Seminarski rad

Predmet: Kriminalistička taktika
Tema: Uviđaj i kriminalističke verzije

Student: Lalević Dragana 10/107

Profesor: Stanko Bejatović

Podgorica, 15.05.21012. godine

.…..Sadržaj Uvod………………………………………………………...5 Uviđaj i kriminalističke verzije…………….3 Predmet uviđaja………………………………………3 Svrha uviđaja………………………………………….3 Pojam uviđaja…………………………………………....…....…...4 Kriminalističke verzije………………………….5 Zaključak…………………………………………….….4 Dokazna snaga uviđaja………………………….7 2 .6 Literatura………………………………………….

zbog hitnosti očuvanja nekih tragova. tako i svako drugo mjesto na kojem se mogu pronadi tragovi krivičnog dijela. 1 Osnovni radni sadržaj uviđaja je priklupljanje. a u drugom o kriminalističkim verzijama. ako je za utvrđivanje neke činjenice neophodno neposredno opažanje. prikupili. Uviđaj se preduzima i vrši po odredbama Zakinika o krivičnom postupku. U tom smislu se jednom riječju može redi da je predmet uviđaja lice mjesta. Na osnovu uviđaja. fiksirali i obezbijedili dokazi značajni za krivični postupak. Prema 1 Milijana lepir:značaj uviđaja kao kriminalističke radnje u krivično procesnom pravu. moglo bi se redi da je predmet uviđaja neposredno opažanje lice mjesta. Tim prije što se uviđaj definiše u širem i užem smislu. uviđaj je radnja dokazivanja koja se može vršiti prije formalnog pokretanja krivičnog postupka. Predmet uviđaja Predmet uviđaja mogu biti: mjesto krivičnog djela. Pod licem mjesta se podrazumijeva kako samo mjesto izvršenja krivičnog dijela. Gog. 2008. Cilj mi je da objasnim ulogu samih verzija u uviđaju kao jednom od značajnih sredstava kojim se utvrđuju činjenice od bitnog značaja za rasvjetljavanje krivičnih stvari. Pojam „lice mjesta„ često se pominje u literaturi i često se postavlja pitanje njegovog značaja. stvari. U užem smislu. Beograd. 403. 2 Vladimir Krivokapid. Definisanje uviđaja je dvojako.2 Međutim. na osnovu koje se može zaključiti veza između određenog činjeničnog stanja i krivičnog djela. ako je on nepoznat. u toku istrage i na glavnom pretresu. Str. neposredno pred izvršenje krivičnog dijela kada je potrebno da se dođe na mjesto krivičnog događaja da bi se uočili. dok bi shvatanje uviđaja u širem smislu obuhvatalo i kriminalističke sadržaje. Ova radnja dokazivanja najčešde se preduzima u pretkrivičnom postupku. a krajnji cilj je otkrivanje učinioca krivičnog djela. objektivno se može utvrditi i veza činjeničnog stanja sa posledicama oštedenog. Radi lakše elaboracije rad je podijeljen u dva dijela. Banja Luka 2007. U prvom dijelu govoridu o pojmu uviđaja. 402. Međutim. U odnosu na vrijeme preduzimanja. Kriminalistička taktika. str 265.Uvod Tema mog seminarskog rada je uviđaj i kriminalističke verzije. Pojam uviđaja Uviđaj je radnja dokazivanja koja se preduzima radi utvrđivanja neke činjenice. lica i leševi. fiksiranje i na trajan način čuvanje tragova od velikog značaja za rasvetljenje krivične stvari. uviđaj se definiše kao uviđaj koji je zasnovan na procesnoj regulativi. 3 . najčešde se preduzima u pretkrivičnom postupku. Uviđaj je dokazana radnja.

da se utvrde bitni elementi krivičnog djela. • • • • Dokazana snaga uviđaja Rezultati prikupljeni uviđajem. itd. Pa stoga. zakonsko dokazno sredstvo. Naime. imaju veliku dokaznu vrijednost u daljem postupku. Pa tako. 2008. 324 4 . samo ukoliko su dobijeni na Zakoniku o krivičnom postupku predviđen način i ako su u skladu sa osnovnim pravilima kriminalistike. da se otkriju. U Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore je predviđen zapisnik o uviđaju kao dozvoljeno. sam zapisnik o uviđaju predstavlja jedno od najznačajnih dokaznih sredstava. ili ne.. Kvantitet dokazne snage uviđaja zavisi od vremenskog perioda u kojem se uviđaj preduzima. 4 3 4 Vladimir Krivokapid. da se utvrde indicije po osnovu kojih de se pronadi izvršilac. Rezultati prikupljeni uviđajem. Ipak.CiT. fiksiraju i protumače svi tragovi. vedu dokazanu vrijednost ima uviđaj koji se preduzima u kradem vremenskom razmaku od izvršenja krivičnog dijela. pa ga uz primjenu kriminalističko taktičkih i tehničkih metoda treba otkriti. Op. svrha uviđaja je: • da se utvrdi da li je određeni događaj krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. str. jer je u vedini krivičnih djela izvršilac nepoznat.tome. Uviđaj ima i operativni karakter. Simonovic. str. Kriminalistička taktika. Beograd.266 B. svrha uviđaja se moze podijeliti i prezentovati u nekolko stavki. predstavljade značajnu dokaznu vrijednost u postupku. uviđaj je kriminalističko operativna i procesna radnja koja se kao neposredno opažanje preduzima na mjestu krivičnog događaja čiji se rezultati dalje razrađuju i koriste za otkrivanje bitnih okolnosti i pravno relevantnih činjenica koje su od značaja za razrjašnjavanje krivičnog događaja.3 Svrha uviđaja Može se redi da je osnovni cilj uviđaja da pokaže na vezu između određenih tragova i dokaza sa posledicom krivičnog djela i samom krivičnom stvari. da se utvrdi identitet žrtve. nađeni na licu mjesta.

Krivično procesno pravo. od samog uviđaja zavisi ishod cijelog postupka. Veza između uviđaja i kriminalističkih verzija je uzajamnog karaktera. Kriminalistička verzija bi se mogla odrediti kao misaona konstrukcija. Verzija u kriminalistici bi predstavljala svjesno planiranje svih bududih poteza u postupku. krivično-materijalnih i krivično-procesnih pravno relevantnih činjenica5. Prvo. Obzirom da je Zakonom o krivičnom postupku predviđeno da činjenično stanje predstavlja skup odlučujudih činjenica. Verzije u ekonomiji predstavljaju svjesno regulisane raspodjele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje. u kojoj je sadržan cjelishodan plan o svim elementima krivičnog djela i preduzimanju svih neophodnih radnji. one predstavljaju određenu misaonu proceduru. Iz nevedene definicije bi se moglo zaključiti i nekoliko osnovnih obilježja kriminalističke verzije.pravopedija. Konačno. postavlja se pitanje ko je „tvorac“ kriminalističke verzije? Kriminalističke verzije stvaraju nadležni organi pretkrivičnog i krivičnog postupka. može se redi da se verzije zasnivaju i na pravno relativnom činjeničnom stanju. Dakle. Uviđaj i kriminalističke verzije Kao jedno od obilježja kriminalističkih verzija jesu upravo činjenice na osnovu kojih se verzije postavljaju.6 Ipak te činjenice se prvenstveno indicije i dokazi. Drugo. krivični postupak može početi da skrede sa puta. Najčešde se polazilo od teološkog značenja pa sve do psiholoških. ti planovi se ne odnose samo na krivično djelo. koje stvaraju nadležni organi. One i predstavljaju neku pretpostavku bududeg djelovanja. dok se u literaturi može nadi definicija činjeničnog stanja kao skup krivično-materijalnih i krivičnoprocesnih pravno relevantnih činjenica. oštedenog. to može biti državni tužilac. U literaturi je postojao različit stav o definisanju kriminalističkih verzija.rs Drago Radulovič.Kriminalističke verzije Kriminalističke verzije se mogu poistovjetiti sa planom. žrtvu i sl. posljedice krivičnog djela. 2009. koji se odnose na ved saznajne činjenice o datoj stvari. sudija za istragu ili drugi ovlašdeni organ. str 149 5 . jer se na osnovu rezultata uviđaja stvaraju određene kriminalističke verzije. pa čak i da se parališe. U toku i pretkrivičnog i krivičnog postupka na osnovu 5 6 www. Iz ved navedenih definicije sam ukazala da su to kriminalističke krivičnomaterijalne i krivično-procesne pravno relevantne činjenice. pretkrivičnog i krivičnog postupka na osnovu svih kriminalističkih. saučesnici). Podgorica. Ukoliko ti rezultati nisu vjerodostojni u svakom pogledu. Naime. odnosno radna pretpostavka o kriminalnoj djelatnosti. učiniocu djela. ved na cijelu krivičnu stvar. obuhvatajudi tu i učesnike u vršenju krivičnog dijela (izvršilac. Pa se postavlja pitanje koje su to činjenice na osnovu kojih nadležni organi stvaraju kriminalističke verzije. krivičnom događaju.

Rezultati uviđaja predstavljaju osnov za stvaranje kriminalističkih verzija. a i provjere vjerodostojnosti rezultata dobijenih uviđajem. neophodno je postupiti sa velikom objektivnošdu uz redovne provjere tih verzija. oni se mogu protumačiti drugačije i samim tim stvoriti potpuno drugačiju verziju od realne. Zaključak Kriminalističke verzije u mnogo čemu zavise od rezultata koji su dobijeni uviđajem. međutim. 6 . Kolko god bili dobri rezultati uviđaja. mogu se stvarati kriminalističke verzije.rezultata dobijenih uviđajem. može se ustanoviti da na stvaranje verzije utiču i druge okolnosti. Prilikom stvaranja verzija.

pravopedia.me 7 .rs www.LITERATURA Drago Radulovid: Krivično procesno pravo Vladimir Krivokapič: Kriminalistička taktika www.google.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful