Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 4. 6. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.516

[TA JE KELJMENDI RADON^I]U
2. strana

CRNA LISTA SAD-a

Republika Srpska i Sjevernoatlantski savez

NI NATO NE GARANTUJE MIR
7. strana

[efovi dr`ava regije na samitu UNESCO-a u Mostaru

VRIJEME OBNOVE POVJERENJA
2-3. strana

DANAS PRILOG

Pobjeda ne `eli raskid s Ve{ovi}em

Raoni} usamljen u zahtjevima
^lan Odbora direktora Boris Raoni} je tra`io prekid saradnje s bh. knji`evnikom, “jer promovi{e govor mr`nje” 6. strana

Sru{io se putni~ki avion u Nigeriji

POGINULO
15. strana

153 LJUDI

U @I@I
Crna lista SAD-a

2

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

[efovi dr`ava regije na samit

[TA JE KELJMENDI RADON^I]U
Keljmendi je prvi evropski narko-bos na crnoj listi SAD-a, a izvori iz Interpola tvrde da su i Darko [ari} i ostali kriminalci iz regiona za njega tek igra~i malog kalibra
“Vidite, godinama je policija pratila stvarno pogre{ne ljude. Mo`da je taj nesretni Keljmendi sitni kriminalac, ali neko se pametno sjetio da prije dvije godine prislu{kiva~e okrene i ka drugome i tako je uhva}en Turkovi}.” Ovako je Fahrudin Radon~i} - utemeljitelj Avaza, osniva~ SBB-a, a zahvaljuju}i Zlatku Lagumd`iji, lideru SDP-a, budu}i ministar sigurnosti BiH - govorio u septembru pro{le godine za magazin Start. ma, ugro`avanjem sigurnosti, pranjem novca, utajom poreza, trgovinom ljudima... Jer, on u regionu (prije svega u BiH i Crnoj Gori) ima podr{ku raznih slu`bi, medija, i, na`alost, politi~ara. Naime, nakon {to je izvje{taj o Keljmendiju prezentiran u Lionu bila je dogovorena zajedni~ka akcija policija u regionu, koji ma su se pri dru `i le i ne ke evropske i me|unarodne agencije za borbu protiv organiziranog kriminala, no jedan od u~esnika je i izvje{taj i sve ono {to je dogovoreno prenio Radon~i}u, prije nego {to je ijedna policijska agencija obavije{tena o tome. Uslijedio je niz dobro osmi{ljenih afera, realiziranih preko Avaza, nakon ~ega je dogovor iz Liona skoro pa potpuno sprije~en tako da Keljmendi u BiH do sada nije procesuiran. Iz istraga ko-

VRIJEME OBNOVE
Prihva}anjem Deklaracije o vjerskom i kulturno-povijesnom naslije|u kao temelju sna`nije suradnje me|u dr`avama, ju~er je u Mostaru zavr{en 10. UNESCO-ov samit {efova dr`ava i ministara deset zemalja jugoisto~ne Europe. U Deklaraciji se poziva na unaprje|enje zakonodavstva kako bi se bolje za{titilo kulturno-povijesno naslije|e te inzistira na razmjeni znanja, s ciljem ja~anja pluralizma i stvaranja sklada u multikulturalnim dru{tvima regije. Tako|er, navodi se kako }e zemlje potpisnice biti posve}ene njegovanju mira, razumijevanja, povjerenja i suradnje u jugoisto~noj Europi. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, doma}in samita, izjavio je kako je sastanak u Mostaru bio iznimno uspje{an te kako ovakvi skupovi slu`e za produbljivanje suradnje, ne samo na podru~ju kulture i o~uvanja povijesnog naslije|a nego i za bolje ukupno povezivanje. - Usaglasili smo stajali{te da vjersko i kulturno-povijesno naslije|e mogu imati zna~ajnu ulogu u produbljivanju prijateljskih veza me|u dr`avama na{e regije, kazao je Izetbegovi}.

POVJERENJA
Doma}in samita predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} istakao je kako je usagla{eno stajali{te da vjersko i kulturno-povijesno naslije|e mogu imati zna~ajnu ulogu u produbljivanju prijateljskih veza me|u dr`avama na{e regije Josipovi} i Nikoli} nisu do{li
trebaju biti prisutni na ovakvim doga|ajima, gdje u duhu tolerancije razgovaramo o obnovi i za{titi spomenika koji ne pripadaju niti jednom pojedincu, nego cijelom ~ovje~anstvu. Svatko od nas u svojim zemljama o~ekuje i raduje se obnovi spomenika koji su dio svjetskog kulturnoga naslije|a. Takvi spomenici se nalaze diljem na{ih zemalja. Smatram da je jako va`na obnova spomenika i dobara koja su dio svjetskoga kulturnoga naslije|a na Kosovu. Nije shvatljivo i nije u skladu sa suvremenim mentalitetom da predstavnici Kosova nisu ovdje na ovom skupu s nama, rekao je Topi. Srbijanski ministar kulture Predrag Markovi} je, pak, rekao kako postoji precizan dogovor na koji na~in Kosovo mo`e biti predstavljeno na me|unarodnim skupovima.

Vo|e narko-kartela
“Taj nesretni Keljmendi” i “sitni kriminalac” od petka, prvog , juna, nalazi se na ameri~koj crnoj listi, koju je potpisao predsjednik Barack Obama. Na ovoj listi najve}ih narko-bosova u svijetu do sada je bilo 97 osoba, a, uz Keljmendija, dodati su jo{

Pitanje Kosova
Predsjednik Albanije Bamir Topi je, pak, rekao kako su se u protekla dva desetlje}a u na{oj regiji doga|ale nezamislive stvari te kako je sada do{lo vrijeme obnove povjerenja me|u susjednim zemljama. Tako|er, zatra`io je da predstavnici Kosova budu uklju~eni u aktivnosti UNESCO-a. - @elim upozoriti na to kako predstavnici svih zemalja regije

Pismo Baracka Obame, predsjednika SAD-a

Hoze Antonio Soto, zvani El Tigre, vo|a narko-kartela Sinaloa u Meksiku (umije{an je u krijum~arenje stotina kilograma droge i povezan s brojnim ubistvima u Kaliforniji i Meksiku) i Afganistanac Said Vezir [ar, koji je u februaru ove godine rangiran kao druga najva`nija li~nost u afganistanskoj industriji droge. Nije mala stvar na}i se na ovakvoj listi, uz tako opasna svjetska imena, pogotovo ako se zna da je Keljmendi prvi evropski narko-bos na toj listi, a izvori iz Interpola tvrde da su i Darko [ari} i ostali kriminalci iz regiona za njega tek igra~i malog kalibra. To {to je Keljmendi ve} pod sankcijama SAD-a te{ko da }e na{tetiti ovom narko-bosu koga je Interpol jo{ prije nekoliko godina ozna~io kao vo|u jedne od najopasnijih (me|unarodnih) organiziranih kriminalnih grupa koje se bave ilegalnom trgovinom narkoticima, cigaretama, krijum~arenjem, iznudama, ubistvi-

je su do sada procurile u javnost, vi{e je no jasno da Keljmendija i Radon~i}a ve`u ozbiljne poslovne i svake druge veze.

OHR i ambasade
Uz Radon~i}evu izjavu s po~etka teksta, podsjetimo na to da je Keljmendi, pojavljuju}i se nedavno kao svjedok Tu`iteljstva BiH na su|enju Zijadu Turkovi}u i ostalima, rekao kako ~esto ide u Avaz. O njihovom prijateljstvu je bio dobro informiran i Raffi Gregorian, dok je u BiH bio prvi zamjenik visokog predstavnika, zbog ~ega je i dospio na Avazovu listu omra`enih stranaca, no nije jasno da o prijedlogu Radon~i}a za novog ministra sigurnosti (jo{) {ute i ameri~ka ambasada i OHR. Ako se Radon~i}, kao vlasnik dnevne novine, mogao mije{ati u istrage Interpola protiv Keljmendija, pitanje je {ta je sve u stanju uraditi kao ministar sigurnosti BiH? Posljedice ne}e osjetiti samo BiH.
D`. KARUP - DRU[KO

V I J E S T I

DOGOVOR LAGUMD@IJA - ^OVI]

Nacrtane granice tre}eg entiteta?
Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumd`ija obe}ao je lideru HDZ-a BiH Draganu ^ovi}u ispuniti nekoliko zahtjeva koje HDZ ve} mjesecima tra`i u svim pregovorima strana~kih lidera. Lagumd`ija je ve} pristao na to da }e u sklopu dogovora Sejdi} - Finci podr`ati uspostavu druge (hrvatske) izborne jedinice u FBiH, kazao je za portal Vijesti.ba izvor upu}en u pregovore. To ujedno zna~i formiranje tre}e izborne jedinice u BiH za izbor hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH. Na taj na~in bi se stvorili preduslovi stvaranja hrvatske teritorijalne jedinice (tre}i entitet) kao jedne od solucija u pregovorima oko ustavnih promjena u BiH. Lagumd`ija je u Mostaru, na posljednjem sastanku {estorke, tra`io da sam nacrta njene granice. Tako|e, iz HDZ-a dolaze i novi zahtjevi da bi dali podr{ku rekonstrukciji Vije}a ministara. Tra`i se tv-kanal na hrvatskom jeziku i Mostar kao jedna izborna jedinica, pi{e ovaj portal. Pozivaju}i se na krugove bliske vrhu HDZ-a, i na{ tuzlanski suradnik je javio da je ^ovi} postigao veliki dogovor sa Lagumd`ijom, koji mu je obe}ao formiranje tre}e izborne jedinice. Za tre}u izbornu jedinicu i tre}i entitet, Lagumd`ija od ^ovi}a i njegovog HDZ-a tra`i samo da se iz vlasti izbaci SDA kao dr`avotvorna stranka koja zarad dva ministarska mjesta u Vije}u ministara BiH nije htjela `rtvovati interes Bosne i Hercegovine. Ovakav nesmotren potez, po saznanjima u Tuzli, povu~en je bez saglasnosti Predsjedni{tva SDP-a u kojem, kako tvrde Tuzlaci, ima dovoljan broj ljudi koji bi se ovoj vrsti politi~ke trgovine usprotivio. Iz izvora bliskih me|unarodnoj zajednici u na{oj zemlji saznajemo da su ovakve informacije stigle i do njih, istina nezvani~no. Iz istih krugova mo`e se ~uti da i ured specijalnog izaslanika EU Petera Sorensena i ured visokog predstavnika OHR-a u BiH Valentna Inzka pomno prate situaciju i najnovija zbivanja u BiH. I jedan i drugi smatraju da BiH treba izvr{iti presudu Sejdi}-Finci prije bilo kakvog rje{avanja tzv. hrvatskog pitanja i okrenuti se EU umjesto politi~kim krizama. E. A.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

U @I@I
SDA danas o daljnjim koracima

3

u UNESCO-a u Mostaru

Sna`nija saradnja me|u dr`avama

- Zahvaljujem predsjedniku Albanije, koji je ponovio vrlo principijelan stav svoje zemlje o tomu da se treba voditi ra~una o za{titi kulturnoga naslije|a u svim zemljama regiona. Mi moramo u~iti iz pro{losti. Moramo raditi stvari korak po korak. Kada su regionalni skupovi u pitanju, Beograd i Pri{tina su pod pokroviteljstvom EU postigli dogovor koji sada treba provesti u praksu. Naravno, `elimo da se za{titi i srpsko kulturno naslije|e na Kosovu koje je ve} progla{eno dijelom svjetske kulturne ba{tine. Kulturnu ba{tinu treba obnoviti, bilo da je stradala prije 100 ili prije 10 godina. O ovim pitanjima }e u narednome periodu institucionalno razgovarati dr`ave Srbija, Makedonija i Albanija, rekao je Markovi}. Izetbegovi} je, nakon izjava albanske i srbijanske strane, kazao kako }e vrijeme rije{iti pitanje Kosova, te kako se nada da }e se to skoro dogoditi. Predsjednik Makedonije Gjoge Ivanov je, pak, izjavio kako su sastanci poput ju~era{njega znatno pomogli u mijenjanju imid`a Balkana, ja~anju zajedni~ke suradnje u polji-

ma zajedni~koga interesa, kulturnom, ekonomskom, ali i politi~kom smislu. - Kroz ove samite otpo~ete 2003. mi smo uspjeli relaksirati susjedske odnose te time doprinijeti stabilnosti regije. Regionalna suradnja je najbolji put postizanja na{ih strate{kih ciljeva, odnosno ~lanstva u NATO-u i Europskoj uniji. To je

ostaje getoiziran, optere}en imaginarnim neprijateljstvima, rekao je Ivanov. Tako|er, dodao je kako `ivimo u regiji multietni~kih i multikulturnih dru{tava te kako vjeruje da “ovakvo balkansko hiljadugodi{nje iskustvo su`ivota mo`e pomo}i u razvijanju europske budu}nosti zemalja regije” .

Nije kasno za BiH i Srbiju
Komentiraju}i izjave novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikoli}a o Srebrenici i Vukovaru, Izetbegovi} je kazao kako se takvim izjavama ide unazad, ali i kako nije kasno da BiH i Srbija poprave odnose. Izetbegovi} je kazao kako je Nikoli} promijenio retoriku, te da se nada da }e promijeniti i stavove. Nikoli} je nedavno izjavio kako je Vukovar srpski grad, a da u Srebrenici nije bilo genocida. preduvjet za trajnu stabilnost i prosperitet na{e regije. Odnosi na{ih zemalja su dugo bili optere}ivani povijesnim predrasudama. Dugo vremena, pa i danas, mi se suo~avamo s pro{losti, umjesto s budu}nosti. Samo kroz dijalog mo`emo prevazi}i predrasude, konflikte i strah od razli~itosti. Onaj tko komunicira postaje integriran a onaj koji to ne ~ini, - Europski mir je nedosti`an bez Balkana, rekao je Ivanov.

Posve}eni miru
U samoj deklaraciji, koju su potpisali predstavnici deset zemalja regije, stoji kako kulturno naslije|e, zapisi o ljudskim iskustvima i te`njama odra`avaju zajedni~ko bogatstvo ljudske kreativne razli~itosti na glo-

balnoj, regionalnoj i dr`avnoj razini. Nagla{ena je velika uloga me|ureligijskog dijaloga, a istaknuta je i duboko ukorijenjena me|uzavisnost nematerijalnog kulturnog naslije|a, materijalne kulturne i prirodne ba{tine. - Mi, {efovi dr`ava u jugoisto~noj Europi, potvr|ujemo na{u odlu~nost za po{tovanje i promociju me|ukulturalnog i me|ureligijskog dijaloga i tolerancije, kao vrijednog sredstva koje osigurava odr`ivost na{eg kulturnog nasljedstva, te sve~ano izjavljujemo da }emo biti posve}eni njegovanju mira, razumijevanja, povjerenja i suradnje u jugoisto~noj Europi grade}i prosperitetnu zajedni~ku europsku budu}nost, navodi se u Deklaraciji. Tako|er, zemlje potpisnice se obvezuju da }e {tititi kulturno naslije|e kao va`an osnov za razumijevanje i intenzivniju suradnju me|u susjednim dr`avama, imaju}i u vidu da svaka dr`ava ima zadatak da {titi ba{tinu koju sa~injavaju dobra koja se nalaze na njenoj teritoriji, a koja su dio ukupne ba{tine svijeta i koja su dragocjena cijelom ~ovje~anstvu. Potpisnici su se obvezali i kako }e

Izetbegovi} je u Mostaru prokomentirao i raskid koalicije SDA i SDP-a, kazav{i kako SDA ne `eli biti poslu{nik u bilo kojoj koaliciji, nego ravnopravan par tner. - Siguran sam da }e SDA tra`iti da bude par tner u koaliciji, a nikako poslu{nik. Problemi sa SDPom su nastali kada se SDA suprotstavila ukidanju vjeronauke u Sarajevu, stavljanju pod kontrolu sigurnosnih sistema kroz zakon o policiji i sad kad se suprotstavila dono{enju bud`eta koji je premalen da bismo nastavili evropske integracije. SDA }e nastaviti da vodi dr`avotvornu politiku, bilo iz pozicije ili opozicije, i da brani dr`avu BiH, rekao je Izetbegovi}. Upitan ima li SDA kapaciteta da zaustavi proces rekonstrukcije Vije}a ministara, budu}i da ima tri izaslanika u dr`avnom Domu naroda, Izetbegovi} je rekao kako javnost zna da SDA ima kapacitet da povu~e ko~nice. - U ponedjeljak }emo procijeniti {ta je bolje, ne {ta je bolje za SDA, ve} za ovu dr`avu te }emo tako postupiti. Bilo je ovih dana dosta me|ustrana~kih razgovora, ja nisam u~estvovao u njima, ali jesu ljudi iz rukovodstva SDA. U ponedjeljak }e biti puno vi{e informacija o svemu, kazao je Izetbegovi}. unaprijediti dr`avna zakonodavstva u svojim zemljama u vezi sa za{titom kulturnog naslije|a, u skladu sa me|unarodno priznatim instrumentima i direktivama, te ja~ati regionalnu suradnju kroz pobolj{anje i razmjenu znanja o kulturnom naslije|u. Sudionici samita ju~er su posjetili Me|ugorje, manastir u @itomisli}ima, Dervi{ku tekiju u Blagaju, Sabornu crkvu u Bjelu{inama, a obi{li su i Stari most te staru gradsku jezgru Mostara. Sljede}i UNESCO-ov samit {efova dr`ava jugoisto~ne Europe odr`at }e se sljede}e godine u Makedoniji. Samitu nisu prisustvovali predsjednici Hrvatske Ivo Josipovi} i Srbije Tomislav Nikoli}.
Jurica GUDELJ

MILORAD DODIK

SKUP[TINA KANTONA SARAJEVO

RS bira svoje ministre
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je ju~er u Prijedoru da ova stranka ne tra`i da SNSD ili SDS daju ~etvrtog ~lana za Savjet ministara BiH, ve} da se po{tuje ustavna norma koja to podrazumijeva, javila je Srna. “U Ustavu pi{e da ~etiri od 10 ministarskih mjesta u Savjetu ministara BiH mora biti sa teritorije Republike Srpske. Do sada je to rije{eno tako da par tije iz Republike Srpske daju tri, a jedno je pripadalo onima koje imaju sjedi{te u Federaciji. Svaki legitimitet novog Savjeta ministara po~iva na po{tovanju te ustavne odredbe, tako da }e od ova dva ministra SDA koja su istupila, jedan morati da bude sa prebivali{tem iz Republike Srpske”, rekao je Dodik. Dodao je da su se u SDA o~igledno prekombinovali i donijeli katastrofalnu politi~ku odluku da ne glasaju za bud`et. “Kada su odlu~ili tako sami su sebe diskvalifikovali, jer bez obzira na to koliko BiH bila slo`ena, neupravljiva i neodr`iva, veoma je va`no za tu zemlju da ima bud`et. Ako nema par tija koje su par tneri

Sjednica bez zastupnika SDA
Hitna sjednica Skup{tine Kantona Sarajevo zakazana je za danas. Predsjedavaju}a Skup{tine Mirjana Mali} (SDP) zakazala je hitnu sjednicu u skladu sa ~lanom 59. Poslovnika Skup{tine. Odluka o odr`avanju sjednice donesena je nakon prijedloga koji je prema Skup{tini uputio premijer Kantona Fikret Musi} (SDP), a ti~e se rekonstrukcije Vlade Kantona Sarajevo, odnosno aktuelnih politi~kih de{avanja u BiH i Kantonu nakon {to SDA nije podr`ala usvajanje dr`avnog bud`eta. [ef Kluba Stranke demokratske akcije Elmedin Konakovi} kazao je ju~er za Fenu da zastupnici iz ove stranke ne}e prisustvovati sjednici budu}i da je, kako ka`e, sazvana na nelegalan na~in. Ponovio je da predsjedavaju}a Mali} ima pravo sazvati sjednicu, ali je pri sazivanju sjednice zanemarila ~lan 65. Poslovnika prema kojem kolegij utvr|uje karakter hitnosti sjednice. Konakovi} nagla{ava da zastupnici iz ove strane ne osporavaju ni~iju `elju za novom parlamentarnom ve}inom. Dodao je i da }e sam do}i na po~etak sjednice i upozoriti na sve posljedice koje bi se mogle

u vlasti da izglasaju bud`et, za {ta bi to onda glasali?”, upitao je Dodik. On smatra da je gre{ka SDA bila da u|u u ovu vrstu opstrukcije, jer je drugih pet politi~kih par tija bilo veoma odlu~no da na pitanju bud`eta pravi konsenzuz i kompromis. “Da li su oni sami sada iza{li iz vlasti ili ih je neko izbacio, to je potpuno tehni~ko pitanje”, kazao je Dodik. Dodik je ponovio da BiH nema vladu, ve} Savjet ministara koji se ne bira nego sastavlja i da Republika Srpska bira svoje ministre.

desiti nakon nje. Na pitanje {ta bi se moglo desiti ako zastupnici ve}inom glasova smijene ministre iz Vlade Kantona Sarajevo koji pripadaju SDA, Konakovi} ka`e da }e se obratiti svim relevantnim subjektima od Zakonodavnopravne komisije i dalje da bi utvrdili da li je to ura|eno po zakonu.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Hrvatskoj se ne}e dogoditi sudbina Gr~ke ili Portugalije, ali se mora promijeniti i biti manje zavisna od trendova u Evropi

Glavni odbor SSDBiH

Organizovat }e radionice mladih iz dijaspore i BiH

Foto: [. SULTANOVI]

Tra`e ministarstvo
Zoranjer lanovi}, Mi hrvatski premi
Formiranjem ministarstva za dijasporu, ~lanice Saveza bi imale ve}u mogu}nost da nesmetano podr`e sve projekte koji vode ka EU
U sklopu [estog kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine (SSDBiH), ju~er je odr`an i prvi sastanak Glavnog odbora Saveza. Na njemu su formirane radne grupe i komisije koje }e se baviti oblastima vezanim za politi~ka pitanja, biznis, kulturu, sport, nauku i pravo u BiH. praviti i okrugli sto na kojem }e prisustvovati mladi ljudi iz Sarajeva. Ove aktivnosti smo ve} dogovorili i sa nekim politi~arima, istakao je predsjednik Pa{i}. Na sastanku je zaklju~eno da su najve}i uspjeh u posljednjih nekoliko godina imali projekti koji nisu bili direktno vezani za institucije BiH, a to su kulturne i sportske aktivnosti, bh. dopunske {kole te informativne aktivnosti. Najzna~ajniji zaklju~ak [estog kongresa SSDBiH ujedno je i zahvlasti u BiH, istaknuto je na sastanku Glavnog odbora. Pomo}nica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Rusmira Tihi} - Kadri} istakla je da Ministarstvo ve} dugi niz godina tijesno sura|uje sa Savezom te dodala da je vrlo va`no da dijaspora BiH bude organizovana i spremna u~estvovati u stvaranju politi~ki pogodnog tla. - SSDBiH ima svoje zahtjeve prema institucijama BiH koji se odnose na njihova statusna pitanja,

DOBAR LO[
MOSTAR

ZAO

Ekspertna grupa za Mostar, ~iji je zadatak da ponudi najbolje stru~no rje{enje za provedbu presude Ustavnog suda BiH, polako privodi svoj posao kraju. Stru~njaci }e uskoro iza}i pred Gradsko vije}e sa svojim prijedlogom. Ipak, kona~nu rije~ da}e politi~ari, koji se do sada nisu proslavili na Mostaru.

Okupljanje u Njema~koj
Predstavnici zemalja na ovogodi{njem kongresu, ali i doma}i politi~ari saglasni su da Savez svojim aktivnostima mo`e pobolj{ati politi~ki i ekonomski polo`aj BiH, a strategija Saveza koja je usvojena na kongresu, vodi ka Bruxellesu i realizaciji projekata koji mogu pomo}i BiH i njenom putu ka EU. Kako je naglasio predsjednik SSDBiH Zaim Pa{i}, dijaspora }e nastaviti sura|ivati i sa dr`avnim organima BiH te marljivo raditi na odr`avanju mnogih kulturno-sportskih manifestacija. - Dogovorili smo i sastavili plan aktivnosti. U oktobru ove godine u Njema~koj }e se ponovo skupiti Glavni odbor, a u maju naredne godine organizovat }emo Deseto svjetsko prvenstvo dijaspore u malom nogometu. Tu }e se, prema prognozama, okupiti oko 500 mladih ljudi. U ovoj godini organizovat }emo radionice mladih iz dijaspore i BiH. Tim povodom }emo na-

TUZLANSKI U^ENICI
U~enici tuzlanske Gra|evinsko-geodetske {kole pokazali su svoje rasko{no umije}e ovih dana izlo`iv{i javnosti makete objekata u Tuzli i Br~kom. Za svoj rad ve} su nagra|ivani na brojnim takmi~enjima. Zasluge za uspjehe pripadaju i njihovim profesorima, koji se ne {tede rade}i sa ovom nadarenom djecom.

VE] U EU ^lanovi naju`eg rukovodstva SSDBiH smatraju da je BiH jednom tre}inom ili ~etvrtinom svog stanovni{tva, onih koji `ive van granica BiH, ve} u EU
tjev, a odnosi se na formiranje ministarstva za dijasporu. Na taj na~in bi ~lanice Saveza imale ve}u mogu}nost da nesmetano podr`e sve projekte koji vode ka EU. dvojno dr`avljanstvo, olak{ane izborne procedure, dopunsko obrazovanje, priznanja diploma i druga pitanja. Ovi zahtjevi se trebaju razmotriti, a naro~ito se trebaju izna}i rje{enja za olak{avanje izbornog procesa, istakla je Tihi} - Kadri}. Prema mi{ljenju mnogih, bh. dijaspora je najbolja i najve}a spona BiH sa Evropskom unijom, a ~lanovi naju`eg rukovodstva SSDBiH smatraju da je BiH jednom tre}inom ili ~etvrtinom svog stanovni{tva, onih koji `ive van granica E. GODINJAK BiH, ve} u EU.

Statusna pitanja
Tako|er, zna~ajno je da se bh. dijaspora uzme kao posebna izborna jedinica te da se, u skladu sa zakonom, omogu}i glasanje u ambasadama za vrijeme lokalnih izbora. Na taj na~in bi gra|ani BiH koji `ive van njenih granica mogli direktno uticati na stvaranje politi~ke
Foto: [aban SULTANOVI]

ARS AEVI
Kolekcija Ars Aevi ovog vikenda otvorila je svoja vrata u Sarajevu za sve posjetioce. Direktor Ars Aevija Enver Had`iomerspahi} ulo`io je ogroman trud da sa~uva kolekciju djela svjetskih umjetnika u prostoru Skenderije. Zahvaljuju}i tome, vrijedna umjetni~ka djela sada su dostupna {irokoj publici.

MLADA REPREZENTACIJA BiH
Ubjedljivom pobjedom nad Bjelorusijom na Grbavici (3:0) na{i mladi fudbaleri stigli su na korak do bara`a za plasman na Evropsko prvenstvo 2013. Pobjeda }e tek dobiti na vrijednosti ukoliko mlada reprezentacija u srijedu na Ko{evu u nastavku kvalifikacija savlada vr{njake iz San Marina.

VIJEST U OBJEKTIVU

Festival mladosti
Ve} ~etvrtu godinu za redom u Sarajevu se odr`ava Festival mladosti - Denis Mrnjavac kroz spor tska takmi~enja u razli~itim kategorijama i to karateu, nogometu, ko{arci, plivanju i {ahu. Festival je ju~er zapo~eo turnirom u karateu u dvorani “Ramiz Sal~in”. Gosti su imali priliku vidjeti sjajne borbe mladih karatista, a na kraju turnira pobjednicima su uru~eni pehari i medalje. Festival }e trajati do 10. juna, a ima za cilj ista}i sport kao na~in borbe protiv nasilja, ali i integraciju mladih u dru{tvo.

VIJEST U

milijarde KM prikupila je u prvih pet mjeseci ove godine Uprava za indirektno oporezivanje, {to je za 20 miliona KM vi{e u odnosu na isti period pro{le godine.

BROJU

2,272

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

INTERVJU

5

Zaim Pa{i}, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH

[est milijardi maraka godi{nje za BiH
Imamo podatak da je samo u pro{loj godini preko Centralne banke BiH u{lo oko tri milijarde KM. Poznavaju}i mentalitet na{ih ljudi i naviku da ba{ i ne vjeruju bankama, oni novac u Bosnu i Hercegovinu ponesu u ke{u i mogu slobodno re}i da je prvobitna procjena realna
Razgovarala: Elma GODINJAK

Nakon [estog kongresa SSDBiH sumirali ste dosada{nje aktivnosti ove, po BiH, zna~ajne organizacije. Mo`ete li nam kazati {ta je do sada ura|eno u sklopu Saveza, a {ta je jo{ na listi ~ekanja, a neophodno je rije{iti? - Prva pozitivna svar jeste {to je Svjetski savez dijaspore BiH opstao nakon ovoliko godina, {to govori da je to najorganizovaniji skup bosanskohercegova~ke dijaspore. U prva dva dana kongresa, zaklju~ili smo da smo zabilje`ili zna~ajan uspjeh u svim onim aktivnostima koje smo organizovali. Tu spada Svjetsko prvenstvo dijaspore u fudbalu na kojem se okupi cijela dijaspora. Kroz te aktivnosti se dru`imo, upoznajemo i poku{avamo zadr`ati bosanski duh. Druga zna~ajna stvar, odnosno zaklju~ak koji smo iznijeli na ovogodi{njem kongresu, jeste potreba svih nas za formiranjem ministarstva za dijasporu. Zahtijevamo da se uvede pasivna registracija bira~a, odnosno da se bira~i jednom registruju i da to ne moraju raditi svaki put pred izbore. Ukratko, `elimo da se izbace silne procedure oko registracije te da se uvede elektronski na~in glasanja. [to se ti~e glasanja u Srebrenici, tra`it }emo da se omogu}i glasanje po zakonu iz 2008. @elim naglasiti potrebu za formiranjem izborne jedinice, jer bi na taj na~in dijaspora mogla predlagati i birati svog kandidata, te bi postala aktivan ~inilac u rje{avanju svojih i drugih problema.

odre|ene biznise? Imamo li neke uspje{ne primjere? - U ovom trenutku, bh. dijaspora je najve}i ulaga~ u na{oj zemlji, jer godi{nje putem raznih osnova unese u domovinu oko {est milijardi maraka. Imamo podatak da je samo u pro{loj godini preko Centralne banke BiH u{lo oko tri milijarde maraka. Poznavaju}i mentalitet na{ih ljudi i naviku da ba{ i ne vjeruju bankama, oni novac u BiH ponesu u ke{u i mogu slobodno re}i da je prvobitna procjena od {est milijardi realna. Smatramo da ovakvim ulaganjima, SSDBiH zna~ajno uti~e na ubla`avanje recesije i na neki na~in odr`ava socijalni mir. [to se ti~e pokretanja biznisa, s obzirom na te{ku ekonomsku situaciju u zemlji, ne}e niko ulo`iti velika sredstva.

Pozitivni primjeri
Dovodili smo mnoge uspje{ne biznismene iz Engleske, Turske... Oni do|u, vide, ka`u da nam je lijepa zemlja, ali da nisu spremni ulagati. Me|utim, dijaspora mo`e na malim projektima ulagati. Tu spada proizvodnja hrane i poljoprivreda. Mogu se organizovati na lokalnoj razini, recimo male farme, sitna preduze}a koja bi proizvodila hranu. Jedan prosje~an gra|anin koji je oti{ao prije petnaest godina sada mo`e ulo`iti do 30.000 eura u neko sitno preduze}e, i na taj na~in zaposliti ljude u izolovanim, manjim sredinama. Imamo pozitivne primjere ulaganja koji su zavr{ili velikim uspjehom. Recimo jedan na{ uspje{ni gra|anin koji danas `ivi u Austriji, ulo`io je u poljoprivredu BiH, izgradio plastenike, zna~i stvorio je dobru organizaciju i to funkcioni{e. Ovom prilikom bih pozvao sve manje nivoe vlasti, op{tine, udru`enja da po{alju svoje projekte na{oj biznis-grupi, mo`da se dese vrlo uspje{ne poslovne saradnje. Koliko su mladi ro|eni u drugoj zemlji `eljni znanja o svojim korijenima. Da li se interesuju i `ele li dolaziti u BiH? - Naravno. Moja k}erka ima 17 godina i odrasla je u Engleskoj, ali se itekako interesuje za BiH. Ima mnogo prijatelja i sa njima odr`ava prijateljske veze preko Facebooka. Za vrijeme ljetnog perioda, veliki broj mladih ljudi do|e u BiH, obi|e gradove. Kroz na{ savez radimo i na upoznavanju mladih sa zanimljivog i bogatom kulturom i tradicijom BiH. Vrlo je va`no da poznaju historiju svoje domovine.

EVROPSKI STANDARDI Mi iz dijaspore `elimo jednoga dana vidjeti BiH kao demokratsku zemlju u kojoj vladaju evropski standardi i u kojoj se po{tuju ljudska prava
ta bh. dr`avljane u dijaspori. SSDBiH je zahtjev komisiji za izradu nacrta ovog zakona uputio jo{ u julu 2010, ali na`alost nisu imali sluha za nas. Mi se bojimo da ne do|e do potpune asimilacije na{ih ljudi u nova dru{tva, zbog toga Svjetski savez i podsti~e bh. politi~are da razmi{ljaju i o dijaspori. Nadamo se da }e jednog dana do}i neka politi~ka struktura koja }e prihvatiti ~injenicu koja govori da dijaspora mo`e puno toga izmijeniti u ovoj zemlji. Kojim aktivnostima i kojim projektima ~lanice SSDBiH mogu pomo}i svojoj domovini na njenom putu ka Evropskoj uniji? - Puno na{ih gra|ana koji ve} `ive u zemljama koje su ~lanice EU aktivno je uklju~eno u tamo{nje politi~ke sisteme. Pretpro{le godine je organizovana konferencija u Bruxellesu na kojoj su prisustvovali predstavnici na{e dijaspore. Na ovom skupu bio je i visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko i mnogi ugledni evropski parlamentarci. Tada smo predo~ili sve potencijale dijaspore te na{ odnos prema domovini BiH. Objasnili smo i na{e zahtjeve, odnosno da `elimo da BiH postane gra|anska dr`ava koja }e biti funkcionalna za sve svoje gra|ane. Objasnili smo kako smatramo da su korupcija, birokratija i op{ta nesigurnost osnovne prepreke za ve}e investicije u BiH. Mi iz dijaspore `elimo jednoga dana vidjeti BiH kao demokratsku zemlju u kojoj vladaju evropski standardi i u kojoj se po{tuju ljudska prava. Ova zemlja mora voditi ra~una o omladini, gra|anima kao i mnogobrojnoj dijaspori. SSDBiH kao jedan zna~ajan skup se nada da }e mo}i uticati na odre|ene slojeve dru{tva u BiH i tako pobolj{ati situaciju i otvoriti put ka evroatlantskim integracijama. @elimo zemlju koja }e imati puno manje slojeva vlasti, i koja }e formirati vlast sa efikasnim djelovanjem. Iako ne `ivimo u na{oj domovini, `elimo vidjeti da se BiH vi{e ne vrti ukrug, ve} da postaje zemlja u kojoj se po{tuje red i zakoni, ja~a ekonomski i socijalni standard, njeguje bogata tradicija i kultura. Kada ste spomenuli investiranje u BiH, rekli ste da ima odre|enih prepreka. Ali, i pored toga, postoje ulaganja u na {u ze mlju. Ko li ko se di ja spo ra usu|uje investirati u BiH i pokretati

Korupcija i birokratija
[to se ti~e popisa stanovni{tva, objavili smo informaciju javnosti da dijaspora ne prihvata zakon koji su politi~ke partije usvojile, a po kojem popis stanovni{tva ne obuhva-

TAKORE]I... RAZUM
Za razliku od Milorada Dodika, ~iji su prethodnici osu|eni za genocid ili im se jo{ sudi (Biljana Plav{i} i Radovan Karad`i}), prethodnici reisu-l-uleme dr. Mustafe Ceri}a nemaju sudskih presuda nego ba{tine rezolucije o osudi progona Srba, Jevreja i svih nevinih ljudi od fa{isti~kih snaga tokom 1941. i 1942. U porobljenoj Evropi muslimanski predstavnici u Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, Tuzli, Prijedoru i Bijeljini bili su jedini glas razuma koji je imao hrabrosti da javno ustane i protestira protiv progona svojih kom{ija i nevinih ljudi i osudi usta{ke zlo~ine, saop}eno je iz Rijaseta IZ-a u BiH povodom Dodikovih izjava o reisu-l-ulemi i IZ-u.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Podgori~ka Pobjeda ne `eli raskid saradnje s Ve{ovi}em

Suljagi} zadovoljan odzivom
Premijer FBiH Nermin Nik{i} primit }e danas, kako je najavljeno iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javno{}u, nezavisnog kandidata za na~elnika Op}ine Srebrenica ]amila Durakovi}a i koordinatora Kampanje “Glasat }u za Srebrenicu” Emira Suljagi}a. U izjavi za Fenu, Suljagi} je izra zio zadovoljstvo najavljenim susretom te istakao da je Vlada FBiH jedini dr`avni organ koji je i nov~ano pomogao ovu kampanju. Dodao je da je vrlo zadovoljan dosada{njim tokom kampanje, odnosno odzivom i brojem osoba koje su se prijavile za glasanje u Srebrenici ili to imaju namjeru uraditi. Na pitanje o krajnjem ishodu ~itave kampanje Suljagi} je istakao da je “jedino {to ne dola zi u obzir neuspjeh”.

Raoni} usamljen u zahtjevima
^lan Odbora direktora Boris Raoni} je tra`io prekid s bh. knji`evnikom Markom Ve{ovi}em, “jer promovi{e govor mr`nje”
Novoimenovani Odbor direktora podgori~ke Pobjede, na konstitutivnoj sjednici pro{le sedmice, odbio je gotovo sve prijedloge svog ~lana Borisa Raoni}a, uz obrazlo`enje da je za njihovu pripremu potrebno vrijeme. Za bosanskohercegova~ku javnost zanimljiva je informacija da je Raoni}, izme|u ostaloga, tra`io i prekid saradnje s bh. knji`evnikom Markom Ve{ovi}em, “jer promovi{e govor mr`nje”Za njega, Ve. {ovi}eva kolumna kr{i novinarski kodeks i blati profesiju. uspostavi dobre odnose sa oba sindikata koja djeluju unutar firme. Raoni} je tra`io da rad ~lanova Odbora bude volonterski, odnosno, da ne dobijaju nov~anu naknadu, da sjednice borda budu otvorene za javnost i da se odr`avaju makar jednom mjese~no dok se firma ne izvu~e iz problema te da se formira komisija za `albe gra|ana na pisanje tih dnevnih novina. Na listi Raoni}evih prijedloga bilo je i objavljivanje svih ugovora koje Pobjeda ima sa kompanijama, institucijama i pojedincima, ali i finansijskih izvje{taja. Tra`io je i objavu diskontinuiteta rada sa prethodnim upravlja~kim strukturama kroz ocjenu dosada{njeg u~inka odgovornog urednika i menad`ment tima Pobjede, po pitanju tira`a, finansijskog poslovanja, povjerenja ~itaoca i po{tovanja profesionalnog kodeksa novinara.
Marko Ve{ovi}: Po Raoni}u, blati profesiju

Novinarska etika

Ostavka
Samo dan nakon konstitutivne sjednice, Raoni} je podnio ostavku na du`nost ~lana Odbora, javljaju podgori~ki mediji. - Poku{avamo u Gra|anskoj alijansi dati skroman doprinos da svi zajedno izaberemo put ka demokratskom dru{tvu. U slu~aju Pobjede, prvi put u na{em radu, poku{ali smo da uradimo ne{to {to nije u na{oj mo}i, {to je rezultat lo{e procjene i za ~im `alimo, navodi se, izme|u ostalog, u tekstu ostavke poslatom predsjedniku Odbora direktora Pobjede Radulu Novovi}u. Po Statutu Pobjede (^lan 46), “u slu~aju podno{enja ostavke ~lana Odbora direktora ili prestanka vr{enja njegove funkcije na drugi na~in, bira se novi Odbor direktora”. nevladinog aktivistu, za ~lana Odbora direktora Pobjede je predlo`ila Vlada, kao i ostale ~lanove. On je tamo trebao zastupati dr`avni kapital ali i Gra|ansku inicijativu, nevladinu organizaciju, koja je tim povodom aktivirala poseban internet-sajt. Na tom sajtu }e, kako je saop{teno u uvodnom tekstu, javnost biti informisana o aktivnostima Raoni}a u bordu Pobjede, “s ciljem davanja svog doprinosa u sre|ivanju stanja u tom L. RIZVANOVI] mediju” .

Protest u Banjoj Luci
Oko 300 gra|ana okupilo se ju~er u banjalu~kom naselju Sime Matavulja, u znak protesta zbog izgradnje parking-prostora na velikoj travnatoj povr{ini u ovom naselju, koja je predvi|ena Regulacionim planom Grada Banja Luka, javila je Srna. Parkingprostor predvi|en je za travnjak koji stanovnici ovog naselja godinama koriste za spor tsko-rekreativne aktivnosti i odmor. Stanovnicima naselja pridru`ili su se i gra|ani koji protestuju zbog izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa ispred zgrade preduze}a Medicinska elek tronika, uz ro{tilj, muziku i dru`enje.

- ^ak se moglo ~uti da su kolumne u kojima se koristi najprimitivniji jezik ne{to {to se sa u`ivanjem ~ita i {to treba da se i dalje objavljuje. Ako se ostane pri tom stavu, na idu}oj sjednici }u podnijeti ostavku, rekao je Raoni}, dodaju}i da se nada da }e Vlada do naredne sjednice iskoristiti da svoje slu`benike savjetuje da je po{tovanje novinarske etike u direktnoj vezi sa opstankom Pobjede. Kako pi{u podgori~ke Vijesti, ~lanovi Odbora, Radule Novovi}, Tijana Stankovi}, Miodrag Strugar i Jovan Vukadinovi}, imali su razumijevanja jedino za Raoni}ev prijedlog da menad`ment Pobjede

Sre|ivanje stanja
- Konstitutivna sjednica me je razo~arala, jer me|u ostala ~etiri ~lana borda gotovo ni za {ta nemam istomi{ljenika, kazao je za Vijesti Raoni} nakon sjednice, ogor~en {to ostali ~lanovi nisu imali sluha ni da porazgovaraju o zahtjevima. Borisa Raoni}a, dugogodi{njeg

Novinari jedinstveni u osudi napada na Ljiljanu Kova~evi}

Nedopustivo pona{anje
Zloupotreba religije u politi~ke svrhe
Religija i moralnost u religijskom smislu trebaju afirmaciju u javnom diskursu i to a priori nije u suprotnosti sa sekularizmom, ~ija moralnost po~iva na promoviranju prava pojedinaca i ljudskih prava uop}e, odnosno afirmaciji pravne dr`ave, ka zao je ju~er u Sarajevu dr. Mirsad Priganica, obra}aju}i se kao uvodni~ar sudionicima redovne sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca - Krug 99. Govore}i o temi “Religijski ekstremizam i sekularizam”, Priganica je istaknuo da problem u odnosu religije i sekularizma po~inje onda kada se religija poku{ava instrumentalizirati u politi~ke svrhe, odnosno kada se drugi i njihov zna~aj nastoje minimizirati, {to u osnovi ~ini supstrat svih etnonacionalnih i klerikalno-nacionalnih koncepcija. Uvodni~ar u tom pogledu osu|uje svaki ekstremizam i klerikalnu legitimaciju koja je usmjerena ka osvajanju vlasti i politi~kih funkcija.

Milorad Dodik je degradirao instituciju predsjednika RS-a i naru{io ugled javne ustanove u ~ije ime se obratio novinarima i javnosti
Udru`enje / Udruga BH novinari i Linija za pomo} novinarima najo{trije su osudili verbalni napad predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na novinarku agencije Beta Ljiljanu Kova~evi}. Na konferenciji za {tampu, odr`anoj 2. juna 2012. u Palati Republike Srpske, Dodik je novinarku Ljiljanu Kova~evi} poku{ao sprije~iti u obavljanju novinarskog posla, ne dozvoljavaju}i joj da postavi pitanje njegovom gostu, predsjedniku Socijalisti~ke partije Srbije Ivici Da~i}u.

Ljiljana Kova~evi}: Na udaru zbog tekstova

Povreda dostojanstva
- Predsjednik Republike Srpske je koleginicu Kova~evi} javno nazvao “la`ljivicom” i obratio joj se rije~ima “{ta }ete vi ovdje” “bri, {ite odavde” i “ja sam ovdje doma}in” ~ime je , na primitivan i grub na~in povrijedio njeno ljudsko dostojanstvo, profesionalna i gra|anska prava. Istovremeno, bahatim pona{anjem i uvredama na ra~un novinarke Ljiljane Kova~evi}, Milorad Dodik je degradirao instituciju predsjednika Republike Srpske i naru{io ugled

javne ustanove u ~ije ime se obratio novinarima i javnosti. Pozivamo novinare i novinarke iz cijele Bosne i Hercegovine da ne sjede poslu{no i {ute}i na pres-konferencijama na kojima javni zvani~nici vrije|aju njih same ili njihove koleginice i kolege, te de iska`u svoj gra|anski otpor prema grubim kr{enjima prava na dostojanstven i slobodna rad medijskih uposlenika” saop}io je, uz ostalo, Upravni , odbor BH novinari. I Upravni odbor Udru`enja novinara RS-a izrazio je protest povodom verbalnog vrije|anja novinarke Ljiljane Kova~evi} od predsjednika RS-a Milorada Dodika. Udru`enje novinara Republike Srpske u ju~era{njem saop{tenju za javnost podsje}a da novinari u Srpskoj imaju obavezu da rade profesionalno svoj posao u slu`bi gra|ana i javnosti, a ako su

pojedinci nezadovoljni na~inom izvje{tavanja postoje pravni mehanizmi kako se postupa u takvim slu~ajevima. “Udru`enje novinara Republike Srpske podsje}a da je vrije|anje novinara u svim demokratskim dru{tvima moralno nedopustiv na~in komunikacije s medijima” navodi se u saop{te, nju koje je potpisao predsjednik Udru`enja novinara RS-a Dragan Jerini}. Uvrede i prijetnje upu}ene Ljiljani Kova~evi} osudilo je i Udru`enje novinara Srbije (UNS). To Udru`enje tra`i od Dodika da se izvini koleginici Kova~evi} i da sve nesporazume sa novinarima rje{ava na civilizovan na~in, koriste}i prava koje mu pru`aju zakon i kodeks novinarske profesije. Nezavisno udru`enje novinara Srbije u nedjelju je, tako|e, najo{trije osudilo Dodikove prijetnje novinarki agencije Beta.

Krivi~na prijava
Dopisnica Bete iz Banje Luke je februara 2009. objavila informaciju da je Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) podnijela krivi~nu prijavu protiv tada{njeg premijera RS-a Milorada Dodika, terete}i ga da je zajedno sa svojim bliskim saradnicima na vi{e gra|evinskih projekata o{tetio bud`ete RS-a i BiH za vi{e od 115 miliona maraka. Dl. O.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Ulica Dervi{a Su{i}a u Vlasenici
Sve~anim otkrivanjem plo~e sa upisanim imenom Der vi{a Su{i}a, koje su obavili predstavnici Bo{nja~ke zajednice kulture BZK Preporod i Su{i}evi potomci, u Vlasenici je ju~er otvorena ulica koja }e ubudu}e nositi ime po ovom knji`evniku. Predsjednik vlaseni~kog Preporoda Sakib Zubovi} rekao je novinarima da je ovo jedna u nizu aktivnosti koju realizuje BZK, podsjetiv{i da je Su{i} ro|en 3. juna 1925. u Vlasenici, javila je Srna. “Ulica je dobila ime po jednom od najplodonosnijih knji`evnika iz tog miljea. Nastavi}emo da ba{tinimo sve one vrijednosti koje je Preporod po Statutu zadu`en da njeguje”, rekao je Zubovi}.

U~esnici tribine u Centru za me|unarodne odnose u Banjoj Luci

Republika Srpska i Sjevernoatlantski savez

NI NATO NE GARANTUJE MIR
Radmanovi}: U RS-u se veliki broj gra|ana protivi ulasku BiH u NATO i takav stav politi~ari ne smiju zanemarivati
Pristupanje Bosne i Hercegovine NATO-u posljednjih godina u dijelu politi~ke javnosti Republike Srpske predmet je mnogobrojnih manipulacija. U stru~nim krugovima, izuzme li se Cen tar za me|una ro dne odnose, ovo pitanje nikada nije ozbiljno otvoreno, {to dodatno stvara prostor za pau{alan pristup problematici u~lanjenja na{e zemlje u NATO. Srpski demokratski forum potkraj pro{le sedmice na tribini je ugostio ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{u Radmanovi}a, koji je govorio o odnosu BiH prema NATO-u. Prema njegovim rije~ima, za RS je od izuzetnog zna~aja da donese odluku da li prije kona~ne odluke o pristupanju NATO-u treba sa~ekati kona~an stav Srbije, koja je proglasila vojnu neutralnost, ali i o tome da li }e gra|ani odlu~ivati na referendumu ili ne. “U RS-u se pokazuje da se veliki broj gra|ana protivi ulasku BiH u NATO i takav stav politi~ari ne smiju zanemarivati. No, prije bilo kakve odluke Narodna skup{tina RS-a treba da promijeni svoju deklaraciju kojoj je dala saglasnost da BiH u|e u program Partnerstvo za mir i time otvori proces pri dru `i va nja NATO-u” rekao je , Radmanovi}. Istakao je da je za srpski narod pitanje ulaska u NATO izuzetno emotivno, ali da o tome treba razgovarati bez emocija, jer “one nisu saveznik u politici” .

SDS ne}e podr`ati kandidate za sudije
Delegati SDS-a u Vije}u naroda i poslanici ove stranke u Narodnoj skup{tini RS-a ne}e podr`ati izbor D`erarda Selmana, Zorana Lipovca, Amora Buki}a i Sne`ane Savi} za sudije Ustavnog suda Republike Srpske, izjavio je ju~er delegat SDS-a u Vije}u naroda Miodrag Kova~evi}, javila je Srna. Kova~evi} je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci rekao da su predlo`eni kandidati lica iz u`eg rukovodstva SNSD-a, zbog ~ega SDS smatra da u Ustavnom sudu ne treba da budu ~lanovi politi~kih par tija. Narodna skup{tina RS-a razmatra}e sutra izbor predsjednika i sudija Ustavnog suda RS-a.

Vlajki: NATO ne `eli da BiH primi u svoje ~lanstvo, jer je njena budu}nost neizvjesna
vnom nivou, SDS je naveo i zahtjev da se gra|ani RS-a o tom pitanju moraju izjasniti na referendumu i da bi njihov stav bio obavezuju}i za politi~are iz tog bh. entiteta. Iako je Radmanovi} u uvodnom obra }a nju ~la no vi ma Srpskog demokratskog foruma kazao kako od njih, tokom diskusije, o~ekuje odgovore na ovo pitanje, rasprava koja je uslijedila pokazala je da je taj dio javnosti RS-a na cijelu stvar gleda iz politi~kog ugla. Tako je istori~ar @eljko Vejinovi} istakao da NATO `eli dominantu poziciju na Balkanu “kako bi instalirao jako upori{te pred narastaju}om snagom Rusije” Dodao je da ne vjeru. je da bi ulaskom u NATO BiH bila po{te|ena unutra{njih sukoba, te zaklju~io da je “srpski svijet predodre|en da bude upori{te Rusije” .

Krupni sudari
“U BiH smo imali nekoliko krupnih sudara s NATOom. Prije potpisivanja Dejtonskog sporazuma kada je NATO bombardovao polo`aje Vojske RS-a, drugi kada je NATO instaliran u BiH, tre}i kada je NATO bombardovao bratsku Srbiju i ~etvrti kada smo postigli konsenzus da BiH trkom ide u NATO” kazao je Radmanovi}. , Iz tih razloga u~lanjenje BiH u Sjevernoatlantski savez, naglasio je Radmanovi}, je i strate{ko i vanjskopoliti~ko i unutarpoliti~ko pitanje. Radmanovi} je podsjetio da je, uz konsenzus vladaju}ih politi~kih struktura u BiH, od 2003. otvoren proces priprema za ulazak BiH u NATO, da se s tim saglasila i Narodna skup{tina RS-a, da bi se “tek nakon svih tih godina iz dnevnopoliti~kih razloga probudila javnost u RS-u” .

mljama ~lanicama NATO-a nije bi lo voj nih su ko ba, sma tram da to za nas jo{ nije dovoljna garancija” istakao je Ra, dmanovi}. Zaklju~io je i da ~lanstvo u NATO “pojedine strukture u BiH, zbog reformi koje se trebaju provesti, poku{avaju da iskoriste za dodatnu centralizaciju dr`ave, {to je za RS neprihvatljivo” . [ta zapravo misli srpski ~lan dr`a vnog Pred sje dni {tva o ~lanstvu BiH u NATO ipak je ostalo nedore~eno. Takvo {to i ne ~udi jer i SNSD, partija iz koje dolazi, to pi ta nje ugla vnom ko ris ti za dne vno po li ti ~ke manipulacije. Iako je svo je vre meno SNSD bezrezer vno po dr`ao ula zak BiH u NATO, danas su najve}i zagovornici potpune demilitarizacije BiH, kako ne bi kao ~lanica NATO-a bila prijetnja Srbiji. Na drugoj strani, SDS predvodi politi~ku grupaciju koja se o{tro protivi ulasku u NATO, ukoliko tim putem ne krene i Srbija. Kao uslov da 2010. potpi{e koalicioni sporazum sa SNSD-om o nastupu na dr`a-

[trajk grani~ara se nije osjetio
Direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i} ukazao je da dosta grani~nih prelaza u BiH nema adekvatnu infrastrukturu i da o~ekuje da }e i Evropska komisija i vlasti u BiH u narednom periodu nastojati da odre|eni broj ovih prelaza bude ura|en, prenijela je Srna. On je za Televiziju OBN rekao da je u prethodnom periodu postojalo od {est do sedam miliona eura za gradnju tri grani~na prelaza, ali da nisu iskori{teni. Podsje}aju}i da Grani~na policija 6. juna obilje`ava svoj dan i 12 godina postojanja, Duman~i} smatra da je njen uspjeh u njenoj samostalnosti. “Grani~na policija BiH na po~etku je bila projekt Njema~ke koja je davala najvi{e donacija, a u posljednje vrijeme su to SAD, koje su dale {est miliona dolara”, istakao je Duman~i}. Komentari{u}i {trajk grani~nih policajaca, on je rekao da ne podr`ava na~in na koji oni tra`e svoja prava, ali da se {trajk nije osjetio na grani~nim prelazima.

Neophodan konsenzus
Potpredsjednik RS-a Emil Vlajki istakao je da “NATO ne `eli da BiH primi u svoje ~lanstvo, jer je njena budu}nost neizvjesna” . “Ovdje jo{ nije okon~ano crtanje karata i govoriti o BiH kao stati~noj kategoriji je nau~na fantastika” zaklju~io je Vlajki. , Biv{i ambasador BiH Radomir Kosti} podsjetio je da NATO ne prima u svoje ~lanstvo dr`ave koje o tome nemaju demokratski postignut konsenzus i da je iz tog razloga ~lanstvo BiH u njemu potpuno neizvjesno.
G. KATANA

Centralizacija dr`ave
Ra dma no vi} je ka zao da odluka o ~lanstvu u NATO za ve li ki broj gra|ana u BiH, odnosno u Federaciji BiH predstavlja garanciju za dugoro~nu stabilnost na ovom prostoru. “Iako je ~injenica da u ze-

NAU^NA FANTASTIKA Ovdje jo{ nije okon~ano crtanje karata i govoriti o BiH kao stati~noj kategoriji je nau~na fantastika, smatra Vlajki

8

CRNA HRONIKA
Na KUM bolnice Ko{evo dovezen je B. E. (1989) iz Sarajeva sa prostrelnom ranom desne natkoljenice i potkoljenice. Nakon ukazane pomo}i, mladi} je na svoju inicijativu napustio bolnicu. Istragom je utvr|eno da se B. E. nalazio sa dru{tvom u stanu u Ulici prvomajska, vlasni{tvo M. M, te je nestru~nim rukovanjem pi{toljem ispalio hitac i sam sebi nanio povredu u predjelu noge.

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Mladi} ranio sebe u nogu

Iza re{etaka zbog droge

Pripadnici MUP-a KS-a li {i li su slo bo de K. A. (1989) iz Sarajeva zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. Osumnji~eni je predat u prostorije Odsjeka za zadr`avanje oso ba li {e nih slo bo de MUP-a KS-a. Nad njim }e biti izvr{ena kriminalisti~ka obrada. O svemu je obavije{ten i de`urni tu`ilac sarajevskog Kantonalnog tu`ila{tva.

Tu`ila{tvo BiH

Porast nasilja u porodici zabrinjava bijeljinske inspektore
le}i preuzeo 410 {teka cigareta ronhill, sa akciznim markicama Hrvatske, ukupne vrijednosti 11.480 maraka, s namjerom da ih dalje preproda. Me|utim, u tome su ga sprije~ili pripadnici Grani~ne policije Trebinje, koji su zaustavili automobil pasat, vlasni{tvo tre}e osobe, a u kojem je on prevozio cigarete.

Blagojevi} optu`en za {verc cigareta
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Ljubi{e Blagojevi}a (1971) iz Fo~e kojom ga tereti za krivi~no djelo nedozvoljen promet akciznim proizvodima. Blagojevi} se, naime, tereti da je 7. augusta pro{le godine, u ve~ernjim satima, po prethodnom dogovoru njemu poznatim osobama iz Crne Gore, u Bi-

Djeca sve vi{e

tuku roditelje
Mnoge `ene nad kojima se vr{i nasilje su nezaposlene, doma}ice i ekonomski zavisne od mu`eva Krivi~na djela nasilja, uglavnom su posljedica te{kog ekonomskog i socijalnog stanja, ljubomore, alkoholizma...
Jelica Kokotovi}, inspektor u Centru javne bezbjednosti Bijeljina, upozorava da je primjetan porast nasilja djece nad roditeljima. Me|u `rtvama je i jedan broj penzionera i zemljoradnika, a uglavnom su to roditelji u porodicama gdje su djeca nasilnici, rekla je Kokotovi}eva Srni. Ona je pojasnila da se u porodicama de{ava seksualno, verbalno i ekonomsko nasilje, uz upotrebu hladnog, ali nerijetko i vatrenog oru`ja, te drvenih i `eljeznih predmeta.

