P. 1
26096_1938165009_26096_1994086613_Predavanja IV

26096_1938165009_26096_1994086613_Predavanja IV

|Views: 365|Likes:
Published by 1234kfjdn

More info:

Published by: 1234kfjdn on Jun 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

EKSPLOZIVI I SREDSTVA ZA PALJENJE

Savremeno rudarstvo, a pogotovo masovna eksploatacija siromašnih metaličnih ležišta‚ ne bi se mogla zamisliti bez primene savremenih rudarskih eksploziva i snažne rudarske mehanizacije. Rudarstvo je privredna grana gde su eksplozivi našli najširu primenu za eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina. Ostale privredne grane koriste eksplozive u znatno manjim količinama, pa se zato privredni eksplozivi s pravom nazivaju i rudarski eksplozivi. Eksplozivi i eksplozivne materije nažalost danas se mnogo koriste i u vojne svrhe. Postoji velika razlika izmedu rudarskih i vojnih eksploziva u sastavu, načinu proizvodnje i primene. Od svih tehničkih fakulteta samo na rudarskom fakultetu studenti detaljno izučavaju tehnologiju proizvodnje, a naročito primene eksploziva u rudarstvu. Dobro poznavanje organske hemije je od izuzetnog značaja za tehnologiju proizvodnje privrednih eksploziva. 1. DEFINICIJA, PODELA I KARAKTERISTIKE EKSPLOZIVNIH MATERIJA I EKSPLOZIVA Eksplozivne materije su hemijska jedinjenja ili mehaničke smeše hemijskih jedinjenja u čvrstom ili tečnom stanju, koje u sebi sadrže neophodne elemente za proticanje hemijske reakcije, praćene oslobađanjem toplote i gasnih produkata. Svaka eksplozivna materija nije tehnički upotrebljiva, niti se u tehničkom smislu može nazvati eksplozivom. Eksplozivi su proste ili složene eksplozivne materije koje se pod uticajem spoljašnjeg impulsa (udar, trenje, toplota) trenutno razlože i pređu u gasovito stanje. Pri eksploziji oslobađa se velika količina gasovitih produkata, usled čega dolazi do naglog porasta pritiska i temperature. Eksplozija se javlja kao zvučni efekat pri razlaganju eksploziva. Praćena je pojavom gasova koji su pod većim pritiskom od pritiska sredine u kojoj nastaje eksplozija. Usled razlike u pritiscima dolazi do nagle ekspanzije gasova eksplozije, pri čemu se energija eksplozije pretvara u mehanički rad. Eksploziju ne karakteriše samo količina oslobođene energije, već je mnogo važnija brzina kojom se ova energija oslobađa. Količina oslobođene energije u jedinici vremena predstavlja snagu eksploziva. Pri eksploziji 1kg plastičnog eksploziva oslobodi se oko 4200kJ/kg energije u deliću sekunde. Da bi nastupio proces hemijskog razlaganja eksplozivne materije molekulima treba saopštiti minamalno potrebnu energiju (energiju aktiviranja) da bi postali aktivniji, jer su samo aktivni molekuli podložni hemijskim promenama. Zavisno od načina na koji se dovodi energija aktiviranja, razlaganje eksplozivnih materija može se obavljati na tri načina: gorenjem, deflagracijom i detonacijom. Gorenju su podložne sve eksplozivne materije zavisno od temperature i vremena izlaganja visokim temperaturama. Temperatura gorenja je najčešće niža od temperature eksplozije. Gorenje eksploziva odvija se na račun hemijski ugrađenog kiseonika u eksploziv, bez prisustva kiseonika iz vazduha. Deflagracija je proces razlaganja eksploziva kod koga se energija aktiviranja molekula predaje od sloja do sloja prenošenjem toplote. Brzina hemijskog razlaganja kod deflagracije je relativno niska i iznosi od nekoliko cm do nekoliko stotina metara u sekundi. Detonacija je proces razlaganja eksploziva kod koga se energija aktiviranja molekula prenosi od sloja do sloja putem udarnog talasa, koji se kroz eksplozivnu materiju kreće nadzvučnom brzinom. Detonaciona brzina razlaganja eksplozivnih materija dostiže vrednost od 1300-9300m/s. Zavisi od hemijskog sastava eksploziva, gustine punjenja, prečnika patrone i dr. 1.1. PODELA EKSPLOZIVA Eksplozivi su prosta hemijska jedinjenja ili mehaničke smeše hemijskih jedinjenja, koja se pod uticajem spoljašnjeg impulsa trenutno razlože i pređu u gasovito stanje. Podela eksploziva i eksplozivnih materijala vrši se na sledeće načine: − po hemijskom sastavu, − po agregatnom stanju, − po relativnoj konzistenciji, − prema brzini razlaganja, − prema nameni. Po hemijskom sastavu eksplozive delimo na: − čista hemijska jedinjenja, − mehaničke smeše hemijskih jedinjenja. U čista hemijska jedinjenja spadaju eksplozivi koji imaju jedinstvene molekule u kojima su komponente (ugljenik, vodonik, kiseonik, azot i dr.) međusobno hemijski vezani u jedinstven sistem (trotil, nitroglicerin, pentrit, heksogen, fulminat žive i dr.).

2 Mehaničke smeše više hemijskih spojeva predstavljaju eksplozive kod kojih su ulazne komponente međusobno pomešane u mehaničku smešu, koja ne predstavlja hemijsko jedinjenje. Pri homogenizaciji ovih eksploziva vrši se mehaničko mešanje ulaznih komponenti bez hemijske reakcije. Prema agregatnom stanju i opštim fizičkim osobinama, eksplozive i eksplozivne materije delimo na: − gasovite eksplozivne smeše (metan-vazduh, acetilen-vazduh), − eksplozivne smeše čvrstih i tečnih materija sa gasovima (ugljena prašina-vazduh, derivati naftevazduh i dr.), − tečne eksplozivne smeše (nitro-benzo-azotna kiselina i dr.), − smeše čvrstih i tečnih eksplozivnih materija (nitroglicerin- amonijumnitrat, amonijumnitrat-dizel gorivo), − čvrsta eksplozivna jedinjenja ili smeše (trinitrotoluol, heksogen, amonijumnitrat, trinitrotoluol i dr.). Prema relativnoj konzistenciji eksplozive delimo na: − praškaste, − poluplastične, − plastične, − vodoplastične - kašaste, − granulirane, − presovane, − livene. Prema brzini razlaganja i načinu delovanja eksplozive delimo na: − brizantne, i − deflagrantne. Prema nameni eksplozivi se dele na: − eksplozive za radove na površini, − eksplozive za radove pod zemljom, − eksplozive za rad u rudnicima sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine (metanski sigurnosni eksplozivi), − eksplozive za specijalne svrhe. 1.2. KARAKTERISTIKE EKSPLOZIVA Karakteristike rudarskih eksploziva zavise od sastava i kvaliteta sirovina za dobijanje eksploziva. Sastav eksploziva mora biti takav da pri eksploziji ne oslobađa štetne gasove ili ostavlja čvrste ostatke. Osobine rudarskih eksploziva mogu se grupisati u dve osnovne grupe i to: − fizičko – hemijske osobine, i − tehničko - minerske osobine. Između ovih osobina postoji međusobna zavisnost o čemu se pri proizvodnji eksploziva mora voditi računa. Rudarskim stručnjacima je od izuzetne važnosti dobro poznavanje svih osobina eksploziva, a naročito tehničko-minerskih, radi njihove što pravilnije i efikasnije primene u eksploataciji. Ispitivanje tehničko-minerskih osobina rudarskih eksploziva vrši se obavezno pri proizvodnji eksploziva, a i kasnije u toku njihove upotrebe. Uslovi za izradu i isporuku rudarskih eksploziva dati su u JUS-u H.D1.020. U daljem tekstu obradiće se važnije fizičko-hemijske i tehničko-minerske karakteristike eksploziva. Postupci njihovog određivanja detaljno su obrađeni u Praktikumu - Metode ispitivanja. 1.2.1. Fizičko-hemijske karakteristike eksploziva Najvažnije fizičko-hemijske osobine eksploziva su: gustina, bilans kiseonika, hemijsko razlaganje eksploziva, brzina razlaganja, hemijska stabilnost, granični prečnik eksplozivnog punjenja, osetljivost na iniciranje, pritisak eksplozije, toplota i temperatura eksplozije, gustina patrone, vodootpornost i dr. Gustina je osobina od koje u velikoj meri zavise karakteristike eksploziva. Postoji nekoliko gustina eksploziva, kao što su: gustina punjenja, kritična gustina, nasipna gustina, gustina minskog punjenja i dr. Gustina punjenja predstavlja odnos mase eksploziva i ukupne zapremine, uključujući sve pore i šupljine među kristalima koje ostaju nakon patroniranja, presovanja ili livenja eksploziva. Kod rudarskih eksploziva kreće se oko 1,0g/cm3 za praškaste vrste i oko 1,5g/cm3 za plastične vrste eksploziva. Kritična gustina je maksimalna gustina pri kojoj eksploziv sigurno (stabilno) detonira. Pri daljem povećanju gustine iznad kritične eksplozija izostaje. Nasipna (gravimetrijska) gustina je gustina koja se postiže pri sobodnom padu eksploziva. Izražava se u kg/l. Zavisi od veličine i oblika kristala, visine sa koje eksploziv pada, sadržaja vlage i dr. Gustina minskog punjenja je odnos mase eksploziva i zapremine dela minske bušotine u koju se stavlja eksploziv.

3 Bilans kiseonika predstavlja razliku količine kiseonika koja se nalazi u sastavu eksploziva (hemijski vezanog) i količine koja je potrebna za potpunu oksidaciju (sagorevanje) ugljenika, vodonika i drugih alkalnih metala. U zavisnosti od toga da li u gasovitim produktima razloženog eksploziva ima molekula kiseonika ili nema, razlikuju se tri slučaja: − pozitivan bilans kiseonika, − uravnotežen (nulti) bilans kiseonika, − negativan bilans kiseonika. Eksploziv ima pozitivan bilans kiseonika kada u produktima sagorevanja ima slobodnog kiseonika, koji je preostao posle potpune oksidacije ugljenika u CO2 i vodonika u H2O. Jako pozitivan bilans kiseonika je štetan, jer dolazi do njegovog gorenja i stvaranja azotnih oksida. Eksploziv ima nulti (uravnotežen) bilans kiseonika kada u produktima sagorevanja nema slobodnih molekula kiseonika. Takav odnos sastavnih komponenti naziva se stehiometrijskim. Eksploziv ima negativan bilans kiseonika kada je količina ugrađenog kiseonika nedovoljna za potpunu oksidaciju svih sagorljivih elemenata iz eksploziva. Tada se u produktima sagorevanja pojavljuje veća količina otrovnih gasova zbog nepotpune oksidacije, kao što su: ugljenmonoksid, oksidi azota, sumporni gasovi itd., koji su veoma opasni po zdravlje ljudi. Eksplozivi namenjeni za podzemnu eksploataciju moraju imati pozitivan bilans kiseonika, a eksplozivi namenjeni za površinsku eksploataciju mogu imati i negativan bilans kiseonika. Bilans kiseonika za standardnu eksplozivnu materiju CaHbNcOd dat je izrazom:

b ⎞ ⎤ M O2 ⎡ ⎛ K b = ⎢d − ⎜ 2 a + ⎟ ⎥ ⋅ 100% 2⎠⎦ ME ⎣ ⎝
gde je: d - broj molekula kiseonika u eksplozivu, a – broj molekula ugljenika u eksplozivu, b – broj molekula vodonika u eksplozivu, M O 2 – molekulska masa kiseonika, ME – molekulska masa eksploziva. U tabeli 1. dat je bilans kiseonika nekih eksplozivnih materija. Tab. 1. Bilans kiseonika nekih eksplozivnih materija Eksplozivna Bilans Eksplozivna Bilans materija kiseonika, % materija kiseonika, % natrijumnitrat +47,1 aluminijum -89,0 kalijumnitrat +39,6 drveno brašno -127,4 amonijumnitrat +20,0 trotil -74,0 nitroglicerin +3,52 papir -130,0 nitroglikol 0,00 drveni ugalj -191,0 heksogen -21,6 parafin -346,0 tetril -47,4 Hemijsko razlaganje eksploziva predstavlja oksidaciju sagorljivih elemenata u masi eksploziva, pri čemu nastaju produkti eksplozije. Jednačina hemijskog razlaganja za standardnu eksplozivnu materiju CaHbNcOd data je izrazom:

C a H b N c O d = aCO 2 +

1⎛ b c b ⎞ H 2 O + N 2 + ⎜ d − − 2a⎟ O 2 ⎠ 2 2 2⎝ 2

Na osnovu jednačine hemijskog razlaganja eksploziva vidi se da se u gasovitim produktima potpune detonacije nalaze: ugljendioksid, vodonik, kiseonik, azot, voda ili vodena para, kao i smeše zasićenih i nezasićenih ugljovodonika. U produktima nepotpune detonacije pojavljuju se jako otrovni gasovi uglenmonoksid, azotovi oksidi i dr. Svaku eksploziju prati i izdvajanje velike količine toplote. Sastav gasovitih produkata nastalih pri hemijskom razlaganju eksploziva zavisi od hemijskog sastava, brzine razlaganja eksploziva i sredine u kojoj se eksplozija odvija (zatvorena ili otvorena). U tabeli 56. (v. Praktikum-Metode ispitivanja) dat je udeo pojedinih produkata eksplozije nekih eksplozivnih materija i sastavnih komponenti eksploziva. Brzina hemijskog razlaganja predstavlja brzinu provođenja energije aktiviranja kroz masu eksploziva. Na osnovu brzine hemijskog razlaganja eksplozivi se dele na: deflagrantne i brizantne. Kod deflagrantnih eksploziva energija aktiviranja prenosi se kroz masu eksploziva provođenjem toplote, dok kod brizantnih eksploziva putem detonacionog-udarnog talasa. Prenošenje energije aktiviranja putem detonacionog talasa je mnogo brže nego provođenjem toplote.

snop zraka i sl. zbog čega se koriste za izradu sredstava za paljenje eksploziva. praškaste amonijum-nitratske eksplozive i dr. Kod brizantnih eksploziva razlikuju se: − pritisak gasova ostvaren neposredno posle eksplozije eksploziva u određenom prostoru. a zatim se pritiskom gasova razdrobljeni materijal razbaca. Određuje se eksperimentalno pomoću kalorimetra za eksplozive ili računskim putem.). Kriva udarnog talasa pri detonaciji: p-pritisak eksplozije. trenje itd. stakla i sl. brzina razlaganja crnog baruta je oko 400m/s). Ukoliko je veća količina oslobođene toplote pri eksploziji utoliko je veća i radna sposobnost eksploziva. Početni inicijalni impuls može biti: − toplotni (plamen. U tabeli 5. Stepen zbijenosti praškastih eksploziva smanjuje njihovu osetljivost ako se pređe izvesna granica. čestice metala. kao što su: vlaga. Ovako oslabljena energija talasa više nije u stanju da izazove hemijsko razlaganje u ostalim delovima eksplozivnog punjenja. Higroskopnost je karakteristična za praškaste eksplozive: amonijumnitrat. zagrevanje. Kod brizantnih eksploziva udarnim dejstvom pritisaka detonacije stena se zdrobi. Osetljivost eksploziva prema udaru i potresu kreće se u vrlo širokim granicama. − hemijski (reakcije sa oslobađanjem toplote). povišena temperatura. to je opasnost od detonacije eksploziva veća i obratno. Ukoliko eksploziv ima veći procenat senzibilizatora kritični prečnik je manji. 1. pa detonacija prestaje.) kad dođu u kontakt sa plamenom samo se upale i gore bez eksplozije. Izražava se u kJ/molu ili kJ/kg. hemijski gubici usled bočnog rasipanja dovode do znatnog smanjenja energiju udarnog talasa. Veličina kritičnog prečnika detonacije zavisi od sastava i vrste eksploziva. v-brzina rasprostiranja Deflagrantni eksplozivi imaju relativno malu brzinu razlaganja do 1000 m/s (npr. Primese uljanih i voštanih materija umanjuju osetljivost eksploziva pri potresu. a vojnih do 9300m/s). Zavisi od hemijskog sastava eksploziva i dobijenih produkata eksplozije. Veličina početnog inicijalnog impulsa zavisi od osetljivosti eksplozivne materije. Fulminat žive. Osetljivost prema toploti je naročito velika kod baruta. Dinamiti na temperaturama ispod +80C "smrzavaju se" i postaju vrlo osetljivi na potres i trenje. dinamit. udar. Određuje se eksperimentalno spektografskom metodom ili računskim putem. Početni inicijalni impuls predstavlja neophodan i dovoljno snažan impuls za početak razlaganja eksploziva.). Kod deflagrantnih eksploziva dolazi do izražaja samo pritisak gasova. azid olova i drugi inicijalni eksplozivi veoma su osetljivi na udar i potres. Ovi eksplozivi kad se jače ovlaže teško detoniraju ili u opšte ne mogu detonirati. Osetljivost (senzitivnost) eksploziva predstavlja otpornost eksploziva prema spoljnim faktorima. a samim tim i brzine proticanja udarnog talasa kroz eksplozivnu masu.4 Kriva udarnog talasa pri detonaciji shematski je data na sl. amonal i dr. dok brzina detonacije brizantnih eksploziva dostiže više hiljada metara u sekundi (kod privrednih eksploziva najčešće od 3000-7300m/s. Toplota eksplozije je količina toplote koja se oslobodi pri potpunom eksplozivnom razlaganju 1kg ili 1mola eksploziva. koji eksplodiraju pod dejstvom povišene temperature (iskra. Sl. 1. i − pritisak detonacije ostvaren u sloju eksploziva zahvaćenog talasom detonacije. usled čega postaju praktično neupotrebljivi. vlažnosti i dr. plamen i sl.). 5. − mehanički (udar. date su vrednosti pritiska eksplozije nekih eksploziva. Tab. gustine patroniranja. Mnogi brizantni eksplozivi (praskavi želatin. Za svaki eksploziv određena je minimalna količina inicijalnog eksploziva koja izaziva potpuno razlaganje. fulminata žive i azida olova. Higroskopnost je osobina pojedinih eksploziva da na svojim kristalnim površinama apsorbuju molekule vode iz vazduha. Što je temperatura eksplozije niža. homogenosti mase. Prisustvo oštrih čestica u eksplozivu (pesak.) jako povećavaju osetljivost eksploziva prema udaru. Granični prečnik eksplozivnog punjenja predstavlja minimalni prečnik punjenja ispod koga se ne može izazvati detonacija eksploziva. Temperatura eksplozije predstavlja maksimalnu temperaturu do koje se pri eksploziji zagreju produkti eksplozije. Manji kristali eksploziva apsorbuju više molekula vode iz vazduha. Pri manjem prečniku od graničnog prečnika detonacije. trenje i dr. Male kritične prečnike imaju vrlo osetljivi i jako brizantni eksplozivi. kako bi se eksploziv potpuno razložila sa najvećom brzinom detonacije. pri stalnoj zapremini. potres. Pritisak eksplozije nekih eksploziva Brzina Pritisak Pritisak Eksploziv Gustina detonacije detonacije gasova . Pritisak eksplozije predstavlja zbir pritiska gasova i pritiska detonacije.

p. Ulazne komponente su međusobno pomešane u mehaničku smešu. svetlosnim ili optičkim hronografom i elektronskim brojačem. Po Hesu brizantnost se određuje na osnovu zbijanja standardnih olovnih valjčića.53 m/s do 400 7800 6500 MPa 16800 11000 MPa 340 5680 2900 1. koja ne predstavlja hemijsko jedinjenje. Eksplozivi sa velikom toplotom eksplozije (dinamiti i crni barut) proizvode veliki plamen. Radna sposobnost se definiše kao ukupno dejstvo pritiska gasova i pritiska detonacije. Trajanje plamena eksplozije kreće se između 0. Brizantnost se određuje po metodi Hesa. Veličina i trajanje plamena eksplozije su važne osobine eksploziva za rudnike sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. rede po metodi Kasta. Predstavlja maksimalno rastojanje u cm na kome dolazi do potpune detonacije pasivne patrone.2. radna sposobnost se računa po formuli: R=ρ. podvodnom eksplozijom. Izražava se u mm. Ukoliko je detonaciona brzina veća i razorna snaga eksploziva je veća i obratno. Tehničko-minerske karakteristige eksploziva Najvažnije tehničko-minerske osobine eksloziva su: radna sposobnost. to je eksploziv pouzdaniji pri upotrebi. Brzina detonacije određuje se po metodi Dotriša (Dautrich). KOMPONENTE KOJE ULAZE U SASTAV EKSPLOZIVA Svi privredni eksplozivi su mehaničke smeše više hemijskih jedinjenja. metanski eksplozivi i dr. Najčešće korišćena metoda za određivanje brzine detonacije eksploziva je metoda po Dotrišu. Traucl test.specifični pritisak. relativna radna sposobnost. Metoda proširenja standardnog olovnog bloka. 2. Radna sposobnost i brizantnost spadaju u grupu najvažnijih tehničko-minerskih karakteristika eksploziva. v . tj.brzina detonacije.2 1.). Teorijski. ili ukratko kao jačina eksploziva. koje izvrši eksploziv pri detonaciji iznad valjaka. prenos detonacije. Ovakve smeše sadrže u sebi sve neophodne elemente za odvijanje procesa hemijskog razlaganja.) proizvode mali plamen. koja se zasniva na upoređenju brzine detonacije detonirajućeg štapina i brzine detonacije ispitivanog eksploziva. po Kast-u. p . na osnovu kojih se u praksi najčešće vrši izbor eksploziva. želirani nitroglicerin i dr. nitroglikol. sa povećanjem gustine povećava se i detonaciona brzina. predstavlja jednu od najstarijih i najčešće primenjivanih metoda za ispitivanje efikasnosti eksploziva. dok oni sa srazmerno malom toplotom eksplozije (amonijumnitratski.5 crni barut minerska želatina dinamit kg/l 1.2. Eksplozivi i eksplozivne materije izrađuju se od različitih komponenti. osetljivost na udar. Izražava se u cm3. Senzibilizatori su materije koje se dodaju radi povećanja osetljivosti i radne sposobnosti eksploziva (trotil. Veličina plamena eksplozije raste sa količinom oslobođene toplote eksplozije. krater testom i drugim metodama. Prenos detonacije je sposobnost eksploziva da se energija aktiviranja sa udarne patrone prenese na susednu pasivnu patronu eksploziva. Radna sposobnost po ovoj metodi predstavlja proširenja cilindrične rupe u olovnom bloku prečnika 200mm i visine 200mm. Eksperimentalno radna sposobnost se može odrediti na sledeće načine: proširenjem standardnog olovnog bloka-metoda Traucla.63 1. Detonaciona brzina kod brizantnih eksploziva menja se sa promenom gustine. veličina i trajanje plamena eksplozije. Brzina se izražava u m/s.gustina eksploziva. brizantnost.v gde je: ρ .25 sekundi i raste sa količinom oslobođene toplote. koje imaju određene uloge u sastavu eksploziva: Potencijalni nosioci kiseonika ulaze u sastav eksploziva sa ciljem da obezbede potpuno sagorevanje komponenti eksploziva. Brizantnost je mera moći drobljenja (rasprskavanja) i svodi se uglavnom na detonacioni pritisak. relativna radna sposobnost). . ali ne kod svih. Ukoliko je rastojanje na kome dolazi do prenosa detonacije veće. sigurnost na metan i eksplozivnu ugljenu prašinu i dr. Razorna snaga eksploziva zavisi od brzine detonacije. Kao potencijalni nosioci kiseonika najčešće se koriste nitrati kalijuma i natrijuma. brzina detonacije.0002s i 0. balističkim klatnom (tzv. Brzina detonacije predstavlja brzinu detonacionog talasa koji se kreće kroz masu eksploziva konstantnom brzinom.

5kg. Kalijumnitrat je potreban da obezbedi potrebni kiseonik za sagorevanje drvenog uglja i sumpora.1. 3.). Sumpor obezbeđuje lakše paljenje i ravnomernije sagorevanje baruta. u vajarstvu i sl. Zrna običnog rudarskog crnog baruta prolaze kroz sito otvora 3mm. već ga treba uništiti. Dobijene pogače izdrobe se u zrna koja se suše (do ispod 0. jer se energija aktiviranja predaje od sloja do sloja provođenjem toplote. Najčešće se prosti brizantni eksplozivi koriste kao brizantna komponenta pri izradi složenih eksploziva. Vlažan barut poznaje se po tome što zrna postaju mutna i drobe se među prstima. Crni barut spada u najstarije poznate eksplozive koji su se koristili za miniranje.6 Sagorljive materije potpomažu sagorevanje i povećavaju količinu oslobođene energije. koji se široko primenjuju u privredi. dizel gorivo. a ostaju na situ otvora 0. Crni barut je glavni predstavnik deflagrantnih eksploziva. Na otvorenom prostoru gori brzinom od 3-5m/s. upotrebljava svuda tamo gde se prilikom miniranja žele dobiti veliki neoštećeni blokovi stena. Zbog toga se vrlo retko upotrebljavaju sami. složeni brizantni eksplozivi se dele na: amonijumnitratske i nitroglicerinske složene eksplozive. a u zatvorenom do 400m/s. i − brizantne eksplozive. čime se sprečava međusobni kontakt kristala i njihovo trenje. osim za izradu inicijalnih eksploziva i za neke vojne potrebe. Mešavina se ovlaži sa nešto vode (15%). i − složene brizantne eksplozive. U zavisnosti od primenjenog prostog brizantnog eksploziva kao osnovnog sastojka. Za izradu baruta komponente se pojedinačno ili po dve zajedno usitne u mlinovima sa kuglama. zbog izrazito sporog i pretežno potisnog dejstva. Najčešće se koristi natrijumova so karboksimetil-celuloze. 3. "cvetanje" baruta. a zatim dobro izmešaju u bubnjevima sa kožnom oblogom. RUDARSKI EKSPLOZIVI Prema brzini razlaganja i načinu delovanja rudarske eksplozive delimo na: − deflagrantne. BRIZANTNI EKSPLOZIVI Brizantni eksplozivi su eksplozivi kod kojih se energija aktiviranja prenosi od sloja do sloja putem udarnog talasa. koji se kroz eksplozivnu materiju kreće nadzvučnom brzinom. . na izvesnim specijalnim područjima miniranja još uvek zadržao.5%vlage) i eventualno poliraju grafitom premetanjem u bubnjevima. Prosti brizantni eksplozivi su po hemijskom sastavu najčešće čisti hemijski spojevi. Materije za stabilnost suspenzije i viskozitet su supstance koje lako hidrolizuju. retortnog drvenog uglja-ćumura (15%) i sumpora (10%). a onda hidrauličnim presama ispresuje u pogače. a naročito električnom varnicom. npr. Kasnije je u praksi bio zamenjen jačim i savremenijim eksplozivima. kamenolomima ukrasnog kamena i drugih građevinskih materijala. Rudarski crni barut standardno se pakuje u polietilenske kese mase 2. Za paljenje crnog baruta upotrebljava se sporogoreći štapin sa ili bez detonatora ili detonirajući štapin. 3. Flegmatizatori su materije koje smanjuju osetljivost eksploziva. Kao materije za sniženje temperature koriste se natrijumhlorid. kalijumhlorid i druge inertne soli.2. Ova pojava poznata je kao tzv. Osnovna karakteristika crnog baruta je da se vrlo lako pali plamenom. ali se uprkos tome. Zbog toga što sadrži drveni ugalj i kalijum nitrat. guar i dr. Brizantni eksplozivi se dele na: − proste brizantne eksplozive. retortni drveni ugalj i dr. Materije za sniženje temperature eksplozije dodaju se radi sniženja početne temperature eksplozije. Prosejavanjem kroz sita vrši se obesprašivanje i klasiranje zrna po krupnoći. Pri eksploziji ostavlja deo čvrstog ostatka (čađ). zgusne pod žrvnjem. Takav barut ne sme upotrebljavati. pa ga treba čuvati na suvom mestu. DEFLAGRANTNI EKSPLOZIVI Deflagrantni eksplozivi imaju relativno malu brzinu razlaganja. Za flegmatizaciju se koriste razne vrste sintetičkih voskova i razne vrste polimera. Koristi se za izradu sporogorećih štapina. Mogu biti u čvrstom ili tečnom stanju (metalni prahovi. Složeni brizantni eksplozivi su po sastavu smeše više hemijskih spojeva. Rudarski crni barut je eksploziv koji se. koje se zatim stavljaju u kartonske kutije. Sastoji se od dobro homogenizovane mešavine kalijumnitrata (75%). crni barut je vrlo higroskopan (već sa 15% vlage ne može se zapaliti). tako što kristale eksplozivne materije presvuku slojem inertne materije. kako bi se sprečilo samopaljenje eksplozivne smeše u jamskom vazduhu. Ako takav barut osušimo.2mm. na njemu se pojavljuju mali beli kristali kalijumnitrata.

1. 3. Brzina detonacije mu je oko 7800m/s. U suvom stanju je vrlo osetljiv prema udaru i trenju. lako zapaljiva. brizantnost 19mm. 3.1.2. osetljiva na udar i trenje. "smrzava" se. Zbog ove osobine nitroglicerinu se pri izradi privrednih eksploziva dodaje nitroglikol. Zbog toga se dodaje nitroglicerinu (u količini od 20-30%). Bilans kiseonika je pozitivan. Nitroglicerin je bezbojna prozirna uljasta tečnost. Čisti nitroglicerin nema praktičnu primenu zbog svoje velike osetljivosti na udar i trenje.2. Osetljivost na udar tegom od 2kg iznosi 15cm. − amonijumnitrat.C3H5(ONO2)3 Nitroglicerin je proizvod delovanja smeše azotne i sumporne kiseline na trovalentni alkohol glicerin C3H5(OH)3. Osetljivost na udar tegom od 2kg iznosi 6cm. radna sposobnost 550cm3. Detonaciona brzina mu je oko 8000m/s. Nitroglicerin . s obzirom na veliku osetljivost na udar i trenje. temperatura eksplozije 40600C. dok je u vodi neznatno rastvorljiv (tj. Za izradu složenih eksploziva predstavlja nezamenljivu komponentu. gustine 1. Nitroglicerin. amonijumnitratskih poluplastičnih i želiranih eksploziva. Manje je osetljiv prema udaru i potresu od nitroglicerina. vodoplastični (kašasti) i granulirani. temperatura eksplozije oko 41000C. Nitroceluloza se upotrebljava za izradu plastičnih nitro-glicerinskih eksploziva.2. Pentrit (nitropentaeritrit) .6g/cm3. olovo trinitroresorcinat i dr. to se mešavina glicerina i kiselina mora stalno hladiti.C24H40-nO20-n(ON2)n Nitroceluloza je proizvod nitriranja čiste celuloze (C24H40O20). ili tačnije glicerin trinitrat C3H5(ONO2)3.2. nalik na nitroglicerin. zavisno od vrste i količine dodate nitroceluloze.5g/cm3. Prema nameni složeni brizantni eksplozivi se dele na: − eksplozive opšte namene. ali ima svojstva brizantnog eksploziva. lako prelazi u želatin i pri normalnoj temperaturi. Upotrebljava se kao dodatak nitroglicerinu pri izradi nitroglicerinskih eksploziva. tj.1.). Nitroglikol . koju dobro rastvara. i − inicijalne eksplozive (fulminat žive. Zahteva veoma pažljivo rukovanje.2. Za proizvodnju privrednih eksploziva proizvodi se posebna vrsta nitroceluloze poznata kao kolodijum pamuk.1. kod kojih je 25% nitroglicerina zamenjeno nitroglikolom. nitroceluloza.2. nitroglikol. gasna zapremina 715l/kg. Po spoljašnjem izgledu nitroceluloza se ne razlikuje od običnog pamuka ili celuloze. toplota eksplozije oko 6300kJ/kg. koja bi razblaživanjem azotne kiseline prekinula proces. Zahvaljujući nitroglikolu današnji nitroglicerinski eksplozivi se mogu koristiti i čuvati na temperaturama do -250C. Nastali uljasti nitroglicerin. poluplastični. Ima nisku tačku mržnjenja oko -22. Sa nitroglicerinom se meša u svim odnosima.C(CH2ONO2)4 . vodostabilan je). bez mirisa. Dodatkom nitroceluloze nitroglicerin prelazi u više ili manje meki želatin. S obzirom da je stvaranje nitroglicerina praćeno razvijanjem toplote.7 Prema agregatnom stanju složeni brizantni eksplozivi uglavnom se proizvode u čvrstom stanju kao: praškasti.3. gustine 1. Ima važnu osobinu da sa nitroglicerinom i nitroglikolom gradi trajnu želatinsku masu. Lako isparava i pri umerenoj temperaturi. Eksplozivi izrađeni na bazi nitroglicerina. Gustina kolodijum pamuka je 1. sladunjavog ukusa. tetril). pa ponovo ispira vodom da bi se oslobodio primesa sode. nastaje po jednačini: C3H5(OH)3 + 3HNO3 = C3H5(ONO2)3 + 3H2O Pri tehničkoj proizvodnji nitroglicerina upotrebljava se mešavina azotne i sumporne kiseline u koju se uliva glicerin. U vodi se znatno jače rastvara od nitroglicerina.C2H4(ONO2)2 Nitroglikol je proizvod delovanja smeše azotne i sumporne kiseline na di-glikol. i − sigurnosne metanske eksplozive. olovo azid. 3. oslobađa zaostalih kiselina dodavanjem rastvora sode. kao i otežanom transportu jer je u tečnom stanju. radi sprečavanja kristalizacije ("smrzavanja") nitroglicerina pri nižim temperaturama.4. kao specifično lakši. Zatim se ispira vodom. izdvaja se na površini rastvora odakle se odvaja. Nitroceluloza . imaju tačku mržnjenja na oko -250C. U novije vreme koristi se sintetički glicerin dobijen iz propilena u rafinerijama nafte.1. Za dobijanje nitroceluloze koristi se kratkovlaknasta pamučna celuloza. pri čemu postaje jako osetljiv na udar i trenje.30C. 3. To je bela ili žućkasta vlaknasta masa. kao i bezdimnih baruta. − nitrotela (trotil. plastični. pentrit). Prosti brizantni eksplozivi Prosti brizantni eksplozivi obuhvataju: − estre azotne kiseline (nitroglicerin. Dodatak sumporne kiseline neophodan je radi vezivanja oslobođene vode. Dobro je rastvorljiv u organskim materijama. To je bezbojna prozirna uljasta tečnost. Loša osobina nitroglicerina je što kristališe u čvrstu masu već na +80C. 3. Dodatkom nitroceluloze.1.6g/cm3.

Lako se presuje i lije u razne geometrijske forme.80g/cm3. toplotu i trenje. 3. zbog čega u gasovitim produktima nakon detonacije ima mnogo otrovnih gasova (CO.2. koji se upotrebljava za izradu pojačnika (bustera) za iniciranje neosetljivih eksploziva i eksplozivnih smeša. Iskristalisani trotil se ispira vodom da bi se oslobodio zaostalih kiselina. Osetljivost na udar tegom od 2kg iznosi 25cm. olovo azid.5% kaolina i 0. Fulminat žive . koji se koristi za proizvodnju amonijumnitratskih-uljnih eksplozivnih smeša (AN-FO smeša).1. 3. Tetril se uglavnom upotrebljava kao sekundarno punjenje detonatorskih kapisli.1.2. U novije vreme proizvodi se granulisani amonijumnitrat. zapremina gasnih produkata 980l/kg. Dugo godina smatralo se da je AN neeksplozivno i bezopasno jedinjenje i da u sastavu eksploziva služi samo kao nosilac kiseonika . Amonijumnitrat (AN) predstavlja slab eksploziv. Srazmerno je manje osetljiv na udar i trenje.1. olovo trinitroresorcinat i azid srebra.8 Pentrit je proizvod nitriranja četvorovalentnog alkohola (pentaeritrita) azotnom kiselinom. Toplota eksplozije je oko 1430kJ/kg.1. Trotil se koristi kao brizantna komponenta većine privrednih eksploziva i kao sekundarno punjenje detonatorskih kapisli. Potpuno čist trotil dobija se naknadnom prekristalizacijom iz alkoholnog rastvora. 3. CH3 Trotil (TNT) se dobija nitriraranjem dinitrotoluola koncentrovanom azotnom kiselinom i oleumom. Ima odlične tehničko-minerske karakteristike. ima veliku brzinu detonacije oko 8400m/s pri gustini od 1. alkoholu i etru. kao čist retko se upotrebljava za miniranje. Uparavanjem u vakumu dobija se sitnije iskristalisani amonijumnitrat. Upotrebljava se za izradu srži detonirajućih štapina i kao sekundarno punjenje detonatorskih kapisli. kad se još uvek može lako dovesti do detonacije.).5. Pri eksploziji 1g AN dobije se 0.1.48g/cm3. Tetril (tetranitrometilanilin) . pa lako detoniraju posle veoma kratkog vremena sagorevanja. Mešavina pentrita i trotila poznata je kao pentolit.2. Optimalna gustina je 1. Izuzetno su osetljivi na udar. Vrlo je osetljiv prema inicijalnom impulsu.7.68 do 1. a izvanredan oksidans. gorkog ukusa. Amonijumnitrat je beličast sitno iskristalisani prah.2. U vodi se ne rastvara i ne gubi eksplozivna svojstva. po jednačini: NH3 + HNO3 = NH4NO3 Završna faza dobijanja amonijumnitrata obuhvata uparavanje rastvora u otvorenim kotlovima ili vakumu.Hg(CNO)2 . Pentrit je vrlo jak brizantni eksploziv. U čistom obliku amonijumnitrat sadrži: 34%N. Granulisani amonijumnitrat odlikuje se velikom poroznošću (oko 0. radna sposobnost 160-230cm3. Srazmerno je malo osetljiv prema udaru i trenju.2g kiseonika.44-1.75% voska. Ima vrlo nepovoljan bilans kiseonika (-74%).NH4NO3 Amonijumnitrat se dobija direktnim spajanjem sintetičkog amonijaka i sintetičke azotne kiseline. U čistom stanju gradi bele kristale. Amonijumnitrat . Presovanjem može povećati gustinu od 1. teško rastvorljivi u vodi. Povećanje osetljivosti AN postiže se dodavanjem 3. 3.8. Amonijumnitrat se upotrebljava za proizvodnju amonijum-nitratskih eksploziva raznih vrsta i kao dodatak nekim nitroglicerinskim eksplozivima. koji je pogodniji za proizvodnju eksploziva. Brzina detonacije je od 6500-6900m/s. 5%H i 60%O od čega se 20% nalazi u slobodnom stanju.oksidans.6. Inicijalni eksplozivi Inicijalni eksplozivi su brizantni eksplozivi koji se mogu neposredno dovesti do eksplozije. varnicu. brzina detonacije 15004200m/s. Najpoznatiji inicijalni eksplozivi su: fulminat žive. Gustina kristalnog amonijumnitrata je 1.62g/cm3 i veliku toplotu eksplozije oko 5870kJ/kg. To su beli fini kristali. 3. temperatura eksplozije 15500C. Trotil je bez mirisa.2.1.C6H2(NO2)3NCH3NO2 Tetril se dobija nitriranjem metil ili dimetil anilina. Vrlo je stabilan i nije higroskopan. U toploj vodi se lako rastvara. bez upotrebe drugog eksploziva.7cm3/g). Ako se pentrit pomeša sa trotilom. azotovi oksidi i dr. a potpuno rastvorljivi u acetonu. osetljivost na udar se znatno smanjuje. što ga čini podesnim za izradu AN-FO smeša. Trotil (trinitrotoluol) . Kritični prečnik zavisi od granulacije kristala i kreće se od 100-300mm. Higroskopan je. tačka topljenja 1700C. a većinom je ipak žućkaste boje. pa se može koristiti i pod vodom.8. Osetljivost na udar tegom od 2kg iznosi 90cm. nagriza kožu. Upotrebljavaju se za proizvodnju detonatorskih kapisli i električnih detonatora.725g/cm3.C6H2(NO2)3 .

