Tipometar je dužina od 30 centimetara 300 mm / 133 = 2,256 mm Ova velicina se zone nonparel.

Nonparel je 6 tipografskih tocaka tipografcka tocka (piše se tp) ; 1 tp = 0,376 mm

cicero =12 tp ; cicero je 4,51 mm nonparel = 6 tp ; kolonel = 7 tp ; petit =8 tp ; borgis = 9 tp ; garmond = 10 tp ; srednjak = 14 tp

Inc se ovdje uzima kao dužina od 2,54 cm Inc / 6 je velicina koju nazivamo pica. Pica je 4,233 mm Pica se dijeli na 12 tocaka. 1 tocka ( piše se 1p)je 0,353 mm

1 pica je manja od 1 cicera za 6,6% ( 4.51 / 4,233 = 1,066) Zadatak 1: Ako je neka velicina data u tipografskim tockama kao naprimjer 258 tp, koliko je to: cicera, pica, milimetara, inca, borgisa, tocaka ? Rješenje: 258 / 12 = 21,5 cicera 258 / 10 = 25,8 borgisa 258 * 0,376 = 97 mm (9,7 cm) 97 mm / 25,4 = 3,82 inca 3,82 inca * 6 = 22,92 pica 22,92 pica * 12 = 275 p Rješenje treba pisati: 3,82 inca = 22,92 pica = 275 p = 21,5 cicera = 25,8 borgisa = 258 tp = 97 mm

pica / cicero : 22.58 inca = 45. 51 = 192.5 pica * 12 = 546 p Rješenje treba pisati: 7.066 . racunajucu i broj kolonela? Rješenje: 42.7 cicera = 73 kolonela = 512 tp = 192.26 cm / 2.7 * 12 = 512 tp 512 tp / 7 = 73 kolonela 42.066 Zadatak 2 Broj indeksa je 53462 / 7 od glavnog broja 53462 neka se uzmu zadnje tri znamenke i napišu obrnutim redom: dobivamo 264.58 inca * 6 = 45.5 = 1.066 .7 = 1.5 pica = 546 p = 42.066 . i .Za provjeru: tocke / tipografske tocke : 275 / 258 = 1.6 mm (19.6 mm Za provjeru : 546 / 512 = 1.92 / 21.58 inca 7. 45.5 pica 45.26 cm) 19.5 / 42.54 = 7.7 cicera * 4.7 Ako dobiveni broj tretiramo kao broj cicera koliki je taj btoj u ostalim jedinicama. Taj broj neka se poveca za 35 dobiveni zbroj podijeli sa 7: (264 + 35) / 7 = 42.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful