P. 1
3.1.3. NASLEDNO PRAVO

3.1.3. NASLEDNO PRAVO

|Views: 1,895|Likes:

More info:

Published by: Драгана Кнежевић on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

3.1.3.

NASLEDNO PRAVO

NASLEDNO PRAVO

PREDMET NASLEĐIVANJA (Član 1. Zakona o nasleđivanju)

1.
Ako je propisanim pravnim aktom njegovom nosiocu već priznato pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, isplata naknade za period u kome je titular bio živ prestaje da bude lično pravo koje se gasi njegovom smrću i postaje imovinsko pravo koje traje i posle njegove smrti. Iz obrazloženja: Tokom prvostepenog postupka utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Pokojni suprug tužilje bio je korisnik prava na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, koju je ostvarivao u periodu od 07.04.1998. godine pa do 17.12.2005. godine. Suprug tužilje preminuo je 31.01.2006. godine, a naknada je isplaćivana u skladu sa rešenjem koje je doneo tuženi, u odgovarajućim iznosima do 31.08.2001. godine, a od 01.09.2001. godine pa do dana do kada je naknada isplaćivana iznos određen rešenjem umanjen za 39 %. Pri tome, tužena nije donela novo rešenje kojim bi odredila visinu naknade u drugom iznosu. Inače, tužilja je pravnosnažnim ostavinskim rešenjem nadležnog suda oglašena za naslednika na zaostavštini pokojnog supruga. Kod ovakvog stanja stvari prvostepeni sud zaključuje da je isplata naknade po osnovu nezaposlenosti lično subjektivno pravo koje prestaje smrću nosioca tog prava, pa je tužbeni zahtev odbijen. Stav je Okružnog suda da se ovakvo pravno shvatanje prvostepenog suda ne može prihvatiti, jer je usled pogrešne primene materijalnog prava činjenično stanje nepotpuno utvrđeno. Naime, prvostepeni sud je pravilno zaključio da je pravo na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti, prema odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, lično – subjektivno pravo koje postoji do trenutka smrti njegovog titulara. Pravilan je, isto tako, i zaključak da je ovo pravo subjektivnog karaktera, pa zbog toga nije nasledivo i ne ulazi u zaostavštinu za slučaj smrti njegovog nosioca. Međutim, pravo na novčanu naknadu pripada korisnicima ovog prava iz čl. 108. navedenog Zakona, pod uslovima propisanim preostalim odredbama, ali u cilju obezbeđivanja minimalnih sredstava radi egzistencije nosioca prava i članova njegovog domaćinstva. Kada je pravo na novčanu naknadu propisanim pravnim aktom već priznato njegovom nosiocu, isplata naknade za period kada je titular bio živ više ne predstavlja lično pravo koje se gasi njegovom smrću, već je imovinsko pravo koje traje i posle njegove smrti. Dakle, sve dospele a neisplaćene mesečne rate, u periodu u kome je nosilac prava bio živ, predstavljaju imovinsko pravni zahtev koji može biti predmet nasleđivanja. To se odnosi i na pravo da se za ovaj period u postupku pred sudom ostvaruje naknada štete ukoliko je zbog nezakonitog načina njenog obračuna ista nastupila u vidu razlike između iznosa naknade koji je bio utvrđen pravnosnažnim i konačnim pravnim aktom i stvarno isplaćenog iznosa u istom periodu. Prema tome, samo pravo na naknadu se ne može naslediti jer je lično subjektivno i prestaje smrću njegovog titulara, ali pravo na isplatu zaostalih rata kao i pravo na naknadu štete zbog nezakonite isplate za vreme života titulara je imovinsko pravo i čini deo zaostavštine njegovog nosioca. Iz navedenog proizilazi da je prvostepeni sud pogrešno primenio odredbu čl. 1 st. 2 Zakona o nasleđivanju, zbog čega je činjenično stanje nepotpuno utvrđeno. (Rešenje Okružnog suda u Nišu, Gž. 1225/08 od 31.03.2008. godine)
-2-

NASLEDNO PRAVO

2.
Ako u trenutku smrti ostavilac nije bio vlasnik nepokretnosti koje su od njega ranije nacionalizovane, predlog za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju tih nepokretnosti je neosnovan. Prema Zakonu o evidentiranju i prijavljivanju oduzete imovine, u postupku se predlagači mogu legitimisati kao naslednici ranijeg vlasnika osnovnim rešenjem o nasleđivanju. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku je pouzdano utvrđeno, a nije ni bilo sporno, da je rešenjem istog suda O. br. ____/98 od 31.12.1998. godine, raspravljena zaostavština ostavioca pok. D. P. i da su za naslednike njegove zaostavštine oglašeni njegovi sinovi, ovde učesnici kao predlagači, D. P. i M. P. Pri okolnostima koje u predlogu za donošenje dopunskog rešenja ističu učesnici da je ostavilac bio vlasnik nepokretne imovine koja je nacionalizovana još 1959. godine, nije bilo uslova za donošenje dopunskog rešenja s obzirom da u trenutku ostaviočeve smrti, 1993. godine, ostavilac nije bio vlasnik te, ranije nacionalizovane, imovine u pogledu koje se traži donošenje dopunskog rešenja, pa je prvostepeni sud doneo pravilno rešenje o obustavi postupka na osnovu čl. 113. st. 1. ZVP-a. Neosnovano je isticanje u žalbi da predlagači imaju pravni interes za donošenje dopunskog rešenja koji se sastoji u tome što je donet Zakon o evidentiranju i prijavljivanju oduzete imovine, te da im je dopunsko rešenje potrebno kako bi u postupku primene tog zakona na pravno valjan način dokazali pravni interes za ostvarenje prava iz tog zakona, te da se ovde u stvari radi o nasleđivanju prava na eventualnu naknadu ili vraćanje nacionalizovane imovine, zbog toga što se predlagači, u postupku primene navedenog zakona, mogu legitimisati kao naslednici pok. D. P., rešenjem o nasleđivanju O. br. ____/98 od 31.12.1998. godine, kao i zbog toga što ostavilac u trenutku smrti nije imao drugih nepokretnosti niti prava koja bi mogla biti predmet nasleđa osim onih nepokretnosti koji su bliže navedeni u označenom rešenju o nasleđivanju. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 1550/05 od 11.11.2005. god.)

3.
Dok traje ostavinski postupak, može se staviti zahtev za odvajanje imovine od zaostavštine. Ako to nije učinjeno, onda se takav zahtev može staviti u parničnom postupku. Iz obrazloženja: Neosnovani su navodi revizije kojima se osporava zaključak drugostepenog suda, da zahtev za odvajanje zaostavštine od imovine naslednika predstavlja sporedni zahtev koji je inkorporiran u vođenju I ostavinskog postupka o kojem odlučuje ostavinski j sud, pred kojim se vodi postupak raspravljanja zaostavštine, jer se odvajanje zaostavštine od imovine , naslednika može ostvariti u ostavinskom postupku, ali samo dok on traje. Kako je u konkretnom slučaju ostavinski postupak pravnosnažno okončan, a zahtev za odvajanje zaostavštine od imovine naslednika nije istaknut u toku trajanja ostavinskog postupka, pravilan je zaključak drugostepenog suda da se navedeni zahtev može ostvariti u parničnom postupku. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije, Rev. 4114/03 od 14.01.2004. god.)
-3-

. pravilno su nižestepeni sudovi zaključili da navedeno pravo ne može biti predmet nasleđivanja u smislu člana 113. br. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. te da su u postupku raspravljanja zaostavštine zakonski naslednici ostavioca postigli sporazum o njenoj deobi. J.1993. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. koje je prvostepeni sud i primenio. Iz obrazloženja: Iz sadržine spisa predmeta proizilazi da je zaostavština iza pokojnog D.) 6. Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja. Kao njegovu zaostavštinu njegova supruga prijavila je prava po rešenju preduzeća "V. V. Pravno su neosnovani žalbeni navodi tuženog da naslednici ne mogu nasleđivati prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Pravo iz pomenutog rešenja kojim je ostaviocu dat na korišćenje predmetni stan je lično imovinsko pravo koje je tesno vezano za ličnost svog imaoca – nosioca prava.NASLEDNO PRAVO 4. Zakona o nasleđivanju ("Sl. s'obzirom da je u pitanju materijalna šteta.2003. ostavilac V. Gž. pa zato prestaje njegovom smrću i ne može biti predmet zaostavštine.. godine. oktobra 1998. S obzirom da odredbe Zakona o vanparničnom postupku. godine. god. ali se ne odnosi na deo o kamati. a ne nematerijalna. usled čega ne ulazi u sastav zaostavštine koja se obrazuje za slučaj smrti tog lica. ne isključuju mogućnost da naslednici ostavioca postignu sporazum i o deobi naknadno pronađene imovine. jer su ta prava lična tj. Neosnovano se revizijom ukazuje na pogrešnu primenu materijalnog prava.. ovo reguliše. Po Zakonu o zdravstvenom osiguranju.12. Kod naknadno pronađene imovine..) 5. vezana za ličnost osiguranika.. te prestaje smrću titulara. godine. poslovni broj ______ od 15.09. raspravljena rešenjem prvostepenog suda.". glasnik RS". J. 4346/02 od 13. Lično imovinsko pravo je tesno vezano za ličnost svog imaoca.2003.. god. te da su se stekli zakonski uslovi za obustavljanje postupka raspravljanja zaostavštine iza pokojnog J. čl. preminuo je 3. do člana 131). (Iz presude Okružnog suda u Novom Sadu.J. prvostepeni sud je trebao da povodom zahteva zakonskog naslednika P.02. 4212/03 od 24. propisano je da se nasleđivati mogu stvari i prava koja pripadaju pojedincima. koje uređuju pitanje rešavanja naslednopravnih zahteva posle pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju (član 128.12. sud ima obavezu da sa sigurnošću utvrdi predmet ove imovine i ispita da li među naslednicima postoji sporazum o deobi te imovine. J. broj 52/74).1975. Naime. tada važećeg Zakona o nasleđivanju. odredbom člana 2. kojim je ostaviocu dat na korišćenje jednoiposoban stan u naselju B. ____ od 13. Rev. 97. zbog čega se tu imaju primenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima. za raspravljanje naknadno pronađene imovine ostavioca zakaže -4- . ZVP u vezi člana 2.

Naime. Rešenjem u ostavinskom postupku se ne može vršiti brisanje tj. učesnik – supruga pokojnog je podneskom tražila od suda da pokretne stvari pripadnu njoj u svojinu. od 25. Naime. _____. Pravo korišćenja grobnog mesta pripada licu koje je oglašeno za naslednika. pa pošto ispita da li među naslednicima postoji sporazum o deobi te imovine. 1001/2000 od 05. Stoga. doneti novu odluku kojom će raspraviti naknadno pronađenu imovinu ostavioca. (Vrhovni sud Srbije. od _______ godine. od________ godine. Iz obrazloženja: Dopunskim rešenjem Opštinskog suda u G. god. a shodnom primenom člana 380. ukinuo dopunsko rešenje Opštinskog suda u G. 480/02. valjalo je uvažavanjem žalbe supruge ostavioca doneti odluku kao u izreci.05. za naslednike proglašena određena lica. god.02.2002.) 9. onda predmet naknadno pronađene imovine čini i kamata na ta sredstva. Zaostavštinu ne čine predmeti domaćinstva manje vrednosti . utvrđena je naknadno pronađena imovina iza smrti pokojnog. prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo. jer ako su to novčana sredstva na računu (štednji).god.. još u toku postupka. pa su za nabrojane pokretne stvari. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku Gž.09. Zakona o nasleđivanju u novom postupku. br. a osim toga ni sa sigurnošću utvrdio sastav naknadno pronađene imovine ostavioca. je svojim rešenjem Gž.______. tačke 3. Okružni sud u Č. ispisivanje nepokretne imovine iz zaostavštine ostavioca. Prvostepeni sud se nije izjašnjavao o sadržini tog podneska niti je tražio od učesnika da se izjasni da li je u pitanju zahtev koji se odnosi na predmete domaćinstva manje vrednosti. ili pak zahtev koji se odnosi na stvari stečene njenim doprinosom u bračnoj zajednici. br. Protiv navedenog rešenja učesnik – supruga ostavioca je izjavila žalbu. -5- .1999.NASLEDNO PRAVO ročište i utvrdi da li među naslednicima postoji sporazum o deobi te imovine. bez obzira da li je za naslednika oglašeno po osnovu zakona ili po osnovu testamenta.) 8. Rev. (Iz rešenja Okružnog suda u Novom Sadu Gž. U ponovljenom postupku prvostepeni sud će zakazati ročište i sa sigurnošću utvrditi predmet naknadno pronađene imovine. odredbom člana 1. 7323/98 od 13. br. O. prvostepeni sud treba da razmotri zahtev učesnika – podnosioca žalbe sa aspekta primene člana 1.2000. Zakona o parničnom postupku.. U obrazloženju drugostepene odluke je navedeno: U konkretnom slučaju.. Zakona o nasleđivanju je regulisano da zaostavštinu ne čine predmeti domaćinstva manje vrednosti. odnosno da te stvari ne predstavljaju zaostavštinu ostavioca.. uz pravilnu primenu materijalnog prava. Kako prvostepeni sud to nije učinio.) 7. što je ponovila i u žalbi.

Dopunsko rešenje o nasleđivanju kojim su tužioci oglašeni za naslednike je irelavantno kao i činjenica da se u katastarskom operatu sporna imovina vodi na pravnog prethodnika tužioca. ostavinski sudija je dužan da na osnovu zadnjeg katastarskog stanja ili katastarskih podataka . (Iz presude Okružnog suda u Beogradu.853/95) 14.917/95) -6- . 10550/95) 12.1997. (Vrhovni sud Srbije.04. god. Gž. 523/97 od 22. odnosno nasledna prava samo na delu zajedničke imovine kojom ostavilac nije mogao raspolagati. (Iz presude Okružnog suda u Požarevcu. 744/95 od 05. 2976/95) 13. Gž.) 10. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Brisanje odn. Nakon ostavinskog postupka nema smetnji da supruga ostavioca po pravilima parničnog postupka ostvari svoje pravo svojine po osnovu sticanja u bračnoj zajednici. upisane na ime ostavioca. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu. Rev. Sporna nepokretnost je postala društvena svojina rešenjem komisije za nacionalizaciju i izuzeta iz državine pravnog prethodnika tužilaca.) 11. bračni drug i ostali naslednici mogu ostvariti svojinska.raspodeli imovinu ostavioca koja je u javnim knjigama upisana na njegovo ime. ispisivanje nepokretne imovine iz zaostavštine ostavioca trećim licima u ostavinskom postupku nije ni predviđeno ni dozvoljeno Upravo suprotno.02. Ukoliko treća lica polažu pravo na imovinu ili na deo te imovine. (Iz presude Okružnog suda u Kraljevu. Sud pravilno zaključuje da sve to nije dovoljan osnov za sticanje svojine na imovini i da je samo nacionalizacija sporne nepokretnosti izuzela nepokretnost iz imovine pravnog prethodnika tužilaca. god. Ako naslednici ne postave zahtev da se poništi čitav ugovor kojim je ostavilac otuđio zajedničku imovinu stečenu u braku. oni utvrđivanje prava svojine na toj imovini mogu tražiti samo u parnici. isto pravo će biti predmet nasleđivanja. Ukoliko se dokaže suvlasničko pravo ostavioca na stanu kao bračne tekovine. Gž. Gž. Imovina stečena u porodičnoj zajednici predstavlja zajedničku imovinu svih članova domaćinstva koji su privređivali u vreme sticanja imovine i njihovi suvlasnički udeli zavise od doprinosa sticalaca u sticanju te zajedničke imovine. 1996. Gž.

1995.br. (Vrhovni sud Srbije. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu. a s obzirom na okolnosti u kojima je radnja preduzeta. čime je jasno izrazila volju da taj stan koristi.1521/98 od 08. Žalbom se osnovano prigovara na takav zaključak prvostepenog suda pošto navodi da je tužilja supruga ostavioca i da su oni živeli u predmetnom stanu. Može smatrati da se tužilja konkludentnom radnjom prihvatila legata u vidu doživotnog uživanja u stanu pošto je nakon ostaviočeve smrti u neprekidnoj državini predmetnog stana. Gž. god. Zakona o nasleđivanju) 15.god. jer se nije izričito izjasnila u ostavinskom postupku da li ga se prihvata ili odriče legata. koji je posle smrti supruga tužilja nastavila da koristi očekujući da će na ime svog nužnog dela dobiti svojinu na tom stanu. Gž.10. Učesnik koji smatra da je zakonski naslednik ostavioca može podneti tužbu za utvrđivanje očinstva. Ako ostavilac za života nije priznao za svoje vanbračno dete ni pred jednim organom. Rev. (Iz presude Okružnog suda u Požarevcu. Gž. god. nema zakonskih uslova da se takvom detetu prizna pravo na nasleđe iza smrti njegovog pretpostavljenog oca. samo ako se može sa izvesnošću zaključiti da postoji volja da se legat prihvati.) -7- . Iz obrazloženja: Tužilja se .) SPOSOBNOST ZA NASLEĐIVANJE (Član 3.2005.1998. 1431/2005 od 24.04. shodno odredbama Porodičnog zakona. niti je očinstvo utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom. god. Legatar je primio legat konkludentnom radnjom.NASLEDNO PRAVO OSNOVI NASLEĐIVANJA (Član 2. koju je i štitila od tuženika i pred sudom.04. Sud će odbaciti žalbu kao nedozvoljenu ukoliko žalilac nije naslednik lica čija je zaostavština raspravljena.1998.04. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.prihvatila legata. ) 17.685/98 od 30.po mišljenju prvostepenog suda . 4122/95 od 12.) 18. odnosno nije dokazao da je zakonski naslednik ostavioca. Zakona o nasleđivanju) 16. prava doživotnog stanovanja.

A. ostavilac može oprostiti nedostojnost. Zakona o nasleđivanju („Sl. U toku postupka u prilog ovih svojih tvrdnji tužilja nije pružila odgovarajuće dokaze. A. tačka 5. Ne može se govoriti ni o uskraćivanju pomoći ostaviocu. Do 1992. ovog člana. Ne može se zakonom isključiti iz prava na nasleđivanje lice (vojni obveznik) koji je napustio zemlju da bi izbegao dužnost njene odbrane. Prema tački 4. Zakona o nasleđivanju) 19. niti steći kakvu korist iz zaveštanja vojni obveznik koji je napustio zemlju da bi izbegao dužnost njene odbrane. 46/95) propisano je da ne može naslediti po osnovu zakona ili zaveštanja. Prema članu 5. Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja. nižestepeni sudovi pravilno zaključuju da nema osnova za primenu člana 4. onaj ko je umišljajno usmrtio ostavioca. -8- . na stranci koja to tvrdi. istaknuti razlozi za nedostojnost tužioca da nasledi svog oca. god. 4. Tužilac nije umišljajno usmrtio svoga oca. Preko oca je primao penziju svoje majke. jer to ne proizilazi iz izvedenih dokaza. a pok.2006. Svog oca je upoznao kada je imao 10 godina. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. izuzev vojnom obvezniku koji je napustio zemlju da bi izbegao dužnost njene odbrane. Nije se teže ogrešio o obaveze izdržavanja. niti je to pokušao. niti mu je uskratio nužnu pomoć. tužilac je vanbračni sin pok. ili uskratio nužnu pomoć. Iz obrazloženja: Razlozi revizije o pogrešnoj primeni materijalnog prava nisu osnovani. Zakona o nasleđivanju koji rguliše pojam nedostojnosti za nasleđivanje. nedostojan je onaj ko se teže ogrešio o zakonsku obavezu izdržavanja. tačka 1. Prema utvrđenom činjeničnom stanju.11. izdržavanje nije ni bilo potrebno. br. nisu ispunjeni. a od te godine nije bilo kontakta. Između njih je bilo samo svađe. ovog člana. Prema stavu 2. ali je teret činjenične tvrdnje i dokaza da ova nedostojnost postoji.) 20. Zakona. stav 1. Briga o ocu sa njegove strane nije izostala njegovom krivicom. M. Oproštaj mora biti učinjen u obliku potrebnom za zaveštanje. U konkretnom slučaju. Rev. Nije se teže ogrešio o zakonske obaveze izdržavanja prema njemu. ne može se naslediti na osnovu za-kona ili zaveštanja niti steći kakvu korist iz zaveštanja (nedostojan je). a do smrti ostaviočeve ne vrati se u zemlju. ili je to pokušao. Iz obrazloženja: Odredbama čl. ovog člana. A. O nedostojnosti za nasleđivanje sud vodi računa po službenoj dužnosti.NASLEDNO PRAVO NEDOSTOJNOST ZA NASLEĐIVANJE (Član 4.. Prema stavu 1. godine imao je retke kontakte sa ocem. sud na nedostojnost pazi po službenoj dužnosti. Zato je sud o postojanju (nepostojanju) tih činjenica izveo zaključak primenom pravila o teretu dokazivanja iz člana 221a ZPP. M. Nisu postojali ni drugi razlozi koji bi ukazivali na nedostojnost za nasleđivanje oca. M. sada pok. 2870/05 od 14. glasnik RS“ br.

Ustava). da bi se doprinelo ostvarivanju jedne Ustavom utvrđene dužnosti. Ustav je predvideo ograničenja prava svojine prema prirodi i nameni nepokretnosti (čl.2003. 03.10266/96 od 08. koje se odalo uživanju droge. (Vrhovni sud Srbije. (Iz odluke Ustavnog suda Republike Srbije U. (Vrhovni sud Srbije. kako na osnovu zakona. stav 1. da se tretira pravno jednako. 4. jer je to nesaglasno sa ustavnim odredbama kojima se jamči pravo svojine i pravo na nasleđivanje (čl. 4333/96 od 27. Na taj način je ograničeno jedno Ustavom zajemčeno pravo. Ustava).br. 34. jer vojni obveznici podležu krivičnim sankcijama u slučaju izbegavanja dužnosti na osnovu vojne obaveze. god. a ono što je bitno različito. tako i na osnovu testamenta. pa i da je nasledi nasledik koji je napustio zemlju da bi izbegao vojnu obavezu. ne daje ovlašćenje zakonodavcu da to pitanje uredi tako da određena lica isključi iz prava nasleđivanja. br. po oceni Ustavnog suda dovodi u pitanje ostvarivanje Ustavom zajemčenog prava na nasleđivanje.09. 63. Gž. pa se do smrti ostavioca ne vrati u zemlju. 358/95 od 25. Zakona o nasleđivanju nije u neposrednoj vezi sa moralnim prekršajem naslednika prema ostaviocu. god. čime je zanemaren princip jedinstva Ustava koji obavezuje zakonodavca da vodi računa o vrednostima koje su Ustavom zajemčene. odnosno ograničenja prava svojine na nepokretnosti kad to zahteva opšti interes utvrđen na osnovu zakona (čl.11. niti je takva mogućnost izričito rezervisana za zakon.) 23. tačka 5.br. kako na osnovu zakona tako i na osnovu testamenta. Međutim. onaj ko se teže ogrešio o zakonsku obavezu izdržavanja koju je imao prema ostaviocu. uređivanje uslova i načina ostvarivanja Ustavom zajemčenog prava na nasleđivanje u skladu sa zakonom.) 21. Rev. i 62).1998. Rev.NASLEDNO PRAVO Iz iznetog proizilazi da razlog nedostojnosti iz osporenog čl. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. razlog nedostojnosti koji nije vezan za odnos prema ostaviocu. kao i prava samostalnog raspolaganja učinjena su radi ostvarivanja dužnosti odbrane zemlje. Navedenim odredbama Ustava nije predviđeno ograničenje slobode raspolaganja imovinom za slučaj smrti.1996.1998. i 2. kao što je to u konkretnom slučaju učinjeno propisivanjem ograničenja naslednih prava određene kategorije vojnih obveznika. U konkretnom slučaju. 59. već sa njegovim ogrešenjem prema državi. 5003/97 od 18. tako što će jednom Ustavom zajemčeno pravo ograničiti radi drugog. god. kao i mogućnosti eksproprijacije nepokretnosti. ograničenje prava na nasleđivanje. samo ako je to neophodno. odnosno da im potpuno uskrati ovo pravo u odnosu na ostavioca. Nedostojan je da nasledi. Ustava.) -9- . Osporena odredba Zakona po oceni Ustavnog suda. stav 1. lice koje prebegne iz zemlje da bi izbegao osudu za teže krivično delo. odnosno nediskriminacije i koji zabranjuje da se bez razloga – ono što je isto ili bitno slično nejednako pravno tretira. Nedostojno je da nasledi. Nedostojno je za nasleđivanje lice koje je grubo zanemarivalo svoju obavezu roditeljeskog izdržavanja i staranja o ponašanju deteta.01. koji utvrđuje princip pravne jednakosti građana. nesaglasna je i sa članom 13. god. Naime. kao i onaj koji nije hteo ukazati ostaviocu nužnu pomoć. pa je stoga nesaglasna sa Ustavom zakonska odredba koja uskraćuje pravo ostavioca da slobodno raspolaže svojom imovinom.) 22.

ostavioca te da ne spada u krug njegovih zakonskih naslednika. godine). 2004. kao i zakonske naslednike – ćerke. U konkretnom slučaju. 2007.1995.10 - . H. Naime. oglasio njegove kćeri. godine) naložio imenovanoj D. Pošto ista nije sudu dostavila dokaze (po nalogu koji je uredno primila dana 09.izjavom o priznanju očinstva ili pravnosnažnom sudskom odlukom kojom je utvrđeno očinstvo. odnosno mora se sa sigurnošču ispitati da li postoje razlozi da se lice oglasi nedostojnim za nasleđivanje. Rev. Prvostepeni sud ih je. Tokom ostavinskog (vanparničnog) postupka prvostepeni sud je (dopisom od 23. Zakona o nasleđivanju . kao i odredbama Zakona o braku i porodičnim odnosima i prema odredbama Osnovnog zakona o odnosima roditelja i dece. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku je utvrđeno: Sada pokojni imenovani umro je 05. 4052/95 od 24. U odsustvu navedenih akata ne može se prihvatiti kao utvrđena činjenica o očinstvu deteta rođenog van braka. godine. ostavioca niti pravnosnažnu sudsku odluku kojom je utvrđeno da je on njen otac.02.NASLEDNO PRAVO 24.05. .god. Porodičnog zakona. Zakona o nasleđivanju) 25. Zakona o nasleđivanju.neprihvatljivi su. koji je važio u vreme rođenja imenovane učesnice D. st. krug zakonskih naslednika je normiran čl. krivični spisi nisu dovoljni da sumnja. (Vrhovni sud Srbije. to je prvostepeni sud za naslednike ostavioca I. Zakona o vanparničnom postupku i čl. H. Kako sudu nisu dostavljeni ovi akti.06. 9. makar i bila osnovana. 122. koji je važio u momentu smrti ostavioca kada je učesnica bila u obavezi da sudu dostavi relevantne dokaze da je jedan od zakonskih naslednika. oglasio za naslednike na predmetnoj nepokretnosti. Samo zakonom priznatim sredstvima se dokazuje činjenica utvrđenog vanbračnog očinstva . nije ćerka sada pok. 8. .2007. da dostavi na uvid dokaze da i ona spada u krug naslednika navedenog ostavioca.određuje se sa obzirom na krvno srodstvo. 45. srodstvo po usvojenju i bračnom odnosu. proizilazi da imenovana učesnica D.da se iz dostavljenih dokaza javnog beležnika može zaključiti da isti predstavlja validan dokaz da je i ona jedan od naslednika ostavioca .) KRUG ZAKONSKIH NASLEDNIKA ( Član 8. Od zaostavštine je ostavio nepokretnu imovinu. . H.10.propisano je da se ocem deteta rođenog van braka smatra lice koje ga prizna za svoje ili čije očinstvo bude utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom. 4. Pri tome se mora oceniti od kakvog je značaja činjenica da je javni tužilac odustao od gonjenja. Ako je istraga zbog sumnje da je lice izvršilo kriivično delo obustavljena zbog odustanka javnog tužioca. preraste u pouzdanje da je nastao razlog nedostojnosti za nasleđivanje. Prema čl. Navodi imenovane D. shodno čl. ova učesnica nije dostavila sudu izjavu o priznanju očinstva sada pok. koje su se prihvatile nasleđa koje im po zakonu pripada. pa mu se ne može ni priznati svojstvo zakonskog naslednika. H.

2008.1961. Rev. ZVP-a.NASLEDNO PRAVO Zbog toga su bez značaja žalbeni navodi u vezi činjenice da je naša država potpisnica Haške konvencije od 05. godine. 1774/04 od 16. koji je umro pre ostavilje. god. Gž. kao što bi se to moglo zaključiti iz spisa O. prvostepeni sud je oglasio za jedinog naslednika na zaostavštini LJ. da se odredi popis i procena pokretne imovine ostavilje kao i da se odredi privremeni staralac zaostavštine odbijen je kao neosnovan. U tom slučaju će sud takvo lice uputiti u parnicu pod uslovima iz čl. i prema saslušanju navedenog svedoka. Zakona o nasleđivanju ("Sl.. te da je ista od 12. 130. ona nije učesnik ostavinskog postupka.____/81-83 od 20. godine. nije od značaja u ovom postupku. M. pa je iz svih navedenih razloga prvostepeni sud primenio materijalno pravo kada je odbio kao neosnovan predlog za donošenje dopunskog rešenja.2004. zakonski naslednik ostavioca. br. pa su neosnovani revizijski navodi kojima se tvrdi suprotno. O.12. kojim je zaostavština raspravljena u pogledu nepokretnosti za koju se traži donošenje dopunskog rešenja. a pored toga tim rešenjem učesnik M. Takođe. godine. isti se ne može voditi više puta. a ostavilac je umro 05. budući da je ova izjava data prema zahtevu imenovane učesnice D. iza smrti pokojnog ostavioca M. godine.02. M. i 140. Zbog toga što neko od zakonskih naslednika nije učestvovao u ostavinskom postupku. 03.. Zbog toga.11 - . a samim tim ni činjenica da je imenovana učesnica D. H. Može se zaključiti da ova izjava nije relevantan dokaz da je u odgovarajućem postupku utvrđeno očinstvo. Iz obrazloženja: Pravilnom primenom materijalnog prava i to odredbe člana 6. 52/74. niti je ovlašćeno lice za izjavljivanje žalbe u ovoj pravnoj stavri. jer ako neko lice nije učestvovalo u postupku rasprave zaostavštine. Isticanje žalioca u žalbi da mu rešenje o nasleđivanju iz 1986.01.. zato što ona ne spada u krug lica koja po zakonu imaju pravo da naslede ostavilju shodno odredbi člana 920.) 27. 79. 2007. doneto je nasledno rešenje O. godine nije nikada dostavljeno. Naime. isti u smislu čl. Predlog M. neosnovani su žalbeni navodi u vezi naknadno dostavljene naznačene odluke suda u Gloucestershire od 12. J.10. . godine. 130. pošto se zaostavština ne može više puta raspravljati. 83. 354. ZPP-a. 135/07 od 18. 2. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. glasnik PC" br.____/81-83 za učesnika M. 1/80. br. 1986. 09. te je drugostepeni sud odbacio žalbu kao nedozvoljenu. sestre pokojnog supruga ostavilje. po osnovu testamenta V. (Rešenje Opštinskog suda u Vrnjačkoj Banji.2007. godine) 26. Lica koja nisu zakonski naslednici ne mogu da traže procenu i popis zaostavštine.2004. 25/82) koji je važio u vreme smrti ostavilje LJ. 2233/07 od 18. godine i Rešenje Okružnog suda u Kraljevu. B. Zakona o nasleđivanju.M.2007. a činjenično stanje je u ovom delu potpuno i pravilno utvrđeno. H.09. st. Iz obrazloženja: Pobijano rešenje u delu kojim je odbijen predlog za donošenje dopunskog rešenja ne sadrži bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. i nije oglašen za naslednika.12.

2. Naime. tako da svaki učesnik u nasleđu snosi svoje troškove povodom učešća u ostavinskom postupku. Isticanje u reviziji da je sada pokojni više puta i pred svedocima izjavio da je tužilac njegov sin i što je znalo čitavo selo. te je iz tih razloga Okružni sud preinačio pobijano rešenje i zahtev učesnice M. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. primenom čl. tj. 380. bez osnova. Zakona o nasleđivanju) 29. ZVP-a ostavinski postupak se pokreće i vodi po službenoj dužnosti. pošto vanbračno svojstvo tužioca nije utvrđeno na način kako to propisuje Zakon o braku i porodičnim odnosima. Nije pravno relevantna činjenica.12 - . pravilan je zaključak nižestepenih sudova da nema zakonskog osnova da se tužiocu prizna pravo na nasleđe iza smrti ostavioca kao njegovog pretpostavljenog oca. Stoga navodi tužioca izneti u reviziji da je osporena presuda doneta uz pogrešnu primenu materijalnog prava. 3.2004. god. da sada pokojni nije tužioca priznao za svoje vanbračno dete. . 380. tač.G. okolnost da je ostavilac više puta i pred svedocima izjavio da je tužilac njegov vanbračni sin i što je znalo čitavo selo. po osnovu nasleđa.) OSTAVIOČEVI POTOMCI I BRAČNI DRUG (prvi nasledni red) (Član 9. ali i u interesu učesnika u nasleđu i nezavisno od njihovih procesnih aktivnosti.NASLEDNO PRAVO 130.06. pa je stoga Okružni sud kao u izreci pod 1. 1682/99 od 29. izmireni u svojim naslednim delovima na zaostavštini svoje majke. nisu pravno relevantne činjenice za ovaj spor. S obzirom na utvrđeno činjenično stanje. Međutim. Gž. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su zahtev tužioca odbili kao neosnovan. za naknadu troškova postupka odbio kao neosnovan. nisu osnovani. niti se sada pokojni prema tužiocu ponašao kao njegov otac. Prijemom odgovarajućeg novčanog iznosa. da su tužioci prijemom isplate iznosa od po 5. ZVP-a svoja prava može ostvarivati u parnici. 89.) 28. naslednici se mogu izmiriti u svojim naslednim delovima iz zaostavštine. Stoga su njihovi zahtevi za isplatu određenog novčanog potraživanja. odlučio na osnovu čl. kojim se pobija rešenje u pogledu odluke o troškovima postupka. osnovana je žalba učesnika M. prema odredbi čl.500 DM.09. pošto vanbračno svojstvo tužioca nije utvrđeno na način kako to propisuje Porodični zakon. da očinstvo nije utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom. tač. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi pravilno zaključuju. ZPP-a. Iz obrazloženja: Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja. god. Rev. 1249/04 od 30.2000. ZPP-a.

1736/04 od 12. br. . Svi ovi zakonski naslednici su podneli zahtev za vraćanje zemljišta i svima pripada odgovarajući zakonski deo i to: . prvostepeni organ uprave je utvrdio da pravo na novčanu naknadu pripada i to: . Ostaviočev bračni drug nasleđuje 1/2 zaostavštine.podnosiocu zahteva koji udeo iznosi 1/3. (Vrhovni sud Srbije. svi revizijski navodi svode se na pobijanje utvrđenog činjeničnog stanja. kao i odredbama člana 13. i J. . 1/3 i .. Kod ovakvog činjeničnog stanja. . po umrloj kćerki D. glasnik RS". 45/95). tuženi organ je žalbu odbio. glasnik SRS".C. 1/80 i 25/82). utvrđivanje vrednosti zaostavštine. Rešavajući po žalbi tužilaca udove bivšeg vlasnika.udovi bivšeg vlasnika prema udelu od 1/3. Zakona o nasleđivanju ("Sl.M. a drugu polovinu dele ostaviočevi roditelji. god.05. kao i njihovo potomstvo. i J. 140. Ako ostaviočev roditelj ne može da nasledi (jer je umro) a to je bivši vlasnik u spornom slučaju kome je . sin M. broj 52/74). U suštini. Bračni drug pokojnika. od umrle kćerke D. zbog čega se prema članu 385.) OSTAVIOČEV BRAČNI DRUG I RODITELJI (drugi nasledni red) (Član 12. a iza njegove smrti od njegovih naslednika ostala je samo supruga .snahi po pokojnom sinu bivšeg vlasnika umrlog u toku postupka za vraćanje zemljišta. 28.13 - .2005.M. i J. Ove odredbe odnose se na pravo naslednika prvog naslednog reda.sin bivšeg vlasnika M.sinu bivšeg vlasnika M.prema udelu od 1/3. u braku bez dece. iza umrle kćerke D. Rev. novog Zakona o nasleđivanju propisano je da drugi nasledni red čine ostaviočev bračni drug i ostaviočevi roditelji. Vrhovni sud Srbije je rešavajući po tužbi tužilaca (žalilaca) istu uvažio i poništio osporeno rešenje tuženog organa. po pokojnoj kćerki D. Ovo sa razloga što su upravni organi nepravilno postupili kada su priznali pravo na novčanu naknadu snahi bivšeg vlasnika po pokojnom sinu koji je umro u toku postupka vraćanja zemljišta na celom udelu koji bi pripao njenom pokojnom bračnom drugu . Odredbama člana 14. i D.NASLEDNO PRAVO Pravilno su primenjeni čl.C. Pošto oni nisu imali dece. zajedno sa ostaviočevim roditelja. 10.M.M. kao i pravo na deobu nasledstva. stav 3.C. i unuke S.M. br. izdavanje u korist potomaka koji je privređivao sa ostaviocem i koji ne ulazi u zaostavštinu. .unukama bivšeg vlasnika S. ZPP revizija ne može izjaviti. i 142.udovi bivšeg vlasnika S.1/3.dece nisu imali. te njegovih unuka S. Iz obrazloženja: Nesporne su činjenice da su iza sada pokojnog M. ona kao bračni drug nasleđuje u drugom naslednom redu kako je to propisano odredbom člana 11. kao i člana 12. Zakona o nasleđivanju ("Sl. Zakona o nasleđivanju ("Sl.C. 32.od koga je oduzeto zemljište po Zakonu o PZF postali zakonski naslednici: udova S.C. ranijeg Zakona o nasleđivanju.prema udelu od 1/3. odgovornost naslednika za ostaviočeve dugove. T. M. 1/3.M. a pre donošenja prvostepenog rešenja . nasleđuje u drugom naslednom redu. M.unukama bivšeg vlasnika S.C.M. tako da bračnom drugu pripada 1/2 zaostavštine. a drugu polovinu na jednake delove nasleđuju ostaviočevi roditelji. koji je važio u vreme otvaranja nasleđa pok. Zakona o nasleđivanju) 30. glasnik SRS". U toku postupka za vraćanje zemljišta pre donošenja prvostepenog rešenja umro je podnosilac zahteva . . 52/74.

10. Znači.1998.D. L. i M. Gž. a što je bilo ili je moglo biti od uticaja na donošenje zakonite i pravilne odluke. Zakona o nasleđivanju) 32. Protiv ove presude žalbu je izjavila tužilja. Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja. a u žalbi se ne ukazuje ni na jednu odredbu Zakona o parničnom postupku koju prvostepeni sud tokom postupka nije primenio ili je nepravilno primenio.M. Bračni drug nasleđuje celokupnu zaostavštinu ukoliko ostavilac u momentu smrti nema potomaka a ni roditelji niti njihovi potomci nisu živi. njegovi unuci po pravu predstavljanja. Zaostavštinu lica umrlog bez potomaka i bračnog druga nasleđuju njegovi roditelji na jednake delove. kao podnosiocu zahteva koji je umro u toku postupka.J.Ž. majka ostavioca. te da su roditelji ostavioca M. a da sem ostavioca druge dece nisu imali. Prvostepeni sud je pošao od člana 15. Zakona o .14 - .. a to su u spornom slučaju podnosioci zahteva za vraćanje zemljišta . godine. (Iz presude Saveznog vrhovnog suda. U. po pokojnoj kćerki D.) 31. pravilno je zaključio prvostepeni sud da je osnovan prigovor nedostatka aktivne legitimacije na strani tužilje. god. i P. Prvostepeni sud je svestranom ocenom izvedenih dokaza u smislu odredbe člana 8. Žalba tužilje nije osnovana.M. 104/95) AKO OSTAVIOČEVI RODITELJI NEMAJU POTOMSTVA (Član 15. Zakona o parničnom postupku utvrdio da su njena sada pokojna majka T. stav 2.M. i J. i njena tetka pokojna M. pobijajući presudu iz svih zakonom propisanih žalbenih razloga.unuke bivšeg vlasnika S.M. rođene od istog oca i majke P.02.M. Neosnovano je isticanje u žalbi tužilje da je činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno u smislu odredbe člana 355. Zakona o parničnom postupku na koje drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom odbijen je tužbeni zahtev tužilje kojim je tražila da se utvrdi da je sudski testament koji je sačinio ostavilac ništav. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. snaha bivšeg vlasnika može naslediti samo 1/2 od 1/3 zemljišta koja bi pripala pokojnom sinu bivšeg vlasnika. a pre donošenja prvostepenog rešenja. njegov deo na jednake delove nasleđuju njegova deca (braća i sestre ostavioca). te da tužilja ne dolazi u krug zakonskih naslednika koji bi imali pravo da ostavioca naslede. umrli pre ostavioca.bivšeg vlasnika S. a drugu polovinu nasleđuju ostali naslednici sina bivšeg vlasnika njegova majka i unuci pokojnog oca . a da su tužena i ostavilac zaključili brak dana 31.1997.D. Stoga će tuženi organ ponovo odlučivati o žalbi tužilaca postupajući u svemu po pravnom shvatanju i primedbama ovog suda. po umrloj kćerki D. koje se navodima žalbe ne dovodi u sumnju. U toku prvostepenog postupka nisu učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 354.NASLEDNO PRAVO oduzeto zemljište i isto se vraća njegovim naslednicima u postupku vraćanja zemljišta. Zakona o parničnom postupku.. i J. 741/97 od 04.

Iz obrazloženja: 1998.2008. Gž. god.04. pa je našao da su isti bez značaja za donošenje drugačije odluke u ovoj pravnoj stvari. i to nezavisno od povlačenja tužbe za razvod braka.NASLEDNO PRAVO nasleđivanju koji propisuje da ako ostaviočevi roditelji nemaju potomstva. Zakona o nasleđivanju) 33. Te je sledom toga.11. stav 3. godine) 34. Iz obrazloženja: Pravo zakonskog nasleđivanja bračni drug gubi – u smislu člana 22. bračni drug gubi pravo nasleđivanja i kad je njegova zajednica života sa ostaviocem prestala njegovom krivicom ili sporazumom sa ostaviocem. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu. (Presuda Opštinskog suda u Nišu. nezavisno od toga što su povremeno održavali kontakte koji nemaju karakter trajnog uspostavljanja bračne zajednice prestale krivicom tužene neovlašćenim iznošenjem stvari iz njegovog stana i insistiranjem da izvrši prenos svoje imovine njenoj kćerki iz prethodnog braka.2000. i to njenom krivicom. Ako do kraja života ostavioca bračna zajednica nije trajno uspostavljana.05. P. Između ostalog. Okružni sud je odbio žalbu tužilje kao neosnovanu i potvrdio prvostepenu presudu . 2009/08 12. saglasno odredbi člana 368.) KADA BRAČNI DRUG GUBI PRAVO ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA (Član 22. koje u svemu kao pravilne i na zakonu zasnovane prihvata i Okružni sud. bračni drug nasleđuje celokupnu zaostavštinu.2006. Okružni sud je cenio žalbene navode tužilje da je testamentalni naslednik u momentu sačinjavanja testamenta bila vanbračna supruga ostavioca. prvostepeni sud pravilno postupio kada je tužbeni zahtev odbio kao neosnovan. 4438/06 od 04. faktička bračna zajednica nije ponovno trajno uspostavljana sve do njegove smrti. Zakona o parničnom postupku. Iako je ova tužba povučena. Bivši suprug je tada podneo tužbu za razvod braka. imajući u vidu priloženi izvod iz matične knjige venčanih. Kako ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija. 4123/00 od 10. 3. Zbog toga je pravilno utvrđeno da je izgubila pravo na zakonsko nasleđivanje. iz koga se vidi da su tužena i ostavilac bili bračni drugovi. Zakona o nasleđivanju kad je njegova zajednica života sa ostaviocem prestala krivicom nadživelog bračnog druga ili sporazu. Zakona o nasleđivanju u situaciji da se nesumnjivo utvrdi da je faktička bračna zajednica prestala njenom krivicom pre smrti svoga supruga a tužiočevog pretka. dajući jasne i dovoljne razloge. tada tužena može izgubiti pravo zakonskog nasleđivanja umrlog supruga iz čl. godine i Presuda Okružnog suda u Nišu.15 - . godine je trajno prestao brak tužene i pravnog prethodnika tužilaca. Gž. 22 st.

16 - . koji su bračni drugovi sačinili ili podneli sudu radi razvoda braka pre smrti ostavioca. on gubi pravo na nasleđe ako je prestanak bračne zajednice skrivio namerno odn. Ovi razlozi nižestepenih sudova ne mogu se prihvatiti. Zakona o braku i porodičnim odnosima . s obzirom da bračni drug gubi pravo zakonskog nasleđivanja. a posle njegove smrti se utvrdi da je tužba bila osnovana. kao rezultat njihove izričite i slobodno izražene volje.) .NASLEDNO PRAVO mom sa ostaviocem. stav 3. ili u sporazumu sa ostaviocem. kao rezultat njihove izričite i slobodno izražene volje.zaključenjem braka preuzeo. što joj se ne može pripisati u krivicu. Odluku o gubitku prava zakonskog nasleđivanja tuženog. Rev. Zakona o nasleđivanju. Bračni drug gubi pravo zakonskog nasleđivanja. 2002.4. nižestepeni sudovi su zasnovali na okolnostima njegovog teškog zdravstvenog stanja kojme se ne može pripisati u krivicu prestanak bračne zajednice. stav 3. stav 3. Nižestepeni sudovi su odluku o gubitku prava zakonskog nasleđivanja tuženog kao nadživelog bračnog druga sada pokojne E. supružnika. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. ili u sporazumu sa ostaviocem. 3) ako je njegova zajednica života sa ostaviocem bila trajno prestala njegovom krivicom. u smislu člana 22. Zakona o nasleđivanju ("Sl. onda njihovim prećutnim sporazumom. i kad je njegova zajednica života sa ostaviocem prestala krivicom nadživelog bračnog druga ili u sporazumu sa ostaviocem . kada je prestanak zajednice života nastao ili krivicom nadživelog bračnog druga ili sporazumom sa ostaviocem. 3451/01 od 11. odnosno uz svest da je njegovo ponašanje prema ostaviocu suprotno bračnim obavezama koje je u smislu člana 61. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. navedenog Zakona o nasleđivanju. i da je do prestanka zajednice života došlo ako ne krivicom tuženog. a razloga koji su bračnom drugu bili poznati u trenutku zaključenja braka. zasnovali na okolnostima teškog zdravstvenog stanja pokojne. svestan da je njegovo ponašanje prema ostaviocu suprotno bračnim obavezama koje je . Ovakvi razlozi nižestepenih sudova se ne mogu prihvatiti. te da je do prestanka bračne zajednice došlo ako ne krivicom tuženog. kada je prestanak zajednice života nastao ili krivicom nadživelog bračnog druga ili u sporazumu sa ostaviocem. godine) 35. Ukoliko je zajednica života trajno prestala krivicom nadživelog bračnog druga. god. a može biti sadržan i u predlogu za sporazumni razvod braka koji su bračni drugovi sačinili ili podneli sudu pre smrti ostavioca. Ovaj sporazum može biti sadržan i u predlogu za sporazumni razvod braka.2002. ovog Zakona kad je njegova zajednica života sa ostaviocem prestala krivicom nadživelog bračnog druga. on gubi pravo na nasleđe ako je prestanak bračne zajednice skrivio namerno.u smislu člana 61. glasnik RS" broj 46/95) bračni drug gubi pravo zakonskog nasleđivanja: 1) ako je ostavilac bio podneo tužbu za razvod braka. Bračni drug gubi pravo zakonskog nasleđivanja u smislu člana 22.0 4. kao nadživelog bračnog druga sada pok. Ukoliko je zajednica života trajno prestala krivicom nadživelog bračnog druga. Iz obrazloženja: Prema članu 22. onda njihovim prećutnim sporazumom. Zakona o braku i porodičnim odnosima zaključenjem braka preuzeo. 2) ako je njegov brak sa ostaviljom poništen posle ostaviočeve smrti. s obzirom da bračni drug gubi pravo zakonskog nasleđivanja u smislu člana 22. Rev. 3451/01 od 11. Sporazum nadživelog bračnog druga sa ostaviocem o trajnom prestanku njihove bračne zajednice mora biti izričit i rezultat njihove slobodno izražene volje. Sporazum nadživelog bračnog druga sa ostaviocem o trajnom prestanku njihove bračne zajednice mora biti izričit i rezultat njihove slobodno izražene volje.

09. god. 161/98 od 09. supruga ima pravo nasledstva na celokupnoj zaostavštini ako je ona male vrednosti. a imovinske i zdravstvene prilike u kojima se ona nalazi upućuju na to da bi podelom zaostavštine tužilja došla u oskudicu. on gubi pravo na nasleđe ako je prestanak bračne zajednice skrivio namerno. kao rezultat njihove izričite i slobodne volje. jer spadaju u krug lica koja imaju neposredni pravni interes da brak bude poništen. iako se pravo zahtevanja poništaja braka.17 - .NASLEDNO PRAVO 36. u vezi sa stavom 3.1998. 3415/01. od 11. Zakona o braku i porodičnim odnosima zaključenjem braka preuzeo.) 37. Pravo zakonskog nasleđivanja. (Vrhovni sud Srbije. Iz obrazloženja: Ukoliko je zajednica života trajno prestala krivicom nadživelog bračnog druga. kao lično pravo. Naslednici.) POVEĆANJE NASLEDNOG DELA BRAČNOG DRUGA U DRUGOM NASLEDNOM REDU . bračni drug gubi kada je prestanak zajednice života nastao krivicom nadživelog bračnog druga ili na osnovu sporazuma sa ostaviocem. Zakona o nasleđivanju i kad je prestanak zajednice života nastao ili krivicom nadživelog bračnog druga ili u sporazumu sa ostaviocem. Vrhovni sud je na osnovu člana 394. br. istog zakona. odnosno uz svest da je njegovo ponašanje prema ostaviocu suprotno bračnim obavezama koje je u smislu člana 61. s obzirom na to da bračni drug gubi pravo zakonskog nasleđivanja u smislu člana 22. imaju pravo da podnesu tužbu za poništenje braka iz uzroka apsolutne ništavosti iz Porodičnog zakona i posle prestanka braka. stav 1. ukinuo obe nižestepene presude i odlučio kao u izreci. Zakona o nasleđivanju i utvrde pravu volju tuženog i ostavilje čija je zajednica života trajno prestala pre smrti ostavilje. Zakona o nasleđivanju) 38. stvarne razloge zbog kojih je došlo do prestanka njihove bračne zajednice i ove okolnosti ocene prema odredbama člana 22. stav 1.04. kao nadživelog bračnog druga. 4111/98 Gž. stav 2. stav 3. i člana 395. onda njihovim prećutnim sporazumom. usled čega su zaključili da je do prestanka zajednice života došlo ako ne krivicom tuženog. Ovakvi razlozi nižestepenih sudova se ne mogu prihvatiti. Nižestepeni sudovi su odluku o gubitku prava zakonskog nasleđivanja tuženog. . god. ne može nasleđivati. Kako su nižestepeni sudovi propustili da utvrde sve odlučne činjenice iz člana 22.2002. Posle smrti svog bračnog druga. ZPP. bilo da su zakonski ili testamentalni. kojoj se prestanak bračne zajednice ne može pripisati u krivicu. zasnovali na okolnostima teškog zdravstvenog stanja njegove supruge.USLOVI ( Član 23. Rev. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev.

Zakona o nasleđivanju. tada ona ima pravo nasledstva na celokupnoj zaostavštini. a imovinske i zdravstvene prilike u kojima se nalazi tužilja upućuju na to da bi podelom zaostavštine tužilja došla u oskudicu. Iz obrazloženja: U toku ostavinskog postupka utvrđeno je da zaostavštinu ostavioca čini pravo svojine na 1/2 stana ukupne površine 37. To zbog toga što tužilja konkuriše u zaostavštini ostavioca sa tuženim kao bratancem ostavioca. Pored toga je utvrđeno da je tuženi kao davalac izdržavanja nakon smrti supruga tužilje kao primaoca izdržavanja postao vlasnik zemljišta površine 10 ari sa kućom površine 56 m2 na toj parceli. te da bi njenom podelom tužilja zapala u oskudicu. odlučujući o osnovanosti tužbenog zahteva a nakon izvršenog veštačenja. ostaviočev bratanac po umrlom bratu ima 65 godina. i svih pokretnih stvari koje se u kući nalaze. Kad je zaostavština male vrednosti.03.2001. da upućuju na to da bi . godine) 39.03. . jer je predmetna zaostavština male vrednosti. godine. Rev. podelom zaostavštine tužilja došla u oskudicu. srčani je bolesnik. 1291/01 od 23. zaključili da tužilja ima pravo nasledstva na celokupnoj zaostavštini posle smrti svog supruga. Ne nasleđuje krvne srodnike usvojioca usvojenik iz usvojenja zasnovanog po Zakonu o usvojenju iz 1947. a imovinske i zdravstvene prilike supruge ostavioca su takve. Ovo zbog toga što tužilja konkuriše u zaostavštini ostavioca sa tuženim kao bratancem ostavioca. koji je bio na snazi u vreme otvaranja nasleđa posle smrti ostavioca. živi sam i ima sinove koji su u braku.) USVOJENIK IZ POTPUNOG USVOJENJA (Član 34. nakon izvršenog veštačenja. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. a da tuženi. po zanimanju je poljoprivrednik slabog zdravstvenog stanja. prima mesečnu penziju od 1. god.95 m2.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Sudovi su. koji je stečen po osnovu ugovora o otkupu stana.sa naslednikom drugog naslednog reda. te da bi njenom podelom tužilja zapala u oskudicu. Zakona o nasleđivanju) 40. a imovinske i zdravstvene prilike u kojima se nalazi tužilja upućuju na to da bi podelom zaostavštine tužilja došla u oskudicu. Iz tih razloga su odluke nižestepenih sudova u potpunosti u skladu sa članom 23.18 - . glasnik SRS".500 dinara u dva dela. koje kasnije nije zasnovano kao potpuno usvojenje. broj 52/74). da tužilja ima 79 godina. Odlučujući o osnovanosti tužbenog zahteva. jer je predmetna zaostavština male vrednosti. dakle . a koji je bio na snazi u vreme otvaranja nasleđa iza smrti ostavioca. pa su odluke nižestepenih sudova u potpunosti u skladu sa članom 23. dakle sa naslednikom drugog naslednog reda. i 1/2 novčanih sredstava na deviznoj štednoj knjižici. sudovi su zaključili da tužilja ima pravo nasledstva na celokupnoj zaostavštini iza smrti svog supruga. poseduje 9 ari zemljišta koje daje u arendu. koji se ima primeniti na ovaj slučaj ("Sl.2001. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. Zakona o nasleđivanju. Rev. 1291/01 od 23.

Kako je usvojenje sprovedeno u postupku propisanom Zakonom o usvojenju iz 1947.predlog u smislu stava 1.propisuje da se usvojenje zasnovano po dotadašnjim propisima može na predlog usvojioca zasnovati kao potpuno usvojenje ako su u vreme usvojenja bili ispunjeni uslovi iz čl.ima pravo nasleđa iza svoje tetke . godine kasnije zasnovano kao potpuno usvojenje u smislu člana 32. uz obavezu tuženika da ovo prizna i trpi da se tužilac sa navedenim udelom na predmetnoj nepokretnosti upiše kao vlasnik u zemljišnim i drugim javnim knjigama. te da je .vlasnik sa 1/4 nepokretnosti navedene zgrade upisane na naznačenoj katastarskoj parceli. niti je usvojenje prestalo. Gž. godine.00 dinara. ovakav zaključak prvostepenog suda ne može se prihvatiti dok se ne utvrde sve relevantne činjenice. što će biti dužan da učini u ponovnom postupku.pokojne imenovane. ovog Zakona. Zakona o usvojenju iz 1976.. pri čemu je tužilac dužan da dokaže da je stekao status usvojenika iz potpunog usvojenja pod navedenim zakonskim uslovima.02. rođene sestre prvoimenovane pokojne. ( Rešenje Okružnog suda u Valjevu. ovog člana može se podneti nadležnom organu starateljstva prema mestu prebivališta usvojioca u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. . U parnici (a ne u ostavinskom postupku) se ostvaruje redukcija poklona i utvrđivanje novčane protivvrednosti nužnog dela i obveznika isplate na ime njegove povrede. Zatim je utvrđeno da tužilac ima pravo na 1/2 dela potraživanja na ime neisplaćenih penzija iza pokojne za period od 1994. godine nije pravio razliku između potpunog i nepotpunog usvojenja.po tom osnovu . odlučujuća je činjenica za donošenje odluke u ovoj pravnoj stvari. ima pravo nasleđa nakon smrti imenovane pokojne. Zakona o nasleđivanju. godine ) KO SU NUŽNI NASLEDNICI (Član 39. prvostepeni sud zaključuje da se radi o potpunom usvojenju i da tužilac. godine. ali to čini Zakon o usvojenju iz 1976. godine od strane imenovanih pokojnih.1951. 11.1951. a nasledna prava usvojioca nisu ograničena niti isključena.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Tužilac . godine. da li je usvojenje tužioca iz 1951.2007. Prvostepeni sud utvrđuje da je tužilac rođen 28. pa je obavezan tuženi da tužiocu isplati 1/2 primljenog iznosa i da tužiocu naknadi parnične troškove u iznosu od 104. . 1227/07 od 31.19 - . prvostepeni sud nije utvrđivao. koja . a prema stavu 2. kao naslednik iz drugog naslednog reda.kako je utvrđeno pobijanom prvostepenom presudom . do 1995. koji ne pravi razliku između potpunog i nepotpunog usvojenja. Naime.04. tačno je da Zakon o usvojenju iz 1947. i 12.u stavu 1. Prema tome. međutim.08. u smislu člana 34. To. kao bračnih drugova. godine. tog Zakona. Međutim.700. Zakona o nasleđivanju) 41. Za rešenje ove pravne stvari značajna je odredba člana 32. godine i da je usvojen 17.

