UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE VODE U BAZENU Da bi se postigla i odrţavala kristalno ĉista voda u bazenu za plivanje neophodno je vodu stalno mehaniĉki

filtrirati i hemijski kondicionirati. Prilikom prvog punjenja bazena vodom iz bušenih bunara neophodno je uraditi šok hlor tretman u cilju taloţenja gvoţĊa i ostalih neĉistoća. U zavisnosti od stepena neĉistoća u vodi i kapaciteta pešĉanog filtracionog ureĊaja potrebno je uĉestalo ispirati filter. Kod bazena sa papirnim uloškom u filteru potrebno je više puta oĉistiti uloţak filtera i ostaviti ga na suncu da se osuši. Samo zajedniĉkom upotrebom filtracionog ureĊaja i sredstava za kondicioniranje vode će se uvek imati kristalno ĉista i higijenski ispravna voda u bazenu. Kvalitet vode se moţe kontrolisati preko jednostavnog DpD/testera ili ortotolidinskog testera. Rezultati na testeru će uputiti kojim sredstvima treba tretirati vodu. Treba raĉunati na to da će u sluĉaju intenzivne upotrebe bazena ili vrelih letnjih dana potreba za hemikalijama biti povećana da bi se voda odrţala ĉistom i higijenski ispravnom. Temperatura vode koja se podrazumeva u bazenima za plivanje je oko 25°C. U tropskim vrućinama kada temperatura vode dostigne 30°C i više, hlor veoma brzo isparava i potrebno je stalno kontrolisati nivo hlora i pojaĉati doziranje. Upravo zbog toga preporuĉujemo da se hemikalije doziraju uveĉe kada je isparavanje mnogo manje. Za usisavanje bazena je najpogodnije jutro. U toku noći će se sve suspendovane ĉestice nataloţiti na dno PVC lajnera. Ako je cirkulacija vode preko filtracionog ureĊaja dobro podešena, najveći deo nataloţenih materija će se koncentrisati u sredinu bazena, te će dodatno olakšati usisavanje. HEMIJSKO KONDICIONIRANJE VODE U BAZENU U sledećem pregledu ćemo Vam dati objašnjenja za nekoliko osnovnih pojmova vezanih za vodu u bazenu i njeno kondicioniranje. - ŠOK HLOR TRETMAN je dodavanje višestruko povećane koliĉine hlora. Primenjuje se kod prvog tretiranja vode u cilju taloţenja neĉistoća u vodi ili usled zapuštenosti kondicioniranja kad voda poĉinje da se kvari. - AKTIVNI REZIDUALNI HLOR je slobodan sadrţaj hlora u vodi preostao posle vezivanja hlora za organske materije u vodi. Ima izrazito dezinfekciono dejstvo, a njegove vrednosti se izraţavaju u mg/l ili u ppm. U bazenima za plivanje treba koristiti iskjuĉivo organske preparate hlora, jer nemaju nadraţajno dejstvo na koţu i sluzokoţu, a sa druge strane su najekonomiĉniji. - ALGE su biljni vodeni mikroorganizmi. Ako im je razmnoţavanje neometano daju vodi zelenu ili smeĊu obojenost, a površine u dodiru sa vodom vodom postaju klizave i sluzave. - ALGACID je sredstvo za spreĉavanje razmnoţavanja algi (ALGEX ) Od sredstava za kondicioniranje vode koristimo organske preparate hlora, algacid i pH minus. Od organskih preparata hlora postoji brzotopivi i sporotopivi hlor. 1. HLORNI GRANULAT je brzotopeće sredstvo sa baktericidnim i bakteriostatskim delovanjem, usporava rast i razmnoţavanje algi. Koristi se za šok hlor tretman kod prvog punjenja vode u bazen ili kada voda poĉinje da se kvari. Dozira se rastopljen, direktno u vodu.

OPREMA ZA ODRŢAVANJE KVALITETA SLANE VODE gde ureĊaj iz rastvora NaCl konstantno oslobaĊa slobodan aktivni hlor. Svi navedeni preparati koje upotrebljavamo imaju Rešenje o zdravstvenoj ispravnosti i stavljanju u promet Saveznog sanitarnog inspektora. Jedan uloţak je dovoljan za jednu sezonu.2. Sredstvo nove generacije.yu . UV zraci odreĊene talasne duţine imaju baktericidno. Dozira se preko plovnog dozatora ili preko poluautomatskog dozatora. Dodavanjem teĉnosti za prezimljavanje (zimskog algexa) koja spreĉava razmnoţavanje algi u toku zime i taloţenje vodenog kamenca će se znatno olakšati prolećno ĉišćenje bazena. SREDSTVA ZA ĈIŠĆENJE BAZENA . direktno u vodu. 4. Ţivotnoj vek cevi je 7000-8000 h. Potreba za primenom hlora se smanjuje za 90%. najĉešće korišćeno jer veoma pojednostavljuje kondicioniranje vode.kao što je poznato. bez mirisa i pene.co.bazeni. algicidno. Algicide ne treba dodavati. teĉno sredstvo. Dozira se direktno u vodu. SALTMASTER . OPREMA ZA KONDICIONIRANJE VODE U BAZENIMA PLOVNI DOZATOR. MAXI COMBI tablete su sporotopeće depo tablete sa produţenim baktericidnim i algacidnim dejstvom. ureĊaj koji radi na principu samoregulišućeg oslobaĊanja slobodnih jona srebra i bakra iz keramiĉkog uloška. predviĊen je za maxi combi tablete. ALGEX je algacidno. sluţi za spreĉavanje rasta i razvoja algi i pogodan je za sve vode i filtracione ureĊaje. 5. ZIMSKI ALGEX Uobiĉajeno pravilo je da EUROPOOL bazene sa PVC lajnerom prezimljavamo napunjene vodom. Kod zatvorenih bazena. virulicidno i fungicidno dejstvo. POLUAUTOMATSKI I AUTOMATSKI DOZATOR ZA HEMIKALIJE. Upravo taj efekat je iskorišćen u ovoj opremi. Pored hlora i agacida sadrţi još i flokulant (sredstvo protiv mleĉnog zamućenja). 3. naroĉitio gde su ugraĊeni dehumiditatori i u sluĉaju kondicioniranja vode sa Nature2 ureĊajem. meĊutim treba pratiti neutralnu pH vrednost. Dozira se rastopljen. UV OPREMA ZA ODRŢAVANJE VODE U BAZENIMA . Potreba za hlorom se smanjuje za 90%. vodi se raĉuna da pH uvek bude u granicama. kiselo reagujuće sredstvo i koristi se za sniţavanje pH vrednosti.SREDSTVO ZA ODMAŠĆIVANJE .SREDSTVO ZA ĈIŠĆENJE PVC LAJNERA MREŢICE ZA BAZENE POVRŠINSKA MREŢICA (aluminijumska ili plastiĉna) DUBINSKA MREŢICA (aluminijumska ili plastiĉna) www.SREDSTVO PROTIV KAMENCA I RĐE .SREDSTVO ZA UKLANJANJE LINIJE VODE . plovi po površini vode. sluţi za doziranje svih potrebnih sredstava za kondicioniranje vode i obezbeĊuje ujednaĉeni nivo hemikalija u bazenu. Posle obilnijih padavina se obavezno kontroliše i sniţava pH vrednost. pH minus je lako topivo. NATURE2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful