P. 1
75590701 Bio Poljoprivreda

75590701 Bio Poljoprivreda

|Views: 403|Likes:
Published by toba18061912

More info:

Published by: toba18061912 on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

Dragan Vićanović

B e o g r a d , 1990.

3

Uvod
BioloSka poljoprivreda je, relativno, mlada oblast poljoprivrede u kojoj se nastoji da se proizvodnja hrane obavlja na prirodan način bez upotrebe Kemijskih preparata. ' l o j e posebno aktuelno u zadnje vreme kada smo svedoci sve većih zagađenja prirode i hrane, što se sve skupa negativno odražava na naše zdravlje, Pokret biološki opredeljenih poljoprivrednih proizvođača pokušava, da usavrši proizvodnju na potpuno prirodnim načelima ne primenjujući ni jednu supstancu koja bi mogla imati negativne posledice po zdravlje čoveka, životinja i biljaka. Pri tome se kao i u klasičnoj poljoprivredi posebna p a t n j a posvećuje đubrenju i zaštiti od štetočina ali za razliku od načina koji se primenjuju u klasičnim sistemima biofarmeri koriste prirodna đubriva i razne preparate za zaštitu na bazi drugih biljaka. Biološka poljoprivreda stiče u svetu sve veći broj pristalica, čak i medu agronomima, što je posebno karakteristično za razvijenije zemlje koje nemaju problema sa manjkom hrane pa su i na taj način u situaciji da mogu da se pozabave i izborom hrane koju će konzumirati. Najnovija upozorenja zdravstvenih radnika o opasnostima hrane koja je proizvedena bez kontrole uzkorišćenje raznih hemikalija (često vrlo otrovnih) uticala su bitno na povećanu potražnju zdravih prehrambenih proizvoda. Kako su, međutim, proizvodi dobijeni prirodnim načinima obično dosta skuplji na tržištu (što je najočiglcdnije na Zapadu) proizilazi da jc zdrava hrana rezervisana za bogatije slojeve društva. Staviše, korišćenje apsolutno čiste hrane proverenog kvaliteta postalo je u mnogim razvijenim zemljama stvar prestiža. U našim uslovima vlača haotično stanje u kome dominira hronična nestašica novca za širu društvenu brigu o ishrani a, samim tim, i zdravlju. Na našem se tržištu nalaze mnogi neispravni artikli, neki, čak, sa visokim sadržajem opasnih hemikalija. () tome nas ponekad preko štampe upozoravaju pojedini zdravstveni radnici. Da

beleže samo najekstremnije slučajeve. što je najvažnije. doći do štampanja večeg broja naslova. ipak ne može odgovoriti na sva pitanja koja bi postavio jedan biovrtlar. od kojih će neki obrađivati i kompleksnije probleme vezane za biopoljoprivredu. imaju uvodni karakter Stoje sasvim razumljivo za oblast u kojoj do s k o r o nije bilo ni jedne jedine knjige. Uočivši potencijalnu opasnost po sopstveno zdravlje od hrane zatrovane hemijskim preparatima. Te knjige. Na taj način mogli su biti sigurni u ispravnost namirnica a da ne govorimo. praktičnu primenu naučenog.A da je tih slučajeva sve više kazuju mnogobrojni novinski članci koji. u z i m a j u razmere epidemije.. Osnovni problem svih onih koji su se odlučili da rade po načelima biološke poljoprivrede je nedostatak stručne literature. Knjiga koja se nalazi pred vama ima 7a cilj da vas uvede u osnove biopoljoprivrede. kako se bude širio krug interesantna. ekolozi. dakle. Praktičar će te podatke lako pronaći a ova knjiga ima zadatak da pruži uputstva koja se ne nalaze u klasičnim povrtarskim knjigama.) dati svoj doprinos u vidu monografija. p o n e k a d . o zadovijstvu koje prati svaku korisnu aktivnost i lični angažman.. dosta ljudi je počelo sa proizvodnjom povrća i voča u vlastitim vrtovima. N a d a j m o se da čc i naši naučnici (agronomi. . Svakako da će vremenom.4 situacija bude gora utiče i podatak da mi pravo stanje stvari ne znamo jer nc postoji nikakva zvanična statistika o kvalitetu namirnica ili s l u č a j e v i m a t r o v a n j a hranom k o j u . Kadi racionalizacije prostora izbegnute su informacije koje se mogu naći u svakom povrtarskom priručniku kao Što je kalendar sadenja i osnovni podaci o svakoj kulturi ponaosob. a takođe. Na našem tržištu se o tome može nači tek poneka knjiga koja. pruži mogućnost za ozbiljnije studije i. po pravilu.

nepovratno uništavaju i truju našu životnu i radnu okolinu do te mere da su zdravlje i životni vek ljudi već danas opasno ugroženi. ProizvcxJnja hrane spada u one delatnosti koje su nespojive sa zagađenom sredinom. . Samo u Evropi se godišnje nckontrolisano izbaci u atmosferu 25 miliona tona (!) toksičnih materija. olakšavaju život i podižu standard. sa jedne strane. U tome su do sada prednjačile tehnološki najrazvijenije zemlje. ipak. sve je očiglednije da je taj osnovni preduslov poljoprivredne proizvodnje danas vrlo teško zadovoljiti. Da problem bude veći.5 Zemlja. To je posebno očigledno u gradovima i velikim industrijskim zonama. Jer. čak. Pa. A k o tome pridodamo i neke nesrećne slučajeve koji su se dogodili u hemijskoj i nuklearnoj industriji onda će svima biti j a s n o da je došao poslednji trenutak da se u svetskim razmerama preduzme akcija za spasavanje čitavog čovečansiva. „prljavim tehnologijama". Ljudski genij je dostigao zavidne stepene u nekim naučnim oblastima ali sada je već i laicima jasno da moderna civilizacija i njoj odgovarajuće tehnologije. je i sama poljoprivreda u novije vreme postala veliki zagađivač život ne sredine a posredno i neposredno i hrane čijom se piroizvodnjom bavi. Na mnogim mestima je odavno život nemoguć a „zasluga" za takvo stanje pripada ikz. da tehnološki razvoj i superiornost ne znače mnogo a k o je u tom cilju potrebno žrtvovati zdravu prirodnu sredinu u kojoj živimo. ali sa d r u g e strane. U novije vreme ovom neslavnom rekordu značajno doprinose i manje razvijenije zemlje k o j e zaštitu sredine ne ulažu gotovo nikakva sredstva. hrana i ljudsko zdravlje Svi pokazatelji ekološkog stanja naše planete ukazuju na to da u mnogim delovima sveta postoje realne opasnosti od kolapsa čitavih bio-regiona. ne treba zaboraviti. Svakodnevno trovanje planete predstavlja najveći problem sa kojim se suočilo čovečanstvo od svog nastanka.

otrovani pesticidom " P A R A K V A T " koji se koristi u poljoprivredi.„pa uočiti da su nam poljoprivredne površine napadnute teškim metalima. međutim. U zaključcima stručnjaka navodi se da je uzročnik takvog stanja zagađivanje zemljišta hemijskim sredstvima i primena veštačkih đubriva koja u svom sastavu imaju veoma šietne primese . .6 Pošlo je lema ove knjige proizv odnja hrane nećemo detaljnije ulaziti u opisivanje ekoloških problema koji nastaju kao poslediea s j a b o konirolisanih tehnoloških procesa ili ekoloških ekscesa poput Černobila.. nitratima. Navodi se d a j e .u proteklih deset godina za poljoprivredu naše zemlje izgubljeno 150 hiljada hektara. natrijum a fosforna đubriva i leške metale kao što su olovo. U nedavno sprovedenim istraživanjima o kvalitetu vode u Suboučko-horgoškoj peščari dobijeni su alarmantni rezultati u kojima stoji da je koncentracija nitrata u pijaćoj vodi čak O S A M N A E S T puta veća od dozvoljene! Najveći deo ovih nitraia dospeo je u vodu iz veštačkih đubriva koja se koriste u obližnjim voćnjacima. O k o 150 lica se u Napulju saUa nalazi pod kontrolom lekara. pretežno napkxinijcg tla". Svi su. Da ta ugrožavanja životne sredine i zdravlja nisu ni n a j m a n j e naivna i bezazlena pokazuju i najnovija naučna israživan3aU novembru 19«« godine na sednici SSRN Jugoslavije izneti su zabrinjavajući podaci o stanju zemljišta. U nekim krajevima često dolazi do preterivanja u doziranju veštačkih đubriva tako da ponekad dolazi do velikih zagađenja vode za piće što se katastrofalno odražava na ljudsko zdravlje.u i u hranu. jer se veruje da su i oni izloženi riziku trovanja. kiselim kišama. sumpor.hlor. pa iak. ekološkim ugrožavanjima naše planete i ljudskog zdravlja koja nastaju u proccsu proizvodnje hrane. Početkom aprila ove godine T a n j u g je preneo vest u kojoj se kaže „tri o s o b e su umrle." Rezultat nekontrolisanog zasipanja njiva raznim hemikalijama ogleda se u naglom povećanju neplodnosti zemljišta i opasnom narušavanju zdravlja ljudi. kadmijum i radioaktivne elemente! Opasnosti od primene ovih s r e d s t a v a povećane su nestručnom prmenom koja je vrlo česta kod naših proizvođača. a deset njih je sa teškim irovanjemprebačeno u bolnicu u italijanskom mestu Cićano kod Napulja." „Ne treba biti stručnjak'' .kaže se u jednom izvešiaju . Saniiarne vlasti u Napulju veruju da je pesticid dospeo u podzemne slojeve vode koja se koristi za navodnjavanje i zalivanje tafta. budući da žive u istoj opasnoj zoni. kako je utvrđeno. Pozabavićemo se detaljnije. psticidima.

7 Britanska vlada uvela je nedavno oštre mere za kontrolu hrane jer je i u Britaniji postalo očigledno da će doći do problema širih razmera a k o se ne počne sa sistematskom kntrolom ispravnosti hrane i tehnoloških procesa povezanih sa proizvodnjom namirnica. Po rečima veterinarskog inspektora Miroslava Stojišića iz Beograda (objavljeno u „Politici" 9. takode u Britaniji. autora) i nisu toliko opasni po ljudsko zdravije koliko materije k o j e se posle toga s t v a r a j u . To je nonsens. a na kraju sve hemikalije koje se dodaju hrali životinja dospevaju u ljudsko telo izazivajući nepredvidljive poslenice.) u mesu i mesnim prerađevinama nalaze se. što je utvrđeno i obelodanjeno u najeminentnijim svetskim istraživačkim centrima. zdravstvo i socijalnu zaštitu apelovao da se tim problemom pozabavi i Skupština . Proveravanje zagađenosti hrane pomenutim materijama kod nas se ne sprovodi ili se to radi posve retko." Iz proizvoda mesne industrije na Zapadu izbačeni su nitrati dok se u nekim zemljama p o p u naše naučne i zdravstvene činjenice sporo probijaju i pored loga što je Savezni komitet za rad. a n t i b i o t i k a i d r u g i h toksičnih m a t e r i j a . h o r m o n a . Proizvođački trustovi pružili su veliki otpor ovim Ispitivanjima i predloženim merama ali su. p e s t i c i d a . upotreba na-nitrata je kod nas masovna i nekontrolisana. nitrati ( u p o t r e b l j a v a j u se u svim mesnim prerađevinama: prim. na kraju. raznih aditiva. Stojšić tvrdi da „sami po sebi.4. uginule jedinke se. Nitrozoamini koji se produkuju u mesnim prerađevinama iz natrijum-nitrata direktno su kancerogeni" Uprkos tome što se ovakva definicija može naći u svakom relevantnom veterinarskom udžbeniku. U toku nekoliko dana moralo je biti uništeno nekoliko miiiona komada j a j a i oko 50003 kokošaka! Probuđeno interesovanjc javnosti za procese proizvodnje j a j a i pilića do otkrivanja neverovatno brutalnih metoda uzgoja živine i tovne junadi. Takva hrana nalazi se i na jelovniku britanskih krava muzara. najčešće prevelike količine. Kokoške nasilje ćeli život_provodc u tesnim kavezima a najveći deo njihove hrane sastoji Še od sopstvenog izmeta koji se melje i bezbroj puta vraća u proces ishrane uy dodavanje velikih količina antibiotika kako bi se sprečile infekcije i raznih hemikalija Loje ublažuju nesnosni smrad takve „hrane". usvojeni predloži da se uvede oštra kontrola kvaliteta hrane.1988. U toku jedne godine prijavljeno je oko 40000 slučajeva trovanja salmonelom. takode. Povod kampanje u kojoj su prednjačile z d r a v s t v e n e ustanove i Štampa je iznenadna epidemija bacilom „listeriosis" koji je izazvao smrt nekoliko ljudi. g. melju i dodaju hrani. 5 u » j e uče studenti humane medicine.

. između ostalog. poznata glumica Meril Strip izjavila je posle TV emisije o hrani koju je ona vodila: „Ne zanima me politika. leukemije. ne mogu da spavaju. nepravilnog rasta. izazivaju oštećenje bubrega. Eksperimentalno je dokazano (opet u svetu) na životinjama.1987.). anemična. osobito po zdravlje dece. kostima.SFRJ.. ali mi je i te kako važno zdravlje moje dccc... poremećaja disanja. imaju stomačne t e g o v e . 9 4 % što je suludo. Miodrag Manđić. U SAD priznat je kancer jetre kao profesionalno oboljenje za radnike koji rade u industrijskoj proizvodnji PVC-a. kaže: „Pa se onda čudimo što su bleda. te da ta činjenica može imati dramatične posledice po zdravlje ljudi. Među mnogobrojnim udruženjima koja se bore da istina o kvalitetu hrane prodre do . rekao u jednom intervjuu: „Kada su u pitanju polifosfati nalazio sam ih i u koncentraciji od 1 . prozirna.Široke javnosti u S A D je trenutno najaktivnije društvo koje nosi simboličan naziv ." Ove reći odslikavaju jedan aspekt borbe . završila na našem tržištu!!! Inspektor Stojšić uz zgražavanje da se takva roha d a j e i deci. kalcifikacije mekog tkiva. fiziko-hemičar Nuklearnog instituta „Boris Kidrič" u Vinči izvršio je nekoliko desetina superanaliza prehrambenih proizvtxla i. 13. to je kod nas pravilo. obolelim bubrezima. Pesticidi deluju na centralni nervni sistem čoveka. voća i ptjvrća." Vatrena pobornica ideja koje zastupa udruženje. konvulzije.g. skraćenja dužine života. („Politika". da je kod onih kojima je davano preko 1 % fosfata izazvano niz abnormalnosti: od oštećenja b u b r e g a . Na udaru kritike nalaze se veliki trustovi proizvođača i prerađivača mesa. Što rasle broj obolelih od raka.5.Majke protiv pesticida" a okuplja mnoge ličnosti iz javnog života. plava. učestalo p o s i a j u alergična. sa slabim zubima. pa do redukcije fertiliteta.. žitarica. " U S A D trenutno se vodi velika kampanja za proizvodnju zdrave hrane. Svejedno mi je ko će biti predsednik države. Društvo je upozorilo američku javnost da je s a m o prošle godine „upotrebljeno više od dva miliona tona različitih pesticida da bi j a b u k e na tržištu izgledale privlačnije i lepše. a pakovanje u P V C folije prehrambenih proizvoda z a b r a n j e n o / Nedavno je iz S A D vraćeno 19 tona praške šunke (Carneks) zbog prevelike koncentracije štetnih materija. Uveravanja da od upotrebe hernije u prehrambenoj industriji nema nikakve opasnosti deluju sve neuverljivije jer postoje mnogobrojni izveštaji koji na očiglednim primerima dokzuju baš suprotno. mleka. Roba je. daleko važnije od bilo kakve i bilo čije politike. filma i šou biznisa. To između ostalog zavisi i od toga Šta i koliko j e d e m o .

Što je naglavnije . „Burbank je pristupio selekciji i ukrštajući opuncijc s mnogo i malo bodlji dobio je za 16 godina brzorastuću opunciju bez bodlji.). Dobar primer za to je kontrola proizvoda po pitanju sadržaja pesticida. novembar 1979. Z b o g toga stoku ne ireba pojiti.5. U savremenoj proizvodnji hrane. posmairao je kako u pustinjama širom Amerike neverovatno d o b r o uspeva kaktus opuncija. /Mi. saznavši za Burbankovu opunciju.9 za bolju. Burbankova opuncija je i voće. godine „Politika" je tom pitanju posvetila pažnju u članku pod nastavom „Opasnost vreba i sa plodnih polja" Na samom . najpotrebnije mineralne soli i. zadiv ljujuću biljku koja služi kao stočna hrana a daje i vrlo ukusne plodove za ljudsku ishranu. takve kontrole nalaze da je propisana doza uvek prekoračena.1987.90 odsio vode. Prinos je velik i pri minimalnim uslovima dobija se 100 do 200 tona mase po hektaru. uz minimalnu negu i obradu zemlje: u suvim polusiuvim predelima može da predstavlja izvanrednu stočnu hranu. Ova opuneia će napraviti i revoluciju u proizvodnji mesa i pretvoriti naše pustinje u plodna prostranstva. trgovci stokom su sc zabranili. Sa d r u g e s t r a n e .()n će rasti na širokim prostranstvima u sadašnjim neplodnim delovima zemlje. Poredtoga.. Amerikanac Luther Burbank genijalni genetičar i selekcionar. L u l h e r B u r b a n k j e m a š t a o d a o v o otkriće iskoristi z a povećanje blagostanja svoje zemlje. 18." (citat iz časopisa „Dobro Jutro". Jasno je da zdravlje potrošača ne može biti predmet ničije zarade. Prinos ploda je 20 tona po hektaru. Među mnogobrojnim pnmerima panične i bezobzirne odbrane profita pri čemu sc ne biraju sredstva niti se vodi računa o sveukupnom progresu. Nagli pad cenamcsa bi im uskratio unosne zarade. rasadni materijal nije nikome isporučen. dakle. 1. Nemogućnost da sc izbcgnu politički uticaji u stvarima gde glavnu rcć treba da vodi nauka i zdrav razum. zdraviju hranu. navešćemo jedan primer iz ne tako davne prošlosti. vode i hrane. e k o n o m s k i interesi velikih proizvođača česio su glavna prepreka mnogim akcijama za poboljšanje kvaliteta vazduha. pored razumskih vladaju i zakoni profita a gde god je profit u pitanju be šire i stroge društvene kontrole nije moguće obezbediti stoproccntnu sigurnost. Ne obazirući se na mnogobrojne zahteve.g. Burbank je pisao o svom kaktusu: ." Njegova opuncija sadrži Šećer. Novih sorti dočepala se firma „Fana D a u d a " i uništila ih. Po pravilu.

Sve veće potrebe za hranom nametnule su upotrebu peslicida (sredstva za uništavanje Štetočina). preterano reći da pcsticidi ulaze u "lanac ishrane" i svojom se otrovnošću i nekontrolisanom primenom svrstavaju u jedan od ključnih problema sveta. što je čini ključnom granom po opasnosti po ljudsko zdravlje." U istom članku Dr Borivojc Jovanović. Nije. Najčešće smrtni slučajevi su kod otrovanih sredstvom DNOC (dinitrcxirtokrezol ili "kreazan"). prema podacima Svctske zdravstvene organizacije. „Podaci dr Jovanovića kažu da trovanja povremeno dobijaju k a r a k t e r epidemije. kako bi se poljoprivredna proizvodnja zaštitila od ogromnog broja štetočina. stoga. Na Klinici za toksikologiju V M A u Beogradu od 1982." I pored svega u našoj zemlji se ne v o d e zvanični statistički podaci o trovanjima pesticidima iako se zna da jc „učešće trovanja u ukupnoj smrtnosti na trećem mestu. kao sredsiva za uništavanje štetočina. godine upotrebljavalo čak 770 preparata sa 188 jedinjenja veli dr Jovanović i dodaje da se ovim sredstvima. tako da sc 1986. neracionalna i gotovo stihijna primena brojnih dostignuća agrarne nauke donela je izuzetno velike opasnosti i za zdravlje naših ljudi. preti sasvim ozbiljno da ugrozi zdravlje ljudi. odmah posle leova. ljudi su izmislili pesticidc.. godine Icčene su 274 o s o b e otrovane pesticidima." A k o imamo u vidu da pesticidi i herbicidi mogu biti eventualni izazivači malignih i drugih o b o l j e n j a onda m o ž e m o zaključiti da agrohemija zauzima čak prvo mesto kao uzročnik bolesti .10 početku kaže se: . od kojih jc četvoro umrlo. V i š e od 9« o d s t o ovih s r e d s t a v a upotrebljava se u poljoprivredi. godišnje u svetu otruje pola miliona ljudi! Veliki ekološki problemi koje je upotreba peslicida nametnula znatnim zagađenjem zemljišta. između ostalog stoji: . relativno su novijeg datuma." Dr Jovanović tvrdi da je tokom prošle godine na teritoriji opštine Grocka upotrebljeno oko 2 7 0 tona pesticidnih preparata. do 1986. Da li je ovaj izum ČoveČanstvu đoneo sreću?" U daljem nastavku. Primena u našoj zemlji je u porastu.. specijalista medicine rada i direktor doma zdravlja u Grockoj kaže: „Pcsticidi.IJ želji da zaštite poljoprivredne proizvode od štetočina. odmah posle kardiovaskularnih i malignih bolesti. na žalost.lako. koji „zauzimaju" drugo mesto na listi uzročnika trovanja. poljoprivrednih kultura i bvodotokova. U Respiratornom centru Infektivne klinike od trovanja pesticidima prošle godine lečcno je 47 osoba. nismo svetska poljoprivredna velesila. najviše fungicida i insekticida. upotrebljavaju se t e k od pedesetih godina.

napravi goleme štete ratarima. Praktično da nema dana kada u dnevnoj štampi (koja nam jc jedini izvor podataka. pošto zvaničnih statistika nema) ne osvane neki napis o tome.5. Kada se sazna za prekomernu upotrebu nekog sredstva u poljoprivredi onda je obično kasno za sprečavanje neželjenih posledica j e r jc proizvod već prodavan na tržištu ili su nastali problemi d r u g e vrste. kako navode stručnjacik i u sled većih ostataka herbicida A T R A Z I N A koji su nesmotreni ratari upotrebljavali bez odgovarajućeg stručnog nadzora. kada se predozira.. ovoga puta iz neznanja.Politici ekspres" od 8. usevi a kako pokazuju zadnje vesti i pčele.1989." 1 pored očiglednih opasnosti pri upotrebi pcsticiđa i drugih hemijskih preparata u poljoprivredi retko koji agronom bi se složio sa konstatacijom da treba prestati sa upotrebom ovih opasnih materija.Uzrok pojave naglog sušenja pšenice na većim orančnim ptjvršinama u žitorodnoj Tamnavi ovih dana je razjašnjen. Glavni adut pristalica upotrebe pcsticiđa jc da se bez njih jednostavno ne m o ž e tj. TOLIiR ANCI . Krišković navodi da „prema podacima iz Instituta za zaštitu zdravlja SR Hrvatske količina kloriranih ugljikovodika u masnom tkivu čovjeka povećala se u nas u posljednjoj godini dana za 1 0 0 % (ovo je ustanov ljeno kod ljudi umrlih od malignih tumora).maksimalno dozvoljenoj količini preparata 1 R F Z I D U 1 . godine našli s m o primer prekomerne upotrebe hernije u poljoprivredi. U .. domaće i divlje životinje. U knjizi „Osnovne biološkog voćarstva" Dr.U sa najtežim ishodištem. Ugroženi su ljudi.vremenu poslednje upotrebe preparata pre ubiranja plodova."Daljc se kaže da „herbicid atrazin u prekomernoj količini značajno ometa ne s a m o razvoj pšenice već i drugih kultura Nije tako redak slučaj da ovo sredstvo protiv korova. O značaju ovog korisnog insekta ne . Pored štetočine žitnjaka do sušenja pšenice došlo je. da se n a j e z d a Štetočina može sprečiti j e d i n o tim sredstvima.količini ostatka sredstva u zemljištu. u pomenutom članku se kaže: . Teorijski gledano ovde ne može biti nesporazuma i ćela teorija nam se čini vrlo stabilno i uverljivo. Stručnjaci nas uče d a j e otrovnost pojedinih materija u poljoprivredi regulisana zakonom i pod kontrolom i da se vodi računa 0 K A R E N C I ." Sve je više izveštaja koji upozoravaju na nekontrolisanu i prekomernu upotrebu hernije bilo da se radi iz predumišljaja ili neznanja. Ali da li je u praksi sve baš tako idealno? Ko nam može garantovati da se svi poljoprivredni proizvođači apsolutno pridržavaju propisanih normi? Moramo priznali da je ove uslove nemoguće kontrolisati.

Nedavno je u leskovačkom kraju zabeležen slučaj (nije ni jedini ni usamljen) velikog pomora pčela do koga je došlo „zbog prevelike upotrebe raznih hemijskih sredstava na njivama društvenog sektora koje se nalaze u blizini pčelinjaka.12 treba ni govorili j e r pored meda. Otrovane životinje se lako mogu naći na t r p e z i č o v e k a i t a k o proizvesti k a t a s t r o f a l n e posledice. Z b o g nekontrolisane upotrebe modernih sredstava u poljoprivredi divlji zec je s k o r o potpuno nestao iz naših šuma." (Politika. pčele vrše i oprašivanje voća koje bez njihovog prisustva uopšte ne bi rađalo. 18.4. značajnog prehrambenog artikla (u zadnje v r e m e zagađen je vrlo često pesticidima) koji je glavni pčelinji proizvod. . U malobrojnim analizama uginulih fazana i prepelica nađeni su herbicidi i pesticidi koje su ove ptice unele jedući s e m e z a p r a š e n o pre selve. Slika 1.1989.) Da jc kod nas s v e rede videti divljač poznalo je ne s a m o lovcima već i laicima. Mnogobrojni novinski članci koji upozoravaju na zagađenje prirode i hrane.

priznati da je i u jednim i u drugim argumentima dosta Istine . herbicida. Moramo. obično. poći od kvaliteta uopšte. pre svega. čislu poljoprivredu i ta njihova iskustva nedvosmisleno govore da se bez veštačkih đubriva. i mehanizaciji i si. Tom se problemu moram otvoreno i argumentovano suprotstaviti. Da li je. 1 dok prvi upozoravaju da se hernija mora koristiti kako ne bi nastupila glad drugi u prvi plan stavljaju zdravlje i podatke po kojima najrazvijenije zemlje proizvode ogromne viškove hrane koja se često baca iz ekonomskih interesa dok sc u m a n j e razvijenim povećanje prinosa mora potražiti u dobrim sistemima navodnjavanja. Tu dolazimo do jednog sasvim novog pitanja koje glasi: šta se podrazumeva pod biloškim kvalitetom? Na to. svakako. Pre svega bitan je hemijski sastav proizvoda. Sa d r u g e strane jedan broj lekara i veliki broj ljudi raznih profesionalnih profila zabrinut jc čestim izvcštajima o trovanjima hemikalijama i eventualnim opasnostima širih razmera.najopasnija je prekomerna i nekontrolisana primena hernije ali je očigledno da apclovati na savest proizvođača nema nekog velikog smisla jer takvi apeli. Decenije iskustva stoje iza ljudi koji su se opredelili za tkz. Oba tabora slažu se samo u jednom . a ne samo u primeni hernije (ovo zadnje najviše odgovara razvijenima koji u nerazvijene zemlje izvoze mnoge hemijske preparate). Jedno pitanje u celoj stvari zaslužuje pažnju. njihovim načinom se dobijaju proizvodi koji su mnogo kvalitetniji po pitanju biološke vrednosti. Danas se pri proccni kvaliteta gleda.da glad preli ali i da je zdravlje ugroženo. uče nas biološki j>oljoprivrcdnici. ostaju bez odjeka. nije lako odgovoriti. ipak. masti i vitamina. ugljenih hidrala. insekticida i si. i ukus koji spada u pojmove bez j a s n e određenosti. bio negativan sa jednim velikim NE! U isio vreme pobornici biološke poljoprivrede na isto pitanje odgovaraju pozitivno. međutim. Ova dva parametra su bitna i u biološkoj poljoprivredi s tim što se vodi računa i o j o š nekim stvarima. Prvo je mišljenje većeg broja agronoma i hemičara koji poručuju da nema razloga za strah i da su opasnosti mahom preuveličane. Mnogo jc žučnih rasprava sa pomenutim argumentima. koji treba biti što lepši. na dve stvari. na izgled jednostavno pitanje. . kod ljudi koji su u sialnoj trci za zaradom. To su izgled. herbicida i drugih sredstava? O d g o v o r savremenih poljoprivrednih stručnjaka bi. moguće zaobići upotrebu pesticida. pre svega.13 R a s p r a v e o štetnosti hemijskih preparata ( p o s e b n o pri prekomernoj upotrebi) svode se u javnosti na dva osnovna mišljenja. mogu dobili i visoki prinosi i izvanredan kvalitet. sadržaj proteina. Štaviše. Nepristrasni posmatrač mora.

zasićen raznim preparatima i preterano đubrcn vešlačkim dubrivima. proizvoditi hranu koja ne može škoditi nego s a m o koristiti. Životinje sa takvih farmi su dosia produktivne. herbicida ili nekog drugog sredstva. A da se hrana i te kako može razlikovati. Ujedno su i zemlja koja je na prvom mestu po broju gojaznih i nepravilno hranjenih ljudi. doveo do oslobađanja Štetnih gasova i eksplozije silosa u kome je bio smešten. Gusto zbijeni u svojim kavezima ti pilići ili kokoške nosilje nikada neće ugledati sunčevu svetlost niti okusili ukus jedne obične kišne gliste poput svake kokoške iz soskog dvorišta.14 Proizvod ne smc. Sa tim problemom su posebno suočeni amerikanci koji troše najveće količine pilećeg mesa u svetu.. ne s a m o prozvoditi hranu u odredenoj količini. Životinje iz druge grupe su pokazale veću otpornost prema bolestima. Agronom C. mirisu.. Neotporne su prema bolestima pa im se u hranu dodaju velike količine raznih lekova. T a j yahtev se m o ž e ispuniti s a m o na jedan način . Očigledno je da nije sve u „koUčini. Živina proizvedena na taj način nema nikakav biološki kvalitet a da bi se mogla jesti mora se pri pripremanju dobro začiniti raznim začinima. U nekim monografijama navodi se slučaj koji sc dogodio u jednom američkom gradu. hemijskom sastavu i njihov kvalitet nikako ne može biti isti. u zavisnosti na koji je način proizvedena pokazuje ogled u kome su dve grupe laboratorijskih životinja hranjene narazličiie načine. Na kraju sve to dospeva u organizam potrošača.L' Agriculturc biologiquc" piše: . daleko veću plodnost i bile su mnogo živahnije i dugovečnijc. ali im je vek vrlo kratak. Jedinstven primer ne s a m o otrovne nego i eksplozivne hrane! Moramo sc zapitali koje su istinske granice koje ljudski organizam maže podneti. Cilj poljoprivrede je. da sadrži ni najmanje količine ostataka pcsticida. Tečnost koja se rasula okolo usmrtila jesve životinje koje su jc pile.Problem je vrlo komplikovan kada sc nastoji izmeriti opasnost koju . ni u kom slučaju. Jedna grupa je s v o j o j ishrani imala s a m o namirnice tretirane raznim hemijskim preparatima dok je druga grupa hranjena proizvodima biološke poljoprivrede. već pre svega. ukusu. Ta se j a j a jasno razlikuju po boji. Svaka domaćica zna razliku između j a j e t a koje jc proizvedeno na prirodan način i jajeta koje je snela kokoška odgajena u tesnom kavezu mehanizovane farme.u proizvodnji nikako ne upotrebljavati pomenuta sredstva! Jedino na taj način možemo biti apsolutno sigurni da nam je hrana hemijski potpuno ispravna. Desilo se da je kukuruz. A u b c n u knjizi . Svakome je poznato kako sc g a j e pilići na velikim larmama.

Rezidue su male i slulajevi trovanja su retki. relativno malo otrovni mogu izazvati u tlu ili kod živih bića rastvarajući se proizvode veće otrovnosti (na pr.Što sc tiče utvrđene oirovnosti posredstvom životinja u odnosu na ljude. lindan itd. Između optimista. ipak. U svakom slučaju sada jc nemoguće bez pesticida. parathion.15 predstavljaju ostaci ili rezidue pesticida za ljudsko zdravlje. čega sc oni u praksi redovno i ne pridržavaju. i ako svaka doza uzeta ponaosob nije škodljiva. . Glavni argumenti optimista su sledeći: 1. koji misle da su količine isuviše male osim u nekim izuzetnim slučajevima.) ali sc pri tome zaboravlja da istovremena prisutnost više njih zajedno može biti škodljiva.da bi mogle izazvali primetnu Štetu. . autora) za većinu pesticida ni jedan propis ne utvrđuje količinu rezidua koja se d o z v o l j a v a u namirnicama. 2. kao što je to pokazao slučaj sa thalidomidom sa kojim sc eksperimentisalo na životinjama bez ikakv o g incidenta a koji. Koristi koje se postižu upotrebom sredstava za zaštitu biljaka su takve (povišenje prinosa. i onih koji larmiraju smatrajući da i najmanje količine mogu imati nepoželjne poslcdicc u dužem vremenskom periodu. prim. ne može sc lako odrediti k o j e u pravu. Proizvodima za biljnu zaštitu stroge se kontrolišc otrovnost i regulisana jc upotreba . Neki proizvodi. uništenje prenosioca zaraznih bolesti itd.za škodljive proizvode zakonom je utvrđen najmanji rok od upotrebe u zavisnosti od vrste poljoprivrednog proizvoda. 4. . U z e m l j a m a u k o j i m a p o s t o j e ograničenja nije retko da komercijalni proizvodi sadrže veće doze rezidua od dozvoljenih. prim." Sa druge strane: „Pružene garancije propisane zakonom su iluzorne jer j c : .Redovno sc izučavanja ograničavaju na učinak jednog otrova (DDT.U Francuskoj (citat jc iz francuskog izdanja. aldrin koji se pretvara u dicldrin sa većom otrovnošću). 3.) da pojedini nesrećni slučajevi prouzrokovani njihovom upotrebom ne mogu umanjiti njihove prednosti. nije bio bezopasan za ljude i kod kojih jc izazvao'poznatu katastrofu (rađanje dcce bez udova i sa drugim teškim telesnim i mentalnim poremećajima. autora). to je uvek opasno. .Nemoguće kontrolisrti proizvođače da li se pridržavaju vremena ograničene upotrebe pesticida.

Da li oni nekim č u d o m g u b e oirovnosi prelaskom granice?" Svakom razumnom čoveku jasna je prednost biološke poljoprivrede i neminovnost da se društvo kao celina pozabavi tim problemom. N. Gvožde (l'e). tlu i živim bićima znamo veoma malo pa . Magnezijum (Mg). jer bi to imalo katastrofalne posledicc ali je isto tako j a s n o da se argumenti bio-poljoprivrednika (kojih jc u svetu sve više) moraju objektivno razmatrati i njihova iskustva. Pod zdravim ilom sc ne podrazumeva s a m o ono tlo koje ima potpun hemijski sastav već su od prvorazrednog značaja i fizički i biološki kvalitet zemljišta. Ostatak svojih potreba biljke zadovoljavaju uzimanj e m iz atmosfere. J a s n o je da nije moguće jednostavno prestati sa upotrebom agrohemije. primeniti. Fosfor (P). U biološkoj poljoprivredi elementi sc ne dele na važne i manje važne već se smatra da i element koji se nalazi s a m o u t r a g o v i m a m o ž e imati v e o m a b i t n u u l o g u . Kalijum (K).K. Ti sc elementi u velikim količinama dodaju u obliku tkz. Aluminijum (Al). Bor (B). Azot (N). Niki (Ni) itd. pre svega. Bakar (Cu). kalcijum (Ca). posle provere. B i o l o š k i m e t o d podrazumeva da o Prirodi. Ostalim đubrivima poklanja se daleko manje pažnje. fosfor i kalijum. Mangan (Mn). T a k o na primer različiti proizvodi su dozvoljeni u nekim zemljama a u drugim su z a b r a n j e n i . Kiseonik (O). od ishrane kako kod životinja tako i kod biljaka onda jc jasno koliku ulogu igra zdravo tlo. Sumpor (S). To su azot.osnova života llranljivc materije za život i razvoj biljke uzimaju najvećim delom iz zemlje.16 • Nije redak slučaj da u p o t r e b a nekog proizvoda b u d e zakonom dozvoljena a kasnije povučena nakon više godina kad sc pri meli (svakako malo prekasno) da je opasan. Na to nas obavezuju savest i razum. Kobali (Co). đubriva. Pošto je razumljivo da zdravlje zavisi. Silicijum (Si).P. Objasnićemo ukratko ova tri faktora: Hemijski sastav tla • Poznato je preko sto hemijskih elemenata a u sastavu zemljišta za ishranu bilja a najvažniji su: Ugljenik (C). Savremcna poljoprivreda sc posebno brine o tri elementa. Natrijum (Na). Hlor(Cl) Jod (J). Tlo .

Upotreba veštačkih đubriva počiva na l. Posmatrajuči kroz ovu prizmu vidimo da najsavremenija sredstva u poljoprivrednoj proizvodnji počivaju na teorijskim postavkama. Da li su te postavke potpuno ispravne ili nisu pokazaće vreme. 2 . Jedan broj je patogen ali je veliki broj korisnih bakterija. Biološke osobine zemljišta: Tlo nije s a m o s k u p fizičkih i hemijskih faktora v c ć j c to velika životna zajednica u kojoj egzistiraju mnogobrojne biljke i životinje. IJ jednom gramu ih može biti i više od dve milijarde.alge .17 se nastoji da se održi onaj odnos koji jc sama Priroda postavila bez suvišnog uplitanja i drastičnog mcnjanja stvari koje poznajemo s a m o površno. 0 5 2 cm i čestice ispod 0 . glinasia. IJ fizičke osobine se ubraja i nagib zemljišta.. zatim. dobijene predstave o ovom procesu uglavnom i danas su samo hipoteze. 0 5 cm. naročito ona koja se odnose na mehanizam usvajanja jona. Prema veličini izdvajaju se komadi koji su veći od 2 cm. čestice kamena od 0 . Sarić: „Fiziologija biljaka"). najbrojniji organizmi pripadaju sledećim taksonomskim kategorijama. i lovaši a. Neke bakterijske vrste učestvuju u fiksaciji azota iz atmosfere. Prema tome.insekii Bakterije: obuhvataju više od 7 0 % svih živih organizama u zemljištu. . U zemljištu je najviše mikroorganizama. G r u b o ih možemo podeliti na m a k r o (vidljive) i mikro (nevidljive) organizme.bakterije . "(Dr Milojc R.ibigovoj teoriji usv a j a n j a jona. zemljišta delimo na: glinena. Njihov broj može dostići i nekoliko milijardi u s a m o jednom gramu zemlje. Pomenimo s a m o bakterije truljenja bez kojih ne bi bio moguć kružni lok materije u Prirodi.protozoe . Najvažniji ij. Aige: Veliki broj zemljišnih vrsta koje se naglo razvijaju poscb- . Mzičkc osobine zemljišta: Zemljište se sastoji od čestica različitih veličina. ilovastopeskovita zemljišta. čestice peska veličine 0 .ni danas mnoga pitanja fiziok>gijc mineralne ishrane nisu reSena.gljive . Prema količini glinenih čestica koje su vrlo bitne za opšlu plodnost tla.2 cm. Potražimo li u nekom udžbeniku biljne fiziologije detaljnije podatke o tome naći ćemo da sc na ovom problemu dosia radi ali i podatak da .

Razgranatim micelijumom doprinose poroznosti tla. 13roj glista jc u direktnoj proporciji sa plodnošću tla. Mogu sc prepoznati p o z e l e n o j boji j e r s a d r ž e hlorofil. Gljive: Izlučuju enzime koji su tesno vezani sa ostalim biljkama i stvaraju zajednice koje sc nazivaju simbioza.. jer je njihov zadalak da eliminišu jednu ili više vrsta koje u tlu nalaze. Metodama biološke poljoprivrede to sc postiže u potpunosti. ima razorno dejstvo na mnoge mikro i makro organizme i lime uveliko narušava preko potrebnu ravnotežu. Neke alge vezuju atmosferski azot. Učinak ovih proizvoda na mikrofloru tla je malo proučavan. C. dok će njihovi predatori bili potpuno eliminisani. čine ga rastresitim a hodnicima koje b u š e kroz zemlju omogućavaju prodiranje vazduha." „Unoseći u tlo jednu toksičnu hemijsku materiju menja sc mikrobiološka ravnoteža u tlu. Savremcna agrohemija. U okviru hektara kišne gliste prerade oko osamdeset tona zemlje za godinu dana. prim. Njihovi predatori iz roda Acarina osctljivi su na oba ova insekticida. Učestvuju u izgradnji humusa. azotom itd. magnezijumom. Neki insekticidi iz temelja m e n j a j u makrofaunu tla. što može imati neočekivane posledice. Jedno t r e t i r a n j e tla p r e p a r a t o m D D T imaće k a o posledicu izuzetno razmnožavanje Collembola. A u b e r l tvrdi da peslicidi i hcrbicidi . Izuzetno važni organizmi su i kišne i ostale vrsie glista. Na primer insketi iz roda Collcmbola (veličine par milimetara. Pored ovih čisto mehaničkih cfekaia gliste obogaćuju lio mikroclemeniima. Gliste su značajne jer mešaju tlo. Ova pnmcna može bili delotvorna a k o se ograniči na 10 da sc uništi s a m o nepoželjna vrsta." Na floru i faunu vrlo česio nepovoljno utiče i primena raznih .menjaju postojeću mikrofloru u tlu. Biološki zdravo tlo sposobno da pruži razvoj zdravih biljaka mora posedovati bogatu floru i faunu zemljišta. autora) su uništeni H C H preparatom dok na D D T nisu osctljivi. Što sc posiiže tek u retkom broju slučajeva.IH no u proleće kada jc najveća vlažnost zemljišta. Na površini od jednog hektara može ih biti i nekoliko milkma. O b o g a ć u j u tlo o r g a n s k m materijom. međutim. a ponekad i katastrofalne. Njihov učinak na faunu (makroskopsku i mikroskopsku) jc bolje poznat. insekti kao i neki drugi organizmi učestvuju u fizičkoj i hemijskoj transformaciji zemljišta i stvaranju humusa. Protozoe. fosforom.

alge.19 veštačkih mineralnih đubriva. Ne dolazi u obzir nikakva upotreba pestieda ili herbicida. Kako sve to postići obasnićemo u sledećim poglavljima. g/ji\H iproiozoe. Sve o v o tera nas da se zapitamo kako da održimo zemljište zdravim i sačuvamo potpunu b b l o š k u ravnotežu organizma u n j e m u . neophodni organizmi zdravog tla k / . Bakterije. Pre svega m o r a m o potpuno ukloniti sve toksične materije. Slika 2. Takode se iz upotrebe izbacuju u veštačka đubriva.

Postupak pravljenja komposta je sledeći: Postoje dve varijante izrade. Po povratku u Veliku Britaniju napisao je knjigu . Cilj biološkog đubrenja je stvaranje humusa . dok dužina može biti po potrebi. slama. Z a t i m se osiavi joJ m c s c c dana da ceo p o s a o d o v r š e a n a e r o b n e bakterije . Vršni sloj sc prekrije slojem zemlje debljine petnaestak santimeiara. Na to se dodaje tanak sloj fino samlevenog krečnjaka. Materijal se stavlja u sloju od _15 centimetara. 5 do 2 metra. Veliki d c o svog života Hovvard je p r o v e o u Indiji gde je. Osnovno i najpoznatije đubrivo je stajsko đubrivo. I pored cevčica za ventilaciju potrebno jc češće m e š a n j c materijala u b u r e t u što predstavlja d o d a t n o opterećenje. bez dodatne.plodnog pokrivača pogodnog za život širokog spektra organizama. O v a j način treba primenjivatTsamo u koliko nije moguće radili na drugi način.bez prisustva vazduha. Iako je neosporna njegova vrednost nećemo se zadržavati na njemu j e r jc to dosta poznato đubrivo kao i način njegove upotrebe. Kompostiranje traje o k o mcscc dana. Indorski kompost: Ime jc dobio po jednom mestu u Indiji gde je tehnologiju izrade razradu) engleski agronom Sir Alberi Hcnvard najpoznatiji p r e d s t a v n i k britanske škole agrikulture. Sve sč~zatTm"poprska vodom. Ispravno hranjene životinje nisu obolevale uprkos činjenici da su se mcšafeT pasle z a j e d n o sa oblclim jedinkama. Ideja se sastoji u lome da se izbegne upoireba mineralnih đubriva koja su upotrebljiva isključivo višim biljkama a štetno deluju na mikrofloru i mikro faunu zemljišta.. sveža trava ili svaki drugi organski otpad. (xiolevaju bolestima. koristeći znanje stečeno od lokalnog stanovništva.An Agricultural Testament". u kojoj jc ostavio na svesti čovečanstva upotrebu savršeno čiste i zdrave poljoprivredne proizvodnje. Ceo proces stvaranja indorskog komposta traje oke dva mcscca. prirodnom. Stoka hranjena sa „njegovih" parcela u Indiji nije obolevala od nekih bolesti koje su kao kuga harale i proređivale okolna stada. čija je brojna ravnoteža ključ zdravog zemljišta i biološki ispravnih proizvoda.20 21 Đ u b r e n j e . Postupak je isti kao i kod pravljenja hrpe s tim da treba ostaviti više oivora za vazaun. kompostiranje u hrpama ili u j a m a m a . Na svakom metru dužine neophodno je izbušiti po j e d a n otvor za vazduh kako bi se u prvoj fazi kompostiranja omogućio razvoj preko potrebnih aerobnih bakterija. Odozgo se d o d a j e oko 5 centimetara svežeg Slika 3• Šctna kompostiranja Po isteku roka od dva meseca đubrivo se može koristiti. razradio potpunu metodu izrade s u p e r kvalitetnih đubriva. A k o je u pitanju veća količina materijala onda se o b a v e z n o kompostira u hrpama iznad površine tla. U tu svrhu može poslužili isprepletano pruće ili izbušene "plastične cevčice.kako i čime Osnove biološkog đubrenja leže u primeni organskih đubriva. turi. U' amaterskim uslovima možemo se poslužiti i običnim huretom. llovvard je primetio revolucionarnu stvar na kojoj jc zasnovao svoje ideje: p r i zdravom. Ukoliko se koristi suvi materijal onda je potrebno prskanje većom količinom vode. Drugi način izrade indorskog komposta je u j a m a m a ili specijalnim posudama. Ceo postupak se ponavlja dok se ne dođe do visine od 1. zaštite. U buretu je z b o g malog prostora teško obezbediti potpunu biološku zastupljenost svih potrebnih organizama pa proces kompostiranja m o ž e poći u neželjenom pravcu. . Materijal koji se koristi pri kompostiranju mo?e biti najrazlićitiji: suva irava. Visina hrpe je od 1. dubrenu biljke su zdrave i sam. Opisaćemo neke druge metode đubrenja u biološkoj agrikul- stajskog đubriva koje može biti goveđe ili neko drugo a najkvalitetnije ' j c k o k o š j e . Posle loga se ceo sadržaj hrpe dobro prekopa i i ž m e š a . T r e b a l o bi paziti da širina ne prede jedan i po metar. 5 do 2 metra.

Kompost ne treba mešati već mu treba dodati kišne gliste koje će ga dobro izmcSall Kompost je potrebno povremeno prskati vodom. Biodinamički kompost: Proizvodnja ovog komposta rzvijena je u S A D j o š 1939. godine a pronašao je dr Pfeifer. Pri pravljenju komposta stavlja se red biljnih red životinjskih otpadaka ah ne v i f c ixi I. preslice. Metoda se bazira na biodinamičkom učenju dr. h a j d u č k e . Rudolfa Štajnera osnivača Antropozofije.22 Slika 4. maslačka i valerijane. u prvom redu: kamilice. U svrhu pospešivanja mikrobiološke aktivnosti kompost treba prskati čajem od navedenih biljaka. za vlasnike manjih bašti. I'osic toga se u hrpu utiskuju buketi lekovitog bilja. koprive. 2 metra. Detaljnija u p u t s t v a o p r i p r e m a n j u o b o g komposta biče data u . Amatersko kompostiranje u buretu. Polazna ideja se sastoji u tome da hrana nije potrebna s a m o zbog hemijskih materija koje se u njoj nalaze već je korisna za organizam j e r p a s e d u j e J z v e s u vitalnu e n e r g i j u " . O v a j metod jc dobar za one kojim nije potrebna veća količina komposia tj. potrebno jc sve preliti kravljom balegom razmućenom u vodi.

Posle nekoliko mesečn kost i" u buretu prelili klučalom vodom xl čega će se potpuno rastvoriti i t a j rastvor koristili kau izvanredno Jubrivo za sve kulture. primenom peslicida a vrlo česio i herbicida. Površinsko muli kompostiranje: Ideja ovog tipa kompostiranja se sastoji u tome da se površina zemljšta nikada ne ostavlja gola. Dovoljno ih . Mora se voditi računa da uvčE ima dovoljno vlage. ali lo nije jedini razlog zbog k o j e g se izvodi mulčiranje. z a g r i a n j e m .biljaka itd. P e p e o treba upotrebljavati kasno u jesen i u toku zime. posebno kiselih. Isušivanje tla je dosia s m a n j e n o što je posebno značajno tamo gde je otežano navodnjavanje. UvaEo napravljenu gomilu potrebno je d o b r o nakvasiti vodom ocl čega će se k r c č z a g a s j i r P o š l č d i c a toga je omekšavanje kostiju. Površinu zemlje tanko" posipati. Đuhrenje pepelom Pepeo spada u jaka đubriva o čijoj se primeni vodi malo računa. O v a k o ukratko opisana metoda ne može pokazati sve prednosti koje su tu prisutne. bez pokrivača. Gajenje krompira mulčiranjem: Tradicionalno krompir sc gaji o k o p a v a n j e m . Sadrži kalijum i minerale i dobar je za popravljanje kvaliteta zemljišta". suvom travom ili lišćem.23 poglavlju o Biodinamičkoj poljoprivredi. Na tlu prekrivenom debljim s l o j e m s l a m e ne m o g u da rasi u korovi tako da nije p o t r e b n o upotrebljavati herbicide u cilju njihove eliminacije a nije potrebno ni okopavanje. slame. najčešće s a m o m . Mulc'irunje: spoj jeftinog i korisnog Mulčiranje je postupak pri kome se tlo pokriva raznim organskim materijama. t o j e posebno važno u toku zime kako bi se omogućio nesmetan razvoj mikroorganizama. đubriva. IJ biološkoj metodi pri s t đ c n j u krompira lio na kome se sadi može ali i ne mora biti posebno pripremljeno.. Tlo se prekriva tankim "slojem gotovog. Najbolji je pepeo od tvrdih vrsta drveća. I )a bi to postigli potrebno je da stavimo red kostiju debljine petnaestak centimetara i preko njih 2-3 cm krčča. Đubrivo od kostiju Bogatstvo kostiju raznim mineralima čini ih vrlo podesnim za pravljenje đubriva. Na ta način zemljište se đubri i obogaćuje humusom. svežih . Zbog toga ćemo prikazali neke praktične rezultata. U slučaju d a j e izrasla trava desetak santimetara ni to neće smetati j e r se gomolji kropira pripremljenog za setvu ne moraju zakopavati u zemlju.

Na TO sc može dodali stajsko dubrivo. Posle izvesnog vremena stabljika sc probije do vrha slame i i7ade na svctlost.) Slika 5. "'" ~ ~~ Od sađenja do pojavljivanja stabljike iz slame protekne m e s c c . grtanje. Preko svega se stavi sloj slame ili suvog lišća u debljini od 5 centimetara. Kad se sve ovo uradi više nije potreban nikakav rad o k o krompira u vidu bilo kojih agrotehničkih mera. Krompir se prepušta samom sebi.24 jc položiti po površini zemlje! (slika 5. Površinsko polaganje krompira Krompir položen po zemlji se prekrije tankim slojem natrule slame pa se odozgo pospe malom količinom koštanog brašna. upotreba herbicida i priprema tla za sadnju.) Posle izvesnog v r e m e n a može doći do slagan ja ovog sloja slame pa ga treba dopuniti do visine od 30 centimetara. l / m e s t o slame mo?c se upotrebili natrulo seno Irnje nije p o g o d n o za drugu upotrebu ili s u v o lišće i trava. (slika 6. p r e k o toga se d o d a j e suva slama debljine 25-30 centimetara. Pri ovoj površinskoj sadnji potpuno je izbegnuto okopavanje.

štetočine koja je u stanju da napravi ogromne gubitke. Krompiri se nc stvaraju u zemlji već u slami na površini zemjje. Posebno važno pitanje u proizvodnji krompira jc zaštita od krompirove zlatice.25 do m c s c c i po dana. Blcdunjava biljčica koja sc pojavi iz slame posle log vremena (SThaglo poprimiti intenzivno zelenu boju i dosta se d o b r o razviti za kratko vreme. Krompir prekriven slamom Za razliku od klasično g a j e n o g krompira krompir o d g a j e n uz p o m o ć slame ostaje znaino du/e u vegetaciji. O v a j insekt se dosta lešo suzbija ali praktičari biološke poljoprivrede tvrde da u optimalnim usloviam klimatskih priliko i ispravnom sastavu tla bogatim humusom biljke nalaze s a m e načina da se odbrane od najezde insekata koji. i pored Iskustva nisu u mogućnosti da naprave veće šlete. Prvi eksperimenti na tom polju dali su ograbrujuće rczultatae (videti poglavlje o zaštiti biljaka). Slika 6. do kasno u j e s e n . B r a n j e ovako g a j e n o g krompira jc izuzetno jednostavno. Potrebno je s a m o razgrnuti slamu i pokupiti krompir koji je čist kao . Trenutno se radi na proizvodnji bioloških sredstava za uništavanje krompirove zlatice.

Stabljike kukuruza g a j e n o g na o v a j način nije potrebno štititi nikakvim sredstvima protiv štetočina. zaptanje. Oglednu parcela na kojoj je krompir proizveden mutirunjetn slamom čime je it potpunosti izhcguuta obrada zemlje. z a g r t a n j e i upotreba herbicida.). Posle seTvc potrebno je prekriti zemljište slamom na isti način kao što je opisano k<xi g a j e n j a krompira. (slika H. u ekonomskom pogledu. prskanje hcrbicidima a takode i priprema tla pre sadenja. _Ovim načinom gajenja kukuruza izbegava se okopavanje. Prinosi na oglednim parcelama su bili zadovoljavajući iako nešto manji od prinosa pri upotrebi modernih sredstava za d u b r e n j e i zaštitu.26 da jc opran. Mulčiranjem se postižu dobrijrezultati i u g a j e n j u kukuruza.. okopavanje. Sliko 7. Slamaiovde igru ulogu u sprečavanju rasta korova dok se kukuruz probije kroz slamu i ravzvije normalne biljke. biološki sistem g a j e n j a krompira je isplativa metoda jer jc obrada svedena na minimum. Uz pomoć bakterijskog razlaganja upotrebljenc slame ili sena dolazi do oslobađanja azotnih jedinjenja koja su neophodna biljkama. . Prisustvo slame u debljem sloju psrečava isušivanje tla.

slamu ili UŠĆe. U razgnutoj stanu vidi se stvaranje krompira U inostranstvu postoje specijalni priključci za traktore koji vrše postavljanje podloge za mućiranje. Slika H.nsiema na većim površinama je velika količina p o i r e b n e slame al ako uzmemo u obzir da se u našim velikim žitnicama slama i onako baca ili spaljuje onda i 10 nije nerešiv problem. Na manjim površinama o v o jc v s ć sada superirorna metoda.e_dozreo_ili n e z r e l i m j i a j s k i r o dubrivum. Kod gajenja.om kQji Jii. U novije vreme se umesto prir(xJnih materijala za mulčiranje koristi j plastična folija providna ili obojena. Mučiranje se može u potrebiti i kod g a j e n j a bilo kojeg povrća ili voća. recimo^ paradajza ili paprike potrebno je da biljke k r a s t u desetak ccntimctnm i onda oko njih stavljamo . Takav način mulčiranja . D u b r e n j e se vrši slajskim dubliyon^ili kompostom u tankim slojevima. Paradajzu v i š e p r i j a dubrenje_kompos. ispočetka u tankom sitiju a kako biljka rasle povećavamo i sloj materije 7a mulčiranje.27 Jedina slaba lačka ovog . Ovaj metod je posebno poželjao kod krastavca^ lubenica i j a p r i k ć .

Osim toga P V C folija je dosta skupa a k o se radi o većim površinama. vrlo ograničena. Njena trajnost je. Sliku 9. takode. Z b o g toga na j e d n o j površini ne treba primenjivati o v a j metod duže od jedne godine bez pauze. Moramo imati u vidu i podatak da je P V C materija koju su mnogi zdravstveni radnici optužili da je kancerogena pa je sloga to j o š jedan razlog da izbegnemo njenu upotrebu. . V o ć e o d g a j a n o na t a j načinje mnogo otpornije na najezde parazita. I pored nekih korisnih osobina ni u jednom pogledu plastika ne može ozbiljno konkurisati prirodnoj mulč podlozi. a prinosisu mnogo veći. I tu se na t a j način rešava problem đubrenja.28 d a j e dobre rezultate u borbi protiv korova i isušivanja zemljišta. Mana mu je što se na taj način ne vrši d u b r e n j e zemljišta. Mulćiran paradajz U biološkom načinu proizvodnje poljoprivrednih kultura upotreba plastične folije nije opravdala očekivanja. okopavanja i b o r b e sa korovima. Mulčiranje jc preporučljivo koristiti i u voćarstvu.

Ne treba ih okopavali. IJ bure s t a r i t V l I o b r o n a d u brc n u zemlju j _ r e d o v n o zalivajtc. I to je sve.VT' i? Slika 10. Zanimljiv melod za gajenje krompira . Ceo p o s t u p a k m o ž e t e i sami isprobali. Zalivanje i b r a n j e su k r a j n j e jednostavni. Sistem su patentnom prijavom zaštitili bugarski stručnjaci i prodavali ga širom sveta. . javite mi se kada odgajiie krompir u b u r e t u ! " Godinu dana posle toga odgajili smo ga iako se način s a d n j e i održavanja umnogome razlikovao od onog sa jagodama.„rta sprat" U j e d n o m časopisu od pre nekolio godina našli s m o zanimljiv prikaz g a j e n j a j a g o d a u izbušenim cilindrima. prečnikajedan do jedan ipc> metar. Cilindri v i s o k m k o j i meira. Posmairajuči j a g o d e koje su virile na sve strane iz j e d n o g bureta neko je u šali rekao: „Pustite jagode. bez njih se može. izbušeni su i u te r u p e su zasađene jagode. U m e s t o cilindra uzimate staro plastično burc : izbušite ga i zasadite jagode. Prinosom čete sigurno biti zadovoljni. Bure možete šmestiti i na terasi. Prinosi na maloj površini su bili neverovatni.

SI Jul 11 .30 Sliku 11. Primena mukiranju slamom i suvom uuvttm u roćunuii. Primatom mulćiranja u potpunosti se oslobađamo okopavanju voćki. Mulčiranje je od i vlike koristi posebno u mladim voćnjacima gde je borba protiv korova najvažniji problem.

24°C.na veću visinu". pre svega. O k o prstenova je.c zabosti kolje i oplesti prućem a u unutrašnjost sipati zemlja i tako postićiTšji efekti. u cilju zalivanja potrebno razgrnuti zemlju u obliku žleba za /alivanjc. 6. jedino se ostavi da vire vršni listići. Kada krompir u prstenu izrasle jod 10-15 cm na prvi prsten se stavi j o š jedan i ponovi zatrpavanje krompira finom zemljom i. 31 tJ prsten se naspe dobro nadubrena rastresita zemlja i krompir zatrpa. 4. oko posude a potrebno jc povremeno nakvasiti i zemlju u samoj posudi. Visina prstena je oko 20 em. . u^ T r e b a imati u vidu j o š jednu pojedinost. dubrivom. " TTnedostatku odgovarajućih prstenova može se pokušati sa improvizacijom tao što se oko stabljike krompira izrasle dvadesetak centimetara stavi posuda bez dna i biljka zaspe zemljom. Kada izraste do visine oko l O c m oko njega sc stavi prsten dobijen sečenjem bureta (plastičnog). Kada sc ujesen podignu prstenovi njihova unutrašnjost će bili puna krompira. Krompir d o b r o uspeva kada je noćna temperatura nešto niža za razliku od paradajza k o m e jc noćni optimum između 16"°C . 2. Krompir sc zasadi u zemlju. Z b o g toga će retko kada podjednako dobro uspeti i krompir i paradajz.. U m e s t o prstenova sc oko stabljika krompira mcr/. 5.32 E v o kako sc na taj način gaji krompir: 1. Potrebno je povremeno vršiti zalivanjc. kako krompir raste dodavati prstenovc i zatrpavati ga (u zavisnosti od vrste krompira (sorte) je „visina" na koju se može podići). Neke sorte koje dobro rastu mogu se zatrpavati u više navrata i tako podići .

podizanje na sprat" . Improvizovan način gajenja krompira metodom .Slika 13.

Povećana rodnost . dobro a šta n i j e . je osnovna garancija ovog sistema. Sa druge strane m o r a m o se zapitati da li voće prskano i dubreno. Kao i svaka druga hrana voće mora imati pozitivan uticaj na ljudsko zdravlje. Dugogodišnja uspešna primena u mnogim evropskim zemljama. Budući da biloška poljprivreda u svojim osnovnim principima Odbacuje primenu najvećeg broja modernih hemijskih sredstava u proizvodnji Ijudkse hrane.Mogućnost da se potpuno izbegne orezivanje . u biološkom voćarenju jc razvijen niz metoda koje garantuju proizvodnju zdravog voća a u isto vreme pružaju potpunu isplativost i ekonomičnost voćnog nasada.Smanjeni troškovi proizvodnje . Današnja poljoprivreda tc probleme rešava upotrebom veštačkih đubriva i raznih hemijskih preparata za suzbijanje štetočina. USA pa čak i kd nas. često i nedozvoljeno velikim količinama. u ovom slučaju. Voćarska proizvodnja je suočena sanizom problema koje mora rešavati.34 BIOLOŠKO VOĆARSTVO Proizvodnja voća predstavlja važan d c o sveukupne poljoprivredne proizvodnje i zbog toga se u biološoj poljoprivredi voćarstvu posvećuje velika pažnja. najraznovrsnijih hemikalija može biti apsolutno z d r a v o i neškodljivo za ljudsko zdravlje.Izbegnite sve hemikalije za d u b r e n j e i zaštitu Pozitivni rezultati biloškog voćarstva prcdiavljaju rezultat primene niza metoda i razvojnih oblika uzgoja na čijem se usavršavanju neprekdino radi u mnogim naučnim institutima i farmama širom .Dobijanjc zdravih plodova pogodnih za dugo skladištenje . Ne moramo biti veliki stručnjaci da bi shvatili Staje. Osnovne karakteristike biloškog voćarstva su: . Na prvom mestu nalaze se dubrenje i zaštita od štetočina. Sto je samo po sebi razumljivo.

a M c t h o d e B o u c h e . Razmak pri sudnji R a z m a k između voća ne podleže nekim strogim pravilima. Sm 4-5m 9.5-4m 2.5-4m 3. 5 4m 3. Pri t o m e su morale biti z a n e m a r e n e n e k e originalne metode. A n g e r s 1953.dmund Bouche-Thomas.5-4m 2. Tabela ruzmaka uulnje Vrsta Ra/mak između redova Razmak u redu 1. Pre n e g o š t o je o b j a v i o s v o j e radove imao je već tridesetak g(xlina iskustva u o v o j metodi. orasi 4. U skraćenom pregledu nije m o g u ć e dati ni približan pregled svih načina koji se koriste u oiloškom voćarstvu. II uslov: l i o O s n o v n o shvatanjc bilcške poljoprivrede leži u t o m e da se z d r a v e biljke m o g u odgajiti isključivo na zdravom tlu.5-5m 7-8m 7.5m 4. U s v a k o m slučaju to zavisi i od lipa tla i osvetljenosti površine na k o j o j sc voće nalazi. Z b o g toga s v a k o j biljci g a j e n o j ovim (i bilo k o j i m d r u g i m ) načinom t r e b a omogućiti maksimalno osvctljavanjc krođnje. U tom cilju r e d o v e v o ć a k a treba sadili u smeru Scvcr-Jug. breskve 3. Jat>uKC 4-4. dunje 3 . trešnje 4-4.5m 8. 4 4m 3-3. Gajenje voća po sistemu Bouche-Thomas Teorijske i praktične osnove o v o g vrlo atraktivnog načina o d g a j i v a n j a voća d a o je Francuz F.5-4m 3.T h o m a s " . V o ć n j a k je n a j b o l j e podizati na zemljištu na k o m e sc već p r i m e n j u j u biološki načini proizvodnje.5m 4-4.5 m 3. šljive 3. P^.35 sveta. /. kajsije 4-4.5m 5. Izvesna"odstupanja od toga pravila m o g u sc opravdati s a m o nepovoljnim nagibom zemljišta.5-4m 6. viSnje 4-».5m 6-7m .) Atraktivnost o v o g načina se ogleda u l o m e da je pri g a j e n j u voća p o t p u n o izbegnuto orezivanje! I uslov sistema Bouche-Thomas: S V L T L O S T Bez svetlosli nema života a k a o osnovni izvor Sunce je od n e z a m e n j l j i v o g značaja za zdravlje i plodnost s v a k e voćke. „I.bog toga s m o nastojali da napravimo pregled najpoznatijih načina koji su i n a j pogodniji za praktičnu p r i m e n i .T h o m a s . ( B o u c h e . kruške 3.5-3.

U tu kašu dodaćemo i nekoliko grama fino lucanog stakla. takode. R u p e za sadnju su prečnika 30 cm. Staklo ima zadatak da zaštiti koren novoposadene biljke od glodara i drugih štetočina. Dodamo vode taman toliko da se stvori retka kaša.36 S a d n j a voćnog materijala U ovom načinu odgajivanja treba upotrebiti voćne sadnice stare oko godinu dana. Dubina je. Sađenje voćaka po sistemu Bouche-Thomas . Glavna razlika od tradicionalnog sastoji se u tome da se voćka NE SADI U S P R A V N O VL-Ć K O S O . Pre sadenja potrebno je koren zamočiti u rastvor j e d n o g dela g o v e đ e g đubriva i dva dela ilovače koji se d o b r o izmešaju. 30 cm. R u p e Je"potrebno kopati neposredno pred sadnju kako ne bi došlo do sušenja zemlje. Slika 14. j o d uglom od 30 stepeni.

O k o korena se pospe fina usitnjena zemlja. ~ i r p r v o j " godini rast ovako zasađenih sadnica nije bujan. A k o su i donji pupoljci bujni ireba ih otkinuti da ne bi poslali konkurentni vršnom pupoljku. U drugoj godini sa dna sadnice izrasta verikalna mladica. pored korena podloge. Početkom vegetazije počinje rast vršnog pupoljka i nekoliko pupoljaka u njegovoj blizini. Mesto kalemljenja se obavezno zatrpava i na tom mestu ce sadnica. . Sve to treba blago pritisnuti rukom a nipošto ne treba gazili oko sadnica.37 V r h sadnice se uvek okreće prema j u g u . Na tu zemlju se stavlja s t a j s k o đ u b r i v o ili kompost. U ovoj godini takode vodimo računa da mladice odmah ispod vrha ne postanu isuviše bujne i ne ugroze vršni pupoljak. razviti bujan sopstveni koren. Tek poste petnaestak dana treba tlo oko sadnica blago izgazili.

38 Pri k r a j u druge godine veriikalno izrasla mladica obično dostiže po visini kost) položeni" vrh. Savijanje izrasle mladice u pra\ cu scvera . T a d a je poirebno vertikalnu mladicu zakositi i pričvrstiti u suprotnom smeru tako da i ona sa tlom za klapa u g a o od 30 stepeni. Krajem d r u g e i početkom treće godine počinje nagla bujnost voćaka što je poslcdica dobro razvijenog sopstvenog korena voćke. Slika 16. o v o svijanje mladice treba raditi prc nego što počne da odrvenjava. Ostale mladicc ostavljamo da se slobodno razvijaju.

Šcmatski prikaz odgajate \-oćke po sistemu Bouche. (Slika 17. . 2 vagona po hektaru.Barka". Direktna posledica toga je ravnomernarazvijenost voćke i prilična ujednačenost u kvalitetu plodova.3'J Pri korišćenju ovog načina nije potrebno nikakvo orczivanjc. S m a n j e n j e troškova je posledica nisog rasia stabala koje su sc zbog toga mogle daleko brže obrati. gledano odozgo. Sa sortom crveni delišes u šestoj godini je dobijeno 2. PIK Osijek na površini većoj od deset hekiara.) Slika 17. Z b o g toga se za ovaj način odgajivanja u literaturi kaže d a j e po sistemu . pogled odozgo.. K r o š n j u s a m i f o r m i r a m o s a v i j a n j e m mladica tako da na k r a j u d o b i j a m o v o ć k u Tčoja"nije visoka a r a s p o r e d grana je takav da o m o g u ć u j e nesmetan prodor sunčevim zracima u sve delove krošnje. U peioj godini od sadnje sorta Zlatni delišes dala je rod od 2. Ovim sistemom gajene su j a b u k e i šljive j o š Šezdesetih godina u o b j e k l u KukljaŠ-Našice. ima oblik barke. sistem . U šestoj godini urod je već bio 4..Barka ". 5 vagona po hektaru.Thomas. Troškovi branja ovih j a b u k a su bili za oko 5 0 % manji od troškova branja j a b u k a gajenih tradicionalnim načinom. 5 vagona po hektaru. Potpuno razvijeno stablo.

.

Važno je da po kopanju j a m a nc čeka d u g o na sadnju: u protivnom ivice j a m e bi se sasušilc što ne bi bilo dobro. relativno. Na samo dno rupe koju s m o iskopali treba stavili keramičku cev dužine sedamdesetak centimetara i sa obe strane je začepiti . Troškovi izdržavanja ovog voćnjaka su više nego upola manji odsusednog u kome se proizvodi naklasićan način. Prvo je potrebno iskopati rupu za sadnju koja jc duboka 9<) cm (1) i isto toliko široka.) Diskutujući rezultate biloškog voćarenja sa mnogim voćarima primetili s m o da velika većina prihvata i odobrava postignute rezultate ali i to da mnogi nisu u stanju da prihvate činjenicu da sesve to postiže M i Z O R L Z I V A N J A Iskusnim voćarima je bilo najteže da priznaju da se može i bez veštine kojom su se oni i te kako ponosili. Z b o g toga voće gajeno bez orezivanja dolazi ranije do roda. O v a j voćnjak je u osinoj godini davat) više od jednog vagona a u desetoj 4 . Zagreb. 5 vagona ploda.. (Slika 18. Kada se odreže terminalni pupoljak biljka nastoji nadoknaditi hormonski deficit stvaranjem novih grana. Pripremne radnje su specifične i zahvataju dosta truda i vremena. V o ć e p o s i s t e m u VVhite Tvorac ovog načina gajenja voća je Hcrbcrt Clarcnc White..). Najčešće postavljano pitanje j e : „Zbog čega izbegavati orezivanje?" Odgovor jc relativno prost. Metoda je po njemu dobila ime a namenjena je prvenstveno voćarima amaterima koji imaju mogućnosti da se posvete pažljivoj pripremi za s a d n j u po. komplikovanoj metodi koja nije pogodna profesionalnim voćarima.) l i m e se povećava broj grana ali ne i cvetova jer nema dovoljno hormona koji podstiču cvetanje. A k o postoji vršni pupoljak svi niže smešteni pupoljci se automatski pretvaraju u cvetne (Slika 19. U vršnom delu mladice stvaraju se hormoni neophodni za cvetanje i donošenje ploda. god.Desetogodišnji rezultati uzgoja voćaka po metodi Bouche-Thomas". ali koja daje izvanredne rezultate. i . 1971.42 Ovim načinom jc u Našicama zasađen i hektar Šljiva sorte Bistrica.Prethodni rezultati uzgoja voćaka prema biološkoj mefodi". Detaljniji podaci o rezultatima koji se postižu biološkim načinom p r o i z v o d n j e mogu se naći u radovima Dr Kriškovića (. Z a g r e b 1965.

U slučajevima izuzetno oštrih zima taj je materijal redovno promrzavao. Stringfelhro" metodu O v a metoda d a j e izuzetno dobre rezultate iako je način sadnje k r a j n j e neuobičajen. S a d a na s r e d i n u staviti j e d a n veći k a m e n . Koren rasporedili da obuhvata kamen. Neposredno pred sadnju iskopa se rupa duboka dvadesetak centimetara. T a k a v ishod jc bio rezultat specifičnog načina proizvodnje sadnica. Slabio sc isto tako skrati na istu dužinu. Cev treba zatrpati mešavinom ilovače i komposta dovisme 30 cm. Sadnica sc pripremi tao što se koren skrati NA S A M O 5 10 centimetara. Ta cev jc predviđena za drenažu suvišne vode. Pošto jc cilj odgajivača bio da za što kraće vreme dobiju što veće sadnice voće je obično bilo đ u b r e n o preteranim količinama azotnih i nekih drugih đubriva što jc imalo za posledicu dosta ubrzan razvoj ali sa d r u g e strane takav sadni materijal je imao dosta nadozrelo tkivo osetljivo na zimu. Po vrhu tog sloja treba staviti red kamenja. Na o v a j sloj stavlja se sloj m e k e zemlje (takodc 30 cm). 3. Stingfelknv jc uy pomoć svoje metode uspeo da prcvaziđc n a v e d e n e nedostatke i da d o b i j e iA-anredne rezultate. bile izložene oštećenjima velikog b r o j a štetočina prema kojima nisu upevale da rzviju ekvivalentne odbrambene mehanizme. Po vrhu stavili sloj komposta (oko 5 cm debljine). pored toga. Pronalazač ovog sistema je amerikanac Stringfellovv koji jc ovaj sistem razradio j o š u prošlom veku.43 k a m e n j e m . N j e g o v a metoda se sastoji u sledećem: 1. 4. P r e k o komposta dodati desetak centimetara lišća ili izvršiti mulćiranje sa 30 cm slame. V o ć e o d g a j e n o po ovoj metodi odlikuje izuzetna bujnost u rastu i velika rodnost. Za sadnju se upotebljavaju j e d n o g o d i š n j e voćne sadnice. Koren sadnice se premaže ilovačom koja nije preterano raskvašena i zasadi u pripremljenu rupu. Z a t r p a t i ga m e š a vinom m e k e zemlje i komposta uz dodatak fino mlevenog kamena. . Stringfcllow je primetio da sadni materijal nabavljen u profesionalnim rasadnicima ne n a p r e d u j e uvek n a j b o l j e . Te biljke su. 2.

Dubrivo je potrebno staviti po površini bez mešanja sa zemljom.K. Orezivanje ne treba vršiti. IJ drugoj godini vršili kalemljenje sorte koju želimo. Voće g a j e n o metodom koju je d a o Stringfellovv je otporno na većinu napada štetočina i parazita pa ga. ne treba štititi nikakvim hemijskim sredstvima. Sadenje obavljati u jesen da bi semenka prezimila i dabi koštica omekšala. Dubrenje se vrši kompostom ili stajskim đubrivom stavljanjem po površini zemlje. Potrebno je. Đ u b r c n j e se vrši površinski i to kompostom ili stajskim đubrivom mulčiranjem u tankom sloju. Površinu od pola k v a d r a t n o g m e t r a oko zasađene voćke nađubriti dobro pregorelim stajskim đubrivom. Trenutno ne postoji objađnjenje z b o g Čega jc o v a j sistem tako uspešan. Pri tome sadimo. . Ukoliko ne želimo čekati tako dugo ne moramo saditi voće iz semenke već možemo koristili i gotove sadnice. takođe. Rast ovako zasađenih sadnica je dosta spor u prvo vreme posle sadnje i to zbog toga što jc porebno vreme da se nadoknadi koren koji je odsećen pre sadnje.44 5. pre svega. naime. u amaterskoj voćarskoj praksi. Kada sc to dogovi voće zasađeno na cjvaj način se razvija jako bujno. Prema Roedenbergu potrebno jc napraviti humku široku oko dva metra i oko 25 cm uzdignutu od tla. To jc potrebno učiniti radi stvaranja potpuno novog tkiva koje će se razviti uz primenu bioloških metoda. ne iznositi je. Nasredim humke treba zasaditi semenku divljake ili neke kulturne vrste. Pogodna je. R o e d e n b e r g a Metoda nosi ime po svom osnivaču Franc Karlu Koedenbergu. Ukoliko je p o t r e b n o (bar u p o č e t k u ) zalivati zalSS4žK>. stabljike. mada je Ispočetka potrebno ukloniti poneku granu koja smeta formiranju krune stabla. na humku. Praktičari koji koriste ovaj sistem koriste j o š jednu pojedinost za koju se može Činiti da jc suvišnaali praksa pokazuje da je i ta pojedinost j a k o bitna pri formiranju otpornih biljaka. travu pokošenu u voćnjaku ostaviti tu gde jc tj. M e t o d a F. Nije teško sagledati od kakvog je značajna ta radnja za kompletno ispunjavanje kružnog toka materije i elemenata u našem voćnjaku. Kao u prethodno opisanoj mcttjdi i ovde treba izvršiti skraćivanje što bltfe mestu kalemljenja. u principu.

u svakom slučaju pretrpljeni gubitak nikada nije preterano veliki čak ni kod vrsta koje su tradicionalno osetljive. Naravno ni jednim sistemom nije moguće postići stoproccntnc prinose. a sam l '. Izvesni gubici su neminovni. mada ih. naravno. pokušavamo smanjiti na minimum. (Slika 20.45 IJspešnosi ovog metodi j o š nije zadovoljavajuće teorijski objašnjena mada je evidentno da povišena sadnja pomaže razvijanju bujnijeg korena.) Biološki metodi primenjeni u voćarstvu pokazuju da je moguće odgajiti voće koje će biti otporno na većinu štetočina. Mnogo puta s m o bili svedoci tog procesa u . U biloškom smislu gubitak se može shavtiti kao prirodno proredivanjc u cilju kompletne ravnoteže. Biološke metode računaju sa izvesnim guvicima ali je proračun troškova pokazao da je i pored napada štetočina protiv kojih ne koristimo pesticide voće proizvedeno biloškim načinom mnogo jeftinije. Rocdenburg je mišljenja da je za uspeh zaslužena i činjenica da jc smanjen upadni ugao sunčevih zraka koje padaju na zemljište oko voćke.K.

Biološki način odgajivanja Stvorio jc od ove osetljive vrste otporne biljke koje sc mogu same nosili sa svim Štetočinama i parazitima bez koriščetija pesdc'ida R a z m n o ž a v a n j e voća U klasičnim voćarskim priručnicima o b r a đ e n o je. U biološkom voćarstvu sc pored k a l e m l j e n j a .. Pronašao g a j e i. /. pripremi sc . u svom radu. koje sc dosta koristi. p r i m e n j u j e i jedan način vegetativnog razmnožavanja koji d a j e izvanredne rezultate.46 k o m e je preostalo voće posle .asad jabuke Crveni delišes u cvetu. najčešće. Slika 21. k a l e m l j e n j e k a o jedini isplativi način r a z m n o ž a v a n j a v o ć a k a . često primenjivao Ivan Vladimirovič Mičurin. Postupak se sastoji u sledećem.proređivanja" bilo m n o g o k r u p n i j e i kvalitetnije da bi konačan ekonomski račun bio i te k a k o pozitivan.

Krajem m a j a ili početkom j u n a treba na o d a b r a n o j voćki skinuti s g r a n e koru u obliku prstena i na taj dco navući ć e m o staklenu cev a sa d r u g e začepiti z a p u š a č e m . cevčica i j e d n a g u m e n a sličnog p r o m e r a .I J A N A O V O M M l i S T U DOĆI ĆF/DO F O R M I R A N J A KORF. prava ili zakrivlcna.KOI. Smisao cvog post upka nalazi sc u t o m e da d e o stabla sa koga jc oljuštena kora ostane vlažan k a k o se grana ne bi osušila.NA! T a d a ožiljenu grančicu treba zasaditi i.47 j e d n a staklena. K R O Z NF. Gumenu cevčicu treba raseći po sredini.TKO NliDF. Potreban je i j e d a n zapušač. Cev treba uvezati likom ili kanapom t a o da sc spreči isticanje v o d e . obilno zalivati. A p a r a t u r a jc prikazana na slici. U cev nasuti vodu k o j a jc p r o k u v a n a pa ohlađena. Slika 22 Ma tat jal potreban M vegetativno razmnožavanje voća. O v a j način sc može primeniti kod bilo koje sorte s tim što treba . s obzirom da se to obično dešava u letnjim mesecima. V o d u dosipati po potrebi a menjati j e d n o m nedeljno.

koji u nekim slučajevima može biti negativan. Na o v a j način dobija se biljka ISTI \ I osobina kao roditeljsko stablo za isto vreme kao i primenom kalemljenja. Slika 23. dolazi do formiranja korcna i normalnog razvoja mladice. Jabuka ne stvara novi koren u toku leta već na mcstu na kome će nastali koren dolazi s a m o do stvaranje kalusnog zadebljanja. U jesen bez obzira Sto nema korcna grančica sc odseče i zasadi.nali da s postupak kod jabuke neznatno razlikuje. sa nje opadne lišće: u proleće.48 /. Mičurin je razvio ovaj sistem da bi izbegao dejstvo podloge na kalem. međutim. Vegetativno razmnožavanje .

Ohtjctia reznica. .Slika 24.

1 dok najveći d a ) svetskog stanovništva. upotrebom b e r b i d d a uništavaju se orovi i insekti su primorani da počažu j a j a na g a j e n e biljke i naravno da ih napadaju. il postaju otporni na naše najubojitije insekticide. Stalne promene u tehnologiji proizvodnje gajenih biljaka dovode do promena odnosa štetočine i domaćina. Kada govorimo o promenama otpornosti onda uglavnom imamo u vidu promene plodnosti. Današnja nauka koristi mnogobrojna moćna sredstva u borbi protiv svih vrsta štetočina ali praksa pokazuje da njihovi napadi ne j e n j a v a j u već da postaju sve agresivniji i opasniji. strana 56«. a sovice iz roda Agrotis u uslovima navodnjavanja. Sve jc veći broj insekata koji su otporni. Genetičari širom sveta rade na proizvodnji vrsta k o j e su otporne na razne bolesti u tom pravcu su postignuti ogromni rezultati. napadima najrazličitijih vrsta gljiva i virusnim infekcijama. ' l a k o na primer neke linije kukuruza koje su otporne na kukuruznog plamcnca u SAD kod nas nisu ispoljile ovu osobinu. treće . Na taj način štetnost (xi žičnjaka (Elotcriada) kad žitase može povećati i dva puta. Naučna knjiga. A i pored toga ogromna armija štetočina nalazi načina da nadmudri najjače mozgove čovečanstva. Beograd. Ovo može da se eventualno objasni ontogenetskim razvićem biljaka i spoljašnjim ustavima. u Africi i Latinskoj Amcrici. Maosvna pojava lisnih vaši (Rhapalosiphan padi) seprimećuje pri povećanoj upotrebi azota. „Postoje i brojni primeri promene otpornosti prema štetočinama. oskudeva u hrani i živi na granici preživljavanja dotle hiljade tona hrane propada od gore navedenih nedaća. Ponekad se pokaže da ono što savršeno delujc u laboratorijama i u teoriji brzo izgubi vrednost u praksi. polnog odnosa i izmenj e n e aktivnosti. Sarić: Fiziologija biljaka.50 Borba protiv štetočina i bolesti Znatan d e o ukupne poljoprivredne proizvodnje ugrožen jc danas najezdama insekata. Još jedna stvar učestvuje u ukupnom paradoksu savremene poljoprivrede. Evidentno je da se danas broj tretiranja i jačina upoirebljenih pcsticida povećavaju ali je isto tako očigledno da ne dolazi do nekog vidljivijeg smanjivanja sveukupnog broja štetočina pto sc u samom početku primenc ovih sredstava očekivalo. Kao da nam Priroda po ko zna koji put daje do znanja da je j a k o malo poznajemo i da se dosta brzopleto uplićemo u procese koje nam nisu jasne ni u osnovi." (Dr Milojc R.

Pri t o m e se p o d r a z u m e v a da hrana u k o j o j ima i najmanjih o s t a t a k a pcsticida i si.. gljive.) Konačno sredstvo uz pomoć koga bi sc obračunali sa ovim parazitom moderna a g r o h e m i a j o š nije pronašla.) Od pre nekoliko godina u našoj zemlji počeli su da sc koriste fungicidi namcnjcni sprečavanju sive Iruleži vinove loze. biljni ili životinjski. Eksperimentima jc nedvosmisleno potvrđeno da su biljke l u a n j e i r u p o t p u n o veštački tehnikom hidropona izuzetno osetljive na najrazličitije bolesti. Uspcsi koji su p<)stignuti su bili više nego kratkotrajni i preparati „bcnlcjt". na biološki obrađivanim parcelama siva trulež vinove loze nc nanosi štete iako se nc koriste nikakva hemijska sredstva za n j e n u zaštitu. ne m o l e ni u kom slučaju biti izvor zdravlja.više nisu efikasni.e u p o t r e b e ovih preparata. Z d r a v l j e biljaka zavisi. Biološka poljprivreda polazi od stanovišta da nema a p s o l u t n o š t e t n o g niti apsolutno korisnog organizma. „cnovit M" i „Derosal". U t o m e jc ključna istina biološke poljoprivrede. Sa gledišta ovog sistema svi organizmi su bitni u ravnoteži j e d n o g ekosistema. k a k o naše iskustvo p o k a z u j e . god. I a k o bojažljivo. Najosetljiviji na delovanje hemijskih . ali t a m o gde j e s u . virusi i b a k t e r i j e imaju takođe svoje mesto u s v a k o j životnoj zajednici. Mi se sa njima m o r a m o boriti ali m o r a m o i biti načisto sa tim da ih ne m o ž e m o uništiti. P o s l e p r s k a n j a insekticidima dolazi d o n a g l e p r o m e n e p r o c c n i n o g sastava insekata.god. insekti. strana 19. Ispitivanjima je utvrđeni) da su od svih insekata koji se nalaze na j e d n o j parccli s a m o 30 štetnih. Štetočine. t a k o d e . 40 predstavljaju p o t p u n o in • diferentniinsekti dok su preosalih 30 izrazito korisni insekti. . prc svega. l'akođe. parazit koji p r o u z r o k u j e sivu trulež p o s t a j e otporan na njih. od ispravne ishrane." (revija „Dobro jutro". 1. 1979. „ V e ć posle j e d n e sezor. iako prethodno hvaljeni i reklamirani nisu mogli da se u b r o j e u konačna rešenja o\og velikog vinogradskog problema. otporan patogeni organizmi mu po pravilu ne m o g u naškoditi. Ukoliko je organizam. n i j e d n a vrsta nije niti merže biti izolovana od drugih. Ti su organizmi neizbeftio prisutni svuda i na s v a k o m mestu. A orgaizam može biti zdrav s a m o a k o je hranjen dovoljnim količinama biološki zdrave hrane. j a n u a r 1984.M o g u se preporučili za v i n o g r a d e u kojima j o š nisu korišćeni. IJ č e m u je t a j n a ? Naravno. medicina sve više javno priznaje o v e činjcnice.50 izdanje. u biloškim načinima proizvodnje ali i u o s n o v n o m s h v a t a n j u o parazitizmu u biloškoj poljoprivredi k o j e sc bitno razlikuje od tradicionalnog. Ipak.kaže Dr Stojan Vrabl.

I'oslc prskanja. Stabla su bila zdrava iako na njih nije niko obraćao pažnju niti ih negovao. koja su bila ti obilnom rodu. A. i pored loga. nije bilo ni jednog j f d i n n g oSfp.52 sredstava su korisni i indiferentni insekti dok Su oni Štetni po pravilu i najotporniji. Biljne vaši se jfonekad mogu ruzinnciiu do nc\ crovatnog broju. biljke su bile izrazito zdrave i dobro rađale. Niko nije ni pomišljao da tu sprovodi nekakvu zaštitu od štetočina i bolesti.rtpnog ploda: nismo našli ni jednog crva. zbog odsustva svojih tradicionalnih neprijatelja. Sliku 25. oni če sc nesmetano razmnožiti u velikom broju. Te su voćke same našle načina da se odupru svim napastima i da zahvaljujući urođenoj i stečenoj otpornosti doživc starost u zdraviju i dobroj plodnosti. I're izvesnog vremena u j e d n o j šumi smo primetili nekoliko stabala divlje kruške. . Pregledom s m o ustanovili da na tim stablima.

Školski primer jedinstva suprotnosti . Leptir može biti koristan za cvet jer ga opraSujc dok su gusenice štetočine.53 Slika 26.

ponekad. pošto je u celoj ovoj stvari ekonomski interes bo veoma bitan \1asnik rasadika se odlučio za prskanje pesticidima Na taj način su napadnute voćke preživele ali to je i pored toga bio i ostao L O Š GliNETSKI M T E R U A L čije sc održavanje nikada neće dovoljno isplatiti. Posmatrali s m o u jednom rasadniku tek iznikle sadnice višanja i primetili da je izvestan broj bio napadnut biljnim vašima. u cilju o d a b i r a n j a kvalitetnijeg materijala. uvek sc vodi računa o j e d n o j ili dve vrste i to one k o j e treba uništiti dok se ni malo nc misli na hiljade drugih vrsta od kojih jc veliki broj izuzetno koristan a koje će upotrebom pcsticida biti ugrožene. materijalna dobit. ponekad pustiti loše i neprilagođene da propadnu i razmnožavati s a m o one najbolje. milionima godina. recimo pesticidima. iako. Zar nije bilo bolje. T a k a v je bio i životni put pomenutih krušaka. Delovan- . Neke su sigurno podlegle ćudima okoline dokazujući da njihov genetski materijal nije dorastao sredini. prividna može odigrati odlučujuću ulogu i tao naneti ncproccnjivu štetu gledajući na duže staze. Od semena koje jc proklijalo nisu sve bilke izrasle u velika stabla. U procesu zaštite. Prirodna evolucija je trajala izuzetno dugo. Ti aksiomi prirodnog odabiranja su kod savremene voćarske proizvodnje često zanemareni. Daleko s m o od toga da odnose tih organizama s m a t r a m o dovoljno proučenim ali kako istraživanja napreduju postaje sve j a s n i j e da se svako a g r o h e m i j s k o uplitanje završava teškim poremećajima i promenama sastava bioccnozc. Živi svet koji danas vidimo rezultat jc tog polaganog procesa. Ali. Problem je u tome što ekonomski razlozi tj. Kiološki n a č i n i z a š t i t e b i l j a k a Moramo još jednom poći od postavke d a j e životna sredina u kojoj gajimo neku klturu istovremeno i stanište miliona i miliona drugih organizama. Napad štctotčina je bio takvih razmera da bi u prirodi t a k v e sadnice sigurno propale.54 Život u prirodi podložan jc surovim ali opravdanim i vrlo efikasnim zakonima po kojima s a m o najsposobniji preživljavaju surove uslove životne sredine i donose potomstvo koje će nasledenim pozitivnim osobinama krčiti sebi put kroz život i prilagodavati sc novim iskušenjima. U svakom slučaju preživele su samo najsposobnije biljke.

Cveta od j u n a do oktobra a cvetove ne treba pustiti da zrele i suše sc v e ć ih treba kositi i čuvati za d r u g u u p o t r e b u . ukulikosu rasle u blizini n e v e n a . V r e m e je. o s t a j u p o š t e đ e n e mnogih napasnika.Primcćeno je da krompir z a s a đ e n u b l i z i n i voća. da sc preselimo prastare mudrosti ruskih mužik3-k«ji su u svojim žitnim poljima sejali i izvesnu količinu s e m e n a kamilice verujući da o n a p o s p e š u j e rast žita. Od kompleksnih j e đ i n j e n j a koje Isparavaju sa n j e n o g korena beže i mali gledari koji u p o v r t n j a k u m o g u naneti prilično štete. Posebnu pažnju z a s l u ž j j e biljka koja sc kao u k r a s n o eveće .Istovremeno se m e n j a i kvalitet voća i to na gore. na p r i n e r . PosIcdicc toga d a n a s je teško predvide ti ali k a k o raste biloška svest i z n a n j e Ijudito je više prisutna ideja da se d o s a d a š n j a praksa mora menjati. Ustanovljeno j e d a s a m o j e d n a biljka kamilice štiti površinu oc j e d n o g k v a d r a t n o g metra od p o j a v e belpg. Kadifica jc široko primenjiva i može sc saditi p o r e d svih kulturnih vrsta. U svetu se d a n a s s v e više izučavaju uzajamni odnosi živih sistema u poljoprivrednoj proizvodnji. Za s u z b i j a n j e p o z n a t e štetočine belog-crva može se upotrebiti i n e v g a č i j a isparenja iz korcna ova štetočina izbegava. f s i m b i o 4 " _ s a J 9 r ^ a r e p o m ć l j e kriole. otišlo dosta d a l e k o u izučavanju i grimeni saznanja o tome kako same biljke m e đ u s o b n o d e l u j u j e d n a n a driigii. Poput nevena i kamilice i k a d i f i c a s c m o ž e koristiti u borbi protiv b e l o g crva. Neven s p a d a u lelćovitc b i l j k e k o j a se u p o t r e b l j a v a k a k o u n a r o d n o j t a k o i u medicinskoj farmakologiji. S a v r e m e n a istrživanja u potpunosti potvrđuju o v o gledište. Rezultati do kojih se došlo u tim izučavanjima već nailaze na široku primenu. Biološka poljprivreda jc dala d o b r o poznatu formulu da osn o v e e k o l o š k e zaštite nc leži u upotrebi hemijskih otrova v e ć u s t v a r a n j u i pospešivanju otpornosti životinja i biljaka a to se m o ž e postići s a m o kompletnim poštovanjem bioloških zakona i razumnim m e š a n j e m u prirodne lance ishrane.55 j e m l j u d s k o g faktora u industriji i poljoprivredi današnji zivi svet je suočen sa naglim p r o m e n a m a i z a g a đ e n j i m a životne sredine. dosta p o d b a c u j e u rodu. naročito j a b u k a . možda. Novcn sc p o s e b n o dobro p o k a z a o u . Obzirom na široko raširenu praksu sađenja krompira u mladim voćnjacima nije tećko shvatiti koliko se tim postupkom gubi. p o s e b n o u Z a p a d n o j RvropL U N e m a č k o j sc.crva! Sa takvim svojstvima kamilicu treba sejati g d e god je to će j e r ona pozitivno utiče n a m n o g e biljke.

Biljke napadnute biljnim vašimajc d o b r o prskati retkom kašom od zgnječenih listova dragoljuba.56 ponegde sreće u velikom broju . To je jednogodišnja puzeća biljka duga do 3 meira. Spada u cenjene dekorativne biljke a prirodno je rasprostranjena u Južnoj Americi. Tropacohun majus . Cvetovi su žuli ili raznim nijansama do crvene. od Perua do Nove Granadc.dragojjuh (Tropacolum majus). Scmc sc može naići u našim scmcnarama. D r a g o l j u b j e biljka koja ima izuzetno veliki procenat prirodnih antibiotika i kao takva korisna je u ljudskoj i stočnoj ishrani. Pored voćaka je korisno zasaditi 1-2 s e m e n k e d r a g o l j u b a i n j e g o v o stablo omotali o k o voćke j e r se pokazalo daće na taj način uveliko biti smanjen rizik od napada biljnih vaši. Može se jesti presna u obliku salate. Slika 27.

D u d o v a c ( I l v p h a n t r i a c u n c a ) j e poznata vrsta familije Arctiidae. u biološkom voćarstvu se pri gajenju jabuka posebno vodi računa o kretanju i razmnožavanju ovog insekta. pre svega.Postoje i izrazito korisni insekti bez kojih bi svrcmenapoljopriv redna proizvodnja bila nemoguća. Sve više se javlja interesovanje i za korisne predatorske insekte koji se hrane drugim insektima. Poznata jc vrsta I aspcyresia pomonella. Veliki broj opasnih štetočina jc karakterističan i za familiju Pyralidac.štetočine i z k l a s e i n s e k a t a Pored Štetočina iz ostalih biloSkih kategorija insekti su veoma značajni j e r se štete nastalenjihovim delovanjcm teško mogu proceniti obzirom na njihovu seprisutnost i brojnost. Prva izaziva oštećenja kukuruza a druga egzistira u brašnu.ymantiidac. Familija Torticidae obuhvata veliki broj vrsta sitnih leptira. Opasna štetočina iz ove familije je i leptir koji napada vinovu lozu PoLschrosis botrana. Lako seprepoznaje po paućinastoj mreži koju pravi po drveću u kojoj sc nalaze mnogobrojne gusenice. godine gde je prcnet sa Američkog kontinenta."PrTiome. naravno. Prvi put je u Evropi primećen 1948. takodc. nalazi veliki broj štetočina. . mislimo na poznate oprašivače pčelu i bumbara. Najpoznatija vrsta jc Cossus cossus čije larve sc najčešće nalaze u vrbi. Familija I. posebno štetnim. prvo moramo obratiti pažnju na red leptira (Lepidoptera). U redu tvrdoknlaca se. Nabrojačemo nekoliko familijak ojc su se pokazale kao izuzetne štetočine: Familija Cossklae obuhvata leptire vrbotočce čije larve žive u drvetu zdravih biljaka. Neke vrste se nalaze u savijenom lišću. Pri tome. Posebno su poznate vrste Pvrausta nubilalis i Hphcstia kuhniella. uzročnik crvljivosti jabuka. U proleće dolazi do izlaganja gusenica koje sc hrane lišćem. Gusenice ovog leptira mogu da naprave veliku štetu u kupusištu. stablima ili u plodovima. U familiju Pieridae spada leptir kupusar . Do danas je opisano oko 100000 vrsta koje pripadaju ovom redu. O tome će tek bili reči. Od štetnih insekata. Ženka ovog leptira u jesen polaže jaja na kori stabla drveta i prekriva ih dlačicama. nikada ne treba zaboraviti da nisu svi insekti šieiočine. Tu . Mnoge vrste su velike štetočine i u svom razvojnom obliku gusenice mogu pričiniti ogromnu štetu poljoprivredi i šumarstvu.Pieris brassicae.57 N e k e . U ovu familiju spada zloglasni gubar Porthctna dispar čiji je štetni učinak d o b r o poznat.

Ponhetria dispar. gubar. .58 u prvom redu moramo pomenuti krompirovu /laticu čije je Stručno ime l. U Evropu je nepažnjom preneta iz Amerike. Nanosi velike štete i vrlo je rasprostranjena. Slika 28. U literaturi poznat i pod imenom Lymantria dispar.eptinotarsadecemlineata.

sadrži o k o 2(MXK) vrsta cxJ kojih su neke velika napast za useve. O v a j insekt jc s t e k a o veliku popularnost j e r su mu omiljena hrana insekti. U o v a j red spada i Gryllotalpa gryllotalpa . koje proždire u ogromnom broju. Krompirova zlatica: latinsco ime \Tste decemlineata dobila je po deset uzdužnih crnih pruga. U S A D se već godina m<. . Međutim. Hiljade vrsta insekata predstavlja stalnu opasnost za naša polja. Nabrojaćemo nekoliko najpoznatijih vrsta. Sa takvim osobinama bogomoljka (naziv je dobila po položaju prednjih ekstremiteta koji izgledaju kao položaj ruku pri molitvi) je postala simbol pokreta koji je propagirao suprotstavljanje insektima pomoću drugih insekata. Mnogi insekti poput pčele i b u m b a r a vrše oprašivanje cvctova a evolucija je do te mere specijalizovala pojedine biljke da se bez ovih insekata ne bi mogle razmnožava j. Red pravokrilaca. Orthoptera. u tropskim krajevima se ponekad d o g o d e najezde skakavaca koji n<i svom putu obično unište sve biljke do kojih dodu.59 Slika 2V. prodaje na komad insekt Mantis religiosa poznatiji pod imenom bogomoljka. približno isti broj vrsta ne samo da ne spada u štetočine v e ć zaslužuje naziv korisnih.veliki rovac koji predstavlja veliki problem u krompirištu.

preneta iz Fvrope u Ameriku 1940. Ovi prirodni neprijatelji štetnih insekata su mnogo efikasniji od hemijskih otrova.koriste i za borbu protiv korova. hrani sc j e d n o m vrstom korova koji je takodc slučajno uvezen iz Evrope. a k o se pažljivo ne primenjuju. . Ose k o m a d a j u g u s e n i c e š t e t o č i n e P r o t o p a r c e s e x t a i o d n o s e ih da n a h r a n e potomstvo. koji. Insekti . crveni moljac koji je nedavno prcnet iz Francuske u SAD. mogu da izmene miris i kvalitet duvana. ProŽdrljivost ovog insekta je tolika da ženka posle parenja pojede mužjaka. uništava j o š . „Među vrstama koje uništavaju biljnu vaš Acyrtosyphon destruetor nalazi se osa Trioxys koja je u Kaliformju uvezena sa Bliskog istoka. Jedna vrsta insekata." „Drugi slučaj prirodnog suzbijanja štetočina je koriščenje ose Polistes za s p r e č a v a n j e širenja štetočina duvana. godine.60 Slika 3Ctfanlis rcligiosa L.sc. Pored toga.bogomoljka.

1'rits W. W e n l : ' T h e Plants". Biljka jc donosila jestive plodove a mogla se upotrebiti i za pravljenje živih ograda.61 j e d n o g evropskim doseljenika . SAD i Sovjetskom Savezu se korisnim insektima poklanja dosta pažnje. Ove lepe insekte sa j a k o izduženim ekstremitetima je Iako prepoznati. zašto su je farmeri i koristili. Korisni predator ove familije je i Carabus cancellatus 111. Najčešća vrsta kod n a s j e Cicindela campcstris. a u zadnje vreme se počinje i sa njihovom planskom eksploataci om. Korisni insekti u rodo Ca/osoinu i Carubtis. ta se biljka ubrzo otrgla kontroli i toliko namniržila da je počela opasno ugrožavati plodna polja širom celc Australije. Time ine.veliko? kostriša (Scneci jacobea). . Pojedini eksperimenti pokazuju da sc ta eksploatacija i ekonormki isplati a da su takvi postupci Često efikasniji od primene hemijskih preparata. Međutim. Sliku JI. obično su lepih boja i aktivni su po sunčanom vremenu. Krajem X I X veka proglašena jc korovom broj jedan i počelo se sa .vropi. 1968. jedna vrsta opuncije.) Iz već pomeriutog reda tvrdokrilaca (Colcoptcra) m o r a m o izdvojiti familiju Carabidae u koju spada rod Calosoma čiji se predstavnici hrane uglavnom gusenicama leptira pa su zbog toga j a k o korisni. Početkom XTX veka u Australiju jc iz Argentine preneta bentonija. Amerikanci su iz Evrope uvozili vrstu Calosoma sycophanta. U Zapadnoj F.. Kodu Cicindela pripadaju hitri i proždrljivi insekti koji sc hrane drugim insektima i njihovim larvama.

Borba protiv insekata se nastavlja nc samo uz pomoć drugih insekata već i uz pomoć gljiva. U toku jedne decenije ovi su insekti toliko opustošili farme da se pomišljalo da treba napustiti i s a m u ideju o g a j e n j u pomorandži. u d r u g o j generaciji laboratorijskog razmnožavanja v e ć je bilo o k o 2. Slika JI Cicindela sp. D o s a d a jc pronađen veliki broj preparata na bazi spora gljiva .62 njenim sistematskim uništavanjem. U Australiju jc. 1872. potom. Kako je vreme prolazilo pokazalo se dani j e d n o sredstvo nije bilo dovoljno moćno da savlada ovaj opasni k o r o v koji je australijska polja polako pretvarao u neprohodne bodljikave pustinje. Srećom. konačno. preneto o k o 3 0 0 0 gusenica jednog leptira koji je bio prirodni neprijatelj ovog korova. Frcdcrick Holbrook i Richard Sopcr. mogli da odahnu. Godine u Kaliforniji se pojavila najezda insekata koji su uništavali nasade pomorandži i mandarina. su utvrdili da supstance iz spora nekih vrsta gljiva m o ž e uništiti krompirovu zlaticu. pre svega. Analiza jc pokazala da sc opuncija u Australiji raširila. zbog nedostatka prirodnih neprijatelja koje je imala u A r g e n tini. sa univerziteta Mcin. U roku od par godina pošto su ovi insekti pušteni u prirodu uništili su desetine miliona tona opuncije i lako učinili o n o Što ljudi sa svojom tehnikom i tenologijom tog vremena nisu bili u stanju da učine.5 miliona ovih leptira. iz Australije jc prenet parazit ovih insekata tako da se njiov broj vrlo brzo smanjio na podnošljivu meru i farmeri su.

Ptice su drugi veliki potencijalni saveznik u zaštiti useva čije iskorišćavanje m o ž e bili dosta uspešno čak i u amaterskim uslovima. gdc se hrani insektima i njihoiirn lan-ama. P o s e b n o je aktivna u periodu ishrane mladih. Slika 33. N e k e vrste ptica su veliki neprijatelji insekata i l a m a n e ih u velikom broju. Za j e d a n dan ova živahna ptičica p o j e d e količinu insekata i do desel puta veću nego š t o je n j e n a vlastita težina. Gnezda gradi u šupljim stablima a zadržava sc po granama. Lasta svakog dana preleti po 6 0 0 kilometara hvatajući insckie. velika muca. Ptiee . Na biološkim farm a m a j c j s t i n a . .63 k o j e se m o g u upotrebni u Iprirodnim" načinima zaštite biljaka. Po enciklopediji Larousse velika scnica ( P a r u s m a j o r ) uništi za života o k o trideset miliona insekata. Vrlo korisna stanurica. moguće u detelini videti male drven'c kućice k o j e služe kao" g n e z d a b u m b a r i m a . posle l a b o r a t o r i j s k e provcre toksičnosti p r e m a ostalim organizmima većina tih p r e p a r a t a će se naći na tržištu. Panis major. glavnim oprašivačima dcteline_ Ali tu sc a m a t e r s k a primčna i završava.potencijalni saveznici Primena insekata u zaštiti biljaka nije u p u n o j meri d o s t u p n a a m a t e r u koji se bavi biološkom poljoprivredom.

pred početak vegetacije. Biološka metoda borbe protiv I. Neki p r i m e r i s u z b i j a n j u Š t e t o č i n a V e ć s m o pomenuli insekta i z a z i v a ć a / c i ^ I v o s t i jabuka^""' I. Okolinu treba očistiti od žbunja da bi se pticc zaštitile od prikradanja mačaka. Od proleća do jeseni one će uništavati insektc u velikom broju. Naša najčešća ptica. pre svega. I Jz malo prakse i na lo se može uticati. Mcsto na k o m e se ptice o k u p l j a j u može postati lep ukras imanja (ako sc lepo osmisli i napravi) a cvrkut i pesma ptica izvor irajnog zadovoljstva. Laspevresia ne voli neke mirise kao što su mirisi mlcka. Sa nešto hrane preko zime njihov broj sc može povećati i održati na zadovoljavajućem nivou što će rezultirati velikim koristima u borbi protiv štetnih insekata. Osnovna razlika klasičnog i biološkog pristupa zaštiti sastoji se u tome da se u klasičnom načinu nastoji potpuno uništavanje štetočine dok biloški metodi. Kako sc bliži pun Mesec njih je sve više da bi za vreme punog Mesccu nastalo polaganje jaja. polazeći od postavke da to nije moguće. takode. vrabac. onemoguće u razmnožavanju i oteraju. To je insekt koji može prepoloviti rod j a b u k a : Štete zavise i od prirodne otpornosti same sorTe ali ni jedna vrsta j a b u k a nije u potpunosti otporna i bez smišljene zaštite kvalitetna proizvodnja nije moguća. Tada jc potrebno pomoći njihovu prehranu a pre nailaska zime je potrebno napraviti male kućice od drveta u koje se ptive mogu skloniti i napraviti gnezda. Nevolje ptica počinju dolaskom zime. bili korisna pod uslovom da se ne namnoži preko merc. Iskustvo je pokazalo da tn dana pre punog Mescca treba poćeti sa sprovodenjem zaštiic bilošldm preparatima.aspcyrcsia pomonella. Pticama jc potrebno obezbediti. nastoje da štetočinu. ukoliko ne postoji.64 V r l o jc bitno da n a j e d n o m imanju obczbcdimo stalnu prisutnost korisnih ptica.aspcyrcsia podrazumcva praćenje razvojnog ciklusa ovog insekta. kravlje balege ili krvi i na lom . Pnmećeno je da je b r o j leptira u voćnjaku proporcionalan sa promenama Mesečevih mena. treba prestati sa hranjenj e m ptica da bi se aktivirale i počele same tražiti hranu. vodenu površinu na kojoj mogu piti. U proleće. može. Iskustva biloških praktičara p o k a z u j u da se vrlo isplati ulaganje u g a j e n j e obične scnicc.

Slika 34. Zatim se d o d a j e sveže mleko i meSa dok je sve ne pretvori u jednoličnu masu. Dobijena smeSa se može razrediti vodom. i dobro nakvasi mlekom. Č a j sc pusti da vri o k o jedan sat. Posle toga se ostavi da stoji d o k se ne ohladi i uz mcSanjc mu sc d o d a j e kravlja balega d o k se ne d o b i j e retka kaSa.65 saznanju se zasniva odbrana prctiv o v o g Štetnog insekta. U d r u g o j posudi treba skuvati čaj od preslice (liquisetum vulgare). postavljena papiran traka -ta stablu. SmeSu je potrebno ostaviti desetak sati da bi glina d o b r o upila mleko. )Sredstvo za p r s ^ n j c j ^ e p r a v i naj^edJićLnačinjU posudu se stavi glina~fproizvoljna količina. J e d n a k e količine smcSa K prve i druge posude treba pomešati uz m u ć k a n j e ili neprestano mešanje. . Vabio je da traka ima što više šupljina da hi tako bila privlečnja insektima koji se tu skrivaju.

" P o k a z a l o se. U zaštiti jabuka i drugog voća treba koristiti i neke fizičke metode. sijalica koja insekte privlači. Treba ih stavljati od d r u g e polovine maja i svakih desetak dana menjati i spaljivati sa. breskve. Prva je. Na taj sc način tj. Trake treba da budu široke dvadesetak santimetara.a druga je mrežica pod visokim naponom koja ifi" ubija ako je dotaknu. Njihov način dejstva se zasniva na dve stvari. Sto je učinak ravan onom koji se postiže prime nom najotrovnijih pesticida. korisnim d a s c j ) j o d o v i uništeni monilijom sakupljaju i kompostiraju a da sc tim kompostom dub. Papirne trake je potrebno postaviti i početkom septembra i ostavili preko zime a spaliti ih rano u proleće. dunje i ostalo voće. kruške.' O v a j parazit podjednako napada jabuke. t a k o đ e . Praktični rezultati govore u prilog tvrdnji da što je veći proccnabhumusa/u voćnjaku to je manji napad Monihje. I pored tako visokog napona ovaj uređaj nije opasan za ljude jer jc jačina struje mala a kondenzatorsko pražnjenje u vrlo kratkom vremenskom intervalu^ Uređaji se trenutno ne mogu naći na našem tržištu pa su zainteresovani upućeni na samogradnju. . Ispod uređaja se nalazi kutija u koju padaju ubijeni insekti.66 P r s k a n j e ovim s r e d s t v o m u m a n j u j e Štete k o j e nanosi Laspeyresia i do 90&. sve gusenicama koje sc w skrivaju. Od predstava za prskanje preporučljivo je upotrebiti č a j od preslice (Equisetum vulgare). pregledom sadržaja kutije lako može pratiti pojava i brojnost određenih vrsta štetočina. U novije vreme primenjuju se električni mamci za noćne leptire i ostale insekte. Smisao ovog posi u pka nije razjašnjen ali mnogobrojni praktičari izveštavaju o uspešnosti tog sistema zaštite. M n o g c / g u s c n i c c se p e n j u uz s t a b l o da bi se hranile i preobrazile u krošnji drveta ili voćke. Savremeni uređaji koji rade na ovom principu napajaju sc s t r u j o m iz akumulatora a napon se preko induktora podiže na nekoliko hiljada volti. Trulež plodova T r u l j e n j e plodova u skladištu ili čak na_granama pre branja izazvano jc parazitom iz roda\Mdnilia. Korisno je ako se ispod s a m e krošnje na stablo postave trake od talasastog i nagužvanog papira.: jtotie.

narodna izreka). Obogaćivati tlo h u m u s o m i l a k o stvarati „zdravo tlo". Ipak. Poznata po svom izuzetno g o r k o m u k u s u („Gorak k o p e l e n " . Č a j od preslice se koristi u borbi protiv monilijc i krastavosli j a b u k a i krušaka.T h o m a s . O v a j luk sitnih glavica sc kod nas još ponegde može naći. predstavlja izvrsno s r e d s t v o protiv biljnih vašiju. izazivač kovrdžavosti nc nanosi statistički značajne Štete.kopriva. Pri pripremanju čaja luk ne treba čistiti od ljuske već ga s a m o sitno iscckati i prelili v r u ć o m v o d o m . Tapnrina cleforma as. Izuzetno lekovita biljka k o j a se p o m i n j c i u narodnim pesmama. Č a j od pelena. j a b u k a .67 Kovrdžavost lista može izazvati uginuće voćke a k o se na v r e m e ne sprggL. U j e d n o m bokoru sc obično m o ž e naći d e s e t a k glavica."" Artemisia absithium .T h o m a s l Korisne biljke u zaštiti v o ć a ~ IJrtica dioica . Č a j od vlašca sc koristi k a o sredstvo protiv pepclnice na j a b u k a m a . Koristiti sorte koje imaju genetsku (urođenu) otpornost p r e m a bolestima i štetočinama. pri selekciji nikako ne zanemariti ovu značajnu osobinu. o v o je vrlo česta biljka u narodn o j medicini a s v o j ugled potvrdila jc i u biološkoj poljoprivredi. v o d o m .. Posle toga se može koristiti u koncentraciji d o 5 & . sc koristi k a o sredstvo protiv crvljanja. . M n o g e biljke izlučuju isparljiva j e d i n j e n j a koja se jednim ime n o m nazivaju fitoncidi. u voćnjacima o d g a j c n i m po sistemu B o u c h e . 3. protiv biljnih vašiju i gusenica.pelen. Otpornost biljaka je proporcionalna količini humusa. Kofisijti biološke m e t o d e f n p r . Biološko voćarstvo j o š nije pronašlo o d g o v a r a j u ć e s r e d s t v o kojim bi se m o g l o bitno uticati na o v o obolenje. zavisno od potrebne količine) i p r e l i j e hladnom. B o u c h c .preslica. 2. Ecjuisetum vulgare . Ukoliko do obotenja d o đ e onda jc neminov no p r s k a n j e bordoškom Čorbom. K a o rezime biološke zaštite možemo u v u ć i sleđeŽeT 1. Ostavi se da odstoji dva dana.luk vlašac. Ta j e d i n j e n j a su smrtonosna za m n o g e mikroorganizme čak i u najmanjim koncentracijama. Allium schoenoprasum . Da bi se mogla koristiti za p r s k a n j e biljaka kopriva se isecka i stavi u k o f u (ili bure. O v a svima poznata biljka našla je p r i m e n u u svim delovima biološke poljprivrcdc. pripremljen t a k o što sc određena količina prelije ključalom v o d o m .

rieče tniliti i"bitT pogodniji_zg transport. U tom slučaju biljke će biti mnogo otpornije a samim tim ćc sc pazitivno uticati i na rodnost. Na ogrozd. Ukoliko se sadi između redova j a g o d a onda će plodovi__biii čvršći. Ćešnjevi bclog luka se upotrebljavaju u ljudskoj ishrani a predstavljaju važno sredstvo u makrobiotici i kineskoj medicini. Posađen po obodu krompirišta uticaćc na dobijanje zdravih krtola. u uzgajanju krompira. ribizlu i malinu dobro delujc ako jc u Jjlizjni zasađen đurđevak. koristan u blizini prisilu ka j e r deluje preventivno protiv nekih prazilukovih parazita. TJbfizinMcrompira može se p o s e j a t i i m a l o kima. takođe. Njegovo prisustvo pomaže proterivanju belog crva. U blizini ruža beli luk sprečava pojavu gljivičnih oboljenja. Primećeno je da prisustvo rena u nasadu trešanja sprečava pojavu monilije. poznato da beli luk zasađen u baš ti može imati višestruku korist. T o ć c uveliko poboljšati u k u s krtola. pored svog prehrambenog elekta.68 Bogati izvor fitoncida je dobro poznati beli luk. U blizini paradajza je dobro sejati peršun j e r bitno utiče na ukus plodova. međutim. (irančicc kalinesu. M a n j e j c . . ukoliko se njima pokrije zemlja ispod kupusa. Peršun je. d o b r o sredstvo protivj)ojave leptira kupusara. Ren je biljka koja se pokazala korisnom.

Pm je_ukazao na uticaj okoline na domaće životinje i značaj humusa. Howard je osnivač biološke misli u poljoprivredi. Hovvardove radove jc nešto kasnije dopunio F. Otprilike u isto vreme kada jc Hovvard osnivao svoj sistem. On jc tvrdio da su i životinje i biljke prirodno c > t p o n K ^ b o i e s i i a k o su ispravno hranjene.69 BIODINAMIČKA POLJOPRIVREDA A. sadržane u učenju po kome jc Stcincr najpoznatiji „Antropozofiji". Ta kode "se primenjujc kompostiranje ali je postupak pravljenja komposta nešto složeniji od onog u bk>loškoj poljoprivredi. kpjase može smatrati hiblijorn poljoprivrede. najvažnija stvar biodinamičke poljprivrede su preparati (ima ih devet) koji sc spravljaju po tačno utvrđenim rccepturama i imaju za cilj da uspostave prirodnu ravnotežu poljoprivredne proiz- . Njegov rad započet o k o 1920. To je celovit sistem koji sc oslanja na originalne filozofske principe. Po rečima Steinera biodinamika se bavi „radom sa energijama koje stvaraju i održavaju život". Osnovne ideje biodinamičke poljoprivrede sastoje se od postavki sličnih postavkama biološke poljoprivrede. imala značajan broj specifičnosti i razlika od Ilovvardovc. HowarcTJe dao najveći b r o f metoda koje se i danas koriste tačno onako kako ih je on opisao. T a j je filozofski pravac imao kod nas dosta sledbenika između dva rata. U zaštiti biljaka sc koriste iste biljke i sličnasredstva. I ovde se teži potp u n o m izbacivanju hemijskih sredstava i veštačkih dubriva. Sukes kga m o ž e m o smatrati za susosnivača biopoljoprivTcde. Ipak. godine je posle punih dvadeset godina istraživanja krunisan knjigom „The Agriculiural Testament". utemeljivač novog sistema bio jc dr Rudolf Steiner a svoje učenje n a z v a o j e B I O D I N A M I K A iz koga jc automatski proiza<la i BIODINAMIČKA P O I J P R I V R E D A . ipak. u Nemaćkoj se rađala slična metoda koja je.

Dr iiudolf Slcincr Biodinamički preparat 500 U pripremanju ovog preparata pojavljuju se . nazvali čudnim ili neuobičajenim. To treba uradili u septembru i ostaviti u zemlji sve do proleča k a d a s e rogovi vade iz z e m l j e . Po dr Steineru o v a j preparat aktivira životne snage zemljišta i z a m e n j u j e upotrebu d u b o v a . Poput načina izrade dr Steiner je preporučivao k o r i j e n j e preparata koje bismo.neki pomalo neočekivani zahtevi u izboru materijala i tehnologiji izrade. Dva preparata služe za prskanje a ostali za pravljenje komposta. Preparat treba d o b r o izmešati. Preparat iz roga se naspe u tegle i dobro začepi. Preparati su obeleženi b r o j e v i m a od 5 0 0 do 508. potrebno ga je čuvati u sanduku koji je napunjen tresetom. Upotreba se sastoji u tome da se uzme 120 grama preparata i slavi u bure sa 60 litara vode. Posle toga . TJpisaćemo sastav i način izrade ovih preparata i pored toga §to za njihovo dejstvo n e m a m o uvek pravog o b j a š n j e n j a . Pravi se tako što se u goveđi rog naspe kravlja balega a j r o g zapuši svinjskim mehurom. Sliku 35.70 v o d i l j e . ' I a k o napunjen rog je potrebno zakopati u zemlju. blago rečeno.

potrebno je intenzivno mešanjo u roku od najmanje pola časa. Biodinamički preparat 501 O v a j tkz. Prskanje treba sprovoditi iskjučivo rano ujutro. Upotrebljava se 2-3 grama preparata na 10 litara vode. Količina od 60 litara dovoljna jc za tretiranje jednog hektara. Treba dodavati toliko praha dok se ne stvo/i srednje gusta smeša koju treba mešati još neko vreme. Toje_potrebiK) učiniti u aprilu i ostaviti ga zatrpanog tokom celog leta. Po dr Steineru preparat se dopunjuje preparatom 500 ali dok jc preparat 500 olčcnje „energije zemlje" preparat 501 je predstavnik „pobuđene energije Sunca". .71 preparatom se pomoću prskalice meže vršiti prskanje zemljišta i l o j e preporučljivo raditi pre svake obrade neke parcele. Kvarcni kristal je potrebne staviti u avan h u č a t i dok se ne pretvori u prah. Početkom jeseni gotov preparat se vadi iz zemlje i sipa u tegle koje je potrebno čuvati na dnevnom svetlu a još bolje na mestu g d e će biti obasjane sunčevom svctkSću. Rog se. Treba koristiti prskalicu sa što finijim mlazom. Preparat se upotrebljava kan sredstvo protiv napada nekih štetočina i posebno protiv gljivičnih oboljenja. takode. Pn tome treba voditi računa da se ne prska direktno u biljke već nešto knad njih. Fini prah se polagano sipa u posudu sa vodom i neprestano meša. Preparat se može u potrebiti i za prskanje voća u skladištu u c|lju dužeg čuvanja. Smeša se naspe u pripremljen kravlji rog i zatvori sc na isti način kao t kod pripreme preparata 500. Značajan jc utieaj ovog preparata na ukus voća jer se pokazalo da posle prskanja dolazi do stvaranja aromatičnijih plodova. mineralni preparat pravi se od ntvarca|(silicijum dioksid). Po rečima dr Steinera nerazreden preparat bi zbog svoje preterane koncentracije izazvao velike štete. Krastavce ovim preparatom nc treba prskati jer je to biljna vrsta kojoj ovaj preparat ne godi. zatrpava u zemlju. I o v a j preparat se upotrebljava dosta razreden.

preparati za komponiranje. Da bi čaj bio potpuno gotov "sud treba poklopiti i ostaviti da odstoji pola sata. T r e b a sakupljati jtjš potpuno nerazvijene cvctovc. Mchur d o b r o zavezati i okačiti na sunčano mesto gde treba da ostane do početka jeseni kada se skida i zakopava u zemlju bogatu humusom. r 5/ifcd J6 Hajdučki i trava Preparat 502 pravi se od biljke Achillea milefolium čije je narodno ime h a j d u č k a a t g v a . IJ proleće jc potrebno sakupiti mladu hajdučku travu. Do mehura jelena nije lako doći ali. Potrebno jc uzeti samo cvetove ove biljke koji se b e f u u toku leta po sunčanom vremenu. Sada je potrebno uzeti mehur jelena (!) i navlažene svetove staviti unutra. po izveStajima nekih praktičara. Cvetove jc potrebno osušiti u hladu i spakovati u papirne kese. Preparat sc može smatrati gotovim tek početkom proleća. i . tim Čajem preliti osušene cvetove koje s m o sačuvali od prošle godine. Staviti ih u sud i preliti ključalom vodom. može se zameniti m e h u r o m starijeg ovna.72 Biodinamički preparat 502 Preparati obeleženi brojevima od 502 do 507 su tkz. T a d a ga treba izvaditi iz zemlje. Kese se na suvom i hladnom mestu čuvaju do proleća.

Biodinamički preparat 504 Kompost preparat 504 se pravi od/koprive (Urtica dioca). Biljke u zemlji ostaju celu godinu! Posle tog vremena biljke vadimo (ono što od njih ostane) i to je preparat 504. Biodinamički preparat 503 1 preparat 503 spada u preparate koji služe za pripremanje k o m p o s t a . Glavna sirovina z a n j e g o v o d o b i j a n j e j e kamilica. i jeste. T a d a se skuva blag čaj kojim se nakvase preostali cvetovi. Neki praktičari koprivu ne kose već je kopaju zajedno s a k o r e n o m . Posle vađenja na isto mesto stavljamo sledeću turu koprive. OOUJV preparat se vadi početkom proleća. Preparat je moguće praviti i u drvenim sanducima dubokim oko pola metra. Skuvanim čajem treba pokvasiti pripremljena i očišćena CTcva govečeta. Koprivu polažemo po dnu kanala a preko nje je potrebno slaviti sloj treseta i zasuti je zemljom. Crevo je posle loga potrebno zatrpati u zemlju i ostaviti da prezimi. U creva se natrpaju nakvašeni svetovi pa sc sve dobro uveže. onda se ceo postupak može uprostiti tako Sto sc ostavljaju osušeni buketi hajdučke trave. Umcsto da se prskanje komposta obavlja kompetnim preparatom 502 mogu se s a m o ti buketi stavljali u kompost i povremeno izraditi prskanje Čajem spremljenim od suve hajdučke trave. Bitno jc da se upotrebe biljke koje nisu zapoČeiesa cvetanjem.73 Ukoliko se nekome ovakav način spravljanja preparata učini isuviše komplikovanim. brati krupne zdrave cvetove i sušiti ih u hladu na blagoj promaji. . Osušeni cvetovi sc čuvaju do početka jeseni. Sto on u stvari. Beru se. Matricaria chamomilla. a j o š je bolje kositi mlade biljke koje nisu izrasle više od d e s e t a k centimetara. Cvetove treba sakupljati i sušiti kao i za upotrebu u medicini tj. Ubrane ili košene biljke ostave se malo da počnu da venu a za 10 vreme se u plodnoj zemlji i s k o p a i a n a l d u b o l U D cm: širina kanala je proizvoljna i zavisi od količine materijala koji upotrebljavamo.

. U lobanju nasuti mlevenu koru hrasta i glinom začepili s v e šupljine da strugotina ne bi ispadala. Napunjenu lobanju zakopati na mesto k j c jc u blizini t e k u ć e v o d e . Široko jc rasprostranjen i ima ga u g o t o v o celoj Evropi. dosta debelim. Kora može bili deblja od 10 centimetara. p r v o jc p o t r e b n o prati a posle toga potopili u č a j napravljen od suvih cvctova maslačka.1 cm dugim p e t e l j k a m a . 5 metara. _ P o č e t k o m jescni_sc pripremi kravlja trbušna opna. Posle branja cvetovi sc suše u hladu. 5 do 5 centimetara. Sve to treha zašiti kudeljnim ili pamučnimk()ncem » z l o p a t i u vrtu. 2 . 0 . Preparat se može upotrebljavati od početka proleća. upotrebiti i lobanja k^aiaO v o je takode preparat za kom post i ra nje. I . od strane biodinamičkih praktičara. U m e s t o l o b a n j e g o v e č e t a / m o ž e sč~ša p o d j e d n a k i m rezultatima. P o t r e b n o je užet? sasvim mlade i j o š neotv o r e n e cvetove. Pripremiti jednu lobanju o c U o v e č e t a k o j u treba d o b r o očistiti. O v o j c najveći od svih hrastova. golim. m n o g o hvaljen preparat s e pravi od_kore h r a s t a j u ž n j a k a ( O u e r e u s robur). Plod (žir) jc d u g od 1 . To treba uradili n a j e s e n .74 Biodinamički preparat 505 O v a j . Njegovu u p o t r e b u ć e m o objasnili u poglavlju „ P r a v l j e n j e komposta".istovi su od 8 do 20 centimetara dugi i 3 d o 8 cm široki. a g o t o v preparat sc vadi u p r o l c ć c . 1 . U izradi preparata 5 0 5 dr Steiner je savetovao upotrebu š t o s v e ž i j e lobanje i preporučivao je da sc p r i čišćenju ne skida u n u t r a š n j a opna. može porasli do 50 metara i imati u prečniku v i š e od 2 . Č a j e m jc potrebno oviažiti i ostale s v e i o v e i o d m a h p o s j e j o g a j h u v i i i i i o p n u . Nalaze sc na okruglim.užnjak uspeva na toplim i vlažnim zemljištima. " Biodinamički preparat 506 O v a j sc preparat pravi od mladih cvctova m a s l a č k a ( T a r a x a c u m officinale). Za pravljenje preparata 5 0 5 treba sakupljenu koru hrasta sitno izmlcti.

Potrebno je napraviti čaj od ove biljke i njegovim pctoproccntnim rastvorom prskati protočne usevc. Takode sc dobri i zemljani sudovi. Prostor između posuda treba popuniti tresetom. Biodinamički preparat 508 O v a j preparat sc pravi od preslice (Rquisetum vulgare).75 Biodinamički preparat 507 Ovaj preparat. Biljku ne treba sušiti već se od nje cedi sok odmah po branju. se može upotrebiti za tretiranje semena pred sctvu jer intenzivira Idi^nnje T r c p a r a t se pravi od biljke koja nosi stručno ime Valeriana offieianlis dok je u narodu poznata pod imenom/odoljen. Koristi se. Zatim ga treba staviti u boce od tamnog stakla i odložiti na hladno mešto. . 5 dl soka odoljena i pomeša sa 10 litara vode. pored toga štosc koristi prilikom kompostiranja. Skladištenje preparata Biodinamička poljprivreda priznaje drvo. staklo i prirodne tkanine za najbolje materijale u kojima se može vršiti čuvanje preparata. Takode. u drvenom sanduku. Posude~oa~5lak[a~Ui pečene z e m l j e sc č u v a j u . za prskanje voća u periodu kada postoji opasnost od promrzavanja. ima j o š neke primene. Preparat se pre same upotrebe razreduje vodom. pre svega. Uzme sc 0. u r e d n o poredane. Iscedeni sok se razreddujc vcxlom u razmeri 1:1.

5 metara. Zajedničko za pravljenje komposta je stavljanje materijala na gomilu koja nikako ne bi trebalo da prclazi visinu od 1. Čim se preparat stavi u rupu treba je zatrpati i preći na stavljanje sledećih preparata.76 PRAVLJENJE KOMPOSTA Za pravljenje biodinamičkog komposta koriste sc razni organski materijali kao Sto su: slama. Količina preparata ne treba da prede 1 0 . stajsko d u b r i v o . " K o m p o s t će bili p o t p u n o i z g r a đ e n za g o d i n u d a n a .1 5 grama po jednom otvoru/GeluJirpii posle ovoga je potrebno »prskati preparatom 5 0 7 i prekriti tankim slojem zemlje. životinjski otpad. Prvo sc u hrpi naprave otvori tako Sto se jiapštrehTcolac gurne Sto dublje u kompost. Pfcffcr ustanovljeno je da preparati znatno u b r z a v a j u proces kompostiranja i da se neki materijali bez njihove upotrebe raspadaju i više od pet godina a uz primenu preparata t a j proces sc potpuno završi u roku od jedne godine. Na osnovu radovalcoje je izveoJB. Ubrzavanje proccsa kompostiranja sc može izvesti na laj način Sto se hrjxi raskopa i jzmeša a zatim sc ponovi kompletna procedura sa biodinamičkim preparatima. Na sredinu treba staviti prcparat"504. Tehnika kompostiranja se danas dosta usavršila i većina praktičara ima isproban i razvijen svoj sopstveni recept za n j e g o v o . L e v o i desno od_preparata 504 stavljaju sc bilo koja druga d v a . trava. Postupak se ponavla naviše mesta u hrpi za kompostiranje s tom razlikom Sto oko preparata 504 stavljamo i d r u g e preparate.kako i čime". 2 do 1. Širina hrpe jtfft bi trebalo da takodc zadrži slične vrednosiL Kada se napravi hrpa dovoljne visine p o č i n j c m o sa u p o t r e b o m spremljenih j>rc|wrata. scno. d r v o j td. Jedan način pravljenja biodinamičkog komposta već je opisan u poglavlju „Dubrenje .

U pripremi komposta najčešća improvizacija sastoji se u tome da sc preparati ne koriste na klasičan način. Preparati 502 . Preparat 500 se koristi za prskanje pre ili posle setve bilo k o j e kulture. Drvenasto voće se prska LLpočetku listanja. odmah po zametanju plodova i pred zrenje.77 pripremanje. Načela koja jc početkem veka dao dr Sieiner su oslala nepromenjena i njih sc svi praktičari pridržavaju a izvesne izmene odnose se na neke praktične detalje i nužne improvizacije. Voće se^dubri tako što se oko same voćke stavlja tanak sloj komposta i to jc dovoljna količina za jednu sezonu. Preparati 500 i 501 pored uloge u zaštiti biljaka imaju i dopunsku ulogu u dubrenju i koriste se uporedo sa kompostom.507 koriste jc za pripremanje komposta k a o osnvnog sredstva za dubrenjc. "Preparat 501 treba koristiti tek kad p r o đ e j v e t a n j e kulture koju tretiramo jer je dcjštvd preparata usmerenoha prestanak cvctanJa i zametanje plodova^ Kod tretiranja salate preparat se primenjuje pred početak formiranja glavice. Biodinamički praktičari predlažu da se jpreparat 500 koristi o b a v e z n o j j r i mladom mesecu a. preparat . u cilju potpuneliarmbnije. Neki bidinamičkj farmeri ih nc stavljaju u isto vreme. Češća prskanja neće naškoditi. Žitarice se tretiraju predjclasanjc i u toku klnsanja akrompir prc cvetanja i posle preevetavanja ješ nekoliko puta. — Od svih biljaka koje se đubre potpuno dozrelim kompostom jedini izuzejak je paradajz u čijem sc slučaju bolji rezultati postižu a k o s e d u b r i tek napola spremljenim kompostom. Proces se nastavlja >ve dok se ne postigne propisana visina hrper~~~~~ Upotreba komposta Dobro prerađen kompost jc tamne boje i bez mirisa ili sa blagi ni mirisom žemlje. Isto važi i za prskanje kupusa. To je vrlo vrednodubrivo u biološkom smislu i l r c b a ga racionalno koristiti. Tada sve prekriju tankim slojem slame i kadsledeći put stave neku količinu organskog materijala upotrebe sledeći preparat uz obavezno prskanje preparatom 507. "Jagode se prskaju preiposlecvetanja. već naraalu gomilu organskih otpadaka snivc "samo jedan preparat i sve poprskaju preparatom 507.

Proizvodi biodinamičkih farmi su izuzetno cenjeni i i m a j u dosta visoku c c n u j i a tržištu. Takva shvatanja prate biodinamiku od s a m o g početka ali i pored toga broj biodinamičkih farmi u svetu raste. i teorijsko-filozofski sistem. Preparati koje s m o o v d e opisali n e k o m e mogu izgledati č u d n o i više kao plod lakovernosti n e g o kao uspešna poljoprivredna metoda. Potražnja je daleko veča od mogućnosti ponude.vropi i S A D . Zadnjih godina se taj pravac dosta raširio po svetu. Rentabilnost tih farmi je izuzetno visoka b e z obzira da li se radi o sasvim malim f a r m a m a o d s a m o nekoliko hektara ili o g r o m n i m površinama od par stotina hclčtara. .78 501 za v r c m c p u n o g meseca. najviše u Z a p a d n o j F. Biodinamička poljoprivreda je poreci praktičnih m e t o d a rada.

nalazi u svetu primenu pre svega u medicini ali i u biološkoj i biodinamičkoj poljoprivredi. Za proučavanje tog problema posebnu zaslugu imaju dva istraživača . Pod tim pojmom se. 1/100. u principu. Kolisko. Njihova knjiga „Die I andwierachaft der .) Osnivač ove metode je nemački lekar dr l l a n e m a n . IJ homeopatiji sc upotrebljavaju rastvori čija razredenja idu do fantastičnih 1/10000000000000( 10000000000000000. kod nas malo poznata metoda. Trenutno nc post:)ji ubedljivo naučno objašnjenje kojim bi se moglo objasniti kako ovako mala količina materije može uĆpŠtcTmati nekakvo dejstvo. Zatim se 1 cm ovog rastvora meša sa 9 cm vode čime se dobija drugo razredenje.. Proces razredivanja supstance je u homeopatskoj praksi dobio naziv P O T R N T I Z A C I J A . i L. To znači da u tom rastvoru na jedan d c o aktivne jupstance dolazi IO d e l o v a v o d c i potpuno jc jasno da se supstanca u tom rastvoru nalazi u ekstremno malim tragovima. npr. Beograd 1980.W HOMEOPATIJA Ova. u zdravom ćoveku. 1 grama neke supstance čime sc dobija prvo razredenje (1/10) u 9 grama vode. p o d r a z j m c v a „lečenje davanjem malih doza onih sredstava protiv neke bolesti koja bi.F. On jc primetio da mnoge supstancc pa čak i neki smrtonosni otrovi imaju sasvim suprotno de lova nje ako sc upotrebljavaju u homeopatskom rastvoru. Sastoji sc u sukcesivnom razredivanju npr." (Milan Vujaklija: „Leksikon stranih reči i izraza". proliva sredstvima za čišćenje. Homeopatija se bavi. Još jednom ponovljena procedura daće razredenje 1/1000 i td. izazvala tu istu bolest. god. pre s v e g a . Sa druge strane potpune bezopasne supstance u nekim r ^ r e d e n j i n i a ^ o g u pt^siaiLjaki otrovi. p r o u č a v a n j e m d e j s t v a pojedinih supstanci i m e r e n j e m r a z r e d e n j a u kome dotična supstanca pokazuje karakteristično delovanje. Prosveta.

O z cr a. čiji je broj.80 / . naravno. god. Opisaćcmo nekoliko njihovih eksperimenata. (Jraftkon dejst\-a KAN-a na kJijanje i rast pšenice . Njihov rad sc odnosi na d e j s t v o homcopatskih preparata na biljke i na životinje. trenutno zanemarljivo mali. IO 20 3o 4o 5o RAZRE-DENJE Slika 37. iako u porastu. Dejstvo veštačkog đubriva KAN KAN jc danas najčešče korišćeno veštačko dubrivo.Zapaženo jc da izuzem^pozitivno deluju razredenja 1/10 J i 1/10 a da razredenje 1/10" ' 2 drastično usporava rast. u k u n f t " koja je prvi put izašla 1939. d a j e rezultate koje su ovi istraživači postigli u desetak hiljada homcopatskih eksperimenata radcnih tokom 30 godina. izuzev. biološki orjentisanih. Praktično da nema poljoprivrednika koji ga nc koristi. I a k o je u pitanju isto dubrivo efekti se dosta razlikuju u odnosu na to koje je razredenic u pitani u. U eksperimentima je meren rast žita koje je d u b r e n o K A N om pripremljenim putem homeopatskih razredenja..

.8/ Dejstvo biodinamičkog preparata 5 0 7 n a pšenicu O v o jc po tipu eksperiment sličan prethodnom. Velika razredenja ovog preparata pojačavaju njegovu moć. Eksperiment je sprovoden tako što su životinje dobijale hranu nakvašenu homeopatskim rastvorom neke supstance. recimo^plavog kamena. Gledajući u ovom svetlu postaje nam jasniji smisao ra/redivanja biodinamičkih preparata. Rezultati su pokazali d a j e izrazito jak uticaj preparata počevši od razredenja 1/10 .Kolisko su pratili menjanjc telesne težine laboratorijskih miševa u intervalu od 6 meseci. U tim eksperimentima se isnpstavik) da povoljno deiovanje p o k a z u j u neka razredenja kao 1/10 i 1/10 8 . Mercn je uticaj velikih razredenja ovog preparata na klijanje i rast pšenice. Drastično g u b l j e n j e telesne težine. praćeno raznim fizičkim poremećajima zapaženo je kod životinja koje su u ishrani imaledodira sa razredeniem l / 1 0 r Najveća telesna težina zabeležena je sa razredenjem 1/10 x . I 10 2o 30 4o 50 RAZREoeNj'e Slika M Grufik dejstva ra:rcdaityg preparata 507na klijanje pSaticc Uticaj homeopatskih rastvora na zdravije i razvoj laboratorijskih životinja Istraživači li i l.

Z a p a n j u j u ć i j e p o d a t a k d a s e smrtnost životinja s t a l n o . ukoliko sc šire verifikuju rezultati F. pate od problema na bubrezima i ekcema iza ušiju. Stalno se događalo da životinje koje se t r e t i r a j u tim r a z r e d e n j e m u g i b a j u pri starosti od d v a m c s c c a ! Nekoliko puta ponovljeni eksperimenti su potvrdili izuzetnu otrovnost ovog razredenja. je povećano obolevanje od raka na tim mestima i oboienja bubrega i jetre.82 Sve iretirane životinje su se neprestano greble iza ušiju praveći rane. Uticaj velikih razredatja plavog kamata na laltoralvrijskc rniSeve. Maksimalna težina je i u ovom slučaju kod razredenja l/IO 1 8 . u praksi. U eksperimentima sa srebro nitratom ( A g N 0 3 ) primećeni su slični efekti kao i kod eksperimenata sa razređivanjem bakar sulfata ( C u S 0 4 ) . Zanimljivo jc primetiti da ljudi koji su u neprestanom kontaktu sa hcmikalijama na bazi bakra vrlo često.. i I. Količina bakar sulfata (plavog kamena) upotrebljcnog u ovim eksperimentima je toliko mala da sc smatra da ne može imati nikakvog uticaja na zdravlje.. zbog trovanja ovim metalom. Kod svih životinja koje su učestvovale u kesperimentu javljala sc patološka osetljivost na svetio i česta pojava čircva na raznim delovima tela. Najveće i/nenadenje eksperimenatora izazvali su rezultati primene razredenja 1/10 . 5 i 10 • 15 —i 20 i 25 1 R A Z R E f ) E N J E Slika J9. Međutim. Kolisko-vih m o r a m o se iskreno zabrinuti j e r proizilazi . Takode.

Kako. moru se priznati da o s v e m u t o m e j a k o malo z n a m o a dabi u interesu čovečanstva i n j e g o v e budućnosti bik) preko potrebno da se ispila i d e j s t v o hemijskih proizvoda u j a k o malim razredenjima j e r je j a s n o da sc s v a k a materija upotrcbljena. u p o t r e b e raznoraznih hemijskih preparata u poljoprivredi. Ovi rezultati nas teraju da sc zapitamo kakav uticaj i k a k v e poslcdice m o ž e m o očekivati od. danas već prevelike. recimo. u svetlu homcopatskih istraživanja i rezultata. U s v a k o m slučaju. u poljoprivredi na k r a j u k r a j e v a r a z r e d u j c putem kišnicc i podzemnih voda do e k s t r e m n o niskih razredenja.83 ponavlja kod u p o i r e b c r a z r e d e n j a J/10 što znači d a j e d o z a o d s t o milijarditih delova g r a m a otrovnija i od nekih m a k r o d o z a ! 11 Slika 40. Razredenje U10u jc toliko otrovno da izaziva ugjmtće laboratorijskih miševa u dobu od dva mcscca. gledati . Uticaj hotneopatskih razredenja srebru nitrata.

Kako stimulisati institute da sc posvete ovim istraživanjima i. što je i učinio osim granja od tri voćke koje je slučajno ostalo ispod stabla sa kojih jc odrezano. Posle toga jc proccdio rastvor i dobio bistro zelenu tečnost koju jc homeopatski razredio tako što je „jedan mililitar rastvora stavio u 9 mililitara destilisane vode (rastvor 1/10). Nekoliko primeru iz h o m e o p t a s k e p r a k s e Homeopatija se može. Zanimljivi su eksperimenti koje jc opisao dr Mcuris a koji se odnose na borbu protiv najezde biljnih vašiju. zašto se. Pregledom jc kasnije ustanovljeno da su jedino ta tri stabla p o t p u n o o z d r a v i l a d o k se n a o s t a l i m s t a b l i m a z a r a z a i d a l j e pojavljivala. J a s n o je da je i novac velika prepreka jednom sveobuhvatnom istraživanju ali udruživanjem snaga više naučnih jedinica u zajednički program i to bi postalo ostvarljivo. Njegov postupak se sastojao u sledećcm: Uzeo je nekoliko istova a kojima su sc nalazile biljne vaši u velikom broju. . eventualno. Heteo je da to granjespali. O v o trenutno lebdenje „između neba i zemlje" nikome ne koristi i sigurno jc mnogo štetnije od istine." Posle tri tretiranja <rvim homeopatskim ratvorom dr Meuris je ustanovio da deo voćnjaka na kome jc sprovodio proceduru nije više bio napadnut biljnim vašima! Do jednog otkrića dr Mcuris je došao posve slučajno. rezultate homeopata ili ih. pored upotrebe u Icčcnju ljudi. takode nepristrasnog rada. Te listove je stavio u alkohol i držao ih 15 dana uz povremeno mešanje i gnječenje. izvršio jc orezivanjc i sklonio sve grane na kojima je bilo osušenih bolesnih plodova. opovrgnu i stave ad acta. "Ostaje još j e d n o otvoreno pitanje. najčešće koristi.84 na t v r d n j u da_pcsticidi ne m o g u biti štetni a k o sc „pravilno upotrebljavaju" jer su\. nepristrasnim radom.njihove količine u j i a m i m i r a m a izuzemo male da bi bile š k o d i l e " . na osnovu. upotrebiti i za uklanjanje štetočina u poljoprivredi. potvrde. Posle dobrog mešanja jedan ml novodobijenog rastvora je p o m e š a o sa nvih 9 ml destilisane vode i dobio rastvor l/10 Sledeće mešanje 1 ml rastvora sa 9 ml vode dalo je razredenje 1/10\ C-eo postupak je ponavljan do postizanja razredenja l/IO 1 * Ceo postupak je ponovljan do postizanja razredenja 1/10 1 8 . Jedan deo njegovog voćnjaka bio je j a k o napadnut monilijom.

naime. otvorene za nova saznanja i usavršavanja. Mctod jc zanimljiv ali. Biološka i biodinamička poljoprivreda imaju mnogo međusobnih sličnosti ali i razlika. Pod okriljem ova dva osnovna pristupa u ekološkoj poljoprivredi razvio se niz novih metoda i originalnih načina proizv o d n j e koji značajno obogaćuju ukupni fond poljoprivrednog znanja. da pre neke šire provcrc treba biti obazriv po ovom pitanju. Primećcnoje. Zanimljivo jc primetiti da je kod ovog uspešnog sistema kompostiranje pravljenjem hrpa potisnuto. izgleda."protiv pej)j]nicgjparadajza K O M P O S T N A P R A V L J E N OD B I L J A K A KOJE SU N A P A D N U T E PEPELNICOM! Slićni r e z u l t a t i s c p o s t i ž u i k o r i š ć e n j e m k o m p o s t a napravljenog cxl zaraženih biljaka krompira iako nije jasno kako takav kompost može imati učinak na suzbijanju bolesti. I j e d n a i d r u g a oblast su. da jc izvrsno sredstvo. leži u homeopatiji j e r je sasvim moguće da scstvorilo pogodno razredenje koje su voćke upile preko korcna. koje ipak. Ta sc prašina smatra dobrim izvorom mineralnih materija. Pomenućemo ovom prilikom dva u svetu vrlo poznata načina koja su proistekla iz osnovnih načela biopo joprivredc. nisu suštinskog karaktera. takode.85 O b j a š n j e n j e ovog fenomena. naše je mišljenje. . Dosta se koristi dubrenje kamenom prašinom koja se dobija mlevenjem kamena. bez organskog pokrivača. Metoda dr Mulera Ova metoda nastala je u praksi dr Mulera u Švajcarskoj i ima dosta originalnih elemenata. Još jedna pojava j e v r l o zanimljiva. ne upotrebljavajući industrijske hemijske preparate i poštujući osnovne ekološke principe. ne zagađuju životnu sredinu i hranu koja se koristi u ljudskoj i stočnoj ishrani. Jedna od osnovnih ideja je da tlo nikada ne sme biti golo. J o š neke metode ekološke poljoprivrede Biološka i biodinamička poljoprivreda z a d o v o l j a v a j u sve k r i t e r i j u m e za naziv čiste ili e k o l o š k e p o l j o p r i v r e d e j e r .

Naveščemo nekoliko oblasti interesovanja koja su već uveliko našla svoje mesto na poljoprivrednom imanju biološki orjentisanog farmera. U potpunosti se nadovezuje na klasičnu biološku poljoprivredu čije je principe dao A. je upotreba morskih alga koje sc fino samlevene koriste u okviru komposta ili za folijarno zaprašivanje. koji neki nazivaju engleskm metodom. Značajna dopuna Howardovog sistema. .1 2 centimetara i svako dublje obrađivanje se smatra nepotrebnim. U cilju aktiviranja biološke aktivnosti tla koriste sc specijalne kulture mikroorganizama. Hovvard. Tlo sc obraduje do dubine 10 . Naravno. Metod Lemaire . Neke d o p u n s k e metode Biološka poljoprivreda je.86 i'raktikujc se upotreba kalijum magnczijum sulfata u tlima gdc jc ph veće cxl 7. Primećeno je da neke mrke alge predstavljaju dobru zamenu pcsticida a istovremeno pomažu u nastojanju da se održi visoka plodnost zemljišta. Interes koji bio-praktićari pokazuju nije ničim ograničen i obuhvata sva saznanja koja bi se mogla primeniti u ostvarivanju tkz. Osnovno dubrivo u ovom sistemu je kompost uz dodatak prirodnih fosfata. čiste poljoprivrede u praktičnim i teorijskim aspektima. otvorena oblast podložna izmenama i dopunama koje nastaju porastom sveukupnog znanja.Bmicher Ime ove metode potiče od osnivača i najviše pristalica ima u Francuskoj. poput svake ljudske delatnosti. i tu važi nepisano pravilo da mnoge stvari koje se u mostranstvu praktično koriste kod nas još nisu počele ni da se teorijski razmatraju a za najveći deo tih znanja na ovim prostorima se još nije ni ćuk). Z b o g ovih i j o š nekih osobenosti metod dr Mullera sc smatra originalnim ogrankom biološke poljoprivrede.

87

Voda
Mnogima će zvučati čudno da voda može biti predmet nekog značajnijeg rada i razmišljanja iako je svima sasvima jasno d a j e , uy tlo i z e m l j i š t e , v o d a n a j v a ž n i j i f a k t o r o d r ž a n j a života. T a k o d e s podrazumcva značaj vode u poljoprivrednoj proizvodnji gde se bez navodnjavanja nc bi ništa moglo postići. IJ kojim joS aspektima voda može biti značajna? Od pre nekoliko godina posvećuje se dosta pažnje proučavanju jednog proizvoda morskih i rečnih talasa. Radi sc o morskoj (ili rečnoj) peni. Proučavanja ruskih naučnika, posebno, dr Zajceva ukazuju da ta nežna tvorevina morskih, jezerskih ili rečnih talasa „nije neka privremena ili kratkotrajna formacija". Ta neživa i, po sastavu najvećim delom, organska materija, ima funkciju hranljive podloge koja jc j a k o bitna za razvoj mikrcx>rganizama koja stimuliše razvoj embriona riba i ostalih vodenih organizama. U biološkoj poljoprivredi sc ova materija koristi u cilju poboljšanja klijavosti semena različitih biljnih vrsta i kao izuzetno vredan dodatak pri kompostiranju. l i v o j c d n o g p r i m e r a : „KM)zrna pšenice (poznate sorte "bezostaja") stavlja se u vodu s 0 , 1 - procentnim rastvorom morske pene i u njoj ostaje 24 časa. Zatim sc seme poscjc. Posle osam dana, izdanci pripremljeni u peni dostižu oko 85, a obični oko 65 milimetara." U toku su istraživanja koja će pokazati da li se morska i rečna nezagađena pena može koristiti i kao dodatak stočnoj hrani.

Dinamiziranje vode Ovo je postupak koji je razradio francuski istraživač M. Violet. Prvi put g a j e opisao 1968. godine u svojoj knjizi „ V c n e r g i e cosmiquc au scrvicc dc la sante et du progres". V i o l e t o p i s u j e k a k o j e h e m i j s k i čistu v o d u , d o b i j e n u sagorevanjem vodonika u struji kiseonika, stavio u mali akvarijum i u njega pustio punoglavca. Nije proteklo mnogo vremena a punoglavac jc već uginuo. M. Violet jc takvoj vodi dodavao kiseonik nadajući se d a j e to jedini razlog uginuća punoglavca ali seuginuće ponoviloiovog puta. Istraživač je posle toga vodu zatvorio u stakleni balon i okačio je na sunčanu terasu i tu ostavio oko mesec dana. Kada je, po isteku

88

log roka, u vodu slavio punoglavca on jc ostao živ i dalje je napredovao dok sc nije sasvim preobrazio u odraslu žabu. Na temelju ovih početnih zapažanja Violet jc izvršio mnoge eksperimente i na osnovu dugogodišnjeg rada utvrdio sledeće: 1. V o d a postaje biološki mrtva i ne podržava život ako se dugo zagreva iznad 6 5 ° C ili ako je u dužem kontaktu sa metalima. 2. V o d a koja provede na suncu oko mesec dana nazvana je „dinamizirana voda" i njen učinak za zdravlje biljaka, životinja i čoveka sc može lako dokazati. 3. Dinamizirana voda primenjena u poljoprivredi povećava prinose i dovodi do ranije rodnosti. U eksperimentima rod stočne repe je bio uvećan za 26% a krompira za 6 - 1 0 % . Ujedno sc sadržaj škroba povećao do 23%. U cilju dinamiziranja vode M. Violet jc konstruisao specijalan aparat za dinamiziranje koji o v a j postupak znatno ubrzava.

M a g n e t i s a n j e vode Za razliku od postupka dinamiziranja vode, ovaj, takode, nauobičajen melod, je naučno proveren i o tome postoji brojna stručna literatura, iako je praktična primena u poljoprivredi j o š u povoju. Na ovom polju najdalje su otišli sovjetski naučnici. I'rimećeno je da voda koja jc tekla između magneta, sekući pri tom magnetne linije sila, pokazuje neka specifična svojstva. U tehnici se takva voda koristi kod kotlova za grejanje jer ima svojstvo da nc ostavlja kamenac. Sovjetski naučnici su čak otkrili da nafta koja teče u magnetnom polju nc ostavlja naslage zbog kojih se ranije morala vršiti zamena cevi naftovoda. Najdrastičniji primer neverovatng uticaja magnetisane vode našli s m o u knjizi V. I. Klasscna „Omagničivanie vodnjih sistem", izdatoj u Moskvi 1982. godine. Na 176.-oj strani se nalaze dve fotografije obalskih dokova posle višegodišnje eksploatacije. Za panju je činjenica da su dokovi pravljeni od „običnog" betona potpuno propali usled vremenskih prilika a da dokovi u čijoj sc proizvodnji koristila magnetisana voda stoje neoštećeni! Eksperimentalno korišćenjc magnetisane vode u poljprivrcdnoj proizvodnji počelo je u SSSR još 1965. godine radovima I. V. Dardimova, 1.1. lirehmana i A . V . Krikjva. V e ć u prvim eksperimen-

89

tima, o kojima izveštavaju ovi naučnici, izmcrcn jc porast suncokreta za 2 1 % veći kod onih biljaka ovi naučnici, izmeren je porast suncokreta za 2 1 % veći kod onih biljaka Loje su zalivane magnetisanom vodom. Rast soje jc na o v a j način povećan za čitavih 4 0 % . 1967. godine V.V. Lisin i L.G. Molčonova izveštavaju da su pri korišćenju magnetisane vode povećali rast luka i šargarepe za oko 2 2 % a masu plodova paradajza 18%. 1973. godine N.A. Volkonski je objavio rezultate u kojima pokazuje da s prinos pirinča povećava upotrebom magnetisane vode. U principu, rad sovjetskih naučnika je pokazao da sc urod poljoprivrednih kultura povećava upotrebom magnetisane vode i da procenat tog povećanja uopšte nije zanemarljiv. Sovjetska literatura jc vrlo bogata radovima iz ove oblasti i vrlo Često sc publikuju nova otkrića. Kod nas, nažalost, nema ni jednog jedinog rada u kome se o b r a d u j e ovo pitanje. Magnetisana voda d a j e povoljne rezultate i u koliko se pre setve se me drži izvesno vreme u njoj. U našim, amaterskim uslovima, sistem za magnetisanje vode m o ž e m o napraviti (improvizovati) t a « ) što ćemo oko običnog creva za navodnjavanje staviti jedan ili dva jaka magneta poput onih koji sc nalaze u većim zvučnicima. U svetu se pravi veliki broj tipova aparata ali sc svi mogu svesti na dve osnovne vrste - sa stalnim magnetom li elektromagnetom. 1 jedan i drugi imaju neke prednosti i nedostatke. Nedostatak uređaja sa stalnim magnetima je u nemogućnosti promene jačine magnetnog polja a nedostatak upotrebe elektromagneta je potreba napajanja strujom.

. VI I-2.90 Sliku -II. Slika 42 Shematski pnkaz sovjetskog aparata za magnetisanje vode na bazi stalnog magneta. Najprostiji nadu mapietisunja vode.

Mnogi časopisi s pretrpani pismima čitalaca koji sc interesuju za svojstva i način proizvodnje ovog novog „eliksira". posebno cvcća. Prva otkrića su već potvrdila neke izuzetno pozitivne učinke „žive v o d e " na izlečenje nekih bolesti. O tome su pisali i najugledniji sovjetski časopisi kao što jc „Himija i žiznj" koji izdaje A k a d e m i j a nauka SSSR. Najnovije informacijo govore da jc u SSSR došlo do sist e m a t s k o g naučnog proučavanja ovog popularnog sredstva.91 Slika 43. Pominjc sc i amaterska primena pri uzgajanju nekih kultura. Živa i mrtva voda Pod ovim nazivom krije se j o š jedan „sovjetski izum" koji u poslednje vreme u ovoj zemlji stiče veliku popularnost poput bioenergije i alternativne medicine. tratisformatorskog tipa. Kako se dobija „živa v o d a " ? Sama proccdura proizvodnje nije . Aparat za magnetisanje vode clcktromagietom.

Najprostija aparatura sastoji se od staklene tegle kroz čiji poklopac od pleksiglasa su provučene dve elektrode. KATODA • -0- ^ 220 V TERMOMETAR & I MRTVA. Treba obratiti pažnju na to da ispravljačka dioda ima naznačeni napon veći od 220V i mogućnost opterećenja I • 2 ampera „Mrtva v o d a " ima proverena antiseptička svojstva z b o g visokog sadržaja kiseonika a „živa v o d a " potpomaže rcgeneraciju tkiva i ima blagotvorniučinak kod gastritisa.VODA L -J yŽIVA VODA Slika 44. „mrtva vodaTa ostatak u Tegli je „živa voda".Grafitna elektroda predstavlja anodu a čelična katodu. Improvizovana aparaturu za dobijanje „Žive i mrtve vode". FJektroJiza t r a j e s v e dok temperatura vode ne dosiigne_vredn m u K i ^ o ^ C kada se proces prekida i aparatura isključuje iz mreže. U nepromočn'ojplainenoj kesici se nalazi tkz.92 komplikovana ali se z b o g upotrebe stnije izniceže p r e p o r u č u j u maksimalnc mcrc opreza i saradnja sa elektrotehničarima. čira želuca i povećane . Tegla ' s e napuni vodom a ancxla stavi u malu kesu od nepromočivog platna i uroni sa katodom u vodu. Aparatura sc preko ispravljačke diode s p a j a na mrežni napon 2 2 0 V .jedna od nerdajučeg čelika a_druga od g r a f i t .

F. Teorijski aspekti mogućih objašnjenja baciće novo svetio i unaprediti teorijsku misao o. U plitku posudu se stavi s e m c pšenice (ili neke druge biljke). kcramićke_magnctc koji ne rdaju (recimo one koji sc koriste u akupunkturi a mogu sc nabaviti^po apotekama). stavi nekoliko magneta. prekrije zemljom i zalije. takodc. Suvremene tehničke naprave. prema naučnim Istraživanjima.93 stomačnc kiseline. Od samog trenutka kada su ljudi zapazili svojstva magneta postoji interes za magnetne pojave i na načine kako magnetne sile utiču na živa bića. na izgled. takode.. Pokazalo sc da uz prisustvo stalnih magneta jačine 5 0 0 (iausa klijavost pšcnicc postaje znatno veća. D a n a š n j a m a g n e t o b i o l o g i j a bavi se čak i l a k o m a l i m clcktromagnctnim zračenjima kao što su ona koje proizvode biljke i životinje ili njihovi pojedini organi. potpuno običnoj uspstanei . Elektromagnetizam u poljoprivredi Svuda oko nas dolazi do elektromagnetnih pojava i one mogu uticati na Živa bića. magneti zauzimaju svoje mesto. Još su drevni kineski medicinari zapazili da u nekim slučajevima magnet može ubrzati zarašćivanjc rana. čak i do 5 0 % . mogu biti izvori elektromagnetnih zračenja. mogu predstavljati potencijalni faktor koji utiče na živa bića. U posudu se. takodc drevnoj Kineskoj veštini.živa voda" stimulativno deluje na klijanje raznog semena a saksijsko cveće zalivano tom vodom više evetova i bujnije jc u rastu. Sama planeta Zemlja predstavlja džinovski magnet a površina Zemlje vrši neprestanu emisiju slobodnih elektrona.kspcriment je vrlo jednostavan. Zapaženo je da . U atmosferi čak dolazi do žestokih električnih pojava koje. Poznati su eksperimenti u kojima je rađeno na uticaju magneta na klijanje pšenice. Otkrića u toj oblati počinju da sc primenjuju u medicini a naziru se i neke mogućnosti primene u poljoprivredi. Ukoliko nemamo . U akupunkturi.vodi. Ostaje da se sistemtskim naučnim radom prouče sva polja primene ovog preparata Sto možemo očekivati u skoroj budućnosti._Potrebno je upotrebititkz. Primcna magneta u poljoprivredi je oblast koja jc danas više u eksperimentalnoj fazi ali rezultati nagoveštavaju mogućnost šire primene.