jer je jeftiniji. Pod uticajem ugljendioksida raspada se. 3. Olovo azid .2. pri gustini od 3. trenje i toplotu. Složeni brizantni eksplozivi Složeni brizantni eksplozivi predstavljaju smešu više prostih eksploziva i drugih materija. Pb . 3. uglavnom primenjuju amonijumnitratski i nitroglicerinski složeni eksplozivi.C6H(NO2)3O2 .3-0.4. Pri vlažnosti od 10% fulminat se razlaže bez detonacije.42g/cm3.5g. namenjene za rad u rudnicima sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. a pri gustini od 4. Vlaga smanjuje eksplozivne karakteristike živinog fulminata. Dodatkom ulja. najčešće olovo trinitroresorcinata. Detonira na temperaturi od 1900C.2. a na dnu suda iskristališu iglice fulminata. Olovo trinitroresorcinat . H2O Olovo trinitroresorcinat ("ten") nastaje iz vodenog rastvora olovonitrata (ili acetata) u koji se uliva rastvor Mg (ili Na) trinitroresorcinata.Pb(N3)2 Olovo azid nastaje iz vodenog rastvora natrijum azida i olovo nitrata (ili acetata).2.1. Amonijumnitratski eksplozivi opšte namene Amonijumnitratski eksplozivi opšte namene imaju kao glavni sastojak amonijumnitrat sa raznim dodacima u cilju postizanja veće osetljivosti i veće radne sposobnosti. U zavisnosti od primenjenog prostog eksploziva.2. stvarajući azotvodoničnu kiselinu koja je sklona detonaciji. Fulminat žive je beli do svetlo sivi sitni kristalni prah.1g/cm3.1.8.6g/cm3 je oko 5400m/s.). Zbog svojih dobrih osobina sve više potiskuje živin fulminat.1. Olovo azid se upotrebljava kao primarno punjenja detonatorskih kapisli. je oko 5400m/s. jači i sigurniji za rukovanje. tako da pri vlažnosti od 5% dolazi do delimične eksplozije pri udaru. 3. voštanih materija. Brzina detonacije. Kristalna gustina je 5. parafina i dr.2. Ima negativan bilans kiseonika (-17%). relativna energija u odnosu na TNT je 45%. Reakcija je praćena ključanjem. Proizvode se u praškastom i poluplastičnom stanju. vrlo osetljiv na udar. Elektrodetonatori sa olovo azidom ne smeju se upotrebljavati u rudnicima sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. Može se presovati pod visokim pritiskom (do 200MPa). Dodatci su razna nitrojedinjenja (trotil. mešavina želiranog nitroglicerina i nitroglikola i dr.9 Živin fulminat se dobija rastvaranjem žive u azotnoj kiselini i ulivanjem rastvora u etil alkohol. osetljivost fulminata žive se može znatno smanjiti (dobija se flegmatizovani fulminat žive). oko 0.8g/cm3 je oko 4500m/s.2. Prema vlazi je manje osetljiv. koja u sebi sadrži sve neophodne elemente za odvijanje procesa hemijskog razlaganja. 3. a nasipna 1.3. pri čemu se najpre izdvoje isparljivi sastojci.22-1. Azid srebra Ag(N3)2 Azid srebra nastaje iz vodenog rastvora srebro nitrata i natrijum azida.1. Količina živinog fulminata u kapisli br. kristalna gustina je 4.6g/cm3. temperatura samozapaljenja 2900C. pa i u rudarstvu. Prema udaru i trenju manje je osetljiv od fulminata žive. specifična zapremina gasova je 308l/kg.2. drveno brašno. jer olovo azid hemijski reaguje sa bakrom i nagriza ga. Ulazne komponente su međusobno pomešane u mehaničku smešu. i − sigurnosne metanske eksplozive. osovinsko ulje. a u kapisli br.1.0g/cm3. Lako se pali iskrom. pri gustini od 4. gustine 3. Dobija se u obliku bezbojnih ortorombičnih kristala koji su veoma osetljivi na udar i trenje.4-0. Osetljivost na udar tegom od 2kg iznosi 10cm.2. Prema nameni složeni brizantni eksplozivi se dele na: − eksplozive opšte namene. tetril i dr. To je sitno iskristalasta materija smeđe boje. Znatno je jači od živinog fulminata. zbog čega sa njim treba oprezno postupati. jer i sa 30% vlage reaguje kao u suvom stanju.2. Osetljivost na udar tegom od 2kg iznosi samo 4cm. 8. pri čemu se azid olova obori kao sitno iskristalisan beličast prah. Kapisle moraju biti od aluminijuma.01g/cm3. 6.4g.2. Zbog toga se u kapislama iznad olovo azida stavlja sloj nekog drugog inicijalnog eksploziva. 3. Iako je vrlo stabilan i osetljiv na udar i trenje. a da ne gubi osetljivost. Gustina olovo azida je 4.1.8. Ima visoku tačku zapaljivosti 320-3600C.8.8g/cm3. 3. Upotrebljava se kao primarno punjenje rudarskih kapisli. Specifična zapremina gasova je 243l/kg. nije našao širu primenu u rudarstvu jer je dosta skup. a temperatura eksplozije 37300C. a pri vlažnosti od 30% ne nastupa hemijsko razlaganje. Amonijumnitratski praškasti eksplozivi . Živin fulminat se prvenstveno koristi kao primarno punjenje detonatorskih kapisli. velike brizantnosti. danas se u privredi. Brzina detonacije olovo azida. je oko 0.

Praškaste AN-FO smeše na bazi kristalnog amonijumnitrata i gorivog ulja kod nas su poznate pod imenom: Nitrol 1 i Nitrol 2. Kritični prečnik je 60mm. do 17% trotila. Nitrol 1 je eksplozivna smeša izrađena od kristalnog amonijumnitrata sa tečnim (ili čvrstim) organskim gorivima. osovinskog ulja i dr. tako i na kamenolomima za miniranje srednje čvrstih i mekih stena. Pakuje se u patrone standardnih prečnika. Najpoznatiji eksplozivi iz ove grupe u bivšoj Jugoslaviji su viteziti. u svom sastavu imaju oko 5% želirane smeše nitroglicerin-nitroglikol. elektrodetonatorima i detonirajućim štapinom. Koristi se za podzemna miniranja. AN-FO smeše za mehanizovano punjenje proizvode se na mestu upotrebe. gde nisu prisutni metan i eksplozivna ugljena prašina. Pakuju se u parafisani papir i polietilenske kese. a relativna vlažnost vazduha max 75%. površinsku obradu-otvrdnjavanje. Zbog svog prostog sastava ove eksplozivne smeše spadaju u najsigurnije eksplozive za rukovanje. Nitrol 2 je smeša izrađena od 92%AN i 8% gorivog ulja. Eksplozivna nitrojedinjenja su u praškastom ili tečnom stanju i to: trotil. Na zapadu i kod nas ovi eksplozivi poznati su kao AN-FO smeše. Primenjuju se kako na površinskim kopovima. Za miniranje čvrstih stena koriste se pojačani AN eksplozivi sa dodatkom sprašenog aluminijuma do 5%. Zbog sadržaja nitroglicerina sa nitroglikolom ne mrznu se ni kod najnižih zimskih temperatura. uz dodatak sredstava protiv stvrdnjavanja. dinitrotoluola. Amonijumnitratski praškasti eksplozivi kao brizantnu komponentu koriste trotil ili nitroglicerin. Inicira se kapislom br. Osetljivost amonijumnitratskih eksploziva na početni inicijalni impuls zavisi od kvaliteta izrade. Malo su osetljivi na udar i trenja. Manje su osetljivi na vlagu od praškastih eksploziva na bazi trotila. dinitrotoluola. građevinarstvu. svojstava i količine senzibilizatora. drvenog brašna. a izrađene su na bazi granuliranog-poroznog AN i gorivog ulja u određenim procentima i to: 94-97%AN i 6-3% gorivog ulja. Inicira se pentolitskim pojačnikom PP-300. pirotehnike i hemije .2. amonali i pojačani amonali. Pri niskim temperaturama nisu osetljivi i ne mrznu se.1. Nitroli se uspešno primenjuju u rudarstvu. Pakuju se u polietilenska creva standardnih prečnika (50-230mm). masa (500-25000g) ili plastične vreće. trotila.Kruševac proizvodi amonijumnitratske-TNT praškaste eksplozive opšte namene pod imenom AMONEKS 1-4 i amonijumnitratske praškaste eksplozive za specijalne namene pod imenom DEMEKS 1-3. Obične .Trayal korporacija . Ne mogu se upotrebljavati u rudnicima sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. tj.10 Amonijumnitratski praškasti eksplozivi su mehaničke smeše kristalnog amonijumnitrata sa eksplozivnim nitrojedinjenjima i neeksplozivnim gorućim dodacima. Kao gorući neeksplozivni dodaci koriste se drvena strugotina. Mogu se koristiti za zavarivanje.2. 3. a nisu pogodni za miniranje u bušotinama u kojima ima vode. Čuvaju se u skaladištima čija je temperatura od-200C do +300C. 8. Primenjuju se za miniranje srednje čvrstih i čvrstih stena. pa se isključivo koristi za miniranje na površinskim kopovima i kamenolomima. a relativna vlažnost vazduha max 75%. drvenog brašna. Amonijumnitratski praškasti eksplozivi sa sadržajem nitroglicerina su brizantni eksplozivi koji pored amonijumnitrata. za spajanje metala itd. građevinarstvu. zbog čega se pakuju u parfinisani papir i polietilenske kese. osovinskog ulja i po potrebi boje. Prenos detonacije je samo u direktnom kontaktu. U rudarstvu se koriste za eksploataciju ukrasnog kamena. Patroniraju se u parafisani papir ili polietilenska creva standardnih prečnika (28-230mm) i masa (100-25000g). AMONEKSI 1-4 su privredni eksplozivi namenjeni za miniranje u rudarstvu. Uglavnom se koriste za miniranje u suvim i vlažnim minskim bušotinama. šumarstvu. Praškasti i granulirani amonijumnitratski eksplozivi sa sadržajem gorivog ulja Amonijumnitratski eksplozivi sa sadržajem gorivog ulja izrađeni su na bazi kristalnog ili granuliranog amonijumnitrata i određenog procenta gorivog ulja (nafte). Kritični prečnik je 32mm. Najbolji sastav eksploziva je onaj kod koga je odnos gorućih i eksplozivnih komponenti takav da se obezbedi uravnotežen bilans kiseonika. Primenjuju se za miniranje mekih do srednje čvrstih stena. nitroglicerin. šumarstvu i poljoprivredi. DEMEKSI 1-3 su niskobrizantni eksplozivi koji se uspešno primenjuju pri spajanju i obradi metala eksplozijom. Kod nas je ova vrsta eksploziva našla najširu primenu na površinskim kopovima. U rudarstvu se koriste kako na površinskim kopovima. higroskopni su. Prema vlazi dosta su osetljivi. heksogen i dr. zbog čega spadaju u eksplozive sigurne za rukovanje i transport. dok na istoku (Rusiji) kao "igdaniti". Isporučuju se u rasutom stanju. Najpoznatiji AN-TNT eksplozivi u bivšoj Jugoslaviji poznati su pod imenom: kamniktiti. poljoprivredi i nekim drugim privrednim granama. tako i u jamskoj eksploataciji. Pakuje se u plastične vreće za nasipanje u bušotine ili za pneumatsko punjenje. Čuvaju se u skaladištima čija je temperatura od -200C do +300C. Domaća fabrika eksploziva. drveno brašno itd. uslova primene i čuvanja u magacinu. Iniciraju se klasičnim sredstvima za iniciranje: rudarskom kapislom.2. Pakuju se u vreće od po 25 kg ili kartonske kutije. Amonijumnitratski praškasti eksplozivi sa sadržajem trotila sastoje se od: 60-85% amonijumnitrata.

ANFO J.41. Razlaganje se odvija po jednačini: 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + CO2 + 3N2 + 3784kJ AN-FO smeše za mehanizovano punjenje prave se na mestu upotrebe. pa se mogu koristiti i u minskim bušotinama koje sadrže vodu. Fabrika eksploziva. pirotehnike i hemije . U sastav eksploziva ulaze još stabilizatori i visokomolekularni plastifikatori radi postizanja dovoljne plastičnosti i stabilnosti smeše.Kruševac. veličina i snaga pojačnika. Pri takvom odnosu komponenti smeša ima nulti bilans kiseonika i razlaže se tako da u produktima eksplozije nema otrovnih gasova. gorivo ulje. proizvodi vodoplastične Slurry eksplozive na mestu primene. tako što AN-FO vozilo u separatnim bunkerima prevozi obe komponente (AN i gorivo ulje) do minskog polja.2.Trayal korporacija .Trayal korporacija . kontakt sa zidom bušotine itd. Zbog svojih dobrih osobina Slurry eksplozivi su našli široku primenu kod masovnih miniranja na površinskim kopovima. a brzina detonacije 5000-6200m/s.Trayal korporacija .5% gorivog ulja smatra se klasičnom i efikasnom smešom. pa se za njihovo iniciranje primenjuje pentolitski pojačnik . a relativna vlažnost vazduha max 75%. trotil. kao što su natrijumova so karboksimetilceluloze. Fabrika eksploziva. s obzirom da pri mešanju primaju ulje samo po površini i slabije ga zadržavaju u mešavini. Imaju veliki kritični prečnik φ 60 mm. Vodoplastični eksplozivi se patroniraju u polietilenska creva standardnih prečnika (60-100mm) i masa (1500-4000g). nafta i dr. Fabrika eksploziva. što povećava sigurnost primene i omogućava mehanizovano punjenje minskih bušotina.2. U sastav eksploziva ulaze i sredstva protiv segregacije koja obezbeđuju stabilnost suspenzije i viskozitet. Za uspešnu i ekonomičnu primenu ovih eksploziva neophodno je uskladiti dimenzije pentolitskog pojačnika u odnosu na prečnik bušotine i količinu eksploziva. Optimalni rezultati pri miniranju vodoplastičnim-SLURRY eksplozivima dobijaju se kod primene na površinskim kopovima. gde se radi sa srednjim i velikim prečnicima bušotina. sprašeni aluminijum i dr. . pod komercijalnim nazivom: MAJDANITI. ANFEKS P je namenjen prvenstveno za punjenje minskih bušotina na površinskim kopovima i kamenolomima. Vodoplastični . pirotehnike i hemije . Čuvaju se u skaladištima čija je temperatura od -200C do +300C. Nisu osetljivi na klasična sredstva za iniciranje. Gustina im je 1.Kruševac proizvodi patronirane vodoplastične-slurry eksplozive pod komercijalnim nazivom: DETONEKS. bezdimni barut. gde se uključivanjem odgovarajuće opreme na vozilu vrši spajanje komponenti u AN-FO smešu. je namenjen za mehanizovano punjenje minskih bušotina u jamskoj eksploataciji.Slurry eksplozivi za mehanizovano punjenje su eksplozivi koji se spravljaju na mestu miniranja.Kruševac proizvodi AN-FO smeše za mehanizovano punjenje pod imenom: ANFEKS P i ANFO J. Njihovim razvojem danas je prošireno polje primene na srednje i male prečnike bušotina. Vodoplastični amonijumnitratski-Slurry eksplozivi Vodoplastični-"Slurry" eksplozivi predstavljaju najnovije eksplozivne smeše. guar i dr. Za proizvodnju vodoplastičnih-Slurry eksploziva koristi se kristalni amonijumnitrat. ili − proizvoditi na mestu upotrebe i direktno upumpavati u bušotine.6g/cm3. AN-FO smeše se prvenstveno koriste za miniranje u suvim minskim bušotinama velikih prečnika. Patronirani vodoplastični-slurry eksplozivi izrađuju se bez metalnih prahova ili sa sadržajem metalnih prahova. veliku gustinu i dobru vodootpornost. Zahvaljujući vodi i pogodnim plastifikatorima-zgušnjivačima ovi eksplozivi imaju kašastu konzistenciju. Smeša sa 94. kao što su: granulacija AN.11 zrnaste neporozne vrste amonijumnitrata nisu podesne za izradu AN-FO smeša. Sastoje se od zasićenog vodenog rastvora amonijumnitrata i drugih dodataka za pojačanje. jer se amonijumnitrat lako rastvara u vodi.1. gustina punjenja u bušotini. koja se zatim pneumatskim putem ubacuje u minske bušotine. 3. gde je prečnik bušotine veći od 70mm. BORIT i BORIT M. senzibilizirajuće materije eksplozivnog i neeksplozivnog karaktera (bezdimni barut. Tehničko-minerske karakteristike AN-FO smeša zavise od čitavog niza faktora. pri čemu dolazi do slabljenja ili gubljenja eksplozivnog svojstva smeše. pri čemu imaju dopunsku oznaku M. kao što su: trotil.1.buster ili patrona običnog eksploziva (amonala). Metalni prahovi dodaju se radi povišenja toplote eksplozije.3. čija primena kod nas i u svetu neprekidno raste. Ne sme se koristiti za miniranje u bušotinama sa vodom. Koriste se za miniranje čvrstih stena na površinskim kopovima.5%AN i 5. Vodoplastični-Slurry eksplozivi mogu se proizvoditi: − fabrički i pakovati u patrone određenih dimenzija. 1. vlažnost bušotine.) i metalne prahove kao visokoenergetska goriva. koji se rastvara u vodi (10-14% vode) dajući pri tome zasićen rastvor. Zbog sadržaja vode osetljivost na udar i trenje je izrazito smanjena. pirotehnike i hemije . prečnik bušotine. Vodoplastični eksplozivi u svom sastavu sadrže vodene rastvore oksidacionih soli (amonijumnitrata ili natrijumnitrata).

. a da pri tom ne dolazi ni do kakve promene njegovog sastava. amonijumnitrat. trotil. ni smanjenja eksplozivnih svojstava. ferosilicijum i sl. detonacionih karakteristika i primene. 3. stabilizatore i dr. Emulzije predstavljaju vodene rastvore neorganskih soli (oksidanti) i različitih gorivih materija: ulja. U svom sastavu imaju 20-40% želirane smeše nitroglicerin-nitroglikol. Nastala kašasta smeša.1. Najpoznatiji eksplozivi iz ove grupe koji su se proizvodili u prethodnoj Jugoslaviji su VITEZITI 20. Vodotpornost majdanita je odlična. gde se pomoću elektronski programirane opreme gorivo i oksidant mešaju. U pogledu konzistencije. rastopljenih voskova i dr. perliti. atomizirani aluminijum. sprašenog uglja i dr. Majdaniti su eksplozivi koji svoju punu detonacionu sposobnost dobijaju tek kada se nađu u minskoj bušotini. Iniciraju se specijalnim elektrodetonatorima namenjenim za ova ispitivanja.Trayal korporacija . Pogodni su za podvodna miniranja. metalni prahovi. 3. polietilena ili polistirola. Izlazeći iz creva spuštenog do dna bušotine pune vode. zavisno od vrste i tipa. pirotehnike i hemije . čak i pri malim prečnicima upotrebe. Patroniraju se u plastična creva od polivinilhlorida. emulzioni eksplozivi pokazuju veliku fleksibilnost.2.).2. kakav daju pentolitski pojačivači . sa prečnicima bušotina od φ30-300mm. Osnova za emulzione eksplozive je stabilna neeksplozivna emulzija izrađena na bazi klasičnog sistema oksidans-gorivo. Fabrika eksploziva.geoviti.Kruševac proizvodi emulzione eksplozive pod komercijalnim nazivom. dok se ne postignu najoptimalniji rezultati. direktno se upumpava u minsku bušotinu. U tehničkom smislu emulzije predstavljaju disperzni dvofazni sistem u kome je jedna faza dispergovana u drugoj. Aktiviraju se jakim pentolitskim pojačivačem ili rudarskom kapislom br. Poseduju veliku brzinu detonacije. a zatim se bez prekida automatski nastavlja pumpanje energetski slabijeg sastava u gornji deo minske bušotine.Trayal korporacija . Amonijumnitratski poluplastični eksplozivi Amonijumnitratski poluplastični eksplozivi u svom sastavu imaju 20-40% želirane smeše nitroglicerinnitroglikol. 25. relativno visoku gustinu i detonacioni pritisak. ferosilicijuma. prahova aluminijuma. a koja nastaje kada se smeša inicira snažnim pojačivačem visokog detonacionog pritiska.Kruševac ne proizvodi ovu vrstu eksploziva. dizel goriva. odnosno za veštačko izazivanje seizmičkih talasa u steni. kao što su: stakleni ili plastični mikrobaloni. Postojani su na visokim i niskim temperaturama. drveno brašno. glikola. Fabrika eksploziva. Slurry vozilo u odvojenim bunkerima nosi vodeni rastvor oksidanata i smešu goriva do minskog polja. Mogu detonirati pod visokim hidrostatičkim pritiskom.12 Majdaniti su kiseonično balansirane smeše vodenog rastvora amonijumnitrata (oksidant) i neeksplozivnih gorivih materija (dizelskog ulja. Otporni su na uticaj vlage i vode. Suštinski posmatrano emulzije predstavljaju smešu dve tečnosti koje se ne mešaju. pirotehnike i hemije . pomoću pumpe i gumenog creva. Energija koja se pri eksploziji oslobađa je rezultat vrlo brze oksidaciono-redukcione reakcije između goriva i oksidanta. Emulzioni eksplozivi Emulzioni eksplozivi predstavljaju poslednju generaciju vodoplastičnih-Slurry eksploziva. U grupu amonijumnitratskih poluplastičnih eksploziva spadaju i eksplozivi za geofizička i seizmička istraživanja . Spajanje goriva i oksidanta u eksplozivnu smešu vrši se u toku punjenja minske bušotine. Koriste se za miniranje tvrdih i vrlo čvrstih stena. predstavlja danas najsavremeniji način snabdevanja velikih površinskih kopova sa potrebnim količinama eksploziva. Koriste se za miniranje stena različite čvrstoće. barijeve sulfate i druge komponente. Emulzioni eksplozivi. Da bi ovako dobijena emulzija posedovala određena eksplozivna svojstva dodaju joj se različiti aditivi. majdanit potiskuje vodu naviše. 30. za razliku od drugih Slurry eksploziva. 8. Otporni su na visoke i niske temperature. Emulzije mogu biti tipa: voda u ulju ili obrnuto ulja u vodi.5.1. Sistem proizvodnje majdanita pomoću Slurry vozila. amonijumnitrat. Snaga majdanita se može podešavati prema konkretnoj situaciji i zahtevima stenske mase koja se minira. Stub istisnute vode poprima ulogu čepa minske bušotine. imaju idealne detonacione karakteristike. granulirani amonijumnitrat. 35 i 40.busteri ili slični brizantni eksplozivi visokog detonacionog pritiska. Najpoznatiji eksplozivi iz ove grupe koji su se proizvodili u prethodnoj Jugoslaviji su GEOVIT 26 i 36. koje predstavlja malu pokretnu fabriku eksploziva. Za aktiviranje zahtevaju snažan inicijalni impuls.2.4. To omogućava da se majdaniti jače energetske snage pumpaju na dno minske bušotine do željene visine. kao i dodataka u svrhu stabilizacije i plastifikacije. Osetljivi su na klasična sredstva za iniciranje. DETOLIT i DEMULEX. sa energetski različitim smešama.2. Namenjeni su za geofizička istraživanja. To se ostvaruje na Slurry vozilu. Kod ovog sistema postoji mogućnost punjenja minskih bušotina bez prekida. Ni jedna od komponenata koje ulaze u sastav Majdanita nije sama za sebe eksploziv.

Smrznuti dinamit se "kravi" zagrevanjem u metalnom sudu postavljenom u vruću vodu. Osnovne karakteristike vitezit želignita Karakteristike Vitezit Vitezit Vitezit Vitezit Vitezit 72%NG 62%N 52%N 42%N 32%N G G G G gustina. Upotrebljava se za miniranje najtvrđih stena i ruda i u specijalne svrhe. ali manje elastični i žilavi od minerske želatine.5 1.2. m/s 7000 6700 6500 6300 6000 prenos detonacije. sa oznakom sadržaja nitroglicerina (%NG). 3. date su tehničko-minerske karakteristike želiranih vitezita. Odlikuju se velikom gustinom. cm 6-8 6-8 6-8 8-10 8-10 proba po Trauclu. naročitim dodacima (dinitrohloridin i dr. zavisno od relativne snage. radnu sposobnost 397cm3 (po Trauclu). 6.2. i br. U tabeli 17.5 1. date su tehničko-minerske karakteristike vitezit želignita.5 1. cm 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 relativna snaga*. Sastoji se od 92-94% nitroglicerina i 6-8% kolodijum pamuka. % 83 77 68 62 56 * U odnosu na minersku želatinu. Dinamiti se upotrebljavaju za miniranje stena i ruda različite tvrdoće.) smrzavanje se može potpuno izbeći.3. žilavu želatinsku masu. Smrzavanje je opšti nedostatak dinamita. za miniranje tvrdih.13 3. dobrom postojanošću prema vlazi i dr.0C 4187 3937 3644 3390 3030 specifični pritisak. drvenog brašna i dr. Vrlo je stabilna u magacinu.48 brzina detonacije. Sastav produkata eksplozije je povoljan. koje počinje na +110 ili +80C i naniže napreduje prilično brzo.5 brzina detonacije.2. Nitroglicerinski plastični eksplozivi opšte namene Nitroglicerinski plastični eksplozivi kao glavni sastojak u svom sastavu imaju preko 80% želirane smeše nitroglicerin-nitroglikol. Karakteristike nitroglicerinskih plastičnih eksploziva (želirani viteziti) Karakteristike Vitezit Vitezit Vitezit Vitezit Vitezit 100 80-II 80 60 50 gustina. Minerska želatina (praskava želatina) je najsnažniji nitro-glicerinski eksploziv sa brzinom detonacije 7800m/s. dobrom hemijskom stabilnošću. Tab. zavisno od vrste dinamita. Sastoji se od preko 80% želirane smeše nitroglicerin-nitroglikol i nekih organskih i neorganskih komponenti u manjem procentu. želirani vitezit. žutomrke boje.5 1. koji u ovom odnosu daju prozirnu. bez štetnih posledica. Uz to smrznuti dinamit obično nepotpuno detonira i razvija otrovne gasove.48 1. dinamiti i želigniti.5+10%) razlikuje se: dinamit 1 i dinamit 5. pa se može koristiti i za miniranje pod vodom. pri čemu se takvi dinamiti označavaju kao "teško smrzavajući". 3. Metanski sigurnosni eksplozivi . Inicira se rudarskom kapislom br. Smrzavanje se sprečava držanjem dinamita na umereno toplom mestu.2. Plastični su. 16. Želigniti su želirani nitroglicerinski eksplozivi sa sadržajem 34-72% mešavine nitroglicerin-nitroglikol uz dodatak sprašenog kalijumnitrata ili natrijumnitrata i celuloznih materija.5 1. nitrotela. Želirani vitezit je najači privredni eksploziv. cm3 520-560 500-520 480-500 500-520 460-480 gasna zapremina. pod zemljom i na površini. Proizvode se pod komercijalnim imenom viteziti. temperaturom eksplozije 42100C i radnom sposobnošću 520cm3 (po Trauclu). Po svojim karakteristikama blizak je minerskoj želatini. Takođe. pa je suviše opasno da se u takvom stanju koristi. Inicira se rudarskom kapislom br. srednje tvrdih i mekih stenskih materijala. Najpoznatiji nitroglicerinski plastični eksplozivi su: minerska želatina. S obzirom na visok sadržaj nitroglicerina vrlo je osetljiv na udar i trenje. kao i druge organske i neorganske komponente u manjem procentu. Tab. MPa 1198 1067 948 1092 1037 Dinamiti sastoje se od želiranog nitroglicerina sa sprašenim natrijumnitratom ili amonijumnitratom uz dodatak kalijumperhlorata. m3/kg 709 670 639 788 829 toplota eksplozije. Dinamit 1 ima brzinu detonacije 6500m/s. Usled sadržaja nitroglikola podnose niže temperature. U tabeli 16. Vrlo je otporan na vlagu i visoku temperaturu. S obzirom da je snažnijim od dinamita 5 češće se upotrebljava. za što su naročito pogodni podzemni magacini. Neznatno je osetljiva prema vlazi. znatnom brzinom detonacije. Prema sadržaju nitroglicerina (63. 17. m/s 7300 6800 6800 6500 6300 prenos detonacije. 8.5 1. g/cm3 1.2. g/cm3 1. Smrznuti dinamit je vrlo osetljiv na udar i trenje. kJ/kg 6482 5975 5573 5506 4982 temperatura eksplozije.5 1. Upotrebljavaju se.

tj. Kod njih se radi povećanja sigurnosti. Imaju pozitivan bilans kiseonika pa su pogodni za jamska miniranja. Ovo se najčešće vrši u posebnim odeljenjima radi veće bezbednosti. drvenog brašna i dr. natrijumhlorida (oko 27%). koji ulaze u sastav ovih eksploziva.Praktikum-Metode ispitivanja) date su fizičko-hemijske i tehničko-minerske karakteristike najnovijih rudarskih eksploziva iz proizvodnog programa Fabrike eksploziva. pri čemu se mešanje obavlja u specijalnim mašinskim mešalicama. karboksimetilceluloze (0. U tabelama 64-73. Posebnu vrstu ovih eksploziva predstavljaju oklopljeni poluplastični metanski eksplozivi. Patroniranje amonijumnitratskih praškastih eksploziva obavlja se automatski utiskivanjem eksploziva u patrone cilindričnog oblika. Praškasti metanski eksplozivi na bazi amonijumnitrata sastoje se od: amonijumnitrata (oko 62%). − AN-FO eksplozive. obično se dodaju na kraju proizvodnog procesa.14 Metanski sigurnosni eksplozivi su se razvili od klasičnih amonijumnitratskih i nitroglicerinskih eksploziva. Otporniji su prema vlazi i raspolažu većom radnom sposobnošću u odnosu na praškaste vrste. pirotehnike i hemije – Trayal korporacija-Kruševac u svom proizvodnom programu ima četiri osnovne grupe privrednih eksploziva i to: − amonijumnitratske-TNT praškaste eksplozive. (v.5-2%). da bi eksploziv imao dovoljnu moć detonacije. između vrelih gasova detonacije i prisutnog metana ili eksplozivne ugljene prašine. koje se spolja zagrevaju vodenom parom. Proizvodi detonacije ne sadrže otrovne gasove. proces proizvodnje praškastih i plastičnih eksploziva razlikuje se samo u pojedinostima. Pojačane vrste praškastih metanskih eksploziva sadrže i mešavinu nitroglicerin-nitroglikol (do 5%). i − poluplastični metanski eksplozivi. Pri eksploziji manje vreli gasovi iz obloge patrone deluju kao zaštitni omotač.Trayal korporacija . Poluplastični metanski eksplozivi izrađeni su na bazi amonijumnitrata sa znatno većim procentom želirane smeše nitroglicerin-nitroglikol (21-31%) i uz veću količinu inertnih soli (35-40% natrijumhlorida ili kalijumhlorida). čime se postiže sniženje temperature eksplozije za oko 10000C. 3. Proizvodnja praškastih amonijumnitratskih eksploziva obuhvata najpre potpuno sušenje higroskopnog amonijumnitrata u cevnim sušnicama. Dodavanjem inertnih soli znatno se smanjuje radna sposobnost metanskih eksploziva. pirotehnike i hemije – Trayal korporacija-Kruševac. Praškasti eksplozivi prečnika ispod 60mm pakuju se u parafisani natron papir. pirotehnike i hemije . određenih dimenzija i masa. pošto je sklon zgrušavanju u toku sušenja. i − metanske sigurnosne eksplozive. Metanski sigurnosni eksplozivi se proizvode kao: − praškasti metanski eksplozivi. iziskuju vrlo prisno mešanje sa amonijumnitratom u suvom ili vlažnom stanju. od kojih se razlikuju sadržajem određenih količina inertnih soli (10-50% zavisno od vrste). higroskopni su.2. Proizvodnja složenih eksploziva Proizvodnja složenih eksploziva svodi se na mešanje sastavnih komponenti i patroniranje mešavine. Metandetoniti su osetljivi na vodu. prethodno se stope pa im se u zagrejanom stanju dodaju amonijumnitrat i drugi sastojci. U zavisnosti od vrste eksploziva i uslova njegove primene zavisi i način pakovanja. Karakteristike domaćih rudarskih eksploziva Naša domaća Fabrika eksploziva. − vodoplastične “Slurry” eksplozive. Opasne eksplozivne materije. kalcijumstearata. te se pri upotrebi u vlažnim bušotinama moraju zaštititi plastičnim folijama. kao što su nitroglicerin i nitroglikol. Pri tome. Koriste se za miniranje u rudnicima sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. Neeksplozivne i netopive materije.3. patrone eksploziva oblažu slojem slabog eksploziva uz dodatak mešavine natrijumbikarbonata i natrijumhlorida (inertnih soli). a kao zaštita od spoljne vlage koriste se polietilenske kese za skupno pakovanje.4. 3. ukoliko nisu u tečnom stanju. Fabrika eksploziva. Poluplastični metanski eksplozivi upotrebljavaju se za miniranje u uglju i pratećim stenama veće čvrstoće. Mlevenje se može vršiti istovremeno sa praškastim neeksplozivnim sastojcima. radi povećanja radne sposobnosti. ugljene prašine (1. a zatim mlevenje osušenog proizvoda. bogate ugljenikom. Najčešće korišćene inertne soli su natrijumhlorid i kalijumhlorid.5%).2. trinitrotoluola (oko 7%).Kruševac proizvodi dve vrste praškastih metanskih eksploziva i to: METANDETONIT 1 i METANDETONIT 2. Sve se to izmeša u plitkim cilindričnim mešalicama. Aromatična nitrotela. Inertne soli u procesu eksplozije prelaze u parno-gasovito stanje (sublimišu). koje se hermetički . kao i smanjenje veličine i dužine plamena eksplozije.

i − pomoćna sredstva za paljenje (minersko saće. 4. − inicijalnog (primarnog) punjenja. Slurry ili AnFo vozilo u odvojenim bunkerima nose oksidante (amonijumnitrat) i smešu gorivog ulja do minskog polja. koje se zatim stavljaju u kartonske kutije do određene mase. koji se spolja zagrevaju vodom temperature 45-500C.1. gde se pomoću elektronski programirane opreme. Proizvodnja plastičnih eksploziva obuhvata kao prvu fazu želiranje mešavine nitroglicerina i nitroglikola mešanjem sa kolodijum pamukom. zavisno od vrste dinamita. Dimenzije i mase pojedinih patrona privrednih eksploziva su standardizovane i proizvođači su dužni da ih se pridržavaju u toku proizvodnje. Prečnici iznad 60mm patroniraju se u polietilenska creva ili vrećice. Amonijumnitratski-uljni eksplozivi (AN-FO smeše) i vodoplastični-Slurry eksplozivi proizvode se u fabrikama eksploziva (patronirane vrste) ili se prave na mestu miniranja i direktno upumpavaju u bušotine. Kolodijum pamuk koji se koristi za želiranje sadrži 12. SREDSTVA ZA INICIRANJE EKSPLOZIVA Da bi privredne brizantne eksplozive doveli do detonacije. Detonatorska kapisla sastoji se od: − metalne čaurice standardnih dimenzija. Mešanje se vrši u plitkim sudovima sa lopaticama. Kod čaura od bakra ili tombaka kao inicijalno punjenje upotrebljava se fulminat žive.1. tombaka) ili aluminijuma (i njegovih legura). 3)inicijalno (primarno) punjenje. minerski tuljci i minerske šibice). a iznad njega inicijalni eksploziv. zatvorena sa jedne strane. a zatim se dodaje kolodijum pamuk u količinama koje su srazmerne sastavu eksploziva. Presek detonatorske kapisle dat je na sl. U suprotnom dolazi do nagrizanja materijala čaure. Fabrike eksploziva su proizvele pokretne stanice (AnFo i Slurry vozila) koje predstavljaju male pokretne fabrike eksploziva. i − brizantnog (sekundarnog) punjenja. 4)brizantno (sekundarno) punjenje Čaura i pokrivka izrađeni su od istog materijala i to: bakra (i njegovih legura. . Za to su potrebna sredstva za iniciranje koja imaju sposobnost da detoniraju ako se zapale plamenom ili iskrom. u koju je upresovana eksplozivna materija. Zatim sledi mešanje sa sprašenim amonijumnitratom (kod plastičnih amonijumnitratskih eksploziva) ili kod dinamita mešanje sa šalitrom. i − pojačivači impulsa-busteri. Patroniranje se vrši u polietilenska creva standardnog prečnika i mase. Nastala kašasta smeša pomoću pumpe i gumenog creva direktno se upumpava u minsku bušotinu. Materijal čaure zavisi od vrste inicijalnog eksploziva. U sredstva za iniciranje eksploziva spadaju: − detonatorska (rudarska) kapisla. − sporogoreći štapin. potrebno im je saopštiti početni inicijalni impuls.25%N i mora se prethodno dobro osušiti. dok se kod čaura od aluminijuma ili njegovih legura kao inicijalno punjenje upotrebljava olovoazid sa olovotrinitroresorcinatom. 2. koje se vrši istiskivanjem plastične mase eksploziva kroz kružni otvor odgovarajućeg prečnika. − metalne pokrivke. SREDSTVA ZA INICIRANJE EKSPLOZIVA OTVORENIM PLAMENOM U sredstva za iniciranje eksploziva otvorenim plamenom spadaju: − detonatorska (rudarska) kapisla. − sporogoreći štapin. U ove sudove najpre se usipa mešavina nitroglicerina i nitriglikola. Na dno čaure prvo se upresuje brizantni eksploziv. − pomoćna sredstva za paljenje sporogorećeg štapina. Sl. S druge strane čaurice nalazi se otvor u koji se stavlja sredstvo za aktiviranje. gde nema pojave metana i eksplozivne ugljene prašine.1. 4. gorivo i oksidant mešaju. Detonatorska-rudarska kapisla (DK) Detonatorska (rudarska) kapisla koristi se za aktiviranje eksplozivnog punjenja ili detonirajućeg štapina u suvim radnim uslovima. Poslednja faza je patroniranje. 2.15 zatvaraju. 4. − električni detonatori.npr. − detonirajući štapin. Zatim se patrone pakuju u polietilenske kese koje se hermetički zatvaraju i slažu u kartonske kutije do određene mase. Presek detonatorske kapisle: 1)čaurica. 2)pokrivka sa otvorom u sredini. Detonatorska (rudarska) kapisla je metalna cilindrična čaurica. drvenim brašnom i drugim komponentama.

