UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE VODE U BAZENU Da bi se postigla i odrţavala kristalno ĉista voda u bazenu za plivanje neophodno je vodu stalno mehaniĉki

filtrirati i hemijski kondicionirati. Prilikom prvog punjenja bazena vodom iz bušenih bunara neophodno je uraditi šok hlor tretman u cilju taloţenja gvoţĊa i ostalih neĉistoća. U zavisnosti od stepena neĉistoća u vodi i kapaciteta pešĉanog filtracionog ureĊaja potrebno je uĉestalo ispirati filter. Kod bazena sa papirnim uloškom u filteru potrebno je više puta oĉistiti uloţak filtera i ostaviti ga na suncu da se osuši. Samo zajedniĉkom upotrebom filtracionog ureĊaja i sredstava za kondicioniranje vode će se uvek imati kristalno ĉista i higijenski ispravna voda u bazenu. Kvalitet vode se moţe kontrolisati preko jednostavnog DpD/testera ili ortotolidinskog testera. Rezultati na testeru će uputiti kojim sredstvima treba tretirati vodu. Treba raĉunati na to da će u sluĉaju intenzivne upotrebe bazena ili vrelih letnjih dana potreba za hemikalijama biti povećana da bi se voda odrţala ĉistom i higijenski ispravnom. Temperatura vode koja se podrazumeva u bazenima za plivanje je oko 25°C. U tropskim vrućinama kada temperatura vode dostigne 30°C i više, hlor veoma brzo isparava i potrebno je stalno kontrolisati nivo hlora i pojaĉati doziranje. Upravo zbog toga preporuĉujemo da se hemikalije doziraju uveĉe kada je isparavanje mnogo manje. Za usisavanje bazena je najpogodnije jutro. U toku noći će se sve suspendovane ĉestice nataloţiti na dno PVC lajnera. Ako je cirkulacija vode preko filtracionog ureĊaja dobro podešena, najveći deo nataloţenih materija će se koncentrisati u sredinu bazena, te će dodatno olakšati usisavanje. HEMIJSKO KONDICIONIRANJE VODE U BAZENU U sledećem pregledu ćemo Vam dati objašnjenja za nekoliko osnovnih pojmova vezanih za vodu u bazenu i njeno kondicioniranje. - ŠOK HLOR TRETMAN je dodavanje višestruko povećane koliĉine hlora. Primenjuje se kod prvog tretiranja vode u cilju taloţenja neĉistoća u vodi ili usled zapuštenosti kondicioniranja kad voda poĉinje da se kvari. - AKTIVNI REZIDUALNI HLOR je slobodan sadrţaj hlora u vodi preostao posle vezivanja hlora za organske materije u vodi. Ima izrazito dezinfekciono dejstvo, a njegove vrednosti se izraţavaju u mg/l ili u ppm. U bazenima za plivanje treba koristiti iskjuĉivo organske preparate hlora, jer nemaju nadraţajno dejstvo na koţu i sluzokoţu, a sa druge strane su najekonomiĉniji. - ALGE su biljni vodeni mikroorganizmi. Ako im je razmnoţavanje neometano daju vodi zelenu ili smeĊu obojenost, a površine u dodiru sa vodom vodom postaju klizave i sluzave. - ALGACID je sredstvo za spreĉavanje razmnoţavanja algi (ALGEX ) Od sredstava za kondicioniranje vode koristimo organske preparate hlora, algacid i pH minus. Od organskih preparata hlora postoji brzotopivi i sporotopivi hlor. 1. HLORNI GRANULAT je brzotopeće sredstvo sa baktericidnim i bakteriostatskim delovanjem, usporava rast i razmnoţavanje algi. Koristi se za šok hlor tretman kod prvog punjenja vode u bazen ili kada voda poĉinje da se kvari. Dozira se rastopljen, direktno u vodu.

Dodavanjem teĉnosti za prezimljavanje (zimskog algexa) koja spreĉava razmnoţavanje algi u toku zime i taloţenje vodenog kamenca će se znatno olakšati prolećno ĉišćenje bazena.yu . sluţi za doziranje svih potrebnih sredstava za kondicioniranje vode i obezbeĊuje ujednaĉeni nivo hemikalija u bazenu. UV zraci odreĊene talasne duţine imaju baktericidno. ALGEX je algacidno. Svi navedeni preparati koje upotrebljavamo imaju Rešenje o zdravstvenoj ispravnosti i stavljanju u promet Saveznog sanitarnog inspektora. sluţi za spreĉavanje rasta i razvoja algi i pogodan je za sve vode i filtracione ureĊaje.SREDSTVO ZA UKLANJANJE LINIJE VODE . Upravo taj efekat je iskorišćen u ovoj opremi. ZIMSKI ALGEX Uobiĉajeno pravilo je da EUROPOOL bazene sa PVC lajnerom prezimljavamo napunjene vodom.OPREMA ZA ODRŢAVANJE KVALITETA SLANE VODE gde ureĊaj iz rastvora NaCl konstantno oslobaĊa slobodan aktivni hlor. Dozira se preko plovnog dozatora ili preko poluautomatskog dozatora. virulicidno i fungicidno dejstvo.bazeni. plovi po površini vode. Potreba za hlorom se smanjuje za 90%. Kod zatvorenih bazena. SALTMASTER . MAXI COMBI tablete su sporotopeće depo tablete sa produţenim baktericidnim i algacidnim dejstvom. Jedan uloţak je dovoljan za jednu sezonu. direktno u vodu.co. predviĊen je za maxi combi tablete. Pored hlora i agacida sadrţi još i flokulant (sredstvo protiv mleĉnog zamućenja). vodi se raĉuna da pH uvek bude u granicama. 3. Algicide ne treba dodavati. OPREMA ZA KONDICIONIRANJE VODE U BAZENIMA PLOVNI DOZATOR. 5.2.SREDSTVO ZA ĈIŠĆENJE PVC LAJNERA MREŢICE ZA BAZENE POVRŠINSKA MREŢICA (aluminijumska ili plastiĉna) DUBINSKA MREŢICA (aluminijumska ili plastiĉna) www. SREDSTVA ZA ĈIŠĆENJE BAZENA . UV OPREMA ZA ODRŢAVANJE VODE U BAZENIMA .SREDSTVO PROTIV KAMENCA I RĐE .kao što je poznato. algicidno. meĊutim treba pratiti neutralnu pH vrednost. Ţivotnoj vek cevi je 7000-8000 h. Potreba za primenom hlora se smanjuje za 90%. kiselo reagujuće sredstvo i koristi se za sniţavanje pH vrednosti. najĉešće korišćeno jer veoma pojednostavljuje kondicioniranje vode. NATURE2.SREDSTVO ZA ODMAŠĆIVANJE . naroĉitio gde su ugraĊeni dehumiditatori i u sluĉaju kondicioniranja vode sa Nature2 ureĊajem. Dozira se direktno u vodu. Sredstvo nove generacije. bez mirisa i pene. teĉno sredstvo. POLUAUTOMATSKI I AUTOMATSKI DOZATOR ZA HEMIKALIJE. pH minus je lako topivo. 4. ureĊaj koji radi na principu samoregulišućeg oslobaĊanja slobodnih jona srebra i bakra iz keramiĉkog uloška. Dozira se rastopljen. Posle obilnijih padavina se obavezno kontroliše i sniţava pH vrednost.