Kod bolesnika u komi prvo se Glazgov koma skalom se sabira (skoruje) Glazgov koma skor (zbor) 3 znači da je bolesnik

Koji su regioni odgovorni za normalno stanje svesti Koma metaboličkog porekla se razlikuje od kome koja je posledica bolesti mozga po Koma može da se javi u sklopu kliničke simptomatologije kod Kod bolesnika u komi važno je prvo Glazgov koma skor 3 je kod bolesnika sa akutnim moždanim udarom Moždana smrt podrazumeva Dijagnoza moždane smrti se postavlja kada Globalna ishemija mozga može da se javi kod Oporavak bolesnika posle globalne ishemije mozga zavisi od Kod trovanja morfijumom zenice su Za trovanje metil alkoholom karakteristično je Koma označava poremećaj stanja svesti sa Koma označava poremećaj stanja svesti sa Glazgov koma skorom koji je Reverzibilno stanje kome se najčešće viđa kod Najčešći uzroci ireverzibilnih koma su Kod bolesnika u komi prvo se obavlja Kod kome koja nije praćena fokalnim neurološkim deficitom prvo treba posumnjati na Kod kome sa fokalnim neurološkim deficitom prvo treba posumnjati na Kod kome bez fokalnog neurološkog deficita uz postojanje meningizma prvo treba posumnjati na Kod kome sa unilateralno prisutnom širokom i nereaktivnom zenicom najverovatnije se radi o Kod koma sa bilateralno uskim zenicama treba pomisliti na Primarna terapijska mera kod bolesnika u komi je primena Kod bolesnika u komi prvo treba uraditi Bolesnika u komi treba postaviti u Kod sumnje na to da je koma uzrokovana trovanjem benzodiazepinima prvo se primenjuje Kod bolesnika u komi nepoznate etiologije treba dati www.belimantil.info

obezbedi disanje i da 50% glukoza sa B1 vitaminom verbalni odgovor, pokretljivost ekstremiteta i očiju (otvaranje) u dubokoj komi veliki mozak i aktivirajuća retikularna formacija moždanog stabla prisustvu fokalnih neuroloških ispada kod bolesnika sa oboljenjem mozga a + b (akutnog moždanog udara, encefalitisa, tumora mozga + hipo i hipertermije, hiponatremije, hiperkapnije) obezbediti disanje loš prognostički znak sve navedeno (duboku ireverzibilnu komu + odsustvo refleksa moždanog stabla + nemogućnost spontanog disanja + ravnu E je prisutna duboka koma, apneja i kada su odsutni svi refleksi moždanog stabla sve navedeno je tačno (srčanog zastoja, vešanja, davljenja + trovanja ugljen monoksidom + respiratornog zastoja) dužine trajanja ishemije mozga (pre preduzetih mera kardiopulmonalne reanimacije) miotične sve navedeno je tačno (oštećenje optikusa + izražena metabolička acidoza + izmena stanja svesti + leči se etil alkoholom) odsustvom otvaranja očiju, motornog i verbalnog odgovora ≤8 metaboličkih poremećaja traume glave i vaskularna oboljenja mozga merenje vitalnih funkcija intoksikaciju alkoholom intracerebralnu hemoragiju akutni bakterijski meningitis hernijaciji temporalnog režnja trovanje opijatima 50 ml 50% rastvora glukoze sa 100 mg tiamina gasne analize lateralni položaj sa licem prema podlozi flumazenil (aneksat) Ringerov rastvor

remije, hiperkapnije)

ćnost spontanog disanja + ravnu EEG liniju) + respiratornog zastoja)

ja svesti + leči se etil alkoholom)

Koja je od navedenih definicija zdravstvene zaštite najkompletnija Termin "primarna prevencija" se koristi za sledeću grupu mera i aktivnosti Sve navedene mere pripadaju primarnoj prevenciji izuzev jedne Primarna prevencija podrazumeva samo jednu od navedenih aktivnosti Primarna prevencija kod oboljenja srca i krvnih sudova podrazumeva samo Termin "sekundarna prevencija" se koristi za samo jednu od navedenih grupa mera i aktivnosti Zaokružiti oboljenje za koje se preporučuje skrining kao efikasna mera zdravstvene zaštite Za sva navedena oboljenja se preporučuje rano otkrivanje bolesti izuzev za jedno Termin "tercijarna prevencija" se koristi za samo jednu od navedenih grupa mera i aktivnosti Tercijarna prevencija AIDSa obuhvata Konferencija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti odžana je Među navedenim karakteristikama zaokružite onu koja ne pripada PZZ Na nivou PZZ primenjuje se jedna od navedenih grupa mera i aktivnosti Intersektorska saradnja je Dom zdravlja je institucionalni nosilac samo jedne od navedenih organizacionih oblika zdravstvene zaštite Jedna od navedenih delatnosti ne pripada domu zdravlja Koja od navedenih zdravstvenih ustanova obezbeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu na teritoriji jedne (ili više) opština Koja od navedenih službi/ustanova ne pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti Koji od navedenih profila zdravstvenih radnika nije član tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Koji od navedenih profila zdravstvenih radnika nije član tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Koja od navedenih grupa bolesti prema MKB čini 2/3 (više od 60%) morbiditeta u ordinaciji lekara opšte prakse Koja od navedenih grupa bolesti prema MKB čini 2/3 (više od 60%) morbiditeta u dispanzeru za zdravstvenu zaštitu dece Usluge planiranja porodice ne mogu se pružiti samo u jednoj od navedenih ustanova U planiranje porodice ne spada jedna od navedenih aktivnosti Planiranje porodice se može potpuno definisati jednim od ponuđenih odgovora Kompletan odgovor na pitanje šta su faktori rizika je samo jedan od ponuđenih Faktori rizika su svi navedeni sem jedne grupe Svi navedeni faktori rizika spadaju u nepromenljive izuzev jednog Svi navedeni faktori rizika se mogu promeniti zdravstveno .vaspitnim metodama izuzev jednog Faktori rizika za nastanak KVO su svi sem jednog Osnovnu medicinsku dokumentaciju vanbolničkih zdravstvenih ustanova (doma zdravlja) predstavlja U praktičnom smislu vaspitanje za zdravlje se može definisati jednim od navedenih načina Zdravstveno vaspitanje kao mera pripada Broj članova za zdravstveno .vaspitnim metodama izuzev jednog Svi navedeni faktori rizika se mogu promeniti zdravstveno .vaspitni rad u maloj grupi je Neformalno zdravstveno vaspitanje je Koja od navedenih metoda ne pripada zdravstveno-vaspitnim Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda spada u organizacione Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda spada u organizacione Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda spada u organizacione Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda je strategija sticanja veština Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda je strategija sticanja veština Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda je strategija sticanja veština Jedna od navedenih metoda ne spada u strategiju sticanja veština .

info .Jedna od navedenih metoda ne spada u strategiju sticanja veština Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda spada u komunikacijske Koja od navedenih zdravstveno-vaspitnih metoda spada u komunikacijske Potpuna definicija savetovanja kao metode zdravstveno-vaspitnog rada je samo jedna od navedenih www.belimantil.

sprečavanju i suzbijanju bolesti. urođena ili nasleđena karakteristika z epidemiološki pušenje nasleđe godine starosti zagađena životna sredina zdravstveni karton planirana i kontrolisana intervencija koja utiče na dobrovoljno prihvatanje ponašanja koje vodi zdravlju svim merama prevencije od 8-12 ljudi deo vaspitanja koje se odvija u porodici i zajednici bez posebno organizovanih formi transakciona analiza razvoj zajednice društvene akcije društveno planiranje i organizacioni razvoj grupni rad simulacije edukativna istraživanja predavanje . bla očuvanje i unapređenje zdravlja. godine u Alma Ati bazirana je na medicinskom konceptu zdravlja sve mere i aktivnosti zdravstvene zaštite saradnja zdravstvenog sektora sa drugim sektorima koji doprinose zdravlju ljudi ambulantno-polikliničke zdravstvene zaštite stacionarno lečenje dom zdravlja dečija klinika lekar specijalista hirurgije hirurg oboljenja respiratornog sistema oboljenja respiratornog sistema zavod za zdravstveno osiguranje abortus dobrovoljno korišćenje metoda i procedura koje utiču na željeni broj trudnoća i odgovarajući vremenski razmak među nji aspekt individualnog ponašanja ili životnog stila. izlaganje uticajima životne sredine. sprečavanje i suzbijanje bolesti blagovremeno lečenje izbegavanje rizičnog i formiranje zdravog ponašanja izbegavanje rizičnog i formiranje zdravog ponašanja rano otkrivanje i blagovremeno lečenje bolesti karcinom grlića i materice grip sve oblike rehabilitacije aktivnosti na društvenom prihvatanju ljudi koji ćive sa HIV/AIDSom 1978. ranom otkrivanju.skup mera i aktivnosti namenjenih unapređenju i očuvanju zdravlja.

tokom interakcije između osobe/osoba koje imaju problem i osobe koja p .diskusija savetovanje intervju metod rada sa pojedincem ili grupom u kome se.

ranom otkrivanju.ju bolesti. blagovremenom lečenju i rehabilitaciji jući vremenski razmak među njima na ili nasleđena karakteristika za koje se zna da su udruženi sa stanjima vezanim za zdravlje a čije se sprečavanje smatra važnim vodi zdravlju .

razvija odnos poverfenja i podrške sa zajedničkim ciljem .je imaju problem i osobe koja pruža pomoć u rešavanju tog problema.

se sprečavanje smatra važnim .

drške sa zajedničkim ciljem .

osim Na teritoriji Srbije vode se registri za sledeće nezarazne bolesti izuzev za Registri kliconoša vode se za sve navedene bolesti izuzev za Izvori podataka o obolevanju uključuju sve osim Lica zaposlena u proizvodnji i prometu namirnica i snabdevanju stanovništva vodom za piće dužna su da se podvrgnu obave Prijave zaraznih bolesti šalju se Koja od navedenih bolesti u našoj zemlji ne podleže obaveznom prijavljivanju www.info .Obavezna sistematska imunizacija sprovodi se u našoj zemlji protiv Vakcina protiv hepatitisa B sadrži Koja od navedenih vakcina nije u kalendaru obavezne sistematske imunizacije u našoj zemlji Koje od navedenih stanja predstavlja kontraindikaciju za imunizaciju u dečjem uzrastu Koje od sledećih oboljenja ne ostavlja imunitet Masovni skrining preporučuje se kao rutinska javno zdravstvena mera za rano otkrivanje karcinoma Koja je od sledećih zaraznih bolesti u Evropi uspešno eradikovana Bolničke infekcije se u našoj zemlji obično prenose svim navedenim putevima osim Najčešće akutne zarazne bolesti u ambulanti lekara opšte medicine su iz grupe Obavezne vakcine po epidemiološkim indikacijama su sve osim Primena skrininga obuhvata Najznačajniji pojedinačni faktor rizika za nastanak malignih tumora je Zaokruži netačnu rečenicu Ishrana bogata mastima (posebno životinjskog porekla) a siromašna celuloznim vlaknastim namirnicama povećava rizik od Skrining pripada Imunizacija pripada Samopregled dojki pripada Cilj primarne prevencije poremećaja zdravlja je Cilj sekundarne prevencije poremećaja zdravlja je Cilj tercijarne prevencije poremećaja zdravlja je Kalendar obavezne sistematske imunizacije u našoj zemlji obuhvata imunizaciju protiv sledećih zaraznih bolesti Pokazatelj rizika umiranja u populaciji je Pokazatelj rizika obolevanja u populaciji je Bolesti pod nadzorom Svetske zdravstvene organizacije su sve navedene.belimantil.

poliomijelitisa prečišćen HBs antigen vakcina protiv trbušnog tifusa akutno febrilno stanje tetanus cervixa uteri poliomijelitis insektima respiratornih infekcija vakcine protiv hepatitisa A rano otkrivanje bolesti u presimptomatskoj fazi pušenje maligni tumori debelog creva povezani su sa konzumiranjem jako usoljene i dimljene hrane debelog creva sekundarnoj prevenciji primarnoj prevenciji sekundarnoj prevenciji smanjenje stope incidencije smanjenje prevalencije smanjenje stope komplikacija i stope mortaliteta tuberkuloze. difterije. hepatitisa B stopa mortaliteta stopa incidencije kuge psorijazu stafilokoknu intoksikaciju podataka matičarske službe dva puta godišnje regionalnom zavodu za zdravstvenu zaštitu kongenitalne malformacije . rubele. pertusisa. tetanusa. morbila. parotitisa. poliomijelitisa.

Povećanje potreba za dnevnim unosom belančevina tokom trudnoće iznosi U cilju zaštite zdravlja radnika ispitivanje mikroklimatskih faktora u radnoj sredini se vrši Beri-beri je Skorbut je Antidot kod trovanja nervnim bojnim otrovima je Normativi za pojedine mikroklimatske uslove su dati za Trovanje aflatoksinom može da nastane prilikom unosa sledećih namirnica Pri planiranju za izgradnju stambenih objekata toleriše se nagib terena od najviše U planiranju naselja izdvajaju se tri zone Voda za piće iz kaptiranih (zatvorenih) izvora ne sme da ima MPN/100ml veći od Voda za piće iz zatvorenih izvora ne sme da sadrži u 1ml ukupnih bakterija više od U bakterije koje predstavljaju fekalne indikatore u vodi za piće spadaju Donja granica koncentracije rezidualnog hlora u dezinfikovanoj vodi za piće iznosi Vrednost maksimalno dopuštene koncentracije (MDK) za gas SO2 u vazduhu iznosi Granična vrednost imisije (GVI pojedinačna) za gas SO2 u vazduhu iznosi Normativ za minimalnu stambenu površinu po članu domaćinstva iznosi Najmanja visina tavanice u stambenom prostoru treba da iznosi Preparat malation spada u Aeracija je metoda za Sedimentacija je inicijalni postupak za Hlorni preparat sa najvećom količinom aktivnog hlora među navedenim je Postrojenja bazične hemijske industrije moraju da budu udaljena od naselja najmanje Dopušteno vreme izlaganja budic od 85dB (A) u toku radnog vremena iznosi Sumpordioksid (SO2) je Kantonman je Minimalna dnevna količina vode po osobi pri logorskom smeštaju je Zastupljenost ugljenih hidrata u dnevnom obroku školske dece treba da iznosi Ultraljubičasto tračenje je Postojeći normativi za pojedine faktore mikroklime dati su u odnosu na Osnovni faktori mikroklime su (zaokružiti netačan odgovor) Osnovni hemijski pregled vode za piće ne podrazumeva određivanje U fizičke osobine vode za piće ne spada Maksimalna dopuštena koncentracija (MDK) za nitrate u vodi za piće iznosi Maksimalna dopuštena koncentracija (MDK) za hloride u vodi za piće iznosi Maksimalna dopuštena koncentracija (MDK) za Fe u vodi za piće iznosi Čuvanje zrnaste hrane od parazita postiže se skladištenjem u odgovarajućim mikroklimatskim uslovima koji podrazumevaj Dnevne potrebe za magnezijumom za zdrave odrasle ljude iznose Dnevne potrebe za vitaminom K za zdrave odrasle osobe iznose Tiamin je vitamin Najniži sloj atmosfere naziva se Hronična izloženost UV zračenju izaziva sledeću kožnu promenu Za otpočinjanje formiranja fotosmoga neophodno je Maksimalna dozvoljena koncentracija za MDK za NO2 U pneumopatije (bronhopneumopatije) spadaju .

info . SZO 97) definisani su Dnevne potrebe odraslih zdravih osoba za jodom iznose Dnevna potreba za unosom proteina kod odraslih ljudi sa mešovitom ishranom je www.Najčešći put prodora aerosolnih pesticida u organizam čoveka je Klasa I prirodnih voda definisana je Normalni uslovi za hlorisanje vode (SZO) definisani su Prema indeksu telesne mase (BMI.belimantil.

6-10 g dva puta godišnje (tokom zimskog i letnjeg perioda) hipovitaminoza B1 hipovitaminoza C atropin vrstu rada i period godine žitarice i kikiriki 10% zona stanovanja. zona rekreacije 10 100 E.6m organofosforne insekticide uklanjanje Fe i Mn iz vode prečišćavanje površinske vode kaporit 2000m 8 sati iritantni gas smeštaj u naselju u objektu kojem to nije namena 30l 50-60% zračenje koje u primarnoj interakciji sa tkivima nema jonizacioni efekat vrstu rada (lak. Coli.1 mg/l 5 mg/m3 0. zona privrede.3mg/l temperaturu vazduha < 15C i relativnu vlažnost < 13% 250-350mg 1mcg/kg telesne težine B1 troposfera pterigijum prisustvo CO 6mg/m3 bisinoza . Proteus. srednje težak i težak) i period godine (letnji i zimski) prašina u vazduhu količine Mn tvrdoća 10mg/l 200mg/l 0. Enterococcus 0.35 mg/m3 16m2 2.

intaktna izložena koža suspendovane materije do 10 mg/l.9 kg/m2 100-150 mcg 0.24. najmanje 8mg O2/l pH<8.8 g/kg TM .5 .5mg/l Cl tokom 30 min normalna uhranjenost u rasponu vrednosti 18. kontakt sa 0. mutnoća<1 NTU.