Omotač sprečava progorevanje štapina. radna sposobnost po Trauclu. Inicijalno punjenje je veoma osetljivo na udar. a kod kapisle br. Kapisle se ne smeju bacati. Srž štapina izrađena je u vidu kontinuiranog punjenja od sitnozrnog crnog baruta (4.jačina kapisle. Tab. Sadržaj sanduka može iznositi 5000 ili 10000 komada kapisli. Sporogoreći štapin se izrađuje u vidu vrpce (kanapa). 2). Sastoji se od barutne srži i omotača.5g. Najvažnije tehničko-minerske karakteristike detonatorskih kapisli su: brizantnost. 8 iznosi 0. Za iniciranje detonatorskih kapisli potrebno je sporogoreći štapin staviti u kapislu i stegnuti minerskim kleštima.8. Sve ove karakteristike detaljno su obrađene u Praktikumu . tumbati ni pritiskati. trenje. Ovo punjenje zaštićeno je metalnom pokrivkom sa otvorom na sredini. tj.oznaka za detonatorsku kapislu. Detonatorske kapisle se pakuju po 100 komada u kartonske ili limene kutije. sigurnost detonatorske kapisle itd. Po pet kutija sačinjava jedan paket. 4. a može se koristiti i heksogen. max. kao i za rad pod vodom do dubine 10m. 6 i br. 3)I omotač pređe. 7)II sloj bitumenske izolacije . mm d1. 3.4 do 0.5-5. Oblik i mere sporogorećeg štapina dati su na sl. što je napred već obrazloženo.Metode istivanja.8g. Paketi se slažu u dvostruke drvene sanduke. sa otvorom okrenutim na gore.2.simbol materijala čaurice. Dupli sporogoreći štapin: 1)pamučni konac. 6 za nitroglicerinske eksplozive. i − univerzalni sporogoreći štapini sa PVC zaštitom. 10. DK-8-Cu gde je: DK. Oznaka L. sposobnost detonacije kapisle prema Hejdu. 2)srž od crnog baruta. U ovim jamama ne smeju se koristiti aluminijumske kapisle. 6 oko 0. 1 do br. DK-8-Cu 45 19 7. ukoliko ne postoji opasnost od metana ili eksplozivne ugljene prašine. U praksi se najčešće upotrebljavaju kapisle br. mm E. koji se primenjuje za rad u suvim i vlažnim uslovima. 3. preko kojih su nanenešena dva izolaciona sloja bitumena ili jedan sloj plastične izolacije.sl. 4)II omotač pređe.7g/m'). kao sredstva za iniciranje. Međuprostori između kapisli ispunjeni su suvom strugotinom. jer aluminijum na povišenim temperaturama gori otvorenim plamenom koji može upaliti metan ili ugljenu prašinu. 19.16 Brizantno punjenje sastoji se od trotila ili pentrita. 8 i to: kapisla br.5 6 3 DK-8-Al. Sporogoreći štapin se ne sme upotrebljavati u rudnicima sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. min. Oznake i dimenzije kapisli br. sa pamučnim koncem kroz sredinu srži. varničenje u bočne strane. Ostali prazan prostor u kapisli (oko 1/3) služi za umetanje i učvršćivanje sporogorećeg štapina ili električnog upaljača. a kapisla br.1. Za inicijalno punjenje koristi se fulminat žive ili olovoazid sa olovotrinitroresorcinatom. DK-6-Cu. U tabeli 19. (v. broj 6 i 8 . DK-8-Al. min.6 i br. zbog čega se ovde neće objašnjavati. Sporogoreći štapin Sporogoreći štapin je sredstvo za paljenje koje se u sklopu sa detonatorskom kapislom koristi za pojedinačno paljenje minskih punjenja na površini ili pod zemljom. Zatim se slobodni kraj štapina zapali otvorenim plamenom i kada štapin dogori daje plameni impuls pomoću koga se inicira detonatorska kapisla. plamen i varnicu. Srž štapina obavijena je sa dva ili tri unakrsno pletena zaštitna omotača od kudelje ili pamučne pređe. Temperatura samodetonacije kapisle veća je od 1200C. Zavisno od vrste i broja slojeva zaštitne izolacije razlikujemo: − dupli sporogoreći štapini sa pamučnom pređom i bitumenskom zaštitom. 8 za amonijumnitratske praškaste eksplozive. Vrsta inicijalnog punjenja zavisi od vrste materijala čaure. mm DK-6-Al. Kapisle ne menjaju svoje funkcionalne osobine pri temperaturama od -200 do +200C. koji ima zadatak da obezbedi ravnomeran raspored crnog baruta pri izradi štapina. Aluminijumske kapisle koristite se na površinskim kopovima i jamama gde nema opasnosti od metana i ugljene prašine.5 6 3 Detonatorske kapisle sa bakarnom čaurom primenjuju se u jamama sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. Sl. Naše domaće kapisle imaju oznake: DK-6-Al. mm D. Al i Cu . DK-6-Cu 35 19 7. koji se isključivo primenjuju na suvim radilištima.5g inicijalnog (primarnog) eksploziva. 6)III omotač pređe. max. Prema svojoj jačini detonatorske kapisle se rade od br. 6 i br. mm d. date su oznake i dimenzije kapisli br. Iznad brizantnog (sekundarnog) punjenja nalazi se 0. 8. 5)I sloj bitumenske izolacije. Količina brizantnog punjenja kod kapisle br.

odnosno minskih punjenja koja nisu suviše udaljena jedna od drugog. SREDSTVA ZA INICIRANJE EKSPLOZIVA ELEKTRIČNIM IMPULSOM Pri izvođenju minerskih radova široko se primenjuje električno paljenje minskih punjenja. premazanih na jednom kraju zapaljivom masom. 75%.2. − omogućava vremensko paljenje. − merno-kontrolni instrumenti. Osigurana je protiv uticaja vlage. pri toplom i hladnom vremenu. ako je najkraći štapin koga pali dužine 1m. R . Izrađeno je od kartonskih cevčica.otpor strujnog kola. Vreme gorenja štapina se bitno skraćuje kada gori pod pritiskom (pod vodom ili u jako nabijenoj bušotini). Kalem univerzalnog sporogorećeg štapina sadrži 250m.3.5mm. i − minerske šibice. Čuvan u ovim uslovima štapin treba da se upotrebi u roku od 6 meseci.jačina električne struje. − omogućava paljenje u tačno određeno vreme. Zasniva se na toplotnom dejstvu električne struje. b)minerski tuljci 4. Izrađeni su od kartona u vidu cevčice. o čemu treba voditi računa prilikom izbora dužine štapina. Pomoćna sredstva za paljenje sporogorećeg štapina Da bi se sprečile nezgode koje se dešavaju pri radu sa sporogorećim štapinom. Pakovano je po 30 cevčica zajedno. na suvom i vlažnom terenu itd. Rukovanje saćem je prosto i bezbedno. koje se može predstaviti izrazom: Q = I2 R gde je: I . a gori na promaji i vetru. U kutije od talasastog kartona pakuje se po 4 kalema sporogorećeg štapina. Vreme gorenja minerske šibice je približno 1 minut. a šestim se pripali zapaljiva smeša u samom tuljku. međusobno povezanih u vidu saća. boja izolacije crna. U odnosu na štapinsko paljenje. − provodnici električne struje. a relativna vlažnost vazduha max. (A). Pomoćna sredstva za paljenje sporogorećeg štapina data su na sl. Minerski tuljci se upotrebljavaju za istovremeno paljenje 5 štapina. U pomoćna sredstva za paljenje sporogorećeg štapina spadaju: − minersko saće. − minerski tuljci. 4. − moguće je paljenje minskog punjenja sa željenog rastojanja. paljenje mina električnom strujom ima više prednosti. Štapin se čuva u skladištima čija temperatura je od -200 do +250C. Minersko saće omogućava istovremeno paljenje većeg broja štapina odnosno minskih punjenja. − jedini je način paljenja koji je dozvoljen u rudnicima sa metanskim režimom rada. kao i za rad pod vodom do dubine 10m.Kruševac proizvodi univerzalni sporogoreći štapin (USŠ) za rad u suvim i vlažnim uslovima. Minerska šibica se upotrebljava za pripaljivanje sporogorećeg štapina neposredno ili preko minerskog saća. Gašenje šibice je znak mineru da treba da se skloni. ali se po potrebi može otkinuti i upotrebiti samo onoliko cevčica koliki broj minskih punjenja palimo.Trayal korporacija . pri čemu interval zastoja može da se kreće od nekoliko ms do 1s. razvija visoku temperaturu i zbog toga pali štapin skoro trenutno.17 Vreme gorenja sporogorećeg štapina se kreće u granicama od: 110-140s/m' sa tolerancijom od +10s. U sredstva za električno paljenje mina spadaju: − električni detonatori (ED). − može se primeniti u svim vremenskim uslovima. Fabrika eksploziva. Pri pakovanju štapin se namotava u kalemove. U praksi se obično uzima da 1m' štapina gori za 120s. pri čemu krajevi štapina moraju biti izolovani od atmosferskih uticaja. (Ω). proizvedena su pomoćna sredstva za njegovo paljenje. 4. Iz ovoga proizilazi da 1m' sporogorećeg štapina gori najbrže 100s i najsporije 150s. U tuljak može da se stavi 6 štapina. vreme gorenja 110-140m/s. od kojih 5 štapina vode do minskih punjenja. Vrlo burno sagoreva. Osnovne karakteristike ovog štapina su: prečnik φ 5. Ova sredstva omogućuju brzo i bezbedno paljenje štapina. i − pomoćni pribor. Drugi kraj cevčice je otvoren radi stavljanja štapina. kao što su: − omogućava jednovremeno paljenje velikog broja mina. Sl. 4.1. pirotehnike i hemije . čije je dno premazano zapaljivom smešom. . − izvori struje za paljenje.2+0. Pomoćna sredstva za paljenje sporogorećeg štapina: a) minersko saće.

Električni upaljač sa strujno-provodljivom zapaljivom glavicom konstruisan je tako da je sama zapaljiva glavica strujno provodljiva i lako zapaljiva. Električni upaljač sa metalnim mostićem: 1)lamele. 6)zaštitni lak Prolaskom elektručne struje kroz glavicu. invar (36% Ni i 64% Fe). Za pojedinačno paljenje EU ovog tipa potrebno je svega nekoliko mA. a dužina mostića je oko 0. U zavisnosti od toga kako struja prolazi kroz električni upaljač i kako se vrši paljenje zapaljive glavice. što ove EU čini veoma otpornim na lutajuće struje. − visoko neosetljivi upaljači sa otporom mostića ≈0. Ove EU lako mogu upaliti lutajuće struje.4Ω (struja za serijsko paljenje iznosi I100 ≥ 1. − ne sme biti higroskopan. Provodljivost struje se postiže tako što se u smešu zapaljive glavice ugrađuje sitno mleveni metalni prah i grafit. Kao materijal za mostić koriste se legure: nikl-hroma (80:20%). EU sa dodatkom metalnog praha su vrlo osetljivi. Prema nameni električni detonatori se dele na: − detonatore za iniciranje eksplozivnih punjenja kod radova na površini i u jami. data je shema električnih upaljača. kada se kao izvor struje koristi mašina koje daje napon 20003000V. Električni detonatori imaju tačno definisane električne karakteristike. a preostala 1/3 služi za umetanje i učvršćivanje električnog upaljača. pikrit. Sl.2-1. − tip B sa otporom mostića 0. tj. od oblika njihovih krajeva. Za izradu električnih detonatora koriste se detonatorske kapisle izrađene od bakra ili aluminijuma ili njihovih legura. pa se ne upotrebljavaju za minerske radove u rudnicima. Učvršćivanje mostića u zapaljivu glavicu može biti elastično ili čvrsto. i − EU sa rascepkom (varnični.0A). legure platino-iridijuma i dr. pikriminat olova. 3)mostić visokog otpora. Kao materijal za zapaljivu glavicu koristi se: acetilid bakra. 6. 5. − EU sa strujno-provodljivom zapaljivom glavicom.02-0. koja su smeštena u detonatorsku kapislu (DK). b)sa strujno provodljivom glavicom. lako zapaljive glavice i provodnika.03Ω (struja za serijsko paljenje iznosi I100 ≈ 20A). Električni upaljač (EU) služi za stvaranje plamenog impulsa. koje definišu njihovu funkciju i sigurnost pri radu.1. Približno 2/3 kapisle ispunjeno je primarnim i sekundarnim punjenjem. − sposoban da stvori plameni impuls. da ne stupa u hemijsku reakciju. Danas se za miniranje uglavnom primenjuju EU standardnog tipa A. pri naponu od 2-3V. Na sl. EU sa rascepkom su namenjeni za radove. 4 i 5)prvi i drugi sloj zapaljive mase. data je na sl. U zavisnosti od električne osetljivosti proizvode se tri tipa zapaljivih glavica i to: − standardni tip A sa otporom mostića 1. 8 u koju je ugrađen električni upaljač (EU). Konstrukciona shema električnog upaljača sa zapaljivom glavicom i metalnim mostićem. . Prečnik žice mostića kreće se u granicama od 0.2A). Materijal od koga se izrađuje zapaljiva glavica mora biti: − osetljiv na toplotni impuls.05mm. c)sa rascepkom (naponski) Električni upaljač sa metalnim mostićem sastoji se od mostića koji je premošćen provodnikom visokog specifičnog otpora. dobru otpornost na koroziju i nisku tačku topljenja. sa otporom mostića 1.4-0. 5. − detonatore za miniranje pod vodom dubine do 200m. Shema elsktričnih upaljača: a)sa metalnim mostićem. razlikuju se tri tipa EU: − EU sa metalnim mostićem (mostni). koji je sposoban da izazove detonaciju inicijalnog (primarnog) i glavnog (sekundarnog) punjenja. kao i od vrste zapaljive smeše koja je upresovana između elektroda.18 4.6Ω (struja za serijsko paljenje iznosi I100 ≥ 3. koja daje dovoljno jak toplotni impuls za paljenje usporivačke smeše ili primarnog punjenja detonatorske kapisle. mononitroresorcinat olova i dr. Napon neophodan za paljenje zapaljive smeše zavisi od rastojanja žica-elektroda. Električni detonatori (ED) Električni detonator (ED) je hermetički zatvorana detonatorska kapisla br. Električni upaljač sa rascepkom (varnični upaljač) konstruisan je tako da su dovodne žice za struju u zapaljivoj glavici međusobno razmaknute.4Ω. Mostić EU izrađuje se od legura koje imaju veliki specifični otpor. naponski).2-1. mostić glavice se usija do određene temperature na kojoj se pali lako zapaljiva glavica. Sl. na suvim i mokrim radilištima i pod vodom dubine do 2m. 2)izolator. Električni upaljač se sastoji od lako zapaljive glavice i dva izolovana provodnika.5-5mm. − stabilan.2. 6.

8.2. mehaničkih i sigurnosnih karakteristika. Specijalni električni detonatori . 4. 4. pokrivka.1. Metanski . Namenjeni su za pojedinačno paljenje mina ili kada je potrebno da sve mine detoniraju odjednom (zalomne mine i sl). na suvim i mokrim radilištima i pod vodom do 2m dubine. čaura. . − polusekundne koji detoniraju u nazivnom intervalu od 1/2 sekunde. već taj impuls najpre pali usporivački element (5). a na pločicu (9) utiskuju se oznake za tip detonatora i znak proizvodača. Trenutni električni detonator (TED) je detonator čije se eksplozivno punjenje aktivira trenutno. 3. Vremenski interval između brojeva u seriji je 0. pokrivka. pločica za intervalni broj.seizmički. brizantno eksplozivno punjenje. Električni detonatori sa usporenim dejstvom (vremenski elektrodetonatori) imaju ugrađen usporivački element. data je serija polusekundnih električnih detonatora (PSED) sa intervalom između brojeva od 0. 2. usporivački element.5s. 6. 7. 6. 2. a zatim ovaj aktivira inicijalno punjenje detonatorske kapisle. a na provodnicima prikačena plastična pločica sa brojem koji označava interval usporenja. Sl. Domaća industrija proizvodi serije vremenskih ED sa deset stepeni usporenja (1-10). odmah nakon uspostavljanja kola električne struje. 7. Na sl.5s (PSED-polusekundni) ili 0. 9. 3. 4. vodonepropustivi zaptivač. 2. 7): 1. Sl. 3. Vrste električnih detonatora U savremenoj praksi miniranja koriste se sledeći električni detonatori: 1. Elektro detonatori sa usporenim dejstvom se proizvode u serijama od broja 1 do broja 18. 4.1. Električni detonatori namenjeni za miniranje u rudnicima moraju imati određeni kvalitet u pogledu električnih. Milisekundni električni detonatori su iste konstrukcije kao i vremenski ED.19 − detonatore za miniranje na radilištima sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. Sl. 9. − milisekundni metanski elektrodetonatori. Paljenje inicijalnog punjenja ne ostvaruje se direktno od plamenog impulsa lako zapaljive glavice. 8. brizantno eksplozivno punjenje.25s (ČSED-četvrtsekundni). elektroprovodnici. 8. Detonatori sa usporenim dejstvom dele se na: − četvrtsekundne koji detoniraju u nazivnom intervalu od 1/4 sekunde. električna lako zapaljiva glavica. elektroprovodnici. Konstrukcija električnog detonatora sa usporenim dejatvom data je na sl. Serija polusekundnih električnih detonatora (PSED) Kod vremenskih ED na dnu čaurice utisnut je broj. koji je programiran da gori određeno vreme. Trenutni električni detonatori. koji se ugrađuje između električne lako zapaljive glavice i inicijalnog (primarnog) punjenja kapisle. − detonatore za seizmička miniranja. 9. Trenutni električni detonatori nose oznaku "0" koja se utiskuje na dance detonatora. sl. Trenutni električni detonatori se koriste za miniranje na površinskim i podzemnim radilištima. tehničko-minerskih. 7. 5. čaura. 10. sa nazivnim intervalom usporenja u seriji od: 0. Trenutni električni detonator Elementi trenutnog električnog detonatora su (v. zaštitna (antistatička) cevčica.sigurnosni električni detonatori: − trenutni metanski elektrodetonatori.5s. 8. 5. s tom razlikom što usporivačka smeša sagoreva znatno brže. Vremenski električni detonatori: − električni detonatori sa zakašnjenjem izraženim u sekundama. zaštitna (antistatička) cevčica. 7. vodonepropustivi zaptivač. Električni detonator sa usporenim dejstvom Elementi električnog detonatora sa usporenim dejstvom su : 1. inicijalno eksplozivno punjenje. inicijalno eksplozivno punjenje.25s i 0. pločica za označavanje detonatora. 9. električna lako zapaljiva glavica. Konstrukcija trenutnog električnog detonatora data je na sl. − milisekundni ED sa zakašnjenjem izraženim u ms.

Metanski milisekundni električni detonator Metanski ED su specijalno namenjenji za miniranje u rudnicima sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine. kao i smanjenje seizmičkih potresa koji nastaju pri miniranju. U upotrebi su sledeće vrste mašina za električno paljenje mina: − magnetno-električne. 11. kako bi u mrežu poslala garantovanu struju za bezotkazno paljenje. koje daju jednosmernu struju bez pulzacija. U upotrebi su sledeći aparati: galvanoskop. 11. postavljen je mesingani konus (plamenik). između usporivačke smeše i inicijalnog punjenja. Milisekundni električni detonatori se proizvode u serijama od broja 1 do broja 15.5%CH4). Mašine za električno paljenje mina moraju biti sposobne da pošalju dovoljno jak električni impuls za sigurno paljenje odgovarajućeg broja električnih detonatora vezanih u mrežu za paljenje. Lako zapaljiva glavica i eksplozivno punjenje kapisle br. Ovaj prsten ima ulogu da spreči rasprskavanje čaure pri sagorevanju usporivačke smeše.20 Milisekundni ED primenjuju se kod paljenja minskih punjenja koja treba da detoniraju jedno za drugim u vrlo kratkom vremenskom intervalu. či je izgled dat na sl. ommetar. kao i pod vodom dubine do 2m. Metanski električni detonatori (MED-Cu) izrađuje se sa bakarnom čauricom i inicijalnim punjenjem od fulminata žive. da svaka sledeća eksplozija nastaje u trenutku kada je prethodno odminirana stenska masa već rastrešena. Osnovne tehničko-minerske karakteristike električnih detonatora su: provodljivost električne struje. osetljivost prema toploti i dr. − dinamo-električne. Kod metanskih ED preko čaure sa spoljne strane navučen je mesingani zaštitni prsten. Domaća industrija proizvodi trenutne metanske električne detonatore (TMED-Cu) i metanske milisekundne ED od broja 1-10 sa intervalom zakašnjenja između brojeva od 34ms (34-MMED-Cu) i 23ms (23MMED-Cu). Moraju biti određenog poprečnog preseka. Konstrukcija metanskih ED je takva da je detonator potpuno zaštićen od varničenja. 10. Sl. Aluminijumske kapisle ne smeju se koristiti u jamama sa metanskim režimom. Sl. jer se aluminijum lako usija i zapali. otpor provodnika. Domaća industrija (”Trio” Beograd) proizvodi električne-kondezatorske mašine za paljenje mina tip EKA 400/22. sa intervalom usporenja u seriji od 20ms do 100 milisekundi.2. mašina za paljenje i mreža za paljenje mina. provodnici struje i merno-kontrolni aparati Za električno paljenje minskih punjenja koriste se mašine za električno paljenje. Boja izolacije provodnika milisekundnih detonatora razlikuje se od boje provodnika trenutnih ED. . i − visokofrekfentne. kontrolni most za dinamo mašine. − kondezatorske. koji će omogućiti proticanje struje određene jačine. aluminijumske i pocinkovane gvozdene žice. i − od broja 1-12 sa intervalom usporenja između brojeva od 23ms (23-MSED). pa može izazvati eksploziju metana ili ugljene prašine. Elektro provodnici su od bakra sa PVC izolacijom zelene boje. Konstrukcija metanskog milisekundnog električnog detonatora data je na sl. vlažnim i mokrim radilištima. Merno-kontrolni aparati koriste se za kontrolu ispravnosti elektrodetonatora. Mreža ima granični otpor koji mašina za paljenje mora savladati. po čemu se razlikuju od ostalih vrsta ED. ređe gumom. Mašine za električno paljenje. na delu gde se nalazi usporivačka masa. Obično su izolovani PVC masom.2. Ovakav način iniciranja minskih punjenja omogućuje sitniju granulaciju i manju razbacanost odminiranog materijala. Interval između pojedinih eksplozija bira se tako. čija je uloga da usmeri plamen usporivačke smeše u inicijalno punjenje kapisle. otpor električne glavice. su tako podešeni da ne mogu upaliti najeksplozivniju smešu metana i vazduha (8-11. Električna mašina za paljenje mina tip EKA 400/22 Provodnici struje za električno paljenje mina mogu biti od bakarne. 10. Domaća industrija proizvodi dve serije milisekundnih ED i to: − od broja 1-10 sa intervalom usporenja između brojeva od 34ms (34-MSED). 4. (date su u Praktikumu-Metode ispitivanja). U unutrašnjosti kapisle. − elektronske. 8. tinjalica i dr. pri čemu je stvorena nova slobodna površina za narednu eksploziju. Mogu se koristiti na suvim.

DETONIRAJUĆI ŠTAPIN Detonirajući štapin je vrpca sa brizantnim eksplozivnim punjenjem. . 8. do svih minskih punjenja.3 brzina detonacije. Uspešno se primenjuje kod masovnih miniranja na površinskim kopovima i kamenolomima. Konektori su metalne (aluminijumske) čaurice otvorene sa obe strane u koje se stavljaju krajevi detonirajućeg štapina. Ako je srž štapina od pentrita onda je brzina detonacije oko 6500m/s. a da pri tome ne dolazi do detonacije. 3)unutrašnja izolaciona obloga (pređa). električnog detonatora ili neposredno na veliki broj minskih punjenja. 2)usporivačka smeša. aktiviraju se detonacijom glavnog kraka.8 DK br. Otporan je na vodu (ako su mu krajevi izolovani). Sl. upletenom u suprotnim smerovima.konektor: 1)metalna čaurica. Sl. 12. 8. Cevčica je spolja čvrsto obmotana dvostrukom pamučnom pređom. pa ispravno detonira i nakon stajanja u vodi. Kada se zapali otvorenim plamenom gori lagano kao svaka materija. Ovaj štapin omogućava brz i siguran prenos detonacije sa detonatorske kapisle. Srž detonirajućeg štapina izrađuje se od fulminata žive ili pentrita sa aditivima.2 5. Detonirajući štapin: 1)eksplozivno punjenje. Preko pređe urađena je spoljna plastična izolacija. već se mora koristiti znatno snažniji pojačivač impulsa . 3)otvori za uvlačenje krajeva detonirajućeg štapina Konektor se umeće na presečemon mestu štapina. U sredini konektora je postavljena usporivačka smeša koja je programirana da gori tačno određeno vreme izraženo u ms.Kruševac proizvodi više vrsta detonirajućeg štapina u zavisnosti od količine eksplozivnog punjenja (pentrita) po dužnom metru štapina i to: − desetogramski (P-10). liveni TNT. koja čini štapin elastičnijim (fleksibilnijim). Prenos detonacije može se obaviti trenutno ili sa programiranim usporenjem (postavljanjem konektora).Trayal korporacija . 12.2 6. kojima se postiže milisekundno usporenje paljenja pojedinih minskih punjenja. Eksplozivno punjenje štapina smešta se u tanku plastičnu ili papirnu cevčicu. odnosno pojačnika inicijacije. Svi ostali krajevi štapina vezani za glavni krak štapina. 13.21 4. 8. pa njegova brzina detonacije iznosi oko 5000m/s.) nije dovoljna detonatorska kapisla br. pri rušenju podvodnih objekata i objekata na površini. 13.3. 8. vlage i vode. čije su karakteristike date u tabeli 20. 5) pamučni konci Fabrika eksploziva. 4. mm 5. 20. Usporivačka smeša u konektoru gori tačno programirano vreme u ms.buster predstavlja jedinicu od čvrsto upresovanog visokobrizantnog eksploziva.8 Detonirajući štapin mora biti savitljiv i lako se vezivati u čvorove. 4)spoljna plastična obloga. ili elektrodetonatorom. Detonirajući štapin se često koristi u kombinaciji sa usporivačima . Inicira se detonatorskom kapislom br. m/s 6500+500 6500+500 6500+500 boja izolacije crvena crvena crvena iniciranje DK br. prilikom razbijanja nataložene metalurške zgure itd. vodoplastični eksplozivi itd. Pojačivač impulsa .10 P . Karakteristike detonirajućeg štapina Karakteristika P . a pritisak detonacije mu je takav da dovodi do potpune detonacije najneosetljivije eksplozive. a iznad eksplozivnog punjenja. − dvanaestogramski (P-12) i − dvadesetogramski (P-20) detonirajući štapin. koji se lako dovodi do detonacije kapislom br. Ako se za srž koristi fulminat žive. pirotehnike i hemije .buster. POJAČIVAČI IMPULSA . U sredini eksplozivnog punjenja je konac koji obezbeđuje ravnomeran raspored eksploziva (konstantnu gustinu) po celoj dužini štapina.konektorima.5 20 + 3 prečnik. tj.4.20 ' količina punjenja.12 P . Usporivač . Tab.BUSTERI Za iniciranje nekih neosetljivih eksploziva i eksplozivnih smeša (AN-FO smeše. on se obavezno flegmatizuje sa parafinom.8 DK br. a istovremeno štiti srž štapina od mehaničkih uticaja. Presek detonirajućeg štapina dat je na sl. pri čemu nesme doći do pucanja zaštitne plastične obloge. Shema konektora data je na sl. 2)celofanska cevčica. g/m 10 + 1 12 + 1. Pri tome se ostvaruje skoro trenutni prenos u sve grane štapina. ili električnog detonatora do minskog punjenja. koji se na kraj štapina pričvrsti izolacionom trakom ili nekim drugim sredstvom. pa tek nakon toga dolazi do eksplozije minskog punjenja. Koristi se za prenos detonacije od rudarske kapisle br. Ne sme se koristiti u jamama sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine.

Buster B30PD aktivira se detonirajućim štapinom koji se provlači kroz sredinu bustera (v. Koristi se za podvodna miniranja dubine do 20m. Liveni pentolitski pojačivači . Eksplozivno punjenje bustera je potpuno zatvoreno i rad sa njim je bezbedan. 2)aluminijumska čaura. iznad koga je postavljen električni detonator. Busteri B-10P i B-10H sadrže po 10g upresovanog pentrita ili heksogena. Slurry eksplozivi.2. Liveni pentolitski pojačivači imaju eksplozivno punjenje od mešavine 50% trotila i 50% pentrita. Fabrika eksploziva. 14. 8.4.14b).Trayal korporacija . koji su omogućili njihovu potpunu i stabilnu detonaciju.4. kom.sl. Busteri B-50P i B-50PD imaju po 50g čvrsto upresovanog pentrita. kao što su: ANFO smeše. pirotehnike i hemije . cm 10 10 brzina detonacije. Osnovne karakteristike standardnih pentolitskih pojačivača dati su u tabeli 21. Presovani pojačivači . Upotrebljavaju se za iniciranje jako upresovanog i livenog trotila.. 14c). Služe za iniciranje jako neosetljivih eksploziva. Sl.14a). a B-50PD detonirajućim štapinom. 4)detonatorska kapisla br. gde se za miniranje koriste ANFO i Slurry eksplozivi. Liveni pentolitski pojačivači – busteri treba da poseduju: − visok pritisak detonacije. tj. . B-50P se inicira detonatorskom kapislom ili ED. a drugi u sredinu minske bušotine. Ova grupacija eksploziva poznata je pod zajedničkim imenom "sigurnosni eksplozivi". mešavine trotila i pentrita. 8. Ceo sklop predstavlja čvrstu celinu sa kojom se dalje postupa kao sa detonatorskom kapislom.busteri Pentolitski pojačivači su namenjeni za aktiviranje svih eksploziva neosetljivih na detonatorsku kapislu br. Ovi pojačivači uspešno se primenjuju u svim našim rudnicima. Liveni pojačivači imaju eksplozivno punjenje od pentolita. heksogena.60 probojna moć-čelika. Karakteristike pentolitskih pojačivača Karakteristika PP-360 PP-300 PP-100 gustina. mm 70 50 41 dužina. 8 ili detonirajući štapin.425 -0. 14d). mm 59 95 45 pakovanje. Busteri B-30P i B-30PD imaju po 30g čvrsto upresovanog pentrita. 15). koja je poznata pod imenom pentolit. Uspešna primena ANFO smeša i Slurry eksploziva počela je tek onda kada su pronađeni odgovarajući pojačivači. g 360 300 100 prečnik. 14.60 1. − prečnik i dužina bustera moraju biti prilagođeni prečniku eksplozivnog punjenja koje iniciraju. U tako pripremljenu čauricu bustera umeće se detonatorska kapisla br.sl. Buster B-2H sadrži 2g. upresovanog na dno aluminijumske čaurice. patronirani Boriti i dr. čija je osetljivost na iniciranje nekoliko puta niža nego kod klasičnih eksploziva. npr. koji je stegnut uzdužnom lamelom za čauru bustera (v. U praksi se iniciranje minskih punjenja najčešće vrši sa dva bustera.1.sl. Konstrukcije presovanih bustera: 1)zaptivka ili plastični umetak. Najčešće korišćene konstrukcije presovanih bustera date su na sl. 4. meseci 12 12 12 Pentolitski pojačivač ima dva otvora za provlačenje kraja detonirajućeg štapina.425 pritisak detonacije. m/s 7000-7500 7000-7500 7000-7500 bilans kiseonika. Tab. PP-300 i PP-100. ili električnim detonatorom. MPa 20400 20400 20400 masa. Na vrhu bustera hermetički je zapertlovan plastični čep (1) sa otvorom za kapislu (v. Svi busteri su otporni na vodu. g/cm3 1. Buster B-30P se inicira detonatorskom kapislom ili ED koji se postavljaju u otvor zapertlovanog plastičnog čepa (v.sl. od kojih se jedan postavlja na dno. 21. 4. Iniciranje bustera vrši se kapislom br. kod sekundarnih miniranja./kutiji 60 72 180 stabilnost. % -0. koji se vezuje u čvor (v. Ovim se postiže daleko bolje iskorišćenje snage eksplozije.425 -0. 8.sl.22 Pojačivači impulsa-busteri izrađuju se kao presovani i kao liveni.busteri Presovani pojačivači-busteri su sastavljeni od aluminijumske čaurice u koju je pod visokim pritiskom upresovana određena količina pentrita ili flegmatizovanog heksogena. Presovani pojačivači imaju eksplozivno punjenje od pentrita ili heksogena. dobija se veća količina odminiranog materijala i povoljnija granulacija odminirane stenske mase. 3)eksplozivno punjenje bustera.60 1.Kruševac proizvodi tri tipa visoko brizantnih livenih pentolitskih pojačivača: PP-360.

plamenom i sl. 6)vatroprovodna detonaciona cevčica (VPDC) Vatroprovodna detonaciona cevčica (VPDC) izrađena je od visokokvalitetne plastične mase. 4. Pomoću plastičnog ili gumenog čepa kapisla je čvrsto i hermetički spojena sa vatroprovodnom detonacionom cevčicom (VPDC). VPDC se iniciraju detonacionim impulsom. Hercudet.5mm izdržavaju silu istezanja do 60N uz elastično istezanje do 50%. proizvod hemijske industrije "Police" Berane. 3) pojedinačne VPDC. koja brzim sagorevanjem (oko 2200m/s) prenosi toplotni impuls kroz cevčicu do inicijalnog punjenja ili usporivačkog elementa kapisle. Od svih nabrojanih sistema najviše se primenjuje Nonel sistem. koji može odjednom inicirati čitavu mrežu. Mogu se primenjivati za aktiviranje zasićenih rastvora amonijum-nitrata i drugih nitrata. Detonator tipa T koristi se za podzemna miniranja. Zahvaljujući mikro debljini i maloj gustini reaktivnog sloja VPDC se ne mogu dovesti do detonacije udarom. proizvod Švedske firme Nitro Nobel. trenjem. Polinel detonator sa VPDC: 1)bakarna čaura. fabrika eksploziva "Police" Berane proizvodi tri osnovna tipa polinel detonatora: tip N.23 Sl. 3)otvori za detonirajući štapin. . Zbog toga pokazuju znatno veću sigurnost pri miniranju u odnosu na električne detonatore i detonirajuće štapine.5mm. 15". Unutrašnjost plastične cevčice obložena je mikro slojem reaktivne smeše (30-50mg/m'). 6 ili br. Mehanička otpornost VPDC zavisi od spoljne temperature. Istezanjem VPDC ne remeti se funkcija sagorevanja cevčice. − vatroprovodne detonacione cevčice (VPDC). 15'. varnicom.1. tip B i tip T. Kapisla je od bakra. 4). Polinel detonator tip N i tip B koriste se za miniranja na površinskim kopovima. Sl. 15'. Način aktiviranja VPDC dat je na sl. Anodet. bez obzira na broj cevčica. pri čemu produkti sagorevanja dostižu temperaturu od preko 40000C i pritisak 20-30bara. Detaprim i dr. Iniciranje više VPDC (poz. koji se može ostvariti detonatorskom kapislom ili detonirajućim štapinom. 15". 2)višestruka spojnica ili gumeni prsten. Za aktiviranje magistralne linije (poz. spoljnjeg prečnika 3. Pentolitski pojačivač-buster: 1)liveni pentolit. U svetu postoji više sistema za neelektrično iniciranje minskih punjenja. praškastih eksploziva itd. Sagorevanjem reaktivne smeše oslobađa se hemijska toplota. pomoću koje se ostvaruje čvrst spoj kapisle i krajeva cevčica. 5)gumeni zaptivni čep. 8 (sa ili bez usporivačkog elementa) i tanke vatroprovodne detonacione cevčice (VPDC). U tu svrhu koristi se gumeni prsten ili višestruka spojnica (poz. kao što su: Nonel sistem. 2).5. a otklonjene njihove mane. Na ovaj način u snopu se može odjednom aktivirati i više od 100 VPDC.5ms/m') i ne može da izazove termičko razlaganje plastične cevčice (čak ni po površini). 4)usporivački element. ANFO smeša. Teodet. − spojnica (konektora). osim u sredinama sa pojavom metana i opasne ugljene prašine. VPDC imaju masivne zidove i mogu da izdrže teške uslove rada na terenu. Neelektrični sistem iniciranja predstavlja jedan savremen i bezbedan sistem koji se nalazi između električnog načina iniciranja i iniciranja pomoću detonirajućeg štapina.0mm i unutrašnjeg 1. Standardne VPDC cevčice 3/1. a njena dužina varira u zavisnosti od dužine usporivačkog elementa. 3) vrši se uz upotrebu detonatorske kapisle. i − alata za iniciranje (startera). Primadet. Krajevi VPDC se hermetički zatvaraju pa ne može doći do prodora vlage unutar cevi. koja se postavlja u sredinu snopa. 4)jednostruka spojnica Prenos detonacije s jednog kraja na drugi kraj cevčice ostvaruje se pomoću detonatorske kapisle u specijalnoj jednostrukoj spojnici (poz. 3)inicijalno punjenje. Normalne cevčice se mogu primenjivati u temperaturnom intervalu od -400C do +600C. Sl. 2)kartonska obloga. SISTEMI NEELEKTRIČNOG NAČINA INICIRANJA EKSPLOZIVA U cilju povećanja sigurnosti miniranja i zaštite od neželjenih efekata lutajućih struja i statičkog elektriciteta u novije vreme razvili su se sistemi za neelektrično iniciranje minskih punjenja. kako je to dato na sl. VPDC su hemijski potpuno neosetljive na veliki broj agresivnih organskih rastvarača i neorganskih hemikalija na temperaturama do 400C. 2)brizantno eksplozivno punjenje.5. iz koga se razvio i naš domaći sistem Polinel. 4)čvor 4. 1) VPDC koristi se specijalni alat (starter) sa inicijalnom kapislom. Postupak iniciranja VPDC: 1)magistralna linija. 15. Polinel detonator sastoji se od standardne detonatorske kapisle br. pri čemu su zadržane sve dobre osobine oba sistema. Opis polinel sistema Polinel inicirajući sistem sastoji se iz: − Polinel detonatora. Visoka temperatura u cevčici traje veoma kratko (0. U zavisnosti od mesta primene.

graviranje. dok se za sečenje koriste linijska punjenja (standardna ili improvizovana). Shematski prikaz probijanja otvora eksplozivom: a)u ravnim pločama. jer ona obezbeđuje visoku tačnost dimenzija obrađivanih komada. 2) metalni deo u kome se probija otvor. Sl. prikazani su načini prenosa energije eksplozije na obrađivani predmet. 3)eksploziv. koji nastaje kao posledica eksplozije. stegne u matricu i pod dejstvom pritiska eksplozije oblikuje u unapred definisanu geometrijsku formu. građevinarstvu. Kumulativna linijska punjenja za sečenje metala imaju veliku primenu u vojnoj tehnici za rušenja raznih objekata. a i druge operacije obrade metala eksplozivom izvode se na jednostavnim uređajima. Ovom tehnologijom moguće je vršiti oblikovanje predmeta u najsloženije geometrijske forme. .). dat je na sl. Ova pojava ima izuzetan značaj. 18. levkovi za kumulativna punjenja. popravka naprslih delova itd. Probijanje i sečenje: Za probijanje otvora eksplozivom primenjuju se koncentrična kumulativna punjenja. Ovim postupkom oblikuju se razni predmeti manjeg ili većeg prečnika (cevi. Sl. Na sl. otvrdnjavanje. sečenje. 4)oblast kavitacije. koja se plastično deformiše. 17. pesak i guma. guma. c)preko tečnosti. Obrada plastičnim deformisanjem primenom eksploziva vrši se sa i bez predgrevanja rondele. vazduh. koji se klasičnom tehnologijom ne mogu spojiti. 17. statori generatora itd. b)preko vazduha. rezanje. Kao prenosnik energije eksplozije na obrađivani predmet koristi se: voda. 3)odbijeni udarni talas. Sl. nastupa sekundarno opterećenje rondele prouzrokovano dejstvom pulzirajućih mehura. Postupci obrade metala eksplozivom Za obradu metala eksplozivom najčešće se koriste brizantni eksplozivi. Veličina i oblik eksplozivnog punjenja moraju obezbediti ravnomernu raspodelu pritiska po celoj površini obrađivanog komada. Kao prenosnik energije eksplozije na obrađivani predmet upotrebljava se voda. probijanje. 5)gasni mehur Deformacija rondele (1) nastupa usled impulsnog opterećenja vodenog udarnog talasa. tehnologiji polimera itd. Energija eksploziva može se veoma efikasno iskoristiti zu obradu metala. d)preko sipkastog materijala Na kvalitet obrađivanih predmeta utiče: specifična energija eksplozije. Eksplozivi se pogodno oblikuju u vidu specijalnih eksplozivnih punjenja. Obrada plastičnim deformisanjem primenom eksploziva zasniva se na tome da se metalna ploča (rondela). plakiranje. Energija eksplozije. Postupak obrade plastičnim deformisanjem primenom eksploziva. 18. Shematski prikaz dejstva eksplozije u vodi pri obradi metala: 1)ravna ploča (rondela). Kod spajanja metala i površinskog otvrdnjavanja kao prenosnik energije koriste se metalne ploče. izraženom u milionitim delovima sekunde. prenosi se na obrađivanu površinu u veoma kratkom vremenskom periodu. Probijanje otvora eksplozivom vrši se na ravnim pločama. shematski je prikazan na sl. 19. 4)voda Eksplozivna punjenja za probijanje otvora prilagođena su obliku komada koji se obrađuje i mogu biti: koncentrična za probijanje otvora kod manjih komada ili izdužena za probijanje otvora u cevima. veličina i geometrijska forma eksplozivnog punjenja itd. vreme eksplozivnog razlaganja (brzina detonacije). navoji na cevima itd. Spajanje metala eksplozivom omogućuje spajanje raznorodnih metala. čelične boce. sipkasti materijali (pesak i sl. Pregled osnovnih postupaka obrade metala eksplozivom. barut i gasne eksplozivne smeše. izražena naglim porastom pritiska. sa osnovnim principima i uređajima za njihovo izvođenje. čelične kuplole. U daljem tekstu daće se kraći prikaz pojedinih postupaka obrade eksplozivom. sfernim površinama ili cevima. Sl. Zagrevanje metalnog komada (rondele) vrši se električnim putem. b)u cevima. 2)matrica. OBRADA METALA EKSPLOZIJOM Obrada metala eksplozijom danas se sve više koristi u praksi. kako je to shematski dato na sl. pirotehničkom smešom i drugim postupcima. presovanje.24 5. metalurgiji. Loša strana neposrednog prenosa energije je u tome što brizantno dejstvo eksploziva može izazvati deformaciju samog predmeta.19. U ređim slučajevima energija se prenosi neposredno na obrađivani predmet. Nakon kratkotrajnog primarnog opterećenja. 1) matrica. Pored mašinstva ova tehnologija primenjuje se i u rudarstvu.). spajanje. na kojima se visoki pritisci dobijaju dejstvom relativno malih količina eksploziva. koja su prilagođena dimenzijama i geometrijskom obliku obrađivanog predmeta. Sve ove. kroz različite operacije kao što su: oblikovanje. Načini prenosa energije eksplozije na obrađivani predmet: a)neposredno. zavarivanje. 16. 16.

pri čemu se slojevi neizmenično nagomilavaju i uvlače jedan u drugi.sl. 8)centrirajući prsten Kod plakiranja cevi spoljnim eksplozivnim punjenjem. u naftnoj industriji za transport nafte i gasa itd. 6)voda. Sl. koja se spaja sa unutrašnjom cevi. s obsirom da se u toku procesa ne postižu temperature topljenja metala. Kod plakiranja unutrašnjim eksplozivnim punjenjem dolazi do deformacije unutrašnje cevi. 4)unutrašnja cev. koja naleže na spoljašnju cev i sa njom se spaja. 6)amortizer-prigušivač. 20). 4)unutrašnja cev. 5)međuploča. Profil deformisane zone metala dobija karakterističan talasasti oblik (v.sl. Nedostatak ovog postupka je u tome. Višeslojni materijali dobijeni ovom tehnologijom poseduju poboljšana termomehanička svojstva u poređenju sa mono metalnim (klasičnim) materijalima. Tehnologijom spajanja eksplozivom proizvode se: industrijski bimetalni noževi. 22. snagom eksplozije potiskuje se spoljašnja cev. omogućeno je spajanja metala bez obzira na znatne razlike u tačkama topljenja. 3)masivni cilindar. aluminijum. zasipni materijal itd. primenom eksploziva mogu se plakirati: čelični "U" profili. 2)eksplozivno punjenje. Kod nekontaktnog postupka eksplozija se izvodi na pokretnoj (odbacnoj) ploči (6). Optimalni zazor između unutrašnje i spoljašnje cevi iznosi od 1 do 3mm i postiže se centrirajućim prstenom. trake. 6)podloga Kod spajanja metala uglavnom se primenjuje međuploča (5). U praksi se primenjuju dva postupka spajanja metala eksplozivom (v. 6)pokretna (odbacna) ploča Kod kontaktnog postupka eksploziv se stavlja neposredno na površinu koja se otvrdnjava. i što dolazi do odvaljivanja delića obrađivane površine. b)ploče su paralelne. 24). i to: − ploče koje se spajaju su pod uglom. kao što su: nerđajući čelici. 5)centrirajući prsten. 4)eksploziv. 23. višeslojni limovi i trake. 4)eksploziv. žica itd. mesing i dr. Da bi se sprečile ove deformacije. bimetalne kontaktne pločice (Č-Al). Gasoviti produkti eksplozije ubrzavaju gornju pokretnu ploču (3). Plakiranju se podvrgavaju cevi izložene velikom habanju i koroziji. 2)električni detonator. Za spajanja metala eksplozivom uglavnom se primenjuju manje brizantni eksplozivi. kartona i dr. Plakirane cevi koriste se u rudarstvu za hidraulični transport čvrstih mineralnih sirovina (flotacijska pulpa. Plakiranje cevi unutrašnjim eksplozivnim punjenjem uz prenosnu sredinu: 1)detonator. Otvrdnjavanje metala eksplozijom primenjuje se kod elemenata čije su površine izložene intezivnom habanju i abraziji. Shematski prikaz postupaka za površinsko otvrdnjavanje metala: a)kontaktni postupak. između eksplozivnog punjenja i metalne ploče postavlja se zaštitna ploča (3). Cevi i slični cilindrični elementi plakiraju se na dva načina: spoljnim ili unutrašnjim eksplozivnim punjenjem (v. parafin ili plastična masa. i − ploče koje se spajaju su paralelne. U praksi se najčešće primenjuju dva postupka za površinsko otvrdnjavanje metala i to: kontaktni i nekontaktni postupak (v. Profil deformisane zone pri spajanju metala eksplozijom U zoni spoja dolazi do strukturnih promena i znatnog povećanja čvrstoće. bakar. 3)spoljašnja cev. bimetalni izmenjivači toplote. Postupci spajanja metala eksplozivom: a)ploče su pod uglom.sl. 7)voda. U zoni sudara dolazi do uzajmne deformacije površina. 20. 5)spoljašnja cev.sl. Plakiranje cevi spoljnim eksplozivnim punjenjem uz prenosnu sredinu: 1)detonator. Pored cevi. pesak ili cement Sl. usled čega dolazi do sudara ploča određenom brzinom i pod određenim uglom. 1)osnovna ploča.).22.25 Primenom eksploziva za spajanja raznorodnih metala u dvoslojne ili višeslojne kompozicije. 5)električni detonator. . 3)pokretna ploča. koja štiti površinu metala od mehaničkog dejstva produkata eksplozije. pri čemu je čvrstoća spoja uvek veća od čvrstoće mekšeg metala. 21). koja može biti od gume. Sl. bimetalni klizni ležajevi itd. Sl. 1)podloga. Oblaganje-plakiranje čeličnih cevi vrši se materijalima otpornim na habanje i koroziju. titan. 23. b)nekontaktni postupak. 24. 3)zaštitna ploča. i sl.). 21. Sl. limovi. koja je na izvesnom rastojanju od metalne ploče koja se obrađuje. 2)metalna ploča koja se otvrdnjava. što se na površini pojavljuju pukotine i prsline. 2)eksplozivno punjenje.

usled čega dolazi do sabijanja površinskog sloja metala i povećanja njegove tvrdoće. % -0. kugli i šipki mlinova. g/cm3 1. Ovim postupkom mogu se otvrdnjavati i zavareni spojevi. obloga utovarnih i presipnih mesta. Matrica u kompozitu ima ulogu vezivne materije u koju je uklopljeno ojačanje-armatura.Kruševac proizvodi dva tipa specijalnih eksplozivnih punjenja za obradu metala i to: KEP . osobine zapaljivosti.složeni. Kompozitni materijali predstavljaju makromehaničku mešavinu dva ili više materijala različitih fizičkohemijskih i mehaničkih svojstava. sa znatno većom dubinom otvrdnjavanja u odnosu na klasične postupke obrade plastičnom deformacijom. kuglice. 8 DK br. Za otvrdnjavanje zavarenih spojeva najčešće se primenjuju izduženalinijska eksplozivna punjenja. Karakteristike specijalnih eksplozivnih punjenja Karakteristike KEP . Matrica mora da raspolaže dobrim adhezivnim svojstvima. koja su prilagođena dimenzijama i geometrijskom obliku obrađivanog predmeta. i − kontinualne faze. električne karakteristike. Definiše otpornost kompozita na visokim temperaturama.RING gustina. tj. SAVREMENI MATERIJALI 1. a pokazuje čak i neke osobine koje komponente ponaosob ne iskazuju. SPECIJALNA EKSPLOZIVNA PUNJENJA ZA OBRADU METALA Za obradu metala eksplozivom najčešće se koriste: brizantni eksplozivi. obezbeđuje homogenost kompozita i dr. da obezbedi homogenost kompozita.RING. Ona omogućuje formiranje oblika kompozitnog materijala i prenos opterećenja u materijalu sa vlakna na vlakno. međusobno nerastvorljivih. vlakna).425 gasna zapremina. 0K 550 550 iniciranje DK br. Ovako dobijen materijal objedinjuje najbolje osobine svojih komponenata. reznih elementa bušaće i druge opreme itd. žilavost i savitljivost. m/s 7000-7500 7000-7500 bilans kiseonika. mešani) materijala. Eksplozivi se pogodno oblikuju u vidu specijalnih eksplozivnih punjenja. Otvrdnjavanje površina eksplozijom primenjuje se kod pojedinih delova rudarske opreme. 5. čeljusti drobilica. pirotehnike i hemije . Armatura u kompozitnom materijalu prima na sebe opterećenja i doprinosi osnovnim karakteristikama čvrstoće i krutosti. Pri tome dolazi do naglog porasta pritisak (od 104-105MPa) u veoma kratkom vremenskom intervalu od 10-6 do 10-9 sekundi. da omogući jednostavan proces izrade.425 -0. čvrstoće na smicanje i pritisak. Fabrika eksploziva. armature (čestice. Kompozitni materijali se sastoje iz: − diskontinualne faze. sečenje cevi i ravnih površina i dr.26 Iniciranjem eksplozivnog punjenja dolazi do kretanja čela detonacionog talasa duž obrađivane površine. dm3/kg 1002 1002 probojna moć-čelika. matrice. tj.LONG KEP . Koriste se i za usmerena miniranja u rudarstvu i drugim oblastima. U tabeli 22. da sa vremenom ne menja karakteristike (ne stari) itd. Tab.6 1.LONG i KEP . Delimično utiče na mehaničke karakteristike: tvrdoću površine.Trayal korporacija . barut i gasne eksplozivne smeše. kao na primer: zuba utovarnih sistema. pri čemu oblik eksplozivnog punjenja mora biti prilagođen obliku zavarenog spoja. 22. otpornost prema hemijskim uticajima i eroziji. .1. drobljenje metala. termičkom obradom ili postupcima navarivanja. hodnih delova rudarske mehanizacije.6 brzina detonacije. 8 Specijalna eksplozivna punjenja primenjuju se u metalskoj industriji za: sečenje metala. Postupkom otvrdnjavanja metala eksplozivom dobija se velika površinska tvrdoća. date su osnovne tehničko-minerske karakteristike specijalnih eksplozivnih punjenja za obradu metala. cm 10 10 temperatura samozapaljenja. Armirajući elementi moraju imati dobru adhezivnost prema matrici. KOMPOZITNI MATERIJALI Ubrzana istraživanja u oblasti razvoja i primene novih materijala u drugoj polovini XX veka rezultirala su razvojem kompozitnih (composite .

velikom otpornošću na udar. Za razliku od metala kompozitni materijali ne podležu plastičnoj deformaciji. ugljenične i polimatrične. što je shematski prikazano na sl. 1. ljuspaste. Ugljenična (grafitna) vlakna proizvode se kao: − visokočvrsta ugljenična vlakna (velike zatezne čvrstoće). odličnom hemijskom i toplotnom otpornošću.aramid i dr. − postojanost svojstava. U praksi se proizvode četiri vrste staklenih vlakana: tip E. SASTAV I OSOBINE KOMPOZITNIH MATERIJALA Sastavne komponente znatno utiču na mehaničke karakteristike kompozita. Staklena vlakna predstavljaju neorganska vlakna. Kompozitni materijali spadaju u grupu anizotropnih materijala. pri čemu uzdužna zatezna čvrstoća daleko nadmašuje čvrstoću u poprečnom pravcu. 2.27 1.polimerene. što omogućava izradu delova znatno manje mase pri potpunom zadovoljenju kriterijuma nosivosti. Najčešće se koriste vlakna tipa E i S. odlikuju se malom brzinom rasprostiranja prskotina. Najčešće korišćena armaturna vlakna za konstrukcione kompozite su: staklena. vlakna bora. visokim unutrašnjim prigušenjem. Uporedna svojstava kompozita i nekih konstrukcionih materijala data su na sl.) i vlakna bora. koja pored dobrih mehaničkih karakteristika poseduju visoku tvrdoću i veoma dobru toplotnu postojanost. što je veoma važno tamo gde je masa delova od vitalnog značaja.). ugljenična. dobijena iz rastopljenog stakla. Armaturna vlakna Osnovni zahtevi koji se postavljaju pred armaturna vlakna su: − visoka čvrstoća vlakana. U pogledu ponašanja prema zamoru kompoziti se suštinski razlikuju od metala. Al) i dr. 2. Odlikuju se dosta visokom čvrstoćom. − jednostavnost izrade. imaju malu toplotnu provodljivost i dr. − dobra adhezivnost sa matricom i dr. . lakom obradivošću. Odnos nosivosti kompozita i njegovih sastavnih elemenata Odgovarajućim izborom sastavnih elemenata i njihovim zapreminskim odnosom u strukturi kompozita mogu se dobiti materijali sa kontrolisanim i željenim svojstvima. Uporedna svojstava kompozita i nekih konstrukcionih materijala Kompozitni materijali poseduju relativno veliku nosivost i posle delimičnog oštećenja. metalna vlakna (Č. agresivnu sredinu i koroziju. 1. stvaranjem prskotina u osnovi i sl.). pa njihova mehanička svojstva veoma mnogo zavise od ugla merenja pojedinih karakteristika. Kao materijal za armaturu kompozita najčešće se koriste: − staklena.1. pod dejstvom spoljnih sila dolazi samo do elastičnih deformacija. U pogledu nosivosti kompozitni materijal se nalazi između nozivosti armirajućeg vlakna i matrice. što je posledica prenošenja opterećenja preko velikog broja vlakana. organska vlakna (aramid i dr. Velika prednost kompozitnih materijala u odnosu na klasične materijale je visoka vrednost specifične čvrstoće (Rm/ρ) i specifičnog modula (E/ρ). niskom cenom izrade i dr. i − visokomodulna ugljenična vlakna (velikog modula elastičnosti). Po hemijskom sastavu staklo iz kojeg se dobijaju staklena vlakna sadrži 1 do 2% oksida alkalnih metala. ugljenična. skeletaste. Zahvaljujući napred navedenim prednostima kompoziti postaju sve interesantniji za izradu mnogih elemenata i konstrukcija u praksi. A i S. Nedostatak im je mali modul elastičnosti.1. tj. keramičke. U zavisnosti od oblika i sastava konstituenata kompoziti se dele na: vlaknaste. Dok metali otkazuju pri zamoru samo na jedan način (stvaranjem prskotina). laminirane i kompozite sa česticama. kompoziti otkaziju na razne načine (odvajanjem vlakana od osnove. Njihova čvrstoća u velikoj meri zavisi od orijentacije armirajućih vlakana. Matrice za izradu kompozitnih materijala dele se na: .1. Takođe poseduju veliku otpornost na koncentrisane napone. Sl. − visoki modul elastičnosti (naročito je važan kod metalnih matrica). Radno su sposobna do temperature 5400C. organska vlakna (kevlar . 1. − odgovarajuće dimenzije i oblik vlakana (najviše se koriste vlakna okruglog i prstenastog poprečnog preseka). Sl. C. metalne. kidanjem vlakana. raslojavanjem. Za izradu konstrukcionih kompozita najčešće su u primeni polimerne i metalne matrice.

