P. 1
KPP 2 - SKRIPTA

KPP 2 - SKRIPTA

|Views: 725|Likes:
Published by Sead Druskich

More info:

Published by: Sead Druskich on Jun 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO II
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
OBLICI KP

KPP u BiH poznaje više obliga prvostepenog kp:  Redovni kp – vodi se protiv punoljetne osobe za koju postoji vjerovatnoća da je izvršila kd za koje je propisana kazna zatvora preko 5 god. Ili dugotrajni zatvor. Predviđaju se procesne ustanove za ubrzanje kp: izjašnjavanje o krivnji, pregovaranje o krivnji, imunitet svjedoka.  Sumarni (skraćeni) postupak – postupak za izdavanje kaznenog naloga koji se vodi protiv punoljetnog izvršioca kd za koje je proisana novčana kazna kao glavna kazna ili zatvor do 5 god.  U vezi sa svojstvima izvršioca kd, izdvaja se krivicni postupak protiv fizičke i protiv pravne osobe  Postupak prema maloljetnicima

Zakoni o kp u BiH normiraju utvrđuju posebne postupke u slučaju : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Izricanja sudske opomene, Izricanja mjera bezbjednosti i oduzimanja imovinske koristi, Neuračunljivosti osum/opt osobe, Pružanja međunarodne krivično pravne pomoći, Naknada štete, rehabilitacije, Izdavanje potjernice i objave.

Stadiji redovnog kp : 1) Istraga 2) Postupka optuživanja 3) Glavni pretres 4) Postupak po redovnim i vanrednim pravnim lijekovima

1

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
ISTRAGA

Je prvi stadij redovnog krivičnog postupka - Predstavlja prvi procesni stadij u okviru redovnog kp. - Pokreće se kad postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd. - Pokretanje i vođenje istrage povjereno je tužiocu ( on je dominus litis ) - Povod za pokretanje istrage je prijavljivanje kd. - U toku istrage, tužilac može preduzeti sve istražne radnje ( ispitivanje osumljičenog, saslušanje svjedoka i oštećenog, vršenje uviđaja i rekonstrukcija događaja, naređivanje postrebnih vještačenja ) . - Pored tužioca potrebne radnje i mjere za otkrivanje kd. preduzimaju i ovlaštene službene osobe. Istraga se okončava kada je stanje stvari dovoljno razjašnjeno da se može podići optužnica. Cilj istrage je da se stanje stvari istraži, da se pronau i prikupe potrebni dokazi i da se na osnovu toga odluči da li ima opravdanja da se određena osoba optuži pred sudom ili za to ne postoje zakonski uslovi.

Prijavljivanje kd.
Jedan je od načina saznanja o izvršenom krivičnom djelu, njegovom izvršiocu. Razlikujemo:  Neposredno prijavljivanje – kada se neposredno tužiocu prijavljuje kd.  Posredno prijavljivanje – kada se kd. prijavljuje drugom državnom organu (npr. policiji ) , koji će zatim obavjestiti tužioca o izvršenom kd.

Prijavljivanje kd. moguće je putem prijave ili izvještaja. Prijava je obavijest nadleznom tužiocu o izvršenom kd. Podnosi se usmeno ili pismeno. O usmenoj prijavi sastavlja se zapisnik. U prijavi se navode bitne činjenice o krivicnom djelu i izvršiocu kao i izvori saznanja. Prijave mogu podnositi: službene i odgovorne osobe, osobe koje su ovlaštene ili dužne da pružaju pomoć i zastitu maloljetnim osobama i građani. Razlikujemo :  Obligatorno prijavljivanje ( zakonska obaveza navedenih subjekata ) i  Fakultativno prijavljivanje ( prijave građana o izvršenom kd. ) Neprijavljivanje osobe optužene od strane međ. krivičnog suda  zatvor do 3 god. Prijave mogu biti : istinite ili lažne, potpune ili djelimične, one koje se odnose na jedno kd. i jednog izvršioca ili one koje sadržajno obuhvataju neki od koneksiteta, potpisane ili anonimne. Ovlaštene službene osobe podnose tužiocu izvjestaj o krivičnom djelu, a ne prijavu.

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

i izvršioca ( karakteristicno za anonimne prijave) . O neprovođenju istrage obavještava se podnosilac prijave i oštećeni u roku od 3 dana od dana donošenja naredbe o neprovođenju istrage. 3. Tuzilac ima pravo i dužan je da :  s jednakom pažnjom ispituje i utvrđuje činjenice koje terete osumnjičenog i one koje mu idu u korist. 3 WWW. donijeti naredbu o provođenju istrage kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd.  izdaje pozive i naredbe i predlaže izdavanje poziva i naredbi u skladu sa zakonom. zahtijevati od ovlaštenih službenih osoba ili drugih državnih organa.ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljena osoba učinila kd. Tužilac moze preduzeti sljedece aktivnosti : 1 .. .BH-PRAVNICI. Predistražni postupak i provođenje istrage. Preduzima one radnje za koje smatra da su potrebne da bi se postigao cilj istrage : donošenje odluke o tome da li se može podići optužnica ili je potrebno obustaviti kp. . U toku istrage može preduzeti sve istražne radnje uključujući ispitivanje osumnjičenog.COM .ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. pravnih i fizickih osoba dostavljanje informacija kao i preduzimanja mjera za otkrivanje kd.prijavljeno djelo nije kd.  naređuje ovlaštenoj službenoj osobi da izvrši naredbu koju je izdao sud u skladu sa zakonom. saslušanje oštećenog i svjedoka. Polozaj kriv. vršenje uviđaja i rekonstrukcija . subjekta Tužilac  naređuje provođenje istrage ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd.COM Postupak tužioca nakon prijavljivanja kd. donijeti naredbu o neprovodjenju istrage ako : .ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaćeno amnestijom.  utvrđuje činjenice potrebne za odlučivanje o imovinsko pravnom zahtjevu i oduzimanju imovinske koristi pribavljene kd. proc.BH-PRAVNICI...WWW. 2.  da je imunitet u skladu sa zakonom.. .. Oštećeni i podnosilac imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od 8 dana uredu tužioca. preduzeća .

s propisanom kaznom zatvora preko 5 god. ISTRAŽNE ili FORMALNE Potražne ili neformalne radnje su : 1. Osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo predlagati sudsko obezbjeđivanje dokaza i izjaviti žalbu protiv rješenja sudije za prethtodni postpak kojim je odbijen takav prijedlog..  da ima pravo na branioca bez naknade u slučajevima predviđenim zakonom. istraživanju i dokazivanju krivičnog djela. 2. preduzimanje potrebnih mjera u vezi sa utvrđivanjem osoba i predmeta. putnika i prtljage.  u toku istrage razmatrati spise i predmete koji mu idu u korist. Potražnim radnjama se otkrivaju i prikupljaju podaci od mogućem kd. POTRAŽNE ili NEFORMALNE B. 5.COM .  da može uzeti branioca po svom izboru koji može biti prisutan ispitivanju.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. obavljanje uvida u određenu dokumentaciju.COM Osumnjičeni i njegov branilac Na početku ispitivanja osmnjičenom će se saopštiti za koje krivično djelo se tereti i osnove sumnje protiv njega. Te se radnje i mjere mogu podijeliti na: A.  da se može izjasniti o djelu koje mu se stavlja na teret. . njegovog izvršioca i dokaza. raspisivanje potrage za osobom i stvarima za kojima se traga.  pravo na preovodioca ako ne razumije jezik koji se koristi prilikom ispitivanja. 3. Rezultati potražnih radnji nisu dokazi u krivičnom postupku i unose se u službenu zabilješku. pregled preveoznih sredstava. Zakoni o krivičnom postupku određuju radnje i mjere koje se mogu preduzeti radi izvršenja navedenih zadataka. ovlaštena službena osoba je dužna odmah obavjestiti tužioca i pod njegovim nadzorom preduzeti potrebne mjere na otkrivanju kd. Ovlaštene službene osobe Na zahtijev tužioca ili po službenoj dužnosti preduzimaju radnje na otkrivanju.WWW. 4. Nadzor tužioca nad radom ovlaštene službene osobe pokazuje dvoje: 1) Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd. pretresanju. a poučit će se o sljedecim pravima :  da nije dužan iznijeti svoju odbranu ni odgovarati na postavljena pitanja. prikupljanje potrebnih izjava od osoba. 4 WWW. i njegovom izvršiocu. 2) Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno kd. s propisanom kaznom zatvora do 5 godina ovlaštena službena osoba je dužna obavjestiti tužioca o svim radnjama i mjerama koje je preduzela u roku od 7 dana od dana saznanja o postojanju osnovane sumnje da je izvršeno kd.

ovlaštena službena osoba dužna je izvršiti uviđaj i odrediti potrebna vještačenja. Istražnim radnjama se dokazuje postojanje kd.  donosi rješenje o jamstvu..  određuje mjere zabrane. Oštećeni    Ima pravo da podnese prijavu o izvršenom kd. prostorija. zadržati osobu zatečenu na mjestu izvršenja kd. 5 WWW.  izdaje naredbu za dovođenje. važan izvor saznanja o činjenicama koje se utvrđuju u krivičnom postupku.. Sudija za prethodni postupak je osoba kojoj će se stranke ili branilac obratiti radi iznošenja određenih dokaznih radnji prije glavnog pretresa.COM Istražne ili formalne radnje : 1. o obustavi istrage. i njegovog izvršioca. Pravo na ostvarenje imovinsko pravnog zahtjeva.  izdaje naredbu za pretresanje. osim obdukcije i exhumacije. Oštećeni može biti : - aktivno dokazno sredstvo ( saslušava se kao svjedok ) i pasivno dokazno sredstvo ( tjelesni pregled oštećenog i protiv njegove volje ).. privremeno oduzimanje predmeta i imovine. 3. Riječ je o sudskom obezbjeđenju dokaza. privremeno oduzeti predmete i imovinu. Sudija za prethodni postupak Prisilne mjere i postupci kojima se ograničavaju osnovna prava i slobode osobe protiv koje se vodi kp.BH-PRAVNICI. 4. može izvršiti pretresanje stana. lišiti slobode osobu zatečenu na mjestu izvršenja kd.  nadzor nad izvršenjem pritvora. preduzeti mjere radi utvrđivanja identiteta osoba. 6. Rezultati istražnih radnji.WWW. Ovlaštenja sudije za prethodni postupak :  određivanje pritvora.BH-PRAVNICI. pod uslovom da su radnje zakonite su dokazi i unose se u zapisnik. povjerene su sudiji za prethodni postupak. u čijem opisu poslova stoji zaštita prava i sloboda osumnjičene osobe. 2. 5. tj.COM . . Da bude obavješten o neprovođenju istrage.. pokretnih stvari i osoba.  nadzor nad komunikacijom pritvorenika sa spoljnim svijetom.

prekid i obustava istrage Istraga se okončava i optužnica podiže kada se postigne svrha istrage. 4. potrebne mjere da bi se istraga okončala preduzet će kolegij tužilaštva. prekinuti postupak i osumnjičenog uputiti organu nadležnom za pitanja socijalnog staranja.COM Okončanje. zatim osumnjičenog ako je ispitan te osobu koja je prijavila djelo. 3.COM . zastarom..BH-PRAVNICI.. Kad se zdravstveno stanje popravi. djelo koje je učinio osumnjičeni nije kd. Ako je kod osumnjičenog nakon izvršenja nastupila takva duševna bolest da nije sposoban učestvovati u postupku. postupak se nastavlja. 6 WWW. 2. O obustavi istrage kao i razlozima za obustavu tužilac će obavjestiti oštećenog koji ima pravo u roku od 8 dana podnijetu pritužbu uredu tužioca. djelo je obuhvaćeno amnestijom. krivični postupak se obustavlja. a to je priprema predmeta za postupak optuživanja pred sudom. postoje okolnosti koje isključuju krivično odgovaranje osumnjičenog osim ako se utvrdi da je bio neuračunljiv u vrijeme izvršenja kd. Ako nastupi zastara tokom prekida postupka. Tužilac može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio kd.WWW. nakon psihijatrijskog vještačenja. Tu odluku donosi tužilac u formi naredbe pod sljedećim zakonskim uslovima : 1. tužilac će rješenjem. nema dovoljno dokaza da je osumnjičeni učinio kd. Istraga se može završiti i obustavom.BH-PRAVNICI. Ako se istraga ne završi u roku od 6 mjeseci od donošenja naredbe o provođenju istrage. pomilovanjem..

1. da li postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. pregovaranju o krivnji i povlačenju optužnice. prethodnim prigovorima optuženog i njegovog branioca. 2. Cilj postupka optuživanja je ostvarivanje funkcije krivičnog gonjenja i izvođenje optuženog pred sud ako su ispunjeni zakonski uslovi za dosnošenje sudske odluke. sudskom odlučivanju o optužnici. Nadležni tužilac optužnicu dostavlja sudiji za prethodno saslušanje nadležnog suda u pismenom obliku. rezultat istrage. a podiže je tužilac. c. 4. da li je optužnica sastavljena u skladu sa ZKP BiH. s navođenjem odredbe KZ. Obavezni dijelovi optužnice : 1.BH-PRAVNICI. b. produženju pritvora ili o puštanju na slobodu. 6. opis djela. podaci o stvarno i mjesno nadležnom sudu pred kojim se treba održati glavni pretres.WWW.BH-PRAVNICI. Sudska kontrola optužnice ogleda su u odlučivanju o optužnici tj. Fakultativni dijelovi optužnice: prijedlog o određivanju pritvora. Sudija zapravo odlučuje o tačkama optužnice. 2. Podizanje optužnice Optužnica je procesni akt optuženja koji se podžie nakon provedene istrage. ime i prezime osumnjičenog sa ličnim podacima.COM . 5. u tome da li će je potvrditi ili odbiti sudija za prethodno saslušanje. da li je sud nadležan. izjašnjavanju o krivnji. Sudska kontrola optužnice Svaka optužnica se predaje sudiji za prethodno saslušanje koji će odmah po njenom prijemu ispitati sljedeće : a.COM POSTUPAK OPTUŽIVANJA Predstavlja drugi stadij redovnog krivičnog postupka Obuhvata procesne norme o :  podizanju optužnice. 7 WWW. zakonski naziv kd. prijedlog o dokazima koje treba izvesti na glavnom pretresu. 3. uz navođenje svjedoka i vještaka. 1. dokazi koji potkrepljuju navode optužnice. Prvobitna optužnica se može mijenjati na glavnom pretresu. 7.

8 WWW. osumnjičeni dobija status optuženog i njemu i njegovom braniocu se dostavlja optužnica. Ako sudija za prethodno saslušanje odbije sve ili pojedine tačke optužnice.BH-PRAVNICI. formalne nedostatke u optužnici. Pod tačkom optužnice se uzima svako pojedino kd. a ako se nalazi u pritvoru u roku od 24h.da ne prihvata prigovore ili . u složenim predmetima u roku od 15 dana. Prethodni prigovori se odnose na : 1. donosi se rješenje koje se dostavlja tužiocu. (ne) nadležnost suda – (stvarna nadležnost). Protiv ovog rješenja žalba se podnosi u roku od 24h . O žalbi odlučuje vijeće od 3 sudija u roku od 72h ./opt. Protiv rješenja kojim se odlučuje o prethodnim prigovirma žalba nije dopuštena. Pošto se potvrde pojedine ili sve tačke optužnice. na teret. a o njima odlučuje sudija za prethodno saslušanje u roku od 8 dana. od potvrđivanja optužnice. a ne pravni lijek jer se ulažu protiv optužnog akta. 3) da može navesti prijedloge dokaza koje namjerava izvesti na glavnom pretresu. Pravo na podnošenje prethodnog prigovora pripada optuženom i njegovom braniocu. 3. postojanje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.BH-PRAVNICI. Prethodni prigovori Su pravno sredstvo. Sudija će obavjestiti optuženog da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice: 1) ima pravo na podnošenje prethodnih prigovora.COM Može potvrditi ili odbiti sve ili pojedine tačke optužnice u roku od 8 dana od dana prijema optužnice.ako ih prihvata. Za potvrđivanje optužnice sudija za prethodno saslušanje mora utvrditi da postoji osnovana sumnja da je određena osoba izvršila određeno krivično djelo. koje se određenom optužnicom stavlja osum.WWW. a njegove odluke mogu biti takve : . a ne protiv sudske odluke.COM . 3. da otkloni ono na šta se prigovorima ukazuje. zakonitosti dokaza. spajanje i razdvajanje postpaka. 2. 4. 5. Sudija za prethodno saslušanje dostavit će optužnicu optuženom koji je na slobodi bez odlaganja. 2) da će ročište o izjašnjavanju o krivnji biti zakazano odmah nakon donošenja odluke o prethodnim prigovorima.

COM . potvrdi sve ili pojedine tačke u optužnici te nakon što odluči o prethodnim prigovorima ako ih je bilo. tužiocem i braniocem./opt. da li postoji dovoljno dokaza o krivnji optuženog. ova izjava se ne uzima u obzir kod odmjeravanja krivično pravne sankcije.WWW. da li je optuženi upoznat sa posljedicama u vezi sa imovinsko pravnim zahtjevom oštećene osobe i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene kd. Prijedlog za postizanje sporazuma može biti iniciran od obje strane. upoznat posljedicama koje su vezane za imovinsko pravni zahtjev i troškove krivičnog postupka. s jedne strane i tužioca. da li je osum. svjesno i sa razumijevanjem. Sporazum o priznanju krivnje mora se sačiniti u psimenom obliku i mora se podnijeti sudu na razmatranje i odluku.BH-PRAVNICI. tj. da li postoji dovoljno dokaza o krivnji osum. 3. b. da li je upoznat sa odlukom o naknadi troškova kp. Ako se optuženi ne izjasni o krivnji sudija za prethodno saslušanje to uzima kao poricanje krivnje. 2. Pregovaranje o krivnji je otvoreno za sva kd. U našem krivičnom pravu pregovaranje o krivnji odvija se između osum. Glavni pretres se mora zakazati u roku od 30 dana od dana izjašnjavanja o krivnji. Optuženi izjavu o krivnji daje pred sudijom. 9 WWW. Sudija za prethodno saslušanje će izjavu unijeti u zapisnik i uputiti predmet sudiji. 4. Ročište počinje utvrđivanjem : a. Predmet pregovora ne može biti odustanak tužioca od krivičnog gonjenja. razumije da se odriče prava na suđenje. 5. d. što usmjerava predmet u stadij glavnog pretresa.BH-PRAVNICI. vijeću radi zakazivanja ročišta na kojem će se provjeriti izjava o priznanju krivnje.COM 4. Pregovara se o vrsti i visini krivično pravne sankcije. Pregovaranje o krivnji Do donošenja presude i zaključenja konkretnog krivičnog postupka dolazi na osnovu stranačkog pregovaranja o krivnji./opt. Izjašnjavanje o krivnji Izjašnjavanje o krivnji slijedi nakon što sudija za prethodno saslušanje utvrdi postojanje osnovne sumnje. Izjava o poricanju krivnje znači poricanje djela koje se optuženom stavlja na teret. svjesno i sa razumijevanjem. s druge strane. da li se do izjave došlo dobrovoljno. da li osum./opt. c. da li se do sporazuma o priznanju krivnje došlo dobrovoljno. i njegovog branioca. Optuženi može da se izjasni da je kriv./opt. Priliokom razmatranja sporazuma o priznanju krivnje sud provjerava : 1. Ako se donese presuda kojom se optuženi oglašava krivim.

Pretpretresno ročište Cilj pretpretresnog ročišta je pripremanje glavnog pretresa. GLAVNI PRETRES Glavni pretres je treći stadij redovnog krivičnog postupka. Održava se bez prisustva javnosti. Planiraju se dokazi koji će se izvesti na glavnom pretresu. neposrednosti. . Glavni pretres obuhvata procesne norme o : pretpretresnom ročištu. način izvođenja i u kom vremenu. započinjanje u pravnom smislu i tok dokaznog postupka. Povlačenje optužnice Iako naše procesno zakonodavstvstvo prihvata načelo legaliteta kričnog gonjenja. odlaganja i prekidanje. već mora u postupku ostati do kraja. Postupak pregovaranja o krivnji može se odvijati do završetka glavnog pretresa. branilac i oštećeni. pretpostavkama za njegovo održavanje. Ako sud prihvati sporazum o priznanju krivnje./opt. ipak tužilac ima pravo da odustane od krivičnog gonjenja ako smatra da više ne postoje zakonski uslovi za to.WWW.COM . Do potvrđivanja optužnice tužilac može povući optužnicu bez prethodnog odobrenja sudije za prethodno saslušanje.COM 5. Iznosi se teza optužbe i teza odbrane. Nakon potvrđivanja optužnice pa do početka glavnog pretresa tužilac može povući optužnicu samo uz odobrenje sudije za prethodno saslušanje. izjava optuženog se unosi u zapisnik.BH-PRAVNICI. da li osum./opt. To je ročište na kojem se u okviru načela kontradiktornosti. stranke i branilac. U slučaju povlačenja optužnice sud rješenjem obustavlja kp. preduzimaju se dokazne radnje. a sud nastavlja sa pretresom za izricanje krivčno pravne sankcije. razumije da ne može uložeiti žalbu na krivično pravnu sankciju koja će mu biti izrečena. 6. 10 WWW. utvrđuje činjenično stanje i donosi presuda. Održavanje pretpretresnog ročišta nije obavezno. Načelo imutabiliteta – tužilac ne može odustati od krivičnog gonjenja. O obustavi se obavještava osum. Prisustvuju mu sudija/predsjednik vijeća. i o njegovom toku se vodi zapisnik.BH-PRAVNICI. načelu javnosti. njegovo uspješno započinjanje i tok. ( načelo mutabiliteta ). usmenosti i javnosti raspravlja o krivčnopravnom zahtjevu sadržanom u potvrđenoj ili na glavnom pretresu izmijenjanoj optužnici. 1.

BH-PRAVNICI. Može se kazniti novčanom kaznom do 5. a ako nisu. Do prekida glavnog pretresa dolazi npr. Ako oputuženi koji je uredno pozvan izbjegava da dođe na glavni pretres i ako prinudno dovođenje nije uspjelo. Nakon što sudija otvori zasjedanje i objavi predmet glavnog pretresa. je obavezno i zakon isključuje mogućnost suđenja u odusustvu.ako se glavni pretres drži pred drugim sudijom/ predsjednikom vijeća.COM 2. O kažnjavanju branioca obavještava se advokatska komora čini je on član. Neopravdani izostanak svjedoka ili vještaka na glavnom pretresu može imati za posljedicu prinudno dovođenja svjedoka ili vještaka.WWW. vijeće može odlučiti da se svjedoci i vještaci ne saslušavaju ponovo i da se ne vrši novi uviđaj. p. Odlaganje i prekidanje glavnog pretresa Razlozi sa odlaganje glavnog pretresa su npr.ako je odlaganje glavnog pretresa trajalo duže od 30 dana ili . ako je to moguće. Prekinuti glavni pretres nastavlja se uvijek pred istim sudijom/ vijećem. 3.000 KM. Nedolazak branioca na glavni pretres ima za posljedicu odlaganje glavnog pretresa.ako se glavni pretres drži pred vijećem u izmijenjenom sastavu. Pretpostavke za održavanje glavnog pretresa Odnose se na prisustvo određenog krivično procesnog subjekta.BH-PRAVNICI.COM . ako uz saglasnost stranaka i branoca. odnosno izricanje novčane kazne do 5. Glavni pretres mora iznova početi.. nesposobnost optuženog da prisustvuje glavnom pretresu zbog psihičkog stanja. dan i sat nastavka glavnog pretresa. p. provjerit će se da li su im pozivi dostavljeni i da li su svoj izostanak opravdale. mora se utvrditi da li su prisutne sve pozvane osobe. 11 WWW. nego da se koristi zapisnik o uviđaju : . U rješenje kojim se odlaže glavni pretres odredit će se. a ako se ne može nastaviti pred istim sudijom ili ako je prekid glavnog pretresa trajao duže od 8 dana postupit će se kao da je došlo do odlaganja glavnog pretresa. Nedolazak tužioca/osobe koja ga zamjenjuje ima za posljedicu odlaganje gl. zbog odmora isteka radnog vremena ili da bi se neki dokaz pribavio u kratkom vremenu ili zbog pripremanja optužbe ili dobrane. Prisustvo optuženog na gl. može optuženom odrediti pritvor. sudija/p.. : pribavljanje novih dokaza. v.000 KM. Glavni pretres mora iznova početi i svi dokazi se moraju ponovo izvesti : . O kažnjavanju tužioca obavještava se Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće.

branioca i optuženog.  utvrđivanje identiteta optuženog.  prekida glavnog pretresa.COM 4. Pošto tužilac pročita optužnicu. Zatim optuženi ili njegov branilac mogu izložiti koncept odbrane.  održavanja redoslijeda radnji na glavnom pretresu. unakrsno i dodatno ispitivanje.  dodatnog ispitivanja. Dokazi optužbe.  utvrđivanje uslova za održavanje glavnog pretresa. vještacia i oštećenom. stvari.  pouke optuženom.  odlučivanje o prijedlozima stranaka. To iznošenje je uvodno izlaganje.  završnih riječi tužioca. Radnje kojima u pravnom smislu započinje ovaj stadij i koje slijede su : čitanje optužnice i uvodna izlaganja optužbe i odbrane. Rukovođenje glavnim pretresom Rukovođenje glavnog pretresa odnosi se na prava i dužnosti sudije/predsjednika vijeća u pogledu:  održavanja reda u sudnici i očuvanja dostojanstva suda. Dokazni postupak na glavnom pretresu obuhvata one procesne radnje kojima se izvode dokazi potrebni za utvrđivanje pravno relevantnih činjenica i pravilno presuđenje odr. branioca. 12 WWW.COM . Redoslijed izvođenja dokaza na glavnom pretresu. 5.dokazi optužbe kojima se pobijaju navodi odbrane ( replika ) – dokazi odbrane kao odgovor na pobijanje (duplika ) – dokazi čije je izvođenje naredio sudija/vijeće i sve dokaze relevantne za izricanje krivično pravne sankcije ako optuženi bude oglašen krivim po jednoj ili više tačaka optužnice.  davanje riječi strankama i braniocu za direktno i unakrskno ispitivanje svjedoka i vještaka.  zapisnika o glavnom pretresu.  objavljivanja završetka glavnog pretresa.WWW. To su :  ulazak sudije/vijeća u sudnicu. Prilikom izvođenja dokaza dozvoljeno je direktno.BH-PRAVNICI. Tok glavnog pretresa Razlikuje se : početak glavnog pretresa i dokazni postupak. Početak glavnog pretresa obuhvata radnje koje stvaraju pretpostavke za poečtak glavnog pretresa.BH-PRAVNICI. oštećenog.  potvrđivanje sastava vijeća i nadležnosti suda. kriv. Zatim će tužilac ukratko iznijeti dokaze na kojima zasniva optužnicu.  davanje uputa svjedocima.dokazi odbrane.  saslušanja svjedoka ili vještaka van sudnice. sudija/predsjedavajući vijeća će pitati optuženog da li je razumio njene navode.  filmskog ili televizijskog snimanja na glavnom pretresu.

Završetak glavnog pretresa objavljuje sudija/predjsednik vijeća. Sudija/predsjednik vijeća daje završnu riječ strankama. koje kd-u daju lakši ili teži vid. Zatim se sud povlači na vijećanje i glasanje radi donošenja presude. Završetak dokaznog postupka nastupa nakon izvođenja svih dokaza stranaka te ako stranke i branilac nemaju nove dokaze. Za izmjenu nije potrebno ni sudsko odobrenje. Do izmjene optužnice može doci samo u toku glavnog pretresa i to od njegovog započinjanja pa sve dok sudija/predsjednik vijeća ne objavi da je dokazni postupak završen.COM . on može na glavnom pretresu izmijeniti optužnicu. prijedloge ili oni budu odbijeni. Za izmjenu otužbe nije potreban pristanak optuženog ali se odbrani mora omogućiti da se izjasni povodom izmjenjene optužnice. Otvorena je mogućnost da se optuženi na glavnom pretresu ispita u svojstvu svjedoka u vlastitoj stvari. Izmjene se odnose na elemente bića kd.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. Prvo govori tužilac. zatim oštećeni. branioca i optuženog. 13 WWW. Završetak glavnog pretresa slijedi nakon završnih riječi tužioca.WWW. Unakrsno – ispitivanje svjedoka ili vještaka koje vodi suprotna stranka/branilac. 6. Izmjena optužbe Ako tužilac ocijeni da izvedeni dokazi ukazuju da se izmijenilo činjenično izneseno u optužnici. God. Izmjena optužnice znači promjene u činjeničnom opisu djela. oštećenog. Izmjena optužnice može biti u korist i na štetu optuženog. Dodatno – je ponovo direktno ispitivanje svjedoka ili vještaka do stranke/branioca koja je predložila pozivanje. pa branilac pa optuženi. U zakonu je predviđeno i sudsko ispitivanje svjedoka ili vještaka.COM Direktno – kada sjvedoka ili vještaka ispituje stranka/branilac koja je predložila pozivanje tog svjedoka/vještaka. oštećenom i braniocu. Izmjenama i dopunama procesnog zakonodavstva u 2008.

p. u sjednici vijeća ili na osnovu održanog pretresa u postupku po pravnom lijeku. .. da li je optuženi kriv ) . za koje se optužuje. Ako je optuženi aktom amnestije oslobođen od gonjenja ili se krivično gonjenje ne može preduzeti zbog zastarjelosti ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje. Presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe je presuda kojom sud meritorno raspravlja i odgovara na pitanje o postojanju kd. ako je optuženi za isto djelo već pravosnažno osuđen.COM . Meritornim presudama se rješava suština krivičnih stvari ( da li je izvršeno kd. Presuda kojom se optužba odbija Sud je donosi onda kad postoje procesne smetnje za raspravljanje o gl. 5. Presudu donosi vijeće krivičnog odjeljenja suda sastavljeno od 3 sudija. Presudom treba odgovoriti na pitanja : da li je izvršeno kd. oslobođen od optužbe ili je postupak protiv njega rješenjem pravosnažno obustavljen. tj. Moguće je njeno izricanje i u stadiju optuživanja. ko je izvršio kd. sudija pojedinac za krivično djelo za koja je propisana kazna zatvora do 10 god. To su : presuda kojom se optuženi oglašava krivim i presuda kojom se optuženi oslobađa optužbe. ako nije bilo potrebnog odobrenja ili ako je nadležni državni organ odustao od odobrenja. ako je tužilac od započinjanja pa do završetka gl. 2. predmetu kp. 14 WWW. Donošenje presude je u isključivoj nadležnosti suda. Formalna presuda je presuda kojom se optužba odbija. i krivično odgovornog izvršioca. . Donosi se po završenom glavnom pretresu .WWW. da li je izvršilac krivično odgovoran i da li se na izvršioca mogu primijeniti krično pravne sankcije. Sud će izreći ovu predusu : 1. a ne radi se o rješenjeu o obustavi postupka iz člana 326. u postupku prema maloljetnicima. odustao od optužnice. ZKP BiH. 2) ako postoje okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost optuženog.COM PRESUDA Presuda je najvažnija odluka koja se donosi u krivičnom pravu i njom se odlučuje o osnovnom i sporednim predmetima krivičnog prava. ili novčana kazna kao glavna kazna. 3) ako nije dokazano da je optuženi učinio kd.. 3.BH-PRAVNICI. 4. presude se dijele na meritorne (suštinske ) i formalne ( procesne ) . Ovu presudu sud će izreći : 1) ako djelo za koje se optuženi optužuje nije zakonom propisano kao kd. U drugostepenom/ trećestepenom postupku presudu takođe donosi vijeće od 3 sudija. Prema sadržini. ako za presuđenje sud nije nadležan. u postupku po žalbi. u postupku izdavanja kaznenog naloga.BH-PRAVNICI.

Objavljivanje presude i pismena izrada presude Sud presudu objavljuje odmah nakon što je izrečena.COM Presuda kojom se optuženi oglašava krivim Je meritorna presuda kojom se rješava predmet spora. branioca. Obaveza je sudije/predsjednika vijeća da nakon objavljivanja presude pouči optuženog i oštećenog o pravu na ulaganje žalbe te o pravu podnošenja odgovora na žalbu. zakonskog zastupnika i punomoćnika. Optuženom u pritovoru  dostava u roku od dana. oštećenom. za koje je optužen i da je kriv. Presuda se objavljuje u prisustvu stranaka. Presuda mora imati : uvod. kao i zakonom propisani sadržaj. 15 WWW.WWW. Presuda koja je objavljena mora se pismeno izraditi u roku od 15 dana od objavljivanja. Presuda kojom se optuženi oglašava krivim može biti: 1) Osuđujuća presuda ili presuda kojom se osoba oglašava krivom i osuđuje na određenu vrstu i visinu kazne. Donosi se nakon što sud utvrdi da je optuženi izvršio kd. osobi čiji je predmet oduzet. Presudu potpisuju sudija/predsjednik vijeća i zapisničar. Presudu objavljue sudija/predsjedavajući vijeća.BH-PRAVNICI. kao i pravnoj osobi kojoj je izrečeno oduzimanje imovinske koristi. izuzetno 30. izreku ili dispozitiv i obrazloženje. Ovjereni prijepis presude dostavlja se strankama. a u složenim predmetima u roku od 30 dana. braniocu. U složenim i obimnim predmetima sud ima pravo da odloži objavljivanje presude najvise za 3 dana. Pismeno izrađena presuda mora imati 3 dijela. 2) Presuda kojom se optuženi oglašava krivim za određeno krivično djelo ako se oslobađa od kazne po odredbama KZ. Presuda se izriče i objavljuje u ime BiH . čitanjem izreke presude iz zapisnika i glavnom pretresu.COM .BH-PRAVNICI.

U našem KPP redovni pravni lijekovi su : žalba na 1-step. devolutivan i potpun pravni lijek. odjeljenja suda BiH. Postupak po pravnom lijeku je po svojoj prirodi fakultativan. mogu podnijet žalbu i bez naročitog ovlaštenja optuženog. Žalba na 1-step. presudu je redovan. s ciljem da se ona ukine ili preinači. odnosno usvojenika. a nepotpuni samo iz nekih osnova. roditelja ili dijete i usvojioca. vijeća krivi. Podjela pravnih lijekova: redovni i vanredni  redovnim pravnim lijekom se pobijaju odluke koje još nisu stupile na pravnu snagu. branilac i oštećeni. na 2-step. suspenzivni i nesuspenzivni  suspenzivni odlaže izvršenje pobijane odluke. devolutivni i nedevolutivni  devolutivni pravni lijek ima za posljedicu da se povodom pravnog lijeka o krivičnoj stvari raspravlja pred višim sudom. te kao i branilac. 2. Vanredni pravni lijek : ponavljanje postupka. bračnog/vanbračnog druga optuženog. Pravo ulaganja žalbe prošireno je i na zakonskog zastupnika.COM . kao i presude opštinskog i kantonalnog suda. presudu i žalba na rješenje. U našem kp.WWW. kojim subjekti pravnog lijeka traže od 2-step. Značaj pravnih lijekova je sprečavanje pravnog dejstva nepravilnih i nezakonitih sudskih odluka. 4. suspenzivan. Subjekti žalbe su: stranke. Subjekti žalbe i žalbeni rok Osobe koje su zakonom ovlaštene da ulažu žalbe nazivaju se subjkti žalbe ili žalbeni subjekt.BH-PRAVNICI. presudu odlaže se njeno stupanje na pravnu snagu.stepenu presudu Žalbom na 1-step. 16 WWW. 3. a ne pred onim koji je donio pobijanu odluku. suda da zbog određenih nedostataka u 1-stepenoj presudi ili u 1step. predmet takvog žalbenog postupka mogu biti presude 1-step. te osnovnog suda BD BiH. a vanrednim pravnim lijekom se pobijaju pravosnažne odluke. Nedevolutivni pravni lijek je onaj o kojem odlučuje isti sud koji je donio pobijanu odluku.BH-PRAVNICI. Žalba na 1. a nesuspenzivni ne odlaže.COM REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI Pravni lijek je pravno sredstvo kojim stranke i druge ovlaštene osobe pobijaju odluku donesenu u krivičnom pravu. postupku izrečenu presudu potpuno ili djelimično ukine ili preinači. ali ne i protiv njegove volje (osim ako je optuženom izrečena kazna dugotrajnog zatvora). 1. odnosno njeno izvršenje. Tužilac može podnijet žalbu kako na štetu tako i u korist optuženog. presudu. potpuni i nepotpuni  potpuni pravni lijek može se uložiti iz svih zakonskih razloga. Navedeni subjekti mogu uložiti žalbu samo u korist optuženog.

. sudska presuda može biti nepravilna zato što je 1-step.. Žalbu može podnijeti i osoba čiji je predmet oduzet ili od koje je oduzeta imovinska korist pribavljena kd-om. odlučujući o žalbi. Osoba koja ulaže žalbu dužna je : 1. navesti razloge zbog kojih ih ranije nije iznijela. Dakle. zbog povrede KZ. sud pogrešno ili nepotpuno utvrdio činjenično stanje. zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. presuda se može pobijati : 1.COM Oštećeni može pobijati presudu samo zbog odluke suda o troškovima kp. imovinsko pravnom zahtijevu.BH-PRAVNICI. 4) prijedlog da se pobijena presuda potpuno ili djelimično ukine ili preinači. navesti činjenice koje pomoću tih dokaza želi dokazati. sud pogrešno ili nepravilno primijenio procesni zakon ili materijalni zakon ili zato što je 1-step.BH-PRAVNICI. torškovima kp. zbog odluke o krivično pravnim sankcijama. 2. 3) obrazloženje žalbe. 5) potpis osobe koja podnosi žalbu. stepenu žalba se može uložiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja prijepisa presude. 3. sud.COM . 2) osnov za pobijanje presude. Protiv presude donesene u 1. koji nisu predstavljeni na glavnom pretresu. U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i dokazi. a mogu biti pravni i činjenični. odluci predstavljaju osnov za ulaganje žalbe na sudsku odluku. i odluke o imovinsko pravnom zahtjevu. 2. 17 WWW. oduzimanju imovinske koristi. ispituju presudu samo u onom obimu koji je postavljen žalbom. zbog odluke o objavljivanju presude u sredstvima javnog informisanja.WWW. 4. navesti dokaze. Naše procesno pravo propisuje da 2-step. Žalbeni osnov i obim pobijanja 1-stepene presude Nedostaci u 1-step. Navedeni osnovi određuju obim pobijanja odluke žalbom. U našem kp. zbog bitne povrede odredaba kp. 3. Sadržaj žalbe Žalba treba sadržavati : 1) označenje presude protiv koje se podnosi žalba.

stepenu sudi vijeće apelacionog odjeljenja suda sastavljeno od 3 sudija.odbacuje žalbu kao neblagovremenu ili nedopuštenu. Žalba koja je uredna u pogledu sadržaja.ukida 1.COM Postupak po žalbi Odvija se u 2 dijela : 1. za protivnu stranku i branioca. postupak pred 1.stepenu presudu. Odluke po žalbi Vijeće apelacionog odjeljenja donosi odluku u sjednici vijeća ili na osnovu održanog pretresa. 2. U formi presude 2. koja je blagovremena i dopuštena dostavlja se protivnoj stranci i branioocu radi davanja odgovora.odbija žalbu kao neosvnovanu i potvrđuje 1. . Kada sudija izvjestilac pripremi spis.BH-PRAVNICI.preinačava 1. Predsjednik apelacionog odjeljenja dostavlja spis predsjedniku apelacionog vijeća koji određuje sudiju izvjestioca.stepenu presudu. postupak pred 2-stepenim sudom – u 2. O tome se obavještava tužilac. a nakon toga druga stranka izlaže odogovor na žalbu. Odgovor na žalbu podnosi se 1-stepenom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. U formi rješenja 2-stepeni sud odlučuje kad : . nedopuštena ili ju je izjavila neovlaštena osoba odbacit će rješenjem sudija/predsjednik vijeća. Sjednica počinje izlaganjem podnosioca žalbe. Njihov nedolazak ne sprečava održavanje sjednice vijeća. Žalbu koja je neblagovremena.stepenim sudom – žalba se podnosi sudu koji je izrekao 1-stepenu presudu u dovoljnom broju primjeraka za sud.  ako je vijeće žalbenog odjeljenja povodom žalbe na oslobađajuću presudu na raspravi donijelo presudu kojom se optuženi proglašava krivim. predsjednik vijeća će zakazati sjednicu vijeća. . 18 WWW. 2.WWW. Žalba na presudu 2.BH-PRAVNICI. Žalba i odgovor na žalbu dostavlja se 2. čime se završava postupak pred 1stepenim sudom.stepenom sudu. optuženi i njegov branilac. Izazetak od načela dvostepenosti :  ako je vijeće žalbenog odjeljenja preinačilo 1.COM .stepeni sud odlučuje kad: .stepenu presudu i određuje održavanje pretresa pred 2-stepnim sudom.stepenog suda U našem KPP usvojen je princip dvostepenosti jer je protiv svake prvostepene presude dozvoljena žalba.stepenu presudu kojom je optuženi oslobođen od optužbe i izreklo presudu kojom se optuženi proglašava krvim.stepeni sud donosi odluku u sjednici vijeća ili na osnovu održanog pretresa. Žalba i odogovr na žalbu podnosi se 1-stepenom sudu u roku od 8 dana od dana prijema.

Ponovo pokretanje kp  na zahtjev tužioca se može dosputiti ponavljanje kp ako se podnesu novi dokazi na osnovu kojih se sud može uvjeriti da su se stekli uslovi za ponovo pokretanje kp. 19 WWW.stepenim sudom. Drugu grupu čine ona rješenja koja se donose radi pripremanja glavnog pretresa i presude i koja se mogu pobijati samo u žalbi na presudu.COM . U kp. iz nadležnosti Suda Bih.stepeno vijeće sastavljeno od 3 sudija.COM O žalbi na 2.BH-PRAVNICI. To je prva grupa rješenja. branilac i osobe čija su prava provrijeđena mogu podnijeti žalbu kad u ovom zakonu nije izričito određeno da žalba nije dopuštena.stepenu presudu odlučuje 3. Rok za žalbu na rješenje je 3 dana od dana dostavljanja rješenja. U našem kp. c. stepenu pred Vrhovnim sudom FBiH/RS odlučuje vijeće apelacionog odjeljenja tog suda. prema odredbama koje se primjenjuju u postupku pred 2. b. riječ je o zahtjevu za ponavljanje postupka. Nepravo ponavljanje kp. Nastavljanje kp. Žalba na rješenje Na određenja rješenja žalba je dozvoljena. stepenu odlučuje vijeće apelacionog odjeljenja. 1) Pojam i vrste ponavljanja postupka Ponavljanje kp predstavlja vraćanje pravosnažno završenog postupka u neku raniju fazu te ponovo vođenje postupka od te faze nadalje. Protiv rješenja suda donesenog u prvom stepenu stranke. za kd. O žalbi protiv rješenja sudije za prethodni postupak/sudije za prethodno saslušanje odlučuje vijeće od 3 sudija istog suda. poznaju samo jedan vanredni pravni lijek. Žalba na rješenje ima suspenzivno dejstvo.WWW.BH-PRAVNICI.  dolazi do promjene u pravosnažnoj sudskoj odluci ali bez ponavljanja postupka. U okviru vanrednog pravnog lijeka razlikuje se : a. o žalbi na rješenje koje je doneseno u 1. dakle odlaže izvršenje rješenja. a na druga nije. ako zakonom nije drugačije određeno. mogućnost korištenja vanrednog pravnog lijeka ograničena je zakonom i povezana sa pogrešno utvrđenim činjenicama.  u slučaju pravosnažne obustave postupka zbog toga što su postojale procesne smetnje za dalje vođenje postupka. VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI Zakoni o kp. O žalbi protiv rješenja donesenog u 1. osim ako zakonom nije drugačije određeno.

WWW. 20 WWW. Odluke koje se mogu donijeti u ponovljenom postupku su :  Ako se ponovljeni postupak obustavi do početka glavnog pretresa sud će rješenjem o obustavi postupka ukinuti i raniju presudu. in peius štiti optuženog u pogledu nepovoljnog utvrđivanja činjeničnog stanja. 2) Subjekti i rok Zahtjev za ponavlajnje kp mogu podnijet stranke i branilac. zahtjev za ponavljanje kp može se podnijeti i pošto je osuđeni izdržao kaznu i bez obzira na zastarjelost. a dokaže se da je do ovog odustajanja došlo usljed kd.COM d. korupcije ili kd. Sud je u ponovljenom postupku vezan zabranom reformatio in peius. primjene KZ. U rješenju kojim se dopušta ponavljanje kp sud će odlučiti da se odmah zakaže novi glavni pretres. i  Presuda kojom će se prethodna presuda djelimično ili u cjelini staviti van snage ili ostaviti na snazi. e. Sprečava se različito postupanje sa saoptuženim koji su u zajedničkom postupku i istom presudom oglašeni krivim. Zabrana reformatio in peius. 3) Postupak odlučivanja O zahtjevu za ponavljanje kp odlučuje vijeće sastavljeno od 3 sudija suda koji je u ranijem postupku sudio u prvom stepenu. a poslije smrti osuđenog zahtjev u njegovu korist mogu podnijet tužilac i osobe koje su ovlaštene da ulože žalbu na 1. Zahtjev za ponavljanje postupka dostavlja se pritivnoj stranci koja ima pravo u roku od 8 dana odgovoriti na zahtjev.stepenu presudu u korist optuženog. protiv službene ili druge dužnosti dužioca. Ustanova beneficium coahes predviđa da pozitivni efekti žalbe za jednog od optuženih budu prošireni i na ostale saoptužene.BH-PRAVNICI. Žalba zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stana ili zbog povrede KZ podnesena u korist optuženog sadrži u sebi i žalbu zbog odkuke o krivično pravnoj sankciji i oduzimanju imovinske koristi. izricanaja strožije krivično pravne sankcije nego što je bila u obijanoj presudi.COM . Zakonski uslov za ponavljanje kp završenog pravosnažnom presudom na štetu optuženog  ako je presuda kojom se optužba odbija donesena zbog tužiočevog odustajanja od optužbe.BH-PRAVNICI. Ponavljanje kp završenog pravosnažnom presudom u korist osuđenog  ima za cilj da se u ponovljenom postupku osuđeni oslobodi od optužbe ili da optužba bude odbijena ili da bude osuđen po blažem KZ. amnestiju ili pomilovanje. U korist osuđenog. beneficium coahes i prošireno djelovanje žalbe Zabrana reform.

Tužilac ima pravo žalbe na rješenje kojim se ne prihvata zahtjev za izdavanje kaznenog naloga.COM KAZNENI NALOG U krivično procesnom zakonodavstvu u BiH postupak za izdavanje kaznenog naloga predstavlja skraćeni oblik kp koji se vodi za lakša kd.COM . 2. a to su :  neprihvatanje zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga Sudija pojedinac će odbaciti zahtjev za izdavanje kaznenog naloga ako ustanovi :  da postoji osnov za spajanje postupka. za koje je porpisana kazna zatvora preko 5 god.  da se radi o kd. i u okviru kojeg je moguće optuženom izreći odgovarajuću krivično pravnu sankciju ili mjeru bez provođenja glavnog pretresa. 21 WWW. U toj situaciji sudija će prvo potvrditi optužnicu. za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna kao glavna kazna.. da je tužilac zatražio izricanja 1 ili vie od taksativno navedenih krivično pravnih sankcija ili mjera. a zatim zakazati saslušanje optuženog bez odlaganja. O žalbi odlučuje vijeće od 3 sudija u roku od 48h .  prihvatanje zahtjeva za izdavanje kaznenog naloga Sudija pojedinac može prihvatiti zahtjev za izdavanje kaznenog naloga. a može staviti i prigovore na optužnicu. 3. Postupak po zahtjevu tužioca za izdavanje kaznenog naloga Sudija pojedinac kazneni nalog izdaje presudom.BH-PRAVNICI. Na ročištu za saslušanje optuženi se može izjasniti da nije kriv. 4.WWW.BH-PRAVNICI. da je tužilac u optužnici zatražio od sudije pojedinca da izda kazeneni nalog.  ako je tuilac zatražio izricanje krivično pravne sankcije ili mjere koja po zakonu nije dopuštena. Zakonski uslovi za provođenje ovog postupka su : 1. da tužilac raspolaže sa dovoljno dokaza koji pružaju osnov za tvrdnju da je osumnjičeni učinio kd koje mu se stavlja na teret. ali postoje i druge mogućnosti koje su predviđene zakonom. a najkasnije u roku od 8 dana od dana potvrđivanja optužnice. da je u pitnaju kd.

rješenje kojim se. pod zakonskim uskovima..COM SUDSKA OPOMENA Je mjera upozorenja koja se može izreći punoljetnom izvršiocu za lakša kd. pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. povreda KZ. presudu kojom se optuženi oglašava krivim i osuđuje na kaznu. za koja je propisana kazna zatvora do 3 god. Protiv rješenja o sudskoj opomeni dozvoljena je žalba u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. poresudu kojom se oputžba odbija provodom bilo čije žalbe. 5. s tim da su izvršena pod olakšavajućim okolnostima. Sudska opomena se izriče rješenjem koje mora imati uvod. Rješenje o sudskoj opomeni se može pobijati zbog : bitnih povreda odredaba kp. 22 WWW. rješenje kojim se ukida rješenje o sudskoj opomeni i određuje održavanje rasprave. 2. O žalbi na rješenje o sudskoj opomeni odlučluje 2. pod uslovima pripisanim zakonom. koji može donijeti sljedeće odluke : 1.COM . izvršenih u sticaju.WWW. presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe povodom bilo čije žalbe. žalba odbauje kao neblagovremena. 4.stepeni sud. izreku i obrazloženje. nedozvoljena. Može se izreći i za kd. za koja je predviđena kazna zatvora do 1 god. u sticaju ali samo onda ako je izricanje te krivično pravne sankcije moguće za svako od kd.BH-PRAVNICI. rješenje kojim se žalba odbija kao neosnovana. 6.BH-PRAVNICI. 3. ili novčana kazna. Može se izreći i za kd. nisu postojale okolnosti koje opravdavaju izricanje ove sankcije.

Postupak prama maloljetniku pokreće se na zahtjev tužioca. Vijeće za maloljetnike u sastavu od 3 sudija odlučuje po žalbama protiv odluke sudije za maloljetnike.BH-PRAVNICI. 23 WWW. Nakon završetka pripremnog post.WWW. Odluku o određivanju pritvora donosi sudija za maloljetnike i vijeće za maloljetnike. pritvor može da traje najduže još 6 mjeseci. postupak prema njemu će se izdovjiti i provesti prema pravilima specifičnog postupka. Pravo na odbarnu uz pomoć barnooca je postavljeno bez ograničenja. Odredbe koje se primjenjuju u postupku prema maloljetnicima U postupku prema maloljetnicima primjenjuju se specifične zakonske odredbe.  koluzijska opasnost. moraju imati iskustva u radu sa maloljetnicima. 2. Vijeće za maloljetnike može produžiti pritvor za još 2 mjeseca. predviđaju posebne mjere zaštite i pomoći maloljetniku ako srdina u kojoj živi na njega negativno utiče.BH-PRAVNICI. Sudija za maloljetnike. kao i druge sudije koje učestvuju u vijeću za maloljetnike.  opasnost od ponovnog izvršenja kd. nije navršio 14 god. U postupku učestvuje i organ starateljstva. Pritvor može trajati najtuže mjesec dana.COM .COM POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA 1. Postupak prama maloljetniku se odvija iz isključenje javnosti. Naročito je naglašena hitnost postupanja suda. Osnovne specifičnosti postupka prema maloljetnicima Svrha postupka prema mlaoljetniku se ogleda u traženju najpogodnijih mjera za njegovu pozitivnu socijalnu integraciju. Krivični postupak se ne može voditi prema maloljetniku koji u vrijeme izvršenja kd. . O pokretanju i vođenju postupka prema maloljetniku obavještavaju se roditelji i druge osobe koje su dužne da se staraju o njemu. a da bi se one mogle primjeniti neophodno je da je osoba u vrijeme izvršenja kd. Maloljetnik se može izuzetno pritvoriti iz sljedećih razloga:  opasnost od bjegstva. Postupak vodi sudija za maloljetnike . maloljetna i da u vrijeme suđenja nije navršeila 21 god. zajedno sa punoljetnim osobama. Zakoni o kp. Ako je maloljetnik sudjelovao u izvršenju kd.

 Rješenje kojim se izriče odgojna mjera maloljetniku.  žalba ima suspenzivno i nesuspenzivno dejstvo. post.COM U potupku prema maloljetniku dužnosti svjedočenja oslobođeni su : roditelj.  osobe koje imaju pravo na žalbu mogu je izjaviti i protiv volje maloljetnika. Prava i dužnosti vijeća za maloljetnike : 1.COM .  sa sjednice vijeća javnost je isključena.BH-PRAVNICI. 2) određuje način izvođenja pojedinih radnji. 3. Na ročište će biti pozvani : tužilac. 2. Isti se pozivaju i na glavni pretres. Tok postupka prema maloljetniku Pripremni posutpak Za pokretanje pripremnog postupka potrebno je da tužilac podnese zahtjev za pokretanje pripremnog postupka sudiji za maloljetnike i da sudija zahtjev prihvati. socijalni radnik. usvojilac. 4. Razlike su :  skraćen rok za ulaganje žalbe i iznosi 8 dana od dana prijema presude. Postupak po pravnim lijekovima Može se govoriti o žalbi na presudu i žalbi na rješenje.WWW.BH-PRAVNICI. zakazuje ročište ili glavni pretres.  vijeće za mloljetnike može preinačiti 1.stepenu odliku i izreći težu mjeru samo ako je to tužilac predložio. ogtdlučuje o neslaganju tužioca i sudije za maloljetnike o pokretanju pripr. 1-stepeni postupak pred sudijom za maloljetnike Sudija za maloljetnike dužan je zakazati glavni pretres u roku od 8 dana od dana prijema prijedloga tužioca ili od dana kad je na ročištu odlučeno da se održi glavni pretres. Odluke koje može donijeti sudija za maloljetnike :  Rješenje kojim se postupak obustavlja. roditelj/staratelj. staratelj. dakle isti pravni lijekovi koje poznaje i postupak protiv punoljetnog izvršioca kd. odlučuje o neslaganju sudije za maloljetnike s prijedologom tužioca o obustavi postupka prema maloljetnicima.  Presda kojom se maloljetniku izriče kazna maloljetničkog zatvora. Prava i dužnosti sudije za maloljetnike : 1) u pripremnom postupku utvrđuje okolnosi potrebne za ocjenu duševne razvijenosti maloljetnika. organ starateljstva. ispituje sredinu i prilike u kojima maloljetnik živi. 24 WWW. Po završenom pripremnom postupku sudija za maloljetnike dostavlja spise tužiocu koji je dužan u roku od 8 dana zahtijevati da se pripremni postupak dopuni ili izjaviti da odustaje od gonjenja i podnijeti prijedlog za obustavu postupka ili za izricanje odgojne mjere ili kazene. vrši kontrolu neophodnosti pritvaranja maloljetnika. odlučuje u postupku po žalbi protiv presude i rješenja sudije za maloljtnike. maloljetnik. prema maloljetniku. vjrski ispovjednik i branilac. 3. 4) kad primi obrazloženi prijedlog tužioca. odgojnu ili sličnu ustanovu. 5) izriče maloljetniku odgojnu mjeru ili kaznu maloljetničnog zatvora. 3) može narediti da se maloljetnik smjesti u prihvatilište. branilac. te o ponavljanju kp.

za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 3 god.BH-PRAVNICI. Odgojna preporuka može trajajati najduže 1 god.. Redovno pohađanje škole. Liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi (primjenjuje tužilac). 25 WWW.COM . Lično izvinjenje oštećenom.BH-PRAVNICI. f. Rad u korist humanitarnih organizacija ili lokalne zajednice. d. Odgojne preporuke su : a.. b.COM 4.WWW.. c. Smještaj u drugu porodicu. Odgojne preporuke To su zamjena za pokretanje i vođenje kp i primjenjuju se izvan kp Krivično zakonodavstvo u BiH omogućava izricanje odgojnih preporuka za kd. e. Naknada štete oštećenom. i njegova spremnost za pomirenje sa oštećenim. Uslovi za pimjenu odgjnih preporuka su : maloljetnikovo priznanje kd.

Ako je kod osum/opt.BH-PRAVNICI.COM ODGOVORNOST PRAVNIH OSOBA ZA KD Prva specifičnost je vođenje jedinstvenog postupka protiv pravne osobe i fizičke osobe kao izvršioca. Tužilac može odlučiti da protiv pravne osobe ne zahtijeva pokretanje kp (načelo oportuniteta) kada okolnosti slučaja ukazuju da to ne bi bilo cjelishodno jer je : 1) doprinos pravne osobe izvršenjeu kd. PREKID POSTUPKA U SLUČAJU NASTUPANJA DUŠEVNE BOLESTI OSUM/OPT. bio neznatan. U kp protiv optužene pravne osobe. nakon izvršenja kd. Zakon propisuje i dodatne obavezne sastavne dijelove optužnog akta i presude. Ako postoji opravdana bojazan da će u okvriu optužene pravne osobe biti ponovljeno djelo i da će za njega biti odogorna pravna osoba ili postoji prijetnja da će se djelo počiniti. a nakon toga zastupnik pravne osobe. 4) ako je protiv pravne osobe započet stečajni postupak.WWW. Ako u toku prekida postupka nastupi zastarjelost. Pravna osoba mora imati svog zastupnika. staranja. nastupila takva duevna bolest da nije sposoban učetvovati u postupku. se obustavlja rješenjem koje donosi vijeće od 3 sudija. 3) ima tako malo imovine da ne bi bila dovoljna ni na pokriće troškova postupka. uputiti organu nadležnom za pitanja soc. 2) pravna osoba nema imovine. na prijedlog tužioca sud može odrediti privremene mjere osiguranja. kp će se nastaviti. kp. u kojem egzistira 1 optužnica i izriče se 1 presuda. tužilac ( u istrazi ) sud ( nakon završetka istrage ) će rješenjem nakon psih. 26 WWW.BH-PRAVNICI. Uz zastupnika optužena pravna osoba može imati i branoca. sud može u istom postupku pravnoj osobi zabraniti obavljanje 1 ili više djelatnosti na određeno vrijeme.COM . vještačenja prekinuti postupak i osum/opt. Na glavnom pretresu se pro saslušava optuženi. Kada se stanje poboljša. Sud može zabraniti i satusne promjene pravne osobe koje bi za posljedicu imale brisanje pravne osobe iz sudskog registra.

presude kojom se optužba odbija ili riješenja kojim se obustavlja postupak. izvršeno pod odlučujućim djelovanjem zavisnosti od alkohola ili opojnih droga.COM POSTUPAK U SLUČAJU NEURAČUNJLJIVOSTI OSUM/OPT. tužilac će u optužnci postaviti prijedlog da sud utvrdi da je osumnjičeni učinio protivpravno djelo u stanju neuračunjljivosti i da mu se privremeno odredi prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi. a tužilac ne odustane od prijedloga. Ako je osumnjičeni učinio protivpravno djelo u stanju neuračunjljivosti . zakonm je predviđeno da se o toj mjeri ne može odlučivati bez nalaza i mišljena vještaka. ODUZIMANJE PREDMETA Predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje krivičnog djela ili koji su nastali njegovim izvršenjem oduzet će se. Ako je pri izricanju uslovne osude izvršiocu određeno liječenje na slobodi a on mu se nije podvrgao ili ga je samovoljno napustio sud može nakon saslušanja tužioca i izvršioca i mišljenja ljekara odrediti opozivanje uslovne osude ili prinudno izvršenja mjere bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti.BH-PRAVNICI. 27 WWW. Ako sud utvrdi je da optuženi u vijrme izvršenja djela nije bio u stanju neuračunljivosti.WWW. sud će donijeti presudu kojom se optužba dobija.COM .ako su vlasništvo izvršioca. Odluka o oduzimanju predmeta je u formi rješenja i sudija. kad postoji opasnost da će biti ponovo upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela ili kad se radi zaštite opšte bezbjednosti ili iz razloga morala oduzimanje čini apsolutno neophodno.odnosno vijeće sudija je donosi odmah nakon donošenja oslobađajuće presude.BH-PRAVNICI. POSTUPAK U SLUČAJU OBAVEZNOG LIJEČENJA OD ZAVISNOSTI S obzirom da je kd. Dozvoljne žalba u roku od 15 dana. Mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta izriče se presudom kojom se optuženi oglašava krivim. Ako sud nakon glavnog pretresa utvrdi da je optuženi učinio protivpravno djelo u stanju neuračunljivosti presudom će odrediti prisilni smještaj u zdravstvenoj ustanovi u trajanju od 6 mjeseci.

postupak se obustavlja. POSTUPAK ZA OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE Pokreće se na prijedlog tužioca ili po službenoj dužnosti kod suda koji je sudio u prvom stepenu. Sud će visinu iznosa imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom utvrditi po slobodnoj ocjeni. Ako nema osnova za donošenje takve odluke. PRESTANKU MJERA BEZBJEDNOSTI I PRAVNIH POSLJEDICA OSUDE Brisanje osude je moguće po službenoj dužnosti i po prijedlogu osuđenog (molbi). a osuđeni je istakao prijedlog da se utvrdi da je brisanje osude nastupilo po zakonu. Protiv odluke o oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom može se izjaviti žalba i uložiti zahtjev za ponavljanje postupka.COM ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom i ona mora u zakonom propisanom postupku biti oduzeta. Brisanje osude po službenoj dužnosti preduzima se kad po zakonu brisanje osude nastupa protekom određenog vremena i pod uslovom da osuđeni u tom vremenu ne učini krivično djelo. Na prijedlog osuđenog ako nadležni organ ne donese rješenje o brisanju osude. DONOŠENJE ODLUKE O BRISANJE OSUDE. Ako osuđeni nije ispunio obaveze. Pokreće se kad je u uslovnoj osudi određeno da će se kazna izvršiti ako osuđeni ne vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom.BH-PRAVNICI. osuđeni može tražiti da sud donese rješenje o brisanju osude.COM . Imovinska korist se oduzima po službenoj dužnosti. 28 WWW.WWW. ne nadoknadi štetu ili ne ispuni dr. sud će donijeti presudu kojom će opozvati uslovnu osudu i odrediti da se utvrđena kazna izvrši ili produži rok za ispunjenje obaveze ili je zamjeniti dr.obaveze. Ako nadležni organ ne donese rješenje o brisanju osude u roku od 30 dana od dana prijema tog prijedloga. a osuđeni u određenom roku nije ispunio te obaveze.obavezom ili osloboditi osuđenog ispunjenja obaveze.BH-PRAVNICI.

COM .COM UVJERENJE O KAZNENOJ EVIDENCIJI Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati sudovima. MKPP se označava kao aktivna pravna pomoć (pružanje pravne pomoći) i pasivna (traženje pravne pomoći) Radnje aktivne i pasivne pp se realizuju na osnovu zamolnice ili molbe. a mogu je izjaviti tužilac. odnosno tužilac po zakonima BiH. Radnje se preduzimaju prema pravilima postupka države moliteljice. MEĐUNARODNA KRIVIČNA PRAVNA POMOĆ I VRSTE TE POMOĆI Predstavlja skup raznovrsnih radnji koje se preduzimaju u okviru saradnje država u borbi protiv kriminaliteta. da djelo zbog kojeg se traži mala mkpp mora biti krivično djelo kako u državi moliteljici tako i u zamoljenoj državi. tz.Mala mkpp ili mkpp u užem smislu riječi. Saradnja država u krivičnom pravosuđu i krivičnim predmetima odvija se na osnovu međunarodnog ugovora ili na osnovu domaćih zakonskih propisa.BH-PRAVNICI. kao i nadležnim organima i državnim organima. Protiv presude koja je donesena po domaćem krivičnom zakonodavstvu dozvoljena je žalba. O dopuštenosti i načinu izvršenja radnje koja je predmet molbe odlučuje sud.Izvršenje strane krivične presude. Građanima se na njihov zahtjev mogu davati podaci o njihovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti ako su im ti podaci potrebni radi ostvarivanja njihovih prava. 29 WWW. Izvršenje strane krivične presude Predstavlja vrlo složen oblik mkpp u okviru kojeg se u zamoljenoj državi izvršava presuda i njome izrečena sankcija koja je donesena.a to su: 1. tužilaštvima i organima unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim postupkom koji se vodi protiv osobe koja je ranije bila osuđivana.Izručenje(extradicija).Ustupanje krivičnog gonjenja stranoj državi. O izricanju sankcije odlučuje sud. Vrijedi načelo identiteta norme ili obostrane kažnjivosti. 2.BH-PRAVNICI.WWW. 3. Mala međunarodna krivično pravna pomoć Obuhvata različite procesne radnje koje preduzimaju organi kp zamoljene države na molbu i u korist procesnih organa države moliteljice. Međunarodna krivična pomoć ima više oblika.osuđeni ili njegov branilac. 4.

da djelo predstavlja krivično djelo i po domaćem zakonu i po zakonu države u kojoj je izvršeno 5. 4.dat će se prvenstvo molbi države čiji je državljanin ta osoba.onda molbi države na čijoj je teritoriji izvršeno krivično djelo. sudija Suda BiH. Izručenje Extradicijom se stranac ili osoba bez državljanstva.država moliteljica može krivično goniti ili kazniti izručenu osobu samo za ona djela koja su bila izvršena prije podnošenja zahtjeva za izručenje.Načelo reciprociteta-zamoljena država svoju pozitivnu odluku o izručenju uslovljava s identičnom odlukom države moliteljice u sličnom budućem primjeru. nehumanom i ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. Molba za izručenje podnosi se diplomatskim putem. Našoj državi se također može postaviti zahtjev za preuzimanje krivičnog gonjenja državljanina BiH ili osobe koja ima prebivalište u BiH za krivično djelo u inostranstvu.extradicija je moguća samo u pogledu onih krivičnih djela koja su kao takva bila unaprijed određena međunarodnim ugovorom ili unutrašnjim pravom. Pretpostavke za izručenje prema ZKPBiH 1. 3. a dostavlja se Tužilaštvu BiH.Načelo extradibilnosti.osuđenih ili optuženih stranaca pokreće se na molbu strane države. Nakon podizanja optužnice odluku donosi sudija za predhodno saslušanje na prijedlog tužioca. 4.da ne uživa pravo azila u BiH 3.Načelo identiteta norme ili obostrane kažnjivosti.COM .da se strana država ne protivi ustupanju krivičnih spisa radi krivičnog gonjenja i suđenja.protiv nje ili njenog državljanina 4. Osnovna načela koja se odnose na izručenje su : 1.da osoba čije se izručenje traži nije državljanin BiH 2. Sudija za predhodni postupak saslušava tužioca i branioca i provodi izviđajne radnje radi utvrđivanja postoje li pretpostavke za izručenje stranca. 3. Ako molba odgovara zakonskim zahtjevima. Prije podizanja optužnice odluku o ustupanju podnosi tužilac.da je utvrđen identitet osobe čije se izručenje traži.da djelo za koje se traži nije političko ili vojno krivično djelo 6.BH-PRAVNICI.COM Ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja Ustupanje krivičnog gonjenja stranoj državi je moguće po sljedećim uslovima: 1. Postupak izručenja iz BiH u drugu državu Postupak za izručenje osumnjičenih.BH-PRAVNICI.da je stranac koji ima prebivalište u stranoj državi izvršio krivično djelo na teritoriji BiH. Ministar pravde BiH donosi riješenje kojim izručenje dopušta ili ne. 2. da se stranac na taj način ne može izložiti nepravednom postupku. a ako ta država ne traži izručenje. a ako je krivično djelo izvršeno na teritorijama više država ili se ne zna gdje je izvršeno. Ako izručenje iste osobe traži više stranih država zbog istog krivičnog djela.da djelo zbog kojeg se traži nije izvršeno na teritoriji BiH. sudija za predhodni postupak izdat će naredbu da se stranac pritvori. Tužilac će strancu saopštiti zbog čega se i na osnovu kojih dokaza traži njegovo izručenje i pozvat će ga da iznese svoju odbranu.WWW.Načelo specijaliteta. 30 WWW. Nakon toga sudija za predhodni postupak spise izviđaja dostavlja vijeću od 3. Nadležno ministarstvo pravde će zahtjev strane države dostaviti sa spisima nadležnom tužiocu. na temelju sudskog postupka izručuje stranoj državi da bi se u toj državi vodio krivični postupak ili izvršila krivična sankcija. molbi države koja je prva tražila izručenje.da nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja 7. da je oštećeni dobio osiguranje za ostvarivanje imovinsko pravnog zahtjeva. 2.

WWW. Ako je osobi pravosnažno izrečena krivično pravna sankcija ili je oglašena krivom. ministar pravde BiH može podnijeti molbu za njeno izručenje. Pravo na naknadu štete ne postoji: 1. U toj molbi se može tražiti da se protiv te osobe preduzmu potrebne mjere radi pritvaranja.Ako je do obustave postupka ili presude kojom se optužba odbija došlo jer je u ponovljenom postupku tužilac odustao od krivičnog gonjenja zbog sporazuma sa osumnjičenim/optuženim 2.kao i prihvatanje principa MP Pretpostavke za naknadu štete neopravdano osuđenim 1.BH-PRAVNICI. Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišavanja slobode Ima: Osoba koja je bila u pritvoru. Osoba koja je zbog pogreške ili nezakonitog rada organa neosnovano lišena slobode ili je zadržana duže u pritvoru. Postupak izručenja međunarodnim krivičnim sudovima U ZKP FBiH predviđeno je da se postupak predaje osumnjičenih odnosno optuženih osoba protiv kojih se vodi krivični postupak pred međunarodnim krivičnim sudovima uređuje posebnim zakonom.Ako je u ponovljenom postupku presudom optužba odbijena zbog nenadležnosti suda. Postupak izručenja iz druge države u BiH Ako se protiv osobe koja se nalazi u stranoj državi vodi u BiH krivični postupak ili ako je osobu koja se nalazi u stranoj državi domaći sud kaznio. Ako tražena osoba bude izručena moći će se krivično goniti.COM . a ako ta država ne traži izručenje. Ako je povodom vanrednog pravnog lijeka ponovljeni postupak pravosnažno obustavljen ili je pravosnažnom presudom oslobođena od optužbe ili je optužba odbijena. Osoba koja je lišena slobode bez zakonskih osnova ako joj nije određen pritvor niti joj je vrijeme za koje je lišena slobode uračunato u izrečenu kaznu za krivično djelo ili za prekršaj. 31 WWW. a oslobođena je od kazne.COM Ako izručenje traži više stranih država zbog različitog krivičnog djela. a ako su djela iste težine . Osoba koja je u pritvoru provela duže nego što traje kazna zatvora na koju je osuđena. Razlozi zbog kojih procesni zakon sadrži ovu odredbu su preuzete međunarodne obaveze. 2.BH-PRAVNICI. onda molbi države na čijoj teritoriji je izvršeno najteže krivično djelo. prvenstvo se daje državi čiji je državljanin ta osoba. osim ako je na to bila prinuđena. Ako osoba nije lažnim priznanjem ili na neki drugi način namjerno prouzrokovala svoju osudu. molbi države koja je prva tražila izručenje. a nije došlo do pokretanja krivičnog postupka ili je krivični postupak obustavljen ili je pravosnažnom presudom oslobođena od optužbe ili je optužba odbijena. a ovlašteni tužilac je preduzeo krivično gonjenje pred nadležnim sudom. 3.

IZDAVANJE OBJAVE Ako su potrebni podaci o određenim predmetima koji su u vezi sa krivičnim djelom ili ove predmete treba pronaći . Nakon smrti osuđene osobe pravo na podnošenje ovog zahtjeva pripada njenom bračnom. ako je u bjekstvu ili nedostižan organima krivičnog gonjenja. Ako slučaj nije prikazan u sredstvima javnog informisanja ovakvo saopštenje će se na zahtejv te osobe dostaviti organu.naredit će se izdavanje objave kojom će se zatražiti da se podaci li obavještenja dostave organu koji vodi postupak. Objavu raspisuje nadležni policijski organ. Postupak za rehabilitaciju neopravdano osuđenih i neosnovano lišenih slobode Ako je slučaj na koji se odnosi neopravdana osuda ili neosnovano lišavanje slobode neke osobe prikazan u sredstvima javnog informisanja i time bio povrijeđen ugled te osobe sud će na njen zahtjev objaviti u novinama ili dr.WWW. djeci. Izdavanje potjernice može se narediti kada se osumnjičeni/optuženi protiv kojeg je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od 3 godine ili teža kazna nalazi u bjegstvu a postoji naredba za njegovo dovođenje ili rješenje o određivanju pritvora. Izdavanje potjernice naređuje sud. sredstvima javnog informisanja saopštenje o odluci iz koje proizilazi neopravdanost ranije osude ili neosnovanost lišenja slobode. Izdavanje potjernice naredit će se u slučaju bjekstva osuđenog iz ustanove u kojoj izdržava kaznu. oštećeni može Sudu BiH podnijeti tužbu za naknadu štete. braći i sestrama. pravnoj osobi gdje je ta osoba zaposlena. IZDAVANJE POTJERNICE Postupak za izdavanje potjernice ima za cilj da se obezbjedi prisustvo osumnjičenog/optuženog ili osuđenog kada se ne zna njegovo prebivalište. vanbračnom drugu. Zahtjev se podnosi sudu u roku od 6 mjeseci. Ako se sporazum postigne njime se određuje vrsta i visina štete.BH-PRAVNICI.COM . Oštećeni se obraća zahtjevom Federalnom Ministarstvu Pravde BiH radi sporazuma o postojanju štete.a naročito ako je to potrebno radi ustanovljavanja istovjetnosti pronađenog nepoznatog leša .BH-PRAVNICI. Upravi postupak mora se pokrenuti prije podnošenja tužbe za naknadu štete. a ako do sporazuma ne dođe ili Federalno Ministasrvo ne donese odluke u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. vrsti i visini naknade.COM Postupak za naknadu štete osobama neopravdano osuđenim i neosnovano lišenim slobode Postupak za ostvarivanje prava za naknadu štete ima dva dijela : Upravni postupak i Postupak pred paričnim sudom. Nasljednici oštećenog nasljeđuju samo pravo oštećene osobe na naknadu imovinske štete. Postupak za naknadu štete zastarjeva protekom 3 godine od dana pravosnažnosti presude. 32 WWW. roditeljima. privrednom društvu ili dr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->