P. 1
SE_sestrinske_dijagnoze

SE_sestrinske_dijagnoze

|Views: 972|Likes:
Published by Jelena Barisic

More info:

Published by: Jelena Barisic on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

SESTRINSKE DIJAGNOZE

Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
Zagreb, 2011.
Slava Šepec, dipl. med. techn.; Biljana Kurtović, bacc.med.techn.;
Tatjana Munko, bacc.med.techn; Maša Vico, bacc.med.techn;
Damjan Abcu Aldan, bacc.med.techn; Dijana Babić, bacc.med.techn;
Ana Turina, bacc.med.techn
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 1 14.3.2011 11:08:37
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Izdavač:
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
Urednica:
Dragica Šimunec
Recenzent:
dr.sc. Sonja Kalauz
Tisak & grafičko oblikovanje:
Alfacommerce d.o.o.
ISBN: 978-953-95388-4-2
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 2 14.3.2011 11:08:37
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
Uvod
Nakon izrade sestrinske liste, kategorizacije pacijenata ovisno o potrebama za zdravstvenom
njegom i izrade standardiziranih postupaka u zdravstvenoj njezi, logičnim slijedom, Hrvatska
komora medicinskih sestara je pristupila izradi sestrinskih dijagnoza uobličenih u opće pla-
nove zdravstvene njege.
Imajući u vidu proces edukacije koji je prošla većina medicinskih sestara prvostupnica,
izrađene su sestrinske dijagnoze i planovi zdravstvene njege u cilju pomoći izrade individual-
iziranih planova zdravstvene njege.
Opći planovi zdravstvene njege su izrađeni na način da svaka medicinska sestra prvostupni-
ca, može odabrati dijagnozu zdravstvene njege. Uz svaku dijagnozu su pribrojeni najčešći
mogući kritični čimbenici, moguća vodeća obilježja, najčešći ciljevi, intervencije i neke
moguće evaluacije.
Kako koristiti sestrinske dijagnoze i Planove zdravstvene njege?
Opći plan vodi medicinsku sestru kroz korake prikupljanja podataka koji su potrebni za odabir
adekvatnog cilja i intervencije.
Opći plan pruža mogućnost odabira kritičnih čimbenika, vodećih obilježja, mogućnost odabi-
ra ciljeva, intervencija i evaluacije. Jasno je da nije bilo moguće pobrojiti sve ciljeve, interven-
cije i ishode / evaluaciju, mogućih unutar jedne dijagnoze, ali planovi su jasan vodič kako
medicinska sestra prvostupnica, u slučaju potrebe, može odrediti cilj ili neku specifčnu inter-
venciju. Ciljevi, intervencije i evaluacija će za svakog pacijenta biti različiti. Medicinska sestra,
koja planira zdravstvenu njegu i izrađuje plan zdravstvene njege, može odabrati bilo koju
ponuđenu opciju od kritičnih čimbenika, vodećih obilježja, ciljeva, intervencija ili evaluacije.
Opći planovi se ne smiju samo prepisati. U jednom planu je nabrojeno većina mogućnosti, a
sestra će odabrati onu opciju koja je prikladna njezinom pacijentu i mogućnosti zdravstvene
ustanove da provede planiranu zdravstvenu njegu. Npr. dijagnoza „Totalna inkontinencija“
u intervencijama pruža mogućnost primjene pelena, kondom katetera, uspostavu trajnog
katetera. Medicinska sestra će odabrati onu intervenciju koja je prihvatljiva za tog pacijenta.
Isto tako će moći upisati osobitost ukoliko je ne nalazi u općem planu zdravstvene njege.
Medicinska sestra će moći iz ponuđenih opcija odabrati po prioritetu onu opciju koja je
najprikladnija za pacijenta čiji plan izrađuje.
U ovom času je radna grupa u sastavu: Slava Šepec, dipl. med. techn, voditeljica grupe, Biljana
Kurtović, dipl. med. techn, Tatjana Munko, dipl. med. techn, Maša Vico, dipl. med. techn, Dam-
jan Abcu Aldan, dipl. med. techn, Dijana Babić, dipl. med. techn, Ana Turina, dipl. med. techn,
pripremila 23 dijagnoze zdravstvene njege i opće Planove zdravstvene njege za te dijagnoze.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 3 14.3.2011 11:08:37
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Opći planovi zdravstvene njege su izrađeni za slijedeće dijagnoze:
• Anksioznost
• Dehidracija
• Dekubitus
• Funkcionalnainkontinencija
• Hipotermija
• Hipertermija
• Opstipacija
• Oštećenjesluzniceusnešupljine
• Proljev
• Refeksnainkontinencija
• Smanjenaprohodnostdišnihputova
• Smanjenopodnošenjenapora
• Smanjenamogućnostbrigeosebi–eliminacija
• Smanjenamogućnostbrigeosebi–kupanje
• Smanjenamogućnostbrigeosebi–hranjenje
• Smanjenamogućnostbrigeosebi–odijevanjeidotjerivanje
• Stresinkontinencija
• Totalnainkontinencija
• Urgentnainkontinencija
• Visokrizikzadekubitus
• Visokrizikzaozljede
• Visokrizikzaopstipaciju
• Visokrizikzainfekciju
DijagnozeiPlanovezdravstvenenjegesupregledaliiodobriličlanoviStručnogvijećaHKMS.
Slava Šepec, dipl. ms.
Zagreb, 2011. godine
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 4 14.3.2011 11:08:37
Sadržaj
1. Anksioznost ....................................................................................................................................................5
2. Dehidracija .....................................................................................................................................................8
3. Dekubitus .....................................................................................................................................................15
4. Funkcionalna inkontinencija .................................................................................................................20
5. Hipertermija .................................................................................................................................................22
6. Hipotermija .................................................................................................................................................25
7. Opstipacija ...................................................................................................................................................29
8. Oštećenje sluznice usne šupljine .........................................................................................................32
9. Proljev ............................................................................................................................................................35
10. Refeksna inkontinencija .........................................................................................................................38
11. Smanjena prohodnost dišnih puteva .................................................................................................40
12. Smanjeno podnošenje napora .............................................................................................................43
13. Smanjena mogućnost brige za sebe
- odijevanje i dotjerivanje ..................................................................................................................47
14. Smanjena mogućnost brige za sebe
- eliminacija ............................................................................................................................................50
15. Smanjena mogućnost brige za sebe
- osobna higijena...................................................................................................................................53
16. Smanjena mogućnost brige za sebe
- hranjenje ................................................................................................................................................57
17. Stres inkontinencija ..................................................................................................................................61
18. Totalna inkontinencija .............................................................................................................................64
19. Urgentna inkontinencija .........................................................................................................................66
20. Visoki rizik za dekubitus ..........................................................................................................................68
21. Visoki rizik za infekciju ..............................................................................................................................71
22. Visoki rizik za opstipaciju ........................................................................................................................75
23. Visoki rizik za ozljede ............................................................................................................................... 78
24. Literatura........................................................................................................................................................82
25. Prilozi:
• Sestrinska lista
• Razvrstavanja pacijenata u kategorije ovisno o potrebama za zdravstvenom njegom
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 5 14.3.2011 11:08:37
SESTRINSKE DIJAGNOZE
6
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
ANKSIOZNOST
Defnicija – Nejasan osjećaj neugode i / ili straha praćen psihomotornom napetošću, pani-
kom, tjeskobom, najčešće uzrokovan prijetećom opasnosti, gubitkom kontrole i sigurnosti s
kojom se pojedinac ne može suočiti.
PrikuPljanje Podataka
1. Procijeniti stupanj anksioznosti pacijenta (simptomi mogu biti od smanjene komuni-
kativnosti do napada panike praćeno fziološkim obilježjima – vidi vodeća obilježja).
2. Procijeniti pacijentove metode suočavanja s anksioznošću i stresom - kroz razgovor,
od pacijenta i obitelji saznati prethodna suočavanja sa sličnim stanjem.
3. Saznati od pacijenta povezanost između pojave anksioznosti i činitelja koji do nje
dovode.
4. Fizikalni pregled – utvrditi postoje li znaci samoozljeđivanja.
kritični čimbenici
1. Dijagnostičke i medicinske procedure/postupci.
2. Prijetnja fzičkoj i emocionalnoj cjelovitosti.
3. Promjena uloga.
4. Promjena okoline i rutine.
5. Izoliranost (osjećaj izolacije).
6. Smanjena mogućnost kontrole okoline.
7. Strah od smrti .
8. Prijetnja socioekonomskom statusu.
9. Interpersonalni konfikti.
10. Nepoznati čimbenici – nema razloga za nastajanje vodećih obilježja.
Vodeća obilježja
1. Hipertenzija, tahikardija ili tahipneja
2. Razdražljivost
3. Umor
4. Verbalizacija straha i napetosti
5. Osjećaj bespomoćnosti
6. Otežana koncentracija
7. Otežano suočavanje s problemom
8. Smanjena komunikativnost
9. Glavobolja
10. Mučnina i/ili proljev
11. Otežan san
12. Plačljivost
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 6 14.3.2011 11:08:37
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
7
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
13. Vrtoglavica
14. Pojačano znojenje
15. Učestalo mokrenje
16. Sklonost ozljeđivanju
mogući ciljeVi
1. Pacijent će moći prepoznati i nabrojiti znakove i čimbenike rizika anksioznosti.
2. Pacijent će se pozitivno suočiti s anksioznosti.
3. Pacijent će znati opisati smanjenu razinu anksioznosti.
4. Pacijent neće ozlijediti sebe ili druge osobe.
interVencije
1. Stvoriti profesionalan empatijski odnos - pacijentu pokazati razumijevanje njegovih
osjećaja.
2. Stvoriti osjećaj sigurnosti. Biti uz pacijenta kada je to potrebno.
3. Opažati neverbalne izraze anksioznosti, izvijestiti o njima (smanjena
komunikativnost, razdražljivost do agresije...).
4. Stvoriti osjećaj povjerenja i pokazati stručnost.
5. Pacijenta upoznati s okolinom, aktivnostima, osobljem i ostalim pacijentima.
6. Redovito informirati pacijenta o tretmanu i planiranim postupcima.
7. Dogovoriti s pacijentom koje informacije i kome se smiju reći.
8. Poučiti pacijenta postupcima/procedurama koje će se provoditi.
9. Koristiti razumljiv jezik pri poučavanju i informiranju pacijenta.
10. Održavati red i predvidljivost u planiranim i svakodnevnim aktivnostima.
11. Osigurati mirnu i tihu okolinu: smanjenje buke, primjena umirujuće glazbe i sl.
12. Omogućiti pacijentu da sudjeluje u donošenju odluka.
13. Prihvatiti i poštivati pacijentove kulturološke razlike pri zadovoljavanju njegovih
potreba.
14. Potaknuti pacijenta da potraži pomoć od sestre ili bližnjih kada osjeti anksioznost.
15. Potaknuti pacijenta da prepozna situacije (činitelje) koji potiču anksioznost.
16. Potaknuti pacijenta da izrazi svoje osjećaje.
17. Izbjegavati površnu potporu, tješenje i žaljenje.
18. Pomoći i podučiti pacijenta vođenju postupaka smanjivanja anksioznosti:
• vođena imaginacija/vizualizacija ugodnih trenutaka
• vježbe dubokog disanja i mišićne relaksacije
• okupacijska terapija (glazboterapija, likovna terapija)
• humor
• terapeutska masaža i dodir
19. Poučiti pacijenta pravilnom uzimanju anksiolitika.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 7 14.3.2011 11:08:37
SESTRINSKE DIJAGNOZE
8
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
20. Kontrolirati i nadzirati uzimanje terapije.
21. Predložiti psihijatrijsku procjenu i tretman ukoliko su simptomi anksioznosti i dalje
prisutni.
22. Stvoriti sigurnu okolinu za pacijenta (ukloniti predmete kojima bi pacijent mogao
nanijeti ozljede…).
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent prepoznaje znakove anksioznosti i verbalizira ih.
2. Pacijent se pozitivno suočava s anksioznosti - opisati
3. Pacijent se negativno suočava s anksioznosti - opisati
4. Pacijent opisuje smanjenu razinu anksioznosti.
5. Pacijent opisuje povećanu razinu anksioznosti.
6. Tijekom boravka u bolnici nije došlo do ozljeda.
7. Tijekom boravka u bolnici je došlo do ozljeda (opisatiozljede).
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 8 14.3.2011 11:08:37
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
9
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
DEHIDRACIJA
Defnicija - Stanje u kojem je prisutan defcit intersticijalnog, intracelularnog ili intravaskularnog
volumena tekućine.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o unosu i izlučivanju tekućina.
2. Prikupiti podatke o vitalnim funkcijama: krvni tlak, puls, disanje, temperatura.
3. Prikupiti podatke o turgoru kože, stanju sluznice, popunjenosti vratnih vena.
4. Prikupiti podatke o mentalnom statusu pacijenta.
5. Prikupiti podatke o uporabi laksativa i diuretika.
6. Prikupiti podatke o stupnju samostalnosti.
7. Prikupiti podatke o postojećim bolestima koje mogu dovesti do dehidracije.
8. Prikupiti podatke o gubitku tekućina prirodnim putovima: povraćanje, proljev,
znojenje, mokrenje.
9. Prikupiti podatke o gubitku tekućina umjetnim putovima (drenaže...).
10. Prikupiti podatke o prehrambenim navikama i unosu tekućine.
11. Prikupiti podatke o izgledu urina i specifčnoj težini.
12. Prikupiti podatke krvnih nalaza: hemoglobin, hematokrit, urea, kretatinin, elektroliti.
13. Prikupiti podatke o prisutnosti boli.
14. Intervjuom pacijenta i uvidom u medicinsku dokumentaciju utvrditi moguće uzroke
dehidracije (npr. povraćanje, proljev, povišena tjelesna temperatura, neregulirani
dijabetes TIPA II, diuretska terapija…).
kritični čimbenici
1. Medicinska stanja / bolesti
• Pojačani otpust urina sekundarno: dijabetes insipidus, hiperkalcemija, dijabetička
ketoacidoza.
• Gubitak tekućina u „treći“ prostor sekundarno: opekotine, crush ozljede, infekcije,
krvarenja mekih tkiva (posljedica prijeloma i penetracijskih rana).
• Gubitak tekućina (sekundarno): proljev, povraćanje, gastrointestinalno krvarenje,
akutni abdomen, povišena tjelesna temperatura, drenažom (nazogastrična sonda,
rana, pojačano menstrualno krvarenje...).
• Abnormalno znojenje sekundarno: delirium tremens, povišena tjelesna temperatura,
panična ataka, heroinska kriza…
• Oslabljen/oštećen poticaj za žeđ sekundarno: CVI, trauma glave, stariji/gerijatrijski
pacijenti.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 9 14.3.2011 11:08:37
SESTRINSKE DIJAGNOZE
10
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
2. Emocionalni faktori
• Apatija
3. Osobni / okolinski čimbenici
• Izmijenjen stupanj svijesti (koma...)
• Nedostatak znanja (neupućenost)
• Ekstremna vrućina/suša
• Pretjerana konzumacija alkoholnih i kofeinskih napitaka
• Veliki tjelesni napori
• Stres
• Smanjena motivacija za uzimanje tekućina sekundarno: dijeta/post, hranjenje putem
nazogastrične sonde
• Otežano gutanje ili samo hranjenje, sekundarno: bol grla ili usne šupljine, umor
• Nedostupnost pitke vode sekundarno: beskućnici, udaljena mjesta stanovanja bez
pitke vode, zagađena voda, smanjena mogućnost brige o sebi (bolesnik ne može
sam uzeti tekućinu, piti, ne može doći do izvora tekućine), izletnici na udaljenim
nenaseljenim/nedostupnim područjima
4. Psihički čimbenici / bolesti
• Depresija
• Anoreksija, nervoza
• Alkoholizam
5. Lijekovi
• Pretjerano uzimanje laksativa, diuretika...
6. Novorođenčad / djeca
• Povećana osjetljivost sekundarno; nemogućnost samostalnog uzimanja tekućine.
7. Starije osobe
• Povećana osjetljivost sekundarno; smanjene rezerve tjelesnih tekućina, smanjen
osjećaj za žeđ.
Vodeća obilježja
1. Pad krvnog tlaka
2. Smanjena punjenost vena
3. Ubrzan/oslabljen puls
4. Porast tjelesne temperature
5. Uvučena fontanela
6. Slabost
7. Umor
8. Povećan broj respiracija
9. Oslabljen turgor kože
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 10 14.3.2011 11:08:38
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
11
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
10. Suha, blijeda koža
11. Suha, ljepljiva sluznica
12. Letargija, smetenost, koma
13. Pojačana žeđ
14. Upale oči, mekane očne jabučice
15. Nagli pad tjelesne težine (preko noći)
16. Neujednačen promet tekućina
17. Izlučivanje urina manje od 50 ml/h
18. Porast specifčne težine urina
19. Porast uree i kreatinina u serumu
20. Povišen hematokrit
21. Poremećaj elektrolita (Na, K ...)
22. Pad centralnog venskog tlaka
mogući ciljeVi
1. Pacijent će razumjeti uzroke problema i načine na koje mu se pomaže, pokazati će
želju i interes za uzimanjem tekućine.
2. Pacijent neće pokazivati znakove i simptome dehidracije, imati će dobar (elastičan)
turgor kože, vlažan jezik i sluznice kroz 24 sata.
3. Pacijent će povećati unos tekućine na minimalno 2000 ml/24sata. Diureza će viša od
1300 ml/dan (ili min 30 ml/sat), a specifčna težina urina biti će u granicama normalnih
vrijednosti za 48 sati.
4. Krvni tlak, puls, tjelesna temperatura i disanje u pacijenta će biti u granicama normalnih
vrijednosti.
interVencije
1. Objasniti pacijentu važnost unosa propisane količine tekućine i dogovoriti količinu i
vrijeme pijenja tekućine tijekom 24h.
2. Osigurati pacijentu svježu vodu i slamku ili napitak koji preferira tijekom 24 sata (npr.
1200 ml danju, 800 ml navečer, 200 ml noću), te je postaviti pokraj kreveta nadohvat
ruke.
3. Pomoći pacijentu ukoliko nije u mogućnosti piti samostalno.
4. Uputiti pacijenta da napici kao kava, čaj, te sok od grapefruita imaju diuretski učinak
koji može dovesti do još većeg gubitka tekućine.
5. Opažati rane i kasne znakove i simptome hipovolemije:
• nemir, slabost, mišićni grčevi, ortostatska hipotenzija
• kasni znaci: oligurija, bol u abdomenu i prsima, cijanoza, hladna i vlažna koža.
6. Pratiti promet tekućina – unos svih tekućina i izlučivanje.
7. Pratiti diurezu, specifčnu težinu urina, boju i miris urina.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 11 14.3.2011 11:08:38
SESTRINSKE DIJAGNOZE
12
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
8. Pratiti i zabilježiti gubitak tekućina kod drenažnih sustava, proljeva, povraćanja,
krvarenja
9. Mjeriti tjelesnu težinu pacijenta obvezno ujutro prije doručka, te po potrebi tijekom
dana - posebice ako postoji dokaz o povećanoj diurezi ili gubitku tekućina.
10. Vagati pacijenta u istoj odjeći i na istoj vagi.
11. Kod hemodinamske nestabilnosti mjeriti vitalne funkcije – kako je ordinirano.
12. Uspostaviti kontinuirani monitoring vitalnih funkcija.
13. Mjeriti vitalne funkcije svaka 4 sata kod stabilnih pacijenata.
14. Opažati i zabilježiti pojavu tahikardije, tahipneje, oslabljen puls, hipotenziju, povišenu
ili sniženu tjelesnu temperaturu.
15. Uočavati znakove promijenjenog mentalnog statusa: razdražljivost, smetenost,
pospanost...
16. Uočavati znakove opterećenja cirkulacije: glavobolja, zažarena/crvena koža, tahikardija,
distenzija vena, povišen CVT, kratkoća daha, povišeni krvni tlak, tahipneja, kašalj.
17. Pratiti vrijednosti laboratorijskih nalaza krvi; hemoglobin, hematokrit, urea, kreatinin.
18. Provoditi oralnu higijenu dva puta dnevno ili više.
19. Ponuditi različite vrste tekućina (npr. zamrznuti sok, sladoled, voda, mlijeko…).
20. Ponuditi primjerene posude za pijenje: čaše, slamke u bojama…
21. Objasniti pacijentu da se ne oslanja na žeđ kao indikator za uzimanje tekućine.
22. Naučiti pacijenta da nadzire svoju hidraciju praćenjem boje urina.
interVencije kod teže dehidracije
1. Predložiti nadoknadu tekućine parenteralno.
2. Postaviti i održavati intravenozni kateter s većim protokom.
3. Primijeniti parenteralnu infuziju kako je propisano.
Održavati brzinu intravenskog protoka.
4. Primijeniti druge lijekove kako je propisano i lijekove protiv dijareje kako je
propisano.
5. Voditi evidenciju unosa i izlučivanja tekućine tijekom 24 h.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent je hidriran, pije _______ ml tekućine kroz 24 sata, turgor kože i sluznice su
dobrog stanja, vrijednosti krvnog tlaka ______, pulsa ______, respiracija________,
tjelesna temperatura je__________, diureza je __________ml/h.
2. Pacijent pokazuje želju i interes za uzimanjem tekućine.
3. Pacijent prepoznaje znakove dehidracije i izvještava o njima.
4. Pacijent nije povećao unos tekućine do 2000 ml kroz 24 sata per os, te je ordinirana
parenteralna nadoknada tekućine __________ml.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 12 14.3.2011 11:08:38
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
13
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
5. Tjelesna težina pacijenta je _______. Ne gubi / dobiva na tjelesnoj težini
6. Pacijent je i dalje dehidriran, diureza je nakon 48h________ml, specifčna težina urina
je_______,
StuPnjeVi dehidracije
ZnakoVi i
SimPtomi
blaga
(gubitak < 5 %)
umjerena
(gubitak 10 %)
teška
(gubitak 15 %)
Sluznice
Turgor kože
Prednja
fontanela
Oči (izgled)
Srčana
frekvencija
Respiratorna
frekvenca
Krvni tlak
Koža
Kapilarno
punjenje
Mentalni
status
Djelomično suha
Normalan
Normalna
Normalne
Normalna
Normalna
Normalan
Blijeda, topla
Normalno
Budan
Suha
Snižen (slab)
Uvučena
Uvučene
Povišena
Povišena
Minimalno snižen
Veoma blijeda do
hladna, prošarana
Minimalno
usporeno
Razdražljivost
Suha, ispucana
Veoma slab
Uvučena
Uvučene
Povišena
Povišena
Snižen
Prošarana do
cijanotična, hladna
Usporeno
Letargičan
(pospan)
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 13 14.3.2011 11:08:38
SESTRINSKE DIJAGNOZE
14
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
DEKUBITUS
Defnicija - Oštećenje tkiva koje nastaje kao posljedica djelovanja mnogostrukih vanjskih i
unutarnjih čimbenika.
StuPnjeVi dekubituSa:
I. Crvenilo / eritem na intaktnoj koži koje ne bijeli na pritisak.
II. Oštećenje površinskog sloja kože, vidljivo kao oguljotina, bula / mjehur, crvenilo sa
središnjom hiperpigmentacijom.
III. Potpuno oštećenje tkiva kože koje zahvaća potkožni sloj, ali ne prodire kroz mišićnu
fasciju.
IV. Izražene ulcerativne promjene koje osim kože i potkože zahvaćaju mišićno tkivo,
potporne strukture i kosti.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o stupnju dekubitusa i lokalizaciji.
2. Prikupiti podatke o boli, sekreciji, boji kože, mirisu sekrecije, temperaturi.
3. Učiniti fzikalni pregled s posebnim osvrtom na predilekcijska mjesta.
4. Procijeniti rizik za nastanak dekubitusa - Braden skala (Braden Q za pedijatriju).
5. Procijeniti stupanj pokretljivosti i mogućnost samozbrinjavanja pacijenta.
6. Prikupiti podatke o laboratorijskim pokazateljima: hemoglobin, hematokrit, serumski
albumin, fosfor, magnezij.
7. Prikupiti podatke o ranijim načinima zbrinjavanja dekubitusa.
8. Prikupiti podatke o medicinskim dijagnozama (vidi kritične čimbenike).
9. Procijeniti stanje svijesti pacijenta.
10. Prikupiti podatke o socioekonomskom statusu pacijenta.
11. Procijeniti pacijentovo razumijevanje novonastale situacije.
12. Procijeniti pacijentovu sposobnost usvajanja novih znanja.
kritični čimbenici
1. Medicinska stanja / bolesti
• nedovoljna/ smanjena tkivna cirkulacija
• kronične bolesti: dijabetes melitus, plućne, kardiovaskularne, sistemne bolesti,
psihičke bolesti
• anemija
• poremećaj prehrane: pretilost, malnutricija
• upalni procesi dermalno - epidermalnih sveza
• autoimune bolesti: lupus erithematosus, sklerodermija
• metaboličke i endokrine bolesti: hepatitis, ciroza, tumori, bubrežno zatajenje,
bolesti štitnjače
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 14 14.3.2011 11:08:38
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
15
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
• bakterijske, virusne ili gljivične infekcije: impetigo, folikulitis, celulitis, herpes zoster,
herpes simplex, AIDS, gingivitis, atletsko stopalo
• smanjena pokretnost / nepokretnost
2. Lijekovi / terapijski postupci
• sedacija, kirurški zahvat, dijagnostički postupak
• uporaba fksatora i ortopedskih pomagala
• primjena gipsanih udlaga, prevoja, traka, otopina
• NPO status - ništa per os
• terapijske promjene tjelesne temperature
• primjena invazivnih katetera/pomagala
3. Osobni/ okolinski
• iritacija tkiva djelovanjem čimbenika iz okoline
• izloženost izlučevinama – stolica, urin, znoj
• radijacija/opekline od sunca
• povišena tjelesna temperatura
• kemijski štetne tvari – sapuni, dezinfcijensi
• bol, umor, nedostatak motivacije za kretanje
• kognitivni/senzorni/motorički defcit – neosjetljivost na bol, toplinu, hladnoću
• neadekvatne osobne navike (higijenske, prehrambene, vezane za odmor i
spavanje)
• starija životna dob
Vodeća obilježja
I° crvenilo (eritem), svrbež, topla koža, bol
II° oštećenje epidermalnog i dermalnog tkiva, bol, crvena okolina, topla koža, bula,
oguljena koža, sekrecija
III°destrukcija kože i potkožnog tkiva, bol, sekrecija-serozna, gnojna, krvava, toplina
tkiva, znaci infekcije - temperatura, neugodan miris, porast laboratorijskih vrijednosti
IV° destrukcija kože, potkožnog tkiva, mišićnog tkiva i kosti, nekroza tkiva, sekrecija,
bol, znaci infekcije - temperatura, neugodan miris, porast laboratorijskih vrijednosti.
IV°dekubitusa može izgledati i kao destrukcija potkožnih struktura-mišića do kosti uz
očuvan integritet kože. Područje je lividno, na dodir mekano i bolno.
ciljeVi
1. Postojeći stupanj dekubitusa neće prijeći u viši stupanj
2. Postići će se smanjenje veličine dekubitusa (utvrditi vremenski okvir)
3. Kirurška rana će cijeliti per primam
4. Neće doći do popratne komplikacije (infekcija, bol)
5. Pacijent i obitelj će usvojiti znanja o preventivnim mjerama i njihovoj važnosti u
sprečavanju dekubitusa
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 15 14.3.2011 11:08:38
SESTRINSKE DIJAGNOZE
16
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
interVencije
1. Procijeniti stanje dekubitusa pri prijemu pacijenta i svakodnevno.
2. Opisati stupanj dekubitusa, veličinu (izmjeriti!), lokaciju, sekreciju, nekrotično tkivo,
granulacije.
3. Dokumentirati, posebno pratiti sve promjene u odnosu na raniji status.
4. Utvrditi plan zbrinjavanja dekubitalne rane.
5. Procijeniti potrebu uključivanja drugih stručnjaka u zbrinjavanje dekubitusa.
6. Pažljivo očistiti crveno područje pH neutralnim sapunom i vodom, sapun isprati i
posušiti kožu. Izbjegavati primjenu sredstava koja dodatno isušuju i narušavaju pH
kože (puder, dezinfcijensi).
7. Stimulirati cirkulaciju „čupkanjem“ kože oko ugroženog područja, ne masirati.
8. Zaštititi površinu intaktne kože s jednim ili kombinacijom sljedećega:
• nanijeti tanki sloj sredstva za zaštitu i obnovu kože (krema, gel, pjena)
• pokriti područje tankom prozirnom oblogom
• pokriti područje hidrokoloidnom oblogom, osigurati rubove hipoalergijskom
ljepljivom trakom - poštivati upute proizvođača
9. Isprati unutrašnjost dekubitusa sterilnom fziološkom otopinom, očistiti kružnim
pokretima u smjeru od unutra prema van, za ispiranje dubokih lezija koristiti štrcaljku
10. Asistirati kod kirurškog debridmana nekrotičnog tkiva, zaštititi granulacije od
daljnjeg ozljeđivanja.
11. Održavati vlažnost unutrašnjosti dekubitalne rane kako bi se potaknulo cijeljenje.
12. Ispuniti unutrašnjost dekubitalne rane propisanim hidrokoloidnim gelom.
13. Prekriti dekubitalnu ranu propisanom sekundarnom oblogom: alginatnom oblogom,
hidrokoloidnom oblogom ili sterilnim prijevojem (gaza). Osigurati rubove prijevoja ili
obloge ljepljivom hipoalergijskim fasterom.
14. Izmijeniti podlogu ili prijevoj na dekubitalnoj rani.
15. Pratiti pojavu kliničkih znakova infekcije dekubitalne rane: miris, sekrecija, crvenilo,
edem, porast temperature.
16. Osigurati optimalnu hidraciju pacijenta _______ml/24h.
17. Pratiti znakove i simptome hidracije: CVT, diurezu, specifčnu težinu urina i stanje
sluznice usne šupljine.
18. Unositi propisanu pojačanu količinu bjelančevina i ugljikohidrata.
19. Uvesti u prehranu ordinirane suplemente (vitamin B i C i ostale nutrijente).
20. Vagati pacijenta.
21. Kontrolirati ordinirani serumski albumin.
22. Nadzirati pojavu edema.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 16 14.3.2011 11:08:38
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
17
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
23. Održavati higijenu kože, koristiti blagi sapun (neutralni pH) i vodu, obvezno isprati
sapun, posušiti kožu i zaštititi sredstvom koje će očuvati vlažnost: krema, mlijeko za
tijelo...
24. Održavati higijenu kreveta i posteljnog rublja: čiste, suhe, zategnute plahte, bez
nabora, ukloniti ostatke hrane, papirnate rupčiće i sl.
25. Mijenjati položaj pacijenta u krevetu svakih 1 sat.
26. Mijenjati položaj pacijenta u krevetu svaka 2 sata.
27. Pojačati učestalost izmjene položaja ukoliko se pojave nova crvena područja čija
prisutnost ne nestaje unutar 1 sata od promjene položaja.
28. Ograničiti podizanje pacijenta u visoki Fowlerov položaj do 30 minuta u jednom
postupku.
29. Primijeniti niski Fowlerov položaj i ležeći bočni s podignutim uzglavljem za 30
stupnjeva.
30. Podložiti jastuke pod potkoljenice pacijenta.
31. Podložiti jastuke pod podlaktice pacijenta.
32. Podložiti jastuke pod leđa pacijenta.
33. Podložiti jastuke između koljena pacijenta.
34. Osloboditi pacijentove uške pritiska.
35. Primijeniti antidekubitalne madrace i jastuke koji umanjuju pritisak: punjene pjenom,
zrakom, vodom ili gelom.
36. Položaj pacijenta u krevetu mijenjati podizanjem (ne povlačiti!), podložiti plahtu pod
dio koji premještamo kako bi se minimaliziralo trenje o podlogu.
37. Osigurati dovoljan broj osoblja.
38. Provoditi aktivne i pasivne vježbe ekstremiteta, vježbe cirkulacije te što raniju
mobilizaciju pacijenta (sjedenje uz rub kreveta, sjedenje u stolici, hodanje uz pomoć).
39. Podučiti pacijenta, samostalnosti promjene položaja tijela koristeći trapez, rukohvate
na stolici ili ogradice.
40. Primijeniti propisana sredstva protiv boli.
41. Educirati pacijenta i obitelj o čimbenicima koji uzrokuju oštećenje kože i nastanak
dekubitusa.
42. Dnevno procjenjivati rizik za nastanak dekubitusa.
43. Procjenjivati rizik za nastanak dekubitusa ____________ tjedno.
44. Educirati pacijenta i obitelj o mjerama prevencije oštećenja kože.
45. Educirati pacijenta i obitelj o pravilnom postupku s dekubitalnom ranom kod kuće.
46. Obitelji i pacijentu omogućiti edukativni materijal.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 17 14.3.2011 11:08:38
SESTRINSKE DIJAGNOZE
18
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
mogući iShodi / eValuacija
1. Dekubitalna rana cijeli. Na rubovima rane je granulacijsko tkivo.
2. Pacijent je bez znakova i simptoma infekcije.
3. Pacijent i obitelj prepoznaju čimbenike rizika za oštećenje kože.
4. Pacijent i obitelj sudjeluju u provođenju preventivnih mjera.
5. Dolazi do progresije stupnja dekubitalne rane ________ .
6. Pojavili su se znakovi infekcije dekubitalne rane____________ .
7. Pacijent i obitelj nisu usvojili znanja o zbrinjavanju dekubitalne rane, odbijaju
suradnju.
8. Došlo je do pojave novih dekubitalnih rana na ______, °
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 18 14.3.2011 11:08:38
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
19
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
FUNKCIONALNA INKONTINENCIJA
Defnicija – Nemogućnost zadržavanja mokraće kod osoba koja inače kontrolira eliminaciju,
ali uslijed okolinskih prepreka, tjelesnih nedostataka ili senzornih promjena ne stiže na
vrijeme do toaleta.
PrikuPljanje Podataka
1. Pitati pacijenta ima li podražaj na mokrenje.
2. Provjeriti dostupnost toaleta ili noćne posude (sani kolica).
3. Provjeriti pacijentovu sposobnost da dođe do toaleta.
4. Provjeriti pacijentovu učestalost podražaja na mokrenje.
5. Prikupiti podatke o prijašnjim bolestima (kronične, neurološke, artritis).
6. Procijeniti stupanj pokretljivosti.
7. Procijeniti kognitivni i senzorni defcit.
8. Procijeniti okolinske barijere (stolci, kolica, zvono, daljina, dostupnost pomagala…).
9. Prikupiti podatke o traumi (kralježnice, mozga) i operativnim zahvatima.
10. Prikupiti podatke o stupnju samostalnosti.
11. Prikupiti podatke o lijekovima koje koristi (npr. diuretici, hipnotici...).
Vodeća obilježja
1. Pacijent izražava prisustvo podražaja na mokrenje, ima mokru pidžamu.
2. Pacijent izražava da se pomokri prije nego stigne do toaleta.
3. Pacijent ima snažne kontrakcije mokraćnog mjehura što rezultira mokrenjem prije
dolaska do toaleta.
kritični čimbenici
1. Nedostupnost toaleta
2. Nemogućnost dostizanja do toaleta
3. Skraćeno vrijeme reagiranja na podražaj za mokrenje
4. Smanjena pokretljivost
5. Neurološke bolesti
6. Lijekovi (diuretici, mišićni relaksansi…)
7. Smetenost, dezorijentiranost
8. Dob pacijenta - motorna i senzorna slabost…
9. Okolinski čimbenici (slaba osvijetljenost...)
ciljeVi
1. Pacijent će primjenom pomagala uspostaviti potpunu kontrolu nad eliminacijom
urina.
2. Pacijent će razumjeti problem, njegove uzroke i mogućnosti rješavanja problema.
3. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 19 14.3.2011 11:08:38
SESTRINSKE DIJAGNOZE
20
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
4. Pacijent će biti suh i osjećati će se ugodno.
5. Pacijent će prihvatiti svoje stanje i pozitivno misliti o sebi.
6. Pacijent će na vrijeme doći do sanitarnog čvora.
interVencije
1. Poučiti pacijenta o funkcionalnoj inkontinenciji i defnirati uzrok.
2. Dogovoriti s pacijentom mogućnosti rješavanja problema.
3. Osigurati uredan toaletni prostor i poticati njegovo korištenje.
4. Omogućiti dobro osvijetljen i neometan put do toaleta.
5. Provjeriti ima li pacijent protetska pomagala i postaviti ih nadohvat ruke.
6. Provjeriti jesu li potrebna ostala pomagala i postaviti ih nadohvat ruke.
7. Kod teže pokretnih pacijenata postaviti noćnu posudu uz krevet (omogućiti najudobniji
položaj za mokrenje).
8. Postaviti zvono nadohvat ruke.
9. Primijeniti lijekove za diurezu, bol i spavanje kako je ordinirano.
10. Savjetovati pacijentu/ci da koristiti odjeću (pidžamu) koja se lako skida - prikladnija je
odjeća s gumom.
11. Voditi evidenciju prometa tekućine.
12. Izraditi plan unosa tekućine prema potrebama pacijenta.
13. Smanjiti unos tekućine u večernjim satima (poslije 19 sati).
14. Uputiti muške pacijente u korištenje kondom katetera tijekom noći.
15. Savjetovati pacijenta da nosi higijenske uloške i redovito mijenja donje rublje.
16. Potaknuti pacijenta na redovito održavanje higijene spolovila.
17. Savjetovati pacijentu/ci da uz sebe uvijek ima rezervnu odjeću.
18. Poticati pacijenta da provodi intervencije i pohvaliti napredak.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent je uspostavio potpunu kontrola nad eliminacijom urina, noću koristi gusku, a
danju odlazi na toalet prije no što ima potrebu za mokrenjem.
2. Pacijent razumije problem, njegove uzroke i mogućnosti rješavanja.
3. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija.
4. Pacijent je suh i izražava udobnost.
5. Pacijent prihvaća svoje stanje i pozitivno misliti o sebi.
6. Pacijent ne prihvaća svoje stanje i ne sudjeluje u provođenju intervencija.
7. Cilj je djelomično postignut, pacijent mokri tijekom dana, ali je noću inkontinentan,
naročito nakon primjene lijekova (za bol, mokrenje, spavanje).
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 20 14.3.2011 11:08:38
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
21
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
HIPERTERMIJA
Defnicija – Stanje povišene tjelesne temperature iznad normalne.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o vrijednostima tjelesne temperature, krvnog tlaka, pulsa, disanja i
stanja svijesti.
2. Prikupiti podatke o sadašnjoj bolesti, infekciji, te drugim bolestima i stanjima koje
pacijent ima.
3. Prikupiti podatke o unosu tekućine i hrane u zadnja 24 sata.
4. Prikupiti podatke o nedavnoj tjelesnoj aktivnosti, izloženosti ekstremnim naporima,
ekstremnim temperaturama.
5. Prikupiti podatke o emocionalnom stanju.
6. Prikupiti podatke o dobi pacijenta.
7. Prikupiti podatke o visini i težini pacijenta.
8. Prikupiti podatke o konzumaciji psihoaktivnih tvari i alkohola.
9. Prikupiti podatke o lijekovima koje pacijent uzima.
10. Prikupiti podatke o navikama odijevanja.
11. Prikupiti podatke o laboratorijskim pokazateljima: ABS, elektroliti, krvna slika...
kritični čimbenici
1. Infekcija
2. Izloženost visokoj temperaturi okoline
3. Neprimjerena odjeća
4. Smanjena/onemogućena perspiracija / znojenje
5. Ekstremna tjelesna aktivnost
6. Lijekovi: antidepresivi, antihipertenzivi, diuretici
7. Anestezija
8. Konzumacija droge i alkohola
9. Stanje povišenog metabolizma
10. Infekcija
11. Bolesti i stanja: infarkt miokarda, hipertireoza, neoplazma, trauma
12. Medicinsko tehnički postupci: terapijsko zagrijavanje nakon operacijskog zahvata
13. Dehidracija
14. Medicinsko tehnički postupci: transfuzija krvi, terapijsko zagrijavanje nakon
operacijskog zahvata
15. Dehidracija
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 21 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE
22
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Vodeća obilježja
1. Tjelesna temperatura iznad normale
2. Crvena i na dodir topla koža
3. Zimica
4. Tresavica
5. Tahikadija
6. Tahipneja
7. Dehidracija: suh, obložen jezik, oslabljen turgor...
8. Promjene krvnog tlaka
9. Razdražljivost i nemir
10. Glavobolja, vrtoglavica, osjećaj slabosti i iscrpljenosti
11. Poremećaj svijesti: kvalitativni, kvantitativni
12. Konvulzije
13. Gubitak apetita
14. Pojačana žeđ
15. Dijafereza/ pojačano znojenje
16. Oligurija
17. Poremećaj acidobaznog statusa
18. Poremećaj elektrolita
mogući ciljeVi
1. Aksilarno mjerena tjelesna temperatura neće prelaziti ______°C.
2. Po primijenjenim intervencijama tjelesna temperatura će za sat vremena biti niža za
jedan stupanj.
3. Koža pacijenta će biti uredna bez mirisa po znoju.
4. Neće doći do komplikacija visoke tjelesne temperature.
interVencije
1. Febrilnom pacijentu mjeriti tjelesnu temperaturu sat vremena po primijenjenoj
intervenciji.
2. Obavijestiti liječnika o svakoj promjeni temperature.
3. Pratiti promjene stanja pacijenta: promjena u stanju svijesti, pojava tresavice.
4. Odabrati najbolju metodu mjerenja tjelesne temperature.
5. Uvijek koristiti istu metodu i mjesto mjerenja tjelesne temperature.
6. Mjeriti krvni tlak, puls i disanje svaka 4 - 6 sata i i prema potrebi.
7. Primijeniti antipiretike prema pisanoj odredbi liječnika.
8. Primijeniti fzikalne metode snižavanja temperature.
Neinvazivne metode snižavanja temperature:
• upotrijebiti gelirane deke za snižavanje temperature
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 22 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
23
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
• staviti mokre obloge sobne temperature na velike krvne žile
• odjenuti pacijenta u prozračnu, pamučnu odjeću
• osloboditi pacijenta odjeće
• primijeniti metode evaporacije - kupanje pacijenta u kupkama, polijevanje mlakom
vodom
9. Hidrirati pacijenta.
10. Bilježiti promet tekućine: unos tekućine, mjerenje diureze, kontrola znojenja...
11. Poticati pacijenta da popije ordiniranu količinu tekućine: do 2500 ml tekućine kroz 24
sata.
12. Preferirati napitke koje pacijent voli, ako ne postoji kontraindikacija
(juhe zbog sadržaja soli).
13. Primijeniti intravensku nadoknadu tekućine prema pisanoj odredbi liječnika.
14. Uočavati simptome i znakove dehidracije (vidi plan dehidracije).
15. Osigurati visokokaloričnu i visokoproteinsku prehranu, ako nije kontraindicirano.
16. Smanjiti aktivnosti koje povećavaju tjelesnu temperaturu.
17. Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete u prostoriji u kojoj pacijent boravi
(sobna temperatura 22-24°C, vlažnost zraka do 60%).
18. Maknuti pacijenta s direktne sunčeve svijetlosti.
19. Osigurati komfor pacijentu s dijaforezom - pojačanim znojenjem:
• mijenjati položaj pacijenta svaka 2 sata
• izmijeniti posteljno rublje 2 puta na dan i prema potrebi
• provoditi toaletu usne šupljine svaka 3 sata
20. Primijeniti oksigenoterapiju prema pisanoj odredbi liječnika.
21. Utopliti pacijenta u slučaju zimice i tresavice.
22. U slučaju jake i dugotrajne tresavice primijeniti analgetike, sedative, relaksanse
prema pisanoj odredbi liječnika.
mogući iShodi / eValuacija
1. Po provedenim intervencijama tjelesna temperatura je nakon jednog sata
_________°C i niža je za jedan stupanj.
2. Pacijent ima stabilne vitalne znakove
tjelesna temperatura je ______ °C; krvni tlak iznosi _______ mmHg
puls iznosi __________/min.; respiracije __________/min.
3. Koža pacijenta je uredna, bez iritacije i neugodnih mirisa.
4. Pacijent je u ______sati imao tresavicu, tjelesna temperatura je bila______°C.
5. Pacijent je u ________ sati imao konvulzije i buncao je, tjelesna temperatura je
bila_______°C.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 23 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE
24
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
HIPOTERMIJA
Defnicija – Stanje snižene tjelesne temperature ispod 35°C.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o vrijednostima tjelesne temperature, krvnog tlaka, pulsa.
2. Prikupiti podatke o sadašnjoj bolesti.
3. Prikupiti podatke o stanju svijesti (Glasgow Koma Skala).
4. Prikupiti podatke o dobi pacijenta.
5. Prikupiti podatke o uvjetima u kojima pacijent živi.
6. Prikupiti podatke o eventualnoj konzumaciji psihoaktivnih tvari i alkohola.
7. Prikupiti podatke o lijekovima koje pacijent uzima.
8. Prikupiti podatke o navikama odijevanja pacijenta.
9. Prikupiti podatke o prometu tekućine.
10. Prikupiti podatke o elektrolitskom statusu, acidobaznom statusu.
11. Prikupiti podatke o okolnostima koje su dovele do pothlađivanja.
kritični čimbenici
1. Starija dob pacijenta
2. Novorođenčad, nedonoščad
3. Izloženost niskoj temperaturi okoliša (kiši, snijegu, vjetru)
4. Neprimjerena odjeća
5. Neadekvatna prehrana, malnutricija
6. Lijekovi (vazodilatatori, opijati)
7. Oštećenje hipotalamusa
8. Dugotrajno mirovanje
9. Anestezija
10. Pojačana evaporacija u hladnoj okolini
11. Konzumacija droge i alkohola
12. Bolest i trauma
13. Senzorni defcit posebice u starijih osoba i dijabetičara
14. Metaboličke bolesti
15. Bolesti CNS-a
16. Odsutne ili smanjene izometričke kontrakcije mišića pri drhtanju
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 24 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
25
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
Vodeća obilježja
1. Blaga hipotermija 32-35°C
a) Tresavica, piloerekcija
b) Hladna i blijeda koža
c) Prestanak znojenja
d) Smetenost, ataksija
e) Ukočenost zglobova
f ) Poremećaj rasuđivanja, amnezija, disartrija
g) Tahikardija, aritmije
h) Hipertenzija
i) Tahipneja, krvarenje iz bronha
j) Pojačana diureza, poremećaj elektrolita
k) Hiperglikemija
l) Hemokoncentracija
m) Ileus, pankreatitis, želučani stresni ulkusi, smanjenje funkcije jetre
2. Umjerena hipotermija 28-32°C
a) Somnolencija, halucinacije
b) Razdražljivost
c) Dilatacija pupila
d) Hiporefeksija
e) Blijeda i hladna koža
f ) Bradikardija (30-40/min.)
g) Bradipneja, respiracijska acidoza
h) Hipoglikemija, hipokalijemija
i) Smanjena diureza
j) Poremećaj zgrušavanja
k) Petehijalna krvarenja po koži i sluznici
l) Ileus, pankreatitis, želučani stresni ulkusi, smanjenje funkcije jetre
3. Teška hipotermija < 28°C
a) Koma, gubitak svih refeksa
b) EEG aktivnost pada
c) Bradikardija (oko10/min.)
d) Ventrikularne aritmije, asistola (temp. < 26°C)
e) Respiracijska acidoza, hipoventilacija, plućni edem, apneja (temp. < 24°C)
f ) Hiperkalijemija, hipoglikemija
g) Oligurija, anurija
h) Poremećaj zgrušavanja krvi
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 25 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE
26
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
i) Petehijalna krvarenja po koži i sluznici
j) Ileus, pankreatitis, želučani stresni ulkusi, smanjenje funkcije jetre - sporija
razgradnja otpadnih produkata
ciljeVi
1. Tjelesna temperatura će biti iznad 35°C.
2. Vrijednosti krvnog tlaka, pulsa i disanja biti će u normalnim granicama.
interVencije
1. Ukloniti čimbenike koji su doveli do pothlađivanja.
2. Zagrijavanje prostorije u kojoj pacijent boravi (21 - 24°C).
3. Primijeniti vanjsko zagrijavanje - koristiti tople pokrivače, pacijenta uroniti u toplu
vodu, toplinu vode dogovoriti s liječnikom.
4. Utopliti pacijenta toplim pokrivačima i posebno utopliti područje glave i vrata.
5. Održavati pacijenta u suhoj i toploj odjeći i postelji.
6. Osigurati toplu tekućinu za unos na usta prema pisanoj odredbi liječnika.
7. Primijeniti unutrašnje zagrijavanje - prema pisanoj odredbi liječnika:
• udisanje toplog i ovlaženog kisika (100%, 40°C)
• intravensko davanje infuzija zagrijanih na 40 - 42°C
• pleuralna i peritonealna lavaža toplom fziološkom otopinom
(najučinkovitija mjera unutrašnjeg grijanja su izvantjelesna hemodijaliza i
kardiopulmonalno premoštenje)
8. Pacijentu mjeriti tjelesnu temperaturu svakih sat vremena.
9. U umjerenoj i teškoj pothlađenosti tjelesnu temperaturu mjeriti kontinuirano putem
plućnog arterijskog katetera ili direktno u mokraćnom mjehuru.
10. U budna pacijenta temperaturu mjeriti oralno (precizniji rezultati nego temperatura
mjerena aksilarno i na membrani timpani).
11. Uvijek koristiti istu metodu i mjesto mjerenja tjelesne temperature.
12. Procijeniti stanje svijesti prema Glasgow Koma Skali svakih sat vremena.
13. Stalno nadzirati stanje svijesti i uočiti promjene.
14. Postaviti kontinuirani EKG monitoring, invazivno mjerenje arterijskog tlaka i puls
oksimetriju – prema pisanoj odredbi liječnika.
15. Asistirati prilikom postavljanja centralnog venskog katetera.
16. Mjeriti centralni venski tlak u intervalima prema pisanoj odredbi liječnika.
17. Mjeriti satnu diurezu, pratiti izgled i boju urina.
18. Pratiti i uočiti promjene koje nastaju kao posljedica hipotermije: pojava bradikardija,
aritmija, hipotenzije...
19. Bilježiti promet tekućine.
20. Uzeti laboratorijske uzorke prema pisanoj odredbi liječnika.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 26 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
27
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
21. Bilježiti znakove hipotermije - drhtanje, hladna koža, piloerekcija, slabo kapilarno
punjenje, cijanoza okrajina i pratiti tijek liječenja.
22. Pratiti pojavu znakova koagulopatija - krvarenje oko intravaskularnog katetera,
petehijalna krvarenja po koži i sluznici.
23. Primijeniti pismeno ordiniranu ugrijanu intravensku nadoknadu tekućine (40 - 42°C).
24. Primijeniti ugrijani i ovlaženi kisik putem oronazalne maske ili priključivanjem
pacijenta na respirator prema pisanoj odredbi liječnika.
25. Asistirati prilikom postavljanja nazogastrične sonde.
26. Promatrati količinu, izgled i sadržaj želučane retencije.
27. Izbjegavati intramuskularne i subkutane injekcije.
28. Primijeniti svu terapiju prema pisanoj odredbi liječnika.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijentova tjelesna temperatura je _______, nije prisutan poremećaj srčanog ritma,
koža je topla.
2. Vrijednosti tlaka su ____________, pulsa _________, disanja _______________.
3. Osiguran je optimalan komfor pacijenta.
4. Pojavila su se petehijalna krvarenja. Svijest pacijenta je ________bodova GKS.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 27 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE
28
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
OPSTIPACIJA
Defnicija - Neredovito, otežano ili nepotpuno pražnjenje suhe i tvrde stolice (manje od
učestalih navika pojedinca) popraćeno osjećajem bolne i neugodne defekacije.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o posljednjoj defekaciji i karakteristikama stolice.
2. Prikupiti podatke o učestalim navikama vezano uz defekaciju i usporediti ih sa
sadašnjim stanjem.
3. Prikupiti podatke o uporabi lijekova i laksativa (opijati, antacidi na bazi aluminija,
antikolinergici).
4. Prikupiti podatke o prehrambenim navikama i unosu tekućine.
5. Procijeniti razinu pokretljivosti.
6. Procijeniti prisutnost ili strah od boli.
7. Prikupiti podatke o mogućim neurološkim bolestima: multipla skleroza, Parkinsonova
bolest...
8. Prikupiti podatke o izgledu perianalne regije (hemoroidi, upalni procesi…).
kritični čimbenici
1. Smanjena pokretljivost ili nepokretnost
2. Neadekvatan unos tekućine
3. Smanjen unos prehrambenih vlakana
4. Smanjena mogućnost žvakanja
5. Manjak privatnosti
6. Bol i/ili strah od boli tijekom defekacije
7. Anoreksija
8. Uporaba lijekova
9. Učestala uporaba laksativa ili klizmi
10. Zatomljivanje podražaja na defekaciju: promjena mjesta boravka, putovanje,
neprihvatljivi higijenski uvjeti...
11. Psihološke poteškoće: anksioznost, žalovanje, stres...
12. Trudnoća
13. Opstruirajuće tvorbe
14. Anestezija
Vodeća obilježja
1. Promjena u učestalosti defekacije; manje od 3 stolice tjedno.
2. Smanjen volumen stolice (suha i tvrda stolica).
3. Bolna i otežana defekacija.
4. Osjećaj punoće u ampuli recti.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 28 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
29
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
5. Česti ali neproduktivan podražaji na defekaciju.
6. Mučnina.
7. Distenzija abdomena.
8. Palpabilna masa u ampuli recti.
9. Povišena temperatura.
10. Hipotenzija (upućuje na dehidraciju).
11. Glavobolja.
ciljeVi
1. Pacijent će imati redovitu eliminaciju meke stolice nakon primjene klizme, ili čepića,
ili laksativa.
2. Pacijent će imati formiranu stolicu 3 puta tjedno.
3. Pacijent neće osjećati pritisak u ampuli recti.
4. Pacijent neće iskazivati nelagodu tijekom defekacije.
interVencije
1. Osigurati privatnost.
2. Auskultirati peristaltiku.
3. Palpirati fekalne mase.
4. Procijeniti prisutnost bola (u abdomenu, ili prisutnost bola koji može utjecati na
nesmetano obavljanje defekacije).
5. Pratiti uzimanje propisanih lijekova – analgetika, narkotika, diuretika…
6. Primijeniti ordinirani oralni laksativ.
7. Primijeniti ordiniranu klizmu.
8. Primijeniti ordinirani supozitorij.
9. Pacijentu dati konzumirati napitke i namirnice koji potiču defekaciju: suhe šljive,
smokve, mineralne napitke, lanene sjemenke...
10. Poticati pacijenta da dnevno unese 1500 - 2000 ml tekućine; ukoliko nije
kontraindicirano.
11. Omogućiti dostupnost potrebne ili propisane tekućine pacijentu nadohvat ruke.
12. Poštivati pacijentove želje vezano uz konzumiranje tekućine – u skladu s
mogućnostima i ukoliko nije kontraindicirano (hladna voda, čaj, topli ili hladni i sl.)
13. Poticati pacijenta da dnevno unosi barem 20 g prehrambenih vlakana (npr. integralne
žitarice, povrće).
14. Objasniti važnost konzumiranja namirnica bogatih vlaknima.
15. Poticati pacijenta da jede 5 - 9 voćaka dnevno.
16. Poštovati pacijentove želje vezano uz izbor voća i povrća – u skladu s mogućnostima i
ukoliko nije kontraindicirano.
17. Hranu pripremiti sukladno pacijentovim mogućnostima žvakanja.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 29 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE
30
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
18. Poticati pacijenta na redovitu fzičku aktivnost: minimalno 15 - 20 min dnevno.
19. Poticati pacijenta na ustajanje iz kreveta.
20. Poticati pacijenta da provodi jednostavne vježbe unutar svojih mogućnosti:
šetnja, vježbe u krevetu - odizanje zdjelice, promjene položaja, privlačenje koljena
abdomenu, duboko disanje s uvlačenjem trbuha, abdukcija i adukcija ruku...
21. Pokazati pacijentu toalet i način uporabe, te poticati njegovu uporabu.
22. Osigurati čist i uredan toalet.
23. Potaknuti pacijenta na defekaciju prema njegovim navikama.
24. Uputiti pacijenta da ne zatomljuje podražaj na defekaciju.
25. Savjetovati pacijentu da izbjegava naprezanje pri defekaciji kako ne bi došlo do
oštećenja crijevne sluznice.
26. Osigurati zvono nadohvat ruke.
27. Osigurati dostupnost toaleta 15 - 20 min nakon obroka (posebice nakon doručka)
28. Ponuditi pacijentu topli napitak zajedno s doručkom: čaj, kava, ukoliko nije
kontraindicirano.
29. Smjestiti pacijenta na sani kolica.
30. Smjestiti pacijenta na zagrijanu noćnu posudu.
31. Pacijenta u krevetu postaviti u visoki Fowlerov položaj s nogama savijenima u
koljenu.
32. Provjetriti sobu nakon defekacije.
33. Omogućiti pacijentu da opere ruke.
34. Učiniti higijenu perianalne regije nakon defekacije.
35. Omogućiti pacijentu obavljanje higijene perianalne regije.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent ima eliminaciju meke, formirane stolice nakon primjene klizme.
2. Pacijent ne iskazuje nelagodu tijekom defekacije.
3. Pacijent ima formiranu stolicu svaki treći dan.
4. Pacijent izvještava o pritisku u ampuli recti.
5. Pacijent nakon klizme nije imao stolicu, palpiraju se tvrde fekalne mase u ampuli
recti.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 30 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
31
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
OŠTEĆENJE SLUZNICE USNE ŠUPLJINE
Defnicija - Stanje u kojem kod pacijenta postoji oštećenje/ diskontinuitet integriteta sluznice
usne šupljine.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o pacijentovoj oralnoj higijeni.
2. Prikupiti podatke o problemima pri izvođenju oralne higijene.
3. Prikupiti podatke o nutritivnom statusu pacijenta.
4. Prikupiti podatke o lijekovima koje pacijent koristi, pušenju i pijenju alkohola.
5. Prikupiti podatke o poteškoćama pacijenta pri uzimanju hrane i tekućina, žvakanju,
promjeni okusa, netoleranciji toplih i hladnih napitaka.
6. Procijeniti izgled pacijentovih usana: boja, lezije, napuknuća, mjehurići.
7. Procijeniti izgled jezika: boja, naslage, lezije, suhoća.
8. Procijeniti izgled sluznice usne šupljine: krvarenje, oteklina, plakovi, lezije.
9. Prikupiti podatke o zubnoj protezi.
kritični čimbenici
1. Patofziološki:
• Diabetes mellitus
• Oralni tumor
• Parodontalne bolesti
• Infekcije
2. Vezani za liječenje:
• Zračenje glave ili vrata
• Dugotrajna upotreba steroida ili drugih imunosupresiva
• Upotreba antineoplastičnih lijekova
• Sekundarni mehanički nadražaj: endotrahealna intubacija
3. Ostali:
• Sekundarni kemijski nadražaji: kisela hrana, štetne tvari, lijekovi, alkohol, duhan
• Sekundarna mehanička trauma: razbijen ili nazubljen zub, neuklapanje proteze,
proteza
• Pothranjenost
• Dehidracija
• Disanje na usta
• Nedostatno poznavanje oralne higijene
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 31 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE
32
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Vodeća obilježja
1. Obložen jezik
2. Suha usta
3. Ragade
4. Krvarenje u usnoj šupljini
5. Smanjena salivacija
6. Prekomjerna salivacija
7. Leukoplakia
8. Edem sluznice usne šupljine i jezika
9. Hemoragični gingivits
10. Suhe i ispucale usnice
11. Neugodan zadah
12. Bol u usnoj šupljini
ciljeVi
1. Sluznica usne šupljine će biti bez plakova, naslaga i lezija.
2. Pacijent neće osjećati bol u ustima tijekom unosa hrane i tekućine.
3. Pacijent će demonstrirati održavanje oralne higijene.
interVencije
1. Uputiti pacijenta u važnost svakodnevne oralne higijene.
2. Omogućiti pacijentu provođenje oralne higijene - prema standardu.
3. Naučiti pacijenta ispravno provoditi oralnu higijenu:
• Svakodnevno izvaditi i očistiti protezu i mostove
• Čistiti zube zubnim koncem svakodnevno (svaka 24 sata)
• Prati zube (nakon jela i prije spavanja)
• Provjeravati usnu šupljinu (lezije, krvarenje)
4. Pacijentu bez svijesti oralnu higijenu provoditi s glavom okrenutom na stranu ili u
bočnom položaju ako nije kontraindicirano.
5. Ne ispirati usta tekućinama sa sadržajem alkohola, limunske kiseline.
6. Uporabu oralnog dezinfcijensa prema pisanoj odredbi liječnika
7. Primijeniti lubikant na usne svaka dva sata ili po potrebi
8. Pacijenta koji ne tolerira četkanje zubi, naučiti ispirati usta; svaka 2 sata i po potrebi
9. Usnu šupljinu pregledati tri puta dnevno špatulom i svjetlom, kod teškog oštećenja
pregledati usta svaka 4 sata
10. Osigurati provođenje oralne higijene svaka 2 sata u vrijeme budnosti pacijenta
11. Provoditi oralnu higijenu svakih ______________ sati.
12. Poučiti pacijenta da:
• Izbjegava komercijalne tekućine za ispiranje usta, sokove od agruma, začinjenu
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 32 14.3.2011 11:08:39
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
33
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
hranu, vruću ili hladnu hranu, hranu s koricama ili grubu hranu, alkohol, tekućine
za ispiranje usta s alkoholom
• Jesti blagu, svježu hranu
• Posavjetovati se s liječnikom kako ublažiti bol
• Lijekove za ublažavanje bola primijeniti prema pisanoj naredbi liječnika
• Suspenzije i gotove pripravke primijeniti prema uputama
• Primijeniti umjetnu slinu kod hiposalivacije
13. Podučiti pacijenta i obitelj čimbenicima koji doprinose oštećenjima sluznice usne
šupljine i važnosti periodičnih stomatoloških pregleda.
14. Osigurati dovoljno papirnatih maramica kod hipersalivacije
15. Provjeriti znanje o održavanju higijene usne šupljine i zubi – pacijent demonstrira.
mogući iShodi / eValuacija
1. Sluznica usne šupljine je bez plakova, naslaga i lezija.
2. Pacijent ne osjeća bol u ustima tijekom unosa hrane i tekućine.
3. Pacijent uspješno demonstrira provođenje oralne higijene.
4. Pacijent ne održava usnu šupljinu i osjeća se zadah, prisutne su naslage na jeziku.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 33 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE
34
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
PROLJEV
Defnicija - Često pražnjenje polutekuće ili tekuće stolice, više od tri na dan, karakterizirano
jakom i učestalom peristaltikom, uslijed čega sadržaj ubrzano prolazi kroz crijeva.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o učestalosti proljevastih stolica tijekom 24 sata.
2. Prikupiti podatke o konzistenciji stolice.
3. Prikupiti podatke o patološkim primjesama u stolici: krv, gnoj, sluz.
4. Prikupiti podatke o postojećim medicinskim dijagnozama – upale, tumori, ulcerozni
kolitis, poremećaji resorpcije.
5. Prikupiti podatke o grčevima u crijevima.
6. Prikupiti podatke o općoj slabosti uzrokovanom gubitkom tekućine i elektrolita.
7. Prikupiti podatke o znakovima dehidracije.
8. Prikupiti podatke o prisutnosti podražaja na defekaciju.
9. Prikupiti podatke o uporabi laksativa.
10. Prikupiti podatke o utjecaju lijekova.
11. Prikupiti podatke o prehrambenim navikama i pojedenoj hrani u zadnja 24 h.
12. Prikupiti podatke o mogućim infekcijama u okruženju gdje pacijent živi.
kritični čimbenici
1. Visoka razina stresa i tjeskobe
2. Infekcija
3. Nutritivni poremećaji i malapsorpcija
4. Metabolički i endokrini poremećaji
5. Dumping sindrom
6. Zarazne bolesti
7. Paraziti
8. Zloporaba alkohola
9. Zloporaba laksativa
10. Karcinomi
11. Radijacija
12. Hranjenje putem nazogastrične sonde
13. Nuspojave lijekova
14. Konzumiranje stare ili zaražene hrane
Vodeća obilježja
1. Najmanje tri polutekuće ili tekuće stolice dnevno
2. Pojačana peristaltika crijeva
3. Hitnost odlaska do toaleta
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 34 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
35
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
4. Opća slabost i malaksalost pacijenta
5. Abdominalna bol/grčevi
6. Febrilitet
7. Hipotenzija
8. Dehidracija
mogući ciljeVi
1. Pacijent će razumjeti problem i uzroke proljeva.
2. Pacijent će razumjeti načine na koje mu se pomaže i neće osjećati nelagodu.
3. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija sukladno svojim
sposobnostima.
4. Pacijentove prehrambene i nutritivne potrebe će biti zadovoljene.
5. Pacijent će izvijestiti o manjem broju proljevastih stolica.
6. Pacijent će znati opisati konzistenciju i patološke promjene u stolici.
interVencije
1. Procijeniti uzročne faktore koji doprinose pojavi proljeva: hranjenje putem
nazogastrične sonde.
2. Procijeniti kvalitetu konzumirane hrane - kontaminirane prehrambene namirnice.
3. Pravilno hraniti putem nazogastrične sonde – vidi standard.
4. Posjetama zabraniti unos hrane u bolničku ustanovu.
5. Odrediti količinu potrebnog unosa tekućine kroz 24 sata.
6. Voditi evidenciju prometa tekućine kroz 24 sata.
7. Poticati pacijenta da pije tekućinu prema pisanoj odredbi liječnika.
8. Poticati pacijenta da pije negaziranu vodu, čaj, otopine pripravaka za rehidraciju.
9. Nadomjestiti tekućinu i elektrolite parenteralno po pisanoj odredbi liječnika.
10. Osigurati pacijentu adekvatnu prehranu prema algoritmu.
11. Primijeniti prehranu prema algoritmu; moguće namirnice: prežgana juha bez
masnoća, riža kuhana u slanoj vodi, juha od mrkve, suhi, nemasni keksi, slani štapići,
dvopek, ribana jabuka, pečena jabuka, banana, svježi kravlji sir (manje masni), jogurt,
tvrdo kuhano jaje, hrana bogata kalijem i natrijem.
12. Osigurati male, učestale obroke.
13. Primijeniti antidijaroik prema pisanoj odredbi liječnika.
14. Pitati pacijenta je li primijetio neuobičajene primjese u stolici, kao što su krv ili sluz.
15. Osigurati blizinu sanitarnog čvora.
16. Osigurati sani kolica.
17. Osigurati noćnu posudu.
18. Objasniti pacijentu utjecaj proljeva na hidraciju organizma.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 35 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE
36
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
19. Objasniti pacijentu važnost prevencije prijenosa infekcije: pranje ruku, odgovarajuće
pripremljena hrana.
20. Nadzirati provedbu preventivnih mjera.
21. Uočavati simptome i znakove dehidracije, ubilježiti ih i izvijestiti o njima.
22. Dokumentirati broj polutekućih ili tekućih stolica.
23. Održavati higijenu perianalne regije i uočavati simptome i znakove oštećenja kože.
24. Dnevno mjeriti i evidentirati tjelesnu težinu.
25. Mjeriti i evidentirati vitalne znakove.
mogući iShodi / eValuacija:
1. Pacijent razumije problem i uzroke proljeva.
2. Pacijent razumije načine na koje mu se pomaže i osjeća se ugodno.
3. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija.
4. Pacijent izvješćuje o manjem broju proljevastih stolica i konzistenciji stolice.
5. Pacijent ne prepoznaje patološke promjene u stolici i nije u stanju izvijestiti o broju
stolica kroz 24 sata.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 36 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
37
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
REFLEKSNA INKONTINENCIJA
Defnicija - Nekontrolirano istjecanje urina u određenim intervalima (nakon dostizanja
kapaciteta mokraćnog mjehura) najčešće povezano s ozljedom leđne moždine iznad
sakralnog dijela.
PrikuPljanje Podataka
1. Pitati pacijenta pomokri li se nekontrolirano.
2. Pitati pacijenta osjeća li potrebu za mokrenjem.
3. Pitati pacijenta u kojim se intervalima javlja istjecanje urina.
4. Prikupiti podatke o ozljedama i operacijama kralješnice.
kritični čimbenici
1. Ozljeda leđne moždine
2. Tumori leđne moždine
Vodeća obilježja
1. Istjecanje urina bez prethodnog upozorenja (nema podražaja).
2. Nije prisutan specifčan osjećaj punoće mokraćnog mjehura.
3. Kod punoće mokraćnog mjehura može se pojaviti znojenje, nejasna abdominalna
nelagoda, nemir i sl.
ciljeVi
1. Pacijent će uspostaviti svjesnu kontrolu nad eliminacijom urina, primjenjivati će načine
poticanja mokrenja prije refeksnog pražnjenja mokraćnog mjehura.
2. Smanjiti će se broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina tijekom 24 sata.
3. Pacijent će razumjeti problem, njegove uzroke i mogućnosti rješavanja.
4. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija.
5. Pacijent će prihvatiti svoje stanje i pozitivno misliti o sebi.
interVencije
1. Poučiti pacijenta o refeksnoj inkontinenciji, njenom uzroku i mogućnostima
rješavanja.
2. Pridobiti suradnju pacijenta.
3. Voditi evidenciju prometa tekućine (unos tekućine, mokrenje).
4. Voditi evidenciju epizoda nekontroliranog mokrenja.
5. Izraditi plan unosa tekućine. Hidracija pacijenta _______ml/24 sata.
6. Izraditi plan dnevnih aktivnosti (prilagoditi raspored mokrenja životnim
aktivnostima/prilagoditi životne aktivnosti rasporedu mokrenja).
7. Unositi tekućinu u organizam prema potrebama pojedinca.
8. Smanjiti unos tekućine u večernjim satima (poslije 19 sati).
9. Poučiti pacijenta kako može provocirati mokrenje - lupkanje po suprapubičnom
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 37 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE
38
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
području, blago povlačenje stidnih dlaka, lupkanje po unutarnjoj strani bedara,
Valsava manevar, digitalna stimulacija anusa i dr.
10. Objasniti pacijentu/ci da mokrenje treba provocirati kada se u mjehuru nakupi oko
300 ml urina (važno je praćenje unosa tekućine, određivanje pravilnih intervala i
reagiranje na osjećaje koji mogu upućivati na punoću mjehura – napetost trbuha
iznad suprapubičnog dijela).
11. U dogovoru s liječnikom, pacijenta/cu poučiti jednokratnoj kateterizaciji.
12. Muške pacijente uputiti u korištenje kondom katetera.
13. Primijeniti kondom kateter.
14. Provesti jednokratnu kateterizaciju.
15. Osigurati higijenske uloške.
16. Poticati pacijenta/cu da nosi higijenske uloške i redovito mijenja donje rublje.
17. Poticati pacijenta/cu na održavanje higijene spolovila.
18. Pomoći prilikom higijene spolovila.
19. Savjetovati pacijenta/cu da uz sebe uvijek ima rezervnu odjeću.
20. Osigurati uredan toaletni prostor i poticati njegovo korištenje.
21. Kod teže pokretnih pacijenata osigurati noćnu posudu uz krevet
(omogućiti najudobniji položaj za mokrenje)
22. Pomoći prilikom korištenja noćne posude.
23. Osigurati odjeću - hlače.
24. Pacijenta/cu uputiti da koristiti odjeću (pidžamu) koja se lako skida
(prikladnija je odjeća s gumom).
25. Poučiti pacijenta važnosti pranja ruku.
26. Kontrolirati održavanje higijene ruku.
27. Poticati pacijenta da provodi intervencije i pohvaliti napredak.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent kontrolira eliminaciju urina, primjenjuje načine poticanja mokrenja prije
refeksnog pražnjenja mokraćnog mjehura.
2. Broj nekontroliranih epizoda isticanja urina je ___________/24 h.
3. Pacijent razumije problem, njegove uzroke i mogućnosti rješavanja.
4. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija.
5. Pacijent prihvaća svoje stanje i pozitivno misli o sebi.
6. Pacijent samostalno ili uz pomoć koristi pomagala (kondom i uloške).
7. Broj epizoda nekontroliranog istjecanja urina nije se smanjio.
8. Pacijent ne razumije problem i odbija suradnju.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 38 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
39
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SMANJENA PROHODNOST DIŠNIH PUTEVA
Defnicija – Opstrukcija dišnog puta koja onemogućuje adekvatnu ventilaciju.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o respiratornom statusu pacijenta - frekvencija disanja, dubina,
zvukovi, hropci, osobitosti u mirovanju i naporu, simetričnost odizanja prsnog koša,
uporaba pomoćne muskulature, kašalj i osobitosti, iskašljaj i osobitosti, acidobazni
status .
2. Procijeniti disanje u mirovanju i naporu.
3. Izmjeriti ostale vitalne funkcije.
4. Prikupiti podatke o stanju svijesti, orijentaciji na sebe i okolinu.
5. Prikupiti podatke o psihomotornom statusu.
6. Prikupiti podatke o dobi pacijenta .
7. Prikupiti podatke o indeksu tjelesne mase - ITM.
8. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivost pacijenta i stupanju samozbrinjavanja.
9. Prikupiti podatke o prometu i vrsti tekućine.
10. Prikupiti podatke o upućenosti pacijenta o bolesti.
11. Prikupiti podatke o medicinskim dijagnozama.
12. Prikupiti podatke o aktivnostima koje bolesnik izvodi i kako ih podnosi.
13. Procijeniti pacijentovu sposobnost usvajanja znanja i vještina.
kritični čimbenici
1. Trauma prsnog koša
2. Nakupljanje sekreta u dišnim putovima
3. Slabost disajne muskulature
4. Opstrukcija dišnih putova stranim tijelom
5. Respiratorne bolesti (pneumonija, bronhitis, emfzem, bolesti intersticija…)
6. Maligna bolest pluća i prsnog koša
7. Opća slabost pacijenta
8. Poremećaj svijesti
9. Psihoorganski poremećaji
10. Neurološke bolesti
11. Kardiovaskularne bolesti
Vodeća obilježja
1. Dispneja,
2. Tahipneja
3. Gušenje i nedostatak zraka
4. Zvukovi pri disanju -„sviranje“ u prsima, stridor, čujno disanje, krkljanje
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 39 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE
40
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
5. Nakupljanje iskašljaja u ustima
6. Hipersalivacija
7. Tahikardija
8. Cijanoza
9. Bol u prsima
10. Hemoptiza/hemoptoa
11. Povišena temperatura
12. Kašalj
13. Iskašljaj (serozan, purulentan, mukopurulentan, krvav)
14. Poremećaj svijesti
15. Tjeskoba
ciljeVi
1. Pacijent će imati prohodne dišne putove, disati će bez hropaca u frekvenciji 16-20
udaha u minuti.
2. Pacijent će znati primjenjivati tehnike iskašljavanja te će samostalno iskašljavati sekret.
3. Pacijent će samostalno izvoditi vježbe disanja.
4. Pacijent će razumjeti važnost unosa tekućine kroz 24 sata i biti će hidriran.
interVencije
1. Nadzirati respiratorni status tijekom 24 sata.
2. Mjeriti vitalne funkcije svaka_______________sata.
3. Poticati promjenu položaja svaka ________ sata.
4. Poučiti pacijenta o načinu i važnosti :
• Pravilne primjene tehnika disanja,
• Tehnici kašljanja i iskašljavanja
• Drenažnim položajima
• Unošenja 2-3 litre tekućine dnevno ako nije kontraindicirano
• Uzimanju propisane terapije
• Pravilnoj primjeni kisika
• Održavanju fzičke kondicije
• Pravilnom postupanju s iskašljajem
5. Osigurati privatnost prilikom iskašljavanja.
6. Dogovoriti fzioterapiju grudnog koša.
7. Provoditi položajnu drenažu.
8. Slušati i bilježiti pojavu i intenzitet hropaca, piskanja, šumnog disanja, krkljanja.
9. Provoditi perkusiju i vibraciju prsišta svaka 2 - 4 sata najmanje 1 sat nakon obroka
(ako nije kontraindicirano).
10. Ukloniti činitelje koji imaju negativan utjecaj na motivaciju pacijenta za kašljanje i
iskašljavanje (nesanica, lijekovi, bol, zabrinutost, neprimjerena okolina).
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 40 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
41
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
11. Provesti orofaringealnu aspiraciju.
12. Asistiranje kod bronhoaspiracije provoditi prema standardu.
13. Pružiti emocionalnu podršku i poticati pacijenta na iskašljavanje i vježbe disanja.
14. Pratiti i evidentirati izgled, količinu i miris iskašljaja.
15. Poticati pacijenta na fzičku aktivnost.
16. Poticati pacijenta da sjedi na rubu kreveta ili u stolici tijekom 24 sata.
17. Poticati pacijenta da ustaje iz kreveta.
18. Pomoći kod ustajanja iz kreveta.
19. Poticati pacijenta da provodi vježbe disanja.
20. Nadzirati i pomagati tijekom vježbi disanja.
21. Pomoći pacijentu pri kašljanju i iskašljavanju prema standardu.
22. Prepoznati komplikacije forsiranog iskašljavanja (tahikardija, hipertenzija, dispneja i
mišićni zamor) i izvijestiti o njima.
23. Namjestiti pacijenta u visoki Fowlerov položaj u krevetu.
24. Primijeniti ordiniranu oksigenu terapiju prema standardu i pisanoj naredbi liječnika.
25. Primijeniti propisane inhalacije (vode, slane vode ili bronhodilatatora) prema pisanoj
naredbi liječnika.
26. Primijeniti propisane lijekove (antibiotike, bronhodilatatore, ekspektoranse), pratiti
njihovu učinkovitost, uočiti nuspojave i izvijestiti o njima.
27. Pratiti promet tekućine.
28. Nadzirati stanje kože i sluznica.
29. Osigurati 60% - tnu vlažnost zraka.
30. Pratiti vrijednosti acidobaznog statusa.
31. Uočavati promjene u stanju svijesti (letargija, konfuzno stanje, nemir i pojačana
razdražljivost).
32. Pratiti bol u mirovanju i pri mobilizaciji pomoću skale za procjenu bola.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent diše u frekvenciji od 16-20 udaha u minuti, bez hropaca i šumova.
2. Pacijent se pravilno koristi tehnikama disanja, iskašljava samostalno i primjenjuje
drenažne položaje.
3. Pacijent uzima tekućine___________ml/24sata, hidriran je.
4. Pacijent pravilno koristi propisane inhalacije.
5. Pacijent ne može samostalno iskašljavati, otežano diše u frekvenciji više od 20 udaha
u minuti, čuju se hropci.
6. Prisutni su simptomi i znakovi retencije sekreta u dišnim putovima, tjelesna
temperatura je _____ °C.
7. Pacijent izvještava o jakim bolovima, ne želi izvoditi vježbe disanja.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 41 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE
42
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
SMANJENO PODNOŠENJE NAPORA
Defnicija – Stanje u kojem se javlja nelagoda, umor ili nemoć prilikom izvođenja svakodnevnih
aktivnosti.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o respiratornom statusu - acidobazni status, frekvencija i dubina
disanja, osobitosti disanja u mirovanju i naporu, boji kože, vrijednosti hemoglobina i
hematokrita.
2. Prikupiti podatke o kardiovaskularnom statusu - krvni tlak, frekvencija pulsa, ritam i
osobitosti u mirovanju i naporu.
3. Prikupiti podatke o neurološkom statusu - procjena stanja svijesti, orijentacije na sebe
i okolinu, procjena osjeta, motorni status.
4. Prikupiti podatke o lokomotornom sustavu – mišićna snaga i tonus, pokretljivost
zglobova, imobilizacija ekstremiteta.
5. Procijeniti emocionalno stanje - depresija, anksioznost, nedostatak samopouzdanja.
6. Prikupiti podatke o vrijednosti tjelesne temperature.
7. Prikupiti podatke o boli.
8. Prikupiti podatke o dobi pacijenta.
9. Prikupiti podatke o tjelesnoj težini i indeksu tjelesne mase.
10. Prikupiti podatke o medicinskim dijagnozama.
11. Prikupiti podatke o prethodnim kirurškim zahvatima.
12. Prikupiti podatke o lijekovima koje bolesnik uzima.
13. Prikupiti podatke o prehrambenim navikama.
14. Prikupiti podatke o prometu tekućine.
15. Prikupiti podatke o aktivnostima koje pacijent izvodi i kako ih podnosi.
16. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti i stupnju samozbrinjavanja.
kritični čimbenici
1. Medicinske dijagnoze
• respiratorne bolesti
• bolesti hematopoetskog sustava
• bolesti mišića i zglobova
• živčanog sustava
• kardiovaskularne bolesti
• endokrinološke bolesti
• psihoorganske bolesti
2. Starija životna dob
3. Postojanje boli
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 42 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
43
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
4. Poremećaj svijesti
5. Dugotrajno mirovanje
6. Primjena lijekova
7. Pretilost
8. Pothranjenost
9. Nedostatak motivacije
10. Poremećaj spavanja
Vodeća obilježja
1. Pacijent izvještava o umoru, nelagodi i boli.
2. Smanjenje fzioloških sposobnosti za izvođenje potrebnih ili željenih aktivnosti.
3. Kardiovaskularne reakcije na napor
• srčana aritmija
• cijanoza
• tahikardija
• bradikardija
• palpitacije
• slabost
• vrtoglavica
• poremećaj krvnog tlaka
• ishemijske promjene na EKG-u
4. Respiratorne reakcije na napor
• dispneja
• tahipneja
• bradipneja
• cijanoza,
• pad saturacije u krvi – promjene u acidobaznom statusu
5. Emocionalne reakcije
• strah da će mu aktivnost naškoditi
• tjeskoba
mogući ciljeVi
1. Pacijent će racionalno trošiti energiju tijekom provođenja svakodnevnih aktivnosti.
2. Pacijent će bolje podnositi napor, povećati će dnevne aktivnosti.
3. Pacijent će očuvati mišićnu snagu i tonus muskulature.
4. Pacijent će razumjeti svoje stanje, očuvati samopoštovanje i prihvatiti pomoć drugih.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 43 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE
44
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
interVencije
1. Prepoznati uzroke umora kod pacijenta.
2. Primijeniti terapiju kisikom prema pisanoj odredbi liječnika.
3. Uočiti potencijalnu opasnost za ozljede za vrijeme obavljanja aktivnosti.
4. Prevenirati ozljede.
5. Izbjegavati nepotreban napor.
6. Osigurati pomagala za lakšu mobilizaciju bolesnika.
• trapez
• štake
• naslon
• štap
• hodalicu
• naočale
• slušni aparat
7. Prilagoditi okolinske činitelje koji utječu na pacijentovo kretanje i stupanj samostalnosti.
8. Prilagoditi prostor - omogućiti rukohvate.
9. Izmjeriti puls, krvni tlak i disanje prije, tijekom i 5 minuta nakon tjelesne aktivnosti.
10. Prekinuti tjelesnu aktivnost u slučaju pojave boli u prsima, stenokardije, dispneje, pada
ili porasta krvnog tlaka ili smetenosti.
11. Poticati pacijenta na aktivnost sukladno njegovim mogućnostima.
12. Ukloniti činitelje koji imaju negativan utjecaj na podnošenje napora (nesanica, lijekovi,
bol, zabrinutost, neprimjerena okolina).
13. Pružiti emocionalnu podršku.
14. Poticati pozitivno mišljenje „ja mogu, ja želim“.
15. S pacijentom izraditi plan dnevnih aktivnosti.
16. Osigurati dovoljno vremena za izvođenje planiranih aktivnosti.
17. Osigurati 4 - 5 minuta odmora i poslije svake aktivnosti.
18. Izraditi plan odmora nakon svakog obroka.
19. Osigurati neometani odmor i spavanje.
20. Pacijentu postupno povećavati aktivnosti sukladno njegovoj toleranciji napora.
21. Podučiti pacijenta da svakodnevne aktivnosti izvodi sa što manje umaranja, npr. da se
odijeva u sjedećem položaju, da koristi obuću koja se jednostavno obuje itd.
22. Mijenjati dnevni plan aktivnosti i odmora sukladno toleranciji napora – razraditi dnevni
plan aktivnosti.
23. Omogućiti pacijentu da izrazi svoje sumnje i dvojbe vezane uz plan aktivnosti.
24. Davati pacijentu povratnu informaciju o napredovanju.
25. Pasivnim vježbama održavati mišićnu snagu i kondiciju.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 44 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
45
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
26. Smjestiti pacijenta u položaj koji omogućava neometanu respiraciju i ne umara ga.
27. Provoditi vježbe disanja 3 puta dnevno ili prema pisanoj odredbi liječnika.
28. Održavati prisilni položaj tijela i kontrolirati kako pacijent podnosi prisilni položaj.
29. Poticati/izvoditi promjenu položaja svaka dva sata.
30. Poučiti i poticati izotoničke vježbe ekstremiteta svaka 2 - 4 sata s ciljem poboljšanja
cirkulacije i oksigenacije.
31. Podučiti i poticati izvođenje izometrijskih vježbi svaka 2 - 4 sata.
32. Sjedenje na rubu kreveta 3 puta dnevno u trajanju od ________ minuta.
33. Sjedanje u stolici izvoditi 3 puta dnevno u trajanju od ________ minuta.
34. Objasniti pacijentu i njegovoj obitelji / skrbniku zdravstveno stanje i reakcije na napor
koje se dešavaju.
35. Pomoći pacijentu u prepoznavanju čimbenika koji loše utječu na podnošenje napora.
36. Osigurati primjerenu prehranu i unos tekućine (hrana koja se lako žvače i probavlja,
izbjegavati velike i obilne obroke).
37. Dopustiti pacijentu odmor od 15 sekundi između zalogaja hrane.
38. Educirati pacijenta o pravilnoj primjeni kisika.
39. Educirati pacijenta i obitelj / skrbnika o važnosti i pravilnom načinu planiranja
svakodnevnih aktivnosti.
40. Ohrabriti obitelj / skrbnika da potiče pacijenta na primjerenu aktivnost i sudjelovanje
u aktivnostima samozbrinjavanja.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent izvodi dnevne aktivnosti sukladno svojim mogućnostima, bez umora,
zaduhe, vrtoglavice i bola.
2. Pacijent dobro podnosi postupke samozbrinjavanja u bolesničkom krevetu, ali nije u
mogućnosti samostalno otići do toaleta.
3. Pacijent osjeća slabost u nogama i ne može stajati.
4. Pacijent prihvaća pomoć bez nelagode.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 45 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE
46
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Defnicija - Stanje u kojem osoba pokazuje smanjenu sposobnost ili potpunu nemogućnost
izvođenja kompletnog odijevanja i brige o svom izgledu.
PrikuPljanje Podataka
1. Procijeniti stupanj samostalnosti pacijenta.
2. Procijeniti uporabu pomagala pri oblačenju / dotjerivanju.
3. Procijeniti mogućnost oblačenja ili skidanja odjeće.
4. Procijeniti potrebnu odjeću za pacijenta.
5. Procijeniti koordinaciju pacijentovih pokreta.
6. Izjava pacijenta: „Ne mogu se samostalno obući“, „Imam bolove, umorim se“.
7. Prikupiti podatke o postojanju boli.
8. Prikupiti podatke o pacijentovom vizualnom, kognitivnom i senzornom defcitu.
9. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti pacijenta.
kritični čimbenici
1. Senzorni, motorni i kognitivni defcit
2. Dob pacijenta
3. Bolesti i traume lokomotornog sustava: frakture, kontrakture, pareze, hemipareze,
amputacija ekstremiteta, reumatoidni artritis…
4. Neurološke bolesti: cerebrovaskularni inzult, ALS, demencija…
5. Dijagnostičko terapijski postupci: i.v terapija, trajna infuzija, primjena kisika, gips/
udlaga, nazogastrična sonda, mehanička ventilacija, drenaže…
6. Psihičke bolesti: depresija…
7. Poremećaj svijesti: kvalitativni, kvantitativni
8. Bol
9. Smanjeno podnošenje napora
10. Okolinski činitelji – neadekvatan prostor, nemogućnost osiguranja privatnosti
11. Ordinirano mirovanje
Vodeća obilježja
1. Nemogućnost samostalnog oblačenja i svlačenja odjeće.
2. Nemogućnost samostalnog zakopčavanja odjeće.
3. Nemogućnost samostalnog odabira odjeće.
4. Nemogućnost samostalnog odijevanja / svlačenja gornjeg djela tijela.
5. Nemogućnost samostalnog odijevanje / svlačenja donjeg djela tijela.
6. Nemogućnost samostalnog dotjerivana.
SMANJENA MOGUĆNOST BRIGE ZA SEBE
- OBLAČENJE / DOTJERIVANJE
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 46 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
47
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
7. Nemogućnost samostalnog oblačenja čarapa.
8. Nemogućnost samostalnog obuvanja cipela.
ciljeVi
1. Pacijent će biti primjereno obučen/dotjeran, biti će zadovoljan postignutim.
2. Pacijent će bez nelagode i ustručavanja tražiti pomoć.
3. Pacijent će povećati stupanj samostalnosti, sam će odjenuti______________ .
4. Pacijent će znati koristiti adaptivni pribor za oblačenje čarapa (hvataljke za čarape).
5. Pacijent će pokazati želju i interes za presvlačenjem odjeće / dotjerivanjem.
6. Pacijent će razumjeti uzroke koji su doveli do problema i načine pomoći.
7. Pacijent će prihvatiti pomoć druge osobe.
interVencije
1. Defnirati situacije kada pacijent treba pomoć.
2. Poticati pacijenta da koristi propisana protetska pomagala: naočale, leće, slušni
aparat…
3. Pomoći pacijentu u namještanju / korištenju pomagala.
4. Osigurati dovoljno vremena za oblačenje i presvlačenje________minuta.
5. Napraviti plan izvođenja aktivnosti.
6. Svu potrebnu odjeću, pribor, pomagala staviti na dohvat ruke pacijenta.
7. Odabrati najprikladnije pomagalo i poticati na korištenje: drukeri umjesto gumbića,
žlica za cipele na dugačkoj dršci, odjevni predmeti na čičak...
8. Pomoći pacijentu koristiti pomagalo.
9. Odabrati prikladnu odjeću: izabrati široku i udobnu odjeću, ne preširoku da pacijent ne
padne, elastičnu, jednostavnog kopčanja.
10. Pomoći pacijentu odjenuti potrebnu odjeću.
11. Poticati pacijenta da sudjeluje u svim aktivnostima primjereno njegovim
sposobnostima.
12. 30 minuta prije oblačenja/dotjerivanja primijeniti propisani analgetik ili neku drugu
metodu za ublažavanje boli.
13. Osigurati privatnost.
14. Odjeću posložiti po redoslijedu oblačenja.
15. Osigurati sigurnu okolinu: suhi podovi, zidni držači, dobro osvjetljenje, papuče koje se
ne kližu...
16. Osigurati optimalnu mikroklimu i toplu prostoriju.
17. Poticati na pozitivan stav i želju za napredovanjem.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 47 14.3.2011 11:08:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE
48
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
interVencije kod Pacijenta S Poremećajem Vida
1. Staviti odjeću i pribor pacijentu na dohvat ruke.
2. Osigurati okolinu za obavljanje aktivnosti, maknuti sve nepotrebne barijere.
3. Objašnjavati pacijentu postupke.
4. Poticati pacijenta na upotrebu pomagala.
5. Omogućiti uspostavu rutinskih radnji.
interVencije kod Pacijenta S kognitiVnom deficitom
1. Procijeniti kognitivni defcit.
2. Primjereno komunicirati s pacijentom.
3. Davati kratke i jasne upute.
4. Davati pacijentu komad po komad odjeće.
5. Osigurati dobro osvjetljenje prostora.
6. Osigurati mirnu okolinu bez vizualnih ili slušnih distraktora.
interVencije kod Pacijenta S oštećenim ekStremitetom
1. Oblačenje provoditi u dogovoru s pacijentom.
2. Pacijentu s amputiranim ekstremitetom pomagati pri oblačenju.
3. Tijekom oblačenja prvo obući protezu ili bataljak.
4. Osigurati adekvatna pomagala za oblačenje.
5. Podučiti pacijenta korištenju pomagala.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent izvodi aktivnosti oblačenja/dotjerivanja primjereno stupnju samostalnosti.
2. Pacijent iskazuje zadovoljstvo postignutim.
3. Pacijent razumije zašto mu se pomaže, traži i prihvaća pomoć medicinske sestre kada
je to potrebno.
4. Pacijent primjenjuje pribor i pomagala koja povećavaju stupanj njegove
samostalnosti.
5. Pacijent pokazuje želju i interes za oblačenjem / dotjerivanjem.
6. Pacijent nije sposoban povećati stupanj samostalnosti.
7. Pacijent ne prihvaća i odbija pomoć.
8. Pacijent ne želi sudjelovati u provođenju intervencija.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 48 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
49
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SMANJENA MOGUĆNOST BRIGE ZA SEBE – ELIMINACIJA
Defnicija -Stanje kada postoji smanjena ili potpuna nemogućnost samostalnog obavljanja
eliminacije urina i stolice.
PrikuPljanje Podataka
1. Procijeniti stupanj samostalnosti.
2. Procijeniti mogućnost uporabe pomagala pri obavljanju eliminacije.
3. Prikupiti podatke o mogućnosti odlaska na toalet i svlačenja odjeće.
4. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti.
5. Prikupiti podatke o mogućnosti puštanja vode nakon obavljene eliminacije.
6. Procijeniti mogućnost održavanja potrebne higijene nakon obavljene eliminacije:
pranje ruku, održavanje urednosti perianalne regije...
7. Prikupiti podatke o postojanju boli.
8. Izjava pacijenta: „Ne mogu doći do toaleta“, „Imam bolove“…
9. Prikupiti podatke o vizualnom, kognitivnom i senzornom defcitu.
kritični čimbenici
1. Senzorni, motorni i kognitivni defcit
2. Dob pacijenta
3. Bolesti i traume lokomotornog sustava: frakture, kontrakture, pareze, hemipareze,
amputacija ekstremiteta, reumatoidni artritis…
4. Neurološke bolesti: CVI, ALS, demencija…
5. Dijagnostičko terapijski postupci: i.v terapija, trajna infuzija, primjena kisika, gips/
udlaga, nazogastrična sonda, mehanička ventilacija, drenaže…
6. Psihičke bolesti: depresija…
7. Poremećaj svijesti: kvalitativni, kvantitativni
8. Bol
9. Smanjeno podnošenje napora
10. Okolinski činitelji
11. Ordinirano mirovanje
Vodeća obilježja
1. Nemogućnost samostalnog odlaska / povratka do toaleta ili sani kolica.
2. Nemogućnost samostalnog premještanja na WC školjku ili sani kolica.
3. Nemogućnost samostalnog sjedanja ili ustajanja s toaleta ili sani kolica.
4. Nemogućnost samostalne higijene nakon eliminacije: pranje ruku, perianalne regije.
5. Nemogućnost puštanja vode nakon obavljene eliminacije.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 49 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE
50
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
ciljeVi
1. Pacijent će povećati stupanj samostalnosti tijekom obavljanja eliminacije.
2. Pacijent će bez nelagode i ustručavanja tražiti i prihvatiti pomoć.
3. Pacijent će biti zadovoljan postignutim.
4. Pacijent će koristiti pomagala uz pomoć sestre.
5. Pacijent će biti suh i uredan.
6. Pacijent će razumjeti uzroke koji su doveli do problema i načine pomoći koji mu se
pružaju.
interVencije
1. Procijeniti stupanj samostalnosti.
2. Poticati pacijenta da koristi protetska pomagala: propisane naočale, leće, slušni aparat,
štap, hodalice, štake, kolica...
3. Napraviti plan izvođenja aktivnosti: s pacijentom utvrditi metode, vrijeme eliminacije
i načine pomoći.
4. Dogovoriti način na koji će pacijent pozvati pomoć kada treba obaviti eliminaciju.
5. Dogovoriti način na koji će pacijent pozvati pomoć po završetku eliminacije.
6. Omogućiti da pozove pomoć na dogovoreni način.
7. Biti uz pacijenta tijekom eliminacije.
8. Biti u neposrednoj blizini pacijenta tijekom eliminacije.
9. Pripremiti krevet i pomagala za eliminaciju u krevetu:
• pelene,
• ulošci
• kondom kateteri,
• guske,
• nepropusne podloge,
• noćna posuda
• sani kolica…
10. Osigurati dovoljno vremena, ne požurivati pacijenta.
11. Osigurati i upotrebljavati pomagala: povišeno sjedalo za WC školjku, produženi držači
za toaletni papir...
12. Osigurati privatnost.
13. Poticati pacijenta da sudjeluje u izvođenju aktivnosti sukladno svojim sposobnostima.
14. Pokazati poštovanje tijekom izvođenja intervencija.
15. Ukloniti prostorne barijere - sigurna okolina.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 50 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
51
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
interVencije kod Pacijenta S Poremećajem Vida
1. Potreban pribor staviti na dohvat ruke.
2. Dogovoriti s pacijentom način pozivanja, objasniti pacijentu položaj zvona, odazvati
se na zvono odmah.
3. Ukloniti sve prepreke od kreveta do toaleta.
4. Omogućiti rutinsko provođenje postupaka.
5. Pomoći pacijentu koristiti pomagala.
6. Podučiti pacijenta koristiti pomagala.
interVencije kod Pacijenta S kognitiVnom deficitom
1. Procijeniti kognitivni defcit.
2. Poticati na obavljanje nužde prema dogovorenom ritmu, npr. nakon obroka, prije
spavanja.
interVencije kod Pacijenta S oštećenim ekStremitetom
1. Osigurati i poticati pacijenta da koristi pomagala koja povećavaju stupanj samostalnosti.
2. Procijeniti rizik za pad i ozljede.
3. Podučiti pacijenta koristiti pomagalo.
4. Pomoći pacijentu koristiti pomagalo.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent izvodi aktivnosti eliminacije primjereno stupnju samostalnosti, samostalno
siđe s kreveta i sjedne na pripremljenu noćnu posudu.
2. Pacijent iskazuje zadovoljstvo postignutim.
3. Pacijent razumije problem, prihvaća pomoć.
4. Pacijent bez nelagode i ustručavanja traži pomoć kada je potrebna.
5. Pacijent primjenjuje potreban pribor i pomagala.
6. Pacijent je nakon obavljene eliminacije suh i uredan.
7. Pacijent nije sposoban povećati stupanj samostalnosti.
8. Nakon defekacije pacijent, zbog nelagode, odbija pomoć medicinske sestre tijekom
uređivanja perianalne regije.
9. Pacijent ne želi sudjelovati u provođenju intervencija.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 51 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE
52
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
SMANJENA MOGUĆNOST BRIGE ZA SEBE – OSOBNA HIGIJENA
Defnicija - Stanje u kojem osoba pokazuje smanjenu sposobnost ili potpunu nemogućnost
samostalnog obavljanja osobne higijene
PrikuPljanje Podataka
1. Procijeniti stupanj samostalnosti.
2. Procijeniti sposobnost uporabe pomagala pri provođenju osobne higijene.
3. Prikupiti podatke o mogućnosti korištenja pribora za osobnu higijenu: voda, sapun,
ručnik, četkica za zube.
4. Prikupiti podatke o mogućnosti pranja pojedinih dijelova tijela.
5. Prikupiti podatke o mogućnosti dolaska do kupaonice i pripreme odgovarajuće
temperature vode.
6. Prikupiti podatke o postojanju boli.
7. Izjava pacijenta: „Ne mogu se oprati samostalno“, „Možete li mi pomoći oko kupanja“,
„Imam bolove“, „Preumoran sam da bih se samostalno okupao“.
8. Prikupiti podatke o vizualnom, kognitivnom i senzornom defcitu.
9. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti.
kritični čimbenici
1. Senzorni, motorni i kognitivni defcit
2. Dob pacijenta
3. Bolesti i traume lokomotornog sustava: frakture, kontrakture, pareze, hemipareze,
amputacija ekstremiteta, reumatoidni artritis…
4. Neurološke bolesti: CVI, ALS, demencija…
5. Dijagnostičko terapijski postupci: i.v terapija, trajna infuzija, primjena kisika, gips/
udlaga, nazogastrična sonda, mehanička ventilacija, drenažni sustavi…
6. Psihičke bolesti: depresija…
7. Poremećaj svijesti: kvalitativni, kvantitativni
8. Bol
9. Smanjeno podnošenje napora
10. Okolinski činitelji
11. Ordinirano mirovanje
Vodeća obilježja
1. Nemogućnost samostalnog pranja cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela.
2. Nemogućnost samostalnog dolaska/odlaska do/od izvora vode: kupaonica, umivaonik.
3. Nemogućnost samostalnog reguliranja temperature i protoka vode.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 52 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
53
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
4. Nemogućnost shvaćanja potrebe održavanja osobne higijene.
5. Nemogućnost samostalnog sušenja tijela.
ciljeVi
1. Pacijent će sudjelovati u provođenju osobne higijene sukladno stupnju samostalnosti:
• samostalno će oprati___________________ .
• samostalno će obrisati___________________ .
2. Pacijent će razumjeti problem i prihvatiti će pomoć medicinske sestre.
3. Pacijent će biti zadovoljan postignutom razinom samostalnosti.
4. Pacijent će znati objasniti i primijeniti načine za sigurno održavanje osobne higijene.
5. Pacijent će izvoditi aktivnosti održavanja osobne higijene koristeći potrebna pomagala:
četku duge drške, sjedalica za kadu...
6. Pacijent će bez nelagode tražiti pomoć medicinske sestre/tehničara kada mu je
potrebna.
7. Pacijent će biti čist, bez neugodnih mirisa, očuvanog integriteta kože, osjećati će se
ugodno.
interVencije
1. Procijeniti stupanj samostalnosti pacijenta.
2. Defnirati situacije kada pacijent treba pomoć.
3. Dogovoriti osobitosti načina održavanja osobne higijene kod pacijenta.
4. U dogovoru s pacijentom napraviti dnevni i tjedni plan održavanja osobne higijene.
5. Osigurati potreban pribor i pomagala za obavljanje osobne higijene i poticati ga da ih
koristi.
6. Osobnu higijenu izvoditi uvijek u isto vrijeme, ako je to moguće, te tijekom izvođenja
aktivnosti poticati pacijenta na povećanje samostalnosti.
7. Osigurati privatnost.
8. Osigurati s pacijentom dogovorenu temperaturu vode.
9. Osigurati optimalnu temperaturu prostora gdje se provodi osobna higijena.
10. Primijeniti propisani analgetik ili druge metode ublažavanja boli 30 minuta prije
obavljanja osobne higijene.
11. Potreban pribor i pomagala staviti na dohvat ruke, te poticati pacijenta da ih koristi.
12. Zajedno s pacijentom procijeniti najprihvatljivije pomagalo.
13. Pomoći pacijentu koristiti pomagalo.
14. Podučiti pacijenta koristiti pomagalo.
15. Promatrati i uočavati promjene na koži tijekom kupanja.
16. Osigurati zvono na dohvat ruke pacijentu.
17. Biti u blizini pacijenta tijekom kupanja.
18. Biti uz pacijenta tijekom kupanja.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 53 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE
54
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
19. Okolinu učiniti sigurnom za obavljanje aktivnosti: sprječavanje pada.
20. Dogovoriti način pozivanja.
21. Koristiti pH neutralni sapun, naročito u predjelu genitalne i aksilarne regije.
22. Ne koristiti grube trljačice i ručnike.
23. Utrljati losion u kožu po završenom kupanju.
24. Oprati kosu pacijentu.
25. Koristiti regenerator nakon pranja kose.
26. Ne koristiti regenerator nakon pranja kose.
27. Urediti nokte na nogama.
28. Urediti nokte na rukama.
29. Kupanje provesti u kadi u sjedećem položaju.
30. Tuširati pacijenta.
31. Kupati pacijenta u krevetu.
32. Oprati toraks pacijenta.
33. Oprati perianalnu regiju pacijentu.
34. Oprati noge pacijentu.
35. Presvući krevet nakon kupanja.
interVencije kod Pacijenta S Poremećajem Vida
1. Potreban pribor i pomagala staviti unutar vidnog polja.
2. Pribor postavljati uvijek na isti način.
3. Osigurati i objasniti položaj zvona ako bolesnik ostaje sam u kupaonici.
4. Osigurati privatnost.
5. Opisati gdje se što nalazi u kupaonici (potreban pribor i zvono - izbjegavati korištenje
izraza „tu“, „tamo“ i „ovdje).
6. Dogovoriti druge načine poziva u pomoć.
interVencije kod Pacijenta S kognitiVnom deficitom
1. Procijeniti kognitivni defcit.
2. Obavljati aktivnosti uvijek u isto vrijeme.
3. Davati jednostavne upute.
4. Izbjegavati sve što bi bolesniku moglo odvući pažnju: drugi bolesnici u sobi, radio,
televizija...
5. Nadgledati izvođenje aktivnosti.
6. Dogovoriti stupanj samostalnosti i razinu pomoći prilikom higijene.
interVencije kod Pacijenta S oštećenim ekStremitetom
1. Osobnu higijenu provoditi u dogovoru s pacijentom.
2. Pacijenta s amputiranim ekstremitetom poticati da promatra bataljak, i uočava
promjene.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 54 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
55
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
3. Nakon kupanja protezu vratiti na suhi bataljak.
4. Pomagati tijekom obavljanja higijene.
5. Okolinu učiniti sigurnom za obavljanje aktivnosti; sprječavanje pada bolesnika u kadi:
neklizajući podlošci, sjedalice u kadi.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent provodi aktivnosti osobne higijene primjereno stupnju samostalnosti:
• samostalno pere________________
• traži pomoć za pranje_______________
2. Pacijent iskazuje zadovoljstvo postignutom razinom samostalnosti, razumije zašto mu
se pomaže, te traži pomoć medicinske sestre.
3. Pacijent je suh, čist, očuvan je integritet kože.
4. Pacijent primjenjuje postupke za sigurno provođenje aktivnosti osobne higijene bez
komplikacija.
5. Pacijent primjenjuje potreban pribor i pomagala koja povećavaju stupanj njegove
neovisnosti: pere leđa četkom dugog drška, pridržava se jednom rukom za rukohvat
u kadi.
6. Pacijent ne želi sudjelovati u obavljanju osobne higijene.
7. Pacijent je nezadovoljan razinom pružene pomoći tijekom provođenja osobne
higijene.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 55 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE
56
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
SMANJENA MOGUĆNOST BRIGE ZA SEBE –
HRANJENJE
Defnicija - Stanje u kojem osoba pokazuje smanjenu sposobnost ili potpunu nemogućnost
samostalnog uzimanja hrane i tekućine.
PrikuPljanje Podataka
1. Procijeniti stupanj samostalnosti.
2. Procijeniti sposobnost žvakanja i gutanja hrane.
3. Procijeniti sposobnost uporabe pomagala pri uzimanju hrane.
4. Prikupiti podatke vezane uz nutritivni status i usporediti ih sa sadašnjim stanjem.
5. Izjava pacijenta: „Ne mogu samostalno uzeti hranu“, „Jako sam umoran, ne mogu
jesti“, „Možete li mi pomoći pri hranjenju“.
6. Prikupiti podatke o postojanju boli.
7. Prikupiti podatke o stanju usne šupljine: nedostatak zubi, prisutnost zubne proteze,
ozljede usne šupljine, ulceracije, deformiteti...
8. Prikupiti podatke o vizualnom, kognitivnom i senzornom defcitu.
9. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti.
kritični čimbenici
1. Senzorni, motorni i kognitivni defcit
2. Dob pacijenta
3. Bolesti i traume lokomotornog sustava: frakture, kontrakture, pareze, hemipareze,
amputacija ekstremiteta, reumatoidni artritis…
4. Neurološke bolesti: cerebrovaskularni inzult, ALS, demencija…
5. Dijagnostičko terapijski postupci: intravenozna terapija, trajna infuzija, primjena
kisika, gips/udlaga, nazogastrična sonda, mehanička ventilacija, drenaže…
6. Psihičke bolesti: depresija…
7. Poremećaj svijesti: kvalitativni, kvantitativni
8. Bol
9. Smanjeno podnošenje napora
10. Okolinski činitelji
11. Ordinirano mirovanje
Vodeća obilježja
1. Nemogućnost samostalnog pripremanja hrane.
2. Nemogućnost samostalnog rezanja hrane ili otvaranja posude s hranom.
3. Nemogućnost samostalnog prinošenja hrane ustima.
4. Nemogućnost gutanja hrane.
5. Nemogućnost samostalnog žvakanja hrane.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 56 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
57
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
6. Nemogućnost samostalnog rukovanja priborom za jelo.
7. Nemogućnost samostalnog korištenja pomagala pri uzimanju hrane.
8. Nemogućnost konzumiranja cjelovitog obroka.
9. Nemogućnost uzimanja hrane socijalno prihvatljivim načinom.
10. Nemogućnost samostalnog prinošenja čaše ili žlice ustima.
ciljeVi
1. Pacijent će povećati stupanj samostalnosti tijekom hranjenja.
2. Pacijent će bez nelagode i ustručavanja tražiti pomoć tijekom hranjenja.
3. Pacijent će zadovoljiti potrebu za jelom, te će, usprkos ograničenjima, biti sit.
4. Pacijent će znati i htjeti koristiti potrebna pomagala za hranjenje.
5. Pacijent će pokazati želju i interes za jelom.
6. Pacijent će razumjeti uzroke problema i načine pomoći koji mu se pružaju tijekom
hranjenja.
7. Pacijent će samostalno uzimati hranu.
interVencije
1. Procijeniti stupanj samostalnosti pacijenta.
2. Prinijeti pacijentu hranu na poslužavniku i staviti na stolić za serviranje.
3. Otvoriti pakiranje hrane: namaz, maslac, paštetu.
4. Narezati hranu.
5. Približiti stolić s hranom 30 - 40 cm od pacijenta.
6. Postaviti zaštitnu kompresu ili salvetu pod bradu.
7. Biti uz pacijenta tijekom hranjenja.
8. Povremeno, svakih 5 minuta, nadgledati pacijenta tijekom hranjenja.
9. Osigurati 30 - 40 minuta za hranjenje pacijenta.
10. Osigurati__________minuta za hranjenje pacijenta.
11. Defnirati situacije kada pacijent treba pomoć kod jela i pijenja.
12. Pacijentu ne servirati vilicu i nož uz jelo.
13. Medicinska sestra će pacijenta nahraniti juhom, a krutu hranu će jesti sam.
14. Omogućiti ritual prije obroka (molitva), ako ga pacijent primjenjuje.
15. Osigurati mir tijekom konzumiranja obroka.
16. Osigurati hranu odgovarajuće temperature.
17. U slučaju boli primijeniti propisani analgetik 30 minuta prije hranjenja.
18. Učiniti toaletu usne šupljine prije i poslije uzimanja obroka.
19. Prije obroka namjestiti protetska pomagala: zubnu protezu, naočale, leće.
20. Smjestiti pacijenta u odgovarajući položaj: visoki Fowlerov.
21. Posjesti pacijenta na stolicu za stol.
22. Smjestiti pacijenta u odgovarajući postranični položaj.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 57 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE
58
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
23. Nakon hranjenja ostaviti pacijenta još 30 minuta u istom položaju.
24. Osigurati mir u vrijeme obroka.
25. Omogućiti higijenu ruku pacijenta prije obroka.
26. Omogućiti higijenu ruku pacijenta nakon obroka.
27. Oprati ruke pacijentu prije obroka.
28. Oprati ruke pacijentu nakon obroka.
interVencije kod Pacijenta S Poremećajem Vida
1. Poticati pacijenta da koristi leće, naočale.
2. Opisati gdje se što nalazi na stolu: potreban pribor, hrana - izbjegavati korištenje izraza
„tu“, „tamo“, „ovdje”.
3. Hranu i pribor stavljati uvijek istim redoslijedom i na isto mjesto.
4. Opisati hranu bolesniku.
5. Servirati hranu u primjerenom posuđu: u šalicama, plastičnom posuđu, bočica s
dudicom.
6. Dogovoriti uobičajeni način unosa hrane.
7. Osigurati hranu koja je jednostavna za konzumiranje.
8. Potreban pribor i hranu staviti unutar vidnog polja pacijenta.
9. Osigurati dovoljno vremena za hranjenje.
interVencije kod Pacijenta S kognitiVnom deficitom
1. Procijeniti kognitivni defcit.
2. Osigurati privatnost, mirnu okolinu, bez distraktora koji mogu pacijentu odvlačiti
pažnju od obroka.
3. Nadzirati pacijenta za vrijeme obroka kako ne bi došlo do aspiracije ili gušenja
hranom.
4. Ne ometati pacijenta prilikom jela, voditi primjeren razgovor.
5. Postaviti pacijenta u odgovarajući položaj: sjedeći za stolom, sjedeći u krevetu…
6. Osigurati obroke u isto vrijeme.
7. Poticati pacijenta na urednost.
8. Poticati da uzima ili mu davati male zalogaje.
9. Osigurati dovoljno vremena (________min).
10. Prepoznati umor i uznemirenost kod pacijenta.
11. Poticati pacijenta da tijekom jela koristi kratke pauze i omogućiti ih.
interVencije kod Pacijenta S oštećenim ekStremitetom
1. Osigurati ugodnu okolinu za pacijenta.
2. Osigurati dovoljno vremena (________min), ne požurivati pacijenta.
3. Osigurati podršku/pomoć ako je potrebno: otvoriti kutijicu s hranom, izrezati meso,
namazati namaz na kruh, poticati samostalnost.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 58 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
59
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
4. Poticati pacijenta da koristi pomagala.
5. Osigurati adaptivna pomagala/pribor za povećanje stupnja samostalnosti: tacne s
gumom, specijalne čaše za piće, pribor za jelo sa zadebljanim drškama...
6. Podučiti ga korištenju pomagala.
7. Pomoći mu koristiti pomagalo.
8. Hranu servirati na način da pacijent ima dovoljno prostora za jelo.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent izvodi aktivnosti hranjenja primjereno stupnju samostalnosti, razumije
problem i prihvaća pomoć medicinske sestre:
• samostalno pije iz bočice s dudicom
• medicinska sestra mu namaže namaz na kruh, a pacijent jede sam
• medicinska sestra ga hrani žlicom
2. Pacijent je sit i zadovoljan.
3. Pacijent pokazuje želju i interes za uzimanjem hrane.
4. Pacijent primjenjuje potreban pribor i pomagala, ali ne pojede svu hranu. Brzo se
umori.
5. Pacijent ne prihvaća pomoć, ne sudjeluje u hranjenju.
6. Pacijent nije u mogućnosti povećati stupanj samostalnosti.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 59 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE
60
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
STRES INKONTINENCIJA
Defnicija – Nekontrolirano mokrenje manjih količina urina (manje od 50 ml) neposredno
nakon povećanja intraabdominalnog tlaka.
PrikuPljanje Podataka
1. Pitati pacijenta dolazi li do istjecanja urina pri kašljanju, kihanju, smijanju, vježbanu,
dizanju predmeta…
2. Provjeriti istjecanje urina iz mokraćnog mjehura pri kašljanju u ležećem, povišenom i
uspravnom položaju.
3. Procijeniti stanje kože perianalne regije.
4. Prikupiti podatke o trudnoći i porodu.
5. Prikupiti podatke o operativnim zahvatima.
6. Prikupiti podatke iz medicinske dokumentacije i od pacijenta o dijagnostičkim
postupcima: cistoskopija, UZV, RTG, urinokultura…
7. Prikupiti podatke o pretilosti pacijenta.
kritični čimbenici
1. Višestruki vaginalni porodi
2. Operacije u području zdjelice, traume zdjelice
3. Operacije prostate
4. Manjak estrogena (menopauza)
5. Dijabetička neuropatija
6. Pretilost
7. Bolesti i ozljede uretre i mokraćnog mjehura
8. Infekcije
9. Trudnoća
10. Nedavni gubitak tjelesne težine
11. Slabost sfnktera
Vodeća obilježja
1. Istjecanje urina prilikom napora: kašljanja, kihanja, smijanja, dizanja tereta.
2. Istjecanje urina prilikom vježbanja.
3. Istjecanje urina prilikom spolnog odnosa.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 60 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
61
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
ciljeVi
1. Pacijent će uspostaviti kontrolu nad eliminacijom urina za vrijeme kašljanja i kihanja.
2. Smanjiti će se broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina tijekom 24 sata: broj
epizoda _____.
3. Pacijent će razumjeti problem, njegove uzroke i načine rješavanja.
4. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija.
5. Pacijent će provoditi Kegelove vježbe.
6. Pacijent će prihvatiti svoje stanje i pozitivno misliti o sebi.
interVencije
1. Savjetovati pacijenta/cu da nosi higijenske uloške i redovito mijenja donje rublje.
2. Potaknuti pacijenta/cu na redovito održavanje higijene spolovila.
3. Poučiti pacijenta važnosti i pravilnom provođenju Kegelovih vježbi – vidi standard.
4. Uputiti pacijenta/cu da prije provođenja vježbi isprazni mokraćni mjehur, svaki
segment vježbe (stezanje/opuštanje) provede kroz 10 sekundi, vježbu ponovi 10 puta
i tako 3 puta dnevno.
5. Objasniti pacijentu/ci da povećanje broja vježbi s ciljem ubrzanja rezultata može
pogoršati inkontinenciju: rezultati se očekuju nakon 4 - 6 tjedana.
6. Kod teže pokretnih pacijenata osigurati čistu noćnu posudu uz krevet; omogućiti
najudobniji položaj za mokrenje.
7. Namjestiti noćnu posudu kada je potrebno.
8. Osigurati uredan toaletni prostor i poticati njegovo korištenje.
9. Objasniti pacijentu/ci da koristiti odjeću (pidžamu) koja se lako skida; prikladnija je
odjeća s gumom.
10. Poticati pacijenta da provodi intervencije i pohvaliti napredak.
11. Voditi evidenciju prometa tekućina: unos tekućine, mokrenje…
12. Unositi tekućinu u organizam prema potrebama i stanju pacijenta.
13. Potaknuti pacijenta/cu da češće urinira kako bi se smanjila količina urina u mokraćnom
mjehuru.
14. Smanjiti aktivnosti u kojima se očekuje skakanje, trčanje, dizanje tereta...
15. Pacijenta savjetovati da provodi fzičku aktivnost, vježbe jačanja muskulature cijelog
tijela.
16. Održavati redovitu eliminaciju stolice.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 61 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE
62
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent je djelomično uspostavio kontrolu nad eliminacijom urina.
2. Smanjio se broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina: broj epizoda _______ .
3. Pacijent razumije problem, njegove uzroke i načine rješavanja, redovito mijenja uloške.
4. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija, izvještava o nemogućnosti
održavanja higijene nakon mikcije.
5. Pacijent provodi Kegelove vježbe 3x dnevno.
6. Pacijent prihvaća svoje stanje i pozitivno misli o sebi.
7. Pacijent ne sudjeluje u provedbi intervencija.
8. Broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina se nije smanjio.
9. Pacijent ne može uspostaviti kontrolu nad eliminacijom urina.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 62 14.3.2011 11:08:41
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
63
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
TOTALNA INKONTINENCIJA
Defnicija - Potpuno i nepredvidljivo istjecanje urina.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o učestalosti i količini izlučenog urina.
2. Pitati pacijenta ima li podražaj na mokrenje.
3. Prikupiti podatke o stanju kože perianalnog područja.
4. Prikupiti podatke o bolestima: kroničnim, neurološkim...
5. Prikupiti podatke o traumi i operativnim zahvatima u području zdjelice.
kritični čimbenici
1. Operativni zahvati u području zdjelice
2. Traume i tumori mozga
3. Cerebrovaskularni inzult
4. Multipla skleroza
5. Parkinsonova bolest
6. Dijabetička neuropatija
7. Traume i tumori kralježnice
8. Infekcije
9. Kongenitalna oštećenja
Vodeća obilježja
1. Kontinuirano i nekontrolirano istjecanje urina.
2. Istjecanje urina bez kontrakcija mjehura.
3. Nedostatak osjećaja za mokrenje.
ciljeVi
1. Uz pomoć pomagala biti će uspostavljena kontrola nad eliminacijom urina.
2. Pacijent će razumjeti problem, njegove uzroke i mogućnosti rješavanja.
3. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija.
4. Pacijent će biti suh i izražavati će udobnost.
5. Koža perianalnog područja će biti neoštećena i čista.
6. Pacijent će prihvatiti svoje stanje i pozitivno misliti o sebi.
interVencije
1. Poučiti pacijenta o totalnoj inkontinenciji, njenom uzroku i mogućnostima rješavanja.
2. Prema individualnoj procjeni, primjena programa kontrole nad inkontinencijom:
• primjena jednokratnih kateterizacija
• trajna kateterizacija
• primjena pomagala (pelene, ulošci, predlošci, kondom kateteri)
3. Voditi evidenciju prometa tekućine: unos tekućine, mokrenje, vaganje pelena...
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 63 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE
64
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
4. Izraditi plan unosa tekućine.
5. Smanjiti unos tekućine u večernjim satima, iza 19 sati.
6. Tijekom noći pacijenta probuditi kako bi mokrio.
7. Muške pacijente uputiti u korištenje kondom katetera.
8. Savjetovati pacijentu da nosi higijenske uloške i redovito mijenja donje rublje.
9. Potaknuti pacijenta da redovito održava higijenu spolovila.
10. Perianalnu regiju, teže pokretnih pacijenata: oprati i posušiti nakon svakog mokrenja.
11. Savjetovati pacijentu da uz sebe uvijek ima rezervnu odjeću.
12. Osigurati uredan toaletni prostor i poticati njegovo korištenje.
13. Teže pokretnim pacijentima osigurati noćnu posudu uz krevet, omogućiti najudobniji
položaj za mokrenje.
14. Postaviti noćnu posudu.
15. Zvono staviti na dohvat ruke.
16. Koristiti dobro upijajuće pelene ili predloške s indikatorima zasićenja.
17. Upozoriti pacijenta da pozove medicinsku sestru / tehničara ako je mokar.
18. Potaknuti pacijenta da odlazi na toalet u pravilnim vremenskim razmacima, napraviti
„plan“ mokrenja.
19. Savjetovati pacijentu da koristi odjeću (pidžamu) koja se lako skida; prikladnija je
odjeća s gumom.
20. Nakon svake epizode istjecanja mokraće, odjeću i posteljinu promijeniti.
21. Poučiti pacijenta važnosti pranja ruku.
22. Kontrolirati higijenu ruku.
23. Pomoći ili oprati pacijentu ruke.
24. Poticati pacijenta da provodi intervencije i pohvaliti napredak.
25. Upotrebljavati sredstva za zaštitu i njegu kože.
26. Ukolikosebolesnikupostavitrajnikateterdijagnozasemijenjau„Visokrizikzainfekciju.“
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent uspješno koristi pomagala (pelene, kondom kateter..).
2. Uspostavljena je kontrola nad eliminacijom urina trajnom kateterizacijom.
3. Pacijent razumije problem, njegove uzroke i mogućnosti rješavanja.
4. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija.
5. Pacijent je suh i izražava udobnost.
6. Koža perianalnog područja je neoštećena.
7. Pacijent prihvaća svoje stanje i pozitivno misliti o sebi.
8. Pacijent ne prihvaća svoje stanje te ne sudjeluje u provođenju intervencija.
9. Cilj je djelomično ostvaren, pacijent razumije svoje stanje, ali je uzrujan i ljut te odbija
pomoć.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 64 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
65
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
URGENTNA INKONTINENCIJA
Defnicija - Nekontrolirano istjecanje urina nedugo nakon jakog podražaja na mokrenje.
PrikuPljanje Podataka
1. Pitati pacijenta kakav podražaj prethodi nekontroliranom mokrenju.
2. Prikupiti podatke opisa pojedine epizode inkontinencije. (Pacijent se žali da ne stiže do
toaleta na vrijeme i na nemogućnost odgađanja mokrenja.)
3. Prikupiti podatke o dobi pacijenta.
4. Prikupiti podatke o bolestima: traume kralježnice, operacije, kronične i neurološke
bolesti...
kritični čimbenici
1. Smanjen kapacitet mokraćnog mjehura
2. Cerebrovaskularni inzult
3. Ozljeda leđne moždine
4. Parkinsonova bolest
5. Multipla skleroza
6. Hipetrofja prostate
7. Infekcije mokraćnih putova
8. Psihološki čimbenici
9. Alkohol, kofein
10. Operacije abdomena
11. Nakon postavljanja urinarnog katetera
12. Ozljede i tumori mozga
13. Dijabetička neuropatija
14. Fekalna impakcija
15. Povećan unos tekućine
Vodeća obilježja
1. Nagli, neočekivan i „nenajavljen“ podražaj na mokrenje.
2. Mokrenje manje od 100 ml.
3. Česta nikturija.
4. Nekontrolirano mokrenje u svakom položaju.
5. Mokrenje češće od svaka dva sata.
6. Kontrakcije mokraćnog mjehura na koje pacijent ne može utjecati.
ciljeVi
1. Tijekom 24 sata biti će potpuna kontrola nad eliminacijom urina.
2. Tijekom noći biti će uspostavljena kontrola nad eliminacijom urina.
3. Tijekom 24 sata biti će smanjen broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 65 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE
66
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
4. Pacijent će razumjeti problem, njegove uzroke i mogućnosti rješavanja.
5. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija.
6. Pacijent će prihvatiti svoje stanje i pozitivno misliti o sebi.
interVencije
1. Poučiti pacijenta o inkontinenciji, uzroku urgentne inkontinencije i mogućnostima
rješavanja.
2. Voditi evidenciju prometa tekućine: unos tekućine, mokrenje...
3. Izraditi plan unosa tekućine.
4. Smanjiti unos tekućine u večernjim satima, nakon 19 sati.
5. Potaknuti pacijenta da odlazi na toalet u pravilnim vremenskim razmacima; napraviti
„plan“ mokrenja.
6. Poticati pacijenta da s vremenom pokuša produžiti razmak između dva mokrenja.
7. Muške pacijente uputiti u korištenje kondom katetera, preporučiti korištenje preko
noći.
8. Savjetovati pacijenta da nosi higijenske uloške i redovito mijenja donje rublje.
9. Potaknuti pacijenta na redovito održavanje higijene spolovila.
10. Savjetovati pacijentu da uz sebe uvijek ima rezervnu odjeću.
11. Osigurati uredan toaletni prostor i poticati njegovo korištenje.
12. Kod teže pokretnih pacijenata osigurati noćnu posudu uz krevet.
13. Omogućiti najudobniji položaj za mokrenje.
14. Pomoći prilikom postavljanja noćne posude.
15. Postaviti noćnu posudu.
16. Savjetovati pacijentu da koristiti odjeću (pidžamu) koja se lako skida; prikladnija je
odjeća s gumom.
17. Poticati pacijenta da provodi intervencije i pohvaliti napredak.
18. U slučaju trajnog urinarnog katetera zatvoriti kateter svaka 3 - 4 sata.
19. Prije vađenja urinarnog katetera zaklamati ga 1 - 3 sata.
20. Prevenirati urinarni infekt.
mogući iShodi / eValuacija
1. Uspostavljena je trajna kontrola nad eliminacijom urina uvođenjem urinarnog
katetera.
2. Tijekom noći pacijentu je postavljen kondom kateter. Pacijent je bio suh.
3. Broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina je smanjen čestim odlaskom na toalet.
4. Pacijent razumije problem, njegove uzroke i mogućnosti rješavanja.
5. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija.
6. Pacijent prihvaća svoje stanje i pozitivno misli o sebi.
7. Pacijent ne prihvaća svoje stanje i ne sudjeluje u provođenju intervencija,
8. Ima nisko samopoštovanje
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 66 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
67
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
VISOK RIZIK ZA DEKUBITUS
Defnicija - Prisutnost mnogostrukih vanjskih i unutarnjih čimbenika rizika za oštećenje tkiva.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o ranijim oštećenjima kože.
2. Procijeniti rizik za nastanak dekubitusa - Braden skala (Braden Q za pedijatriju):
senzorna percepcija, vlažnost, aktivnost, pokretljivost, prehrana, trenje i razvlačenje
3. Učiniti fzikalni pregled s posebnim osvrtom na predilekcijska mjesta.
4. Procijeniti mogućnost samozbrinjavanja.
5. Prikupiti podatke o laboratorijskim pokazateljima: hemoglobin, hematokrit, serumski
albumin, fosfor, magnezij.
6. Prikupiti podatke o medicinskim dijagnozama.
7. Prikupiti podatke o socioekonomskom statusu pacijenta.
8. Procijeniti pacijentovo razumijevanje novonastale situacije.
9. Procijeniti pacijentovu sposobnost usvajanja novih znanja.
kritični čimbenici
1. Medicinska stanja / bolesti
• Nedovoljna/smanjena tkivna cirkulacija
• kronične bolesti: dijabetes melitus, plućne, kardiovaskularne, sistemne bolesti,
psihičke bolesti
• anemija
• poremećaj prehrane: pretilost, malnutricija
• upalni procesi dermalno - epidermalnih sveza
• autoimune bolesti: lupus erithematosus, sklerodermija
• metaboličke i endokrine bolesti: hepatitis, ciroza, tumori, bubrežno zatajenje,
bolesti štitnjače
• bakterijske, virusne ili gljivične infekcije: impetigo, folikulitis, celulitis, herpes
zoster, AIDS, atletsko stopalo, smanjena pokretnost
2. Lijekovi / terapijski postupci
• sedacija, kirurški zahvat, dijagnostički postupak
• uporaba fksatora i ortopedskih pomagala
• primjena gipsanih udlaga, prevoja, traka, otopina
• dugotrajna primjena urinarnog katetera, nazogastrične sonde, endotrahealnog
tubusa, kontaktnih leća, oralne proteze
• NPO status - ništa per os
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 67 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE
68
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
3. Okolinski
• iritacija tkiva djelovanjem čimbenika iz okoline
• izloženost izlučevinama
• radijacija / opekline od sunca
• temperatura, vlaga
• kemijski štetne tvari / sastojci
4. Osobni
• bol, umor, nedostatak motivacije
• kognitivni / senzorni / motorički defcit
• neadekvatne osobne navike (higijenske, prehrambene, vezane na odmor i spavanje)
• starija životna dob
ciljeVi
1. Pacijentova koža će ostati intaktna; integritet kože će biti očuvan.
2. Pacijent i obitelj će znati nabrojiti i primijeniti mjere prevencije nastanka dekubitusa.
3. Pacijent će sukladno svojim sposobnostima sudjelovati u provođenju mjera prevencije
nastanka dekubitusa.
interVencije
1. Procjenjivat postojanje čimbenika rizika za dekubitus - Braden skala (Braden Q) dva
puta tjedno.
2. Procjenjivat postojanje čimbenika rizika za dekubitus - Braden skala (Braden Q).
3. prilikom promjene stanja pacijenta, odrediti učestalost ponovne procjene na Braden
(Braden Q) skali.
4. Upisati rizike čimbenika sukladno broju bodova Braden skale.
5. Djelovati na rizike čimbenika sukladno bodovima Braden skale.
6. Dokumentirati ranija oštećenja kože i sadašnje stanje.
7. Osigurati optimalnu hidraciju pacijenta.
8. Pratiti znakove i simptome hidracije: CVT, diurezu, specifčnu težinu urina i stanje
sluznice usne šupljine.
9. Pojačati unos bjelančevina i ugljikohidrata - sukladno bodovima (Braden skala).
10. Uvesti u prehranu saplemente: vitamin B i C i ostale nutrijente - sukladno bodovima
Braden skale.
11. Vagati pacijenta.
12. Kontrolirati serumski albumin.
13. Nadzirati pojavu edema.
14. Održavati higijenu kože - prema standardu.
15. Održavati higijenu kreveta i posteljnog rublja.
16. Izraditi algoritam mijenjanja položaja pacijenta sukladno bodovima Braden skale.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 68 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
69
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
17. Mijenjati položaj pacijenta u krevetu svakih 1 sat.
18. Mijenjati položaj pacijenta u krevetu svakih 2 sata.
19. Pojačati učestalost izmjene položaja na ______ sati.
20. Ograničiti podizanje pacijenta u visoki Fowlerov položaj do 30 minuta u jednom
postupku.
21. Primijeniti niski Fowlerov položaj i ležeći bočni s podignutim uzglavljem za 30
stupnjeva.
22. Podložiti jastuke pod potkoljenice.
23. Podložiti jastuke pod podlaktice.
24. Podložiti jastuke pod leđa.
25. Podložiti jastuke između koljena.
26. Koristiti antidekubitalne madrace i jastuke koji umanjuju pritisak: punjene pjenom,
zrakom, vodom ili gelom.
27. Položaj u krevetu mijenjati podizanjem pacijenta, ne povlačenjem.
28. Osigurati potreban broj osoblja.
29. Stimulirati cirkulaciju „čupkanjem“ kože oko ugroženog područja.
30. Provoditi aktivne vježbe ekstremiteta.
31. Provoditi pasivne vježbe ekstremiteta.
32. Provoditi vježbe cirkulacije.
33. Poticati pacijenta na ustajanje i kretanje.
34. Posjesti pacijenta u stolicu.
35. Pomoći pri hodanju.
36. Podučiti pacijenta samostalnosti promjene položaja tijela u krevetu koristeći trapez,
rukohvate na stolici ili ogradice.
37. Primijeniti propisana sredstva protiv boli.
38. Educirati pacijenta i obitelj o čimbenicima koji uzrokuju oštećenje kože i nastanak
dekubitusa.
39. Educirati pacijenta o važnosti svakodnevne fzičke aktivnosti u očuvanju cirkulacije.
40. Educirati pacijenta i obitelj o mjerama prevencije oštećenja kože.
mogući iShodi/ eValuacija
1. Pacijentova koža je očuvanog integriteta. Nema crvenila i drugih oštećenja.
2. Pacijent sudjeluje u mjerama prevencije dekubitusa – nabrojitiih.
3. Pacijent nabraja znakove i simptome oštećenja kože prvog stupnja.
4. Pacijent i obitelj nabrajaju i pokazuju mjere prevencije nastanka dekubitusa prvog
stupnja.
5. Prisutni su simptomi i znaci dekubitusa prvog stupnja.
6. Pacijent i obitelj nisu usvojili znanja o mjerama prevencije dekubitusa.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 69 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE
70
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
VISOK RIZIK ZA INFEKCIJU
Defnicija - Stanje u kojem je pacijent izložen riziku nastanka infekcije uzrokovane patogenim
mikroorganizmima koji potječu iz endogenog i/ili egzogenog izvora.
PrikuPljanje Podataka:
1. Učiniti fzikalni pregled i procijeniti stanje postojećih oštećenja na koži i sluznicama,
(stanje dekubitusa, rana, kirurške incizije - izgled, sekreciju, crvenilo, edem, bol).
2. Izmjeriti vitalne znakove.
3. Procijeniti stupanj svijesti.
4. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti.
5. Prikupiti podatke o kognitivno - senzornom defcitu.
6. Prikupiti podatke o aktualnoj terapiji i liječenju.
7. Prikupiti podatke o mogućim izvorima infekcija.
8. Procijeniti druge faktore rizika: urinarni kateter, ET tubus ili trahealna kanila, I.V. kateter,
centralni venski ili arterijski kateter, drenovi, gastrične sonde i stome.
9. Prikupiti podatke o vrsti i intenzitetu boli.
kritični čimbenici:
1. Medicinska stanja / bolesti:
• kronične bolesti
• poremećaj prehrane
• oslabljen imunološki sustav - leukopenija
• trudnoća - mogućnost puknuća amnionske membrane
2. Lijekovi / medicinski postupci:
1. Postojanje ulaznog mjesta za mikroorganizme:
• intravenski/arterijski kateter
• kirurški zahvat
• drenaža
• fksator
• dijaliza
• endotrahealna intubacija
• urinarni kateter
• stome
2. Kemoterapija
3. Primjena imunosupresiva
4. Dugotrajna primjena antibiotika.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 70 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
71
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
3. Osobni / Okolinski :
• dugotrajna hospitalizacija,
• kontakt s infektivnim tvarima/materijalima.
• neupućenost – nedostatak znanja o prijenosu infekcija
• loše higijenske navike
• oštećenje tkiva (opekline, ugrizi životinja, radijacija)
4. Dobni :
• nedostatna stečena imunost
• nezrelost imunološkog sustava
• svježa umbilikalna rana
• nedostatna imunizacija
mogući ciljeVi
1. Tijekom hospitalizacije neće biti simptoma niti znakova infekcije:
• pacijent će biti afebrilan, (temp. 36 - 37°C),
• laboratorijski nalazi (leukociti, SE) će biti unutar referentnih vrijednosti
• pacijent neće imati pojačanu sekreciju iz dišnih putova, bronhalni sekret će biti
proziran i bez mirisa
• urin će biti makroskopski čist, svjetlo žute boje, bez mirisa i sedimenta
• ubodna mjesta intravaskularnih katetera će biti bez znakova infekcije
• rana i mjesta incizije će ostati čista, bez crvenila i purulentne sekrecije
• uzorci prikupljeni i poslani na bakteriološku analizu će ostati sterilni
2. Pacijent će usvojiti znanja o načinu prijenosa i postupcima sprečavanja infekcije,
demonstrirati će pravilnu tehniku pranja ruku.
3. Pacijent će znati prepoznati znakove i simptome infekcije.
interVencije
1. Mjeriti vitalne znakove (tjelesnu temperaturu afebrilnim pacijentima mjeriti dva puta
dnevno, te izvijestiti o svakom porastu iznad 37°C).
2. Pratiti promjene vrijednosti laboratorijskih nalaza i izvijestiti o njima.
3. Pratiti izgled izlučevina.
4. Bronhalni sekret poslati na bakteriološku analizu.
5. Poslati urin na bakteriološku analizu prije uvođenja urinarnog katetera.
6. Urin iz urinarnog katetera poslati na bakteriološku analizu.
7. Vrh urinarnog katetera nakon promjene poslati na bakteriološku analizu.
8. Učiniti brisove:
• operativne rane
• vrha endovenoznog katetera
• mjesta insercije katetera
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 71 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE
72
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
9. Održavati higijenu ruku prema standardu.
10. Obući zaštitne rukavice prema standardu.
11. Primijeniti mjere izolacije pacijenata prema standardu.
12. Obući zaštitnu odjeću prema standardu
• kapa,
• maska,
• ogrtač,
• nazuvci za cipele,
• naočale.
13. Poučiti posjetitelje higijenskom pranju ruku prije kontakta s pacijentom.
14. Poučiti posjetitelje ponašanju u uvjetima izolacije.
15. Održavati higijenu prostora prema standardnoj operativnoj proceduri (SOP).
16. Ograničiti širenje mikroorganizama u okolinu zrakom (prašina, rastresanje posteljnog
rublja, održavanje fltera klima-uređaja i sl).
17. Prikupiti i poslati uzorke za analizu prema pisanoj odredbi liječnika (urin, krv, sputum,
drenaža, brisovi i sl.), te evidentirati i izvijestiti o nalazu.
18. Podučiti pacijenta važnosti održavanja higijene ruku.
19. Pomoći oprati ruke pacijentu.
20. Održavati higijenu perianalne regije nakon eliminacije prema standardu.
21. Provoditi higijenu usne šupljine prema standardu.
22. Aspiracija dišnoga puta prema standardu.
23. Uvoditi i održavati intravenozne / arterijske katetere prema standardu.
24. Održavati drenažne katetere prema standardu.
25. Aseptično previjanje rana.
26. Njega i previjanje stoma prema standardu.
27. Zbrinuti infektivni i oštri materijal prema standardnoj operativnoj proceduri (SOP).
28. Pratiti pojavu simptoma i znakova infekcije.
29. Održavati setove i instrumente prema standardnoj operativnoj proceduri (SOP).
30. Njega i.v. i arterijalnog katetera, urinarnih katetera, ET tubusa, trahealnih kanila, NG
sonda i prema standardu
31. Provoditi mjere sprečavanja respiratornih postoperativnih komplikacija:
• Provoditi vježbe disanja
• Provoditi vježbe iskašljavanja
• Provoditi aktivne i pasivne vježbe ekstremiteta
• Mijenjati drenažne položaje
32. Održavati optimalne mikroklimatske uvjete
33. Primijeniti antibiotsku proflaksu prema pisanoj odredbi liječnika
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 72 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
73
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
34. Educirati pacijenta i obitelj:
• O čimbenicima rizika za nastanak infekcije
• O načinu prijenosa infekcije
• O mjerama prevencije infekcije
• O ranim simptomima i znakovima infekcije
• O zbrinjavanju infektivnog otpada
mogući iShodi / eValuacija
1. Tijekom hospitalizacije nije došlo do pojave infekcije
• tjelesna temperatura pacijenta je ______________°C
• mikrobakteriološki nalazi uzoraka su sterilni
• nema pojačane sekrecije iz dišnih putova, iskašljaj je serozan
• urin je bistar svjetlo žute boje bez mirisa i sedimenta
• nema znakova infekcije na mjestu insercije i.v ili i.a katetera
• rana je bez simptoma i znakova infekcije, cijeli per primam
2. Pacijent demonstrira pravilnu tehniku pranja ruku
3. Pacijent nabraja simptome infekcije
4. Pacijent nabraja čimbenike rizika za nastanak infekcije
5. Došlo je do pojave infekcije:
• operativna rana je crvena, infamirana, gnojna
• mikrobakteriološka analiza uzorka pokazuje prisutnost patogenih
mikroorganizama.
• urin je mutan, zaudara, pacijent se tuži na bol u donjem dijelu trbuha
• na mjestu insercije i.v ili i.a katetera pojavilo se crvenilo, bol i pečenje
• tjelesna temperatura je_________________°C
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 73 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE
74
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
VISOK RIZIK ZA OPSTIPACIJU
Defnicija - Rizik za izostanak ili smanjenje učestalosti stolice (manje od učestalih navika
pojedinca) popraćeno otežanim i / ili nepotpunim pražnjenjem crijeva.
PrikuPljanje Podataka:
1. Prikupiti podatke o posljednjoj defekaciji i karakteristikama stolice.
2. Prikupiti podatke o uobičajenim navikama vezano uz defekaciju.
3. Prikupiti podatke o uporabi lijekova i laksativa: opijati, antacidi na bazi aluminija,
antikolinergici.
4. Prikupiti podatke o prehrambenim navikama i unosu tekućine.
5. Procijeniti razinu pokretljivosti.
6. Prikupiti podatke o mogućim neurološkim bolestima: multipla skleroza, Parkinsonova
bolest...
7. Prikupiti podatke o stanju perianalne regije.
kritični čimbenici:
1. Promjena okoline (bolnička sredina)
2. Odsutnost privatnosti
3. Smanjena privatnost
4. Smanjen motilitet probavnog trakta
5. Zatomljivanje osjećaja za defekaciju
6. Smanjena fzička aktivnost
7. Slabost abdominalne muskulature
8. Neadekvatan unos hrane
9. Neadekvatan unos tekućine
10. Dehidracija
11. Smanjen unos prehrambenih vlakana (npr. integralne žitarice)
12. Psihički čimbenici
13. Primjena određenih lijekova (hipnotika, lijekova protiv bolova, diuretika...)
14. Prekomjerno korištenje laksativa
15. Trudnoća
16. Bolesti debelog crijeva: tumori, Hirsprungova bolest, postoperacijske opstrukcije…
17. Disbalans elektrolita
18. Hemoroidi
19. Osjećaj boli i/ili nelagode pri defekaciji
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 74 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
75
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
ciljeVi
1. Pacijent neće biti opstipiran tijekom hospitalizacije.
2. Pacijent će imati redovitu eliminaciju meke, formirane stolice, najmanje svaka tri dana.
3. Pacijent će znati prepoznati uzroke nastanka opstipacije.
4. Pacijent će znati primjenjivati mjere sprečavanja opstipacije.
5. Pacijent neće osjećati abdominalnu bol, nelagodu, punoću crijeva i nelagodu pri
defekaciji.
interVencije
1. Procijeniti pacijenta s ciljem utvrđivanja ranih znakova opstipacije.
2. Poticati pacijenta da dnevno unese 1500 - 2000 ml tekućine, ukoliko nije
kontraindicirano.
3. Poštivati pacijentove želje vezano uz konzumiranje tekućine – u skladu s mogućnostima
i ukoliko nije kontraindicirano: hladna voda, čaj sa šećerom ili saharinom...
4. Ponuditi pacijentu topli napitak uz doručak: čaj, kava, ukoliko nije kontraindicirano.
5. Omogućiti dostupnost tekućine pacijentu nadohvat ruke.
6. Poticati pacijenta da dnevno unosi barem 20 g prehrambenih vlakana
(npr. integralne žitarice).
7. Poticati pacijenta da jede 5 - 9 voćki dnevno.
8. Uvažavati pacijentove želje vezano uz izbor voća i povrća – u skladu s mogućnostima i
ukoliko nije kontraindicirano.
9. Poticati pacijenta na redovitu fzičku aktivnost; minimalno 15 - 20 min dnevno.
10. Savjetovati pacijentu konzumaciju napitaka i namirnica koje potiču defekaciju: suhe
šljive, smokve, mineralni napici, sjemenke...
11. Poticati pacijenta na ustajanje iz kreveta.
12. Poticati pacijenta da provodi jednostavne vježbe u skladu sa svojim mogućnostima.
13. Poticati pacijenta da šeće.
14. Poticati pacijenta da vježba u krevetu - odizanje zdjelice, abdukcija i adukcija ruku...
15. Poticati pacijenta na promjene položaja u krevetu.
16. Poticati pacijenta da privlači koljena abdomenu.
17. Poticati pacijenta na duboko disanje s uvlačenjem trbuha.
18. Postupno povećavati razinu aktivnosti pacijenta sukladno toleranciji napora.
19. Pokazati pacijentu toalet i način uporabe, te poticati njegovu uporabu.
20. Osigurati čist i uredan toalet.
21. Poticati pacijenta na defekaciju sukladno uobičajenim navikama.
22. Uputiti pacijenta da ne zatomljuje podražaj na defekaciju.
23. Pacijentu postaviti zvono na dohvat ruke.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 75 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE
76
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
24. Omogućiti pacijentu odlazak na toalet 15 - 20 min nakon obroka, posebice nakon
doručka.
25. Ponuditi pacijentu sani - kolica.
26. Ponuditi pacijentu noćnu posudu.
27. Koristiti zagrijanu noćnu posudu.
28. Postaviti pacijenta u visoki Fowlerov položaj s nogama savijenim u koljenima za
defekaciju u krevetu.
29. Osigurati privatnost.
30. Nakon defekacije provjetriti sobu.
31. Omogućiti pacijentu da opere ruke.
32. Oprati pacijentu ruke.
33. Svaku defekaciju i karakteristike stolice dokumentirati.
mogući iShodi / eValuacija
1. Pacijent nije opstipiran, ima eliminaciju meke, formirane stolice tri puta tjedno.
2. Pacijent prepoznaje i primjenjuje mjere sprečavanja opstipacije - nabrojiti ih.
3. Pacijent ne osjeća abdominalnu bol, nelagodu, punoću crijeva i nelagodu pri
defekaciji.
4. Pacijent nije imao stolicu _______ dana.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 76 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
77
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
VISOK RIZIK ZA OZLJEDE
Defnicija - Visok rizik za ozljede jest prijeteća opasnost od ozljede uslijed interakcije uvjeta u
okolini s prilagodbenim i obrambenim mogućnostima pojedinca.
PrikuPljanje Podataka
1. Prikupiti podatke o vidu.
2. Prikupiti podatke o sluhu.
3. Prikupiti podatke o kvaliteti osjeta (hladno / toplo).
4. Procijeniti stanje svijesti (orijentiranost, smetenost, nemir…).
5. Prikupiti podatke o mogućnosti samozbrinjavanja.
6. Prikupiti podatke o korištenju lijekova.
7. Prikupiti podatke o mogućnostima signalizacije.
(zvono, uporaba telefona, kontakt hitne pomoći)
8. Procijeniti postojanje opasnosti u okolini pacijenta.
9. Prikupiti podatke o životnim aktivnostima.
10. Procijeniti rizik za ozljede pomoću Morseove skale za ozljede: prethodni padovi,
druge medicinske dijagnoze, pomagala pri kretanju, stav/premještanje, mentalni
status.
kritični čimbenici
1. Transport pacijenta
2. Čimbenici u okolini, npr. građevinske prepreke
3. Neadekvatna obuća i odjeća
4. Kemijski: otrovi, lijekovi, alkohol, kofein, nikotin
5. Smanjena sposobnost orijentacije u prostoru
6. Pothranjenost
7. Glad
8. Lijekovi: sedativi, vazodilatatori, antihipertenzivi, diuretici
9. Promjene u krvnoj slici - niska razina hemoglobina
10. Hipoksija tkiva
11. Vrtoglavica
12. Dehidracija
13. Umor
14. Ortostatska hipotenzija
15. Poremećaj ravnoteže
16. Nesvjestica
17. Hipoglikemija
18. Amputacija
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 77 14.3.2011 11:08:42
SESTRINSKE DIJAGNOZE
78
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
19. Neurološke bolesti
20. Senzorna disfunkcija
21. Smanjena pokretljivost
22. Trudnoća
23. Razvojna dob
24. Ortopedska pomagala
25. Nedostatak spoznaje o ograničenjima
26. Odgovor na kirurški zahvat na sedaciju i anesteziju
ciljeVi
1. Pacijent će znati prepoznati faktore koji povećavaju rizik za ozljede.
2. Pacijent će znati koristiti sigurnosne mjere za sprečavanje ozljeda.
3. Pacijent će odabrane preventivne mjere za sprečavanje ozljeda demonstrirati.
interVencije
1. Upoznati pacijenta s nepoznatom okolinom.
2. Objasniti pacijentu sustav za poziv u pomoć te procijeniti sposobnost pacijenta da ga
koristi.
3. Omogućiti siguran transport pacijenta: zaštitne ograde, zakočeni kotači.
4. Osigurati uporabu noćnog svjetla.
5. Poticati pacijenta da traži pomoć tijekom noći.
6. Procijeniti stupanj samostalnosti pacijenta i zajedno s njim izraditi plan dnevne
aktivnosti.
7. Objasniti pacijentu nuspojave lijekova koji utječu na budnost, vrtoglavicu.
8. Bolesnički krevet spustiti na optimalnu razinu.
9. Omogućiti optimalno osvjetljenje u bolesničkoj sobi.
10. Označiti rub stuba svijetlom bojom.
11. Omogućiti uporabu termometra prilikom kupanja.
12. Upozoriti pacijenta na korištenje slušnog aparata.
13. Objasniti pacijentu da prilikom ustajanja iz kreveta najprije sjedi u krevetu nekoliko
minuta a potom ustane iz kreveta pridržavajući se za stolicu, štap, štaku.
14. Pomoći pacijentu prilikom ustajanja.
15. Pomoći pacijentu namjestiti pomagalo.
16. Namjestiti pacijentu pomagalo.
17. Objasniti pacijentu da izbjegava podizanje stvari s poda.
18. Naučiti pacijenta uporabi ortopedskih pomagala: štap, štake...
19. Uputiti pacijenta kako koristiti držače za ruke.
20. Preporučiti prikladnu obuću i adekvatna pomagala s gumenim podlogama.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 78 14.3.2011 11:08:43
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
79
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
21. Pratiti pacijentovu opću kondiciju, mišićnu snagu i sposobnost obavljanja dnevnih
aktivnosti.
22. Ukloniti iz prostora u kojem pacijent boravi sve nepotrebne stvari.
23. Rasporediti namještaj tako da ne smeta pacijentu.
24. Procijeniti činitelje u okolini koji utječu na pacijentovo kretanje i s ukućanima
napraviti plan potrebnih promjena, pratiti i poticati njihovo izvršavanje.
25. Savjetovati ukućane kako povećati nadzor nad pacijentom.
26. Pomoći u nabavci i primjeni određenih pomoćnih sredstava za kretanje i ostale
životne aktivnosti. Objasniti i pokazati njihovu primjenu.
27. Poticati pacijenta na sudjelovanje u izradi plana održavanja fzičke pokretnosti,
uravnoteženog odmora i aktivnosti.
28. Poticati pacijenta da provodi preporučene vježbe.
29. Pad dokumentirati u sestrinsku dokumentaciju.
30. Savjetovati pacijenta na redovite kontrole vida i sluha.
31. Držati vrata otvorena osim za vrijeme trajanja izolacije.
32. Učiniti okolinu sigurnom.
33. Nadzirati pacijenta kontinuirano ili po pisanom nalogu liječnika.
mogući iShodi / eValuacija:
1. Pacijent nabraja i prepoznaje faktore koji povećavaju rizik za ozljede (vrti mu se
prilikom ustajanja, zamagli mu se pred očima prilikom uspravljanja iz sagnutog
položaja).
2. Pacijent koristi sigurnosne mjere za sprečavanje ozljeda, pridržava se za rub kreveta,
hoda uz zid.
3. Pacijent koristi odabrane preventivne mjere za sprečavanje ozljeda, pozove sestru da
odmakne infuzijski stalak, traži protuklizajuću podlogu za tuširanje, ne silazi s kreveta
kada je mokar pod.
4. Pacijent se ne pridržava preporučenih mjera za sprečavanje pada, hodalicu ostavlja
daleko od kreveta, sagiba se unatoč preporuci da traži pomoć.
5. Pacijent je pao _________________________________- opisati.
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 79 14.3.2011 11:08:43
SESTRINSKE DIJAGNOZE
80
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
čimbenik riZika oPiS bodoVi
Prethodni padovi
Druge medicinske
dijagnoze
Pomagala pri
kretanju
Infuzija
Stav / premještanje
Mentalni status
DA
NE
DA
NE
Namještaj
Štake, štap, hodalica
Ne koristi pomagala,
mirovanje u krevetu,
kretanje uz pomoć medi-
cinske sestre / tehničara,
invalidska kolica
DA
NE
Oštećenje
(nestabilan, poteškoće pri
uspravljanju tijela)
Slab
Normalan, miruje u krevetu,
nepokretan
Zaboravlja ograničenja
Orijentiran u odnosu na
vlastitu pokretljivost
25
0
15
0
30
15
0
20
0
20
10
0
15
0
moreSoVa Skala
• 45 i više bodova: VISOK RIZIK
• 25 do 44 bodova: UMJEREN RIZIK
• 0 do 24 bodova: NIZAK RIZIK
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 80 14.3.2011 11:08:43
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
81
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
korištena literatura
1. Gonce Morton, P. Fontaine, D. K., Hudak, C. M., Gallo, B.M., Critical care nursing-A
holistic approach, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005.
2. Brunner & Suddarth’s, Smeltzer, S. C., Bare, B., Texbook Of Medical-Surcal Nursing,
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005.
3. Ackley, B. J., Ladwig, G. B., Nursing Diagnosis Handbook, Mosby, St.Louis, 2004.
4. Gulanick,M., Myers, J. L., Kolpp A.,Galenes S.,Gradishar, D., Puzas M., Nursing Care
Plans, Nursing Diagnoses and Intervention, Mosby, St.Louis, 2003.
5. DeWit C. S., Fundamental concepts and skills for nursing, Saunders, Philadelphia,
2001.
6. Puderbaugh Ulrich, S., Weyland Canale, S., Nursing care planning guides, Elsveir
Saunders, St.Louis, 2001.
7. North American Nursing Diagnosis Association Nursing diagnoses,
Defnitions & Classifcation 2001 -2002. Philadelphia, USA, 2001.
8. Carpenito, L. J., Handbook of Nursing Diagnosis, Lippincott, Philadelphia, 1997.
9. Swearingen, P. L., Hicks Keen, J., Critical Care Nursing, Mosby, St.Louis:2001.
10. Sparks, S. M., Taylor, C. M., Nursing Diagnosis Reference Manual, Springhouse corp,
Pennsylvania, 2001.
11. Zdrave vijesti (br 14/ Srpanj-Kolovoz/ godina II, str 57), Zagreb, 2010.
12. Fučkar G. Uvod u sestrinske dijagnoze. Zagreb: Hrvatska udruga za sestrinsku
Edukaciju, 1996.
e-literatura:
1. http://books.google.hr/books?id=ZCzDj7D4PEYC&pg=PA735&dq=nursing+diagnosis
+carpenito+12+edition&hl=hr&ei=K2G7TJWiJ8uNjAfuJm3Aw&sa=X&oi=book_result
&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
2. http://www1.us.elsevierhealth.com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index.
cfm?plan=21
3. http://www1.us.elsevierhealth.com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index.
cfm?plan=37
4. http://www1.us.elsevierhealth.com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index.
cfm?plan=38
5. http://www.wrongdiagnosis.com/o/obesity/intro.htm
6. http://www.wrongdiagnosis.com/sym/dysphagia.htm
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 81 14.3.2011 11:08:43
SESTRINSKE DIJAGNOZE
82
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
7. http://www.medicinenet.com/obesity_weight_loss/article.htm#tocb
8. http://nursingcareplan.blogspot.com/2009/02/ncp-nursing-diagnosis-
imbalanced_05.html
9. http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/obesity/lose_wt/bmi_dis.htm
10. http://www.zzjzpgz.hr/nzl/47/energije.htm
11. http://www.uppt.hr/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:7-
pitanja&id=1:znate-li-to-je-prekomjerna-tjelesna-tein
12. http://adam.about.com/encyclopedia/Swallowing-difculty.htm
13. http://nursingcareplan.blogspot.com/2009/02/ncp-nursing-diagnosis-imbalanced.
html
14. http://nursingcareplan.blogspot.com/2009/02/ncp-nursing-diagnosis-
imbalanced_05.html
15. http://www.bmi-calculator.net/bmr-calculator/harris-benedict-equation/
16. http://www.aafp.org/afp/20000415/2453.html
17. http://www.healthscout.com/ency/1/003115.html
18. http://coursewareobjects.elsevier.com/objects/elr/Ackley/NDH8e/constructor/
careplan_169.php
19. http://www1.us.elsevierhealth.com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index.
cfm?plan=04
20. http://www.msdlatinamerica.com/ebooks/
NursingDiagnosisApplicationtoClinicalPractice/sid385799.html
21. http://www.centar-zdravlja.net/clanci/zdravlje-opcenito/12/2045/dehidracija-uzroci-
simptomi-i-prevencija/
22. http://www.medicinenet.com/dehydration/article.htm
23. http://www.wrongdiagnosis.com/d/dehydration/intro.htm
24. http://www.docstoc.com/docs/20049872/NURSING-CARE-PLAN-Defcient-Fluid-
Volume
25. http://nursing-concept.blogspot.com/2009/02/nursing-care-plans-with-nursing.html
26. http://hr.wikipedia.org/wiki/Indeks_tjelesne_mase
27. http://en.wikipedia.org/wiki/Obesity
28. http://www.bmi-calculator.net/waist-to-hip-ratio-calculator/waist-to-hip-ratio-chart.
php
29. http:// 2.bp.blogspot.com
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 82 14.3.2011 11:08:43
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
83
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
30. http:// www.lifenurses.com/nursing-care-plans-for-dementia/
31. mhtml://Toileting Self – Care Defcit.mht
32. mhtml: fle://E:\ Self Care Defcit Dressing and Grooming.mht
33. mhtml: fle://E:\ Nursing Care Plan: NCP Nursing Diagnosis: Self- Care Defcit
34. mhtml:fle://E:\ Self Care Defcit Bathing.mht
35. www1.us.elsevierhealth.com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index.
cfm?plan=49http://
36. http://nursingcareplan.blogspot.com/2009/07/ncp - nursing-diagnosis-inefective-
3868.h...
37. www1.us.elsevierhealth.com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index.
cfm?plan=08http://
38. http://nursingcareplan.blogspot.com/2009/01/ncp-nursing-diagnosis-disturbed-
sleep.html
39. http://books.google.hr/books?id=ZCzDj7D4PEYC&pg=PA735&dq=nursing+diagnosis
+carpenito+12+edition&hl=hr&ei=K2G7TJWiJ8uNjAfuJm3Aw&sa=X&oi=book_result
&ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 83 14.3.2011 11:08:43
SESTRINSKA LISTA
Maticni broj
MBG
Datum i sat prijama Nacin prijama
Hitni F Redovni F Premjestaj F
Odjel
Datum rodenja Zanimanje Ime i prezime
Spol
M F Z F
Adresa i br. telefona
Radni status
Osoba za kontakt (ime, prezime, adresa, br. telefona) Med. dijagnoza
Osiguranje
Ìzabrani lijecnik
Planirani otpust.........................Stvarni....................................
kuci F druga ustanova F sanitet F vlastiti prijevoz F
Broj hospitalizacije
Patronazna sestra - D. Z.
Obitelj udomitelja-skrbnika
AIergije DA F NE F LÌJEKOVÌ...................................................................................................................................
OSTALO....................................................................................................................................
Procjena samostaInosti
0 - nije ovisan F
1 - ovisan u manjem stupnju F
2 - ovisan u visem stupnju F
3 - ovisan u visokom stupnju
F
4 - potpuno ovisan F
Samozbrinjavanje
higijena - 0, 1, 2, 3, 4
hranjenje - 0, 1, 2, 3, 4
eliminacija - 0, 1, 2, 3, 4
oblacenje - 0, 1, 2, 3, 4
ostalo
Fizicke aktivnosti
hodanje - 0, 1, 2, 3, 4
premjestanje - 0, 1, 2, 3, 4
sjedenje - 0, 1, 2, 3, 4
stajanje - 0, 1, 2, 3, 4
okretanje - 0, 1, 2, 3, 4
ostalo
Oprema i pomagaIa
stake F stap F hodalica F
kolica F proteza F trapez F
ostala pomagala i osobitosti
Podnosenje napora
DA F osobitosti
NE F
Prehrana Dijeta
oralna prehrana F parenteralna prehrana F sonda F
stoma F ostalo...................................................................
Apetit
normalan F povecan F smanjen F mucnina F
povracanje F uzrok.................................................................
Zvakanje bez teskoca F
tesko F uzrok.......................
Gutanje
bez teskoca F otezano F tesko F
ostalo...................................uzrok..........................................
Zubna proteza DA F NE F
osobitosti...............................
SIuznica
normalna F suha F
naslage F ostecena F
Osobitosti i opis
EIiminacija
Eliminacija stolice
Zadnja defekacija
..............................................
inkontinencija F proljev F opstipacija F ileostoma F
kolostoma F rektalno praznjenje F ostalo...........................
Eliminacija urina
normalna F inkontinencija F vrsta inkontinencije................
urin. kateter F zadnja promjena........................urostoma F
osobitosti
Znojenje
normalno F smanjeno F
povecano F
Drenaza
IskasIjavanje DA F
NE F
bez teskoca F otezano F
sluz F gnoj F krv F
osobitosti
KasaIj DA F NE F
osobitosti.........
Perceptivne
sposobnosti
Vid dobar F ostecen F
slijep F
Naocale F lece F
Ocna proteza F
osobitosti
SIuh
dobar F ostecen F gluh F
ostalo..........
Slusni aparat DA F NE F
Drugo
l
osobitosti
BoI
DA F opis bola (lokalizacija, jacina, vrsta...)...........................
NE F
Govor
bez teskoca F afazija F
ostalo
Spavanje
Nesanica DA F NE F osobitosti spavanja.....................
Hodanje u snu DA F NE F
867$129$
1
sestrinska-lista.indd 1 1.6.2006 12:40:52
ocuvana F somnolencija F sopor F stupor F koma F
ostalo.........................
Procjena na Glasgow koma
skali............
Svijest
iluzije F halucinacije F konfuzija F ostali poremecaji svijesti.............
.........................................
SeksuaInost
Prva menstruacija.....
Zadnja menstruacija....
Osobitosti vezane uz spolnost
Aktivnosti koje utjecu
na zdravIje
Pusenje DA F NE F
kom/dan.../god....
Alkohol DA F NE F
kolicina/dan..../god.....
droge...........
ostalo...........
Prihvacanje
zdravstvenog stanja
neprihvacanje F prilagodivanje F prihvacanje F ostali oblici ponasanja.........
.........................................
Vjerska uvjerenja
ogranicenja.........
potrebe...........
Samopercepcija sigurnost, strah...
DozivIjavanje hospitaIizacije
FIZIKALNI PREGLED pregledavanje
visina..................................
tezina..............ÌTM..............
Promjena tjelesne tezine
Puls/min Temperatura i nacin mjerenja
Krvni tlak: D.R......................
L.R.......................
Disanje i osobitosti
Koza - izgled i promjene Glava i vrat
Braden skala - bodovi
Toraks
Abdomen
Legenda:
D=Dekubitus
E=Edemi
H=Hematom
R=Ostecenja tkiva
..............................................
Gornji ekstremiteti
Kateteri
Donji ekstremiteti
Terapija koju uzima:
CVK-mjesto:...........................
Dat. uvodenja:........................
Tko je uveo:
Znanje o:
bolesti
steceno F nije steceno F
djelomicno steceno F
Rizik za: pad F povrede F
infekciju F ostalo.................
Ì.V. kanila: mjesto..................
izgled.....................................
terapiji
steceno F nije steceno F
djelomicno steceno F
Nazogastricna sonda:
DA F NE F
nacinu zivota
steceno F nije steceno F
djelomicno steceno F
EIektrostimuIator: DA F
NE F
Tubus
Sestrinske
dijagnoze
Osobitosti o pacijentu:
Potpis med. sestre, broj registra
Legenda: 0-nije ovisan=samostalan, 1-ovisan u manjem stupnju=treba pomagalo, 2-ovisan u visem stupnju=treba pomoc druge osobe,
3-ovisan u visokom stupnju=treba pomagalo i pomoc druge osobe, 4-potpuno ovisan
2
sestrinska-lista.indd 2 1.6.2006 12:41:13
IME I PREZIME: MATICNI BROJ: ODJEL:
SAZETAK PRACENJA STANJA PACIJENTA TIJEKOM HOSPITALIZACIJE
D
A
T
U
M

H
I
G
I
J
E
N
A

H
R
A
N
J
E
N
J
E

E
L
I
M
I
N
A
C
I
J
A

O
B
L
A
C
E
N
J
E

H
O
D
A
N
J
E

P
R
E
M
J
E
S
T
A
N
J
E

S
J
E
D
A
N
J
E

S
T
A
J
A
N
J
E

O
K
R
E
T
A
N
J
E

P
R
E
H
R
A
N
A

-
D
I
J
E
T
A

P
O
D
N
O
S
E
N
J
E

N
A
P
O
R
A

B
O
L

G
L
A
S
G
O
W

K
O
M
A
/
T
R
A
U
M
A

S
K
O
R

S
K
A
L
A

B
R
A
D
E
N

S
K
A
L
A

R
I
Z
I
K

Z
A

P
A
D

K
A
T
E
G
O
R
I
Z
A
C
I
J
A

UPÌSATÌ STUPNJEVE Ì BODOVE
SAZETAK TRAJNOG PRACENJA POSTUPAKA
DATUM I.V. KANILA
URINARNI
KATETER
CENTRALNI
VENSKI
KATETER
DRENAZA STOMA OSTALO
Upisati: datum postavljanja, mjesto postavljanja, izgled mjesta insercije (promjene), uzimanje mikrobioloskih uzoraka; uz svaku biljesku
obvezan je potpis med. sestre.
3a
sestrinska-lista.indd 3 1.6.2006 12:41:43
TRAJNO PRACENJE STANJA PACIJENTA (DECURSUS)
DATUM/SAT
IME I PREZIME: MATICNI BROJ: ODJEL:
POTPIS M.S.
867$129$
5
sestrinska-lista.indd 4 1.6.2006 12:41:47
P
L
A
N

Z
D
R
A
V
S
T
V
E
N
E

N
J
E
G
E

I
m
e

i

p
r
e
z
i
m
e
:

D
a
t
u
m

r
o
d
e
n
j
a
:

O
d
j
e
I
:

M
a
t
i
c
n
i

b
r
o
j
:

S
e
s
t
r
i
n
s
k
a

d
i
j
a
g
n
o
z
a

p
o

p
r
i
o
r
i
t
e
t
u
:

C
i
I
j

p
o

p
r
i
o
r
i
t
e
t
u
:

D
A
T
U
M

S
E
S
T
R
I
N
S
K
I

P
O
S
T
U
P
C
I

E
V
A
L
U
A
C
I
J
A

P
o
t
p
i
s

V
M
S
,

b
r
o
j

r
e
g
i
s
t
r
a
:

8
6
7
$
1
2
9
$

6
sestrinska-lista.indd 5 1.6.2006 12:41:49
LISTA PROVEDENIH SESTRINSKIH POSTUPAKA
Ime i prezime:__________________________ Maticni broj:__________ OdjeI:______________
Datum Sat Postupci Potpis M.S. Datum Sat Postupci Potpis M.S.
6a
sestrinska-lista.indd 6 1.6.2006 12:41:55
E
V
I
D
E
N
C
I
J
A

O
R
D
I
N
I
R
A
N
E

I

P
R
I
M
I
J
E
N
J
E
N
E

T
E
R
A
P
I
J
E

D
a
t
u
m

L
i
j
e
k

-

d
o
z
a

-

n
a
c
i
n

d
a
v
a
n
j
a

-

u
c
e
s
t
a
I
o
s
t

d
a
v
a
n
j
a

O
r
d
i
n
i
r
a
o

S
a
t

P
o
t
p
i
s

M
.
S
.

S
a
t

P
o
t
p
i
s

M
.
S
.

S
a
t

P
o
t
p
i
s

M
.
S
.

S
a
t

P
o
t
p
i
s

M
.
S
.

S
a
t

P
o
t
p
i
s

M
.
S
.

S
a
t

P
o
t
p
i
s

M
.
S
.

Ì
M
E

Ì

P
R
E
Z
Ì
M
E

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
M
A
T
Ì
C
N
Ì

B
R
O
J
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
O
D
J
E
L

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8
6
7
$
1
2
9
$

7
sestrinska-lista.indd 7 1.6.2006 12:42:00
U
N
O
S

I

I
Z
L
U
C
I
V
A
N
J
E

T
E
K
U
C
I
N
A

I
m
e

i

p
r
e
z
i
m
e
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

M
a
t
i
c
n
i

b
r
o
j
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

O
d
j
e
I
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

U
N
O
S

(
u

m
I
)

I
Z
L
U
C
I
V
A
N
J
E

(
u

m
I
)

D
a
t
u
m

S
a
t

P
e
r
o
r
a
I
n
o

I
n
t
r
a
v
e
n
o
z
n
o

P
o
t
p
i
s

M
.
S
.

U
K
U
P
N
O

U
r
i
n

S
t
o
I
i
c
a

D
r
e
n
a
z
a

O
s
t
a
I
o

*
)

P
o
t
p
i
s

M
.
S
.

U
K
U
P
N
O

*
)

z
n
o
j
e
n
j
e
,

p
o
v
r
a
c
a
n
j
e
,

v
l
a
z
e
n
j
e
.
.
.

8
sestrinska-lista.indd 8 1.6.2006 12:42:22
PROCJENA BOLA
Ime i prezime: OdjeI: Maticni broj:
LEGENDA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
bez boIa podnosIjiva boI jaka boI vrIo jaka boI
nepodnosIjiva
boI
Pocetak boIa:...............................................................
Datum: Sat: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lokacija:
Opis boIa: Vrijeme javIjanja: Reakcija na boI: Trajanje boIa:
F ostra bol F na pritisak F neocekivano F mirovanje F akutno
F zareca bol F na lupkanje F u mirovanju F plakanje F kronicno
F pulsirajuca bol F na dodir F u kretanju F bljedilo koze UCESTALOST
F grcevita bol - kolike F spontano F kratko poslije jela F znojenje F kontinuirano
F sijevajuca bol F ............................... F danju F mucnina/povracanje F cesto
F setajuca bol F ............................... F nocu F sirenje zjenica F povremeno
F ............................... F ............................... F ............................... F ............................... F ...............................
Postupci sestre:
Primjena anaIgetika: OstaIi postupci: EvaIuacija:
Potpis med. sestre:
Datum: Sat: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lokacija
Primjena anaIgetika: OstaIi postupci: EvaIuacija:
Potpis med. sestre:
Datum: Sat: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lokacija
Primjena anaIgetika: OstaIi postupci: EvaIuacija:
Potpis med. sestre:
Datum: Sat: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lokacija
Primjena anaIgetika: OstaIi postupci: EvaIuacija:
Potpis med. sestre:
Datum: Sat: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lokacija
Primjena anaIgetika: OstaIi postupci: EvaIuacija:
Potpis med. sestre:
Datum: Sat: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lokacija
Primjena anaIgetika: OstaIi postupci: EvaIuacija:
Potpis med. sestre:
9
sestrinska-lista.indd 9 1.6.2006 12:42:47
L
I
S
T
A

Z
A

P
R
A
C
E
N
J
E

D
E
K
U
B
I
T
U
S
A

I
M
E

I

P
R
E
Z
I
M
E
:

D
O
B
:

M
B
:

O
D
J
E
L
:

D
A
T
U
M
:

2

6

1
0

1
4

1
8

2
2

2

6

1
0

1
4

1
8

2
2

2

6

1
0

1
4

1
8

2
2

2

6

1
0

1
4

1
8

2
2

2

6

1
0

1
4

1
8

2
2

2

6

1
0

1
4

1
8

2
2

S
a
t

4

8

1
2

1
6

2
0

2
4

4

8

1
2

1
6

2
0

2
4

4

8

1
2

1
6

2
0

2
4

4

8

1
2

1
6

2
0

2
4

4

8

1
2

1
6

2
0

2
4

4

8

1
2

1
6

2
0

2
4

L
e
d
a

L

b
o
k

D

b
o
k

O
p
i
s

r
a
n
e

1
)

I
.
°
,

I
I
.
°
,

I
I
I
.
°
,

I
V
.
°
,

N
,

I
N
F
,

K

V
E
L
I
C
I
N
A

R
A
N
E

(
s
i
r
i
n
a
,

d
u
b
i
n
a
,

d
u
z
i
n
a
)

O
K
O
L
N
O

T
K
I
V
O

(
m
a
c
e
r
i
r
a
n
o
,

u
p
a
I
j
e
n
o
)

R
U
B
O
V
I

R
A
N
E

(
c
r
v
e
n
i
I
o
,

d
z
e
p
o
v
i
,

g
r
a
n
u
I
a
c
i
j
a
)

K
O
L
I
C
I
N
A

S
E
K
R
E
C
I
J
E

(
m
a
I
a
,

s
r
e
d
n
j
a
,

j
a
k
a
)

P
O
S
T
U
P
A
K

S

R
A
N
O
M

A
N
T
I
D
E
K
U
B
I
T
A
L
N
A

P
O
M
A
G
A
L
A

U
C
E
S
T
A
L
O
S
T

P
R
I
J
E
V
O
J
A

B
R
A
D
E
N

S
K
A
L
A

E
V
A
L
U
A
C
I
J
A

P
O
T
P
I
S

M
E
D
I
C
I
N
S
K
E

S
E
S
T
R
E

1
)

I
.
°

-

C
R
V
E
N
Ì
L
O

-

n
e

p
o
v
l
a
c
i

s
e
;

I
I
.
°

-
O
S
T
E
C
E
N
J
E

E
P
Ì
D
E
R
M
A
;

I
I
I
.
°

-

O
S
T
E
C
E
N
J
E

P
O
T
K
O
Z
N
O
G

T
K
Ì
V
A
;

I
V
.
°

-

Z
A
H
V
A
C
E
N

M
Ì
S
Ì
C

(
k
o
s
t
,

t
e
t
i
v
a
)
;

N

-

N
E
K
R
O
Z
A
;
I
N
F

-

P
O
S
T
O
J
Ì

Ì
N
F
E
K
C
Ì
J
A
;

B

-

Ì
N
T
A
K
T
N
Ì

M
J
E
H
U
R

Ì
S
P
U
N
J
E
N

T
E
K
U
C
Ì
N
O
M

(
B
U
L
A
)
;

E

-

E
S
K
A
R
A

1
0
sestrinska-lista.indd 10 1.6.2006 12:43:04
N
A
D
Z
O
R
N
A

L
I
S
T
A

R
I
Z
I
C
N
I
H

P
O
S
T
U
P
A
K
A

U

Z
D
R
A
V
S
T
V
E
N
O
J

N
J
E
Z
I

I
M
E

I

P
R
E
Z
I
M
E
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

M
A
T
I
C
N
I

B
R
O
J
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

O
D
J
E
L
:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

D
a
t
u
m

V
r
i
j
e
m
e

P
o
s
t
u
p
a
k

M
o
g
u
c
e

k
o
m
p
I
i
k
a
c
i
j
e

P
o
t
p
i
s

I
i
j
e
c
n
i
k
a

D
a
t
u
m
,

v
r
i
j
e
m
e

P
o
s
t
u
p
c
i

m
e
d
.

s
e
s
t
r
e

P
o
t
p
i
s

m
e
d
.

s
e
s
t
r
e

L
i
s
t
a

s
l
u
z
i

z
a

u
p
i
s

m
o
g
u
c
i
h

k
o
m
p
l
i
k
a
c
i
j
a

n
a
k
o
n

m
e
d
i
c
i
n
s
k
o
-
t
e
h
n
i
c
k
i
h

p
o
s
t
u
p
a
k
a

k
o
d

p
a
c
i
j
e
n
a
t
a

k
o
d

k
o
j
i
h

j
e

p
r
i
s
u
t
a
n

v
e
c
i

r
i
z
i
k

z
a

p
o
j
a
v
u

k
o
m
p
l
i
k
a
c
i
j
a
.

1
1
sestrinska-lista.indd 11 1.6.2006 12:43:22
Ìme i prezime Maticni broj Odjel
Datum izvjesca Datum incidenta Vrijeme incidenta
MJESTO INCIDENTA:
Opis incidenta (sprijecenog iIi nastaIog):
F bolnicka soba
F kupaonica
F hodnik
F operacijska soba
F drugo mjesto:
Uzrok incidenta: Vrsta incidenta:
F pad
F terapija
F opekotina
F drugo:
Ìzvjesce medicinske sestre
Ìzvjesce bolesnika
Ìzvjesce druge osobe
Odredbe lijecnika po incidentu Terapija:
Potpis lijecnika
Odredbe i postupci medicinske sestre
Potpis medicinske sestre ................
Potpis med. sestre ............... Radno mjesto ............. Datum ........
IZVJESCE O INCIDENTU
(SPRIJECENOM ILI NASTALOM)
OSTALE NAPOMENE (materijalna steta i slicno):
Obavijest dostaviti:
........................................
........................................
........................................
867$129$
12
sestrinska-lista.indd 12 1.6.2006 12:44:08
Pacijent Datum rodenja Adresa
Tel.:
Grad/gradsko podrucje
Zakonski odreden skrbnik Srodstvo Adresa skrbnika
Tel.:
Datum prijama Vrijeme otpusta (datum, sat) Klinika/Odjel
Medicinska dijagnoza kod otpusta Ìzabrani obiteljski lijecnik
Sifra:
SOCIJALNI STATUS
Socijalno stanje
Tko mu moze pruzati pomoc po
otpustu iz bolnice
U skrb su do prijama u bolnicu bili ukljuceni
Zivi sam DA F NE F
Zivi sa: Korisnik socijalne
pomoci
F Da
F Ne
F Suprug-a
F Roditelj
F Djeca
F Brat-sestra
F Prijatelj
F Susjed-a
F Nitko
F Clanovi obitelji
F Zdravstvena njega u kuci..........................................
F Neprofitna organizacija
F Dostava hrane iz....
F Zdravstvena njega koju sam placa
F Kucna pomocnica
F Nitko, nije trebalo
U kojem segmentu njege, znacajne osobe ne mogu pomoci:
F Kod specijalnih postupaka (stoma, nazogastricna sonda, peritonealna dijaliza...).......................................................................................................
F U opskrbi rane.............................................................
F Kod prevencija komplikacija dugotrajnog lezanja F Kod osobne higijene inkontinentnog pacijenta F Kod kupanja, tusiranja
F Drugo:
PROVEDENA ZDRAVSTVENA NJEGA U BOLNICI/POSTUPCI
Koliko je pacijent informiran i educiran u bolnici
o svom novonastalom zdravstvenom stanju
Ìnformiran:
F Potpuno
F Djelomicno
F Nikako
F Znacajne osobe P
Educiran:
F Potpuno
F Djelomicno
F Nikako
F Znacajne osobe P
Pacijentu date pisane upute o:
Nakon novonastalog zdravstvenog stanja, po otpustu iz bolnice, sto pacijent zna i moze uraditi sam u
procesu samozbrinjavanja
UTVRĈIVANJE POTREBA ZA KONTINUIRANOM ZDRAVSTVENOM NJEGOM U KUCI
Vremensko razdoblje - nuznost prvih postupaka ZNJ u kuci F Pacijent treba, po otpustu iz boInice, zdravstvenu njegu u kuci
F Ìnformacije patronaznoj MS
F Ìnformacije MS druge klinike/odjela ili stacionarne ustanove
..................................................................................................................
F VRLO HÌTNO-na dan otpusta F Treci dan po otpustu
F HÌTNO-prvi dan po otpustu F Tjedan dana po otpustu
F Drugi dan po otpustu
Fizicko stanje Mentalno stanje Aktivnost Pokretljivost Ìnkontinencija Prehrana Tekucina
F Dobro
F Srednje
F Slabo
F Vrlo lose
F Pri svijesti
F Apatican, pasivan
F Konfuzan
F Stuporozan
F Pokretan
F Hoda uz pomoc
F Vezan na kolica
F Vezan na krevet
F Puna
F Ogranicena
F Vrlo ogranicena
F Nepokretan
F Nije
F Povremeno
F Urin
F Kompletno
F Dobro
F Osrednje
F Slabo
F Ne jede
F Dobro
F Osrednje
F Slabo
F Ne pije
Dekubitus DA F NE F Druge rane DA F NE F Specijalne potrebe
Lokalizacija:
Stupanj:
Velicina:
Sekrecija:
Procjena rizika po Braden skali:
Tip rane:
Lokalizacija:
Velicina:
Starost rane:
Sekrecija:
Kratak opis:
F Stoma
F Kanila
F Nazogastricna sonda
F Peritonejska dijaliza
F Kronicna hemodijaliza
F Trajna epiduralna analgezija
F Urinarni kateter
F CVK
F Drugo
867$129$
OTPUSNO PISMO ZDRAVSTVENE NJEGE
13
sestrinska-lista.indd 13 1.6.2006 12:44:59
SESTRINSKE DIJAGNOZE PRI OTPUSTU IZ BOLNICE
Opis pacijentovih problema, uzroka, simptoma
PREPORUKE ZDRAVSTVENE NJEGE
Preporucen plan postupaka u ZNJ/Koliko puta u tjednu
POTREBNI MATERIJALI/POMAGALA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU
Opis preporucenog materijala/opreme F Prevoj, toaleta rane
F Ìnkontinencija
F Retencija urina
F Klizma
F Njega stome
F Njega kanile
F Hranjenje na sondu
F Toaleta CVK
F Hranjenje na sondu
Drugo:
POTREBNA TERAPIJA/LIJEKOVI KOD KUCE
Mogucnost uzimanja/primjene lijekova Popis propisanih lijekova, dnevna doza, nacin uzimanja
F Pacijent moze sam redovito uzimati lijekove
F Potrebna kontrola kod uzimanja lijekova
F Pacijentu treba druga osoba davati lijekove
F Potrebna primjena parenteralne terapije
DRUGI ZDRAVSTVENI RADNICI KOJI SU, UZ LIJECNIKA, UKLJUCENI U LIJECENJE U BOLNICI
F Fizioterapeut
F Dijeteticar
F Psiholog
F Logoped
F Drugi:
Daljnji tretman
F DA
F NE
Kada...................................................................
Kome..................................................................
PACIJENTOVO DOZIVLJAVANJE OTPUSTA (i njegovih znacajnih osoba)
Datum:.................................................. Potpis VMS odjela............................................................
Telefon:...........................................
Kategorija pacijenta
, ,,,,,,9
F F F F
sestrinska-lista.indd 14 1.6.2006 12:45:22
Moguce sestrinske dijagnoze
Sestrinska dijagnoza
Visok rizik za pad
Neucinkovito odrzavanje zdravlja
Ponasanje usmjereno unaprjedenju zdravlja
Nesuradivanje
Sedentrani stil zivota
Lutanje
Ucinkovito pridrzavanje zdravstvenih preporuka
Neucinkovito pridrzavanje zdravstvenih preporuka
PERCEPCIJA I
ODRZAVANJE
ZDRAVLJA
Visok rizik za ozljede
Hipotermija
Hipertermija
Visok rizik za poremecaj termoregulacije
Dehidracija
Visok rizik za dehidraciju
Povecan volumen tekucina
Visok rizik za infekcije
Poremecaj prehrane- manjkav unos hrane
Poremecaj prehrane- prekomjeran unos hrane
Visok rizik za ostecenje tkiva
Ostecenje sluznice usne supljine
Visok rizik za ostecenje sluznice usne supljine
PREHRANA -
METABOLIZAM
Otezano gutanje
Opstipacija
Visok rizik za opstipaciju
Proljev
Ìnkontinencija stolice
Poremecaj eliminacije urina
Retencija urina
ELIMINACIJA
Ìnkontinencija urina (stres, totalna, refleksna, urgentna, funkcionalna)
Smanjena mogucnost odrzavanja osobne higijene
Smanjena mogucnost hranjenja
Smanjena mogucnost obavljanja nuzde
Smanjena mogucnost odijevanja/dotjerivanja
Smanjena mogucnost odrzavanja domacinstva
Smanjena pokretljivost
Sindrom neuporabe
Visok rizik za sindrom neuporabe
Smanjen minutni volumen
Smanjeno podnosenje napora
Visok rizik za smanjeno podnosenje napora
Visok rizik za ostecenje respiratorne funkcije
smanjena prohodnost disnih putova
Ostecena izmjena plinova
AKTIVNOSTI
Neucinkovito disanje
Nesanica SPAVANJE -
ODMOR Poremecaj spavanja
Akutna bol
Kronicna bol
Poremecaj senzorne percepcije (vizualna, slusna, kinestetska, okusna, taktilna, olfaktorna)
Jednostrano zanemarivanje
Mucnina
Autonomna disrefleksija
Visok rizik za autonomnu disrefleksiju
Neupucenost
Spremnost za ucenje
Poremecaj misaonog procesa
Smetnje pamcenja
KOGNITIVNO
PERCEPTIVNE
FUNKCIJE
Visok rizik za aspiraciju
Akutna smetenost
Kronicna smetenost
sestrinska-lista.indd 15 1.6.2006 12:46:22
Bespomocnost
Beznadnost
Poremecaj osobnog identiteta
Poremecaj tjelesnog izgleda
Nisko samopostovanje
Kronicno nisko samopostovanje
Strah
Anksioznost
SAMOPERCEPCIJA
Umor
Poremecaj seksualne funkcije SEKSUALNA
AKTIVNOST I
REPRODUKCIJA
Promijenjen seksualni obrazac
Poremecaj socijalne interakcije
Usamljenost
Visok rizik za usamljenost
Ostecena verbalna komunikacija
Zalovanje
Promijenjeni obiteljski odnosi
Nedostatno roditeljstvo
ULOGA I ODNOSI S
DRUGIMA
Ostecena socijalna interakcija
Neadekvatna prilagodba
Neucinkovito suceljavanje
Obrambeno suceljavanje
Neucinkovito poricanje
Visok rizik za samoozljedivanje
Visok rizik za nasilje usmjereno prema drugima
Visok rizik za samoubojstvo
SUCELJAVANJE I
TOLERANCIJA NA
STRES
Poteskoce pri zbrinjavanju (njegovatelj)
Dusevni distres VRIJEDNOSTI I
STAVOVI Poremecaj religioznosti
LISTA OKRETANJA PACIJENATA
Lista okretanja pacijenata se moze upotrebljavati za organizaciju ZNJ na odjelima s vecim brojem
pacijenata, kod kojih postoji rizik za nastanak rane zbog pritiska. Pacijenti na timu ili odjelu mogu
biti ukljuceni u jedan od tri rasporeda u ravnotezi, npr.: 6 pacijenata, 2 u svakom od tri rasporeda.
Smjer okretanja Raspored 1 Raspored 2 Raspored 3
Leda (dorucak) 7:00 ÷ 9:00 7:30 ÷ 9:30 8:00 ÷ 10:00
Desna strana 9:00 ÷ 11:00 9:30 ÷ 11:30 10:00 ÷ 12:00 podne
Leda (rucak) 11:00 ÷ 13:00 11:30 ÷ 13:30 12:00 ÷ 14:00
Lijeva strana 13:00 ÷ 15:00 13:30 ÷ 15:30 14:00 ÷ 16:00
Desna strana 15:00 ÷ 17:00 15:30 ÷ 17:30 16:00 ÷ 18:00
Leda (vecera) 17:00 ÷ 19:00 17:30 ÷ 19:30 18:00 ÷ 20:00
Lijeva strana 19:00 ÷ 21:00 19:30 ÷ 21:30 20:00 ÷ 22:00
Desna strana 21:00 ÷ 23:00 21:30 ÷ 23:30 22:00 ÷ 24:00 ponoc
Leda 23:00 ÷ 1:00 23:30 ÷ 1:30 24:00 ÷ 2:00
Desna strana 1:00 ÷ 3:00 1:30 ÷ 3:30 2:00 ÷ 4:00
Lijeva strana 3:00 ÷ 5:00 3:30 ÷ 5:30 4:00 ÷ 6:00
Desna strana 5:00 ÷ 7:00 5:30 ÷ 7:30 6:00 ÷ 8:00
sestrinska-lista.indd 16 1.6.2006 12:48:06
BRADEN SKALA ZA PROCJENU SKLONOSTI NASTANKA DEKUBITUSA
Braden skala sastoji se od procjene 6 parametara:
x senzorna percepcija ÷ sposobnost osobe da izvijesti o nelagodi uslijed pritiska na tvrdu podlogu
x vlaznost ÷ stupanj u kojem je koza izlozena vlazi
x aktivnost ÷ stupanj fizicke aktivnosti
x pokretljivost ÷ sposobnost osobe da mijenja i kontrolira polozaj tijela
x prehrana ÷ uobicajen unos hrane i tekucine
x trenje i razvlacenje
Raspon bodova krece se od 6 do 23, pri tome manji broj bodova oznacava veci rizik za nastanak
dekubitusa.
19 ÷ 23 Nema rizika
15 ÷ 18 Prisutan rizik
13 ÷ 14 Umjeren rizik
10 ÷ 12 Visok rizik
9 i manje Vrlo visok rizik
1. SENZORNA PERCEPCIJA
1.
KOMPLETNO
OGRANICENA
2.
VRLO OGRANICENA
3.
LAGANO
OGRANICENA
4.
BEZ OSTECENJA
Ne reagira na bolne
podrazaje uslijed
poremecaja stanja
svijesti ili je ogranicena
sposobnost osjeta boli
na vecem dijelu tijela.
Reagira samo na bolne
podrazaje. Bol iskazuje
jaukanjem i nemirom. Ìli
je prisutno senzorno
ostecenje koje
smanjuje pacijentovu
sposobnost osjeta bola
ili nelagodu u vecem
dijelu tijela.
Reagira na verbalne
podrazaje, ali ne moze
uvijek iskazati
nelagodu ili potrebu da
ga se okrene. Ìli je
prisutno senzorno
ostecenje koje
smanjuje pacijentovu
sposobnost osjeta bola
ili nelagodu u jednom ili
dva ekstremiteta.
Reagira na verbalne
podrazaje. Nisu
prisutna senzorna
ostecenja, moze
iskazati bol i nelagodu.
2. VLAZNOST
1.
KOZA STALNO
VLAZNA
2.
KOZA VRLO VLAZNA
3.
KOZA POVREMENO
VLAZNA
4.
KOZA JE RIJETKO
VLAZNA
Koza je gotovo stalno
vlazna (znoj, urin).
Vlaznost se zamjecuje
pri svakom okretanju
pacijenta.
Koza je cesto, ali ne
uvijek vlazna.
Posteljinu je potrebno
promijeniti barem
jednom tijekom smjene.
Koza je povremeno
vlazna. Posteljinu je
potrebno dodatno
promijeniti jednom
tijekom dana.
Koza je obicno suha,
posteljina se rutinski
mijenja.
sestrinska-lista.indd 17 1.6.2006 12:49:27
3. AKTIVNOST
1.
U POSTELJI
2.
U STOLICI
3.
POVREMENO SECE
4.
CESTO SECE
Pacijent je stalno u
postelji.
Sposobnost hodanja je
vrlo ogranicena ili ne
moze hodati. Potrebna
je pomoc za
premjestanje na stolicu
ili u kolica.
Povremeno sece
tijekom dana, ali na vrlo
kratkim udaljenostima
sa ili bez pomoci.
Provodi veci dio
smjene u postelji ili
stolici.
Barem dva puta tijekom
smjene sece izvan
sobe; te po sobi barem
jednom svakih 2 sata
tijekom dana.
4. POKRETLJIVOST
1.
POTPUNO
NEPOKRETAN
2.
VRLO OGRANICENA
3.
LAGANO
OGRANICENA
4.
BEZ OGRANICENJA
Pacijent ne mijenja
samostalno polozaj
tijela niti ekstremiteta
nimalo (bez pomoci).
Povremeno ucini male
promjene polozaja tijela
ili ekstremiteta, ali ne
moze samostalno
uciniti znacajnije
promjene polozaja ili
ucestalo mijenjati
polozaj tijela.
Pravi ucestalo male
promjene dijelova tijela
i/ili ekstremiteta
samostalno.
Pravi velike i ceste
promjene polozaja
samostalno.
5. PREHRANA
1.
VRLO SLABA
2.
VJEROJATNO
NEADEKVATNA
3.
ADEKVATNA
4.
ODLICNA
Nikada ne pojede cijeli
obrok. Rijetko pojede
vise od pola obroka.
Jede dva ili manje
obroka proteina. Slab
unos tekucine. Ne
uzima tekuce dijetne
dodatke, na nihilu je,
bistra tekuca dijeta ili
infuzija vise od 5 dana.
Rijetko pojede cijeli
obrok, obicno pojede
pola ponudenog
obroka. Dnevno unese
tri obroka proteina.
Povremeno uzima
dijetne suplemente ili
prima manje od
potrebne tekuce dijete
ili hrane putem NG
sonde.
Jede vise od polovine
obroka. Dnevno unosi
4 jedinice proteina.
Povremeno odbija
obroke, ali uzima
suplemente kada su
ponudeni. Hrani se
putem NG sonde ili
TPP, sto vjerojatno
zadovoljava vecinu
prehrambenih potreba.
Pojede gotovo vecinu
svakog obroka. Nikada
ne odbija obrok. Unosi
4 i vise jedinica obroka
proteina dnevno.
Povremeno jede
izmedu obroka. Nisu
potrebni suplementi.
6. TRENJE I RAZVLACENJE
1.
PRISUTAN PROBLEM
2.
POTENCIJALAN PROBLEM
3.
NEMA PROBLEMA
Zahtjeva umjerenu do veliku
pomoc pri kretanju. Kompletno
dizanje bez klizanja po plahtama
je nemoguce. Cesto isklizne u
postelji ili stolici. Zahtjeva ceste
promjene polozaja s maksimalnom
pomoci. Spasticnost, kontrakture ili
agitiranost dovode gotovo uvijek
do konstantnog trenja.
Malaksao pri kretanju ili zahtjeva
minimalnu pomoc. Tijekom
kretanja koza vjerojatno klizi po
plahtama, stolici i sl. Odrzava
relativno dobar polozaj u stolici ili
postelji vecinu vremena, ali
povremeno isklizi.
U postelji ili stolici. Krece se
samostalno i ima dovoljno
misicne snage za ustajanje.
Odrzava dobar polozaj u
postelji ili na stolici.
sestrinska-lista.indd 18 1.6.2006 12:51:29
KNOLL SKALA
Knoll skala upotrebljava se u svrhu procjene rizika za nastanak dekubitusa. Moguci raspon bodova je
od 0-33, pritom veci broj bodova ukazuje na veci rizik za nastanak dekubitusa. Kriticna vrijednost
iznosi 12 bodova. Ukoliko pacijent ima manje od 12 bodova, najvjerojatnije nece dobiti dekubitus, dok
ukoliko ima 12 i vise bodova rizik za nastanak dekubitusa je prisutan.
0 1 2 3 BODOVI
Opce stanje dobro osrednje lose jako lose
MentaIno stanje pri svijesti stupor predkoma koma
BODUJ DVOSTRUKO
Aktivnost aktivan treba pomoc sjedi lezi
PokretIjivost pokretan ogranicena
jako
ogranicena
nepokretan
Inkontinencija ne povremeno urin urin i stolica
PeroraIna
prehrana
dobra osrednja slaba nista
PeroraIna
tekucina
dobro osrednja slabo nista
Predisponirajuce
boIesti (secerna
boIest, anemija)
ne blaga slabo ozbiljna
UKUPNO:
sestrinska-lista.indd 19 1.6.2006 12:53:42
NORTON SKALA
Norton skala upotrebljava se u svrhu procjene rizika za nastanak dekubitusa. Moguci raspon bodova
je od 5-20, pritom manji broj bodova ukazuje na veci rizik za nastanak dekubitusa.
Bodovi se interpretiraju na slijedeci nacin:
x 18-20 bodova: minimalni rizik
x 15-17 bodova: osrednji rizik
x 5-14 bodova: veliki rizik
CINITELJ OPIS/SKALA BODOVI
Dobro 4
Osrednje 3
Lose 2
TjeIesno stanje
Jako lose 1
Pri svijesti 4
Bezvoljan 3
Smeten 2
MentaIno stanje
Stupor 1
Hoda sam 4
Hoda uz pomoc 3
Krece se u kolicima 2
Kretanje/aktivnost
Stalno u krevetu 1
Potpuna 4
Blago ogranicena 3
Jako ogranicena 2
PokretIjivost
Nepokretan 1
Nije prisutna 4
Povremeno 3
Cesto urin 2
Inkontinencija
Urin i stolica 1
UKUPNO
sestrinska-lista.indd 20 1.6.2006 12:54:41
GLASGOW KOMA SKALA
Glasgow koma skala koristi se u svrhu procjene svijesti na osnovi otvaranja ociju te verbalne i motorne
reakcije. Moguci raspon bodova je 3-15, a pritom veci broj bodova ukazuje na visu razinu svijesti.
Manje od 8 bodova ukazuje na tesku ozljedu glave.
REAKCIJA OPIS BODOVI
spontano 4
na govor 3
na bolni podrazaj 2
OTVARANJE OCIJU
ne otvara oci 1
orijentiran i razgovara 5
smeten 4
neprikladno 3
nerazumljivo 2
NAJBOLJA VERBALNA
REAKCIJA
ne odgovara 1
izvrsava naloge 6
lokalizira bol 5
fleksija na bolni podrazaj 4
abnormalna fleksija na bolni podrazaj 3
ekstenzija na bolni podrazaj 2
NAJBOLJA
MOTORNA
REAKCIJA
ne otvara oci 1
UKUPNO
sestrinska-lista.indd 21 1.6.2006 12:55:41
TRAUMA SCORE
Trauma score ljestvicu opisali su Champion i suradnici. Procjena ukljucuje brzinu disanja, respiracijsku
ekspanziju, sistolicki krvni tlak, kapilarno punjenje te se dodaje 1/3 vrijednosti dobivene na Glasgow
koma skali.
PARAMETAR OPIS BODOVI
10-24 4
24-35 3
36 i vise 2
1-9 1
BROJ RESPIRACIJA
nista 0
normalni 0
RESPIRACIJSKI POKRETI
upotreba pomocne respiratorne muskulature 1
90 mmHg i vise 4
70-89 mmHg 3
50-69 mmHg 2
SISTOLICKI KRVNI TLAK
nema karotidnog pulsa 0
normalno 2
usporeno 0 KAPILARNO PUNJENJE
ne postoji 1
DODATI TRECINU VRIJEDNOSTI GSC
UKUPNO
MORSEOVA LJESTVICA ZA PROCJENU RIZIKA ZA PAD
U svrhu procjene rizika za pad preporuca se Morseova ljestvica. Moguci raspon bodova je od 0 do 125
bodova. Dobiveni rezultat interpretira se na slijedeci nacin:
x 45 i vise bodova - visok rizik
x 25-44 bodova - umjeren rizik
x 0-24 boda - nizak rizik.
CIMBENIK RIZIKA OPIS BODOVI
DA 25
Prethodni padovi
NE 0
DA 15 Druge medicinske
dijagnoze NE 0
Namjestaj 30
Stake, stap, hodalica 15
PomagaIa pri kretanju
Ne koristi pomagala, mirovanje u krevetu, kretanje uz pomoc
medicinske sestre, invalidska kolica
0
DA 20
Infuzija
NE 0
Ostecenje (nestabilan, poteskoce pri uspravljanju tijela) 20
Slab 10 Stav/premjestanje
Normalan/miruje u krevetu/nepokretan 0
Zaboravlja ogranicenja 15
MentaIni status
Orijentiran u odnosu na vlastitu pokretljivost 0
sestrinska-lista.indd 22 1.6.2006 12:56:42
Upute o vodenju sestrinske liste, su kratak vodic kroz Sestrinsku listu i njezine sastavnice,
a u cilju lakseg vodenja same liste i lakseg koristenja dobivenih podataka.
Klasifkacijski podaci koji su koristeni u sastavljanju Sestrinske liste, prilagodeni su
potrebama za zdravstvenom njegom u RH, te uskladeni s edukacijskim programom sestrinstva u
RH.
Sestrinska lista je sastavljena na nacin da sestre mogu procijeniti pacijentovo stanje i
na osnovi toga donijeti odredene zakljucke, dijagnosticirati problem i odrediti kolicinu sestrinske
skrbi za odredenog pacijenta, te na taj nacin poboljsati kvalitetu zdravstvene njege.
Klasifkacija sestrinskih dijagnoza, ciljeva i intervencija smatra se jednim od najvecih
postignuca u sestrinstvu. Ìstodobno je to instrument daljnjeg razvoja u sestrinstvu i zdravstvu
opcenito.
Sestrinska lista biti ce osnova koja ce pruziti bazu podataka za razvoj sestrinskog dijela
zdravstvene informatike, omoguciti sestrinska istrazivanja, pruzati osnove za obrazovanje
medicinskih sestara, garantirati i unaprjedivati kvalitetu zdravstvene njege, te stoga biti vrlo
korisna i za Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.
Svrha jedinstvene dokumentacije s minimalnim setom podataka autorsko je djelo Majde i
Oscara De Miranda.
Pri izradi sestrinske liste nastojali smo strucnu terminologiju uskladiti sa svjetskim i
europskim standardima. Za uskladivanje podataka koji su potrebni u zdravstvenoj njezi koristeni
su slijedeci predlosci:
· obrasci zdravstvenog funkcioniranja M. Gordon
· MNDS - minimalnog seta podataka u zdravstvenoj njezi
· ÌCNP - Ìnternational Classifcation for Nursing Practice, djelomicno, jer je sistem u razvoju
· NANDA - Klasifkacija sestrinskih dijagnoza
· dosadasnja iskustva, stecena uvidom u razlicite oblike sestrinske dokumentacije razlicitih
odjela u bolnicama RH
· edukacijski program sestrinskog obrazovanja u RH.
Sestrinska lista je sastavljena prema Obrascima zdravstvenog funkcioniranja M. Gordon.
Obuhvacene su osnovne ljudske potrebe, koje su djelokrug rada medicinskih sestara.
Sestrinska lista je predvidena za upotrebu u svakodnevnoj praksi, na razini medicinska
sestra - pacijent, na bolnickim odjelima, za pacijente koji borave na odjelima duze od 24 sata.
Dobiveni podaci se mogu koristiti u istrazivacke i edukacijske svrhe, a pacijent na vlastiti
zahtjev moze dobiti uvid u Listu.
Sestrinska lista se sastoji od vanjskog dijela, na A3 formatu i umetnutih sastavnica.
1. strana Sestrinske liste sadrzi sestrinsku anamnezu
(MNDS: demografski podaci o pacijentu,
elementi zdravstvene njege - obrasci zdravstvenog funkcioniranja,
elementi servisnih institucija vaznih za ZNJ)
2. strana sadrzi nastavak s prethodne strane, fzikalni pregled od glave do pete, sestrinske
dijagnoze i osobitosti o pacijentu.
8387(292ċ(1-86(675,16.(/,67(
sestrinska-lista.indd 23 1.6.2006 12:57:44
Ovi podaci moraju biti prikupljeni tijekom 24 sata od prijama pacijenta. Sestrinske dijagnoze,
ciIjeve i intervencije odreduje visa medicinska sestra. CiIjeve i intervencije odreduje u
dogovoru s pacijentom.
3. strana je pracenje stanja pacijenta tijekom hospitaIizacije. Ovdje se svakodnevno upisuju
stupnjevi Samozbrinjavanja i Fizickih aktivnosti tijekom hospitalizacije, bodovi skala (Braden,
Glasgow/trauma skor, Morse-rizik za pad ÷ tablice su u prilogu), broj razine bola, DA/NE za
toleranciju napora. Rubrika kategorizacije ce se popunjavati kada ce biti odredena kategorizacija
pacijenata.
Skale su preporucene i imaju potvrdenu sigurnost u istrazivackom radu. Braden skala za
procjenu rizika za nastanak dekubitusa je najkoristenija skala i ima potvrdenu valjanost, za razliku
od drugih skala.
• trajno pracenje postupaka - provodi se sukladno preporukama na dnu liste, a mogu se, osim
navedenih postupaka, upisati i drugi postupci. Na taj nacin se omogucava brz uvid u opce stanje
pacijenta, te brza procjena za trenutacnom potrebom kadrova na odjelu.
Strana 3a se moze umetnuti kao dodatak ako pacijent boravi duze vrijeme u bolnici.
4. strana - upisuju se medicinsko - tehnicki i dijagnosticki postupci, koji su ordinirani, planirani i
obavljeni tijekom hospitalizacije. U primjedbe se upisuju eventualne promjene i zbivanja vezana
uz postupak.
Br. 5 Trajno pracenje stanja pacijenta (decursus) upisuju se sve promjene kod pacijenta tijekom
24 sata (simptomi, znaci, opisi novonastalog stanja, moguci uzroci).
Br. 6 Plan zdravstvene njege
izraduje visa medicinska sestra sukladno utvrdenim potrebama za zdravstvenom njegom.
Sestrinske dijagnoze se evidentiraju prema PES modelu (P=problem, E=etiologija, S=simptom)
za aktualne dijagnoze, te po PE modelu za visokorizicne dijagnoze.
Ciljevi i intervencije - sestrinski postupci, defniraju se u dogovoru s pacijentom. Provedeni
postupci iz plana evidentiraju se na listi 6a Lista provedenih sestrinskih postupaka. Evaluacija
se upisuje prema zadanom cilju, a moze biti trajna, dnevna, tjedna i zavrsna.
Ostale sastavnice Sestrinske liste
Br. 7 Evidencija ordinirane i primijenjene terapije uz svaku primjenu lijeka medicinska sestra
mora upisati vrijeme davanja lijeka i potpisati se.
Br. 8 Unos i izIucivanje tekucine
primjenjuje se kod pacijenata kod kojih je potrebno pratiti unos i izlucivanje tekucina kroz 24
sata.
Br. 9 Procjena bola
primjenjuje se kod pacijenata koji imaju ucestalu ili trajnu bol. Uz primjenu lijekova ili distraktora,
potrebno je upisati i ucinak istih - evaluacija. Ucestalost procjene je individualna.
sestrinska-lista.indd 24 1.6.2006 12:57:44
Br. 10 Lista za pracenje dekubitusa
vodi se kod pacijenata kod kojih je prisutan dekubitus. Svaku promjenu polozaja sestra evidentira
zaokruzivanjem vremena i potvrduje svojim inicijalima u rubriku uz odgovarajuci polozaj.
Uz dijagnozu Visok rizik za nastanak dekubitusa, VMS ce ordinirati postupke u listu br. 6.
Br. 11 Nadzorna Iista rizicnih postupaka u zdravstvenoj njezi
lista sluzi za upis mogucih komplikacija nakon medicinsko tehnickih postupaka, kod pacijenata kod
kojih je prisutan veci rizik za pojavu komplikacija. (Npr.: uvodenje NG sonde ili lavaza unutarnjih
organa kod hipotermije, bronhoaspiracija kod pacijenata s trombocitopenijom, kateterizacija urina
kod pacijenata s trombocitopenijom ili pancitopenijom...)
Br. 12 Izvijesce o incidentu
Sprijecenom ili nastalom moze se pisati u vise primjeraka, sukladno pravilima Ustanove, a jedan
primjerak obavezno ostaje u Sestrinskoj listi.
Br. 13 Otpusno pismo zdravstvene njege
izdaje se za pacijente kod kojih je potreban nastavak zdravstvene njege. Pismo se pise u vise
primjeraka, a jedan primjerak obavezno ostaje u Sestrinskoj listi.
Otpusno pismo se salje patronaznoj sluzbi prema mjestu stanovanja, ili nadleznoj sestri kod
premjestaja u drugu ustanovu ili odjel.
Otpusno pismo su izradili:
Majda de Miranda B.Sc.prof.Health Education, RN, Senior advisor
Oscar R. de Miranda M.Sc.Med.Soc., M.Sc.OD,Ph.D.NSc, RN, Senior advisor,
uz nekoliko sugestija tima za izradu Sestrinske liste.
Poseban prilog:
1 - Moguce sestrinske dijagnoze
2 - Lista okretanja pacijenata
POSEBNE NAPOMENE
Sestrinska lista je obavezna od broja 1 do broja 6 i 6a.
Sastavnice Sestrinske liste Br. 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 upotrebljavaju se ovisno o potrebama.
Ìsto tako, ovisno o specifcnostima pojedinih odjela ili ustanova, mogu se izraditi sastavnice koje
su specifcne za taj odjel ili ustanovu.
Sestrinska lista nije prilagodena odjelima na kojima postoji specifcna potreba za
zdravstvenom njegom, npr., neonatologija. Te Liste se mogu izraditi ukoliko se ukaze potreba za
jedinstvenom listom na nacionalnoj razini, ali one ne predstavljaju MNDS podataka.
Korištena literatura za izradu sestrinske liste:
Snjezana Cukljek, 2005.: Osnove zdravstvene njege
Gordana Fuckar, 1996.: Uvod u sestrinske dijagnoze
ÌCNP BETA 2 2001.
Nursing Diagnoses: Defnitions & Classifcation 2005-2006, NANDA, 2005.
Brief Synopsis of the Nursing Minimum Data Set (NMDS), 2003.,
sestrinska-lista.indd 25 1.6.2006 12:57:45
Majda i Oscar De Miranda sudjelovali su u izradi Sestrinske liste korisnim savjetima i ulaganjem
svojeg velikog strucnog znanja.
Tim koji je izradio Sestrinsku listu:
· Slavica Sepec, vms, glavna sestra odjela Klinike za plucne bolesti Jordanovac, mentor za
zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleucilistu u Zagrebu
· Snjezana Cukljek, vms, prof., predavac na Zdravstvenom veleucilistu u Zagrebu
· Ruzica Gracak, vms, glavna sestra Specijalne bolnice za plucne bolesti Rockfellerova, mentor
za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleucilistu u Zagrebu
· Ruzica Evacic, vms, glavna sestra Ìnterne djelatnosti Opce bolnice ¨Tomislav Bardek¨ u
Koprivnici, nastavnik u skoli za medicinske sestre u Koprivnici
· Ana Ljubas, vms, glavna sestra Kardioloske klinike KBC Rebro, mentor za zdravstvenu njegu
na Zdravstvenom veleucilistu u Zagrebu
· Zvjezdana Bestek - Smajilovic, vms, glavna sestra odjela abdominalne kirurgije Klinicke bolnice
Dubrava, mentor za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleucilistu u Zagrebu
· Vesna Stuzic, vms, glavna sestra Ìnterne klinike KB Merkur, mentor za zdravstvenu njegu na
Zdravstvenom veleucilistu u Zagrebu
· Nada Hrdan, vms, glavna sestra Dijalize i nefrologije Klinike za dijabetes ¨Vuk Vrhovec¨, mentor
za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleucilistu u Zagrebu
Zagreb, studeni 2005. godine.
sestrinska-lista.indd 26 1.6.2006 12:59:46
SAZETAK PRACENJA STANJA PACIJENTA TIJEKOM HOSPITALIZACIJE
D
A
T
U
M

H
I
G
I
J
E
N
A

H
R
A
N
J
E
N
J
E

E
L
I
M
I
N
A
C
I
J
A

O
B
L
A
C
E
N
J
E

H
O
D
A
N
J
E

P
R
E
M
J
E
S
T
A
N
J
E

S
J
E
D
A
N
J
E

S
T
A
J
A
N
J
E

O
K
R
E
T
A
N
J
E

P
R
E
H
R
A
N
A

-
D
I
J
E
T
A

P
O
D
N
O
S
E
N
J
E

N
A
P
O
R
A

B
O
L

G
L
A
S
G
O
W

K
O
M
A
/
T
R
A
U
M
A

S
K
O
R

S
K
A
L
A

B
R
A
D
E
N

S
K
A
L
A

R
I
Z
I
K

Z
A

P
A
D

K
A
T
E
G
O
R
I
Z
A
C
I
J
A

,. dan
UPÌSATÌ STUPNJEVE Ì BODOVE
SAZETAK TRAJNOG PRACENJA POSTUPAKA
DATUM I.V. KANILA
URINARNI
KATETER
CENTRALNI
VENSKI
KATETER
DRENAZA STOMA OSTALO
Upisati: datum postavljanja, mjesto postavljanja, izgled mjesta insercije (promjene), uzimanje mikrobioloskih uzoraka; uz svaku biljesku obvezan je
potpis med. sestre.
3
sestrinska-lista.indd 27 1.6.2006 13:01:52
MEDICINSKO - TEHNICKI I DIJAGNOSTICKI POSTUPCI
Datum
ordin.
Postupci
PIan.
datum
Datum
izvrs.
Potpis
M.S.
Primjedbe Datum
Potpis
M.S.
4
sestrinska-lista.indd 28 1.6.2006 13:04:40
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
RAZVRSTAVANJE PACIJENATA U KATEGORIJE OVISNO O
POTREBAMA ZA ZDRAVSTVENOM NJEGOM
O potrebi kategoriziranja pacijenata ovisno o količini zdravstvene njege koju je potrebno
pružiti pacijentu, govorila je još i F. Nightingale, a ponovni naglasak i velika pozornost orga-
niziranju i pružanju potrebne količine zdravstvene njege pacijentima pridaje se tijekom 50-tih
i 60-tih godina dvadesetog stoljeća.
Progresivna njega pacijenta znači njeno maksimalno prilagođavanje potrebama paci-
jenta, odnosno, patofziološkim promjenama u organizmu. Zahtjeva pravovremeno primanje
pacijenta, smještanje u postelju, poduzimanje odgovarajućeg liječenja i usmjeravanje njege
liječenju. Prema suvremenoj klasifkaciji, težak pacijent je onaj kome je potrebna najveća
količina rada u njezi i liječenju.
Progresivna njega podrazumijeva:
• svrstavanje pacijenata u skupine prema stupnju potrebne njege,
• upotrebu određenih medicinsko-tehničkih zahvata i određene opreme,
• rad stručnog osoblja s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom.
Najčešće se koristi klasifkacija progresivne njege u tri stupnja:
• I. stupanj - intenzivna njega
• II. stupanj - poluintenzivna njega (intermedijalna njega)
• III. stupanj - minimalna njega (obična, standardna)
Warstler je 1972. prepoznala 5 kategorija pacijenata s obzirom na količinu potrebne njege
kroz 24 sata. Modifcirala je podjelu na tri kategorije.
1. samonjega 1-2 sata (za jednog pacijenta tijekom 24 sata),
2. minimalna njega 3-4 sata,
3. intermedijalna njega 5-6 sati,
4. modifcirana intenzivna njega 7-8 sati,
5. intenzivna njega 10-14 sati.
Utvrđivanje težine stanja pojedinih pacijenata (kategoriziranje pacijenata) pruža brzi
uvid u težinu stanja pacijenta na odjelu, a time ukazuje i na potrebe za zdravstvenom nje-
gom koju je potrebno pružiti, odnosno broj medicinskih sestara koji je potreban za pružanje
odgovarajuće zdravstvene njege.
Pri kategoriziranju pacijenta autori se koriste s dva pristupa – opisom pojedinih čimbenika
karakterističnih za pojedinu kategoriju, ili zasebnim bodovanjem pojedinih čimbenika i
izračunavanjem prosječne vrijednosti koja tada predstavlja kategoriju pacijenta.
kategorizacija.indd 1 14.3.2011 11:28:22
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
St. Luke's Hospital u Denveru koristila je kategorizaciju sačinjenu od 30 čimbenika koji se
mogu svrstati u 5 kategorija – aktivnosti svakodnevnog života, medicinsko tehnički postupci,
terapijski postupci, monitoring pacijenta, edukacija i savjetovanje, te ostalo.
Hospital System Study Group (University of Saskatchewan) izradila je kategorizaciju paci-
jenta koja obuhvaća četiri velike komponente – osobna higijena, hranjenje, nadzor nad paci-
jentom (praćenje stanja) i pokretnost. Za svaku od navedenih komponenti, predloženi su
stupnjevi samostalnosti koje određuje medicinska sestra. Dodana su i dva dodatna indikato-
ra: inkontinencija i operativni zahvat. Zbrajaju se vrijednosti za pojedine kategorije i određuje
prosječna vrijednost.
Kategorizacija pacijenta iz studije iz San Joaquin uključuje slijedeće parametre – aktivnost,
pokretljivost, održavanje osobne higijene, hranjenje, primjena i.v. terapije, praćenje stanja
pacijenta. Procjenjuje se stanje pacijenta za pojedini parametar (ukupno 9 parametara) na
skali od 1 do 4, a kategorija pacijenta se određuje prema broju parametara na skali (npr.:
najveći broj parametara na skali je procijenjen s 2, te se pacijent svrstava u kategoriju 2).
Kako bi bilo moguće kategorizirati pacijente, sukladno potrebama sestrinstva i zdravstva
u Republici Hrvatskoj, ovisno o količini potrebne zdravstvene njege, potrebno je defnirati
kritične čimbenike. Kritični čimbenici su indikatori koji predstavljaju aktivnosti koje najviše
utječu na vrijeme utrošeno na pružanje zdravstvene njege. Odabir kritičnih čimbenika potreb-
nih za kategorizaciju pacijenata zasniva se na defniciji zdravstvene njege V. Henderson, koja
defnira ulogu medicinske sestre kao pružanje pomoći pacijentu pri zadovoljavanju četrnaest
osnovnih ljudskih potreba, te defniciji zdravstvene njege D. Orem, koja se temelji na ideji
samozbrinjavanja. Ovisno o pomoći medicinske sestre, Oremova razlikuje tri sustava: kom-
penzatorni, djelomično kompenzatorni, te suportivno edukacijski sustav. Pri odabiru kritičnih
čimbenika za kategorizaciju pacijenta ovisno o potrebama za zdravstvenom njegom, u obzir
su uzeti i terapijski i dijagnostički postupci.
Pri kategorizaciji, pacijenti se razvrstavaju u četiri skupine ovisno o potrebnoj pomoći pri
zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba, te ovisno o dijagnostičkim i terapijskim postupci-
ma koji se kod pacijenta provode. O potrebnoj pomoći pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih
potreba, te o pomoći pri dijagnostičkim i terapijskim postupcima, ovisi i količina zdravstvene
njege koju medicinska sestra pruža, odnosno broj i kompleksnost intervencija koje ona pruža.
Pacijenti se svrstavaju u četiri kategorije; kategorizacija pacijenata u četiri kategorije
koristi se i pri razvrstavanju pacijenta u primarnoj zdravstvenoj djelatnosti.
kategorizacija.indd 2 14.3.2011 11:28:22
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
Pri kategorizaciji, kao kritični čimbenici, uzeti su slijedeći parametri:
1. Procjena samostalnosti: higijena, oblačenje, hranjenje, eliminacija
Svaka aktivnost se zasebno procjenjuje prema količini pomoći koju medicinska sestra
pruža pacijentu, ovisno o potrebi korištenja pomagala. U kategoriju 1 smještaju se paci-
jenti koji su samostalni, odnosno koriste pomagalo.
2. Fizička aktivnost: hodanje i stajanje, sjedenje, premještanje i okretanje
Aktivnosti se procjenjuju prema količini pomoći koju medicinska sestra pruža pacijentu,
ovisno o potrebi korištenja pomagala. U kategoriju 1 smještaju se pacijenti koji su samo-
stalni, odnosno koriste pomagalo.
3. Rizik za pad
Ukoliko ne postoji rizik za pad, pacijent se svrstava u prvu kategorija, ukoliko postoji rizik
za pad, on se procjenjuje pomoću Morseove skale za procjenu rizika za pad. Ovisno o
broju bodova, pacijenti se svrstavaju u kategorije: nizak rizik (0-24 boda), umjeren rizik
(25-44 boda), visok rizik (45 i više bodova).
4. Rizik za nastanak dekubitusa
Rizik za nastanak dekubitusa procjenjuje se pomoću Braden skale. Ovisno o broju bo-
dova na skali, pacijenti se smještaju u 1., 2., 3. ili 4. kategoriju. Prema Braden skali: nema
rizika (19-23 boda), prisutan rizik (15-18 bodova), umjeren rizik (13-14 bodova), visok rizik
(10-12 bodova), te vrlo visok rizik (9 i manje bodova).
5. Komunikacija
Pacijent je svrstan u pojedinu kategoriju, ovisno o njegovoj sposobnosti da primi i ra-
zumije usmene i pismene upute, te ovisno o komunikaciji sa zdravstvenim i drugim
djelatnicima, komunikaciju pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba, kao i pri svim
drugim postupcima (terapijskim i dijagnostičkim). Budući da je komunikacija obostrani
(dvokanalni) proces, procjenjuje se komunikacija medicinska sestra - pacijent, odnosno
pacijent – medicinska sestra, npr.: pacijent s afazijom (senzornom i motornom, smješta
se u 4. kategoriju, pacijent s dislalijom (ili nerazumljivog govora) ovisno o intenzitetu dis-
lalije/poteškoće, smješta se u odgovarajuću kategoriju.
6. Edukacija
Kategorija pacijenta ovisi o intenzitetu edukacije koja se provodi, te vrsti znanja koju je
potrebno usvojiti – teorijska, praktična, a ovisi i o uključenosti članova obitelji u edu-
kaciju.
7. Stanje svijesti
Ovisno o težini promjene stanja svijesti, pacijenti se svrstavaju u pojedine kategorije:
pacijent koji je pri svijesti, orijentiran u vremenu i prostoru, svrstava se u prvu kategoriju,
smeten pacijent u drugu, pacijent u stuporu u treću, dok pacijent u stanjima predkome i
kome, u četvrtu kategoriju.
kategorizacija.indd 3 14.3.2011 11:28:22
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
8. Vitalni znakovi
Kategorija pacijenta ovisi o učestalosti kojom se procjenjuju vitalni znakovi kod pacijenta
(veći broj mjerenja označava višu kategoriju pacijenta).
9. Specifčni postupci u zdravstvenoj njezi
Ova kategorija odnosi se na specifčne postupke u zdravstvenoj njezi – njega rana, njega
centralnog venskog katetera, drenaže, specifčnosti pri eliminaciji – eliminacija putem
stoma (nefrostoma, kolostoma, ileostoma), katetera, aspiraciju bronhalnog stabla. Uko-
liko je pacijent samostalan pri ovim postupcima, svrstava se u kategoriju 1 (ili ukoliko ovi
postupci nisu potrebni), a u više kategorije svrstava se ovisno o količini pomoći medicin-
ske sestre koja mu je potrebna.
10. Dijagnostički postupci
Kategorija pacijenta ovisi o dijagnostičkom postupku koji će se provoditi kod pacijenta –
ovisi o vrsti pripreme koja je potrebna (fzička/psihička), potrebnoj pratnji medicinske se-
stre, asistiranju pri zahvatu, te intenzitetu nadzora koji je potreban po završetku pretrage.
11. Terapijski postupci
Pacijenti su kategorizirani ovisno o vrsti i učestalosti terapije koja se kod njih primjenjuje.
kategorizacija.indd 4 14.3.2011 11:28:22
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
KATEGORIZACIJA PACIJENTA
KATEGORIJA BROJ
BODOVA
1 16 - 26
2 27 - 40
3 41 - 53
4 54 - 64
kategorizacija.indd 5 14.3.2011 11:28:23
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Medicinska sestra svakodnevno procjenjuje stanje pacijenta prema navedenim
čimbenicima, te ga, ovisno o njegovim potrebama, svrstava u određenu kategoriju na skali
od 1 do 4. Pri tome, svaka kategorija se zasebno boduje (broj bodova za pojedini čimbenik
jednak je kategoriji u koju je pacijent svrstan – kategorija 2 iznosi 2 boda) i izračunava ukupan
broj bodova. Ovisno o ukupnom broju bodova, određuje se kategorija u koju će pacijent biti
svrstan.
Najmanji broj bodova koji pacijent može ostvariti je 16, u slučaju da je stanje pacijenta u
svakoj kategoriji procijenjeno s 1, a najveći broj bodova koji pacijent može ostvariti je 64, u
slučaju da je u svakoj kategoriji stanje pacijenta procijenjeno s 4.
Pri podjeli broja bodova u kategorije, modifcirali smo pravilnu raspodjelu; pri tom smo
uzeli u obzir činjenicu da se najveći broj hospitaliziranih pacijenta nalazi u kategorijama 2 i 3.
Stoga je za kategorije 1 i 4 mogući raspon bodova 11, za kategoriju 2 raspon bodova je 14, a
za kategoriju 3 raspon bodova je 13.
Koristeći se Kategorizacijom pacijenata izrađenom za kategoriziranje pacijenta u stacio-
narnim ustanovama (bolnicama), za potrebe sestrinstva u Republici Hrvatskoj u periodu od
srpnja do listopada 2005., provedeno je pilot istraživanje.
U istraživanje/kategoriziranje uključeno je 629 pacijenata, koji su liječeni na Internoj
klinici KB Merkur, Abdominalnoj kirurgiji KB Dubrava, Hemodijalizi Sveučilišne klinike “Vuk
Vrhovec”, Internoj djelatnosti OB “Tomislav Bardek”, Koprivnica, Specijalnoj bolnici za plućne
bolesti Rockfellerova, Pulmološkom odjelu Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Kardiologiji
KBC Zagreb.
Na temelju pilot istraživanja, radna grupa može preporučiti vrijeme potrebno za zbrinja-
vanje jednog pacijenta u pojedinoj kategoriji tijekom 24 sata:
• samonjega 1-2 sata,
• minimalna njega 3-5 sati,
• intermedijalna njega 6-9 sati,
• intenzivna njega 10 i više sati.
Prilozi:
• Opis čimbenika kategorizacije
• Tablica za kategorizaciju pacijenata
• Rezultati pilot istraživanja
• Grafčki prikaz pilot istraživanja
kategorizacija.indd 6 14.3.2011 11:28:23
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
kategorizacija.indd 7 14.3.2011 11:28:23
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
kategorizacija.indd 8 14.3.2011 11:28:24
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
PRIMJER
KATEGORIJA BROJ
BODOVA
1 16 - 26
2 27 - 40
3 41 - 53
4 54 - 64
kategorizacija.indd 9 14.3.2011 11:28:24
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
kategorizacija.indd 10 14.3.2011 11:28:24
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
REZULTATI PILOT ISTRAŽIVANJA
Primjena predložene kategorizacije pacijenata
Istraživanje je provedeno u 7 zdravstvenih ustanova.
• kliničkim bolnicama
• općim bolnicama
• specijalnim bolnicama
Obuhvaćene su slijedeće specijalnosti:
• Opća interna
• Kardiologija
• Pulmologija
• Hematologija
• Nefrologija s hemodijalizom
• Neurologija
• Kirurgija
• Jedinica intenzivnog liječenja interne
• Jedinica intenzivnog liječenja kirurgije
• Jedinica intenzivne njege
Obrađeno je 629 pacijenata. Razvrstavanje pacijenata u kategorije obavljeno je prema
potrebama za zdravstvenom njegom s čimbenicima kategorije koje je izradila radna grupa
Komore (Povjerenstvo).
Uzorak je bio slučajan. Kategorizirani su svi zatečeni pacijenti u razdoblju od 10 dana.
KATEGORIJA BROJ
PACIJENATA
%
I. 342 54,4
II. 176 28,8
III. 79 12,5
IV. 32 5,1
Iz navedenih rezultata moguće je kvalitetno izraditi potrebe za medicinskim sestrama po
pojedinim djelatnostima i odjelima, tj. sistematizaciju sestrinske službe.
kategorizacija.indd 11 14.3.2011 11:28:24
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
kategorizacija.indd 12 14.3.2011 11:28:24
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
LITERATURA:
1. Henderson, V. Osnovna načela zdravstvene njege, HUSE i HUMS, Zagreb, 1994.
2. Fučkar, G. Proces zdravstvene njege, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zagreb, 1992.
3. Fučkar, G. Uvod u sestrinske dijagnoze, HUSE, Zagreb, 1996.
4. Čukljek, S. Osnove zdravstvene njege, Zdravstveno veleučilište, Zagreb, 2005.
5. ICNP- BETA 2 - Međunarodna klasifkacija sestrinske prakse, 2003.
6. Planinc, N., Pikec, M., Slavec, S. Software solution for recording patients care category,
Proceedings of the 5th ACENDIO conference, Bled, 7-9 April 2005., Verlag Hans Huber,
Bern, 2005.
7. Hanson, R.L. Management systems for nursing service stafng, Aspen Publications,
Rockville, 1983.
Članovi radne grupe:
• Zvjezdana Beštek-Smajilović, vms, glavna sestra odjela Abdominalne kirurgije Kliničke
bolnice Dubrava, mentor za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu
• Snježana Čukljek, vms, prof., predavač na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu
• Ružica Evačić, vms, glavna sestra Interne djelatnosti Opće bolnice “Tomislav Bardek” u
Koprivnici, nastavnik u školi za medicinske sestre u Koprivnici
• Ružica Gračak, vms, glavna sestra Specijalne bolnice za plućne bolesti Rockfellerova,
mentor za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu
• Nada Hrdan, vms, glavna sestra Dijalize i nefrologije Klinike za dijabetes “Vuk Vrhovec”,
mentor za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu
• Ana Ljubas, vms, glavna sestra Kardiološke klinike KBC Rebro, mentor za zdravstvenu
njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu
• Vesna Stužić, vms, glavna sestra Interne klinike KB Merkur, mentor za zdravstvenu njegu
na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu
• Slavica Šepec, vms, glavna sestra odjela Klinike za plućne bolesti Jordanovac, mentor za
zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu
kategorizacija.indd 13 14.3.2011 11:28:24
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
BILJEŠKE
kategorizacija.indd 14 14.3.2011 11:28:25
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
BILJEŠKE
kategorizacija.indd 15 14.3.2011 11:28:25
SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
SESTRINSKE DIJAGNOZE
BILJEŠKE
kategorizacija.indd 16 14.3.2011 11:28:25
SESTRINSKE DIJAGNOZE SESTRINSKE DIJAGNOZE
Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
BILJEŠKE
kategorizacija.indd 17 14.3.2011 11:28:25

SESTRINSKE DIJAGNOZE
Slava Šepec, dipl. med. techn.; Biljana Kurtović, bacc.med.techn.; Tatjana Munko, bacc.med.techn; Maša Vico, bacc.med.techn; Damjan Abcu Aldan, bacc.med.techn; Dijana Babić, bacc.med.techn; Ana Turina, bacc.med.techn

Hrvatska Komora Medicinskih Sestara Zagreb, 2011.

SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 1

14.3.2011 11:08:37

Izdavač: Hrvatska Komora Medicinskih Sestara

Urednica: Dragica Šimunec

Recenzent: dr.sc. Sonja Kalauz

Tisak & grafičko oblikovanje: Alfacommerce d.o.o.

ISBN: 978-953-95388-4-2

SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 2

14.3.2011 11:08:37

intervencije i evaluacija će za svakog pacijenta biti različiti. Dijana Babić. Medicinska sestra. dipl. Opći planovi se ne smiju samo prepisati. a sestra će odabrati onu opciju koja je prikladna njezinom pacijentu i mogućnosti zdravstvene ustanove da provede planiranu zdravstvenu njegu. med.3. intervencija i evaluacije. mogućnost odabira ciljeva. uspostavu trajnog katetera. techn. med. koja planira zdravstvenu njegu i izrađuje plan zdravstvene njege. techn. Jasno je da nije bilo moguće pobrojiti sve ciljeve. može odrediti cilj ili neku specifičnu intervenciju. dipl. dipl. med. techn. intervencije i ishode / evaluaciju. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. vodećih obilježja. pripremila 23 dijagnoze zdravstvene njege i opće Planove zdravstvene njege za te dijagnoze. Tatjana Munko. kategorizacije pacijenata ovisno o potrebama za zdravstvenom njegom i izrade standardiziranih postupaka u zdravstvenoj njezi. med. Damjan Abcu Aldan. može odabrati dijagnozu zdravstvene njege. Biljana Kurtović. Kako koristiti sestrinske dijagnoze i Planove zdravstvene njege? Opći plan vodi medicinsku sestru kroz korake prikupljanja podataka koji su potrebni za odabir adekvatnog cilja i intervencije.indd 3 14. voditeljica grupe. ali planovi su jasan vodič kako medicinska sestra prvostupnica. intervencija ili evaluacije. dipl. Opći plan pruža mogućnost odabira kritičnih čimbenika. U ovom času je radna grupa u sastavu: Slava Šepec. dipl. techn. intervencije i neke moguće evaluacije. med. Isto tako će moći upisati osobitost ukoliko je ne nalazi u općem planu zdravstvene njege. techn. moguća vodeća obilježja. Imajući u vidu proces edukacije koji je prošla većina medicinskih sestara prvostupnica. mogućih unutar jedne dijagnoze. može odabrati bilo koju ponuđenu opciju od kritičnih čimbenika. Ana Turina.2011 11:08:37 . med. Medicinska sestra će moći iz ponuđenih opcija odabrati po prioritetu onu opciju koja je najprikladnija za pacijenta čiji plan izrađuje. logičnim slijedom. dipl. kondom katetera. vodećih obilježja. dipl. Opći planovi zdravstvene njege su izrađeni na način da svaka medicinska sestra prvostupnica. U jednom planu je nabrojeno većina mogućnosti. Npr. Ciljevi. Maša Vico. izrađene su sestrinske dijagnoze i planovi zdravstvene njege u cilju pomoći izrade individualiziranih planova zdravstvene njege. u slučaju potrebe. Hrvatska komora medicinskih sestara je pristupila izradi sestrinskih dijagnoza uobličenih u opće planove zdravstvene njege. dijagnoza „Totalna inkontinencija“ u intervencijama pruža mogućnost primjene pelena. Medicinska sestra će odabrati onu intervenciju koja je prihvatljiva za tog pacijenta. najčešći ciljevi. techn.SESTRINSKE DIJAGNOZE Uvod Nakon izrade sestrinske liste. ciljeva. techn. Uz svaku dijagnozu su pribrojeni najčešći mogući kritični čimbenici. med.

3. 2011. Zagreb.2011 11:08:37 .indd 4 14. dipl. godine Hrvatska Komora Medicinskih Sestara SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Slava Šepec.SESTRINSKE DIJAGNOZE Opći planovi zdravstvene njege su izrađeni za slijedeće dijagnoze: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Anksioznost Dehidracija Dekubitus Funkcionalna inkontinencija Hipotermija Hipertermija Opstipacija Oštećenje sluznice usne šupljine Proljev Refleksna inkontinencija Smanjena prohodnost dišnih putova Smanjeno podnošenje napora Smanjena mogućnost brige o sebi – eliminacija Smanjena mogućnost brige o sebi – kupanje Smanjena mogućnost brige o sebi – hranjenje Smanjena mogućnost brige o sebi – odijevanje i dotjerivanje Stres inkontinencija Totalna inkontinencija Urgentna inkontinencija Visok rizik za dekubitus Visok rizik za ozljede Visok rizik za opstipaciju Visok rizik za infekciju Dijagnoze i Planove zdravstvene njege su pregledali i odobrili članovi Stručnog vijeća HKMS. ms.

..........................SESTRINSKE DIJAGNOZE Sadržaj 1.......................................57 17.....................osobna higijena..............................22 Hipotermija ............................25 Opstipacija .......................66 20............61 18........................................................................................................................... Stres inkontinencija ........................................................................................... 2......................................................................................... 3................47 14..................................................................................................................................................... Refleksna inkontinencija ...........................indd 5 14...................................................................... Smanjena mogućnost brige za sebe .. Visoki rizik za dekubitus ..... Prilozi: • Sestrinska lista • Razvrstavanja pacijenata u kategorije ovisno o potrebama za zdravstvenom njegom Hrvatska Komora Medicinskih Sestara SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.................................................................................................................... Totalna inkontinencija .................................................................................................................................... 6................................................................................................................................................................................................68 21..eliminacija ............................. 78 24...................................................................................40 12..... Visoki rizik za ozljede ................................ Smanjena mogućnost brige za sebe .......hranjenje ................................................................................ 7..................................................................................................................75 23.....3........................................................82 25............................................. 4................odijevanje i dotjerivanje ............................................................................................................ Smanjena prohodnost dišnih puteva ...........................................8 Dekubitus ....................................................................53 16...................................................................................................................................29 Oštećenje sluznice usne šupljine ......................2011 11:08:37 .....................................................................64 19.................................................................5 Dehidracija .......................... 8................................................................................................................... 5...............................................................20 Hipertermija ........................................................................ Smanjena mogućnost brige za sebe ...................................................................................50 15..........................15 Funkcionalna inkontinencija .........................................43 13.......................................................................................35 10. Anksioznost ............................... Visoki rizik za infekciju ..................................................................................................................71 22.......................................................................... Literatura....... 9............................ Urgentna inkontinencija ......................................................................32 Proljev ................................... Visoki rizik za opstipaciju .................................................................38 11..................... Smanjeno podnošenje napora ....... Smanjena mogućnost brige za sebe ................................

Strah od smrti . 1. 2. 2.kroz razgovor. 7. 3. tahikardija ili tahipneja Razdražljivost Umor Verbalizacija straha i napetosti Osjećaj bespomoćnosti Otežana koncentracija Otežano suočavanje s problemom Smanjena komunikativnost Glavobolja Mučnina i/ili proljev Otežan san Plačljivost Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 6 14. Procijeniti pacijentove metode suočavanja s anksioznošću i stresom . Promjena okoline i rutine. 8. panikom. Nepoznati čimbenici – nema razloga za nastajanje vodećih obilježja. najčešće uzrokovan prijetećom opasnosti. 1. 9. 5. Procijeniti stupanj anksioznosti pacijenta (simptomi mogu biti od smanjene komunikativnosti do napada panike praćeno fiziološkim obilježjima – vidi vodeća obilježja). Dijagnostičke i medicinske procedure/postupci. 3. 9. 11. Interpersonalni konflikti.2011 11:08:37 kritični čimbenici Vodeća obilježja SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. od pacijenta i obitelji saznati prethodna suočavanja sa sličnim stanjem.indd 6 . Izoliranost (osjećaj izolacije). Prijetnja socioekonomskom statusu. Fizikalni pregled – utvrditi postoje li znaci samoozljeđivanja.SESTRINSKE DIJAGNOZE ANKSIOZNOST Definicija – Nejasan osjećaj neugode i / ili straha praćen psihomotornom napetošću. 12. 4. 8. 6. Promjena uloga. Saznati od pacijenta povezanost između pojave anksioznosti i činitelja koji do nje dovode. Smanjena mogućnost kontrole okoline. 5. gubitkom kontrole i sigurnosti s kojom se pojedinac ne može suočiti. 10. 4. 2.3. 3. tjeskobom. 7. 10. Prijetnja fizičkoj i emocionalnoj cjelovitosti. 4. PrikuPljanje Podataka 1. Hipertenzija. 6.

primjena umirujuće glazbe i sl. Koristiti razumljiv jezik pri poučavanju i informiranju pacijenta. 5. . Prihvatiti i poštivati pacijentove kulturološke razlike pri zadovoljavanju njegovih potreba.pacijentu pokazati razumijevanje njegovih osjećaja. izvijestiti o njima (smanjena komunikativnost. 15. Potaknuti pacijenta da prepozna situacije (činitelje) koji potiču anksioznost. 18.3. 4. Održavati red i predvidljivost u planiranim i svakodnevnim aktivnostima. Opažati neverbalne izraze anksioznosti. 16. 13. Potaknuti pacijenta da izrazi svoje osjećaje. 4. 1. 15.. Stvoriti osjećaj povjerenja i pokazati stručnost. Izbjegavati površnu potporu. Stvoriti profesionalan empatijski odnos . Stvoriti osjećaj sigurnosti. Pomoći i podučiti pacijenta vođenju postupaka smanjivanja anksioznosti: • vođena imaginacija/vizualizacija ugodnih trenutaka • vježbe dubokog disanja i mišićne relaksacije • okupacijska terapija (glazboterapija.SESTRINSKE DIJAGNOZE 13. 17. osobljem i ostalim pacijentima. 2. Pacijent će znati opisati smanjenu razinu anksioznosti. 16. Poučiti pacijenta postupcima/procedurama koje će se provoditi. 7. razdražljivost do agresije. Pacijent će se pozitivno suočiti s anksioznosti. 14. Pacijenta upoznati s okolinom. Dogovoriti s pacijentom koje informacije i kome se smiju reći. 8.indd 7 14. 10. 1.. 14. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 7 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 2. likovna terapija) • humor • terapeutska masaža i dodir Poučiti pacijenta pravilnom uzimanju anksiolitika. tješenje i žaljenje. Vrtoglavica Pojačano znojenje Učestalo mokrenje Sklonost ozljeđivanju Pacijent će moći prepoznati i nabrojiti znakove i čimbenike rizika anksioznosti. aktivnostima. Pacijent neće ozlijediti sebe ili druge osobe. 9. 6. Biti uz pacijenta kada je to potrebno. 12. Potaknuti pacijenta da potraži pomoć od sestre ili bližnjih kada osjeti anksioznost. Osigurati mirnu i tihu okolinu: smanjenje buke. Redovito informirati pacijenta o tretmanu i planiranim postupcima. 3. Omogućiti pacijentu da sudjeluje u donošenju odluka.). 11.2011 11:08:37 mogući ciljeVi interVencije 19. 3.

22.indd 8 14.3. Kontrolirati i nadzirati uzimanje terapije. 7. Stvoriti sigurnu okolinu za pacijenta (ukloniti predmete kojima bi pacijent mogao nanijeti ozljede…). 2. Tijekom boravka u bolnici nije došlo do ozljeda.opisati Pacijent opisuje smanjenu razinu anksioznosti. Tijekom boravka u bolnici je došlo do ozljeda (opisati ozljede). Predložiti psihijatrijsku procjenu i tretman ukoliko su simptomi anksioznosti i dalje prisutni. 6. 5. Pacijent prepoznaje znakove anksioznosti i verbalizira ih. mogući iShodi / eValuacija 1. Pacijent se pozitivno suočava s anksioznosti . 3.opisati Pacijent se negativno suočava s anksioznosti .SESTRINSKE DIJAGNOZE 20. Pacijent opisuje povećanu razinu anksioznosti.2011 11:08:37 . 4. 21. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 8 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.

dijabetička ketoacidoza. povišena tjelesna temperatura. Prikupiti podatke o vitalnim funkcijama: krvni tlak. povišena tjelesna temperatura. 2.indd 9 14. • Gubitak tekućina u „treći“ prostor sekundarno: opekotine. znojenje. hematokrit. 10. intracelularnog ili intravaskularnog volumena tekućine. 14.). diuretska terapija…). stanju sluznice. • Gubitak tekućina (sekundarno): proljev. Prikupiti podatke o prisutnosti boli.. 4. stariji/gerijatrijski pacijenti. drenažom (nazogastrična sonda. 3.SESTRINSKE DIJAGNOZE DEHIDRACIJA Definicija . Prikupiti podatke o uporabi laksativa i diuretika. Prikupiti podatke o postojećim bolestima koje mogu dovesti do dehidracije. proljev.3.. 5. 13. neregulirani dijabetes TIPA II. crush ozljede. povraćanje. Prikupiti podatke o izgledu urina i specifičnoj težini. 9. Prikupiti podatke krvnih nalaza: hemoglobin.2011 11:08:37 . akutni abdomen. trauma glave. povišena tjelesna temperatura.. Prikupiti podatke o stupnju samostalnosti. 7. popunjenosti vratnih vena. 11. puls. heroinska kriza… • Oslabljen/oštećen poticaj za žeđ sekundarno: CVI. 8.. Prikupiti podatke o mentalnom statusu pacijenta. panična ataka. hiperkalcemija. gastrointestinalno krvarenje. Prikupiti podatke o unosu i izlučivanju tekućina. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 9 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. elektroliti. proljev. urea. Prikupiti podatke o turgoru kože.Stanje u kojem je prisutan deficit intersticijalnog. mokrenje. Intervjuom pacijenta i uvidom u medicinsku dokumentaciju utvrditi moguće uzroke dehidracije (npr. krvarenja mekih tkiva (posljedica prijeloma i penetracijskih rana). PrikuPljanje Podataka 1. Prikupiti podatke o gubitku tekućina umjetnim putovima (drenaže. • Abnormalno znojenje sekundarno: delirium tremens. rana. disanje. kretatinin. pojačano menstrualno krvarenje. 6.). povraćanje. temperatura. Prikupiti podatke o gubitku tekućina prirodnim putovima: povraćanje. Medicinska stanja / bolesti • Pojačani otpust urina sekundarno: dijabetes insipidus. kritični čimbenici 1. 12. infekcije. Prikupiti podatke o prehrambenim navikama i unosu tekućine.

zagađena voda.. • 6. nervoza Alkoholizam Lijekovi Pretjerano uzimanje laksativa. nemogućnost samostalnog uzimanja tekućine.) Nedostatak znanja (neupućenost) Ekstremna vrućina/suša Pretjerana konzumacija alkoholnih i kofeinskih napitaka Veliki tjelesni napori Stres Smanjena motivacija za uzimanje tekućina sekundarno: dijeta/post.. diuretika.SESTRINSKE DIJAGNOZE 2. 5. Starije osobe Povećana osjetljivost sekundarno. 9.. 3. ne može doći do izvora tekućine). • • • • • • • • • Emocionalni faktori Apatija Osobni / okolinski čimbenici Izmijenjen stupanj svijesti (koma. piti. 2. 8. smanjen osjećaj za žeđ. Pad krvnog tlaka Smanjena punjenost vena Ubrzan/oslabljen puls Porast tjelesne temperature Uvučena fontanela Slabost Umor Povećan broj respiracija Oslabljen turgor kože Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 10 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. umor Nedostupnost pitke vode sekundarno: beskućnici. udaljena mjesta stanovanja bez pitke vode. Novorođenčad / djeca Povećana osjetljivost sekundarno.. • • • 5. . izletnici na udaljenim nenaseljenim/nedostupnim područjima Psihički čimbenici / bolesti Depresija Anoreksija. hranjenje putem nazogastrične sonde Otežano gutanje ili samo hranjenje. smanjena mogućnost brige o sebi (bolesnik ne može sam uzeti tekućinu.2011 11:08:38 4. 7.indd 10 14. • 3. smanjene rezerve tjelesnih tekućina. 4.3. • Vodeća obilježja 1. 6. sekundarno: bol grla ili usne šupljine. • 7.

3. specifičnu težinu urina. Diureza će viša od 1300 ml/dan (ili min 30 ml/sat). 7. 6. Pacijent neće pokazivati znakove i simptome dehidracije. slabost. 200 ml noću).) 22. vlažan jezik i sluznice kroz 24 sata. te je postaviti pokraj kreveta nadohvat ruke. 14. 20. a specifična težina urina biti će u granicama normalnih vrijednosti za 48 sati. 13. Objasniti pacijentu važnost unosa propisane količine tekućine i dogovoriti količinu i vrijeme pijenja tekućine tijekom 24h. 11. te sok od grapefruita imaju diuretski učinak koji može dovesti do još većeg gubitka tekućine. mekane očne jabučice Nagli pad tjelesne težine (preko noći) Neujednačen promet tekućina Izlučivanje urina manje od 50 ml/h Porast specifične težine urina Porast uree i kreatinina u serumu Povišen hematokrit Poremećaj elektrolita (Na.. Pratiti promet tekućina – unos svih tekućina i izlučivanje. 12. Opažati rane i kasne znakove i simptome hipovolemije: • nemir. čaj. Osigurati pacijentu svježu vodu i slamku ili napitak koji preferira tijekom 24 sata (npr. 800 ml navečer. Uputiti pacijenta da napici kao kava. imati će dobar (elastičan) turgor kože. K . 19. pokazati će želju i interes za uzimanjem tekućine. Krvni tlak. mišićni grčevi. cijanoza. 2. 16. 5. smetenost. Pomoći pacijentu ukoliko nije u mogućnosti piti samostalno. 2. 18. koma Pojačana žeđ Upale oči.3. blijeda koža Suha. hladna i vlažna koža. Pad centralnog venskog tlaka mogući ciljeVi 1. 15. Pacijent će povećati unos tekućine na minimalno 2000 ml/24sata. bol u abdomenu i prsima. tjelesna temperatura i disanje u pacijenta će biti u granicama normalnih vrijednosti. 17.. Pratiti diurezu. ortostatska hipotenzija • kasni znaci: oligurija. puls. Pacijent će razumjeti uzroke problema i načine na koje mu se pomaže. 1200 ml danju.indd 11 14. Suha. 21. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 11 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. interVencije 1. . 3. ljepljiva sluznica Letargija. 4. boju i miris urina.2011 11:08:38 4.SESTRINSKE DIJAGNOZE 10.

kreatinin. 20. Naučiti pacijenta da nadzire svoju hidraciju praćenjem boje urina. Pratiti i zabilježiti gubitak tekućina kod drenažnih sustava. 3. interVencije kod teže dehidracije 1. Predložiti nadoknadu tekućine parenteralno. Mjeriti vitalne funkcije svaka 4 sata kod stabilnih pacijenata. urea. vrijednosti krvnog tlaka ______. 16.3. povišen CVT. te je ordinirana parenteralna nadoknada tekućine __________ml. povišenu ili sniženu tjelesnu temperaturu. mlijeko…). Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 12 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.SESTRINSKE DIJAGNOZE 8. Ponuditi različite vrste tekućina (npr. hemoglobin. Pacijent je hidriran. tjelesna temperatura je__________. turgor kože i sluznice su dobrog stanja. 5. 3. povraćanja. slamke u bojama… 21. 2. 4. Ponuditi primjerene posude za pijenje: čaše. Postaviti i održavati intravenozni kateter s većim protokom. Provoditi oralnu higijenu dva puta dnevno ili više. 22. Održavati brzinu intravenskog protoka. Uočavati znakove opterećenja cirkulacije: glavobolja. Voditi evidenciju unosa i izlučivanja tekućine tijekom 24 h. diureza je __________ml/h. mogući iShodi / eValuacija 2. te po potrebi tijekom dana . zamrznuti sok. Vagati pacijenta u istoj odjeći i na istoj vagi.2011 11:08:38 . hipotenziju. Uočavati znakove promijenjenog mentalnog statusa: razdražljivost. zažarena/crvena koža. Primijeniti druge lijekove kako je propisano i lijekove protiv dijareje kako je propisano.. povišeni krvni tlak. Pacijent nije povećao unos tekućine do 2000 ml kroz 24 sata per os. Objasniti pacijentu da se ne oslanja na žeđ kao indikator za uzimanje tekućine. respiracija________. kašalj. Opažati i zabilježiti pojavu tahikardije. Pacijent pokazuje želju i interes za uzimanjem tekućine. voda. distenzija vena. 19. 17.indd 12 14.posebice ako postoji dokaz o povećanoj diurezi ili gubitku tekućina. Pratiti vrijednosti laboratorijskih nalaza krvi. 12. 18. 4. Uspostaviti kontinuirani monitoring vitalnih funkcija. 15. tahipneje. sladoled. proljeva. 14. Kod hemodinamske nestabilnosti mjeriti vitalne funkcije – kako je ordinirano. Pacijent prepoznaje znakove dehidracije i izvještava o njima.. 1. hematokrit. kratkoća daha. pije _______ ml tekućine kroz 24 sata. smetenost. Primijeniti parenteralnu infuziju kako je propisano. tahikardija. 11. 10. krvarenja Mjeriti tjelesnu težinu pacijenta obvezno ujutro prije doručka. pulsa ______. oslabljen puls. tahipneja. 13. 9. pospanost.

3. Tjelesna težina pacijenta je _______. topla Normalno Budan Suha.SESTRINSKE DIJAGNOZE 5. hladna Minimalno usporeno Razdražljivost Usporeno Letargičan (pospan) Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 13 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. specifična težina urina je_______. 6. prošarana cijanotična.indd 13 14. Ne gubi / dobiva na tjelesnoj težini Pacijent je i dalje dehidriran.2011 11:08:38 . diureza je nakon 48h________ml. StuPnjeVi dehidracije ZnakoVi i SimPtomi (gubitak < 5 %) blaga (gubitak 10 %) umjerena Suha (gubitak 15 %) teška Sluznice Turgor kože Prednja fontanela Oči (izgled) Srčana frekvencija Respiratorna frekvenca Krvni tlak Koža Kapilarno punjenje Mentalni status Djelomično suha Normalan Normalna Normalne Normalna Normalna Normalan Blijeda. ispucana Veoma slab Uvučena Uvučene Povišena Povišena Snižen Snižen (slab) Uvučena Uvučene Povišena Povišena Minimalno snižen Veoma blijeda do Prošarana do hladna.

epidermalnih sveza • autoimune bolesti: lupus erithematosus. bolesti štitnjače Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 14 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Prikupiti podatke o medicinskim dijagnozama (vidi kritične čimbenike). 12. Prikupiti podatke o laboratorijskim pokazateljima: hemoglobin. Procijeniti rizik za nastanak dekubitusa . vidljivo kao oguljotina. kardiovaskularne. Procijeniti stupanj pokretljivosti i mogućnost samozbrinjavanja pacijenta. tumori. kritični čimbenici 1. hematokrit. potporne strukture i kosti. 2.SESTRINSKE DIJAGNOZE DEKUBITUS Definicija . 7. magnezij. Procijeniti stanje svijesti pacijenta. 8. Procijeniti pacijentovo razumijevanje novonastale situacije. sklerodermija • metaboličke i endokrine bolesti: hepatitis. crvenilo sa središnjom hiperpigmentacijom. 10. 3.Oštećenje tkiva koje nastaje kao posljedica djelovanja mnogostrukih vanjskih i unutarnjih čimbenika. Oštećenje površinskog sloja kože. StuPnjeVi dekubituSa: I. 4. Prikupiti podatke o boli. 9. boji kože. bula / mjehur. Prikupiti podatke o stupnju dekubitusa i lokalizaciji. psihičke bolesti • anemija • poremećaj prehrane: pretilost. fosfor. Prikupiti podatke o socioekonomskom statusu pacijenta.Braden skala (Braden Q za pedijatriju). Potpuno oštećenje tkiva kože koje zahvaća potkožni sloj. bubrežno zatajenje.indd 14 14. sekreciji. plućne. Učiniti fizikalni pregled s posebnim osvrtom na predilekcijska mjesta. Crvenilo / eritem na intaktnoj koži koje ne bijeli na pritisak. IV.2011 11:08:38 . Procijeniti pacijentovu sposobnost usvajanja novih znanja. Izražene ulcerativne promjene koje osim kože i potkože zahvaćaju mišićno tkivo.3. ali ne prodire kroz mišićnu fasciju. serumski albumin. mirisu sekrecije. temperaturi. II. ciroza. 5. malnutricija • upalni procesi dermalno . III. PrikuPljanje Podataka 1. sistemne bolesti. 11. 6. Medicinska stanja / bolesti • nedovoljna/ smanjena tkivna cirkulacija • kronične bolesti: dijabetes melitus. Prikupiti podatke o ranijim načinima zbrinjavanja dekubitusa.

potkožnog tkiva. znaci infekcije . ciljeVi 1.2011 11:08:38 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. znoj • radijacija/opekline od sunca • povišena tjelesna temperatura • kemijski štetne tvari – sapuni. neugodan miris. sekrecija III°destrukcija kože i potkožnog tkiva. herpes simplex. 5. prevoja. Osobni/ okolinski • iritacija tkiva djelovanjem čimbenika iz okoline • izloženost izlučevinama – stolica. topla koža. celulitis. umor. bol) Pacijent i obitelj će usvojiti znanja o preventivnim mjerama i njihovoj važnosti u sprečavanju dekubitusa Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 15 14. folikulitis. otopina • NPO status . vezane za odmor i spavanje) • starija životna dob • Vodeća obilježja I° crvenilo (eritem). gnojna.temperatura. toplinu. bol. hladnoću • neadekvatne osobne navike (higijenske. AIDS. nekroza tkiva.SESTRINSKE DIJAGNOZE bakterijske. herpes zoster. porast laboratorijskih vrijednosti IV° destrukcija kože. gingivitis. 3. neugodan miris. crvena okolina. sekrecija-serozna. znaci infekcije . Postojeći stupanj dekubitusa neće prijeći u viši stupanj Postići će se smanjenje veličine dekubitusa (utvrditi vremenski okvir) Kirurška rana će cijeliti per primam Neće doći do popratne komplikacije (infekcija. toplina tkiva. kirurški zahvat. virusne ili gljivične infekcije: impetigo. prehrambene. 4. na dodir mekano i bolno. svrbež. IV°dekubitusa može izgledati i kao destrukcija potkožnih struktura-mišića do kosti uz očuvan integritet kože. dijagnostički postupak • uporaba fiksatora i ortopedskih pomagala • primjena gipsanih udlaga. mišićnog tkiva i kosti. bol.temperatura. Područje je lividno. bol II° oštećenje epidermalnog i dermalnog tkiva.3. urin. bula. topla koža. oguljena koža. atletsko stopalo • smanjena pokretnost / nepokretnost 2. krvava. nedostatak motivacije za kretanje • kognitivni/senzorni/motorički deficit – neosjetljivost na bol.ništa per os • terapijske promjene tjelesne temperature • primjena invazivnih katetera/pomagala 3. 2. traka. sekrecija. dezinficijensi • bol. Lijekovi / terapijski postupci • sedacija. bol. porast laboratorijskih vrijednosti.indd 15 .

pjena) • pokriti područje tankom prozirnom oblogom • pokriti područje hidrokoloidnom oblogom. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 16 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. nekrotično tkivo. veličinu (izmjeriti!). Osigurati optimalnu hidraciju pacijenta _______ml/24h. 12. 11. 18. Vagati pacijenta. sapun isprati i posušiti kožu. za ispiranje dubokih lezija koristiti štrcaljku 10. 8. 5. 13. 14. 17. 20. Procijeniti potrebu uključivanja drugih stručnjaka u zbrinjavanje dekubitusa.2011 11:08:38 . edem.3. 19. 4. Stimulirati cirkulaciju „čupkanjem“ kože oko ugroženog područja. gel. crvenilo. Prekriti dekubitalnu ranu propisanom sekundarnom oblogom: alginatnom oblogom. Pažljivo očistiti crveno područje pH neutralnim sapunom i vodom. Pratiti pojavu kliničkih znakova infekcije dekubitalne rane: miris. Osigurati rubove prijevoja ili obloge ljepljivom hipoalergijskim flasterom.indd 16 14.poštivati upute proizvođača 9. sekreciju. Kontrolirati ordinirani serumski albumin. Dokumentirati. porast temperature. hidrokoloidnom oblogom ili sterilnim prijevojem (gaza).SESTRINSKE DIJAGNOZE interVencije 1. Unositi propisanu pojačanu količinu bjelančevina i ugljikohidrata. Opisati stupanj dekubitusa. Procijeniti stanje dekubitusa pri prijemu pacijenta i svakodnevno. osigurati rubove hipoalergijskom ljepljivom trakom . 7. granulacije. 22. sekrecija. Utvrditi plan zbrinjavanja dekubitalne rane. Ispuniti unutrašnjost dekubitalne rane propisanim hidrokoloidnim gelom. Izbjegavati primjenu sredstava koja dodatno isušuju i narušavaju pH kože (puder. očistiti kružnim pokretima u smjeru od unutra prema van. 3. zaštititi granulacije od daljnjeg ozljeđivanja. diurezu. dezinficijensi). Isprati unutrašnjost dekubitusa sterilnom fiziološkom otopinom. 15. Pratiti znakove i simptome hidracije: CVT. 16. 21. lokaciju. specifičnu težinu urina i stanje sluznice usne šupljine. Uvesti u prehranu ordinirane suplemente (vitamin B i C i ostale nutrijente). Zaštititi površinu intaktne kože s jednim ili kombinacijom sljedećega: • nanijeti tanki sloj sredstva za zaštitu i obnovu kože (krema. Izmijeniti podlogu ili prijevoj na dekubitalnoj rani. 2. Nadzirati pojavu edema. Asistirati kod kirurškog debridmana nekrotičnog tkiva. Održavati vlažnost unutrašnjosti dekubitalne rane kako bi se potaknulo cijeljenje. ne masirati. posebno pratiti sve promjene u odnosu na raniji status. 6.

