Seminarski rad

Predmet: Kriminalistička taktika
Tema: Uviđaj i kriminalističke verzije

Student: Lalević Dragana 10/107

Profesor: Stanko Bejatović

Podgorica, 15.05.21012. godine

.….3 Predmet uviđaja………………………………………3 Svrha uviđaja………………………………………….....5 Uviđaj i kriminalističke verzije……………..4 Kriminalističke verzije………………………….7 2 ..Sadržaj Uvod………………………………………………………..3 Pojam uviđaja………………………………………….6 Literatura…………………………………………..….….4 Dokazna snaga uviđaja…………………………...5 Zaključak…………………………………………….…..

Cilj mi je da objasnim ulogu samih verzija u uviđaju kao jednom od značajnih sredstava kojim se utvrđuju činjenice od bitnog značaja za rasvjetljavanje krivičnih stvari. Str. Prema 1 Milijana lepir:značaj uviđaja kao kriminalističke radnje u krivično procesnom pravu. U odnosu na vrijeme preduzimanja. zbog hitnosti očuvanja nekih tragova. 2008. 2 Vladimir Krivokapid. Tim prije što se uviđaj definiše u širem i užem smislu. u toku istrage i na glavnom pretresu. uviđaj se definiše kao uviđaj koji je zasnovan na procesnoj regulativi. neposredno pred izvršenje krivičnog dijela kada je potrebno da se dođe na mjesto krivičnog događaja da bi se uočili. prikupili. uviđaj je radnja dokazivanja koja se može vršiti prije formalnog pokretanja krivičnog postupka. tako i svako drugo mjesto na kojem se mogu pronadi tragovi krivičnog dijela. dok bi shvatanje uviđaja u širem smislu obuhvatalo i kriminalističke sadržaje.2 Međutim. 1 Osnovni radni sadržaj uviđaja je priklupljanje. Predmet uviđaja Predmet uviđaja mogu biti: mjesto krivičnog djela. str 265. Uviđaj se preduzima i vrši po odredbama Zakinika o krivičnom postupku. lica i leševi. fiksirali i obezbijedili dokazi značajni za krivični postupak. U užem smislu. Ova radnja dokazivanja najčešde se preduzima u pretkrivičnom postupku. moglo bi se redi da je predmet uviđaja neposredno opažanje lice mjesta. U prvom dijelu govoridu o pojmu uviđaja. Radi lakše elaboracije rad je podijeljen u dva dijela. 403. Uviđaj je dokazana radnja. Na osnovu uviđaja. a u drugom o kriminalističkim verzijama. najčešde se preduzima u pretkrivičnom postupku. 402. Pod licem mjesta se podrazumijeva kako samo mjesto izvršenja krivičnog dijela. a krajnji cilj je otkrivanje učinioca krivičnog djela. stvari. ako je on nepoznat.Uvod Tema mog seminarskog rada je uviđaj i kriminalističke verzije. fiksiranje i na trajan način čuvanje tragova od velikog značaja za rasvetljenje krivične stvari. Kriminalistička taktika. Međutim. Banja Luka 2007. na osnovu koje se može zaključiti veza između određenog činjeničnog stanja i krivičnog djela. Pojam uviđaja Uviđaj je radnja dokazivanja koja se preduzima radi utvrđivanja neke činjenice. 3 . ako je za utvrđivanje neke činjenice neophodno neposredno opažanje. Definisanje uviđaja je dvojako. Pojam „lice mjesta„ često se pominje u literaturi i često se postavlja pitanje njegovog značaja. Gog. objektivno se može utvrditi i veza činjeničnog stanja sa posledicama oštedenog. Beograd. U tom smislu se jednom riječju može redi da je predmet uviđaja lice mjesta.

ili ne. str. imaju veliku dokaznu vrijednost u daljem postupku. pa ga uz primjenu kriminalističko taktičkih i tehničkih metoda treba otkriti. da se otkriju.3 Svrha uviđaja Može se redi da je osnovni cilj uviđaja da pokaže na vezu između određenih tragova i dokaza sa posledicom krivičnog djela i samom krivičnom stvari. svrha uviđaja je: • da se utvrdi da li je određeni događaj krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. U Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore je predviđen zapisnik o uviđaju kao dozvoljeno. • • • • Dokazana snaga uviđaja Rezultati prikupljeni uviđajem. zakonsko dokazno sredstvo.tome. svrha uviđaja se moze podijeliti i prezentovati u nekolko stavki. Pa tako. Uviđaj ima i operativni karakter. Beograd. 2008. Rezultati prikupljeni uviđajem. sam zapisnik o uviđaju predstavlja jedno od najznačajnih dokaznih sredstava. da se utvrdi identitet žrtve. Kvantitet dokazne snage uviđaja zavisi od vremenskog perioda u kojem se uviđaj preduzima. Pa stoga. predstavljade značajnu dokaznu vrijednost u postupku. itd. nađeni na licu mjesta. Ipak.CiT. samo ukoliko su dobijeni na Zakoniku o krivičnom postupku predviđen način i ako su u skladu sa osnovnim pravilima kriminalistike. str. da se utvrde indicije po osnovu kojih de se pronadi izvršilac..266 B. vedu dokazanu vrijednost ima uviđaj koji se preduzima u kradem vremenskom razmaku od izvršenja krivičnog dijela. uviđaj je kriminalističko operativna i procesna radnja koja se kao neposredno opažanje preduzima na mjestu krivičnog događaja čiji se rezultati dalje razrađuju i koriste za otkrivanje bitnih okolnosti i pravno relevantnih činjenica koje su od značaja za razrjašnjavanje krivičnog događaja. 4 3 4 Vladimir Krivokapid. 324 4 . Naime. da se utvrde bitni elementi krivičnog djela. Simonovic. jer je u vedini krivičnih djela izvršilac nepoznat. Kriminalistička taktika. Op. fiksiraju i protumače svi tragovi.