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-12-000 117 U Gora`du, 1. 6. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 117, po zahtjevu Malokos Razima, sin Salke, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 2876/02 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 1294/30 zv. Seli{ta, ku}a i zgrada 70 m2, dvori{te 349 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnine upisane u P.L. 2876/02 K.O. Gora`de I je Malokos Razim, sin Salke, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

Profil `rtve
Kada je u pitanju obrazovni profil `rtve, ve}ina ih ima osmogodi{nje ili srednjo{kolsko obrazovanje, a mnoge `ene nad kojima se vr{i nasilje nezaposlene su, doma}ice i ekonomski zavisne od mu`eva. Komentari{u}i problematiku djece `rtava nasilja, inspektor Jelica Kokotovi} napominje da su djeca uvijek `rtve, direktne ili indirektne, jer su prisutna kada se roditelji sva|aju i kada, uglavnom, mu` tu~e `enu - majku. Ona isti~e da je samo na podru~ju op{tine Bijeljina od maja pro{le do maja ove godine policija Okru`nom tu`ila{tvu podnijela 72 izvje{taja o krivi~nom djelu nasilja u porodici. Me|u tim slu~ajevima je deset povratnika u vr{enju nasilja. Radnici Centra su u posmatranom periodu Osnovnom sudu Bijeljina podnijeli 39 zahtjeva za pokretanje prekr{ajnog postupka. Policijski slu`benici su nasilnicima uru~ili 53 prekr{ajna naloga. Osim toga, Centar za socijalni rad Bijeljina dostavio je 78 obavje{tenja u vezi sa prijavama sa porodi~nim problemima. Komentari{u}i nasilnike - ovisnike o alkoholu i lica u nekom lak{em ili te`em psihi~kom sta-

Za veliki broj nasilja u porodici se nikada ne sazna

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-12-000 116 U Gora`du, 1. 6. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 116, po zahtjevu Obar~anin Ilijasa, sin Muhameda, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 1013/03 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 2716 zv. [atorak, ku}a i zgrada 137 m2, dvori{te 204 m2, k.~. 2717 zv. [atorak, vo}njak 3. klase 244 m2 i k.~. 2718 zv. [atorak, vo}njak 4. klase 7847 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnine upisane u P.L. 1013/03 K.O. Gora`de I je Obar~anin Ilijas, sin Muhameda, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

nju poreme}aja, Kokotovi}eva navodi da je pored izvje{taja o po~injenom krivi~nom djelu koje su radnici Centra dostavili sudovima, jedan broj prijava u vidu obavje{tenja dostavljen i Centru za mentalno zdravlje Bijeljina. U izvje{tajnom periodu od godinu izre~eno je 27 za{titnih mjera - zabrana uho|enja ili uznemiravanja `rtve nasilja u porodici i tri za{titne mjere obaveznog lije~enja zavisnosti, kao i 13 nov~anih kazni. Krivi~na djela nasilja, napominje Kokotovi}eva, uglavnom su posljedica te{kog ekonomskog i socijalnog stanja, naru{enih porodi~nih odnosa, alkoholizma, ljubomore, du{evne bolesti...

Nasilni mu{karci
“Jedan od najzna~ajnijih uslova za prijavljivanje ovog krivi~nog djela jeste povjerenje `rtve u adekvatnu pomo} policije i pravosu|a” ka`e inspektor Jeli, ca Kokotovi} i dodaje da se, ipak, zbog tradicionalnih, obi~ajnih normi, mnoga nasilja u po-

rodici ne prijavljuju te se sti~e utisak da se ova krivi~na djela ne de{avaju ~esto, {to, objektivno gledano, ne odgovara stvarnom stanju. “^esto, nakon {to dobijemo pri ja vu ver bal nog na si lja, do|emo do saznanja da nasilje traje du`i niz godina, a ~esto se de{ava i da `rtva odustane od svoje prve prijave, {to nam je dodatna ote`avaju}a okolnost” is, ti~e ona i navodi da prema analizi spolne strukture, nasilje najvi{e i dalje ~ine mu{karci. To kazuje da je ovo krivi~no djelo mu{ki fenomen. Uglavnom se radi o mu`evima koji su svoje supruge fizi~ki i psihi~ki zlostavljali, a to su, opet, uglavnom vjen~ane ili nevjen~ane ili biv{e supruge. Unazad godinu, nakon protokola o saradnji u borbi protiv nasilja koji su potpisale institucije grada koje se bave ovom problematikom, te u saradnji sa Organizacijom `ena “Lara” ura|eni , su brojni seminari, edukacije, okrugli stolovi, a sve u cilju preventivnog djelovanja na nasilje u porodici.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

CRNA HRONIKA
Sarajevski policajci priveli su [. M. (1957) iz Sarajeva koji je u subotu u Ulici Dejzina Biki}a, u blizini DP marketa, nakon prepirke s dvije osobe, iz automatske pu{ke ispalio jedan hitac u asfalt. U pucnjavi niko nije povrije|en, a [. M. se tereti za krivi~no djelo izazivanje op}e opasnosti. Na mjestu doga|aja je tokom uvi|aja prona|ena jedna ~ahura i automatska pu{ka s okvirom u kojem se nalazilo 27 metaka.

9

Priveden osumnji~eni za pucnjavu u Sarajevu

Potvr|ena optu`nica za poku{aj ubistva

Sudija za prethodno saslu{anje Kantonalnog suda u Zenici potvrdio je op tu `ni cu Tu `i la {tva ZDK-a koja Suvada ]elenku (27) iz Sinanovi}a kod Zavidovi}a tereti za poku{aj ubistva Jasmina Hamzi}a. U optu`nici se navodi da je ]elenka 1. marta u kafani “Benisa” u ^ardaku kod Zavidovi}a no`em u grudi i stomak ubo Hamzi}a, koji je tada zadobio te{ke povrede opasne po `ivot. Mi. D.

U ~etiri udesa povrije|eno sedam osoba
SAOBRA]AJNE NESRE]E NA BH. CESTAMA
U ~etiri saobra}ajne nesre}e koje su se za vikend desile na bh. cestama te{ko je povrije|eno {est, a lak{e jedna osoba. Voza~ motocikla piaggio A. D. i njegov suvoza~ D. P. zadobili su te{ke tjelesne povrede u udesu koji se, ju~er sat nakon pono}i, desio u mostarskoj Ulici mar{ala Tita. Povrije|eni su kolima Hitne pomo}i preba~eni u bolnicu “Dr. Safet Muji}” u Mostaru, gdje im je ukazana pomo}. U mjestu Lipa kod Livna do{lo je do nesre}e kada je automobil mercedes sletio s ceste u kanal i tom prilikom su voza~ Stipo K. (61) i njegov ~etverogodi{nji unuk te{ko povrije|eni, dok je saputnica Stana K. (63) zadobila lak{e povrede. Djedu i unuku pomo} je ukazana u livanjskoj bolnici.

Te{ke tjelesne povrede zadobili A. D. i D. P. iz Mostara, Stipo K. i njegov ~etverogodi{nji unuk iz mjesta Lipa, motociklista iz Irske i maloljetni Sarajlija P. A, dok je Stana K. lak{e povrije|ena

Maloljetnika udario opel
Motociklista iz Irske zadobio je te{ke povrede kada se u subotu u poslijepodnevnim satima u mjestu Bijelo Brdo kod Biha}a, na magistralnom putu M5, sudario sa motokultivatorom. Povrije|eni je prevezen u biha}ku bolnicu, gdje je i zadr`an na lije~enju. On je bio u grupi od {est motociklista koji su se dovezli u BiH s namjerom da posjete Nacionalni park Una.

Mercedes sletio s ceste
Prema policijskoj informaciji, motocikl na kojem su se nalazili mladi}i sudario se sa automobilom golf, za ~ijim volanom se nalazio H. B. Od siline udara, voza~ motocikla je prvo pao na vjetrobransko staklo, a zatim na cestu, kao i njegov suvoza~.

Motociklista i motokultivator sudarili se u Bijelom Brdu kod Biha}a

U Sarajevu je u Ulici Safeta Had`i}a do broja 43 povrije|en maloljetni A. J. (1997). Njega je udario automobil opel corsa, registarskih tablica K62 I 945, ko-

jim je upravljala P. A. iz Sarajeva. Dje~ak je preba~en na KUM bolnice Ko{evo, gdje su ljekari utvrdili da je zadobio frakturu potkoljenice desne noge. Nakon uka-

zane pomo}i maloljetnik je pu{ten ku}i. U sva ~etiri slu~aja policajci su obavili uvi|aj i uzroci nesre}a se istra`uju. Z. \.

Udes na magistralnom putu Doboj - Sarajevo

Poginuo u rudniku Sase kod Srebrenice

Zemlja zatrpala rudarskog nadzornika
U nesre}i koja se desila u subotu nave~er za vrijeme druge smjene u Rudniku olova i cinka Sase kod Srebrenice `ivot je izgubio rudarski nadzornik Rade Milovanovi} (50) iz Bratunca. Nastradali nadzornik je stajao u jamskom oknu, kod jednog rudarskog vozila i izdavao je odre|ena nare|enja rudarima kada je do{lo do obru{avanja, potvrdio nam je tu`ilac Neboj{a Jovanovi}. Milovanovi}a su zatrpali zemlja i kamen, a usljed zadobijenih povreda preminuo je na mjestu nesre}e. Po naredbi tu`ioca bi}e obavljena obdukcija tijela nastradalog. Uvi|aju u rudniku, koji se ina~e nalazi u sastavu preduze}a Gros Gradi{ka, prisustvovao je i republi~ki inspektor za{tite na radu. Ina~e, ovo je {esta nesre}a sa smrtnim posljedicama u ovom rudniku od obnavljanja njegovog rada 1996. Z. \.

Balvani pali na fiestu i prignje~ili Sejdu Deli}a

Poginuo voza~ ford fieste
U stravi~noj saobra}ajnoj nesre}i koja se sino} dogodila na magistralnom putu M-17 Doboj - Sarajevo u mjestu Makljenovac u kojoj su u~estvovali ford fiesta (818-A-853) i kamion mercedes (644-M-544), kojim je upravljao P. I. (1981) poginuo je voza~ fieste Sejdo Deli} (1959) iz Mravi}a (Doboj-Jug). Nesre}a se dogodila na prilazu mostu preko Usore nakon {to je na kamionu pukao spoj (ruda) sa prikolicom, natovarenom balvanima. Nakon toga je na fiestu pao trupac i nagnje~io vozilo, a prikolica se prevrnula. U momentu prevrtanja prikolice iz suprotnog pravca je dolazila fiesta. Balvani su pali na fiestu i prignje~ili Deli}a koji je intervencijom de`urne hitne slu`be sanitetskim vozilom prevezen do Javne zdravstvene ustanove Poliklinika Doboj Jug, u kojoj je usljed te`ine povreda podlegao. Saobra}aj se iz pravca Te{nja i Maglaja prema Doboju usmjeravao nekoliko sati alternativnim pravcem (regionalni put Maglaj Doboj) preko mosta na rijeci Bosni u Mravi}ima. Mjesto nesre}e obezbje|ivala je saobra}ajna policija Stanice javne bezbjednosti Doboj, a istragu vodi Okru`no tu`ila{tvo u Doboju.
M. B.

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Veliki vo|a i moralni kepec
P
FOKUS
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Ne znam, zaista, koliko }e vremena prote}i dok i Evropljani ne a`uriraju svoje crne liste, no nema nikakve sumnje da }e Keljmendi skupa sa svojom razgranatom mre`om poslovnih i politi~kih prijatelja dobiti i zaslu`eno mjesto na zdru`enoj ameri~ko-evropskoj listi organiziranih kriminalaca. U mre`i Keljmendijevih jataka, Fahrudin Radon~i} ima nesumnjiv zna~aj. Ne kriju to ni on, ni Keljmendi

rije ravno sedam dana, na ovom istom mjestu iza{ao je moj tekst Keljmendi, ministar sigurnosti. Ponedjeljak, utorak, srijeda... telefon mi nije prestajao zvoniti. Sve same ~estitke za tekst. A onda je osvanuo petak i Bosna i Hercegovina je po~ela da `ivi pasus po pasus moje pri~e. Prvo je, negdje oko podneva, Zlatko Lagumd`ija, u svim svojim kapacitetima - doktorskim, predsjedni~kim, dopredsjedni~kim, ministarskim - na velika zvona objavio sporazum SDP-a BiH sa Fahrudinom Radon~i}em i njegovim SBB-om. Ve} pred d`umu Lagumd`ija je Radon~i}a promovirao u novog ministra sigurnosti. A kako je u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama red i obi~aj da politi~ari rano ustaju i jo{ ranije idu na posao, nekako u vrijeme kad se narod po~eo razilaziti iz Begove d`amije, sumiraju}i utiske, Barack Obama je u svom Ovalnom uredu presavijao tabak: valjalo je dopuniti crnu listu. Te{kom mukom, jer Americi je - kako god to kome zvu~alo - Bosna i Hercegovina jo{ na srcu, skupa s Daytonom i Srebrenicom, Obama je {arnuo i doma}e dvije adrese. Jednu u Edhema Eke D`ubura na broju 20 i drugu u Velikoj aleji na broju 2. Obje su, pi{e Obama, na Ilid`i i na objema boravi Naser Keljmendi. Fascinantni su ti Amerikanci! Kod njih i predsjednik dr`ave ima vremena za gra|anina BiH! Obama zna ne samo ilid`anske adrese Nasera Keljmendija ve} i ~ime se Keljmendi bavi: smjestio ga je na prvo mjesto evropskih narkobosova, rame uz rame sa liderima narko-kartela u Afganistanu i Meksiku. I svojim potpisom zamrznuo mu imovinu na teritoriju SAD-a. Ne znam, zaista, koliko }e vremena prote}i dok i Evropljani ne a`uriraju svoje crne liste, no nema nikakve sumnje da }e Keljmendi skupa sa svojom razgranatom mre`om poslovnih i

V

politi~kih prijatelja dobiti i zaslu`eno mjesto na zdru`enoj ameri~ko-evropskoj listi organiziranih kriminalaca. U mre`i Keljmendijevih jataka, Fahrudin Radon~i} ima nesumnjiv zna~aj. Ne kriju to ni on, ni Keljmendi. Ne krije to uostalom ni Zijad Turkovi}, prvooptu`eni za zlo~ina~ku udrugu kojoj se na teret stavljaju silna ubojstva i enormne koli~ine trgovane droge. Taj je Turkovi} od svih silnih ta~aka optu`nice priznao samo jednu: poku{aj ubojstva Nasera Keljmendija. Zanimljivo: i svjedok Keljmendi i optu`eni Turkovi}, kao zajedni~ku - da ne ka`em dodirnu ta~ku, navode Radon~i}a. Ne, ne}u sada {iriti pri~u i podsje}ati na ubistvo Ramiza Delali}a i sve one tvrdnje o albanskim kanalima droge o kojima je ]elo nemilice pri~ao vidovito prori~u}i vlastitu smrt. ratit }u se politici i Lagumd`ijinom kandidatu za ministra sigurnosti. To je, dakle, onaj isti Radon~i} o kome je ovaj isti Lagumd`ija u moj diktafon, prije nekoliko godina, govorio kao o reketa{u i mafija{u, moralnom i ljudskom kepecu, koji “u velikoj mjeri `ivi od straha svojih `rtava. Na`alost, veliki broj ljudi se povla~i pred medijskom torturom jednog beskrupuloznog uljeza u na{e dru{tvo. Njegova imperija la`i i zla je nastala, u velikoj mjeri, na kukavi~luku i podani~kom mentalitetu na{e kvazielite koja je spremna da za mrvicu dnevne slave ~ini kompromise i pona{a se tako {to ide krmku niz dlaku. Ali, na`alost, po tog iskompleksiranog Radovana Tre}eg sve je manje ljudi fascinirano njegovom la`nom veli~inom i prijetnjama, a sve je vi{e ljudi koji uvi|aju njegov strah i nemo}. On i dio njegove porodice poku{avaju da lije~e svoje frustracije preko na{ih le|a.(...) Veliki broj ljudi se ranije povla~io, ali ohrabruje ~injenica da je u posljednje vrijeme sve vi{e ljudi razli~itih profila - od privrednika, preko novi-

T

nara, do politi~ara i intelektualaca - koji ne pristaju na diktaturu i teror novokomponovanog tigra od papira.” (Dani, 493) ako je govorio opozicionar i socijaldemokrata Lagumd`ija, na{iroko elaboriraju}i tezu Radon~i}eve medijske potpore raspadu dr`ave Bosne i Hercegovine, u kojoj je na{ doktor prepoznao “rukopis predratnog KOS-a” da bi na kraju izbacio dva zaklju~ka: “prvi - njegova (Radon~i}eva; op. aut) nenormalna potreba da kreira vlast po svojoj mjeri ima jednu namjeru, da po svaku cijenu za{titi svoju, na ratu sumnjivo ste~enu imovinu i drugi - ko god mu se suprotstavio, ~asno je pre`ivio” . [ta se dogodilo u me|uvremenu? Od petka do danas naslu{ala sam se svakojakih obja{njenja. No, priznajem da mi je uistinu te{ko povjerovati da je Lagumd`ija zaista pristao na crtanje granica tre}eg entiteta, samo zato da bi dao svoj doprinos akciji spa{avanja Radon~i}eve i Keljmendijeve ste~ene imovine?! Te{ka srca priznajem da mi dvije i po decenije novinarskog rada nisu pomogle da shvatim kako je to u ~etvrtak Lagumd`ijin problem sa SDA bio bud`et, a ve} u petak bud`et je prestao biti problem i socijaldemokrata Lagumd`ija se odlu~io da SDA zalijepi etiketu radikala. Pa onda umjesto radikala iz SDA, za partnera odabere daleko radikalniji SBB?! Radon~i} je i od Tihi}a i od Izetbegovi}a branio kojekakve mevlide ja{arevi}e, tvrde}i usput kako njih dvojica nisu nikakvi Bo{njaci ni muslimani. No, zato nikad nije krio da je Keljmendi Bo{njak po njegovoj mjeri, a vehabije muslimani kakvim ih on `eli i zami{lja. Vratimo se Obami i njegovoj crnoj listi. Kada je u petak, negdje po isteku ameri~ke ikindije, cijela planeta saznala da je Naser Keljmendi opasan kriminalac i istovremeno gra|anin BiH, moralni kepec je velikom vo|i nudio

N

koalicioni sporazum za izbore 2014. Njega zanima Predsjedni{tvo BiH, a Lagumd`iji je velikodu{no prepustio mjesto predsjedatelja Vije}a ministara?! Tako tvrde Radon~i}evi prijatelji i ujedno se zaklinju cijelim porodicama da mu nisu toliko bliski da s njim idu na Keljmendijeve `urke, na jednu od onih Obaminih adresa. Lagumd`ijini prijatelji pak ka`u da se predsjednik od jacije u petak intenzivno bavi novonastalom situacijom. U SDP-u, vele oni, nema nikakvih dilema: oni su za reforme, BiH u NATOu i Evropskoj uniji. No, ne umiju mi objasniti kako se u to uklapa Radon~i} i njegov prijatelj Keljmendi, pa u nedostatku argumenata pose`u za mojim vidovitim tekstom. e, nije Oslobo|enje otvorilo rubriku Vildana gleda u ka{ike. Ba{ kao {to niko u ovoj zemlji nije bogzna kako iznena|en Obaminom listom. Predsjednik SAD-a samo je ozvani~io ono {to sve policije - kako doma}e tako i regionalne i evropske, a evo ispostavilo se i ameri~ke, ve} godinama znaju. Ovdje je problem ne{to drugo: ho}e li se BiH boriti protiv kriminalne po{asti ili }e je promovirati u vlasti? Kada }e, {to bi rekli stranci, doma}i politi~ari pruzeti odgovornost i krenuti u obra~un sa organiziranim kriminalom i njegovim jatacima? Ta vrsta odgovornosti u ovom je ~asu posve preba~ena na Lagumd`ijina ple}a. Obama mu je silno pomogao i taj izbor posve pojednostavio: veliki vo|a zapravo ve} narednih dana ima priliku da se odredi za ili protiv narko-kartela. Od njegove odluke ne ovisi samo rejting SDP-a na lokalnim ili nekim budu}im izborima. Od te odluke ovisi ho}e li BiH ostati crna rupa rezervirana za Radon~i}evu budu}nost ili }e ovda{nja djeca dobiti priliku za vlastitu budu}nost. Bez straha da }e i sama zavr{iti na kojekakvim crnim listama.

Zna li Piano za jedno veliko ni{ta...
Pi{e: Nisad SELIMOVI]

I

ako je bilo najavljeno, generalna direktorica UNESCO-a Irina Bokova, koja je u na{oj zemlji provela vikend zbog UNESCO summita {efova dr`ava zemalja jugoisto~ne Evrope u Mostaru, u subotu ipak nije prisustvovala zvani~nom otvaranju za javnost Kolekcije Ars Aevi. Protokol je protokol i direktorica se nakon razgovora sa ~elnicima Kantona Sarajevo uputila za Mostar, prepustiv{i rezanje crvene trake politi~kim zvani~nicima. Ali, njena posjeta Sarajevu imala je ve}u svrhu od proceduralnih poteza makazama. Ona je na sastanku sa premijerom Kantona Sarajevo Fikretom Musi}em i ministrom kulture i sporta Kantona Sarajevo Ivicom [ari}em podr`ala Ars Aevi, ali i projekte koji vode o~uvanju kulturno-historijskog blaga Bosne i Hercegovine. “Smatram da je odli~na ideja da se izgradi muzej savremene umjetnosti u

Sarajevu i bit }e mi zadovoljstvo da ga vidim” , kazala je direktorica UNESCO-a. “Ambasador UNESCO-a, arhitekta Renzo Piano je uklju~en u taj projekat i svjesna sam velikog rada koji je do sada ulo`en” . Upravo njena tvrdnja dokazuje koliki zna~aj Kolekciji Ars Aevi daje jedno takvo ugledno ime kao {to je Renzo Piano. Poznavaoci njegovog lika i djela na to upu}uju sve vrijeme trajanja problemati~ne situacije sa Kolekcijom savremene umjetnosti u Sarajevu, i prosto je nezamislivo kako politi~ke strukture uporno odbijaju primiti te ~injenice k znanju. Da apsurd bude ve}i, upravo jedan od doma}ina Bokove u Sarajevu je potpisao pismo garancije slavnom arhitekti u kojem garantira po~etak izgradnje muzeja Ars Aevi na Vilsonovom {etali{tu tokom 2011. godine. Sada je 2012, ako se ne varam, a jedina promjena na Vilsonovom u odnosu na pro{lu godinu je {to javna pozornica sad gleda na drugu stra-

nu. Pitam se zadnjih mjeseci da li je Piano svjestan da se ovdje po pitanju muzeja de{ava jedno veliko ni{ta... A Bokova je, po protokolu, produ`ila vrlo brzo za Mostar, kako bi otvorila pomenuti summit. I u samom uvodnom govoru naglasila je tako|er ne{to {to mi jedva pa stidljivo priznajemo, a jo{ manje ~uvamo - da su ste}ci, ti kameni divovi koji sami za sebe pri~aju pri~u, najve}e blago koje Balkan, pa i Bosna i Hercegovina ima. Naglasila je generalna direktorica da su ti isti ste}ci najbolji primjer pograni~ne saradnje u regiji i pozdravila ~injenicu da BiH, Hrvatska, Srbija i Crna Gora aktivno sara|uju na o~uvanju ovih spomenika. Rijetke su zemlje koje imaju tako golemo historijsko naslije|e kao {to je na{a, a o kojem njeni stanovnici tako malo znaju. Upravo ste}ci se nalaze na skoro cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine, ali ve}ina stanovnika BiH

zna za nekropole u Hercegovini ili one sa Bjela{nice. Malo njih zna da ih ima i kod Vare{a, Te{nja, Kaknja, Biha}a, Bosanske Gradi{ke... U nominacijskom fajlu za svjetsku kulturnu ba{tinu koji je predat pro{le godine ba{ UNESCO-u, 22 nekropole ste}aka iz BiH su predlo`ene za uvr{tavanje na listu od svjetskog zna~aja. A od svih dr`ava u okru`enju koje je pohvalila Bokova za pograni~nu saradnju u vezi sa ste}cima, BiH bi morala biti istaknuta duplo boldiranim slovima, jer na njenom podru~ju se nalazi oko 85% ste}aka sa cijelog Balkana. Taj podatak bi nam trebao biti dovoljan da shvatimo da u moru stvari koje cijenimo a ne trebaju nam, ste}ke trebamo ~uvati kao suho zlato. I prestati ih dirati, jer kao {to epitaf s jednog od njih ka`e: “Ne prevrni moga kama, mogao bi vidjeti kako }e{ izgledati i ti” .

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

KOMENTARI
IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

11

Junska su{a
S
amo nam je jo{ to trebalo. Natalitet nikada manji, a o~ekuje nas jedno od najsu{nijih spermatozoitskih ljeta. Nogometno ludilo, {to zapo~inje za koji dan, londonska Olimpijada, teniski turniri Roland Garros, Wimbledon, ozbiljno ugro`avaju opstanak ~ovje~anstva u BiH. Bi}emo siroma{niji za hiljade novih stanovnika. [to ve}e sportsko nadmetanje, to manje prinova u mjesecima poslije njih, tvrde demografi. ^ini mi se da se Sarajevo jo{ nije oporavilo od olimpijskog udara na natalitetni potencijal jedne nam i jedine davne 1984. godine. A tako je dobro zapo~eo taj februar. Snijeg zapadao, ba{ kao i protekle zime. Struje malo bilo, pa nestajalo. Antene prekrivene, crk’o TV signal. Sve se idealno poslo`ilo za slatke igrice uz veselo pucketanje vatrice. Glavni grad bi sigurno bio rekorder u ja~ini prvog pla~a na poro|ajnim odjeljenjima onda{nje Jugoslavije da nije bilo vra`jeg Jure Franka i ostale svjetske {ampionske raje {to je pi~ila niz strme bijele staze... Jesmo li ovog februara iskoristili nezapam}enu lavinu pahuljica? Nije bilo Jureka {to smo ga voljeli vi{e od bureka. Tramvaja, lopata, prohodnih ulica. U danima i no}ima idealnih uvjeta za stvaranje potomaka razo~arali su elektri~ari i toplane. Radili su punom parom uni{tavaju}i ~ari bliskog zagrijavanja. Sre}om, tada bar sporta nije bilo da odvla~i pa`nju mu`jaka od du`nosti koje su imali prema budu}nosti domovine. Da li su podbacili, dozna}emo do kraja ove godine? Kao iskusni posmatra~ sa strane, jer iz daljine se bolje vidi, primijetio sam da snijeg nije padao jednakim entitetskim intenzitetom. Onda, slu`be civilne za{tite kao da su u nekim krajevima oklijevale u spa{avanju zavejanih. Prednost su imali stariji sa istro{enim darom za one stvari. Bilo je u tome uzaludne podmukle politi~ke igre, posebno u manjem dijelu podijeljene BiH, koja je previdjela pogubnost nastupaju}eg nogometno-olimpijskog ljeta. Pani~no se zato pitam koje }e od tri dr`avotvorna nacionalna plemena zbog sporta u 2012. slabije rezultirati na prvom poratnom po pi su sta no vni {tva u 2013? Nakanjuju se gospoda iz skup{tinskih dvorana jo{ od 1991. godine da nas prebroje. Prvo su se neki svojski trudili da nas prorijede, humano presele. Brisali adrese te{kih i dragih uspomena, vje{to prave}i novu geografiju. Kada su se kona~no slo`ili da nam `ivoti i va`e}a boravi{ta po~inju od trenutka koji su oni odredili, do{ao je smi{ljeni udar vanjskog neprijatelja koji nikada ne spava. Poljska i Ukrajina, s jednog, i Engleska, s drugog krila, u udru`enom evropskom sportskom poduhvatu, u~ini}e da nekoj od bosanskih temeljnih nacija silom strogih seksualnih pravila izmakne pobjedni~ko postolje. ^itam da Ujedinjene nacije tvrde da je prirodni prira{taj u BiH me|u najni`im u svijetu. Sva ke go di ne ima mo 5.000 gra|ana manje. Ili, za dvije decenije na{a Bosna ponosna ima}e gotovo 20 odsto stanovni{tva manje. Bi}emo zemlja staraca kao one na Kavkazu, samo nemamo tako dobar kefir da produ`ava `ivot kao na tim dalekim visovima gor{taka. Razlog ovakvog

J
Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Zakuhalo se da ne mo`e gore. Ne zna{ ko koga? Na`alost, to nimalo ne uti~e na pozitivne demografske promjene u BiH. Va`nim prvim glavama stranaka {to su danas zajedno, a sutra svako svoj u tra`enju novih partnera za najja~e seksualno uzbu|enje zvano - vlast, na posljednjem mjestu je da misle na svoj doprinos geneti~koj budu}nosti otad`bine. Viagra {to je udi{u u konferencijskim salama poput te{ko izlje~ive epidemije AIDS-a vodi samo ka uni{tenju jo{ ovo malo normalnih bi}a {to visoko cijene pravilno kretanje spermatozoida

izumiranja zemlje koja se nekada hvalila mu{ko{}u i plodno{}u je, naravno, sve te`a ekonomska situacija. Strani stru~njaci nastoje da budu neutralni i rijetko u svojim demografskim pretpostavkama iznose i uticaj politi~kih prilika. este, tako nam je kako je, ali sre}om nismo se kvalifikovali na to prokleto Evropsko prvenstvo u fudbalu, a i olimpijska ekipa nam je tanka. Jer, {ta bi bilo da, recimo, neki na{ va`ni politi~ar izjavi kao Milan Bandi}, zagreba~ki gradona~elnik. Zaklinje se taj maratonac i bolesni radoholik, {to iz ku}e izlazi u ~etiri ujutro, a vra}a u dva poslije pola no}i, da }e se odre}i seksa do kraja 2012. ako Hrvatska po bi je di u fi na lu. Ko li ko znam ra~unati, sve kazuje da se Bandi} ve} odavno odrekao seksa ovakvim na~inom `ivota i rada. Ili se, mo`da, varam? Nikada ne zna{ kakav se potencijal krije u nekoj osobi. Ta {kakljiva nepoznanica navodi na upit koliko }e i libido na{ih vajnih dru{tveno-politi~kih radnika biti (ne)ovisan o predstoje}em nadmetanju najboljih nogometnih majstora ? Zakuhalo se da ne mo`e gore. Ne zna{ ko koga? Na`alost, to nimalo ne uti~e na pozitivne demografske promjene u BiH. Va`nim prvim glavama stranaka {to su danas zajedno, a sutra svako svoj u tra`enju novih partnera za najja~e seksualno uzbu|enje zvano - vlast, na posljednjem mjestu je da misle na svoj doprinos geneti~koj budu}nosti otad`bine. Viagra {to je udi{u u konferencijskim salama poput te{ko izlje~ive epidemije AIDSa vodi samo ka uni{tenju jo{ ovo malo normalnih bi}a {to

visoko cijene pravilno kretanje spermatozoida. Ne bih da grije{im pri ocjenjivanju ~ija lica vi{e zra~e savr{enim zadovoljstvima u trenucima kada saop{tavaju da raskidaju koalicije, tra`e smjenu ministara. Ili, kada tvrde da se nikada ne}e povu}i iz vlasti, dok lica tre}ih stranaka s neskrivenim uzbu|enjem i u`ivanjem izri~u da sve ~ine za spas domovine. Ples zapaljivih politi~kih maski, bez imalo skrivene karnevalske erotike {to poti~e na akcije koje donose budu}nost troglavim nacijama, mo`e izazvati samo jo{ znatnije {irenje impotencije u Bosanaca i Hercegovaca. Prihvatljiva je zato zastra{uju}a prognoza stru~njaka UN-a da }e BiH od sada{njih 3,8 miliona stanovnika u 2050. spasti na dva i po. U 2100. godini bi}e nas, pak, manje od dva miliona. U sada{njoj situaciji bosanskom ~ovjeku jedino ostaje da vi{e pazi na {lic, nego na kai{. Jer ako ovo prvo bude ~e{}e popu{tao, drugo }e morati sve ja~e stezati. Ljubav i glad nikada nisu i{li zajedno. Zato, ustvari, povla~im apel s po~etka o borbi protiv su{e spermatozoida. Jesam protiv zanemarivanja dama, koje narednih dana ne}e mo}i gledati “Lare” i ostale turske sapunice, ali sam i za {to vi{e provjereno izdr`ljivih gumica, te ~ulno oboga}ivanje pauza izme|u utakmica na radost uku}ana. Bi}e to igre bez granica zbog kojih }e Bosna i Hercegovina duboko patiti i zauvijek platiti. Zajedno s nama nestaja}e i politi~ari i stranke za koje ba{ nisam siguran da smo ih zaslu`ili glasanjima iz sve praznijih glava i d`epova… Na kraju, zapravo se pitam kada ono zapo~inje prva - tekma?!

12

REGION
VIJESTI

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Ma|arsko ministarstvo pravosu|a odlu~ilo

Borut Pahor u utrci za predsjednika
Biv{i premijer Slovenije Borut Pahor izjavio je da }e se kandidovati na predsjedni~kim izborima ove godine, javljaju agencije. Ova najava nije nai{la na pozitivan odjek kod dijela delegata, jer Pahor o tome nije obavio prethodne konsultacije u stranci Socijalnih demokrata. Pahor je oti{ao sa mjesta premijera u septembru 201 kada je par1. lament izglasao nepovjerenje njegovoj vladi. On sada smatra da je do{lo vrijeme da u~estvuje u trci za predsjednika Slovenije. Pahor }e se u predsjedni~koj trci boriti sa Danilom Türkom, Milanom Zverom, Zmagom Jelin~i~em i Markom Ko`arom.

^a~i} bez imuniteta
na su|enju za nesre}u
Prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Republike Hrvatske Radimir ^a~i}, optu`en za izazivanje prometne nesre}e 2010. s dvije poginule osobe na autocesti Nagykanisza - Budimpe{ta, nije izuzet od kaznene odgovornosti u Ma|arskoj, o~itovalo se tamo{nje ministarstvo pravosu|a na zahtjev lokalnog suda, prenijela je agencija MTI.

^a~i}ev slu~aj ne podlije`e Konvenciji o specijalnim misijama kojom se {tite slu`bena izaslanstva tokom boravaka u inostranstvu, jer je on u vrijeme nesre}e u Ma|arskoj boravio neslu`beno
dica u pratnji, objavilo je ministarstvo. Radimir ^a~i} je u januaru 2010. na autocesti Nagykanisza Budimpe{ta svojim chryslerom 300C naletio na {kodu fabiju koju je vozila Katalin Liptak. Od posljedica nesre}e smrtno su stradali njena 81-godi{nja majka Imrene Antal i 60-godi{nji suprug Gyorgy Liptak. Nesre}u je u {kodi pre`ivjela i Zoltanne Hitter.

Srbija: Troje mrtvih u eksploziji bombe
Tri osobe su poginule, a osam je lak{e i te`e povrije|eno u eksploziji bombe u diskoteci u banatskom mjestu Idvor, na sjeverozapadu Srbije, koju je aktivirao gost, prenosi Srna. Poginula su bra}a Igor (37) i Sa{a Baki} (36), kao i njihov prijatelj Miroslav Simonovi} (28), svi iz Sefkerina kod Opova. Igor Baki} je bombu aktivirao u ulazu diskoteke, a ne u samom lokalu. Izbor blizak MUP-u Srbije je naveo da su njih trojica u dru{tvu njema~kog dr`avljanina Stefana Hana do{la pred lokal, ali obezbje|enje nije htjelo da ih pusti u objekat, nakon ~ega je izbila sva|a i do{lo do fizi~kog obra~una. Prema dosada{njoj rekonstrukciji zlo~ina, bombu je izvadio Igor Baki} i pripadnicima obezbje|enja zaprijetio da }e je aktivirati, {to je i u~inio.

Provjera
Su|enje ^a~i}u na @upanijskom sudu u Kapo{varu bilo je odgo|eno u aprilu, a ^a~i} je tada rekao kako je s vi{e sudske in stan ce za tra `e na pro vje ra njegova diplomatskog i slu`benog statusa. MTI prenosi da je sud prekinuo su|enje i zatra`io mi{ljenje nadle`nog ministarstva mo`e li ^a~i}, koji je u vrijeme izazivanja prometne nesre}e bio predsjednik Hrvatske narodne stranke, a u decem bru 2011. je iza bran za prvog potpredsjednika Vlade, biti za{ti}en imunitetom.

Rasprava
Na od go|enom ro ~i {tu u aprilu o~ekivao se dovr{etak postupka pa ~ak i izricanje presude po{to su se na zadnjoj raspravi 25. januara u sudnici kapo{varskog @upanijskog suda suo~ila dvojica prometnih vje{taka koji su se sporili je li ^a~i} u vrijeme prometne nesre}e vozio prebrzo i neprilago|eno uslovima na cesti. U svojoj odbrani ^a~i} je kazao kako nije vozio prebrzo, ali da je neposredno prije udara na cesti uletio u oblak magle.

Tvrdi kako nije vozio prebrzo

Ma|arsko ministarstvo pravosu|a je zaklju~ilo da ^a~i}ev slu~aj ne podlije`e Konvenciji o specijalnim misijama kojom se {tite slu`bena izaslanstva tokom boravaka u inostranstvu, jer je ^a~i} u vrijeme nesre}e u Ma|arskoj boravio neslu`beno i nije o tome unaprijed izvijestio

vlasti, pi{e ma|arska agencija, prenosi Fena. Jednako tako na ^a~i}a se ne mo`e primijeniti niti Konvencija o spre~avanju i ka`njavanju kaznenih djela protiv osoba pod me|unarodnom za{titom, jer se ona odnosi samo na {efove dr`ava i ~lanove njihovih poro-

Predsjednik Socijalisti~ke partije Srbije

Razgovori sa DS-om nisu propali
Da~i} narednih dana o~ekuje konkretizaciju razgovora s demokratama, prije svega o ekonomskoj i socijalnoj politici Vlade
Pred sje dnik So ci ja lis ti ~ke partije Srbije Ivica Da~i} izjavio je da razgovori socijalista i Demokratske stranke nisu propali, ali da u ovom trenutku ne mo`e da se ka`e da je sve spremno za izbor nove vlade. tanjima, ali i {ta je DS uradio sa drugim potencijalnim partnerima u Vladi, rekao je Da~i}. “Si gur no su dvi je naj ve }e stranke i koalicije koje su osvojile najvi{e glasova na izborima pro{le nedjelje imale period privikavanja na novu politi~ku realnost, jedni - da su pobijedili na predsjedni~kim izborima, a drugi - da su izgubili. Poslije tog povratka iz {oka i jednih i drugih, o~ekujem da razgovori budu konkretizovani u narednim danima” istakao je Da~i}. , Upitan da li je Liberalno-demokratska stranka za socijaliste prihvatljiv partner u novoj vladi, Da~i} je rekao da je SPS i ranije bio u Vladi sa strankama sa kojima se nije u potpunosti slagao. Da~i} je dodao da je klju~no pitanje kakvu }e politiku cijela vlada voditi kada je rije~ o vitalnim nacionalnim interesima. “Ni je tu pi ta nje LDP kao stranke. I ranije smo u Vladi Srbije imali stranke sa kojima se nismo slagali. Ovdje je rije~ o tome kakvu politiku }e da vodi Vlada Srbije. Mi se sa nekim stavovima ne sla`emo i to je op{te poznato, ali je bitno da utvrdimo jasnu dr`avnu politiku koja }e biti politika ~itave vlade” zaklju~io je Da~i}. , Govore}i o ekonomskoj politici budu}e vlade, Da~i} je naveo da ne bje`i od toga da dr`ava treba da {tedi, ali da ekonomska i politi~ka javnost u zemlji, ipak, treba da prate de{avanja u svijetu.

Parlamentarna ve}ina
On je novinarima rekao da sada jo{ nema parlamentarne ve}ine i dodao da narednih dana o~ekuje konkretizaciju i nastavak razgovora sa DS-om i njegovim predsjednikom Borisom Tadi}em i to prije svega o ekonomskoj i socijalnoj politici Vlade, kao i o tome ko bi trebao da ~ini ve}inu za njeno formiranje, prenosi Tanjug. “Da bi se reklo da postoji parlamentarna ve}ina neophodno je da se taj proces zaokru`i, a on do sada nije zaokru`en. To zna~i da treba da bude jasno ko }e ~initi parlamentarnu ve}inu” rekao je Da~i}. , Dogovor sa posljednjeg sastanka je da na sljede}em razgovaramo o tim ekonomskim pi-

Neoliberalni koncept
“Za nas je vrijeme stalo 5. oktobra 2000. U svijetu ne postoji liberalni kapitalizam, a ako je DS ~lanica Socijalisti~ke internacionale, od nje o~ekujem da se pridr`ava tog koncepta, a ne koncepta koji name}e neoliberalna ekonomija, kao {to je zamrzavanje plata i penzija i stezanje kai{a” istakao je Da~i}. , Prema njegovom mi{ljenju, od “neoliberalnog koncepta nema ni{ta i srbijanska privreda se na taj na~in ne}e oporaviti” .

Jo{ se ne mo`e re}i da je sve spremno za izbor nove vlade

Nikoli} po~inje konsultacije
Predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} izjavio je za Tanjug da od danas po~inje konsultacije o formiranju Vlade sa parlamentarnim strankama. Nikoli} }e po~eti razgovore sa predstavnicima izborne liste koju je predvodio SNS, koja je dobila najve}i broj glasova gra|ana Srbije na parlamentarnim izborima, saop{teno je iz Pres-slu`be predsjednika, prenosi Srna. Nikoli} je ranije izjavio da }e, ukoliko mu do danas niko ne saop{ti da je obezbijedio skup{tinsku ve}inu, razgovore po~eti sa strankom koja je osvojila najvi{e glasova, a to je SNS, koju je predvodio na izborima.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OGLASI

13

14

SVIJET

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 2. stav 3. Odluke o utvr|ivanju uslova, kriterija i postupka za obavljanje pripravni~kog sta`a boraca i ~lanova njihovih porodica, Vlade TK, broj: 02/1-34-5197/12 od 29.3.2012. godine i Sporazuma o realizaciji Programa o rasporedu sredstava za obavljanje pripravni~kog sta`a boraca i ~lanova njihovih porodica, od 22.5.2012, koji su zaklju~ili Ministarstvo za bora~ka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Slu`ba za zapo{ljavanje TK (u daljem tekstu: Slu`ba), Ministarstvo objavljuje

Govor sirijskog predsjednika Ba{ara al-Asada u parlamentu

J AV N I P O Z I V
za u~e{}e u Programu sufinansiranja obavljanja pripravni~kog sta`a boraca i ~lanova njihovih porodica 1. Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a u Programu sufinansiranja obavljanja pripravni~kog sta`a boraca i ~lanova njihovih porodica imaju poslodavci sa podru~ja Tuzlanskog kantona. 2. Poticajna sredstva Finansijska sredstva za podr{ku sufinansiranja obavljanja pripravni~kog sta`a boraca i ~lanova njihovih porodica obezbije|ena su u Bud`etu TK, u iznosu od 660.000,00 KM. Ova sredstva }e se usmjeriti za sufinansiranje poslodavaca, koji }e zaklju~iti ugovore o obavljanju pripravni~kog sta`a sa osobama sa VSS koje se nalaze na kona~noj listi kandidata Ministarstva, broj: 15/1-41-5197-KL/12 od 22.5.2012. godine, u trajanju od 12, odnosno 9 mjeseci, radi stru~nog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo potrebno za rad na odre|enim radnim mjestima ili za polaganje stru~nog ispita. Poslodavci }e se sufinansirati sredstvima u bruto iznosu od 350,00 KM mjese~no, po osobi. 3. Pregled zanimanja osoba sa kona~ne liste kandidata Ministarstva - diplomirani ekonomista 31 - diplomirani kriminalist 8 - diplomirani logoped i surdoaudiolog 2 - diplomirani pedagog-psiholog 13 - diplomirani pravnik 25 - diplomirani `urnalista 5 - edukator-rehabilitator 3 - in`injer elektrotehnike 2 - in`injer geologije 3 - in`injer geotehnologije 4 - in`injer hemijske tehnologije 1 - in`injer prehrambene tehnologije 3 - in`injer rudarstva 6 - in`injer za sigurnost na radu 2 - in`injer za za{titu okoline 1 - magistar {umarstva 1 - ma{inski in`injer 3 - profesor biologije 4 - profesor bosanskog jezika 12 - profesor fizi~ke i zdravstvene kulture 8 - profesor geografije 6 - profesor hemije 3 - profesor historije 3 - profesor informatike 4 - profesor odbrane i sigurnosti 1 - profesor razredne nastave 6 - profesor tehni~kog odgoja i informatike 1 - profesor turskog jezika 2 - socijalni pedagog 1 - socijalni radnik 6 4. Potrebna dokumentacija za u~e{}e u Programu: • zahtjev za sufinansiranje obavljanja pripravni~kog sta`a boraca i ~lanova njihovih porodica sa VSS koji se nalaze na kona~noj listi kandidata Ministarstva, uz obrazac "potrebe za pripravnicima" za koje se podnosi zahtjev (forma zahtjeva i obrasca dostupna je u nadle`nim biroima za zapo{ljavanje i Slu`bi), • ovjerena kopija aktualnog izvatka iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti ili ovjerena kopija rje{enja o registraciji samostalne djelatnosti (ne starije od 3 mjeseca) - osim za organe dr`avne slu`be i javne ustanove, • broj ra~una u poslovnoj banci na koji }e se sredstva dozna~iti, • dokaz od banke da taj ra~un (na koji }e se sredstva dozna~iti) nije blokiran - osim za organe dr`avne slu`be i javne ustanove i • posljednja specifikacija o ispla}enim pla}ama - osim za organe dr`avne slu`be i javne ustanove. 5. Kriteriji kod odobravanja sredstava Kod odobravanja sredstava, namijenjenih za sufinansiranje pripravni~kog sta`a osoba iz ciljne grupe, primjenjiva}e se kriteriji koji su sastavni dio Programa, samo u slu~aju da je potra`nja poslodavaca ve}a za odre|ena zanimanja nego {to ima osoba na listi sa tim zanimanjem. 6. Na~in isplate sredstava Slu`ba }e poslodavcima isplatu sredstava vr{iti sukcesivno, u mjese~nim ratama od 350,00KM, po osobi, bruto, za period od 12, odnosno 9 mjeseci, uz obavezu poslodavca da pripravniku isplati 320,00 KM u neto iznosu, za svaki mjesec. Poslodavac je u obavezi pravdati dobijena sredstva svakog mjeseca. 7. Prava i obaveze Prava i obaveze izme|u Slu`be i poslodavca regulisa}e se me|usobnim ugovorom, u skladu sa Programom i javnim pozivom. 8. Prijava na javni poziv Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporu~eno po{tom, sa naznakom "Prijava na javni poziv za u~e{}e u Programu sufinansiranja obavljanja pripravni~kog sta`a boraca i ~lanova njihovih porodica", birou za zapo{ljavanje prema sjedi{tu poslodavca ili Slu`bi za zapo{ljavanje TK, Bosne srebrene 31, 75000 Tuzla. Rok za podno{enje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informiranja. Obrasci za apliciranje za u~e{}e u Programu dostupni su u nadle`nim op}inskim biroima za zapo{ljavanje i Slu`bi. Prijave sa nekompletnom dokumentacijom ne}e se razmatrati.

Rat se vodi iz
U Siriji ne postoji politi~ki problem nego se de{ava poku{aj izazivanja vjerskih podjela, u ~emu se kao alat koristi terorizam, rekao je Asad
Sirijski predsjednik Ba{ar al-Asad izjavio je ju~er da je njegova zemlja suo~ena sa ratom koji se vodi iz inostranstva i najavio nastavak borbe protiv terorizma, uz ponudu politi~kog dijaloga sa opozicijom, prenosi Srna.

inostranstva

Politi~ke mjere
Asad je u govoru u parlamentu rekao da je u toku eskalacija terorizma, uprkos preduzetim politi~kim mjerama, uklju~uju}i odr`avanje parlamentarnih izbora pro{log mjeseca. “Pravo pitanje je terorizam. Mi smo suo~eni sa ratom koji se vodi spolja” rekao , je sirijski predsjednik u jednom od rijetkih javnih nastupa od po~etka krize prije 15 mjeseci. On je u govoru koji je prenosila dr`avna televizija rekao da u Siriji ne postoji politi~ki problem nego se de{ava poku{aj izazivanja vjerskih podjela, u ~emu se kao alat koristi terorizam. Asad je pozvao sve koji oklijevaju da se uklju~e u politi~ki dijalog i obe}ao da se dr`ava ne}e svetiti, ali da }e nastaviti borbu i da }e rat uskoro biti okon~an. “I dalje }emo se ~vrsto odupirati terorizmu, ali }emo ostaviti otvorena vrata za one koji `ele da se vrate” naglasio je sirij,

Asad: Rat }e uskoro biti okon~an

Reuters

ski predsjednik i dodao da su vlasti spremne za dijalog za politi~kim protivnicima koji nemaju podr{ku iz inostranstva i nisu u~estvovali u terorizmu.

Osuda masakra
On je osudio ubistva najmanje 108 civila u gradu Hula i rekao da ~ak ni ~udovi{ta ne bi po~inila takvo djelo. Asad je ocijenio da Sirija trenutno prolazi kroz najkriti~nije trenutke od okon~anja kolonijalizma. Ovo je bilo prvo javno obra}anje sirijskog predsjednika od masakra u Huli, gdje je ubijeno i mnogo djece. Istra`itelji UN saop{tili su da postoje osnovane sumnje da su prore`imske snage odgovorne barem za dio ovih ubistava.

Sukobi tokom neonacisti~kog skupa u Hamburgu

Zapaljeni su najmanje dva automobila i jedan policijski autobus

Reuters

Povrije|eno 40 policajaca
Policajci su napadnuti kamenicama, bocama i molotovljevim koktelom • Privedena su 63 demonstranta, od kojih je 17 zatvoreno
Oko 40 policajaca je ozlije|eno u toku o{trih sukoba u no}i sa subote na nedjelju u Hamburgu izme|u neonacisti~kih demonstranata i grupa ekstremne ljevice, saop}ila je ju~er policija. Policajci su napadnuti kamenicama, bocama i molotovljevim koktelom, a odgovorili su aparatima za ga{enje po`ara i biber-sprejem po dvjema ekstremisti~kim grupama koje su se sukobile prilikom neonacisti~kog okupljanja, prenosi Fena. Zapaljeni su najmanje dva automobila i jedan policijski autobus. Raspore|eno je 4.400 policajaca da uspostave mir. Priveli su 63, a zatvorili 17 demonstranata. Oko 3.500 osoba, uglavnom aktivista ekstremne ljevice, poku{alo je da blokira mar{ oko 700 skinheadsa ekstremne desnice, dok je vi{e od 10.000 osoba u~estvovalo na mirnom skupu protiv neonacista ispred gradske vije}nice. Prema ju~era{njem saop{tenju policije, u sukobima izme|u ljevi~ara i neonacista nanesena je materijalna {teta od 1,5 miliona eura. U Njema~koj su mar{evi koje organiziraju neonacisti ~esto uzrok o{trih sukoba s ekstremnom ljevicom.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012. Sru{io se putni~ki avion u Lagosu

SVIJET
VIJESTI

15

Poginulo 153 ljudi
Prilikom pada u naseljeno podru~je, koje se nalazi odmah pokraj aerodroma, avion je udario u dvospratnu zgradu, a zatim se i zapalio
Putni~ki avion sru{io se u nigerijskom gradu Lagosu, javlja RT. Prilikom pada avion se zabio u zgradu na dva sprata. Avion je pao u naseljeno podru~je koje se nalazi odmah pokraj aerodroma. U avionu su bila 153 putnika i ~lanova posade. Nigerijska Agencija za nadzor civilnog zra~nog prometa potvrdila je da niko nije pre`ivio, prenosi Index.hr. Izvje{taji o mogu}im `rtvama na tlu nisu bili odmah dostupni. Zapaljene su najmanje tri ku}e. Iznad mjesta nesre}e mogao se vidjeti gusti oblak dima. Na mjesto pada aviona odmah su poslane spasila~ke slu`be, hitna pomo} i vatrogasci. Svjedoci tvrde da su na mjestu nesre}e vidjeli zapaljena tijela. Potvr|eno je da se radi o avionu kompanije Dana Air, koji je letio iz glavnog grada Abuje prema najve}em nigerijskom gradu Lagosu. Glasnogovornik Dana Aira potvrdio je da su izgubili kontakt s avionom koji se nakon toga sru{io. Detalji o uzrocima nesre}e jo{ nisu poznati. Prema izjavama svjedoka, koje prenosi Reuters, avion se najprije zabio u zgradu, a zatim se i zapalio. Vjeruje se da vremenski uslovi nisu imali veze s padom aviona, s obzirom na to da je u Lagosu vedro i sun~ano. Me|unarodni aerodrom u Lagosu jedno je od klju~nih afri~kih prometnih ~vori{ta. Tokom 2009. godine kroz taj su aerodrom pro{la 2,3 miliona putnika. Nigerija je 2010. godine od Sjedinjenih Dr`ava dobila vrhunsku procjenu sigurnosti zra~nog prometa, {to je omogu}ilo nigerijskim kompanijama direktne letove prema SAD-u.

Nigerija: 15 mrtvih u eksploziji u crkvi
U samoubila~kom napadu u crkvi u Bauchiu na sjeveroistoku Nigerije poginulo je najmanje 15, dok je 40 ranjeno. U saop}enju policije je navedeno da je napada~ uspio vozilom pre}i prepreke koje su postavljene nakon napada radikalne vjerske organizacije Boko Haram, te aktivirao bombu. Za sada nije jasno ko stoji iza eksplozije u Bauchiu, ali je poznato da su do sada crkve bile naj~e{}a meta napada islamisti~ke sekte Boko Haram. Grupu Boko Haram krive za smrt nekoliko stotina ljudi samo ove godine u Nigeriji, a bori se za uspostavljanje islamske dr`ave i {erijatskog prava na sjeveru zemlje, gdje prete`no `ivi muslimansko stanovni{tvo.

Reuters

Nesre}a u Gani

Izraelski napad na Gazu
Izraelski borbeni avioni tipa F-16 bombardovali su ju~er sjeverni, centralni i ju`ni dio pojasa Gaze u ~etiri navrata u odgovoru na ranije raketne napade palestinskih ekstremista na jug Izraela, prenosi Fena. U izraelskim udarima sedam osoba je zadobilo lak{e povrede, uklju~uju}i ~etvero djece, javila je palestinska novinska agencija Maan. Projektili su pali u blizini Beit Lahije, na sjeveru, ju`no od grada Gaze, kraj Dir alBalaha i Kan Junisa na jugu. Ga|ana su mjesta na kojima se pravi oru`je i tuneli za krijum~arenje. Por tparol izraelske armije rekao je da je napad bio odgovor na ubistvo 21. godi{njeg izraelskog vojnika Netanela Mo{ia{vilija koji je poginuo u razmjeni vatre na granici sa pojasom Gaze, u petak. Razmjena vatre je izbila nakon {to su palestinski ekstremisti probili grani~nu ogradu.

Deset mrtvih u sudaru aviona i autobusa
^etiri ~lana posade aviona pre`ivjela su nesre}u i preba~ena su u lokalnu bolnicu
Jedan teretni avion je, izgubiv{i kontrolu prilikom slijetanja, proma{io pistu me|unarodnog aerodroma Kotoka, u glavnom gradu Gane, Accra, i sudario se sa putni~kim autobusom. U sudaru je poginulo najmanje deset osoba, ali je posada aviona pre`ivjela, naveli su zvani~nici. Kako javlja AFP, ~etiri ~lana posade aviona, me|u kojima su dvojica pilota, nigerijske aviokompanije Allied Air pre`ivjela su nesre}u i preba~ena su u lokalnu bolnicu. Svjedoci ovog doga|aja su potvrdili da su vidjeli kako boeing 727 ru{i ogradu i sudara se sa putni~kim autobusom u novoizgra|enom naselju, prenosi Fena. Glasnogovornik vatrogasne slu`be Billy Anaglate saop}io je da je u sudaru aviona i autobusa poginulo svih deset putnika u autobusu. Anaglate je kazao da je pilot aviona kompanije Allied Air, uslijed radova na pisti, izgubio kontrolu i iza{ao van aerodroma. On je potvrdio da su u nesre}i povrije|ene ~etiri osobe i prevezene u obli`nju bolnicu, javlja agencija Anadolija. Lokalna televizija prikazala je snimke aviona, koji je stigao iz Lagosa, Nigerija, a koji le`i nasred puta s o{te}enim repom. Tako|er, prikazani su snimci na kojima se vidi kako spasila~ke ekipe izvla~e tijela stradalih iz olupina i da su policijske i vojne snage ve} blokirale taj dio grada. Ta~ni uzroci nesre}e jo{ se utvr|uju, a Dramani Mahama, zamjenik predsjednika Gane, zapadne afri~ke zemlje od

Uzroci nesre}e jo{ se utvr|uju

Reuters

25 miliona stanovnika, rekao je novinarima da je izdata naredba za provo|enje temeljite is-

trage o ovom doga|aju i kako je prerano da se donose bilo kakvi zaklju~ci.

Egipatsko dr`avno tu`ila{tvo

Ulo`ena `alba na osloba|aju}u presudu
Egipatski dr`avni tu`ilac ulo`io je ju~er `albu na osloba|aju}e presude {estorici policijskih komandanata optu`enih, zajedno sa svrgnutim egipatskim liderom Hosnijem Mubarakom, za ubistva demonstranata tokom antire`imskih protesta, izjavio je pomo}nik tu`ioca. Mubarak i biv{i ministar unutra{njih poslova Habib al-Adli osu|eni su u subotu na do`ivotnu zatvorsku kaznu zbog ubijanja demonstranata tokom pro{logodi{njih masovnih protesta, koji su doveli do povla~enja Mubaraka sa vlasti. Sudija je, me|utim, zbog nedostatka dokaza, oslobodio optu`bi {estoricu policijskih oficira, {to je odmah nai{lo na negodovanje advokata porodica `rtava, koji tvrde da bi takva presuda mogla pomo}i Mubaraku u `albenom postupku, prenosi Al-Jazeera. Vi{e hiljada Egip}ana protestovalo je na ulicama Kaira po izricanju presuda, neki `ele}i smrtnu presudu za biv{eg lidera, a drugi izra`avaju}i strahovanje da bi Mubarak u `albenom postupku mogao izbje}i do`ivotni zatvor. Tu`ilac je u nedjelju, tako|er, zabranio {estorici policijskih komandanata da napu{taju mjesto boravka, rekao je njegov pomo}nik. Mubarak i njegova dvojica sinova, Gamal i Alaa, prekju~er su oslobo|eni optu`bi za korupciju, ali se protiv sinova i dalje vodi postupak po optu`bama za sukob interesa prilikom ilegalne trgovine obveznicama unutar kompanije.

Pucnjava u tr`nom centru u Torontu
Naoru`ani napada~ otvorio je vatru u restoranu u tr`nom centru u Torontu i ubio jednu osobu, a ranio sedam, uklju~uju}i jedno dijete, saop}ila je policija. Ubijen je 25godi{nji mladi}, a te{ko je povrije|en i u kriti~nom stanju 13-godi{nji dje~ak, prenosi Fena. [ef policije Toronta Bil Bler rekao je da je meta napada bio ubijeni ~ovjek, a ranjeni ljudi su se slu~ajno na{li na licu mjesta. Napad se dogodio u jednom od najpoznatijih tr`nih centara u Kanadi, a najve}em u Torontu, Eaton Centru. [ef policije odbio je da komentari{e eventualne motive napada. On je dodao da policija ima opis osumnji~enog i pozvao sve o~evice da se jave policiji. Policija je blokirala zonu oko tr`nog centra. U stampedu koji je nastao me|u uspani~enim posjetiocima tr`nog centra povrije|ena je i jedna trudnica.

Protesti u Kairu nakon izricanja presude

16

OGLASI

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA

17

Ste~aj Primorja sve bli`i

Privredna komora FBiH

Propada posao je potreba

Energetska efikasnost

od 62 miliona eura
JP Autoceste Federacije BiH vjerovatno }e jo{ jednom morati tra`iti novog izvo|a~a radova za tunel Vijenac na koridoru 5c. Kako sada stvari stoje, nakon slovenskog SCT-a koji je dobio ovaj projekat na tenderu, a poslije toga bankrotirao, sli~na sudbina ~eka i drugo slovena~ko preduze}e koje je od SCT-a preuzelo izgradnju tunela vrijednog 62 miliona eura, Primorje.

SCT, koji je prvobitno dobio posao na tenderu, bankrotirao je, a Primorje, koje je preuzelo taj posao, pred ste~ajem je, tako da }e Autoceste FBiH vjerovatno morati prona}i tre}eg izvo|a~a radova za tunel Vijenac

Raskid ugovora
Direktor JP Autoceste FBiH Ensad Kari} je kazao da ukoliko se u Primorju u Sloveniji otvori ste~aj, ugovor za izgradnju tunela Vijenac }e odmah biti prekinut jer Autoceste ne `ele raditi sa preduze}em koje je u ste~aju i za koje nisu sigurni da }e na vrijeme izvr{avati svoje obaveze, odnosno da }e ih uop}e izvr{iti. “Bez obzira na to {to Primorje dobro radi posao u BiH, ako u Sloveniji pokrenu ste~aj, automatski slijedi raskid ugovora” ka`e on. , Slovenski mediji pi{u da je Marjan Polj{ak, gradona~elnik Ajdov{~ine, poslao bankama hitan poziv da {to prije dogovore ste~aj Primorja. Predlo`io je da banke dogovore konzorcij povjerilaca koji }e od ste~ajnog upravitelja zatra`iti vo|enje procesa nadziranog ste-

Privredna komora FBiH pozdravlja dono{enje zakona o energetskoj efikasnosti koji je nedavno u nacrtu utvrdila Vlada FBiH, javila je Fena. “Taj zakon je va`an za industriju jer je u{teda u energiji, odnosno pove}anje energetske efikasnosti va`no za pobolj{anje profitabilnosti i konkurentnosti kompanija” izjavila je direktorica Se, ktora industrije u PKFBiH Nafija [ehi} - Mu{i}. Primjena principa energetske efikasnosti, kako je dodala, veoma je zna~ajna u svim privrednim granama, ali i u doma}instvima. “Energetska efikasnost nije pomodarstvo ve} potreba. Energija je centar svake razvojne strategije i u tom smislu se mora posvetiti du`na pa`nja energetskim izvorima i potro{nji” istakla je [ehi} - Mu{i}. ,

Energetska efikasnost je danas u svijetu prepoznata kao najsna`niji i najdjelotvorniji na~in postizanja ciljeva odr`ivog razvoja. “Tako|er, uklju~ivanje BiH u pregovore za pristupanje punopravnom ~lanstvu u Evropsku uniju zahtijeva mnoga prilago|avanja, uklju~uju}i restrukturiranje privrednog sektora, kao i implementiranje mjera energetske efikasnosti i za{tite okoli{a” na, glasila je [ehi} - Mu{i}.

Primorje bankama du`no vi{e od 200 miliona eura

~aja. Cilj nadziranog ste~aja bi bio ponovno pokretanje ili nastavak rada gra|evinske djelatnosti u Primorju u jednom ili vi{e novih poduze}a.

Druge opcije
Primorje, ina~e, slovenskim bankama duguje vi{e od 200 miliona eura, a banke su ve} nekoliko puta produ`avale rok vra}anja novca. Tako|er, kompanija je poku{ala prona}i partnera koji bi svje`im novcem vratio dugove i nastavio s radom, ali ni to nije uspjelo. ^ini se da ni promjena uprave preduze}a nije donijela ni{ta

novo. Primorje je pred ste~ajem. Iz federalnih Autocesta su najavili da }e, ako Primorje zaista ode u ste~aj, poduzeti sve da za{tite doma}e podizvo|a~e radova. Vijenac, zajedno sa Primorjem, radi i bh. konzorcij sastavljen od kompanija Euroasfalt, Hidrogradnja i @GP. Vrijednost posla koji rade doma}e kompanija je oko 28 miliona eura. Ko }e nastaviti radove nakon Primorja, u JP Autoceste ne znaju, ali ka`u da ima nekoliko opcija za izbor novog, odnosno tre}eg izvo|a~a radova.
J. Sa.

Srebrenica

Sindikalni skup PPDIVUT-a BiH
U Poto~arima kod Srebrenice ju~er je odr`an sindikalni skup kadrova Samostalnog sindikata PPDIVUT-a BiH kojim je obilje`ena prva godi{njica rada Sindikalne {kole u ovom mjestu, javila je Fena. Skupu je prisustvovalo vi{e od 50 u~esnika i polaznika Sindikalne {kole, a razgovarano je o zna~aju obrazovanja u Sindikatu kao uslova za efikasan sindikalni rad koju je izlo`io dr. Mehmed Avdagi}, predsjednik PPDIVUT-a. Avdagi} je istakao da se zna~aj obrazovanja sindikalnih kadrova pove}ava usljed sve ve}eg obespravljivanja radnika i neophodnosti odgovaraju}ih priprema za ulazak u EU. Osvrnuo se i na bogato iskustvo Sindikata PPDIVUT-a BiH u procesima sindikalnog obrazovanja u proteklih 20 godina.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 106 - 2. 6. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Ministarstvo poljoprivrede RS-a

Nema tr`i{nih vi{kova povr}a
Iz Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske saop{teno je da Udru`enje povrtara RS-a nije dostavilo precizne informacije o koli~inama proizvedenog povr}a, tr`i{nim cijenama i stanju u okru`enju, te da se zbog toga nije moglo i}i u realizaciju otkupa tr`i{nih vi{kova povr}a. “Prema informacijama kojima raspola`emo, nema tr`i{nih vi{kova povr}a, naro~ito luka i krompira, jer su otkupljeni od doma}ih proizvo|a~a i izvezeni u Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru” navodi se , u saop{tenju. U saop{tenju se podsje}a da resorno ministarstvo nije nadle`no za uvoz povr}a u Srpsku i BiH. “Mnogi povrtari su ~lanovi pojedinih zadruga, koje su organizatori otkupa i posredstvom njih trebalo bi da tra`e na koji na~in mogu da budu konkurentni na tr`i{tu sa svojim proizvodima” dodaje se , u saop{tenju.

U dnevnoj {tampi je objavljena informacija da je Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS-a obe}alo Udru`enju povrtara RS-a da }e njegovim ~lanovima pomo}i da na vrijeme prodaju luk.

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Kina Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 156 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB CNY RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.527514 1.524887 25.823853 0.075656 0.262551 0.637562 2.026951 0.565032 0.257566 0.216898 1.624700 0.846469 2.423528 1.583299 0.046724 0.248572 1.663575

1.955830 1.531342 1.528709 25.888574 0.075846 0.263209 0.639160 2.032031 0.566448 0.258212 0.217442 1.628772 0.848590 2.429602 1.587267 0.046841 0.249195 1.667744 USD BAM

1.955830 1.535170 1.532531 25.953295 0.076036 0.263867 0.640758 2.037111 0.567864 0.258858 0.217986 1.632844 0.850711 2.435676 1.591235 0.046958 0.249818 1.671913 1.51026 2.381516

SDR (Special Drawing Rights) na dan 31. 05. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 31. 05. 2012 =

18

OGLASI

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 5. Pravilnika o radu, ~lana 5. Uputstva o postupku zasnivanja radnog odnosa u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa koju je donijela Uprava Dioni~kog dru{tva, raspisuje se

J AV N I O G L A S
za prijem zaposlenika na radno mjesto tehni~ar u Slu`bi za pristupne sisteme u Direkciji Tuzla U Direkciji Tuzla u Slu`bi za pristupne sisteme, Centar telekomunikacija, zasnovat }e se radni odnos na radno mjesto 110. tehni~ar sa 2 (dva) zaposlenika na odre|eno vrijeme, najdu`e u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Tehni~ar }e obavljati slijede}e poslove: - U~estvuje u poslovima otklanjanja svih prijavljenih smetnji na paketskim ~vorovima i terminalnoj opremi, - Vr{i poslove digitalnih mjerenja i lociranje izvora smetnje, - Koristi tehni~ku bazu podataka kao sredstvo za efikasniji rad, - Vr{i poslove testiranja paketskih ~vorova i modemske opreme - Vr{i poslove instaliranja i demontiranja modemske opreme kod korisnika - Vr{i poslove monitoringa paketskih ~vorova i terminalne opreme, - Vr{i kabliranje i montiranje opreme za svoje potrebe - Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca,a u okviru stru~ne spreme - Po potrebi upravlja motornim vozilom POSEBNI USLOVI: - Zavr{ena srednja {kola IV stepena (elektrotehni~ka {kola, saobra}ajna {kola) - 6 mjeseci radnog iskustva - Posjedovanje voza~ke dozvole za B kategoriju Pored posebnih uslova, kandidat treba da ispunjava i op}e uslove i to: 1. Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina Uz prijavu na Oglas kandidati moraju dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): - Uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci - Svjedo~anstvo o zav{enom IV razredu srednje {kole - Diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli - Dokaz o radnom iskustvu(radno iskustvo se dokazuje potvrdom o radnom iskustvu u kojoj su navedeni poslovi koje je obavljao) - Dokaz o posjedovanju voza~ke dozvole za B kategoriju Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti neposredno na Protokol Direkcije Tuzla ili preporu~eno putem po{te na adresu: Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla Aleja Alije Izetbegovi}a 29 75000 TUZLA Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. O rezultatima oglasa kandidati }e biti pisano obavije{teni,a prilo`ena dokumentacija }e se vratiti. DIREKTOR DIREKCIJE TUZLA Miralem Jahi}, dipl. ecc.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA

19

Upozorenje iz Direkcije za robne rezerve KS-a

Za juni }e biti bra{na, a kasnije?
Direkcija za robne rezerve Kantona Sarajevo nedavno je Vladi KS-a uputila obavijest da zbog nedostatka dovoljnih koli~ina `ita za meljavu, od juna ne}e biti u mogu}nosti vr{iti isporuku bra{na za potrebe javnih kuhinja za proizvodnju hljeba.

Mogu}a obustava isporuke javnim kuhinjama Crveni krst u rezervama ima tridesetak tona bra{na, ali se ne mogu upotrijebiti u cijelosti
biti u junu, jer ima naznaka da }e se problem rije{iti. Za dalje }e sve zavisiti od dogovora sa Vladom. - Vlada radi na tome, a zvali su me i iz resornog ministarstva da mi ka`u da se ovaj problem poku{ava rije{iti. Optimista sam da }e na kraju sve biti uredu, kazao je Vukoti}. U Crvenom krstu KS-a, u ~ijim se javnim kuhinjama hrani 2.500 korisnika, nisu upoznati s ovim problemom. Fikret @uni}, sekretar ove organizacije, nagla{ava da, ukoliko bi stala isporuka bra{na, Crveni krst bi iz svojih robnih rezervi mogao osigurati hljeb za podjelu obroka 15 dana.

Naznaka dogovora
- U vi{e navrata smo o ovome pisali i usmeno obavje{tavali Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Vladu KS-a. U me|uvremenu, Vlada je na svojoj 65. sjednici, 11. aprila, donijela zaklju~ak da se pripremi prijedlog rje{avanja ove problematike, odnosno nabavka 1.000 tona `ita. Direkcija za robne rezerve KSa nema nikakvu informaciju da je to ura|eno, a rok za davanje prijedloga je bio 30. april. Zbog toga je Direkcija prisiljena da od juna ove godine obustavi isporuke bra{na javnim kuhinjama, {to bi moglo izazvati velike probleme u KSu, navedeno je u obavje{tenju koje je potpisao Ismet Vukoti}, direktor Direkcije za robne rezerve. Me|utim, direktor Vukoti} ju~er je za Oslobo|enje potvrdio da }e isporuke bra{na javnim kuhinjama

Ekstremne situacije
- Mi imamo rezerve bra{na samo za mjesec, a to je nekih tridesetak tona. Me|utim, rezerve ne smijemo sve potro{iti ve} samo polovinu, jer uvijek moramo imati odre|enu koli~inu za neke ekstremne situacije. Dakle, mogli bi sa ovim rezervama izdr`ati 15 dana, ali ja se iskreno nadam da ne}emo do}i u ovakvu situaciju. Vlada to ne bi dozvolila, mi{ljenja je @uni}.
E. A. U kuhinjama Crvenog kri`a hrani se oko 2.500 korisnika

Zadu`enje kod Razvojne banke FBiH

Sanacija i rekonstrukcija rasvjete u Vogo{}i

Sigurnost za pje{ake

Vlada uzima kredit od
Skup{tina KS-a donijela je odluku o davanju saglasnosti na odluku o zadu`enju kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od sedam miliona KM. Pet miliona KM bit }e izdvojeno za Ministarstvo saobra}aja KS-a za sanaciju tramvajske pruge, projektovanje, nadzor radova i izgradnju saobra}ajne infrastrukture, dok }e dva miliona KM biti izdvojeno za Ministarstvo za bora~ka pitanja za projekt kupovine stanova u vlasni{tvu za bo-

sedam miliona KM
ra~ku populaciju. Ministar finansija Muhamed Kozadra obrazlo`io je da je kredit kod Razvojne banke odobren te da je ova odluka jedan od dokumenata koji treba da zatvori proceduru uzimanja kredita. Cjelokupni projekt sanacije tramvajske pruge ko{ta oko 5,9 miliona KM. Kreditom kod Razvojene banke FBiH osiguran je iznos od ~etiri miliona KM, dok }e ostatak novca biti osiguran putem tendera kod komercijalnih bana-

ka. Ministar saobra}aja Haris Luli} kazao je da je zadovoljan dinamikom i kvalitetom izvo|enja radova na tramvajskoj pruzi te nagla{ava da }e biti ispo{tovani svi rokovi, te da projekt ne}e ko{tati vi{e od predvi|enog iznosa. Podsjetio je da je Skup{tina ovaj projekt jednoglasno podr`ala pro{le godine, te da je usvajanjem bud`eta, tako|er, u Skup{tini, Vladi dato odobrenje za kreditno zadu`enje predvi|eno u ovogodi{njem bud`etu. E. A.

Na~elnik Op}ine Vogo{}a Edin Smaji} sa saradnicima i predstavnicima firme Unis Energetika d.o.o. Sarajevo obi{ao je lokalitet Poturovi}i - Semizovac - Be{li}a pumpa, na kojem se sanira i rekonstrui{e javna rasvjeta. Prema Smaji}evim rije~ima, pu{tanjem u rad javne rasvjete na pomenutoj lokaciji, bitno }e se pove}ati sigurnost pje{aka i svih sudionika u saobra}aju, a nara~ito |aka, koji }e u ve~ernjim

satima imati ve}u bezbjednost na putu od {kole do ku}e, jer se radi o jednoj od frekventnijih saobra}ajnica na podru~ju op}ine Vogo{}a. Vrijednost radova je 30.214,08 KM, a sredstva je obezbijedila Op}ina Vogo{}a. Radove izvodi firma Unis Energetika d.o.o. Sarajevo. Ukoliko dozvole vremenski uvjeti, radovi }e biti zavr{eni za petnaest radnih dana.
S. Hu.

Op}ina Novo Sarajevo

Ugovor o sterilizaciji pasa
U sali Op}ine Novo Sarajevo, na~elnik Ned`ad Kold`o i direktor JP Veterinarska stanica KS-a dr. Nedim Brdari} potpisat }e danas ugovor o nastavku provo|enja projekta kastracije i sterilizacije pasa lutalica na podru~ju op}ine Novo Sarajevo. Kao i prethodnih godina, ovim ugovorom se reguli{e na~in hvatanja i vra}anja pasa lutalica na prvobitno stani{te, {to je preduslov za realizaciju ovog projekta, s obzirom na nepostojanje zakonom predvi|enog higijenskog servisa. Op}ina Novo Sarajevo je za ove namjene izdvojila 15.000 KM.

20

SARAJEVSKA HRONIKA

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Kontrolor psovao, voza~ica {utjela

Logor kod Sonje pretvara se u historijski muzej

Prostori torture postaju

mjesto resocijalizacije
Ideja je da se objekat pretvori u muzej, ali i da se u okviru ovog prostora napravi mjesto za resocijalizaciju oboljelih od PTSP-a
Putnici gradskog prevoza u Sarajevu ~esti su svjedoci incidenata i sukoba izme|u korisnika usluga Grasa i kontrolora. Jedan takav incident desio se pro{log vikenda na Malti, kada su trojica kontrolora u{la u tramvaj i zatra`ila od putnika da im poka`u karte. S obzirom na to da jedna od putnica nije imala kartu, ona je shodno zahtjevima kontrolora dala li~nu kartu da bi joj se napisala zakonom propisana dodatna kazna. Me|utim, ovo je bio samo podstrek jednom od tri kontrolora da po~ne galamiti na putnike po tramvaju. - On ne samo da je psovao ve} se `alio kako se penzioneri najvi{e voze, iako je u tramvaju tada

Vrije|anje putnika u tramvaju

bilo samo desetak penzionera. Ja sam ga poku{ala podsjetiti na kodeks pona{anja, ali mislim da nisam ni{ta postigla, istakla je Mirsada Alagai}, penzionerka. Do in ci den ta ni je do {lo, me|utim na{oj sugra|anki su dosta te{ko pale ove uvrede jer je, kako ka`e, svoju penziju krvavo zaradila i niko ne zaslu`uje takvo opho|enje. - Ja }u svakako dati sve od sebe da vidim koji je revizor bio u to vrijeme na toj relaciji i za{to je do{lo do takve situacije. Ukoliko bude potrebe, pokrenu}e se i disciplinski postupak, kazao je {ef kontrolora u Grasu Hamdo Ahmi{. D. I.

Nakon {to je Savez logora{a Kantona Sarajevo podnio inicijativu da se zloglasni logor Bunker kod Sonje pretvori u historijski muzej, Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo po~elo je aktivnosti kako bi se ova inicijativa i realizovala.

Skup{tinska procedura
- Objekat Kontiki kod Sonje bio je zloglasni logor gdje je agresor vr{io najstra{nije torture, mu~enja, ubijanja i silovanja. Ve}ina zarobljenika koji su bili nesrpske nacionalnosti ubijena je, a oni koji su pre`ivjeli, imaju trajne posljedice. Inicijativa da se objekat preuredi u muzej do{ao je od Saveza logora{a, nakon ~ega smo obavili razgovore sa vlasnicom objekta Sofijom Beganovi}, istakla je Belma Adilovi}, sekretar Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo. Vlasnica objekta je, kako su nam kazali iz resornog kantonalnog ministarstva, raspolo`ena da se projekat realizuje i upoznata je sa idejom. - Prije svega, morali bismo pristupiti izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju projekta opsade i odbrane Sarajeva 1992 - 1995. godina. U Odluci bi se predvidio jedan od potprojekata, a to je muzej koji bi se nalazio u nekada{njem logoru kod Sonje, pojasnila je Adilovi}. Trenutna ideja je da se objekat pretvori u muzej, ali i da se u okviru ovog prostora napravi

Vlasnica objekta raspolo`ena da se projekat realizuje

Juki}eva ulica

mjesto za resocijalizaciju oboljelih od PTSP-a. - Svom ovom poslu prethodi skup{tinska procedura, te eksproprijacija. Skup{tina Kantona Sarajevo mora odobriti projekat i onda se trebaju na}i sredstva. Ministar Ned`ad Ajnad`i} smatra da je ideja kvalitetna i da bi je trebalo realizovati, kazala je Adilovi}.

Najskuplji je otkup
Da je ideja kvalitetna, potvr|uje i interesovanje predstavnika Op}ine Vogo{}a sa na~elnikom Edinom Smaji}em na ~elu, koji su ponudili da sve administrativne poslove zavr{e u najkra}em roku. - Imamo punu podr{ku i razu-

mijevanje predstavnika Op}ine Vogo{}a, koja je, tako|er, zainteresovana da se projekat realizuje. Najvi{e novca trebalo bi za otkup objekta, a nakon toga on bi se mogao pretvoriti u muzej. Objekat bi uz manja ulaganja mogao biti stavljen u funkciju. Time bismo napravili jedan krug ratne turisti~ke ponude, istakla je Adilovi}. Kroz logore na prostoru Vogo{}e, Planjinu ku}u, Nakinu gara`u i Bunker kod Sonje pro{lo je oko 800 ljudi, `ena i djece. Gotovo polovina njih je ubijena ili odvedena u nepoznatom pravcu. Do sada je u vi{e masovnih i pojedina~nih grobnica ekshumirano 213 onih koji su ubijeni.
S. HUREMOVI]

Tokom ove gra|evinske sezone okon~ana su dva komunalna projekta u Juki}evoj ulici na Ko{evskom Brdu. Na osnovu sporazuma o investiciono-tehni~kom odr`avanju i izgradnji stepeni{ta i pje{a~kih prilaza saniran je prilaz i stepeni{te u Ulici Juki}eva kod broja 31, kao i o{te}ene rukohvatne ograde du`ine 134 metra kod prodavnice Robot. Op}ina je za tu namjenu iz svog bud`eta izdvojila oko 6.700 KM.

Obnovljeni pje{a~ka staza i rukohvati

Izgradnja sportske dvorane O[ “Behaudin Selmanovi}”

Prilikom sanacije stepeni{ta i pje{a~ke staze u Juki}evoj 31 ugra|en je novi sloj betona, postavljeno 25 metara novih betonskih ivi~njaka i 3,5 metara nove rukohvatne ograde. Saniran je i rukohvat du` plo~nika na lokaciji kod Robota. Pri tome je uklonjeno 18 metara polomljene i dotrajale metalne ograde i postavljena nova, dok su na preostalih 116 metara izvr{ene opravke i farbanje. S. Hu.

Radi se prema planiranoj dinamici
Iako vremenske prilike ne idu naruku, izgradnja sportske dvorane O[ “Behaudin Selmanovi}” odvija se zadovoljavaju}om dinamikom. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje istakao direktor {kole Safet Veli}. - Radovi su u neznatnoj mjeri usporeni zbog lo{ijih vremenskih prilika, ali firma koja gradi objekat je veoma ozbiljna i ne sumnjamo da }e, kada vrijeme bude bolje, eventualni zaostaci za planiranom dinamikom biti nadokna|eni. Do sada su zavr{eni zemljani i zapo~eli su betonski radovi, istakao je Veli}. Izgradnja sportske dvorane podijeljena je u dvije faze. - Iako su radovi podijeljeni u faze, ne bi trebalo biti prevelikog razmaka izme|u prve i druge faze radova. Zavr{etak radova planiran je do kraja ove godine, ali mi bismo bili sretni i zadovoljni kada bismo sa {kolskom 2013/2014. godinom po~eli odr`avati ~asove u novoj dvorani, naglasio je Veli}. Reakcije roditelja i u~enika na zapo~ete rado-

Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185.

ve, prema Veli}evim rije~ima, jako su pozitivne. - Ljudi su sa zadovoljstvom prihvatili ovaj projekat. Bili smo strpljivi toliko godina i to nam se na kraju isplatilo. Svi sa nestrpljenjem o~ekuju zavr{etak izgradnje objekta koji }e se zasigurno odraziti i na kvalitet `ivota u ovom dijelu op}iS. Hu. ne Novi Grad, pojasnio je Veli}.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

21

Vlada dala garancije na projekte KJP ZOI ‘84

276-982

Povla~enje
novca iz IPA
Ve}ina projekata odnosi se na ulaganja na Bjela{nici i Igmanu

VA@NIJI TELEFONI

FONDOVA
obnovu elektroenergetskih sistema, sistem zasnje`ivanja uz izgradnju akumulacija, obnovu vertikalnog transporta, rasvjeta, kazala nam je portparolka KJP ZOI ‘84 Muamera [ehi}. Tako je Vlada prihvatila garanciju za finansiranje studije izvodljivosti za potrebe povla~enja IPA nepovratnih sredstava za podr{ku projektima ZOI-ja od 150.000 eura u teku}oj godini. Studija }e se raditi za onaj pro-

Preduze}e ZOI i Olimpijski centar Jahorina zajedno su se kandidovali za doma}ina omladinske olimpijade, ali i aplicirali za povla~enje osam miliona eura
^lanovi Vlade KS-a jo{ u januaru ove godine usvojili su zaklju~ak kojim se usvaja prijedlog programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2012 - 2014. godina, a njegov sastavni dio ~ine i kandidovani projekti KJP ZOI ‘84 iz kantonalnog bud`eta u visini od deset posto vrijednosti samih projekata. Kako ka`u u KJP ZOI’ 84, kantonalna Vlada je u vi{e navrata dala garancije prema Evropskoj banci i Direkciji za evropske integracije da }e u slu~aju povla~enja fondova EU u~estvovati u in ves ti ra nju ka ko to pra vi la Evropske unije nala`u. Za realizaciju projekata po pravilima Evropske unije izdvaja se 30 posto vlastitih sredstava, 30 posto garancije bankama te ostatak se finansira iz fondova EU. - Vlada Kantona je, tako|er, kao vlasnik KJP ZOI ‘84, dala garancije da }e finansirati studije izvodljivosti u slu~aju da nam se odobri kori{tenje fondova. Trenutno imamo u planu realizaciju 14 zna~ajnih projekata za koje bismo aplicirali, a oni se, uglavnom, odnose na Ski-centar Bjela {ni ca - Igman. Pro je kti se odno se na na bav ku opre me (ma{ine za ure|enje staza i ostala oprema neophodna za rad),

Muamera [ehi}

Pitanje upravljanja
Master-planom razvoja Bjela{nice i Igmana predvi|eno je da ovo podru~je ima jednog upravitelja, ka`e [ehi}, a i Vlada KS-a je podr`ala ovaj stav te je po njima za sada taj upravitelj ZOI’ 84. - S tim da jo{ nije definirano pitanje koncesija ili privatnojavnog partnerstva, odnosno postojanje jednog upravitelja ne isklju~uje ove dvije mogu}nosti, dodala je [ehi}.

jekat, za koji se odlu~i kantonalno preduze}e. Ina~e, KJP ZOI ‘84 i Olimpijski centar Jahorina zajedni~ki se kandiduju za doma}ina EYOF 2017. godine (Evropska omladinska olimpijada), a istovremeno apliciraju i za IPA fondove u ovoj i narednoj godini u visini od osam miliona eura.
J. M.

Okom kamere

Isklju~enja struje
Zbog radova na energetskim postrojenjima, bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 9 do 10.30 Igman stolarija, Otoka 9 Meander, od 8 do 16 Bjela{ni~ka 4, Rje~ica 2, od 10.30 do 12 Bojnik Farma krava, D`emala Bijedi}a 2, od 9 do 15 sati Boljakov Potok 3, Frgaj, Gornji Mrkovi}i 2, Adema Bu}e 3, Izeta ^omore, Mrkovi}i, Podlipnik, Rakova noga, Srednje 1, [ekerova, od 8.30 do 15.30 Centar BiH, Ho{in brijeg, Sovrle, od 8 do 15.30 ^adord`ina, Vratnik Mejdan 1, Mihrivode, od 12 do 13.30 ^engi}-Vila II/2, Hepok, od 13.30 do 15 ^engi}-Vila II/3 i II/7.
vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30,

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Saksije kao kante za sme}e
Nije neuobi~ajeno u na{em gradu vidjeti da su zelene povr{ine i pojedini objekti pretvoreni u deponije sme}a, ali u posljednje vrijeme betonske saksije postale su ~esto mjesto gdje nesavjesni gra|ani bacaju otpatke. Jedan od takvih slu~ajeva zabilje`ili smo u blizini tramvajskog stajali{ta na Marindvoru. Ovo zasigurno ne}e biti dobra slika Sarajeva u o~ima turista kojih je svakog dana sve vi{e i vi{e u na{em gradu.
D. I.

PORODILI[TA

3 5

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

14.20, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.50, Copenhagen 22.00

Odlasci:
Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Zurich 7.30, Oslo 9.15, Istanbul 9.35, 14.40 i 18.00, Munich 13.10, Copenhagen 14.15, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et-

AVIONI Dolasci:
Ancona 8.15, Istanbul 8.35, 9.20, 13.40, Oslo 8.35, Beograd 11.00 i 21.55, Munich 12.25, Zurich 12.50, Ljubljana 14.15, Budapest

13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

22

KULTURA

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Otvorene 31. pozori{ne/kazali{ne igre u Jajcu

“Ze~ija rupa” za po~etak
U okviru otvaranja festivala, tradicionalni klju~evi grada Jajca dodijeljeni su Jasni Dikli}l
Kroni~ari }e zapisati u ljetopise festivala dvije brojke: Pozori{ne/kazali{ne igre u Jajcu stigle su do broja 31, ali to su ujedno i desete poslijeratne igre pozori{nih ku}a iz Bosne i Hercegovine, pokrenute davne 1971. godine. Na taj dosada{nji tok, prigodnim rije~ima, osvrnuo se direktor Igara Mevzudin Duranovi}, a o kulturi, kao o nasu{noj potrebi ~ovjeka, govorio je predsjednik Organizacionog odbora, ujedno i gradona~elnik Jajca, dr. Nisvet Hrnji}. Tradicionalno, klju~eve grada je primila, i time simboli~ki otvorila festival, glumica Jasna Dikli}, podsjetiv{i nas u nadahnutoj pozdravnoj rije~i, kako bi “pozori{te trebalo da nas ohrabri da opet sanjarimo” .

Bogat program
A taj san o nama i svijetu u kojem `ivimo, selektor 31. igara, pozori{ni redatelj Marko Misira~a, poku{a}e nam do~arati kroz sedam odabranih predstava u zvani~nom programu: “Strancima” BNP iz Zenice, “Prokletom avlijom” u koprodukciji ~ak tri teatra , iz regiona (Virovitica, Tuzla, U`ice), “O`alo{}enom porodicom” NP Sarajevo, “[ta smo to u~inili” Kamernog teatra 55, “Tri sestre” iz NP Tuzla i “Na dnu kace” NPRS iz Banje Luke. Naravno, kao i svaki ozbiljan pozori{ni festival, i jaja~ke Igre sklopile su zanimljiv i raznovrstan prate}i program - posjetioce
Detalj iz predstave “Ze~ija rupa”, koja je otvorila festival

Doma kulture o~ekuju likovne izlo`be, promocije knjiga, kazali{ni projekti van takmi~arskog programa i glumci-gosti sa kojima }e se mo}i, kroz razgovor, prisnije upoznati. Sve predstave u zvani~nom programu ocjenjuju dva `irija: stru~ni u sastavu Ned`ad Ibrahimovi}, D`evdet Tuzli} i Tanja [ljivar, i onaj publike: Mirjana Luki}-Hodak, Mustafa Hamur i Josipa Kulenovi}. Pozori{ne/kazali{ne igre u Jajcu otvorio je gluma~ki ansambl sarajevskog SARTR-a predstavom “Ze~ija rupa” ameri~kog dramati~ara

Davida Lindsay-Abairea, u re`iji Roberta Raponje. Dramaturgiju potpisuje Dubravka Zrn~i}-Kulenovi},a sam dramski tekst tematski ozna~ava kao vrlo jednostavan: “kako prona}i utjehu nakon tragi~nog gubitka djeteta” Tako dola. zimo do predstave koja nas postavlja, na prvi pogled, pred gotov ~in - drama, gubitak djeteta, ve} se davno dogodila, a ono {to se na pozornici doga|a i {to promatramo tek je odjek tog doga|aja. Ali ono kako lica u drami do`ivljavaju taj doga|aj, kako se sa njim nose, intenzitet i vrsta bola koji pri-

tom osje}aju nagovje{tavaju zapravo dramu koja }e se tek dogoditi. Sve je rije{eno a ni{ta nije razrije{eno. U tom kolopletu sumnji, tuge i prihva}anja, u`ivljavanja sa stvarnim gubitkom ne~ega {to vam je bilo najdragocjenije u `ivotu i ujedno otpora, odbijanja da to racionalno prihvatite, {to je ravno odbijanju i neprihva}anju `ivota samog, vrte se junaci drame “Ze~ija rupa” .

Upe~atljiva predstava
Odli ~an glu ma~ki an sam bl SARTR-a - Selma Alispahi}, kao

Ona koja je neprikosnovena u svom bolu majke, ali ne bez sluha za patnju i osje}aje onoga do sebe, gradiraju}i svoj vlastiti bol iz prizora u prizor, sjajna Maja Salki}, kao sestra Izzy, pritajena i tiha, ali zato ni{ta manje mo}na Halima Mu{i} u roli Nat, izvanredan Alban Ukaj, kao isprva neprimjetan i povu~en otac i mu`, dojmljiv Jasenko Pa{i}, kao Jason, epizodna rola Ane Mie Mili} - ono je {to nosi predstavu i ~ini je tako stvarnom i bliskom, a opet kazali{no vrijednom i upe~atljivom.
M. BI]ANI]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 215152 11 P Sarajevo, 25. 5. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Sanela Rondi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija "EKI", zastupani putem punomo}nika Adine Buzurovi}, advokata iz Sarajeva, protiv tu`enih Fakovi} Faruk iz Gora`da i dr., radi isplate duga, vrijednost predmeta spora 6.099,47 KM, van ro~i{ta 16. 2. 2012. godine, donio je sljede}e

OBJAVLJUJE OGLAS
poziv za pripremno ro~i{te Za tu`enu: Had`ovi} Medihu, sa prijavljenim prebivali{tem na adresi Kralja Tvrtka broj 3, op}ina Centar Sarajevo Pozivate se kao stranka da pristupite pripremnom ro~i{tu koje }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, sudnica broj 7/I, u ~etvrtak, 5. 7. 2012. godine, sa po~etkom u 12 sati, uz napomenu da }e sud odmah nakon pripremnog ro~i{ta odr`ati i ro~i{te za glavnu raspravu, shodno odredbi ~lana 94. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj 53/03, 73/05 i 19/06). Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`i-

ti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79 i 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. ZPP-a). SUDIJA Sanela Rondi} Napomena: Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH i na oglasnoj tabli suda.

Majske muzi~ke sve~anosti

Sarajevska
prvi put izveo u decembru 1877. Fitzenhagen je uzeo slobodu da preuredi kompoziciju tako da je verzija koja je {tampana u Evropi imala malo toga zajedni~kog sa originalnim djelom koje je napisao ^ajkovski. U drugom dijelu koncerta studentica drugog ciklusa studija Adela [abi} izvest }e popularni koncert za klavir i orkestar u a-molu Edvarda Griega. Grieg je bio pijanista i kompozitor, a njegova djela lirski dragulji nacionalno-romanti~arskog muzi~kog izraza. Neki su ga zvali i Chopinom sjevera zbog naro~itih klavirskih minijatura, jednostavnih ali veoma privla~nih komada koji su ostali i danas neizbje`nim dijelom pijanisti~kih repertoara. Orkestar Sarajevske filharmonije predvodit }e mladi dirigenti, studenti drugog ciklusa studija, Emir Mejremi} i Slobodan Mr. S. Begi}.

filharmonija uz studente
Kompozicijama F. Mendelssohna, P. I. ^ajkovskog i E. Griega predstavit }e se studenti Branko Mlikota, Meho Radovi}, Isak Hara~i}, Adela [abi}, Emir Mejremi} i Slobodan Begi}
Sarajevska filharmonija i ove godine, u okviru Majskih muzi~kih sve~anosti, nastavlja saradnju sa Muzi~kom akademijom u Sarajevu. Koncert u ponedjeljak, 4. juna, u 20 sati u Narodnom pozori{tu Sarajevo, bit }e prilika da se kao solisti predstave Branko Mlikota i Meho Radovi}, studenti druge godine Muzi~ke akademije u Sarajevu (Odsjek klarinet), izvedbom koncertnih komada za dva klarineta F. Mendelssohna, zatim Isak Hara~i}, student ~etvrte godine, izvedbom Rococo varijacija za violon~elo i orkestar P. I. ^ajkovskog, ruskog kompozitora poznog romatizma koji je iza sebe ostavio veliki broj djela za hor, kamernu muziku i solisti~ke kompozicije za klavir i violinu, brojne opere, balete i {est simfonija. Varijacije na rococo temu op. 33 napisane su 1877, a posve}ene su poznatom ~elisti Wilhelmu Fitzenhagenu, koji ih je

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012. Knjiga prof. dr. Esada Bajtala u Norve{koj

KULTURA

23

Po~inje 21. me|unarodni filmski festival u Innsbrucku

Pogled na Balkan
Na{a sineastica Ines Tanovi} pozvana je da prika`e film “Jedan dan na Drini” i ujedno realizuje Filmworkshop
Jedan od afirmisanih festivala posve}enih manjim kinematografijama je onaj u Innsbrucku, koji po~inje sutra. Festival ulazi u tre}u deceniju svog uspje{nog egzistiranja i traja}e do 10. juna. Dvadeset prvi me|unarodni filmski festival u Innsbrucku poseban pogled baca na Balkan, odnosno kinematografije Gr~ke, Makedonije, Turske, Bugarske i Bosne i Hercegovine. ovom festivalu. Na Innsbrucku 2012. bi}e prikazani njeni radovi “Im Land meine Eltern” “Die Kümmeltürkin geht” , , “Die Verliebten” “La Amiga” “Desembar. , cos - es gibt kein vergessen” i “Amigomio” .
Sa ve~eri ljubavi i po{tovanja prema jednoj specifi~noj i senzibilnoj tradiciji

Klasici Mediterana
Posebni programi ove godine posve}eni su i 50. godi{njici oslobo|enja, odnosno nezavisnosti Al`ira, kao i kinematografijama Mediterana, odnosno retrospektivnim projekcijama filmova iz tog podru~ja. Tako }e ljubitelji sedme umjetnosti mo}i da vide neka od najzna~ajnijih ostvarenja medite-

Sevdalinka,
U Internacionalnom muzeju kulture (IKM) u Oslu odr`ana je promocija knjige “Sevdalinka, alhemija du{e” autora prof. dr. Esada Bajtala. Promociju je organizovao KDB Preporod u saradnji sa humanitarnom organizacijom Nova nada, a u okviru proslave petnaestogodi{njice uspje{nog djelovanja ovog dru{tva u Kraljevini Norve{koj. U prisustvu oko 130 posjetilaca izveden je lijepo osmi{ljen i scenski sinhronizovan program (zahvaljuju}i pre-

Posve}eno Jeanine Meerapfel
Za nas je posebno zna~ajno da je na Festival pozvana na{a sineastica Ines Tanovi} sa svojim dokumentarnim filmom

alhemija du{e
Promociji knjige, {to je dobila nagradu za uredni{tvo na 24. sajmu knjige u Sarajevu, prisustvovali bh. gra|ani, ali i Norve`ani, koji su do{li da osjete duh emotivnog zanosa slu{aju}i sevdalinke
jednim i veli~anstvenim djelom, koje ne}e ostaviti ~itaoce ravnodu{nim, jer Bajtalov rasko{ni jezi~ki izraz posjeduje magi~nu mo} da odvede u ~arobni svijet ~udesne pjesme “najnje`nijeg i najljep{eg cvijeta kulturnog naslije|a Bosne i Hercegovine” i objasni da “pjevati zna~i `ivjeti i nadati se svemu uprkos” . Promociji su prisustvovali mnogi bosanskohercegova~ki gra|ani, predstavnici Ambasade BiH u Oslu, ambasador MakeU prisustvu oko 130 posjetilaca izveden zanimljiv program

Foto: A. KAJMOVI]

“Jedan dan na Drini” za koji je ove godi, ne nagra|ena najvi{im priznanjem na Me|unarodnom festivalu dokumentarnog filma u Zagrebu. Ona }e ujedno sa u~enicima iz Innsbrucka realizovati i Filmworkshop. Glavne nagrade Festivala bi}e dodijeljene za najbolji igrani, odnosno dokumentarni film, a, osim njih, tu je i nagrada Südwind Filmpreis, o kojoj }e odlu~ivati `iri u~enika - srednjo{kolaca. Specijalni program Festivala posve}en je afirmisanoj njema~ko-argentinskoj sineastici Jeanine Meerapfel, kojoj se dodjeljuje po~asna nagrada za ukupno dosada{nje stvarala{tvo, a ona je ve} tre}i put sa svo jim fil mo vi ma zas tu plje na na

ranskih reditelja, kao {to su “Kaos” Vittoria i Paola Tavianija, “Il Postino” Michaela Radforda, “Caro Diario” Nannija Morettija, “Avantura” Michelangela Antonionija i “Stromboli” Roberta Rossellinija. Kad je rije~ o popratnim manifestacijama, na Festivalu se kao izuzetan doga|aj izdvaja projekcija restaurirane digitalizirane kopije ve} klasi~nog ostvarenja iz 1966. godine, “Bitka za Al`ir” ~iji je autor Gillo , Ponteco. Ovaj film govori o bici izme|u al`irskog pokreta za oslobo|enje i francuske armije, koja se odvijala 1957. godine. Festivalske projekcije, odnosno diskusije poslije njih, odr`ava}e se u kinima “Leokino” i “Cinematograph” .
D. DIMITROVSKI

krasnoj instalaciji, kompoziciji slika sa bosanskohercegova~kim motivima Valide Mujezinovi}).

Najnje`niji cvijet
Performans “Sevdalinka, alhemija du{e” bio je nadahnut htijenjem najboljih `elja organizatora da to bude ve~er ljubavi i po{tovanja prema jednoj specifi~noj i senzibilnoj tradiciji kakvu sre}emo u estetski neponovljivom melopoetskom spoju sevdalinke, koja u sebi nosi svu prefinjenost du{e i duha bosanskohercegova~kih prostora. Performans je osmislila i uspje{no realizovala grupa entuzijasta: Zlata Erko~evi}, Larisa Hajdarovi}, Valida Mujezinovi}, Zlatko Oru~evi}, Sabina Trako, Alija Trako, Asim Manjgo, Sanela Numanovi}, Nejra Majdanac, Miralem Be}irovi}, Fadil Dizdarevi} i Bekim Sejranovi}. Kratki prikaz knjige dala je Larisa Hajdarovi}, ne kriju}i odu{evljenje ovim vri-

donije, Elma Kova~evi}, nekada{nja ambasadorica BiH u Norve{koj, kao i mnogi Norve`ani, koji su do{li da osjete duh emotivnog zanosa slu{aju}i zvuke sevdalinke.

ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA “JELAH” JELAH
Na osnovu odluke Skup{tine i ~lana 71. Zadru`nih pravila Zemljoradni~ke zadruge “Jelah” Jelah, raspisuje se

Odgonetanje tajne
Interesantno je spomenuti da je u publici bila i Merete Fjeldbo, Norve`anka, koja pjeva sevdalinke na bosanskom jeziku, a o ~ijoj je jezi~ki sasvim ispravnoj interpretaciji pisao i profesor Bajtal, isti~u}i popularnost sevdalinke {irom svijeta. Ova veoma uspje{na kulturno-umjetni~ka ve~er zavr{ena je u nadi da }e se monografija “Sevdalinka, alhemija du{e” prevesti na norve{ki i engleski jezik, kako bi ljepota Bajtalovog jezi~kog izraza i njegovo odgonetanje velike tajne neponovljive ljepote “pjesme nad pjesmama” bilo dostupno Norve`anima, kao i mnogim drugim ~itaocima {irom svijeta. N. E.

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora
Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidat mora ispunjavati i slijede}e uslove: - da ima visoku stru~nu spremu - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva - kandidat mora prilo`iti srednjoro~ni, ~etverogodi{nji plan rada - da ne postoje zakonom propisane smetnje u pogledu obavljanja poslova rukovo|enja Uz prijavu, zainteresovani kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju uslova iz konkursa i kratku biografiju o kretanju u slu`bi. Izbor i imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjenju uslova iz konkursa dostaviti na adresu: Zemljoradni~ka zadruga “Jelah” Jelah, Titova bb sa naznakom prijava na konkurs. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

24

SCENA

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Jaeger Music Night 2012.

Poznata imena osam

bendova finalista
Na~in glasanja
Za svoje favorite glasat }e publika i to na tri na~ina: tokom svirki, putem webstranice www.jaegermusicnight.ba i na Facebook stranici Jägermeister Bosna i Hercegovina. Pobjeda u jednom obliku glasanja bendovima }e donositi po jedan bod, a bend koji osvoji dva od tri boda, ili sva tri boda, nastavit }e se takmi~iti u programu Jaeger Music Night 2012. Bendovi pobjednici proteklih izdanja programa Jaeger Music Night, Berette iz [irokog Brijega (2009) i Siled`ije iz Ljubu{kog (2010) ve} su izdali svoje prve albume, dok na tome radi i pro{logodi{nji pobjednik, bend Polaroid Trip (2011) iz Sarajeva.

Na konkurs za u~e{}e u ~etvrtom izdanju programa Jaeger Music Night ove godine se prijavilo ~ak 18 bendova iz cijele Bosne i Hercegovine. @iri sastavljen od predstavnika bh. muzi~ke industrije i zastupnika Jaegermeistera za BiH sa Branom Jakubovi}em, muzi~kim producentom i ~lanom benda Dubioza kolektiv, na ~elu, izabrao je osam bendova finalista koji }e se ove godine takmi~iti u Jaeger Music Nightu 2012. Izabrani bendovi su: Karma Guru, Filling Silence, Igor D. & PMS Trio, Neuro, Big Brothers, My Last Suicide, Aesthetic Empathy i Snake Eater, koji dolaze iz ~itave BiH - Sarajeva, Tuzle, Banje Luke... U~esnici Jaeger Music Nighta 2012. }e i ove godine imati priliku da sviraju na pla}enim nastupima koji }e se u sklopu programa odr`avati {irom BiH i na kojima }e se takmi~iti u muzi~kim duelima. Kroz duele bendo-

Aesthetic Empathy na Demofestu u B. Luci

va u ~etvrtfinalima, polufinalima i finalu bit }e odabrani pobjednici koji su imali najvi{e glasova na koncertima. Svaki nastup }e upotpuniti i gostovanje afirmira-

nih bendova iz BiH i regiona. Bend koji pobijedi u ovogodi{njem izdanju Jaeger Music Nighta bit }e nagra|en mogu}no{}u da snimi i objavi svoj prvi album u stu-

diju Skirlibaba producentske ku}e Ekipa, a vrijedne nagrade predvi|ene su i za drugoplasirani, kao i za bend koji poka`e najvi{e truda i zalaganja tokom programa.

U Bosanskom narodnom pozori{tu Zenica

Georgea Lucas zavr{io snimanje blockbustera

Koncert Zdenke Povla~im se u svoju gara`u Kova~i~ek 8. juna
Tribute to Janis Joplin naziv je koncerta hrvatske pjeva~ice i glumice Zdenke Kova~i~ek koji }e se odr`ati 8. juna u Bosanskom narodnom pozori{tu u Zenici. Organizator koncerta je Udru`enje muzi~ke omladine Omladinski hor Zenica. Projekat je proiza{ao iz predstave "Love Janis", koja je napravljena 2008. godine. Ovaj tribute koncerta je, kao i predstava, usmjeren na muziku i `i vot Ja nis Joplin, koja je za vrijeme svo je ka ri je re okupila i nastupala sa tri benda: Big Brother & The Holding Company, Cosmic Blues Band i Full Tilt Boogie Band. "Ovaj koncert objedinjuje sve tri faze djelovanja Janis Joplin u izvedbi hrvatske pjeva~ice i glumice Zdenke Kova~i~ek, koja je progla{ena najboljom bijelom pjeva~icom bluesa u svijetu. Zdenki Kova~i~ek na sceni BNPa Zenica }e se pridru`iti i njen prate}i bend. Bezvremenske izvedbe rock klasika Janis Joplin ~ine svaki nastup Zdenke Kova~i~ek jedinstvenim koncertnim doga|ajem koji se ne smije propustiti", kazao je maestro Milenko Karovi}, prvi ~ovjek Omladinskog hora Zenica. Ina~e, Zdenka Kova~i~ek je zadnjih {est godina redovan u~esnik koncerata Omladinskog hora Zenica. U Zenicu ova primadona bi trebala do}i nakon koncerta u Tuzli, u BKC-u dan ranije, 7. juna.
Mi. D.

Karijera Georgea Lucasa po~ela je prije mnogo godina u izmi{ljenoj galaksiji daleko odavde, a sada tvorac Star Warsa smatra da je vrijeme da prestane snimati blockbustere, kako bi mogao vi{e vremena provoditi u svojoj gara`i. Ovaj {ezdesetosmogodi{njak, koji je revolucionizirao svijet specijalnih efekata, vjeruje kako je do{lo vrijeme da se okrene stvaranju nekomercijalnih filmova, prenosi Daily Mail. "Odlazim iz kompanije, odlazim od svih svojih poslova. Zavr{io sam sve svoje obaveze i povu}i }u se u svoju gara`u, gdje }u stvarati filmove iz hobija. Oduvijek sam `elio stvarati eksperimentalne filmove, da ne moram brinuti da li }e biti prikazani u kinu", kazao je Lucas. Me|utim, malo je vjerovatno da }e ga mnogo ljudi shvatiti oz-

biljno. Lucas je ve} ranije vi{e puta najavljivao svoje povla~enje i penzionisanje. U januaru je, dok je promovisao svoj film "Red Tails", za New York Times rekao: "Povla~im se. Odlazim iz ovog posla". Sli~nu izjavu je dao i 2005. godine, za vrijeme promocije filma "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith". Koliko }e ostati dosljedan ovome {to ka`e, vidjet }emo vremenom.

Ne spu{ta se pra{ina nakon Eurosonga

Kriva operacija glasnih `ica
Razo~aranje u Hrvatskoj nakon {to se ponovo nisu plasirali u finale ovogodi{njeg Eurosonga ne prestaje. I dok HRT krivi Nininu operaciju glasnih `ica za lo{ plasman, iz tima Nine Badri} odgovaraju da im HRT nije pru`io dovoljnu podr{ku, kako moralnu tako i materijalnu. Hrvatska predstavnica morala je sama da organizuje i plati zabavu u Bakuu, budu}i da se ve}ina zemalja upravo na ovaj na~in promovi{e tokom Eurosonga. Nina je izrazila svoje razo~aranje {to od nacionalne televizije HRT nije dobila ve}u podr{ku za promociju. Me|utim, u HRT-u ka`u da im je bilo va`nije da plate Nini {minkera i muzi~kog producenta, nego da organizuju zabavu. Kada je u pitanju njen lo{ plasman, oni smatraju da je pjeva~icu u promociji pjesme "Nebo" u mnogome omela i operacija glasnih `ica. - Sigurno bismo dobili vi{e telefonskih glasova i tri boda za ulazak u finale da Nina zbog operacije glasnih `ica nije morala da otka`e gostovanja u Makedoniji, Bugarskoj, Sloveniji, Holandiji i Malti - ka`u sa HRT-a.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

Mlada reprezentacija se sprema za San Marino

Upitan nastup
Josipa Kvesi}a
Fudbal Debi Svrake u reprezentaciji Rukomet BiH se priprema za bara`
Foto: D`. KRIJE[TORAC

26

FUDBAL

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Muamer Svraka, debitovao za reprezentaciju BiH

Sve je bilo super, osim rezultata
U reprezentaciji je atmosfera zaista na visokom nivou. Sve funkcioni{e besprijekorno. Nema nepredvi|enih situacija. Zna se ko {ta radi. Sve to me zaista fasciniralo, ka`e Svraka
Muamer Svraka, defanzivni veznjak @eljezni~ara, sezonu iz snova zavr{io je debijem za fudbalsku A reprezentaciju BiH protiv Meksika. Ujedno, on je bio jedini igra~ iz doma}eg prvenstva kojem je selektor Safet Su{i} ukazao povjerenje u prijateljskim utakmicama protiv Irske i Meksika. Svraka je u dresu @eljezni~ara osvojio duplu krunu, drugi je strijelac Premijer lige BiH sa deset golova, nosio je i kapitensku traku tima sa Grbavice, a za sve to je nagra|en pozivom u dr`avni tim.

Odmor, pa fudbal
Ime Muamer Svraka posljednjih dana se mnogo ~e{}e izgovara u menad`erskim klubovima, te dovodi u kontekst kao novo poja~anje inostranih klubova. "^ujem da ima nekih ponuda, ali ne znam ni{ta konkretno. Tek sam se vratio iz Chicaga i u ovom trenutku ne `elim razmi{ljati o fudbala. Potreban mi je odmor, a nakon toga }u razmi{ljati {ta i kako dalje. Naravno, sve u dogovoru sa {efom Amarom Osimom", kazao je Svraka.
Svraka je opravdao povjerenje selektora Su{i}a
Foto: sportsport.ba

Dru`enje sa [ehi}em i Alispahi}em
"Zaista je povlastica biti reprezentativac. Sve je bilo super i {teta je {to je na kraju izostao bolji rezultat kako bi kompletan dojam bio za deset", ka`e Svraka, koji je opravdao povjerenje selektora Su{i}a i kona~no je na zaslu`enom odmoru. Kao i ve}ina na{ih reprezentativaca, smatra da nismo imali ni sre}e, posebno u duelu sa Meksikom, u kojem je on upisao svoje prve minute u reprezentativnom dresu BiH. "Bila je to ~ista nesre}a. Nije lijepo izgubiti, ali ako se ve} to mo-

ra dogoditi, bolje je da to bude u prijateljskim, nego u utakmicama kvalifikacija. Vjerujem da }e nam se ovo vratiti u borbi za Mundijal i da }emo mi nekome posti}i pogodak kakav smo primili protiv Meksika", isti~e Svraka, kojem nije bilo te{ko da se uklopi u na{ reprezentativni kadar jer: "Ve}inu igra~a sam poznavao odranije, tako da nisam imao problema da se prilagodim. U Irskoj i Chicagu najvi{e vremena

sam provodio sa Ibrahimom [ehi}em i Mehmedom Alispahi}em, jer smo generacijski najbli`i. Naravno, dru`io sam se i sa ostalim, koji su me primili kao da sam od po~etka karijere igrao sa njima. Ina~e, u reprezentaciji je atmosfera zaista na visokom nivou. Sve funkcioni{e besprijekorno. Nema nepredvi|enih situacija. Zna se ko {ta radi. Sve to me zaista fasciniralo", pri~a Svraka.

Svraka se osvrnuo i na netom zavr{enu sezonu u kojoj je zaista briljirao.

Polusezona za nezaborav
"Posebno je bila uspje{na posljednja polusezona. Sve mi se poklopilo, eksplodirao sam i to je rezultiralo pozivom u reprezentaciju. Ukoliko ostanem u @eljezni~aru, nadam se, ako ne budem bolji, da }u bar ponoviti igre iz proljetnog dijela sezone", isti~e Svraka, koji je postigao oba

gola koji su @elji donijeli trofeje. Prvo je u prvenstvu, u duelu sa [irokim Brijegom, direktnim rivalom za naslov prvaka, donio @elji pobjedi i odveo svoj tim na nedosti`na ~etiri boda prednosti, da bi istim protivniku presudio i u Kupu kada je u prvoj utakmici finala pogodio za pobjedu od 1:0, {to je bilo dovoljno da osvajanje trofeja i u najmasovnijem takmi~enju na{e zemlje.
S. [I[I]

Kenan Hand`i}, najmla|i kapiten Sarajeva ikada, napustio Ko{evo

Bili smo viceprvaci, a sada nismo dovoljno dobri
Nisam igra~ za klupu i morao sam ne{to promijeniti. U Sarajevu sam od 12. godine, dakle devet godina ve}, tako da sam se malo i zasitio Ko{eva, a uz to trener Dragan Jovi} mi je priznao da ne ra~una na mene i raskid je bio jedina opcija, kazao je Hand`i}
Veznjak bordo tima Kenan Hand`i} odavno nije u planovima trenera Sarajeva Dragana Jovi}a, pa je nekako logi~an slijed doga|aja bio sporazumni raskid ugovora sa voljenim klubom. Kako nam je priznao nekada{nji najmla|i kapiten tima sa Ko{eva, odluku nije donio ishitreno, ve} nakon du`eg razmi{ljanja, ali i konsultacija s porodicom. gi, bili drugi, nosio sam kapitensku traku, odigrao niz dobrih utakmica i slobodno mogu re}i da sam sretan {to sam u to vrijeme nosio dres Sarajeva. Uz to, osvojio sam prvenstvo BiH i Kup sa juniorima Sarajeva, ali kasnije su po~ele druge stvari dolaziti do izra`aja i rastanak je bio neminovan. Uvjeren sam da }e mi promjena sredine dobro do}i", smatra Hand`i}, za kojeg je interesovanje ve} pokazalo nekoliko premijerliga{kih klubova, ali i par inostranih. "Nemam ni{ta konkretno, ali postoje interesanti. Prioritet mi je odlazak vani, ali ukoliko u tome ne uspijem osta}u u Premijer ligi BiH", tvrdi Hand`i}, kojeg navodno u svojim redovima `ele vidjeti Vele` i Olimpic. "Olimpic je klub pred kojim je perspektiva i uvjeren sam da }e u narednoj sezoni biti jedan od najve}ih konkurenata za izlazak na evropsku scenu, a Vele` je jedan od mojih omiljenih klubova i tamo bih rado oti{ao da igram, ukoliko bi se dogovorio sa ~elnicima kluba." Nakon kratkog razgovora o budu}im destinacijama Hand`i} se ponovo vratio na pri~u o Sarajevu, dodaju}i kako je u vrijeme osvajanja drugog mjesta u Premijer ligi za Sarajevo igralo jenilo, pa otud vi{e i nema mjesta za mene. Problem je, zapravo taj, {to je drugo mjesto osvojio Mirza Vare{anovi}, a svi znamo na koji na~in je on oti{ao sa Ko{eva, pa se na{ uspjeh i ne pominje", smatra Kenan, ~ijim stopama }e krenuti i brat Amel,

Drugo mjesto veliki uspjeh
"Nisam igra~ za klupu i morao sam ne{to promijeniti. U Sarajevu sam od 12. godine, dakle devet godina ve}, tako da sam se malo i zasitio Ko{eva, a uz to trener Dragan Jovi} mi je priznao da ne ra~una na mene i raskid je bio jedina opcija", po~inje pri~u Hand`i}, koji je kao kapiten prije dvije sezone predvodio Sarajevo do drugog mjesta na tabeli. "To drugo mjesto je najve}i uspjeh kluba od osvajanja titule, ali nekima ni to nije bilo dovoljo. Imali smo najmla|u ekipu u li-

INTERES VELE@A I OLIMPICA Nemam ni{ta konkretno, ali postoje interesanti. Prioritet mi je odlazak vani, ali ukoliko u tome ne uspijem osta}u u Premijer ligi BiH, tvrdi Hand`i}, kojeg navodno u svojim redovima `ele vidjeti Vele` i Olimpic
{est-sedam juniora bordo sastava, {to nije bio slu~aj u sezoni iza nas u kojoj je bordo tim zavr{io na ~etvrtom mjestu. koji je proteklu polusezonu proveo na posudbi u UNIS-u iz Vogo{}e. "I Amel }e raskinuti ugovor. On ima nekoliko ponuda iz inostranstva, a postoji i mogu}nost da karijeru nastavi u viso~koj Bosni", ka`e nam Kenan Hand`i}, ostavljaju}i dojam gor~ine zbog ~injenice da je napustio voljeni klub, ali i olak{anja {to }e imati priliku svoje kvalitete dokazati u nekom drugom klubu.
J. LIGATA

Gdje su djeca Sarajeva?
"Sve manje djece Sarajeva dobiva priliku u po~etnoj postavi. Tako se protiv @elje desilo da nijedan od juniora Sarajeva nije zaigrao, osim ^omora, koji je u{ao u igru. Politika kluba je ranije bila oslanjanje na rad omladinske {kole, a sada se to promi-

Kenan Hand`i} sre}u }e potra`iti u nekom drugom klubu

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

FUDBAL

27

Mlada reprezentacija BiH sprema se za San Marino

Upitan nastup Josipa Kvesi}a
On ima problema sa koljenom. Bio je na terapijama i vidjet }emo da li }e se oporaviti do srijede. Nama je cilj da zaigra, isti~e selektor Jagodi}
ji razmi{lja o nekoliko kombinacija ukoliko se lijevi bek @eljezni~ara ne oporavi: "Do sada je na ovoj poziciji igrao Husi}. Sve zavisi od odabiLijevi bek @eljezni~ara povrijedio se protiv Bjelorusa

pomenutu utakmicu. "Igraju specifi~no, onako kako su igrali protiv nas u prvom me~u. Ne vjerujem da }e ne{to mijenjati. Iznenadili su Grke i to je

svjesni. Maksimalno su ozbiljni, poslu{ni i `eljni napretka. Stoga, uvjeren sam da }e novom pobjedom obradovati na{e navija~e", nagla{ava Jagodi}.