Izum jednog pronalazača. k u k u r u z o m . Uz male modifikacije ideja se može iskoristiti u cilju proizvodnje rasdnog materijalu. Ogledi su pokazali da je pozitivno dejstvo magneta (upotrebljavali s m o male magnete za akupunkturu jačine 500 Gausa) izraženije ukoliko je zemlja u koju je s e m e posađeno plodnija . Seme paprike s m o stavljah u vlažnu sredinu bez prisustva z e m l j e i pokazalo sc da uz prisustvo magneta jačine 5 0 0 Gausa s e m e dosta brže proklija. krompirom. Iž početka sc mislilo da jc u eksperimentima ovog tipa važno da jačina magneta b u d e Sto veća ali je praksa pokazala da i slabj magneti m o g u i m a t i dejstvo na biljke. paradajzom i paprikom. . Upotrebom magneta može se ubrzati proces proizvodnje rasadnog materijala. l J tom slučaju magnete možemo staviti pored posude ili ih možemo premazati J a k o m ili nekim antikorozivnim premazom posle čega ih možemo i kvasiti bez bojazni da će zarđati. Magneti nisu pokazali nikakvo d e j s t v o na s c m c pSenice koje jc bilo zasejano u pesku. MAGNET Slika 45.sa većim sadržajem humusa. „magnetna saksija ~ sastoji sc od obične plastične saksije u koju su u procesu livenja utopljeni minijaturni magneti. Tvrdi se da je u ovoj saksiji moguće odgajiti lepic i naprednije cveće nego u „običnoj".94 takve magnete onda možemo upotrebiti bilo kakve ali ih nc s m e m o stavljati direktno u zemlju zato Sto rdaju a pokazalo se da rda Štetno deluje na scmc. To dejstvo jc uglavnom pozitivno kako su pokazali naSi eksperimenti sa pSenicom.

Međutim. čak sa ekstremnim poslcdicama. Grupa stručnjaka sa univerziteta u Ontariju u Kanadi je izučavala delovanje ovih zračenja i došla do vrlo zanimljivih rezultata. i u nekim seoskim sredinama.kod ljudi. . posle perioda od šest nedelja. Izvori elektromagnetskih talasa se svakodnevno povećavaju a oni imaju uticaja na živu materiju. paralelno. veomasu mršava". a nc v o d e računa o specifičnim reakcijama izvesnih frekvencija na biološke sisteme.industrija itd.95 Pored magnetnog polja permanentnih (stalnih) magneta zanimljiva su i istraživanja elektromagnetskih z r a č e n j a . Po rečima A l e k s a i d r a Dorozinskog ( A l e x a n d r a Dorozynski) većina elektromagnetskih radijacija je „veoma slaba da bi izazvala primetan termički efekat. životinja i biljaka . frekvencije od 16 -ncgaherca. izvor života u morima i važan generator atmosferskog kiseonika. zaključuju kanadski naučnici. pa im se zbog toga d u g o vremena nije poklanjalo dovoljno pažnje. radio-stanice. ptice padaju i ostaju paralizovanc doklegod emisija traje." Intenzitet opisanih zračenja jporcdljiv jc sa zračenjima koja sc mogu izmeriti u nekim gradskim a. Ovi veštački izvori zračenja obuhvataju frekventni raspon od 1 Hz do 3 0 0 MIlz. kao što je V I I F zračenje od 30 MHz koje ubrzava zarastanje rana. Neka zračenja mogu biti i korisna." Ovim istraživanjima predstoji budućnost tako da uskoro možemo očekivati preciznija objašnjenja koja su zračenja korisna a . u koloniji od 50 kokošaka leghorn registrovano je povećanje u proizvodnji j a j a za 14 odsto i." Izvora elektromagnetskih zračenjasu.40 milivata). ali pitanje je kako na živa bića deluju sva zračenja koja se nalaze oko nas. ( K a vrsta radijacije d e h j e čak i na mikroorganizme. međutim. povećanje smrtnosti za 100 odsto (odnosu na koloniju koja nije bila izložena zračenja). elektromagnetski talasi mogu . telefoni. u prvom momentu. u zadnje vreme. Međutim. k a o š t o s u planktoni.izazvati lezije.Kad su izloženi veštačkom zračenju veoma slabog intenziteta ( 2 0 .. „Neosporno je da se broj izvora elektromagnetskog zračenja ogromno povećao i da ćc ih u budu6iosti biti još više. pored prirodnih pojava. TV aparati. NaSa saznanja onjihovom dejstvu... nekakve vidljive efekte. Kvalitet tih ulicaja se trenutno s a m o naslućuje jer još uvek nije obavljeno dovoljno naučnih eksperimenata ali i ono malo do čega se došlo pokazuje da dobijeni rezultati nisu za p o t c c n j i v a n j c . „Svi metodi dozimetrije zasnivaju sc isključivo na termičkim reakcijama. radari. Eksperimenti s zračenjem j o š slabijeg intenziteta (između 1 i 400 nikrovata po 1 cm" pri frekvenci od 7 megaherca) nisu dali.

i velikih erupcija pri kojima se ogromne količine usijanih gasova izbacuju u Svemir. Sve ove promene praćene . Sama površina je 10000 puta svetlija <xl rastopljene platine. Uticaj Sunca: Sunca jc naša najbliža zvezda čija temperatura u središtu dostiže i 20000000 C. poklanjalo talasa koji u velikoj meri mogu uticati na živi svet naše planete. Kosniobiologija i poljoprivreda Naša planeta predstavlja otvoren sistem na koji d e l u j u mnogobrojne košmičke sile. Neki od tih uticaja. Živa bića su prožeta raznim ulicajima čiji suTžvorl duboko u kosmosu. Neki od tih ulicaja su naučno provereni i potpuno je jasno da sc tu nc radi ni o kakvoj mistici ili astrologiji već 0 strogo naučnim proučavanjima. U sadašnjem trenutku neznanja haotični svet elekt romagnetskih zračenja.96 koja sc mogu svrstali u Štetne. ponašanje 1 širenje epidemija. pa čak i kroz naša tela. Nesumnjivo je da će sc elektricitet i razna clcktromagnetna polja jednog dana počeli masovno da koriste u poljoprivredi. međutim. Po tim pitanjima Sunce deluje pozitivno na našu planetu i zivi svet. mogu biti izuzetno štetni. Jasno je da Sunce predstavlja osnovni preduslov života na Zemlji. Do sada sc na Sunce gledalo samo u pozitivnom svetlu tj. moramo shvatiti i kao mogućeg saveznika ali i latentnu opasnost. To se može naslutili iz današnjih istraživanja. Pri tome moramo bili na oprezu da ne izazovemo nova zagađenja sredine koja mogu biti isto tako opasna kao i ova koja su nam danas poznata. po najnovijim otkrićima. Trenutno nismo u mogućnosti daproecnimo u kojoj meri ta zračenja utiču ili su već uticala na sva živa bića. uključujući i poljoprivredne kulture. Povremeno na Suncu dolazi do pojava sunčevih pega. tamnijih oblasti a njegovoj površini. Takode je evidentna uloga kosmosa na životinje i biljke a povremeni nailazak rodnih i nerodnih godina može imati uzrok van naše planete.Malo sc. Kada b u d e m o imali tc podatke biće moguće konstruisati uređaje koji će sc i u poljoprivredi koristiti za najrazličitijc svrhe. vodilo se računa o dve stvari • izvoru svctlosti i toplote. koji s prostire svuda oko nas. Najveće svetske akademije nauka ovom problemu posvećuju pažnju i izdaju zbornike radova iz kojih se može videti da Kosmos snažno deluje na ljudsko zdravlje.

Još j e d n o zapažanje je veoma značajno. U radu su obrađeni podaci u periodu između 1957. svake jedanaeste godine dolazi do formiranja šireg. godine jc dr l'aure je objavio nalaze svojih otkrića u kojima je pokazao da sc „smrtnost od tuberkuloze u Hamburgu.e. jer se pokazalo da njihov uticaj na biosferu zemlje nije zancmarljiv. revolucije i migracijc u 7 2 % slučajeva koincidiraju s vrhuncima u ciklusu sunčevih pega. 1920. Primećeno jc. Čijevskog u interpretaciji podataka odclovanju sunčevih pega u jedanaesiogoišnjem intervalu. Zanimljivo je da se ciklus od jedanaest godina može zapaziti i na poprečnom preseku drveća (godovima) i da se taj ciklus kod drveća savršeno poklapa sa ciklusom sunčevih pega! Zapravo. godine prikazana jc očigledna zavisnost b r o j a novoprimljenih p a c i j e n a t a u osam velikih neuropsihijatrijskih klinika u Njujorku od Sunčeve aktivnosti. Pre više od sto godina. god." U jednom radu iz 1962. do 1900. godine.L. slavni astronom William Herschcl je ukazivao na odredenu vezu između broja sunčevih pega i rodnosti žila. Pege su prvi put u istoriji opisane 350. U istoriji n a u k e jc zabeleženo da jc ovo prvo otkriće magnetnih polja van Zemlje. Profesor A. pre n. S u n č e v e p e g e s u f e n o m e n kji d o s t a z a o k u p l j a p a ž n j u heliobiologa. Čijevski je analizirao istorijske d o g a đ a j e u periodu od 500.ratovi." lidvvard Deway. i 1961. god..97 su intenzivnim kratkotalasnim elektromagnetskim zračenjem. osnivač fondacije za izučavanje ritmova. S a v r e m e n a statistička istraživanja su o v u tvrdnju u potpunosti potvrdila. je astronom Hcjl otkrio da se pojava pega pokl a p a s a i s i j a v a n j e m j a k i h magnetnih polja. Učestalost pojavljivanja pega dostiže vrhunac u prošeku svakih 11 godina. lako prepoznatljivog goda što u k a z u j e na to da sc drveće više razvija u perodu povišene aktivnosti Sunca i to čak i u onim slučajevima kada vremensko temperaturne prilike nisu baš bile naklonjene takvom razvoju. godine pre ntjvc ere ali sc tu radi o slučajevima kada sc pojavamoglaposmatrati golim okom. a čast za prva eleskopska osmatranja pripada Galileju. da se pojava i neke osobine sunčevih pega javljaju u periodičnim intervalima. Kopenhagenu i Cirihu povećava u danima na vrhuncu solarnc aktivnosti. je dosta oprezniji od prof. Po tom radu . Naučna posmatranja pega počinju tek od 1611. ali su njegova statistička istraživanja nedvosmisleno pokazala da „postoje mnogobrojni . god. god. 1908. naime.

vodostaj jezera Viktorija u Africi. profesor biologije na Univerzitetu Ilinois. stepen godišnjih izliva Nila. krompirom. „ A k o Sunce tako deluje na proste hcmijskcrcakcijc" . bez uočljivog razloga ne d a j u rezultate iako su u praksi provcrcnc bezbroj puta.zaključio je dr Piccardi . do 1917.„onda n j e g o v o delovanjc na žive sisteme. pacovima. bioritmova p o t p u n o određene ritmovima Meseca i Sunca. On je ustanovio da jc Sunce isključivi „krivac" p o j a v e „aberantnih reakcija". I88V fGSO /2G0 f310 Slika 4(x Širenje tifusa na arapskoj teritoriji Kurije.) Uticaj Meseca: Mesec je nama najbliže nebesko telo (udaljen jc o k o 400000 kilometara). godine. u periodu od 18H3. ponekad. u zavisnosti od broja sunčevih pega. migracije skakavaca i drugo. jc u Časopisu „Science" objavio članak u kome. dr l 'rank 13rown. . Konovalcnka i Družinina iz Sibirskog energetski/g instituta SO AN SSSR." U herniji su poznate tkz.98 prirodni ciklusi koji slede ritam sunčevih pega od 11 godina: količina godišnjih padavina na koje u k a z u j e debljina godova na drveću. Dr Brovvn jc eksperimentisao sa pasuljom. muvama i ostrigama. tvrdi da su p o j a v e tkz. O d s t u p a n j a s u p r i p i s i v a n a n e m a r n o s t i e k s p e r i m e n t a t o r a s v e d o k s e tim problemom nije pozabavio Giorgio Piccardi.. god. (Po radu Jagodinskog. rodne godine burgundskih i rajnskih vinograda. „aberantne reakcije" i pod tim pojm o m su svrstane sve reakcije koje. mora biti j o š očiglednije". jedan od najpoznatijih italijanskih hemičara. nestašica hrane u Indiji uzrokovana sušom. broj ledenih bregova u Sevcrnom Atlantiku. 1959. na o s n o v u s v o g rada. Opšte je poznat njegov uticaj na pojavu plime i oseke. rakovima. koji predstavljaju veliki s k u p složenih i osctljivih rcakcija.

evidentan uticaj Meseca.mes££a U poljopri\Tcdi je. ~1Po Pliniju rez voćaka treba vTšiti za vreme punog Meseca a šuhrenje. da se dani kada je počinjen zločin podudaraju sa mesečevim fazama. Uopšte uzevši. d a j e sadržaj nikotina u duvanu najmanji u podne a najveći u ponoć. kod kukuruza 30 . imati veliku vrednost. On je prcporuč:v ao Ja se drveće seče za vreme mladog meseca. ukoliko se korektno izvode.99 Češki psihijatar dr Eugcn Jonas j e o t k r i o da žena „može da. analizirajući 2000 ubistava. Istraživanje tih faktora mora predstavljali stalan naučni izazov u kome čak i amaterska Istra? vanja mogu. Sve u svemu. Meseca i planeta izučava se i biohronologija koja se bavi izučavanjem najrazličitijih ritmova u živom svetu. Utvrđeno je.vreme mladog Meseca. nc s m e m o potceniti ni zanemarili. informacija se pokazalagUkasnOm slučajšvfl. (podaci i z J : Agriculture biok>gique") Berba pojedinih lekovitih i industrijskih biljaka može biti celishodnijaakose vodi r a č u n a o vremenu berbe. .4 0 % . Još je Plinije. Sadržaj lekovitih sastojaka valrijane je najveći u podne kad je i treba brati. za . Kolisko na taj način se ročTkod žitarica može povećati za 2 5 % . i L. kosmički faktori deluju na živi svet ove planete i mi čak ni zbog nedovoljnog poznavanja. U incxstranim institutima za proučavanje alternativne poljoprivrede otišlo se daleko u proučavanju ove problematike. recimo. zatrudrii samo j i k o j e l A ^ e e ^ T š t o j ^ f a z ^ u j c o j o j j e bio kad je ona. Ubistva su češća za vreme uštapa jjpjajiag. rođena" Dr Jonassvojim pacijentkinjama izračunava ritam kada jc oplodnja moguća a kada nije. Kod graška i pasulja povećanjemože dostići i čitavih 8 0 % . " J e d a n naučni tim iz M a j a m i j a ( S A D ) u s t a n o v i o j e . Pored ispitivanja klasičnih uticaja Sunca. KorSćcna u kontraceptivne svrhe ova.3 d a n a pred pun Mesec.Po radovima koje su izveli li. koji je živco pre nove ere u svojim delima naglašavao njegov uticaj na useve. Plodovi brani za v r e m e p u n o g Meseca su j a j z g j e d ^ j c p S i ali se slabije čuvaju. Po nekim eksperimentima rađenim zadnjih godina najveći prinos_žitaje_bio a k o j c sejanje izvodeno2-=J5dana pred p u n Mesec. takode. za najveći broj biljaka j j j i a j ^ ' o h m i c j t j ž m e z a s e t v u 2 .

paradajz. Uverili s m o se mnogo puta da paprike. Analiza plodova oglednih voćnjaka pokazala jc sledeće: Na parcelama gdc je dobijen najveći urod đubrenjem veštačkim dubrivima bilo je oko 3 0 % plodova prve klase. Lcp i krupan plod je uvek lakše prodali a on postiže i višu cenu. rotkvice i d r u g o povrće ima intenzivniji ukus ukoliko je odgajano biološkim . najviše od selekcije ali i način gajenja može.slatko ili kiselo. Potrebno jc izvršiti oglede i sa ostalim voćem (ne samo sa j a b u k a m a ) i povrćem. I pored pojedinačnih ogleda ove vrste istraživanja ovog tipa ni izdaleka nisu zauzala mesto koje im pripada. donekle. Bogatstvo ukusa i mirisa pojedinih biljnih vrsta zavisi. Jedino u nekoliko slučajeva đ u b r e n j a preko lista i upotrebe mikroclcmcnata uz intenzivnu zaštitu klasičnim načinom je dobijen prilično veći urod. Neki ljudi. naravno. Biofarmeri proim>dc voćjj3ryoklasnog i/gledajsto kao i ostali voćari.IOO Biološki kvalitet proizvoda Pojam kvaliteta poljoprivrednih proizvoda nije lako definisati j e r sc pod kvalitetom mogu podrazumevati razne o s o b i n e . T'rebutno sc biološkom kvalitetu u proceni ove osobine. Ali i tu postoje neke granice jer teško ćemo naći one koji vole kiselo grožđe. To. više vole kisele a drugi slatke j a b u k e i pri tom se ne može raspravljati šta je bolje . Ogledi izvedeni u S A D pokazali su da je rodnost j a b u k a na oglednom imanju približno ista bez obzira da li koristimo prirodne ili klasične sisteme proizvodnje. često. U k u s : Kvalitet u k u s a j c d o s t a p o d r e đ e n individualnim sklonostima i tu nije lako dati neke određene standarde. U tradicionalnom smislu izgled i ukus su najcenjeniji dok jc odmah iza toga hemijski sastav i osobine pri transportu (mogućnost dužeg čuvanja i skladištenja).6 5 % plodova prve klase. Praksa biloškog voćarstva jc pokazala da kržljavo i neugledno voće nije spojivo sa dobro sprovedenim bitoškim principima. recimo. da utiče na o v a j kvalitet. U voćiijaku u k o m ^ s u s ^ o v ' o ^ n i biološki načini proizvodnje čak 7(T-"80% plodova s e m o g l o s v r s t a t i u p o ^ k l a s u šTo" jc potpuno načJStaiadllo „gubitak" na ukupnoj kilažT Ovi rezultati su nastali posle Ćetvorogodišnjih istraživanja na američkim farmama. može ali i nc mora biti istina. Izgled: Što se tiče prođe na tržištu ovo jc najvažnija osobina. Na našim pijacama je česta praksa da se neugledno i sitno voće prodaje pod etiketom „neprskano". Na ostalim parcelama na kojima su se primenjivale intenzivne merc đubrenja i zaštite hemijskim sredstvima bilojc između 3 0 .

U tom pogledu učinjena su neka istraživanja i razvijeno nekoliko eksperimentalnih metoda za očitavanje kvaliteta. Na raspravi je Nada Radmanović rekla: „Tražim da mi se kaže k o j e odgovoran za to što sc u našim proda vnicama prodaje vraćena roba. godine. toleranca i rezidua). Kako može da se dogodi da proizvođač tu robu prodaje ktxl nas i da jc čak reklamira kaojevtiniju? Da li to neko kontrolišc?") lako nam pojedini stručnjaci poručuju da jc zakonom regulisana upotreba hemijskih preparata i upotrebljenih količina (karenca. ipak. ona koju strani partneri nisu prihvatili zbog povećane količine pesticida i hemikalija u njima. pesticida i si. objavljeno u Politici 19. Isto važi i kod proizvodnje mesa i jaja. fungicida. Koliko to šarenilo zakona i razna nepoštovanja određenih normi narušavaju zdravlje ljudi teško je proceniti ali je izvesno da situacija nije ni mak) naivna.101 metodama. (Kao ilustracija može nam poslužiti delegatsko pitanje upućeno na raspravi o zdravstvu. Najjači dokaz kvaliteta proizvoda tkz. Treba imati u vidu i činjenicu da kod nas zakoni nisu usaglašeni pa se tako može desili da dozvoljena količina pesticida u nekim našim krajevima bude znatno veća od vrednosti koja je dozvoljena u nekim drugim krajevima. Praksa ukazuje na to da jc zavladalo nepoštovanje zakona po ovom pitanju. lako se dešavalo da u nekim serijama opita srednja težina bude veća u grupama koje konzumiraju standardno žito pokazalo sc da je u grupi hranjenoj „biološki čistim žitom" smrtnost u dobu od dva i po mcscca . Sagledavajući ove činjenice moramo zaključiti da je samo hrana proizvedena bez. Kvalitet u biološkom smislu: Pristalice biološkog i biodinamičkog pristupa poljoprivredi stalno traže dokaze koji bi potkrepili njihovu tezu da je hrana proizvedena njihovim sistemom kvalitetnija. To je danas dosta j a k argument u korist prirodnih metoda proizvodnje jer s m o suočeni sa čestim prekoračenjima dozvoljenih doza hemijskih preparata u namirnicama. herbicida i drugih sredstava. čiste poljoprivrede leži u činjenici da su namirnice proizvedene vez upotrebe hemikalija i da ne sadrže nikakve ostatke herbicida. ostaje otvoreno pitanje da li se proizvođači striktno pridržavaju tih odredbi. novembra 1987. hemikalija apsolutno sigurna i da s a m o njoj ne preti opasnost od prckomerne akumulacije pesticida. Rezultati koje jc objavio dr Pfeiffer su pokazali da postoji značajna razlika između ovih grupa laboratorijskih životinja. Ispitivanja kvaliteta proizvoda biološke poljoprivrede vršena su i lako što su životinje hranjene biloškim ili biodinamičkim žilom a d r u g e grupe standardnim žitom proizvedenim uz pomoć savremenih sredstava.

Rezultati bi.102 D V O S T R U K O M A N J A nego u drugoj grupi. Dr Pfeifler navodi i sledeće rezultate koji su dobijeni na oglednoj farmi (rezultati citirani iz L* Agriculture Biologiquc). Biološko ispitivanje kvaliteta namirnica je veoma značajni) jer nije dovoljn imati samo podatke o hemijskom sastavu bitno je kako te namirnice deluju na zdravlje živih bića koja se njima hrane u dužem vremenskom periodu. Pri ishrani slandardnim žilom Ishrana biodinamičkim žilom Proizvodnja 10 kokoSaka 1495 jaja 1916 jaja Za 9 ineseci Procenal izlejynja u grupi Proizvodnja 10 koko&ika 1495 jaja 1916 jaja /» 9 mcscci Procenat izlepanja u grupi 63% 35% po 40 jaja u inkubatoru Procenal kvarenja jaja 14% 20% poste dva meseca Proecnal kvarenja jaja 47% 20% posle 4 mcscca Procenat kvarenja jaja 60% 27% posle 6 meseci (jaja su bila konzervirana u drvenoj piijevini) Postoji čitav niz eksperimenata iz kojih sc može videti da je hrana proizvedena metodama ekološke poljoprivrede superiornija u ishrani laboratorijskih životinja. Mnogi od tih eksperimenata nisu i/vršeni pod strogim naučnim nadzorom pa sc nc mogu uzeti kao zvanični dokazi. opravdali i isplatili uložen trud i novac. svakako. M e r e n j e kvaliteta po biodinamičkoj školi Tvorci biodinamičkog pogleda na poljoprivrednu proizvodnju su stalno podvlačili da za živi svet nisu bitne s a m o hemijske materije već i nekakva životna sila koja je svojstvena živim strukturama. Jasno je da to nije ni malo jednostavan zadatak i da su za to potrebna značajna materijalna sredstva. U tom pogledu potrebno je izvršiti oglede u cilju zvanične naučne verifikacije. Na eksperimentalnom planu činjeni su pokušaji da se te sile učine .

. Pošto ova metoda nije kornplikovana najbolje je da je svaki praktičar isproba i da na osnovu svog iskustva donese zaključak da li u njoj ima neke vrednosti li nc. Pojavljuje se pravilan raspored kristala i grupisanje u jedan ili više ccntara kristalizacije. Ipak. prosta metoda koja j e ^ i z to. Autoriteti na ovom polju tv'dcda sc jasno razlikuje slika koju k n s L a l i ž ^ ^ o m _ j j ^ J ^ zaravOg č o v e k a i l i životinje od bolesnog ka ili bolesne životinje. Sve u svemu. Na staklenu pločicu se stavi nekoliko kapi bakar hlorida i nekoliko kapi materije koju ispitujemo. P o š t o dolazi do reakcije između ispitivanog ekstrakta i metalne soli stvaraju se razne šare na papiru koje su raznovrsnije i specifične za biološki kvalitetnije namirnice. preciznejlijagnoze. Merenje vitalnosti papirnom hromatografijom: Hromatografija je jednostavna laboratorijska metoda koja se može sprovesti u svakoj laboratoriji ili kući. soka biljaka ili krvi životinje. Potreban je komad hartijc za filtriranje i jedna manja posuda. uajbolje u srebro nitrat. M e r e n j e vitalnostj_kristalizacijom bakar hlorida: O v o jc. A k o je na pločici samo bakćr hlorid posle kristalizacije dobiće sc gomila nepravilno raspoređenih kristala. Pojedina suioliko verzirani u primeni crve metode da su u stanju na taj način davali i vrlo. papir se uroni u posudu u kojoj se nalazi ekstrakt koji ispitujemo. kapilarc u papiru. Kada se tečnost popne do određene visine papir se potopi u rastvor neke metalne soli.103 vidljivim. i vrlo osetljiva. i ovo je kvalitativna metoda čije očitavanje zavisi dosta od prethodnog iskustva što je i glavna mana i prepreca širem prihvatanju. relativno. Tečnost se polako penje kroz. Za analiziranje dobijene slike potrebno je određeno iskustvo i to jc jedini problem sa ovom metodom. Biljke odgajene biodinamičkim metodama daju raznovrsnije slike kristalizacije od hiljaka koje su intenzivno dubrenc veštačkim đubrivima. recimo. Analiza zasnovana na iskustvu i autoritetu jc dosta subjektivna i diskutabilna. ista vrsta može dati više različitih tipova kristalizacije u zavisnost i od načina na koji je odgajena. Potrebno je sačekali da tečnost ispari i kristališe. liiljke koje se na ovaj način ispitaju imaju tačno određeni tip formiranja kristala u zavisnosti od vrste kojoj pripadaju. A k o je dodat ekstrakt neke biljke ili životinjska krv slika će biti drugačija. Kao rezultat tih nastojanja stvoreno jc nekoliko metoda koje mogu poslužiti za „merenje životne snage (vitalnosti) organizma". Takode sc može upotrebiti i hlorid zlata ali je to znaino skuplje rcšcnjc.

važan faktor selekcionog rada mora biti otpornost biljke ili životinje na bolesti i uslove okoline. Na podatak da ž i v o t i n j e h r a n j e n e tim k u k u r u z o m m o g u imati z d r a v s t v e n e poremećaje uzrokovane nedostatkom pomenutog vitamina malo ko obraća pažnju. Mcšutim na d e l u j e sasvim druga stvar. Poznato je da su neke hibridne sorte kukuruza siromašne j i t a m i n o m B12 dok nehibridne sorte imaju kompletan vitaminski s a s j a v . Selekcija ima. Posle propadanja voća zbog mraza u Rusiji početkom veka slavni genetičar i sclekcionar Ivan Vladimirovič Mičurin je pisao da pored mraza „dobra polovina krivice pada i na samog čoveka. Pošto jc to još neistraženo polje rada doprinos svakog pojedinca može biti značajan. slabo otpornih protiv klimatskih nezgoda. prodaju brzo proizvedeni materijal sadnica.104 Ispitivanje kvaliteta na principu ova dva opisana načina može doncti dosta zadovoljstva. Z b o g toga je i odgovornost genetičara i sclckcionara veća jer eventualne greške na tom polju mogu naneti nesagledive štete. Današnje odabiranje kulturnih sorata opterećeno jc zahtevom za dobijanje što većih prinosa i to je ujedno i najvažniji kriterijum. sorta je dobra. veliku ulogu u proizvodnji stoke i živine. pokazuju. u katalozima nekih rasadnika ima dosta sorata. Iako sa biološkog stanovišta takav hibrid ne zadovoljava svoju svrhu u praksi sc upotrebljava zbog dobre rodnosti. kako se to kaže. na sopstvenike nekih rasadnika. takode. Na biološki kvalitet se obraća manje pažnje. povrća i žitarica. a osobito. koje sc predstavljaju kao odlične a prećutkuje se njihova otpornost. Selekcija u službi povećanja kvaliteta Smišljenom selekcijom dobijene su najrazličilije sorte voća. koji u žurbi da prodaju robu. robu spolja da primame kupca. M o j e j a b u k e o k a l e m l j e n e _ n a divljaci kitajske i sibirske j a b u k e sposobne su da podnesu sušu i mraz. U teorijskom pogledu savremenisclckcionari su u stanju da proizvedu vrstu tačno unapred određenih i svesno izabranih osobina.Nijedno drvo nije maženo . U ovom slučaju korist od veće rodnosti je s a m o prividna jer se u praksi pokazalo d a j e potrebno utrošili veće količine tog kukuruza u tovu životinja nego a k o se koriste sorte sa kompletnim sastavom. Dalje. ali nije otporna na mrazu. Usled toga biljke gajenc i mažene u rasadniku dolaze kod kupca čija jc sredina manje pogodna i brzo uginu. Takode.