Ako nužni naslednik ne može ili neće da nasledi. R. usvojilac. R. da se određeno navede i postavi u čemu se sastoji povreda nužnog dela.02.02. po kome je svu svoju nepokretnu i pokretnu imovinu ostavila tuženoj S. Pravilno zaključivši da tužilac nije aktivno legitimisan za vođenje ove parnice u kojoj traži poništaj testamenta iz razloga propisanih članom 61.) . a poništaj testamenta traži zbog zaveštaočeve mane u volji prilikom sastavljanja testamenta. u naknadu za izdržavanje.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Krug nužnih naslednika ostavioca (potomci. ____/90. godine) 42. usvojenici i njihovi potomci. kao zakonski naslednik ima pravo da nasledi. 3381/91 od 05. jer je njime obuhvaćena imovina njegovog oca koju on. što znači da je sada pok. dedovi i babe i ostali preci) određen je članom 39. O nužnom delu sud odlučuje samo na zahtev nužnih naslednika. u kom roku je obveznik dužan isplatiti novčani iznos utvrđenog nužnog dela kao i da utvrdi zateznu kamatu na tako utvrđenu visinu nužnog dela od dana utvrđivanja vrednosti nužnog dela do isplate.09. Rev. kako smatra. njegov nužni deo ne prirasta ostalim nužnim naslednicima. a nužni deo ostalih nužnih naslednika je trećina dela koji bi svakom od njih pripadao po zakonskom redu nasleđivanja. dana 17. Zakona o nasleđivanju.20 - . navedeno se ostvaruje u parnici u kojoj tužbeni zahtev treba postaviti radi izlučenja na bazi konkretizovanih elemenata. usvojenika i njegovih potomaka i ostaviočevog bračnog druga je polovina. Beograd. obveznik isplate novčane protivvrednosti njenog nužnog dela. Nije aktivno legitimisano za vođenje parnice za poništaj testamenta ono lice koje ne spada u krug lica koja bi po zakonskom redu nasleđivanja bila pozvana na nasleđe kad ne bi bilo testamenta. Neosnovano imenovana naslednica u žalbi ističe da je prvostepeni sud trebalo rešenjem da utvrdi ko je obveznik vraćanja poklona usled povrede nužnog dela po darovnom ugovoru do visine navedenog nužnog dela odn. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu. koji je ugovorom o doživotnom izdržavanju istu ostavio sada pok. bračni drug. dok je članom 40. 144/06 od 08. godine. braće i sestre. niti bi mu usled poništenja testamenta pripalo neko pravo iz zaostavštine. Nužni deo potomaka.1992. Zakona o nasleđivanju. bila vlasnik te imovine u momentu raspolaganja testamentom. R. god. ostavila sudski testament pod R. Imovina sa kojom je sada pok. Gž. koliki je deo kojim je nužni deo povređen te da se traži da sud obaveže tuženika na izlučenje njegovog nužnog dela iz ostavinskih dobara ili njihovu protivvrednost. Međutim. roditelji. pošto ne spada u krug lica koja bi po zakonskom redu nasleđivanja bila pozvana na nasleđe kad ne bi bilo testamenta niti bi mu usled poništenja testamenta pripala neka korist iz zaostavštine. R. tužilac smatra da ima pravnog interesa da traži poništaj tog testamenta. a ne i po službenoj dužnosti i to samo o nužnom delu onih naslednika koji su zahtev podnel. br. Jer. br. M. Testator je bila maćeha tužiočeva.2007.1990. (Vrhovni sud Srbije. sudovi su odbili tužbeni zahtev. tj. istog regulisano da nužnim naslednicima pripada deo zaostavštine kojim ostavilac nije mogao raspolagati i koji se naziva nužnim delom. Iz obrazloženja: U postupku je utvrđeno da je sada pok. raspolagala testamentom bila je ranije vlasništvo tužiočevog oca V.

113. osim u slučaju kada su se učesnici ovog prava odrekli u prvostepenom ostavinskom postupku. navodeći da im prvostepeni sud nije ostavio mogućnost da se o navedenim činjenicama izjasne. god. 2. pored imovine kojom je raspolagao Ugovorom o poklonu posedovao i pokretnu imovinu i traže da se sprovede rasprava u odnosu na istu. pa i u žalbenom postupku. Pored toga. Kod takvog stanja stvari prvostepeni sud nije mogao da donese pobijano rešenje. Okružni sud je našao da je žalba osnovana. Nužni naslednik može isticati pravo na nužni deo sve do okončanja ostavinskog postupka.) 44. 541/06 od 13. Gž. a kako to ovde nije slučaj.21 - . jer se ovo pravo može isticati sve do pravosnažnog okončanja ostavinskog postupka. br. i kako prvostepeni sud nije pravilno postupio utoliko što učesnike nije upoznao o njihovom pravu na nužni deo i o ovome nije uzeo jasnu i nedvosmislenu izjavu. Osim ako se nužni naslednik izričito odrekao prava na nužni deo u prvostepenom ostavinskom postupku. god. već je bio u obavezi da utvrdi sastav zaostavštine i da prema čl. o čemu je sud bio dužan da od učesnice S. izjavila je da priznaje u njihovo ime zaveštanje i prihvatila se kao njihov zakonski zastupnik prava nasleđa koje im pripada po zaveštanju.04. Zakona o nasleđivanju) 43. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. međutim iz ovakve njene izjave nije jasno da li se ista izjašnjavala i o pravu na nužni deo mal. D. 1190/05 od 20. ZVP raspravi zaostavštinu ostavioca koju čine pokretne stvari. učesnika.10. oglašen kao naslednik ''na preostaloj imovini'' ostavilje. pa će u prvostepenom postupku sud ponovo pozvati učesnike i postupiti u smislu navedenih primedbi. Gž. ovo pravo se može isticati sve do pravnosnažnog okončanja ostavinskog postupka. zastupnik mal. i Ž. Iz obrazloženja: U podnetoj žalbi učesnice ističu da je sada pok. jer je potrebno da se tačno opiše na kojoj imovini je koji naslednika oglašen. niti je o tom njihovom pravu odlučivao. uzme potpunu i jasnu izjavu. Pored toga u podnetoj žalbi učesnice ističu da prvostepeni sud nije odlučio o njihovom pravu na nužni deo.NASLEDNO PRAVO NUŽNI DEO (Član 40. pa i u postupku po žalbi. Kako se ovaj prigovor može isticati sve do okončanja ostavinskog postupka pa i u žalbenom postupku osim u slučaju kada se učesnici ovog prava odreknu u prvostepenom postupku.2006. pa i u žalbenom postupku. izreka pobijanog rešenja nije razumljiva u delu kojim je učesnik M. to je i ovaj navod žalbe osnovan jer prvostepeni sud nije dao mogućnost učesnicama da se o ovom pravu izjasne pred prvostepenim sudom. a kako ostavinski sud o pravu na nužni deo može odlučivati sve do okončanja ostavinskog postupka.) . st. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. S.2005. kao zak. Iz obrazloženja: Na ostavinskoj raspravi učesnica S. br.

istog zakona legat pada ako se legatar odrekne legata. što je imalo za posledicu i pogrešnu primenu materijalnog prava. takvo zaveštanje naziva se legat. za sada nije jasno da li se tužilja prihvatila legata. ili da ga izdržava ili uopšte da u njegovu korist nešto učini ili da se uzdrži od nečega ili da nešto trpi (st. kao testamentalnog naslednika da mojoj supruzi O. njenog supruga sada pok. 91. br. dajem pravo doživotnog uživanja na stanu koji se nalazi na spratu kuće… obavezujem svog brata R. 14.NASLEDNO PRAVO 45. ili da mu isplati sumu novca.1991. 1) i takvim se zaveštanjem po pravilu ne postavlja naslednik . biv. da li se tako postavlja naslednik (univerzalni sukcesor) ili legatar (singularni sukcesor). navedenog Zakona o nasleđivanju. B.09. u ostavinskom postupku do njegovog prekida. ili ukoliko već nije primio ono što mu je legatom ostavljeno. Ako je u konkretnom slučaju u pitanju legat. može se određi legata i tražiti da mu se nužni deo ustupi na teret cele zaostavštine.09. tač. ZPP-a. iz LJ. koja se sastoji u tome što za odluku u tom delu presuda ne sadrži potpune i jasne razloge o svim odlučnim činjenicama. iz B. B. Nužni naslednik. dok prema odredbi čl.000 DM… smatram da ovakvo učinjeni raspored imovine nisam okrnjio nužni deo svoje supruge O…''. ali zaveštalac može odrediti da nužni naslednik primi svoj deo i u određenim stvarima. pravima ili novcu. istovremeno je zasnovana i na nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju. ostavljam u državinu i svojinu sve nepokretnosti navedene u ovom testamentu… svojoj supruzi O. 2. Naime. prihvatajući kao pravilno stanovište izneto u žalbi tužilje. a u suprotnom ukoliko nije. bez legata). P. da zatraži od tužilje da se potpuno i određeno izjasni o tome da li legat prihva.1991 godine) nužnom nasledniku pripada određeni deo svake stvari i prava koji sačinjavaju zaostavštinu. (koliko bi i iznosio njen nužni deo. B. Primena navedenih zakonskih propisa je od značaja za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari. tužilji ima uračunati legat u njen nužni nasledni deo. 354. Zakona o nasleđivanju (''Sl. i da li se u smislu čl. isplati 10. prvostepeni parnični sud je bio dužan najpre da ispita da li je tužilja primila nešto od onoga što joj je zaveštano.. 1/78) koji je važio u vreme otvaranja nasleđa iza pok. Stoga. Iz obrazloženja: Pobijana presuda u delu kojim je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtev tužilje da se utvrdi da joj je testamentom od 2. ukoliko se legatar nije na izričit način prihvatio legata. Po shvatanju ovoga suda. B. biv. a lice kome je namenjeno naziva se legatar. koja se sastoji od nepokretnosti bliže označenih u izreci pobijane presude sadrži bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl.. kada on određuje testamentom nužni deo nužnom nasledniku. (21.. ili naložiti nasledniku ili kome drugom licu kome nešto ostavlja da iz onoga što mu je ostavljeno da neku stvar određenom licu. godine. 86 istog zakona. ili da ga oslobodi nekog duga.. tužilja nije na izričit način izjasnila o tome da li legat prihvata ili ga se odriče i na sadržinu zahteva tužbe.. st. ukazuje se prvostepenom sudu da prema odredbi čl. ima pravo da se legata odrekne do okončanja ostavinskog postupka. kojim traži da se utvrdi njeno pravo svojine od _____ na celokupnoj zaostavštini pok. 47. 52/74. P. za koga je testator odredio da nužni deo primi kao legatar. Ovo znači da od volje testatora zavisi. glasnik SRS''. Prema odredbi čl. na šta bi mogla da ukaže sadržina testamenta : ''… svom bratu P. 27. da se nužni naslednik može odreći legata (u slučaju kada je testator odredio nužni deo nužnom nasledniku u tom obliku) i tražiti da mu se nužni deo ustanovi na teret svih stvari zaostavštine. povređen nužni nasledni deo i da se isti odredi u delu od ____ zaostavštine pok. iz LJ. R. a s obzirom da se.22 - . u ovako nejasnoj situaciji. zaveštalac može ostaviti testamentom jednu ili više određenih stvari ili neko pravo određenom licu.

godine i dobili po jednu trećinu. pri čemu će. i s obzirom na sadržinu navedenih odredbi čl. Zahtev za uracunavanje imovine u nuzni nasledni deo moze se postaviti samo ukoliko je nekom od naslednika povreden nuzni nasledni deo. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. Tužilac u reviziji svojim navodima napada činjenično stanje smatrajući da nije pravilna odluka. jer njegov nužni deo nije povređen. Kad je povređen nužni deo. 5681/98 od 17.11. Gž. jer su prilikom procene i imovine odbijeni svi troškovi koje je isključivo snosio tuženi. st. br._____ od 7. 34.2005. ali se ti navodi u revizijskom postupku nemogu posebno razmatrati zbog odredbe čl. saglasno navedenim primedbama.____/91 od 28.1992. prelazi vrednost nužnog dela.606 dinara a da je od raspravljene zaostavštine dobio imovinu u vrednosti od 277. U raspravljanju zaostavštine nije obuhvaćena imovina koja je predmet osporenog ugovora o poklonu. Vrhovni sud je našao da je na ovako utvrđeno činjenično stanje pravilno primenjeno materijalno pravo kada je zahtev tužioca odbijen kao neosnovan. a ukoliko nađe da se radi o legatu uračunavanje će izvršiti zavisno od toga da li je tužilja legat prihvatila ili ga se odrekla.4. povređen njegov nužni nasledni deo.) 46. poklonio deo svoje imovine drugom sinu tuženom B. na pouzdan način raspraviti pravnu prirodu zaveštanja tužilji.) 47. onda zahtev tužioca ne može biti osnovan. Ispitujući osnovanost tužbenog zahteva prvostepeni sud je izvršio procenu nasleđene i poklonjene imovine u skladu sa odredbom čl. a ne i tužilac. godine.785 dinara. i 28. ZPP. U ponovnom postupku. kojim je njegov otac R.2.NASLEDNO PRAVO ta. god. Kad je povređen nužni deo.23 - . godine. u vezi čl. 40. na šta se osnovano ukazuje žalbom tužilje. prvostepeni sud će najpre. da mu nije povređen nužni deo uz tvrdnju da nije izvršena procena kompletne imovine. Zakona o nasleđivanju nužni naslednik može da traži da se izvršeni poklon vrati da bi se dopunio nužni deo. 27. a povređen je ako je vrednost primljene zaostavštine manja od vrednosti nužnog dela onda u tom slučaju u smislu čl. 385. a povređen je ako je vrednost primljene zaostavštine manja od vrednosti nužnog dela. 26. Pošto je u ovom slučaju utvrđeno da vrednost zaostavštine. 3.1999. i 86. Rev. u vezi čl.05. 509/05 od 19. R. 34. uzeti u obzir i vrednost lokala. Nakon izvršene procene prvostepeni sud je utvrdio da bi nužni deo tužioca iznosio 170. 40. koju je tužilac primio. Prema činjeničnom stanju utvrđenom u prvostepenom postupku tužilac i tuženi su kao zakonski naslednici pok. god. onda u tom slučaju u smislu čl. Zakona o nasleđivanju nužni naslednik može da traži da se izvršeni poklon vrati da bi se dopunio nužni deo. u slučaju uračunavanja. Iz obrazloženja: Tužilac je tražio da se utvrdi da je ugovorom o poklonu Ov. . (Vrhovni sud Srbije.1982. nasledili imovinu koja je obuhvaćena rešenjem o nasleđivanju O. Zakona o nasleđivanju koji je tada bio na snazi i koji se u ovom slučaju primenjuje. što je inače propustio da učini pobijanom presudom. što prelazi vrednost nužnog dela. Zakona o nasleđivanju iz 1974.

) 48. .24 - . Pravo njenog supruga je bilo strogo lično i ugasilo se njegovom smrću. Zakona o nasleđivanju) Ugovorom o poklonu koji je ostavilac zaključio pre braka povređeno je pravo na nužni deo supruge ostavioca. Pravo na nužni deo je nasledno pravo i ne može se isključiti zbog pravne sigurnosti. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. 2352/95 od 16. sada. nema značaja jer sporna imovina u momentu njegove smrti nije bila njegova. sa jednakim delovima od po 1/3 proglašeni: njegova supruga. te tužilac i tuženi. Iako u momentu kada je poklon učinjen nisu bili ni zakonski ni nužni naslednici ostavioca. Rev. god. zadovoljio se pravom lične službenosti i njegova druga supruga. broj 1275/97 od 26.11. (Vrhovni sud Srbije Rev. 1995.) Nužni nasledni deo utvrđuje se za svakog zakonskog naslednika pojedinačno. nužni naslednici mogu tužbom tražiti da se utvrdi da je učinjenim poklonom povređen njihov nužni deo. ___/91 nesumnjivo utvrđeno da su za zakonske naslednike iza pokojnog R. god. B.1999. Pošto njen muž za života nije pobijao testament njegove prve supruge. majka stranaka. Beograd. ne može pretendovati na nužni deo iz zaostavštine prve supruge njenog muža. jer je iz ostavinskog rešenja O. 4051/98 od 9. (Vrhovni sud Srbije.03. Rev. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Gž . Iz obrazloženja: Nije sporno da tužena nije nužni naslednik prve supruge njenog muža.) 50. NAMIRENJE NUŽNIH NASLEDNIKA I ODGOVORNOST ZA OSTAVIOČEVE DUGOVE ( Član 41. oktobar 2004. već odrekla nasleđa i time povećala kvotu nužnog dela ostalih naslednika nema značaja.1997.03. Lice može ostvarivati pravo na nužni deo samo ako je to pravo ostvarilo lice koga nasleđuje. što znači da nije prihvatila zakonsko nasleđe.NASLEDNO PRAVO Revizijski navod tužioca da se sestra stranaka M. Zakona o nasleđivanju) 51. god.) 49. Okolnost da jeste nužni naslednik svog pokojnog muža. B. On je imao samo pravo doživotnog uživanja a ta lična službenost se gasi smrću i nenaslediva je. POVREDA NUŽNOG DELA ( Član 42. god. u odnosu na vrednost celokupne imovine ostavioca.

1/80 i 25/82). 52/74.. 46/95) ulaze u krug nužnih naslednika i imaju pravo na nužni deo.. te da iz ovih razloga ne može biti povređen njihov nužni deo. a zatim i poklonima. preminuo 1993..2007) 52. i pok. (Rešenje Okružnog suda u Novom Sadu.. Tužilja ..25 - .M. br. br.. Ostavioci su bili nosioci stanarskog prava na stanu u ulici T.B. te shodno tome aktivno su legitimisani za podnošenje tužbe da im je učinjenim poklonom 1968. Prvostepeni ..S.tuženom-protivtužiocu. 1.. M. idealnog dela stana u ul. koji je važio u vreme otvaranja nasleđa i koji se u ovom slučaju primenjuje shodno odredbi čl.D. nužni naslednici. kada je ovaj poklon učinjen. nije bio ni rođen (rođen je 1971. i 3. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud je pravilno zaključio da je testamentalnim raspolaganjem povređen nužni deo tužilje .D.. čiji je nužni deo na taj način povređen su ovlašćeni da traže da se njihov nužni deo namiri iz one imovine kojom je ostavilac raspolagao testamentom.protivtužene i da je ona kao nužni naslednik ovlašćena da traži da se njen nužni deo podmiri iz one imovine kojom su ostavioci raspolagali testamentom. Imajući u vidu utvrđenu činjenicu da je suprug odnosno otac tužioca M. Prvostepeni sud je takav zahtev odbio uz obrazloženje da 1968.. a tužilja-protivtužena. jer u vreme učinjenog poklona nisu bili ni zakonski ni nužni naslednici svog pokojnog oca odnosno supruga.D. svom sinu sada pokonom K.S.. povređen nužni nasledni deo tužilje-protivtužene te je traženo srazmerno smanjenje zaveštajnog raspolaganja u visini nužnog dela.. godine. proističe da su tužioci tužbom tražili da se utvrdi da im je ugovorom o poklonu iz 1968.. Gž. glasnik SRS".. i stana u ulici V.. tužioc M.. godine. godine) a da u isto vreme M.M. godine stanovi su otkupljeni.12.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Iz činjeničnog utvrđenja u prvostepenom postupku.M. sačinili testament kojim su imovinu koja predstavlja njihovu zaostavštinu.. godine njihov nužni deo povređen. Prvostepeni sud je utvrdio da su roditelji parničnih stranaka sada pok.protivtužena je ćerka testatora. i pok. godine izvršena je zamena ovih stanova. nosilac stanarskog prava u ulici V.. V. Kada je nužni deo povređen ostaviočevim zaveštajnim raspolaganjem i poklonima. Iz obrazloženja: Predmet tužbenog zahteva je utvrđivanje da je testamentima pok. Predmet protivtužbenog zahteva je da se u nasledni deo tužilje-protivtužene uračuna poklon koji je dobila od pok. M. 5166/2006 od 15. u B... D. M. i pok. 1. kojim je njihov suprug odnosno otac poklonio svoj deo nekretnina i to 1/4 dela istih.. a shodno članu 42. D. povređen je njihov nužni deo. st.M. godine). 237. M...M. i tokom 1990. M. nije bila venčana supruga pokojnog ostavitelja (venčali su se tek 1987.. D. Zakona o nasleđivanju.M.. Zakona o nasleđivanju ("Sl.S.. a koji se sastoje u razlici vrednosti stana u ulici T. koji se vraćaju redom kako su učinjeni. ostavili sinu . st. a 1992. U postupku po žalbi tužitelja drugostepeni sud nalazi da se ovaj zaključak nižestepenog suda ne može prihvatiti. 25. godine i da su u ostavinskom postupku koji je pokrenut iza njega ovde tužioci označeni kao njegovi zakonski naslednici isti po čl. pravnom prethodniku tuženih. glasnik RS". Zakona o nasleđivanju ("Sl.

9. god. Okružni sud u Č. To što tuženik ističe u žalbi da je isključivo do smrti izdržavao majku. pa je utvrđeno prema tuženiku da je sudskim testamentom R. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu.. odnosno 132 meseca i 12 dana. Zakona o nasleđivanju koji govori o izračunavanju nužnog dela. Iz obrazloženja: U dokaznom postupku pred Opštinskim sudom u G. pa tu okolnost treba imati u vidu kada se izračunava povređeni nužni deo. februara 2001. obračunska vrednost zaostavštine se utvrđuje tako što se utvrdi aktiva.______. dodaje i vrednost poklona koji je ostavilac učinio zakonskom nasledniku. Gž. aktivu. a koje je bliže opredeljeno u izreci presude. a okolnost da je došlo do zamene većeg stana za manji ne može biti osnov i razlog da se ova razlika uračuna u poklon.57% od zaostavštine pokojne. od 31. Gž. 1376/03 od 11. odbio kao neosnovanu žalbu tuženika i potvrdio je prvostepenu presudu. br. Zakona o nasleđivanju) 53. maja 1980.. stav 3. br. Opštinski sud u G.M. godine. Sud je pravilno primenio odredbu člana 48. s obzirom da su ovi stanovi bili u društvenoj svojini. U žalbi je istakao da je on lično izdržavao majku posle deobe sa njenom decom počev od 7. je svojom presudom P. Protiv navedene presude tuženik je izjavio žalbu. delimično usvojio tužbeni zahtev tužioca. pa sve do njene smrti. na osnovu koje se izračunava nužni deo. godine. povređen nužni deo tužioca. br.2003. od 31. godine. Zakona o nasleđivanju da se prilikom utvrđivanja vrednosti zaostavštine. (Iz presude Okružnog suda u Čačku.) .26 - .. Ista je pored stranaka (dva sina) imala još šestoro dece. utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Majka stranaka je sastavila sudski testament 1988._______. 648/01 od 31. U drugostepenoj odluci je ukazano sledeće: Pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo i utvrdio povređeni nužni deo tužioca i pravilno ga izračunao u procentu. koji je sačinila pokojna majka stranaka.) UTVRĐIVANJE VREDNOSTI ZAOSTAVŠTINE NA OSNOVU KOJE SE IZRAČUNAVA NUŽNI DEO (Član 48. U ostavinskom postupku svi naslednici su priznali punovažnost sudskog testamenta sem tužioca. Prilikom izračunavanja nužnog dela. maja 2001.NASLEDNO PRAVO sud je utvrdio da nisu ispunjeni uslovi iz člana 48.. D. godine i tom prilikom je raspolagala svojom celokupnom imovinom.. od 6. maja 1988. 05. god. odbijaju se iznosi ostaviočevih dugova kao i iznos popisa i procene zaostavštine i uobičajenih troškova njegove sahrane.. tužilji-protivtuženoj. je svojom presudom Gž. tj. 2001. sa razloga što je došlo do zamene društvenih stanova između tužilje-protivtužene i njenog oca sada pok. potom pasiva. pasivu zaostavštine i utvrđen je procenat povređenog nužnog dela tužioca. postupku utvrđivanja vrednosti zaostavštine. te se smanjuje testamentalno raspolaganje ostavilje i tužiocu priznaje pravo na nužni deo od 4._____. nema nikakvog značaja kod okrnjenja nužnog dela. godine..

NASLEDNO PRAVO

ŠTA SE SMATRA POKLONOM (Član 50. Zakona o nasleđivanju)

54.
S obzirom da su tužioci imali isključivu nameru da tuženoj učine poklon kupovinom stana a ne nameru da kupovinu uslove njihovim doživotnim izdržavanjem, odluka nižestepenih sudova kojom se to utvrđuje je pravilna. Iz obrazloženja: U postupku pred prvostepenim sudom utvrđeno je da su parnične stranke - tužioci roditelji tužene. Oni imaju i stariju ćerku koja sa bračnim drugom samostalno živi. Tužioci su svojim ćerkama činili poklone u nepokretnostima. Tako su se sa izvesnim imenovanim bračnim parom, koji je - kao nosilac stanarskog prava - otkupio sporni jednosoban stan, dogovorili da im tužioci daju kupoprodajnu cenu istog i plate porez, koji iznos je dat - u suštini - na poklon tuženoj, koja je tada bila u braku, iz koga ima dva deteta i u kome su bračni odnosi bili već poremećeni. Da se ne bi plaćali dva puta troškovi kupoprodaje i poklona, tužena i bovaj račni par zaključuju pred Opštinskim sudom 28.07.1999. godine poravnanje, kojem prisustvuje i otac tužene - tužilac, prema kojem predlagači – bračni par priznaju protivniku predlagača (tuženoj) pravo svojine i državine, po osnovu kupoprodaje, na spornom jednosobnom stanu. Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje, pravilan je zaključak nižestepenih sudova da u konkretnom slučaju između stranaka nije zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju već su tužioci imali isključivu nameru da tuženoj učine poklon kupovinom spornog stana. Kako tužena kao poklonoprimac po zaključenju ugovora prema tužiocima nije iskazala grubu neblagodarnost, to su pravilno nižestepeni sudovi odbili kao neosnovan tužbeni zahtev tužilaca kojim su tražili da se utvrdi da su po osnovu kupoprodaje vlasnici i korisnici spornog jednosobnog stana odn. da se tužena obaveže da tužiocima isplati na ime otkupa istog njegovu dinarsku protivvrednost. (Iz Presude Vrhovnog suda Srbije, Rev. 2882/05 od 29.12.2005. godine)

55.
Ne može isticati svojinske pretenzije prema zaostavštini poklonoprimca potomak koji je učinio poklon pretku da bi ovaj postao vlasnik nepokretnosti. Iz obrazloženja: U reviziji se neosnovano ističe da je tuženi odn. prvotužilac, dao novac za kupovinu sporne nepokretnosti majci, u stvari - u nameri da sam stekne pravo svojine. Da je takva namera postojala, tužilac bi osporio svojinu koju je njegova majka stekla po osnovu kupoprodajnog ugovora, a on to nije učinio. Sudovi su – naprotiv - utvrdili da je njegova namera bila
- 27 -

NASLEDNO PRAVO

da majku stambeno obezbedi, i ona je - u tom smislu - stekla svojinu na spornoj kući i pravo korišćenja parcele. Zbog toga, posle njene smrti, tužilac ne može isticati svojinske zahteve prema njenoj zaostavštini, odnosno njenim naslednicima. On je učinio poklon majci, obezbeđujući joj novac za kupovinu kuće od trećeg lica, a poklonom se stiče svojina kao i kupoprodajom. Kako poklon nije opozvan, sporna zgrada je ostala u svojini poklonoprimca, pa stoga ulazi u njenu zaostavštinu. Dakle, tužilac može pretendovati na njenu zaostavštinu samo kao naslednik. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1550/2002 od 18.04.2002. god.)

SMANJENJE ZAVEŠTAJNIH RASPOLAGANJA I VRAĆANJE POKLONA (Član 53. Zakona o nasleđivanju)

56.
Pravo na nužni deo je nasledno pravo i ne može se isključiti zbog pravne sigurnosti. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi zaključuju da predmetnim raspolaganjem – ugovorom o poklonu, tužiljino pravo na nužni deo nije povređeno, bez obzira na činjenicu što je ona kao supruga ostavioca po zakonu njegov nužni naslednik. Nalaze da je taj ugovor proizveo određene pravne posledice, da se u ovo stečeno pravo sada ne može zadirati jer bi u suprotnom načelo pravne sigurnosti bilo narušeno. Ovo zbog toga što je A. M. ugovor o poklonu sa svojom ćerkom – sada pok. J. zaključio dve godine pre zaključenja braka sa tužiljom. Prema članu 25. stav 1. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS" br. 52/74, 1/80, 25/82) tužilja, kao bračni drug sada pok. A. spada u krug njegovih nužnih naslednika. Pravo na nužni deo kao nasledno pravo ne može se isključiti zbog načela pravne sigurnosti. Prema članu 26. stav 2. ovog zakona, nužni deo bračnog druga iznosi 1/2 od onog dela koji bi mu pripao po zakonskom redu nasleđivanja. Taj deo prema članu 27. istog zakona nužnom nasledniku pripada od svake stvari i prava koje sačinjavaju zaostavštinu. Pritom članom 28. ovog zakona, propisan je način izračunavanja nužnog i raspoloživog dela (način utvrđivanja vrednosti zaostavštine). Vrednost poklona procenjuje se na način propisan članom 30. tog zakona, a način reduciranja raspolaganja zbog povrede nužnog dela propisan je čl. 34. i 35. istog zakona. Uračunavanje poklona zakonskom nasledniku u nasledni deo propisan je čl. 46, način uračunavanja propisuje čl. 48. a određivanje vrednosti poklona pri uračunavanju reguliše član 52. Zakona o nasleđivanju. Prema članu 56. stav 2. tog zakona, pokloni učinjeni licu mesto koga naslednik dolazi na nasleđe usled smrti tog lica, ili usled njegovog odricanja od nasleđa, uračunavaju se u nasledni deo. U konkretnom slučaju, nižestepeni sudovi se zbog pogrešnog pravnog stanovišta nisu bavili uslovima za primenu instituta nužnog dela, iako je očigledno da je tužilja nužni naslednik, nije utvrđeno koliko iznosi njen nužni deo i da li je taj nužni deo raspolaganjem ostavioca povređen. Od toga zavisi redukcija ugovora o poklonu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije, Rev. 180/03 od 28.10.2004. god.)
- 28 -

NASLEDNO PRAVO

ZASTARELOST PRAVA - AKO JE NUŽNI DEO STVARNO PRAVO ( Član 59. Zakona o nasleđivanju)

57.
Zastarelost prava da se trazi smanjenje raspolaganja testamentom, prekida se svakom tuzbom kojom se trazi utvrdivanje nistavosti testamenta. (Vrhovni sud Srbije, Rev. br. 589/97 od 10.06.1997. god.)

KO MOŽE ZAHTEVATI NUŽNI DEO I NASLEDIVOST PRAVA (Član 60. Zakona o nasleđivanju)

58.
Nasledničku izjavu može pobijati samo naslednik koji je tu izjavu dao, ali ako ta izjava predstavlja poklon, može je pobijati i svako čiji je nužni nasledni deo povređen. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 623/98)

UZROCI ISKLJUČENJA NUŽNIH NASLEDNIKA (Član 61. Zakona o nasleđivanju)

59.
U odsustvu ličnih odnosa između roditelja i dece, zbog toga što oni nikada nisu ni bili uspostavljeni, dete - koje se za vreme teške bolesti roditelja nije uzdržalo, potpuno ili delimično, od korišćenja prava na zakonsko izdržavanje ustanovljenog sudskom odlukom - time se nije teže ogrešilo prema roditelju. Iz obrazloženja: Zaveštalac je zaveštanjem izričito isključio iz nasleđa tužilju, navodeći da je ona nedostojna za nasleđe zbog grube neblagodarnosti, iz razloga što, kada se zaveštalac pre više godina razboleo od teške bolesti (kancera), koja je iziskivala znatna materijalna sredstva za lečenje, a što je dovelo do odricanja, trpljenja i lišavanja osnovnih potreba tuženika i njegove porodice, a tužilja, iako punoletna i radno sposobna, samo formalno je upisala Višu ekonomsku školu, ali je ipak insistirala da se za nju plaća izdržavanje, ustanovljeno sudskom odlukom, što je zaveštaoca lišavalo lekova, a njegovu porodicu ostalih potreba. Zaveštalac je očekivao, iako to nije tražio, da će ga u takvoj situaciji tužilja
- 29 -

) 60. Prema tome. potpuno ili delimično. Razlozi pokojnog za isključenje tužilje iz nasleđa svode se na tvrdnje o zloupotrebi od strane tužilje prava na zakonsko izdržavanje prema njemu kao ocu. u situaciji kada se to po prirodi stvari moglo očekivati. Uslovi punovažnosti isključenja propisani su članom 62. istog zakona. god. postupajući po tužbi pokojnog. Zakona o nasleđivanju.12. bračnom drugu ili roditelju. 1448/2006 od 21. obzirom na tešku bolest pokojnog i u vezi sa tim tešku materijalnu situaciju njega i njegove porodice. kao i prvostepeni sud. Naprotiv. Zaveštalac može isključiti iz nasleđa naslednika koji ima pravo na nužni deo. iako je teret dokazivanje ove činjenice. pravilno rešavajući o zahtevu tužilje radi povrede nužnog naslednog dela. od korišćenja prava na zakonsko izdržavanje i što ga nije posećivala za vreme njegove bolesti predstavljaju u stvari posledice činjenice da odnosi između roditelja i deteta nisu nikada uspostavljeni. Prvostepeni sud je pravilno raspravio sva ova sporna pitanja i pravilno zaključio da zakonskih uslova za isključenje iz nasleđa tužilje nije bilo i da isključenje nije punovažno.NASLEDNO PRAVO osloboditi tereta izdržavanja. Smatra da su to razlozi za isključenje iz nasleđa. i što ga nije posećivala za vreme bolesti. Tužilja je imala po zakonu pravo na izdržavanje na teret pokojnog kao roditelja. bio na njima. zaveštalac može isključiti iz nasleđa naslednika koji ima pravo na nužni deo iz razloga ako se on povodom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio prema ostaviocu. na neispunjeno očekivanje da će mu tužilja pomoći tako što će se odreći prava na izdržavanje. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. Gž. obzirom na činjenicu da je izdržavanje zahtevala i posle redovnog školovanja. iako među njima nikada nije uspostavljen najosnovniji roditeljski odnos. Tom prilikom je. pa Okružni sud nalazi. da okolnosti što tužilja nije pomogla pokojnom ocu. Kada je reč o prvom razlogu za isključenje iz nasleđa. Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 61. Zakona a posledice isključenja članom 63. Zakona. između ostalog. tužilja nije zloupotrebila pravo na zakonsko izdržavanje prema pokojnom kao ocu. zaveštalac mora uvek koristiti oblik zaveštanja koji je propisan za stavlja. Zakona o nasleđivanju. gde se kao razlog za tužbu navodi da je teško bolestan. tuženici ničim nisu argumentovali tvrdnje da u vreme bolesti pokojnog tužilja nije bila na redovnom školovanju. Prema odredbi člana 61. ako se odao neradu i nepoštenom životu). prema odredbi člana 62. iako je samo formalno upisala Višu ekonomsku školu. nije teže ogrešila prema pokojnom ocu. prvostepeni sud je. Kod ovakvog stanja stvari. stav 4. najpre kao prethodno pitanje raspravio pitanje pravne važnosti isključenja tužilje iz nasleđa. Isključenje može biti potpuno ili delimično. zaveštalac može isključiti iz nasleđa nužnog naslednika koji se povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega (ako se uvredljivo ili grubo odnosio prema zaveštaocu.30 - . kao detetu i pravilan je zaključak da se tužilja povodom zakonske odnosno moralne obaveze. ako se on povodom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio prema ostaviocu. usvojeniku. utvrđeno da je tužilja redovan student Više ekonomske škole i da teška bolest pokojnog nije razlog za ukidanje njegove zakonske obaveze izdržavanja. prvostepeni sud je pravnosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev. radi ukidanja njegove obaveze zakonskog izdržavanja prema tužilji ustanovljene sudskom odlukom. njegovom detetu. To se nikako ne može pripisati u krivicu tužilji. u prethodnoj parnici.2006. ako je umišljajno učinio krivično delo prema zaveštaocu. Pri tome. tako što bi se uzdržala.

U konkretnom slučaju. ponašanje tužene ne može se okvalifikovati kao bilo koji od razloga za isključenje nužnog naslednika iz nasledstva u smislu citirane zakonske odredbe. 42. Iz utvrđenih činjenica osnovano su sudovi izveli zaključak da takvo ponašanje tužilje predstavlja teži stepen ogrešenja o zakonske i moralne obaveze tužilje prema ostaviocu koje sadrži obeležja krivice. nije od uticaja na donošenje drugačije odluke. zbog kog razloga je ostavilac mogao tužilju da isključi iz nasleđa. Iz obrazloženja: Izvedenim dokazima je utvrđeno da je tužena jedino dete tužioca i ostavilje. ako je učinio krivično delo upravljeno na podrivanje narodne vlasti. Međutim. Ocenom izvedenih dokaza. god. nižestepeni sudovi su.) 61. ZPP. što je bez njihovog znanja napustila kuću i udala se za čoveka o kome oni nisu imali pozitivno mišljenje. Zbog toga je zaveštalac u ovom slučaju mogao izvršiti isključenje i u pismenom sastavu sačinjenom 28. Zakona o nasleđivanju za isključenje nužnog naslednika iz nasledstva. nezavisnosti zemlje i sl. po oceni Vrhovnog suda. 4256/98 od 12. tako da zbog smrada u prostoriji u kojoj je živeo nije se moglo ući. (Vrhovni sud Srbije. Polazeći od tako utvrđenog činjeničnog stanja. nižestepeni sudovi utvrđuju da je ostavilac poslednjih godina života bolovao od tuberkuloze pluća. Rev. 8. Takav odnos tužene prema roditeljima naveo je ostavilju da je isključi iz nasleđa. 1045/99 od 25.6.05. godine iako u njemu nije imenovao naslednika.31 - . detetu ili roditelju. Ovo i onda ako svojom imovinom nije raspolagao zaveštanjem. Zakona o nasleđivanju.1999. po oceni Vrhovnog suda. Svaku izjavu poslednje volje datu u propisanoj formi koja ima svrhu da odredi drukčiji raspored imovine i red nasleđivanja nego što ga propisuje zakon treba smatrati zaveštanjem pa nije nužno da ovo pismeno sadrži i postavljenje naslednika. Više puta je ostavilac tražio pomoć od tužilje u vezi izdržavanja što je ova odbijala a istovremeno je upućivala pretnje svakom licu kome se ostavilac obraćao sa molbom da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju. Stoga je tužbeni zahtev pravilno odbijen kao neosnovan. Oni su tuženoj zamerali što nije završila studije.8. zbog čega su uslovi stanovanja bili teški.NASLEDNO PRAVO nje zaveštanja i u njemu izraziti isključenje nužnog dela – član 62.1999.) . navedenog zakona. Da bi zaveštalac isključio nužnog naslednika iz nasleđa mora biti ispunjen jedan od uslova navedenih u čl. (Vrhovnoi sud Srbije Rev. supruzi izvršila krivično delo. Navodi revizije da je otuđenjem novca i zlatnog nakita tužena prema tužiocu i njegovoj pok. god.1996. a kako to nalaže propis čl. jer za takve svoje tvrdnje tužilac nije podneo potrebne dokaze. što je iz kuće otuđila veći iznos gotovog novca i više predmeta zlatnog nakita koji je pripadao njenoj majci. za vreme dok je boravio u svojoj kući nije imao ko da brine o njemu. prema navedenoj zakonskoj odredbi. te da se prema njima ponašala nepristojno i vređala ih pogrdnim rečima. ili ako se odao neradu i nepoštenom životu. dosta vremena je provodio na lečenju u bolnici.. zaveštalac može isključiti nužnog naslednika iz nasledstva ukoliko se povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega ili njegovog bračnog druga. Naime. ako je sa umišljajem učinio neko teže krivično delo prema njemu ili njegovom bračnom drugu. pravilno ocenili da nisu ispunjeni uslovi iz člana 42.

stav 3. Zakona o nasleđivanju. Sud će prekinuti ostavinski postupak i naslednika koji istakne prigovor uračunavanja poklona u zakonski nasledni deo drugog naslednika . Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je ožalbenim rešenjem prekinuo ostavinski postupak. U ponovnom postupku. Bez uticaja su navodi revizije da nižestepeni sudovi nisu pouzdano utvrdili da je tužilac vređao. (Vrhovni sud Srbije. i 63. Ovakav zaključak prvostepenog suda se ne može prihvatiti kao pravilan. Rev. Tužilja je isključila iz nasleđa tuženog. zahtevi tužioca da se ugovor o poklonu i testament reduciraju za veličinu njegovog nužnog dela su neosnovani. usvojeniku. a njime se gubi pravo na nasleđe u meri u kojoj je određeno.) URAČUNAVANJE POKLONA (Član 66. jer se.uputiti na parnicu. Poželjno je navesti i uzrok. 62. Zakona o nasleđivanju) 63. zaveštalac može isključiti iz nasleđa nužnog naslednika koji se povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega (uvredljivim ili grubim postupkom.03.32 - . da li je namera ostavioca bila da se učesniku nasledniku – poklonoprimcu ne uračuna u njegov nasledni deo poklon koji mu je ostavilac učinio. našavši da je među učesnicima postupka sporno šta čini zaostavštinu ostavioca odn. svog sina. njegovom detetu. po članu 385.2002. Stoga se u reviziji neosnovano navodi da su nižestepeni sudovi pogrešno primenili materijalno pravo kada su njegove zahteve odbili. revizijom ne može pobijati utvrđeno činjenično stanje. koji mora postojati u vreme ostaviočeve smrti. bračnom drugu ili roditelju. umišljajnim krivičnim delom učinjenim prema njemu. Iz obrazloženja: Prema čl. Isključenje se vrši u formi koja važi za testament. prvostepeni sud će najpre sa sigurnošću razjasniti da li je među učesnicima postupka sporno da se poklon uračunava u nasledni deo učesniku – poklonoprimcu ili je sporna . maltretirao i fizički napadao majku. odavanjem neradu ili nepoštenom životu). 61. 1131/02 od 28. god. "bez prava na nužni deo". ZPP. Zakona o nasleđivanju) 62.NASLEDNO PRAVO POSLEDICE ISKLJUČENJA (Član 63. Ono mora biti izraženo na nesumnjiv način. Isključenje iz nasleđa se vrši u formi zaveštanja a njime se gubi pravo na nasleđe u meri u kojoj je određeno. S obzirom na obim isključenja.

To pitanje će se razjasniti odgovarajućim izjavama učesnika postupka.33 - .02. ovde tužilji i tuženoj uračunavati u nasledstvo. (Iz Rešenja Okružnog suda u Kraljevu. Gž. nema pravo da nakon povlačenja tužbe i pravosnažno završenog ostavinskog postupka u novom sporu zahteva isto utvrđenje. 4123/97) . Istom odredbom u stavu 3. Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja. da se poklon neće uračunati u nasledni deo. 235/07 od 09.02. Rev. god. (Vrhovni sud Srbije. ili se iz okolnosti može zaključiti da je to bila volja ostaviočeva. godine) 64.NASLEDNO PRAVO vrednost poklona koja se uračunava u odnosu na vrednost ukupne zaostavštine. U skladu sa navedenim zakonskim odredbama potrebno je utvrditi pravu volju ostavioca.) 65. (Vrhovni sud Srbije Rev. Utvrđeno je da je sada pokojni otac parničnih stranaka izjavio da posle njegove smrti dele imovinu kako znaju. Tužbom se traži da se utvrdi da je tužena dobila na poklon parcele bliže označene prvostepenom presudom. sud će pristupiti utvrđivanju vrednosti poklona i zaostavštine i to će rešavati u ostavinskom postupku sve dok se po tom pitanju eventualno ne pojavi spor među učesnicima. Zbog toga su neosnovani revizijski navodi kojima se ističe da volja ostavioca nije pravilno protumačena. Svakom zakonskom nasledniku uračunava se u nasledni deo sve ono što je dobio na poklon od ostavioca ma na koji način. 46. prekinuće ostavinski postupak i na odgovarajuću parnicu će uputiti učesnike u čijem je interesu da se poklon uračuna u nasledni deo. osim ako je ostavilac izjavio u vreme davanja poklona. Sanaslednik koji povuče tužbu u sporu radi utvrđivanja namirenja u naslednom delu poklonom. Saglasno navedenoj zakonskoj odredbi bilo je potrebno utvrditi pravu volju ostavioca koja je bila izražena rečima. te da se ovaj poklon uračunava u nasledni deo tužene.2007.1998. 2601/97 od 18. jer zakon o vanparničnom postupku takvu mogućnost nije propisao. pravilno su nižestepeni sudovi primenili odredbu čl. Tek ako se takav spor pojavi postupak će se prekinuti uz uput na parnicu. Zakona o nasleđivanju. Ako sud nađe da je sporna samo vrednost poklona koji se uračunava u odnosu na vrednost ukupne zaostavštine. Iz obrazloženja: U provedenom postupku je utvrđeno. je predviđeno da se poklon ne uračunava ako je ostavilac izjavio u vreme poklona ili docnije u testamentu. da se svakom zakonskom nasledniku uračunava u nasledni deo sve što je dobio na poklon od ostavioca ma na koji način. Ovom odredbom je predviđeno u stavu 1. da se poklon neće uračunati u nasledstvo. Po mišljenju Vrhovnog suda pravilno su nižestepeni sudovi protumačili volju ostavioca a naime da je smatrao da ne treba poklone koje je učinio svojim ćerkama. ili kasnije u testamentu. da posle njegove smrti tužilja i tužena dele njegovu imovinu kako znaju. pa zavisno od toga i eventualno pravo učesnika – poklonoprimca na nasledni deo iz preostale zaostavštine. na koji je bio upućen od strane ostavinskog suda. da su tužilja i tužena od svog oca za vreme njegovog života dobile na poklon određenu imovinu. Ako sud ostane pri zaključku da je u konkretnom slučaju sporno samo uračunavanje poklona u nasledni deo.

NASLEDNO PRAVO

66.
Kao poklon čija se vrednost priračunava vrednosti čiste zaostavštine smatra se svako ostaviočevo raspolaganje imovinom bez naknade u korist naslednika, bez obzira na vreme kada su učinjeni, osim poklona koji se po zakonu ne uračunavaju nasledniku u njegov nasledni deo. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 3138/97)

67.
Propisi o uračunavanju poklona u nasledni deo i o zastarelosti zahteva za nasleđivanje primenjuju se ne samo za sanaslednike već i na naslednike sanaslednika. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1977/95)

68.
Ako se zahtev za uračunavanje poklona ne istakne u ostavinskom postupku onda naslednik ne može u posebnoj parnici, po pravosnažno okončanom ostavinskom postupku, tražiti da se utvrdi da je neko od naslednika izmiren u ovom naslednom delu. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 3407/95)

KO MOŽE ZAHTEVATI URAČUNAVANJE (Član 77. Zakona o nasleđivanju)

69.
Uračunavanje poklona u nasledni deo sud ne provodi po službenoj dužnosti već samo po zahtevu određenih lica koja imaju aktivnu legitimaciju po samom zakonu. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu, Gž. 624/95)

POJAM ZAVEŠTANJA (Član 78. Zakona o nasleđivanju)

70.
Zakon o nasleđivanju ne predviđa zajedničko zaveštanje, pa ako su dva lica sačinili takvo zaveštanje, isto je ništavo. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu, Gž. 2005/97)

71.
Testament nema pravnog dejstva ako zaveštalac docnijim ugovorom raspolaže istom imovinom. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 516/ 95)
- 34 -

NASLEDNO PRAVO

ZAVEŠTAJNA (TESTAMENTALNA) SPOSOBNOST (Član 79. Zakona o nasleđivanju)

72.
Lica koja nisu potpuno lišena poslovne sposobnosti raspolažu pretpostavljenom sposobnošću za rasuđivanje, te - zbog toga - imaju i pretpostavljenu testamentalnu sposobnost.

Iz obrazloženja: Prilikom ocenjivanja sposobnosti za pravljenje testamenta primenjuju se blaži kriterijumi od onih koji važe za opštu poslovnu sposobnost. Ovi kriterijumi su određeni članom 79. Zakona o nasleđivanju kao sposobnost za rasuđivanje - takvo duševno stanje kod zaveštaoca pri kome je on sposoban da shvati stvarni i pravni značaj svojih postupaka, tj. da zna šta radi i kakve su pravne posledice njegovih postupaka. U tom smislu, testamentalna sposobnost je uža od poslovne sposobnosti, zbog čega nije bitno da li je zaveštalac imao opštu poslovnu sposobnost, već da li je bio sposoban za testiranje. Na taj način, za lica koja nisu potpuno lišena poslovne sposobnosti postoji pretpostavka da su sposobna za rasuđivanje - čl. 156. i 166. Zakona o nasleđivanju. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu, Gž. 1161/2004(1) od 30.08.2004. god.)

73.
Testamentalna sposobnost zaveštaoca, procenjuje se prema "Lex nationalis" zaveštaoca, bez obzira gde je testament sačinjen, na koju se imovinu odnosi i gde se ona nalazi. Iz obrazloženja: Prema razlozima nižestepenih odluka testatorka sada pokojna N. je 19. avgusta 1987. godine u Kanadi sačinila pismeni testament pred svedocima, kojim je spornu kuću u Kikindi zaveštala prvotuženom, a svoju ostalu imovinu deci – na razne delove. Osporeni testament sačinjen je na engleskom jeziku, testatorka ga je potpisala u prisustvu dva svedoka, navodeći da je to njena poslednja volja, ovaj testament su u svojstvu testamentalnih svedoka potpisala dva lica, a overen je 15. avgusta 1995. godine od strane javnog beležnika Pokrajine Ontario. Testatorka je u vreme sačinjavanja testamenta i otvaranja nasleđa imala kanadsko državljanstvo, a uslov za sticanje ovog državljanstva je i položen ispit iz engleskog ili francuskog jezika. Odlučujući o žalbi tužilaca drugostepeni sud je zaključio da je testatorka znala samo govorni engleski, da engleski nije znala da čita i piše i da osporeni testament ne ispunjava uslove iz člana 64. Zakona o nasleđivanju Srbije, s obzirom da prema ovim odredbama pismeni testament pred svedocima može sačiniti samo testator koji zna da čita i piše, odnosno da ispravu koju mu je neko drugi sastavio svojeručno potpiše u prisustvu dva svedoka, izjavljujući pred njima da je to njegov testament. Revizijom tuženih se osnovano ukazuje da je zbog pogrešne primene materijalnog prava činjenično stanje nepotpuno utvrđeno.
- 35 -

NASLEDNO PRAVO

Naime, prema odredbama člana 30. stav 2. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja za sposobnost za pravljenje testamenta merodavno je pravo države čije državljanstvo je zaveštalac imao u momentu sačinjavanja testamenta. Testamentalna sposobnost zaveštaoca, se stoga, po stanovištu Vrhovnog suda, procenjuje prema lex nationalis zaveštaoca, bez obzira gde je testament sačinjen, na koju se imovinu odnosi i gde se ona nalazi. Ukoliko zaveštalac ima više državljanstava (bipatridi), merodavno pravo određuje se prema odredbama člana 11. st. 2. i 3. istog Zakona, a u slučaju da je zaveštalac državljanin SR (odnosno ranije SFRJ), i da ima i državljanstvo neke druge države, smatraće se da ima samo jugoslovensko državljanstvo. U pogledu punovažnosti testamenta sa stanovišta forme, punovažnost testamenta u pogledu oblika ceni se prema odredbama člana 31. navedenog Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Prema stanju u spisima zaveštalac je imala kanadsko državljanstvo, koje je stekla po iseljenju u Kanadu, nižestepeni sudovi su propustili da utvrde da li je zaveštalac u vreme sačinjavanja osporenog testamenta 1987. godine imala i državljanstvo SFRJ, jer od ovih okolnosti zavisi da li će za ocenu punovažnosti osporenog testamenta kao merodavno pravo biti primenjeni propisi o nasleđivanju koji su u SFRJ tada bili na snazi (u zavisnosti od njenog republičkog državljanstva) ili pravo strane države čiji je državljanin bila i u kojoj je imala prebivalište, ukoliko državljanstvo SFRJ nije imala. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 4683/99 od 05.04.2001. god.)

74.
Testatorova sposobnost za rasuđivanje u vreme sačinjavanja testamenta utvrđuje se veštačenjem. Iz obrazloženja: Presudom je dobijen tužbeni zahtev da se utvrdi da pismeni testament pred svedocima ne proizvodi pravno dejstvo. Okružni sud je ukinuo prvostepenu odluku. Testator je bio delimično lišen poslovne sposobnosti zbog akloholizma i stavljen pod starateljstvo 17. 09. 1983. godine. Poslovna sposobnost mu do smrti nije vraćena. Prvostepeni sud je bez veštačenja sposobnosti testatora za rasuđivanje sam ocenio da je bio sposoban za rasuđivanje. Sud nije stručan da utvrđuje da li je testator bio sposoban za rasuđivanje u vreme sačinjenja testamenta, jer za to ne poseduje potrebno stručno znanje u smislu člana 250. ZPP. Sud je bio dužan da odredi sudsko psihijatrijsko veštačenje radi utvrđenja sposobnosti za rasuđivanje testatora i da pri tom pokuša da pribavi medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju testatora u vreme sačinjavanja testamenta na osnovu kojeg bi se izvršilo veštačenje. (Iz odluke Okružnog suda u Požarevcu Gž. 1364/97 od 13.11.1997. god.)

75.
Bolest i životno doba ostavioca ne predstavljaju sami za sebe izuzetne prilike zbog kojih se nije mogao sačiniti testament u redovnoj formi odn. drugom obliku predviđenom zakonom.
- 36 -

tri dana nakon posete tuženog sa svedocima na dan 9. nužno je da je ona učinjena slobodno.) SVOJERUČNO ZAVEŠTANJE (Član 84. godine kada su svedoci sa tuženikom bili kod nje u kući i oko 35 . A. . Rev. što znači da sadrži svest o svim elementima i značaju preduzetih radnji i slobodnu i stvarnu nameru za zaključenje pravnog posla. Rev. da je u momentu smrti imala 77 godina i da je 9.45 minuta sa njom razgovarali bila pokretna i pri punoj svesti i zdravom razumu. tužbeni zahtev tužioca usvojili i odlučili kao u izreci prvostepene presude. da je pok. Zakona o nasleđivanju) 77. A. jer iz spisa predmeta proizilazi da pok.1997. Da bi izjavljena volja bila relevantna i mogla da proizvede posledicu zaključenja testamenta kao pravnog posla. Polazeći od tako utvrđenog činjeničnog stanja nižestepeni sudovi su i po stanovištu Vrhovnog suda osnovano zaključili. Zakona o nasleđivanju.) VOLJA ZA SAČINJAVANJE ZAVEŠTANJA ( Član 81.3896/97 od 02.člana 84. bio na snazi. januara 1994.br. godine umrla. god.12. pre toga nije bila u izuzetnim prilikama zbog kojih nije mogla sačiniti redovan testament. A. ne predstavljaju sami za sebe izuzetne prilike zbog kojih nije mogla da sačini testament u redovnoj formi odnosno drugom obliku (svojeručni. da je sada pok. Zakona o nasleđivanju Srbije koji je u momentu smrti sada pok. Zbog toga nije punovažno kada ga zaveštalac nije svojeručno potpisao. A.1997. pismeni pred svedocima ili sudski). (Vrhovni sud Srbije.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Među parničnim strankama nije sporna činjenica. već naprotiv da je prema mestu gde je živela i sredini u kojoj se kretala imala objektivnih i subjektivnih mogućnosti da pre svoje smrti sastavi redovan testament. Forma (oblik) zaveštanja mora biti ispoštovana u potpunosti. 142/97 od 06. da eventualna bolest i životno doba ostavioca sada pok. jer je ono strogo formalni akt.1. Bez bitnog je uticaja na zakonitost pobijane presude navod revizije koji se odnosi na okolnost. (Vrhovni sud Srbije.05. Zakona o nasleđivanju) 76. Iz obrazloženja: Relevantne odredbe: Zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će ga svojom rukom napisati i potpisati . god. pa su pravilno primenili materijalno pravo kada su polazeći od odredbi člana 73. bila pismena. A.37 - .1994.

(Iz Presude Vrhovnog suda Srbije. reč je o svojeručnom testamentu. U konkretnom slučaju. Iz obrazloženja: Oblik zaveštanja mora u potpunosti biti ispoštovan. Naime. Zakona mora potpisati zaveštalac na kraju testamenta punim imenom i prezimenom ili prepoznatljivim pseudonimom ili opštepoznatim nadimkom. a oblici zaveštanja predviđeni su odredbama čl.testament mora biti sačinjeno u obliku i pod uslovima određenim članom 83. do 113. Zaveštanje .član 164. 2306/08 od 09. ako je u vreme zaveštanja bilo mana zaveštaočeve volje i ako pri sačinjavanju zaveštanja nisu ispoštovani oblik i uslovi određeni Zakonom . Ovaj uslov nije ispunjen u konkretnom slučaju. ako je u vreme zaveštanja bilo mana zaveštaočeve volje i ako pri sačinjavanju zaveštanja nisu ispoštovani zakonom određeni oblik i uslovi. godine) 78. ovog Zakona propisano je da je zaveštanje rušljivo ako ga je sačinio onaj ko nije imao zaveštajnu sposobnost. koji prema članu 84. zaveštanje koje je sačinila imenovana pokojna nije punovažno jer nije sačinjeno u skladu sa Zakonom.38 - .član 168.04. 84. Reč je o svojeručnom testamentu. Zakona o nasleđivanju propisano je da zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će ga svojom rukom napisati i potpisati. Zakona. Ovaj uslov nije ispunjen u konkretnom slučaju. 84. jer nije sačinjeno u skladu sa odredbama Zakona. 2306/08 od 09.mora potpisati zaveštalac na kraju testamenta punim imenom i prezimenom ili prepoznatljivim pseudonimom ili opštepoznatim nadimkom. Odredbom člana 84. jer je zaveštanje strogo formalni akt. Odredbom člana 168. pa su stoga nižestepeni sudovi pravilno primenili materijalno pravo kada su usvojili tužbeni zahtev tužioca i utvrdili da je ovaj testament ništav i da ne proizvodi pravno dejstvo. godine) . Za punovažnost olografskog testamenta neophodna su dva uslova: da je zaveštalac celokupan tekst testamenta svojeručno napisao i da ga je i svojeručno potpisao. U konkretnom slučaju. Zakona o nasleđivanju. koji . Zakona o nasleđivanju. jer je ono strogo formalni akt čija oblik mora u potpunosti biti ispoštovan.prema članu 84. (Iz Presude Vrhovnog suda Srbije. Odredbom člana 164. Oblik i uslovi zaveštanja . Zakona. Za punovažnost olografskog testamenta neophodna su dva uslova: da je zaveštalac celokupan tekst testamenta svojeručno napisao i da ga je svojeručno potpisao. Zakona. pa su stoga nižestepeni sudovi pravilno primenili materijalno pravo kada su usvojili tužbeni zahtev tužioca i utvrdili da je ovaj testament ništav i da ne proizvodi pravno dejstvo. istog Zakona propisano je da je rušljivo zaveštanje ako nije sačinjeno u obliku i pod uslovima određenim Zakonom.testamenta određeni su članom 83. Rev. a oblici zaveštanja predviđeni su odredbama čl. zaveštanje koje je sačinila pokojna nije punovažno. Rušljivo je zaveštanje koje nije sačinjeno u obliku i pod uslovima određenim zakonom . Rev. do 113.2009.NASLEDNO PRAVO Zaveštanje je rušljivo ako ga je sačinio onaj koji nije imao zaveštajnu sposobnost.2009. Zakona .04. Zaveštanje nije punovažno kada ga zaveštalac nije svojeručno potpisao.

Rev. Zakona o nasleđivanju je propisano da zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će ga svojom rukom napisati i potpisati." (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. napisanog i potpisanog njegovom rukom. Drugi svedok nije potpisom potvrdila to svojstvo jer nije imala ličnu kartu. pisaće mašine i dr. Da bi pismeni testament pred svedocima bio punovažan potrebno je da prilikom davanja izjave testatora da je to njegov testament i potpisivanja istog budu prisutna oba testamentalna svedoka i da se oni istovremeno na tom testamentu i potpišu. a ovo pismeno kao svedok zaveštanja potpisao samo jedan svedok. a to nije učinila ni kasnije. Ovo ograničenje ne proizilazi iz citiranih odredbi. To predstavlja jedinstvenu pravnu radnju u prostornom i vremenskom smislu pošto svedoci potvrđuju autentičnost potpisa testatora i njegove izjave da isprava koju potpisuje predstavlja njegovu poslednju volju – testament. 3551/07 od 08. do smrti zaveštaoca. privatnog i pismenog zaveštanja i da je za ovaj oblik neophodno da u celosti zaveštanje bude napisano i potpisano od strane zaveštaoca. godine) 80. Za punovažnost svojeručnog zaveštanja bitno je da se radi o autentičnom tekstu ostavioca sa jasno izraženom namerom sačinjavanja zaveštanja. ćerki testamentalne naslednice.2000.11. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. stav 1. pismu ili kakvim je slovima (pisanim ili štampanim) sadržina zaveštanja napisana. za punovažnost svojeručnog zaveštanja nije od značaja na kom jeziku. nije bliže propisana. korišćenje štampanih ili pisanih slova. a baba tužilaca je 1998. . pokojna majka tužene. pri čemu nije od značaja na kom jeziku. autentičnost spornog teksta od 05. kojima se propisuju posebni zakonski uslovi za ovu vrstu zaveštanja. pa se po oceni Vrhovnog suda ne isključuje mogućnost da zaveštalac svoju poslednju volju izrazi svojeručnim zaveštanjem napisanim štampanim slovima. Provera autentičnosti teksta zaveštanja može biti izvršena i kada je zaveštanje pisano štampanim slovima. usled čega se ne može prihvatiti zaključak drugostepenog suda da se svojeručno zaveštanje mora da sačini pisanim slovima. Iz navedenog proizilazi da svojeručno (olografsko) zaveštanje predstavlja oblik redovnog. napisanog i potpisanog njegovom rukom a u konkretnom slučaju. godine započela sačinjavanje pismenog zaveštanja pred svedocima tako što je sadržinu zaveštanja diktirala unuci. godine i nije bila sporna. nižestepeni sudovi su zaključili da je ovako pismeno zaveštanje pred svedocima ništavo i da kao takvo ne postoji. izjavila je da je to njena poslednja volja.39 - . koju je ova kucala na pisaćoj mašini. Tehnika pisanja zaveštaoca. Posle čitanja onoga što je izjavila pred dva svedoka. 2008. Isključena je mogućnost korišćenja računara. Iz obrazloženja: Odredbama člana 84. već je bitno da se radi o autentičnom tekstu ostavioca sa jasno izraženom namerom sačinjavanja zaveštanja. zbog čega su usvojili tužbeni zahtev.NASLEDNO PRAVO 79. pismu ili kakvim je slovima (pisanim ili štampanim) sadržina zaveštanja napisana. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja. dok sama sadržina testamenta ne mora biti poznata testamentalnim svedocima. Stoga. 05.

_______. Naime. a svedoci se moraju odmah potpisati. a svedoka pri sačinjavanju testamenta nije bilo pa niko nije ni mogao da potvrdi sadržinu testamenta. Zakona o nasleđivanju propisala je redosled radnji kao uslova za punovažnost ove vrste testamenta. a ne samo za njegovo dokazivanje. god.03. odredbom člana 85. ako svedoci nisu istovremeno potpisali testament nije ispunjena forma testamenta nužna za njegovu punovažnost. te se zaostavština ima raspraviti prema zakonskom redu nasleđivanja. a nije bilo ni svedoka pri sastavljanju testamenta. Odredbom člana 83. koji je proglašen u predmetu ostavinske rasprave O. da je to njegova poslednja volja i potom se na pismeno svojeručno potpisati. Drugostepeni sud je žalbu tuženih odbio kao neosnovanu i potvrdio je prvostepenu presudu.2000. br. istog Zakona izražen je značaj forme zaveštanja kao uslova za njegovu punovažnost jer je propisano da zaveštanje mora biti sačinjeno u obliku i pod uslovima određenim tim zakonom. i 85.12. Zakona o nasleđivanju. Stoga.2005. kao svečani. a primenom odredbe čl. a poželjno je da se naznači njihovo svojstvo svedoka. tekst je pisalo treće lice. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda usvojen je tužbeni zahtev tužioca protiv tuženih. niti onih koji bi potvrdili sadržinu testamenta. Forma testamenta osigurava slobodu volje. pa time nema uslova za punovažnost ni pismenog testamenta pred svedocima ni svojeručnog testamenta. strogo formalni akt. jer je njihova uloga da potvrde autentičnost ostaviočevog potpisa i njihove izjave da testament koji potpisuje predstavlja njegovu poslednju volju. 1255/05 od 27. Svedoci se istovremeno potpisuju na samom zaveštanju.) . godine od strane pokojnog.2004. Testament. br. Sve to predstavlja jedinstvenu pravnu radnju u prostornom i vremenskom smislu pošto svedoci potvrđuju autentičnost potpisa testatora i njegove izjave da isprava koju potpisuje predstavlja njegovu poslednju volju – testament. Zato pismeni testament pred svedocima nije punovažan ako prilikom davanja izjave zaveštaoca da je to njegov testament i potpisivanja istog nisu bila prisutna istovremeno oba svedoka testamenta i ako se istovremeno na testamentu oni nisu potpisali. pa je poništen "testamenat" u pisanoj formi sačinjen 10. 55/04 od 22. Gž.40 - . Odredba člana 85. dok sama sadržina testamenta ne mora biti poznata testamentalnim svedocima.01. 84. Zaveštalac treba da potpiše napisani tekst i prilikom potpisa mora izjaviti da je to njegov testament. Zakona o nasleđivanju. Kada je testator sačinio testament tako što je isti izdiktirao a tekst mu pisao unuk. god. tada je osnovan tužbeni zahtev tužioca za poništaj testamenta jer nema uslova za postojanje pismenog testamenta – zaveštanja pred svedocima predviđenog članom 85. Zakona o nasleđivanju. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. br. s obzirom da je isti izdiktirao pokojni. ozbiljnost i pouzdanost izjave volje i pravnu sigurnost i ima značaj uslova za punovažnost testamenta. Prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo. Pravilna je odluka suda kada je poništio navedeni testamenat. Zakona o nasleđivanju propisano je da zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će pred dva svedoka izjaviti da je već sačinjeno pismeno pročitao. (Vrhovni sud Srbije Rev. niti forme svojeručnog zaveštanja predviđenog članom 84.) 81. obezbeđuje autentičnost izjave poslednje volje zaveštaoca.NASLEDNO PRAVO Nije osnovano isticanje tužene u reviziji da je materijalno pravo pogrešno primenjivano.

10.04. Kako je tužilja – kćerka pokojnog. Odredbom člana 17. br. Pokojna D. a u smislu odredbe člana 6.NASLEDNO PRAVO 82. (Iz presude Okružnog suda u Užicu. tužiljinu žalbu i potvrdio je prvostepenu presudu. pa i pravo korišćenja grobnog mesta. odlučeno je da za naslednika. bez obzira što naslednik ne spada u krug zakonskih naslednika.N. Iz pomenute “zabeleške” proizilazi da je ostavilac preporučio tuženoj – drugoj kćerki da se ne prihvati nasleđa na stanu jer joj je pomogao novčano prilikom drugih kupovina. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda odbijen je tužbeni zahtev tužilje kojim je tražila da pismena – “zabeleška” koju je ostavilac sačinio. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. pronašla u arhivi ostavioca pismeno nazvano “zabeleška” koju je ostavilac sačinio. Zakona o nasleđivanju koji je važio u vreme smrti ostavilje. Shodno odredbi člana 2. naslediti se može na osnovu zakona i na osnovu testamenta.2003.N. Iz spisa proizilazi da je raspravljena zaostavština pokojnog oca stranaka na osnovu zakona i učesnici su izjavili da ostavilac nije ostavio nikakvo pismeno. pored ostalog i pravo korišćenja označenog grobnog mesta. 598/03 od 10.) 83.K. je svojom zaostavštinom raspolagala svojeručnim testamentom kojim je ostavila u nasleđe. god. Gž. Prvostepeni sud je pravilnom ocenom izvedenih dokaza utvrdio pravnu volju ostavioca u vezi pomenute zabeleške i našao da ista ne sadrži volju ostavioca koja bi se odnosila na raspolaganje njegovom imovinom – stanom i ko će biti naslednik.1995. je umrla 3. bude oglašena nasledna učesnica B.K. Svojeručnim testamentom mogu se ostaviti u nasleđe sve stvari i prava koje pripadaju testatoru. Odluke o sahranjivanju i . godine i nije ostavila ni jedno lice iz kruga zakonskih naslednika. istog Zakona. već na osnovu Zakona o nasleđivanju. Drugostepeni sud je odbio. naslednoj učesnici B. na osnovu testamentalnog prava na nasleđivanje. nasleđivati se mogu stvari i prava koja pripadaju pojedincima. Pravilnom primenom materijalnog prava. pa je prvostepeni sud pravilno primenio materijalno pravo nalazeći da pomenuta zabeleška ne predstavlja svojeručni testamenat ostavioca.41 - . kao neosnovanu. sada pokojna D. Pismena “zabeleška” se ne može izjednačiti sa svojeručnim testamentom ostavioca. to je tužbenim zahtevom tražila da se utvrdi da to pismeno predstavlja svojeručni testamenat ostavioca i da je pravno valjan na osnovu kojeg se ima raspraviti njegova zaostavština i da se poništi njena naslednička izjava koju je dala u ostavinskom postupku. predstavlja svojeručni testamenat ostavioca. Prenos prava korišćenja grobnog mesta po osnovu testamentalnog nasleđivanja na lica koja ne spadaju u krug zakonskih naslednika ne predstavlja promet u građansko-pravnom smislu kojim se vrši prenos prava korišćenja s jednog lica na drugo pravnim poslom među živima. Opština je u postupku raspravljanja zaostavštine osporila testament u delu koji se odnosi na raspolaganje grobnim mestom.

345/99 od 18. V.) 84.11. V.42 - . ZPP. iz razloga što prenos prava korišćenja grobnog mesta po osnovu testamentalnog nasleđivanja na lica koja ne spadaju u krug zakonskih naslednika ne predstavlja promet u građansko-pravnom smislu kojim se vrši prenos prava korišćenja s jednog lica na drugo pravnim poslom među živima. iz B. V. ZPP. Neosnovano je isticanje u reviziji da pravo korišćenja grobnog mesta ne mogu nasleđivati lica koja ne spadaju u krug zakonskih naslednika i da se ovo pravo ne može nalaziti u prometu.. 4914/02 od 06. 12248/96 od 21. god.. god. proizilazi da je pre smrti pok.03. Kada je iz same isprave testamenta vidljivo da on ne ispunjava formu propisanu Zakonom._______ utvrđeno postojanje ovakvog testamenta.. br. Kako u postupku pred prvostepenim sudom nije bilo bitnih povreda odredaba parničnog postupka na koje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti to je prvostepeno rešenje na osnovu člana 380.1999. Protiv ovog rešenja blagovremeno je izjavila žalbu tužena Opština. ostavio svojeručni testament na osnovu koga je celokupnu svoju zaostavštinu ostavio u nasleđe naslednom učesniku P. (Iz presude Okružnog suda u Pozarevcu. stav 2. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. br. pravilno je postupio prvostepeni sud kada je naslednog učesnika P.NASLEDNO PRAVO grobljima je propisano da u slučaju smrti korisnika grobnog mesta.) . to obuhvata i mogućnost nasleđivanja prava korišćenja grobnog mesta na osnovu raspolaganja punovažnim testamentom ostavilje. M. M. Ovaj testament je zatvoren. jer nema svojeručnog potpisa testatora. koje je utvrdio prvostepeni sud.1997.. već na osnovu Zakona o nasleđivanju i Odluke o sahranjivanju i grobljima. V. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem je raspravljena zaostavština iza smrti pok. (Vrhovni sud Srbije Rev. V.) 85. god. tada nema mesta upućivanju na parnicu i prekida raspravljanja zaostavštine.. br.01. oglasio naslednicom po osnovu svojeručnog testamenta pok. Zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će ga svojom rukom napisati i potpisati. Iz činjeničnog stanja. M. Gz. pa je pravosnažnom presudom Trećeg opštinskog suda u B. Ispitujući pravilnost prvostepenog rešenja u okviru zakonskih ovlašćenja iz člana 381. Okružni sud je našao da je žalba naslednog učesnika neosnovana. zbog bitne povrede postupka i pogrešne primene materijalnog prava sa predlogom da prvostepeno rešenje bude ukinuto. na taj način što je na njegovoj zaostavštini na osnovu svojeručnog testameta za jednog naslednika oglašena P. u predmetu P... Kako je navedenim propisima predviđena mogućnost nasleđivanja stvari i prava i po osnovu zakona i po osnovu testamenta. jer se punovažnost testamenta može oceniti i na osnovu same isprave. S obzirom na izloženo. potvrđeno. pravo korišćenja grobnog mesta pripada fizičkom licu koje je oglašeno za njegovog naslednika.2003.

Zakona o nasleđivanju.".2005. U smislu člana 85. godine) 88. da je to njegova poslednja volja i potom se na pismeno svojeručno potpisati . pismeni testament pred svedocima je strogo formalni akt. uzevši list iz svog bloka na kome je već bilo napisanog teksta. koji je pokojnog ostavitelja i odvezao u bolnicu. (Vrhovni sud Srbije. i M. što je u konkretnom slučaju zaveštalac učinio. da li je sadržina izražena na hartiji ili drugoj podlozi mastilom ili olovkom. godine. Rev.. Pre potpisivanja ostavilac nije pročitao tekst niti je rekao da mu je to poslednja volja. Nije dovoljno da ga samo diktira drugom licu i nakon toga potpisuje. pa je za njegovu punovažnost potrebno da zaveštalac sačinjeno pismeno pročita. Rev.u smislu člana 85. a preminuo je 10. Ostavilac se iz bolnice vratio 14. 2488/96) PISMENO ZAVEŠTANJE PRED SVEDOCIMA (Član 85. godine.da će ono biti njegovo". godine u jutarnjim časovima a pre odlaska u bolnicu u njegovoj kući su bili tuženi i još dvojica imenovanih.zaveštanje sačinjeno tako da zaveštalac samo diktira tekst drugom licu i nakon toga ga potpisuje.02.43 - . pa zato on može biti sačinjen u formi pisma koje roditelj upućuje svom detetu.2005. već je tuženom saopštio da "čuva imanje i da čuva papir jer . da izjavi da je to njegova poslednja volja i svojeručno ga potpiše. Ne predstavlja punovažan pismeni testament pred svedocima . Za punovažnost svojeručnog testamenta irelevantan je jezik i pismo na kome se piše. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Sada pokojnom ostaviocu pozlilo je dana 14. Hteo je da sačini zaveštanje.ako mu se šta desi . Relevantna odredba: Zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će pred dva svedoka izjaviti da je već sačinjeno pismeno pročitao.član 85. ukupno 850 evra i ostavljam sve imanje J. Zakona o nasleđivanju) 87.02. Zakona o nasleđivanju.2006. sada pokojni ostavilac i tuženi. 2213/08 od 03. ali to nije realizovao zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.NASLEDNO PRAVO 86. Zakona o nasleđivanju . ne predstavlja punovažan pismeni testament pred svedocima zaveštanje sačinjeno tako da zaveštalac samo diktira tekst drugom licu i nakon toga tako sačinjeni tekst potpisuje.2008.09.02. Dakle. (Iz Presude Vrhovnog suda Srbije. Tekst su potpisali dvojica imenovanih prisutnih. . rekao tuženom da napiše sledeći tekst: "Ostalo novca kod J. Pokojni je.

da izjavi da je to njegova poslednja volja i svojeručno potpiše. 2213/08 od 03. uz prisustvo tužene. Iz obrazloženja: Presudom Opštinskog suda u G. Kada je advokat sačinio pismeni testamenat u ime zaveštaoca.. Gž. 90. a potom je zaveštalac izjavio obraćajući se tuženoj – “ispoštovala si onako kako sam ja rekao”. U konkretnom slučaju zaveštalac svoj testament pred svedocima nije potvrdio. a presuda prvostepenog suda je potvrđena. Zakona o nasleđivanju. Presudom Okružnog suda u Č. Na pravilno utvrđeno činjenično stanje. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. pa ga je pročitao uz prisustvo zaveštaoca. već je to učinila njegova supruga – tužena.10.44 - . godine odbijen je kao neosnovana žalba tuženih. za čiju su punovažnost ispunjeni zakonski uslovi. U situaciji kada zaveštala nije ni diktirao test testamenta. godine) 89. Pismeni testament pred svedocima je strogo formalni akt. U konkretnom slučaju ovog bitnog elementa forme nema. Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je advokat u svojoj kancelariji. P. usled čega ne može proizvoditi pravno dejstvo. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo i to odredbu člana 85.09. tužene i samog zaveštaoca naglas pročitao. jer izvedenim dokazima nije utvrđeno da je zaveštalac pred svedocima izjavio da je navedeno pismeno pročitao. niti ga je pred svedocima pročitao.2006... shodno članu 85. br. br. Gž. god.. a isti potvrdi “da je u njemu sve ispoštovano kako je rekao”. Zakona o nasleđivanju koja izričito predviđa formu za pismeno zaveštanje pred svedocima. zatim ga je advokat uz prisustvo dva svedoka. Zakona o nasleđivanju propisano je da zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će pred dva svedoka izjaviti da je već sačinjeno pismeno pročitao.2008. radi se o ništavom pravnom poslu – pismenom zaveštanju pred svedocima.. Pismeno zaveštanje pred svedocima. juna 2006. a bitan elemenat te forme je da zaveštalac izjavi pred svedocima da je sačinjeno pismeno pročitao. oktobra 2006. 1253/06 od 18. odnosno svoje zaveštanje. nedostatak forme ne pruža dovoljno garancije za obavljanje autentičnosti poslednje volje zaveštaoca.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Odredbom člana 85. što je u konkretnom slučaju zaveštalac učinio. bez prisustva zaveštaoca sačinio zaveštanje. Rev.. pa za njegovu punovažnost potrebno je da zaveštalac sačinjeno pismeno pročita. . ____/05 od 22.M. da je to njegova poslednja volja i potom se na pismeno svojeručno potpisati.. Kako je predviđena strogo formalna procedura i da zaveštanje nije sačinjeno u obliku i pod uslovima određenim zakonom. godine usvojen je tužbeni zahtev tužioca pa se utvrđuje da je pismeno zaveštanje pred svedocima pokojnog ništavno i ne proizvodi pravno dejstvo. forma testamenta nije ispunjena u skladu sa citiranim zakonskim propisom. ____/06 od 18. (Iz Presude Vrhovnog suda Srbije. a ne da zaveštalac samo diktira drugom licu i nakon toga potpisuje. proizvodi pravno dejstvo kada nije dokazano da je zaveštalac docnije raspolagao imovinom zaveštanom ovim zaveštanjem.

74/05 od 1. Tuženi nisu dokazali da je ostavilja ovaj testament opozvala u celini ili delimično u smislu člana 100.. 69. nakon smrti svakog od navedenih testatora.45 - . a odbija se deo tužbenog zahteva za poništaj istog testamenta u odnosu na pok. Zakona o nasleđivanju. O. o testamentu pred svedocima od strane dva lica – testatora ali na istom listu hartije. Presudom drugostepenog suda.08. Zakona o nasleđivanju. proglašen je njegov testamenat pred svedocima koji je u potpunosti odvojen od testamenta pred svedocima drugog testatora. Ne može se prihvatiti stav prvostepenog suda da ne proizvodi pravno dejstvo testamenat pok.04.nepunovažno je. ali samo u odnosu na pok. prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo nalazeći da je ništav testamenat u odnosu na pok. koji je važio u vreme sačinjavanja testamenta. jer se ne može testamenat proglašavati dva puta. Očigledno se radi o tzv. izreke. radi se o dve odvojene izjave volje od strane dva lica za raspodelu svoje imovine.1986. tako da se odbija tužbeni zahtev tužilaca kao neosnovan. br. odnosno testament pred svedocima od strane dva lica – testatora. pa se poništava testamenat sastavljen pred svedocima 1. Zbog toga je prvostepena presuda u stavu 1. zajedničkom testamentu. i 90. na istom listu hartije. istog Zakona.. O. niti da ga je opozvala sačinjavanjem docnijeg testamenta u smislu člana 101.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: U postupku je utvrđeno da su ispunjeni svi zakonski uslovi za punovažnost pismenog testamenta pred svedocima u smislu člana 64. M. a revizijom tuženih se neosnovano ističe pogrešna primena materijalnog prava. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda delimično je usvojen tužbeni zahtev tužilaca. M. pa se radi o dve odvojene izjave volje dva lica za raspodelu njihove imovine. 1748/05 od 22. Naime. O. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. izreke preinačena. ili preciznije. god.2005. ako nije pročitano pred svedocima i ako zaveštalac nije izjavio da je njegovo . R.) 92. Zakona o nasleđivanju. Alografsko zaveštanje (pismeno zaveštanje pred svedocima). godine. Na bazi pravilno utvrđenog činjeničnog stanja. Gž.11. O. Stoga je pravilan zaključak nižestepenih sudova da je punovažan sporni testamenat pred svedocima od 25. Isti ispunjava uslove iz čl.01. a volje oba testatora su jasne i precizne. . Punovažan je tzv. god. Iz spisa proizilazi da su oba lica – testatori bračni drugovi sastavili svako svoj pismeni testamenat pred svedocima na istom – jednom listu hartije. Rev. zajednički testament. godine. I pored ove okolnosti. O.2006. koji se u fotokopiji nalazi u spisima. M. Zakona o nasleđivanju jer je svaki testator uredno sačinio pismeni testamenat pred svedocima a odredbe testamenta treba tumačiti prema pravoj volji testatora. Takođe nije utvrđeno da je ostavilja docnije raspolagala imovinom zaveštanom ovim testamentom u smislu člana 102. preinačena je prvostepena presuda u stavu 1. kojim su tražili poništaj pismenog testamenta pred svedocima sastavljen od pok.) 91. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. kao neosnovan.1974. M.

10. Svedok lekar je potpisao tekst kucan pisaćom mašinom ne čitajući njegovu sadržinu. a drugi svedok . niti je zaveštalac izjavio da je zaveštanje njegovo. a na kraju testamenta je stavila otisak kažiprsta. da zaveštanje pred njima nije pročitano. a ne može se konvalidirati stavljanjem otiska kažiprsta. da je to njegova poslednja volja i potom se na pismeno i svojeručno potpisati. Zakona o nasleđivanju. Nužno je da sam zaveštalac napiše ili kome drugom izdiktira sadržinu zaveštanja. 2413/o4 od 20. jer nije sastavljen u skladu sa odredbom člana 85. pa se utvrđuje da je ništav pismeni testamenat pred svedocima koji je testatorka sastavila 17. potpisala je i servirka.) 93. Ako nije pročitano pred svedocima i ako zaveštalac nije izjavio da je njegovo. a poželjno je da se naznači i njihovo svojstvo svedoka. odnosno nepunovažno je. Zakona o nasleđivanju. Oba svedoka istovremeno moraju da čuju i razumeju zaveštaočevu izjavu kojom on zaveštanje potvrđuje za svoje i oba svedoka moraju istovremeno da prisustvuju činu zaveštaočevog potpisivanja zaveštanja. očigledno je da nisu ispunjeni uslovi predviđeni članom 85. Rev. a shodno članu 85. Neosnovano je isticanje u žalbi da je sastavljen pismeni testament pred svedocima pravno valjan. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda usvojen je tužbeni zahtev tužioca. zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će pred dva svedoka izjaviti da je već sačinjeno pismeno pročitao.2004. Iz nesumnjivo utvrđenog činjeničnog stanja da svedok lekar nije ni znao šta potpisuje misleći da potpisuje izjavu o psihičkom stanju zaveštaoca. Dokazima je utvrđeno da je testatorka bila nepismena. Isto pismeno. Zakona o nasleđivanju.servirka je to potpisala ne znajući ni suštinu ni sadržinu onoga što potpisuje.10. Rev. koja se čak i ne seća za kog pacijenta je to učinila. se ima raspraviti u skladu sa zakonom. testamenat je ništav. potom da zaveštanje pročita. 2413/2004 od 20. Drugostepeni sud je žalbu tuženika odbio kao neosnovanu. Dakle. ne može proizvoditi pravna dejstva. br. da ga prizna za svoje. bez obzira što je na testamentu stavila otisak kažiprsta. i konačno da ga svojeručno potpiše.01. ali samo za vreme trajanja dve poslednje zaveštaočeve radnje: za vreme njegovog priznanja zaveštanja za svoje i njegovog svojeručnog potpisivanja zaveštanja.2004. zbog čega takvo zaveštanje ne može proizvoditi pravno dejstvo. Za punovažnost ovog oblika zaveštanja obavezno je prisustvo dva svedoka. Pismenim zaveštanjem pred svedocima zaveštalac je svoju zaostavštinu zaveštao tuženoj.06.) .NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Tužilac je sin zaveštaoca a tužena vanbračna supruga. a smatrajući da se izjašnjava o tome da li je zaveštalac psihički sposoban da raspolaže svojom imovinom. god. Pismeni testamenat pred svedocima je ništav ako testatorka nije pismena. Prema odredbi člana 85.2004. Svedoci se istovremeno potpisuju na samom zaveštanju. godine i zaostavština pok.1996. i potvrdio prvostepenu presudu. alografsko zaveštanje (pismeno zaveštanje pred svedocima) je nepunovažno odn. (Vrhovni sud Srbije. 73/04 od 22. (Iz presude Okružnog suda u Čačku Gž.) 94. god. Zaveštanje je pisano pisaćom mašinom i potpisano od strane dva svedoka: lekara u bolnici u kojoj je ležao zaveštalac i servirke iste bolnice.46 - . god. Zakona o nasleđivanju. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.

pa je ništavo zaveštaje koje je potpisano samo od jednog svedoka koji može biti testamentalni svedok. koji je bio na snazi u vreme sačinjavanja testamenta. što čini nedostatak zakonom propisane forme. (Vrhovni sud Srbije. Prisutnost advokata pred kojim je potpisano zaveštanje pred svedocima. a sa razloga što se o njoj već duže vreme brinu i staraju. Zakona o nasleđivanju. Pismeni testament pred svedocima punovažan je ako ga je zaveštalac svojeručno potpisao pred dva svedoka izjavljujući pred njima da je to njegov testament. u čijoj je kancelariji zaveštanje sastavljeno. Pismeni testament sačinjen u prisustvu samo jednog svedoka je ništav testament. a nakon toga svojeručno potpisao sve primerke testamenta. Nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da je tužbeni zahtev tužilaca za utvrđivanje ništavosti testamenta neosnovan. Iz obrazloženja: Primenjujući pravilno materijalno pravo. braći i sestrama i bračnim drugovima ovih lica. a takođe i sve pokretne stvari i novac. sačinio pismeni testament pred svedocima. pri čemu nije od značaja da je ta njegova izjava upisana i u tekst testamenta. Pošto je utvrđeno da je testamentalni svedok pri pravljenju testamenta. Iz obrazloženja: U postupku je utvrđeno da je zaveštalac T. kao treći svedok potpisao zaveštanje. jer bi u tom slučaju i on bio svedok zaveštanja i tada bi zaveštanje imalo dva svedoka. Ovim testamentom zaveštalac je ostavio tuženima prvo svoju nepokretnu imovinu i to porodičnu stambenu zgradu.47 - . Zakona o nasleđivanju.NASLEDNO PRAVO 95. god. pa bi bila bez uticaja činjenica što je brat testamentalnog naslednika. Testament je napisao advokat na pisaćoj mašini u prisustvu testamentalnih svedoka. suprotno odredbi člana 85. ne mogu biti od uticaja na karakter imperativne norme člana 69. njen rođeni brat. nižestepeni sudovi su poništili pismeni testament sačinjen pred svedocima s obzirom na odredbu člana 69. Tužioci osporavaju pravnu valjanost pismenog testamenta pred svedocima. kao i precima. . bila bi od uticaja da je advokat svojim potpisom potvrdio autentičnost testamenta. G. Ovaj testament je proglašen u ostavinskoj raspravi. je bez uticaja na punovažnost zaveštanja. i povlači njegovu ništavost. 1286/01 od 3. Rev. godine. Neukost zaveštaoca pri sačinjavanju zaveštanja i okolnost što advokat. pa je zaveštalac pročitao u sebi testament i nakon što ga je pročitao izjavio "baš tako sam hteo".) 96. Zakona o nasleđivanju. 2002. a ko ne može biti svedok zaveštanja.4. jula 1996. 23.. kojim su tuženoj ostavljene određene nepokretnosti. Ovom odredbom propisano je da su ništave odredbe testamenta kojima se ostavlja nešto sudiji koji je testament sastavio. kao svedoka zaveštanja i njegovo prisustvo u kancelariji prilikom sačinjavanja zaveštanja. zatim su se na testamentu potpisali i oba testamentalna svedoka. Ovakvo pri izostanku potpisa advokata. navodeći da u tekstu testamenta nije navedeno da je zaveštalac pročitao testament. potomcima. to su nižestepeni sudovi pravilno poništili sporni testament. nije upozorio ostavioca na to ko može. svedocima pri njegovom pravljenju.

889/02 od 26. a zaveštanje napisano latinicom) ili da ne zna da čita. Utvrđujući činjenicu da sada pokojni D.) 97. pa je za punovažnost alografskog zaveštanja neophodna potpuna pismenost zaveštaoca.48 - . izjavio da svu svoju imovinu ostavlja maloletnom I. Navedeni uslovi forme u kojoj se ova vrsta zaveštanja mora sačiniti su neophodni. 19. Naime. on mora da pročita zaveštanje. niti ga je pre potpisivanja pročitao. prema odredbi člana 85.01.. Zakona o nasleđivanju. S obzirom da ovako sačinjeno zaveštanje ne ispunjava uslove forme druge vrste zaveštanja. nije od uticaja. ali zna da se potpiše. Zaveštalac nije znao da čita i piše. što je u postupku i utvrđeno. pri čemu nije od značaja da je ta njegova izjava upisana u tekst testamenta. prilikom potpisivanja testamenta i istovremeno sa potpisivanjem. pa je za punovažnost alografskog zaveštanja neophodna wegova potpuna pismenost. Zaveštalac može zaveštanje sačiniti tako što će pred dva svedoka izjaviti da je već sačinjeno pismeno pročitao.A. pred više ljudi. Ovo zbog toga što je pismeni testament pred svedocima punovažan ako ga je zaveštalac svojeručno potpisao pred dva svedoka izjavljujući pred njima da je to njegov testament. (Vrhovni sud Srbije. Zakona o nasleđivanju. (Vrhovni sud Srbije.09. Navedeni uslovi forme u kojoj se ova vrsta zaveštanja mora sačiniti su neophodni. U pogledu rečenog neosnovani su navodi u reviziji da je zbog toga povređena forma pismenog testamenta pred svedocima i da se s tim u vezi dovodi u pitanje punovažnost tog testamenta u smislu člana 85.2002. god. sačinio je pismeno zaveštanje pred svedocima kojim je svoju imovinu zaveštao ovde tuženom.. a zaveštanje napisano latinicom) ili zna ćirilicu. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. da je to njegova poslednja volja i potom se na pismenu svojeručno potpisati. maloletnom I. zaveštalac mora da pročita zaveštanje. Rev. zaveštalac treba da proveri da li je njegova volja verno preneta u pismeno. da je to njegova poslednja volja i potom se na pismenu svojeručno potpisati. god. činjenica da je pokojni D. Prema tome. jer kada je neko treći po zaveštačevom kazivanju sačinio zaveštanje. Zakona o nasleđivanju. osnovano zaključujući da osporeno zaveštanje ne ispunjava uslove forme iz člana 85. ali zna da se potpiše. Da bi to učinio. niti izjavio da je to njegovo zaveštanje. u situaciji da mu je zaveštanje sačinilo drugo lice koje on pre potpisivanja nije pročitao. nije izjavio da je to njegov testament. sada pokojni D. Zaveštalac ne sme biti samo delimično pismen ili da ne zna da čita. nižestepeni sudovi su usvojili tužbeni zahtev. nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo kada su iz navedenih razloga osporeno zaveštanje poništili. stav 1.NASLEDNO PRAVO Kod utvrđenja sudova da sporni testament ispunjava uslove predviđene navedenim propisom. već samo da se potpiše. godine. zaveštalac treba da proveri da li je njegova volja verno preneta u pismeno.A.) . zbog čega ne proizvodi pravno dejstvo. od kojih su neki bili i svedoci potpisivanja ovog testamenta..04. zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će pred dva svedoka izjaviti da je već sačinjeno pismeno pročitao.J.2002. Da bi to učinio. Rev. Zaveštalac ne sme biti samo delimično pismen (da zna ćirilicu.1998. 2332/01 od 11. jer kada je neko treći po zaveštaočevom kazivanju sačinio zaveštanje. ne može se dovesti u pitanje punovažnost takvog testamenta samo zbog toga što u tekstu nije navedeno da je zaveštalac već pismeno pročitao.

Član 85. Svedoci su prisutni iz dva razloga: prvo..NASLEDNO PRAVO 98. Zakona o nasleđivanju. koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će pred dva svedoka izjaviti da je već sačinjeno pismeno pročitao. god.49 - . Svedoci se istovremeno potpisuju na samom zaveštanju. u prisustvu dva svedoka. (Vrhovni sud Srbije. ZPP). da je taj tekst svojeručno potpisan od zaveštaoca. da je to njegova poslednja volja i potom se pismeno svojeručno potpisati. Prema iznetom propisu za valjanost ovog zaveštanja traže se formalnosti: da zaveštalac zna da čita i piše. da je svojeručni potpis zaveštaoca sastavljen u prisustvu najmanje dva svedoka. zaveštanje mora biti sačinjeno u obliku i pod uslovima određenim zakonom. L. Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 83. Iz takvog utvrđenja suda ne može se sa sigurnošću zaključiti da li je ispunjen bitan uslov za punovažnost takvog zaveštanja u smislu člana 85. stav 2. ZPP-a ukinute i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje kako bi u ponovljenom postupku prikupio pouzdanu činjeničnu osnovu za zakonito presuđenje. nakon što joj je dat u ruke pismeni tekst zaveštanja. Rev. istog zakona kaže: Zaveštalac. koji je sačinio advokat izjavila da je to konkretno pismeno pročitala i da je to njena poslednja volja. Potpisivanje i navedene izjave jedinstvena su pravna radnja. koja je nakon što je pročitala pismeni tekst njenog zaveštanja isti potpisala. Prvostepeni sud utvrđuje ponašanje i reči koje je tužilac izrekao kada mu je advokat predala odštampani tekst njegovog pismenog zaveštanja kao i da je isti postupak sproveden iza M. 4910/02 od 11. Revizijski sud po službenoj dužnosti pazi na pravilnu primenu materijalnog prava (član 386.12. Prisutnost dva svedoka potrebno je iz dva razloga: prvo. tako i istovremeno u trenutku kada se zaveštalac potpisuje. da svedoče autentičnost zaveštačevog potpisa i drugo – da svedoče autentičnost zaveštaočeve generalne izjave da je konkretno napisan i po njemu potpisan tekst pročitao i da je to njegova poslednja volja. Sledi da su potpisivanje i navedene izjave zaveštaoca jedinstvena pravna radnja.) . Zakona o nasleđivanju upravo činjenica da li je zaveštalac takvo zaveštanje svojeručno potpisala pred dva svedoka uz izjavu da je zaveštanje pročitala i da je to njena poslednja volja. to su presude nižestepenih sudova u skladu sa odredbom člana 395.2002. Kako je revizijski sud našao da je zbog pogrešne primene materijalnog prava činjenično stanje nepotpuno utvrđeno. Ovde se radi o izjavi zaveštaoca pred svedocima zaveštanja da je konkretno pismeno koje je potpisao pročitao i da sadrži njegovu poslednju volju. da posvedoče autentičnost zaveštaočevog potpisa i drugo – da posvedoče autentičnost zaveštaočeve generalne izjave da je konkretno napisan i potpisan tekst pročitao i da je to njegova poslednja volja. da uz stavljanje svojeručnog potpisa zaveštalac pred svedocima da izjavu da je već sačinjeno pismeno zaveštanje pročitao i da je ono što je potpisao njegova poslednja volja. Punovažnost zaveštanja pred svedocima je uslovljena istovremenim prisustvom oba zaveštajna svedoka kako u trenutku kada zaveštalac izjavljuje da je sačinjeno pismeno pročitao i da je to njegova poslednja volja. U ovom slučaju nije na nesumnjiv način sud raspravio i utvrdio da li je zaveštalac M. da je tekst zaveštanja napisan po nekoj drugoj osobi. L.

NASLEDNO PRAVO 99. Pismeni testament pred svedocima koji sačini zaveštalac . Rev.05. te da nije ni mogao sačiniti pismeni testament pred svedocima. Gž. a zatim testament potpisalo. (Vrhovni sud Srbije. Gž. 149/95 od 17. god. 4084/96) .god.50 - . Rev.12. i na njemu umesto svojeručnog potpisa stavi rukoznak. Stavljanje otiska prsta umesto potpisa na testamentu. Zaveštalac koji zna da čita i piše može napraviti testament na taj način što će ispravu koju mu je neko drugi sastavio svojeručno potpisati u prisustvu dva svedoka izjavljujući pred njima da je to njegov testament. Činjenicu da je zaveštalac potpisao jedno punomoćje ne znači da je znala da čita i piše na pismu na kome je sačinjen testament. ako ispunjava uslove iz clana 68. Zakona o nasleđivanju) 104. Gž. Ako zaveštanje sastavljeno pred sudijom i zapisničarom ne ispunjava sve uslove nužne za punovažnost zaveštanja to zaveštanje će imati pravnu važnost ukoliko ispunjava zakonsku formu i uslove nužne za punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima.1999.09. (Iz rešenja Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici. (Iz presude Okružnog suda u Požarevcu.05. pismeni testament je punovažan i kada je jedan od potpisanih svedoka nepodoban. je ništav. (Vrhovni sud Srbije.) 101. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu. Gž. Svedok pri pravljenju pismenog testamenta pred svedocima može biti lice koje ga je napisalo i kada njegovo svojstvo svedoka nije naznačeno. 258/96) 102. 1954/97od 02.) 103.nepismena žena. ako su takav testament potpisala jos dva svedoka koji ispunjavaju uslove iz Zakona.1997. 1995. 1501/95 od 15. Zakona o nasleđivanju i ako je bilo prisutno preduzimanju propisanih pravnih radnji od strane zaveštaoca. 5593/98 od 13. Pismeni testament testatora sastavljen latiničnim pismom (za koje je utvrđeno da testator nije znao da čita i piše). Dakle.br. upućuje na to da zaveštalac nije znao da čita i piše.) 100. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. god.) SAČINJAVANJE SUDSKOG ZAVEŠTANJA (Član 86. zbog nedostatka propisanog oblika.1995. nije punovažan zbog nedostatka forme. god.

Sudski testament je ništav ukoliko sudija njegovu sadržinu nije pročitao testatoru a isti je nepismen. pa je taj predlog zaista i suvišan.) PUNOVAŽNOST MEĐUNARODNOG ZAVEŠTANJA (Član 92.51 - . Pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo i utvrdio da je testamenat pokojnog ništav. uz prisustvo dva svedoka i zapisničku konstataciju. Na testamentu nema označenja da je njegovu sadržinu sudija pročitao testatoru uz prisustvo svedoka. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu tuženika i potvrdio je prvostepenu presudu. 975/04 od 15. Zakona o nasleđivanju. Ako je testator sastavio testament pred sudom i stavio otisak kažiprsta jer je nepismen. Kako to nije urađeno. Zakona o nasleđivanju) 107. Dokazima je utvrđeno da je testator sastavio testament pred sudom. i stavio otisak kažiprsta jer je nepismen. koji tu odluku direktno predviđa. br. ukoliko je nepravilnim radom suda došlo do sačinjenja sudskog testamenta suprotno odredbama Zakona. Pravilna je odluka suda da je neosnovan predlog stranke za saslušanje kao svedoka postupajućeg sudije koji je sastavio testament. sudija koji je primio na zapisnik testamenat pokojnog. Zakona o nasleđivanju) 106. na testamentu se mora označiti da je njegovu sadržinu sudija pročitao testatoru uz prisustvo svedoka. (Iz presude Okružnog suda u Čačku.09. god. jer se postupci sudije iz teksta testamenta jasno vide. . Oštećenom pripada pravo na naknadu štete. Gž. povredio je inperativnu normu predviđenu članom 66. 10563/95) SUDSKO ZAVEŠTANJE AKO ZAVEŠTALAC NIJE U STANJU DA GA PROČITA (Član 88. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda usvojen je tužbeni zahtev tužilaca pa se utvrđuje prema tuženiku da je ništav testament pokojnog sastavljen u sudu. Rev.2004.NASLEDNO PRAVO 105. Ništavi međunarodni testament ne utiče na njegovu eventualnu punovažnost kao testamenta drugog oblika. (Okružni sud u Beogradu.

napraviti. na dan sačinjavanja usmenog testamenta bila je veoma zabrinuta i uznemirena zbog predstojeće operacije. jer ga ostavilac može .1995. Ako je zbog akutnog i teškog pogoršanja zdravstvenog stanja izjava poslednje volje data u bolnici pred tri istovremeno prisutna svedoka. godine. jer ostavilac može. Preminula je 22. imala je nameru da sa njim zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju za šta je i zatražila saglasnost Ministarstva finansija.) USMENO ZAVEŠTANJE (Član 110. godine.smatraće se da su postojale izuzetne prilike zbog kojih zaveštalac nije bio u mogućnosti da sačini pismeno zaveštanje.10.1999.12. Zakona o nasleđivanju proizilazi da međunarodni testament ( kao pismen.da svu svoju imovinu ostavlja tuženom. Ostavilja je sa tuženim bila u bliskim odnosima.bude punovažan kao testament neke druge zakonom propisane forme. 17. ali ne mora.) 108.1996. (Vrhovni sud Srbije.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Iz odredbe člana 92. čime su ispunjeni zakonom propisani kumulativni uslovi za punovažnost takvog zaveštanja .8. kojima je izjavila svoju poslednju volju . Svedoci usmenog testamenta su 27. Zbog postoperativnih komplikacija. godine sačinili zajedničku pismenu izjavu. Moguće je. 7128/96 od 26.5338/95od 13.52 - . Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja. Gž. . redovan i javni oblik zaveštanja ). Toga dana u bolnici su je posetile tri prijateljice.10. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Sada imenovana pokojna primljena je u bolnicu 24.1999. Shodno tome. stav 2. godine.1999. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. koju do smrti nije dobila. Iz nalazom i mišljenja veštaka utvrđeno je da je oboljenje zbog koga je ostavilja u dva navrata operisana bilo akutne prirode.iako ništav kao međunarodni testament jer nije sastavljen u obliku propisanom Zakonom o nasleđivanju . dakle.1999. kao testamenta drugog oblika. Zakona o nasleđivanju) 109.ali i ne mora . dijagnostifikovana i operisana. god. za koju je toga dana i saznala. Ništavost međunarodnog testamenta ne utiče na njegovu eventualnu punovažnost. ništavost međunarodnog testamenta ne utiče na njegovu eventualnu punovažnost kao testamenta drugog oblika.10. iste godine je trebala biti reoperisana.11. god.da se utvrdi nepunovažnim usmeno zaveštanje ostavilje proglašeno pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu dana 15. jer međunarodni testament po svojoj pravnoj prirodi nije zakonom propisani obavezni oblik testamenta. napraviti takav testament. da testament .09. Rev. pravilno je u nižestepenim presudama primenjeno materijalno pravo kada odbijen je tužbeni zahtev tužioca . po svojoj prirodi nije zakonom propisan obavezni oblik testamenta.

godine) 110. U konkretnom slučaju.2002. što su potvrdili svedoci. koji su pismeno sastavili zaveštaočevu izjavu. i bila je u prijateljskim odnosima sa tuženima unazad više od 40 godina.02. Iz obrazloženja: Tužioci su zakonski naslednici ostavioca.1923. godine a preminule 6.53 - . stav 1. i nije bolovala od težih bolesti. Zakona o nasleđivanju. i to u prisustvu drugog svedoka zaveštanja. godine. U ostavinskom postupku pred Opštinskim sudom. Ovom razgovoru prisustvovao je i prvi svedok zaveštanja. u smislu člana 111. Čak i kada bi iskazana želja sada pokojne predstavljala zaveštenje. godine. rođene 19. Zakona o nasleđivanju. kako zbog teškog psihofizičkog stanja u kome se nalazila pre druge operacije. što ju je dovelo u situaciju da nije u mogućnosti da sačini pismeno zaveštanje. bila je vitalna za svoje godine. Zakona o nasleđivanju. Zakona o nasleđivanju. u običnom razgovoru je iskazala želju da imovina čiji je vlasnik. budući da je obolela od akutne bolesti te da je nakon prve operacije došlo do teškog pogoršanja njenog zdravstvenog stanja.2003.08. Rev. U kući je živela sama od smrti svoga supruga 1991. godine su pristupila dva svedoka usmenog zaveštanja i proglašen je usmeni testament ostavioca. zbog kojih se nije moglo sačiniti pismeno zaveštanje. Godine života ostavioca. Ceneći utvrđeno činjenično stanje u smislu odredbe člana 110. da imovinu ostavi tuženima. 815/08 od 12. ne predstavljaju izuzetne prilike u smislu člana 110. zatim.2002. tako i zbog toga što zbog katarakte nije mogla da piše. Uzajamno su se posećivali.NASLEDNO PRAVO Relevantna odredba: Zaveštalac može poslednju volju usmeno izreći pred tri istovremeno prisutna svedoka. ako zbog izuzetnih prilika ne može sačiniti pismeno zaveštanje . u svojoj kući. I ranije je iskazivala ovu svoju nameru. a što nije isključio i veštak oftamolog. na ročište održano 14.2002. .05.član 110. a preminula je dana 6. Stoga je nižestepenim presudama tužbeni zahtev tužioca pravilno odbijen kao neosnovan.11.2009.2002. pa je pokojna poslednji put bila u kući tuženih 2. nižestepeni sudovi su izveli pravilan zaključak da nije ispunjen nijedan od propisanih uslova iz ove zakonske odredbe za punovažnost usmenog zaveštanja. U vreme ove posete tuženima. godine. (Iz Presude Vrhovnog suda Srbije. godine. što iskazivanje želje u pogledu lica kome bi trebalo da pripadne imovina nakon smrti ne predstavlja.08. a u trenutku smrti bila je vlasnik nepokretne imovine koja je predmet usmenog zaveštanja. Preminula je usled izliva krvi u mozak. a revizijom se neosnovano ističe pogrešna primena materijalnog prava. Izjava određenog lica o želji da njegova imovina posle smrti pripadne određenom licu ne predstavlja izjavu volje kojom se raspoređuje imovina za slučaj smrti. izjava poslednje volje data je pred tri istovremeno prisutna svedoka. Ostavilac je preminula 6. nisu ispunjena ni dva kumulativno propisana uslova: da je takva volja izrečena pred tri istovremeno prisutna svedoka u okolnostima koje bi predstavljale izuzetne prilike zbog kojih zaveštalac ne može sačiniti pismeno zaveštanje. Da bi ona to bila potrebno je da se takvom izjavom rasporedi svoja imovina.08. vrlo pokretna i temperamentna. Zakona o nasleđivanju. posle njene smrti pripadne tuženima. U vreme smrti ostavilac je imala 79 godina. ispunjeni su kumulativni uslovi za punovažnost usmenog zaveštanja predviđeni navedenom zakonskom odredbom: u momentu davanja izjave poslednje volje na strani sada pokojne postojale su izuzetne prilike.08. u smislu odredbe člana 78. godine.

god. u momentu davanja izjave poslednje volje nisu postojale izuzetne prilike. stav 1. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. neočekivane ili nepredvidljive prilike zaveštaoca zbog kojih on nije u mogućnosti da sačini pismeno zaveštanje. tužbeni zahtev je pravilno usvojen i zaveštanje poništeno. te da dana 2. što osporeno zaveštanje čini nepunovažnim. god.) 111. Oba uslova su kumulativna i odsustvo jednog od njih je dovoljan razlog za ništavost usmenog zaveštanja. ne smatra izuzetnim već upravo očekivanim prilikama. za punovažnost usmenog zaveštanja moraju biti kumulativno ispunjena tri uslova.NASLEDNO PRAVO Godine života ne predstavljaju izuzetne prilike. Rev. radilo se o licu u dubokoj starosti sa oboljenjima od kojih boluje duži vremenski period. Rev.1557/04 od 23. U konkretnom slučaju.54 - . Sve vreme bio je svestan i sposoban za rasuđivanje. Usmeno zaveštavanje je ništavo ukoliko poslednja volja nije izrečena pred tri istovremeno prisutna svedoka i ako nisu postojale izuzetne prilike koje nalažu i opravdavaju tu vrstu zaveštavanja. Naime. godine.br. već upravo očekivanim prilikama. pokretan samo uz pomoć ukućana. gde je sledećeg dana i preminuo. . potpuno se predao i počeo da vene. ležao je u bolesničkoj postelji zbog otvorenih vena na nogama. godine bio prisutan samo jedan od svedoka usmenog zaveštanja.12.) 112. Izuzetne prilike podrazumevaju iznenadne. bolovao je od katarakte i bio veoma iscrpljen. na osnovu čl. Poslednjih mesec dana pred smrt bio je vezan za postelju. Za punovažnost usmenog zaveštanja kumulativno moraju biti ispunjeni sledeći uslovi: postojanje izuzetnih prilika zbog kojih je zaveštalac u nemogućnosti da sastavi pismeno zaveštanje i istovremeno prisustvo tri svedoka pred kojima je zaveštalac dao izjavu poslednje volje. U konkretnom slučaju. nemogućnost zaveštaoca da usled izuzetnih prilika sastavi pismeno zaveštanje i istovremeno prisustvo tri svedoka pred kojima je zaveštalac dao izjavu poslednje volje. 2156/2005 od 26. Iz obrazloženja: Ostavilac je dao poslednju izjavu volje pred tri svedoka. pokretna i da nije bolovala od težih bolesti. i 165. 164. Kod tako utvrđenog činjeničnog stanja drugostepeni sud pravilno zaključuje da nisu ispunjeni zakonski uslovi za punovažnost usmenog zaveštanja.08. posle čega je on patio za njom. kada je iskazala želju.08. zaveštalac je imao oko 90 godina. prema odredbi člana 110. nije postojala ni jedna izuzetna prilika koja bi je sprečavala da sačini pismeno zaveštanje. Zakona o nasleđivanju.2005. pod kojima se podrazumevaju iznenadne.2002. neočekivane ili nepredvidljive okolnosti zbog kojih zaveštalac nije u mogućnosti da sačini pismeno zaveštanje.10. Dan po izjavljivanju svoje poslednje volje prebačen je u bolnicu. Supruga mu je umrla oko godinu dana pre njega.2002. i to: postojanje izuzetnih prilika u momentu davanja izjave poslednje volje. 2004.Otuda se to ne smatra izuzetnim. U momentu sačinjavanja usmenog zaveštanja. a posebno pri utvrđenim okolnostima da je sada pokojna bila vitalna za svoje godine. i činjenicu da je dana 2. Dugotrajno oboljenje lica u dubokoj starosti se. Imajući u vidu navedene okolnosti. Zakona o nasleđivanju. (Vrhovni sud Srbije. što osporeno zaveštanje čini nepunovažnim. u tom smislu.

02. kada su usvojili zahtev tužilaca i poništili usmeno zaveštanje ostavilje od 25. bila je sposobna za rasuđivanje. (Vrhovni sud Srbije. Biro za pružanje pravne pomoći i vrlo razvijena advokatura. objektivne ili subjektivne prirode. 3059/01 od 04. ZON-a. Pod izrazom “izuzetne prilike” podrazumeva se skup subjektivnih i objektivnih okolnosti koje su u datom slučaju sprečile zaveštaoca u sačinjavanju pismenog testamenta i mora se tumačiti restriktivno. godine šest dana nakon toga. da nikada pred ovim svedokom nije spomenula da ima nameru da svoju imovinu ostavi tužilji. Zakona o nasleđivanju ...N. iz čega ne proizilazi da su postojale izuzetne prilike koje bi opravdale sačinjavanje usmenog testamenta. živela u N. a sam usmeni testament prestaje da važi protekom 30 dana od prestanka izuzetnih prilika u kojima je sačinjen. Neosnovano tužilja u žalbi insistira na okolnostima vezanim za zdravstveno stanje ostaviteljice.1996. odsustvo jednog od tih uslova je dovoljan razlog za ništavost usmenog zaveštanja.05.1996.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo sadržano u odredbama člana 164.S.1996. sama po sebi ne predstavlja izuzetnu priliku. s obzirom da iako je bila ležeći bolesni. Iz obrazloženja: Usmeni testament iz člana 74.. jer bi u protivnom usmeni testament postao redovan oblik testamenta.) 113.04. pismeni testament. svesna i orjentisana do poslednjeg dana što znači da nije bilo subjektivnih prepreka za sačinjavanje redovnog pismenog testamenta. a sa ovim svedokom se videla dva dana pre nego što je umrla. da je svako jutro pila kafu sa komšinicom K.02. da je usmeni testament izjavila 03. jer zaveštajni svedoci nisu bili istovremeno prisutni kada je ostavilja izjavila svoju poslednju volju.2002.godine a ostaviteljica umrla 09. god.1996. Zaveštalac može poslednju volju usmeno izreći pred tri istovremeno prisutna svedoka ako se zbog izuzetnih prilika ne može primiti pismeno zaveštanje. da je osim tužilje poznavala i druga lica putem kojih je objektivno i subjektivno mogla preduzeti mere radi sačinjavanja pismenog testamenta. Rev.godine... jer nisu postojale nikakve izuzetne prilike. kako propisuje član 110. Činjenica da je postala nepokretna. Sporno zaveštanje nije sačinjeno u zakonom propisanoj formi.55 - .. S obzirom da je usmeni testament izjavljen 03. niti da je izjavila usmeni testament iako je pokojna bila svesna do zadnjeg dana. povezano sa članom 110. Zakona o nasleđivanju podrazumeva postojanje izuzetnih prilika.V. u kojem postoji Opštinski sud. zbog koje nije mogla sačiniti usmeni testament. Izuzetne prilike koje moraju postojati za pravnu valjanost usmenog testamenta.02. zbog kojih zaveštalac nije bio u mogućnosti da napravi redovan testament. a ostaviteljica je umrla 09. iz utvrđenih činjenica nesumnjivo proizilazi da je pokojna O. U konkretnom slučaju imajući u vidu citirana pravila. postojali su i objektivni uslovi da se . zbog kojih zaveštalac nije bio u mogućnosti da sačini redovan. u svakom konkretnom slučaju ceni parnični sud. Nije ispunjen ni drugi uslov propisan citiranim članom zakona.1997.godine. godine. br. Kako Zakon o nasleđivanju propisuje kumulativno postojanje dva uslova za punovažnost usmenog testamenta: istovremeno prisustvo tri svedoka i postojanje izuzetnih prilika.02.

stav 2. traženjem izlaska sudije na lice mesta. a što propisuje Zakon o nasleđivanju. to su pravilno nižestepeni sudovi odbili protivtužbeni zahtev za priznavanje prava svojine na osnovu usmene i realizovane deobe. te iz kojih razloga svedoci svoju obavezu iz člana 76. članom 73. Kako usmeni ugovor o raspodeli imovine ne proizvodi nasledno-pravna dejstva.56 - . 1030/01 od 16. god. propisano je da zaveštalac može izjaviti svoju poslednju volju usmeno pred dva svedoka samo ako usled izuzetnih prilika nije u mogućnosti da napravi pismeni testament. ali to nije učinio.2001. pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo. Zakona o nasleđivanju. 52/74) predviđali su mogućnost ustupanja i raspodele imovine od strane pretka još za vreme njegovog života u korist potomaka pretka. Naime. s'obzirom na svoje zdravstveno stanje mogao da napravi pismeni testament. Zaveštalac može. kad usled izuzetnih prilika nije u mogućnosti da napravi pismeni testament. izjaviti svoju poslednju volju usmeno pred tri svedoka. Usmeni ugovor o ustupanju i raspodeli imovine od strane pretka ne proizvodi nasledno – pravna dejstva. god. Kad je zaveštalac. br. Gž. (Iz presude Okružnog suda u Novom Sadu. Tužilja ničim nije objasnila zašto je postojanje usmenog testamenta prijavila skoro dve godine posle smrti ostaviteljice. Usmeni ugovor o ustupanju i raspodeli imovine ne proizvodi pravno dejstvo i ne može se konvalidirati ni u slučaju kada je u pretežnom delu izvršen. glasnik SRS”. već je samo u prisustvu tri svedoka rekao da će svoju imovinu zaveštati tužiocu.05.NASLEDNO PRAVO u narednih 6 dana preduzmu mere radi sačinjavanja pismenog testamenta od strane suda. br. a što je uslov za punovažnost takvog ugovora. kasnije. (Vrhovni sud Srbije u Beogradu. Sada pokojni otac stranaka za svog života nije zaključio pismeni ugovor o ustupanju i raspodeli imovine. Prema stanju u spisima. Rev. radi sastavljanja sudskog testamenta ili pak putem advokata. Iz obrazloženja: Zakon o nasleđivanju koji je važio u vreme smrti oca stranaka (“Sl.2002. Zakona o nasleđivanju nisu ispunili više od godinu dana. ne može se smatrati da su postojale izuzetne prilike zbog kojih ostavilac nije bio u mogućnosti da napravi pismeni testament u kon.) 114. 46/95) kao i raniji Zakon o nasleđivanju (“Sl.12. on je time samo dao obećanje. Pri tome ugovor o ustupanju i raspodeli imovine od strane pretka biće punovažan ako je sačinjen u pismenom obliku i overen od sudije i ako su se sa ustupanjem i raspodelom saglasili svi ustupiočevi potomci koji će po zakonu biti pozvani da ga naslede. 4039/02 od 19. Usmeni ugovor na koji se tužena poziva ne proizvodi pravno dejstvo i ne može se konvalidirati ni u slučaju kada je u pretežnom delu izvršen. pa ovde nema usmenog testamenta. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju koje se revizijom ne može pobijati. glasnik RS”.) 115. a na osnovu zaključenog ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života.

) 117. ali isti to nije učinio. dakle on je samo obećavao. Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 110. Ako je testator istoga dana kada je slomio kuk i odmah po saznanju da mu predstoji bolničko lečenje pred svedocima izjavio usmeni testament. pa je tako. Prema tome. samo rekao da će svoju imovinu zaveštati maloletnom tužiocu.1996. zaveštalac je uoči smrti proveo na uobičajen način.2000. Ništa nije ukazivalo da se radi o bilo kakvim izuzetnim prilikama. koje bi bile podobne da dovedu do punovažnog usmenog zaveštanja. 1552/99 od 02. Kad zbog izuzetnih prilika zaveštalac ne može sačiniti pismeno zaveštanje. ako zbog izuzetnih prilika ne može sačiniti pismeno zaveštanje. 326/98) 119. u smislu člana 110. a uz to je bio star. Rev. postojale su izuzetne prilike koje su onemogućavale sačinjavanje redovnog testamenta.) 116. godine bio svestan i orjentisan. Bolest i životno doba ostavioca ne predstavljaju sami za sebe izuzetne prilike zbog kojih se nije mogao sačiniti pismeni testament. bolestan i nepismen.1999. ali u konkretnom slučaju nije bilo usmenog testamenta. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. br. toga popodneva bio je u društvu svedoka. zaveštalac može poslednju volju usmeno izreći pred tri istovremeno prisutna svedoka. nisu aktivno legitimisana u sporu za poništaj usmenog testamenta. a kako mu je zbog vezanosti za postelju bila onemogućena komunikacija. godine. koje je pozvao u kuću. 5001/99 od 11. (Vrhovni sud Srbije Rev. čak je tog jutra otišao i do pijace. već je u prisustvu dva svedoka. Zbog toga su nižestepeni sudovi pravilno ocenili da se u konkretnom slučaju ne može raditi o valjanom usmenom zaveštanju. god.1999. a dan uoči smrti bio je uobičajnog. jer je ostavilac i po izjavi neuropsihijatra koji ga je posetio 20. U konkretnom slučaju nisu postojale izuzetne prilike zbog kojih zaveštalac nije mogao sačiniti pismeno zaveštanje. Lica koja ne spadaju u krug zakonskih naslednika ostavioca. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.NASLEDNO PRAVO kretnom slučaju.02. Rev. On je bio pismen čovek.57 - .3. prilike su bile sasvim uobičajene. pa do 26.11. Dakle. (Vrhovni sud Srbije. da bi potom bio prebačen u bolnicu gde je posle sedam dana i umro. god.) 118.1996.3. Zakona o nasleđivanju. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Gž. Zakona o nasleđivanju.02. stav 1.3. god. punovažan usmeni testament. 3896/97) . relativno dobrog zdravstvenog stanja. može poslednju volju usmeno izreći pred tri istovremeno prisutna svedoka. ostavilac je mogao napraviti pismeni testament i posle zaključenja ugovora o otkupu stana 20. godine. Rev. 226/99 od 16.1996.

po shvatanju ovog suda. Lice koje je u srodstvu sa ostaviocem u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno. ne može biti svedok pri sastavljanju pismenog testamenta. Zakona o nasleđivanju. To je nova činjenica koja u dosadašnjem toku postupka nije isticana i o kojoj se prvostepeni sud nije izjašnjavao.majke parničnih stanaka. god. Uslov koji se sastoji u tome da testamentalni naslednici na način određen testamentom izvrše deobu svoje suvlasničke imovine je dopušten testamentalni uslov. takav zaključak prvostepenog suda je doveden u sumlju navodima žalbe. Istu čini 1/2 dela naznačenih nepokretnosti. godine raspravljena je zaostavština imenovane pokojne . kojom je predviđeno da pri sastavljanju pismenog testamenta pred svedocima testamentalni svedok ne može biti lice koje je u srodstvu sa ostaviocem u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno. Gž. Prvostepeni sud je odbio tužbeni zahtev tužilje.2000. a po shvatanju ovog suda. pravo vlasništva kuće i lokala izgrađenih na tim . Tužilja je tvrdila da taj testament nije sačinjen u smislu člana 64.58 - .) USLOVI I ROKOVI (Član 119.NASLEDNO PRAVO KO NE MOŽE BITI SVEDOK (Član 113. jer je ona od bitnog značaja za pravilnu primenu materijalnog prava pri donošenju odluke o postavljenom tužbenom zahtevu. Zakona o nasleđivanju) 120. ovde se radi o tužbi radi poništaja testamenta sačinjenog pred svedocima. Međutim.1972. Iz obrazloženja: Osnovani su navodi žalbe da je pobijana presuda zasnovana na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju i pogrešnoj primeni materijalnog prava. Prema stanju uspisima. (Iz rešenja Okružnog suda u Šapcu. jer je nakon izvedenih dokaza i njihove ocene zaključio da je sporni testament sačinjen u svemu na način predviđen zakonom. Zakona o nasleđivanju) 121. a ne na osnovu spornog testamenta. to je trebalo da učini po službenoj dužnosti.02. pravo korišćenja na naznačenim katastarskim parcelama. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Navedenim pravnosnažnim rešenjem nadležnog Opštinskog suda od 21. Žalbom se tvrdi da pri donošenju pobijane presude prvostepeni sud nije imao u vidu odredbu člana 68.06. zbog čega zaostavštinu treba raspraviti po snovu zakonskog nasleđivanja. 22/00 od 07. Zakona o nasleđivanju. stav 2.

Kako i sa pravnog stanovišta Vrhovnog suda ovakvim zaveštajnim raspolaganjima zaveštalac nije zadirao u svojinsko-pravna ovlašćenja tužilje na određenoj imovini.59 - .08.10. time što je zaveštajnim naslednicima ostavio slobodu izbora o mogućnosti nasleđa. svi sa udelima od po 1/3. zbog čega nema materijalno-pravnih razloga za utvrđenje ništavosti pobijanih zaveštanja. te ga je kao vlasnik mogao prenostiti u svojinu trećim licima putem testamenta. zaključila ugovor o otkupu predmetnog stana i na istom postala vlasnik. nakon realizacije Ugovora o otkupu stana . a stranke sa po 1/6 suvlasničkih delova na navedenim nepokretnostima. u smislu člana 120.11. Otac parničnih stranaka je sudski overenim zaveštanjem od 16. sačinjenim u prisustvu lekara neuropsihijatra koji je konstatovao da je on u potpunosti sposoban za sačinjavanje zaveštanja. Iz obrazloženja: Odredbom člana 83.ovde parnične stranke. Zakona o nasleđivanju propisano je da zaveštalac može u pojedinim odredbama testamenta postaviti uslove ili rokove. (Iz Presude Vrhovnog suda Srbije.1996. 10810/96 od 21. godine) 122. koji bi se zato smatrali nepostojećim. i to Opštinom Z. br.11. javnom poretku ili dobrim običajima.2001. Pre svega zato što se istima nije raspolagalo pod uslovom protivnim prinudnim propisima. Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da nema materijalnopravnih uslova za utvrđenje ništavosti njegovih sudskih zaveštanja. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu Gž. godine. ostavio tužilji I tuženoj precizno označene delove imovine. stav 2. Za naslednike na ovoj zaostavštini oglašeni su njen suprug i ćerke . Preminuo je 30.. Rev. uz uslov da se svaka odrekne delova koje će prihvatiti ona druga.što ima karakter odložnog uslova koji se ostvario . Tako je suprug (otac parničnih stranaka) sada uknjižen sa 4/6 suvlasničkih delova. ukoliko ispuni uslov koji joj je postavljen zaveštanjem. Zakona o nasleđivanju. Bez uticaja su žalbeni navodi tužioca da se za života može raspolagati samo imovinom koja ulazi u pravo svojine. može ga prenositi u svojinu trećim licima putem testamenta. To je razumljiv i dozvoljen uslov u smislu člana 119. navedenog Zakona.. i po nalaženju ovog suda sačinjeni sudski testament je u svemu pravno valjan. U kontretnom slučaju odložni uslov koji je testatorka u testament unela se ostvario. god. Takođe su nižestepeni sudovi pravilno zaključili da je zaveštaočeva sposobnost za rasuđivanje u to vreme relativno bila sačuvana i da navedenim zaveštanjima nije raspolagao imovinom koja nije njegova.2001. 1800/09 od 12.postao njegov vlasnik. s obzirom da je ona sa prodavcem. već joj je dao mogućnost da postane naslednik na delu imovine svog oca. s obzirom da se testamentalna raspolaganja realizuju tek u momentu smrti zaveštaoca. U konkretnom slučaju u momentu smrti zaveštaoca predmetni stan je bio u njegovoj svojini. godine. Na ovom placu se sada nalazi neuknjižena kuća. Zaveštalac može u pojedinim odredbama testamenta postaviti uslove ili rokove. to su neosnovani revizijski navodi o pogrešnoj primeni materijalnog prava.) .NASLEDNO PRAVO katastarskim parcelama i pravo korišćenja naznačene katastarske parcele..2009. Kada je testator.

Ovakva pravna zajednica naslednika ne predstavlja jedinstveno suparničarstvo u smislu čl.) . prvostepeni sud je našao da je tužba neuredna. Kako tužilac preinačenom tužbom nije obuhvatio u svojstvu tuženih sve naslednike pok. i 109. Zakona o nasleđivanju) 123. Zakona o nasleđivanju i čl.USD u dinarskoj protivvrednosti prema kursu na dan plaćanja i sa kamatom od 22. Gž. 201.06. V. Obim njihove obaveze jasno je određen navedenom materijalno-pravnom odredbom Zakona o nasleđivanju. U toku parnice po nalogu prvostepenog suda tužilac je preinačio tužbu tako što je tužbu proširio na još jednog naslednika po istom ostavinskom rešenju M. 196. ZPP. zbog čega je pobijano rešenje zasnovano na pogrešnoj primeni navedenih odredbi. po pravnosnažnom ostavinskom rešenju da mu na ime deviznog duga isplati iznos od _____ DM i _____. U tom slučaju je proširenje tužbe na drugog naslednika kao novog tuženog izvršeno u skladu sa čl. zbog čega je doneo pobijano rešenje o odbačaju tužbe primenom čl. 190. Kako tužba inače sadrži sve što je potrebno da se po njoj postupa u smislu čl. Osnovano se tužiočevom žalbom pobija pravilnost prvostepenog rešenja o odbačaju tužbe. Zakona o parničnom postupku. a tužbeni zahtev je opredelio tako da se oba tužena obavežu da traženi iznos solidarno isplate tužiocu.V.NASLEDNO PRAVO AKO NA MESTO USLOVNO POSTAVLJENOG NASLEDNIKA DOLAZI NEKO DRUGI (Član 122. st. 106. 106.1983. 140. Shodno odredbi čl. 4959/98 od 11.1998. naslednik odgovara za dugove ostaviočeve do visine svog naslednog dela. oglašene pravnosnažnim ostavinskim rešenjem. kao novog tuženog. Za ostaviočeve dugove naslednik odgovara do visine svog naslednog reda bez obzira da li je izvršena deoba nasledstva. kako nije bilo mesta nalaganju uređenja tužbe obuhvatanjem svih naslednika u smislu čl. zbog čega naslednici istog ostavioca u odnosu na zahtev ostaviočevog poverioca ne predstavljaju jednu parničnu stranku i ne moraju obavezno svi biti obuhvaćeni tužbom za isplatu ostaviočevog duga. god.V.10. u vezi čl. i 186. V. je tražio da se obaveže tužena kao naslednik pok. ZPP. 1. godine pa do isplate. bez obzira da li je izvršena deoba nasledstva. i 3. Iz obrazloženja: Tužbom u ovoj parnici tužilac D.R. ZPP nije bilo mesta ni odbačaju tužbe. 201. Zakona o parničnom postupku. ZPP u situaciji nepostojanja jedinstvenog i nužnog suparničarstva iz čl.60 - .O. a solidarnost njihove obaveze prema poveriocu omogućava poveriocu da radi ostvarenja svog potraživanja podnese tužbu samo protiv jednog naslednika. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. 101. Zakona o nasleđivanju. 140.

04. već on ostaje kao poslednja volja zaveštaoca.NASLEDNO PRAVO NALOZI (Član 132.. R.. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. a ovo i stoga što je i ostavilac navedenu zgradu ranije već jednom izmeštao.) . odnosno. prvostepeni sud je. pri čemu će prvostepeni sud i na pouzdan način proveriti tvrdnju tužioca da je ostavilac navedenu zgradu i ranije premeštao. njihov otac sada pok. tako što će zatražiti da se o ovome izjasni i tuženi. Zakona o nasleđivanju) 124.2005. ispitivanjem prave volje testatora. da li da tuženi.61 - . ili je pak uz tu zgradu tuženi dobio i pravo svojine na zemljištu na kojem se nalazi i koje služi za redovno korišćenje zgrade. Rev. god. zaključio da je ta volja bila da tuženi zgradu izmesti na svoj plac. predmetna zgrada predstavlja pokretnu stvar ili je po pravnoj prirodi nepokretnost inkorporirana u katastarsku parcelu. a ne po zakonu. 737/95 od 01. biv. a u suprotnom da li je volja ostavioca bila da tuženi zgradu ukloni sa tužiočevog placa i izmesti na svoj plac.) TUMAČENJE ZAVEŠTANJA (Član 135. testamentom ostavio svojim sinovima i unucima – svakom po jedan plac.god. kako se osnovano ističe u žalbi tužioca. Po nalaženju Okružnog suda. (Vrhovni sud Srbije. Ž. Naime. navedenu spornu činjenicu. kao realan deo nepokretne imovine. veštačenjem preko veštaka građevinske struke utvrditi da li postoje tehničke mogućnosti da se zgrada premesti ili je pak to tehnički neizvodljivo zbog građevinsko-tehničkih karakteristika. Navedeni zaključak prvostepenog suda za sada nije prihvatljiv dok se ne utvrde sve činjenice i ocene sve okolnosti koje su od značaja za tumačenje prave volje testatora. ukoliko se radi o nepokretnosti inkorporiranoj u zemljište. koja je ostala na parceli tužioca. a tuženom i jednu kombinovanu zgradu. pored zgrade. da je to – s obzirom na karakteristike navedenog građevinskog objekta. pa se njegova imovina ima raspraviti po testamentu. s obzirom na svoje građevinsko-tehničke karakteristike. sasvim moguće. Gž. i u vezi sa tim kakva je bila volja testatora. br. pa će stoga u ponovnom postupku prvostepeni sud. ali bez naloga. ovde je od bitnog značaja činjenica da li. Sa prestankom naloga ne prestaje i sam testament. a sve kako bi bio u prilici da što pravilnije protumači testament i pravu volju ostavioca. 496/05 od 14.03. i u tom cilju primeniti sva raspoloživa sredstva. prvostepeni sud nije mogao da utvrdi bez građevinsko-tehničkog veštačenja. jer o tome testament ništa ne govori. iz B. saglasno navedenim primedbama. pa kako je bilo sporno da li je ostavilac hteo da tuženi zgradu izmesti odnosno ukloni sa parcele tužioca. Zakona o nasleđivanju) 125.. Prilikom tumačenja testamenta i ispitivanja prave volje testatora uzeće se u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti.1995. bude vlasnik i zemljišta na kome se zgrada nalazi i neophodnog za redovnu upotrebu zgrade. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku je utvrđeno da je pravni prethodnik stranaka. ali detaljnije i tužilac.

postala vlasnik predmetnog stana i stekla državinu na istom. Radi se o obećanju da će ga dobiti nakon smrti vlasnika. S obzirom na ove činjenice. imenovani pokojni priznaje tuženoj da je ona. 24. neodređenog pravnog posla koji je tužena zaključila. iz ovako neidentifikovanog i neimenovanog ugovora. takav predstavlja raspolaganje za slučaj smrti. 3279/07 od 14. Zakona o nasleđivanju) 126. Iz samog teksta vansudskog poravnanja. savesnost odn. ali da se kao vlasnik može uknjižiti tek posle njegove smrti. godine. Tužena.može uknjižiti tek posle smrti ugovornika i njegove supruge.2004. .vlasnik stana. ovog vansudskog poravnanja.kao vlasnik . Ne može se tužbom tražiti utvrđivanje ništavosti testamenta ako pismeno koje je ostavilac svojeručno potpisao ne ispunjava uslove ni za jedan oblik testamenta predviđen zakonom. Prema tome. (Iz Presude Vrhovnog suda Srbije.jer vlasnik stana – sada pokojni priznaje tuženoj da se tek posle njegove smrti i smrti njegove supruge može uknjižiti kao vlasnik predmetnog stana u javne knjige.62 - . Tačkom 2. iz čega proizilazi da se radilo o raspolaganju za slučaj smrti. kao i iz faktičke situacije.NASLEDNO PRAVO NIŠTAVOST ZAVEŠTANJA ZBOG POVREDE PRINUDNIH PROPISA. može se zaključiti da su pokojni i tužena zaključili neimenovani ugovor koji tuženoj nije omogućio sticanje vlasničkih prava na predmetnom stanu. te je stoga i mogao sa njim i nadalje slobodno da raspolaže .nisu pravilno identifikovali pravnu prirodu predmetnog vansudskog poravnanja.12. proizilazi da je imenovani pokojni ostao vlasnik predmetnog stana sve do smrti.02. svojim sredstvima. Rev. a – shodno tome ni da traži iseljenje tužilje koje ga kao vlasnik i zakoniti držalac.2004. nesavesnost tužilje prilikom zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju (čime su se bavili nižestepeni sudovi. ali da se . koje ne proizvodi pravno dejstvo.po osnovu ulaganja ovih svojih sredstava . ali ne u formi testamenta. ona ne može da ostvari ni vlasnička prava na predmetnom stanu. na osnovu vansudskog poravnanja. Dakle. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi – po mišljenju Vrhovnog suda . JAVNOG PORETKA ILI DOBRIH OBIČAJA (Član 155. a i tužena u reviziji) postaje nebitna. tužilja se uknjižila u zemljišnu knjigu. Ne proizvodi pravno dejstvo neimenovani ugovor kojim ugovarač (koji je zaključio ugovor o otkupu stana iz društvene svojine) priznaje drugom ugovaraču da je vlasnik stana po osnovu ulaganja svojih sredstava za otkup stana. Neimenovani ugovor . godine) 127. Nakon njegove smrti.što je i učinio zaključivši Ugovor o doživotnom izdržavanju sa tužiljom 08. a tek tim činom bi ona postala vlasnik stana. sprovodeći navedeni ugovor. nije stekla vlasništvo na predmetnom stanu. jer je tužilja taj ugovor zaključila sa sada pokojnim vlasnikom predmetnog stana. ali ne u formi testamenta. godine. Po svojoj prirodi.08.2008. otkupila predmetni stan te da je .

Pokojni S.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Pokojni L. S. imovina je već raspravljana po osnovu Zakona. prvostepeni sud je pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje i u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem doneo ispravnu odluku.1983.1986. a za testamentalnog naslednika od proglašenja testamenta". ali da su ga priznali svi naslednici i potpisali ga. a iza sebe je ostavio zaostavštinu kako pokretnu tako i nepokretnu i na toj imovini se nalazi kat. godine i Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž.god . olografskog. sudskog.141/86 od 16. nije bilo isticanja da naznačeno pismeno ispunjava uslove za testament.D.12. jula 2006. je zajedno sa svojom decom potpisao 21.Ž. parc.S. dali su nasledničke izjave i kao naslednici postigli sporazum u pogledu deobe imovine pok. prvostepeni sud nalazi da pomenuto pismeno ne zadovoljava uslove bilo kog testamenta. godine a tužilac je podneo tužbu dana 10. godine. 130. Pri ovako utvrđenom činjeničnom stanju prvostepeni sud nalazi da naznačeno pismeno pok.1986. Međutim. ne ispunjava uslove da bude testament ni sudski. S. pa ne može ispunjavati uslove za svojeručni testament. Osim toga.3. što je sud prihvatio..) .S.. 259/07 od 22. Iz toga proizilazi da tužilac praktično nema pravo tražiti da se oglasi za jedinim naslednikom na zaostavštini pokojnog S. pa je stoga tužbeni zahtev odbio kao neosnovan. 2070/08 od 25.. na određenim delovima.. a najdalje za deset godina računajući za zakonskog naslednika od smrti ostaviočeve.Ž.1986.63 - 128. Istina. godine i za naslednike zaostavštine pok.br. niti pak za neki drugi testament. (Iz rešenja Okružnog suda u Prizrenu. L.10.1995. (Presuda Opštinskog suda u Kraljevu P. koji nije sudski overen. godine pismeni sporazum u rukopisu o deobi imovine koji je naslovljen kao testament i isti nije overen pred sudom. oglasio po osnovu Zakona L.R. pred svedocima i dr. pa je sud zaostavštinu raspravio na osnovu Zakona.1986. i L.5. i predložili da se imovina raspodeli na taj način kako je naznačeno u naznačenom pismenu naslovljenom kao testament. 139. L. a ne po osnovu testamenta pa se ne može ni tražiti utvrđivanje ništavosti testamenta jer isti praktično ne ispunjava uslove da bi se to pismeno tretiralo kao testament. tj. . već o sporazumu o ustupanju i raspodeli imovine za života. ranijeg (tada važećeg) Zakona o nasleđivanju propisano je da zaostavština umrlog lica prelazi po sili zakona na njegove naslednike u trenutku njegove smrti. godine. ono što je bitno za rešenje ove pravne stvari je i činjenica da je pokojni S.B. S. ranijeg Zakona o nasleđivanju. To znači da se tužbeni zahtev mora rešiti prema svima na jednak način. ali isti nije on i napisao. predviđeno je da "pravo zahtevati zaostavštinu kao naslednik ostavioca zastareva prema savesnom držaocu za dve godine od dana od kada je naslednik saznao za svoje pravo i za držaoca stvari i zaostavštine.11. godine. i V. učesnici su oglašeni za naslednike na odgovarajućim delovima. Po oceni Okružnog suda.1986.S. i ćerke L. a što je utvrđeno putem veštačenja. što se može prihvatiti jer utvrđeno činjenično stanje ukazuje da je pomenuti testament potpisao pokojni S. dakle nakon isteka roka od deset godina od dana smrti ostavioca.2008. Zaostavština je raspravljena. o jedinstvenim materijalnim suparničarima. Pred Opštinskim sudom u V.10. V. Stoga je sud našao da je tužbeni zahtev tužioca neosnovan.192/3 KO V. na testamentu autentičan. Prema čl. U obrazloženju rešenja stoji da su ostavilac i naslednici ranije postigli sporazum u pogledu deobe imovine koja sada predstavlja zaostavštinu pok. nasledno-pravnog karaktera. ni pred svedocima.3. da se ne radi o testamentu. godine) Među svim tužiocima po tužbi za utvrđivanje ništavosti testamenta postoji materijalno-pravni interes. a prema čl. Pok. Gž. Oni su jedinstveni tužioci pod utvrđenim uslovima. godine pokrenut je ostavinski postupak na kojem je raspravljana zaostavština pok. S. 16. 498/95 od 26.B. je umro 7.12. Svojeručno. Veštačenjem od strane veštaka grafologa utvrđeno je da je potpis pok. je umro 7. L. Ostaviočevi naslednici i to sin D.S. umro 7. ni olografski.br.3. U toku vođenja ostavinskog postupka iza smrti pokojnog S.2008.. doneo rasporedno rešenje pod brojem O.R.

god. Bolovala je od malignog tumora glave. To je takvo duševno stanje kod zaveštaoca pri kome je on sposoban da shvati stvarni i pravni značaj svojih postupaka. godine sačinila testament kojim imovinu ostavlja bratu I. septembra 1992. u vreme sačinjenja . a određeni su članom 79. U tom smislu. dana 26. žalba nije osnovana. ZON-a). br. a ovo iz razloga što se prilikom ocenjivanja sposobnosti za pravljenje testamenta primenjuju blaži kriterijumi od onih koji važe za opštu poslovnu sposobnost.) 130. i oni su određeni članom 79. maja 1987. godine sačinila testament. ZON-a kao sposobnost za rasuđivanje. U postupku je utvrđeno da je testatorka još znatno ranije pre sačinjenja ovog spornog testamenta dana 18. tako da nije bitno da li je zaveštalac imao opštu poslovnu sposobnost. odnosno njegovim zakonskim naslednicima zbog toga što on za razliku od drugog njenog brata i sestre nije ništa nasledio iza roditelja. 156. i 166. Zakona o nasleđivanju kao sposobnost za rasuđivanje. godine. da zna šta radi i kakve su pravne posledice njegovih postupaka. već je bitno da je bio testamentalno sposoban. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu.2004. 1161/04 od 12.. već je bitno da je bio testamentalno sposoban. Zakona o nasleđivanju) 129.64 - . što znači takvo duševno stanje kod zaveštaoca pri kome je on sposoban da shvati stvarni i pravni značaj svojih postupaka. Testament je ništav ako je stanje svesti testatora u vreme njegovog sačinjavanja bilo takvo da nije odražavalo njegovu pravu volju. pa je u tom smislu testamentalna sposobnost uža od poslovne sposobnosti. Ostaviteljica je preminula 12 dana nakon sačinjenja spornog testamenta tj. kojim svoju imovinu ostavlja tuženoj prvog reda.NASLEDNO PRAVO NIŠTAVOST ZAVEŠTANJA ZBOG ZAVEŠTAJNE NESPOSOBNOSTI (Član 156. a prema nalazu veštaka hirurga koji je nju lečio (izvršio hiruršku intervenciju) i dva veštaka neuropsihijatra. tako da nije bitno da li je zaveštalac imao opštu poslovnu sposobnost. tj. Iz obrazloženja: Obe pobijane presude nižestepenih sudova zasnovane su na saglasno utvrđenom činjeničnom stanju da je ostaviteljica sada pok. da zna šta radi i kakve su pravne posledice njegovih postupaka. K. tj. septembra 1992. godine i u bolnicu je bila primljena 21. dana 14. postoji pretpostavka da su sposobna za rasuđivanje. Tako za lica koja nisu potpuno lišena poslovne sposobnosti.02. Iz obrazloženja: Što se tiče testamentalne sposobnosti. Prilikom ocenjivanja sposobnosti za pravljenje testamenta primenjuju se blaži kriterijumi od onih koji važe za opštu poslovnu sposobnost. postoji pretpostavka da su sposobna za rasuđivanje (čl. Testamentalnu sposobnost imaju lica koja nisu potpuno lišena poslovne sposobnosti. pankreasa sa metastazama. Tako i za lica koja nisu potpuno lišena poslovne sposobnosti. Ostavinski postupak je prekinut zbog utvrđivanja valjanosti tog testamenta. septembra 1992. Gž. testamentalna sposobnost je uža od poslovne sposobnosti.

65 - .05.1994.1994.1995. jer je podneta po proteku roka iz člana 77. Za takvo presuđenje sudovi su imali oslonca u savesnoj i brižljivoj oceni svakog izvedenog dokaza posebno i svih zajedno. Prema nalazu stručnih veštaka kod nje je zbog takvog napred navedenog stanja postojala kvalitativna promena svesti pri čemu nagonsko afektivno ponašanje potiskuje racionalno ponašanje.02. godine. zbog nedostatka oblika.G. godine. godine. Zakona o nasleđivanju.12. prema stanju u spisima. uputio na parnicu radi osporavanja pravne važnosti usmenog testamenta ostavilje.1997. kada je uložio žalbu protiv ovog rešenja. i Opštinu P. nižestepeni sudovi su našli da je tužba nedozvoljena. rok iz člana 77. s obzirom na datum sačinjavanja testamenta.G. godine.10.3. jer nije mogla da shvati stvarni i pravni značaj svoje izjave volje.05. o čemu su u pobijanim presudama navedeni valjani razlozi kako i na osnovu kojih dokaza su sudovi utvrdili činjenično stanje. Rev. godine. Vrhovni sud nalazi da je stanovište drugostepenog suda pravilno. Iz spisa proizilazi da je tužilac tražio poništaj usmenog testamenta pokojne N.) KADA JE ZAVEŠTANJE RUŠLJIVO (Član 164. Zbog intoksiciranosti organizma (izlivanjem žučnog sadržaja u krvotok) nije imala testamentalnu sposobnost u momentu sačinjenja spornog testamenta. kojim je prekinuo postupak raspravljanja zaostavštine pokojne N. propisa. važećeg Zakona o nasleđivanju.NASLEDNO PRAVO testamenta bila je u opšte teškom stanju organizma. godine prvostepeno rešenje je ukinuto.1995. pa su tužioci imali građansko-pravno ovlašćenje da u sudskom postupku traže poništaj osporenog testamenta. Zakona o nasleđivanju) 131. (Vrhovni sud Srbije. U ponovnom postupku Opštinski doneo je rešenje dana 1.Zaostavština ostavilje raspravljena je u skladu sa tim testamentom rešenjem istog Opštinskog suda dana 27. koji se u ovom slučaju primenjuje na osnovu člana 237. navedenog Zakona o nasleđivanju..Zakonski zastupnik tužioca je za postojanje usmenog testamenta saznao 19. koji je u to vreme bio u primeni. Odredbom člana 77. usmeni testament pokojne N. Kod takvog činjeničnog stanja.1994.1998. Pri takvom stanju stvari sudovi su zaključili da stanje svesti testatorke u kritično vreme kad je sačinila sporni testament je bilo takvo da nije održavalo njenu pravu volju. Prema stavu drugostepenog suda.2000. primenjenog Zakona o nasleđivanju je prekluzivnog karaktera i na njega ne deluje prekid zastarelosti. a tužbu radi ništavosti usmenog testamenta podneo 09.01. Navedeno rešenje zakonski zastupnik Opštine P. Rešenjem nadležnog Okružnog suda od 07. i zašto smatraju da su utvrđene činjenice istinite i zašto je tužbeni zahtev tužilaca osnovan.06. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju.G. godine. jako anemična i sa teškim poremećajima metabolizma. je primio 24. na koji se ne primenjuju pravila o prekidu i zastoju koja važe za rokove zastarelosti. god. sačinjen je u korist tuženih i proglašen na zapisniku kod nadležnog Opštinskog suda dana 25. Rok za podnošenje tužbe za poništenje testamenta zbog nedostatka u obliku je materijalno-pravni rok prekluzivne prirode. 1654/99 od 03.

Roditelji ostavioca umrli su pre njega a druge dece nisu imali. jer ne ulazi u krug zakonskih naslednika koji bi imali pravo da naslede ostavioca. Zakona o nasleđivanju. ne čini takvu bitnu povredu odredaba parničnog postupka zbog koje bi pobijano rešenje moralo biti ukinuto. S obzirom na osnov tužbenog zahteva za poništaj zaveštanja. Njena pok. ima pre svega zakonski naslednik koji bi bio pozvan na nasleđe da nema testamentalnog naslednika. Zakona o nasleđivanju ( uslov da je ostavilac zbog nesposobnosti za rasuđivanje potpuno lišen poslovne sposobnosti i na nju se može pozvati svako zainteresovano lice ). Ostavilac u trenutku sačinjenja zaveštanja nije bio potpuno lišen poslovne sposobnosti. čijim protekom se gubi pravo za traženje poništaja testamenta zbog nedostatka oblika. Budući da se radi o materijalno-pravnom roku. Zakona o nasleđivanju . Tužena je bila bračna supruga ostavioca u trenutku njegove smrti i u braku nisu imali dece. Uput ostavinskog suda na parnicu nije procesna pretpostavka za podnošenje tužbe za poništaj testamenta zbog nedostatka oblika. tim pre što tužilja i nije u krugu nužnih naslednika. Po shvatanju ovog suda.2007. kod rušljivosti (relativne ništavosti) razloge može isticati samo pravno zainteresovano lice. godine ) 132. isključena je mogućnost prekida i zastoja. Rev. S obzirom da ostaviočevi roditelji nemaju potomstva i ne mogu da naslede jer su umrli pre ostavioca. reč je o rušljivosti zaveštanja. Ostavilac u trenutku sačinjenja zaveštanja nije bio potpuno lišen poslovne sposobnosti.11. i to u roku od godinu dana od kada je saznalo za testament. u smislu člana 164. a poništaj zaveštanja zbog rušljivosti može zahtevati samo lice koje ima pravni interes ( u smislu člana 165.) . Zakona o nasleđivanju. Razloge ništavosti zaveštanja može isticati svako zainteresovano lice. ( Rešenje Vrhovnog suda Srbije. trebalo je tužbeni zahtev odbiti kao neosnovan. Okolnost što je prvostepeni sud tužbu odbacio. kod koje razloge ništavosti može isticati svako zainteresovano lice. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. što čini da se u konkretnom slučaju ne radi o ništavosti u smislu člana 156. Rev.ako ostaviočevi roditelji nemaju potomstva a ne mogu ili neće da naslede. majka i majka ostavioca su rođene sestre ( od istog oca i majke ). jer je posledica za revidenta u biti ista: zbog proteka navedenog zakonskog roka. bračni drug nasleđuje celokupnu zaostavštinu.2001. S obzirom na takvu njegovu prirodu. Iz obrazloženja: Tužilja je sestra od tetke ostavioca. Stoga su revizijski navodi o pogrešnoj primeni materijalnog prava neosnovani. Zato nisu od značaja navodi revidenta da je tužba podneta u roku označenom u rešenju suda kojim je upućen na ovu parnicu. Zbog svega navedenog. U vezi sa takvim činjeničnim stanjem. a razloge rušljivosti zaveštanja može isticati samo pravno zainteresovano lice. a ne procesnom. god. tužilja nema pravni interes da zahteva poništaj spornog sudskog zaveštanja kojom je za naslednika imenovana tužena.66 - . Rok od godine dana ne može početi da teče pre proglašenja testamenta. nema pravo na traženu sudsku zaštitu. 5452/2000 od 30.05. u smislu člana 39. Za razliku od ništavosti (apsolutne ništavosti). Pravni interes. radi se o materijalno-pravnom roku prekluzivne prirode. koji mora da postoji na strani aktivno zainteresovanog lica. nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da tužilja nije aktivno legitimisana u ovom sporu.NASLEDNO PRAVO no je da poništenje testamenta zbog nedostatka oblika može tražiti posle otvaranja nasleđa samo lice koje ima pravni interes. Ovo proizilazi iz odredbe člana 15. tužena kao bračni drug nasleđuje celokupnu zaostavštinu i po zakonu isključuje tužilju iz zakonskog reda nasleđivanja. navedenog Zakona ). koji važe za zastarne rokove. a najdalje za deset godina od proglašenja testamenta. 970/06 od 08.

S obzirom da ostavilac u trenutku sačinjenja zaveštanja nije bio potpuno lišen poslovne sposobnosti.) 133. Za razliku od ništavosti (apsolutne ništavosti) kod koje razloge ništavosti može isticati svako zainteresovano lice.2004. kod rušljivosti razloge može isticati samo pravno zainteresovano lice.) . D. koji mora da postoji na strani aktivno zainteresovanog lica. jer su njena pok. razloge može isticati samo pravno zainteresovano lice. Zakona o nasleđivanju) Aktivna legitimacija za poništaj testamenta pripada licu koje bi po zakonskom redu nasleđivanja bilo pozvano na nasleđe kada ne bi bilo testamenta. 1393/04 od 23. Ovakav zaključak proizilazi iz odredbe člana 15. rođene sestre. Rev. bračni drug nasleđuje celokupnu zaostavštinu. odn. Iz obrazloženja: U postupku je utvrđeno da je tužilja sestra od tetke ostavioca. kojom je propisano da ako ostaviočevi roditelji nemaju potomstva a ne mogu ili neće da naslede. to znači da se u konkretnom slučaju ne radi o ništavosti u smislu člana 156. majka M. Pravni interes. Poništaj zaveštanja zbog rušljivosti može zahtevati samo lice koje ima pravni interes shodno članu 165. a s obzirom na utvrđenje u postupku da ostaviočevi roditelji nemaju potomstva i ne mogu da naslede jer su umrli pre ostavioca. U trenutku sačinjenja zaveštanja ostavilac nije bio potpuno lišen poslovne sposobnosti. Za razliku od ništavosti zaveštanja.67 - .12. Zakona o nasleđivanju. ovo tim pre što tužilja nije ni u krugu nužnih naslednika u smislu člana 39. dakle od istog oca i majke. god. Rev.M. jer ne dolazi u krug zakonskih naslednika koji bi imali pravo da naslede ostavioca. Pravni interes. tužena kao bračni drug nasleđuje celokupnu zaostavštinu i po zakonu isključuje tužilju iz zakonskog reda nasleđivanja. (Vrhovni sud Srbije. Tužena je bila bračna supruga ostavioca u trenutku njegove smrti i u braku nisu imali dece. Zakona o nasleđivanju. Imajući u vidu osnov tužbenog zahteva za poništaj zaveštanja.T. U pogledu rečenog. koji propisuje uslov da je ostavilac zbog nesposobnosti za rasuđivanje potpuno lišen poslovne sposobnosti i na nju se može pozvati svako zainteresovano lice. koji mora da postoji na strani aktivno zainteresovanog lica. kod rušljivosti (relativne ništavosti). navedenog Zakona. ima pre svega zakonski naslednik koji bi bio pozvan na nasleđe da nema testamentalnog naslednika. Zakona o nasleđivanju. ima pre svega zakonski naslednik koji bi bio pozvan na nasleđe da nema testamentalnog naslednika. 134. Sa svega navedenog tužilja nema pravni interes da može zahtevati poništaj spornog sudskog zaveštanja kojom je za naslednika imenovana tužena.05. reč je o rušljivosti zaveštanja u smislu člana 164. god. i majka ostavioca pok. kod koje razloge ništavosti može isticati i svako zainteresovano lice. uključujući lice isključeno iz nasleđa.NASLEDNO PRAVO KO MOŽE ZAHTEVATI PONIŠTAJ ZAVEŠTANJA ZBOG RUŠLJIVOSTI (Član 165. Na osnovu takvog činjeničnog utvrđenja nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da tužilja nije aktivno legitimisana u ovom sporu. (Vrhovni sud Srbije. lišeno nužnog dela kao i svako drugo lice koje učini verovatnim da bi mu usled poništenja testamenta pripala neka korist iz zaostavštine. Zakona o nasleđivanju. 5452/00 od 30. Roditelji ostavioca umrli su pre ostavioca i sem njega druge dece nisu imali.2001.

Međutim. pročitao ga i potpisao.ukoliko jeste . prvostepeni sud će ispitati da li je tužba za poništaj zaveštanja zbog zaveštaočeve nesposobnosti podneta u zakonskom roku iz člana 169.04. alografski testament) i da su prilikom njegovog sačinjavanja u potpunosti poštovani zakonski uslovi. Zakona o parničnom postupku. Tekst zaveštanja je otkucan na istoj mašini bez vađenja papira. Kako nižestepeni sudovi nisu cenili poslovnu sposobnost zaveštaoca u vreme sačinjavanja zaveštanja. postojanje ili nepostojanje sudske odluke o lišavanju poslovne sposobnosti. nižestepene odluke su ukinute i to u odnosu na sve tužioce kao jedinstvene suparničare u smislu člana 204. Autentičnost potpisa testatora je proverena veštačenjem. Takvo zaveštanje je rušljivo. nakon čega su zaveštanje potpisali i svedoci.2005. zbog nesposobnosti za rasuđivanje zaveštaoca u vreme sačinjavanja testamenta.2009.član 166. Bez značaja je. iako je tužbom pored ostalog. U svakom slučaju. Zaveštanje je strogo formalni akt. propisani članom 85.05. dugogodišnjeg i lečenog zavisnika od alkohola. (Iz Rešenja Vrhovnog suda Srbije. Na takvo činjenično stanje. stav 2. sačinjeno u formi zaveštanja pred svedocima (tzv. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Imenovani ostavilac je pisanim zaveštanjem od 30. kao i da li je zaveštalac bio nesposoban za rasuđivanje iz trajnih ili privremenih razloga. Zakona o nasleđivanju) 135. zaveštanje ne proizvodi pravno dejstvo. pri tome. osnovano se revizijom ukazuje da nižestepene odluke ne sadrže razloge o zaveštajnoj sposobnosti pokojnog. tužbom i na raspravi osporena je sposobnost zaveštaoca za rasuđivanje i ukazano da zaveštanje ne predstavlja izraz volje pokojnog. koji ima za cilj obezbeđenje volje lica da raspolaže svojom imovinom i ne proizvodi pravno dejstvo ako je stanje svesti zaveštaoca u vreme sačinjavanja bilo takvo da zbog nesposobnosti za rasuđivanje on nije mogao da izrazi svoju volju. Zakona o parničnom postupku. sačinjenim pisaćom mašinom. Zakona o nasleđivanju za ovaj oblik zaveštanja. zbog nedostataka razloga o odlučnim činjenicama. pobijanom odlukom je pravilno ocenjeno da je sporno zaveštanje. 1179/08 od 27.da li su ispunjeni zakonski uslovi iz člana 166. Lično je diktirao tekst zaveštanja. osporena punovažnost zaveštanja i po ovom osnovu. U ponovnom postupku. Zaveštanje ne proizvodi pravno dejstvo ako je stanje svesti zaveštaoca u vreme njegovog sačinjavanja bilo takvo da zbog nesposobnosti za rasuđivanje zaveštalac nije mogao da izrazi svoju volju. Zakona o nasleđivanju. tačka 12. Bez obzira što je zaveštanje sačinjeno u zakonskom obliku i formi. pobijana odluka je zahvaćena bitnom povredom odredaba parničnog postupka iz člana 361. godine) . Tužioci kao zakonski naslednici ostavioca su u ostavinskom postupku upućeni na parnicu radi dokazivanja nepunovažnosti zaveštanja. godine. Zakona. Zakona za poništaj zaveštanja po ovom osnovu.68 - . raspolagao svojom pokretnom i nepokretnom imovinom u korist tužene. Rev.NASLEDNO PRAVO RUŠLJIVOST ZAVEŠTANJA ZBOG ZAVEŠTAJNE NESPOSOBNOSTI (Član 166. To su preduslovi za donošenje pravilne i na zakonu zasnovane odluke. te . Relevantna odredba: Rušljivo je zaveštanje lica koje je u trenutku njegovog sačinjavanja bilo nesposobno za rasuđivanje . Naime.

Međutim. Prvostepeni sud ne prihvata nalaz i mišljenje veštaka od 24. 2006. u vreme zaključenja spornog zaveštanja nije bio sposoban da izrazi svoju poslednju volju. 9. privremene duševne poremećenosti ili zaostalosti u duševnom razvoju. S. Pri izradi ovog nalaza veštak citira medicinsku dokumentaciju koja je služila kao osnov za veštačenje i analizom te dokumentacije može se utvrditi da gotovo sva ta dokumentacija potiče iz perioda posle sačinjavanja spornog zaveštanja. 2006. br. odnosno mora znati da čita i piše što predstavlja uslov za punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima. Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je zaključio da je zaveštanje bez pravne važnosti jer prema čl. Njihov otac. iz N. To sve ukazuje da činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno. 166.. 9. godine. Zaveštalac mora biti pismen. Prvostepeni sud je propustio da utvrdi da li je fizičko i psihičko stanje ostavioca u vreme sačinjavanja testamenta bilo takvo da ga je činilo nesposobnim da shvati značaj i posledice sačinjavanja zaveštanja. biv. kao i nepokretnu imovinu u selu S. 10.69 - . nije bio sposoban za rasuđivanje kada je sačinio zaveštanje. 4. dana 30. godine kojim je veštak dao mišljenje da nema medicinskih relevantnih elemenata koji upućuju da je u vreme sačinjavanja spornog zaveštanja pok. godine. Njihov otac je umro 7. S. O. U toku postupka veštak Z. 2006. te da je u vreme sačinjavanja zaveštanja pok. Jedino je otpusna lista Klinike u Knez Selu iz perioda oktobar . navodeći da se sa značajnom verovatnoćom može tvrditi da sada pok.. Tim zaveštanjem sada pok. Nakon dostavljanja dodatne medicinske dokumentacije veštak daje svoj novi nalaz i mišljenje od 17. je tužiocu ostavio u nasleđe drugi sprat porodične kuće sa potkrovljem i lokalom u prizemlju i deo kućnog placa. .. ali da postojeći podaci ne upućuju da je navedeno oboljenje kompromitovalo njegovo globalno psihičko stanje. S. i u ostavinskom postupku pred Opštinskim sudom u N. S. S. bolovao od zloćudnog tumora pluća. S.. u spisima predmeta postoje dva različita nalaza i mišljenja jednog istog veštaka. je sačinio pismeno zaveštanje pred svedocima 20. 5.NASLEDNO PRAVO 136.. kojim nalazom je zamenjen osnovni nalaz veštaka od 24. sada pok. već veštak govori o "značajnoj verovatnoći" i "postojanju mogućnosti". R. godine. 2003. Osnovano se žalbom tuženog ukazuje da se pobijana presuda zasniva isključivo na dopunskom nalazu i mišljenju veštaka od 17. a tuženom B.novembar 2002 godine. ne daje izričito izjašnjenje o sposobnosti sada pok. Ovo stoga što veštak ni u svom nalazu i mišljenju od 17.. Ć je dao mišljenje da sada pok. 1401/03. deo kućnog placa i nepokretnosti u selu S.. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju stranke su rođena braća. godine. Nalaz i mišljenje veštaka je samo jedno od dokaznih sredstava koje sud ima na raspolaganju pri utvrđivanju činjenica od značaja za odlučivanje po tužbenom zahtevu. bolovao od trajnog ili privremenog duševnog oboljenja. a kojim veštak daje sada sasvim suprotno mišljenje od prvobitnog nalaza. 1401/03 doneto je rešenje kojim je prekinut postupak raspravljanja zaostavštine a tužilac upućen na parnicu s obzirom da je osporio pravnu važnost pismenog zaveštanja. 4. sa lokalom u prizemlju i posebnom sobom sa ostavom u prizemlju.. 2006. br.. kao i sve pokretne stvari pokućstvo i alat i radionicu za preradu trske. bio sposoban za rasuđivanje. 2006. koje je proglašeno u Opštinskom sudu u N. godine. S. 3. S. Tim nalazom je objasnio da je pok. da sačini zaveštanje. 2003. Zakona o nasleđivanju zaveštanje je rušljivo ukoliko ga je sačinilo lice koje u trenutku njegovog sačinjavanja nije bilo sposobno za rasuđivanje. bez obzira što je drugi nalaz i mišljenje dat na osnovu nove medicinske dokumentacije. godine.. 6.. godine u predmetu O. ali ona uglavnom potiče iz perioda nakon sačinjavanja zaveštanja.. je ostavio u nasleđe prvi sprat porodične kuće u N. 2003. a što svakako ne može biti siguran i pouzdan dokaz o poslovnoj sposobnosti i postojanju mana volje zaveštaoca..

Rev. već su samo upućeni na parnicu da dokažu da svojeručni testament koji je sačinio ostavilac. jer nije sačinjen dobrovoljno. 5157/97) . Po navedenom rešenju oni ništa nisu nasledili. ne proizvodi pravno dejstvo. 5158/07 od 21. 172/2006 od 18. a imajući u vidu njegovo telesno stanje. (Presuda Opštinskog suda u Nišu P. Bez uticaja je na pravilnost pobijanog prvostepenog rešenja to što učesnica u postupku za raspravljanje zaostavštine u žalbi ističe da ima pravo na troškove sahrane od naslednika ostavioca.NASLEDNO PRAVO Uslov za punovažnost pismenog zaveštanja pred svedocima je da zaveštalac zna da čita i piše i propisan je sa ciljem obezbeđenja autentičnosti volje ostavioca koji čitanjem može proveriti da li je u pismenu koji mu je drugi sačinio pravilno interpretirana njegova izjavljena volja. 2007. Zastarevanje se prekida ne samo podnošenjem tužbe. Gž. To je bez uticaja na pravilnost pobijanog rešenja . 5783/03 od 28. bio sposoban za rasuđivanje u trenutku sačinjavanja zaveštanja.učesnici su istim rešenjem upućeni na parnicu. 9.2006.ističe da traži troškove sahrane.po shvatanju Okružnog suda . ali ne pre proglašenja testamenta. 166. 1. (Vrhovni sud Srbije. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. 167. Zakona o nasleđivanju) 137. već i osporavanjem testamenta u ostavinskom postupku. ili iz čl.Uloga svedoka pismenog zaveštanja je da potvrdi autentičnost ostaviočevog potpisa ali i njegove izjave da zaveštanje koje potpisuje predstavlja njegovu poslednju volju.01. 2008. istog Zakona kojim se reguliše rušljivost zaveštanja.70 - . godine . Zakona o nasleđivanju) 138. godine ) ROK ZA PONIŠTAJ ZAVEŠTANJA ZBOG ZAVEŠTAJNE NESPOSOBNOSTI I MANA VOLJE (Član 169. Jer . Iz obrazloženja: Učesnica u žalbi .zato što učesnici koji su upućeni na parnicu nisu oglašeni pobijanim rešenjem za zakonske naslednike na zaostavštini pokojnog. Zakona o nasleđivanju za poništaj zaveštanja i da li je sada pok. godine i Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž.pobijajući prvostepeno rešenje od maja meseca 2004. U prvostepenom postupku sud nije pouzdano utvrdio da li su ispunjeni uslovi iz čl. Rok u kome se može tražiti poništaj testamenta (zbog nedostatka forme) teče od dana saznanja za testament. godine) RUŠLJIVOST ZAVEŠTANJA ZBOG MANA ZAVEŠTAOČEVE VOLJE (Član 167. a nisu istim oglašeni za zakonske naslednike na zaostavštini. S.

gde je stajao i gde ga je tužilja. sakriven ili zaturen testament proizvodi pravno dejstvo punovažnog testamenta ako se ispune uslovi iz člana 171. Poništaj testamenta zbog nedostatka oblika može se tražiti u objektivnom roku od 10 godina. izgubljen. Zakon o nasleđivanju koji je važio u vreme sačinjenja spornog testamenta. (Vrhovni sud Srbije.) 140. kojom prilikom je konstatovano da tom testamentu nedostaje potpis testatora. ako tužilac dokaže i sud utvrdi da je testament postojao. Zakona o nasleđivanju. određuje stroge uslove da izgubljeni. a to utvrđenje u svemu je prihvatio i drugostepeni sud. pa o njemu sud vodi računa po službenoj dužnosti. Rev. Zakona o nasleđivanju) 139. Tužba za poništaj testamenta zbog nedostatka oblika može se podneti u roku od godinu dana od saznanja za testament. da je nakon toga taj testament u tri istovetna primerka bio ostavljen na određenom mestu u njegovoj kući. sakriveni i zatureni testament proizvede dejstvo punovažnog testamenta. izrazio svoju poslednju volju tako što je svu svoju imovinu ostavio svojoj supruzi tj. Iz obrazloženja: Tokom postupka pred prvostepenim sudom utvrđeno je. To su materijalnopravne činjenice nužne za postojanje prava nasleđa lica koje se na takav testament poziva.11.NASLEDNO PRAVO ROK ZA PONIŠTAJ ZAVEŠTANJA ZBOG POVREDE OBLIKA (Član 170. tužilji. Nije se moglo utvrditi ko je to učinio i kad je to učinio. U pitanju je prekluzivni rok materijalnog prava. koji je odstranjen u međuvremenu od njegovog sačinjenja do uzimanja od strane tužilje. Rev. kada je pozvana na ostavinsku raspravu ponela i prikazala sudu. 4953/95 od 15. skraćen u delu gde je pri dnu stranice iza sadržine testamenta bio potpis testatora. 1995. i u kome od tih propisanih . ali ne pre njegovog proglašenja. Uništen. Zakona o nasleđivanju) 141.06. 7515/98 od 10. shodno pomenutom članu 78. u svom članu 78. suprug tužilje u formi pismenog testamenta pred svedocima. god. da proizvede dejstvo punovažnog testamenta pod uslovima: 1. 1999. IZGUBLJENOG ILI SKRIVENOG ZAVEŠTANJA (Član 171. (Vrhovni sud Srbije. a ne zastarni.71 - . ako tužilac dokaže i sud utvrdi da je testament bio sastavljen pismeno u jednom od oblika propisanih u zakonu. Zakona o nasleđivanju. da je pok. a teret dokazivanja njegove punovažnosti je na onoj strani kojoj to ide u prilog. 2. Testament može. br.) DOKAZIVANJE UNIŠTENOG. god. br. tako što je deo listova sa svih primeraka testamenta odsečen.

ukoliko se to dogodilo za života ostavioca. Iz obrazloženja: Tužilja je tužbenim zahtevom tražila da se utvrdi prema tuženoj da je sada pokojni R. Ona naime nije uspela da dokaže da je izostanak potpisa na pismenu u kojem je sadržana poslednja volja njenog pok. uslov iz tačke 4. bilo pre smrti testatora bez njegovog znanja. 6688/98 od 27.i kako te činjenice ona nije uspela nesumnjivo dokazati. Kako je tužilja bila u obavezi da dokaže da je naknadno odsečeni deo testamenta na kojem je bio potpis testatora nestao slučajem ili radnjom nekog drugog lica. uz sve ostale elemente na osnovu kojih bi proizlazila valjanost istog kao testamenta. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Prvostepeni sud je utvrdio da sada pok. izgubljeno ili skriveno. Protiv navedene presude tužilja je izjavila žalbu. Po mišljenju drugostepenog suda prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 354. To pravilo glasi da svaka strana treba da dokaže onu činjenicu koja joj ide u prilog. predstavljalo praktično opoziv njegove poslednje volje. 2. bilo po njegovoj smrti. 4. da je bilo sačinjeno u obliku koji je zakonom propisan i ako dokaže sadržinu zaveštanja. izuzev potpisa testatora. i 3. da se dogodilo bez njegovog znanja. koji je u međuvremenu izgubljen. sakriven ili zaturen i. izgubljeno ili skriveno posle smrti ili pre smrti zaveštaoca. na način na koji su to nižestepeni sudovi učinili. pa je Vrhovni sud reviziju tužilje odbio kao neosnovanu. ne od testatora) ili da je izgubljen. utvrđeno stanje činjenica iz napadnute prvostepene odluke. 3. Postojanje pismena u kojem je sadržana poslednja volja pokojnog supruga tužilje kao testatora. s potpisima svedoka na njemu. bilo radnjom nekog drugog lica. da je takvo stanje stvari nastalo slučajem ili radnjom nekog drugog lica. To što je potpis testatora nesumnjivo postojao u vreme sačinjavanja spornog testamenta nema relevantnog uticaja na drugačiji ishod spora. o postojanju činjenice zaključiće primenom pravila o teretu dokazivanja. Kad zainteresovano lice dokaže da je zaveštanje postojalo. S obzirom na iznete uslove potrebne po članu 78. kad sud na osnovu izvedenih dokaza ne može sa sigurnošću da utvrdi neku činjenicu. to nije bilo druge. bilo posle njegove smrti . kao i da su ispunjeni uslovi iz napred pobrojanih tačaka 1. bilo za života ostavioca. koji potvrđuju vreme sačinjavanja testamenta. D. do da se odluči o sudbini njenog zahteva. motive za takvo raspolaganje testatora. Drugostepeni sud je žalbene navode usvojio i prvostepenu presudu ukinuo. D. Rev. Zakona o nasleđivanju. Prema odredbi člana 221a Zakona o parničnom postupku. R. ali bez njegovog znanja. što se inače revizijom pogrešno ističe. zaveštanje koje je uništeno. Međutim. rezultat onih okolnosti o kojima govori odredba člana 78. bilo bi neophodno da on za tu radnju nije znao. sačinio svojeručni testament u toku marta meseca 1996. godine. jer bi u međuvremenu nastala promena u vidu odstranjenja potpisa. a koje je u svemu prihvaćeno i od strane drugostepenog suda. pošto bi njegovo eventualno znanje za to i njegovo nereagovanje. s tim što ukoliko bi to bilo za života ostavioca.1999.NASLEDNO PRAVO oblika. nije ispunjen. god. lice koje je sačinilo testament. godine nije ostavio nikakav testament pa je tužbeni zahtev odbijen kao neosnovan. označava nesumnjivo uz sve ostale dokaze. ako tužilac dokaže i sud utvrdi da je testament uništen slučajno ili radnjom drugog lica (tj.01. . ako tužilac dokaže i sud utvrdi da je tim testamentom tužilac određen za naslednika.) 142. supruga. ali bez njegovog znanja i volje – proizvodi pravno dejstvo. stav 2. a bez njega nije bilo moguće udovoljiti tužbenom zahtevu onakvom kakvim ga je tužilja opredelila.72 - . bila irelevantna samo onda kada bi testamentalni naslednik uspeo dokazati da je do toga došlo bilo slučajem. da je uništeno. Zakona o nasleđivanju. u toku marta meseca 1996. bilo je dovoljno za rešenje spora u ovom predmetu.

jer između ostalog. u nedostatku pismenih isprava o zaveštanjima od 21.09.. raniji testament ponovo dobija snagu osim ako se dokaže da zaveštalac to nije hteo. sve dok se ne oceni pravna priroda i pravno dejstvo izjave od 16.1993. U konkretnom slučaju. Pok. i da mu je tada pokojni R. godine. 192/98 od 08. a drugi 13. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku je utvrđeno da je sada pok.1998.07. samo po formi testament. godine. Zakona.07. postoji protivrečnost između obrazloženja presude i sadržine spisa i izvedenih dokaza. Zakona o nasleđivanju ("Sl. P. S. god. br.) POJAM OPOZIVA (Član 176. prvostepeni sud dalje zaključuje da je na taj način. i da treba da ide u sud da "to" overe. godine. po svemu sudeći. po kojoj – ako je zaveštalac uništio docniji testament. u konkretnom slučaju. godine i 16.1993. M. Kada je testament opozvan prostom izjavom datom u formi punovažnog testamenta. Zakona o nasleđivanju) 143. iz V. S. za sada nije pouzdan zaključak da.73 - . date u formi sudskog testamenta.1993. br..10. i to jedan 21. S. Zakona o parničnom postupku.1997. Po nalaženju Okružnog suda. godine. iz iskaza saslušanih svedoka. godine. u smislu čl. godine pod R. budući da se istom. opozvani testament ne dobija pravnu snagu ako testator namerno uništi izjavu o opozivu testamenta. S.07.04. Gž. osnažio prvi testament. godine.1993. godine. D. U ponovnom postupku sud će u sklopu ostalih izvedenih dokaza ceniti izjavu ovog svedoka . godine. nisu prezentirani sudu. je potom sačinio još dva sudska testamenta.1993. 52/74..7. na koji se poziva tuženik. pok. navedena zakonska odredba reguliše onu situaciju kada postoje dva testamenta sa različitom sadržinom. za sada se ne bi moglo zaključiti da postoji konkurencija dva testamenta (prvog i trećeg).NASLEDNO PRAVO tačka 14. na dan 10. a da je poslednjim testamentom pok.1993. koji u ostavinskom postupku. D. od kojih je poslednji uništen voljom testatora. S. i svoju imovinu ostavio supruzi sada pok. Prvostepeni sud je. S. ima mesta primeni odredbe člana 101. ___/93 zaveštao svoju nepokretnu imovinu tuženoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u V. rekao da tužilja kao vanbračna supruga treba da čisti u kafani. S. a ni kasnije u ovoj parnici. izjavivši u testamentu da će imovinu ostaviti onome ko bude sahranio njega i njegovu suprugu. i bratu. glasnik SRS".1993. Kako iz izvedenih dokaza proizlazi da je pok. 101. i u vitrini je video nešto napisano na listu kockaste hartije i poznao je potpis sada pokojnog R.1993. tužiocu P. stav 2.1993. Ovaj testament je proglašen u ostavinskom postupku iza pok. Posebno sud nije cenio sa naročitom pažnjom i preciznošću izjavu saslušanog svedoka koji je potvrdio da je sedeo u kući sada pokojni R. godine pok.05.1997. Kod ovakvog stanja stvari. očigledno uništio poslednja dva testamenta. utvrdio da je testamentom od 21. a zaveštalac je uništio docniji testament. imovinu vratio na svoje ime.. već po svojoj sadržini predstavlja opoziv pret.05. u daljem tekstu: Zakon). opozvao testament od 19. umro 20.05. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. D. prema utvrđenom činjeničnom stanju u stvari i ne vrši raspored imovine za života.4. da je sudskim testamentom sačinjenim pred prvostepenim sudom 19.07. pošto je izjava od 16.

jer ona govori o opozivu testamenta (po sadržini).04. godine. Međutim . Ne bi bilo mesta ni primeni odredbe člana 100. po mišljenju Okružnog suda. i stoga. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu Gž. već .74 - . raniji testament ponovo ne dobija snagu.07. i 1983. ako nisu na nesumljiv način izrazile volju da izvrše novaciju ranije zaključenog ugovora. oceniti. kada ugovorači kasnije zaključe punovažan ugovor o poklonu. tako da je za punovažno zaveštanje sa sadržinom kao u opozvanom testamentu neophodna nova izjava u formi zakonom predviđenoj za punovažnost testamenta. Zakona.NASLEDNO PRAVO hodna dva testamenta. 728/04 od 26. volja da se izvrši prenov u smislu člana 349. god. jer je zaključenjem ugovora o poklonima raskinut ranije zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju za spornu imovinu. date u formi sudskog testamenta. proizašlo bi da su ugovorne strane izvršile novaciju ugovora. ne može se pretpostavljati. Kod činjenice da je tužena sa sada pokojnom majkom prvobitno zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju. inače datu u formi testamenta. da li ona ima karakter i dejstvo testamenta ili pak samo izjave o opozivu testamenta. kako bi bio u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku u ovoj pravnoj stvari. br. davaocima izdržavanja na ravne delove odložena je do smrti primaoca izdržavanja. Predmet ugovora je imovina opisana u izreci prvostepene presude. Ugovor o doživotnom izdržavanju je u celosti izvršen. Ne postoji novacija obaveza kod ugovora o doživotnom izdržavanju. Zakona o nasleđivanju) 144. i imovinu koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. sve da je to bila i volja testatora. u smislu gore navedenih primedbi. Neosnovano u reviziji tužilja ističe da su nižestepeni sudovi pogrešno primenili materijalno pravo kada su njen zahtev odbili. stav 2. godine. Nakon zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju sada pokojna majka stranaka zaključila je pismene ugovore o poklonu u 1982. sve i da je testator uništio izjavu o opozivanju testamenta. Na osnovu tako utvrđenih činjenica pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su odbili tužbeni zahtev tužilje da se utvrdi da je zaključenim ugovorima o poklonima okrnjen njen nužni deo ko zakonskog naslednika za parcele koje su bile predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. a nakon toga ugovore o poklonu čiji su predmet bile iste nepokretnosti. kojima je nepokretnosti poklonila ovde tuženoj i to pored imovine vlasništvo njenog supruga i oca stranaka. Nakon zaključenja navedenih ugovora o poklonu majka stranaka je nastavila da živi u zajedničkom domaćinstvu sa tuženom i njenim suprugom i oni su nastavili da se o njoj staraju i izvršavali su sve svoje ugovorne obaveze davaoca izdržavanja do smrti primaoca izdržavanja. a ne o opozivu izjave o opozivu testamenta. Zakona o obligacionim odnosima. godini. a predaja celokupne imovine koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. U ponovnom postupku prvostepeni sud će polazeći od sadržine izjave od 16. ako ugovorne strane nastave da se ponašaju kao da i dalje važi raniji ugovor o doživotnom izdržavanju.1993. Iz obrazloženja: Iz utvrđenih činjenica proizilazi da je majka stranaka zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju kao primalac izdržavanja sa tuženom i njenim suprugom kao davaocima izdržavanja 1958.) ODNOS RANIJEG I DOCNIJEG ZAVEŠTANJA (Član 177.2004.

Rev. to proizilazi da prava volja ugovornih strna jeste bila da ostane na snazi ugovor o doživotnom izdržavanju. Rev. .2000. bilo po osnovu ugovora o poklonu. Kako je prava volja ugovornih strana pokojne majke parničnih stranaka i tužene bila da sporna imovina pripadne tuženoj. 2694/02 od 22.2003.01. Docnijim testamentom opoziva se raniji a opozivanjem docnijeg raniji dobija snagu. Opozvano zaveštanje ne stupa na snagu ni u slučaju poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju.03. za života je ostavio pomenuti testament. Zakona o nasleđivanju) 146. 3421/94) RASPOLAGANJE INDIVIDUALNO ODREĐENOM STVARI ILI PRAVOM (Član 178. te da se utvrdi da je ona vlasnik nepokretnosti po osnovu navedenog testamenta od 29.75 - .NASLEDNO PRAVO mora biti nesumnjivo izražena. Posle toga.brat tužilje a otac tuženih. bilo po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. isti pokojni je sa tužiljom zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju. dok je svrha naknadno zaključenih ugovora o poklonu zapravo bila samo da se formalno obezbedi odgovarajući pravni osnov za prenos svojine na tuženu za života primaoca izdržavanja. a ova je to prihvatila. godine. Iz obrazloženja: Tužbenim zahtevom tužilja je tražila da se naznačeno rešenje istog suda oglasi ništavim i bez pravnog dejstva u odnosu na nju. pa je s toga neosnovano isticanje tužilje da ona ima pravo svojine na spornoj imovini zato što joj je zaključenim ugovorima o poklonu povređen nužni deo. Prema činjeničnom stanju utvrđenom u prvostepenom postupku.) 145. osim ako se dokaže da zaveštalac to nije hteo. sada pokojni imenovani . kojim je tužilji ostavio u nasleđe zemljište i kuću. (Vrhovni sud Srbije. god. stekli su se zakonski uslovi da tužena pravo svojine na spornoj imovini stekne po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. Dejstvo opoziva ranije sačinjenog zaveštanja ima docnije raspolaganje zaveštanom stvari od strane zaveštaoca ugovorom o doživotnom izdržavanju. koje se navodima žalbe tužilje ne dovodi u sumnju. te imajući pri tom u vidu i činjenicu da su ugovorne strane i nakon zaključenja ugovora o poklonima nastavile da se ponašaju kao da i dalje važi raniji ugovor o doživotnom izdržavanju. Pobijanom presudom ovaj zahtev odbijen je kao neosnovan. jer je tužena nastavila sa svojim suprugom da se stara o primaocu izdržavanja. a što su tužene dužne priznati i trpeti i dozvoliti uknjižbu prava imovine navedene u testamentu u zemljišnim i drugim javnim knjigama. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Polazeći od okolnosti da zaključenjem ugovora o poklonima ugovorne strane nisu na nesumnjiv način izrazile volju da izvrše prenov ranije zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju.

da tuženi nije pokazao grubu neblagodarnost prema njemu.2000.09.NASLEDNO PRAVO Prema odredbi člana 178. oduzeo mu život ili mu oštetio imovinu ili bi takva dela bila učinjena nekom ustupiocu bliskom licu (bračnom drugu. koja može postojati npr. Tužilac. uvredu časti. U postupku je. deci. krajnju nezahvalnost potomka. ako se u sudskom sporu po tužbi zakonskih naslednika primaoca izdržavanja utvrdi da je ugovor o doživotnom izdržavanju ništav. Po mišljenju tužioca.pokojni opozvao je zaveštanje koje je ranije sačinio u korist tužilje.03. oduzeo mu .2008. 2155/05 od 28. roditeljima). odnosno zaveštalac. stav 1. (Iz Presude Okružnog suda u Valjevu. (Vrhovni sud Srbije. uvredu časti.) OPOZIV (Član 192. Iz obrazloženja: Tužilac u parnici traži opoziv sporazuma o ustupanju i raspodeli imovine za života. krajnju nezahvalnost potomka i može postojati ako bi potomak sa umišljajem naneo ustupaocu neku telesnu povredu. Zaveštanje pred svedocima nije opozvano docnije zaključenim ugovorom o doživotnom izdržavanju. Imajući to u vidu. Zakona o nasleđivanju) 148. zaveštaočevo raspolaganje individualno određenom zaveštalom stvari ili pravom ima dejstvo opoziva zaveštanja te stvari ili prava. pa je prvostepeni sud pravilno primenio materijalno pravo kada je odbio kao neosnovan tužbeni zahtev tužilje kojim ona traži pravo nasleđa po osnovu pomenutog testamenta imenovanog pokojnog od 29. god. Ako je potomak pokazao grubu neblagodarnost prema njemu.76 - .11. Grubu neblagodarnost podrazumeva veliku. godine) 147. 1104/08 od 27. zaključenjem ugovora o doživotnom izdržavanju sa tužiljom primalac izdržavanja. čiji je predmet ista nepokretna i pokretna imovina. godine. Rev. Relevantna odredba: Odredbom propisano je da Ustupalac može zahtevati da mu potomak vrati sve što je primio ako je pokazao grubu neblagodarnost prema njemu . da ga vređa iznoseći razne neistine i izazivajući situacije koje narušavaju njegovo zdravlje. to su sve razlozi da se zaključeni sporazum opozove. tvrdi da tuženi izbegava kontakt sa njim. ako bi potomak sa umišljajem naneo ustupaocu neku telesnu povredu.član 192. ustupilac može zahtevati opoziv sporazuma o ustupanju i raspodeli imovine za života. Gruba neblagodarnost podrazumeva veliku. uz to. utvrđeno da navodi tužioca koji se tiču opisanog ponašanja tuženog nisu tačni tj. Zakona o nasleđivanju. Poništajem ugovora o doživotnom izdržavanju u parnici po tužbi zakonskih naslednika primaoca izdržavanja opozvano zaveštanje ne stupa ponovo na snagu. Gž.2005. međutim. navodeći da je tuženi fizički ruinirao njegov životni prostor presecanjem dovoda električne energije i izneo sve pokretne stvari koje on koristi u toj zgradi. Zakona o nasleđivanju.

NASLEDNO PRAVO

život ili mu oštetio imovinu, ili bi takva dela bila učinjena nekom ustupaocu bliskom licu (bračnom drugu, deci, roditeljima). Postojanje grube neblagodarnosti u ponašanju tuženog u konkretnom slučaju tužilac nije dokazao. Nižestepeni sudovi su zbog toga pravilno zaključili da tužbeni zahtev za opoziv ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, zaključen između stranaka, nije osnovan. Ovu vrstu ugovora ustupalac može pobijati i kao rušljiv pravni posao, znači zbog postojanja mana u volji. Međutim, Pri tome, ukazivanje revidenta na propust ocene valjanosti osporenog ugovora i kao rušljivog pravnog posla zbog mana u volji tužioca (jer je bio u zabludi ili je otpao motiv za zaključenje tog ugovora) ne utiče na pravilnost donete presude, jer u ovom slučaju tužilac nije tražio poništaj ugovora nego njegov opoziv. (Iz Presude Vrhovnog suda Srbije, Rev. 2817/08 od 10.09.2009. godine)

Ustupilac imovine po ugovoru o ustupanju i raspodeli imovine za života ima pravo da zahteva da mu potomak - primalac imovine po takvom ugovoru vrati ono što je po ugovoru primio ako ne daje ustupiocu ili kome drugom izdržavanje određeno ugovorom o ustupanju i raspodeli imovine za života. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 850/98 od 13.05.1998. god.)

149.

150.
Ustupilac ima pravo da zahteva da mu potomak vrati ono što je primio ustupanjem i raspodelom, ako je ovaj pokazao grubu nezahvalnost prema njemu. Gruba nezahvalnost je pravni standard. Da li se postupak potomka prema ustupiocu može tako okarakterisati, to treba sud u svakom konkretnom slučaju da oceni uzevši u obzir sve okolnosti slučaja. Potomci prema svojim roditeljima imaju, pored prava, i zakonskih i moralnih obaveza. Ako se neka od tih obaveza grubo povredi, to može predstavljati grubu neblagodarnost. I ružan i grub postupak zanemarivanja dužnosti, poštovanja, grubo zanemarivanje pružanja pažnje roditelju može biti povreda moralnih obaveza ako takvo ponašanje za roditelje predstavlja, u smislu običaja, teže ogrešenje o obaveze. Postojanje grube nezahvalnosti je faktičko pitanje o kome sud zaključuje ceneći ga kao vrednosno merilo iz domena morala i dobrih običaja. Iz obrazloženja: Sporazum o ustupanju i raspodeli imovine za života može se pobijati iz opštih razloga, zbog kojih se mogu pobijati pojedini pravni poslovi u rokovima predviđenim zakonom (član 119. Zakona o obligacionim odnosima). Međutim, ustupilac ima pravo da zahteva da mu potomak vrati ono što je primio ustupanjem i raspodelom, ako je ovaj pokazao grubu neblagodarnost prema njemu. To pravo ustupilac ima i ako potomak ne daje njemu ili kome drugome izdržavanje određeno poslom ustupanja i raspodele ili ako ne isplati dugove ustupiočeve, čija mu je isplata naložena istim poslom (član 115. stav 1. i 2. Zakona o nasleđivanju). U ovom slučaju tužilja opoziv sporazuma o ustupanju i raspodeli imovine za života, koji je 7. marta 1994. godine zaključila sa tuženom kao potomkom, temelji, između ostalog, i na činjenicama da tužena pokazuje grubu neblagodarnost prema tužilji, te da je čak i fizički maltretira. Gruba neblagodarnost je pravni standard. Da li se postupak potomka prema ustupiocu može okarakterisati grubom nezahvalnošću, to treba sud u svakom konkretnom slučaju da oceni uzevši u obzir sve okolnosti tog slučaja.
- 77 -

NASLEDNO PRAVO

Za zaključivanje da li ima osnovanog razloga za opoziv spornog ugovora radi neblagodarnosti, nisu raspravljena sva sporna pitanja koja su od značaja. Potomci prema svojim roditeljima imaju pored prava i zakonskih i moralnih obaveza. Ako se neka od tih obaveza grubo povredi, to može predstavljati grugu neblagodarnost. I ružan i grub postupak zanemarivanja dužnosti, poštovanja, grubo zanemarivanje pružanja pažnje roditelju može biti povreda moralnih obaveza ako takvo ponašanje za roditelje predstavlja, u smislu običaja, teže ogrešenje o obaveze. Postojanje grube neblagodarnosti je faktičko pitanje o kome sud zaključuje uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, ceneći ga kao vrednosno merilo koje se odnosi na pravila morala i dobrih običaja. (Vrhovni sud Srbije , Rev. 1149/97 od 06.05.1997. god.)

151.
Sporazum o ustupanju i raspodeli imovine za života, zaključen u smislu odredaba Zakona o nasleđivanju može se pobijati iz opštih razloga zbog kojih se mogu pobijati pojedini pravni poslovi (zbog zablude, prevare i dr.) i u rokovima predviđenim zakonom (član 119. Zakona o obligacionim odnosima). Međutim, zakon o nasleđivanju predvideo je mogućnost da ustupilac opozove ono što je dao potomku koji prema njemu pokaže grubu neblagodarnost. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 4219/97 od 19.11.1997. god.)

POJAM UGOVORA O IZDRŽAVANJU (Član 194. Zakona o nasleđivanju)

152.
Svrha ugovora o doživotnom izdržavanju su podjednako materijalna davanja od strane davaoca izdržavanja (stanovanje, hrana, odeća, obuća, troškovi lečenja, svakodnevne uobičajene potrebe) i pružanje odgovarajuće nege u bolesti i starosti. Iz obrazloženja: Svrha zaključivanja ugovora o doživotnom izdržavanju je i pružanje odgovarajuće nege u bolesti i starosti a ne samo materijalna davanja od strane davaoca izdržavanja (obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, troškovi lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe). U konkretnom slučaju, tuženi nije pružio pokojnoj tužilji odgovarajuću pažnju i negu u bolesti i starosti, o čemu očito govori događaj krajem januara 1996. godine, kada je tuženi fizički napao i povredio sada pokojnu. Pored toga, tuženi je često boravio van mesta boravka, što je kod nje i izazvalo nezadovoljstvo. Tuženi je povredio svoju ugovornu obavezu davaoca izdržavanja pa je pokojna tužilja zbog sukoba sa njim otišla iz svoje kuće kod ćerke, gde je ostala do kraja života. Ovakvi odnosi ugovarača ukazuju na poremećaj do granica nepodnošljivosti, što predstavlja razlog za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju (u smislu člana 120. stav 2. Zakona o nasleđivanju kao specijalnog propisa odn. u smislu čl. 127 - 129. Zakona o obligacionim odnosima, kao opšteg propisa). (Iz Presude Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1973/08 od 26.03.2009. godine)
- 78 -

NASLEDNO PRAVO

153.
Kao sopstvenik svoje imovine sve do svoje smrti, primalac izdržavanja može tu imovinu otuđiti, pa i pokloniti. Ali - tada otpada predmet ugovora o doživotnom izdržavanju.

Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju, ugovor o doživotnom izdržavanju je po formi i sadržini zaključen prema odredbi člana 117. Zakona o nasleđivanju, važećem u vreme zaključenja ugovora i prema tim odredbama predaja imovine u svojinu davaoca izdržavanja, odložena je do smrti primaoca izdržavanja. To znači da primalac izdržavanja ostaje sopstvenik imovine sve do svoje smrti i prema tome može tu imovinu i otuđiti. Otac tuženih, kao primalac izdržavanja je to i učinio na taj način što je ugovorom o poklonu raspolagao predmetnom imovinom u korist svog tuženog sina. Kako je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju otpao, a bez predmeta nema ni ugovora - to je neosnovan zahtev tužioca da se po osnovu tog ugovora prizna pravo svojine njegovom pravnom prethodniku, kao i zahtev predaje predmetne imovine u posed tužiocu. Neosnovano je isticanje u reviziji da su nižestepeni sudovi pogrešno primenili materijalno pravo kada su zaključili da ugovor o doživotnom izdržavanju ne proizvodi pravno dejstvo. Jer, primalac izdržavanja je isključivi vlasnik imovine koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju i sve do smrti može slobodno da raspolaže svojom imovinom, pa i da je otuđi ugovorom o poklonu. (Iz Presude Vrhovnog suda Srbije, Rev. 427/09 od 12.03.2009. godine)

154.
Kad ugovor o doživotnom izdržavanju sadrži dovoljno elemenata na osnovu kojih se može ustanoviti namera stranaka u pogledu određenog elementa, pogrešno određena površina nepokretnosti koja se ostavlja davocu izdržavanja ne utiče na zakonitost ugovora. Iz obrazloženja: U provedenom postupku je utvrđeno da sadržina navedenog ugovora o doživotnom izdržavanju odgovara volji ugovornih strana, nijedna od njih nije bila pod prinudom ili zabludom i isti je sačinjen sa ciljem da pok. B. sebi obezbedi izdržavanje na način kako je bliže u samom ugovoru određeno, a ne u cilju izigravanja prava nasleđa nužnih naslednika, te da se ne radi o ništavosti predmetnog ugovora u smislu čl. 53. stav 2. i čl. 66. stav 1. ZOO. Predmetni ugovor nije ništav ni u smislu čl. 47. ZOO zbog toga što je u predmetnom ugovoru pogrešno navedena površina stambene zgrade od 72 m2, iako je zapravo reč o kući veličine od 140 m2, jer prema odredbi čl. 50. istog zakona predmet obaveze je održiv i kada sadrži dovoljno elemenata na osnovu kojih se može ustanoviti namera stranaka u pogledu određenosti predmeta. U ovom slučaju površina zgrade uneta je u ugovor saglasno dokumentaciji koju je posedovao pok. M. B. u vreme njegovog zaključenja, a u stvari radi se o površini predmetne zgrade a ne o ukupnoj površini koja ima spratni deo. Stoji navod revizije da je izrekom prvostepene presude odbijen kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca da se utvrdi ništavost spornog ugovora o doživotnom izdržavanju, a da je u stavu 2. izreke iste presude delimično usvojen njegov tužbeni zahtev i utvrđena ništavost istog ugovora u pogledu pravnog dejstva tog ugovora u delu gde primalac izdržavanja ostavlja davaocu izdržavanja sve pokretne stvari koje se u momentu smrti zateknu u njegovoj kući. Međutim,
- 79 -

Primalac se obavezao da davaoca doživotno izdržava.12. 10/74).03.2005. stav 1. lakše i pouzdanije se razlikuje faza pregovaranja od faze ugovaranja i utvrđuje momenat kad je ugovor nastao. Tu usmenu obavezu (izmene nisu učinjene u pismenom obliku niti overene od strane sudije) davalac izdržavanja je izvršio. br. sada važećeg Zakona o nasleđivanju ("Sl.1997.1993. godine). pazi.) . Bez obzira što raniji Zakon o nasleđivanju (koji je važio u vreme zaključenja ugovora) nije preciznije izvršio razgraničenje bitnih od sporednih obaveza ugovora o doživotnom izdržavanju. nije odredio koje su to osnovne i bitne obaveze koje proističu iz ugovora o doživotnom izdržavanju (zakon govori samo o izdržavanju) za razliku od člana 194. Način sahranjivanja (tradicionalni ili kremacija) kod ugovora o doživotnom izdržavanju. 2684/05 od 01. god. Njome se zaštićuju stranke zbog brzog zaključivanja ugovora i na taj način štite od prenagljenosti u odlučivanju. glasnik SRS". 1400/05 od 27. s obzirom da je forma (stroga) propisana u interesu ugovornih strana. otklanjaju se nesporazumi u izvršavanju ugovornih obaveza i ostvaruje naslednopravna funkcija ugovora (što je prevashodno u interesu samih stranaka). Taj zakon u članu 117. ZOO proizvode pravno dejstvo. godine (overen 29. Rev. Te docnije usmene pogodbe su punovažne jer se na taj način smanjuju ili olakšavaju obaveze jedne strane. (umrla 4. hrani i odeva. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.12. R. pa po članu 67. po stanovištu Vrhovnog suda bitna obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju pored izdržavanja i nege je sahranjivanje. godine) kao primaoca izdržavanja i tuženog kao davaoca izdržavnja zaključen je ugovor o doživotnom izdržavanju od 21. Rev. grob mu ogradi. jer u svojoj žalbi nije ukazivao na ovu činjenicu.80 - . ZPP. brigu i sahranjivanje posle smrti. drugostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl.Na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je tužbeni zahtev radi raskida ugovora odbijen kao neosnovan. između sada pokojne Z. Između stranaka je zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju u režimu ranije važećeg Zakona o nasleđivanju ("Sl.) 155. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. god. glasnik RS" br. predstavljaju vid izvršenja ugovorne obaveze kojom se olakšava obaveza davaoca izdržavanja i može se menjati u toku trajanja ugovora i usmenim sporazumom.10. 46/95 i 101/2003) koji je kao osnovne obaveze koje proističu iz ugovora o doživotnom izdržavanju naveo izdržavanje. u bolesti leči. te nije ni bila predmet ocene drugostepenog suda povodom izjavljene žalbe tužioca na preostali deo izreke prvostepene presude. spomenik podigne i izda podušja po narodnim običajima. kao i sve ostale ugovorne obaveze. U toku trajanja ugovora ugovarači su izvršili modifikaciju (izmenu) ugovorne obaveze primaoca.NASLEDNO PRAVO tužilac se nije žalio na prvostepenu presudu u stavu 2. izreke i ista je u tom delu pravosnažna. 385. posle smrti sahrani. jasnije se formulišu obaveze. tač.2006. u pogledu podizanja spomenika i ograđivanja groba tako što se davalac obavezao da primaoca izdržavanja kremira. Kod takvog stanja stvari. 2. Modaliteti sahranjivanja (tradicionalni način ili kremacija) predstavljaju stvar ugovorne volje i mogu se izmeniti u toku trajanja ugovora i usmenim sporazumom.1992. a za tu vrstu izmena nije bila nužna pismena odnosno svečana forma. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. Imajući u vidu izloženo neosnovani su revizijski navodi u kojima se ističe da je izmena ugovorne obaveze (kremacija umesto tradicionalnog sahranjivanja) morala biti učinjena u istoj formi u kojoj je zaključen ugovor (overa pismene redakcije od strane sudije) jer kao što je izloženo o modalitetima (načinima) sahranjivanja stranke se po stanovištu Vrhovnog suda mogu i usmeno sporazumeti u toku trajanja i izvršavanja ugovora.02.

iako još nije utvrđena veličina tog udela. kao naknadu za to.06. ukoliko je definisan kao udeo primaoca izdržavanja po osnovu sticanja u bračnoj zajednici na tačno određenim stvarima. ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava a davalac izdržavanja se obavezuje da ga. Iz obrazloženja: Ostavilac je suprug primaoca izdržavanja i bio je vlasnik dvosobnog stana . 1400/2005 od 27. člana 194. (Vrhovni sud Srbije.2005. kao naknada za doživotno izdržavanje. člana 194. ne utiče na punovažnost ugovora.i 2. tako da ne odgovara posle smrti primaoca izdržavanja za njegove dugove. Ovim ugovorom ostavilac posle svoje smrti ostavlja svojoj sestričini . izdržava i da se brine o njemu do kra-ja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.2005. Pri tome. jer je predmet ugovora u tom delu dovoljno određen. primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari i prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora. god. Ugovor o doživotnom izdržavanju nije zaveštanje i stoga davalac izdržavanja nije univerzalni sukcesor primaoca izdržavanja. Zakona o nasleđivanju. spori veličinu tekovinskog udela i s obzirom da će se u tom smislu voditi parnica to ona i ne zna koliki će biti njen udeo u stanu. to su punovažne i proizvode pravno dejstvo i usmene pogodbe date u toku izvršavanja ugovornih obaveza. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. Ugovor je punovažan i predmet ugovora je potpuno i dovoljno određen. Prema odredbi stava 1.10. ali se može ugovoriti da će on odgovarati za njegove postojeće dugove određenim poveriocima. Rev. Ovaj zahtev ispunjen je kada je reč o naznačenom stanu i naznačenom putničkom vozilu. u konkretnom slučaju sporna je pravna važnost ugovora s obzirom na to kako je određen predmet ugovora. S obzirom da unuka svojoj babi. god. S obzirom da je posebna forma ugovora o doživotnom izdržavanju propisana u interesu ugovornih strana. 959/05 od 16.) 158. st. koja se ugovorom prenose u svojinu primaocu izdržavanja. br. primaocu izdržavanja.ugovaraču udeo u označenom stanu.) 157.zaostavštine gde se kao naslednici pojavljuju primalac izdržavanja i unuka po ranije umrlom sinu. Gž. okolnost da se u trenutku zaključenja ugovora još uvek ne zna koliki je udeo po osnovu sticanja u bračnoj zajednici. kao i sve pokretne stvari koje se kod nje nađu u trenutku smrti. 1. koji joj bude pripao nakon okončanja parnice. pa Okružni sud nalazi da je u tom delu ugovor zaključen saglasno zakonu. Zakona o nasleđivanju.NASLEDNO PRAVO 156. Iz navedenih zakonskih odredbi proizilazi zahtev da se prilikom utvrđivanja predmeta ugovora tačno navedu određene stvari ili kakva druga prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora. Prema odredbi stava 2.81 - . u smislu člana 194. Imajući to u vidu. zatim udeo u označenom putničkom automobilu takođe koji joj bude pripao nakon okončanja parnice. . Zakona o nasleđivanju.

07. Rev. U toku trajanja ove parnice. na koga je odmah izvršen prenos prava svojine na nepokretnostima obuhvaćenim ovim ugovorom. pravilno zaključili da tuženi nije univerzalni sukcesor pokojnog primaoca izdržavanja.NASLEDNO PRAVO Ovo zbog toga što su u ugovoru tačno označeni i stan i putničko vozilo i što pokojna tužilji nesumnjivo prenosi u celini svoj udeo po osnovu bračne tekovine na stanu i vozilu.2005. Kada su u pitanju pokretne stvari kao predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. Odgovornost davaoca izdržavanja za eventualne dugove primaoca izdržavanja nije ugovorena nijednom odredbom ovog ugovora.ne odgovara za njegove dugove. glasnik SRS". te da on . Kako je ugovor o doživotnom izdržavanju punovažan samo ukoliko su pokretne stvari tačno određene. Kod ugovora o doživotnom izdržavanju. 459/2005 od 14. iz tako utvrđenog činjeničnog stanja. primalac po raskinutom ugovoru je zaključio nov ugovor o doživotnom izdržavanju sa ovde tuženim. U konkretnom slučaju. pa je stoga pokojna bila ovlašćena da ugovorom o doživotnom izdržavanju punovažno raspolaže svojim udelom po osnovu sticanja u bračnoj zajednici i pre utvrđivanja veličine tog udela u parničnom postupku.82 - . kao davaoci izdržavanja. br. već je upotrebljena formulacija: ''. davalac ne odgovora za njegove dugove ukoliko to ugovorom nije predviđeno. može se utvrditi kao prethodno pitanje. koji je 1995.) 159. davalac izdržavanja ne odgovara posle smrti primaoca izdržavanja za njegove dugove. nakon smrti primaoca izdržavanja. god.03. u slučaju osporavanja ovakvog njenog prava..s obzirom da to nije ugovoreno . ukoliko to nije ugovoreno. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. 52/74). Nižestepeni sudovi su. godine i raskinut."Sl. pri čemu bi i eventualna utvrđujuća presuda o tome imala samo deklaratorni karakter. zaključili 1993..2004. Naime. Davalac izdržavanja odgovara za dugove primaoca izdržavanja posle njegove smrti samo ukoliko je to ugovoreno. tuženi kao singularni sukcesor primaoca izdržavanja ne odgovara za njegove dugove. godine ugovor o doživotnom izdržavanju sa sada pokojnim primaocem izdržavanja.) 160. Iz obrazloženja: Tužioci su. . iz sadržine ugovora se vidi da te stvari nisu tačno određene. odnosno pojedinačno navedene.. a koliko on iznosi. kao naknada za dato izdržavanje. 3166/2003 od 11. prema odredbi člana 119. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. pravnosnažnom presudom nadležnog opštinskog suda. Gž. u tom delu ugovor ne važi. Zakona o nasleđivanju ( koji je važio u vreme zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju sa tuženim . kao u konkretnom slučaju. Zbog toga je ovaj zahtev tužilaca pravilno odbijen kao neosnovan. sve pokretne stvari koje se kod nje nađu u trenutku smrti. Primalac izdržavanja je umro. god. a predmet tužbenog zahteva tužioca se odnosi na naknadu troškova koje su tužioci imali za njegovo izdržavanje.

Ć. prvostepeni sud pravilno zaključio da postoji jednak doprinos i jednak suvlasnički udeo stranaka na imovini stečenoj po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju.) 161. s obzirom da to nije ugovoreno. D. na koga je odmah izvršen prenos prava svojine na nepokretnostima obuhvaćenim ovim ugovorom. a predmet tužbenog zahteva tužioca se odnosi na naknadu troškova koje su tužioci imali za njegovo izdržavanje. pa i ovu prema trećem licu preuzetu ugovorom.2576/03 od 30.) . ovaj ugovor je raskinut. onda je opravdano da se takva uzajamna solidarnost u izvršavanju obaveza vrednuje kroz njihov jednak doprinos u sticanju imovine kao rezultat zajedničkog rada.2003. te tuženi kao singularni sukcesor primaoca izdržavanja ne odgovara za njegove dugove. tužioci su kao davaoci izdržavanja zaključili 30. zbog čega je takav zahtev tužilaca pravilno odbijen kao neosnovan. zbog posebnog odnosa sa primaocem izdržavanja. Rev. godine ugovor o doživotnom izdržavanju sa sada pok. ukoliko su se oba bračna druga u izvršavanju obaveze izdržavanja prema primaocu izdržavanja. novembra 1995. kao naknada za dato izdržavanje. U konkretnom slučaju takva obaveza tuženog. Ć. onda je opravdano da se takva uzajamna solidarnost u izvršavanju obaveza vrednuje kroz njihov jednak doprinos u sticanju imovine kao rezultat njihovog zajedničkog rada. Ć. aprila 1993. 3166/03 od 11. D. Ć. Imovina stečena ugovorom o doživotnom izdržavanju za usluge izdržavanja i pomaganja primaoca izdržavanja. kako su to pravilno zaključili i nižestepeni sudovi. nezavisno ko je od njih. ponašali kao jedna ugovorna strana i angažovali se u svim poslovima savesno prema drugom saugovaraču. M. i da. Naime.2004. god.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. predstavlja zajedničku imovinu bračnih drugova. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. a solidarno u međusobnom odnosu bračnih drugova koji dele sve obaveze domaćinstva. prema odredbi člana 119. je umro. glasnik SRS". ali se to može ugovoriti.Stoga. Ukoliko su se oba bračna druga u izvršavanju obaveze izdržavanja prema primaocu izdržavanja. Zakona o nasleđivanju koji je važio u vreme zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju sa tuženim ("Sl. nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da tuženi nije univerzalni sukcesor pok. ponašali kao jedna ugovorna strana i angažovali se u svim poslovima savesno prema drugom saugovaraču. pružene od oba bračna druga. zaključio ugovor i bez obzira na njihov pojedinačni doprinos u sticanju preostalih dobara zajedničke imovine. kao davaoca izdržavanja nije ugovorena. Dakle. a solidarno u međusobnom odnosu kao bračnih drugova koji dele sve obaveze domaćinstva.03. nezavisno ko je od njih. 15. je zaključio nov ugovor o doživotnom izdržavanju sa ovde tuženim D. zbog posebnog odnosa sa primaocem izdržavanja sa njim zaključio ugovor i bez obzira na njihov pojedinačni doprinos u sticanju preostalih dobara zajedničke imovine.preuzetu ugovorom prema trećem licu.06. god. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu Gž. Pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u B…T…. godine D. broj 52/74). ne odgovara za dugove primaoca izdržavanja. Iz obrazloženja: Ugovor o doživotnom izdržavanju je teretan ugovor kojim se imovina stiče kao naknada za učinjene usluge različitih oblika pomaganja i izdržavanja primaoca izdržavanja. Stoga je i po oceni drugostepenog suda. postoji jednak doprinos i jednak suvlasnički udeo stranaka na imovini stečenoj po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju. davalac izdržavanja ne odgovara posle smrti primaoca izdržavanja za njegove dugove. br. kao primaocem izdržavanja. Kod tako utvrđenog činjeničnog stanja. D. U toku trajanja ove parnice. pa i ovu . Nijednom odredbom ovog ugovora nije ugovorena odgovornost davaoca izdržavanja za eventualne dugove primaoca izdržavanja.83 - .

a ne radi se ni o fiktivnom ugovoru (u smislu člana 66. kao primaoca izdržavanja i tuženog kao davaoca izdržavanja zaključen je aneks ugovora o doživotnom izdržavanju koji je overen pred sudom. ne može se uzeti da davalac izdržavanja u ovom slučaju nije ispunio ugovor u neznatnom delu.ako je propustio da izvršava obaveze iz ugovora u pogledu nege i pomoći primaocu izdržavanja u vreme bolesti primaoca koja je prethodila njegovoj smrti. Gž. prvostepeni sud nije utvrdio u kakvom je zdravstvenom stanju bila pok. Dana 09. istog Zakona). kao primaoca izdržavanja. Ako je davalac izdržavanja propustio da izvršava obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju u pogledu nege i pomoći primaocu izdržavanja u vreme njegove bolesti koja je prethodila smrti primaoca. ne može se uzeti da davalac izdržavanja nije ispunio ugovor u neznatnom delu. da je pre toga imala zdravstvenih problema.F. S. 1388/03 od 08.12. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. Obzirom na ovakvu obavezu tuženog i da je pok. pa makar se radilo i o relativno kratkom vremenu od oko tri nedelje.1997. Primalac izdržavanja je preminuo 15.1996.10.) 163. da je poslednjih 20-ak dana života kao srčani bolesnik bila nepokretna. Ugovor nije ništav (u smislu člana 103. Na osnovu ovakvog činjeničnog stanja. umrla u bolnici 6. D. nižestepeni sudovi su odbili kao neosnovan tužbeni zahtev tužilje da se utvrdi da je sporni ugovor o kupoprodaji ništav i da je tužilja suvlasnik sa ½ idealnog dela . a ako nije da li se radi o neznatnom ispunjenju obaveza koje ne bi vodile raskidu ugovora. primalac izdržavanja se obavezao da tuženom nakon svoje smrti. godine.2000. u vreme njenog lečenja. Po nalaženju Okružnog suda. Iz obrazloženja: Prema sadržini ugovora o doživotnom izdržavanju koji je tuženi zaključio kao davalac izdržavanja sa svojom majkom kao primaocem izdržavanja. godine. s obzirom da je primalac izdržavanja zadržao svojinu na nepokretnosti koju je ostavio u naknadu davaocu izdržavanja. Iz obrazloženja: Ugovorom o doživotnom izdržavanju zaključenom 05. god. a kojim je predviđeno da će primalac izdržavanja nakon svoje smrti na ime naknade za primljeno izdržavanje ostaviti isti stan tužilji i tuženom u svojinu sa po ½ idealnog dela.06. makar se radilo i o relativno kratkom vremenu od oko tri nedelje. Nakon izvesnog vremena sada pok. 1994.06.NASLEDNO PRAVO 162. Zakona o obligacionim odnosima). tuženi je bio u obavezi da se stara i o njenom lečenju. 03. S.10.2003.1993. i šta je to tuženi preduzeo u pogledu ispunjenja svojih obaveza u pogledu nege i pomoći pok. godine između tuženog kao davaoca izdržavanja i sada pok. S. D.F. Ugovor o kupoprodaji nije ništav niti se radi o fiktivnom ugovoru bez obzira što je predmet tog ugovora ista nepokretnost koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. godine između sada pok. godine kojim je raspolagao istim stanom i na osnovu tog ugovora tuženi se uknjižio u zemljišne knjige kao vlasnik stana.84 - . kako bi se na osnovu toga mogao doneti zaključak o tome da li je tuženi svoje obaveze iz ugovora izvršavao u potpunosti. primalac izdržavanja je sa tuženim (davaocem izdržavanja) zaključio ugovor o kupoprodaji 17. ostavi stan i novac koji se u momentu smrti nađe na njegovoj štednoj knjižici.

jer takav ugovor ispunjava uslov punovažnosti forme propisane za ugovore o prometu nepokretnosti. Ako su ugovarači zaključili punovažan ugovor o poklonu. zbog toga nisu osnovani revizijski navodi tužilje da primalac izdržavanja nije mogao nakon zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju preneti na davaoca izdržavanja pravo svojine na spornom stanu ugovorom o kupoprodaji. sada pok. 117. istog Zakona. pri čemu je dovoljno da potpisi ugovarača na takvom ugovoru budu overeni pred sudom.2003.85 - . godine.NASLEDNO PRAVO na spornom stanu. ne može se zahtevati redukcija poklona zbog povrede nužnog naslednog dela potomaka. mogao raspolagati stanom i nakon zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju. kao naknadi za doživotno izdržavanje poklonodavca. Naime.1991. a ne radi se ni o fiktivnom ugovoru u smislu člana 66. ponašanje ugovarača i izraženu nameru poklonodavca u vreme zaključenja poklona da obzirom na sve ovo zaključi sa tuženom i ugovor o doživotnom izdržavanju. ove odredbe ne isključuju i mogućnost zaključenja takvog dvostrano teretnog ugovora kojim se jedan ugovarač obavezuje da doživotno izdržava drugog ugovarača – koji mu za to još za života ustupa u vlasništvo svoju imovinu. važećeg u vreme smrti oca stranaka. 2429/03 od 23. (Vrhovni sud Srbije Rev.) 164. po pravilima vanparničnog postupka propisanim za potvrđivanje sadržine isprava. D. tada važećeg Zakona o nasleđivanju. a usmeno ugovorili i doživotno izdržavanje poklonodavca i taj sporazum realizovali.07. na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju od 05. koja nije realizovana. I po oceni revizijskog suda pravilan je zaključak nižestepenih sudova da sporni ugovor o kupoprodaji nije ništav u smislu člana 103. čiji je predmet otuđenje spornog stana. 40. Obzirom na to. Zato se po oceni Vrhovnog suda ne radi o poklo. je kao vlasnik stana. koji je važio u vreme zaključenja pobijanog ugovora o poklonu uslov punovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju je zaključenje ugovora u zakonom propisanoj pismenoj formi pred sudijom. a ne dobročina. a usmeno ugovore i doživotno izdržavanje poklonodavca. ocem zaključila ugovor o poklonu koji je overen pred Opštinskim sudom 21. po odredbama čl. tuženi nije stekao pravo svojine na stanu koji je bio predmet ugovora. godine. Zato se u slučaju kad je voljom ugovarača došlo do ovakve konverzije poklona u dvostrano teretni ugovor o otuđenju – kao naknada za doživotno izdržavanje poklonodavca. Kada ugovarači zaključe ugovor o poklonu. god. Zakona o nasleđivanju. F.10.1993. pravna priroda takvog ugovora nije dobročina. Zakona o nasleđivanju. Međutim.10. ne može zahtevati redukcija poklona zbog povrede nužnog naslednog dela potomaka po odredbama čl. onda voljom ugovarača dolazi do konverzije poklona u dvostrano teretni ugovor o otuđenju. 40. a usmeno ugovorili i doživotno izdržavanje poklonodavca i taj sporazum realizovali. godine. Tužena je sa sada pok. shodno članu 117. Zato se u slučaju kad je voljom ugovarača došlo do ovakve konverzije poklona u dvostrano teretni ugovor o otuđenju – kao naknadi za doživotno izdržavanje poklonodavca. ali je obzirom na ranije zaključeni ugovor o doživotnom izdržavanju između njih. a što je i učinio prenevši pravo svojine na tom stanu na tuženog putem ugovora o kupoprodaji iz 1996. u zakonom propisanoj formi za promet nepokretnosti. pravna priroda takvog ugovora nije dobročina. važećeg u vreme smrti oca stranaka. ZOO. Iz obrazloženja: Prema čl. pravna priroda ovog ugovora dvostrano teretna. budući da je primalac izdržavanja zadržao pravo svojine na stanu do momenta smrti. Ako su ugovarači zaključili punovažan ugovor o poklonu bez tereta. Zakona o nasleđivanju.

kako bi ugovorom . koji je umro 24. septembra 1989.P. a sastoji se iz pismenog zaključenja ugovora i overe od strane sudije.." u S…. Ta nepokretnost je ugovorom o trampi zaključenim dana 26. broj 46/95).2002. jer je nepokretnosti koje predstavljaju predmet ugovora zamenio za sporni stan. 1424/02 od 03. U konkretnom slučaju ugovor o doživotnom izdržavanju je i po formi i po sadržini zaključen prema odredbama člana 117. Rev.. jer je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju po osnovu "kontinuiteta" i "transformacije" imovine. godine. pa tužioci neosnovano zahtevaju njegovu redukciju i vraćanje poklona zbog povrede nužnog naslednog dela u smislu čl. u konkretnom slučaju predmet ugovora je bio kućni plac sa kućom od tri odeljenja na ovom placu. između ostavioca i GRO "P. istog zakona. koji je važio u vreme sačinjavanja ugovora o doživotnom izdržavanju..NASLEDNO PRAVO nu već o otuđenju spornog stana za naknadu za doživotno izdržavanje poklonodavca.10. god. dakle. Ugovorom je predviđeno da će tužena kao primalac izdržavanja nepokretnost primiti u državinu i svojinu posle smrti davaoca izdržavanja. jer forma ima konstitutivni karakter.) 165.86 - . To znači da primalac izdržavanja ostaje sopstvenik sve do svoje smrti imovine koja je predmet ugovora. iz čega proizilazi da je mogao slobodno otuđiti. U konkretnom slučaju primalac izdržavanja je to i učinio. Iz obrazloženja: U postupku je utvrđeno da su stranke zakonski naslednici pok. smatra se da se odnosi samo na nepokretnosti koje je primalac izdržavanja imao u trenutku zaključenja ugovora. Zaostavština u pogledu nepokretnosti nije raspravljena. Kad primalac izdržavanja nepokretnost koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju na koju je zadržao pravo svojine i državinu sve do svoje smrti. primalac i davalac izdržavanja nisu izvršili noveliranje ugovora o doživotnom izdržavanju. Predmet navedenog ugovora je bio kućni plac sa kućom na placu. novog Zakona ("Sl.. primalac izdržavanja je to i učinio. U konkretnom slučaju. Što se tiče predmeta ovog ugovora. Sporna pitanja se imaju raspraviti i prema Zakonu o nasleđivanju ("Sl. jer je nepokretnosti koje predstavljaju predmet ugovora zamenio za sporni stan.____/75. 52/74 i 1/80). Nakon toga. stav 2. godine. glasnik RS". u međuvremenu razmeni za drugu nepokretnost ugovorom o razmeni nepokretnosti sa trećim licem. Tužilja je njegova supruga a tužena sestričina po ranije umrloj sestri. juna 1989. primalac izdržavanja ostaje sopstvenik imovine koja je predmet ugovora sve do svoje smrti. br. (Vrhovni sud Srbije. glasnik SRS". Na osnovu takvog činjeničnog stanja nižestepeni sudovi nalaze da sporni stan ne predstavlja zaostavštinu ostavioca. godine. Sa razloga pravne sigurnosti na sve nasledno pravne ugovore zaključene do stupanja na snagu novog zakona i dalje će se primenjivati propisi koji su važili u vreme njihovog sačinjavanja. decembra 1975. D. Na primenu tog zakona upućuje odredba člana 237. zamenjena za sporni jednosoban stan u S. Prema pogodbi iz ugovora predaja ove imovine u državinu i svojinu tuženoj kao davaocu izdržavanja odložena je do smrti primaoca izdržavanja. " Naime.. jer je ostavilac sa tuženom zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju dana 11. overen pod brojem R. Vrhovni sud nalazi da se izloženo pravno stanovište nižestepenih sudova ne može prihvatiti. Ugovor o doživotnom izdržavanju nije raskinut. Zakona o nasleđivanju i predstavlja strogo formalni pravni posao. 53. iz čega proizilazi da ju je mogao slobodno otuđiti. razmenjena nepokretnost ne može predstavljati predmet ugovora o doživotnom izdržavanju po osnovu "transformacije" i "kontinuiteta" imovine..

Kvazi ugovor o doživotnom izdržavanju je. mane volje ne postoje. kvazi ugovor o doživotnom izdržavanju čija se važnost procenjuje po odredbama Zakona o obligacionim odnosima. tada je to neimenovani.87 - . Osnovanost zahteva ima se oceniti prema opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima o ništavosti ugovora. stav 1. nego po pravilima o ništavim ugovorima. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. nije reč o imenovanom ugovoru u smislu toga zakona. pogrešan je zaključak nižestepenih sudova da je sporni stan predmet navedenog ugovora o doživotnom izdržavanju po osnovu "kontinuiteta" i "transformacije" imovine. Kako nižestepeni sudovi nisu primenili relevantne propise. iako su to mogli učiniti. ZPP. Kada ugovor o doživotnom izdržavanju nije zaključen po odredbama Zakona o nasleđivanju.) . Međutim. Zakona o obligacionim odnosima.2001. prišli kao da je zaključen po odredbama Zakona o nasleđivanju. god. ukinuo obe nižestepene presude i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Pravilna primena materijalnog prava iziskuje da se otklone nedostaci u primeni materijalnog prava. ZPP.2001. osnovanost tužbenog zahteva u odnosu na primaoca izdržavanja može se oceniti samo prema odredbama o ništavosti ugovora iz člana 103. već po opštim pravilima ugovornog prava. 3401/01 od 21. pa se njegova punovažnost ne može procenjivati po pravilima o rušljivim. To je i bio razlog što je ovaj sud. Rev. 407/01 od 04. preinačio obe presude nižestepenih sudova i usvojio tužbeni zahtev tužilje u celosti za utvrđenje njenog prava svojine po osnovu nasleđa sa udelom od – na spornom stanu. Zakona o obligacionim odnosima. stav 2. a imajući u vidu da je individualiziranje predmeta ugovora o doživotnom izdržavanju nužno i da se ne radi o univerzalnoj sukciji kao kod nasleđivanja. u reviziji se osnovano ukazuje da su pobijane odluke produkt pogrešne primene materijalnog prava. kao što ne postoji ni propis po kome bi kvazi ugovor o doživotnom izdržavanju bio rušljiv zbog odsustva aleatornosti. Prema članu 111.07. pa je Vrhovni sud na osnovu člana 395. koji je predmet ovog spora. stav 1. koji predstavlja nastavak tradicije ugovora o doživotnom izdržavanju po pravnim pravilima obligacionog prava. Zakona o obligacionim odnosima. u smislu člana 395. Gzz. ali u formi u kojoj je zaključen i osnovni ugovor.09. S obzirom na rečeno. aleatoran teretni ugovor. U ovom slučaju. kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana i kad je to posebnim propisom određeno. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su ugovoru o doživotnom izdržavanju. Aleatornost je uslov važnosti tog ugovora. Ovo predstavlja manu o primeni materijalnog prava. već o neimenovanom ugovoru zaključenom u smislu člana 26. sadržanim u austrijskom imovinskom zakonu koji je važio na teritoriji Vojvodine. irelevantno je da li se primenjuje raniji ili važeći Zakon o nasleđivanju.NASLEDNO PRAVO obuhvatili sporni stan kao predmet ugovora. Pošto kvazi ugovor o doživotnom izdržavanju nema oslonca u propisima o nasleđivanju. ugovor je rušljiv kad ga je zaključila strana koja je ograničeno poslovno sposobna. Kako je aleatornost tog ugovora uslov njegove važnosti. ZPP u vezi sa članom 408. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. po svojoj pravnoj prirodi. na koje je ovaj sud ukazao. god.) 166.

Ako su eventualno davanja. niti se znalo za njenu blisku smrt. god. pa u tom slučaju nema mesta donošenju rešenja o obustavipostupka za raspravljanje zaostavštine. to ni vrednost obaveza davaoca izdržavanja u momentu zaključenja ugovora nije bila poznata. Ne postoji ugovor o doživotnom izdržavanju kada ostavilac ne prenese pravo svojine na svoju vanbračnu suprugu.11. Ovaj ugovor u odnosu na nesrazmeru uzajamnih davanja bio bi nemoralan samo ako su davaoci izdržavanja u vreme zaključenja ugovora.NASLEDNO PRAVO 167. Gž. pa je pravilnom primenom materijalnog prava takav zahtev odbijen kao neosnovan. Rev. jer joj je pružena pomoć i nega kako je ona to i zahtevala. Utvrđeno je da je nakon što je ugovor zaključen drugotužena svakog dana dolazila kod primaoca izdržavanja i na njen zahtev obavljala određene poslove. a razbolela se dve nedelje pre nego što je umrla. Inače. osnovano su nižestepeni sudovi izveli zaključak da se nije stekao zakonom propisan razlog za raskid predmetnog ugovora. učinjena primaocu izdržavanja manja od vrednosti imovine date u naknadi za izdržavanje.1999. bila je pokretna. Međutim. Vrednost te obaveze može da bude znatno manja ili da znatno nadmaši vrednost imovine primaoca izdržavanja. (Iz presude Okružnog suda Prokuplju. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Stoga se ugovor o doživotnom izdržavanju ne može smatrati nezakonitim i nemoralnim pravnim poslom samo zbog činjenice što su eventualna davanja učinjena primaocu izdržavanja manja od vrednosti imovine koju je ova ostavila davaocima izdržavanja u naknadu za izdržavanje. kod ugovora o doživotnom izdržavanju. primalac izdržavanja nije bolovala od bilo kakvih bolesti.88 - . Pošto je momenat smrti budući neizvesna okolnost. Rev. s obzirom na zdravstveno stanje primaoca izdržavanja. ali je ovlašćen i da prethodno sačini takvu ispravu ili da sadržinu takvog ugovora unese u zapisnik o sastavljanju ili potvrđivanju sadržine ove isprave. 2379/98 od 15.1999. već joj prenese samo pravo doživotnog uživanja. (Vrhovni sud Srbije. god. Sud u vanparničnom postupku potvrđuje sadržinu ugovora o doživotnom izdržavanju po odredbama Zakona o vanparničnom postupku. u zavisnosti od dužine života primaoca izdržavanja. koja je predmet ugovora.09. u ovom slučaju je utvrđeno da u momentu zaključenja ugovora primalac izdržavanja nije bolovala od neke bolesti. 3414/99 od 24.) 169. Iz obrazloženja: Iz sadržine predmetnog ugovora je vidljivo da su ugovorne strane navele da su tuženi od leta 1993.11. ovaj ugovor se ne može zbog toga smatrati nezakonitim i nemoralnim pravnim poslom. 548/99 od 01. Ovim ugovorom davaoci izdržavanja su se obavezali da uz naknadu za imovinu izdržavanog lica izdržavaju primaoca izdržavanja do njegove smrti. god.) 168. S obzirom na utvrđeno činjenično stanje.1999. godine pomagale primaoca izdržavanja na taj način što su obavljale u njenoj kući one poslove koje ona nije mogla da sama obavi.) . Za to vreme nije bila neobezbeđena. znali za njenu blisku smrt. koji su bili potrebni za njeno izdržavanje.

1998. Predmet ugovora o doživotnom izdržavanju mora biti u svojini primaoca izdržavanja u trenutku zaklljučenja tog ugovora. 1814/98 od 24. stav 4. ZPP. koji je preminuo pre primaoca izvršavao ugovorne obaveze i stekao valjan pravni osnov za sticanje vlasništva na stanu koji je predmet ugovora. Tužilac je posle smrti ugovornog davaoca izdržavanja. Rev. prema članu 72. 4651/99 od 02. to u smislu navedenih odredbi ZPP revizija nije dozvoljena. po kojem je tužilac. (Vrhovni sud Srbije Rev. dinara. Smrću primaoca izdržavanja nastupili su zakonski uslovi za potpunu realizaciju ugovora o doživotnom izdržavanju. Iz obrazloženja: Kako se u konkretnom slučaju radi o sporu za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju koji se vodi između pravnog sledbenika primaoca izdržavanja i davalaca izdržavanja.89 - . list SRJ". Zakona o izmenama i dopunama ZPP ("Sl. kao pravni sledbenik davaoca izdržavanja. bila dozvoljena. to je imovinsko pravni spor u kome je revizija dozvoljena pod uslovom da vrednost predmeta spora prelazi iznos propisan odredbom čl. koji je kao granična vrednost merodavna za ocenu prava na izjavljivanje revizije.500. vrednost predmeta spora označila iznosom od 2. a ne o sporu koji ima karakter spora o izdržavanju u kojem bi revizija.1999. ZPP-a.12/98). vezano za tvrdnje tužene strane o tužiočevoj poslovnoj nesposobnosti (za podnošenje tužbe za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju) pravilno zaključio da tužilac ne izaziva sumnju suda da se radi o licu poslovno nesposobnom. a ne o sporu primaoca i davalaca izdržavanja u vezi sa izvršenjem obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju. 382.) 171.09. S obzirom na to da je tužilja u tužbi. 4063/98) .NASLEDNO PRAVO 170. tač.1994. kao njegov potomak pristao na produženje zaključenog ugovora pa je na osnovu njega stekao pravo davaoca izdržavanja na nepokretnosti koja je bila predmet ugovora. kod ugovora o doživotnom izdržavanju. 1. Ukoliko se vodi spor između primaoca i davaoca izdržavanja.11. koju je podnela sudu 24. jer vrednost predmeta spora koja je u tužbi označena ne prelazi iznos od 15. 237/99) 172.) 173. god. godine. to je nesumnjivo da se radi o imovinsko pravnom sporu u kojem je revizija dozvoljena pod uslovom iz člana 382. Rev. god. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. ZPP.11. Za takav zaključak nije postojala zakonska obaveza suda da pribavlja mišljenje medicinskog stručnjaka već je izbor metode za donošenje zaključka po takvom pitanju bio u isključivoj i samostalnoj ingerenciji parničnog suda. Prvostepeni sud je.000 dinara. Gž. u smislu odredbe člana 382. br. (Vrhovni sud Srbije.

1997. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja pravilno je postupio prvostepeni sud kada je usvojio zahtev tužilje za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju i kada je odbio. (Vrhovni sud Srbije. pozivajući se na okolnost da je on. Rev. Davalac izdržavanja nije izvršio ni jednu ugovornu obavezu prema primaocu izdržavanja .NASLEDNO PRAVO 174. ako zakonom nije propisano što drugo. god. 1502/98) 176. Rev. to učesnik koji nije naslednik. Davalac izdržavanja ne stiče pravo svojine na otkupljenom stanu ako je ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen pre ugovora o otkupu stana.tužilji. Zakona o obligacionim odnosima po kome se odobrenje za zaključenje ugovora. 5786/96 od 12. (Vrhovni sud Srbije. Kod činjenice da je prvostepeni sud pobijanim rešenjem raspravio zaostavštinu ostavioca koja nije bila obuhvaćena spornim ugovorom o doživotnom izdržavanju.10. Rev. može dati i posle njegovog zaključenja. Odredbe Zakona o posebnim uslovima prometa nepokretnosti koje se odnose na davanje odobrenja treba tumačiti u povezanosti sa članom 29. po stavu drugostepenog suda nema pravni interes da ovo rešenje pobija. prodala stan koji je bio predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. pa je ona.02. Rev.) 179. Jedan davalac izdržavanja ne može na račun drugog davaoca izdržavanja zahtevati svojinu na imovini koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. u takvim okolnostima.90 - .1997. kao neosnovan protivtužbeni zahtev "davaoca izdržavanja" za poništaj ugovora o kupoprodaji obzirom da je tužilja i pored zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju zadržala pravo vlasništva na spornom stanu (sve do svoje smrti). (Vrhovni sud Srbije. pa je istim mogla i da raspolaže.01. 4522/97 od 15. 15/97 od 22. Br. Gž. (Vrhovni sud Srbije.) . Rev. god. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu.1997.) 178. god. 2821/98) 175. Kada je najpre zaključen ugovor o poklonu a potom ugovor o doživotnom izdržavanju došlo je do novacije ugovora o poklonu pa će se odnosi posle smrti primaoca izdržavanja regulisati u skladu sa ugovorom o doživotnom izdržavanju. izvršavao obaveze prema primaocu izdržavanja. 1320/98) 177. uglavnom ili pretežno. (Vrhovni sud Srbije.

(Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Davalac izdržavanja po kasnije zaključenom ugovoru o doživotnom izdržavanju nije u obavezi da plati prethodnom davaocu izdržavanja dato u izvršenju pravosnažno raskinutog ranije zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenog sa istim primaocem izdržavanja. ugovor o doživotnom izdržavanju podrazumeva određene obaveze.NASLEDNO PRAVO 180. Ne može se preinačiti ugovor o doživotnom izdržavanju u doživotnu novčanu rentu ako je primalac izdržavanja star i bolestan čovek kome je potrebna lična nega i staranje. Tužilac. 1641/97) 181. po ugovoru o doživotnom izdržavanju. Gž. jer nije naslednik primaoca izdržavanja. 3487/97) 182. sa ugovorom o doživotnom izdržavanju zaključenim pre stupanja na snagu Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda ("Službeni glasnik RS". 610/97) 183. (Vrhovni sud Srbije. Kao i svaki teretni ugovor. Rev. (Vrhovni sud Srbije. niti je takva obaveza zakonom propisana. jer u protivnom nema osnovnog elementa tog ugovora . kao davalac izdržavanja ne može da pretenduje na povraćaj imovine iza smrti ostavioca. niti se ugovorom sa primaocem izdržavanja na to obavezao. broj 18/91. 1267/96) . (Vrhovni sud Srbije. Ne proizvodi pravno dejstvo odredba ugovora o doživotnom izdržavanju kojom pokretne stvari nisu individualno određene. 785/96) 185.2567/96) 184. Rev. promenom na svoje ime. U. (Iz presude Okružnog suda u Požarevcu. Davalac izdržavanja koji je sa primaocem izdržavanja.91 - . Rev. Rev. 20/92). (Vrhovni sud Srbije. zasnovao i zajedničko domaćinstvo ima pravo da nastavi sa korišćenjem telefonskog broja posle smrti primaoca izdržavanja.nema samog izdržavanja. Kod zaključenja ugovora mora se bar znati da će obaveze početi da se izvršavaju i moraju početi bar da funkcionišu.

(Iz presude Okružnog suda u Beogradu.92 - . Ostavinski sud će obustaviti postupak za raspravljanje zaostavštine ako je ostavilac za vreme života zaključio ugovor o izdržavanju. Rev. 516/95) 190. Neosnovan je revizijski navod da nepokretnost ne može biti predmet ugovora o poklonu i ugovora o doživotnom izdržavanju. odnosno njegovi naslednici. Ako primalac izdržavanja po ugovoru o doživotnom izdržavanju zaključi novi ugovor o doživotnom izdržavanju sa trećim licem. pri čemu raniji ugovor ni na koji način nije stavljen van snage. odnosno da li je ostavilac kasnijim raspolaganjem menjao svoju raniju volju. a ako se kasnije raspolaže sa već zaveštanom stvari. Testament se opoziva ako zaveštalac docnijim ugovorom raspolaže istom imovinom. Kada se istovremeno zaključuje ugovor o poklonu i ugovor o doživotnom izdržavanju. (Vrhovni sud Srbije. Izgradnjom kuće u dvorištu primaoca izdržavanja. Svako docnije raspolaganje od strane zaveštaoca određenom stvari koju je bio nekome zaveštao. te po raskidu ugovora o doživotnom izdržavanju. Gž. 4440/95) 187. nisu ovlašćeni da traže iseljenje davaoca izdržavanja. Pri oceni koja isprava ima pravno dejstvo sud mora da ima u vidu izraženu volju ostavioca. U takvom slučaju se može smatrati da je ugovorom o doživotnom izdržavanju izražena volja stranaka da svoje odnose saobraze međusobnim imovinskim interesima a posle smrti primaoca izdržavanja odnosi se regulišu u skladu sa ugovorom o doživotnom izdržavanju. izjavljene s namerom da se stranke pravno vežu a ugovor o poklonu sačinjen je u skladu sa takvim motivom stranaka. ima za posledicu opozivanje zaveštanja te stvari. to ima posledi. a uz njegovu saglasnost. Ako ostavilac prilikom raspolaganja svojom imovinom sačini dva testamenta i zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju sa bračnim drugom. Ako ostavilac nije docnijim testamentom opozvao izričito raniji testament odredbe ranijeg testamenta ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti sa odredbama docnijeg testamenta. i ranije zaključen ugovor je punovažan pa i kada je kasnijim ugovorom raspolagao istom imovinom.NASLEDNO PRAVO 186. Rev. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. davalac izdržavanja je postao vlasnik ove kuće pa ako je i bespravno podignuta. 3117/95) 189. (Vrhovni sud Srbije. ugovor o doživotnom izdržavanju predstavlja izraz volje strana ugovornica. 4519/95) 191. Rev. 2045/95) 188. kojim je preneo celokupnu svoju imovinu na drugu ugovornu stranu. a ove isprave su formalno-pravno valjane. primalac izdržavanja. Rev.

god. nije navedenu nekretninu mogao bilo kako opteretiti. Pitanje važnosti ugovora o doživotnom izdržavanju ne može se raspravljati u ostavinskom postupku. Kod ugovora o doživotnom izdržavanju primalac izdržavanja zadržava pravo na državinu imovine koja je predmet ugovora do svoje smrti. a što je ugovoreno zaključenim ugovorom o doživotnom izdržavanju između stranaka. 1192/95) 196. U situaciji i kada zajednica života između stranaka nije ugovorena. ovakva izjava nema pravnu važnost. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. 1218/95) . Gž. pa su stoga tuženici kao davaoci izdržavanja obavezni da tužiocu kao primaocu izdržavanja predaju predmetnu imovinu iz zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju. te ga valja raskinuti. Gž. (Iz presude Okružnog suda u Požarevcu. Gž. nakon što je spornu imovinu ugovorom o doživotnom izdržavanju ustupio svojoj kćerki tužilji. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. god. 1995. 1333/95) 195.) 194. (Iz presude Okružnog suda u Požarevcu.11. (Iz presude Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici. (Iz presude Okružnog suda u Kraljevu. s tim što se predaja te imovine odlaže do smrti primaoca izdržavanja. Ugovorom o doživotnom izdržavanju. 89/95) 192. 10671/95 od 17. primalac izdržavanja u naknadu za ugovoreno izdržavanje ostavlja davaocu izdržavanja imovinu iz tog ugovora. bez obzira na sudbinu tog ugovora i parnicu koja je u toku radi raskida ugovora o doživotnom izdržavanju. Gž. Gž.1995.93 - . ugovor o doživotnom izdržavanju više nema svrhe opstanka. Ostavinski postupak će biti obustavljen ukoliko pokojnik nema imovinu. Kako otac tužilje. 10603/95 od 24. naime dao izjavu o konstituisanju prava doživotnog uživanja u korist obe strane. Ukoliko se testamenti i ugovor o doživotnom izdržavanju u potpunosti ne isključuju s obzirom na izraženu volju ostavioca onda i jedan i drugi vid raspolaganja mogu biti pravovaljani u određenim delovima u kojima se ne isključuju. a kako je on to u toku daljeg vremenskog perioda učinio.NASLEDNO PRAVO cu opozivanja zaveštanja. Gž.) 193. 10. Vođenje postupka oko važenja ugovora o doživotnom izdržavanju nije prethodno pitanje u odnosu na postavljeni tužbeni zahtev u ovoj pravnoj stvari. već eventualno u parnici. a primalac izdržavanja ne želi više da prima izdržavanje.

_____. što proizilazi iz spisa predmeta Drugog opštinskog suda u B… P. taj ugovor je ništav pravni posao. u vreme zaključenja tog ugovora bila poslovno nesposobno lice. U kontekstu ovog pravnog zaključka su irelevantni navodi revizije kojima revidenti ukazuju na motive zbog kojih je sada pokojna Đ. 103. primalac izdržavanja . Rev. god. 1/80. utvrdio na osnovu lične karte i vozačke dozvole i potvrđen od strane svedoka identiteta. Zakona o nasleđivanju) 197. u postupku overe ugovora o doživotnom izdržavanju. stav 1. G.2004. htela da sa njima zaključi predmetni ugovor o doživotnom izdržavanju i navodi kojima polemišu sa implikacijama činjenične konstatacije drugostepenog suda o mestu i načinu zaključenja predmetnog ugovora.09. god. lečenje .) 198. G.94 - . Prilikom overe ugovora o doživotnom izdržavanju. stav 1.09. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. 2162/04 od 29. a davaoca izdržavanja iz vozačke dozvole. pa nisu ispunjeni uslovi za njegov poništaj u smislu odredbe čl. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. identitet primaoca izdržavanja utvrđen je iz lične karte.2006. obzirom da je jedan od ugovarača. 3100/05 od 06. ZOO. glasnik PC". tada važećeg Zakona o nasleđivanju ("Sl.. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su zauzeli pravilno materijalno pravno stanovište o ništavosti predmetnog ugovora o doživotnom izdržavanju u smislu odredbe člana 103. Iz obrazloženja: Predmetni ugovor je zaključen u svemu shodno odredbi člana 117.) 199. 52/74. pa su bez značaja motivi zbog kojih je ta strana htela da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju. sada pokojna Đ. Rev. kada je identitet stranaka. Činjenica da je primalac izdržavanja imao materijalna sredstva za izdržavanje nije od uticaja na punovažnost ugovora o doživotnom izdržavanju kojim stara lica sebi obezbeđuju negu. br. Kada je u vreme zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju jedna od ugovornih strana bila poslovno nesposobno lice. 25/82) i svojom sadržinom i formom nije u suprotnosti sa zakonom. U vezi odredbe člana 56. Sud je postupio po zakonu.NASLEDNO PRAVO OBLIK (Član 195. ZOO. pa su neosnovani navodi revizije da sud nije utvrdio da li je u skladu sa zakonom utvrđen identitet stranaka prilikom zaključenja spornog ugovora pred sudom. Identitet stranaka je potvrdio prisutni svedok identiteta.

Pokojni primalac izdržavanja je sve do svoje smrti održavao bliske veze sa tuženim. propisano je da će se na zaveštanje. a za slučaj smrti da ga sahrani i podigne spomenik u skladu sa mesnim običajima.01. broj 46/95. Po oceni Vrhovnog suda. posebno da obezbeđuje lečenje kod lekara i plaća te usluge i lekove. Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti sastavljen u pismenom obliku i overen od sudije. ili neko treće lice.2003. Iz obrazloženja: U provedenom postupku je utvrđeno da je sada pokojni suprug tužilje a otac tuženog. propisao da je ugovor o doživotnom izdržavanju ugovor kojim se jedan ugovornik obavezuje da izdržava doživotno drugog ugovornika. 3951/02 od 22. kojim se tuženi kao davalac izdržavanja obavezao da brine o svom ocu kao primaocu izdržavanja. Sporni ugovor o doživotnom izdržavanju je zaključen u zakonom propisanoj formi. majkom tuženog i ćerkom iz prvog braka. Pomenutim spornim ugovorom tuženi se upravo obavezao da primaocu izdržavanja obezbeđuje zadovoljenje potreba ove vrste. stupio na snagu 5. glasnik SRS". Pravilan je zaključak drugostepenog suda da je sporni ugovor o doživotnom izdržavanju punovažan i da proizvodi pravno dejstvo. te je u kontekstu takvih odnosa. namirnicama. jer se takvim ugovorom pored materijalne pomoći može ugovoriti i onaj vid pomoći koji je ugovoren između primaoca izdržavanja i tuženog kao davaoca izdržavanja. lekovima. čija je predaja davaocu izdržavanja odložena do smrti primaoca izdržavanja. godine. Zakona o nasleđivanju ("Sl. lečenje i pomoć. čuvanju i pripremanju hrane. maja 1996.) . namirnicama. snabdevanju ogrevom. a u kome drugi ugovornik izjavljuje da mu ostavlja svu svoju imovinu ili jedan njen deo u nasleđe. a činjenica da je primalac izdržavanja imao sredstava za izdržavanje nije od uticaja na punovažnost ugovora. pored materijalne pomoći. čuvanje i priprema hrane. koji su sačinjeni do dana stupanja na snagu ovog zakona. Prema odredbi člana 237. dvorbi. Iz navedene zakonske odredbe proizlazi da je bitna karakteristika ugovora o doživotnom izdržavanju da je to ugovor sa naknadom – ugovor kojim se jedan ugovornik obavezuje da izdržava doživotno drugog ugovornika. koje su za primaoca izdržavanja bile i te kako od značaja. (Vrhovni sud Srbije. ovde tuženim 1995.). dvorba. održavanju higijene i slično. Sam sporni ugovor sačinjen je i overen u svemu saglasno odredbama Zakona o nasleđivanju. stav 2. Pri tome. Rev. primeniti propisi koji su važili u vreme njihovog sačinjenja. činjenica da je primalac izdržavanja imao materijalnih sredstava za izdržavanje nije od uticaja na punovažnost ugovora o doživotnom izdržavanju kojim stara lica sebi obezbeđuju negu. da se stara o zadovoljenju njegovih svakodnevnih potreba. Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja pravilno je drugostepeni sud primenio materijalno pravo kada je prvostepenu presudu preinačio i tužbeni zahtev tužilje za poništaj spornog ugovora o doživotnom izdržavanju odbio. da brine o drugim životnim potrebama primaoca izdržavanja. Takvim ugovorom se. U naknadu za ovo. mogu ugovoriti i različiti drugi vidovi pomoći između primaoca i davaoca izdržavanja (nega. sa svojom bivšom suprugom. god. 1/80 i 25/82). ugovor o doživotnom izdržavanju i ugovore o ustupanju i raspodeli imovine za života. U vreme sačinjenja spornog ugovora o doživotnom izdržavanju važio je Zakon o nasleđivanju ("Sl. koji je u članu 117. sadržina ugovora o doživotnom izdržavanju ne mora se uvek sastojati u davanju sredstava za izdržavanje. snabdevanje ogrevom. glasnik RS". primalac izdržavanja osećao potrebu a i preko svoga sina u svakom slučaju da obezbedi sebi mir i sigurnost kada je u pitanju lečenje i druge životne potrebe vezane za njegovo zdravstveno stanje i životno doba. već je moguće da se sastoji u nezi. a u kome drugi ugovornik izjavljuje da mu imovinu ustupa u svojinu čija predaja je odložena do smrti primaoca izdržavanja. a u vreme kada je njegovo zdravstveno stanje bilo dosta narušeno zbog slabosti srca.NASLEDNO PRAVO i pomoć. Ovo i pored činjenice da je on bio materijalno zbrinut. 52/74.95 - . spornim ugovorom primalac izdržavanja ostavio je u svojinu posle smrti davaocu izdržavanja jedan lokal. sa sinom. br. godine). održavanje higijene i sl. zaključio sporni ugovor o doživotnom izdržavanju. lekovima.

izuzev ukoliko nije ugovoreno da će on odgovarati za postojeće dugove određenim poveriocima. Međutim. njegova osnovna namera nije da se obezbedi promet nepokretnosti pa se na njega i ne može primeniti Zakon o posebnim uslovima prometa nepokretnosti. Dakle. nalazeći da ugovor i bez odobrenja koji je overen od strane sudije. 2. istog zakona prometom nepokretnosti. Rev. 1. 5. nižestepeni sudovi su pogrešno primenili materijalno pravo. za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju. Stoga. 1. ali nisu ispunjeni uslovi za preinačenje prvostepene presude. prometom nepokretnosti neće smatrati poklon između srodnika u prvom naslednom redu. (Vrhovni sud Srbije. odredbom čl. s tim da se izuzetno od stava 1. zadovoljava formu. 3.) 201. Zakona o posebnim uslovima prometa nepokretnosti predviđeno je da ugovor kojim se vrši promet nepokretnosti zaključen protivno odredbama čl.2000.NASLEDNO PRAVO 200. tog zakona je ništav. pa se ono naknadno pribavi. R. i čl.) . već zaključeni ugovor ne može se smatrati ništavim. U smislu čl. Davalac izdržavanja ne odgovara posle smrti primaoca izdržavanja za njegove dugove.3. Po stanovištu Vrhovnog suda.04. U konkretnom slučaju radi se o ugovoru o prometu nepokretnosti. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja nižestepeni sudovi su odbili tužbeni zahtev tužioca za utvrđenje ništavosti zaključenog ugovora. Odbijajući žalbu tužioca drugostepeni sud je zaključio da tužbeni zahtev za poništaj predmetnog ugovora nije osnovan jer je ugovor o doživotnom izdržavanju nasledno pravo ugovor sa osnovnom namenom da se primalac izdržavanja obezbedi ugovorenim izdržavanjem.god. koji jeste istovremeno i ugovor naslednog prava. otklanja se razlog ništavosti i takav ugovor ostaje punovažan od početka. ukoliko stranke pribave naknadno odobrenje za već zaključeni ugovor o doživotnom izdržavanju. zakup i drugi načini sticanja državine. god. Naime. smatra se prenos prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnosti. u slučaju kada su ispunjeni uslovi za dobijanje odobrenja za zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti ugovorom o doživotnom izdržavanju. 673/99 od 30. neophodno. st.2000. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju parnične stranke su zaključile ugovor o doživotnom izdržavanju i isti overile pod br. (Iz presude Vrhovnog suda Sbije. jer nedostaju bitne činjenice za odlučivanje po tužbenom zahtevu. Rev. jer je glavni cilj Zakona o posebnim uslovima prometa nepokretnosti bio da spreči poremećaj nacionalne strukture u višenacionalnim sredinama.____/93 kod Opštinskog suda bez pribavljanja odobrenja za promet nepokretnosti od Ministarstva za finansije Republike Srbije. 1163/99 od 20. Nije ništavan ovaj ugovor ako su ispunjeni uslovi za dobijanje odobrenja. a ne da ograničava fizička lica u sklapanju ugovora. ovog člana.96 - . Neophodno je odobrenje od strane Ministarstva za finansije RS. te je pribavljanje odobrenja Ministarstva finansija Uprave za imovinsko pravne poslove za promet nepokretnosti. Pribavljeno odobrenje otklanja razlog uništavosti za već zaključen ugovor.

Nepostojanje konstatacije na zapisnik ili ugovor o doživotnom izdržavanju da je ugovor pročitan i da su ugovornici upozoreni na posledice njegovog zaključenja.12. god. niti uneo upozorenje o posledicama zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju. 2339/99 od 30.) . Tek kada se kumulativno ispune svi elementi forme ugovor nastaje i proizvodi pravno dejstvo. ako bi to bilo u saglasnosti sa ciljem koji su ugovarači imali u vidu kada su ugovor zaključili. 4337/98 od 29.97 - . Bez obzira na činjenicu što je Zakon o vanparničnom postupku u članu 174.) 203. upozorenje na posledice ugovora i sudijinu overu koja nije imala značaj overe potpisa ugovornica. a ne uslov za nastanak ugovora. god. Za punovažnost ugovora bilo je potrebno ispunjenje stroge zakonom propisane forme koja se sastojala od dva elementa: pismene forme ugovora (isprave) i javne isprave koja je podrazumevala određeni redosled pri zaključenju ugovora. (Vrhovni sud Srbije.1999. ako je postupljeno po zakonu. Saznanje davaoca izdržavanja da primalac izdržavanja boluje od teške i neizlečive bolesti ne znači uvek da je ugovor nezakonit i nemoralan. saslušan kao svedok. i ako bi se moglo uzeti da bi oni zaključili taj ugovor da su znali za ništavost ugovora koji je predmet spora. tvrdio je da je izvršio sve zakonom propisane radnje prilikom overe i njegov iskaz prvostepeni sud nije uopšte ocenio. ako je postupljeno po zakonu. već potvrđivanja sadržine isprave u kojoj je sadržan ugovor. on u suštini predstavlja dokaz o zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju. Bilo je bitno utvrditi da li je u stvarnosti. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi smatraju da je zaključeni ugovor ništav zbog nedostatka forme javne isprave. u smislu člana 106. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Rev. Sudija koji je overio ugovor. a to je: čitanje ugovora od strane sudije. ugovor bi proizvodio pravno dejstvo bez obzira na nepostojanje zapisnika o izvršenim radnjama. gde je predaja imovine izvršena u momentu zaključenja ugovora). sudija ugovor pročitao i upozorio ugovornike na posledice. ZOO. Zato nepostojanje konstatacije na zapisniku ili na samom ugovoru o tome da ugovor nije pročitan ili da ugovornici nisu upozoreni na posledice samo po sebi ne znači ništavost ugovora. Rev. Zbog pogrešne primene materijalnog prava. pogotovo ako je do stvarnog izdržavanja došlo.NASLEDNO PRAVO 202. Ukoliko bi se utvrdilo da sudija nije u stvarnosti pročitao ugovor i upozorio ugovornike na posledice zaključenja. Ako je sudija postupao po zakonu i ako bi njegov iskaz kao svedoka bio istinit.12. svedoka i tumača koji su prisustvovali sastavljanju isprave. ko ga potpisuje. prilikom zaključenja i overe. nepravog ugovora o doživotnom izdržavanju. propisao da se u zapisnik unosi identitet učesnika. Naime. tako da se izloženo stanovište ne može prihvatiti kao pravilno. i da se uz zapisnik prilaže primerak sastavljene isprave. Zapisnik o overi ugovora nije bitan konstitutivni element njegovog nastanka i punovažnosti. i zato njegovo nepostojanje ili propust suda da ga sačini ne utiču na punovažnost. bilo je nužno. ne znači ništavost ugovora.1999. U suprotnom. Iz navedene odredbe proizlazi da zapisnik o overi ugovora nije bitan konstitutivni element za nastanak ugovora. onda bi među strankama važio taj drugi ugovor. ispitivati uslove za konverziju ugovora. kada bi ništav ugovor ispunjavao uslove za punovažnost nekog drugog ugovora (u konkretnom slučaju tzv. činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno. ugovor je ništav. jer o zaključenju ugovora sudija nije sačinio zapisnik.

Odredbom člana 21.98 - .N. Između tuženih i ranijeg vlasnika nepokretnosti nije sačinjen ugovor o doživotnom izdržavanju na način propisan odredbom člana 195. Rev. istog zakona propisani su načini sticanja prava svojine po samom zakonu. odnosno ugovor. Neosnovan je revizijski navod kojim se ukazuje da su tužioci na osnovu usmenog sporazuma postignutim sa ranijim vlasnikom stekli svojinu na stambenom prostoru koga koriste. inače vlasnikom nepokretnosti. Rešenjem prvostepenog suda tužioci su oglašeni za naslednike iza smrti pok. (Vrhovni sud Srbije. na osnovu koga bi primenom Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima stekli svojinu na spornim nepokretnostima. Ž. a da za uzvrat pružaju pomoć sada pok.mišljenje Ministarstva za finansije da ne bi bilo smetnji da se da odobrenje za zaključenje Ugovora o doživotnom izdržavanju da su ga stranke pre zaključenja ugovora tražile. Ž.N. na osnovu pravnog posla i nasleđivanjem. 317/99 od 28.Kako su tuženi koristili nepokretnosti na osnovu usmenog sporazuma sa ranijim vlasnikom. god. Odredbom člana 20.1999. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima propisano je da se pravo svojine stiče po samom zakonu. Faktičko pružanje izdržavanja pre zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju ne utiče na njegov nastanak ali je od značaja za procenu ništavosti ugovora zbog povrede dobrih običaja.N. Ž.NASLEDNO PRAVO 204. sada pok. (Vrhovni sud Srbije. Ž. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima propisano je da se pravo svojine stiče po samom zakonu. Kod tako utvrđenog činjeničnog stanja pravilna je ocena nižestepenih sudova da tuženi bez pravnog osnova koriste deo nepokretnosti na kojima su tužioci vlasnici po osnovu nasleđa iza sada pok. 272/97) . Između tuženih i ranijeg vlasnika nije zaključen ni jedan pravovaljan pravni posao.. Osnovni uslovi za punovažnost ugovora o doživotnom izdržavanju su pismena forma i overa ugovora od strane sudije.. što su osnovni uslovi za punovažnost ugovora o doživotnom izdržavanju.N. Sporazum je postignut u tom smislu da ih tuženi koriste bez novčane naknade. Potvrda . jer isti nije sačinjen u pismenoj formi.1997. njegovom smrću otpao je i osnov za njihovim daljim korišćenjem.10. na osnovu pravnog posla i nasleđivanjem. Rev. koji predstavljaju originarno sticanje svojine koje se ne izvodi iz prava svojine prethodnika. zbog narušenog zdravstvenog stanja i starosti.) 205. Odredbom člana 20. te da su dužni da se iz istih isele.) 206. Zakona o nasleđivanju. konvalidira ovo odobrenje bez obzira da li je potvrda o tome izdata za života ili nakon smrti primaoca izdržavanja. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Kako su tuženi koristili nepokretnosti na osnovu usmenog sporazuma sa sada pokojnim vlasnikom. Iz obrazloženja: U toku postupka utvrđeno je da tuženi koriste nepokretnosti koje su predmet ovog spora na osnovu usmenog sporazuma sa sada pok. god. njegovom smrću otpao je i osnov za njihovo dalje korišćenje.N. Ž. 5140/97 od 26.11.. niti je overen od sudije.

Ništav je ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen preko punomoćnika kada punomoćje nije izdato u formi iz člana 195. 164/97) 212. Ovo odobrenje za zaključenje ugovora o prometu nepokretnosti. Rev. (Vrhovni sud Srbije Rev. (Vrhovni sud Srbije. god. (Vrhovni sud Srbije. Izuzetno od odredbe člana 5.NASLEDNO PRAVO 207. broj 46/95 od 4. Zapisnik o overi ugovora o doživotnom izdržavanju nije konstitutivni element za nastanak ugovora i zato njegovo nepostojanje ili propust suda da ga sačini ne utiču na punovažnost ugovora. sud neće poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju iako za zaključenje takvog ugovora. navedenog zakona. jer je postupajući sudija ugovor overio bez prisustva ugovornih strana. Rev. Rev. Zakona o posebnim uslovima prometa nepokretnosti. Nedostatak saglasnosti nadležnog Ministarstva za finansije za zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju kao razlog ništavosti ne može biti predmet raspravljanja u ostavinskom postupku već samo utvrđivanja u posebnoj parnici. ako je ugovor zaključen sa naslednikom prvog naslednog reda. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. 3256/97) 208. (Vrhovni sud Srbije.99 - .10. ugovor im nije prethodno pročitao niti ih je upozorio na posledice ugovora. 771/97) 209. 4632/96) . 3439/96 od 15. Rev. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS". kao davaocem izdržavanja. (Vrhovni sud Srbije. može se pribaviti od nadležnog ministarstva finansija i posle zaključenja ugovora. stav 1. 931/97) 211. 6501/97) 210. Punomoćje za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju mora biti u istoj formi u kojoj se zaključuje i sam ugovor o doživotnom izdržavanju.) 213. Pošto se predaja imovine u nedostatku sporazuma ugovornih strana odlaže do smrti primaoca izdržavanja.1996. Rev. Ugovor o doživotnom izdržavanju je ništav iako je sastavljen u pismenom obliku i potpisan od sudije. kojim se vrši promet nepokretnosti. Odobrenje za ugovor o doživotnom izdržavanju može se pribaviti i posle overe potpisa ugovora od strane sudije. godine). ako zakonom nije što drugo propisano. nije pribavljeno odobrenje nadležnog organa u smislu člana 3. Rev. novembra 1995. to se kod ugovora o doživotnom izdržavanju odobrenje nadležnog organa za promet nepokretnosti može steći i po zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju.

bez obzira u kojoj formi je punomoćje za zastupanje predlagača . Ugovor o doživotnom izdržavanju biće punovažan ukoliko je odobrenje Ministarstva o prometu nepokretnosti pribavljeno makar i naknadno. 10637/95) 215. bolnice. Zakona o nasleđivanju govori o posebnom slučaju ništavosti ugovora o doživotnom izdržavanju. zbog čega ugovorači moraju biti lično prisutni. Nije bila potrebna saglasnost nadležnog organa starateljstva za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju ukoliko davalac izdržavanja. gde je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice. Kada svi potrebni uslovi za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju nisu sadržani u zapisniku kada je zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju. Iz obrazloženja: Odredba člana 196. uslov za punovažnost ovog ugovora. . delatnosti stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje. Gž. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu. već su sadržani u tekstu overe samog ugovora. Gž. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu.NASLEDNO PRAVO 214. koje se u okviru svog zanimanja odn. već kao njegova ćerka. ovaj ugovor nije zaključila kao lice koje se u okviru svog zanimanja staralo o primaocu izdržavanja. sud ne može upozoravati punomoćnike ugovorača na posledice iz ugovora. 3381/95) POSEBAN SLUČAJ NIŠTAVOSTI UGOVORA (Član 196. niti se ove radnje mogu preduzimati isključivo preko punomoćnika. Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti sačinjen u pismenom obliku i overen od sudije.100 - . Gž. 4124/95) 216. budući da je lično i neposredno upozorenje ugovorača od strane sudije na posledice zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju.ugovarača po ugovoru o doživotnom izdržavanju sačinio. različite agencije i slično). Zakona o nasleđivanju) 217. koja je po profesiji medicinska sestra zaposlena u bolnici. ako prethodno za ugovor nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva. koji je prilikom overe dužan da pročita ugovor i upozori ugovornike na posledice ugovora. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu . Prilikom overe ugovora o doživotnom izdržavanju. to ne čini ništavim zaključeni ugovor o doživotnom izdržavanju iz formalnih razloga.

može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.10. Gž.07. godine. od kada je bolnički lečen u periodu od 20. ( Presuda Okružnog suda u Užicu. kojim su predviđena prava i obaveze ugovarača.i aktivno legitimisani za vođenje ovog spora. nalazi da se zbog opšteg zdravstvenog stanja sada pokojnog. već je ugovor zaključila kao njegova ćerka. sada pokojni je boravio kod ćerke .M. Nije bila potrebna nikakva saglasnost nadležnog organa starateljstva za zaključenje pobijanog ugovora o doživotnom izdržavanju. koje se progresivno pogoršavalo.kao primalac izdržavanja. za davaoca izdržavanja nije predstavljao nikakvu neizvesnost. a što je tuženoj kao davaocu izdržavanja bilo poznato. smrtni ishod mogao očekivati u bliskom vremenskom periodu i u vreme zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju. 616/07(2) od 31. stalno zaposlena u Zdravstvenom centru . godine ) .09. u kome je živeo sam.2005.05.2005. koji je i nastupio 12. (Iz Presude Okružnog suda u Valjevu. Zakona o nasleđivanju. Ugovor o doživotnom izdržavanju je ništav ukoliko u trenutku zaključenja.kao takvi . godine isti je preminuo. koje se ni navodima iz žalbe ne dovode u sumnju. Tužena je bila upućena u zdravstveno stanje primaoca izdržavanja u vreme zaključenja ugovora. do 19. 12.2005. Odredbom člana 203. Zakona o nasleđivanju predviđeno je da se. godine) 218. godine. I pre zaključenja spornog ugovora radilo se o progresivnom pogoršanju zdravstvenog stanja primaoca izdržavanja. te se smrtni ishod mogao očekivati u bliskom vremenskom periodu. godine. imajući u vidu izvedene dokaze. Sporni ugovor je apsolutno ništav pravni posao. godine. Međutim.2005. jer je ista zdravstveni radnik. tako da ovaj razlog za poništaj ugovora otpada a prvostepeni sud je pravilno i potpuno utvrdio sve činjenice bitne za odluku o zahtevu za utvrđenje ništavosti ovog ugovora.10. sa tuženom kao davaocem izdržavanja . Ovde tužioci su deca sada pokojnog imenovanog i njegovi zakonski naslednici. na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja.06.101 - . Sutradan po zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju došlo je do zdravstvene krize kod primaoca izdržavanja. a pošto je tužena na to pristala . tako da nije mogao sam o sebi da se brine.NASLEDNO PRAVO U konkretnom slučaju prvostepeni sud pravilno nalazi da se ne radi o zabrani iz navedenog zakonskog propisa. Iz obrazloženja: U konkretnoj stvari tužioci su deca sada pokojnog M. pa je . stav 1.2005.ovde tužilje. što je tuženoj kao davaocu izdržavanja bilo poznato. tako da ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost na njenoj strani.2005. pa je uz pomoć tužene smešten na lečenje u bolnicu. Prvostepeni sud.2007. Gž.. zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja. godine zaključio sporni ugovor o doživotnom izdržavanju. bolovao je od tuberkuloze pluća i njegovo zdravstveno stanje se progresivno pogoršavalo. te su . tako da ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Sve do 20.došlo do zaključenja spornog ugovora.na njegovu inicijativu. što sve ide u prilog zaključku prvostepenog suda u pogledu ništavosti spornog ugovora. koji je .iako je po profesiji medicinska sestra. u smislu člana 203. 239/07 od 05. jer je zdravstveno stanje primaoca izdržavanja u vreme zaključenja ugovora bilo loše.06.10.10. jer tužena . kada je po sopstvenoj volji otišao od nje i vratio se u svoj stan. U vreme zaključenja ugovora primalac izdržavanja je imao 81 godinu. Evidentno je da se zbog stanja svoje bolesti nije mogao sam da brine i stara o sebi.pobijani ugovor nije zaključila kao lice koje se u okviru svog zanimanja staralo o pokojnom. Dijagnoza njegove bolesti konstatovana je u julu 2005.2007.

102 - .9. Nije sporno da su primaoci izdržavanja bolovali godinama od brojnih hroničnih bolesti. a predstavnik ovog organa u ime primaoca zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju. 3307/04. zbog kojih se revizija ne može izjaviti. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije Rev. ali su uz pomoć tuženih imali redovnu medicinsku terapiju.2005. od 16. B. niti su mogli znati ili očekivati blisku smrt primalaca izdržavanja.1999. D. niti su tuženi znali. koje su lečene uz pomoć medicinske terapije koju im je obezbedio davalac izdržavanja. Navodi u reviziji da je sud propustio da lekare sasluša na raspravi. ne postoji osnov ništavosti ugovora ako je davalac izdržavanja zaključio taj ugovor kao fizičko lice. jer za života ista nije bila lišena poslovne sposobnosti. tako da se vreme njihove smrti nije moglo predvideti.12.. Gž.9. iz razloga apsolutne ništavosti. koju je tom prilikom zastupao tuženi organ starateljstva zaključili su ugovor o doživotnom izdržavanju dana 7. zastupao direktor tuženog Centra za socijalni rad koji u smislu odgovarajućih zakonskih odredaba iz Zakona o braku i porodičnim odnosima nije bio postavljen za njenog staraoca. tužilac. D. godine koji je istoga dana overen pred prvostepenim sudom. pošto organ starateljstva nije pravilno zastupao pok. D. god.2005. u okviru svog zanimanja. Ako u trenutku zaključena ugovora o doživotnom izdržavanju primalac nije bio lišen poslovne sposobnosti niti je. D.1999. utvrđenom u prvostepenom postupku. već stara o primaocu izdržavanja. godinama bolovali od brojnih hroničnih bolesti. Ugovor o doživotnom izdržavanju je ništav ako je zaključen sa davaocem izdržavanja koji se.) 220.05. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. br. Iz obrazloženja: Nisu osnovani navodi u reviziji tužilje da na strani davalaca izdržavanja nije postojala neizvesnost u pogledu trajanja zaključenog ugovora. kao davalac izdržavanja i sada pok.NASLEDNO PRAVO 219. Pok. ovakav ugovor je apsolutno ništav. tada se vreme smrti primalaca izdržavanja nije moglo predvideti. je umrla 28. Međutim. D. Kada su primaoci izdržavanja.van postupka lišenja poslovne sposobnosti bio stavljen pod starateljstvo organa starateljstva. niti je bilo kojim drugim aktom bila stavljena pod starateljstvo tuženog organa. . predstavlja relativno bitnu povredu odredaba parničnog postupka. godine a presudom istog suda ugovor o doživotnom izdržavanju je poništen po zahtevu zakonskih naslednika pok. god.) 221. 640/05 od 12. iako je prilikom zaključenja predmetnog ugovora pok. Iz obrazloženja: Prema činjeničnom stanju.

kao davalac izdržavanja. izvršio sve svoje ugovorne obaveze jer se do smrti M. ne predstavlja zaostavštinu pokojnog ostavioca. U braku nisu imali dece. Navedena odredba propisuje da je ništav ugovor u kome je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja.G.12. ugovor nije zaključen zloupotrebom lekarske funkcije nego je zaključen od strane tuženog kao fizičkog lica.2004.01. Predmetna imovina postala je svojina žalioca momentom smrti njegovog oca. Tuženi je bio sestrić pokojnog M. br. Gzz.G.5849/03 od 20. Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja. Gž . a međusobno su bili u izuzetno dobrim rodbinskim i prijateljskim odnosima.10. Drugi brak su zaključili 7. Tuženi se posebno brinuo o pokojnom ujaku i sa njim je. bez obzira na činjenicu da je davalac izdržavanja lekar.2000. te pravo na upis prava svojine u zemljišnim knjigama žalilac može.G. god. br. Zakona o nasleđivanju. uredno overenog u prvostepenom sudu. godine. ______/97. Zakona o nasleđivanju) 222.1997..103 - . brige i zdravstvene pomoći primaocu izdržavanja. On je bio sestrić primaoca izdržavanja koji je sa njim imao izuzetno tople rodbinske i prijateljske odnose.) . pravilno su nižestepeni sudovi odbili tužbeni zahtev za utvrđenje ništavosti ugovora o doživotnom izdržavanju. ako prethodno za ugovor nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva. a činjenica da je on po zanimanju lekar ne može predstavljati otežavajuću okolnost u pružanju potrebne nege. 1991. U konkretnom slučaju. Tuženi je ugovor zaključio kao fizičko lice. god. Davalac izdržavanja bio bi obavezan da ovo čini i u situaciji da nije po zanimanju lekar...5. ukoliko su za to ispunjeni i drugi uslovi. Pravilno su nižestepeni sudovi našli da nisu ispunjeni zakonski uslovi za utvrđenje ništavosti zaključenog ugovora u smislu odredbe člana 196. koji je razveden pravosnažnom presudom Okružnog suda u B… P. tužilja i pokojni M. pod 3R br.. Zaključeni ugovor o doživotnom izdržavanju je rezultat poverenja pokojnog primaoca izdržavanja prema tuženom i želje da se on o njemu stara do kraja života.1970. godine i taj brak je trajao sve do smrti pokojnog M.2003.G.). Prema tome. su zaključili brak 27.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. do 10.1. ostvariti nezavisno od ostavinskog postupka koji se vodi iza ostavioca.1984. _____/83 od 12. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije .1. u svemu u skladu sa odredbama Zakona o nasleđivanju zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju overen kod Prvog opštinskog suda u B. te ne može biti predmet rešenja o nasleđivanju.6. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. odnosno delatnosti stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje. a bezuspešno je ponudio tužilji da joj naknadi troškove sahrane koje je ona snosila. bolnice. tuženi se nije u okviru svog zanimanja lekara starao o primaocu izdržavanja. po zanimanju je lekar. različite agencije i sl. Tuženi je. 16.) DOŽIVOTNO IZDRŽAVANJE U KORIST TREĆEG LICA (Član 198. Imovina koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenog između ostavioca kao primaoca izdržavanja i njegovog sina kao davaoca izdržavanja. brinuo o njemu. godine. godine. godine. 137/03 od 09.

1764/98 od 25. nisu bili sposobni da to čine samostalno. tužioci su se izdržavali sa ovog imanja. a davaocu izdržavanja pripada pravo da tek posle smrti primaoca izdržavanja traži predaju imovine koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanja. godine).01. 2118/91 od 17.104 - . Obavljali su samo lakše kućne poslove. (Vrhovni sud Srbije. zaključen je ugovor o doživotnom izdržavanju i deobi koji je overen u nadležnom Opštinskom sudu 11. zbog zdravstvenog stanja.09. Zakona o nasleđivanju) 224. Zakona o nasleđivanju) 225. dajući mu svoju zajedničku nepodeljenu imovinu.09.1988.) RASKID UGOVORA ZBOG POREMEĆENIH ODNOSA (Član 201.1991. primalac izdržavanja ostaje vlasnik imovine i posle zaključenja ugovora. onda je. a ne i o ugovor o deobi kojim su oni preneli tužiocima svojinu na određenim nepokret.NASLEDNO PRAVO 223. počev od 1978. Za vreme trajanja zajednice života tužioci su davali izdržavanje i obrađivali imanje sada pokojnih.2000. Rev. god. br.02. Pri tome. ovaj ugovor je raskinut. sada imenovanih pokojnih. živeli u zajednici sa roditeljima tužilje i tužene na njihovom imanju te da su za sve to vreme obrađivali njihovo imanje i pružali im izdržavanje.11. Nakon prestanka zajednice života. nadživeli bračni drug aktivno legitimisan da traži raskid ugovora u celini. u slučaju smrti jednog od primaoca izdržavanja. godine. Samo se u novčanom iznosu može zahtevati naknada za dato izdržavanje po raskinutom ugovoru o doživotnom izdržavanju.) OBEZBEĐIVANJE PRAVA IZ UGOVORA (Član 199. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je u postupku utvrdio da su tužioci. a jedan od tužilaca je vršio ulaganja i u izgradnju kuće. Kada je zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju.1995. 3464/95 od 27. Kada bračni drugovi kao primaoci izdržavanja zajedno zaključe ugovor o doživotnom izdržavanju sa trećim licem. a tužioci su obavezani da sada pokojnim predaju u svojinu i državinu nepokretnosti koje su bile predmet ovog ugovora. god.1986. ugovor zaključen između tužilaca i sada pokojniih u celini predstavlja ugovor o doživotnom izdržavanju. Između tužilaca i roditelja tužilje i tužene. godine. Sada pokojni su imali i prihode od prodate imovine. (Vrhovni sud Srbije. budući da oni. godine pa sve do 23. Prema mišljenju Vrhovnog suda Srbije (izraženom u odluci Rev. Rev.

pa stoga drugostepeni .07. sud će na zahtev jedne ili druge strane njihove odnose iznova urediti ili ih raskinuti. porodična zajednica između stranaka je kratko trajala.2006. ovog zakona. Ovo iz razloga što se iz predmetnog ugovora vidi da se radi o imovini veće vrednosti koja nije stečena tokom trajanja njihove porodične zajednice sa tužiocima. Pri tome. Zakona o parničnom postupku).105 - . već se radilo o imovini koja je predstavljala isključivu svojinu pokojnih koju su stekli nasleđem. godine tuženi u potpunosti ispunjavao sve ugovorne obaveze.2005. 399/06 od 29. god. sud će na zahtev jedne ili druge strane njihove odnose iznova urediti ili ih raskinuti. godine) 226. imajući u vidu način na koji je tužbeni zahtev u tom pogledu opredeljen (kao 1/2 vrednosti nepokretnosti koje je tužena dobila kao naslednica pokojnih). Zakona o parničnom postupku). (Iz presude Okružnog suda u Čačku. glasnik RS”. može tražiti izmene ugovora o doživotnom izdržavanju. S obzirom na to. a prema drugom tuženiku da se meritorno odluči. stav 1. Okružni sud nalazi da je prvostepeni sud i u tom delu pravilno primenio materijalno pravo kada je takav tužbeni zahtev odbio kao neosnovan. 21/1982) jer je taj zakon važio u vreme kada je predmetni ugovor zaključen. činjenica da su tužioci obrađivali imanje pokojnih i da su ih izdržavali ne može voditi sticanju svojinskog udela na predmetnoj imovini. tačka 1. u skladu sa svojim povećanim potrebama. vodeći računa o svim okolnostima. U postupku je utvrđeno da je sve do aprila 1997. Prema njima se spor može rešiti samo na jednak način. a tuženici su bračni drugovi i davaoci izdržavanja i u toku parnice umre jedan tuženik. (Iz Presude Okružnog suda u Valjevu. Prema članu 121. Gž.03. Gž. tako da priznanje suvlasništva tužiocima zbog njihovog rada na tom imanju ne može ni približno predstavljati naknadu za dato izdržavanje. 52/74 i br. Ako se posle zaključenja ugovora prilike toliko promene da je njegovo ispunjenje postalo znatno otežano. Međutim. Primalac izdržavanja. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtev za utvrđivanje prava svojine u korist tužilaca na nepokretnostima koje su bile obuhvaćene ugovorom o doživotnom izdržavanju. budući da je isti raskinut. Sudovi smatraju da je propust tuženog što nije ispunjavao sve ugovorne obaveze. tada nema zakonskog osnova da se prema njemu parnica prekine usled smrti (član 214. jer se radi o nužnim suparničarima (shodno članu 204. Iz spisa proizilazi da je tuženi pokazivao volju da ispunjava ugovor. već tužiocima jedino daje mogućnost isticanja novčanog potraživanja. odnosno da su potrebe tužiljine bile veće od onih koje su ugovorene. Kada se tužbenim zahtevom traži raskid ugovora o doživotnom izdržavanju.NASLEDNO PRAVO nostima.) 227. tako da je nestao pravni osnov na osnovu koga bi tužioci jedino mogli da traže utvrđivanje ovog prava. i da je pre zaključenog ugovora isplatio otkupnu cenu stana koji je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. Iz obrazloženja: U ovoj pravnoj situaciji primenjuje se Zakon o nasleđivanju (“Sl. Sa druge strane. 377/2005 od 14. vodeći računa o svim okolnostima. br. ako se posle zaključenja ugovora prilike toliko promene da je njegovo ispunjenje postalo znatno otežano. br.

. B. i da su za sve to vreme obrađivali njihovo imanje i pružali im izdržavanje. nisu bili sposobni da samostalno obrađuju svoje imanje. D. godine živeli u zajednici sa roditeljima tužilje P.02.. a tužilac R. preuzeli obavezu izdržavanja. već se radilo o imovini koja je predstavljala isključivu svojinu pok. tako da priznanje suvlasništva tužiocima zbog njihovog rada na tom imanju ne može ni približno predstavljati naknadu za dato izdržavanje. br. odredbom člana 117. imajući u vidu način na koji je tužbeni zahtev u . Prema nalaženju Vrhovnog suda Srbije izraženom u odluci Rev. ____/91 od 17. odnosno u skladu sa svojim povećanim potrebama. i B. i B.2005. D. Nije propust samo na strani tuženog što nije zaključen aneks ugovora. godine. već samo da obavljaju lakše kućne poslove.9. i B. i B. god. godine.. Pri tome tužioci su se izdržavali sa imanja pok. D. naknada za dato izdržavanje može se zahtevati samo u novčanom iznosu.1991.02. i B.. D. koju su oni stekli nasleđem.. Te uslove ispunjava konkretan ugovor.) 228. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtev za utvrđivanje prava svojine u korist tužilaca na nepokretnostima koje su bile obuhvaćene ugovorom o doživotnom izdržavanju. a ne i o ugovor o deobi kojim su sada pok.. i tužene G. navedenog zakona propisani su uslovi za punovažnost ugovora o doživotnom izdržavanju. zbog zdravstvenog stanja. iz razloga što se iz predmetnog ugovora vidi da se radi o imovini veće vrednosti koja nije stečena tokom trajanja porodične zajednice između sada pok. br. i da su ih izdržavali ne može voditi sticanju svojinskog udela na imovini pok. sa jedne strane. pri čemu je porodična zajednica između stranaka kratko trajala. Zbog pogrešne primene materijalnog prava i učinjenih bitnih povreda odredaba parničnog postupka. i B. je ulagao i u izgradnju kuće na U..106 - . D.. Sa druge strane. tako da je nestao pravni osnov na osnovu koga bi tužioci jedino mogli da traže utvrđivanje prava svojine na spornim nepokretnostima. i B. gde mu je otac kupio plac. nižestepeni sudovi nisu utvrdili relevantne činjenice za presuđenje. D. i tužene G. Između tužilaca i roditelja tužilje P. budući da oni. D. (Vrhovni sud Srbije. K.NASLEDNO PRAVO sud smatra da se u takvoj situaciji i ne radi o ugovoru o doživotnom izdržavanju. D.1988. Suprotno ovakvoj oceni drugostepenog suda. Za vreme trajanja zajednice života tužioci su davali izdržavanje i obrađivali imanje sada pok. D.1986. dok su sada pok. zaključen je ugovor o doživotnom izdržavanju i deobi koji je overen u Opštinskom sudu u V. Rev.. preneli tužiocima svojinu na određenim nepokretnostima. D. imali i prihode od prodate imovine. odnosno novi ugovor o doživotnom izdržavanju jer je i tužilja bila ovlašćena da traži njegove izmene u skladu sa promenjenim okolnostima. ali ona to nije učinila jer je pokazala volju da ovaj ugovor raskine. i B. činjenica da su tužioci obrađivali imanje pok. na njihovom imanju u K.. i B.. Neprihvatljiv je stav drugostepenog suda da odnose među ugovornicima nije bilo moguće urediti. upućuje da je bio neophodan pokušaj da se to učini. godine pa sve do 23. i tužilaca sa druge strane. Imajući to u vidu. 11. i B. i B. zato što su njeni rođaci Ž.. ugovor zaključen između tužilaca i sada pok. D. Upravo citirana odredba člana 121. i M. sada pok.. u celini predstavlja ugovor o doživotnom izdržavanju. Iz obrazloženja: U postupku pred prvostepenim sudom utvrđeno je da su tužioci počev od 1978. predaju u državinu i svojinu nepokretnosti koje su bile predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. Međutim. 1689/04 od 23. budući da je isti raskinut. ovaj ugovor je raskinut a tužioci su obavezani da sada pok.. Nakon prestanka zajednice života.11. već tužiocima jedino daje mogućnost isticanja novčanog potraživanja. Nakon raskida ugovora o doživotnom izdržavanju.

br.) 229. i B. Iz obrazloženja: Odredbom člana 120. dužnost je primaoca izdržavanja da ga u tome bez razloga ne sprečava. Rev. godine. Odredbom člana 201. Svaka od stranaka može zahtevati da sud raskine ugovor. da je ista nastala još 1997. Gž. stav 1. i da primi ona davanja koja je po ugovoru davalac izdržavanja dužan da pruži.2005. izvršavala sve svoje obaveze. god.11. tada važećeg Zakona o nasleđivanju propisano je da ako se međusobni odnosi ugovornika toliko poremete da postanu nepodnošljivi. kao i činjenicu da je u postupku utvrđena nepodnošljivost odnosa među strankama. propisano je da svaka strana može tražiti raskid ugovora. Iz obrazloženja: Članom 120. 377/05 od 14. u konkretnom slučaju između ugovornih strana nije ugovorena zajednica života. kada je ona počela da se brine o tužilji i da zajedno sa njom snosi sve troškove stanovanja. Okružni sud nalazi da je prvostepeni sud i u tom delu pravilno primenio materijalno pravo kada je takav tužbeni zahtev odbio kao neosnovan. br.07. tada važećeg Zakona o nasleđivanju (“Sl.10.) . Nepodnošljjivi odnosi među strankama su dovoljan osnov za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. (Vrhovni sud Srbije. i tužena je izvršavala sve svoje obaveze iz ugovora onako kako su glasile. Rev. Sve dok je davalac izdržavanja spreman da izvršava obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju. kao vrednosti nepokretnosti koje je tužena dobila kao naslednica pok.) 230.2005. sve do useljenja tužiljine rođake u predmetni stan. Ne postoji opravdan razlog za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju sve dok davalac izdržavanja ispunjava sve svoje obaveze a primalac je dužan da ga u tome ne sprečava već da prima davanja koja su ugovorom predviđena. godine. Imajući u vidu citirane zakonske odredbe. jer je tužena od 1992. iz čega proizilazi da je tužilja kao ugovorna strana isključivo kriva za neizvršenje obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju i ne može tražiti raskid tog ugovora. pa je pobijana odluka iz ovih razloga pravilna i zakonita. stav 3.. pa do useljenja rođake – 1998. Pravilan je zaključak nižestepenih sudova da je ova parnica pokrenuta sa namerom da tužilja predmetni stan posle svoje smrti ostavi u svojinu svojoj rođaci. to je neizvršavanje ugovornih obaveza dovelo do poremećaja odnosa među strankama. Navodima revizije ne dovodi se u sumnju pravilnost nižestepenih odluka. stav 3. god. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. Međutim. kako je to već napomenuto. Stoga ne postoji opravdan razlog za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. glasnik SRS”. da svaka strana može tražiti raskid ugovora. (Vrhovni sud Srbije. jer je tužena u svemu ispunjavala svoje ugovorne obaveze.2005. ako druga strana ne izvršava svoje obaveze. 1865/05 od 26. svaki od njih može zahtevati da sud raskine ugovor.107 - . dovoljan je razlog za raskid ugovora. Zakonom o nasleđivanju važećem u vreme zaključenja ugovora. br. god.NASLEDNO PRAVO tom pogledu opredeljen. D. ako druga strana ne izvršava svoje obaveze. 288/05 od 09. 52/74 i 1/80).

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog potpunog neispunjavanja obaveza davaoca izdržavanja je nesporan ali ako se radi o delimičnom neispunjenju ugovor se raskida samo onda ako se tim neispunjenjem gubi svrha ugovora. svaka strana može tražiti od suda raskid ugovora. a naročito sadržinu svih obaveza davaoca izdržavanja s obzirom na uslove u kojima se ugovor ima izvršavati. stav 2. Rev. i 3. Iz obrazloženja: Tužilja je 1993. do potpunog izmirenja životnih potreba. nema pravo da zahteva raskid ugovora iz razloga propisanih u navedenoj odredbi Zakona o nasleđivanju. ugovor o doživotnom izdržavanju sa tuženim kao davaocem izdržavanja. koja je onemogućila tuženog da uredno izvršava svoju obavezu iz ugovora o doživotnom izdržavanju. iz razloga koje tuženi nije skrivio. nema pravo da zahteva raskid ugovora iz razloga propisanih odredbama člana 120.108 - . Primalac izdržavanja koji je. te tako ispunio i tu obavezu predviđenu ugovorom o doživotnom izdržavanju. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku je utvrđeno da se ugovorom o doživotnom izvdržavanju zaključenim između tužilje kao primaoca izdržavanja i tuženog kao davaoca izdržavanja. Tužilja je u međuvremenu umrla. propisano je da. Tužilja. Kao naknadu za izdržavanje primalac izdržavanja se obavezao da će .NASLEDNO PRAVO 231. zajednica života između stranaka nije bila ugovorena. U tom periodu odnosi između stranaka nisu bili poremećeni. godine zaključila.1808/04 od 25. godine kada je tužilja sačinila testament u korist trećeg lica. shodno odredbi člana 201. Tuženi je svoje obaveze po ugovoru uredno izvršavao sve dok tužilja nije sastavila testament. god. spremanje i čišćenje stana. Nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo i odbili tužbeni zahtev za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. onemogućio davaoca izdržavanja da uredno izvršava svoju obavezu iz ugovora o doživotnom izdržavanju. ogrev. Tuženi je svoje ugovorne obaveze ispunjavao u potpunosti. pa se njihovi odnosi toliko poremete da dalji zajednički život postane nepodnošljiv. 2004. lečenje i druge usluge po potrebi. i 3. Zakona o nasleđivanju. bilo preko trećih lica. a tuženi je snosio troškove sahrane. sve do maja 2000. obezbeđivati hranu. iz razloga koje davalac izdržavanja nije skrivio.11. Da bi sud mogao pouzdano doći do ovog zaključka potrebno je prethodno utvrditi pravu volju ugovornih strana s obzirom na prirodu i predmet ugovora. stav 1. nabavku lekova. Zakona o nasleđivanju koja se primenjuje na sporni odnos. tako što će bilo lično. ako primalac i davalac izdržavanja žive zajedno. kao primalac izdržavanja. Od tog momenta tužilja je odbijala da prima izdržavanje od tuženog koji zbog toga nije bio u mogućnosti da ispunjava obaveze iz ugovora. tuženi kao davalac izdržavanja obavezao da će tužilju kao primaoca izdržavanja doživotno izdržavati preko njenih ličnih primanja ostvarenih po osnovu penzije.) 232. a zatim podnela tužbu radi raskida ugovora o doživotnom izdržavanju. (Vrhovni sud Srbije. Naime. Prema utvrđenom činjeničnom stanju.

109 - .) . (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž.2004. Kako se izvršenje davaočeve obaveze proteže u dužem vremenskom periodu način izvršenja tih obaveza. zaključivši da se svrha zbog koje je ovaj ugovor zaključen. Prva vrsta obaveza podrazumeva različite činidbe u cilju snabdevanja primaoca stvarima potrebnim za život (nabavljanje hrane i lekova. Rev. ali obaveze koje proizilaze iz nege i staranja o primaocu izdržavanja (moralne obaveze) nikako se ne mogu ispuniti bez ličnog kontakta sa primaocem. ne ostvaruje. nabavljanje literature za čitanje i dr. Po zaključenju ugovora. njihova vrsta i obim moraju se prilagoditi konkretnim okolnostima u kojima se ugovor izvršava. Da bi sud mogao pouzdano doći do ovog zaključka potrebno je prethodno utvrditi pravu volju ugovornih strana s obzirom na prirodu i predmet ugovora. god. Sa aspekta primaoca izdržavanja.000 nemačkih maraka. nega u bolesti i starosti i drugo). formalni ugovor sa trajnim prestacijama davaoca izdržavanja. dok druga vrsta obaveze podrazumeva staranje i brigu o primaočevoj ličnosti i čitav niz ličnih usluga koje su uslovljene socijalnim i kulturnim potrebama i načinom života primaoca izdržavanja pre zaključenja ugovora (poseta rodbine i prijatelja. Činidbe koje se odnose na samo izdržavanje primaoca izdržavanja mogu se izvršiti preko trećih lica. Pošto je u postupku utvrđeno da tuženi druge ugovorne obaveze nije izvršavao. održavanje higijene. Ovakav činjenično-pravni zaključak prvostepenog suda. Dok se obaveza primaoca izdržavanja izvršava jednim aktom. staranjem i pažnjom od strane trećeg lica. zbog čega ovaj ugovor ima i svoje porodične i socijalne dimenzije. što je dovelo do poremećenih odnosa stranaka. aletorni. 7822/04 od 28. Zakona o nasleđivanju iz 1974. poseta kulturnim ustanovama. Pravo na raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog potpunog neispunjenja obaveza od strane davaoca izdržavanja je nesporno u smislu člana 120. Međutim. a naročito sadržinu svih obaveza davaoca izdržavanja s obzirom na uslove u kojima se ugovor ima izvršavati. Bračni drug primaoca izdržavanja može podneti zahtev za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poremećenih odnosa sa davaocem izdržavanja. godine.) 233. prvostepeni sud je pozivajući se na odredbe člana 120. koji nastaje posle njegove smrti. kada je u pitanju delimično neizvršenje ono mora biti takvog intenziteta da se svrha zbog koje je ugovor zaključen više ne ostvaruje. drugostepeni sud nije prihvatio kao pravilan nalazeći da je prvostepeni sud propustio da utvrdi pravu volju ugovornih strana s obzirom na prirodu i predmet ugovora i da utvrdi sadržinu svih obaveza tuženog davaoca izdržavanja. kada je davalac izdržavanja preuzeo obavezu njegovog izdržavanja i posle smrti drugog bračnog druga – ugovorne strane sa kojom je ugovor zaključen. obaveza davaoca izdržavanja sastoji se iz niza činidbi koje je on dužan da preduzme od momenta zaključenja ugovora pa do smrti primaoca izdržavanja. 3518/2003 od 28. navedenog materijalno-pravnog propisa. ali koje je takvog intenziteta zbog koga bi se ugovor morao raskinuti. Ugovor o doživotnom izdržavanju je dvostrano-teretni.). pripremanje hrane. a u skladu sa ugovornim odredbama tuženi je tužilji na ime poboljšanja životnih uslova isplatio iznos od 20. koju sama starost primaoca izdržavanja po sebi nosi. Upravo zbog toga obaveza davaoca izdržavanja sastoji se iz dve vrste: iz činidbi izdržavanja primaoca i iz moralnih obaveza. pored materijalnog izdržavanja cilj zaključenja ovog ugovora su potreba za svakodnevnom brigom.2004. god. kako bi pouzdano mogao doći do zaključka da se radi o delimičnom neizvršenju ugovora o doživotnom izdržavanju.NASLEDNO PRAVO davaocu izdržavanja u svojinu posle svoje smrti ostaviti jednosoban stan. a koje su promenljive kako sa aspekta primaoca tako i sa aspekta davaoca izdržavanja i uslovljene potrebama primaoca izdržavanja i mogućnostima davaoca izdržavanja.01. (Vrhovni sud Srbije. stav 3.10. usvojio tužbeni zahtev primaoca izdržavanja i raskinuo ugovor o doživotnom izdržavanju.

10. pravilno su sudovi primenili materijalno pravo kada su u smislu citirane zakonske odredbe navedenog Zakona o nasleđivanju obavezali tužilju da tuženoj isplati iznos od ______________dinara.04. godine tužena stanovala zajedno sa tužiljom u kući tužilje. Tužena u vezi sa raskidom ugovora ima pravo na naknadu troškova izdržavanja učinjenih za vreme trajanja ugovora. koje su uznemiravale čak i njihove komšije.2003. M. pa ako davalac izdržavanja svoje lične obaveze prenese na treće lice. god. god.2002. pa to među saugovaračima bude sporno. Rev. Gž. to po oceni Vrhovnog suda zajednica stranaka u ovom slučaju ima se smatrati zajednicom života. 448/2003 od 07. sada važećeg Zakona o nasleđivanju RS. Iz ovoga sledi da se ugovor faktički ne izvršava dve godine. Stoga je tužena bila prinuđena da napusti stan tužilje. dolazilo je između njih svakodnevno do svađa. 312/02 od 02. Iz obrazloženja: Ugovor o doživotnom izdržavanju. Na osnovu rečenog. budući da je prisustvo tužene u kući tužilje za ovu postalo nepodnošljivo i da se zbog toga ugovor već dve godine ne izvršava. preko dosuđenog iznosa. Davalac izdržavanja svoju obavezu ima ispunjavati onako kako je to najpogodnije za primaoca izdržavanja kada ugovor o doživotnom izdržavanju o tome sadrži samo uopštenu formulaciju.) 235. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. bitno je da su odnosi stranaka poremećeni i da se zbog toga ugovor ne izvršava. primalac izdržavanja može tražiti raskid ugovora. činjenica da je u periodu od avgusta 1994. tuženoj se obraćala veoma teškim i grubim rečima.NASLEDNO PRAVO 234. juna 1996. Tužilja je bila gruba osoba koja je u poslednjim godinama života bolovala od teške arterioskleroze.110 - . Stoga je pravilna ocena nižestepenih sudova da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju u smislu člana 201. (Vrhovni sud Srbije. Ugovor o doživotnom izdržavanju se zaključuje s obzirom na ličnost ugovarača. Iz obrazloženja: Mada stranke predmetnim ugovorom o doživotnom izdržavanju nisu ugovorile zajednicu života. Za usvajanje zahteva za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju nije od značaja da na strani tužene nema krivice za poremećaj odnosa. a odbili protivtužbeni zahtev tužene-protivtužilje K. godine do 3. tako da je postojao samo formalno. spada u kategoriju ugovora koji se zaključuju s obzirom na ličnost ugovarača (intuitu personae). Tuženi su izneverili ugovor u pogledu obaveze drugotužene da . Pri takvim činjenicama za usvajanje zahteva za raskid ugovora nije od značaja da tužena nije kriva za raskid ugovora. već je dovoljno da postoji poremećaj odnosa. bez bližeg uređenja načina davanja. stav 1.) 236.

kada se njihovi odnosi poremete utoj meri da je dalji zajednički život nepodnošljiv.) 238.) 240.5765/98 od 06. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom raskinut je ugovor o doživotnom izdržavanju. god.) 241. Rev.12. 2664/02 od 20. (Vrhovni sud Srbije. ali žive dovoljno blizu da su mogući svakodnevni kontakti. 959/00 od 17. dajući kao naknadu za izdržavanje svako svoju imovinu. Rev.) 237. Rev. kao primaoci izdržavanja.) 239. (Vrhovni sud Srbije. već se može tražiti samo njegov raskid. Rev. god. zaključe ugovor o doživotnom izdržavanju kao jedna ugovorna strana.2000. Ne može se zahtevati poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju zbog neizvršenja ugovornih obaveza. umesto nje.11. Zajednicom života se smatra ne samo zajednica u kojoj ugovorne strane imaju zajedničko domaćinstvo. svaka strana može tražiti raskid ugovora.111 - . Kada prema ugovoru o doživotnom izdržavanju ugovarači žive zajedno. Rev.2000. Za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju odlučujuće je da je nastupila nepodnošljivost zajedničkog života.05. god. usledio je poremećaj odnosa do stepena nepodnošljivosti. god.7153/98 od 29. primalac izdržavanja nema pravo da zahteva raskid ugovora. Protiv te presude tužena je izjavila žalbu koju je kao neosnovanu odbijo drugostepeni sud.2002. onda – u slučaju smrti jednog bračnog druga – preživeli bračni drug može tražiti raskid ugovora u celini zbog neizvršenja obaveza. god.1999. (Vrhovni sud Srbije. bez obzira na čijoj je tsrani krivica za nastali poremećaj. Već i sama ta okolnost uverljivo pokazuje da postoje razlozi za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. usled čega je primalac izdržavanja napustio vlastitu kuću i prekinuo zajednicu života sa tuženima. čini drugo lice.NASLEDNO PRAVO se lično stara o tužiocu.6. (Vrhovni sud Srbije. Kada bračni drugovi. (Vrhovni sud Srbije. već i zajednica u kojoj stranke imaju odvojena domaćinstva. Kada davalac izdržavanja ispunjava sve svoje ugovorne obaveze prema primaocu izdržavanja i ne snosi krivicu za raskid ugovora jer je u ispunjavanju obaveza primalac izdržavanja onemogućavao. 1577/99 od 25. pa pošto ovaj nije pristao da to. Ne. kao davaocima izdržavanja. zaključen između parničnih stranaka.1999.04.

Svaka ugovorna strana može tražiti raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Da su se u ovom slučaju odnosi stranaka teško poremetili potvrđuje i činjenica da je zbog međusobnih sukoba stranaka više puta intervenisala i milicija. ne samo zajednicu u kojoj ugovorne strane imaju zajedničko domaćinstvo. Bitno je da su u momentu donošenja pobijane presude odnosi stranaka bili do te mere poremećeni da je dalji zajednički život postao nepodnošljiv zbog čega se svrha ugovora više ne ostvaruje. ako zbog stanovanja u istoj kući i korišćenja zajedničkih prostorija kao i međusobnih kontakata u suštini postoji takva zajednica stranaka koju treba smatrati zajednicom života. ako druga strana ne izvršava svoje obaveze. Usled poremećenih odnosa ugovarača i nepodnošljivosti daljeg zajedničkog života. koji su parnične stranke zaključile. nije ugovorena zajednica života. god. ali je nužno da žive u takvoj blizini da to omogućuje svakodnevne i trajne kontakte stranaka. Gž.) 242. da koriste zajedničke prostorije i imaju svakodnevne kontakte. budući da ugovorom o doživotnom izdržavanju. Gž. 424/98) 245. (Vrhovni sud Srbije. Isticanje u žalbi da su odnosi stranaka poremećeni krivicom tužilje.04. zajednicom života treba smatrati. polazeći od činjenice da stranke. a u toku prvostepenog postupka međusobna netrpeljivost je kulminirala.NASLEDNO PRAVO prihvatljivi su navodi iz žalbe da se u konkretnom slučaju nisu stekli uslovi za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. 10663/98) . Prvostepeni sud je ove okolnosti imao u vidu. Zakona o nasleđivanju. nezavisno od toga na koji način i zbog kojih uzroka je došlo do takve situacije. kao što je to u konkretnom slučaju. nego i takvu zajednicu u kojoj stranke imaju odvojena domaćinstva. Rev. Ispunjeni su uslovi za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju kada su odnosi stranaka značajno poremećeni usled čestih sukoba i vređanja tako da je zajednički život nepodnošljiv i onda kada ugovorne strane nisu izričito ugovorile zajednicu života i žive u odvojenim domaćinstvima. jer se svrha ovog ugovora odnosi na osiguranje tužiljine udobnije starosti. nisu od značaja. pa je došlo do takvog stanja da je dalji život postao nepodnošljiv. ispravno zaključio da takvu zajednicu stranaka treba smatrati zajednicom života. 1099/97 od 08. ali su se na nekoliko meseci pre podnošenja tužbe odnosi među ugovaračima poremetili.112 - . nastupio je uslov za raskid ugovora bez obzira za krivicu za nastali poremećaj. 4891/98) 243. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Rev. kako tužena u žalbi navodi. 166/98) 244. stav 2.1999. Tako poremećeni odnosi čine zajednički život stranaka nepodnošljivim. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu. Davaoci izdržavanja su uredno ispunjavali svoje ugovorne obaveze. Naime. iako imaju odvojena domaćinstva. Međutim. Ovo stoga što je za raskid ugovora odlučno da je nastupila nepodnošljivost zajedničkog života. pri čemu nije od značaja čijom krivicom je došlo do poremećaja odnosa. žive u istoj kući zajedno. (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu. iz razloga propisanih odredbom člana 120.

ukoliko vrednost predmeta spora ispunjava uslov graničnog iznosa propisanog odredbom čl. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije na sednici od 19. Rev. po novoj tužbi primaoca izdržavanja sud će tužbeni zahtev usvojiti i ugovor raskinuti. 398/97) 250.) . Rev. Gž. pa se ugovor ne može održati na snazi kada se iz bilo kojih razloga u dužem vremenskom periodu faktički ne izvršava. god. Zakona o parničnom postupku. Smisao ugovora o doživotnom izdržavanju je obezbeđenje izdržavanja. dovodi do poremećaja odnosa stranaka i doprinosi sticanju uverenja primaoca izdržavanja da se.02. Ako se radi o nepodeljenoj imovinskoj zajednici primalaca izdržavanja zasnovanoj na zajedničkoj svojini. a ne samo u pogledu imovine koju je on po tom ugovoru dao. ne može osloniti na davaoce izdržavanja. (Vrhovni sud Srbije. 6518/97) 247. Kada je ugovorom o doživotnom izdržavanju ugovoreno da će stranke živeti u zajednici onda svaka stranka može tražiti raskid ugovora kada se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv nezavisno od okolnosti na čijoj strani je krivica za nastali poremećaj odnosa. 2120/97) 248. (Vrhovni sud Srbije. 382. Spor o ugovoru o doživotnom izdržavanju. zajednica života ni posle dve godine života nije nastavljena. (Iz presude Okružnog suda u Požarevcu. onda je i obaveza davaoca izdržavanja po ugovoru o doživotnom izdržavanju nedeljiva. koji se vodi između pravnih sledbenika primaoca i davaoca izdržavanja. a kasnije u potpunosti. U suprotnom. pa bi tužilac kao nadživeli bračni drug ugovarača mogao da traži da se ugovor raskine u celosti. (Vrhovni sud Srbije. 5952/96) 252.NASLEDNO PRAVO 246. 178/97) 251. 7090 i Gž.1996. Neizvršavanje ugovornih obaveza onako kako one glase. pa posle pravosnažnosti ranije presude kojom je odbijen zahtev za raskid ugovora. Ako je u ugovoru o doživotnom izdržavanju predviđena zajednica života stranaka u kući primaoca izdržavanja. (Vrhovni sud Srbije. je imovinsko-pravni spor. ako se radi o posebnoj imovini primalaca izdržavanja onda tužilac iz tog ugovora ne bi bio aktivno legitimisan da traži njegov raskid i u odnosu na pokojnog ugovarača. Rev.113 - . Svaka strana može tražiti raskid ugovora o doživotnom izdržavanju ako druga strana ne izvrši svoje obaveze. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Rev. 2510/97) 249. u pogledu svojih potreba. Revizija je uvek dozvoljena.

podnela je tužbu za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju i preminula je u toku postupka. D. sada pokojna J. ili njegov opstanak. Lice koje je imovinu steklo na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju ne odgovara za dugove primaoca izdržavanja kad to nije predviđeno tim ugovorom. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju.. 251/96) 254. sada pokojna J. 4218/95) 256. Posebno je potrebno utvrditi u kom periodu pre smrti primaoca izdržavanja tužena nije ispunjavala svoje ugovorne obaveze i šta je u tom periodu tužena preduzimala da ugovorne obaveze ispunjava i da li je htela i bila u mogućnosti da ispunjava svoje obaveze.1994. (Vrhovni sud Srbije. (Iz presude Okružnog suda u Požarevcu. jer je iz tog razloga raskid ugovora mogao da traži samo on. sprečavala tuženu da ispunjava svoje obaveze. Ona je preko komšija angažovala medicinsku sestru koja joj se svakodnevno davala insulin.god. Posle smrti primaoca izdržavanja. okolnost da nije zasnovana zajednica života između davaoca i njega nije od uticaja na primenu materijalnog prava. Gž. Sporni ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen je 15. godine između sada pokojne J. te da je posle smrti sahrani. (Iz presude Okružnog suda u Požarevcu. godine. Svaka strana može tražiti raskid ugovora o doživotnom izdržavanju ako druga strana ne izvršava svoje obaveze. Gž. 760/95 od 9.. Dve nedelje pre njene smrti komšije su obavestile tuženu da je sada pokoj. 84/95) RASKID UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI (Član 202. Rev. kao primaoca izdržavanja i tužene kao davaoca izdržavanja. Zakona o nasleđivanju) 257. i da sa njom živi u istom domaćinstvu. a u slučaju potrebe da je povede kod sebe u S.4. Gž. Od smrti svog vanbračnog supruga. jer je dovoljno da se u dužem vremenskom periodu ugovorne obaveze ne izvršavaju i da se ne ostvaruje svrha ugovora.114 - . kao ćerka primaoca izdržavanja. Primalac izdržavanja je bolovala od šećerne bolesti. (Iz presude Okružnog suda u Požarevcu. 1995. Krivica ugovornika nije uslov za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog neizvršenja. Ugovorne obaveze davaoca izdržavanja bile su da primaoca izdržavanja neguje. pazi i u bolesti leči.NASLEDNO PRAVO 253.) 255. sa njom je živeo njen vanbračni suprug koji je preminuo u junu 1996. Za ocenu osnovanosti tužbenog zahteva za raskid ugovora zbog neizvršavanja ugovornih obaveza nije dovoljno samo utvrđenje da je tužilja. živela je sama i izdržavala se od svoje penzije. 06.

Zakona o nasleđivanju ("Sl. tuženi se sa svojom porodicom uselio u stan koji je predmet ugovora. 46/95) predviđeno je da svaka strana može tražiti raskid ugovora o doživotnom izdržavanju ako druga strana ne izvršava svoje obaveze. br. a za uzvrat primaoci izdržavanja ostavljaju mu posle svoje smrti dvosoban stan u Z… Pre zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju.. nakon smrti vanbračnog supruga.1997. umrlog 11. a po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju.2005. prenese pravo svojine na tuženog. a da je davaocu izdržavanja zbog starosti i bolesti bila potrebna svakodnevna nega i pomoć. U provedenom postupku je utvrđeno da je tužena svoje obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju izvršavala samo povremeno. Zakona o nasleđivanju ("Sl. a nakon smrti sahranila.NASLEDNO PRAVO noj J. odmah posle smrti supruga tužilje a oca tuženog. Kao ovako utvrđenog činjeničnog stanja. donosile hranu te da je tužena svoje obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju izvršavala samo povremeno. bilo lično bilo preko drugih lica. Stoga je pravilan zaključak nižestepenih sudova da se povremeno ispunjavanje obaveze od strane tužene ne može smatrati izvršavanjem ugovorenih obaveza preuzetih ugovorom o doživotnom izdržavanju. kod prvostepenog suda je 8. stav 3. Davalac izdržavanja se obavezao da do kraja života u svemu izdržava primaoce izdržavanja.1993. br. 52/74) koja se u ovoj pravnoj stvari primenjuje na osnovu člana 237. tuženi ničim nije doprinosio izdržavanju tužilje. pa je stoga ovaj ugovor pravilno raskinut. Ovakav zaključak proizilazi i iz činjenice da su davaocu izdržavanja u tom periodu komšije nabavljale namirnice i angažovale medicinsku sestru za davanje insulina.07. Između stranaka su od 1998. glasnik SRS". Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen između primaoca izdržavanja (oba bračna druga) i davaoca izdržavanja se osnovano može raskinuti ako davalac izdržavanja posle smrti jednog primaoca izdržavanja ne ispunjava svoje obaveze prema drugom primaocu izdržavanja. Odredbom člana 120.M. iako je primaocu izdržavanja zbog zdravstvenog stanja i starosti bila potrebna stalna nega i pomoć. (Vrhovni sud Srbije Rev.. komšije pokojnoj J. a primaoci izdržavanja su se preselili u garsonjeru na kojoj je tuženi vlasnik. br. poremećeni odnosi. glasnik RS". . kao primalaca izdržavanja s jedne strane i tuženog kao davaoca izdržavanja s druge strane.____/93. zaključen između tužilje i sada pokojnog D.115 - . a takvo svoje ponašanje opravdava nedostatkom materijalnih sredstava. Na utvrđeno činjenično stanje. prisniji od odnosa koji je tuženi imao sa sada pokojnim D.12. naročito u poslednjih 6 meseci života. svojim ocem. loše i ona je došla iz S… i smestila je u bolnicu. godine. Utvrđeno je takođe da su nakon smrti vanbračnog supruga. godine overen ugovor o doživotnom izdržavanju R. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. jer je tuženi tražio od tužilje ostatak ušteđevine svog oca i zahtevao da tužilja na stanu koji je predmet ugovora. po dogovoru sa primaocima izdržavanja. pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su raskinuli sporni ugovor o doživotnom izdržavanju. Posle smrti primaoca D. 3052/04 od 22.) 258. a suprugom tužilje. br.07. godine. god. nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo na kome je zasnovana odluka o usvajanju tužbenog zahteva za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju i odbijanju protivtužbenog zahteva za utvrđenje prava svojine tuženog na 1/2 dela stana. Tužilja je maćeha tuženog i između njih je postojao blizak odnos.

ne može podeliti i ispuniti u delovima. nakon smrti svoga oca. Stoga na imovini koja je predmet raspolaganja ugovorom o doživotnom izdržavanju.. glasnik SRS". Iz okolnosti da tuženi od 1997. jer je zaključen suprotno prinudnim propisima u cilju izigravanja tužilje kao nužnog naslednika. prema oba primaoca izdržavanja. na zahtev jedne ili druge ugovornice. Pravilan je zaključak nižestepenih sudova da iz okolnosti što je tuženi ispunjavao obaveze iz zaključenog ugovora u odnosu na primaoca izdržavanja D. godine. 117. jer bi u suprotnom svaki od primalaca izdržavanja zaključio sa davaocem izdržavanja poseban ugovor o doživotnom izdržavanju kojim bi raspolagao svojim udelom u bračnoj tekovini. Promenjene okolnosti kao osnov za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju u smislu člana 202. kada je ostavilac nekretninu otuđio na osnovu teretnog ugovora. br. 1202/05 od 18. 2. kada je ostavilac nekretninu otuđio na osnovu teretnog pravnog posla. proizilazi osnovanost zahteva za raskid ugovora jer su za to ispunjeni uslovi iz odredbe člana 120. Tužilja i njen sada pokojni suprug zaključili su ugovor o doživotnom izdržavanju kojim su na jedinstven način raspolagali zajedničkom bračnom tekovinom za slučaj smrti. Nužni naslednici nemaju pravo na zahtev zbog povrede nužnog dela. br. god. Naime. stav 3. . tužilja ne može ostvariti nasledno pravni zahtev utvrđenjem prava svojine na 1/3 predmetnoj nepokretnosti. 46/95). (Vrhovni sud Srbije Rev. (Vrhovni sud Srbije. shodno čl. jesu tako promenjene okolnosti (objektivne i subjektivne) koje znatno otežavaju ispunjenje obaveza. tada važećeg Zakona o nasleđivanju ("Sl. 237. 1/80 i 25/82) u vezi čl. drugog primaoca izdržavanja. Da bi tuženi stekao ovo pravo. 52/74. Ovo stoga. glasnik RS". shodno članu 412. što znači tek posle smrti oba primaoca izdržavanja. Zakona o nasleđivanju.) 260. Zakona o nasleđivanju RS ("Sl. 1690/01 od 19. Rev. Ugovor je zaključen da bi bio ispunjen u celosti. 1. Zakona o nasleđivanju važećeg u vreme zaključenja ugovora. st. s obzirom da je utvrđeno da je ugovor zaključen u skladu sa tada važećim propisima i da izražava volju ugovornih strana. tuženi nije stekao pravo svojine sa udelom od 1/2 dela na stanu koji je predmet ugovora. Zakona o obligacionim odnosima.) 259.116 - . god. kojom je predviđeno da će davalac izdržavanja nepokretnu imovinu preneti na svoje ime kao vlasnik nakon smrti primalaca izdržavanja.05. njihove odnose iznova urediti ili raskinuti. Nedeljivost obaveze proizilazi i iz odredbe člana 3. u vezi čl. st. sud može. Izmene treba da su takve da ispunjenje obaveze postane znatno otežano.2005. br. obaveza iz ugovora je morala biti ispunjena u celosti i prema tužilji kao primaocu izdržavanja. ne ispunjava obaveze preuzete ugovorom u odnosu na tužilju.11. Ako se posle zaključenja ugovora okolnosti toliko izmene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano.2003. Ugovora. nužni naslednici nemaju pravo na zahtev zbog povrede nužnog dela. Iz obrazloženja: Neosnovano se revizijom ukazuje da je ništav ugovor o doživotnom izdržavanju.NASLEDNO PRAVO Obaveza tuženog iz zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju predstavlja nedeljivu ugovornu obavezu koja se. 34. što je pravosnažnom presudom opštinskog suda odbijen kao neosnovan tužbeni zahtev kojim je tužilja tražila da se utvrdi ništavost predmetnog ugovora o doživotnom izdržavanju.

što bi u slučaju da je tačno.2003. usled čega tužena više nije imala pristupa očevoj kući. i 118.) 261.2001. ako su se posle njegovog zaključenja prilike toliko promenile da je njegovo ispunjenje postalo znatno otežano. tako i iz razloga nepostojanja odobrenja nadležnog organa za promet nepokretnosti koja je predmet ugovora. god.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Iz sadržine ugovora o doživotnom izdržavanju proizilazi da su primalac izdržavanja i tužena kao davalac izdržavanja ugovorili da će tužena obaveze iz ugovora ispunjavati u svom domaćinstvu gde će inače i živeti primalac izdržavanja. međutim kako je tužbeni zahtev za poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju jedinstven u pogledu isticanja svih razloga ništavosti koje su tužioci istakli u tužbi. Rev. odlučujući o tužbenom zahtevu za poništaj navedenog ugovora o doživotnom izdržavanju. pa su nižestepene odluke ukinute. sud ima obavezu da ispita oba istaknuta razloga. br. Zakona o nasleđivanju važećeg u vreme zaključenja ugovora. S druge strane. Okolnosti koje su se promenile mogu biti subjektivne ili objektivne prirode ali izmene treba da su takve da ispunjenje obaveze postane znatno otežano.05. ali se iz stanja u spisima vidi da je izvesno vreme pred smrt primaoca izdržavanja isti otišao od tužene koja mu je kćerka i vratio se svojoj kući kod sina. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. iz stanja u spisima proizlazi i to da su se poremetili odnosi između tužene i njenog brata nakon što se primalac izdržavanja vratio svojoj kući. budući da su nižestepeni sudovi propustili da ispitaju sve razloge ništavosti spornog ugovora koji su istaknuti u tužbi. S. Kada je poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju tražen kako zbog mana volje kod primaoca izdržavanja. 298/03 od 20. Gž. 2792/01 od 30. bilo od značaja za utvrđivanje da li je tužena u tom periodu objektivno i mogla da izvršava obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju a posebno ako se uzme u obzir i sadržina predloga podneta sudu od strane pok.02. god. . (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. zaključili da je tužbeni zahtev tužioca neosnovan. Ovo je posebno važno zbog toga što prema odredbi člana 202.117 - . radi raskida ugovora u kojem isti navodi da su se od zaključenja ugovora okolnosti toliko promenile da ispunjenje ugovora postaje znatno otežavajuće za obe ugovorne st rane. da li je primalac izdržavanja u vreme zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju bio sposoban za rasuđivanje i slobodno i ozbiljno izrazio svoju volju. uslova za njegovu punovažnost u pogledu forme. Sud može na zahtev jedne ugovorne strane raskinuti ugovor o doživotnom izdržavanju. ako se posle zaključenja ugovora okolnosti toliko izmene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano sud može na zahtev jedne ili druge ugovornice njihove odnose iznova urediti ili raskinuti. po stanovištu Vrhovnog suda ne može se odlučiti samo u pogledu jednog istaknutog razloga. ocenili samo uslove za njegovu punovažnost u pogledu forme u smislu Zakona o posebnim uslovima prometa nepokretnosti i članova 117. tj. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su. Revizijski sud je prihvatio pravno shvatanje nižestepenih sudova o uslovima za punovažnost spornog ugovora u pogledu forme. ZON-a. tj.) 262.

stav 3. prema kome je tužena takođe imala obavezu da ga izdržava. odnosno konkretno odredbu člana 120. ZOO ugovor ne može raskinuti zbog neispunjavanja neznatnog dela obaveze. Naslednici primaoca izdržavanja imaju pravo da nakon smrti primaoca izdržavanja traže raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog neizvršenja ugovorne obaveze. (Vrhovni sud Srbije Rev. kojim je određeno da svaka strana može tražiti raskid ugovora kad druga strana ne izvršava svoje obaveze. te određenu. Rev.NASLEDNO PRAVO Iz obrazloženja: Pravilno primenjena odredba člana 121. jer je dolazio povremeno. te kod takvog činjeničnog stanja Vrhovni sud nalazi da su pravilno nižestepeni sudovi zaključili da ima mesta raskidu ugovora.06. 2171/98) 264. U takvoj situaciji. da je njene obaveze preuzeo da ispunjava otac tužene. kada je primalac izdržavanja još za života tražio raskid ugovora ili je imao pravo da traži raskid ugovora.11. da je zahtevalo neprestano prisustvo trećeg lica. prema odredbi člana 131. u tolikoj meri da tužilja nije želela da se odnosi između ugovornih strana iznova urede. god. (Vrhovni sud Srbije. stav 2. (Vrhovni sud Srbije. prema kojoj sud može na zahtev jedne ugovorne strane raskinuti ugovor o doživotnom izdržavanju. 5590/97. nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo kada su ugovor o doživotnom izdržavanju između parničnih stranaka raskinuli. Ovo s razloga što se na ugovor o doživotnom izdržavanju primenjuju odredbe Zakona o nasleđivanju. a ne odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o nasleđivanju iz 1974. Zakona o obligacionim odnosima. a ne odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o nasleđivanju iz 1995. ako su se posle njegovog zaključenja prilike toliko promenile da je njegovo ispunjenje postalo znatno otežano. ugovor ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dala obaveze. Pogrešno tužena u reviziji ističe da prema odredbi člana 131. od 19. kuvanu hranu. što je njihove međusobne odnose bitno poremetilo. godine sa kasnijim izmenama i dopunama u vezi člana 237.118 - . jer se na ugovor o doživotnom izdržavanju primenjuju odredbe Zakona o nasleđivanju. kako u pogledu odgovarajuće vrste hrane. zdravstveno stanje tužilje se posle zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju toliko pogoršalo. pri čemu je više pažnje poklanjao obradi imanja. Rev. Iz obrazloženja: Vrhovni sud nalazi da su nižestepeni sudovi na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje pravilno primenili materijalno pravo. Zakona o naseđivanju.1999.) 263. a sa tužiljom boravio veoma kratko. Ovakvo ponašanje tuženog dovelo je do nezadovoljstva tužilje izvršavanjem ugovornih obaveza tuženog. Kako je u prvostepenom postupku utvrđeno da tužena nije ispunjavala obaveze prema tužilji. god. nego tužilji lično. tako i u pogledu nege i brige oko tužilje. Tuženi nije udovoljio ovim zahtevima. Pogrešno je isticanje da se. Naime. Zakona o nasleđivanju RS. te su pravilno nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su primenili odredbu člana 120.) . godine. 1997. 1166/99 od 23.

a ne samo vremenski razmak između zaključenja ugovora i momenta smrti primaoca izdržavanja. (Pravno shvatanje Vrhovnog suda Srbije od 19. To pravo na traženje raskida ugovora o doživotnom izdržavanju zastareva u opštem zastarnom roku od 10 godina od smrti primaoca izdržavanja.10. Ovaj tuženi je rođak primaoca izdržavanja i živeo je u njegovom susedstvu a i pre zaključenja ovog ugovora mu je dosta pomagao i brinuo o njemu.kao davaoca izdržavanja.god. Pravo na raskid ugovora o doživotnom izdržavanju nije lično. kao jednog od sanaslednika. (Iz presude Okružnog suda u Požarevcu. već imovinsko pravo. U slučaju smrti primaoca izdržavanja. ZPP.NASLEDNO PRAVO 265. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je. Zakona o nasleđivanju) 268. ocenom izvedenih dokaza. jer nije univerzalni sukcesor primaoca izdržavanja. To znači.kao primaoca izdržavanja i imenovanog tuženog .) 267. a četvrta je snaja po pok.1996. 272/95) PRAVO ZAKONSKIH NASLEDNIKA PRIMAOCA IZDRŽAVANJA (Član 203.02. (Vrhovni sud Srbije. sa kojima primalac izdržavanja za života nije bio u dobrim odnosima. osim sa jednom sestrom (kod koje je i otišao nakon izlaska iz bolnice). da u slučaju kada primalac izdržavanja za života ima pravo da traži raskid ugovora zbog toga što druga strana ne izvršava svoje obaveze iz tog ugovora. godine zaključen između sada pokojnog pravnog prethodnika tužioca . utvrdio da je naznačeni ugovor o doživotnom izdržavanju od 19.2003. tada i njegovi naslednici mogu po istom osnovu da traže raskid ugovora. Za procenu aleatornosti ugovora o doživotnom izdržavanju bitne su sve okolnosti konkretnog slučaja. Primaoca. 3799/97) 266. Gž.119 - . Rev. Bratu. Spor o ugovoru o doživotnom izdržavanju koji se vodi između pravnih sledbenika primaoca izdržavanja i davaoca izdržavanja je imovinsko-pravni spor u kome je revizija dozvoljena pod uslovima da vrednost predmeta spora prelazi granični iznos propisan odredbom člana 382. Sve tri imenovane tužilje su rođene sestre sada pok. davalac izdržavanja iz ugovora o doživotnom izdržavanju nema pravo da bez pristanka tuženog drugog sanaslednika nastavi započetu parnicu radi utvrđenja osnovanosti isključenja tuženog sanaslednika iz nužnog naslednog dela. .

Iz samog ugovora se zaključuje da je sada pok. ali je od značaja za procenu ništavosti ugovora zbog povrede dobrih običaja. i do zaključenja ugovora dosta pomagao. primalac izdržavanja pred advokatom . a nakon smrti sahranio i dao sva podušja po mesnim običajima. Zakona o obligacionim odnosima. Ovakvo faktičko izdržavanje pre zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju ne utiče na njegov nastanak. jasno proizilazi da je tuženi u svemu odgovorno i savesno ispunjavao svoje ugovorne obaveze.2009.NASLEDNO PRAVO Iz medicinske dokumentacije . primalac izdržavanja nije za života podneo zahtev za poništaj ni raskid ovog ugovora. a u sklopu svih ostalih dokaza. koji je u toku postupka saslušavan u svojstvu svedoka. Apelacioni sud nalazi da ovako sačinjen ugovor nije protivan moralu i ni u najmanjoj meri nije zloupotrebljena njegova svrha u smislu odredbe člana 103. te da želi sa njim da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju. već prema svim okolnostima konkretnog slučaja.nalaza i mišljenja Zavoda za sudsku medicinu od 23. niti su postojale promenjene okolnosti u smi. tako ni za raskid predmetnog ugovora. U provedenom postupku je utvrđeno da ne postoje zakonski razlozi ni za raskid ugovora. s obzirom da odnosi između ugovarača nisu bili poremećeni. ako prethodno nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva a davalac izdržavanja je fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja odn. već da je u pitanju ugovorno obezbeđenje potrebnog izdržavanja i nege i pomoći. zaključak prvostepenog suda je pravilan kada je odbio tužbeni zahtev tužioca.2003. Dakle.rak levog plućnog krila. koje jer davalac izdržavanja već pružao primaocu izdržavanja i pre zaključenja ugovora. Utvrđeno je takođe da je on samoincijativno zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju sa tuženim a što je potvrdio i imenovani advokat. ovde tuženi. Zakona o nasleđivanju. dugogodišnji prijatelj primaoca izdržavanja. koja je kao takva u subjektivnom smislu bila neizvesnost za obe strane. Iz stanja u spisima predmeta proizilazi da pomenuti ugovor nije zaključen da bi se izigrala prava naslednika. godine utvrđeno je da je kod pok. te da na ovaj način nisu izigrana prava naslednika.120 - . Kako u momentu zaključenja predmetnog ugovora tuženi nije imao svest i znanje o bliskoj smrti primaoca izdržavanja.02.svojim dugogodišnjim prijateljem naveo da ga je davalac izdržavanja. meseca od zaključenja ugovora. Zaključeni ugovor o doživotnom izdržavanju nije izgubio obeležje aleatornosti samom činjenicom da je primalac izdržavanja umro nakon četiri.08. u konkretnom slučaju ne postoji nijedan zakonski razlog za poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju. Svi saslušani svedoci potvrdili su u toku postupku da je tuženi kao davalac izdržavanja sa svojom suprugom u potpunosti ispunjavao obaveze iz ugovora. stav 1. ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja .ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja. niti je pak imao saznanje o kakvoj bolesti se radi. s obzirom da činjenica smrti primaoca izdržavanja u relativno kratkom vremenskom periodu nakon zaključenja ugovora nije bila izvesna. godine ustanovljena bolest . niti je bila motiv. imajući u vidu da se aleatornost ugovora o doživotnom izdržavanju ne procenjuje samo prema vremenskom razmaku između zaključenja ugovora i momenta smrti primaoca izdržavanja.na predlog zakonskih naslednika primaoca izdržavanja . a kako bi to tuženi nastavio i dalje da čini. da njegov motiv za zaključenje ovog ugovora nije bila bolest primaoca izdržavanja.član 203. Relevantne odredbe: Ugovor o dođivotnom izdržavanju se poništava ukoliko nije zaključen u propisanoj formi. to se u konkretnom radilo o neizvesnoj smrti. Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud pravilno zaključuje da u konkretnom slučaju ne postoje zakonski razlozi kako za poništaj. delatnosti stara o primaocu izdržavanja ili . primaoca 05. suprotno navodima iz žalbe. Kako pok. Naime.

tada nema mesta poništaju zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju iako je primalac izdržavanja umrla osam dana nakon zaključenja ugovora Iz obrazloženja: Uvidom u spise i na osnovu izvedenih dokaza. 3541/10 od 13. niti su tužioci na bilo koji način dokazali da je tuženi iskorišćavao nemoć.2011. jer je tuženik pokojnoj pružao izdržavanje.01.2007.121 - . pre svega. (Iz Presude Apelacionog suda u Nišu. ako je postojala zakonska obaveza izdržavanja. imajući zakonsku obavezu da to čini kao njen sin. Na ovo. Iz obrazloženja: Ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. kao i prvostepeni. u krajnjoj liniji. utvrđeno je da su tuženi i imenovana pokojna zaključili ugovor o doživotnom izdržavanju.starost i bolest pokojne). godine) 269.ni na jedan način nije doveo u sumnju pitanje motiva za zaključenje predmetnog ugovora. ukazuje i neuobičajeno kratko vreme od zaključenja ugovora do smrti primaoca izdržavanja (nešto više od dva sata). nisu isključivale aleatornost spornog ugovora. Na primenu odredbe člana 203. . a po oceni Apelacionog suda. starost i bolest primaoca izdržavanja. Zakona o nasleđivanju ne utiče faktičko pružanje izdržavanja pre zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju. Ako je dokazima utvrđeno da je za davaoca izdržavanja zaključeni ugovor predstavljao neizvesnost. Zakona.član 203. ni moment njegove smrti. Zakona o nasleđivanju. na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja. Apelacioni sud nalazi da tuženi svojim postupcima. Pravnu valjanost tog ugovora osporili su tužioci u ostavinskom postupku i podnošenjem ove tužbe. stav 1. ali i zbog toga što se tako dogovorio sa tužiocem. Imajući u vidu okolnosti konkretnog slučaja. 1006/07(2) od 06. ni starosno doba primaoca izdržavanja. Gž. Zakona o nasleđivanju za poništaj predmetnog ugovora odn.NASLEDNO PRAVO slu člana 202. faktičko pružanje izdržavanja pokojnoj od strane tuženika pre zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju ne utiče na primenu navedene zakonske odredbe. Kod ovakvog stanja stvari. (Iz Presude Okružnog suda u Valjevu. Zbog toga su neosnovani navodi žalbe da je od značaja bilo faktičko pružanje izdržavanja primaocu pre zaključenja ugovora. kao svojim bratom. a sporno je da li su ispunjeni uslovi iz člana 203.07. poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju . S obzirom na utvrđeno činjenično stanje (pre svega . da li je ugovor predstavljao neizvesnost za tuženog u momentu zaključenja ugovora. godine) 270. upravo nalazi da ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za tuženika kao davaoca izdržavanja. sud može. Okružni sud. da bi stekao nesrazmernu imovinsku korist i izigrao prava naslednika. Gž.

05. jula 2001.M. Činjenica smrti objektivno se očekivala. Kod davaoca je još 23. koja se sama o sebi starala i izdržavala od sopstvene penzije i da je . Pravilno je prvostepeni sud zaključio da je u trenutku zaključenja ugovora primalac izdržavanja. godine. s obzirom na prirodu i stanje bolesti primaoca izdržavanja. Nakon sedam meseci od zaključenja ugovora primalac izdržavanja je umro.. godine usvojen je tužbeni zahtev tužilaca pa je poništen ugovor o doživotnom izdržavanju. Gž. Tuženi je pokojnu smestio u bolnicu i tako joj obezbedio potrebnu lekarsku pomoć.njegove supruge bila nega u bolesti. Pravilno je pravno shvatanje prvostepenog suda da je postojanje neizlečive bolesti bilo poznato davaocu izdržavanja i da činjenica smrti nije predstavila za njega neizvesnost. jula 2001. ovog ugovora proizilazi da je obaveza tuženog i imenovane svedokinje .. godine odbija se. Svedoci takođe potvrđuju da su tuženi i njegova supruga sahranili pokojnu i izdali joj sva podušja čime su ispunili i ovu ugovornu obavezu. br. godine. kao neosnovana. briga o pokojnoj kroz stalan boravak u njenom stanu u vreme bolesti.2008. novembra 2006. bio bolestan od raka pankreasa.NASLEDNO PRAVO Prvostepeni sud je ocenom izvedenih dokaza utvrdio da je imenovana pokojna za života bila radna i sposobna žena. godine medicinski utvrđeno maligno oboljenje na pankreasu. Pravilno prvostepeni sud zaključuje da se samo na osnovu činjenice da je primalac izdržavanja umro osam dana nakon zaključenja ugovora ne može zaključiti da je ugovor ništav i da samo u situaciji da okolnosti postojeće u momentu zaključenja ugovora dovode do pouzdanog zaključka da je skora primaočeva smrt izvesna . nosila tri obroka dnevno i potrebne lekove i da je to činila na brižan način što se utvrđuje iz izjava drugih saslušanih svedoka. a potom sahrana i izdavanje svih podušja. Iz obrazloženja: Presudom Opštinskog suda u G.po prihvaćenom iskazu tuženog i svih svedoka . pa je imalo mesta poništaju navedenog ugovora o doživotnom izdržavanju.. gde ju je svedokinja – njegova supruga svakodnevno obilazila.ima mesta proglašenju ugovora ništavim. Presudom Okružnog suda u Č….122 - . Tužena je kao primalac izdržavanja zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju sa davaocem izdržavanja – pravnim prethodnikom tužilca. maja 2006. aprila 2001. br. 632/08 od 07. Ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor sa naknadom – ugovor kojim se jedan ugovornik oba. obezbeđivanje potrebne lekarske pomoći i lekova. godine) 271. pa ta činjenica nije predstavljala neizvesnost za tuženu koja je sa njim zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju. (Iz Presude Okružnog suda u Čačku.. Iz člana 2. 16.prvi put potrebu za tuđom negom i pomoći imala nakon pretrpljenog šloga zbog koga je hospitalizovana. Tada je realizovana njena ideja da predmetni stan ostavi tuženom kroz zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju. sada pokojni. Ceneći iskaze svih saslušanih lica na okolnost da li je tuženi ispunio ugovorne obaveze. Gž. žalba tužene a presuda prvostepenog suda se potvrđuje. ____/05 od 22. a da je prva intervencija u bolnici izvršena 23. prvostepeni sud je ovo pozitivno utvrdio. Na osnovu izvedenih dokaza se utvrđuje da je tužena zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju 16. P. aprila 2001. godine zbog malignog oboljenja na pankreasu. ____/06 od 1..

.11. 1359/2006 od 01. br.02. a umro je sedam meseci posle zaključenog ugovora. jer je primalac znao da ne može živeti duže od jedne godine nakon izvršene prve operacije. Zbog toga u ponovnom postupku treba utvrditi da li postoje razlozi za poništaj pravnog posla. Gž. god.2006. U konkretnom slučaju. da je primalac izdržavanja u trenutku zaključenja ugovora bio svestan i uračunljiv. godine ) 273. Ne može se poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ukoliko je primalac izdržavanja. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda usvojen je tužbeni zahtev tužilaca. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. Iz obrazloženja: Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja .NASLEDNO PRAVO vezuje da izdržava doživotno drugog ugovornika. iako je bio operisan i znao je da boluje od teške bolesti. Zakona o nasleđivanju za poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju. br. a da ugovornik izjavljuje da mu imovinu ustupa u svojinu čija je predaja odložena do smrti tog vlasnika – primaoca izdržavanja. Gž. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. Iz spisa proizilazi da je primalac izdržavanja zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju i overio ga u sudu sa svojom suprugom kao davaocem izdržavanja. ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.123 - . Stoga pravilno prvostepeni sud zkaljučuje da su ispunjeni uslovi člana 203.prema odredbi člana 203. jasno proizilazi da je primalac izdržavanja oboleo od neizlečive bolesti sa nesumnjivo letalnom prognozom. Pri takvom stanju stvari ne može se prihvatiti stav suda da ima mesta poništaju ugovora.11. Gž. u trenutku zaključenja ugovora. pa i predmetnog ugovora o doživotnom izdržavanju. god. Zakona o nasleđivanju .) .2005. ovde tuženoj. Ta činjenica nije predstavljala nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. 1359/06 od 01. bio potpuno svestan i uračunljiv..2006. ili neko treće lice. Veštačenjem od strane veštaka neuropsihijatra je utvrđeno. Sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju. Zakona o nasleđivanju za poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju. Zbog toga je pravilno prvostepeni sud zaključio da su ispunjeni uslovi iz člana 203. ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. a da je ta činjenica bila poznata davaocu izdržavanja. Povodom žalbe tuženika drugostepeni sud je prvostepenu presudu ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. pa se poništava ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen između .) 272.sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju. 206/05 od 17. a overen pred sudom.

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju zakonski naslednici primaoca izdržavanja mogu zahtevati od suda ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. u konkretnom slučaju. posebno ženskog lica (spremanje hrane. koja je tužiocu bila rođena tetka. sankcioniše nesavesnost davaoca izdržavanja prilikom zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju utoliko što ovlašćuje sud da može poništiti ugovor ako je činjenica izvesne smrti primaoca izdržavanja u kratkom roku bila motiv i osnov za zaključenje ugovora na strani davaoca izdržavanja.) 275. st. nakon čije smrti je obustavljen ostavinski postupak jer nije imala imovinu. Za ocenu savesnosti tuženih i poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju važno je utvrditi da li se davalac izdržavanja pre zaključenja ovog ugovora starao o zadovoljenju osnovnih životnih potreba primaoca.2003.a s obzirom da drugo i trećetužilja nisu zakonski naslednici primaoca izdržavanja.prema utvrđenom činjeničnom stanju . bilo neophodno utvrditi niz važnih či-njenica i okolnosti od kojih zavisi ocena o savesnosti tuženih prilikom zaključenja ugovora i to: Da li je pokojni primalac izdržavanja imao potrebu da u zadovoljavanju svakodnevnih potreba za pomoći od drugog. koju je prenela ugovorom o doživotnom izdržavanju na tužene. i to u roku od 1 godine od dana saznanja za ugovor. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. u kojoj je meri bila izvesna smrt primaoca izdržavanja s obzirom . za poništaj navedenog ugovora su odbacili jer je podneta nakon proteka roka predviđenog članom 203.zaključen između tuženih kao davaoca izdržavanja i sada pokojne kao primaoca izdržavanja.) i da li su mu u tom smislu tužene pomagale i pre zaključenja ugovora. stav 1. pa je za primenu navedene zakonske odredbe. godine Nižestepeni sudovi su . S. Iz obrazloženja: Ugovor o doživotnom izdržavanju je . ZON-a.Ona je umrla aprila meseca 1998. odnosno najkasnije u roku od 3 godine od ostaviočeve smrti.NASLEDNO PRAVO 274. pa je izvesna smrt primaoca izdržavanja u re-lativno kratkom roku od zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju. je sestrić pokojne . Tužilac T.04.. a posebno od kada se razboleo u februaru 2000. jer za to nisu ispunjeni zakonski uslovi iz člana 203. Tužbu tužioca T.124 - . a ovaj tužilac je podneo tužbu radi poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju 23. 2097/2003 od 25. Zakona o nasleđivanju.06. otac drugotužilje i deda trećetužilje. godine. bila motiv kod davaoca izdržavanja za zaključenje ovog ugovora. 203.kod tako utvrđenog činjeničnog stanja .. Iz obrazloženja: Odredba čl. stav 2. god.primaoca izdržavanja.2001.odbili tužbeni zahtev drugo i trećetužilje za poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju. S. 1. Zakona o nasleđivanju . godine. pranje. I revizijski sud je reviziju tužilaca odbio kao neosnovanu. Rev. prihvativši ovakvo stanovište nižestepenih sudova.

i pomagale mu prilikom zadovoljena osnovnih životnih potreba. Sama činjenica saznanja tuženih da primalac izdržavanja boluje od teške i neizlečive bolesti ne čini ugovor ništavim samo zbog toga što je kratko vreme posle zaključenja ugovora nastupila smrt primaoca izdržavanja. a posebno da li su tužene prihvatile zaključenje ugovora upravo na insistiranje D. a ne i tužioci kao zakonski naslednici tužene J. dok je članom 103.125 - . Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja pravilno su nižesteeni sudovi primenili materijalno pravo kada su tužbeni zahtev tužilaca odbili. propisano da je ugovor ništav ukoliko u momentu zaključenja ugovora ugovarač nije imao poslovnu sposobnost za zaključenje ugovora. Tužena J. godine tužene su zaključile ugovor o poklonu.2002. (Vrhovni sud Srbije. pri čemu je trebalo imati u vidu da je u ugovoru navedeno da ugovorači konstatuju da je pok. Odredbom člana 56. predmetni stan i lokal površine 10 m2. Univerzalni sukcesor se može pozivati na ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju tek nakon smrti ostavioca.12. tužene su navele da ranije zaključeni ugovor o poklonu prestaje da važi danom zaključenja ovog ugovora. kao nosilac stanarskog prava je otkupila sporni stan sredstvima tužene D. a tužena D. stav 1. iz razloga što tužena J. Iz navedenih razloga tužioci se ne mogu pozivati na ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju zbog poslovne nesposobnosti tužene J. jer ako su tužene duže vreme pre zaključenja ugovora brinule o primaocu izdržavanja. Prema odredbi člana 109. bila motiv i osnov za zaključenje ugovora na strani tuženih kao davalaca izdržavanja. U članu 5. Tužene su nakon toga 11. god. god. prilikom zaključenja tog ugovora nije bila sposobna zbog godina života i umanjene sposobnosti za rasuđivanje da ga zaključi. iz prvog braka. kojim ugovorom je tužena J.. Gž. Iz obrazloženja: Tužioci su sinovi tužene J. ugovora o doživotnom izdržavanju. kao primaoca izdržavanja. godine zaključile ugovor o doživotnom izdržavanju. ZOO. ZOO. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. jer sve dok je primalac izdržavanja živ on je legitimisan kao i druga ugovorna strana da traži poništaj ugovora. a to su pre svega same ugovorne strane kao i njihovi univerzalni sukcesori. ne bi se moglo zaključiti da je izvesna smrt primaoca izdržavanja u kratkom roku. poklonila je tuženoj D. ZOO propisano je da je za zaključenje punovažnog ugovora potrebno da ugovarač ima poslovnu sposobnost koja se traži za zaključenje tog ugovora.) 276. svoju imovinu koja je obuhvaćena ranije zaključenim ugovorom o poklonu uz naknadu za doživotno izdržavanje i staranje. D. 1718/03 od 05. po kom ugovoru tužena J. Tužioci tužbom traže da se utvrdi da je ništav ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen između tuženih.2003. marta 1999. ulazi u prava i obaveze ostavioca. ostavila posle svoje smrti tuženoj D. je njena ćerka iz drugog braka. Rev. 1557/02 od 25. D. Dana 3. S obzirom na to da univerzalni sukcesor (naslednik).) . na ništavost ugovora se mogu pozivati sva zainteresovana lica. proizlazi da se univerzalni sukcesor može pozivati na ništavost ugovora iz navedenog razloga tek smrću ostavioca a ne za njegova života.NASLEDNO PRAVO na stanje njegove bolesti i pri okolnosti koju su isticale tužene da pok. u danima pred smrt nije bio u bolesničkoj postelji već je bio u mogućnosti da se kreće. oktobra 1999. teško bolestan i da mu je potrebno izdržavanje i pomoć od drugih lica.06.

545/02) 278. Zakona o nasleđivanju. nižestepeni sudovi pravilno su primenili materijalno pravo. pa takav ugovor ne predstavlja nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. 333/2001 od 28.) .NASLEDNO PRAVO 277.02. pri čemu je u tom momentu tužena znala da pokojni primalac izdržavanja boluje od neizlečivog karcinoma.medicinski dijagnostifikovanog i upisanog u njegov zdravstveni karton i mnogo pre zaključenja ovog ugovora.br. (Iz presude ostavinskog suda br. ništav je ugovor o doživotnom izdržavanju ako je davalac izdržavanja znao da se zbog starosti i neizlečive bolesti očekuje skora smrt primaoca izdržavanja tako da do stvarnog izdržavanja nije došlo. Iz obrazloženja: Tužilac je sin pokojnog primaoca izdržavanja. kao davaocem izdržavanja. Prema ovako utvrđenom činjeničnom stanju (koje se revizijom ne može pobijati). Iz iskaza tužene kao stranke proizilazi da je upravo ovaj ugovor o doživotnom izdržavanju i zaključen zbog toga što su ona i njen suprug čuli da je testament oboriv te da je želja pokojnog oca tužioca bila da nju obezbedi a ostale naslednike isključi iz nasledstva. Ništav je i nemoralan ugovor o doživotnom izdržavanju koji primalac izdržavanja zaključi sa svojom suprugom. Ništav je i kao nemoralan ugovor o doživotnom izdržavanju gde je davalac izdržavanja znao ili je morao znati da je izvesna bliska smrt primaoca izdržavanja. kao i činjenica smrti u određenom periodu. Dakle. jer je ona znala ili je morala znati da je izvesna bliska smrt primaoca izdržavanja zbog teškog i medicinski nesumnjivo utvrđenog teškog oboljenja. a maćehom tužioca. i poništili ugovor koji je zaključen između pokojnog oca tužioca kao primaoca izdržavanja i tužene. stav 1. Sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju samo na zahtev zakonskog zastupnika primaoca izdržavanja. jer je u postupku jasno utvrđeno da je kod tužene kao davaoca izdržavanja bila sasvim prisutna izvesnost o vrsti i dužini bolesti pokojnog oca tužioca. god. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. a to pravo ne pripada naslednicima na osnovu zaveštanja i u slučaju da pismeno na koje se tužioci pozivaju u žalbi. i on se tog zahteva ne može odreći u nečiju korist. konzilijarno. Zakon o nasleđivanju ne poznaje odricanje od prava na vođenje postupka za poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju u nečiju korist. ispunjava sadržaj svojeručnog zaveštanja. Zbog toga.2001. Zakona o nasleđivanju. Rev. sudovi su pravilno utvrdili da su ispunjeni uslovi iz člana 203. a tužena je maćeha tužiocu. 12900/02-P. ugovor o doživotnom izdržavanju se može poništiti samo na zahtev zakonskog naslednika primaoca izdržavanja.126 - . Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 203. Pokojni otac tužioca je kao primalac izdržavanja sa tuženom kao davaocem izdržavanja zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Za procenu aleatornosti ugovora o doživotnom izdržavanju relevantan je ne samo vremenski razmak između zaključenja ugovora i smrti primaoca izdržavanja. poremećaja srčanog rada i bronhitisa. S obzirom na to. Rev. pre zaključenja ugovora imao 85 godina a medicinski je tretiran zbog povišenog krvnog pritiska. zakonski naslednik primaoca izdržavanja može tražiti poništavanje ugovora o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. u reviziji neosnovano navodi da su nižestepeni sudovi pogrešno primenili materijalno pravo kada su odbili zahtev tužilje da se zbog odsustva aleatornosti poništi ugovor o doživotnom izdržavanju.) 280. Iz obrazloženja: Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju . god.shodno članu 203. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.2001. Iz obrazloženja: Prema članu 203. u konkretnom slučaju. god.11. Aleatornost tog ugovora ne procenjuje se samo po vremenskom razmaku između zaključenja ugovora i smrti primaoca izdržavanja.2001. stav 1. Ni ovakvo starosno doba primaoca izdržavanja ni bilo koja od njegovih navedenih zdravstvenih tegoba nisu isključivali aleatornost ugovora o doživotnom izdržavanju. poremećaja srčanog rada. br. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. 4772/01 od 08. Zakona o nasleđivanju zakonski naslednik primaoca izdržavanja može tražiti ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Rev. Primalac izdržavanja je. S obzirom na to. stav 1. već i sve druge okolnosti slučaja. u reviziji se neosnovano navodi da su nižestepeni sudovi pogrešno primenili materijalno pravo kada su odbili zahtev tužilje da se zbog odsustva aleatornosti poništi ugovor o doživotnom izdržavanju. reumatskih bolova i bolova u zglobovima. Zakona o nasleđivanju. u smislu pomenutog propisa. reumatičnih bolova i bolova u zglobovima.) . već prema svim okolnostima slučaja.NASLEDNO PRAVO 279.11. 4772/2001 od 08. Kod ugovora o doživotnom izdržavanju procena aleatornosti se vrši prema okolnostima slučaja. Aleatornost tog ugovora ne procenjuje se samo po vremenskom razmaku između zaključenja ugovora i smrti primaoca izdržavanja. U konkretnom slučaju. već prema svim okolnostima slučaja. Ni starosno doba primaoca izdržavanja niti bilo koja od njegovih zdravstvenih tegoba nisu isključivali aleatornost ugovora o doživotnom izdržavanju. u smislu pomenutog propisa. a javljao se lekaru zbog povišenog krvnog pritiska.127 - . primalac izdržavanja je pre zaključenja ugovora imao 85 godina.

kao i svest o izigravanju naslednih prava zakonskih naslednika predstavljaju objektivnosubjektivne činjenice zbog kojih bi takav ugovor bio ništav u smislu čl. s obzirom na njegovu starost i okolnosti vezane za boravak u bolnici. 02. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. Iz obrazloženja: Prema činjeničnom stanju utvrđenom u prvostepenom postupku primalac izdržavanja. 2000.08.. B. već propisi koji su važili u vreme sačinjenja. Dakle. što je uvek faktičko pitanje. jer se zloupotrebljava svrha ugovora i stiče nesrazmerna imovinska korist bez ekvivallencije koja je karakteristika teretnog ugovora. 103. godine. godine ). ili duboke starosti bila izvesna u relativno kratkom vremenu. na njega se ne primenjuje sada važeći Zakon o nasleđivanju ( koji je stupio na snagu 4. dok je Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen 24. Iz obrazloženja: Zahtev tužioca da se poništi ugovor o doživotnom izdržavanju koji su tužioci zaključili sa tuženima odbijen je presudom prvostepenog suda. Zahtev za poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju zbog nedostatka elemenata aleatornosti zaključenog za vreme važenja ranijeg Zakona o nasleđivanju zasniva se na opštim pravilima o nevažnosti ugovora.NASLEDNO PRAVO 281.128 - . pokojni B. odnosno zbog povrede dobrih običaja bilo je neophodno utvrditi kakvo je bilo zdravstveno stanje pok. Žalbu izjavljenu protiv ove presude drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu i potvrdio prvostepenu presudu iz sledećih razloga: Zbog nesporne činjenice da je ugovor o doživotnom izdržavanju koji se pobija zaključen 24. ZOO-a. 2000. te da li je bila izvesna njegova skora smrt i da li je to tuženoj kao davaocu izdržavanja moglo biti poznato. radi pravilnog donošenja zaključka o tome da li je Ugovor o doživotnom izdržavanju ništav zbog nesposobnosti pok. god. Kod ovakvog stanja stvari.) 282. godine. Ako je smrt imaoca izdržavanja zbog bolesti. . primljen je na Ortopedsko odeljenje bolnice u V. Ugovor o doživotnom izdržavanju je po svojoj pravnoj prirodi teretan i aleatoran. u vremenu od prijema u bolnicu do vremena zaključenja ugovora. 10. svest i znanje o bliskoj smrti primaoca izdržavanja i nesrazmernoj imovinskoj koristi. za preduzimanje pravnih radnji. Gž.. gde je primalac izdržavanja i umro ne dolazeći kući 15.2001. pri čemu se aleatornost odnosi na budući neizvestan događaj dužinu života primaoca izdržavanja zbog kojeg se međusobni imovinski efekti (visina troškova i korist od predmeta ugovora koji primalac ostavlja) ne mogu unapred odrediti. 2000. Ugovor o doživotnom izdržavanju je ništav jer je protivan moralu u situaciji kada je smrt primaoca izdržavanja (zbog bolesti ili duboke starosti ) bila izvesna u relativno kratkom roku od zaključenja ugovora. rođen 1914. godine u valjevskoj bolnici. 02. B.1995. godine zbog preloma kuka. aleatornosti nema i takav ugovor bi bio protivan moralu (dobrim običajima). 03. godine.06.1996. 577/01 od 06.05.

Raniji Zakon o nasleđivanju koji se u konkretnom slučaju primenjuje. nego rušljiv ugovor ( član 111. nije sadržavao odredbu o mogućnosti poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju zbog nedostataka elemenata aleatornosti. Osnovni uslov aleatornosti je da smrt primaoca izdržavanja bude neizvesna za ugovorne strane. sada važećeg Zakona o nasleđivanju. a ne isključivo u objektivnom smislu. Kod ugovora o doživotnom izdržavanju aleatornost se manifestuje kroz neizvesnost o vremenu smrti primaoca izdržavanja. (Iz presude Saveznog suda. a u objektivnom smislu. u kom smislu je tužbeni zahtev tužilaca i bio postavljen. Pošto su tužioci zahtev za poništaj zbog nedostatka aleatornosti istakli nakon proteka ovih rokova. (Vrhovni sud Srbije. god.NASLEDNO PRAVO Tužioci su. ne navodeći činjenice iz kojih je tužena takvo saznanje mogla izvesno da ima. (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu. ZOO ). bude za ugovorne strane neizvestan. Pri tome. koja je kao takva. Ovde se upravo radi o neizvesnosti o smrti primaoca izdržavanja.) . a pravo zahtevati poništenje rušljivog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja razloga rušljivosti. Dakle. dakle zahteva se neizvesnost u subjektivnom. 19/99 od 24.1999. D. odnosno od tri godine od dana zaključenja ugovora.2000. kako to predviđa odredba člana 203. kao budućeg događaja. Gzz. smrt primaoca izdržavanja.2000. neizvestan događaj za obe ugovorne strane.) 284.04. D. i po ranijim propisima izgubili pravo da zahtevaju poništaj ugovora.129 - . ali su tu mogućnost pružala opšta pravila o nevažnosti ugovora sadržana u Zakonu o obligacionim odnosima. međutim. to pravo pripada i njegovom zakonskom nasledniku. iz bolnice bila otpuštena kući sa saniranim zdravstvenim stanjem. dakle zahteva se neizvesnost u subjektivnom. nije osnovan zaključak revizijskog suda da je kod zaključenog ugovora izostao element aleatornosti. u subjektivnom smislu. a pošto se radi o imovinskom pravu. u momentu zaključivanja predmetnog ugovora. kao i da je po izlasku iz bolnice nastavila da živi sa tuženom u istom domaćinstvu do svoje smrti. da je pok. Pravo da zahteva raskid ugovora o doživotnom izdržavanju pripada primaocu izdržavanja. jer je ona bila svesna svojih postupaka i posledica svojih postupaka. Rev. ) 283. kao budućeg događaja. god.06. osnovni uslov za postojanje aleatornosti kod ove vrste ugovora jeste da budući događaj. Ugovor o doživotnom izdržavanju kome nedostaje elemenat aleatornosti nije u svakom slučaju apsolutno ništav. 1899/99 od 28. njihov zahtev se morao odbaciti kao neosnovan. U provedenom postupku takođe je utvrđeno. god. Gž. aleatornost se manifestuje kroz neizvesnost o vremenu smrti primaoca izdržavanja. Iz obrazloženja: Kod ugovora o doživotnom izdržavanju aleatornost se odražava u neizvesnosti koliko dugo će trajati obaveza davaoca izdržavanja.02. 1279/99 od 10. U svojoj presudi revizijski sud navodi da na nedostatak aleatornosti ukazuje saznanje tužene o bliskoj smrti njene majke. odnosno koliko dugo će primalac izdržavanja primati ugovoreno izdržavanje. da nije bilo mana volje kod pok. Kako je u konkretnom slučaju u sprovedenom postupku utvrđeno.

Okružni sud je . a u smislu člana 204. (Vrhovni sud Srbije. kao i odredbe čl. U konkretnom slučaju.našao da je žalba neosnovana. Zakona o nasleđivanju) 286. ako on nema bračnog druga ni potomaka.2005. Zakona o parničnom postupku i člana 30.130 - . Nikakve pravne posledice ne bi proizvodili sudsko poravnanje ili odluka suda o tome.prema odredbi člana 204.davalac izdržavanja. Ugovor o doživotnom izdržavanju po samom zakonu prestaje smrću davaoca izdržavanja.12. Predlog za raspravljanje naknadno pronađene imovine . stav 2. Zakona o nasleđivanju. U slučaju smrti davaoca izdržavaoca . god. Ne odlučuje se u ostavinskom postupku o prelazu prava i obaveza davaoca izdržavanja na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe. Odredbe člana 1. Zakona o vanparničnom postupku.1997.01. Nema aktivnu legitimaciju za vođenje spora radi poništaja ugovora o doživotnom izdržavanjulice koje nije ni zakonski ni testamentalni naslednik pok. kao primalac izdržavanja zaključio sa sada pokojnim davaocem izdržavanja. 6356/97 od 02. jer nije u pitanju nasledno pravna sukcesija. Primaoca izdržavanja. Zakona o nasleđivanju. Iz obrazloženja: Predlog za zaključenje poravnanja o poništaju ugovora o doživotnom izdržavanju. kako nije sporno da je pokojna . odbačen je pobijanim rešenjem.) SMRT DAVAOCA IZDRŽAVANJA (Član 204. stav 1.) 287. ugovor o doživotnom izdržavanju prestao je njenom smrću davaoca po samom zakonu. jer nema mesta zaključenju nikakvog poravnanja koje bi za posledicu imalo prestanak ugovora o doživotnom izdržavanju koji je predlagač. 98/2005 od 14.prava i obaveza ostavilje kao davaoca izdržavanja iz ugovora o doživotnom izdržavanju.NASLEDNO PRAVO 285. Iz obrazloženja: Zaostavština ostavioca raspravljena je pravnosnažnim rešenjem. kojima su regulisane vrste nasledno-pravnih zahteva posle prav. Zakona o vanparničnom postupku . Gž. podneo je oglašeni naslednik – suprug ostavilje. živela u vanbračnoj zajednici sa predlagačem i nije imala potomaka. u vezi sa članom 381. i člana 204. 128 -131. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. protiv koga je predlagač blagovremeno izjavio žalbu. ako oni na to pristanu. stav 1.postupivši prethodno u smislu člana 365. Rev. stav 2. Zakona o nasleđivanju . god.njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe.

god. 4030/2002 od 13. Posle smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i druge potomke koji su pozvani na nasleđe. ako pristanu.03. 3897/97 od 27. 10289/96 od 30. (Vrhovni sud Srbije.NASLEDNO PRAVO nosnažnosti rešenja o nasleđivanju ( s obzirom da ovde nisu ispunjeni zakonski uslovi za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju ) nižestepeni sudovi su. Gž. kao što nema ni ugovor o doživotnom izdržavanju. god. Za raspravljanje zaostavštine mesno je nadležan sud na čijem je području ostavilac u vreme smrti imao prebivalište odn. a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. pa se o tome ne može odlučivati u ostavinskom postupku. jer iz povratnice u spisima predmeta se utvrđuje da je isti umro. Gž. te ni odredbama Zakona o vanparničnom postupku nije za takvu pravnu situaciju predviđena mogućnost donošenja dopunskog rešenja o nasleđivanju. ako su naslednici davaočev bračni drug i potomci. nije nasledno-pravna sukcesija i zato se o tome ne odlučuje u ostavinskom postupku. 3113/95 od 31. god.) SMRT I PROGLAŠENJE LICA ZA UMRLO (Član 206.01. Ugovor o doživotnom izdržavanju ima obligaciono-pravni karakter.) KADA SE OTVARA NASLEĐE LICA PROGLAŠENOG ZA UMRLO I POČETAK TOKA ROKOVA (Član 207. Rev. pravilno primenili. Ovo zbog toga što iz sadržine odredbe člana 204.) 290. god.2003.1997.) 288. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.09.2. Zakona o nasleđivanju) 289. boravište.131 - .1997. Okružni sud je ustanovio da presuda tužiocu nije dostavljena. Ova odredba nema nasledno-pravno dejstvo. Prelazak obaveze doživotnog izdržavanja na bračnog druga i potomke davaoca izdržavanja koji su pozvani na nasleđe. Zakona o nasleđivanju proizilazi da prelazak obaveze doživotnog izdržavanja na bračnog druga i potomke davaoca izdržavanja koji su pozvani na nasleđe nije nasledno-pravna sukcesija. kao i da žalbu tužioca dostavi na odgovor punomoćniku tužene. stav 1. ugovor se raskida. Zakona o nasleđivanju) . su bez značaja. 1995. S toga se vraćaju spisi prvostepenom sudu da presudu dostavi zakonskim naslednicima pokojnog. u konkretnom slučaju. Navodi revizije da prava davaoca izdržavanja mogu posle njegove smrti preći na naslednike. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Ukoliko potomci ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju.

Ž. i J. i supruga sada pok. umro 10. Opštinskog suda u N…. da su njegovi zakonski naslednici učesnice R. a neo d momenta donošenja ostavinskog rešenja.) 293. Ostavilac P. godine. Član 212. u predmetu istog suda P. Supruga posle smrti svog bračnog druga sa kojim nije imala dece u drugom naslednom redu nasleđivanja ima paravo na polovinu udela koji bi njen pokojni suprug nasledio. već u skladu sa članom 12. Rev. koja nije raspravljana ni u momentu smrti sina ostavioca. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku je utvrđeno da je ostavilac pok. sa roditeljima ostavioca i njihovim potomstvom i to jednu polovinu ove zaostavštine.R. označenih rešenjem O. ___/92. Lice koje nije učesnik u ostavinskom postupku nema pravni interes da pobija rešenje o nasleđivanju.NASLEDNO PRAVO Nasleđe se otvara smrću ostavioca tako da naslednik stiče pravo od tog momenta. br. Zakona o nasleđivanju propisuje da. navedenog zakona. supruga tužilje. Zakona o nasleđivanju reguliše da zaostavština po sili zakona u trenutku smrti ostavioca prelazi na njegove naslednike. Član 11. Bez znanja tužilje. _____/98. i oni su to na po jednoj idealnoj trećini njegove zaostavštine. je testamentom izvršio raspodelu svoje imovine za života. god. kad ostavilac nema potomstva spuružnik ne nasleđuje u prvom naslednom redu. Z. a što je tužena dužna da joj prizna. Pokojni svekar tužilje umro je oktobra 1998. Po žalbi tužene. Zakona o nasleđivanju) 292.05. sin i ćerka. supruga i ćerka – majka i sestra pokojnih. br. 2365/95) 291. Njegovi zakonski naslednici su sporazumom. PRELAZAK ZAOSTAVŠTINE NA NASLEDNIKE (Član 212. Gž.132 - . (Iz presude Okružnog suda u Nišu. godine. br. poravnanjem zaključenim 27. stav 1.2006.1990 godine. Suprug tužilje je naslednik svog pokojnog oca sa jednom trećinom udela. kada su njegovi zakonski naslednici bili supruga. pokreću ostavinski postupak na zaostavštini svekra tužilje.09. koje su taksativno pobrojane u izreci presude. Ž. Ž. raspravili zaostavštinu .11. (Vrhovni sud Srbije. drugostepeni sud je potvrdio prvostepenu odluku koja je i doneta na osnovu pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja i utvrđenog obima zaostavštine pokojnog svekra tužilje. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je usvojio tužbeni zahtev i utvrdio da je ona vlasnik po osnovu nasleđa na jednoj idealnoj šestini nepokretnosti.1992. pa je u momentu njegove smrti tužilja kao njegova supruga – naslednik jedne šestine svih nepokretnosti iz ostavinskog rešenja. 723/06 od 09. gde je po odricanju majke ćerka oglašena naslednikom na celokupnoj imovini.P.

P. i da. te da ona i nema pravnog interesa da pobija rešenje o nasleđivanju iza pok. bez uticaja su izjave o nasleđivanju koje su bile date u ostavinskom postupku pre isticanja spornih činjenica. god. niti one ističu bilo kakav zahtev iz onoga što predstavlja njenu zaostavštinu.1999.) 296.nesporno je. Gž. Okolnost da se između trećih lica i sada pokojne vodi postupak o poništenju ugovora na osnovu koga je pokojna stekla pravo svojine na predmetnom stanu. Gž. 5483/98 od 20. Z. 380. ZPP. tač. to je prvostepeni sud pravilno odlučio kada je dalji postupak rasprave zaostavštine iza pok. Budući da R. Z.2004. 1995. ishoduje i drugačiji raspored zaostavštine pok. 297.10.NASLEDNO PRAVO u potpunosti. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. 10649/95) . u tom delu. sud je bio dužan da utvrdi koji su zakonski naslednici umrlog tužioca i da li oni žele da stupe u parnicu na mesto umrlog tužioca. u slučaju kada je umrli ostavio imovinu.133 - . god. ne predstavlja prethodno pitanje u ostavinskom postupku. sve i da Z. osim one navedene u poravnanju.10. onda to mogu učiniti samo svi naslednici koji kao sanaslednici imaju status jedinstvenih suparničara. U prvostepenom postupku je utvrđeno da pok. da poravnanje pobija u parničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. to nisu ni učesnice R. koji se već vodi. a kako ostavilac druge imovine nije imao. ZON-a. obustavio.Ž. Okružni sud je odbacio kao nedozvoljenu njenu žalbu kojom se prvostepeno rešenje pobija u navedenom delu.) 295. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. (Vrhovni sud Srbije. potrebno je da se ostavi mogućnost naslednicima da se o tome izjasne. već svi naslednici. Budući da se umešao u parnicu samo bračni drug tužioca. Rev.. u smislu čl. 677/95 od 30. zavisno od odluke u parnici.1996. pa je stoga Okružni sud odbio kao neosnovanu žalbu učesnice R. od kojih zavisi pravo na nasleđe. Z. 658/04 od 19. P. 123. 10201/96 od 25.R.04. zaostavština nije pravilno označena.10. P. Gž. nije imala bliskih srodnika kao zakonskih naslednika a. Pobijano rešenje nema to pravno dejstvo da sprečava učesnicu R. Kako se ostavinski pokreće i vodi po službenoj dužnosti.. prvostepeni sud je bio ovlašćen da prekinuti postupak nastavi donošenjem pobijanog rešenja. jer ne može samo jedan od više naslednika da preuzme parnicu. koje takođe nije smetnja da se nastavi parnica za poništaj poravnanja kojim je rešeno pitanje nasleđivanja iza pok. i J.) 294.god.) Kada pre okončanja ostavinskog postupka postane sporran obim zaostavštine. 2. zbog postojanja usmenog testamenta ostavioca. Ukoliko bi se na mestu umrlog tužioca pojavili njegovi naslednici odnosno stupili u parnicu na mestu umrlog tužioca. u stvari i nije učesnik u nasleđu iza pok. god. na osnovu čl.. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. kao i pravo na zakonsko nasleđivanje. Pre nego što sud odluči o obustavi postupka.

okončanja ostavinske rasprave može se tražiti poništaj nasledničke izjave. 2084/07 od 04.2007.) .12. ukoliko se poništi prethodna. Zbog toga će prvostepeni sud u ponovnom postupku pozvati imenovanog naslednog učesnika da se izjasni. da testamentalnim naslednicima dostavi pismeni dopis kojim traži da se izjasne u roku od 15 dana o postavljenom zahtevu zakonskih naslednika na nužni deo. Od toga će zavisiti dalji tok postupka i odluka suda. tokom postupka raspravljanja zaostavštine.okončanja ostavinske rasprave. 213. 35/96 od 20. st. Zahtev za poništaj nasledničke izjave o odricanju od nasleđa zbog zablude može se ostvariti do svršetka ostavinske rasprave pred prvostepenim sudom a nakon toga taj zahtev se može ostvariti samo u parnici pod uslovima propisanim odredbama čl. 4668/07 od 17. i 117.10. god. Gž. da li ona zapravo traži poništaj nasledničke izjave iz navedenih razloga u smislu odredbe čl. Zakona o obligacionim odnosima.134 - .1996. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu – mart 2002. (Rešenje Opštinskog suda u Nišu.) 300.god. Zakona o nasleđivanju) 298. Lice koje se odreklo nasleđa nije naslednik. godine) 299. Poništaj nasledničke izjave – shodno čl. Ostavinski sud je u obavezi. Gž. st. jer se do tog momenta može dati i nova naslednička izjava ukoliko se poništi prethodna.NASLEDNO PRAVO ODRICANJE OD NASLEĐA (Član 213. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu.može se tražiti do završetka . Zakona o nasleđivanju. godine i Rešenje Okružnog suda u Nišu. O. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. jer se do tog momenta može dati nova naslednička izjava. Zaskona o nasleđivanju . 2552/97) 301. 220. Iz obrazloženja: Jednom data naslednička izjava (negativna ili pozitivna) smatra se konačnom i važi kako u odnosu na zaostavštinu koja je predmet ostavinskog postupka tako i na docnije pronađenu imovinu.03.2008. Sve do završetka . 1. pa sud nije dužan da mu uruči rešenje o nasleđivanju. Gž. 4. 65.

1999. (Vrhovni sud Srbije. Rev 4229/98 od 09.) 305. ali se po . kao i izjava o prijemu nasleđa. (Vrhovni sud Srbije.01.1999. god. Rev. Rev.) 306. Ako se koji od naslednika ranije odrekao nasleđa.03.NASLEDNO PRAVO PRIRODA IZJAVE O ODRICANJU I NJEN PONIŠTAJ (Član 214. Izjava kojom se ne osporava punovažnost testamenta o formi i sadržini ne predstavlja nasledničku izjavu. pa se pronađe nova imovina. Data naslednička izjava i rešenje o nasleđivanju vezuju stranke koje su učestvovale samo ukoliko se odnose na pravo nasleđa dok svakom od učesnika u ostavinskom postupku ostaje i dalje pravo da u parnici opstvaruje zahtev koji se zasniva na njegovom pravu svojine nezavisno od prava nasleđa.2000. može tražiti poništenje izjave ako je ona izazvana prinudom ili pretnjom. Neopoziva je izjava o odricanju od nasleđa. koji je dao izjavu. 6396/97 24. god. Pravo na poništaj nasledničke izjave pripada samo licu koje jet u izjavu dalo a ne drugim licima. sud ga mora pozvati radi davanja nasledničke izjave koja se odnosi na novu imovinu.) 304.njegovoj pravnosnažnosti – ono ne može staviti van snage presudom parničnog suda. (Vrhovni sud Srbije. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. 2565/99 od 26. Naslednik. Naslednička izjava data protivno odredbama Zakona o nasleđivanju čini ostavinsko rešenje nezakonitim.1198.135 - . Gž.01. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu – maj 2004. Rev. 3100/98 od 13. (Vrhovni sud Srbije. Zakona o nasleđivanju) 302. ili je data usled prevare ili u zabludi. god.) 307.09.) 303. god. pa ni sanaslednicima. 194/95) . god.

Rušljivost se primenjuje u materiji mana volje (pretnja. stav 2. ustupilac je legitimisan da traži njeno poništenje. Nakon nasledničke izjave.član 111. ako je izjava data u zabludi. Tužba za poništenje rušljivog ugovora može se podići samo u zakonom predviđenom roku čija dužina zavisi od konkretnog uzroka rušljivosti . stav 1. Zakona o vanparničnom postupku doneo dopunsko rešenje i na novopronađenoj zaostavštini oglasio za naslednika po osnovu zakona ovde tuženog. prevara) i kod ograničene poslovne sposobnosti. ako je tom prilikom bilo mana u pogledu volje strana.O. koju čine akcije navedenog Preduzeća. Zakona o nasleđivanju. To znači da njegovo poništenje može da zahteva onaj ugovornik čija volja ima nedostataka odn. zabluda.član 117. uz istovremeno ustupanje naslednog dela. primio ustupljeni deo. tuženi je podneo zahtev da se raspravi novopronađena zaostavština ostavioca. Dakle. smatra se izjavom o prijemu nasleđa. pa je sud na osnovu odredbe člana 127. Saglasili su se da nepokretnu imovinu naslede svi prema zakonskom redu nasleđivanja u odgovarajućim idealnim delovima a da putničko vozilo pripadne u nasledni deo tužilji. na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu shodno odredbi člana 216. tako da se samo oni mogu pozivati na poništenje. kao i kad je to tim Zakonom ili posebnim propisom određeno . U konkretnom slučaju utvrđeno je sledeće činjenično stanje: U ostavinskom postupku iza imenovanog pokojnog. Ovo zbog toga što takva izjava predstavlja i ugovor o poklonu učinjen u korist drugog naslednika.136 - . Zakona o nasleđivanju. date o ustupanju naslednog dela od strane jednog od naslednika. rušljivi ugovori su oni koji proizvode pravna dejstva ali koji mogu biti poništeni u predviđenom roku na zahtev zakonom određenih lica i to zbog nedostataka kojima se u prvom redu vređaju pojedinačni interesi (te se na rušljivost mogu pozivati samo pravno zainteresovana lica. Zakona o obligacionim odnosima. Iz obrazloženja: Relevantne odredbe: Ugovor je rušljiv kada ga je zaključila strana ograničeno poslovno sposobna. Na ročištu kod prvostepenog suda svi učesnici su saglasni da novopronađenu zaostavštinu ostavioca nasledi učesnik M. Pošto je tuženi M. Ugovor o poklonu je rušljiv ako je bilo mana u pogledu volje strana. Rušljivim ugovorima prvenstveno se vređaju interesi samih ugovornica ili i nekih drugih zakonom određenih lica. kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana. Po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju i deobi. Zakona o nasleđivanju) 308.NASLEDNO PRAVO ODRICANJE U KORIST ODREĐENOG NASLEDNIKA (Član 216. . a ne i sudovi po službenoj dužnosti). nasleđa na zaostavštini ostavioca koje im pripada po zakonu prihvatili su se tužilje. tuženi i V. Zakona o obligacionim odnosima. Sudskom presudom se ne ustanovljava već izriče poništenje ugovora. Izjava tužilja da su saglasne da akcije nasledi ovde tuženi. u smislu člana 216. Poništenje rušljivog ugovora zahteva onaj ugovornik čija volja ima nedostataka (ugovornik koji je u zabludi o bitnim svojstvima predmeta ili koji je izjavio volju pod pretnjom ili prevarom).

zabluda. koju čine akcije naznačenog preduzeća.NASLEDNO PRAVO Kako se rušljivim ugovorima prvenstveno vređaju interesi samih ugovornika. Zakona o nasleđivanju. kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana kao i kad je to tim Zakonom ili posebnim propisom određeno. Po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju i deobi. Zakona o obligacionim odnosima.shodno odredbi člana 216. tako da se samo oni mogu pozivati na poništenje.2008. Iz obrazloženja: Ugovor je . Ustupilac je upravo zbog toga legitimisan da traži poništenje nasledničke izjave ukoliko je prilikom njenog davanja bilo mana u pogledu volje strana. a ne i sudovi po službenoj dužnosti.04. Na ročištu kod prvostepenog suda svi učesnici su saglasni da novopronađenu zaostavštinu ostavioca nasledi imenovani učesnik. stav 1. Zakona o nasleđivanju. uz istovremeno ustupanje naslednog dela. ako je izjava data u zabludi. Zakona o vanparničnom postupku doneo dopunsko rešenje i na novopronađenoj zaostavštini oglasio za naslednika po osnovu zakona ovde tuženog. Poništenje rušljivog ugovora zahteva onaj ugovornik čija volja ima nedostataka (ugovornik koji je u zabludi o bitnim svojstvima predmeta ili koji je izjavio volju pod pretnjom ili je prevaren).O. tužba za poništenje rušljivog ugovora može se podići samo u zakonom predviđenom roku čija dužina zavisi od konkretnog uzroka rušljivosti ugovora. nasleđa na zaostavštini ostavioca koje im pripada po zakonu prihvatili su se tužilje. Rev.rušljiv kada ga je zaključila ograničeno poslovno sposobna strana. U konkretnom slučaju. godine) 309. Izjava tužilja da su saglasne da akcije nasledi ovde tuženi. Rušljivi ugovori proizvode pravna dejstva ali mogu biti poništeni u predviđenom roku na zahtev zakonom određenih lica i to zbog nedostataka kojima se u prvom redu vređaju pojedinačni interesi. Rušljivost se primenjuje u domenu mana volje (pretnja. Rušljivim ugovorima prvenstveno se vređaju interesi samih ugovornica ili i nekih drugih zakonom određenih lica. u ostavinskom postupku iza imenovanog pokojnog. na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu . Naslednička izjava o ustupanju naslednog dela data od strane jednog od naslednika predstavlja i ugovor o poklonu učinjen u korist drugog naslednika. Zakona o obligacionim odnosima . (Iz Rešenja Vrhovnog suda Srbije.137 - . proizilazi da su tužilje aktivno legitimisane da traže poništenje nasledničke izjave o ustupanju svog naslednog dela zbog zablude. prevara). Sudskom presudom se ne ustanovljava već izriče poništenje ugovora. u smislu člana 216.prema članu 111. smatra se izjavom o prijemu nasleđa. Otuda se na rušljivost mogu pozivati samo pravno zainteresovana lica. Prema članu 117. Zbog toga je pogrešan stav nižestepenih sudova da tužilje nemaju aktivnu legitimaciju u ovom sporu. tuženi i lice V. stav 2. kao i kod ograničene poslovne sposobnosti. Saglasili su se da nepokretnu imovinu naslede svi prema zakonskom redu nasleđivanja u odgovarajućim idealnim delovima a da putničko vozilo pripadne u nasledni deo navedenoj tužilji. što znači da poništenje ugovora o poklonu može da zahteva onaj ugovornik čija volja ima nedostataka odn. pa je sud na osnovu odredbe člana 127. Ugovor o poklonu je rušljiv ako je bilo mana u pogledu volje strana. Pošto je ovaj tuženi primio ustupljeni deo. 804/08 od 03. tuženi je podneo zahtev da se raspravi novopronađena zaostavština ostavioca. .

god. proizilazi da su tužilje aktivno legitimisane da traže poništenje nasledničke izjave o ustupanju svog naslednog dela zbog zablude. i kao dvostrani pravni posao ustupanje proizvodi pravno dejstvo tek ako sanaslednik prihvati ponudu. To semože primeniti i na izjavu o odricanju od nasleđa u korist određenog naslednika. Zakona o nasleđivanju) Naslednička izjava neće biti u skladu sa zakonom ukoliko naslednicima nije predočeno šta predstavlja ostavinsku masu.) 310. 6752/97 od 01. Ako su stranke u vreme raspravljanja zaostavštine znale za zaveštanje i njegovu sadržinu. Rev. kao ni koja su im prava i koji je značaj nasledničke izjave.04.10.02.2000. godine) Naslednička izjava o odricanju od nasleđa u korist određenog naslednika. U slučaju odricanja od nasleđa u korist određenog naslednika. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. ali ga namerno nisu predale sudu. 4320/99 od 22. pa je pogrešan stav nižestepenih sudova da tužilje nemaju aktivnu legitimaciju u ovom sporu. bitnom zabludom se smatra i zabluda o pobudi koja je bila odlučna za ustupanje. smatra se kao izjava o prijemu nasleđa i ustupanju svog naslednog dela. (Vrhovni sud Srbije. ne mogu se – u takvim okolnostima – koristiti ptavom da u posebnoj parnici ostvaruju svoj zahtev. god. 3298/99 od 10. 10525/95) 313. (Vrhovni sud Srbije. PREĆUTNI PRIJEM NASLEĐA (Član 219. Rev. 804/08 od 03. Rev.02. (Iz Rešenja Vrhovnog suda Srbije. Kod pravnih poslova bez naknade bitnom zabludom smatra se i zabluda o pobudi koja je bila odlučna za preuzimanje obaveze.NASLEDNO PRAVO Kako se rušljivim ugovorima prvenstveno vređaju interesi samih ugovornika. Rev. Rev. (Vrhovni sud Srbije.) .) 312.1998. god.01. god. AKO JE DATA IZJAVA O PRIJEMU NASLEĐA (Član 220. 3991/99 od 19. Gž.) 311. (Vrhovni sud Srbije. Zakona o nasleđivanju) 314. odnosno ustupljeni deo nasleđa.138 - .2008.2000.2000.

1997. godine nisu tražili da se utvrdi da ostavinsku masu iza njihovog pravnog prethodnika ( supruga ) i oca čine nepokretnosti koje su predmet tužbenog zahteva. Protekom zakonom propisanog roka za ostvarenje prava na zaostavštinu prestaje i samo pravo na zakonsko nasleđe . Iz obrazloženja: Jasno se razlikuju naslednička izjava i sporazum o deobi.5. kojim je je propisano da pravo zahtevati zaostavštinu nasledniku ostavioca zastareva prema savesnom držaocu za godinu dana od kada je naslednik saznao za svoje pravo i za držaoca stvari zaostavštine a najdalje za deset godina računajući od smrti ostaviočeve odn.sve do utuženja 1994. Prema nesavesnom držaocu ovo pravo zastareva za 20 godina. god. po svojoj prirodi i domašaju. Prekluzija je nastupila na osnovu člana 144.kao njegovi zakonski naslednici . br.NASLEDNO PRAVO 315. može se tražiti poništaj izjave zbog eventualne zablude. Kod davanja nasledničke izjave. to se ( kao i svako poravnanje ) i on može napadati i pobijati. list FNRJ". tada važećeg Zakona o nasleđivanju ("Sl.04. naslednička izjava i sporazum o deobi. 20 od 11. Zakona o nasleđivanju) 317. jer Zakon o nasleđivanju tako nešto ne predviđa. .1995. a ukoliko između naslednika postoji spor o tome. od proglašenja testamenta. god. U slučaju da je sporazum o deobi sačinjen u zabludi.1955. Tužioci su na taj način prekludirani u pravu na ostvarivanje naslednog dela. Ostavinski sud će prekinuti ostavinski postupak i naslednika ( koji tvrdi da je bio u zabludi ) . godine). ne bi trebalo postupati na isti način. (Iz rešenja Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici.07. Međutim. budući da sporazum o deobi praktično predstavlja poravnanje pred sudom. 46/97 od 28. on će se raspraviti u parnici. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Gž. pri čemu nema potrebe prekidati ostavinski postupak.uputiti na parnicu. U ostavinskom postupku se jasno razlikuju.) 316.139 - . isto će se ukinuti. 870/95 od 28.zakonska prekluzija. godine a tužioci . Iz obrazloženja: Pravni prethodnik tužilaca umro je 1956.) NEZASTARIVOST PRAVA NA ZAHTEVANJE ZAOSTAVŠTINE (Član 221. Ukoliko je ostavinsko rešenje protivrečno nasledničkim izjavama. Gž.

god. Iz obrazloženja: Naznačenim rešenjem nadležnog Opštinskog suda od 20.2004. tužbeni zahtev nije osnovan iz iznetih razloga. U parničnom postupku tužilac ima pravo da potražuje od tuženog naplatu dugova (svojih potraživanja) pokojnog ostavioca kada su oni utvrđeni pravnosnažnim ostavinskim rešenjem. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. Zakona o nasleđivanju) 320. Istim rešenjem je utvrđeno da pasivu zaostavštine čini dospelo novčano potraživanje imenovanog advokata . ima za posledicu odbijanje tužbenog zahteva. to drugostepeni sud nalazi da je osnovan tužbeni zahtev tužioca. 255/2004 od 11. Stranka se u parnici može pozvati na ugovor o doživotnom izdržavanju iako u ostavinskom postupku to nije učinila.12. nije od uticaja.NASLEDNO PRAVO Tužioci su . godine) .07.2010. pa je obavezao tuženog da mu plati 1/3 navedenog iznosa. god. Stoga. a na osnovu punomoćja izdatog od strane ostavioca u navedenom predmetu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.1. a ne od sudske odluke ili podnošenja zahteva. Kako naslednici odgovaraju za ostaviočeve dugove. godine tuženi je oglašen za naslednika na idealnoj 1/3 zaostavštine iza smrti ostavioca. (Iz presude Okružnog suda u Čačku.11.) 318.140 - . jer je potraživanje tužioca utvrđeno pomenutim rešenjem koje je postalo pravnosnažno.2003. godine u ostavinskom postupku.2009. do njegovog prekida.1995. Gž.2 1248/10 od 08. Rok zastarelosti se računa od momenta smrti.) 319. koja se mora primeniti na materijalno-pravni odnos stranaka protekom zakonskog roka za ostvarenje zaostavštine . Rev.2003. (Iz Presude Višeg suda u Kraljevu.) OBIM NASLEDNIKOVE ODGOVORNOSTI ZA DUGOVE (Član 222. 51/03 od 21.06.izgubili pravo na zakonsko nasleđivanje. a što sud navodi kao razlog za odbijanje tužbenog zahteva. god. To što tužilac nije prijavio svoje potraživanje do 24. Gž. čak i pod pretpostavkom prihvatanja revizijskih razloga vezanih za nepostojanje uslova za sticanje svojine održajem zbog nesavesnosti tuženih.imajući u vidu ovu zakonsku odredbu.610/95 od 03.05.ovde tužioca u naznačenom iznosu. Gž. Zakonska prekluzija koja je nastupila.

V.233. .2002. i 4. što je potvrdio i sada pokojni otac tuženih u periodu lečenja posle saobraćajne nezgode. Vrhovni sud je ispitao pobijanu presudu na osnovu člana 399.36 ari i 1.141 - . rešenjem Drugog opštinskog suda u B. godine. Navedeni iznos dat je na zajam isključivo ocu tuženih. Naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine.prema datom nalazu i mišljenju veštaka neuropsihijatra . koji na osnovu člana 84. kao fizičkom licu. Nadležni Okružni sud je naznačenom presudom od 21.256. istog. je.V.000. isplati iznos od 45. Zakona o parničnom postupku i zaključio da je revizija neosnovana.a sve počev od 01." AD da pokojnom D. a koji nije u ugovorenom roku vraćen. Vrednost nasleđene imovine je veća od visine duga u iznosu od 45. Tuženi V. Razlozi nižestepenih presuda nisu između sebe protivurečni.150.V.NASLEDNO PRAVO 321. sa domicilnom kamatom od dospelosti duga pa do isplate.. Neosnovan je razlog revizije o postojanju bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361. u dinarskoj protivvrednosti po kursu po kome poslovne banke u mestu ispunjenja otkupljuju efektivnu stranu valutu na dan isplate.kao zajmoprimca i tužioca . tačka 12. godine odbio kao neosnovanu žalbu tuženog V. stav 2. godine pa do isplate. stav 2.M. presude obavezan je da tužiocu B.00 dinara. Kada je vrednost nasleđene imovine veća od novčanog iznosa koji je predmet ugovora o zajmu između ostavioca . a ni sadržini dokaza izvedenih u postupku. i prvostepenu presudu u stavu 1. ovog Zakona na koju Vrhovni sud pazi po službenoj dužnosti.12. i dopunskim rešenjem istog suda oglašen je za zakonskog naslednika svoga oca na svim pravima po osnovu poravnanja zaključenog pred Opštinskim sudom u G. a koji je .256. Zakona o parničnom postupku stranku mora da zastupa u postupku po reviziji. tačka 9. sa rokom vraćanja do 01. u dinarskoj protivvrednosti po kursu u momentu ispunjenja obaveze..97 eura. Pobijanom i prvostepenom presudom dati su razlozi o odlučnim činjenicama na kojima je zasnovana odluka o tužbenom zahtevu. Prema utvrđenom činjeničnom stanju.kao zajmodavca.sada pokojnog D. kao i na 1/2 idealnog dela nepokretnosti stambene zgrade površine 1. sa domicilnom kamatom na iznos od 33.55 eura u dinarskoj protivvrednosti po kursu po kome poslovne banke otkupljuju efektivnu stranu valutu u mestu ispunjenja na dan isplate. onda su pravilno nižestepeni sudovi utvrdili obavezu zakonskog naslednika da vrati istu sumu novca koja je data na zajam. stavom 2.M. preko punomoćnika advokata. 2. a ne u ime i za račun preduzeća "V. Protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu tuženi V.16 ari u G.2002. u postupku nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. Tužilac je sada pokojnom imenovanom ocu tuženih u više navrata dao na zajam ukupan iznos od 45.55 eura.000 eura i na iznos od 1. na iznos od 10. tuženi su naslednici svoga oca .022. na iznos od 1.55 eura. Postojanje duga u navedenom iznosu i okolnosti da dug nije vraćen utvrđeno je iz dokaza izvedenih u postupku.256.K. na ime naknade nematerijalne štete isplati ukupan iznos od 1.12.58 eura. kojim je obavezana Kompanija "D.000 eura .02. izreke potvrdio.V.2007. Iz obrazloženja: Tuženi V.u stanju lečenja posle saobraćajne nesreće bio sposoban za rasuđivanje i imao saznanje o svojim obavezama po osnovu ugovora o zajmu. sin zajmoprimca. Jer." čiji je on bio direktor. blagovremeno izjavio reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primene materijalnog prava.

Na osnovu člana 562. a to je da nije utvrđen status zemljišta na kojima je dužnik postao naslednik. pa je i izvršenje nedozvoljeno..03. Zakona o obligacionim odnosima. 1353/07 od 03. dug u iznosu iz stava 1. Takođe proizilazi da je utvrđena obaveza dužnika – tuženika u parnici za isplatu tužiocu – poveriocu novčani iznos od. Kada je za naslednika imovine pokojnog proglašena država – Republika Srbija.V. tog suda. a sve u dinarskoj protivvrednosti po kursu u momentu ispunjenja obaveze. Iz spisa proizilazi da je raspravljena zaostavština pokojnog i država – dužnik je postala naslednik. Zakona o nasleđivanju. Zakona o nasleđivanju.. Za takvu odgovornot dužnika ne utiče okolnost koja se u žalbi ističe. kojom je propisano da naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine. pa je u tom delu žalba neosnovana.. Zakona o nasleđivanju i naslednik odgovara za dugove ostavioca do visine nasleđene imovine. to je pravilnom primenom navedenih odredbi materijalnog prava. Rev. Međutim..2006. već i iskaza svedoka koji imaju saznanje da je tužilac ocu tuženih dao na zajam predmetni iznos te da je postojanje duga u utvrđenom iznosu priznavao i sada pokojni . i 2. prema razlozima pobijane i prvostepene presude.pre doživljene saobraćajne nesreće..10. Neosnovano je isticanje u žalbi da nema odgovornoti tuženika – dužnika. Obaveza tuženog V. prvostepene presude.NASLEDNO PRAVO Na utvrđeno činjenično stanje pravilnom primenom materijalnog prava odlučeno je kao u stavu 1. a zbog težine zadobijenih povreda od kojih je nastupila smrt. i 2. Naime.142 - . izreke prvostepene presude. da tužiocu vrati istu sumu novca koja je data na zajam sa domicilnom kamatom od dospelosti duga pa do isplate. po članu 222. i 2. pravilno je obavezan tuženi V. izreke prvostepene presude. to postoji odgovornot Republike Srbije – naslednika shodno članu 222.2007. a zbog okolnosti da sada pokojni otac tuženih posle saobraćajnog udesa. nije bio u takvom stanju svesti da bi se iz njegove izjave mogao izvesti zaključak o postojanju duga prema tužiocu. na ime duga ostavioca. godine ) 322. na osnovu pravnosnažne presude. 454/06 od 29. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. Kako je veštačenjem utvrđeno da je vrednost imovine pokojnog veća od duga. odlučeno kao u stavu 2. prvostepene presude nije utvrđen samo iz činjenice da je otac tuženih posle saobraćajne nesreće priznao postojanje odnosa zajma. Gž.) . proizilazi iz odredbe člana 222. Odlučujući o reviziji. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu dužnika i potvrdio je prvostepeno rešenje.. tada naslednik odgovara za dugove ostavioca do visine nasleđene imovine shodno članu 222. proizilazi zaključak nižestepenih sudova o postojanju odnosa zajma između tužioca i oca tuženih. Kako je vrednost nasleđene imovine veća od iznosa koji predstavlja zajam. naslednik svoga oca. Zbog toga je neosnovan razlog revizije da je o tužbenom zahtevu odlučeno pogrešnom primenom materijalnog prava. ( Presuda Vrhovnog suda Srbije. Iz okolnosti da je tužilac ocu tuženih dao na zajam iznos iz stava 1. br. Iz obrazloženja: Rešenjem o izvršenju prvostepenog suda dozvoljeno je izvršenje pa se dužnik Republika Srbija obavezuje da isplati poveriocu iznos. U toj situaciji na obavezu naslednika ne utiče status zemljišta na kome je postao vlasnik. pri činjenici da novčani iznos koji je predmet ugovora o zajmu nije u ugovorenom roku vraćen. Zakona o nasleđivanju. god. Vrhovni sud je cenio navode kojima se osporava postojanje potraživanja tužioca po osnovu ugovora o zajmu.

(Iz rešenja Okružnog suda u Novom Sadu. Na to upućuje odredba člana 212.. br. na naslednika prelaze i prava i obaveze ostavioca. Zakona o obligacionim odnosima. da potraživanje u navedenom izvršnom postupku iznosi 9.11. tvrdeći da ju je pretrpeo u požaru koji je izazvao otac tuženog O.prvostepeni sud je odbio tužbeni zahtev Međutim. iz O.2002. i to pod uslovima i u obimu propisanim članom 222.nastala 10. pre smrti ostavioca koji je preminuo 25.obaveza naknade štete koja se. Imajući u vidu da je predmet zaostavštine pok. da je vrednost nepokretnosti u tom postupku procenjena na 1. Jer. istog Zakona .____/99 radi naplate novčanog potraživanja neparničara M.. Iz obrazloženja: Tužilac je protiv tuženog ."zaostavština prelazi po sili zakona na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti" i odredba člana 222.. Zakona o nasleđivanju . I. Zakona o nasleđivanju.I. i to po sili zakona samom činjenicom smrti.143 - . postojeće na kp._____/99 od 10. godine ( dakle.NASLEDNO PRAVO 323. bila 1/2 stambene zgrade u O. Dug ostavioca je . posebno zbog toga što pre smrti oca tuženog pravo tužioca za naknadu štete nije ni utvrđeno . 1491/2005 od 4..2002.) 324.00 dinara.000.. Gž. u smislu odredbe člana 186. činjenica da visina štete nije utvrđena pre nastupanja smrti štetnika nije od uticaja na pravo oštećenog da štetu zahteva od naslednika. godine ). P. jer naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine."naslednik odgovara za dugove ostavioca do visine vrednosti nasleđene imovine". stav 1.placa na koje se ova kuća nalazi.2006.600 DM s kamatom._______/9 KO O… kao 1/2 zemljišta .I.jer u ostavinskom postupku nije nasledio obavezu naknade štete koju je tužilac pretrpeo. M. . koji je i preminuo od posledice ovog požara. I. ovakav stav prvostepenog suda nema uporište u materijalnom pravu.. Naime. koja je -prema utvrđenju prvostepenog suda . Za ostaviočeve dugove naslednik odgovara samo do visine vrednosti nasleđene imovine. Iz obrazloženja: U ovoj pravnoj stvari tužilac potražuje od tužene Republike Srbije primljeni deo cene po osnovu ništavog ugovora o prodaji nepokretnosti (izostanak zakonske forme) zaključenog sa sada pok. Zakona o nasleđivanju .020. čiji je zakonski naslednik tužena Republika Srbija. 1999. na osnovu izvršne isprave. biv. A.10. 02. jer ostaviočevi dugovi postaju u trenutku otvaranja nasleđa dugovima naslednika a nasleđe se . ostaviočeva obaveza naknade štete tereti naslednika po sili zakona kao dug ostavioca.saglasno odredbi člana 206. Zbog toga.. podneo tužbu radi naknade štete.. br. br.sina i naslednika pokojnog O. Naslednika tereti obaveza naknade štete koja je dospela pre smrti ostavioca a koja tužiocu nije naknađena od strane ostavioca. A.u konkretnom slučaju . iz P. god.otvara čovekovom smrću. a koja tužiocu nije naknađena pre smrti ostavioca.12. smatra dospelom od trenutka nastanka štete. zatim da je ova nepokretnost predmet izvršenja u postupku I. Sa obrazloženjem da tuženi nije pasivno legitimisan .

428/06 od 30. Iz obrazloženja: Prema utvrđenim činjenicama tužilac je dao na zajam pokojnom suprugu tužene određeni novčani iznos u nemačkim markama o čemu je sačinjena i pismena isprava. Zakona o nasleđivanju ("Sl. istog zakona dužan da mu taj iznos vrati. usvajanjem tužbenog zahteva prema tuženoj Republici Srbiji. glasnik SRS". br. prvostepeni sud pogrešno nalazi da vođenje postupka izvršenja u navedenom predmetu i postojanje ostaviočevog duga prema neparničaru M. nema značaja za vođenje ove parnice. 02. i 558. 1999. Zakona o nasleđivanju ("Sl. godine i da dovede u odnos te dve vrednosti pa tek onda da razmotri ima li mesta i u kom obimu obavezivanju tužene Republike Srbije da tužiocu vrati iznos spornog novčanog potraživanja. Odredbom člana 140. niti u koju svrhu je ovaj iznos utrošen. 52/74. po navedenom izvršnom predmetu. Nije sporno da je sada pokojni suprug tužene dugovao tužiocu tuženi iznos u smislu odredbe čl. br. ZON-a utvrditi najpre vrednost nasleđene imovine i vrednost duga pok. 222. Zakona o nasleđivanju ("Službeni glasnik SRS". 222.2006. Iza smrti pokojnog supruga tužene nije ostavila nikakava imovina. Sporno je da li je tužena kao zakonski naslednik svog pokojnog supruga u obavezi da tužiocu isplati utuženi iznos. po kojoj naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine. stav 1. 222. već bi imao pravo da traži izvršenje i na drugoj imovini tuženika.i glasnik SRS". Zakona o nasleđivanju. A. glasnik SRS". Zakona o nasleđivanju.144 - . zatim koliko iznosi dug ostavioca. br. br. br. Na osnovu ovako utvrđenih činjenica prvostepeni sud je pravilno postupio kada je tužbeni zahtev odbio. Zakona o nasleđivanju ("Sl. st. Zakona o obligacionim odnosima kao i da je u smislu čl. po presudi P.05. Gž. br. Prvostepeni sud je zaljučio da tužena nije u obavezi da tužiocu isplati utuženi iznos. 1/80). Tužena nije imala znanja da je njen sada pokojni suprug uzeo na zajam od tužioca označeni iznos deviza. Naime. ispostavilo bi se da bi tužena Republika Srbija odgovarala za dugove ostavioca i svojom sopstvenom imovinom. 222.NASLEDNO PRAVO kao i na pozivanje tuženika u odgovoru na tužbu na odredbu čl. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. 52/74. tek u toj meri (vrednosti) tuženik će moći da odgovara za sporni dug u ovoj parnici. jer u slučaju donošenja pravosnažne presude o usvajanju tužbenog zahteva tužioca. 46/95).) 325. odnosno člana 222. propisuje da naslednik . i 562. Ovo zbog toga što ako bi vrednost imovine u potpunosti zalegla za potraživanje u vezi s kojim teče izvršni postupak. što bi bilo u suprotnosti sa odredbom čl.557. 559. 1. st. I. 46/95). 1/80) odnosno čl. U ponovnom postupku prvostepeni sud će postupiti saglasno navedenim primedbama.____/99 od 10. a sa takvom ocenom slaže se i drugostepeni sud. a ako šta ostane. M. 2. radi pravilne primene navedenog propisa prvostepeni sud je bio dužan najpre da utvrdi koliko iznosi vrednost nasleđene imovine. god. tužilac kao izvršni poverilac ne bi bio ograničen da protiv tužene Republike Srbije traži izvršenje samo na imovini koja je bila predmet nasleđivanja. stav 1. tako što će radi pravilne primene čl. Tužena kao naslednik svog pokojnog supruga iza kojeg nije ostala nikakva imovina za nasleđivanje ne odgovara za ostaviočeve dugove u smislu člana 140.

god. odgovara za njegove dugove do visine vrednosti nasleđene imovine. Zakona o nasleđivanju) 327. Presudom drugostepenog suda. pa pošto je odgovornost naslednika za dugove ostavioca ograničena do visine vrednosti nasleđene imovine to proizilazi da tužena kao naslednik pokojnog supruga u smislu citiranog propisa nije dužna da izvrši isplatu utuženog iznosa tužiocu kao dugovanje njenog pokojnog supruga. stupanja u prava poverioca odn. Gž. to tužioci imaju pravo na povraćaj kupoprodajne cene radi povraćaja u pređašnje stanje. Naslednik stupa u prava i obaveze poverioca tj. (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu. 1442/96 od 22. Pitanje pravnog sledovanja. Na utvrđeno činjenično stanje.) 326.09. a tužioci su kupili nepokretnost u delovima od po ½ a shodno članu 104. god. To znači da naslednik za dugove ostavioca odgovara samo ako u vrednosti njegovog naslednog dela za njih postoji pokriće. Pored toga tužena nije odgovorna za dugove svog sada pokojnog supruga ni svojom posebnom imovinom u smislu člana 336. pošto prema utvrđenim činjenicama ne proizilazi da je zajam koji je pokojni suprug tužene uzeo od tužioca utrošen za podmirenje tekućih potreba bračne zajednice.) ODGOVORNOST SANASLEDNIKA (Član 224. Zakona o braku i porodičnim odnosima. preinačena je prvostepena presuda. (Iz odluke Okružnog suda u Kraljevu. ZOO.NASLEDNO PRAVO odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine. U konkretnom slučaju pokojni suprug tužene nije imao nikakve imovine za nasleđivanje. Iz spisa proizilazi da je poništen ugovor o kupoprodaji zaključen između tužilaca kao kupaca i pravnog prethodnika tuženih kao prodavca. stav 2.1997. u obaveze dužnika iz izvršne isprave je takvo da se u odnos potraživanja može preći na više načina. 1194/96 od 03. prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno . Zakonski naslednici odgovaraju za dugove ostavioca solidarno do visine vrednosti svog naslednog dela.05. a što je slučaj kod nasleđivanja. Gž. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda tuženici su dužni da plate tužiocima navedeni novčani iznos u delovima od po ½ sa zakonskom zateznom kamatom. niti za obaveze koje po opštim propisima terete oba bračna druga. Kako je ugovor poništen.145 - . tako da se obavezuju tuženici da plate solidarno tužiocima navedeni novčani iznos sa zakonskom zateznom kamatom.1997. kako to iz utvrđenih činjenica proizilazi.

(Iz presude Okružnog suda u Čačku.1997. Gž. god. (Vrhovni sud Srbije. 7169/99 od 16.) . Zakona o nasleđivanju) 331. Naslednik koji je snosio troškove sahrane ostavioca ima obligacioni zahtev prema ostalim naslednicima za srazmerno učešće u tim troškovima i taj zahtev može ostvariti u posebnoj parnici. br. a tuženici su njegovi zakonski naslednici i oni odgovaraju za dugove ostavioca solidarno do visine vrednosti svog naslednog dela. Nije sporno da je nasledni deo tuženih veći od ukupne obaveze tuženih. 163/95) NASLEDNIČKA ZAJEDNICA (Član 229.) PRAVO NA DEOBU NASLEDSTVA (Član 228. Okončanja ostavinskog postupka zajednički upravljaju i raspolažu imovinom koja je predmet ostavine.1997. 1471/95 od 23. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. utvrđene ovom presudom. Zakona o nasleđivanju. shodno članu 224. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu.) 328.) PRAVO NASLEDNIKA KOJI JE ŽIVEO ILI PRIVREĐIVAO U ZAJEDNICI SA OSTAVIOCEM (Član 232.NASLEDNO PRAVO pravo.10. god. Gž. Zbog toga je prvostepena presuda preinačena i odlučeno kao u izreci. Naslednik koji nije u toku ostavinskog postupka zahtevao izdvajanje iz zaostavštine imovine po osnovu sticanja u braku. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. Rev. Gž. Naslednici do deobe odn. Zakona o nasleđivanju) 329. god. Gž. god.01.04.01. 440/05 od 19.2000.146 - . Prodavac iz ugovora je u međuvremenu umro. Zakona o nasleđivanju) 330. može svoja prava ostvariti u posebnoj parnici. Posle punovažnog poravnanja suvlasnički udeli su definitivni te se o ovome više ne može voditi spor. 12136/96 od 22.2005.

kada je naslednik u ostavinskom postupku izjavio da je poklonom učinjenim od ostavioca. Zakona o nasleđivanju) 333. 46/95. umro je 12. 1579/05 od 15. Okružni sud je na osnovu čl.. iz R… njihovog dede po majci R. br. ako u zakonskom roku nije zahtevao zaostavštinu.O. prema odredbi čl. u konkretnom slučaju. u konkretnom slučaju.147 - . Dakle. prema odredbi člana 237. a najdalje za 10 godina računajući za zakonskog naslednika od smrti ostaviočeve a za testamentalnog naslednika od proglašenja testamenta (st. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu.12. 2. već o nasledničkoj tužbi.. ostavinski sud nije ni bio dužan da po pravu predstavljanja njihove majke na nasleđe poziva tužioce. 139.1997.NASLEDNO PRAVO 332. ZON-a.02. 3. Prvostepeni sud nije imao u vidu odredbu čl.) PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (Član 237. 2). Naime. ukinuo prvostepenu presudu. U ovoj pravnoj stvari tužioci zahtevaju zaostavštinu ostavioca pok. po kojoj pravo zahtevati zaostavštinu kao naslednik ostavioca zastareva prema savesnom držaocu za dve godine od dana kada je naslednik saznao za svoje pravo i za držaoca stvari zaostavštine. godine.. s obzirom na okolnost da se njihova majka R. glasnik RS". važećeg Zakona o nasleđivanju ("Sl. koji nisu ni morali da učestvuju u postupku. iz R. a tužioci nisu pozivani na nasleđe po pravu predstavljanja njihove majke. 101/03) primenjuje se Zakon o nasleđivanju ("Sl. protekom zakonom propisanog roka za ostvarenje prava na zaostavštinu prestaje i samo pravo na zakonsko nasleđe. odrekla nasleđa. M. ZON-a. st. 1/80 i 25/82) koji je važio u vreme otvaranja nasleđa (u daljem tekstu: ZON). 377.11. 46.02.2005.N. br. pa kako se ima smatrati da je nasleđe otvoreno danom smrti ostavioca. 52/74. br. M. u ostavinskom postupku iza pok. ZON-a. po nalaženju Okružnog suda. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom usvojen je tužbeni zahtev tužilaca pa je utvrđeno da su tužioci po osnovu prava predstavljanja preko njihove majke R. u celini izmiren u pravu nasleđa. M. i 131. Prema tome.1996. Pok. god. Gž. U pogledu blagovremenosti tužbe. glasnik RS". pa se ovde ne radi o ponavljanju postupka. Kako je zbog pogrešne primene materijalnog prava činjenično stanje bilo nepotpuno utvrđeno. Nasledniku prestaje pravo na nasleđe. naslednici sada pok. prvostepeni sud pogrešno nalazi da se imaju primeniti pravila o ponavljanju postupka.M. i da zaostavštinu ne potražuje. prvostepeno rešenje će se ukinuti. sa naslednim udelom od 1/3 imovini bliže označenoj u izreci prvostepene presude. svakom zakonskom nasledniku uračunava se u nasledni deo sve što je dobio na poklon od ostavioca ma na koji način. Stoga. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. st.. st. ZPP-a.) .O. ne radi se o izjavi o odricanju od nasleđa i ne primenjuje se pravilo iz čl. god. 12215/96 od 18. 1) dok prema nesavesnom držaocu ovo pravo zastareva za 20 godina (st. 1. Ako je naslednik u žalbi protiv rešenja o nasleđivanju postavio zahtev da se iz zaostavštine ostavioca izdvoji njegova posebna imovina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->