sepsa i septikemija su Dijagnoza tetanusa se najčešće postavlja na osnovu Izbor antimikrobnih lekova ima najveći značaj u lečenju Akutna bubrežna insuficijencija u toku infektivnih bolesti najčešća je kod Tetanus je Najčešći uzročnici akutnog meningitisa su Akutni bakterijski meningitis najčešće ima Pacijentima sa alimentarnom intoksikacijom antibiotici se daju Pacijentima sa alimentarnom toksiinfekcijom antibiotici se daju Najvažniji terapijski postupak u lečenju akutnih crewvnih infekcija je Primena furosemida kod lečenja moždanog edema može dovesti do Najčešći izazivač bakterijskog meningitisa u našoj sredini je U patogenezi encefalopatije virusne etiologije primarni toksin je Koji metabolički poremećaj imaju bolesnici sa akutnom insuficijencijom jetre u toku B virusne infekcije Najefikasnija mera u lečenju akutne insuficijencije jetre izazvane B i C virusnom infekcijom je Septički šok je Najčešći izazivač infekcija kod splenektomisanih bolesnika je Sepsu kod neutropeničnih bolesnika (broj granulocita manji od 500) najčešće izaziva Kod osoba sa intravaskularnim kateterom sepsu najčešće izaziva Za hemokulturu u cilju dijagnostike sepse kod odrasle osobe treba uzeti dva uzorka krvi od po Inicijalnu terapiju sepse sa ishodištem u urinarnom traktu čini U lečenju septičnog šoka najvažniju ulogu ima primena U toku inflamacije u moždanom parenhimu moždani edem se najefikasnije leči primenom Tetanus i botulizam su Najteže oblike encefalitisa daju lokalizacije u Akutna respiratorna insuficijencija kod tetanusa se zbrinjava Erozivni gastritis u toku encefalitisa najčešće nastaje zbog U lečenju tetanusa najvažnija je primena Najopasnija komplikacija kod trihineloze je U akutnim infekcijama poremećaj svesti je najčešći kod Prva mera u lečenju septičnog šoka je Relativna kontraindikacija u lečenju zapaljenskog edema mozga 20% manitolom je Pozitivni meningealni znaci sa temperaturom i poremećajem svesti su Poremećaj čina gutanja u nekim infektivnim bolestima se može zbrinuti Oksigenoterapija u toku respiratorne insuficijencije kao posledice teške infekcije sprovodi se na osnovu Primena sveže smrznute plazme najčešće se sprovodi kod Meningealni sindrom je Albuminocitološka disocijacija likvora je Posledica povišenog intrakranijalnog pritiska je Akutni meningitis je Akutna respiratorna insuficijencija u toku encefalitisa posledica je . purpura) je najčešća kod Bakterijemija.Koji biohemijski parametar ima najvažniji prognostički značaj kod bolesnika sa akutnom insuficijencijom jetre Najčešći uzroci akutne insuficijencije jetre su Sepsa je Lek izbora za terapiju meticilin-rezistentnog stafilokoka je Najčešći izazivač sepse u bolničkim uslovima je Akutna respiratorna insuficijencija je najčešća kod Hemoragična ospa (petehije.

belimantil.info .Prva klinička manifestacija tetanusa je Vitalno ugrožavajući grč kod tetanusa je Konvulzivni napadi u toku infekcija CNS prekidaju se primenom Prva mera u lečenju respiratorne insuficijencije u toku encefalitisa je Prekidanje laringospazma kod tetanusa se postiže Botulizam je Botulizam lečimo Pacijentu sa akutnom crevnom infekcijom koji se žali na bolove u trbuhu spazmolitici se mogu dati Kod pacijenata sa akutnim dijarealnim sindromom i posledičnom dehidratacijom puls je opipljiv iznad arterije radialis ukoliko Kod pacijenata sa akutnom crevnom infekcijom u cilju sprečavanja proliva antiperistaltička sredstva se daju Najčešći uzročnik akutne crevne toksiinfekcije je Antidot za trovanja lekovima morfinske grupe je Povišeni intrakranijalni pritisak u infekcijama CNS se leči U kojoj plućnoj manifestaciji AIDS-a se najčešće javlja respiratorna insuficijencija Koja oportunistička manifestacija CNA-a ne dovodi do razvoja kome Posle kog vremena od rizičnog kontakta negativan rezultat ELISA HIV testa može da se tumači kao definitivno negativan Da li postoji strategija profilakse HIV infekcije posle profesionalnog rizika Koji izazivač sepse predstavlja klinički kriterijum za manifestnu HIV bolest (AIDS) www.

noradrenalin) 20% rastvora maniola intravenski akutne neurointoksikacije moždanom stablu traheotomijom hipoperfuzije.faktori koagulacije virusi sistemski inflamatorni odgovor organizma izazvan infekcijama vankomicin koagulaza negativan stafilokok tetanusa meningokokne bolesti moguće faze u razvoju infekcije karakteristične kliničke slike bakterijskih gnojnih meningitisa hemoragijskih virusnih groznica (Hantan infekcije) nekontagiozna neurointoksikacija bakterije i virusi mutan ili zamućen likvor nikada određenim kategorijama bolesnika nadoknada tečnosti i elektrolita hipokaliemije Streptococcus pneumoniae amonijak hipoglikemiju transplantacija jetre sepsa sa hipotenzijom (pad arterijskog pritiska ispod 90mmHg) u toku koje postoji multiorganska disfunkcija i poremećaj pe pneumokok pseudomonas koagulaza negativni stafilokok 10 ml krvi kombinacija cefalosporina III generacije i aminoglikozida simpatikomimetskih amina (dopamin. ishemije i nekroze sluznice miorelaksantnih lekova ishemijsko oštećenje srca virusnih encefalitisa nadoknada volumena cirkulišuće tečnosti akutna bubrežna insuficijencija apsolutna indikacija za lumbalnu punkciju plasiranjem nazogastrične sonde pokazatelja gasnih analiza septičnog bakterijskog šoka skup simptoma koji su posledica oboljenja moždanih opni porast likvornih albumina bez ćelijskog odgovora poremećaj svesti zapaljenska bolest moždanih opni edema mozga i povišenog intrakranijalnog pritiska .

trizmus laringospazam dijazepama primena mera CPC reanimacije primenom dijazepama venskim putem alimentarna neurointoksikacija antibotulinim serumom i antibioticima ukoliko ne povraća 80 mmhg kada se dokaže da proliv nije infekcijske prirode Salmonela enteritidis nalorfin antiedematoznom terapijom Pneumocystis carini penumonia progresivna multifokalna leukoencefalopatija 6 meseci postoji profilaksa antiretrovirusnim lekovima i može se sprečiti transmisija HIV virusne infekcije Salmonella species .

e postoji multiorganska disfunkcija i poremećaj perfuzije tkiva

a HIV virusne infekcije

Sindrom Delirijuma je Akutni organski mentalni poremećaj ima najčešće kliničku sliku Hronični organski mentalni poremećaj je poznat kao sindrom Najčešći uzroci sindroma delirijuma su Katatona pomama se javlja kod Samoubistvo predstavlja poremećaj Rizik od samoubistva je najveći kod Samoubistvo je češće Osnovni znaci delirijuma su Za brzu trankilizaciju/smirenje psihotičnih pacijenata se koriste U parenteralnoj urgentnoj primeni od benzodiazepina se najviše koriste Samoubistvo se najčešće javlja kod Samoubistvo je često kod Pokušaji samoubistva su češći Alkoholni delirijum (Delirium tremens) je uzrokovan Gde treba da se leči delirijum Šta je prioritet u lečenju delirijuma Akutne simptomatske psihoze kod mladih su često izazvane Teška alkoholna intoksikacija se završava Kombinacija alkohola i benzodiazepina može izazvati Vizuelne halucinacije su karakteristika Predelirijum odlikuje Akutne neurolepticima izazvane diskinezije se prekidaju Šta često izazivaju sintetski opijati (trodon i dr.) Da li je "ekstazi" (3,4-metilen dioksi metamfetamin) Koliko često konzumenti marihuane i hašiša obolevaju od psihoze Koliko često tumori mozga počinju psihijatrijskim poremećajima Kakva je psihijatrijska klinička slika kod akutne intermitentne porfirije Morija je psihijatrijski sindrom kod oštećenja Sumračno stanje se često javlja kod Sužena svest je najčešća u Hipomanično/manično stanje mogu izazvati Steroidna terapija kao nuspojavu može imati i Ponašanje kod tireotoksične krize može podsećati na Večernji delirijum je čest kod Akutna konfuznost kod demencije je često uzrokovana Psihostimulansi (amfetamini, "ekstazi") mogu izazvati Psihofarmaci koji mogu izazvati epileptične napade su Panični napad se u hitnoj službi kupira Ponovljene povrede mogu ukazati na Maligni neuroleptički sindrom je često izazvan Prvi hitan terapijski postupak kod malignog neuroleptičkog sindroma je U kom životnom dobu je najveća stopa samoubistva kod žena Na šta treba lekara da upozore izjave pacijenata o nemanju izlaza iz životne situacije

Rizik od samoubistva je povećan kod Patološko napito stanje je izazvano Strasne sumanutosti nose veliki rizik za Da li pokušaj samoubistva zahteva obaveznu konsultaciju Da li se akutne halucinacije ("flash back") posle zloupotrebe halucinogena (LSD.info . ekstazi itd.) mogu javiti i nakon Koji su najčešći precipitirajući faktori za razvoj alkoholnog delirijuma www.belimantil.

lekovima hipertenzivnu krizu. vaskularnim poremećajem. znojenje antiparkinsonicima (parenteralno) disocijativno (psihotično) stanje stimulativna i halucinogena droga do 30% slučajeva do 60% slučajeva histeriformna frontalnog režnja temporalne epilepsije afektu i kod zloupotrebe psihoaktivnih supstanci antidepresivi i psihostimulansi psihozu maniformno stanje starijih osoba metaboličkim poremećajem. diazepam i midazolam depresije maskiranih depresija u ranim jutarnjim časovima prekidom uzimanja alkohola kod hroničnog alkoholizma u jedinicama intenzivne nege zbrinjavanje opšteg telesnog stanja drogama i infekcijom komom i smrću pojačanje toksičnog dejstva alkohola egzogenih (simptomatskih) psihoza strah. halucinacije i agitacija neuroleptici i anksiolitici lorazepam. povrede. tahiaritmiju.akutni organski mentalni poremećaj delirijuma demencije intoksikacije. hipertermiju antidepresivi i klozapin benzodiazepinima bolesti zavisnosti indiosinkrazijom na incizivne neuroleptike obustava neuroleptika 45-55 na suicidalni apel . nemir. infekcijom. infekcije. hiponatremiju. metabolički poremećaji shizofrenije nagona za življenjem osoba sa prethodnim pokušajem samoubistva pri izlasku iz depresivnog stanja dezorijentacija. nesanica.

depresije. bolesti zavisnosti i hroničnih bolnih stanja preosetljivošću na male količine alkohola homicid psihijatra više godina infekcija i trauma .

nistagmus. novonastalom glavoboljom su U hitnim uslovima neophodno je kod bolesnika sa novonastalom.Akutni polyradiculoneuritis (Guillain-Barre-ov sindrom) je bolest koja ima sledeće karakteristike Specifičan nalaz u cerebrospinalnoj tečnosti kod akutnog poliradikuloneuritisa je Akutni poliradikulonuritis se leči Respiratorna insuficijencija (disfunkcija) se manifestuje Poremećaj kog elektrolita može da se manifestuje slabošću ekstremiteta Karakteristika Wernickeove encefalopatije je Nalaz u cerebrospinalnoj tečnosti (CST) kod subarahnoidalne hemoragije je Status epileptikus se leči Akutni moždani udar se leči antikoagulantnom terapijom u sledećim stanjima Kortikosteroidi se koriste u lečenju moždanog edema kod Respiratorna insuficijencija kod neuroloških bolesnika može nastati kao posledica Respiratorna insuficijencija kod akutnog poliradikuloneuritisa je Najteža komplikacija akutnog poliradikuloneuritisa je Najteža komplikacija mijastenije gravis je Mijastenična kriza se leči Fibrinolitička terapija kod akutnog moždanog udara se daje Antikoagulantna terapija kod akutnog moždanog udara se daje zbog Medikamentozna rekanalizacija obstruisanog krvnog suda kod akutnog moždanog udara se postiže primenom Kod davanja antikoagulantne terapije kontroliše se Primarna prevencija akutnog moždanog udara antikoagulantnim lekovima je neophodna kod bolesnika Kontraindikacije za primenu antikoagulantne terapije su Povišeni arterijski pritisak na početku moždanog udara Lekovi koje treba primenjivati za regulisanje arterijske hipertenzije kod akutnog moždanog udara su Ukoliko se za vreme lečenja heparinom jave znaci predoziranosti sa hemoragijskim sindromom neophodno je odmah dati Pre primene antikoagulantne terapije kod bolesnika sa akutnim moždanim udarom obavezno je uraditi Primena fibrinolitičke terapije kod bolesnika sa akutnim moždanim udarom je kontraindikovana kada Diplopije. intenzivnom glavoboljom dijagnostičkim postupkom isključiti Najčešća lokalizacija intracerebralne hemoragije je Najčešći uzrok intracerebralne hemoragije je Embolijski akutni moždani udar kod odraslih je najčešće posledica Najčešći uzrok nastanka cerebralnih aneurizmi je Najčešći uzrok netraumatskog krvavljenja u subarahnoidalni prostor je Ruptura intrakranijalne aneurizme često počinje sa Akutna intermitentna porfirija Protiv postavljanja dijagnoze mijastenije gravis govore sledeći simptomi i znaci Trigeminalna neuralgija Za moždani apsces je karakteristično Moždani edem se povećava Antiedematozni lekovi su Neurološki nalaz odmah nakon akutne lezije kičmene moždine pokazuje . kortikalno slepilo i obostrano oštećenje kortikospinalnog puta se javlja kod akutnog moždanog udara ko Kod migrene Povreda peronealnog nerva Vernikeova encefalopatija Vernikeova encefalopatija se leči Kod hipoglikemije mogu da se jave Glavobolje koje je neophodno odmah detaljno ispitati su one Osnovne dijagnostičke procedure za ispitivanje bolesnika sa intenzivnom.

Vertigo koji je posledica vertebrobazilarne insuficijencije se prepoznaje po Neuronitis n.belimantil.info . Vestibularisa karakteriše U vazovagalnom napadu U sindromu hiperventilacije Akutni moždani udar se leči antikoagulantnom terapijom u sledećim stanjima Tokom akutnog moždanog udara www.

poremećaj refleksa + negativan prostigminski i tenzilonski test + oftalmoplegija sa poremeć može da zahvati bilo koju granu nerva sve od navedenog (febrilno stanje. apsces mozga + hipertenzivna encefalopatija) u bazalnim ganglijama hipertenzija kardioembolizacije kongenitalni faktori ruptura aneurizme tačni su odgovori pod A i B (intenzivnom glavoboljom. krvareći ulkus. konfuznost + paraliza šestog ređe. trećeg kranijalnog živca + pojav sve od navedenog (za vreme epileptičnog napada + za vreme intubiranja bolesnika + kada je bolesnik psihomotorno uznemiren tačni su odgovori pod B i C (manitol + kortikosteroidi) flakcidnu oduzetost sa sniženim refleksima ispod nivoa oštećenja uz retenciju urina .sve od navedenog (mlitavu slabost svih ekstremiteta + ispad senzibiliteta po tipu kratkih čarapa i rukavica + bolove po radiku tačni su odgovori pod A i C (povišena količina belančevina uz mali broj ćelija + nalaz može biti normalan u prve tri nedelje bol intravenskim imunoglobulinima ili izmenom plazme sve od navedenog (konfuznim stanjem + tahikardijom + povišenjem CO2 u krvi) kalijum sve od navedenog (javlja se kod alkoholičara + posledica je deficita B1 vitamina + poremećaj funkcije očnih mišića) sve od navedenog (homogeno krvav CST u tri epruvete + može biti normalan u prvih šest sati bolesti + može pokazivati subar tačni su odgovori pod A i B (isključivo davanjem intravenske terapije + prvi lek koji se daje je lorazepam) kod kardioembolizacije edema kod tumora i metastaza u CNS-u sve od navedenog (patoloških procesa u produženoj moždini + patoloških procesa u visokoj vratnoj kičmi + akutnog poliradiku tačni su odgovori pod A i C (posledica oduzetosti mišića za disanje + reverzibilna) respiratorna insuficijencija mijastenična kriza sve od navedenog (intravenskim imunoglobulinima + terapijskom izmenom plazme + obezbeđivanjem arteficijalne respiracije + u prva tri sata od početka simptoma sekundarne prevencije fibrinolitičke terapije (rekombinantni tkivni aktivator plazminogena) parcijalno tromboplastinsko vreme (PTT) i treba da iznosi od 60-80 sek. sve od navedenog (sa aritmijom absolutom + kod bolesnika sa veštačkim valvulama + kod bolesnika sa trombom u srcu + kod b masivan moždani infarkt. pospanost. trombocitopenija treba spuštati ako su vrednosti preko 220/120 mmHG tačni su odgovori pod A i B (beta blokatori + angiotenzin konvertujući enzim inhibitori) protamin sulfat kompjuterizovanu tomografiju mozga tačni su odgovori pod A i C (postoje znaci ranog infarkta na kompjuterizovanoj tomografiji mozga + kada je prošlo sedam sat arterija vertebrobazilarnog sliva sve od navedenog (može da se javi tranzitorna disfazija + mogu biti prisutne parestezije + mogu da se jave poremećaji vida č sve od navedenog (se javlja kod povreda kolena + dovodi do visećeg stopala + dovodi do hipoalgezije dorzuma stopala i antero sve od navedenog (nastaje kao posledica deficita B1 vitamina + najčešće se javlja kod alkoholičara ili kod deficijentne ishran davanjem vitamina B1 intravenski sve od navedenog (diplopije i nistagmus + afazija + hemipareza) sve od navedenog (koje su jake i javljaju se prvi put u životu + koje pokazuju pozitivan neurološki nalaz + koje se javljaju kod kompjuterizovana tomografija mozga i lumbalna punkcija sve od navedenog (subarahnoidalna hemoragija + meningitis. mukom i povraćanjem + zatezanjem vrata. poremećajem stanja svesti) sve od navedenog (često počinje sa bolom u trbuhu i daje promene u urinu koji je boje tamnog piva + daje znake oštećenja i sve od navedenog (fascikulacije. glavobolja.

duple slike. gušenje i nelagodnost u epigastrijumu + tetanija i karpopedalni spazmi mogu počinje naglom pojavom neuroloških simptoma ukoliko se radi o emboliji.tačni su odgovori pod A i B (prisustvu simptoma kao što su hemianopsija. širenje zenica i bradikardija + periferna vazodilatacija naročito u miš sve od navedenog (javlja se stezanje u grudima. povraćanje. izmene senzibiliteta ili slabost polovine sve od navedenog (vrtoglavica. nesigurnost pri hodu + pojavi tegoba prethodi najčešće neka virusna infe sve od navedenog (često se javljaju bledilo i znojenje. a postepeno se razvija ako je reč o trombozi sve od navedenog (moždani edem se javlja kao komplikacija kod 2/3 bolesnika + poremećaj stanja svesti može biti posledica . mučnina.

