Seminarski rad

Predmet: Kriminalistička taktika
Tema: Uviđaj i kriminalističke verzije

Student: Lalević Dragana 10/107

Profesor: Stanko Bejatović

Podgorica, 15.05.21012. godine

.…...5 Uviđaj i kriminalističke verzije……………....4 Dokazna snaga uviđaja…………………………..3 Pojam uviđaja…………………………………………...7 2 ..….…..6 Literatura…………………………………………..4 Kriminalističke verzije………………………….3 Predmet uviđaja………………………………………3 Svrha uviđaja………………………………………….….Sadržaj Uvod……………………………………………………….5 Zaključak…………………………………………….

Pojam „lice mjesta„ često se pominje u literaturi i često se postavlja pitanje njegovog značaja. Gog. Kriminalistička taktika. ako je za utvrđivanje neke činjenice neophodno neposredno opažanje. Beograd. Pojam uviđaja Uviđaj je radnja dokazivanja koja se preduzima radi utvrđivanja neke činjenice. Banja Luka 2007. 2 Vladimir Krivokapid. Predmet uviđaja Predmet uviđaja mogu biti: mjesto krivičnog djela. moglo bi se redi da je predmet uviđaja neposredno opažanje lice mjesta. Ova radnja dokazivanja najčešde se preduzima u pretkrivičnom postupku. objektivno se može utvrditi i veza činjeničnog stanja sa posledicama oštedenog.2 Međutim. Tim prije što se uviđaj definiše u širem i užem smislu. 3 . Uviđaj se preduzima i vrši po odredbama Zakinika o krivičnom postupku. 403. U užem smislu. 1 Osnovni radni sadržaj uviđaja je priklupljanje. U tom smislu se jednom riječju može redi da je predmet uviđaja lice mjesta. Međutim. Uviđaj je dokazana radnja. neposredno pred izvršenje krivičnog dijela kada je potrebno da se dođe na mjesto krivičnog događaja da bi se uočili. stvari. uviđaj je radnja dokazivanja koja se može vršiti prije formalnog pokretanja krivičnog postupka. a u drugom o kriminalističkim verzijama. Cilj mi je da objasnim ulogu samih verzija u uviđaju kao jednom od značajnih sredstava kojim se utvrđuju činjenice od bitnog značaja za rasvjetljavanje krivičnih stvari. Str. ako je on nepoznat. lica i leševi. str 265. Definisanje uviđaja je dvojako. u toku istrage i na glavnom pretresu. fiksirali i obezbijedili dokazi značajni za krivični postupak. Prema 1 Milijana lepir:značaj uviđaja kao kriminalističke radnje u krivično procesnom pravu. na osnovu koje se može zaključiti veza između određenog činjeničnog stanja i krivičnog djela. a krajnji cilj je otkrivanje učinioca krivičnog djela. tako i svako drugo mjesto na kojem se mogu pronadi tragovi krivičnog dijela. Radi lakše elaboracije rad je podijeljen u dva dijela. Pod licem mjesta se podrazumijeva kako samo mjesto izvršenja krivičnog dijela. Na osnovu uviđaja. U odnosu na vrijeme preduzimanja. uviđaj se definiše kao uviđaj koji je zasnovan na procesnoj regulativi. 402. fiksiranje i na trajan način čuvanje tragova od velikog značaja za rasvetljenje krivične stvari. najčešde se preduzima u pretkrivičnom postupku. prikupili. U prvom dijelu govoridu o pojmu uviđaja. 2008. zbog hitnosti očuvanja nekih tragova.Uvod Tema mog seminarskog rada je uviđaj i kriminalističke verzije. dok bi shvatanje uviđaja u širem smislu obuhvatalo i kriminalističke sadržaje.

Uviđaj ima i operativni karakter. 2008. vedu dokazanu vrijednost ima uviđaj koji se preduzima u kradem vremenskom razmaku od izvršenja krivičnog dijela. Rezultati prikupljeni uviđajem. svrha uviđaja se moze podijeliti i prezentovati u nekolko stavki.CiT. itd. sam zapisnik o uviđaju predstavlja jedno od najznačajnih dokaznih sredstava. fiksiraju i protumače svi tragovi. 4 3 4 Vladimir Krivokapid. Simonovic. str. Kriminalistička taktika. Naime. da se otkriju. Pa tako. imaju veliku dokaznu vrijednost u daljem postupku.3 Svrha uviđaja Može se redi da je osnovni cilj uviđaja da pokaže na vezu između određenih tragova i dokaza sa posledicom krivičnog djela i samom krivičnom stvari. samo ukoliko su dobijeni na Zakoniku o krivičnom postupku predviđen način i ako su u skladu sa osnovnim pravilima kriminalistike. da se utvrdi identitet žrtve. Op. jer je u vedini krivičnih djela izvršilac nepoznat. da se utvrde bitni elementi krivičnog djela. U Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore je predviđen zapisnik o uviđaju kao dozvoljeno. da se utvrde indicije po osnovu kojih de se pronadi izvršilac. • • • • Dokazana snaga uviđaja Rezultati prikupljeni uviđajem.266 B.. Pa stoga. uviđaj je kriminalističko operativna i procesna radnja koja se kao neposredno opažanje preduzima na mjestu krivičnog događaja čiji se rezultati dalje razrađuju i koriste za otkrivanje bitnih okolnosti i pravno relevantnih činjenica koje su od značaja za razrjašnjavanje krivičnog događaja. svrha uviđaja je: • da se utvrdi da li je određeni događaj krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. nađeni na licu mjesta. zakonsko dokazno sredstvo. predstavljade značajnu dokaznu vrijednost u postupku. pa ga uz primjenu kriminalističko taktičkih i tehničkih metoda treba otkriti. ili ne. 324 4 . str. Ipak. Beograd. Kvantitet dokazne snage uviđaja zavisi od vremenskog perioda u kojem se uviđaj preduzima.tome.

postavlja se pitanje ko je „tvorac“ kriminalističke verzije? Kriminalističke verzije stvaraju nadležni organi pretkrivičnog i krivičnog postupka. jer se na osnovu rezultata uviđaja stvaraju određene kriminalističke verzije.rs Drago Radulovič. žrtvu i sl. Podgorica. pretkrivičnog i krivičnog postupka na osnovu svih kriminalističkih. Verzija u kriminalistici bi predstavljala svjesno planiranje svih bududih poteza u postupku. ti planovi se ne odnose samo na krivično djelo.Kriminalističke verzije Kriminalističke verzije se mogu poistovjetiti sa planom. str 149 5 . Iz ved navedenih definicije sam ukazala da su to kriminalističke krivičnomaterijalne i krivično-procesne pravno relevantne činjenice. pa čak i da se parališe. odnosno radna pretpostavka o kriminalnoj djelatnosti. posljedice krivičnog djela. U toku i pretkrivičnog i krivičnog postupka na osnovu 5 6 www. Veza između uviđaja i kriminalističkih verzija je uzajamnog karaktera. sudija za istragu ili drugi ovlašdeni organ. U literaturi je postojao različit stav o definisanju kriminalističkih verzija. Obzirom da je Zakonom o krivičnom postupku predviđeno da činjenično stanje predstavlja skup odlučujudih činjenica. 2009. krivični postupak može početi da skrede sa puta. može se redi da se verzije zasnivaju i na pravno relativnom činjeničnom stanju. Uviđaj i kriminalističke verzije Kao jedno od obilježja kriminalističkih verzija jesu upravo činjenice na osnovu kojih se verzije postavljaju. Drugo. Krivično procesno pravo. Iz nevedene definicije bi se moglo zaključiti i nekoliko osnovnih obilježja kriminalističke verzije.pravopedija. oštedenog. Prvo. ved na cijelu krivičnu stvar. One i predstavljaju neku pretpostavku bududeg djelovanja. Verzije u ekonomiji predstavljaju svjesno regulisane raspodjele ukupnog proizvodnog rada na razne oblasti proizvodnje. Kriminalistička verzija bi se mogla odrediti kao misaona konstrukcija. od samog uviđaja zavisi ishod cijelog postupka. Naime. saučesnici). Dakle. koje stvaraju nadležni organi. u kojoj je sadržan cjelishodan plan o svim elementima krivičnog djela i preduzimanju svih neophodnih radnji. krivično-materijalnih i krivično-procesnih pravno relevantnih činjenica5. to može biti državni tužilac. dok se u literaturi može nadi definicija činjeničnog stanja kao skup krivično-materijalnih i krivičnoprocesnih pravno relevantnih činjenica. one predstavljaju određenu misaonu proceduru. Pa se postavlja pitanje koje su to činjenice na osnovu kojih nadležni organi stvaraju kriminalističke verzije. koji se odnose na ved saznajne činjenice o datoj stvari. učiniocu djela. Ukoliko ti rezultati nisu vjerodostojni u svakom pogledu. krivičnom događaju.6 Ipak te činjenice se prvenstveno indicije i dokazi. Najčešde se polazilo od teološkog značenja pa sve do psiholoških. obuhvatajudi tu i učesnike u vršenju krivičnog dijela (izvršilac. Konačno.

rezultata dobijenih uviđajem. međutim. Kolko god bili dobri rezultati uviđaja. neophodno je postupiti sa velikom objektivnošdu uz redovne provjere tih verzija. a i provjere vjerodostojnosti rezultata dobijenih uviđajem. mogu se stvarati kriminalističke verzije. Prilikom stvaranja verzija. Rezultati uviđaja predstavljaju osnov za stvaranje kriminalističkih verzija. Zaključak Kriminalističke verzije u mnogo čemu zavise od rezultata koji su dobijeni uviđajem. oni se mogu protumačiti drugačije i samim tim stvoriti potpuno drugačiju verziju od realne. 6 . može se ustanoviti da na stvaranje verzije utiču i druge okolnosti.

google.LITERATURA Drago Radulovid: Krivično procesno pravo Vladimir Krivokapič: Kriminalistička taktika www.pravopedia.me 7 .rs www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful