolazi nikada ne}e izbrisati sje}anje na tvoj dragi i plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
2856

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

Po~iva{ u miru u na{im srcima
2857

58

PREDAH

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Dobro ste informisani o novim poslovnim doga|ajima i stalo vam je da ostvarite svoje prioritetne ciljeve. Mnoge okolnosti vam idu u prilog i nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. Smi{ljeno odga|ate da se suo~ite sa nekim situacijama u ljubavnom `ivotu, ali partner vas ne}e ostaviti na miru dok god ne ispunite svoja obe}anja. Va`no je da pravilno kanali{ete svoju energiju. Novi doga|aji ili ne~ije prisustvo mogu da vas uspore u provo|enju poslovnih planova. Ali, uspjeh ima relativno zna~enje u dru{tvu saradnika. Va`no je da svoje ideje plasirate na pravom mjestu. Ne `elite da vam neko postavlja nove uslove, dovoljno ste savjesni da ispunite svoja obe}anja. Prijat }e vam lak{a dijeta i boravak u prirodi. Nalazite se u prilici da ~ujete stru~no mi{ljenje sa razli~itih strana, {to predstavlja dobar uslov za profesionalni napredak. Nove informacije treba da pove`ete u mudar zaklju~ak. Pa`ljivije analizirajte svoj odnos sa voljenom osobom, uvijek postoje skriveni detalji koji se te`e uo~avaju. Izbjegavajte naporne situacije koje vas previ{e iscrpljuju. Ponekad novi doga|aji izmi~u kontroli, ali vi uporno tra`ite na~in da odgovorite na ne~ije zahtjeve ili da sa~uvate svoje poslovne interese. Nema razloga da vas trenutna situacija obeshrabri, sa~ekajte na bolje uslove. Iritira vas pomisao, da neko drugi uti~e na razvoj doga|aja u va{em ljubavnom `ivotu. Nema potrebe da se optere}ujete nekim komplikovanim situacijama. Raspolo`eni ste za razli~ite susrete i neobi~ne ideje. O~ekuje vas uspjeh u poslovima koji se dobro vrednuju. Djelujete zadovoljno kada vidite da se va{ napor vi{estruko isplatio. Ne ustru~avate se da izrazite svoje namjere u skladu sa emotivnom inspiracijom. Umijete da iznenadite partnera sa nekim neobi~nim idejama. Potrebno je da pobolj{ate svoju psiho-fizi~ku kondiciju. Napravili ste pogre{nu poslovno-finansijsku procjenu, tako da vas o~ekuju razli~ite komplikacije ili konflikti u odnosu sa saradnicima. Dobro razmislite na koji na~in treba da sa~uvate svoje poslovne interese. Partner `ivi u uvjerenju da se bolje od vas razumije u niz razli~itih oblasti, {to vas dodatno iritira. Izbjegavajte konfliktne situacije koje vas previ{e zamaraju. Imate velike ambicije, ali va{ uspjeh je podlo`an iznenadnim promjenama. Nalazite se u promjenljivoj psiho-fizi~koj fazi i ne mo`ete da ispratite sve poslovne situacije, nedostaje vam dobra koncentracija. Partner djeluje nestrpljivo u i{~ekivanju da ispunite svoja obe}anja, ali vi imate dobru strategiju od koje ne odustajete lako. Va`no je da racionalno koristite svoju energiju i vrijeme. Budite pa`ljiviji u komunikaciji sa saradnicima, jer pogre{no protuma~ene informacije ili nerazumijevanje pravila u poslovanju mogu da uti~u na zajedni~ki gubitak. Zatra`ite ne~iji savjet prilikom finansijskih procjena. Imate utisak da voljena osoba ne{to skriva, {to dodatno uti~e na va{u emotivnu nesigurnost. Obratite pa`nju na svoje snove. Obratite pa`nju na nove ideje, ali ostanite uzdr`ani i bez suvi{nih komentara ispratite aktuelne doga|aje na poslovnoj sceni. Nema razloga da se osje}ate nesigurno u dru{tvu saradnika. Svojom pojavom ili stilom izra`avanja, privla~ite veliku pa`nju i djelujete {armantno na svijet oko sebe. Dodatna aktivnost djeluje pozitivno na va{e raspolo`enje. Va`no je da sa~uvate dobar poslovni ugled ili da opravdate ne~ije povjerenje. Razmislite o promjeni uslova u poslovnoj saradnji, upotrijebite svoj autoritet u odlu~uju}em trenutku. Imate ve}a emotivna o~ekivanja, nego {to je mogu}e da ostvarite. Kompromis je dobro rje{enje, pod uslovom da dobivate maksimum pa`nje koju partner mo`e da vam pru`i. Izbjegavajte intrigantne situacije.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA
Okolina vas podr`ava da ostvarite svoje poslovne interese. Nove ideje koje predla`ete saradnicima, potvr|uju va{u originalnost u razmi{ljanju i spremnost da prihvatite niz zajedni~kih ciljeva. Raspolo`eni za novu ljubavnu romansu i ne krijete svoje namjere. Pri`eljkujete da ostvarite sve {to vam se nalazi u srcu i du{i.
22. 1. - 19. 2.

RIBE

Imate jasne ciljeve i uporno branite svoje poslovne interese, tako da vas o~ekuju razli~iti komentari u krugu saradnika. Nema potrebe da ~inite poslovne kompromise. Primje}ujete da se ne{to neobi~no de{ava sa va{im partnerom, ali ne posve}ujete dovoljno pa`nje zajedni~kim temama. Prijat }e vam relaksacija, opustite se od napornih obaveza.

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: stratosfera, tramontana, remontovati, omora, koc, z, jani, sar, kg, a, aćan, ibor, rk, aporteri, ovnovi, ris, tajiti, list, ale, e, nolti, livek, aceva, sira, ajiro, tacan, i, asa.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas prete`no sun~ano i toplo. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 6 do 12, u Hercegovini oko 16. Maksimalna dnevna od 23 do 28° C. Sutra umjereno obla~no sa kratkotrajnom ki{om. U utorak naobla~enje sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. U srijedu i ~etvrtak promjenljivo obla~no, nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu danas sun~ano. Puha}e slab vjetar, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 24° C.

Obla~no sa ki{om na zapadu i jugozapadu Evrope, a na istoku kontinenta i istoku Balkanskog poluostrva nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Obilne padavine se o~ekuju na jugu Francuske i Korzici. Jak vjetar se o~ekuje na zapadnom Mediteranu. Najhladnije }e biti na Britanskim ostrvima od 12 do 17, a najtoplije na Balkanskom poluostrvu od 23 do 30° C. Na Balkanskom poluostrvu prete`no sun~ano i toplo, samo na istoku umjereno obla~no i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 23 do 30° C.

60

KULTURNI VODI^
PIRATI! BANDA NEPO@ELJNIH
telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 18.30 i 20.15 sati.

TUZLA

SARAJEVO

OGLEDALCE, OGLEDALCE
animirana komedija, re`ija: Peter Lord i Jeff Newitt, uloge: Hugh Grant, Salma Hayek, Brendan Gleeson... po~etak u 11.50 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. komedija, avantura re`ija: Tarsem Singh, uloge: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer... po~etak u 14.30 i 16.30 sati.

KINA
CINEMA CITY
DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 13, 15.15, 17, 19.30 i 21.15 sata.

STREETDANCE 2 3D

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

OSVETNICI 3D

ZEMALJSKI
plesni mjuzikl, re`ija: Max Giwa i Dania Pasquini, uloge: Sofia Boutella, George Sampson, Tom Conti... po~etak u 12.20 i 14.20 sati. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

PIRATI! BANDA NEPO@ELJNIH
animirana komedija, re`ija: Peter Lord i Jeff Newitt, uloge: Hugh Grant, Salma Hayek, Brendan Gleeson... po~etak u 10.30 sati.

BANJA LUKA

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

KINOTEKA
MLADI LAVOVI
re`ija: Edward Dmytryk, uloge: Marlon Brando, Montgomery Clyft, Dean Martin... po~etak u 19 sati. stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 13.50, 16.40 i 20.40 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
Festival BH drame Zenica 2012.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

Gostovanje Teatra & TD Zagreb MRZIM ISTINU
autor: Oliver Frlji}, re`ija: Oliver Frlji}, igraju: Ivana Ro{~i}, Rakan Rushaidat, Filip Kri`an, Iva Viskovi} po~etak u 20 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Megan Fox... po~etak u 12, 14, 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 sati.

POZORI[TA
MLADI
CRVENKAPICA NA TA^KE, NAOPA^KE
autor: Aida Pilav, re`ija: Lajla Kaik~ija, igraju: Elma Ahmetovi}, Mario Drma}, Damir Kustura, Sanin Milavi}, Mirza Tanovi} po~etak u 11 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

ZENICA

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

UHVATITI GRINGA
akcijska crna-komedija re`ija: Adrian Grunberg, uloge: Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

GALERIJE
GOETHE-INSTITUT
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 18.45 i 21 sat. Izlo`ba plakata”Ni{ta nije obavljeno”, Klausa Staecka, sastoji se od ~etrdeset plakata koji predstavljaju karakteristi~an pregled neumornog provociranja, agitovanja, upozoravanja, pra}eno neumoljivom vjerom u kriti~ko razmi{ljanje i umjetni~ko prosvje}ivanje. Izlo`ba je za posjete otvorena do 31. maja.

OSVETNICI 3D
stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 12.30, 15.30, 18.15 i 21 sat.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
DIKTATOR

BIHA]

SJENE TAME

SJENE TAME
fantazijska komedija, re`ija: Tim Burton, uloge: Johnny Depp, Michelle Pheiffer, Eva Green... po~etak u 13.40, 16, 18.15 i 20.30 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`bu radova Adne Bakije, studentice Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Kiparstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce otvorena je radnim danima u u periodu od 08 do 16 sati.

KINA
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 14, 16, 17.30, 19.30, 20.30 i 21.15 sati.

21 JUMP STREET
akciona komedija, re`ija: Phil Lord i Chris Miller, uloge: Channing Tatum, Jonah Hill, Ice Cube... po~etak u 13.30, 15.45, 18 i 20.15 sati.

UNA
AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

fantazijska komedija, re`ija: Tim Burton, uloge: Johnny Depp, Michelle Pheiffer, Eva Green... po~etak u 15.45, 18, 20.15 i 22.30 sati.

LORAKS
animirana avantura, re`ija: Cris Renaud i Kyle Balda, uloge: Denny DeVito, Zac Ephron, Taylor Swift... po~etak u 12.15 i 14.15 sati.

ZAUVIJEK TVOJ

OSVETNICI

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Alyson Hanningan... po~etak u 19 i 21 sat.

ALVIN I VJEVERICE 3: URNEBESNI BRODOLOM
animirana avantura, re`ija: Mike Mittchel, uloge: Justin Long, Matthew Gray Gubler, Jesse McCartney... po~etak u 13 sati.

MUZEJI
BO[NJA^KI
drama, romansa re`ija: Scott Hicks, igraju: Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner... po~etak u 16.20 i 18.30 sati. Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 12.15, 15 i 18 sati.

KUPILI SMO ZOO
drama, komedija re`ija: Cameron Crowe, uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church... po~etak u 18 i 20.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Zrinjski - [iroki Brijeg, Olimpic - Leotar,
kombinovani prenos
16.55 BHT1
NOGOMET, BH TELECOM DERBI KOLA

SP

OR T

Nema zemlje za starce
00.00 PINK
No Country For Old Men, 2007.

DRAMA

[iroki WWin - Igokea,
3. utakmica, prenos
20.40 BHT1
KO[ARKA, FINALE PLAY-OFFA PRVENSTVA BIH

Re`ija: Joel Coen, Ethan Coen Uloge: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly MacDonald

Pripovjeda~, lokalni {erif Ed Tom Bell govori o mijenjaju vremena, budu}i da regija postaje sve nasilnija. Uskoro susre}emo i Antona Chigurha, hladnokrvnog ubojicu naoru`anog pi{toljem za ubijanje stoke. Chigurh ubije zamjenika {erifa, bje`i iz pritvora i ukrade auto koriste}i spomenuto oru`je kako bi ubio voza~a. U me|uvremenu, Llewelyn Moss, love}i antilope pokraj Rio Grandea, nailazi na gomilu le{eva i jednog Meksikanca na samrti: epilog narko-biznisa koji je oti{ao u krivom smjeru. U blizini pronalazi i dva miliona dolara u torbi...

Zdravo, Robbie!
12.15 BHT

SE

Venecija, Venecija
RI
23.15 BHT

FIL

M

Elvis (ni)je tu
21.00 FTV
Elvis Has Left The Building, 2004.

FIL

M

JE

Venecija, Venecija, 1992.

DRAMA
Re`ija: Henry Jaglom Uloge: Henry Jaglom, Nelly Alard, Melissa Leo, David Duchovny

KOMEDIJA
Re`ija: Joel Zwick Uloge: Kim Basinger, John Corbett, Annie Potts, Sean Astin, Mike Starr, Denise Richards, Tom Hanks

Gerrit je do{ao na odmor kod svog djeda na ostrvo Rugen, ali je kriju}i donio i kajmana i smjestio ga u djedovu kadu. Kada su obojica mislila da je kajman mrtav, Gerrit ga je izbacio kraj obli`njeg jezera. Ali, ~im je on oti{ao, kajman ulazi u jezero....

Larin izbor
20.05 FTV

Dean, ameri~ki filmski reditelj, iznena|en je time {to je njegov najnoviji film izabran za slu`beni ameri~ki ulazak na festival filma u Veneciji. Lijepa francuska novinarka tako|er sti`e na festival, s namjerom da intervjui{e ovog jedinstvenog i ekscentri~nog filma{a. Usred festivalskog ludila, ona je prisiljena suo~iti se sa velikom razlikom izme|u toga kakve stvari zaista jesu i kakvima se ~ine.

Zoran na rivi sre}e Miju. Ona mu se poku{ava ispri~ati za svoje pona{anje i zove ga na pi}e, ali Zoran je odbije. Leila bje`i iz bolnice. Lara i Jakov nalaze se s njom na rivi. Ona ih preklinje za pomo} da je odvedu {to dalje od Dinka. Lara i Jakov odlu~e skloniti Leilu kod Lare na Kor~uli. Dinko od medicinske sestre saznaje kamo je Leila krenula. Taman kad Lara, Leila i Jakov ulaze u brod kojim su namjeravali otploviti do Kor~ule, pojavljuje se bijesni Dinko. Jakov iska~e na obalu i vi~e Lari i Leili neka upale brod i bje`e. Jakov zaustavlja Dinka i ne dopu{ta mu da ih sprije~i da isplove. Zabrinuti Barba dolazi re}i Jakovu kako se sprema velika oluja. Jakov se prestra{i i uska~e u prvi gliser kako bi spasio Leilu i Laru koje je na pu~ini zadesila oluja. Leilin i Larin brod po~ne tonuti. Jakov sti`e na mjesto gdje je potonula brodica s Larom i Leilom. Hrabro ska~e u vodu, no uspije prona}i samo Laru. Oluja je sve ja~a, te par odlazi nazad na kopno. Tu ih zati~e Dinko, koji ne mo`e vjerovati da je Leila prepu{tena na milost i nemilost mora. Situaciju dodatno pogor{a ~injenica da Obalna stra`a ne mo`e krenuti u spa{avanje dok traje oluja. Zoran posje}uje Miju, u nadi da }e joj se nekako pribli`iti. No ona samo `eli ispraviti gre{ke iz pro{losti i ispri~ati se Zoranu na grubostima. U kr~mu dolazi novi gost, nao~iti biker Ognjan, za kojeg se ispostavi da je Nik{in brat.

Unutarnje carstvo
21.50 MRE@A
Inland Empire, 2006.

FIL

Harmony Jones je uspje{na putuju}a prodava~ica kozmetike, poznatija pod nadimkom Pink Lady. Kratkotrajan susret s maj~inim idolom Elvisom koji je do`ivjela u djetinjstvu utje~e na njezin cijeli `ivot. Gdje god se pojavi, a zbog posla je neprestano na putu, Elvisovi opona{atelji stradavaju pod nerazja{njenim okolnostima. Ona upoznaje mu{karca svoga `ivota utjelovljenog u liku depresivnog marketing-menad`era Milesa Taylora te sti`e na mega trash Elvis konvenciju koja se odr`ava u Las Vegasu.

M

Dresden
20.00 HRT2
Dresden, 2006.

FIL

M

TRILER
Re`ija: David Lynch Uloge: Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux, Karolina Gruszka, Jan Hencz, Krzysztof Majchrzak

DRAMA
Re`ija: Roland Suso Richter Uloge: Felicitas Woll, John Light, Benjamin Sadler, Heiner Lauterbach, Katharina Meinecke

Mlada poljska emigrantica je u nevolji: prisiljena je raditi kao prostitutka, no nema nikakvoga iskustva u tom poslu, a zapao ju je odvratan tip. Ne{to poslije, bizarna starica dolazi do rasko{ne ku}e u kojoj `ivi poznata glumica Nikky Grace koja o~ekuje presti`nu filmsku ulogu. Nakon neugodnog, besciljnog razgovora sa susjedom koja ne prestaje lupetati o nekakvom ubojstvu i zlu u svijetu Nikky obavje{tavaju da je dobila ulogu. Kre}e snimanje filma, no ono }e se razviti u ne{to jezovito...

Drugi svjetski rat bli`i se raspletu, no Hitler se nema namjeru predati. Da bi ubrzali slom nacisti~ke Njema~ke, saveznici odlu~e bombardirati Dresden. Mlada i lijepa Anna Mauth je medicinska sestra u drezdenskoj bolnici, zaru~ena za dr. Alexandera Wenningera. Iza neprijateljskih linija oboren je britanski pilot Robert Newman. Nadljudskim naporima, ranjeni Newman uspije se dokopati Dresdena i prikriti u bolnici u kojoj Anna radi...

Liverpulska djevica
22.05 OBN
Virgin of the Liverpool, 2003.

FIL

M

Borac za pravdu
17.10 NOVA
Crossfire Trail, 2001.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Lee Donaldson Uloge: Imelda Staunton, Ricky Tomlinson, Paul Barber

VESTERN
Re`ija: Simon Wincer Uloge:Tom Selleck, Virginia Madsen, Wilford Brimley, David O'Hara, Christian Kane

Kada dvanaestogodi{nja djevoj~ica prona|e kip Djevice ostavljen u predgra|u Liverpoola, kojega je obli`nja crkva odbacila kako bi ga zamijenila novim, ni{ta je ne mo`e zaustaviti dok ne prona|e novi dom za kip. Smje{ta ga u sobu svojih roditelja, a kada kip propla~e, svako ga `eli za sebe. Potraga za pravim domom }e joj donijeti mno{tvo novih prijatelja, smije{nih situacija i problema kakve nije mogla niti zamisliti.

Rafe Covington sa prijateljem Charlesom Rodneyem plovi prema San Franciscu. Me|utim, on se potu~e s kapetanom broda, koji ga nasmrt prebije. Na samrti zamoli Covingtona da se brine za ran~ u Wyomingu i suprugu Anne. Bijesni Covington prebije kapetana i potom se s dvojicom prijatelja, Rockom Mullaneyem i J. T. Langstonom, uputi u Wyoming gdje nailaze na opusto{eni ran~...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
08.00 08.05 08.35 08.55 09.10 09.20 09.35 09.55 10.20 10.45 11.20 11.55 12.05 12.35 Vijesti Lutkokaz Piplinzi, crtana serija Poko, crtana serija An|ela Anakonda, crtana serja Moj veliki prijatelj, crtana serija Ku}ni svemirci, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija U zmajevom gnijezdu Hayd u park Sedmica, magazin iz kulture Dnevnik 1 Zelena panorama, emisija iz agrara Palata u Marake{u, njema~ki igrani film

nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 Adaptacija, film (r) Muzi~ki program 08.00 Vijesti Mala tv 08.10 U no}noj ba{ti, crtana serija 08.50 Medvjedi}i dobrog srca, crtana serija 09.15 End`i Bend`i, crtana serija 09.35 Fragolanija, crtana serija 10.00 U~ite engleski sa ozmom, crtana serija 11.00 Samo pjesma zna, emisija narodne muzike (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Snop, emisija za poljoprivrednike

TV1
06.05 Kinali kar, igrana serija, 16. ep. (r) 07.00 Najava programa 07.05 Kinali kar, igrana serija, 17. ep. (r) 08.00 Vijesti 08.05 Türkan, igrana serija ep. 19 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Grimmove bajke, crtani film 09.30 Magna Aura, igrana serija, ep 13/13 10.00 Vijesti 10.05 Gimnazijalci, igrana serija, ep. 12/12 11.00 Vijesti

HAYAT
06.45 Kad li{}e pada, serija, 279. ep. 07.30 Moj dom 08.00 Svi na selo, (r) 08.25 Nodi, crtani film, 60.-61. ep. 09.00 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 21. ep. 09.10 Ben 10 Ultimate Alien, crtani film, 13. i 14. ep. 10.00 Pokemoni, crtani film, 15. ep. 10.30 Gormiti, crtani film, 11. ep. 11.00 Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show 12.30 Kad li{}e pada, serija, 264. ep.

PINK
07.15 Gospo|ica, serija (r) 12.00 Info top, informativni program 12.10 Vremenska prognoza 12.15 Gold express, muzi~ka emisija 14.00 Grand Hit godine, muzi~ka emisija 15.00 Kursad`ije, humoristi~ni, serijal (r) 15.50 Info top, informativni program

OBN
06.20 Nimbols, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 07.00 Oggy i `ohari, crtani film 07.25 Roni Olly roni, crtani film 07.40 An|eli i prijatelji, crtani film 07.55 Cosmic Quantum Ray, crtani film 08.20 Metajets, crtani film 08.50 Roni Olly roni, crtani film 09.05 Nimbols, crtani film 09.20 Metajets, crtani film 09.50 Roni Olly roni, crtani film 10.05 Kismet, turska serija 11.05 Kismet, turska serija 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show

07.30 Prirodna ba{tina BiH: Prenj Planinom 08.00 BHT Vijesti 08.15 Nova avantura, magazin (r) Program za djecu i mlade 09.15 Zlatna groznica, animirani film 09.25 Voljeni dr. Martini, animirana serija, 5/12 09.50 @ogarija, zabavni program, 2/7 10.20 Boje podvodnog svijeta, strana dokumentarna serija, 2/3 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.15 Zdravo Robbie!, igrana serija, 30/37 13.05 Izazovi poljoprivrede 13.50 Festival cirkusa, revijalni program 14.25 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 14.55 Olimpijski magazin 15.25 BHT vijesti 15.35 TV Liberty 16.05 U susret Eurosongu 2012, 4/4 16.55 Kombinovani prijenos: Nogomet: BH Telecom derbi kola: Zrinjski - [iroki Brijeg Nogomet: BH Telecom derbi kola: Olimpic - Leotar 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Stvaranje Titove Jugoslavije, dokumentarna serija, 16/20 20.40 Ko{arka: Finale Play Off-a Prvenstva BiH: [iroki WWin Igokea, 3. utakmica, prijenos 22.30 BHT vijesti 22.45 BHT sport 23.15 Venecija, Venecija, ameri~ki igrani film 01.05 Zdravo Robbie!, igrana serija, 30/37 (r) 01.50 Pregled programa za ponedjeljak

Piplinzi
08.35
14.15 Plava pri~a, dokumentarni film 15.05 Vijesti 15.15 Minhen: Finale LP u nogometu: Chelsea - Bayern (r) 17.25 Taksi, francuski igrani film 19.10 Profesor Baltazar, crtani film 19.20 BH Telecom: U susret EURU 2012, reporta`a 19.30 Dnevnik 2 20.05 Larin izbor, igrana serija, 153. epizoda 21.00 Elvis (ni) je tu, ameri~ki igrani film 22.40 Dnevnik 3 23.20 Antimafija{ka jedinica, italijanska igrana serija, 1. epizoda 01.00 Palata u Marake{u, njema~ki igrani film 02.30 Dnevnik 2 (r) 03.00 Pregled programa za ponedjeljak

Nepobedivo srce
18.15
13.00 Tenis - “ITF futures Br~ko open 2012.”, finale, direktan prenos 15.25 Arapske no}i, mini serija 16.10 Ono na{e {to nekad beja{e, serija (r) 17.00 Vijesti 17.10 Dok. program (r) 18.15 Nepobedivo srce, serija (r) 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Izbor mis RS za mis BiH, direktan prenos 22.30 Dnevnik 3 22.50 Sportski pregled 23.20 Ko{arka - finale Plej ofa - [iroki Brijeg Igokea, snimak 00.50 Zaboravljeni, film 02.20 Arapske no}i, mini serija (r) 03.10 Dnevnik 2 (r) 03.35 Dokumentarni program (r) 04.25 Muzi~ki program 05.15 Snop, emisija za poljoprivrednike (r)

Grimmove bajke
09.05
11.05 Tali~ni Tom, igrana serija, ep. 13/13 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, biznis magazin 13.00 Vijesti 13.10 Dobar, lo{, zao, talk show 14.00 Vijesti 14.05 Tajna slu`ba, igrana serija, 4/12 (r) 15.00 Vijesti 15.05 Tek ro|eni, serija, 15/26 (r) 16.05 TV Jedna, magazin za `ene (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 33. ep. (r) 19.00 Dnevnik TV1 19.55 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 34. ep. 21.50 Unutarnje carstvo, igrani film 00.50 Pono}ne vijesti 01.05 Kapital, biznis magazin 02.00 No}ni program

Glam Blam
18.00
13.41 Kad li{}e pada, serija, 265. ep. 14.31 Kad li{}e pada, serija, 266. ep. 15.21 Kad li{}e pada, serija, 277. ep. 16.12 Kad li{}e pada, serija, 278. ep. 17.04 Kad li{}e pada, serija, 279. ep. 18.00 Glam Blam, zabavni program 18.50 Hayat na broju 1 19.00 Vijesti u 7 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 19.55 Kad li{}e pada, serija, 280. ep. 21.00 ^uvari blaga, igrani film 22.55 Amater, igrani film 00.53 Sport Centar 00.56 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.40 Glam Blam, zabavni program

@ene sa Dedinja
17.00
16.00 Vremenska prognoza 16.05 Dobar kom{ija, kola`na emisija 17.00 @ene sa Dedinja, serija (r) 18.00 Montevideo, Bog te video, serija (r) 19.10 Mala nevjesta, indijska, serija 20.00 Sve za ljubav, reality emisija 21.30 Montevideo, Bog te video, serija 22.30 [opingholi~arke, reality emisija 00.00 Nema zemlje za starce, ameri~ki film 02.00 Porodica Adams, film

Red Carpet
17.00
13.05 Telering, talk show 14.05 Ru`a vjetrova, serija 15.05 Ru`a vjetrova, doma}a serija 16.05 Ru`a vjetrova, doma}a serija 17.00 Red Carpet, showbiz magazin 17.50 Dejana: O homoseksualnosti se }uti..., talk show 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Ekskluziv, turisti~ki magazin 20.00 Survivor Specijal iz studija, rality show 21.05 Balkanske prevare, reality drama 21.35 Balkanske prevare, reality drama 22.05 Liverpulska djevica, igrani film 00.05 Gu`va u Bronxu, igrani film 02.35 Liverpulska djevica, igrani film 05.20 ^uvari planeta, dok. program

U susret Eurosongu 2012
16.05 BHT
U ~etvrtoj emisiji predstavljamo promotivne spotove preostalih zemalja drugog polufinala te zemlje koje tradicinoalni imaju zagarantovano u~e{}e u velikom finalu Takmi~enja za najbolju pjesmu Evrovizije: Slova~ka, Norve{ka, Bosna i Hercegovina, Litvanija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Italija, [panija, Njema~ka i doma}in Azerbejd`an.

SE

RI

JA

TV SA
07.00 Kike tike ta~ke (r) 08.45 Program za djecu 10.00 Dokumentarni program (r) 10.50 Pusti muziku (r) 11.30 Robin Hood, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.55 Klju~evi od ku}e, film (r) 14.00 Dokumentarni program 16.00 Vijesti TVSA 16.5 Neo~ekivana ljubav, film 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Art ku}a: Ve~e sevdaha 21.30 Sarajevo art 22.00 Nesvjesno, film 23.45 Pomorska tehnologija 00.10 Autoshop magazin (r) 00.35 Dnevnik TVSA (r)

TV TK
07.00 Vijesti 07.15 Moj dom, magazin 07.35 Za svaku bolest trava raste 08.00 Na selu na sijelu 09.00 Obojeni svijet 09.45 Po{tar Pat 10.05 Gimnazijalci, teen serija 11.05 Tali~ni Tom 11.55 TV kalendar 12.00 Vijesti 12.15 Svjetla pozornice 13.00 Sport Klub 13.30 TK Auto Show 14.00 Agro kanal 14.25 Hod vijekova, dok. program 14.50 Putokaz 15.20 Zelena, zelena trava, serija 16.00 Dnevnik 1 16.15 Nedjeljni kola` 18.00 Put u Saharu 18.30 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik 2 19.45 Pri~e za laku no} 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.50 Unutarnje carstvo, film 23.20 Vijesti

MRE@A
08.05 Türkan, igrana serija (r) ep. 19) 09.05 Grimmove bajke, crtani film 09.30 Magna Aura, igrana serija, ep 13/13 10.05 Gimnazijalci, igrana serija, ep. 12/12 11.05 Tali~ni Tom, igrana serija, ep. 13/13 15.05 Tek ro|eni, igrana serija, ep. 15/26 (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 33. ep. (r) 19.55 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 34. ep. 21.50 Unutarnje carstvo, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Türkan, igrana serija (r) ep. 19) 09.05 Grimmove bajke, crtani film 09.30 Magna Aura, igrana serija, ep 13/13 10.05 Gimnazijalci, igrana serija, ep. 12/12 11.05 Tali~ni Tom, igrana serija, ep. 13/13 15.05 Tek ro|eni, igrana serija, ep. 15/26 (r) 17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 33. ep. (r) 19.55 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 34. ep. 21.50 Unutarnje carstvo, igrani film

TV ZENICA
08.00 Turkan, igrana serija, (r) (TV izlog) 09.05 Grimove bajke, crtani film 09.30 Odlika{i (r) 10.00 Muzi~ki program 10.30 TV Liberty (r) 11.00 Bonaventura, (r) 12.00 Razglednica, (r) 12.45 Za svaku bolest trava raste 13.30 Biografije, (r) 14.00 Igrana serija 15.00 Nije te{ko biti ja 16.00 Selu u pohode, (r) 17.00 Music box, muzi~ka emisija 18.00 Autoshop 19.00 Dje~iji program: P~elica (r) 20.00 Snimak pozori{ne predstave TV izlog, Mali oglasi 21.50 Igrani film

TV KAKANJ
08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.20 Program TV Sahar 10.00 BH Ritam 11.30 Frej`er, serija 12.00 Dragulj u kruni, 5 epizoda Sretna porodica, film 18.30 Majstori kuhinje 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 INFO IC 21.00 Shiri, film 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Kaktus, film 01.00 Program za Ameriku IC

TV VOGO[]A
08.00 Ritam regije Srebrenica (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Pri~e za djecu 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 Religija u slu`bi `ivota, religijski program 10.45 Svjetlo istine, vjerski program 11.30 Priroda i ljudi 12.00 Ritam regije Srebrenica (r) 12.30 Nije te{ko biti ja (r) 13.15 Sportski program (r) 15.00 TV Zehra 16.00 Bonaventura, TV magazin 16.50 Cazinska hronika (r) 17.20 Priroda i ljudi 17.50 Crtani film 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 Zavidovi}ka hronika 20.00 Igrani film 21.30 Auto Shop Magazin 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Priroda i ljudi (r)

TV USK
08.00 Lea Parker, serija (r) 09.05 Grimove bajke, crtani film 09.35 Magna Aura, 13/13 10.00 Vijesti 10.05 Gimnazijalci, 12/12 11.05 Tali~ni Tom, serija 13/13 12.00 Vijesti 12.09 Kraji{ka zemlja 13.00 Moje dijete 13.30 Svijet tajne, serija 14.05 Svjetla pozornice: Predrag Stankovi} 15.00 Vijesti 15.05 Hronika kraji{kih gradova (r) 15.55 Za svaku bolest trava raste, 79. emisija (r) 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 [panska Primera liga 22.15 Vijesti 22.30 [panska Primera liga, II poluvrijeme 23.20 Nedjeljom zajedno (r)

TV SLON
13.02 Capri, igrana serija (rep. 9, 10) 14.50 “Pitajte, tra`imo odgovore” 15.20 Da sam ja neko, dok. program 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.03 Vremenska prognoza 18.15 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 19.15 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 20.00 Kviz Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.00 SMS centrala, muzi~ki program 21.30 Mra~na strana digitalnog svijeta, dok. program 22.04 @uta minuta, zabavni program 22.05 TOP 7, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN
06.00 BN music 08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Pri~e zavi~ajne 09.30 Igrana serija 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Balkanske prevare (r) 15.00 Igrana serija 16.15 Nedeljno popodne 19.30 Dnevnik 20.10 Balkanske prevare 20.45 Familijarna namje{taljka 21.30 Sutra ujutro, igrani film 23.00 Djevojka iz kom{iluka, igrani film

TV ATV
07.00 Svijet poljoprivrede 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Pokemoni 10.35 Gormiti 11.00 Ben 10 11.30 Ben 10 11.55 Vijesti 12.00 Kod Ane 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Kad li{}e pada, serija 14.45 Kad li{}e pada, serija 15.30 Kad li{}e pada, serija 16.15 Kad li{}e pada, serija 17.00 Kad li{}e pada, serija 18.00 Dijeta za pretilu porodicu, dok program 18.50 Agro kutak 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Kad li{}e pada, serija 21.00 ^uvari blaga, film 22.00 Amater 16, film 01.00 No}ni program

OSLOBO\ENJE nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.
HRT1
05.54 Generalna {pica 05.55 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin (r) 06.25 TV kalendar 06.35 Normalan `ivot, emisija o obitelji (r) 07.10 Globalno sijelo (r) 07.41 Zlatna kinoteka: Gunga Din, ameri~ki film (r) 09.33 Vijesti iz kulture (r) 09.41 TV kalendar (r) 09.52 HAK - Promet info 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.08 ni DA ni NE: Alkohol i mladi (r) 11.02 Poirot 5, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.09 Donovanov greben, ameri~ki film 17.00 Vijesti u pet 17.09 Vrijeme sutra 17.10 HAK - Promet info 17.13 Mir i dobro 17.49 Vrtlarica 18.16 Lijepom na{om: Gola 19.21 Loto 6/45 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.05 Vrijeme 20.10 Sve u 7!, kviz 21.03 Downton Abbey, serija 21.55 Dnevnik 3 22.25 Sport 22.28 Vrijeme sutra 22.33 Vijesti iz kulture 22.45 Po{teno i prema zakonu 1, serija 23.33 Nedjeljom u dva (r) 00.40 Donovanov greben, ameri~ki film (r) 02.24 Poirot 5, serija (r) 03.15 Skica za portret (r) 03.28 Prizma, multinacionalni magazin (r) 04.13 Vrtlarica (r) 04.39 Lijepom na{om:Gola

TV PROGRAM
NOVA
05.25 Dodir s neba, serija 06.20 Zauvijek susjedi, serija (r) 07.25 Ptica trka~ica, crtana serija 07.50 Astro boy, crtana serija (r) 08.15 Lego Ninjago, crtana serija 08.40 Gormiti, crtana serija 09.05 Pokemoni, crtana serija (r)1 09.30 Pokemoni, crtana serija 09.55 Klub otpisanih, serija 10.25 Divino novo ruho, serija (r) 11.25 Larin izbor, serija (r) 13.30 Stealth: Nevidljivi ratnik, igrani film (r) 15.45 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbe ni show 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Borac za pravdu, igrani film 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Larin izbor, serija 21.00 Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoru`ana, film 23.10 Red Carpet, showbiz magazin 00.30 Posljednji posao, film, (r) 02.10 Gospodari iluzija, show 03.00 Divino novo ruho, serija (r) 03.45 Dodir s neba, serija (r)

63
SE RI JA

HRT2
07.38 Domagoj Pavlovi} i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Davida Gimeneza Carrerasa (r) 08.47 Mala Tv TV vrti}: ^aj Brlog: Zagorski puran (r) Tajni dnevnik patke Matilde: S onu stranu kamere (r) 09.17 Vesele trojke, crtana serija 09.43 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 10.06 Merlin 2, serija za djecu i mlade 10.55 [aptinovci: Sveta misa iz hrvatske starokatoli~ke crkve, prijenos 12.15 Biblija 12.26 Filmska matineja: Punom snagom, cure: Do pobjede, ameri~ki film 14.01 Savr{eni grabe`ljivac, dokumentarni film (r) 14.56 Babybonus 15.30 Olimpijci: Prvaci i izaziva~i, dokumentarna serija 15.58 Karate, Croatia cup snimka 16.45 Olimp - sportska emisija 17.25 Rukomet, Premier liga: Siscia - CO Zagreb, prijenos 18.14 Rukomet, Premier liga: Siscia - CO Zagreb, prijenos 19.02 Spot Nina Badri} (r) 19.05 Teletubbies, animirana serija (r) 19.31 Glazba, glazba... evergreen 20.00 Dresden, njema~ki film 22.39 Filmski boutique: Nepodno{ljiva lako}a postojanja, ameri~ki film 01.27 Posebni dodaci:Festival `idovskog filma 01.42 Gara`a: Kristian Terzi} Band 02.07 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

AL-JAZEERA B.
09.00 Druga strana Srbije (r) 09.30 AlJazeera Business (r) 10.00 Kontekst, talk show (r) 10.30 Pravo na `ivot Gvatemala (r) 11.00 Kontekst, talk show (r) 11.30 AlJazeera Business (r) 12.00 AJE program 14.00 Komorska ostrva: Izme|u plime i oseke (r) 14.30 Nikaragva: Nezavr{ena revolucija (r) 15.00 Kontekst, talk show (r) 15.30 Reporter: Filipini (r) 16.00 Vijesti 17.00 AlJazeera Business (r) 17.30 Recite Aljazeeri, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Egipat u plamenu (r) 19.30 Prava na `ivot: Ukradeno djetinjstvo (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 AlJazeera Svijet 22.00 Vijesti 23.05 AlJazeera Svijet (r) 23.30 Druga strana Srbije (r) 00.00 AJE Vijesti 00.30 AlJazeera Svijet (r)

RTS
06.05 08.00 08.15 09.00 09.06 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.15 12.25 13.00 13.15 Jutarnji program Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Znanje-imanje Vrijeme odluke, dok. program Vjerski kalendar (r) Moj ljubimac, zabavni program Dnevnik Balkanskom ulicom: Zabavni program Razotkrivanje zaborava: poskurnik, nau~ni program (r) Vrijeme je za bebe Gastronomad Vijesti Sat Vijesti Vojna akademija, (r) Jelen super liga: Vojvodina - Crvena zvezda, prenos Vijesti Vrijemetanje na putevima, dok. program Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Izborna no}, info Vijesti Novi tabloid Dnevnik

RTCG
08.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.05 Agrosaznanje (r) 11.00 7 TV dana 12.00 Vijesti 12.05 Fudbal i liga reporta`a (r) 12.35 Muzika 13.00 Drama, 13.30 Dokumentarna emisija 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovna emisija 14.35 TV arhiv 15.05 Sat TV 15.30 Dnevnik 1 15.45 Za jo{ jedan dobar dan nedeljno popodne 17.15 Univerzum dokumentarni serijal (bbc) 18.05 Dokumentarna emisija 18.30 Sat TV 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Okvir 20.55 Dokumentarni film referendum 22.00 Dnevnik 3 22.30 \ekna, serija 00.40 Pe~at 01.10 Muzika 01.30 Dnevnik 2 02.00 Okvir

Kad li{}e pada
19.55 HAYAT

Lonci i poklopci
12.00 OBN

KU L SHINAR OW SK I

14.00 14.35 14.50 15.00 15.45 15.48 16.55 17.45

19.00 19.17 19.30 20.05 23.00 23.05 00.00

Ove nedjelje Vjeko za Vas priprema ru~ak pun vitamina, kako biste {to manje osje}ali posljedice proljetnog umora.Salata od cikle, i jo{ jedna s dodatkom ribe, pobolj{at }e stanje Va{eg organizma. Krumpir na Pu{kinov na~in jo{ je jedan zanimljivi recept s prostora biv{eg SSSR-a.Ljubitelji bakalara bit }e odu{evljeni novim na~inom spremanja ove ribe koji }e prezentirati simpati~ni Vjeko. Pala~inke sa sirom i jabukama zavr{ni su vitaminski dodatak za pripremu na po~etak novog radnog tjedna.

EUROSPORT
08.30 FIA touring car, Salzburg, Austrija 08.45 FIA touring car, Salzburg, Austrija, u`ivo 09.15 Biciklizam, Tour of Italy 10.00 Kanu 11.00 Skokovi u vodu, E[ Eindhoven, Holandija, u`ivo 12.00 Biciklizam, Tour of Italy 13.00 FIA touring car, Salzburg, Austrija, u`ivo 15.15 Biciklizam, Tour of Italy, u`ivo 17.30 Skokovi u vodu, E[ Eindhoven, Holandija, u`ivo 19.00 Skokovi u vodu, E[ Eindhoven, Holandija 19.30 Skokovi u vodu, E[ Eindhoven, Holandija, u`ivo 20.30 Tenis, WTA Rome, Italija, finale 22.00 Motorsports weekend magazin 22.15 Biciklizam, Tour of Italy 23.30 Biciklizam, Tour of California, u`ivo 00.45 Skokovi u vodu, E[ Eindhoven, Holandija 01.15 Motorsports weekend magazin

EUROSPORT 2
10.00 Biciklizam, Tour of Italy 14.00 Tenis, WTA Rome, Italija, u`ivo, finale 20.00 Biciklizam, Tour of Italy

SPORT KLUB
06.00 NBA play off Conf polufinale Game 3: Indiana Miami 08.40 Moto GP Le Mans Warm Up Moto 3, direktno 09.10 Moto GP Le Mans Warm Up Moto 2, direktno 09.40 Moto GP Le Mans Warm Up Moto GP, direktno 10.00 Euroleague Final Four Na licu mesta 10.30 NBA Ko{arkologija 11.00 Moto GP Le Mans Trka Moto 3, direktno 12.15 Moto GP Le Mans Trka Moto 2, direktno 13.30 NBA Live 14.00 Moto GP Le Mans Trka Moto GP, direktno 15.30 Masters Studio, direktno 16.00 ATP Masters Rome finale, direktno 18.00 SK Studio, direktno 20.30 Coppa Italia finale: Juventus - Napoli, direktno 22.45 NBA play off Conf polufinale Game 4: Indiana - Miami 00.45 ATP World Team Cup

ARENASPORT 1
06.00 Odbojka, Svjetska liga: Japan - Srbija prenos 08.00 Ragbi Heineken Cup:Leinster - Ulster 10.00 Fudbal Brazil:Sport Flamengo 12.30 Kosarka Endesa: Lagun Aro - Valencia prenos 15.00 Fudbal, Jelen Superliga:Partizan Metalac prenos

ARENASPORT 2
12.00 Hokej Svjetsko Prvenstvo: Polufinale 1 14.00 Odbojka Svjetska Liga: Japan - Srbija 16.00 Ragbi Heineken Cup: Finale Leinster - Ulster 18.00 Atletika Diamond Liga: Shanghai 20.00 Kotv Magazin 20.15 Motosport Mundial: Magazin 20.45 Ko{arka Gr~ka Liga: Finale G2 Panathinaikos Olympiacos 22.45 Rukomet Asobal Liga: Ademar Leon Barcelona 00.15 ESPN Documentary: Winning Time: Reggie Miller Vs Ny Knicks 01.30 Hokej NHL: 04.00 Ko{arka - Endesa Liga: ^etvrtfinale 06.00 Hokej Svjetsko Prvenstvo: Finale

DISCOVERY

06.50 Kako to radi 07.15 Ameri~ki ~operi 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 U djeli}u sekunde, 2 epizode 10.00 Vrhunsko graditeljstvo 10.55 Drvosje~e iz mo~vare 11.50 Prljavi poslovi 12.45 Opasan lov 13.40 Razotkrivanje mitova 14.35 Grad motora 15.30 Proizvodni pogon, 2 epizode 16.25 Mo}ni brodovi 17.20 Pograni~na policija, 2 epizode 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Opasan lov 20.05 Pecanje golim rukama 21.00 ^ovjek, `ena, divljina 21.55 Policajci na zadatku 22.50 Zemlja zve~arki 23.45 Interventna jedinica Majamija

N. GEOGRAPHIC

Lagun Aro Valencia
12.30
17.15 Fudbal, Liga {ampiona: Bayern M. - Chelsea 19.00 Fudbal Jelen Superliga: Vojvodina - Crvena Zvezda prenos 21.00 Fudba,l Francuska liga:Auxerre Montpellier prenos 23.00 Fudbal, Brazislka Paulista: Botafogo Sao Paulo 02.00 Bejzbol Mlb: St. Louis - LA Dodgers prenos

12.35 Put do Zemljinog jezgra 14.25 Zvijezde na stijenama: Poslednji {ip 15.20 Megastrukture: Sjeverno zatvorsko krilo 16.15 Megastrukture: Pekin{ka vodena kocka 17.10 Megastrukture: Vazdu{ni vojni transport 18.05 Sekunde do katastrofe: Planinski cunami 19.00 Drevni iks fajlovi: Mona Lizin kôd 19.55 Avionske nesre}e: Pustinjski pakao 21.00 Seks u kamenom dobu 21.55 Izvan kosmosa: Multiverzum 22.50 Zvijezde na stijenama: Smrtonosna zamka 23.45 Tabu: Tajni `ivoti

WTA Rome, Italija
14.00

VIASAT HISTORY

10.00 Vizija Vangari Matajie 11.00 Lujza od Pruske kraljica srca 12.00 Veli~anstveni Tati 13.00 Kako su napravljeni “Majmuni” 14.00 Igra senki 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Van Gog - kompletna pri~a 17.00 Zaboravljena ubistva 19.00 Borba protiv Crvenog barona 20.30 Spasavanje Titanika 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Tajm tim godina X 00.00 Van Gog - kompletna pri~a 01.00 Zaboravljena ubistva 03.00 Borba protiv Crvenog barona 04.30 Spasavanje Titanika 06.00 Ko si zapravo ti?

ANIMAL PLANET

10.00 Siroti{te za divlje `ivotinje 10.25 Posao za psa 10.55 Sve o psima 11.50 Ta prelijepa Afrika 12.45 Velika afri~ka sedmorka 13.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.35 Budu}i veterinari u Africi 15.30 Zaljubljenici u ma~ke 16.25 Rezervat divljih `ivotinja, Afrika, 2 epizode 17.20 Priroda Britanije sa Rejom Mirsom, 2 epizode 18.15 Avanture Ostina Stivensa 19.10 Velike morske avanture 20.05 Pavijani sa Bilom Bejlijem 21.00 Divljine Arktika 21.55 Nakon ujeda 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

06.00 Ubistva u Midsommeru, serija 08.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 11.00 Misterije Hejvena, serija 12.00 Dobra `ena, serija 13.00 Bra}a i sestre, serija 14.00 Superajkula, igrani film 16.00 Sve najbolje, igrani film 18.00 Sve po zakonu, serija 19.00 Erika, serija 20.00 Skandal, serija 21.00 Bra}a i sestre, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 [ampioni Formule 1, igrani film

TV1000

06.00 @rtve rata, igrani film 08.00 Mese~ina i Valentino, igrani film 10.00 Osu|enici, igrani film 12.00 Purpurna ru`a Kaira, igrani film 14.00 Ne bez moje k}erke, igrani film 16.00 Udata za mafiju, igrani film 18.00 Hana i njene sestre, igrani film 20.00 film subotom uve~e: Vrelina tela, igrani film 22.00 Hotel Oaza, igrani film 00.00 Privatni ~asovi, igrani film 02.00 Vru}e i seksi, igrani film

FOX LIFE

12.30 Kako sam upoznao va{u majku, serija 14.40 Houp i Fejt, serija 15.05 Houp i Fejt, serija 15.30 Vaspitanje za po~etnike, serija 16.25 Svi vole Rejmonda, serija, 4 epizode 18.15 Dveri, serija 19.10 Neobi~na porodica, serija 20.00 Svi vole Rejmonda, serija 20.25 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 21.25 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 22.00 Neobi~na porodica, serija 22.55 Gimnazijske traume, serija 23.45 Svi vole Rejmonda, serija 00.10 Svi vole Rejmonda, serija

FOX CRIME

10.55 Red i zakon, serija 11.40 Brojevi, serija 12.30 Brojevi, serija 13.20 Kasl, serija 14.10 Kasl, serija 15.00 Za{titnica svjedoka, serija 15.50 Za{titnica svjedoka, serija 16.40 Kraljevi bjekstva, serija 17.30 Put osvete, serija 18.20 Put osvete, serija 19.10 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 20.00 Bouns, serija 20.55 Domovina, serija 21.45 Imitator, serija 22.35 Luter, serija 23.25 Nepogrje{ivi instinkt, serija 00.15 Tijelo je dokaz, serija 01.05 Kasl, serija 01.50 Kasl, serija 02.35 Okru`en mrtvima, serija

HBO

10.55 Legija izvanrednih plesa~a: Pobuna po~inje, film 12.20 I Mars treba mame, film 13.45 De~ko moje djevojke, film 15.10 Po{tena igra, film 16.55 Hollywood: Na snimanju IX, 2. ep.1, serija 17.25 Pirati s Kariba: Nepoznate plime, film 19.40 Odgoj za po~etnike II, 1. ep., serija 20.05 Arthur, film 21.55 Mali veliki vojnik, film 23.30 Igra prijestolja II, 7. ep., serija 00.30 Spartak: Osveta, 1. ep., serija 01.30 Pogre{no skretanje 3, film 03.05 Popis klijenata, film 04.30 Ubojica s interneta, film

CINESTAR

09.00 Daleki ro|aci, igrani film 11.00 Daleki ro|aci II, igrani film 1998, Komedija, igrani film 13.15 Hitler: Kona~ni pad, igrani film 16.00 Savr{eni u~enik, igrani film 18.00 @ena po narud`bi, igrani film 19.45 Kraljevi} i ja, igrani film 21.45 Djevojka od milijun dolara, igrani film 00.15 Zavr{ni udarac, igrani film 02.30 Clementov opus, igrani film

Danas se igra 29. kolo Premijer lige BiH

@eljo priprema slavlje na Grbavici
46-47. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
nedjelja, 20. maj/svibanj 2012.

Neo~ekivana vijest uo~i Moto GP trke u Francuskoj

Skibbe }e trenirati Jahi}a
Njema~ki fudbalski stru~njak Michael Skibbe je novi trener Karabuskora, u kojem igra na{ reprezentativac i nekada{nji fudbaler @eljezni~ara Sanel Jahi}. Vijest je potvr|ena na oficijelnoj stranici ovog turskog prvoliga{a. U tek zavr{enoj sezoni Skibbe je vodio Her thu, ali je zbog slabih rezultata dobio otkaz. Ranije je radio kao trener u Turskoj, gdje je bio na ~elu Galatasaraya i Eskisehirspora.

Dani Pedrosa postavio najbr`e vrijeme

Fotosi: Reuters

Andrea Dovizioso, agresivnom vo`njom do tre}e pozicije

Stoner se povla~i

na kraju sezone
Casey Stoner dovezao se u boks kao suvoza~

Na treningu preminuo 17-godi{nji rukometa{
Sedamnaestogodi{nji rukometa{ kluba Ulcinj, Ljubomir Kuzman, preminuo je nakon {to mu je pozlilo tokom treninga u dvorani Osnovne {kole “Mar{al Tito” u Ulcinju. Crnogorski mediji javljaju kako je mladi} odjednom pao za vrijeme uigravanja jedne akcije, pa su trener i saigra~i pomislili da se samo pokliznuo. Ubrzo su shvatili kako se dje~ak ne mi~e te su pozvali pomo}, ali bilo je prekasno.

Dvostruki svjetski prvak i trenutno vode}i na SP-u na stazi u Le Mansu pao, ali ipak zauzeo drugu poziciju, odmah iza Danija Pedrose

Niko nije o~ekivao takvu vijest uo~i starta ~etvrte Moto GP trke sezone za Veliku nagradu Francuske. Aktualni svjetski prvak Casey Stoner odlu~io je na kraju ove sezone oprostiti se od takmi~enja, na vrhuncu slave. Ovaj 26-godi{nji Australijanac kao glavni razlog naveo je ~injenicu da vi{e ne u`iva u utrkama. Stoner je {okantnu vijest za sve ljubitelje motosporta rekao uo~i Velike nagrade Francuske, koja je na rasporedu danas. “Razmi{ljao sam o povla~enju nekoliko godina, a sad sam nakon razgovora s porodi com i su pru gom odlu ~io da je ovo moja posljednja sezo na u Mo to GP-u. Na kon toga kre}em u novom smje-

ru” poru~io je dvostruki svjet, ski prvak. Australijski voza~ je nakon tri ovogodi{nje trke vode}i u ukupnom poretku i ima sve {anse da osvoji i tre}i naslov svjetskog prvaka. To, ipak, ne}e promijeniti njegovo mi{ljenje. “Na kon to li ko go di na u ovom omi lje nom spor tu, zbog kojeg je moja porodica `rtvovala jako puno, shvatio sam da se sport toliko promije nio da vi {e ne u`i vam u njemu. Ne osje}am istu strast, te mislim da je najbolji trenutak za povla~enje. Bilo bi lijepo kada bih mogao re}i da osta jem jo{ go di nu, ali on da ne bi bilo kraja” zaklju~io je , Stoner. Ju~e su na kvalifikacijama za VN Francuske vi|ene uzbu-

dljive scene. Casey Stoner je pao za vrijeme kvalifikacija, ali je ipak uspio da se izbori za drugu startnu poziciju, odmah iza Danija Pedrose. Biv{i svjetski prvak Valenzino Rossi i dalje nastavlja sa prosje~nim partijama. Ju~e je u Le Mansu bio sedmi. Rezultati kvalifikacija: 1. Dani Pedrosa (SPA, Repsol Honda) 1:33,63, 2. Casey Stoner (AUS, Repsol Honda) +0.303, 3. Andrea Dovizioso (ITA, Monster Yamaha) +0.338, 4. Jorge Lorenzo (SPA, Yamaha Factori) +0.466, 5. Cal Crutchlow (GBR, Mon ster Yama ha) +0.540, 6. Ben Spi es (USA, Yamaha Factory) +1.031, 7. Valen ti no Ros si (ITA, Du ca ti) +1.269, 8. Alvaro Bautista (SPA, San Carlo Honda) +1.284...

Modri} na listi `elja Reala
Prema pisanju Marce, hrvatski reprezentativac Luka Modri} je, uz Branislava Ivanovi}a, prvi na listi `elja trenera novog prvaka [panije - Real Madrida. Isti izvor pi{e kako su Modri} i Ivanovi} dvojica igra~a koja zadovoljavaju sve kriterije u svojoj igri koje zahtijeva harizmati~ni trener kraljevskog kluba Jose Mourinho. Nije tajna da je Mourinho jo{ i prije kraja sezone zatra`io dva poja~anja za idu}u: desnog beka i centralnog veznog. Marca pi{e da je Modri} igra~ koji `eli napustiti Tot tenham, u kojem je mozak svih akcija. Modri} bi u Realu bio zamjena za Kaku s kojim je Mourinho o~ito izgubio strpljenje u ~ekanju da proigra. Razlog zbog kojeg Por tugalac `eli upravo Modri}a, pi{e Marca, intezitet je s kojim igra, ali i nevjerovatna ta~nost dodavanja kakvu u Primeri imaju samo Xavi i Iniesta u Barceloni.

POSLJEDNJE VIJESTI
POVRIJE\ENA SAPUTNICA IZ KOMBIJA - ^etrdesetrogodi{nja P. [. povrije|ena je u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er dogodila u sarajevskom naselju Doglodi, kada su se sudarili kombi (E02-T-947), kojim je upravljao ^. A, i reno megan (K13-J-973), za ~ijim se volanom nalazio M. T. Povrije|ena je bila saputnica u kombiju a, kako nam je potvr|eno iz sarajevske policije, zadobila je povredu u vidu preloma jagodi~ne kosti. NESRE]A U TUNELU - Dvadeset ljudi poginulo je ju~er od eksplozije tokom gradnje saobra}ajnog tunela u centralnoj kineskoj provinciji Hunan. Eksplozija se dogodila u gradu @u`u, tokom istovara ekspoziva iz vozila u tunelu. Iz tunela su izvu~ena ~etiri `iva radika, a jedan je povrije|en i u kriti~nom stanju. SIRIJA: AUTOBOMBA USMRTILA CIVILE Najmanje devet osoba je poginulo, dok je oko 100 ranjeno od eksplozije autobombe koja je ju~er odjeknula u isto~nom sirijskom gradu Deir al Zoru. Napad je vjerovatno izvr{io bomba{ samoubica. Prema prvim izvje{tajima, me|u poginulima su i ~uvari u vojnom utvr|enju u blizini naseljenog kompleksa u Deir al Zoru.

Beckham prvi zapalio olimpijsku baklju

Reuters

Olimpijski plamen u Velikoj Britaniji
Olimpijski plamen stigao je na tlo Velike Britanije, a olimpijsku baklju prvi je upalio David Beckham. Baklja je dizajnirana od pozla}enog aluminijuma, a napravljena je tako da pre`ivi sva isku{enja na putu. U Velikoj Britaniji pro}i }e kroz 1.018 mjesta, a smatra se kako }e je vidjeti ~ak 95 posto britanskog stanovni{tva. Nakon {to je upalio baklju Beckham je izjavio kako se nada da }e nastupiti na Olimpijskim igrama u dresu engleske nogometne reprezentacije. “Nikada nisam nastupio na Olimpijskim igrama. Bila bi mi ~ast da nastupim na ovim igrama jer su one ne{to ~arobno” rekao je Beckham. , Beckhamu je pripala ~ast biti prvi od 8.000 nosa~a koliko }e ih olimpijski plamen pronijeti 70-dnevnom, 13.000 kilometara dugom rutom diljem Velike Britanije.

17. KOLO 3 11 21 25 35 39
1 4 5 8 3 9 9 5 5 2 1 5

JOKER 1 JOKER 2