\uri} debitovao golom
Na spisku selektora Jagodi}a za utakmice sa Bjelorusijom i San Marinom na{lo se i jedno novo ime - Milan \uri}. Korpulentni napada~ italijanskog Crotonea na Grbavici je debitovao za BiH i odmah postigao pogodak. "Pozvao sam ga jer nam je nedostajao napada~ takvih karakteristika (visok 198 cm, op. a). Znali smo da nas o~ekuju protivnici koji }e igrati zatvorenije i stoga nam je potreban robusan napada~. Dobro je i za reprezentaciju i za njega {to je u debiju postigao pogodak", nagla{ava Jagodi}. ra taktike. Mogu}e su i neke druge kombinacije, ali otom-potom". San Marino je u petak iznenadio Gr~ku i osvojio je bod. Selektor i njegovi saradnici gledali su opomena. Moramo biti spremni na sve. Nema razloga da sada upropastimo sve {to smo dobro uradili u dosada{njem dijelu kvalifikacija. Momci su toga

Najprostija ra~unica
Bh. tim je gotovo sigurno osigurao drugu poziciju u na{oj grupi, ali jo{ nismo sigurni putnici u bara`. Kao {to je poznato, u doigravanje za plasman na EP i}i }e samo ~etiri najbolje drugoplasirane ekipe. Jagodi} ne `eli razmi{ljati o matematici i mogu}im ishodima. Zacrtao je samo jedan cilj. "@elimo osvojiti sve bodove iz preostala tri susreta. To je najprostija ra~unica za plasman u bara`. Mnoge stvari }e biti jasnije nakon narednog kola koje se igra 5, 6, 7. i 8. juna. Nakon toga }emo o matematici", nagla{ava S. [I[I] Jagodi}.

Vlado Jagodi}, selektor mlade fudbalske reprezentacije BiH, uo~i utakmice sa Bjelorusijom najavljivao je pobjedu, koju su njegovi izabranici izvojevali u petak na Grbavici. O~ekivano, a s obzirom na snagu protivnika, do tri boda nisu do{li na lak na~in. Ipak, gledaju}i rezultat i nastup na{ih mladih reprezentativaca ocjena je vi{e nego zadovoljavaju}a.

Sipovi} ne igra
"Dobro je, ali mo`e i bolje", na{alio se Jagodi} dodav{i: "Nara-

vno, zadovoljan sam. Da ne ispadne kako uvijek imam zamjerki". Bjelorusija je apsolvirana, a na redu je San Marino. Jagodi} i nje go vi sa ra dni ci imat }e odre|enih problema kada je u pitanju sastav koji }e istr~ati u srijedu na Ko{evu. "Sipovi} je dobio karton zbog kojeg ne}e imati pravo nastupa. Drugi problem je povreda Josipa Kvesi}a. Ima problema sa koljenom. Bio je na terapijama i vidjet }emo da li }e se oporaviti do srijede. Nama je cilj da zaigra", isti~e selektor bh. tima, ko-

Proslavljen ulazak Fojnice u Drugu ligu

Uspjeh kluba bogate tradicije
Osnovan je daleke 1928. godine, pod nazivom NSK Ina~, da bi tokom godina mijenjao ime i zvao se Jahorina, Mladost i Vranica, a od 1975. godine nosi ime FK Fojnica
Osamnaest godina nakon obnavljanja rada, 1994. godine, i igranja u osam razli~itih liga, Fudbalski klub Fojnica kona~no je u svoj grad donio titulu prvaka Prve kantonalne lige SBK/KSB. U ovogodi{njoj sezoni, u konkurenciji deset klubova, fojni~ki zelenobijeli su ostvarili 13 pobjeda, dva susreta remizirali i pretrpjeli 3 poraza, uz dobru gol-razliku od 48:20 zgoditaka. Najbolji strijelac ekipe, a vjerovatno i lige, je Emir Fejzi} sa postignuta 22 zgoditka. Prezadovoljni postignutim rezultatima, ~lanovi uprave organizirali su skromnu proslavu osvajanja {ampionske titule, sa `eljom da svoju radost podijele sa stanovnicima Fojnice, svojim vjernim navija~ima. Op}inski na~elnik Salkan Merd`ani} primio je igra~e i ~lanove stru~nog {taba i uprave i zadr`ao se sat u razgovoru sa njima. ^lanovi kluba su upoznali na~elnika o postignutim rezultatima i zahvalili mu se na pomo}i koju pru`a ovom uzornom sportskom kolektivu. Za sje}anje su mu poklonili dres sa natpisom: {ampioni. Op}inski na~elnik je ~estitao na postignutim rezultatima i obe}ao da }e i dalje pomagati rad kluba, u granicama mogu}nosti op}inskog bud`eta. ci Kantonalne lige rezultatom 2:1 a strijelci su bili Admir Drinjak i Asmir Brkanovi} za Fojnicu i Adnan Kova~evi} za Travnik. Poslije zajedni~ke ve~ere igra~a oba kluba, na platou ispred Aquareumala odr`ana je sve~anost dodjele nagrada i pehara. Fudbalski klub Fojnica je nagradio svoje igra~e, ~lanove stru~nog {taba i uprave prigodnim poklonima, a veliki pehar za osvojeno prvo mjesto kapitenu Almiru Memiji, njegovom zamjeniku Asmiru Brkanovi}u i najstarijem igra~u Jusufu Kr{i}u predao je Behudin Trbovi}, predsjednik NSSBK/KSB, koji je u svom obra}anju ~estitao na postignutim rezultatima i za`elio mnogo uspjeha u takmi~enju u vi{em rangu.
Kapiten Almir Memija s pobjedni~kim peharom

Revijalni me~ s Travnikom
Tokom poslijepodneva odigrana je revijalna utakmica izme|u FK Fojnica i kombinovanog tima NK Travnik, ~lana Premijer lige BiH. Utakmica je protekla u veoma dobroj, borbenoj i zanimljivoj igri, sa dosta lijepih akcija, uz laganu terensku inicijativu doma}ina. Na kraju utakmice slavili su novi prva-

Bogata tradicija
Fudbalski klub Fojnica ima dugu i bogatu tradiciju. Osnovan

Dres za uspomenu op}inskom na~elniku Salkanu Merd`ani}u

je daleke 1928. godine, pod nazivom NSK Ina~, da bi tokom godina mijenjao ime i zvao se Jahorina, Mladost i Vranica, a od 1975. godine nosi ime FK Fojnica. Prije rata takmi~io se u ligama Sarajevskog podru~nog saveza, a najve}i uspjeh iz tog doba je plasman u 1/16 finala Kupa mar{ala Tita u sezoni 1979/1980. godina. U takmi~enjima poslije rata, klub je bio prvak Bosne i Hercegovine u kadetskoj konkurenciji 1996. godine i osvaja~ Kupa NSSBK/KSB 2010. godine.
ENI news

Donacije za Vla{i} i Travnik
U posjeti Travniku nalaze se volonteri Udru`enja Bosanska budu}nost iz Holandije. Kao i prethodnih godina i ove godine za vrijeme svoga boravaka radit }e na nekoliko projekata na podru~ju op}ine Travnik. Prva aktivnost bila je posjeta FK Vla{i} u Turbetu, kojem su donirali sportsku odje}u. Nakon toga su volonteri Bosanske budu}nosti posjetili i mla|e uzraste NK Travnik i tom prilikom treneru i djeci predali lopte za trening. ENI news

28

ME\UNARODNI SPORT

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Prijateljske utakmice uo~i Evropskog prvenstva

Holan|ani ubjedljivi, Portugal razo~arao
Ni remi Hrvatske u Oslu ne mo`e se okarakterisati kao uspje{na generalka • Poljaci rutinski protiv nemo}ne Andore
Od bro ja va nje do po ~et ka Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini ulazi u zavr{nu fazu, a tako i pripreme reprezentacija koje }e nastupiti na smotri najboljih timova Starog kontinenta. Generalne probe imali su Hrvati, Holan|ani, Portugalci, Danci, Englezi i Poljaci. zapo~eo Robin van Persie. Nedugo zatim pogodio je i Wesley Sneijder, a za tre}i pogodak u mre`i Leeja Campa pobrinuo se Van Persie, koji je bio nepogre{iv s bijele ta~ke. Uprkos tome {to su vrlo rano do{li do visokog vodstva, Holan|ani nisu prestajali s napadima, te je Ibrahim Afellay pogodio za 4:0 ve} u 37. minuti, {to je bio i rezultat poluvremena. U drugom poluvremenu Afellay je jo{ jednom matirao irskog golmana, a kona~nih 6:0 postavio je

Rezultati
Holandija - Sjeverna Irska 6:0 Portugal - Turska 1:3 Hrvatska - Norve{ka 1:1 Poljska - Andora 4:0 Danska - Australija 2:0 Engleska - Belgija 1:0 ardo da Silva u 79. minuti kreirali akciju iz koje je napada~ brazilskih korijena pogodio za 0:1. Ipak, Hrvati nisu uspjeli sa~uvati prednost i u posljednjim sekundama utakmice Elyounoussi je pogodio za 1:1.

Bulut {okirao Luz
Pred doma}im navija~ima Holandija je pregazila Sjevernu Irsku sa 6:0, a goleadu je u 11. minuti

Danska sigurna
Slavlje Turaka u Lisabonu
Reuters

Hrvatska nije mogla do pobjede u Oslu

Ron Vlaar u 78. minuti. Krvnik na{e reprezentacije, Portugal, razo~arao je doma}e navija~e. Izabranici selektora Paola Benta izgubili su od Turske rezultatom 1:3. Gledaoce na Luzu {okirao je Umut Bulut, koji je na asistenciju Sercana Sararera pogodio za 0:1. Doma}ini su poku{ali odmah izjedna~iti, prilike su imali Ronaldo i Hugo Almeida, ali nije bilo promjene rezultata. Pritisak Portugalaca nastavio se i od po~etka drugog dijela, no ubrzo ih je ponovno {okirao Bulut. Turski napada~ iskoristio je slabu reakciju doma}ih defanzivaca i u 52. minuti

pogodio je za 0:2. No, Portugalci su vra}aju u `ivot pet minuta kasnije golom Nanija. Nedugo nakon toga doma}ini su imali idealnu priliku za izjedna~enje, ali je Ronaldo proma{io jedanaesterac. Ta~nije, golman Volkan Demirel odbranio je njegov udarac. Uzalud su doma}i poku{ali do}i do izjedna~enja, a do kraja su primili jo{ jedan pogodak. U 88. minuti Pepe je zatresao vlastitu mre`u. Ni remi Hrvatske u Oslu ne mo`e se okarakterisati kao uspje{na generalka. Norve`ani su bili konkretniji, ali su u Srna i Edu-

Danska se za svoj nastup u grupi smrti pripremala u utakmici protiv Australije te je upisala pobjedu 2:0. Za vodstvo je pogodio Agger s bijele ta~ke nakon pola sata igre, a kona~an rezultat postavio je Bjelland. Poljaci su odmjerili snage s Andorom i o~ekivano stigli do pobjede. U mre`u nemo}nih gostiju spremili su ~etiri lopte, a do poluvremena je na semaforu pisalo 3:0. Strijelci su bili Obraniak, Lewandowski, te Blaszczykowski iz jedanaesterca, da bi za kona~nih 4:0 pogodio Wasilewski u 77. minuti, tako|er iz penala. Englezima je pobjedu u duelu sa Belgi jom do nio na pa da~ Danny Welbeck u 36. minuti.

Ohrabrenje u taboru Njema~ke

Olak{anje za Slavena Bili}a, selektora Hrvatske
Oli} je igru napustio u 72. minuti

Schweinsteiger

spreman za Portugal
Bastian Schweinsteiger, veznjak Bayerna i vrlo bitna karika u fudbalskoj reprezentaciji Njema~ke, bit }e spreman za prvu utakmicu elfa na predstoje}em EP-u. Ovu vijest potvrdio je HansWilhelm Müller-Wohlfahrt, doktor reprezentacije Njema~ke, a ona je sigurno obradovala i selektora Joachima Löwa. Schweinsteigera u posljednje vrijeme mu~i povreda lista zbog koje je propustio i prijateljsku utakmicu protiv Izraela u ~etvrtak. No, stanje mu je svakim danom sve bolje i za o~ekivati je da }e biti na raspolaganju selektoru Joachimu Löwu za dvoboj protiv Por tu ga la, 9. ju na, u su sre tu prvog kola Grupe B. “Bastian nema problema, ne osje}a bolove. U ponedjeljak }e prvi put trenirati s ekipom. Naravno da }e mu trebati vremena da bude potpuno spreman, ali pretpostavljam da }e mo}i igrati protiv Portugala” rekao je Müller, Wohlfahrt.

Oli}eva povreda nije ozbiljnije prirode
Hrvatima Oslo ne}e ostati u lijepom sje}anju. Izabranici selektora Slavena Bili}a u generalnoj probi pred nastup na EP-u remizirali su sa Norve{kom (1:1). Da stvar bude gora, u drugom poluvremenu povrijedio se i Ivica Oli}. Ipak, prema prvim prognozama, povreda doskora{njeg napada~a Bayerna nije ozbiljnije prirode. Oli} je u igru u{ao u drugom poluvremenu, ali se u 72. minuti uhvatio za zadnju lo`u lijeve noge i odmah je napustio igru. Iz ljekarske slu`be reprezentacije Hrvatske tvrde da vjerojatno nema puknu}a, te da je rije~ o gr~u mi{i}a. No, ipak }e na detaljnije pretrage. “Obavit }emo sve dodatne kontrole, ali prema sada{njim saznanjima, Oli} bi trebao biti spreman za Irsku. Vidjet }emo sutra nakon detaljnjih pretraga” izjavio je doktor Raki}. , I Oli} je nakon utakmice rekao da vjeruje da u mi{i}u ni{ta nije puklo, jer je osjetio tek gr~, ne i jaku, prodornu bol.

Veznjak Bayerna bitna je karika u ekipi elfa

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

ME\UNARODNI SPORT

29
Predsjednik UEFA razo~arao Francuze

Englezi skupo platili pobjedu protiv Belgije

Za Platinija su
favoriti [panija

i Njema~ka
Michel Platini, predsjednik Evropske fudbalske federacije, razo~arao je Francuze! Naime, prvi ~ovjek UEFA svoje sunarodnjake nije uvrstio u favorite za osvajanje predstoje}eg Evropskog prvenstva. “Kada pri~amo o favoritima uvijek pravim razliku izme|u onih koji mogu pobijediti i onih koje je te{ko savladati. U prvoj kategoriji svakako su Njema~ka i [panija. Naravno, tu su i Danska, Portugal, Italija, Francuska i bit }e zaista zanimljivo. Ne treba zaboraviti da su Grci osvojili EP 2004. godine, a niko ih nije svrstavao me|u favorite” rekao je Platini. , Objasnio je i razloge zbog kojih je kao glavne kandidate izdvojio [pance i Nijemce. “[panija ima veliko iskustvo i to

Michel Platini ne vjeruje Francuskoj

Cahill ostaje u Engleskoj

Reuters

Otpao Cahill, pozvan Kelly
Jutarnji pregledi Johna Terrya pokazali su da on ve} od sutra mo`e trenirati sa ekipom, pi{e u saop{tenju FA
Roy Hodgson, selektor Engleske, suo~io se sa novim problemima uo~i starta Evropskog prvenstva u Ukrajini i Poljskoj. Uprkos pobjedi protiv Belgije (1:0 Danny Welbeck), u stru~nom {tabu Engleza ne mogu biti zadovoljni s obzirom na to da su se na Wembleyu povrijedila dvojica defanzivaca, a jedan od njih ne}e ni putovati na EP. Rije~ je o stoperu Chelsea, Garyju Cahillu koji je slomio vilicu, dok povreda Johna Terrya, ne sre}u Engleza nije ozbiljnije prirode. “Garry Cahill je povu~en sa spiska reprezentativaca za nastup na EP zbog povrede koju je zadobio na pripremnoj utakmici protiv Belgije. Stoper Chelsea ima slomljenu vilicu, a umjesto njega je pozvan obrambeni igra~ Liverpoola Martin Kelly. Ova zamje na ve} je pot vr|ena kod UEFA. Kelly je protekle sedmice trenirao s reprezentativcima i putovao s njima na utakmicu u Norve{ku. Jutarnji pregledi Johna Terrya pokazali su da on ve} od sutra mo`e trenirati sa ekipom” , pi{e u saop{tenju FA. Podsjetimo, engleski kadar je desetkovan brojnim povredama, pa tako na Euro ne}e putovati Jack Wilshere, Gareth Barry i Frank Lampard, dok postoji velika zabrinutost oko stanja Ahilove tetive Scotta Parkera.

}e biti jedan od odlu~uju}ih faktora. Imaju odli~nu generaciju i u~init }e sve da odbrane naslov. S druge strane, Njema~ka ima kvalitetnu i relativno mladu reprezentaciju koja je gladna uspjeha” smatra Platini. ,

Spremni pokloni u znak dobrodo{lice

Svaki reprezentativac dobit }e desnu kopa~ku

Kopa~ke od soli za Italijane
Reprezentativci Italije dobit }e simboli~ne poklone od aktivista iz poljskog Vieli~ka kao znak gostoprimstva zbog toga {to }e boraviti u tom mjestu. “Pripremili smo 30 kopa~ki od soli za igra~e i stru~ni {tab Italije i predat }emo ih 5. juna kada stignu u na{ grad” rekla , je Magdalena Golonka, jedna od pokreta~a akcije, objasniv{i da se radi o umjetni~kim djelima: “Svaki ~lan tima }e dobiti po jednu desnu kopa~ku. Naravno radi se o umjetni~kim djelima, a ne o pravoj opremi” na, glasila je Golonska. Italijani }e tokom EP-a, koje po~inje u petak, biti smje{ten u gradu na jugozapadu Poljske, nedaleko od Krakova.

Irci optimisti pred nastup na EP-u

Trapattoni `eli najmanje

u osminu finala
Generalnu probu pred nastup na predstoje}em Evropskom prvenstvu reprezentacija Irske imat }e danas protiv Ma|arske. Izabranici Giovannija Trapattonija, koji su nedavno u Dublinu savladali BiH rezultatom 1:0 ni u Budimpe{ti ne}e nastupiti u najja~em sastavu. “Aiden McGeady u utakmici protiv Ma|arske ostat }e na klupi, ba{ kao i James McClean, a sastav koji po~ne u Budimpe{ti, s malim korekcijama zbog povreda, trebao bi istr~ati i u Poznanju protiv Hrvatske” pi, {u irski mediji. Sa druge strane, u kadru }e biti dvojica igra~a koji nisu nastupili protiv na{e reprezentacije na Aviva stadionu. “Shay Given }e sigurno braniti, a John O’Shea je na 90 posto” potvrdili su iz tabora Irske. , Irci su poslije duela sa BiH otputovali u Italiju, gdje je Trapattoni bio izolovan i u miru je spremao svoje izabranike za velike izazove. Po~eli su i sa kalkulacijama oko plasmana na EP. ^ini se da italijanski stru~njak ima visoke ambicije, s obzirom na to da je izjavio kako ne bi bio zadovoljan ispadanjem u ~etvrtfinalu.

Dobili pozive direktora reprezentacije [panije

Villa i Puyol putuju na EP
David Villa i Carles Puyol putovat }e na Evropsko prvenstvo u Poljsku i Ukrajinu! Istina, ne}e nastupiti za furiju, ali su dobili slu`bene pozive direktora reprezentacije Josea Maria Claramunta da budu uz nacionalni tim tokom cijelog boravka na EP-u. Barcelonin dvojac zbog povreda je otpao iz kombinacija selektora Vicentea del Bosquea za nastup, ali `elja stru~nog {taba je da obojica budu smje{tena u kampu reprezentacije i na taj na~in pru`e podr{ku saigra~ima u poku{aju odbrane naslova. Ni jedan ni drugi zasad nisu odgovorili, ali o~ekuje se da }e prihvatiti poziv. Villa }e ionako putovati u Poljsku i Ukrajinu kao stru~ni sukomentator Mediaseta, tako da }e se vjerojatno rado odazvati pozivu da bude smje{ten u kampu furije. Ina~e, ne bi bilo prvi put da [panci na veliko takmi~enje vode i povrije|ene igra~e. Prije deset godina na SP-u u Japanu i Ju`noj Koreji sve vrijeme uz reprezentaciju bio je golman Santiago Canizares, koji se povrijedio prije turnira.

Trapattoni vjeruje u svoje izabranike

30 OGLASI

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE

31 SPORTSKI VREMEPLOV: Josip Katalinski, nekada{nji fudbalski reprezentativac
MIX

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

Ostat }e [kija
Pi{e: Muhamed Biki}

za sva vremena
^lan {ampionske generacije @elje 1971/72. • Najbolji fudbaler Jugoslavije 1974. godine • Za reprezentaciju odigrao 41 utakmicu i dao 10 golova • @eljovac i Bosanac
Devetog juna 2012. navr{it }e se godina otkako nije s nama legendarni fudbaler @eljezni~ara i reprezentativac biv{e SFRJ Josip Katalinski. Tog juna u ilid`anskom naselju Stup, na mjesnom groblju, ispratili smo na vje~ni po~inak na{eg dragog [kiju, Bosanca prije svega, kako je uvijek isticao. "Oti{ao je jedan od nas kojeg }emo pamtiti za sva vremena. Nikada ne}u zaboraviti njegov gol protiv [panije. Oni koji su ga znali pamtit }e ga, ostat }e [kija za sva vremena", rekao je u svom govodnom od sarajevskih restorana ru~ao sa nekolicinom nas novinara, svojim kolegama iz Saveza Denijalom Piri}em i Jasminom Bakovi}em, te prijateljem Sakibom Hatibovi}em. "Podr`ite Savez. U~inite sve koliko je u va{oj mo}i da se Savezu skine suspenzija. Vi to mo`ete. Novinari su uvijek pomagali na{ savez, reprezentaciju", govorio je Katalinski. Legenda bh. fudbala je bio zahvalan sagovornik. Uvijek je bio na raspolaganju novinarima. A pri~a o njemu po~injala je od Ilid`e gdje je i ro|en 1948. godine. Nama koji smo nekad igrali u Igmanu Katalinski je bio primjer. Sanjali smo da }emo jednog dana zaigrati za veliki klub i reprezentaciju. "Po~eo sam u omladinskom pogonu Igmana sa Ilid`e, a 1964. pre{ao sam u juniore @eljezni~ara. Odli~no me krenulo i ve} sa 17 godina debitovao sam za prvi tim. U plavom dresu odigrao sam vi{e od 350 utakmica. Mada sam bio odbrambeni igra~, postigao sam vi{e od 100 golova", prisje}ao se [kija.

[estoaprilska nagrada
Josip Katalinski je bio ~lan ~uvene generacije @elje, koja je 1972. godine postala dr`avni prvak Jugoslavije. "Imali smo sjajan tim sa Milanom Ribarom na ~elu. Donijeli smo prvu titulu na Grbavicu u veoma `estokoj konkurenciji. Vodili smo bitku sa beogradskom Crvenom zvezdom. Na kraju smo osvojili 59, a Beogra|ani 49 bodo va. Na kon osvo je ne ti tu le, 1974. godine bio sam progla{en i za najboljeg igra~a Jugoslavije, a godinu kasnije dobio sam i [estoaprilsku nagradu Grada SaLegenda: Josip Katalinski

Veliki ~ovjek
"O [kiji se mora govoriti u superlativu. Dok smo `ivi, nosit }emo ga u sje}anju. Sarajevo i BiH, ali i biv{a Jugoslavija su du`ni da pla~u za velikim ~ovjekom", kazao je nekada{nji predsjednik KK @eljezni~ar Vlado Ragu`.

[ampionska ekipa @elje 1972, Katalinski sedmi slijeva

ru predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Markovi}.

^uveni gol u Frankfurtu
Za reprezentaciju biv{e SFRJ Josip Katalinski je igrao u U-18, te U-21 reprezentaciji, da bi za A tim debitovao 14. juna 1972. godine protiv reprezentacije Venecuele. U debiju je postigao i svoj prvijenac, a odigrao je 41 utakmicu i dao 10 golova, od kojih je svakako najva`niji onaj protiv reprezentacije [panije 1974. godine na Waldstationu u Frankfurtu. Tim golom donio je Jugoslaviji plasman na Svjetsko prvenstvo 1974. godine. Tog 13. februara, u 13. minuti Buljan je izveo slobodan udarac. Katalinski ska~e i puca glavom. Iribar odbija do njega i on ponovo u padu {utira. "Nije samo Katalinski dao taj gol. Dao ga je i D`aji}, dao ga je i Karasi, golman Mari}, pa i rezerva Pi`on. To je bio gol cijelog jednog tima. @ao mi je samo {to nismo u Münchenu postigli vi{e", govorio je [kija. rajeva. Te sedamdesete godine su bile nezaboravne ne samo za mene nego za na{u cijelu generaciju, na{ grad".

Po~etak na Ilid`i
Tri godine prije smrti, Katalinski je magistrirao na Fakultetu za sport i tjelesni odgoj. "Ovo je veliki dan za mene, moju porodicu, bosanskohercegova~ki fudbal... Uvijek treba u~iti i u~iti", govorio je tog jula 2008. godine Josip Katalinski, koordinator za omladinski pogon u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine. Posljednji na{ susret je bio u prolje}e 2011. godine, gdje je u je-

Kraj karijere u Nici
Nakon deset godina provedenih u @eljezni~aru, 1975. godine odlazi u francusku Nicu, gdje ostaje sve do 1978. godine. "Igrao bih jo{ da nije bilo problema sa povredama, tako da sam prekinuo svoju igra~ku karijeru sa 30 godina. Rano, ali sudbina je tako htjela." Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu bio je predsjednik FK @eljezni~ar.
Cijeli `ivot Katalinski je posvetio fudbalu

Karijeru je zavr{io u Nici 1978, Katalinski stoji prvi slijeva

"Te`ak period. Ne ponovilo se, ali na{ @eljo je opstao, a kasnije se i vratio na svoju Grbavicu. Mojoj sre}i nije bilo kraja. Jo{ kad su do{le titule, a bit }e ih jo{ i jo{." Sa Katalinskim smo se ~esto susretali i u hrvatskom gradi}u na moru - Gradcu, gdje je redovno ljetovao. Kafa se pila u Cvr~ku.

"Kad god imam vremena, skoknem sa svojom Jasnom u Gradac da se odmorimo. To je moja oaza mira, nema ljep{eg mjesta na moru. Naravno, poslije moga Sarajeva, jer sam ja bio i ostao @eljovac i Bosanac", uvijek je govorio legendarni Josip Katalinski.

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP Uspjeh mladog kakanjskog d`udiste

33

ROLAND GARROS \okovi} se spasio

Ispala prva nositeljica

Ermin Deli} ide na
Evropsko prvenstvo
Talentovani dje~ak kojem predvi|aju blistavu sportsku karijeru ima priliku da se predstavi u lijepom svjetlu na skupu najboljih mladih d`udista, pionira Starog kontinenta
Ermin Deli}, 15-godi{nji mladi d`udista iz Kaknja, bi}e ~lan reprezentacije na{e zemlje u d`udou koja }e nas tu pa ti na ka det skom Evropskom prvenstvu u d`udou, koje }e se odr`ati 22. juna u Baru, u Crnoj Gori. Ovo je svakako najve}i uspjeh kada je u pitanju ovaj sport u istoriji Kaknja, a talentovani dje~ak kojem predvi|aju svijetlu sportsku karijeru ima priliku da se predstavi u lijepom svjetlu na skupu najboljih mladih d`udista, pionira Starog kontinenta. Deli} je ~lan D`udo kluba Kakanj od njegovog osnivanja, 2005. godine i klub je za ovo vrijeme imao zapa`ene rezultate, a posebno njegov najbolji takmi~ar koji je do sada na bh. i me|unaronim takmi~enjima osvojio vi{e od stotinu medalja. Trenutno klub ima 40 aktivnih ~lanova od kojih i 20 takmi~ara iz svih uzrasnih kategorija, pa do juniora. “Na{ najbolji takmi~ar Ermin Deli} ove godine je postao federalni a oni su ujedno i prvi ljudi kluba potpredsjednik i predsjednik. Treneri su sve vrijeme velika podr{ka dje~aku, koji je upravo zavr{io prvi razred srednje {kole. Obezbje|ivali su mu sredstva za takmi~enja, nerijetko i sami kupovali opremu za njega. “Na{ klub je u zaista te{koj situaciji, jer nemamo ni najosnovniju opremu za rad. Imamo strunja~e stare preko tri decenije. Do sada smo imali podr{ku na~elnika Op}ine Kakanj Mensura Ja{arspahi}a, a najve}u podr{ku imamo od Nusreta Imamovi}a Nune. Borimo se. Jedan smo od rijetkih klubova, gdje ne napla}ujemo ~lanarinu od djece ~iji roditelji ne rade” ve, li Amid`i}. Deli} koji ina~e ima sme|i pojas u d`udou isti~e da je zadovoljan uspjehom i da se svakodnevno, uz dva treninga, sprema za EP na kojem se nada da mo`e i do medalje u svojoj kategoriji do 50 kilograma.
Mi. D.

Viktorija Azarenka
Prvi reket svijeta protiv Italijana Andreasa Seppija imao je zaostatak od dva seta, ali je uspio preokrenuti rezultat i nakon ~etiri sata i 17 minuta igre izborio je plasman u ~etvrtfinale • I Federer ide dalje
Me~evi osmine finala Roland Garrosa, igrani ju~er u Parizu ponudili su mnogo uzbu|enja, te jedno veliko iznena|enje. Ispala je prva nositeljica Viktorija Azarenka, a po `icama je plesao i prvi reket svijeta Novak \okovi}, koji se na kraju, ipak, spasio. No, krenimo redom... Prve su na Suzanne Lenglen iza{le Azarenka i 15. nositeljica Dominika Cibulkova. Slovakinja je odigrala fenomenalan me~ i sa 6:2 i 7:7 (4) savladala je Bjeloruskinju. Cibulkova je do{la do tek druge pobjede u devet me~eva protiv Azarenke, a jedini put dosad pobijedila je 2008. u Amelia Islandu. Bjeloruskinja je ovim porazom ugrozila i prvo mjesto na WTA listi, bez kojeg }e ostati ukoliko Marija Sharapova izbori plasman u finale. U ~etvrtfinale su se plasirale i Italijanka Sara Errani, te Njemica Angelique Kerber. Errani je savladala Svetlanu Kuznetsovu iz Rusije sa 6:0, 7:5, dok je Kerber pobijedila
\okovi} je na kraju bio zadovoljan

Trener Sedmedin Amid`i} sa Erminom Deli}em

Foto: M. TUNOVI]

Dominika Cibulkova slavi pobjedu protiv Bjeloruskinje

Reuters

Hrvaticu Petru Marti} sa 6:3, 7:5. I teniseri su ponudili mnogo uzbu|enja, a me~ dana odigrali su Novak \okovi} i Andreas Seppi. \okovi} je nakon desetak minuta igre vodio sa 3:0 i ~inilo se da }e rutinski odraditi posao. Ipak, Seppi se razigrao i prva dva seta rije{io u svoju korist. Tek kada je do{ao na rub eliminacije, \okovi} se probudio. Izjedna~io je na 2:2, a u petom setu je napravio break za 4:2 i rutinski me~ priveo kraju.

Male probleme imao je i Roger Federer, koji je protiv Bjelorusa Davi da Gof fi na iz gu bio prvi set. Me|utim, [vicarac je brzo uhvatio ritam osvojiv{i tri naredna seta. Rezultati, teniserke: Azarenka (1) - Cibulkova (15) 2:6, 6:7 (4), Kerber (10) - Marti} 6:3, 7:5, Kuznetsova (26) - Errani (21) 0:6, 5:7; teniseri: \okovi} (1) - Seppi (22) 4:6, 6:7 (5), 6:3, 7:5, 6:3, Federer - (3) - Goffin 5:7, 7:5, 6:2, 6:4.
S. [.

prvak i drugoplasirani na dr`avnom prvenstvu. Odlukom D`udo saveza BiH odlu~eno je da Ermin predstavlja na{u zemlju na EP-u u d`udou, koje se odr`ava u Crnoj Gori. O~ekujemo od njega da }e na-

praviti veliki iskorak” ka`e Sedme, din Amid`i}, koji zajedno sa Zikretom Hasanicom ~ini trenerski tandem zaslu`an za ovaj rezultat. Amid`i} je kondicioni, a Hasanica trener zadu`en za taktiku i tehni~ki dio,

Kup BiH u strelja{tvu

Ubjedljivi Ned`ad Fazlija
Takmi~enje u Kupu BiH za 2012. u ga|anju vazdu{nom pu{kom i pi{toljem u ekipnoj konkurenciji odr`ano je u Zetri. Nastupile su najbolje ekipe iz Trebinja, Tesli}a, Gacka, Visokog i Sarajeva, koje su u polufinalu izborile nastup u finalu. Takmi~enje je bilo neizvjesno do zadnjeg hica. U konkurenciji pi{tolja{a prva i druga ekipa imale su isti broj krugova pa su morali odlu~ivati strogi centri. Pobjedu je sa 32 stroga centra odnijela ekipa Geofona ispred favorizovane ekipe Leotara koja je imala 25 strogih centara. Kod mu{karaca, ekipa Sarajeva u ga|anju pu{kom predvo|ena na{im olimpijcem Ned`adom Fazlijom nije dozvolila nikakvo iznena|enje i ubjedljivo je pobijedila. Po{to je takmi~enje bilo u ekipnoj konkurenciji, istaknut }emo samo najvrednije pojedina~ne rezultate: Kod mu{karaca (pu{ka) najbolji rezultat ostvario je Ned`ad Fazlija sa pogo|ena 594 kruga (54 centra i 6 devetki), a kod `ena (pu{ka) najbolja je bila Ejla Kalabu{i} sa 392 kruga, najbolji pi{tolja{ bio je Spaso [koro sa pogo|ena 562 kruga. Ekipni pobjednici, pu{ka, mu{karci: 1. SK Sarajevo 1.742 kruga, 2. SK Geofon 1.715, 3. SK Visoko 1.664; pu{ka, `ene: 1. SK Geofon 1.152, 2. SK Sarajevo 1.125, 3. SK Mladost 1.103, pi{tolj, mu{karci: 1. SK Geofon 1.655, 2. SK Leotar 1.655, 3. SK Sarajevo 1.640.

MOTOCIKLIZAMI

Svjetski kup za d`udistkinje

Lorenzo najbr`i u Barceloni
[panac je do tre}e pobjede ove sezone do{ao ispred sunarodnjaka Danija Pedrose (Repsol Honda), dok se na tre}i stepenik pobjedni~kog postolja popeo voza~ Yamahe Tech 3 Andrea Dovizioso
Voza~ Yamahe [panac Jorge Lorenzo pobjednik je pete utrke sezone u kraljevskoj klasi Moto GP {ampionata, Velikoj nagradi Katalonije. [panac je do tre}e pobjede ove sezone do{ao ispred sunarodnjaka Danija Pedrose (Repsol Honda), dok se na tre}i stepenik pobjedni~kog postolja popeo voza~ Yamahe Tech 3 Andrea Dovizioso. Australac Casey Stoner ostao je bez pobjedni~kog postolja prvi put poslije utrke za VN [panije u Jerezu pro{le godine, po{to je ~etvrti pro{ao kroz cilj.
Na{a d`udistkinja je u odli~noj formi

U~esnici Kupa BiH u strelja{tvu za 2012.

Poredak za SP
1. Jorge Lorenzo ([pa/Yamaha) 115 bodova 2. Casey Stoner (Aus/Honda) 95 3. Dani Pedrosa ([pa/Honda) 85 4. Andrea Dovizioso (Ita/Yamaha) 60 5. Cal Crutchlow (VBr/Yamaha) 56...
Slavlje pobjednika
Reuters

[panac neuhvatljiv za konkurenciju

Ovogodi{nji Moto GP {ampionat nastavlja se 17. juna Velikom nagradom Britanije na stazi Silverstone. U klasi Moto2 pobijedio je Italijan Andrea Iannone (Speed Up), dok je u najslabijoj klasi Moto3 pobijedio [panac Maverick Vinales (Honda). Rezultati utrke Svjetskog prvenstva motociklista za Veliku nagradu Katalonije u Barceloni: MotoGP (25 krugova, 118,175 km): 1. Jorge Loren-

zo ([pa/Yamaha) 43:07,681, 2. Dani Pedrosa ([pa/Honda) + 5,003, 3. Andrea Dovizioso (Ita/Yamaha) 9,361, 4. Casey Stoner (Aus/Honda) 9,544, 5. Cal Crutchlow (VBr/Yamaha) 12,506, 6. Alvaro Bautista ([pa/Honda) 13,948, 7. Valentino Rossi (Ita/Ducati) 17,555, 8. Stefan Bradl (Njem/Honda) 23,478, 9. Nicky Hayden (SAD/Ducati) 30,410, 10. Ben Spies (SAD/Yamaha) 32,897...

Bosanskohercegova~ka d`udistkinja Larisa Ceri} osvojila je tre}e mjesto na Svjetskom kupu u Bukure{tu, koji je odr`an ovog vikenda. Nakon osvajanja petog mjesta na EP-u u Rusiji i sre bra na Evropskom kupu u Sarajevu, bh. reprezentativka je ponovo potvrdila odli~nu formu osvajanjem tre}eg mjesta u Bukure{tu. U kategoriji +78 kg Ceri} je u polufinalu izgubila na poene od predstavnice Al`ira Sonie Asse-

Ceri} osvojila Festival plivanja na bazenu Otoka tre}e mjesto PK Novi Grad najuspje{niji
lah, dok je u borbi za tre}e mjesto maksimalnim rezultatom savladala doma}u predstavnicu Beatu Kabat. Druga bh. predstavnica u Bukure{tu Dea Mileti} osvojila je sedmo mjesto u kategoriji do 63 kg. Selektor bh. tima Branislav Crnogorac i li~ni trener Larise Ceri} zadovoljan je rezultatom te planira da najbolja bh. d`udistkinja do kraja mjeseca nastupi i na Evropskom kupu u Celju, saop}eno je iz D`udo saveza BiH. U sklopu manifestacije Novogradski dani 2012, na Olimpijskom bazenu Otoka u organizaciji Pliva~kog kluba Novi Grad odr`an je pliva~ki miting Festival plivanja. Na takmi~enju je nastupilo 12 klubova iz Bosne i Hercegovine, te Proleter (Zrenjanin) iz Srbije, sa ukupno 178 takmi~ara. Rekord Bosne i Hercegovine u disciplini 50 metara prsno u kategoriji do 12 godina oborio je Amar [ap~anin (Sport Time - Sarajevo) sa rezultatom od 37,76 sekundi. Najuspje{niji klubovi su: 1. Novi Grad (Sarajevo), 2. Bosna (Sarajevo), 3. Proleter (Zrenjanin). Za najuspje{nije takmi~are po kategorijama, progla{eni su: Leonard Prosa, Luka Trajkovi}, Vladimir Petras, Ersin Gec, Imad Dumanji}, Selma Beganovi}, Tijana Sic, Samira Tre{njo, Anastasija Aleksi}, Tina Tadi} i Ena Pivi}. Pehar za najbrojniji klub na takmi~enju dobio je Pliva~ki klub Sharks, a njihov trener - Mirza ^ampara je progla{en najboljim trenerom na mitingu. U ime pokrovitelja, miting je otvorio Taib Delali}, pomo}nik na~elnika Op}ine Novi Grad Sarajevo.

Najboljima uru~ena priznanja

34 OGLASI

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

RUKOMET Pripreme najboljih bh. rukometa{a teku prema o~ekivanoj dinamici

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

35

Senjamin Buri}: Vjerujemo u sebe
Svjesni smo da nas o~ekuju dvije vrlo te{ke utakmice sa jakim rivalom, ali nema straha, rekao je pivot bh. tima Senjamin Buri}
Uigravanje i pripreme rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine za duele sa nekada{njim svjetskim prvakom Njema~kom do sada se odvija prema o~ekivanoj dinamici i planu. Pod selektorskom palicom Dragana Markovi}a, reprezentativci vrijedno treniraju u Skenderiji, dva puta dnevno, uigravaju}i takti~ke varijante za predstoje}e me~eve bara`a protiv jakog protivnika o kojem ne treba tro{iti rije~i. Kiela, Gummersbacha i Göppingena dominirale su u ovoj sezoni i osvojile sve u evropskim kupovima. Time je valjda dovoljno re~eno. Mi ne mo`emo obe}ati da }emo sigurno pobijediti Njema~ku, ali zato uvijek mo`emo obe}ati da }emo dati zadnji atom snage na terenu u ovim me~evima kako bismo poku{ali ostvariti na{ san i oti}i na veliko takmi~enje” rekao je [abanovi}. ,

Optimizam
Mladi pivot Senjamin Buri}, ~lan Izvi|a~a iz Ljubu{kog, pun je optimizma i samopouzdanja. “Otkako smo se okupili u petak u Sarajevu, odradili smo dosta treninga. Atmosfera u na{em timu - nikad bolja. Svjesni smo da nas o~ekuju dvije vrlo te{ke utakmice sa jakim rivalom, ali nema straha. Selektor Markovi} je dobar motivator i on je stvari u tom pogledu podigao na vi{i nivo. Vjerujemo u sebe. Ako dobro odigramo u prvom me~u, onda smo odradili vi{e od pola posla. [to se ti~e kalkulacija o tome da li bi nam i neki minimalni poraz ‘odgovarao’ u prvom me~u, koji bismo poslije u revan{u mogli nadoknaditi i naposljetku eliminisati rivala, ne razmi{ljam na taj na~in. Zanimaju me samo pobjede” istakao je Senja, min Buri}.
G. VRANJE[

Kalkulacije velikog rivala
Nije tajna da Nijemci sebe vide ve} na SP-u 2013. u [paniji. Za njih je to ~isti ziher. Uvjereni u svoju snagu i kvalitet, ra~unaju na to da }e na svom terenu ve} u prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija, u Stuttgartu, 9. juna, ispuniti ambicije i obaviti glavni dio posla, odnosno ste}i prednost koja }e im omogu}iti spokojan revan{ u Sarajevu 17. juna, gdje o~ekuju paklenu atmosferu, ali i ovjeru plasmana za odlazak na najja~u svjetsku smotru. Uprkos takvim ra~unicama njema~kog tabora, sigurno je da i na{a selekcija ima svoje dobitne kombinacije i kalkulacije, koje bi uz beskrajnu `elju za pobjedom i savezni{tvo sa uvijek potrebnom dozom sportske sre}e, mogli polu~iti `eljenu realizaciju, odnosno dobar rezultat.

@elimo se nadigravati: Faruk Vra`ali}

Dobro raspolo`enje u bh. timu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

IZGARATI DO KRAJA Mi ne mo`emo obe}ati da }emo sigurno pobijediti Njema~ku, ali zato uvijek mo`emo obe}ati da }emo dati zadnji atom snage na terenu u ovim me~evima kako bismo poku{ali ostvariti na{ san i oti}i na veliko takmi~enje, rekao je [abanovi}

Desno krilo bh. tima Faruk Vra`ali}, koji se nedavno u dresu dobojske Sloge okitio naslovom prvaka BiH u sezoni 2011/12, ka`e da jedva ~eka predstoje}e me~eve. “Raspolo`enje u na{oj reprezentaciji je odli~no. Puno radimo i to bi trebalo da bude dobra uvertira za sve ono {to nas o~ekuje u dvobojima sa selekcijom Njema~ke. Ne bih sada `elio govoriti o tome na koji }emo se na~in suprotstaviti na{em rivalu. To je, ipak, posao i zadatak na{eg selektora, koji je odli~an takti~ar. [to se mene ti~e, ja samo mogu re}i da }u dati svoj maksimum, kao i svi ostali u reprezentaciji kako bismo ostvarili cilj. @elimo se nadigravati i u oba

me~a pru`iti sve od sebe. Nadam se najboljem” kazao je Vra`ali}. , Iskusni i uvijek pouzdani golman bh. tima Adnan [abanovi}, koji je u svojoj uspje{noj karijeri imao pozive za nastupe u najbolju bh. selekciju od ~ak osam selektora, rekao je kako je na{oj selekciji uvijek nedostajao mali korak pa da se plasira na neko veliko takmi~enje. “O~ekuju nas veliki izazovi. Igramo sa Njema~kom koja je rukometna velesila. Imaju jak tim u kojem na svakoj poziciji mo`e konkurisati po pet igra~a gotovo istog vrhunskog kvaliteta. Svi oni igraju u najja~em {ampionatu, Bundesligi. Ekipe

Opro{taj od rukometa u 40. godini

Legendarni Danac Lars
Christiansen rekao zbogom
Igraju}i za reprezentaciju Danske, Christiansen je postao rekorder po broju nastupa (388), ali i po broju zgoditaka (1.503). Ovim brojkama tako|er treba dodati i ~ak 14 sezona provedenih u njema~kom Flensburgu, ali i bogatu kolekciju medalja
Jedan od najve}ih svjetskih rukometa{a, reprezentativac Danske Lars Christiansen, u 40. je godini objavio kraj izuzetno bogate karijere protkane nizom rekorda i bogatom kolekcijom medalja. Christiansen se na zavr{etak karijere odlu~io nakon 22-godi{nje profesionalne karijere u Danske Christiansen je postao rekorder po broju nastupa (388), ali i po broju zgoditaka (1.503). Ovim brojkama tako|er treba dodati i ~ak 14 sezona provedenih u njema~kom Flensburgu, ali i bogatu kolekciju medalja. Iako je kraj `elio objaviti nakon Olimpijskih igara ta `elja ostala mu je neispunjena, jer ga selektor Urlik Wilbek nije uvrstio na popis putnika za OI: “Olimpijske igre bi bile idealan scenarij za zavr{etak karijere, a svejedno bih ostao pri ovoj odluci i da sam putovao u London. Kako god da bilo, zahvalan sam na ovoliko dugoj rukometnoj karijeri.” Posljednju utakmicu u karijeri Christiansen je odigrao u srijedu u okviru zavr{nice Danskog prvenstva i borbe za tre}u poziciju protiv Tvis Holstebroa, a sjajnu karijeru ipak je zaklju~io porazom.

Tahirovi} se oprostio od FA Göppingena

Lars Christiansen je postigao 2.875 golova u karijeri

kojoj je nastupao za danske klubove Ribe i Kolding, a posebno je ostao upam}en kroz 14 godina provedenih u Flensburgu gdje je zabio impresivnih 2.875 golova, {to ga je svrstalo na drugo mjesto all time liste. Vijest o prekidu karijere Danac je objavio na novinarskoj konferenciji u Koldingu za koji

je nastupao posljednje dvije sezone: “Ovo je vrlo poseban i emotivan dan za mene, a odluku nisam donio spontano. O ovoj temi sam razgovarao s porodicom i prijateljima posljednjih osam mjeseci, stoga mislim da je pravo vrijeme za kraj.” Igra ju }i za re pre zen ta ci ju

Golman rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Enid Tahirovi} oprostio se u subotnjoj utakmici 34. kola Bun de sli ge od dre sa eki pe Frisch auf Göppingen, u kojem je njegov tim pora`en od HSV Hamburga rezultatom 28:29. Gosti su pobjedni~ki gol postigli u posljednjim sekundama igre iz sedmerca. Tahirovi} je na kraju me~a burno pozdravljen ovacijama 5.200 navija~a, koji su se sa suzama u o~ima oprostili od bh. internacionalca, kao i njegovih saigra~a Marki~evi}a, Mrvaljevi}a, Thiedea i Anu{i}a. Svih pet igra~a napu{ta ekipu u kojoj su ove sezone odbranili naslov pobjednika u Kupu pobjednika kupova, ispisav{i tako va`an dio istorije ovog kluba.
G. V.

36

MIX

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Mlada bh. atleti~arka Lamija Pa{ali} osvojila je zlatnu medalju na 17. memorijalu “Yilmaz Sazak” koji je odr`an u Istanbu, lu uz u~e{}e 815 takmi~ara iz 20 zemalja. ^lanica AK Zenica je u kategoriji juniorki do 15 godina ubjedljivo slavila u skoku uvis, ostvariv{i li~ni rekord od 1,62 metra. S medaljom iz Istanbula vra}a se i Jelena Gaji}, ~lanica AK Prnjavor. Ona je u utrci na 1.500 m, uprkos manjim zdravstenim

Mladim bh. atleti~arkama dvije medalje

problemima i ~injenici da je tr~ala u slabijoj grupi, postigla rezultat 4:50:65 koji joj je osigurao bronzanu medalju, saop}eno je iz Atletskog saveza BiH. Tre}i ~lan bh. selekcije Banjamin Abdulahovi} (AK Sloboda Tehnograd) u kategoriji mla|ih juniora u finalu skoka udalj osvojio je peto mjesto s rezultatom 6,38 m. U kvalifikacijama je ostvario li~ni rekord od 6,43 m, rezultat koji bi mu u finalu donio bronzanu medalju.

Oklahoma izjedna~ila u finalu Zapada NBA
Sjajni Kevin Durant uni{tio San Antonio Spurse, postigav{i 36 poena
Kevin Durant je nezaustavljivom ~etvrtom ~etvrtinom odveo Oklahoma City Thunder do izjedna~enja u finalnoj seriji Zapadne konferencije protiv San Antonio Spursa. Thunder je, potpomognut s Durantovih 36 poena, slavio protiv Spursa u Oklahomi sa 109:103, te zaostatak od 0:2, u seriji do ~etiri pobjede, pretvorio u 2:2. San Antonio je, nakon -12 na poluvremenu, stigao na svega - 4 u posljednjoj ~etvrtini, ali je tada Durant postigao 16 uzastopnih ko{eva Thundera za ponovno odvajanje na, pokazalo se, nedosti`nu razliku. “Jednom kada igra~ njegovog kalibra u|e u seriju te{ko ga je zaustaviti. U{ao je u svoj ritam i bilo ga je nemogu}e zadr`ati. Bilo je prekasno...” rekao je nakon , utakmice Stephen Jackson, bezuspje{ni ~uvar najboljeg strijelca NBA lige tri sezone zaredom. Nezaustavljiv je uz Duranta bio i [panac Serge Ibaka koji je postigao rekord karijere po broju ko{eva (26) i to uz savr{eni {ut iz igre (11/11). [panac je sjajnom izvedbom nadoknadio “izostanak” Russella Westbrooka i Jamesa Hardena koji su kombinirano ubacili svega 18 poena. Jo{ jedan “~ovjek iz sjene” je bio sjajan u no}i sa subote na nedjelju u redovima Thundera. Centar Kendrick Perkins ubacio je 15 poena i upisao devet skokova.

Usain Bolt o svom nastupu u Londonu

Niko nema {anse protiv mene
Najbr`i ~ovjek svijeta Usain Bolt obavijestio je sve konkurente na predstoje}om Olimpijskim igrama u Londonu da nemaju {ta tra`iti protiv njega u utrkama za 100 i 200 metara. Svjetski rekorder dao je malu nadu svim svojim konkurentima kada je prije devet dana u Ostravi otr~ao najsporijih 100 metara u svojoj kari jeri. Me|utim, Bolta taj rezultat ni najmanje ne brine, te je uvjeren da }e u Londonu ponoviti sjajne nastupe, kao i u Pekingu prije ~etiri godine. “Ako }u tr~ati onako kako to o~ekujem od sebe, nema razloga da i u Londonu ne oborim pokoji svjetski rekord. Nadam se da }u tr~ati 9,4” rekao je najbr`i ~ovjek svijeta , u ovom trenutku, te zaklju~io: “Uz sve du`no po{tovanje prema svima, niko nema {anse protiv mene u Londonu!”

Odli~na igra: Kevin Durant

“Njihovi centri su napravili razliku u ovoj utakmici. Ibaka je bio sjajan. Perkins tako|er. Imamo puno posla uo~i pete utakmice” , rekao je Tim Duncan koji je ubacio 21 poen za Spurse. San Antonio je do prije dvije utakmice bio na nizu od 20 pobjeda, najdu`em nizu u povijesti NBA lige kada se gleda kraj regularnog dijela sezone i ulazak u doigravanje, te je izgledao kao da ima kon-

trolu nad serijom do ~etiri pobjede protiv Thundera. Me|utim, s dva uzastopna poraza, serija je ponovno otvorena. Peta utakmica igra se u ponedjeljak u Teksasu. NBA doigravanje, finale Zapadne konferencije, 4. utakmica: Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 109:103 (Durant 36k, 8a, Ibaka 26k, 5s / Duncan 21k, 8s, Leonard 17k, 9s). Serija je izjedna~ena 2:2.

Odboj ka {i Ze ni ce ‘92. pobjednici su tradicionalnog turnira u sjede}oj odbojci Majski zov slobode koji je odr`an proteklog vikenda u sali Prve gimnazije u Zenici. Do ma }i ni tur ni ra, odbojka{i Zenice ‘92. u finalu su slavili protiv gradskog rivala ekipe ^elika 07 sa 2:0 u setovima (25:22, 25:19). Ekipa ^elika je pru`ila dobar otpor u ovom trenutku daleko kvalitetnijoj ekipi Zenice ‘92, ali nisu mogli ugroziti pobjedu rivala. U utakmici za tre}e mjesto Vitez je savladao Bosnu sa 2:0 u setovima (25:20, 25:19). Zahvalnice za u~e{}e na turniru dobile su sve ekipe, a tri prvoMi. D. plasirane, pored zahvalnica, dobile su i pehar.

Odbojka{i Zenice ‘92. pobjednici turnira

Ko{arka{ko prvenstvo Gr~ke

Olympiacos novi prvak
je ugroziti Olympiacos. Sastav iz Pireja tako je do{ao do 10. naslova u gr~kom prvenstvu, prvog od davne 1997. godine, ~ime je prekinuo devetogodi{nju dominaciju Panathinaikosa. Podsje}amo, Olympiacos je ove sezone senzacionalno osvojio i euroliga{ki naslov. Uvjerljivo najefikasniji igra~ Olympiacosa u susretu bio je kapiten Vassilis Spanoulis sa 24 ko{a, dok je veliku pomo} imao u Georgiosu Printezisu koji je zabio 14 ko{eva i uhvatio 7 lopti pod obru~ima. Kod Panathinaikosa najbolji sa 17 ko{eva bio je Nick Calathes.

Ko{arka{i Olympiacosa novi su prvaci Gr~ke. U petoj, odlu~uju}oj utakmici finalne serije na doma}em su parketu slavili protiv najve}eg rivala Panathinaikosa 82:76. Klju~nom se tako pokazala prednost doma}eg parketa budu}i je u finalu, kojeg je Olympiacos dobio s kona~nih 3:2 u seriji, svaka ekipa dobivala utakmice pred svojim gledaocima. U ovom susretu Olympiacos je na poluvremenu imao 12 ko{eva vi{ka (48:36), na ulasku u posljednju ~etvrtinu plus 14 (70:56), a do kraja sastav @eljka Obradovi}a nije uspio ozbiljni-

Najefikasniji sa 24 poena: Vassilis Spanoulis

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

MIX

37

Sje}anje na Saliha Salku ]uri}a

Inspiracija brojnim
generacijama karatista
Na inicijativu prof. dr. Safeta Kape sa Katedre za borila~ke sportove FASTO, odr`an je ~as istorije posve}en sje}anju na velikana bh. sporta, koji je sve svoje snage ulo`io, utiru}i put progresu na{e zemlje na ~ijem je braniku i `ivot polo`io
Prepuna dvorana Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu ( FASTO) podsje}ala je na vrijeme od prije vi{e od ~etiri decenije kada je japanski instruktor Taiji Kaze, u ovoj istoj dvorani, odr`ao Seminar karatea sporta koji je u to vrijeme bio u za~etku na na{im prostorima, a za koji je vladao ogroman interes. I tada je dominirala bijela boja kimona sa ponekim `utim ili oran` pojasom, zeleni pojas bio je rijetkost, to se u to vrijeme smatralo visokim nivoom u karateu. pe sa Katedre za borila~ke sportove FASTO, odr`an je ~as istorije posve}en sje}anju na velikana bh. sporta, koji je sve svoje snage ulo`io, utiru}i put progresu na{e zemlje na ~ijem je braniku i `ivot polo`io. Pro{lo je blizu pola stolje}a od momenta kada je Salko zapo~eo misiju karatea, kada je trebalo dokazivati da je karate uop{te sport, do danas kada se cijela zemlja ponosi rezultatima karatista i kada se karate ravnopravno, sa svim sportovima, izu~ava na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja. Otvaraju}i ovaj skup, prof. dr. Safet Kapo, ~ovjek koji je najzaslu`niji za organizaciju ove manifestacije, je, nagla{avaju}i ulogu i zna~aj djela Salke ]uri}a na razvoju sporta u BiH, istakao da su brojne generacije karatista inspirisane li~nim primjerom ]uri}a izgradile jedan od najve}ih spomenika svome u~itelju, otjelovljenom u vrhunskim sportskim rezultatima i zavidnoj poziciji karate sporta u BiH. Danas se o Salki ]uri}u i karateu pi{u knjige i ud`benici {to je dokaz popularnosti, velikih rezultata i potrebe da se na nau~noj osnovi pristupa karateu kao va`nom segmentu sporta i obrazovanja. Povezati sport sa naukom bio je jedan od ciljeva rada i Salke ]uri}a, a danas se ta `elja i potreba na najkonkreniji na~in i ostvaProf. dr. Safet Kapo otvorio je manifestaciju na FASTO-u

vrijeme. O `ivotnom putu Salke ]uri}a i prvim danima upoznavanja sa ovim sportom sa ponosom su govorili pioniri karate sporta u na{oj zemlji: dr. Zlatko Vukovi}, dr. Suad ]upina, Ibrahim U{tovi}, Dragoslav Doj~inovi}, te pripadnici ne{to mla|ih generacija Mujo Gec, Ned`ib \ozo, Ramiz Potur - isti~u}i visoke moralne,

Pola stolje}a uspjeha
Ovog 25. maja, dvoranu su ispunjavali studenti FASTO-a, karatisti svih generacija, profesori Fakulteta, predstavnici sportskih asocijacija, te ugledni gosti - ljubitelji karate sporta i po{tovaoci lika i djela Saliha Salke ]uri}a - utemeljitelja karate sporta u na{oj zemlji. Navr{ilo se ovog 25. maja 20 godina od pogibije Salke ]uri}a. Na inicijativu prof. dr. Safeta Ka-

DOKAZ POPULARNOSTI Danas se o Salki ]uri}u i karateu pi{u knjige i ud`benici {to je dokaz popularnosti, velikih rezultata i potrebe da se na nau~noj osnovi pristupa karateu kao va`nom segmentu sporta i obrazovanja
ruju. Dokaz ovome je i knjiga ud`benik prof. dr. Safeta Kape “Karate - prona|i svoj put” u kojoj se prvi put kod nas karate razmatra kao fakultetski predmet. Interes studenata za predmet karatea najbolji je pokazatelj kvalitetnog iskoraka koji je u ovom sportu u~injen za ovo proteklo eti~ke, pedago{ke i stru~ne vrijednosti Salke ]uri}a i njegove zasluge i za sada{nji nivo karatea u BiH.

Zna~aj karatea
U~esnicima ove izvanredne manifestacije obratio se i dekan FASTO-a prof. dr. Munir Talovi},

isti~u}i zna~aj karatea u ukupnom obrazovnom procesu na Fakultetu. U~e{}em predsjednika OKBiH prof. dr. Izeta Ra|e na ovom skupu, nagla{en je zna~aj ka ra tea u uku pnom sis te mu sporta kod nas, posebno u svijetu aktivnosti OK na uvezivanju karatea u jedinstvenu cjelinu i pristup karate sporta u krovnu sportsku organizaciju u na{oj zemlji. U ime porodice Salke ]uri}a, Karate kluba “Salih Salko ]uri}” , te svih prijatelja i po{tovalaca Salke ]uri}a, zahvalnost FASTO-u, posebno prof. dr. Safetu Kapi, izrazila je Izeta Mili{i}, sekretar KK “Salih Salko ]uri}” na , ovom izvanrednom ~inu o~uvanja uspomene na velikana i heroja Salku ]uri}a. Op{ta je ocjena svih prisutnih da je ovo bio doga|aj koji, organizaciono i sadr`ajno, predstavlja dostojno sje}anje na ime Saliha Salke ]uri}a, te je iskazan interes i potreba prerastanja u traI. U[TOVI] diciju.

Konstituiraju}a sjednica 10. memorijala “Mustafa Hajrulahovi} Talijan”

EP U KARATEUI
Karate reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je nastupila na ~etvrtom Evropskom prvenstvu za seniore i veterane WUKF aso ci ja ci je, osvo ji la je tre }e mjesto. Na{a reprezentacija je nastupila u sastavu: Jasmin Kova~evi}, Meho Plav{i}, Mira-

Nik{i} predsjednik
Organizacionog odbora
Izabrani predsjednici komisija i ~lanovi Organizacionog odbora Memorijala • Turnir }e biti odr`an 16. i 17. septembra u maloj dvorani KSC-a Skenderija
Konstituiraju}om sjednicom Organizacionog odbora po~ele su pripreme za organizaciju 10. me|unarodnog memorijalnog bokserskog turnira “Mustafa Hajrulahovi} Talijan” u znak sje}anja na generala Armije BiH (1957 - 1988), koji je dao veliki doprinos u odbrani BiH. Jubilarni 10. memorijal “Mustafa Hajrulahovi} Talijan” bi}e odr`an 15. i 16. septembra u maloj dvorani Centra Skenderija u tehni~koj organizaciji sarajevskog Bokserskog kluba Zlatni ljiljani. Premijer Vlade Federacije BiH Nermin Nik{i} sa zadovoljstvom je prihvatio funkciju predsjednika Organizacionog odbora Memorijala, istakav{i da on sa svojim saradnicima stoji na raspolaganju za sve daljnje konsultacije za {to kvalitetniju organizaciju ovog doga|aja, koji }e pomo}i odr`avanju sje}anja na lik i djelo Mustafe Hajrulahovi}a Talijana. Izabrani su ~lanovi Organizacionog odbora u koji su u{li: Ramiz usvojen tro{kovnik turnira, ali je upitno da li }e financijska konstrukcija biti i uspje{no zatvorena, {to zavisi i od odziva sponzora. Trostruki prvak BiH Adnan Raoni} sa predsjednikom kluba Hajrudinom Pa{i}em uru~io je premijeru Nerminu Nik{i}u ~lansku kartu BK Zlatni ljiljani, kojem je ovaj gest mladog boksera bio veoma simpati~an. Na adresu BK Zlatni ljiljani dospjele su i prijave za u~e{}e na Memorijalu, me|u kojima su bile prve predstavnika bokserskih saveza Austrije, Kosova i Albanije. Kada je rije~ o nastupu boksera iz BK Zlatni ljiljani, prema rije~ima trenera Mensura Dolovca, za u~e{}e na Memorijalu konkuri{e 11 kandidata, me|u kojima su Benjamin Skender, Nijaz Kecap, Demir Had`ipa{i}, Deniz Sadagi}, Ahmed D`elihod`i}, Adnan Raoni}, Eldin Boj~i}, Edvin Bukvi}, Adnan Karavidaj, Emir Misimovi} i Faris @uga.
G. V.

BiH tre}a

lem Mand`uka, Albin Ibrakovi} i Nermin Bo{njak. U pojedina~noj konkurenciji, Miralem Mand`uka je osvojio tre}e mjesto u kategoriji iznad 80 kilograma, kao i Albin Ibrakovi} u kategoriji do 75 kilograma.

Teniski ITF Futures u Kiseljaku

Trijumf D`umhura
Bh. teniser Damir D`umhur pobjednik je ITF Futures turnira u Kiseljaku, vrijednog 10.000 dolara. D`umhur, koji je bio prvi nosilac turnira, u finalu je savladao Slovaka Norberta Gombosa sa 6:3, 7:6 (7/3). Dvadesetogodi{njem Sarajliji ovo je bila peta titula u sezoni, zahvaljuju}i kojoj bi mogao napredovati desetak mjesta na ATP listi. Trenutno zauzima 227. poziciju i najbolje je rangirani bh. teniser.

Odbojka

Raoni} sa Pa{i}em (lijevo) uru~io Nerminu Nik{i}u ~lansku kartu BK Zlatni ljiljani

Mehakovi}, Salmir Kaplan, Admir Mujanovi}, Adnan D`indo, Suvad D`afi}, Zukan Helez, Ibrahim Had`ibajri}, Ivica [ari}, Ned`ad Ajnad`i}, Hajrudin Grabovica, D`evad Be}irevi}, Ned`ad Kold`o, Aner [uman, Nedim Hrelja, Midhat Terzi}, Adnan Kreso, Elvedin Grabovica, Suljo D`afo, Nuko Grebovi}, Mujo Butkovi}, Sabahudin @ujo, Haris Kadi} i Senad Red`i}. Na sjednici je

Titule Jedinstvu i Ljubinju
Odboj ka {i ce Je din stva iz Br~kog i odbojka{i Ljubinja osvojili su naslove prvaka Bosne i Hercegovine u juniorskoj konkurenciji. Jedinstvo je u finalu zavr{nog turnira u Br~kom savladalo Gacko sa 3:1 (25:17, 25:17, 21:25, 25:23). U susretu za tre}e mjesto Kula Grada~ac savladala je Biha} Preminger sa 3:0 (25:11, 25:9, 25:20). U konkurenciji juniora, ekipa Ljubinja je u finalu zavr{nog turnira na svom terenu savladala Br~ko Jedinstvo sa 3:2 (25:17, 23:25, 22:25, 26:24, 18:16). Tre}e mjesto osvojili su mladi odbojka{i Bosne, koji su savladali Radnik sa 3:2 (25:16, 25:20, 20:25, 17:25, 15:11).

38
Fenomen karatea (6)

MIX

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Vlastitim kadrovima

Bosna dr`i primat
odre|uje, kako neposredna sredina, tako i ukupna javnost, zainteresovana za ljude i doga|aje u sportu. Karate sport je od nastanka na na{im prostorima oblikovao i oblikuje pojedince i sredine koji svojim radom i rezultatima predstavljaju istinske autoritete i uzore svim generacijama karatista i sportista u cjelini. Karate klub Bosna, po op{toj ocjeni sportske javnosti, predstavlja kolektiv ~iji su ukupni rezultati zaista izvanredan primjer sredine koja od svog osnivanja do danas, a sigurno je i u budu}nosti, ide uzlaznom linijom progresa u svakom pogledu. Uvijek, i u svemu, KK Bosna je nosilac progresivnih ideja i napretka, kako u sportskim rezultatima, tako i u organizacionom i svakom drugom pogledu. Od osniva~a KK Bosna Saliha Salke ]uri}a, koji je vlastitim primjerom i autoritetom izgradio ~vrst temelj razvoja karate sporta u cijeloj BiH do danas, brojni su primjeri sportista koji su ponikli u KK Bosna, a koji su preuzimali teret odgovornosti daljnje izgradnje i dogradnje ove sredine ka samim sportskim vrhovima. U istoriji BH sporta zabilje`ena su brojna imena karatista Bosne, pripadnika svih generacija koja su tu istoriju ~inili bogatijom i svjetlijom. Kada se postavi pitanje - {ta je to {to KK Bosnu i karate sport ~ini tako uspje{nim - jedan od odgovora je da su stru~no-trenerski i pedago{ki rad kroz sve generacije omogu}avali ostvarenje tog kontinuiteta uspjeha. Isto tako se mora naglasiti da su svi treneri potekli iz redova vrhunski takmi~ara Bosne, na taj na~in ostvaruju}i kontinuitet generacijske povezanosti i sprege znanja i iskustva, te neposredne kontakte sa savremenim kretanjima i metodama rada u sportu. Svaka nova generacija karatista Bosne predstavljala je kvalitetan i rezultatski iskorak u ostvarenja pojedina~nih ili ekipnih rezultata. Taj iskorak je mogu} jer se u Bosni uvijek vodilo ra~una o ugledu u BH karateu, a taj ugled se, u prvom redu, stvara i odr`ava kontinuitetom vrhunskih rezultata. Iz tog razloga, jedan od prioriteta stru~nog rada je osposobljavanje i usavr{avanje trenera koji su okosnica stvaranja rezultata. Svaku uspje{nu generacija KK Bosna pratili su i uspje{ni treneri iz vlastitih redova i to je jedan od klju~eva konstantnog napretka. Neminovnost smjene generacija nije u Bosni pratila trauma pada kvaliteta i rezultata, nego je u pravilu, predstavljala novu stepenicu uspona, sada sa novom postavom, ali sa istim htijenjima i nastojanjima, a to je - biti najbolji.

Neminovnost smjene generacija nije u KK Bosna pratila trauma pada kvaliteta i rezultata, nego je, u pravilu, predstavljala novu stepenicu uspona, sada sa novom postavom, ali sa istim htijenjima i nastojanjima - biti najbolji
Kada se govori o karate sportu, ~esto se spominje rije~ fenomen, koja ozna~ava rijetku, ali izuzetno sjajnu pojavu, sa kojom se obilje`avaju osnovne karakteristike ovog sporta kod nas. Od same pojave karate sporta u na{oj zemlji, sa tim pojmom fenomen poku{ala se pojasniti popularnost i masovnost sa kojom je omladina svih kategorija prihvatila ovaj sport, a kao rezultat popularnosti i masovnosti proistekli su vrhunski takmi~arski rezultati na{ih karatista na me|unarodnom planu, po ~emu je karate pretekao sportove sa mnogo du`om tradicijom. Kao u rijetko kojem sportu, u karateu je vidljiv put permanentnog razvoja od nepoznatog i nepriznatog do najatraktivnijeg sporta u porodici sportova u BiH. Taj put uspona traje u karateu gotovo pola stolje}a, a obilje`ile su ga brojne generacije mladi}a i djevojaka u karate kimonima koje su u najve}em broju slu~ajeva ostvarile ne samo izuzetne sportske rezultate nego su postale pozitivni uzori generacijama koje su ih naslje|ivale i u ukupnim dostignu}ima.

Garancija uspjeha
Mo`e se sa pravom konstatovati da se ova ideja vodilja realizuje u Bosni ~ine}i neprekinuti niz uspjeha i stvaraju}i imid` Bosne kao uspje{ne i stabilne sredine. KK Bosna je i do sada, pored svojih takmi~ara, prepoznatljiva po trenerima koji su davali upe~atljiv ton uku-

Tri sportske generacije ]upina vjerne karateu

Kolijevke drugarstva
Karate klubovi od samog svog osnivanja postajali su ne samo sredine u kojima su se uvje`bavale specifi~ne tehnike karate sporta i pripremalo za takmi~enja i osvajanje medalja nego i sredine u kojima su se razvijali drugarstvo i istinski sportski duh kao dominantna karakteristika ukupnih odnosa u karate sportu. Po{tovanje istinskih autoriteta jedan je od temeljnih preduslova za izgradnju pozitivne li~nosti na ~emu se u karateu insistira, a posebno kod mla|ih takmi~ara, jer su samo zdrave i pozitivne li~nosti spremne na izvanredne napore kojima su karatisti izlo`eni tokom treninga i takmi~enja. Istinski autoriteti se dokazuju ostvarenim rezultatima u ukupnom djelovanju, te odnosom prema sredini i svakom pojedincu iz te sredine u kojoj se djeluje, a veli~inu i vrijednost autoriteta ocjenjuje i

SPORTSKA PORODICA Admir ]upina poti~e iz porodice u kojoj je tradicionalno zastupljen sport na vrhunskom nivou. Otac, dr. Suad ]upina je proslavljeno ime bh. karatea, a brat Sead spada u red onih koji su ostvarili uspje{nu karijeru u karate sportu
pnom ugledu izgra|enom u bh. sportu, jer prvi ~ovjek struke je i najodgovorniji za cjelokupno stanje u klubu. Postati i biti trener u Bosni odgovornost je i obaveza koje mogu preuzeti samo najspremniji i najodlu~niji, suo~iti se sa zadatkom odr`anja i unaprje|enja pozicije kluba i na doma}oj i na me|unarodnoj sceni. Tu obavezu i du`nost ve} odre|eno vrijeme preuzima Admir ]upina, donedavno jedan od najuspje{nijih karatista u istoriji ovog sporta, pripadnik zlatne generacije koja je na me|unarodnom planu podigla ugled bh. karatea i na{eg sporta do samih vrhova. Admir ]upina poti~e iz porodice u kojoj je tradicionalno zastupljen sport na vrhunskom nivou. Otac, dr. Suad ]upina je proslavljeno ime bh. karatea, a brat Sead spada u red onih koji su ostvarili uspje{nu karijeru u karate sportu. Po ugledu na oca, Admir je od najranijeg djetinjstva vezan za sport, a prevashodno za karate. Ro|en je u Mostaru 1980. godine, a ve} 1984. postaje ~lan Karate kluba Student Mostar i mo`e se re}i da od tada zapo~inje njegova kontinuirana i izvanredna sportska karijera. Pro{ao je sve uzrasne kategorije kao ~lan dr`avne reprezentacije od dje~ije, kadetske, juniorske do seniorske u kojoj je ostvario najbolje rezultate. Blistave uspjehe postigao je u KK Bosna ~iji je ~lan postao od dolaska u Sarajevo 1993, gdje je ~inio okosnicu nove generacije Bosninih karatista, koja je sticajem ratnih okolnosti morala iznova zapo~eti `ivot kluba od temelja i, kako }e kasnije vrijeme pokazati, uvrstiti se me|u najuspje{nije sportske kolektive u istoriji na{eg sporta. Od prvog nastupa za kadetsku reprezentaciju BiH 1996, preko statusa standardnog reprezentativca juniorske i seniorske reprezentacije u kontinuitetu do 2010. godine kada je okon~ao aktivnu sportsku karijeru, ostvario je Admir impozantan bilans osvojenih medalja, pehara i priznanja. Malo koji sportista u na{oj zemlji se mo`e pohvaliti takvim saldom aktivne sportske biografije. Radi ilustracije, potrebno je nabrojati samo one najzna~ajnije me|unarodne medalje koje je Admir osvojio u pojedina~noj ili ekipnoj konkurenciji: u seniorskoj konkurenciji nosilac je 2 svjetske, 12 evropskih, 3 mediteranske, 2 balkanske, a u juniorskoj 1 svjetske, dok je u kadetskoj konkurenciji nosilac 1 svjetske medalje - ovome treba dodati i oko 50 internacionalnih medalja na turnirima i preko 50 medalja osvojenih na doma}im prvenstvima i takmi~enjima. Sportski interes Admir je iskazao i kroz druge sportove, pa je tako zabilje`eno da je 2005. bio ~lan bob-reprezentacije BiH, te da je majstor 4. dan u jiu-jitsu. Pored, reklo bi se, povremenih izleta u dru-

ge sportove, ipak je ostao vjeran svom osnovnom opredjeljenju karateu, u kojem je prona{ao svoj potpuni izraz.

Sport i obrazovanje
Paralelno sa vrlo aktivnom i isto tako uspje{nom sportskom karijerom, ni u jednom momentu nije zapostavio obrazovanje kao preduslov `ivotnog uspjeha. Stekao je zvanje diplomiranog pravnika, kao i profesora sporta i tjelesnog odgoja, a prethodno vi{eg sportskog trenera - smjer borila~ki sportovi, apsolvent je postdiplomskog studija na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Za dosada{nje uspjehe dobitnik je niza dru{tvenih priznanja, od kojih su najzna~ajniji Povelja sa grbom Op}ine Centar Sarajevo za izuzetan doprinos razvoju op}ine Centar, Povelja Univerziteta u Sarajevu najboljem studentu FASTO-a i jednom od najuspje{nijih studenata Univerziteta u Sarajevu, Sportista Kantona Sarajevo za 2004, zauzeo je drugo mjesto na Izboru sportiste BiH za 1995. godinu u organizaciji Sportskog saveza BiH. Uposlenik je BH Telecoma - Telecom in`enjering. Dosada{nja sportska i radna biografija Admira ]upine najdirektnije govori da se radi o mladom, ali ve} afirmisanom ~ovjeku, koji je ostvario zavidne rezultate, dokazuju}i da su vrhunski sportisti, no{eni sportskim duhom, u stanju ostvariti i visoke profesionalne domete. Istovremeno je to i garancija da }e karatisti Bosne i ubudu}e imati istinskog uzora kao poziv i inspiraciju mla|im generacijama, a to je jedan od preduslova nastavka kontinuiteta uspjeha na svim poljima.
Ibrahim U[TOVI]

Admir ]upina u~estvovao je na brojnim turnirima {irom planete

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

[AH
UKRATKO

39

Na Jahorini po~ela 11. Premijer liga BiH

Bosna i [iroki Brijeg

ubjedljivi na startu
Od deset ekipa pristiglih na popri{te, u prvom kolu, dvije su startovale ubjedljivo i na po~etku takmi~enja stavile do znanja ko }e se boriti za titulu
Pripremio: @elimir MARKOVI]

Sve~anom ceremonijom otvaranja, intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, prigodnim obra}anjima {ahovskih dostojanstvenika i predstavnika doma}ina, predvo|enih predsjednikom [SRS-a prof. Pantelijom Daki}em i njegovim rije~ima: “Neka igre po~nu” zapo~elo je 11. eki, pno prvenstvo BiH, ili Premijer liga. Mjesto zbivanja - hotel Bistrica na Jahorini, termin - od 2. do 10. juna. Od deset ekipa pristiglih na popri{te, u prvom kolu, dvije su startovale ubjedljivo. Vi{estruki i aktuelni prvak, te ~etverostruki prvak Evrope [K Bosna naprosto je oduvala sa stola pro{logodi{njeg viceprvaka i prvaka iz 2010. godine [K Biha}. Izvanredno poslo`en i jak sastav ne}e na Jahorini dati ni gram {anse ostalim konkurentima. Jama~no, tako ne misle u [K-u [iroki Brijeg. Respektabilna dru`ina s dvojicom biv{ih perjanica Bosne, Kurajicom i Dizdarevi}em, lako je iza{la nakraj sa slaba{nim Vitezom. Duel protiv bordo Sarajlija iz Pru{~akove, koji }e tek uslijediti, zasigurno }e dati novog prvaka BiH. Bosna po deveti put ili [iroki s prvom titulom, do-

zna}emo u nedjelju, 10. juna. Za tre}e mjesto koje vodi na ECC idu}e godine na otoku Kreti (Gr~ka), kandidaturu su istakli Slavija iz Lukavice i sarajevski Napredak. Bez ve}ih problema slavili su protiv Gora`dana i Prijedor~ana. Istakli su se na donjim plo~ama Arapovi} i Burovi}, za trijumf od 4:2, te crnogorski

GM Dragan Kosi} je odlu~io me~ s Prijedor~anima

velemajstor i olimpijac Dragan Kosi}, koji je odlu~io me~ protiv Prijedora pobjedom nad GM Mi{om Papom. Zeni~ki ^elik i Glasinac prijateljski su podijelili bodove, ~uvaju}i snagu za preostalih osam kola. Rezultati 1. kola: Napredak - Prijedor 3,5:2,5 (Jankovi} - Sedlak remi, Kosi} - Pap 1:0, Bejtovi} - Jakovljevi} remi, Gori} - Do. Stojanovi} remi, Ra{idovi} - Naran~i} remi i Bo{njak - Pra{talo remi), Slavija - Gora`de 4:2 (Du. Popovi} - ^abrilo remi, Pikula - Pan~evski remi, Vuki} Ef. Muratovi} remi, Dumpor - Mrn|i} remi, Arapovi} - Stavnjak 1:0 i Burovi} - Obu}a 1:0), Bosna - Biha} 5:1 (Berke{ - Bl. Kova~evi} 1:0, Predojevi} - Nurki} 1:0, Marku{ - Muji} remi, Nikoli} - Vu~i} 1:0, Dal. Stojanovi} - Kamberovi} 1:0 i Kadri} - Keki} remi), [iroki Brijeg - Vitez 5:1 (Palac - I. Mi{kovi} 1:0, Brki} - Dejan Marjanovi} remi, Dizdarevi} - D. Mi{kovi} 1:0, Kurajica - Bertovi} remi, Tomi} - M. Marjanovi} 1:0 i Aleksandra Dimitrijevi} - Lon~arevi} 1:0) i ^elik - Glasinac 3:3 (Tadi} - Aco Kova~evi} remi, Mir. Miljkovi} - Bogosavljevi} remi, Trkulja - Runi} remi, Bori} - Bili} remi, [utkovi} - Batini} remi i Koji} - Plakalovi} remi).

Predsjednik FIDE Iljum`inov i Anand

Odigran Bugojno Open 2012.

Slavlje Bojana Kurajice
konkurencije ~inili su pravi majstori {aha po ubrzanom tempu (15 minuta) {to je u kona~nici polu~ilo iznimno zanimljiv turnir (devet kola, rapid). U takvom vi{e nego prijatnom ambijentu, svu ugodu koja im je pru`ena, ponajbolje su iskoristili Kurajica i Nikoli} podijeliv{i prvo mjesto. Ipak, prva vrlo vrijedna nagrada oti{la je u ruke ex omladinskog prvaka svijeta iz Barcelone 1965. i srebrenog olimpijca iz Moskve 1994. godine, GM Bojana Kurajice. Ne{to bolji dodatni kriterij oti{ao je na Kurajicinu stranu, a i u me|usobnom ogledu bio je bolji od Nikoli}a. “U posljednje vrijeme ~esto igram vikend-turnire u [panjolskoj, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Jednostavno, moram ista}i da je ovaj bugojanski doista stao

Kona~no je moskovska uspavanka u ~uvenoj Galeriji Tretjakov zavr{ena. Aktuelni {ahovski vladar, indijski velemajstor i kako ga jo{ zovu - Tigar iz Madrasa, Vishwanathan Anand sa~uvao je krunu u me~u protiv izaziva~a, Borisa Geljfanda iz Izraela. Samo dvije odlu~ene partije od 12 odigranih, kona~an rezultat 6:6 i odluka u tie breaku po rapidu, premalo je za takvu klasu. Od ~etiri partije u doigravanju, Anand je slavio u drugoj i uz tri remija uspio ostati na vrhu. Na sve~anoj ceremoniji zatvaranja me~a, uz prisustvo brojnih zvanica i {ahovskih uglednika, Anandu je pozla}eni pehar uru~io predsjednik FIDE Kirsan Iljum`inov, kao i pobjedni~ki vijenac oko vrata.

Anand ostao vladar

Zahvaljuju}i agilnom gradona~elniku prof. Hasanu Ajkuni}u i gradskim ~elnicima, uz Dan op}ine Bugojno, ovaj grad se ponovo vra}a na {ahovsku kartu
Do{ao je i taj dan. Bugojno, taj predratni {ahovski centar s velikim rezultatima mati~nog {ahovskog kluba u ex-Jugoslaviji (dva osvojena kupa mar{ala Tita) i izvanredno organiziranim me|unarodnim turnirima, vra}a se na {ahovsku kartu svijeta. Odluka je to lokalne zajednice i agilnog gradona~elnika, vizionara, prof. Hasana Ajkuni}a. Tim povodom, te jo{ uz Dan op}ine Bugojno i pod visokim pokroviteljstvom gradona~elnika organiziran je prigodan me|unarodni {ahovski turnir Bugojno Open 2012. Sve~ano ukra{ena Kristalna dvorana Op}ine Bugojno primila je 76 eminentnih imena iz regiona predvo|enih slavnim BiH velemajstorima Nikoli}em, Kurajicom, Dizdarevi}em i Vuki}em. Ostatak

U~esnici Bugojno Opena 2012, pobjednik Kurajica prvi zdesna

uz rame s priredbama takvog tipa u tim zemljama. Perfektna organizacija, divna dobrodo{lica, sve~ana zakuska s gradona~elnikom prof. Hasanom Ajkuni}em i predsjednikom [SFBiH Muhamedom Pa{i}em, prigodan kulturni program i sva ugoda koja nam je pru`ena, sve nas je dojmila i ispunila. Ovakav duh u Bugojnu bi}e sasvim dovoljan da idu}e godine odigramo veliki i vrlo

kvalitetan turnir na koji }e do}i i mnogi evropski velemajstori” re, kao je pobjednik, velemajstor Bojan Kurajica. Kona~an poredak: Kurajica i Nikoli} 7,5, Vuki} i Dizdarevi} 7, Konji~anin, Dumpor, Bajramovi}, Bandi}, Alvir, Vu~i} i Jakovljevi} 6,5, Runi}, Bu~an, Tuti} i Trkulja 6, [utkovi}, Mi{ki}, Arapovi}, Bertovi}, En. Muratovi}, Ali}, Halilovi} i Se. Robovi} 5,5, itd.

Protekle sedmice u @ep~u je odigran jednodnevni, 7. memorijalni turnir “Anto Markanovi}” (devet kola, rapid), na kojem je sudjelovalo 65 {ahista iz BiH, Crne Gore, Slova~ke i Srbije, od to ga {est ve le maj sto ra i {est me|unarodnih majstora. Za veliko iznena|enje pobrinuo se FM Vlado Naran~i} iz Banje Luke. Na}i se na kraju ispred velikih i zvu~nih imena i ostaviti ih ~itav bod u zaostatku, zaslu`uje naklon i kapu do poda. Kona~an poredak: Naran~i} 8, Predojevi}, Dal. Stojanovi} i Pikula 7, Blagojevi}, ^abrilo, Ra{idovi} i Bogut 6.5, Savanovi}, Dejan Marjanovi}, Matovi} i Aleksi} 6, M. R. Savi}, Trumi}, Krgovi}, Tomi}, Nurki}, Bulaji}, Trogran~i} i Budimir 5,5, itd. U hotelu Westin u Chicagu zavr{en je vrlo jaki 21. Chicago Open 2012. s nagradnim fondom od 100 hiljada dolara, na kojem je sudjelovalo 97 igra~a, od toga 17 GM-a i 16 IM-a. Iz na{eg regiona u Chicagu su nastupili srbijanski olimpijci, Ivan Ivani{evi} i Milo{ Perunovi}. Potonji je turnir zavr{io na diobi 2. mjesta, dok je Ivani{evi} bio deseti. Kona~an poredak: Sargissian 7, Hess, Gelashvili, Ramirez, Perunovi}, Mitkov, Amanov i Ludwig 6,5, Adams, Ivani{evi}, Shulman, Perelshteyn, Mikhalevsky i Yang 6, itd.

Naran~i} iznenadio

Sargissian prvi

IZABRANE PARTIJE SA AZIJSKOG KUPA NACIJA
Wang Yue - Gundevaa
1. c4 Sf6, 2. Sf3 e6, 3. g3 d5, 4. Lg2 Le7, 5. 0-0 0-0, 6. b3 b6, 7. d4 Lb7, 8. cxd5 Lxd5, 9. Sc3 Lb7, 10. Lb2 Sbd7, 11. Tc1 c5, 12. dxc5 Lxc5, 13. Sa4 Le7, 14. Sd4 Lxg2, 15. Kxg2 Tc8, 16. Dd3 Sc5, 17. Sxc5 bxc5, 18. Sb5 Da5, 19. Sa3 Tfd8, 20. Dc3 Da6, 21. Sc4 Lf8, 22. Tfd1 Sd5, 23. Df3 Sb6, 24. Txd8 Txd8, 25. a3 Sxc4, 26. Txc4 f6, 27. h4 Dd6, 28. h5 Dd5, 29. Lc1 Dxf3+, 30. Kxf3 Td1, 31. g4 Kf7, 32. Le3 Tb1, 33. Ta4 Txb3, 34. Txa7+ Le7, 35. a4 f5, 36. a5 Ta3, 37. Kg2 - 1:0. Lxd5, 21. exd5 De7, 22. Ld4 Sd7, 23. Lxg7 Kxg7, 24. Dd4+ f6, 25. Lb5 Sf8, 26. Lxe8 Txe8, 27. Tde1 - 1:0. Txe7, 18. Df3 Se8, 19. Sd5 - 1:0.

Dao Thien - Cronan
1. d4 d5, 2. c4 e6, 3. Sc3 Sf6, 4. cxd5 exd5, 5. Lg5 Lb4, 6. e3 Sbd7, 7. Ld3 h6, 8. Lh4 0-0, 9. Sge2 b6, 10. Da4 Lxc3+, 11. Sxc3 Lb7, 12. 0-0 Dc8, 13. Lf5 g5, 14. Lg3 c6, 15. Tac1 De8, 16. Ld6 Sh5, 17. Sxd5 b5, 18. Dd1 Sdf6, 19. Sc7 Dd8, 20. Lxf8 Dxc7, 21. Lxh6 Lc8, 22. Lxc8 Txc8, 23. Lxg5 Kg7, 24. Df3 Dd6, 25. Tc5 - 1:0.

Negi - Al Ali
1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. d4 exd4, 4. Sxd4 d6, 5. Sc3 Sf6, 6. Lf4 Ld7, 7. Dd2 Le7, 8. 0-0-0 Sxd4, 9. Dxd4 0-0, 10. h4 Lc6, 11. Le2 Te8, 12. g4 Lf8, 13. f3 Sd7, 14. g5 g6, 15. h5 Lg7, 16. Df2 Se5, 17. hxg6 hxg6, 18. Le3 b5, 19. f4 b4, 20. Sd5

Gopal - Rabeea
1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. Lb5 a6, 4. La4 Sf6, 5. 0-0 Le7, 6. d3 b5, 7. Lb3 d6, 8. a4 Sa5, 9. La2 c5, 10. Sbd2 0-0, 11. Te1 Dc7, 12. Sf1 Ld7, 13. Se3 Tac8, 14. h3 h6, 15. Sh4 g6, 16. Sxg6 Tfe8, 17. Sxe7+

40

DRUGA STRANA SPORTA Oksana ^usovitina, gimnasti~ka legenda

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Dvije decenije obilje`ene uspjesima
Nastupala je za ~ak tri dr`ave (SSSR, Uzbekistan, Njema~ka), te dr`i rekord kao gimnasti~arka s najvi{e osvojenih medalja na svjetskim prvenstvima u jednoj disciplini
Nastup na 30. olimpijskim igrama u Londonu ovoga ljeta bit }e i posljednji za uskoro 37-godi{nju gimnasti~arku Oksanu ^usovitinu, ro|enu Uzbekistanku koja posljednjih {est godina nastupa za Njema~ku. O kakvoj se gimnasti~arskoj veli~ini radi dovoljno je re}i da je u 21 godini karijere osvojila 22 medalje s evropskih i svjetskih prvenstava, te azijskih i olimpijskih igara. Nastupala je za ~ak tri dr`ave (SSSR, Uzbekistan, Njema~ka), te dr`i rekord kao gimnasti~arka s najvi{e osvojenih medalja na svjetskim prvenstvima (9) u jednoj disciplini (preskok). No, nije sve bilo sjajno u njenoj karijeri i `ivotu. Nakon Olimpijskih igara 1992. godine u Barceloni i osvajanja zlatne medalje, raspao se Sovjetski savez. Oksana se vratila u Uzbekistan i malo je nedostajalo da se vi{e ne bavi gimnastikom. Ipak, ljubav prema sportu i `elja za takmi~enjem su preovladali i nastavila je sa treninzima u veoma te{kim uslovima. Ipak uskoro se udala i dobila sina Ali{era. I tada je njena karijera bila u pitanju. Ipak, opet je nastavila sa treninzima i donosila svom Uzbekistanu brojne medalje sa velikih takmi~enja. Prelomna godina u njenoj karijeri bila je i 2002. Tada se suo~ila sa najte`om istinom jedne majke kada je saznala da njen sin Ali{er boluje od leukemije. “Moj mu` Bahadir i ja bili smo na Azijskim igrama u Koreji. Moja majka je ostala s Ali{erom i kad sam nazvala ku}i, rekla mi je da se on ne osje}a dobro. Ona ga je odvela u kliniku i doktori joj nisu `eljeli ni{ta re}i, `eljeli su razgovarati samo sa roditeljima. Kada sam se vratila, oti{li smo ravno u bolnicu, gdje nam je ljekar rekao da Ali{er ima leukemiju. Kako u Uzbekistanu nema dje~ije onkologije, nismo znali {to }emo u~initi. Ipak, moj suprug je sa Ali{erom oti{ao u Moskvu kako bi dobio tretman, ali nam ni{ta nisu mogli obe}ati jer su im bolnice bile prepune” sje}a se u je, dnom razgovoru Oksana te{kih trenutaka. Tada je nastala trka sa vremenom. Kako je Oksana od 1997. godina sa njema~kom reprezentacijom trenirala svake jeseni, odlu~ila se da spas za svog jedinca potra`i u Kölnu. “Kada smo do{li u Köln, pomogli su nam u svemu. Me|utim, morali smo polo`iti 120.000 eura kao garanciju za lije~enje, a mi nismo imali novca. Ipak, uz pomo} sponzora, ali i zna~ajne donacije od ameri~ke gimnasti~arke Nastie Liukin, sredstva su obezbije|ena i Ali{eru je omogu}eno da primi terapiju. Sve se dogodilo tako brzo. Ali{er je po~eo tretman samo mjesec i pol nakon postavljene dijagnoze. Ostala sam u Njema~koj u bolnici sa sinom. Lije~enje je potrajalo dvije godine. U to vrijeme ja sam se jo{ takmi~ila za Uzbekistan. Tada su mi rekli da bi sa dobijanjem njema~kog dr`avljanstva, sve lije~enje bilo besplatno. Nisam se dvoumila, a mislim da bi na mom mjestu svaka majka napravila istu stvar. Dijete je na prvom mjestu. Po~ela sam se takmi~iti za Njema~ku, a terapije su nastavljene. Sada je moj sin dobro, ali uvijek mora i}i na kontrole. Po~eo je i da trenira gimnastiku.” Oksana je zaista jedinstvena pojava u svijetu gimnastike i osvaja medalje u konkurenciji sa upola mla|im takmi~arkama. Kada nakon OI u Londonu zavr{i karijeru, vrati}e se u Uzbekistan i `elja joj je da postane selektorka reprezentacije. Njen mu` Bahadir nikada nije zatra`io njema~ko dr`avljanstvo. Ostao je u Ta{kentu i vodio jedan gimnasti~ki klub i teretanu. Nakon desetak godina povremenih vi|anja, porodica }e ponovo biti na okupu.

Zanimljivosti

NAJBOLJE SPORTSKE FOTOGRAFIJE 2011.

Odje}a samo sputava
Ljubitelji prirode i vra}anja korijenima propagiraju da se ~ovjek u svakom trenutku najbolje osje}a bez odje}e. Tako i ova mlada kanuistkinja ostaje vjerna toj devizi, bez obzira na to da li je vrijeme lo{e ili lijepo, hladno ili toplo. Hajde da joj vjerujemo, a ako ni{ta, i kanu uz nju ljep{e izgleda.

Nowitzki je snaga
Mavericksa
Dallas Mavericksi prire di li su pro {le go di ne iznena|enje savladav{i u velikom finalu NBA favori zo va ni Mi ami He at i osvojili presti`ni prsten. Dirk Nowitzki je bio ta prevaga na strani tima iz Teksasa, a njegovu akciju na parketu u Miamiju zabilje`io je Reutersov reporter Ronald Martinez. Ove godine Mavericksi su ispali ve} u prvom krugu, mo`da je to prilika za Miami Heat da se napokon domogne titule.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OGLASI

41

Na osnovu ~lana 241. i 242. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10), te ~lana 51. ta~ka 4. Statuta Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (pre~i{}eni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta broj: SD-7863/1225/2. od 20.04.2012. godine, Nadzorni odbor Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, objavljuje

O B A V J E [ T E NJ E
o sazivanju Dvadeset i {este Skup{tine Dru{tva I Dvadeset i {esta Skup{tina Javnog preduze}a Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo }e se odr`ati dana 26.06.2012. godine u Sarajevu, u prostorijama Energoinvest d.d. Sarajevo, ulica Hamdije ]emerli}a 2., s po~etkom u 10,00 sati. Za Dvadeset i {estu Skup{tinu Dru{tva predla`e se slijede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine Dru{tva: a) Predsjednika, b) zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika; 2. Usvajanje Izvje{taja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2011. godinu s finansijskim izvje{tajem, izvje{tajima vanjskog revizora, Izvje{tajem o radu Nadzornog odbora i Izvje{tajem o radu Odbora za reviziju; 3. Dono{enje Odluke o raspodjeli dobiti za 2011. godinu. III Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine imaju dioni~ari upisani u listu dioni~ara JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kod Registra vrijednosnih papira u F BiH 30 dana prije odr`avanja Skup{tine. Dioni~ar-punomo}nik koji `eli u~estvovati u radu i odlu~ivanju Skup{tine obavezan je najkasnije tri dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine u pisanom obliku podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine Odboru za glasanje. Prijava se dostavlja li~no, po{tanskom po{iljkom, na email: h.tabak@elektroprivreda.ba ili na fax broj 033 751 905. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~kog dru{tva dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika. Punomo}nik uz prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine du`an je prilo`iti punomo} koju dioni~ar daje u obliku pisane izjave. Obrazac prijave i punomo}i mo`e se preuzeti od Odbora za glasanje u poslovnoj zgradi Dru{tva, ul. Zmaja od Bosne 49, Sarajevo, kao i na web stranici Dru{tva (prilog Obavje{tenja o sazivanju Skup{tine). IV Glasanje na Skup{tini Dru{tva odvija se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e: ime i prezime dioni~ara ili punomo}nika dioni~ara i broj glasova koji pripada dioni~aru. V Uvid u materijale dioni~ar/punomo}nik mo`e izvr{iti neposredno u poslovnoj zgradi Dru{tva, ul. Zmaja od Bosne 49, Sarajevo, svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 14,00 sati, u periodu od objavljivanja ovog Obavje{tenja do dana odr`avanja Skup{tine.

II

VI Dioni~ar ili grupa dioni~ara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga akata Skup{tine Dru{tva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog Obavje{tenja. VII Dioni~ar, odnosno punomo}nik je du`an Odboru za glasanje predo~iti potvrdu o podnesenoj prijavi za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak rada Skup{tine, kao i ispravu za identifikaciju. VIII Ovo Obavje{tenje objavljeno je i na web stranici Dru{tva (www.elektroprivreda.ba), a dodatna poja{njenja vezano za odr`avanje Skup{tine mogu se dobiti na telefone 033 751-901 i 033 751-915. Nadzorni odbor

1.000.000,00 KM

GARANTOVANI

GARANTOVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-a 21. KOLA SuperLOTO-a UZ 21. KOLO SuperLOTO-a OD 02.06.2012.godine OD 02.06.2012.godine
Dobitak sa 6 pogodaka - JACKPOT:
DOBITNA KOMBINACIJA SuperLOTO-a:

Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT:

DOBITNA BOJA: CRNA

06 08 12 35 39 45

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA

35 06 08 39 45 12
5 4 6 5 8 4 9 2 5 2 2 9

Ukupna uplata Loto 6/45 je:....................71.674,50 KM Fond dobitaka za igru Odaberi boju 65%........6.251,18 KM Fond dobitaka 50%:.............................................35.837,25 KM Akumulirano u fondu za Jackpot ......................85.108,27 KM Ukupna uplata za igru SuperJackpot ukupno: .......................................91.359,45 KM Odaberi boju je: .......................................9.617,20 KM
Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30% : ..................................10.751,18 KM Akumulirano u fondu za jackpot:...............................146.672,28 KM Jackpot ukupno:.............................................................157.423,46 KM Fond za dobitak druge vrste 15 % : .................................5.375,59 KM Fond za dobitak treće vrste 17,50 % : .............................6.271,52 KM Fond za dobitak četvrte vrste 37,50 % : ......................13.438,97 KM

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
UKUPNA UPLATA:...................................8.451,00 KM Nagradni fond 50%:..............................4.225,50 KM Fond za dobitak prve vrste 20%:........845,10 KM Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. vrste (1 broj):

Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka

Broj dobitaka 0 0 1 99 2.396

Iznos

Jp. se prenosi u naredno kolo Jp. se prenosi u naredno kolo 5.375,60 KM 63,30 KM 5,60 KM

Igre na sreću Lutrije BiH i provjere dobitaka na www.lutrijabih.ba Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 03.06.2012.

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:.................14.669,90 KM Jackpot ukupno:..................................................................15.515,00 KM Fond za ostale dobitke: ........................................................ 3.380,40 KM 0 JACKPOT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Iznos: 0 0,00 KM Iznos: 1 477,80 KM Iznos: 20 35,80 KM 154 4,60 KM Iznos: 1.469 1,00 KM Iznos:

Rok za prigovore 4 dana od prvog idućeg dana po objavljivanju privremenog izvještaja. Lutrija BiH Sarajevo 03.06.2012.

42

OGLASI

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~l. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije BiH», br. 12/03 i 34/03), ~lana 29. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu («Slu`bene novine Federacije BiH», broj 59/05 i 52/11 ), ~lana 24. stav 2. Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ («Slu`bene novine Federacije BiH», broj 94/07), a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 02-37-02/12, od 23.4.2012, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AGENCY FOR PRIVATIZATION IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

O UPRA@NJENOJ POZICIJI DIREKTORA U AGENCIJI ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 1. Ogla{ava se upra`njena pozicija direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na osnovu ~lana 5. Zakona o izmjenama Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu, a u vezi sa ~lanom 24. Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, imenuje i razrje{ava Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra zdravstva. 2. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE Direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine obavlja sljede}e poslove i zadatke: - predstavlja i zastupa AKAZ u granicama svoje nadle`nosti, - organizuje rad i poslovanje AKAZ-a, kao i provo|enje zakona, podzakonskih i drugih akata, sporazuma i ugovora koje je AKAZ zaklju~io ili im pristupio, - predla`e program rada AKAZ-a i finansijski plan AKAZ-a, - predla`e op{te akte, kao i cjenovnik usluga AKAZ-a koje donosi Upravni odbor, - donosi op{te akte, politike i procedure za koje je nadle`an, - stara se o blagovremenom osiguranju finansijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje djelatnosti AKAZ-a i o njihovoj namjenskoj upotrebi, - daje naloge za izvr{avanje finansijskog plana AKAZ-a, - izvr{ava odluke Upravnog odbora, - podnosi izvje{taje Upravnom odboru o ostvarivanju programa i finansijskog plana AKAZ-a, - zaklju~uje ugovore sa zdravstvenim ustanovama iz ~lana 6. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu, zavodima zdravstvenog osiguranja, kao i ostalim u~esnicima u pobolj{anju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, u granicama svojih nadle`nosti, - rukovodi radom AKAZ-a i donosi stru~na uputstva i druge akte s ciljem zakonitog, pravilnog i blagovremenog obavljanja djelatnosti AKAZ-a, - donosi uputstva s ciljem zakonitog, pravilnog i blagovremenog izvr{avanja i kontrole izvr{avanja dodijeljenih, obnovljenih i ukinutih akreditacija u zdravstvu, - stara se o pripremi i organizovanju sjednica Upravnog odbora, te odbora i komisija Upravnog odbora, - stara se o ostvarivanju javnosti rada AKAZ-a, njegovih organa, ostvarivanju pristupa informacijama, o sigurnosti podataka i za{titi povjerljivih podatka, - odlu~uje o svim pitanjima iz radnog odnosa zaposlenika AKAZ-a, - odlu~uje o nabavci sredstava neophodnih za rad AKAZ-a u skladu sa finansijskim planom, - odre|uje osobe nadle`ne za potpisivanje finansijskih i drugih dokumenata AKAZ-a, - vr{i i druge poslove koji su mu, zakonom, podzakonskim aktima, i drugim op{tim aktima, stavljeni u nadle`nost. 3. MANDAT Mandat direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine traje ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora najvi{e za jo{ jedan mandatni period. 4. OP[TI USLOVI Kandidat za poziciju direktora Agencije za kvalitete i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine treba da ispunjava sljede}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od tri mjeseca); - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti Bosne i Hercegovine u periodu od tri godine prije podno{enja prijave (ovjerena izjava ne starija od tri mjeseca); - da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena izjava ne starija od tri mjeseca); - da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u direktora (uvjerenje nadle`nog ministarstva unutra{njih poslova - nadle`ne policijske uprave ne starije od tri mjeseca); - da mu nije izre~ena za{titna mjera u prekr{ajnom postupku, nespojiva sa obavljanjem funkcije direktora (uvjerenje nadle`nog suda ne starije od tri mjeseca); - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (uvjerenje nadle`nog suda ne starije od 3 mjeseca); - da nema privatni finansijski interes u Agenciji (ovjerena izjava ne starija od tri mjeseca); - da nije ~lan ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, zavoda, odnosno privrednog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom (ovjerena izjava ne starija od tri mjeseca); - da nije na funkciji u politi~koj stranci (ovjerena izjava ne starija od tri mjeseca). 5. POSEBNI USLOVI Pored op{tih uslova iz ta~ke 4. ovog oglasa kandidat za direktora mora ispunjavati i posebne uslove iz ~lana 5. Zakona o izmjenama Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu i ~lana 24. stav 1. Statuta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to: - zavr{en medicinski, pravni, ekonomski fakultet - VII stepen (diploma o zavr{enom fakultetu); - tri godine radnog iskustva na poslovima u oblasti pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu (potvrda nadle`ne institucije); - znanje engleskog jezika (potvrda). OSTALI KRITERIJI Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, u obzir }e se uzeti i sljede}e: - sposobnosti za savjesno i odgovorno obavljanje poslova; - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, organizacijske i komunikacijske sposobnosti; - dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere; - preporuke ranijeg poslodavca. 6. POTREBNI DOKUMENTI Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova, biografiju i program rada za mandatni period. 7. PODNO[ENJE PRIJAVA Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno, sa naznakom: «Prijava na Javni oglas za upra`njenu poziciju direktora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine» (ne otvarati) na adresu: Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH Komisija za izbor direktora Ilid`a Sarajevo Ul. Mustafe Pintola 1 Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor direktora }e obaviti intervju. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi i postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje u skladu sa Zakonom.

J AV N I O G L A S

OBAVIJEST
o prodaji dr`avnog kapitala u preduze}u UNIS d.d. Sarajevo putem berze Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je prodavac dionica u dr`avnom vlasni{tvu emitenta UNIS d.d. Sarajevo. Aukcijska prodaja dr`avnog kapitala obavlja se po berzanskim pravilima na Sarajevskoj berzi burzi vrijednosnih papira - SASE. Odabrani profesionalni posrednik za prodaju dr`avnog kapitala u preduze}u UNIS d.d. Sarajevo je brokerska ku}a Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina. Predmet prodaje je 51% dr`avnog kapitala koga ~ini 2.123.278 dionica koje }e se prodavati u paketima. Prodaja }e biti obavljena na {est vanrednih aukcija metodom 1 - jednokratne prodaje pri kojoj su dozvoljeni samo kupovni nalozi koji glase na koli~inu identi~nu onoj iz prodajnog naloga. Po~etna prodajna cijena jedne dionice iznosi 5,48 KM. Aukcijska prodaja svih {est paketa dionica }e se odr`ati isti dan u mjesecu junu 2012. godine. Vi{e informacija nalazi se na web stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine: www.apf.gov.ba. Za dodatne informacije kontaktirati: Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Ljerka Bari{i} Vi{i stru~ni saradnik Tel. +387 33 212 884, 212 885 E- mail: ljerka.barisic@apf.gov.ba Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina Reuf Sulejmanovi}, direktor Nadira ^enanovi}, {ef Tel. +387 33 277 647, 287 649 E- mail: nadira.cenanovic@rbb. sarajevo raiffeisen.at

Direkcija JP, Fadila Kurtagi}a 1, Kladanj [G »Konjuh«, Patriotske lige bb, Kladanj [G »Spre~ko«, Oslobo|enja 13, @ivinice [G »Majevi~ko«, Bosanskih branilaca bb, Srebrenik [G »Vlaseni~ko«, Turali}i, Kladanj Broj: 5023/12 Datum: 1.6.2012. g.

- 3386602200035402 Unicredit Zagreba~ka - 1020130000044685 Union banka Tuzla - 1610250008720056 Reiffeisen bank - 1321600311487057 Tuzlanska banka

Dru{tvo upisano u registar Kantonalnog suda Tuzla broj: UI-1525/02. Porezni identifikacioni broj dru{tva 209129520001

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 4837/12 od 23.5.2012. godine i zapisnika komisije o procjeni sredstava 2673/12 od 23.3.2012. godine, JP "[ume TK" d.d. Kladanj objavljuje:

Oza prodaju stalnih sredstava S G L A
I Raspisuje se oglas za prodaju stalnih sredstava putem javnog ogla{avanja - licitacije. Predmet prodaje su dolje navedena elektri~na horizontalna tra~na pila i traktor LKT sa karakteristikama: R.b. 1. 2. Naziv stalnog sredstva Elektri~na horizontalna tra~na pila "husqarna" - godina proizvodnje: 1999. - oprema: (pruga, zatezna sajla - na kojoj je pokretni el. kabal, industrijske uti~nice, el. sklopka) Traktor (LKT 81) - godina proizvodnje: 1990. Po~etna cijena 3.000,00 KM 20.000,00 KM

II Zainteresovani kupci vozila mogu pogledati svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 sati na adresi [G "Vlaseni~ko" Turali}i Kladanj, op{tina Kladanj, uz prethodnu najavu na kontakt-telefon: 035/625-213. Sredstva se prodaju po principu vi|eno-kupljeno. III Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica. Na cijenu vozila se ne}e zara~unavati PDV. Ponuda mora biti u zatvorenoj koverti, uredno potpisana i ovjerena, sa fotokopijom li~ne karte za fizi~ka lica ili memorandumom ako je ponu|a~ pravno lice, ta~nom adresom, kontakt-telefonom i sa iznosom ponude. Kriterij za ocjenu ponuda je najvi{a ponu|ena cijena. Ponudu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu JP "[ume TK" d.d., Ul. Fadila Kurtagi}a br. 1, Kladanj, sa naznakom "PONUDA ZA JAVNU LICITACIJU ZA PRODAJU STALNIH SREDSTAVA" najkasnije do 15.6.2012. g. do 13 sati. IV Otvaranje blagovremeno zaprimljenih ponuda obavit }e se 15.6.2012. g. u 13 sati na adresi Fadila Kurtagi}a br.1, Kladanj. V Svaki ponu|a~, kao garanciju za ozbiljnost ponude, mora izvr{iti uplatu depozita na blagajni Preduze}a u iznosu 10 % od po~etne cijene sredstva, najkasnije do otvaranja ponuda. Upla}eni depozit }e biti vra}en ponu|a~ima koji ne budu odabrani, dok }e odabrani kupac biti du`an izvr{iti uplatu preostale ponu|ene vrijednosti vozila. Kupljena sredstva se preuzimaju najkasnije u roku pet dana od dana otvaranja ponuda. VI Otvaranju ponuda mogu prisustvovati lica koja su dostavila ponudu ili lica koja imaju ovjerenu punomo} za zastupanje ponu|a~a. Ponijeti li~nu kartu zbog identifikacije. Osobe koje ne posjeduju dokaz o izvr{enoj uplati depozita 10 % od ponu|ene vrijednosti ne}e mo}i prisustvovati javnom otvaranju ponuda. DIREKTOR Hod`i} Refik, dipl. ing. {um.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012. Simbol savr{enstva i ljepote

POMO] U KU]I

43

NOVOSTI I PREPORUKE

Ukrasite dom ru`ama
Dizajneri spremno odaju po~ast pokazuju}i da je kraljica cvije}a neiscrpno nadahnu}e za najraznovrsnije kreacije
Kada nekome cvjetaju ru`e, podrazumijevamo sre}u, blagostanje i uspjeh. Ru`a je toliko uvrije`en simbol savr{enstva i ljepote da joj dizajneri spremno odaju po~ast pokazuju}i da je kraljica cvije}a neiscrpno nadahnu}e za najraznovrsnije kreacije. Premda su rasko{ni ru`ini cvjetovi uobi~ajen motiv na stolnjacima, zavjesama, tapetama, sagovima... zadivljuju}e je kako se uvijek iznova “reinterpretiraju” i prilago|avaju trendovima. Krasan je primjer tepih Flower iz kolekcije Canevas koju je Charlotte Lancelot dizajnirala za tvrtku Gandia Blasco. Flower podsje}a na starinski vez s bodom u obliku kri`i}a ali je rije~ o “pikseliziAmeri~ki nacionalni Institut saop{tio je da bi trebalo konzumirati dnevno do {est porcija raznog vo}a i povr}a, jer su njihovi sastojci dobri u borbi protiv raka, sr~anih bolesti i osteoporoze. Stru~njak Geri Stoner sa Univerziteta u Ohaju izjavio je da su kupine na vrhu liste. U istra`ivanju, koje je vodio Stoner, utvr|eno je da kupine sadr`e vitamine, minerale i druge korisne sastojke, koji su dobri u spre~avanju pojave raka. Maline, kupine i ribizle inhibiraju formiranje krvnih }elija u malignim tumorima, {to usporava njihov rast.

Kupine u prevenciji raka

ranoj” verziji bakina ru~nog rada. A dizajnerski studio Tjep, poznat po otka~enim kreacijama, osmislio je jednostavno samostoje}e ogledalo koje za~as procvate jer se u izrezane rupice mo`e umetnuti cvije}e. Tjep je u rupice na ogledalu stavio ru`e i tako im doslovce dao novu dimenziju.Bar{unaste ru`ine latice opona{a naslonja~ Rose Cha-

ir ~iji dizajn potpisuje Masanori Umeda, a svjetle}i ru`i~njak “zasadio” je dizajnerski studio Lasvit. U kolekciji Roza otmjene su svjetiljke s porculanskim sjenilima u obliku ru`e. Emma Silvestris pokazala je zdjelom La Rosa kako oblik ru`e mo`e “romantizirati” i ~elik, a u ime ru`e Koziol je plastiku pretvorio u neodoljive dekorativne elemente Romance.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Trend color block
Trend color block je jedan od najnovijih za ovu sezonu. Kombinacija dvije ili vi{e boja u jednoj odjevnoj kombinaciji. Kombiniraju se monotone, prigu{ene, svijetle ili kontrasne boje. Ovo je pravi trend za eksperimentiranje stoga se nemojte ustru~avati. Zelena, plava i narand`asta zvu~e posve ludo, ali izgledaju jako moderno i upadljivo. U nastavku vam pri re|uje mo nekoliko kombinacija za stil ovakvog odije va nja.

Bademovo ulje s vitaminom E ima magi~an uticaj na ko`u. To ulje hrani, njeguje i ~udotvorno djeluje na svaki tip ko`e, a pogotovo na suhu i umornu. Kako bi uz svakodnevnu njegu dodatno nahranili ili obnovili suhu ko`u lica, napravite smjesu koja }e imati magi~an u~inak, od sastojaka koji su najbolji izbor za lijep izgled i jo{ bolji osje}aj tvoje ko`e. Sastojci: 1 ka{i~ica bademovog ulja i 1 ka{i~ica meda. Postupak: Ka{i~icu bademovog ulja i meda dobro izmije{ajte. Smjesu zagrijte na 30-ak stepeni mije{aju}i, tek toliko da se sastojci spoje i da smjesa postane lak{a za nano{enje na lice. Nakon pripreme smjesu nama`ite na lice i vrat i pustite da odstoji 15 minuta. Zatim o~istite lice mlakom vo dom.

Za svilenkastu ko`u

Trobojna kocka
Potrebno:
za koru: 8 jaja 8 ka{ika {e}era 8 ka{ika bra{na 1 pra{ak za pecivo za fil: l,5 mlijeka 5 pudinga od ~okolade 12 ka{ika {e}era 250 g ~okolade 1/2 margarina 200 g mljevenih oraha 100-150g mljeveneplazme za glazuru: 3 krem {laga od vanile Kora: Umutiti 8 jaja, 8 ka{ika {e}era, 8 ka{ika bra{na i 1 pra{ak za pecivo. Ispe}i na 200 stepeni i vru}u koru preliti hladnim mlijekom. Fil: U 1,5 l mlijeka skuhati 5 pudinga od ~okolade sa 12 ka{ika {e}era, (prethodno u malo hladnog mlijeka izmutiti pudinge, pa onda dodati). U to dodati 250 g ~okolade, mije{ati na vatri dok se istopi. Skloniti i ohladiti. U ohla|eno dodati pola prethodno umu}enog maslaca ili margarina. Dodati 200 g mljevenih oraha i oko 100-150 g mljevene plazme. Sve zajedno sjediniti mikserom. Fil premazati preko kore, preko fila premazati 3 krem {laga od vanile.