može se redi da se verzije zasnivaju i na pravno relativnom činjeničnom stanju. Verzija u kriminalistici bi predstavljala svjesno planiranje svih bududih poteza u postupku. sudija za istragu ili drugi ovlašdeni organ. U toku i pretkrivičnog i krivičnog postupka na osnovu 5 6 www.rs Drago Radulovič. Pa se postavlja pitanje koje su to činjenice na osnovu kojih nadležni organi stvaraju kriminalističke verzije. Drugo. pretkrivičnog i krivičnog postupka na osnovu svih kriminalističkih. odnosno radna pretpostavka o kriminalnoj djelatnosti. Prvo. Najčešde se polazilo od teološkog značenja pa sve do psiholoških.6 Ipak te činjenice se prvenstveno indicije i dokazi. Iz nevedene definicije bi se moglo zaključiti i nekoliko osnovnih obilježja kriminalističke verzije. Uviđaj i kriminalističke verzije Kao jedno od obilježja kriminalističkih verzija jesu upravo činjenice na osnovu kojih se verzije postavljaju. koji se odnose na ved saznajne činjenice o datoj stvari. Konačno. u kojoj je sadržan cjelishodan plan o svim elementima krivičnog djela i preduzimanju svih neophodnih radnji. pa čak i da se parališe. Veza između uviđaja i kriminalističkih verzija je uzajamnog karaktera. obuhvatajudi tu i učesnike u vršenju krivičnog dijela (izvršilac. učiniocu djela. saučesnici). 2009. ti planovi se ne odnose samo na krivično djelo. krivično-materijalnih i krivično-procesnih pravno relevantnih činjenica5. postavlja se pitanje ko je „tvorac“ kriminalističke verzije? Kriminalističke verzije stvaraju nadležni organi pretkrivičnog i krivičnog postupka. posljedice krivičnog djela. Verzije u ekonomiji predstavljaju svjesno regulisane raspodjele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje. koje stvaraju nadležni organi.pravopedija. ved na cijelu krivičnu stvar. one predstavljaju određenu misaonu proceduru. krivičnom događaju. One i predstavljaju neku pretpostavku bududeg djelovanja. od samog uviđaja zavisi ishod cijelog postupka. Ukoliko ti rezultati nisu vjerodostojni u svakom pogledu. žrtvu i sl. Podgorica. Naime. to može biti državni tužilac. U literaturi je postojao različit stav o definisanju kriminalističkih verzija. Iz ved navedenih definicije sam ukazala da su to kriminalističke krivičnomaterijalne i krivično-procesne pravno relevantne činjenice. dok se u literaturi može nadi definicija činjeničnog stanja kao skup krivično-materijalnih i krivičnoprocesnih pravno relevantnih činjenica.Kriminalističke verzije Kriminalističke verzije se mogu poistovjetiti sa planom. jer se na osnovu rezultata uviđaja stvaraju određene kriminalističke verzije. str 149 5 . oštedenog. Kriminalistička verzija bi se mogla odrediti kao misaona konstrukcija. Obzirom da je Zakonom o krivičnom postupku predviđeno da činjenično stanje predstavlja skup odlučujudih činjenica. Krivično procesno pravo. Dakle. krivični postupak može početi da skrede sa puta.

rezultata dobijenih uviđajem. Prilikom stvaranja verzija. a i provjere vjerodostojnosti rezultata dobijenih uviđajem. oni se mogu protumačiti drugačije i samim tim stvoriti potpuno drugačiju verziju od realne. neophodno je postupiti sa velikom objektivnošdu uz redovne provjere tih verzija. Rezultati uviđaja predstavljaju osnov za stvaranje kriminalističkih verzija. 6 . može se ustanoviti da na stvaranje verzije utiču i druge okolnosti. međutim. Zaključak Kriminalističke verzije u mnogo čemu zavise od rezultata koji su dobijeni uviđajem. Kolko god bili dobri rezultati uviđaja. mogu se stvarati kriminalističke verzije.

google.pravopedia.me 7 .rs www.LITERATURA Drago Radulovid: Krivično procesno pravo Vladimir Krivokapič: Kriminalistička taktika www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful