Seminarski rad

Predmet: Kriminalistička taktika
Tema: Uviđaj i kriminalističke verzije

Student: Lalević Dragana 10/107

Profesor: Stanko Bejatović

Podgorica, 15.05.21012. godine

3 Pojam uviđaja………………………………………….....…..5 Zaključak…………………………………………….7 2 .5 Uviđaj i kriminalističke verzije…………….….6 Literatura………………………………………….4 Kriminalističke verzije………………………….….4 Dokazna snaga uviđaja…………………………........….3 Predmet uviđaja………………………………………3 Svrha uviđaja………………………………………….Sadržaj Uvod……………………………………………………….

Na osnovu uviđaja. Beograd. tako i svako drugo mjesto na kojem se mogu pronadi tragovi krivičnog dijela. prikupili. lica i leševi. str 265. Kriminalistička taktika.2 Međutim. Radi lakše elaboracije rad je podijeljen u dva dijela. 3 . uviđaj se definiše kao uviđaj koji je zasnovan na procesnoj regulativi. Banja Luka 2007. U odnosu na vrijeme preduzimanja. Definisanje uviđaja je dvojako.Uvod Tema mog seminarskog rada je uviđaj i kriminalističke verzije. Str. Gog. ako je on nepoznat. dok bi shvatanje uviđaja u širem smislu obuhvatalo i kriminalističke sadržaje. Pojam uviđaja Uviđaj je radnja dokazivanja koja se preduzima radi utvrđivanja neke činjenice. na osnovu koje se može zaključiti veza između određenog činjeničnog stanja i krivičnog djela. u toku istrage i na glavnom pretresu. najčešde se preduzima u pretkrivičnom postupku. Pojam „lice mjesta„ često se pominje u literaturi i često se postavlja pitanje njegovog značaja. U prvom dijelu govoridu o pojmu uviđaja. moglo bi se redi da je predmet uviđaja neposredno opažanje lice mjesta. U tom smislu se jednom riječju može redi da je predmet uviđaja lice mjesta. 402. Prema 1 Milijana lepir:značaj uviđaja kao kriminalističke radnje u krivično procesnom pravu. zbog hitnosti očuvanja nekih tragova. 2008. Tim prije što se uviđaj definiše u širem i užem smislu. Pod licem mjesta se podrazumijeva kako samo mjesto izvršenja krivičnog dijela. Ova radnja dokazivanja najčešde se preduzima u pretkrivičnom postupku. ako je za utvrđivanje neke činjenice neophodno neposredno opažanje. Uviđaj se preduzima i vrši po odredbama Zakinika o krivičnom postupku. fiksiranje i na trajan način čuvanje tragova od velikog značaja za rasvetljenje krivične stvari. objektivno se može utvrditi i veza činjeničnog stanja sa posledicama oštedenog. fiksirali i obezbijedili dokazi značajni za krivični postupak. 1 Osnovni radni sadržaj uviđaja je priklupljanje. 403. a krajnji cilj je otkrivanje učinioca krivičnog djela. a u drugom o kriminalističkim verzijama. stvari. neposredno pred izvršenje krivičnog dijela kada je potrebno da se dođe na mjesto krivičnog događaja da bi se uočili. Uviđaj je dokazana radnja. Predmet uviđaja Predmet uviđaja mogu biti: mjesto krivičnog djela. uviđaj je radnja dokazivanja koja se može vršiti prije formalnog pokretanja krivičnog postupka. 2 Vladimir Krivokapid. U užem smislu. Međutim. Cilj mi je da objasnim ulogu samih verzija u uviđaju kao jednom od značajnih sredstava kojim se utvrđuju činjenice od bitnog značaja za rasvjetljavanje krivičnih stvari.

4 3 4 Vladimir Krivokapid. predstavljade značajnu dokaznu vrijednost u postupku. ili ne. svrha uviđaja je: • da se utvrdi da li je određeni događaj krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Ipak. uviđaj je kriminalističko operativna i procesna radnja koja se kao neposredno opažanje preduzima na mjestu krivičnog događaja čiji se rezultati dalje razrađuju i koriste za otkrivanje bitnih okolnosti i pravno relevantnih činjenica koje su od značaja za razrjašnjavanje krivičnog događaja. sam zapisnik o uviđaju predstavlja jedno od najznačajnih dokaznih sredstava. imaju veliku dokaznu vrijednost u daljem postupku. U Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore je predviđen zapisnik o uviđaju kao dozvoljeno.CiT. Uviđaj ima i operativni karakter. Op. Simonovic. str.266 B. • • • • Dokazana snaga uviđaja Rezultati prikupljeni uviđajem. 2008.. vedu dokazanu vrijednost ima uviđaj koji se preduzima u kradem vremenskom razmaku od izvršenja krivičnog dijela. Pa tako. fiksiraju i protumače svi tragovi. Rezultati prikupljeni uviđajem. zakonsko dokazno sredstvo. Naime. 324 4 . Kriminalistička taktika. samo ukoliko su dobijeni na Zakoniku o krivičnom postupku predviđen način i ako su u skladu sa osnovnim pravilima kriminalistike. svrha uviđaja se moze podijeliti i prezentovati u nekolko stavki. Beograd. da se utvrde bitni elementi krivičnog djela. str. itd.tome. Pa stoga. da se otkriju. jer je u vedini krivičnih djela izvršilac nepoznat. da se utvrdi identitet žrtve. pa ga uz primjenu kriminalističko taktičkih i tehničkih metoda treba otkriti. da se utvrde indicije po osnovu kojih de se pronadi izvršilac. Kvantitet dokazne snage uviđaja zavisi od vremenskog perioda u kojem se uviđaj preduzima.3 Svrha uviđaja Može se redi da je osnovni cilj uviđaja da pokaže na vezu između određenih tragova i dokaza sa posledicom krivičnog djela i samom krivičnom stvari. nađeni na licu mjesta.