Priprema:

44

OGLASI
KONKURS/NATJE^AJ

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`bene novine TPK", broj: 17/00, 3/01,12/03 i 10/05) i ~lana 74. stav 3. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju ("Slu`bene novine TK", broj: 17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, objavljuje

za upis u~enika u prvi razred srednjih {kola na podru~ju Tuzlanskog kantona za {kolsku 2012/2013. godinu Konkurs za upis u~enika u prvi razred srednjih {kola u {kolskoj 2012/2013. godini: Prvi upisni rok: - za gimnaziju.........................................od 4. juna do 6. juna 2012. godine, - za umjetni~ku {kolu .............................od 4. juna do 6. juna 2012. godine, - za tehni~ku {kolu .................................od 4. juna do 6. juna 2012. godine, - za stru~nu {kolu ...................................od 4. juna do 6. juna 2012. godine, - za vjersku {kolu......................................................termin odre|uje Rijaset Islamske zajednice BiH. Drugi upisni rok: - za gimnaziju .....................................od 11. juna do 13. juna 2012. godine, - za umjetni~ku {kolu .........................od 11. juna do 13. juna 2012. godine, - za tehni~ku {kolu..............................od 11. juna do 15. juna 2012. godine, - za stru~nu {kolu................................od 11. juna do 19. juna 2012. godine, - za vjersku {kolu......................................................termin odre|uje Rijaset Islamske zajednice BiH. Tre}i upisni rok: U~enici osmog razreda osnovne {kole koji su upu}eni na popravni ispit u avgustovskom roku i u~enici koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju {kolu do 24.8.2012. godine. U~enici se mogu upisati u srednje {kole koje poslije drugog upisnog roka nisu primile planirani broj u~enika. Kandidati koji konkuri{u za upis u umjetni~ku {kolu (Srednja muzi~ka {kola Tuzla i Srednja {kola primijenjenih umjetnosti, koja je u sastavu JU Mje{ovita srednja gra|evinsko-geodetska {kola Tuzla) i vjersku {kolu (Behrambegova medresa Tuzla) pola`u prijemni ispit. Prijemni ispit }e se obaviti: Prvi upisni rok: - za umjetni~ku {kolu (Muzi~ka i [kola primijenjenih umj.).........................8. juna 2012. u 9.00 sati, - za vjersku {kolu (Behram-begova medresa) .............................termin odre|uje Rijaset Islamske zajednice BiH. Drugi upisni rok (ako se ne popuni u junskom roku): - za umjetni~ku {kolu (Muzi~ka i [kola primijenjenih umj.)........................15. juna 2012. u 9.00 sati - za vjersku {kolu (Behram-begova medresa) .............................termin odre|uje Rijaset Islamske zajednice BiH Detaljnije informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijem, te mjestu i vremenu polaganja prijemnog ispita objavljuju se na oglasnoj plo~i svake {kole. Izbor kandidata vr{i se na osnovu Kriterija za upis u~enika u prvi razred srednjih {kola Tuzlanskog kantona, koji je sastavni dio ovog konkursa. Napomena: Konkurs za upis u~enika u prvi razred srednjih {kola na podru~ju Tuzlanskog kantona za {kolsku 2012/2013. godinu, Kriteriji za upis u~enika u prvi razred srednjih {kola na podru~ju Tuzlanskog kantona za {kolsku 2012/2013. godinu i Plan upisa objavit }e se i na web stranici: www.monkstk.ba, a svaka srednja {kola }e objaviti svoj plan upisa na svojoj web stranici. Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje {kole kandidat je du`an dostaviti slijede}a dokumenta: - zahtjev za upis (poseban formular), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - svjedod`bu o zavr{enom VIII razredu osnovne {kole (original), - uvjerenje o uspjehu u V, VI i VII razredu (original), - druga dokumenta relevantna za utvr|ivanje broja bodova po Kriterijima.

PLAN UPISA U^ENIKA U PRVI RAZRED SREDNJIH [KOLA TUZLANSKOG KANTONA ZA [KOLSKU 2012/2013. GODINU
R/b 1. [KOLA JU Mje{ovita srednja {kola Banovi}i Vrsta {kole gimnazija tehni~ka Usmjerenje, stru~no zvanje ili zanimanje op}a ma{inski tehni~ar za kompjutersko projektovanje rudarski tehni~ar elektrotehni~ar energetike ekonomski tehni~ar (komercijani smjer) (EUVETII) ekonomski tehni~ar (finans.ra~un.s.) (EU VET II) trgovac (EU VET II) elektroinstalater bravar zavariva~ rudar (EUVET 3) rukovalac rudarske mehanizacije povr{inskog kopa ekonomski tehni~ar (finans.ra~un.s.) (EU VET II) poslovno-pravni tehni~ar (EU Phare VET) prehrambeni prera|iva~ (EU VET 1) automehani~ar instalater centralnog grijanja op}a ekonomski tehni~ar (finans.ra~un.s.) (EU VET II) kroja~ (EU Phare VET) voza~ motornih vozila op}a ma{inski tehni~ar za kompjutersko projektovanje elektrotrehni~ar elektronike medicinska sestra tehni~ar farmaceutski tehni~ar zubni tehni~ar ekonomski tehni~ar (finans.ra~un.s.) (EU VET II) poslovno-pravni tehni~ar (EU Phare VET) gra|evinski tehni~ar (EU VET II) turisti~ki tehni~ar (EU VET II) tehni~ar za bezbjednost drumskog saobra}aja automehani~ar voza~ motornih vozila zavariva~ limar alatni~ar tokar elektromehani~ar kroja~ (EU Phare VET) frizer-vlasuljar kuhar (EU VET II) poslasti~ar proizvo|a~ gume i plastike armira~-betonirac (EUVET II) kerami~ar - teracer (EU VET II) tapetar stolar (EU Phare VET) op}a ma{inski tehni~ar za kompjutersko projekovanje tekstilni tehni~ar - modelar elektrotehni~ar energetike elektrotehni~ar ra~unarske tehnike i automatike poljoprivredni tehni~ar (EU VET 1) prehrambeni tehni~ar (EU VET 1) medicinski tehni~ar bravar metalostrugar automehani~ar elektri~ar (EU Phare VET) kroja~ (EU Phare VET) konobar (EU VET II) kuhar vo}ar-vinogradar-vinar (EU VET 1) [k.12/13 odj. u~. 2 60 8. 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 12 1 1 1 0,5 0,5 4 1 1 1 1 4 5 5 tehni~ka 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 21 26 4 4 tehni~ka 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0,5 0,5 1 30 30 30 30 30 30 30 15 15 30 30 360 30 30 30 15 15 120 30 30 30 30 120 150 150 stru~na 30 30 15 15 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 15 30 30 30 30 15 15 30 15 15 15 15 630 780 120 120 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 15 15 30 stru~na stru~na 10. 11. UKUPNO KLADANJ JU "Gimnazija Lukavac" Lukavac UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja ekonomsko-hemijska {kola Lukavac gimnazija tehni~ka 9. UKUPNO KALESIJA JU Mje{ovita srednja {kola "Musa ]azim ]ati}" Kladanj gimnazija tehni~ka stolar (EU Phare VET) UKUPNO [KOLA UKUPNO GRADA^AC JU Mje{ovita srednja {kola Kalesija gimnazija tehni~ka op}a ma{inski tehni~ar za kompjutersko projektovanje ma{inski tehni~ar operator za CNC ma{ine poljoprivredni tehni~ar (EU VET 1) veterinarski tehni~ar (EU VET 1) ekonomski tehni~ar (komercijani smjer) (EU VET II) automehani~ar instalater centralnog grijanja proizvo|a~ i monter Al i PVC prozora i vrata pekar (EU VET 1) kerami~ar - teracer trgovac (EU VET II) op}a ekonomski tehni~ar (finans.ra~un.s.) (EU VET II) {umarski tehni~ar zavariva~ trgovac (EU VET II) op}a ekonomski tehni~ar (finans.ra~un.s.) (EU VET II) poslovno-pravni tehni~ar (EU Phare VET) turisti~ki tehni~ar (EU VET II) hemijski tehni~ar biotehnolo{kog smjera trgovac (EU VET II) konobar (EU VET II) kuhar ( EU VET II) frizer-vlasuljar elektrotehni~ar ra~unarske tehnike i automatike elektrotehni~ar energetike tehni~ar drumskog saobra}aja ma{inski tehni~ar za kompjutersko projektovanje zavariva~ automehani~ar instalater centralnog grijanja voza~ motornih vozila elektromehani~ar op}a ma{inski tehni~ar za kompjutersko projektovanje poljoprivredni tehni~ar (EU VET 1) ekonomski tehni~ar (finans.ra~.s.) (EUVETII) instalater centralnog grijanja plinski i vodoinstalater kerami~ar op}a ma{inski tehni~ar operator za CNC ma{ine ma{inski tehni~ar za kompjutersko projektovanje ekonomski tehni~ar (komercijalni smjer) (EUVET II) ekonomski tehni~ar (finans.ra~un.s.)(EU VET II) poslovno-pravni tehni~ar (EU Phare VET) elektrotehni~ar energetike automehani~ar bravar voza~ motornih vozila elektri~ar (EU Phare VET) kuhar (EU VET II) trgovac (EU VET II) ekonomski tehni~ar (komercijani smjer)(EU VET II) elektrotehni~ar energetike bravar elektri~ar (EU Phare VET) zavariva~ 1 16 20 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 1 1 1 1 6 4 4 2 2 1 1 1 0,5 0,5 1 9 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 8 21 1 1 1 1 0,5 0,5 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 0,5 1 0,5 30 480 600 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 390 60 30 30 30 30 180 120 120 60 60 30 30 30 15 15 30 270 30 30 30 30 30 15 15 30 30 240 630 30 30 30 30 15 15 30 180 60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 420 30 30 15 30 15

stru~na

stru~na

2.

UKUPNO BANOVI]I JU Mje{ovita srednja {kola ^eli}

tehni~ka

stru~na

3.

UKUPNO ^ELI] JU Mje{ovita srednja {kola Doboj-Istok

gimnazija tehni~ka stru~na

4. 5.

UKUPNO DOBOJ ISTOK JU Gimnazija "Dr. M. Kamari}" Gra~anica UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja {kola Gra~anica

gimnazija

12.

UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja elektro-ma{inska {kola Lukavac

tehni~ka

stru~na

stru~na

13.

UKUPNO [KOLA UKUPNO LUKAVAC JU Mje{ovita srednja {kola Sapna

gimnazija tehni~ka

stru~na UKUPNO SAPNA JU Mje{ovita srednja {kola Srebrenik

14.

gimnazija tehni~ka

6. 7.

UKUPNO [KOLA UKUPNO GRA^ANICA JU Gimnazija "Mustafa Novali}" Grada~ac UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja {kola "Hasan Kiki}" Grada~ac

gimnazija

stru~na

15.

UKUPNO SREBRENIK JU Mje{ovita srednja {kola Teo~ak

tehni~ka stru~na

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.
16. 17. UKUPNO TEO^AK JU Gimnazija @ivinice UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja {kola @ivinice gimnazija tehni~ka op}a poljoprivredni tehni~ar (EU VET 1) elektrotehni~ar energetike ma{inski tehni~ar za kompjutersko projektovanje ma{inski tehni~ar op}i smjer {umarski tehni~ar tehni~ar finalne obrade drveta elektroinstalater cvje}ar-vrtlar (EUVET 1) zavariva~ op}a filolo{ka sportska matemati~ko-informati~ka pedago{ka op}a filolo{ka op}a imam muallima ekonomski tehni~ar (komercijani smjer)(EU VET II) ekonomski tehni~ar (finans.ra~un.s.) (EU VET II) medicinska sestra-tehni~ar medicinski tehni~ar (EUVET 3) farmaceutski tehni~ar fizioterapeutski tehni~ar ginekolo{ko-aku{erska sestra-tehni~ar pedijatrijska sestra-tehni~ar ekonomski tehni~ar (komercijani smjer) (EU VET II) poslovno-pravni tehni~ar (EU Phare VET) trgovac (EU VET II) muzi~ar op}eg smjera muzi~ar turisti~ki tehni~ar (EU VET II) konobar (EU VET II) kuhar (EU VET II) tehni~ar ra~unarstva (GTZ) tehni~ar elektronike (GTZ) tehni~ar elektroenergetike (GTZ) tehni~ar mehatronike (GTZ) elektri~ar (EU Phare VET) elektroni~ar telekomunikacija (GTZ) 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 11 15 8 1 1 1 11 1 4 2 7 3 3 2 2 4 3 3 6 3 1 2 1 1 1 9 1 1 2 4 1 1 2 2 1 2 5 2 1 2 1 1 1 120 120 120 60 60 30 30 30 30 30 30 30 330 450 240 30 30 30 330 30 120 60 210 90 90 60 60 120 90 31. 90 180 90 30 60 30 30 30 270 30 30 60 120 30 30 60 60 30 60 150 60 30 60 30 30 30 UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja saobra}ajna {kola Tuzla tehni~ka autoelektri~ar (GTZ) 28. UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja gra|evinsko-geodetska {kola Tuzla tehni~ka umjetni~ka stru~na 29. UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja hemijska {kola Tuzla tehni~ka

OGLASI
gra|evinski tehni~ar (EU VET II) arhitektonski tehni~ar (EU VET II) geodetski tehni~ar (EU VET II) likovni tehni~ar za primijenjeno slikarstvo kerami~ar - teracer (EU VET II) zidar - fasader - izolater (EU VET II) hemijski tehni~ar op}eg smjera (EU VET 3) hemijski tehni~ar biotehnolo{kog smjera hemijski tehni~ar mikrobiolog hemijski tehni~ar u farmaceutskoj tehnologiji grafi~ki tehni~ar - web dizajner ma{inski tehni~ar energetike ma{inski tehni~ar za kompjutersko projektovanje ma{inski tehni~ar operator za CNC ma{ine automehani~ar instalater centralnog grijanja plinski i vodoinstalater zavariva~ bravar proizvo|a~ i monter Al i PVC prozora i vrata tehni~ar drumskog saobra}aja tehni~ar unutra{njeg transporta tehni~ar PTT saobra}aja tehni~ar `eljezni~kog saobra}aja tehi~ar za bezbjednost drumskog saobra}aja tehni~ar za logistiku i {pediciju voza~ motornih vozila autoelektri~ar rudarski tehni~ar geolo{ki tehni~ar (EUVET 3) rukovalac rudarske mehanizacije povr{inskog kopa mehani~ar rudarskih ma{ina rudar (EU VET 3) tekstilni tehni~ar (EUVET 3) veterinarski tehni~ar (EU VET 1) prehrambeni tehni~ar (EU VET 1) kozmeti~ki tehni~ar (EU VET 3) frizer-vlasuljar pomo}ni kuhar pomo}ni kroja~ 1 9 2 2 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 8 2 1 1 1 2 1 1 1 10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 3 7 2 1 3 109 252 30 270 60 60 30 30 30 30 240 30 30 30 60 30 180 30 60 30 30 30 30 15 15 30 240 60 30 30 30 60 30 30 30 300 30 30 30 30 30 150 30 30 30 30 90 210 16 8

45

stru~na UKUPNO [KOLA UKUPNO @IVINICE JU Gimnazija Me{a Selimovi} Tuzla UKUPNO [KOLA JU Gimnazija "Ismet Mujezinovi}" Tuzla UKUPNO [KOLA K[C "Sv. Franjo" op}a gim. Tuzla UKUPNO [KOLA Behram-begova medresa Tuzla UKUPNO [KOLA JU Srednja ekonomska {k. Tuzla

18.

gimnazija

30.

19.

gimnazija

UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja ma{inska {kola Tuzla

tehni~ka

20. 21. 22.

stru~na gimnazija vjerska tehni~ka

23.

UKUPNO [KOLA JU Srednja medicinska {kola Tuzla

tehni~ka

stru~na 32. UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja rudarska {kola Tuzla tehni~ka stru~na

24.

UKUPNO [KOLA JU Srednja trgovinska {kola Tuzla

tehni~ka

stru~na 25. 26. UKUPNO [KOLA JU Srednja muzi~ka {kola Tuzla UKUPNO [KOLA JU Turisti~ko-ugostiteljska {k. Tuzla UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja elektrotehni~ka {kola Tuzla umjetni~ka tehni~ka stru~na tehni~ka

33.

UKUPNO [KOLA JU Mje{ovita srednja {kola Tuzla

tehni~ka

stru~na 34. UKUPNO [KOLA JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihi~kom i tjelesnom razvoju Tuzla UKUPNO ZAVOD UKUPNO OP]INA TUZLA UKUPNO KANTON specijalna

27.

stru~na

24 3204 7494

Na osnovu ~lana 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave ("Slu`bene novine TPK", broj: 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05) i ~lana 74. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju ("Slu`bene novine TK", broj: 17/11), ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta donosi

KRITERIJE
za upis u~enika u prvi razred srednjih {kola na podru~ju Tuzlanskog kantona za {kolsku 2012/2013. godinu
^lan 1. Ovim Kriterijima utvr|eni su op}i i posebni uvjeti za upis u~enika u prvi razred srednjih {kola na podru~ju Tuzlanskog kantona za {kolsku 2012/2013. godinu. I - OP]E ODREDBE ^lan 2. Pravo upisa u prvi razred srednjih {kola imaju u~enici sa zavr{enom osnovnom {kolom, koji nisu stariji od 17 godina u momentu upisa. U prvi razred specijalne srednje {kole, odnosno-specijalno odjeljenje srednje {kole, pravo upisa imaju u~enici, koji nisu stariji od 19 godina. ^lan 3. U prvi razred srednjih {kola u~enici se upisuju u skladu sa Planom upisa u~enika u prvi razred srednjih {kola za {kolsku 2012/2013. godinu, koji donosi ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona. Upis u~enika provodi posebna komisija koju imenuje [kolski odbor {kole. Rang-lista svih kandidata i spisak primljenih u~enika, {kole su du`ne objaviti na oglasnoj plo~i {kole, nakon {to ga verifikuje [kolski odbor {kole, najkasnije tri dana od zatvaranja konkursa i dostaviti Ministarstvu i Pedago{kom zavodu. ^lan 4. Prijem i upis u~enika u prvi razred srednje {kole vr{i se pod istim uvjetima za sve u~enike dr`avljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inozemstva, kao i za strane dr`avljane te za lica bez dr`avljanstva u skladu sa ~lanom 4. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju ("Slu`bene novine TK", broj: 17/11). ^lan 5. Izbor u~enika vr{i se na osnovu ovih Kriterija koji su sastavni dio konkursa za upis u prvi razred srednjih {kola. Konkurs za upis u prvi razred srednjih {kola objavit }e se u dnevnom listu i na web stranici Ministarstva, dva mjeseca prije po~etka {kolske godine. ^lan 6. U~enik koji je u toku {kolovanja postigao izuzetne rezultate, te progla{en u~enikom generacije, sti~e pravo upisa u prvi razred izabrane srednje {kole bez bodovanja. ^lan 7. U~enici koji se opredijele za upis u umjetni~ku i vjersku {kolu pola`u prijemni ispit. II - POSEBNE ODREDBE ^lan 8. Upis u~enika u prvi razred gimnazije i srednje tehni~ke {kole vr{i se na osnovu: - op}eg uspjeha postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole, - uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u VII i VIII razredu, - rezultata postignutih na kantonalnim, federalnim i me|unarodnim takmi~enjima i to iz predmeta relevantnih za {kolu, - posjedovanja posebne diplome za postignuti uspjeh iz ~lana 63. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine TK", broj: 06/04, 7/05 i 17/11). Upis u~enika u prvi razred srednje umjetni~ke i srednje vjerske {kole vr{i se na osnovu: - op}eg uspjeha postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole, - uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u VII i VIII razredu, - rezultata postignutih na kantonalnim, federalnim i me|unarodnim takmi~enjima i to iz predmeta relevantnih za {kolu, - posjedovanja posebne diplome za postignuti uspjeh iz ~lana 63. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine TK", broj: 06/04, 7/05 i 17/11). - rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Upis u~enika u prvi razred srednje stru~ne {kole vr{i se na osnovu op}eg uspjeha postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne {kole. ^lan 9. U~enici maksimalno mogu ostvariti 100 bodova pri upisu u prvi razred gimnazije i srednje tehni~ke {kole. Maksimalan broj bodova u~enici mogu ostvariti na osnovu: - op}eg uspjeha u V, VI, VII i VIII razredu, maksimalno 60 bodova (odli~an: 5,00 =15 bodova; 4,9 = 14,5 bodova; 4,8 = 14 bodova; 4,7 = 13 bodova; 4,6 = 12 bodova; 4,5 = 11 bodova; vrlo dobar 10 bodova, dobar 6 bodova i dovoljan 4 boda), - uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u VII i VIII razredu, maksimalno 15 bodova (odli~an 2,5 bodova, vrlo dobar 2 boda, dobar 1,5 bodova i dovoljan 1 bod), - rezultata postignutih na takmi~enjima, maksimalno 10 bodova (me|unarodno 10 bodova, federalno 8 bodova, kantonalno 5 bodova) - posebna diploma, maksimalno 15 bodova - U~enici maksimalno mogu ostvariti 120 bodova pri upisu u prvi razred srednje umjetni~ke i vjerske {kole. Maksimalan broj bodova u~enici mogu ostvariti na osnovu: - op}eg uspjeha u V, VI, VII i VIII razredu, maksimalno 60 bodova (odli~an: 5,0 =15 bodova; 4,9 = 14,5 bodova; 4,8 = 14 bodova; 4,7 = 13 bodova; 4,6 = 12 bodova; 4,5 = 11 bodova; vrlo dobar 10 bodova, dobar 6 bodova i dovoljan 4 boda), - uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u VII i VIII razredu, maksimalno 15 bodova (odli~an 2,5 bodova, vrlo dobar 2 boda, dobar 1,5 bodova i dovoljan 1 bod), - rezultata postignutih na takmi~enjima maksimalno 10 bodova (me|unarodno 10 bodova, federalno 8 bodova, kantonalno 5 bodova), - posebna diploma maksimalno 15 bodova, - rezultata prijemnog ispita 20 bodova. ^lan 10. Za upis u gimnaziju u svim upisnim rokovima u~enik po svim osnovama mora ostvariti minimalno 54 boda. Za upis u medicinsku {kolu u svim upisnim rokovima u~enik po svim osnovama mora ostvariti minimalno 60 bodova. Za upis u srednju tehni~ku {kolu u prvom upisnom roku u~enik po svim osnovama mora ostvariti minimalno 45 bodova. ^lan 11. Prijemni ispit u srednjoj umjetni~koj {koli pola`e se po posebnom pravilniku, koji donosi ministar. Prijemni ispit u srednjoj vjerskoj {koli pola`e se po pravilniku koji donosi osniva~ uz prethodnu saglasnost Ministarstva. ^lan 12. Prijemni ispit u umjetni~koj i vjerskoj {koli je eliminatoran. U~e nik na prije mnom ispitu mo`e ma ksimalno os tva riti 20, a minimalno 10 bodova. U~enik je polo`io prijemni ispit ako ostvari najmanje 10 bodova.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

^lan 13. PREDMETI ZNA^AJNI ZA UPIS U ODRE\ENU VRSTU [KOLE
R/B VRSTA [KOLE Gimnazija Behram-begova medresa Muzi~ka {kola Ma{inska {kola Elektrotehni~ka {kola Rudarska i geolo{ka {kola Hemijsko-tehnolo{ka {kola Saobra}ajna {kola Grafi~ka {kola Gra|evinsko-geodetska {kola [umarska i drvoprera|iva~ka {kola Poljoprivredno-veterinarska i prehrambena {kola Tekstilna {kola Ko`arska {kola Ekonomska {kola (i za poslovno-pravnog tehni~ara) Turisti~ko-ugostiteljska {kola Medicinska {kola RELEVANTNI PREDMETI ZA UPIS U [KOLU Prvi predmet Drugi predmet Tre}i predmet bosanski/hrvatski/ matematika strani jezik srpski jezik i knji`evnost u skladu sa posebnim pravilnikom muzi~ka bosanski/hrvatski/ fizika kultura srpski jezik i knji`evnost matematika fizika informatika matematika fizika informatika matematika fizika informatika matematika hemija informatika matematika fizika informatika bosanski/hrvatski/ srpski jezik i knji`evnost fizika informatika matematika fizika informatika biologija biologija hemija hemija matematika geografija biologija hemija hemija fizika fizika bosanski/hrvatski/ srpski jezik i knji`evnost bosanski/hrvatski/ srpski jezik i knji`evnost hemija matematika opti~ar bosanski/hrvatski/ srpski jezik i knji`evnost informatika informatika informatika informatika strani jezik strani jezik fizika

18.

[kola primijenjenih umjetnosti

likovna kultura

informatika

^lan 14. Pod jednakim uvjetima, prednost pri upisu u prvi razred imaju djeca poginulih boraca ({ehida), ratnih vojnih invalida, boraca i djeca prognanika. ^lan 15. Za u~enike, koji su osnovnu {kolu zavr{ili u inozemstvu, a kod kojih u svjedod`bama nema relevantnih predmeta, uzima se prosje~na ocjena iz svih predmeta u VII i VIII razredu. ^lan 16. Ovi Kriteriji va`e za upis u~enika u prvi razred srednje {kole za {kolsku 2012/2013. godinu. BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Broj: 10/1-38-9545/12 Tuzla, 24. 05. 12.

MINISTAR Prof. dr. Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}

46

KORAK NAPRIJED
Dell unapre|uje Latitude laptope
Uz Lenovo ThinkPad, Dell Latitude je laptop-brend koji se mo`da naj~e{}e vidi kod poslovnih korisnika. Sve vi{e radnika koristi sisteme namijenjene obi~nim korisnicima, uklju~uju}i MacBook modele, ali i dalje postoji sna`na potreba za laptop i desktop-ra~unarima koji su dizajnirani za poslovne korisnike. Kompanija Dell je pravo unaprijedila svoju Latitude liniju. Najzna~ajnija promjena vezana za ove modele je da sada oni koriste najnoviju tre}u generaciju Intel Core i serije procesora. Tako su sada poslovnim korisnicima na raspolaganju modeli E6430, zatim E6230, E6330, E6439 i E6530, te Latitude E5430 i E5530.

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Chrome - Android konvergencija
Od predstavljanja Google Chrome operativnog sistema postojala je odre|ena zabuna po pitanju toga {ta ova gigantska kompanija planira da uradi sa svoja dva operativna sistema. Nedavno je potpredsjednik kompanije Google Linus Upson objavio da korisnici mogu o~ekivati da u narednom periodu vide postepenu konvergenciju izme|u Androida, njihovog sve popularnijeg operativnog sistema za tablete i smart telefone i Chrome operativnog sistema koji je orijentisan na notebook i desktope. On je istom prilikom naglasio da je ta konvergencija ve} po~ela, ali je za sada dostupna u manjem obimu.

LG i Samsung gube udio tr`i{ta
Kako popularnost tableta raste, LG i Samsung su izgubili odre|eni udio na brzo rastu}em tr`i{tu ekrana za tablete. Dvije ju`nokorejske kompanije i dalje dominiraju tr`i{tem tableta, pri ~emu su pro{le godine odr`avale oko 80 posto ovog tr`i{ta. Rije~ je ipak od zna~ajnom padu u odnosu na 98 posto koliko su dvije kompanije posjedovale 2010. godine. Gubitak udjela na tr`i{tu dolazi prije svega od velikog porasta kompletnog tr`i{ta tableta. IHS Suppli o~ekuje da }e broj isporuka tableta ove godine dosti}i 144,5 miliona jedinica, {to je pove}anje od 78 posto u odnosu na pro{lu godinu.

LibreOffice 3.5.4
LibreOffice je open source proizvodni paket za Windows, Macintosh i Linux okru`enje koji obezbje|uje {est karakteristikama bogatih aplikacija za izradu svih dokumenata i obradu podataka. Writer je integralni dio LibreOfficea koji slu`i za sve, od ispisivanja kratkih pisama do pisanja ~itavih knjiga sa sadr`ajem, ugra|enim ilustracijama, bibliografijama i dijagramima. Pored Writera, u okviru open source proizvodnog paketa nalaze se i Calc, Impress, Draw, Base i Math. Najnovija objavljena verzija nosi oznaku LibreOffice 3.5.4 i sa sobom donosi minorna unapre|enja u odnosu na prethodnu verziju.

Zabilje`en ve}i broj korisnika

Unaprije|en engine

za pretra`ivanje
Pro{lo je gotovo dvije nedjelje od kada je kompanija Google, gigant internet-pretrage, obezbijedio mo`da najve}e unapre|ivanje od svog nastanka, a ono {to je do sada vi|eno je vi{e nego dobro. ^elnici ove kompanije nagla{avaju da je utvr|eno unapre|enje i pove}anje aktivnosti pretra`ivanja u proteklih nekoliko nedjelja, a rane indikacije ukazuju na to da je pove}ana interakcija od korisnika koji sve vi{e u~e o novim stvarima i vr{e pretra`ivanja u daleko ve}oj mjeri, {to je potvrdio i Amit Singhal, jedan od ~elnika kompanije Google. Zvani~ni predstavnik kompanije Google, Jason Freidenfelds potvrdio je da je ve}i broj korisnika koji vr{e pretra`ivanje zabilje`en nakon predstavljanja kompanijine nove funkcije pretra`ivanja, ali Freidenfelds nije obezbijedio nikakve specifi~ne, zvani~ne podatke. Cilj ovog unapre|enja koje je prvi put najavljeno u toku marta ove godine jeste da se korisnicima obezbjede relevantni rezultati u okviru pretra`ivanja. Ovaj proces funkcioni{e kori{tenjem tehnologije koja se naziva “semanti~ko pretra`ivanje” Ideja je da se pretra.

Internet ve}i u naredne ~etiri godine
Internet-saobra}aj }e postati ~etverostruko ve}i u naredne ~etiri godine zahvaljuju}i pove}anju broja internetom povezanih ure|aja, korisnika kao o br`im mre`ama, navodi se u studiji koju je proveo Cisco Systems. Do 2016. godine, internet }e dosti}i 1,3 zetabajta saobra}aja. Zetabajt je ekvivalent trilionu gigabajtova. Kako Cisco navodi, tokom 2016. godine internetom }e prote}i vi{e saobra}aja nego {to je u svim prethodnim internet-godinama zajedno. Studija nagla{ava rastu}u zavisnost dru{tva od interneta i potrebu za konstantnom konekcijom. Pored pove}anja broja ure|aja koji su povezani, vi{e ljudi }e imati pristup internetu nego ranije.

`ivanje od korisnika unaprijedi i upari sa entitetima ili ljudima, mjestima i stvarima, na {ta se ova kompanija fokusirala u posljednje dvije godine. U toku posljednjih nekoliko nedjelja korisnici su primjetili da kada vr{e pretra`ivanje po pitanju neke osobe, mjesta ili neke stvari u okviru Google-a, informacije o toj pretrazi se pojavljuju sa desne strane. Na primjer, ukoliko tra`ite informacije o Golden Gate mostu, pojavljuje se njegova lokacija na

mapi sa podacima iz Wikipedie kao {to je datum izgradnje, du`ina mosta i arhitekte koji su radili na njegovoj izradi, a tako|er su dostupne i informacije. Prvi put engine za pretra`ivanje “razume” stvari iz realnog svijeta, tvrdi Singhal. On je tako|er naglasio da je ovo tek po~etak u kreiranju budu}eg sistema pretra`ivanja. Za sada su izmjene izra|ene samo u okviru Google Search verzije na engleskom jeziku, a ve}i broj izmjena o~ekuje se u toku narednih

mjeseci. Naravno, za kompletno unapre|enje i prelazak na novu generaciju pretra`ivanja bi}e potrebne godine rada i unapre|ivanja. Zvani~ni predstavnik kompanije Google tvrdi da za sada nema odre|enog vremenskog perioda kada bi se ne{to ovako moglo o~ekivati te da je filozofija kompanije da se nove verzije predstavljaju onda kada su u potpunosti spremne, jer samo tako korisnici mogu da dobiju najbolji mogu}i do`ivljaj kori{tenja pretrage.

Google `eli domenu. lol
Google je podnio zahtjev za kontrolu nekih imena domena koje nisu samo vezane uz njegovo osnovno poslovanje nego imaju zanimljiv i kreativan potencijal.U ~etvrtak je na slu`benom blogu tvrtka objavila da je podnijela zahtjev organizaciji ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) za ove domene:. google,. youtube,. doc i. lol.Organizacija ICANN, koja je zadu`ena za dodjelu domena najvi{e razine, u junu }e objaviti koje domene namjerava dodati u postoje}i popis, koji uklju~uje. com,. gov i druge postoje}e domene. “Procjenjuje se da }e u 2016. godini gotovo polovica svjetske populacije biti online, a gotovo 50 posto web stranica koje posje}ujemo nalaze se na domeni. com, a koja je me|u prvim top-level domenama (TLD), koje su kreirane 1984. godine” , stoji na slu`benom Googleovom blogu. Budu}i da je u posljednjih 28 godina broj domena najvi{e razine pove}an za samo 14, Google u novim domenama vidi novu {ansu u istra`ivanju potencijalnog izvora inovacije na webu.

NOVA ^UDESAI

Solarne tipkovnice za Mac, iPad i iPhone
Volite prenosne tipkovnice? Logitech se pohvalio novom vrstom koja se napaja sun~evom svjetlo{}u. Cijena? ^ak i nisu pretjerali. Logitechova be`i~na solarna tipkovnica K760 za Mac, iPad i iPhone omogu}ava vam da koristite do tri ova ure|aja istodobno. To zna~i da se ne morate vi{e isklju~ivati i ponovno uklju~ivati svaki puta kada se `elite prebacivati izme|u ure|aja, primjerice s va{eg Maca na iPad ili obratno. Solarna plo~a ugra|ena u be`i~nu tipkovnicu zna~i da vi{e nikad ne}ete trebati baterije za njezino napajanje. Naime, tipkovnica se mo`e napajati direktno preko sun~eve svjetlosti, ako ste vani, ili preko svjetla stolne lampe, ako ste kod ku}e ili u uredu. Kada je tipkovnica do kraja napunjena, Logitech tvrdi da mo`e izdr`ati tri mjeseca pod pretpostavkom da joj je vrijeme kori{tenja u prosjeku osam sati na dan. Tipkovnica se upravo u ovom mjesecu pojavila na evropskom i ameri~kom tr`i{tu, a cijena joj je 80 dolara.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OGLASI

47

Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK, na osnovu Odluke broj 06-07-636-02/12 donesene na IX redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru dana 30.5.2012. godine, upu}uje

Na temelju Statuta Sveu~ili{ta/Univerziteta i uz suglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB broj: 03-38-520/12, za upis redovnih i vanrednih studenata i upis na distance learing/u~enje na daljinu na dodiplomski studij u akademskoj 2012/2013. g, raspisuje se

OBAVJE[TENJE O OP[TOJ RASPRAVI
o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je osnovana Zakonom o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 41/02, 24/05, 38/05 i 83/11) (u daljem tekstu: Zakon) radi ostvarenja ciljeva propisanih Zakonom, kojim su propisana i ovla{tenja i obaveze FERK-a. Istim zakonom je propisan sadr`aj op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije, kao i da na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine FERK donosi op{te uslove za isporuku elektri~ne energije. Osnovni razlog za dono{enje nacrta odluke o izmjenama i dopunama op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije su rezultati analiza nastalih kontinuiranim pra}enjem primjene op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije ("Slu`bene novine Federacije BiH broj 35/08, 81/08, 32/10 i 37/10), uklju~uju}i i zahtjeve koje FERK u svom radu prima i kroz ~ije rje{avanje ostvaruje neposredan uvid u primjenu op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije, kako u radu elektroenergetskih subjekata, tako i u podru~ju za{tite kupaca. Tako|e, do{lo je i do odre|enih izmjena u podzakonskim aktima FERK-a, kao {to je Odluka o tarifnim stavovima za prodaju elektri~ne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 40/11) i dono{enje pravilnika o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca elektri~nom energijom ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 41/12), a koji direktno uti~u i na na~in primjene pojedinih odredbi op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije. Iz navedenog su uo~ena pitanja koja je bilo potrebno ponovo razmotriti, odnosno preciznije i/ili druga~ije definisati, te su u tom smislu izmijenjene odredbe op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije. Zbog svega navedenog, pozivamo Vas na u~e{}e na op{toj raspravi FERK-a o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije. Zainteresovana pravna i fizi~ka lica mogu podnositi pisane komentare na nacrt odluke o izmjenama i dopunama op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije u periodu od dana objavljivanja obavje{tenja do dana isteka roka za podno{enje pisanih komentara. Pisani komentari moraju biti potpisani. FERK }e odr`ati op{tu raspravu o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije 12.6.2012. godine, u Mostaru, u prostorijama FERK-a, sa po~etkom u 11.00 sati. Na op{tu raspravu mogu do}i sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica, kojima }e se pru`iti mogu}nost davanja komentara na nacrt odluke o izmjenama i dopunama op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Kopiju nacrta odluke o izmjenama i dopunama op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije i obrazlo`enja uz nacrt odluke o izmjenama i dopunama op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije, mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11.00 do 13.00 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33, u Mostaru ili na web stranici FERK-a, www.ferk.ba. Svoje pisane komentare mo`ete dostavljati na adresu FERK-a ili na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba do 14.6.2012. godine do 12.00 sati.
Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK Blajbur{kih `rtava 33, 88000 Mostar Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508 kontakt@ferk.ba www.ferk.ba Id.br.: 4227378050005 ; Porezni br.: 17004752 ; Transakcijski ra~un: 1610200031700086 kod Raiffeisen banke

K O N K U R S
za upis studenata u {kolsku 2012/2013. godinu u Prvi ciklus studija po bolonjskom procesu Raspisuje se konkurs za upis studenata u akademsku - {kolsku 2012/2013. godinu za slijede}e fakultete Sveu~ili{ta/Univerzitet VITEZ Travnik: 1. Fakultet poslovne ekonomije Travnik Smjer: Poduzetni~ki menad`ment Smjer: Menad`ment finansija, bankarstva i osiguranja Smjer: Menad`ment javnog sektora i uprave Smjer: Marketing menad`ment i trgovina Smjer: Menad`ment ra~unovodstva i revizije Smjer: Menad`ment turizma i ugostiteljstva Smjer: Agromenad`ment 2. Fakultet pravnih nauka Travnik Smjer: Op}e pravo Smjer: Poslovno pravo 3. Fakultet poslovne informatike Travnik Smjer: Poslovna informatika Smjer: Nastavni~ka informatika Smjer: Informacijske tehnologije 4. Fakultet zdravstvene njege Travnik Smjer: Sestrinstvo Smjer: Fizioterapija i radna terapija Smjer: Menad`ment u zdravstvu Smjer: Sanitarni in`injering Smjer: Ginekologija i aku{erstvo Na starije godine studija upisat }e se studenti u skladu sa polo`enim ispitima iz prethodne godine i ispunjavanjem uvjeta za upis u II i III godinu studija. Studenti koji se upisuju na I godinu prila`u: • svjedo~anstva o zavr{enim razredima u srednjoj {koli • diplomu srednje {kole • rodni list • CIPS-ovu potvrdu prebivali{ta • dvije fotografije • ~etiri fotografije za studente Fakulteta zdravstvene njege • sanitarnu knji`icu za studente Fakulteta zdravstvene njege (original ili kopiju) Studenti starijih godina prila`u: • uvjerenje o polo`enim ispitima • svjedo~anstva o zavr{enim razredima u srednjoj {koli • diplomu srednje {kole • rodni list • CIPS-ovu potvrdu prebivali{ta • dvije fotografije • ~etiri fotografije za studente Fakulteta zdravstvene njege • sanitarnu knji`icu za studente Fakulteta zdravstvene njege (original ili kopiju) Napominjemo da na Sveu~ili{tu/Univerzitetu Vitez Travnik mo`ete upisati pored redovnog i vanrednog studija i studij u~enja na daljinu/distance learing. Predava~i na Sveu~ili{tu/Univerzitetu su poznati i afirmirani profesori koji su garant kvalitetnom i uspje{nom studiju. Imena profesora kao i detaljnije informacije o Sveu~ili{tu/Univerzitetu, fakultetima i smjerovima mo`ete na~i na web stranici www.unvi.edu.ba ili na telefon: Studentska slu`ba: 030/509-750, 509-761 i 509-762 Fax. 030/509-759, 509-758. E-mail: studentska.sluzba@unvi.edu.ba Nastavna slu`ba - distance learning: 030/509-764 E-mail: nastava.dl@unvi.edu.ba [kolarina se mo`e platiti u vi{e rata. Studentima je omogu}en bezkamatni kredit partnerskih banaka. Prijave za upis podnose se studentskoj slu`bi: Sveu~ili{te/Univerzitet Vitez Travnik [kolska 23, 72270 Travnik Za upis nije predvi|en prijemni ispit a traje do popune predvi|enog broja studenata.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 I 215397 11 I Sarajevo, 25. 5. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Ljiljana Uljarevi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja MIKROKREDITNA FONDACIJA "EKI" koju zastupa punomo}nik advokat Adina Buzurovi} iz Sarajeva, protiv izvr{enika MAIDA BE[LIJA I DRUGI, radi duga, 25. 5. 2012. godine, objavljuje da je doneseno

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
od 8. 11. 2011. godine Na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 3. 11. 2011. godine a na osnovu pravosna`ne i izvr{ne presude Op}inskog suda u Sarajevu broj 65 0 P 125128 10 P od 23. 4. 2010. godine radi namirenja nov~ane tra`bine tra`itelja izvr{enja u ukupnom iznosu od 4.086,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 1. 7. 2009. godine, tro{kovima parni~nog postupka u iznosu od 524,80 KM, kao i tro{kova izvr{nog postupka, odre|eno je izvr{enje rje{enjem o izvr{enju broj gornji od 8. 11. 2011. godine, protiv izvr{enika 1. BE[LIJA MIRSADE iz Ilija{a Ul. Kara{nica br. 21 i 2. BE[LIJA MAIDE iz Ilija{a, Ul. Ivana Franje Juki}a br. 16, - pljenidbom do 1/2 iznosa na nov~anim sredstvima koje prvoizvr{enik Be{lija Mirsada i drugoizvr{enik Be{lija Maida ostvaruju kod Federalnog zavoda PIO/MIO, - zapljenom, procjenom, prodajom pokretnih stvari prvoizvr{enika Be{lija Mirsade i drugoizvr{enika Be{lija Maide, te namirenjem tra`itelja izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom istih. Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka ako Zakonom nije druga~ije odre|eno. Dostava rje{enja o izvr{enju izvr{eniku BE[LIJA MAIDI iz Ilija{a, Ul. Ivana Franje Juki}a br. 16, smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. ZIP-a. SUDIJA Ljiljana Uljarevi}, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 074105 09 Ps Sarajevo, 15. 5. 2012. godine

OGLAS
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 53/03, 73/05 i 19/06), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Ov~ina [aha, u pravnoj stvari tu`itelja OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO, zastupano po Pravobranila{tvu Op}ine Novi Grad Sarajevo, protiv tu`enog SALONI DOO SARAJEVO, ulica Hamdije Kapid`i}a do broja 11, Sarajevo, radi predaje u posjed i naplate duga, vsp. 19.888,20 KM, van ro~i{ta 17. 9. 2010. godine, donio je slijede}u:

{ta u ulici Hamdije Kapid`i}a do broja 11 u Sarajevu, povr{ine 210,60 m2, slobodan od ljudi i stvari sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`eni SALONI DOO SARAJEVO du`an je tu`itelju OP]INI NOVI GRAD SARAJEVO isplatiti dug u ukupnom iznosu od 19.888,20 KM zaklju~no sa 1. 12. 2008. godine na ime nepla}ene zakupnine po osnovu ugovora o zakupu prostora sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be do naplate potra`ivanja sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj se odbija sa zahtjevom za naknadu tro{kova postupka. SUDIJA Ov~ina [aha POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.

PR E S U DU
zbog propu{tanja Tu`eni SALONI DOO SARAJEVO du`an je tu`itelju OP]INI NOVI GRAD SARAJEVO predati u posjed dvonamjensko skloni{te i prolaz do skloni-

48

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
Njema~ki kralj Lotar II krunisan za rimskog cara, tokom pohoda na Rim, koji je preduzeo da u Rim vrati prognanog papu Ino}entija II. ki izumi lji, bra}a zef 1783.Francusgrijaprvi tevazduhom.Etjen lii @otenje Mongolfje, put demonstrira le balonom punjenim za nim

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

1133.

@elimir Bo{njak Zatvorske pri~e s druge strane re{etaka (16)

1798.

\ovani Kazanova

1831.

Umro italijanski avanturista \ovani Kazanova de Saingalt. Tokom burnog `ivota bio sekretar kardinala, pomorski oficir, opat, kockar, alhemi~ar, violinista, {pijun, bibliotekar, u istoriju u{ao kao neumorni ljubavnik.

Ro|en mar i dr`avnik 1867.do 1946.finskima ner{al voj zamisliKarl Gus-tav Emil fon Ma hajm, predsjednik Fin ske od 1944. Pre njego izme|u

Belgijski Kongres proglasio princa Leopolda iz dinastije Saks-Koburg za prvog monarha nezavisne Belgije.

Uvrede
Vidjev{i da njegove rije~i ne dopiru do onih kojima su bile upu}ene, Stankovi} je poku{ao da se skine gol, ali mu to sudski policajci nisu dozvolili
Voze}i se u slu`benom policijskom vozilu, gledao je kako se izgradilo Isto~no Sarajevo, ali ni{ta nije komentarisao. Na Badnju ve~er Stankovi} se obratio pritvorskom ljekaru tra`e}i da mu se hitno osigura stomatolog, jer vi{e ne mo`e da podnosi velike bolove. Sud je dao odobrenje da se odvede na ljekarsku intervenciju, ali tada je nastalo mnogo problema, jer u to vrijeme niko od stomatologa u Isto~nom Sarajevu nije radio. Ali, Stankovi}a to nije interesovalo. Prona|en je stomatolog koji ga je pregledao i stavio lijek u zub, uz napomenu da na popravak zuba do|e poslije praznika. Stankovi} je poku{ao da napravi incident, tra`e}i da mu se skinu lisice sa ruku da sam golim rukama i{~upa zub. Zapovjednik Sudske policije, koji je o~ekivao da }e Stankovi} na Badnju ve~er napraviti incident, rekao mu je da }e mu lisice ostati na rukama i da }e mu se pru`iti adekvatna stomatolo{ka intervencija. Na op{te zadovoljstvo svih, Stankovi} se smirio.

Lavova, u ratu, 1916.Kodzna~ajzino olaPrvomgesvjetraskom ksekapo~ela ofan va ruskog ne la Ale ja Brusilova, koja je k{ala polo`aj savezni na zapadnom frontu i u Italiji. Brusilov u avgustu potukao trupe sila Osovine i zarobio oko 400.000 vojnika. dvor non kod za si te, 1920.sUMa|arcu TrijaisvjetskogParita,riporilejeAntanmiposlije Prvog ra tpisale rovni ugovor skom oduzele joj te to koje je

dva svjetska rata izgra|ena Manerhajmova linija odbrane prema SSSR-u, du` sovjetsko-finske granice.

u sudnici

dr`ala u okviru Austro-Ugarske. Oko 3,5 miliona Ma|ara ostalo van mati~ne zemlje, najvi{e u Rumuniji.

U iz {tvu Holandi umro Fridrih Vil 1941.spanbjeII,gliNjemau~ke prenjejima~kina naProvoki-- i helm pruski kralj i car. dio politiku ek zije ko Balka Blis Srednji istok i u~vr{}ivanja njema~kih kolonijalnih posjeda. U novembru 1918. primoran da abdicira. Po~ela ~etvorodne bitka za cifi~ka 1942.ljantrvarazdvej, ucikovnausu Ameripasvjet-naos Mi joj kanci nijeli prvi ozbi po Japan ma Drugom

Franjo Kluz

1942.

Prvi partizanski pilot Franjo Kluz bombardirao je iz aviona usta{ku kolonu kod Orahova, koja se kretala u pravcu Me|e|e. Bio je to prvi napad partizanske avijacije u Narodnooslobodila~kom ratu.

1943.Vojnim pu~em zba~en predsjednik Argentine Ramon Kastiljo. zni~ke 1944.Saveskom ratrupe u{le u Rim, u Drugom svjet tu. General Huan Peron izabran za predsjed1946.`inivio uAregzilu.ne. Oborense vratiopu~em ka genti vojnim 1955, potom U zemlju 1973,
ksis i vni kri 1971.Umro ma|arpaski marvretartaunoknji`eImrea uti~ar \er| Luka~. Minis vladi Na|a 1956, po njegovom du pri me protjeran Rumuniju. Kasnije se povukao iz javnog `ivota. ke vlasti vi ras le stu1989.Kineskojidemontenkocinajema moturiti{komja dentske stra na pekin trgu Tjenanmen na ma je tra`e de kra zaci

skom ratu.

kada je formirana peronisti~ka vlada Hektora Kampore i ponovo izabran za predsjednika. Poslije njegove smrti 1974. polo`aj predsjednika preuzela njegova supruga Izabela Peron.

Stjepan Kljui}

1992.

prvim {epartijskim izbo Polj1989.NaalternakonviDrugogkalsvjetpokretrimata,udar- ziskoj skog ra opo ciona koalicija i nativni sindi ni Soli nost nadmo}no pobijedili vladaju}e komuniste, {to je ozna~ilo kraj komunizma i sovjetske prevlasti u Poljskoj. Vo|a Solidarnosti Leh Valensa u decembru 1990. postao predsjednik Poljske.

zemlje. Prema zvani~nim podacima, poginulo 300 osoba, 7.000 povrije|eno, a prema izvje{tajima ve}ine svjetskih medija poginulo vi{e hiljada ljudi.

Zubobolja
U Su du BiH je otpo ~e lo su|enje, a Stankovi} se uz velike mjere osiguranja pojavio u sudnici, ali samo da javno objelodani da ne po{tuje dr`avu Bosnu i Hercegovinu, pravosu|e i Sud BiH. Vi {e ni je do la zio na su|enja, mada su mu advokati poku{avali ukazati koliko je to va`no. Uskoro je i sa njima prekinuo sve kontakte. U jednom momentu ponovo se pojavio u sudnici i odmah prostim rje~nikom napao sudije i tu`ioce. Sudija je bio primoran da mu taj dan uskrati istupanje pred sudom. Sutradan je dobio mjesto u kabini za za{ti}ene svjedoke odakle je ponovo vrije|ao sve one koji su u tom momentu bili u sudnici, samo ovaj put njegov glas nije dopirao do njih jer ga je sudac uti{ao, isklju~iv{i zvu~nik. Vidjev{i da njegove rije~i ne dopiru do onih kojima su bile upu}ene, on je poku{ao da

U Sarajevu formiran Olimpijski komitet BiH. Za prvog predsjednika OKBiH izabran Stjepan Kljui}, njegov zamjenik bio je Uglje{a Uzelac, dok je za generalnog sekretara imenovan Izudin Filipovi}. Promoviran je i znak OKBiH.

munisti~ka sa Na u Al 1991.jiKojenitrapodnijelavlada Fatoposlijenoaneral-ba ji ostavku ge nog {trajka ko jao 20 dana.

vjet ti dinjenih 1993.SadibriobeztebjednosoruUjenihbjednosnati,cijasnu odo slanje na `a trupa u Bo i Hercegovinu ra za{ti {est zona bez odnosno Sarajeva, Tuzle, @epe, Srebrenice, Gora`da i Biha}a, sa ovla{}enjem da upotrijebe oru`je. Odobreno i dejstvo NATO-avijacije.

U Obi }u Kosovu u ubi 2003.dmitri li~lananaposindiLjubinsvojojsuku}i`nipoje-na ro ce Stoli}, pru ci Slobodan i Ra la i njihov ko. UNMIK da Hrvat na {est mese su 2003.Vlavazilaokozniske`imna.gra|aneciSrbispendo vi re za je i Crne Gore, na sna 12 godi

nudio 50.000 dolara nagrade za informacije koje bi dovele do hap{enja po~inilaca.

Na izbori u gu sje Gnasin 2003.lo dr`avema{aoTovojjiopredudapednikgo1967. gbe Ejadema osvo novi to di{nji mandat. Na ~e do nim rom Raketa Arijana 5

se skine gol, ali mu to sudski policajci nisu dozvolili. Za divno ~udo, Radovan Stankovi} je po{tovao naredbe Sudske policije i u kontaktu sa njima nikada nije verbalno protestovao. Opet je nastavio sa odlascima stomatologu. Jednom prilikom, neposredno pred proslavu Nove godine, tra`io je da snima zube. U Isto~nom Sarajevu to se tada moglo u~initi u privatnoj stomatolo{koj ambulanti na kraju grada, pa su ga sudski policajci odveli u tu ambulantu. Kada je Stankovi} napu{tao slu`beno vozilo, vidio je da je uz sudske policajce prisutna i SIPA-ina jedinica za hitne intervencije. Prvi put u stomatolo{koj ambulanti nije tra`io da mu skinu lisice i jedva je ~ekao da ga vrate u Pritvorsko odjeljenje. Prvostepenom presudom je osu|en na 16 godina. Tek tada je primio advokata po slu`benoj du`nosti. Advokat je bila `ena. Tada se desilo ne{to {to }e Radovan Stankovi} ~itav `ivot pamtiti. Advokatica mu je u nekoliko re~enica toliko toga rekla u lice, {to mu niko nikada od advokata mu{karaca nije rekao. Radovan se zbunio i nije znao {ta da joj odgovori. Po{to je zavr{ila izlaganje, advokatica ga je napus-

tila. Pritvorski stra`ari su govorili da tu no} on nije oka sklopio. U drugostepenom postupku kazna mu je pove}ana na 20 godina. Vijest o tome je primio mirno. S nestrpljenjem je ~ekao pravosna`nost presude. Jednog dana Sud BiH je izdao naredbu da se Radovan Stankovi} upu}uje na izdr`avanje kazne u Kazneno-popravni dom zatvorenog tipa Fo~a. Sudska policija BiH je preuzela sve potrebne radnje da bi ovo prebacivanje pro{lo bez problema. Pred ulazak slu`bene kolone u Fo~u, ruke Stankovi}a su na trenutak zadrhtale, a prsti su se zgr~ili. Vidjev{i da su sudski policajci vidjeli njegovu reakciju, pitao je: “Je li u Fo~i jo{ vagaju jaja?” Niko mu nije odgovarao....

Povratak u zatvor
Do{av{i pred zatvor, kolona se razdvojila. SIPA je zaposjela puteve oko zatvora, a Sudski policajci BiH su parkirali slu`beni automobil ispred ulaza u zatvor. Iz auta su ga uveli u prijemnu kancelariju gdje su ga o~ekivala dva zatvorska stra`ara. Tada je jedan sudski policajac rekao Stankovi}u da ga predaje zatvorskoj stra`i i da je sada pod njihovom ingerencijom. Stankovi} mu je odgovorio: “Samo vi radite svoj posao, a ja }u svoj.” Dvadeset petog maja 2007. Radovan Stankovi} je prilikom, odvo|enja na stomatolo{ku intervenciju u fo~ansku bolnicu, pobjegao sa izdr`avanja kazne. ^etiri godine kasnije, uhva}en je u Fo~i i potom priveden u isti zatvor na izdr`avanje kazne.
(Kraj)

1996.

umro li komi~ar 2004.UuRimudi, posljeiitaTojanizski~etotvorke itaNilino i Manfre dnji janskih komi~ara, kojoj su bili to, Vi rio Gasman dom na predsje ~kim izbo 2006.Pobjepredsjednik Alandnigosia vradarima,na biv{i Gar tio se politi~ku scenu Perua, nakon {to je nje va vla osamdesetih godina svoj mandat zavr{ila ekonomskim krahom, pobunjeni~kim nasiljem i optu`bama za zloupotrebu polo`aja. Alberto Sordi.

Evropska raketa Arijana 5 eksplodirala 40 sekundi po lansiranju.

