Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 23. 5. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.504

SARAJEVO Bevanda - Sannino - Bresso

BiH NIKAD BLI@E EU?!
Predsjedavaju}i Vije}a ministara istakao je nadu da }e na dana{njem sastanku lidera politi~kih partija pitanje Sejdi} i Finci biti definisano
2. strana

Politi~ki lideri FBiH sa Moonom

IZBORE ODGODITI ZA DVIJE GODINE
Logora{i ni 17 godina nakon rata nemaju nikakva prava

2. strana

Safet Zec izla`e u Milanu

OKO 200.000 @RTAVA ^EKA NA SVOJ ZAKON
Sna`na i kompleksna, lirska ili tragi~na, `alosna ili radosna djela objedinjena su nazivom “Capolavori senza tempo”, a umjetnik predstavlja vi{e od pedeset slika
26-27. strana

9. strana

MUDRA SLIKARSKA PUTOVANJA
Burna sjednica Skup{tine KK Bosna

Predsjednik i ~lanovi UO dali ostavke
48. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Politi~ki lideri FBiH sa Moonom

2

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO Bevanda - Sannino - Bresso

Izbore odgoditi za dvije godine
Ovo nisu demokratski izbori, jer se ne natje~u stranke. Ovo je jedan etni~ki rivalitet, a nikako demokratski, istakao je Ahmetovi}
U Ambasadi Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u Sarajevu ju~er je odr`an sastanak lidera ~etiri vode}e stranke iz Federacije BiH (SDA, SDP, SBiH i SBB) sa ameri~kim ambasadorom u BiH Patrickom Moonom i njegovim saradnicima u vezi s izborima u Srebrenici. Na sastanku je bilo rije~i o mogu}nostima ponovne registracije Srebreni~ana koji su prije rata `ivjeli u tom gradu, za glasanje na lokalnim izborima 7. oktobra ove godine, o zahtjevu politi~kih stranaka i FBiH za reviziju bira~kih spiskova u Srebrenici, te o mogu}nostima isticai natjecanje izme|u stranaka, i pozvao sam ih da jo{ jednom razmotre mogu}nosti da se eventualno izbori odgode za dvije godine, kako bismo za dvije godine svi zajedno tra`ili jedno dugoro~no rje{enje za Srebrenicu, kazao je Ahmetovi}.
(Pre)veliki optimizam
Foto: D. TORCHE

Dodikov kandidat
Prijedlog Amerikanaca bio je da se razgovara sa Dodikom o nekome ko bi bio njegov kandidat, koji }e prihvatiti ono {to je bilo 1995. godine, ali imaju}i u vidu da bi njegov kandidat bio Srbin, veoma te{ko bi mogao na}i nekog takvog.

BiH NIKAD BLI@E EU?!
Generalni direktor Direkcije Evropske komisije za pro{irenje rekao da je vidljiva nova dinamika odnosa izme|u EU i BiH Bevanda o~ekuje da }e 24. i 29. maja biti okon~ana procedura u Parlamentarnoj skup{tini oko usvajanja bud`eta
BiH nikada nije bila bli`e EU, rekao je Stefano Sannino, generalni direktor Direkcije Evropske komisije za pro{irenje, nakon sastanka sa Vjekoslavom Bevandom, predsjedavaju}im Vije}a ministara BiH, i Mercedes Bresso, predsjednicom Komiteta regija u EU, odr`anog ju~er u Sarajevu. - Nadam se da }e vodilja za sve politi~ke partije u BiH biti interes za ~lanstvo u EU, poru~io je Sannino. Obra}aju}i se novinarima, Vjekoslav Bevanda je rekao kako je Sannina i Bresso informisao o stanju u Bosni i Hercegovini, te im je predo-

Pitanje bud`eta i ostalih
Predstavnici ~etiri bh. stranke na sastanku kod Moona

nja zajedni~kog kandidata SDA, SDP-a, SBB-a i SBiH za na~elnika Srebrenice.

Podr{ka vlade SAD-a
Ambasador Moon i zamjenik pomo}nika dr`avnog sekretara Phillip Reeker jo{ jednom su potvrdili posve}enost Sjedinjenih Dr`ava `rtvama genocida u Srebrenici, procesu izvo|enja pred lice pravde odgovornih za ratne zlo~ine, te aktivnostima usmjerenim ka budu}nosti koja je zasnovana na pomirenju i prosperitetu Srebrenice. Reeker i Moon su izrazili podr{ku vlade SAD-a me|ustrana~kom dijalogu o Srebrenici, koji se odvija u posljednjih nekoliko sedmica, te pozvali strana~ke lidere da zajedni~ki rade na pronala`enju jednog kandidata i na podsticanju glasa~a da u~estvuju na op}inskim izborima. U~esnici sastanka u ime SDA Sulejman Tihi} i Sadik Ahmetovi} ponovili su stav da }e, ne bude li izvr{ena revizija bira~kih spiskova, lokalne izbore u Srebrenici smatrati nelegalnim i pozvati na bojkot izbora. Me|utim, s njihovim stavom nisu se slo`ili predstavnici SDP-a, SBB-a i SBiH. - O izlasku i neizlasku na izbore su razli~iti stavovi izme|u SDA i drugih stranaka. Ja sam rekao da niko ne mo`e predvidjeti nakon oktobra {ta }e se de{avati u Srebrenici, s obzirom na to da se radi o vrlo osjetljivoj populaciji. Radi se o osobama koje su pre`ivjele genocid, izgubile ~lanove porodice. Istakao sam i da ovo ne mo`emo podvesti pod demokratske izbore jer se ne natje~u stranke. Ovo je jedan etni~ki rivalitet, a nikako demokratski,

NVO predla`u svog kandidata
Nevladine organizacije iz Srebrenice }e od predstavnika ~etiri vode}e stranke u Federaciji BiH, nakon sastanka odr`anog u ameri~koj ambasadi o izborima u tom gradu, zatra`iti da do ~etvrtka usaglase ime zajedni~kog kandidata za na~elnika. - Ukoliko SDA, SDP, SBB i SBiH ne istaknu zajedni~kog kandidata za na~elnika Op}ine Srebrenica do ~etvrtka, dan prije isteka roka za predavanje kandidatskih listi i kandidata Centralnoj izbornoj komisiji BiH, nevladine organizacije }e se dogovoriti o na{em zajedni~kom kandidatu za na~elnika, kazao je za agenciju Anadolija predsjednik Asocijacije studenata Srebrenice Almir Salihovi}, te dodao kako udru`enja ne `ele spekulirati o imenima prije nego {to politi~ari ne urade svoj dio posla. - Ako trebamo razgovarati sa Dodikom o jednom takvom kandidatu, onda to zna~i da mi ve} u ovom momentu trebamo prihvatiti kapitulaciju, {to sigurno nije u interesu nijednoj od ove ~etiri politi~ke stranke, kazao je Amer Jerlagi}, predsjednik Stranke za BiH. Jo{ jedna ~injenica koja dokazuje da se genocid u Srebrenici ne priznaje u RS-u jeste ta da je u Ministarstvu za urbanizam iz Banje Luke ju~er ujutro potpisana legalizacija crkve pored Memorijalnog centra, uprkos mnogim aktivnostima koje je vodila i me|unarodna i lokalna zajednica. M. PAMUK

Sannino je rekao da u Bosni i Hercegovini jo{ postoje mnoge pote{ko}e i problemi, ali da je vidljiva i nova dinamika odnosa izme|u EU i BiH, te je, kao pozitivnu stvar, istakao i novu dinamiku u rje{avanju pitanja me|u politi~kim liderima na{e dr`ave. - Nadamo se da }emo narednih dana biti u prilici da ~ujemo dobre vijesti vezano za provo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} i Finci i za bud`et institucija BiH za ovu godinu, rekao je Sannino dodaju}i da su ovo klju~na pitanja koja se moraju {to prije rje{avati, kako bi na{a dr`ava uspje{no provela Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju sa EU.

SEJDI] - FINCI Predsjedavaju}i Vije}a ministara istakao je nadu da }e na dana{njem sastanku lidera politi~kih partija, pitanje Sejdi} i Finci biti definisano Zajedni~ki komitet
~io probleme sa kojima se na{a zemlja jo{ susre}e na putu za EU. - Razgovarali smo o globalnom fiskalnom okviru i bud`etu institucija BiH za ovu godinu. Nadam se da }e 24. i 29. maja biti okon~ana procedura u Parlamentarnoj skup{tini oko usvajanja bud`eta. Bilo je rije~i i o posljedicama ukoliko bud`et ne bude usvojen, kazao je Bevanda. Predsjedavaju}i Vije}a minista-

ra istakao je nadu da }e na dana{njem sastanku lidera politi~kih partija, pitanje Sejdi} i Finci biti definisano, te da bi moglo da bude implementirano kroz Parlamentarnu skup{tinu BiH. Tako|er, Bevanda je rekao da je sa gostima razgovarao i o izgradnji koordinacijskog mehanizma. - Sa Bresso sam razgovarao o inicijativi za formiranje komiteta koji bi doprinio da ni`i nivoi vlasti budu do kraja uklju~eni u proces programiranja i da im bude pribli`ena mogu}nost participacije u evropskim fondovima, kazao je predsjedavaju}i Vije}a ministara.

Prema rije~ima Mercedes Bresso, predsjednice Komiteta regija u EU, sa Bevandom se razgovaralo i o uspostavljanju odnosa izme|u lokalnih i regionalnih vlasti u BiH i Komiteta regija EU. Bresso je kazala da se razgovaralo o mogu}nostima uspostavljanja zajedni~kog konsultativnog komiteta koji bi obuhvatao lokalne i regionalne vlasti u BiH. D. MOCNAJ

V I J E S T I

ZASJEDANJE PIC-a

D`ombi}: RS ispunio uvjete za ukidanje supervizije
Me|unarodni monetarni fond potpuno je otvoren za novi stand by aran`man sa BiH, koji mo`e biti zaklju~en do jeseni, saop{tio je predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi}. Novi aran`man s MMF-om, ka zao je D`ombi} ju~er u Banjoj Luci, bio bi u najve}em dijelu iskori{ten za restrukturisanje postoje}eg duga, ali i za nastavak strukturalnih reformi. “Novi aran`man bi obezbijedio dodatnu finansijsku i fiskalnu stabilizaciju Srpske, pripremio je za vra}anje na one stope privrednog rasta kakve su bile prije ekonomske krize”, rekao je D`ombi} i dodao da predstavnici MMF-a jo{ ne mogu re}i koji iznos bi bio odobren. Prema njegovim rije~ima, bitno je da se procijene unutra{nje potrebe u BiH i onda usaglasi iznos. Premijer RS-a dodao je da tokom razgovora sa {efom misije MMFa za BiH Kostasom Hristuom, nije bilo dodatnih uslovljavanja prema entitetima. “Zahtjev za otvaranje novog aran`mana s MMF-om dogovoren je s federalnim premijerom Nerminom Nik{i}em i predsjedavaju}im

Savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom”, podsjetio je D`ombi}. Komentari{u}i po~etak sjednice Vije}a za provedbu mira u BiH, D`ombi} je ka zao da je RS u~inio sve {to je od njega zahtijevano s ciljem ukidanja supervizije za distrikt Br~ko i da je vrijeme za njeno ukidanje. “Mi smo uradili sve i na PIC-u je da ocijeni {ta je bio napor Republike Srpske i {ta je realno ura|eno, te da donese odluku”, rekao je D`ombi}. PIC je ju~er u Sarajevu po~eo dvodnevno zasjedanje, a jedna od tema bi trebala biti ukidanje supervizije za Br~ko distrikt. Parlament FBiH usvojio je deklaraciju kojom se izjasnio protiv ukidanja, o ~emu su obavije{teni ambasadori PIC-a. G. K.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

U @I@I

3

VE]INOM GLASOVA PRIHVA]EN PRIJEDLOG BUD@ETA INSTITUCIJA BiH

Podr`ana samo ve}ina

Dodatna sredstva za parlamentarce
Interesantno je da je na prijedlog Kluba poslanika SNSD-a prihva}en amandman kojim se osigurava dodatnih 640.000 KM za Parlamentarnu skup{tinu BiH i to umanjenjem stavke u istom iznosu za Agenciju za statistiku BiH (ugovorene i druge usluge). ^ak 250.000 KM namijenjeno je za, izme|u ostalog, isplate pla}a i to za pet delegata PSBiH iz ranijeg saziva (do juna 2012), dodatnih ~ak 100.000 KM osigurano je za putne tro{kove poslanika i delegata, te 57.000 KM za pove}anje stavke za izdatke za telefonske i po{tanske usluge. BiH vrati ono {to joj pripada. - Bud`etski okvir je zamrznut na nivou iz 2008. I osim {to je to tako za ovu godinu, planirano je da ostane i u naredne tri, {to je neprihvatljivo, upozorio je Fazli}. Ina~e, amandmani Kluba poslanika SDA odnosili su se na zadr`avanje pla}a na dosada{njem nivou za policijske agencije - Grani~nu policiju, SIPA, Direkciju za koordinaciju policijskih tijela, te Slu`bu za poslove sa strancima BiH, kao i osiguravanje dodatnih 9.293.400 KM za isplatu mirovina otpu{tenih pripadnika Oru`anih snaga BiH, njih oko 1.600 do kraja 2012. (umjesto do 31. marta), te pove}anje stavke za povratak za {est miliona KM i dodatna sredstva za Ministarstvo odbrane BiH. Nisu prihva}eni, tako|er, ni prijedlozi amandmana Nike Lozan~i}a (HDZBiH), Bo`e Ljubi}a (HDZ 1990), Mate Franji~evi}a (HDZBiH) te Mirze Ku{ljugi}a (SDP), koji su se odnosili na osiguravanje dodatnih sredstava za povratak (prijedlog Ljubi}a i Lozan~i}a), te obezbje|ivanje sredstava kako ne bi do{lo do smanjenja naknade za odvojeni `ivot za namje{tenike i dr`avne slu`benike (predlagao Franji~evi}). ^lanovi Komisije iz SDA iznijeli su i nezadovoljstvo skra}ivanjem roka za amandmansku fazu.
Almir TERZI]

amandmana SNSD-a
Za prijedlog bud`eta glasali ~lanovi Komisije iz SNSD-a, SDS-a, HDZ-a BiH i SDP-a, a protiv oni iz SDA i SBB-a Ovakav prijedlog bud`eta ru{i dr`avu BiH, uzvratio Sokolovi} na konstataciju iz Ministarstva finansija i trezora da su njihovi prijedlozi ru{ila~ki
Prijedlog zakona o bud`etu institucija i me|unarodnih obaveza za 2012. u drugom ~itanju, sa devet usvojenih amandmana Kluba poslanika SNSD-a koji su postali njegov sastavni dio, sa pet glasova za i tri protiv prihva}en je na ju~era{njoj sjednici Komisije za bud`et i finansije Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH. Usvajanje bud`eta podr`ali su ~lanovi Komisije iz SNSD-a Bo{ko Tomi} i Sa{a Bursa}, Niko Lozan~i} (HDZBiH), Darko Babalj (SDS), te Anto Domazet (SDP), dok su se protiv izjasnili Salko Sokolovi} i Amir Fazli} (SDA), te Emir Kabil (SBB).

Bud`et sveto slovo, osim za SNSD
Interesantno je da je od preko 30 predlo`enih amandmana pet ~lanova Komisije koji su podr`ali prijedlog bud`eta u drugom ~itanju prihvatilo samo ve}inu amandmana Kluba SNSD-a. Na njih primjedbe ~ak nije imalo ni Ministarstvo finansija i trezora BiH, na ~ijem se ~elu, slu~ajno ili ne, nalazi Nikola [piri}, upravo iz stranke ~iji su amandmani i podr`ani. Usvojenim amandmanima SNSD-a, izme|u ostalog, planira se pove}anje stavke koja se odnosi na dobit Centralne banke BiH i to za 2.558.000 KM, dok se s druge strane smanjuju one koje se odnose na primitke od kreditnih i donatorskih sredstava za kupovinu zgrada za smje{taj institucija BiH za 1,3 miliona KM, te ostali vanredni prihodi za 1.258.000 KM. Ovim unutra{njim preraspodjelama se, ina~e, ne
Podr{ka ~ak i od [piri}evog ministarstva
Foto: D. TORCHE

naru{ava globalni fiskalni okvir bud`eta institucija BiH i me|unarodnih obaveza za 2012, koji ostaje na nivou od 950 miliona KM namijenjenih za njihovo finansiranje. I dok Ministarstvo finansija i trezora BiH nije imalo ni{ta protiv ulo`enih amandmana Kluba poslanika SNSD-a, oni, njih 11, koje je dostavio Klub poslanika SDA, a kojim je predlo`eno pove}anje bud`etskog okvira za 47.065.103 KM koje bi se osigurale dodatnim pove}anjem prihoda sa jedinstvenog ra~una (JRT) Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH ocijenjeni su ru{ila~kim. Na ovu konstataciju, koju je iznio pomo}nik ministra finansija i trezora BiH Vlatko Dugand`i}, reagirao je ~lan Komisije iz SDA Salko

Slijedi smanjenje pla}a
Kako je i ranije ut vr|eno, prihvatanjem prijedloga bud`eta ostalo je smanjenje pla}a dr`avnoj administraciji za 4,5 posto, toplog obroka i drugih naknada. Iako je bilo predlo`eno, nije usvojeno rje{enje prema kojem ne}e biti smanjenja pla}a zaposlenim u institucijama BiH do izmjene ~lana 9. stav 2. Ustava BiH, kojim se od toga {tite izabrani zvani~nici kojim se prema tim propisima primanja ne mogu korigovati u toku trajanja mandata.

Sokolovi} navode}i da predlo`eni bud`et ru{i BiH, a ne SDA. - [ta to SDA ru{i? Ne ru{i ni{ta. Pa nije dostavljeni prijedlog dat Bogom, pa da se ne smije mijenjati i korigovati. Imamo, ako ni{ta, pravo pitati i tra`iti, a na Komisiji je, odnosno Parlamentu BiH da li }e to prihvatiti ili ne, naglasio je Sokolovi}.

Vratiti dr`avi njeno
Dugand`i} je poku{ao objasniti da Ministarstvo finansija i trezora BiH ostaje pri stavu da bud`etski okvir mora ostati 950 miliona KM, te da prihodi sa JRT-a UIOBiH ne mogu biti ve}i od planiranih 750 miliona KM. Klub poslanika SDA, kako je pojasnio ~lan Komisije Amir Fazli}, svojim prijedlogom amandma na po ku {ao je da dr`a vi

SUD BOSNE I HERCEGOVINE

VIJE]E MINISTARA BiH

SARAJEVO

Ja{arevi} ta~no u podne
Ro~i{te za izja{njenje o krivnji pred Sudom Bosne i Hercegovine, u predmetu Mevlid Ja{arevi} i drugi, zakazano je za danas u 12 sati. Sud BiH potvrdio je 25. aprila 2012. godine optu`nicu u predmetu koji optu`ene Mevlida Ja{arevi}a, Emraha Fojnicu i Muniba Ahmetspahi}a tereti za krivi~no djelo organizovanja teroristi~ke grupe. U optu`nici se, izme|u ostalog, navodi da su Ja{arevi}, Fojnica i Ahmetspahi} postali pripadnici organizovane teroristi~ke grupe, koja je oformljena u okviru takozvane vehabijske zajednice u Gornjoj Mao~i, s ciljem da svojim djelovanjem prema institucijama i organima vlasti u BiH, te institucijama i organima vlasti drugih dr`ava koje imaju diplomatska predstavni{tva u BiH, izraze nezadovoljstvo polo`ajem njihove zajednice i sli~nih zajednica u zemlji, Evropi i svijetu, te nasilnim putem i teroristi~kim aktivnostima uti~u na promjenu polo`aja navedenih zajednica. Tu`ila{tvo BiH optu`ene tereti da su, kao pripadnici organizovane teroristi~ke grupe, tokom 2011. godine odlu~ili da zajedni~kim djelovanjem, napa-

[piri} sa ambasadorima
dom na zgradu Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH, izvr{e teroristi~ki ~in. Prema navodima optu`nice, Ja{arevi}, Fojnica i Ahmetspahi} su, sa njima poznatim osobama, izvr{ili pripremne radnje za ovaj teroristi~ki ~in, odnosno izvr{ili nabavku oru`ja i vojne opreme, nakon ~ega su isplanirali izvr{enje teroristi~kog akta, me|usobno raspodijeliv{i aktivnosti vezane za izvr{enje teroristi~kog napada. Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i ministar finansija i trezora Nikola [piri} primio je ju~er novoimenovane ambasadore BiH, saop}eno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH, prenosi Fena. [piri} je razgovarao s Jadrankom Negodi}, ambasadoricom BiH u SAD-u, Mirsadom ^olakovi}em, {efom Stalne misije BiH pri UN-u u New Yorku, @eljkom Janjetovi}em, ambasadorom BiH u Ma|arskoj, Darkom Zelenikom, ambasadorom BiH u Jordanu, Ahmetom Halilovi}em, ambasadorom BiH u Holandiji, Emirom Poljom, ambasadorom BiH u Nor ve{koj, te Hrvojem Kantom, generalnim konzulom BiH u Istanbulu.

Lagumd`ija i Tihi} bez dogovora
Lideri SDP-a i SDA-a sastali su se ju~er poslije podne u Sarajevu i uo~i dana{njeg sastanka {estorke razgovarali o usvajanju bud`eta institucija BiH i o Srebrenci, ali je sastanak zavr{io bez rezultata i dogovora, javili su federalni mediji. Predsjednik SDA Sulejman Tihi} nije pristao da mijenja svoje stavove, niti da podr`i bud`et. Sastanak je prvi napustio lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija, a potom i Tihi} koji je jasno rekao da ne}e podr`ati bud`et. Na sastanku, odr`anom u Predsjedni{tvu BiH, bili su i potpredsjednik SDP-a BiH Damir Had`i} i generalni sekretar ove stranke Nermin Nik{i}, prenijela je Srna.

4

DOGA\AJI

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
@alopojke nad povratkom Hrvata jo{ se hrane stereotipima
SNSD ju~er nije htio raspravu

NARODNAl SKUP[TINA RS-al

Spisak `elja te`ak 4 milijarde
Dug entiteta krajem pro{le godine dostigao 4,234 milijarde KM Poslanicima ponu|en dokument o novom zadu`enju Izjedna~io se broj penzionera i radnika u Republici Srpskoj
nio je da je Vlada Republike Srpske pokazala neozbiljnost povla~enjem iz procedure prijedloga politike zadu`ivanja. - To ne rade odgovorne i ozbiljne vlade u bilo kojoj zemlji. Prijedlog politike zadu`enja bio je samo {tit Vladi Republike Srpske kako bi se pro{irio okvir zadu`ivanja koji je definisan novim Zakonom o zadu`ivanju, dugu i garancijama, rekao je Govedarica. On je naveo da navedeno da se broj radnika i penzionera izjedna~io. - Broj penzionera u RS-u proteklih godina je vi{estruko br`e rastao od broja osiguranika uplate doprinosa, tako da je to uzrok nastalih te{ko}a i stalne neravnote`e u pogledu napla}enih izvornih prihoda po osnovu doprinosa i obaveza po osnovu utvr|enih penzionih prava, navedeno je u informaciji Ministarstva rada i invalidsko-bora~ke za{tite.

Davor ^orda{, RS-a ministar za izbjegla i raseljena lica

DOBAR LO[
AIDA BEGI]

ZAO

“Djeca”, novo ostvarenje na{e, sad ve} glasovite redateljice, do`ivjela su ovacije na najzna~ajnijem svjetskom filmskom festivalu u Cannesu. Budu}i da su na prvoj projekciji u filmu u`ivali filmski kriti~ari i novinari, ova vijest dodatno dobija na zna~aju.

Sa rasprave u Narodnoj skup{tini RS-a na zahtjev Kluba poslanika vladaju}eg SNSD-a ju~er je povu~en prijedlog politike zadu`ivanja Republike Srpske. Prema zvani~nim podacima Ministarstva finansija RS-a, ukupan dug ovog bh. entiteta zaklju~no s koncem pro{le godine iznosio je 4,234 milijarde KM, a u dokumentu koji je poslanicima bio ponu|en na razmatranje predvi|eno je dodatno zadu`enje u gotovo istom iznosu, ne{to iznad novih 4 milijarde maraka.

Sporna tabela
Na brojne kritike opozicije da ni BDP ni ukupan rast industrijske proizvodnje u naredne dvije godine nisu u stanju pratiti ovakvo veliko zadu`ivanje, ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija odgovorio je da je to “samo spisak `elja koji ne mora biti realizovan, pa su se i poslanici i pojedini ministri nepotrebno zabrinuli” . U ne{to druga~ijoj formi tu je izjavu ju~er ponovio i premijer RS-a Aleksandar D`ombi}, koji je povla~enje prijedloga politike zadu`ivanja RS-a objasnio ovako: “U tom dokumentu na{la se tabela sa spiskom potreba zadu`enja koja mora biti uklonjena.” [ef Kluba poslanika SDS-a u NSRS-u Vukota Govedarica ocije-

MLADEN BOSI]
Lider SDS-a, komentiraju}i izborni rasplet u sestrinskoj Srbiji, kao da se prometnuo u seizmologa; Nikoli}eva je pobjeda izazvala potres, ali, veli, ne}e se tresti region, nego samo Srbija. Zemljotres u RS-u bi, pak, mogla izazvati njegova poruka Dodiku da se hitno izvini novom predsjedniku.

PENZIJE Prosje~no ispla}ena penzija ~ini samo 18 posto potro{a~ke korpe, a najve}a ispla}ena penzija u visini 1.573 KM ~ini 87,40 posto potro{a~ke korpe
Vlada RS-a permanentno pove}ava servisiranje javnog duga. Poslanik PDP-a Branislav Borenovi} istakao je da se su{tina zadu`ivanja ogleda u Zakonu o zadu`ivanju, dugu i garancijama, kojim se ukida bud`etsko ograni~enje po ovom pitanju. U Narodnoj skup{tini RS-a u toku je razmatranje informacije o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u RS-u u kojoj je
Foto: Muhamed TUNOVI]

Penzioneri
Broj korisnika prava PIO pove}an je od 2005. godine sa 191.807 na 233.143, koliko je bilo 31. decembra 2011, {to predstavlja rast od 21,55 posto. Istovremeno, rast prosje~ne penzije nije pratio rast prosje~ne pla}e u tom entitetu. - Zbog neuskla|ivanja penzija, a prisutnog rasta potro{a~kih cijena u posljednje tri godine, do{lo je do pada realne vrijednosti penzija i pada kupovne mo}i penzionera. Prosje~no ispla}ena penzija ~ini samo 18 posto potro{a~ke korpe, a najve}a ispla}ena penzija u visini 1.573 KM ~ini 87,40 posto potro{a~ke korpe. Relativno niske penzije i specifi~ne potrebe penzionera, te njihova ovisnost o pomo}i drugih stavlja ih u posebno te`ak polo`aj, navodi se u ovoj informaciji.
G. KATANA

MIRSAD KEBO
Potpredsjednik Federacije je na, ponekad, vru}em trebinjskom terenu navijestio kako }e u~initi sve za povratak Srba u dolinu Neretve. I ne samo to, ne, dakle, samo da se vrate, ve} i da sudjeluju u odlu~ivanju. Ambiciozno, nema {ta!

VIJEST U OBJEKTIVU

PIO/MIO
Penzioneri, kakva su vremena, mogu biti sretni i kada iz federalnog Zavoda najavljuju (samo) kako }e penzije biti po starom. Jer, ima entiteta gdje se i smanjuju. Ipak, to je dovoljno tek za golo pre`ivljavanje. A ponekad ni toliko.

Rondo
Proces rje{avanja saobra}ajnog pitanja u Zenici, s ciljem eliminiranja gu`ve i otklanjanja problema prelaska s jedne na drugu stranu rijeke Bosne, zapo~eo je izgradnjom glavne gradske magistrale. U sklopu prve faze projekta, koja bi trebala biti realizovana u 24 mjeseca, predvi|eno je i pravljenje nekoliko kru`nih raskrsnica. Prva ovakva raskrsnica napravljena je kod zgrade lamele. Nakon asfaltiranja i postavljanja rondoa, u toku je fini{iranje radova, tj. stavljanje finih kamenih kocki, poslije ~ega }e u sredini rondoa biti postavljena zemlja i zasa|eno cvije}e.

VIJEST U

BROJU

miliona eura }e Ministarstvo zdravlja RS-a u naredne tri godine potro{iti za konsultantske usluge.

2,2

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

INTERVJU

5

Branislav Borenovi}, {ef Poslani~kog kluba PDP-a u NSRS-u

VLAST JE POSVE]ENA SAMA SEBI
Prosto re~eno, u posljednje ~etiri godine iznos zadu`enosti po osnovu kredita u bud`etu je pove}an za tristo posto, a izvornih prihoda za samo 20 posto
Razgovarala: Gordana KATANA

• U Narodnoj skup{tini glasovima vladaju}e koalicije usvojen je nacrt zakona o dugu, zadu`enju i garancijama RS-a. Iz opozicionih klupa ~uo se niz negativnih ocjena na predlo`eni zakon zbog pove}anja limita zadu`enja. Prijeti li RS-u du`ni~ko ropstvo, kako su to isticali pojedini politi~ari i ekonomski eksperti? - Naravno da prijeti, jer je ovim zakonom otvoren prostor za nova zadu`ivanja. Svako dalje zadu`ivanje, uz ve} postoje}i zakon o zadu`ivanju, po kojem smo do{li u situaciju da svaka peta marka iz bud`eta ide za otplatu kredita opasno je. Prosto re~eno, u posljednje ~etiri godine iznos zadu`enosti po osnovu kredita u bud`etu je pove}an za tristo posto, a iznos izvornih prihoda za samo 20 posto, {to govori da smo postali ovisni o kreditima. I u takvoj situaciji Vlada je predlo`ila zakon kojim se omogu}ava u kratkom roku zadu`ivanje do 1,3 milijarde KM i izdavanje garancija do 1,5 milijardi KM, {to samo govori da u odnosu na prethodni zakon, novim zakonskim rje{enjima Vlada }e se mo}i, uz saglasnost Narodne skup{tine, u kojoj ima ve}insku glasa~ku ma{ineriju, nastaviti bez problema zadu`ivati. Najjednostavnije re~eno, kreditna izlo`enost RS-a po novom zakonu }e biti 7,2 milijarde KM u narednom periodu. Sve to govori da }emo servisiranje tako velikog duga vr{iti na {tetu prije svega boraca, penzionera, prosvjetnih radnika, tako da }emo u bud`etu imati situaciju: prvo krediti, pa onda sva ostala davanja.

Pare za tajkune
• U BiH je tokom pro{le nedjelje boravila delegacija MMF-a. Kakva su Va{a o~ekivanja vezana za bu du }e aran `ma ne s ovom me|unarodnom finansijskom institucijom? - Zadu`enje }e i}i isklju~ivo za javnu potro{nju, kako smo to na-

vikli u protekle dvije godine. Vrlo malo za privredu. Ne{to malo za infrastrukturu kako bi se tajkunska preduze}a mogla obezbijediti odre|enom koli~inom novca, ali ponavljam, najve}i dio novca oti}i }e u javnu potro{nju, odnosno finansiranje ne~ega {to je ve} potro{eno i finansiranje ne~ega {to treba u kratkom roku isplatiti. • A {ta je s kreditom MMF-a koji je ve} preuzet i za koji je ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija najavio da }e biti problema s vra}anjem tokom 2012. i 2013. godine? - Ono {to je promaklo da se ka`e, jeste da je novim zakonom o kojem smo govorili ukinut ~lan koji ka`e da se novim zadu`ivanjem ne mogu finansirati prenesene obaveze. To zna~i da se uzimaju krediti da bi se vratili postoje}i krediti koji se ne mogu vratiti. • Mogu li se BiH i njeni entiteti izvu}i iz postoje}e ekonomske krize, za koju su joj neophodne investicije s me|unarodnog tr`i{ta kapitala, u situaciji kada vladaju}e stranke u BiH ne mogu posti}i dogovor ni o jednom klju~nom pitanju za ovu zemlju? - To je isklju~ivo odgovornost vladaju}ih stranaka. I tu `elim da pravim razliku izme|u politi~kih stranaka, jer nismo svi isti. Neko je dobio mandat da vodi Savjet ministara i ima parlamentarnu ve}inu i u skladu s tim da snosi odgovornost. Nemogu}nost postizanja dogovora u klju~nim stvarima da ova zemlja ide naprijed, samo govori koliko je ova vlast

neozbiljna i posve}ena sama sebi. Mogli su se dogovoriti ko }e biti ministar, ko }e biti direktor, a ne mogu se dogovoriti oko klju~nih stvari u ovoj zemlji. O~igledno je da je na sceni jedna vrsta licemjerstva politi~kih elita. Puna su im usta pri~e o evropskim standardima i Evropskoj uniji, a u su{tini, ja mi-

slim da upravo oni, ili jedan dio vladaju}ih stranaka, imaju od evropskih integracija najmanje koristi. Jer bi tada morali ponuditi i prihvatiti, umjesto sva|a, evropske standarde, a kako bi onda o~uvali vlast.

SDS nekorektan
• Ovo je godina lokalnih izbora. Zarad o~uvanja vlasti, da li se mo`e o~ekivati da }e vladaju}a struktura posezati za novim zadu`ivanjima? - Sasvim je logi~no da ho}e. Kada se pogleda dokument Politika zadu`ivanja RS-a i, kako je to rekao ministar finansija, “spisak lijepih `elja” , nevjerovatno je da ponovo vidite avione, kamione, cirkuske {atre. Ali ozbiljno. Predvi|a se 76 miliona KM za kupovinu dva aviona u situaciji kada narod nema {ta da jede. I na lokalnom nivou je sli~no, navest }u primjer op{tine Srbac u kojoj se predvi|a zadu`enje od 41 milion za razne takozvane infrastrukturne projekte, a znamo da je u toj op{tini na desetine firmi zatvoreno i nijedan od projekata koji je najavljen prije ~etiri godine nije zavr{en. Postavlja se pitanje kako je u politici zadu`enja te{koj 3,8 milijardi KM samo sto miliona KM predvi|eno za privredu, {to zna~i manje od tri posto. To je dokaz da vlast vodi politiku kratkoro~nih efekata s ciljem ostanka na poziciji, a da je pritom boli briga ko }e to i kako vra}ati dugove u narednom periodu. • Kada smo kod lokalnih izbora, u fokusu je Banja Luka. Analiti~ari su ve} istaknuli da bi pobjeda opozicije u najve}em gradu RS-a zna~ila po~etak kraja vladavine SNSD-a. Ali, nakon {to je vanstrana~ki kandidat opozicije Sr|an Pra{talo odustao od te pozicije, javnost se pita

nije li se opozicija razdru`ila prije nego je i poku{ala u~initi zajedni~ki iskorak? - Upravo dok vodimo ovaj razgovor, Sr|an Pra{talo se obratio javnosti i objasnio razloge za{to odustaje od ponu|ene kandidature za gradona~elnika Banje Luke. Razlog je nekorektan odnos SDS-a, odnosno njegov stav da ne `eli biti predmet {ikaniranja Gradskog odbora SDS-a, jer vidi svu tu nekorektnost. Meni je veoma `ao jednog mladog novog ~ovjeka koji je `elio da promijeni vlast u Banjoj Luci. To je istovremeno poruka i nama ostalima iz opozicije da su pojedine politi~ke opcije sebi~ne i gledaju svoj uski strana~ki interes, umjesto da razmi{ljaju o interesima grada Banje Luke. Vidje}emo {ta }emo u narednom periodu preduzeti. Moram re}i da }emo mi u PDP-u uraditi sve da damo {ansu novoj generaciji, prije svega ljudi, pa tek onda politi~ara, i ne}emo odustajati. Bi}e jako te{ko jer je o~igledno da gradske strukture SDS-a `ele ne{to drugo. I to je pitanje koje }emo postaviti vrhu SDS-a. @ele li ili ne da promijene vlast u Banjoj Luci? • Mo`e li se u ovakvoj konstelaciji odnosa srpskih opozicionih stranaka spojiti nespojivo? - Sedam mjeseci, ako niko drugi, onda mi iz PDP-a, dajemo {ansu da se napravi dogovor u Banjoj Luci. Sedam mjeseci mi iskazujemo spremnost da odustanemo od strana~kog kandidata, ali i druge stranke moraju biti svjesne da isturanje strana~kih kandidata koji nemaju podr{ku vodi u politi~ki ambis. Ali, o~igledno je ovdje ne{to drugo na tapetu. U pitanju su ljudske sujete koje `ele da lokalne izbore iskoriste za pozicioniranje u vlastitim strankama i druge vrste politi~kih igara. Ja nisam dio toga i na ovo gledam na iskren na~in, jer mi je interes da se promijeni vlast u Banjoj Luci. To {to }e neka stranka dobiti ne{to vi{e odborni~kih mjesta u gradu u kojem ljudi `ive bez osmijeha, ne zna~i ni{ta ako se ne promijeni vlast.

TAKORE]I... EDUKACIJA
Po li cij ski slu `be ni ci Dr`a vne agencije za istrage i za{titu (SIPA) ju~er su, u sklopu kampanje Ja~i, br`i, bolji, posjetili Osnovnu {kolu “Silvije Strahimir Kranj~evi}” u Mostaru, gdje su u~enike educirali o problemu nasilja nad djecom putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, s posebnim osvrtom na dje~iju pornografiju, prenosi Fena. U~enici sedmih i osmih razreda mostarske osnovne {kole, izme|u ostalog, imali su priliku da se dru`e i razgovaraju s pripadnicima SIPA i da se upoznaju s organizacijom i radom Agencije.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Gleda}emo Srbiju
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da }e Srpska odr`ati obavezuju}i referendum o ulasku u NATO kada BiH bude trebalo da odlu~uje o tom pitanju. “Odluka o ~lanstvu BiH u NATO-u nije donesena. Kada BiH bude u prilici da odlu~uje o tom pitanju, Republika Srpska }e se na obavezuju}em referendumu o tome izjasniti”, rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci. Dodik je naglasio da }e Srpska odluku o tom pitanju uvijek vezivati za definitivnu odluku Srbije. “Ne `elimo da ulazak BiH napravi NATO granicu na samoj Drini. Naprosto, mi }emo gledati kako se Srbija odre|uje o tom pitanju”, istakao je Dodik.

Prona|eno rje{enje zal 650 PORODICA BORACA
Svrha zakona o energetskoj efikasnosti je ostvarenje odr`ivog energetskog razvoja, pove}anje sigurnosti snabdijevanja energijom i zadovoljenje potreba potro{a~a
Vlada Federacije BiH na ju~era{njoj sjednici utvrdila je nacrt zakona o energetskoj efikasnosti, kojim se ure|uje energetska efikasnost kao djelatnost od op}eg interesa u krajnjoj potro{nji. vizorskim timovima. - Tako|er, izmjenama }e u pravu ostati oni koji su ‘92. i ‘93. godine poginuli brane}i dr`avu BiH, a njihove porodice nemaju odre|enu dokumentaciju iz tog perioda zato {to su protjerane od Vojske RS-a. Ovim zakonom oni ostaju u pravu uz svjedo~enje dvaju svjedoka, pripadnika iste jedinice, koji su sve to skupa pre`ivjeli, naglasio je Helez, pojasniv{i da }e na taj na~in korisnici li~nih invalidnina iz podru~ja isto~ne Bosne, Posavine, zatim sjeverozapadne Bosne, Kotor-Varo{i i drugi koji su ostvarili ta prava mo}i i dalje da ih koriste. Na ovaj na~in prona|eno je rje{enje za 650 porodica. Vlada je tako|er jednoglasno prihvatila i informaciju o reviziji. - Dosad je izvedeno iz prava 3.378 korisnika i u{teda je oko 11,3 miliona KM. Vlada je dala punu podr{ku provo|enju procesa revizije, kao i prije nekoliko dana predstavnici MMF-a i Svjetske banke. U pregovorima s ovim me|unarodnim finansijskim institucijama jedan od temelja su bili revizija i njeni efekti, istakao je Helez. L. RIZVANOVI]

Energetski razvoj
- Zakonom se ure|uje dono{enje i provo|enje planova za unapre|enje energetske efikasnosti i mjere za njeno pobolj{anje, uklju~uju}i energetske usluge i preglede, obaveze javnog sektora i velikih potro{a~a, prava potro{a~a u pogledu primjene mjera energetske efikasnosti, na~in finansiranja pobolj{anja energetske efikasnosti i druga pitanja, kazao je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj, dodav{i da se rje{enja iz ovog zakona ne primjenjuju na energetsku efikasnost u instalacijama za proizvodnju, prenos, distribuciju i transformaciju energije. Svrha ovog zakona je da se ostvare ciljevi odr`ivog energetskog razvoja i to smanjenje negativnih uticaja na `ivotnu sredinu, pove}anje sigurnosti snabdijevanja energijom, zadovoljenje energetskih potreba potro{a~a i ispunjenje me|unarodnih obave-

Jedinstven stav SNSD-a i SDS-a
SNSD i SDS jedinstveni su u stavu da treba podr`ati bud`et institucija BiH na dana{njem sastanku lidera {est stranaka u Sarajevu, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. “Bud`et institucija BiH podr`at }emo pod uslovom da bude ukinut Zakon o penzionisanju vojnika Oru`anih snaga BiH”, rekao je Dodik novinarima nakon sastanka sa liderom SDS-a Mladenom Bosi}em. Dodik je naglasio da }e biti potvr|en stav kada je rije~ o provo|enju odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdi} i Finci da se ~lan Predsjedni{tva BiH bira neposredno. On je naveo da je jedinstven stav SNSD-a i SDS-a da lokalni izbori u Srebrenici treba da budu odr`ani prema va`e}em Izbornom zakonu BiH. “Dogovorili smo da se zajedni~ki nastupi sa jednim kandidatom par tija iz RS-a za na~elnika Op{tine”, dodao je Dodik.

Erdal Trhulj: Zakonom se formira agencija

Foto: [. SULTANOVI]

za koje je preuzela Bosna i Hercegovina u pogledu smanjenja emisija gasova staklene ba{te, primjenom mjera energetske efikasnosti u krajnjoj potro{nji. - Zakonom se formira agencija za energetsku efikasnost, kao neprofitna organizacija, sa svojstvom pravnog lica, za obavljanje stru~nih poslova na unapre|enju uslova i mjera za racionalnu upotrebu i {tednju energije i energenata, kao i pobolj{anje energetske

efikasnosti u svim sektorima potro{nje energije, dodao je Trhulj.

Vra}anje u pravo
Prema rije~ima ministra za pitanja boraca i invalida Zukana Heleza, Vlada je odlu~ila pristupiti izmjenama Zakona o reviziji i Zakona o pravima boraca i ~lanova njihovih porodica. Kod Zakona o pravima boraca mijenjaju se dva ~lana u cilju da se na terenu omogu}i nesmetan rad re-

U Sarajevu odr`an sastanak Odbora za regije

Terorizam kao globalni problem
Nijedna zemlja nije po{te|ena prijetnji od terorizma koji je globalni problem i stoga se ne mo`e re}i da je u BiH manja ili ve}a prijetnja od najve}eg sigurnosnog izazova savremenog svijeta, ukazao je ju~er Nils Haninger, predstavnik ministarstva pravde [vedske, prenosi Fena. Seminar koji je ju~er po~eo u Banjoj Luci o temi “Borba protiv terorizma - evropski standardi, me|unarodna saradnja i iskustva zemalja ~lanica EU” upravo bi trebao da pomogne boljem razumijevanju standarda koji postoje u okviru EU i koje treba usvojiti u skladu s pristupanjem evropskoj zajednici dr`ava. I ministar unutra{njih poslova RS-a Stanislav ^a|o, nakon otvaranja ovog skupa, naglasio je da o ovom pitanju razgovaraju predstavnici iz oblasti sigurnosnih agencija i tu`ila{tava te ponovio da saradnja svih nadle`nih mora biti stalna i sihronizirana u borbi protiv terorizma.

U organizaciji Vlade Kantona Sarajevo u zgradi zajedni~kih institucija u Sarajevu ju~er je odr`an sastanak predstavnika Odbora za regije EU, odnosno radne grupe za zapadni Balkan, a tema je bila uloga lokalnih vlasti na putu BiH ka EU. - Prisustvo Kantona Sarajevo u Odboru regija i na{ ured u Bruxellesu dovoljno govore koliko smo ozbiljno zainteresirani da KS u~estvuje u de{avanjima koja su zna~ajna za na{e budu}e ~lanstvo u EU, istakao je premijer KS-a Fikret Musi}. Mercedes Bresso, predsjednica Odbora regija, kazala je da je zadatak Odbora da predstavnicima regionalnih i lokalnih vlasti prezentira najnovija de{avanja i da ih uklju~i u dono{enje odre|enih pravnih akata u EU. - Ovakvi sastanci }e dati mogu}nost pred-

stavnicima vlasti u BiH da razmijene iskustva i vide kako drugi sistemi vlasti koji su organizovani na lokalnom i regionalnom nivou funkcioni{u. Tako }emo pripremiti regionalne vlasti za ~lanstvo u EU, pojasnila je Bresso. Tokom sastanka u~esnici su se osvrnuli na status BiH u procesu integracije u EU. - ^uli smo mi{ljenja koja govore da je unutra{nja struktura BiH ta koja ne dozvoljava saradnju na svim nivoima vlasti. Zato svi nivoi vlasti u potpunosti moraju biti funkcionalni, kazao je Franz Schausberger, predsjedavaju}i radne grupe za Balkan. Generalni direktor Direktorata Evropske komisije za pro{irenje Stefano Sannino pohvalio je dogovor koji su politi~ki predstavnici u BiH uspjeli da postignu o zakonu o dr`avnoj pomo}i,

popisu stanovni{tva, kao i formiranju vlasti na nivou BiH. - Preostaje jo{ usagla{avanje Ustava BiH sa presudom Suda za ljudska prava, odnosno odlukom Sejdi} - Finci. To je zadnji element koji nedostaje da bi Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju stupio na snagu i to je pitanje koje treba biti rije{eno prije nego {to evropska perspektiva BiH postane realnost, naglasio je Sannino. Peter Sorensen, {ef delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, izrazio je nadu da }e sastanak lidera {est stranaka u BiH zna~iti dalji napredak BiH ka EU. - U interesu gra|ana BiH je da vide napredak ka EU, a sa druge strane, ~lanice EU su spremne da pomognu BiH, zaklju~io je Sorensen.
S. Hu.

Foto: D. TORCHE

Priprema lokalnih vlasti za EU

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Odba~en izvje{taj o izvr{enju lanjskog bud`eta
Na dana{njoj sjednici o~ekuje se rasprava o izmjenama i dopunama zakona o reviziji bora~kih prava i o pravima branitelja i njihovih porodica, te izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak
Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH ju~er je u toku nastavka 14. redovne sjednice usvojio Zakon o koncesijama, te odbacio izvje{taj o izvr{enju pro{logodi{njeg bud`eta, a tek je pred kraj zasjedanja utvr|en dnevni red 15. redovne sjednice. Danas, drugog dana zasjedanja, poslanici }e raspravljati, izme|u ostalog, o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o PIO, o lani datim pomilovanjima, o izmjenama i dopunama zakona o reviziji bora~kih prava i o pravima branitelja i njihovih porodica, te izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, kao i o osnivanju komisije za suzbijanje korupcije. S dnevnog reda skinuti su statuti RTVFBiH i Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar. li}a. Ni ju~er nije imenovana komisija za vrijednosne papire.

Predstavni~ki doml Parlamenta FBiHl

Zajedni~ki izazov ilegalni imigranti
Ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} primio je ju~er u nastupnu posjetu novoimenovanog ambasadora Gr~ke u BiH Karolosa Gadisa. Razgovarano je o politi~koj i sigurnosnoj situaciji u dvjema zemljama te mogu}nostima za unapre|enje dosada{njih odnosa. Kada je u pitanju oblast sigurnosti, istaknuto je da zajedni~ki izazov predstavljaju ilegalni imigranti te da je u tom segmentu neophodna stalna saradnja i koordinacija sigurnosnih agencija, prenosi Fena. Gadis je naglasio da njegova zemlja nedvosmisleno podr`ava euroatlantsku perspektivu BiH, kako za ~lanstvo u EU, tako i NATO, te da se zala`u za ubrzanje pristupnog procesa.

Kona~no koncesije
Usvojenim Zakonom o koncesijama propisuje se da koncesije mogu biti davane za privredno kori{tenje prirodnog bogatstva, dobra u op}oj upotrebi ili drugog dobra, za javne radove i za javne usluge. Predlo`eni zakon se odnosi na dodjelu koncesija za obavljanje privrednih djelatnosti i usluga te izvo|enje radova u oblastima javnih cesta, luka, zra~nih luka, `eljeznica, kori{}enja voda i javnog vodnog dobra, komunalne djelatnosti, odr`avanja za{titnih vodnih objekata ili rije~nih korita, hidroakumulacija, pitkih, ljekovitih, termalnih, termomineralnih i mineralnih voda, hidromelioracionih sistema, energetskih objekata, mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalne energije, gra|evinskog zemlji{ta, lovi{ta, ribolovnih voda, cjevovoda i terminala za skladi{tenje i transport teku}ina i plinova, poljoprivrednog zemlji{ta, kulturnih dobara, djelatnosti upravljanja otpadom, ne{kodljivog uklanjanja organskog otpada, skija{kih centara i `i~ara, rije~nog prevoza, sporta i turizma. Zakon reguli{e postupak dodjele koncesija, predvi|a formiranje federalne nezavisne komisije za koncesije ~iji privremeni ~lanovi mogu biti i predstavnici op{tina na kojima je koncesiono dobro.
M. \UROVI] RUKAVINA

Holandska donacija ICMP-u
Holandski ambasador u BiH Sweder van Voorst tot Voorst i generalna direktorica Me|unarodne komisije za nestale osobe (ICMP) Kathryne Bomberger potpisali su ju~er u Sarajevu ugovor o novoj donaciji holandske vlade za podr{ku radu ICMP-a, prenosi Fena. Iznos od gotovo 4,5 miliona dolara namijenjen je za podr{ku radu ICMP-a u naredne dvije godine i njime }e se okon~ati dugotrajna podr{ka Holandije radu ICMP-a u regionu. Kako je ambasador Voorst istakao na sve~anosti potpisivanja ugovora, ovim iznosom se ukupna pomo} holandske vlade radu ICMP-a u proteklih 11 godina pove}ala na gotovo 30 miliona dolara ili 22 miliona eura, {to Holandiju ~ini jednim od glavnih donatora ove organizacije. Ocijenio je da rad ICMP-a nije va`an samo zbog humanitarnog aspekta pomo}i porodicama `rtava nego i u {irem kontekstu pomirenja.

Poslanici su kritikovali nedolazak ministara u Parlament

Foto: A. KAJMOVI]

Pojedina~no glasanje i manjak poslanika
Sve je ~e{}a praksa u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH da nakon elektronskog glasanja o nekoj ta~ki, poslanici izraze sumnju u rezultate glasanja, te zatra`e pojedina~no glasanje. Ju~er se gotovo o svemu o ~emu se uop{te glasalo, to ~inilo i pojedina~no. Razlozi za to su bili razli~iti. Tako se tra`ilo pojedina~no glasanje kad je ve}ina poslanika bila van sale, pa se zahtjevom za pojedina~no glasanje poku{avala dobiti ve}ina za neku ta~ku dnevnog reda ili pak kad se htjelo dati do znanja ko je poimeni~no od poslanika protiv nekog prijedloga. Ju~era{nju sjednicu karakterisala je i konstantno mala prisutnost poslanika u sali. kazao da je afirmativno {to Vlada lani nije izvr{ila rashode u mogu}im granicama, pa je tako napravljena u{teda od 90 miliona KM. Na to je Predrag Ko `ul (HDZBiH) rekao da ga Vlada podsje}a na njegovu `enu, koja “{to vi{e {tedi, vi{e tro{i” . Ju~er je potvr|eno imenovanje Senada Rahimi}a za direktora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduze}a i banaka, a u UO ovog tijela potvr|eno je imenovanje Jakova Gavrana, Mije Maru{i}a, Ibrahima Tirka, Safeta Sejdi}a i Zenita Ke-

Ostavka Vlade?
Iako je u prvom glasanju izvje{taj o izvr{enju lanjskog bud`eta dobio minimalnu podr{ku, nakon pojedina~nog glasanja, koje je tra`io Marinko ^avara (HDZBiH), izvje{taj je pao. Poslanici su kritikovali nedolazak predstavnika Vlade u Parlament kad se razmatra izvje{taj o izvr{enju bud`eta, a re~eno je da vlade podnose ostavke kad im se takav izvje{taj odbije. Ministar finansija FBiH Ante Krajina rekao je da su lanjski prihodi iznosili gotovo 1,5 milijardi KM, a rashodi 1,65 milijardi KM, te da je ukupan dug FBiH bio 264 miliona KM. On je

Zasjedalo Predsjedni{tvo SDP-a BiH

Pozvali SDA da se odlu~i
Predsjedni{tvo SDP-a BiH pozvalo je ju~er Stranku demokratske akcije da prestane sa politi~kom trgovinom vezanom za pitanje usvajanja bud`eta i da glasaju za njega, jer kako poru~uju iz SDP-a, to je jedini interes dr`ave i svih njenih institucija. - Usvajanjem bud`eta rije{it }e se pitanje popisa stanovni{tva, finansiranja institucija kulture, isplate penzija biv{im vojnicima, deblokiranje Agencije za prevenciju korupcije, izgradnja grani~nih prelaza sa Hrvatskom, proces digitalizacije, sredstva za sport i odr`avanje lokalnih izbora. SDA se kona~no treba opredijeliti i odlu~iti da li je pozicija ili opozicija, navodi se u saop}enju SDP-a BiH. Pored bud`eta, na ju~era{njoj sjednici Predsjedni{tva SDP-a BiH razgovaralo se i o aktuelnim politi~kim pitanjima, te o kora-

Deset hiljada na protestu pred Parlamentom
Na protestu upozorenja Saveza samostalnih sindikata BiH, koji }e biti odr`an 26. maja ispred zgrade Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu, o~ekuje se izme|u sedam i deset hiljada radnika, kazao je ju~er za Fenu predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramovi}. Po njegovim rije~ima, protest }e zapo~eti u 12 sati ispred zgrade Parlamenta, nakon ~ega }e se radni~ka povorka uputiti prema zgradi Vlade FBiH, a cilj je ukazati na te`ak ekonomsko-socijalni polo`aj radni~ke klase u FBiH. Bajramovi} je u Tuzli razgovarao sa kantonalnim sindikalnim rukovodstvom o spomenutom protestu i odre|enim pripremama, a ju~er je, tim povodom, boravio u Biha}u, dok }e sutra posjetiti Zenicu. On je dodao da }e predstavnici sindikata tokom protesta upozorenja uputiti svoje zahtjeve vezane za zakonske projekte koji treba da se donesu.

Sa ju~era{nje sjednice Predsjedni{tva SDP-a BiH

Foto: A. KAJMOVI]

cima koje je potrebno napraviti da bi se BiH priklju~ila NATOu. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija prenio je i utiske sa samita NATO-a u Chicagu. Konstatovano je da je BiH blizu

ispunjavanja uslova iz Tallinna, a ukazano je i na va`nost aktivnog u~e{}e BiH u dosada{njim i budu}im operacijama NATOa. Predsjedni{tvo SDP-a BiH izrazilo je i podr{ka uklju~ivan-

ju zemalja regiona u euroatlantske integracije, jer je punopravno ~lanstvo u NATO-u garancija stabilnosti ne samo za na{u zemlju nego i za cijelu jugoisto~nu Evropu.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Obilje`en Dan policije Tuzlanskog kantona

Bitka za vra}anje povjerenja
Na sve~anoj akademiji dodijeljena su i priznanja najboljim pojedincima i kolektivima

Errasquin posjetila Ustavni sud BiH
Ambasadorica Kraljevine [panije u BiH Maria Aurora Mejia Errasquin posjetila je ju~er Ustavni sud BiH. Ambasadoricu su primili predsjednik Ustavnog suda BiH Miodrag Simovi}, generalni sekretar Zdravko \uri~i} i registrar Zvonko Mijan. Simovi} je upoznao ambasadoricu o organizaciji, nadle`nostima i rezultatima rada Ustavnog suda BiH u minulom periodu, prenosi Fena. Simovi} je ukazao i na probleme koje ima Ustavni sud BiH, posebno u vezi s finansijskom nezavisno{}u Ustavnog suda BiH, potrebom tehni~ke modernizacije i fizi~ke sigurnosti Suda. Posebno je nagla{ena obostrana spremnost da se preduzmu aktivnosti radi {to uspje{nije budu}e saradnje.

Uz prisustvo velikog broja policajaca, predstavnika federalne i kantonalne vlasti i drugih gostiju, ju~er je sve~anom akademijom u Bosanskom kulturnom centru Tuzla obilje`en Dan policije Tuzlanskog kantona. Sve~anoj akademiji je prethodilo polaganje cvije}a i odavanje po~asti poginulim pripadnicima policije na spomen-obilje`ju ispred zgrade MUP-a, te postrojavanje jedinice policije ispred BKC-a.