Dešava se. i već to nam kazuje kojim putem možemo postići cilj . u praksi nisu davale nikakve rezultate i postepeno je prevladalo mišljenje da se natom polju gotovo ništa ne može učinili. Na kraju je i on napustio ideju d a j e aklimatizaciju moguće izvesti sa voćem k o j e je doneseno iz inostranstva. i na kraju ugine._* 101 nepotrebnom hranom i veštačkom zaštitom zimi. U vreme Mičurinove mladosti voćarstvo je bilo okrenuto problemima vezanim za prenos inostranih vrsta voća u Rusiju. Oplemenjivanjem voćaka je počeo da se bavi od rane mladosti i do kraja života dao je o k o 3 0 0 sorti raznih voćaka. Sve vreme isticao jc odgovornost selekcionara za budućnost voćarstva i važnost pravilnog osmišljavanja pravaca selekcije. Z b o g poznatih ruskih zima voćari u tom poslu nisu imali većih uspeha. uzetog od odabranih plodova boljih sorata. Sam Mičurin je utrošio dosta vremena pokušavajući da ovlada aklimatizacijom voća donetog iz toplijih krajeva. da neka sorta proživi godinu-dve ali nikako i nekoliko godina. kako svojih tako i inostranih. i svi opiti u tom pravcu u najvećem delu nisu postigli cilj. ravnu onoj kod nas. godine u selu Dolgoe u blizini grada Kozlova. a k o ona nije imala još u otadžbini sposobnost da izdrži nisku temperaturu. kao što je zalivanje krečom okolne zemlje i slično. dok dobijena sorta voćke ne postane toliko otporna da j o j nisu potrebni nikakvi načini aklimatizacije. IJ jednom radu Mičurin je zapisao: „Nikakva sorla inostranog porekla. sejati seme samo od dobrih kulturnih sorata za . i ta sc sposobnost ispoljava u prvim danima klijanja iz semena. Svaka biljka imsa sposobnost da se menja u svoj razviću.a to je put kojim su išli voćari Zapada. čije je ime kasnije promenjeno u Mičurinsk." IJ borbi za dokazivanje svojih načela Mičurin je govorio: „Ostaje nam da saberemo i dovedemo do saznanja da ima slučajeva kod nekih ljubitelja voćarstva u našim mestima koji su dobili vrlo dobre sorte voćaka iz semena slučajno bačenog u zemlju.tri godine davanja ploda. da sc prilagođava novoj sredini. Ponavaljam. ali s a m o u prvom stadijumu svoga postanka i razvića. Te metode. Zato će bili otporne i kod kupca. postepeno sc upotpunjuje u toku prve dve . On se sastoji u dobijanju novih sorata putem sejanja semena. Najveći voćarski autoriteti tog vremena su trdili da se može izvesti prenos voća iz Zapadne Evrope i propisivali mere koje pri lome treba preduzeti. ne može se aklimatiziraii putem prenosa gotovih biljaka ili reznica." Mičurin je proizveo veliki broj sorata najraznovrsnijeg voća i postavio osnovne principe svesne selekcije. Mičurin je roćen 1855. međutim.

106 postizanje cilja. Ivan Vladimirovič MiČunn (1855 • 1935) . Slika 47. a ne od divljaka iz naših šuma ili od podivljalih sorara.

biće glupo i uzaludno očekivanje n a d dobru sortu u sadnicama iz divljake. godine kada je Mičurin u . eksperimenata i grešaka voden neugasivom žeđu naučnog saznanja. „Uvrcmcnu od 1893. Priroda takve skokove ne vrši. makar to bile i milionske sadnice. već isključivo za dobijanje divljaka podloga za kalemljenje. Nije u pitanju količina semena. višanja i šljiva. koje mogu izdržati poredenje sa mnogim inostranim sortama. krušaka. Ne obraćajte pažnju na mišljenja koja su sc pojavila u poslednje vreme u štampi. Razradio je i načine ukršlanja hibrida koji baš nisu bili u srodstvu. Posejte kako treba i odgajite kako treba stotinu. a scmc nije uzeto od dobrih sorata već od divljaka iz šume. a kad sc poseje scmc tih boljih divljaka. l ađa je bilo jasno da je Mičurin dobio bitku sa mrazom koji u voćarstvu predstavlja stihiju koja može naneti katastrofalne posledice. Mičurin je s t v a r a o s v o j e hibride na osnovu bezbrojnih pokušaja. može se postići veće poboljšanje. o čemu pisci ćute. Želim da obratim pažnju na to da milionske sadnice nisu bile odgajene u cilju dobijanja dobrih sorata. Ali u potvrdu izloženog za mene je noboriv fakat što sam proizveo. do 18%. Izlažući svoje mišljenje ja znam da ću pobuditi mnoge protiv sebe ali kad se ide novim putem mora sc uvek na tom putu susretati sa izvanredno čvrstim slojevima sa zastarelim i glupim predrasudama k r a j n j e g neznanja i ukorenjene netrpeljivosti prema svemu novom." Mičurin je doživeo svelsko priznanje kada je iznenadni nalet mraza uništio u Kanadi sve sorte višanja osim Mičunntrvih. posebno među pristalicama teze da se živa bića nc menjaju i da su vrste vcčitc. nove sorte jabuka. već kvalitet. gde se govori da se nove sorte nisu mogle dobiti iz semena ni iz milionskih sadnica. U svojoj višegodišnjoj borbi za pomeranje južnih kulturnih s o r a t a na s e v e r Mičurin jc s h v a t i o i i s p r a v n o o c e n i o z n a č a j hibridizacije. ali je takav put vrlo dugačak i onda zašto tako raditi? Zašto prolazili opet sitim putem kojim sc išlo do sada? Kod nas ima proizvoda progresivnog poboljšanja . Makar i takvim putem moglo bi sc vremenom doći do cilja.107 A k o sc seje s c m c divljaka neće sc postići nikakva korist. poboljšanje ide postepeno. Nemojte mislili da je za dobijanjc dobre nove sorte potrebna masa semena. čime je sebi stvorio dosta protivnika i neprijatelja.to vam njihovog semena i sejte ga koliko god možete i vaš će rad biti nagrađen. k a o i mnogi drugi ljudi. i zato iz sadnica divljake može se dobiti putem odabiranja s a m o malo poboljšanje i to s a m o divljake. drugu stotinu od odabranog semena od najboljih sadnica od prve stotine. F.to su dobre kulturne sorte.

kajsija i vinove loze u video jc svoju grešku. Sorta kojom jc Mičurin stekao svetsko priznanje _ Plodorodna mićurina . Slika 48. ali Mičurin. Drugog bi ncuspeh na Turmasovom zemljištu slomio. zarada sa tim žrtvama . koja je debela i "mazi" hibridc te su m a n j e otporni. Za njega jc to znaćilo likvidiranje rasadnika i bespoštedno uništavanje svih hibrida sumnjive otpornosti i traženje novog. u tom neočekivanom udaru. sredstva. boljeg zemljišta. Otkrio jc da jc zemljište njegovog rasadnika moćna crnica. nalazi u sebi dovoljno snage irešenosti da napravi novu etapu sa svojim ispitivačkim radovima. Dvadesetpetogodišnji rad.108 rasadniku već imao hiljadu hibridnih sadnica trešanja.sve ima da sc prinese na žrtvu te greške. koja ga je dovela do teških posledica. koji je izazvao korenito preuređenje pogleda na uslovc g a j e n j a sadnica. mada jc proživeo težak život.

Beograd 1944. god.) Mičurinove praktične metode I pored toga što hibridizaeija i selekcija ne spadaju u metode k o j e s e opisuju u knjigama iz oblasti biološke i biodinamičke poljoprivrede smatramo da jc važno da biološki orjentisan proizvođač stekne uvid i u to polje rada bez obzira da li će se sam baviti selekcijom ili ne."(dtat iz knjige „Ivan Vladimirovič Mičurin . oduševljeni naučnik on grešku prošlih godina uzjma k a o neoborivi dokaz o g r o m n o g uticaja ispoljenih klimatskih i zemljišnih uslova na fotmiranje novog biljnog organizma.najveći sovjetski naučnik". Cvct: Cvct jc organ bez koga nije moguće razmnožavanje voćke plnim putem. Sastoji se od čašičnih listića. Shematski Wk± c\-etova voćke . Da bi se shavtili načini ukrštanja biljaka potrebno je obraditi osnovne elemente biljne morfologije.109 V e r a n i. prašnika i tučka. svojim idejama. novih sorata i njihovih osobina. kruničnih listića. Slika 49.

potpuno redukovane. Kod voćaka su obično snežnobeli. Tučak: U tučku se vrši proces oplođenja. prašničkog konca. Na taj način dolazi do oplođenja. ne i sve osobine. Prašnik sc sastoji od filamentuma. Krunični listići: Listići su krupniji od čašičnih i mogu biti najrazličitije obojeni. zalepi i počne da klija u stubić. Cvetovi kod kojih se oprašivanje vrši uz pomoć vetra imaju neupadljive krunične listiće ili. naravno. kruške.). T a k o nastaju vrste kojima sc ne mogu unapred predvideti osobine. Na ovaj način dolazi do oplođivanja i ukrštanja u prirodi. pre svega. zadebljali. Prašnici: Osnovna funkcija prašnika je s t v a r a n j e polena. Da bi do oplođenja polen mora da dospe na žig tučka gde se uz pomoć tečnosti. Sastoji se od tri dela. čak. Prvi i najvažniji korak mora biti izbor parova koji će se ukrštati. Nckcsorte voća kvalitetnih plodova a vrlo otporne na hladnoću dobijene su tako što su ukrštane osetljive biljke koje rađaju dobre plodove sa divljim biljkama koje su imale loše plodove ali su bile otporne na hladnoću. U njemu su smešteni semeni zameci iz kojih nastaje seme.. i nathere. naziva se plodnik (ovarium). polenove kcsicc. Posle cvctanja čašični listići obično opadaju ali se mogu zadržati čak i na zrelim plodovima (kod jabuke. Praćenje i izbor osobina biljaka čije ćemo ukrštanje vršiti . Hibridizacijom su nastale voćke koje su sjedinjavale pozitivne osobine ovih dveju sorti. Glavna uloga im se sastoji u privlačenju insekata koji vrše oprašivanje. IJ sclckcionom radu oplođivanje i ukrštanje sc sprovodi planski i obavlja se spccijalnm metodologijom. Gornji dco plodnika nastavlja se u izduženi stubić (styllus) koji se na vrhu završava žigom (stigma). Donji..110 Čašični listići: Služe za zaštitu ostalih cvetnih delova u periodu razvitka. imati jasnu predstavu o tome šta stvara tj. dunje. Osobine koje poseduju te biljke imaće i novostvoreni hibridi ali. Prenošenje polenovog praha sc može ostvariti na najrazličitije načine a najčešće se događa uz pomoć vetra i insekata. Zelene boje. sve do plodnika gdese spajasa jajnom ćelijom. Nešto će biti nasledeno od jednog a nešto od d r u g o g roditelja. koje osobine biljke želi da naglasi a koje da potisne. Oprašivači voća su pčele koje prenose polen na mnogobrojnim maljama koje se nalaze na njihovim nogama. koja je izlučevina tučka. Selekcionar mora.

. tj. 1-2 dana pre otvaranja cvetova vrši se njihovo Š k o p l j e n j e . Slika 50. delikatan zadatak kome moramo posvetiti dosta pažnje. Pri tome se strogo vodi računa da se ne povredi tučak koji je vrlo osetljiv na mehanička oštećenja.111 predstavlja. Pincctu srednje veličine (ili nekoliko različitih) 2. Od alata jc potrebno pripremili sledeće: 1. Postupak se sasioji u sledećem: Razmaknu se krunični listići i pincetom uklone prašnici. Škopljenje cvetova: U poče'ku cvetanja voćaka (postupak važi i za druge biljke). dakle. Kad konačno izaberemo sorte prelazi se na sam čin ukrštanja. o d s t r a n j i v a n j e prašnika radi s p r e č a v a n j a samooplodivanja. Tcglioc za čuvanje polena 3. Platno ili gazu za i z o i a b j j cvctova Dnevnik i etikete za obclcfcivanjc. Siadijum c\xta u kotnt se \rii Škopljenje: neotvoreni cvetovi se Skope a ot vreni odstranjuju. Zapušačc od plute ili gume (oprašivači) 4. (O svemu jc potrebno voditi precizne beleške u dnevniku).

Posle toga treba ptjvaditi scmc. Posle oplodnje treba vratiti zaštitnu gazu. Pupoljke i cvetove koje nismo škopili treba udaljiti. Sledećeg dana iz prašnika već ispada polen koga treba pažljivo sakupljati i zajedno sa osušenim prašnicima stavljati u p r i p r e m l j e n e teglice. naravno manjeg procenta. inskctima i si. opažanja pribeležiti u dnevnik i na granu navući kesu od gaze lako da sc pčelama onemogući prilaz cvetovima. U tom. Sve podaike ireba pribeležiti. Iz nekog. Prvo se skinu zaštitnici od gaze. Seme se plitko seje u leju ili sandučiće. dastum i id. Sakupljanje polena: U cilju vešlačkog oprašivanja (oplodnje) potrebno je izvršiti prikupljanje polenovog praha sa cvetova biljke koju s m o odredili za ukrštanje. Pripremljeni polen se mora upotrebiti u roku od 2-3 dana. Rad na stvaranju nove sorte može potrajati i deccnijama (kod voća koje kasno dolazi do roda). prosušiti ga i skladištiti ili stratifikovaii. kod nekih biljaka.).112 Za škopljenje treba koristiti cvetove sa južne strane jer su bolje osvctljcni a cirklacija biljnih sokova jc brža. Sctvom sc rad selekcionara nc završava već je to početak novog zadatka koji se zove ODABIRANJA Biljke koje izniknu iz semena vremenom će doneti rod i takode stvoriti scmc. Uzimaju sc neotvoreni cvetovi i iz njih vade prašnici koji se stave na papir i ostave da sc suše. Na taj način sc sprečavaju eventualna oštećenja ploda vetrom. 2-3 nedelje posle toga treba izvršiti pregled oplođenih cvctova i utvrditi u kojoj je meri uspelo oprašivanje. Zaštitna tkanina treba da ostane sve do potpunog sazrevanja ploda. Oprašivanje: 2-3 dana posle škopljenja cvetova treba pristupiti oprašivanju. Berba plodova: Zrele plodove koji su nastali ukrštanjem treba obrati i ostavili da odleže nedelju dve ako sc radi o letnjim sortama a kod zimskih dok potpuno ne sazru. Na tcglici mora bili k o r e k t n o o b e l e ž a v a n j e (sorta. semena izrašće biljke poželjnog kvaliteta i njih treba O D A B R A T I i dalje razmnožavati kalemljenjem ili rcznicama. U amaterskim uslovima sc i pored . Izolacija uškopljenih cvetova: Posle Skopljenja cvetove treba izbrojati. polen se iz teglice uzima oprašivačem od plutc ili g u m e i nanosi na žig lučka. dugom peridu selekcionar brižljivo posmatra i beleži osobine koje zapaža.

takode. predstavlja osnovnu azbuku koja se mora naučiti. je i Mičurin bio s a m o jedan ambiciozni amater ali su iznjegovog rada proistekla otkriča koja stoje u temeljima moderne genetike i selekcije biljaka.Napomcnimo jo§ s a m o to da ovako skraćeno uputstvo nije dovoljno onima koji se žele ozbiljno upustiti u avanturu kreacije novih sorti. Mičurina.113 dugotrajnog rada mogu dobili dobri rezultati ali je o v a j posao rczcrvisan s a m o za istinske entuzijaste. u početku. Uostalom. Svakome od onih koji se odluče nataj rad preporučujemo da pročitaju neki udžbenik genetike sa oplemenjivanjem biljaka (ili životinja).V. . Rad l.

pored industrijskih zagađenja. Praksa pokazuje da jc biološka poljoprivreda ekonomski rentabilna što se ne bi moglo reći i za sam prelazak na bio-proizvodnju j e r se na površinama intenzivno tretiranim različitim hemikalijama ne mogu odmah dobiti maksimalni prinosi. poljoprivreda o g r o m n o područje bogato mnogobrojnim saznanjima koja sc iz dana u dan naglo povećavaju. Nedavno jc objavljen podatak da sc kod Knića sprema otvaranje prve biofarme ja Srbiji.114 Pogovor U knjizi ovog obima nije moguće reći sve Što se. moglo i što je trebalo reći o bio-poljoprivredi. Njegova osnovna razlika od klasičnih p o l j o p r i v r e d n i k a jc u prihvatanju činjenice d a j e tlo dinamična tvorevina u kojoj egzistiraju milioni najraznvrsnijih or- . Na taj korak odgovorni su se odlučili jer je to jedini način da se sačuva čista voda obližnjeg jezera koje ćc predstavljati rc/. možda. Ali za to ne bi bilo dovoljno ni nekoliko tomova j e r jc ekološka. kako u svetu tako i kod nas. To je osnovna stvar sa kojom treba računati.ervoar za snabdevanje pitkom v o d o m Kraljeva i Kragujcvca. čista. O v a j podatak ukazuje na to da se i sa zvaničnih nivoa može očekivati šira akcija za očuvanje životne i radne sredine koja je danas j a k o ugrožena. Da bi se zemlja pročistila i došla u novo ravnotežno stanje potrebno jc vreme. i intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom. "laj podatak često koriste protivnici biološke proizvodnje „dokazujući' da se na ovaj način nc mogu postići vrhunski prinosi. Bio-farmer u-poćetku mora biti naoružan strpljenjem i poput lekara strpljivo lečiti svoju zemlju. Nije dovoljno s a m o prestati sa upotrebom hemikalija i očekivati velike prinose. Naročito je evidentan porast interesovanja ljudi za čistu i zdravu hranu.

Ekološki orjentisan pojedinac mora pored strpljenja ^osedovati i solidno poznavanje bioloških nauka bez kojih nismo u stanju da Prirodu posmatramo kao cclinu u kojoj vlada savršen skald sve dok ga ml svojim neznanjem ne narušimo. mnogobrojni amateri bio-proizvodači i na svojim parcclama uveliko proizvode z d r a v u i čistu hranu u solidnim prinosima a na s v o j e veliko zadovoljstvo.115 ganizama i da tlo nije s a m o sredstvo za postizanje zarade već i izvor zadovoljstva. . poslcdnjih godina. Ovakva shvatanja prihvatili su.

Beograd 1981 .ondon 1978 Klasscn V. Beograd 1970 Dr Miloje Krunić Zoologija invertebrata. pariš 1966 Claude A u b e r t „1/Agriculture biologiquc" Pariš 1960 Milora P. „Omagničivanie vodnih sistem" Moskva 1982 Dr P.V. Krišković i Mato Abramović „Francuski način sadnje krom pira" Z a g r e b 1972 Marko Jclnikar: Mala enciklopedija vrtlarstva. Blair Organic Gardening. Zagreb 1989 Maurice Messegue Vratimo se prirodi. Krišković i Mato Abramović „Proizvodnja kukuruza mulčiranjem" Z a g r e b 1972 Dr Petar D.. London 1986 Grupa autora Mora Sli Srbije.1'econdite de la terrc". I. . Novi Sad 1889-1989 Frits W. Opatija 1988 Baštovanski slogodišnjak. Went The Plants. New York. Mišič .. Z a g r e b 1978 Dr Pavao Krišković: Bio-agrikultura.Genetika" Beograd 1973 Dr Miloje Sarić „Filozofija biljaka" Beograd 1979 Dr Rudolf Steiner „Agriculture" I. Mičurin „Itogi šcstidesjatiletnih rabot" Moskva 1934 Desimir Ivanović „Biodinamička poljoprivreda" Zaječar 1982 Dr P.116 Bibliografija P f e f f e r li. 1968 J a m e s D. Zcčcvić „Ivan Vladimirovič Mičurin" Beograd 1944 pavao Krišković „Osnove biološkog voćarstva" Z a g r e b 1972 l.

Ranija izdanja IZDAVAČKE ZADRUGE „ G E N E R A L P U B L I C EDICIJA ..MISTERIJE" KARTE SUDBINE - drugo prošireno izdanje - Proricanje budućnosti je oduvek važilo za vrlo cenjenu veštinu. Od mnogobrojnih načina kojima se može zaviriti ispod vela sadašnjosti, proricanje kartama spada medu najraširenije i najpopularnije. Tome jc najviše doprinda jednostavnost samog čina proricanja i širok spektar preciznih odgovora koji se tom prilikom d o b i j a j u . Katarina Mcdiči, Napoleon, Čarli Caplin, Vinston Čerčil, Ronald Rcgan kao i mnogi drugi ljudi konsultovali su gatare i karte. Knjiga „ K A R T E SUDB I N E " havi sc proricanjem budućnosti i metodama za otkrivanje prošlih dogadaja po „recepturi" gatare Natalije, Romskog porekla, koja jc svoju delatnost uspešno obavljala između dva rata na prostoru od Soluna do Beča. Jednostavnost uputstava i pristupačnost rekvizita (koriste se obične karte za igranje) čini ovu knjigu uvele primenljivom. Ova knjiga predstavlja zanimljivo štivo ne samo onima koji će iz nje učiti proricanje (mada je to njena osnovna namena) već i psiholozima pa i etnolozima koji u njoj mogu naći autentična iskustva nekoliko generacija romskih gatara koja su ovde prvi put zabeležena. ASTRALNA PROJEKCIJA - Izuzetna okultna tehnika i spada u oblasti koje su najduže bile pod velom misterije, čuvana strogim zakletvama ću tanja kod mnogih tajnih magijskih organizacija. Astralna projekcija jc veština svesnog napuštanja tcla (odv a j a n j e svesti) u cilju boravka u astralnom svetu. Najpoznatiji svetski autori okultnih spisa smatrali su ovu veštinu najvažnijom magijskom opcracijom. Alhemičari i okultni astrolozi su Astralnoj projekciji posvetili dosta pažnje u svojim delima a da znanje ne dođe u ruke nepozvanih, pisali su u šiframa. Deo tog blaga danas je, srećom, dostupan široj javnosti bez mistifikacijc. Vladanje ovom tehnikom dovodi do značajnih promena u svesti pojedinaca i otvara mu neograničene mogućnosti saznavanja. Autor, Michacl Dorfman, nije sc bavio doživljajima drugih, već poziva čitaoce da, uz pomoć datih tehnika, krenu u sopstvenu avanturu. Knjiga je zbornik praktičnih metoda, po receptu najvećih priznatih autoriteta ove oblasti: Olivcr l-bx, Muldoon, Poveli, Ophiel, Crookall, Mac Grcgor Mathers, Regardic i drugih, lako da svako može izabrati način koji mu odgovara.

KABALISTIĆKA MAGUA - Ova knjiga, delo iskusnog okultisie, daje celovit prikaz Kabale i obraduje mnogobrojne aspekte magijske primene navedenih znanja. Kabala, drevno herbejsko učenje, pored filozofskih osnova ima u svojoj pozadini i MAGIJSKI smisao u Sca su do prve polovine ovog veka bili upućeni malobrojni izabrani sledbenici. Kabalistička magijska znanja postala su dostupna javnosti posredstvom organizacije Golden Dawn, čiju orijentaciju zastupa i autor ove knjige, Michael Dorfman. Kao i većina Dorfmanovih radova i ovo je praktičan priručnik. I STORIJA MAGIJE - Jedinstvena knjiga u kojoj možete naći uzbudljive priče o ljudima koji su stvarali magiju. Od Apolonija, Mojsija, Paracelzijusa, srednjovekovnih alhemičara do Krolija. Ostorija magijskih organizacija i njihovi uticaji na svetske događaje i politiku. HIPNOZA - Kako postati hipnotizer - Knjiga Jeana Leclerka jc praktičan priručnik namenjen samoucima i svima onima koji se interesuju za hipnozu i žele sami postati hipnotizeri a nemaju mogućnosti da ih podučava profesionalni hipnotizer.

U cdiciji „TO" - Tematski odabrano UDOVICA KOMUNIZMA - Ko ćc odgovoriti na sva pitanja koja u slučaju Jovankc Broz traže odgovor? Njoj sc sudi kao da je ona bila kriva što je bila Titova žena i bez presude joj se dodaje i oduzima, dopisuje i otpisuje. Da li možda i zbog toga što je bila njegova supruga? Ili možda i zbog loga šio u jezgru tog ljudskog procesa i slučaja Jovanke Broz jeste jedan antidemokratski i nccivilizovan odnos?

Knjige možete naručili na adresu; Izdavačka zadruga ..Generalpublic" Biblioteka „KLJUČ" Postanski fah 44 11090 Beograd 75

000 Štampa: ŠDP„Kultura".Tematski odabrano BIOPOIJOPKIVKEDA Autor: Dragim Izdaje: Izdavačka Vićanović zadruga „GENERALPLBLIC" Direktor i glavni i odgovorni urednik: Mirko Popov Urednik Edicije TO: Zoran Tatar Recenzent: Predrag Koslić Lektor: Anka Popov Korektor: Vesna Vićanović Likovno-tehnička obrada: Dragan Vićanović Fotografije: Dragan Vićanović Kompjuterski slog: MEGACOMP 1 izdanje Beograd. Tiraž: 2. 1990.Biblioteka „KLJUČ" Edicija „ T O " . Bački Petrovac .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->