Pri~e koje }e Oslobo|enje feljtonizirati u narednom serijalu su istinite, samo su izmijenjena prava imena likova koji se u njima pojavljuju. Autor serijala je 25 godina radio u zatvorima kao vaspita~ i pedagog i imao je priliku upoznati oko 20.000 ljudi koji su izdr`ali mjeru pritvora ili su bili na izdr`avanju kazne zatvora. Sudbine nekih od njih bile su povod za publiciranje nekoliko desetina autenti~nih, ~esto dramati~nih i uzbudljivih storija. @elimir Bo{njak (1947, Sarajevo) je profesor pedagogije i vi{e od ~etvrt vijeka je proveo rade}i u pravosu|u kao pedagog-psiholog, odnosno inspektor za zatvore. Pet godina je bio na ~elu Sudske policije, a sada je u mirovini.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj 72240 Kakanj, Alije Izetbegovi}a broj 17 Na osnovu ~lana 57. ta~ka 5. i 6., ~lana 64. i ~lana 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj, Odluke Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: NO-33-230-9.2./10 od 14. 1. 2010. godine i Odluke Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj broj: 11-159/12 od 29. 5. 2012. godine, Nadzorni odbor objavljuje

OGLASI
PROJECT MENAGMENT DOO BIHA] objavljuje

49

J AV N I P O Z I V
za prikupljanje ponuda za iskop i za{titu gra|evinske jame na izgradnji POSLOVNO-STAMBENOG KOMPLEKSA IMPORTANNE CENTAR BIHA] 1. Zainteresirani ponu|a~i svu potrebnu dokumentaciju mogu preuzeti u prostorijama Project Menagment d.o.o. Biha}, (ul. Harmanski sokak br. 5, 77 000 Biha}) ili na web stranici: www. importannecentar.ba 2. Natje~ajna ponuda treba sadr`avati: - ime i prezime, adresu ponu|a~a, odnosno tvrtke - izvod iz sudskog registra - uvjerenje o upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV broj) - uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj) - dokaz o izmirenim obvezama iz Porezne uprave - broj radnika odgovaraju}e struke - navesti popis i specifikaciju strojeva za iskope i odvoz materijala - ponu|enu cijenu za izvo|enje radova po sistemu "klju~ u ruke" 3. Napomena: - koli~ine iz tro{kovnika su informativne - eventualne radove koji nisu obuhva}eni tro{kovnikom sagledati i obuhvatiti ponudom - odabrani izvoditelj bit }e obavezan dostaviti investitoru bezuvjetnu garanciju banke na prvi poziv, za pravovremeno i dobro izvr{enje radova Prijave dostaviti po{tom ili osobno na adresu: Project Menagment d.o.o. ul. Harmanski sokak, br. 5, 77 000 Biha}, ili putem e-mail adrese: info@importannecentar.ba Rok za dostavu ponuda je 10. 6. 2012. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. Kontakt-osoba: Sandra Ljubijanki}: info@importannecentar.ba PROJECT MENAGMENT DOO
JKP "KOMUNALNO" DD @ivinice, Prva ulica br. 190 @ivinice Nadzorni odbor BROJ: n/o-16 /12 Dana: 31. 5. 2012. godine ID: 4209436530006; PDV: 209436530006 tel: 035/774-569, fax 035/774-473 e-mail: komunalno_zivinice@yahoo.com

J AV N I K O N K U R S
za imenovanje ~lanova Uprave - direktora i izvr{nih direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj Objavljuje se javni konkurs za imenovanje ~lanova Uprave - direktora i izvr{nih direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj (u daljem tekstu: Dru{tvo), i to: 1. Direktor Dru{tva, 2. Izvr{ni direktor za tehni~ke poslove, proizvodnju i odr`avanje, 3. Izvr{ni direktor za investicije i razvoj, 4. Izvr{ni direktor za ekonomske poslove, 5. Izvr{ni direktor za pravne, op{te i kadrovske poslove. I Op}i uslovi za imenovanje direktora i izvr{nih direktora su: 1. da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; 2. da nisu mla|i od 18 godina ni stariji od 65 godina; 3. da posjeduju potrebno radno iskustvo; 4. da nisu na funkciji u politi~koj stranci; 5. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv s du`no{}u direktora/izvr{nog direktora 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; 6. da nisu lica kojima je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti direktora/izvr{nog direktora; 7. da nisu ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12), te u smislu Zakona o sukobu interesa FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj: 70/08), te da ne postoje drugi razlozi koji mogu dovesti do sukoba interesa; 8. da imaju uspje{ne rezultate rada ostvarene tokom radnog iskustva. II Posebni uslovi za imenovanje direktora i izvr{nih direktora i to za: 1. Direktora Dru{tva: - univerzitetska diploma VII stepen stru~ne spreme, tehni~ke, ekonomske ili pravne, - 5 godina radnog iskustva, - da posjeduje 3 godine radnog sta`a na rukovodnim poslovima, odnosno poslovima sa posebnim ovla{tenjima i odgovornostima. 2. Izvr{nog direktora za tehni~ke poslove, proizvodnju i odr`avanje su: - univerzitetska diploma VII stepen stru~ne spreme, rudarske struke, - najmanje 6 godina radnog sta`a u struci, od toga najmanje 3 godine na poslovima tehni~kog rukovo|enja po ZOR-u, - polo`en stru~ni ispit. 3. Izvr{nog direktora za investicije i razvoj su: - univerzitetska diploma VII stepen stru~ne spreme, tehni~ke (rudarska, ma{inska i elektro) i ekonomske struke, - 5 godina radnog iskustva. 4. Izvr{nog direktora za ekonomske poslove su: - univerzitetska diploma VII stepen stru~ne spreme, ekonomske struke, - 5 godina radnog iskustva. 5. Izvr{nog direktora za pravne, op{te i kadrovske poslove su: - univerzitetska diploma VII stepen stru~ne spreme, pravne struke, - 5 godina radnog iskustva. III Direktor i izvr{ni direktori se imenuju na mandatni period od ~etiri godine. IV Svi kandidati koji apliciraju na ovaj javni konkurs trebaju dostaviti: 1. Prijavu sa biografijom, adresu i kontakt-telefon; 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od 6 mjeseci; 3. Ovjerenu kopiju univerzitetske diplome; 4. Uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci; 5. Dokaz o tra`enom radnom iskustvu; 6. Uvjerenje nadle`nog MUP-a da kandidat nije osu|ivan za krivi~na djela, ne starije od 6 mjeseci; 7. Uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije pravosna`nom odlukom osu|ivan za privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u direktora / izvr{nog direktora, 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i i vrijeme zatvorske kazne, niti da mu je izre~ena za{titna mjera zabrane obavljanja du`nosti, ne starije od 6 mjeseci; 8. Ovjerenu izjavu kandidata da nije na funkciji u politi~koj stranci; 9. Ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnose odredbe Zakona o sukobu interesa iz ta~ke 6. Op}ih uslova za imenovanje; 10.Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za kandidate koji konkuri{u za poziciju izvr{nog direktora za tehni~ke poslove, proizvodnju i odr`avanje; 11. Program rada za mandatni period. Javni konkurs se objavljuje u dnevnim listovima: "Dnevni avaz" i "Oslobo|enje", a ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti u zatvorenoj koverti li~no na protokol Dru{tva ili putem preporu~ene po{iljke sa naznakom: "Prijava na javni konkurs za ~lanove Uprave Dru{tva - direktora i izvr{ne direktore Dru{tva - ne otvarati" na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj Ul. Alije Izetbegovi}a broj 17 72240 KAKANJ Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane i vratit }e se podnosiocima.

Na osnovu ~lana 120. Statuta Dru{tva JKP Komunalno d.d. @ivinice, te na osnovu Odluke Nadzornog odbora br: IV-red-15/12 od 30. 5. 2012. godine objavljuje:

O sazivanju XI redovne Skup{tine JKP Komunalno d.d. @ivinice I. II. Saziva se XI redovna Skup{tina JKP Komunalno d.d. @ivinice i zakazuje se za 29. 6. 2012. godine (Petak) sa po~etkom u 14 sati. Skup{tina }e se odr`ati u prostorijama JKP Komunalno d.d. @ivinice. Radna tijela Skup{tine a) Radom Skup{tine do izbora predsjednika Skup{tine predsjedava prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara, sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. b) Izbor radnih tijela Skup{tine - Zapisni~ara - Ovjeriva~a zapisnika - Odbora za glasanje Za Skup{tinu je predlo`en sljede}i dnevni red: 1. Razmatranje i usvajanje izvje{taja o godi{njem poslovanju Dru{tva za 2011. godinu a koji uklju~uje: a) Izvje{taj o finansijskom poslovanju Dru{tva za 2011. godinu b) Izvje{taj vanjskog revizora za 2011. godinu c) Izvje{taj Odbora za reviziju za 2011. godinu d) Izvje{taj o radu NO za 2010. godinu 2. Dono{enje odluke o utvr|ivanju naknade ~lanovima Odbora za reviziju 3. Dono{enje odluke o utvr|ivanju naknade ~lanovima Nadzornog odbora Obavje{tenje za dioni~are o postupku prijave za u~e{}e na Skup{tini JKP Komunalno d.d. @ivinice 1. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se nalazio na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije odr`avanja Skup{tine ili punomo}nik dioni~ara koji je ovla{ten sa posebnom punomo}i za zastupanje na Skup{tini. 2. Dioni~ari ili punomo}nici su du`ni podnijeti prijavu za u~e{}e na Skup{tini na adresu JKP Komunalno d.d. @ivinice, Prva ulica 190 @ivinice ili na fax: 035-774-473 najkasnije 8 dana prije odr`avanje Skup{tine 3. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini Dru{tva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika, dostavlja se se Dru{tvu li~no, i po{tanskom po{iljkom najkasnije 8 dana prije odr`avanje Skup{tine. Dioni~ari }e vr{iti glasanje putem popunjenih i potpisanih glasa~kih listi}a. 4. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo da pisano predlo`i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivu Skup{tine. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru u pisanom obliku, neposredno preporu~enom po{iljkom. Dioni~ari i njihovi punomo}nici, ukoliko `ele vi{e informacija u vezi sa odr`avanjem Skup{tine i uvid u materijal mogu izvr{iti u upravi ovog Dru{tva u roku od 8 dana od dana objave Skup{tine. A nakon 8 dana od dana objave dioni~ari i punomo}nici mogu preuzeti potreban materijal za Skup{tinu. Predsjednik Nadzornog odbora: Umihani} Bahrija, prof. dr.

O B A V J E [ T E NJ E

III.

IV.

V.

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Hrasnom dvjema studenticama. Tel:061/159-507.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, potpuno adaptiran, 54m2+balkon, 2 kat, cen. grij. kab. ^. Vila, (Vjetrenja~a). Mob. 061/217-897.k IZDAJEM namje{tanu garsonjeru, poseban ulaz, za jednu osobu, eta`no grijanje, Donji Vele{i}i. Mob. 061/530-045.k IZDAJEM na Mojmilu dvosoban prazan stan. Tel. 033/454-597.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM stan dvosoban, namje{ten, ul. Bjelave. Mob. 061/356-535.k IZDAJEM stan u zgradi Bolgrano 105m2, namje{ten sa gara`nim mjestom i drugim sadr`ajem. tel. 061/161-790.k IZDAJEM veliku ku}u 300m2 sa gara`om i dvori{tem mo`e za stanovanje i kao pos. prostor. Tel. 061/161-790. IZDAJEM stan u Aerodromskom naselju eta`ni stan 100m2 sa gara`om. tel. 061/161-790.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vracama poseban ulaz i parking, plinsko grijanje. Tel. 061/629-944, 063/143-969.k IZDAJEM stan u zgradi Bolgrano 144m2 namje{ten sa gara`nim mjestom. Tel. 061/161-790.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a, strancu ili poslovnom ~ovjeku, 400KM. Mob. 061/323-347.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM dva poslovna prostora u zgradi Papagajka jedan 40m2 a drugi 20m2.Tel. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 9m2. Tel. 033/442-239 ili 061/480-207.k IZDAJEM stan 45m2 Pru{}akova prizemlje na du`i period pogodan za kancelarijski ured. Tel. 061/216-563.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru mo`e i bra~ni par 150.000KM.Tel:061/358772.k IZDAJEM namje{ten dvokrevetnu sobu zidanu gara`u sa kanalom. Tel:033/810387.k IZDAJEM gara`u Marin Dvor i jednokrevetnu sobu luksuzno namje{tenu. Tel.062/253-712 i 667-994.k IZDAJEM sobu kablovska fri`ider, grijanje zaposlenoj osobi cijena po vi|enju. Tel. 667-994 i 062/253-712.k DOBRINJA 3 izdajem poslovni prostor frizeraj opremljen ul. Grada Bakua 6. Tel. 061/224-046.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na D. Malti. Mob. 066/944-855 i 065/697504.k KOD Islamskog fakulteta izdajem konforan stan, sa parkingom, idealan za dijasporce. Mob. 061/321-027 i 062/895787.k IZDAJEM namje{ten stan 55m2, ekstra povoljno, Aerodromsko naselje, za poslovne ljude. Mob. 061/897-959.k

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
PRODAJEM stan 75 m2, na Dobrinji, sa ogra|enom ba{tom, cjena 97.000KM. Mob. 061/250-619.sms DOBRINJA 2, garsonjera, 28m2, terasa, cent. grijanje, plin, lift, alu prozori, blind vrata. Cijena po dogovoru. Odmah useljiva. Bez posrednika. Mob. 062/824202.sms STANOVI novogradnja, Pionirska dolina, najpovoljnija cijena. Mob. 062/619361.k STAN na Grbavici, ul. Kemala Kapetanovi}a, IX sprat, adaptiran, nova zgrada, 72m2 + 2 balkona, 2.200KM/m2 i Grbavica, ul. Bahd`eta Muteveli}a, VI sprat, 67m2, 116.000KM. Mob. 065/819136.k KU]A Blagovac1, 79m2 stambenog prostora + 980m2 oku}nice, svi priklju~ci, 95.000KM. Mob. 062/907-831.k STAN u Starom gradu, ul. Logavina, I sprat, 52m2/2.400KM i stan u strogom centru, ul. Muvekita, adaptiran, dvoeta`ni, III sprat, 67m2, 205.000KM. Mob. 063/034-355.k SARAJEVO Ciglane, trosoban namje{tan i nedavno adaptiran, 220.000KM. Mob. 061/619-361.k STANna Alipa{inom polju, ul. trg Solidarnosti, I sprat, 59m2/1.500KM i Alipa{ino polje, ul. Geteova, VIII sprat, 59m2/1.400KM. Mob. 065/819-136.k STAN, Dobrinja 1, ul. vahide Maglajli}, III sprat, 54m2, balkon, 78.000KM. Mob. 062/907-831.k BREKA prodajem trosoban stan 79m2, II sprat, centralno grijanje, ul. H. Polovine. Mob. 066/196-317.k DVOIPOSOBAN stan na Trgu Nezavisnosti 4/5 72m2, djelimi~no adaptiran 107.000KM. Tel. 066/801-737.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57m2. Tel. 062/383-064.k BEOGRAD - Avala, prodajem ku}u sa pomo}nim objektima + 9 ari placa ili mijenjam za Golfa. tel. 00381113919322.k KOD muzi~ke akademije Muse ]azima ]ati}a dobar trosoban 57m2, terasa 5 kat povoljno. Tel:0617214-852.k POVOLJNO prodajem stan u Hransici 54m2. Tel. 062/229-677.k PRODAJEM zemlju na Borijama, ~etrdeset dunuma, 1/1. Mob. 057/265029.k PRODAJEM stan 54m2 i gara`u 14m2 na ^engi} Vili I, fiksno 50.000eura. Mob. 061/778-176.k PRODAJEM gara`u na idealnom mjestu, prako puta pijace Grbavica, vlasni{tvo 1/1. Mob. 061/299-306.k STANOVI Mojmilo, 55m2, Hrasno, 38m2, 53m2 i 65m2, Novo Sarajevo, 44m2, Pofali}i, 40m2, Alipa{ino polje, 78m2, Dobrinja, 55m2 i 68m2, Mejta{, 49m2. www.nerasbih.com. Mob. 061/375787. STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k HITNO - povoljno dvoiposoban stan 67m2, Alipa{ino polje, ul. Semira Fra{te, IX kat, 75.000KM. Mob. 066/488-818.k

ZAMJENA
MIJENJAM jednosoban stan 49m2, Grbavica kod [opinga, za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. Mob. 062/623-690, 033/613-230.k MIJENJAM stan u Sarajevu, centar, 43m2 za sli~an u Banja luci. Mob. 065/ 522-757.k STAN u Sarajevu, 52m2 mijenjam za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 033/542668.k MIJENJAM ili prodajem vikendicu u Sarajevu za manji stan. Mob. 061/169-900.k MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM opremlje restoran sa ba{tom 1200m2 uz rijeku Fojnicu kod Visokog za stan u Sarajevu. Tel. 062/530-640.k

POVOLJNO, stambeni objekat, ku}a 10 x 11m2, p+sp. cca 170m2 stambene povr{ine, parcela 1.000m2, uknji`eno, 1/1, na putu Mostarsko raskr{}e - Rakovica, kod kafane Centar - Jugoslavije, 95.000KM, uz mogu~nost dogovora. Mob. 061/375-787.k VIKENDICA u Semizovcu, nedaleko od restorana Imid`, 58m2, 1.300m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170-254.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u u centru, tri sprata, dvije gara`e + prate}i objekat. hitno! Mob. 062/337-925.k NAHOREVO -Studenac nova ku}a 10x8 dvije gara`e 2 dunuma vo}njaka i ba{te cijena po dogovoru vi|enju. Tel:061/352112 i 061/157-718.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ili iznajmljujem plac na Ilid`i, 580m2, ogra|en 1/1. Mob. 033/621119 i 062/006-319.k PRODAJEM ku}u na Kromolju 240m2 stambenog prostora i 500m2 zemlji{ta, sva infrastruktura. Mob. 062/591-105.k PRODAJEM vikendicu 70m2, 1.940m2 zemlje pod vo}em, Binje`evo - Mi{evi}i. Tel. 033/525-120.k PALE ku}a sa 2 sprata + potkrovlje, pomo~ni objekti u ul. srpskih ratnika. Mob. 057/225-787.k SRBIJA - Gornji Milanovac, prodajem 2. vikendice, namje{tene, pomo}ni objekti, rijeka blizu, 6.000 eura. Tel. 0038111455-256 i 00381638740951.k BREZA, prodajem ku}u sa ~etvrtastim placem. Tel. 00381112979484 i 00381644325154.k PRODAJEM vikendicu u Tar~inu, 97m2 + 3.000m2 obradive zemlje, Ilovica, 105m2 + 1.680m2 zemlje. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM jednosoban stan sa ustakljenom lo|om, 42m2, ul. Ive Andri}a br. 7/14. tel. 524-809.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, naselje Kova~i}i, op}ina Centar. Mob. 061/540-203.k CIGLANE, ul. Husrefa Red`i}a, odli~an trosoban, 79m2, dvije velike terase, 20m2, ostava 8m2, povoljno. Mob. 061/214-856.k PRODAJEM vikendicu na Trebevi}u, ^elina. Mob. 061/158-049.k HITNO prodajem stan kod `eljinog stadiona, ul. Porodice Ribar br. 47/III, 38m2, cijena 1.800 KM/m2, fiksna. Mob. 063/795-855, 061/531-589, 033/642-410.k PRODAJEM poslovni prostor 14m2 u Isto~nom Sarajevu. Tel. 065/803-415 i 057/318-917.k PRODAJEM vikendicu sa gara`om i zemljom, 570m2 u Gornjem Vlakovu. Mob. 062/354-883.k NOVO Sarajevo, ku}a sa tri stana, sa odvojenim ulazom, plac 400m2 + podrum. Tel. 664-775 i 061/601-160.k CENTAR, 84m2, ^obanija, 1 kat. Mob. 063/157-832.k

PRODAJEM dvoiposoban stan, 69m2, renoviran, V sprat, Alipa{ino, ul. S. Fra{te, povoljno. Tel. 033/442-998 i 061/525-795.k CENTAR, ul. Antuna Hangija, 100m2, eta`ni, 3 terase, gara`a, 15m2. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM izdajem opremljen restoran sa ba{tom kod Visokog uz rijeku Fojnicu. Tel. 0627530-640.k DOBRINJA I - trosoban 74m2, centralno II sprat po~etna cijena 1.650 Km/m2. Tel. 061/893-105.k PRODAJEM na Vratniku ku}u sa tri zasebna stana, dvije gara`e. Tel. 061/131268.k PRODAJEM ku}u sa 2 stana, c.g, 400m2 oku}nice, uredna dokumentacija 1/1. Tel. 061/566-303, 033/464-728.k PRODAJEM trosoban stan 69m2, IV sprat, Ilid`a-Lu`ani. Tel. 033/621-976.k PRODAJEM zemlji{te u Falati}ima 2100m2 sa svim prilju~cima. Tel. 061/100242.k PRODAJEM trosoban stan 93m2 na po~etku Bistrika lijep pogled na grad. tel. 00387 62 403-722. ENVERA [ehovi}a, dvosoban stan, 4 kat, 62m2+balkon, dvostrano orjentisan, 2000 KM/m2. Tel. 066/801-737.k GARSONJERA, Ko{evsko brdo, B. Begi} 20m2 + balkon, potrebna adaptacija, 40.000KM. Tel. 066/801-737.k KU]A u Ul. Franjeva~ka 124m2, 360m2 oku~nice 750.000 eura, gra|evinski plac Doglodi 2000m2 sva infrastruktura 130KM/m2, ku}a obrovac 220m2, 4000m2 oku}nice, sva infrastruktura. Tel. 062/959-129.k STAN 174m2, centar, suteren, idealan za pos. prostor, extra povoljno. Mob. 063/157-832.k STAN 40m2, 2 kat. Mob. 062/758-330.k CENTAR, 75m2, 2 kat, Alipa{ina. Mob. 062/758-330.k KU]A, S. Grad, Kova~i, 150m2, gara`a, na 300m2 placa. Mob. 061/299-911.k BREKA, 105m2, dvoeta`ni, H. Su{i}a. Mob. 063/157-832.k CENTAR, Ba{~ar{ija, stan+gara`a+oku}nica, povoljno. Mob. 063/918-909.k NAMJE[TEN trosoban stan internet, kablovska alram grijanje sa 2ije terase mogu i studenti.Tel.062/226-665.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383064.k MEJTA[ 63m2, dvoiposoban, detalno renoviran, et. grij. ju`na strana, 2 kat. Mob. 061/148-810.k GRBAVICA, Zagreba~ka, 2 kat, 53m2, 2 balkona, cen. grijanje. Mob. 061/148810.k NOVO Sarajevo, renoviran, 98m2+pro{irenje na 130m2, gara`a, 210.000 KM. Mob. 063/555-858.k FERHADIJA, izuzetan polo`aj, 78m2, 4 kat, 2 terase, mogu}nost pro{irenja. Mob. 061/148-810.k BREKA, 105m2, 2 eta`ni, 2 terase, cen. grij. 235.000 KM. Mob. 063/555-858.k

PRODAJEM gara`u 11m2 na Marin Dvoru, Ul. Kranj~evi}eva. Tel. 061/188-270.k PRODAJEM trosoban stan, 69m2, IV sprat, Ilid`a - Lu`ani. Tel. 033/621-976.k KU]A, Ljubljanska, 195m2, dobro stanje, 95.000 eura. Mob. 063/555-858.k PRODAJEM stan Ul. Dalmatinska, 121m2, vp, mogu}a kombinacija stambeno poslova. Tel. 033/221-533.k PRODAJEM stan 78m2 kod Medicinskog fakulteta, vi{i sprat, 2 lifta. Tel. 062/577-638.k PRODAJEM u Brezi ku}u 1/1 2 stana, 2 gara`e u centru i 400m2 placa. Tel. 062/577-638.k PRODAJEM dvosoban sun~an stan 49m2, II sprat u strogom centru, eta`no grijanje, 130.000KM. Tel. 061/271-258.k PRODAJEM 800m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. Branislava Nu{i}a br. 46. Mob. 061/191-521.k PRODAJEM na Poljinama najatraktivnija lokacija, sun~ana starana 3000m2 zemlji{ta za ku}u. Tel. 065/081-255.k PRODAJEM vikendicu 70m2, 1940m2 zemlje pod vo}em, Binje`evo-Mi{evi}i. Tel. 033/525-120.k M. DVOR, 90m2, 3 kat, 2.000 KM/m2. Tel. 033/222-506.k CIGLANE, 33m2, 4 kat+terasa. Tel. 033/222-506.k BISTRIK, 75m2, troiposoban, renoviran. Mob. 061/148-810.k TITOVA, 147m2, 3 kat, ju`na orjentacija, ~etverosoban, eta`. grijanje. Tel. 033/222-506.k OTOKA, 89m2, troiposoban, dobro stanje, 2 balkona, cen. grijanje. Mob. 061/148-810.k OTES, 60m2+pro{irenje za 60m2 sa dozvolom, 85.000 KM. Mob. 063/509365.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 II sprat kod Doma Armije.Tel:445-371.k PRODAJEM ili mijenjam stan 70m2 u blizini OHR-a. Mob. 061/397-343.k PRODAJEM gara`u 11m2 na Marijin Dvoru Kranje~vi}eva ulica. Tel:061/188270.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k

POTRA@NJA
POTREBAN stan ili manja ku}a u Puli ili okolini na du`e vrijeme od po~etka 7. mjeseca. Mob. 063/415-797. 3132 POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
NAMJE[TENU garsonjeru u strogom centru izdajem zaposlenoj osobi. Mob. 061/905-260. 3199 IZDAJEM kanc. kod N. pozorista, povoljno. Mob. 061/729-536.sms POSLOVNI prostor na platou Skenderije, 10m2, 100KM mjese~no. Mob. 062/619-361.k IZDAJEM dvosoban stan, odmah useljiv, prazan, ul. Envera [ehovi}a br. 58, II sprat. Mob. 062/353-622.k IZDAJEM povoljno poslovni prostor 55m2, sre|en, blizu Ba{~ar{ije. Mob. 061/508-420.k IZDAJEM gara`u na Grbavici kod Doma zdravlja. Mob. 061/158-507.k IZDAJEM poslovni prostor, pogodna za sve namjene Azize [a}irbegovi}. Tel. 061/132-781.k IZDAJEM poslovno skladi{ni prostor 40 - 250m2 na Stupu, udaljen 50m od Interexa, kamionski pristup. Mob. 061/266-869.k IZDAJEM ku}u u Lu`anima-Ilid`a, ul. [emsudina Sarajli}a br. 8, 185m2, vrt 500m2. Mob. 061/552-783, od 10-20 sati.k

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.
NAMJE[TAJ
PRODAJEM regal sa staklom, vitrinom. Mob. 061/923-805.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Susler”, fiksno 100 KM. Tel. 061/194-929.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM TEA pe}, 3 KW. Tel. 063/864-775.k PRODAJEM 300 komada austrijskog crijepa Honda povoljno.Tel:033/443-620.k TROJE sobnih vrata, sa {tekama i {kovima. bijelo lakirana o~uvana. Tel. 0617072-933.k [PORET plin-struja Kon~ar 100KM. Tel. 065/346-222.k TEA PE] 3kw 100KM. Tel. 061/274-450.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM bra~ni krevet sa jogijem. Tel. 033/212-431.k PRODAJEM dobro o~uvan bra~ni krevet koji ima sanduk za posteljinu, 50KM. Tel. 062/253-712 i 667-994.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061/323-906.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel:033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001 CAFE slasti~arni “ Palma” u Hrasnom, ul. Porodice Ribar 5, potrebno vi{e konobarica. Tel. 714-700. 949 KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj majci
POSLJEDNJI POZDRAV

51

dragom

ZAPOSLENJE

TEHNIKA

MARIJI PIKNJA^
MIJI RUKAVINI

VOZILA
OPEL Astra 1.6, 16V godina, 2003.g. benzin reg. do konca januara 2013.god. pre{la 120.000km, klima, daljinsko zaklju~avanje, elektri~ni podiza~i prednjih stakala, alu felge, cijena 8.000KM, nije fiksna. Mob. 062/737-831.sms PRODAJEM kombi Transport TDI T4, 2000. god. Smart Mercedes, 2003. god. Mob. 061/809-763.k JUGO proizvodnja 2006. pre{ao 11.187KM gara`iran registrovan do decembra. Tel:443-743.k PRODAJEM Mercedes 190 dizel, 1985. godina, registrovan do 7.7.2012.g. 1.500KM. Mob. 062/670-277.k GOLF I benzinac 1962 neregistrovan serviran veoma u dobrom stanju. tel. 033/619-184. i 061/449-822.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k PRODAJEM Ford Eskort 1.6, proizveden 11/97. registrovan do 11/2012. fiksno 2.500 KM. Mob. 061/430-778.k PRODAJEM Renault Megan cupe metalik 2000god. 1.6Vbenzin sve novo istekla registracija cijena 9.200.00KM.Tel. 061/216-563.k HITNO prodajem Golf IV TDI 1,9 2002. godina karavan u odli~nom stanju. Tel. 061/135-356.k KOMBI VW-teretno(zatvoren), nosivost 1,05 t,dizel, god. 1993.tip 281,boja `uta, papiri uredni, ispravan, neregistrovan. Mob: 061/297-783.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama, 12.500KM. Mob: 062/855-888.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PRODAJEM Reno Megan, izuzetno o~uvan, benzinac, 1999. godina, 140.000km, cijena po dogovoru. Mob. 061/165-195.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134-544.k

POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k RESTORANU u Starom gradu potreban dostavlja~ hrane. Mob. 061/173-835.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012. POTREBNI saradiciiz cijele BiH za prodaju kozmetike zarada minimalno 30%+kreditiranje +stimulacija.Tel. 070/235-236 i 061/225-424.k

Njena djeca: Irena Janjatovi}, Ludvig, Marija (Mira) Hod`i}, Maida Kamenica i Maid.
3215

POSLJEDNJI POZDRAV

\urovi}i gospo|i
000

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 3146

MARIJI PIKNJA^
majci moje Maide, ~ija dobrota mi je uljep{ala `ivot. Edina Kamenica
3215 PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Mob. 062/738-728.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. tel. 033/535-659 i 062/139-034.k ELEKTRI^AR, popravka i ugradnja elektro instalacija. Mob. 061/901-646.k PREVOZ putnika i organizovanih grupa luksuznim kombijem, more, planine, turisti~ki obilasci i sl. Mob. 063/821-158 i 061/862-323.k ^UVALA bih i opslu`ivala staro iznamoglo lice. Mob. 062/569-444.k INSTRUKCIJE iz matematike za prijemne u srednjim {kolama i fakultetima, dolazak na adrese. Mob. 062/391-715 i 033/446-056.k ODR@AVAM ba{te, kosim trimerom i odr`avam mezare. Mob. 062/332-230.k TELEFONIKO servis popravlja stare i nove be`i~ne telefone izrada telefonska instalacija. Tel. 061/141-676.k KOMBI prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948.k MOSTAR, ozbiljna `ena pazila bih stariju osobu ili ~uvala dijete, u va{em stanu. Samo ozbiljne ponude, mob. 062/600-318.k RADIM molersko farbarske poslove po pristupa~nim cijenama ~isto i uredno.Tel. 033/412-486 i 062/482-192.k ISKUSAN majstor, (moler, fasader, parketar, interijer), radio bi u ozbiljnoj firmi. Mob. 062/790-221.k PREVOZ stvari namje{taja i ostalog, ve}im kombijem radna snaga, povoljno.Tel.061/268-442.k NJEMA^KI advokat porijeklom iz BiH zastupa u svimpravnim stvarima u Njema~koj. Tel:061/537-739.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e sifone, ventile, penzionerima jeftinije usluge. Tel. 061/205-803 i 066/973-793.k ^UVALA bi i opslu`ivala nemo}no lice. Tel:0627569-444.k SARAJEVO usluge moler kre~i, gletuje kvalitetno i povoljno.Tel. 061/235-190.k KAMAGRA za dobar sex, najpovoljnija cijena u gradu. Tel. 061/275-440.k PREVOZ stvari i osatlo ve}im kombijem sa radnom snagom povoljno. Tel. 061/227-189.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i ~as 6KM. Tel. 033/621-976.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazim na adresu besplatno. Tel. 033/240-895, 062/909-306.k U^ENICIMA srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 033/625-196.k MOLERSKO farbarski radovi kvalitetno i povoljno. Tel. 061/323-906.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. Tel. 062/256-376.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom, vr{im prevoz putnika na more i sve destinacije. Mob. 061/214-690, 033/220-402.k BOJENJE dekorativnim bojama Valpaint, efekti zidova: bar{un, svila, mermer, itd. Mob. 062/081-885.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

SJE]ANJE

na dragog prijatelja

KUPOVINA
KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k STARU deviznu {tednju, od{tetu, dionice. Isplata odmah, cijela BiH. Mob. 063/351-572.k STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice. Isplata odmah, cijela BiH, dolazim na adresu. Mob. 061/175-237.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara (ulje, akvarel,pastel). Tel. 062/969693.k KUPUJEM umjetni~ke slike filateliju stari nakit i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM stare satove zidne d`epne ru~ne oredenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456505 i 061/214-405.k KUPUJEM staru deviznu {tednju obaveznice i dionice odma isplata.Tel. 061/268-892.k KUPUJEM certifikate, dionice, obveznice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, pla}am dobro i odmah. Mob. 061/191-935.k KUPUJEM poslovni prostor do 35.000 eura, na relaciji Ilid`a - Ba{~ar{ija. Tel. 033/621-119 i 062/006-319.k KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu obveznice, isplata i dolazak na adresu, FBiH i RS. Tel. 061/517-897.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k

AKCIJA Platnene roletne 25,00KM/m2 Vanjske roletne, `aluzine, trakaste, zebra zavjese. Tel:061/551-515 3064

AUTO kombi prevoz robe, mo`e inostranstvo, papiri uredni. Mob. 062/421-050 i 033/541-878. 937. MOLERI iskusni profesionalci rade vrlo kvalitetno i ~isto. Mob. 062/358-946, 062/214-519.sms FASADER za toplotne fasade: stiropor, kork, sa viseg. iskusvom u Njema~koj, radim, kvalitetno i odgovorno. Mob. 061/811-887.sms KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350-688.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k KOMBI prijevoz selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309.k VR[IM kvalitetno ru~no pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisine je besplatan. Tel. 033/221-945.k ANTIVIRUSNA za{tita, instalacija windowsa, rje{avanje kompjuterskih problema, ugradnja komponenti. Brz dolazak na adresu. Mob:061/170-085.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k INSTRUKCIJE iz engleskog bosanskog jezika za sve uzraste. Tel. 065/572-966.k VODOINSTALATER izvodi povoljno i kvalitetno radove.Tel:061/222-972.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k KVALITETNO vr{imo ru~no pranje ~ilima i itisona, dolazak na adresu je besplatan. Tel. 033/221-945.k KERAMI^AR radi brzo kvalitetno i povoljno. Tel: 061/811-736.k

KEMALA BAKAR[I]A

Njegovi - Vesna i Darko

71120

NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036/884-711. 001A SEDMODNEVNI boravak u Neumu u privatnoj ku}i. Obezbje|en prijevoz, smje{taj sa doru~kom i ru~kom. Polazak svake subote. Cijena 300 KM. Mob. 061/915-661.sms OREBI] KU]A na sprat, vo}e gara`a ~atrnja blizu mora i prodavnice cijena 190.000Eura. Tel.0046763383888.k U OREBI]U izdajem apartmane i sobe savremeno opremljeno i povoljno. Iskoristite sve prednosti pred sezone, ljepota Orebi}a i sadr`aji u na{oj ku}i. Mob. 061/252-782.k DOBRE vode - bar, C. Gora, sobe 70 m od mora, po le`aju 5, 6 i 7 eura, posebno kupatilo, upotreba zajedni~ke kuhinje. Tel. 033/621-119 i 0038267360-365.k U BRISTU izdajem dva dvokrevetna apartmana sa parkingom blizu mora. tel. 0038521699445.k NEUM, povoljno izdajem apartmane, smje{ten uz more.Tel:063/327-098, 036/884-169.k TRPANJ na moru Izdajem sobe i apartmane, pogled na more parking. Tel. 00385989938666.k. MAKARSKA rivijera Podaci izdajem apartman 2+1 le`aj 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699-170.k IZDAJEM apartmane u Igalu povoljno.Tel. 061/537-739.k

OSTALO
PRODAJEM odli~an inkubator za izleganje sve vrste peradi, 170KM, 70jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Mob. 061/854-294.sms PRODAJEM stajsko gnojivo. Mob. 061/515-235.k PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu. Pogledati u cafe Ambasadoru. Tel.061/100-314.k PRODAJEM Bagat ru`a selektronik {iva}u ma{inu, vrlo malo kori{tena. Mob. 061/571-129.k PRODAJEM pr`ionicu kafe sa kompletnom opremom. Tel:061/187-001.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220-068 ili 061/147-359. 3204

IZNAJMLJUJEMO sobe i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 063/894-751 i 036/885165. 001A NEUM, izdajem sobe i apartmane, 5 m od mora, privatna pla`a, besplatan parking, ro{tilj, hladovina, super povoljno. Mob. 063/488- 572.sms

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Javljamo cjelokupnoj rodbini, prijateljima i znancima `alosnu vijest da nam je

had`i HAKIJA (EMINA) KATANA

HASIJA (MUJE) MALI[EVI] ro|. HOD@I]
Preselila na ahiret u nedjelju, 3. juna 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 17.30 sati na mezarju Bradi}i - Vogo{}a O`alo{}eni: suprug Ibrahim, k}erke Emira, Enida i Muamera, zet Nusret, unu~ad Lejla, Emina i Alem, sestra Ferida, te porodice: Mali{evi}, Hod`i}, Hambo, Milavica, Karavdi}, Pa~o, Heri}, Su`anj, [ejto, [ehi}, Devi}, Kljaji}, Klico, Lisica, Hasanbegovi}, Smailbegovi}, Aganovi} i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.30 sati, Ul. Gornja Jo{anica II/52. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MIJO (IVANA) RUKAVINA
1938 - 2012.

preselio na ahiret u subotu, 2. juna 2012, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fatima, sinovi Sead i Nijaz, snaha Zulejha, unuke Amina, Alma i Ilma, i ostala rodina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici fo~anska br. 17.
000

drugog juna 2012. preminuo u 74. godini. Posljednji ispra}aj i pokop obavit }e se u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 16 sati na gradskom groblju Novi Travnik. O`alo{}eni: supruga Luca, djeca Sonja, Sa{a i Boris, brat @eljko, nevjeste Elvira i Mimi sa k}erkom Milicom, zet Zdenko, nevjeste Kata i Terica sa djecom i unucima, obitelji Piv~evi}, Vidovi}, Ambrozi}, Rejc, [unji}, Marunovi}, ^ondri}, Duvnjak, Greisinger, \urovi}, Kri`anovi}, Avdagi}, Banjac, Sabado{, Vukovi}, Filipovi}, Pljuco, Pavlovi} i ostala rodbina i prijatelji.
000

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i dedo Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

JUSUF HAD@I]
4. 6. 1997 - 4. 6. 2012.

S po{tovanjem, Aida, Ze}ir, Elma, Sarah i Zlatan
951

MIRUDIN (SALIHA) ZUHRI]

BAJRAM (MEDO) KUJEVI]

Dvadeset petog maja 2012. godine u Los Angelesu umro je na{ dragi prijatelj
nakon duge i te{ke bolesti preselio na ahiret u nedjelju, 3. juna 2012, u 62. godini.

BESIM VELI]
Tako je prvi i jedini put prekinuto na{e {ezdesetsedmogodi{nje drugovanje i najiskrenije prijateljstvo. Ali lijepa sje}anja i drage uspomene ne umiru, ostaju sa nama zauvijek. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj dobroj du{i. Mustafa Hrnji~evi} sa porodicom
3210

D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. juna 2012. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga Sabaheta, sinovi Alen i Eldin, unu~adi Ai{a, Harun i Vedad, snaha Amra, sestra Alisa sa porodicom, te porodice Zuhri}, Pa{i}, Ra{idagi}, Balagija, Muminovi}, Mali}begovi}, [ari}, ^ali}, Sara~evi}, ]osimbegovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti je u Ulici Alipa{ina br. 85
000

preselio na ahiret u subotu, 2. juna 2012, u 65. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 5. juna 2012. godine, poslije ikindija-namaza (17 sati) u haremu d`amije Hrasnica, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O`alo{}eni: supruga Hanifa, sinovi Senad, Samir, Sead i Sedin, k}erke Senada i Samira, zetovi Mirza i Mehmed, snaha Alma, unu~ad Amina, Amel i Rusmir, brat [aban sa porodicom, sestra Fata sa porodicom, te porodice: Kujevi}, Bibi}, Kolar, ]atovi}, ^ustovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

na{em dragom, dobrom i najmilijem

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

SADIKU KABLARU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

Sje}anje na tebe i tvoj osmijeh }e uvijek biti sa nama. Porodica Kablar
111

Tel: 387/30/879-438

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV mome dragom drugu, prijatelju i kolegi

53

ocu na{eg Sa{e

MARIJA PIKNJA^, ro|. ]RETNIK
preminula 2. juna 2012. u 85. godini. Sahrana }e se obaviti 4. juna 2012. godine u 14 sati na groblju Rosulje, Vogo{}a O`alo{}ena porodica i prijatelji
000

NISADU BALTI
iz Sarajeva

MIJI RUKAVINI

Porodici i familiji upu}ujemo izraze dubokog sau~e{}a. Iljko B. sa porodicom
3213

Vedad i Vildana Selimbegovi}
3214

Mom suprugu, mojoj ljubavi

^etvrtog juna navr{avaju se tu`ne tri godine otkako nas je napustio suprug, otac i tetak

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[EMSA BISI], ro|. CILOVI]

preselila na ahiret u nedjelju, 3. juna 2012, u 82. godini.

SELIMIRU BRACI PRA[O
4. 6. 1956 - 26. 5. 2012.

MILAN MI[O RAKOVI]
Bol nije u rije~ima i suzama nego u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati voljen i nikad zaboravljen. Tvoja supruga Belkisa, k}erka Maja Pipe i svastika sa djecom
3169

D`enaza }e se obaviti u utorak, 5. juna 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Mustafa, k}erke Emira i Senida, unu~ad, Amar, Emir, Ajna, Azra i Jasmina, zetovi Borogovac Musadik i Smajlovi} Jasmin, snaha Bisi} Indira sa majkom Nik{i} Emirom, brat Cilovi} Zejnil, sestre ^u~ak Ulfeta i Memi} Fikreta, sestri~ne Mahira i Fahira, sestri}i [efik i Samir, brati}i Azer i Nermin, djever Bisi} Uzeir i njegova djeca Ba{i} Amela i Bisi} Adis, jetrva Bisi} Ljerka i njena djeca Bisi} Edin i Bisi} Zlatica, zaovi}i D`aferovi} Mahir i Muris, ro|aci Bisi} Mirza i Amina, te porodice Bisi}, Cilovi}, Fazlagi}, Borogovac, Smajlovi}, Nik{i}, Kazazi}, Mulabdi}, Lu~arevi}, Dizdarevi}, Zvizdi}, ^ampara, Aganagi}, Memi}, Ba{i}, Demirovi}, Alikalfi}, D`aferovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti je u Ulici Petrakijina br. 1/ II.
002

...A danas je tvoj ro|endan... Tvoja Alma
3212

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

na na{e drage Tanovi}e

^etvrtog juna 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage

MUJO ([AHMANA) @IGA
preselio na ahiret u utorak, 29. maja 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 17.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: k}erka [ahmana, unuk Nadir, sin Damir, bra}a Hamed, Mehmedalija i Nusret, sestra Bisera, snahe Kadira, Jasmina i Tema, te porodice @iga, Deli}, Jusupovi}, Zimi}, Omerspahi}, Hod`i}, ]uri}, ^av~i}, Begi}, Zagorica i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17.30 sati u Carevoj d`amiji.
000

AKIF TANOVI]
dipl. ing. gra|. 4. 6. 1988 - 4. 6. 2012.

ARIF TANOVI]
geometar 1987 - 2012.

SEVDA TANOVI]
2005 - 2012.

Edo, Minka i Sead Tanovi}
3211

MENSURE GIBOVI], ro|. ROV^ANIN
Bol, tuga i praznina zauvijek }e ostati u na{im srcima izgubiv{i te na{a voljena. Bila si tu za sve, moliv{i dragog Allaha za nas, a sad smo mi tu da ti posve}ujemo dove koje }e tvoju du{u ispuniti i moliv{i dragog Allaha da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. El-Fatiha otac Safet, majka Fehima, sestra Nafa, zet Senad, sestri~ne Minela i Anela, brat Faruk, snaha Nermina, brati~na Merjem, brat Fuad, snaha Bahra sa djecom Edvinom i Eminom.
3208

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

NISADU BALTI

Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja KS, Koordinacioni odbor bora~kih udru`enja KS, Savez brigadnih udru`enja 1. korpusa ARBiH. ZA DOMOVINU BIH DAO SVE, A DOMOVINU NI ZA [TA!
001

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

STAN^ICA STANKOVI]
4. juni 1997 - 4. juni 2012.

Sve ove duge godine Ti `ivi{ sa nama. Tu si u svim na{im tugama i radostima. Vole Te neizmjerno i vje~no! Tvoji: Gordana, Mili, Maja i Dijana
3199

REFIK NUHI]
4. 5. 1965 - 4. 6. 2012.

PA[A NUHI], ro|. LJUTI]
4. 6. 2001 - 4. 6. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erke Jasminka, Sena i Alma sa porodicama
3173

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i brat

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAJRUDIN (BAJRE) ARNAUTOVI]
preselio na ahiret u petak, 1. juna 2012, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Ema, sinovi Armin i Elvir, unuka Samira, brat Nusret sa porodicom, sestre Melsija i Hasija sa porodicama, snaha Ineska, svastike Zema i \emila sa porodicama, bad`o \emo, te porodice Arnautovi}, Gojak, Hamzi}, Ro`ajac, Be{lija, Poturak, Ga{i, Halilovi}, Kod`aga, Ma{i}, Me{inovi}, Deved`ija, Dedi}, [a~iragi}, Jolda{, Hamam|i} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Hladivode br. 6
000

DIKA BOGUNI], ro|. KAHVED@I]
preselila na ahiret u subotu, 2. juna 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 1. O`alo{}eni: mu` Avdo, sestri~ne Galiba i Taiba sa porodicama i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati iza ikindija-namaza u Bakr Babinoj d`amiji.
000

HIMZO (ESEDA) MUJ]I]
preselio na ahiret 31. maja 2012. u 71. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, poslije podne-namaza (13.30 sati) u haremu d`amije u Bratuncu, a ukop }e se obaviti na porodi~nom mezarju. O`alo{}eni: porodica, brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{ih prijatelja

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FEHMA (IBRE) JA[AREVI], ro|. IMAMOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 3. juna 2012, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Obad. O`alo{}eni: sinovi [emso, Nasuf i Himzo, k}erka Ha{ija, bra}a Edhem i Himzo, snahe Dika, Izeta, Zineta, Klaudija, Behka i Fata, unu~ad Alen, Admir, [pend, Lejla, Lazima, Ahmed, Nermin, Armin, Mirela, Amela, Haris i Denis, brati}i Haris i Amir, brati~ne, te porodice Ja{arevi}, Imamovi}, Kadi}, Kuldija, Hod`i}, Radonja, Bara}, Nezirevi}, Sadiku, Panjeta, Daut, Vladavi}, Bostand`ija, Be{i}, Plav~i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Abdurahmana Sirije br. 7 - Aneks.
000

EMINA (DAUTA) ^ARDAKOVI], ro|. DAUTOVI]
preselila na ahiret u subotu, 2. juna 2012, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.30 sati ispred d`amije Kobilja Glava, sa usputnim stajanjem Vogo{}a, Zabr|e - kod d`amije, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Jusuf i Ibro, k}erka [e}a, zet Hilmo, snahe Hasnija, [e}a [ejla, unu~ad Senada, Sead, Esada, Sabrija, Sabera i Elma, praunu~ad, djeveri, te porodice ^ardakovi}, Dautovi}, Hod`i}, Deli}, ]emo, Zlatarac, Gazija, Spahovi}, Zimi}, [o{i}, Musli}, ^av~i}, Andeli}, Murti}, Sejfi}, Ra|o, Suba{i}, Bi~i}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti je u Ulici Zaima Imamovi}a br. 32 Sokolje.
000

AZRI HAD@IOSMANOVI]
Nedo i Dejana D`inovi}
3209

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{e prijateljice Nermine dobroj teta

DIKI BULJUBA[I]

Leca, Ranko, Dijana, Zoran, Aida, Bisa i Goran
3200

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.
ZAHVALNICA povodom smrti na{e drage

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
ZAHVALNICA povodom smrti na{e najdra`e

55

FILOMENE RAKI]

FILOMENE RAKI]

Ovim putem `elimo da iska`emo zahvalnost ekipi Hitne pomo}i DZ Pale kao i de`urnom osoblju CUM-a Klinike Ko{evo koji su bili na du`nosti 20. maja 2012. godine. Tako|er izra`avamo zahvalnost svim uposlenicima JIT-a ortopedske klinike a posebnu zahvalnost izra`avamo dr. Amiru Zjaki}u, sestrama Suadi, Muberi, Adisi, Snje`ani i tehni~aru Muji. Tako|er izra`avamo zahvalnost ljekarima i konsultantima sa Torakalne hirurgije, Pulmulogije i Kardiologije koji su danono}no bdjeli nad na{om Filom i koji su nam svojim ljudskim i profesionalnim odnosom pomogli da pro|emo kroz te{ke dane borbe za njen `ivot. Tuguju}a porodica
3205

Ne pronalazimo prave rije~i zahvalnosti za podr{ku, pomo} i po{tovanje koje su direktorica Mevlida Dautbegovi} i cjelokupni kolektiv Srednje medicinske {kole Jezero iskazali povodom tragi~ne smrti na{e File. Utje{no je da je na{a Fila provela radni vijek okru`ena tako divnim i humanim ljudima. Zahvalni smo svima za svaku toplu rije~ koju su joj ikad uputili, a posebno u toku komemoracije koju su organizovali povodom njene smrti. Sada u potpunosti razumijemo za{to vas je sve tako mnogo voljela. Tuguju}a porodica
3205

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

ZAHVALNICA

na na{eg dragog

na na{eg dragog dedu

povodom smrti na{e drage

prof. dr. KEMALA BAKAR[I]A
4. 6. 2006 - 4. 6. 2012.

FILOMENE RAKI]
SLOBODANA POLJAKA

Fondacija - Zaklada Kemal Bakar{i}
3176

SJE]ANJE

Ovim putem `elimo izraziti neizmjernu zahvalnost dugogodi{njim prijateljicama Azri [ari}, Semhi Softi} i Samiji Sari} na izuzetnom razumijevanju i pomo}i u danima na{eg najte`eg bola. Tako|e izra`avamo zahvalnost svim prijateljima, kom{ijama, saradnicima na{e drage File i mnogobrojnim poznanicima na iskrenoj pa`nji i sau~e{}u u ovim te{kim danima. Tuguju}a porodica
3205

na na{eg dragog profesora

Porodice Keli} i Avdagi}
3197

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

KEMALA BAKAR[I]A
Odsjek za slavenske jezike i knji`evnost
950

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i saborce da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NISAD (SUNO) BALTA
brigadir Armije Bosne i Hercegovine u penziji

OMER (DERVI[A) SOKOLI]
preselio na ahiret u petak, 1. juna 2012, u 82. godini.

Danas, ~etvrtog juna navr{ava se ~etrdeset bolnih dana od preseljenja na ahiret moje jedinice

preselio na ahiret u petak, 1. juna 2012, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 17 sati na mezarju Strana - Ravne.

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12.30 sati ispred d`amije u Ulici novopazarska br. 74. O`alo{}eni: supruga Bejta, sinovi ]azim i Muradif, k}erka Ferida, snahe Sevda i Muniba, zet Mehmedalija, {ure Edhem i Muhamed, unuci Eldin, Nermin, Amer i [a}ir, unuke Alma, Nerma, Maida i Merisa, te porodice Sokoli}, Borovina, Had`ovi}, Harba, Andelija, ^engi}, Isanovi}, Grade{i}, ^elik, Dedovi}, Rikalo, Lepir, Suljovi}, Softi}, Muminovi}, Spahi}, Pacoli, Sakuma, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici novopazarska br. 74 G.
000

ALINE LINE RIZAMULI]
Tevhid }e se prou~iti ~etvrtog juna u Ko~evskoj d`amiji poslije podne-namaza. Molimo Allaha d`.{. da je nagradi d`ennetom i njegovim ljepotama. Neutje{ivo o`alo{}eni otac Ismet Rizo Rizamuli}
020

O`alo{}eni: supruga Senada, djeca Merima, Kenan i Larisa, sestre Hasnija, Subhija i Refija, zetovi D`afer, Zijad i Akif, punica Slada, {ura Kemo sa suprugom Aidom, sestri}i, sestri~ne i {uri~ne: Adin, Aida, Aldin, Vedad, D`enan, D`evad, Mahir, Nedim, Lamija i Delila, te porodice: Balta, Hod`i}, Sivac, Heri}, Zuki}, [ehi}, Gljiva, Janjo{, [ejto, Kazaz, [abi}, Ma{ovi}, Ahmethod`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (17 sati) u d`amiji Crna Rijeka. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Ministarstva odbrane BiH, sa polaskom u 15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE 1992 - 2012.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dvadeset godina od smrti na{e bra}e Kadi}

SADIKA (VEJSILA) BULJUBA[I], ro|. MULI]
preselila na ahiret u srijedu, 30. maja 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Nermina i Saliha, unu~ad Dajana, Maja i Dino, zetovi Sead, Frank, Ognjen i Zoran, te porodice: Buljuba{i}, Muli}, [ari}, Nichols, D`ini}, D`ino, Vuki~evi}, Hrvat, Nezirovi}, Sikira, kao i ostala rodbina, prijatelji i poznanici. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ENVER (D@EMILA) BAJRAMOVI] FIKRET KADI] SAFET KADI]

preselio na ahiret u petak, 1. juna 2012, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Mina, sin Edin, k}erka Edina, snaha Amira, zet Jasmin, unu~ad Armin i Lejla, sestra Hasnija, brat Rifat, snahe \uzida i Ivon, sestri}i Rijad i Imad, brati} Edin, brati~na Edita, {ure Ferid i Jusuf sa porodicama, svastike Fadila i \ula sa porodicama, te porodice Bajramovi}, Malko}, Hasanbegovi}, Smaji}, [abanovi}, Boletini, Avdi}, Ov~ina, Ivanovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Bjelave br. 115
000

Dvadeset godina je pro{lo otkako na{a bra}a, sinovi Fikret i Safet Kadi}, nisu fizi~ki vi{e me|u nama. Dali su svoje mlade `ivote za odbranu grada i domovine BiH. Pozivamo sve prijatelje, saborce i sportske radnike iz BK “@eljezni~ar” da se okupimo na [ehidskom mezarju Kova~i u 10 sati, gdje }emo polo`iti cvije}e i odati du`nu po~ast na{oj bra}i i sinovima. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Va{i najmiliji: majka had`i Zaha, sestre Sabaheta i sin Amir, brat Rifat sa k}erkama Fikretom, Safetom i Josipom.
3192

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HAJRA (MEHMEDA) KURTOVI], ro|. OKANOVI]
preselila na ahiret u petak, 1. juna 2012, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: suprug Hamdo, sinovi Latif i Ned`ad, k}erka Zuhra, snaha Nevzeta, zet Sead, unu~ad Zuhdija, Nermin, Emir, Semir, Ilda, Irma, Lamija i Kanita, zet Ferid, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, djeveri Abdulah, Avdo, Ibrahim i [emsudin sa porodicama, te porodice Kurtovi}, Okanovi}, [anta, Dervi{evi}, Omeranovi}, Muji}, Muratovi}, Ramusovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Krka br. 32.
000

Za ovaj trenutak- pripremite se...(hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Sa bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AZRA (MUNIBA) NE[KI], ro|. BI[^EVI]
iz Bosanske Gradi{ke

TIMA (SALKE) HOD@I], ro|. HRVAT

preselila na ahiret u petak, 1. juna 2012, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Jasmin, sinovi Mirza i Hamza, svekrva Safija, djever Senad sa porodicom, sestre Muniba, Muhameda i Zumirata, daid`a Safet sa porodicom, zetovi Halil, Behzad i Suad, te Amir, Enesa i Rusmir sa porodicama, te porodice: Ne{ki}, Bi{~evi}, Mujnovi}, Pa{i}, Zjaki}, Duganhod`i}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14 sati, Ul. bosanska 6/I. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u petak, 1. juna 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, u 17 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sinovi Hilmija, Zihnija i Omer, k}erka Rabija, zetovi Refik i Samir, snahe Zahida i Vahida, unu~ad Azra, Ajla, Admir, Amar, Aida i Nejla, praunu~e Adin, sestre Ai{a i Ramiza, te porodice Hod`i}, Hrvat, [atara, ^arkovi}, [kamo, Bulbul, Sivac, Korman, Grbo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u ku}i `alosti u Ulici Zmajevac br. 26.
000

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu sestru
SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ocu, svekru i dedi

FATIMA (ALIKADI]) HAD@OVI]
1924 - 2012.

SEADU IDRIZBEGOVI]U

Pro{lo je pola godine od kada nisi sa nama, ali sje}anje na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost jo{ uvijek `ivi. Sestre: Fahra Dedovi} i Suada Sarad`i} sa porodicom
88400

MOMIR ^E^EZ
1923 - 2006.

S ljubavlju i po{tovanjem, Ljubica i Sa{a
3165

Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Dino, Lejla i Rijad
002

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

57

na bra}u

RABIJA (SALIHA) BEGANOVI], ro|. MAHMUTEFENDI]
preselila na ahiret u petak, 1. juna 2012, u 93. godini. D`enaza }e krenuti ispred Sultan Ahmet d`amije u Bugojnu, 4. juna 2012. godine, poslije ikindija-namaza u 17 sati, a ukop }e se obaviti na mezarju Jakli}. Istoga dana prou~it }e se tevhid u Bakijskoj d`amiji u Sarajevu, iza ikindija-namaza. O`alo{}eni: sin Emir, k}erke Ned`ida i Emira, snahe Mirjana i Jelena, unu~ad Harun, Aida, Hana, D`emila, Meliha i Jasminka sa porodicama, te porodice Beganovi}, Mahmutefendi}, Alikadi}, Had`i}, Petrovi}, Zuhri} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETAN VASIAH
947

KADI]

SAFETA

i

FIKRETA

Ministar za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja KS, Koordinacioni odbor bora~kih udru`enja KS, Savez brigadnih udru`enja 1. korpusa ARBiH. ZA DOMOVINU BIH DAO SVE, A DOMOVINU NI ZA [TA!
001

ZAHVALNICA

U ponedjeljak, 4. juna 2012. godine, navr{ava se sedam dana otkada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, brat, dedo i svekar

doc. dr. sci. SEAD IDRIZBEGOVI]
Ovom prilikom zahvaljujemo osoblju JIIT-a KCU Sarajevo na ogromnoj profesionalnoj i humanoj pomo}i koju su nam uvijek i u svakoj prilici bili spremni pru`iti. Zahvaljujemo dr. T. Giomu iz Francuske, dr. Aganovi}, dr. Iglici, dr. Sladi}, dr. Bajramovi}, dr. Me{i}, dr. Omani}, dr. Mostarcu, dr. Tan~ici, dr. Mehmedba{i} Hamzi}, te ostalom medicinskom osoblju, svim medicinskim sestrama i medicinskim tehni~arima i ostalom radnom osoblju. Zahvaljujemo i osoblju Intenzivne njege C-3 KCU u Sarajevu na ~elu sa doc. dr. Suljevi}em, dr. Ali}u, prim. dr. Aslaniu, dr. ]ibi i svom ostalom medicinskom osoblju koji su bili uz njega u posljednjim ~asovima. Zahvaljujemo familiji, kom{ijama i prijateljima koji su bili uz nas u najte`im trenucima. Zahvalne kolege prim. dr. Edin Idrizbegovi} sa suprugom dr. Lejlom Im{irija - Idrizbegovi}.
002

Doc. dr. sci. SEAD (BE]IRA) IDRIZBEGOVI]

Tevhid }e se prou~iti istog dana (ponedjeljak, 4. juna 2012. godine) u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Prijepolj~eva br. 6, Sarajevo. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Tvoji: Jasmina, Edin, Amar, Lejla, Amela, Rijad, Mirza, porodice Idrizbegovi}, Bajrovi}, Behlulovi}, Pa{i}, Had`iali}, Im{irija, Galija{evi}, Kari{ik, Dra`anin, Ljaji}, Rizvanovi}, Bajramovi}, D`uzel, Kapetanovi}, Dervi{evi}, Grada{~evi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
002

IN MEMORIAM

TU@NO SJE]ANJE

KEMAL BAKAR[I]
4. 6. 2006 - 4. 6. 2012.

]AMIL HASANBEGOVI]
4. 2. 1971 - 4. 6. 2012.

IVKA HASANBEGOVI], ro|. RA^KI
4. 6. 1983 - 4. 6. 2012.

S ljubavlju i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na na{e plemenite roditelje. D`eneta Ferovi} i D`evad Hasanbegovi} s familijom
2924

[est godina bez tebe, a u svakom trenu s tobom u srcu i mislima. S ljubavlju, tvoji Marina, Cico i Ljilja
3118

Najdra`i

Danas se navr{ava {est tu`nih godina otkako je prerano preminuo na{ dragi

DAVORE
4. 6. 2009 - 4. 6. 2012.

DAVOR TOMAS
4. 6. 2009 - 4. 6. 2012.

KEMAL BAKAR[I]

Zauvijek u na{im srcima, Nina, Nihad i Nives
3185

Zauvijek u na{im srcima. Jo{ jedna godina bez tebe, sine - tre}a. Neutje{na majka Sne`ana
3185

Sestre Zinaida i Dragana, zetovi Nikola Vuleti} i Zoran Unger i sestri} Zlatko.
001 A

58

PREDAH

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Neko vas navodi na pogre{an izbor u poslovnoj orijentaciji. Postoje stvari koje ~inite u tajnosti ili mimo ne~ijeg znanja, {to dodatno ote`ava dogovor o zajedni~kim interesima. Dobro odmjerite svoje mogu}nosti i nivo ne~ije tolerancije. Susret sa jednom bliskom osobom ima vi{e nego sjajan odjek i pozitivan uticaj na va{e raspolo`enje. Svijet oko sebe mo`ete da vidite u ljep{im i vedrijim tonovima. Ideja ili posao koji ste odabrali predstavlja dobar izbor. Potrudite se da ostavite ozbiljan utisak na poslovne partnere. Ponekad odre|eni detalji mnogo govore o ne~ijoj profesionalnosti, va`no je da pravilno isti~ete svoje pozitivne osobine. Raduju vas odre|ene promjene koje vas prate u privatnom `ivotu, djelujete snala`ljivo i znate vje{to da privolite voljenu osobu na svoje planove. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Jedna osoba u vama podsti~e kreativnu radoznalost i `elju za novim saznanjem. Prihvatite korisne ideje koje mogu da unaprijede poslovno-finansijsku saradnju. Poka`ite pred okolinom spremnost na zajedni~ki dogovor. Nemojte dozvoliti da vam nedostaje ma{tovitost ili emotivna inspiracija kada se nalazite u dru{tvu voljene osobe. Ako je ne{to te{ko u prvom poku{aju, ne zna~i da je nemogu}e. Podsti~ite kod sebe vedar duh i pozitivno raspolo`enje. Okolina kao da nema dovoljno razumijevanja za va{e kreativne ideje ili interesovanja. Ipak, nemojte prosu|ivati na osnovu prvog utiska. Potrebno je da ispunite odre|ene uslove i da promijenite svoju poslovnu taktiku. Imate utisak da izme|u vas i partnera postoji zajedni~ko nepovjerenje, ali iznena|enja su mogu}a u oba pravca. Ne pri~ajte previ{e o stvarima koje ne poznajete dovoljno. Posvetite pa`nju stvarima koje pozitivno uti~u na va{e raspolo`enje. Razmislite na koje sve na~ine treba da pobolj{ate svoj dru{tveni ili poslovni uticaj. Nema potrebe da optu`ujete druge za svoj poslovno-finansijski neuspjeh, ne budite nepravedni prema nekoj osobi ~ije namjere ne poznajete dovoljno. Imate utisak da partner vje{to prikriva odre|ene detalje u svojoj pri~i, {to dodatno uti~e na va{e mrzovoljno raspolo`enje. Mo`da grije{ite u svojim pretpostavkama. Izbjegavajte suvi{e naporne ili stresne situacije. Potrebno je da jasno defini{ete svoje poslovne ciljeve i da se usaglasite sa saradnicima oko nekih zajedni~kih interesa. Te{ko pristajete na kompromis, ali trenutni uslovi ne dozvoljavaju odstupanje i provo|enje li~ne volje. Va`no je da sa~uvate dobre kontakte. Osmijeh zadovoljstva na ne~ijem licu, predstavlja najljep{u potvrdu o zajedni~koj sre}i i osje}anjima koja vas ispunjavaju. Prijat }e vam psihofizi~ka relaksacija. Postoje ote`avaju}e okolnosti koje iznenada komplikuju zajedni~ki poslovni dogovor. Od vas se o~ekuju razumna ili efikasna rje{enja. Nove doga|aje prihvatite u optimisti~kom stilu i preuzmite odgovornost. Planirajte romanti~an susret ili neku omiljenu zabavu koja }e djelovati podsticajno. Va`no je da preuzmete inicijativu u odgovaraju}em momentu i da imate dobru ideju vodilju. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane. Interesuju vas konkretni rezultati, ali u susretu sa saradnicima svako zagovara stil ili taktiku koju najbolje poznaje. Ukoliko vam je stalo da ostvarite svoje prioritetne ciljeve, preuzmite inicijativu u odlu~uju}em momentu. Kada vas ispune ve}i nemiri, potrebno je da slijedite ritam svoga srca ili svoj unutra{nji glas koji vas vodi ka novoj sre}i i emotivnom zbli`avanju. Napravite dobar izbor. Prijat }e vam zabavni sadr`aji, kao recept za dobro raspolo`enje. Imate lo{ predosje}aj u i{~ekivanju ne~ijeg odgovora o poslovnoj saradnji. Dovoljno ste razumni da shodno potrebi pripremite neka dopunska rje{enja. Izbjegavajte nove poslovne izazove ili situacije koje prevazilaze va{e iskustvo. Posvetite pa`nju vi{e nekim porodi~nim temama, kao i osobi koja umije da djeluje pozitivno na va{e raspolo`enje. Posebno }e vam prijati ne~ije prisustvo i blizina. Nemojte dozvoliti da vas neko optere}uje napornim obavezama. Poku{avate da osmislite nova i korisna rje{enja, ali va{a okolina nema dovoljno sluha ili volje da vam se pridru`i. Zbog razli~itih pravila koja name}u odre|eni saradnici, morate da prihvatite neki kompromis ili utje{nu varijantu. Izbjegavajte novu porodi~nu ili ljubavnu raspravu kojom i dalje ni{ta bitno ne rje{avate. Najbolje se osje}ate uz osobu koja razumije va{e ideje i emotivne potrebe. Obratite pa`nju na pravilniju zdravstvenu njegu. Nema razloga da precjenjujete svoju pamet ili prakti~ne sposobnosti. Na vama je da opravdate svoj ugled pred saradnicima. Ponekad razli~ite obaveze zaista predstavljaju veliki teret, ali ne i izgovor za neispunjena obe}anja. Imate razli~ite prohtjeve i u naletu strasti nepotrebno kritikujete voljenu osobu. Ipak, nije sve onako kao {to pri~ate. Poku{avate sebi da olak{ate stanje u kojem se nalazite. Potrudite se da pobolj{ate svoju koncentraciju. Pojedinci osporavaju va{ uticaj i remete va{e poslovno-finansijske planove. Nema razloga da stvari do`ivljavate suvi{e dramati~no, razmislite o nekom zaobilaznom rje{enju. Postoji na~in da ostvarite svoje namjere. Prijat }e vam susret sa osobom za koju vas ve`u neke prijatne uspomene ili topla emotivna iskustva. Potrebna vam je ne~ija podr{ka. Nema razloga da se povla~ite ili osamljujete. Va`no je da sa~uvate samopouzdanje i pozitivno raspolo`enje.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: zloti, e, mir, rtina, ivka, nar, l, aroma, c, niskonogo, oi, start, as, krntija, sto, omar {arif, b, jama, kireta, apeli, jare, oti}i, mart, tla, arka, mo, ranjenik, lim, iker, skriti.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Ujutro prete`no sun~ano, poslije podne naobla~enje sa ki{om i pljuskovima koji }e zahvatiti sjeverne predjele, u ve~ernjim satima pro{iri}e se i na Hercegovinu. Puha}e umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevna od 25 do 30° C. Sutra hladnije, promjenljivo obla~no sa ki{om i pljuskovima, uve~er prestanak padavina i razvedravanje. U srijedu prete`no sun~ano. U ~etvrtak prete`no sun~ano i toplije, poslije podne u planinskim predjelima lokalni razvoj obla~nosti. U petak sun~ano i osjetno toplije. U Sarajevu danas prete`no sun~ano. Puha}e umjeren, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 27° C.

U ve}em dijelu Evrope obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. Obilnijih padavina bi}e u oblasti Alpa. Prete`no sun~ano samo na Mediteranu. Najhladnije bi}e na sjeverozapadu Evrope sa temperaturom od 12 do 16, a najtoplije na Balkanskom i Pirinejskom poluostrvu sa temperaturom do 32° C. Na Balkanskom poluostrvu promjenljivo obla~no sa ki{om pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura do 32° C.

60

KULTURNI VODI^
SJENE TAME
fantazijska komedija, re`ija: Tim Burton, uloge: Johnny Depp, Michelle Pheiffer, Eva Green... po~etak u 15.15, 17.30 i 20 sati.

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

JAJCE

SNJEGULJICA I LOVAC
fantazijski spektakl, re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth... po~etak u 14.45, 17.15 i 20.15 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

KINA
CINEMA CITY
LJUDI U CRNOM 3 3D

POZORI[TA
MLADI NARODNO
SARAJEVSKA FILHARMONIJA I MUZI^KA AKADEMIJA U SARAJEVU
koncert, dirigenti: Emir Mejremi} i Slobodan Begi}, solisti: Branko Mlikota, Meho Radoovi}, Isak Hara~i}, Adela [abi} po~etak u 20 sati.

BIHA] POZORI[TA
DOM KULTURE
31. Pozori{ne igre BiH Gostovanje Teatara kabare Tuzla, Kazali{ta Virovitica i NP iz U`ica

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

ZENICA KINA
UNA
AMERI^KA PITA: PONOVO NA OKUPU
komedija, re`ija: Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, uloge: Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Alyson Hanningan... po~etak u 21 sat.

PROKLETA AVLIJA
autor: Ivo Andri}, re`ija: Neboj{a Bradi}, igraju: Mijo Pavelko, Vlado Kero{evi}, Petar Ben~ina, Elmir Krivali}, Dra{ko Dizdar, Dra`en Pavlovi}, Ir fan Kasumovi}, Antun Vrbenski, Mladen Kova~i}, Igor Golub, Du{an Radoji~i}, Elmir Krivali} po~etak u 20 sati.

GALERIJE
BLACKBOX
Izlo`ba slika “Umoljani”, bosanskohercegova~ke umjetnice Admire Bradari}, koja je 2009 god. diplomirala na Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjeku grafika u klasi prof. Halila Tikve{e. Ovo je jedanaesta samostalna izlo`ba same autorice. Na ovoj izlo`bi je rije~, prije svega o najavi novog ciklusa djela, tj.slika, gdje autorica uz pomo} tehnike platno na platno i bojama za tekstil poku{a probuditi sje}anje na jednu zaboravljenu civilizaciju, a to je bosanskohercegova~ko selo Umoljani, koje je smje{teno na planini Bijela{nica. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. juna.

BANJA LUKA

SF akciona komedija, re`ija: Barry Sonnenfeld, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin... po~etak u 16.25 i 20.40 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
DIKTATOR

UHVATITE GRINGA

BOJNI BROD
akcija, fantastika re`ija: Peter Berg, uloge: Alexander Skarsgard, Liam Neeson, Rihanna... po~etak u 20.30 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`bu radova Adne Bakije, studentice Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Kiparstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce otvorena je radnim danima u u periodu od 08 do 16 sati. akcioni triler, re`ija: Adrian Gumberg, uloge: Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris... po~eta u 18.40 sati.

TUZLA KINA
MULTIPLEKS PALAS
DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Megan Fox... po~etak u 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

LJUDI U CRNOM 3 3D
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 15.30, 17.30, 19.30, 20.45 i 21.30 sati.

DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 16.35, 18.25 i19.45 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

POZORI[TA
NARODNO
TRI SESTRE
autor: Anton Pavlovi~ ^ehov, re`ija: Admir Glamo~ak igraju: Dalibor Brki}, Jasminka Pa{i}, Elvira Aljuki}, Ivana Perkuni}, Ivana Soldar, Elvis Jahi}, Nedim Malko~evi}, Sini{a Udovi~i}, Adnan Omerovi}, Edis @ili}, Nikolina Ba{karad po~etak u 20 sati.

SF akciona komedija, re`ija: Barry Sonnenfeld, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin... po~etak u 16, 18, 20.15 i 22.30 sati.

OSVETNICI 3D

MUZEJI
ZEMALJSKI

LJUDI U CRNOM 3 3D
SF akciona komedija, re`ija: Barry Sonnenfeld, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin... po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

BEL AMI
drama, re`ija: Declan Donellan i Nick Ormerod, uloge: Robert Pattinson, Uma Thurman, Christina Ricci... po~etak u 19.15 sati.

SNJEGULJICA I LOVAC

SNJEGULJICA I LOVAC
fantazijski spektakl, re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth... po~etak u 17, 19.30 i 22 sata.

GALERIJE
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

GAVRAN - SMRT IZ PRI^E
triler, horor re`ija: James McTeigue, uloge: John Cusack, Alice Eve, Luke Evans... po~etak u 17 i 21.15 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

CENTAR ZA KULTURU
fantazijski spektakl, re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth... po~etak u 15, 18 i 20.30 sati. Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

stripovski spektakl, re`ija: Joss Whedon, uloge: Robert Downey Jr., Samuel L. Jakson, Scarlett Johansson... po~etak u 15, 17.45 i 20.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012. Larin izbor
21.00 FTV

TV PROGRAM
RI JE

61

SE

166. Dinko mu~i Jakova neizvjesno{}u, dok se kada u kojoj je Lara zavezana sve vi{e puni vodom. On je na rubu da ka`e Jakovu gdje je Lara, ali Ognjan ga onesvijesti misle}i da poma`e Jakovu. Jakov ipak uspijeva probuditi Dinka, koji ga natjera da mu vrati pi{tolj ako `eli saznati gdje je Lara. Dinko tjera Jakova da gleda dok se Lara utapa. Ipak, ne nalazi mir u svom zlodjelu, i ostavlja Jakova da se bori za Larin `ivot. Karmen tjera Nik{u od sebe, ali on je odlu~an da izgladi stvar s njom. Shvati da Karmen misli kako on jo{ nije prebolio Laru. Uvjeri je u suprotno, svojom stra{}u i ljubavi. Dobiva poziv od ustra{enog Ognjana, i odlazi pomo}i. Nela opra{ta Blanki {to je pomagala sinu. Kod ku}e zatekne Zorana kako nje`no tje{i Miju. Tada shvati {to je zaista u `ivotu va`no i ponosno prepu{ta Miji Zorana, s kojim prekida.

Tajna Starog Mosta
17.30 FTV

Matilde uvjerava Pepu da je mali Martin `iv. Ona }e dati Pepi halucinogeno sredstvo kako bi mogla biti blizu dje~aka. Tristan odlu~uje poslu{ati svog prijatelja i o`eniti se Pepom. On }e od svoje sestre tra`iti savjet kada bude birao zaru~ni~ki prsten. Tako|er, poku{ava se ponovo pribli`iti djevojci, ali ga ona odbija. Francisca tra`i saveznika u Gregoriji, smatraju}i da imaju zajedni~kog neprijatelja. Emilia ima problema da Raimundo ponovo prepozna svog oca.

Suvi{ni izvje{taj
Minority Report, 2002.

00.15 PINK

AKCIJA

Re`ija: Steven Spielberg Uloge: Tom Cruise, Colin Farrell. Samantha Morton

U 2054. godini ~ovje~anstvo je doseglo toliku razinu tehnolo{kog razvoja da mo`e rekreirati ljudske snove. Nakon {to John Anderton izgubi sina, pridru`uje se specijalnome policijskom timu koji kriminalce hvata prije nego {to po~ine ubojstvo. Troje medija posebnih mentalnih sposobnosti u stanju je vidjeti budu}a ubojstva, a ono {to oni vide, uz pomo} tehni~kih pomagala, mogu vidjeti i ~lanovi Andertonove postrojbe. Jednog dana, Johnov se `ivot okre}e naglava~ke kada mediji imaju viziju kako ubija ~ovjeka kojega ni ne poznaje...

Troje na putu
00.45 TV1/MRE@A
Three for the Road, 1987.

FIL

M

Kralj i kraljica
21.55 OBN KOMEDIJA
Re`ija: Arnaud Desplechin Uloge: Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric, Catherine Deneuve, Maurice Garrel, Nathalie Boutefeu Rois et Reine, 2004.

FIL

M

DRAMA/KOMEDIJA
Re`ija: Bill L. Norton Uloge: Charlie Sheen, Kerri Green, Alan Ruck, Sally Kellerman, Blair Tefkin, Raymond J. Barry

Ljubav bez granica
17.45 OBN

23. Azul ka`e Mauriciju da je ~ak pomislila da on nije ~ovjek njezina `ivota te da je mislila prekinuti vezu jer joj je prevelik teret briga o njemu, Caty i tvrtki. No ka`e mu da je ta faza sad iza nje i da je on sve {to ona `eli za sebe. Vidjev{i da je Diego `alostan jer nema novca za maminu operaciju, Silvana mu predla`e da prihvati pomo} koju mu je Mauricio ponudio jer mu je spasio `ivot. Mauricio ka`e Diegu da trenuta~no ne raspola`e tolikim iznosom, ali da }e vidjeti {to mo`e u~initi. Azul zamoli Mauricija da pomogne Diegu i na taj na~in mu se odu`i. Inés ka`e Alfredu da je Azul i Arnaldo mrze. Alfredo joj ka`e da se to moglo i o~ekivati te da nije ni mislio da }e im pljeskati i obasuti ih darovima. Ona zamoli Azul da joj dopusti da joj objasni kako je do toga do{lo i ispri~a joj se. Azul joj ka`e da ne `eli ni{ta znati i izbaci je iz ku}e. Diego zatekne Mauricija sa svojom mamom i ovaj mu ka`e da joj je govorio da je nabavio novac za njezinu operaciju. Mauricio ka`e Diegu da to zahvali Azul jer ga je ona natjerala na to.

Lukavi politi~ki saradnik i njegov mlaki pajda{ dobili su zadatak da senatorovu k}erku, koja je tinejd`erka i ~ije je pona{anje izmaklo svakoj kontroli, smjeste u instituciju.

Putanja sudara
22.40 TV1/MRE@A
Collision Course, 1989.

FIL

M

RE`IJA: LEWIS TEAGUE
AKCIJA/KOMEDIJA Uloge: Pat Morita, Jay Leno, Chris Sarandon, Tom Noonan, Ernie Hudson, John Hancock, Al Waxman

Paralelna je radnja ispri~ana iz perspektive Nore i Ismaela koji su nekad bili u braku. Nora, voditeljica umjetni~ke galerije, pred sobom ima mnogo osobnih demona samohrana je majka, udovica, drugi joj je brak propao. Njezin biv{i mu` Ismael je talentirani, ali vrlo neuroti~ni violinist, koji igrom slu~aja zavr{i na psihijatrijskom odjelu. Pravi zaplet kre}e od trenutka kada Nora, otkriv{i da joj je otac na samrti, kre}e u potragu za Ismaelom ne bi li joj pomogao u brizi za desetogodi{njeg sina Eliasa…

Vesela udovica
00.05 RTRS
Enfin Veuve, 2007.

FIL

M

Tony Costas je seksista i rasista. Radi kao policajac u Detroitu i poznat je po tome {to ne po{tuje pravila. Me|utim, uskoro }e mo`da morati promijeniti svoje navike, jer inspektor Fuji, policajac iz Japana, po~et }e da radi sa njim. Fuji u Detroitu tra`i in`injera koji je pobjegao iz Japana u Ameriku sa skriptama za patentiranje jednog posebnog, tajnog dijela za auto. Na po~etku se ne sla`u dobro, ali kako vrijeme odmi~e, polako }e se navi}i jedan na drugog.

KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Isabelle Mergault Uloge: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir Yordanoff

Ru`a vjetrova
20.00 OBN

Izlazak iz zatvora
13.25 HRT2 DRAMA
Re`ija: John Corty Uloge: Rebecca de Mornay, Carol Mitchell-Leon, Ellen Burstyn, Robert Knepper Getting Out, 1994.

FIL

M

I dok Suzana otvoreno prizna Milivoju da se mo`da prera~unala u vezi s tu`bom protiv tvrtke, on njoj zataji svoje probleme koje ima s Markovim projektom. Sr|an pre slu {a kompromitiraju}e snimke koje mu je donio Stipe. Nives i Stipe su uvjereni da imaju Sr|ana u {aci, no ubrzo shva}aju da su si samo kupili vrijeme i da ipak moraju {to prije neutralizirati Borisa, prije no {to progovori… Ines je shvatila i da si nije dala dovoljno vremena da preboli cijeli doga|aj, da je sve to potisnula umjesto da se suo~i sa svojim lo{im iskustvom. Marko je tje{i, ali ne zna kako joj pomo}i.

An-Mari `ivi lagodnim `ivotom s plasti~nim hirurgom. Ali bra~ni par ne osje}a ni{ta vi{e jedno prema drugom. Ona njega nervira i nije mu privla~na, a ona se dobro osje}a jedino kad tr~i i kada je u rukama svog ljubavnika. Njen mu` gine u saobra}ajnoj nesre}i i to je za nju dobra vijest. Ali porodica useljava u vilu da bi je tje{ila i ona je sada jo{ manje slobodna nego kada joj je mu` bio `iv.

Tango & Cash
22.25 NOVA AKCIJA
Re`ija: Andrey Konchalovskiy Uloge: Sylvester Stallone, Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack Palance, Brion James Tango & Cash, 1989.

FIL

M

Arlene upoznajemo kad pobjegne iz zatvora u visokom stupnju trudno}e. Bje`i ku}i, no majka je ne `eli primiti. Zato o~ajna `ena poku{a oplja~kati benzinsku postaju i nehotice puca u policajca. Vra}a se u zatvor na osam godina. U zatvoru rodi sin~i}a, kojega nazove Joy: kad je bila dijete, nju i njezine dvije sestre napastvovao je otac; njihova majka je sve znala, ali se pravila da ne primje}uje. Arlene jedva ~eka dan kad }e iza}i na slobodu kako bi bila sa svojim djetetom, koje je, odmah nakon poroda, predala majci na skrb. Me|utim, majka je njezinog sin~i}a dala na posvojenje. Iako bez posla i novca, Arlene ne posustaje u potrazi za sinom...

Ray Tango i Gabriel Cash su detektivi za narkotike, a s obzirom na to da su obojica iznimno uspje{ni u svom poslu, me|usobno se ne podnose. Kralj kriminala Lord Lord Yves Perret, ljutit jer su mu obojica pomrsili ra~une, odlu~uje ih otkloniti tako da im smjesti zlo~in zbog kojeg obojica zavr{e u zatvoru. Odjednom se dvojica najuspje{nijih policajaca nalaze okru`eni brojnim kriminalcima koje su ve}inom sami strpali u zatvor...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, serija, 162. ep. 10.10 Moj veliki prijatelj, crtana serija 10.25 Slomljena krila, igrana serija, 26. ep. 11.15 Slomljena krila, igrana serija, 27. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Villa Maria, igrana serija, 116. ep. 13.10 Villa Maria, igrana serija, 117. ep. 14.00 Zelena panorama, program za agrar (r) 14.30 Sedmica, emisija iz kulture 15.05 Vijesti 15.15 Slomljena krila, igrana serija, 28. ep.

ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu 09.05 Voljeni dr. Martini, animirana serija, 7/12 09.30 @ogarija, zabavni program, 4/7 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, serija, 109/142 11.00 Majstori brzine: Ustikolina 2012, reporta`a (r) 11.30 Ekologika (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Stvaranje Titove Jugoslavije, dok. serija, 18/20 (r) 13.45 EURO panorama (r) 14.15 BHT vijesti 14.35 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu 14.40 Nema problema 15.00 BHT slagalica 15.25 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 15.40 Soko Wismar, serija, 70/117 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Pod krovom, magazin 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Kiri klaun, animirana serija, 7/29 18.50 BH Telecom: U susret EP u nogometu 19.00 Dnevnik 1 Sport 19.35 Business News 19.45 Biznis magazin 20.15 ]ilim, drama 21.00 Josip Pejakovi}. U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Ljubav, igrani film 00.05 Tenis: Grand Slam Roland Garros, pregled 01.00 Soko Wismar, serija, 70/117 (r) 01.45 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 02.30 Pregled programa za utorak

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.05 11.00 12.00 12.15 12.35 14.05 15.00 15.10

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV Kenguri ko{arka{i, crtana serija Pomorske tehnologije, dokumentarna serija Dnevnik 1 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Zamak u [kotskoj, film Bra}a Karamazovi, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu

06.05 Zakon ljubavi, serija, 39/187 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Zakon ljubavi, serija, 40/187 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, 62/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija, 69. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, 28. ep. (r) 11.00 Vijesti 11.05 Türkan, serija, 29. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Hrane svijeta, serijalni program

TV1

06.45 Kad li{}e pada, serija, 294. ep. 07.30 Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show 08.00 Timmy, crtani film 08.20 Garfield, crtani film 08.50 Na velikom odmoru sa [umi bombonama 09.00 Bumba, crtani film 09.12 Nodi, crtani film 09.30 Graditelj Bob, crtani film, 9. ep. 09.40 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.55 Lijeni grad, crtani film 10.20 Bakugan, crtani film 10.45 Dragon ball Z, crtani film 11.05 Winx, crtani film 11.45 Vijesti

HAYAT

06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Sve za ljubav, reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kursad`ije, humoristi~ka serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija 15.50 Info top

PINK

07.00 Oggy i `ohari, crtani film 07.25 Roni Olly roni, crtani film 07.40 An|eli i prijatelji, crtani film 07.55 Gladiators, crtani film 08.20 Roni Olly roni, crtani film 08.35 Gerald McBoing, crtani film 09.05 Ja sam tvoja sudbina, serija 09.55 Skrivena kamera 10.05 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.55 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija 11.20 Balkanske prevare, reality drama

OBN

Paralele

22.00

Presing

21.10

Strasti i intrige

09.05

Lijeni grad

09.55

Udri mu{ki

07.00

Oggy i `ohari

07.00

16.00 Slomljena krila, igrana serija, 29. ep. 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, serija, 163. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 2. ep. 19.00 Piplinzi, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Dnevnik D 20.40 60 minuta, specijal: Do posljednjeg {ahta, dok. film 21.00 Larin izbor, igrana serija, 166. ep. 22.00 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.35 Dnevnik 3 23.05 Zemlja snova, igrani film 00.35 Hayd u park, program za mlade 01.10 Love karavan 01.20 Villa Maria, serija, 116. i 117. ep. (r) 02.50 Dnevnik 3 (r) 03.20 Pregled programa za utorak

15.50 Tribunal Izvje{taj sa berze 16.30 Srpska danas 17.10 Larin izbor, serija 18.40 Gastronomad 19.05 Malac znalac, kviz za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Mo}niji od dr`ave, serija 21.10 Presing, talk show 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.55 U prolazu 23.20 Art ma{ina 00.05 Vesela udovica, film (r) 01.40 Bra}a Karamazovi, serija (r) 02.25 Pomorske tehnologije, dok. program (r) 03.20 Dnevnik 2 (r) 03.45 U fokusu (r) 04.25 Presing, talk show (r) 05.35 Muzi~ki program

13.00 Vijesti 13.05 Petkom sa Nikolinom Veljovi}, talk show (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 63/134 15.00 Vijesti 15.05 CSI: Las Vegas, igrana serija, 20. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, serija, 70. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, 29. ep. 18.15 Najava Dnevnika 18.16 Sport ekskluziv 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Türkan, serija, 30. ep. 21.05 Tek ro|eni, serija, 18/26 22.00 Sport ekskluziv 22.40 Putanja sudara, igrani film 00.30 Pono}ne vijesti 00.45 Troje na putu, igrani film

12.00 Slijepa ljubav, serija, 80. ep. 12.57 Kad li{}e pada, serija 14.02 Bandini, serija, 45. ep. 15.00 Muzi~ki program 16.00 Takeshijev dvorac, zabavno-sportski TV show 16.36 Slijepa ljubav, serija, 81. ep. 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.55 Kad li{}e pada, serija 21.04 S druge strane, info. program 21.25 Slu~ajevi, dok. program 21.50 TKO: MMA borbe, borila~ki sportovi 22.20 Bandini, serija, 46. ep. 23.23 Sport centar 23.25 Ro|enja, brakovi i smrti, film, 1. dio 01.02 Astro Num Caffe Reprizni program 03.00 Vijesti u 7 03.40 S druge strane, info.program

16.10 Mala nevjesta, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.18 Savr{eno skladan svijet, informativnokola`na emisija 18.30 City Exclusive, zabavna showbiz emisija 19.00 Mala nevjesta, serija 20.10 Kukavica, serija 21.15 Grand: Narod pita, muzi~ko zabavna emisija 22.45 Ami G show, talk show 00.15 Suvi{ni izvje{taj, ameri~ki film 02.15 City Exclusive, zabavna showbiz emisija (r) 02.45 Show time, zabavna emisija (r)

11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.55 Ru`a vjetrova, serija 13.55 Skrivena kamera 14.00 Survivor Specijal iz studija FINALE, (r) 17.10 Stol za 4, VI sezona, kulinarski show 17.45 Ljubav bez granica, latino-ameri~ka serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.20 Finale, sportski pregled 20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.55 Kralj i kraljica, film 23.10 Vox Populi 23.15 Kismet, serija 00.15 Telering, talk show 01.10 Kralj i kraljica, film 03.15 OBN Info 03.25 Vox populi 03.30 UEFA Euroliga, sportski program 05.45 ^uvari planeta, dokumentarni program

Slomljena krila
16.00 FTV
Nakon {to je vidio na slici, [eref ne mo`e prestati misliti na Aj{e. On silazi u kasabu da je vidi i pritom izla`e opasnosti i sebe i starje{inu. Aj{e na zna ko je on, i dopu{ta mu da joj se pribli`i. Nevzat odlu~uje ostati u kasabi i iznajmljuje ku}u sa nadom da }e jednog dana Aj{e mo`da zavoljeti njega. Junus je zaljubljen u Zejnep i spreman je pokazati joj svoja osje}anja. Nazli se prijavljuje dobrovoljno da bude u~iteljica. Broj u~enika svakim danom se pove}ava. Bekir-efendija poku{ava sprije~iti Nazli, budu}i da njegovi u~enici prelaze kod nje. On uspijeva svoju `albu dostaviti na vi{e nivoe. Ovoga puta Nazli je u velikim problemima.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro10.00 Vitaminix (r) 10.2 Bajke iz cijelog svijeta (r) 10.15 Ulica zoolo{kog vrta (r) 10.30 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima (r) 11.20 Liberti stoji mirno, film 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo art (r) 13.40 Art ku}a: Ve~e sevdaha (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.2 Bajke iz cijelog svijeta 19.15 Ulica zoolo{kog vrta 20.00 Sport magazin, u`ivo 20.50 Tarih (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sally Lockhart, 23.00 Voice of America 23.30 Dobiti bebu uprkos lo{im izgledima 00.20 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

07.10 TV kalendar 07.15 D`uboks 07.45 Skrivena kamera 08.00 Dje~ije jutro 09.05 Strasti i intrige, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Turkan, serija (r) 11.55 TV kalendar 12.00 Vijesti 12.15 TV reporta`a 12.45 Paso{ za Ju`nu Ameriku, dok. program 14.00 Top ten stars15.00 Dje~ije popodne 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Na{e pri~e, dok. program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.45 Crtani film 20.05 Turkan, serija 21.00 Tek ro|eni, serija 22.00 Tribunal 22.30 Vijesti 22.40 Putanja sudara, film 00.15 Strasti i intrige, serija (r)

MRE@A

09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 69. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 28. ep. (r) 11.05 Türkan, igrana serija, 29. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 70. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 29. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 30. ep. 21.05 Tek ro|eni, igrana serija, 18/26 22.40 Putanja sudara, igrani film

TV MOSTAR

09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 69. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 28. ep. (r) 11.05 Türkan, igrana serija, 29. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 70. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 29. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 30. ep. 21.05 Tek ro|eni, igrana serija, 18/26 22.40 Putanja sudara, igrani film

TV ZENICA

08.00 Dobro jutro 08.35 Dobro jutro djeco 09.00 Vijesti 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Patnja 11.00 Turkan 12.00 Iz dana u dan 12.05 Sponzoru{e 13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.00 Iz dana u dan 14.05 Muzi~ki spotovi 14.30 Sfera, emisija iz kulture (r) 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura 16.00 Odlika{i (r) 16.30 Dje~iji program 17.00 Iz dana u dan 17.15 Patnja, serija 18.17 Mimo i ^arli 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.05 Turkan, serija 21.00 Ze sport 21.30 U fokusu 22.40 Film 24.00 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.20 Program TV Sahar 10.00 INFO IC 10.30 Na{a realnost 11.30 Vrata tajni, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 II Svjetski rat 13.30 Ne na{koditi, film 15.00 Pozitivni formati 15.30 Vrata tajni, serija 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 II Svjetski rat 17.30 Reporta`e sa Zemlje mira 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 IC sport 21.00 TV Liberty 21.40 Dragulj u kruni, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Zanati koji nestaju (r) 11.00 Info blok 12.00 Zavidovi}ka hronika (r) 12.30 Bonaventura (r) 13.15 Autoshop Magazin (r) 13.40 Program za djecu i mlade 14.35 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika 20.00 Hronika Novi Grad 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B.

TV USK

08.00 TV jutro 09.34 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija 11.00 Turkan, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Kad {pijuni zaka`u 13.00 Bio sam u... putopis 13.40 Najbolje godine, serija 14.30 Vijesti 14.35 Moj zavi~aj 14.51 Auto-shop magazin (r) 15.25 Put u Saharu (r) 16.00 Strasti i intrige, serija 17.16 Kinali kar, serija 18.05 O nama (r) 18.30 Program za djecu 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Turkan, serija 21.05 Sport 21.20 Igrani film 22.50 Dnevnik 2 23.05 Time out, program za mlade

TV SLON

16.00 Pregled programa 16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, dok. program (r) 16.40 SMS centrala, muzi~ki program 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.30 “Vje`bajmo zajedno”- sportsko rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Capri, igrana serija 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje kuce (r) 14.00 Novosti 14.05 film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Anali, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Sport flles 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Igraj kao Bekam, film 01.20 Balkanske prevare

TV ATV

07.30 Kod Ane 08.00 Ro|endanski ATV dragstor 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Bandini, serija 15.30 Yu Gi Oh 16.00 Sport centar 16.01 Take{i dvorac 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Ro|endanski ATV dragstor 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Kad li{}e pada, serija 21.00 Tito I Dra`a, serija 21.30 Dosije 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Bandini, serija 23.20 Ro|enja, brakovi i smrti, film 01.00 Sport centar 01.05 No}ni program

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.50 10.00 10.05 10.10 11.10 12.00 12.10 12.14 12.30 13.15 14.00 14.10 14.40 15.15 16.05 16.50 17.00 17.21 18.20 19.12 19.30 19.59 20.10 20.35 21.35 22.35 23.10 23.30 23.45 00.15 01.05 02.00 02.45 03.45 04.35

TV PROGRAM
07.00 I tako to..., serija 07.25 Astro boy, crtana serija 07.50 Beba Felix, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Kad li{}e pada, serija (r) 09.25 TV izlog 09.40 Strasti Orijenta, serija (r) 10.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Tango & Cash, film 00.20 Jesmo li stigli?, film (r) 02.00 Demoni, serija 02.50 Seinfeld, serija 03.40 Gospodari iluzija, show (r) 04.25 Ezo TV, tarot show 05.25 Dnevnik Nove TV (r) 06.15 Seinfeld, serija (r) 06.35 IN magazin (r)

63
SE RI JA

HRT1

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Divlji Plamen 1, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Tvorci promjene 2: Changing Towns, dok. serija Mjesto pod suncem ostati ili oti}i 5, dok. serija Dnevnik Sport TV kalendar (r) Kad zavolim, vrijeme stane, serija Dr. Oz, talk show Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Tre}a dob, emisija za umirovljenike Glas domovine Ponos Ratkajevih, serija Gorski lije~nik 1, serija TV kalendar (r) Vijesti u pet Hrvatska u`ivo 8. kat: Nemoj odustati, talk-show (r) 20pet, kviz Dnevnik Sport TV Bingo Jugoslavenske tajne slu`be: I poslije Tita Tito!, dok. serija Puls Hrvatske Rekonstrukcija: Zabranjeno pu{enje Dnevnik 3 Sport Svijet profita [panjolska umjetnost, dok. serija Jugoslavenske tajne slu`be: I poslije Tita Tito!, dok. serija (r) Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 5, serija (r) Pet dana, serija (r) Dr. Oz, talk show (r) Divlji Plamen 1, serija

06.47 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.27 Teletubbies, serija 07.52 Mala TV 08.22 Fantasti~ni prijatelji, serija za djecu 08.45 H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (r) 09.10 [kolski sat 09.59 Gorski lije~nik 1, serija (r) 10.45 Degrassi Novi nara{taj 5, serija (r) 11.10 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija 11.34 Lijepom na{om: Plo~e (r) 12.34 Plodovi zemlje (r) 13.25 Izlazak iz zatvora, ameri~ki film 14.54 Degrassi Novi nara{taj 5, serija 15.19 Olujni svijet, serija (r) 15.45 [kolski sat: Kako roniti (r) Ton i ton: Melankolija i blje{tavilo (r) 16.30 Mala TV (r) 17.00 Meteor i veliki kota~i, crtani film 17.13 Ljubav u zale|u, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija 19.16 Teletubbies, serija (r) 19.41 Glazba, glazba...pop 20.00 Uo~i EURA 2012., emisija 20.50 Top Gear 11, dok. serija 21.46 Zlo~ina~ke nakane 5, serija 22.39 Pet dana, serija 23.42 Sestra Jackie 1, humoristi~na serija 00.08 Hrvatske utakmice na EP - EP 2008.: Hrvatska - Austrija, snimka 00.54 Retrovizor: Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 5, serija (r) 01.16 Retrovizor: Vjeruj mi, serija (r) 02.00 Retrovizor: Dodir `ivota i smrti 2, serija (r) 02.41 No}ni glazbeni program

HRT2

NOVA

08.30 AlJazeera Svijet (r) 09.00 Ropstvo - Zlo 21. stolje}a, 1. ep. (r) 09.30 Reporter Mustang, kraljevstvo na rubu, 1. dio (r) 10.00 Druga strana Srbije, 28. ep. (r) 10.30 moj `ivot, ep.2, dokumentarni program (r) 11.00 AlJazeera Svijet (r) 11.30 AJE program 14.30 AlJazeera Svijet (r) 15.00 Naslije|e 11. septembra Obavje{tajni rat, 1. ep. (r) 16.00 Vijesti, program 17.00 Komorska ostrva - Arhipelag parfema, 1. dio (r) 17.30 AlJazeera Svijet (r) 18.00 Vijesti, program 19.05 Sportski Magazin 19.30 Moj `ivot, 3. ep. 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Sportski Magazin (r) 00.00 AJE Vijesti 00.30 Kontekst, talk show (r) 01.00 Moj `ivot, 3. ep. (r)

AL-JAZEERA B.

12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Kad zazvoni, de~iji program 12.50 Medijska mre`a srpske dijaspore Razglednica iz Amerike (r) 13.20 Klasi~na djela srpske literature: Simo Matavulj: Beogradska djeca, tv film 14.10 Klasi~na djela srpske literature-simo Matavulj: Murtalov slu~aj, tv film 14.55 Gastronomad (r) 15.05 Ovo je Srbija 16.00 Ranjeni orao, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Zanimanje dijete 2, program za djecu 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Ranjeni orao, serija (r) 21.05 Pjesma bez granica 22.00 Vijesti 22.05 Upitnik, dok. program 23.00 Vijesti 23.05 Oko, info 23.48 Evronet, dok. program 23.55 Dnevnik

RTS

10.30 Nau~noobrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 12.00 Vijesti 12.05 Pe~at (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Profil (r) 13.35 Sat tvblic biznis i 14.00 Vijesti 14.05 Okvir (r) 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 15.50 Za jo{ jedan dobar dan 17.00 Univerzum dokumentarni serijal 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv 20.30 Muzika 21.00 Dokumentarna emisija 21.30 Obrazovna emisija 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 CG sport 00.00 Vijesti u pono}

RTCG

Villa Maria
13.10 FTV

Tomo se nalazi s Maxom i Lukom na ru~ku. Iznena|en je kad ~uje da je Max dao uhititi Vesnu. Ivan i Majda u gradu vide Doru i Mirnu. Sumnjaju da zajedno spletkare protiv njih. Tomo nakon dogovora s Maxom i Lukom odlu~i preuzeti mjesto direktora Ville Marije. Max zahtijeva od Vesne da potra`i stru~nu pomo} psihijatra ili }e se rastati od nje. Majda je u {oku nakon {to vidi tko je iznena|enje koje joj je priredila Mirna. Max preuzme na sebe rije{iti Tomin i Marinin problem...

Turkan

SE

RI

20.05 TV1MRE@A

JA

Turkan ne mo`e podnijeti Orhanov odlazak, te je odlu~na da brani svoju ljubav pred porodicom. Saop{tava im da }e se udati za Orhana, te nailazi na njihovo negodovanje. No, sasvim je sigurna u svoju odluku i odlazi za Orhanom te se udaje za njega.

08.35 Motosportovi: Motosport Vikend 08.50 Maraton: [tokholm 09.30 Tenis 10.30 Tenis: Game, Set And Mats 11.00 Tenis: Grand Slam Turnir 20.30 Tenis: Game, Set And Mats

EUROSPORT

05.00 Vijesti 05.30 Tenis: Grand Slam Turnir 07.00 Vijesti 07.30 Svi Sportovi 08.00 Tenis: Game, Set And Mats 08.30 Fudbal: Nacionalni Kup

EUROSPORT 2

DISCOVERY

09.05 Razotkrivanje mitova 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima, 2 epizode 12.45 Grad motora 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolov sa Robsonom Grinom 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Prevaranti na djelu 21.00 Bekstvo iz zatvora, istinite pri~e, 2 epizode 21.55 Kako izvu}i `ivu glavu 22.50 Trava, za i protiv 23.45 ^udo da sam `iv

N. GEOGRAPHIC

11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Avionske nesre}e 13.30 [apta~ psima 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Misteriozni dosjei 16.15 Megastrukture 17.10 ]orkirani u inostranstvu 18.05 Zvijezde na stijenama 19.00 [apta~ psima: Hari, Bruks, Sueki i trener 19.55 Megastrukture 21.00 Piloti sa Aljaske 21.55 Tabu: Ekstremne borbe 22.50 ]orkirani u inostranstvu: Neustra{ivi krijum~ar droge 23.45 Piloti sa Aljaske: Samoubila~ka trka na sankama 00.40 Ekstremne borbe 01.35 ]orkirani u inostranstvu

Tenis

11.00

Fudbal
10.00 Fudbal: UEFA Euro 2012 10.30 Fudbal: UEFA Euro 2012 11.00 Tenis: Grand Slam Turnir 20.00 Vijesti 20.30 Tenis: Grand Slam Turnir 23.30 Tenis: Game, Set And Mats

10.00

21.00 Svi Sportovi 21.05 WWW: Ove sedmice u WWE 21.35 Svi sportovi 21.45 WWE 22.45 Svi sportovi: Watts 23.00 Fudbal 23.15 Biciklizam 00.00 Vijesti 00.30 Tenis: Grand Slam Turnir 03.00 Vijesti 03.30 Tenis: Grand Slam Turnir

09.30 NBA play off Eastern Final Game 3: Boston - Miami 11.30 Fudbal prijateljska: Russia - Italy 13.30 NBA Live 13.45 Fudbal prijateljska utakmica: England Belgium 15.45 NBA Ko{arkologija 16.15 NBA Live 16.45 Rugbi - juniorsko prvenstvo svijeta: Australia Scotland, direktno 18.15 Vijesti 18.45 Rugbi juniorsko prvenstvo svijeta: New Zealand - Samoa, direktno 20.15 NBA Live 20.45 Rugbi, juniorsko prvenstvo svijeta: France - Argentina, direktno 22.15 NBA play off Eastern Final Game 4: Boston Miami 00.15 Vijesti 00.30 Real NBA 01.00 Fudbal - classic match: Real Madrid Manchester United

SPORT KLUB

09.00 Ko{arka Endesa: Barcelona - Valencia 11.00 Rukomet, Asobal: Barcelona Torrevieja 13.00 Fudbal, prijateljske utakmice: Portugal - Turska 15.00 Arsenal TV 17.00 Olympic Series: Episode 1 17.30 Olympic Series: Episode 2 18.00 Odbojka, Svjetska liga: Poljska - Brazil 20.00 Atletika Diamond: Eugene 22.00 Automotosport: DTM 00.00 Poker

ARENASPORT 1

Atletika

20.00

06.00 UFC: Jones - Evans 08.00 Odbojka, Svjetska Liga: Brazil - Kanada 10.00 Odbojka Svjetska liga: Poljska - Brazil 12.00 Bejzbol MLB: St. Louis Ny Mets 15.00 Automotosport: Nascar Dover 16.00 Motosport Mundial: Magazin 16.30 Rukomet Asobal Liga: Atletico Madrid Ademar Leon 18.00 Ko{arka, Endesa Liga: Real Madrid Caja Laboral Game 5 20.00 Odbojka Svjetska liga: Brazil - Finska 22.00 Box: KOTV Classics 23.00 UFC: Ultimate Fighter 00.00 Hokej NHL: Finale Los Angeles - New Jersey 02.00 Motosport Mundial: Magazin

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

07.00 Keltsko naslije|e 08.00 Lovci na naciste 09.00 Inuitska odiseja: osvajanje Novog svijeta 10.00 Avanture afri~kog fudbala 12.00 Ko si zapravo ti? 13.00 Zvijezde srebrnog ekrana 14.00 Dnevnik skulptura 15.00 Tajm tim godina XI 16.00 Genije dizajna 17.00 Carstvo mora 18.00 Farma iz edvardijanskog doba 19.00 Saga o vikinzima 20.00 Premijera: Vu~ice 21.00 Vitezovi Margata 22.00 Lovci na naciste 23.00 Carstvo mora 00.00 Mao - kineska pri~a 01.00 Azijske monarhije 02.00 Ljeto ljubavi 03.00 Heroji, kult i kuhinja

ANIMAL PLANET

12.45 Veterinar sa pla`e Bondaj 13.10 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.30 [amvari 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Siroti{te za divlje `ivotinje 16.00 Ro|eni lovci 16.25 Sve o psima 17.20 Zaljubljenici u ma~ke 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 @ivotinje u bjekstvu 21.55 Ned Bruha: [apta~ tvorovima 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsomeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Dijagnoza ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsomeru, serija 18.20 Dijagnoza ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Dobra `ena, serija 22.20 Skandal 23.20 Kazanova 01.20 Vidovnjak, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 Doma}ice iz okruga Orend`, serija

TV1000

06.00 Suprotno od seksa, igrani film 08.00 Pohlepni, igrani film 10.00 Ogi Rouz, igrani film 12.00 Septembar, igrani film 14.00 Bejb, igrani film 16.00 Tipi~no za Meri, igrani film 18.00 Ejs Ventura, zov prirode, igrani film 20.00 Zaboravljeni zlo~in, igrani film 22.00 @rtve rata, igrani film 00.00 Bezdan, igrani film 02.00 Seks na slijepo, igrani film

FOX LIFE

10.40 Razvedeni Gari, serija 11.00 Lui, serija 11.20 Kako sam upoznao va{u majku 12.20 Ru`na Beti, serija 13.15 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji? 14.10 Gimnazijske traume, serija 15.05 Ali Mekbil, serija 16.00 Kako sam upoznao va{u majku, serija 16.45 Svi vole Rejmonda, serija 17.40 Kao slu~ajno, serija 18.05 Razvedeni Gari, serija 18.30 Lui, serija 18.55 Ali Mekbil, serija 20.00 Ru`na Beti, serija 20.55 Jednom davno, serija 22.00 Bogoboja`ljive namigu{e, serija 23.00 serija 23.50 Kao slu~ajno, serija 00.20 Ali Mekbil, serija

FOX CRIME

10.55 Red i zakon, serija 11.40 Milosrdna Grejs, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 14.10 Kraljevi bjekstva, serija 15.00 Imitator, serija 15.50 ^ika{ki kodeks, serija 16.40 Medijum, serija 17.30 Milosrdna Grejs, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Put osvete, serija 20.00 Red i zakon, serija 20.55 Domovina, serija 21.45 Ne~ujno, serija 22.35 Medijum, serija 23.25 Ar~er, serija 00.15 ^ika{ki kodeks, serija 01.05 Put osvete, serija 01.50 Milosrdna Grejs, serija 02.35 Kriminalisti~ka Istraga: Pariz, serija

HBO

07.40 Dozvola za male Fockere, film 09.15 Tron: Nasljedstvo, film 11.20 Odgoj za po~etnike II, 21. ep., serija 11.45 Sunset Limited, film 13.15 Izvorni kod, film 14.45 Kad te ljubav prona|e, film 16.40 Nezaustavljivi, film 18.20 Pustolovine Adele Blanc-Sec, film 20.05 Igra prijestolja II, 1. ep.0, serija 21.10 Obitelj Jones, film 22.45 Potpredsjednica, 2. ep., serija 23.15 Djevojke, ep. 6, serija 23.45 Rastave, film 01.20 Red, film 03.10 Tantra, film 04.25 Lov na vje{tice, film

CINESTAR

09.00 10 stvari ili manje, igrani film 11.00 Prljavi ples, igrani film 13.00 Americano, igrani film 15.00 Seks i doru~ak, igrani film 17.00 Igra `ivota, igrani film 19.00 Katastrofa:Moj `ivot idiota, igrani film 21.00 10 stvari ili manje, igrani film 23.00 Daleki ro|aci, igrani film 01.00 Daleki ro|aci II, igrani film

ROLAND GARROS

Ispala prva nositeljica Viktorija Azarenka
Svijet u o~ekivanju spektakularnog nebeskog prizora

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 4. juni/lipanj 2012.

32-33. strana

Venerin hod preko Sunca
VENERE Za podru~je Sarajeva po~inje u 00.04 sata, sredina pojave je u 3.29 sati, a kraj je u 6.55 sati. U BiH }e se mo}i posmatrati samo posljednja faza pojave
zvijezde. Hubbleov teleskop }e koristiti dno kratera Kopernik na Mjesecu kao “ogledalo” za posmatranje tranzita, jer osjetljivi instrumenti ne mogu podnijeti direktni sun~ev sjaj. Na taj na~in se pobolj{avaju metodi za potragu za atmosferama planeta koje kru`e oko drugih zvijezda.

Nauka }e dobiti odgovore na neka do sada nerazja{njena pitanja, a posmatra~i }e vidjeti ne{to {to }e se ponoviti tek 2117. • Organizovano posmatranje sa platoa trebevi}kog vidikovca TRANZIT
U no}i sa 5. na 6. juni svjedo~i}emo jednom od najrje|ih astronomskih fenomena: najzna~ajniji prelazak Venere ispred Sun~evog diska. Do pred samu zoru i izlaska Sunca, crna sjenka Venere putovat }e preko blistavog Sun~evog diska. Sli~an nebeski spektakl dogodio se 2004, a sljede}i, prema zvani~nim astronomskim izra~unima, dogodi}e se u decembru 2117. Ba{ iz tog razloga bi}e atraktivno ispratiti ovaj rijetko vi|en nebeski prizor.

Najve}i po`ar u historiji SAD-a
U New Mexicu je izbio po`ar velikih razmjera, najve}i u historiji SAD-a, a protiv vatrene stihije bori se vi{e od 1.000 vatrogasaca, prenosi Tanjug. Po`ar je ve} opusto{io 916 kilometara kvadratnih planine i kanjona na jugozapadu ove ameri~ke dr`ave. Kako javljaju ameri~ki mediji, vatrena stihija je do sada uni{tila 227.000 hektara nacionalne {ume Gila, a plamen se kre}e ka op}ini Glenwood, prenosi italijanska agencija Ansa. Stru~njaci smatraju da }e vatrogascima i specijalnim slu`bama biti potrebno nekoliko sedmica da u potpunosti ugase ovaj po`ar zbog suhe i vjetrovite klime. Vlasti strahuju da se po`ar ne pro{iri na Colorado i Arizonu.

Crna ta~ka
Bh. astronom Muhamed Muminovii} za Oslobo|enje poja{njava da su planete Merkur i Venera bli`e Suncu od Zemlje. Gledano sa na{e planete, one prolaze prividno iznad ili ispod sun~evog diska na svom putu oko Sunca. Ipak, kada se desi da je neka od ovih planeta u liniji Zemlja - Venera (Merkur) - Sunce, mi tada vidimo malu crnu ta~ku kako putuje preko Sun~evog diska. To je doga|aj koji astronomi nazivaju tranzit planete. Za razliku od tranzita Venere, tranzit Merkura je ~e{}a pojava i de{ava se 13 ili 14 puta u toku jednog stolje}a. Tranzit Venere za podru~je Sarajeva po~inje u 00.04 sata, sredina pojave je u 3.29 sati, a kraj je u 6.55 sati. U BiH }e se mo}i posmatrati samo posljednja faza pojave. Sunce }e iza}i ve} “pomra~eno” Venerom i njen mali disk }e putovati ispred blistave povr{ine Sunca izme|u 5.30 i 6.55 sati. Svi oni koji odlu~e samostalno pratiti tranzit Venere moraju da imaju na umu da se bez specijalne za{titne folije, kao i kod pomra~enja Sunca, ova pojava ne smije posmatrati. Oni koji posjeduju male ili ve}e teleskope mogu bezbjedno posmatrati ovaj fenomen projekcijom li-

Posljednji tranzit Venere dogodio se 2004.

21 milion ljudi `rtve prisilnog rada
Gotovo 21 milion ljudi u svijetu `rtve su prisilnog rada, a najvi{e je njih, 11,7 miliona, u podru~ju je Azije i Pacifika, objavila je ju~er Me|unarodna organizacija rada (ILO) u izvje{taju prije me|unarodne konferencije rada sredinom juna u Genevi, prenosi Fena. Na podru~ju Azije i Pacifika najve}i je broj prisilnih radnika u svijetu, njih 11,7 miliona ili 56 posto. Slijedi Afrika s 3,7 miliona (18 posto) te Ju`na Amerika sa 1,8 miliona (9 posto), navodi ILO na svojim internetskim stranicama. ILO je pobolj{ao metodologiju zadnjih godina i u izvje{taju napominje da na svakih hiljadu radnika u svijetu danas troje njih radi prisilno.

Nebeski spektakl
Kao i kod pomra~enja Sunca, ova pojava se ne smije posmatrati bez za{titnog filtera

ka Sunca na bijeli karton. S obzirom na to da je crni disk Venere ugaonog pre~nika oko jednog minuta, pojavu je mogu}e vidjeti i golim okom (kroz za{titni filter). Danas su nau~nici zainteresirani za tranzit Venere iz drugih razloga. Vansolarne planete se pored ostalog otkrivaju i tokom njihovih tranzita ispred mati~ne

Astronomski klub Orion iz Sarajeva }e posmatranje ovog nebeskog spektakla organizovati na platou trebevi}kog vidikovca pod uslovom da vremenske prilike budu povoljne. S obzirom na planove Astronomskog dru{tva da obnovi opservatoriju na Trebevi}u, najavljeno posmatranje sa vi{e teleskopa i za{titnom opremom bi}e iskori{teno i za popularizaciju Trebevi}a kao centralnog izleti{ta za Sarajevo i projekta rekonstrukcije `i~are koH. A. ji je pokrenula Gradska uprava.

POSLJEDNJE VIJESTI
LAN^ANI SUDAR U KINI - Najmanje 11 ljudi je poginulo, a 19 povrije|eno u lan~anom sudaru na autoputu u kineskoj provinciji \angsu, koji se dogodio ju~er po gustoj magli, prenosi Fena. U lan~anom sudaru u~estvovala su vozila iz sedam odvojenih sudara. SUKOBI U JEMENU - [est pripadnika Al-Kaide i jedan vojnik ubijeni su u borbama u pokrajini Abijan, na jugu Jemena, gdje vojska poku{ava od 12. maja da preuzme kontrolu nad upori{tem ekstremisti~ke mre`e, saop}ili su ju~er lokalni i vojni izvori, prenosi Fena. Od po~etka ove ofanzive, ubijene su 383 osobe, prema bilansu koji je uradila agencija AFP iz raznih izvora: 281 pripadnik Al-Kaide, 66 vojnika, 18 pomo}nog osoblja i 18 civila. UBIJENO DEVET TALIBANA - U napadu ameri~ke bespilotne letjelice u pakistanskoj oblasti Sjeverni Vaziristan, na granici s Afganistanom, ubijeno je najmanje devet talibana, me|u kojima i jedan va`an komandant, a tri su ranjena. Napad je izvr{en u selu Vakadana, u distriktu Birbal, na samoj pakistansko-afganistanskoj granici, prenijele su agencije.

Susret u~enika prve generacije
Elektrotehni~ke {kole “\uro Salaj” Zenica

45. godi{njica mature
U~enici prve generacije Elektrotehni~ke {kola “\uro Salaj” Zenica ju~er su obilje`ili 45. godi{njicu mature. Radi se o generaciji maturanata iz 1967. koji su bili podijeljeni u dva razreda. Nakon okupljanja i prozivke obi{li su zgradu nekada{nje {kole, a sada Ma{inskog fakulteta Univerziteta u Zenici, obavili prozivku prisutnih u u~ionici, a poslije toga su nastavili dru`enje u jednom ugostiteljskom objektu. U Zenici, ina~e, `ivi 15-ak u~enika ove generacije, dio ih `ivi diljem svijeta od Novog Zelanda do Amerike, a nekoliko njih vi{e nije me|u `ivima. Od dva razrednika, jedan je jo{ `iv, a to je Lada Zec, koja `ivi u Hrvatskoj i nije bila u mogu}nosti do}i u Zenicu. Drugi razrednik Milu-

Spa{eno 113 izbjeglica
Obalska stra`a spasila je 113 izbjeglica iz Somalije, me|u kojima je bilo 38 `ena i jedno dijete, ~iji se ~amac pokvario na oko 50 milja od obale Malte, prenosi FoNet. Spasila~ku slu`bu sa Malte alarmirala je italijanska Obalska stra`a, koja je primijetila ~amac na otvorenom moru. U Maltu je u maju stiglo 600 imigranata koji u tra`ili azil, a prepostavlja se da }e taj broj u toku ljetnih mjeseci da se pove}ava, jer mirno more ohrabruje mnoge da krenu na taj rizi~an put.

tin Osje~anski vi{e nije me|u `ivima. Profesor tjelesnog odgoja (fizi~kog vaspitanja) Refik Telalovi} ju~er je bio sa 18 nekada{njih u~enika koji su prije ~etiri i po decenije maturirali. Kazao je da ovoj generaciji apsolutno i danas vjeruje, da su to dobri ljudi, a da im je {kola dala dobru podlogu. Obilje`avanju mature prisustvovali su:

Nijaz Alagi}, Salem Ekme{~i}, Zdravko Grilc, Faruk Jerkovi}, Safeta Krehi} - Drnda, Ibrahim Kubura, Zoran Suboti}, Ivan ^utura, Mensur Husakovi}, Ljupko Peri{i}, Ljubomir Savati}, Bedrudin Sal~inovi}, Emir Teskered`i}, Mirza Top~i} i Muharem Tali}. Teskered`i}, Grilc, Top~i} i Alagi} su istakli da im je veoma drago da su se okupili i evocirali uspomene. Mi. D.