Nije dovoljno
- Pored borbe protiv organizovanog kriminala, ostvarili smo dobre rezultate u materijalno-tehni~kom opremanju MUP-a. U pro{loj godini smo ulo`ili oko milion i po maraka u opremanje. Me|utim, ovo jo{ nije dovoljno. U narednom periodu nastavljamo sa ostvarivanjem na{a tri glavna cilja: materijalno-tehni~ko opremanje, podizanje standarda policijskih slu`benika i vra}anje povjerenja javnosti u MUP, kazao je Bego Guti}, ministar unutra{njih poslova TK-a. Na sve~anoj akademiji dodijeljena su i priznanja najboljim pojedinProfesionalno izvr{avanje zadataka

Osloba|aju}a presuda ili umanjena kazna
Ju~er je, iznose}i zavr{nu rije~ na su|enju optu`enima za genocid u Srebrenici, odbrana Stanka Koji}a naglasila da optu`eni nisu znali za plan ubijanja Bo{njaka u Srebrenici 1995. godine, te da su u ubistvima na Vojnoj ekonomiji Branjevo u~estvovali kao pomaga~i, javlja BIRN. Odbrana optu`enog Koji}a smatra da njihov branjenik nije po~inio genocid u Srebrenici i zbog toga su od Sudskog vije}a zatra`ili da bude oslobo|en krivice. Ukoliko Sud BiH utvrdi da je optu`eni kriv za neko drugo krivi~no djelo, odbrana je predlo`ila da mu se izrekne kazna manja od one koja je propisana zakonom. Tu`ila{tvo BiH tereti Koji}a, zajedno s Francom Kosom, Vlastimirom Golijanom i Zoranom Goronjom, za u~e{}e u ubistvima vi{e od 800 mu{karaca i dje~aka po~injenim 16. jula 1995. na Vojnoj ekonomiji Branjevo.

cima i kolektivima. Zlatnu policijsku zna~ku dobio je Omer Halil~evi}, na~elnik Policijske uprave Gra~anica. - Ovo je rezultat kontinuiranog rada. U slu`bi sam 26 godina. Menad`ment je prepoznao kvalitet u izvr{avanju profesionalnih zadataka. Naravno, kao rukovodilac, ne bih imao ove rezultate da nemam suradnike koji izvr{avaju svoje zada}e, kazao je Halil~evi}. Zlatna policijska zna~ka dodijeljena je posthumno Haziru Mumi-

novi}u, slu`beniku PU Kalesija, koji je preminuo pro{le godine. Srebrena policijska zna~ka dodijeljena je Suadu Halil~evi}u, starijem naredniku PS Centar - PU Tuzla. Dvije medalje za hrabrost pripale su Dra`enku Vujanovi}u i Mladenu Divkovi}u iz Jedinice za podr{ku MUP-a TKa, koji su ranjeni 26. aprila prilikom pretresa jedne ku}e. Kolektivno priznanje dodijeljeno je Odjeljenju za borbu protiv zloupotrebe droga MUP-a TK-a, ~iji su slu`benici u

proteklih osam mjeseci zaplijenili 18 i po kilograma droge.

Gosti
Obilje`avanju Dana policije prisustvovali su Mirsad Kebo, potpredsjednik Federacije, Himzo Selimovi}, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Predrag Kurte{, ministar unutra{njih poslova FBiH, Dragan Luka~, direktor FUP-a, Sead ^au{evi}, premijer TK-a... S. KARI]

Nakon presude iza{ao iz zatvora

Dervi{evi}a terete za ubistvo

Dan uo~i su|enja nova optu`nica Sakib Dautovi} progla{en krivim
Pred Vrhovnim sudom RS-a ju~er je trebalo zapo~eti su|enje Ramadanu Dervi{evi}u iz Srebrenice, kojem se na teret stavlja navodni ratni zlo~in po~injen 1992. na podru~ju srebreni~ke op{tine. No, kada je Dervi{evi} ju~er, zajedno sa advokaticom Vasvijom Vidovi}, stigao na glavni pretres, re~eno im je da je optu`nica izmijenjena. Tu`ilac je prekju~er Sudu dostavio druga~iju optu`nicu, po kojoj se Dervi{evi} vi{e ne tereti za ratni zlo~in, nego za krivi~no djelo ubistva. - Naravno, kako je to sada potpuno druga~ija ~injeni~na i pravna osnova optu`nice, ja sam prvo protestovala {to nam izmjena optu`nice nije dostavljena na vrijeme, kako bismo radi efikasnosti postupka, koji se dugo vodi, pripremili odbranu. Zatra`ila sam vrijeme da se izjasnim u vezi sa izmjenom optu`nice, tako da je glavni pretres odgo|en za 12. juni, kazala nam je Vasvija Vidovi}. Do sada, u doma}em pravosu|u, bar kada su u pitanju su|enja za ratne zlo~ine u Podrinju, nije zabilje`en slu~aj izmjene karaktera optu`nice, kao {to je u procesu protiv Dervi{evi}a. Ovaj Srebreni~anin je pro{le godine osu|en na sedam godina zatvora pred Okru`nim sudom u Bijeljini. Takvu presudu je, “zbog pogre{no i nepotpuno utvr|enog stanja, bitnih povreda odredaba krivi~nog postupka, povrede krivi~nog zakona i odluke o kazni” 30. novembra 2011. ukinuo Vrho, vni sud RS-a. U optu`nici je navedeno da je Dervi{evi} u srebreni~kom mjestu Ratkovi}i, zaseok Dvori{ta, krajem maja 1992. zajedno sa jo{ jednom NN osobom, ispalio vi{e metaka u Milisava Milanovi}a i njegovog brata Srbislava. Usljed zadobivenih povreda Milisav je odmah preminuo, dok se Srbislav spasio bje`e}i. Dervi{evi} od samog po~etka tvrdi da je optu`nica montirana, te da je za ovaj slu~aj ~uo 2008, kada je i pozvan na saslu{anje. On tako|er smatra da je cilj ovakvih procesa izjednaS. K. ~avanje krivice za ratne zlo~ine u Srebrenici.

Distriktu 915.400 KM
Anica Radi} - Savi}, {efica Pododjela za podr{ku mjesnim zajednicama, udru`enjima gra|ana i nevladinim organizacijama u Vladi Br~ko distrikta, kazala je da je Vlada Br~ko distrikta BiH usvojila program tro{enja sredstava grantova za udru`enja gra|ana koja se finansiraju putem ovog pododjela, u iznosu od 915.400 maraka, javlja Fena. "^inom usvajanja ovog programa kre}emo u proceduru isplate sredstava grantova putem ove slu`be i o~ekujemo da }emo u narednih desetak dana biti blizu realizacije spomenutih sredstava", istakla je Radi} - Savi}. Po njenim rije~ima, sredstva grantova realizuju se po osnovu utvr|ene analitike sadr`ane u knjizi bud`eta, gdje se kontinuirano ispla}uju sredstva za 78 mjesnih zajednica, 26 omladinskih klubova, pet invalidnih i tri humanitarna udru`enja i 11 bora~kih udru`enja.

Sudsko vije}e Kantonalnog suda u Biha}u, sa sudijom Reufom Kapi}em na ~elu, donijelo je presudu u predmetu protiv Sakiba Dautovi}a, komandira odjeljenja za za{titu lica i objekata autonomne pokrajine zapadna Bosna, proglasiv{i ga krivim i izrekav{i mu zatvorsku kaznu od 6 godina. - Kriv je {to je u toku oru`anog sukoba izme|u Petog korpusa Armije BiH i vojske AP Bosna, kao vo|a interventne grupe OBL-a, suprotno odredbama @enevske konvencije, 18. juna 1994. iz logora Drmaljevo priveo 12 zato~enika, civila, u mrtva~nicu Doma zdravlja Velika Kladu{a, a potom je ve}ina zarobljenika pojedina~no zlostavljana i povre|ivana, obrazlo`io je sudija Kapi}. Usljed udaraca kundacima, {akama, letvama i vojni~kim ~izmama, u ~emu je u~estvovao i Dautovi}, zarobljenici su zadobili te{ke povrede, nakon

~ega su vra}eni u nehumane uslove u zato~eni{tvu. Progla{en je krivim i {to je 8. augusta 1994, nakon {to je iz logora Drmaljevo dovedeno 15 zato~enika da ~iste stari grad u Velikoj Kladu{i, vr{e}i nadzor nad njima, zabranjivao im da jedu i piju i tukao ih nogama, {akama i kundakom pu{ke, nanose}i im povrede. Zato~enik Rasim Erdi}, nakon udarca kundakom, pao je u stanje bez svijesti, da bi i nakon ljekarske intervencije podlegao. Odbrana je bila nezadovoljna sudskom odlukom te je najavila `albu Vrhovnom sudu BiH. U me|uvremenu, sudsko vije}e u Biha}u donijelo je odluku o pu{tanju Dautovi}a na slobodu do kona~ne odluke Vrhovnog suda, s obzirom na to da je u pritvoru proveo vi{e od pet godina. Odbrana smatra da je stekao pravo i na prijevremeno pu{tanje na slobodu, ~ime bi predmet bio i okon~an. F. B.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Logora{i ni 17 godina nakon rata nemaju nikakva prava

Oko 200.000 `rtava ~eka na svoj zakon
@rtve torture koje primaju odre|enu vrstu socijalne pomo}i na osnovu statusa `rtve rata u jednom entitetu gube to pravo ako presele u drugi
Dragi{a Andri}, predsjednik Udru`enje logora{a Vi{egrad, trinaest je dana proveo u vojnom zatvoru, neki bi rekli logoru, “Viktor Bubanj” u Sarajevu. Razmijenjen je. Nakon rata, ne u`iva nikakva prava kao biv{i logora{. Nema, recimo, pravo na besplatnu zdravstvenu za{titu. “Mi, kao, imamo neka prava na osnovu Zakona o civilnim `rtvama rata Republike Srpske, no on je napravljen tako da je nepovoljan za biv{e logora{e. Da bih ostvario neka prava, neophodna mi je izvorna medicinska dokumentacija koju nemam. Naime, nije mi na um padalo, nakon otpu{tanja iz zatvora “Viktor Bubanj” tra`iti , tu vrstu dokumentacije. Nadalje, sve se de{avalo ‘92. i onaj ko je imao takvu dokumentaciju, izgubio ju je. Zakon o bora~ko-invalidskoj za{titi RS-a je predvidio da nam vrijeme provedeno u logorima ra~una kao dvostruki radni sta` i to je sve” obja{njava An, dri} pri~aju}i o statusu ratnih `rtava torture.

Ostaje crkva iznad mezarja u Poto~arima
Ministarstvo prostornog ure|enja, gra|evinarstva i ekologije RS-a izdalo je rje{enje Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Srebrenici, kojim se omogu}ava nastavak izgradnje crkve na lokalitetu Budak, iznad Memorijalnog centra Poto~ari. Izgradnja crkve, zapo~eta 2010, izazvala je protivljenje Bo{njaka, jer je objekat u neposrednoj blizini dvije masovne grobnice, te iznad Memorijalnog centra, gdje su ukopane `rtve genocida. Izgradnja crkve je po~eta bez ikakvih dozvola, zbog ~ega su inspektori obustavili radove. Me|utim, predmet je izuzelo resorno ministarstvo. - Mi smo u na{em obrazlo`enju, pored pravne, naveli i moralnu dimenziju jer smatramo da nije politi~ki mudro praviti crkvu na tom mjestu. Onda je Ministarstvo izuzelo taj predmet, {utjelo jedno vrijeme i sad, kada su tenzije podignute, osporilo op}insko rje{enje i donijelo odluku koja podrazumijeva da se crkva mo`e legalno graditi, kazao nam je ]amil Durakovi}, zamjenik na~elnika Srebrenice. S. K.

Tortura i poslije rata

Prava, akobogda
No, optimista je. Interresorna grupa Vije}a ministara BiH, koju ~ine i predstavnici entitetskih vlada, udru`enja i udruga logora{a, te nevladinih organizacija, radi na izradi zakona o za{titi `rtava torture u BiH. Podsjetimo, ve} dva puta spomenuti zakon je zavr{io u fiokama nadle`nih. Prvi puta objasnit }e Murat Tahirovi}, biv{i predsjednik Saveza logora{a BiH, 2006. godine zbog izbora, drugi put 2010. jer predlo`eni tekst zakona nije imao podr{ku entitetskih vlada. “Ako 17 godina nakon rata i dobijemo svoj zakon, onda bi on podrazumijevao pravo na besplatnu

zdravstvenu za{titu, za jedan broj onih koji su zaista pro{li te{ke psihofizi~ke torture i mjese~nu naknadu ovisnu o stepenu tjelesnog o{te}enja. Predvi|eno je i formiranje Fonda za reparaciju iz kojeg bi se biv{im logora{ima ispla}ivale od{tete. Zakon bi za{titio svaku `rtvu rata, ali i `rtve torture prije i nakon rata” ka`e Tahirovi} koji je za rata ,

broj 40, premda nosi cipele broj 44. Danas je ~lan interresorne grupe koja radi na tekstu novog zakona o za{titi `rtava torture u BiH. “Napravili smo tekst zakona i zajedno s logora{ima iz Sarajeva, Tuzle, distrikta Br~ko, udru`enja logora{a iz Vi{egrada kao pridru`enog ~lana... Vlasti nas poistovje}uju s brojkama, pitaju koliko nas ima

ISPITIVANJE Od ispitanih 1.016 osoba samo 228 u`iva neka prava, pokazalo je ispitivanje koje je provelo udru`enje Vive `ene
proveo dva mjeseca u logorima Fikreta Abdi}a. Naravno, kao biv{i logora{ ne ostvaruje nikakav prava, ali je ratni vojni invalid i to mu je omogu}ilo stanovitu mjese~nu naknadu. I An|elko Kvesi}, predsjednik Hrvatske udruge logora{a domovinskog rata Srednjobosanskog kantona, u Kazneno-popravnom zavodu Zenica za rata je proveo 62 dana. Sve u bolni~koj pid`ami i cipelama i koliko }e to sve ko{tati. Takav je stav, recimo, zauzela Vlada FBiH” , obja{njava Kvesi}.

Ispitivanja
Imali su, ka`e, i sastanke s predstavnicima nekih politi~kih stranaka lobiraju}i za svoj zakon. Ina~e, procjene ka`u da je oko 200.000 `rtava torture u BiH koje ~ekaju da im dr`ava prizna prava i omogu}i dostojan `ivot. Udru`e-

nje gra|ana Vive `ene je pro{le godine sa Savezom logora{a BiH, spomenutom hrvatskom udrugom, Savezom logora{a Tuzlanskog kantona i Udrugom zato~enih distrikta Br~ko formiralo mre`u Zajedno protiv torture u BiH Mre`a. Ispitali su 1.016 osoba iz 44 op{tine, pripadnike najbrojnijih etni~kih skupina, Bo{njake, Hrvate i Srbe, sa podru~ja Federacije BiH, Republike Srpske i distrikta Br~ko. Uo~eno je da `ive na granici siroma{tva. Rezultati ispitivanja ka`u da od ispitanih 1.016 osoba, samo 228 (22 posto) u`iva neka prava, 788 ili 78 posto nije ostvarilo ta prava, budu}i da nisu mogli dokazati pripadnost spomenutim zakonima. Nagla{eno je kako i promjena mjesta prebivali{ta u BiH uti~e na pristup ranije ostvarenim pravima. @rtve torture koje primaju odre|enu vrstu socijalne pomo}i na osnovu statusa `rtve rata u jednom entitetu gube to pravo ako presele u drugi.
A. BE^IROVI]

O bud`etu, Srebrenici, Vije}u ministara...
Lideri {est vode}ih politi~kih stranaka u BiH trebalo bi da na dana{njem sastanku u centrali SDP-a ponovo razmatraju klju~na pitanja koja se ti~u vojne i dr`avne imovine, bud`eta institucija BiH, provo|enja odluke u predmetu Sejdi} Finci i lokalnih izbora u Srebrenici. Sastanak {estorke, koji je odr`an u Mostaru 17. maja, zavr{en je bez konkretnog dogovora o bud`etu institucija BiH, ali i odluci u slu~aju Sejdi} - Finci, tako da je za danas ostavljena mogu}nost za kona~ni dogovor o tome da li }e BiH imati bud`et za ovu godinu i u kojem kapacitetu i sastavu }e funkcionirati Vije}e ministara BiH. Sa ili bez SDA.

GORA@DE

Obilje`en zlo~in u Lozju
dna u nizu. Porodice ubijenih i odvedenih ne propu{taju priliku da ka`u kako taj zlo~in nisu po~inile paravojne snage s one strane Drine. - Sve su to bile na{e kom{ije, nikakvi beli orlovi, sve kom{ije koje i sada hodaju, tvrdi Zarfa Ho{o, sestra ubijenog Lutve Sijer~i}a. D`emili ^engi} ubili su sinove [evketa i Samira. - Sve znamo, prvi Cigo Mitrovi} pa Aco Lasica, radio na izdavanju li~nih karti, sve ih ja znam kad su bili mali, ka`e D`emila. Na`alost, za posmrtnim ostacima ve}ine `rtava i danas se traga, a do sada za zlo~in po~injen u naselju Lozje niko nije odgovarao iako su imena nalogodavaca i izvr{itelja uglavnom poznata. A. H.

U gora`danskom naselju Lozje obilje`ena je 20. godi{njica zlo~ina nad Bo{njacima kada su 22. maja 1992. pripadnici srpskih snaga upali u ovo naselje i tom prilikom ubili desetak mje{tana, a njih oko 30 odveli u nepoznatom pravcu. Odvedenim stanovnicima Lozja od tada se gubi svaki trag. Njihovi najbli`i ju~er su polo`ili cvije}e i prou~ili Fatihu na spomen-obilje`ju podignutom njima u ~ast. O razmjerama zlo~ina u Lozju svjedo~i ~injenica da je tada ubijena i dvanaestogodi{nja Advira [ahman. - Pucalo je vi{e ne znam ni odakle. Ona je meni tada ubijena, ja sam ostala s njom i onda su me zarobili, pri~a Izeta [ahman, majka ubijene Advire. Njena je pri~a samo je-

A-SDA podr`ala sindikate
Kantonalni odbor stranke A-SDA ju~er je u Biha}u podr`ao proteste sindikata u Unsko-sanskom kantonu. Novinarima je re~eno da su zagovarali i prolongiranje dono{enja bud`eta Kantona, zbog pregovora sa sindikatima koji su bili, prema njihovoj ocjeni, izostavljeni. Predsjednik ASDA Jasmin Emri} osvrnuo se i na dana{nju sjednicu Skup{tine USK-a, istakav{i formiranje odbora za agenciju za privatizaciju Kantona izme|u ostalih stavki. - Po drugi put se imenuju odbori koji su odavno trebali da rade, a prema informacijama iz Agencije, oni su u potpunom krahu, isklju~ena im je i struja. Gore je to {to je svako preduze}e u Kantonu kojima su se oni bavili, tako|er do`ivjelo potpuni krah, kazao je Emri} novinarima. F. B.

Polo`eno cvije}e na spomen-obilje`je

10

KOMENTARI

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Koliko se Bo{njaci vole, Srbi i Hrvati im i ne trebaju
FOKUS

N
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Tihi} se, ‘ajde da uo~i 25. svibnja malo parafraziramo i najve}ega sina svih na{ih naroda i narodnosti, kojem, ina~e, Kom{i} svako jutro salutira u svome kabinetu u Titovoj ulici, dr`i brojki kao pijan plota, tvrde}i da tko god se zala`e za bud`et koji je za 78 milijuna maraka manji negoli 2010, radi BiH o glavi. Opet, Lagumd`ija dr`i da onaj tko nije spreman usvojiti (takav) bud`et, uo~i Titova ro|endana, 24. svibnja direktno puca u dr`avu. A kako se (navodno) vratio Valter - No pasaran!

a novu, ovoga puta sa ra jev sku, se an su {estorke, Dragan ^ovi} i Milorad Dodik danas dolaze vrlo opu{teno, a kako je krenulo s intimizacijom hrvatskoga sto`ernika i srpskoga vo`da, mo`da ~ak i sa iste adrese. Hadezeovski je lider, naime, nedavno kazao kako je njegov odnos s esenesdeovskim neprikosnovenikom daleko iznad uobi~ajenih relacija strana~kih predsjednika. Dru`e se, veli, i po slavama, a sastaju ~esto i dobro sklonjeni od medijskih znati`eljnika. Jasno, kad se hrvatska i srpska (povremeno bratska) srca slo`e, Bo{njaci lo{e spavaju. Ako uop}e spavati mogu. U aktualnoj, pak, situaciji, ~ak i da namjere osovine Banja Luka (zapadni) Mostar nisu opasne, ima razloga za nesanicu. Ne, dakako, samo zato {to savjest u nekih bo{nja~kih politi~kih prvaka nije ~ista, nego stoga {to se, uz ovakve odnose dvi je naj ja ~e bo {nja ~ke stranke zdru`ene (?!) u crvenoze le nu ko ali ci ju, hrvat skosrpska potencijalna opasnost doi mlje pri li ~no be ni gno. Ukratko; Bo{njak je Bo{njaku trenuta~no vuk. Pa makar onaj jedan bio i multietni~an. Ili mo`da ba{ zato?! [tovi{e, situacija je do te mjere dramati~na da je visoki dr`avni du`nosnik, ne ba{ de-

P

finirane nacionalne opredijeljenosti, ali, ipak, tituliran kao hrvatski ~lan kolektivnog {efa dr`ave, dakle, @eljko Kom{i} predlo`io svome predsjedniku Zlatku Lagumd`iji i visokome du`nosniku SDA i svome cimeru u Predsjedni{tvu Bakiru Izetbegovi}u da se strana~ka rukovodstva pogledaju u o~i. Da vidimo, vjeruje, eto, Kom{i} kako je kucnuo odsudni ~as nakon pustih mjeseci koalicijskog glavinjanja, jesmo li jedni za druge! itanje je, mada, jasno, ne i klju~no u ovoj te{koj si tu aci ji; za {to potpredsjednik SDP-a nije ideju o su~eljavanju i ra{~i{}avanju iznio predsjedniku SDA Sulejmanu Tihi}u?! Moglo bi se - mo`da - kazati kako su ga za to motivirali tehni~ki razlozi; s Izetbegovi}em je, kao {to znamo, vrata do vrata. Ipak, nekako se kao logi~nije obja{njenje ove Kom{i}eve ignorancije predsjednika klju~nog politi~kog partnera name}e to {to je esdeaovski lider netom zagazio na omiljeni teren zlatnog ljiljana - patriotizam. Tihi} se, ‘ajde da uo~i 25. svibnja malo parafraziramo i najve}ega sina svih na{ih naroda i narodnosti, kojem, ina~e, Kom{i} svako jutro salutira u svome kabinetu u Titovoj ulici, dr`i brojki kao pijan plota, tvrde}i da tko god se zala`e za

T

bud`et koji je za 78 milijuna maraka manji negoli 2010, radi Bosni i Hercegovini o glavi. Opet, Lagumd`ija dr`i da onaj tko nije spreman usvojiti (takav) bud`et, uo~i Titova ro|endana, 24. svibnja - direktno puca u dr`avu Bosnu i Hercegovinu. A kako se (navodno) vratio Valter - No pasaran! Dva strana~ka ~elnika dvije koalicijske stranke, dakle, konkretnu situaciju vide potpuno razli~ito. Slijedom ~ega je te{ko doku~iti {to bi se na tom me|usobnom gledanju u o~i, na koje Kom{i} p(r)oziva, moglo promijeniti. Uostalom, ve} i retorika, nerijetko ba{ ona ko do di kov ska, ko ja se razmjenjuje na relaciji SDP SDA, sugerira kako bi taj sastanak morale osiguravati jake sna ge UN PRO FOR-a. Kad nam ve}, uvjerili su se i Izetbegovi} i Lagumd`ija (prek)ju~er u Chicagu, NATO ba{ i nije na raspolaganju. ihi} je, naime, pokrenuo pravu mobilizaciju esdepeovskih patriotskih snaga, kada je, nakon {to je ~uo kako Dodik nagovara Lagumd`iju da se kutari{e SDA, ispalio: “Ako mi odemo iz vlasti, tko }e ~uvati BiH” . [to je sve, tim povodom, Kom{i} izgovorio autoru ove (pretenciozne) re~enice, bolje ne ponavljati. Ma, skoro i gore negoli je skresao Izetbegovi}u

U

kada je ono, usred predizborne kampanje, atestirao njegov (ratni) patriotizam. A sve ono {to je hrvatski ~lan troglavoga bh. Predsjedni{tva adresirao na {efa SDA, svojim, jo{ o{trijim, rije~ima prepri~ala je njegova stranka. Ukratko, Tihi} je, ba{ kao ono nekada u (biv{oj) zgradi CeKa atestiran kao doma}i izdajnik, tj. kvazibranitelj - opasan, dakle, tip koji Bosni nikako ne da iz balkanskoga kala. takvom, dakle, ozra~ju, Kom{i} zakazuje sastanak na kojem bi trebali utvrditi “jesu li jedni za druge”?! Pritom, u svome posljednjem TV nastupu koji se, zanimljivo, nije dogodio na FTV-u, balkanski prvak u brzom povla~enju ostavki (a i osobnog mi{ljenja) je otkrio polo`aj; Veli~anjem infrastrukturalnih radova Fahre Radon~i}a, koji, eto, zna kuda ide i {to narodu pri~a, Kom{i} je navijestio SDP-ovu bolju budu}nost. Ne vjerujem da se to moglo dogoditi bez Lagumd`ijina mandata. Ne samo zato {to se to potpredsjednik ne bi usudio bez predsjednika nego prije! - zato {to su infrastrukturalni (podzemni) radovi na relaciji SDP - SBB ve} odavno u tijeku. Pa je, eto, kasno za gledanje u o~i!

Mostarska kriza: Epizoda prora~un

N

a svako rje{enje po nekoliko problema! Tako se otprilike mo`e opisati “mostarska sumrak sa ga” Na ime, po li ti ~ka bit ka . Hrvata, predvo|enih HDZ-om BiH, i Bo{njaka, pod liderstvom SDA, u gradu na Neretvi posljednjih dana poprima sve ozbiljnije i zlokobnije oblike. Nakon odbijanja jednih, a potom i drugih, da u|u u novoobnovljenu zgradu Gradske vije}nice i to zbog infantilno-ridikulozne “spomeni~ke krize” na pomolu je jedan , sasvim novi i znatno ozbiljniji problem. Naime, politi~ka kriza u Mostaru je po~ela presudom Ustavnoga suda BiH kojom je nalo`eno da se mijenjaju izborna pravila za Mostar, te sukladno tomu i gradski Statut. Nastavila se odbijanjem jednih i drugih da nazo~e sjednicama Vije}a u Gradskoj vije}nici, a sada kulminira problemima oko usvajanja gradskog prora~una. Do sada su stanovnici Mostara mogli ravnodu{no gledati na politi~ku borbu za prevlast u gradu, no problemi s usvajanjem prora~una ozbiljan su poziv na uzbunu. Problem je, ovaj put, kultura. Hrvati (HDZBiH) `ele da se ujedna~e izdvajanja za hrvatske i bo{nja~ke kulturne institucije, dok istovremeno Bo{njaci (SDA) ne `ele da hrvatske institucije kulture dobiju vi{e novca nego lani. Iz SDA tvrde kako Hrvati vi{e novca dobijaju od @upanije, te kako bi trebalo uje-

dna~iti gradska izdvajanja s onim `upanijskim. Nitko ni rije~i nije rekao o samim institucijama kulture. Kazali{te i pozori{te, biblioteku i knji`nicu, muzi~ku i glazbenu {kolu mu~e isti problemi koji nisu vezani za nacionalnost onih koji tamo rade. Tako|er, njihov rad niti ne mo`e imati nacionalnu odrednicu, te je stoga sasvim jasno kako su najnovija prepucavanja oko usvajanja gradskog prora~una samo nastavak “ranije poduzetih radnji” kojima je cilj ovladavanje Mostarom. I HDZBiH i SDA se svim silama trude prikazati Hrvate, odnosno Bo{njake, vi{e ugro`enima u Mostaru. Na taj na~in crpe moralno upori{te za svoje stavove koji naposljetku trebaju dovesti do prednosti u odnosu na “drugu stranu” . U toj borbi ljutiti, vje~iti, partneri ne prezaju ni od ~ega, pa ni od blokiranja `ivota u gradu. Sjetimo se samo kako je tijekom 14 mjeseci dugog mrcvarenja biranja gradona~elnika nakon posljednjih lokalnih izbora iz 2008. godine, Mostar proveo gotovo cijelu godinu bez prora~una. Prosvjedi pred Gradskim vije}em nisu tada pomagali, jer su HDZ i SDA tobo`e branili hrvatske, odnosno bo{nja~ke nacionalne interese, a ustvari su se borili za {to ve}i komad vlasti. Tako se i sada kroz sukobe o prora~unu ustvari trenira strana~ka snaga. Pokazuju se mi{i}i i dokazuje se tobo`nja

briga za narod kojeg se predstavlja. Naravno, narod(e) nitko ni{ta ne pita. Niti jedan Bo{njak, Hrvat, Srbin ili bilo tko drugi ne `eli da mu se prava brane kroz nedobijanje zara|ene pla}e, pa makar i one iz mostarskoga prora~una. Nitko nije glasovao za SDA i HDZ da ovi danas, na isteku mandata, mogu blokirati `ivot u Mostaru. Umjesto da se brinu zbog sme}a koje se ponovno gomila na ulicama zapadnoga dijela grada, lokalnih puteva rupi~astih kao Vilerov goblen ili zbog ~injenice da je ekonomija u gradu ve} godinama na izdisaju, lokalni strana~ki prvaci su odlu~ili jo{ jednom vratiti se proku{anom receptu optu`ivanja “one strane” za sve lo{e {to se zbiva u Mostaru. U tom svjetlu je formirana i komisija koja bi trebala rije{iti problem izmjene gradskog Statuta. Time su stranke jednostavnom fintom dobile na vremenu. Sada se u potpunosti i sasvim opu{teno mogu posvetiti daljnjem dizanju tenzija me|u susjedima u gradu na Neretvi. U komisiju su imenovali redom ugledne stanovnike ovog grada, kako im nitko ne bi mogao prigovoriti da se ne trude dovoljno. Budu}i nada posljednja umire, nadajmo se i da }e Mostarci napokon shvatiti da se SDA i HDZ koriste jednostavnom, anti~kom, metodologijom “zavadi pa vladaj” To je barem kristalno jasno. .

OSVRT

Pi{e: Jurica GUDELJ jurica.gudelj@oslobodjenje.ba

HDZBiH `eli da se ujedna~e izdvajanja za hrvatske i bo{nja~ke kulturne institucije, dok istovremeno Bo{njaci ne `ele da hrvatske institucije kulture dobiju vi{e novca nego lani

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

11

REVIZIJA BORACA Usprkos zahtjevu predsjednika FBiH

NASTAVLJENA PROIZVODNJA

U SIEMENSU
Nastavak revizije u Sarajevskom kantonu upitan? Ministri ZDK-a i TK-a odbijaju dati saglasnost za formiranje ~lanova revizorskih timova U Posavskom kantonu revizija obustavljena prije pola godine
Obavijest kojom je @ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH, zatra`io da “sukladno svojim zakonskim ovlastima, povuku prijedloge za imenovanja ~lanova revizorskih timova do ispunjavanja uvjeta za pravi~nu i zakonitu reviziju i da ne dopuste daljnju provedbu revizije u svojim `upanijama” stigla je na adrese kantonalnih ministara za bora~ka pitanja i {efova uprava za pitanja branitelja. je je Sarajevski kanton kandidovao za revizorske timove?! Kad smo ve} kod ministra Heleza, recimo da je 21. maja ove godine na sastanak pozvao sve ~lanove revizorskih timova i objasnio im da Tim za koordinaciju revizorskih timova postoji (raspustio ga predsjednik Budimir, op. a.), da se ne postupa po spomenutoj obavijesti predsjednika FBiH te da se revizija nesmetano odvija. Dakle, proizvodnja u Siemensu je, kako je to onomad ministar Helez slikovito objasnio, nastavljena punom parom. Asim Alji}, ministar za pitanja boraca Tuzlanskog kantona, jeste dobio obavijest predsjednika FBiH, ali nije ba{ siguran {ta mu je raditi. Recimo, prije tri dana je dobio imena dva kandidata za revizorski tim i zahtjev od federalnog ministra da im da saglasnost za imenovanje. Navodi se u dopisu i kako je saglasnost bora~kih udru`enja Kantona obezbije|ena. “Iz dopisa koji sam dobio ne vidim da postoji saglasnost bora~kih organizacija, niti ja poznajem te kandidate. Ne}u dati odobrenje da ih se kandiduje, tra`i}u od ministra da mi na uvid po{alje suglasnost bora~kih organizacija. Tra`io sam, i kada revizor-

Sje}anje na 12 banjalu~kih beba
Povodom 20. godi{njice smrti beba u banjalu~kom porodili{tu, ju~er su polo`eni vijenci na spomen-obilje`je 12 beba u centru grada. Podsje}amo, maja 1992, u banjalu~kom porodili{tu umrlo je 12 beba zbog nedostatka kiseonika, jer nije mogao biti dopremljen kopnenim putem zbog blokade Banje Luke, a ni zra~nim putem zbog odluke Vije}a sigurnosti o zabrani letenja iznad BiH, prenosi Fena. U ime roditelja nastradale djece, prisutnima se obratila @eljka Tubi}. “Mi, majke stradale djece, dr`at }emo se zakletve i dok smo `ive, pri~at }emo o strahoti koja nam se desila kako bi ljudi saznali o zlu i ne~ovje{tvu stranih mo}nika”, nije krila bol i ogor~enje Tubi}. Predsjednik RS-a Milorad Dodik rekao je u obra}anju da ova tragedija ni nakon 20 godina nikoga ne mo`e ostaviti ravnodu{nim.

@ivko Budimir: Poslao obavijest

Ned`ad Ajnad`i}: Sprema odgovor

Revizori kod Heleza
Nezvani~no, Ned`ad Ajnad`i}, ministar za pitanje boraca Sarajevskog kantona, sprema odgovor iz kojeg se da naslutiti kako }e postupiti po obavijesti predsjednika FBiH. Predlo`it }e Zukanu Helezu, federalnom ministru za bora~ka pitanja, da iz timova koje je formirao izbaci one ~lanove koji nemaju njegovu i suglasnost Koordinacije bora~kih udru`enja Kantona. Zatra`it }e da mu se dostavi spisak ~lanova revizorskih timova, pitati kako u revizorskom timu mo`e biti neko ko ima tri mjeseca radnog iskustva i objasniti kako takav ne mo`e raditi reviziju boraca. Podsjetimo, ministar Ajnad`i} je federalnom kolegi nedavno poslao pismo u kojem je tra`io da ga se obavijesti {ta je s kandidatima ko-

ski timovi do|u u Kanton, da bar na kafu navrate kako bih znao da su tu. Ni{ta. Kad su tu, ne znam ni u kojoj op{tini rade! Kad krene revizija boraca u Srebrenici, Bratuncu, Vlasenici, tek tada nas ~ekaju problemi. Dakle, niti sam imenovao ~lanove revizorskih timova, pa ih ne mogu ni pozvati da napuste timove” ka`e , ministar Alji} i apeluje na bolju komunikaciju federalnog s kantonalnim ministrima.

Zakon, pa ostalo
Obavijest predsjednika FBiH obrela se i na stolu Suada Omera{evi}a, ministra za borce Zeni~ko-dobojskog kantona. Ka`e, u dosada{njem mandatu (godina i po) nije dao niti jednu saglasnost na formiranje kontrolnih timova. A zna, trebalo je da ~lanove revizorskih timova predla`e i odobri zajedno s bora~kim organizacijama.

“Pro{le sedmice iz federalnog su Ministarstva tra`ili saglasnost za imenovanje ~etvorice ljudi u revizorski tim. Nisam je dao jer mene, kako Zakon o reviziji nala`e, niko ni{ta nije pitao. Ne dobivam ni rezultate revizije koja je do sada napravljena u Kantonu, premda Zakon to nala`e” `ali se ministar , Omera{evi}. Joso Markovi}, ministar branitelja Posavskog kantona, jeste dobio obavijest predsjednika FBiH, ali ga se ba{ i nije dojmila. Naime, ima vi{e od pola godine kako je revizorski tim koji je radio kontrolu branitelja u ovom kantonu raspu{ten na inicijativu federalnog ministra, a novi nije formiran. Opet, Esad Crnica, direktor Uprave za bora~ka pitanja Srednjobosanskog kantona, ka`e kako je obavijest predsjednika FBiH stigla na protokol, sa svojim }e savjetnicima vidjeti {ta s njom.
A. BE^IROVI]

Ekshumacija u op{tini Lopare
Na pravoslavnom vojnom groblju u op{tini Lopare izvr{ena je ekshumacija, prilikom koje su prona|eni ostaci jednog NN tijela. DNK nalaz posmrtnih ostataka radit }e se u laboratoriju Me|unarodne komisije za tra`enje nestalih osoba (ICMP), saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH, prenosi Fena. Izvr{enom ekshumacijom rukovodio je istra`ilac Tu`ila{tva BiH, koji je po instrukcijama tu`ioca koordinirao rad policijskih, forenzi~kih i drugih ovla{tenih osoba koje vr{e proces ekshumacije. Procesu ekshumacije prisustvovali su predstavnici Instituta za tra`enje nestalih osoba BiH, predstavnici MUPa RS-a, ljekar sudske medicine i istra`ilac Tu`ila{tva BiH.

LGBT prava u BiH

Pet bodova za toleranciju
Govor mr`nje u medijima i prijetnje pripadnicima LGBT zajednice svrstali na{u zemlju me|u srednje tolerantne
Me|unarodni dan borbe protiv homofobije obilje`en je 17. maja {irom svijeta, a cilj mu je promovisanje me|unarodnih doga|aja kojima bi se postiglo po{tovanje pripadnika i pripadnica LGBT populacije u svijetu. Prava lezbijki, gejeva, biseksualaca, transrodnih ili transseksualnih osoba (LGBT) u BiH su zagarantovana me|unarodnim pravima LBGT osoba, a Sarajevski otvoreni centar u suradnji sa ILGA Evropa te a`urirani Rainbow Index predstavili su Godi{nji izvje{taj o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Evropi. BiH je okarakterisana kao zemlja u kojoj se veoma malo po{tuju LGBT ljudska prava, a prema indeksu bodovanja, ima pet bodova, {to je jako nisko. Zaklju~eno je da se najvi{e kr{enje ljudskih prava LGBT osoba u na{oj zemlji reflektuje kroz govor mr`nje u medijima, prijetnje i uzemiravanje pripadnica i pripadnika ove zajednice ili aktivista koji se bore za jednakost. Prema Rainbow Indexu, Velika Britanija od maksimalnih 30 bodova dobila je 21 bod i ubraja se u zemlje koje po{tuju ovu populaciju i njihova prava, slijede je Njema~ka i [panija, te [vedska i Belgija. Zemlje Evrope u kojima je stepen za{tite najlo{iji su Moldavija i Rusija sa -4,5 bodova, zatim Armenija, Azer bej d`an, Ma ke do ni ja i Ukrajina sa -4 bodova, dok Bjelorusija i Lihten{tajn imaju -1 bodova. Stepen pravne jednakosti i dalje je vrlo nizak u ve}ini zemalja. Me|utim, uo~ena su i pozitivna kretanja, a veliki napredak ostvaren je u 2011. na me|unarodnoj i evropskoj razini u smislu priznavanja seksualne orijentacije i rodnog identiteta u podru~ju azila i za{tite od nasilja.

Upozorenje CIK-a
Centralna izborna komisija BiH ju~er je uputila pismo Predsjedni{tvu, Parlamentarnoj skup{tini i Vije}u ministara BiH u kojem ih upozorava na mogu}nost odga|anja lokalnih izbora, budu}i da jo{ nisu osigurana sredstva za njihovo provo|enje, prenosi Srna. Izborni zakon BiH propisuje da sredstva za provo|enje izbora moraju biti osigurana u roku od 15 dana od dana dono{enja odluke CIK-a o raspisivanju izbora, a taj rok je istekao u utorak. CIKBiH je 7. maja donio odluku o raspisivanju i odr`avanju lokalnih izbora 7. oktobra. Predstavni~ki dom PSBiH sutra, 24. maja, trebalo bi u drugom ~itanju da razmatra prijedlog bud`eta BiH za ovu godinu. Prema procjeni CIK-a, za aktivnosti koje u vezi sa lokalnim izborima provodi Komisija potrebna su 4,3 miliona KM, dok }e tro{kovi koji se finansiraju iz op{tinskih bud`eta iznositi oko 4,5 miliona KM.

12

CRNA HRONIKA
Za sada nepoznate osobe preksino} su provalile u prostorije firme “Mali{i}” u Bojni~koj ulici. Usred posla omeo ih je alarm, kojim je o provali obavije{ten centar Agencije za za{titu ljudi i imovine DSC Sarajevo. Oni su uputili ekipu te obavijestili policiju. Po dolasku na mjesto doga|aja, uo~eno je da je razbijeno staklo na hali i odnesena odre|ena koli~ina robe. Nekoliko ukradenih paketa na|eno je u blizini objekta.

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Alarm otjerao provalnike

Na kamion stavio tablice drugog vozila

Slu`benici krim-policije CJB-a Bijeljina podnijeli su tu`ila{tvu izvje{taj protiv B.M. zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo falsifikovanje isprave. On je 6. aprila na svoj neregistrovani kamion postavio nepripadaju}e registarske tablice i uklju~io se u saobra}aj. Da su na kamionu tablice sa drugog vozila utvr|eno je prilikom kontrole na putu Bijeljina - Br~ko, u naselju Ljeljen~a, gdje je policija zaustavila vozilo.

Shodno ~lanu 243. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Sl. novine FBiH", broj 85/08) Brokerska ku}a FIMA International d.o.o. Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 37, 71 000 Sarajevo, daje

Saobra}ajna nesre}a u Hrva}anima kod Prnjavora

Voza~ {kode poginuo

OBAVIJEST
Dana 15. 5. 2012. godine Brokerska ku}a FIMA Intrenational d.o.o. Sarajevo je na Sarajevskoj berzi - burzi d.d. Sarajevo posredovala u prodaji 720 ili 12,629% redovnih dionica emitenta TP RUDHEM d.d. TUZLA.

u direktnom sudaru
Esad Klepo {kodom pre{ao na lijevu stranu ceste i udario u mercedes, kojim je upravljao Drago Brkovi}
Pedesettrogodi{nji Crnogorac Esad Klepo, ro|en u Pljevljima, nastanjen u Sarajevu, poginuo je ju~er ujutro u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu Banja Luka - Prnjavor, u mjestu Hrva}ani kod Prnjavora, potvr|eno je iz banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva.

OBAVJE[TENJE
JP "[ume TK" d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj 4576/12 od 21. 5. 2012. godine o prodaji roba - {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

[koda koju je vozio Klepo

Nije bio vezan?
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 047574 07 P Sarajevo, 12. 4. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja KNE@EVI] GOSPAVA iz Sarajeva, Ulica Osik br. 19, Ilid`a, protiv tu`enog TAZEEM-AKHTAR CHAUDRY iz Sarajeva, Ulica Nadmlini broj 1, radi poni{tenja i ni{tavosti ugovora, v.sp. 100.000,00 KM, objavljuje slijede}i NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. stav 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1.000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a, - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku, - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi, a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Sudija Nermina Sijer~i}

OGLAS
POZIV za TAZEEM-AKHTAR CHAUDRY iz Sarajeva, Ulica Nadmlini broj 1. Pozivate se kao stranka na RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU za srijedu, 27. 6. 2012. godine, u 10 sati, pred ovaj sud u sobu broj 318/III.

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-12-000 100 U Gora`du 22. 5. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje

Klepo se {kodom, najvjerovatnije iz Sarajeva, kretao prema Banjoj Luci te je iz nepoznatih razloga pre{ao na lijevu stranu puta, upravo u trenutku kada je iz suprotnog smjera nai{ao mercedes S420, kojim je upravljao Drago Brkovi} (53) iz Prnjavora, vlasnik preduze}a Dion & Tehniks. Uvi|ajem koji je obavila banjalu~ka policija ustanovljeno je da je Klepo prednjim lijevim dijelom fabije udario u prednji lijevi dio mercedesa. Iako se u {kodi aktivirao vazdu{ni jastuk, Klepo o~ito nije bio vezan pojasom, te je usljed silovitog sudara glavom udario u vjetrobransko sta-

klo i na mjestu stradao. S druge strane, vazdu{ni jastuk se aktivirao i u mercedesu i ubla`io udarac te tako za{titio voza~a Dragu Brkovi}a, koji je pro{ao tek sa lak{im povredama. Kako se moglo saznati, voza~ mercedesa je poku{ao izbje}i sudar te se skoro sklonio s ceste na {ljunak, na desnoj strani puta. Me|utim, nije uspio. Klepo se svojim vozilom zabio u mercedes, a potom odbio i zaustavio na sredini ceste, a od siline udara iz uni{tene {kode je ispao motor.

Poku{ali pomo}i
Voza~i, koji su nai{li tim putem, poku{ali su pomo}i Klepi, ali ga nisu mogli izvu}i iz smrska-

nog vozila. Tijelo je izva|eno tek nakon {to su vatrogasci specijalnim alatom isjekli voza~eva vrata. De `ur ni tu `i lac je, na kon uvi|aja, nalo`io obdukciju tijela nastradalog, kao i preduzimanje svih radnji i mjera kako bi se utvrdili uzroci udesa. Nezvani~no se moglo ~uti da je fabia registrovana na ime jedne sarajevske firme. Prema rije~ima njegovih prijatelja, Esad Klepo radio je u jednoj transportnoj firmi, a privatno se bavio uvozom vo}a i povr}a. Ju~er je najvjerovatnije krenuo na slu`beni put van BiH, jer je u smrskanoj {kodi prona|en njegov (crnogorski) D. P. paso{.

U SP OS TAV LJ AN J E
ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 100, po zahtjevu Pr{e{ Azima, sin Ismeta, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 1053/03 K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 14 zv. Pargansko brdo, {uma 5. klase, 6.910 m2, k.~. 19/1 zv. Pargani, vo}njak 3. klase, 2.948 m2, k.~. 19/2 zv. Pargani, ku}a i zgrada 58 m2, k.~. 19/3 zv. Pargani, zgrada dvori{te 20 m2, k.~. 19/4 zv. Pargani, vo}njak 3. klase, 1.109 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnina upisanih u P.L. 1053/03 K.O. Gora`de II je Pr{e{ Azim, sin Ismeta, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

SARAJEVO Nakon nesre}e u Alipa{inoj ulici

Djevoj~ica zadr`ana na Ortopediji
Dvanaestogodi{nja Tara P, koja je u ponedjeljak povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i u sarajevskoj Alipa{inoj ulici, zadr`ana je na Klinici za ortopediju i traumatologiju, potvr|eno nam je iz KCUS-a. Njeno stanje je, kako nam je re~eno iz ove zdravstvene ustanove, stabilno, a ponovljeno je i CT snimanje te je nalaz uredan. Djevoj~icu je, kako smo ve} objavili, kedijem (K76-E-099) firme Sarajevofarm udario Ned`ad H. (1974). Po prijemu u KUM KCUS-a, konstatovane su joj frakture desne nadlaktice, nosne kosti, te lijeve orbitalne regije (kost lica), upu}ena je na Kliniku za ortopediju i traumatologiju. Uvi|aj na mjestu udesa izvr{ila je policija, a istragom bi trebalo biti utvr|eno kako je do{lo do nesre}e. Podsje}amo, svjedoci su ispri~ali da su povrije|ena i njena drugarica pretr~avale cestu, dok je voza~ kedija tvrdio da je pro{ao kroz zeleno na semaforu, a da su djevoj~ice pred vozilo, kojim je upravljao, istr~ale iza automobila koji su se kretali u suprotnom smjeru, zbog ~ega ih nije na vrijeme vidio, pa tako ni uspio zako~iti. L. S.

Sa mjesta udesa: Djevoj~icu kedijem udario Ned`ad H.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

CRNA HRONIKA
Na osnovu potrage Suda BiH zbog krivotvorenja novca, policija je u ponedjeljak u Kotromani}evoj ulici u Sarajevu uhapsila Eminu Hall (1981) iz Bijeljine, te je predala Sudskoj policiji dr`avnog Suda. Nakon ro~i{ta, na kojem je dala novu adresu u Sarajevu, Hall je pu{tena, a potjernica je bila raspisana jer se nije odazivala na sudske pozive, koji su i{li u Bijeljinu. Hall je optu`ena je za krivotvorenje nov~anice od 50 KM. L. S.

13

Uhap{ena zbog krivotvorenja novca

Rasvijetljena eksplozija u kafi}u Merlin

Banjalu~ka policija rasvijetlila je eksploziju koja je 10. juna pro{le godine odjeknula u Ulici Jug Bogdana te privela Radenka Zeljkovi}a. Njemu se na teret stavlja da je nakon radnog vremena kafi}a Merlin, vlasni{tvo Ne|e Vujinovi}a, razbio staklo na tom objektu te aktivirao dvije ru~ne bombe. Protiv Zeljkovi}a, koji je policiji poznat odranije, tu`ila{tvu }e biti dostavljen izvje{taj zbog izazivanja L. S. op}e opasnosti.

vadesettrogodi{nji Amar Hodovi} u ponedjeljak iza podneva uhap{en je nakon {to je ispred sudnice broj 12 u Kantonalnom sudu Sarajevo sudskom policajcu slomio nos. Nakon saslu{anja, Hodovi} je pu{ten jer nadle`ni tu`ilac nije imao osnova za predlaganje pritvora.

D

Incident u Kantonalnom sudu Sarajevo

Sudskom policajcu
GLAVOM SLOMIO NOS
Amar Hodovi}, svjedok na su|enju Sanjinu Hand`i}u, sukobio se sa prisutnima u sudnici, a nakon ro~i{ta napao sudskog policajca koji ih je razvadio
Hodovi}a. Sudskom policajcu u KUM-u bolnice Ko{evo konstatovana je fraktura sa dislokacijom na Sarajevo, te nakon saslu{anja pu{ten. Protiv njega }e biti podnesen izvje{taj zbog napada na sudskog policajca.

Psovke i prijetnje
Hodovi} se tog dana kao svjedok optu`be pojavio na su|enju Sanjinu Hand`i}u (26) i drugima optu`enim za izazivanje op{te opasnosti. Tokom su|enja i svjedo~enja, Hodovi} se posva|ao sa osobama koje su prisustvovale su|enju, te su sudski policajci intervenisali i smirili situaciju. Hodovi}, izgleda, nije bio zadovoljan time, te je nakon ro~i{ta pri{ao jednom od sudskih policajaca, po~eo mu prigovarati, psovati majku i prijetiti da }e mu otkinuti glavu. Potom je pri{ao policajcu te ga sna`no udario glavom i slomio mu nosnu kost. Povrije|enom sudskom policajcu odmah su u pomo} prisko~ile njegove kolege, te savladale

Obra~un
Ina~e, Hodovi} je u ponedjeljak, pred sutkinjom Indirom Jahi}, svjedo~io protiv Sanjina Hand`i}a, koji je po~etkom marta u Ulici porodice Ribar, u sarajevskom naselju Hrasno, pucao na njega i na D`enana Karupa (24). Pucnjavi je prethodila tu~a u kojoj nije bilo povrije|enih. U ovom incidentu Karup i Hodovi} su polupali staklo na ulaznim vratima zgrade u toj ulici, a Hand`i} i Arnel ^akalovi} (20) su nakon tu~e ispalili nekoliko hitaca u pravcu Hodovi}a i Karupa. D. P.

Sarajevski sud: Kolege napadnutog policajca privele Hodovi}a

nosne kosti, no to je u izvje{taju sudske policije kvalifikovano tek kao lak{a povreda...

S druge strane, Hodovi} je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kanto-

Istraga pada sportskog aviona kod Banje Luke

Sino} u Sarajevu

Foto: D. ]UMUROVI]

Dijelovi cesne na vje{ta~enju
Rezultati analize DNK uzoraka uzetih od ~etvorice mladi}a nastradalih u avionskoj nesre}i na aerodromu u banjalu~kom naselju Zalu`ani bi}e poznati u srijedu (danas, op.a), potvrdio nam je @eljko Karan, specijalista sudske medicine i direktor Zavoda za sudsku medicinu u Banjoj Luci. Istovremeno on nam je potvrdio da se na mjestu nesre}e mogao utvrditi identitet samo 19-godi{njeg Nikole Stevi}a, koji je te kobne nedjelje trebao izvesti svoj prvi skok s padobranom. 72 sata. Do kona~nih rezultata i predaje tijela ~lanovima porodica, posmrtni ostaci bi}e smje{teni u komori na gradskom groblju” , kazao nam je Karan, te dodao da bi sahrana mogla biti obavljena u ~etvrtak. Podsjetimo, u ovoj nesre}i poginuli su pilot Alen Crnali} (24), instruktori padobranstva Nemanja Goronja (32) i Stefan Karanovi} (23) te u~enici Nikola Stevi} (19) i Sr|an Kosi} (18). Stru~na komisija za vazduhoplovstvo Ministarstva transporta i veza BiH ju~er je prikupila sve potrebne informacije od svjedoka, izuzela dokumentaciju o avionu, kao i pojedine dijelove aviona, potvrdio nam je Omer Kuli}, ~lan ove komisije i savjetnik ministra saobra}aja i komunikacija BiH za civilnu avijaciju. On je dodao da su dijelovi aviona odneseni na vje{ta~enje, koje }e trajati nekoliko sedmica, te da }e se nakon toga znati uzrok pada cesne 182. Stanislav ^a|o, ministar MUPa RS-a, rekao je da se jo{ ne mo`e govoriti o detaljima uzroka pada aviona u Zalu`anima, isti~u}i da je vrlo nezahvalno izlaziti sa preuranjenim informacijama koje nisu temeljene na ~injenicama.

Policajci na mjestu nesre}e

Dan `alosti
Kao {to smo pisali, dan sahrane ~lanova Padobranskog kluba Banja Luka koji su poginuli u avionskoj nesre}i bi}e progla{en danom `alosti, odlu~eno je na vanrednoj sjednici Skup{tine grada Banja Luka. Zbog ove tragedije otkazan je koncert Zdravka ^oli}a, najavljen za 25. maj na banjalu~kom Trgu Krajine. Uz to, bit }e odgo|ene i sve druge javne kulturne i sportske manifestacije zakazane za taj dan. Skup{tina grada Banja Luka odobrila je 10.000 KM na ime sufinansiranja tro{kova komemoracije i sahrane petorice mladi}a i ta sredstva }e biti dozna~ena njihovim porodicama. D. P.

Izbjegavao “trka~e”, pokupio pje{akinju
U sarajevskom naselju Marin Dvor, u neposrednoj blizini Holiday Inna, sino} je do{lo do saobra}ajne nesre}e u kojoj je lak{e povrede zadobila pje{akinja Fatima Solakovi} (1969). Prema policijskoj informaciji, ona se nalazila na trotoaru kada je na nju naletio automobil reno europa, registarskih oznaka 878-T827, za ~ijim volanom se nalazio M. ^., a koji je potom udario u stub koji se nalazi uz zgradu. Povrije|ena je kolima Hitne pomo}i prevezena na Kliniku urgentne medicine Klini~kog centra u Sarajevu, gdje joj je ura|en CT. - Pacijentica se `alila da ima bolove u glavi i lijevoj potkoljenici, ali CT nije ni{ta pokazao i najvjerovatnije }e biti pu{tena ku}i, potvrdili su u Klini~kom centru. Na mjestu nesre}e sino} smo zatekli voza~a M. ^., koji nam je rekao da nije vozio brzo, a da je do udesa do{lo dok je poku{avao izbje}i “trka~e” . - Trude}i se da izbjegnem one {to voze velikom brzinom i {to se trkaju po cesti, zanijelo me i bacilo na trotoar. Tu se zadesio pje{ak i, na`alost, nisam ga uspio izbje}i, kazao je vidno potreseni M. ^. Uvi|aj na mjestu nesre}e obavili su slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo, a ta~an uzrok nesre}e bit }e poznat nakon uzimanja izjava od voza~a i pje{akinje, te po okon~anju odre|enih vje{ta~enja. Z. \.

Svjedoci i dokumentacija
Prema Karanovim rije~ima, tijelo ovog 19-godi{njaka, koji je prilikom pada, isko~io iz aviona sa visine od oko 50 metara, nije bilo izlo`eno visokoj temperaturi te se upravo zato moglo identifikovati, dok su ostala tijela izgorjela. “Za analizu uzorci DNK uzimaju se sa tijela nastradalih i ~lanova njihovih porodica, te upore|uju. Taj proces traje od 48 do

14

BiH

EU

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OBRAZOVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Reforma prespora za

evropske standarde
^ak i oni koji su diplomirali na najboljim univerzitetima na svijetu mogu biti isklju~eni iz potrage za radnim mjestima, jer njihove diplome nisu priznate u BiH. Osim {to moraju pro}i kompliciranu proceduru, oni za taj proces i dalje pla}aju do 6.000 KM
Na nivou Bosne i Hercegovine usvojeno je pet okvirnih zakona o obrazovanju: o pred{kolskom vaspitanju i obrazovanju, o osnovnom i srednjem obrazovanju, o srednjem stru~nom obrazovanju i obuci, o visokom obrazovanju, te Zakon o Agenciji za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH pokrenute su aktivnosti na podizanju svijesti o neophodnosti uklanjanja svih oblika diskriminacije i segregacije u obrazovanju, a naro~ito fenomenu dvije {kole pod jednim krovom. Ovo ministarstvo radi i na izradi modela ujedinjenja kojeg }e vrlo brzo ponuditi kantonima u kojima ovaj problem postoji. Svoju podr{ku za ove aktivnosti federalnom Ministarstvu su uputili Ured Vije}a Evrope u BiH, misija OSCE-a u BiH, Delegacija EU u BiH i Ujedinjene nacije. - Eliminisanje dvije {kole pod jednim krovom prvi je korak ka ukidanju diskriminatorskih praksi u na{oj zemlji. Ne smijemo zaboraviti ni na ogroman problem u RS-u, gdje, na`alost, jo{ veliki broj {kola njeguje diskriminatorske prakse prema nesrpskim u~enicima koje se manifestuju kroz postojanje i obilje`avanje krsnih slava {kola, crkvenu i vjersku ikonografiju u {kolskim prostorijama i krajnje neprihvatljivim nazivima {kola. Federacija BiH mora prednja~iti u svim, pa i u ovim procesima, na {to se kolege u RS-u trebaju ugledati i slijediti primjere dobre prakse, istakao je Ma{i}. Presudu o ukidanju dvije {kole pod jednim krovom pozdravilo je i Vije}e Evrope te pozvalo ministre obrazovanja u BiH da u {to kra}em roku razviju konkretne akcijske planove potpune integracije {kola. [efica Ureda Vije}a Evrope u BiH Mary Ann Hennessey podsjetila je na to da je ukidanje segregacije i diskriminacije u obrazovanju, uklju~uju}i i podjele utemeljene na etni~kom porijeklu, bilo neophodno kao dio pristupnih obaveza koje je BiH preuzela ~lanstvom u Vije}u Evrope. - Ukidanje svih formi diskriminacije i segregacije je i u interesu svakog djeteta, zbog kvaliteta obrazovanja, njihovih sposobnosti da postanu dobri gra|ani i gra|anke BiH, kao i nade da }e postati dio {ire evropske zajednice, kazala je Hennessey.

Strategije i agencije
Tako|er, kao rezultat reformi obrazovanja, na nivou BiH usvojeno je pet strategija, i to: Strate{ki pravci razvoja pred{kolskog odgoja i obrazovanja u BiH; Strategija razvoja stru~nog obrazovanja i obuke u BiH za period 2007 - 2013. godina i Strate{ki pravci razvoja obrazovanja u BiH, sa planom implementacije 2008 - 2015, Mapa puta i plan aktivnosti za uklju~ivanje BiH u EU programe za cjelo`ivotno u~enje i Mladi u akciji te 7 osnovnih strategija i smjernica za implementaciju bolonjskog procesa (Okvir za visoko{kolske kvalifikacije u BiH; Provo|enje okvira za visoko{kolske kvalifikacije u BiH; Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH; Preporuke za implementaciju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH; Dr`avni akcioni plan za priznavanje kvalifikacija u BiH; Model dodatka diplomi za BiH; Priru~nik za korisnike za model dodatka diplomi za BiH). Na nivou dr`ave uspostavljene su Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz podru~ja visokog obrazovanja i Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Formirana su tijela za koordinaciju obrazovnog sektora: Konferencija ministara obrazovanja u BiH i Vije}e za op}e obrazovanje u BiH. Uspostavljena je i Rektorska konferencija BiH koja utvr|uje i zastupa zajedni~ke interese univerzite-

Damir Ma{i}: Borba protiv diskriminacije

Anton Kasipovi}: Bolji smo od FBiH

Mary Ann Hennessey: Interes djeteta

DVIJE [KOLE POD JEDNIM KROVOM Nedavnom presudom suda u Mostaru, prvom ove vrste u BiH, utvr|eno je da se postojanjem dvije {kole pod jednim krovom u gradovima Hercegova~ko-neretvanskog kantona, Stocu i ^apljini, vr{i diskriminacija djece u osnovnim {kolama
ta u Bosni i Hercegovini, ostvaruje saradnju sa institucijama u oblasti obrazovanja u BiH i djeluje kao savjetodavno tijelo za provo|enje reforme visokog obrazovanja. Me|utim, napredak BiH na podru~ju reforme obrazovanja u kontekstu evropskih integracija do sada je bio spor, poru~uju zvani~nici Delegacije Evropske unije u BiH. Kao glavni problemi isti~u se neadekvatna sredstva, rasipna organizacija koja proizlazi iz birokratski i etni~ki fragmentirane uprave te neuspjeh na planu podizanja akademskih standarda i mogu}nosti na nivo koji se o~ekuje od zemalja kandidata za ~lanstvo u EU. [to bi se reklo - gdje je puno baba, kilavo je dijete. U posljednjem izvje{taju Evropske komisije o napretku BiH stoji da je poha|anje pred{kolskih ustanova jo{ veoma rijetko, da okvirni zakoni o priznanju kvalifikacija nisu na snazi, niti su uskla|ene procedure kojima se priznaju diplome dobijene u inozemstvu. Na`alost, na{a je zemlja planetarno rijedak primjerak potpunog ignoriranja vrijednih svjetskih diploma. Svojevremeno je vlada Zorana \in|i}a obilazila najve}a sveu~ili{ta i vrbovala dobre studente da se vrate u Srbiju, sli~no je radila i Hrvatska u BiH je u to vrijeme nostrifikacija diploma bila preskupa?! Evropska komisija se ne bavi ovakvim primjerima, no zato ukazuje na to da nisu potpuno operativni Agencija za pred{kolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, niti Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja. Iako su svi javni univerziteti podnijeli Centru za informiranje i priznavanje dokumenata zahtjev za certifikaciju, to do sada nije u~inio nijedan od sve brojnijih privatnih fakulteta i univerziteta u zemlji. Poseban problem je i {to se ljudi koji sti~u kvalifikacije u inozemstvu i dalje susre}u s nepotrebnim pote{ko}ama da bi im se priznale diplome u BiH. ^ak i oni koji su diplomirali na najboljim univerzitetima na svijetu mogu biti isklju~eni iz potrage za radnim mjestima, jer njihove diplome nisu priznate u BiH. Osim {to moraju pro}i kompliciranu proce-

duru, oni za taj proces i dalje pla}aju - istina, sada ne{to manje, do 6.000 KM. To ne samo da odvra}a ove diplomante da se vrate u BiH nego i kvalificirane strane dr`avljane da dolaze da rade u BiH.

Segregacija i diskriminacija
U BiH jo{ postoje primjeri segregacije i diskriminacije u {kolama. U Federaciji se godinama vu~e problem dvije {kole pod jednim krovom. Nedavnom presudom suda u Mostaru, prvom ove vrste u BiH, utvr|eno je da se postojanjem dvije {kole pod jednim krovom u gradovima Hercegova~koneretvanskog kantona Stocu i ^apljini vr{i diskriminacija djece u osnovnim {kolama. Kako isti~e federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i}, presuda predstavlja veliko ohrabrenje i vjetar u le|a svim normalnim ljudima u na{oj zemlji, onima koji `ele i vjeruju u demokratsku i evropsku BiH zasnovanu na po{tivanju osnovnih ljudskih prava i sloboda zagarantovanih ustavnim i zakonskim rje{enjima. - Presuda ide u pravcu da }e nakon vi{e od petnaest godina podjela i razdvajanja, djeca kona~no imati priliku da se {koluju i odgajaju u jednom normalnom okru`enju, sli~nom sistemu koji je egzistirao i funkcionirao stolje}ima upravo na ovim prostorima, da `ive, rade, obrazuju se i dru`e jedna s drugima, kako na nastavi, tako i u vannastavnim aktivnostima. Ova presuda jeste prva prava prilika da se imid` na{e zemlje, kako u izvje{tajima o napretku BiH, tako i u brojnim drugim me|unarodnim aktima, znatno popravi, kazao je Ma{i}. Na inicijativu federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke putem

20.000 djece odustaje od srednje {kole
Prema podacima Centara civilnih inicijativa, minimalno hiljadu djece ne upisuje srednju {kolu, najmanje 1.500 u~enika ne zavr{ava prvi razred srednje {kole, 2.500 drugi, 4.300 tre}i te tako minimalno 18.000 u~enika ne zavr{i ~etvrti razred srednje {kole, {to je oko 20.000 djece na generacijskoj razini ili oko 15-20 posto te populacije. Podaci UNDP-a govore i o ve}em apstiniranju: po njihovim podacima srednju {kolu poha|a samo 79 posto djece srednjo{kolske dobi. Prema tvrdnjama iz CCI-ja, ta ~injenica uzrok je nezaposlenosti i socijalnih slu~ajeva te doprinosi produciranju jeftine radne snage, a te osobe postaju teret dr`avi umjesto poticaja njezinom razvoju. U Ministarstvu civilnih poslova ka`u da ova institucija nema podataka o djeci koja ne zavr{e srednjo{kolsko obrazovanje jer nema nadle`nosti za to pitanje.

Srednje obrazovanje
Zabrinjavaju}i i alarmantan podatak je da u svakoj generaciji u BiH oko 20.000 djece ne zavr{i srednju {kolu, a najave uvo|enja obveznog srednjeg obrazovanja, ostale su samo predizborno obe}anje, koje bi se uskoro ponovno moglo aktualizirati. Prema istra`ivanjima, razlozi za neupisivanje djece u srednje {kole su razli~iti, od ekonomsko-soci-

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

BiH SEDAM EU DANA

EU

15

Uvo|enje finansijske kontrole u BiH

Selma ^au{evi} - prva dobitnica Googleove stipendije iz BiH
Studentica Univerziteta SSST Selma ^au{evi} je prva bosanskohercegova~ka dobitnica presti`ne Googleove stipendije “Dr. Anita Borg” koja se do, djeljuje za uspjeh u kompjuterskim naukama, kompjuterskom in`injeringu, informatici i srodnim oblastima. Kompanija Google ovu stipendiju dodjeljuje u spomen na dr. Anitu Borg, ~iji Institut za `ene i tehnologiju promovira zna~aj uloge `ena u svim aspektima tehnologije. - Ova stipendija je istinsko priznanje moga rada, ali i priznanje Univerzitetu SSST. Zaista mi je ~ast vidjeti svoje ime uz ime na{e zemlje i ime SSST-a na spisku Googleovih nau~nika, rekla je Selma. Mlada dobitnica presti`ne stipendije je studentica Fakulteta kompjuterskih nauka na Univerzitetu SSST, koji promovira visoke akademske kvalitete, moderan pristup nau~noistra`iva~kom jalnog polo`aja porodica, preko tradicije i patrijarhalnog naslije|a, do problema manjinskih grupa. Situacija je posebno te{ka u ruralnim podru~jima, jer je mnogo onih koji nemaju novca da pla}aju prevoz do srednje {kole udaljene 15 ili 20 kilometara. Prosje~ni godi{nji tro{ak {kolovanja jednog srednjo{kolca je oko 2.300 maraka, dok je godi{nja naknada za nezaposlenost u FBiH 3.744 marke. Po ovom izra~unu, za {kolovanje isklju~ene grupe treba izdvojiti oko 45 miliona KM ako se u procjene uklju~e besplatni ud`benici za dvije godine. Iz prakse zemalja EU mo`e se nau~iti da nezavr{etak srednje {kole proizvodi ogromne {tete po dru{tvo, a na{a praksa ka`e da osobe sa srednjom ili ni`om stru~nom spremom ~ine vi{e od 90 posto nezaposlenih u BiH. Institucije u BiH tvrde da `albi na srednje {kole nema, a da ni oni ne mogu reagirati po bilo kojoj osnovi jer srednje obrazovanje nije obavezno. radu, stru~no i prakti~no usavr{avanje i sna`ne liderske sposobnosti, sve one vrijednosti koje je Selma morala pokazati Googleovoj komisiji za dodjeljivanje stipendija i time zadovoljiti zahtjevne kriterije za stipendiranje. Tome u prilog govori i ~injenica da je od mnogobrojnih kandidatkinja iz cijele Evrope, Afrike i sa Srednjeg istoka, samo njih ~etrdeset dobilo ovu stipendiju i time je uvr{teno na spisak mladih Googleovih nau~nika. - Od velikog su zna~aja bile i preporuke mojih profesora sa Univerziteta SSST, prof. dr. Saide Sultani} i doc. dr. Almira Mutap~i}a, dodala je ponosna dobitnica stipendije. Sve dobitnice stipendije posjetit }e Googleov ured u Zürihu, gdje }e kroz akademske sesije, predavanja, radionice i dru{tvene aktivnosti imati priliku da razmijene svoja stru~na iskustva. - Ljudi }e se sve manje pitati da li je rije~ o javnoj ili privatnoj visoko{kolskoj ustanovi jer }e ih zanimati da li je ustanova akreditovana, po{to akreditacija obezbje|uje vidljivost i prepoznatljivost diplome i izvan prostora BiH. Zapo~eti proces akreditacije jasno }e pokazati ko zavre|uje da izda diplomu u visokom obrazovanju u Srpskoj, a da ta diploma bude vidljiva i prepoznatljiva i u evropskom obrazovnom prostoru, poru~io je Kasipovi}.

Puna podr{ka EU
Javna interna finansijska kontrola (PIFC) je okvir koji je uspostavila Evropska komisija u cilju ostvarivanja u~inkovitog finansijskog upravljanja javnim resursima i fondovima Evropske unije. Ovaj koncept se implementira na svim nivoima u BiH u okviru Zakona o internoj reviziji, koji je stupio na snagu u periodu od 2006. do 2008. godine, kao i o okviru nedavno izra|enih podzakonskih akata o internoj reviziji i pravnog okvira za finansijsko upravljanje i kontrolu, a koji su sa~injeni uz pomo} projekta pod nazivom “Podr{ka uvo|enju javne interne finansijske kontrole u BiH” Projekat . finansira EU u uskoj saradnji sa ministarstvima finansija na dr`avnom i entitetskom nivou u BiH. Misija je Centralnih jedinica za harmonizaciju (CJH), koje su uspostavljene na dr`avnom nivou i u svakom od entiteta, da koordiniraju i harmoniziraju metodologiju i smjernice za internu reviziju i finansijsko upravljanje i kontrolu (FMC) za javni sektor u cjelini. Savjetnik u federalnom Ministarstvu finansija Sini{a Bili}, u ju~era{njem obra}anju medijima, naglasio je da }e upravo ovaj projekat i certificiranje interne revizije u BiH omogu}iti objektivnu sliku i kontrolu utro{ka javnih prihoda u na{oj zemlji. - Smatram da }e se na ovaj na~in mo}i provoditi sankcije i primijeniti odre|ene zakonske odredbe kroz razvoj legislative u svrhu spre~avanja daljeg, nekontrolisanog tro{enja sredstava, kazao je Bili}. On je napomenuo da su prednosti i potrebe za internom revizijom o~igledne, te da }e, pored osiguravanja kontinuiteta u procesu pra}enja izvje{taja putem kojih }e se pru`ati vrijedne informacije, postojati i zna~ajan uvid i saznanja o instituciji, a to }e internim revizorima omogu}iti lak{e ocjenjivanje efikasnosti poslovanja institucija. Da bi se osigurala ~vrsta osnova za efektivan sistem finansijske kontrole, potrebno je, izme|u ostalog, uspostaviti upravlja~ku svijest, sna`nu centralnu instituciju odgovornu za usmjeravanje javnih finansija te sna`an i kontinuiran eksterni nazor od parlamenta i vrhovnih revizorskih institucija kao i dobar profesionalni odnos izme|u interne i eksterne revizije. E. G.

Visoko obrazovanje
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH zavr{ila je legislativni okvir za po~etak procesa akreditacije visoko{kolskih ustanova, a ove godine o~ekuju se zahtjevi za akreditaciju svih visoko{kolskih ustanova u BiH, izjavio je nedavno direktor Agencije Husein Nani}. U ovoj godini o~ekuje se i formiranje komisije stru~njaka koji }e uraditi eksternu evaluaciju visoko{kolskih ustanova i koju }e ~initi vi{e od 200 stru~njaka iz 43 visoko{kolske ustanove BiH. - Na{e opredjeljenje je da idemo sa akreditacijom samo visoko{kol-

skih ustanova, a akreditacija studijskih programa mo`e da se odvija paralelno, rekao je Nani} te podsjetio na to da je ovaj proces u BiH po~eo prije tri godine formiranjem Agencije, naglasiv{i da je okvirnim zakonom na nivou BiH bila predvi|ena obaveza da do 15. augusta pro{le godine sve visoko{kolske ustanove budu akreditovane, ali da to jo{ nije ura|eno. Prema njegovim rije~ima, propisi u BiH treba da budu jedinstveni za sve visoko{kolske ustanove, u ~emu je pozicija Agencije jasna, jer ona formira dr`avni registar i imenuje komisiju stru~njaka i predstavlja BiH u svijetu u pogledu osiguranja kvaliteta. - Akreditacija je trajni proces i od pojedine dr`ave zavisi koliko godina }e trajati, a u tom periodu provodi se monitoring-proces kojim se provjerava da li visoko{kolske ustanove i dalje zadr`avaju potrebne uslove, naglasio je Nani}. Danas u visokom obrazovanju Republike Srpske ne postoji nijedan studijski program koji {koluje studente a da nije licenciran, {to nije bilo mogu}e 2005. i ranijih godina i {to je, kako ka`e ministar prosvjete i kulture Anton Kasipovi}, svakako jedna kvalitetno druga~ija slika visokog obrazovanja. - Tvrdim da je visoko obrazovanje u Republici Srpskoj zna~ajno bolje od visokog obrazovanja u Federaciji BiH, gdje imate pojedine fakultete u pojedinim kantonima u kojima ne postoji ni zakon o visokom obrazovanju, ka`e Kasipovi} te nagla{ava da je za budu}nost visokog obrazovanja u RS-u va`na ~injenica da je zadr`ana nadle`nost kad je rije~ o procesu akreditacije.

Pobolj{anje reforme
Kako bi se pristupilo pobolj{anju reforme visokog obrazovanja, Evropska unija je putem Instrumenata za pretpristupnu pomo} (IPA 2009) izdvojila 1.473.500 eura za realizaciju dvogodi{njeg projekta “Reforma finansiranja visokog obrazovanja u BiH” Cilj . projekta je da podr`i ministarstva i univerzitete u BiH radi pobolj{anja sistema finansiranja visokog obrazovanja da bi bili u skladu s trenutnim praksama evropskog visokog obrazovanja. Prema predlo`enom programu, ovaj projekt nastoji pobolj{ati visoko obrazovanje u BiH, budu}i da je finansiranje visokog obrazovanja u BiH ispod evropskog i regionalnog nivoa, a primjetan je mali broj kriterija koji se koriste za finansiranje visokog obrazovanja. [ef Odjeljenja za socijalni razvoj, civilno dru{tvo i prekograni~nu saradnju Delegacije EU u BiH Natalija Dianiskova istakla je da EU podr`ava reformu obrazovanja u BiH, pa samim tim i visokog obrazovanja i do sada su u ovu oblast ulo`ili desetine miliona eura.
Lana RIZVANOVI]

Gr~kim bankama 18 milijardi eura
^etiri najve}e gr~ke komercijalne banke primit }e 18 milijardi eura sredstava za dokapitalizaciju, izjavio je ju~er u Atini zvani~nik jedne od banaka, javila je Fena. “Dobit }emo novac najkasnije do petka, mo`da i sutra” rekao je , bankar, koji je `elio da ostane anoniman, a prenosi Reuters. Sredstva su potrebna za dokapitalizaciju Alfa banke, Nacionalne banke Gr~ke, EFG Eurobanke i Pireus banke. Kada prime sredstva, u vidu obveznica Evropskog fonda za finansijsku stabilnost (EFSF), banke }e ponovo mo}i da u~estvuju u operacijama likvidnosti Evropske centralne banke (ECB), naveo je zvani~nik. “Sa tih 18 milijardi eura, u vidu obveznica EFSF-a, ponovo }emo mo}i da poslujemo sa ECBom” rekao je bankar za Reuters. , ECB je obustavio finansira-

nje nekih gr~kih banaka pro{le sedmice, zbog toga {to je njihov nivo kapitala bio suvi{e nizak, primorav{i ih da zatra`e likvidnost, uz vi{e tro{kove zadu`ivanja, kod Banke Gr~ke. Dokapitalizacija banaka klju~ni je element paketa pomo}i koji su Atini odobrili EU i Me|unarodni monetarni fond.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

16

REGION
VIJESTI

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Nakon poraza na predsjedni~kim izborima u Srbiji

Uhap{eni saradnici vladike Jovana
Makedonska policija uhapsila je desetak osoba, najbli`ih saradnika vladike Ohridske arhiepiskopije SPC-a Jovana Vrani{kovskog, zbog sumnje za krivi~no djelo pranje novca, prenosi Tanjug. Prema navodima TV Sitel, u to krivi~no djelo navodno je uklju~eno petnaestak ljudi, me|u kojima su i vladike Marko Kimev i David Ninov, koji su nedostupni policiji. Uhap{eni su ~lanovi u`e porodice Vrani{kovskog, sve{teno osoblje, monahinja i privr`enici Ohridske arhiepiskopije SPC-a. Finansijskim sredstvima koja su nelegalno stekli, oni su navodno planirali da kupuju imovinu u Skoplju i [tipu. Svi privedni izvedeni su pred istra`nog sudiju. Ina~e, Sud u Velesu potvrdio je prije desetak dana presudu Vrani{kovskom, koji je osu|en u na dvije i po godine zatvora zbog pronevjere 250.000 eura, dok je bio vladika Makedonske pravoslavne crkve koja ga je ra{~inila, a Srpska pravoslavna crkva imenovala za srpskog egzarha u Makedoniji.

Tadi} ipak za PREMIJERA?!
Iako je Boris Tadi} u no}i nakon poraza na predsjedni~kim izborima kazao da ne}e biti premijer Srbije, u pregovorima za sastavljanje izvr{ne vlasti bi se mogao dogoditi obrat. Predsjedni{tvo Tadi}eve Demokratske stranke je od biv{eg predsjednika zatra`ilo da prihvati predsjedni~ko mjesto u vladi. Ako Tadi} ne prihvati taj zahtjev, u`e predsjedni{tvo demokrata je zatra`ilo da novi premijer Srbije bude zamjenik predsjednika te stranke Dragan \ilas. No, jo{ nije jasno ho}e ho}e li \ilasa prihvatiti koalicijski partner SPS Ivice Da~i}a. Izvor blizak DS-u je agenciji Anadolija rekao da Tadi} ozbiljno razmi{lja o premijerskoj poziciji. U Demokratskoj stranci su Tanjugu rekli da je SPS-u Boris Tadi} najprihvatljivije rje{enje za predsjednika nove srbijanske vlade. \ilas nije sklon svom ustoli~enju na mjesto predsjednika vlade, jer je u kampanji izjavljivao da ga ne zanima funkcija premijera te da `eli zavr{iti zapo~ete poslove kao gradona~elnik Beograda. Neki ~lanovi DS-a su predlagali da stranka odustane od formiranja vlade i ode u opoziciju, ali taj prijedlog nije usvojen, jer bi se time Srbija vratila 10 godina unatrag. DS je na svojim internetskim stranicama izvijestio da su na osnovu dogovora postignutog 8. maja sa koalicijskim partnerima iz SPS-a, PUPS-a i JSa odlu~ili poku{ati oformiti parlamentarnu ve}inu.

Mo`e biti premijer ili se potpuno povu}i

Ako Tadi} ne prihvati taj zahtjev, u`e predsjedni{tvo demokrata je zatra`ilo da novi premijer bude zamjenik predsjednika te stranke Dragan \ilas
jera budu lider DS-a Boris Tadi} ili njegov zamjenik Dragan \ilas. “Odluku o premijeru iz DS-a treba da donesu organi te stranke. SPS nije ni~iji tutor, ali saradnja na nivou lidera stranaka Tadi} i Ivica Da~i} pokazala se kao funkcionalno i efikasno partnerstvo. \ilas je tako|er dokazao svoj legitimitet i sposobnost, ali SPS nije toj koji odlu~uje koga }e DS kandidovati za premijera” rekla je Vukomanovi}.. , Ona je dodala i da }e nova vlada brzo biti formirana, {to kako je rekla, dokazuje i iskustvo rekonstrukcije vlade od pro{le godine, prenosi Tanjug. “Formiranje nove vlade ne}e dugo trajati” poru~ila je Vuko, manovi}, isti~u}i da srpska ekonomija ne}e do`ivjeti gr~ki scenario. Ona je rekla i da u drugom krugu predsjedni~kih izbora nema apsolutnih pobjednika ili gubitnika, jer je razlika izme|u dva kandidata bila veoma mala. Prema njenim rije~ima, ta razlika je posljedica organizacionih i operacionih procesa.

Odluka
U me|uvremenu, potpredsjednica SPS-a Dijana Vukomanovi} izjavila je ju~er da toj stranci ne smeta da na mjestu premi-

Poplave u Osijeku
U Osijeku je u dva dana palo ki{e koliko u prosjeku padne u cijelom mjesecu. Dvije {kole, brojni podrumi, jedan poduzetni~ki centar - obilna ki{a poplavila je brojne objekte u Osijeku. Iako nova i vrijedna vi{e od milion kuna, zgrada poduzetni~kog centra Bios nije izdr`ala tolike koli~ine ki{e, prenosi Dnevnik.hr. Vatrogasci su morali intervenirati i u Ugostiteljskoj {koli, a rekli su da su ondje morali intervenirati nakon svake ve}e ki{e. Samo u no}i sa ponedjeljka na utorak, ka`u meteorolozi, palo je vi{e od 40 litara ki{e po kvadratnom metru.

Da~i}: Nema dogovora o vladi
Koalicija SPS-PUPS-JS ni sa kim nije postigla bilo kakav dogovor o parlamentarnoj ve}ini jer ni od jedne stranke nije dobila prijedlog o formiranju vlade, ka`e Ivica Da~i}. “Nikakvi dogovori nisu postignuti ni sa kim, ni o parlamentarnoj ve}ini, niti o personalnim pitanjima, jer niti je DS, niti SNS ili bilo koja druga stranka uputila na{oj koaliciji bilo kakav prijedlog o formiranju vlade Srbije”, rekao je Da~i} za Tanjug. “Vi{e puta sam izjavljivao, i prije i poslije izbora, da je za na{u koaliciju najbitnije pitanje - ko ulazi u vladu i koja je politika te vlade. Za sada ne postoji bilo koji prijedlog koji bi bio prihvatljiv za na{u koaliciju”, istakao je Da~i}. On je podsjetio da je, tako|er, vi{e puta isticao svoje protivljenje odr`avanju prijevremenih predsjedni~kih izbora, istovremeno sa parlamentarnih, u uvjerenju da to mo`e dovesti do politi~ke nestabilnosti u zemlji. “Zato se zala`em za dogovor o {to skorijem konstituisanju novoizabranih organa vlasti i za nastavak razgovora o formiranju vlade”, naglasio je lider SPS-a.

Mogu}nosti
“Tadi} razmi{lja o preuzimanju pozicije premijera. Ta mogu}nost nije odba~ena. Uostalom, on naprosto u ovom trenutnu nema puno mogu}nosti. Mo`e biti premijer ili se potpuno povu}i” rekao je izvor blizak DS-u, , prenosi Index.hr.

Zbog pretresa ku}e Veselinovi}a

Prekid saradnje sa EULEX-om
Pripadnici EULEX-a u selu Doljane nenajavljeno izvr{ili pretres ku}e roditelja Zvonka Veselinovi}a, kojeg je KFOR ranije ozna~io kao organizatora paljenja barikada na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje
Predsjednik Op{tine Zve~an Dragi{a Milovi} najavio je da }e ova op{tina prekinuti svaki vid saradnje sa misijom EULEX-a, ~iji su pripadnici ju~er ujutro u selu Doljane nenajavljeno izvr{ili pretres ku}e roditelja Zvonka Veselinovi}a, kojeg je KFOR ranije ozna~io kao organizatora paljenja barikada na administrativnim prelazima Brnjak i Jarinje. “Op{tina prekida saradnju jer su predstavnici EULEX-a obmanuli mje{tane Doljana, brutalno provode}i akciju” rekao je Milovi}, poslije ~ije su , intervencije mje{tani propustili vozila EULEX-a sa policijom, koja je u~estvovala u akciji, prenosi Srna.

Akcija
On je ocijenio da je EULEX neefikasna misija koja velika sredstva i napore ula`e da bi pomogla kosovskim institucijama da se pozicioniraju na sjeveru Kosova, dok za to vrijeme nije otkrila nijednog

ubicu Srba. Predsjednik Op{tine Kosovska Mitrovica Krstimir Panti} istovremeno je najavio da }e, zbog hap{enja Jovice Miljkovi}a prije pet dana u sjevernom dijelu Mitrovice, po~eti neprestani protesti Srba. “Protestima gra|ani `ele da iska`u neslaganje sa politikom koja se vodi prema Srbima na Kosovu, a neposredni povod za organizaciju protesta je hap{enje Jovice Miljkovi}a” rekao je Panti}. ,

Protesti
On je dodao da }e protesti biti organizovani svakodnevno, sve dok Miljkovi} ne bude pu{ten na slobodu. “Takvu odluku donijelo je Op{tinsko vije}e Kosovske Mitrovice” rekao je Panti}. , Komentari{u}i ju~era{nju akciju EULEX-a u selu Doljane, Panti} je istakao da je to samo nastavak pritisaka, zastra{ivanja i prijetnji koje ova me|unarodna misija uz pomo} pri{tinskih institucija vr{i nad Srbima na sjeveru Kosova. “Predstavnici EULEX-a znaju da je Veselinovi} u pritvoru u centralnoj Srbiji i znali su da ga ne}e na}i. @eljeli su da prestra{e narod i demonstriraju silu i vjerujem da }e nastaviti sa ovakvim provokacijama, kako bi Srbi prestali da pru`aju otpor” , ocijenio je Panti}.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

REGION
VIJESTI

17

Politi~ka budu}nost biv{e {efice HDZ-a neizvjesna

Otplesala i prije
posljednjeg tanga
Kosor je pozvala na postizborni ples “~etvoricu `estokih mu{karaca” s kojima se nadmetala. Zamislite kako ple{em valcer sa svima njima, kazala je, a posebno je po`eljela otplesati tango sa Tomislavom Karamarkom. No, ovaj nesu|eni ples vi{e nitko ne spominje
U danima poslije 20-satnog izbora novog vodstva, najja~a hrvatska oporbena stranka i dalje je u epicentru zanimanja. U `i`i su eventualne kadrovske promjene unutar HDZovog tabora u Hrvatskom saboru, ali i politi~ka budu}nost dosada{nje {efice stranke Jadranke Kosor, sve zajedno s njezinim strana~kim simpatizerima. Tomislav Karamarko, novi predsjednik HDZ-a, rekao je da }e o mogu}im izmjenama u strana~kom pozicioniranju u Saboru RH odlu~ivati novo predsjedni{tvo. Ova odluka se, prije svega, treba odnositi na dvije funkcije potpredsjednika Sabora. Na ovim pozicijama u parlamentu dr`ave trenutno su Kosor i jedan od njezinih najvjernijih suradnika Vladimir [eks, oboje potpuni luzeri na nedavnim unutarstrana~kim izborima.
Kosor ~eka {ta }e odlu~iti novi {ef

Brammertz u Beogradu
Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Serge Brammer tz, ju~er je doputovao u dvodnevnu posjetu Beogradu, tokom koje se sastao sa srbijanskim tu`iocem za ratne zlo~ine Vladimirom Vuk~evi}em u Specijalnom sudu, prenosi Tanjug. Dva tu`ioca razgovarala su o nastavku saradnje izme|u srbijanskog i ha{kog tu`ila{tva, a posebno o predmetima koji su u toku pred Ha{kim tribunalom su|enju Radovanu Karad`i}u, kao i o postupcima protiv Ratka Mladi}a i Gorana Had`i}a.

Karamarkova metla
Pod velikim znakom pitanja je i nastavak {efovanja biv{e strana~ke {efice u Klubu HDZovih saborskih zastupnika, kojih ima ukupno 44. Ho}e li Karamarko uzeti metlu, to je zasad misterija. Vrludaju}i oko direktnog odgovora, on je najavio da }e sve odluke donositi timski. A u timu novoizabranih 57 HDZ-ovih funkcionera, potpredsjednika, ~lanova Predsjedni{tva i Sredi{njeg odbora stranke, upu}eni su prebrojali ~ak 90 posto Karamarkovih ljudi. Finalni ~in ovog izbornog showa tek slijedi. Naga|a se da bi Karamarko ili mo`da Milijan Brki} mogao preuzeti vo|enje saborskog Kluba hadezeovaca, za Brki}a se gotovo sa sigurno{}u tvrdi da }e postati glavni tajnik stranke. Sve ove odluke }e se donositi nakon slu`bene primopredaje {efovske du`nosti, koja se u zagreba~koj sredi{njici HDZ-a o~ekuje ovih dana. Neizvjesno je ho}e li Kosor u svemu tome i osobno sudjelovati, mo`da }e poslati deputate. Ovo se predvi|a na osnovu njezinog po-

zivaju ga katastrofalnim i sl. Malo tko ima smisla za razumijevanje ovakve slabosti. Podsje}a se na staru maksimu da se poraz mora vite{ki prihvatiti. Svi se sje}aju sli~ne situacije nakon parlamentarnih izbora, kada Kosor isto tako nije ~estitala pobjedniku, lideru Kukuriku koalicije i SDP-a Zoranu Milanovi}u. U ovim sje}anjima izostaju detalji o tada neskrivenoj tuzi Kosor i [eksa, zbog odlaska s vlasti nakon osam godina. Pred masom objektiva nisu mogli zaustaviti suze. Storija o pobjednicima i pora`enima tako se nastavlja, u i{~ekivanju raspleta nastavlja se i s raspredanjem o pikanterijama. Dok je Karamarko sa svojom ekipom u ponedjeljak u ranu zoru slavio pobjedu u zagreba~kom hotelu Panorama, Kosor je ve} u pola deset ujutro poranila u zagreba~ku sredi{njicu stranke. Pretpostavlja se da je iz kancelarije uzela svoje stvari, a reporterima koji su ondje ve} dre`dali poru~ila je da }e svoje mi{ljenje o svemu re}i kada malo analizira situaciju. Oni koji su ve} analizirali ono {to se izdoga|alo prognoziraju da }e nakon tri godine Kosor vjerojatno ostati bez ikakvog formalnog utjecaja u HDZ-u. Pogotovo ako ostane bez mjesta potpredsjednice Sabora, {to je izvjesno.

Nove presude u slu~aju Indeks 5
[estero profesora zagreba~kog Fakulteta prometnih znanosti, uhi}enih u slu~aju Indeks 5, ju~er je progla{eno krivima za prodaju ispita pa je zajedno s dvoje studenata i tri posrednika osu|eno uglavnom na uslovne zatvorske kazne. Sudac zagreba~kog @upanijskog suda @eljko Horvatovi}, koji je ovaj slu~aj nazvao “dnom dna” Prometnog fakulteta, bezuvjetne je zatvorske kazne izrekao tek optu`enicima koji nisu priznali korupciju, prenosi Dnevnik.hr. To su ranije osu|eni profesor Damir Bo`i~evi} kojem je izre~ena jedinstvena kazna od godine i devet mjeseci zatvora te posrednik Ante Bilu{i}, osu|en na godinu. Profesoru Antunu Ser ti}u kazna od {est mjeseci zatvora zamijenjena je 60-dnevnim radom za op}e dobro, dok su njegove kolege Nikola \akovi} i Katja Bo{kovi}-Gazdovi} ka`njeni uvjetno na {est mjeseci uz trogodi{nju zabranu rada u znanstveno-nastavnom zvanju. Uvjetnu kaznu od {est mjeseci dobili su i profesori Senka i Husein Pa{ali}, posrednici Boro Niki} i Dra`en Karlov~an te studenti Ivan Kulko i Marijana Karlov~an.

Izdr`ljivost?!
Nakon {to nije u{la u drugi krug izbora za {efovsku funkciju, Kosor je kratko prokomentirala da je razo~arana da se nije prepoznalo {to je sve uradila za stranku i da bi voljela da je pobijedila. Uvjerena da }e pobijediti, dan prije izbornog sabora, preko dr`avne televizije poslala je postizborni poziv na ples “~etvorici `estokih mu{karaca” s kojima se nadmetala. Zamislite kako ple{em valcer sa svima njima, povjerila se, a posebno je po`eljela otplesati tango sa Tomislavom Karamarkom. No, ovaj nesu|eni ples vi{e nitko ne spominje, kombinira se {to }e biti i ho}e li doju~era{nji ljutiti protivnici unutar HDZ-a zakopati ratne sjekire. Kosorici ~ak i najve}i politi~ki oponenti kao jednu od najve}ih vrlina priznaju izdr`ljivost. Ho}e li oti}i u povijest zajedno s mnogim hadezeovcima iz stare garde koji su propali na strana~kim izborima ili }e poku{ati zadr`ati par~ence vlasti, znat }e se uskoro. Doajen HDZ-a \uro Perica, veliki simpatizer J. Kosor, izjavio je uo~i izbora otprilike da Karamarko ako pobijedi, mo`e osnovati neki novi HDZ jer oni svoj HDZ ve} imaju. Jadranka DIZDAR

Sve}enik ubio lokalnog politi~ara
Sve}enik Ivan Sinanovi} (43) uhap{en je ju~er zbog sumnje da je u Bani}ima kod Dubrovnika ubio predsjednika Mjesnog odbora Marka Kraljevi}a (49). Do obra~una izme|u sve}enika i `rtve do{lo je u no}i sa ponedjeljka na utorak, javljaju hrvatski mediji, prenosi Srna. Dubrova~ka policija se nakon dojave da neko lupa i galami ispred ku}e u kojoj stanuje sve}enik uputila prema mjestu doga|aja, a kada su do{li, na ulazu u hodniku ku}e zatekli su mrtvo tijelo Kraljevi}a sa vidljivim povredama. Prema nezvani~nim informacijama, do ubistva je do{lo nakon `estoke sva|e oko otkupa zemlji{ta na kojem je trebalo da bude groblje.

PAKOVANJE Dok je Karamarko sa svojom ekipom u ponedjeljak u ranu zoru slavio pobjedu u zagreba~kom hotelu Panorama, Kosor je ve} u pola deset ujutro poranila u zagreba~ku sredi{njicu stranke

na{anja u izbornoj no}i, ali i prije. Napustila je dvoranu “Lisinski” nakon prvog kruga izbora za {efovsko mjesto u stranci, ~im je shvatila da gubi, pa nije niti ~estitala novom predsjedniku Karamarku na pobjedi. Taj potez dosada{nje {efice otvoreno kritiziraju ostali hadezeovci, na-

18

OGLASI

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

SVIJET
VIJESTI

19

Reakcije na dogovor u Chicagu

OPTIMIZAM U AFGANISTANU
Usvojenom strategijom se odlu~uje da se kontrola nad sigurnosnim stanjem ul Afganistanu preda afganistanskim snagama sigurnosti do sredine naredne godinel
Povla~enje vojnih trupa predvi|eno do kraja 2014.

Albanija u `alosti
U te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se prekju~er poslijepodne dogodila na cesti Himara - Saranda, na jugu Albanije, poginulo je 13 studenata, a oko 20 osoba je povrije|eno, od kojih je dvoje u kriti~nom stanju, objavila je policija. Autobus u kojem je bilo 39 putnika, me|u kojima 33 studenta sa univer ziteta u Elbasanu, sletio je s ceste i sur vao se u ponor dubok 100 metara, prenosi Fena. Albanska vlada je zbog nesre}e ju~era{nji dan proglasila danom `alosti. Zastave su spu{tene na pola koplja, a nekoliko stotina ljudi palilo je svije}e i polo`ilo cvije}e kod Univer ziteta “Aleksander D`uvani” u Elbasanu. Policija vodi intenzivnu istragu, ali za sada nema pojedinosti o uzrocima ove te{ke nesre}e.

Stanovnici Afganistana ju~er su pokazali iznena|uju}i optimizam u vezi sa planom NATOa o povla~enju vojnih trupa do kraja 2014. godine iz ove ratom opusto{ene zemlje, ali su upozorili zapadne lidere da se dr`e obe}anja o daljoj pomo}i Afganistanu, prenosi Srna.

Jasan put
Samit 28-~lane Alijanse u Chicagu 20. i 21. maja, kojem je pri sus tvo vao i af ga nis tan ski predsjednik Hamid Karzai, usvojio je prekju~er strategiju kojom se odlu~uje da se kontrola nad sigurnosnim stanjem u Af-

ganistanu preda afganistanskim snagama sigurnosti do sredine naredne godine. Predsjednik SAD-a Barack Obama izjavio je, na kraju samita, da je napravljen jasan put za okon~anje rata u Afganistanu na odgovoran na~in, prenosi Fena. “Sigurnosne obaveze }e prvo preuzeti afganistanske snage tokom naredne godine, da bi polako u 2014. godini po~ela priprema za povla~enje snaga NATO-a” rekao je generalni sekre, tar Sjevernoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen. Me|utim, ostalo je nerije{eno kako }e nakon povla~enja biti spri-

je~en nastanak ponovnog haosa u ovoj zemlji i aktivnosti talibana.

Podr{ka
Uprkos tome {to se na samitu u Chicagu osje}ao borbeni zamor i frustracija {to pokret talibana nije pobije|en ni poslije 11 godina vojnog anga`ovanja, Afganistanci su iznena|uju}e optimisti~ni u vezi sa sklopljenim dogovorom svjetskih lidera i Karzaija. Oni smatraju da dogovor pokazuje kako zapadne sile ne}e napustiti njihovu naciju nakon desetogodi{njeg rata i nakon ogromnih ulo`enih napora radi pomo}i i rekonstrukcije.

“Vjerujem da nas strane nacije ne}e napustiti tako lako kao {to ka`u. Me|unarodna zajednica potro{ila je milione dolara ovdje” rekao je za Reuters af, ganistanski student Tavab. “Na konferenciji je odlu~eno da }e neke strane trupe ostati u Afganistanu, {to predstavlja jedan vid podr{ke” rekao je on. , Svjetske donatorske sile pregovarale su sa vladom Karzaija o nastavku podr{ke pomo}i i rekonstrukcije u Afganistanu, te o obezbje|enju savjetnika za vladin sektor i poljoprivredu najmanje deceniju nakon povla~enja NATO-a.

Irak: Ubijeno ~etvero djece
[est osoba, od kojih je ~etvero djece, ubijeno je ju~er u dva bomba{ka napada na njihove ku}e u gradu Bakubi (60 ki lo meta ra sjeverno od Ba gdada), izjavili su zvani~nici, prenosi Fena. Cilj napada su bile ku}e sunitskog milicionera, protivnika Al-Kaide i jedne {i itske po ro di ce u Ga tunu, ~et vrti Bakube koja je ut vrda pobunjeni ka, naj ja ~a u vjerskim suko bi ma po sljednjih go di na. Prva bomba je ek splo di ra la u ku}i Arka na Mo ha me da, ~la na mi li ci je Sa hva, ko ji je od 2006. po ma gao ameri ~ke sna ge u borbi pro tiv Al-Ka idi nih ek stremista. Petnaest minuta kasnije, druga bomba je ek splo di ra la u ku}i jedne {iitske porodice, koja je jedno vrijeme bila iselila zbog sukoba, a nedavno se vra ti la.

Direktor IAEA boravio u Teheranu

Dogovor o istrazi
nuklearnih aktivnosti
Izrael izrazio skepticizam u vezi sa sporazumom koji uskoro treba da zaklju~e IAEA i Iran kako bi rije{ili pitanja o kontroverznom iranskom nuklearnom programu
^elnik UN-ove Me|unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Yukiya Amano izjavio je ju~er da su IAEA i Iran postigli sporazum o istrazi sumnjivih iranskih aktivnosti na razvoju nuklearnog oru`ja, dodaju}i da }e sporazum biti potpisan veoma skoro. Ama no je izja vio da ne ki detalji tek treba da budu razra|eni, ali je dodao kako su mu iranski zvani~nici poru~ili da to ne}e stajati na putu potpisivanju sporazuma, prenosi Fena. On se obratio novinarima u Be~u po povratku iz Teherana, gdje je odr`ao razgovore o dugo odga|anoj istrazi navoda da Iran tajno radi na razvoju nuklearnog oru`ja. Istraga stagnira vi{e od ~eti ri go di ne po {to Iran tvrdi da nikada nije izvodio takve eksperimente. Iran negira da je zainteresiran za razvoj nuklearnog naoru`anja, tvrde}i da `eli nuklearnu energiju samo za zadovoljavanje vlastitih energetskih potreba. U me|uvremenu, Izrael je saop{tio da je vrlo skepti~an zbog sporazuma koji uskoro treba da zaklju~e Me|unarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Iran kako bi rije{ili pitanja o kontroverznom iranskom nuklearnom programu, izjavio je ju~er jedan zvani~nik, prenosi Fena. “Vrlo smo skepti~ni zbog o~ekivanog sporazuma izme|u IAEA i Irana. Vi-

Nove sankcije Teheranu
Ameri~ki Senat usvojio je pri je dlog o po o {travanju sankcija protiv Irana, u nastojanju da prisili Tehe ran da odus ta ne od svog nuklearnog programa. Nove sankcije }e pogoditi iransku Revolucionarnu gardu i izvoz iranske naf te, pre no si BBC. Njima }e se tako|er tra`iti od kompanija sa sjedi{tem u SAD-u da obavezno objave u javnosti svoje po slo vne akti vnos ti s Iranom. Taj potez ameri~kog Se nata uslijedio je uo~i klju~nih pregovora o iran skom nu kle ar nom programu izme|u Irana i {est svjetskih sila u Ba gdadu. Iranom bavi se samo supervizijom IAEA. On se ne bavi najva`nijim pitanjem kako sprije~iti Iran da ne razvija nuklearno oru`je” objasnio je izraelski , zvani~nik.

Sudar vozova u Indiji
U sudaru putni~kog i teretnog voza na jugu Indije i po`aru koji je potom zahvatio prvi vagon poginula su najmanje 24 putnika, a povrije|eno najmanje 40. “Oko 70 putnika je spa{eno iz vagona putni~kog voza, a od 40 putnika, koji su preba~eni u bolnicu, 10 je u kriti~nom stanju”, saop}io je lokalni {ef policije Charu Sinha, prenosi Fena. “Kada je ugledao teretni voz kako stoji u stanici na istom ko lo si je ku, ma {i novo|a pu tni ~kog voza Hampi Express aktivirao je ko~nice za vanredne situacije, {to je izazvalo iskakanje iz {ina ~etiri vagona putni~kog voza, nakon ~ega se zapalio prvi vagon u kojem je izgorjelo 16 putnika”, rekao je Sinha. Neke od `rtava su `ene i djeca, ali ve}ina od njih su gra|evinski radnici koji su putovali za Bangalore.

Yukiya Amano

djeli smo kako je Iran flagrantno kr{io prethodne sporazume izme|u IAEA i Irana” izjavio je , taj izraelski zvani~nik koji je `e lio da os ta ne ano ni man. “Ovaj o~ekivani sporazum s

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Lillo Buhnik, direktor marketinga Unilevera

Mi smo u centru revolucije
U dana{nje vrijeme komunikacijsko okru`enje se potpuno promijenilo pod uticajem interneta i dru{tvenih medija
Razgovarao: Jakub SALKI]

Unilever je britansko-holandska kompanija koja ima vi{e od 900 razli~itih brendova, sa fabrikama {irom svijeta i sa nekoliko desetina hiljada zaposlenih. Promet kompanije se mjeri u milijardama eura, a samo na marketing se izdvaja vi{e od 500 miliona eura. Proizvodi su poznati {irom svijeta i predvi|eni za razli~ite namjene, od prehrane do ko zme ti ke. Ne ki od nji ho vih brendova su Signal, Rexona, Cif, Do mes tos, Axe, Do ve, Hel lmann’s, Iglo, Knorr, Lipton, Rama, itd. Direktor marketinga Unile ve ra Lil lo Bu hnik za Oslo bo|enje je govorio o novim trendovima u marketingu.

munikacijskog okru`enja. Me|utim, ono {to se promijenilo je komunikacijsko okru`enje - internet, dru{tveni mediji itd. i mislim da smo u centru revolucije, da smo sami embrion te revolucije i jo{ nam nije jasno kako }e sve to izgledati u budu}nosti. Komunikacijski model se potpuno promijenio i morate imati na umu {ta je su{tinska jezgra brenda, {ta mo`e biti i u {ta }e evoluritati, ali su{tina se mora zadr`ati i treba sve to prenijeti razli~itim komunikacijskim kanalima.

go efektivnije jer je manje fragmentirano, to je ~injenica. Jednostavno, morate pratiti trendove, za nekoliko godina, vjerovatno u narednih 10-ak, 40 posto ljudi u svijetu }e i dalje gledati televiziju tako da morate biti tamo. Za nas u proizvodnji, industriji, mnogo je lak{e komunicirati putem televizije, masmedijskog marketinga jednosmjernim kanalima. Ako bismo bili interaktivni na intrenetu, morali bismo sve promijeniti.

Inovacije
• Brendovi Unilevera, poput Axe, poznati su po dobrim reklamama, koji je recept da se napravi dobra reklama? - Od svakoga ko radi sa mnom u marketingu tra`im da sagleda ci je lu re kla mnu his to ri ju odre|enog brenda, od prve reklame lansirane u 1950-im ili 1960im godinama do danas. Morate to vi dje ti da bis te ra zu mje li brend. Kada shvatite brend, lak{e je razvijati novu komunikaciju. Kod inovacija mo`emo dozvoliti da komunikacija bude druga~ija zato {to su ponekad takvi proizvodi specifi~ni i morate znati {ta }e biti novitet u budu}nosti. Veoma ~esto velike kompanije koje proizvode potro{a~ke proivode, pa ~ak neke kompanije u drugim sektorima, nastoje potro{a ~i ma na pra vi ti ja snu ra zli kuizme|u onoga {to je osnovna reklama i onoga {to je inovativna reklama, jer potro{a~i ne gledaju reklame kao {to ih mi gledamo, nije nam ista stvar u centru pa`nje. Ako komunicirate inovaciju, morate imati specifi~an proizvod, morate znati {ta su njegovi funkcionalni i emotivni benefiti kako biste mogli da ih pove`ete sa pozicijom brenda.

Specifi~no okru`enje
• Na koji na~in se mo`e upravljati marketing komunikacijom u dru{tvenim medijima? - Ne znam. Nemam pravi odgovor. Mislim da moje kolege imaju dobre primjere iz prakse kako to uraditi, me|utim ja mislim da je to suvi{e fragmentirano da bi se time moglo upravljati. Kada pogledate specifi~nosti svog brenda i svojih potro{a~a, morate vidjeti kakve su va{e mogu}nosti i kako time mo`ete upravljati. Ako ne mo`ete time upravljati, morate komunicirati tamo gdje je va{a publika. Ako niko ne pri~a o va{em brendu u socijlanim medijima, onda nemate potrebu da idete tamo, to je manje relevantno za vas jer je specifi~no komunikacijsko okru`enje. • Ka`ete da se de{avaju promjene u komunikacijskim kanalima, zna~i li to da }e kompanije manje ulagati u televizijske reklame koje su trenutno dominantne? - Mislim da morate investirati tamo gdje je publika, ne tamo gdje }e biti. U ovom momentu u ve}ini dr`ava, uklju~uju}i i Italiju, iz koje ja dolazim, 89 posto ljudi gleda televiziju i morate komunicirati putem televizije. To je mno-

OD PRVE DO POSLJEDNJE Od svakoga ko radi sa mnom u marketingu tra`im da sagleda cijelu reklamnu historiju odre|enog brenda, od prve reklame lansirane u 1950-im ili 1960-im godinama do danas, da bi se razumio brend
• Kakve su promjene u marketing uveli internet i dru{tvene mre`e? - Mislim da ima ne{to {to se ne mijenja, a to je snaga brenda. Ako uvijek imate jasno postavljene elemente brenda, onda to samo treba da prenesete u bilo koju vrstu ko-

Nastavljen negativan trend
U privredi Kantona Sarajevo u prvom tromjese~ju ove godine je nastavljen negativan trend i u tom periodu industrijska proizvodnja je u pore|enju s istim periodom 2011. zabilje`ila pad od 5,4 posto, dok je na nivou FBiH zabilje`en pad od 9,6 posto, javila je Fena. “To pokazuje da ne postoji dobra volja struktura da dr`ava ekonomski oja~a, izjavio je ju~er na konferenciji za novinare predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo Kemal Grebo. Govore}i o stanju u privredi KSa, Grebo je istaknuo da je od 21 grane prera|iva~ke industrije, njih pet pove}alo obim proizvodnje u odnosu na isti period iz 2011. godine, a preostalih 16 zabilje`ilo pad. U okviru glavnih industrijskih grupacija u Kantonu Sarajevo samo je energija u prvom tromjese~ju 2012. zabilje`ila rast proizvodnje, i to od 2,2 posto. Kapitalni proizvodi zabilje`ili su pad za 53,6 posto, trajni proizvodi za {iroku potro{nju za 16,6, netrajni proizvodi za {iroku potro{nju za 12,8, a intermedijarni proizvodi za 1,6 posto.

Privredna komora Kantona Sarajevo

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012. Iako nemaju novca ni za plate
1.478,55 818,42
Dioni~ko dru{tvo

BIZNIS/BERZE
BIFX

21

740,58 1.788,35
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

896,16 798,69
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

BIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 22. maj/svibanj 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo 11,19 1,71 11,20 10,60 18.901 211.472,80 9 KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Prevent invest dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija P PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE FBiH stara devizna {tednja serija R BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Bihacka Pivovara d.d. Bihac SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Elektro grupa d.d. Jajce 210,00 0,00 210,00 210,00 125 26.250,00 1 10,40 -0,95 10,40 10,40 500 5.200,00 3 72,50 18,61 3,58 46,00 -0,34 -3,03 -5,67 0,10 72,50 18,61 3,59 46,01 72,50 18,60 3,50 45,55 8.702 2.299 6.324 403 6.308,95 42.781,60 22.609,92 18.536,25 1 7 9 8 31,20 94,50 76,63 0,65 0,00 -3,00 31,20 94,50 76,63 31,20 20.000 91,70 17.500 76,63 16.080 6.240,00 16.127,30 12.322,10 2 2 1 3,90 4,31 4,16 2,63 5,12 -4,81 3,90 4,32 4,16 3,90 22.150 4,30 65.433 4,16 7.800 86.385,00 282.013,56 32.448,00 5 11 8

Tunel Vijenac jedna od klju~nih ta~aka autoceste na koridoru 5c

Primorje gradi

Vijenac bez problema
Komentari{u}i situaciju u kompaniji Primorje, direktor JP Autoceste FBiH Ensad Kari} nam je rekao da se prema dinamici radova u Vijencu neda}e Slovenaca u BiH ne osjete
Izgradnja tunela Vijenac, koji }e se nalaziti na autocesti koridora 5c izme|u Sarajeva i Zenice, zasad ide bez problema, potvrdio je za Oslobo|enje direktor JP Autoceste FBiH Ensad Kari}. Radovi su, podsje}amo, povjereni slovena~koj kompaniji Primorje, koja se u posljednjih nekoliko mjeseci nalazi u velikim finansijskim neda}ama, {to potvr|uje i informacija slovena~kog lista Delo, da radnici Primorja ni 21. maja, osmog dana {trajka, nisu do~ekali isplatu martovske i aprilske plate, iako je navodni strate{ki partner Icon Capital Group pro{le sedmice za tu namjenu obe}ao dva miliona eura. ja i tehnologija, te infrastrukture i prostornog ure|enja, ali da su sastanak ignorisali. Slu`benog obja{njenja iz Vlade za{to ne prisustvuju sastanku nije bilo, a iz Ministarstva privrede su objasnili da je ministar Radovan @erjav u to vrijeme imao druge obaveze i da je on svoj stav u vezi sa Primorjem ranije rekao.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 22. maj 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Deset posto
I dok Slovenci (ne) spa{avaju svoju kompaniju, u BiH su se radovi na autocesti po~eli zahuktavati. Nakon {to je u Sarajevu potpisan ugovor o izgradnji pet kilometara poddionice Suhodol - Tar~in u vrijednosti od 115,1 milion eura, Kari} je izjavio da je trenutna vrijednost ugovorenih radova na autocesti kroz FBiH dostigla brojku od 650 miliona KM. Podsje}amo, u FBiH je od planiranih oko 300 kilometara autoceste na koridoru 5c sagra|eno samo 37 kilometara ili deset posto i to dionice Podlugovi - Jo{anica, Visoko - Podlugovi, Dobrinje - Visoko i Kakanj - Dobrinje. Radovi se trenutno izvode na dionicama Kravice - Bija~a (pet kilometara, vrijednost ugovora 46 miliona KM), Drivu{a - Gorica (tri kilometra, vrijednost ugovora 48 miliona KM), tunel Vijenac (2.960 metara, vrijednost ugovora 124 miliona KM) i Bilje{evo - Kakanj (deset kilometara, vrijednost ugovora 86,4 miliona KM).
Dk. OMERAGI]

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} ^isto}a a.d. Banja Luka Hemijska industrija destilacija a.d. Tesli} Elektrokrajina a.d. Banja Luka Elektro Doboj a.d. Doboj Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje Nova banka a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 0,044 3,5 5,7 4,87 1,21 5,6 2,33 0 -0,87 3,62 0 0,54 0,044 3,5 5,71 4,9 1,21 5,61 0,043 3,5 5,58 4,85 1,21 5,56 6.154 259 9.102 135 20 15.787 270,30 906,50 51.852,80 657,60 24,20 88.409,21 0,59 1,03(A) 0,4(A) 0,301 0,6 0,48 0,469 0,8(A) 0,2 1,43 7,08 0 -1,72 0 -4,46 0 0 8,99 0 -0,69 0,59 1,03 0,4 0,301 0,6 0,48 0,469 0,8 0,2 1,44 0,59 1,03 0,4 0,301 0,6 0,48 0,469 0,8 0,2 1,43 449 1.000 1.271 5.000 3.131 2.600 7.000 1.400 12.000 18.025 264,91 1.030,00 508,40 1.505,00 1.878,60 1.248,00 3.283,00 1.120,00 2.400,00 25.810,28

Doma}i za{ti}eni
Komentari{u}i situaciju u kompaniji Primorje, Kari} nam je rekao da ta firma probleme izgleda ima samo u Sloveniji, a da se prema dinamici radova u Vijencu oni u BiH ne vide. Kari} je jo{ ranije izjavio da }e u slu~aju bankrota Primorja, ~ime bi se ponovila pri~a kao sa SCT-om, koji je zbog finansijskih problema “izgubio” Vijenac, biti poduzete mjere na za{titi doma}ih podizvo|a~a radova. Delo pi{e da je na inicijativu tri sindikalne centrale i gradona~elnika Ajdov{~ine Marjana Polj{aka u Ljubljani o temi Primorje sazvan sastanak na koji su bili pozvani predstavnici ministarstava finansija, ekonomskog razvo-

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Banja Lakta{i a.d. Lakta{i Bonel a.d. Banja Luka Fabrika vijaka a.d. Mrkonji} Grad Krajina Borac a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,25(A) 0,2 0,151 0,2(A) 48 48,44 46,76 44 44,13 0 0 0 0 -2,24 3,68 1,61 -2,22 0 0,25 0,2 0,151 0,2 48 48,99 47 44 44,13 0,25 0,2 0,151 0,2 48 45,5 46,5 44 44,13 150.000 2.615 79.378 191 15.478 71.200 15.266 30.240 5.800 37.500,00 523,00 11.986,09 38,20 7.429,44 34.491,00 7.138,99 13.305,60 2.559,55

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 098 - 23. 5. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu
1.955830 1.511186 1.503383 25.817018 0.077131 0.262516 0.656772 1.912874 0.565032 0.257669 0.214648 1.624295 0.836811 2.412440 1.527992 0.049118 0.241923 1.709747

Srednji za devize
1.955830 1.514973 1.507151 25.881722 0.077324 0.263174 0.658418 1.917668 0.566448 0.258315 0.215186 1.628366 0.838908 2.418486 1.531822 0.049241 0.242529 1.714032 USD BAM

Prodajni za devize
1.955830 1.518760 1.510919 25.946426 0.077517 0.263832 0.660064 1.922462 0.567864 0.258961 0.215724 1.632437 0.841005 2.424532 1.535652 0.049364 0.243135 1.718317 1.52824 2.344297

EMU 978 EUR 1 Australija 036 AUD 1 Kanada 124 CAD 1 Hrvatska 191 HRK 100 Ceska R 203 CZK 1 Danska 208 DKK 1 Maðarska 348 HUF 100 Japan 392 JPY 100 Litvanija 440 LTL 1 Norveska 578 NOK 1 Svedska 752 SEK 1 Svicarska 756 CHF 1 Turska 949 TRY 1 V.Britanija 826 GBP 1 SAD 840 USD 1 Rusija 643 RUB 1 Kina 156 CNY 1 Srbija 941 RSD 100 SDR (Special Drawing Rights) na dan 21. 05. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 21. 05. 2012 =

Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 768.695,48 KM. Promet na kotaciji iznosio je 653.317,71 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 211.472,80 KM, promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta iznosio je 11,19 KM. Promet na kotaciji fondova iznosio je 400.846,56 KM, promet je ostvaren dioni-

SASE: Promet 768.695 KM

cama ZIF MI Group d.d. Sarajevo u iznosu od 282.013,56 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 4,31 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 40.998,35 KM. Obveznicama ratnih potra`ivanja Federacije BiH trgovalo se u iznosu od 6.240,00 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 34.758,35 KM.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

108,90 2,67

$ 0,08 %

1.582,40 28,30

$ 0,40 %

701,75 625,00

$ 1,85 %

PLIN
$ 1,38 %

SREBRO
$ 0,07 %

KUKURUZ
$ 1,26 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Jutarnji zastoj

@albe gra|ana na usluge privatnih ordinacija

Pogre{na dijagnoza

za sudski epilog
Neta~na dijagnoza kod Raseme Ahbabovi} je izazvala psihi~ki {ok i uznemirila cijelu porodicu
Odlazak na posao ju~er ujutro bio je dobrom dijelu Sarajlija po pri li ~no ote `an. Ner vo zni gra|ani na tramvajskim i trolejbuskim stajali{tima koji svako malo gledaju na sat ili prema gradu odakle bi trebao svakog ~asa da se pojavi njihov prevoz do posla, bila je slika tog jutra. Kako su nam iz Grasa kazali, pantograf tramvaja zaka~io je `ice na kri`i{tu tramvajske i trolejbuske kontaktne mre`e na Sken-

Pantograf tramvaja zaka~io `ice

deriji, usljed ~ega je do{lo do zastoja. Tramvajski saobra}aj na liniji broj {est i trolejbuske linije koje saobra}aju za Austrijski trg i Jezero bili su obustavljeni do devet sati. - Ekipa Grasa odmah je iza{la na teren i u kratkom vremenu kontakt-mre`a je uspostavljena, a saobra}aj normalizovan, objasnili su nam iz Presa Grasa.
M. T.

Skup{tina o Grasu 28. maja
Kolegij Skup{tine Kantona Sarajevo kojim je predsjedavala predsjedavaju}a Skup{tine Mirjana Mali} odlu~io je da }e se 15. radna sjednica ovog tijela odr`ati 30. maja. Na dnevnom redu sjednice na}i }e se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom kori{tenju javnih povr{ina u KS-u, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skup{tine, prijedlog odluke o utvr|ivanju dana policije KSa i prijedlog odluke o izmjeni naziva ulica i davanje naziva novoizgra|enim ulicama u op}ini Vogo{}a. Za 28. maj Kolegij Skup{tine zakazao je vanrednu sjednicu na kojoj }e biti predo~en stepen realizacije skup{tinskih zaklju~aka koji su usvojeni na tematskoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo odr`anoj o temi problemi i stanje u KJKP Gras.

Rasema Ahbabovi} se obratila Oslobo|enju sa molbom da prenesemo javnosti njeno lo{e iskustvo sa Ginekolo{kom ordinacijom doktorice Vojislave Purkovi} koja se nalazi na Ilid`i. Kako ka`e, u ovoj ordinaciji nai{la je na ne pro fe si ona lan i ne hu man odnos, jer joj je postavljena neta~na te{ka dijagnoza, uz hitno upu}ivanje na operaciju, a sve to joj je saop{teno direktno, pa je kod Raseme izazvalo jak psihi~ki {ok i uznemirilo cijelu njenu porodicu. Nakon obavljenog novog pregleda u drugoj poliklinici, ispostavilo se da su nalazi bili neta~ni i da nema nikakve potrebe za operacijom. Zato sumnja da je sve to u~injeno isklju~ivo zbog ve}e zarade, po{to je doktorica Purkovi} za svoj pregled tra`ila 120 KM, iako je na cjenovniku stajala cijena od 90 KM.

Ahbabovi}: Upozorenje sugra|ankama

Neprofesionalnost
- Ginekolo{kim pregledom doktorica je utvrdila da imam dva mioma na maternici, od kojih je jedan ve}i od deset centimetara i da hitno moram na operaciju. Direktno mi je rekla da se radi o tumorima i da su zahva}eni i jajnici, pa moram hitno sve odstraniti. Po{to do tada nikad nisam bila bolesna, to je kod mene izazvalo pravi {ok, pa sam se nakon dolaska ku}i morala obratiti Hitnoj pomo}i, jer sam bila u te{kom psihi~kom stanju, kao i moja porodica, isti~e Ahbabovi}. Ona je `eljela da provjeri ovu dijagnozu po{to joj se ~inila sumnjivom i povr{nom, pa se obratila uposlenima druge poliklini-

ke, koji su detaljnim nalazima utvrdili da se radi o jakoj upali i jednom malom miomu od nekoliko milimetara, pa nikakva operacija nije preporu~ena.

Angelov i [uman zasadili drvo
Povodom Dana bugarske kulture i prosvjete, ambasador Republike Bugarske u BiH Angel Angelov i vr{ilac du`nosti na~elnika Op}ine Novi Grad Aner [uman, ju~er su zasadili drvo prijateljstva u novogradskoj Ulici Republike Bugarske. Ambasador Angelov je iskazao zainteresovanost za projekte koje Op}ina Novi Grad Sarajevo uspje{no provodi, te naveo mogu}nosti saradnje u budu}nosti. - Svako zasa|eno drvo je novi `ivot. Vidim da }e ovdje biti zasa|eno mnogo stabala prijateljstva, kazao je [uman.

Nova dijagnoza
- U ovoj poliklinici sam nai{la na izuzetno ljubazan i profesiona lan odnos, gdje su mi ura|eni svi potrebni nalazi sa ul-

trazvu~nim pregledom i PAP-a testom. Sve je bilo uredno i napokon sam mogla da se smirim. Kroz svoj slu~aj `elim upozoriti sugra|anke da paze kojim privatnim ljekarima odlaze i da ako moraju posje}uju samo ve}e i provjerene privatne poliklinike, poru~ila je Ahbabovi}, po{to se uvjerila da postavljene dijagnoze mogu biti neta~ne ko zna iz kojih razloga. Porodica Ahbabovi} tvrdi da }e ovaj slu~aj imati i sudski epilog po{to doktorica nije htjela priznati gre{ku, a svoje usluge je napla}ivala po neprimjereno visokoj cijeni i bez odgovaraju}eg fiskalnog ra~una. Svemu treba, ka ko ka `u, do da ti ne hu man odnos prema pacijentu i nepotrebno uznemiravanje porodice, ali njihov cilj nije da se doktorica kazni, ve} da se uka`e na nepravilnosti u privatnoj ljekarskoj praksi kako drugi ne bi do{li u sli~nu situaciju. Z. T.

Malonogometna liga pjetli}a Ilid`a 2012.

Najbolji Stup-Step junior
Na otvorenom terenu Kulturno-sportskog centra Ilid`a odigrane su zavr{ne utakmice Malonogometne lige za pjetli}e Ili d`a 2012. Uta kmi ce u ovom rangu igrale su se svake nedjelje od 22. aprila, i to u kategoriji dje~aka do 11 godina, dok su ukupno bila 84 takmi~ara iz sedam {kola fudbala sa podru~ja op}ine Ilid`a. Prvo mjesto osvojila je ekipa [kole nogometa Stup-Step junior, druga je bila ekipa [ampiona, a tre}a Butmira. Za najboljeg golmana turnira progla{en je Vedad Mifti} iz StupStep juniora, najbolji strijelac je Ermin Mahmutovi} iz Butmira, a najbolji igra~ je Denis Mujanovi} iz [ampiona. Na~elnik Senaid Memi} uru~io je

Isklju~enja struje
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 8.30 do 13 sati Rajlovac ambulanta, od 8.30 do 12 [najdera, od 9 do 15 Brutusi, Gabelina, Donja Vogo{}a, Jo{anica 9, Kobilja~a 3, Trzanj 2, Sovrle i Stara reljevska cesta, od 8 do 16 Ho{in brijeg, od 8 do 15.30 Mihrivode, Saf vet-bega Ba{agi}a i Vratnik {kola, od 8.30 do 15.30 Trzanj 3, od 8 do 16 sati Bjela{ni~ka 4 i Rje~ica 2, od 12 do 13.30 Hrasno soliter 9 i 16, od 13.30 do 15 sati Paromlinska 8, od 9 do 10.30 Podvo`njak 3 i 4, od 9 do 11 Socijalno, a od 10.30 do 12 sati Veterinarski fakultet i [a}irbegovi}a.

medalje svim u~esnicima i pehare najboljim ekipama i pojedincima, po{to je organiza-

tor i pokrovitelj takmi~enja bila Op}ina.
Z. T.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

Ugovor o sufinansiranju II faze izgradnje dvorane Grbavica

276-982

Potrebno
Ubrzo po~inje unutra{nje ure|enje dvorane

VA@NIJI TELEFONI

miliona maraka
}ima, odmah biti preba~eno 200 hiljada za izgradnju dvorane.

jo{ 1,5

Dok je Kanton izdvojio 200.000 maraka, a sprema se za jo{ dodatnih 300.000, Grad Sarajevo, iako je obe}ao, nije izdvojio ni marku Novac obe}alo i Ministarstvo kulture i sporta FBiH
Izgradnja sportske dvorane na Grbavici, koja je po~ela u septembru 2010, trebala bi biti nastavljena. Prva faza izgradnje zavr{ena je jo{ pro{le godine, dok su sredstva za drugu fazu obe}ali i Kanton i Grad Sarajevo. siranju izgradnje sportske dvorane na Grbavici ju~er su potpisali na~elnik Kold`o i ministar kulture i sporta KS-a Ivica [ari}. - Ne mo `e bi ti ve }a sre }a obavljati ovakvu funkciju, a samim tim i ostaviti ne{to {to }e mo}i koristiti generacije koje dolaze. Ovakva dvorana, kakvu sada vidite je vrijedna divljenja. Znam na~elnika Kold`u i koliko je uporan, no ~injenica je da se jedino tako mo`e ne{to uraditi u ovoj krizi, istakao je [ari}. Kold`o je istakao da je u bud`etu KS-a predvi|eno 500 hiljada maraka, s tim {to }e po potpisivanju ugovora o prodaji dijela Studentskih domova u Ned`ari-

Novac od prodaje domova
Ina~e, Ministarstvo sigurnosti BiH planira kupiti objekte u vlasni{tvu JU Studentski centar u Ned`ari}ima, ta~nije zgradu koju su do kraja pro{le godine koristili Ujedinjeni narodi i misija EUPM-a u BiH. Po~etna cijena u pregovorima s Ministarstvom sigurnosti bi}e 30 miliona KM, deset miliona bilo bi upla}eno ve} ove godine, dok bi preostali iznos od 20 miliona KM bio upla}ivan u naredne ~etiri godine, po pet miliona KM.

Upornost na~elnika
- Grad Sarajevo, iako je imao planirana odre|ena sredstva u pro{loj godini, jo{ nije uplatio ni{ta. Drago mi je {to je Kanton prepoznao dobrobit ovog projekta koji ne}e slu`iti samo op}ini Novo Sarajevo, ve} i gradu, ali i dr`avi, kazao je na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o. Drugu fazu ugovora o sufinan-

Predmet prvog ugovora za dvoranu nije bilo postavljanje opreme, a kako bi se u potpunosti zavr{ila financijska konstrukcija objekta, potrebno je jo{ milion i pol maraka. - Nepobitno je da je, kada je dvorana u pitanju, sada ve} 77 ili 78 posto gra|evinskog dijela zavr{eno. Trenutno je u toku finalizacija radova, nakon ~ega dolazi unutra{nje ure|enje. Faza, koju jo{ nismo ugovorili, jeste postavljanje opreme. U toku su pregovori i sa ministrom sporta i kulture FBiH Salmirom Kaplanom, koji je obe}ao da }e pomo}i ovaj projekat, naglasio je Kold`o.
M. TATAREVI]

Pliva~ki miting na bazenu Otoka

Pomozimo Njego{u Tadi}u
U organizaciji Pliva~kog kluba H2O i JP Olimpijski bazen Otoka u subotu, 26. maja, odr`at }e se humanitarni pliva~ki miting s ciljem prikupljanja neophodnih finansijskih sredstava za lije~enje te{ko oboljelog petnaestogodi{njaka Njego{a Tadi}a, ~lana i sportiste ovog kluba. On boluje od aplasti~ne anemije i hitno mu je potrebna transplantacija ko{tane sr`i. Predvi|enim medicinskim postupkom je neophodno uraditi alogenu transplantaciju mati~nih }elija hematopoeze, zbog te{kog oblika aplasti~ne anemije, na Institutu za zdravstvenu za{titu majke i djeteta Srbije “Dr. Vukan ^upi}” Karte za ovaj humanitar. ni pliva~ki miting mogu se nabaviti neposredno prije po~etka takmi~enja na Olimpijskom bazenu i ko{taju dvije marke. Prikuplje-

Preko granice samo sa starim licencama
Entitetske licence za vozila izdate nakon 31. decembra 2011. ne mogu se koristiti za me|unarodni prevoz putnika i robe, a kako su istakli iz Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo, takvi prevoznici bi}e podlo`ni sankcijama. Za obavljanje me|unarodnog prevoza putnika i robe, prevoznik je du`an posjedovati va`e}u licencu prevoznika i licencu vozila za me|unarodni prevoz koju izdaje Ministarstvo komunikacija i transporta BiH. Entitetske licence prevoznika i licence za vozila izdate do 31. decembra 2011. mogu se koristiti za obavljanje me|unarodnog prevoza putnika i robe najkasnije do kraja ove godine.
14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14,

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Humanitarni pliva~ki miting }e se odr`ati 26. maja

ni iznos uplatit }e se za pomo} ovog mladog sportiste. Za sve ostale koji `ele i mogu pomo}i, sredstva mogu uplatiti na broj ra~una: 555 - 002 - 83522084 - 91 (NOVA BANKA); korisnik ra~una Njego{ Tadi}.

PORODILI[TA

7 3

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.50, Zurich/Banja Luka 19.30, Copenhagen 20.30

Odlasci:
Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Banja Luka/Zurich 13.00, Copenhagen 13.00, Munich 13.10, Istanbul 14.40 i 18.00, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sa-

AVIONI Dolasci:
Istanbul 9.20 i 13.40, Ancona 10.35, Istanbul 9.20 i 13.40, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Munich 12.25, Ljubljana 14.15, Vienna

ti, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30,

15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Vlada usvojila odluku o kupovini stana pod povoljnim uslovima

Investiranje u Ilija{u
Kriteriji ostali isti kao i u 2011. Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo tvrde da nemaju lokacija, {to ne prihvatam kao opravdanje, ka`e Luki}
Na prethodnoj sjednici Vlade KS-a, njeni ~lanovi usvojili su odluku o kriterijima za kupovinu stana pod povoljnim uslovima. Kako za Oslobo|enje ka`e ministar stambene politike ^edomir Luki}, ovo je obaveza koju Vlada provodi svake godine, s tim da se kriteriji za 2012. nisu mijenjali u odnosu na one iz prethodne godine. - Na po~etku projekta stanovi su bili namijenjeni samo mladima do 35 godina. Na`alost, u nedostatku aplikanata, pomjerili smo krajnju granicu na 50 godina i dio stanova je na raspolaganju, tako da tamo gdje smo predinvestirali nema potrebe da sada nastavljamo gradnju, poja{njava Luki}. - Cijena bi mogla pasti da smanjimo kvalitet radova, a to nema smisla. Izuzev Novog Grada i Vogo{}e, predinvestirali smo i u Ilija{u, Trnovu i Had`i}ima, dok se op}ine Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo pravdaju da nemaju loka ci ja, {to ne pri hva tam kao opravdanje. Sredstva koja imamo za ure|enje zemlji{ta smo ponudili svim op}inama, ali zasada nema odziva, napominje ministar stambene politike KS-a. Ministar Luki} isti~e kako je u Ilija{u, na lokaciji Banovca, proveden tender za ~etiri lamele, ali da je samo jedna dobila investitora. - Ona bi sadr`ala tridesetak stanova i njihova gradnja }e po~eti u ovoj godini, dodaje Luki}. Prema navedenoj odluci, koja }e biti upu}ena Skup{tini KS-a, kandidat za rje{avanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima, treba ispunjavati kriterije: da je starosne dobi od punoljetstva do 50 godina, da je dr`avljanin BiH sa prebivali{tem u Kantonu Sarajevo u toku posljednje tri

Luki}: Gradnja 30 stanova na Banovcu

Rosulje: Jedna od ponu|enih lokacija

Do 50 godina
Prema rije~ima ministra Luki}a, utvr|ena vrijednost kvadrata stambenog prostora iz 2008. godine ne mo`e padati, ali ni rasti, jer je primjetno da i privatni investitori obaraju cijene novogradnje. Uz Dobrinju i Rosulje, ima jo{ lokacija.

godine i da nema rije{eno stambeno pitanje. Na~in finansiranja kupovine stana pod povoljnijim uslovima utvr|uje investitor i odabrani kandidat sa rang-liste, a veli~ina stana ne mo`e biti ve}a od trosobnog stana ili stana povr{ine 80 kvadrata.

Utvr|ivanje liste
Kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom bodovanja za dodjelu stana ostali su isti, a to su: staro-

sna dob, stepen stru~ne spreme, deficitarnost kadrova, broj ~lanova porodi~nog doma}instva, boravak u BiH i u~e{}e u Oru`anim snagama RBiH, nosilac najvi{eg ratnog priznanja, stepen invalidnosti, priznati nau~ni rad, kulturni nastup i izlo`ba, sportski i profesionalni uspjeh, te renomirano svjetsko, evropsko i drugo javno priznanje za rezultat u radu i zajedni~ko apliciranje bra~nih ili vanbra~nih partnera. Ovom odlu kom se rje {a va

stambeno pitanje gra|ana putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima od juna teku}e godine do juna 2013, za stanove koje Vlada obezbijedi za ovaj na~in rje{avanja stambenog pitanja u istom periodu. Ko mi si ja na kra ju sva kog mje se ca ut vr|uje pri je dlog rang-liste kandidata i dostavlja je resornom ministru koji utvr|uje kona~nu listu i dostavlja je investitoru.
J. M.

Op}ina Vogo{}a poma`e Dnevni centar

Objava Pravilnika za izbor ~lanova {kolskih odbora osnovnih {kola

Intervjuisanje aplikanata

u Ministarstvu
Za {to manje djece na ulici
U Op}ini Vogo{}a potpisan je sporazum za realizaciju projekta Dnevni centar za djecu koja obavljaju rad na ulici. Sporazum su potpisati na~elnik Op}ine Vogo{}a Edin Smaji} i direktorica JU Kantonalni centar za socijalni rad Mirsada Poturkovi}. Pomenuti centar egzistira ve} tri godine, a kroz njega je pro{lo vi{e od 370 djece, od tog broja 60 njih je upisano prvi put u {kolu, dok ih je 40 upisano u mati~nu knjigu ro|enih. Cilj projekta je pru`iti podr{ku i za{titu djeci i mladima koji su izlo`eni riziku trgovine ljudima, pru`iti podr{ku u spre~avanju eksploatacije djece u svrhu rada kao i podr{ku u ostvarivanju zakonom propisanih prava, onog na obrazovanje, na zdravstvenu za{titu djece, prava iz oblasti socijalne za{tite. Projektom je planiran i rad na terenu, sklanjanje sa ulice, posjeta lokalnim zajednicama i porodicama djece koja se nalaze u riziku od negativnih elemenata rada na ulici. Prema rije~ima na~elnika Smaji}a, Op}ina Vogo{}a je me|u prvima podr`ala projekat i nastavi}e i ubudu}e pomagati sli~ne projekte koji se odnose na za{titu djece i mladih, kako bi se toj populaciji obezbijedili normalni uvjeti za `ivot.
S. Hu.

Zaustavljen pad broja djece pri upisu u osnovne {kole Slijedi izrada pravilnika o izboru direktora
Pravilnik o izboru ~lanova {kolskih odbora osnovnih {kola KS-a je donesen i dat na objavljivanje, potvrdio nam je Sretko @muki}, savjetnik ministra nauke, obrazovanja i mladih. - U toku ove sedmice i eventualno po~etkom sljede}e }emo pozvati sve aplikante za ~lanove {kolskih odbora, dakle, uposlenike, predstavnike op}ina i Ministarstva, te roditelje na intervjue, koje nismo mogli obaviti dok Pravilnika nije bilo, pojasnio je @muki}, te dodao da nakon toga slijedi dono{enje pravilnika o izboru {kolskih direktora. Prema @muki}evim rije~ima, prva me|u prioritetima od 68 {kola, a kada je rije~ o ime no va nju di re kto ra, bi }e Osnovna muzi~ka {kola na Ilid`i, a druga O[ “Zaim Kolar” u Trnovu.

Potpuni rezultati upisa zna}e se tek najesen

Od predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja Saudina Sivre smo saznali da su odr`ana ve} dva sastanka kada je rije~ o dono{enju pravilnika za izbor direktora, da se radi ~lan po ~lan, te da se tek trebaju definisati procedure samog biranja. U re sor nom mi nis tar stvu ovih dana sabiraju i rezultate prvog upisnog roka u osnovne {kole, a broj upisane djece, kako nam je kazao @muki}, zavi-

si od a`urnosti roditelja. - Uvijek ima onih koji upis ostave za avgust, odnosno drugi rok. Tako da }emo tek tada znati prave rezultate, iako su pojedine op}ine ve} objavile rezultate u svojim {kolama. [kole su obavezne do 15. juna dostaviti nama rezultate prvog upisnog roka, ali generalno je zaustavljen pad broja djece posljednjih godina kada je rije~ o prva ~i }i ma, na po me nuo je @muki}. J. M.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 108819 09 P Sarajevo, 9. 5. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Amela Selimovi} - Fazlagi}, kao sudija pojedinac, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija "EKI" Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a do broja 133, zastupana po advokatu Buzurovi} Adina, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih: 1. Rahman Anes iz Sarajeva, ul. Bana Mateja Ninislava do br. 28, 2. Popara Ramiz iz Sarajeva, ul. Vrbovska br. 11, 3. Rami} Nijazim iz Sarajeva, ul. Radenka Abazovi}a br. 2, 4. Solak Safet iz Sarajeva, ul. Adema Bu~e br. 425, 5. Hrvo Dervi{a iz Sarajeva, ul. Dola~ka br. 40, 6. Popara Fata iz Sarajeva, ul. Vrbovska br. 11, 7. "Obnova-Comm" d.o.o. Sarajevo, ul. Radenka Abazovi}a br. 2, radi duga, v.s.p. 16.687,24 KM, na ro~i{tu 22. 2. 2012. godine donio je sljede}i oglas, na osnovu ~lana 348. ZPP-a sljede}i

OGLASI
Na osnovu ~lana 6. Pravilnika o radu i Odluke direktora UNION BANKE DD SARAJEVO raspisuje se

25

za prijem na rad na neodre|eno vrijeme

OGLAS
-

1.

NAZIV POSLOVA ZA KOJI SE RASPISUJE OGLAS: 1.1. DIREKTOR SEKTORA POSLOVANJA SA PRIVREDOM, 1 izvr{ilac

OGLAS
POZIV
Pozivaju se tu`eni RAMI] NIJAZIM iz Sarajeva, ul. Radenka Abazovi}a br. 2 i "Obnova-Comm" d.o.o. Sarajevo, ul. Radenka Abazovi}a br. 2, da pristupe na PRIPREMNO ro~i{te zakazano za 25. 9. 2012. godine u 10.30 sati, u Op}inski sud u Sarajevu, soba broj 309/III, i ujedno se obavje{tava da }e u skladu sa ~lanovima 76. i 94. stav 3. ZPP-a istog dana biti odr`ano glavno ro~i{te. Upozoravaju se tu`eni Rami} Nijazim i "Obnova-Comm" d.o.o. Sarajevo da }e se postupak voditi i u njihovoj odsutnosti ukoliko ne pristupe na pripremno ro~i{te. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz. Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. SUDIJA Amela Selimovi} - Fazlagi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 215418 11 I Sarajevo, 15. 9. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Marijana ^obovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja MIKROKREDITNA FONDACIJA "EKI" koju zastupa Adina Buzurovi}, advokat iz Sarajeva, protiv izvr{enika Alizadeh-Chorsi Adrijana iz Sarajeva, ul. Tuzlanska br. 77, i Hod`i} Vahid iz Sarajeva, ul. Muhameda efendije Pand`e br. 21, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, radi dostavljanja pismena izvr{eniku Alizadeh-Chorsi Adrijani objavljuje

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Dozvoljeno 4. 11. 2011. godine na prijedlog tra`ioca izvr{enja, a na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj: AF 2617244 od 18. 6. 2008. godine dospjela na pla}anje 6. 6. 2011. godine radi naplate iznosa od 1.808,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 7. 6. 2011. godine do isplate i tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 312,30 KM. Izvr{enik se obavezuje da tra`iocu izvr{enja namiri potra`ivanje u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja o izvr{enju, u protivnom, izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 penzije izvr{enika Hod`i} Vahide, mati~ni broj PIO: 1156467543 koja se ostvaruje putem Federalnog zavoda PIO/MIO i prenosom zaplijenjenog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja. U slu~aju nemogu}nosti naplate, izvr{enje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika Alizadeh-Chorsi Adrijane i Hod`i} Vahide, te namirenjem tra`ioca izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. SUDIJA Marijana ^obovi} s. r. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Opis radnog mjesta: Upravljanje Sektorom i organizacionim dijelovima Sektora (odjelima i timovima); Odgovornost za ostvarivanje poslovnih planova Sektora (rast i razvoj kreditnog i depozitnog portfolia, kvalitet kreditnog portfolia, profitabilnost Sektora; Predlaganje i izrada poslovne strategije, srednjoro~nih i kratkoro~nih planova; Koordinacija i iniciranje operativnih aktivnosti u organizacionim dijelovima u cilju ostvarivanja planiranih rezultata; Predlaganje mjera za unapre|enje poslovnih rezultata, procesa i proizvoda; Predlaganje i iniciranje relevantnih internih akata (politika i procedura); Razvoj saradnika i upravljanje kadrovima; Predlaganje strate{kih i periodi~nih ciljeva za Sektor i organizacione jedinice, izrada poslovnih planova i ciljeva prema segmentima poslovanja; Pra}enje i analiza promjena zakonskih regulativa i konkurencije koje mogu imati direktne posljedice na ostvarenje poslovnih zadataka i ciljeva; Predlaganje kataloga proizvoda i cjenovnika usluga u u skladu sa internim aktima Banke; Odobravanje/supotpisivanje plasmana na temelju definiranih kompetencija; Aktivno sudjelovanje u akviziciji novih i klijenata od posebnog zna~aja za Banku; Aktivna izrada planova karijere i planova razvoja ljudskih potencijala unutar Sektora; Priprema i slanje izvje{taja u skladu sa internim aktima Banke, kao i izvje{tavanje Uprave Banke o svim relevantnim pitanjima iz djelokruga Sektora; Ostale obaveze u skladu sa internom sistematizacijom Banke i opisom poslova. Posebni uslovi: VSS (ekonomskog smjera); 5 godina radnog iskustva u bankarstvu, od toga najmanje 3 godine na istim ili sli~nim rukovode}im poslovima; Dobro poznavanje cjelokupnog bankarskog poslovanja; Izrazita komunikativnost i pregovara~ke sposobnosti, izrazite organizacijske sposobnosti, vje{tine vo|enja, sposobnost procjene, planiranja i odlu~ivanja, analiti~ko razmi{ljanje, proaktivan pristup radu, mogu}nost rada u stresnim situacijama; Aktivno poznavanje rada na ra~unaru (MS Office paket); Aktivno znanje engleskog ili nekog drugog svjetskog jezika. 1.2. STRU^NI SARADNIK ZA SIGURNOST I UPRAVLJANJE IMOVINOM - VODITELJ TIMA, 1 izvr{ilac Opis radnog mjesta: Nadzor i upravljanje aktivnostima iz oblasti fizi~ke sigurnosti i tehni~ke za{tite ljudi i imovine, uklju~uju}i protivpo`arnu za{titu; Poznavanje zakonske regulative iz oblasti fizi~ke i tehni~ke za{tite ljudi i imovine i protivpo`arne za{tite; Definiranje ciljeva i strategija koje se odnose na sigurnost Banke;

Implementacija politika, standarda, smjernica i procedura sigurnosti i nadzora njihovog provo|enja; Obuka i podizanje svijesti zaposlenih o sigurnosti; Priprema i sudjelovanje u godi{njem popisu imovine; Nadzor zadu`ivanja, ~uvanja, odr`avanja i rukovanja imovinom Banke; Ostale obaveze u skladu sa internom sistematizacijom Banke i opisom poslova.

Posebni uslovi: VSS /V[S (kriminolo{kog, pravnog, ekonomskog smjera); Najmanje 2 godina u bankarskom poslovanju na istim ili sli~nim poslovima; Certifikat za obavljanje poslova odgovorne osobe za za{titu ljudi i imovine; Iskustvo u radu sa agencijama za za{titu ljudi i imovine i nadle`nim dr`avnim tijelima s ciljem osiguranja za{tite ljudi i imovine u finansijskim institucijama; Poznavanje softverskih rje{enja nadzora tehni~ke za{tite; Aktivno poznavanje engleskog jezika.

2.

KANDIDAT TREBA DA ISPUNJAVA SLJEDE]E OP[TE USLOVE: da je dr`avljanin BiH, da je stariji od 18 godina, op}a zdravstvena sposobnost za vr{enje poslova navedenog radnog mjesta. UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DU@NI PRILO@ITI SLJEDE]E DOKUMENTE (ORIGINALE ILI OVJERENE KOPIJE): Biografija sa kontakt podacima (CV), Diploma o zavr{enom fakultetu, Uvjerenje o radnom iskustvu (dostaviti dokaz o radnom iskustvu u kojem su navedeni poslovi koje je kandidat obavljao), Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Izabrani kandidat je du`an prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o neka`njavanju i uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca).

3.

4.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 129798 10 P SARAJEVO, 11. 5. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Milena Raji}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija "EKI" Sarajevo, koju zastupa advokat Adina Buzurovi} iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Muratovi} Kadira iz Sarajeva, ul. D`emala Bijedi}a br. 97, 2. Hamzi} Aji{a, ul. [ukrije Pand`e br. 1, 3. IDA Auto DOO Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a bb i 4. AK-SAN d.o.o. Sarajevo, ul. Terezije bb, radi duga, v.sp. 9.202,21 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog 24. 4. 2012. godine u prisustvu punomo}nika tu`itelja, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih, 11. 5. 2012. godine donio je sljede}u Tu`eni su du`ni tu`itelju na ime duga solidarno isplatiti iznos od 9.202,21 KM, sa zakonskom zateznom kamatom koja se ima ra~unati na iznos od 8.468,10 KM (dospjela glavnica) po~ev od 3. 3. 2010. godine, kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.476,87, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. SUDIJA MILENA RAJI] POUKA: Presuda broj 65 0 P 129798 10 P dostavlja se objavom u novinama tu`enim (sada nepoznatog boravi{ta) u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. ZPP-a. Presuda se smatra dostavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH.

ROK ZA DOSTAVU Oglas ostaje otvoren do 1. 6. 2012. godine. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova tra`enih u oglasu mogu se dostaviti neposredno na protokol Union banke d.d. Sarajevo ili preporu~eno putem po{te na adresu: UNION BANKA DD SARAJEVO Dubrova~ka br. 6 71 000 Sarajevo, DIREKCIJA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA sa naznakom “Prijava na oglas - NE OTVARATI”

PRESUDU

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove utvr|ene u oglasu obavi}e se intervju. O datumu, vremenu i mjestu intervjua kandidati }e biti naknadno obavije{teni.

Na osnovu ~lana 5. Pravilnika o radu, Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu raspisuje

OpriG uLdni odnos AS za jem ra
na neodre|eno vrijeme uz probni rad 3 (tri) mjeseca - {ef Slu`be za medicinsku opremu .........................................................................1 izvr{ilac Uslovi: Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijede}e uslove: - VSS elektrotehni~ki fakultet smjera elektroenergetskog, automatika-elektronika informatika - 3 godine radnog iskustva u struci Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Bolni~ka br. 25 Stru~na nemedicinska disciplina (protokol) Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa. Sa prijavljenim kandidatima obavit }e se intervju o kojem }e biti blagovremeno obavije{teni. Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova oglasa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 109018 09 P Sarajevo, 14. 5. 2012. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine Federacije BiH”, broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Altijana [eta, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija “EKI” Sarajevo, Ul. D`emala Bijedi}a do br. 133, zastupanog po Adini Buzurovi}, advokatu iz Sarajeva, protiv I-tu`ene HUSI] NUSRETE iz Sarajeva, Ul. Gornji Vele{i}i br. 249 i II-tu`enog MEKI] ENESA iz Sarajeva, Ul. vite{ka br. 35, radi duga, v.sp. 3.485,12 KM, objavljuje da je 5. 7. 2011. godine donio slijede}u

PRE SU DU
zbog propu{tanja Obavezuje se I-tu`ena Husi} Nusreta iz Sarajeva i II-tu`eni Meki} Enes iz Sarajeva da tu`itelju Mikrokreditna organizacija “EKI” Sarajevo na ime duga solidarno isplate iznos od 3.485,12 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po stopi predvi|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 7. 3. 2009. godine, pa do isplate, kao i nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 427,75 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Dostavljanje ove presude smatra se izvr{enim 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. SUDIJA Altijana [eta, s.r.

26

KULTURA

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

3. me|unarodni sajam knjiga u Tuzli

Safet Zec izla`e u Milanu

Mudra slikarska
Ko knjigu
tra`i - knjiga

je u gara`i!
Bit }e odr`an od 23. do 28. svibnja uz sudjelovanje kako bh, tako i izlaga~a i izdava~a iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore
“Ko knjigu tra`i - knjiga je u gara`i!” slogan je 3. me|unarodnog sajma knjiga koji }e se od 23. do 28. svibnja odr`ati na prostoru gara`e tr`nog centra Mercator u Tuzli na kojemu }e sudjelovati 60 izlaga~a i izdava~a iz BiH i zemalja iz okru`enja (Hrvatska, Srbija i Crna Gora), predstaviti izdava~ku produkciju i promovirati pojedina~na izdanja iz razli~itih oblasti. Na ve~era{njoj sve~anosti otvaranja Sajma u 18 sati bit }e otvorena i izlo`ba Pisci - Iz Zavi~ajne zbirke Narodne i univerzitetske biblioteke “Dervi{ Su{i}” Tuzla. Od Dragana Markovi}a, direktora IKD University press iz Sarajeva i jednog od organizatora Sajma, saznajemo da }e biti uprili~ena dru`enja ljubitelja knjige s piscima i izdava~ima, a programski segment uklju~uje i Tuzlansku knji`evnu scenu s promocijama novih naslova autora iz regiona, zatim Dan dje~ije knjige, na kojemu }e najmla|im ~itateljima biti omogu}eno dru`enje s piscima. Ove godine Fondacija “Kemal Bakar{i}” i NUB “Dervi{ Su{i}” organiziraju jednodnevnu bibliote~ku radionicu pod nazivom “Nove generacije u bibliotekama” a tema se , odnosi kako na one koji su korisnici, tako i na one koji rade u bibliotekama. Ove }e godine, ka`e Markovi}, biti u~injene i neke promjene u smislu iskoraka u druge prostore, pa }e u Ateljeu “Ismet Mujezinovi}” biti uprili~eno predstavljanje knjige Zlatka Duki}a “Lijevi mangupi i desni varvari” ~iji je izdava~ , IKD University press. An. [.

“Capolavori senza tempo”: Ljudski i umjetni~ki put kroz 20. stolje}e i novi milenij

Predstavljanje knjige Ludvika Kube

^itanje Bosne i Hercegovine
Ambasada Republike ^e{ke i Izdava~ka ku}a Rabic ve~eras organiziraju predstavljanje knjige Ludvika Kube “^itanje Bosne i Hercegovine” u sve~anoj sali Doma armije BiH s po~etkom u 19 sati i prigodnim dru`enjem koje po~inje u 18.30 sati. U predstavljanju knjige sudjeluju veleposlanik Republike ^e{ke u BiH Tomá{ Szunyog, Enver Kazaz, Nada Salom, za izdava~a Goran Mikuli} i urednik izdanja Zlatan Hrenovica. Za knjigu “^itanje Bosne i Hercegovine” Ludvika Kube IK Rabic je na 24. sajmu knjiga i u~ila Skenderija 2012. dobio Nagradu za najbolji izdava~ki pothvat godine (ista nagrada pripala je i JP Slu`beni glasnik za Sveske (1 i 2) Leonarda da Vin~ija). Ovo dvojezi~no izdanje (~e{ki i bosanski jezik) bit }e predstavljeno i u Pragu 26. lipnja. Naime, Udru`enje Lastavica iz Praga pro{le je godine dogovorilo s IK Rabic da u navedenom terminu u ovoj godini u glavnom gradu Republike ^e{ke predstavi njeno faksimilno izdanje Sarajevska Hagada s izlo`bom, pa }e ovaj doga|aj biti oboga}en i predstavljanjem knjige “^itanje Bosne i Hercegovine” Ludvika Kube. Ve~era{nje predstavljanje u Domu armije BiH bit }e propra}eno i umjetni~kim programom, a pjesme Antonina Dvor`aka uz klavirsku pratnju izvest }e Dejana Hr{um.
An. [.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

KULTURA
3. KLUPSKA IZLO@BAI FOTO-VIDEO KLUBA VALTERI

27

a putovanja
Sna`na i kompleksna, lirska ili tragi~na, `alosna ili radosna djela objedinjena su nazivom izlo`be “Capolavori senza tempo” (remekdjela za sva vremena), a umjetnik predstavlja vi{e od pedeset slika velikog formata
Safet Zec

Promocija

umjetni~ke fotografije
Klub }e za sve zaljubljenike u ovaj, sve popularniji, vid umjetnosti, najesen organizovati i po~etni kurs fotografije

Svi nagra|eni na jednom mjestu

Vrijeme snova, djela iz sedamdesetih, od BiH do Venecije, okus `ivota, fasade, zanat slikarstva, prisutnost/odsutnost, poglavlja su pri~a koja }e Safet Zec ispri~ati svojom izra`ajnom snagom Italijanima u Milanu. Naime, ovom bezvremenskom umjetniku danas }e u podne biti otvorene dvije izlo`be, na dvije razli~ite lokacije u Milanu. Jedan od njih je prekrasni prostor u Rotonda di via Besana, a kako nam je Zec u ju~era{njem telefonskom razgovoru rekao: - Radi se o velikoj renesansnoj crkvi koja je pretvorena u muzej i tu }e biti izlo`ene moje velike slike, dok }e dio grafi~kog opusa biti u dvorani A.M.I.C.I. (Associazione Milanese Incontro Cultura Immagine). Zecova sna`na i kompleksna, lirska ili tragi~na, `alosna ili radosna djela, objedinjena su nazivom izlo`be “Capolavori senza tempo” (remek-djela za sva vremena), a umjetnik predstavlja vi{e od pedeset slika i dvadeset djela na papiru. Rije~ je o velikim formatima. Kustos izlo`be je Stephen Zuffi, povjesni~ar umjetnosti, prema ~ijem mi{ljenju je rije~ o djelima “me|unarodnog umjetnika izvanredne snage i izra`ajnog inten-

ziteta u slikarstvu u kombinaciji s majstorstvom umjetnosti graviranja, {to ga svrstava me|u velike majstore bakrenih plo~a” . Izlo`ba se odvija na dvije paralelne staze, kronolo{kim redom, kako bi se omogu}ilo promatra~ima da razumiju evoluciju umjetnika kroz bosanske etape njegove biografije i teme koje zastupa i identificira se, s jasno izra`enim mogu}nostima razvoja njegove umjetnosti. - Ljudski i umjetni~ki put, Zec je razvio du` Jadrana: prvi na obali Balkana, a zatim u Veneciji. Postoji samo jedan put kroz geografiju, ali i kroz pri~u: od pojedinih pri~a, tijekom desetlje}a koje su zatvorene u dvadesetom stolje}u, ali i otvorene u novom mileniju, ka`e kustos Zuffi. Kako saznajemo od na{eg umjetnika, predvi|eno je da obje izlo`be budu otvorene do kraja jula, ali organizatori ih ve} `ele produ`iti do septembra. Italijanski posjetitelji imat }e priliku u`ivati kroz fascinantan itinerar Zecovih djela ne samo dive}i se pojedina~nim djelima ve} da shvate intimu umjetni~kog Zeca, izgra|enu kroz njegova mudra slikarska putovanja.
Mr. SEKULI]

U sarajevskoj Galeriji Novi hram otvorena je 3. klupska izlo`ba fotografija foto-videokluba “Valter” na kojoj je svoje rado, ve prezentiralo 20 ~lanova ovog “nestrana~kog, nevladinog i neprofitnog udru`enja tehni~ke kulture slobodno udru`enih ljubitelja fotografije” kako , sami sebe opisuju. U prepunom prostoru Galerije, posjetioci su mogli pogledati 46 fotografija u kolor i monohromsekciji, u izboru na{eg priznatog fotografa D`enata Drekovi}a. On je, osim odabira fotografija za izlo`bu, selektirao i one najbolje me|u njima. Tako je prvu nagradu u kolor-sekciji osvojio Zenir [uko, drugi je bio D`afer Tanovi}, a tre}u nagradu osvojila je Sandra Agati}. Najbolji u monohrom, odnosno crno-bijeloj sekciji bili su Eldin Hasanagi}, koji je osvojio prvo mjesto, na drugom se na{ao Senad Tati}, a na tre}em Sulejman Omerba{i}. “Izuzetno smo ponosni

{to sa tek tre}om godinom postojanja na{i ~lanovi bilje`e vrlo zna~ajne rezultate kroz dr`avne, regionalne i me|una ro dne izlo `be umjetni~ke fotografije” re, kao nam je D`afer Tanovi}, pred sje dnik udru `e nja “Valter” koje je i ~lan Aso, cijacije za umjetni~ku fotografiju u Bosni i Hercegovi ni. “Sa ovom, tre }om klupskom izlo`bom, mi dokazujemo da smo na dobrom pu tu pro mo ci je umje tni ~ke fo to gra fi je u BiH, koja je posljednjih godina u ekspanziji. Cilj udru`enja je da svojim djelovanjem, programom i akcijama doprinosi razvoju i po pulari zaciji fo to grafije kao umjetnosti” kazao je , Tanovi} i najavio neke nove planove za blisku budu}nost: “Za naredni period pripremamo i jedan vid edukacije za sve ljubitelje fotografije, radi se o po~etnom kursu koji bi trebao da starta u septembru” . Izlo`ba }e biti otvorena do petka, a svi zainteresovani je mogu pogledati od 15 do 19 sati. N. SELIMOVI]

Dvadesetogodi{njica stradanja Orijentalnog instituta u Sarajevu

Samo jedan posto iz predratne zbirke
Prezentacija na{ih kinematografija u Be~u

LET’S CEE Film Festival
U FG [iroki trideset mladih umjetnika pita se

U ~emu je bit?

28

SCENA

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Eurosong 2012

SAN U NOVOM RUHU

Na crvenom tepihu sa pro{logodi{njim pobjednicima

Maya Sar u centru

medijske pa`nje
Jo{ samo jedan dan je ostao do druge polufinalne ve~eri Eurosonga 2012, no}i u kojoj }e na{a predstavnica Maya Sar na scenu iza}i 17, izvode}i autorsku pjesmu “Korake ti znam” Ju~er je Maya . dan provela gostuju}i na azerbejd`anskim TV stanicama ATV, zatim Space TV, a potom i na Ictimai TV. Nakon jutarnjih sati, po zavr{etku TV gostovanja, Maya i na{a bh. delegacija provele su ostatak dana u obilasku Bakua. Tokom boravka u Azerbejd`anu, na{a predstavnica neprestano plijeni pa`nju medija, koji svako Mayino pojavljivanje koriste za fotografisanje. Da li }e nam tolika zainteresovanost medija pomo}i da se {to bolje plasiramo na ovogodi{njem Eurosongu, saznat }emo ve} sutra. D. R.

Prva polufinalna ve~er
Reuters

Osim pri~a s naslovnice, San donosi jo{ i...
Na sino}njoj prvoj polufinalnoj ve~eri u Bakuu, u finale Eurosonga 2012, koje }e biti odr`ano u subotu, 26. maja, plasirali su se predstavnici Rumunije, Moldavije, Islanda, Ma|arske, Danske, Albanije, Kipra, Gr~ke, Rusije i Irske. Ovogodi{nji predstavnik Crne Gore Rambo Amadeus, koji je nastupio kao prvi izvo|a~, nije uspio osigurati plasman u finale.

9. strana
Po~ela probna vo`nja, redovna tek u augustu

Talgo-voz kasni skroz 16. strana
BNP Zenica posjetio Stjepan Mesi}

Festival dje~je pjesme

Jubilarni 10. Lino Fest
Na ju~er odr`anoj konferenciji za medije predstavljen je koncept jubilarnog 10. dje~jeg festivala Lino Fest, koji se odr`ava u subotu, 26. maja, u BKC-u Sarajevo. Novinarima se obratio Mario Peji}, autor festivala, rekav{i da }e se ove godine festival razlikovati od prethodnih. - Jubilarni 10. Lino Fest, za razliku od prethodnih, ne}e biti takmi~arskog karaktera, nego smo ga odlu~ili proslaviti uz pobjedni~ke pjesme iz prethodnih godina. Na taj na~in `elimo omogu}iti publici da se prisjeti dosada{njih festivala i pobjedni~kih pjesama. Plesna grupa Libertas, pod vodstvom baletne umjetnice Dajane Popovi}, izvest }e koreografiju za sve numere, istakao je Peji}. U~estvovat }e i mostarske ma`oretkinje, koje }e otvoriti ovogodi{nji Lino Fest.

Biv{i predsjednik Hrvatske pogledao "Prokletu avliju" 24. strana
[erif Konjevi}: Malo u Evropi, malo u Sarajevu

Promoviram ljubav, sje}am se bijele vjen~anice 33. strana
Izbor za MISS Republike Srpske

Najljep{a u RS-u je Jovana Grahovac
Sa ju~era{nje pres-konferencije
Foto: Senad GUBELI]

Ovaj festival kroz svoje djelovanje gradi mostove prijateljstva, {to dokazuje i nagrada za intenziviranje regionalnih odnosa. Na 10. Lino Festu predstavit }e se mali{ani iz Sarajeva, Mostara, Banje Luke, Tuzle, Zagreba, Beograda, Podgorice, Novog Sada, Skoplja, Splita, Ljubljane, U`ica i drugih gradova. - 10. Lino Fest je za nas koji ve} godinama u~estvujemo

u organizaciji i njegovoj pripremi izuzetno zna~ajan i zbog toga smo odlu~ili da cijela manifestacija bude jedna velika ro|endanska zabava, rekao je @eljko Gudelj, direktor Udruge Libertas. Ovogodi{nji voditelji festivala su Mladen Jeli~i} Troka i mlada glumica Nevena Rosulja{. Ulaznice su ve} u prodaji po cijeni od 6 KM i mogu se kupiti na blagajni D. R. BKC-a.

33. strana
Modni kutak: Selma Berisali}, kreatorka

Euro{mek: Napravila haljinu za Mayu Sar 37. strana
San ordinacija: Dr. Azra Pa{i}, UKC Tuzla

Karcinom dojke vode}i uzrok prijevremene smrti `ena u BiH

TEST - HYUNDAI I40 maj/svibanj 2012. OSLOBO\ENJE srijeda, 23.SEDAN 1.7 CRDI PREMIUM

AUTOSVIJET

TALAS SVJEŽINE U SREDNJOJ KLASI
Nova korejska limuzina čiji je dizajn inspirisan morskim talasima, sa najbogatijim paketom opreme, odmjerenim i štedljivim dizelašem, te nizom luksuznih doplata puca na sam vrh klase, kako izvedbom tako i cijenom... Str. 32

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 23. maj 2012. godine

AKCIJA

MB AUTO

NOVITET - CITROEN C4 AIRCROSS

ZVJEZDANI DANI MERCEDESA
OVLAŠĆENI PRODAVAC I SERVISER VOZILA MERCEDES-BENZ, PREDUZEĆE MB AUTO ORGANIZOVAO JE U SVOM PRODAJNOSERVISNOM OBJEKTU U GLAMOČANIMA TRODNEVNI DOGAĐAJ POD NAZIVOM „STAR DAYS“...
STR. 34

FRANCUSKI ŠARM I JAPANSKA DUŠA

VELIKI TO^KOVI

MERCEDES CITAN

RADNIK S NJEMAČKIM POTPISOM
KAO PLOD SARADNJE MERCEDESA I RENAULTA NA TRŽIŠTU ĆE SE POJAVITI KOMERCIJALNO VOZILO SA ZNAČKOM NJEMAČKOG PROIZVOĐAČA, KOJE ĆE U SUŠTINI BITI U TIJELU POSTOJEĆEG KANGUA…
STR. 36

Po istom receptu po kojem je napravio svoj prvi SUV C-Crosser Citroen je ušao u segment kompaktnih SUV-ova, sa novim C4 Aircrossom, koji je u potpunosti razvijen na osnovi Mitsubishija ASX... Str. 30

30

AUTOSVIJET

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Porsche

APRILSKO POVEĆANJE PRODAJE
Proizvo|a~ sportskih automobila Porsche AG Stuttgart pove}ao je svoje isporuke u aprilu 2012. godine: sa 12.588 globalno prodatih primjeraka ostvaren je plus od 7,2 posto. U prva ~etiri mjeseca Porsche je kupcima isporu~io ukupno 43.141 automobila (+12,6 posto). U aprilu ove godine Porsche je uspio pove}ati prodajne brojke u svim regionima svijeta. Sveukupnom rastu prodaje najvi{e su doprinijela tr`i{ta Njema~ke (+21,5 posto) i Rusije (+22,9 posto): u Evropi je kupcima isporu~eno 4.682 Porsche automobila - odnosno za 13,1 posto vi{e nego u aprilu 2011. godine. I na tradicionalno va`nom tr`i{tu SAD Porsche je sa 3.437 prodatih primjeraka realizovao rast od 8,4 posto. Model Porsche 911 Carrera nastavio je osvajati kupce {irom svijeta: naime, ovaj sportski automobil sa stra`njim motorom u aprilu je prona{ao put do 3.123 kupaca te zabilje`io rast od 40,4 posto; od toga je vi{e od tre}ine prodatih jedinica isporu~eno ameri~kim kupcima (1.127 automobila). Ipak, najve}u popularnost u aprilu je u`ivao sportski terenac Cayenne, o ~emu najbolje svjedo~e brojke: 6.037 prodatih primjeraka.

Novitet - Citroen C4 Aircross

Chevrolet

KRAJEM GODINE MALI SUV

Japansko srce u fr
Po istom receptu po kojem je napravio svoj prvi SUV C-Crosser Citroen je ušao u segment kompaktnih SUV-ova, sa novim C4 Aircrossom, koji je u potpunosti razvijen na osnovi Mitsubishija ASX...
Druga generacija Citroena C4 lansirana je pro{le godine, a do danas je plasirana u preko 100.000 primjeraka. Gotovo instantan uspjeh na tr`i{tu postignut je zahvaljuju}i cijelom nizu inovacija, klasi~nijem, odnosno za {iri krug kupaca prihvatljivijem dizajnu, jo{ boljem kvalitetu izrade, te naravno cijenama, koje ovaj model ~ine gotovo nedosti`nim po principu ulo`eno/dobijeno. Da Citroen ne spava na lovorikama, pokazuje i pro{irenje kompaktne C4 game za novog pripadnika, a rije~ je o SUV-u C4 Aircross, vozilu koje kombinuje izra`eni stil i tehnolo{ke inovacije po kojim je ovaj francuski proizvo|a~ bio oduvijek prepoznatljiv. osobe koje vode moderan stil `ivota pro`et svakodnevnim aktivnostima, odnosno za voza~e koji preferiraju maksimalnu udobnost, vozne osobine limuzine i off-road sposobnosti klasi~nog terenca. Kao osnoaktuelna dizajnerska rje{enja ovog francuskog proizvo|a~a, sa prepoznatljivim detaljima, koji su uglavnom posu|eni sa novih C3 i C4 modela. Finalni pe~at dizajnerski uspjeloj karoseriji daju prednja uspravna LED svjetlosna tijela, kao i upe~atljivi logotip, ~iji kraci kao i kod standardnog C4 predstavljaju integralni dio grila motora. O enterijeru se za sada malo toga zna, ali svakako najdominantniji detalj predstavlja}e elektronski selektor pogona, sa kojim su opremljene verzije sa vu~om na sva ~etiri to~ka. Postavljen iza ru~ice mjenja~a voza~ putem obrtnog selektora ru~no mo`e odabrati jedan od tri na~ina prenosa - 2WD za optimalnu potro{nju goriva, 4WD koji automatski raspodjeljuje obrtni moment izme|u prednje i zadnje osovine i Lock mod, sa kojim se pove}ava distribucija obrtnog momenta na zadnju osovinu sa ciljem bolje trakcije u zahtjevnijim uslovima vo`nje na terenu ili klizavoj podlozi. Sa svojim kompaktnim dimenzijama, odnosno du`inom od 4,34, {irinom od 1,79 i visinom od 1.63 metra, Aircross bi trebao biti dovoljno pokretljiv i u gradskom okru`enju, u ~emu }e mu svakako pomo}i i mali krug okretanja od samo 10,6 metara. Francuski SUV sposoban je primiti pet odraslih osoba, dok
Trax, novi mali SUV iz Chevroleta, bi}e predstavljen na pariskom sajmu automobila u septembru 2012. „Trax za Chevrolet predstavlja ulaznicu u rastu}i segment malih SUV-ova i donosi fleksibilnost, ekonomi~nost potro{nje goriva i upravlja~ke karakteristike koje o~ekuju gradski avanturisti“ rekla je Susan Docherty, predsjednik , i izvr{ni direktor Chevrolet Europe. S dovoljno prostora za pet putnika i pregr{t mjesta za prtljag, Trax }e zadovoljiti potrebe kupaca na vi{e od 140 tr`i{ta. Mali SUV na}i }e se u prodaji u Evropi u prolje}e 2013. nakon predstavljanja novog Chevrolet Malibua i dugoo~ekivanog Cruze karavana 2012. Nova ponuda Chevroletovih vozila u prodajnim salonima {irom Evrope predstavlja priliku za dalji rast.

U Mostaru

PRVI NISSAN GT-R U BiH
U Bosni i Hercegovini neki automobili su zaista prepoznatljvi. Ljubitelji ~etvoroto~ka{a odmah }e spomenuti dva SLS-a u na{oj zemlji, te nedavno predstavljenog Ferrarija FF-a, koji se tako|e vi|a na bh. tablama. Sada }e im se pridru`iti jo{ jedna zvjerka. Rije~ je o Nissanu GTR-u, automobilu sa toliko sportskog karaktera da ga mnogi smatraju najboljim u toj klasi. Automobil je prije isporuke neimenovanom bh. dr`avljaninu bio izlo`en kod RenaultNissan trgovca u Mostaru, u preduze}u Guma M, gdje smo na{li ovu pravu zvjerku. Vlasnik je bh. dr`avljanin koji je o~igledno vrlo dobro upoznat sa pozadinom modela koji je zbog svojih performansi strah i trepet ~ak i u dru{tvu superautomobila, a kako saznajemo, ovo mu nije prvi Nissanov sportista. GT-R sa slike prvi je u BiH, a sposoban je za stvari koje izgled i ne sugeriše. Tajna posebnosti GT-R-a je u njegovom ovjesu, koji mu dozvoljava nevjerovatno visoke brzine kroz zavoje, a nemalu ulogu igra i 3.8-litarski {estak sa dva turba, sna`an oko 550 konja - rekao je Davorin Vida~kovi}, voditelj marketinga u mostarskom Guma M.

Kompaktnost Citroen C4 Aircross je zbog dimenzija izuzetno okretan, a tome doprinosi i krug okretanja od 10,6 metara
va za Citroen C4 Aircross, ali i njegovog brata blizanca Peugeot 4008, poslu`io je Mitsubishi ASX, kompaktni japanski SUV razvijen na skra}enoj platformi broj ve}eg Outlandera, koja je zadr`ala isti osovinski razmak od 2.670 mm. Citroen C4 Aircross u potpunosti oslikava

Mali i pokretljiv
Kako u Citroenu navode, C4 Aircross je idealno vozilo za

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.
Nakon 12 godina

AUTOSVIJET
OLLE AXELSON NAPUŠTA VOLVO CAR KORPORACIJU

31

Olle Axelson, stariji potpredsjednik za odnose sa javno{}u i jedan od ~lanova izvr{nog menad`menta, nakon 12 godina napu{ta Volvo Car korporaciju. Axelson je uz Volvo od ljeta 2000. godine do danas pro{ao turbulentan period. „Bio je to veoma uzbudljiv period u mojoj karijeri, sa mno{tvom prevrata za Volvo, od `ivota pod patronatom Forda, finansijske krize tokom 2008. i 2009. godine, te prodaje kineskoj grupaciji Geelly“ tvrdi Axelson, ~iji su rad , nadgledala ~ak ~etiri predsjednika korporacije (Hans Olov Olsson, Fredrik Arp, Stephen Odell i Stefan Jacoby.) Volvo se od po~etka „vladavine“ Stefana Jacobyja transformisao u samostalnu i jaku kompaniju sa novom korporativnom i brend strategijom, te agresivnom tr`i{nom politikom. „Aktivno sam u~estvovao u prevazila`enju te{kih godina i stvaranju novog Volva unutar Geely grupacije. Nakon 12 godina vrijeme je da odem, jer je to ujedno i najdu`i period u kojem je neko bio u izvr{nom menad`mentu Volva“ rekao je Axelson. ,

Mille Miglia

NA TRCI FIAT 8V

rancuskom tijelu
}e 442-litarski prtlja`nik ispuniti ve}inu zahtjeva i na du`im putovanjima.

Paleta agregata
Kao i ostali pripadnici Citroen game i C4 Aircross ispunjava zadate ciljeve ovog proizvo|a~a prema za{titi `ivotne sredine. Sa 1.6-litarskim HDi motorom od 110 KS u kombinaciji sa {estostepenim ru~nim mjenja~em, ovaj model sa prednjim pogonom predstavlja jednog od lidera u svom segmentu u pogledu emisije CO2. Osim 1.6-litarskog HDi agregata, koji }e biti dostupan i u 4WD opciji, Aircross }e se isporu~ivati i sa 1.8-litarskim turbodizela{em od 150 KS, dok je za ljubitelje benzinaca rezervisan 1.6-litarski ~etvorocilindra{ sa 115 KS. Za sada jedini benzinac u ponudi nudi}e se samo sa prednjim pogonom i ru~nim peto-

stepenim mjenja~em, dok je za ostale pogonske grupe rezervisana {estostepena manuelna opcija. Za potrebe ruskog, ali i jo{ nekih tr`i{ta, u Aircross }e se ugra|ivati i 2.0-litarski benzinac sa 150 KS, uz koji }e na raspolaganju biti petostepeni ru~ni mjenja~ i CVT automatik. Kada se pojavi na tr`i{tu sredinom ove godine, C4 Aircross }e se nuditi i sa brojnim detaljima opcione opreme, kao {to su izme|u ostalog panoramski

krov, kamera za vo`nju unazad, multimedijalni sistem sa displejom osjetljivim na dodir, bluetooth i USB konekcije, te hands-free pristup vozilu i GPS navigacija. Nema sumnje da }e svaki kupac uspjeti C4 Aircross aran`irati u skladu sa svim potrebama i `eljama, a koliko }e to ko{tati, sazna}emo veoma brzo. Za sada se naga|a da bi po~etni model na zapadnom tr`i{tu trebalo da startuje po cijenama od 20.000 eura navi{e.

Ovogodi{nja trka klasika kao i svake godine ugosti}e mno{tvo nesvakida{njih automobila, no jedan se izdvaja od ostalih, a za njegovim upravlja~em bi}e direktor Fiata. Mille Miglia, klasi~na trka sa klasi~nim automobilima i ove godine okupi}e mno{tvo legendarnih i nesvakida{njih automobila o kojima smo slu{ali samo pri~e i koji su u tim pri~ama istinske legende. Jedan od tih automobila je i Fiat 8V koji je pedesetih godina pro{log vijeka „`ario i palio“ na trkama {irom svijeta. Kuriozitet je da }e se za upravlja~em ovog neobi~nog automobila na}i izvr{ni direktor Fiata John Elkann. No, da stvari budu zanimljivije, njegov suvoza~, a samim tim i navigator, bi}e njegova supruga Lavinia Borromeo. Fiat 8V prvi put javnosti je predstavljen u @enevi 1952. godine. Tada se pojavio sa 2.0-litarskim agregatom i 8 cilindara u V konfiguraciji, {to je bio apsolutni hit. Automobil se proizvodio samo u naredne dvije godine, stoga je danas pravi pravcati raritet. Zanimljivo je i to da je ovaj automobil prvi Fiatov model sa nezavisnim ovjesom.

Nissan

NOVA FABRIKA U SAD
Nissanova nova fabrika na kojoj su po~eli radovi bi}e namijenjena za proizvodnju ~etvorocilindri~nih agregata za Mercedes i Infiniti. Pro{le su dvije godine otkako su Renault-Nissan i Daimler zapo~eli saradnju, a sada }e se ona i dodatno u~vrstiti izgradnjom fabrike u Decherd-u (Tennessee), u kojoj }e se proizvoditi ~etverocilindri~ni agregati za budu}e Mercedes i Infiniti modele. „Danas zapo~injemo novu eru na tlu SAD, bez obzira na to {to smo i u pro{losti investirali u ovoj zemlji. Ovo je po~etak lokalizacije proizvodnje, ali i ja~eg pozicioniranja na globalnom tr`i{tu zajedno sa Daimlerom“ rekao je , Mark Swenson, potpredsjednik odjela za proizvodnju Renault - Nissan Alijanse. Fabrika ~ija je izgradnja po~ela za proizvodnju ~etverocilindri~nih agregata za Mercedes bi}e spremna 2014. godine, a najavljuje se da }e godi{nji kapacitet biti oko 250.000 jedinica. Kao plod saradnje Mercedes }e Infinitiju ustupiti svoju novu MFA platformu na kojoj je izgra|ena nova A klasa, a na kojoj }e Magna Ster u Austriji za Infiniti izraditi potpuno novi kompaktni model.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Test - Hyundai i40 Sedan 1.7 CRDi Premium

Konkurent za vrh srednje klase
Hyundai sa novom limuzinom i40 cilja na sam vrh klase, a kao glavne adute za takav cilj nudi izrazito moderan dizajn inspirisan morskim talasima, bogate pakete opreme, odmjerene, ali i štedljive agregate uz prihvatljivu cijenu...
Najpopularnije limuzine srednje klase u BiH su one sa njema~kim predznakom. Nakon njih dolaze francuski, pa japanski modeli, dok su korejski jo{ uvijek svojevrsni rariteti. Me|u tim „egzotikama“ bh. puteva do sada je, ~ini se, najpopularnija i najbrojnija bila Hyundai Sonata. Solidna 4,8 metara duga~ka limuzina najvi{e je kupaca privukla masivnom karoserijom, bogatom opremom i pristupa~nom cijenom. Sve ostalo je bilo u drugom planu. Da li nasljednik Sonate ima dovoljno aduta da se bh. kupcima nametne kao adekvatna alternativa naspram brojnih limuzina sa njema~kim, francuskim i japanskim predznakom, poku{ali smo otkriti testiranjem najbolje opremljenog i40, sa Premium paketom opreme i ja~im 1.7 CRDi dizel agregatom (136 KS). me najbolje opremljeni Premium model, koji je kroz dodatnu opremu oboga}en sa 18-in~nim alunaplacima, panorama krovom i adekvatnim hromiranim lajsnama. Dodatni sjaj testnoj kombinaciji dat je i trendovskom bijelom bojom, ksenonskim farovima, te sve popularnijim LED diodama. Da Hyundaijeva „{minka“ nije bez pokri}a najbolje potvr|uje unutra{njost. Sa prethodnicom Sonatom, novi model u enterijeru dijeli samo jedno: bogatu opremu. Premium paket je najbogatiji na bh. tr`i{tu, a ispod njega su jo{ osnovni Active i srednji Style. Ve} od osnovnog i40 dolazi sa tri vazdu{na jastuka i bo~nim zavjesama, ABS i ESC sistemima (pandan ESP-a), elektri~nom parking ko~nicom, alarmom, klima-

PRAKTIČNOST
Poklopac prtlja`nika je klasi~ne koncepcije i ne pretjerano duga~ak, jer padaju}a linija krova i sna`nije polo`eno zadnje staklo jednostavno nisu ostavili prostora za ve}i otvor. I to bi bilo {teta da se i40 ne nudi u prakti~nijem karavanskom izdanju. Sa osnovnih 505 litara zapremine prtlja`nik i40 je na nivou klase. Nije najve}i, nije ni najmanji, ali sasvim dovoljan da zadovolji svakodnevne potrebe ljubitelja limuzina. Zahvaljuju}i Smart Key sistemu otklju~avanja poklopac prtlja`nika je mogu}e otvoriti daljinski. Jo{ da se poklopac sam podigne nakon toga, sve bi bilo za pet. Ovako je Hyundai sebi ipak ostavio prostora za napredak, kada je u pitanju funkcionalnost prtlja`nika kod i40. ure|ajem, muzi~kim sistemom sa {est zvu~nika... S druge strane testni primjerak je u pravom smislu rije~i top model. Naime, na ionako bogati Premium paket dodati su gotovo svi detalji sa spiska doplata, {to je po~etnu cijenu uve}alo za nemalih 14.210 KM. Tako opremljen i40 donosi ko`na sjedi{ta sa mogu}no{}u grijanja i hla|enja, {to je do sada bio rijedak detalj u ovoj klasi. Jedinstven pogled u nebo omogu}ava panoramski stakleni krov, ~ija prednja polovina se mo`e otvoriti nagibno ili u potpunosti, poput klasi~nog otvora. Klimatizacija je automatska, dvozonska, a ozvu~enje vrhunsko i potpisuje ga ameri~ki Infinity. Osim „daljinskim“ komandama na volanu upravljanje audio-sistemom i navigacijom omogu}eno je na dodir osjetljivim displejom. Poprili~no nepregledan zadnji kraj osim retrovizora „nadgleda“ i parking kamera sa „grafi~kom asistencijom“, dok se putanja u kolovoznoj traci kontroli{e posebnim sistemom. On registruje ga`enje „bijele linije“ i upozorava voza~a da se treba vratiti u sigurnu putanju. Koliko se daleko oti{lo u potrazi za „premium“ ugo|ajem, najbolje svjedo~e dva detalja: grijanje ko`om oblo`enog upravlja~a i sjenilo zadnjeg stakla kojim se upravlja elektri~nim putem. Prakti~no sve osim vrata u testnom i40 smo mogli pomjeriti ili otvoriti pritiskom na prekida~. Impresivno! U takvom ambijentu te{ko je na}i zamjerku, posebno ako se uzme u obzir da je kvalitet izrade, ali i samih materijala koji su upotrijebljeni na veoma visokom nivou. Sve je njema~ki ~vrsto i veoma uvjerljivo. Ipak, treba primijetiti da elektri~no pode{avanje voza~evog sjedi{ta nije skrojeno po mjeri visokih voza~a, kojima dragocjene centimetre za glavu uskra}uje i panoramski krov (ni`i strop). [iroki A stubovi u odre|enim situacijama „skrivaju“ pje{ake, pa je potreban dodatni oprez, posebno u gradskoj vo`nji.

Daleko od Sonate
Dizajnerski i40 sa prethodnicom Sonatom nema ni{ta zajedni~ko. Dosada{nji jednostavni i poprili~no amerikanizovani pristup u krojenju limuzina Hyundai je zamijenio poletnijim i nadasve originalnijim stilom, koji inspiraciju crpi iz kontura morskih talasa. Ovakav pristup je donio dinamiku, zahvaljuju}i kojoj novi i40 danas vi{e izgleda kao direktni konkurent Volkswagena CC, a puno manje kao model koji je svrstan u isti rang za klasi~nim Passatom. Nedoumica oko adekvatnog „klasiranja“ novog i40 je jo{ ve}a ako se u pore|enje uz-

Štedljiva kombinacija
Hyundai i40 se od starta nudi sa jednim dizel agregatom, u izvedbama sa 115 i 136 KS. Ovu ja~u smo imali u testnom modelu. Rije~ je o potpuno novom ~etverocilindri~nom 1.7 CRDi

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: dizelski 1.685 ccm 136 KS pri 4.000 o/min 325 Nm 2.000 do 2.500 o/min 10,3 s 201 km/h 4,7 l 6-stepeni, ručni

AUTOSVIJET 33

dizela{u, koji sa 325 Nm obrtnog mome nta na papiru ima ve}i potencijal ~ak i od Passata 2.0 TDI sa 140 KS (320 Nm). U praksi Hyundaijev motor ipak nije sr~an kao konkurencijski dvolitra{i, ali im za utjehu ravnopravno parira prosje~nom potro{njom i ugla|eno{}u. Tokom dinami~nog testa 1.563 kilograma te{ke limuzine na otvorenoj cesti smo ostvarili prosjek od 5,9 litara, dok su gradski prosjeci varirali izme|u 6,5 i 7,8 litara. Sa maksimalnom brzinom od 201 km/h i ubrzanjem od 0 do 100 km/h za 10,3 sekunde Hyundaijev dizela{ je veoma blizu snagom identi~ne dvolitarske konkurencije, koja do maksi-

malnog obrtnog momenta dolazi pri ne{to ni`im obrtajima nego {to je to slu~aj za 1.7 CRDi motorom (2000-2500 o/min). U kombinaciji sa {estostepenim manuelnim mjenja~em du`ih hodova i na udobnost pode{enim vje{anjem najbolje opremljeni Hyundai i40 puno glasnije poziva na udobno krstarenje, nego na dinami~nu slalom vo`nju. Ipak i pored toga novi i40 smo isprobali i na testnoj stazi. U potrazi za krajnjim limitima vje{anja i motora „aktivirali smo“ ve}inu elektronskih sistema, koji su ugra|eni u automobil. Svi oni odra|uju svoj dio posla u pozadini i u ve}ini situacija voza~u pravovremeno daju do znanja ko-

liko je blizu granica fizike, do koje ve}ina smrtnika, ruku na srce, nikada i ne ide. Da je novi i40 potpun automobil potvrdile su nam i sna`ne ko~nice u kombinaciji samoventiliraju}ih diskova naprijed i obi~nih pozadi, koje ovu limuzinu sa 100 km/h zaustavljaju za 40,7 metara. Najbogatija serijska oprema sa gotovo svim mogu}im doplatama, savremeni i {tedljiv dizelski agregat, kvalitetni materijali i uzorna zavr{na obrada novu korejsku limuzinu srednje klase cijenom podi`u veoma visoko, do 67.100 KM. To je ~ak 22.110 KM vi{e u odnosu na startni model i40 (44.990 KM) sa potpunim Active paketom

opreme i slabijim 1.7 CRDi agregatom (115 KS). Testna verzija sa po~etnim paketom opreme ko{ta

46.890 KM, a sa srednjim Style, koji bi mogao i trebao biti naj~e{}i izbor bh. kupaca, 49.890 KM.

34

AUTOSVIJET
Mercedes Benz Star Days

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Dani zvijezda u MB Autu

Ovlašćeni prodavac i serviser vozila Mercedes-benz, preduzeće MB Auto organizovao je u svom prodajno-servisnom objektu u Glamočanima trodnevni događaj pod nazivom „Star Days“...
Manifestacija „Star Days“ je sada ve} tradicionalno organizovana kao posebno dru`enje tokom kojeg su brojnim gostima ponu|ene testne vo`nje aktuelnih Mercedes Benz vozila, atraktivne ponude kao i servisne akcije. U okviru manifestacije posjetioci su mogli da isprobaju gotovo sve Mercedesove modele, ta~nije A, B, C, E, GLK i M-klase. Rukovodilac postprodaje Rajko Gli{i} otkrio nam je i odre|ene pojedinosti, ta~nije usluge koje su ponu|ene svim posjetiocima manifestacije „dani zvijezda“. „Pojedini kupci, ali i aktuelni vlasnici vozila Mercedes Benz

Rajko Glišić Rukovodilac postprodaje

su iskoristili atraktivne prodajne i postprodajne ponude u okviru „dana zvijezda“ kao i poseban poklon pri kupovini salonskih vozila: primamljive popuste na sve raspolo`ive modele. Tokom dru`enja aktuelnim vlasnicima Mercedes Benz vozila ponudili smo besplatan servisni pregled, a u slu~aju eventualnih zahvata ugra|eni dijelovi bili u sni`eni za 15 odsto, dok smo za rad u servisu ponudili popust od 20 odsto“, rekao je Rajko Gli{i}. „Star days“

dru`enje samo je jo{ jedna u nizu odli~no organizovanih manifestacija, koja je rezultovalo atraktivnim ponudama iz Mercedes-benza, kao i upoznavanjem sa najnovijim modelima ovog premijum nema~kog proizvo|a~a. Vi{e informacija o aktuelnoj ponudi preduze}a MB Auto iz Glamo~ana mo`ete dobiti pozivom na broj telefona 051/586-877, ili posjetom prodajno-servisnom centru lociranom na adresi Svetosavska 89, Glamo~ani .

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012. Volvo

AUTOSVIJET 35

Isti automobil, na istom mjestu, ali 85 godina kasnije
Daleke 1927. godine prvi masovno proizvedeni Volvo automobil sišao je sa proizvodne trake tvornice Lundby u Geteborgu. Danas, 85 godina kasnije, Volvo grupacija je jedan od najvećih proizvođača komercijalnih vozila na svijetu, dok Volvo Car korporacija godišnje prodaje skoro 500.000 vozila...
14. aprila 1927. godine, u 10 sati ujutro menad`er prodaje Hilmer Johansson izvezao je prvi primjerak Volva ÖV4 kroz vrata tvornice Lundby u Geteborgu. Cijelih 85 godina kasnije, 14. aprila 2012. godine, isti automobil je ponovo pro{ao kroz ista vrata, te na taj na~in dostojno obilje`io 85. ro|endan svog postojanja. Stefan Jacoby, predsjednik Volvo Car korporacije i Olof Persson, predsjednik Volvo grupacije, bili su za upravlja~em. „To je fantasti~an automobil, koji jasno pokazuje koliko su se automobili izmijenili u posljednjih 85 godina“, izjavio je Stefan Jacoby, koji je nedavno, na sajmu automobila u @enevi, otkrio najnoviji Volvo model - V40. Volvo grupacija i Volvo Car korporacija su dvije kompanije sa dugom zajedni~kom istorijom. Ipak, u to vrijeme automobilska divizija nije obe}avala, dijelom i zbog ~injenice da osniva~i Volva, Assar Gabrielsson i Gustaf Larson nisu imali direktnog iskustva sa automobilima. Tokom prve godine proizvodnje, Volvo je prodao skromnih 300 primjeraka. Me|utim, u godinama koje su slijedile, posao se razvio, pa je Volvo po~eo proizvoditi i kamione i autobuse. Ve} tada su u Volvu shvatili da je izvoz klju~ uspjeha, pa se danas ~ak 87 posto proizvodnih kapaciteta prodaje izvan mati~ne dr`ave. Tokom 1999. godine, Volvo grupacija je prodala svoju automobilsku diviziju. Od tog trenutka, dvije kompanije su nastavile rast u razli~itim pravcima. Danas je Volvo Car korporacija dokazani premium proizvo|a~ sa oko 450.000 proizvedenih vozila u 120 zemalja tokom 2012. godine, dok su Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave najve}e pojedina~no tr`i{te. Volvo grupacija s druge strane proizvodi kamione pod brendovima Volvo, Renault Trucks, Mack i UD Trucks, kao i autobuse, gra|evinske ma{ine, pogonske sisteme za nauti~ke i industrijske aplikacije, te komponente za avionske motore. Volvo grupacija je drugi najve}i proizvo|a~ te{kih kamiona na svijetu i najve}i proizvo|a~ u rodnoj [vedskoj. Posjeduje proizvodne kapacitete u 20 zemalja i prodajnu mre`u u 190 zemalja.

36

AUTOSVIJET

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Mercedes Citan

Radnik s Mercedesovom zvijezdom
Jedan od četiri glavna cilja ugovora o saradnji između Daimler AG grupacije i Renault Nissan alijanse, koji su 2010. godine potpisali Dieter Zetsche, predsjednik Upravnog odbora Daimler AG i direktor Mercedes Benza i Carlos Ghosn, CEO Renault Nissan alijanse, bila je saradnja u oblasti razvoja lakih komercijalnih vozila…
Prvi konkretni rezultati projekta koje izme|u ostalog obuhvata i razvoj malih pogonskih agregata za laka komercijalna vozila uskoro bi trebali da postanu vidljivi i u praksi. Naime, MercedesBenz uveliko radi na razvoju lakog komercijalnog vozila zasnovanog na osnovu postoje}eg Renaulta Kangoo. Zasada se zna da }e se taj novi model zvati Citan. Sam naziv je nastao kao slo`enica od engleskih rije~i City (grad) i Titan, {to upu}uje na zaklju~ak da je rije~ o komercijalnom vozilu za obavljanje gradskih zadataka ~iji osnovni kvalitet bi trebala biti uzorna izdr`ljivost. S druge strane Citan bi trebao biti klasi~an pripadnik Mercedes-Benz porodice prepoznatljivog i modernog dizajna, sa kvalitetnim rje{enjima u enterijeru i tovarnom prostoru. Novi Mercedesov dostavnjak }e se proizvoditi u Renaultovoj francuskoj tvornici u gradu Maubegeu, na istim proizvodnim trakama sa aktuelnim Kangoom. istim karoserijskim izvedbama. Vi{e tehni~kih podataka o nosivosti Mercedes Citana zna}e se tek nakon zvani~nog predstavljanja ovog modela. Za pogon }e se koristiti poznati Renaultovi agregati, koji }e u me|uvremenu biti prilago|eni Mercedesovim zahtjevima po pitanju potro{nje i ekolo{ke prihvatljivosti. koji moraju zadovoljiti i svi ostali njegovi modeli. U skladu sa tim prvi Citani ve} su primije}eni kako voze testne kilometre u ekstremnim uslovima u blizini Arktika, ta~nije u okolini {vedskog grada Arjeploga, gdje stuttgartski gigant ima svoj zimski razvojni centar. U ovom centru se na nevjerovatno niskim temperaturama koje se s lako}om spu{taju i do -40 izme|u ostalog testiraju izdr`ljivost novog Mercedesovog dostavnjaka, njegova mehanika, pogon, klimatizacioni sistem, grijanje, ugra|eni materijali, ali i vozne karakteristike u zimskim uslovima, da bi fi-

Ekstremni testovi
Mada je rije~ o zajedni~kom projektu sa Renault-Nissan alijansom, Mercedes u razvoju Citana primjenjuje iste one standarde

nalni proizvod bio u potpunosti dostojan Mercedesovog imid`a. Posebnu pa`nju Mercedesovi in`enjeri u Arjeplogu posvetili su pode{avanju elektronski sistema, a prije svega standardnog ESP-a, kako bi automobil bio {to sigur-

niji za vo`nju. Mada to jo{ nije zvani~no potvr|eno o~ekuje se da }e novi Mercedes Citan biti predstavljen na ovogodi{njem sajmu komercijalnih vozila, koji se u septembru odr`ava u njema~kom gradu Hanoveru.

Renault agregati
Mada Mercedes za sada nije objavio nijednu tehni~ku informaciju o ovom vozilu, ~ija testiranja su u punom jeku, mo`e se pretpostaviti da }e dimenzije ostati u okvirima aktuelnog Renault Kangooa. Podsje}amo da je Kangoo u osnovnoj izvedbi duga~ak 4,21 metar i {irok 1,83 sa me|uosovinskim razmakom od 2,70 metara. Korisna nosivost ovog modela kre}e se od 500 do 650 kilograma, a on je u stanju povu}i prikolicu do 1.050 kg te`ine. I zapremina tovarnog prostora je promjenjiva i mo`e da varira od po~etna tri do maksimalnih 3,6 kubnih metara. Kangoo se proizvodi i u produ`enoj Maxi verziji pove}ane nosivosti do 800 kg, a mo`e se pretpostaviti da }e i Citan biti dostupan u

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.
DIONI^KO DRU[TVO INSTITUT ZA ZA[TITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE TUZLA Broj: 539-1-1 -NO/12 Tuzla, 22. 5. 2012. godine Na osnovu ~lana 241, 242, 246. i 269. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 99. Statuta Dioni~kog dru{tva “Institut za za{titu, ekologiju i obrazovanje” Tuzla (u daljem tekstu: Institut), Nadzorni odbor Instituta, na sjednici odr`anoj 22. 5. 2012. godine, donio je

OGLASI

37

IZVJE[TAJ NEOVISNOG REVIZORA
UPRAVI I DIONI^ARIMA INSTITUT ZA ZA[TITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE d.d. TUZLA
Obavili smo reviziju prilo`enih finansijskih izvje{taja INSTITUTA ZA ZA[TITU, EKOLOGIJU I OBRAZOVANJE d.d. TUZLA (u nastavku: Dru{tvo) za 2011. godinu, koji uklju~uju: izvje{taj o finansijskom polo`aju na dan 31. 12. 2011. godine, izvje{taj o sveobuhvatnoj dobiti, izvje{taj o gotovinskim tokovima i izvje{taj o promjenama na kapitalu za godinu koja se zavr{ava na taj dan, te sa`etak zna~ajnih ra~unovodstvenih politika i ostale napomene (dodatna obja{njenja) uz finansijske izvje{taje. Odgovornost Uprave za finansijske izvje{taje Uprava Dru{tva je odgovorna za sastavljanje, istinit i fer prikaz finansijskih izvje{taja, u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Odgovornosti Uprave uklju~uju: utvr|ivanje, uvo|enje i odr`avanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje, istinitu i fer prezentaciju finansijskih izvje{taja bez zna~ajnih pogre{nih prikazivanja uzrokovanih prevarom ili gre{kom; odabir i primjenu odgovaraju}ih ra~unovodstvenih politika i stvaranje razumnih ra~unovodstvenih procjena u datim okolnostima. Odgovornost revizora Na{a je odgovornost da izrazimo mi{ljenje o finansijskim izvje{tajima Dru{tva na osnovu obavljene revizije. Revizija je obavljena u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju od revizora pridr`avanje eti~kih pravila te planiranje i sprovo|enje revizije radi sticanja razumnog uvjerenja o tome da u finansijskim izvje{tajima nema zna~ajnih pogre{nih prikazivanja. Revizija uklju~uje obavljanje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama prikazanim u finansijskim izvje{tajima. Odabir postupaka, uklju~uju}i i procjenu rizika zna~ajnih pogre{nih prikazivanja u finansijskim izvje{tajima zbog prevara ili gre{aka, ovisi o prosudbi revizora. Pri procjenjivanju tih rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvje{taja Dru{tva kako bi odredio revizorske postupke koji su odgovaraju}i u datim okolnostima, ali ne i za izra`avanje mi{ljenja o u~inkovitosti njegovih internih kontrola. Revizija tako|er uklju~uje i ocjenu prikladnosti primijenjenih ra~unovodstvenih politika i primjerenosti ra~unovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenu cjelokupne prezentacije finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljna i prikladna osnova za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Mi{ljenje Po na{em mi{ljenju, prilo`eni finansijski izvje{taji, u svim zna~ajnim aspektima, daju istinit i fer prikaz finansijskog polo`aja Dru{tva na dan 31. 12. 2011. godine, ukupnih rezultata njegovog poslovanja, gotovinskih tokova i promjena na kapitalu za godinu koja se zavr{ava na taj dan, u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Poseban naglasak Ne izra`avaju}i rezervu u mi{ljenju, skre}emo pa`nju na procjenu izvjesnosti naplate potra`ivanja od kupaca koja nisu napla}ena du`e od 12 mjeseci od datuma dospije}a (Vidjeti Napomenu 7.1. uz finansijske izvje{taje). Zenica, 9. maj 2012. godine ABACUS PLUS d.o.o. ZENICA

O B AV J E [ T E N J E
o sazivanju XX Skup{tine dioni~ara “Institut za za{titu, ekologiju i obrazovanje” Tuzla I Saziva se XX zasjedanje Skup{tine dioni~ara “Institut za za{titu, ekologiju i obrazovanje” Tuzla za 12. 6. 2012. godine (utorak) sa po~etkom u 11 sati. Skup{tina }e se odr`ati u sali za sjednice u “Institutu za za{titu, ekologiju i obrazovanje” Tuzla, Ulica Bosne srebrene 127. II Skup{tina mo`e odlu~ivati ukoliko su zastupljeni, li~no ili putem punomo}nika, dioni~ari s vi{e od 30% dionica s pravom glasa. Ukoliko kvorum za odlu~ivanje nije postignut, odr`avanje Skup{tine se odga|a. III Za XX Skup{tinu dioni~ara Dru{tva utvr|en je slijede}i: DNEVNI RED: 1. Izbor predsjednika Skup{tine i izbor dva dioni~ara-ovjeriva~a zapisnika Skup{tine; 2. Razmatranje i usvajanje Godi{njeg izvje{taja Dru{tva za 2011. godinu, koji uklju~uje finansijski izvje{taj i Izvje{taje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Dru{tva i upoznavanje sa Planom poslovanja za 2012. godinu; 3. Dono{enje odluke o raspodjeli dobiti za 2011. godinu; 4. Izbor vanjskog revizora Dru{tva za 2011. godinu; 5. Glasanje o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora. Do izbora predsjednika Skup{tine, Skup{tinu vodi dioni~ar/punomo}nik sa najve}im brojem dionica. Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja na skup{tini vr{it }e Odbor za glasanje u sastavu: 1. Kasumovi} Hatema, predsjednik 2. Hod`i} Nedim, ~lan 3. Naki~evi} Semir, ~lan Zapisnik na Skup{tini vodi}e mr. sci. Suljagi} Selma, dipl. eec., sekretar dioni~kog dru{tva. IV Obavje{tenje za dioni~are o postupku prijave za u~e{}e, utvr|ivanje zastupljenosti, kandidovanje, i glasanje na Skup{tini: Pravo u~e{}a i odlu~ivanja na Skup{tini imaju dioni~ari koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra za vrijednosne papire FBiH, 30 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Skup{tini mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se mo`e podnijeti neposredno u prostorijama “Instituta za za{titu, ekologiju i obrazovanje” Tuzla, Ulica Bosne srebrene 127, na fax 035/ 280 686 ili info@inzio.ba najkasnije 3 dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedloga odluka U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti i putem punomo}nika, koji je du`an da postupa u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara-vlastodavca. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se Dru{tvu li~no, po{tanskom po{iljkom, faksom ili putem e-mail-a, najkasnije jedan sat prije po~etka rada Skup{tine, odnosno do 10 sati. Dioni~ar ima pravo, po~ev od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine u prostorijama “Instituta za za{titu, ekologiju i obrazovanje” Tuzla, Ulica Bosne srebrene 127, izvr{iti uvid u isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu. NADZORNI ODBOR

Ovla{teni revizor Hamid Jaganjac

Direktor Semir Jaganjac, s.r.

Dobro jutro uz u Va{em domu!
SARAJEVO
Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

ZENICA

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
DOBOJ
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

20

%
OSLOBO\ENJE

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

TUZLA

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

MOSTAR

POSEBAN POPUST
ZA PLA]ANJE UNAPRIJED % pretplata do 6 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar, Tel/Fax 036/581 139

6 mjeseci 12 mjeseci

10

20

%

pretplata do 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

38

POMO] U KU]I
Mali savjeti za ~i{}enje poslije kre~enja

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

^etke o~istite parafinom
Kako ne biste o{tetili tepih, ne trljajte mrlju, nego je lagano skinite tupim no`em u pravcu tkanja
Blagotvorno djeluju}i, lipa poseban efekt izaziva na kardiovaskularnom sistemu, naro~ito kod hipertenzije, gdje sni`ava krvni pritisak. Britanska istra`ivanja pokazala su da cvijet ove biljke iscjeljuje i ja~a zidove krvnih sudova, ~ak i kada se radi o pro{irenim venama. Tako|er, povoljno djeluje na samu krv, spre~avaju}i stvaranje ugru{aka. Djeluje i protiv stvaranja plaka na krvnim sudovima i smanjuje mogu}nost za~epljenja sr~anih arterija koje ovaj va`an organ snabdijevaju krvlju. Na taj na~in smanjuje se i rizik od sr~anog udara. Me|utim, osobe koje piju lijekove protiv stvaranja tromba ili za sni`avanje pritiska, kao i druge lijekove za srce, trebalo bi da budu oprezne prilikom konzumiranja ~aja od lipe, jer on mo`e dodatno da poja~a njihovo dejstvo.

Lipa protiv stvaranja tromba

Prije kre~enja kupite za{titnu foliju i prekrijte podove i namje{taj kako ne biste morali danima da ih ribate. Prije nego {to se zaputite u prodavnicu boja, izmjerite povr{ine koje `elite da okre~ite i napravite preciznu ra~unicu. Stru~njaci savjetuju da u tipskim stanovima s plafonima dva i po metra visine, povr{inu podova pomno`ite sa tri i dobi}ete ta~nu kvadraturu povr{ine za kre~enje. Ukoliko kre~ite neravne povr{ine, kao {to je {panski zid, kupite vi{e boje jer se one te`e pokrivaju. Nakon kre~enja suhe fleke na odje}i najlak{e }ete isprati vrelom vodom uz trljanje ~etkicom. Ako to ne uspije, fleku natopite alkoholom pa je sastru`ite. S tepihom budite nje`niji. Kako ne biste o{tetili vlakna, ne trljajte mrlju, nego je lagano skinite tupim no`em u pravcu tkanja. Sa plo~ica i radijatora svje`u boju obri{ite vla`nom krpom, a osu{enu sastru`ite tupim no`em. Sa stakla i drugih tvrdih povr{ina mo`ete ih sastrugati i `iletom, ali prvo dobro poprskajte sredstvom za stakla kako biste omek{ali boju. ^etke o~istite parafinom. Boje na vodenoj bazi opra}ete mlazom vode. Od boja na uljnoj bazi pribor }ete najjednostavnije o~istiti rastvorom na bazi parafina. Najbolje je kre~iti bez obu}e. Ako ne postoji mogu}nost povrede, stan kre~ite bosonogi. Tako }ete osjetiti ako ugazite u boju, pa ne}ete ostavljati tragove. Selotejp je najbolji alat za za{titu “nezgodnih” dijelova namje{taja, ali ga skinite odmah poslije bojenja. Ako se boja osu{i, selotejp }ete te{ko skinuti.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Vi{e nego prakti~ne
Asimetri~na moda se vratila na velika vrata, a suknje i haljine koje su naprijed kratke, a otpozadi duge, mogu da se kombinuju u svim stilovima, bez obzira na to da li je rije~ o sve~anom komadu ili rokerskoj suknji koju nosite uz ko`nu jaknu. Ovo ljeto budite izazovne tako {to }ete pokazivati svoje noge s prednje strane, dok s le|a sve izgleda ~edno i odmjereno. Sandale na punu petu su idealan izbor za ovaj kroj, ali ako se odlu~ite za neki drugi sklop kai{eva na stopalima ili mo`da platnene tenisice, opet ste na dobrom putu. Ovakve haljine su i vi{e nego prakti~ne, jer za hladnije vrijeme mo`ete da ih iskoristite i kao tunike i nosite u kombinaciji sa debelim hulahopkama ili helankama. Zavisno od detalja i odje}e, iskombinujte ove lepr{ave krpice, stvarate kombinaciju za svaki dan, ali lako mo`ete da je pretvorite i u elegantni komad za no}ne izlaske.

Ri|okose su in

Piletina u sosu od jogurta
Potrebno:
1/2 pileta 2 mrkve 3 krompira suhi biljni za~in so 2 ka{ike jogurta 2 ka{ike maslinovog ulja ZA SOS: 0,5 l jogurta 1 jaje 1 ka{i~ica sjeckane nane 1/2 ka{ike maslaca so i biber per{unov list Pile sa krompirom i mrkvom skuhati u posoljenoj vodi. U nauljen vatrostalni sud staviti pile, koje treba malo usoliti, poredati isje~en na ve}e komade krompir i mrkvu. Promije{ati jogurt i ulje i preliti preko piletine. Pe}i na 200 stepeni oko 30 minuta. Za sos: Umutiti jaje, promije{ati ga sa jogurtom i staviti na tihu vatru, dodati maslac, so, biber i sjeckanu nanu. Pustiti ga da vri nekoliko minuta, pa skloniti sa vatre.

Priprema:.

Pored crne, sme|e i plave, koje svakodnevno i ~esto vi|amo, izuzetno lijepa i specifi~na je ri|a boja kose. Godinama unazad ri|okose dame nisu voljele svoju prirodnu boju, koja uz to ide sa pjegama, svijetlim tenom i o~ima. Sjetite se i prefinjenih glumica Nicol Kidman, Marian Cross, Jessice Kastijan, Cynthie Nixon i mnogih drugih koje su ri|okose. Veliki broj `ena im prosto zavidi i trudi se da izvu~e ri|u boju, a kada se dobije prava nijansa, uticaj na okolinu je nevjerovatan. Stru~njaci za boje su godinama poku{avali da proizvedu autenti~nu ri|u, istu kao prirodnu. Zato, samo naprijed, jer je ri|a boja kose modernija nego ikad.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OGLASI

39

Prilog broj 2. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo
Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (Slu`bene novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 6/02, 29/03, 68/05, 91/, 84/08 i 7/09), ~lana 96. stav 1. i 2. Statuta "Elektroremont" d.d. Banovi}i i Odluke Nadzornog odbora broj 552/12 od 15. 5. 2012. godine, Nadzorni odbor "Elektroremonta" d.d. Banovi}i objavljuje

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora HUT "ADUNA" DD V KORPUSA 3, BIHA] 037 224 107 fax. 037 228 428

OBAVJE[TENJE O SAZIVANJU XII SKUP[TINE DIONI^ARA "ELEKTROREMONTA" d.d. BANOVI]I
Obavje{tavaju se dioni~ari "Elektroremonta" d.d. Banovi}i da }e se Skup{tina dioni~ara odr`ati 15. 6. 2012. godine (petak) u sjedi{tu Dru{tva u Banovi}ima, Omazi}i bb, sa po~etkom u 12 sati. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i

DNEVNI RED
1. 2. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika, Dono{enje odluke o usvajanju izvje{taja o poslovanju Dioni~kog dru{tva "Elektroremont" Banovi}i za period 1. 1 - 31. 12. 2011. godine koji uklju~uje finansijski izvje{taj, izvje{taj vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora i plan poslovanja za 2012. godinu, 3. Dono{enje odluke o rasporedu dobiti, 4. Dono{enje odluke o dopunama djelatnosti u unutra{njem poslovanju, 5. Dono{enje odluke o izmjenama Statuta Dru{tva, 6. Dono{enje odluke o usvajanju pre~i{}enog teksta Statuta, 7. Dono{enje odluke o razrje{avanju du`nosti vanjskog revizora zbog isteka mandata, 8. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora, 9. Dono{enje odluke o razrje{avanju du`nosti predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju zbog isteka mandata, 10. Dono{enje odluke o izboru predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju, 11. Dono{enje odluke o visini naknade predsjedniku i ~lanovima Odbora za reviziju.

Nadzorni odbor predla`e Skup{tini Dru{tva da donese odluke u istovjetnom tekstu prijedloga odluka za koje se glasa na Skup{tini. Nadzorni odbor za vanjskog revizora predla`e izbor Dru{tvo za reviziju "Revident" d.o.o. iz Zenice, za predsjednika Odbora za reviziju Demirovi} Elvira, dipl. ecc, za ~lanove Odbora za reviziju Brigi} Muzafira, dipl. ecc. i Deli} Almira, dipl. ecc., svi iz Banovi}a. Nadzorni odbor svojom odlukom o zakazivanju Skup{tine istovremeno je imenovao Odbor za glasanje u sastavu: predsjednik Stoj~inovi} Jadranka, ~lan Babi} Zdenko i Bajri} Emin, a za zamjenika Hasi} Sead. Zapisnik Skup{tine vodit }e sekretar Dru{tva i Omerdi} Mensura, notar iz Lukavca. Na Skup{tini }e se glasati na glasa~kim listi}ima zaokru`ivanjem ZA ili PROTIV prijedloga odluka, odnosno ZA ili PROTIV imena osobe o kojoj se izja{njava. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju na Skup{tini mo`e ostvariti dioni~ar koji se nalazi na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije dana odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti neposredno, putem punomo}nika i u odsustvu. Dioni~ar koji `eli glasati u odsustvu du`an je u roku od 3 dana od dana ogla{avanja ovog obavje{tenje obavijestiti dru{tvo da `eli glasati u odsustvu. Punomo} se daje nakon ogla{avanja ovog obavje{tenja potpisane od dioni~ara i punomo}nika i dostavlja se li~no ili preporu~enom po{iljkom na adresu Dru{tva sa naznakom "ZA SKUP[TINU" Dioni~ar-punomo}nik du`an je najkasnije tri dana prije odr`avanja Skup{tine prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili putem preporu~ene po{iljke podnijeti prijavu za u~e{}e u radu Skup{tine. Uz prijavu obavezno dostaviti fotokopiju li~ne karte podnosioca prijave. Dioni~aru-punomo}niku koji se prijavio za u~e{}e u radu Skup{tine izdat }e se potvrda koju je du`an predati Odboru za glasanje 30 minuta prije po~etka odr`avanja Skup{tine jer, u suprotnom, ne}e mo}i u~estvovati u radu Skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije osam dana od dana ogla{avanja ovog obavje{tenja. Dioni~ar-punomo}nik dioni~ara ima pravo uvida u materijal Skup{tine svakim radnim danom od 7 - 15 sati kod Sekretara Dru{tva. Ovo obavje{tenje ogla{eno je i veb stranici WWW.elektroremont.ba i na oglasnoj tabli Dru{tva. Predsjednik Nadzornog odbora ]ebi} Mehmed, dipl. ecc.

OP]INSKI SUD BIHA] Zemlji{noknji`ni ured Br. 017-0-DN-12-000 454 Biha}, 17. 5. 2012. god. Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

^avki} Irfan - predsjednik Dizdari} Enam - ~lan Bo{nji} Adnan - ~lan - ~lanovi uprave Halilagi} Emir - direktor II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i Ukupan broj vp. sa pr. glasa 193.210 nominalna cijena Nominalna vrijednost 90,00 KM - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Irfan ^avki} 75,41% dionica emitenta s pravom glasa Pif Fortuna fond d.d. Biha} 7,92% III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani, a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 16.934.807,00 h) Teku}a sredstva 199.050,00 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 17.634.312,00 PASIVA f) Kapital 16.042.371,00 g) Upisani osnovni kapital 17.388.900,00 h) Dugoro~ne obaveze 621.622,00 i) Kratkoro~ne obaveze 469.864,00 j) Ukupno pasiva 17.133.857,00 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 1.628.739,00 g) Rashodi 1.912.745,00 h) Dobit/gubitak prije poreza 284.006,00 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 284.006,00 IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora Revik d.o.o. Sarajevo - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o Financijski izvje{taji fer i realno predstavljaju finansijskim izvje{tajima1 stanje 31. 12. 2011.
Nazna~iti da li su podaci iz izvje{taja revidirani i prezentirati mi{ljenje vanjskog revizora kao: pozitivno, suzdr`ano ili negativno. * Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora
1

NA JAV L JU JE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI\@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Evlije Feli} iz Cazina, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 250/03 ko Zlopoljac katastarska ~estica br. 850/7 livada Mati}ka, 4. kl. pov. 846 m2 katastarska ~estica br. 850/12 livada Mati}ka, 4 kl. pov. 800 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Evlija Feli}, k}i \ulage iz Cazina. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Enisa Salihod`i}

Na osnovu ~lanova 242. i 243. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. novine FBiH", 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03), ~lanova 23. i 25. Statuta "POBJEDA-SPORT" d.d. Gora`de, te Odluke Nadzornog odbora br. 1322/12 o sazivu XVI skup{tine Dru{tva, Nadzorni odbor objavljuje

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja - potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj Gora`de, 10. 5. 2012. god. "POBJEDA-SPORT" d.d. Gora`de Vi{egradska bb, 73 000 Gora`de Tel: 038/241-050, fax: 038/241-060, email: pobjedas@bih.net.ba, www.pobjeda-sport.com Donesena Odluka Nadzornog odbora br. 1322/12 o sazivanju XVI Skup{tine dioni~ara "Pobjeda-Sport" d.d. za 13. 6. 2012. god. sa po~etkom u 13 h 10. 5. 2012. godine Sazvana XVI skup{tina dioni~ara "Pobjeda-Sport" d.d. Gora`de Hasan Tafro, direktor

"POBJEDA-SPORT" d.d. Gora`de [esnaesta skup{tina dioni~ara "POBJEDA-SPORT" d.d. Gora`de odr`at }e se u Gora`du u sjedi{tu Dru{tva, ul. Vi{egradska bb, u srijedu, 13. 6. 2012. god., sa po~etkom u 13 h. II Za Skup{tinu se predla`e slijede}i: DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika Skup{tine; 2. Izbor dva dioni~ara koji ovjeravaju zapisnik; 3. Usvajanje godi{njeg finansijskog izvje{taja Dru{tva za 2011. god., uklju~uju}i izvje{taje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; 4. Dono{enje odluke o rasporedu dobiti za 2011. god.; 5. Usvajanje Plana poslovanja za 2011. god.; 6. Razrje{enje ~lana Nadzornog odbora; 7. Imenovanje ~lana Nadzornog odbora; 8. Razrje{enje ~lana Odbora za reviziju; 9. Imenovanje ~lana Odbora za reviziju; 10. Dono{enje odluke o promjeni naziva dioni~kog Dru{tva; 11. Dono{enje odluke o uskla|ivanju Statuta Dru{tva; 12. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora. III Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili njihovi punomo}nici, koji su se prijavili Odboru za glasanje tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijave za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine podnose se u pisanom obliku, a mogu se dostaviti po{tom, faksom, emailom ili li~no predati u Dru{tvo. IV Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara registra za vrijednosne papire nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. V Dioni~ari ili grupu dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo predlo`iti pitanja i prijedloge odluka, kao i izmjene dnevnog reda najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. VI Na~in glasanja i odlu~ivanja na Skup{tini vr{it }e se u skladu sa odredbama Zakona i Statuta dioni~kog Dru{tva "POBJEDA-SPORT" Gora`de. VII Uvid u materijale po pitanjima uvr{tenim za dnevni red Sedme skup{tine dioni~ara mo`e se izvr{iti u prostorijama Slu`be KOP-a "POBJEDA-SPORT" d.d. Gora`de, ul. Vi{egradska bb. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 038/228-863. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Kadrija Koli}, dipl. pravnik s. r. I

O B A VsaziJ nju XVI[ TneE NJ E E Skup{ti o va

40

OGLASI
J AV N I P O Z I V

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Zakona o koncesijama ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj: 5/03) i Odluke Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona broj: 02-25-10633/12 od 08.05.2012. godine, Komisija za koncesije Ministarstva za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu raspisuje:

I

Predmet koncesije Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, kori{tenje i prijenos male hidroelektrane "Podjezera" na Jezera~koj i Stupni~koj rijeci, op}ina Zenica: - MHE "Podjezera" snage 460+190 kW, na parcelama ozna~enim kao k.~. 541/1, 569/3, 541/3, 569/1 i 592 u K.O. Jezera i k.~. 441/1, 449/1, 449/2, 948/1, 440, 280/9 i 448 u K.O. Blatnica, sve op}ina Zenica. Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na ovom javnom natje~aju pod jednakim uvjetima imaju doma}a i strana pravna lica, osnovana ili registrovana u skladu sa zakonima Federacije BiH.

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{taja na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

II

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puno i skra}eno ime firme "Dobrinja" DD za promet robe na malo i veliko Ilid`a Skra}ena firma: "Dobrinja" d.d. Ilid`a Ilid`a, Mala aleja 14 Tel. (033) 627-109, (033) 623-500 info@dobrinja.ba Odluka o sazivanju Skup{tine Dru{tva u smislu odredbe (~l. 240. stav 1. ta~ka e) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira 18. 5. 2012. godine Nadzorni odbor Dobrinja d.d. Ilid`a donio je odluku o sazivanju Skup{tine Dobrinja d.d. Ilid`a za ~etvrtak, 14. 6. 2012. god., sa po~etkom u 12 sati u sjedi{tu Dru{tva, Ilid`a, Mala aleja 14/1. Na osnovu odluke, obavje{tenje o sazivanju Skup{tine Dobrinja d.d. Ilid`a objavljeno je 20. 5. 2012. god. u dnevnim novinama "Oslobo|enje" (strana 42) i na oglasnoj plo~i u sjedi{tu Dru{tva. Fadil [ahbaz, direktor

III Vrijeme na koje se daje koncesija Vrijeme na koje se daje koncesija je 30 (trideset) godina, ra~unaju}i po~etak koncesije od dana po~etka kori{tenja koncesije, odnosno po~etka proizvodnje elektri~ne energije, ali ne du`e od dvije godine od dana zaklju~enja Ugovora o koncesiji. IV Kriteriji za ocjenjivanje ponuda i dodjelu koncesije su: Posebni kriteriji za izbor najpovoljnijih ponuda za dodjelu koncesija za izgradnju male hidroelektrane iz ~lana 1. ove odluke su: - Minimalni iznos teku}e koncesione naknade je 5% (pet posto) od ukupnog prihoda male hidroelektrane, a najvi{e po ovom kriteriju: ........................................................................................70 bodova - Minimalni iznos jednokratne koncesione naknade za MHE "Podjezera" je 27.000,00 KM (dvadesetsedamhiljada KM), a najvi{e po ovom kriteriju:...................................................................20 bodova - U~e{}e doma}ih privrednih dru{tava u izvo|enju radova, koje }e koncesionar anga`ovati je minimalno 50%; a najvi{e po ovom kriteriju: .........................................................................................10 bodova UKUPNO:.....100 bodova V Postupak izbora najpovoljnije ponude Izbor najpovoljnije ponude izvr{i}e Komisija u skladu sa va`e}im zakonima, propisanim kriterijima i odredbama Pravilnika za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj: 5/03).

- adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i adresa II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja

VI Studija o opravdanosti i Idejni projekat Ponu|a~ je obavezan izraditi i uz ponudu dostaviti Studiju o ekonomskoj opravdanosti koncesije sa procjenom u cilju za{tite okoli{a i Idejni projekat male hidroelektrane. U Studiji i Idejnom projektu trebaju biti definisani svi tehni~ki parametri i data procjena cijene ko{tanja objekta uz obavezu iskazivanja specifi~nih investicija u KM/kWh i prora~una opravdanosti gra|enja, uva`avaju}i cijene kWh utvr|ene Uredbom o kori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije («Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 36/10), koja za mini HE iznosi 12,43 pf/kWh, a za male HE 12,38 pf/kWh. VII Potrebna dokumentacija uz ponudu Ponuda treba da sadr`i: 1. naziv i adresu ponu|a~a 2. ovjeren izvod iz sudskog registra 3. izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma s povjeriocima, ne stariji od tri mjeseca. 4. ovjeren i potpisan originalni obrazac za ponudu sa ponu|enim svim elementima koji se boduju 5. ovjeren spisak stalno zaposlenih u firmi ponu|a~a 6. dokaz o uspje{nom poslovanju ponu|a~a u posljednje tri poslovne godine; 7. dokaz o uredno izmirenim porezima i doprinosima; 8. dokaz o izmirenim obavezama po postoje}im koncesionim ugovorima 9. opciju ponude, koja ne mo`e biti kra}a od 6 ({est) mjeseci 10. garanciju banke na iznos minimalno 20% od ukupne investicije, definisane u Studiji o ekonomskoj opravdanosti koncesije Ukoliko ponu|a~ ne dostavi svu tra`enu dokumentaciju iz ove ta~ke, bi}e eliminisan iz daljeg bodovanja. VIII Na~in dodjele koncesije Koncesija }e se dodijeliti prema D.B.O.T. sistemu (Design, Build, Opreate, Transfer- Projektuj, Izgradi, Upravljaj, Prenesi), a uklju~uje: - Izradu projektne dokumentacije, - Finansiranje svih nabavki i nadoknada koje se ti~u izgradnje MHE, - Prikupljanje i realizacija obaveza prema izdatim dozvolama i sporazumima, - Izgradnju MHE sa odgovaraju}im objektima, - Probni rad, - Komercijalni rad tokom perioda koncesije (start komercijalnog pogona treba biti 24 mjeseca od potpisa Ugovora za koncesiju), - Prenos objekata nakon isteka perioda koncesije. IX Preuzimanje tenderske dokumentacije Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati u Ministarstvu za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Zeni~ko-dobojskog kantona. Preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se uz prezentaciju dokaza o uplati naknade za u~e{}e na javnom oglasu u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: hiljadu konvertibilnih maraka), bez prava povrata, koju je ponu|a~ du`an uplatiti na ra~un broj: 134-010-000000-1672, kod IK Banke Zenica, vrsta prihoda 722631, Bud`etska organizacija 2301001, a primjerak uplatnice prilo`iti uz ponudu. X Rok za dostavljanje ponuda Rok za dostavljanje ponuda je 40 (~etrdeset) dana od zadnjeg objavljivanja ovog javnog poziva, koji }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije BiH, OSLOBO\ENJU i na web starani Zeni~ko-dobojskog kantona. Ponude podnesene poslije ovog roka ne}e biti razmatrane i vrati}e se neotvorene na adresu ponu|a~a. Sva dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. Zape~a}ena ponuda dostavlja se na adresu: ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu - Komisija za koncesije "Ponuda za javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju i kori{tenje MHE "Podjezera" na Jezera~koj i Stupni~koj rijeci - NE OTVARATI Ku~ukovi}i br. 2 ZENICA XI Otvaranje ponuda O terminu javnog otvaranja uredno prispjelih ponuda u~esnici konkursa }e biti naknadno obavije{teni. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresovani. Sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u Ministarstvu za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu, na telefon 032 200 460, fax 032 245 594 ili e-mail adresi: minpolj@bih.net.ba.

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

Ilid`a, 21. 5. 2012. god.

OBAVIJEST VOZA^IMA!
Bosanskohercegova~ki auto-moto klub u skladu sa Ugovorom sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine na podru~ju kantona/`upanija: Unsko-sanskog Tuzlanskog Zeni~ko-dobojskog Bosanskopodrinjskog - Sarajevskog - Hercegova~ko-neretvanskog i - Srednjobosanskog

obavezan je pru`iti usluge pomo}i na javnim cestama bez naknade. Pozivom na tel. (033) 1282, odnosno (033) 282-100 sa fiksnog ili mobilnog telefona svi motorizovani gra|ani koji prilikom registracije vozila na ime poslova Slu`be pomo}-informacije uplate predvi|enu naknadu na navedenim podru~jima mogu b e s p l a t n o dobiti slijede}e usluge: - informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vo`nju u Bosni i Hercegovini - tehni~ku pomo} na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluga popravke manjeg kvara na vozilu) - uklanjanje neispravnih i o{te}enih vozila sa ceste do baze AMK, odnosno najbli`e servisne radionice, a u cilju nesmetanog odvijanja prometa (ako se utvrdi da se kvar ne mo`e otkloniti na cesti) Pomenute usluge pomo}i na cesti mogu se besplatno dobiti jedanput mjese~no i najvi{e tri (3) puta godi{nje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 128778 10 P Sarajevo, 16. 5. 2012. godine

OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Jasmina Muratovi}, u pravnoj stvari tu`itelja UNICREDIT BANK d.d, ul. Kardinala Stepinca bb Mostar, pravni sljednik Universal banke d.d. Sarajevo i HVB Central Profit banke d.d., protiv tu`ene Kasimovi} [eherzada iz Travnika, ul. Bosanska br. 23, radi duga, v.s.p. 6.728,25 KM

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR
Dana 23. 2. 2010. godine kod ovog suda podnesena je tu`ba tu`itelja UNICREDIT BANK d.d., ul. Kardinala Stepinca bb Mostar, pravni sljednik Universal banke d.d. Sarajevo i HVB Central Profit banke d.d. protiv tu`ene Kasimovi} [eherzade iz Travnika, ul. Bosanska br. 23, radi duga, v.s.p. 6.728,25 KM. U tu`bi je navedeno da su prednici tu`itelja sa tu`enim 26. 1. 2004. godine i 28. 6. 2006. godine zaklju~ili ugovore o otvaranju teku}eg ra~una u konvertibilnim markama. Teku}i ra~un tu`enog br. 02150264000 se nalazi u nedozvoljenom prekora~enju, koje je na dan 5. 2. 2010. godine iznosilo 615,20 KM. Tu`itelj je u vi{e navrata usmeno i pisano po-

zivao tu`enog da plati dospjelo dugovanje, {to on nije u~inio. Nadalje, tu`itelj je sa tu`enim zaklju~io ugovor o kreditu, te ga je tu`itelj u vi{e navrata usmeno i pisano opomenuo da izvr{i pla}anje istih. S obzirom na to da tu`eni ni nakon opomena nije izmirio dospjele obaveze prema tu`itelju, to je tu`itelj shodno ugovoru o kreditu otkazao ugovor, te je cjelokupno potra`ivanje tu`itelja u iznosu od 6.113,05 KM, dospjelo za naplatu 31. 12. 2009. godine. S obzirom na naprijed navedeno tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se tu`eni obavezuje da tu`itelju isplati iznos od 615,20 KM, na ime nedozvoljenog prekora~enja po ra~unima u konvertibilnim markama prema ugovoru o otvaranju ra~una, po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, 6.113,05 KM na ime dospjelog duga po ugovoru o kreditu sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate, te platiti tro{kove sudskog postupka (taksa na tu`bu i taksa na presudu), sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Ovim putem se tu`enoj KASIMOVI] [EHERZADI dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine FBiH", broj 53/03) da u skladu sa odredbom ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a tu`eni u roku od 15 dana od dana objave pismena (kada se dostava ima smatrati objavljenom), sudu mo`e dostaviti pisani odgovor na tu`bu u roku od 30 dana. U protivnom }e se odluka donijeti u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA JASMINA MURATOVI]

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

KORAK NAPRIJED
Sapphire Radeon HD
Ne mo`e se re}i da Sapphire kasni kada je u pitanju Radeon HD 7770 trend, a njihov novi proizvod na najbolji na~in pokazuje koliko je ova kompanija posve}ena u svom radu. Novi Sapphire HD 7770 Vapor-X OC izdanje odlikuje ekskluzivna implementacija Vapor Chamber rashladne tehnologije. Ono {to odlikuje novu karticu jeste 1GB najnovije GDDR5 memorije koja je fabri~ki overclockovan,a dok je brzina radnog takta njenog jezgra 1.100MHz, a brzi na ra dnog ta kta me mo ri je 1.300MHz. Za hla|enje Sapphire je obezbijedio dual-fan hladnjak koji karakteri{e spomenuta Vapor Chamber tehnologija.

41

Windows 8 tableti
Prema izvje{tajima koji su se pojavili na Tajvanu, proizvo|a~i hardvera naporno rade na tome da kreiraju Windows 8 on ARM, Windows RT ure|aje koji su kompetetivni po pitanju cijena u odnosu na Apple iPad i Amazon Kindle Fire ra~unare. Razlog zbog kojeg proizvo|a~i imaju problema da kreiraju ra~unare koji bi mogli da budu konkurentni sa spomenuta dva modela je taj {to oni pla}aju Microsoftu 90-100 $ za Windows 8 licencu. Uprkos {to ova cijena zvu~i visoko za verziju operativnog sistema kakav je RT, to nema mnogo zna~aja, jer bi ~ak i cijena od 10 ili 20 $ bila problemati~na za proizvo|a~e da se nose sa Kindle Fire ili iPadom.

Android 5
Nepotvr|eni izvje{taji ukazuju da bi Android 5 operativni sistem kodnog naziva Jelly Bean mogao da se pojavi ove jeseni i da donese karakteristike kao {to su integracija Chrome pretra`iva~a, bolja sigurnost za poslovne korisnike, bolje upravljanje energijom kao i, mo`da, dual booting podr{ka za Microsoft Windows 8. Google nije reagovao na izvje{taje o svojim budu}im OS planovima. Me|utim, Android programeri na pro{lonedjeljnoj AnDevCon programerskoj konferenciji su bili suvi{e zauzeti radom na trenutnoj verziji Android 4 Ice Cream Sandwich da su potpuno ignorisali ove izvje{taje i trenutno su okrenuti upravo spomenutoj verziji.

Napredniji procesori
Kompanija Intel je iznijela neka predvi|anja i neke planove vezane za ekolo{ke ciljeve do 2020. godine. Ovi ciljevi uklju~uju kontinualno unapre|ivanje kompanijinih proizvodnih operacija i energetsku efikasnost proizvoda. Osnovni ciljevi kompanije do 2020. godine uklju~uju smanjenje direktnih emisija CO2 za 10 posto po ~ipu do 2020. godine u odnosu na rezultate iz 2010, uve}anje energetske efikasnosti notebook ra~unara i centara podataka za 25 posto do 2020. u odnosu na podatke iz 2010. Tako|er, cilj kompanije Intel je da se kreiraju procesori sa nultim hemijskim otpadom koji }e se odbacivati u zemlju.

Novi Samsungovi SMART fotoaparati

Slikajte, pove`ite se i dijelite sadr`aje
Sada mo`ete da lako pravite slike profesionalnog kvaliteta, objavljujete ih na dru{tvenim mre`ama i ~uvate, a sve to direktno sa fotoaparata
Kompanija Samsung Electronics uvodi jo{ inovacija u svoju nagra|ivanu seriju NX sa tri nova fotoaparata koji po prvi put imaju ugra|en ure|aj za Wi-Fi konekciju. To su modeli NX1000, NX210 i NX20. Gdje god se nalazili, sada mo`ete sasvim lako da pravite slike profesionalnog kvaliteta, objavljujete ih na dru{tvenim mre`ama i ~uvate, a sve to direktno sa fotoaparata. od 20,3 megapiksela, koji je razvio Samsung kako bi ponudio fotografije visokog kvaliteta, sa bogatstvom boja i detalja. Modeli su, tako|er, u potpunosti kompatibilni sa jedinstvenim sistemom i-funkcije koji posjeduje serija NX, {to korisnicima omogu}ava da kontroli{u parametre putem samog objektiva, pode{avaju}i sliku bez potrebe da skrenu pogled sa mete. Sa Samsungovom paletom od devet objektiva i priborom po profesionalnim standardima, NX ekosistem }e se pobrinuti za to da se ostvare sve fotografske ambicije, bez obzira na korisnikovu stru~nost ili interesovanje. sobnosti. NX1000 je lako prenosiv fotoaparat, ~iji ga dopadljiv kompaktni dizajn ~ini podjednako lijepim i lakim za upotrebu. U ponudi se mo`e na}i u nevjerovatnoj bijeloj, klasi~noj crnoj ili upadljivoj ru`i~astoj boji. Krase ga specifikacije bogate raznovrsnim funkcijama, a posjeduje i tehnologiju kao {to su Smart Auto 2.0 i Smart Link Hot Key, {to ~ini fotografisanje i trenutno objavljivanje fotografija lak{im nego ikada ranije. Po dizajnu prati naslije|e serije NX, jer posjeduje vrhunski metalizirani fini{. Kao i njegov prethodnik NX200, model NX210, tako|er, nudi AMOLED displej od 3.0” za pregledanje fotografija i ful HD snimaka sa fantasti~nom rezolucijom. Sa jednostavnim pristupom Wi-Fi funkcijama, NX210 dopu{ta brzo dijeljenje sadr`aja sa porodicom i prijateljima, dok pomo}u opcije Samsung Mobile Link korisnici mogu da se pohvale svojim najboljim fotografijama kako na telefonima i tablet-ra~unarima, tako i na velikom ekranu putem opcije TV Link koja be`i~no povezuje model NX210 sa televizorima koji imaju pristup internetu. Ovaj fotoaparat predstavlja savr{en izbor za poletne amatere ili profesionalne fotografe koji `ele veoma prenosiv aparat koji nudi profesionalan izgled i osje}aj DSLR, ali za samo djeli} tih dimenzija i te`ine, sa ergonomskom dr{kom, zbog ~ega ga je vrlo udobno dr`ati. Sa impresivnom brzinom zatvara~a od 1/8.000s, nevjerovatne fotografije se pokazuju na jasnom AMOLED displeju od 3.0” koji se okre}e, ~ime se vidljivost pove}ava za oko 20 posto. prikazivanje fotografija putem drugih ure|aja, uklju~uju}i i mogu}nost povezivanja sa Samsungovim smart telefonom koji se tada mo`e koristiti kao daljinski vizir, dok funkcija Samsung Mobile Link omogu}ava prikazivanje fotografija na ure|ajima kao {to su tableti ili televizori koji imaju pristup internetu. Fotografije koje se objavljuju u trenutku se sa kreativnim funkcijama novih NX fotoaparata vi{e ne svode na puko slikanje i slanje. Slike na mre`i Facebook mogu da budu umjetni~ke. Deset Smart filtera i dodatna funkcija Selective Color pru`aju korisnicima mogu}nost da prilagode izgled i atmosferu fotografija tokom fotografisanja. Uz to, sva tri fotoaparata posjeduju funkciju Panorama i 3D Panorama, koje dozvoljavaju da ~itava pri~a bude ispri~ana u okviru jedne fotografije. Sa Smart panelom koji posjeduju svi novi modeli, pristup i primjena pode{avanja i funkcija su veoma jednostavni, {to kreativno fotografisanje ~ini lak{im nego ikad.

Visoki kvalitet
Inovativni dodaci Samsungovoj seriji NX predstavljaju budu}nost CSC tehnologije. SMART fotoaparati su sa ugra|enom Wi-Fi tehnologijom koja omogu}ava korisnicima da se pove`u sa be`i~nim mre`ama bez upotrebe bilo kakvih dodatnih kartica ili ure|aja. Kompletnu Wi-Fi konektivnost dopunjava impresivna paleta funkcija, ~ime se nastavlja naslije|e inovativnosti, po kojoj je serija NX stalno bila poznata jo{ od lansiranja modela NX10 u 2010. godini. Sva tri NX modela standardno posjeduju APS-C CMOS senzor

Lako prenosiv
Pro{iruju}i Samsungov ekosistem SMART fotoaparata u 2012. godini, ovi posljednji dodaci seriji NX su dizajnirani tako da zadovolje ambicije korisnika svih sposobnosti, bilo da je rije~ o iskusnom profesionalcu ili nekom ko samo `eli unaprijediti svoje bazi~ne fotografske spo-

Paleta funkcija
Sa Samsungovim najnovijim SMART funkcijama korisnici mogu da objave fotografije jednim dodirom na dugme na dru{tvenim mre`ama kao {to su Facebook i Picasa, ili da ih po{alju elektronskom po{tom porodici i prijateljima. Ovi fotoaparati nude jo{ opcija za fotografisanje i

Acer Aspire M5 ultrabook
Najnovija ultrabook ponuda sti`e nam od poznate kompanije Acer. Rije~ je o mo de lu Acer Aspire M5 ultrabook ra ~u na ru ko ji predstavlja lagan i tanak model dostupan sa ekranom du`ine dijagonale 14 ili 15” . Kada je u pitanju dizajn, ovaj model izgleda sjajno, {to posebno va`i za tanko ku}i{te ra~unara. Ne zaostaju ni njegove specifikacije, jer ovaj model pokre}e tre}a generacija Intel Core Ivy Bridge procesora. Tako|er, posjeduje NVIDIA GeForce GT640M grafi~ku karticu sa 1GB GDDR5 videomemorije uz hibridni ili SSD drive. Acer Aspire M5 uklju~uje i Acer Free In stant-On koji obezbje|uje brzo pokretanje ra~unara iz sleep re`ima za 1,5 sekundi.

Steve Jobs je radio
Prije smrti, Steve Jobs je dao mno{tvo ideja koje su uklju~ene u dizajn narednog iPhone ure|aja. Osniva~ kompanije Apple je radio blisko sa saradnicima na razvoju novog ure|aja prije smrti u oktobru pro{le godine. Rad na dizajnu narednog iPhone ure|aja je po~eo prije nego {to je predstavljen iPhone 4S, {to je Jobsu dalo dovoljno prilike da uzme u~e{}a u razvoju ovog ure|aja. Naredna iteracija iPhone ure|aja sa ekranom koji bi trebalo da karakteri{e 4” du`ine dijagonale }e se pojaviti ove godine u ok-

Lagan i tanak model Dizajn novog iPhonea

tobru, navode poznavaoci prilika. Ostale karakteristike koje uklju~uje naredni iPhone }e biti 4G LTE i ne{to tanje i sna`nije Gorilla Glass staklo.

42

OGLASI

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74 a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 08/11), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, objavljuje

J AV N I K O N K U R S
za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo 06 / 518 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. Glavni kantonalni inspektor tr`i{no-turisti~ke inspekcije ..........................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Glavni kantonalni inspektor saobra}ajne i cestovne inspekcije .................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Kantonalni rudarski inspektor ......................................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Kantonalni saobra}ajni inspektor ...................................................................................................- 2 (dva) izvr{ioca Kantonalni inspektor rada ...............................................................................................................- 2 (dva) izvr{ioca Kantonalni prosvjetni inspektor....................................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Kantonalni sanitarni inspektor......................................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Kantonalni zdravstveni inspektor .................................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Stru~ni savjetnik za zastupanja.....................................................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac

Na osnovu ~lana 24, a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), te ~lana 1. Zakona o primjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 08/11) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, objavljuje

J Apopunu radnog mjestaO N K `benika u S V N I K dr`avnog slu U R za
Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo 06 / 517 - vi{i stru~ni saradnik - sistem in`injer .........................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i to: - VSS, zavr{en elektrotehni~ki fakultet, fakultet informacionih tehnologija, {kola nauke i tehnologije Sarajevo smjer kompjuterske nauke ili fakultet za saobra}aj i komunikacije smjer komunikacije; - najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a/iskustva u struci nakon sticanja VSS, na poslovima sistemske infrastrukture - poznavanje administracije sistema (Windows, Linux), baza podataka i aplikacija Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u/iskustvu u struci nakon sticanja VSS na poslovima sistemske infrastrukture, 3. ovjerena izjava kandidata o poznavanju administracije sistema (Windows, Linux), baza podataka i aplikacija, 4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Gora`de, u Sarajevu Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: Za poziciju 01. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet ili ekonomski fakultet, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - polo`en ispit za voza~a "B" kategorije, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 02. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en saobra}ajni fakultet-smjer cestovni promet ili gra|evinski fakultet, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - polo`en ispit za voza~a "B" kategorije, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 03. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en fakultet rudarskog ili ma{inskog ili elektrotehni~kog smjera, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima tehni~kog rukovo|enja u privrednim dru{tvima koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina, - polo`en stru~ni ispit za tehni~ko rukovo|enje u rudarstvu, - polo`en ispit za voza~a "B" kategorije, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 04. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en saobra}ajni fakultet-smjer cestovni promet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - polo`en ispit za voza~a "B" kategorije, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 05. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - polo`en ispit za voza~a "B" kategorije, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 06. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet ili prirodno-matemati~ki fakultet ili filozofski fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - polo`en ispit za voza~a "B" kategorije, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 07. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en medicinski fakultet ili fakultet zdravstvenih studija-smjer sanitarnog in`enjerstva ili stomatolo{ki fakultet, - najmanje 3 (tri) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - polo`en ispit za voza~a "B" kategorije, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 08. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en medicinski fakultet ili stomatolo{ki fakultet ili farmaceutski fakultet ili fakultet zdravstvenih studija, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - polo`en ispit za voza~a "B" kategorije, - poznavanje rada na ra~unaru. Za poziciju 09. - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, a za poziciju 03. i potvrda/uvjerenje o najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima tehni~kog rukovo|enja u privrednim dru{tvima koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina, 3. dokaz o posjedovanju voza~ke dozvole "B" kategorije (sve pozicije, osim pozicije 09.), 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 5. dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za tehni~ko rukovo|enje u rudarstvu (poz. 03.). 6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Gora`de, u Sarajevu Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Slu`benim novinama FBiH», putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski kanton, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71 000 Sarajevo sa naznakom "Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 237714 12 Ps Sarajevo, 17. 5. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`ioca MOJA BANKA DD SARAJEVO (raniji naziv FIMA BANKA DD SARAJEVO), ul. Kolodvorska broj 5, Sarajevo, protiv tu`enog "BEST COMPANY" DOO LJUBU[KI, ul. Bana Jela~i}a bb, Ljubu{ki, radi isplate potra`ivanja, v.s.p. 43.355,89 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje

OGLAS
Dana 13. 3. 2012. godine tu`ilac MOJA BANKA DD SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog "BEST COMPANY" DOO Ljubu{ki radi isplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu isplati iznos od 43.355,89 KM i zakonsku zateznu kamatu na iznos glavnog duga od 41.245,54 KM po~ev od 1. 2. 2012. godine do dana isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tako|e predla`e sudu da ukoliko tu`eni ne postupi u skladu sa ~lanom 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku da sud donese presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Sudija Radivoje Stani{i}

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.
@elimir Bo{njak Zatvorske pri~e s druge strane re{etaka (4)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
Or ka blje preda Engle po izve na crkve 1430.Jovanzikama, leanitomzaljeronadenana,nama~i. tani sud, 1431. osu|ena na smrt spa lo lijanski domi kan lu|er la mo Savo ~ki i re 1498.ci,Itaspaljennarolola,nipolitiski kavjerski\irofor-mator u Firen na ma~i. Ma|ar selja~ka bu vo|stvom plemi}a \er|a Dosa. ^e ri 1514.jeUustanakskoj po~elaDoso ubijen.na tipod mjeseca kasni ugu{en,

43

[ok
Vo`nja automobila, `ene i sport su mu bili u krvi. Imao je mnogo prijatelja, ali ga je malo ljudi znalo po imenu i prezimenu, jer su ga svi zvali [ok
U kazneno-popravni zavod na izdr`avanje kazne, u trajanju od devet mjeseci, te 1980. godine javio se [ok. On je, kao u~esnik u saobra}aju, za vrijeme svadbe, prilikom vo`nje u koloni, pregazio i ubio jednog svata, ina~e svoga prijatelja. Deset godina bio je voza~ direktora [ipada. Bio je dobar ~ovjek, veliki radnik i veliki sportista. Vo`nja automobila, `ene i sport su mu bili u krvi. Imao je mnogo prijatelja, ali ga je malo ljudi znalo po imenu i prezimenu, jer su ga svi zvali [ok. Njemu je bilo drago da ga tako zovu. Kada bi na sportskim stranicama novina, uz svoje ime i prezime pro~itao i nadimak, bio je siguran da ljudi znaju da se ta sportska informacija odnosi na njega. Nekoliko dana prije njegovog dolaska na izdr`avanje kazne, telefoni u zatvoru su bili blokirani od poziva. Svi su najavljivali [okov dolazak i otvoreno tra`ili da mu se pomogne, jer on nije kriminalac. Tra`ili su bla`i tretman i lak{e radno mjesto. Niko, ama ba{ niko, o njemu nije rekao niti jednu ru`nu rije~. kao nacrtano za mene. Gore su ~eli~ne re{etke na koje u gromadama demperi dovoze kamen, pa ako gromade ne mogu da pro|u kroz re{etku, treba ih macolom usitniti. Dajte vi meni macolu, to je mjesto za mene.” Vaspita~ je znao da je to najte`e radno mjesto u zatvoru. Taj posao u jednoj smjeni radila su ~etiri zdrava i jaka osu|enika, a smjena je trajala pet sati. Zbog te{kih uvjeta rada, radnik na tim poslovima imao je dodatnu ishranu. Prije dono{enja odluke o njegovom upo{ljavanju, upitao ga je za{to je ba{ izabrao to radno mjesto. On je odgovorio: “Svakodnevno mi je potreban jak trening. Pustite vi mene da to radim, a pi{ite da radim u biblioteci.” Brzo su se dogovorili pa je [ok zadu`io macolu i dobio poja~ani obrok. Kada je posao trebao da krene, [ok je insistirao da u njegovoj smjeni radi sam. I tu `elju su mu ispunili. su tra`ili da ga posjete. Tra`ili su razne {tele. On ih je, uglavnom, odgovarao, da to ne ~ine. Zvali, zvali, pa prestali. Vaspita~ je primijetio da se proces resocijalizacije pravilno odvija. [ok je za dva mjeseca stekao uvjete da ide ku}i za vikende. S vikenda se uvijek zdrav i na vrijeme vra}ao. Kada bi se on vratio u zatvor, `ena bi mu idu}a dva vikenda bila bolesna. Kom{inice su pri~ale da se nahladila i da }e se tako nahla|ivati svaki put, kada on bude kod ku}e. Niko o bolestima ne zna bolje od kom{ija!

Klement VII tu gi Fran je i la protiv 1526.Pacapacuske,laVeneciprisMipionaSvetoj lirim- 1906. ve{ki Umro nor sko-njema~kog ra Kar V.

Henrik Ibzen

1533.

Kenterberijski nadbiskup Tomas Krenmer objavio da je poni{ten brak kralja Henrija VIII s Katarinom Aragonskom i da je njegovo vjen~anje sa Anom Bolen legalno. Ta objava dovela do raskida Anglikanske crkve i Vatikana.

nom ^eha Pragu tiv hab bur{kog ca Fer nanda II ~eo tri 1618.PobuGra|anirakrozudiprozor proposke vis-je-desetogodi{nji rat. Grad }nice izbacili careve namjesnike, smatraju}i ih krivim za ru{enje dvije protestantske crkve kod Praga. Pristalice reformacije potom protjerale jezuite i organizovale vojsku.

{vedski pri Li osniva~ i sjednik [vedske aka 1707.iRo|endnjaprvi predrodnjak Karlbifon nune,demije nauka Priro ~kog muzeja. Uveo nar nomenklaturu biljaka. njema~ki `e i Lilijen Njego de tjelica kori1848.Ro|ental.aviona.viinmonjerli leizumitelj Oto {}eni pri konstruisanju Umro ~ki to ~ar Leopold Ran profesor zi 1886.akadeke,njemauka,isBerrilinskoggeuniverfonteta i ~lan Pruske mije na autor knji o Prvom srpskom ustanku, protiv Turaka, "Srpska revolucija".

dramski pisac Henrik Ibzen. Prvi uspjeh donijela mu drama s nacionalnom tematikom "Pretendenti na prijesto", a svjetsku slavu stekao "Per Gintom" i "Norom".

Najbolji na turniru
Jedno jutro vaspita~ je na radnom stolu na{ao pismo sa logotipom: Hrva~ki klub Bosna. U pismu uprava kluba moli upravnika zatvora da dopuste njihovom istaknutom ~lanu i takmi~aru [oku da nastupi na velikom hrva~kom turniru u Zenici. On je o pismu

ame ~ki zi~ar D`on dobitnik Nobe ve na de fi ku 1908.SRo|enmomri[oloklifijem gramiozaBarzidin,tor. 1937. Umro 1956. i 1972. Vilija izu tranzis

D`on Rokfeler

1915. skom ratu.

Italija objavila rat Austro-Ugarskoj, napu{taju}i neutralnost u Prvom svjet-

Zadu`io macolu
To jutro, glavni de`urni u zatvoru izvijestio je vaspita~a da je sino} u 23.55 sati, na izdr`avanje kazne do{ao [ok. Vaspita~ je tek toliko da se na{ali, kazao da }e za devet mjeseci u 23 sata i 55 minuta biti pu{ten na slobodu! Ta {ala nikome nije bila smije{na. Sutradan, po{to su mu u prijemnom odjeljenju uzeli osnovne podatke i formirali osu|eni~ki list, vaspita~ je odlu~io da ga pozove na prvi informativni razgovor. Razgovarali su o na~inu izdr`avanja kazne, o radu osu|enih osoba, te o mogu}nostima skra}ivanja kazne. Vaspita~ je primijetio da ga te upute ne interesuju. Zato je skratio razgovor i pozvao zatvorskog stra`ara da ga vodi na odjeljenje. Kada je stra`ar do{ao, odmah je rekao: “Profesore, [ok je prva liga.” Za nekoliko dana vaspita~ ga je ponovo pozvao na razgovor. Razgovarali su o radnom mjestu. Rekao mu je da u zatvoru ne mo`e biti voza~, jer ima zabranu u B kategoriji. Predlo`io mu je da radi u zatvorskoj kuhinji kao pomo}ni radnik ili u biblioteci. Upitao ga je {ta on o tome misli: “Profesore, na kamenolomu ima radno mjesto, ba{

na ja Indo nezije, takva po ti~ka or 1920.OsnovaprvaKomunistili~ka partiganizaci-ja u Aziji. U zi ni, u ubi ni Bo i Klajd rou, ozlo 1934.par.LujnijaParkerokr{aju sBapolicijom,gla{eje-ni razbojni~ki Britan parla usvo stva nju ne visne pa tinske dr`a 1939.joj birazaskidnoza`imentAralesjioJeplanji.o ve do 1949. u ko je vjeli pi i vre ~ki cisti~ki lider i Gestapa Hajnrih mler izvr{io mo dan 1945.NjemazaHinali. Uhap{ensaHi{efubistvosljepo{to su ga Britanci robi tlerov na

ameri~ki multimilioner D`on Rokfeler, osniva~ naftnog koncerna Standard Oil.

Pro{lo je nekoliko nedjelja, a vaspita~ je dobio informaciju da [ok u slobodnom vremenu radi sklekove, tr~i ukrug i hrve se sa stoljetnom bukvom. Zatvorski stra`ari su se kleli da }e bukvu za nedjelju ili dvije izvaliti iz zemlje. Odmah po prijemu informacije oti{ao je na kamenolom da utvrdi {ta je istina. Razgovarao je sa [okom koji mu je rekao da je zadovoljan s novim drugovima, radnim mjestom i velikim slobodnim vremenom, koje koristi za svakodnevne treninge. Ni na {ta se nije `alio. Tra`io je da mu supruga, prilikom redovnih posjeta, donosi vi{e mlijeka i vo}a. Supruga mu je ve} sljede}e nedjelje ispunila tu `elju, tako {to mu je donijela dva kartona mlijeka i dvije gajbe raznog vo}a. Veliki broj poznanika i prijatelja

Pri~e koje }e Oslobo|enje feljtonizirati u narednom serijalu su istinite, samo su izmijenjena prava imena likova koji se u njima pojavljuju. Autor serijala je 25 godina radio u zatvorima kao vaspita~ i pedagog i imao je priliku upoznati oko 20.000 ljudi koji su izdr`ali mjeru pritvora ili su bili na izdr`avanju kazne zatvora. Sudbine nekih od njih bile su povod za publiciranje nekoliko desetina autenti~nih, ~esto dramati~nih i uzbudljivih storija. @elimir Bo{njak (1947, Sarajevo) je profesor pedagogije i vi{e od ~etvrt vijeka je proveo rade}i u pravosu|u kao pedagog-psiholog, odnosno inspektor za zatvore. Pet godina je bio na ~elu Sudske policije, a sada je u mirovini.

odmah upoznao upravnika, a ovaj je [oku odobrio odlazak na turnir. [ok je na turnir, o svom tro{ku, poveo suprugu. Povratak sa turnira je bio trijumfalan. Sve novine su pisale o tome da je [ok bio najbolji. Neki su napisali da se [ok nalazi na izdr`avanju kazne, te da mu mjesto nije bilo na turniru. Zbog tih okolnosti, jedan hrva~ki klub se `alio Hrva~kom savezu BiH, na nepravilnu registraciju, pa je njegov klub izgubio bodove za zelenim stolom. Zbog toga je nedjelju dana bio u {oku, ali je i dalje nastavio da vrijedno radi i trenira. Na devet mjeseci izre~ene kazne, ako na osu|enikovo pona{anje i rad nema primjedbi i ako se proces resocijalizacije pravilno odvija, kazna se mo`e smanjiti za dva mjeseca. [ok je to znao, ali nije `elio da pi{e molbu za uslovni otpust. Vaspita~ ga je zbog toga pozvao na razgovor i “nagovorio” da napi{e molbu. Pristao je tek kada je vaspita~ rekao da bi to trebalo uraditi kako bi one hrva~e, na idu}em takmi~enju, pobacao po strunja~ama. Dobio je uslovni otpust. Direktor [ipada ga je, kao dobrog voza~a i po{tenog radnika, odmah vratio na posao.
(Sutra: Vino za profesora)

dnik, admiral Karl Denic.

1949. Beogra srpska karka Petro ~i djela imaju zna 1962.Unomvi}, dujaumrlakarstvu.sli~ajno Zora mjesto u moder srpskom sli Bila profeOsnovana Savezna Republika Njema~ka, s Bonom kao glavnim gradom. sorka Akademije likovnih umetnosti u Beogradu. je ra grad Bin gol, u is ~noj Tur pogi 1971.Udi.zemljototresu kojiskoj,zorionulo naj-manje 1.000 lju U bljani umro jugo slo na~ki va Kalin, jedan od 1975.akaLjumijejaru Borisgradu.slovenski i osniveva~a Likovne de Beo di kr{}ana Roman pos predsje 1994.Kantaodat demodnik Njema~ke. Hercog sje re dobio pre 1997.Preddnikdni~kereizbopoliutiIranustruje Mo- dvo umje ne ~ke hamad Hatami. NA grafi ma 1999.AvioninestaTO-astrujetnim bombajelojizazvali nak u gotovo ci Srbiji. U tala vru}ina je hvatio Indiju 2002.Prade{.suTempeosotukojidosza{e u51 `nojpen umrlo 1.030 ba, najvi ju dr`avi Andra ra ra tigla ste Celzijusa. je na (UN 2002.lu[efhamialsibanUN-aponiKonisoivu SkupMIK) Mi el [tajner {tio proglasio ne va`e}om rezo ciju skih posla ka u {tini ge 2006.Umrostveneralornigadinirezaktor SvjetskeJong zdrav ne cije (WHO) Vok iz Ju`ne Koreje.

1960.

Adolf Ajhman

Agenti izraelske tajne slu`be Mosad u Argentini uhvatili nacisti~kog ratnog zlo~inca Adolfa Ajhmana. Na su|enju u Jerusalemu Ajhman osu|en na smrt vje{anjem.

1999.

Johanes Rau

Kosova, a kojom se negira sporazum o razgrani~enju SR Jugoslavije i Makedonije.

Kandidat Socijaldemokratske partije Johanes Rau izabran za predsjednika Njema~ke.

44

SPORT

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

@eljezni~ar u Trebinju rastere}en, ali ne i bez motiva

@ujin san pretvaraju u javu
Prvi ~ovjek plavih uo~i starta sezone otkrio je svoj san u kojem sada{nji osvaja~ duple krune nije izgubio nijednu utakmicu u proljetnom dijelu sezone
Ba{ kao i prije dvije sezone, kada su u pretposljednjem kolu na Grbavici podigli pehar za prvaka BiH, fudbaleri @eljezni~ara i ovu {ampionsku sezonu okon~at }e u Trebinju. Tada su na Policama maksimalno rastere}eni, bez rezultatskog imprativa, koji nije optere}avao ni doma}e, odigrali za publiku i podijelili bodove uz {est golova (3:3). Me|utim, razlika u odnosu na maj 2010. godine je ta {to sada Leotar strepi za opstanak u elitnom razredu fudbala. Kalkulacija je mnogo, ali o njima fudbaleri @eljezni~ara ne razmi{ljaju. U Trebinje su otputovali ju~er, a na Policama `ele nastaviti uspje{nu seriju. "Cilj nam je da ostanemo nepora`eni i da tako nastavimo seriju i na najbolji na~in okon~amo vi{e nego uspje{nu sezonu. Ali, ne samo to. @elimo i san predsjednika Sabahudina @uje pretvoriti u javu", rekao je Sr|an Stani}, koji }e zauzeti poziciju na lijevom beku, usljed izostanka povrije|enog Josipa Kvesi}a. Stani} o~ito nije zaboravio @ujin san uo~i starta proljetnog dijela sezone, kada je prvi ~ovjek

^etvorica na probi
Treninzima @eljezni~ara priklju~ila su se ~etvorica novih igra~a, koji bi, zadovolje li ukuse stru~nog {taba, trebali da se pojave i na prozivci u junu. Rije~ je o Jasminu [unti}u (napada~, 1986. godi{te), Mirzi Bekri}u (stoper, 1991), Adnanu Gabelji}u (napada~, desni bo~ni, 1992) i Sanelu Fejzi}u (veznjak, 1991). ta mo`e ovisiti premijerliga{ki status. Me|utim, tako je bilo i kada smo igrali protiv Slobode, Go{ka, Slavije, Rudara... i sve te utakmice rije{ili smo u svoju korist. Umorni smo nakon naporne i uspje{ne sezone, ali }emo maksimalno ozbiljno odraditi i posljednju ovosezonsku utakmicu", kazao je ^oli}, za kojeg nema odmora ni po zavr{etku sezone, jer }e ve} u nedjelju zadu`iti opremu mlade reprezentacije BiH s kojom }e poku{ati izboriti plasman u bara` za Evropsko prvenstvo. Vjerovatni sastav: Bukvi}, B. ^oli}, Kerla, ]utuk, Stani}, Svraka (Markovi}), Bekri}, Be{lija, E. ^oli}, Zeba, Adilovi}. S. [I[I]

Stani} i ^oli} `ele nastaviti niz

osvaja~a duple krune pred okupljenim novinarima otkrio da je uo~i duela sa [irokobrije`anima sanjao da @eljo ne}e izgubiti nijednu utakmicu u prolje-

tnom dijelu sezone. Sli~nog razmi{ljanja je i Benjamin ^oli}, mladi reprezentativac BiH koji se ove sezone ustalio na poziciji desnog beka.

"U seriji smo od 35 utakmica bez poraza i u~init }emo sve da ostanemo nepora`eni i u Trebinju. Znamo da Leotaru gori pod nogama i da im od ovih 90 minu-

Zvijezda gostuje Kozari

Leotar nema izbora protiv novog prvaka

Pobjeda osigurava opstanak
Fudbaleri Leotara u posljednjem kolu Premijer lige BiH do~ekat }e sarajevski @eljezni~ar, a protiv novog prvaka na{e zemlje tra`it }e pobjedu kojom bi i definitivno osigurali opstanak u na{oj eliti. Istina, prema nekim ra~unicama Trebinjci bi ostali u Premijer ligi BiH i sa remijem protiv plave, ali tada bi ovisili o rezultatu utakmice u Mostaru gdje bi Vele` morao savladati ekipu Go{ka. "Nemamo izbora i jednostavno moramo savladati @elju, jer nam samo tri boda sigurno garantiraju opstanak. Svi smo svjesni toga i zato }emo od prve minute napasti velikog rivala", rekao je trener Leotara Bor~e Sredojevi}, koji ne `eli da se bavi kalkulacijama: "Nikakve kalkulacije nas ne zanimaju. Tri boda nas ostavljaju u Premijer ligi i sve }emo u~initi da ih osvojimo", decidiran je Sredojevi}.

Bor~e Sredojevi}: Nemamo izbora

Zvijezda o~ekuje trijumf nad posljednjom Kozarom

Nakon borbene i efikasne igre kojom su fudbaleri Zvijezde nadigrali ekipu Sarajeva sa 2:0, tim iz Grada~ca je ozna~io i vrlo uspje{an zavr{etak sezone na doma}em terenu. Trener Zoran Kunti}, koji je nadvisio svog prethodnika Dragana Jovi}a, nijednog trenutka ne dozvoljava igra~ima opu{tanje, nego ih s najve}om motivacijom priprema za dana{nje gostovanje u Bosanskoj Gradi{ci protiv Kozare. "Za nas ova utakmica ne predstavlja nikakvu formalnost jer i u ovaj susret, bez obzira na to {to Kozara seli u ni`i rang, ulazimo maksimalno motivisani. @elimo uze-

Haris Harba vjeruje da Olimpic mo`e u Evropu Pobjedom ostvariti ciljeve Savladati [iroki i navijati
ti tri boda, koja su, pretpostavljam, Gradi{}ani ve} upisali u svoj bodovni saldo. I mi imamo ciljeve koje bismo pobjedom u Grad{ci voljeli da ostvarimo. Mislim da smo u stanju pobijediti tim Kozare", rekao je Kunti}. Ekipa Zvijezde, koja je pobijedila Sarajevo, ne}e se puno mijenjati. Izostat }e kartonirani Dalibor Pand`a, a njegovo mjesto }e od po~etka zauzeti Ognjen \elmi}, koji se oporavio od lak{e povrede. Vjerovatan sastav: Kova~evi}, Jakovljevi}, Moranjki}, Deli}, Jusi}, Husi}, Nuhanovi}, E. Halilovi}, \elmi}, Hamzi}, Ma{i}.
I. P.

za Borac

Sarajevski Olimpic u posljednjem kolu Premijer lige BiH gostuje u [irokom Brijegu, protiv kojeg }e tra`iti pobjedu koja bi im u kona~nici mogla donijeti plasman u Evropsku ligu. Naime, uz trijumf na Pecari moraju ~ekati i ishod utakmice na Ko{evu, gdje }e Sarajevo ugostiti Borac. Samo pobjeda Banjalu~ana mo`e ih odvesti na ~etvrtu poziciju i vizirati kartu za Evropu. "Sve dok postoji i teoretska {ansa, borit }emo se. Vjerujem da mo`emo savladati [iroki Brijeg, a da istovremeno i Borac odigra za nas i savlada Sarajevo", kazao je Haris Harba, koji u posljednje vrijeme igra u vrhunskoj formi i sa deset golova dijeli drugu poziciju na listi najboljih strijelaca lige sa @eljinim reprezentativcem Muamerom Svrakom. "[iroki Brijeg nema motiva koji }emo imati mi. Uta-

Harba je sa deset golova drugi strijelac lige

kmica }e se igrati pred praznim tribinama, uz direktan TV prenos, {to zna~i da }emo imati sve preduslove za igru. Ubije|en sam da }e to biti dobra utakmica i da }emo se u Sarajevo vratiti s tri boda", ka`e Harba. Olimpic }e na Pecari nastupiti oslabljen, s obzirom na to da ne}e nastupiti Sead Bu~an i Semir Kapi}, dok S. [. se u tim vra}a oporavljeni Ivan Vuj~i}.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012. Fudbaleri Sarajeva do~ekuju Borac

SPORT

45

Iskoristiti posljednju {ansu
Nama je jedini izbor pobjeda i, ukoliko budemo odigrali na zavidnom nivou, ona ne}e do}i u pitanje, izjavio je Zoran Belo{evi}
Fudbaleri Sarajeva do~ekuju danas Borac na zavr{etku prvenstva u me~u u kojem im je potreban bod kako bi osigurali plasman u kvalifikacije za Evropsku ligu, pod uslovom da Drugostepena komisija za licenciranje N/FSBiH usvoji `albu bordo kluba na sjednici u petak. Prije 27. kola Premijer lige BiH i gostovanja kod Olimpica, bordo sastavu bio je tako|e dovoljan remi protiv vukova, no uslijedili su porazi od najmla|eg sarajevskog premijerliga{a (0:1) i protiv Zvijezde (0:2) na gostovanjima, te remi sa @eljezni~arom (2:2), pa je te{ko davati bilo kakve prognoze. Tim sa Ko{eva mora pru`iti veoma kvalitetnu partiju protiv ekipe iz Banje Luke, kako bi priredio barem malo radosti navija~ima u sezoni punoj razo~arenja, u kojoj do dana{nje presudne utakmice nije pobijedio tri prvoplasirane ekipe (@eljezni~ar, [iroki Brijeg, Borac). U ekipu se vra}aju Zoran Belo{evi}, Ivan Sesar i Said Husejinovi},
BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga BiH uta pob ner por 29. kolo d:p-g bod

1. @eljezni~ar 2. [iroki Brijeg 3. Borac 4. Sarajevo 5. Olimpic 6. Zrinjski 7. Zvijezda 8. Travnik 9. Vele` 10. ^elik 11. Sloboda 12. Rudar 13. Leotar 14. GO[K 15. Slavija 16. Kozara

Obradovati navija~e uspjehom: Zoran Belo{evi}

dok su Sedin Torlak i Denis ^omor van stroja zbog tri `uta kartona. "Pobjeda je prioritet. Nemamo vi{e prilika za popravni. Borac je obezbijedio Evropu i dolazi rastere}en na Ko{evo. Imamo imperativ osvajanja bodova jer je ovo posljednja me~-lopta. Ko god istr~i na teren, mora dati maksimum kako bismo ispunili cilj, a to je izla-

zak na evropsku scenu. Tada bismo oti{li zadovoljni na odmor, kao i na{i navija~i koje pozivam da nas podr`e u {to ve}em broju, a mi }emo ih obradovati uspjehom", rekao je Belo{evi}. Lijevi bo~ni ko{evskog premijerliga{a uva`ava Borac, koji je, prema njegovim rije~ima, dobar tim. "Na{ rival nije slu~ajno na tre}oj

poziciji. Ranije sam sara|ivao sa trenerom Borca Slavi{om Bo`i~i}em, koji preferira napada~ki fudbal. Kruni}, @i`ovi}, Kajkut, Staji}... kvalitetni su i iskusni fudbaleri. Me|utim, nama je jedini izbor pobjeda i, ukoliko budemo odigrali na zavidnom nivou, ona ne}e do}i u pitanje", optimista je Belo{evi}. Vjerovatan sastav: Adilovi},

29 22 5 2 67:15 29 18 8 3 47:16 29 17 3 9 44:24 29 16 5 8 46:29 29 15 6 8 43:22 29 12 9 8 45:38 29 12 6 11 35:34 29 10 4 15 40:51 29 8 9 12 27:33 29 8 9 12 29:37 29 10 2 17 23:46 29 9 4 16 27:44 29 8 6 15 25:39 29 7 9 13 24:42 29 9 2 18 34:61 29 4 7 18 18:43 SRIJEDA, 17 SATI ZENICA: ^elik - Travnik (Sudije: Zovko, Tomas, Vinceti}) PRIJEDOR: Rudar - Zrinjski (Arnautovi}, Dra{kovi}, Dujak) [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Olimpic (Valji}, Peri}, Grabus) TREBINJE: Leotar - @eljezni~ar (Kaplan, Janji}, Su~i}) BOS. GRADI[KA: Kozara - Zvijezda (Terzi}, \ozi}, Imamovi}) SARAJEVO: Sarajevo - Borac (Obradovi}, Hrsti}, Bandi}) IST. SARAJEVO: Slavija - Sloboda (Ale~kovi}, Mari}, Ba{i}) MOSTAR: Vele` - GO[K (Bjelica, Be~irovi}, Taborin)

71 62 54 53 51 45 42 34 33 33 32 31 30 30 29 19

Tatomirovi}, Dupovac, Zrnanovi}, Belo{evi}, Sesar, Husi}, Sulji}, Husejinovi}, Krpi} (Obu}a), Haski}. Z. RA[IDOVI]

Borac gostuje kod tima sa Ko{eva

Travnik pred duel sa ^elikom

Uvijek postoji `elja
Oslabljeni Borac gostuje kod Sarajeva u derbiju 30. kola. [ef stru~nog {taba banjalu~kog tima Slavi{a Bo`i~i} ne}e mo}i ra~unati na Borisa Raspudi}a (kartoni), Dra{ka @ari}a, Ognjena Radulovi}a, Sa{u Kajkuta i Marka Maksimovi}a zbog povreda. Pobjedom nad Slavijom, tim iz Banje Luke osigurao je nastup na evropskoj sceni i u otvorenoj igri na Ko{evu `eli ostati nepora`en. U jesenjoj polusezoni Borac je savladao Sarajevo 2:0 na

ZA POBJEDOM
doma}em terenu. "Poku{a}emo osvojiti najmanje bod i zadr`ati tre}e mjesto. Po{to }emo nastupiti nekompletni, bio bih zadovoljan i remijem. Mada smo rastere}eni imperativa, imamo `elju pobijediti u svakoj utakmici. Borac i Sarajevo su stari rivali i uvjeren sam u kvalitetnu igru kao {to su je uvi jek pru `a li u me|usobnim me~evima", rekao je Bo`i~i}. Napada~ mlade reprezentaci-

je BiH Nemanja Bilbija bio je junak susreta protiv Slavije, postigav{i dva gola. "Iza nas je naporna sezona. @elimo je okon~ati pozitivnim rezultatom. Plasirali smo se u pretkolo Evropske lige. Pro{le sezone Borac je pobijedio sa 1:0 u me~u na Ko{evu i volio bih da se ponovi isti rezultat", istakao je Bilbija. Vjerovatan sastav: Lu~i}, Stupar, Staki}, Markovi}, Iveti}, @i`ovi}, Kruni}, Grahovac, Staji}, Bilbija, Kuni}.

Nevres Fejzi} i Adnan Hod`i} na konferenciji za novinare

Prilika za dokazivanje
Kako najavljuje stru~ni {tab Travni~ana, priliku }e dobiti igra~i koji su u dosada{njem dijelu {ampionata imali manju minuta`u
Na posljednji ovosezonski me~ u Zenici nogometa{i Travnika putuju rastere}eni. Osmo mjesto i 34 osvojena boda kolo prije kraja uvelo je Travnik u mirnu luku, pa }e kom{ijski derbi sa ^elikom, koji je tako|er obezbijedio opstanak, biti prilika za dokazivanje. "U duelu sa ^elikom priliku }e dobiti igra~i sa manjom minuta`om. Pobjeda nad Rudarom donijela je siguran opstanak, ~ime smo ispunili cilj od 21 osvojenog boda u proljetnom dijelu sezone", istakao je Adnan Hod`i}, pomo}ni trener Travnika. Jedan od najpouzdanijih oslonaca travni~ke odbrane, vratar Nevres Fejzi}, za odli~ne odbrane nagra|en je pozivom u mladu selekciju BiH. "Moje odbrane su rezultat timske igre. Nadam se da }u povjerenje selektora Jagodi}a opravdati i u Zenici", naglasio je Fejzi}. U timu sa Pirote na Bilinom polju ne}e biti po`utjelih Simeunovi}a i Cassia. Vjerovatni sastav: Fejzi} (Krklec), Terzi}, Mi{i}, La{tro, N. Varupa, Oru~, Batovanja, Huseinspahi}, Popovi}, Red`epi, ^uri}. ENI news

Borac savladao Sarajevo 2:0 u jesenjoj polusezoni

46

SPORT
JAVNI OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme i to:

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu odluke Upravnog odbora [umarskog fakulteta u Sarajevu, a u skladu sa odredbama Pravilnika o radu radnika [umarskog fakulteta u Sarajevu - pre~i{}eni tekst, raspisuje se

Slavija u utakmici sezone do~ekuje Slobodu

^aplji}:

I

Saradnik na nau~noistra`iva~kom projektu "Uskla|ivanje {umarske politike u Federaciji BiH sa zahtjevima EU" ........................................................................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme probni rad od 3 (tri) mjeseca sa mogu}no{}u produ`enja ugovora o radu na period od 2 (dvije) godine.

Uslovi: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uslove. a) Magistar {umarstva ili hortikulture (bolonjski visokoobrazovni proces - II ciklus), ili magistar {umarskih nauka (SNPP), b) Izuzetan uspjeh tokom studija sa op{tim prosjekom ocjena tokom studija minimalno 8,5, dobijenim priznanjima i pohvalama tokom studija. c) Izra`ena sklonost ka nau~noj oblasti ekonomika, politika i organizacija {umarstva i urbanog zelenila, d) Aktivno poznavanje engleskog jezika, e) Odli~no poznavanje rada na ra~unaru, posebno softverskih paketa koji se koriste u sociolo{ko-politi~kim istra`ivanjima (SPSS, R, MAXQDA i sl.), f) Polo`en voza~ki ispit (B kategorije). Uz prijavu na oglas sa biografijom i kompletnim podacima, kandidati su du`ni dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. Uvjerenja o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte, 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 3. Diplomu magistra {umarstva ili hortikulture (bolonjski visokoobrazovni proces - II ciklus) ili diplomu magistra {umarskih nauka, 4. Prepis ocjena tokom cjelokupnog studija te pohvale i priznanja (ako ih posjeduju), 5. Objavljeni nau~ni i stru~ni radovi iz nau~ne oblasti ekonomika, politika i organizacija {umarstva i urbanog zelenila, dokaz o u~e{}u na projektima, posebnim nau~nim i metodolo{kim programima obrazovanja i prethodnim iskustvom iz ove oblasti, 6. Odgovaraju}i certifikat/potvrda o zavr{enoj edukaciji rada na ra~unaru posebno softverskih paketa koji se koriste u sociolo{ko-politi~kim istra`ivanjima (npr. SPSS, R, MAXQDA, 7. Voza~ka dozvola (B kategorija). II Saradnik na nau~noistra`iva~kom projektu "Podmla|ivanje i diverzitet vaskularne flore {ume bukve i jele sa smr~om u FBiH" ....................................................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme 6 ({est) mjeseci s mogu}no{}u produ`enja ugovora do 2 (dvije) godine. Uslovi: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uslove. a) Magistar {umarstva (bolonjski visokoobrazovni proces - II ciklus) ili diplomirani in`enjer {umarstva (SNPP), b) Poznavanje rada ra~unara (softverski paketi: "Statistica", "SPSS", MapInfo), rad sa GPS-om, c) Aktivno znanje engleskog ili njema~kog jezika, d) Spremnost za rad na terenu, e) Komunikacijske i organizacione sposobnost, timski rad vo|enje manjeg tima ljudi. Uz prijavu na oglas sa biografijom i kompletnim podacima kandidati su du`ni dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. Uvjerenja o dr`avljanstvu BiH, (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte, 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 3. Diplomu magistra {umarstva (bolonjski visokoobrazovni proces - II ciklus) ili diplomu in`enjera {umarstva (VII stepen), 4. Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, kao pod ta~kom b) ovog oglasa, 5. Izjava o spremnosti na terenski rad. III Saradnik na nau~noistra`iva~kom projektu "Razrada sistema gazdovanja za {ume bukve i jele (sa smr~om) i {ume bukve na kre~njacima".................................................................1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme od 1 (jedne) godine, sa mogu}no{}u produ`enja na jo{ 1 (jednu) godinu. Uslovi: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uslove. a) Diplomirani in`enjer {umarstva ili magistar {umarstva sa najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci na poslovima ure|ivanja {uma (inventure {uma, izrada operativnih projekata). b) Prednost pri zapo{ljavanju imaju kandidati sa poznavanjem jednog svjetskog jezika i rada na ra~unaru, poznavanjem rada sa GIS ra~unarskim programima, kandidati sa polo`enim voza~kim ispitom (B kategorije) i kandidati koji su u zavr{noj fazi postdiplomskog studija iz oblasti ure|ivanje {uma ili iskori{tavanje {uma. Uz prijavu na oglas sa biografijom i kontakt-podacima, kandidati su du`ni dostaviti dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 3. Diplomu VII ili VII1 stepena, (dipl. in`enjera {umarstva ili magistar {umarskih nauka), 4. Dokaz o polo`enim kursevima stranog jezika (ako ga posjeduje), 5. Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru i poznavanje rada sa GIS ra~unarskim programima (ako ga posjeduje) 6. Potvrdu o radnom iskustvu u struci nakon zavr{ene stru~ne spreme, 7. Voza~ka dozvola (B kategorije). Izbor kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa izvr{i}e se nakon obavljenog intervjua. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana. Prijave sa kratkom biografijom i kontakt-podacima, te tra`enom dokumentacijom dostaviti na adresu: [umarski fakultet u Sarajevu, Zagreba~ka 20. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA

Zaslu`ujemo opstanak
Ne bi valjalo da bacimo pod noge sve dobro {to smo napravili. Svjestan sam da nam ne}e biti lako jer se i Sloboda bori za opstanak, rekao je trener Slavije Vlado ^aplji}
Kako je i predvi|ao trener Slavije Vlado ^aplji} u nekim ranijim izjavama, sudbina tima iz Isto~nog Sarajeva bi}e poznata u posljednjem kolu Premijer lige BiH. U utakmici sezone Slavija danas na svom terenu do~ekuje tuzlansku Slobodu u borbi za opstanak u dru{tvu najboljih, u kojoj samo pobjeda dolazi u obzir. “Moglo je sve ovo da se izbjegne da smo neke stvari ranije rije{ili, te da je bilo vi{e koncentracije i sre}e. S druge strane, moglo je biti i gore, da ne skupimo ni ovoliko bodova. Opet je ovo manje zlo jer znamo da je sve u na{im rukama i da sami odlu~ujemo o svojoj sudbini” rekao je ^a, plji}, koji smatra da njegov tim ima individualni i kolektivni kvalitet da slavi nad Slobodom. “Favoriti smo u ovom susretu, samo tu ulogu moramo opravdati i na terenu. Mislim da se do sada kompletna sportska bh. javnost uvjerila u snagu na{e ekipe i vjerujem da }emo to jo{ jednom dokazati pobjedom u najva`nijoj utakmici. Jednostavno zaslu`ujemo da i naredne sezone igramo u Premijer ligi” rekao je prvi stra, teg Lukavi~ana i dodao: “Bi}emo maksimalno koncentrisani samo na na{u utakmicu, bez obzira na to {ta se bude de{avalo na drugim terenima. Cilj

Slavija sama odlu~uje o svojoj sudbini

je pobjeda od dva gola razlike, tako da }emo od starta krenuti silovito.” ^aplji} isti~e i da je veliki pritisak na stru~nom {tabu i igra~ima, ali da ni to ne bi trebalo predstavljati problem jer su svi ve} navikli raditi u takvoj atmosferi. “Borba traje otkako sam stigao u Slaviju. Svaka utakmica nam je bila odlu~uju}a. Zato bi nam pobjeda u posljednjem kolu bila kao {lag na tortu. Ne bi valjalo da bacimo pod noge sve dobro {to smo napravili. Svjestan sam da nam ne}e biti lako jer se i Sloboda bori za opstanak, ali su napravili veliki posao u posljednje tri utakmice koje su pobijedili. Ipak, na{a prednost bi trebala biti doma}i teren i vjerni navija~i” rije~i su ^aplji}a, koji }e u ovom , susretu imati sve igra~e na raspolaganju.
A. KRVAVAC

Sloboda ide na pobjedu u Isto~nom Sarajevu

Nikakve kalkulacije

ne dolaze u obzir
Pobjedom protiv ^elika i Vele`a na Tu{nju, te Go{ka u Gabeli, Sloboda je u fini{u proljetnog dijela Premijer lige BiH stigla na korak do opstanka u eliti. Tuzlacima do ostvarenja toliko `eljenog cilja preostaje jo{ jedna stepenica, a to je dana{nji susret sa Slavijom u Isto~nom Sarajevu. Za ovu utakmicu u Tuzli vlada neopisivo zanimanje sportske javnosti i iskrenih navija~a Slobode kojima je crveno-crna boja na srcu. Trenera i spasitelja tuzlanskog tima Adbulaha Ibrakovi}a ne zanima nikakva kombinatorika oko kona~nog raspleta, iako postoji nekoliko varijanti o mogu}em ishodu te{ke i iscrpljuju}e borbe za opstanak.

UPRAVNI ODBOR PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA "D@EMAL BIJEDI]" U MOSTARU raspisuje

KONKURS/NATJE^AJ
Za izbor - nastavnika u zvanju docenta na nastavne predmete: 1. Me|unarodno javno pravo I 2. Me|unarodno javno pravo II .......................................................................jedan izvr{ilac Sa izabranim kandidatom }e se zasnovati stalni radni odnos sa punim radnim vremenom. Uslovi za izbor nastavnika u zvanje docenta utvr|eni su Zakonom o radu FBiH; Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH; Zakonom o univerzitetu; Zakonom o visokom obrazovanju u Hercegova~ko- neretvanskom kantonu; Pravilima Pravnog fakulteta i Pravilnikom o minimalnim uslovima u postupku izbora u nastavna i saradni~ka zvanja na Univerzitetu "D`emal Bijedi}" u Mostaru. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostavljaju se na adresu: Pravni fakultet Univerziteta "D`emal Bijedi}" u Mostaru, USRC "Midhat Hujdur Hujka" bb, 88104 Mostar, sa naznakom "za konkurs". Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

“Nikakve kalkulacije me ne zanimaju kada je rije~ o kona~nom rezultatu. Na{a }e zada}a biti da kompletna ekipa mora izgarati na terenu i boriti se svim srcem i snagom ukoliko `elimo da zadr`imo status premijerliga{a. Bez obzira na razne varijante oko mogu}eg opstanka, ovu utakmicu svi igra~i moraju shvatiti kao istorijsku i na travnjaku dokazati da nam je mjesto u Premijer ligi BiH. Od igra~a o~ekujem maksimalnu odgovornost i profesionalni pristup igri, jer samo tako na{a pobjeda kao krajnji efekt mo`e biti od zna~aja” rekao je Ibrakovi}. ,
I. PEJI]

^elik do~ekuje Travnik u posljednjem me~u sezone

Trijumfom popraviti plasman
Nogometa{i ^elika, nakon {to su uspjeli ovjeriti opstanak u Premijer ligi BiH, u posljednjem kolu do~ekuju ekipu Travnika. Cilj je pobjedom popraviti plasman na tabeli jer bi uz malo sre}e bili osmi ili deveti na kraju, dok bi u slu~aju poraza mogli biti 13. ili 14. “^estitam ekipi za izboreni opstanak, pogotovo znaju}i u kakvim smo problemima bili kada sam do{ao ovdje prije mjesec i po. Bilo je mnogo stvari koje nisu bile za renome jednog kluba kakav je ^elik. Me|utim, uspjeli smo na kraju da se konsolidujemo i da odigramo pet-{est dobrih utakmica, pogotovo ovu u Gabeli, gdje je bilo svega, i to puno vi{e nego samog fudbala. Ali, moji momci su to stoi~ki podnijeli i na kraju sa jednim bodom protiv GO[K-a smo obezbijedili opstanak teoretski, tako da }emo odigrati rastere}eno utakmicu protiv Travnika, gdje `elimo pobjedu” kazao je {ef stru~nog {taba , crveno-crnih Vlatko Glava{. On je dodao da ^elik, grad Zenica i navija~i zaslu`uju puno vi{e, da se klub bori za sami vrh, ali da posljednjih deset godina nije bilo tako. “Vidim ^elik samo u gornjem dijelu tabele. Ovaj grad i klub to zaslu`uju. Ako ljudi budu svjesni u {ta ulaze idu}e sezone, mislim da ve} moraju imati prave smjernice. I mene kao trenera interesuje samo jak ^elik, koji je u vrhu tabeM. DAJI] le” istakao je Glava{. ,

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

SPORT

47

Edin D`eko raduje se reprezentativnom okupljanju

Jedva ~ekam da

vidim saigra~e
Nakon svega {to sam pro{ao, igranje za reprezentaciju }e mi do}i kao melem na du{u, jer mi je neopisiva ~ast nositi dres na{eg najboljeg tima, kazao je D`eko
Nakon osvajanja titule prvaka Engleske u dresu Manchester Citya, ~emu je Edin D`eko itekako doprinio, dijamant je ovih dana na odmoru, sumiraju}i utiske iz protekle sezone. Kao {to je nekoliko puta ponovio do sada, sezona se na kraju mo`e nazvati uspje{nom, s obzirom na to da je na kraju njegov City osvojio naslov prvaka nakon 44 godine ~ekanja, a da je on sezonu zavr{io kao drugi najbolji strijelac gra|ana sa 14 postignutih pogodaka. “Da sam igrao ~e{}e, brojka postignutih golova bila bi i ve}a” , kazao je D`eko za svoju oficijalnu stranicu edindzeko.ba. Na{ reprezentativac odmor je provodio aktivno, treniraju}i svakodnevno kako bi spreman do~ekao okupljanje reprezentacije BiH pred prijateljske me~eve protiv Irske i Meksika. “Po`elio sam saigra~e iz reprezentacije i jedva ~ekam da se vidimo. Nakon svega {to sam pro{ao, igranje za reprezentaciju

Mourinho u Realu do 2016.
Portugalski fudbalski stru~njak Jose Mourinho produ`io je ugovor sa novim {panskim prvakom Realom iz Madrida. ^e trde set de ve to go di {nji trener uspio je dovesti Real do prve titule nakon ~etiri godine. Njegov tim je ove sezone s tro na ski nuo Bar ce lo nu, osvojiv{i rekordnih 100 bodova uz 121 postignuti pogodak. Biv{i trener Porta, Chelsea i Intera za ovaj uspjeh na gra|en je pro du `e njem ugovora do 2016. godine, javio je Eurosport.

Skup{tina N/FSBiH 28. juna
Skup{tina Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine ne}e biti odr`ana 7. juna, kako je to prvobitno planirano. Iz bh. ku}e fudbala obavijestili su javnost da se Skup{tina prolongira za 28. juni. Obja{njeno je da je termin sjednice pomjeren zbog dodatnih aktivnosti na pripremi dokumenata za pojedine ta~ke dnevnog reda.

Mogu igrati prijateljske utakmice

FIFA priznala Kosovo
D`eko je nedavno postao {ampion Engleske

}e mi do}i kao melem na du{u, jer mi je neopisiva ~ast nositi dres na{eg najboljeg tima. Uz sve to, s nestrpljenjem ~ekam i odlazak u Ameriku i utakmicu protiv Meksika. Pro{li put nisam putovao u Atlantu, ali su mi suigra~i pri~ali da su imali nevjerovatnu

podr{ku sa tribina, a prema najavama i porukama koje svakodnevno dobivam, ~ini mi se da se ponovo sprema spektakl” ri, je~i su Edina, koji je poru~io da sti`e spreman na okupljanje i `eljan novih pogodaka u dresu reprezentacije BiH.