nistagmus i oftalmoplegij pozitivan neurološki nalaz + koje se javljaju kod bolesnika sa karcinomima ili bolesnika sa HIV infekcijom) hipertenzivna encefalopatija) zatezanjem vrata.tipu kratkih čarapa i rukavica + bolove po radikularnoj distribuciji) + nalaz može biti normalan u prve tri nedelje bolesti) na + poremećaj funkcije očnih mišića) u prvih šest sati bolesti + može pokazivati subarahnoidalnu hemoragiju i pored urednog CT nalaza + pokazuje ksantohromiju posle centrifugiranja) ek koji se daje je lorazepam) esa u visokoj vratnoj kičmi + akutnog poliradikuloneuritisa i mijastenične krize) zme + obezbeđivanjem arteficijalne respiracije + kortikosteroidima) ulama + kod bolesnika sa trombom u srcu + kod bolesnika sa dilatativnim miokardiopatijama) oj tomografiji mozga + kada je prošlo sedam sati od početka bolesti) parestezije + mogu da se jave poremećaji vida čak i bez glavobolje) dovodi do hipoalgezije dorzuma stopala i anterolateralnog dela potkolenice) avlja kod alkoholičara ili kod deficijentne ishrane iz drugih razloga + za neurološki nalaz su karakteristični: polineuritis. poremećajem stanja svesti) oji je boje tamnog piva + daje znake oštećenja i perifernog i centralnog neurona + napad bolesti se najčešće provocira različitim lekovima) ki i tenzilonski test + oftalmoplegija sa poremećenom funkcijom zenica) za šestog ređe.optici u kasnijem toku bolesti) snika + kada je bolesnik psihomotorno uznemiren) . trećeg kranijalnog živca + pojava edema papile n.

sedacije ili elektrolitnog disbalansa + oporavak izgubljene funk .le slike. febrilnog stanja. izmene senzibiliteta ili slabost polovine tela + pojavi tegoba spontano ili nakon okretanja glave) ojavi tegoba prethodi najčešće neka virusna infekcija + tegobe dobro reaguju na kortikosteroide) kardija + periferna vazodilatacija naročito u mišićima je početni znak + javlja se često osećanje pomućenja stanja svesti) astrijumu + tetanija i karpopedalni spazmi mogu biti prisutni + javljaju se često trnjenja oko usana) stepeno se razvija ako je reč o trombozi a + poremećaj stanja svesti može biti posledica moždanog edema.

nistagmus i oftalmoplegija) najčešće provocira različitim lekovima) .+ pokazuje ksantohromiju posle centrifugiranja) eristični: polineuritis.

omućenja stanja svesti) ktrolitnog disbalansa + oporavak izgubljene funkcije može da traje mesecima) .

Kod novorođenčeta je izmerena glikemija 1. Napad ćete kupirati Novorođenče je aspiriralo mekonijalnu plodovu vodu. Kod uzročnika možete n . sniziti arterijski krvni pritisak za Hipertenzija u akutnom nefritičkom sindromu nastaje zbog Dete je u akutnoj bubrežnoj insuficijenciji sa oligurijom tj diurezom manjom od U lečenju hiperkaliemije energične mere se primenjuju kada je vrednost kalijuma Pri kojoj vrednosti natrijuma ćete započeti hemodijalizu kod deteta sa bubrežnom insuficijencijom U ambulantu vam dolazi dete kod koga ste našli visok arterijski krvni pritisak. Poželjno je. Izmerena je vrednost glikemije od 1. Kalijum dodajete U toku infekcije Epstein Barrovim virusom kod adolescenta nastaju naglo abdominalni bolovi sa znacima šoka . Moraćete odmah da primenite Konstatovana je hipertenzivna kriza. Koje komplikacije možete očekivati Uradili ste lumbalnu punkciju šestomesečnom odojčetu i dijagnostifikovali bakterijski meningitis. Terapiju ćete započeti sa U kome periodu možete očekivati anafilaktičku reakciju na penicilin Koje neželjene efekte očekujete kod primene beta 2 agoinsta u akutnom napadu astme Komplikacije akutnog napada astme su Detetu sa dijabetičnom ketoacidozom morate što ranije započeti primenu brzodelujućeg insulina Koji rastvor glukoze ćete dati detetu u komi sa teškom hipoglikemijom Glukagon dat intramuskularno može korigovati hipoglikemiju kod Šta je najbolje dati detetu sa akutnom insuficijencijom kore nadbubrežnih žlezda Kod deteta sa dijabetičnom ketoacidozom je započeta iv rehidracija. Odmah biste primenili Dete sa tetralogijom Fallot ima akutnu krizu cijanoze. Najčešći razlog za to je Dete ima znake toksičnog megakolona.akutni abdo Dete hemofiličar krvari izt posekotine. Daćete mu Kalijum se dodaje u osnovnu infuzionu tečnost nakon Kod deteta sa masivnom akutnom gastrointestinalnom hemoragijom primarno je Dete ima akutnu insuficijenciju jetre. dispneju. Primenićete Na EKGu ste kod odojčeta našli supraventrikularnu paroksizmalnu tahikardiju koja nije komplikovana kardiogenim šokom. Prvo ćete Anafilaktički šok je nastupio kod deteta odmah pri ubodu igle sa penicilinom.3 mmol/l.9 mmol/l. Bikarbonate ćete dodati kada je Lečenja dijabetske ketoacidoze kod dece počinjete sa insulinom bezog dejstva u dozi od Započeli ste lečenje dijabetične ketoacidoze kod školskog deteta. cijanozu.Kod školskog deteta je konstatovano kongestivno popuštanje srca. Čega ćete se najviše bojati (šta ga vitalno ugrožava) Dete sa hiperkaliemijom vitalno ugrožava Osnovu lečenja akutnog bakterijskog enterokolita čini Kod deteta u akutnoj bubrežnoj insuficijenciji ćete odmah uraditi EKG zbog hiperkaliemije čiji je pokazatelj Morali ste započeti totalnu parenteralnu ishranu centralnim venskim putem kod deteta sa intenstinalnom resekcijom. Hitno ćete dati U ambulantu je dovedeno dete sa akutnim astmatičnim napadom. ječa Započeli ste lečenje bakterijskog meningitisa. Koj Kod predškolskog deteta se pojavila krv u stolici. Šta ćete dati Imate dete sa akutnom bubrežnom insuficijencijom u anuriji. komplikacije U dečijem uzrastu je akutna insuficijencija jetre najčešće posledica trovanja Šta očekujete kod deteta sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom (DIK) U sindromu vene kave kod dece treba odmah Uradili ste krvnu sliku kod deteta. Šta ćete uraditi Novorođenče ima konvulzije. stenjanje. transfuzija koncentrovanih eritrocita indikovana je ako su Hb i HCT Novorođenče rođeno sa 28 gestacijskih nedelja u prvih 6 sati života razvija polipneju. kod deteta. Njegov život najviše ugrožava Dete sa oligurijom u akutnoj bubrežnoj insuficijenciji razvija edem pluća.

Najčešći uzroci epileptičkog statusa u dece sa epilepsijom su Dete je u epileptičnom statusu.belimantil.info . Napad ćete kupirati www.

pneumokok.1 jed.1 0. meningokok . tromboza duralnih sinusa. cerebralna hernijacija./kg/sat kada se uspostavi diureza ruptura slezine preparat koncentrovanog faktora VIII hiperkaliemija urgentnu hemodijalizu 24-36h smanjenja glomerulske filtracije 200-250 ml/m2/24h ili diureza manja od 10ml/h iznad 7 mmol/l ispod 120mmol/l nifedipin uspostavljene diureze uspostaviti i održavati cirkulatorni volumen edem mozga poremećaj srčanog ritma (ventrikularne fibrilacije) rehidracija visok T talas na uskoj osnovi sepsa rektalni polip ulceroznog kolitisa paracetamolom snižen fibrinogen. paraliza kranijalnih nerava.kardiotonik i diuretik propranolol digitalis dati 200 mg/kg 10% glukoze kao iv bolus (10-15 min) 10% glukozom iv u bolusu 200 mg/kg odstraniti mekonijum iz disajnih puteva adrenalin inhalacijom salbutamola i urbazonom unutar sata od injekcije hipokaliemiju i hiperglikemiju pneumotoraks instravenskom kontinuiranom infuzijom 25% hipoglikemije dece obolele od dijabetes mellitusa hidrokortizon (rastvorljiv u vodi) pH krvi ispod 7. HCT < 20 nedostatka surfaktanta konvulzije. povišeni degradacioni produkti fibrina (DFP) i D dimer dati citostatsku terapiju HB < 7 . subduralna efuzija hemophilus inluenzae.

fenobarbiton. interkurentna infekcija. fenitoin iv.neredovno davanje leka. naglo ukidanje leka benzodiazepini. .

subduralna efuzija .

