P. 1
KPP 2 - SKRIPTA

KPP 2 - SKRIPTA

|Views: 739|Likes:
Published by Sead Druskich

More info:

Published by: Sead Druskich on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO II
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
OBLICI KP

KPP u BiH poznaje više obliga prvostepenog kp:  Redovni kp – vodi se protiv punoljetne osobe za koju postoji vjerovatnoća da je izvršila kd za koje je propisana kazna zatvora preko 5 god. Ili dugotrajni zatvor. Predviđaju se procesne ustanove za ubrzanje kp: izjašnjavanje o krivnji, pregovaranje o krivnji, imunitet svjedoka.  Sumarni (skraćeni) postupak – postupak za izdavanje kaznenog naloga koji se vodi protiv punoljetnog izvršioca kd za koje je proisana novčana kazna kao glavna kazna ili zatvor do 5 god.  U vezi sa svojstvima izvršioca kd, izdvaja se krivicni postupak protiv fizičke i protiv pravne osobe  Postupak prema maloljetnicima

Zakoni o kp u BiH normiraju utvrđuju posebne postupke u slučaju : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Izricanja sudske opomene, Izricanja mjera bezbjednosti i oduzimanja imovinske koristi, Neuračunljivosti osum/opt osobe, Pružanja međunarodne krivično pravne pomoći, Naknada štete, rehabilitacije, Izdavanje potjernice i objave.

Stadiji redovnog kp : 1) Istraga 2) Postupka optuživanja 3) Glavni pretres 4) Postupak po redovnim i vanrednim pravnim lijekovima

1

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
ISTRAGA

Je prvi stadij redovnog krivičnog postupka - Predstavlja prvi procesni stadij u okviru redovnog kp. - Pokreće se kad postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd. - Pokretanje i vođenje istrage povjereno je tužiocu ( on je dominus litis ) - Povod za pokretanje istrage je prijavljivanje kd. - U toku istrage, tužilac može preduzeti sve istražne radnje ( ispitivanje osumljičenog, saslušanje svjedoka i oštećenog, vršenje uviđaja i rekonstrukcija događaja, naređivanje postrebnih vještačenja ) . - Pored tužioca potrebne radnje i mjere za otkrivanje kd. preduzimaju i ovlaštene službene osobe. Istraga se okončava kada je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se može podići optužnica. Cilj istrage je da se stanje stvari istraži, da se pronau i prikupe potrebni dokazi i da se na osnovu toga odluči da li ima opravdanja da se određena osoba optuži pred sudom ili za to ne postoje zakonski uslovi.

Prijavljivanje kd.
Jedan je od načina saznanja o izvršenom krivičnom djelu, njegovom izvršiocu. Razlikujemo:  Neposredno prijavljivanje – kada se neposredno tužiocu prijavljuje kd.  Posredno prijavljivanje – kada se kd. prijavljuje drugom državnom organu (npr. policiji ) , koji će zatim obavjestiti tužioca o izvršenom kd.

Prijavljivanje kd. moguće je putem prijave ili izvještaja. Prijava je obavijest nadleznom tužiocu o izvršenom kd. Podnosi se usmeno ili pismeno. O usmenoj prijavi sastavlja se zapisnik. U prijavi se navode bitne činjenice o krivicnom djelu i izvršiocu kao i izvori saznanja. Prijave mogu podnositi: službene i odgovorne osobe, osobe koje su ovlaštene ili dužne da pružaju pomoć i zastitu maloljetnim osobama i građani. Razlikujemo :  Obligatorno prijavljivanje ( zakonska obaveza navedenih subjekata ) i  Fakultativno prijavljivanje ( prijave građana o izvršenom kd. ) Neprijavljivanje osobe optužene od strane međ. krivičnog suda  zatvor do 3 god. Prijave mogu biti : istinite ili lažne, potpune ili djelimične, one koje se odnose na jedno kd. i jednog izvršioca ili one koje sadržajno obuhvataju neki od koneksiteta, potpisane ili anonimne. Ovlaštene službene osobe podnose tužiocu izvjestaj o krivičnom djelu, a ne prijavu.

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

zahtijevati od ovlaštenih službenih osoba ili drugih državnih organa. pravnih i fizickih osoba dostavljanje informacija kao i preduzimanja mjera za otkrivanje kd.  utvrđuje činjenice potrebne za odlučivanje o imovinsko pravnom zahtjevu i oduzimanju imovinske koristi pribavljene kd.. Predistražni postupak i provođenje istrage.prijavljeno djelo nije kd. .BH-PRAVNICI. O neprovođenju istrage obavještava se podnosilac prijave i oštećeni u roku od 3 dana od dana donošenja naredbe o neprovođenju istrage.. Oštećeni i podnosilac imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od 8 dana uredu tužioca. Tužilac moze preduzeti sljedece aktivnosti : 1 ..WWW.  naređuje ovlaštenoj službenoj osobi da izvrši naredbu koju je izdao sud u skladu sa zakonom. saslušanje oštećenog i svjedoka. U toku istrage može preduzeti sve istražne radnje uključujući ispitivanje osumnjičenog. donijeti naredbu o provođenju istrage kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd.  da je imunitet u skladu sa zakonom.ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. Tuzilac ima pravo i dužan je da :  s jednakom pažnjom ispituje i utvrđuje činjenice koje terete osumnjičenog i one koje mu idu u korist. . 2. 3 WWW.COM Postupak tužioca nakon prijavljivanja kd.  izdaje pozive i naredbe i predlaže izdavanje poziva i naredbi u skladu sa zakonom.ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba učinila kd. . Preduzima one radnje za koje smatra da su potrebne da bi se postigao cilj istrage : donošenje odluke o tome da li se može podići optužnica ili je potrebno obustaviti kp. preduzeća .ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaćeno amnestijom. proc.BH-PRAVNICI.COM . vršenje uviđaja i rekonstrukcija . donijeti naredbu o neprovodjenju istrage ako : .. Polozaj kriv. subjekta Tužilac  naređuje provođenje istrage ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd. 3. i izvršioca ( karakteristicno za anonimne prijave) ..

4 WWW. pregled preveoznih sredstava. 2) Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd.  da može uzeti branioca po svom izboru koji može biti prisutan ispitivanju. 4. 5. 2. a poučit će se o sljedecim pravima :  da nije dužan iznijeti svoju odbranu ni odgovarati na postavljena pitanja. istraživanju i dokazivanju krivičnog djela. Ovlaštene službene osobe Na zahtijev tužioca ili po službenoj dužnosti preduzimaju radnje na otkrivanju. s propisanom kaznom zatvora preko 5 god.. Potražnim radnjama se otkrivaju i prikupljaju podaci od mogućem kd.  u toku istrage razmatrati spise i predmete koji mu idu u korist. i njegovom izvršiocu.COM Osumnjičeni i njegov branilac Na početku ispitivanja osmnjičenom će se saopštiti za koje krivično djelo se tereti i osnove sumnje protiv njega.COM . raspisivanje potrage za osobom i stvarima za kojima se traga. Zakoni o krivičnom postupku određuju radnje i mjere koje se mogu preduzeti radi izvršenja navedenih zadataka. 3. ISTRAŽNE ili FORMALNE Potražne ili neformalne radnje su : 1.  pravo na preovodioca ako ne razumije jezik koji se koristi prilikom ispitivanja. preduzimanje potrebnih mjera u vezi sa utvrđivanjem osoba i predmeta.BH-PRAVNICI. Nadzor tužioca nad radom ovlaštene službene osobe pokazuje dvoje: 1) Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd. obavljanje uvida u određenu dokumentaciju.  da ima pravo na branioca bez naknade u slučajevima predviđenim zakonom. njegovog izvršioca i dokaza.  da se može izjasniti o djelu koje mu se stavlja na teret. . ovlaštena službena osoba je dužna odmah obavjestiti tužioca i pod njegovim nadzorom preduzeti potrebne mjere na otkrivanju kd. POTRAŽNE ili NEFORMALNE B. Rezultati potražnih radnji nisu dokazi u krivičnom postupku i unose se u službenu zabilješku.WWW. pretresanju.BH-PRAVNICI. s propisanom kaznom zatvora do 5 godina ovlaštena službena osoba je dužna obavjestiti tužioca o svim radnjama i mjerama koje je preduzela u roku od 7 dana od dana saznanja o postojanju osnovane sumnje da je izvršeno kd. Osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo predlagati sudsko obezbjeđivanje dokaza i izjaviti žalbu protiv rješenja sudije za prethtodni postpak kojim je odbijen takav prijedlog. putnika i prtljage. Te se radnje i mjere mogu podijeliti na: A. prikupljanje potrebnih izjava od osoba.

povjerene su sudiji za prethodni postupak. 6. tj. Ovlaštenja sudije za prethodni postupak :  određivanje pritvora.. lišiti slobode osobu zatečenu na mjestu izvršenja kd. 5. preduzeti mjere radi utvrđivanja identiteta osoba. Sudija za prethodni postupak Prisilne mjere i postupci kojima se ograničavaju osnovna prava i slobode osobe protiv koje se vodi kp. 2. Da bude obavješten o neprovođenju istrage. ovlaštena službena osoba dužna je izvršiti uviđaj i odrediti potrebna vještačenja.WWW. 4.  nadzor nad izvršenjem pritvora.. u čijem opisu poslova stoji zaštita prava i sloboda osumnjičene osobe. pod uslovom da su radnje zakonite su dokazi i unose se u zapisnik.. važan izvor saznanja o činjenicama koje se utvrđuju u krivičnom postupku.COM Istražne ili formalne radnje : 1. Riječ je o sudskom obezbjeđenju dokaza. 3. Sudija za prethodni postupak je osoba kojoj će se stranke ili branilac obratiti radi iznošenja određenih dokaznih radnji prije glavnog pretresa. Istražnim radnjama se dokazuje postojanje kd. osim obdukcije i exhumacije. Oštećeni    Ima pravo da podnese prijavu o izvršenom kd.COM . . može izvršiti pretresanje stana. Rezultati istražnih radnji.  izdaje naredbu za dovođenje.  nadzor nad komunikacijom pritvorenika sa spoljnim svijetom. i njegovog izvršioca. pokretnih stvari i osoba.. privremeno oduzimanje predmeta i imovine.BH-PRAVNICI. 5 WWW. o obustavi istrage. Pravo na ostvarenje imovinsko pravnog zahtjeva.  određuje mjere zabrane.  donosi rješenje o jamstvu. prostorija. zadržati osobu zatečenu na mjestu izvršenja kd. Oštećeni može biti : - aktivno dokazno sredstvo ( saslušava se kao svjedok ) i pasivno dokazno sredstvo ( tjelesni pregled oštećenog i protiv njegove volje ). privremeno oduzeti predmete i imovinu.  izdaje naredbu za pretresanje.BH-PRAVNICI.

WWW. 2. O obustavi istrage kao i razlozima za obustavu tužilac će obavjestiti oštećenog koji ima pravo u roku od 8 dana podnijetu pritužbu uredu tužioca. prekinuti postupak i osumnjičenog uputiti organu nadležnom za pitanja socijalnog staranja. postoje okolnosti koje isključuju krivično odgovaranje osumnjičenog osim ako se utvrdi da je bio neuračunljiv u vrijeme izvršenja kd. postupak se nastavlja. potrebne mjere da bi se istraga okončala preduzet će kolegij tužilaštva. Ako se istraga ne završi u roku od 6 mjeseci od donošenja naredbe o provođenju istrage. Istraga se može završiti i obustavom.. pomilovanjem. djelo koje je učinio osumnjičeni nije kd.. prekid i obustava istrage Istraga se okončava i optužnica podiže kada se postigne svrha istrage. Tu odluku donosi tužilac u formi naredbe pod sljedećim zakonskim uslovima : 1. Ako nastupi zastara tokom prekida postupka. nakon psihijatrijskog vještačenja.COM .BH-PRAVNICI. 4. 3. a to je priprema predmeta za postupak optuživanja pred sudom. zastarom.BH-PRAVNICI. 6 WWW. krivični postupak se obustavlja.. Tužilac može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio kd. zatim osumnjičenog ako je ispitan te osobu koja je prijavila djelo. Ako je kod osumnjičenog nakon izvršenja nastupila takva duševna bolest da nije sposoban učestvovati u postupku. tužilac će rješenjem. Kad se zdravstveno stanje popravi. nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio kd. djelo je obuhvaćeno amnestijom.COM Okončanje.

s navođenjem odredbe KZ. rezultat istrage. Prvobitna optužnica se može mijenjati na glavnom pretresu. 3. dokazi koji potkrepljuju navode optužnice. zakonski naziv kd. Sudska kontrola optužnice ogleda su u odlučivanju o optužnici tj. ime i prezime osumnjičenog sa ličnim podacima. Podizanje optužnice Optužnica je procesni akt optuženja koji se podžie nakon provedene istrage. 2. da li je optužnica sastavljena u skladu sa ZKP BiH. Cilj postupka optuživanja je ostvarivanje funkcije krivičnog gonjenja i izvođenje optuženog pred sud ako su ispunjeni zakonski uslovi za dosnošenje sudske odluke. 1.BH-PRAVNICI. 7 WWW. Nadležni tužilac optužnicu dostavlja sudiji za prethodno saslušanje nadležnog suda u pismenom obliku. prethodnim prigovorima optuženog i njegovog branioca.WWW. 4. da li postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. 6. Sudija zapravo odlučuje o tačkama optužnice. a podiže je tužilac. sudskom odlučivanju o optužnici. produženju pritvora ili o puštanju na slobodu. opis djela. uz navođenje svjedoka i vještaka. b.COM . prijedlog o dokazima koje treba izvesti na glavnom pretresu. izjašnjavanju o krivnji. Sudska kontrola optužnice Svaka optužnica se predaje sudiji za prethodno saslušanje koji će odmah po njenom prijemu ispitati sljedeće : a. Fakultativni dijelovi optužnice: prijedlog o određivanju pritvora. Obavezni dijelovi optužnice : 1. c. 2.BH-PRAVNICI. podaci o stvarno i mjesno nadležnom sudu pred kojim se treba održati glavni pretres. 7. 5. da li je sud nadležan. 1.COM POSTUPAK OPTUŽIVANJA Predstavlja drugi stadij redovnog krivičnog postupka Obuhvata procesne norme o :  podizanju optužnice. pregovaranju o krivnji i povlačenju optužnice. u tome da li će je potvrditi ili odbiti sudija za prethodno saslušanje.

Pod tačkom optužnice se uzima svako pojedino kd. Sudija za prethodno saslušanje dostavit će optužnicu optuženom koji je na slobodi bez odlaganja. Prethodni prigovori se odnose na : 1. spajanje i razdvajanje postpaka.ako ih prihvata. Protiv ovog rješenja žalba se podnosi u roku od 24h . a o njima odlučuje sudija za prethodno saslušanje u roku od 8 dana. od potvrđivanja optužnice. 3. 3) da može navesti prijedloge dokaza koje namjerava izvesti na glavnom pretresu.BH-PRAVNICI. Prethodni prigovori Su pravno sredstvo. Ako sudija za prethodno saslušanje odbije sve ili pojedine tačke optužnice. a ne pravni lijek jer se ulažu protiv optužnog akta. (ne) nadležnost suda – (stvarna nadležnost). Za potvrđivanje optužnice sudija za prethodno saslušanje mora utvrditi da postoji osnovana sumnja da je određena osoba izvršila određeno krivično djelo. u složenim predmetima u roku od 15 dana. postojanje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. 2. Pravo na podnošenje prethodnog prigovora pripada optuženom i njegovom braniocu. a ako se nalazi u pritvoru u roku od 24h. na teret. 8 WWW. da otkloni ono na šta se prigovorima ukazuje. osumnjičeni dobija status optuženog i njemu i njegovom braniocu se dostavlja optužnica. 3. Sudija će obavjestiti optuženog da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice: 1) ima pravo na podnošenje prethodnih prigovora. donosi se rješenje koje se dostavlja tužiocu. 2) da će ročište o izjašnjavanju o krivnji biti zakazano odmah nakon donošenja odluke o prethodnim prigovorima. koje se određenom optužnicom stavlja osum.WWW. O žalbi odlučuje vijeće od 3 sudija u roku od 72h . formalne nedostatke u optužnici. Protiv rješenja kojim se odlučuje o prethodnim prigovirma žalba nije dopuštena.COM Može potvrditi ili odbiti sve ili pojedine tačke optužnice u roku od 8 dana od dana prijema optužnice. Pošto se potvrde pojedine ili sve tačke optužnice. 4.da ne prihvata prigovore ili . 5. zakonitosti dokaza.COM . a njegove odluke mogu biti takve : . a ne protiv sudske odluke./opt.BH-PRAVNICI.

d./opt. c. Sporazum o priznanju krivnje mora se sačiniti u psimenom obliku i mora se podnijeti sudu na razmatranje i odluku. razumije da se odriče prava na suđenje. U našem krivičnom pravu pregovaranje o krivnji odvija se između osum./opt.WWW. s jedne strane i tužioca. Ako se optuženi ne izjasni o krivnji sudija za prethodno saslušanje to uzima kao poricanje krivnje. vijeću radi zakazivanja ročišta na kojem će se provjeriti izjava o priznanju krivnje. b. s druge strane. da li se do sporazuma o priznanju krivnje došlo dobrovoljno. Pregovaranje o krivnji Do donošenja presude i zaključenja konkretnog krivičnog postupka dolazi na osnovu stranačkog pregovaranja o krivnji.COM . 3. da li se do izjave došlo dobrovoljno. svjesno i sa razumijevanjem. 9 WWW. Optuženi izjavu o krivnji daje pred sudijom./opt. da li je osum. Izjava o poricanju krivnje znači poricanje djela koje se optuženom stavlja na teret. da li osum./opt. Sudija za prethodno saslušanje će izjavu unijeti u zapisnik i uputiti predmet sudiji. Pregovara se o vrsti i visini krivično pravne sankcije. da li je upoznat sa odlukom o naknadi troškova kp. ova izjava se ne uzima u obzir kod odmjeravanja krivično pravne sankcije. da li je optuženi upoznat sa posljedicama u vezi sa imovinsko pravnim zahtjevom oštećene osobe i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene kd. Pregovaranje o krivnji je otvoreno za sva kd. tužiocem i braniocem. Ako se donese presuda kojom se optuženi oglašava krivim. 4. Priliokom razmatranja sporazuma o priznanju krivnje sud provjerava : 1. 5. što usmjerava predmet u stadij glavnog pretresa.BH-PRAVNICI. da li postoji dovoljno dokaza o krivnji optuženog. da li postoji dovoljno dokaza o krivnji osum. tj. potvrdi sve ili pojedine tačke u optužnici te nakon što odluči o prethodnim prigovorima ako ih je bilo. Izjašnjavanje o krivnji Izjašnjavanje o krivnji slijedi nakon što sudija za prethodno saslušanje utvrdi postojanje osnovne sumnje. Ročište počinje utvrđivanjem : a. Prijedlog za postizanje sporazuma može biti iniciran od obje strane.BH-PRAVNICI. Predmet pregovora ne može biti odustanak tužioca od krivičnog gonjenja. Optuženi može da se izjasni da je kriv. i njegovog branioca. 2. upoznat posljedicama koje su vezane za imovinsko pravni zahtjev i troškove krivičnog postupka. Glavni pretres se mora zakazati u roku od 30 dana od dana izjašnjavanja o krivnji.COM 4. svjesno i sa razumijevanjem.

pretpostavkama za njegovo održavanje. izjava optuženog se unosi u zapisnik. Prisustvuju mu sudija/predsjednik vijeća. To je ročište na kojem se u okviru načela kontradiktornosti. Planiraju se dokazi koji će se izvesti na glavnom pretresu. . već mora u postupku ostati do kraja. 10 WWW.BH-PRAVNICI. Iznosi se teza optužbe i teza odbrane. njegovo uspješno započinjanje i tok. usmenosti i javnosti raspravlja o krivčnopravnom zahtjevu sadržanom u potvrđenoj ili na glavnom pretresu izmijenjanoj optužnici. Ako sud prihvati sporazum o priznanju krivnje. GLAVNI PRETRES Glavni pretres je treći stadij redovnog krivičnog postupka. utvrđuje činjenično stanje i donosi presuda. Do potvrđivanja optužnice tužilac može povući optužnicu bez prethodnog odobrenja sudije za prethodno saslušanje. 1. započinjanje u pravnom smislu i tok dokaznog postupka. preduzimaju se dokazne radnje. načelu javnosti. Održavanje pretpretresnog ročišta nije obavezno. Načelo imutabiliteta – tužilac ne može odustati od krivičnog gonjenja. a sud nastavlja sa pretresom za izricanje krivčno pravne sankcije.COM . U slučaju povlačenja optužnice sud rješenjem obustavlja kp. Održava se bez prisustva javnosti.COM 5. O obustavi se obavještava osum. Pretpretresno ročište Cilj pretpretresnog ročišta je pripremanje glavnog pretresa.WWW. Glavni pretres obuhvata procesne norme o : pretpretresnom ročištu. stranke i branilac./opt. da li osum.BH-PRAVNICI. Nakon potvrđivanja optužnice pa do početka glavnog pretresa tužilac može povući optužnicu samo uz odobrenje sudije za prethodno saslušanje. 6. razumije da ne može uložeiti žalbu na krivično pravnu sankciju koja će mu biti izrečena. i o njegovom toku se vodi zapisnik. ( načelo mutabiliteta ). ipak tužilac ima pravo da odustane od krivičnog gonjenja ako smatra da više ne postoje zakonski uslovi za to. Postupak pregovaranja o krivnji može se odvijati do završetka glavnog pretresa. Povlačenje optužnice Iako naše procesno zakonodavstvstvo prihvata načelo legaliteta kričnog gonjenja. branilac i oštećeni. način izvođenja i u kom vremenu./opt. odlaganja i prekidanje. neposrednosti.

vijeće može odlučiti da se svjedoci i vještaci ne saslušavaju ponovo i da se ne vrši novi uviđaj. 3. Nedolazak tužioca/osobe koja ga zamjenjuje ima za posljedicu odlaganje gl. Nakon što sudija otvori zasjedanje i objavi predmet glavnog pretresa. mora se utvrditi da li su prisutne sve pozvane osobe. Prisustvo optuženog na gl. U rješenje kojim se odlaže glavni pretres odredit će se. Glavni pretres mora iznova početi.WWW. može optuženom odrediti pritvor.BH-PRAVNICI. 11 WWW.ako se glavni pretres drži pred vijećem u izmijenjenom sastavu.000 KM. Neopravdani izostanak svjedoka ili vještaka na glavnom pretresu može imati za posljedicu prinudno dovođenja svjedoka ili vještaka.ako je odlaganje glavnog pretresa trajalo duže od 30 dana ili . Odlaganje i prekidanje glavnog pretresa Razlozi sa odlaganje glavnog pretresa su npr. O kažnjavanju branioca obavještava se advokatska komora čini je on član. Nedolazak branioca na glavni pretres ima za posljedicu odlaganje glavnog pretresa. Ako oputuženi koji je uredno pozvan izbjegava da dođe na glavni pretres i ako prinudno dovođenje nije uspjelo. Glavni pretres mora iznova početi i svi dokazi se moraju ponovo izvesti : . dan i sat nastavka glavnog pretresa.COM .COM 2. a ako nisu. nego da se koristi zapisnik o uviđaju : .BH-PRAVNICI. Do prekida glavnog pretresa dolazi npr.ako se glavni pretres drži pred drugim sudijom/ predsjednikom vijeća. ako uz saglasnost stranaka i branoca. p. v. Može se kazniti novčanom kaznom do 5. Pretpostavke za održavanje glavnog pretresa Odnose se na prisustvo određenog krivično procesnog subjekta.000 KM. O kažnjavanju tužioca obavještava se Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće.. : pribavljanje novih dokaza. zbog odmora isteka radnog vremena ili da bi se neki dokaz pribavio u kratkom vremenu ili zbog pripremanja optužbe ili dobrane. sudija/p. a ako se ne može nastaviti pred istim sudijom ili ako je prekid glavnog pretresa trajao duže od 8 dana postupit će se kao da je došlo do odlaganja glavnog pretresa. p. provjerit će se da li su im pozivi dostavljeni i da li su svoj izostanak opravdale. odnosno izricanje novčane kazne do 5. nesposobnost optuženog da prisustvuje glavnom pretresu zbog psihičkog stanja.. je obavezno i zakon isključuje mogućnost suđenja u odusustvu. ako je to moguće. Prekinuti glavni pretres nastavlja se uvijek pred istim sudijom/ vijećem.

 objavljivanja završetka glavnog pretresa. Dokazi optužbe. Rukovođenje glavnim pretresom Rukovođenje glavnog pretresa odnosi se na prava i dužnosti sudije/predsjednika vijeća u pogledu:  održavanja reda u sudnici i očuvanja dostojanstva suda.  potvrđivanje sastava vijeća i nadležnosti suda.WWW.  prekida glavnog pretresa. sudija/predsjedavajući vijeća će pitati optuženog da li je razumio njene navode.  davanje riječi strankama i braniocu za direktno i unakrskno ispitivanje svjedoka i vještaka.dokazi optužbe kojima se pobijaju navodi odbrane ( replika ) – dokazi odbrane kao odgovor na pobijanje (duplika ) – dokazi čije je izvođenje naredio sudija/vijeće i sve dokaze relevantne za izricanje krivično pravne sankcije ako optuženi bude oglašen krivim po jednoj ili više tačaka optužnice.  pouke optuženom. To iznošenje je uvodno izlaganje. Dokazni postupak na glavnom pretresu obuhvata one procesne radnje kojima se izvode dokazi potrebni za utvrđivanje pravno relevantnih činjenica i pravilno presuđenje odr. Pošto tužilac pročita optužnicu. kriv. Radnje kojima u pravnom smislu započinje ovaj stadij i koje slijede su : čitanje optužnice i uvodna izlaganja optužbe i odbrane. branioca i optuženog.COM . 12 WWW.  saslušanja svjedoka ili vještaka van sudnice.BH-PRAVNICI. vještacia i oštećenom. 5. To su :  ulazak sudije/vijeća u sudnicu. Tok glavnog pretresa Razlikuje se : početak glavnog pretresa i dokazni postupak.  zapisnika o glavnom pretresu.dokazi odbrane. Prilikom izvođenja dokaza dozvoljeno je direktno.COM 4. Redoslijed izvođenja dokaza na glavnom pretresu. oštećenog.  utvrđivanje identiteta optuženog.  filmskog ili televizijskog snimanja na glavnom pretresu.  davanje uputa svjedocima. unakrsno i dodatno ispitivanje.BH-PRAVNICI.  utvrđivanje uslova za održavanje glavnog pretresa.  odlučivanje o prijedlozima stranaka.  održavanja redoslijeda radnji na glavnom pretresu. stvari.  dodatnog ispitivanja. Zatim optuženi ili njegov branilac mogu izložiti koncept odbrane. branioca.  završnih riječi tužioca. Zatim će tužilac ukratko iznijeti dokaze na kojima zasniva optužnicu. Početak glavnog pretresa obuhvata radnje koje stvaraju pretpostavke za poečtak glavnog pretresa.

branioca i optuženog. Izmjene se odnose na elemente bića kd.COM . Za izmjenu nije potrebno ni sudsko odobrenje.COM Direktno – kada sjvedoka ili vještaka ispituje stranka/branilac koja je predložila pozivanje tog svjedoka/vještaka. Unakrsno – ispitivanje svjedoka ili vještaka koje vodi suprotna stranka/branilac. zatim oštećeni. Za izmjenu otužbe nije potreban pristanak optuženog ali se odbrani mora omogućiti da se izjasni povodom izmjenjene optužnice.BH-PRAVNICI. U zakonu je predviđeno i sudsko ispitivanje svjedoka ili vještaka. Izmjena optužbe Ako tužilac ocijeni da izvedeni dokazi ukazuju da se izmijenilo činjenično izneseno u optužnici. Završetak dokaznog postupka nastupa nakon izvođenja svih dokaza stranaka te ako stranke i branilac nemaju nove dokaze. Do izmjene optužnice može doci samo u toku glavnog pretresa i to od njegovog započinjanja pa sve dok sudija/predsjednik vijeća ne objavi da je dokazni postupak završen. koje kd-u daju lakši ili teži vid.WWW. 6. Izmjena optužnice može biti u korist i na štetu optuženog. on može na glavnom pretresu izmijeniti optužnicu. Otvorena je mogućnost da se optuženi na glavnom pretresu ispita u svojstvu svjedoka u vlastitoj stvari. Završetak glavnog pretresa slijedi nakon završnih riječi tužioca. Sudija/predsjednik vijeća daje završnu riječ strankama. God. Izmjena optužnice znači promjene u činjeničnom opisu djela. Prvo govori tužilac. Dodatno – je ponovo direktno ispitivanje svjedoka ili vještaka do stranke/branioca koja je predložila pozivanje. oštećenom i braniocu. Zatim se sud povlači na vijećanje i glasanje radi donošenja presude. 13 WWW.BH-PRAVNICI. Završetak glavnog pretresa objavljuje sudija/predjsednik vijeća. pa branilac pa optuženi. oštećenog. prijedloge ili oni budu odbijeni. Izmjenama i dopunama procesnog zakonodavstva u 2008.

