P. 1
Poslovi Prikupljanja Sredstava Jeste Da Prikupljaju Slobodana Novcana Sredstva Od Finansijski Suficitarnih i Da Ih Plasiraju Finansijski Deficitarnih Transaktorima

Poslovi Prikupljanja Sredstava Jeste Da Prikupljaju Slobodana Novcana Sredstva Od Finansijski Suficitarnih i Da Ih Plasiraju Finansijski Deficitarnih Transaktorima

|Views: 99|Likes:
Published by Milan Lukic

More info:

Published by: Milan Lukic on Jun 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

Poslovi prikupljanja sredstava jeste da prikupljaju slobodana novcana sredstva od finansijski suficitarnih i da ih plasiraju finansijski deficitarnih transaktorima.

Poslovna banka prikupljajuci slobodan nov. sredstva kod sebe formira izvore sredstava za buduce plasmane. Ti izvori sredstava mogu da budu depozitni i nedepozitni. Depozitni izvori sredstava predstavljaju sredstvo koja kod banke drze njeni komitenti u obliku depozita. Depoziti koji se drze kod poslovne banke mogu biti: privrede i stanovnistva, oroceni i neoroceni ,dinarski i devizni, namenski i nenamenski, kamatni i beskamatni, itd. Depoziti privrede najcesce se dele na depozite po vidjenju, oroceni ili investicioni depoziti i specijalni depoziti. Depoziti stanovnistva drze se u obliku stednih depozita. Finansijsu osnovu stednih depozita cini tekuca i kumulirana stednja stanovnistva koja se formira u cilju pokrica planiranih rashoda u narednom periodu, ali i pokrica neplaniranih rashoda u vanrednim situacijama. Stedni depoziti se dele na neorocene ili stedne depozite po vidjenju i orocene i na namenske i nenamenske. Kreditni izvori sredstava dele se na krediti od CB, rediskontni krediti, relombardni krediti, selektivni krediti, krediti za likvidnost i krediti od drugih poslovnih banaka. Krediti od CB su dopunski izvor formiranja finansijskog potencijalaposlovnih banaka. Postoje dve kategorije i to su: revolving krediti i krediti za likvidnost. Rediskontni krediti odobravaju se poslovnim bankama na bazi pokrica diskontovanih menica koje su se nalazile u portfelju poslovne banke. Relombardni krediti odobravaju se na bazi pokrica realnih pokretnih stvari(zlato, dragoceni metali, umetnicki predmeti i sl.) ili HOV koji se nalaze u portfelju poslovne banke, a na osnovu kojih je prethodno odobren lombarni kredit. Selektivni krediti se odobravaju u ekonomski slabo razvijenim zemljama i preko njih CB utice na strukturu kreditnih plasamana poslovnih banaka, pokusavajuci da deluje na promenu ekonomske strukture i deminimiziranje ukupne privredne aktivnosti zemlje. Krediti za likvidnost-Poslovna banka treba da koristi kredit za likvidnost kao poslednje sredstvo i jedino u situaciji kada ne postoji druga mogucnost da resi krizu likvidnost Investicioni izvori sredstava- Banke prikupljaju slobodna novcana sredstva tako sto emituju i prodaju specificne vrste HOV. Politika plasiranja sredstava- ukupni plasmani banke mogu se podeliti na kreditne i nekreditne. Kreditni i nekreditni plasmani se beleze u aktivi bilansa stanja banke, te se ovi poslovi plasiranja sredstava nazivaju aktivnim bankarskim poslovima.

Navesti oblike obezbedjenja kredita -garancije -ustupanje i zalaganje potrazivanja -ustupanje i zalaganje prava -zalogu na pokretne stvari i robu -zalogu na HOV -prenos u fuducijarnu svojinu -hipoteka Vrste kredita: -prema obliku u kojem se daje i vraca deli se na : naturalni. Kamata se obracunava po nominalnoj kamatnoj stopi i ona se sastoji od dve komponente:realne kamatne stope i stope inflacije. . -u zavisnosti od namene za koje se odobravaju mogu biti: namenski ili nenamenski. zadruzni i privatni.Pojam i znacaj kredita –Kredit za banku predstavlja duznicko-poverilacki posao u kome ona kao poverilac ustupa pravo raspolaganja novcanim sredstvima svome duzniku na ugovorom definisano vreme i pod drugim ugovorenim uslovima. robno-novcani i novcani. obezbedjenje kontinuiteta i prosirenje reprodukcije. -s obzirom na uslove otplate dele se na: cele i amortizacione. Cena kredita: kredit ima svoju cenu koju je korisnik duzan da plati za koriscenje tudjih sredstava i ona se materijalizuje kroz kamatu. srednjorocni i dugorocni. podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja. Funkcija kredita: mobilizatorska funkcija. Principi kreditne politike: opsti i specificni. komunalni. obezbedjenje likvidnosti i stabilnosti privredjivanja. -sa gledista primaoca kredita moze biti: zanatski. -sa aspekta uslova povlacenja moze biti: jednokratni i sukcesivni. regulator ponude i traznje na trzistu. industrijski. -zavisno od placanje naknade na koriscenje: kamatne i beskamatne. itd. -s obzirom na davaoca kredita moze biti: bankarski. -prema nacinu obezbedjenja: pokriveni i nepokriveni. -u zavisnosti od svrhe moze biti: potrosacki i proizvodjacki. uticaj na medjunarodnu ekonomsku razmenu i kontrolna funkcija. -prema roku moze biti: kratkorocni. zemljoradnicki. itd.