Održavati higijenu kreveta i posteljnog rublja: čiste. Educirati pacijenta i obitelj o pravilnom postupku s dekubitalnom ranom kod kuće. sjedenje u stolici. 45. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 17 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Obitelji i pacijentu omogućiti edukativni materijal. 34. zategnute plahte. 26.indd 17 14. Održavati higijenu kože. 44. 25. Primijeniti antidekubitalne madrace i jastuke koji umanjuju pritisak: punjene pjenom.. Podložiti jastuke pod podlaktice pacijenta. mlijeko za tijelo. Mijenjati položaj pacijenta u krevetu svakih 1 sat. Osigurati dovoljan broj osoblja. Podložiti jastuke pod potkoljenice pacijenta. Primijeniti propisana sredstva protiv boli. 39. Primijeniti niski Fowlerov položaj i ležeći bočni s podignutim uzglavljem za 30 stupnjeva. suhe. Provoditi aktivne i pasivne vježbe ekstremiteta. obvezno isprati sapun. 35. Osloboditi pacijentove uške pritiska. 32. 41. samostalnosti promjene položaja tijela koristeći trapez. vježbe cirkulacije te što raniju mobilizaciju pacijenta (sjedenje uz rub kreveta. Educirati pacijenta i obitelj o čimbenicima koji uzrokuju oštećenje kože i nastanak dekubitusa.. 27.SESTRINSKE DIJAGNOZE 23. Podložiti jastuke između koljena pacijenta. Mijenjati položaj pacijenta u krevetu svaka 2 sata. hodanje uz pomoć).2011 11:08:38 . koristiti blagi sapun (neutralni pH) i vodu. 31. 43. ukloniti ostatke hrane. Ograničiti podizanje pacijenta u visoki Fowlerov položaj do 30 minuta u jednom postupku. 37. vodom ili gelom. 46. posušiti kožu i zaštititi sredstvom koje će očuvati vlažnost: krema.3. Položaj pacijenta u krevetu mijenjati podizanjem (ne povlačiti!). 40. bez nabora. Educirati pacijenta i obitelj o mjerama prevencije oštećenja kože. 33. Pojačati učestalost izmjene položaja ukoliko se pojave nova crvena područja čija 28. Podložiti jastuke pod leđa pacijenta. 36. 30. 29. papirnate rupčiće i sl. 38. Procjenjivati rizik za nastanak dekubitusa ____________ tjedno. podložiti plahtu pod dio koji premještamo kako bi se minimaliziralo trenje o podlogu. Podučiti pacijenta. zrakom. rukohvate na stolici ili ogradice. 24. 42. prisutnost ne nestaje unutar 1 sata od promjene položaja. Dnevno procjenjivati rizik za nastanak dekubitusa.

3. odbijaju suradnju. Pacijent i obitelj nisu usvojili znanja o zbrinjavanju dekubitalne rane. 5. Pacijent je bez znakova i simptoma infekcije. 8.indd 18 14. Na rubovima rane je granulacijsko tkivo.SESTRINSKE DIJAGNOZE mogući iShodi / eValuacija 1.2011 11:08:38 . Pacijent i obitelj prepoznaju čimbenike rizika za oštećenje kože. ° Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 18 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 6. 2. Došlo je do pojave novih dekubitalnih rana na ______. Dekubitalna rana cijeli.3. Pojavili su se znakovi infekcije dekubitalne rane____________ . Pacijent i obitelj sudjeluju u provođenju preventivnih mjera. Dolazi do progresije stupnja dekubitalne rane ________ . 4. 7.

motorna i senzorna slabost… Okolinski čimbenici (slaba osvijetljenost. 8.SESTRINSKE DIJAGNOZE FUNKCIONALNA INKONTINENCIJA Definicija – Nemogućnost zadržavanja mokraće kod osoba koja inače kontrolira eliminaciju. zvono. 2. 11. Provjeriti dostupnost toaleta ili noćne posude (sani kolica). 9. dostupnost pomagala…). 7. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 19 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 1. 6. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija.2011 11:08:38 Vodeća obilježja kritični čimbenici 1. Pacijent ima snažne kontrakcije mokraćnog mjehura što rezultira mokrenjem prije dolaska do toaleta. ciljeVi . 3. njegove uzroke i mogućnosti rješavanja problema. 5. Provjeriti pacijentovu sposobnost da dođe do toaleta. Provjeriti pacijentovu učestalost podražaja na mokrenje.) Pacijent će primjenom pomagala uspostaviti potpunu kontrolu nad eliminacijom urina. daljina. mozga) i operativnim zahvatima. 2. 6.. Procijeniti stupanj pokretljivosti. kolica. 1. diuretici. Pacijent izražava da se pomokri prije nego stigne do toaleta. 4.3.. dezorijentiranost Dob pacijenta . 2. Nedostupnost toaleta Nemogućnost dostizanja do toaleta Skraćeno vrijeme reagiranja na podražaj za mokrenje Smanjena pokretljivost Neurološke bolesti Lijekovi (diuretici.. neurološke. hipnotici. 8.indd 19 14. Pitati pacijenta ima li podražaj na mokrenje. Pacijent će razumjeti problem. Prikupiti podatke o traumi (kralježnice. Procijeniti okolinske barijere (stolci. ali uslijed okolinskih prepreka. 7. Prikupiti podatke o lijekovima koje koristi (npr. 2.. 5. 3. 3. PrikuPljanje Podataka 1. Prikupiti podatke o prijašnjim bolestima (kronične. Pacijent izražava prisustvo podražaja na mokrenje. mišićni relaksansi…) Smetenost. 10. Procijeniti kognitivni i senzorni deficit. 4. 9. artritis).). Prikupiti podatke o stupnju samostalnosti. tjelesnih nedostataka ili senzornih promjena ne stiže na vrijeme do toaleta. 3. ima mokru pidžamu.

5. Cilj je djelomično postignut. Savjetovati pacijenta da nosi higijenske uloške i redovito mijenja donje rublje. 9. Smanjiti unos tekućine u večernjim satima (poslije 19 sati). 4. 2. 7. njegove uzroke i mogućnosti rješavanja. interVencije mogući iShodi / eValuacija Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 20 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Uputiti muške pacijente u korištenje kondom katetera tijekom noći. Pacijent ne prihvaća svoje stanje i ne sudjeluje u provođenju intervencija. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija. 10. Kod teže pokretnih pacijenata postaviti noćnu posudu uz krevet (omogućiti najudobniji položaj za mokrenje).indd 20 14. 2. Osigurati uredan toaletni prostor i poticati njegovo korištenje.prikladnija je odjeća s gumom. 6. 14. spavanje). Pacijent će na vrijeme doći do sanitarnog čvora. 1. ali je noću inkontinentan. 12. 6. Pacijent je suh i izražava udobnost. 5. Poticati pacijenta da provodi intervencije i pohvaliti napredak. Savjetovati pacijentu/ci da koristiti odjeću (pidžamu) koja se lako skida . Primijeniti lijekove za diurezu. Pacijent je uspostavio potpunu kontrola nad eliminacijom urina. Poučiti pacijenta o funkcionalnoj inkontinenciji i definirati uzrok. pacijent mokri tijekom dana.3. Pacijent prihvaća svoje stanje i pozitivno misliti o sebi.SESTRINSKE DIJAGNOZE 4. Izraditi plan unosa tekućine prema potrebama pacijenta. 13. Pacijent razumije problem. 17. 1. 18. Omogućiti dobro osvijetljen i neometan put do toaleta. 6. a danju odlazi na toalet prije no što ima potrebu za mokrenjem. 16. 3. 3. 4. noću koristi gusku. Potaknuti pacijenta na redovito održavanje higijene spolovila. Provjeriti ima li pacijent protetska pomagala i postaviti ih nadohvat ruke. Pacijent će prihvatiti svoje stanje i pozitivno misliti o sebi. 8. Dogovoriti s pacijentom mogućnosti rješavanja problema.2011 11:08:38 . bol i spavanje kako je ordinirano. Pacijent će biti suh i osjećati će se ugodno. 15. 11. Savjetovati pacijentu/ci da uz sebe uvijek ima rezervnu odjeću. Provjeriti jesu li potrebna ostala pomagala i postaviti ih nadohvat ruke. naročito nakon primjene lijekova (za bol. 5. Postaviti zvono nadohvat ruke. 7. mokrenje. Voditi evidenciju prometa tekućine.

te drugim bolestima i stanjima koje pacijent ima. Dehidracija Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 21 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. kritični čimbenici 1. hipertireoza. 5. Prikupiti podatke o vrijednostima tjelesne temperature. 2.. 2. 9. 9. terapijsko zagrijavanje nakon operacijskog zahvata 15. Prikupiti podatke o konzumaciji psihoaktivnih tvari i alkohola. Prikupiti podatke o unosu tekućine i hrane u zadnja 24 sata. krvna slika. Prikupiti podatke o lijekovima koje pacijent uzima. diuretici Anestezija Konzumacija droge i alkohola Stanje povišenog metabolizma Infekcija Bolesti i stanja: infarkt miokarda.2011 11:08:39 . 11. Prikupiti podatke o nedavnoj tjelesnoj aktivnosti. 3. 6. 4. 8. Infekcija Izloženost visokoj temperaturi okoline Neprimjerena odjeća Smanjena/onemogućena perspiracija / znojenje Ekstremna tjelesna aktivnost Lijekovi: antidepresivi.indd 21 14. 7. trauma Medicinsko tehnički postupci: terapijsko zagrijavanje nakon operacijskog zahvata Dehidracija Medicinsko tehnički postupci: transfuzija krvi. 7. 14.. Prikupiti podatke o emocionalnom stanju. Prikupiti podatke o navikama odijevanja. disanja i stanja svijesti. elektroliti. Prikupiti podatke o sadašnjoj bolesti. Prikupiti podatke o dobi pacijenta. izloženosti ekstremnim naporima. 10.SESTRINSKE DIJAGNOZE HIPERTERMIJA Definicija – Stanje povišene tjelesne temperature iznad normalne. infekciji. 10. krvnog tlaka. antihipertenzivi. 11. Prikupiti podatke o visini i težini pacijenta. 3. 6. pulsa. 5. Prikupiti podatke o laboratorijskim pokazateljima: ABS. 12. ekstremnim temperaturama. 8. 13.3. 4. neoplazma. PrikuPljanje Podataka 1.

5. 4. 13. 10. 11. 4. Koža pacijenta će biti uredna bez mirisa po znoju. 5. Po primijenjenim intervencijama tjelesna temperatura će za sat vremena biti niža za jedan stupanj. 7. 6. 17. Tjelesna temperatura iznad normale Crvena i na dodir topla koža Zimica Tresavica Tahikadija Tahipneja Dehidracija: suh. Neinvazivne metode snižavanja temperature: • upotrijebiti gelirane deke za snižavanje temperature Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 22 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Mjeriti krvni tlak.6 sata i i prema potrebi. vrtoglavica. 1.. osjećaj slabosti i iscrpljenosti Poremećaj svijesti: kvalitativni. Primijeniti antipiretike prema pisanoj odredbi liječnika.2011 11:08:39 mogući ciljeVi interVencije . Uvijek koristiti istu metodu i mjesto mjerenja tjelesne temperature. 14. oslabljen turgor. 9.3. 15. obložen jezik.SESTRINSKE DIJAGNOZE Vodeća obilježja 1. 16. 2. 7. Promjene krvnog tlaka Razdražljivost i nemir Glavobolja. 2. Pratiti promjene stanja pacijenta: promjena u stanju svijesti. Odabrati najbolju metodu mjerenja tjelesne temperature. 4. pojava tresavice. puls i disanje svaka 4 . 3. 3. 8. 6. Neće doći do komplikacija visoke tjelesne temperature. kvantitativni Konvulzije Gubitak apetita Pojačana žeđ Dijafereza/ pojačano znojenje Oligurija Poremećaj acidobaznog statusa Poremećaj elektrolita Aksilarno mjerena tjelesna temperatura neće prelaziti ______°C. 8. 3. 2. 1. Febrilnom pacijentu mjeriti tjelesnu temperaturu sat vremena po primijenjenoj intervenciji.. 12. Obavijestiti liječnika o svakoj promjeni temperature. 18. Primijeniti fizikalne metode snižavanja temperature.indd 22 14.

Koža pacijenta je uredna. 15. krvni tlak iznosi _______ mmHg puls iznosi __________/min. Osigurati komfor pacijentu s dijaforezom . Bilježiti promet tekućine: unos tekućine. respiracije __________/min. Pacijent je u ______sati imao tresavicu. 2. tjelesna temperatura je bila______°C. 10. Pacijent ima stabilne vitalne znakove tjelesna temperatura je ______ °C. Uočavati simptome i znakove dehidracije (vidi plan dehidracije). 17. • • • • mogući iShodi / eValuacija 1. Primijeniti oksigenoterapiju prema pisanoj odredbi liječnika. 3. 16. 12. tjelesna temperatura je bila_______°C. relaksanse prema pisanoj odredbi liječnika. 19. 22. Utopliti pacijenta u slučaju zimice i tresavice. Preferirati napitke koje pacijent voli. 14. Maknuti pacijenta s direktne sunčeve svijetlosti. Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete u prostoriji u kojoj pacijent boravi (sobna temperatura 22-24°C. polijevanje mlakom vodom 9. 11. ako nije kontraindicirano. mjerenje diureze. 5. sedative.pojačanim znojenjem: • mijenjati položaj pacijenta svaka 2 sata • izmijeniti posteljno rublje 2 puta na dan i prema potrebi • provoditi toaletu usne šupljine svaka 3 sata 20. Smanjiti aktivnosti koje povećavaju tjelesnu temperaturu.. 18. 4.. vlažnost zraka do 60%).indd 23 14..2011 11:08:39 . Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 23 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.3. Osigurati visokokaloričnu i visokoproteinsku prehranu. Hidrirati pacijenta. Po provedenim intervencijama tjelesna temperatura je nakon jednog sata _________°C i niža je za jedan stupanj. U slučaju jake i dugotrajne tresavice primijeniti analgetike. Pacijent je u ________ sati imao konvulzije i buncao je. Primijeniti intravensku nadoknadu tekućine prema pisanoj odredbi liječnika. ako ne postoji kontraindikacija (juhe zbog sadržaja soli).SESTRINSKE DIJAGNOZE staviti mokre obloge sobne temperature na velike krvne žile odjenuti pacijenta u prozračnu. 21. 13. pamučnu odjeću osloboditi pacijenta odjeće primijeniti metode evaporacije . bez iritacije i neugodnih mirisa.kupanje pacijenta u kupkama. kontrola znojenja. Poticati pacijenta da popije ordiniranu količinu tekućine: do 2500 ml tekućine kroz 24 sata.

11. opijati) Oštećenje hipotalamusa Dugotrajno mirovanje Anestezija Pojačana evaporacija u hladnoj okolini Konzumacija droge i alkohola Bolest i trauma Senzorni deficit posebice u starijih osoba i dijabetičara Metaboličke bolesti Bolesti CNS-a Odsutne ili smanjene izometričke kontrakcije mišića pri drhtanju kritični čimbenici Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 24 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Prikupiti podatke o eventualnoj konzumaciji psihoaktivnih tvari i alkohola. 9. Prikupiti podatke o stanju svijesti (Glasgow Koma Skala).SESTRINSKE DIJAGNOZE HIPOTERMIJA Definicija – Stanje snižene tjelesne temperature ispod 35°C. pulsa. 3. 5. 5. Prikupiti podatke o okolnostima koje su dovele do pothlađivanja. 10. 2. Prikupiti podatke o vrijednostima tjelesne temperature. 8. 16. Prikupiti podatke o prometu tekućine. 8. PrikuPljanje Podataka 1. 4. nedonoščad Izloženost niskoj temperaturi okoliša (kiši.2011 11:08:39 . Prikupiti podatke o navikama odijevanja pacijenta. 4. krvnog tlaka. 13.indd 24 14. 6.3. 10. 12. Prikupiti podatke o elektrolitskom statusu. 9. Prikupiti podatke o sadašnjoj bolesti. vjetru) Neprimjerena odjeća Neadekvatna prehrana. 15. 3. 2. 11. acidobaznom statusu. Prikupiti podatke o uvjetima u kojima pacijent živi. Prikupiti podatke o dobi pacijenta. 7. snijegu. Starija dob pacijenta Novorođenčad. 7. 14. 6. malnutricija Lijekovi (vazodilatatori. Prikupiti podatke o lijekovima koje pacijent uzima. 1.

ataksija e) Ukočenost zglobova f ) Poremećaj rasuđivanja. hipokalijemija i) Smanjena diureza j) Poremećaj zgrušavanja k) Petehijalna krvarenja po koži i sluznici l) Ileus. Blaga hipotermija 32-35°C a) Tresavica.3. hipoglikemija g) Oligurija. hipoventilacija.) g) Bradipneja. gubitak svih refleksa b) EEG aktivnost pada c) Bradikardija (oko10/min. disartrija g) Tahikardija. želučani stresni ulkusi.SESTRINSKE DIJAGNOZE Vodeća obilježja 1. pankreatitis. asistola (temp. amnezija. plućni edem. piloerekcija b) Hladna i blijeda koža c) Prestanak znojenja d) Smetenost. poremećaj elektrolita k) Hiperglikemija l) Hemokoncentracija m) Ileus. pankreatitis.) d) Ventrikularne aritmije. anurija h) Poremećaj zgrušavanja krvi Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 25 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. apneja (temp. smanjenje funkcije jetre Umjerena hipotermija 28-32°C a) Somnolencija.indd 25 14. < 26°C) e) Respiracijska acidoza. krvarenje iz bronha j) Pojačana diureza. halucinacije b) Razdražljivost c) Dilatacija pupila d) Hiporefleksija e) Blijeda i hladna koža f ) Bradikardija (30-40/min. . respiracijska acidoza h) Hipoglikemija. smanjenje funkcije jetre Teška hipotermija < 28°C a) Koma. 3. < 24°C) f ) Hiperkalijemija. aritmije h) Hipertenzija i) Tahipneja. želučani stresni ulkusi.2011 11:08:39 2.

18. pratiti izgled i boju urina. U umjerenoj i teškoj pothlađenosti tjelesnu temperaturu mjeriti kontinuirano putem plućnog arterijskog katetera ili direktno u mokraćnom mjehuru. Pacijentu mjeriti tjelesnu temperaturu svakih sat vremena. 11.2011 11:08:39 . Postaviti kontinuirani EKG monitoring. U budna pacijenta temperaturu mjeriti oralno (precizniji rezultati nego temperatura mjerena aksilarno i na membrani timpani). pulsa i disanja biti će u normalnim granicama. Mjeriti satnu diurezu. Stalno nadzirati stanje svijesti i uočiti promjene. Ukloniti čimbenike koji su doveli do pothlađivanja. 16.SESTRINSKE DIJAGNOZE i) j) Petehijalna krvarenja po koži i sluznici Ileus. 40°C) • intravensko davanje infuzija zagrijanih na 40 .prema pisanoj odredbi liječnika: • udisanje toplog i ovlaženog kisika (100%. želučani stresni ulkusi. 10. Uvijek koristiti istu metodu i mjesto mjerenja tjelesne temperature. smanjenje funkcije jetre . 9. 13. 3. 2...koristiti tople pokrivače. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 26 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Mjeriti centralni venski tlak u intervalima prema pisanoj odredbi liječnika. Tjelesna temperatura će biti iznad 35°C. Pratiti i uočiti promjene koje nastaju kao posljedica hipotermije: pojava bradikardija. Utopliti pacijenta toplim pokrivačima i posebno utopliti područje glave i vrata. aritmija. 4. toplinu vode dogovoriti s liječnikom. Bilježiti promet tekućine. Uzeti laboratorijske uzorke prema pisanoj odredbi liječnika. interVencije Zagrijavanje prostorije u kojoj pacijent boravi (21 . Vrijednosti krvnog tlaka. 1. 5. 20. 6. 15. 7. pankreatitis. 19.42°C • pleuralna i peritonealna lavaža toplom fiziološkom otopinom (najučinkovitija mjera unutrašnjeg grijanja su izvantjelesna hemodijaliza i kardiopulmonalno premoštenje) 8. 2.24°C). Asistirati prilikom postavljanja centralnog venskog katetera. 17.3. invazivno mjerenje arterijskog tlaka i puls oksimetriju – prema pisanoj odredbi liječnika. Primijeniti vanjsko zagrijavanje . 12. pacijenta uroniti u toplu vodu.indd 26 14. hipotenzije. 14. Osigurati toplu tekućinu za unos na usta prema pisanoj odredbi liječnika. Procijeniti stanje svijesti prema Glasgow Koma Skali svakih sat vremena. Primijeniti unutrašnje zagrijavanje .sporija razgradnja otpadnih produkata ciljeVi 1. Održavati pacijenta u suhoj i toploj odjeći i postelji.

Osiguran je optimalan komfor pacijenta. 24. Primijeniti svu terapiju prema pisanoj odredbi liječnika.indd 27 14. 3. Bilježiti znakove hipotermije . disanja _______________. Pratiti pojavu znakova koagulopatija . 26. 23. Primijeniti ugrijani i ovlaženi kisik putem oronazalne maske ili priključivanjem pacijenta na respirator prema pisanoj odredbi liječnika. pulsa _________. Pojavila su se petehijalna krvarenja.2011 11:08:39 . 25. Promatrati količinu. Primijeniti pismeno ordiniranu ugrijanu intravensku nadoknadu tekućine (40 . nije prisutan poremećaj srčanog ritma. 4. cijanoza okrajina i pratiti tijek liječenja. piloerekcija. 2. 22. izgled i sadržaj želučane retencije. Vrijednosti tlaka su ____________. 27.krvarenje oko intravaskularnog katetera. Svijest pacijenta je ________bodova GKS.42°C). Pacijentova tjelesna temperatura je _______. koža je topla.drhtanje. hladna koža. Izbjegavati intramuskularne i subkutane injekcije.3. 28.SESTRINSKE DIJAGNOZE 21. slabo kapilarno punjenje. mogući iShodi / eValuacija 1. Asistirati prilikom postavljanja nazogastrične sonde. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 27 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. petehijalna krvarenja po koži i sluznici.

3.SESTRINSKE DIJAGNOZE OPSTIPACIJA Definicija . Prikupiti podatke o učestalim navikama vezano uz defekaciju i usporediti ih sa sadašnjim stanjem. Procijeniti razinu pokretljivosti.2011 11:08:39 kritični čimbenici Vodeća obilježja . stres. žalovanje. 14.. 13.indd 28 14. antacidi na bazi aluminija. 4. 8.... Osjećaj punoće u ampuli recti.3. Smanjen volumen stolice (suha i tvrda stolica). 5. Prikupiti podatke o uporabi lijekova i laksativa (opijati.. 6. 3. Prikupiti podatke o prehrambenim navikama i unosu tekućine.. 10. Psihološke poteškoće: anksioznost. Procijeniti prisutnost ili strah od boli. manje od 3 stolice tjedno. PrikuPljanje Podataka 1. 1. 6. Parkinsonova bolest. 8. 2. 3. neprihvatljivi higijenski uvjeti. antikolinergici). Trudnoća Opstruirajuće tvorbe Anestezija Promjena u učestalosti defekacije. 2. upalni procesi…). 5. 12. 7. putovanje. Prikupiti podatke o izgledu perianalne regije (hemoroidi. 2. 9. 4.Neredovito. 7. otežano ili nepotpuno pražnjenje suhe i tvrde stolice (manje od učestalih navika pojedinca) popraćeno osjećajem bolne i neugodne defekacije. Bolna i otežana defekacija. Prikupiti podatke o posljednjoj defekaciji i karakteristikama stolice. Prikupiti podatke o mogućim neurološkim bolestima: multipla skleroza. 11. 4. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 28 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Smanjena pokretljivost ili nepokretnost Neadekvatan unos tekućine Smanjen unos prehrambenih vlakana Smanjena mogućnost žvakanja Manjak privatnosti Bol i/ili strah od boli tijekom defekacije Anoreksija Uporaba lijekova Učestala uporaba laksativa ili klizmi Zatomljivanje podražaja na defekaciju: promjena mjesta boravka. 1.

Objasniti važnost konzumiranja namirnica bogatih vlaknima. Mučnina. Pacijent će imati redovitu eliminaciju meke stolice nakon primjene klizme. Palpabilna masa u ampuli recti. 11. 7. mineralne napitke. 15. 9. 1. 2. 6. 4. 1. Pacijent neće iskazivati nelagodu tijekom defekacije. Povišena temperatura. 16. Pratiti uzimanje propisanih lijekova – analgetika.SESTRINSKE DIJAGNOZE 5. Distenzija abdomena. ukoliko nije kontraindicirano. smokve.9 voćaka dnevno.2000 ml tekućine. 4. Hranu pripremiti sukladno pacijentovim mogućnostima žvakanja. povrće). Poticati pacijenta da jede 5 . 8. 10. Glavobolja. ili prisutnost bola koji može utjecati na nesmetano obavljanje defekacije). Poticati pacijenta da dnevno unese 1500 . 14. Primijeniti ordiniranu klizmu. Procijeniti prisutnost bola (u abdomenu. Pacijent neće osjećati pritisak u ampuli recti. 5.3. 3. 9. 11. Poštovati pacijentove želje vezano uz izbor voća i povrća – u skladu s mogućnostima i ukoliko nije kontraindicirano. 17. Primijeniti ordinirani supozitorij. 8. Hipotenzija (upućuje na dehidraciju). 13. 12..indd 29 14. 10. Auskultirati peristaltiku. topli ili hladni i sl. diuretika… Primijeniti ordinirani oralni laksativ. narkotika. Pacijentu dati konzumirati napitke i namirnice koji potiču defekaciju: suhe šljive. Palpirati fekalne mase. 2. Omogućiti dostupnost potrebne ili propisane tekućine pacijentu nadohvat ruke. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 29 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. čaj.2011 11:08:39 ciljeVi interVencije . integralne žitarice. ili čepića. 3. Poštivati pacijentove želje vezano uz konzumiranje tekućine – u skladu s mogućnostima i ukoliko nije kontraindicirano (hladna voda. Pacijent će imati formiranu stolicu 3 puta tjedno. 7. Česti ali neproduktivan podražaji na defekaciju.. Osigurati privatnost.) Poticati pacijenta da dnevno unosi barem 20 g prehrambenih vlakana (npr. 6. lanene sjemenke. ili laksativa.

indd 30 14. 5.20 min nakon obroka (posebice nakon doručka) 28. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 30 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.2011 11:08:39 . 29. Pacijent nakon klizme nije imao stolicu. Poticati pacijenta na redovitu fizičku aktivnost: minimalno 15 . Pokazati pacijentu toalet i način uporabe. Osigurati zvono nadohvat ruke. mogući iShodi / eValuacija 1. 32. 35. 4. ukoliko nije kontraindicirano. Omogućiti pacijentu obavljanje higijene perianalne regije. privlačenje koljena abdomenu. vježbe u krevetu . formirane stolice nakon primjene klizme. 2. 34. 19. 31. duboko disanje s uvlačenjem trbuha. 26. 21. Uputiti pacijenta da ne zatomljuje podražaj na defekaciju. 3. Omogućiti pacijentu da opere ruke.. te poticati njegovu uporabu. 25. Pacijent ima eliminaciju meke. Ponuditi pacijentu topli napitak zajedno s doručkom: čaj. Pacijent ima formiranu stolicu svaki treći dan. 24. Smjestiti pacijenta na zagrijanu noćnu posudu. palpiraju se tvrde fekalne mase u ampuli recti. 20. Smjestiti pacijenta na sani kolica.SESTRINSKE DIJAGNOZE 18. Pacijent ne iskazuje nelagodu tijekom defekacije. 30. Provjetriti sobu nakon defekacije. 23. Poticati pacijenta na ustajanje iz kreveta.3. Učiniti higijenu perianalne regije nakon defekacije. abdukcija i adukcija ruku. Osigurati čist i uredan toalet. Osigurati dostupnost toaleta 15 . 33. Pacijenta u krevetu postaviti u visoki Fowlerov položaj s nogama savijenima u koljenu. 27. kava. 22. promjene položaja. Poticati pacijenta da provodi jednostavne vježbe unutar svojih mogućnosti: šetnja.20 min dnevno.. Potaknuti pacijenta na defekaciju prema njegovim navikama. Savjetovati pacijentu da izbjegava naprezanje pri defekaciji kako ne bi došlo do oštećenja crijevne sluznice. Pacijent izvještava o pritisku u ampuli recti.odizanje zdjelice.

plakovi. 9. duhan • Sekundarna mehanička trauma: razbijen ili nazubljen zub. Prikupiti podatke o nutritivnom statusu pacijenta. mjehurići. 8. 5. 2. neuklapanje proteze.3. 6. štetne tvari. 1. oteklina. Prikupiti podatke o problemima pri izvođenju oralne higijene.indd 31 14. lijekovi. kritični čimbenici Patofiziološki: • Diabetes mellitus • Oralni tumor • Parodontalne bolesti • Infekcije 2. Prikupiti podatke o poteškoćama pacijenta pri uzimanju hrane i tekućina. 3. 4. lezije.SESTRINSKE DIJAGNOZE OŠTEĆENJE SLUZNICE USNE ŠUPLJINE Definicija . Prikupiti podatke o zubnoj protezi. PrikuPljanje Podataka 1. pušenju i pijenju alkohola. alkohol.2011 11:08:39 . 7. Ostali: • Sekundarni kemijski nadražaji: kisela hrana. žvakanju. Vezani za liječenje: • Zračenje glave ili vrata • Dugotrajna upotreba steroida ili drugih imunosupresiva • Upotreba antineoplastičnih lijekova • Sekundarni mehanički nadražaj: endotrahealna intubacija 3. promjeni okusa. Procijeniti izgled sluznice usne šupljine: krvarenje. Procijeniti izgled jezika: boja. Procijeniti izgled pacijentovih usana: boja.Stanje u kojem kod pacijenta postoji oštećenje/ diskontinuitet integriteta sluznice usne šupljine. Prikupiti podatke o lijekovima koje pacijent koristi. lezije. naslage. napuknuća. proteza • Pothranjenost • Dehidracija • Disanje na usta • Nedostatno poznavanje oralne higijene Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 31 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Prikupiti podatke o pacijentovoj oralnoj higijeni. netoleranciji toplih i hladnih napitaka. lezije. suhoća.

6. 11. Naučiti pacijenta ispravno provoditi oralnu higijenu: • Svakodnevno izvaditi i očistiti protezu i mostove • Čistiti zube zubnim koncem svakodnevno (svaka 24 sata) • Prati zube (nakon jela i prije spavanja) • Provjeravati usnu šupljinu (lezije. 1. 7.SESTRINSKE DIJAGNOZE Vodeća obilježja 1. 3. ciljeVi interVencije Uputiti pacijenta u važnost svakodnevne oralne higijene. naslaga i lezija. 3. 9. Usnu šupljinu pregledati tri puta dnevno špatulom i svjetlom.2011 11:08:39 . 5. 6. svaka 2 sata i po potrebi 9. 4.3. Osigurati provođenje oralne higijene svaka 2 sata u vrijeme budnosti pacijenta 11. 1. limunske kiseline. Omogućiti pacijentu provođenje oralne higijene . Pacijent neće osjećati bol u ustima tijekom unosa hrane i tekućine. 10. Pacijenta koji ne tolerira četkanje zubi. Primijeniti lubikant na usne svaka dva sata ili po potrebi 8. 2. Provoditi oralnu higijenu svakih ______________ sati. Obložen jezik Suha usta Ragade Krvarenje u usnoj šupljini Smanjena salivacija Prekomjerna salivacija Leukoplakia Edem sluznice usne šupljine i jezika Hemoragični gingivits Suhe i ispucale usnice Neugodan zadah Bol u usnoj šupljini Sluznica usne šupljine će biti bez plakova.prema standardu. 2. Pacijentu bez svijesti oralnu higijenu provoditi s glavom okrenutom na stranu ili u bočnom položaju ako nije kontraindicirano. krvarenje) 4. 12. 2. začinjenu Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 32 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. naučiti ispirati usta. Uporabu oralnog dezinficijensa prema pisanoj odredbi liječnika 7. 3. sokove od agruma. kod teškog oštećenja pregledati usta svaka 4 sata 10. Ne ispirati usta tekućinama sa sadržajem alkohola. 12.indd 32 14. Poučiti pacijenta da: • Izbjegava komercijalne tekućine za ispiranje usta. Pacijent će demonstrirati održavanje oralne higijene. 8. 5.

4. Podučiti pacijenta i obitelj čimbenicima koji doprinose oštećenjima sluznice usne šupljine i važnosti periodičnih stomatoloških pregleda. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 33 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 2. 14. naslaga i lezija. 3. hranu s koricama ili grubu hranu. alkohol.2011 11:08:40 .indd 33 14. Osigurati dovoljno papirnatih maramica kod hipersalivacije 15. Provjeriti znanje o održavanju higijene usne šupljine i zubi – pacijent demonstrira. svježu hranu • Posavjetovati se s liječnikom kako ublažiti bol • Lijekove za ublažavanje bola primijeniti prema pisanoj naredbi liječnika • Suspenzije i gotove pripravke primijeniti prema uputama • Primijeniti umjetnu slinu kod hiposalivacije 13. Pacijent ne održava usnu šupljinu i osjeća se zadah.SESTRINSKE DIJAGNOZE hranu.3. Pacijent uspješno demonstrira provođenje oralne higijene. mogući iShodi / eValuacija 1. Sluznica usne šupljine je bez plakova. vruću ili hladnu hranu. Pacijent ne osjeća bol u ustima tijekom unosa hrane i tekućine. prisutne su naslage na jeziku. tekućine za ispiranje usta s alkoholom • Jesti blagu.

Prikupiti podatke o znakovima dehidracije. sluz. ulcerozni kolitis. 14. 5. 2. 8. 3. 2. Prikupiti podatke o grčevima u crijevima. Prikupiti podatke o mogućim infekcijama u okruženju gdje pacijent živi.indd 34 14. 11. 7. Prikupiti podatke o utjecaju lijekova. 12. Prikupiti podatke o učestalosti proljevastih stolica tijekom 24 sata. karakterizirano jakom i učestalom peristaltikom. Prikupiti podatke o prisutnosti podražaja na defekaciju. 9.2011 11:08:40 Vodeća obilježja . kritični čimbenici 1. 8. Prikupiti podatke o patološkim primjesama u stolici: krv. 2. 6. uslijed čega sadržaj ubrzano prolazi kroz crijeva. 11. 4. gnoj. 4. 10. tumori. 9. 12. Visoka razina stresa i tjeskobe Infekcija Nutritivni poremećaji i malapsorpcija Metabolički i endokrini poremećaji Dumping sindrom Zarazne bolesti Paraziti Zloporaba alkohola Zloporaba laksativa Karcinomi Radijacija Hranjenje putem nazogastrične sonde Nuspojave lijekova Konzumiranje stare ili zaražene hrane Najmanje tri polutekuće ili tekuće stolice dnevno Pojačana peristaltika crijeva Hitnost odlaska do toaleta Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 34 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 5. 1.SESTRINSKE DIJAGNOZE PROLJEV Definicija . Prikupiti podatke o općoj slabosti uzrokovanom gubitkom tekućine i elektrolita. 13. poremećaji resorpcije.Često pražnjenje polutekuće ili tekuće stolice. više od tri na dan. Prikupiti podatke o postojećim medicinskim dijagnozama – upale. 3. Prikupiti podatke o konzistenciji stolice. 7.3. 6. Prikupiti podatke o prehrambenim navikama i pojedenoj hrani u zadnja 24 h. 3. 10. Prikupiti podatke o uporabi laksativa. PrikuPljanje Podataka 1.

9. 6. riža kuhana u slanoj vodi. 14.SESTRINSKE DIJAGNOZE 4. nemasni keksi. Odrediti količinu potrebnog unosa tekućine kroz 24 sata. svježi kravlji sir (manje masni). kao što su krv ili sluz. 3. 13. 8. hrana bogata kalijem i natrijem. Pravilno hraniti putem nazogastrične sonde – vidi standard. otopine pripravaka za rehidraciju. 3. dvopek. Nadomjestiti tekućinu i elektrolite parenteralno po pisanoj odredbi liječnika. Pitati pacijenta je li primijetio neuobičajene primjese u stolici. 7. pečena jabuka. 4. Pacijent će znati opisati konzistenciju i patološke promjene u stolici. 15. Objasniti pacijentu utjecaj proljeva na hidraciju organizma. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija sukladno svojim sposobnostima.indd 35 14. mogući ciljeVi interVencije 12. 6. jogurt. Procijeniti uzročne faktore koji doprinose pojavi proljeva: hranjenje putem nazogastrične sonde. 18. Pacijent će razumjeti načine na koje mu se pomaže i neće osjećati nelagodu. 7. Osigurati male. 5. 1. 5. učestale obroke. Osigurati sani kolica. tvrdo kuhano jaje. banana.3. 17. Procijeniti kvalitetu konzumirane hrane . Osigurati pacijentu adekvatnu prehranu prema algoritmu. Voditi evidenciju prometa tekućine kroz 24 sata.2011 11:08:40 . 11. juha od mrkve. 16. 10. 6. slani štapići. 1. 2. Osigurati blizinu sanitarnog čvora. 5. Poticati pacijenta da pije negaziranu vodu. Poticati pacijenta da pije tekućinu prema pisanoj odredbi liječnika. Posjetama zabraniti unos hrane u bolničku ustanovu. 2. 8. čaj.kontaminirane prehrambene namirnice. Pacijentove prehrambene i nutritivne potrebe će biti zadovoljene. ribana jabuka. Pacijent će izvijestiti o manjem broju proljevastih stolica. suhi. moguće namirnice: prežgana juha bez masnoća. Primijeniti antidijaroik prema pisanoj odredbi liječnika. 4. Osigurati noćnu posudu. Opća slabost i malaksalost pacijenta Abdominalna bol/grčevi Febrilitet Hipotenzija Dehidracija Pacijent će razumjeti problem i uzroke proljeva. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 35 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Primijeniti prehranu prema algoritmu.

25. ubilježiti ih i izvijestiti o njima. Objasniti pacijentu važnost prevencije prijenosa infekcije: pranje ruku. Mjeriti i evidentirati vitalne znakove. 24. odgovarajuće pripremljena hrana. Dnevno mjeriti i evidentirati tjelesnu težinu. Održavati higijenu perianalne regije i uočavati simptome i znakove oštećenja kože. 23. Pacijent razumije načine na koje mu se pomaže i osjeća se ugodno.3. Uočavati simptome i znakove dehidracije. Pacijent ne prepoznaje patološke promjene u stolici i nije u stanju izvijestiti o broju stolica kroz 24 sata. 20. Dokumentirati broj polutekućih ili tekućih stolica.indd 36 14.2011 11:08:40 . Pacijent razumije problem i uzroke proljeva. 4. Nadzirati provedbu preventivnih mjera. 2. 22. mogući iShodi / eValuacija: 1. 3. Pacijent izvješćuje o manjem broju proljevastih stolica i konzistenciji stolice. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija. 21.SESTRINSKE DIJAGNOZE 19. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 36 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 5.

3. Izraditi plan dnevnih aktivnosti (prilagoditi raspored mokrenja životnim aktivnostima/prilagoditi životne aktivnosti rasporedu mokrenja). Nije prisutan specifičan osjećaj punoće mokraćnog mjehura. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija. 3. Izraditi plan unosa tekućine. 5.lupkanje po suprapubičnom Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 37 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Poučiti pacijenta o refleksnoj inkontinenciji. Smanjiti unos tekućine u večernjim satima (poslije 19 sati). Pridobiti suradnju pacijenta. Poučiti pacijenta kako može provocirati mokrenje . Ozljeda leđne moždine Tumori leđne moždine Istjecanje urina bez prethodnog upozorenja (nema podražaja).2011 11:08:40 kritični čimbenici Vodeća obilježja ciljeVi interVencije . 2. Pacijent će prihvatiti svoje stanje i pozitivno misliti o sebi. Unositi tekućinu u organizam prema potrebama pojedinca. 4. 2. Kod punoće mokraćnog mjehura može se pojaviti znojenje. mokrenje). Prikupiti podatke o ozljedama i operacijama kralješnice. 2.SESTRINSKE DIJAGNOZE REFLEKSNA INKONTINENCIJA Definicija . PrikuPljanje Podataka 1. nemir i sl.3. 7. 1. primjenjivati će načine poticanja mokrenja prije refleksnog pražnjenja mokraćnog mjehura. 1. nejasna abdominalna nelagoda. Pitati pacijenta pomokri li se nekontrolirano. 1. 1. 4. 2. njenom uzroku i mogućnostima rješavanja. Voditi evidenciju prometa tekućine (unos tekućine. 2. 3. 5. Smanjiti će se broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina tijekom 24 sata. Pitati pacijenta osjeća li potrebu za mokrenjem. Hidracija pacijenta _______ml/24 sata. 9. Pacijent će razumjeti problem. 3. Pitati pacijenta u kojim se intervalima javlja istjecanje urina. 4. 8.indd 37 14. njegove uzroke i mogućnosti rješavanja. Pacijent će uspostaviti svjesnu kontrolu nad eliminacijom urina. Voditi evidenciju epizoda nekontroliranog mokrenja. 6.Nekontrolirano istjecanje urina u određenim intervalima (nakon dostizanja kapaciteta mokraćnog mjehura) najčešće povezano s ozljedom leđne moždine iznad sakralnog dijela.

Provesti jednokratnu kateterizaciju. Poticati pacijenta/cu na održavanje higijene spolovila. U dogovoru s liječnikom. 11. 25. digitalna stimulacija anusa i dr.hlače. primjenjuje načine poticanja mokrenja prije refleksnog pražnjenja mokraćnog mjehura. 2.indd 38 14. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija. određivanje pravilnih intervala i reagiranje na osjećaje koji mogu upućivati na punoću mjehura – napetost trbuha iznad suprapubičnog dijela). Pacijent razumije problem. 6. Poticati pacijenta/cu da nosi higijenske uloške i redovito mijenja donje rublje. 21. Osigurati higijenske uloške. 4. Primijeniti kondom kateter. 23. 22. 1. Pacijent samostalno ili uz pomoć koristi pomagala (kondom i uloške). njegove uzroke i mogućnosti rješavanja. Osigurati uredan toaletni prostor i poticati njegovo korištenje.2011 11:08:40 . Pomoći prilikom higijene spolovila. 24. Objasniti pacijentu/ci da mokrenje treba provocirati kada se u mjehuru nakupi oko 300 ml urina (važno je praćenje unosa tekućine. Broj epizoda nekontroliranog istjecanja urina nije se smanjio. Poučiti pacijenta važnosti pranja ruku. 17. 12. Muške pacijente uputiti u korištenje kondom katetera. 8. Poticati pacijenta da provodi intervencije i pohvaliti napredak. 20. 27. 10. Pacijenta/cu uputiti da koristiti odjeću (pidžamu) koja se lako skida (prikladnija je odjeća s gumom). 3. Broj nekontroliranih epizoda isticanja urina je ___________/24 h. 5. Savjetovati pacijenta/cu da uz sebe uvijek ima rezervnu odjeću. pacijenta/cu poučiti jednokratnoj kateterizaciji. 15. Kontrolirati održavanje higijene ruku. lupkanje po unutarnjoj strani bedara. 14. blago povlačenje stidnih dlaka. 19.SESTRINSKE DIJAGNOZE području. Pacijent kontrolira eliminaciju urina. 18. Valsava manevar. Pacijent prihvaća svoje stanje i pozitivno misli o sebi. Osigurati odjeću . mogući iShodi / eValuacija Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 38 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 13. 16. 26.3. 7. Kod teže pokretnih pacijenata osigurati noćnu posudu uz krevet (omogućiti najudobniji položaj za mokrenje) Pomoći prilikom korištenja noćne posude. Pacijent ne razumije problem i odbija suradnju.

Prikupiti podatke o dobi pacijenta . orijentaciji na sebe i okolinu. 10. Trauma prsnog koša Nakupljanje sekreta u dišnim putovima Slabost disajne muskulature Opstrukcija dišnih putova stranim tijelom Respiratorne bolesti (pneumonija. 12.3. Procijeniti disanje u mirovanju i naporu. iskašljaj i osobitosti. Procijeniti pacijentovu sposobnost usvajanja znanja i vještina. zvukovi. 5. kritični čimbenici Vodeća obilježja . 3.2011 11:08:40 2. 4.indd 39 14. 7. krkljanje Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 39 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. uporaba pomoćne muskulature. Prikupiti podatke o stanju svijesti. stridor. 3. bronhitis. 6. Tahipneja Gušenje i nedostatak zraka Zvukovi pri disanju -„sviranje“ u prsima. Prikupiti podatke o medicinskim dijagnozama. 4. 8. 1. 11. Prikupiti podatke o upućenosti pacijenta o bolesti. 11. 7. bolesti intersticija…) Maligna bolest pluća i prsnog koša Opća slabost pacijenta Poremećaj svijesti Psihoorganski poremećaji Neurološke bolesti Kardiovaskularne bolesti Dispneja. acidobazni status . kašalj i osobitosti. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivost pacijenta i stupanju samozbrinjavanja. 4. simetričnost odizanja prsnog koša. 13. hropci. 6.frekvencija disanja. PrikuPljanje Podataka 1. Izmjeriti ostale vitalne funkcije. 2. 9. Prikupiti podatke o psihomotornom statusu. 5. Prikupiti podatke o indeksu tjelesne mase . dubina. 1. Prikupiti podatke o respiratornom statusu pacijenta . 8. 9. 2. 3.ITM. 10. osobitosti u mirovanju i naporu. čujno disanje.SESTRINSKE DIJAGNOZE SMANJENA PROHODNOST DIŠNIH PUTEVA Definicija – Opstrukcija dišnog puta koja onemogućuje adekvatnu ventilaciju. emfizem. Prikupiti podatke o prometu i vrsti tekućine. Prikupiti podatke o aktivnostima koje bolesnik izvodi i kako ih podnosi.

Pacijent će samostalno izvoditi vježbe disanja. 4. neprimjerena okolina). Tjeskoba ciljeVi 1. Ukloniti činitelje koji imaju negativan utjecaj na motivaciju pacijenta za kašljanje i iskašljavanje (nesanica. 7. 12. Provoditi perkusiju i vibraciju prsišta svaka 2 .SESTRINSKE DIJAGNOZE 5. Slušati i bilježiti pojavu i intenzitet hropaca. Poremećaj svijesti 15. Poticati promjenu položaja svaka ________ sata. • Tehnici kašljanja i iskašljavanja • Drenažnim položajima • Unošenja 2-3 litre tekućine dnevno ako nije kontraindicirano • Uzimanju propisane terapije • Pravilnoj primjeni kisika • Održavanju fizičke kondicije • Pravilnom postupanju s iskašljajem Osigurati privatnost prilikom iskašljavanja. 11. Nakupljanje iskašljaja u ustima Hipersalivacija Tahikardija Cijanoza Bol u prsima Hemoptiza/hemoptoa Povišena temperatura Kašalj 13. Iskašljaj (serozan. Poučiti pacijenta o načinu i važnosti : • Pravilne primjene tehnika disanja. purulentan. 8.3. 3. krvav) 14. mukopurulentan. Dogovoriti fizioterapiju grudnog koša. interVencije 5. Nadzirati respiratorni status tijekom 24 sata. 9. 1. disati će bez hropaca u frekvenciji 16-20 udaha u minuti. 10.2011 11:08:40 . 2. 2. 10. 9. lijekovi. 6. 4. krkljanja. Provoditi položajnu drenažu. 3. piskanja. 8. Pacijent će imati prohodne dišne putove. Pacijent će znati primjenjivati tehnike iskašljavanja te će samostalno iskašljavati sekret. Mjeriti vitalne funkcije svaka_______________sata. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 40 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 6. zabrinutost. Pacijent će razumjeti važnost unosa tekućine kroz 24 sata i biti će hidriran. 7. šumnog disanja.4 sata najmanje 1 sat nakon obroka (ako nije kontraindicirano). bol.indd 40 14.

27. iskašljava samostalno i primjenjuje drenažne položaje. 21. 20.tnu vlažnost zraka. bronhodilatatore. Poticati pacijenta da provodi vježbe disanja. Uočavati promjene u stanju svijesti (letargija. hidriran je. Pratiti i evidentirati izgled. Pratiti promet tekućine. Pružiti emocionalnu podršku i poticati pacijenta na iskašljavanje i vježbe disanja. Primijeniti propisane inhalacije (vode. slane vode ili bronhodilatatora) prema pisanoj naredbi liječnika. 3. čuju se hropci.indd 41 14. Primijeniti ordiniranu oksigenu terapiju prema standardu i pisanoj naredbi liječnika. 6. Osigurati 60% . Namjestiti pacijenta u visoki Fowlerov položaj u krevetu. 22. Asistiranje kod bronhoaspiracije provoditi prema standardu. 19. 16. Pratiti bol u mirovanju i pri mobilizaciji pomoću skale za procjenu bola. 18. nemir i pojačana razdražljivost). Nadzirati i pomagati tijekom vježbi disanja. Pacijent se pravilno koristi tehnikama disanja. 17. Pratiti vrijednosti acidobaznog statusa. dispneja i mišićni zamor) i izvijestiti o njima. 32. 28. Prepoznati komplikacije forsiranog iskašljavanja (tahikardija. Pomoći kod ustajanja iz kreveta. 14.2011 11:08:40 mogući iShodi / eValuacija . Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 41 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.3. 25. Pacijent diše u frekvenciji od 16-20 udaha u minuti. 31. Primijeniti propisane lijekove (antibiotike. 4. hipertenzija. Poticati pacijenta da sjedi na rubu kreveta ili u stolici tijekom 24 sata. Nadzirati stanje kože i sluznica. pratiti njihovu učinkovitost. Pacijent pravilno koristi propisane inhalacije. Prisutni su simptomi i znakovi retencije sekreta u dišnim putovima. bez hropaca i šumova. 12. Pacijent ne može samostalno iskašljavati. 2. količinu i miris iskašljaja. otežano diše u frekvenciji više od 20 udaha u minuti. Provesti orofaringealnu aspiraciju. Poticati pacijenta na fizičku aktivnost. tjelesna temperatura je _____ °C. 15. 30. Pacijent izvještava o jakim bolovima. ekspektoranse). 1. Pomoći pacijentu pri kašljanju i iskašljavanju prema standardu. 5. uočiti nuspojave i izvijestiti o njima. 24.SESTRINSKE DIJAGNOZE 11. 29. 26. 13. ne želi izvoditi vježbe disanja. Poticati pacijenta da ustaje iz kreveta. konfuzno stanje. 7. 23. Pacijent uzima tekućine___________ml/24sata.

pokretljivost zglobova. Prikupiti podatke o dobi pacijenta. procjena osjeta. Prikupiti podatke o prethodnim kirurškim zahvatima. frekvencija pulsa. ritam i osobitosti u mirovanju i naporu. Prikupiti podatke o neurološkom statusu . Prikupiti podatke o prehrambenim navikama. 9. 5. boji kože. 15. 7. osobitosti disanja u mirovanju i naporu. 3. Starija životna dob 3. kritični čimbenici 1. Prikupiti podatke o medicinskim dijagnozama. 6. Prikupiti podatke o tjelesnoj težini i indeksu tjelesne mase. 12. Medicinske dijagnoze • respiratorne bolesti • bolesti hematopoetskog sustava • bolesti mišića i zglobova • živčanog sustava • kardiovaskularne bolesti • endokrinološke bolesti • psihoorganske bolesti 2. nedostatak samopouzdanja. 2. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti i stupnju samozbrinjavanja. orijentacije na sebe i okolinu. 11. PrikuPljanje Podataka 1. Prikupiti podatke o prometu tekućine. frekvencija i dubina disanja. 14.krvni tlak. Prikupiti podatke o lijekovima koje bolesnik uzima.SESTRINSKE DIJAGNOZE SMANJENO PODNOŠENJE NAPORA Definicija – Stanje u kojem se javlja nelagoda. umor ili nemoć prilikom izvođenja svakodnevnih aktivnosti.depresija. 10. 13.indd 42 14. Prikupiti podatke o respiratornom statusu .3. 8. Prikupiti podatke o boli.2011 11:08:40 . Prikupiti podatke o aktivnostima koje pacijent izvodi i kako ih podnosi. Procijeniti emocionalno stanje . imobilizacija ekstremiteta. Prikupiti podatke o lokomotornom sustavu – mišićna snaga i tonus. 4. motorni status. Postojanje boli Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 42 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. vrijednosti hemoglobina i hematokrita.procjena stanja svijesti. anksioznost.acidobazni status. 16. Prikupiti podatke o kardiovaskularnom statusu . Prikupiti podatke o vrijednosti tjelesne temperature.

SESTRINSKE DIJAGNOZE
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. Poremećaj svijesti Dugotrajno mirovanje Primjena lijekova Pretilost Pothranjenost Nedostatak motivacije Poremećaj spavanja

Vodeća obilježja
Pacijent izvještava o umoru, nelagodi i boli. Smanjenje fizioloških sposobnosti za izvođenje potrebnih ili željenih aktivnosti. Kardiovaskularne reakcije na napor • srčana aritmija • cijanoza • tahikardija • bradikardija • palpitacije • slabost • vrtoglavica • poremećaj krvnog tlaka • ishemijske promjene na EKG-u 4. Respiratorne reakcije na napor • dispneja • tahipneja • bradipneja • cijanoza, • pad saturacije u krvi – promjene u acidobaznom statusu 5. Emocionalne reakcije • strah da će mu aktivnost naškoditi • tjeskoba

mogući ciljeVi
1. 2. 3. 4. Pacijent će racionalno trošiti energiju tijekom provođenja svakodnevnih aktivnosti. Pacijent će bolje podnositi napor, povećati će dnevne aktivnosti. Pacijent će očuvati mišićnu snagu i tonus muskulature. Pacijent će razumjeti svoje stanje, očuvati samopoštovanje i prihvatiti pomoć drugih.

Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 43
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 43 14.3.2011 11:08:40

SESTRINSKE DIJAGNOZE interVencije
1. 2. 3. 4. 5. 6. Prepoznati uzroke umora kod pacijenta. Primijeniti terapiju kisikom prema pisanoj odredbi liječnika. Uočiti potencijalnu opasnost za ozljede za vrijeme obavljanja aktivnosti. Prevenirati ozljede. Izbjegavati nepotreban napor. Osigurati pomagala za lakšu mobilizaciju bolesnika. • trapez • štake • naslon • štap • hodalicu • naočale • slušni aparat 7. Prilagoditi okolinske činitelje koji utječu na pacijentovo kretanje i stupanj samostalnosti. 8. Prilagoditi prostor - omogućiti rukohvate. 9. Izmjeriti puls, krvni tlak i disanje prije, tijekom i 5 minuta nakon tjelesne aktivnosti. 10. Prekinuti tjelesnu aktivnost u slučaju pojave boli u prsima, stenokardije, dispneje, pada ili porasta krvnog tlaka ili smetenosti. 11. Poticati pacijenta na aktivnost sukladno njegovim mogućnostima. 12. Ukloniti činitelje koji imaju negativan utjecaj na podnošenje napora (nesanica, lijekovi, bol, zabrinutost, neprimjerena okolina). 13. Pružiti emocionalnu podršku. 14. Poticati pozitivno mišljenje „ja mogu, ja želim“. 15. S pacijentom izraditi plan dnevnih aktivnosti. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Osigurati dovoljno vremena za izvođenje planiranih aktivnosti. Osigurati 4 - 5 minuta odmora i poslije svake aktivnosti. Izraditi plan odmora nakon svakog obroka. Osigurati neometani odmor i spavanje. Pacijentu postupno povećavati aktivnosti sukladno njegovoj toleranciji napora. Podučiti pacijenta da svakodnevne aktivnosti izvodi sa što manje umaranja, npr. da se odijeva u sjedećem položaju, da koristi obuću koja se jednostavno obuje itd. Mijenjati dnevni plan aktivnosti i odmora sukladno toleranciji napora – razraditi dnevni plan aktivnosti. Omogućiti pacijentu da izrazi svoje sumnje i dvojbe vezane uz plan aktivnosti. Davati pacijentu povratnu informaciju o napredovanju. Pasivnim vježbama održavati mišićnu snagu i kondiciju. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 44
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 44 14.3.2011 11:08:40

SESTRINSKE DIJAGNOZE
26. 27. 28. 29. 30. Smjestiti pacijenta u položaj koji omogućava neometanu respiraciju i ne umara ga. Provoditi vježbe disanja 3 puta dnevno ili prema pisanoj odredbi liječnika. Održavati prisilni položaj tijela i kontrolirati kako pacijent podnosi prisilni položaj. Poticati/izvoditi promjenu položaja svaka dva sata. Poučiti i poticati izotoničke vježbe ekstremiteta svaka 2 - 4 sata s ciljem poboljšanja cirkulacije i oksigenacije. 31. Podučiti i poticati izvođenje izometrijskih vježbi svaka 2 - 4 sata. 32. Sjedenje na rubu kreveta 3 puta dnevno u trajanju od ________ minuta. 33. Sjedanje u stolici izvoditi 3 puta dnevno u trajanju od ________ minuta. 34. Objasniti pacijentu i njegovoj obitelji / skrbniku zdravstveno stanje i reakcije na napor koje se dešavaju. 35. Pomoći pacijentu u prepoznavanju čimbenika koji loše utječu na podnošenje napora. 36. Osigurati primjerenu prehranu i unos tekućine (hrana koja se lako žvače i probavlja, izbjegavati velike i obilne obroke). 37. Dopustiti pacijentu odmor od 15 sekundi između zalogaja hrane. 38. Educirati pacijenta o pravilnoj primjeni kisika. 39. Educirati pacijenta i obitelj / skrbnika o važnosti i pravilnom načinu planiranja svakodnevnih aktivnosti. 40. Ohrabriti obitelj / skrbnika da potiče pacijenta na primjerenu aktivnost i sudjelovanje u aktivnostima samozbrinjavanja.

mogući iShodi / eValuacija
1. 2. 3. 4. Pacijent izvodi dnevne aktivnosti sukladno svojim mogućnostima, bez umora, zaduhe, vrtoglavice i bola. Pacijent dobro podnosi postupke samozbrinjavanja u bolesničkom krevetu, ali nije u mogućnosti samostalno otići do toaleta. Pacijent osjeća slabost u nogama i ne može stajati. Pacijent prihvaća pomoć bez nelagode.

Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 45
SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.indd 45 14.3.2011 11:08:40

Psihičke bolesti: depresija… 7. Procijeniti mogućnost oblačenja ili skidanja odjeće. 7. demencija… 5. umorim se“. mehanička ventilacija. Nemogućnost samostalnog dotjerivana. kritični čimbenici Senzorni. primjena kisika. Bol 9.indd 46 14. Procijeniti koordinaciju pacijentovih pokreta. 2. Nemogućnost samostalnog zakopčavanja odjeće.OBLAČENJE / DOTJERIVANJE Definicija . ALS. kvantitativni 8. 1. 5. 3. Ordinirano mirovanje Vodeća obilježja 1. Nemogućnost samostalnog odabira odjeće. Neurološke bolesti: cerebrovaskularni inzult. 3.SESTRINSKE DIJAGNOZE SMANJENA MOGUĆNOST BRIGE ZA SEBE . 4. pareze. drenaže… 6. „Imam bolove. Nemogućnost samostalnog oblačenja i svlačenja odjeće. Izjava pacijenta: „Ne mogu se samostalno obući“. Okolinski činitelji – neadekvatan prostor. Procijeniti potrebnu odjeću za pacijenta. Procijeniti stupanj samostalnosti pacijenta. Smanjeno podnošenje napora 10. kontrakture. Poremećaj svijesti: kvalitativni. PrikuPljanje Podataka 1. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti pacijenta. gips/ udlaga. 6.v terapija.3. hemipareze. kognitivnom i senzornom deficitu. 4. Dijagnostičko terapijski postupci: i. Prikupiti podatke o postojanju boli. amputacija ekstremiteta. 2.2011 11:08:40 . nazogastrična sonda. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 46 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. trajna infuzija. Nemogućnost samostalnog odijevanje / svlačenja donjeg djela tijela. motorni i kognitivni deficit Dob pacijenta Bolesti i traume lokomotornog sustava: frakture. 2.Stanje u kojem osoba pokazuje smanjenu sposobnost ili potpunu nemogućnost izvođenja kompletnog odijevanja i brige o svom izgledu. 3. reumatoidni artritis… 4. nemogućnost osiguranja privatnosti 11. 8. Prikupiti podatke o pacijentovom vizualnom. 6. Procijeniti uporabu pomagala pri oblačenju / dotjerivanju. 5. 9. Nemogućnost samostalnog odijevanja / svlačenja gornjeg djela tijela.

SESTRINSKE DIJAGNOZE 7. 6. 12. Osigurati sigurnu okolinu: suhi podovi. 1. 17. papuče koje se ne kližu. 6. Osigurati dovoljno vremena za oblačenje i presvlačenje________minuta.3.. 8. Pacijent će povećati stupanj samostalnosti.2011 11:08:40 . Odabrati najprikladnije pomagalo i poticati na korištenje: drukeri umjesto gumbića. Nemogućnost samostalnog obuvanja cipela. Pacijent će prihvatiti pomoć druge osobe. biti će zadovoljan postignutim. žlica za cipele na dugačkoj dršci. leće. Pacijent će biti primjereno obučen/dotjeran. 5. 1. Poticati pacijenta da sudjeluje u svim aktivnostima primjereno njegovim sposobnostima. sam će odjenuti______________ . pribor. 7. Pacijent će razumjeti uzroke koji su doveli do problema i načine pomoći. 4. jednostavnog kopčanja. 3. elastičnu. 30 minuta prije oblačenja/dotjerivanja primijeniti propisani analgetik ili neku drugu metodu za ublažavanje boli. ne preširoku da pacijent ne padne.. 14. 5.indd 47 14. Pacijent će pokazati želju i interes za presvlačenjem odjeće / dotjerivanjem. odjevni predmeti na čičak. Svu potrebnu odjeću. 13. Napraviti plan izvođenja aktivnosti. Osigurati privatnost. dobro osvjetljenje. Poticati pacijenta da koristi propisana protetska pomagala: naočale. Odabrati prikladnu odjeću: izabrati široku i udobnu odjeću. 8. slušni aparat… Pomoći pacijentu u namještanju / korištenju pomagala. Pomoći pacijentu koristiti pomagalo. Pacijent će znati koristiti adaptivni pribor za oblačenje čarapa (hvataljke za čarape).. Pacijent će bez nelagode i ustručavanja tražiti pomoć. 2. 4. Nemogućnost samostalnog oblačenja čarapa. Poticati na pozitivan stav i želju za napredovanjem. 2. Definirati situacije kada pacijent treba pomoć. 16. 10.. pomagala staviti na dohvat ruke pacijenta. 15. 3. ciljeVi interVencije Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 47 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 7. Osigurati optimalnu mikroklimu i toplu prostoriju. 11. Odjeću posložiti po redoslijedu oblačenja. zidni držači. Pomoći pacijentu odjenuti potrebnu odjeću. 9.

Osigurati adekvatna pomagala za oblačenje. interVencije kod Pacijenta S kognitiVnom deficitom interVencije kod Pacijenta S oštećenim ekStremitetom mogući iShodi / eValuacija Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 48 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.2011 11:08:41 . 3. 4. Staviti odjeću i pribor pacijentu na dohvat ruke. Pacijentu s amputiranim ekstremitetom pomagati pri oblačenju. Pacijent primjenjuje pribor i pomagala koja povećavaju stupanj njegove samostalnosti. 7. 2. Primjereno komunicirati s pacijentom. Davati pacijentu komad po komad odjeće. 6. Procijeniti kognitivni deficit. Osigurati mirnu okolinu bez vizualnih ili slušnih distraktora.SESTRINSKE DIJAGNOZE interVencije kod Pacijenta S Poremećajem Vida 1. 2. 8. Osigurati okolinu za obavljanje aktivnosti. Pacijent razumije zašto mu se pomaže. Pacijent ne želi sudjelovati u provođenju intervencija. 1. Pacijent pokazuje želju i interes za oblačenjem / dotjerivanjem. Poticati pacijenta na upotrebu pomagala. 4. 2. traži i prihvaća pomoć medicinske sestre kada je to potrebno. Pacijent nije sposoban povećati stupanj samostalnosti. Tijekom oblačenja prvo obući protezu ili bataljak. maknuti sve nepotrebne barijere. 5.indd 48 14. 4. Pacijent iskazuje zadovoljstvo postignutim. 6. Davati kratke i jasne upute. Objašnjavati pacijentu postupke. Oblačenje provoditi u dogovoru s pacijentom. Pacijent ne prihvaća i odbija pomoć. 5. 3. Omogućiti uspostavu rutinskih radnji. 3. Osigurati dobro osvjetljenje prostora. 1. 5. Pacijent izvodi aktivnosti oblačenja/dotjerivanja primjereno stupnju samostalnosti. 1. 4. 5.3. 3. 2. Podučiti pacijenta korištenju pomagala.

motorni i kognitivni deficit Dob pacijenta Bolesti i traume lokomotornog sustava: frakture. reumatoidni artritis… 4. Smanjeno podnošenje napora 10. „Imam bolove“… Prikupiti podatke o vizualnom. ALS. Procijeniti mogućnost održavanja potrebne higijene nakon obavljene eliminacije: pranje ruku. 9. drenaže… 6.indd 49 14. mehanička ventilacija. 3.. Nemogućnost samostalne higijene nakon eliminacije: pranje ruku. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 49 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Nemogućnost samostalnog odlaska / povratka do toaleta ili sani kolica. gips/ udlaga. kvantitativni 8. 8. Dijagnostičko terapijski postupci: i. kontrakture.3. pareze.v terapija. trajna infuzija. nazogastrična sonda. Ordinirano mirovanje Vodeća obilježja 1. Prikupiti podatke o postojanju boli. 1. Procijeniti stupanj samostalnosti. 4. 5. 3. kognitivnom i senzornom deficitu. 3. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti. Bol 9. kritični čimbenici Senzorni. 5.. hemipareze. Procijeniti mogućnost uporabe pomagala pri obavljanju eliminacije. 2. održavanje urednosti perianalne regije. Neurološke bolesti: CVI. Prikupiti podatke o mogućnosti odlaska na toalet i svlačenja odjeće. Prikupiti podatke o mogućnosti puštanja vode nakon obavljene eliminacije.SESTRINSKE DIJAGNOZE SMANJENA MOGUĆNOST BRIGE ZA SEBE – ELIMINACIJA Definicija -Stanje kada postoji smanjena ili potpuna nemogućnost samostalnog obavljanja eliminacije urina i stolice. 4. 2. Izjava pacijenta: „Ne mogu doći do toaleta“. 6. 2. demencija… 5. Psihičke bolesti: depresija… 7. Nemogućnost puštanja vode nakon obavljene eliminacije. primjena kisika. Poremećaj svijesti: kvalitativni.2011 11:08:41 . amputacija ekstremiteta. Nemogućnost samostalnog sjedanja ili ustajanja s toaleta ili sani kolica. Okolinski činitelji 11. 7. PrikuPljanje Podataka 1. Nemogućnost samostalnog premještanja na WC školjku ili sani kolica. perianalne regije.

Poticati pacijenta da koristi protetska pomagala: propisane naočale. Pacijent će povećati stupanj samostalnosti tijekom obavljanja eliminacije. 3. Procijeniti stupanj samostalnosti. 3. štake. slušni aparat. 2.sigurna okolina.. Omogućiti da pozove pomoć na dogovoreni način. Pacijent će biti suh i uredan. • nepropusne podloge. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 50 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 8. 4. 6. 6. štap. • noćna posuda • sani kolica… 10. Pacijent će bez nelagode i ustručavanja tražiti i prihvatiti pomoć. 4. Pacijent će koristiti pomagala uz pomoć sestre. 13. Pacijent će biti zadovoljan postignutim.3. • guske. 15. 2. 14. Biti uz pacijenta tijekom eliminacije. Pacijent će razumjeti uzroke koji su doveli do problema i načine pomoći koji mu se pružaju. Dogovoriti način na koji će pacijent pozvati pomoć po završetku eliminacije. Pokazati poštovanje tijekom izvođenja intervencija. Poticati pacijenta da sudjeluje u izvođenju aktivnosti sukladno svojim sposobnostima. Biti u neposrednoj blizini pacijenta tijekom eliminacije.SESTRINSKE DIJAGNOZE ciljeVi 1. Osigurati i upotrebljavati pomagala: povišeno sjedalo za WC školjku. 12. hodalice. • ulošci • kondom kateteri. Napraviti plan izvođenja aktivnosti: s pacijentom utvrditi metode.. Pripremiti krevet i pomagala za eliminaciju u krevetu: • pelene. Ukloniti prostorne barijere .2011 11:08:41 . 9. 11. vrijeme eliminacije i načine pomoći. 5. Dogovoriti način na koji će pacijent pozvati pomoć kada treba obaviti eliminaciju. ne požurivati pacijenta. 7.. Osigurati dovoljno vremena.indd 50 14.. kolica. interVencije 1. produženi držači za toaletni papir. 5. Osigurati privatnost. leće.

Pacijent je nakon obavljene eliminacije suh i uredan. 2. Poticati na obavljanje nužde prema dogovorenom ritmu. 4. Pomoći pacijentu koristiti pomagala. Pacijent izvodi aktivnosti eliminacije primjereno stupnju samostalnosti. 2. odbija pomoć medicinske sestre tijekom uređivanja perianalne regije. nakon obroka. 5.SESTRINSKE DIJAGNOZE interVencije kod Pacijenta S Poremećajem Vida 1. 6. 3.3. odazvati se na zvono odmah. Pacijent razumije problem. 1. 4. objasniti pacijentu položaj zvona. Pacijent nije sposoban povećati stupanj samostalnosti. 4. 7. 6. Pacijent primjenjuje potreban pribor i pomagala. npr. samostalno siđe s kreveta i sjedne na pripremljenu noćnu posudu. Dogovoriti s pacijentom način pozivanja. Podučiti pacijenta koristiti pomagalo. interVencije kod Pacijenta S kognitiVnom deficitom interVencije kod Pacijenta S oštećenim ekStremitetom 1. zbog nelagode. Podučiti pacijenta koristiti pomagala. 1. Omogućiti rutinsko provođenje postupaka. prihvaća pomoć. Osigurati i poticati pacijenta da koristi pomagala koja povećavaju stupanj samostalnosti. 3. 2. prije spavanja. Procijeniti kognitivni deficit. Pacijent bez nelagode i ustručavanja traži pomoć kada je potrebna.indd 51 14. Potreban pribor staviti na dohvat ruke. 8. Pomoći pacijentu koristiti pomagalo. Nakon defekacije pacijent. Ukloniti sve prepreke od kreveta do toaleta. Procijeniti rizik za pad i ozljede. Pacijent ne želi sudjelovati u provođenju intervencija. 5. mogući iShodi / eValuacija Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 51 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 9. 2.2011 11:08:41 . 3. Pacijent iskazuje zadovoljstvo postignutim.

5. motorni i kognitivni deficit Dob pacijenta Bolesti i traume lokomotornog sustava: frakture. gips/ udlaga. Izjava pacijenta: „Ne mogu se oprati samostalno“. Smanjeno podnošenje napora 10. Dijagnostičko terapijski postupci: i.Stanje u kojem osoba pokazuje smanjenu sposobnost ili potpunu nemogućnost samostalnog obavljanja osobne higijene PrikuPljanje Podataka 1.v terapija. kritični čimbenici Senzorni.indd 52 14. 9. nazogastrična sonda. hemipareze. Neurološke bolesti: CVI. 8. „Možete li mi pomoći oko kupanja“. „Preumoran sam da bih se samostalno okupao“. 3. kvantitativni 8. Prikupiti podatke o vizualnom. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti. 2.3. Nemogućnost samostalnog dolaska/odlaska do/od izvora vode: kupaonica. 6. Nemogućnost samostalnog reguliranja temperature i protoka vode. amputacija ekstremiteta. kontrakture. Procijeniti sposobnost uporabe pomagala pri provođenju osobne higijene. 1. „Imam bolove“. pareze.2011 11:08:41 . Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 52 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. kognitivnom i senzornom deficitu. Bol 9. Nemogućnost samostalnog pranja cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela. Prikupiti podatke o mogućnosti dolaska do kupaonice i pripreme odgovarajuće temperature vode. drenažni sustavi… 6. 3. Prikupiti podatke o mogućnosti pranja pojedinih dijelova tijela. Prikupiti podatke o postojanju boli. 2. umivaonik. Poremećaj svijesti: kvalitativni. reumatoidni artritis… 4. mehanička ventilacija. 2.SESTRINSKE DIJAGNOZE SMANJENA MOGUĆNOST BRIGE ZA SEBE – OSOBNA HIGIJENA Definicija . 7. demencija… 5. Psihičke bolesti: depresija… 7. 3. trajna infuzija. sapun. ALS. četkica za zube. 4. Prikupiti podatke o mogućnosti korištenja pribora za osobnu higijenu: voda. primjena kisika. ručnik. Okolinski činitelji 11. Ordinirano mirovanje Vodeća obilježja 1. Procijeniti stupanj samostalnosti.

3. 18. Podučiti pacijenta koristiti pomagalo. Osigurati privatnost. Osigurati s pacijentom dogovorenu temperaturu vode. Pacijent će biti zadovoljan postignutom razinom samostalnosti. Biti u blizini pacijenta tijekom kupanja.SESTRINSKE DIJAGNOZE 4. U dogovoru s pacijentom napraviti dnevni i tjedni plan održavanja osobne higijene. Osobnu higijenu izvoditi uvijek u isto vrijeme. Pacijent će razumjeti problem i prihvatiti će pomoć medicinske sestre. 1. Potreban pribor i pomagala staviti na dohvat ruke. 4. Zajedno s pacijentom procijeniti najprihvatljivije pomagalo. 7.. Osigurati optimalnu temperaturu prostora gdje se provodi osobna higijena. Primijeniti propisani analgetik ili druge metode ublažavanja boli 30 minuta prije obavljanja osobne higijene.2011 11:08:41 . 17.3. interVencije 1. 7. Procijeniti stupanj samostalnosti pacijenta. te tijekom izvođenja aktivnosti poticati pacijenta na povećanje samostalnosti. Osigurati potreban pribor i pomagala za obavljanje osobne higijene i poticati ga da ih koristi. Osigurati zvono na dohvat ruke pacijentu. 5. Pacijent će izvoditi aktivnosti održavanja osobne higijene koristeći potrebna pomagala: četku duge drške. Pacijent će bez nelagode tražiti pomoć medicinske sestre/tehničara kada mu je potrebna. sjedalica za kadu. Promatrati i uočavati promjene na koži tijekom kupanja. Nemogućnost shvaćanja potrebe održavanja osobne higijene. 11. ciljeVi Pacijent će sudjelovati u provođenju osobne higijene sukladno stupnju samostalnosti: • samostalno će oprati___________________ . 16. 3. 6. 6. 8. 10. • samostalno će obrisati___________________ . Dogovoriti osobitosti načina održavanja osobne higijene kod pacijenta. bez neugodnih mirisa. te poticati pacijenta da ih koristi. 4. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 53 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 5. 2. osjećati će se ugodno. Pacijent će znati objasniti i primijeniti načine za sigurno održavanje osobne higijene. Biti uz pacijenta tijekom kupanja. Pomoći pacijentu koristiti pomagalo. 5.. Nemogućnost samostalnog sušenja tijela. 13. 9. 15. očuvanog integriteta kože. 12.indd 53 14. 14. Definirati situacije kada pacijent treba pomoć. Pacijent će biti čist. 2. ako je to moguće.

2011 11:08:41 interVencije kod Pacijenta S Poremećajem Vida interVencije kod Pacijenta S kognitiVnom deficitom interVencije kod Pacijenta S oštećenim ekStremitetom . Urediti nokte na rukama. naročito u predjelu genitalne i aksilarne regije. 4. 22. „tamo“ i „ovdje). Ne koristiti regenerator nakon pranja kose. 1. 27. Oprati kosu pacijentu. 29. 2. Kupati pacijenta u krevetu.izbjegavati korištenje izraza „tu“. 23. i uočava promjene. 21. Koristiti pH neutralni sapun. 2. Tuširati pacijenta. Nadgledati izvođenje aktivnosti. Oprati noge pacijentu. Procijeniti kognitivni deficit. 5. Osobnu higijenu provoditi u dogovoru s pacijentom. Utrljati losion u kožu po završenom kupanju. 35. Oprati toraks pacijenta. 1. 6. 24. Oprati perianalnu regiju pacijentu.. Kupanje provesti u kadi u sjedećem položaju. Osigurati i objasniti položaj zvona ako bolesnik ostaje sam u kupaonici. 5. 20. Pacijenta s amputiranim ekstremitetom poticati da promatra bataljak. Pribor postavljati uvijek na isti način. Davati jednostavne upute. 1. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 54 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 2. 3. 25. 32. Dogovoriti druge načine poziva u pomoć. 31. 4. televizija. 30. Obavljati aktivnosti uvijek u isto vrijeme. 34. 26. 28. Opisati gdje se što nalazi u kupaonici (potreban pribor i zvono . 3. Izbjegavati sve što bi bolesniku moglo odvući pažnju: drugi bolesnici u sobi. Okolinu učiniti sigurnom za obavljanje aktivnosti: sprječavanje pada. Dogovoriti stupanj samostalnosti i razinu pomoći prilikom higijene. Potreban pribor i pomagala staviti unutar vidnog polja.indd 54 14. Osigurati privatnost. 33. Ne koristiti grube trljačice i ručnike. Urediti nokte na nogama. Dogovoriti način pozivanja.SESTRINSKE DIJAGNOZE 19. Presvući krevet nakon kupanja. radio.. Koristiti regenerator nakon pranja kose.3. 6.

6. 7. Pacijent primjenjuje postupke za sigurno provođenje aktivnosti osobne higijene bez komplikacija. mogući iShodi / eValuacija 1. sprječavanje pada bolesnika u kadi: neklizajući podlošci. razumije zašto mu se pomaže. Pomagati tijekom obavljanja higijene. te traži pomoć medicinske sestre. očuvan je integritet kože. pridržava se jednom rukom za rukohvat u kadi. Pacijent je suh. Pacijent provodi aktivnosti osobne higijene primjereno stupnju samostalnosti: • samostalno pere________________ • traži pomoć za pranje_______________ Pacijent iskazuje zadovoljstvo postignutom razinom samostalnosti. 4. Nakon kupanja protezu vratiti na suhi bataljak.SESTRINSKE DIJAGNOZE 3. 5. sjedalice u kadi. 2. čist. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 55 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Pacijent ne želi sudjelovati u obavljanju osobne higijene.indd 55 14. 4. 3. 5.3.2011 11:08:41 . Okolinu učiniti sigurnom za obavljanje aktivnosti. Pacijent je nezadovoljan razinom pružene pomoći tijekom provođenja osobne higijene. Pacijent primjenjuje potreban pribor i pomagala koja povećavaju stupanj njegove neovisnosti: pere leđa četkom dugog drška.

3. 2. 3. ozljede usne šupljine. Nemogućnost samostalnog žvakanja hrane. mehanička ventilacija. Prikupiti podatke o postojanju boli. Procijeniti sposobnost žvakanja i gutanja hrane. trajna infuzija. 9. demencija… Dijagnostičko terapijski postupci: intravenozna terapija. 5. nazogastrična sonda. „Jako sam umoran. Izjava pacijenta: „Ne mogu samostalno uzeti hranu“. 4. 11. Nemogućnost samostalnog prinošenja hrane ustima. kognitivnom i senzornom deficitu. 4.indd 56 14. amputacija ekstremiteta. Prikupiti podatke o stanju usne šupljine: nedostatak zubi. pareze. 1. Nemogućnost gutanja hrane. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti. 8. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 56 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. gips/udlaga. prisutnost zubne proteze. hemipareze. 7. kontrakture. ALS.Stanje u kojem osoba pokazuje smanjenu sposobnost ili potpunu nemogućnost samostalnog uzimanja hrane i tekućine. deformiteti. 2. 1. 8. 6. Procijeniti stupanj samostalnosti. primjena kisika. ulceracije.3. 3. kvantitativni Bol Smanjeno podnošenje napora Okolinski činitelji Ordinirano mirovanje Nemogućnost samostalnog pripremanja hrane. motorni i kognitivni deficit Dob pacijenta Bolesti i traume lokomotornog sustava: frakture. 10. Senzorni. 9. „Možete li mi pomoći pri hranjenju“. 5. Prikupiti podatke vezane uz nutritivni status i usporediti ih sa sadašnjim stanjem. 5. Nemogućnost samostalnog rezanja hrane ili otvaranja posude s hranom. 7.2011 11:08:41 kritični čimbenici Vodeća obilježja .. 4. 6.. Prikupiti podatke o vizualnom. 2. drenaže… Psihičke bolesti: depresija… Poremećaj svijesti: kvalitativni.SESTRINSKE DIJAGNOZE SMANJENA MOGUĆNOST BRIGE ZA SEBE – HRANJENJE Definicija . ne mogu jesti“. Procijeniti sposobnost uporabe pomagala pri uzimanju hrane. reumatoidni artritis… Neurološke bolesti: cerebrovaskularni inzult. PrikuPljanje Podataka 1.

Povremeno. Postaviti zaštitnu kompresu ili salvetu pod bradu. Pacijentu ne servirati vilicu i nož uz jelo. 4. Pacijent će povećati stupanj samostalnosti tijekom hranjenja. maslac. Nemogućnost samostalnog rukovanja priborom za jelo. 5. 15. 1. 6.40 minuta za hranjenje pacijenta.40 cm od pacijenta. Posjesti pacijenta na stolicu za stol. Procijeniti stupanj samostalnosti pacijenta. Osigurati__________minuta za hranjenje pacijenta. Biti uz pacijenta tijekom hranjenja. Nemogućnost samostalnog prinošenja čaše ili žlice ustima. paštetu. nadgledati pacijenta tijekom hranjenja. ako ga pacijent primjenjuje. 7. Nemogućnost konzumiranja cjelovitog obroka. Pacijent će pokazati želju i interes za jelom.indd 57 14. 8. 9. Definirati situacije kada pacijent treba pomoć kod jela i pijenja. 19. 7.3. 7. Pacijent će znati i htjeti koristiti potrebna pomagala za hranjenje. Prinijeti pacijentu hranu na poslužavniku i staviti na stolić za serviranje. Pacijent će bez nelagode i ustručavanja tražiti pomoć tijekom hranjenja. 6. Učiniti toaletu usne šupljine prije i poslije uzimanja obroka. te će. Omogućiti ritual prije obroka (molitva).SESTRINSKE DIJAGNOZE 6. 22. Prije obroka namjestiti protetska pomagala: zubnu protezu. 2. 2. Otvoriti pakiranje hrane: namaz. 14. Osigurati hranu odgovarajuće temperature. ciljeVi interVencije 20. 21. Smjestiti pacijenta u odgovarajući postranični položaj. 1. 13. 11. 18. Narezati hranu. svakih 5 minuta. Osigurati 30 . biti sit. naočale. usprkos ograničenjima. Pacijent će samostalno uzimati hranu. Približiti stolić s hranom 30 . Medicinska sestra će pacijenta nahraniti juhom. 10. 8. 16. 10. 3. Pacijent će zadovoljiti potrebu za jelom. a krutu hranu će jesti sam. 12. 17. Pacijent će razumjeti uzroke problema i načine pomoći koji mu se pružaju tijekom hranjenja. 4. Nemogućnost samostalnog korištenja pomagala pri uzimanju hrane. Osigurati mir tijekom konzumiranja obroka. 3. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 57 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Smjestiti pacijenta u odgovarajući položaj: visoki Fowlerov. U slučaju boli primijeniti propisani analgetik 30 minuta prije hranjenja. 9. 5. Nemogućnost uzimanja hrane socijalno prihvatljivim načinom. leće.2011 11:08:41 .

Hranu i pribor stavljati uvijek istim redoslijedom i na isto mjesto. Osigurati obroke u isto vrijeme.2011 11:08:41 . interVencije kod Pacijenta S Poremećajem Vida interVencije kod Pacijenta S kognitiVnom deficitom Procijeniti kognitivni deficit. 3. ne požurivati pacijenta. 27. namazati namaz na kruh. Osigurati dovoljno vremena (________min). naočale. 4. 24. 8. Servirati hranu u primjerenom posuđu: u šalicama. 10. Osigurati mir u vrijeme obroka. Osigurati hranu koja je jednostavna za konzumiranje. poticati samostalnost. 11. 5. Postaviti pacijenta u odgovarajući položaj: sjedeći za stolom. Prepoznati umor i uznemirenost kod pacijenta. hrana . sjedeći u krevetu… 6. Dogovoriti uobičajeni način unosa hrane. Poticati pacijenta da tijekom jela koristi kratke pauze i omogućiti ih.3. Osigurati dovoljno vremena (________min). 7. bočica s dudicom. voditi primjeren razgovor. Oprati ruke pacijentu prije obroka. 1. Opisati hranu bolesniku. Potreban pribor i hranu staviti unutar vidnog polja pacijenta. 9. Oprati ruke pacijentu nakon obroka. bez distraktora koji mogu pacijentu odvlačiti pažnju od obroka. Omogućiti higijenu ruku pacijenta prije obroka. Osigurati privatnost. Osigurati podršku/pomoć ako je potrebno: otvoriti kutijicu s hranom. Nakon hranjenja ostaviti pacijenta još 30 minuta u istom položaju. 2. „tamo“. izrezati meso.SESTRINSKE DIJAGNOZE 23. 4. Poticati pacijenta na urednost. 28.indd 58 14. Omogućiti higijenu ruku pacijenta nakon obroka. 3. Poticati da uzima ili mu davati male zalogaje. plastičnom posuđu. interVencije kod Pacijenta S oštećenim ekStremitetom 1. 2.izbjegavati korištenje izraza „tu“. Opisati gdje se što nalazi na stolu: potreban pribor. 7. Nadzirati pacijenta za vrijeme obroka kako ne bi došlo do aspiracije ili gušenja hranom. „ovdje”. Osigurati ugodnu okolinu za pacijenta. 25. 8. 26. 9. Poticati pacijenta da koristi leće. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 58 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Ne ometati pacijenta prilikom jela. 3. 5. mirnu okolinu. 6. 1. 2. Osigurati dovoljno vremena za hranjenje.

Pacijent pokazuje želju i interes za uzimanjem hrane. 3. Brzo se umori. ali ne pojede svu hranu.2011 11:08:41 . Pacijent izvodi aktivnosti hranjenja primjereno stupnju samostalnosti. Poticati pacijenta da koristi pomagala. Pacijent ne prihvaća pomoć. 5. Podučiti ga korištenju pomagala.SESTRINSKE DIJAGNOZE 4. 8. Pacijent primjenjuje potreban pribor i pomagala.3. razumije problem i prihvaća pomoć medicinske sestre: • samostalno pije iz bočice s dudicom • medicinska sestra mu namaže namaz na kruh. Pacijent nije u mogućnosti povećati stupanj samostalnosti. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 59 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 1. 6.. 6. Osigurati adaptivna pomagala/pribor za povećanje stupnja samostalnosti: tacne s gumom. Pomoći mu koristiti pomagalo. specijalne čaše za piće. 4.indd 59 14. 7. a pacijent jede sam • medicinska sestra ga hrani žlicom Pacijent je sit i zadovoljan. Hranu servirati na način da pacijent ima dovoljno prostora za jelo. ne sudjeluje u hranjenju. 5. mogući iShodi / eValuacija 2. pribor za jelo sa zadebljanim drškama..

3. 2. Pitati pacijenta dolazi li do istjecanja urina pri kašljanju. dizanju predmeta… Provjeriti istjecanje urina iz mokraćnog mjehura pri kašljanju u ležećem. 6. Prikupiti podatke o trudnoći i porodu. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 60 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 2. 5. kihanju. 2. traume zdjelice Operacije prostate Manjak estrogena (menopauza) Dijabetička neuropatija Pretilost Bolesti i ozljede uretre i mokraćnog mjehura Infekcije Trudnoća kritični čimbenici 10.2011 11:08:41 . Istjecanje urina prilikom vježbanja.SESTRINSKE DIJAGNOZE STRES INKONTINENCIJA Definicija – Nekontrolirano mokrenje manjih količina urina (manje od 50 ml) neposredno nakon povećanja intraabdominalnog tlaka. 7. Nedavni gubitak tjelesne težine 11.3. kihanja. 1. urinokultura… Prikupiti podatke o pretilosti pacijenta. povišenom i uspravnom položaju. Prikupiti podatke iz medicinske dokumentacije i od pacijenta o dijagnostičkim postupcima: cistoskopija. dizanja tereta. 6. Istjecanje urina prilikom napora: kašljanja. vježbanu. 8. 5. PrikuPljanje Podataka 1. smijanju. 9. 3. 3. Procijeniti stanje kože perianalne regije. Istjecanje urina prilikom spolnog odnosa. 4. RTG. Slabost sfinktera Vodeća obilježja 1. Višestruki vaginalni porodi Operacije u području zdjelice. UZV. smijanja.indd 60 14. 7. 4. Prikupiti podatke o operativnim zahvatima.

Objasniti pacijentu/ci da povećanje broja vježbi s ciljem ubrzanja rezultata može pogoršati inkontinenciju: rezultati se očekuju nakon 4 . Pacijent će uspostaviti kontrolu nad eliminacijom urina za vrijeme kašljanja i kihanja. 9. Održavati redovitu eliminaciju stolice. 4. 3. mokrenje… 12.2011 11:08:41 . 4. dizanje tereta. 3. Poticati pacijenta da provodi intervencije i pohvaliti napredak. 11. 13. 2. Pacijent će razumjeti problem. Osigurati uredan toaletni prostor i poticati njegovo korištenje. 6. vježbe jačanja muskulature cijelog tijela. 14. Poučiti pacijenta važnosti i pravilnom provođenju Kegelovih vježbi – vidi standard. svaki segment vježbe (stezanje/opuštanje) provede kroz 10 sekundi. Objasniti pacijentu/ci da koristiti odjeću (pidžamu) koja se lako skida. Pacijent će provoditi Kegelove vježbe. Unositi tekućinu u organizam prema potrebama i stanju pacijenta.6 tjedana.indd 61 14. 1. prikladnija je odjeća s gumom. 6. omogućiti najudobniji položaj za mokrenje. Smanjiti aktivnosti u kojima se očekuje skakanje. Pacijenta savjetovati da provodi fizičku aktivnost.. Pacijent će prihvatiti svoje stanje i pozitivno misliti o sebi. Uputiti pacijenta/cu da prije provođenja vježbi isprazni mokraćni mjehur. Potaknuti pacijenta/cu da češće urinira kako bi se smanjila količina urina u mokraćnom mjehuru.SESTRINSKE DIJAGNOZE ciljeVi 1. 7. vježbu ponovi 10 puta i tako 3 puta dnevno. trčanje. Smanjiti će se broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina tijekom 24 sata: broj epizoda _____. 15. Voditi evidenciju prometa tekućina: unos tekućine. 2. Namjestiti noćnu posudu kada je potrebno.. 5. njegove uzroke i načine rješavanja.3. interVencije Savjetovati pacijenta/cu da nosi higijenske uloške i redovito mijenja donje rublje. Potaknuti pacijenta/cu na redovito održavanje higijene spolovila. 16. 8. Kod teže pokretnih pacijenata osigurati čistu noćnu posudu uz krevet. 5. 10. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 61 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija.

Pacijent razumije problem. Pacijent je djelomično uspostavio kontrolu nad eliminacijom urina. Pacijent ne sudjeluje u provedbi intervencija. 2. Pacijent ne može uspostaviti kontrolu nad eliminacijom urina. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 62 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. njegove uzroke i načine rješavanja. 5. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija. 7. 3. redovito mijenja uloške. 6. Pacijent prihvaća svoje stanje i pozitivno misli o sebi.2011 11:08:41 .3.indd 62 14. 8.SESTRINSKE DIJAGNOZE mogući iShodi / eValuacija 1. 4. Broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina se nije smanjio. izvještava o nemogućnosti održavanja higijene nakon mikcije. 9. Smanjio se broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina: broj epizoda _______ . Pacijent provodi Kegelove vježbe 3x dnevno.

9. 6. Istjecanje urina bez kontrakcija mjehura.Potpuno i nepredvidljivo istjecanje urina. 3. Prikupiti podatke o stanju kože perianalnog područja. 2. 5.. 6.indd 63 14. 8. 3. predlošci. Nedostatak osjećaja za mokrenje. njenom uzroku i mogućnostima rješavanja. Uz pomoć pomagala biti će uspostavljena kontrola nad eliminacijom urina.2011 11:08:42 . 2. vaganje pelena. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija. 7.SESTRINSKE DIJAGNOZE TOTALNA INKONTINENCIJA Definicija . 1. Pacijent će biti suh i izražavati će udobnost. Koža perianalnog područja će biti neoštećena i čista. Operativni zahvati u području zdjelice Traume i tumori mozga Cerebrovaskularni inzult Multipla skleroza Parkinsonova bolest Dijabetička neuropatija Traume i tumori kralježnice Infekcije Kongenitalna oštećenja Kontinuirano i nekontrolirano istjecanje urina. 4. Prema individualnoj procjeni. Prikupiti podatke o bolestima: kroničnim. Prikupiti podatke o traumi i operativnim zahvatima u području zdjelice. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 63 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 1.. 2. 1. 2. mokrenje. njegove uzroke i mogućnosti rješavanja. Pacijent će razumjeti problem. 5. 4. PrikuPljanje Podataka 1. 1. neurološkim. Voditi evidenciju prometa tekućine: unos tekućine. Prikupiti podatke o učestalosti i količini izlučenog urina. Pacijent će prihvatiti svoje stanje i pozitivno misliti o sebi. kondom kateteri) 3..3. 5. 3. kritični čimbenici Vodeća obilježja ciljeVi interVencije Poučiti pacijenta o totalnoj inkontinenciji. 4. 3. primjena programa kontrole nad inkontinencijom: • primjena jednokratnih kateterizacija • trajna kateterizacija • primjena pomagala (pelene. ulošci. 2. Pitati pacijenta ima li podražaj na mokrenje..

5. ali je uzrujan i ljut te odbija pomoć. njegove uzroke i mogućnosti rješavanja. 20. Ukoliko se bolesniku postavi trajni kateter dijagnoza se mijenja u „Visok rizik za infekciju. Uspostavljena je kontrola nad eliminacijom urina trajnom kateterizacijom. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 64 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 9. Pacijent prihvaća svoje stanje i pozitivno misliti o sebi. Potaknuti pacijenta da odlazi na toalet u pravilnim vremenskim razmacima. Potaknuti pacijenta da redovito održava higijenu spolovila. 7. Savjetovati pacijentu da koristi odjeću (pidžamu) koja se lako skida. Tijekom noći pacijenta probuditi kako bi mokrio. 8. Pomoći ili oprati pacijentu ruke. Teže pokretnim pacijentima osigurati noćnu posudu uz krevet. pacijent razumije svoje stanje.. 10. 9. 22. Pacijent je suh i izražava udobnost. Postaviti noćnu posudu. 25. 15. 23. Poticati pacijenta da provodi intervencije i pohvaliti napredak. Muške pacijente uputiti u korištenje kondom katetera. 18. 8.2011 11:08:42 . 16. 11. 2. 12. Pacijent ne prihvaća svoje stanje te ne sudjeluje u provođenju intervencija. kondom kateter. iza 19 sati.SESTRINSKE DIJAGNOZE 4. Cilj je djelomično ostvaren. 4. Savjetovati pacijentu da uz sebe uvijek ima rezervnu odjeću. prikladnija je odjeća s gumom. Perianalnu regiju. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija. Upozoriti pacijenta da pozove medicinsku sestru / tehničara ako je mokar.indd 64 14.“ mogući iShodi / eValuacija 1.). 14. 6. Savjetovati pacijentu da nosi higijenske uloške i redovito mijenja donje rublje. Izraditi plan unosa tekućine. 21. Upotrebljavati sredstva za zaštitu i njegu kože. Smanjiti unos tekućine u večernjim satima. Kontrolirati higijenu ruku. napraviti „plan“ mokrenja. Pacijent razumije problem. teže pokretnih pacijenata: oprati i posušiti nakon svakog mokrenja. omogućiti najudobniji položaj za mokrenje. 3. 13. 26. 17. odjeću i posteljinu promijeniti. Poučiti pacijenta važnosti pranja ruku. 19. 5.3. 6. 7. Osigurati uredan toaletni prostor i poticati njegovo korištenje. Nakon svake epizode istjecanja mokraće. Zvono staviti na dohvat ruke. Pacijent uspješno koristi pomagala (pelene. Koža perianalnog područja je neoštećena. 24. Koristiti dobro upijajuće pelene ili predloške s indikatorima zasićenja.

12. operacije. Povećan unos tekućine Vodeća obilježja 1. 1.) Prikupiti podatke o dobi pacijenta. Pitati pacijenta kakav podražaj prethodi nekontroliranom mokrenju. PrikuPljanje Podataka 1. 7. 2. 10. 3. 4. 3.2011 11:08:42 ciljeVi . 6.3. 4. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 65 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 13. neočekivan i „nenajavljen“ podražaj na mokrenje. 3. 8.. Tijekom 24 sata biti će potpuna kontrola nad eliminacijom urina. 5.indd 65 14.Nekontrolirano istjecanje urina nedugo nakon jakog podražaja na mokrenje. kronične i neurološke bolesti. kofein Operacije abdomena Nakon postavljanja urinarnog katetera Ozljede i tumori mozga Dijabetička neuropatija Fekalna impakcija kritični čimbenici 1. Prikupiti podatke opisa pojedine epizode inkontinencije. Nekontrolirano mokrenje u svakom položaju. 9. 3. 15. 2. 14. Mokrenje manje od 100 ml. 2. 2. 6. Tijekom noći biti će uspostavljena kontrola nad eliminacijom urina. Smanjen kapacitet mokraćnog mjehura Cerebrovaskularni inzult Ozljeda leđne moždine Parkinsonova bolest Multipla skleroza Hipetrofija prostate Infekcije mokraćnih putova Psihološki čimbenici Alkohol. Nagli.SESTRINSKE DIJAGNOZE URGENTNA INKONTINENCIJA Definicija . Mokrenje češće od svaka dva sata. Prikupiti podatke o bolestima: traume kralježnice.. 4. (Pacijent se žali da ne stiže do toaleta na vrijeme i na nemogućnost odgađanja mokrenja. Česta nikturija. Tijekom 24 sata biti će smanjen broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina. Kontrakcije mokraćnog mjehura na koje pacijent ne može utjecati. 5. 11.

1. 11. Prije vađenja urinarnog katetera zaklamati ga 1 . 16. Savjetovati pacijentu da koristiti odjeću (pidžamu) koja se lako skida. 8. Tijekom noći pacijentu je postavljen kondom kateter.indd 66 . 3. napraviti „plan“ mokrenja. Osigurati uredan toaletni prostor i poticati njegovo korištenje. Kod teže pokretnih pacijenata osigurati noćnu posudu uz krevet. Pacijent razumije problem. 18. Poticati pacijenta da s vremenom pokuša produžiti razmak između dva mokrenja. njegove uzroke i mogućnosti rješavanja. U slučaju trajnog urinarnog katetera zatvoriti kateter svaka 3 . Pacijent je bio suh. Pacijent će sudjelovati u planiranju i provedbi intervencija. prikladnija je odjeća s gumom. 10. Omogućiti najudobniji položaj za mokrenje. Pacijent će prihvatiti svoje stanje i pozitivno misliti o sebi. mokrenje. Voditi evidenciju prometa tekućine: unos tekućine.4 sata. 3. Izraditi plan unosa tekućine. 15. Potaknuti pacijenta na redovito održavanje higijene spolovila.2011 11:08:42 interVencije mogući iShodi / eValuacija SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.SESTRINSKE DIJAGNOZE 4. 2. 19. Prevenirati urinarni infekt.. 14. 8. 5. Muške pacijente uputiti u korištenje kondom katetera. 13. 6. 7. Savjetovati pacijentu da uz sebe uvijek ima rezervnu odjeću. Pomoći prilikom postavljanja noćne posude. 2. 12. 17. Broj nekontroliranih epizoda istjecanja urina je smanjen čestim odlaskom na toalet. Pacijent prihvaća svoje stanje i pozitivno misli o sebi. Postaviti noćnu posudu. Pacijent sudjeluje u planiranju i provedbi intervencija. 1. 6. 5. Pacijent će razumjeti problem. Poučiti pacijenta o inkontinenciji. preporučiti korištenje preko noći. 4. Smanjiti unos tekućine u večernjim satima. 7. Potaknuti pacijenta da odlazi na toalet u pravilnim vremenskim razmacima.3. 4.. uzroku urgentne inkontinencije i mogućnostima rješavanja. nakon 19 sati. Uspostavljena je trajna kontrola nad eliminacijom urina uvođenjem urinarnog katetera. Savjetovati pacijenta da nosi higijenske uloške i redovito mijenja donje rublje. 6. Poticati pacijenta da provodi intervencije i pohvaliti napredak. Ima nisko samopoštovanje Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 66 14. 20. 9.3 sata. Pacijent ne prihvaća svoje stanje i ne sudjeluje u provođenju intervencija. 5. njegove uzroke i mogućnosti rješavanja.

herpes zoster. aktivnost. psihičke bolesti • anemija • poremećaj prehrane: pretilost. malnutricija • upalni procesi dermalno . sistemne bolesti.SESTRINSKE DIJAGNOZE VISOK RIZIK ZA DEKUBITUS Definicija . oralne proteze • NPO status . trenje i razvlačenje Učiniti fizikalni pregled s posebnim osvrtom na predilekcijska mjesta. prehrana. tumori. sklerodermija • metaboličke i endokrine bolesti: hepatitis. vlažnost.2011 11:08:42 . PrikuPljanje Podataka 1. dijagnostički postupak • uporaba fiksatora i ortopedskih pomagala • primjena gipsanih udlaga. AIDS. 6. Procijeniti rizik za nastanak dekubitusa . 8. Procijeniti pacijentovu sposobnost usvajanja novih znanja. plućne. otopina • dugotrajna primjena urinarnog katetera.3. Medicinska stanja / bolesti • Nedovoljna/smanjena tkivna cirkulacija • kronične bolesti: dijabetes melitus. folikulitis. Procijeniti mogućnost samozbrinjavanja. ciroza. kontaktnih leća. hematokrit. virusne ili gljivične infekcije: impetigo. Lijekovi / terapijski postupci • sedacija. kardiovaskularne. kirurški zahvat. bubrežno zatajenje. endotrahealnog tubusa. 9.indd 67 14. nazogastrične sonde. serumski albumin. pokretljivost. 3. celulitis.ništa per os Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 67 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Prikupiti podatke o medicinskim dijagnozama. magnezij. 1. atletsko stopalo.epidermalnih sveza • autoimune bolesti: lupus erithematosus. 4.Braden skala (Braden Q za pedijatriju): senzorna percepcija.Prisutnost mnogostrukih vanjskih i unutarnjih čimbenika rizika za oštećenje tkiva. 2. 7. 5. Prikupiti podatke o socioekonomskom statusu pacijenta. Procijeniti pacijentovo razumijevanje novonastale situacije. prevoja. Prikupiti podatke o ranijim oštećenjima kože. traka. Prikupiti podatke o laboratorijskim pokazateljima: hemoglobin. smanjena pokretnost 2. kritični čimbenici bolesti štitnjače • bakterijske. fosfor.

11. Osobni • bol. prehrambene. Procjenjivat postojanje čimbenika rizika za dekubitus . Osigurati optimalnu hidraciju pacijenta. 10.sukladno bodovima Braden skale. 3. Vagati pacijenta. interVencije 1. 3. 15. Uvesti u prehranu saplemente: vitamin B i C i ostale nutrijente . Djelovati na rizike čimbenika sukladno bodovima Braden skale. 6.sukladno bodovima (Braden skala). Pratiti znakove i simptome hidracije: CVT. 8. 2. vezane na odmor i spavanje) starija životna dob ciljeVi 1. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 68 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. specifičnu težinu urina i stanje sluznice usne šupljine.SESTRINSKE DIJAGNOZE 3.Braden skala (Braden Q) dva puta tjedno. 4. 2. Održavati higijenu kreveta i posteljnog rublja. Pacijent će sukladno svojim sposobnostima sudjelovati u provođenju mjera prevencije nastanka dekubitusa. Održavati higijenu kože . Upisati rizike čimbenika sukladno broju bodova Braden skale. vlaga • kemijski štetne tvari / sastojci 4.indd 68 14. umor.Braden skala (Braden Q). 13.3. Pacijentova koža će ostati intaktna. Procjenjivat postojanje čimbenika rizika za dekubitus . prilikom promjene stanja pacijenta. nedostatak motivacije • • • kognitivni / senzorni / motorički deficit neadekvatne osobne navike (higijenske. Izraditi algoritam mijenjanja položaja pacijenta sukladno bodovima Braden skale. 12.prema standardu. Pacijent i obitelj će znati nabrojiti i primijeniti mjere prevencije nastanka dekubitusa.2011 11:08:42 . odrediti učestalost ponovne procjene na Braden (Braden Q) skali. diurezu. Dokumentirati ranija oštećenja kože i sadašnje stanje. 9. integritet kože će biti očuvan. Kontrolirati serumski albumin. Pojačati unos bjelančevina i ugljikohidrata . 5. Nadzirati pojavu edema. 7. 14. 16. Okolinski • iritacija tkiva djelovanjem čimbenika iz okoline • izloženost izlučevinama • radijacija / opekline od sunca • temperatura.

Položaj u krevetu mijenjati podizanjem pacijenta. Podložiti jastuke pod podlaktice. 1. Pacijent i obitelj nabrajaju i pokazuju mjere prevencije nastanka dekubitusa prvog stupnja. 19. Podučiti pacijenta samostalnosti promjene položaja tijela u krevetu koristeći trapez. 27. 24. 37. Koristiti antidekubitalne madrace i jastuke koji umanjuju pritisak: punjene pjenom. 6. Educirati pacijenta i obitelj o mjerama prevencije oštećenja kože. Posjesti pacijenta u stolicu. Nema crvenila i drugih oštećenja. Pacijent sudjeluje u mjerama prevencije dekubitusa – nabrojiti ih. 28. Provoditi vježbe cirkulacije. Podložiti jastuke pod potkoljenice. Provoditi aktivne vježbe ekstremiteta. Poticati pacijenta na ustajanje i kretanje. vodom ili gelom. Educirati pacijenta i obitelj o čimbenicima koji uzrokuju oštećenje kože i nastanak dekubitusa. 36. 39. 29. Mijenjati položaj pacijenta u krevetu svakih 1 sat. 35. Mijenjati položaj pacijenta u krevetu svakih 2 sata.indd 69 14.SESTRINSKE DIJAGNOZE 17. 21. Ograničiti podizanje pacijenta u visoki Fowlerov položaj do 30 minuta u jednom postupku. 33. 3. Pomoći pri hodanju. Primijeniti niski Fowlerov položaj i ležeći bočni s podignutim uzglavljem za 30 stupnjeva.3. 40. 30. 34. Podložiti jastuke između koljena. 18.2011 11:08:42 mogući iShodi/ eValuacija . 25. 23. Primijeniti propisana sredstva protiv boli. Pacijent nabraja znakove i simptome oštećenja kože prvog stupnja. rukohvate na stolici ili ogradice. Stimulirati cirkulaciju „čupkanjem“ kože oko ugroženog područja. 5. 32. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 69 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Pacijentova koža je očuvanog integriteta. Educirati pacijenta o važnosti svakodnevne fizičke aktivnosti u očuvanju cirkulacije. 26. Prisutni su simptomi i znaci dekubitusa prvog stupnja. Osigurati potreban broj osoblja. 2. 4. 22. Podložiti jastuke pod leđa. 20. ne povlačenjem. Pacijent i obitelj nisu usvojili znanja o mjerama prevencije dekubitusa. Provoditi pasivne vježbe ekstremiteta. 38. Pojačati učestalost izmjene položaja na ______ sati. 31. zrakom.

7. Primjena imunosupresiva 4. Prikupiti podatke o stupnju pokretljivosti. Dugotrajna primjena antibiotika. Prikupiti podatke o vrsti i intenzitetu boli. 8.izgled. kateter. crvenilo.indd 70 14. edem.2011 11:08:42 . PrikuPljanje Podataka: 1. 5. rana.senzornom deficitu. Prikupiti podatke o kognitivno . Lijekovi / medicinski postupci: 1. 9. Procijeniti stupanj svijesti. Učiniti fizikalni pregled i procijeniti stanje postojećih oštećenja na koži i sluznicama. (stanje dekubitusa. 6. 2. ET tubus ili trahealna kanila. Izmjeriti vitalne znakove. I.leukopenija • trudnoća .Stanje u kojem je pacijent izložen riziku nastanka infekcije uzrokovane patogenim mikroorganizmima koji potječu iz endogenog i/ili egzogenog izvora.3. kritični čimbenici: Medicinska stanja / bolesti: • kronične bolesti • poremećaj prehrane • oslabljen imunološki sustav . Prikupiti podatke o aktualnoj terapiji i liječenju. Postojanje ulaznog mjesta za mikroorganizme: • intravenski/arterijski kateter • kirurški zahvat • drenaža • fiksator • dijaliza • endotrahealna intubacija • urinarni kateter • stome 2. sekreciju.mogućnost puknuća amnionske membrane 2.SESTRINSKE DIJAGNOZE VISOK RIZIK ZA INFEKCIJU Definicija . bol). Kemoterapija 3. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 70 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. Prikupiti podatke o mogućim izvorima infekcija. 4. gastrične sonde i stome. centralni venski ili arterijski kateter. drenovi. kirurške incizije . Procijeniti druge faktore rizika: urinarni kateter.V. 1. 3.

bez crvenila i purulentne sekrecije • uzorci prikupljeni i poslani na bakteriološku analizu će ostati sterilni 2. Mjeriti vitalne znakove (tjelesnu temperaturu afebrilnim pacijentima mjeriti dva puta dnevno.3. 2. Osobni / Okolinski : • dugotrajna hospitalizacija. 3. demonstrirati će pravilnu tehniku pranja ruku. Pacijent će usvojiti znanja o načinu prijenosa i postupcima sprečavanja infekcije.SESTRINSKE DIJAGNOZE 3. radijacija) 4. 7. Urin iz urinarnog katetera poslati na bakteriološku analizu. Vrh urinarnog katetera nakon promjene poslati na bakteriološku analizu.2011 11:08:42 . • laboratorijski nalazi (leukociti. Bronhalni sekret poslati na bakteriološku analizu. Poslati urin na bakteriološku analizu prije uvođenja urinarnog katetera. interVencije 1. Pratiti promjene vrijednosti laboratorijskih nalaza i izvijestiti o njima. Učiniti brisove: • • • operativne rane vrha endovenoznog katetera mjesta insercije katetera Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 71 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 36 . bronhalni sekret će biti proziran i bez mirisa • urin će biti makroskopski čist. svjetlo žute boje. 3. 6. Pratiti izgled izlučevina. Pacijent će znati prepoznati znakove i simptome infekcije. (temp.37°C). 4. bez mirisa i sedimenta • ubodna mjesta intravaskularnih katetera će biti bez znakova infekcije • rana i mjesta incizije će ostati čista. • neupućenost – nedostatak znanja o prijenosu infekcija • loše higijenske navike • oštećenje tkiva (opekline. • kontakt s infektivnim tvarima/materijalima. 8. nezrelost imunološkog sustava svježa umbilikalna rana nedostatna imunizacija mogući ciljeVi Tijekom hospitalizacije neće biti simptoma niti znakova infekcije: • pacijent će biti afebrilan. ugrizi životinja. 5. Dobni : • nedostatna stečena imunost • • • 1. te izvijestiti o svakom porastu iznad 37°C).indd 71 14. SE) će biti unutar referentnih vrijednosti • pacijent neće imati pojačanu sekreciju iz dišnih putova.

19. Obući zaštitne rukavice prema standardu. 26. 20. Održavati setove i instrumente prema standardnoj operativnoj proceduri (SOP). 16. 13. Prikupiti i poslati uzorke za analizu prema pisanoj odredbi liječnika (urin. 23. 10. 21. • ogrtač. 11. rastresanje posteljnog rublja. Aspiracija dišnoga puta prema standardu. Ograničiti širenje mikroorganizama u okolinu zrakom (prašina. Održavati optimalne mikroklimatske uvjete 33. 29. Održavati higijenu ruku prema standardu. NG sonda i prema standardu 31. Njega i previjanje stoma prema standardu. Njega i. Zbrinuti infektivni i oštri materijal prema standardnoj operativnoj proceduri (SOP). ET tubusa. Pratiti pojavu simptoma i znakova infekcije. održavanje filtera klima-uređaja i sl). Održavati higijenu prostora prema standardnoj operativnoj proceduri (SOP). • naočale. Provoditi mjere sprečavanja respiratornih postoperativnih komplikacija: • Provoditi vježbe disanja • Provoditi vježbe iskašljavanja • Provoditi aktivne i pasivne vježbe ekstremiteta • Mijenjati drenažne položaje 32. Pomoći oprati ruke pacijentu.SESTRINSKE DIJAGNOZE 9. Primijeniti mjere izolacije pacijenata prema standardu. drenaža. Aseptično previjanje rana. te evidentirati i izvijestiti o nalazu. • nazuvci za cipele. 17. brisovi i sl.3. 22. Poučiti posjetitelje higijenskom pranju ruku prije kontakta s pacijentom. Održavati drenažne katetere prema standardu.indd 72 14.v. 25. Održavati higijenu perianalne regije nakon eliminacije prema standardu. 30. Provoditi higijenu usne šupljine prema standardu. 27. • maska. Primijeniti antibiotsku profilaksu prema pisanoj odredbi liječnika Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 72 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.). 15. 18. Poučiti posjetitelje ponašanju u uvjetima izolacije. Obući zaštitnu odjeću prema standardu • kapa. krv. 28. sputum. Uvoditi i održavati intravenozne / arterijske katetere prema standardu. urinarnih katetera.2011 11:08:42 . Podučiti pacijenta važnosti održavanja higijene ruku. i arterijalnog katetera. trahealnih kanila. 14. 12. 24.

indd 73 14. iskašljaj je serozan • urin je bistar svjetlo žute boje bez mirisa i sedimenta • nema znakova infekcije na mjestu insercije i. 3. 5. zaudara.v ili i.3. Educirati pacijenta i obitelj: • O čimbenicima rizika za nastanak infekcije • O načinu prijenosa infekcije • O mjerama prevencije infekcije • O ranim simptomima i znakovima infekcije • O zbrinjavanju infektivnog otpada mogući iShodi / eValuacija 1. 4.SESTRINSKE DIJAGNOZE 34. cijeli per primam Pacijent demonstrira pravilnu tehniku pranja ruku Pacijent nabraja simptome infekcije Pacijent nabraja čimbenike rizika za nastanak infekcije Došlo je do pojave infekcije: • operativna rana je crvena. • urin je mutan.a katetera • rana je bez simptoma i znakova infekcije. pacijent se tuži na bol u donjem dijelu trbuha • na mjestu insercije i. bol i pečenje • tjelesna temperatura je_________________°C 2.2011 11:08:42 .v ili i.a katetera pojavilo se crvenilo. Tijekom hospitalizacije nije došlo do pojave infekcije • tjelesna temperatura pacijenta je ______________°C • mikrobakteriološki nalazi uzoraka su sterilni • nema pojačane sekrecije iz dišnih putova. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 73 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. gnojna • mikrobakteriološka analiza uzorka pokazuje prisutnost patogenih mikroorganizama. inflamirana.

7. postoperacijske opstrukcije… Disbalans elektrolita Hemoroidi Osjećaj boli i/ili nelagode pri defekaciji kritični čimbenici: Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 74 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 18..Rizik za izostanak ili smanjenje učestalosti stolice (manje od učestalih navika pojedinca) popraćeno otežanim i / ili nepotpunim pražnjenjem crijeva. Promjena okoline (bolnička sredina) Odsutnost privatnosti Smanjena privatnost Smanjen motilitet probavnog trakta Zatomljivanje osjećaja za defekaciju Smanjena fizička aktivnost Slabost abdominalne muskulature Neadekvatan unos hrane Neadekvatan unos tekućine Dehidracija Smanjen unos prehrambenih vlakana (npr. 7.. 2. 2.. 4.2011 11:08:42 . 6. 3. Prikupiti podatke o stanju perianalne regije. 8. integralne žitarice) Psihički čimbenici Primjena određenih lijekova (hipnotika. lijekova protiv bolova. Prikupiti podatke o uobičajenim navikama vezano uz defekaciju.. 4. Prikupiti podatke o uporabi lijekova i laksativa: opijati. 10. Prikupiti podatke o mogućim neurološkim bolestima: multipla skleroza. 12. 17.) Prekomjerno korištenje laksativa Trudnoća Bolesti debelog crijeva: tumori. Hirsprungova bolest.indd 74 14. 5. Parkinsonova bolest. 16. 14. 13. antacidi na bazi aluminija. antikolinergici. 3. 11. 9. 1. 6.3. Prikupiti podatke o prehrambenim navikama i unosu tekućine. 15. 19.SESTRINSKE DIJAGNOZE VISOK RIZIK ZA OPSTIPACIJU Definicija . Procijeniti razinu pokretljivosti. Prikupiti podatke o posljednjoj defekaciji i karakteristikama stolice. PrikuPljanje Podataka: 1. diuretika. 5.

18. 13. 21. Poticati pacijenta da dnevno unese 1500 . nelagodu. čaj sa šećerom ili saharinom. 15. Postupno povećavati razinu aktivnosti pacijenta sukladno toleranciji napora. 10. Uputiti pacijenta da ne zatomljuje podražaj na defekaciju. kava. Procijeniti pacijenta s ciljem utvrđivanja ranih znakova opstipacije.indd 75 14... integralne žitarice). sjemenke. Omogućiti dostupnost tekućine pacijentu nadohvat ruke. 12. 19. Poticati pacijenta na duboko disanje s uvlačenjem trbuha. 3. Pacijent neće osjećati abdominalnu bol.odizanje zdjelice. ukoliko nije kontraindicirano. 6. Ponuditi pacijentu topli napitak uz doručak: čaj. Savjetovati pacijentu konzumaciju napitaka i namirnica koje potiču defekaciju: suhe šljive. Poticati pacijenta da privlači koljena abdomenu.. 5. ukoliko nije kontraindicirano. 2. Poticati pacijenta na promjene položaja u krevetu. Pacijent će imati redovitu eliminaciju meke. Poticati pacijenta na ustajanje iz kreveta. 5. Poticati pacijenta da dnevno unosi barem 20 g prehrambenih vlakana (npr.2000 ml tekućine. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 75 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 4.. 4.. mineralni napici. Poticati pacijenta da jede 5 . 22.SESTRINSKE DIJAGNOZE ciljeVi 1. 23. Pacijent će znati prepoznati uzroke nastanka opstipacije. punoću crijeva i nelagodu pri defekaciji. te poticati njegovu uporabu. Poštivati pacijentove želje vezano uz konzumiranje tekućine – u skladu s mogućnostima i ukoliko nije kontraindicirano: hladna voda. Uvažavati pacijentove želje vezano uz izbor voća i povrća – u skladu s mogućnostima i ukoliko nije kontraindicirano. Pacijent neće biti opstipiran tijekom hospitalizacije. minimalno 15 . 3. 14. formirane stolice. 7. Osigurati čist i uredan toalet. 9. 11. 20. Pokazati pacijentu toalet i način uporabe. interVencije 1. 16. smokve. Poticati pacijenta da vježba u krevetu .9 voćki dnevno.20 min dnevno. Poticati pacijenta da provodi jednostavne vježbe u skladu sa svojim mogućnostima. 8. Poticati pacijenta na defekaciju sukladno uobičajenim navikama..2011 11:08:42 . Pacijent će znati primjenjivati mjere sprečavanja opstipacije. Poticati pacijenta na redovitu fizičku aktivnost.3. 2. 17. najmanje svaka tri dana. abdukcija i adukcija ruku. Poticati pacijenta da šeće. Pacijentu postaviti zvono na dohvat ruke.

2.3. Osigurati privatnost. nelagodu. 31. 29.kolica. Koristiti zagrijanu noćnu posudu. Svaku defekaciju i karakteristike stolice dokumentirati. mogući iShodi / eValuacija 1. ima eliminaciju meke. 33. 32. 26. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 76 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 28. 27. Postaviti pacijenta u visoki Fowlerov položaj s nogama savijenim u koljenima za defekaciju u krevetu. Ponuditi pacijentu noćnu posudu. Pacijent nije imao stolicu _______ dana. Pacijent ne osjeća abdominalnu bol. formirane stolice tri puta tjedno. Omogućiti pacijentu odlazak na toalet 15 . Pacijent nije opstipiran.nabrojiti ih. Pacijent prepoznaje i primjenjuje mjere sprečavanja opstipacije .SESTRINSKE DIJAGNOZE 24. Omogućiti pacijentu da opere ruke.indd 76 14. Nakon defekacije provjetriti sobu. Oprati pacijentu ruke.20 min nakon obroka. 30. 4. 25. punoću crijeva i nelagodu pri defekaciji. 3. Ponuditi pacijentu sani . posebice nakon doručka.2011 11:08:42 .

antihipertenzivi. 4.niska razina hemoglobina Hipoksija tkiva Vrtoglavica Dehidracija Umor Ortostatska hipotenzija Poremećaj ravnoteže Nesvjestica Hipoglikemija Amputacija Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 77 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.SESTRINSKE DIJAGNOZE VISOK RIZIK ZA OZLJEDE Definicija . npr. 15. 7. 2.3. 12. druge medicinske dijagnoze. pomagala pri kretanju. 14. Prikupiti podatke o vidu. 2. vazodilatatori.2011 11:08:42 . nikotin Smanjena sposobnost orijentacije u prostoru Pothranjenost Glad Lijekovi: sedativi. Prikupiti podatke o kvaliteti osjeta (hladno / toplo). 9. građevinske prepreke Neadekvatna obuća i odjeća Kemijski: otrovi. 5. Prikupiti podatke o sluhu. 9. 4. 3. Procijeniti rizik za ozljede pomoću Morseove skale za ozljede: prethodni padovi. Prikupiti podatke o korištenju lijekova. 16. smetenost. 17. Transport pacijenta Čimbenici u okolini. kofein. PrikuPljanje Podataka 1. 7. 3. nemir…). 13. Prikupiti podatke o mogućnostima signalizacije. 6. Prikupiti podatke o životnim aktivnostima.Visok rizik za ozljede jest prijeteća opasnost od ozljede uslijed interakcije uvjeta u okolini s prilagodbenim i obrambenim mogućnostima pojedinca. 5. 8. (zvono. uporaba telefona. 11. diuretici Promjene u krvnoj slici . mentalni status. Procijeniti postojanje opasnosti u okolini pacijenta. stav/premještanje. alkohol. 10. lijekovi. kontakt hitne pomoći) 8. 10.indd 77 14. 6. Prikupiti podatke o mogućnosti samozbrinjavanja. kritični čimbenici 1. Procijeniti stanje svijesti (orijentiranost. 18.

indd 78 14. 11. 16. Namjestiti pacijentu pomagalo. 17. Pacijent će znati koristiti sigurnosne mjere za sprečavanje ozljeda. Neurološke bolesti Senzorna disfunkcija Smanjena pokretljivost Trudnoća Razvojna dob Ortopedska pomagala Nedostatak spoznaje o ograničenjima Odgovor na kirurški zahvat na sedaciju i anesteziju Pacijent će znati prepoznati faktore koji povećavaju rizik za ozljede. Upoznati pacijenta s nepoznatom okolinom. Omogućiti siguran transport pacijenta: zaštitne ograde. 15. 2.. 7. 2. Pacijent će odabrane preventivne mjere za sprečavanje ozljeda demonstrirati. 24. 1. 8. 20. Preporučiti prikladnu obuću i adekvatna pomagala s gumenim podlogama. štaku. Omogućiti uporabu termometra prilikom kupanja. 25. Omogućiti optimalno osvjetljenje u bolesničkoj sobi. Naučiti pacijenta uporabi ortopedskih pomagala: štap. Označiti rub stuba svijetlom bojom. Objasniti pacijentu da izbjegava podizanje stvari s poda. štap. štake. 9. Objasniti pacijentu da prilikom ustajanja iz kreveta najprije sjedi u krevetu nekoliko minuta a potom ustane iz kreveta pridržavajući se za stolicu. 26. Procijeniti stupanj samostalnosti pacijenta i zajedno s njim izraditi plan dnevne aktivnosti. 22.. 1. 23. vrtoglavicu. Objasniti pacijentu sustav za poziv u pomoć te procijeniti sposobnost pacijenta da ga koristi.3. 3. Objasniti pacijentu nuspojave lijekova koji utječu na budnost. 12. 14. Bolesnički krevet spustiti na optimalnu razinu. 5. Uputiti pacijenta kako koristiti držače za ruke. zakočeni kotači. 21. Upozoriti pacijenta na korištenje slušnog aparata. Osigurati uporabu noćnog svjetla.SESTRINSKE DIJAGNOZE 19. 20. ciljeVi interVencije 19. 3. Poticati pacijenta da traži pomoć tijekom noći. 13. 10. 4. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 78 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. 18.2011 11:08:43 . Pomoći pacijentu prilikom ustajanja. 6. Pomoći pacijentu namjestiti pomagalo.

24. 3. hoda uz zid. 25. Poticati pacijenta da provodi preporučene vježbe. Ukloniti iz prostora u kojem pacijent boravi sve nepotrebne stvari. sagiba se unatoč preporuci da traži pomoć. pozove sestru da odmakne infuzijski stalak.3. Pratiti pacijentovu opću kondiciju. Poticati pacijenta na sudjelovanje u izradi plana održavanja fizičke pokretnosti. 4. traži protuklizajuću podlogu za tuširanje. 31.indd 79 14. zamagli mu se pred očima prilikom uspravljanja iz sagnutog položaja). Pacijent koristi odabrane preventivne mjere za sprečavanje ozljeda. mišićnu snagu i sposobnost obavljanja dnevnih aktivnosti. 5. 29. pridržava se za rub kreveta. 23. pratiti i poticati njihovo izvršavanje. 1. Pomoći u nabavci i primjeni određenih pomoćnih sredstava za kretanje i ostale 27. Pad dokumentirati u sestrinsku dokumentaciju. Pacijent nabraja i prepoznaje faktore koji povećavaju rizik za ozljede (vrti mu se prilikom ustajanja. Pacijent se ne pridržava preporučenih mjera za sprečavanje pada.2011 11:08:43 .opisati. hodalicu ostavlja daleko od kreveta. Savjetovati pacijenta na redovite kontrole vida i sluha. uravnoteženog odmora i aktivnosti. Pacijent koristi sigurnosne mjere za sprečavanje ozljeda.SESTRINSKE DIJAGNOZE 21. Držati vrata otvorena osim za vrijeme trajanja izolacije. Učiniti okolinu sigurnom. Rasporediti namještaj tako da ne smeta pacijentu. Procijeniti činitelje u okolini koji utječu na pacijentovo kretanje i s ukućanima napraviti plan potrebnih promjena. mogući iShodi / eValuacija: 2. 22. Objasniti i pokazati njihovu primjenu. 26. životne aktivnosti. Nadzirati pacijenta kontinuirano ili po pisanom nalogu liječnika. 30. 28. ne silazi s kreveta kada je mokar pod. 33. Pacijent je pao _________________________________. Savjetovati ukućane kako povećati nadzor nad pacijentom. 32. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 79 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.

štap.2011 11:08:43 . hodalica Ne koristi pomagala. kretanje uz pomoć medicinske sestre / tehničara.indd 80 14.3. poteškoće pri uspravljanju tijela) Slab Normalan. nepokretan Zaboravlja ograničenja Orijentiran u odnosu na vlastitu pokretljivost Mentalni status Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 80 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. invalidska kolica DA NE Infuzija 20 0 20 10 0 15 0 Stav / premještanje Oštećenje (nestabilan. mirovanje u krevetu. miruje u krevetu.SESTRINSKE DIJAGNOZE moreSoVa Skala • • • 45 i više bodova: VISOK RIZIK 25 do 44 bodova: UMJEREN RIZIK 0 do 24 bodova: NIZAK RIZIK čimbenik riZika Prethodni padovi oPiS DA NE bodoVi 25 0 15 0 30 15 0 Druge medicinske dijagnoze Pomagala pri kretanju DA NE Namještaj Štake.

Critical Care Nursing.htm http://www. 3. Philadelphia. Pennsylvania. Philadelphia.. P. J.com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index. 10.Louis.. Nursing Care Plans.SESTRINSKE DIJAGNOZE korištena literatura 1. G. Nursing Diagnoses and Intervention. P. Swearingen.. Fontaine. Myers. Puderbaugh Ulrich.Louis. Ackley.. Elsveir Saunders. Fundamental concepts and skills for nursing. 4.... http://www1.. K. 8. Philadelphia. Mosby. St. Springhouse corp.. B. Mosby. J. Nursing Diagnosis Handbook.elsevierhealth. C. Mosby. Hicks Keen. 2004.M... Nursing care planning guides. 6. 1997. L. B. Zagreb: Hrvatska udruga za sestrinsku Edukaciju.Galenes S. http://books. cfm?plan=21 http://www1. J. Smeltzer.. St. North American Nursing Diagnosis Association Nursing diagnoses.com/o/obesity/intro.Louis. St. 3. St.. 2. S.elsevierhealth.. Lippincott. J.hr/books?id=ZCzDj7D4PEYC&pg=PA735&dq=nursing+diagnosis +carpenito+12+edition&hl=hr&ei=K2G7TJWiJ8uNjAfluJm3Aw&sa=X&oi=book_result &ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 2. Kolpp A. Handbook of Nursing Diagnosis. Definitions & Classification 2001 -2002. 2001. Zdrave vijesti (br 14/ Srpanj-Kolovoz/ godina II.com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index. D. cfm?plan=38 http://www. Hudak. Sparks. cfm?plan=37 http://www1.2011 11:08:43 . Lippincott Williams & Wilkins.Gradishar. 11. 9. 2005. Uvod u sestrinske dijagnoze. C. Carpenito. S.wrongdiagnosis. Gallo.3. Nursing Diagnosis Reference Manual.. e-literatura: 1.us. 4. 2003. Weyland Canale.us. Ladwig.M. 12. Critical care nursing-A holistic approach.. str 57). Brunner & Suddarth’s. Philadelphia. Philadelphia. M. L. Gonce Morton.google. USA. Lippincott Williams & Wilkins.us. 2001. L. 5. 7.elsevierhealth.. Zagreb. 2001.. Bare.indd 81 14. 2005.htm Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 81 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.. Gulanick. M. 2010. S.com/sym/dysphagia..com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index. D. 2001. B. M. S. 5..wrongdiagnosis. S. Texbook Of Medical-Surcal Nursing. DeWit C. 6. Taylor. B. 1996.Louis:2001. Saunders. C. Puzas M. Fučkar G.

medicinenet.us.hr/nzl/47/energije.bmi-calculator. html 14.com/ebooks/ NursingDiagnosisApplicationtoClinicalPractice/sid385799.bp.gov/health/public/heart/obesity/lose_wt/bmi_dis. http://www.php 19.docstoc.about.com Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 82 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB.healthscout.htm 24.com/d/dehydration/intro.nhlbi. http://www.com/2009/02/ncp-nursing-diagnosis-imbalanced. http://www.elsevier.com/docs/20049872/NURSING-CARE-PLAN-Deficient-FluidVolume 25. http://www.html http://www.blogspot.SESTRINSKE DIJAGNOZE 7.elsevierhealth.wrongdiagnosis.html 26.com/objects/elr/Ackley/NDH8e/constructor/ careplan_169.com/2009/02/ncp-nursing-diagnosisimbalanced_05.3.wikipedia.org/wiki/Obesity 28.org/wiki/Indeks_tjelesne_mase 27. http://adam.indd 82 14.hr/index.net/waist-to-hip-ratio-calculator/waist-to-hip-ratio-chart. http://www.medicinenet.aafp.nih.html 21. http://www.php?option=com_content&view=article&catid=1:7pitanja&id=1:znate-li-to-je-prekomjerna-tjelesna-tein 12. http://www.com/dehydration/article.htm 23. http://nursingcareplan.html 17.msdlatinamerica. http://www. http://www.2011 11:08:43 .html 15. http://nursingcareplan. http://www. http://coursewareobjects. http://nursing-concept. http://en.blogspot. http://hr.com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index.blogspot. 9.blogspot. http://www1.htm 11. http:// 2. http://www.com/ency/1/003115.htm 13.com/encyclopedia/Swallowing-difficulty.htm 10. http://www.html 18.zzjzpgz.org/afp/20000415/2453.net/bmr-calculator/harris-benedict-equation/ 16.centar-zdravlja. 8.net/clanci/zdravlje-opcenito/12/2045/dehidracija-uzrocisimptomi-i-prevencija/ 22. cfm?plan=04 20. php 29.wikipedia.uppt.htm#tocb http://nursingcareplan.bmi-calculator.blogspot.com/2009/02/nursing-care-plans-with-nursing.com/2009/02/ncp-nursing-diagnosisimbalanced_05.com/obesity_weight_loss/article.

http://nursingcareplan.hr/books?id=ZCzDj7D4PEYC&pg=PA735&dq=nursing+diagnosis +carpenito+12+edition&hl=hr&ei=K2G7TJWiJ8uNjAfluJm3Aw&sa=X&oi=book_result &ct=result&resnum=1&ved=0CCYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 83 SESTRINSKE DIJAGNOZE_KB. http:// www.SESTRINSKE DIJAGNOZE 30.us. http://books.elsevierhealth.html 39.us..blogspot. 37. 33.h. 34.google.com/2009/07/ncp .lifenurses.nursing-diagnosis-ineffective3868. cfm?plan=49http:// 36. www1.Care Deficit mhtml:file://E:\ Self Care Deficit Bathing.3. cfm?plan=08http:// 38..indd 83 14.mht mhtml: file://E:\ Nursing Care Plan: NCP Nursing Diagnosis: Self.com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index. 35.2011 11:08:43 .blogspot. mhtml://Toileting Self – Care Deficit.elsevierhealth. http://nursingcareplan.com/2009/01/ncp-nursing-diagnosis-disturbedsleep.mht 32.mht www1. mhtml: file://E:\ Self Care Deficit Dressing and Grooming.com/nursing-care-plans-for-dementia/ 31.com/MERLIN/Gulanick/Constructor/index.

sestrinska-lista.indd 1 1.2006 12:40:52 .6.

6.sestrinska-lista.indd 2 1.2006 12:41:13 .

indd 3 1.sestrinska-lista.2006 12:41:43 .6.

2006 12:41:47 .indd 4 1.6.sestrinska-lista.

2006 12:41:49 .indd 5 1.6.sestrinska-lista.

2006 12:41:55 .6.indd 6 1.sestrinska-lista.

sestrinska-lista.2006 12:42:00 .6.indd 7 1.

indd 8 1.2006 12:42:22 .sestrinska-lista.6.

2006 12:42:47 .indd 9 1.sestrinska-lista.6.

sestrinska-lista.2006 12:43:04 .indd 10 1.6.

2006 12:43:22 .sestrinska-lista.indd 11 1.6.

sestrinska-lista.indd 12 1.6.2006 12:44:08 .

2006 12:44:59 .indd 13 1.6.sestrinska-lista.

indd 14 1.2006 12:45:22 .sestrinska-lista.6.

sestrinska-lista.indd 15

1.6.2006 12:46:22

sestrinska-lista.indd 16

1.6.2006 12:48:06

sestrinska-lista.indd 17

1.6.2006 12:49:27

6.indd 18 1.sestrinska-lista.2006 12:51:29 .

6.sestrinska-lista.2006 12:53:42 .indd 19 1.

6.sestrinska-lista.indd 20 1.2006 12:54:41 .

sestrinska-lista.6.2006 12:55:41 .indd 21 1.

sestrinska-lista.2006 12:56:42 .6.indd 22 1.

Sestrinska lista se sastoji od vanjskog dijela, na A3 formatu i umetnutih sastavnica.

sestrinska-lista.indd 23

1.6.2006 12:57:44

Ovi podaci moraju biti prikupljeni tijekom 24 sata od prijama pacijenta. Sestrinske dijagnoze, dogovoru s pacijentom.

Plan zdravstvene njege

6a Lista provedenih sestrinskih postupaka

Evidencija ordinirane i primijenjene terapije

Procjena bola

sestrinska-lista.indd 24

1.6.2006 12:57:44

Otpusno pismo zdravstvene njege

Poseban prilog:

POSEBNE NAPOMENE Sestrinska lista je obavezna od broja 1 do broja 6 i 6a.

Korištena literatura za izradu sestrinske liste:

sestrinska-lista.indd 25

1.6.2006 12:57:45

Tim koji je izradio Sestrinsku listu: sestrinska-lista.6.indd 26 1.2006 12:59:46 .

sestrinska-lista.indd 27 1.6.2006 13:01:52 .

2006 13:04:40 .6.sestrinska-lista.indd 28 1.

indd 1 14. Progresivna njega pacijenta znači njeno maksimalno prilagođavanje potrebama pacijenta. intermedijalna njega 5-6 sati. Nightingale. a time ukazuje i na potrebe za zdravstvenom njegom koju je potrebno pružiti. govorila je još i F. intenzivna njega 10-14 sati. poduzimanje odgovarajućeg liječenja i usmjeravanje njege liječenju. samonjega 1-2 sata (za jednog pacijenta tijekom 24 sata). stupanj . Prema suvremenoj klasifikaciji. ili zasebnim bodovanjem pojedinih čimbenika i izračunavanjem prosječne vrijednosti koja tada predstavlja kategoriju pacijenta. odnosno. stupanj . Zahtjeva pravovremeno primanje pacijenta. • rad stručnog osoblja s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom.poluintenzivna njega (intermedijalna njega) • III. • upotrebu određenih medicinsko-tehničkih zahvata i određene opreme.minimalna njega (obična. Pri kategoriziranju pacijenta autori se koriste s dva pristupa – opisom pojedinih čimbenika karakterističnih za pojedinu kategoriju. 3. smještanje u postelju. 2. težak pacijent je onaj kome je potrebna najveća količina rada u njezi i liječenju. Najčešće se koristi klasifikacija progresivne njege u tri stupnja: • I. Progresivna njega podrazumijeva: • svrstavanje pacijenata u skupine prema stupnju potrebne njege. 5. a ponovni naglasak i velika pozornost organiziranju i pružanju potrebne količine zdravstvene njege pacijentima pridaje se tijekom 50-tih i 60-tih godina dvadesetog stoljeća. Modificirala je podjelu na tri kategorije.intenzivna njega • II.2011 11:28:22 . Utvrđivanje težine stanja pojedinih pacijenata (kategoriziranje pacijenata) pruža brzi uvid u težinu stanja pacijenta na odjelu. prepoznala 5 kategorija pacijenata s obzirom na količinu potrebne njege kroz 24 sata.3. patofiziološkim promjenama u organizmu. 1. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija. modificirana intenzivna njega 7-8 sati. 4. minimalna njega 3-4 sata.SESTRINSKE DIJAGNOZE RAZVRSTAVANJE PACIJENATA U KATEGORIJE OVISNO O POTREBAMA ZA ZDRAVSTVENOM NJEGOM O potrebi kategoriziranja pacijenata ovisno o količini zdravstvene njege koju je potrebno pružiti pacijentu. stupanj . standardna) Warstler je 1972. odnosno broj medicinskih sestara koji je potreban za pružanje odgovarajuće zdravstvene njege.

te se pacijent svrstava u kategoriju 2). pacijenti se razvrstavaju u četiri skupine ovisno o potrebnoj pomoći pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba. Ovisno o pomoći medicinske sestre. terapijski postupci. Pri kategorizaciji. primjena i. u obzir su uzeti i terapijski i dijagnostički postupci. te suportivno edukacijski sustav. ovisno o količini potrebne zdravstvene njege. odnosno broj i kompleksnost intervencija koje ona pruža. Kategorizacija pacijenta iz studije iz San Joaquin uključuje slijedeće parametre – aktivnost. Zbrajaju se vrijednosti za pojedine kategorije i određuje prosječna vrijednost. pokretljivost. Hospital System Study Group (University of Saskatchewan) izradila je kategorizaciju pacijenta koja obuhvaća četiri velike komponente – osobna higijena. nadzor nad pacijentom (praćenje stanja) i pokretnost. Kritični čimbenici su indikatori koji predstavljaju aktivnosti koje najviše utječu na vrijeme utrošeno na pružanje zdravstvene njege. praćenje stanja pacijenta. Orem. kategorizacija pacijenata u četiri kategorije koristi se i pri razvrstavanju pacijenta u primarnoj zdravstvenoj djelatnosti. Odabir kritičnih čimbenika potrebnih za kategorizaciju pacijenata zasniva se na definiciji zdravstvene njege V. održavanje osobne higijene. terapije. potrebno je definirati kritične čimbenike. koja se temelji na ideji samozbrinjavanja. Za svaku od navedenih komponenti. Procjenjuje se stanje pacijenta za pojedini parametar (ukupno 9 parametara) na skali od 1 do 4.2011 11:28:22 . edukacija i savjetovanje. ovisi i količina zdravstvene njege koju medicinska sestra pruža.: najveći broj parametara na skali je procijenjen s 2.SESTRINSKE DIJAGNOZE St. te ovisno o dijagnostičkim i terapijskim postupcima koji se kod pacijenta provode. a kategorija pacijenta se određuje prema broju parametara na skali (npr. djelomično kompenzatorni. Oremova razlikuje tri sustava: kompenzatorni. koja definira ulogu medicinske sestre kao pružanje pomoći pacijentu pri zadovoljavanju četrnaest osnovnih ljudskih potreba. medicinsko tehnički postupci. monitoring pacijenta. te ostalo.3. Dodana su i dva dodatna indikatora: inkontinencija i operativni zahvat. te o pomoći pri dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Pacijenti se svrstavaju u četiri kategorije. Henderson. sukladno potrebama sestrinstva i zdravstva u Republici Hrvatskoj. predloženi su stupnjevi samostalnosti koje određuje medicinska sestra. hranjenje. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija. Pri odabiru kritičnih čimbenika za kategorizaciju pacijenta ovisno o potrebama za zdravstvenom njegom. O potrebnoj pomoći pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba. Kako bi bilo moguće kategorizirati pacijente.indd 2 14. Luke's Hospital u Denveru koristila je kategorizaciju sačinjenu od 30 čimbenika koji se mogu svrstati u 5 kategorija – aktivnosti svakodnevnog života. hranjenje. te definiciji zdravstvene njege D.v.

Rizik za nastanak dekubitusa Rizik za nastanak dekubitusa procjenjuje se pomoću Braden skale. Prema Braden skali: nema rizika (19-23 boda). orijentiran u vremenu i prostoru. Budući da je komunikacija obostrani (dvokanalni) proces.SESTRINSKE DIJAGNOZE Pri kategorizaciji. npr. smješta se u odgovarajuću kategoriju. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara 2. ovisno o njegovoj sposobnosti da primi i razumije usmene i pismene upute. Procjena samostalnosti: higijena. te vrsti znanja koju je potrebno usvojiti – teorijska. odnosno koriste pomagalo. uzeti su slijedeći parametri: 1.2011 11:28:22 . Ovisno o broju bodova na skali. umjeren rizik (25-44 boda). 2. dok pacijent u stanjima predkome i kome. on se procjenjuje pomoću Morseove skale za procjenu rizika za pad. smješta se u 4. 6. praktična. kategorizacija. kategoriju.indd 3 14. 7. Edukacija Kategorija pacijenta ovisi o intenzitetu edukacije koja se provodi. pacijenti se svrstavaju u pojedine kategorije: pacijent koji je pri svijesti. Ovisno o broju bodova..pacijent. ili 4. kao kritični čimbenici. Komunikacija Pacijent je svrstan u pojedinu kategoriju. te vrlo visok rizik (9 i manje bodova). ovisno o potrebi korištenja pomagala. kao i pri svim drugim postupcima (terapijskim i dijagnostičkim). oblačenje. eliminacija Svaka aktivnost se zasebno procjenjuje prema količini pomoći koju medicinska sestra pruža pacijentu. umjeren rizik (13-14 bodova).: pacijent s afazijom (senzornom i motornom. ukoliko postoji rizik za pad. visok rizik (45 i više bodova). 5. 4. pacijenti se svrstavaju u kategorije: nizak rizik (0-24 boda). sjedenje.3. komunikaciju pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba. hranjenje. premještanje i okretanje Aktivnosti se procjenjuju prema količini pomoći koju medicinska sestra pruža pacijentu. ovisno o potrebi korištenja pomagala. 3. smeten pacijent u drugu. visok rizik (10-12 bodova). svrstava se u prvu kategoriju. Fizička aktivnost: hodanje i stajanje.. kategoriju. pacijent se svrstava u prvu kategorija. a ovisi i o uključenosti članova obitelji u edukaciju. pacijenti se smještaju u 1. odnosno koriste pomagalo. U kategoriju 1 smještaju se pacijenti koji su samostalni. procjenjuje se komunikacija medicinska sestra . pacijent s dislalijom (ili nerazumljivog govora) ovisno o intenzitetu dislalije/poteškoće. Rizik za pad Ukoliko ne postoji rizik za pad. te ovisno o komunikaciji sa zdravstvenim i drugim djelatnicima. 3. prisutan rizik (15-18 bodova). Stanje svijesti Ovisno o težini promjene stanja svijesti. pacijent u stuporu u treću. odnosno pacijent – medicinska sestra. u četvrtu kategoriju. U kategoriju 1 smještaju se pacijenti koji su samostalni.

njega centralnog venskog katetera. Ukoliko je pacijent samostalan pri ovim postupcima.SESTRINSKE DIJAGNOZE 8. Specifični postupci u zdravstvenoj njezi Ova kategorija odnosi se na specifične postupke u zdravstvenoj njezi – njega rana. te intenzitetu nadzora koji je potreban po završetku pretrage. a u više kategorije svrstava se ovisno o količini pomoći medicinske sestre koja mu je potrebna. asistiranju pri zahvatu. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija.3.2011 11:28:22 . postupci nisu potrebni). svrstava se u kategoriju 1 (ili ukoliko ovi 9. Terapijski postupci Pacijenti su kategorizirani ovisno o vrsti i učestalosti terapije koja se kod njih primjenjuje. kolostoma. specifičnosti pri eliminaciji – eliminacija putem stoma (nefrostoma. Dijagnostički postupci Kategorija pacijenta ovisi o dijagnostičkom postupku koji će se provoditi kod pacijenta – ovisi o vrsti pripreme koja je potrebna (fizička/psihička). potrebnoj pratnji medicinske sestre. drenaže. 11. 10. Vitalni znakovi Kategorija pacijenta ovisi o učestalosti kojom se procjenjuju vitalni znakovi kod pacijenta (veći broj mjerenja označava višu kategoriju pacijenta). katetera. ileostoma). aspiraciju bronhalnog stabla.indd 4 14.

64 Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija.indd 5 14.3.53 54 .2011 11:28:23 .SESTRINSKE DIJAGNOZE KATEGORIZACIJA PACIJENTA KATEGORIJA 1 2 3 4 BROJ BODOVA 16 .40 41 .26 27 .

2011 11:28:23 . Najmanji broj bodova koji pacijent može ostvariti je 16. za potrebe sestrinstva u Republici Hrvatskoj u periodu od srpnja do listopada 2005.SESTRINSKE DIJAGNOZE Medicinska sestra svakodnevno procjenjuje stanje pacijenta prema navedenim čimbenicima. U istraživanje/kategoriziranje uključeno je 629 pacijenata. Kardiologiji KBC Zagreb. radna grupa može preporučiti vrijeme potrebno za zbrinjavanje jednog pacijenta u pojedinoj kategoriji tijekom 24 sata: • samonjega 1-2 sata.. svaka kategorija se zasebno boduje (broj bodova za pojedini čimbenik jednak je kategoriji u koju je pacijent svrstan – kategorija 2 iznosi 2 boda) i izračunava ukupan broj bodova. Ovisno o ukupnom broju bodova. Hemodijalizi Sveučilišne klinike “Vuk Vrhovec”. • minimalna njega 3-5 sati. Internoj djelatnosti OB “Tomislav Bardek”. određuje se kategorija u koju će pacijent biti svrstan. te ga. Prilozi: • Opis čimbenika kategorizacije • Tablica za kategorizaciju pacijenata • Rezultati pilot istraživanja • Grafički prikaz pilot istraživanja Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija. u slučaju da je stanje pacijenta u svakoj kategoriji procijenjeno s 1. koji su liječeni na Internoj klinici KB Merkur. Pri tome. Specijalnoj bolnici za plućne bolesti Rockfellerova. a najveći broj bodova koji pacijent može ostvariti je 64. Abdominalnoj kirurgiji KB Dubrava. ovisno o njegovim potrebama. u slučaju da je u svakoj kategoriji stanje pacijenta procijenjeno s 4. Na temelju pilot istraživanja.3. za kategoriju 2 raspon bodova je 14. svrstava u određenu kategoriju na skali od 1 do 4. modificirali smo pravilnu raspodjelu. • intenzivna njega 10 i više sati. Pri podjeli broja bodova u kategorije. Koprivnica. pri tom smo uzeli u obzir činjenicu da se najveći broj hospitaliziranih pacijenta nalazi u kategorijama 2 i 3. Stoga je za kategorije 1 i 4 mogući raspon bodova 11. provedeno je pilot istraživanje. • intermedijalna njega 6-9 sati.indd 6 14. Koristeći se Kategorizacijom pacijenata izrađenom za kategoriziranje pacijenta u stacionarnim ustanovama (bolnicama). Pulmološkom odjelu Klinike za plućne bolesti Jordanovac. a za kategoriju 3 raspon bodova je 13.

indd 7 14.3.2011 11:28:23 .SESTRINSKE DIJAGNOZE Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija.

indd 8 14.2011 11:28:24 .3.SESTRINSKE DIJAGNOZE Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija.

SESTRINSKE DIJAGNOZE PRIMJER KATEGORIJA 1 2 3 4 BROJ BODOVA 16 .2011 11:28:24 .3.40 41 .64 Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija.indd 9 14.53 54 .26 27 .

indd 10 14.SESTRINSKE DIJAGNOZE Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija.3.2011 11:28:24 .

4 28.5 5.2011 11:28:24 . BROJ PACIJENATA 342 176 79 32 % 54. IV.indd 11 14. Uzorak je bio slučajan.1 dana. Iz navedenih rezultata moguće je kvalitetno izraditi potrebe za medicinskim sestrama po pojedinim djelatnostima i odjelima.SESTRINSKE DIJAGNOZE REZULTATI PILOT ISTRAŽIVANJA Primjena predložene kategorizacije pacijenata Istraživanje je provedeno u 7 zdravstvenih ustanova. Kategorizirani su svi zatečeni pacijenti u razdoblju od 10 KATEGORIJA I. II. III. sistematizaciju sestrinske službe. • kliničkim bolnicama • općim bolnicama • specijalnim bolnicama Obuhvaćene su slijedeće specijalnosti: • Opća interna • Kardiologija • Pulmologija • Hematologija • Nefrologija s hemodijalizom • Neurologija • Kirurgija • Jedinica intenzivnog liječenja interne • Jedinica intenzivnog liječenja kirurgije • Jedinica intenzivne njege Obrađeno je 629 pacijenata. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija. tj.8 12. Razvrstavanje pacijenata u kategorije obavljeno je prema potrebama za zdravstvenom njegom s čimbenicima kategorije koje je izradila radna grupa Komore (Povjerenstvo).3.

SESTRINSKE DIJAGNOZE Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija.2011 11:28:24 .indd 12 14.3.

mentor za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu Vesna Stužić. Zagreb. vms.L. S. 1996. Bern. mentor za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu Nada Hrdan. Čukljek.SESTRINSKE DIJAGNOZE LITERATURA: 1. vms. 6.. Management systems for nursing service staffing. vms. Rockville. Aspen Publications. 2005. 7-9 April 2005.. vms. Verlag Hans Huber. M. 7. mentor za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu Ana Ljubas. mentor za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu Slavica Šepec.indd 13 14. glavna sestra Kardiološke klinike KBC Rebro. 2005. glavna sestra Dijalize i nefrologije Klinike za dijabetes “Vuk Vrhovec”. glavna sestra odjela Klinike za plućne bolesti Jordanovac. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. Članovi radne grupe: • • • • • • • • Zvjezdana Beštek-Smajilović. mentor za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu Snježana Čukljek. glavna sestra Interne klinike KB Merkur. Proces zdravstvene njege. glavna sestra odjela Abdominalne kirurgije Kliničke bolnice Dubrava. 1983. vms.2011 11:28:24 . Software solution for recording patients care category. vms. Zagreb. HUSE i HUMS. 2003.Međunarodna klasifikacija sestrinske prakse. Henderson. Bled. prof.3. Proceedings of the 5th ACENDIO conference. nastavnik u školi za medicinske sestre u Koprivnici Ružica Gračak. 1992. Zdravstveno veleučilište. 2. Pikec. vms. G.. Zagreb. vms. Planinc. V. 3. 1994. Fučkar. 5. mentor za zdravstvenu njegu na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija. Slavec. predavač na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu Ružica Evačić.BETA 2 . glavna sestra Interne djelatnosti Opće bolnice “Tomislav Bardek” u Koprivnici. Hanson. Osnove zdravstvene njege. glavna sestra Specijalne bolnice za plućne bolesti Rockfellerova. Osnovna načela zdravstvene njege. Fučkar. N. HUSE. S.. Uvod u sestrinske dijagnoze. G. 4. ICNP. R.

2011 11:28:25 .indd 14 14.3.SESTRINSKE DIJAGNOZE BILJEŠKE Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija.

SESTRINSKE DIJAGNOZE BILJEŠKE Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija.3.indd 15 14.2011 11:28:25 .

2011 11:28:25 .SESTRINSKE DIJAGNOZE BILJEŠKE Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija.3.indd 16 14.

3.indd 17 14.SESTRINSKE DIJAGNOZE BILJEŠKE Hrvatska Komora Medicinskih Sestara kategorizacija.2011 11:28:25 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->