najefikasnije je primeniti Najopasniji poremećaj elektrolita u uremiji je Najčešći uzroci nastanka hronične bubrežne insuficijencije su Procena početne bubrežne slabosti vrši se na osnovu Bolesnici u uremiji najčešće umiru usled Procena jačine glomerulske filtracije neophodna je za definisanje Anurija ukazuje na U akutnoj bubrežnoj insuficijenciji dolazi do hipoperfuzije bubrega zbog Transfuzija krvi usled anemije u HBI potrebna je ukoliko je Dokazivanje opstruktivne bubrežnbe insuficijencije vrši se na osnovu Transfuzija pune krvi indikovana je ako postoji U hemoliznoj anemiji Krvarenje kod hemofilije A zaustavlja se Krvarenje usled predozirane oralne antikoagulantne terapije zaustavlja se Heparin se dozira u zavisnosti od U von Willerbrandovoj bolesti produženo je Kod bolesnika sa akutnom venskom trombozom lečenje treba započeti .Angina pectoris je Rane komplikacije infarkta miokarda su Klinički znaci tamponade srca su Kod kompletnog AV bloka sa sporom srčanom frekvencom i sinkopom treba dati Paroksizmalna ventrikularna tahikardija se može kupirati U toku napada angine pektoris nitrati se uzimaju zbog efekta Dijagnoza akutnog infarkta miokarda postavlja se na osnovu sledećih kriterijuma Nestabilna angina pektoris praćena je EKG promenama Hemoptizije se definišu kao Antikoagulantni lekovi se primenjuju kod bolesnika sa Koja od navedenih stanja ili obeljenja ne pripadaju uvek urgentnim stanjima Kod bolesnika u akutnoj repsiracijskoj insuficijenciji kiseonik se primenjuje Fizički nalaz "nemih pluća" kod bolesnika u teškom astmatičnom napadu ukazuje na Koji od navedenih lekova ima najbrže dejstvo u astmatičnom napadu Paradoksalni puls u bolesnika sa brnhijalnom astmom je znak Dezorijentisanost bolesnika u akutnom pogoršanju hronične respiracijske insuficijencije uvek je znak Sistemski eritemski lupus karakterišu Stridorozno disanje ukazuje na Osoba koja godinama u rano proleće u vreme cvetanja drveća dobija napade kijanja i pojačanu veoma obilnu bistru kao vo Najčešći uzroci hipoperfuzije bubrega (ABI) su Osnovni srčani poremećaji u uremiji su Metabolički poremećaji u uremiji su Lečenje edema pluća kod bolesnika sa uremijom vrši se Razlika akutne i hronične bubrežne insuficijencije postavlja se na osnovu Pojam "uremijska pluća" odnosi se na Osnovni uzrok anemije u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji je Hiperkaliemija kao posledica hronične bubrežne insuficijencije ispoljava se kada se jačina glomerulske filtracije smanji n U terapiji edema pluća u uremiji.

anoreksija.Vreme krvarenja je produženo u Lečenje autoimune trombocitopenijske purpure treba započeti Krvarenje u hemofiliji B leči se Krvarenje usled predozirane oralne antikoagulantne terapije zaustavlja se Bolesnika sa pernicioznom anemijom treba lečiti vitaminom B12 Transfuzija krvi se primenjuje Za ileus nije karakterističan simptom Najčešći uzrok mehaničkog ileusa je Lečenje akutne encefalopatije u bolestima jetre počinje sa Tipičan rendgensski znak ileusa je Patognomoničan laboratorijski znak akutnog poankreatitisa je Toksični megakolon najčešće je Najčešći medikamentozni uzrok akutne insuficijencije jetre je Akutni divertikulitis kolona najčešće daje bolove Najčešći uzroci krvarenja iz kolona i rektuma kod dece i adolescenata su Najčešći uzorci akutnog krvarenja iz debelog creva kod odraslih su Pseudomomebranozni kolitis nastaje kao posledica Centralna cijanoza se vidi na Bolesnika sa agranulocitozom ne treba lečiti Koje od navedenih bolesti uzrokuju hipertenziju Tipična promena na EKG-u u akutnom plućnom srcu je Kalcifikacija pankreasa. malaksalost. gubitak u težini i bolovi u trbuhu ukazuju na Kod bolesnika sa profuznim krvarenjem promena vrednosti hemoglobina i trombocita nastaje u Trombolitička terapija u akutnom infarktu miokarda najviše popravlja prognozu bolesnika ukoliko se primeni posle U akutnom infarktu miokarda se registruje najraniji porast enzima Lekovi koji produžavaju život posle akutnog infarkta mokarda su Stepen srčane insuficijencije u akutnom infarktu miokarda se određuje na osnovu U akutnom infarktu miokarda donjeg zida i desne komore se ne smeju dati lekovi Disekcija aorte najčešće počinje u Vodeći simptom u disekciji aorte je Disekcija aorte je akutna kada je prošlo od momenta bola do kliničke prezentacije Najčešći fizikalni nalaz u boelsnika sa disekcijom aorte je . steatoreja i dijabetes melitus obično se nalaze u Koji od navedenih simptoma i znakova ukazuje na insuficijenciju levog srca Patognomoničan klinički znak feohromocitoma je Koji se klinički znaci koriste za dijagnozu tetanije Za kupiranje napada tetanije koristi se U terapiji miksedemske kome treba primeniti Karakterističan laboratorijski nalaz u Adisonovoj bolesti je U dijabetesnoj ketoacidozi za lečenje se koristi Karakteristični simptomi tireotoksične krize su Lek izbora za kupiranje napada kod atrijalne fibrilacije i flatera sa brzom frekvencom je Loši efekti morfijuma koji je dat bolesniku sa akutnim infarktom mogu se ublažiti davanjem Kod malog i parcijalnog pneumotoraksa pražnjenje vazduha Krv u stolici i/ili povišena temperatura.

Disekcija aorte tip I po DeBakey-u je kada je zahvaćena Lekovi prve linije sa sumnjom na disekciju aorte su Najčešći simptom kod plućne embolije je Najčešći znak embolije pluća je Simptomatska tromboza dubokih vena (DVT) je prisutna kod bolesnika sa plućnom embolijom u Od laboratorijskih nalaza najveću senzitivnost za plućnu emboliju imaju Koja terapija prema dosadašnjim saznanjima predstavlja adekvatnu terapiju za masivnu plućnu emboliju Koliko dugo treba da traje oralna antikoagulantna terapija posle prve epizode idiopatskog venskog tromboembolizma? Kakva je širina QRS kompleksa u komorskoj tahikardiji Komorska tahikardija postoji ako je broj ektopičnih QRS kompleksa u nizu veći od kakav je razmak između QRS kompleksa u tahiaritmiji apsoluti Izgled QRS kompleksa u tahikardiji "torsades de pointes" U kom oboljenju se najčešće sreće komorska tahikardija Koji je lek izbora u komorskoj tahikardiji Koji se lek nmajčešće primenjuje u tahiaritmiji apsoluti www.belimantil.info .

nefroangioskleroza klirensa ureje i kreatinina popuštanja srca i cerebrovaskularnog insulta normalne funkcije bubrega i početne bubrežne insuficijencije opstruktivnu insuficijenciju efekta prekapilarnog sfinktera vas afferens hemoglobin manji od 70 g/l kateterizacije mokraćne bešike i jednog uretera anemija zbog akutnog krvarenja povišen je urobilinogen u urinu. povišeno je serumsko gvožđe koncentracijom faktora VIII ili krioprecipitatom transfuzijom plazme aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena vreme krvarenja heparinom . tahikardija atropin iv.klinički sindrom koji karakterišu napadi bolova u grudnom košu izazvani prolaznom ili reverzibilnom ishemijom srčanog mi rana postinfarktna angina pektoris. paradoksalni puls. anginom pektoris i akutnim infarktom miokarda hronična respiracijska insuficijencija kontinuirano u toku 24h pogoršanje bolesti beta agonisti primenjeni putem inhalacije akutnog teškog napada hipoksije mozga eritem na licu u obliku leptira. DS . česti poliarteritisi opstrukciju gornjih disajnih puteva alergijskog rinitisa i polenske alergije gubitak tečnosti gastrointestinalnim traktom. rupture papilarnog m hipotenzija. ukoliko je potrebno privremeni ili stalni pacemaker lidokainom iv. produkcija imunih kompleksa u cirkulaciji. perikarditis hiperkalijemija.šokom dilatiraju epikardijajlne krvne sudove. insuficijencija leve komore. Praćen EKG promenama (elevacija ili depresija ST segmenta) povišena vredno ST denivelacija 1-2 mm ili ST elevacija iskašljavanje bilo koje količine krvi plućnom embolijom. hipervolemija dijalizom/ultrafiltracijom anamneznih podataka o toku bolesti i ehosonografskog nalaza uremijski plućni edem smanjena sinteza eritropoetina manje od 15ml/min ultrafiltraciju hiperkalijemija glomerulonefritisi. šećerna bolest. monitoring EKG. tihi tonovi. krvavljenje kongestivna srčana insuficijencija. nabrekle vene vrata. rupture slobodnog zida leve komore. redukuju venski priliv jak bol u grudima koji traje duže od 30 min.

ACE inhibitori. Mekelov divertikulum divertikuloza kolona.trombocitopeniji i u von Willebrandovoj bolesti steroidima plazmom ili koncentratom faktora IX transfuzijom plazme. a potom levotiroksin hiponatremija sa hiperkalijemijom kratkodelujući insulin tahikardija. cepajući i razdarajući bol u grudima i/ili leđima koji je najjači na početku do dve nedelje šum aortne insuficijencije . strah digitalis iv 0. tremor. a u prvom satu broj trombocita raste 1h mioglobina Beta-blokatori. Cushingova bolest. primarni aldosteronizam S1. Crohn) infektivna (TBC) ili maligna (karcinom. hernije trbušnog zida smanjenjem proteina u ishrani hidroaerične senke višestruko povišena amilaza akutna komplikacija ulceroznog kolitisa paracetamol levo ilijačno juvenilna polipoza. Trousseauov. T3 sa negativnim T u V1-V6 i ponekada blok desne grane Hisa hroničnom pankreatitisu ortopnea. znojenje. vitaminom K doživotno kod krvarenja sa hemoragijskim šokom proliv priraslice. angiodisplazija creva antibiotske terapije jeziku pirazolonskim preparatima feohromocitom.5mg atropina nije potrebno inflamatorna (ulcerozni kolitis. Q3. maligne strikture kolona. Erbov kalcijum prvo hidrokortizon iv. statini Killip-ove klasifikacije nitrati intravenski. antiagregacioni lekovi. limfom) oboljenja tankog i debelog creva Hb i HCT se ne menjaju u prva 3-4h. diuretici ushodnoj aorti oštar. paroksizmalna noćna dispnea paroksizmalna hipertenzija Chvostekov. M. hipertermija.

ushodna aorta. a često i dalje distalno intravenski beta blokatori dispnea tahipnea (≥ 20 u minuti) ≤ 25% bolesnika povišen D-dimer (> 500 mcg/l) fibrinolitička th + heparin najmanje 6 meseci široka 3 QRS kompleksa potpuno nepravilan imaju odlike uvrtanja oko zamišljene ose u akutnom infarktu miokarda lidokain digitalis . propagira se u luk.

rupture papilarnog mišića. epistenokardični parikarditis a ST segmenta) povišena vrednost serumskih enzima . sistemske i plućne embolije. rupture intraventrikularnog septuma.rzibilnom ishemijom srčanog mišića ve komore.

boljenja tankog i debelog creva .

.

olije. epistenokardični parikarditis .

info .Othematom se leči Traumatska ruptura bubne opne tretira se Najpouzdanija metoda za identifikaciju koštanih lezija temporalne kosti je Otoantritis je Terapija otogene paralize facijalisa kod akutnog otitisa Terapija otogene paralize facijalisa kod hroničnog otitisa Morbus Meniere je Prelom nosnih kostiju nakon povrede. kod frontobazilarnih povreda znak je Koji sinusi su najčešće zahvaćeni zapaljenskim procesom u dece Koja je prva pomoć kod aspiracije voluminoznog stranog tela u dece Konačna dijagnoza kod stranog tela traheobronhijalnog stabla postavlja se Kod korozivnih povreda jednjaka prva pomoć je Koja je najčešća komplikacija uzimanja kiseline Ezofagoskopija kod korozivnih povreda jednjaka se radi Commotio laryngis se može završiti letalno zbog Prva pomoć kod otvorenih povreda larinksa je Prvi znak širenja infekcije u prednji medijastinum predstavlja Terapija dubokih flegmona vrata sastoji se u Traheotomija se radi kod Traheotomijom se obezbeđuje Hirurška traheotomija izvodi se u nivou Šta se preseca pri konikotomiji Glavni simptom stranog tela u nosa dece je Subglotični laringitis se leči www.belimantil. može se reponirati Položaj bolesnika koji ima epistaksu treba da bude Kada se odlučujemo za zadnju tamponadu Hematom septuma se leči Peritonzilarni apsces leči se antibioticima i Osnovni cilj hirurškog lečenja frontobazilarnih povreda je Prisustvo bistre tečnosti koja spontano curi iz nosa.

timpanoplastika ili radikalna trepanacija bolest membranoznog labirinta prvih sedam dana sedeći sa glavom nagnutom napred kada bolesnik krvari na usta i pored korektne prednje tamponade incizijom i fenestracijom incizijom prekidanje komunikacije spoljašnje sredine i endokranijuma oštećenja integriteta dure etmoidalni sinusi pritisak rukom u predelu epigastrijuma (Hajmlihov manevar) traheobronhoskopijom kontraindikovano je davati antidot oligurija i anurija najčešće nakon četvrtog dana nadražaja vagusa i simpatikusa obezbediti disanje i privremenu hemostazu ubrzan puls. crvenilo i otok kože koji se brzo spušta preko sternuma hirurška drenaža apscesa i visoke doze antibiotika kod respiratornih insuficijencija na nivou larinksa (by pass disanja) premošćavanje prepreke u respiratornom putu u nivou larinksa II-IV trahealnog prstena krikotiroidna membrana kortikosteroidima i antibioticima .incizijom konzervativno antibioticima vazokonstriktivnim kapima i sterilnom štrajfnom u uvo CT akutna upala novorođenčeta i odojčeta primena antibiotika uz paracentezu primarno hirurška.

uz opšte znake zapaljenja je stanje koje uka Dejstvo ultravioletnih zraka na oči kod varioca praćeno je dramatičnom reakcijom (bol.belimantil.info . kod zdrave osobe. hipermetropa. pad vida. Potre Cover test (test pokrivanja) služi za blagovremeno otkrivanje poremećaja Površno metalno strano telo rožnjače "špon" je često stanje i zahteva Kod pacijenata sa sumnjom na povredu oka prvo treba Najteža posledica penetrantne povrede oka je Blagovremeni i adekvatni tretman daje najbolje šanse za vidnu restituciju kod Kod sumnje na intrakranijalnu hipertenziju kao prvo treba Nestručna i nehigijenska primena kontaktnih sočiva često je praćena stanjem za urgentni klinički tretman zbog Kod paralize facijalisa neophodna je hitna zaštita oka zbog Arteficijalnu midrijazu treba oprezno primenjivati zbogt mogućih neželjenih efekata kod Bol u oku i pad vida kod dugogodišnjeg dijabetičara ukazuje na Najbolji način za očuvanje vida kod početne dijabetičke retinopatije je Leukokorija kod novorođenčeta ili malog deteta zahteva neodložno ispitivanje a najlošiju prognozu daje Elektromagnetno zračenje vidljivog i intracrvenog dela spektra fokusirano na oko može oštetiti www. ako je oftalmološki nalaz uredan. nadražajni trijas). može ukazivati da se radi o Akutni gnojni konjuktivitis kod novorođenčeta starog 1-3 dana je urgentno stanje i radi se od Kod penetrantne (probojne) povrede aklere postoji Do kakvog oštećenja u oku dovodi ultraviolentno zračenje Koja je najvažnija terapijska mera kod traumatske hifeme Šta je Ophthalmia neonatorum Šta obuhvata lečenje akutnog glaukoma Ekstremno velike oči "Buftalmus" kod malog deteta zahteva neodložno ispitivanje u smislu Palpacijom očne jabučice preko gorenje kapka možemo diferencirati Anegdota "ne vidi ni pacijent ni doktor" u vezi standardnog oftalmološkog pregleda ukazuje na veoma urgentno stanje Povremeni bol u oku praćen duginim bojama oko izvora svetlosti zahteva neodložno ispitivanje zbog sumnje na Mehaničkom silom nastao defekt epitela rožnjače treba tretirati na sledeći način Zapaljenski otok kapaka sa protruzijom i smanjenjem pokretljivosti bulbusa. kao prvo treba savetovati Diplopije pri pogledu na gore.Kod bola u predelu oka ili okoline oka. posle kontuzije predela orbite ukazuju na Prva pomoć kod povrede oka kaustičnom supstancom podrazumeva Jak bol u oku sa naglim padom vida.

kontrola uzeti detaljnu anamnezu bilateralni plastični uveitis akutnog glaukoma pregledati očno dno ulkusa rožnjače lagoftalmusa hipermetropnih očiju neovaskularni glaukom blagovremena laserfotokoagulacija "amaurotično mačje oko" retinu i horoideu .pregled otorinolaringologa i neurologa frakturu poda orbite isprati oko bilo kojom neutralnom tečnošću. lokalna terapija. lokalna terapija. kontrola okulomotorne ravnoteže vađenje stranog tela posebnim instrumentom pod mikroskopom. zavoj. dati lokalni anestetik akutnom glaukomu gonoblenorrea neonatorum duboka prednja očna komora do oštećenja vežnjače i rožnjače i nastanka stanja poznatog pod imenom "ophthalmia electrica" mirovanje gnojno zapaljenje vežnjače kod novorođenčeta uzrokovano hlamidijama i gonokokom miotike kongenitalnog glaukoma glaukom retrobulbarni neuritis angularni glaukom lokalna primena antibiotika. zavoj i kontrola flegmonu orbite isključiti prisustvo stranog tela.

O k Ektopična trudnoća je Koja je najčešća lokalizacija ektopične trudnoće Pacijentkinja stara 25 godina.Pelveoperitonitis je Prirodni odbrambeni sistem organizma žene protiv infekcije sačinjavaju Faktori koji smanjuju odbrambeni sistem organizma žene protiv infekcije su Pri nastanku pelveoperitonitisa infekcija se najčešće širi Faktori rizika za pojavu pelveoperitonitisa su Najčešći uzročnik infekcije danas je Klasični klinički znaci akutnog pelveoperitonitisa su Najpouzdaniji klinički znak akutnog pelveoperitonitisa je Dijagnoza akutnog pelveoperitonitisa se postavlja Akutni pelveoperitonitis se leči Septički šok ima tri sukcesivne faze. stara 65 godina. To su Šta najčešće dovodi do septičkog šoka Temperatura kod septičkog šoka je Najčešće do septičkog šoka dovode sledeće bakterije Inicijalna terapija septičkog šoka se sastoji od Najveća pomoć anesteziologa u uznapredovaloj fazi septičkog šoka je Koagulopatija se najčešće javlja kod Najvažniji laboratorijski parametri za dijagnozu DIK-a su Normalna hemostaza zavisi od Sveža smrznuta plazma sadrži Koje je najčešće mesto nidacije kod ektopične trudnoće Koji je najsigurniji dijagnostički postupak za utvrđivanje tubarne trudnoće Etiologija trudnoćom indikovane hipertenzije je Kontraindikovani antihipertenzivi tokom trudnoće su Novorođenče majke sa dijabetesom je Tokom trudnoće primena Aspirina je Akutno pogoršanje hroničnog zapaljenja žučne kese u trudnoći može nastati kao posledica Koja je incidencija tromboze u trudnoći Koji od navedenih simptoma ne pripada kliničkoj slici tromboze Koja od navedenih metoda se ne koristi u dijagnostici tromboze Koja je najčešća ozbiljna komplikacija tromboze Koja je glavna terapija tromboze Gojazna dijabetičarka. sa sekundarnom amenorejom. galaktorejom i bolom u ileocekalnom regionu dolazi na pregled Nidacija oplođene jajne ćelije u ampularnom delu jajovoda najčešće dovodi do Nidacija oplođene jajne ćelije u istmičnom delu jajovoda najčešće dovodi do Nidacija oplođene jajne ćelije u istmičnom delu grlića materice najčešće dovodi do Diferencijalna dijagnoza ektopičnog graviditeta podrazumeva Terapija ektopičnog graviditeta je Pacijentkinja stara 50 godina dolazi na pregled zbog intenzivnog i obilnog vaginalnog krvarenja posle amenoreje od šest m Krvavljenje kod parcijalne placente previje je najjače Kod prevremenog odljubljivanja normalno usađene placente . dolazi na pregled zbog krvnog pritiska 180/110 mmHg i vaginalnog krvarenja.

a nema rascepa na mekin porođajnim putevim Bol u maloj karlici možemo okvalifikovati kao Akutni bol u maloj karlici može se kvalifikovati kao U diferencijalno dijagnostičkom razmatranju akutnog bola u maloj karlici.Uteroplacentna apopleksija (Kuvelerov sindrom) predstavlja Kada postoje znaci preteće rupture materice u porođaju porođaj je potrebno završiti Krvavljenje koje nastaje posle porođaja placente pri čemu je materica dobro kontrahovana a nema znakova koagulopatije Krvavljenje kod placente previje počinje uvek Ukoliko do jakog krvarenja dođe nbeposredno posle porođaja odmah treba uraditi Najčešći uzrok spontane rupture materice za vreme porođaja je Krvarenje kod rupture sinus placente marginalis Kod krvavljenja posle porođaja gde je materica dobro kontrahovana i čvrsta. oboljenja ili disfunkcionalnog stanja ginekološk Torzija (uvrtanje) najčešće se događa kod Vodeća simptomatologija torzije (uvrtanja) na genitalnim organima je Dijagnoza torzije (uvrtanja) tumora ili adneksa u maloj karlici uspostavlja se na osnovu Postupak nakon dijagnoze torzije u adneksalnom prostoru je Do iznenadnog krvarenja kod pacijentkinje sa uvećanom matericom u postmenopauzi najčešće dolazi zbog Prilikom pregleda spekulumom kontaktno krvarenje se javlja najčešće kod malignog tumora U sklopu dijagnostike akutnog abdomena izazvanog degeneracijom mioma postoji Hitne mere u sklopu terapije kod vaginalnog krvarenja izazvanog malignim tumorom grlića materice koje ne može da se za Terapija akutnog apendicitisa u trudnoći je Adneksalni tumori za vreme trudnoće mogu se torkvirati Septički šok u ginekologiji najčešće nastaje posle Intraoperativne povrede uretera najčešće nastaju tokom Lezije uretera kod ginekoloških operacija najčešće nastaju Najčešći prethodnik plućne embolije je Diseminovana intravaskularna koagulacija se najčešće javlja Najčešći znaci plućne okluzije embolusom su Pojava septičnog stanja tokom trudnoće najčešće je uslovljena Najčešći izazivači septičnog stanja su Septični šok se može manifestovati krzo Lečenje srpstičnog šoka podrazumeva i primenu antibiotske terapije Cilje lečenja septičnog šoka je Osnovni patogeni mehanizam u nastanku sindroma ovarijalne hiperstimulacije je Način prevencije sindroma ovarijalne hiperstimulacije Ultrazvučna predikcija sindroma ovarijalne hiperstimulacije Tretman teškog oblika sindroma ovarijalne hiperstimulacije Povrede genitalnih organa žene su najčešće na Slučajne traumatske povrede genitalnih organa najčešće su kod Kod intrauterinih intervencija sa ciljem da se izvrši abortus najčešće može doći do Poerforacija tela materice najčešće nastaje Najčešći razlog juvenilne metroragije je Juvenilna metroragija se u najvećem broju slučajeva leči Da li krvarenje u adolescentnom periodu može biti vezano za komplikacije trudnoće Atrezija himena dovodi do .

belimantil.Simptomi rupture ciste jajnika su Koji su najčešći klinički znaci torzije adneksalnih tumora Koji su klinički znaci nekroze mioma Koji su znaci ektopičnog graviditeta Akutni abdomen izazvan rupturom gravidne materice zahteva Ruptuiru gravidne materice u terminu diferencijalno dijagnostički najteže je razlikovati od Torkvacija adneksa u trudnoći zahteva primenu Difuzni peritonitis posle carskog reza leči se Simptomi i znaci difuznog peritonitisa posle carskog reza najčešće se ispoljavaju www.info .

faza ireverzibilnog šoka kriminalni pobačaj povišena u prvoj a u subnormalna u drugoj i trećoj fazi koliformne bakterije koje stvaraju endotoksin davanja dva ili više antibiotika bez bakteriološke potvrde o osetljivosti merenje centralnog venskog pritiska prevremenog odljubljivanja posteljice fibrin degradirajući produkti ravnoteže koagulacionog i fibrinolitičkog sistema sve prokoagulanse sem trombocita jajovod laparoskopija nepoznata ACE inhibitori zavisi od glikoregulacije tokom trudnoće samo povremeno uz savet ginekologa sve zajedno (prekomernog prirasta telesne mase + metaboličkih promena + kompresije progresivno rastuće materice + en 5 puta veća u poređenju sa negravidnim ženama iste starosne dobi krvarenje gasne analize embolija pluća heparin karcinomu endometrijuma nidacija oplođene jajne ćelije van tipičnog mesta ampularni deo jajovoda ginekološki i ultrazvučni pregled. kliničkim pregledom i laboratorijskim analizama antibioticima topla faza. appendicitis i pseudocyesis u zavisnosti od lokalizacije i kliničkog stanja pacijentkinje konzervativna ili operativna perzistenstnom folikulu u perimenopauzi u porođaju kada započnu porođajni trudovi a plodovi ovojci su celi dolazi do stvaranja retroplacentarnog hematoma . grlić i materica zajedno starost. prolaktina i broja leukocita u krvi tubarnog abortusa rupture jajovoda profuznog krvarenja zbog lezije r. cervicalis arteriae uterinae rupturu ciste jajnika. torziju adneksalnih tumora. abortus.zapaljenje parijetalnog i visceralnog peritoneuma koji oblažu zid i pokrivaju organe male karlice vulva. menses i puerperijum ascedentno prethodna infekcija u maloj karlici. određivanje nivoa beta-hCG. veliki broj seksualnih partnera chlamydia trachomatis bol i osetljivost u donjem delu stomaka i povišena telesna temperatura bol u donjem delu abdomena anamnezom. hladna faza. vagina.

akutne infekcije i poremećaji na adneksama dermoidne ciste akutni propagirajući bol. hroničan i ciklični akutni propagirajući i količni komplikacije trudnoće. praćenih krvarenjem tahipneja i tahikardija septičnim abortusom polimikrobne gram negativne bakterije tri faze kombinovanom primenom antibiotika brzo uspostavljanje tkivne perfuzije uz antibiotsku terapiju prelazak intravaskularne tečnosti u ekstravaskularni prostor selekcija pacijentkinja prisustvo velikog broja imaturnih folikula obavezna hospitalizacija i odgovarajuća reanimacija spoljašnjim genitalijama perforacije tela materice perforacije tela materice tokom dilatiranja cervikalnog kanala anovulacija hormonskom terapijom (estrogen + gestagen) može. sonografske konstatacije odsutnosti vens hirurški tretman (laparatomija ili laparaskopija) zavisno od porekla i osobina tumora malignih tumora grlića ili tela materice grlića materice ultrasonografski nalaz pokazuje miom sa sekundarnim promenama klemovanje cervikalnih grana arterije uterine hirurška mogu se torkvirati bez obzira na gestacijsku starost operacije tubo-ovarijalnog ili pelvičnog apscesa radikalne histerektomije u distalnoj trećini tromboza ilijačnih ili femoralnih vena posle teških i velikih operativnih zahvata. ginekološkog nalaza brzorastuće adneksalne mase.najteži oblik prevremenog odljubljivanja normalno usađene placente hitnim carskim rezom iz rascepa na grliću materice pre prskanja plodovih ovojaka ručnu reviziju materične duplje sužena karlica je najjače tokom porođaja krvarenje zbog koagulopatije akutni. drugog i trećeg trimestra graviditeta hematokolposa i hematometre . simptomatologije. često intermitentnog karaktera sa znacima nadražaja pelvičnog peritoneuma uz odgovor autonom anamneze. vezano za poremećaje prvog.

vaginalno krvarenje. pad pritiska. defans temperatura. ubrzanje pulsa peritonealni nadražaj. amenoreja. kolike bol.bol u abdomenu. "Krik Duglasa" hitnu laparatomiju abrupcije placente laparatomije i eventualno adneksektomije histerektomijom sa lavažom i drenažom trbušne duplje od 4-og do 7-og dana . leukocitoza.

ogresivno rastuće materice + endokrinih promena) .

povraćanje) ke konstatacije odsutnosti venskog protoka u adneksalnoj masi . gađenje.peritoneuma uz odgovor autonomnog nervnog sistema (muka.