One i predstavljaju neku pretpostavku bududeg djelovanja. Pa se postavlja pitanje koje su to činjenice na osnovu kojih nadležni organi stvaraju kriminalističke verzije. u kojoj je sadržan cjelishodan plan o svim elementima krivičnog djela i preduzimanju svih neophodnih radnji. Veza između uviđaja i kriminalističkih verzija je uzajamnog karaktera. Ukoliko ti rezultati nisu vjerodostojni u svakom pogledu. Obzirom da je Zakonom o krivičnom postupku predviđeno da činjenično stanje predstavlja skup odlučujudih činjenica. Konačno. Prvo. pretkrivičnog i krivičnog postupka na osnovu svih kriminalističkih. saučesnici). Krivično procesno pravo. sudija za istragu ili drugi ovlašdeni organ.6 Ipak te činjenice se prvenstveno indicije i dokazi. to može biti državni tužilac. od samog uviđaja zavisi ishod cijelog postupka. Uviđaj i kriminalističke verzije Kao jedno od obilježja kriminalističkih verzija jesu upravo činjenice na osnovu kojih se verzije postavljaju.rs Drago Radulovič. krivično-materijalnih i krivično-procesnih pravno relevantnih činjenica5. koji se odnose na ved saznajne činjenice o datoj stvari. Najčešde se polazilo od teološkog značenja pa sve do psiholoških. oštedenog.pravopedija. ved na cijelu krivičnu stvar. Iz ved navedenih definicije sam ukazala da su to kriminalističke krivičnomaterijalne i krivično-procesne pravno relevantne činjenice. Kriminalistička verzija bi se mogla odrediti kao misaona konstrukcija. Drugo. obuhvatajudi tu i učesnike u vršenju krivičnog dijela (izvršilac. U toku i pretkrivičnog i krivičnog postupka na osnovu 5 6 www. ti planovi se ne odnose samo na krivično djelo. Naime. posljedice krivičnog djela. koje stvaraju nadležni organi. jer se na osnovu rezultata uviđaja stvaraju određene kriminalističke verzije. dok se u literaturi može nadi definicija činjeničnog stanja kao skup krivično-materijalnih i krivičnoprocesnih pravno relevantnih činjenica. Iz nevedene definicije bi se moglo zaključiti i nekoliko osnovnih obilježja kriminalističke verzije. Verzija u kriminalistici bi predstavljala svjesno planiranje svih bududih poteza u postupku. žrtvu i sl. može se redi da se verzije zasnivaju i na pravno relativnom činjeničnom stanju. odnosno radna pretpostavka o kriminalnoj djelatnosti. krivičnom događaju. one predstavljaju određenu misaonu proceduru.Kriminalističke verzije Kriminalističke verzije se mogu poistovjetiti sa planom. učiniocu djela. Verzije u ekonomiji predstavljaju svjesno regulisane raspodjele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje. U literaturi je postojao različit stav o definisanju kriminalističkih verzija. Podgorica. postavlja se pitanje ko je „tvorac“ kriminalističke verzije? Kriminalističke verzije stvaraju nadležni organi pretkrivičnog i krivičnog postupka. Dakle. str 149 5 . 2009. krivični postupak može početi da skrede sa puta. pa čak i da se parališe.

mogu se stvarati kriminalističke verzije. oni se mogu protumačiti drugačije i samim tim stvoriti potpuno drugačiju verziju od realne.rezultata dobijenih uviđajem. 6 . može se ustanoviti da na stvaranje verzije utiču i druge okolnosti. neophodno je postupiti sa velikom objektivnošdu uz redovne provjere tih verzija. Rezultati uviđaja predstavljaju osnov za stvaranje kriminalističkih verzija. Prilikom stvaranja verzija. Kolko god bili dobri rezultati uviđaja. Zaključak Kriminalističke verzije u mnogo čemu zavise od rezultata koji su dobijeni uviđajem. a i provjere vjerodostojnosti rezultata dobijenih uviđajem. međutim.

pravopedia.rs www.me 7 .google.LITERATURA Drago Radulovid: Krivično procesno pravo Vladimir Krivokapič: Kriminalistička taktika www.