P. 1
Jednostavna objašnjenja nekih formula

Jednostavna objašnjenja nekih formula

|Views: 130|Likes:
Published by Nikola Lordan

More info:

Published by: Nikola Lordan on May 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

Jednostavna objašnjenja nekih formula za površinu, oplošje i volumen

Autor: Keith Enevoldsen, originalna stranica na engleskom jeziku: http://thinkzone.wlonk.com/Area/AreaVol.htm Prevela na hrvatski jezik, prilagodila i uz dozvolu autora unijela izmjene: Antonija Horvatek, http://public.carnet.hr/~ahorvate

Pamtiš li formule za površinu, oplošje i volumen bez razumijevanja? Na ovoj stranici možeš naći jednostavna objašnjenja mnogih od njih. Krenut ćemo s jednostavnijim formulama i nastaviti prema složenijima, sve do formula za oplošje i volumen kugle.

Površine geometrijskih likova

Općenito Površina bilo kojeg lika je veličina njegove unutrašnjosti. Mjerne jedinice za površinu su: kvadratni metar (m2), kvadratni decimetar (dm2), kvadratni centimetar (cm2) itd.
Kvadrat čije su stranice duge 1 cm ima površinu 1 cm2. Ako za prekrivanje nekog lika trebamo npr. 4 takva kvadrata, onda je površina tog lika 4 cm2 .

Nadalje: - kvadrat čije su stranice duge 1 dm ima površinu 1 dm2, - kvadrat čije su stranice duge 1 m ima površinu 1 m2,

redak opet a jediničnih kvadrata itd. redak možemo staviti točno a jediničnih kvadrata. 2. P = 1/2 · d 2 . Stoga je ukupan broj jediničnih kvadrata a·b . a površina početnog četverokuta je očito napola manja.u oba slučaja dobivamo isti rezultat. Pravokutnik P= a·b Objašnjenje formule: Formula slijedi iz same definicije pojma površine. Kvadrat P=a2 Objašnjenje formula: Prva formula je posljedica činjenice da je kvadrat specijalni slučaj pravokutnika u kojem je a=b. P = 5 ·2 = 10 cm2 Općenito: Ako su duljine stranica pravokutnika a i b. Napomena: Koju formulu koristiti u konkretnom slučaju. svejedno je po kojoj ćemo formuli računati . tada u 1. u 2. Četverokut s okomitim dijagonalama Objašnjenje formule: P = 1/2 · Četverokut s okomitim dijagonalama d1 i d2 lako docrtamo do pravokutnika sa stranicama d1 i d2. Npr. Površina tog pravokutnika je d1·d2 . d1 · d2 3. a bit će točno b redaka. Ako nekom kvadratu znamo i duljinu stranice i duljinu dijagonale.. ovisi o tome je li nam poznata stranica a ili dijagonala d. Druga formula je posljedica činjenice da se dijagonale kvadrata sijeku pod pravim kutom i formule navedene pod 2.itd. Četverokuti 1.

5. d2 . Romb P = a · va Objašnjenje formula: Prva formula je posljedica činjenice da je romb specijalni slučaj paralelograma u kojem je a=b. 6. Ako nekom rombu znamo i duljine stranica i duljine dijagonala.u oba slučaja dobivamo isti rezultat.4. P = 1/2 · d1 · Druga formula je posljedica činjenice da se dijagonale romba sijeku pod pravim kutom i formule navedene pod 2. Deltoid Objašnjenje formule: P = 1/2 · d1 · Deltoid ima okomite dijagonale. Paralelogram Objašnjenje formule: P = a · Paralelogram možemo prerezati na dva dijela i presložiti ih tako da dobijemo pravokutnik čija će stranica i visina biti va jednake stranici i visini početnog paralelograma. svejedno je po kojoj ćemo formuli računati . Površina paralelograma na slici: = (a+c) · v P 7. d 2 Napomena: Koju formulu koristiti u konkretnom slučaju. Trapez + c) · v P = 1/2 · (a Objašnjenje formule: Svaki trapez je jedan od dva sukladna (jednaka) trapeza koji čine paralelogram s bazom a+c i visinom v. ovisi o tome je li nam poznata stranica a ili dijagonale d1 i d2 . pa je njegova površina jednaka polovini površine tog paralelograma. pa za njega vrijedi formula pod 2.

Krug Objašnjenje: P = r2 π Opseg kruga (tj. Oplošja i volumeni geometrijskih tijela . P = 1/2 · c · vc Drugu formulu dobivamo primjenom formule P=1/2·a·va na stranicu c. Pravokutni trokut Objašnjenje formula: P = 1/2 · a · b Prva formula je posljedica formule za površinu bilo kojeg trokuta (pod 8. pa je njegova površina pola površine paralelograma. 2rπ) puta visina tih trokuta (a to je r). 9.14). Podijelimo krug na kružne isječke.) i toga što je u pravokutnom i trokutu b=va. Tako je definiran broj π (π≈3. Što veći broj isječaka napravimo. Trokut .općenito P = 1/2 · a · va Objašnjenje formule: Svaki trokut je jedan od dva sukladna (jednaka) trokuta koji čine paralelogram. Ukupnu površinu svih tih trokuta dobivamo množenjem: 1/2 puta zbroj njihovih donjih stranica (a one su zajedno duge kao cijela kružnica. to će se ti isječci po svom obliku sve više približavati obliku trokuta. duljina kružnice) je 2rπ.Trokuti 8. tj.

. Površina plašta valjka čiji je polumjer baze r a visina v je P=2rπv . Prizma i valjak 1. a druga je v .kocka čiji su bridovi dugi 1 m ima površinu 1 m3. 3 takve kocke. kubični centimetar (cm3) itd. To je količina npr. dm2. cm2.. Osim kubičnih mjernih jedinica. papira. .kocka čiji su bridovi dugi 1 dm ima površinu 1 dm3. koje bismo trebali da bismo popunili unutrašnjost tijela.Općenito Oplošje tijela je zbroj površina svih likova koji omeđuju to tijelo. kartona. kubični decimetar (dm3).) kojeg bismo upotrijebili pri izradi tog tijela. volumen možemo mjeriti i u litrama (l ). dakle m2. Mjerne jedinice za volumen su: kubični metar (m3). Kocka čiji su bridovi dugi 1 cm ima volumen 1 cm3. Ako za popunjavanje nekog tijela trebamo npr.dobivamo pravokutnik čija je jedna stranica duga koliko i kružnica (dakle 2rπ). vode i sl.. Volumen (obujam) tijela je veličina unutrašnjosti tijela. onda je volumen tog tijela 3 cm3 . To je površina materijala (npr. Mjerne jedinice za oplošje su iste kao i za površinu. . decilitrima (dl ) itd. itd. Veza između tih dviju vrsta mjernih jedinica je: 1 dm3 = 1 l . Objašnjenje: Zamislimo da plašt valjka razrežemo po jednoj izvodnici i razgrnemo ga u ravninu . Nadalje: .. pijeska.

pitamo se s koliko jediničnih kocki možemo popuniti zadanu prizmu ili valjak. Posebno. V=a3.2. bilo uspravnih ili kosih. Dakle. Naime. Objašnjenje iste formule za kosu prizmu i kosi valjak: Za kosu prizmu ili kosi valjak. onda isti taj broj B govori i koliko je jedinčnih kocki potrebno za prekrivanje baze. Objašnjenje: Rezovima po izvodnicama. Piramida i stožac 3. A pomicanjem tih slojeva volumen se ne mijenja! Objašnjenje formula za kvadar. Volumen prizme i valjka. sloj stane točno B jediničnih kocki. volumen kvadra je V=abc. zamislimo da su oni podijeljeni na jako tanke vodoravne slojeve. Budući da površina baze B (po definiciji pojma površine) govori koliko je jedničnih kvadrata potrebno za popunjavanje baze. V=avc. V=r2πv : Te formule dobijemo kad u osnovnu formulu V=Bv uvrstimo formulu za površinu baze u svakom posebnom slučaju i oznake za bridove odnosno za polumjer baze. s bazom površine B i visinom v je V=Bv. volumen kocke V=a3. a volumen valjka V=r2πv . no tada i u 2. te pomakom tih slojeva dobivamo kosu prizmu/valjak (iste baze i visine). sloj stane takoĎer Bjedničnih kocki (slažemo kocku na kocku) itd. podijelimo plašt stošca na kružne isječke. a ukupno ima v slojeva. prilikom popunjavanja prizme/valjka. Stoga je tu ukupno B·v jediničnih kocki. u 1. pa je V=Bv. Površinu svih tih trokuta zajedno dobivamo množenjem: 1/2 puta zbroj njihovih donjih stranica (a to je jednako opsegu baze 2rπ) puta visina tih trokuta s. Objašnjenje glavne formule V=Bv za uspravnu prizmu i uspravni valjak: Za uspravnu prizmu i uspravni valjak ta formula slijedi iz same definicije pojma volumena. njihov se oblik sve više približava obliku trokuta. Povećanjem broja tih isječaka (odnosno smanjivanjem njihove širine). krenimo od uspravne prizme ili valjka.. Površina plašta uspravnog stošca čiji je radijus baze r a duljina izvodnice s je P=rπs. . kocku i valjak.

korak: Konstanta proporcionalnosti mora biti 1/3. te pomaknemo te slojeve da bismo dobili kosu piramidu. ako krenemo od piramide čija je baza kvadrat 1x1. i ako 6 takvih piramida spojimo kao što prikazuje slika. Volumen stošca (bilo uspravnog ili kosog) s polumjerom baze r i visinom v je V=r2πv/3. Naime. Stoga je volumen polazne piramide jednak 1/6. Objašnjenje je isto kao i (gore) za kosu piramidu.4. Budući da je baza krug. Udvostručenje baze će uzrokovati udvostručenje volumena po svakom vodoravnom presjeku. povećanjem broja ravnina dobivena tijela sve više liče piramidama. a njezin je volumen 1. Objašnjenje u 3 koraka: 1. a to je 1/3·B·v . Kosi stožac ima istu formulu. Naime. Naime. korak: Volumen piramide je proporcionalan površini baze B. Udvostručenje visine uzrokovat će udvostručenje volumena po svakom uspravnom presjeku. Iz zbroja njihovih formula za volumen dobivamo Bv/3. 5. Pomakom slojeva volumen se nije promijenio. zamislimo da je ona podijeljena na puuuno tankih vodoravnih slojeva. korak: Kosa piramida ima isti volumen kao i uspravna piramida s istom bazom i visinom. Naime. 2. one će zajedno činiti kocku 1x1x1. Volumen piramide (bilo uspravne ili kose) s površinom baze B i visinom v je V=Bv/3. Objašnjenje: Za volumen stošca vrijedi ista formula kao i za volumen piramide V=Bv/3 . a ujedno i visini v . ako stožac podijelimo s puno ravnina koje prolaze kroz visinu stošca. umjesto Bmožemo uvrstiti r2π te time dobivamo V=r2πv/3. zamislimo da se udvostruči baza ili visina. 3. a visina 1/2. krenimo od uspravne piramide. Kugla .

Hipotenuza većeg trokuta je polumjer sfere. Zbog očite okomitosti i još jednog para kateta tih trokuta. Da bismo to uočili. . ako je udaljenost izmeĎu presječnih ravnina jako mala. 7. a hipotenuza manjeg trokuta smanjenjem udaljenosti izmeĎu presječnih ravnina prelazi u tangentu. Volumen svake piramide jednak je umnošku: 1/3 puta površina baze piramide puta visina piramide (a visina piramide je polumjer kugle r).6. slijedi da je površina cijele sfere jednaka površini cijelog plašta valjka. Otuda slijedi V=4/3·r3π . Gornji crtež prikazuje dva pravokutna trokuta. Stoga su im stranice proporcionalne. odnosno rD=Rd. slijedi da se ti trokuti podudaraju u dva kuta pa su prema K-K poučku slični. dovoljno je uočiti da je oplošje kugle (tj. D je okomit na R. Oba prstena imaju jednake površine! Zašto? Prsten na sferi ima manji polumjer. površina prstena na plaštu valjka jednaka je površini pripadnog prstena na sferi. Objašnjenje : Podijelimo kuglu na što više piramida čije su baze što manjih površina i čiji su vrhovi u središti kugle. Dakle. tj. i to dovodi do jednakosti površina tih dvaju prstena. Oplošje kugle polumjera r je O=4r2π. Budući da to vrijedi za prstene odreĎene bilo kojim bliskim ravninama paralelnima s bazom. Otuda slijedi 2Rπd = 2rπD. Volumen kugle je V=4/3 ·r3π . ali zato je širi od prstena na plaštu valjka. prvo zamislimo da je kugla smještena u takav valjak. Objašnjenje: Uočimo da je površina plašta valjka koji ima polumjer baze r i visinu 2r upravo P=2rπv = 2rπ·2r = 4r2π . a nakon zbrajanja svih tih volumena dobivamo umnožak: 1/3 puta površina cijele sfere (a to je 4r2π ) puta polumjer kugle r . IzmeĎu tih dviju ravnina dobivamo prsten na plaštu valjka i prsten na sferi. pa vrijedi r/R=d/D. pa je okomita na polumjer R. Zatim zamislimo da i kuglu i valjak prerežemo dvjema ravninama koje su paralelne s bazom valjka i čija je meĎusobna udaljenost vrlo mala. površina sfere) jednaka površini plašta takvog valjka.

Povijesna napomena: Prva osoba koja je otkrila kako se računaju oplošje i volumen kugle bio je Arhimed.wlonk.hr/~ahorvate Najtoplije zahvaljujem autoru na dopuštenju da stranicu prevedem na hrvatski jezik. unesem promjene i objavim u sklopu svojih web stranica. PDF format na engleskom jeziku PDF | Uvjeti korištenja | Kupite poster Autor: Keith Enevoldsen Originalna stranica na engleskom jeziku: http://thinkzone.com/Area/AreaVol.htm Home stranica: Keith Enevoldsen's Think Zone Prevela na hrvatski jezik. Antonija Horvatek .carnet. prilagodila i uz dozvolu autora unijela izmjene: Antonija Horvatek Prevedenu stranicu možete naći na: http://public.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->