Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 15. 6. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.527

Burne reakcije na prijedlog Kluba SBB-a o sukobu interesa

Nedopustivo je prilago|avati ~itav zakon Radon~i}u
3. strana

Rekonstrukcija vlasti

HN@ I SB@ U PAKETU S FEDERACIJOM
2. strana

Radnici TB In`enjeringa demantuju Avaz

BOLE IH LA@I DA SE POSLOVI NAMJE[TAJU
7. strana

Ministri obi{li gradili{te

ME\UGORJE IZLAZI NA JADRAN
6. strana

DANAS PRILOG

Brutalno ubistvo u sarajevskom naselju Sokolovi}-Kolonija

Tomislav Nikoli} posjetio Bruxelles

VLASNIKU KU]E EU NE TRA@I DA SRBIJA PRIZNA PROVALNIK PUCAO U GLAVU KOSOVO
13. strana 17. strana

Rekonstrukcija vlasti

U @I@I

2

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Danas sjednica Upravnog odbora Reprezentativnog sindikata

HN@ i SB@ u paketu s Federacijom
Lovrinovi} tvrdi da }e se rekonstrukcija vlasti u ove dvije `upanije dogoditi nakon {to to bude ura|eno u Vladi FBiH
Rekonstrukcija vlasti u Hercegova~ko-neretvanskoj (HN@) i Srednjobosanskoj `upaniji (SB@) }e se dogoditi nakon rekonstrukcije federalne Vlade, potvrdio je ju~er za Oslobo|enje Nikola Lovrinovi}, dopredsjednik HDZ-a BiH. zina da se krene u rekonstrukciju `upanijskih vlada. Aner @uljevi}, predsjednik KO SDP-a za HN@, ju~er je izjavio kako jo{ nije dobio nikakve konkretne naputke s vi{ih razina. - Pretpostavljam da }e ovaj dogovor na vi{im nivoima obuhvatiti i HNK. O~ekujem da }e se odre|ene stvari dogovoriti na sastanku Nik{i}a i ^avare, te da }emo naredne sedmice imati jasniju sliku o cijelom procesu rekonstrukcije vlada FBiH, SBK-a i HNK-a. SDP `eli sasvim nove parlamentarne odnose. HNK je kanton u kojem odluku o rekonstrukciji donosi vi{e politi~kih subjekata. Bez dva HDZa ni{ta se ne mo`e provesti, jer oni

Dogovor o principima
- Srednja Bosna i HN@ su za nas jedan paket, zajedno s Vije}em ministara BiH i Vladom Federacije. Mi, dakle, govorimo o jednom cjelovitome paketu. Moram ovdje istaknuti kako mi u Zeni~ko-dobojskome, Tuzlanskome i Unsko-sanskom kantonu nismo ni imali svojih zastupnika. Stav je HDZ-a BiH, dakle, da se rekonstrukcije ovih vla-

Novi sindikat policijskih slu`benika?
Grani~na policija nije pristala na dogovor
Foto: D. TORCHE

Kadri} upozorava da je Bili} potpisao dogovor sa pregovara~kim timom Vije}a ministara BiH o prihvatanju smanjenja plata bez saglasnosti
Na drugom sastanku Reprezentativnog sindikata dr`avnih i policijskih slu`benika i Sindikata Grani~ne policije sa pregovara~kim timom Vije}a ministara BiH u utorak postignut je dogovor izme|u Reprezentativnog sindikata i pregovara~kog tima. Taj dogovor podrazumijeva da plate, koje su ve} smanjene dr`avnim slu`benicima, ostanu takve, ali da u naredne dvije godine ne mo`e do}i do jo{ nekog smanjenja. Ovaj ponu|eni prijedlog Reprezentativni sindikat je prihvatio, iako se nisu sve institucije koje su u ovom sindikatu slo`ile sa tim. Neki od sindikata koji ne prihvataju ovakvu vrstu nagodbe su Sindikat Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i SIPA, koji su nastavili sa {trajkom. snosti, kazao je Ermin Kadri}, predsjednik Sindikata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, te kao jednu od mogu}ih opcija istakao zalaganje za formiranje novog sindikata policijskih agencija na dr`avnom nivou, ukoliko Reprezentativni sindikat ne uradi ni{ta da ispravi ovo {to je uradio potpisivanjem dogovora sa predstavnicima Vije}a ministara. Bili} smatra da je time ura|ena dobra stvar za dr`avne slu`benike, jer je tim dogovorom postignuto da u naredne dvije godine ne}e do}i do smanjenja plata, kao {to je to bilo najavljeno za septembar, ali kako nije isklju~eno da }e, ukoliko to mogu}nosti budu dozvoljavale, nekada mo`da do}i do ponovnog pove}anja plata. - Ova odluka je bila procjena tima za pregovore i jedino se ovakav dogovor mogao posti}i. Ako se od 35 institucija, koliko zastupa ovaj sindikat, tri ili ~etiri ne sla`u sa ovom odlukom, onda to ni{ta ne mijenja. Sasvim legalno i regularno predstavnici Reprezentativnog sindikata su potpisali ovaj dogovor i to je gotova stvar, kazao je Bili}. Za danas je zakazana sjednica Upravnog odbora Reprezentativnog sindikata na kojoj }e najvjerovatnije biti zatra`ena ostavka predsjednika Sindikata Jure Bili}a, kao i predsjednika Upravnog odbora Sindikata Hajrudina Hasanovi}a, ukoliko budu istrajni u namjeri da se dogovor provede. - Ja sam legalista i po{tujem prava i stoga, ukoliko taj njihov prijedlog pro|e proceduru, ja }u ga po{tovati, a ako ne, onda ostajem na ovoj funkciji, dodao je Bili}.

Nastavljaju {trajk
Sindikat Grani~ne policije, koji nije dio Reprezentativnog sindikata, tako|er nije prihvatio nagodbu koju je ponudilo Vije}e ministara, pa su i oni nastavili sa {trajkom. - Mi smo obavijestili predstavnike pregovara~kog tima kako ne prihvatamo njihov prijedlog, i sad ~ekamo da nam Vije}e ministara dostavi na~in na koji }e se pregovori nastaviti. Smatram da nije uredu ono {to su predstavnici Reprezentativnog sindikata dr`avnih i policijskih slu`benika uradili, oni su dogovor potpisali u svoje ime, kazao je dopredsjednik Sindikata Grani~ne policije Svevlad Hoffman. M. PAMUK

Mostar: ^ekaju upute s vi{e razine

da u HN@-u i SB@-u rje{avaju u jednom paketu, po odre|enim dogovorenim principima, rekao je Lovrinovi}. Dopredsjednik HDZ-a BiH je izjavio kako te principe dogovaraju Marinko ^avara i Nermin Nik{i} u ime HDZ-a BiH i SDP-a. - Prvi je potez povukao lider SDP-a Zlatko Lagumd`ija. On je podnio zahtjev za smjenama u Vije}u ministara. Mi, pak, tra`imo da se rije{e i neke druge stvari. @elimo definirati i vrijeme povla~enja odre|enih poteza vezanih za rekonstrukcije. O svemu tomu }e u petak razgovarati ^avara i Nik{i}. Kada budemo sigurni u mogu}nost provedbe tih na~ela koja }e se dogovoriti, onda idemo i s konkretnim potezima. Ipak, dogovorili smo se da HN@ i SB@ ostanu posljednji u implementaciji dogovora o rekonstrukcijama vlada, rekao je Lovrinovi}. Dodao je i kako je mogu}e da se rekonstrukcije tih `upanijskih vlada dogode istovremeno s rekonstrukcijom Vlade Federacije, ali nikako prije utvr|ivanja to~nih datuma kada }e se {to doga|ati. - Mislim kako }e na sastanku ^avara - Nik{i} biti dogovoreni principi rekonstrukcije vlada. Ako se to ne dogodi, onda }e nastupiti neka druga pri~a. Na{ je stav da ima smisla ovo raditi ako }e se proces zavr{iti do 27. lipnja, kada je planirana posjeta bh. lidera Bruxellesu, rekao je Lovrinovi}. I u SDP-u ~ekaju signal s vi{ih ra-

LASI] NA PUTU Iz Vlade HN@-a su nam poru~ili kako je premijer Denis Lasi} (HDZBiH) na putu, te kako }e biti dostupan tek sljede}eg tjedna
imaju 13 zastupnika u Skup{tini i oni ovdje vode glavnu rije~, rekao je @uljevi}.

Tra`i}e smjene
- Ako u nazivu ovog sindikata stoji i da je sindikat policijskih slu`benika, onda treba i da radi za njihovu dobrobit. Nama ne treba sindikat koji ne}e zastupati na{e interese i smatram da nije uredu da predsjednik Reprezentativnog sindikata Jure Bili} da sebi za pravo da potpi{e takav dogovor bez na{e sagla-

Rade formalno
Predsjednik Skup{tine HN@-a Ramiz Jelovac, jedan od ~elnika SDA u Hercegovini, za Oslobo|enje je rekao kako nema informacija o eventualnoj rekonstrukciji `upanijske Vlade. - Nitko nam ni{ta iz Centrale SDA nije poru~ivao. Sada su sve snage usmjerene na rje{avanje ove krize na federalnom nivou. Za sada nema nikakvih indicija o rekonstrukciji Vlade HNK-a, a pogotovo nema konkretnih poteza, kazao je Jelovac. Iz Vlade HN@-a su nam, pak, poru~ili kako je premijer Denis Lasi} (HDZBiH) na putu te kako }e biti dostupan tek sljede}eg tjedna. Tako|er, izvor Oslobo|enja iz Vlade HN@-a tvrdi kako ova vlada normalno obavlja svoj posao, te kako jo{ nije bilo nikakvih slu`benih informacija o njenoj rekonstrukciji.
J. GUDELJ

V I J E S T I

KOTORSKO

Grad uni{tio ljetinu
U srijedu u ve~ernjim satima te{ko nevrijeme sa grmljavinom i gradom sru~ilo se na Kotorsko i okolna mjesta u op{tini Doboj. Grad veli~ine oraha uni{tio je doslovno sve. Tim povodom zasjedao je i Savjet MZ. Muhamed Spahi}, predsjednik ove mjesne zajednice, ka zao nam je da ni najstariji ljudi ne pamte toliki intenzitet ove padavine koja se sru~ila na selo i trajala vi{e od pola sata. Toliki su nanosi bili da se po smirivanju nevremena led mogao grtati gra|evinskim ma{inama. Zahid Kremi} je dodao da ljudi od grada nisu mogli otvarati ula zna vrata svojih ku}a. Na svu sre}u, povrije|enih nije bilo. Ina~e, vi{e od 1.200 povratnika u ovom selu isklju~ivo `ivi od poljoprivredne proizvodnje. Plastenici su im uni{teni, a i sva druga ljetina, od koje su o~ekivali rod kako bi pre`ivjeli. Kotorani su ju~er zatra`ili pomo} od CZ-a op{tine Doboj, ali su ih uputili na Slu`bu za dru-

{tvene djelatnosti. Spahi} navodi da od toga ne}e biti ni{ta. Treba jo{ napomenuti kako protivgradna odbrana na podru~ju ove op{tine djeluje samo na nekoliko lokaliteta. Na`alost, podru~je Kotorskog nije prema planu odbrane od grada uvr{teno kao prioritet. Ako se Kotoranima ne pru`i hitna pomo} vezano za naknadu {teta nanesenih ovim nevremenom, ka`u da je veM. BEGI] liko pitanje kako }e pre`ivjeti.

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

U @I@I

3

Burne reakcije na prijedlog Kluba SBB-a o sukobu interesa

Nedopustivo je prilago|avati ~itav zakon Radon~i}u
Vrlo je ~udno da se op{ti zakonski okvir koji je bitan za cjelokupno dru{tvo, kao {to je regulisanje pitanja sukoba interesa, prilago|ava jednom ~ovjeku - to je neshvatljivo i takav ~in bi bio presedan u demokratskoj praksi, cijeni zastupnica SNSD-a u Parlamentu BiH

Milica Markovi}: Neprihvatljivo i kontraproduktivno

Beriz Belki}: Protiv slabljenja odgovornosti

Emir \iki}: Na djelu klasi~ni bezobrazluk

Adis Arapovi}: Diskreditacija zakonskih okvira

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH koje je po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru dostavio Klub zastupnika SBB-a za zastupnicu Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH Milicu Markovi} je neprihvatljiv. Ona je istakla “kako sve informacije kojima raspola`e ukazuju da se to radi isklju~ivo u smislu da se sprije~i da predsjednik SBB-a Fahrudin Radon~i} do|e u sukob interesa” .

Venecijanska komisija
- Vrlo je ~udno da se op{ti zakonski okvir koji je bitan za cjelokupno dru{tvo, kao {to je regulisanje pitanja sukoba interesa, prilago|ava jednom ~ovjeku. To je neshvatljivo i takav ~in bio bi presedan u demokratskoj praksi. Ako }e izmjenama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH biti omogu}e-

no da Radon~i} nastavi da radi svoj dosada{nji posao i nakon {to sjedne u fotelju ministra sigurnosti, to je neprihvatljivo. Takva rje{enja ne samo da nisu dobrodo{la ve} su i kontraproduktivna, naglasila je zastupnica Markovi}, navode}i da je to njen li~ni stav, te kako }e Klub SNSD-a svoj zauzeti na sastanku u ~etvrtak, pred sjednicu Predstavni~kog doma PSBiH. A izmjenama je predvi|eno da se u ~lan 4, koji se odnosi na nespojivosti, dodaju dva nova stava kojim se propisuje da su “izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija i savjetnici koji su vlasnici osniva~kog kapitala u privatnim preduze}ima du`ni u roku od osam dana nakon preuzimanja javne funkcije upravlja~ka prava u privatnom preduze}u prenijeti na osobu koja nije njihov bliski srodnik” Navodi se da se . “prenos upravlja~kih prava vr{i ugovorom koji mora biti sa~injen u formi notarski obra|ene isprave” .

Podr{ku predlo`enim izmjenama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, koji, izme|u ostalog, podrazumijeva i ukidanje sankcije zabrane kandidovanja i njenu zamjenu nov~anom, ne}e dati ni zastupnici Stranke za BiH. - Iz principijelnih razloga ne}emo podr`ati nikakva rje{enja kojim se slabi odgovornost za sukob interesa, a ovim se to ~ini. Ne mo`emo niti smijemo i}i ispod evropskih standarda i normativa zakonskih okvira, upozorio je zastupnik SBiH Beriz Belki}. On je istakao kako bi za svaku izmjenu zakona, posebno kao {to je to sukob interesa, bilo po`eljno imati o~itovanje i stav Venecijanske komisije kao autoritativnog tijela za tuma~enje zakonodavnih okvira. Naime, Venecijanska komisija je nadle`na da daje pravne savjete i poma`e dr`avama ~lanicama u uskla|ivanju njihovog pravnog i in-

stitucionalnog okvira sa standardima Vije}a Evrope u segmentima demokracije, ljudskih prava i vladavine zakona. Predsjedavaju}i Odbora direktora Transparency Internationala BiH Emir \iki} istakao je kako potez li~i na klasi~ni bezobrazluk.

Ja~ati odgovornost
- Nema smisla. Tek {to je prije nekoliko dana pao jedan skandalozni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (utvrdila ga Interresorna radna grupa, op. a aut.), imamo novi za koji se ne zna je li isti takav ili jo{ i gori. O~ito je da odre|ene politi~ke stranke pripremaju teren za dolazak na vlast svojih ljudi, ocijenio je \iki}. U Centrima civilnih inicijativa BiH ocjenjuju kako je generalno politi~ka odgovornost u BiH na dramati~no niskom nivou. - Upravo iz tog razloga potrebno

je kroz zakone oja~ati sistem odgovornosti, a ne uru{avati ga. Ja~i instrument odgovornosti upravo je nu`no uspostaviti kroz zakone o sukobu interesa u institucijama vlasti i finansiranju politi~kih stranaka, kao i Izborni zakon BiH, te poslovnike. Me|utim, ne postoji politi~ka volja da se na tom putu napreduje. Umjesto toga, poku{ava se i onaj mali progres koji je uspostavljen u zakonskom smislu diskreditovati i vratiti unazad, {to je neprihvatljivo. Sve {to se trenutno de{ava, ukazuje na taj zaklju~ak, smatra Adis Arapovi}, projekt-menad`er CCI-ja BiH. On cijeni kako politi~ka elita u BiH nije dostigla taj nivo politi~ke kulture i spremnosti da se oblast uredi u skladu sa evropskim standardima, ve} da u tom smislu imaju samo deklarativna opredjeljenja, a u praksi rade i donose rje{enja koja - ne idu tome naruku.
A. TERZI]

GORA@DE

LAGUMD@IJA U BEOGRADU

MOORE - ^A\O

Vladi BPK-a izglasano nepovjerenje
Skup{tina BPK-a Gora`de sino} je izglasala nepovjerenje Vladi BPK-a Gora`de, ~ime je ozvani~ena nova skup{tinska ve}ina koju predvodi SDA. U narednim danima bi}e poznat sastav nove Vlade, u kojoj vi{e ne}e biti ministara iz SDP-a. Inicijativu za sazivanjem vanredne sjednice Skup{tine BPK-a Gora`de, na kojoj se glasalo o nepovjerenju kantonalnoj Vladi, potpisalo je 13 poslanika iz SDA, SZBiH, BPS-a i LDS-a. U obrazlo`enju inicijative, izme|u ostalog, navodi se kako Vlada predvo|ena SDP-om nije opravdala ukazano povjerenje. - To se posebno odnosi na lo{u situaciju u oblasti socijalne politike, po{tivanja kolektivnih ugovora u obrazovanju i policiji. Lo{a je situacija i kod bora~ko-invalidske za{tite, obrazlo`ila je Daliborka Milovi} iz LDS-a. Dosada{nji premijer Emir Fra{to zatra`io je od Skup{tine vi{e vremena da se Vlada odredi prema navodima potpisane inicijative. - Vladi bi trebalo pru`iti vi{e vremena da odgovori na ove optu`be koje ne stoje i dabogda da su one u skladu sa interesima gra|ana i njihovim o~ekivanjima, ka-

zao je Fra{to. Skup{tina je ve}inom glasova odbila zahtjev dosada{njeg premijera. Ve}inu nije dobio ni zahtjev Kluba poslanika SDP-a u kojem je zatra`ena smjena predsjedavaju}eg Skup{tine BPK-a Gora`de. Na kraju, Vladi je, ipak, izglasano nepovjerenje, a o kadrovskim rje{enjima u njenom budu}em sastavu nije se govorilo. Nezvani~no saznajemo da je SDA novim partnerima, LDSu i BPS-u, ustupila resore pravde, zdravstva, finansija i bora~kih pitanja. Premijerska pozicija, najvjerovatnije, uz ~etiri ministarska mjesta pripa{}e SDA. Iako su poslanici te stranke podr`ali smjenu Vlade, zanimljivo je da SBiH nije `eljela ministarske pozicije, tako da }e u budu}nosti Vlada, predvo|ena SDA, funkcionirati kao manjinska. A. H.

Jeremi} pravi regionalni predstavnik
[efovi diplomatija 12 zemalja ~lanica Procesa saradnje u jugoisto~noj Evropi okupili su se ju~er u Beogradu. Ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumd`ija je govorio o zna~aju regionalne saradnje, koji je “veoma bitan i za proces euroatlantskih integracija”. Izrazio je i predanost BiH aktivnostima regionalnih inicijativa. Tako|er, Lagumd`ija je izjavio da je izborom Vuka Jeremi}a na mjesto predsjedavaju}eg Generalne skup{tine UN-a kona~no izabran neko ko dobro poznaje region te da je siguran da njegovo predsjedavanje ne zna~i puno samo za Srbiju ve} i ~itav region.

Maksimalno osiguranje komemoracije u Poto~arima
Prvi zamjenik visokog predstavnika Roderick Moore i ministar unutra{njih poslova RS-a Stanislav ^a|o razgovarali su ju~er o proceduri registracije prebivali{ta i boravi{ta s osvrtom na Srebrenicu. Na sastanku u Banjoj Luci bilo je rije~i i o predstoje}oj komemoraciji u Srebrenici. Ambasador Moore je pohvalio organizaciju i sigurnosne aspekte pro{logodi{nje komemoracije `rtvama genocida u Srebrenici. ^a|o je rekao da }e entitetska policija i ovog 11. jula pokloniti maksimalnu pa`nju sigurnosnom aspektu u Srebrenici, saop}eno je iz MUP-a RS-a.

4

DOGA\AJI

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Nisu sve vehabije teroristi, ali, utvr|eno je, svi teroristi su vehabije

Stranka za BiH

Gojer i Jerlagi}: SBiH nema dr`avnu koaliciju ni savez sa SDA

Foto: [. SULTANOVI]

Sa SDA samo u RS-u i Jajcu
Ukoliko ne bude zajedni~kog djelovanja, u SBiH se pla{e gubitka odborni~kih mjesta u Republici Srpskoj

Milorad Dodik,
predsjednik RS-a

DOBAR LO[

ZAO

MUAMER ZUKORLI]
Oni koji su, eventualno, sumnjali da su muftiji Islamske zajednice u Srbiji akcije glede bosanskohercegova~kog dr`avljanstva sko~ile otkako se ovo pri~a da }e mu zemljak biti ministar sigurnosti - grije{e. Stari je, naime, Zukorli} Bosanac i Hercegovac; jo{ prije 15 godina federalni mu je MUP sredio papire. Jer, i tada je bilo zemljaka.

Iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu ju~er su poru~ili da nisu sklopili nikakvu koaliciju sa SDA ni ti sa bi lo ka kvom dru gom strankom, te da ne spa{avaju nikoga, pa ni SDA. Sa SDA su, poja{njavaju, u{li u savez isklju~i vo za po dru ~je Re pu bli ke Srpske i za Jajce u Federaciji BiH. Demantovali su da postoji dr`avni savez sa SDA.

Elektroprivreda BiH
Jerlagi} je demantovao napise iz Dnevnog avaza da je uni{tio JP EPBiH i objavio da je prije dva dana napustio to preduze}e. - Niti jednim svojim gestom, kao ni uprava EPBiH koju sam vodio, nismo uni{tili to preduze}e. Od te kompanije smo stvorili brend, po`eljnu kompaniju za sve investitore u svijetu. Ostavio sam vi{e od 300 miliona KM na ra~unima za investicije, imao dobit od preko 106 miliona KM, rekao je Jerlagi}. On je ukazao na to da je federalni premijer Nermin Nik{i}, pripisuju}i novoj vlasti zasluge, nedavno zloupotrijebio davno obezbije|enu investiciju za rekonstrukciju Bloka 6 u TE Kakanj. }e se na Drini susresti dvije srpske dr`ave, kazav{i da su tu re~enicu omogu}ile stranke Platforme, te da je i SDPBiH vukao poteze za demonta`u dr`ave BiH. SBiH, kako su poru~ili, bije bitku za opstanak povratnika, Bosanaca i Hercegovaca u RS-u. On je istakao da }e SBiH ostati u opoziciji do izbora 2014, te da je te{ko imati blokovsko djelovanje stranaka u opoziciji i u poziciji. - Ako i kada SDA i bilo koja druga partija bude u opoziciji, razgovara}emo o blokovskom djelovanju i nakon oktobra pozivamo sve opozicione partije na formiranje vlade u sjeni, poru~io je Jerlagi}. Izborni slogan ove stranke je: “Kom{ija, ako ti je dobro, nemoj iza}i i glasati” a pozdrav kandi, data SBiH }e biti stari bogumilski i pozdrav vojnika Armije RBiH - {iroko ra{irene ruke sa otvorenim dlanovima. - SBiH ~istih ruku ulazi u ove izbore. Mi nemamo oraha u d`epovima, kazao je Gojer.
M. \UROVI] RUKAVINA

Sebi~ne ujdurme
- Mi ne ve`emo ni s kim zastave, osim sa narodima BiH i sa dr`avom BiH, kazao je Gradimir Gojer, potpredsjednik Stranke za BiH. On je konstatovao da je politi~ka kriza u BiH nastupila neodgovorno{}u i antibosanskohercegova~kim djelovanjem stranaka Platforme, te da }e biti veoma te{ko popraviti nastalu {tetu ko god da bude u novoj vlasti. - @urno pozivam da se prekinu privatne i strana~ke, grupno-svojinske, sebi~ne ujdurme koje su na neki na~in prouzrokovale slo`enu gamu problema u bh. dru{tvu i da se kompletno dru{tvo okrene onome {to svako ozbiljno dru{tvo radi, a to je da {titi svoju dr`avu, pozvao je Gojer. On je podsjetio na izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika da

JONATHAN MOORE
Ameri~ki diplomat na vru}em je banjolu~kom terenu doma}ine podsjetio na ~injenicu da su dva me|unarodna suda presudila da je u Srebrenici bio genocid. No, skoro svakodnevno sti`u glasovi kako su - drugi su(d)ci u Banjoj Luci. Utoliko prije ih stalno treba podsje}ati na ~injenice. Ba{ kao i na “sitnicu” da su zaboravili zastavu BiH. [to je i Mooreu “promaklo”.

Vlada u sjeni
- Devetnaesti juli je krajnji datum prijava koalicija i saveza CIK-u sa visokim i te{kim izbornim cenzusom u RS-u. Zbog toga veliki broj Hrvata i Bo{njaka ne}e imati svoje politi~ke predstavnike u RS-u. Ukoliko ne bude zajedni~kog djelovanja, bojimo se gubitka odborni~kih mjesta u RS-u. U Banjoj Luci danas nemamo niti jednog Bo{njaka odbornika, kazao je predsjednik Stranke za BiH Amer Jerlagi}.
Foto: Muhamed TUNOVI]

ZVONKO JURI[I]
Odgovaraju}i na sve glasnije {pekulacije kako SDP uspje{no usmjerava @ivka Budimira ka rekonstrukciji federalne vlasti, prava{ki je lider u Oslobo|enju prisegnuo kako predsjednik Federacije za takvo ne{to nipo{to nije spreman. A {to }e HSPBiH potvrditi i na sjednici Glavnog stana za desetak dana.

VIJEST U OBJEKTIVU

@ELJEZNICE FEDERACIJE
Nakon {to je promoviran elektronski voz, kona~no se mo`e kazati; brzim preko Bosne - do Hercegovine! Jer, novi, toliko o~ekivani, voz juri 160 kilometara na sat. Sada se jo{ ~eka da Hrvatska, koja nam je, ina~e, prodala voz na struju, dozvoli da, makar preko ljeta, ovim novim vozom, a mo`e i vlakom - putujemo sve do Plo~a.

Otvoreno dje~ije igrali{te
Dje~ije igrali{te i mini park u blizini Srednje industrijske {kole u mjesnoj zajednici Nova Zenica, koje su izgradili ~lanovi Udru`enja Na{a djeca i Vije}e u~enika zeni~ke Mje{ovite srednje industrijske {kole, otvoreni su ju~er. Ceremoniju otvaranja uveli~ali su ~lanovi Udru`enja, u~enici {kole, kom{ije iz okolnih zgrada, ali i ~lanovi Udru`enja civilnih `rtava rata jer se upravo u ovom parku nala zi mjesto gdje je u ratu od granate `ivot izgubilo devetero djece.
Mi. D.

VIJEST U

BROJU

miliona eura Bosna i Hercegovina bi mogla izgubiti kada Hrvatska u|e u Europsku uniju, jer bi mogla ostati bez tog tr`i{ta.

156

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

INTERVJU

5

Damir Miljevi},
ekonomista

Vlast u Banjoj Luci radi protiv naroda
Razgovarala: Gordana KATANA

Odbijanjem da ispuni barem neki od zahtjeva gra|ana povodom slu~aja gradnje u parku, vlast je pokazala da je nedemokratska Na`alost ili na sre}u, do novog aran`mana s MMF-om }e do}i, jer nema drugog na~ina da se pokriju rupe u bud`etu Finansijska disciplina je sve lo{ija
• U Banjoj Luci ve} sedamnaesti dan traju protesti gra|ana zbog uni{tavanja zelene povr{ine u centru grada. I Vi ste se, kao gra|anin, priklju~ili grupi nezadovoljnih. Smatrate li da je cijela ova situacija nadrasla pri~u o parku i pretvorila se u izraz nezadovoljstva op{tim stanjem u dru{tvu? - Ja mislim, ima li se u vidu ~inje ni ca ko li ko se ve} da na gra|ani okupljaju, da je onaj prvi povod, da se sa~uva park, bio samo povod. Ovo sada ve} predstavlja odre|eni vid bunta gra|ana zbog svega {to se de{ava, kako u Banjoj Luci, tako i onoga u Republici Srpskoj. Zato mo`emo re}i da je ovaj park simbol svega negativnog {to vlas ti u Ba njoj Lu ci ra de i gra|ani sve vi{e i vi{e osje}aj da je to u pitanju, a ne samo za{tita zelene povr{ine. kumentaciju oko dodjele zemlji{ta Radi{i}u, on to nije u~inio. O ovom pitanju vladaju}a koalicija odbila je i formiranje an ke tnog odbo ra Na ro dne skup{tine. Mo`e li se to vlasti dugoro~no obiti o glavu? - Prije svega, odbijanjem da ispuni barem neki od zahtjeva gra|ana povodom ovog slu~aja, vlast je prvo pokazala da je nenarodna, odnosno protiv naroda i da je nedemokratska. Vlast o~ito misli da se sva demokratija ovdje zavr{ava s pravom gra|ana da iza|u na izboonih stranaka kojima se negira pravo da kao gra|ani iska`u svoje nezadovoljstvo. Kakav je Va{ komentar? - Prvo, mi nemamo provladine medije, ve} imamo re`imske medije, dakle medije koji daju kompletno iskrivljenu sliku onoga {to se de{ava ne samo u Banjoj Luci nego i u cijelom RS-u. @alosno je {to je u tom dijelu re`imskih medija i javni servis. Za privatne medije me je manje briga, ali RTRS kao javni servis nema pravo da se pona{a na ovaj na~in. Po- Na`alost ili na sre}u, do novog aran`mana s MMF-om }e do}i, jer vlasti nemaju drugog na~ina da pokriju rupe u bud`etu s jedne strane i da s druge strane vrate ono {to su MMF-u du`ni iz prethodnog stand by aran`mana, tako da }e to biti ura|eno po svaku cijenu i uz sve ono {to }e zahtijevati MMF. O~ekujem da }e biti najmanje tri zahtjeva: prvo, pove}anje stope PDV-a da bi se napunili bud`eti, drugi }e se odnositi na produ`enje roka za penzionisanje na 67 godina starosti i tre}i zahtjev }e se odnositi na rezanje davanja u socijalnom sektoru, jer je MMF to zahtijevao i od drugih zemalja. A to zna~i da }e to sve da se prelomi preko le|a gra|ana.

Izlazak na ulicu
• Mo`e li se desiti da rezanje socijalnih prava izazove {ire talase nezadovoljstva me|u gra|anima? - Iz dosada{njeg iskustva pokazalo se da takvi vidovi rezanja socijalnih prava ne dovode do ozbiljnijeg bunta gra|ana i ne mislim da }e to da izvede gra|ane na ulicu. Na ulicu ih mo`e izvesti ovaj nivo nepotizma, kriminala i korupcije koji je ve} nesno{ljiv, nepostojanje nikakve pravne sigurnosti za gra|ane. Ulogu u tome }e igrati sve ve}a nezaposlenost, koja ljudima ugro`ava prostu egzistenciju. Sve }e to biti faktori daleko va`niji od ispunjavanja zahtjeva MMF-a, jer se vlast ve} izvje{tila u tome da stvari prika`e na na~in da to ne bi oni uradili, ve} da su na to primorani. re, a da potom naredne ~etiri godine oni mogu da rade {ta ho}e. Mislim da }e im se ovo kad-tad obiti o glavu. Nadam se da }e se to desiti {to prije. Nije ovo protest samo protiv sada{nje vlasti. Po meni, ovo je vi{e bu|enje svijesti gra|ana da `ele da u~estvuju i odlu~uju o onome {to se de{ava u ovom gradu. Ne samo od izbora do izbora nego i izme|u izbora. • Od prvih dana protesta u Banjoj Luci komentari{e se i na~in na koji mediji bliski vlasti, ali i RTRS, kao javni servis, izvje{tavaju o ovim doga|ajima. Sve li~i na svojevrstan lov na vje{tice, prije svega, na politi~are opozicisljednjih nekoliko godina mi smo navikli da postoji ta~na podjela medija na re`imske i nere`imske, {to se vidi i po novinskim tira`ima i rejtingu gledanosti, tako da se jasno uo~ava da su gra|ani sami napravili distinkciju izme|u jednih i drugih. • Kazali ste da re`imski mediji javnosti {alju iskrivljenu sliku o stanju u RS-u. Da li se zato uglavnom i {uti o sve te`oj ekonomsko-socijalnoj situaciji u RS-u, o propasti dr`avnih emisija trezorskih zapisa i obveznica i ~injenici da bez kredita MMF-a RS-u prijeti ozbiljan problem kako izvr{avati bud`etske obaveze?

Pravna nesigurnost
• Kao privrednik, svakodnevno se suo~avate s pitanjem kako sa~uvati posao, zaposlenima obezbijediti plate, kako platiti brojne namete dr`avi. Vlast stalno pri~a o stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta, ulasku stranog kapitala, a istovremeno raste nezaposlenost, pada industrijska proizvodnja. Kako se opstaje u takvim okolnostima? - Privreda se te{ko s tim nosi, pogotovo privreda RS-a u posljednju godinu i po otkako su navaljeni na nju novi tereti kroz pove}anje poreza na dobit i poreza na doprinose i plate, tako da je situacija sve te`a i te`a. Finansijska disciplina je sve lo{ija. Kada uz to u zemlji ne funkcioni{e sudski sistem, onda je i pravna nesigurnost sve ve}a. Uz to, imamo i privrednu komoru koja se potpuno stavila u slu`bu vlasti i koja ovih dana izdaleka poku{ava re}i da se ne{to treba mijenjati.

Bu|enje svijesti
• Mile Radi{i} nije prvi kontroverzni biznismen i ovo nije prvi slu~aj da se regulacioni plan grada mijenja i zemlji{te dodjeljuje u skladu s interesima takvih ljudi? - Jeste, nije on prvi i, na`alost, ne}e biti ni posljednji. Ono {to je simptomati~no jesu njegove veze s najvi{im vrhom vlasti u RS-u, tako da je on vi{e simbol svega {to se de{ava, nego jedina osoba koja je kriva za sve {to se de{ava. Zato mislim da nije problem u Mili Radi{i}u, nego u onome ko mu je omogu}io da radi to {to radi. • Iako je vi{e hiljada gra|ana uputilo pisani zahtjev gradona~elniku Banje Luke Dragoljubu Davidovi}u da dostavi do-

TAKORE]I... NASILJE
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i spor ta HNK-a, uz podr{ku OSCE-a u BiH, organiziralo je ju~er u Mostaru konferenciju o prevenciji nasilja u {kolama HNK-a. Predstavljen je protokol o postupanju u slu~ajevima maloljetni~kog nasilja koji }e se od sljede}e {kolske godine primjenjivati u svim {kolama HNK-a. Istra`ivanje je pokazalo da je veliki postotak fizi~kog oblika nasilja, te verbalnog, socijalnog, kao i nasilja zloupotrebom savremenih tehnologija. U radu konferencije su u~estvovali direktori i pedagozi svih {kola u Kantonu, predstavnici centara za socijalnu za{titu, MUP-a, pravosu|a te vladinog i nevladinog sektora iz oblasti obrazovanja.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Ministri obi{li gradili{te

Me|ugorje izlazi na Jadran
NATO nije rje{enje
Nekada{nji visoki predstavnik me|unarodne zajednice u BiH, austrijski diplomat Wolfgang Petritsch u ekskluzivnom intervjuu za agenciju Anadolija izrazio je zabrinutost za budu}nost BiH. Petritsch je kazao kako ne vjeruje da }e se desiti novi rat na Balkanu, ali smatra da bi siroma{tvo ljude u BiH moglo di}i na pobunu. Petritsch je naglasio kako Balkan ve} godinama nije u fokusu evropskih ~elnika, koji se bave svojim problemima, i poru~io da to mo`e biti vrlo opasno. ^lanstvo BiH u NATO-u je strate{ki va`no, ali ne}e rije{iti klju~ne probleme, istakao je Petritsch. - Sigurnosna situacija je lo{a. Klju~na korist koju bi BiH dobila ulaskom u NATO je uzajamna pomo} zemalja. Bosanci bi znali da Evropa i Amerika brinu o sigurnosti njihove zemlje. Me|utim, vojna pomo} NATO-a ne}e puno koristiti ako se hitno ne uradi ne{to na razvoju ekonomije, istakao je Petritsch. Dr`avni ministar prometa i komunikacija Damir Had`i}, zajedno sa kolegom s federalne razine Enverom Bijedi}em, ju~er je obi{ao gradili{te autoceste na koridoru 5c na dionici Kravice - Bija~a, na lokalitetu budu}eg ~vora Zviri}i kod Ljubu{kog.

Spoj s Po~iteljom
- U narednih nekoliko mjeseci mogli bismo zavr{iti, kako ju`ni, tako i sjeverni dio koridora 5c, te se potruditi da do ulaska Hrvatske u EU zavr{imo i dva BIP grani~na prelaza, ~ime }emo stvoriti potrebne preduslove da privreda i poljoprivreda BiH ne ostanu obezglavljene, odnosno da BiH mo`e plasirati svoje proizvode na vanjsko tr`i{te, izjavio je Had`i}, te dodao kako dionicu autoceste Kravice - Bija~a u narednom periodu treba spojiti s cestom M-17 u Po~itelju.

Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedi} je, pak, rekao kako }e Hercegovina do 2014. godine imati 10 kilometara autoceste. - Prvih pet }e biti izgra|eno u ovoj, a drugih pet do po~etka 2014. godine. Na ovaj }emo na~in spojiti Me|ugorje s Jadranom. To zna~i ve}i broj turista, a religijski turizam je jako bitan za razvoj ovog kraja, kazao je Bijedi}.

Bija~a do narednog ljeta
Rok za izgradnju prvih pet kilometara autoceste na dionici Kravice - Bija~a je listopad ove godine, Grani~ni prijelaz Bija~a trebao bi biti zavr{en do slijede}eg ljeta, a narednih pet kilometara, odnosno autocesta do Me|ugorja, do po~etka 2014. godine.
J. G.

Upoznali se sa tokom radova

- To nam je prva sljede}a zada}a. Ova dionica od Bija~e do Po~itelja je jedan od su{tinskih prioriteta za BiH. Bez gradnje ove ceste mi imamo punu izola-

ciju BiH nakon ulaska Hrvatske u EU, {to se ne mo`e dozvoliti, i dat }emo sve od sebe da u utvr|enim rokovima zavr{imo ovaj posao, rekao je Had`i}.

Nema nade za oporavak `rtava
U ju~era{njem nastavku su|enja Veselinu Vlahovi}u, zvanom Batko, optu`enom za zlo~ine po~injene 1992. u sarajevskim naseljima Grbavica, Kova~i}i i Vraca, svjedo~io je Senadin Ljubovi}, dugogodi{nji sudski vje{tak iz oblasti neuropsihijatrije, koji je po nalogu dr`avnog Tu`ila{tva odre|ivao uticaj i procjenjivao {tetu kod `rtava silovanja, te radio na pripremi `rtava seksualnog nasilja za svjedo~enja. Ljubovi} je istako da su sve `rtve pretrpjele strahovite psihofizi~ke posljedice, te da ve}ina njih danas `ivi “reda radi”, odnosno da su dru{tveno nefunkcionalne, da imaju te{ke poreme}aje seksualnosti, podvojene li~nosti, pate od depresije. - Jednom rije~ju, posljedice su katastrofalne, kazao je vje{tak Ljubovi} dodaju}i da, prema njegovom stru~nom mi{ljenju, za ve}inu `rtava ne postoji nikakva nada za oporavak. D.M.

Obilje`ena godi{njica zlo~ina u Vi{egradu

70 ljudi `ivo zapaljeno
U Vi{egradu je ju~er obilje`ena 20. godi{njica zlo~ina u Pionirskoj ulici, kada je u ku}i Adema Omeragi}a zapaljeno 70 osoba bo{nja~ke nacionalnosti, me|u kojima je bilo djece, `ena i starih. Udru`enje @ena `rtva rata je na mjestu tragedije predstavilo kolekciju sakupljenih slika spaljenih Bo{njaka, kao i slike srpskih ratnih zlo~inaca koji su u~estvovali u ovom zlo~inu. Predsjednica Udru`enja @ena `rtva rata Bakira Hase~i} kazala je da ovo mjesto zlo~ina ne smije ostati zaboravljeno. - Pozivam sve po{tene vi{egradske Srbe koji znaju za istinu o kostima spaljenih Bo{njaka u ovoj ku}i da progovore, poru~ila je Hase~i}. Meliha Merd`i} podsjetila je da su srpske snage u Vi{egradu tokom rata ubile vi{e od tri hiljade Bo{njaka, od kojih pola nikad nije prona|eno. - Vi{egrad je i danas u raljama srpskih ~etnika i luki}evaca, koji i dalje provode ~etni~ku ideologiju. Da nije tako, ne bi im smetala izgradnja spomen-obilje`ja u ovom gradu, kazala je Merd`i}. A na mjestu zlo~ina pre`ivjeli se sje}aju stravi~nih scena iz 1992, kada je spaljeno 70 ljudi, me|u njima i beba od dva dana. Skokom kroz prozor Esma Kurspahi} spasila se `ive loma~e. Prisje}a se detalja, no} je provela u obli`njem potoku. Jutro je donijelo slike u`asa. - Iz ku}e se dimilo, osjetio se miris tijela izgorjelih, oni su se oko ku}e smijali i pucali, pri~a Esma. Ramo Kurspahi} u Pionirskoj je izgubio oca, majku, snahu i troje maloljetne djece od brata. Kao i drugi ~lanovi porodica, bezuspje{no traga za posmrtnim ostacima svojih
Odavanje po~asti `rtvama
Foto: Anadolija

srodnika. Za ovaj, ali i druge zlo~ine, izme|u ostalih, na do`ivotnu robiju osu|en je Milan Luki}. - Apelujemo na bh. vlasti i me|unarodnu zajednicu da pohapse i ostale ratne zlo~ince, jer na`alost, svjedoci umiru, poru~eno je sa ovog mjesta, te jasno re~eno kako }e ku}a u kojoj je po~injen zlo~in uskoro dobiti druga~iji izgled. - Evo, mogu najaviti da }emo uskoro od ove ku}e napraviti spomen-obilje`je na kojem }emo se prisje}ati na{i ubijenih, izjavio je Bilal Memi{evi}, predsjedavaju}i SO Vi{egrad.
A. HAMZI]

NIK[I] - [KALJI]

Danas nova parlamentarna ve}ina?
Optu`nica protiv Nihada Bojad`i}a
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Nihada Bojad`i}a, ro|enog 20. juna 1962. godine u Novom Pazaru, u Srbiji, stalno nastanjenog u Sarajevu, dr`avljanina BiH i Srbije, koji se tereti za krivi~na djela ratni zlo~in protiv stanovni{tva i ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika mu~enjem, nano{enjem te{kih tjelesnih ozljeda i ne~ovje~nim postupanjem, a koja su po~injena u Donjoj Jablanici. Nihad Bojad`i} se nalazi u pritvoru i protiv njega se vodi sudski postupak po optu`nici za ratne zlo~ine u mjestu Trusina kod Konjica, a do li{enja slobode, u oktobru 2009, on je bio aktivna vojna osoba u OS BiH, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH. Lideri SDP-a BiH, HDZ-a BiH, HDZ-a 1990 i SBB-a danas bi se trebali sastati i ozvani~iti po~etak rekonstrukcije federalne vlasti. Osim isticanja da imaju potrebnu parlamentarnu ve}inu, predstavnici ovih stranaka jo{ nisu precizirali kako }e izvr{iti rekonstrukciju federalne Vlade, odnosno posmjenjivati federalne ministre iz reda SDA, HSP-a i NS Radom za boljitak. Generalni sekretar SDP-a Nermin Nik{i} i premijer sastao se ju~er sa predsjednikom GO SBB-a Fehimom [kalji}em i, kako je Nik{i} izjavio, dogovorili su se veoma brzo. Nakon sastanka je re~eno da }e biti po{tivana parlamentarna procedura, te da }e se na parlamentarnom zasjedanju ubrzano, se u jednom parlamentu uspostavi nova parlamentarna ve}ina, predsjednik i potpredsjednici FBiH su du`ni da to po{tuju, pojasnio je donekle [kalji}. Nik{i} ni ju~er nije htio re}i kako }e se obezbijediti potrebna dvotre}inska ve}ina u Predstavni~kom domu, neophodna za eventualnu smjenu predsjednika i dopredsjednika FBiH. On je prihvatio prijedlog SBB-a za ubrzanu naplatu nenapla}enih poreza. Generalno je dogovoreno da se treba uspostaviti “nova dinamika u kojoj }e se nadopunjavati da bi se efikasno koristilo vrijeme koje je pred njima” Kao . prioriteti nove vlade navedeni su ekonomija i ubrzana gradnja M. \. R. puteva.

Brzo postigli dogovor

Foto: [. SULTANOVI]

ali ne preciziraju}i kada, objaviti nova parlamentarna ve}ina, izabrati novo parlamentarno rukovodstvo, te pokrenuti procedura za rekonstrukciju Vlade. - Postoji kapacitet za izbor novog parlamentarnog rukovodstva, a parlamentarna ve}ina upu}uje

u proceduru predsjedniku i potpredsjednicima FBiH zahtjev da pristupe onome {to je njihova odgovornost. @elim da istaknem da su to izvedene, a ne politi~ke funkcije iz parlamentarnog sistema FBiH, ~ija je uloga da se {titi demokrati~nost postupka i Ustava. Ako

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Radnici TB In`enjeringa demantuju Avaz

BOLE IH LA@I DA SE POSLOVI NAMJE[TAJU
hoda iz TB In`enjeringa. Veli, njihov gazda Halil Tuzli} pomogne im kad god ne{to zatreba. “Ako neko umre, jedini se oglasi Tuzli} i pita mo`e li {ta pomo}i za ukop. Ako {kolujete dijete, obratite se njemu. Odemo i dobijemo sve. Ako je Radon~i}u `ao {to smo se ovamo vratili i {to {kolujemo djecu, neka nam na|e neki posao u Federaciji. Ima onoliki Avaz, onoliku zgradu. Mo`e na}i i za na{ih 14 porodica. Nije po{teno pisati takve stvari. Da mi je da ja Radon~i}a upitam kad }u ja da jedem. A kad bih pitao takve pojedine, ne bih nikad ni jeo” ispri, ~ao nam je Memi{evi}.
Srebrenica: Neistine o {timanju tendera

Ramo Memi{evi}, povratnik u srebreni~ko selo @utica i zaposlenik TB In`enjeringa, poziva sve stru~njake da do|u na put prema naselju Su}eska i da vide koliko je betona ugra|eno u podzid
^etrnaest radnika iz op{tina Srebrenica i Mili}i, zaposlenih u firmi TB In`enjering iz Breze, ju~er je demantovalo vi{ednevno pisanje Dnevnog avaza o ovoj firmi i njenom vlasniku Halilu Tuzli}u. Na stranicama tog lista, bez ikakvog dokaza i sa anonimnim sagovornicima, objavljeno je kako Sadik Ahmetovi}, ministar sigurnosti BiH, namje{ta poslove TB In`enjeringu, te da je na izgradnji puta prema naselju Su}eska u Srebrenici ukradeno 200.000 maraka. Ramo Memi{evi}, povratnik u srebreni~ko selo @utica i zaposlenik TB In`enjeringa, poziva sve stru~njake da do|u na put prema naselju Su}eska i da vide koliko je betona ugra|eno u podzid.

RS ~eka rekonstrukciju u FBiH
Predsjednik Republike Srpske je najavio da }e RS sara|ivati s predstavnicima federalne Vlade o svim pitanjima koja nisu na {tetu RS-a. - Ako FBiH `eli par tnerstvo, mi smo za to otvoreni, ali moramo da sa~ekamo rekonstrukciju, rekao je ju~er u izjavi novinarima u Bijeljini i dodao da RS odgovara stabilna struktura vlasti na prostoru cijele BiH koja }e obavljati poslove u okviru svojih nadle`nosti i ustavnih pozicija, a ne vlast koja }e se baviti spekulacijama, javlja Fena. - Ne bavim se time {ta je odgovornost ljudi u Federaciji, ali o~igledno da je Federacija svih proteklih godina bila generator problema BiH i da su ti problemi poku{avani da se rje{avaju tako {to su delegirani na nivo BiH, a onda spu{tani u RS, kazao je Dodik.

Stipendiranje mladih
S njim se sla`e i njegov kolega Hasib Meraji}. Veli, Tuzli} poma`e omladini iz Srebrenice, daju}i im stipendije i kredite. No, tvrdi on, nekome o~igledno smeta Srebrenica i zapo{ljavanje ljudi iz ovog grada. “Tuzli} je jedini koji nam je omogu}io da imamo gdje raditi kad ima posla. Mi smo pre`ivjeli genocid. Imam sina koji je student, evo, drugi radi u Srebrenici. Sad da odete na gradili{te, on radi kod Halila Tuzli}a. Ne znam kako su to novine mogle pisati. Mogu sad da ka`em da je Mujo Muji} uradio to i to, ali mora{ stajati iza toga. I dati ime i prezime da izjavi{ to” kazao , nam je Meraji}.
S. KARI]

Ja{arevi} na sudu
Po~etak glavnog pretresa pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH, u predmetu Mevlid Ja{arevi} i drugi, zakazano je za danas. Sud BiH potvrdio je 25. aprila 2012. optu`nicu u predmetu Mevlid Ja{arevi} i drugi koja optu`ene Mevlida Ja{arevi}a, Emraha Fojnicu i Muniba Ahmetspahi}a tereti za krivi~na djela organizovanja teroristi~ke grupe.

Politika ih ne zanima
“Nas politika ne interesuje, da li }e Radon~i} ovoga ili onoga... Ako oni o~ekuju da TB In`enjering bude kao Krivaja, pa da idemo na biro odavde, mi to ne}emo dozvoliti nakon svega {to smo pre`ivjeli. Otprilike bi Dnevni avaz, ili taj kome je to stalo, tome Radon~i}u, najvi{e volio da ovih radno sposobnih {to ima, da smo dolje u Poto~arima da se kopamo” kazao nam je , Memi{evi}. On navodi da nije istina da ministar Ahmetovi} namje{ta tendere, nego da jednostavno firma TB in`enjering da najni`u ponudu na javnom pozivu. Zbog toga Me-

Kredit bez kamate
Meraji} nam je ju~er objasnio da Tuzli} svoje radnike poma`e i na druge na~ine. On radnicima daje beskamatne kredite koje otpla}uju po dogovoru. “Na kraju mjeseca mu ka`em: ja ti ovaj mjesec mogu dati 50 ili 100 KM. On toliko odbije. Ili, ako ne mogu ni{ta dati, on mi ne odbija. Zna~i, dvije, tri ili pet godina mu vra}am kredit, za koji mi ne uzme ni marku. To svakom radniku omogu}i. Sad ne{to na{li o njemu pisati. Pa, ako je iko korumpiran, on to nije”, ispri~ao je Meraji}. mi{evi} i njegovih 13 kolega povratnika ne}e dozvoliti da se la`e o njihovoj firmi. “Ma kakav ministar i {timanje tendera. Imaju komisije. Neka provjere. Nije ministar na tenderima, ima tenderska komisija. Nismo mi svaki tender dobili. Da nam ministar {tima, mi bismo dobili svaki. Mi smo radnici. Do|i u sedam sati, ako treba da izljevamo, mi }emo izljevati. Radi}emo i u 21 i u 23 nave~er ako treba” poja{njava nam , Memi{evi}. On navodi da 14 porodica, koje su pre`ivjele genocid, `ivi od pri-

SIPA: Suspendovan Mijo Golub
Direktor Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) Goran Zubac 8. juna donio je Rje{enje o suspenziji policijskog slu`benika Mije Goluba zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio te`u povredu slu`bene du`nosti “~injenje ili ne~injenje koje vodi otkrivanju slu`bene tajne”. Suspenzija je uslijedila nakon {to je 7. juna Disciplinska komisija Agencije pokrenula disciplinski postupak protiv Goluba koji je obavljao funkciju zamjenika na~enika Finansijsko-obavje{tajnog odjela SIPA-e, javlja ju~er Fena. Suspenzija Mije Goluba trajat }e do okon~anja disciplinskog postupka, saop}eno je iz SIPA-e.

Kantonalni odbor SDP-a USK-a

Neka pravosu|e utvrdi zakonitost smjena
Niz pau{alnih ocjena i neprimjerenih kvalifikacija koje su izre~ene na pres-konferenciji SDA mogu biti samo odraz gubljenja tla pod nogama, navodi se u saop}enju Kantonalnog odbora SDP-a Unsko-sanskog kantona, koje je reakcija na pres-konferenciju Kantonalnog odbora SDAUSK-a odr`anu ove sedmice u Biha}u. tali bez fotelja, po~eli su to otvoreno objelodanjivati, ne poimaju}i o~igledno kontraproduktivnost svojih postupaka. Savjetujemo im, tako|er, da se osvrnu malo na njihovo dosada{nje politi~ko djelovanje, te da se suo~e sa ~injenicom da im je kompetencija kad govore o grabe`ljivosti i neprirodnim koalicijama upitna. [to se ti~e njihove kurtoazne bojazni za budu}nost gra|ana USK-a, evidentno je da je budu}nost brojnih beneficija koje su u`ivali do sada pravi termin koji su trebali upotrijebiti. Evidentno je, tako|er, da su tokom dugogodi{nje vladavine upoznati sa svim prljavim trikovima, politikom niskih impulsa i manipulisanja masama, {to je jako primjetno u diskursu na isforsiranoj konferenciji za medije kojim se obra}aju potencijalnim bira~ima
Poru~ili da se SDP oduvijek zalagao za ~ovjeka i vladavinu zakona

Prioriteti EU i NATO
gdje o~ajni~ki, neosnovano i senzacionalisti~ki blate politi~ke oponente. Tako|er smo mi{ljenja da im jedina boljka o~igledno le`i u gubitku rukovode}ih pozicija dr`avnih preduze}a i ustanova, a to polako ali sigurno postaje jasno i bira~ima na podru~ju Unsko-sanskog kantona” navodi se u saop}enju. , mat u metodologiji rada moraju biti samo progres i reforme. Shodno toj ~injenici, s punim povjerenjem u institucije BiH prepu{tamo organima pravosu|a da utvrde pravovaljanost odluke o smjeni ministara i ostajemo suzdr`ani od daljnjih komentara o tom pitanju. Ispred nas, kao politi~ke partije sa najve}im brojem glasa~a u USK-u, mnogo je posla, te iz po{tovanja prema njima i same odgovornosti koju smo prihvatili ne mo`emo sebi dopustiti osvrtanje unazad i konfrontacije od kojih gra|ani Kantona nemaju nikakve koristi” stoji u saop}enju , F. Be. SDP-a. Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a BiH u Zastupni~kom domu Parlamenta FBiH Jasenko Selimovi} boravi u posjeti Evropskom parlamentu u Strasbourgu, saop}eno je iz SDP-a BiH. Tokom posjete Selimovi} se sastao s Eduardom Kukanom, zastupnikom i predsjednikom Delegacije Parlamenta EU za odnose s Albanijom, BiH, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom, i Tanjom Fajon, zastupnicom i ~lanicom Odbora za borbu protiv organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca. Sagovornici su naglasili potrebu {to skorije implementacije presude u slu~aju Sejdi} - Finci, kao jednog od preduvjeta za aplikaciju za ~lanstvo BiH u EU. Nagla{ena je podr{ka euroatlantskim integracijama BiH i putu ka NATO-u.

Manipulisanje masama
Iz SDP-a su poru~ili kako kadrovicima SDA savjetuju “da ostanu dostojanstveni te da svoju energiju usmjere na konstruktivnu internu politiku partije, umjesto da je rasipaju na neracionalne i krajnje subjektivne projekcije budu}nosti politi~ke scene u Kantonu” . “Da im je vlast jako draga, nije nepoznanica, ali tek sad kad su os-

Za bolji `ivot
Nadalje se ka`e da se SDP oduvijek zalagao za ~ovjeka i vladavinu zakona. “SDP, isto tako, na prvo mjesto stavlja sve gra|ane bez obzira na politi~ku opredijeljenost, tako da pri-

8

OGLASI

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Konkurs za dodjelu

STIPENDIJA

MET Fondacija u saradnji sa Univerzitetom SSST (Sarajevo School of Science and Technology) dodjeljuje sedam (7) stipendija za studij u trajanju od ~etiri (4) godine. Godi{nja stipendija iznosi 5.000,00 EUR (pet hiljada eura) po studentu i produ`ava se svake godine ako student odr`i visok prosjek ocjena, {to }e biti ugovorom precizirano. Osnovni kriteriji za dobijanje stipendije su polo`en prijemni ispit do 1.jula 2012. godine, za upis u I godinu studija na Univerzitetu - Sarajevo School of Science and Technology, i rezultati postignuti u prethodnom {kolovanju. Stipendije se dodjeljuju za studije na sljede}im fakultetima: Fakultet kompjuterskih nauka, Fakultet informacionih sistema, Ekonomski fakultet, Fakultet politi~kih nauka i me|unarodnih odnosa i Fakultet stranih jezika (engleski i njema~ki). Vi{e informacija o programima i prijemnim ispitima mo`ete prona}i na na{oj web-stranici www.ssst.edu.ba.

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

OGLASI

9

10
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Zvijezda tjera mjeseca
O
Pi{e: D`evad HOD@I]

SDP je potro{io dvije godine poku{avaju}i realizirati Lagumd`ijinu najavu-`elju prve izborne no}i da }e SDP kao pobjedni~ka stranka imenovati predsjedavaju}eg Vije}a ministra, potom na dugotrajnu borbu za poziciju ministra vanjskih poslova, dizanje pra{ine u medijski eksponiranoj tenziji s Dodikom, neprihvatanje HDZ-ova - sve to znamo - dvije izgubljene godine. Sada }e SDP za svoj novi politi~ki hir potro{iti ovako ili onako jo{ dvije godine

vih dana na politi~koj sceni u BiH pratimo zabavu koju nam je priredio SDP. Ova je stranka, direktno i grubo kr{e}i odredbe sporazuma ~etiri stranke potpisnice Platforme, prema kojima se sporazum mo`e raskinuti samo na temelju odluke tri od ~etiri potpisnice, zapravo sama i prva, neodgovorno i nepromi{ljeno, iza{la iz koalicije, brzinom vojnog udara, kr{e}i zakonske i poslovni~ke procedure smijenila ministre iz SDA u ~etiri kantona, najavila novu koaliciju i rekonstrukciju Vlade na federalnom nivou, kao i u Vije}u ministara. Ali, stvari su se u ionako slo`enoj politi~koj situaciji i kompliciranoj ustavnopravnoj konstelaciji jo{ vi{e zakomplicirale i zabava u re`iji SDP-a iz dana u dan pretvara se sve vi{e u politi~ki rebus i u igranku iz ~ijeg vrzinog kola sada ni SDP ne zna kako bi iza{ao. Tra`ili ste, gledajte - mogli bismo polu{aljivo, poluironi~no dobaciti SDP-u. Kako sada stvari stoje, SDP bi izlaz mogao potra`iti na tragu nekih nagla{enih elemenata u svojoj sada{njoj retorici, kao i u ideolo{ko-politi~kom iskustvu koje ba{tini u duhu one “Zvijezda tjera mjeseca” . U potrazi za takvim rje{enjem prvo je potrebno da se SDP sjeti dvije godine svog alijansiranja na vlasti od prije desetak godina. Napominjem to jer mi se ~ini da ovih dana SDP, ~esto govore}i o

A

dvadeset godina vlasti SDA, `eli zaboraviti svoje dvije godine kada je vodio alijansu. Znamo da su dvije godine malo. I znamo da se SDP mo`da nerado sje}a tih dviju godina. li, te dvije godine su zna ~aj ne. Mo gle bi poslu`iti kao inspiracija za izlaz iz sada{nje situacije. Prva pouka koju bi Lagumd`ija mogao izvu}i glasi: Ako neprijatelja ne dotu~e{ za dvije godine, on se oporavi i eto ti ga, voljom gra|ana na izborima, ponovo deset godina ili vi{e. Druga pouka za izlaz iz sada{nje situacije jo{ je konkretnija. Treba optu`iti SDA. Budu}i da vi{e ne bi prolazilo da su, naprimjer, ljudi iz SDA vrije|ali Tita i Partiju, malo pogleda{ {ta sada prolazi. Obrati{, naprimjer, pa`nju za {ta Dodik optu`uje Bo{njake: Alija Izetbegovi}, “Islamska deklaracija” , vehabizam, islamski terorizam i sl. I eto ti ideje za rje{enje. Lagumd`iji ne bi trebalo biti te{ko sjetiti se izlaza iz sada{nje politi~ke pat-pozicije. Jer, ovih dana je i sam ve} govorio ne{to o nekom radikalizmu SDA. Gospodin Lagumd`ija blizu je rje{enja. Ako poduzme jo{ korak, rje{enje je nadohvat ruke: mo`e napraviti neki bosanskohercegova~ki gvantanamo, zatvoriti tamo rukovodstvo SDA s Tihi}em na ~elu i fino izbaciti SDA iz Federacije i krenuti s ^ovi}em i Radon~i}em u reforme.

D

Ali, situacija nije za {alu niti za ironi~na dobacivanja. Stvar je ozbiljna i ti~e se BiH i njenih gra|ana. Kako god i, {to je tako|er va`no, kada god se raspetlja ova situacija, ve} sada se sa sigurno{}u mogu utvrditi velike {tete, na koje ovdje, razumije se, mogu ukazati samo u naznakama. Lagumd`ijino razvrgavanje jedne koalicije i ula`enje u novu koaliciju, ovoga puta s Radon~i}em i ^ovi}em, politi~arima koje je Lagumd`ija bezbroj puta nazvao kriminalcima, potpuno razara vjerodostojnost politi~kog diskursa u Bosni i Hercegovini. Lagumd`ija i Radon~i} jedan drugog bezbroj puta, na izravan ili neizravan na~in, u javnom prostoru nazovu kriminalcem, a potom idu zajedno. a se razumijemo, u politici su na djelu interesi. To je fraza i istina koju svi znaju. U politici je normalno da se mijenjaju koalicije, koalicijski partneri, pogledi na stvari i odgovori na pitanja, pa ~ak i stavovi i mi{ljenja o drugim politi~arima. Nije o tome ovdje rije~. Kao {to nije ni rije~ o tome da treba pristajati, novo za gotovo, da je ovaj ili onaj politi~ar kriminalac. Ovdje govorim o {teti koja se sastoji u sljede}em politi~kom epifenomenu: interesi gra|ana, reforme, pravda, kriminal, kriminalac - to su rije~i koje vi{e ni{ta ne zna~e. Ovdje je rije~ o tome da se neobuzdanim,

N

beskrupuloznim i primitivnim “politi~kim” govorom, podr`anim i multipliciranim u medijima, uni{tava i ono ~esto posljednje {to nam je ostalo - rije~i. Kao da nam ka`u: Eto, nemate vi{e ni rije~i, uni{tili smo ih, one vam vi{e ni{ta ne zna~e. a izra vnom po li ti ~kom planu, kako god i kada god se, dakle, raspetlja ova situacija, ponajvi{e i presudno zahvaljuju}i SDP-u, ovaj ~etvorogodi{nji izborni mandat (20102014) ide pod egidu: Pi{i propalo! Treba li podsje}ati, SDP je potro{io dvije godine poku{avaju}i realizirati Lagumd`ijinu najavu-`elju prve izborne no}i da }e SDP kao pobjedni~ka stranka imenovati predsjedavaju}eg Vije}a ministra, potom na dugotrajnu borbu za poziciju ministra vanjskih poslova, dizanje pra{ine u medijski eksponiranoj tenziji s Dodikom, neprihvatanje HDZ-ova - sve to znamo - dvije izgubljene godine. Sada }e SDP za svoj novi politi~ki hir potro{iti ovako ili onako jo{ dvije godine. Jer, ponovo ne bih htio zamarati ~itaoce poznatim stvarima: za a`urno i bez ikakvih problema, ali po procedurama, zakonito, prema konkursima i ozbiljno smjenjivanje ve}ine upravlja~kih struktura - da ne ulazimo u to koga }e nova koalicija smjenjivati i koga }e dovoditi - potrebno je jo{ godinu dana. I, gdje si bio? - nigdje. [ta si radio? - ni{ta.

Vuk Jeremi} u UN-u I
ma ne~eg novog u ovom ludom svijetu, ne~eg zastarjelog u sistemu Ujedinjenih nacija i mnogo ~ega balkanskog na ovom na{em Balkanu kad je Vuk Jeremi} mogao da bude izabran da vodi Generalnu skup{tinu jedine organizacije koja je uspjela da okupi sve dr`ave otkako se ljudski rod po~eo dijeliti po dr`avama. Jeremi} je pobijedio litvanskog kandidata solidnim ko{arka{kim rezultatom, 99:85. Samo je jedan glas bio uzdr`an. Novo nije koliko je ko dobio glasova, nego ko je sve glasao za prvog, a ko za drugog. Za Litvanca su navijale i na kraju glasale jo{ najja~a svjetska sila - Amerika i najsna`nija evropska - Njema~ka. Za Srbina su bile Rusija i Kina, uz njih Indija, Brazil i Indonezija, zemlja s najvi{e muslimana na svijetu. Iako se svijet razbija u vi{e blokova, duhovi hladnog rata izme|u Istoka i Zapada kao da se vra}aju pod novim pla{tom, ali s istim glavnim igra~ima. Ovo glasanje u UN-u je sporedna stvar u pore|enju s podjelama koje se na istoj ravni vje`baju na patnjama sirijskog naroda. Drugo, kad se ve} po{tuje procedura da pojedine grupacije ~lanica daju kandidata za predsjednika Generalne skup{tine, i da su to ovog puta bile 23 zemlje Isto~ne Evrope, onda je trebalo ispitati {ta o pojedinim kandidatima misle zemlje u`eg regiona, a posebno susjedne. U ovom slu~aju protiv kandidata Srbije bile su Slovenija, Hrvatska, Albanija i bar polovina Bosne i Hercegovine, a od susjeda jedino je Crna Gora bila na njegovoj strani. Ono {to je jo{ va`nije je da u mehanizmu Ujedinjenih nacija nije predvi|eno neko pravilo ili klauzula po kojoj bi zemlje ~lanice pri glasanju uzimale u obzir stav kandidata o krizama ili problemima u kojima je njegova zemlja neposredno involvirana. Bez obzira na to koliko Jeremi} uvjerava svijet da }e svoju funkciju vr{iti u duhu nepristrasnosti i o~uvanja mira, kako }e mo}i izdr`ati da bude nepristran kada se na dnevnom redu na|e, naprimjer, Kosovo. Ta ista Generalna skup{tina prihvatila je mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde da progla{enje nezavisnosti Kosova nije bilo ilegalno, dok je Jeremi} i prije i poslije toga tvrdio da je ilegalno i da }e Kosovo uvijek biti dio Srbije. Sva politi~ka Srbija slavi novu diplomatsku pobjedu, jo{ malo pa da Jeremi}a poredi s teniserom \okovi}em. Jeremi}ev uspjeh, nema sumnje, jeste veliki diplomatski uspjeh, ali znamo tako|e da diplomatija sva{ta podrazumijeva. On je imao na raspolaganju podr{ku vrha vlasti, materijalne i ljudske resurse naslije|ene iz diplomatije socijalisti~ke Jugoslavije, jedne od najuva`avanijih u svijetu. Svi pripadnici te diplomatije, kojoj sam i sam slu`io, izuzev nekolicine - ja znam samo za trojicu - koji su se pisali da su Srbi okrenuli su se preko no}i prema Milo{evi}u. Jeremi} je jedan od njihovih |aka, ali mora da se provla~io na ispitima kad je jedan tako zna~ajan svjetski list poput The Economista ovih dana pisao da je samo spominjanje njegovog imena me|u zapadnim diplomatima “izazivalo bujicu nediplomatskog gnjeva” . Bilo kako bilo, dobro {to u Rusiji i Kini mi-

sle druk~ije, ali je zaista `alosno da su Indija, Brazil i mnoge druge nesvrstane zemlje podlegle Jeremi}evim uvjeravanjima da se u Srbiji nije ni{ta promijenilo od vremena Josipa Broza Tita, ~iji je, eto, on izdanak, pa ti tamo ljudi mogu pomisliti kako je i Tito bio pobornik ~etni~kog pokreta i kako je Milo{evi} imao pravo {ta je sve radio po Bosni, Hrvatskoj i Kosovu. Tako se Jeremi} znao i na konferencijama OIC-a, odnosno Islamske konferencije, pozivati na Tita kako bi zamaglio ulogu Srbije u ratovima devedesetih. Ima jedan posebno zanimljiv primjer {ta je govorio, a da je bilo tako, imam i neposrednog svjedoka, na konferenciji nesvrstanih zemalja o multikulturalnosti na Filipinima. Uspjev{i prethodno da se nametne da govori preko reda, i da u ime delegacije svoje zemlje koja je brojala samo 26 ljudi, ~etiri puta spomene Tita i zakune se u njegove principe. Tema je, dakle, bila multikulturalnost, po kojoj je Jeremi} govorio kako “smo mi - isti~u}i predsjednika Borisa Tadi}a i sebe - sve {to nije valjalo u Srbiji otpremili u Haag” Jo{ je, kao uzgred, spo. menuo da je u Srebrenici u~injen veliki zlo~in, ali nije genocid. Neka nesvrstani ljudi znaju i neka za njega glasaju kad se jednom pojavi kao kandidat da vodi Generalnu skup{tinu Ujedinjenih nacija. Slu~aj Bosne je slu~aj u svakom pogledu, pa i ovom. Izgleda da je ona bila jedina uzdr`ana, odnosno jedina “nesvrstana” kad se o tome glasalo. Ali je zato jedna od prvih ~estitki Vuku Jeremi}u bila ona iz Banje Luke.

FOKUS

Pi{e: Hajrudin SOMUN

Za Srbina su bile Rusija i Kina, uz njih Indija, Brazil i Indonezija, zemlja s najvi{e muslimana na svijetu. Iako se svijet razbija u vi{e blokova, duhovi hladnog rata izme|u Istoka i Zapada kao da se vra}aju pod novim pla{tom, ali s istim glavnim igra~ima

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

KOMENTARI

11

U Riju biramo svoju budu}nost
GOST OSLOBO\ENJA

Z

bicioznim ishodom. a ne{to vi{e @elimo da pokreneod nedjelju mo ne{to {to }e biti dana, svjetnepovratno; ne{to {to ski lideri ima stvaran uticaj na okupi}e se u Brazilu `ivot ljudi. Na kraju na Samitu Rio +20, krajeva, ovo je konfena kojem }e odlu~irencija o ljudima; o ti kakvu budu}nost nama, o na{oj budu`elimo. Dvadeset go}nosti. Predlo`ili smo dina nakon prvog ciljeve i rezultate u zemaljskog samita, pogledu klju~nih pritema je: zelena ekorodnih resursa koji nomija u kontekstu le`e u osnovi zelene odr`ivog razvoja i isekonomije: voda, korjenjivanja siromokeani, zemlji{te i a{tva. ekosistemi, {ume, Za{to je ova konfPi{e: Janez POTO^NIK odr`iva energija i efierencija bitna i za{to kasnost u kori{}enju te`imo “zelenoj ekoresursa, uklju~uju}i nomiji”? Zelena eko- Predlo`ili smo ciljeve i otpad. Ovi ciljevi su nomija je ekonomija koja vodi ve}em rezultate samita u pogledu od najve}eg zna~aja za odr`iv rast i neoljudskom blagosta- klju~nih prirodnih resursa dvojivi su od pitanja nju i socijalnoj pravzdravstvene isprai~nosti, uz zna~ajno koji le`e u osnovi zelene vnosti hrane, smasmanjenje ekolo{kih ekonomije: voda, okeani, njenja siroma{tva i rizika i oskudice. Rast socijalnog razvoja. u zelenoj ekonomiji zemlji{te i ekosistemi, Ovi ciljevi bi navepokre}u investicije {ume, odr`iva energija i li privatni sektor da kojima se smanjuju investira, podstakne pritisci na `ivotnu efikasnost u kori{}enju inovacije u polju tesredinu i usluge, uz hnologija i otvori noistovremeno una- resursa, uklju~uju}i otpad va radna mjesta. Jepre|enje efikasnosdan od po`eljnih ishoda samita u Riju je ti u kori{}enju energije i resursa. Ili, jednostavnije re~eno - rije~ima je- da sva navedena i velika preduze}a ukljudnog afri~kog diplomate: to je strategija ~e odr`ivost u svoje godi{nje izvje{taje, ili na{eg vlastitog pre`ivljavanja. Zelena eko- objasne za{to je nisu uklju~ila. Svjetska nomija je sredstvo odr`ivog razvoja; strate- banka je ve} pokrenula interesantnu inigija ostvarivanja prosperiteta za ljude i pla- cijativu, gdje bi preduze}a u svojoj statisnetu, danas i sutra. Odr`iv razvoj je nemo- tici koristila mehanizme prirodnog ra~ugu} bez socijalne pravi~nosti; nema rasta bez novodstva. To bi mogao biti po~etak nodobrog gazdovanja prirodnim resursima od ve stvarnosti, gdje bi se ra~unao prirodni kojih na{e ekonomije zavise. Odr`iv razvoj kapital, a odr`ivost imala vrijednost. nam je potreban radi postizanja prosperi- Me|utim, jasno je da do promjene ne mo`e do}i ako se svi ne anga`uju. Ne samo teta za mnoge umjesto bijede za sve. Ostvarili smo znatan, ali o~igledno ned- da je potrebno ubijediti politi~are - potreovoljan napredak od 1992. Milioni i dalje sva- bni su nam i poslovna zajednica, civilno kodnevno gladuju. Ako nastavimo da kori- dru{tvo i pojedinci. Iako su mnoge zemlje danas u boljoj sistimo resurse ovim tempom, do 2050. godine bi}e nam potrebne vi{e od dvije plane- tuaciji u odnosu na prije dvadeset godina, te za opstanak, a te`nje mnogih za kvalite- najsiroma{nijima u svijetu i dalje }e trebati pomo} u smislu ostvarivanja mogu}nostnijim `ivotom ne}e se ostvariti. Neodr`ivo kori{}enje resursa najvi{e }e ti {kolovanja, odgovaraju}e infrastrukture i pogoditi najsiroma{nije u na{em dru{tvu, umije}a. Iz tog razloga, EU je i dalje najvepo{to njihov `ivot i izdr`avanje direktno za- }i donator pomo}i u cijelom svijetu. Tokom vise od vode, zemlje, mora, {ume i tla. Pred 2011, dali smo 53 milijarde eura za pomo} nama su novi izazovi koji predstavljaju pri- razvoju - {to je vi{e od polovine pomo}i u cijetnju po odr`iv razvoj - od klimatskih pro- jelom svijetu. I upravo iz tog razloga }emo mjena i sve ve}e nesta{ice vode do neprila- odr`ati svoje obe}anje. Uprkos aktuelnoj figo|enosti na elementarne nepogode, gubi- nansijskoj krizi, zemlje EU su nedavno jo{ jednom potvrdile ovo opredjeljenje, koje }e tka biolo{ke raznolikosti i ekosistema. Me|utim, imamo sredstva kojima mo- se materijalizovati u zna~ajnoj dodatnoj `emo odgovoriti na ove izazove i preokr- pomo}i za razvoj u periodu do 2015, ukljuenuti ih u mogu}nosti. Mnoge zemlje ~uju}i projekte koji se odnose na ishode samogu da usvoje efikasne tehnologije i sis- mita u Riju. Dakle, kakvu budu}nost `elimo? Evo {ta teme koji }e im omogu}iti da eksploati{u svoje resurse, od {uma i biolo{kog diver- je odgovorila sedamnaestogodi{nja Britani ziteta do zemlji{ta i minerala, na na~in ko- Trilford sa Novog Zelanda, pobjednica taji je odr`iv i omogu}ava odgovor na sve ve- kmi~enja Budu}nost kakvu `elimo, koja }e }u potro{nju. Procjenjuje se da oko 70-85 se obratiti liderima u Riju: “Iskreno, bila bih posto mogu}nosti za ve}u produktivnost sretna da uop{te imamo budu}nost. Da nam resursa le`i u zemljama u razvoju. Zemlje ona bude garantovana, po{to trenutno ni. koje nau~e kako da koriste svoj prirodni je” Ovdje nije rije~ samo o budu}nosti Brikapital mudro i odr`ivo bi}e na dobitku. tanine generacije i narednih generacija. Prema izvje{taju Me|unarodne organiza- Ovdje se radi o nama samima: vlastitu bucije rada, prelazak na zeleniju ekonomi- du}nost }emo dovesti u pitanje ako se ne poju otvori}e dodatnih 15 do 60 miliona ra- zabavimo problemima ograni~enih resurdnih mjesta tokom naredne dvije deceni- sa, neodr`ivog razvoja i masovnog siromaje na globalnom nivou i podi}i na deseti- {tva. Nemojmo dozvoliti da izgubimo priliku da izabaremo onu budu}nost koju `ene miliona radnika iz siroma{tva. Iz tog razloga, Evropska unija nastavlja da limo - dok jo{ mo`emo da biramo. se bori da Rio 20+ rezultira usmjerenim i am- (Autor je komesar EU za `ivotnu sredinu)

12

CRNA HRONIKA
U Ulici Majevi~kih brigada u Lukavcu preksino} je izvr{eno razbojni{tvo u kladionici Milleni um, sao p}e no je iz MUP-a TK-a. Tom prilikom nepoznati napada~ je upao u kladionicu te od radnice J. M. (1988) iz Lukavca, prijete}i pi{toljem, oteo oko 150 KM. Uvi|aj su izvr{ili slu`benici Odjela krim-policije PU Lu ka vac, a rad na identifikaciji i pronalasku plja~ka{a je u toku.

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Oplja~kana kladionica

Uhva}en kradljivac

Rade}i na rasvjetljavanju kra|e u kojoj je u srijedu u Ulici Husein- kapetana Grada{~evi}a u Grada~cu s vrata B. B. (1958) otrgnuta zlatna ogrlica, policija je isti dan privela osumnji~enog. Prema informaciji iz MUPa TK-a, radi se o A. M. (1987), koji je nastanjen u op}ini Srebrenik. On je proveden u prostorije PU Grada~ac radi kriminalisti~ke obrade, a ogrlica na|ena kod njega }e, nakon prepoznavanja, biti vra}ena vlasnici.

Laki}eva bolest odgodila su|enje zlo~ina~koj organizaciji

Fahrija Karkin primio prijete}u

poruku
Zbog bolesti optu`enog Milenka Laki}a, ju~er je u Sudu BiH odgo|eno su|enje Zijadu Turkovi}u i ostalim ~lanovima njegove zlo~ina~ke grupe. Kako je prisutne obavijestio predsjedavaju}i Vije}a sudija Izo Tanki}, Sud je dobio mi{ljenje lije~nika iz pritvorske jedinice KPZ-a Ora{je da Laki} nije u mogu}nosti pratiti su|enje zbog zdravstvenih tegoba.

Izvoru zla, ako te bolest ne uzme, onda }e mrtve glave tvojih prostitutki sve to namiriti, stoji u poruci koja je Turkovi}evom advokatu poslana sa broja 062 704-798

Izvinjenje Sudu
Optu`eni Muamer Zahitovi}, koji je na pro{lom ro~i{tu ka`njen sa 3.000 KM zbog vrije|anja svjedoka Hajrudina Memovi}a (koji se nagodio sa tu`ila{tvom, op. a), ju~er se izvinio Sudskom vije}u. - Izvinjavam se, ~asni sude, {to sam onako reagovao. @ao mi je i ne}u vi{e, kazao je Zahitovi}. pretres, to }e biti zbog ove poruke i zna~i}e da je realizovana. Meni se prijeti kako bi se uticalo i na vas (Sudsko vije}e, op. a). Poznato je da su mi zapaljena dva auta i sve to kako bih iza{ao iz ovog predmeta. Ali, meni kodeks to ne dozvoljava. Stalo mi je do kodeksa vi{e nego do Zije Turkovi}a, kazao je Karkin, te se obratio svom klijentu sa: “Izvini, Zika, tako je.” Zatim je dodao i to da je advo-

kat 43 godine, te da je radio na mnogim predmetima i da ima jedno od najve}ih priznanja Zlatnu plaketu advokature.

Radon~i}eva naredba
- Kakvu bih ja poruku poslao da otka`em punomo} Turkovi}u. To bi bila ru`na poruka, kazao je na kraju Karkin, dodav{i da policiji nije prijavio da je primio prijete}u poruku, niti }e, ali samo `eli da javnost bude upu}ena. Istakao je i to da pojedini mediji cenzuri{u njegove izjave koje daje u javnosti. Sudu se obratio i Turkovi} tvrde}i da je i njegova supruga [ejla primila prijete}u poruku, te da takve poruke prima pred svako ro~i{te. - Moj biv{i prijatelj Almir D`uvo ne}e da radi posao kao {to je Bog dao, nego radi po naredbi Fahrudina Radon~i}a, kazao je Turkovi}. Nastavak su|enja planiran je za 5. juli, kada }e se nastaviti saslu{anje svjedoka tu`ila{tva.
Z. \.

Pritisak
Laki}ev branilac Dejan Bogdanovi} pojasnio je da ga je njegov branjenik zvao i rekao mu da sumnja da mu je pukao ~ir, da mu je krv uzeta na analizu, nakon ~ega }e se znati da li }e biti potrebna operacija. Nakon toga, Turkovi}ev advokat Fahrija Karkin obratio se Vije}u tvrde}i kako radi pod u`asnim prijetnjama, usmjerenim prema njemu i njegovoj porodici, te da je sino} (srijeda nave~er, op. a) primio prijete}u poruku s broja 062/704-798, sa sadr`ajem: “Izvoru zla, ako te bolest ne

Zijad Turkovi} i Fahrija Karkin: Prijetnje ne}e prijaviti policiji

Foto: Arhiv Suda BiH

uzme, onda }e mrtve glave tvojih prostitutki sve to namiriti.” Karkin je pojasnio da se “tvoje prostitutke” odnose na njegovog si-

na Rusmira i {efa njegovog obezbje|enja Admira. - To mi spre~ava normalan rad. Ukoliko ja ne do|em na

CJB Banja Luka

Pretreseni otpadi i
automehani~arske radnje
Slu`benici Sektora krim-policije CJB-a Banja Luka ju~er su pretresli vi{e autootpada i automehani~arskih radnji na podru~ju Banje Luke, Bosanske Gradi{ke, Prnjavora, Srpca, Lakta{a, Mrkonji}-Grada i Prijedora. Informacije o tome {ta je zaplijenjeno iz CJBa su najavili za danas, ali nezvani~no se moglo saznati da su u Bosanskoj Gradi{ci pretreseni otpadi Vuji} komerc i Euro king, a u Prijedoru Mak-ma. L. S.

Presuda za {verc droge

Oruqiju pet godina robije
Vije}e Suda BiH, kojim je predsjedavao sudija Goran Radevi}, ju~er je Luana Oruqija s Kosova osudilo na pet godina zatvora zbog me|unarodnog {verca drogom. Optu`enom je do pravomo}nosti presude produ`en pritvor, u kojem se nalazi od februara ove godine. Ina~e, za ovo krivi~no djelo zakonom propisana kazna je od pet do 20 godina zatvora. Prilikom odlu~ivanja o kazni, Sud je cijenio niz olak{avaju}ih okolnosti, kao {to su priznanje te ~injenica da Oruqi nije osu|ivan. On je na pro{lom ro~i{tu priznao da je kriv, te je to priznanje razmatrano, a potom i prihva}eno. Uhap{en je, podsje}amo, u februaru na benzinskoj pumpi ”Bra}a Muji}” na Stupu nakon {to je u njegovoj tojota koroli prona|eno oko 6,5 kg heroina vrijednog vi{e od milion maraka. Drogu je preuzeo u Pe}i od izvjesnog Leonarda i u Sarajevu je trebao predati njegovom poznaniku, a zauzvrat je trebao dobiti 5.000 eura. Osu|enog, koji je ina~e vlasnik modne agencije sa Kosova, u ovom predmetu branio je advokat Mirza Kova~, dok je optu`nicu zastupao tu`ilac Oleg ^avka.
Z. \. Luan Oruqi: U Sarajevo dovezao 6,5 kg heroina

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

CRNA HRONIKA
Bi je ljin skom Okru `nom tu`ila{tvu bi}e dostavljen izvje{taj protiv S. L. i D. D, a koji se sumnji ~e za ne do zvo lje nu proi zvo dnju i pro met droge. Oni su, naime, zate~eni u dvori{tu Osnovne {kole “Sveti Sava” u Bijeljini, a policija je kod njih prona{la 140 grama marihuane i jedan d`oint. U toku je rad na dokumentovanju ovog slu~aja, saop}eno je iz CJBa Bijeljina.

13

U dvori{tu {kole uhva}eni sa drogom

Smrtno stradao Sadik D`izi}

Sadik D`izi} (1964) sa podru~ja @ivinica poginuo je u srijedu na regionalnom putu Lukavac - @ivinice, u mjestu Barice, gdje je izgubio kontrolu nad upravlja~em, te golfom udario u betonsku ogradu pored puta. Smrt voza~a konstatovao je de`urni ljekar Hitne pomo}i Doma zdravlja @ivinice. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac, a uvi|aj su izvr{ili slu`benici Odjela krim-policije PU @ivinice. S. K.

Brutalno ubistvo u sarajevskom naselju Sokolovi}-Kolonija

Dva udesa u Vogo{}i

Povrije|eni
16-godi{njak i
saputnik iz pe`oa
Dvije osobe te`e su povrije|ene u saobra}ajnim nesre}ama koje su se dogodile ju~er ujutro u sarajevskom naselju Vogo{}a. Prva nesre}a se desila u Ulici Hotonj, gdje su se sudarili d`eta (A79-A-742), kojom je upravljao D. A, i pe`o (J06-J-402), za ~iPe` o na ko n

s

a ud

a ra s

d`etom
Fo to :

D` .K
ORAC E[T RIJ

Sa uvi|aja u Ajvaz-dedinoj ulici: Policija satima pretra`ivala dvori{te ku}e

Foto: D. PAVLOVI]

Vlasniku ku}e provalnik
Pedeset{estogodi{njeg Sabira Bajramovi}a u srijedu kasno nave~er ispred vrata njegove ku}e u sarajevskom naselju Sokolovi}Kolonija svirepo je ubio provalnik kojeg je zatekao u kra|i. Policajci MUP-a KS-a `utim trakama ogradili su {iroko podru~je oko ku}e u Ajvaz-dedinoj ulici na broju 34, ispred koje se desio zlo~in, te ju~er tokom uvi|aja tra`ili dokaze koji ih mogu dovesti do po~inioca. Navodno su i skinuli prozor i odnijeli ga na vje{ta~enje. koja tu stanuje sa djecom. - Svi smo jo{ u {oku nakon ovog {to se desilo. Sabir je bio dobar ~ovjek i ni sa kim se nije sva|ao. Eto ti sudbine. Pro{ao je rat, logor i da ga neki dripac ubije na ku}nom pragu. Sada se pitam ho}u li imati hrabrosti da zano}im sama u ku}i. U ovom dijelu grada uvijek se de{avaju nekakvi belaji, tako da me je nave~er strah do}i od tramvaja do ku}e. Neko ve~e su se Turci koji idu u ovaj koled` tako potukli da je ujutro ulica bila puna krvi. Nedavno su kod Domavije napali ~ovjeka koji je tako|er do{ao iz inostranstva i ranili ga u nogu. Uzeli su mu pare, a htjeli su i auto, pri~a jedna od kom{inica ubijenog Bajramovi}a. Bajramovi} je u srijedu nave~er kod ro|aka pratio prenos fudbalske utakmice izme|u Njema~ke i Holandije. Potom svratio je do pekare, kupio kifle i vozilom krenuo ku}i. - Parkirao je auto u dvori{te i uzeo katanac da zaklju~a ogradu. Vjerovatno je iznenadio lopove koji su mu bili u ku}i. ^ovjek s maskom dva puta je pucao u njega. Jednom ga je ranio u ruku, a Sabir je vjerovatno poku{ao da pobjegne. ^ulo se da doziva kom{iju Senada. Onda su se za~uli drugi hitac i vrisak. Razbojnik je potr~ao za njim, sagnuo se i Sabiru, koji je valjda pao, ispalio hi-

pucao u glavu
Sabira Bajramovi}a maskirani mu{karac prvo ranio u ruku, a potom, kada je poku{ao pobje}i, ispalio mu hitac u glavu
tac u glavu. Sve to de{avalo se ispred [efke, koja je vrisnula kada ju je razbojnik pogledao dok je pucao Sabiru u glavu. Razbojnik je potom pobjegao preko ograde. Sabir je ostao le`ati na zemlji, a u rukama mu je bio katanac kojim je htio zaklju~ati kapiju, pri~a jedan od Bajramovi}evih kom{ija. Kom{ije koje su poznavale Bajramovi}a znale su da je on na vratu nosio zlatni lan~i}, ka`u, debljine olovke i veliki, tako|er, zlatni privjesak u obliku grba BiH sa, prema njihovim rije~ima, dijamantom. Prije nego {to je pobjegao, razbojnik koji je ubio 56-godi{njaka strgnuo mu je lan~i} sa vrata. Policija je, prema tvrdnjama stanara Ajvaz-dedine ulice, tra`e}i dokaze, na mjestu zlo~ina prona{la taj privjesak.
[kodom udarila maloljetnika

Bijeg preko ograde
Tokom istrage privedena je jedna osoba koja bi se mogla dovesti u vezu sa izvr{enjem ovog krivi~nog djela, saop{teno je iz MUP-a KS-a. Me|utim, kako saznajemo, najvjerovatnije se ne radi o ubici. Bajramovi} je, kako isti~u njegove kom{ije, prije 15-ak dana do{ao iz [vedske, gdje je ostavio suprugu, sina i dvije k}erke da bi ljeto proveo u Sarajevu. U [vedsku je, pri~aju, oti{ao nakon rata, tokom kojeg je sedam mjeseci bio u logoru u Bile}i. Prije 10-ak godina kupio je ku}u u Sokolovi}Koloniji i od tada je ~esto boravio u Sarajevu. Njegov sin, koji je ovih dana zavr{io 9. razred, ~esto se igrao sa djecom iz ulice. Kada bi odlazio sa porodicom u [vedsku, ku}u je ostavljao na ~uvanje podstanarki [efki Melez,

jim se upravlja~em nalazio K. N. U ovom udesu saputniku iz pe`oa K. M. (1990) slomljena je lijeva podlaktica, saznajemo iz MUP-a KS-a. Saobra}ajna nesre}a dogodila se i u Igmanskoj ulici, gdje je Z. M, upravljaju}i {kodom fabi-

jom (696-T-555), udarila 16-godi{njeg D. A. iz Vogo{}e. On je u ovom udesu zadobio povredu u vidu preloma natkoljenice, preciznije butne kosti, te }e, {to nam je potvr|eno iz KCUS-a, biti smje{ten na Kliniku za ortopediju i traumatologiju. L. S.

Pretresi u Zenici

Uhap{ene dvije osobe
Elvis Sal~inovi}, koji se sumnji~i za posjedovanje oru`ja i eksplozivnih materija, i Brendo Hamidovi}, koji se dovodi u vezu sa zloupotrebom narkotika, privedeni su ju~er u MUP ZDKa. S obzirom na to da za Hamido vi }a ni je ut vr|eno ~i ji je dr`avljanin, najavljeno je da }e biti predat Odjelu za strance Ministarstva sigurnosti BiH. Policija je ju~er u ranim jutarnjim satima izvr{ila pretrese dva objekta i vi{e putni~kih vozila u naseljima Lukovo Polje i Perin Han, koja koriste Elvis Sal~inovi} i H. [, obojica iz Zenice. Akcija je po~ela pretresom ku}e u Gora`danskoj ulici u Lukovom Polju, u vlasni{tvu jedne romske porodice koja je, navodno, nedavno protjerana iz Italije, zbog sumnje da se bavi nedozvoljenim aktivnostima u BiH i inostranstvu, a u odvojenoj akciji u Perinom Hanu pretresen je restoran San Marino, nekada{nji Maredo. Por tpa rol Upra ve po li ci je MUP-a ZDK-a Aldina Ahmi} ju~er poslijepodne izjavila je da akcija i dalje traje, ali da su privremeno oduzeta dva vozila, motocikl, pi{tolj, kao i odre|ena koli~ina municije. Mi. D.

Novac u d`epovima?
Pretpostavlja se da je provalnik znao da je Bajramovi} imao novca, te je iskoristio priliku dok on nije bio tu da se uvu~e u ku}u tako da ga nije vidjela podstanarka. Ispreturao je stvari tra`e}i novac koji je, navodno, prona|en u Bajramovi}evim d`epovima. Ljekari Zavoda za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo konstatovali su Bajramovi}evu smrt, a njegovo tijelo je vozilom KJKP Pokop prevezeno u prosekturu Bare radi obdukcije.
D. PAVLOVI]

14

TUZLANSKA KAPIJA
Zahvaljuju}i Odredu Duga iz Tuzle

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
Pomo} najugro`enijim

^lanice Asocijacije `ena Med`lisa Islamske zajednice Tuzla pro{log mjeseca su uspje{no realizovale jo{ jedan bazar “Poklon dvostruke radosti” nakon kojeg su priku, pljena nov~ana sredstva uru~ile najugro`enijim porodicama u TK-u. Skromnu donaciju od prikupljenih sredstava ovog bazara dobila je samohrana majka [efika Mujki}, koja `ivi sa devetogodi{njom k}erkom. Te{ko je oboljela i nesposobna za rad, tako da prima nov~anu pomo} od 150 KM, od ~ega 120 KM mora izdvojiti za neophodne lijekove. “Pomo} je ovog puta dobila i porodica Remzije Suba{i}, ~iji je mu` te{ko obolio, ~ime je i sprije~en za rad, te nena Hasiba Hasanovi} iz Srebrenice, koja je te{ko bolesna i `ivi od penzije koju, uglavnom, tro{i na lijekove. Donacije za lije~enje su upla}ene Hajrudinu Kamenja{u, D`enani Muratovi} i Hajri Osmanovi}, saop{teno je iz Asocijacije `ena MIZ Tuzla. Slijede}i bazar }e se odr`ati 16. i 17. juna u Behram-begovoj biblioteci.

^lanovi Odreda Duga: Teren o~i{}en od korova, ura|eni objekti za kuhinju, trpezariju i toalet, nabavljeni {atori

Kamp spreman za izvi|a~e
Projekat ure|enja kampa u Ljuba~ama podr`ali Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK-a, Op}ina Tuzla i organizacija NordBos iz [vedske
^lanovi Odreda izvi|a~a Duga ovih dana su u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Ljuba~e zavr{ili projekat ure|enja izvi|a~kog kampa, ~ija je povr{ina oko 2.000 kvadrata. Realizacijom ovog projekta izvi|a~ima, ali i drugim ekolo{kim nevladinim organizacijama, te {kolama sa podru~ja Tuzlanskog kantona, stvoreni su uslovi za vi{ednevni i organizovani boravak u prirodi. kao i obilje`avanje najva`nijih ekolo{kih datuma. - U toku su aktivnosti za odlazak na izvi|a~ko ljetovanje Omi{ 2012, ali i pripreme za me|unarodnu ekolo{ku kampanju O~istimo svijet 2012. Za na{e najmla|e ~lanove u julu }e biti organizovan izvi|a~ki bivak u novom izvi|a~kom kampu, isti~e Toki}, te dodaje da ~lanovi ovog odreda dolaze iz osnovnih {kola Novi Grad i Ljuba~e.

Stipendije

[kole, takmi~enja, izleti
- Poslije ~i{}enja terena od korova i otpadnog materijala, ura|eni su objekti u kampu za kuhinju, trpezariju i toalet. Postavljeni su kapija, ograda, osmatra~nica, vatri{te i jarbol, a za smje{taj izvi|a~a nabavljeni su {atori, kazao nam je Tomo Toki}, starje{ina Odreda izvi|a~a Duga, dodaju}i da su projekt ure|enja finansijski podr`ali Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK-a, Op}ina Tuzla i organizacija NordBos iz [vedske. Prema Toki}evim rije~ima, za ~lanove ovog odreda redovno se organizuju izvi|a~ke {kole, takmi~enja, izleti, zimovanja, ljetovanja,

30-godi{njica
Ina~e, Odred izvi|a~a Duga osnovan je 26. decembra 1982, a ove godine obilje`ava 30 godina uspje{nog rada i organizovanja izvi|a~kih aktivnosti. Radi se o dobrovoljnom, nepoliti~kom, obrazovnom i odgojnom udru`enju za mlade. - Odred doprinosi razvoju ~lanova na dostizanju njihovih punih fizi~kih, umnih i duhovnih mogu}nosti kao pojedinca, odgovornog gra|anina. Tako|er, razvija kod njih ljubav prema domovini, odnose humanizma te saradnju me|u narodima i te`nju za svjetskim mirom, kazao nam je Toki}.

Op}ina Tuzla je dodijelila nov~ane nagrade za u~enike generacija srednjih {kola, studente sa ostvarenim najni`im prosjekom 9,5 u prethodnoj akademskoj godini, te za najuspje{nije sportiste u kategoriji seniora. Ukupno su nagra|ena 72 kandidata, a iz bud`eta Op}ine za ovu namjenu je izdvojeno 70.800 KM. U narednih deset mjeseci nov~anu nagradu od 70 maraka }e primati ~etvero u~enika, dok }e 57 studenata i 11 sportista dobivati po 100 maraka. - Odlu~ili smo se za ovakvu praksu prije nekoliko godina. Tu imamo dva pravca: nagra|ivanje u~enika, studenata i sportista, te prijem volontera pripravnika. Ove godine smo ih primili 88, kazao je Jasmin Imamovi}, na~elnik Tuzle.

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

39 34

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|ene su 73 bebe.

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Pripremio
Samir KARI]

Prodaja knjiga

Na platou ispred Tr`nog centra Omega otvorena je prodajna izlo`ba knjiga, na kojoj u~estvuje osam izlaga~a iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Proda-

ju knjiga, koja }e trajati do 20. juna, organizovala je knji`ara “Buljuba{i}” . Ono {to bi trebalo privu}i kupce su najavljeni popusti od 20 do 70 posto.

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

OGLASI

15

16

OGLASI

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

REGION
VIJESTI

17

Tomislav Nikoli} posjetio Bruxelles

EU ne tra`i da Srbija

prizna Kosovo
Dalja normalizacija odnosa Srbije s Kosovom klju~an uslov Srbiji, poru~ili Ashton, Barroso i Rompuy
Predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} ka`e da je od sagovornika u Bruxellesu dobio uvjeravanja da EU nikad ne}e tra`iti da Srbija prizna Kosovo i da im vjeruje. Poslije susreta sa predsjednikom Evropske komisije Joseom Manuelom Barrosom, Nikoli} je istakao i da je ubije|en da se zahtjevi Evrope u vezi sa Kosovom mogu ispuniti.

Te`ak `ivot
Nikoli} je u razgovoru sa Ashton rekao da bi EU trebalo da obrati vi{e pa`nje na te`ak `ivot gra|ana Srbije i veliku nezaposlenost. - Ako nam EU ne pomogne da po~nemo da radimo, mi mo`da nikada ne}emo dosti}i standarde potrebne da bi Srbija bila u EU, upozorio je Nikoli}. Nikoli} i Ashton: Za Srbiju nema bolje budu}nosti od Evropske unije

Ubijen direktor za privatizaciju
Direktor kosovske Agencije za privatizaciju Dino Asanaj podlegao je povredama zadobijenim u ju~era{njem napadu, potvrdila je Kosovska policijska slu`ba. - On je sedam puta uboden no`em u vrat i grudni ko{, izjavili su de`urni ljekari u Klini~kom centru u Pri{tini, navode}i da je Asanaj podlegao povredama tokom hirur{kog zahvata. Povodom ovog ubistva, oglasili su se i kosovski zvani~nici, navode}i, kako je saop{tila privremena vlada Kosova, da je ovo atak na kosovske institucije. Dino Asanaj poznat je kao zagovornik preispitivanja privatizacije preduze}a na Kosovu i Metohiji i objelodanjivanja istine o na~inima sticanja bogatstva najvi{ih predstavnika kosovskih institucija. Asanaj je do 2000. `ivio u SADu, odakle je do{ao na poziv privremene vlade Kosova po savjetu ameri~ke ambasade u Pri{tini, javlja Srna.

Bezbjedno i bogato
- ^uo sam jasno da EU nikad ne}e tra`iti da Srbija prizna Kosovo i ja im vjerujem, rekao je predsjednik Srbije na zajedni~koj konferenciji za novinare sa Barrosom i dodao: - EU tra`i da `ivimo bezbjedno i bogato i ne vidim {ta je tu sporno. Predsjednik Srbije rekao je i da je od sagovornika tra`io i dobio detaljne informacije u vezi sa do sada postignutim dogovorima u dijalogu sa Pri{tinom i naglasio da do sada nije vidio ni{ta {to bi bilo u suprotnosti sa srbijanskim ustavom i srbijanskim interesima. Nikoli} je, me|utim, dodao da }e tra`iti obja-

{njenje za{to se tuma~enja sporazuma od beogradskog tima razlikuju od tuma~enja Evropske komisije. Barroso je, istovremeno, istakao zna~aj normalizacije odnosa sa Kosovom za dalji evropski napredak Srbije i regiona, kao i va`nost procesa pomirenja na zapadnom Balkanu. Po njegovim rije~ima, EK }e pomo}i Srbiji na evropskom putu. Prethodno, Nikoli} je rekao {efici evropske diplomatije Catherine Ashton da bi dijalog Beograda i Pri{tine trebalo da predvodi premijer Srbije. Nikoli}, koji je tim sastankom zapo~eo

svoju prvu zvani~nu posjetu u svojstvu {efa dr`ave, nije rekao kakav je stav Ashton o tome. Razgovoru s Ashton prisustvovao je i posrednik EU u dijalogu Beograda i Pri{tine Robert Cooper, a Nikoli} je poslije susreta rekao da se razgovaralo o pro{losti, sada{njosti, ali najvi{e o budu}nosti te podvukao da Srbija nikad ne}e priznati Kosovo.

Partneri
U izjavi novinarima je kazao da misli da ju je u iskrenom razgovoru ubijedio da za Srbiju nema bolje budu}nosti od Evropske unije.

Predsjednik Evropskog savjeta Herman van Rompuy saop{tio je, nakon susreta sa predsjednikom Srbije, da dalja normalizacija odnosa sa Kosovom ostaje klju~ni uslov za po~etak pregovora za pridru`ivanje EU. Tako|er je rekao da je osim toga neophodno primijeniti dogovore o regionalnoj saradnji i prelazima, kao i prona}i rje{enje za sjever Kosova i smiriti tenzije u interesu svih koji tamo `ive. - EU je definitivno najve}i trgovinski partner Srbije i glavni strani investitor, podsjetio je Rompuy, i obe}ao da }e Bruxelles podr`ati dalji napredak Srbije na evropskom putu.

Kosovu uputstvo za viznu liberalizaciju
Komesarka EU za unutra{nje poslove Cecilia Malmström predala je ju~er u Bruxellesu predstavnicima kosovske Vlade vodi~ za viznu liberalizaciju. Dokument predstavlja sveobuhvatni spisak reformi koje Kosovo mora da provede, a koje se odnose na slobodu kretanja, povratak i reintegraciju, bezbjednost dokumenata, upravljanje granicom i migracije, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i na elementarna prava. Kako je saop{teno iz Evropske komisije, ishod dijaloga o vizama zavisit }e od napretka Vlade Kosova u ispunjavanju ovih uslova.

Smjene Kosor i [eksa uzdrmale Hrvatsku

Raspada se HDZ?
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Da li je odluka novog strana~kog vodstva o smjeni nekada{njih mo}nika HDZ-a Jadranke Kosor i Vladimira [eksa zavr{ni ~in ili po~etak drame HDZ-a? To je pitanje oko kojeg se roje naga|anja o mogu}em raspadu ove najve}e hrvatske oporbene stranke na nekoliko manjih. Novi predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko govori o nu`nim promjenama i konsolidaciji stranke, ali {alje poruke jedinstva i zajedni{tva.

Tomislav Karamarko govori o nu`nim promjenama i konsolidaciji stranke, ali {alje poruke jedinstva i zajedni{tva
[eks i Kosor: Danas rasprava u Saboru

Negira revan{izam koji mu se pripisuje. Jer da ne dijeli ljude po tome tko je za koga glasovao na unutarstrana~kim izborima, nego na one koji doista `ele “u novom ozra~ju i s novim poletom raditi za HDZ” - Stranka je na koljenima, ka`e. . Iako se o smjenama govori zdravo za gotovo, one jo{ nisu okon~ane. Saborska procedura traje, a definitivni odlazak Kosor i [eksa sa potpredsjedni~kih funkcija svojim glasovima tek treba zape~atiti saborska ve}ina. O~ekivanja su da }e odluka o smjeni biti izglasana bez problema. Kako bi preduhitrio slu`beno smjenjivanje, [eks je ponudio ostavku, a Kosor ostavka nije ni na kraj pameti. [tovi{e, biv{a {efica HDZ-a danas se navodno planira aktivno uklju~iti u saborsku raspravu o svom smjenjivanju. Odluku Predsjedni{tva HDZ-a da Kosor i [eksa na potpredsjedni~kim funkcijama zamijene Tomislav ^uljak i @eljko Rainer potvrdio je i Klub saborskih zastupnika HDZ-a. Svega {est, od ukupno 43 zastupnika HDZ-a u Saboru, suzdr`alo se u tom klupskom izja{njavanju o smjeni Kosor. [eks je naknadno izjavio da je svoju ostavku i ponudio s ciljem eskiviranja upravo takvog izja{njavanja strana~kih kolega. Za Kosor analiti~ari ocjenjuju da je zaslu`na za zavr{etak pristupnih pregovora s EU, ali da svoje zasluge nije dovoljno kapitalizirala. Ove zasluge priznaje i novi {ef HDZ-a Karamarko, koji svoju prethodnicu vidi u nekom od saborskih odbora, npr. za ratne veterane, prava `ena i sl. Spekulacije o navodnom odlasku Kosor na neku diplomatsku funkciju iz HDZ-a zasad ostaju bez komentara. Isto tako, nepoznato je ho}e li Kosor poku{ati mobilizirati strana~ke prista{e i ostvariti ono {to su prije unutarstrana~kih izbora izjavljivali neki njezini simpatizeri, tj. Jadranka DIZDAR napraviti svoj HDZ.

Turudi}u dosadno
^elnica Janafa od 2000. do 2004. Vesna Trnokop-Tanta posvjedo~ila je ju~er u nastavku su|enja Ivi Sanaderu da je u me|udr`avnim pregovorima oko Dru`be Adria u ime ma|arskog MOL-a pregovarao Imre Fazakas, koji je kao svjedok obrane ranije izjavio da je od 2000. do 2008. radio za ruski Jukos. Biv{a ~elnica Janafa izjavila je na zagreba~kom @upanijskom sudu da su pregovori o projektu Dru`bi Adria rezultirali potpisivanjem sporazuma 2002. te da je time dato zeleno svjetlo naftnim kompanijama da krenu u njegovu realizaciju, {to se u kona~nici nije dogodilo. Rekla je da je uloga Janafa u tom projektu bila da od Ma|arske do Omi{lja transpor tira od 5, 10 do 15 milijuna tona naf te godi{nje. Dok je se prepri~avalo {ta se od po~etka devedesetih doga|alo s projektima Dru`ba Adria i LNG na Krku, sudac Ivan Turudi} je kazao: - Meni je sve ovo dosadno.

18

OGLASI

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

OGLASI

19

20

SVIJET
VIJESTI
Izvje{taj PSVE

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Egipat: Raspu{ten parlament
Egipatski Ustavni sud ju~er je raspustio dr`avni parlament kojim dominiraju islamisti, saop}ivi{i da su izbori odr`ani prije {est mjeseci bili neustavni, prenosi Fena. Sud je presudio da je tre}ina parlamenta izabrana protuzakonito. Kao rezultat toga, navodi sud u obja{njenju presude, kompletan sastav parlamenta je ilegalan i kao takav nema zakonske osnove. Nakon ove presude Ustavnog suda moraju se odr`ati novi parlamentarni izbori. Istovremeno, sud je tako|er donio odluku da biv{i premijer Ahmed [efik mo`e u~estvovati na predsjedni~kim izborima u nedjelju i mo`e da nastavi sa kandidaturom. Sud je razmatrao zakon prema kojem bi [efiku bilo zabranjeno da u~estvuje na predsjedni~kim izborima na osnovu toga {to je bio pripadnik biv{eg re`ima. [efikov rival je Muhamed Mursi iz Muslimanske bra}e.

Muslimanke sve vi{e diskriminirane u Evropi
Potrebno je omogu}iti muslimankama da u`ivaju ista prava kao i ostali gra|ani u evropskim dru{tvima, umjesto da budu vrije|ane, izolirane iz dru{tva i `rtve predrasuda, pi{e u izvje{taju
U izvje{taju koji je pripremila Parlamentarna skup{tina Vije}a Evrope (PSVE) upozorava se na rast diskriminacije `ena islamske vjeroispovijesti u evropskim zemljama. U izvje{taju se navodi da je potrebno poduzeti sve mjere kako bi se omogu}ilo muslimankama u Evropi da vi{e u~estvuju u javnom `ivotu, prenosi Anadolija.

Zna~ajna uloga
^lan Komisije za jednakost i spre~avanje diskriminacije u Vije}u Evrope Athina Kyriakidou istakla je da su "muslimanke u evropskim zemljama, zbog svoje vjere i ustaljenih predrasuda postale `rtve". "Potrebno je {to prije sprije~iti ovakve doga|aje i omogu}iti `enama islamske vjeroispovijesti da aktivno u~estvuju u javnom `ivotu", izjavila je Kyriakidou. PSVE }e ovog mjeseca u Strasbourgu predstaviti izvje{taj i tom prilikom upozoriti javnost da se muslimanke i ostale manjinske grupe u Evropi suo~avaju sa raznim oblicima diskriminacije, iako ~ine zna~ajan procenat evropske populacije. U izvje{taju PSVE se isti~e da muslimanke posljednjih godina igraju zna~ajnu ulogu u procesima

Muslimanke se najvi{e spominju u periodu odr`avanja izbora u evropskim zemljama

Jordan: Ubio porodicu zbog razmirica
Sedamnaestogodi{nji Jordanac ubio je vatrenim oru`jem svog oca, majku, dva brata i ujaka zbog razmirica, saop}ila je ju~er policija, prenosi Fena. “Mladi}, koji je i{ao u {kolu, izjavio je da je ubio porodicu jer je imao razmirice s njima”, kazao je neimenovani policijski glasnogovornik za AFP i precizirao da je on uhap{en za manje od 24 sata poslije po~injenog zlo~ina u Suailehu, na sjeveru Amana. Glasnogovornik je kazao da je policija na{la tijela zamotana u odje}u na podu u ku}i. Skoro sve `rtve su pogo|ene metkom u glavu, kazao je glasnogovornik i dodao da je otvorena istraga.

dru{tvenih promjena. "Do{lo je vrijeme kada se moraju mijenjati percepcije i stavovi u vezi sa ulogom muslimanki u javnom `ivotu. Potrebno je omogu}iti muslimankama da u`ivaju ista prava kao i ostali gra|ani u evropskim dru{tvima, umjesto da budu vrije|ane, izolirane iz dru{tva i `rtve predrasuda", pi{e uz ostalo u izvje{taju. U ovom dokumentu nadalje se navodi da svako treba da demonstrira posve}enost i entuzijazam da

doprinese rje{avanju ovog problema kako bi se pobolj{ao polo`aj muslimanki u evropskim zemljama u bra~nim zajednicama i u javnom `ivotu.

Radikalne mjere
Tako|er, u izvje{taju je upozoreno da se muslimanke najvi{e spominju u periodu odr`avanja izbora u evropskim zemljama, kada se raspravlja o njihovom na~inu obla~enja itd. "Potrebno je poduzeti radikalne

mjere i pokrenuti institucionalne i dru{tvene procese koji bi omogu}ili muslimankama da slobodno u~estvuju u zdravstvu, obrazovanju i poslovnom `ivotu", navodi se u izvje{taju. Preporu~uje se da je potrebno na zakonit i institucionalan na~in sprije~iti diskriminaciju muslimanki, kao i da islamski vjerski lideri trebaju educirati javnost o potrebama dru{tvenog dijaloga i aktivnog u~estvovanja muslimanki u javnom `ivotu.

Me|unarodna konferencija rada u Genevi

Suu Kyi tra`i podr{ku za demokratiju u Mijanmaru
Liderka mijanmarske opozicije Aung San Suu Kyi do~ekana je ju~er u UN-u ovacijama oko 4.000 poslanika koji su do{li na Me|unarodnu konferenciju rada u Genevi, prenosi Fena. Ovo je prvi dolazak predsjednice Nacionalne lige za demokratiju u Evropu od 1988. Generalni direktor Me|unarodnog ureda za rad Juan Somavia pozdravio je dugu borbu za demokratiju dame iz Yangona. Posebno je spomenuo djelovanje njegove organizacije radi suzbijanja prisilnog rada u Mijanmaru i odluku konferencije donesenu dan ranije o ukidanju sankcija toj zemlji. Suu Kyi, koja je ve}i dio od posljednje 24 godine provela u ku}nom koji pogoduje napretku demokratije i pozvala na podjelu profita sa narodom, naro~ito mladima, kojima je, kako je rekla, neophodna podr{ka me|unarodne zajednice da bi gradili bolju budu}nost. "@eljela bih da uputim poziv da dobijemo pomo} i investicije koji }e osna`iti demokratski proces promovisanjem socijalnog i ekonomskog napretka, koji bi bio koristan za politi~ke reforme", rekla je Suu Kyi u govoru. Ona }e u naredne dvije sedmice posjetiti Veliku Britaniju, [vajcarsku, Irsku, Francusku i Norve{ku, gdje }e joj biti uru~ena Nobelova nagrada za mir koja joj je dodijeljena 1991.

Ben Aliju do`ivotni zatvor
Vojni sud u gradu Kefu osudio je u odsustvu svrgnutog predsjednika Tunisa Zinea al-Abidinea ben Alija na do`ivotnu kaznu zatvora zbog njegove uloge u krvavom gu{enju protesta u Tali i Kaserine, kada je poginulo vi{e od 300 demonstranata u januaru 2011, prenosi Srna. Ova presuda izre~ena je dan nakon {to je biv{i predsjednik Tunisa osu|en na 20 godina zatvora na osnovu optu`bi za podsticanja na ubijanje. Ben Ali, koji je pobjegao u Saudijsku Arabiju, ve} je osu|en na vi{e od 66 godina zatvora na osnovu vi{e optu`bi.

Liderka mijanmarske opozicije u prvoj posjeti Evropi u 24 godine

Reuters

pritvoru u Mijanmaru, u govoru na konferenciji u Genevi zatra`ila je podr{ku za demokratiju u svojoj zemlji i upozorila da ekonomski razvoj zanemaruje prava radnika, prenosi Srna. Ona je u govoru poz-

dravila korake me|unarodne zajednice u pravcu popu{tanja pritisaka na njenu zemlju, koja je dugo bila izolovana zbog vojne diktature. Suu Kyi je insistirala da je Mijanmaru potreban ekonomski razvoj

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

SVIJET
VIJESTI

21

Velika operacija njema~kih vlasti

Selefisti na meti policije
Grupa “Millatu Ibrahim” radi protiv ustavnog poretka, izjavio je njema~kiministar policije i izrazio nadu da }e se pretresima mo`da do}i do dokaza koji }e omogu}iti zabranu jo{ dvije organizacije
Njema~ka policija izvela je ju~er veliku operaciju u sedam saveznih pokrajina s namjerom da se prona|u osobe osumnji~ene da pripadaju selefijskim organizacijama, te dokaze o njihovim eventualnim protivustavnim aktivnostima, doznaje se iz ministarstva unutra{njih poslova, prenosi Fena. Tri organizacije su pod pove}alom njema~kih vlasti, rekao je glasnogovornik ministarstva, ne preciziraju}i o kojima je rije~. Istovremeno, njema~ki ministar policije Hans-Peter Friedrich izrekao je u ~etvrtak ujutro zabranu rada udru`enja pod imenom "Millatu Ibrahim". On je izrazio nadu da }e se pretresima mo`da do}i do dokaza koji }e omogu}iti zabranu jo{ dvije organizacije. "Grupa Millatu Ibrahim radi protiv ustavnog poretka", rekao je novinarima ministar Friedrich. Policija je u sklopu akcije pretra`ila gotovo 70 zgrada, privatnih stanova, d`amija, {kola i udru`enja, a najva`nije su bile u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i Heseu. U operaciji je u~estvovalo oko 1.000 policajaca. Ministar unutra{njih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije Ralf Jaeger izrazio je zadovoljstvo

Eksplozija u ~eli~ani
U eksploziji u ~eli~ani u ju`noj indijskoj dr`avi Andra Prade{ poginulo je najmanje 11 osoba, saop}ila je policija. Nakon eksplozije koja se desila u priobalnom gradu Visakhapatnamu izbio je po`ar u kojem je najmanje 16 radnika zadobilo te{ke opekotine, prenosi Fena. Eksplozija se dogodila kada su radnici provjeravali novu jedinicu kisika u ~eli~ani. O~ekuje se da }e se broj mrtvih pove}ati jer su mnogi povrije|eni u kriti~nom stanju, javio je BBC. "Prona{li smo ljude ~ija su tijela bila 75 posto prekrivena opekotinama i oni su odmah prevezeni u bolnicu", kazao je glasnogovornik ~eli~ane za AFP.

Bahrein: Ljekari osu|eni zbog u~e{}a u ustanku
Policija je u sklopu akcije pretra`ila gotovo 70 zgrada, privatnih stanova, d`amija, {kola i udru`enja

policijskom akcijom, ocijeniv{i da je rije~ o "odlu~nom koraku slu`bi sigurnosti u borbi protiv opasnih ekstremista". "Dana{nja operacija pokazuje da smo pove}ali pritisak na selefiste, koji su neprijatelji demokratije", dodao je on. Po~etkom maja, njema~ke vlasti otvorile su istragu protiv 44 pripadnika islamisti~ke selefijske zajednice i jo{ 37 lica poslije su-

koba sa policijom u zapadnom gradu Solingenu, prenosi Srna. Selefisti su svojim aktivnostima izazvali bojazan zbog zalaganja za {irenje islama me|u nemuslimanima, u okviru kojeg su podijelili 25 miliona kopija Kur'ana u Njema~koj, Austriji i [vicarskoj. Polovinom aprila, konferencija o islamu u Njema~koj, koja okuplja dr`avne vlasti i predstavnike muslimanskih

organizacija, ocijenila je da je selefijski ekstremizam neprihvatljiv za njema~ko dru{tvo. Vlasti procjenjuju da u Njema~koj postoji oko 2.500 selefista. Selefisti tvrde da njihova uvjerenja predstavljaju onaj izvorni i ~isti islam, koji su praktikovale prve tri generacije muslimana, ali njema~ki zvani~nici ka`u da su skloni nasilju protiv dr`avnih institucija.

Novi izvje{taj Amnesty Internationala o Siriji

Vojska sistematski ubija civile
Snage sirijske vlade ubijaju civile u organiziranim napadima na gradove i sela, {to se mo`e smatrati zlo~inima protiv ~ovje~nosti, saop}io je ju~er Amnesty International, navode}i dokaze iz vi{e od 20 lokacija na sjeverozapadu zemlje, prenosi Fena. Organizacija za ljudska prava ponovila je poziv Vije}u sigurnosti UN-a da prijavi Siriju tu`iteljstvu Me|unarodnog krivi~nog suda i uvede embargo na uvoz oru`ja. Dokazi Amnestya objavljeni su u izvje{taju na 70 stranica, javio je Reuters. Istra`iva~i su posjetili 23 grada i sela u pokrajinama Alepo i Idlib u aprilu i maju. Razgovarali su sa vi{e od 200 osoba, uklju~uju}i i ka i policajaca. Svjedoci koji su navedeni u izvje{taju Amnestya ka`u da ve}ina ubijenih nije povezana s ustankom protiv Asadove vladavine. Stanovnik Sarakebe u pokrajini Idlib opisao je kako su vojnici i{li od vrata do vrata i upadali u ku}e ubijaju}i ljude koji su poku{avali pobje}i iz svojih domova. Iz Amnestya ka`u da je izvje{taj osigurao daljnje dokaze da su namjerna i nezakonita ubistva dio {iroko rasprostranjenog i sistematskog napada protiv civilnog stanovni{tva, koji se izvodi na organiziran na~in i u sklopu dr`avne politike, i stoga se mo`e smatrati zlo~inom protiv ~ovje~nosti.

Bahreinski `albeni sud ju~er je osudio devet ljekara jer su u~estovali u pro{logodi{njem prodemokratskom ustanku, a oslobodio je devet drugih u kontroverznom slu~aju koji je izazvao me|unarodne prigovore arapskih zaljevskih dr`ava saveznika SAD-a. Vojni sud osudio je 20 ljekara, od kojih su svi {iiti, u septembru na kazne od pet do 15 godina zatvora zbog kra|e medicinske opreme, okupacije bolnice i podsticanja na svrgavanje vlasti. Sud je osudio or topeda hirurga Alija al-Ekrija, koji je radio za bolnicu Selmanija u Manami, na pet godina zatvora i Ibrahima al-Dimistanija na tri godine zatvora. Ostalih sedam je dobilo zatvorske kazne u trajanju od mjesec do godine, javio je Reuters, prenosi Fena. Sunitska vladaju}a porodica je ugu{ila sna`an pokret koji je bio predvo|en ~lanovima {iitske ve}ine, a izbio je pro{le godine nakon sukoba u Egiptu i Tunisu.

Britanija: Odba~ena Assangeova `alba
Britanski vrhovni sud saop}io je ju~er da je odbacio `albu osniva~a WikiLeaksa Juliana Assangea na odluku o njegovom izru~enju [vedskoj zbog navodnih seksualnih prekr{aja, okon~avaju}i tako njegovu pravnu bitku u britanskim sudovima, prenosi Fena. Prije dvije sedmice Vrhovni sud je odbacio argumentaciju osniva~a WikiLeaksa da je {vedska potjernica za njim neva`e}a. Njegovi advokati tvrdili su da su neke od sudija donijele odluku bez zakonske osnove, prenosi Reuters. Assange i njegove pristalice strahuju da }e, ukoliko bude izru~en [vedskoj, kasnije biti poslat u SAD i optu`en za objavljivanje nekoliko stotina hiljada ameri~kih povjerljivih diplomatskih dokumenata na WikiLeaksu.

Hiljade ljudi ubijene su u pobuni protiv sirijskog re`ima od marta pro{le godine

mnoge ~ija je rodbina poginula ili ~iji su domovi uni{teni. Sirijska vlada ka`e da se bori

protiv terorista koji su potpomognuti stranim snagama i krivi ih za ubistva na stotine vojni-

22

OGLASI

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

S ciljem realizacije obaveza po Odluci o raspodjeli dobiti za 2011. godinu Dioni~ko Dru{tvo BH Telecom saop{tava dioni~arima slijede}e:

OBAVJE[TENJE DIONI^ARIMA DD BH TELECOM O ISPLATI DIVIDENDE
Skup{tina Dioni~kog dru{tva H Telecom je na 32. sjednici odr`anoj 25.5.2012. godine, donijela Odluku o raspodjeli dobiti za 2011. godinu, broj 00.1-1.2-4311-7/12. BH Telecom }e obavezu isplate dividende dioni~arima izvr{iti u svemu u skladu sa donesenom Odlukom. Dividenda se ispla}uje dioni~arima koji su na dan dono{enja Odluke evidentirani na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, proporcionalno njihovom u~e{}u u kapitalu BH Telecoma. U skladu sa Odlukom dioni~ari koji imaju pravo na dividendu du`ni su u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke na WEB stranici BH Telecoma, odnosno dnevnim listovima u BiH, dostaviti uplatne ra~une, ukoliko iste ranije nisu dostavili ili ukoliko su izvr{ili promjenu ranije dostavljenih uplatnih ra~una, na slijede}u adresu: BH Telecom, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, sa sljede}im podacima: - Ime i prezime dioni~ara - Mati~ni broj dioni~ara - Naziv banke i broj ra~una - Kontakt-telefon Dioni~ari kojima je ispla}ena dividenda u 2011, odnosno 2012. godini, a koji ne dostave izmjenu uplatnog ra~una u gore navedenom roku, uplata dividende }e se izvr{iti na ra~un na koji je izvr{ena uplata u 2011, odnosno 2012. godine u roku od 180 dana od datuma dobivanja zvani~nog spiska iz Registra vrijednosnih papira u FBiH. Dioni~ari koji nisu dostavili uplatni ra~un za prethodnu isplatu kao i dioni~ari kojima se prvi put vr{i isplata dividende, u obavezi su dostaviti uplatne ra~une na gore navedenu adresu. BH Telecom }e izvr{iti uplatu dividende u roku od 180 dana od datuma dostavljanja uplatnog ra~una. Za sve dodatne informacije dioni~ari se mogu javiti na sljede}e telefone: - 033 / 224 - 534 - 033 / 201 - 252 - 033 / 213 - 407

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

OGLASI

23

24

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Poslovni rezultati Triglava

SorS: Glavna tema za{tita potro{a~a

Sud jedino rje{enje
Sa aspekta osiguranja, ova regija je jedno od najperspektivnijih tr`i{ta i upravo zbog toga je ovako velika koncentracija kompanija za osiguranje na ovom prostoru
Potro{a~i u Bosni i Hercegovini, ako misle da su ih osiguravaju}e ku}e o{tetile ili imaju problema oko naplate {tete, mogu se jedino obratiti sudu kako bi ostvarili svoja prava, ka`e generalni sekretar Udru`enja SorS Damir La~evi}. On poja{njava da su sudovi trenutno najbolji na~in za{tite potro{a~a u BiH, advokati su vrlo agilni i za slu~aj saznaju prije osiguranja. Iako bi prva stepenica trebao biti ombudsmen za za{titu korisnika finansijskih usluga, to ne funkcioni{e, pa se odmah ide na sud. Prijedlog je da se prilikom kreiranja novog zakona uvede institucija medijatora koji bi olak{ao i ubrzao procedure `albi.

Uspje{ni uprkos krizi
Zavarovalnica Triglav, koja ima najvi{u ocjenu kreditnog rejtinga od svih finansijskih institucija u Sloveniji, u 2011. godini ostvarila je neto poslovni rezultat u visini od 43,8 miliona eura, {to je 36 posto vi{e nego u 2010, re~eno je na Skup{tini Zavarovalnice Triglav koja je odr`ana u Ljubljani. Istovremeno je i Grupa Triglav usprkos te{kim prilikama na tr`i{tu poslovala uspje{no, tako da je poslovni rezultat iznosio ~ak 47,5 miliona eura, 78 posto vi{e nego u 2010. Sa tako dobrim poslovanjem osiguravaju}a ku}a je nastavila i u prvom tromjese~ju ove godine - neto poslovni rezultat Zavarovalnice Triglav iznosio je 13,7 miliona eura, {to je osam posto vi{e nego u prvom tromjese~ju pro{le godine. Dioni~ari su diskutovali o prijedlogu raspodjele neraspore|ene dobiti te su za isplatu dividende namijenili ne{to manje od 16 miliona eura. Skup{tina dioni~ara dala je povjerenje Upravi Dru{tva i ~lanovima Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2011.

Konferenciji prisustvovalo 160 predstavnika osiguravaju}ih dru{tava

Foto: D. ]UMUROVI]

Aktuelna tema
^injenica je, prema La~evi}evim rije~ima, da je za{tita korisnika osiguranja lo{e regulirana u pojedinim zemljama, mnogo klijenata ima problema oko naplate {tete i mnogi su ve} imali priliku da shvate da su va`ne stvari vezane za osiguranje napisane sitnim slovima. Upravo ovo je razlog da 23. susret osigurava~a i reosigurava~a regije SorS bude posve}en temi za{tite potro{a~a. Ova tema je aktuelna i potrebno je vidjeti kako je za{tita potro{a~a regulirana u regiji, Evropi, ali i svijetu, kazao je La~evi} prilikom otvaranja konferencije SorS ju~er u Sarajevu. Boris Marovi}, ~lan Upravnog odbora SorS-a, kazao je da se svake godine nastoje postaviti teme koje su aktuelne ne samo za tr`i{te biv{e Jugoslavije nego i teme koje odra`avaju svjetska kretanja u oblasti osiguranja. Na ovaj

na~in nastojimo da se uskladimo i pripremimo za ono {to nam dolazi. “Mislili smo da }e 21. vijek biti stolje}e rasta, napretka, prosperiteta... a zadesila nas je najte`a kriza. Moramo vidjeti kako se svaka od ovih dr`ava pojedina~no nosi sa tom krizom, kakav imamo rast i moramo na{im gostima iz inostranstva pokazati da smo ozbiljni partneri” rekao je Marovi}. ,

Nelojalna konkurencija
Govore}i o tr`i{tu osiguranja u regiji, direktor Zavarovalnice Triglav Matja` Rakovec je kazao da je ovo, sa aspekta osiguranja, jedno od najperspektivnijih tr`i{ta, upravo zbog toga je ovako velika koncentracija kompanija za osiguranje na ovom prostoru, ali ipak treba imati strpljenja da bi se iskoristio taj potencijal za rast u regiji. U radu konferencije u~estvovalo je oko

160 predstavnika osiguravaju}ih dru{tava iz BiH, regije, ali i zemalja poput Turske, Bahreina, Republike Koreje, Japana, Njema~ke, Austrije, [vicarske itd. U~esnicima je ovom prilikom predstavljena situacija na tr`i{tima BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore i Makedonije. [to se ti~e bh. tr`i{ta, Aida Imamovi} iz Agencije za osiguranje BiH je kazala da je tr`i{te osiguranja nedovoljno razvijeno, regulativa u entitetima je razli~ita, a konkurencija na tr`i{tu nelojalna. Ona je kazala da je ukupna premija osiguranja u 2011. godini iznosila oko 488 miliona KM i ona u bruto dru{tvenom proizvodu BiH (GDP) u~estvuje sa dva posto, odnosno oko 45 eura po glavi stanovnika. U BiH je poslovalo 25 dru{tava za osiguranje i jedno za reosiguranje, a na ovom tr`i{tu i dalje dominiraju obavezna osiguranja. J. SALKI]

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 115 - 15. 6. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Hypo Alpe Adria Bank
Hypo banka u BiH kao i druge Hypo banke na podru~ju biv{e Jugoslavije su najva`niji i najatraktivniji dio cjelokupne Hypo mre`e. Na ovo tr`i{te Holding gleda kao na centar i najvredniji dio svog poslovanja. Povla~enja s ovoga tr`i{ta ne}e biti, naprotiv, Hypo Alpe Adria Bank gleda na jugoisto~nu Evropu kao na svoje klju~no tr`i{te, a tr`i{te BiH je izuzetno va`no za Hypo Alpe Adria Bank, kazao je za Fenu predsjednik Uprave Hypo Alpe-AdriaBank International AG Gottwald Kranebitter. “Kao {to znate Hypo u BiH se sastoji od dvije banke, jednom sa sjedi{tem u F BiH i drugom sa sjedi{tem u Republici Srpskoj. Ovdje smo, dakle, da ostanemo, da razvijemo na{e poslovanje i budemo uspje{ni. ^vrsto vjerujemo u potencijal mre`e u JIE i potencijal ovoga tr`i{ta, ali i u budu}e integracije zemalja regije u Evropsku uniju” kazao je Kranebitter. ,

Nema povla~enja

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.545177 Kanada 124 CAD 1 1.514117 Hrvatska 191 HRK 100 25.837532 ^eska R 203 CZK 1 0.076388 Danska 208 DKK 1 0.262534 Ma|arska 348 HUF 100 0.655492 Japan 392 JPY 100 1.960547 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.259883 [vedska 752 SEK 1 0.220762 [vicarska 756 CHF 1 1.624700 Turska 949 TRY 1 0.852311 V.Britanija 826 GBP 1 2.410950 SAD 840 USD 1 1.554410 Rusija 643 RUB 1 0.047576 Kina 156 CNY 1 0.245676 Srbija 941 RSD 100 1.671534 SDR (Special Drawing Rights) na dan 13. 06. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 13. 06. 2012 =

1.955830 1.955830 1.549050 1.552923 1.517912 1.521707 25.902288 25.967044 0.076579 0.076770 0.263192 0.263850 0.657135 0.658778 1.965461 1.970375 0.566448 0.567864 0.260534 0.261185 0.221315 0.221868 1.628772 1.632844 0.854447 0.856583 2.416992 2.423034 1.558306 1.562202 0.047695 0.047814 0.246292 0.246908 1.675723 1.679912 USD 1.51473 BAM 2.363621

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

BIZNIS/BERZE
1.437,50
803,66
Dioni~ko dru{tvo

25

Prvo regionalno istra`ivanje zadovoljstva zaposlenih

BIFX

688,88 1.792,49
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

878,01 802,09
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

BIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 14. juni/lipanj 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar 3,60 5,15 -0,55 -1,90 3,63 5,15 3,60 5,15 515 457 1.863,45 2.353,55 2 4 11,35 -2,15 11,55 11,35 427 4.846,65 3

Sa konferencije za novinare internet-portala Posao.ba

Foto: A. KAJMOVI]

KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija S FBiH stara devizna {tednja serija T FBiH stara devizna {tednja serija U FBiH stara devizna {tednja serija Z PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Solana dd Tuzla SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Plin Sarajevo d.d. Sarajevo 9,99 0,00 9,99 9,99 3.612 36.083,88 4 16,92 3,10 42,00 16,51 22,00 -0,28 0,00 -1,08 -2,88 2,33 16,93 3,10 42,01 16,51 22,00 16,92 3,10 41,99 16,51 22,00 1.169 100 540 598 700 19.782,17 310,00 22.679,75 9.872,98 15.400,00 6 1 6 1 1 98,12 92,00 75,00 50,23 0,01 0,00 -0,46 9,98 98,12 92,00 75,00 50,23 98,11 92,00 75,00 50,23 7.590 9.000 1.820 500 7.447,14 8.280,00 1.365,00 251,15 3 2 1 1

Va`no je brinuti o radnicima
Istra`ivanje proveli internet-portali Posao.ba, MojPosao.net i Infostud.com • Prva mjesta firmama iz Srbije
Firme JU Apoteke Sarajevo, Al-Jazeera Balkans, Delhaize BH, Violeta i DM Drogerie su u~e{}em u prvom regionalnom istra`ivanju zadovoljstva zaposlenih "Najbolji poslodavac 2012", koje su proveli internet-portali za zapo{ljavanje Posao.ba (BiH), MojPosao.net (Hrvatska) i Infostud.com (Srbija), dokazale da daju veliki zna~aj svojim radnicima, re~eno je ju~er u Sarajevu na konferenciji za novinare internet-portala Posao.ba. Prva mjesta u regionalnom istra`ivanju ove godine u sve tri kategorije (velika, srednja i mala preduze}a), zauzele su firme iz Srbije. Predstavnici kompanija Violeta, DM i JU Apoteke Sarajevo ju~er su rekli da je ovo istra`ivanje vrlo korisno, da su obuka i zadovoljstvo zaposlenika vrlo bitni, te pozvali i ostale kompanije iz BiH da se uklju~e u istra`ivanje. Direktor portala Posao.ba Edin Mehi} je rekao da svaki poslodavac koji u~estvuje u ovakvim izborima ispituje snagu brenda unutar kompanije. "Zadovoljstvo zaposlenika je u direktnoj vezi sa konkurentno{}u tih kompanija i uspjehom na tr`i{tu. Vrlo je bitno promovisati kompanije koje se trude, ne da samo one budu najbolje, nego da i njihovi zaposlenici budu zadovoljni", ka`e Mehi}. U BiH su anketirana 564 uposlenika kompanija JU Apoteke Sarajevo, Al-Jazeera Balkans, Delhaize BH, Violeta i DM Drogerie, a na regionalnom nivou sudjelovalo je 11.345 Dk. O. zaposlenih u 87 kompanija.

SASE: Promet 150.650 KM
Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je uku pan pro met od 150.650,72 KM. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo, a kurs ovog emitenta je iznosio 11,35 KM. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF CroBiH Fond d.d. Mostar od 2.353,55 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 5,15 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vri je dnos ti od 17.343,29 KM, a u sklopu sedam transakcija prometovano je 18.910 obveznica. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su obveznice FBiH stare devizne {tednje serije Z od 9,98 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 14. juni 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

O B AV J E [ T E N J E
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavje{tava bosanskohercegova~ku javnost da je na osnovu odluke Skup{tine ANUBiH na sjednici odr`anoj 11. 6. 2012. godine pokrenuta procedura za izbor novih ~lanova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Tekst obavijesti sa prate}om dokumentacijom se nalazi na web stranici Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine www.anubih.ba. Prijedlozi za izbor novih ~lanova Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine dostavljaju se u roku od 45 dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 2,5 4,61 9,6 3,85 3,4 5,47 4,85 1,2 6 0 0,22 0,73 0 0 2,82 1,04 0 -0,17 2,5 4,61 9,6 3,85 3,4 5,5 4,86 1,2 6 2,5 4,61 9,6 3,85 3,4 5,44 4,85 1,2 6 3.100 225 196 144 92 40 3.000 43 300 7.750,00 1.037,25 1.881,60 554,40 312,80 218,80 14.560,00 51,60 1.800,00 0,59 0,3 1,42 0 0 -0,7 0,59 0,3 1,42 0,59 0,3 1,42 98 2.733 706 57,82 819,90 1.002,52

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Fabrika vijaka a.d. Mrkonji} Grad Vodovod a.d. Doboj Zvornikputevi a.d. Zvornik Republika Srpska - stara devizna {tednja 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,15 0,25 0,65 94,09 45,01 45,43 44 38,69 -3,85 0 0 -3 0,02 -0,5 0 -1 0,15 0,25 0,65 94,09 45,02 45,66 44 39,14 0,15 0,25 0,65 94,09 45,01 44,38 44 38,01 1.556 2.000 357 6.000 8.962 31.675 11.664 745.418 233,40 500,00 232,05 1.129,08 4.034,05 14.388,56 5.132,16 288.437,87

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

96,97 2,21

$ 0,16 %

1.625,90 28,86

$ 0,40 %

648,50 518,50

$ 1,25 %

PLIN
$ 1,42 %

SREBRO
$ 0,26 %

KUKURUZ
$ 1,57 %

26

OGLASI

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

OGLASI

27

28

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Nedoumice roditelja o uvo|enju eksterne matura
Na osnovu ~lana 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. novine FBiH, br. 22/05), SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Podru`nica Tuzla objavljuje

Polaganja od ljeta 2013.
Na ispitu gradivo iz pet do sedam predmeta, ka`e @muki} Svi podaci moraju biti dostupni djeci, isti~e Miskin Najva`nija je objektivnost, nagla{ava Tuzovi}
Prije osam godina, utvr|uju}i koncepciju devetogodi{njeg osno vnog obra zo va nja, pre dvi|ena je i obaveza uvo|enja eksterne mature, ka`e za Oslobo|enje savjetnik ministra nauke, obrazovanja i mladih KS-a Sretko @muki}. - Priprema je i tada bilo, a va`no je ista}i da je Koordinacija ministara obrazovanja FBiH donijela odluku prema kojoj ta vrsta polaganja treba prerasti u dr`avnu maturu. Postoji zainteresovanost i u Republici Srpskoj da se ovaj vid polaganja mature uvede u sve {kole na{e zemlje. Kada je rije~ o Kantonu Sarajevo, uvo|enje eksterne mature za osobom povla~i ukidanje prijemnih ispita pri prelasku u srednju {kolu, isti~e @muki}.