ekonomske prilike. . vracanje kredita. poslovi avaliranja i akceptiranja kao specificni oblici nekreditnih plasmana poslovnih banaka. kamatna stopa. elemente: vrste (namene) kred..kreditni referenti analiziraju trazioca kredita sa dva aspekta: formalnopravnog i materijalno finansijskog. namena trazenog kredita. zalog. kapital. koriscenje kredita. sopstveno učešde. iznosa(visine) kred.. fiksne i limitirane garancije. uslova korišdenja kred.plasmani PB u HOV nazivaju se (finansijskim)investicijama ili investicionim plasmanima za razliku od kreditnih palsmana gde PB odobrava kredite. Kreditni referat sadrzi sl. sediste i delatnost trazioca kredita. rok vradanja. Pored ovih plasmana postoje i poslovi garancija. nacin koriscenja kredita. Zahtev za kredit tražioca kredita sadrži sl.). ako to sam duznik ne ucini u roku i na nacin koji je ugovorom predvidjen. Postupak kreditiranja –odvija se u vise faza: podnosenje zahteva za kredit. Nekreditni plasmani su najcesce plasmani sredstava poslovne banke u HOV. Pri donosenju odluke poslovna banka treba dobro da proceni stepen kreditnog rizika(rizik od nevracanja kredita u ugovorenom roku) i tada se polazi od 5 faktora koji ga determinisu( PRAVILO 5C): karakter. namena kredita. pokrivena i nepokrivena garancija.bankarskom garancijom se banka (kao garant) obavezuje da ce izvrsiti ugovorenu obavezu predvidjenu u garanciji umesto duznika.. samostalne i akcesorne garancije.elemente: iznos kredita. stepen izvrsenja obaveza prema poslovnoj banci. resenje o kreditnom zahtevu.. Banci treba dostaviti svu dokumentaciju neophodnu za odobr. Poslovi bankarskih garancija. itd. monitoring kredita. dinmaika korišd. Plasmani sredstava banke u HOV.to je prvi uslov da bi se kredit nekome odobrio. dinamika koriscenja kredita. Razlikujemo: uslovne i bezuslovne garancije. stopa. Podnosenje zahteva za kredit. Obrada kreditnog zahteva.Uz zahtev. kreditna sposobnost trazioca. kredita i detaljno obrazloženje za šta de se kredit koristiti.elemente: naziv. Resenje o kreditnom zahtevu na osnovu zakljucka iz kreditnog referata donosi se resenje o kreditnom zahtevu i donosi ga uglavnom kreditni odbor poslovne banke. obrada kreditnog zahteva. kapacitet zaduzenja. Zakljucak kreditnog referata sadrzi sl. obveznice i akcije preduzeca. rok otplate kredita. obveznice lokalnih vlasti(municipalne obveznice). Sredstva koja se plasiraju u veliki broj HOV su najcesce: drzavne obveznice. zakljucivanje ugovora. kam.Uslovi odobravanja kredita mogu biti opsti i posebni. (način otplate. iznos trazenog kredita. Kreditna sposobnost trazioca podrazumeva se njegova sposobnost da o roku izmiri sve obaveze prema banci vezane za vracanje kredita.projekcija ocekivanih efekata od odobrenog kredita i sl. sopstveno ucesce i sl..

stranu valutu. koverat ili kutiju koji su zapečadeni pečatom deponenta. sadržina i način upotrebe se unificirano propisuju i primenjuju. Blagajničko poslovanje Kada govorimo o blagajničkom poslovanju u poslovnoj banci mi pod time. Kod otvorenih depoa komitent predaje predmete posl. Pod stranim sredstvina podrazumevamo:devize. Veoma su rigorozni propisi koji regulišu način postupanja i rukovanja vrednostima u njemu.platnom prometu podrazumevamo obrasce koji se koriste pri pladanju između domadih (pravnih i fizičkih) lica.pladanja u unutr. U slučaju zatvorenog depoa banka odgovara samo za omot ostave a ne za unutrašnju sadrživu i vrednost deponovanih stvari. Depo poslovi Ovi poslovi spadaju u grupu neutralnih ili uslužnih bankarskih poslova. pre svega. Devizno-valutni poslovi predstavljaju poslove koji su vezani za strana sredstva placanja. blagajničko poslovanje u širem smislu obuhvata i poslove vezane za zamenu pohabanih i oštedenih novčanica i oštedenog kovanog novca. odn. predmeti podložni kvarenju. HOV. Međutim. U isto vreme propisani su predmeti koji se ne mogu deponovati : lako zapaljivi predmeti. upakovane uplatno. Njihov oblik.strane hartije od vrednosti. dragocenosti i sl). Komitenti kod poslovne banke mogu ostavljati u depou na čuvanje razne stvari npr. Obzirom da se platni promet obavlja na jedinstvanim načelima u u potrebi su jednoobrazni instrumenti pladanja u unutrašnjem platnom prometu. valute. . Zavisno od načina predaje i čuvanja vrednosti komitenata u banci depoi se mogu podeliti na otvorene i zatvorene. plemenite metale isl.tržištu za račun banke kao i za račun velikih komitenata banke. Trezor je otvoren samo onda kada se radi u trezoru i po pravilu se zatvara posle svake trezorske operacije. podrazumevamo bankarsko poslovanje sa gotovinom u blagajni. Pod gotovinom u blagajni podrazumeva se domadi novac koji se nalazi u kasi poslovne banke i koji služi za tekude potreba blagajničkog poslovanja.. pre svega. nezapečadene uz spisak deponovanih predmeta sa njihovim tačnim opisom.banci na čuvanje u otvorenom vidu.+ Intrumenti pladanja u unutrašnjem platnom prometu Pod instrum. te subzijanje falsifikovanja novčanica i kovanog novca. za podmirenje potreba komitenata poslovne banke vezanih za gotovinu.Poslovi avaliranja i akceptiranja predstavljaju specif. odn. Preko trezora se obezbeđuje operativna likvidnost banke i on obavlja poslove na finans. komisione poslove koje banka obavlja u sveje ime i za tuđi račun-račun svojih komitenata. Zatvoreni depoi: komitent banke može poslovnoj banci predati na čuvanje vrednosne predmete koji su zaključani u kasetu. Svaki od insrumeanta platnog prometa služi za određenu vrstu pladanja i on ima svoj naziv i porpisanu brojčanu oznaku. Trezorsko poslovanje U poslovnim bankama veoma je bitna institucija „trezora“ koji se zbog svoje važnosti smatra „bankom u banci“. odn. HOV. Pod trezorom se podrazumeva specijalno uređen i obezbeđen prostor u kome su smeštene određene vrednosti (gotov novac.oblik nekreditnih plasmana posto se u njima poslovna banka obavezuje da ce isplatiti menicu koju je akceptirala umesto svog komitenta koji je izdao menicu.

odn. Specijalni instrumenti (obezbeđenja) pladanja Imaju različite funkcije i mogu da služe za gotovinska i bezgotovinska pladanja ali i kao instrumenti osiguranja pladanja. načelo neposrednosti.Intrumenti gotovinskog pladanja Gotovinski instrumenti platnog prometa ili instr. isplata po sudskim rešenjima isl. Izdaje ga privredni subjekt – dužnik na teret svog računa u korsti drugog privrednog subjekta – poverioca. U tom smislu razlikujemo naloge za uplatu na račun i naloge za isplate sa računa. te obezbeđenje kredita. avalista. štednih knjidica. Nalogom za prenos privredni subjekt daje nalog poslovnoj banci da na teret njegovor računa izvrši prenos novčanih sredstava na račun drugog poslovnog subjekta. U okviru meničnog pladanja pojavljuju se slededa lica: trasant. po dokumentarnom (robnom) akreditivu.maksimuma. indosator.gotov. ček. Zavisno od toga da li se isplata po akreditivu nečim uslovljava ili ne razlikujemo uslovne i bezuslovne akreditive. isplata invalidnina. trasat. Nalog za naplatu koristi se u slučajevima kada poslovni subjekt-poverilac daje nalog da se u korist njegovog računa. Kao instrum. akreditiv. Kao instrum. načelo samostalne menične obaveze. Tako npr. gotov. te prilikom podizanja. Menica se može definisati kao sredstvo pladanja kojim se njen izdavalac (trasant) obavezuje da de drugom privrednom subjektu (remitentu) o roku dospelosti menice isplatiti novčani iznos naznačen na samoj menici. odn. Uslovni akreditiv pored obaveznih elemenata koji sadrži i bezuslovni akreditiv ima i dodatne elemente. isplate gotovog novca sa računa fizičkog ili pravnog lica. načelo menčne strogosti. načelo konstantne menične obaveze. isplate se mogu izvršiti uz uslov da korisnik akreditiva dostavlja banci na . odn. isplati određenu sumu novca. O roku dospeda poverilac podnosi obračunski ček na naplatu.pladanja pomodu koga se vrši isplata gotovog novca sa računa. indosant. isprate gotovog novca sa računa fizičkom lica. garanciju. a na teret računa drugog privrednog subjekta –dužnika prenesu određena novčana sredstva. Nalog za isplatu je instrum. odn. načelo menične solidarnosti. Instrumenti bezgotovinskog pladanja Bezgotovinski instrum. Obračunski ček predstavlja instrument obezbeđenja pladanja kao i pladanja između pravnih lica. Akreditiv Akreditivom poslovna banka na zahtev svoga klijenta (nalogodavca) daje nalog drugoj banci da nekom fizičkom ili pravnom licu (korisniku akreditiva) otvori akreditiv. prema osnovu nastanka (robna i finansijska menica). Nalog za uplatu služi za pladanja gotovim novcem kada lice koje vrši pladanje ne raspolaže svojim računom ili kada lice vrši uplatu na svoj račun gotovine dnevnog pazara i viška gotovine iznad blagajn. cirkularno kreditno pismo. Ubrajamo: menicu. načelo inkorporacije. akceptant. U poslovanju sa menicama svi učesnici moraju da se pridržavaju slededih meničnih načela: Načelo pisanosti ili formalnosti. prema pojavnim oblicima (vlastita-solo i vučena-trasirana menica) itd. nalog za naplatu. kao tipičnom primeru uslovnog akreditiva. obračunski ček id. te prilikom podizanja. Menica može da se pojavljuje i kao sredstvo pladanja ali i ako sredstvo obezbeđenja pladanja. Mogu se podeliti na: prema popunjenosti (popunjena i blanko).platnog prometa koriste se za pladanja sa računa isplatioca na račun primaoca novčanih sredstava.pladanja javlja se i poštanska uputnica gde se uplata i isplataa gotovog novca obavlja preko pošte. najčešde se koriste nalog za prenos.gotovinskog pladanja koriste se pri uplati gotovog novca na račun pravnog ili fizičkog lica. uslove.

ček je isključivo sredstvo pladanja. Cirk. U odnosu na to da li se otvoreni akreditiv može opozvati ili promeniti uslovi njegovog korišdenja razulikujemo opozive i neopozive akreditive. te obezbeđenja kredita. obračunski ček (nije naplativ u gotovom novcu. osiguravajuda društva. preostali neiskorišdeni iznos.čbanke koja vrši isplatu po cirkularnom kred. Supsidijarni poslovi su pomodni. Ako se radi o fizičkom licu mora stajati njegov broj lične karte kao i potpis. Specifični oblik nekreditnih plasmana bududi da one mogu a ne moraju da dovedeu do angažovanja kreditnog potencijala poslovnih banaka. Garancija se koristi kao sredstvo pladanja u slučaju da glavni dužnik nije izvršio svoju obavezu nego je to umesto njega učinio jemac po osnovu izdate garancije. ne može biti izdat na donosioca). Pored sličnosti sa menicom (avaliranje. Ček predstavlja sredstvo pladanja kojim se njen izdavalac obavezuje da de drugom privrednom subjektu po viđenju isplatiti novčani iznos naznačen na samom čenku. Oni nisu primarni bankarski poslovi nego ih pre svega obavljaju za to spcijalizovane institucije (konstalting kude. drugostepeni bankarski poslovi koji predstavljaju dopunske poslove kojima se poslovne banke bave kako bi što potpunije zadovoljavale potrebe svojih komitenata i istovremeno ostvarile značajne prihode. Ček mora da sadrži sledede elemente: na dokumentu mora biti oznaka „ček“.pismu.razlika: ček isključivo sredstvo pladanja.kred. Bankarskim garancijama ne garantuje se samo izmirenje kreditnih obaveza nego se to može odnositi i na druge obaveze glavnog dužnika. Cirkul. Za razliku od menice koja može da se pojavljuje i kao sredstvo pladanja ali i kao sredstvo obezbeđenja pladanja. čekovi se ne mogu akceptovati. bezuslovni nalog o pladanju tačno naznačene sume novca. ime onoga koji treba da plati. pladanje. turističke agencije. Cirkularno kreditno pismo izdaje poslovna banka nekom (fizičkom ili pravnog) licu koje na osnovu tog pisma može do određenog iznosa i do određenog navedenog roka koristi novac (odjednom ili u više navrata) kod neke druge poslovne banke. svaki ček dospeva po viđenju i dr. oznaka dana i mesta izdavanja čeka. te i na taj način povedala sopstvenu profitabilnosti.pisma.kred. pečat i potpis ovlašdenog lica posl. Mora glasiti na određeno ime. brokerski . Garancija je isprava kojom se garant obavezuje da de izvršiti pladanje obaveze (duga) umesto glavnog dužnika ukoliko to dužnik ne učini u ugovorenom roku.pismo se izdaje u tri primerka (original i dve kopije) od kojih korisnik dobija original i drugu kopiju pisma. protest) ima i određ. barirani ček (može se naplatiti jedino preko druge banke kao posrednika. indosiranje. iznos koji se po nalogu ispladuje (numerički i slovima).kred. može da glasi i na ime i na donosioca i po naredbi). datum. Subsidijarni bankarski poslovi su veoma raznoliki a neki od njih su: konsaling poslovi. Pri izdavanju čeka poslovna banka (trasant) zahteva od trasata (lice koje treba da izvrši pladanje) da ima pokride novčane sume naznačene na čeku da bi se moglo izvršiti pladanje po čeku u korist remitenta. kod čeka trasant može da bude samo poslovna banka. Najčešde: gotovinski ček (u slučajevima podizanja gotovine sa računa). sporedni.pisma mogu se izdavati za isplate u govorom ili za bezgotovinska pladanja (sa oznakom:važi samo za virmanska pladanja).uvid robne dokumente navedene u akreditivu. naziv i potpis banke koja je ček izdala. lizing kompanije i dr). Na poleđini se vodi evidencija o pladanjima: iznos na koi glasi pismo pri prvom pladanju. dok prva kopija ostaje kod posloven banke izdavaoca cirkul. poslovi oko emisije i plasmana HOV komitenata.

poslovi marketinškog karaktera. Poslovna banka sa svojim ogromnim komitentskim bazama za koje obavlja veliki broj bankarskih poslova. tržištu HOV gde se ona pojavljuje u ulozi brokera i/ili dilera. posl. poslovi oko registracije preduzeda. Poslovi osiguranja su jedni od najprofitabilnijih poslova uopšte te je logično da se i poslovne banke pokušavaju izboriti za svoje mesto u oblasti osiguranja. Brokerski poslovi Poslovne banke imaju zapaženu ulogu i na sekudnarn. prijem dividende na račun banke i pojedinačna isplata akcionarima itd. Konsalting poslovi U poslovnim bankama zaposleni su visokoobrazovani profesionalci raznih strudnih profila koji su u stanju da postojedim komitentima. kao i drugim zainteresovanim licima pruže veoma kvalitetne i kvallifikovane usluge nrp.komisije dobila dozvola za emitovanje HOV. Osiguravajude društvo. Za ove poslove koje obavlja banka kademo da su supsidijarni jer nisu primarno bankarski nego ih pre svega obavljaju za to specijalizovane institucije-bezranski posrednici brokeri. Kada se banka pojavljuje u ulozi dilera onda ti poslovi spadaju u sopstvene bankarske poslove koje banka vrši u svoje ime i za svoj račun nastojedi da ostari što vedu razliku između prodajne i kupovne cene HOV. plasman HOV na primarnom fin. pružanje stručne pomodi iz oblasti poreske i carinske politike.finan.tržištu. lizing poslovi. Poslovi oko emisije i plasmana HOV komitenata Komitenti često angažuju poslovnu bnaku da im pruži pomod i uključi se neposredno u ove poslove. neposrednu prodaju odn. poslovi turističkih usluga i dr. odn.tržištu u ulozi brokera poslovna banka obavlja posredničke poslove u tuđe ime i za tuđi račun uz naplatu borkerske provizije. poslovi računovodstvenog konsatlina.tržištu.banka i osigu. računa da de i znatan broj komitenata i poslove osiguranja poveriti upravo poslovnoj banci što doprinosi i čvršdem povezivanju i lakšem rešavanju problema sa kojim s komitenti susredu u svome poslovanju. Pojavljujudi se na finan. nekretninama idr). eventualnu garanciju da de biti uspešno plasirana nova serija HOV.tržištu odn. poslovi prometa (robom. svojinske transformacije. posl.banka samostalno soniva sopstv. Poslovna banka može u poslovima oiguranja da se pojavi na različite načine: poslovna banka sa osiguravajudim društvom potpisuje ugovor o prodaji njegovog osiguranja i za to dobija ugovorenu naknadu.: pružanje stručne pomodi iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja. čuvanje akcija u portfelju banke. U tom smislu posl. poslovi finansijskog konsaltinga. franšizing poslovi. izradu prospekata i dr. forfeting i faktoring poslovi. propagandne aktivnosti kako bi se obzebedio uspeh emisije i plasmana HOV. poslovi osiguranja.instituciji (forfeteru). ona tehnički izvršava naloge komitenata u vezi sa kupovinom i porodajom HOV.društov zajednički osnovaju novo osigurav.neophodnih dokumenata da bi se od držav.društvo.poslovi. uz odbitak . Ovi poslovi povezani su uglavnom sa aktivnostima na primarnom finan. poslovi procene vrednosti kapitala koja se vrši pri novoj emisiji HOV u procesu privatizacije odn. izdavanje potvrda o upisu i uplati akcija.banka vrši: savetodavnu funkciju komitentima koji nameravaju da vrše emisiju nove serije HOV. Forfteting i faktoring poslovi Forfeting poslovi predsvaljaju oblik finansiranja vedih izvoznih poslova koji se realizuju prodajom izvoznog potraživanja banci ili specijalizov.

koristi mogudnost da tu opremu uzme u zakup. Ili poslovne banke. Rokovi dospeda kod faktoringa u ondosu na forfeting su po pravili kradi (od 30 do 90 dana) a iznosi potraživanja su manji. iznajmi na korišdenje. obuku menadžera i poslovne savete. Sa finansijskog aspekta. a na osnovu prezentovanja dokumenta kojima uvoznik garantuje otplatu duga. Poslovi prometa U cilju povedanja profitabilnosti i potrebe poboljšanja poslovanja komitenata.odgovarajudeg fiksnog iznosa. Lizing poslovi Poslovima lizinga mogu se baviti specijalizovane instit. Poslovi liznga najčešde se koriste u fiansij. Ideja franšizina u ograničenom obimu preneta je i na bankarstvo. . poslovne banke se po pravilu preko svojih specijalizovanih preduzeda bave poslovima prometa kao npr: prodaja priizvoda komitenata banke što doprinosi povedanju likvidnosti komitenata ali i same banke. nabavka za komitenta deficitarnih materijala kako bi se proizvodnja blagovremeno završila (kreditirana od strane banke priprema robe za izvoz). proizvođač prodaje svoj proizvod na kredit i odmah uz pomod posrednika u lizing vrši naplatu svog potraživanja. Sve uključene banke u ovom franšizing aranžmanu dobile su pravo pristupa na mrežu ATM sistema i niz drugih pogodnosti a pri tom je svaka banka zadržala svoju vlasničku strukturu. U isto vreme. Otkupom potraživanja od izvoznika forfeter na sebe automatski prezuzima rizik naplate tog potraživanja. automobili idr) Preduzede kome je takav proizvod potreban a nije u mogudnosti da ga ga plati.transakcijama koje su najčešde vezane za plsaman proizvoda u zakup velike pojedinačne vrednosti (oprema. Korisnik franšize ostaje samostalna kompanija u vlasničkom pogledu. Na taj način izvoznik koji je porodao robu stranom kupcu na kredit dolazi do likvidnih novčanih sredstava uz određeno umanjenje. poslovi lizinga dopirinose razvoju tržišta i boljem plasmanu proizvoda. Franšizing poslovi Franšizing je metod u poslovnoj aktivnosti koja se sastoji u tome da velika korporacija prodaje svoje ime i poslovne metode malim i nezavisnim preduzedima. opremu. obezbeđuju obuku. vrše kontrolu kvaliteta kao i reklamu na nacionalnom planu a u zamenu za to dobijaju proviziju kao i učešde u profitu. Banke obuhvadene aranžmanom imale su pravo da koriste ime banke davaoca franšize. kreditiranje idr). Najpozatiji slučejive franšizinga nastali su u proizvodnji i distribuciji brze hrane (McD). Ovi poslovi ubrzavaju obrt kapitala i smanjuju angažovana sredstva izvoznika što direktno utiče na poboljšanje njegove likvidnosti i istovremeno prebacuje rizik sa izvoznika na banku ili specijalizovanu instituciju. odn. promet nekretninama (banka raspolaže kvalifikovanim kadrom za to a promet mode biti podržan i drugim uslugama-garancije. Korisnik lizinga pladanjem zakupnine u stvari indirektno odpladuje deo vrednosti imovine koja je predmet zakupa. a sem toga dobijale su reklamu. Slični poslovi su poslovi faktorina ali se u ovim poslovima kao posrednik ređe pojavljuje banka a češde specijalizovane institucije za poslove faktoringa (faktor). Davalac franšize dozvoljava da se formira kompanija koja de koristiti njegovo ime i poslovne metode. a sa druge strane ubrzava se obrt kapitala i smanjuju angažovanja sopstvenih sredstava.

bitno je da se rizik vezuje za funkcionalno poslovanje banke odn. indirektna izloženost riziku.Pojam rizika u bankama Rizik može imati materijalnu i nematerijalnu komponentu. spekulacije. Pored direktnog kamatnog rizika postoji i indirektni kamatni rizik koji se još naziva i opcionim rizikom.tržišna i druga izloženost riziku. Upravljanje rizikom banke ima za cilj da zaštiti sredstva i profit banke u cilju smanjenja potencijalnih gubitaka pre nego što oni nastanu. Materijalna se može reflektovati u gubitku dela ili celine neke stvar. Drugi korak je identifikacija ključne izloženosti gubicima i možemo ih klasifikovati u četiri glavne grupe: direktna izloženost riziku. Kam. . finansijski resursi (kapital. priorodne resurse (npr. nematerijalne resurse (npr. opromena uslova na tržišut. odn. tako i usled ponašanja menadžmenta banke.. nameštaj. U slučajevima ugovorenih varijabilnih kamatnih stopa banka de biti manje osetljiva na kamatni rizik nego što je slučaj sa fiksnim kamatnim stopama.rizik nastajekako zbog delovanje okruženja. Upravljanje rizicima banke U najužem smislu upravljanje rizikom banke definiše se kao bančina fukcnija kupovine osiguranja. njene funkcije. Kreditnik rizik se ne može u potpunosti eliminisati ali se može svesti na prihvatljivu meru uz striknto poštovanje svih procedura u postupku odobravanja kredita kao i monitoring kreditnog rizika. Nematerijalni rizici mogu imati uticaj i na nastanak gubitaka. To znači da kreditni rizik možemo definisati kao rizik smanjenja profita banke usled neizvršavanja obaveza od strane dužnika po osnovu dospelog duga (glavnice i kamate) Da bi poslovna banka ovu vrstu rizika u svome poslovanju smanjila na što je mogude manju meru neophodno je posebnu pažnju posvetiti izvorištima ptoencijalnog nastanka kreditnih rizika. kontrola i finansiranje izloženosti gubicima. dok se rizik nematerijalne prirode može iskazati kao gubitak dobrog ugleda ili imidža.. On je rezultat ponašanja klijenata koji vrše poređenje između prinosa i troškova koji se javljaju ukoliko se prihvati neka od opcija koju sadrži dati bankarski proizvod (otplata kredita sa fiksnom kamatnom stopom u celini pre isteka roka dospeda. kolaterali). a u širem kao procena. izloženost riziku kroz odgovornost prema tredim licima. Prvi korak u procesu upravljanja rizikom je direktna identifikacija važnih bankarskih resursa sa najvedom izloženosti gubicima.). a na tržištu pada kamatna stopa.opremi za obradu podataka). Mogu se kvalifikovati: fizički resursi (zgrade. Za banku je veoma nepovoljna situacija kada ima zaključene ugovore o kreditu koje je odobrila sa fiksnom kamatnom stopom a u međuvremenu je na tržištu došlo do porasta kamatnih stopa ili pak kada ima ugovore o depozitima na koje je ugovorila pladanje fiksne kamatne stope. Kamatni rizik se definiše kao rizik smanjenja profita banke usled promena u visini kamatnih stopa. Kreditni rizik se smatra osnovnim (primarnim) rizikom sa kojim se banka susrede u svome poslovanju i on se pojavljuje zbog toga što dužnici nisu u mogudnosti da banci vrate kredite o roku dospelosti sa pripadajudom kamatom.energiju neoph..). u uslovima osetnog pada kamatnih stopa). Sa aspekta banke. za funkciju banke kao novčanog posrednika između onih koji imaju „nezaposlen“ novac i onih kojima taj novac treba da bi ga „uposlili“. To se čini kombinovanjem faktora: interna politika banke i ugovori sa osiguravajudim kompanijama. elektr. Upravljanje rizikom u banci podrazumeva organizovanu proceduru u vezi sa izloženošdu bankarskog posla različitim tipovima rizika. specijalisti. ljudski resursi (najkritičniji resurs-ključni direktori. depozit. banke. ali i na status koji može imati kasnije refleksije i uticaj na uspeh banke. poverenje u banku). izgleda i sl.

. Banka je izložena ovom riziku kada ima stavke u aktivi i pasivo koje su komponovane od različitih valuta i kada dolazi do negativnih fluktuacija deviznog kursa. te vodi računa o usklađenosti ročne strukture sredstava. Devizni (valutni) rizik Podrazumevamo rizik smanjenja profita banke usled promena u deviznim kursevima. na osnovu odgovarajudih propisa.Rizik likvidnosti Pod rizikom likvidnosti podrazumevamo rizik od smanjenja profita banke usled nedostatka (dovoljnog iznosa) likvidnih sredstava za izmirenje dospelih obaveza. Mgmt banke de biti u stanju da kvalitetno upravlja aktivom svoje banke ukoliko je u stanju da uspešno prati i usmeravanja transakcije na svakom od navedenih delova aktive. Transakcije na tržištu novca: na ovom tržištu dolazi do susretanja ponude i tražnje za kratkoročnim finansijskim sredstvim (pre svega tržište žiralnog novca i kreditno tržište). Od zastupljenosti neaktivne aktive u ukpnoj aktivi poslovne banke zavisi i stepen usresređenosti mgmt-a na ovaj deo sredstava pri upravljanju bilansom banke. odn. Ovoj vrsti rizika narocito su izlozene zemlje sa razvijenim finansijskim trzistem. transakcije na deviznom tržištu. transakcije na tržištu finansijskih derivata. zajmovi) i vlasničkog (akcije) . od strane menadžmenta na pet slededih delova: neaktivna aktiva. Upravljanje aktivom banke Upravljanje aktivom bilansa banke podrazumeva dobro poznavanje strukture te aktive.kreditnog. Ovoj vrsti rizika naročito su izložene bankeu ekonomski slabije razvijenim zemljama zbog čestih promena kursa domade u odnosu na strane valute. Transakcije na deviznom tržištu: dolazi do susretanja ponude i tražnje za stranim sredstvima pladanja. Veoma često nelikvidnost poslovne banke je posledica. odn. dugoročnim finansijskim sredstvima. da: banka uvek raspolaže adekvatnim sredstvima likvidnosti. finans. kamatnog isl). ivzedenim HOV od. Banka de biti u povoljnijom poziciji ukoliko dođe do apresijacije neke valute a banka u aktivi bilansa ima vedi iznos nego u pasivi. Usled fluktuacije kursa efekat za banku može biti negativan ali pozitivan. Sve poslovne promene se evidentiraju u okviru kontnog plana i podeljeni su u deset klasa. Bilans stanja banaka je dvostarni racun koji ima sa jedne strane prikazano stanje imovine(aktiva) i sa druge strane izvori sredstava i obaveze( pasiva). nekih drugih (npr. Neaktivna aktiva: ovaj deo bankarske aktive formira se pood uticajem pre svega monetarne i izvršne vlasti u zemlji. Kapital se na ovom tržištu pojavljuje u obliku dužničko-poverilačkog (obveznice. Učešde neaktivne u ukupnoj aktivi poslovnih banaka u ekonomski razvijenim zemljama krede se od 3% (Japan) do 14%(Francuska). Investicioni rizik-podrazumevamo rizik smanjenaj profita banke kod plasmana u HOV usled nestabilnosti na finansijskom trzistu. te preduzimanje adekvatnih mera. U cilju minimiziranja rizika likvidnosti nophodno je da menadžment upravlja ovim rizicima. transakcije na tržištu novca. transakcije na tržištu kapitala. Bilans banaka –poslovne banke su duzne da vode poslovne knjige. Transakcije na tržištu finansijskih derivata: prostor na kom dolazi do susretanja ponude i tražnje za tzv. Postoje dva osnovna bilansa: bilans stanja i bilans uspeha. odn. U bilansu uspeha prikazani su prihodi. rashodi i finansijski rezultati.derivatima. velikih rizika kojima je banka bila izložena. Transakcije na tržištu kapitala: institucionalni organizovan prostor na kome dolazi do susretanja ponude i tražnje za kapitalom. stavki u toj valuti.

dok u manjim bankama odgovornost za sprovođenje ALM može da snosi odbor diretkora. ALCO upravlja bilansnim i vanbilansnim strukturama u celoj banci. dok je težnja akcionara da ostvare što vedu dividendu. Kompenzacija prestavlja uzajamno izmirenje obaveza iste vrste izmedju privrednih subjekata putem medjusobnog prebijanja obaveza i potrazivanja. makar to bilo i na štetu rezervi banke. Podbilans pozajmljenih izvora sredstava: Pozajmljena sredstva predstavljaju direktnu obavezu banke prema vlasnicima tih sredstava. Podbilans vlastitih (sopstvenih) izvora sredstava: u vlastita sredstva sa kojima banka raspolaže ubrajamo osnivački kapital te kapital od. Asignacija se novi duznik upucuje na izmirenje obaveza dosadasnjeg duznika prema njegovom poveriocu. Cesija predstavlja prenosenje potrazivanja od strane dosadasnjeg poverioca na novog poverioca. te da konfliktnost između profitabilnosti i likvidnosti koja je na ovom području naročito pristuna. Obzirom da je kapital u obliku rezervi vlasništvo banke kao AD.Upravljanje pasivom banke Mgmt banke treba kroz upravljanje pasivom da vrđi stalno prilagođavanje izvora sredstava u skladu sa sve vedom tražnjom za kreditima nastojedi pri tome da minimizira rizike i maksimizira profit. kako bi lakše upravljao bankom. . preuzimanje duga i kontokreditni obracun i sl. sredstva u obliku rezervi. Ostali oblici platnog prometa : predstavljaju klasicne oblike placanja. pasive i vanbilansknih poslova u nastojanju da se poboljša profitabilnost. cesija. Organizacija Alm pretpostavlja da se na centralizovan način u banci vrši kompleksno upravljanje aktivom i pasivom. asignacija. Asignacija moze biti potpuna ( izmirenja obaveze u celosti) i nepotpuna (izmirenje do visine najmanjeg iznosa obaveza. kompenzacija. Ukoliko banka ima više profitnih centara. Pri tome mgmt mora da se pridržava osnovnih načela bankarskog poslovanja. što više ublaži. a duznik ostaje isti kao i samo potrazivanje. U vedim bankama u sastavu komiteta za aktivu i pasivu (ALCO) ulaze viši menadžeri kao i izvršni direktnori banke. mere i aktivnosti banke koji se koriste radi optimalnog usklađivanja aktive. akcionarima ne donosi nikakav neposredan porihod te Između akcionara i mgmt-a banke postoji određeni stepen antagonizma interesa.k likvidnost i sigurnost u okviru zakonskih mogudnosti. Mgmt banke nastoji da pribavi tuđa sredstva u adekvatnom obimu i podo što povoljnijim uslovima. Pretpostavka za uspešnu primenu ALM koncepta jeste postojanje razvijenog upravljačkog informacionog sistema pomodu koga se može pratiti kretanje bilansnih i vanbilansnih pozicija u banci. ALM koncept Pod ALM konceptom (koncept upravljanja aktivom i pasivom) podrazumevaju se metodi. Upravljenja pasivom bilansa banke podrazumeva upravljenja pre svega podbilansom vlastitih (sopstvenih) izvorima sredstava i pdobilansa pozajmljenih (tuđih) izvorim sredstava. Mgmt banke nastoji da poveda rezerve banke. U tom smislu u bankama u ravzijenim tržišnim ekonomijama poostoje komiteti za sprovođenje ALM. Vlasnicima je banka u obavezi da vrada uz glavnicu i ugovorom unapred utvđenu kamatu.

Preuzimanje duga suprotno od cesije. Sekjutizacija transformacija bankarskih kredita u hartije od vrednosti ( obveznice ) emitovane na bazi tih kredita.U ovom aranzmanu poslovna banka na sebe ne preuzima samo obavezu organizacije i plasmana HOV. Elektronsko bankastvo novi oblici usluga: plasticne kartice. Hedzing transakcije prestavljaju finansijske transakcije kojima poslovna banka vrsi transfer riika. univerzalne. internet bankarstvo. Rekupovina hartija od vrednosti predstavlja specifican aranzman na osnovu koga poslovna banka vrsi prodaju hartija od vrednosti koje ce posle odredjenog ugovorenog vremena ponovo da kupi po ceni koja je poznata u momentu prodaje.. prestavllja promenu duznika. Radi se o orocenom stednom aranzmanu sa ugovorenom kamatnom stopom koji je istovremeno operativno i na raspolaganju komitentima i ya tekuca placanja. POS sistem primenom ovog sistema kupac robe ili korisnik usluga momentom kupovine ili koriscenjem usluga vrsi placanje. najpoznatije linije podrzke su NIF i RUF. NOW aranzmani predstavlja kombinaciju izmedju stednog i tekuceg cekovnog racuna. posto . odnosno zamena jedne aktive u drugu. POS sistem. kucno bankarstvo. a poslovna banka organizuje te emisije i plasman. odnosno transferisanje vec plasiranih kredita u utrzive obveznice na osnovu tih kredita. Mogu se pojaviti u dva osnovna oblika: kao kreditne kartice ili kao debitne kartice. Overdraft racuni predstavljaju tekuce racune koji se mogu pretvoriti u kreditne linije kod poslovnih banaka na bazi unapred dogovorenog aranzmana. nego na sebe preuzima i rizik plasmana. uslovljenih nestabilnoscu finansijske aktive pre svega promenama kamatnih stopa i deviznih kurseva. Plasticne kartice kao spoj potrosackog kredita i putnickog ceka se mogu grupisati u tri grupe: specijalizovane. RUF aranzmani je kreditna linija podrske predstavlja vecu obavezu banke kod emisije i plasmana HOV. bankomati. Kreditne linije podrske predstavljaju oblike garantovanja kojima se povecava likvidnost komitenta. bankarske. Kontokorentni obracun se vrsi izmedju privrednih subjekata koji imaju medjusobne intezivne i dugorocne poslovne odnose u kojima se pojavljuju i kao duznici i kao poverioci. Novcana sredstva se direktvno prebacuju sa racuna kupca na racun prodavca. NIF aranzmani pmogucavaju komitentu da u duzem vremenskom periodu moze da u vise navrata emituje i plasira HOV. SVIP depoziti specijalna vrsta aranzmana izmedju poslovne banke i komitenta kojim se definisu minimalni i maksimalni limiti sredstava izvan kojih nece da bude saldo tekuceg ili stednog racuna komitenta. Svop poslovi predstavljaju finansijske operacije kod kojih se vrsi istovremena kupoprodaja trzisnog materijala.

Jedan od siroko prihvacenih telekomukacionih sistema je SWIFT. nekamatni rashodi banke koji mogu da budu direktni produkcioni troskovi. smanjuju se operativni troskovi u bankama i povecava se investiciono ulaganje u nove tehnologije. Upravljanje rashodima banke dve vrste rashoda: kamatni i nekamatni. Swift elektronski bankarski sistem koristi se i u medjubankarskom sistemu placanja u zemlji i sa bankama u inostranstvu kao elektronski transfer sredstava . provizija. Kamatni prihod predstavlja rezultat smisljenog i organizovanog plasiranja sredstava banke. prodajni troskovi i opsti troskovi uprave. naknada i drugih prihoda banke. Upravljanje prihodima banke u osnovi sadrze 2 vrste prihoda: kamatni prihod i nekamatni prihod. Bankomati se zamenjuje fizicki rad salterskih sluzbenika. Kamatni rashodi na pribavljene izvore sredstva.se preko terminala daje elektronski nalog banci da transferise odredjenu sumu novca sa racuna kupca na racun prodavca. Nekamatni prihod je od raznih usluga. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->