COM PRESUDA Presuda je najvažnija odluka koja se donosi u krivičnom pravu i njom se odlučuje o osnovnom i sporednim predmetima krivičnog prava. 3. Ako je optuženi aktom amnestije oslobođen od gonjenja ili se krivično gonjenje ne može preduzeti zbog zastarjelosti ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.. Presudom treba odgovoriti na pitanja : da li je izvršeno kd. Donošenje presude je u isključivoj nadležnosti suda. u sjednici vijeća ili na osnovu održanog pretresa u postupku po pravnom lijeku. Meritornim presudama se rješava suština krivičnih stvari ( da li je izvršeno kd. 14 WWW. a ne radi se o rješenjeu o obustavi postupka iz člana 326. za koje se optužuje. 5. Moguće je njeno izricanje i u stadiju optuživanja. 4. ZKP BiH. Presudu donosi vijeće krivičnog odjeljenja suda sastavljeno od 3 sudija. ako je tužilac od započinjanja pa do završetka gl. odustao od optužnice. 2) ako postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost optuženog. .BH-PRAVNICI. da li je izvršilac krivično odgovoran i da li se na izvršioca mogu primijeniti krično pravne sankcije. ako je optuženi za isto djelo već pravosnažno osuđen. Formalna presuda je presuda kojom se optužba odbija. da li je optuženi kriv ) .WWW. ako za presuđenje sud nije nadležan. ako nije bilo potrebnog odobrenja ili ako je nadležni državni organ odustao od odobrenja. tj.COM . p. ko je izvršio kd. sudija pojedinac za krivično djelo za koja je propisana kazna zatvora do 10 god.BH-PRAVNICI. presude se dijele na meritorne (suštinske ) i formalne ( procesne ) . Sud će izreći ovu predusu : 1. Presuda kojom se optužba odbija Sud je donosi onda kad postoje procesne smetnje za raspravljanje o gl. u postupku izdavanja kaznenog naloga. predmetu kp. To su : presuda kojom se optuženi oglašava krivim i presuda kojom se optuženi oslobađa optužbe. Prema sadržini. ili novčana kazna kao glavna kazna. U drugostepenom/ trećestepenom postupku presudu takođe donosi vijeće od 3 sudija. Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe je presuda kojom sud meritorno raspravlja i odgovara na pitanje o postojanju kd. u postupku po žalbi.. u postupku prema maloljetnicima. . i krivično odgovornog izvršioca. Donosi se po završenom glavnom pretresu . Ovu presudu sud će izreći : 1) ako djelo za koje se optuženi optužuje nije zakonom propisano kao kd. 3) ako nije dokazano da je optuženi učinio kd. oslobođen od optužbe ili je postupak protiv njega rješenjem pravosnažno obustavljen. 2.

izreku ili dispozitiv i obrazloženje.WWW. izuzetno 30. za koje je optužen i da je kriv.COM .BH-PRAVNICI. Presuda se izriče i objavljuje u ime BiH . Presudu potpisuju sudija/predsjednik vijeća i zapisničar. čitanjem izreke presude iz zapisnika i glavnom pretresu. Presuda se objavljuje u prisustvu stranaka. braniocu. Presuda kojom se optuženi oglašava krivim može biti: 1) Osuđujuća presuda ili presuda kojom se osoba oglašava krivom i osuđuje na određenu vrstu i visinu kazne. Objavljivanje presude i pismena izrada presude Sud presudu objavljuje odmah nakon što je izrečena. Ovjereni prijepis presude dostavlja se strankama. osobi čiji je predmet oduzet. kao i pravnoj osobi kojoj je izrečeno oduzimanje imovinske koristi. Obaveza je sudije/predsjednika vijeća da nakon objavljivanja presude pouči optuženog i oštećenog o pravu na ulaganje žalbe te o pravu podnošenja odgovora na žalbu. branioca. Pismeno izrađena presuda mora imati 3 dijela. 15 WWW. Donosi se nakon što sud utvrdi da je optuženi izvršio kd. Presudu objavljue sudija/predsjedavajući vijeća.COM Presuda kojom se optuženi oglašava krivim Je meritorna presuda kojom se rješava predmet spora. Presuda mora imati : uvod. 2) Presuda kojom se optuženi oglašava krivim za određeno krivično djelo ako se oslobađa od kazne po odredbama KZ.BH-PRAVNICI. U složenim i obimnim predmetima sud ima pravo da odloži objavljivanje presude najvise za 3 dana. Optuženom u pritovoru  dostava u roku od dana. a u složenim predmetima u roku od 30 dana. zakonskog zastupnika i punomoćnika. Presuda koja je objavljena mora se pismeno izraditi u roku od 15 dana od objavljivanja. oštećenom. kao i zakonom propisani sadržaj.

COM REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI Pravni lijek je pravno sredstvo kojim stranke i druge ovlaštene osobe pobijaju odluku donesenu u krivičnom pravu. mogu podnijet žalbu i bez naročitog ovlaštenja optuženog.stepenu presudu Žalbom na 1-step. na 2-step. a ne pred onim koji je donio pobijanu odluku. U našem KPP redovni pravni lijekovi su : žalba na 1-step. odnosno usvojenika. postupku izrečenu presudu potpuno ili djelimično ukine ili preinači. predmet takvog žalbenog postupka mogu biti presude 1-step. 3. 16 WWW. Navedeni subjekti mogu uložiti žalbu samo u korist optuženog. Žalba na 1-step. Vanredni pravni lijek : ponavljanje postupka. Subjekti žalbe i žalbeni rok Osobe koje su zakonom ovlaštene da ulažu žalbe nazivaju se subjkti žalbe ili žalbeni subjekt. a vanrednim pravnim lijekom se pobijaju pravosnažne odluke.BH-PRAVNICI. Značaj pravnih lijekova je sprečavanje pravnog dejstva nepravilnih i nezakonitih sudskih odluka. Pravo ulaganja žalbe prošireno je i na zakonskog zastupnika. 1. 4. Podjela pravnih lijekova: redovni i vanredni  redovnim pravnim lijekom se pobijaju odluke koje još nisu stupile na pravnu snagu. bračnog/vanbračnog druga optuženog. Tužilac može podnijet žalbu kako na štetu tako i u korist optuženog. presudu i žalba na rješenje. devolutivni i nedevolutivni  devolutivni pravni lijek ima za posljedicu da se povodom pravnog lijeka o krivičnoj stvari raspravlja pred višim sudom. presudu. odnosno njeno izvršenje. branilac i oštećeni. kojim subjekti pravnog lijeka traže od 2-step. s ciljem da se ona ukine ili preinači. suspenzivan. suda da zbog određenih nedostataka u 1-stepenoj presudi ili u 1step. suspenzivni i nesuspenzivni  suspenzivni odlaže izvršenje pobijane odluke. te osnovnog suda BD BiH. odjeljenja suda BiH. 2.WWW. ali ne i protiv njegove volje (osim ako je optuženom izrečena kazna dugotrajnog zatvora). kao i presude opštinskog i kantonalnog suda. potpuni i nepotpuni  potpuni pravni lijek može se uložiti iz svih zakonskih razloga. a nepotpuni samo iz nekih osnova. vijeća krivi. roditelja ili dijete i usvojioca. a nesuspenzivni ne odlaže. te kao i branilac. Žalba na 1. U našem kp. presudu je redovan. presudu odlaže se njeno stupanje na pravnu snagu. Postupak po pravnom lijeku je po svojoj prirodi fakultativan. Nedevolutivni pravni lijek je onaj o kojem odlučuje isti sud koji je donio pobijanu odluku.BH-PRAVNICI. Subjekti žalbe su: stranke.COM . devolutivan i potpun pravni lijek.

. sudska presuda može biti nepravilna zato što je 1-step. odluci predstavljaju osnov za ulaganje žalbe na sudsku odluku. a mogu biti pravni i činjenični.WWW. navesti dokaze. 4) prijedlog da se pobijena presuda potpuno ili djelimično ukine ili preinači.COM .BH-PRAVNICI. navesti razloge zbog kojih ih ranije nije iznijela. i odluke o imovinsko pravnom zahtjevu. sud pogrešno ili nepravilno primijenio procesni zakon ili materijalni zakon ili zato što je 1-step. sud pogrešno ili nepotpuno utvrdio činjenično stanje. U našem kp. zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i dokazi. torškovima kp. stepenu žalba se može uložiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijepisa presude. sud. koji nisu predstavljeni na glavnom pretresu. Osoba koja ulaže žalbu dužna je : 1. Naše procesno pravo propisuje da 2-step. 17 WWW. 2) osnov za pobijanje presude.. zbog odluke o objavljivanju presude u sredstvima javnog informisanja. Dakle. ispituju presudu samo u onom obimu koji je postavljen žalbom. 5) potpis osobe koja podnosi žalbu. 3. oduzimanju imovinske koristi. 3. Žalbu može podnijeti i osoba čiji je predmet oduzet ili od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena kd-om. presuda se može pobijati : 1. Sadržaj žalbe Žalba treba sadržavati : 1) označenje presude protiv koje se podnosi žalba. Navedeni osnovi određuju obim pobijanja odluke žalbom. imovinsko pravnom zahtijevu.COM Oštećeni može pobijati presudu samo zbog odluke suda o troškovima kp. Protiv presude donesene u 1. 3) obrazloženje žalbe. Žalbeni osnov i obim pobijanja 1-stepene presude Nedostaci u 1-step. 4. zbog bitne povrede odredaba kp. zbog povrede KZ. odlučujući o žalbi.BH-PRAVNICI. 2. 2. navesti činjenice koje pomoću tih dokaza želi dokazati. zbog odluke o krivično pravnim sankcijama.

postupak pred 2-stepenim sudom – u 2. Žalba na presudu 2. za protivnu stranku i branioca.stepenu presudu.stepenu presudu kojom je optuženi oslobođen od optužbe i izreklo presudu kojom se optuženi proglašava krvim. koja je blagovremena i dopuštena dostavlja se protivnoj stranci i branioocu radi davanja odgovora. Odgovor na žalbu podnosi se 1-stepenom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. Izazetak od načela dvostepenosti :  ako je vijeće žalbenog odjeljenja preinačilo 1.  ako je vijeće žalbenog odjeljenja povodom žalbe na oslobađajuću presudu na raspravi donijelo presudu kojom se optuženi proglašava krivim. Odluke po žalbi Vijeće apelacionog odjeljenja donosi odluku u sjednici vijeća ili na osnovu održanog pretresa.BH-PRAVNICI. . postupak pred 1. U formi rješenja 2-stepeni sud odlučuje kad : .BH-PRAVNICI. nedopuštena ili ju je izjavila neovlaštena osoba odbacit će rješenjem sudija/predsjednik vijeća. Sjednica počinje izlaganjem podnosioca žalbe.odbacuje žalbu kao neblagovremenu ili nedopuštenu.preinačava 1.stepeni sud odlučuje kad: . optuženi i njegov branilac. Predsjednik apelacionog odjeljenja dostavlja spis predsjedniku apelacionog vijeća koji određuje sudiju izvjestioca. Žalba i odgovor na žalbu dostavlja se 2.COM Postupak po žalbi Odvija se u 2 dijela : 1. U formi presude 2.stepenim sudom – žalba se podnosi sudu koji je izrekao 1-stepenu presudu u dovoljnom broju primjeraka za sud.WWW. a nakon toga druga stranka izlaže odogovor na žalbu. Njihov nedolazak ne sprečava održavanje sjednice vijeća.stepenu presudu i određuje održavanje pretresa pred 2-stepnim sudom.odbija žalbu kao neosvnovanu i potvrđuje 1. . Kada sudija izvjestilac pripremi spis. 2. stepenu sudi vijeće apelacionog odjeljenja suda sastavljeno od 3 sudija. Žalba i odogovr na žalbu podnosi se 1-stepenom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. 18 WWW.stepenog suda U našem KPP usvojen je princip dvostepenosti jer je protiv svake prvostepene presude dozvoljena žalba.stepeni sud donosi odluku u sjednici vijeća ili na osnovu održanog pretresa. Žalbu koja je neblagovremena. Žalba koja je uredna u pogledu sadržaja.COM . predsjednik vijeća će zakazati sjednicu vijeća.ukida 1.stepenom sudu.stepenu presudu. O tome se obavještava tužilac. 2. čime se završava postupak pred 1stepenim sudom.

Drugu grupu čine ona rješenja koja se donose radi pripremanja glavnog pretresa i presude i koja se mogu pobijati samo u žalbi na presudu.stepenu presudu odlučuje 3. Rok za žalbu na rješenje je 3 dana od dana dostavljanja rješenja. VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI Zakoni o kp.  dolazi do promjene u pravosnažnoj sudskoj odluci ali bez ponavljanja postupka.stepeno vijeće sastavljeno od 3 sudija. Žalba na rješenje Na određenja rješenja žalba je dozvoljena.  u slučaju pravosnažne obustave postupka zbog toga što su postojale procesne smetnje za dalje vođenje postupka. stepenu odlučuje vijeće apelacionog odjeljenja.COM O žalbi na 2. prema odredbama koje se primjenjuju u postupku pred 2. dakle odlaže izvršenje rješenja. branilac i osobe čija su prava provrijeđena mogu podnijeti žalbu kad u ovom zakonu nije izričito određeno da žalba nije dopuštena. To je prva grupa rješenja. U našem kp.stepenim sudom.BH-PRAVNICI. O žalbi protiv rješenja donesenog u 1. Žalba na rješenje ima suspenzivno dejstvo. ako zakonom nije drugačije određeno. a na druga nije. iz nadležnosti Suda Bih. Nepravo ponavljanje kp.BH-PRAVNICI. o žalbi na rješenje koje je doneseno u 1. osim ako zakonom nije drugačije određeno. 19 WWW. mogućnost korištenja vanrednog pravnog lijeka ograničena je zakonom i povezana sa pogrešno utvrđenim činjenicama. c. poznaju samo jedan vanredni pravni lijek. O žalbi protiv rješenja sudije za prethodni postupak/sudije za prethodno saslušanje odlučuje vijeće od 3 sudija istog suda. U kp. Nastavljanje kp. stepenu pred Vrhovnim sudom FBiH/RS odlučuje vijeće apelacionog odjeljenja tog suda. riječ je o zahtjevu za ponavljanje postupka. b.WWW. Protiv rješenja suda donesenog u prvom stepenu stranke.COM . za kd. 1) Pojam i vrste ponavljanja postupka Ponavljanje kp predstavlja vraćanje pravosnažno završenog postupka u neku raniju fazu te ponovo vođenje postupka od te faze nadalje. U okviru vanrednog pravnog lijeka razlikuje se : a. Ponovo pokretanje kp  na zahtjev tužioca se može dosputiti ponavljanje kp ako se podnesu novi dokazi na osnovu kojih se sud može uvjeriti da su se stekli uslovi za ponovo pokretanje kp.

izricanaja strožije krivično pravne sankcije nego što je bila u obijanoj presudi.COM . Ponavljanje kp završenog pravosnažnom presudom u korist osuđenog  ima za cilj da se u ponovljenom postupku osuđeni oslobodi od optužbe ili da optužba bude odbijena ili da bude osuđen po blažem KZ. Ustanova beneficium coahes predviđa da pozitivni efekti žalbe za jednog od optuženih budu prošireni i na ostale saoptužene. a dokaže se da je do ovog odustajanja došlo usljed kd. primjene KZ. Sprečava se različito postupanje sa saoptuženim koji su u zajedničkom postupku i istom presudom oglašeni krivim. amnestiju ili pomilovanje. in peius štiti optuženog u pogledu nepovoljnog utvrđivanja činjeničnog stanja. Zakonski uslov za ponavljanje kp završenog pravosnažnom presudom na štetu optuženog  ako je presuda kojom se optužba odbija donesena zbog tužiočevog odustajanja od optužbe. U rješenju kojim se dopušta ponavljanje kp sud će odlučiti da se odmah zakaže novi glavni pretres. Odluke koje se mogu donijeti u ponovljenom postupku su :  Ako se ponovljeni postupak obustavi do početka glavnog pretresa sud će rješenjem o obustavi postupka ukinuti i raniju presudu.COM d. Sud je u ponovljenom postupku vezan zabranom reformatio in peius. korupcije ili kd.stepenu presudu u korist optuženog.WWW. zahtjev za ponavljanje kp može se podnijeti i pošto je osuđeni izdržao kaznu i bez obzira na zastarjelost.BH-PRAVNICI. i  Presuda kojom će se prethodna presuda djelimično ili u cjelini staviti van snage ili ostaviti na snazi. protiv službene ili druge dužnosti dužioca. 2) Subjekti i rok Zahtjev za ponavlajnje kp mogu podnijet stranke i branilac. Zahtjev za ponavljanje postupka dostavlja se pritivnoj stranci koja ima pravo u roku od 8 dana odgovoriti na zahtjev. Zabrana reformatio in peius. a poslije smrti osuđenog zahtjev u njegovu korist mogu podnijet tužilac i osobe koje su ovlaštene da ulože žalbu na 1. 3) Postupak odlučivanja O zahtjevu za ponavljanje kp odlučuje vijeće sastavljeno od 3 sudija suda koji je u ranijem postupku sudio u prvom stepenu. e. 20 WWW. Žalba zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stana ili zbog povrede KZ podnesena u korist optuženog sadrži u sebi i žalbu zbog odkuke o krivično pravnoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi. beneficium coahes i prošireno djelovanje žalbe Zabrana reform.BH-PRAVNICI. U korist osuđenog.

da je u pitnaju kd. U toj situaciji sudija će prvo potvrditi optužnicu. da je tužilac u optužnici zatražio od sudije pojedinca da izda kazeneni nalog. Na ročištu za saslušanje optuženi se može izjasniti da nije kriv. ali postoje i druge mogućnosti koje su predviđene zakonom.BH-PRAVNICI.  prihvatanje zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga Sudija pojedinac može prihvatiti zahtjev za izdavanje kaznenog naloga.BH-PRAVNICI.  da se radi o kd. a može staviti i prigovore na optužnicu. a najkasnije u roku od 8 dana od dana potvrđivanja optužnice. 2. Tužilac ima pravo žalbe na rješenje kojim se ne prihvata zahtjev za izdavanje kaznenog naloga. za koje je porpisana kazna zatvora preko 5 god. za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna kao glavna kazna. O žalbi odlučuje vijeće od 3 sudija u roku od 48h . da tužilac raspolaže sa dovoljno dokaza koji pružaju osnov za tvrdnju da je osumnjičeni učinio kd koje mu se stavlja na teret.  ako je tuilac zatražio izricanje krivično pravne sankcije ili mjere koja po zakonu nije dopuštena. Zakonski uslovi za provođenje ovog postupka su : 1.. Postupak po zahtjevu tužioca za izdavanje kaznenog naloga Sudija pojedinac kazneni nalog izdaje presudom. 3.COM . a zatim zakazati saslušanje optuženog bez odlaganja. a to su :  neprihvatanje zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga Sudija pojedinac će odbaciti zahtjev za izdavanje kaznenog naloga ako ustanovi :  da postoji osnov za spajanje postupka. 21 WWW. 4.WWW. i u okviru kojeg je moguće optuženom izreći odgovarajuću krivično pravnu sankciju ili mjeru bez provođenja glavnog pretresa. da je tužilac zatražio izricanja 1 ili vie od taksativno navedenih krivično pravnih sankcija ili mjera.COM KAZNENI NALOG U krivično procesnom zakonodavstvu u BiH postupak za izdavanje kaznenog naloga predstavlja skraćeni oblik kp koji se vodi za lakša kd.

za koja je propisana kazna zatvora do 3 god. 5. 22 WWW. pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. rješenje kojim se. nisu postojale okolnosti koje opravdavaju izricanje ove sankcije. poresudu kojom se oputžba odbija provodom bilo čije žalbe. izreku i obrazloženje. povreda KZ. pod zakonskim uskovima. nedozvoljena.stepeni sud.COM SUDSKA OPOMENA Je mjera upozorenja koja se može izreći punoljetnom izvršiocu za lakša kd. za koja je predviđena kazna zatvora do 1 god. žalba odbauje kao neblagovremena. Može se izreći i za kd. rješenje kojim se ukida rješenje o sudskoj opomeni i određuje održavanje rasprave. Sudska opomena se izriče rješenjem koje mora imati uvod. rješenje kojim se žalba odbija kao neosnovana. Može se izreći i za kd. O žalbi na rješenje o sudskoj opomeni odlučluje 2. presudu kojom se optuženi oglašava krivim i osuđuje na kaznu. Protiv rješenja o sudskoj opomeni dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. u sticaju ali samo onda ako je izricanje te krivično pravne sankcije moguće za svako od kd. presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe povodom bilo čije žalbe.WWW. pod uslovima pripisanim zakonom.. koji može donijeti sljedeće odluke : 1.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. s tim da su izvršena pod olakšavajućim okolnostima. 6. Rješenje o sudskoj opomeni se može pobijati zbog : bitnih povreda odredaba kp. ili novčana kazna. 2. 4. 3. izvršenih u sticaju.COM .

Maloljetnik se može izuzetno pritvoriti iz sljedećih razloga:  opasnost od bjegstva. Sudija za maloljetnike. Pritvor može trajati najtuže mjesec dana. pritvor može da traje najduže još 6 mjeseci. Osnovne specifičnosti postupka prema maloljetnicima Svrha postupka prema mlaoljetniku se ogleda u traženju najpogodnijih mjera za njegovu pozitivnu socijalnu integraciju. Pravo na odbarnu uz pomoć barnooca je postavljeno bez ograničenja. Ako je maloljetnik sudjelovao u izvršenju kd. Postupak prama maloljetniku se odvija iz isključenje javnosti. O pokretanju i vođenju postupka prema maloljetniku obavještavaju se roditelji i druge osobe koje su dužne da se staraju o njemu. a da bi se one mogle primjeniti neophodno je da je osoba u vrijeme izvršenja kd. predviđaju posebne mjere zaštite i pomoći maloljetniku ako srdina u kojoj živi na njega negativno utiče.COM . Vijeće za maloljetnike u sastavu od 3 sudija odlučuje po žalbama protiv odluke sudije za maloljetnike. U postupku učestvuje i organ starateljstva.BH-PRAVNICI.COM POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA 1. Vijeće za maloljetnike može produžiti pritvor za još 2 mjeseca. Odredbe koje se primjenjuju u postupku prema maloljetnicima U postupku prema maloljetnicima primjenjuju se specifične zakonske odredbe. kao i druge sudije koje učestvuju u vijeću za maloljetnike. nije navršio 14 god. Naročito je naglašena hitnost postupanja suda. 23 WWW.  opasnost od ponovnog izvršenja kd. maloljetna i da u vrijeme suđenja nije navršeila 21 god.  koluzijska opasnost. Postupak prama maloljetniku pokreće se na zahtjev tužioca. Postupak vodi sudija za maloljetnike . Zakoni o kp. Nakon završetka pripremnog post.BH-PRAVNICI. . Krivični postupak se ne može voditi prema maloljetniku koji u vrijeme izvršenja kd.WWW. moraju imati iskustva u radu sa maloljetnicima. Odluku o određivanju pritvora donosi sudija za maloljetnike i vijeće za maloljetnike. zajedno sa punoljetnim osobama. 2. postupak prema njemu će se izdovjiti i provesti prema pravilima specifičnog postupka.

5) izriče maloljetniku odgojnu mjeru ili kaznu maloljetničnog zatvora. usvojilac. staratelj. Po završenom pripremnom postupku sudija za maloljetnike dostavlja spise tužiocu koji je dužan u roku od 8 dana zahtijevati da se pripremni postupak dopuni ili izjaviti da odustaje od gonjenja i podnijeti prijedlog za obustavu postupka ili za izricanje odgojne mjere ili kazene.COM U potupku prema maloljetniku dužnosti svjedočenja oslobođeni su : roditelj. post. Razlike su :  skraćen rok za ulaganje žalbe i iznosi 8 dana od dana prijema presude. ispituje sredinu i prilike u kojima maloljetnik živi. Prava i dužnosti sudije za maloljetnike : 1) u pripremnom postupku utvrđuje okolnosi potrebne za ocjenu duševne razvijenosti maloljetnika. socijalni radnik.WWW.  vijeće za mloljetnike može preinačiti 1. odlučuje u postupku po žalbi protiv presude i rješenja sudije za maloljtnike. roditelj/staratelj.COM . organ starateljstva. 1-stepeni postupak pred sudijom za maloljetnike Sudija za maloljetnike dužan je zakazati glavni pretres u roku od 8 dana od dana prijema prijedloga tužioca ili od dana kad je na ročištu odlučeno da se održi glavni pretres.  Presda kojom se maloljetniku izriče kazna maloljetničkog zatvora. maloljetnik.BH-PRAVNICI. 2) određuje način izvođenja pojedinih radnji. dakle isti pravni lijekovi koje poznaje i postupak protiv punoljetnog izvršioca kd. 3. 3. 4.  žalba ima suspenzivno i nesuspenzivno dejstvo. Odluke koje može donijeti sudija za maloljetnike :  Rješenje kojim se postupak obustavlja. 24 WWW. Isti se pozivaju i na glavni pretres. odgojnu ili sličnu ustanovu. branilac. Tok postupka prema maloljetniku Pripremni posutpak Za pokretanje pripremnog postupka potrebno je da tužilac podnese zahtjev za pokretanje pripremnog postupka sudiji za maloljetnike i da sudija zahtjev prihvati. ogtdlučuje o neslaganju tužioca i sudije za maloljetnike o pokretanju pripr. 3) može narediti da se maloljetnik smjesti u prihvatilište.BH-PRAVNICI. zakazuje ročište ili glavni pretres. Postupak po pravnim lijekovima Može se govoriti o žalbi na presudu i žalbi na rješenje.  osobe koje imaju pravo na žalbu mogu je izjaviti i protiv volje maloljetnika. 4) kad primi obrazloženi prijedlog tužioca. 2. vrši kontrolu neophodnosti pritvaranja maloljetnika.  Rješenje kojim se izriče odgojna mjera maloljetniku. Na ročište će biti pozvani : tužilac. prema maloljetniku. odlučuje o neslaganju sudije za maloljetnike s prijedologom tužioca o obustavi postupka prema maloljetnicima. te o ponavljanju kp. Prava i dužnosti vijeća za maloljetnike : 1. vjrski ispovjednik i branilac.stepenu odliku i izreći težu mjeru samo ako je to tužilac predložio.  sa sjednice vijeća javnost je isključena.

.WWW. f. Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi (primjenjuje tužilac). Rad u korist humanitarnih organizacija ili lokalne zajednice.COM . i njegova spremnost za pomirenje sa oštećenim. e. Redovno pohađanje škole. c. Lično izvinjenje oštećenom. Uslovi za pimjenu odgjnih preporuka su : maloljetnikovo priznanje kd. d. Odgojne preporuke To su zamjena za pokretanje i vođenje kp i primjenjuju se izvan kp Krivično zakonodavstvo u BiH omogućava izricanje odgojnih preporuka za kd.BH-PRAVNICI.. b.COM 4. Naknada štete oštećenom.BH-PRAVNICI. Smještaj u drugu porodicu. Odgojna preporuka može trajajati najduže 1 god. 25 WWW. za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 3 god.. Odgojne preporuke su : a.

COM ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA ZA KD Prva specifičnost je vođenje jedinstvenog postupka protiv pravne osobe i fizičke osobe kao izvršioca.BH-PRAVNICI. U kp protiv optužene pravne osobe. Tužilac može odlučiti da protiv pravne osobe ne zahtijeva pokretanje kp (načelo oportuniteta) kada okolnosti slučaja ukazuju da to ne bi bilo cjelishodno jer je : 1) doprinos pravne osobe izvršenjeu kd. 26 WWW.COM . Zakon propisuje i dodatne obavezne sastavne dijelove optužnog akta i presude. a nakon toga zastupnik pravne osobe. 4) ako je protiv pravne osobe započet stečajni postupak. Ako u toku prekida postupka nastupi zastarjelost. PREKID POSTUPKA U SLUČAJU NASTUPANJA DUŠEVNE BOLESTI OSUM/OPT. tužilac ( u istrazi ) sud ( nakon završetka istrage ) će rješenjem nakon psih. Uz zastupnika optužena pravna osoba može imati i branoca. Pravna osoba mora imati svog zastupnika.BH-PRAVNICI. nastupila takva duevna bolest da nije sposoban učetvovati u postupku. 3) ima tako malo imovine da ne bi bila dovoljna ni na pokriće troškova postupka. Ako postoji opravdana bojazan da će u okvriu optužene pravne osobe biti ponovljeno djelo i da će za njega biti odogorna pravna osoba ili postoji prijetnja da će se djelo počiniti. kp će se nastaviti. se obustavlja rješenjem koje donosi vijeće od 3 sudija. Na glavnom pretresu se pro saslušava optuženi. Ako je kod osum/opt. bio neznatan. Kada se stanje poboljša. Sud može zabraniti i satusne promjene pravne osobe koje bi za posljedicu imale brisanje pravne osobe iz sudskog registra.WWW. u kojem egzistira 1 optužnica i izriče se 1 presuda. uputiti organu nadležnom za pitanja soc. vještačenja prekinuti postupak i osum/opt. kp. nakon izvršenja kd. sud može u istom postupku pravnoj osobi zabraniti obavljanje 1 ili više djelatnosti na određeno vrijeme. na prijedlog tužioca sud može odrediti privremene mjere osiguranja. staranja. 2) pravna osoba nema imovine.

WWW. Odluka o oduzimanju predmeta je u formi rješenja i sudija. Dozvoljne žalba u roku od 15 dana. POSTUPAK U SLUČAJU OBAVEZNOG LIJEČENJA OD ZAVISNOSTI S obzirom da je kd.COM .COM POSTUPAK U SLUČAJU NEURAČUNJLJIVOSTI OSUM/OPT. izvršeno pod odlučujućim djelovanjem zavisnosti od alkohola ili opojnih droga. Ako sud nakon glavnog pretresa utvrdi da je optuženi učinio protivpravno djelo u stanju neuračunljivosti presudom će odrediti prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi u trajanju od 6 mjeseci. zakonm je predviđeno da se o toj mjeri ne može odlučivati bez nalaza i mišljena vještaka. ODUZIMANJE PREDMETA Predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje krivičnog djela ili koji su nastali njegovim izvršenjem oduzet će se.odnosno vijeće sudija je donosi odmah nakon donošenja oslobađajuće presude. a tužilac ne odustane od prijedloga. sud će donijeti presudu kojom se optužba dobija. Ako je osumnjičeni učinio protivpravno djelo u stanju neuračunjljivosti . Ako je pri izricanju uslovne osude izvršiocu određeno liječenje na slobodi a on mu se nije podvrgao ili ga je samovoljno napustio sud može nakon saslušanja tužioca i izvršioca i mišljenja ljekara odrediti opozivanje uslovne osude ili prinudno izvršenja mjere bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti.BH-PRAVNICI. 27 WWW.BH-PRAVNICI. Mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta izriče se presudom kojom se optuženi oglašava krivim. kad postoji opasnost da će biti ponovo upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela ili kad se radi zaštite opšte bezbjednosti ili iz razloga morala oduzimanje čini apsolutno neophodno.ako su vlasništvo izvršioca.presude kojom se optužba odbija ili riješenja kojim se obustavlja postupak. Ako sud utvrdi je da optuženi u vijrme izvršenja djela nije bio u stanju neuračunljivosti. tužilac će u optužnci postaviti prijedlog da sud utvrdi da je osumnjičeni učinio protivpravno djelo u stanju neuračunjljivosti i da mu se privremeno odredi prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi.

sud će donijeti presudu kojom će opozvati uslovnu osudu i odrediti da se utvrđena kazna izvrši ili produži rok za ispunjenje obaveze ili je zamjeniti dr. Ako osuđeni nije ispunio obaveze. Imovinska korist se oduzima po službenoj dužnosti. Brisanje osude po službenoj dužnosti preduzima se kad po zakonu brisanje osude nastupa protekom određenog vremena i pod uslovom da osuđeni u tom vremenu ne učini krivično djelo.COM ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom i ona mora u zakonom propisanom postupku biti oduzeta. 28 WWW. Pokreće se kad je u uslovnoj osudi određeno da će se kazna izvršiti ako osuđeni ne vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom. Ako nadležni organ ne donese rješenje o brisanju osude u roku od 30 dana od dana prijema tog prijedloga.WWW. PRESTANKU MJERA BEZBJEDNOSTI I PRAVNIH POSLJEDICA OSUDE Brisanje osude je moguće po službenoj dužnosti i po prijedlogu osuđenog (molbi). Protiv odluke o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom može se izjaviti žalba i uložiti zahtjev za ponavljanje postupka. Ako nema osnova za donošenje takve odluke. POSTUPAK ZA OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE Pokreće se na prijedlog tužioca ili po službenoj dužnosti kod suda koji je sudio u prvom stepenu. ne nadoknadi štetu ili ne ispuni dr. Sud će visinu iznosa imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom utvrditi po slobodnoj ocjeni. osuđeni može tražiti da sud donese rješenje o brisanju osude.COM .obavezom ili osloboditi osuđenog ispunjenja obaveze. a osuđeni u određenom roku nije ispunio te obaveze. Na prijedlog osuđenog ako nadležni organ ne donese rješenje o brisanju osude.BH-PRAVNICI. a osuđeni je istakao prijedlog da se utvrdi da je brisanje osude nastupilo po zakonu.BH-PRAVNICI. postupak se obustavlja.obaveze. DONOŠENJE ODLUKE O BRISANJE OSUDE.

MKPP se označava kao aktivna pravna pomoć (pružanje pravne pomoći) i pasivna (traženje pravne pomoći) Radnje aktivne i pasivne pp se realizuju na osnovu zamolnice ili molbe. MEĐUNARODNA KRIVIČNA PRAVNA POMOĆ I VRSTE TE POMOĆI Predstavlja skup raznovrsnih radnji koje se preduzimaju u okviru saradnje država u borbi protiv kriminaliteta.BH-PRAVNICI. odnosno tužilac po zakonima BiH. Međunarodna krivična pomoć ima više oblika. kao i nadležnim organima i državnim organima.Izvršenje strane krivične presude. 4. O izricanju sankcije odlučuje sud. Vrijedi načelo identiteta norme ili obostrane kažnjivosti.osuđeni ili njegov branilac.BH-PRAVNICI. tz.COM . 3.a to su: 1. O dopuštenosti i načinu izvršenja radnje koja je predmet molbe odlučuje sud. Protiv presude koja je donesena po domaćem krivičnom zakonodavstvu dozvoljena je žalba. tužilaštvima i organima unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv osobe koja je ranije bila osuđivana. Građanima se na njihov zahtjev mogu davati podaci o njihovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti ako su im ti podaci potrebni radi ostvarivanja njihovih prava. da djelo zbog kojeg se traži mala mkpp mora biti krivično djelo kako u državi moliteljici tako i u zamoljenoj državi. 29 WWW.COM UVJERENJE O KAZNENOJ EVIDENCIJI Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati sudovima.Mala mkpp ili mkpp u užem smislu riječi. a mogu je izjaviti tužilac. Izvršenje strane krivične presude Predstavlja vrlo složen oblik mkpp u okviru kojeg se u zamoljenoj državi izvršava presuda i njome izrečena sankcija koja je donesena. 2.Izručenje(extradicija). Radnje se preduzimaju prema pravilima postupka države moliteljice. Saradnja država u krivičnom pravosuđu i krivičnim predmetima odvija se na osnovu međunarodnog ugovora ili na osnovu domaćih zakonskih propisa. Mala međunarodna krivično pravna pomoć Obuhvata različite procesne radnje koje preduzimaju organi kp zamoljene države na molbu i u korist procesnih organa države moliteljice.Ustupanje krivičnog gonjenja stranoj državi.WWW.

WWW. Nakon toga sudija za predhodni postupak spise izviđaja dostavlja vijeću od 3.onda molbi države na čijoj je teritoriji izvršeno krivično djelo. nehumanom i ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. 2. 4. 30 WWW.da osoba čije se izručenje traži nije državljanin BiH 2.dat će se prvenstvo molbi države čiji je državljanin ta osoba. na temelju sudskog postupka izručuje stranoj državi da bi se u toj državi vodio krivični postupak ili izvršila krivična sankcija.COM Ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja Ustupanje krivičnog gonjenja stranoj državi je moguće po sljedećim uslovima: 1. Izručenje Extradicijom se stranac ili osoba bez državljanstva. Ministar pravde BiH donosi riješenje kojim izručenje dopušta ili ne. sudija za predhodni postupak izdat će naredbu da se stranac pritvori.protiv nje ili njenog državljanina 4. a ako ta država ne traži izručenje.COM . Nakon podizanja optužnice odluku donosi sudija za predhodno saslušanje na prijedlog tužioca. molbi države koja je prva tražila izručenje. da je oštećeni dobio osiguranje za ostvarivanje imovinsko pravnog zahtjeva. Osnovna načela koja se odnose na izručenje su : 1. Sudija za predhodni postupak saslušava tužioca i branioca i provodi izviđajne radnje radi utvrđivanja postoje li pretpostavke za izručenje stranca. Tužilac će strancu saopštiti zbog čega se i na osnovu kojih dokaza traži njegovo izručenje i pozvat će ga da iznese svoju odbranu.osuđenih ili optuženih stranaca pokreće se na molbu strane države.da djelo za koje se traži nije političko ili vojno krivično djelo 6. Molba za izručenje podnosi se diplomatskim putem. Ako izručenje iste osobe traži više stranih država zbog istog krivičnog djela.Načelo extradibilnosti.da je stranac koji ima prebivalište u stranoj državi izvršio krivično djelo na teritoriji BiH. Postupak izručenja iz BiH u drugu državu Postupak za izručenje osumnjičenih. sudija Suda BiH.da nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja 7.Načelo identiteta norme ili obostrane kažnjivosti.Načelo specijaliteta.Načelo reciprociteta-zamoljena država svoju pozitivnu odluku o izručenju uslovljava s identičnom odlukom države moliteljice u sličnom budućem primjeru.extradicija je moguća samo u pogledu onih krivičnih djela koja su kao takva bila unaprijed određena međunarodnim ugovorom ili unutrašnjim pravom. 3.da ne uživa pravo azila u BiH 3. Ako molba odgovara zakonskim zahtjevima. 2. Našoj državi se također može postaviti zahtjev za preuzimanje krivičnog gonjenja državljanina BiH ili osobe koja ima prebivalište u BiH za krivično djelo u inostranstvu. Nadležno ministarstvo pravde će zahtjev strane države dostaviti sa spisima nadležnom tužiocu. a dostavlja se Tužilaštvu BiH.da djelo zbog kojeg se traži nije izvršeno na teritoriji BiH. 3. Prije podizanja optužnice odluku o ustupanju podnosi tužilac. Pretpostavke za izručenje prema ZKPBiH 1.da se strana država ne protivi ustupanju krivičnih spisa radi krivičnog gonjenja i suđenja.da je utvrđen identitet osobe čije se izručenje traži.država moliteljica može krivično goniti ili kazniti izručenu osobu samo za ona djela koja su bila izvršena prije podnošenja zahtjeva za izručenje. 4. da se stranac na taj način ne može izložiti nepravednom postupku.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. a ako je krivično djelo izvršeno na teritorijama više država ili se ne zna gdje je izvršeno.da djelo predstavlja krivično djelo i po domaćem zakonu i po zakonu države u kojoj je izvršeno 5.

Ako je osobi pravosnažno izrečena krivično pravna sankcija ili je oglašena krivom. 31 WWW. Pravo na naknadu štete ne postoji: 1. U toj molbi se može tražiti da se protiv te osobe preduzmu potrebne mjere radi pritvaranja. 3. Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišavanja slobode Ima: Osoba koja je bila u pritvoru.BH-PRAVNICI. a oslobođena je od kazne. onda molbi države na čijoj teritoriji je izvršeno najteže krivično djelo. prvenstvo se daje državi čiji je državljanin ta osoba.BH-PRAVNICI. osim ako je na to bila prinuđena.Ako je u ponovljenom postupku presudom optužba odbijena zbog nenadležnosti suda. Postupak izručenja iz druge države u BiH Ako se protiv osobe koja se nalazi u stranoj državi vodi u BiH krivični postupak ili ako je osobu koja se nalazi u stranoj državi domaći sud kaznio. a ako ta država ne traži izručenje. Osoba koja je zbog pogreške ili nezakonitog rada organa neosnovano lišena slobode ili je zadržana duže u pritvoru. Razlozi zbog kojih procesni zakon sadrži ovu odredbu su preuzete međunarodne obaveze. Ako je povodom vanrednog pravnog lijeka ponovljeni postupak pravosnažno obustavljen ili je pravosnažnom presudom oslobođena od optužbe ili je optužba odbijena. Osoba koja je lišena slobode bez zakonskih osnova ako joj nije određen pritvor niti joj je vrijeme za koje je lišena slobode uračunato u izrečenu kaznu za krivično djelo ili za prekršaj. Postupak izručenja međunarodnim krivičnim sudovima U ZKP FBiH predviđeno je da se postupak predaje osumnjičenih odnosno optuženih osoba protiv kojih se vodi krivični postupak pred međunarodnim krivičnim sudovima uređuje posebnim zakonom. Ako tražena osoba bude izručena moći će se krivično goniti.kao i prihvatanje principa MP Pretpostavke za naknadu štete neopravdano osuđenim 1. a ako su djela iste težine . 2. ministar pravde BiH može podnijeti molbu za njeno izručenje. a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka ili je krivični postupak obustavljen ili je pravosnažnom presudom oslobođena od optužbe ili je optužba odbijena. Osoba koja je u pritvoru provela duže nego što traje kazna zatvora na koju je osuđena.COM Ako izručenje traži više stranih država zbog različitog krivičnog djela.WWW.Ako je do obustave postupka ili presude kojom se optužba odbija došlo jer je u ponovljenom postupku tužilac odustao od krivičnog gonjenja zbog sporazuma sa osumnjičenim/optuženim 2. a ovlašteni tužilac je preduzeo krivično gonjenje pred nadležnim sudom. molbi države koja je prva tražila izručenje.COM . Ako osoba nije lažnim priznanjem ili na neki drugi način namjerno prouzrokovala svoju osudu.

vrsti i visini naknade. Ako slučaj nije prikazan u sredstvima javnog informisanja ovakvo saopštenje će se na zahtejv te osobe dostaviti organu. Upravi postupak mora se pokrenuti prije podnošenja tužbe za naknadu štete. braći i sestrama.COM .COM Postupak za naknadu štete osobama neopravdano osuđenim i neosnovano lišenim slobode Postupak za ostvarivanje prava za naknadu štete ima dva dijela : Upravni postupak i Postupak pred paričnim sudom. Oštećeni se obraća zahtjevom Federalnom Ministarstvu Pravde BiH radi sporazuma o postojanju štete.BH-PRAVNICI. Ako se sporazum postigne njime se određuje vrsta i visina štete. privrednom društvu ili dr. Nasljednici oštećenog nasljeđuju samo pravo oštećene osobe na naknadu imovinske štete. Nakon smrti osuđene osobe pravo na podnošenje ovog zahtjeva pripada njenom bračnom. pravnoj osobi gdje je ta osoba zaposlena. Izdavanje potjernice naredit će se u slučaju bjekstva osuđenog iz ustanove u kojoj izdržava kaznu.naredit će se izdavanje objave kojom će se zatražiti da se podaci li obavještenja dostave organu koji vodi postupak. Postupak za naknadu štete zastarjeva protekom 3 godine od dana pravosnažnosti presude. ako je u bjekstvu ili nedostižan organima krivičnog gonjenja. Zahtjev se podnosi sudu u roku od 6 mjeseci. IZDAVANJE POTJERNICE Postupak za izdavanje potjernice ima za cilj da se obezbjedi prisustvo osumnjičenog/optuženog ili osuđenog kada se ne zna njegovo prebivalište. djeci.a naročito ako je to potrebno radi ustanovljavanja istovjetnosti pronađenog nepoznatog leša . Objavu raspisuje nadležni policijski organ.WWW. 32 WWW. vanbračnom drugu.BH-PRAVNICI. sredstvima javnog informisanja saopštenje o odluci iz koje proizilazi neopravdanost ranije osude ili neosnovanost lišenja slobode. Izdavanje potjernice može se narediti kada se osumnjičeni/optuženi protiv kojeg je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od 3 godine ili teža kazna nalazi u bjegstvu a postoji naredba za njegovo dovođenje ili rješenje o određivanju pritvora. Izdavanje potjernice naređuje sud. roditeljima. a ako do sporazuma ne dođe ili Federalno Ministasrvo ne donese odluke u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. IZDAVANJE OBJAVE Ako su potrebni podaci o određenim predmetima koji su u vezi sa krivičnim djelom ili ove predmete treba pronaći . Postupak za rehabilitaciju neopravdano osuđenih i neosnovano lišenih slobode Ako je slučaj na koji se odnosi neopravdana osuda ili neosnovano lišavanje slobode neke osobe prikazan u sredstvima javnog informisanja i time bio povrijeđen ugled te osobe sud će na njen zahtjev objaviti u novinama ili dr. oštećeni može Sudu BiH podnijeti tužbu za naknadu štete.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->