O B A V J E [ T E NJ E
O prestanku ugovora o zastupanju i posredovanju u osiguranju sa slijede}im zastupnicima u osiguranju: 1. Isakovi} Asmir iz Tuzle 2. Me{etovi} Rahman iz Srebrenika SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Podru`nica Tuzla

Polaganja na {ifriranim papirima, koje }e pregledati komisija pri Ministarstvu obrazovanja

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVIJEST
Prijave na konkurs za upis studenata u tre}i ciklus studija - doktorski studij iz mati~ne oblasti germanistika, pod naslovom NJEMA~KI JEZIK I NJEMA~KA KNJI`EVNOST U KONTEKSTU MEDIJSKE KULTURE, objavljen u dnevnim novinama Oslobo|enje 15. 7. 2011. godine mogu se predati do 30.9.2012. godine.

du zadataka u skladu sa nastavnim planom i programom. - Druga komisija }e biti zadu`ena za pregled oko 20.000 testova. Neko jezgro bi trebalo ~initi pet predmeta, s tim da postoji mogu}nost da se u~eniku ostave jo{ dva izborna. Dakle na polaganju }e se na}i gradivo izme|u pet i sedam predmeta, s

Elektronski zapisi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKOPODRINJSKI KANTON JP "BOSANSKOPODRINJSKE [UME" d.o.o. GORA@DE Broj: 434/2012. Datum, 13.6.2012. godine

OBAVJE[TENJE
Obavje{tavamo Vas da je JP "Bosanskopodrinjske {ume" d.o.o. Gora`de objavilo oglas za prodaju {umskih drvnih sortimenata - javnu licitaciju putem prikupljanja pisanih ponuda za prodaju drvnih sortimenata. Cijeli tekst oglasa - javne licitacije mo`ete pogledati na na{oj web stranici: www.sumebpk.com i na oglasnoj plo~i JP "Bosanskopodrinjske {ume" d.o.o. Gora`de. DIREKTOR Mr. Kenan Kanli}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKOPODRINJSKI KANTON JP "BOSANSKOPODRINJSKE [UME" d.o.o. GORA@DE Broj: 438/2012. Datum, 13.6.2012. godine

Prema @muki}evim rije~ima, sa uvo|enjem eksterne mature o~ekuje se relevantna provjera znanja u~enika, a maturski radovi pisat }e se na {ifriranim papirima, gdje }e se putem elektronskih zapisa znati podaci nastavnika i {kole koju je u~enik poha|ao. - Nastavnike }e to privoliti da budu realni pri ocjenjivanju znanja u~enika, a polaganja po~inju od ljeta idu}e godine, dakle koncem {kolske 2012/2013. godine, poja{njava @muki}. Savjetnik ministra isti~e kako }e pri resornom ministarstvu KS-a biti formirane dvije komisije, od kojih }e prva sa desetak nastavnika biti zadu`ena za izra-

MATURA ZA CIJELU BiH Uz to {to }e povu}i ukidanje prijemnih ispita, eksterna matura mogla bi se uvesti u sve {kole na{e zemlje, jer su i {kole RS-a zainteresovane za ovaj sistem ocjenjivanja
tim da }e maternji i strani jezik i matematika biti obavezni. Slovena~ki model eksterne mature je dobar i za{to ga ne primijeniti i kod nas, zaklju~uje @muki}.

Ozbiljan rad
Kako ka`e Sabiha Miskin, direktorica Gimnazije Dobrinja, postoje razli~ita iskustva i mi{ljenja profesora anga`ovanih za pripremu mature po grupama, ali je najva`nije to da se sistem uvede vertikalno od osnovnog

do visokog obrazovanja. - Bitno je da djeca izaberu predmete srodne njihovom budu}em pozivu. Tako|er, u~enicima sve mora biti dostupno, svaki podatak u vezi sa eksternom maturom i to i putem weba, tako da nas ~eka ogroman posao, isti~e Miskin. Direktorica Gimnazije Obala Azra Tuzovi} ka`e kako i direktori i profesori jedva ~ekaju da se eksterna matura uvede, jer }e se njom izbje}i mnogi problemi. - Od mature se o~ekuje ozbiljniji rad i nastavnika i u~enika, a nastavno osoblje }e raditi bez pritisaka koje svakodnevno imamo. Re~eno nam je da }e se zajedno sa devetogodi{njim obrazovanjem, dr`avna matura uvesti i na kraju srednjo{kolskog obrazovanja, a sla`em se da je slovena~ki model odli~an. Oni su dugo radili na tome i opet su u realizaciji na po~etku imali problema. Zadovoljna sam sa svim dosad u radu izuzev objektivnosti u ocjenjivanju i to }e eksterna matura rije{iti, napominje Tuzovi}. Tuzovi} podsje}a kako ima u~enika koji na nastavu iz vi{e razloga ne dolaze cijelu godinu, da bi se roditelji `alili na ocjene prilikom njihovog polaganja, govore}i nastavnicima da nemaju srca.
J. MILANOVI]

OBAVJE[TENJE
Obavje{tavamo Vas da je JP "Bosanskopodrinjske {ume" d.o.o. Gora`de objavilo PONOVNI javni oglas - licitaciju za prodaju rashodovanog motornog vozila putem prikupljanja pisanih ponuda. Cijeli tekst ponovne - javne licitacije mo`ete pogledati na na{oj web stranici: www.sumebpk.com i na oglasnoj plo~i JP "Bosanskopodrinjske {ume" d.o.o. Gora`de. DIREKTOR Mr. Kenan Kanli}

Sa nama u Kamerni teatar

Umri mu{ki

Sajam doma}e privrede
Na Vilsonovom {etali{tu za vikend }e se odr`ati Peti sajam doma}e privrede, u organizaciji Udru`enja “Kupujmo i koristimo doma}e kva li te tno proi zve de no u BiH” a pod pokroviteljstvom , Op}ine Novo Sarajevo. Na ovogodi{njem sajmu okupit }e se vi{e od 50 privrednih subjekata iz cijele BiH iz ra zli ~i tih in dus trij skih oblasti prehrambene, uslu`nih djelatnosti, gra|evine, organske proizvodnje, tekstila, tehnike, te izdava{tva, a po prvi put na saj mu }e u~estvovati i firme Fis Vitez, Menprom iz Tuzle, Brajlovi} i sarajevski Klas.

Predstava “Umri mu{ki” je nastala 1990. kao diplomski rad Tatjane [oji}, i od tada nije prestala puniti salu Kamernog teatra 55 u kojem je do`ivjela vi{e od 250 izvo|enja. Nepretenciozna i niskobud`etna komedija o mu{ko-`enskim odnosima, “Umri mu{ki” je zahvaljuju}i neprekidnom interesu publike, postala kultna predstava Kamernog teatra 55. Eva, Bruno i Mario u briljantnoj interpretaciji Tatjane [oji}, Admira Glamo~aka i Senada Ba{i}a postali su tako junaci ~ije replike brojni fanovi, koji su predstavu gledali i po deset, 15 ili 20 puta, znaju napamet, uvijek u njima otkrivaju}i novu istinitost, `ivotnost i duhovitost. Prva dva ~itatelja koja se jave da-

nas od devet sati na na{ de`urni telefon 276-982, mo}i }e prisustvovati ovoj predstavi. Dobitnici ulaznice mogu podi}i pola sata pred po~etak predstave.

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

Rekonstrukcija mosta u Pofali}ima

276-982

Zavr{etak do kraja juna
Rokovi su prolongirani zbog lo{eg vremena i problema sa izmje{tanjem instalacija
Rekonstrukcija mosta u Ulici Hamdije ^emerli}a u Pofali}ima produ`ena je do 30. juna ove godine. Rokovi su prolongirani za dvadesetak dana, jer su se pojavili problemi sa izmje{tanjem instalacija vode, struje i telefona, saznajemo u Direkciji za puteve Kantona Sarajevo. - Trenutno radovi napreduju zadovoljavaju}e, iako je bilo problema od samog po~etka. Kada se most raskopao i otvorio, stanje nije odgovaralo projektnoj dokumentaciji. Nai{li smo na instalacije za koje nismo znali da se tu nalaze, ali i na razliku u nivou izme|u konstrukcije mosta i pje{a~kih staza. Pored toga, most je toliko dotrajao da su se morale ponovo raditi konzole za pje{a~ke i biciklisti~ke staze, {to je zahtijevalo dodatnu projektnu dokumentaciju. Naruku nam nisu i{le ni vremenske prilike, jer je do{lo do pove}anja vodostaja Miljacke, kazala je Alma Zili}, stru~ni savjetnik Direkcije za puteve KS-a. Morale su se sru{iti konzole i izraditi nove, pa su se instalacije, koje su prolazile ovim dijelom mosta, privremeno izmjestile kako bi se uradili regali u koje }e se smjestiti i za{tititi sa odgovaraju}im maskama. Dogovore-

VA@NIJI TELEFONI

Ura|ene konzole i nosiva plo~a mosta

Foto: S. GUBELI]

no je sa Elektrodistribucijom da izmjesti i obezbijedi svoje kablove, a to }e uraditi i BH Telecom. Jedino u KJKP Vodovod i kanalizacija nisu `eljeli izmjestiti vodovodnu cijev koja je prolazila mostom i moralo se izna}i rje{enje da se ona zadr`i u sada{njem stanju, objasnili su u Direkciji.

- Svi ovi radovi i novo tehnolo{ko rje{enje zahtijevali su vi{e vremena za njihovu realizaciju i zato su rokovi za zavr{etak produ`eni. Sada su se stekli svi uslo vi za ne ome tan rad i izvo|a~, sarajevska firma IN ve} je odradila polovinu mosta zajedno sa jednim nose}im stubom u ko ri tu Mi ljac ke. Ta ko|er,

ura|ene su i konzole i obavljeno je sprezanje nosive plo~e mosta. Na drugoj strani su po~ele pripreme za betoniranje drugog stubnog mjesta, izrada monta`nih vijenaca i plo~e, nakon ~ega }e se vratiti instalacije i zavr{iti potrebno opremanje mosta, naglasila je Zili}.
Z. T.

Zavr{eno takmi~enje Sarajevo - grad budu}nosti

Isklju~enja struje
Zbog rada na postrojenjima bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Skendera Kulenovi}a, Faleti}i 2, Hotel Austrija, Hrasnica Vrelo, Mi{evi}i 2, Nazorova, Vrbanja od 13 do 15 Dobrinja 47, od 8.30 do 16 Evlije ^elebije, Ho{in Brijeg i Plo~a od 13.30 do 15 Feroelektro 2, od 8 do 16 Mori}a, Rije~ica 2, od 8.30 do 15.30 Bakije Sokak od 9 do 13 [ip 7, od 12 do 13 sati Vojni~ko polje 1, od 12 do 13.30 Vojni~ko polje 2, od 10.30 do 12 Vojni~ko polje 3 i 4, od 9 do 10.30 Vojni~ko polje 8 i 9, od 8 do 15.30 Vratnik {kola i Vratnik Mejdan i od 8.30 do 15 Trzanj 3.
jedom, petkom i subotom u 11 sati, Herceg Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (pre-

Studenti Arhitekture idu u Be~
Takmi~enje nastalo sa ciljem da mladi ljudi sa Sarajevskog univerziteta poka`u vi|enje Sarajeva kao grada budu}nosti i to u smislu rje{avanja infrastrukture, saobra}aja i snabdijevanja energijom, zavr{eno je dodjelom nagrada u Gradskoj upravi. Takmi~enje je osigurala kompanija Simens i to isklju~ivo za studente, iako su se prijavili i u~enici Druge gimnazije. Pobjednici takmi~enja su studenti Arhitektonskog fakulteta i to Haris Ov~ina, Monika Malba{i}, Ivan Ivanovi} i Ena Kuki} u suradnji sa mentoricom Senkom Ibri{imbegovi}. Oni su

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

nagra|eni posjetom Siemensovom inovativnom centru u Be~u, naredne sedmice, dok su svom fakultetu obezbijedili tehni~ku opremu vrijednu 2.000 KM.
Munich 12.25, Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zurich/Banja Luka 14.25 i 19.30, Zagreb 15.45 i 22.50, Copenhagen 22.00

- Cilj nam je da podsti~emo mlade ljude da vi{e rade na sebi, kroz razli~ite projekte, istakao je Alija Behmen, gradona~elnik Sarajeva.
botom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 i 14.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka utorkom, sri-

8 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

Odlasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Istanbul 7.55, 13.05, 13.35, 14.40 i 18.00, Vienna 7.30 i 15.05, Banja Luka/Zurich 7.30 i 13.00, Munich 13.10, Copenhagen 14.15, Ljubljana 14.45, Ancona 17

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~et vrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i su-

AVIONI Dolasci:
Istanbul 6.55, 9.20, 12.05, 12.35 i 13.40, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55,

ko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Od nove koalicije u Kantonu Sarajevo nema ni{ta

Hrva~i} tra`i odgodu imenovanja
Hrva~i}: Elementi krivi~nog djela • Ajnad`i}: Navedeni razlozi smjene su ~iste nebuloze [ari}: Ko danas pominje dr`avni bud`et?
Na sjednici Zakonodavnopravne komisije Skup{tine Kantona Sarajevo na{ao se prijedlog imenovanja novih ~lanova Vlade, ali je prije toga vanjski ~lan ovog tijela Esad Hrva~i} zatra`io da se svima dostavi odluka o na~inu kojim su smijenjeni ministri iz SDA. - Zatra`io sam i odluku o na~inu sazivanja posljednje, hitne sjednice Skup{tine KS-a, jer postoje indicije da je ona sazvana mimo Poslovnika. Kako nismo dobili odluku o razrje {e nju ministara, sa ~e kat }emo da je dobijemo, a onda }emo pokrenuti proces na Op}inskom sudu Sarajevo, jer se mo`e re}i da protiv Mirjane Mali}, predsjedavaju}e Skup{tine KS-a, ima elemenata krivi~nog djela, kazao je za Oslobo|enje Hrva~i}.

Na~in smjene
Hrva~i}, kojeg su ministri iz SDA ovlastili da ih zastupa u ovom procesu, istakao je kako }e tra`iti privremenu mjeru odgode imenovanja novih ministara u kantonalnoj Vladi, dok se spor ne okon~a i ne utvrdi na koji na~in je do{lo do smjene ~lanova izvr{ne vlasti u KS-u. - Pokretanje krivi~nih prijava je sasvim izvjesno, zaklju~uje Hrva~i}. Doju~era{nji ministar za bora~ka pitanja Vlade KS-a Ned`ad Ajnad`i} ka`e kako su navodi u obrazlo`enju smjene ~lanova SDA u Sarajevu ~iste nebuloze. - Posao kantonalnog ministra nema nikakve veze sa dr`avnim bud`e-

Utvr|ivanje na~ina smjene ~lanova Vlade iz SDA

tom i sve {to je navedeno me|u razlozima za smjenu ~lanova SDA su gluposti, napomenuo je Ajnad`i}.

Stizale pohvale
Potpredsjednik KO SDA Sarajevo i smijenjeni ministar kulture i sporta Ivica [ari} kazao nam je kako postupak smjene nije kompatibilan sa izvje{tajem monitoringa Centra civilnih inicijativa o radu

Hrva~i}: Krivi~ne prijave

Vlade i Skup{tine, kao i usvojenog izvje{taja o radu Vlade za pro{lu godinu, nakon kojih su ministri iz SDA pohvaljeni za svoj rad. - Ko danas pominje taj bud`et? Ako }emo svi biti istomi{ljenici, onda ne treba biti koalicije, bolje je da jedna stranka odlu~uje o svemu, poru~io je [ari}. Podsje}amo, hitnu sjednicu Skup{tine KS-a sazvala je Mirjana

Mali} bez izja{njavanja ~lanova Kolegija ovog tijela, a pojedinim zastupnicima na samoj sjednici Skup{tine nije dozvoljeno ni da dobiju rije~ pri poslani~koj intervenciji. Naredna redovna sjednica Skup{tine KS-a zakazana je za 19. juni, a na njenom dnevnom redu bila su predvi|ena i imenovanja novih ~lanova Vlade.
J. MILANOVI]

KOLD@O URU^IO PRIZNANJA ZA 12 OSNOVACA

Obilje`ena 20. godi{njica zlo~ina u Sokolini

Granatama na autobus

sa zarobljenicima
^estitke u~enicima
Prije 20 godina neprijatelj je iz logora u Rajlovcu pokupio 55 boraca koje je zarobio u Ahatovi}ima, Dobro{evi}ima, Bojniku i okolnim naseljima i povezao ih autobusom, kako je tada zarobljenicima re~eno, na razmjenu. Me|utim, zarobljenici, odnosno njih 47, nikada vi{e nije vidjelo slobodu. Agresor je u Sokolini zaustavio autobus sa zarobljenicima, a potom vozilo zasuo granatama i ru~nim bombama. Tim povodom ju~er su porodice, prijatelji, pre`ivjeli u ovom masakru, te brojne delegacije, polo`ili cvije}e na spomen-obilje`ju u Sokolini i odali po~ast ljudima koji su na najsvirepiji na~in poubijani.

Rekli su nam da je autobus prokuhao i onda su zoljama, osama i ru~nim bombama zasuli vozilo, ka`e Elvir Jahi}

generacije
U Centru za razvoj karijere Novog Sarajeva ju~er je odr`an prijem za najbolje u~enike osnovnih {kola, odnosno u~enike generacije za {kolsku 2011/2012. godinu. Na~elnik Ned`ad Kold`o uru~io je nov~ane nagrade i priznanja “U~enik generacije” za 12 najboljih op}ine. Nagrade su dodijeljene Lejli Ibrahimi u~enici Centra “Vladimir Nazor” Eldaru , Berbi}u u~eniku O[ ^engi}-Vila I, Najdi Kulenovi} iz O[ Grbavica I, Imranu Memi{ u~eniku O[ Grbavica II, Damadu Butkovi}u u~eniku generacije O[ Hrasno, Hani D`indo iz O[ Malta, Aidu Hod`i}u iz O[ Pofali}i, Amili ]elo u~enici Prve privatne osnovne {kole “Isa-beg Ishakovi}” zatim u~e, nici generacije O[ Vele{i}ki heroji Amili Sabljici, Mirni Kav~i}, u~enici Osnovne muzi~ke i baletske {kole Novo Sarajevo, te Zlatku Salki Lagumd`iji iz Me|unarodne osnovne {kole, kojem }e nagrada biti naknadno uru~ena. M. T.

Po~ast za 47 stradalih iz autobusa

Foto: S. GUBELI]

Elvir Jahi} je pre`ivio strijeljanje

Mladost Ahatovi}a
Elvir Jahi} je jedan od pre`ivjelih aktera doga|aja od prije 20 godina. Kako nam je kazao, vrijeme ne umanjuje bol koju je pretrpio dok je bespomo}no sjedio u autobusu koji su agresori ga|ali granatama. - Dovedeni smo ovdje poslije 12 dana provedenih u logoru i torture u Rajlova~kim hangarima. U autobusu je bila mladost Ahatovi}a, 11 momaka koji jo{ nisu bili ni o`enjeni, a pola ih nije slu`ilo ni vojsku. Poslije borbi u Ahato-

vi}ima zarobili su nas i rekli nam da idemo na razmjenu. Rekli su nam da je prokuhao autobus i onda su zoljama, osama i ru~nim bombama zasuli vozilo. Imao sam sre}u da pre`ivim, kazao je Jahi}. Halida Me{anovi} izgubila je u ratu dva blizanca, a jedan od njih se nalazio u autobusu. - Ned`ad je poginuo u autobusu. I ja sam bila u logoru, a komandir logora je bio moj biv{i {ef na poslu na kojem sam radila prije rata. Jednog dana me pitao gdje su ti sinovi da ih pobijem, a znao ih je kad su imali dvije godine. Nisam znala {ta mi je sa djecom, a onda mi je jednog dana suprug rekao da idem prema gradu. Nije

htio da mi ka`e da mi je sin ve} poginuo. @ivim, ali ne `ivim jer su me ubili kad su mi ubili djecu, istakla je Halida.

Bijeg u {umu
Jo{ jedan svjedok zlo~ina u Sokolini, Emir Mujki}, naglasio je kako se ovako ne{to vi{e nikada ne smije dogoditi, te opisao trenutke za koje je pomislio da su posljednji. - Potrpali su nas i umjesto slobode i razmjene doveli ovdje gdje su izvr{ili stravi~an zlo~in. Pobili su 47 boraca i na`alost pre`ivjelo nas je samo osam. Sje}anje na ovaj dan je vrlo te{ko. Dovedeni smo ovdje gdje su rekli da trebaju dosuti vode. Kada su izlazili ka-

zali su da }e baciti bombu ako se neko slu~ajno pomjeri. Po izlasku po~eli su pucati i to je trajalo deset do 15 minuta. Zatim su se uputili prema Srednjem. Bio sam koliko toliko priseban i rekao sam pre`ivjelim da izlazimo iz autobusa i bje`imo u {umu jer je to bio jedini spas. ^itavu no} smo i{li kroz {umu i do{li smo u selo Vukasovi}e i tamo na{li spas. Ljudi su nam pomogli i zahvaljujem im se, istakao je Mujki}. Prvi put ove godine okupljeni su odali po~ast poginulim i na lokaciji Ravne gdje su poginule iz autobusa mje{tani izvukli i ukopali. Tu su bili do 1996. kada su ekshumirani.
S. HUREMOVI]

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

OGLASI

31

32

KULTURA
U fokusu

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

KULTURA
O Bosni u Katovicama

33

Objavljen takmi~arski program 18. SFF-a

Gradska galerija Collegium Artisticum

Aida Begi} predvodi najbolje
Uz pohvalne kritike i specijalno priznanje koje je film “Djeca” dobio u Cannesu, i ~injenicu da se nakon dugo vremena jedan bosanski film na{ao u selekciji, ~ini se da se Srce Sarajeva smije{i upravo na{oj rediteljici
Kao {to je i uobi~ajeno, dvadesetak dana prije po~etka Sarajevo Film Festivala, koji se ove godine kalendarski odr`ava ranije nego ikad prije, ~elni ljudi organizacije su objavili imena filmova koji }e se takmi~iti za glavne nagrade festivala unutar Takmi~arskog programa.

Takmi~arski program
Slave}i svoju desetogodi{njicu, uz 18 godina samog festivala, Takmi~arski program SFF-a (biv{i regionalni) ustoli~io se kao adekvatno mjesto za uvid u recentna izdanja kinematografija jugoisto~ne Evrope. Ni ove godine nije bilo iznimki, osim {to se selektorica, po vlastitim rije~ima, pobrinula da “niko ne prigovara zbog nedostatka `enskih autora u selekciji” a kao {to je to , bio slu~aj ove godine sa izborom selektora na festivalima u Berlinu i Cannesu. I zaista, program nudi vrlo {arolik dijapazon filmskog stvarala{tva, u kojem se izdvaja Aida Begi} i njen novi film “Djeca” Ova tranzicijska dra. ma otvori}e festival, ali i Takmi~arski program, i ve} sada se nazire njen uspjeh i na doma}em tlu, nakon {to je dobila specijal-

Izbor filmova unutar programa U fokusu predvodi po bje dnik ovo go di {njeg Cannesa Michael Haneke s filmom “Ljubav” a pored , njega tu su jo{ i Grk Yorgos Lanthimos sa filmom “Alpe” stari znanac Sarajeva , Cristian Mungiu sa svojim novim filmom koji je osvojio nekoliko nagrada u Cannesu, “Iza brda” Maja Milo{ , iz Srbije sa filmom “Klip” , Bence Fliegauf iz Ma|arske sa dramom “Samo vjetar” , Bella Tar }e se predstaviti sa omnibusom koji je producirao, “Ma|arska 2011” , a posebna projekcija filma “Lje tna za da }a” bit }e odr`a na kao hom ma ge izne na dno pre mi nu lom tur skom re di te lju Seyfi Te oma nu. kvu karijeru. Svi oni }e se takmi~iti za glavnu nagradu festivala, Srce Sarajeva i nov~ani iznos od 16.000 eura, a bi}e u konkurenciji i za ostale nagrade koje donosi glavni program: Srce Sara je va za naj bo lju glu mi cu i glumca, nagradu CICAE i nagradu CINEUROPA. @iri koji }e birati najbolje me|u nabrojanima bi}e objavljen u narednim danima. Filmovi }e, kao {to je to i obi~aj, biti prikazivani u dva termina u Narodnom pozori{tu, uz press-projekcije u jutarnjim satima.
N. SELIMOVI]

Evropski islam
Veleposlanik Subijaksono Sujono
Foto: [. SULTANOVI]

Kultura Indonezije
Svi oni koji su zainteresirani da je bolje upoznaju imat }e priliku to u~initi u vremenima koja dolaze
U Gradskoj galeriji Collegium Artisticum ju~er je Veleposlanstvo Republike Indonezije uprili~ilo dvosatno upoznavanje s dijelom indone`anske kulture, a doma}in ru~ka bio je prvi rezidentni veleposlanik Republike Indonezije u BiH Subijaksono Sujono, koji je odr`ao i govor dobrodo{lice. Obra}aju}i se prisutnima, veleposlanik Sujono je kazao da se radi o jednoj kulturnoj manifestaciji te da im je `elja da se putem nje upozna indone`anska kultura, da se kroz kulturu jo{ bolje upozna indone`anski narod te da imamo jo{ bolju kulturnu suradnju. Govore}i o svojoj zemlji, veleposlanik Sujono je, izme|u ostalog, kazao da ona ima 17.000 otoka, 330 plemena i razli~itih dijalekata. Prisutne je, tako|er, upoznao s onim {to su imali priliku pogledati u periodu od dva sata, koliko je trajalo ovo upoznavanje s dijelom indone`anske kulture i tradicije. Prisutni su tako imali priliku pogledati izlo`bu kerisa, odnosno tradicionalnih sje~iva, koji su od UNESCO-a prihva}eni kao svjetska ba{tina, zatim tradicionalnu dekorativnu odje}u ra|enu u tehnici batik, kao i tradicionalno ru~no tkani tekstil - songket. Bile su tu i tradicionalne drvene lutke - Wayang Golek, koje se izra|uju tako|er i od ko`e i drugih materijala, pogledati izlo`bu fotografija “Lica Indonezije” ~uti poeziju Taufiqua Ismaila, , u`ivati u muzi~kom performansu kojeg je izveo Musra Dahrizal i ku{ati neke od specijaliteta indone`anske kuhinje. Ovo je bilo vrlo kratko upoznavanje s indone`anskom kulturom, a za sve one koji su zainteresirani da je bolje upoznaju prilika }e biti u vremenima koja dolaze.
An. [. Grazyna Koziej-Kopex, Iwona Pisarek - direktorica ureda za me|unarodnu trgovinu firme KOPEX, D`evada [u{ko - Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Nahla (Centar za edukaciju i istra`ivanje), Asim Zub~evi} - Univerzitet u Sarajevu

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Foto: [. SULTANOVI]

no priznanje `irija u Cannesu. Dugo godina nije bilo bosanskog filma u selekciji, da ne govorimo da je pobijedio, tako da se mo`da ove godine i to promijeni. Ostatak selekcije unutar glavnog programa festivala donosi mno go re gi onal nih, dvi je me|unarodne i jednu svjetsku premijeru. Ova potonja je vezana za austrijski film “Na granici” Floriana Flickera, dramu o ljubavnom trokutu izme|u dva mu-

{karca i jedne `ene. Me|unarodne premijere dolaze od dvojice debitanata iz Turske i Srbije - radi se o filmovima “Sada{nje vrijeme” Belmina Söylemeza i jedinom `anrovskom ostvarenju unutar programa, politi~kom trileru “Ustani~ka ulica” Miroslava Terzi}a. Ostatak izbora Elme Tataragi} su regionalne premijere, a filmovi dolaze iz cijelog regiona: iz Turske tu je “Glas moga oca” Orhana Eskilkoya i “Iza brda”

Emina Alpera, iz Rumunije dolazi film “Svi iz na{e porodice” Radu Judea, iz Austrije je tu Ruth Mader sa filmom “[ta je ljubav” , a vrlo hvaljeni “@ena koja je obrisala suze” Teone Strugar-Mitevske sti`e iz Makedonije.

Dvije projekcije
Selekcija zaista nudi raznovrsna djela i kombinaciju novih, mladih autora i onih iskusnijih koji iza sebe ve} imaju kakvu-ta-

13. forum Bo{nja~kog instituta

Islam i Evropa
Evropi, kao i na{i uva`eni nau~nici koji svojim radom predano propituju mjesto i zna~aj islama u Evropi i BiH” . Gost Foruma Bo{nja~kog instituta prof. dr. Stefan Schreiner studirao je protestantsku teologiju, arapske i islamske studije i jevrejske studije na Martin Luther Univerzitetu (Halle Wittenberg). Radi kao profesor komaparativne nauke o religiji i judaistike na Eberhard Karls Univerzitetu u Tübingenu.

U Centru za mlade Gorica

Banja Luka - Mostar - Tuzla - Sarajevo

Nova kulturna inicijativa
Iako potaknuta kandidaturom Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014, Alter kultura je nastala kao strate{ki korak ka ujedinjenju generalno raspr{ene i neuskla|ene kulturno-umjetni~ke scene BiH
Na inicijativu Pravo ljudski film festivala u Banjoj Luci ju~er je otpo~ela realizacija projekta Alter kultura. To je platforma koja predstavlja mre`u kulturnih aktera iz ~etiri bh. grada: Banje Luke, Mostara, Tuzle i Sarajeva. Od 14. juna u Banjoj Luci pa sve do 30. juna u Sarajevu, Alter kultura }e kroz projekcije dokumentarnih filmova, uli~ne performanse, javne diskusije i druge oblike kulturnog djelovanja promovirati inkluziju, dijalo{ku otvorenost i toleranciju. U cilju osvje{tavanja kulturne svijesti i odgovornosti, Alter kultura `eli kreirati prostor za kultivaciju postoje}ih ali i inicijaciju novih sadr`aja, te pridonijeti decentralizaciji kulture. Projekt je finansiran kroz program Kultura za razvoj, koji je financi ran sred stvi ma Vla de Kra lje vi ne [panije putem Fonda za ostvarenje mi le ni jum skih ra zvoj nih ci lje va (MDG-F). Iako potaknuta inicijativom kandida tu re Sa ra je va za Evrop sku pri jes tol ni cu kul tu re 2014, Pla tfor ma je nas ta la kao stra te {ki ko rak ka uje di njen ju ge ne ral no ras pr{e ne i ne us kla|ene kul tur no-u mje tni ~ke sce ne BiH. - Dru{tveni tokovi sve vi{e i vi{e zahtijevaju kreativno, fleksibilno, prilago dlji vo i mo der no gra|an stvo, {to ne za vi snu kul tur nu pro du kci ju po ti ~e na ra zvoj i adap ta ci ju upra vo sa tim to ko vi ma i pro mje na ma. Im ple mentirati zajedni~ke kulturne i umjetni ~ke pro gra me i pro je kte ni je ni skup, ni komplikovan poduhvat, ukoli ko se fi lo zo fi ja te me lji na par tner stvu, is ta kla je Ku mja na No va ko va, kre ati vna di re kto ri ca Pra vo ljud ski film fes ti va la. U tom kontekstu ona je istakla da je Alter kultura neformalna mre`a ~etiri organizacije iz ~etiri grada: Udru`enje gra|ana Pravo ljudski iz Sarajeva, UNSA GETO iz Banje Luke, OKC Abra{evi} iz Mostara i Centar za stvarala~ki, istra`iva~ki i gra|anski anga`man Grad iz Tuzle. Alter kultura traje jo{ danas u Banjoj Luci, nastavlja se u Mostaru od 22. do 24. juna, u Tuzli 26. i 27. juna, a zavr{ava u Sarajevu 29. i 30. juna.
Mr. S.

Forum Bo{nja~kog instituta o temi Islam i Evropa - ideja “kr{}anske Evrope” i mjesto islama bit }e odr`an ve~eras u 18 sati u sali Gazi Husrev-begovog hamama, a njegovi sudionici su profesori dr. Stefan Schreiner, dr. Enes Kari} i dr. Hilmo Neimarlija. U najavi teme Foruma se ka`e da je veoma “zna~ajna u kontekstu aktuelnih dru{tveno-politi~kih de{avanja u Evropi, a o njoj }e govoriti jedan od najzna~ajnijih stru~njaka na polju islamske teologije u

Pobjednici drugog konkursa Prva samostalna

Portreti i Velasquez
U okviru projekta Prva samostalna u Zvonu, odabrani su pobjednici drugog konkursa od ukupno ~etiri, koliko }e ih biti organizovano ove godine. Laureati su likovni umjetnik Jesenko Gavri} i histori~arka umjetnosti Amina Hamzi}. Rezultat njihove saradnje bi}e predstavljen na izlo`bi koja }e ve~eras u 21 sat biti otvorena u kafe-galeriji Zvono (Hamdije Kre{evljakovi}a 17). Jesenko Gavri} ro|en je 1988. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek slikarstvo. Trenutno poha|a postdiplomski studij. On se na konkurs prijavio ciklusom portreta, njegovom stalnom preokupacijom, svjestan da se umjetnik tokom `ivota bavi uvijek iznova jednom ili najvi{e sa dvije teme. Amina Hamzi} ro|ena je1989. Diplomirala je na katedrama za komparativnu knji`evnost i historiju umjetnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i na istim odsjecima nastavila je postdiplomski studij. Hamzi} se na konkurs prijavila sa dva teksta.

Radovi polaznika Likovne radionice
U Centru za kulturu u Jeli}evoj, ve~eras }e u 19 sati biti otvorena izlo`ba novih radova Likovne radionice - Centra za mlade Gorica. Na izlo`bi }e se predstaviti polaznici Likovne radionice sa svojih ~etrdesetak radova. Izlagat }e se radovi koji su ura|eni u ovoj godini, tako da }e izlo`ba ozvani~iti jedno polugodi{te rada Likovne radionice. Na izlo`bi }e se mo}i vidjeti radovi i vje`be mladih izra|eni u olovci, akrilu, akvarelu, tu{u i kola`u. Teme koje su obra|ivane su raznovrsne, od mrtve prirode, portreta, do apstrakcija pa ~ak i kopija poznatih umjetnika. Likovna radionica u Centru za mlade na Gorici traje ve} nekoliko godina, a otvorena je za sve mlade koji vole likovnu umjetnost.

Jesenko Gavri} i Amina Hamzi}

Prvi je posve}en Diegu Velasquezu, revolucionarnom baroknom umjetniku i njegovom djelu “Pratilje” Drugi tekst rezultat je njene . saradnje na postavljanju izlo`be “Predmeti djece poginule u opkoljenom Sarajevu” . Zreo i ujedna~en pristup temama bez razlike da li je rije~ o davnoj pro{losti ili nedavnim tragi~nim doga|ajima bio je presudan u N. S. izboru pobjedni~kog rada.

Dana 17.5.2012. god. u poljskom gradu Katovice odr`ana su predavanja i susreti pod nazivom "Bosna - Evropski islam." U velikoj modernoj zgradi [leske biblioteke na Trgu Vije}a Evrope sastali su se ~lanovi Sarajevskog univerziteta, Internacionalnog univerziteta Sarajevo (IUS), te predstavnica organizacije "Nahla" s poljskim akademicima, novinarima i predstavnicima profesionalnih udru`enja. Svrha susreta bilo je pribli`avanje pro{losti i sada{njosti Bosne Poljacima i, posebno, predstavljanje vi{estoljetne evropske tradicije islama u Bosni. Evropska tradicija islama Poljskoj nije strana, jer u njoj ve} oko 600 godina `ive poljski muslimani - Tatari kao sastavni dio poljskog dru{tva. Tokom susreta g|a D`evada [u{ko i g. Asim Zub~evi} odr`ali su zanimljive prezentacije o temi Bosne i islama u Evropi. Diskusija koja je uslijedila potvrdila je neophodnost nastavka ovakvih susreta radi pro{irivanja saznanja. Doma}in seminara bila je [leska biblioteka, zna~ajan kulturni centar i mjesto susretanja intelektualaca u staroj industrijskoj regiji Katovice na jugu Poljske. Podr{ku skupu pru`ila je velika privatna poljska industrijsko-trgova~ka kompanija KOPEX GROUP (www.kopex.pl), koja se bavi proizvodnjom ma{ina za rudarstvo na ~etiri kontinenta, izvo|enjem industrijskih projekata na pet kontinenata, i koja se vra}a na tr`i{te BiH. Kom panija uzima u~e{}e u me|unarodnim tenderima za nabavku opreme {iroko~elnih kom pleksa za podzemnu eksploataciju uglja za potrebe JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo, a u toku je realizacija veoma va`nog ugovora o nabavci mehanizovanog {irokog ~ela sa prate}om opremom, potpisanog ove godine sa RMU "Banovi}i " d.d. Banovi}i. Susretima u [leskoj biblioteci prisustvovala je i g|a Iwona Pisarek, direktor Kopexa. Gosti iz Bosne su primljeni od rukovodstva Grupe KOPEX, a razgovori su se odvijali na bosanskom jeziku. Nezavisno od svoje poslovne misije, Grupa Kopex je uklju~ena u poduhvate koji se temelje na razumijevanju vrijednosti uzajamnih odnosa. Ovo anga`ovanje KOPEX-a ne odnosi se samo na Poljsku ve} i na odnose izme|u ljudi u zemljama u kojima Grupa izvodi svoje projekte. Bosna je jedna od tih zemalja, a KOPEX nastoji da Bosnu predstavi javnosti u Poljskoj. Upravo kao rezultat takve djelatnosti postala je mogu}a vi{ednevna posjeta gostiju predava~a iz Sarajeva i ja~anje poljsko-bosanskih veza. M. O.

34

POMO] U KU]I

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Nekoliko vje`bi i manje kofeina
Svaki dan bi trebalo zapo~eti odmorno, spremno i usredsrije|eno na ciljeve Maslac, jesti ga ili ne?
Maslac, da ili ne? Ljekari i nutricionisti su godinama postavljali to pitanje dok napokon nije otkriveno da je maslac probavljiviji od margarina. Stoga ga je preporu~ljivo konzumirati, ali u manjim koli~inama. Njegove prednosti su da je sam po sebi ugodnog okusa, izvor je vitamina A i vitamina topljivih u masti kao {to su E, K i D, sadr`i poznati antioksidans selen i jod, potreban za normalno funkcionisanje {titnja~e. Maslac je hrana koju bi trebalo konzumirati u malim koli~inama, jer sadr`i visoki postotak zasi}enih masti koje uzrokuju porast holesterola. Mo`e se upotrebljavati za kuhanje i pe~enje, za pripravljanje kremastih umaka, namaza, kruha, peciva… Ukoliko imate problem da se fokusirate ili se osje}ate iscrpljeno, kao da ste ustali na lijevu nogu, iako mo`da niste jutarnja osoba, ovi savjeti }e vam pomo}i da dan po~nete na pravi na~in. Dobro je poznato da je doru~ak najbitniji obrok u toku dana. Ako ga presko~ite, osje}at }ete se iscrpljeno. Po~nite dan zdravim doru~kom koji }e vam dati snage da pregurate do ru~ka. Ve}ina ljudi dan zapo~inje kafom. Me|utim, kako je kofein diuretik, podsti~e organizam da gubi te~nost, a ono {to vam je najpotrebnije nakon duge no}i jeste rehidratacija. Obi~na voda, cije|eni sok narand`e ili grejpfruta mnogo su bolji izbor od kafe. Topla voda sa medom, limunom i |umbirom pospje{uje cirkulaciju i odli~an je napitak za imunitet. Dovoljno je da uradite nekoliko vje`bi istezanja ili tr~anja u

Kako da lijepo zapo~nete dan?

mjestu u va{oj sobi. Ako ste ljubitelj fizi~kih aktivnosti, jo{ bolje, samo nekoliko kilometara tr~anja podi}i }e nivo serotonina, aktivirati va{ metabolizam i razbistriti misli. Kada ustanete iz kreveta, prvo duboko udahnite i polako izdahnite vazduh iz plu}a. Na ovaj na~in opu{tate svoj um i pripremate organizam za stres koji ga ~eka tog dana. Umjesto da vam bude pri ruci kako biste mogli da odga|ate bu|enje na 10 minuta, poku{ajte da alarm stavite na drugi kraj sobe. Ovo je jedan od na~ina da otpo~nete jutarnje vje`be istezanja tijela. Odr`avanje stava koji ki~mi omogu}ava da bude prava veoma je va`no za protok krvi kroz organizam. Istegnite tijelo, polo`ite stopala ravno na pod, dr`ite se za stomak, a zatim se protegnite kako biste oslobodili ki~mu tenzije.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Od klasike do animal-printa
Ovog ljeta na pla`ama }e mo}i da se vide najrazli~itiji modeli kupa}ih kostima, od mini bikinija, preko jednodijelnih i monokinija, a i paleta boja je {arolika, od jarkih ljetnih tonova preko `ivotinjskih dezena, pa do crne klasike. Nabrani kupa}i kostimi ili oni sa karnerima su pun pogodak ovog ljeta. U trendu su jednodijelni kupa}i kostimi su`eni u struku. Ako se opredjeljujete za dvodijelni model, provjerite kako vam stoji izuzetno moderan donji dio s visokim strukom. Igrajte se printovima: mornarskim, havajskim. Aktuelni su i gornji dijelovi sa ve}im korpama. Za kupa}i kostim na jedno rame, ove godine ta je traka deblja. Kao nezavisni kupa}i kostim ove godine predstavljen je heklani bikini. Ovaj model mo`ete nositi i uve~er, dovoljno je da ga sparite sa dobrim {orcem ili suknjom.

Piletina sa bademima
Potrebno:
500 g bijelog pile}eg mesa 2 mrkve komad celera malo slatkog kupusa malo prase soja sos {aka badema so

Tretman protiv celulita
Zahvaljuju}i sastojcima kao {to su vitamini C, B5, B6 i K, manganu i magneziju, kao i celulozi, jagode su odli~no sredstvo u borbi protiv celulita. Ovo so~no vo}e {titi mi{i}ni sklop od degeneracije i podsti~e cirkulaciju. Pet zrelih i svje`ih jagoda izgnje~ite vilju{kom i pomije{ajte sa dvije ka{ike grubo mljevene kafe. Kada dobijete finu smjesu, umasirajte je na dijelove zahva}ene celulitom, sa~ekajte pet minuta da djeluje, pa isperite hladnom vodom, a potom nanesite anticelulit kremu koja }e se bolje apsorbovati u ko`u.

Priprema:
Bijelo pile}e meso isjeckati na tanke {tapi}e. Dvije mrkve isto isjeckati na {tapi}e, kao i komad celera i malo slatkog kupusa. Na ulju ispr`iti {tapi}e bijelog mesa i izvaditi ih iz tave. U istu masno}u staviti {tapi}e mrkve i tiho pr`iti, na to dodati sjeckan celer i malo prase te na kraju isjeckan kupus. Dodati u to, po ukusu, soja sos i malo sa vodom razmu}enog skrobina kada je povr}e malo omek{alo. U to vratiti pile}e meso i sve zajedno izmije{ati. Na kraju dodati {aku badema, so i ostale za~ine po `elji.

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

OGLASI

35

36

OGLASI

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO I VODOPRIVREDU

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia i Herzegovina ZENICA-DOBOJ CANTON
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND WATER MANAGEMENT Broj: 068-0-Su-12-000 722 Livno, 14. 6. 2012. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON 10 OP]INSKI SUD U LIVNU

Na osnovu Odluke o kori{tenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji{ta ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj: 10/06), Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kori{tenju sredstava prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji{ta ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj: 04/08) i Programa utro{ka namjenskih sredstava za ure|enje poljoprivrednog zemlji{ta u 2012. godini, Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu raspisuje

Na temelju ~lanka 31. Zakona o sudovima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 38/05), ~lanaka 20. i 30. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj 49/05) i ~lanka 20. to~ke 1. i 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Op}inskog suda u Livnu, predsjednik Op}inskog suda u Livnu objavljuje

J za poVnu radnog mjestaGmje{teA S A pu N I O na L nika
u Op}inskom sudu u Livnu 1. Vi{i referent - operater na ra~unalu (daktilograf)...........................................................................1 (jedan) izvr{itelj na neodre|eno vrijeme 2. Vi{i referent - operater na ra~unalu (daktilograf)...........................................................................1 (jedan) izvr{itelj na odre|eno vrijeme od 2 (dvije) godine Opis poslova: na ra~unalu obavlja poslove vo|enja zapisnika na ro~i{tima, raspravama i pretresima u zgradi Suda ili van zgrade, radi sa sucem na poslovima izrade i prepisivanja sudskih odluka, poslovima po{te i izrade kra}ih dopisa po uputama i naredbama suca, a`urira akte po ve} uba~enim primjercima u sistemu uz nadzor suca ili sudskog stru~nog suradnika, postupa po naredbama suca u svezi spisa, sre|uje spise, stara se o urednosti spisa koji su mu dodijeljeni u rad, unosi podatke u registar nov~anih kazni (ru~no i/ili elektronski) o nov~anim kaznama i za{titnim mjerama koje su izre~ene fizi~koj osobi, pravnoj i odgovornoj osobi, vr{i kucanje po diktatu i prijepisu na ra~unalu, vr{i prijepise audiosnimaka sa obavljenih glavnih pretresa, a po obavljenoj obuci u~estvuje i na glavnim raspravama kao tehni~ki operator na ure|ajima za audiosnimanja su|enja, vr{i poslove preuzimanja predmeta u pisarnici za ~iju dostavu nije zadu`en vi{i referent za upravljanje predmetima, vr{i umno`avanje materijala u svezi predmeta i na kopirnom aparatu ili drugom tehni~kom ure|aju za tu svrhu, poma`e sucu u izradi izvje{}a i drugih akata, dostavlja spise na otpremu vi{em referentu za otpremu, obavlja poslove za suce i sudske stru~ne suradnike u dijelu poslova koji ovi imaju po zakonu, vr{i i druge poslove po nalogu predsjednika i tajnika Suda. Kandidati moraju ispunjavati op}e uvjete propisane ~l. 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj 49/05) i posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Op}inskog suda u Livnu, kako slijedi: Op}i uvjeti: - daje dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je punoljetan, - da ima op}u i zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta, - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, - da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Posebni uvjeti: - SSS - IV stupnja gimnazija, ekonomska, upravna {kola ili druga SSS - IV stupnja dru{tvenog, organizacijskog ili tehni~kog smjera, - najmanje 10 (deset) mjeseci radnog sta`a nakon stjecanja srednje {kolske spreme, - poznavanje daktilografije i rada na ra~unalu. Rok za podno{enje prijave na javni oglas je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Uz prijavu kandidati moraju podnijeti slijede}e dokumente i javne isprave u originalu ili ovjerenoj fotokopiji: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), ili ovjerena kopija CIPS osobne iskaznice, - uvjerenje o prebivali{tu (ne starije od 6 mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), svjedod`bu ili diplomu o vrsti i stupnju {kolske spreme, - potvrdu o radnom sta`u, - dokaz o poznavanju rada na ra~unalu (uvjerenje/potvrda/certifikat), - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, - ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa. Izbor izme|u prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali op}e i posebne uvjete izvr{it }e se nakon obveznog testiranja poznavanja daktilografije. Prijave s kratkim `ivotopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u sobi broj 101 Op}inskog suda u Livnu ili putem po{te, preporu~eno na adresu: OP]INSKI SUD U LIVNU TRG BRANITELJA BB 80 101 LIVNO s naznakom "Za javni oglas". Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se razmatrati. Dokumentacija se vra}a samo na osobni zahtjev. PREDSJEDNIK SUDA Niko Cvitanovi}

J AV N I P O Z I V
za ure|enje poljoprivrednog zemlji{ta 1. Pozivaju se fizi~ka i pravna lica da podnesu Zahtjev za odobravanje sredstava za ure|enje poljoprivrednog zemlji{ta u 2012. godini. 2. Korisnici sredstava mogu biti fizi~ka i pravna lica koja na propisanom obrascu podnesu zahtjev Ministarstvu za poljoprivredu, {umarstvu i vodoprivredu, te da ispunjavaju kriterije za ure|enje poljoprivrednog zemlji{ta koji su propisani Uputstvom o kori{tenju sredstava za ure|enje poljoprivrednog zemlji{ta prikupljenih od naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji{ta ( Uputstvo je objavljeno na web stranici Zeni~ko-dobojskog kantona - Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu). Korisnici sredstava mogu biti pravna i fizi~ka lica koja ispunjavaju slijede}e uslove: • da se predmetne parcele nalaze na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona • da se prebivali{te podnosioca zahtjeva nalazi na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona Aplikanti su du`ni, prije prvog izlaska Komisije, uz zahtjev dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena kopija): • ZK izvadak ili posjedovni list ili ugovor o zakupu zemlji{ta sa posjedovnim listom ili ZK izvadkom na ime vlasnika parcele • Kopiju katastarskog plana sa ozna~enom parcelom koja }e se ure|ivati, a koja ne mo`e biti manja od 0,3 ha ( prihvataju se dvije ili vi{e parcela koje se naslanjaju jedna na drugu, me|utim u tom slu~aju kopija katastarskog plana se dostavlja sa svaku parcelu posebno). • Ku}nu listu - ukoliko podnosilac zahtjeva `ivi u zajedni~kom doma}instvu sa vlasnikom zemlji{ta • Uvjerenje o izmirenju poreskih obaveza, ne starije od 30 dana, za fizi~ka i pravna lica • Potvrda o podne{enom zahtjevu za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, izdatu od nadle`ne op}inske slu`be • Izvod iz prostornog plana op}inskog organa za prostorno ure|enje da kandidirano poljoprivredno zemlji{te nije prostornim planom op}ine odre|eno za gradnju. • Garanciju op}ine - da se u narednih deset (10) godina predmetne parcele ne}e koristiti za gradnju, ukoliko su kandidirane poljoprivredne parcele ili dijelovi parcela prostornim planom op}ine predvi|ene za gradnju. Aplikanti su du`ni da u roku do 80 dana po prvom izlasku Komisije zahtjev dopuniti sa slijede}om dokumentacijom: • Program ili projekat predlo`enih mjera ure|enja poljoprivrednog zemlji{ta sa cijenom tro{kova izvo|enja izra|en od ovla{tene institucije/subjekta. • Dokaz o izvr{enoj pedolo{koj analizi poljoprivrednog zemlji{ta prije ure|enja (nulti uzorak) i po zavr{etku ure|enja (kontrolni uzorak). • Po prispjelim zahtjevima Ministarstvo }e pregledati priloge, te ukoliko prilozi nisu kompletni, zahtjev se odbacuje. • Zahtjevi sa prilozima dostavljaju se na adresu: Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Zeni~ko-dobojskog kantona, Ku~ukovi}i broj 2. Zenica. • Rok za dostavljanje zahtjeva za ure|enje zemlji{ta je 15 dana od dana objavljivanja ovog Poziva. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 407-593 i 200-460.

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

KORAK NAPRIJED
Apple iTunes 10.6.3
Kompanija Apple je objavila update za iTunes kojim su obuhva}ene slabe ta~ke koje su primije}ene u prethodnoj verziji i koji donosi podr{ku za Mountain Lion. Prema informacijama koje su objavljene na web stranici, ovaj update obezbje|uje i unapre|enje performansi i obuhvata probleme koji podrazumijevaju sinhronizovanje sa prvom generacijom iPad ure|aja. Pored ovih zakrpa, update donosi i podr{ku za iOS 6 beta verziju koja je za programere objavljena nedavno u vrijeme odr`avanja WWDC 2012. Update je dostupan u okviru 170 MB downloada za OS X korisnike, ali i za Windows okru`enje u vidu 75 MB downloada.

37

Super Talent izbacio najbr`i 2.5" SSD
Super Talent je predstavio svoj najnoviji Solid state drive koji nosi naziv TeraNova SSD. Prema rije~ima zvani~nog predstavnika, u pitanju je najbr`i SSD ove kompanije koji je do sada predstavljen, SATA3 bazirani proizvod koji je namijenjen malim ra~unarima. Tu je tako|er i SandForce 2200 kontroler koji karakteri{e optimizovani firmware i za koji se navodi da obezbje|uje brzine prenosa podataka i preko 500 MB/s, bilo da je rije~ o ~itanju ili pisanju. Novi TeraNova SSD bi}e dostupan u kapacitetima od 60 GB, 120 GB, 240 GB i 480 GB.

Windows 8 tableti na Computexu
U toku odr`avanja Computex doga|aja, koji je nedavno zavr{en, najvi{e pa`nje privukli su ure|aji sa ekranima osjetljivim na dodir, a me|u njima najvi{e je bilo tableta i hibridnih ultrabookova i tableta sa ekranima osjetljivim na dodir koji se mogu prika ~i ti po po tre bi ili sklo pi ti. Ove ure|aje uglavnom odlikuje Windows 8, za Intel procesore ili Windows RT za ARM procesore, ~ije se predstavljanje o~ekuje krajem godine i koji je specijalno dizajniran za interfejs osjetljiv na dodir. Na Computexu Win8 bazirani ure|aji su bili najbrojniji.

Adobe Air 3.3.0.3650
Ado be Air Run ti me ko ri sni ci ma omogu}ava da im njihove omiljene web aplikacije uvijek budu pri ruci. Imaju}i u vidu ~injenicu da se aplika ci je ra|ene za Ado be AIR po kre }u na des ktop ra ~u na ru bez web pre tra `i va ~a, one obez bje|uju sve prednosti desktop aplikacije. Najnovi ja ver zi ja ko ja je objav lje na no si oznaku Adobe Air 3.3.0.3650 i sa sobom do no si no ve ka ra kte ris ti ke, me|u ko ji ma su una pri je|ena po dr{ka za Ap ple Ma cOS App Sto re, una pre|enje po za di ne za Mac, Bi tmap da ta.draw with Qu ality, Re le aseOut si de event i za krpe za ra ni je pri mi je }e ne sla be ta ~ke.

Nove karakteristike fotoaparata

Canonova dva nova modela
Jedan brz, precizan automatski fokus za videosnimatelje i fotografe, dok drugi aparat nudi potpuno ru~ne kontrole pri snimanju fotografija, a idealan je i za videosnimatelje u usponu
Canon je predstavio dva nova kompaktna, lagana objektiva EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM i EF 40 mm f/2.8 STM. Oba modela nude brojne nove karakteristike, npr. trajno automatsko fokusiranje u na~inu rada za snimanje videozapisa, te se odlikuju vrhunskim kvalitetom slike i pobolj{anom fleksibilno{}u koji fotografima svih nivoa stru~nosti omogu}avaju snimanje fotografija i videozapisa bilo koje tematike. Brz, precizan automatski fokus za videosnimatelje i fotografe EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM i EF 40 mm f/2.8 STM, koji nudi potpune ru~ne kontrole pri snimanju fotografija, a idealan je i za videosnimatelje u usponu jer im omogu}ava preciznije fokusiranje pri snimanju. Kao savr{eni objektivi za novi fotoaparat EOS 650D, oba modela odlikuju se novom tehnologijom kora~nog motora (STM) te omogu}uju brzo i trajno fokusiranje pri snimanju objekata u pokretu, ~ime garantuju dosad nevi|en nivo bestrzajnosti i jasno}e u videozapisima. Uz pobolj{ane performanse automatskog fokusa i brzo, precizno fokusiranje, dva nova objektiva fotografima olak{avaju snimanje spontanijih slika uz izuzetan nivo detalja i jasno}e. To je osobito korisno za dokumentarne, akcijske i putopisne fotografije. Uz minimalnu `ari{nu udaljenost od 0,39 m, odnosno 0,3 m, EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM i EF 40 mm f/2.8 STM fotografima omogu}uju da se jo{ vi{e pribli`e akciji, pri ~emu objekt snimanja ostaje savr{eno fokusiran. EF-S 18-135 mm f/3.55.6 IS STM - svestran zum visokih performansi. Uz `ari{ni raspon od 18 mm do 135 mm, EF-S 18135 mm f/3.5-5.6 IS STM osmi{ljen je kako bi se fotografima ponudio objektiv s kompaktnim, svestranim zumom koji se mo`e

koristiti za snimanje brojnih objekata, od portreta do krajolika i akcijskih prizora. EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM garantuje snimanje visokokvalitetnih fotografija pri manjim brzinama zatvara~a te se odlikuje inteligentnim opti~kim stabilizatorom slike koji nudi preciznost ve}u za ~etiri polo`aja brzine zatvara~a u odnosu na modele bez stabilizatora slike. Objektiv prepoznaje snima li se u uobi~ajenom ili panoramskom na~inu te aktivira najprikladniji na~in ra-

da stabilizatora slike kako bi se snimila najbolja mogu}a fotografija. EF 40 mm f/2.8 STM - supertanak objektiv uz visok kvalitet slike EF 40 mm f/2.8 STM, prvi je Canonov tanki objektiv iz linije EF s fiksnom `ari{nom du`inom od 40 mm i {irokim otvorom blende od f/2.8, {to ga ~ini idealnim za fotografe koji `ele svestran, kompaktan i lagan objektiv za snimanje portreta, reporta`a, putopisa i krajolika.

Novosti iz kompanije Samyang

Zbog obmane kupaca

Sonyevi i Samsungovi fotoaparati Apple pristao platiti 2,25 miliona dolara dobili fisheye objektiv
Kompanija Samyang je predstavila novi fisheye objektiv namijenjen Sonyevim i Samsungovim kompaktnim fotoaparatima. U pitanju je objektiv sa fiksnom `ari{nom du`inom od 8 mm i maksimalnim otvorom blende od 2,8 i najmanji je koji je dostupan za Sony NEX i Samsung NX fotoaparate te nudi naj{iru blendu. Samyangova najnovija oprema uklju~uje asferi~ni objektiv i dva objektiva napravljena od stakla niske disperzije, kao i vi{eslojni UMC antireflektiraju}i sloj. Zvani~nici kompanije tvrde da }e objektiv omogu}iti vidokrug do 189 stepeni sa minimalnom daljinom fokusiranja od 0,3 metra. Fisheye objektiv }e biti dostupan po~etkom jula po cijeni od 347 eura. Kompanija Apple je pristala platiti 2,25 miliona dolara u Australiji zbog pogre{nih navoda o mogu}nostima tre}e generacije iPada. Novi iPad je reklamiran kao iPad WiFi 4G, ali sa lokalnim 4G mre`ama nije kompatibilan. Kompanija je stoga ponudila povrat novca australskim kupcima koji tvrde da su prevareni i da njihov ure|aj nije kompatibilan s 4G mre`ama u Australiji. No, pristanak pla}anja 2,25 miliona dolara nije zadovoljio australsku komisiju za za{titu potro{a~a koja je tu`ila Apple. Rezultat toga je preimenovanje iPada u WiFi + Cellular. Preimenovanje je bilo neophodno i u Velikoj Britaniji, gdje se pojavio isti problem sa 4G mre`om. Nagodbu mora potvrditi i sud prije nego se pristupi rje{enju pomenutog problema.

38

OGLASI

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.
Ludvík Kuba ^itanje BiH - Putevi i studije iz godina 1893-1896. (11)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
gles kralj D`on je, pod 1215.-Enkomkiplemstva, doprihvatioure|enja,pri-tis kument Magna Car ta Libertatum temelj engleskog dr`avnog simbol borbe protiv apsolutizma i jedan od najzna~ajnijih dokumenata britanske i evropske ustavne istorije. Lav X ekskomu rao Marti 1520.Paparainbulom cijama,niocidogmamanajeLute u kojoj je osudio kao res Luterove teze o dulgen i ure|enju Katoli~ke crkve. Ideje o reformi crkve sistematizovane u 95 teza Luter je 1517. prikovao na vrata Dvorske crkve u Vitembergu, ozna~iv{i po~etak raskola katoli~ke Evrope. kur-~e u Beo tur voj 1862.Na ^uTurci susmitom~agradugradski zva-nik ubio srpskog dje ka, {to je iza lo sukobe u gradu. po sa beo ske tvr|ave, gdje je bio smje{ten njihov garnizon, bombardovali Beograd. munski ge vnik Antones pro ma de 1882.Ro|en ruku, diktator neralnjei dr`a~ke vlaJon u Drugom svjetskom ratu. Posli ubis Aleksan Obre u prevratu, Skup Srbije 1903.Kamajjeskom tvaza kraljadra {tina novi}a izabrala Petra ra|or|evi}a Srbije. Po la ga ha{ka mi feren1907.Goja,~ena drujijoj su 44 dr`arocivnaokonkonima ci ko ve, uklju~uju}i Srbiju i Crnu ru, usvo le 13 konven ja za i obi~ajima ratovanja. ^etvrtom konvencijom osnovan je Stalni arbitra`ni sud u Hagu. D`on Ol 1919.Engleskili pilotidiArturtniBraun i ko Atlantikok okon~a prvi rek let pre ka. Italijanski in`enjer, jedan od osniva~a 1920.be`i~ne telegrafije \ulielmo Markoni, emitovao je u Engleskoj prvi muzi~ki radioprenos u`ivo. Bila je to muzi~ka numera ~uvene australijske operske pjeva~ice Neli Melba. ~ke trupe probi li 1940.NjemasudaFrancuzitemgralediMa`inograniju~ak kod Se na. Sis utvr|enja duga 360 kilometara koji iz li du` nice prema Njema~koj izme|u dva svjetska rata, smatran je remek-djelom gra|evinarstva i fortifikacije. Ko {i Ju ta {am oni 1975.gra{arkapobjegoslavije posprelizentacipijom Evrope dom nad re SSSR-a u Beo du. ge na Foklan 1982.ArgentinskegisnaseloBritan1.000dskim ostrvima predale cima. Time je okon~an rat u kojem je po nu oko ljudi. knji`evnik Dobri ]osi} izabran za 1992.raSrpskiformisjene dr`aSRcaprethodnogZa na izprvog pred dnika Jugoslavije. prvog premije novo ra ve da abran je ameri~ki biznismen srpskog porijekla Milan Pani}. Parlament Japana, prvi put od Drugog svjetskog rata, odobrio anga`ovanje japanskih vojnika u inostranstvu.

39

Historijski SPISI
Ne ra~unaju}i knjigu franjevca I. F. Juki}a “Zemljopis i povijesnica Bosne”, koja je bila izdata pod pseudonimom Slavoljub Bo{njak godine 1851. u Zagrebu, prva historija Bosne je iza{la tek 1882.

Hajnrih [liman

1873.
Njema~ki arheolog Hajnrih [liman otkrio u Maloj Aziji zidine Troje, drevnog grada koji je pao pred naletima anti~kih gr~kih junaka.

B

rzi uzlet je ispunio trideset osam godina njegove vladavine. Iziskavao je hrabrosti i ujedno opreznosti. Svjetovi su unaokolo padali i na istoku je nastajao zastra{uju}i oblak, koji se brzo pribli`avao. Tur~in je postao ve} godine 1377. Tvrtkov susjed. Tvrtko je kora~ao na visini i stalno na o{trici ma~a, kako dokazuje njegovo raspitivanje u Dubrovniku godine 1377, mo`e li tamo tra`iti uto~i{te, ako bi se na{ao “u nevolji” i morao napustiti zemlju? I to je bilo na visini njegovog uzleta. Dakako, njegovo djelo je, s tehni~ke strane, puno sjenki - ali gdje njih nema kod politi~ara i ratnika? I on - kao drugi - sklapao je ugovore “na vje~na vremena” sa svje, snom namjerom, da ih ne}e ispunjavati, kako to pristoji. Bitke je vodio na na~in kako su se vodile svugdje drugdje i dosada vode. Spli}ani su se, na primjer, godine 1388. jadali Sigismundu: “Osamnaest godina stradamo od bosanskih upada. [ta imamo, sve je uni{teno i opusto{eno ~ak do gradskih zidina. Mu{karci su uzimani i `ene obe{~a{}ene. Zarobljenici su mu~eni, gla|u i `e|u pa}eni i udova li{avani, i zbog toga umirali. Njihovi trupovi su ostavljani vukovima ili bacani psima” , - u ~emu svemu nije ni{ta ~udno, osim samo to, da se takvo pona{anje prigovaralo Turcima, kako bi bili gori od kr{}ana.

Tu|i arhivi
Stjepan Tvrtko I je bio unato~ tome izvanredan vladar i naro~ito vrhunskom i naprosto pozitivnom pojavom u redu ostalih bosanskih vladara. Kakvi su bili drugi? Imamo razmjernu slobodu mi{ljenja, jer je Bosna izgubila svoje histori~are, koji su pozvani, {to ima svugdje princip da, prvo, ljude svog naroda mo`e slikati radije ru`i~asto, a tu|e crnije; drugo, da ima zadatak “odlijevati” svoje heroje u {to je mogu}e nepromjenjive kalupe. U Bosni ni{ta tako najvjerovatnije nikad nije bilo, mada bi to moglo izgledati ~udno, da je ovdje bogumilstvo toliko bilo rasprostranilo znanje pisma iako su banovi i kraljevi, ipak, imali svoje pisare. Ali, ne-

dostatak se ponovo tuma~i samim bogumilstvom. Njegovi prvaci su bili strogi izvr{ioci svojih redova i njihovo na~elo je bila {utljivost. Dakle, i u pisanju. U `ivotu su nastojali smanjiti svoje odgovore na rije~i “da” i “ne” . Dakako, ovdje su se morale pisati povelje i morali su nicati arhivi. Ali bure vremena rasule su bedeme prividno neosvojive; {tavi{e morali su nastradati srednjovjekovni pergameni, koji su mo`da, na primjer, bili ~uvani u kr{}anskim samostanima. Nekoliko tih bogumilskih rukopisa, koji su se sa~uvali, bilo je na|eno u inostranstvu, i to u raznim mjestima: u Italiji, u Rusiji, u Turskoj. Ne ra~unaju}i knjigu franjevca I. F. Juki}a “Zemljopis i povijesnica Bosne” koja je bila izdata pod , pseudonimom Slavoljub Bo{njak, godine 1851. u Zagrebu, prva historija Bosne je iza{la tek godine 1882. (tako|e, pod nazivom “Povijest Bosne do propasti kraljevstva” V. Klai}a u Zagrebu). Moralo je do toga do}i tako kasno, kada doma}ih izvora nije bilo i kada je bilo nu`no uzimati u pomo} historiju susjednih naroda i glavno crpiti iz tu|ih arhiva: dubrova~kog, mleta~kog i papinog. Naro~ito su historijskim materijalima bogati arhivi dubrova~ki i mle ta ~ki i to po uz da nom gra|om; samo {to ukoliko se radi o vladarima, dobijamo njihove jednostrane slike i stoga nezgodno karikirane. Iako su se odnosili na republike u zlim ili dobrim vremenima, radili su to malokad na~inom, dostojanstvenim glava dr`ava. Hvale se, imaju li uspjeh, o~ekuju}i ~estitanje; hitno se natje~u u ~ast gra|anskog prava; zahtijevaju darivanje odgovaraju}ih palata u Dubrovniku i u Veneciji; u lo{im vremenima tu`e raju i plemstvo, o~ekuju}i utjehu, ili jadikuju na susjede i mole da njih republike opomenu; stalno sebi dogovaraju pravo da bi mogli kod njih pobje}i, budu li “u nevolji” Sve ovo je go. tovo odjednom do`ivio posljednji kralj Stjepan Toma{evi}, kada je poslije svog glasovitog krunisanja u Jajcu, dana 7. novembra 1463. godine, saop}io u Veneciju radosnu vijest da je ustoli~en uz saglasnost

svog plemstva i kada je nekoliko dana poslije tra`io, putem svojih izaslanika, da mu poklone: gra|ansko pravo, dvije odgovaraju}e ku}e u Veneciji i u Zadru i grad u Dalmaciji u koji bi mogao u neprilici pobje}i. Pri tome je jo{ molio za dozvolu da bi smio ratovati sa hrvatskim banom Speran~i}em, i kona~no, da republika pohvali hercega svetog Save Stjepana Vuk~i}a zato, {to se njim, sa kraljem, pomirio. Od svega toga je kralj dobio samo “gra|ansko pravo” Sa nepojmlji. vom dare`ljivo{}u poklanjali su banovi i kraljevi republikama priliku da bi od njih dobili neugodno odbijanje ili u~tivo vrije|anje. Oprostive jesu, dakako, bezuspje{ne ponude Tvrtka II, ili Tome Ostoji}a Veneciji, da bi preuzela upravu Bosne u svoje ruke ili da kraljevstvo kupe; ali neprili~an dojam budi, kada se vladari predaju uzaludno mirnom opominjanju, ili strpljivim ukorima. Tako Venecija pi{e dana 24. augusta 1346. na dvor bana Stjepana II Kotromanovi}a: “Znamo, da }e ban biti tako mudar da prizna da se ne sla`e sa na{om ~a{}u, da bismo, imaju}i sa kraljem Ljudevitom mir, sklapali zajedno ugovor protiv njega” Du. brovnik ponovo, godine 1365. na zahtjev Tvrtka I, da mu izru~e prkosnog brata, odgovara: “Na{ grad je slobodan i po starim obi~ajima ne smije izru~iti one, koji kod nas tra`e uto~i{te” I kada je godi. ne 1415. do{ao sa zahtjevom sli~ne vrste njegov sin Tvrtko II; odgovor je glasio: “Dobro se mo`e va{e veli~anstvo sje}ati kada je va{ roditelj, gospodin kralj Tvrtko, proganjao svog brata Vuk~i}a i do{ao u na{ grad, da smo ga sa ~a{}u do~ekali kao svog gospodara i prijatelja, ali brata nismo izru~ili” .

@or` Pompidu

1969.
Nakon povla~enja [arla de Gola s politi~ke scene, za predsjednika Francuske izabran @or` Pompidu.

1992. 1993.

Adolfo Suares

1977.
Adolfo Suares i njegova koalicija Demokratskog centra pobijedili su na prvim slobodnim izborima u [paniji nakon smrti Franciska Franka, koji je diktatorski vladao od 1939.

Na kongresu Me|unarodne organizacije Mediteranskih igara u francuskom gradu Monpeljeu BiH postala punopravni ~lan ove organizacije. el Va uspos vili pune diplo1994.Izraznainjutiikanmirenjutanakondogovor o matske odnose, potvr|uju}i me|usobnom pri po vjekovnih sukobljavanja Jevreja i rimokatolika. vjet bez dnos UN-a usvo re lu ju o pro{i nju u 1995.Sacidejstva,bjeretavljetisnaga UN-ajioBiHzotrupama za brza sas nih od 12.000 francuskih, britanskih i holandskih vojnika. Rusija i Kina su se uzdr`ale od glasanja. U tatu Budvi ranjen Dra{ko vi}, lider Srpskog ta obnove, u 2000.odatenve}ihuopozicipokrepoVuk~kih stratovrijeme jedne naj onih liti naka u Srbiji. Rim to ~ki kup, Mi sago, optu`en sa {tvo 2000.la misko-kastalinozavnibisu~esniAugusutinmasa-kru vi{e od po liona ka Ruande 1994. i genocid, oslobo|en je optu`bi i pu{ten na slobodu.

Jedna vjera
Republike podr`avaju u svojim odgovorima ravnote`u i u odnosima nadmo}. Stalno samo uvjeravaju da nemaju drugi cilj, nego da bi mogle mirno voditi trgovinu, i da `ele bosanskoj dr`avi slogu i red. I kada u augustu godine 1406. velika{ Hrvoje pobjedonosno objavljuje Veneciji da su u Bosni svrgnuli Ostoju i ustoli~ili Tvrtka II, odgovorili su u~tivo, da “ni{ta mimo dobrog ne mogu o Ostoji re}i i da `ele dobro i mir bosanskoj dr`avi” Dr`e strogo . svoju rije~, i kada je kralj Ostoja sumnjao da li }e se mo}i u izvjesnoj stvari osloniti na obe}anje Dubrov~ana, odgovorili su mu: “Nemamo nego samo jednu vjeru, koju smo dali i potvrdili svojim pe~atom” . (Sutra: Sustav vlasti)

Ela Ficd`erald

2001.

[angajska petorka - Kina, Rusija, Kazahstan, Kirgistan i Tad`ikistan su nakon prijema Uzbekistana u ~lanstvo preimenovali svoju organizaciju u [angajska Organizacija za saradnju (SCO), regionalnu organizaciju za borbu protiv islamskog militarizma.

1996.
Umrla ameri~ka pjeva~ica Ela Ficd`erald, kraljica d`eza, ~uvena po "skat" dijalozima sa velikim d`ezmuzi~arima Armstrongom, Elingtonom i Bejzijem.

Knjigu “^itanje Bosne i Hercegovine” Ludvika Kube, ~ije dijelove }e u narednim brojevima Oslobo|enje feljtonizirati, objavila je nedavno izdava~ka ku}a Rabic iz Sarajeva u saradnji sa Ambasadom Republike ^e{ke u BiH. Putopis je nastajao u periodu 1893-1896. Ludvik Kuba, slikar, putopisac, umjetnik, zabilje`io je perom i kistom obi~aje, pejza`e, ljude. Knjiga je ura|ena dvojezi~no - na bosanskom i ~e{kom jeziku, a na XXIV sajmu knjiga i u~ila u Sarajevu dobila nagradu za izdava~ki poduhvat.

polo re ci Crne Gore osvoji zlatnu lju na 2003.VauterSlovenilaprezentamejadaSrbije i Evropskom prvenstvu ji. ameri~ki mac ~ija je ka je Bro ju i Ho vu 2003.Umrocenirija.raNanaglumudveHjumutoKrolinin,du trajala preko {est de fil je debi vao ulogom u Hi~kokovom filmu "Sjenka sumnje" 1943, a zapa`ene uloge imao je u filmovima "Po{tar uvijek zvoni dvaput", "Dvanaest ljutih mu{karaca" i "^aura".

40

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA Broj: 08-14-2046-2/12 V.N. Sarajevo, 14. 6. 2012. godine

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

Broj: Konjic, 14.6.2012. godine Na osnovu Odluke o preduzimanju pripremnih radnji za toplifikaciju gradskog podru~ja op}ine Konjic ("Slu`beni glasnik op}ine Konjic", broj: 03-05-12-526/10 od 25.2.2010. godine), te ~lana 38. Statuta Op}ine Konjic (Slu`beni glasnik op}ine Konjic", broj: 04/0; 05/04 i 03/08), na~elnik Op}ine Konjic raspisuje

Na osnovu ta~ke 6. Odluke o uslovima i procedurama emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 31/12) i ta~ke 3. Odluke o zadu`enju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 51/12) Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija objavljuje

J AV N I P O Z I V
za odabir strate{kog partnera za Projekat proizvodnje toplotne i elektri~ne energije na bazi kori{tenja komunalnog otpada i biomase kao energenta Pozivaju se svi zainteresovani investitori da kao strate{ki partneri sa Op}inom Konjic u~estvuju u investiranju u Projekat proizvodnje toplotne i elektri~ne energije na bazi kori{tenja biomase i komunalnog otpada kao energenta na sljede}oj osnovi: • Rekonstrukcija postoje}eg toplotnog izvora i izgradnja novih kapaciteta koji }e kao energent koristiti komunalni otpad i biomasu; • Projekat treba obezbijediti proizvodnju cca 30 MWth energije, tj. zadovoljenje ukupnih potreba javnog i privatnog sektora, proizvodnju do 10 MWel elektri~ne energije, uzimaju}i u obzir razvojnu strategiju op}ine Konjic; • Kogeneracijsko postrojenje treba da zadovoljava uslove koji su propisani va`e}om zakonskom regulativom iz oblasti emisija u zrak (SO2, NOx pra{ina); • Obezbje|enje sredstava za strate{ko partnerstvo; • Model idejnog rje{enja baziran na posebnim rje{enjima proizvodnje i distribucije energije specifi~nim za op}inu Konjic, a prihvatljivim od op}ine. • Projektom treba biti osigurana odr`ivost i finansijska profitabilnost, a uzimaju}i u obzir razvojne elemente i odr`ivost projekta kroz sagledavanje svih specifi~nosti op}ine Konjic: turizam, urbanizam, privreda i dr. • Kori{tenje doma}ih tehnologija, energenata i stru~nih kadrova. Uslovi: • Poznavanje zakonske regulative BiH i EU za predvi|ene aktivnosti, • Strate{ki partner treba imati iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije kori{tenjem biomase u BiH, • Potencijalni partner treba dostaviti dokaze o stru~noj osposobljenosti, tehni~koj opremljenosti i model finansiranja projekta; • Predlo`ene tehnologije trebaju zadovoljavati va`e}e zakonske propise (tehni~ke, okoli{ne), • Dokaze u smislu odredbi u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Potrebnu dokumentaciju za u~e{}e u javnom pozivu mo`ete dostaviti na adresu Mar{ala Tita br. 62, 88400 Konjic, BiH; najkasnije do 16.7.2012. godine do 10.30 ~asova. Sa izabranim najpovoljnijim modelom za strate{ko partnerstvo, od pristiglih prijava, bi}e sklopljen ugovor o strate{kom partnerstvu. Za eventualna pitanja i konsultacije mo`ete se obratiti na telefon: +387(0)36 712-246, kontakt-osoba Dervi{ Dizdarevi} ili putem e-maila: dervis.dizdarevic@konjic.ba NA^ELNIK Emir Bubalo, dipl. ecc.
Mar{ala Tita br.62 88400 Konjic Bosna i Hercegovina Telefon: +387 (0)36 712 200 Fax: +387 (0)36 729 813 E-mail: opcina.konjic@konjic.ba Web: http://www.konjic.ba PB: 07140955 ID: 4227204140005

za u~estvovanje u emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira 1. Pozivaju se sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica da u~estvuju na aukciji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine. 2. U skladu sa Odlukom o zadu`enju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 51/12) i obavje{tenjem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo o privremenom simbolu obveznica, definisani su osnovni elementi emisije: • • • • • • • • • Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine; Opis emisije: 2. emisija obveznica javnom ponudom Planirani iznos emisije: 30.000.000,00 KM; Broj obveznica: 30.000 Nominalna vrijednost obveznice: 1.000,00 KM; Privremeni simbol obveznice: FBH5O612; Datum aukcije: 26.06.2012; Datum uplate po zaklju~enim transakcijama: 27. 6. 2012; Datum dospije}a: 27. 6. 2017;

J AV N I P O Z I V

3. Osnovni elementi aukcije: • • • • • • • • • • Datum i vrijeme odr`avanja: 26. 6. 2012. god, u 9 sati; Vrijeme unosa kupovnih naloga: od 9 do 10 sati; Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tr`i{tu; Vrsta cijene: stopa prinosa do dospije}a; Kupon: utvr|uje se nakon zavr{ene aukcije; Metoda aukcije: format vi{estruke cijene; Isplata kamate: polugodi{nje, od datuma poravnanja; Isplata glavnice: jednokratno na datum dospije}a; Vrsta obveznice: obveznica sa fiksnim kuponom; Valuta: konvertibilna marka (KM).

Cijena obveznica utvr|uje se na osnovu sljede}e formule:

DSC = broj dana od datuma poravnanja do narednog kuponskog datuma, E = broj dana u kuponskom periodu u koji ulazi datum poravnanja, N = broj kupona plativih izme|u datuma poravnanja i datuma isplate, A = broj dana od po~etka kuponskog perioda do datuma poravnanja. • • • • • • • Vrijeme objave izvje{taja o rezultatima aukcije: 26. 6. 2012. god, do 15 sati; Na~in objave izvje{taja o rezultatima: internet-stranica Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevske berze-burze; Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaklju~ena transakcija izvr{e uplatu na depozitni ra~un Ministarstva: 27. 6. 2012. god, do 10 sati; Depozitni ra~un Ministarstva na koji se vr{i uplata: 338 690 224 959 4821; Banka depozitar: UniCredit Bank d.d. Mostar Agent emisije: SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo Kontakt-osobe: u Federalnom ministarstvu finansija-financija: Vedad Neziri}, tel: 033/253-440, e-mail: vedad.neziric@fmf.gov.ba i Jasna Vukasovi}, tel: 033/253-448 e-mail: jasna.vukasovic@fmf.gov.ba na SASE: Almir Mirica tel: 033/251-463, e-mail: almir.mirica@sase.ba MINISTAR Ante Krajina

Fakultet za javnu upravu u Sarajevu na osnovu Odluke Nau~no-nastavnog vije}a raspisuje

za upis studenata prvog ciklusa studija Fakulteta za javnu upravu u akademskoj 2012/2013. godini Broj studenata: - redovni studij - 100 - vanredni studij - 50 Studij se organizira prema pravilima i procedurama bolonjskog procesa u trajanju od ~etiri godine i nosi ukupno 240 (E)CTS bodova. Uspje{nim zavr{etkom prvog ciklusa studija stje~e se zvanje bachelora uprave. Bachelori uprave su osposobljeni za rad u organima dr`avne uprave, javnim preduze}ima, te u ustanovama koje raspola`u javnim ovla{tenjima, kao i u drugim institucijama u kojima se tra`i rad na upravnom rje{avanju i drugim organizacijskim i rukovode}im poslovima. [kolarina za jednu studijsku godinu na prvom ciklusu studija iznosi 3.500,00 KM, u koju je uklju~ena obavezna literatura, predavanja, ispiti, izdavanje uvjerenja i dr.

K O N K U R S

Sarajevo, Ulica Mehmeda Spahe br. 5 Telefon: +387 33 253 400 Fax: +387 33 663 314 e-mail: info@fmf.gov.ba www.fmf.gov.ba

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

sve zainteresirane da }e:
Pravo u~e{}a na konkursu pod jednakim uvjetima imaju dr`avljani Bosne i Hercegovine i strani dr`avljani sa zavr{enom srednjom {kolom u ~etverogodi{njem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju {kolu zavr{ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvr|eno da imaju zavr{eno adekvatno obrazovanje za nastavak {kolovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju {kolu zavr{ili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo u~e{}a na konkursu i prije izvr{ene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedo~anstva o zavr{enom srednjem obrazovanju u inozemstvu, ali se u prvu godinu studija mogu upisati nakon izvr{ene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o zavr{enom srednjem obrazovanju u inozemstvu, a najkasnije do po~etka akademske 2012/2013. godine. Izbor kandidata za redovni ili vanredni studij izvr{it }e se prema jedinstvenom kriteriju: - op}i uspjeh u srednjoj {koli u sva ~etiri razreda i uspjeh na diplomskom ispitu (zbir ocjena) i - uspjeh iz predmeta maternji jezik u sva ~etiri razreda i na diplomskom ispitu (zbir ocjena). Rang-lista svih primljenih i prijavljenih kandidata objavit }e se na oglasnoj plo~i i na web stranici Fakulteta najkasnije dva dana nakon isteka roka za podno{enje prijava na konkurs. Nezadovoljni kandidat mo`e ulo`iti prigovor na listu u roku od tri dana od dana objave dekanu Fakulteta. Dekan Fakulteta }e odlu~iti o prigovoru u roku od tri dana. Kandidati mogu predati dokumente Studentskoj slu`bi Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu (Patriotske lige 41) radnim danom od 8 do 16 sati. Uz zahtjev za upis kandidati predaju: 1. originalna svjedo~anstva o zavr{enim razredima srednje {kole zavr{ene u Bosni i Hercegovini u ~etverogodi{njem trajanju, odnosno odgovaraju}e nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prila`u se prevedeni i od sudskog tuma~a ovjereni dokumenti), 2. originalnu diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli, 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih i 4. uvjerenje o dr`avljanstvu. Upis na drugi ciklus studija bit }e objavljen do kraja jula 2012. godine. Detaljnije informacije o studiju, kao i druge informacije u vezi sa uvjetima studija mogu se dobiti na: www.fju.edu.ba, na kontakt-telefon: 033 553 837 ili u Studentskoj slu`bi Fakulteta (Patriotske lige 41 - zgrada Fakulteta za sport i tjelesni odgoj). Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Uprava Fakulteta

O BAVJE [TAVA

1. DR. IVANKA MA\AR [IMI] braniti magistarski rad pod naslovom:

«ZNA^AJ RADIOGRAFSKE ANALIZE U LIJE^ENJU SUPRAKONDILARNIH PRIJELOMA HUMERUSA KOD DJECE»
u ~etvrtak, 12. jula/srpnja 2012. godine, u 12 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), ^ekalu{a 90. 2. DR. LEJLA IBRI^EVI] BALI] braniti magistarski rad pod naslovom:

«ZNA^AJ ENDOSKOPSKE ULTRASONOGRAFIJE (EUS) U DIJAGNOSTICI I ODRE\IVANJU STEPENA PRO[IRENOSTI @ELU^ANOG LIMFOMA»
u petak, 13. jula/srpnja 2012. godine, u 12 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolni~ka 25. Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

SPORT

41

Portugal sa~uvao {ansu za ~etvrtfinale

Rusima oduzimaju

[EST BODOVA?
Ruski nogometni savez ne prihva}a o{tru kaznu Evropske nogometne federacije (UEFA) i ulo`it }e `albu u predvi|enom roku. U srijedu je, naime, Disciplinska komisija UEFA kaznila Ruse sa 120.000 eura i uslovnim oduzimanjem {est bodova u kvalifikacijama za Euro 2016. ukoliko se ponove izgredi ruskih navija~a. Podsjetimo, Rusi su na tribinama zapalili baklje i istaknuli transparent “Ovo je Rusija” tokom utakmice protiv ^e{ke. Tako|er, Ruse je UEFA optu`ila i za navija~ke nerede koje su izazvali poljski huligani. Predsjednik Ruskog nogo me tnog sa ve za Ser gej Fursenko se, me|utim, ne sla`e s odlukom UEFA. “@alit }emo se jer je kazna prestroga, kao i nekada{nje izbacivanje engleskih klubova iz kontinentalnih kupova” izjavio je Fursenko. , Rok ku{nje za Ruse traje od danas, pa sve do kraja dodatnih kvalifikacija za Euro 2016. Ukoliko u tom razdoblju ruski navija~i ponovno naprave nekakav incident, reprezentaciji }e biti znatno ote`an put prema EP-u u Francuskoj.

^e{ka zadovoljna nakon pobjede nad Gr~kom

Silvestre Varela pogodio za pobjedu nad Danskom

PAULO BENTO HVALI
da, koji je upropastio dvije ogromne {anse. Krivac {to me~ nije ranije odlu~en je Cristiano Ronaldo, koji je dva puta proma{io nemogu}e. Katastrofalno je reagovao u situacijama jedan na jedan.

Reuters

psiholo{ku snagu igra~a
Nakon {to smo tako kasno (u 80. minuti, op. a) primili pogodak kojim je Danska izjedna~ila, pokazali smo veliku snagu i karakter, {to nas je odvelo do pobjede, kazao je portugalski selektor Paulo Bento
Se le ktor fu dbal ske re pre zentacije Portugala Paulo Bento pohvalio je psiholo{ku snagu svojih igra~a nakon pobjede protiv Danske (3:2) u 2. kolu grupe B Evropskog prvenstva. Portugalci su vodili u Ljvivu sa 2:0 pogocima Pepea i Heldera Postige, ali su dopustili Dancima da se vrate zahvaljuju}i dvostrukom strijelcu Nicklasu Bendtneru. Ipak, u 87. minuti je Silvestre Varela donio pobjedu Bentovoj ekipi i sa~uvao joj nade za plasman u ~etvrtfinale. “Nakon {to smo tako kasno (u 80. minuti, op.a) primili pogodak kojim je Danska izjedna~ila, pokazali smo veliku snagu i karakter, {to nas je odvelo do pobjede. No, trebali smo rije{iti utakmicu ranije, imali smo dovoljno prilika” ka, zao je Bento, aludiraju}i prvenstveno na Cristiana Ronal“Ipak, na kraju je najbitnije da smo dobili, pa }e se valjda moji proma{aji lak{e zaboraviti. Uostalom, zaslu`ili smo pobjedu. Sve se vrti u krug. Protiv Njema~ke nismo imali sre}e, pa smo izgubili. U duelu sa Danskom smo imali sre}e i osvojili tri boda” rekao je Rona, ldo. Danski selektor Morten Olsen je uprkos po ra zu bio zado vo ljan igrom svo je se le kci je. “Nisam mislio do samoga kraja da }emo ostati bez i~ega. Mislim da nam je nedosta ja lo ma lo sre }e. Za slu `i li smo bod. Imali smo ve}i posjed lopte i trebali smo iskoristiti taj pritisak. No, ako sam bio ponosan poslije pobjede protiv Holandije, jo{ sam ponosniji na{im drugim poluvremenom protiv Portugala” , istakao je Olsen.

^e{ka otvorila vrata drugog kruga na Euru

Reuters

Odlu~ili rani golovi
Reakcije selektora fudbalske reprezentacije ^e{ke i Gr~ke Michala Bileka i Fernanda Santosa nakon me|usobnog duela 2. kola grupe A na Euru bile su, razumljivo, opre~ne. ^e{ka je slavila pobjedu sa 2:1 zahvaljuju}i sjajnom startu u utakmicu i tako otvorila vrata drugog kruga, a gurnula Gr~ku milimetar od ispadanja sa prvenstva. “Igrali smo odli~no u prvom dijelu. Dobro smo se pripremili za susret i zabili golove brzo. Onda se Toma{ Rosicky povrijedio i brzo smo izgubili na kreativnosti. Potom smo primili glup gol i do{li pod pritisak. Grci su imali malo prilika jer smo dominirali u skokigri. Nakon na{e prve utakmice sa Rusima u kojoj ni{ta nije funkcionisalo, izuzetno smo zadovoljni ovom pobjedom” naglasio je Bilek. , Golman ^e{ke Petr ^ech iskazao je olak{anje ~injenicom da je njegova reprezentacija upisala tri boda u svom drugom me~u, uprkos njegovoj velikoj pogre{ci. Podsje}amo, upravo je ^ech bio krivac za gr~ki gol u 53. minuti za smanjenje ~e{kog vodstva na 2:1. Naizgled bezopasno ubacivanje sa lijeve strane vratar Chelsea je primio, ali mu je lopta ispala preko ramena i oti{la do neometanog Gekasa, koji je pogodio praznu mre`u. “Sretan sam i laknulo mi je {to smo pobijedili. Dobro smo startovali i prvih deset minuta odigrali veli~anstveno. Nakon primljenog gola Grci su nas malo pritisnuli, ali nije bilo prilika nakon ubacivanja i dobro smo reagovali u defanzivi” , izjavio je ^ech. U posljednjem kolu grupe A, u subotu ^esi }e prolaz u drugi krug tra`iti u utakmici protiv Poljaka. “Pogledali smo utakmicu uzme|u Poljske i Rusije, ali za nas }e najva`nije biti ho}e li Rosicky zaigrati u subotu” kazao je ^ech. , Selektor Gr~ke Fernando Santos smatra da je njegova reprezentacija veoma lo{e krenula na EP-u. “Iako smo upozoreni unaprijed na dobar po~etak ^eha, nismo bili oprezni. Ipak, i dalje imamo nade i u trci smo za prolaz” rekao , je Santos.

(NE)SRE]A Sve se vrti u krug. Protiv Njema~ke nismo imali sre}e, pa smo izgubili. U duelu sa Danskom smo imali sre}e i osvojili tri boda, rekao je Ronaldo
“Ogor~en sam na sebe. Bilo je nevjerovatno proma{iti, pogotovo u drugom slu~aju. Ne znam” , tra`io je rije~i pred novinarima najbolji igra~ Portugala.

42
Grupa

SPORT
A
1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 5:2 3:5 2:2 2:4 4 3 2 1

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Grupa C Italija i Hrvatska podijelile bodove

1. Rusija 2. ^e{ka 3. Poljska 4. Gr~ka

Mand`uki} donio vrijedan bod
Italijani su imali potpunu inicijativu u prvom poluvremenu, a poveli u 39. minuti preko Pirla, koji je pogodio iz slobodnog udarca • Mand`uki} izjedna~io u 72. minuti na asistenciju Strini}a
Selekcije Italije i Hrvatske podijelile su bodove u utakmici 2. kola Grupe C na Evropskom prvenstvu, odigrav{i 1:1, tako da izabranici Slavena Bili}a nisu uspjeli ve} u ovoj fazi takmi~enja osigurati ~etvrtfinale. Prvo poluvrijeme u potpunosti je pripalo fudbalerima Cesarea Prandellija. Prvu {ansu imali su u tre}oj minuti. Marchisio je uputio loptu na lijevo krilo za Giaccherinija, koji je proslje|uje u sredinu kaznenog prostora gdje iz okreta Balotelli puca malo pored desne stative. Ve} u 11. minuti Cassano je s desnog krila prona{ao Balotellija, ~iji {ut su blokirali odbrambeni igra~i Hrvatske. Na odbijenu loptu Marchisio silovito {utira, a lopta odlazi nekoliko centimetara pored gola. Prvi put je Hrvatska ne{to konkretnije poku{ala napraviti u 15. minuti. Strini} odli~no po lijevoj strani prolazi Maggija i ubacuje loptu u {esnaesterac Italijana, me|utim, Mand`uki} je bio kratak u skoku. Minut kasnije Balotelli je opet oku{ao svoj udarac sa 18 metara, ali brani Pletikosa. Novu {ansu za azurre imao je Cassano u 33. minuti, me|utim, lopta je oti{la pored gola. U 37. minuti Marchisio se na{ao sam pred Pletikosom, ali hrvatski ~uvar mre`e majstorski reaguje i u dva navrata spa{ava svoj gol. U nastavku, Rakiti} je sru{io Balotellija na desnom rubu {esnaesterca. Loptu je namjestio Pirlo i majstorski iz slobodnjaka pogodio za vodstvo azzurra u 39. minuti. U nastavku utakmice Hrvati su u{li mnogo agresivnije. U 47. minuti Modri} se na{ao u prilici, ali njegov slab {ut bez problema hvata Buffon. Dva minuta kasnije ponovo je Modri} u akciji, a njegov udarac sa 18 metara zavr{ava iznad gola Italijana. Vrlo brzo su se azzuri stabilizirali i preuzeli inicijativu. U 61. minuti ponovo je u centru pa`nje Balotelli, koji je silovito {utirao sa 20-ak metara malo iznad gola. Nakon niza neuspjelih poku{aja, Hrvati su uspjeli izjedna~iti u 72. minuti. Strini} je sa lijeve strane uputio centar{ut u {esnaesterac Italijana, a Mand`uki} je bio precizan i postigao tre}i pogodak na EP-u. Do kraja utakmice imali su Italijani {ansu za novo vodstvo preko Montoliva u 76. minuti, a Pletikosa je ponovo bio na visini zadatka. Do kraja susreta bilo je nekoliko prilika na obje strane, me|utim, rezultat je ostao nepromijenjen. U posljednjem kolu grupne faze Hrvate o~ekuje utakmica sa [pancima, dok }e Italijani snage odmjeriti sa Ircima.
A. K.

1. kolo: 8. juni

WARSAW: Poljska - Gr~ka WROCLAW (20.45): Rusija - ^e{ka
2. kolo: 12. juni

1:1 4:1 1:2 1:1 _:_ _:_

WROCLAW (18) Gr~ka - ^e{ka WARSAW (20.45) Poljska - Rusija
3. kolo: 16. juni

WARSAW (20.45) Gr~ka - Rusija WROCLAW (20.45) ^e{ka - Poljska Grupa

B
2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3:1 3:3 3:3 1:3 6 3 3 0

1. Njema~ka 2. Portugal 3. Danska 4. Holandija

1. kolo: 9. juni

KHARKIV (18) Holandija - Danska LVIV (20.45) Njema~ka - Por tugal
2. kolo: 13. juni

0:1 1:0

Mario Mand`uki}: Postigao tri gola na EP-u

Reuters

LVIV (18) Danska - Por tugal 2:3 KHARKIV (20.45) Holandija - Njema~ka 1:2
3. kolo: 17. juni

Italija - Hrvatska 1:1
Gradski stadion u Poznanu. Gledalaca: 38.000. Sudija: Howard Webb (Engleska). Strijelci: 1:0 - Pirlo (39), 1:1 - Mand`uki} (72). @uti kartoni: Motta, Montolivo (Italija) Schildenfeld (Hrvatska). ITALIJA: Buffon, Bonucci, De Rossi, Chiellini, Maggio, Marchisio, Pirlo, Motta (od 63. Montolivo), Giaccherini, Balotelli (od 69. Di Natale), Cassano (od 83. Giovinco). Selektor: Cesare Prandelli. HRVATSKA: Pletikosa, Srna, ]orluka, Schildenfeld, Strini}, Rakiti}, Vukojevi}, Modri}, Peri{i} (od 68. Pranji}), Mand`uki} (od 90. Kranj~ar), Jelavi} (od 83. Eduardo). Selektor: Slaven Bili}.

LVIV (20.45) Danska - Njema~ka _:_ KHARKIV (20.45) Por tugal - Holandija _:_ Grupa

C
1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 5:1 4:2 2:2 1:7 4 4 2 0

1. [panija 2. Hrvatska 3. Italija 4. Irska

1. kolo: 10. juni

GDANSK (18) [panija - Italija POZNAN (20.45) Irska - Hrvatska
2. kolo: 14. juni

1:1 1:3 1:1 4:0 _:_ _:_

Izabranici Giovannija Trappatonija nemo}ni

POZNAN (18) Italija - Hrvatska GDANSK (20.45) [panija - Irska
3. kolo: 18. juni

POZNAN (20.45) Italija - Irska GDANSK (20.45) Hrvatska - [panija Grupa

Furija demolirala Irsku
U pobjedi [panaca od 4:0 dva pogotka postigao je Fernando Torres, dok su se po jednom u listu strijelaca upisali David Silva i Cesc Fabregas
Aktuelni svjetski i evropski prvaci reprezentativci [panije demolirali su Irsku sa 4:0 u utakmici 2. kola Grupe C Evropskog nogometnog prvenstva. Prvi su zaprijetili Irci. U 2. minuti napada~ Cox pucao je s 20ak metara u desni Casillasov ugao, ali {panski golman brani. Me|utim, dva minuta kasnije, furija je vodila sa 1:0. Strijelac je bio Torres koji je sa svega nekoliko metara rutniski savladao Givena. Taj pogodak je dao dodatni vjetar u le|a [pancima koji su redali prilike pred golom Iraca. U 8. minuti Arbeloa upo{ljava Torresa koji puca pored gola. Udarac je malo zatim oprobao i Pique, a poslije njega i Arbeloa, ali je Given siguran. U 25. minuti nova prilika za [paniju. Silva je pucao s ivice {esnaesterca, Given odbija loptu, a Xabi Alonso s preko 20 metara puca malo iznad gola. Ataci na gol Iraca nastavili su se do kraja prvog dijela, ali je rezultat ostao nepromijenjen zahvaljuju}i odli~no raspolo`enom golmanu Givenu.

D
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2:1 1:1 1:1 1:2 3 1 1 0

1. Ukrajina 2. Engleska 3. Francuska 4. [vedska

[panija - Irska 4:0

1. kolo: 11. juni

DONETSK (18) Francuska - Engleska KIEV (20.45) Ukrajina - [vedska
2. kolo: 15. juni

1:1 2:1 _:_ _:_

DONETSK (18) Ukrajina - Francuska KIEV (20.45) [vedska - Engleska
3. kolo: 19. juni

KIEV (20.45) [vedska - Francuska _:_ DONETSK (20.45) Engleska - Ukrajina _:_

^ETVRTFINALE
WARSAW GDANSK DONETSK KIEV (20.45) A1 - B2 (21.6) (20.45) B1 - A2 (22.6) (20.45) C1 - D2 (23.6) (20.45) D1 - C2 (24.6) _:_ _:_ _:_ _:_

PGE arena u Gdansku. Gledalaca: 35.000. Sudija: Pedro Proenca (Por tugal). Strijelci: 1:0 - Torres (4), 2:0 - Silva (49), 3:0 - Torres (70), 4:0 - Fabregas (83). @uti kar toni: Xabi Alonso, Mar tinez ([panija), Whelan, Keane, St. Ledger (Irska). [PANIJA: Casillas, Arbeloa, Pique, Ramos, Jordi Alba, Busquets, Xabi Alonso (od 65. Mar tinez), Xavi, Silva, Fernando Torres (od 73. Fabregas), Iniesta (od 80. Cazorla). Selektor: Vicente del Bosque IRSKA: Given,O'Shea, St. Ledger, Dunne, Ward, Duff (od 73. McClean), Andrews, Whelan (od 80. Green), McGeady, Cox (od 46. Walters), Kean. Selektor: Giovanni Trapat toni. rao i tre}i put u sino}njem me~u u 70. minuti. Svoj drugi pogodak je postigao Torres. Pred kraj me~a [panci su pove}ali vodstvo na 4:0. Strijelac je bio Cesc Fabregas samo tri minute nakon {to je zamijenio Torresa, te tako ujedno postavio i kona~an rezultat. A. K.

POLUFINALE
DONETSK (20.45) ^1 - ^3 (27.6) WARSAW (20.45) ^2 - ^4 (28.6) _:_ _:_

Fernando Torres dvostruki strijelac

Reuters

FINALE
KIEV (20.45) P1 - P2 (1.7) _:_

Na po~etku drugog poluvremena furija je udvostru~ila vodstvo. Nakon akcije [panaca Given je odbranio Iniestin {ut, ali

lopta se odbila Silvi koji na desetak metara prolazi St. Ledgera i {alje loptu pored desne stative u mre`u. Given je kapituli-

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.
s to rij sku po bje du pro tiv [vedske na otvaranju Evropskog prvenstva (2:1), reprezentativci Ukrajine nisu dugo slavili. Ve} danas od 18 sati na Donbass Areni u Donetsku Andriy [ev~enko i dru{tvo imat }e novi ispit. Ugostit }e Francusku i tra`iti pobjedu koja bi ih pribli`ila ~etvrtfinalu. Zanimljivo, u dosada{njih {est me|usobnih utakmica Ukrajina nikada nije savladala Francuze. Tricolori su ubilje`ili tri pobjede, a isto toliko utakmica zavr{eno je bez pobjednika. “Protiv [vedske smo ostvarili veliku pobjedu, ali smo to ve} arhivirali i razmi{ljamo o novoj utakmici. Francuska je izuzetno kvalitetna, ali uz maksimalan pristup i veliku podr{ku s tribina, ne sumnjam da mo`emo do pozitivnog rezultata” rekao je [ev~enko. , Oleg Blokhin, selektor Ukrajine, ~vrsto je na nogama i ne dozvoljava da njegove izabranike ponese euforija. “Nema euforije, ali pobjeda protiv [ve|ana mnogo nam je va`na sa psiholo{kog aspekta. Sada se ne bojimo nikoga. Detaljno smo analizirali igru Francuza i vjerujem da im mo`emo parirati. Sve }e ovisiti od toga kako se postavimo” kazao je Blokhin. , Dok u ukrajinskom taboru sve

SPORT

43

I

UKRAJINA - FRANCUSKA (18) Nasri uzdrmao tricolore

Ukrajinci protiv tradicije

Mogu li [ev~enko i dru{tvo ponovo obradovati navija~e?

funkcioni{e na najvi{em nivou, to se ne mo`e re}i za Francuze. Samir Nasri strijelac izjedna~uju}eg gola protiv Engleske (1:1) na{ao se na meti javnosti zbog prsta na ustima kojim je `elio u{utkati sve kriti~are. “To me ne zanima” rekao je se, lektor Laurent Blanc, odgovaraju}i na pitanja o Nasrijevom pona{anju, a “po`ar je morao gasiti” i predsjednik Saveza Noel le Graet. U ekipi Francuske vjerovatno }e do}i i do odre|enih promjena u odnosu na me~ sa Englezima. Razlog za to mogla bi biti i velika vru}ina u Donetsku... “Ako }emo napraviti promjene u ekipi, to ne}e biti zbog vru}ine. Promjene bi mogle biti zato {to smatram da neki igra~ mo`e donijeti ne{to vi{e od drugoga” objasnio je , Blanc, koji cijeni Ukrajince: “U susretu protiv [vedske pokazali su da imaju karakter. Iskusni su i znaju kazniti svaku gre{ku. Stoga, moramo biti oprezni `elimo li ostvariti `eljenu pobjedu” .
S. [.

[VEDSKA - ENGLESKA (20.45) I jedni i drugi `ele pobjedu

Napada~ Bayerna jedini strijelac za elf

Ibrahimovi} prijeti

Gordom Albionu
Reprezentacija [vedske ve~eras ima sjajnu priliku ubilje`iti svoju prvu pobjedu na Euru u Ukrajini i Poljskoj. Nakon poraza od Ukrajinaca (2:1), [vede o~ekuje duel protiv njihove stare `rtve - Engleza. U me|usobnim duelima ove dvije reprezentacije [vedska ima daleko bolji skor, a frapantno zvu~i podatak da nisu do`ivjeli poraz u duelima protiv Gordog Albiona u me~evima igranim na velikim takmi~enjima. U 21 me|usobnom duelu izme|u Engleske i [vedske, oba sastava imaju po {est trijumfa, uz devet remija, a na evropskim i svjetskim prvenstvima sastajali su se sedam puta. Dva puta su slavili [ve|ani, a pet me~eva je zavr{eno remijem, od ~ega su posljednja tri duela bila bez pobjednika. Kada su Englezi pobijedili [vedsku 15. novembra 2011. u prijateljskom me~u sa 1:0, bila je to njihova ujedno i prva pobjeda nakon 43 godine ~ekanja. “Znamo kvalitet [ve|ana i znamo odakle prijeti najve}a opasnost. Me|utim, ne smijemo se zavaravati da je Ibrahimovi} najopasniji njihov igra~, s obzirom na to da imaju dosta kvalitetnih pojedinaca. Naravno, nastoja}emo ga zaustaviti, ali i onemogu}iti da proigrava suigra~e, u ~emu je podjednako dobra kao u postizanju pogodaka” upozorava Ashley , Cole, te dodaje kako njegova reprezentacija nema drugog izbora nego i}i na pobjedu. “Ukoliko `elimo dalje, pobjeda je imperativ, a mislim da smo protiv Francuske dokazali koliko smo kvalitetni.” Najopasniji [ve|anin Zlatan Ibrahimovi} bio je jako razo~aran nakon poraza od Ukrajine. [vedi su vodili njegovim pogotkom, ali je iskusni [ev~enko sa dva gola preokrenuo. Drugi gol postigao je upravo pored Ibrahimovi}a, koji se na treningu nakon utakmice `estoko obru{io na suigra~e. “Napravili smo po~etni~ke gre{ke u odbrani, a nismo bili u stanju iz odli~nih prilika posti}i gol. Naivno smo izgubili prvi me~, a sada se moramo vaditi na Engleskoj, {to }e biti jako te{ko. Me|utim, ukoliko `elimo ostati na Euru i nakon grupne faze, potrebna nam je pobjeda i mislim da smo u stanju to i ostvariti” smatra Ibrahimovi}. ,
J. Li.

Gomez nemilice trpa
Napada~ Bayerna Mario Gomez jedini je strijelac Njema~ke na Euru u Ukrajini i Poljskoj. Nakon pobjedonosnog gola protiv Portugala, Gomez je dodao jo{ dva pogotka protiv Holandije, ~ime je njegova selekcija do{la do maksimalnog u~inka u grupi smrti. Gomez je oba pogotka postigao u prvom dijelu, ali utakmica je u posljednjih 20-ak minuta bila neizvjesna, jer je Robin van Per sie sma njio na 2:1, me|utim rezultat se nije mijenjao do kraja susreta. Napada~ Bayern Munchena iza{ao je iz igre minutu prije pogotka Holan|ana, tako da je fini{ utakmice posmatrao sa klupe, a isti~e da mu je vrijeme nevjerovatno sporo prolazilo. “Nevjerovatno je to kako je vrijeme sporo prolazilo u posljednjih nekoliko minuta. Prvo poluvrijeme odigrali smo veoma dobro, ali u fini{u bili smo vrlo iscrpljeni. Me|utim, kada imate Manuela Neuera na golu mo`ete i takav pritisak izdr`ati” re, kao je Gomez.

Van Marwijk ne gubi nadu
Selektor Holandije Bert van Marwijk mora se suo~iti s tim da mu reprezentacija ne igra kako se o~ekivalo i da je vrlo blizu opro{taja od Evropskog prvenstva jer je bez osvojenog boda nakon dva kola u grupi B. Poslije poraza od Njema~ke, zamjerio je fudbalerima igru u odbrani. “Dobro smo krenuli, imali nekoliko povoljnih prilika, ali golovi Njema~ke su do{li niodakle, iz na{ih gre{aka. Odbrana snosi dio krivice za te pogotke, ali ni napad nije bio briljantan. Njema~ka je sjajna reprezentacija, ima snagu, kreativnost i efikasna je.” Mada su lale pred ispadanjem, Van Marwijk smatra da jo{ postoje {anse za prolaz dalje u koji moraju vjerovati. “Upravo to sam naglasio igra~ima i `elim da to shvate.”

Zlatan Ibrahimovi} bi}e najve}a prijetnja engleskom golu

Reuters

44

SPORT

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Trabzonspor `eli Borisa Pand`u
Sto per fu dbal ske re pre zentacije BiH Boris Pand`a (25) nalazi se na listi `elja turskog prvoliga{a Trabzonspora, javljaju turski mediji. Pan d`a je ~lan bel gij skog Mechelena. Tokom pro{le sezone odigrao je 35 utakmica i postigao dva gola. Trabzonspor va`i kao jedan od najuspje{nijih turskih klubova, a zbog nedostatka stopera Pand`a je na vrhu njihove liste `elja za novu sezonu. Po~eo je karijeru u kadetima Zrinjskog, a nastupao je za [iroki Brijeg i splitski Hajduk.

Klubovi dogovorili novu posudbu

U pro{loj sezoni Suba{i} je odigrao 17 utakmica

Suba{i} u Dynamu do 2014.
Muhamed Suba{i}, povremeni fudbalski reprezentativac BiH, i naredne dvije godine nosit }e dres njema~kog drugoliga{a Dynamo Dresdena. Igra~ koji je pod ugovorom sa sarajevskim Olimpicom u augustu pro{le godine posu|en je Dynamu, a s obzirom na to da su njema~ki poslodavci zadovoljni njegovim igrama, dogovoreno je da se posudba produ`i do juna 2014. godine. "Na{li smo dobro rje{enje i dogovorili novu saradnju sa Suba{i}em, koji }e i naredne

Ulaznice za utakmicu za `ivot 5 KM
Revijalna utakmica izme|u FK Sarajevo i ekipe Batkovi i Alenovi prijatelji, koju }e predvoditi napada~ bh. reprezentacije Edin D`eko, odigra}e se u nedjelju (18 sati) na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatovi} Hase". Ulaznice za humanitarni me~ koji nosi naziv "Utakmica za `ivot" nalaze se u prodaji od ~etvrtka po cijeni od 5 KM i to u fan shopovima Sarajeva (prostorije kluba u Ulici mar{ala Tita 38b/I i u Bezistanu), agenciji Fibula i kod prodava~a ulaznica u gradu. Na dan utakmice ulaznice }e se mo}i kupiti ispred ko{evskog stadiona. Sav prihod od ulaznica bi}e upla}en NVO Otvorena mre`a za potrebe lije~enja Alena Masle, ali i drugih.

dvije godine nositi dres na{eg kluba", potvrdio je sportski direktor Dynama Steffen Menze. Suba{i} je za Dynamo odigrao 17 prvenstvenih utakmica i postigao je tri gola. "Nisam prezadovoljan nastupima u drugom dijelu sezone. Mogu puno bolje i ako sam sto posto spreman, vidjet }ete jednog novog Suba{i}a. Nastupima u Dynamu `elim donijeti radosti navija~ima u Dresdenu i izboriti se ponovo za dres reprezenS. [. tacije BiH", kazao je Suba{i}.

Skup{tina FK Sarajevo usvojila novi Statut

"BIRA" DD BIHA] NADZORNI ODBOR Na osnovu ~l. 241. stav 2. i ~l. 242. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 23/99, 45/00, 61/01, 29/03, 68/05 i 91/07, 84/08, 88/08, 7/09) i ~l. 56. stav 2. Statuta "Bira" d.d. Biha}, Nadzorni odbor "BIRA" d.d. Biha} na osnovu Odluke broj: NO -17/12 od 7.6.2012. godine, objavljuje slijede}e

o sazivanju jedanaeste Skup{tine dioni~ara "BIRA" d.d. Biha} Skup{tina dioni~ara privrednog dru{tva "BIRA" d.d. Biha} odr`at }e se 7.7.2012. godine u sjedi{tu Dru{tva - "BIRA" d.d. Biha}, Ul. jablanska bb, Biha} sa po~etkom u 9 sati.

O B AV J E [ T E N J E

DNEVNI RED
1. Otvaranje Skup{tine 2. Izbor predsjednika skup{tine, zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika 3. Rasprava i usvajanje Izvje{taja dru{tva koji uklju~uje Izvje{taj o finansijskom poslovanju "BIRA" d.d. Biha} za period 1.1.2011 - 31.12.2011. godine sa izvje{tajem Odbora za reviziju, Izvje{taj o reviziji financijskog poslovanja i Izvje{taj Nadzornog odbora 4. Rasprava i odlu~ivanje o na~inu postupanja sa gubitkom 5. Rasprava i usvajanje Plana rada i poslovanja za period 1.1 - 31.12. 2012. godine 6. Izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora 7. Izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju 8. Izbor nezavisnog vanjskog revizora 9. Razno Svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu Skup{tine sa prijedlozima odluka za Skup{tinu dostupni su dioni~arima Dru{tva u prostorijama sjedi{ta Dru{tva, Jablanska bb, Biha}, od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. U skladu sa Zakonom, u radu Skup{tine dioni~ara mogu u~estvovati svi dioni~ari koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine, li~no ili putem ovla{tenog punomo}nika. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine d.d. daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika i dostavlja se li~no ili preporu~enom po{tom najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. Glasanje na Skup{tini se vr{i putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime ili firmu dioni~ara i broj glasova kojim raspola`e, zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa d.d. Rezultate glasanja utvr|uje Odbor za glasanje. Pozivaju se dioni~ari Dru{tva da izvr{e uvid u materijale i prijedloge odluka za Skup{tinu Dru{tva i dostave svoje eventualne primjedbe i prijedloge Nadzornom odboru Dru{tva u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Da bi skup{tina Dru{tva mogla biti valjano pripremljena i odr`ana, svi dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara, du`ni su dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanja skup{tine dioni~ara Dru{tva najkasnije tri dana prije njenog odr`avanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~enom po{tom na nazna~enu adresu Dru{tva. Svi u~esnici na Skup{tini obavezni su dostaviti i kopiju dokumenta za identifikaciju (li~na karta ili paso{). Sve dodatne informacije mogu se dobiti u sjedi{tu Dru{tva ili na telefon 037 310 012; 310 021. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA ……………………………………………….. / Saima Hod`i} /

Statut prihva}en sa 70 glasova za i jednim suzdr`anim

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Stvoreni uslovi za konsolidaciju kluba
^lanovi Skup{tine FK Sarajevo usvojili su novi Statut kluba sa 70 glasova za i jednim suzdr`anim na ju~era{njoj sjednici odr`anoj u sali Op}ine Centar. Sjednici najve}eg zakonodavnog tijela bordo kluba prisustvovao je 71 delegat od ukupno 87 verifikovanih ~lanova sa pro{log zasjedanja 31. maja, {to zna~i da je Skup{tina imala kvorum za odlu~ivanje. Usvojen je i Poslovnik o radu Skup{tine. ^lan Upravnog odbora ko{evskog premijerliga{a i koautor novog Statuta Edis Kusturica izjavio je da je cilj projekta UOa sakupljanje sredstava u iznosu od 4.500.000 KM, ~ime bi se deblokirao klupski ra~un, finansijski konsolidovao klub i omladinski pogon, te vratio njegov ugled. Projekat }e se smatrati uspje{nim ako se prikupi 1.500.000 KM ili 33,33 posto planiranih sredstava u naredna tri mjeseca. Od pet primjedbi na novi Statut, Skup{tina je prihvatila jednu Udru`enja navija~a FK Sarajevo, koja se odnosila na ~lan 27. Statuta, a on je davao mogu}nost eventualnom sponzoru da ukoliko ulo`i milion eura po sezoni uz ime kluba doda i svoje ime. ^lan UO i na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi} istakao je da je su{tina novog Statuta formiranje Skup{tine, u kojoj bi delegati pla}ali svoje u~e{}e. Usvajanjem Statuta i regulisanjem nadle`nosti Skup{tine kluba, Be}irevi} se nada da dolaze bolji dani za FK Sarajevo. Nekada{nji ~lan UO kluba Mustafa Du~i} dao je podr{ku prihva}enom Statutu, s tim {to je upozorio da treba voditi ra~una o mogu}em alternativnom planu ako ovaj projekat ne donese zadovoljavaju}e rezultate. "Statut }e biti ponu|en Ministarstvu pravde i posta}e validan ukoliko ga Ministartsvo potvrdi i prihvati. Upravni odbor i menad`ment nastavi}e obavljanje redovnih poslova u klubu", izjavio je predsjednik Skup{tine kluba sa Ko{eva dr. Adnan Had`imuratovi}.
Z. RA[IDOVI]

Saglasni sa tekstom obavje{tenja: Ismail Katana, ~lan NO …………………………………… Neira Abazovi}-Horman, ~lan NO ……………………… Broj: NO-18/12 Sarajevo, 7.6. 2012. godine

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

SPORT

45

Kliza~ki reprezentativci po~eli pripreme

Bogat program i bez podr{ke
Najbolje bh. takmi~are u umjetni~kom i brzom klizanju, iako bez podr{ke dr`avnih institucija, zahvaljuju}i aktivnostima Saveza, o~ekuje bogat program priprema za narednu sezonu
Reprezentativci Bosne i Hercegovine u umjetni~kom klizanju i brzom klizanju otpo~eli su kondicione pripreme za nastupe u narednoj kliza~koj sezoni. Damjan Ostoji} i Arijana Tirak se pripremaju u Sarajevu. Po~etkom idu}e sedmice i povratka Ostoji}a iz Malezije sa Kongresa ISU (Me|unarodne kliza~ke unije) nastavljaju pripreme na ledu u Obersdorfu (Njema~ka), a nakon toga slijedi usavr{avanje tehnike u austrijskom Gmundenu, gdje }e spremati i novu koreografiju. Arijana prve nastupe ima u septembru na dva ISU Junior Grand Prixa koji se odr`avaju na Bledu i u Zagrebu. Damjan, kao seniorski reprezentativac BiH i trener mla|ih reprezentativaca, tako|er }e u narednom periodu nastupiti na nekoliko me|unarodnih takmi~enja, a najzna~ajniji su Evropsko prvenstvo i Zlatna pirueta u Zagrebu. On je i potencijalni kandidat za nastup na ZOI u So~iju 2014. Pored njih, Amel Burekovi}, Lejla i Alma [ehi}, Neira Kiso, Iman Hod`i} i drugi kliza~i iz umjetni~kog klizanja po~eli su sa pripremama u Sarajevu, a nastavi}e u julu i avgustu u kampovima u Sloveniji i Ma|arskoj. Ove mlade takmi~are o~ekuje niz zna~ajnih doma}ih i me|unarodnih takmi~enja, a Lejla [ehi} }e predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Zimskom evropskom olimpijskom festivalu za mlade (EYOF), koji }e se odr`ati u Bra{ovu (Rumunija). Brzokliza~i Ademir Babai}, Nihad Ba{i}, Kerim Bali}, Mirza Kari}, Lamija Avdi}, Tarik Omeragi} i Samra Selimbegovi} ove godine pored Slovenije jedan dio priprema obavi}e i u Ma|arskoj. Najbolji me|u njima }e nastupiti na evropskim i svjetskim prvenstvima.

Edin Brankovi} trenira u njema~kom Inzelu

Na{ najbolji brzokliza~ Edin Brankovi} ve} se nalazi na pripremama (long track treninzi) u njema~kom Inzelu, gdje boravi na poziv Me|unarodne kliza~ke akademije (KIA Speed Skating Akademija), koja snosi sve tro-

{kove. Ove pripreme su uvod u o`ivljavanje long track discipline u Bosni i Hercegovini, a za Edina su i kvalitetna baza za nastavak priprema u short tracku i uspje{ne kvalifikacije za ZOI u So~iju 2014.

Savez kliza~kih sportova Bosne i Hercegovine, iako nema nikakve podr{ke i pomo}i od dr`avnih institucija, istraja}e u tome da se bh. reprezentativci takmi~e na najvi{em nivou i promovi{u ovaj S. K. sport i dr`avu u svijetu.

ENDESA LIGA Prvak }e biti odlu~en u petoj utakmici

Agent potvrdio, ~eka se klub

Barca slavila u Madridu
Ko{arka{i Barcelone izborili su odlu~uju}u petu utakmicu finala doigravanja {panskog prvenstva. U srijedu su u ~etvrtom dvoboju u Madridu savladali doma}i Real s 81:75. Nakon {to je kraljevski klub dva dana ranije deklasirao Katalonce s 85:59, u srijedu je ponovno pred svojim navija~ima imao priliku do}i do `eljene tre}e pobjede u seriji kojom bi osigurao naslov. Ipak, Barcelona je prakti~ki od samog po~etka kontrolirala utakmicu. Na poluvrijeme je oti{la s pet ko{eva prednosti (39:34), a u nastavku je odr`avala vodstvo i na koncu izborila petu utakmicu u kojoj }e u subotu biti doma}in u svojoj Blaugrani. S 24 poena, pet skokova i ~etiri asistencije prvo je ime Barcelone u srijedu bio Erazem Lorbek, dok je Judson Wallace dodao 16 ko{eva i {est skokova. Najefikasniji je kod Reala bio Nikola Miroti} s 14 poena, ali najbolji je kod doma}ih ipak bio hrvatski reprezentativac Ante Tomi}, koji je za 22 minute na parketu ubacio 12 ko{eva, te uhvatio {est lopti pod obru~ima.

LEGA A BASKET Milano pao i na doma}em parketu

Siena na korak od naslova Teletovi} }e
I dalje nema nikakvih promjena u italijanskoj ko{arci. Montepaschi Siena je nedodirljiv, pa tako nakon srijede ta ekipa u ovogodi{njem finalu protiv Armani Milana vodi 3-0. Nakon dvije doma}e pobjede, ovom je prilikom Siena u gustoj zavr{nici slavila 82:79. Prva je ~etvrtina bila izjedna~ena (15:14 za doma}ina), a onda je Siena napravila odmak od protivnika, pa su gosti na odmor oti{li s plusom od deset poena (39:29). Ipak, Armani Milano je smogao snage za povratak, pa se u{lo u neizvjesnu zavr{nicu gdje se cijela dramatika prebacila na izvo|enje slobodnih bacanja. Umalo je stvar za Sienu upro-

igrati u NBA ligi
pastio Stonerook, koji je u samoj zavr{nici, na +1 Siene, proma{io oba slobodna bacanja. No, nakon drugog je skok u napadu uhvatio Bo McCalebb, a Lavrinovi~ je s dva nova bacanja potvrdio tre}e finalno slavlje njegove ekipe. Sa 17 poena je ba{ Lavrinovi~ bio prvi strijelac Siene, dok je 15 dodao Kaukenas. Kod doma}ina je prvi strijelac bio Hairston sa 25 poena. Najbolji bosanskohercegova~ki ko{arka{ Mirza Teletovi}, po svemu sude}i, od naredne sezone igra}e u NBA ligi. “Idu}e }e sezone Mirza igrati NBA ko{arku, samo jo{ ne znam za koju ekipu” izjavio je , za {panski dnevnik Noticias de Alava Mi{ko Ra`natovi}, srbijanski ko{arka{ki agent koji vodi brigu o karijeri na{eg reprezentativca. Te le to vi} se ve} mje se ci ma povezuje sa brojnim NBA klubovima, a za njegove usluge najvi{e su zainteresirani Bro oklyn Net si i Cle ve land Cavaliersi. Me|utim, postoji mogu}nost da Te letovi} zaigra i za neki drugi tim s obzirom na to da su interes pokaza li i New York Knic ki, te Phoenix Sunsi. Vi{e o njegovoj budu}nosti zna}e se nakon ovogodi{njeg NBA drafta koji }e se odr`ati 28. juna u New Jerseyu. Na draft je Teletovi} iza{ao prije pet godina, ali nije izabran niti u drugom krugu.

46

OGLASI

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

MI[LJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

13 VACANCY OPENINGS
Position Title: Location: Position Title: Location: Position Title: Location: Position Title: Location: Position Title: Location: Position Title: Location: Position Title: Location: Position Title: Location: Positions available: Political Adviser (Parliaments and Governments) (1 post) Sarajevo Political Adviser on Economic Affairs (1 post) Sarajevo Political Officers (3 posts) Banja Luka, Brcko, Mostar Office Assistant/Translator (up to 2 posts) Sarajevo Law Enforcement Adviser (up to 3 posts) Sarajevo Public Relations Officer (1 post) Sarajevo Driver (1 post) Sarajevo Intern (2 posts) Sarajevo through summer 2012, starting from July 1 22 June 2012 at 1400hr

Upravi i vlasnicima JP "[ume TK" d.d. Kladanj Obavili smo reviziju prilo`enih finansijskih izvje{taja JP "[ume TK" d.d. Kladanj (Dru{tvo) na dan 31. decembar 2011. godine izlo`enih na stranicama 9 do 38. Finansijski izvje{taji pripremljeni su na osnovi Zakona o ra~unovodstvu i reviziji Federaciji BiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhvataju: Me|unarodne ra~unovodstvene standarde (MRS) i Me|unarodne standarde finansijskog izvje{tavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, obja{njenjima, smjernicama i na~elima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za ra~unovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi te primjenom ra~unovodstvenih politika izlo`enih na stranicama 13 do 21. Odgovornost Uprave i revizora Kako je izlo`eno na stranici 6. za navedene finansijske izvje{taje odgovara Uprava. Na{a odgovornost odnosi se na izra`avanje nezavisnog mi{ljenja o tim finansijskim izvje{tajima na osnovi obavljene revizije. Temelj za izra`avanje mi{ljenja Postupak revizije finansijskih izvje{taja Dru{tva proveden je u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju planiranje i provo|enje revizije do nivoa potrebnog nam za dobivanje dovoljno dokaza o tome da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajna pogre{na iskazivanja. Revizija je obuhvatila ispitivanje, na test-osnovi, evidencija i ra~unovodstvenih podataka {to potkrepljuju iznose i objave prikazane u finansijskim izvje{tajima. Za potrebe ocjene rizika, revizor vr{i procjenu internih kontrola vezanih za pripremanje i fer prezentovanje finansijskih izvje{taja, u svrhu odre|ivanja revizorskih procedura prikladnih datim uslovima, ali ne u svrhu davanja mi{ljenja u pogledu funkcionisanja internih kontrola Dru{tva. Revizija tako|er obuhvata procjenjivanje kori{tenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena Uprave, kao i cjelokupne prezentacije finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da na{a revizija pru`a razumnu osnovu za izra`avanje mi{ljenja. Zna~ajke koje uti~u na revizorsko mi{ljenje Ograni~enje obima 1. Nije bilo ograni~enja obima djelovanja revizije. Odstupanja od ra~unovodstvenih standarda. 2. Nije bilo zna~ajnih odstupanja od ra~unovodstvenih standarda. Mi{ljenje Po na{em mi{ljenju, finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno u svim zna~ajnim aspektima finansijski polo`aj JP "[ume TK" d.d. Kladanj na dan 31. decembar 2011. godine, rezultate njegova poslovanja, gotovinski tok i promjene na kapitalu za period tada zavr{en u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji Federacije BiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije BiH i koji obuhvataju: Me|unarodne ra~unovodstvene standarde (MRS) i Me|unarodne standarde finansijskog izvje{tavanja (MSFI) zajedno sa uputstvima, obja{njenjima, smjernicama i na~elima koje IFAC i IASB donose i koje Komisija za ra~unovodstvo i reviziju BiH prevede i objavi, te primjenom ra~unovodstvenih politika izlo`enih na stranicama 13 do 21. Poseban naglasak Bez daljeg kvalifikovanja na{eg mi{ljenja, a kao {to je navedeno u izvje{taju revizije za prethodnu godinu skre}emo Va{u pa`nju na: bilje{ku broj 10., uz finansijske izvje{taje, a u vezi da Dru{tvo nije u cijelosti izvr{ilo prijenos prava upravljanja ili raspolaganja, odnosno vlasni{tva nad imovinom i

Closing date for applications:

For more info on vacancies, please visit www.europa.ba

I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;

"Tvornica Alata Gora`de" d.d. Gora`de; "TAG" d.d. Gora`de Ul. vi{egradska bb Tel/Fax 038/221-797 e-mail: tagdd@bih.net.ba web: www.tagbih.com XII Skup{tina dioni~ara "TAG" d.d. Gora`de

bilje{ku broj 26., uz finansijske izvje{taje, a vezano za pokrenute aktivne i pasivne sudske sporove, kao i mogu}e efekte potencijalnih obaveza po osnovu okon~anja sporova. Za bolje razumijevanje finansijske pozicije Dru{tva a na dan 31. decembar 2011. godine i rezultata njegovog poslovanja za godinu koja je tada zavr{ila, te obima na{e revizije, prilo`eni finansijski izvje{taji trebaju se ~itati zajedno sa prate}im bilje{kama u na{em izvje{taju o reviziji. ZUKO d.o.o. Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185 Sarajevo, 14. 3. 2012. godine ovla{teni revizor Biljana Ekinovi} ovla{teni revizor Nermin Zuko direktor Ferid Ekinovi}

II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

29.6.2012. godine Dnevni red 1. Izbor predsjednika Skup{tine, 2. Izbor dva dioni~ara koji ovjeravaju zapisnik Skup{tine, 3. Usvajanje godi{njeg finansijskog izvje{taja dru{tva za 2011. god., uklju~uju}i izvje{taje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, 4. Usvajanje Plana poslovanja za 2012. god., 5. Izbor vanjskog revizora. V.D. D I R E K T O R Bunjo Enisa Gora`de, 13.6.2012. god. Sekretar Dru{tva Samra Spahovi}

Na osnovu ~lana 344. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lanova 58. i 59. Statuta "Velepromet-DC" d.o.o. Visoko

O B AV J E [ T E N J E
o sazivanju Skup{tine "Velepromet-DC" DOO Visoko Skup{tina "Velepromet-DC" d.o.o. Visoko odr`at }e se 30. 6. 2012. godine sa po~etkom u 15 ~asova u prostorijama Dru{tva u Visokom, Ozrakovi}i bb. Za Skup{tinu se predla`e sljede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 228802 12 P Sarajevo, 11. 6. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudac Nada Papo, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Banka d.d., sa sjedi{tem u Mostaru, Ulica kardinala Stepinca bb (kao pravni sljednik Universal Banka d.d. Sarajevo, ~lanica grupe Zagreba~ke banke), protiv tu`ene Nata{e Alad`uz - Prodanovi} iz Sarajeva, Ulica br~anska 14/5, radi duga, v.s. 7.043,09 KM, objavljuje

ove tu`be do kona~ne isplate, uklju~uju}i i tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, a pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. Zakona o parni~nom postupku). U odgovoru na tu`bu, tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~lanom 71. stav 1. Zakona o parni~nom postupku. Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. Zakona o parni~nom postupku. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDAC Nada Papo, s.r.

DNE VNI RED
1. Izbor radnih tijela Skup{tine 2. Usvajanje zapisnika sa VI Skup{tine 3. Usvajanje finansijskog izvje{taja za 2011. godinu i izvje{taja Nadzornog odbora i izvje{taja nezavisnog revizora 4. Usvajanje finansijskog plana za 2012. godinu 5. Izmjena Statuta "Velepromet-DC" d.o.o. Visoko 6. Razrje{enje Nadzornog odbora 7. Imenovanje Nadzornog odbora U radu i odlu~ivanju Skup{tine Dru{tva mogu u~estvovati ~lanovi li~no ili putem punomo}nika koji podnesu prijavu u pisanom obliku za u~e{}e u radu Skup{tine najkasnije 3 dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine, a bili su registrovani u knjizi udjela najmanje 30 dana prije dana odr`avanja Skup{tine. Prijava uz koju se prila`e kopija isprave za identifikaciju (li~na karta ili paso{) podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan u sjedi{tu Dru{tva. Glasanje na Skup{tini se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. Rezultate glasanja utvr|uje Odbor za glasanje. ^lan ili ~lanovi ~iji udjeli ~ine najmanje desetinu osnovnog kapitala imaju pravo izvr{iti dopunu dnevnog reda dostavljanjem obrazlo`enja materijala upravi Dru{tva u roku 8 dana od dana objavljivanja poziva. ^lan ili punomo}nik koji je podnio urednu prijavu mo`e izvr{iti uvid u materijale za Skup{tinu u sjedi{tu dru{tva. UPRAVA DRU[TVA

OGLAS
POZIVA SE tu`ena Nata{a Alad`uz - Prodanovi}, da u roku od 30 dana, dostavi odgovor na tu`bu od 18. 1. 2012. godine, kojom se predla`e da se tu`ena obave`e da tu`itelju izmiri dospjelo nov~ano potra`ivanje u iznosu od 7.043,09 KM, sa pripadaju}om zateznom kamatom obra~unatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate za period od podno{enja sudu

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

OGLASI

47

48

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEKRETNINE PRODAJA
KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555949. 3413

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSTALO
PRODAJEM tribine ~eli~na konstrukcija 320 sjedi{ta pogodno za manja igrali{ta. Tel. 610-151. 3450

SJE]ANJE

Petnaestog juna 2012. navr{ava se godina od smrti na{e drage

ZAMJENA
MIJENJAM jednosoban/nov/stan 51,70 m2 Ist.Sarajevo- Dobrnja za dvosoban u Sarajevu(Grbavica-Hrasno),uz doplatu.Tel.063/340-989.sms MIJENJAM jednosoban stan 49m2, Grbavica kod [opinga, za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. Mob. 062/623-690, 033/613-230.k MIJENJAM ku}u sa ba{tom na Sedreniku za stan. Tel:061/336-500.k STAN u Sarajevu, 52m2 mijenjam za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 033/542-668.k MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k

PRODAJEM ku}u uz Jablani~ko Jezero ^elebi}i pogodna za stanovanje i mali biznis. Tel:061/357-786 i 062/531-220. 3306

PRODAJEM stolice, fotelje, dvosjede, stolove, korpe i brojne druge proizvode pletenog namjestaja. Cijene izuzetno povoljne. Tel. 061/ 200-894 i 033/525-966.sms PRODAJEM stripove: LMS Zlatna serija Zagor Tex wiler Dilan dog i druge. Tel: 061/ 275-792.sms RAFE za arhivu metalne visina 200 sirina 100 dubina 50, 5 kom,cijena 60 km, info:033 265 715, www.telma-slo.com 38762993546.sms PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do13 sati, na 061/199 328.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k

ZLATE (RED@EPA) KULENOVI]
15. 6. 2011 - 15. 6. 2012.

PRODAJEM jednosoban stan 42m2, ul. Grbavi~ka, cijena 2.000 KM/m2. Mob. 061/222-935, 066/153-581. 995 PRODAJEM na Trgu Heroja jednoiposoban adaptiran stan -sve novo, 45m2, sprat 3, cijena 100.000 KM. Mob: 061/540015.sms PRODAJEM na TrguHeroja jednoiposoban adaptiran stan -sa stvarima, 45m2, sprat 13, cijena 1.800 KM/m2. Mob. 061/540-015.sms POVOLJNO, ku}a u Bos Novom, veca 1990.g, kod gimnazije. tel. 062/727-667.sms DOBRINJA 2. Garsonjera 28m2, terasa, cent. grijanje. plin, lift. Odmah useljiva. Cijena na upit. Bez posrednika: Tel:+38762303614.sms PRODAJEM ku}u u [vrakinu 2 minuta od trolejbuske svi papiri i priklju~ci uredni. Tel: +38761145822.sms PRODAJEM stan strogi centar 68m, alipasina 4/3 +38761205235 PRODAJEM stan u Sarajevu (Hrasno) Porodice Ribara, 53 kvadrata, VI sprat, 98 000 KM. Tel: 061/214-214.sms NAJPOVOLJNIJE trzisne cijene u novogradnji za useljive stanove na Stupu od 5472m2 ugrun}eni. Tel: 061/548-023.sms VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 7 sprat, 61m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737.k

S velikom ljubavlju i po{tovanjem, sinovi Suad i Faruk sa porodicama. Tevhid }e se prou~iti 15. juna 2012. godine u Carevoj d`amiji u 17 sati iza ikindija-namaza.
3457

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 3146

PROFESOR ENGLESKOG tuma~ prevodi ovjerava dokumente dr`i ~asove. Tel:062/612-399. 935

INSTRUKCIJE - matematika, priprema za prijemne ispite. Sarajevo. Tel. 062/672858.sms RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k

VR[IM popravku, monta`u i demonta`u namje{taja, pravim kuhinje, ameri~ke plakare, police za knjige. Mob. 061/908-644. 1011

INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Al.polju. Mob.061/157-991.k MOLER radi sve uredno kvalitetno i veoma povoljno.Tel:061/274-872.k PARKETAR postavlja brusi lakira parket postavlja laminat i dr.Tel.062/177796.k

KUPOVINA
KUPUJEM apartman ili manji stan na makarsko splitsko zadarskoj rivijeri. Tel: 38763675202.sms KUPUJEM staru deviznu stednju ratnu o{tetu idionice isplata odma.Tel: 066/734673.sms KUPUJEM sve vrste dionica i akcija sa Sarajev. i Banjal. berze i prodajem certifikate za otkup stana ili firme u F.BiH. Tel. 065/974799 i 061188488.sms KUPUJEM stan na relaciji Ba{~ar{ijaNovo Sarajevo, od 30-50m2, pla~anje odmah. Mob. 061/106-571.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM od Sarajevske Olimpijade baklje, plakete.Tel:061/965-126. KUPUJEM lomljeno zlato dukate i ostalo od zlata.Tel.061/965-126.k

PONUDA
IZDAJEM ekstra ure|en poslovni prostor, ul. Bjelave, donji dio 150m2, na dvije eta`e, pogodno za agencije, ordinacije, salone i dr. mogu}nosti, stanovanja. Mob. 061/160-482. 997 IZDAJEM stan na Sedreniku stari grad 150 km. Tel: 061/907-371.sms MOSTAR-centar, ulica Mladena Balorde, izdaje se dvosobna kuca sa dvoristem. Tel 061/962-540.sms IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Visnjiku Cijena 330 KM.Tel: +38761172852.sms IZDAJEM dvosobni, udobno i potpuno namjesten i opremljen stan na ^engic Vili, 60 m2.Tel: 033/214-942.sms ZAGREB najam namje{ten novi stan 42m2,borovje. Mob:062/532-073.sms IZDAJEM apartman za jednu osobu, strogi centar ekstra sredjen i namje{ten. Tel: 061/205-235.sms IZDAJEM poslovni prostor u brezi 229 m2 rk borac potpuno renoviran za trgovinske namjene, cijena 2000 km info: Tel: 033/265715, www.telma-slo.com IZDAJEM poslovni prostor na dobrinji 716m2 pogodan za sve djelatnosti cijena 65oo km info: 033 265 715, www.telmaslo.com.Tel: Tel: 062/993-546.sms IZDAJEM dvoiposoban stan, 1.sprat, 64m2 + balkon. Centralno grijanje kablovska, telefon, okre~en. ^engic Vila 2. Tel: 063/165-119.sms

“VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. 001

VR[IM selidbe sa konta`om i demonta`om namje{taja, prevoz klavira, po dogovoru radna snaga. Mob. 063/037-274. 1011

APARTMANI
POVOLJNO: vanjske roletne, trakaste zavjese, aluminijske `aluzine, harmonika vrata i tende. Mob. 061/214-303. 976 U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com,info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. 001

TEHNIKA
PRODAJEM TEA pe}, 3 KW. Tel. 063/864-775.k PRODAJEM ve{ ma{inu, uska, odozgo punjenje, ispravna, Njema~ka. Mob. 061/249-631, 537-654.k PRODAJEM TA pe} 4kw i pe} Kreka Veso.Tel. 061/800-448.k

“DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. 001

PREVOZ putnika Sarajevo-more lux kombi vozilima, Neum, Pelje{ac, Dubrovnik, M. Rivijera, Split, klimatizirano, profesionalno. Te. 062/213-645, +385 915323465. 985 INSTRUKCIJE - matematika, priprema za prijemne ispite, Sarajevo. Tel. 062/672858.sms BESPLATNO se uklju~ite u Svetsku kozmeti~ku kompaniju, izgledaj dobro i zaradite novac. Tel: 061/188-488 i 033/611-067.sms MOLER radi molersko farbarske radove cisto kvalitetno i povoljno. Tel: +38762419501.sms Moleri VKV rade vrlo profesionalno cisto povoljno. Tel: 062/358-946 062/214519.sms IZRADA i montaza kuhinja, plakara, stolova. Tel.: 062 466 093

KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350-688. 3133

DUBROVNIK, izdajem komplet opremljen stan za ljetovanje, centar Starog grada, 50m od Straduna, TV , klima, svi ku}anski aparati, slobodni termini od 20 do 30. juna i od 16. augusta nadalje, cijena jako povoljno. Mob. 061/891-046. 001A

VOZILA
BMW 318i 2007g presao 87000km u odlicnom stanju crne boje. Cijena 28500 km. Tel: 062/008-808.sms MERCEDES sprinter cdi, teretno, 2003 GOD. 85 kw 22cm3, 300 000 KM. Tel.061/169-704.sms PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJEM auto Mazda 6, prvi vlasnik, kupljena F Auto Centar 2006. god. pre{la 36.000 km, gara`irana, klima, svjetla za maglu, 16.000 maraka. Mob. 061/133191.k

AUTOKOMBI, prevoz stvari, robe, motocikla, mo`e i inostranstvo. Mob: 062/421-050, 033/541-878. 3355

KOR^ULA-Prigradica, izdajem trosoban apartman***, 3 terase, do pla`e 90m. Mob. 061/273-176, 033/226-173. 3402

ZAPOSLENJE
POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.

ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995, 061/131-447. 001

Autoprevozi sa vecim kombijem, namje{taja,stvari i selidbe bez o{te}enja,odvoz kabastog namjestaja i sute 25KM+radna snaga!!! Tel: 062/139-453.sms NJEGA starih i bolesnih lica. Tel: 065/470146.sms AUTO-KOMBI Brzo-Jeftino,Vecim Kombijem,Selidbe Prevoz Namje{taja,Odvoz,Starih i Kabastih stvari i {ute, obezbjed`ena Pazljiva,Radna Snaga,Vrlo povoljno. Tel: 061/378-166.sms

NEUM apartmani komforni klimatizirani blizu mora parking. 036/884-493, 061/141-752, 061/183-981. 001A IZNAJMLJUJEMO sobe i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 063/894-751 i 036/885165. 001A SEDMODNEVNI boravak u Neumu u privatnoj kuci. Obezbjedjen prijevoz, smjestaj sa doruckom i ru~kom. Polazak svake subote. Cijena 300 KM.Tel: 061/915661.sms

AKCIJA Platnene roletne 25,00KM/m2 Vanjske roletne, `aluzine, trakaste, zebra zavjese. Tel:061/551-515 3064

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.
TU@NO SJE]ANJE ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

49

na na{e drage roditelje

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

RA[ID (ADEMA) FESTI] RAMIZ ZORLAK
16. 6. 2009 - 16. 6. 2012.

VUKOSAVA RADOSAVLJEVI]

[EVKA ZORLAK, ro|. MA[NI]
19. 9. 2004 - 16. 6. 2012.

preselio na ahiret u srijedu, 13. juna 2012. godine. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. juna 2012. godine, u 17 sati na mezarju Grivi}i - Had`i}i. O`alo{}eni: supruga Taiba, k}erke Amra sa porodicom i Almira, bra}a Mustafa, Husnija, Sulejman i ]amil, brati}i, brati~ne, snahe, te porodice Festi}, Bajramovi}, Rausche, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ulica A. A. Bori}a br. 41B, Zenica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preminula 13. juna 2012. u 79. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se 15. juna 2012. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Dragomir, nevjesta Danica, unuka Dana sa obitelji, unuk @eljan sa obitelji, sestra Velinka, ne}aci Ratko, Smiljan i Branko sa obiteljima, ne}akinja Branka, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
1022

S ljubavlju i zahvalno{}u ~uvamo uspomenu na na{e plemenite i drage roditelje. Va{a djeca: Ziba, Mubera i Ismail sa porodicama. U subotu, 16. juna 2012. godine, u 13 sati prou~it }e se hatma-dova u Begovoj d`amiji.

3460

[esnaestog juna 2012. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nane

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

KIMETE [EHAGI], ro|. HERENDA

BESIMA (NED@IBA) BAJGORI], ro|. SMAILAGI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 14. juna 2012, u 77. godini.

Molimo Allaha d`.{. da joj podari lijepi d`ennet. Sin Amir, snaha Aida i unuka Hana. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 17. juna 2012. godine, u 15 sati u ku}i `alosti, Vrbanju{a 79 A.
3461

D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. juna 2012. godine, poslije ikindija-namaza u [ari}a haremu - Mostar. O`alo{}eni: k}erka Safija, sin Senad, zet Halil, snaha Ruvejda, unu~ad Selma, Sead, Eldina i Elma, praunuk Emin, sestre Rasema, Mina i Safija, zaova Sema, te porodice Bajgori}, [abanovi}, Guni}, Smailagi}, Kulenovi}, Hamzi}, Tur~inhod`i}, Handan, Hod`i}, Vejzovi}, ]erki}, @miro, Spahi}, Alihod`i}, Musi}, Ferhatovi}, Nezirevi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.15 sati, Ul. grada~a~ka 20/I. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

APARTMANI
OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220-068 ili 061/147-359.k U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i pred sezone. Mob. 061/252-782 i 063/023548.k VEOMA povoljno ljetovanje za ve}u porodicu ili grupu Kamenari kod Herceg Novog.Tel. 063/409-806.k NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036/884-711.k APARTMANI sobe za no}enje sa parkingom od 20-25KM po osobi. Tel. 062/226665.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038761157790 i 00385919542000.k MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k HVAR - ku}a 80m2 od mora 4+2 parking, ro{tilj, tv, klima. Tel.0038763304296.k SU]URAJ-HVAR apartman 2+2, klima, ro{tilj, parking, tv.Tel:0038521773329 i 00387304296.k NEUM apartmani-sobe pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488-043.

NEUM apartmani konforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183-981.k IZDAJEM sobe sa kupatilom kuhinjom i parkingom. Srebreno-Kupari. Tel:0038520486160.k DUBROVNIK Lapad iznajmljujem apartmane za 2,4 osoba vlastiti parking povoljno.Tel. 0038598244031.k NEUM izdajem apartmane uz more sa terasama i pogledom na more. Tel:036/884710 i 062/970-364.k VODICE - [IBENIK povoljno sobe i aparmtane izdajem.Tel. 00385989325660.k TRPANJ na moru izdajem sobe i apartmane pogled na more. Tel:00385989938666.k IZDAJEM apartmane odma uz mre slano kod Dubrovnika. Tel. 0038520871338 i 099512108.k IZDAJEM sobe s kupatilom, kuhinjom i parkingom, Srebreno-Kupari. Tel. 0038520486160.k IZDAJEM apartmane odmah uz more, Slano kod Dubrovnika. Tel. 0038520871338, 099512108.k SU]URAJ-Hvar, apartmani 4+1, parking, klima. Tel. 0038521773330, 061/480-492.k DOBRE Vode-Bar, sobe, 70m od mora, posebno kupatilo, zajed. kuhinja, le`aj 5, 6 i 7 eura. Tel. 033/621-119, 062/006-319.k U BRISTU izdajem dva dvokrevetna apartmana sa parkingom blizu mora. tel. 0038521699445.k MAKARSKA rivijera Podaci izdajem apartman 2+1 le`aj 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699170.k

SJE]ANJE

na

[TEFICU ZUBOVI]
15. 6. 2003 - 15. 6. 2012. na voljenu majku

SJE]ANJE

FATIMU LATIFI]
S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
3459

15. 6. 1984 - 15. 6. 2012.

S beskrajnom ljubavi! K}erka Aida Ljilja Lomigora
3458

IN MEMORIAM

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO

MUHAMED (IBRAHIMA) ALIBEGOVI]
25. 5. 1936 - 15. 12. 2011.

Na{em zetu i tetku sa ljubavlju i po{tovanjem. Porodica Horozi} i Jen~iragi}
3448

Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
1023

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{e drage kolegice
HATID@A HAJDARPA[I], ro|. KASAPOVI]
ekshumacija iz jezera Peru}ac

RADE DUBLJEVI]
2006 - 2012.

tragi~no preselila na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke jula 1992. u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi D`evad i Senad, k}erka Sena, snahe Fadila i Alma, unuci Sanin, Admir i Eldar, unuke Aida, Erna i Emina, brati}i i brati~ne, sestri~ne, djeveri D`ibo, Besalet i Lutvo sa porodicama, zaove Ulfeta i [evka sa porodicama, te porodice Hajdarpa{i}, Kasapovi}, Hod`i}, Me|useljac, Bitevija, Ibi{evi}, Suba{i}, Solak, Imamovi}, Kar~i}, Ohranovi}, Lagumd`ija, @iga, Demir, Kustura, Musli}, Alispahi}, ^ehaji}, Sikira, Duro, Ribac, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Ulici Jasike br. 51 - Stoj~evac - Ilid`a.
000

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji: Jasna, Avdo, Iris i Iskra
3452

MUHAMEDU HELDOVU

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Generalni direktor i zaposlenici Coca-Cola Hellenic B-H
1020

MORENU KAMHI

ELIZABETA (ALEKSANDRA) GRANZOV, ro|. STEVANOVI]
preminula nakon kratke i te{ke bolesti u 57. godini.

Navr{ilo se {est mjeseci otkako nas je napustio na{ dragi

Ljubica Cica Ostoji} i Ema [andor
3450

Sahrana }e se obaviti 15. juna 2012. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}ena porodica: majka Ferida, k}erke Silva, Maja i Tea, zet Munib, unuk Vedad, sestra Alma, sestri~ne Tatjana i Tamara sa Sa{om i Sveborom i djecom Arijanom i Ianom, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. novopazarska br. 93 C.
000

MUHAMED (AVDE) DIZDAREVI]

@ivjeti bez tebe je tu`no i te{ko. Tuga i bol u srcu je velika i jednako boli kao i onog dana kada si nas napustio. Tvoji: Ana, Nina i Jasmin
1021

POSLJEDNJI POZDRAV

Bolna ali lijepa sje}anja na na{eg nezamjenjivog

dobrom i tihom, ali svima nama dragom {kolskom kolegi

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

MORENU KAMHI

OSLOBO\ENJE

U na{em sje}anju osta}e ova slika iz zajedni~kih {kolskih dana. Ovim putem, obitelji Kamhi Morena izra`avamo su}ut. [kolske kolege iz ST[, elektrosmjer, generacija 19571961.
3455

MARKA KOVA^EVI]A
Studio lutkarstva Sarajevo
3454

DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

51

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAJRO (RAME) SALIHAGI]

SMAJO (NAZIFA) HOD@I]
preselio na ahiret u srijedu, 13. juna 2012, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Maja, brat Sinan, sestra Nezira, snahe Hajra i Rabija, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Hod`i}, Pu{nik, U{anovi}, Jusovi}, D`abija, Mirvi}, Durmi{evi}, Salihagi}, Kihi}, Fazli}, Me|useljac, Zimi}, Stojanovi}, Trgo, Kadi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

preselio na ahiret u ~etvrtak, 14. juna 2012, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. juna 2012. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sinovi Mehmed, Rizah, Rasim, Ibrahim i Eset, snahe Zemka, Suada, Mediha, Maida i Senada, brat Ned`ib, sestre Nura, Mahija i D`ehva, unu~ad Senida, Senad, Aldin, Amila, Amina, Sead, Sanid, Elmedin i Medina, snahe Alica i Indira, zet Izet, praunu~ad Ajla, Elma, Amina i Bilal, snaha Rahima, zet Ze}o, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, svastike ]ama, [ehza i Sehada sa porodicama, te porodice Salihagi}, Aliba{i}, D`ihi}, Zaimovi}, ]utuk, Memi}, Me{i}, Dugalija, Por~a, Fazli}, Muharemovi}, Demirovi}, Sijami}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Paje br. 18.
000

KASIM BULJUBA[I]
nosilac Partizanske spomenice 1941. 1977 - 2012.

ZAHIDA BULJUBA[I]
1978 - 2012.

iz Travnika

K}erka sa porodicom
1018

000

Danas se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od prerane smrti k}eri jedinice

S velikom tugom i bolom javljamo da je na{a draga supruga, majka, baka, sestra, punica, tetka, strina i ujna

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg uposlenika Ahmeta Morali}a

EMILIJA VERA VLA[KI, ro|. MALE]

ALEKSANDRE (MIRKA) KUSMUK

NAFIJA (HA[IMA) BUKVI], ro|. ALAGI]

@ivot bez Tebe nema smisla. preminula 12. juna 2012. u 68. godini. Sahrana }e se obaviti u petak, 15. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Lav. Neutje{na majka Danica
1016

IN MEMORIAM

KANTONALNO TU@ITELJSTVO KANTONA SARAJEVO
001

Ostajemo neutje{ni bez njene dobrote i plemenitosti. O`alo{}eni: suprug Aleksa Aco, k}i Vanja, sin Igor, unuka Marina, zet Slavoljub, sestre Teodora, Mira i Katarina, bra}a Vladimir i Slavko Bobo, te porodice Vla{ki, Male}, Jovi}, Vinar`, Dunki}, Medi}, Pr`ulj, Avramovi}, Aksenti}, Mazar, ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

na{im dragim roditeljima

SEFO MURAT
1901 - 1969 - 2012.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

i

ZEHRA, ro|. KEMURA
1908 - 1985 - 2012.

HAKIM (MUJE) RIZVANOVI]
1928 - 2012.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
S po{tovanjem i ljubavlju, zahvalna djeca: Enver, Amira, Dada i Braco sa porodicama
3453

preselio na ahiret 13. juna 2012. u 84. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u petak, 15. juna 2012. godine, u 13.30 sati, a ukop }e se obaviti na gradskom groblju Trnovac. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sinovi Mevludin i Eko, k}erke Esma, Hida, Jasna i Naza, unu~ad Semir, Samir, Ernad, Damir, Ademir, Mario, Almir, Almira, Sanela, Dervi{, Seid, snahe Sabina i Mujesira, zetovi Sead i ]azim, porodice Rizvanovi}, Ustavdi} i Ma{i} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

NEFA (OSMANA) KUJOVI], ro|. KUNARA

SJE]ANJE

FRANJO PERO HO^EVAR
preselila na ahiret u srijedu, 13. juna 2012, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. juna 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}ene porodice: Kujovi}, Kunara, Burza, Mehmedovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

28. 6. 1930 - 13. 6. 1992.

Zauvijek }e `ivjeti u na{em sje}anju. Adila sa k}erkama Jasnom i Oljom, zetovima Harisom i Morganom, unucima Benjaminom i Makom i unukom Rudi
111

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE na na{e drage

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

FERIDA KARANOVI], ro|. HAD@IMURATOVI]
2006 - 2012.

DRA[KO KARANOVI]
2002 - 2012.

KEMAL VRA@I] IBE
Dijelimo bol sa svom familijom i mnogobrojnim prijateljima na{eg Ibeta. Arif, Be}ko i Re{ad Trbonja sa porodicama
3444 3434

Zauvijek }emo s ljubavlju i po{tovanjem ~uvati uspomenu na vas. Va{i najmiliji: Salko, Esma i Leonida

Navr{ila se godina i {est mjeseci od kada su preselili na ahiret na{i najmiliji

Petnaestog juna 2012. navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama na{ voljeni suprug, tata, deda i punac

IN MEMORIAM

FUAD BUBO (ALIJE) JAKUPOVI]

MUHAMED (IBRAHIMA) ALIBEGOVI]
25. 5. 1936 - 15. 12. 2011.

HAMDIJA (had`i RAGIBA) [I[I]

i

prof. dr. FUAD (had`i RAGIBA) [I[I]

Uvijek si u na{im srcima i mislima... S ljubavlju, neutje{ni, tvoji: Bo`ana, Nermina, Sanela, Ema i Dragan
1014

Tuga i bol, i sje}anja draga zauvijek zaklju~ana u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Fadila i djeca Amra i Ervin sa porodicama
3448

Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 18. juna 2012. godine, u 17.30 sati u Ulici bra}e Begi} 32/II. Porodica [i{i}
3446

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj sestri, svastiki i tetki

SJE]ANJE

SJE]ANJE [esnaestog juna 2012. navr{ava se dvanaest godina od smrti na{eg dragog

prof. dr. MUNIB (IBRAHIMA) GLO\O
15. 6. 2007 - 15. 6. 2012.

EMILIJI VERI VLA[KI
\OKE (ILIJE) @MUKI]A
Supruga Sofija sa djecom, unu~adi i njihovim porodicama
3428

S dubokim po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomene na tebe. Supruga Smaila, k}erke D`eni i D`ana, zetovi Goran i Zijad, unuci Fe|a, Faruk i Haris, unuka Alma, praunuke Anya i Emina
3445 3433

Mira, Ivo, Neven i Dubravka

POSLJEDNJI POZDRAV teti

Godina je otkako nije s nama na{ dragi

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

RE[AD ([AHIDA) GRCI] RE[O
Tvoju dobrotu ~uvat }emo vje~no u na{im srcima. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 16. juna 2012. godine, u 17 sati u d`amiji Nova mahala. Porodica
71140

OSLOBO\ENJE VUKI
S tugom i po{tovanjem, hvala na iskrenom prijateljstvu. Sutka
3447

DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

MAKBULA IBRAHIMOVI], ro|. KADRIBA[I]

preselila na ahiret u srijedu, 13. juna 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. juna 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Imela, unu~ad D`enan i Amelie, sestra Nafa, snaha Fetija, zetovi Mirsad Tikve{a i Jerome Matteazzi, te porodice Ibrahimovi}, Kadriba{i}, Tikve{a, Sadovi}, Solakovi}, Sadagi}, Musabegovi}, Zorni}, Kova~evi}, Njem~evi}, Divanovi}, Zild`ovi}, Had`ifejzovi}, Bihorac, Cviko, Dedovi}, [ehovi}, ^i~i}, Jankovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji Hrasno. Ku}a `alosti: Ul. Envera [ehovi}a br. 5/III.
002

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEHMED (HUSEINA) HAD@IBEGI]

HAJRIJA HIDI], ro|. [PILJA

preselio na ahiret u srijedu, 13. juna 2012, u 87. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 15. juna 2012. godine, poslije d`uma-namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.45 sati, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sin Kenan, k}i Kerima, unu~ad Amela, Kerim, D`ana i Mirna, praunu~ad Edin, Lajla, Ajra i D`an, sestre Nafija, Munira, Selma i Mahira, brat Mahir, snahe Minka, Alma i Rialda, zetovi Stijepo i Enes, {ure Halid i Bajro sa porodicama, bad`o had`i Muhamed, te porodice Had`ibegi}, Muhasilovi}, Trebinjac, Lon~arica, D`aferagi}, ^engi}, [e~i}, Sokolovi}, Mrkva, Hasibovi}, Zuban, Pa{i}, La~evi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Safvet- bega Ba{agi}a br. 95.
002

preselila na ahiret u srijedu, 13. juna 2012, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. juna 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke D`enana i Sedika, zet Ahmed, unuke Salica i Emina sa porodicama, praunu~ad, zaova Hasnija sa porodicom, jetrve Mevzeta i Fehma sa porodicama, sestri~ne, brati~ne, te porodice Hidi}, [pilja, Ak{amija, Hamzi}, Radonja, Alihod`i}, Ba{i}, Kapi}, \ipa, Festa, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Romana Petrovi}a br. 11 - Bjelave. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
002

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sedam dana je pro{lo od tu`nog dana kad smo ostali bez na{e drage sestre

EDIP (IBRAHIMA) IBRAHIMOVI]

ALIMA (MEHE) IMAMOVI], ro|. ROGO

SANIJE SANE HORVAT

preselio na ahiret u utorak, 12. juna 2012, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. juna 2012. godine, u 14 sati na mezarju Grahovi{te - Barica. O`alo{}eni: supruga Zekija, sin Ed`evid, k}erka Aida, bra}a ]amil, Hasib i Mitko, sestre Zineta, Fatima, Hasiba i Hana, te porodice Ibrahimovi}, Muratovi}, \erlek, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Blagovac. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u srijedu, 13. juna 2012, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. juna 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erke Zuhra i [uhra, zetovi Himzo i Admir, unu~ad Mirela, Mirnes, Elma, Elvira i Fejsil, brati}i Meho i [a}ir sa porodicama, brati~ne [a}ira, Fadila, Ferida i Vahida sa porodicama, sestri}i Ahmo, Osman i Hilmo sa porodicama, sestri~na Mulija sa porodicom, te porodice Imamovi}, Rogo, Hajdarevi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, Ul. Mi{evi}i bb, Gladno Polje. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Tvoja ljubav i dobrota osta}e zauvijek u na{im srcima. Neutje{ne sestre sa porodicama Koristimo priliku da zahvalimo svima koji su nam pomogli i u~estvovali u na{oj `alosti.
88104

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

na na{e najdra`e

FERIDA HAFIZOVI], ro|. MUFTI]
1972 - 2012.

EDHEM ef. (OSMANA) HAFIZOVI]
1973 - 2012.

[EFIK (EDHEMA) HAFIZOVI]
1988 - 2012.

SAFETA JESENKOVI], ro|. HAFIZOVI]
2000 - 2012.

O`alo{}ene Veda Ajanovi} i Fika Lemezan sa porodicama
AX

U petak, 15. juna 2012. godine, navr{ava se 16 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

^etrnaestog juna 2012. godine pro{lo je 40 tu`nih dana otkako je prestalo da kuca srce na{eg dragog

JUNUZ ef. (IBRAHIMA) MUSTAFI]

PETRA PERE (TRIFKA) \OKI]A

I danas se sje}amo s ponosom njegove dobrote, plemenitosti i milosti. U~enjem dove na mezaru Junuza ef. na Alifakovcu danas }emo ponovo zamoliti Allaha d`.{. da mu podari d`ennet. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@IUN Zahvalna djeca sa porodicama
3440

Povodom davanja pomena porodica i prijatelji okupi}e se 16. juna 2012. godine, u 13 sati na groblju Rosulje - Vogo{}a. O`alo{}ena porodica
3431

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Na{ dragi brat i daid`a

MUJO (ZULFE) [ATROVI]
iz Rogatice

MUHAMED (ASIMA) JA[AREVI]
ekshumacija iz Vi{egrada (jezero Peru}ac)

BEGLER-beg (AVDE) ^ENGI]
2008 - 2012.

preselio na ahiret u srijedu, 13. juna 2012, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 15. juna 2012. godine, u 17.15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga Sabaheta, sin D`enan, k}erka D`eneta, brat Mehmedalija Aljo, sestre Fatima, Ramiza, Niza, snaha Hidajeta, zetovi Nusret i Adil, brati}i Zulfo i Vahidin, sestri}i Ermin, Haris, Amela, Edib, Anisa i Enisa, svastika Senadeta sa porodicom, tetke Veska, Nezira i ]amka sa porodicama, te porodice [atrovi}, Grabovica, Memi{evi}, Kustura, Durmi{evi}, Torlak, Halilovi}, Ma{i}, Had`i}, Olov~i}, Leki}, Had`ihasanovi}, Suljagi}, Kaljanac, Isakovi}, Gazija, Kadri}, Harbinja, Kulovac, Panjeta, \ulbi}, Luk{i}, Handrka, Be{irevi}, Pa{i}, Imamovi}, ]urevac, Opra{i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.15 sati u [ehidskoj d`amiji - Sokolje (Ul. Samira Radovca). Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred O[ Sokolje sa polaskom u 16 sati, sa usputnim stajanjem na autobuskoj stanici kod Fabrike duhana. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

u ovoj godini tek bi napunio {ezdesetu.
preselio na ahiret od zlo~ina~ke ruke u Vi{egradu 1992. u 16. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 16. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Memnuna, sestra Meliha, zet Ahmed, sestri} Ismar, nana Fadila, tetke Vezira i Sabaheta sa porodicama, daid`e i amid`e sa porodicama, daid`i}, amid`i}i, amid`i~ne, teti}, teti~na, te porodice Ja{arevi}, Merd`i}, Srhinjakovi}, Kurti}, Be~irovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Sestra Fikreta Tahmaz sa porodicom
3438

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju

MORENO KAMHI
Galja, Marko, Tiho
3436

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

55

dragoj sestri i tetki

dragoj sestri, zaovi i tetki

EMILIJI VERI VLA[KI, ro|. MALE]

EMILIJI VERI VLA[KI, ro|. MALE]

Sestra Katarina, sestri} Goran i sestri~na Gordana sa Marinom i Mino
3424

Brat Slavko Bobo, nevjesta Vlatka i ne}ake Valentina, Anja i Antea
3424

Povodom 40 godina mature sje}amo se na{e rano preminule drugarice i drugova

Danas, kao i ostalih dana sje}amo se brata i amid`e

MEHINOVI] FIKRETA PEJI] VUJADIN VULE DELIBA[I] MIRZA KIN\E \URKOVI] RAJKO TAR^UKOVI] OMER MI[O
Osta}e uvijek u na{im srcima. KOLEKTIV RAZREDA IV-D GIMNAZIJE “ME[A SELIMOVI]”
75101

BEGLER (AVDE) ^ENGI]
15. 6. 2008 - 15. 6. 2012.

MARKO KOVA^EVI]
15. 6. 2008 - 15. 6. 2012.

Halil i Haris ^engi} sa porodicama
3400

Godine prolaze tiho. Ena, Andrea, Jasminka i Elmaja
3418

IN MEMORIAM

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

na na{u dragu

@ELJKO (IVANA) [^ITINSKI

ZORKU ZORU GUZINA, ro|. MITROVI]
16. 12. 2011 - 16. 6. 2012.

13. 6. 1992 - 13. 6. 2012.

MARKO KOVA^EVI]
15. 6. 2008 - 15. 6. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, obitelji: [~itinski, Ra{ovi} i Radovi}
3378

Svakog dana nedostaje mi tvoje prijateljstvo. Marina
3408

S ljubavlju i po{tovanjem, njeni najmiliji
72240

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Petnaestog juna 2012. navr{avaju se 4 godine od kada je prestalo da kuca srce mog voljenog supruga

na dragog supruga, oca i djeda

ANA (BU^I]) MUTEVELI] IGOR ALEKSEJEV

MUSTAFA D@ULIZAREVI] SLOBODAN MAJSTOROVI]

ALIJA (IBRAHIMA) BEGI]
iz Doboja

EMILIJI VLA[KI
S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvam uspomenu na tebe. Renea
3429

BRANISLAV A. STANKOVI]
1992 - 2012.

Porodica
DP

Povodom 51. godi{njice velike mature, sje}aju ih se njihovi {kolski drugovi iz IV-e razreda sarajevske I klasi~ne gimnazije: Adnan, Amir, Azra, Deniza, Faruk, Ha{a, Ibrahim, Ivanka, Mladen, Mirko, Nad`ija, Najda, Ratko, Sabahudin, Sead, Vlatka, Zdravko, Zlata B., Zlata [., @eljko
3427

@ivot nestaje u trenutku, a sje}anje i ljubav ostaju dok `ive oni koji Te vole. S po{tovanjem, ljubavlju, tugom i prazninom prolaze dani bez Tebe. Supruga Refija Begi}
3416

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

3393

SJE]ANJE

Dvanaestog juna 2012. godine navr{ilo se {est mjeseci otkako je moja draga supruga

na

VELIMIR VELJKO (UGLJE[E) LASICA
1927. Sarajevo - 1984. Sarajevo

NASIHA ALI], ro|. [AKI]

PREDRAG BATO (VELIMIRA) LASICA
1957. Sarajevo - 1993. Orahov Brijeg, Vogo{}a Zlatni ljiljan Armije BiH

preselila na ahiret. Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje i ponosni smo {to smo te imali. Tevhid }e se u~iti 15. juna 2012. (petak) u Ul. Josipa Vanca{a 17/II u 16 sati. Suprug Mirsad Ali}, brat Dino, snaha Senada, te njihova djeca Adi i Sanja
3420 3401

I kad se pitamo: Je l’ Saraj’vo gdje je nekad bilo? Odgovor je: nije Va{i bli`nji ~uvaju uspomene na Vas. Du{anka Lasica - Ivankovi} sa porodicom: Lasica, Ivankovi} i Ini}

IN MEMORIAM na na{e umrle {kolske drugove/ice

Obilje`avaju}i 50 godina od polaganja mature, u~enici IVa razreda Klasi~ne gimnazije u Sarajevu sa tugom i lijepim uspomenama sje}aju se drugarica i drugova koji vi{e nisu me|u nama.

HAFNER EDUARD LAZAREV VLADIMIR EFENDI] NIHAD STINJANIN HALIMA JAHI] IBRAHIM BUKVI] \URO VILOTIJEVI] DRAGANA SPASOJEVI] MAIDA ILG LADISLAV SARAJLI] MUNEVERA RADONJI] DARINKA MARIJAN DANKA CURA] DUBRAVKO
kao i na na{u dragu razrednicu

GORDANA VOJNOVI] DRAGAN BARTOLOVI] MEJRA KRESO
i po{tovana razrednica

MIHAJLO SAVI] @ELJKO TROGRAN^I] TOMO BRAJKOVI]

prof. ELA MOM^INOVI]
Maturanti IVa razreda generacija 1961/1962.
3358

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

DESPOT MILOJKU
MATURANTI IV1 DRUGE GIMNAZIJE U SARAJEVU GENERACIJA 1962. GODINE UZ PROSLAVU 50-GODI{NJICE MATURE
3400

FARUK KIKO DERVI[EVI]
8. 6. 2007 - 8. 6. 2012.

VERA ZLOBICKI
15. 6. 2011 - 15. 6. 2012.

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Sin Sr|an, supruga Diana i punica Zaga
3423

S ljubavlju i po{tovanjem, Ivica i Bilja
3423

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
UDRU@ENJE BORACA - VETERANA DRUGA BRDSKA BRIGADA SARAJEVO

57

Sje}amo se onih koji su branili i odbranili op}inu Stari Grad, grad Sarajevo i dr`avu Bosnu i Hercegovinu tokom otpora agresiji na BiH 1992 - 1995.
ABAZ NUSRET AGANOVI] IBRAHIM AHATOVI] ENVER ALAJIM VAHID ALI] ZAHID ARIFOVI] NEDIM ARIFOVI] SENAID ARNAUTOVI] TAHIR ARSLANOVI] RASIM AVDIBEGOVI] MUSTAFA AVDI] ADNAN AZIRI ALMIR BARBI] TOMISLAV BA[I] MUHAMED BA[I] VEHID BA[OVI] ALIJA BEGI] SLAVENKO BE]IREVI] FADIL BE]IROVI] SADKO BI]O HARIS BISI] AMIR BI^I] SAFET BOJ^I] SENAD BUKVA ENVER BULBUL HASIB BUSNOV ZAIM BU]O AHMED ]ESKO IBRAHIM ^AMD@I] SR\AN ^AU[EVI] SEAD ^ELIK TAHIR ^ENGI] OMER ^OKO AMIR ^OLI] ZLATKO ^OPELJ RUSMIR ^UBARA OMER DAUTOVI] ALIJA DEDAJI] ZIJAD DELAHMET ERMIN DELI] SAMIR DEMIROVI] SAKIB DIVJAN SULEJMAN DOLINI] DRAGAN D@AFEROVI] OMER D@ENETI] SUAD D@UDERIJA MUJO D@UKLJAN SELMO D@ULBI] RUSMIR FAZLI] ATIF FETAHOVI] EDIN GA]O MIRSAD GRABOVICA MIRSAD GURDA ASIM GU[TER SALEM HAD@ALI] SENAD HAD@I] SENAD HAJDARBA[I] ZIJAD HAJDAREVI] PA[O HALILOVI] D@EVAD HALIMI] KENAN HAMZA AHMED HAMZI] AHMED HAMZI] SALEM HAND@I] OMER HASANOVI] ALIJA HASKOVI] ZULFO HASTOR MUHIDIN HATI] IBRAHIM HATI] ZIKRET HELA^ [EFIK HELJDOV HIDAJET HERI] OSMAN HOD@I] AVDIJA HOD@I] MEHMED HOD@I] SAFET HOD@I] SALKO HRUSTANBEGOVI] ]ERIM HUKELI] [A]KO IBI[EVI] FIKRET IMAMOVI] MENSUD IMAMOVI] SUAD ISTREFI ISMET JAMAK HASAN JA[AREVI] AGAN JERLAGI] TARIK JOJI] TIHOMIR JUSI] MUHAMED JUSI] ZIJAD KADRI] KADRIJA KALAJD@ISALIHOVI] HIMZO KAVAZOVI] SENAD KERLA MUJO KLA]AR ALMIR KLICO MEHMED KLJUNO ASIM KLJUNO MEHMED KNE@EVI] RADE KORJENI] SUVAD KRASNI] ABAZ KUJOVI] KASIM KUKULJAC BAJRO LAKOVI] SMAJO LEPARA NAIL LJU[A KEMAL LOGO NIJAZ LO[I] D@EVAD MARI] GORAN MARKOVI] GORAN MEMI[EVI] SENAD ME[INOVI] ALIJA ME[INOVI] MUNIR ME[I] SULEJMAN MEHANOVI] [ABAN MR[O EJUB MUHI] ZAIM MULAHASANOVI] SALKO MULAOSMANOVI] SUAD MURSELOVI] AMEL MUSA NAMIK MUSA RUSMIR MUSLI] KEMAL MU\ELET SALKO NUMANOVI] RAGIB NURKOVI] HUSEIN OBHOD@A[ NED@AD OBHOD@A[ SALEM OLOV^I] RAMIZ OSMANKOVI] SEID PALAVRA MUSTAFA PAZARAC FUAD PA[I] FARUK PA[I] [AHIN PEZO RASIM PODI] FADILA PORA^ANIN MUHIDIN PRA^I] BE]IR PROZORAC SEID PUSTAHIJA SALIH PUSTAHIJA SUNO RAKITA IZET RAM^EVI] OSMAN RA[IDAGI] MAHIR ROGO AHMED RUSTEMOVI] FIKRET RUSTENPA[I] ADNAN SALIHBEGOVI] REFIK SALKOVI] NED@AD SAND@AKTAREVI] SALKO SMAILBA[I] MUHAMED SMAJI] ZAJKO SULJEVI] \EMAL SVJETLICA ALIJA [ABETA ZAHID [ARI] ZORAN [AHINOVI] ENVER [EHTL DARKO [EREMET EMIR [U[KI] MAHMUT TABAK ALIJA TOPALOVI] AMER TOPALOVI] JUSO TOPUZ IRFAN TOSUNOVI] ADEM TULUMOVI] SULEJMAN UZUNOVI] SENAD VARAKI MUSTAFA VEJZAGI] MIRALEM VESELINOVI] STEVO VI[NJI] AZEM VOLODER FEHID ZAHIRAGI] HADIR ZUB^EVI] KENAN

Pozivaju se pre`ivjeli pripadnici ove brigade, ~lanovi {ehidskih i porodica poginulih boraca, kao i ostali zainteresirani da prisustvuju obilje`avanju 20. godi{njice 2. brdske brigade 1. korpusa Armije BiH, na Borijama (spomen-obilje`je) u subotu, 16. juna 2012. godine, sa po~etkom u 11 sati. PREDSJEDNIK SKUP[TINE HAD@IALI] HASAN
001

Petnaestog juna 2012. navr{ava se 12 godina od smrti

ALMASE SALAHOVI]
15. 6. 2000 - 15. 6. 2012.

NEVENKA (SAVE) KOSTI], ro|. GERUN
Desetog juna 2012. navr{ila se tu`na godina otkako na{a voljena Nevenka nije sa nama. Njen lik i plemenita du{a osta}e vje~no u na{im srcima.

PREDRAG (JOVANA) KOSTI]
Devetnaestog juna 2012. godine navr{ava se tu`nih 40 dana otkako na{ voljeni Pe|a nije sa nama. Njegov lik, dobro srce i plemeniti duh zauvijek }e ostati u na{im srcima.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na Tebe, Tvoj lik i Tvoju dobrotu koju si nam pru`ala. Tvoji: suprug Kasim, sinovi Emir i Edin sa porodicom
3366

Posjetit }emo njihovu vje~nu ku}u u subotu, 16. juna 2012. godine, u 10.30 sati i polo`iti cvije}e na gradskom groblju Bare. Zauvijek o`alo{}eni: Neboj{a i @ivana, mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
71120

U petak, 15. juna 2012, navr{avaju se 24 godine od smrti na{e drage i voljene majke, bake i prabake

SJE]ANJE

DESANKE MALOVI]

ENVER (]EMALA) LJUMI]
15. 6. 2007 - 15. 6. 2012.

Sa ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na Tvoju dobrotu i plemenitost koju si imala za sve nas. Sin Nenad sa porodicom
3377

S po{tovanjem i ljubavlju, porodica Ljumi}
989

58

PREDAH

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Budu}i da }ete se mo}i pohvaliti sjajnom memorijom i jakom koncentracijom, posvetite se intelektualnim aktivnostima. Tako|er, uspjeh mo`ete o~ekivati na vi{e polja. Osjetit }ete da ste spremni za nove po~etke. Bez previ{e oklijevanja }ete ostaviti iza sebe dotrajale odnose i spremno zakora~iti u budu}nost. Mogli biste imati problema s glavoboljom ili upalom sinusa. Izbjegavat }ete javne nastupe i najugodnije se osje}ati u izolaciji. Ne}ete se ni po ~emu isticati, pa se nemojte iznenaditi ako neki manje talentirani saradnici preuzmu va{e zasluge. Bespotrebno }ete se kriviti za poteze i odluke iz pro{losti. Sjetu i tugu odagnajte dru`enjem s bliskim prijateljem. Manjak energije navest }e vas da izbjegavate ikakve tjelesne aktivnosti. Va{ }e posao podrazumijevati brojne kontakte s poslovnim partnerima. Ostavljat }ete izvrstan dojam na okolinu, {to }e vam otvoriti nove mogu}nosti. Ako ste u vezi, idealno je vrijeme da izvedete partnera na ve~eru ili zajedno pogledate neki film. Samci, dajte priliku poznaniku koji se poja~ano trudi oko vas. Nastojte {to vi{e vremena provesti na svje`em zraku. Odr`avanje dobre reputacije pokazat }e se klju~nim po pitanju va{e karijere. Uzoran `ivotopis otvorit }e vam brojne nove prilike koje biste trebali ugrabiti bez previ{e razmi{ljanja. S bli`njima }ete ~itavog dana biti u sukobu, {to }e velikim dijelom biti va{a krivica. Nemojte iz dosade raditi probleme tamo gdje ih nema. Nervozu ubla`ite {etnjom na svje`em zraku. Izvrsno }ete sara|ivati s inozemnim klijentima. Otvori li vam se prilika za kra}im poslovnim putovanjem, nemojte se mnogo premi{ljati. Okru`ite se dragim osobama i u`ivajte u smijehu i zabavi. Slobodni }e biti zavodljivi i `eljni avanture, a u nove veze ulazit }e s mnogo o~ekivanja. Puni ste energije i entuzijazma, stoga se zaputite u teretanu ili odr`ite kondiciju vo`njom bicikla. Tra`it }ete honorarni posao ili bilo kakvu priliku za dodatnom zaradom. Slabe finansijske prilike zaposlene }e Djevice navesti da zatra`e kredit ili pozajmicu. Osje}at }ete nemir i potrebu za promjenama. Samci }e se upu{tati u vru}e i kratke veze, a ~ak }e i zauzetima biti te{ko odoljeti zovu avanture. Nemojte ignorirati bol u le|ima ili vratu, ve} se zaputite na masa`u. Otvorit }e vam se brojne nove prilike za napredovanje, a na vama je samo da ih zgrabite. Nemojte mnogo razmi{ljati jer bi vas neko drugi mogao preduhitriti. Na vidjelo }e iza}i problemi koje i vi i partner uporno gurate pod tepih. Iskrenim razgovorom ustanovite u kojem smjeru `elite da ide va{a veza. Pazit }ete na izgled pa vam ne}e biti te{ko odre}i se slatki{a. Posvetite se obavljanju napornih obaveza koje ve} neko vrijeme odga|ate. Tek kad njih privedete kraju, mo}i }ete se posvetiti radu na zanimljivijim zadacima. Razapeti izme|u poslovnih obaveza i potreba partnera, morat }ete odabrati prioritete. Mnogi }e prednost dati poslovnim obavezama, {to }e naljutiti partnera i uku}ane. Dru`enje s prijateljima }e pozitivno djelovati na va{e raspolo`enje. Isticat }ete se dobrim okom za detalje, {to }e vam omogu}iti da se doka`ete u poslovima vezanim uz modu i ljepotu. Dobre rezultate ostvarivat }e i sporta{i. Sa starijim ~lanovima porodice nikako ne}ete uspijevati prona}i zajedni~ki jezik. Vrijeme }ete najradije provoditi u dru`enju s osobama sli~nih stavova. Intenzivnim vje`banjem oslobodit }ete se nakupljene negativne energije. Posvetit }ete se rje{avanju zaostataka. Slaba koncentracija ote`at }e vam rad pa }e vam trebati mnogo vi{e vremena nego ina~e za izvr{avanje najbanalnijih obaveza. Morat }ete ulagati vi{e truda u odr`avanje dobrog odnosa s partnerom koji }e biti vrlo ranjiv. Nemojte ga kritizirati bez potrebe i poslu{ajte {to ima re}i. Obratite vi{e pa`nje na zdravlje, a posebno na na~in prehrane. Va{a }e elokventnost i komunikativnost nailaziti na dobre reakcije okoline. Spretno biranim rije~ima pridobit }ete naklonost ~ak i onih klijenata kojima niste bili simpati~ni. S lako}om }ete ostvarivati nove kontakte. Mla|i Vodenjaci mogli bi upoznati osobu s kojom }e brzo dogovoriti spoj i u stvarnom `ivotu. Mnogi }e osjetiti poriv za intenzivnim kretanjem, a najvi{e }e vam odgovarati dinami~ne aktivnosti. Razmislite na koji biste na~in mogli do}i do dodatnog novca. Po~nite razmi{ljati o zapo~injanju {tednje ili pak ulaganju u neki investicijski fond. Partner }e vam cijelog dana ne{to prigovarati, a sve {to napravite, bit }e pogre{no. Povucite se u osamu i posvetite se aktivnostima koje vas opu{taju. Mnogi }e zapo~eti dijetu, no nedostajat }e im volje i upornosti da izdr`e.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: sva|a, arnat, mlaka, nikol, enona, {an, n, t, dotaknuti, obi~aj, alek, zeci, samara, akastel, zor, be, telad, ri, osmina, ilij, r, ete, adisa, antisemita, vlasina, anja, iole, enorek.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas sun~ano. Vjetar slab, isto~ni. Minimalna temperatura od 11 do 17, maksimalna dnevna od 23 do 29°C. Narednih dana sun~ano i veoma toplo. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 27° C.

Danas obla~no sa ki{om i pljuskovima na zapadu i istoku Evrope, u ostalima predjelima prete`no sun~ano. Jak vjetar puha}e na zapadu. Najhladniji grad bi}e London sa 17, najtopliji Atina sa temperaturom od 33°C. Danas na Balkanu prete`no sun~ano uz lokalni razvoj obla~nosti ponegdje sa ki{om. Maksimalna temperatura od 26 do 34°C.

60

KULTURNI VODI^
GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

BIHA]

SJENE TAME
komedija, fantazija re`ija: Tim Burton, uloge: Jonny Depp, Michelle Pfeiffer, Eva Green... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

PROMETEJ 3D

MADAGASKAR 3 3D

KINA
CINEMA CITY
LJUDI U CRNOM 3 3D
SF akciona komedija, re`ija: Barry Sonnenfeld, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin... po~etak u 12.30, 16 i 18.20 sati.

“Periferije/Lica/Nali~ja” naziv je izlo`be radova Asima \elilovi}a, koja }e obuhvatiti instalacije, objekte, intervencije u stvarima, plakate, digitalne printove, fotografije i asamla`e. Izlo`ba je za posjete otvorena do 23.juna.

KINA
UNA
LORAKS

animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 14, 16 i 18 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
NEOBI^NA [UMA I VUKOVA GLUMA

SF spektakl, re`ija: Ridley Scott, uloge: Noomi Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender... po~etak u 18.45 i 21.15 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA

[TA O^EKUJETE KAD I[^EKUJETE?

DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 15, 17.15, 19.4, 21.30 i 23.15 sati.. Izlo`bu radova Adne Bakije, studentice Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Kiparstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce otvorena je radnim danima u u periodu od 08 do 16 sati.

animirani, re`ija: Chris Renaud i Kyle Balda, uloge: Zac Efron, Taylor Swift, Danny De Vito... po~etak u 19 sati..

autor: Vladimir \or|evi}, re`ija: Muhamed Nametak, igraju: Kenan Kasum, Igda Jari}, Nina Mehi~i}, Adna Hasani}, Amina Hod`i}, Ishak Jalimam po~etak u 10 sati.

MUPETI
komedija, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 20 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Komedija, re`ija: Kirk Jones, uloge: Jennifer Lopez, Cameron Daiz, Brooklyn Decker... po~etak u 19.30 sati.

SNJEGULJICA I LOVAC

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. fantazijski spektakl, re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth... po~etak u 13.30, 20.30 i 23 sata.

TUZLA

SNJEGULJICA I LOVAC
fantazijski spektakl, re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth... po~etak u 17.15 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

BUGOJNO GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

GAVRAN - SMRT IZ PRI^E

[TA O^EKUJETE KAD I[^EKUJETE?

MUZEJI
ZEMALJSKI

CENTAR ZA KULTURU
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati. Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

POZORI[TA
KSC
Gostovanje SARTR-a

Komedija, re`ija: Kirk Jones, uloge: Jennifer Lopez, Cameron Daiz, Brooklyn Decker... po~etak u 14.45 i 17 sati.

AY CARMELA
autor: Jose Sanchis Sinistera, re`ija: Robert Raponja, igraju: Selma Alispahi}, Dragan Jovi~i}, Jasenko Pa{i} po~etak u 20 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

ZENICA

triler, horor re`ija: James McTeigue, uloge: John Cusack, Alice Eve, Luke Evans... po~etak u 22.15 sati.

MADAGASKAR 3 3D
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

PROMETEJ 3D
SF spektakl, re`ija: Ridley Scott, uloge: Noomi Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender... po~etak u 17.30, 20.10 i 22.50 sati..

BANJA LUKA

NA TAJNOM ZADATKU

MADAGASKAR 3 3D
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 13.20, 14, 15.25, 16.10, 18.15, 20.20 i 22.15 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 17.15 i 21.15 sati.

akciona komedija, re`ija: Phil Lord i Chris Miller, uloge: Channing Tatum, Johan Hill, Ice Cube... po~etak u 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15 sati.

POZORI[TA KINA
MULTIPLEKS PALAS
DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Megan Fox... po~etak u 21.30 sati.

PRIJATELJI
komedija, re`ija: Jennifer Westfled, uloge: Jennifer Westfeldt, Adam Scott, Maya Rudolph... po~etak u 19.15 i 21.10 sati.

NARODNO RS
VIKTOR ILI DJECA NA VLASTI
autor: Ro`e Vitrak, re`ija: Filip Grinvald, igraju: Stevan [erbed`ija, @eljko Erki}, Nata{a Ivan~evi}, Snje`ana [tiki}, Sandra Ljubojevi}, Vladimir \or|evi}, Anja Stani}, Koviljka [ipka, Boris [avija, Nikolina Jelisavac, Bo{ko \ur|evi} po~etak u 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

PROMETEJ 3D
SF spektakl, re`ija: Ridley Scott, uloge: Noomi Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender... po~etak u 20 sati.

POZORI[TA
KAMERNI
UMRI MU[KI
autor: Aldo Nikolaj, re`ija: Admir Glamo~ak, igraju: Admir Glamo~ak, Tatjana [oji}, Senad Ba{i} po~etak u 20 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

SNJEGULJICA I LOVAC
fantazijski spektakl, re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth... po~etak u 15 i 19 sati.

LJUDI U CRNOM 3 3D
SF akciona komedija, re`ija: Barry Sonnenfeld, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin... po~etak u 16.45 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

10.00 FTV 12.15 BHT1 17.50 BHT1 20.35 FTV

[panija - Republika Irska, snimak Italija - Hrvatska, snimak Ukrajina - Francuska [vedska - Engleska
SE RI

NOGOMET, EURO 2012.

Soko Wismar
15.30 BHT1

JE

Birte Schwarz govori Lenni i Poehlmannu da je jezero puno le{eva, koje je otkrila kada je htjela po~initi samoubistvo. Sada policija ima dva problema: `ena koja je u opasnosti da po~ini samoubistvo je u bijegu, a svjedoka za smrt pet osoba nema.

Mand`urijski kandidat
Manchurian Candidate, 2004.

00.00 PINK

DRAMA
Re`ija: Jonathan Demme Uloge: Denzel Washington, Liev Schreiber, Meryl Streep

Major Bennett Marco i vodnik Raymond Shaw slu`ili su u istoj jedinici za vrijeme operacije Pustinjska oluja. Nakon rata njihovi putovi su se razdvojili. Shaw, sin zastupnice u kongresu, iskoristio je reputaciju vojnog heroja kako bi se probio u svijet politike te uspio kandidirati za potpredsjednika SAD-a. S druge strane, u potrazi za istinom, Marco se bori s mentalnom bole{}u i no}nim morama. Naime, kada je Bennett sa svojom divizijom upao u zamku, izgubio je svijest. Uvjeren da je, sa kolegama, u borbi bio izvrgnut zagonetnim silama...

Tajna Starog Mosta
17.15 FTV

Na rubu ljubavi
23.35 BHT1
The Edge Of Love, 2008,

FIL

M

Sladak `ivot
22.55 RTRS
La Dolce Vita, 1960.

FIL

M

Pepa se budi i ugleda Floru. Postaje svjesna da je `iva ali ne zna {ta se desilo. Emilia tra`i Tristana, zabrinuta da se njenoj prijateljici desilo ne{to opasno, {to bi mogla smisliti Matilde. No, Pepa se vra}a ku}i nakon {to se malo oporavila. Tristan je `eli vidjeti, ali ga ona odbija, vi{e nisu zajedno i ne mora mu davati obja{njenja. Zato je Matilde raspolo`ena za dru`enje s njim. Mariana `eli Pepi re}i neku tajnu.

DRAMA
Re`ija: John Maybury Uloge: Keira Knightley, Sienna Miller, Matthew Rhys, Cillian Murphy

DRAMA
Re`ija: Federico Fellini Uloge: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Magali Noël, Alain Cuny

Biografska drama o odnosima izme|u pjesnika Dylana Thomasa, njegove supruge Caitlin, prijateljice iz djetinjstva Vere Phillips i njenog supruga Williama Killicka. Radnja se vrti oko neobi~nog doga|aja u kojem Thomas nalazi svoj dom pretvoren u ratnu zonu kad Phillips i Killick napadnu ku}u ma{inkom i granatom.

Larin izbor
22.45 FTV

Smrt i `ivot Bobbyja Z
21.05 OBN
The Death and Life of Bobby Z, 2007.

FIL

M

Rimski novinar Marcello Rubini konstantno je u potrazi za dru{tvenim senzacijama. On pi{e za popularni italijanski dnevnik i dio njegovog posla je da bude prisutan na svakom doga|aju o kojemu govori krema glavnoga grada. Uz dnevne poslove, Rubini ode u no}ni lokal, gdje se susre}e s ocem, odvodi u bolnicu djevojku koja se zbog njegove nevjere poku{ala ubiti, sahranjuje prijatelja kojem je samoubistvo uspjelo, a na morskoj obali o~ekuje ogromnu ra`u kao nesvakida{nji ulov lokalnih ribara...

176. Mate se poku{ava pomiriti s Nikol. Stvari jo{ pogor{ava Ognjan koji je jedva do~ekao da pomuti ra~une Mati. Nikol zove Ognjana da joj bude partner na Jakovljevom i Larinom vjen~anju. Mate iz prkosa tako|er odlu~uje i}i na vjen~anje. Nikol sve te`e podnosi prekid s Matom, a Ognjan se sve vi{e zaljubljuje u nju. Nikol se u me|uvremenu opija s Ognjenom kako bi zaboravila Matu. Cvitka osje}a olak{anje, no Nela ipak ne mo`e samo tako zaboraviti oca koji se pretvorio u skitnicu. Kad prona|e obiteljsku fotografiju koju je Marjan ostavio, Nela dolazi po njega i iznenadi ga pozivom na svadbu. Marjan je presretan, a Nela zabrinuta jer je svjesna da se Cvitka ne}e slo`iti s njom. Blanka pokupi Dinka nedaleko od bolnice i vodi ga doma. Dinko vreba Zlatareve u trenutku njihove najve}e sre}e i `eli im iz osvete oteti Zlaju. Lara i Jakov ne slute ni{ta i oboje su sretni zbog vjen~anja.

AKCIJA
Re`ija:John Herzfeld Uloge:Paul Walker, Laurence Fishburne, Jason Lewis, Olivia Wilde, Keith Carradine...

Svjetionik u Crnim vodama
13.20 HRT1
The Blackwater Lightship, 2004.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: John Erman Uloge: Dianne Wiest, Gina McKee, Angela Lansbury, Keith McErlean

Tim Kearney je biv{i marinac, impulzivan, nerazborit ~ovjek osu|en na do`ivotan zatvor. Nada za izlaz pojavljuje se u liku agenta iz odjela za narkotike FBI-ja koji mu nudi kartu za izlaz iz zatvora. Njegov je zadatak sudjelovati u razmjeni taoca odnosno odglumiti preminulog milijuna{a i narko bossa poznatog pod imenom Bobby Z. Cilj FBI-ja je povratiti otetog agenta koji je zavr{io u rukama meksi~ke mafije. Ne{to }e, naravno, po}i po zlu {to }e Tima dovesti u krajnje nezavidnu situaciju. Na}i }e se u bijegu sa Bobbyjevim {estogodi{njim sinom i na vrhu wanted liste DEA-a...

Helen i Declan Kehoe rano su ostali bez oca kojega su jako voljeli. Njihova majka Lily na neki se na~in otu|ila od djece. Za vrijeme o~eve bolesti, a i kasnije, djecu je odgajala baka Dora. Kao mlada djevojka Helen je oti{la od ku}e. Baka je jedina ostala `ivjeti u staroj ku}i, odakle se vidio brod svjetionik koji je osvjetljavao put brodovima na obali Blackwatera. Jedino je Helen znala da je njezin mla|i brat homoseksualac...

Gospodin dadilja
22.00 NOVA
Mr. Nanny, 1993.

FIL

M

Edison
00.00 HRT1
Edison, 2005.

FIL

M

Ru`a vjetrova
20.00 OBN

KOMEDIJA
Re`ija: Michael Gottlieb Uloge: Hulk Hogan, Robert Hy Gorman, Sherman Hemsley, David Johansen, Peter Kent

TRILER
Re`ija: David J. Burke Uloge: Justin Timberlake, Morgan Freeman, LL Cool J, Kevin Spacey, Dylan McDermott, John Heard

Upla{ena Ines kona~no se sretne s Borisom i napadne ga zbog svake boli i traume koju je zbog njega do`ivjela! U isto vrijeme, Marko uzaludno tra`i suprugu po gradu, o~ajni Jakov dolazi pred koktel par i {pijunira dru{tvo koje se dobro zabavlja, Stipe saznaje da Boris nije u Kanadi te se naljuti na sestru jer mu je radila iza le|a, a Nives se nalazi sa Suzanom, koja ima novog svjedoka u slu~aju Babi}, i sigurna je kako }e dobiti slu~aj.

Prijatelj nagovori biv{u hrva~ku zvijezdu Seana da prihvati posao tjelesnog ~uvara djece glavnog menad`era. Netko mu zaprijeti da }e ukrasti planove za tajni mikro~ip. Kad Sean do|e u ku}u, shvati da ne}e biti samo ~uvar te djece nego ujedno i njihova dadilja nakon {to su djeca otjerala staru. Sean sada mora za{titi sebe od djece, ali i njih od zlikovaca.

Novinar Pollack pi{u}i tekst nai|e na ~injenicu koja upu}uje na korupciju u redovima policije. Mlad, ambiciozan i `eljan dokazivanja, Pollack po~ne istra`ivati te ubrzo shvati da je rije~ o organiziranoj mre`i ljudi koji rade za policiju ili su na visokim politi~kim polo`ajima. Pollack shvati da tako veliku hobotnicu ne}e mo}i sam rije{iti te pomo} potra`i kod veterana novinarskog zanata Ashforda.

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija 10.00 EURO 2012: [panija - Republika Irska, snimak 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija, 175. epizoda 13.05 Villa Maria, serija, 126. epizoda 14.00 Moj veliki prijatelj, crtana serija 14.15 Profesor Baltazar, crtana serija 14.20 Gori vatra, igrana serija, 3. epizoda 15.05 Vijesti 15.15 Slomljena krila, serija, 46. epizoda

petak, 15. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Kiri klaun, animirana serija, 15/29 09.15 BHT slagalica 09.45 TV enciklopedija 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 118/142 11.05 Slike Japana, strana dokumentarna serija, 20/20 11.30 Bar kod, potro{a~ki magazin (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 EURO 2012: Italija - Hrvatska, snimak 14.00 Bra}a Karamazovi, igrana serija, 9/12 (r) 14.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 15.15 BHT vijesti 15.25 Odli~an, 5+, edukativna serija 15.30 Soko Wismar, igrana serija, 78/117 16.15 Hronika regija: Krajina 16.45 Ekologika 17.15 BH gastro kutak, kulinarski show 17.50 EURO 2012: Ukrajina - Francuska, prijenos 19.50 Kiri klaun, animirana serija, 16/29 20.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 20.35 Business News 20.45 Dimenzija vi{e, program iz kulture 21.45 BHT vijesti 22.00 Business News 22.05 Be~ka filharmonija: Ljetna no} u Schoenbrunnu, koncert 23.35 Na rubu ljubavi, britanski igrani film 01.25 Soko Wismar, igrana serija, 78/117 (r) 02.10 Pregled programa za subotu

RTRS
06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.00 11.00 11.25 12.00 12.15 13.05 14.00 15.00 15.10 Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV U no}noj ba{ti, program za djecu Program za djecu Tajna ruskog zlatnog voza, ruski dokumentarni film Dnevnik 1 Odgovor.no1 (r) Pe~at, politi~ki magazin (r) Zlatno tele, serija Vijesti U fokusu

TV1
06.05 Zakon ljubavi, igrana serija, (r) 07.00 Najava programa 07.05 Zakon ljubavi, serija, ep. 49/187 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 71/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija, 78. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, serija, 37. ep. (r) 11.00 Türkan, serija, 38. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 13.00 Vijesti

HAYAT
06.00 Bandini, serija, 54. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 305. ep. 07.30 Sasuke Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 08.00 Timmy, crtani film 08.20 Garfield, crtani film 08.45 Top Shop 09.00 Bumba, crtani film, 60. i 61. ep. 09.13 Nodi, crtani film 09.30 Graditelj Bob, crtani film 09.40 Moji d`epni ljubimci,crtani film 09.55 Lijeni grad, crtani film 10.20 Bakugan, crtani film 10.45 Dragon ball Z, crtani film, 41. ep. 11.05 Winx, crtani film, 20. ep.

PINK
06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Bra~ni sudija, reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kursad`ije, humoristi~ki serijal (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija

OBN
06.20 Hairy Scary, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 07.00 Oggy i `ohari, crtani film 07.25 Roni Olly roni, crtani film 07.40 An|eli i prijatelji, crtani film 07.55 Dibidogs, crtani film 08.20 Roni Olly roni, crtani film 08.35 Gerald McBoing, crtani film 09.05 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 09.55 Skrivena kamera, humoristi~ni program 10.05 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija 10.55 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija 11.20 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 12.55 Ru`a vjetrova, doma}a serija 13.55 Skrivena kamera, humoristi~ni program 14.05 Ljubav bez granica, latino-ameri~ka serija 15.05 Ljubav-vjera-nada, turska serija 16.10 Kismet, turska serija 17.10 Balkanske prevare, reality drama 17.50 Ljubav bez granica, latino-ameri~ka serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.20 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 Ru`a vjetrova, doma}a serija 21.05 @ivot i smrt Bobbyja Z, igrani film 23.10 Vox populi 21.05 Kismet, turska serija 23.15 Red Carpet, showbiz magazin 00.15 Osvetni~ki masakr, film 02.40 Vodi~ za mu{karce, film

TV Bingo show
18.15
16.00 Slomljena krila, serija, 47. epizoda 16.50 Federacija danas 17.15 Tajna Starog Mosta, serija, 171. epizoda 18.15 TV Bingo show, prijenos izvla~enja 19.15 Harveytoons, crtana serija Moj auto Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 EURO 2012: Specijalna emisija 20.35 EURO 2012 [vedska - Engleska, prijenos 22.45 Larin izbor, serija, 176. epizoda 23.40 EURO 2012: Pregled 00.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.30 Berlin, ameri~ki dokumentarni film 01.50 Villa Maria, igrana serija, 126. epizoda (r) 02.35 Dnevnik 3 (r) 03.05 Pregled programa za subotu

Mu}ke
20.10
16.00 Muzi~ki poster (r) 16.25 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.35 TV Bingo 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Mu}ke 5, humoristi~ka serija 21.10 Intervju 22.00 Iz iksa u iks, serija 22.30 Dnevnik 3 Sport 22.55 Sladak `ivot, film 01.45 Zlatno tele, serija (r) 02.30 Tajna ruskog zlatnog voza, ruski dokumentarni film (r) 02.55 Dnevnik 2 (r) 03.20 U fokusu (r) 04.00 Intervju 04.45 Banjalu~ka panorama 05.20 Muzi~ki program

Petkom sa Nikolinom Veljovi} 21.00
13.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r), nastavak 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 72/134 15.00 Vijesti 15.05 Okusi kultura, dok.serijal, ep. 6/13 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 79. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, 38. ep. 18.16 TV Jedna, magazin za `ene 19.00 Dnevnik 20.05 Türkan, igrana serija, 39. ep. 21.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}, talk show 22.00 TV Jedna, magazin za `ene 22.40 Ubica, igrani film 00.20 Pono}ne vijesti 00.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}, talk show 01.30 TV Jedna, magazin za `ene 02.20 No}ni program

Bandini
14.00
11.45 12.00 13.00 14.00 15.00 15.20 16.00 16.30 17.30 19.00 19.30 19.38 20.00 20.05 21.00 22.20 23.22 23.25 23.30 01.30 03.00 04.30 06.15 Vijesti Slijepa ljubav, serija Kad li{}e pada, serija Bandini, serija Muzi~ki program Top Shop Sasuke Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show Slijepa ljubav, serija Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7 Sport Horizonti Kolo sre}e Kad li{}e pada, serija ZMBT 5, audicija Bandini, serija, 55. ep. Biometeorolo{ka prognoza Sport Centar Pono} u mo~vari, igrani film Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Vijesti u 7, informativna emisija ZMBT 5, audicija Muzi~ki program

Udri mu{ki
07.00
15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, serija (r) 17.00 Kukavica, serija (r) 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.20 Full dobar sport, sportska emisija 18.30 City Exclusive, zabavna showbiz emisija 19.00 Mala nevjesta, serija 20.15 Kukavica, serija 21.15 Grand show, muzi~ki show 22.30 Paparazzo: Lov na poznate, reality emisija 23.30 Top speed, sportsko lifestyle emisija 00.00 Mand`urijski kandidat, ameri~ki film 02.00 City Exclusive, zabavna showbiz emisija (r) 02.30 Grand show, muzi~ki show (r)

Kad li{}e pada
20.05 HAYAT
306. Fikret se povukla u duboku {utnju nakon {to je saznala za Tahsinovu izdaju. Tahsin svakim korakom koji u~ini kako bi zadobio oprost dolazi pred zid Fikretine {utnje. Vi{e ni{ta ne}e biti kao prije. G|a D`evrije burno reagira kada sama dozna za pravi razlog napetosti izme|u Tahsina i Fikret. Fikret najve}u potporu u nevolji dobiva od g|e D`evrije. Neima{tina je vezala ruke g. Aliju Rizi, uvjeti mu nisu dopustili da u ovoj krizi bude uz Fikret. Ali Riza prepu{ta Fikret sudbini kao otac koji sve vi{e gubi svoj autoritet. [evket se trudi kako bi jednoga dana mogao podignute glave iza}i pred Sedef, a Sedef u svom novom `ivotu gaji sre}u koju jo{ ni sebi nije uspjela priznati.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix (r) 10.2 Bajke iz cijelog svijeta (r) 10.15 Ulica Zoolo{kog vrta (r) 10.30 Privatni `ivot-remek djela, (r) 11.25 Jane Eyre, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Ne{to za raju (r) 14.10 Pusti muziku (r) 14.50 Dokumentarni program 16.00 Vijesti TVSA 16.05 @ivot, 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA-vremenska prognoza 19.00 Vitaminix 19.2 Bajke iz cijelog svijeta 19.15 Ulica Zoolo{kog vrta 20.00 Robin Hood, 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Agata i oluja, film 23.00 Voice of America 23.30 Privatni `ivot-remek djela, 00.25 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

07.05 Vijesti 07.10 TV kalendar: Iz dana u dan... 07.15 D`uboks, muzi~ki program 07.45 Skrivena kamera 08.00 Dje~ije jutro 09.05 Strasti i intrige, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Turkan, serija (r) 11.55 TV kalendar: Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Lavirint 14.00 Dje~ije popodne 15.00 Vjerski program 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu, otvoreni program 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Sport Klub, sportski magazin 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.45 Crtani film 20.05 Turkan, serija 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Koncertna arena 22.30 Vijesti 22.40 Ubica, film 00.15 Strasti i intrige, serija (r)

MRE@A

09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 78. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 37. ep. (r) 11.00 Türkan, igrana serija, 38. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 79. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 38. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 39. ep. 22.40 Ubica, igrani film

TV MOSTAR

09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 78. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 37. ep. (r) 11.00 Türkan, igrana serija, 38. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 79. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 38. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 39. ep. 22.40 Ubica, igrani film

TV ZENICA

09.00 Jutarnje vijesti 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Patnja, serija 11.00 Turkan, serija 12.00 Iz dana u dan 12.05 Sponzoru{e, serija 13.00 Vijesti 13.05 Dokumentarni program 14.00 Iz dana u dan 14.30 Putopisi, (r) 15.00 Vijesti 15.10 Muzi~ki program 16.00 Sve {to treba da znate, dok. program 16.30 Svijet uspje{nih 17.00 Iz dana u dan 17.15 Patnja, serija 18.17 ^arli i Mimo 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Turkan serija 21.05 Sfera, emisija iz kulture 21.30 Oni dolaze 22.40 Ubica, film 24.00 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.20 Program TV Sahar 10.00 Planeta Zemlja 11.00 Poznati 11.30 Vrata tajni, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 2. svjetski rat 13.30 Reporta`e sa zemlje mira 14.00 Zijevanje i pjevanje, film 15.30 Vrata tajni, serija 16.00 Drevne civilizacije 17.00 Flash vijesti 17.05 2. svjetski rat 17.30 Pozitivni formati 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 21.40 Dragulj u kruni, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Partneri, film

TV VOGO[]A

08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Magazin Plus (r) 12.30 Sedam dana u @ivinicama (r) 13.00 Istina, emisija o povratku (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Hronika Jablanice 20.00 Bonus, talkshow 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Criss Angel 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.00 TV jutro 09.34 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar 11.00 Turkan, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Koliko vam je ~ista ku}a 12.40 Gradovi svijeta: La Valeta 13.10 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.35 Muzi~ki predah 14.50 Svijet tajne, serija (r) 15.30 Istina, serija 16.00 Strasti i intrige, serija 17.16 Kinali kar, serija 18.10 O nama 18.30 Program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.00 Saop}enja, informacije, obavijesti 20.05 Turkan, serija 21.00 Put u Saharu 21.30 Ponovno otkrivanje svijeta, dok. program 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Ko zna, zna, zabavno, obrazovni program (r) 16.40 TV Liberty 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.30 “Vje`bajmo zajedno”, sportsko rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 “Pitajte, tra`imo odgovore” 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Capri, igrana serija 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls (r) 14.00 Novosti 14.05 Izazovi istine 14.40 Rije~ vi{e 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ruza vjetrova, serija (r) 17.00 Anali, serija (r) 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Anali, serija 23.55 Vratite se do pono}i, film 01.30 Balkanske prevare 02.00 Satelitski program

TV ATV

08.00 Kod Ane 08.50 Euro 2012. 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Bandini, serija 15.30 Yu Gi Oh 16.00 Sport centar 16.01 Sasuke, nind`a ratnici 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Kod Ane 17.50 Euro 2012. 18.00 Bandini, serija 18.50 Agro kutak 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.05 Kad li{}e pada, serija 21.00 Hitna 94, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Bandini, serija 23.30 Euro 2012. 23.35 Pono} u mo~vari, film 01.40 No}ni program

OSLOBO\ENJE petak, 15. juni/lipanj 2012.
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.56 ZABA - 90 sekundi (r) 09.02 Divlji plamen 2, serija (r) 09.44 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.09 Mjesto pod suncem ostati ili oti}i 5, dokumentarna serija 11.01 Sjeverni medvjed Okom {pijunske kamere, dok. film (r) 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.32 Mo} sudbine, serija 13.20 Svjetionik na Crnim vodama, ameri~ki film 15.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 15.09 Vrijeme sutra 15.12 Ponos Ratkajevih, serija (r) 15.58 Gorski lije~nik 2, serija 16.42 Putem europskih fondova 17.00 Vijesti u pet 17.20 HAK - Promet info 17.27 Hrvatska u`ivo 17.54 Jugoslavija - dr`ava za jedno stolje}e: JNA - sedma republika, dok. serija 18.28 Dr. Oz, talk show 19.11 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.03 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi 20.06 Odabrao \elo H.: Elizabeta I. Djevi~anska kraljica, dokumentarni film 21.01 Uvod u film 21.10 Ciklus hrvatskog filma: Ludi dani 22.50 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.13 Vrijeme sutra 23.19 Vijesti iz kulture 23.35 Seks i grad, humoristi~na serija 00.00 Filmski maraton: Edison, ameri~ki film 01.37 Filmski maraton ciklus hrvatskog filma: Ludi dani (r) 03.08 Euro 2012.: [vedska - Engleska, snimka (r) 04.53 Dr. Oz, talk show (r)

TV PROGRAM
NOVA
07.00 I tako to..., serija 07.25 Astro boy, crtana serija 07.50 Beba Felix, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Kad li{}e pada, serija (r) 09.25 TV izlog 09.40 Strasti Orijenta, serija (r) 10.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 22.00 Gospodin dadilja, igrani film 23.40 Delta Force One: Izgubljena patrola, igrani film 01.25 Obiteljska ~ast, igrani film 03.10 Ezo TV, tarot show 04.40 Dnevnik Nove TV (r)

63
SE

HRT2
07.25 Teletubbies, animirana serija 07.50 Mala TV (r) 08.20 Fantasti~ni prijatelji 2, serija za djecu 08.43 H2O Uz malo vode! 2, serija za mlade (r) 09.07 Patak Frka, crtana serija (r) 09.31 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Idemo na zapad (r) 14.10 Jugoslavija - dr`ava za jedno stolje}e: Vrijeme reformi, dokumentarna serija (r) 14.45 Ljubav u zale|u, serija 15.26 Edgemont 1, serija za mlade (r) 15.48 Olujni svijet, serija za mlade (r) 16.16 Briljanteen 17.00 Euro 2012., emisija 17.50 Donjeck: Euro 2012.: Ukrajina - Francuska, 1.poluvrijeme 18.49 Donjeck: Euro 2012.: Ukrajina - Francuska, 2.poluvrijeme 19.50 Euro 2012., emisija 20.35 Poznan: Euro 2012.: [vedska - Engleska, 1.poluvrijeme 21.34 Poznan: Euro 2012.: [vedska - Engleska, 2.poluvrijeme 22.35 Euro 2012., emisija 23.20 Euro 2012., sa`eci 23.36 Bitange i princeze 1, humoristi~na serija (r) 00.13 Ministrova nasljednica, mini-serija 01.12 Ministrova nasljednica, mini-serija 02.10 Retrovizor: Kalifornikacija 2, humoristi~na serija (r) 02.36 Retrovizor: Vjeruj mi, serija (r) 03.18 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za `rtve 11, serija (r)

AL-JAZEERA B.
08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 Moj `ivot, 4. ep. (r) 09.30 Activate, 2. ep. (r) 10.00 Naslije|e 11. septembra (r) 10.30 Lavlji ples, 1. dio (r) 11.00 Kontekst, talk show (r) (r) 11.30 AJE program 14.30 Ropstvo - zlo 21. stolje}a, 3. ep. (r) 15.00 Kontekst, talk show (r) 15.30 Prava na `ivot Fistula bolnica: Suo~avanje s budu}no{}u (r) 16.00 Vijesti 17.00 U potrazi za ru`i~astom bojom, 1. dio (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Activate, 3. ep. 19.30 Lavlji ples, 2. dio 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show 23.30 Activate, 3. ep. (r) 00.00 AJE Vijesti 00.30 Kontekst (r) 01.00 Lavlji ples, 2. dio (r)

RTS
10.00 Vijesti 10.05 Razglednica, dok. program 10.35 Stranac u Srbiji, dok. program 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Za sva vrijemena (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Matematika u srcu (r) 13.00 Magazin Srbije na vezi (r) 13.45 Avantura, sportski program (r) 14.00 Svijet zdravlja, dok. program 14.30 Mjesto za nas, dok. program (r) 15.00 Ko{arka{i, serija (r) 16.15 Ovo je Srbija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Zanimanje djete 3, program za djecu 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Ko{arka: Plej of, finale 4 20.05 Ko{arka{i, serija 21.00 Tamburica fest 2012, prenos 22.00 Veliki izazov, kviz 23.00 Oko, info 23.30 Koncert pjeva~ke grupe “Tkanice”

RTCG
06.30 09.00 09.05 10.00 10.15 10.30 11.00 11.05 11.30 12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.30 15.10 15.20 15.30 15.50 17.00 18.00 18.05 19.00 19.30 20.00 21.15 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 00.05 Jutarnji program Vijesti Dokumentarni serijal Dnevnik Muzika Nau~no-obrazovni program Vijesti Program za djecu Sat TV Vijesti Nato info (r) Muzika Vijesti Likovna umjetnost CG Poetika montenegrina Vijesti U centar (r) Mostovi Lajmet, vijesti na albanskom Dnevnik na gestovnom jeziku Dnevnik 1 Dramski program Univerzum Vijesti Crna Gora, u`ivo Program za djecu Dnevnik 2 Robin Hud Spotovi Zapis: Romi Crne Gore Dnevnik 3 U centar Zabavni program Sat TV Vijesti u pono} Crna Gora, u`ivo

Ljubav bezRIJA granica
17.50 OBN
Andrés ubije g. Aurelija. Eva poku{a zavesti Diega, ali njega nazove Efraín koji je zabrinut jer ne zna gdje je g. Aurelio. Diego ka`e Evi da ide tra`iti djeda. Eva, ljutita {to ga nije uspjela zavesti, ka`e Leandru da `eli izbaciti Diega iz organizacije. Clemencia se {okira kad joj Diego ka`e da su ubili Aurelija. Eva ka`e Ivánu da sve pripremi jer se jo{ ve~eras vra}aju u Europu. Ka`e i Burgayu da se Diego drznuo ostaviti je samu samo zato {to mu se djed nije pojavio. Iván joj ka`e da se nije pojavio jer su ga ubili...

SlomljenaERIJA krila
15.15 FTV
D`emala obuzimaju crne misli jer ne mo`e ustati iz kreveta i ne{to uraditi po pitanju pobune u kasabi. Aj{e se brine za Nevzata i smatra da je jedini na~in da mu pomogne da razgovara sa Halimom. U toj namjeri tra`i pomo} od Junusa. Dok se sve to de{ava, u kasabu dolazi jedna tajanstvena osoba. Junus saop{tava Nazli da je kapetan D`emal nepokretan. Nazli kona~no shvata za{to se D`emal u posljednje vrijeme prema njoj pona{ao jako hladno...

S

EUROSPORT
08.30 Watts 09.00 Fudbal 13.00 Tenis, ATP Queen’s, UK 13.30 Tenis, ATP Queen’s, UK, u`ivo, ~etvrtfinale 20.00 Fudbal, u`ivo

EUROSPORT 2
05.30 Tenis: ATP Turnir Queen’s 07.00 Vijesti 08.00 Fudbal, UEFA Euro 2012., Holandija Njema~ka 10.00 Tenis: ATP Turnir Queen’s 12.00 Tenis: Wta Turnir Birmingem 17.30 Spidvej: Velika nagrada Republika ^e{ka 18.30 Spidvej: Velika nagrada [vedska 19.30 Vijesti 20.00 Tenis: ATP Turnir Queen’s 20.30 Tenis: WTA Turnir Birmingem 21.30 Tenis: ATP Turnir Queen’s 22.45 Vijesti 23.00 Fudbal, UEFA Euro 2012., Italy - Hrvatska

SPORT KLUB
07.00 ATP Halle 09.30 Vijesti 09.45 Snowboard US GP 10.15 ATP Halle 11.30 NBA Action 12.00 ATP Halle, ~etvrtfinale, direktno 19.30 SK STUDIO, direktno 20.00 Vijesti 20.15 NBA Ko{arkologija 20.45 NBA FINAL Game 2 23.00 Moto GP Silverstone Trening Moto GP 00.00 Moto GP Silverstone Trening Moto 3 00.45 Vijesti 01.00 Moto GP Silverstone Trening Moto 2 01.45 NBA Live 02.00 ATP Halle, ~etvrtfinale

ARENASPORT 1
09.00 Ko{arka Srpska Liga: Partizan - Crvena Zvezda 11.00 Odbojka Svjetska Liga: Brazil - Poljska 13.00 Copa Libertodores: Boca Juniors Universidad De Chile 15.00 Odbojka Beachvolley: Moscow 17.00 Olympic Series: Episode 19 17.30 Olympic Series: Episode 20 18.00 Fudbal Kvalifikacije: Ekvador Kolumbija 20.00 Ko{arka Srpska Liga: Crvena Zvezda Partizan prenos 23.00 Odbojka Svjetska Liga: Srbija - Rusija prenos 01.20 Odbojka Grand Prix: Brazil - Njema~ka prenos

ARENASPORT 2
06.00 Ko{arka, Srpska Liga: Finale G4 Partizan - Crvena Zvezda 08.00 Odbojka Grand Prix: Srbija - Brazil 10.00 Box: Povetkin - Chegaev 12.00 Bejzbol MLB: Ny Yankees - Atlanta 14.30 Olympic Series: Episode 17 15.00 Olympic Series: Episode 18 15.30 Kotv Magazin 16.00 Rukomet EHF Liga [ampiona: Finale Kiel - Atletico Madrid 18.00 Atletika Diamond Liga: New York 20.00 Odbojka Beachvolley: Moscow Finale Women 21.00 Odbojka Beachvolley: Moscow Finale Men 22.00 Box: Huck - Rossi 00.00 Hokej NHL: Finale Los Angeles - New Jersey Game 7

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Strastveni ribolovci 09.05 Razotkrivanje mitova 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima, 2 epizode 12.45 Peta brzina, 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolovci 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 @eleli ste da znate: Kako je nastao Ameri~ki kontinent 21.00 Drvosje~e iz mo~vare 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Ukleta ku}a

N. GEOGRAPHIC

10.45 Sekunde do katastrofe: Avio nesre}a u Kvinsu 11.40 Putovanje kroz vrijeme: Istina 12.35 Avionske nesre}e 13.30 [apta~ psima 14.25 Sekunde do katastrofe: Cunami 15.20 Marija Magdalena: Svetica ili grje{nica? 16.15 Megastrukture: Berlinski `eljezni~ki terminal 17.10 Heroji posljednjeg rata: Bitka za Kan 18.05 Drevni iks fajlovi: @ivi vampiri 19.00 [apta~ psima 19.55 Sjeverno zatvorsko krilo 21.00 Heroji posljednjeg rata 21.55 Drevni iks fajlovi: Misterija Marije Magdalene 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 Heroji posljednjeg rata

WTA Birmingham
21.30
20.30 Tenis, ATP Queen’s, UK, ~etvrtfinale 21.30 Tenis, WTA Birmingham, UK, ~etvrtfinale 22.30 Autotrke 23.00 Fudbal 01.00 Autotrke

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XI 08.00 Lovci na naciste 09.00 Tajna nestalog {pijunskog aviona 10.00 Zavjera na ostrvu Ustika 11.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 12.00 Farma iz edvardijanskog doba 13.00 Zvijezde srebrnog ekrana 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Tajm tim godina XI 16.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 17.00 Tragovima Tintina 18.00 Farma iz edvardijanskog doba 19.00 Tajna nestalog {pijunskog aviona 20.00 Bo Brumel taj divni ~ovjek 22.00 Lovci na naciste 23.00 Tragovima Tintina 00.00 Uskr{nje ostrvo - povratak u pro{lost

ANIMAL PLANET

UNIVERSAL

10.00 Policija za `ivotinje, 2 epizode 11.50 Veterinari sta`isti, 2 epizode 12.45 Veterinar sa pla`e Bondaj 13.10 Spa{avanje divljih `ivotinja 13.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14.30 @ivotinjsko carstvo 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Odrastanje 16.25 Sve o psima 17.20 Ma~ke iz kom{iluka, 2 epizode 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Planeta mutanata 21.00 Sedam smrtnih napada 21.55 Nakon ujeda 22.50 Posljednja nada 23.45 Divlje i bez cenzure

09.20 Ubistva u Midsomeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Dijagnoza ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsomeru, serija 18.20 Dijagnoza ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Sve po zakonu, serija 22.20 Skandal 23.20 Havaji 5-0, serija 00.20 Bra}a i sestre, serija 01.20 Vidovnjak, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija 04.15 Doma}ice iz Njujorka, serija

TV1000

07.30 Slu{kinjina pri~a, igrani film 09.20 Ejs Ventura, {a{avi detektiv, igrani film 10.50 Ejs Ventura, zov prirode, igrani film 12.20 Hotel Oaza, igrani film 14.00 O~ajni~ki tra`e}i Suzan, igrani film 15.40 Septembar, igrani film 17.00 Mnogo buke ni oko ~ega, igrani film 18.50 @ena francuskog poru~nika, igrani film 20.50 Vrata raja, igrani film 23.20 Seksi Azija, igrani film 01.40 Samo u dupe, molim 2., igrani film 02.40 Izgubljen me|u zvijezdama, igrani film

FOX LIFE

10.25 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 10.40 Razvedeni Gari, serija 11.00 Sre~ni zavr{eci, serija 11.20 Kako sam upoznao va{u majku, serija 12.20 Ru`na Beti, serija 13.20 Uvod u anatomiju, serija 14.10 Osveta, serija 15.05 Ali Mekbil, serija 16.00 Kako sam upoznao va{u majku, serija 16.30 Kako sam upoznao va{u majku, serija 17.15 Svi vole Rejmonda, serija 17.40 Kugar Taun, serija 18.05 Razvedeni Gari, serija 18.30 Sre~ni zavr{eci, serija 18.55 Ali Mekbil, serija 20.00 Ru`na Beti, serija 20.55 Seks i grad, serija 2 epizode 22.00 Kugar Taun, serija 3 epizode 23.50 Sestra D`eki, serija

FOX CRIME

06.15 ^ika{ki kodeks, serija 07.00 Pisac i detektiv, serija 07.50 Pisac i detektiv, serija 08.35 Kasl, serija 09.20 Put osvete, serija 10.10 Brojevi, serija 10.55 Red i zakon, serija 11.40 Milosrdna Grejs, serija 12.30 Pisac i detektiv, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Bouns, serija 15.00 Bouns, serija 15.50 ^ika{ki kodeks, serija 16.40 Brojevi, serija 17.30 Milosrdna Grejs, serija 18.20 Kasl, serija 19.10 Put osvete, serija 20.00 Red i zakon, serija 20.55 Kraljevi bjekstva, serija 21.45 Imitator, serija 22.35 Brojevi, serija 23.25 Ar~er 23.50 Ar~er 00.15 ^ika{ki kodeks, serija

HBO

06.00 Ponovno ti, film 07.45 Dozvola za male Fockere, film 09.20 Najbolji (ne)prijatelj, film 11.00 Tron: Nasljedstvo, film 13.05 Njegov na~in, film 14.30 Sunset Limited, film 16.00 Pustolovine Adele Blanc-Sec, film 17.45 Filmovi i zvijezde IV, ep. 24, serija 18.15 Po jutru se dan poznaje, film 20.05 Potpredsjednica, ep. 4, serija 20.35 Djevojke, ep. 8, serija 21.05 Obitelj Borgia II, ep. 3, serija 22.05 Dvostruka osveta, film 23.45 Cimerica, film 01.20 Klub, film 02.55 Resident Evil: Drugi svijet, film 04.35 Carrie Fisher: Bez dlake na jeziku, film

CINESTAR

09.00 30 dana, igrani film 11.00 Emile, igrani film 16.00 Zelena polja, igrani film 17.45 Misija, igrani film 20.15 Moj spoj s Drew, igrani film 22.00 Posljednja plja~ka, igrani film 23.45 Raskri`je zlo~ina, igrani film 01.45 [to `ene vole, igrani film

[VEDSKA - ENGLESKA (20.45) I jedni i drugi `ele pobjedu

Ibrahimovi} prijeti Gordom Albionu
U nedjelju Giro Bambino 2012.

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 15. juni/lipanj 2012.

43. strana

Praznik biciklizma za najmla|e
Vilsonovo {etali{te, ta~nije potez izme|u mosta u Ulici Hamdije ]emerli}a i hotela Bristol smjesto je na kojem }e mali{ani do 12 godina imati priliku, uz pomo} volontera i ~lanova Ostima udru`enja Giro di Sarajevo, savladavati prepreke na specijalno pripremljenom biciklisti~kom poligonu i na taj na~in nau~iti kako se sigurno i ispravno vozi bicikl. Mali{ani, u pratnji svojih roditelja, ima}e priliku u`ivati u dru`enju, biciklanju i u~enju, ali i u osvje`enju koje }e omogu}iti sponzori i prijatelji Giro Bambina. Iako }e registracija biti otvorena od 13 sati, svi u~esnici se pozivaju da se registruju barem pola sata prije starta. Nakon takmi~enja bit }e organizovano dru`enje na kojem }e najsretnijim u~esnicima biti dodijeljeni vrijedni pokloni, a za vrijeme vo`nje za svu djecu su obezbije|eni sokovi i slatki{i. Hotel Bristol, prijatelj udru`enja Giro di Sarajevo, ovom prilikom }e djeci podijeliti specijalno pripremljene slastice. “Giro di Sarajevo ove godine o~ekuje veliki broj djece u~esnika, koji }e biti najbolji pokazatelj da je biciklisti~ka infrastruktura u Sarajevu neophodna i da nam trebaju staze na kojima }e djeca ve} u ranom djetinjstvu u~iti o svim prednostima vo`nje biciklom” ka`e , portparol Giro di Sarajevo Ermina Skorupan. Pro{le godine su imali oko 150 mali{ana na doga|aju, a ove godine o~ekuju jo{ ve}i broj, uz goste iz unutra{njosti zemlje. Iz udru`enja Giro di Sarajevo najavljuju i peti tradicionalni biciklisti~ki doga|aj Giro di Sarajevo 2012, koji }e se odr`ati u septembru i na kojem se o~ekuje oko hiljadu biciklista, uz posebna iznena|enja. Udru`enje }e uskoro pokrenuti i jedinstven biciklisti~ki projekat u BiH - GiroCard, koji }e omogu}iti svim ~lanovima udru`enja kupovinu biciklisti~ke opreme i servisiranje bicikala po sni`enim cijenama.

Uprili~en prijem za Aidu Begi}
Prijatelji i kolege rediteljke Aide Begi} uprili~ili su sino} u Sarajevu prijem za nju, a u povodu uspje{nog predstavljanja filma “Djeca” na Festivalu u Cannesu koji je odr`an u maju ove godine. Film je dobio posebno priznanje kanskog `irija Special Distinction of Jury. Begi} je istakla da je priznanje filmu “Djeca” bilo i sama ~injenica da je ovaj film u{ao u oficijelni program Festivala izme|u 1.800 radova iz cijelog svijeta. - Znali smo da imamo dobar film i da se nemamo ~ega stidjeti. Mi smo u{li u naju`i izbor od 20 filmova i bilo je zaista fenomenalno {to je `iri, od njih 20, izdvojio ba{ na{ film, kazala je Begi}.

U organizaciji udru`enja Giro di Sarajevo u nedjelju, 17. juna, u 15 sati odr`at }e se ~etvrti biciklisti~ki doga|aj za biciklisti~ki podmladak

Turska: Vi{e od 20 povrije|enih u potresima
U potresu ja~ine 5,5 stepeni Richtera koji je ju~er ujutro pogodio jugoisto~ni dio Turske povrije|eno je vi{e od 20 osoba. Prije toga, Tursku je pogodio potres ja~ine 4 stepena po Richteru. Epicentar potresa registrovan je u blizini granice s Irakom, u provinciji Sirnak i to je bio drugi potres u Turskoj poslije manje od nedjelju dana.

Mahmutovi}u 10 godina zatvora
Zbog silovanja i dr`anja maloljetne M. H. u ropstvu, Jasmin Mahmutovi} (32), dr`avljanin BiH, ju~er je na @upanijskom sudu u Zadru nepravomo}no osu|en na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od deset godina te progon iz Hrvatske, tako|er na deset godina, nakon {to odslu`i kaznu. Obrazla`u}i presudu, predsjednik Sudskog vije}a Boris Radman rekao je da je dokazano da je Mahmutovi} kriv jer je pet mjeseci 17-godi{nju M. H. iz Biha}a dr`ao u iznajmljenom stanu u Zadru, tukao je, silovao, izgladnjivao i tjerao na te{ke fizi~ke poslove. D. P.

POSLJEDNJE VIJESTI
PO^ELA EKSHUMACIJA NA KRUPA^KIM STIJENAMA - Na lokalitetu Krupa~ke stijene, na podru~ju Isto~nog Sarajeva, ju~er je po~ela ekshumacija kojom rukovodi Tu`ila{tvo Isto~no Sarajevo. Za sada nisu prona|eni posmrtni ostaci bo{nja~kih `rtava iz Had`i}a. Otkopavanje }e biti nastavljeno i narednih dana. UKRADEN SKUPOCJENI ZLATNIK - Nepoznati kradljivac kroz prozor je provalio u ku}u Du{ka G. u Busova~i i ukrao 2.000 KM, zlatni nakit vrijedan 8.000 KM i zlatnik iz anti~kog perioda, za koji je vlasnik izjavio da vrijedi izme|u 500.000 i milion eura, potvr|eno je u MUP-u SBK-a. (D. P.) CAMERON ZAPRIJETIO ARGENTINI - Britanski premijer David Cameron upozorio je ju~e Argentinu da je London spreman i voljan da brani Foklandska ostrva, 30 godina nakon {to je Britanija ponovo zauzela ovaj arhipelag u ju`nom Atlantiku. U govoru povodom godi{njice pobjede Britanije nad Argentinom Cameron je optu`io vladu Argentine za agresiju i istakao da "apsolutno nema pregovora" oko suvereniteta nad ostrvima, za koja Argentina tvrdi da pripadaju njoj.

Pedijatrijska klinika Sarajevo

Vrijedna donacija britanskih vojnika
Humanitarna organizacija Child Advocates International i Lions klub iz Velike Britanije su nabavili medicinsku opremu za trening urgentnih stanja (kompjuterske lutke), a ekipa BBC-ja sa vojnicima njenog veli~anstva britanske kraljice Elizabete ju~er je ovu vrijednu donaciju uru~ila Pedijatrijskoj klinici Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. Kako je kazala akademik prof. dr. Senka Mesihovi} - Dinarevi}, {efica Pedijatrijske klinike KCUS-a, prijatelji iz Engleske su donirali opremu za [kolu reanimacije `ivotno ugro`ene djece od ro|enja do 18 godina (APLS), koja se ve} 10 godina organizudoktora i medicinskih sestara. Oni su certificirani prema pravilima Evropske unije i s tim certifikatom mogu raditi u bilo kojoj zemlji Evropske unije i Australije. To je jako vrijedno i zna~ajno. Oprema je neophodna u svakodnevnom radu i ono {to nas raduje, jeste da imamo puno kandidata, a u {kolu dolaze ne samo doktori iz BiH nego i regiona, uz dobijanje certifikata” naglasila je dr. , Mesihovi}-Dinarevi}. Pedijatrijska klinika ovog vikenda u Rimu prima dijamantsku nagradu od Evropskog udru`enja za istra`ivanje za doprinos u ovoj oblasti.
Mr. BABI]

Foto: A. KAJMOVI]

je na Pedijatrijskoj klinici uz pomo} grupe iz Manchestera. “Proteklih devet godina taj kurs se organizuje na na{oj klinici za ljekare i medicinske sestre, a voditelj je mr. dr. Ismeta Kalkan, koja je educirala sve polaznike prema protokolu iz Engleske. U proteklih devet godina ovu {kolu je zavr{ilo 200