Memorijalni turnir U17 selekcija “Josip Katalinski”

Sudjeluju Hrvatska, BiH, Srbija i Crna Gora
Na Memorijalnom fudbalskom turniru “Josip Katalinski” nastupi}e U17 selekcije Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore. Turnir kojim }e se obilje`iti godi{njica smrti nekada{njeg proslavljenog igra~a @eljezni~ara i reprezentacije Jugoslavije (preminuo 9. juna 2011. godine) odr`a}e se od 18. do 20. juna u Sarajevu. “Na prijedlog Tehni~kog odjela i Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH bi}e odr`an turnir ~ije je finale na Grbavici. @elimo da Memorijal bude tradicionalan i predlo`i}emo da ga UEFA uvrsti u svoj kalendar jer je Katalinski igrao za reprezentaciju svijeta. Uspomena na velikana kao {to je bio [kija mora biti sa~uvana” re, kao je tehni~ki direktor N/FSBiH Denijal Piri}. On je dodao da su u toku zavr{ne pripreme U19 reprezentacije na{e zemlje za elitni krug kvalifikacija za EP. “Juniorski bh. tim `eli {to bolje predstaviti na{u dr`avu na turniru u konkurenciji Gruzije, Austrije i Hrvatske. Ova izvanredna selekcija, predvo|ena vrijednim stru~nim {tabom, na~inila je pomak i proba}e izboriti plasman na Evropsko prvenstvo.” U nastavku kvalifikacija za {ampionat Starog

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) odobrila je Kosovu igranje prijateljskih utakmi ca pod nje nim okriljem. Kosovo je u februaru 2008. godine proglasilo nezavisnost od Srbije, priznalo ga je 90 dr`ava, ali i dalje nije ~lan Uje di nje nih naroda. FI FA i UEFA nisu do sada priznavale reprezentaciju Kosova, niti dopu{tale klubovima iz te zemlje da igraju utakmice pod kosovskom zas-

tavom. U utorak je napravljen korak naprijed u tom smjeru. Kosovu je dozvoljeno da igra prijatelj ske dvo bo je protiv ~lanica FIFA. Prijedlog je u po ne djel jak iznio Sepp Blatter, predsjednik FIFA, a Izvr{ni odbor ga je dan kasni je usvo jio uprkos protivljenju UEFA. Ovakva odluka, me|utim, jo{ ne zna~i da Kosovo smije igrati u kvalifikacijama za evropska i svjetska prvenstva.

Galatasaray `eli Berbatova
Turnir kao uspomena na velikana: Josip Katalinski

kontinenta, U21 selekcija BiH igra}e protiv Bjelorusije, 1. juna (20 sati) na stadionu Grbavica i sa San Marinom, 6. juna (17) na Ko{evu. “Igra~i su spremni i motivisani da osvoje drugo mjesto, te se tako plasiraju u bara`. Ulaz }e biti besplatan. Poziv za navija~e je slogan: Do|ite, na{a selekcija igra, a vi u`ivajte. Trening-utakmica A i U19 `enske selekcije na rasporedu je 30. maja” izja, vio je Piri}. Z. R.

Menad`er napada~a Manchester Uniteda Dimitra Berbatov odr`ao je dva sastanka s predsjednikom Galatasaraya Unalom Aysalom zbog potencijalnog transfera, tvrde tamo{nji mediji. Bugarin }e ovog ljeta vjerovatno napustiti Old Trafford nakon razo~aravaju}e sezone u kojoj je postao samo jedan igra~ vi{e na treninzima ekipe koju vodi Alex Ferguson. Ansal je jo{ u novembru pro-

{le godine iskazao `elju za dovo|enjem Berbatova, ali ni sada to ne}e mo}i uraditi bez pla}anja od{tete Unitedu, koji je u martu iskoristio klauzulu o jedno go di {njem pro du `e nju ugovora. Lazio, Borussia Dortmund i Bayer Leverkusen su neki od ostalih klubova s kojima se povezuje Berbatov otkako je postalo jasno da za njega nema budu}nosti na Old Traffordu.

48

SPORT

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Burna sjednica Skup{tine KK Bosna

Predsjednik i ~lanovi UO dali ostavke
Ne zna se ~iji je omladinski pogon kluba?! Ispostavilo se da je omladinska {kola poseban pravni subjekt, {to pravno nije mogu}e • Nekoliko roditelja verbalno napalo direktora Bukvu
Ko{arka{ki klub Bosna ostao je bez predsjednika i ~lanova Upravnog odbora koji su podnijeli ostavke na ju~era{njoj sjednici Skup{tine ovog kluba. Iako se na dugo najavljivanoj sjednici o~ekivao pronalazak rje{enja za izlazak iz situacije u kojoj se nalazi nekada{nji evropski prvak, stvari su se odvijale u suprotnom pravcu. Mada su predsjednik Safudin ^engi} i ostali ~lanovi UO dali ostavke, oni }e najvjerovatnije nastaviti sa radom do imenovanja novog odbora, iako nije definirano kada bi se to trebalo desiti. vremena posve}ena je diskusijama o tome ko je odgovoran za veliki dug koji priti{}e studente.

Izbje}i ste~aj
“Stav UO je da ne `elimo proglasiti ste~aj, bez obzira na to {to bi to zna~ilo da KK Bosna vi{e nema nikakvih dugova” objasnio je ^engi}. , Na Skup{tini su se povukla mnoga druga pitanja o problemima unutar kluba, kojih ima napretek, a veliku nedoumicu iza sebe je ostavila rasprava o pitanju ~iji je omladinski pogon KK Bosna. Naime, kroz raspravu je ustanovljeno da je omladinska {kola poseban pravni subjekt, {to pravno nije mogu}e. Tako|er, ne zna se ko je dao saglasnost za formiranje posebnog pravnog subjekta, a predsjednik ^engi} je kazao da ne zna kako je mogu}e da na taj na~in bude registrovan omladinski pogon. Direktor kluba Admir Bukva je izjavio da je prethodni UO donio takvu odluku, a on je i predsjednik novog omladinskog pogona. Nekoliko roditelja koji su prisustvovali Skup{tini iskazali su svoje nezadovoljstvo, tako {to su verbalno napali direktora Bukvu, a potom napusA. MEHANOVI] tili sjednicu.

Zdravstveni problemi
Kao razloge svoje ostavke ^engi} je naveo zdravstvene probleme, te nezadovoljstvo anga`manom i odnosom biv{ih uposlenika, vlasti i menad`menta prema klubu. “Na ju~era{njem sastanku UO zaklju~ili smo da svi podnosimo ostavku, ali to ne zna~i da neki od njih, koji to `ele, ne mogu biti anga`ovani u radu novog Upravnog odbora. Prema tome mogu}e je da od sada{njih 13 ~lanova nekoliko njih ostane u klubu. Mi smo u protekloj godini tako radiUmjesto rje{enja, novi problemi

li. Svaki potez smo razmotrili pet puta i donosili prave odluke. Na`alost, ja ne mogu da ostanem, ali pomo}i }u uvijek koliko mogu i hvala svima koji su nam pru`ili podr{ku” rekao je ^engi}. , Imenovana je i komisija koja }e predlo`iti nova imena za popunu UO i obaviti razgovor sa po-

tencijalnim kandidatima u sastavu Milorad Kruni}, Memo Kundurovi} i Miralem [abovi}, dok je prijedlog Almira Ak{amije za pro{irenje komisije sa jo{ dva ~lana - Elmedinom Konakovi}em i Igorom Stojanovi}em u posljednjem trenutku odbijen. Vrijedi spomenuti i to da je

pred po~etak rasprave objavljeno kako je dosada{nji predsjednik Skup{tine KK Bosna Nihad Imamovi} podnio ostavku na tu poziciju, te je Skup{tinom predsjedavao dosada{nji potpredsjednik Milorad Kruni}. Kao i na nekoliko ranijih rasprava Skup{tine KK Bosna, ve}ina

Turnir Travnik - gradu sa ljubavlju 2012.

FINALE PLAY-OFFA Igokea doma}in [irokom

Igosi se bore za majstoricu,

[irokobrije`ani za titulu
Nadam se jo{ jednoj izjedna~enoj utakmici jer volim neizvjesnost, rekao je Ivan Veli} • Doma}i teren je do sada bio neosvojiv, a nadam se da }e tako ostati, isti~e Milo{ Komatina
Ko{arka{i Igokee i [irokog WWina ve~eras u Lakta{ima igraju ~etvrtu utakmicu finalne serije play-offa za prvaka BiH. Nakon nedjeljne pobjede na Pecari, aktuelni prvaci vode sa 2:1 u seriji, a ukoliko pobijede izabranici Ivana Veli}a bi odbranili {ampionsku titulu. S druge strane, Igosi imaju imperativ pobjede, kako bi izborili majstoricu koja bi se igrala u [irokom Brijegu. “Nadam se jo{ jednoj izjedna~enoj utakmici jer volim neizvjesnost, ali i situaciju kada vlada napetost, a igra~i jedva ~ekaju da po~ne utakmica. Ne volim kada igra~i podsvjesno o~ekuju lak posao, kao {to je bio slu~aj uo~i druge utakmice, bez obzira na to {to smo poku{ali dizati tenzije. [to se nas ti~e, poku{at }emo promijeniti neke stvari, posebno u odbrani. Me|utim, plan ostaje isti - idemo rije{iti finalnu seriju” rekao je trener [irokobrije, `ana Ivan Veli}. Igokea je u ovoj fazi takmi~enja ve} jednom uspjela pobijediti bh. prvake na svom terenu. Tim trijum-

Najbolji je
Proteklog vikenda u Travniku je odigran 6. me|unarodni ko{arka{ki turnir za juniore Travnik 2012 - gradu sa ljubavlju, na kojem je sudjelovalo {est ekipa iz Slovenije, [vedske, Srbije, Hrvatske, Makedonije i BiH te kadetska reprezentacija BiH. Turnir je zaslu`eno osvojila ekipa Geoplin Slovan iz Slovenija, koja je u finalu savladala hrvatski klub Alkar iz Sinja. Rezultati za plaman - finale:

Ko{arka{i slovenskog Geoplin Slovana

Geoplin Slovan
Geoplin Slovan - Alkar 75:60; za 3. mjesto: Travnik - Kolubara 68:77; za 5. mjesto: Karpos Sun dsval Dra gons, [ved ska 74:92. Rezultati - prvi dan: Travnik - kadetska reprezentacija BiH 82:74, Kolubara - Alkar 49:70; drugi dan: Karpos - Kolubara 70:81, reprezentacija BiH - Sundsval Dragons 38:39, Karpos - Alkar 47:74, Sundsval Dragons - Geoplin Slovan 72:105. ENI news

[iroki vodi protiv Igokee sa 2:1

fom Igosi su se uvjerili da [iroki nije nepobjediv, a istom scenariju se nadaju i u ve~era{njoj utakmici. “Doma}i teren je do sada bio neosvojiv, a nadam se da }e tako ostati. Ovo je najva`niji me~ jer donosi ili njima titulu ili nastavak finalne serije. Nadam se da }e se dogoditi ovo drugo kako bismo oti{li da se u petoj utakmici nadigravamo u [irokom Brijegu” rekao je igra~ , Igokee Milo{ Komatina i dodao da [iroki ima respektabilan tim. “Dobro su pokriveni na svim

pozicijama, pod ko{em imaju iskusne centre Planini}a i Colinsa, a na vanjskim pozicijama su odli~ni {uteri Vladovi}, Pilepi}, Per{i}... Sada }emo im spremiti novu taktiku i nadam se da }emo pogoditi. Osim toga, moramo pru`iti svoj maksimum, u}i u me~ izuzetno agresivno i boriti se za svaku loptu jer samo na taj na~in i takvim pristupom mo`emo do}i do pobjede” zaklju~uje Komatina. , Utakmica izme|u Igokee i [iroA. K. kog igra se u 20.15 sati.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

SPORT

49

NBA doigravanje

Oklahoma pomela Lakerse
Ko{arka{i Oklahome pobijedile Lakerse 106:90 i dobili su seriju 4:1 • Boston savladao Philadelphiju 101:85 i u seriji vodi 3:2
Ko {ar ka {i Okla ho ma City Thundera izborili su finale Zapadne konferencije u NBA ligi, pobjedom 106:90 protiv Los Angeles Lakersa, kojom su polufinalnu seriju rije{ili u svoju korist sa 4:1. Thunder je utakmicu prelomio krajem tre}e i po~etkom ~etvrte ~etvrtine. Prvo su krajem tre}e ko{arka{i Oklahome napravili seriju 14:3, da bi po~etkom zadnje dionice zabili prvih deset ko{eva ne primiv{i nijedan. U tom je razdoblju posebno inspiriran bio Kevin Durant, koji je s dvije trice donio Oklahomi vodstvo 93:77 i prakti~ki rije{io pitanje pobjednika. Durant je uz 25 peona imao i 10 skokova, a najefikasniji u redovima Oklahome bio je Russell Westbrook s 28 poena, dok je dvoznamenkast bio i James Harden, sa 17 poena. Lakersima nisu pomogla niti 42 ko{a Kobea Bryanta, kojem je to bio 13. put u doigravanju da je zabio preko 40. Sjajan je bio i Pau Gasol (14 ko{eva, 16 skokova), ali nedovoljno za raspolo`ene Thundere. Oklahoma City je 2010. u doigravanju eliminisana od Lakersa, lani od Dallasa, a te dvije mom~adi su nakon toga oti{le do kraja i osvajale naslov. Mo`da je ove godine do{lo vrijeme na Duranta i dru{tvo. U svakom slu~aju, u finalu Zapada ~eka ih ekipa San Antonio Spursa, ~iji pobjedni~ki niz traje 18 utakmica. Prva utakmica igra se u nedjelju u Teksasu. Na Istoku, konferencijskom su se finalu pribli`ili i Boston Celticsi, koji su na doma}em parketu svla da li Phi la del phia 76er se 101:85 i sada u seriji vode 3:2. Junak pobjede bio je Brandon Bass, sa 27 poena, od ~ega ~ak 18 u tre-

Oklahoma u{la u finale Zapada

Reuters

}oj ~etvrtini, ~ime je izjedna~io svoj rekord karijere. Kevin Garnett ubacio je 20 poena, Rajon Rondo zabio je 13 uz 14 asisten-

cija, dok je Paul Pierce u tre}u pobjedu Bostona ugradio 16 poena. NBA doigravanje, ponedjeljak: Isto~na konferencija, polufi-

nale: Boston (4) - Philadelphia (8) 101:85 (Bass 27k, 6s, Garnett 20k / Brand 19k, Turner 11k, 10s), Boston vodi u seriji 3:2.
BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{i 9. kolo doigravanja uta pob ner por d:p-g bod

Rukometna liga za prvaka: ^elik do~ekuje Izvi|a~

POBJEDOM se oprostiti od navija~a
Rukometa{i ^elika ve~eras u 20 sati u pretposljednjem 9. kolu Lige za prvaka Bosne i Hercegovine do~ekuju u zeni~koj Areni mladu i talentovanu ekipu Izvi|a~a iz Ljubu{kog. Zeni~ani se `ele pobjedom oprostiti od svojih navija~a iako su u redovima doma}ih svi svjesni da to ne-

1. Borac 2. Sloga 3. Gora`de 4. Izvi|a~ 5. ^elik 6. Bosna BHT

8 6 0 2 8 6 0 2 8 5 0 3 8 4 0 4 8 2 0 6 8 1 0 7 Srijeda, 20 sati

264:225 268:237 250:252 260:240 264:288 190:254

18 18 15 12 6 3

Gora`de - Sloga ^elik - Izvi|a~ Borac - Bosna BHT

}e biti lagan zadatak budu}i je gostuju}a ekipa u usponu forme u posljednje vrijeme. "Rukometa{i Izvi|a~a dolaze veoma motivisani jer im je potrebna pobjeda i osvajanje punog bodovnog plijena za plasman me|u prve tri ekipe na tabeli kako bi izborili nastup u SEHA li-

Zeni~ani pred velikim izazovom

gi u narednoj sezoni. Poslije te`e serije utakmica i tri vezana poraza, mi }emo poku{ati u}i sa dodatnom motivacijom i nadam

se da }emo savladati jakog rivala. Smatram da smo do sada, bez obzira i na pomenute poraze, igrali prili~no kvalitetan ruko-

met. U subotu zavr{avamo sezonu me~om protiv Bosne u Vogo{}i. Ova sezona je samo jedno vi{e iskustvo za nas", kazao je za Oslobo|enje Ljubomir Miki Filipovi}, trener rukometa{a ^elika. Za ovaj me~ trener zeni~kog premijerliga{a ne}e mo}i ra~unati na lijevo krilo Milana Duvnjaka i golmana Dragana Star~eMi. D. vi}a.

DIZANJE TEGOVA Otvoreno prvenstvo KDT @eljezni~ar

Odre|eni reprezentativci

za turnir Alpe-Adria
Takmi~enje je ujedno bilo i kvalifikaciono za izbor reprezentacije BiH, koja }e u~estvovati na me|unarodnom turniru Alpe-Adria • Novi rekordi Ljubice Nevjesti} i Nermina Ze~i}a
retva), stariji juniori - Benjamin Dru{ki} (Bosna), seniori: Armin Pirija (SDTBiH), veterani - Anto Le di} (Tra vnik). Po bje dnik prvenstva u konkurenciji `ena je Ljubica Nevjesti}, a u mu{koj Armin Pirija. S obzirom na to da reprezentaciju BiH za turnir Alpe-Adria ~ine seniorka, mla|i junior, stariji junior i senior, pobjednici u tim starosnim grupama su ujedno i ~lanovi dr`avne reprezentacije. Ovaj turnir }e se po~etkom juna odr`ati u Be~u. Na takmi~enju je postignuto nekoliko dr`avnih rekorda, a novi rekorderi su: Ljubica Nevjesti}, koja je postigla devet rekorda za seniorke u kategoriji do 58 kg i Nermin Ze~i} (Neretva), koji je popravio jedan rekord za mla|e juniore u kategoriji do 56 kg. U sklopu prvenstva odr`ano je i prvo kolo Ekipnog prvenstva BiH za ovu godinu, a pobjednik kola je ekipa Bosne u sastavu Dea Mileti}, Muamer Fazli}, Benjamin Dru{ki} i Sead Dru{ki}. Prije po~etka prvenstva odr`ana je redovna godi{nja Skup{tina Saveza za dizanje tegova BiH, na kojoj su donesene neke izmjene i dopune Statuta, kalendar takmi~enja, plan rada i finansijski plan. Takmi~enje je vodila sudijska trojka u sastavu Azra Pervan, Vahid Isanovi} i Goran Boni}, a su dij ski `i ri su sa ~i nja va li me|unarodne sudije I kategorije Ahmed Sadikovi}, Nedim Ma{i} i Slobodan Karajovanovi}.
K. H. Rekordi kao na traci: Ljubica Nevjesti}

Povodom Dana op}ine Novo Sarajevo, u nedjelju je Klub diza~a tegova @eljezni~ar odr`ao svoje tradicionalno otvoreno prvenstvo. Nastupilo je 25 takmi~ara i takmi~arki iz pet klubova. Prvenstvo je odr`ano u Osnovnoj {koli Hrasno u Sarajevu. Ovo takmi~enje je ujedno bilo i kvalifikaci-

ono za izbor reprezentacije BiH koja }e u~estvovati na me|unarodnom turniru Alpe-Adria, predvi|enom za 2. juni u Ljubljani. Nakon troiposatnog nadmetanja, pobjednici po starosnim grupama postali su: seniorke Lju bi ca Ne vjes ti} (Ne re tva), mla|i juniori - Adis Karkelja (Ne-

50

OGLASI

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OFFICE OF THE HIGH REPRESENTATIVE Emerika Bluma 1, 71 000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina

REQUEST FOR PROPOSALS For award of Catering services contract
Deadline for bid submission: 7 June 2012 Office of the High Representative invites bids for award of one-year Catering services contract for the OHR office located at Emerika Bluma 1, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Contract duration is 1 July 2012 - 30 June 2013. The full invitation and details of services required can be downloaded from the Tender page of our web site www.ohr.int. Please note that deadline for submission of bids is No later than 7 June 2012 by 17:00 hours

O G LAS
Javna odbrana magistarskog rada kandidata Musa Rusmira pod nazivom

POZIV NA DOSTAVU PONUDA za dodjelu ugovora za ugostiteljske usluge
Rok za dostavu ponuda: 7. juni 2012. Ured visokog predstavnika poziva kompanije da dostave ponude za dodjelu jednogodi{njeg ugovora za ugostiteljske usluge u uredu OHR na adresi Emerika Bluma 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Trajanje ugovora je 1. juli 2012 - 30. juni 2013. Kompletan poziv na dostavu ponuda i detaljan opis tra`enih usluga se mo`e na}i na tenderskom dijelu na{e web stranice www.ohr.int. Rok za dostavu ponuda je najkasnije do 7. juna 2012. do 17 sati.

"USTAVNO-PRAVNI POLO@AJ I DEMOKRATSKA KONTROLA ORU@ANIH SNAGA BiH U OKVIRU DEJTONSKOG SPORAZUMA I GLOBALNOG SIGURNOSNOG OKRU@ENJA"
odr`a}e se u subotu, 30. 6. 2012. godine, u 10 sati na Pravnom fakultetu u Biha}u. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 10 do 12 sati u Sekretarijatu Fakulteta u Biha}u. Sekretarijat

O G LAS
Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr. Sadika Haxhiu pod nazivom

"ULOGA IZBORNIH SISTEMA I POLITI^KE KULTURE NA KONSOLIDACIJI PARLAMENTARNE DEMOKRATIJE U POJEDINIM BALKANSKIM ZEMLJAMA"
odr`at }e se 23. 6. 2012. godine (subota) u 10 sati na Pravnom fakultetu u Biha}u. Doktorska disertacija se mo`e pogledati svakim radnim danom od 10 do 12 sati u Sekretarijatu Fakulteta i Univerziteta u Biha}u - Rektorat. Sekretarijat
OP]INSKI SUD BIHA] Zemlji{noknji`ni ured Br. 017-0-DN-12-000 547 Biha}, 17. 5. 2012. god. Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

Bosne srebrene 127 75000 Tuzla Broj: 539-1- NO/12 Tuzla, 22. 5. 2012. godine

Nadzorni odbor Instituta za za{titu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla, Bosne srebrene 127, objavljuje sljede}i:

O G LAS
o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2012. godinu 1. Pozivaju se revizorske ku}e da dostave svoje ponude za izbor vanjskog revizora ovog dioni~kog dru{tva za poslovnu 2012. godinu. 2. Revizione firme su du`ne da dostave referenc-listu dosada{njeg uspjeha u svom radu. 3. Ponude po ovom oglasu treba dostaviti na adresu: Bosne srebrene 127 75000 Tuzla, najdalje u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa. NADZORNI ODBOR

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 232360 12 P Sarajevo, 16. 5. 2012. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. ZPP-a (Slu`bene novine FBiH, broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO protiv tu`enog MUMINOVI] MANUEL iz Biha}a, Pritoka bb, radi duga, vsp. 14.607,45 KM, OBJAVLJUJE

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Asime Rahmanovi} - Zuli}, k}eri Rame iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u PL 732 ko Papari - Musli}i katastarska ~estica br. 132/2 livada Hrtovi, 3. kl. pov. 226 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Asima Rahmanovi} - Zuli}, k}i Rame iz Biha}a. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Enisa Salihod`i}

POZIV ZA PRIPREMNO RO^I[TE - GLAVNU RASPRAVU za TU@ENOG MUMINOVI] MANUEL
za 7. 6. 2012. godine u 12 sati u sobu br. 325/III. Sudija Vesna Merdanovi} NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predo~iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatra }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. st. 2. ZPP-a). Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348. stav 4. ZPP-a).

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.
je.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

MALI OGLASI
IZDAJEM prazan dvosoban stan, potpuno adaptiran, 54m2+balkon, 2 kat, cen. grij. kab. ^. Vila, (Vjetrenja~a). Mob. 061/217-897.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta, studentici. Mob. 062/724-761.k IZDAJEM zidanu gara`u sa kanalom, Zagreba~ka br. 75. Tpl. 033/810-387.k IZDAJEM lijepo namjetene trosoban i dvosoban stan na Grbavici sa gara`om, veliki balkoni,klima. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM namje{tanu garsonjeru, poseban ulaz, za jednu osobu, eta`no grijanje, Donji Vele{i}i. Mob. 061/530-045.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM sobu, centralno grijanje, kablovska, zaposlenom mu{karcu.N.S. Socijalno. Tel. 062/619-677 i 659-895.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHRa, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405622.k IZDAJEM ekstra srre|en i namje{ten jednosoban stan, strogi centar, IV sprat, lift, centralno. Mob. 061/205235.k IZDAJEM dvoiposoban kompletno namje{ten stan, ul. Grbavi~ka, 500KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici, II sprat. Mob. 062/724819.k IZDAJEM gara`u kod doma zdravlja Stari grad. Mob. 061/377-196.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, II sprat, hrasno, pored T.C. Robota. Mob. 061/390-538.k IZDAJEM dva poslovna prostora u zgradi Papagajka jedan 40m2 a drugi 20m2.Tel. 061/141-676 i 033/535165.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru zaposlenoj osobi cen.grijanje S. Grad. Tel:538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 9m2. Tel. 033/442-239 ili 061/480-207.k IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici, sa gara`om ili bez. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan sa gara`om u centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM strancu ili poslovnom ~ovjeku.Tel. 061/323-347. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM poslovnom ~ovjeku ili strancu. Tel:061/322-347.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel.033/442994 i 061/525-795.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na vracama, poseban ulaz i dvori{te, plinsko grijanje, kablovska TV. Tel. 061/629-944, 063/143-969.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta. Tel. 061/275-666.k IZDAJEM poslovni prostor u malom Bosmalu, 50m2, pogodan za sve namjene. Mob. 062/216-604.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM sobu zaposlenoj `eni u centru grada, Sarajevo. Mob. 061/226-049.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, ^engi} Vila. tel. 227-756 i Mob. 061/954-592.k SLATINA kod porodilista Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k Izdajem sobu sa upotrebom kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k IZDAJEM stan 80m2, parking, ba{ta, alarm, et. grij. opremljen, Breka. Mob. 061/182-128.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM jednosoban stan 49m2, Grbavica kod [opinga, za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. Mob. 062/623-690, 033/613230.k MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k

PONUDA
IZNAJMLJUJEM trosoban 72m2, socijalno, {ibica, c.g., klima, polunamje{ten. Tel. 061/929-828.sms IZNAJMLJUJEM trosoban stan 72m2, Socijalno, [ibica, c.g., klima, polunamje{ten. Mob. 061/929-828.sms MANJI jednosoban stan i gara`u na du`i period, Bjelave. Mob. 062/440212.sms GRBAVICA, izdajem dvosoban stan, c.g. Blindo vrata, namje{ten za studente, samce, samice. Mob. 062/737-506.k IZDAJEM poslovno skladi{ni prostor 40 - 250m2 na Stupu, udaljen 50m od Interexa, kamionski pristup. Mob. 061/266-869.k IZDAJEM ku}u u Lu`anima-Ilid`a, ul. [emsudina Sarajli}a br. 8, 185m2, vrt 500m2. Mob. 061/552-783, od 10-20 sati.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Hrasnom dvjema studenticama. Tel:061/159-507.k BREKA, prodajem trosoban stan, 79m2, II sprat, centralno grijanje, ul. Himze Polovine. Mob. 066/196-317.k KISELJAK - Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice, pod vo}em, prodajem. Mob. 033/647-851 i 061/555949.k

DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k STAN, garsonjera u centru, Radi~eva, 29m2, II sprat, odvojena kuhinja, nova pvc, klima, blindo vrata, 83.000KM. Tel. 062/334-371.k STAN u centru Ul. Ko{evo III sprat, 83m2/2300KM i stan u centru, Muvekita, adaptiran, ddvoeta`ni III sprat 67m2, 205.000KM. Tel. 065/819-136.k STAN Vogo{}a Ul. Bra}e kr{o, I sprat, 77m2 + 2 balkona, 110.000KM. Tel. 062/907-231.k STAN, Franje Kluza, 56m2, gara`a, 100.000KM, stan Ul. Porodice Ribar52m2+balkon, 100.000KM, stan Paromlinska 68m2, 2000KM/m2. Tel. 062/959-129.k KU]A u Pofali}ima, p+s, 200m2, ba{ta, 110.000KM. Tel. 061/415-787.k ^.VILA stan u kvadrantu, 60m2 dvosoban, II sprat, balkon, c. grijanje, 106.000KM. Tel. 061/702-881.k ^. VILA, D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 73m2, 1700KM/m2, Otoka, @rtava fa{izma, IV sprat, 55m2. 1800KM/m2. Tel. 061/177-556.k. Tel. PRODAJEM ku}u na Kromolju 240m2 stambenog prostora i 500m2 zemlji{ta, sva infrastruktura. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM vikendicu 70m2, 1.940m2 zemlje pod vo}em, Binje`evo - Mi{evi}i. Tel. 033/525-120.k NAMJE[TEN trosoban stan internet, kablovska alram grijanje sa 2ije terase mogu i studenti.Tel:062/226-665.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STANOVI: N. Sarajevo 44m2, Hrasno 53 i 65m2, Dobrinja 49, 68 i 88m2, Alipa{ino P. 78m2, Isto~no S. 60m2, Pofali}i 40m2, Mojmilo 55m2. Mob. 061/375-787. www.nerasbih.com MEJTA[ 63m2, dvoiposoban, detalno renoviran, et. grij. ju`na strana, 2 kat. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, Zagreba~ka, 2 kat, 53m2, 2 balkona, cen. grijanje. Mob. 061/148-810.k BA[^AR[IJA, strogi centar, 116m2, I sprat, renoviran, eta`no grijanje. Tel. 033/536-763.k PRODAJEM ~etvorosoban stan (mo`e i namje{ten), 77m2, na Alipa{inom polju, balkon, c.g. odmah useljiv. Mob. 061/167-930.k PRODAJEM stan u centru, 117m2, cijena 2.100KM/m2, ul. Josipa Vanca{a. Mob. 062/346-843.k NOVO Sarajevo, renoviran, 98m2+ pro{irenje na 130m2, gara`a, 210.000 KM. Mob. 063/555-858.k FERHADIJA, izuzetan polo`aj, 78m2, 4 kat, 2 terase, mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/148-810.k KU]E: Vratnik (kod Hendek d`amije), Reljevo, Rakovica (na putu Ilid`aRakovica) i vikend ku}e Pale (Potoci, Krivoglavci). www.nerasbih.com Mob. 066/488-818.k BREKA, 105m2, 2 eta`ni, 2 terase, cen. grij. 235.000 KM. Mob. 063/555-858.k PRODAJEM trosoban stan, Ilid`a Lu`ani. Tel. 628-699.k PRODAJEM ku}u sa dvaa sprata, Sokolje, Novi grad. Mob. 063/894-925.k PRODAJEM trosoban stan, 69m2, IV sprat, Ilid`a - Lu`ani. Tel. 033/621-976.k PRODAJEM ku}u sa dva stana, dvije gara`e, 400m2 oku}nice, Radni~ka 122. Tel. 065/540-702.k PRODAJEM vikendicu i 1.072m2 zemlje, Gornje Vlakovo. Mob. 062/435996 ili 624-976.k PRODAJEM trosoban stan, 93m2 na Bistriku kod crkve SV. Ante. Tel. 0038762403722.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivan-

PRODAJA
PRODAJEM trosoban stan u strogom centru, 90m2. Mob. 062/183-171. 2908 PRODAJEM trosoban stan 72m2, Socijalno, {ibica, 2. sprat. Mob. 061/929-828.sms PRODAJEM trosoban stan 75m2, Isto~no Sarajevo, prizemlje, ba{ta. Mob. 061/929-828.sms POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57m2. Tel. 062/383-064.k PRODAJEM staru Bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, na Ba{~ar{iji, Telali 15, 85.000 KM. Mob. 062/656-270.k RAKOVICA, prodajem dvije parcele 1.800-2.500m2, dozvoljena gradnja, voda, struja, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865011.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u u centru, tri sprata, dvije gara`e + prate}i objekat. hitno! Mob. 062/337-925.k GRBAVICA, ul. Grbavi~ka 53m2, adaptiran, 1.900 KM/m2. Mob. 062/383-064.k NAHOREVO -Studenac nova ku}a 10x8 dvije gara`e 2 dunuma vo}njaka i ba{te cijena po dogovoru vi|enju. Tel:061/352-112 i 061/157-718.k

Prodaja original tableta za potenciju od najboljih svjetskih proizvo|a~a, najjeftinije i najbolje. Dvije kutijice + 1 gratis samo 49 KM, a na vi{e cijena po dogovoru. Diskrecija zagarantovana. 2+1 Dostava pouze}em u cijeloj BiH. gratis

AKCIJA!!!

Mob: 062/484-339

49

KM

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM vikendicu Kiseljak-Pale{ka }uprija sa 2200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 II sprat kod Doma Armije.Tel:445371.k PRODAJEM ili mijenjam stan 70m2 u blizini OHR-a. Mob. 061/397-343.k MARIJIN Dvor, V. Peri}a, 106m2, trosoban, dva mok. ~vora, dvostrano orjentisan. Mob. 062/254-859.k PRODAJEM gara`u 11m2 na Marijin Dvoru Kranje~vi}eva ulica. Tel:061/188-270.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243329 i 061/437-719.k PRODAJEM staru bosansku ku}u, Ul. Mihrivode 45, preko puta d`amije, 175m2 sa oku}nicom. Tel. 061/299653.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k MARIJIN dvor, 100m2, ul. Valtera Peri}a br. 3, IV sprat, 145.000KM. Mob. 061/205-235.k ALIPA[INO, Trg nezavisnosti 18/II, 68m2, trosoban, ~etvorokatnica, 46.000 eura. Mob. 061/205-235.k DVOSOBAN stan, ul. Jo{anica - Sarajevo, prodajem ili mijenjam za more. Tel. 033/538-036.k AERODROMSKO, ul. Franca Pre{erna br. 1, 100m2 eta`a i stan, sve novo, 65.000 eura. Mob. 061/205-235.k ^ENGI] Vila, ul. Fetaha Be}irbagovi}a br. 1, 60m2. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325840.k PRODAJEM vikendicu 50m2 sa 1.600m2 oku}nice na jezeru Modrac, kod hotela Senad od Bosne. Mob. 062/474-137 Samka Raki}.k \EHOVI]I kod H. Novog, apartmani, 30m od mora, novogradnja, od 1.200 - 1.500 eura. Mob. 061/205235.k STROGI centar, ul. Alipa{ina 4/III, 68m2, 75.000 eura. Mob. 061/205235.k KISELJAK-Dra`evi}i, plac 1.380m2, asvalt, voda, struja. Tel. 200-449.k PELJE[AC-Sreser, prodajem 200m2, pla`a uz more, mogu}e dokupiti, 70 eura/m2. Tel. 200-449.k OREBI], vila 130m2 + 600m2 oku}nice, ul. Trsteni~ka br. 27, 70m od mora, 170.000 eura. Mob. 061/205-235.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k PRODAJEM stan na Breci 105m2 dvoeta`ni povoljno. Tel. 062/758-330.k PRODAJEM stan 84m2 u centru, II kat, povoljno.Tel. 061/299-911.k PRODAJEM stan na Grbavici 40m2, III kat. Tel. 063/157-832.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-364.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili iznajmljujem plac na Ilid`i, 580m2, ogra|en, 1/1. Tel. 033/621-119 i 062/006-319.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-847.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k LIJEP trosoban stan Kova~i}i kod male po{te, adaptiran, 75m2, 6 kat i jednosoban 42m2, Skenderija, 1 kat. Mob. 061/311-478.k ILID@A-Osijek, ku}a sa svim priklju~cima 1000m2 oku}nice, vo}njak i ba{ta. Tel. 677-189, 065/342-258.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/717-731.k STAN 35m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k PRODAJEM stan Ilid`a-Lu`ani, 71m2, 650 e/m2, 2 balkona. Tel. 628699.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247177.k

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.
KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689171.k PRODAJEM Reno Megan, izuzetno o~uvan, benzinac, 1999 godina, 140.000km, cijena po dogovoru. Mob. 061/165-195.k AUTO alarm + GSP navigacija. Mob. 063/498-913.k PRODAJEM Ford Sijera 2.0 G.L. 115 ks, 1988. godina, u vrlo dobrom stanju. Mob. 061/904-499.k PRODAJEM Nissan karavan 1.6 benzin vrlo povoljno. Tel. 061/275-666.k OPEL Astra G. 1.6, benzin, klima, 2004. godina. Mob. 063/498-913.k ZA FAPA 1616/1620 prodajem novu Bo{ pumpu. Mob. 061/820-252.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama, 12.500KM. Mob: 062/855-888.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134-544.k

OSLOBO\ENJE

PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k VRTNE garniture, dvije klupe + sto, kovano `eljezo. Tel. 222-610 zvati od 8,30 do 14,30 sati.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Suslea”, fiksno 100KM.Tel.061/194929.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM o~uvan klavir ^aika, cijena 2.000 KM. Mob. 061/143-111.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PE^ za cen. grijanje 31 KW, sa bojlerom za sanitarnu toplu vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

PRODAJA
OREBI], ku}a na sprat, vo}e, gara`a, ~atrinja, sve jedan klju~, blizu mora i prodavnice, 190.000 eura. Tel.0046763383888. KU]A, Ljubljanska, 195m2, dobro stanje, 95.000 eura. Mob. 063/555-858.k POSLOVNO stambeni objekat na Stupu, povr{ine 600m2, 1/1. Mob. 061/106-571.k PRODAJEM dvosoban stan 59m2 u odli~nom stanju, trg Sabora bosanskog 10/III, Dobrinaj I, cijena 70.000KM. Tel. 065/519-987.k PRODAJEM stan 100m2 + 40m2, gratis, Socijalno kod Merkatora. Mob. 063/498-913.k PRODAJEM vikendicu i 1030m2 vo}njaka u gornjem Vlakovu. Tel. 033/442-324.k PRODAJEM stan 140m2 rvane Ciglane, Merhemi}a trg. Tel. 063/419-296.k PRODAJEM ili izdajem plac na Ilid`i 580m2, deter|ent 1/1. Tel. 033/621-119, 062/006-319.k PRODAJEM stan 78m2 kod Medicinskog fakulteta, vi{i sprat, 2 lifta. Tel. 062/577-638.k PRODAJEM u Brezi ku}u 1/1 2 stana, 2 gara`e u centru i 400m2 placa. Tel. 062/577-638.k PRODAJEM stan 47m2 na Dobrinji 1. Tel. 062/325-987.k PRODAJEM stan 71m2, na Mejta{u, centar. Mob. 061/251-367.k U KONJICU, 3,5 dunuma zemlje, gra|evinsko, ima vikendica, vo}njak, struja, voda, cesta, 45.000KM. Mob. 062/688-971.k STAN 65m2, nerkeza Smajlagi}a, extra adaptiran i ure|en, kao i polo`aj, 110.000KM. Mob. 062/688-971.k PRODAJEM vikendicu na Tebevi}u, ~elina. Mob. 061/158-049.k CENTAR, stan 94m2, eta`no grijanje, adaptiran. Mob. 061/211-066.k PRODAJEM 800m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. Branislava Nu{i}a br. 46. Mob. 061/191-521.k M. DVOR, 90m2, 3 kat, 2.000 KM/m2. Tel. 033/222-506.k CIGLANE, 33m2, 4 kat+terasa. Tel. 033/222-506.k BISTRIK, 75m2, troiposoban, renoviran. Mob. 061/148-810.k TITOVA, 147m2, 3 kat, ju`na orjentacija, ~etverosoban, eta`. grijanje. Tel. 033/222-506.k OTOKA, 89m2, troiposoban, dobro stanje, 2 balkona, cen. grijanje. Mob. 061/148-810.k OTES, 60m2+pro{irenje za 60m2 sa dozvolom, 85.000 KM. Mob. 063/509365.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM dobro o~uvan trosjed na razvla~enje, fotelju, tabure, 150KM. Mob. 061/413-540 i 062/326-067.k PRODAJEM regal, 2 godine star, u odli~nom stanju. Mob. 061/923-805.k

OSTALO
PRODAJEM odli~an inkubator za izleganje sve vrste peradi, 170KM, 70jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Mob. 061/854-294.sms PELET: proizvodnja, prodaja i dostava. Povoljno a kvalitetno. Mob. 061/893-071.sms PRODAJEM stajsko gnojivo. Mob. 061/515-235.k PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu. Pogledati u cafe Ambasadoru. Tel.061/100-314.k PRODAJEM Bagat ru`a selektronik {iva}u ma{inu, vrlo malo kori{tena. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM pr`ionicu kafe sa kompletnom opremom. Tel:061/187-001.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM gril za pe~enje pili}a plin, platu za ro{tilj - plin. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM zdrave i jake p~ele u LR ko{nicama, povoljno. Mob. 061/486926.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k

TEHNIKA
PRODAJEM TEA pe}, 3 KW. Tel. 063/864-775.k

KUPOVINA
KUPUJEM sve vrste dionica i akcija sa Sarajev. i Banjal. berze i prodajem certifikate za otkup stana u FBiH.Tel. 061/188-488.sms KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k STARU deviznu {tednju ispla~ujemo sa kamatama. Mob. 063/723-595.k KUPUJEM deviznu {tednju, Jugo i Privredna benka, po povoljnim cijenama. Isplata odmah. Mob. 065/027-864.k KUPUJEM stan od 30 do 50m2 na lokaciji Centar, grbavica, hrasno, pofali}i. Mob. 061/106-571.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k

VOZILA
PRODAJEM Fiat Punto 2003 god, abs, klima, servo, reg. do 23.12.2012god.Tel. 062/426-760.sms DIPLOMATA prodaje Mazdu 323 F, 2003 godina proizvodnje, benzinac 1.6, pre{ao 150.000 km, servisna knji`ica, strane table. Sve dodatne informacije na Tel: 061/160-004.sms PRODAJEM Ford, Eskort, cady, 1996. godina, garaziran, dizel, neregistrovan. Mob. 061/908-778, Mob. 061/925-312.sms PRODAJEM Reno Master, putni~ki 8+1, 2001. god., registrovan. Mob. 062/560-784.sms PRODAJEM kombi Transport TDI T4, 2000. god. Smart Mercedes, 2003. god. Mob. 061/809-763.k PRODAJEM Opel Corsu 1,2 benzin, 1998. godina, tek registrovan, u odli~nom stanju. Mob. 061/375-168.k

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.
IN MEMORIAM

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

53

na{oj penzionerki

MATO RAI]
august 1997 - maj 2012.

MIRA RAI], ro|. KOVA^
maj 2005 - maj 2012.

SABIHI PEROJEVI]

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Gordana i Goran sa familijama
71104

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
001

KUPOVINA
KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

“VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350-688.k TEPSER SOD, profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. 061/524-461, 033/200-003.k PROF. engleskog, sudski tuma~, prevodi-ovjerava dokumente, dr`i ~asove. Mob. 062/612-399.k KOMBI prijevoz selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309.k KVALITETNO vr{imo ru~no pranje ~ilima i itisona, dolazak na adresu je besplatan. Tel. 033/221-945.k MOLERSKI RADOVI vrlo povoljno i uredno popust i dostava penzionerima majstor Ismo.Tel:062/918-201.k KERAMI^AR radi brzo kvalitetno i povoljno. Tel: 061/811-736.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Mob. 062/738-728.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k SUPER efikasno uni{tavamo `ohare, mi{eve, moljce, mrave, u{i, komarce, sve insekte i {teto~ine. Tel. 033/216-373 i Mob. 061/928-535.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233078.k TELEFONIKO servis popravlja stare i nove be`i~ne telefone izrada telefonska instalacija. Tel. 061/141-676.k UNI[TAVAMO `ohare, mrave, moljce, mi{eve, stjenice, muhe i drugu gamad najsavremenijim sredstvima u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/191-935.k MATEMATIKA, instrukcije uspje{no i povoljno. Tel. 033/466-736 i 061/506-755.k ^ISTIMO stanove, samo ozbiljne ponude. Tel. 062/970-325.k SERVIS ra~unara “ Aki “ Grabvica, instalacija, nadogradnja, odr`avanje ra~unara, programi, antivirusi, umre`avanje, dolazak na adresu. Mob. 061/545-375.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftijije. Mob. 061/205-803 i 066/973-793.k

NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Mob. 062/713-098.k OZBILJAN, pouzdan mu{karac, zdrav, ~uvao bih stariju oboljelu osobu, radno vrijeme i nadoknada po dogovoru, Kanton Sarajevo. Tel. 033/208175 i 033/447-260.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesnio lice. Mob. 062/569-444.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909-306.k KOMBI prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju. Mob. 061/157-991.k MOSTAR, ozbiljna `ena pazila bih stariju osobu ili ~uvala dijete, u va{em stanu. Samo ozbiljne ponude, mob. 062/600-318.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ZIDARSKO - tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, sve vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k KERAMI^AR, ~isto i kvalitetno, uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315.k FIZIOTERAPEUT pru`a usluge. Mob. 061/463-736.k MLA\I penzioner, intelektualac, vr{i usluge prevoza vlastitim automobilom, na svim relacijama. Mob. 061/333-652.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522476, 600-514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{u voljenu mamu

na na{u suprugu, majku, svekrvu i nanu

MUJESIRU JAHI], ro|. KITOVNICA
23. maj 1991 - 23. maj 2012.

ZAPOSLENJE
POTREBNA radnica za nadogradnju noktiju sa radnim iskustvom, fiksna plata, prijava, procenat.Tel. 066/462-491.sms DJEVOJKE i gospo|e, izgledajte dobro, zaradite novac i uklju~ite se besplatno u [vedsku kozmeti. kompaniju, za katalo{ku prodaju kozmetike. Tel. 061/188-488 i 033/611-067.sms POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k POTREBNA `ena za no~enje kod starije `enske pokretne osobe. Tel. 061/562-244.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel/fax 070/235-236 i Mob. 061/225-424.k

S velikom ljubavlju, njeni Fadil, ]amil i Sanja sa porodicama
2928

HASIBU AVDI], ro|. ^OLI]
23. 5. 2011 - 23. 5. 2012.

PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761.k POVOLJNO radimo sve od rigipsa i moleraj. Mob. 061/545-888, 062/206090.k BRAVARSKI radovi svih vrsta. Profesionalna izrada i monta`a vrata, prozora, za{titnih re{etki, ograda, tendi... Mob: 061/141-659.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, osigura~ke kutije, sklopke itd. Mob. 061/132149.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, brusilica, bu{ilica, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a, monta`u-servis klima ure|aja”LG”,”BEKO”usluge iznajmljivanja hidrauli~nom dizalicom”korpom”na visini do 12m. Tel. 061/889-246.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976.k PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem sa radnom snagom, povoljno. Mob. 061/227-189.k GALERIJA Kico{, ul. Valtera Peri}a 16, oprema i uramljuje slike svaki dan od 8 do 17 sati. Mob. 061/565-923.k ISCJLJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga. Mob. 062/256-376.k STAKLARSKA radnja Edo, izvodi staklarske radove, uramljivanje slika, ogledala. H. Kre{evljakovi}a (Papagajka), od 8-19. Tel. 221-902, 061/130034.k

TAPETAR-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718-405, 061/156728.k VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanit. ure|aja, pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034.k ELEKTRI^ARSKE usluge: el. pe}i, bojleri, indikatori, automatski osigura}i, itd. Mob. 061/048-497.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k SIGURNOSNA/protuprovanla vrata po mjeri. Izrada i postavka novih vrata, demonta`a starih vrata, popravka brava... Mob: 061/141-659.k ZIDARSKO-tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134827.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

Danas se navr{ava godina otkako nisi sa nama. Sa ljubavlju i po{tovanjem prema tebi ~uvamo uspomene na tebe. Neka te Allah d`.{. nagradi i podari ti lijepi d`ennet i d`ennetske ljepote. Amin Tvoji: suprug Ha{im, sin Nezir, k}i Ramiza, snaha Minka, unuci Nedim i Nezim
2921

U OREBI]U izdajem apartmane i sobe savremeno opremljeno i povoljno. Iskoristite sve prednosti pred sezone, ljepota Orebi}a i sadr`aji u na{oj ku}i. Mob. 061/252-782.k NEUM, povoljno izdajem apartmane, smje{ten uz more.Tel:063/327-098, 036/884-169.k APARTMANI Komarna - Klek, izdajem apartmane za 3 - 6 osoba sa upotrebom kuhinje do 15.6. popust 20%. Mob. 062/439-329 i 061/437-719.k DOBRE VODE -Bar sobe 70 metara od mora, po le`aju 5,6,7KM, posebno kupatilo, ura~unat parking i boravi{na taksa. Tel. 033/621-119, 00382 67360365.k BAR - dobre vode, ljetovanje, sobe 70m od mora, sobe po le`aju 5, 6 i 7 eura, posebno kupatilo, zajedni~ka kuhinja, u cijenu ura~unat parking i boravi{na taksa. Tel. 033/621-119 i 062/006-319 i 0038267360365 Fikret.k

USLUGE
ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel:033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k 2575

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villabianca- neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

MIKADO-Alu `aluzine, trakaste, dual, plise i rolo zavjese, harmonika vrata i vanjske roletne. www.mikadobh.com Tel. 033/789-999, Mob. 061/551515. 800 ARHITEKTA, zavr{ni radovi u grad`evinarstvu, adaptacije i procjena nekretnine. Tel. 062/342-512 i 063/038-738. sms ANTIVIRUSNA za{tita, instalacija windowsa, rje{avanje kompjuterskih problema, ugradnja komponenti. Brz dolazak na adresu. Mob:061/170-085.k

BRA^NE PONUDE
TUZLAK, `ivi u Norve{koj kraj Osla, 56. godina, 170/75, profesor muzike u penziji, situiran, zdrav, razveden, djeca odrasla i odselila, isklju~ivo radi braka `eli da upozna skomnu i slobodnu `enu do 50 godina sa ili bez djece. Edo Elezovi}, telefon 0047 9100 3828 ili mail: edware@nline.no 001A

NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036/884-711. 001A SEDMODNEVNI boravak u Neumu u privatnoj ku}i. Obezbje|en prijevoz, smje{taj sa doru~kom i ru~kom. Polazak svake subote. Cijena 300 KM. Mob. 061/915-661.sms

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je u St. Louisu, SAD, u 59. godini iznenada preminuo na{ voljeni na dragog oca

SJE]ANJE

D@EVAD KURTALI]
zaljubljenik u lijepu rije~ i profesor knji`evnosti iz Br~kog

MEHMEDALIJA MORNJAKOVI]
23. 5. 1971 - 23. 5. 2012.

Tvoje veliko srce, vedri lik i dobrota su obilje`ili `ivote tvojih najmilijih i svih koji su te poznavali. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima, djelima i mislima. O`alo{}eni: supruga Bosiljka, k}erka Vesna, sin Zlatko, unuka Una, bra}a Muharem, Mehmed i Muradif, zet Jusuf, porodice Kurtali}, Marinkovi}, Hajri}, Leskovac. Mjesto i datum sahrane }e biti naknadno utvr|eni. 898

S ljubavlju i po{tovanjem, ZAHVALNA DJECA SA PORODICAMA
896

Dvadeset tre}eg maja 1995. godine tragi~no je izgubila `ivot

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka i tetka

PA[O (RED@E) MUSTAFI]
1923 - 2012.

SABIHA BISA (SAMEDA) PEROJEVI], ro|. HAJDAREVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 21. maja 2012, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Zlatko, k}erka Mirela, sestri~na Amra, sestri} Damir, brati~ne D`ana sa sinom Teom, Sanja sa porodicom, Elvira, [ejla i Anita, svak Muharem, snahe Slavica i Nada, djeveri Marko, Mi{o i Sini{a, te porodice Perojevi}, Hajdarevi}, [ukali}, ]elovi}, Hod`i}, Mehovi}, Jovanovi}, Hurem, Omerovi}, [uman, ^ehaji}, Bijedi}, ^engi}, Peku{i}, ^orbi}, [ubara, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Bosanskoj d`amiji - Alipa{ino Polje - C faza. Ku}a `alosti: Trg me|unarodnog prijateljstva br. 3/III. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SENIJA SENA KRAGULJ, ro|. ^ARD@I]
Uvijek }e{ biti u na{em sje}anju po tvojoj dobroti. Suprug Du{an, k}eri Dijana i Jasna, unu~ad Sr|an i Lana i zet @eljko Dabi}
AX

nakon kra}e bolesti preselio na ahiret 21. maja 2012. u 90. godini. Ispra}aj }e se obaviti i d`enaza klanjati ispred ku}e `alosti u Kiseljaku u srijedu, 23. maja 2012. godine, u 15 sati. Ukop }e se obaviti na mezarju Kiseljak. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti nakon d`enaze. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Ovog 22. maja navr{ila se 21 godina otkako nije me|u nama na{

O`alo{}eni: k}erke Nesiba i Hafiza, zetovi Jano{, [aban, Ned`ad, Mahir, snaha Refija, unuci Maida, Damir, Nihad, Ned`ad, Samir, praunu~ad Sandra, Almir, Damira, [aban, porodice Mustafi}, Muji}, Mujkanovi}, Ibri{imovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

ANTE [TRELOV TABULOV
Dragi Tonko, trajno si u na{im mislima i srcima. Volimo te, Smiljana i Fahro
2923

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BRANKO (PERANA) GAJI]
1929 - 2012.

FATIMA KAVAZI], ro|. NOGO
preselila na ahiret u utorak, 22. maja 2012, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Bakir, snahe Vanja i Mejrema, unu~ad Danijel, Danijela i Salko, snaha Alma, praunuka Na|a, bra}a Faik i Fuad, sestra Fahra, snahe [evala i Naska, brati}i i brati~ne, sestri~na, zaova Ramiza, djeveri}i i djeveri~ne, zaovi}i i zaovi~ne, te porodice Kavazi}, Nogo, Lagumd`ija, Mi}unovi}, Halapa, Kapetanovi}, Bajri}, Pra{talo, Mali}evi}, [ljivo, Smajlagi}, Aljovi}, Smaji}, Klino, Muzaferija, Nik{i}, Perviz, Podrug, Garbo, Be}irevi}, Be{irovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici prvomajska br. 7/IV - [vrakino.
000

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

BORIVOJ (JOVANA) DESPOTOVI]
1928 - 2012

preminuo 21. maja 2012. u 12 sati u 83. godini. Ispra}aj dragog nam pokojnika obavit }e se 23. maja 2012. godine u 13 sati ispred ku}e u Crnom Blatu, a ukop }e se obaviti na groblju u Crnom Blatu. VJE^NAJA PAMJAT! O`alo{}eni: brati} Ne|o, snaha Petra, unuci Mirko, Ljilja i Gordana, bra}a, brati}i, brati~ne, sestri~na, svastika Cvija, porodice Gavri}, Te{i}, Aleksi} i ostala mnogobrojna rodbina i kom{ije
000

nakon duge i te{ke bolesti preminuo 19. maja 2012. u 84. godini. Ispra}aj dragog nam pokojnika obavit }e se u srijedu, 23. maja 2012. godine, u 15 sati ispred kapele na pravoslavnom groblju Trnovac. VJE^NAJA PAMJAT! O`alo{}eni: k}erka Ljiljana, porodice Ili}, Hepp, Takali}, Dedi} i ostali mnogobrojni prijatelji i kom{ije
000

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.
Sa velikim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i sugra|ane da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Dvadeset prvog maja 2012. godine preminuo je na{ voljeni brat

55

MUSTAFA (SULEJMANA) ]ORALI]
iz Bosanske Dubice

preminuo 21. maja 2012. u 77. godini. Sahrana }e se obaviti 23. maja 2012. godine u 14 sati na gradskom groblju Urije u Bosanskoj Dubici. O`alo{}eni: supruga Namka, k}erka Ines, sin Sulejman sa porodicama, sestre Nejra, Nerka i Berka sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
2919

MUSTAFA (SULEJMANA) ]ORALI]
iz Bosanske Dubice

Sestre: Nejra, Nerka i Berka sa porodicama
2919

Sa tugom se opra{tamo od na{e drage kume

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

GRADIMIRKE RADE DROBAC

profesoru BE]IRU DRNDI

preminula 19. maja 2012. godine u Gornjem Milanovcu, gdje je i sahranjena. Ostaju nam divna sje}anja na na{a dru`enja, na njenu dobrotu, plemenitost i topli osmijeh. ^uva}emo je u na{im srcima i mislima. Puni{a i Olga sa djecom i njihovim porodicama
3913

Bilo je lijepo i privilegija biti Tvoj prijatelj. Remzija Bajrovi}
2917

POSLJEDNJI POZDRAV

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

dragoj prijateljici

SABIHI BISI PEROJEVI]

SLOBODAN (TRIPE) MILI]EVI]

SABIHI PEROJEVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Vasva i Slobodan Uzelac
2920

preminuo 20. maja 2012. u 65. godini. Osta}e nam u trajnoj uspomeni. Vesna, Alija i Indira, Branko, Hajdar
2918

Sahrana }e se obaviti 24. maja 2012. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: Du{anka i Mirjan Lomas sa k}erkom Majom i njenom porodicom, Branka Grlju{i} sa k}erkom Biljanom i njenom porodicom, porodice Kre{i}, Goljevi} i Kokotovi}.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SULJO (ADILA) ALI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 21. maja 2012, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Sead, snaha Maida, unuke Amra i D`enana, zetovi Drago i Halid, praunu~ad Melisa, Tarik, Nina i Dino, bra}a Mujo i Alija, sestre [efka i Fehima, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, teti}i i teti~ne, daid`i}i i daid`i~ne, te porodice Ali}, Ko{ar, Avdi}, Ogorinac, Lovi}, Crnki}, Kujund`i}, Muhedinovi}, Sarhatli}, Draganovi}, [trkonji}, Crnoli}, Miler, Poljak, Karaga, Kapid`i}, Hasanbegovi}, [eki}, Grabovica, Silajd`i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji u He}inoj mahali - Bu~a Potok. 000

POSLJEDNJI POZDRAV

SABIHI PEROJEVI]

ocu na{eg radnog kolege
Sje}at }emo je se sa dubokom tugom i po{tovanjem. Kolegice iz Oriflema: Azra, An|elina, Senada, Zahida, Ziba i Ksenija
2920

MAHMUT PANJETA

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
001

S po{tovanjem, Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme

D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HANKIJA (AHMETA) BAJRAMOVI], ro|. MERINA
preselila na ahiret u nedjelju, 20. maja 2012, u 53. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 24. maja 2012. godine, poslije podne-namaza (13.30 sati) u haremu d`amije Sokolovi}Kolonija, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O`alo{}eni: suprug Ibrahim, k}erka Minela, zet Jusuf, otac Ahmet, brat Husein, sestre Habiba, Ferida, Razija, Amila i Amira, snaha Zehra, zetovi Salem, Vehbija i Nihad, djeveri Salem i Smail, zaove Ismeta i Ibrim{a, jetrve [adija i Ramiza, daid`e Esed i Hasan, amid`a Bajro, sestri}i D`enan, Admir i Atif, brati~na Irma, sestri~ne Mirela, D`enana, Aida, Arnela, Sanela, Almedina i Berina, te porodice Bajramovi}, Merina, [ljivo, Pijad`er, Ke~o, Srna, Selak, Toti}, Sulji}, Kurtovi}, Kraj~in, Kaljanac, Dedi}, Alagi}, Osman~evi}, Tuzlak, Suljevi}, Huseinovi}, Hromo, Lon~ari}, Hod`i}, Mr{o, Mu{anovi}, \ozo, Kavazi}, Zametica, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Igmanska cesta 28, Sokolovi}-Kolonija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ALMA (REMZE) HASE^I]
ekshumacija 1982 - 1992.

NERMIN (REMZE) HASE^I]
ekshumacija 1977 - 1992.

preselila na ahiret od zlo~ina~ke ruke u Vi{egradu 1992. u 10. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: otac Remzo, Enisa, amid`e Enver i Salih, tetke Razija i Fatima, strina Bakira, tetci Izet i Dervi{, amid`i} Munib sa porodicom, amid`i~ne Nejra, Amela i Indira sa porodicama, teti} Ramo i Emir sa porodicom, teti~ne Nermina i Azemina, daid`i~ne Jasmina i Emina, Rasema, Anis i Melisa, te porodice Hase~i}, Merdanovi}, Hod`i}, ^elik, Demir, Deli}, Mezild`i}, Me|useljac, Hrapo, Hoti}, Buljuba{i}, [abanovi}, Ajanovi}, Vesni}, Tufek~i}, Tvrtkovi}, Dizdarevi}, Muhi}, Baji}, Ahmetspahi}, kao i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Kevrin potok 4. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret od zlo~ina~ke ruke u Vi{egradu 1992. u 16. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: otac Remzo, Enisa, amid`e Enver i Salih, tetke Razija i Fatima, strina Bakira, tetci Izet i Dervi{, amid`i} Munib sa porodicom, amid`i~ne Nejra, Amela i Indira sa porodicama, teti} Ramo i Emir sa porodicom, teti~ne Nermina i Azemina, daid`i~ne Jasmina i Emina, Rasema, Anis i Melisa, te porodice Hase~i}, Merdanovi}, Hod`i}, ^elik, Demir, Deli}, Mezild`i}, Me|useljac, Hrapo, Hoti}, Buljuba{i}, [abanovi}, Ajanovi}, Vesni}, Tufek~i}, Tvrtkovi}, Dizdarevi}, Muhi}, Baji}, Ahmetspahi}, kao i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati, Kevrin potok 4. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

IN MEMORIAM Dvadeset tre}eg maja 2012. navr{ava se najtu`nija godina otkako nas je prerano napustila na{a voljena

IN MEMORIAM

Obavje{tavamo stare prijatelje i poznanike da je na{a voljena mama, nana i prabaka

NEDA ERCEG, ro|. @IVANOVI]
1922. u Sarajevu novinar u penziji

MATIJA BARI[I], ro|. [ANGO
1955 - 2011.

preminula poslije dugogodi{nje bolesti, 18 maja 2012. godine i po svojoj `elji ispra}ena u Beogradu u krugu svojih najbli`ih. K}erke Gorica i Jelica
111

23. 5. 1991 - 23. 5. 2012.

SA[KO BUBI]

Ti ode u nedohvatljivu stvarnost, a nama ostado{e usamljene no}i i nepodno{ljiva bol koja ste`e du{u... [ta bi srce bez tvoje beskona~ne ljubavi... Zauvijek tvoji: Mario, Marja i Vladimir
001 A

Tvoja Marija

2897

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi SJE]ANJE na na{u voljenu

HATA ([ERIFA) KREMI], ro|. OMEROVI]
preselila na ahiret u utorak, 22. maja 2012, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Ibrahim, k}erke Ibri{a, Fadila i Re{ida, snahe Halida, Vahida i Fikreta, zetovi Asim i Fikret, unuci Selmir, Asmir, Admir, Nihad i Rifat, unuke Sanela, Admira, Fadina i Midheta, praunu~ad, te porodice Kremi}, Omerovi}, [ahmanovi}, Muratovi}, Halilovi}, Be}irovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u u 14 sati, Ul. Smaila [ikala 208, Boljakov Potok. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iz Ulice Smaila [ikala - autobuska okretaljka, sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MAHMUT (ISMETA) PANJETA

NEDRETU (DURAKOVI]) KAHVED@I]
2007 - 2012.

Porodica Kahved`i}
111

preselio na ahiret u ponedjeljak, 21. maja 2012, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 23. maja 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Dragica, sin Jadranko, k}erka Maja, zet Igor, snaha Marta, unuka Lorena, bra}a Fehim i Hamo i sestra Fatima sa porodicama, te porodice Panjeta, Pejanovi}, Mihalj, Manjo, Radovi}, Gibovi}, Jelica, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Alipa{inoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
887

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Dvadeset tre}eg maja 2012. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

57

prof. dr. IBRAHIMA (ADEMA) FESTI]A
Bio si oli~enje po{tenja i dobrote. S tobom smo se ponosili. S velikim po{tovanjem i ljubavlju ~uva}emo uspomenu na tebe. Ovog dana posjeti}emo njegov grob u 12 sati. Porodica
2868

Dvadeset tre}eg maja 2012. navr{avaju se ~etiri godine ispunjene tugom i bolom otkako je preselio na ahiret na{ dragi

ZIJAD SELMANAGI]
Svaka misao i uspomena bolno podsje}aju na sve {to smo tvojim odlaskom izgubili. Ponosni smo {to smo te imali i vje~no zahvalni na dobroti i ljubavi koje si nam nesebi~no pru`ao. Tvoji: Fahira, Vildana, Lejla, Adnan, Belma i Emina
2892

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

majci na{e prijateljice

na dragog brata

HIDAJETI BELI ULJEVI]

EMIR DRAGULJ
2002 - 2012.

Kolege iz X grupe
2910

Beba i Enver
2889

Dvadeset tre}eg maja navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg dragog

Danas se navr{ava tu`na godina otkako sa nama nije na{ dragi

IN MEMORIAM

STJEPANA KE[INA RE[AD DIZDAREVI]
Sa ljubavlju i po{tovanjem, O`alo{}eni: supruga Marica, k}erka \ermana i zet Davor
030

Osta}e nam zauvijek u na{im mislima i u na{im srcima u najljep{oj uspomeni.

RE[AD DIZDAREVI]
23. 5. 2011 - 23. 5. 2012.

S ljubavlju i ponosom, porodica
AX 2898

supruga Milena i sin Darko

58

PREDAH

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Djelujete samouvjereno i ra~unate na iskrenu podr{ku bliskih saradnika. Umijete da organizujete zajedni~ku akciju ili da napravite pravilnu raspodjelu poslovnih uloga i interesa. Dopada vam se ono {to je nedosti`no ili osoba do koje ne dopire va{ glas. Razmislite kome treba da uputite neki ljubavni signal. Usporite svoj ubrzani ritam. Ponekad treba upotrijebiti razli~ite mjere predostro`nosti. Dovoljno ste razumni da za{titite svoje poslovne interese u kriti~nim situacijama. Rizik prepustite drugima i izbjegavajte sumnjive poslovnofinansijske ponude. Iskrene emocije uvijek djeluju ljekovito, zadr`ite svoju pa`nju na voljenoj osobi. Prijat }e vam psihofizi~ka relaksacija, opustite se. Ukoliko vas neko nagovara na poslovno-finansijski izazov ili na zajedni~ku avanturu, dobro razmislite o mogu}im posljedicama. Neko mo`e da razotkrije va{e tajne namjere, stoga ne budite naivni ili brzopleti. U ljubavnim o~ekivanjima, kao da stalno idete za korak ispred svog partnera. Budite pa`ljiviji u saobra}aju i izbjegavajte stresne situacije. Obratite pa`nju na razli~ite informacije koje imaju prakti~no zna~enje, kako biste u potpunosti ostvarili svoje poslovne namjere. Ponekad treba djelovati dovoljno brzo i bez suvi{nog taktiziranja. Nema razloga za nametljivost pred bliskom osobom. U`ivajte u stvarima koje odgovaraju zajedni~kom afinitetu i ukusu. Primijenite neku od tehnika psiholo{kog opu{tanja. Ako `elite da ostvarite svoje poslovne ciljeve, potrebna vam je ne~ija podr{ka. Nemojte o~ekivati nemogu}a rje{enja, ve} prikupite sve neophodne informacije o dobrim poslovnim prilikama. Razmislite na koji na~in treba da animirate jednu osobu. Izbjegavajte rivalstvo ili takmi~arske uloge u odnosu sa ljubavnim partnerom. Obratite pa`nju na uredniji na~in `ivota i na pravilniju ishranu. U susretu sa saradnicima uzaludno poku{avate da promijenite ne~ije mi{ljenje i pona{anje. Prihvatite poziciju u kojoj se nalazite. Partnerovo nerazumijevanje na vas djeluje obeshrabruju}e, reagujete osjetljivije nego obi~no. Uljep{ajte svoje raspolo`enje na neki od na~ina koji su vam lak{e dostupni. Izbjegavajte rivalske odnose i konfliktne situacije, opustite se. Neko vam jasno daje do znanja da sve ima svoju cijenu. Potrudite se da pravilno za{titite poslovne interese i da sa~uvate svoju poziciju u krugu saradnika. Lo{ dijalog prihvatite kao novu lekciju o poslovnim odnosima. Ne `elite previ{e da pri~ate o svojim osje}anjima, prija vam ne~ije intimno dru{tvo i potreba da vam iskreno ugodi. Va`no je da profiltrirate svoje misli i osje}anja. Imate ambiciozne planove i potrebu da ostvarite zapa`enu ulogu, me|utim va{ uspjeh zavisi od ne~ijeg uticaja. U emotivnom smislu, bolje je prihvatite poznatu situaciju. Ulazak u neku zabranjenu zonu ili iznenadni poriv za ljubavnom avanturom mo`e da vas razo~ara na neo~ekivani na~in. Poti~ite kod sebe ve}u strpljivost i samokontrolu. O~ekuju vas interesantni susreti, obratite pa`nju na svoj stil izra`avanja ili na utisak koji ostavljate u dru{tvu saradnika. U~inite sve {to je potrebno da spojite prijatne situacije sa korisnim ciljevima u razli~itim pravcima. Partner pokazuje posebno interesovanje za va{e ideje, nastavite sa provjerenom taktikom. Va`no je da pravilno kanali{ete svoju kreativnu energiju. O~ekuju vas iznenadne komplikacije u susretu sa saradnicima, ali to ne treba da uti~e na va{u koncentraciju i dobru volju. Usmjerite svoje misli u pozitivnom pravcu. Va`no je da osjetite emotivno zadovoljstvo i toplinu u dru{tvu bliske osobe. Uvijek sve mo`e da se prilagodi zajedni~kim potrebama. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane, unosite vi{e vitamina. Neko iznenada remeti va{e poslovno-finansijske planove i ignori{e va{e primjedbe. Ipak, nemojte dozvoliti da neko u vama poti~e niske strasti. Nema razloga da ulazite u rivalske odnose, a zatim da trpite ru`ne posljedice. Postupite dostojanstveno u susretu sa voljenom osobom, realno odmjerite svoje mogu}nosti. Prijat }e vam zabavni sadr`aji i relaksacija. Ukoliko ste dovoljno snala`ljivi ili brzi u poslovnoj akciji, o~ekuje vas uspjeh na razli~itim stranama. Poka`ite svojoj okolini da posjedujete razli~ite sposobnosti koje garantuju zajedni~ki uspjeh. Privla~i vas nova emotivna igra, upotrijebite svoj {arm i diskretno odgovorite na ne~iji poziv ili na ljubavnu poruku. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: zaravan, ironija, nakazan, erotika, da, oji, eremit, mati, gokan, ri, n, i, sazlija{i, pre, ionako, sereda, tak, patareni, a, tonina, aval, aral, stint, nt, elitista, kirner, otik.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no sa ki{om, svje`ije. Uve~er u Hercegovini prestanak padavina. Puha}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 7 do 14, maksimalna dnevna od 15 do 21 C. Sutra obla~no sa ki{om, u Hercegovini suho. Preksutra promjenljivo obla~no, ponegdje sa ki{om. U subotu prete`no sun~ano. U nedjelju prije podne prete`no sun~ano, poslije podne naobla~enje sa ki{om. U Sarajevu prije podne obla~no i suho, popodne obla~no, sa ki{om. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 18 C.

Danas obla~no sa ki{om i pljuskovima bi}e na Balkanskom i Apeninskom poluostrvu, u Isto~noevropskoj niziji i dijelovima centralne Evrope. Sun~ano }e biti samo na Pirinejskom poluostrvu. Jak vjetar }e puhati na zapadnom Mediteranu. Maksimalna temperatura od 15 na Balkanu do 30 C na istoku. Na Balkanu danas obla~no sa ki{om i pljuskovima. Slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar puha}e na sjeveru poluostrva. Maksimalna temperatura od 15 do 23 C.

60

KULTURNI VODI^
ZAUVIJEK TVOJ

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

SARAJEVO

OSVETNICI

TUZLA

GALERIJE
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 15 i 18 sati.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

KINA
CINEMA CITY
DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 15.15, 17, 19.30 i 21.15 sata.

JACK AND JILL
komedija, re`ija: Dennis Dugan, uloge: Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino... po~etak u 18.30 i 20.15 sati.

drama, romansa re`ija: Scott Hicks, igraju: Zac Efron, Taylor Schilling, Blythe Danner... po~etak u 16.20 i 18.30 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

KINOTEKA
TOPOVI S NAVARONA
re`ija: John Lee Thompson, uloge: Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn po~etak u 19 sati.

ZEMALJSKI

OGLEDALCE, OGLEDALCE

OSVETNICI 3D

BANJA LUKA

POZORI[TA
NARODNO
EVGENIJ ONJEGIN
opera, autor: Petar Ilji~ ^ajkovski, dirigent: Ivo Lipanovi}, re`ija: Ognian Draganoff, nastupaju: Zana Stani{kovska, Adema Pljevljak-Krehi}, Sonja Milenkovi} Theodosiou, Dajana [egvi}, Marko Kalajanovi}, Amir Sara~evi}, Denis Isakovi}, Ile{ Be~ei, Latif Mo~evi}, Ivan [ari}, Sarajevska filharmonija i Hor opere Narodnog pozori{ta Sarajevo po~etak u 19.30 sati. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati. komedija, avantura re`ija: Tarsem Singh, uloge: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer... po~etak u 14.30 i 16.30 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Megan Fox... po~etak u 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

UHVATITI GRINGA
akcijska crna-komedija re`ija: Adrian Grunberg, uloge: Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

GALERIJE
stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 16.40 i 20.40 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

GOETHE-INSTITUT
Izlo`ba plakata”Ni{ta nije obavljeno”, Klausa Staecka, sastoji se od ~etrdeset plakata koji predstavljaju karakteristi~an pregled neumornog provociranja, agitovanja, upozoravanja, pra}eno neumoljivom vjerom u kriti~ko razmi{ljanje i umjetni~ko prosvje}ivanje. Izlo`ba je za posjete otvorena do 31. maja.

ZENICA

BIHA]

OSVETNICI 3D
stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 15.30, 18.15 i 21 sat.

AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`bu radova Adne Bakije, studentice Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Kiparstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce otvorena je radnim danima u u periodu od 08 do 16 sati.

SJENE TAME

KINA KINA
MULTIPLEX EKRAN
DIKTATOR

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

UNA
AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU

fantazijska komedija, re`ija: Tim Burton, uloge: Johnny Depp, Michelle Pheiffer, Eva Green... po~etak u 15.45, 18, 20.15 i 22.30 sati.

komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Kline... po~etak u 18.45 i 21 sat.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
KRIVICA
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Alyson Hanningan... po~etak u 19 i 21 sat. komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 14, 16, 17.30, 19.30, 20.30 i 21.15 sati. premijera, drama, autor: Neboj{e Rom~evi}a, re`ija: Nikole Pejakovi}a, igraju: Nikolina Jelisavac i Ljubi{a Savanovi}, po~etak u 20.30 sati.

SJENE TAME
fantazijska komedija, re`ija: Tim Burton, uloge: Johnny Depp, Michelle Pheiffer, Eva Green... po~etak u 16, 18.15 i 20.30 sati.

MUZEJI
BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

21 JUMP STREET
akciona komedija, re`ija: Phil Lord i Chris Miller, uloge: Channing Tatum, Jonah Hill, Ice Cube... po~etak u 15.45, 18 i 20.15 sati.

KUPILI SMO ZOO
drama, komedija re`ija: Cameron Crowe, uloge: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden Church... po~etak u 18 i 20.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012. Larin izbor
21.00 FTV

TV PROGRAM
RI JE

61

SE

Blanka dolazi biti uz njega, ali Dinko odbija svaku utjehu. Rastrgana gri`njom savjesti, i Lara s Jakovom dolazi u bolnicu, te budu podr{ka Blanki u te{kim trenucima. Dinko se slama kad sazna da je Leila nosila sina, i on se opra{ta s mrtvim Leilinim tijelom. Izme|u Mate i Ognjana zahuktava se netrpeljivost. Ognjan je odlu~an da osvoji Nikol, iako ga ona odbija. Ognjan je, ipak, uspije izmanipulirati da je odveze motorom ku}i nakon posla, nakon ~ega je strasno poljubi. Nela svima objavi vezu sa Zoranom, koju, izgleda, ozbiljno shva}a. Nikol lo{e reagira na Ognjanov poljubac i o{amari ga. Nikol misli da ju Ogi vi{e ne}e gnjaviti, no on ne odustaje i izaziva ju ~injenicom da ju je poljubio. Mati Ognjan sve vi{e ide na `ivce i atmosfera u kr~mi je na rubu sukoba. Dinko i Blanka su spremni na Leilin sprovod. Dinko odbija sprovod od Leile, i govori sve}eniku da ode.

Turkan

Ubija{ me
You Kill Me, 2007.

23.45 FTV
Fank Falenczyk voli svoj posao, no on je pla}eni ubica poljske mafija{ke porodice u Buffalu, New York, i ima problema s alkoholizmom. Nakon propalog poku{aja obavljanja posla, {to dovodi porodi~ni posao u opasnost, njegov ujak ga {alje u San Francisco ne bi li do{ao sebi. Uz malo vjere da }e to pomo}i, Frank se odlu~uje prisustvovati sastancima lije~enih alkoholi~ara gdje sre}e Laurel, `enu bez dlake na jeziku koja ne poznaje granice...

20.05 TV1/MRE@A

I ostale Turkanine kolegice i kolege sa fakulteta primje}uju da su ona i Orhan veoma bliski. Glasine o njihovoj vezi koje kru`e po fakultetu }e ih dovesti u te{ku situaciju. Glasine dolaze i do profesora Ne{eta koji }e zbog toga dovesti u opasnost Orhanovu karijeru. Saznav{i za to, pred Turkan je veoma va`na odluka.

KOMEDIJA

Re`ija: John Dahl Uloge: Ben Kingsley, Luke Wilson, Téa Leoni, Philip Baker Hall, Dennis Farina, and Bill Pullman.

Lete}i kaskader
01.00 PINK
Hot Rod 2007.

FIL

M

Manituova cipela
20.50 HRT2 KOMEDIJA
Re`ija: Michael Herbig Uloge: Michael Herbig, Christian Tramitz, Sky Dumont, Marie Baumer, Hilmi Sozer, Rick Kavanian, Tim Wilde Der Schuh Des Manitu, 2001.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: AkivaSchaffer Uloge: Andy Samberg, Jorma Taccone, Bill Hader, Danny R. McBride, Ian McShane

CSI: New York
00.20 BHT

Do po~initelja ubistva biv{eg mrtvozornika, Macove forenzi~are }e dovesti bijeli prah prona|en na mjestu zlo~ina. U pitanju je heroin dobijen iz ljudskog tijela…

Rod Kimble je naivac i zabu{ant koji `ivi u ameri~kom gradi}u s majkom Marie, mla|im bratom Kevinom i o~uhom Frankom, za ~ijim po{tovanjem toliko `udi. Osim toga, jako mu nedostaje preminuli otac, za kojeg misli da je sura|ivao s najpoznatijim kaskaderom svih vremena - Evelom Knievelom. Rod misli da ima uro|eni talent i da bi mogao postati veliki kaskader.

Abahachi, poglavica Apa{a, i njegov pobratim Ranger odr`avaju mir i pravdu na Divljem zapadu. Jednoga dana Abahachi odlu~i izgraditi novi saloon, za {to mu je nu`no dignuti kredit od susjednoga plemena [o{ona. Ali, bandit Santa Maria ukrade novac i pobjegne. Prijeti rat zbog ukradenog novca..

Tajna Starog Mosta
17.30 FTV

Johnnyeva mala
13.25 HRT2 DRAMA
Re`ija: John Kent Harrison Uloge: Mia Kirschner, Treat Williams, Shirley Douglas, Jane Mortil, Diane Debassige Johnny’s Girl, 1995.

FIL

M

Varalice
22.25 NOVA KOMEDIJA
Re`ija: George Armitage Uloge: Owen Wilson, Charlie Sheen, Morgan Freeman, Gary Sinise, Sara Foster, Willie Nelson The Big Bounce, 2004.

FIL

M

Pedro dolazi na ve~eru i izvinjava se u Olmovo ime koji je bio sprije~en da do|e. Francisca je nezadovoljna {to nije do{ao i smi{lja novi plan kako bi otkrila {ta se mo`e desiti izme|u njene k}eri i Olma. Eulalio govori Sebastianu da Emilia nije njegova sestra jer ju je Raimundo oteo kao bebu. Djevojka }e biti `rtva jo{ jedne la`i, Severijanove. Sebastian razgovara s ocem vje ru ju }i ka ko Emiliji treba re}i istinu.

Amy je ostala bez majke, pa dolazi `ivjeti s ocem, koji na Aljaski dr`i bar s go-go plesa~icama. Amyna majka na opro{tajnoj snimci, utisnutoj na gramofonsku plo~u, poru~uje svojoj k}eri da }e ona uspjeti u svemu {to naumi, neka je ne obeshrabri maj~in neuspjeh. Sve {to joj je ostalo od majke, Amy nosi sa sobom: gramofonsku plo~u, nisku bisera i album s fotografijama. Johnny, Amyn otac, poku{ava se zbog Amy osloboditi starih poslova i `ivjeti po{teno. No, ljudi iz pro{losti ne pu{taju ga na miru...

Jack Ryan je {armantni mladi}, ali i prevarant iza kojega je pro{lost puna sitnih mulja`a. @ivotu i svijetu pristupa neozbiljno i samo `eli u`ivati, a to je i povod njegovu odlasku u surferski raj Havaje. Tamo zatekne okrutnog suca Waltera Crewesa koji ga stavlja na listu okorjelih kriminalaca i dr`i na oku. Jack }e se tako na}i u dru{tvu s Nancy Hayes, pohlepnom ljubavnicom vlasnika hotela Raya Ritchieja...

Soko Wismar
01.05 BHT

Zvijer
00.05 OBN
Animal, 2005.

FIL

Jedna ljubav u St. Petersburgu
22.40 MRE@A
Rented Lips, 1988

FIL

M

M

KOMEDIJA
Reditelj: Robert Downey Jr. Uloge: Martin Mull, Dick Shawn, Jennifer Tilly, Robert Downey Jr., Pat McCormick

ddi Albert je prona|en mrtav u luci u Wismaru. Obdukcija je pokazala da je udavljen. Njegovi bli`nji, koji su poku{avali prikazati da su u harmoni~nim odnosima, sada se po~inju me|usobno optu`ivati...

DRAMA/AKCIJA
Re`ija: David J. Burke Uloge: Ving Rhames, Terrence Howard, Chazz Palminteri

Darius, sin ozlogla{enog gangstera Jamesa - Zvijeri, odrasta na ulicama okru`en kriminalom. Majka mu je ubijena, a otac je u zatvoru. Nakon izlaska na uvjetnu kaznu, otac James - Zvijer poku{ava `ivjeti u skladu sa zakonom, no brzo uo~ava da je njegov sin Darius krenuo njegovim stopama.

Reditelj dokumentaraca godinama je stvarao filmove koji mu nisu bili po volji. Kona~no, ukazuje mu se prilika da napravi dokumentarac po svojoj `elji, o indijskoj poljoprivredi. Ipak, mora}e da napravi sitan ustupak i da istovremeno snimi i porno-film. Dok bude poku{avao porni} da pretvori u mjuzikl pod nazivom “No} vje{tica u kasarni”, nosi}e se sa hirovitim glumcima, ali i drugim nepredvi|enim okolnostima.

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, serija, 154. epizoda Program za djecu 10.05 Harveytoons 10.25 U zmajevom gnijezdu 10.50 [ta ste danas uradili 11.00 Tomica i prijatelji 11.05 Slomljena krila, 11. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija, 155. epizoda (r) 13.10 Villa Maria, 107. epizoda 14.00 Robna ku}a: Bijelo dugme, dok. program (r) 14.25 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 15.00 Vijesti

srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09.10 Move with Mimic 09.15 BHT slagalica 09.45 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, 101/142 11.10 Slike Japana, 9/20 11.30 Velika umjetnost: Ingres, 1/2 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Figure: Enko Mehmedba{i} 13.15 Zlato u boci, strani dok. program (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu 14.30 Termiti, animirani film 14.40 Robot Robi, animirana serija 14.50 Pim i Pom, animirana serija 14.55 Grafi~ari BiH: Emir Dragulj 15.25 Sa malo novca... 15.55 Euroimpuls, magazin 16.25 Hronika regija: Hercegovina 16.55 Kombinovani prijenos: Nogomet: BH Telecom derbi kola: [iroki Brijeg Olimpic Nogomet: BH Telecom derbi kola: Slavija - Sloboda 18.50 BH Telecom: U susret EP u nogometu 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.40 Liga {ampiona u nogometu, magazin 20.10 Ko{arka: Finale Play Off-a Prvenstva BiH: Igokea - [iroki WWin, 4. utakmica, prijenos 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Making of The Doha Debates, reporta`a 23.00 The Doha Debates 23.50 Sarajevski dani poezije 2012, hronika 00.00 Premijer liga BiH u nogometu 00.20 CSI: New York, 18/25 01.05 Soko Wismar, 62/117

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.11 10.05 11.00 12.00 12.15 12.50 13.10 13.30 14.00 15.00 15.10 15.58

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala tv Kenguri ko{arka{i, crtana serija Pomorske tehnologije, dok. serija Dnevnik 1 Statisti, serija (r) Gastronomad (r) Muzi~ki poster (r) Akademija (r) Bra}a Karamazovi, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Reporta`a

06.05 Zakon ljubavi, serija, ep. 31/187 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Zakon ljubavi, serija, ep. 32/187 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 54/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija, 61. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija, 20. ep. (r) 11.00 Vijesti 11.05 Türkan, serija, 21. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Odlazak u svemir, dok. serijal, 3/14 13.00 Vijesti

TV1

06.00 Bandini, 37. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 282. ep. 07.30 Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show 08.00 Timmy, crtani film 08.20 Lijeni grad, crtani film 08.50 Na velikom odmoru sa [umi bombonama 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Nodi, crtani film 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.40 Lijeni grad, crtani film 09.50 Bakugan, crtani film 10.18 Dragon ball z, crtani film 10.45 Sirene, crtani film 11.05 Winx, crtani film

HAYAT

06.00 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Obi~ni ljudi,serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 [opingholi~arke, reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kursad`ije, humoristi~ni, serijal (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka, serija 15.50 Info top, info. program

PINK

Paralele

14.25

Kenguri ko{arka{i
16.23 16.30 17.09 18.00 18.35 19.05 19.24 19.30 20.04 20.10 21.15 22.00 22.30 22.48 22.53 22.55 23.30 01.00 01.50 02.50 03.35 04.00 04.40 05.40

10.05

TV Jedna

18.16

Bandini

14.00

Brze pare

12.45

15.10 Slomljena krila, 12. ep. 16.00 Slomljena krila, serija, 13. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, serija, 155. epizoda 18.25 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.05 Profesor Baltazar, crtani film 19.15 Harveytoons, crtani film Moj auto Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Svijet nogometnog huliganstva: Turska, dok. serija 13. ep. 21.00 Larin izbor, igrana serija, 156. epizoda 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.30 Danas u Parlamentu 22.45 Historija rasizma: Boja novca, dok. serija, 1. epizoda 23.45 Ubija{ me, film 01.20 Villa Maria, 107. epizoda 02.05 Dnevnik 3 (r)

Izvje{taj sa berze Srpska danas Larin izbor, serija Statisti, serija Gastronomad Malac znalac, kviz za djecu Finansijske novosti Dnevnik 2 Sport Nekad bilo Posrednik, serija Dragi mopasane, serija Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti Dragi mopasane, serija, nastavak Van grada, film Bra}a Karamazovi, serija (r) Pomorske tehnologije, dok. serija (r) Posrednik, serija (r) Dnevnik 2 (r) U fokusu (r) Dragi mopasane, serija (r) Muzi~ki program

13.05 Kapital, biznis magazin (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 55/134 15.00 Vijesti 15.05 Nato perspektiva program, dijalo{ka emisija (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 62. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, 21. ep. 18.16 TV Jedna, magazin za `ene (r) 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Türkan, igrana serija, 22. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, igrana serija, 15/22 22.00 TV Jedna, magazin za `ene (r) 22.40 Jedna ljubav u St. Petersburgu, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Iznajmljene usne, igrani film 02.00 No}ni program

11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, 72. ep. 13.00 Kad li{}e pada, serija, 79. ep. 14.00 Bandini, 37. ep. 15.05 Top Shop 15.58 Sport centar 16.00 Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show 16.30 Slijepa ljubav, 72. ep. 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.38 Horizonti 19.50 Televoting: Tvoje pjesme, moji snovi 19.55 Kad li{}e pada, serija, 283. ep. 21.00 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 22.20 Bandini, 38. ep. 23.20 Sport centar 23.25 Diplomata, igrani film 1. dio 01.00 Astro Num Caffe Reprizni program

16.10 Mala nevjesta, indijska serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.18 Savr{eno skladan svijet, informativno kola`na emisija 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Mala nevjesta, indijska, serija 20.15 Kursad`ije, humoristi~ni, serijal 21.15 Bra~ni sudija, reality emisija 22.45 Grand parada, muzi~ki show 00.00 Tudorovi, serija 01.00 Lete}i kaskader, film 03.00 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 03.30 Grand parada, muzi~ki show (r)

06.20 Nimbols, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 07.00 Oggy i `ohari, crtani film 07.25 Roni Olly roni, crtani film 07.40 An|eli i prijatelji, crtani film 07.55 Cosmic Quantum ray, crtani film 08.20 Roni Olly roni, crtani film 08.35 Gerald McBoing, crtani film 09.05 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 09.55 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija 10.20 Survivor bez censure, reality show 11.00 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 11.30 Skrivena kamera, humoristi~ni program 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.55 Dolina Vukova, kriminalisti~ka serija 14.05 Ljubav bez granica, {panska serija 15.05 Survivor, reality drama 16.10 Kismet, turska serija 17.10 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 17.45 Ljubav bez granica, {panska serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Fe|a Presents, muzi~ka emisija 20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.05 Survivor, reality show 22.05 Kismet, turska serija 23.05 Vox Populi 23.10 Survivor bez censure, reality show 00.05 Zvjer, igrani film 01.50 OBN Info 02.00 Vox Populi 02.05 Euroliga, sportski pregled 04.20 Euroliga, sportski pregled

OBN

Kismet
22.05 OBN
D`emil u hotelu nasr}e na Lamiju, i na izlasku iz hotela je ugleda Afife koja sve pogre{no shvati. Kenan se sprema za probu, a Afife i D`emil odlaze u potragu za ku}om. Makbule postaje o~ajna zbog D`emilovog zapostavljanja. Afife poku{ava saznati od D`emila {ta se de{ava izme|u njega i Lamije. Nimet se pojavljuje u Vejselovoj firmi, i doznaje puno toga. Kenan je o~ajan zbog pomisli da izme|u Lamije i D`emila mo`e biti ne{to, te se ne uspijeva skoncentrisati na koncert. Nimet dolazi kod D`emila u hotel, i otvoreno razgovaraju o njihovoj situaciji. Afifina djeca dolaze kod nje, i zajedno zapo~inju novi `ivot. Makbule zove D`emila, a na njegov telefon se javlja Nimet.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro10.00 Vitaminix (r) 10.2 Bajke iz cijelog svijeta (r) 10.15 Ulica Zoolo{kog vrta (r) 10.30 Freud, (r) 11.30 Egipat, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 @ivot i zdravlje (r) 14.05 Muzi~ki program (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Egipat, 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Mahale 20.30 Sevdah 21.00 Vijesti TVSA 21.5 Opasna igra, film 23.00 Voice of America 23.30 Freud, 00.30 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

06.10 TV kalendar 06.15 Ko rano rani... 09.15 Strasti i intrige, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Turkan, serija (r) 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Tribunal 13.15 Liberty TV, magazin 14.00 Dje~ije popodne 15.15 Skrivena kamera 16.00 Dnevnik 1 16.15 Danas popodne 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Pe~at u vremenu, dok. program 18.45 Tarih 19.00 Dnevnik 2 19.45 Crtani film 20.05 Turkan, serija 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Zelena trava, serija 21.30 Potraga za ~udovi{tima, dok. program 22.30 Vijesti 22.40 Jedna ljubav u St. Petersburgu, film 00.15 Strasti i intrige, serija (r)

MRE@A

09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 61. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 20. ep. (r) 11.05 Türkan, igrana serija, 21. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 62. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 21. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 22. ep. 22.40 Jedna ljubav u St. Petersburgu, igrani film

TV MOSTAR

09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 61. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 20. ep. (r) 11.05 Türkan, igrana serija, 21. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 62. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 21. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 22. ep. 22.40 Jedna ljubav u St. Petersburgu, igrani film

TV ZENICA

08.00 Dobro jutro 08.35 Dobro jutro djeco: Bo u pokretu 09.00, Jutarnje vijesti 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Patnja, serija 11.00 Turkan, serija, 12.00 Iz dana u dan 12.05 Sponzoru{e, serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja, (r) 14.05 Muzi~ki spotovi 14.15 TV Liberty 15.00 Vijesti 15.05 Muzi~ki program 16.00 Razglednica, (r) 17.00 Iz dana u dan 17.15 Turkan, serija (r) 18.17 ^arli i Mimo 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Turkan, serija 21.05 Sredinom 22.40 Igrani film 24.00 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Sand`a~ki velikani 11.30 O~i du{e, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Bonaventura 13.50 Potraga, film 15.30 O~i du{e, serija 16.00 Reporta`e sa Zemlje mira 16.30 Legende BH sporta 17.00 Flash vijesti 17.05 II Svjetski rat 17.30 TV Liberty 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Autoshop Magazin 21.10 Pozitivni formati 21.40 Dragulj u kruni, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

07.00 Sand`a~ki velikani (r) 08.00 Sedam dana u Maglaju (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Sedam dana u Maglaju (r) 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Program za djecu 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u @ivinicama 20.00 Magazin Plus, Viso~ka hronika 20.30 Liberty TV 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Dom2 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.00 TV jutro 09.34 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija 11.00 Turkan, serija 12.00 Vijesti 12.09 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina, dok. program (r) 14.30 Vijesti 14.50 Tv intervju 15.30 Opstanak 16.00 Strasti i intrige, serija 17.16 Kinali kar, serija 18.05 Moje dijete, edukativni program (r) 18.30 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Turkan, serija 21.00 Kultura, emisija iz kulture 21.30 Tv liberty 22.00 Istina, dok.program 22.25 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dok. program 16.40 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.30 “Vje`bajmo zajedno”, sportsko rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Sredinom sedmice 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Capri, igrana serija 22.05 Folk, top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV BN

16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dok. program 16.40 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.30 “Vje`bajmo zajedno”, sportsko rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Sredinom sedmice 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Capri, igrana serija 22.05 Folk, top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija.00 Bandini, serija 15.30 Yu Gi Oh 16.00 Sport centar 16.01 Take{i dvorac 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Kod Ane 17.45 Bandini, serija 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Bandini, serija 23.20 Sport centar 23.21 Diplomata, I dio 16, film 01.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE srijeda, 23. maj/svibanj 2012.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.58 ZABA - 90 sekundi (r) 09.07 Divlji Plamen 1, serija (r) 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.11 Rekonstrukcija tiranosaura, dokumentarni film (r) 11.03 Mjesto pod suncem ostati ili oti}i 5, dokumentarna serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.17 TV kalendar (r) 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.19 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Rije~ i `ivot: Obitelj budu}nost svijeta, religijska emisija 14.41 Alpe Dunav Jadran 15.12 Ponos Ratkajevih, serija (r) 16.02 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 16.47 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.20 HAK - Promet info 17.29 Hrvatska u`ivo 18.21 8. kat: Kao da je moj otac, talk-show (r) 19.10 20pet, kviz 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.05 Vrijeme 20.08 ZABA - 90 sekundi 20.10 Misija: Zajedno 21.05 Paralele 21.40 Otvoreno 22.30 Dnevnik 3 22.50 Sport 22.53 Vrijeme sutra 22.58 Vijesti iz kulture 23.09 Drugi format 23.58 Putem europskih fondova (r) 00.15 Vrijeme je za jazz: Kurt Rosenwinkel's Time Machine 01.43 In medias res (r) 02.29 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 5, serija (r) 03.10 Skica za portret (r) 03.12 Jelovnici izgubljenog vremena (r)

TV PROGRAM
07.35 Astro boy, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 5 08.15 TV izlog 08.30 Kad li{}e pada, serija (r) 09.25 TV izlog 09.40 Strasti Orijenta, serija (r) 10.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 11016.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Varalice, igrani film 00.05 Grom i munja, igrani film (r) 01.50 Pravednik, serija 02.40 Seinfeld, serija 12103.30 Pravednik, serija (r) 04.15 Ezo TV, tarot show 05.15 Dnevnik Nove TV (r)

63
SP OR T

HRT1

06.40 Kad zavolim, vrijeme stane - serija (r) 07.24 Teletubbies, serija 07.48 Mala TV: TV vrti}: Balet (r) Baltazar: Duhovita pri~a, crtani film Tamirijevo ljeto, kineska drama za djecu (r) 08.18 Pse}a ophodnja, serija za djecu (r) 08.44 H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (r) 09.10 [kolski sat: Stanice i njihove tajne Izazovi: Prvak, poljski dokumentarni film 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Johnnyjeva mala, ameri~ki film 14.55 Degrassi Novi nara{taj 5, serija 15.20 Olujni svijet, serija (r) 15.44 [kolski sat: Stanice i njihove tajne (r) Izazovi: Prvak, poljski dokumentarni film (r) 16.29 Mala TV: (r) TV vrti}: Balet (r) Baltazar: Duhovita pri~a, crtani film (r) Tamirijevo ljeto, kineska drama za djecu (r) 17.00 Debrecen: Plivanje EP, prijenos 17.56 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.21 @upanijska panorama 18.33 Tree Hill 8, serija 19.17 Teletubbies, animirana serija (r) 19.45 Debrecen: Plivanje EP, snimka 20.00 In medias res 20.50 Manituova cipela, njema~ki film (r) 22.26 Tra~erica 4, serija 23.13 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 5, serija 23.58 U uredu 5, humoristi~na serija 00.20 Retrovizor: Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 5, humoristi~na serija (r) 00.42 Retrovizor: Pepeo pepelu 2, serija (r)

HRT2

NOVA

08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 Moj `ivot (r) 09.30 Finansijski krah (r) 10.30 Druga strana Srbije (r) 11.00 Kontekst, talk show (r) 11.30 AJE program 14.30 Nikaragva: Nezavr{ena revolucija (r) 15.00 Kontekst, talk show (r) 15.30 Moj `ivot (r) 16.00 Vijesti 17.00 Nova zora za ju`ni Liban (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Egipat u plamenu (r) 19.30 Komorska ostrva: Izme|u plime i oseke (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Egipat u plamenu (r) 00.00 AJE Vijesti 00.30 Kontekst, talk show (r) 01.00 Reporter: Filipini (r)

AL-JAZEERA B.

09.00 Vijesti 09.05 Ljubav na seoski na~in, serija (r) 09.48 Gastronomad (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga (r) 10.35 Putopis:, reporta`a 11.05 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi(r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Pod otvorenim nebom, (r) 12.55 Gra|anin, info (r) 13.20 Klasi~na djela svjetske drame: Vje{tica, film 14.15 Nauka 2012: majmjesec matematike 14.45 Gastronomad (r) 15.00 Ovo je Srbija 15.50 Selo gori, a baba se ~e{lja: amanet, serija (r) 16.55 Evronet, (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.41 Zanimanje dijete 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Ranjeni orao, (r) 21.00 Pjesma Evrovizije 2011, polufinale 1 23.00 Vijesti 23.00 Oko magazin, info TV minijature 23.43 Evronet, dok. program 23.50 Dnevnik

RTS

11.00 11.05 11.35 12.00 12.05 12.30 13.00 13.30 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.50 17.20 18.00 18.05 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 01.00 01.30 02.00 02.30

RTCG

Vijesti Natura viva (r) Muzika Vijesti NVO sektor (r) Dokumentarna emisija Sa koncertnih podijuma Likovna umjetnost CG Vijesti Nau~no obrazovni program (r) Narodna muzika Lajmet, vijesti na albanskom Dnevnik na gestovnom jeziku Dnevnik 1 Dramski program Sat tv Vijesti Crna Gora, u`ivo Dnevnik 2 Profil Sat TV Stil Putevi `ivota Muzika Obrazovna emisija Dnevnik 3 Profil Crna Gora, u`ivo Putevi `ivota Dnevnik 2 Profil Muzika

[iroki Brijeg Olimpic Slavija Sloboda
16.55 BHT

SlomljenaERIJ A krila
15.10 FTV
D`emal, Nevzat i Junus idu u posjetu g. Feritu. U ovu posjetu su pozvane i Aj{e, Zejnep i Nazli. Kazim primje}uje da djevojke idu Feritovoj ku}i. On ve} zna da }e o~evi ljudi u gr~kim uniformama napasti tu ku}u i poku{ava zadr`ati Aj{e, Zejnep i Nazli. Nazli se ljuti na taj Kazimov postupak i udara ga rukom, {to }e biti uzrokom da sa Kazimove ruke spadne Hristov prsten. U tom trenutku starje{inini ljudi otvaraju vatru na ku}u. D`emal i ostali ostaju u ku}i koja je zapaljena. Kad se Aj{e nave~er vrati svojoj ku}i, vidi da je D`emalov vojnik koji je bio zadu`en da brine za sigurnost djevojaka uhvatio Hrista....

S

08.30 Maraton na pijesku 09.00 FIA touring car 09.30 Plivanje, E[ Debrecen, Ma|arska, u`ivo 11.30 Tenis, WTA Brussels, Belgija, u`ivo 13.15 Biciklizam, Tour of Italy 13.45 Biciklizam, Tour of Italy, u`ivo 17.30 Plivanje, E[ Debrecen, Ma|arska

EUROSPORT

07.30 Obaranje ruke 08.00 Fudbal 09.45 Fudbal 10.00 Biciklizam: Trka kroz Italiju 11.45 Tenis 12.00 Tenis: - M. Llodra - A. Dolgopolov 13.30 Tenis: - J. Del Potro S. Bolelli

EUROSPORT 2

09.45 NBA play off Conf polufinale Game 3: LA Clippers - San Antonio 11.45 Pregled Moto GP Le Mans 12.00 Pregled {vajcarske lige 12.30 Pregled holandske lige 12.45 NBA Live 13.00 ATP World Team Cup, direktno

SPORT KLUB

09.00 Ko{arka Endesa: Barcelona - Alicante 11.00 Fudbal Gr~ka 12.00 Fudbal Francuska 15.00 Fudbal Jelen Super Liga: Partizan - Metalac 17.00 Odbojka Svjetska Liga: Rusija - Srbija 19.00 Fudbal Goalisimo 21.00 Ko{arka Gr~ka: Olympiacos Panathinaikos prenos 23.00 Ufc: Ultimate Fighter 00.00 Poker

ARENASPORT 1

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima, 2 epizode 12.45 Auta po mjeri 2008. 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Majstori za pivo 21.00 Policajci na zadatku 21.55 Pen i Teler, la` ili istina 22.50 U potrazi za zabavom 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

Tenis

14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Biblijske misterije 16.15 Ultimativna Afrika: ^uvari divlja~i 17.10 Prvaci forenzike: Antropologija 18.05 Ludi nau~nik: Robot ko{arka{ 18.30 Ludi nau~nik 19.00 [apta~ psima: Nedru`eljubivi Sa{a 19.55 Megastrukture: USS Vird`inija 21.00 Prvaci forenzike: Otisci prstiju 21.55 Ludi nau~nik: Mo~varna letjelica 22.20 Ludi nau~nik: Osmometarski ba{tenski pikado 22.50 ]orkirani u inostranstvu: Hap{enje u Tokiju 23.45 Prvaci forenzike: Otisci prstiju

19.00

U-23 Francuska

18.00

NBA

09.45

19.00 Tenis, WTA Brussels, Belgija, u`ivo 20.15 All sports 20.30 Konji~ki sport 21.30 All sports 21.35 Konji~ki sport 22.35 Riders Club 22.40 Golf, The European Tour 23.10 Golf Club 23.15 Yacht Club 23.35 All sports 23.45 Olimpijski magazin 00.15 Plivanje, E[ Debrecen, Ma|arska 01.00 Maraton na pijesku

15.00 Tenis: Wta Turnir Brisel 18.00 Fudbal: Omladinski Festival Tulon - Turska Japan 19.30 Vijesti 20.00 Fudbal: Omladinski Festival Tulon - Egypt - Holandija 21.45 WWE: Ove nedjelje u WWE 22.15 WWE 23.15 Boks: Njema~ka - P. Wilczewski - A. Abraham

19.00 Euroleague Final Four 19.45 Pregled holandske lige 20.00 Danish league:, direktno 22.00 NBA Live 22.15 Swiss league: Basel Young Boys 00.00 Vijesti 00.15 Klupske vijesti 00.30 Pregled argentinska liga 01.30 Hrvatska kosarka polufinale 03.15 ATP World Team Cup

Olympiacos Panathinaikos

21.00

12.00 Hokej NHL: Los Angeles - Phoenix G5 14.00 ESPN Documentary: Unmatched 15.00 Rukomet - Bundes Liga: Magazin 15.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Magazin 16.00 Kotv Magazin 16.30 Rukomet Asobal Liga: Ademar Leon Barcelona 18.00 Ko{arka Endesa Liga: Real Madrid Banca Civica 20.00 Odbojka [vedska Liga: Kuba - Srbija 22.00 Ufc: Diaz - Miller 00.00 Ameri~ki fudbal NFL: Season Review Atlanta - Ny Giants 03.00 Automotosport Dtm: Brands Hatch 04.00 Rukomet Bundes Liga: Magazin 04.30 Rukomet Bundes Liga: Kiel - Lubbecke

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

10.00 Izgubljeni drevni gradovi 11.00 Pri~a o struji 12.00 Germanska plemena 13.00 Tajni rat 14.00 Drugi svjetski rat u boji 15.00 Nebeski put ~aja 16.00 Tragovima Tintina 17.00 Biblijske zagonetke 18.00 Putovanja i otkri}a 19.00 Pri~a o struji 20.00 Germanska plemena 21.00 Vitezovi Margata 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Nebeski put ~aja 00.00 Tragovima Tintina 01.00 Biblijske zagonetke 02.00 Putovanja i otkri}a 03.00 Pri~a o struji 04.00 Germanska plemena 05.00 Vitezovi Margata 06.00 Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET

10.00 Policija za `ivotinje 11.50 Zatvorski psi 12.45 Veterinar sa pla`e Bondi 13.10 Spa{avanje divljih `ivotinja 13.40 Kraljice savane 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Psi, jedna rasa, jedna pri~a, 2 epizode 16.25 Sve o psima 17.20 Posao za psa, 2 epizode 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Bjekstvo u raj za {impanze 19.10 Odiseja u okeanu 20.05 Budu}i veterinari u Africi, 2 epizode 21.00 Doma}ice iz savane 21.55 Ta prelijepa Indija 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru: Dar za `ivot, igrani film 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru: Smrt i snovi, igrani film 18.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Megaajkula protiv krokosaurusa, igrani film 23.20 Sinbad i Minotaur, igrani film

TV1000

06.00 Bronson, igrani film 08.00 Bul Duram, igrani film 10.00 Sirene, igrani film 12.00 Sanjala sam pravu ljubav, igrani film 14.00 O~ajni~ki tra`e}i Suzan, igrani film 16.00 Kako je Grin~ ukrao Bo`i}, igrani film 18.00 O~i an|ela, igrani film 20.00 Milerovo raskr{}e, igrani film 22.00 Uhvati Kartera, igrani film 00.00 Sve`e lisice, igrani film 02.00 Zatvorene ku}e, igrani film

FOX LIFE

10.40 Razvedeni Gari, serija 11.00 Lui, serija 11.20 Kako sam upoznao va{u majku, serija 12.20 Ru`na Beti, serija 13.15 Dodir, serija 14.10 Neobi~na porodica, serija 15.05 Ali Mekbil, serija 16.00 Kako sam upoznao va{u majku, serija 16.45 Svi vole Rejmonda, serija 17.17 Svi vole Rejmonda, serija 17.40 Kao slu~ajno, serija 18.05 Razvedeni Gari, serija 18.30 Lui, serija 18.55 Ali Mekbil, serija 20.00 Ru`na Beti, serija 20.55 Dr Haus, serija 22.00 Dr Haus, serija 23.00 Prava krv, serija 23.50 Kao slu~ajno, serija

FOX CRIME

14.10 Detektiv na Floridi, serija 15.00 Nepogrje{ivi instinkt, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 16.40 Medijum, serija 17.30 Milosrdna Grejs, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Za{titnica svjedoka, serija 20.00 Red i zakon, serija 20.55 Kasl, serija 21.45 Tijelo je dokaz, serija 22.35 Medijum, serija 23.25 Okru`en mrtvima, serija 00.15 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.05 Za{titnica svjedoka, serija 01.50 Milosrdna Grejs, serija 02.35 Kriminalisti~ka istraga: Pariz, serija

HBO

06.00 Auti 2, film 07.40 Dragocjenost `ivota, film 09.10 Krupna riba, film 11.10 Posebna veza, film 12.40 Filmovi i zvijezde IV, 2. ep.0, serija 13.10 De~ki su se vratili, film 14.50 Hamlet, film 16.55 Odgoj za po~etnike II, 1. ep., serija 17.20 Cirkus nakaza: Vampirov pomo}nik, film 19.10 Camelot, 6. ep., serija 20.05 Arthur, film 21.55 Djevojke, ep. 4, serija 22.25 Spartak: Osveta, 1. ep., serija 23.25 Djeca kukuruza, film 00.55 Najbolji tata na svijetu, film 02.35 Put osvete, film 04.20 Smrt na sprovodu, film

CINESTAR

09.00 Pravi neprijatelj, igrani film 11.00 Stra{ni vrtovi, igrani film 13.00 Deveta satnija, igrani film 15.30 Raspad, igrani film 17.45 Djeca s otoka s blagom 3: Tajna otoka s blagom, igrani film 19.30 Ong-Bak: Tajlandski ratnik, igrani film 21.30 Stravi~ne legende, igrani film 23.30 Stravi~ne legende 2, igrani film 01.30 Prijevara, igrani film

Premijer liga BiH

@eljo gostuje u Trebinju, Sarajevo protiv Borca
51. sarajevski dani poezije

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 23. maj/svibanj 2012.

44 - 45. strana

Pjesnici
do~ekani
Najzna~ajnija pjesni~ka manifestacija u BiH po~ela je u Biblioteci Alipa{in most 2 i na njoj }e sudjelovati 72 doma}a i strana pjesnika
Pro~ita}u vam pjesmu “Let” da poletimo svi u dane poezije, u Sarajevske dane poezije, kazala je pjesnikinja Bisera Alikadi} u prepunoj sali Biblioteke Alipa{in most 2 u Sarajevu. I za te rije~i i za pjesmu bila je nagra|ena aplauzom. Uz njezin poetski iskaz i poetske iskaze Fuada Kova~a, Zilhada Klju~anina, Refika Li~ine, Admirala Mahi}a, Muje Musagi}a, Ljubice Ostoji}, Stevana Tonti}a, Moaena Shalabija i Mustafe Zvizdi}a, pjesnikinja i pjesnika iz BiH, [vedske i Palestine, ozna~en je po~etak 51. sarajevskih dana poezije, najzna~ajnije pjesni~ke manifestacije u BiH. Prisustvovali su mu i u~enici dva odjeljenja IV razreda O[ “Umihana ^uvidina” koji su pjesnicima , dobrodo{licu po`eljeli sevdalin kom “Kad ja po|oh na Bemba{u” . Sve~ano otvorenje Sarajevskih dana poezije, na kojima sudjeluju 72 pjesnika iz 12 zemalja svijeta i BiH i tijekom kojih }e biti odr`ano 20 prograFoto: D. ]UMUROVI]

Po~inju pregovori sa Podgoricom
Evropska komisija je u svom Prolje}nom izvje{taju, koji }e biti objavljen danas, preporu~ila otvaranje pregovora sa Crnom Gorom u junu. U saop{tenju objavljenom na sajtu EK navodi se da je Crna Gora postigla napredak u oblasti vladavine prava i osnovnim pravima, uklju~uju}i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, prenijela je Srna. “U svjetlu daljeg napretka, Komisija ostaje pri stavu da je Crna Gora dostigla potrebni nivo uskla|enosti sa kriterijumima za ~lanstvo, posebno u pogledu politi~kih kriterijuma iz Kopenhagena, kako bi otpo~ela pristupne pregovore”, ka`e se u saop{tenju.

sevdalinkom

Vru}a tema
Generalni direktor Direktorata Evropske komisije za pro{irenje Stefano Sannino istakao je kako su ishod i izbori u Srbiji vru}a tema i ne{to {to se prati u velikom broju dr`ava. “^estitali smo novom predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoli}u i ~ekamo formiranje Vlade da bismo nastavili zajedni~ki rad i saradnju. EU i njeni predstavnici su pratili i pomagali vlastima Srbije na njenom putu ka EU. Pozitivno je bilo da su sve politi~ke stranke radile ono {to je u njihovoj mo}i kako bi zemlja napredovala {to br`e prema EU. Uvjereni smo da }e to biti slu~aj i sa novim sazivom parlamenS. Hu. ta”, kazao je Sannino. ma, bit }e danas u 13 sati u Zemaljskom muzeju BiH uz sudjelovanje doma}ih i stranih pjesnika (pjesni~ke prijevode govorit }e Hasija Bori}), a u muzi~kom programu sudjelovat }e slovenski kantautor Vlado Kreslin. Programi }e tijekom dana{njeg dana biti realizirani na Pedago{koj akademiji u Sarajevu (Susreti: Studenti i pisac iz lektire - Muhidin [ari}, 10 sati), u sali Op}ine Stari Grad (Knji`evno poslijepodne sa osnovcima, 12 sati), u kinu Kriterion (Knji`evni portret: Slobodan Blagojevi}, 18 sati, i Me|unarodna pjesni~ka ve~er, 19.30 sati).
An. [.

18. KOLO

5

6
7 2

15 16 17 19
6 8 9 6 5 5 6 8 5 6

JOKER 1 JOKER 2

POSLJEDNJE VIJESTI
OSTAVKE - Predsjedavaju}i novog saziva Skup{tine Livanjskog kantona Dinko Bara} (HDZ 1990) podnio je ostavku na ovu du`nost, a na njegovo mjesto predlo`en je Stipo Pelivan (HDZBiH). Poslanik u Skup{tini Ivan Krstanovi} potvrdio je da je Bara} ostavku podnio, a isto to je u~inio i predsjednik Kluba Hrvata u kantonalnoj Skup{tini Ilija [ljivi} (Narodna stranka Radom za boljitak), javila je Srna. PROVALJENO U PROSTORIJE NA[E STRANKE Nepoznate osobe provalile su u prostorije Op}inskog odbora Na{e stranke Stari Grad Sarajevo u Strossmayerovoj ulici, prenijela je Fena. “Otu|eni su printer, telefon i jedan ra~unar, a pri~injena je i manja materijalna {teta”, saop}eno je iz ove stranke.

Zajedni~ka predstava turskih i bh. studenata

“Kako ne mo`e?” na tri jezika
Studenti iz studentskog doma Plavi leptir, jednog od turskih univerziteta u Sarajevu International University of Sarajevo (IUS), i ove godine pripremaju predstavu pod nazivom “Kako ne mo`e?” Predsta. vu organizuju studenti Cases Cluba, koji su pro{le godine prvi put pokazali svoja gluma~ka umije}a u BKC-u. Ove godine, nova predstava “Kako ne mo`e?” bit }e izvedena 30. maja, i to na tri jezika - engleskom, turskom i bosanskom. Zajedno sa tehni~kim osobljem, ekipa broji 55 studenata, a od toga 15 su bh. studenti. Prvi dio predstave, koji je na engleskom jeziku, govori o komi~noj pri~i bosanske porodice koja `ivi u Americi - majci Elmi i sinu Danielu, kojeg porodica poku{ava o`eniti. Drugi dio predstave je na turskom jeziku i radi se o malo dramati~noj pri~i Asima, koji je izgubio voljenu osobu Elif. Zadnji dio predstave na bosanskom jeziku prikazuje kratku komediju dva turska studenta koja su ostala bez novca, te da bi zaradila, po~ela su ~uvati djecu. A. [.