85 1. Fizičko-mehanička svojstva armaturnih vlakana Vlakna Gustina ρ 3 kg/m Zatezna čvrstoća Rm MPa Modul elastičnosti x103 MPa Specifična čvrstoća Rm/ρ 6 x10 m Specifični modul E/ρ 9 x10 m staklena borna ugljenična aramidna 1. Ugljenična vlakna poseduju veliku čvrstoću. − matrice sa metalnom osnovom. Epoksidne smole su veštačke smole koje se dobijaju kondezacijom fenola. Imaju čvrstoću na zatezanje od 3000-4500MPa i malu gustinu 1. 1. Ovako dobijena vlakna imaju modul elastičnosti od (350-520)⋅103MPa. kao i visoka cena izrade. acetona i epihlorhidrina. − matrice na osnovu poliesterskih smola. dok imaju približno istu masu kao kompoziti sa ugljeničnim vlaknima. Dijagram savijanja za neke vrste armaturnih vlakana Vlakna bora odlikuju se velikom pritisnom čvrstoćom i otpornošću na torziju. Pri savijanju aramidna vlakna ponašaju se vrlo slično metalima. Njihova najvažnija osobina je da se dobro kombinuju sa visokokvalitetnim vlaknima. Nedostatak im je niska pritisna čvrstoća. znatnom otpornošću na zamor.28 Visokočvrsta ugljenična vlakna dobijaju se iz vlakana poliaikrilonitrila.7-1. keramičke. razređivač. Imaju pozitivan koeficijent linearnog širenja (sličan titanu). visoka proizvodna cena. grafitizaciju i obradu površine vlakana. kroz četiri osnovne operacije: kontrolisanu oksidaciju. Fizičko-mehanička svojstva najčešće korišćenih armaturnih vlakana za konstrukcione kompozite. Visokomodulna ugljenična vlakna dobijaju se naknadnom visokotemperaturnom grafitizacijom visokočvrstih ugljeničnih vlakana (na oko 30000C).5-34. − matrice na osnovu fenolnih smola. ne tope se i ne skupljaju. imaju odlična izolaciona i toplotna svojstva. što staklena i grafitna vlakna ne ispoljavaju. koji je 7 do 11 puta veći od modula elastičnosti aluminijuma i titana. Pri tome vlakna postaju glatka i njihova adhezija sa matricom je znatno slabija. Dijagram savijanja za neke vrste armaturnih vlakana dat je sl. odličnu obradivost. Aramid (aromatizovani poliamid) je sintetički materijal koji spada u grupu visoko aromatizovanih poliamida sa sređenom unutrašnjom strukturom. zbog čega sve više dobijaju na značaju.83-1. otežano dobijanje vlakana. a i druge smole. Tab. postojana su u širokom temperaturnom opsegu od -1960C do 2600C. Kompoziti sa aramidnim vlaknima daju za oko 70% manju masu nego isti delovi od čelika. Po kvalitetu ne zaostaju za neorganskim vlaknima. Najpoznatije ogransko vlakno je “kevlar”. Ovako dobre karakteristike ugljeničnih vlakana postižu se povećanim stepenom uređenosti atoma ugljenika u rešetci. 2. poseduju izvanrednu otpornost na udar. pri čemu se atomi ugljenika raspoređuju po heksagonalnom sistemu. Zbog toga se često pribegava kombinovanju ovih vlakana sa vlaknima ugljenika ili bora. metalne. Organska vlakna su po hemijskom sastavu aromatski poliamidi. izrađuju se i u obliku tkanja. ugljenične i polimatrične. karbonizaciju. Sl.1. Za izradu konstrukcionih kompozita najčešće su u primeni: − matrice na osnovu epoksidnih smola. veliki modul elastičnosti. temperaturnom stabilnošću do 2000C. Koriste se za jako krute konstrukcije. poznatije kao aramidno vlakno. malu gustinu. U čistom vidu epoksidne smole se retko koriste. ili za oko 50% manju masu nego kompoziti sa staklenim vlaknima. te se dobijaju tzv. Najčešće se koriste u smeši u koju ulaze punioci. Aramidna vlakna imaju vrlo visoku zateznu čvrstoću. 2400-2500 2600 1700-2000 1440 2100-4600 2800 2800-4500 2800 72-86 385-430 260-385 135 0.5 148 126-205 77 Matrice za izradu kompozita Matrice za izradu kompozita mogu biti: polimerne. inertnost prema većini reagenasa i dr. 2.87 28. tako da se obim njihove proizvodnje neprestano povećava. poseduju dobru dimenzionu stabilnost i hemijski su inertne.91 1.18 1. lako se oblikuju. nizak koeficijent temperaturnog širenja. postojanost na visokim temperaturama. Srednji prečnik vlakna je 7μm.1-1. Odlikuju se relativno visokom tvrdoćom. malu gustinu. hibridni kompoziti. nešto manji modul elastičnosti.9g/cm3.2. Ugljenična vlakna predstavljaju najčešće korišćena armirajuća vlakna kod kompozitnih materijala. data su u tabeli 1. Nedostaci su im otežana obradivost i oblikovanje zbog visoke tvrdoće. srednjom mehaničkom otpornošću. .

05 43. vinilacetat. organska (kevlar) vlakna i vlakna bora. ali smanjuju izdržljivost na povišenim temperaturama. Široko se primenjuju s obzirom da su jako jeftine i da je sa njima lako raditi. poliglikol i dr. zbog čega je teško dobiti visokokvalitetne smole. zbog čega se u nekim konstrukcijama zamenjuju sa epoksidnim smolama. ali nema krtost (lomljivost) stakla. Kompozitni materijali na bazi staklenih vlakana i organskih smola su prvi počeli da se primenjuju u industrijske svrhe (oko 1940. lakom tehnologijom obrade itd. metilmetakrilat). koji imaju mehaničke karakteristike reda kvalitetnog konstrukcionog čelika uz oko 5 puta manju gustinu (17002000kg/m3). ali su za konstrukcionu primenu najinteresantniji vlaknasti polimerni kompoziti. hemijski inertne prema organskim rastvaračima i kiselinama. nikla. Nedostaci su im mala otpornost na pritisak.2. U zavisnosti od dužine vlakana i njihove orijentacije u kompozitu vlaknaste kompozite delimo na: − kompozite sa kratkim vlaknima.74 3100 3300 4300 1. nekih teško topljivih metala itd. − jednosmerne vlaknaste kompozite sa neprekidnim (kontinualnim) vlaknima. uz mali koeficijent linearnog širenja. visokoj udarnoj žilavosti i maloj gustini (17002000kg/m3). S obzirom da ova vlakna imaju glatke površine. Poseduju dosta dobra mehanička svojstva na dnevnim temperaturama. Fizičko-mehanička svojstva materijala matrice Smola Gustina 3 kg/m Zatezna čvrstoća MPa Modul elastičnosti x103 MPa fenolna poliesterska epoksidna 1300 1100-1300 1150 41. Ovi kompoziti poseduju dobru obradivost i sposobnost lakog pletenja vlakana. imaju odlična izolaciona i toplotna svojstva.31-62. otpornošću na temperature do 1500C. Kod polimernih kompozitnih materijala.31-68. zbog čega je i ograničena njihova primena kod izrade kompozita.). nešto manji modul elastičnosti koji je i pored toga 2-3 puta veći nego modul elastičnosti kompozita sa staklenim vlaknima tipa E. legura aluminijuma.29 Fenolne smole su tvrde. to je njihova adhezija sa matricom znatno slabija. data su u tabeli 2. toplotnootporne smole. U praksi najširu primenu imaju kompoziti sa neprekidnim (kontinualnim) vlaknima. Najveći problem metalnih matrica ogleda se u komplikovanoj tehnologiji izrade. 2. Kod kompozita na bazi staklenih vlakana kao armatura najčešće se koriste staklena vlakna tipa E. kao armaturna vlakna koriste se: staklena vlakna. izrađuju se i u obliku tkanja. POLIMERNI KOMPOZITNI MATERIJALI Postoji više tipova polimernih kompozitnih materijala. Najbolje mehaničke osobine poseduju kompoziti na bazi staklenih vlakana tipa E sa epoksidnom matricom. otežano dobijanje vlakana. ugljenična vlakna. Kompozitni materijali sa visokomodulnim ugljeničnim vlaknima koriste se u slučajevima kada je od primarne važnosti visoki modul elastičnosti. malom istegljivošću. velikom izduženju. Zahvaljujući dobroj elastičnosti. dobrom otpornošću prema hemijskim uticajima. Nedostatak fenolnih smola je što u procesu očvršćavanja učestvuje velika količina isparljivih materija. Posledica toga je niža zatezna čvrstoća. Kompozit staklo-smola ima visoku otpornost koju karakteriše stakleno vlakno. fenolna. Tab. Metalne matrice proizvode se od prahova raznih metala i njihovih legura (npr. Dosta dobro se kombinuju sa armirajućim vlaknima. dobrom dimenzionom postojanošću.). Radna sposobnost ovih smola ostaje nepromenjena pri temperaturama do 2500C. Fizičko-mehanička svojstva najčešće korišćenih matrica za izradu kompozitnih materijala. zahvaljujući niskim temperaturama polimerizacije. ili alkohola (glikol. i − kompozite sa neprekidnim vlaknima orijentisanim u više smerova. Sa konstrukcione tačke gledišta najiteresantniji su kompoziti sa visokočvrstim ugljeničnim vlaknom i matricom od epoksidne smole. . godine). Nedostatak im je niska udarna žilavost. Kompozitni materijali na bazi kevlar vlakana poseduju izvanrednu otpornost na udar (žilavi su i neprobojni). Nedostatak im je skupljanje pri polimerizaciji. Poliesterske smole (kontaktne smole) se dobijaju iz nezasićenih polimerizovanih jedinjenja (stirol. Ovi kompoziti se odlikuju: relativno visokom zateznom čvrstoćom. Kompozitni materijali na bazi ugljeničnih vlakana kao armaturu koriste visokočvrsta i visokomodulna ugljenična vlakna. a kao matricu epoksidne i fenolne smole. a kao matrica koriste se sve tri veštačke smole (epoksidna. mangana. Dobijaju se putem kondezacije fenola i formaldehida. ovi kompozivi nalaze sve veću primenjuju umesto kompozita na bazi staklenih i drugih vlakana. titana. Nedostatak im je mali modul elastičnosti i nešto veća gustina (2400-2500kg/m3). koja iznosi 40-70% od zatezne čvrstoće kompozita sa visokočvrstim ugljeničnim vlaknima. Omogućuju smanjenje mase konstrukcije za oko 30%. poliesterska). lako se oblikuju.95 82.

− mehanizovano brizganje vlakana.98 200.0 117 537. Maseni sadržaj vlakana iznosi 70-80%. Spoj svih ovih osobina vodi ka povećanju zamorne čvrstoće.panel: 1)spoljne lamine. Značajna je mogućnost variranja njihovih svojstava u širokom dijapazonu. sl. Postupak brizganja i presovanja najčešće se primenjuje u serijskoj proizvodnji kompozita. U rudarstvu se koriste za izradu jezgara transportnih traka. Velika tvrdoća kompozita na bazi vlakana bora doprinosi otpornosti konstrukcije na eroziju. 9).5 7. Kompozitni materijali na bazi vlakana bora kao matricu koriste epoksidnu smolu. Na sl.). postižu tačne i precizne dimenzije elemenata i ostvaruje povećanje ekonomičnosti u proizvodnji kompozita. Ovaj . Ispuna čini prostornu vezu između spoljnih lamina i obezbeđuje stabilnost protiv izvijanja. šlemova.8 35 142. U tabeli 3. unutrašnjih delova vozila. Za namotavanje mogu se koristiti staklena vlakna. ali sa druge strane otežava mehaničku obradu.39 40 82. date su mehaničke karakteristike nekih kompozitnih materijala različitog sastava. što im obezbeđuje visoke vrednosti međuslojnog smicanja.6 16892. − presovanje niskim pritiskom. − presovanje visokim pritiskom. raketnih sistema itd. od kojih se najčešće primenjuju: − ručno postavljanje. kao i postojanost dimenzija u širokom temperaturnom opsegu (letilica. POSTUPCI IZRADE ELEMENATA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA U praksi postoji više postupaka za izradu elemenata od kompozitnih materijala.7-96. − postupak prevlačenja. Mehanička svojstva nisu specijalno visoka. 3. 2)vlaknaste tkanine. Koriste se kod transportnih vozila građevinske i rudarske mehanizacije za izradu: podova karoserija. koja se vrši dijamantskim alatom ili alatom od tvrdog metala. U rotirajući kalup ubacuje se mešavina smole.3. velikom tvrdoćom i specifičnim modulom (E/ρ). Kod suvog postupka vlakna se za vreme namotavanja impregnišu smolom. 5.30 Primenjuju se kod konstrukcija gde se zahteva lakoća konstrukcije. 3)ispuna Sendvič konstrukcije našle su široku primenu svuda tamo gde se zahteva mala masa. Tab. Sl.3 305 138 65 176.41 131 72.16 35 197-228 21-31 186-207 83-117 35 310 30. Imaju odlična adhezivna svojstava prema epoksidnoj matici. 1. Odlikuju se visokom otpornošću na pritisak. Sendvič konstrukcija predstavlja ploču sastavljenu iz dve spoljne noseće lamine sa isunom.03 16. očvršćivača i vlakana. vlakna bora i ugljenična vlakna. Usled centrifugalne sile teži sastojci se odbijaju ka unutrašnjoj strani kalupa. − postupak namotavanja. ali se dobijaju elementi sa veoma glatkim unutrašnjim i spoljašnjim površinama. Zahvaljujući neprobojnosti pletenih vlakana (tkanja) široko se koriste za izradu neprobojnih-pancir odela. Kao nedostaci kompozita na bazi vlakana bora mogu se navesti velika tvrdoća i krtost (niska otpornost na udar).56 6. Pri tome se razlikuje suvi i mokri postupak namotavanja. dok kod mokrog postupka namotavaju se već impregnisana vlakna. Iz tih razloga ovi kompoziti se ne izrađuju kao tkanja ili pleteni polufabrikati. mada se koristi i aluminijumska matrica za metalne kompozite. Mehaničke karakteristike nekih kompozitnih materijala Materijal staklo-poliamid staklo-polipropilen ugljenik-poliamid aramid-poliester aramid-epoksi staklo-poliester Udeo ojačanja % Zatezna čvrstoća MPa Modul elastičnosti x103 MPa Savojna čvrstoća MPa Modul savijanja MPa 27 107. 5. kao i drugih nestrukturnih elemenata. a velika čvrstoća konstrukcije. Sendvič . tako da se kalup obloži slojem materijala jednake debljine. − postupak centrifugiranja. Sadržaj staklenih vlakana u ovim elementima se kreće od 20-40%. Postupak namotavanja vlakana zasniva se na namotavanju "rovinga" na jezgro (v. što se postiže pre svega promenom procentualnog učešća armaturnih vlakana i njihovom različitom geometrijom pletenja.5 7.0 206-343 206-245 Sendvič-paneli su proizvod novih tehnologija projektovanja kompozita. zaštitnih pregradnih ploča i dr. Postupak centrifugiranja je sličan postupku izrade betonskih cevi. prikazana je sendvič konstrukcija od kompozita. Ovim postupcima dobijaju se kompoziti odličnih svojstava.

poseduju veću savitljivost. vođice u oknima. Odlikuju se malom masom i dobrim mehaničkim i hemijskim karakteristikama. spojnica za spajanje bušaćih cevi itd. . U naftnoj industriji kompoziti su našli široku primenu za izradu teških i komplikovanih konstrukcija namenjenih eksploataciji nafte i gasa. hidro i termo izolacione pregradne ploče i dr. priključci itd. pojednostavljuje proces izrade. kao što su: izvozna užad. zbog čega postaju sve interesantniji za izradu mnogih elemenata i konstrukcija u praksi. Njihovim korišćšenjem postiže se smanjenje mase konstrukcije za oko 80%. rezervoara i dr. vodovi. Sl. U rudarstvu kompoziti su našli primenu za izradu pojedinih delova rudarske opreme. izrađuju se od kompozita sa dugačkim staklenim ili ugljeničnim vlaknima. kućišta i delovi pumpi i kompresora. otpornost na koroziju i dr. 4. sudova pod pritiskom.4. PRIMENA KOMPOZITNIH MATERIJALA U RUDARSTVU Zahvaljujući visokim vrednostima specifične čvrstoće i krutosti kompozitni materijali su svoju primenu našli prvenstveno u onim oblastima u kojima je odnos krutost/masa od velike važnosti. Trake sa jezgrom od aramidnih vlakana imaju veliku prekidnu silu. imaju duži radni vek. znatno smanjenje mase konstrukcije. pri čemu dolaze do izražaja njihova odlična mehanička svojstva. veću habajuću oblogu. otporne su na koroziju i plamen. Automatizovanim mašinama sa kontinualnim namotavanjem postiže se velika produktivnost u proizvodnji ovih proizvoda. prikazane su spojnice za spajanje bušaćih cevi kod bušenja nafte izrađene od kompozita. poznatijih kao aramidna vlakna. Spojnice za spajanje bušaćih cevi izrađene od kompozita. pogodne su za regeneraciju itd. Kompoziti se koriste i za izradu mnogih drugih elemenata namenjenih naftnoj i drugim industrijama.31 postupak je naročito pogodan za proizvodnju cevi. smanjuje vreme montaže i povećava otpornost na koroziju. Spojnice za spajanje bušaćih cevi kod bušenja nafte Rešetkaste konstrukcije dizalica i tornjeva za rudarstvo i građevinarstvo sve češće se prave od kompozitnih materijala. ventili. delova hidraulične opreme. Nova generacija transportnih traka u rudarstvu radi se sa jezgrom od organskih poliamidnih vlakana tipa "kevlar“. poseduju znatno veću otpornost na probijanje. podgradni stupci. čime se postiže znatno smanjenje mase konstrukcije uz istovremeno povećanje mehaničkih i fizičko-hemijskih karakteristika. Kompoziti obezbeđuju znatnu uštedu u masi i poseduju niz drugih prednosti. rezervoara. kao i povećanu otpornost na slanu vodu i druge agresivne supstance. a matrica polimerna na bazi epoksidnih ili poliesterskih smola. Ovi konstrukcioni elementi uglavnom se rade od stakloplastičnih materijala. znatno smanjuju čeoni otpor i vibracije pri bušenju u dubokim vodama. 9. dobra elektro izolaciona svojstva. kod kojih je armatura od staklenih vlakana. visoku termičku stabilnost. Slika 4. kao npr. kao npr. b)zavojno namotavanje 1. složenih gabarita platformi za eksploataciju nafte ispod mora. merne ploče. otpornost na koroziju i dr. Pojedini konstrukconi elementi namenjeni rudarstvu. Ovi elementi poseduju zadovoljavajuće mehaničke karakteristike. manju masu. Namotavanje vlakana: a)namotavanje pod uglom. ležajevi. kao npr. zahtevaju manje prečnike bubnjeva. Zadnjih godina kompozitni materijali nalaze sve veću primenu i u rudarstvu za izradu pojedinih konstrukcija i delova rudarske opreme. Na sl. Ovi elementi poseduju veliku čvrstoću.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->