Predškolski odgoj Metodika likovnog odgoja

Likovne teme i tehnike

Mr. Željko Filipovid

Dženana Nezirevid

Decembar, 2010

LIKOVNE TEME I TEHNIKE

TEME

U terminologiji likovnog vaspitanja, s obzirom na sadržaje likovnih radova djece, najvažnije su dva termina : tema i motiv. Između ova dva termina postoje izvjesne razlike. Tema je širi pojam, jer u okviru jedne izabrane teme djete ima mogudnosti da se opredijeli za neki od mnogobrojnih motiva koji mogu da uđu u okvir teme. Podsticaji za likovno stvaranje umjetnika mogu poticati iz različitih izvora. To može biti neposredni utisak iz prirode, neka ideja, duboko osjedanje, muzika, materijal... Mala djeca, međutim, likovno se najradije izražavaju ako ih podstaknemo nekom temom koja je za njih privlačna, zanimljiva, izaziva emocije, koja ih dakle podstiče na likovno stvaranje. Tema nije sama po sebi cilj, ved je samo povod da se likovno oblikuje, a u tom procesu se razvijaju likovne sposobnosti, savladava likovna tehnika i obogaduje likovni izraz. Zbog toga postoje dva osnovna razloga za izbor pojedninh tema za likovno izražavanje. Prvi razlog je potencijalna mogudnost da se neki likovni problem savlada, obogati likovni izraz, a drugi je da je tema shvatljiva i emocionalno podsticajna za dijete. Odabrana tema ne smije da bude ni previše široka, da djeca neznaju koji bi motiv iz te širine mogla odabrati (proljede, plodovi i sl.), niti previše uska, kada postoji opasnost da djeca ne poznaju neku specifičnost (orezivanje vinograda, hirurška operacija, montaža konstrukcije mosta i sl.). Teme služe odgajatelju kao moguda orijentacija mada on teme treba da bira iz sredine u kojoj djeca žive i prema problematici koja je predviđena.

Teme koje se biraju u odnosu na dječiji uzrast i dječije mogudnosti, one podstiču rješavanje nekog od likovnih problema, što im je i osnovna namjena. Bavedi se likovnom umjetnošdu interpretiramo svijet oko sebe i u sebi. I to po likovnim pravilima. To je uostalom, razlika između teme (što?) i sadržaja (kako?) likovnog djela. Neke od tema predviđene planom i programom su : Igre olovke po papiru, Berem jabuku, Kiša pada, Moja lutka, Ogrlica za mamu, Vatromet, Drvo u jesen, Šareni baloni, Novogodišnja jelka, Životinje, Paukova mreža, Ograda, Tuga, Čestitka za Novu godinu, Cirkus , Lopte, Raznobojne kude, Most na rijeci, Nod, Jašem konja, Drvede je ostalo bez lišda, Telefonske žice, Pravim talase, Berem cvijede, Ptice u kavezu, Drugovi u igri i dr.

TEHNIKE Osim zadataka, tema i likovnih problema, govorit demo i o likovnim tehnikama i materijalima putem kojih se najbolje realizuju navedeni sadržaji. Oni su grupisani po likovnim područjima kao materijali za crtanje, slikanje, vajanje, grafiku kao i različite materijale za površinsko i plastično oblikovanje (neoblikovani, poluoblikovani, prirodni ili vještački, otpadni i drugi materijali). Od pravilnog uzajamnog odnosa teme, zadataka i materijala zavisit de u mnogome uspijeh u likovnom prikazu, posebno u podsticanju izbora likovnih elemenata kada je riječ o liniji, boji, površini, obliku, ritmu, tonu i dr. Svaki likovni materijal posjeduje sopstvenu ljepotu, karakter i izražajnu mod. Neki motivi se mogu izvesti i u više tehnika, a neki samo u jednoj. Važno je da odgajatelji poznaju različite tehnike jer de to znanje pomodi da što efikasnije realizujemo teme i ideje koje nosimo svako na njemu svojstven način i doprinijeti da ih likovno što uspješnije i lakše izrazimo. Svako od nas usvojide tehniku koja najviše odgovara njegovoj ličnosti, temperamentu, karakteru i njegovim umjetničkim interesovanjima i sklonostima. Postoji nekoliko vedih grupa tehnika, od kojih svaka predstavlja prije način osjedaja, nego način rada.

1.Tehnike crteža (crtanje)           Crteži olovkom Razvijanje linije (tehnika batik) Crteži drvenim bojicama Crteži flomasterima Crteži ugljenom Crteži voštanim pastelima Crtež perom ( pero crtež) Crteži kistom Crteži mokro na mokro Crtež na podlozi od jajčane tempere

2.Slikarske tehnike (slikanje)       Slikanje bojom za prste Slikanje " neobičnim" predmetima Crtež na ljepljivoj podlozi ( slikanje ljepilom) Eksperiment sa krupnom solju Mermerna površina Slikanje deterdžentom i bojom

3.Tehnika aplikacija (kolaž)    

Papirne aplikacije Kolaž od ostatka vunice Aplikacija sa užetom Kolaž od žitarica

4.Grafika (pravljenje otisaka)  Otisci načinjeni oblicima od kompira  Frotaž- otisak preko reljefne površine

5. Prostorno oblikovanje – Modelovanje      

Oblikovanje od prirodnog materijala i razne vrste ambalaže Mobili od raznovsrnog materijala Maska od papirnih kesa Klovn od tkanine Oblikovanje tijestom Lutak od papirne mase

1.TEHNIKE CRTEŽA ILI CRTAČKE TEHNIKE

Crtež se smatra prvom stepenicom u likovnoj umjetnosti. On predstavlja oblik, liniju i sadržinu bilo kojeg dijela i motiva koji obrađujemo. Bez crteža teško bi se ovladalo slikarstvom, vajarstvom i arhitekturom. Zavisno od ličnih sklonosti mogude je oprijedeliti se za jednu od postojedih tehnika. Pa ipak, ne može se crtež ograničiti samo na tu, nazovimo je tako, pripremnu ulogu. Crtanje uključuje sljedede tehnike:

Crteži olovkom Potreban materijal: Srednje tvrda olovke HB, tvrde olovke – H, 2H, 3H i meke olovke – B, 2B, 3B Isporobavati sve vrste podloga i tekstura papira Tehnika: Za rad grafitnom olovkom važan je izbor motiva koji obiluje sa mnogo detalja, npr. pijaca, cirkus, utakmica, gradilište, pejzaž, mrtva priroda i sl. Može se koristiti samo za "čisti" linearni crtež bez dodatnog senčenja ili kao osnova , tj. skica za kasniju upotrebu boje. Najmlađi uzrast, tj. djeca uzrasta između 3 – 6 godina obično pokušavaju crtežom sasvim slobodnim potezima da nešto opišu ili ispričaju. Ovo slobodno "narativno" crtanje je najplodnije tlo na kojem izrasta bududi rad sa djecom. Taj slobodni, neusiljeni, spontani način koji djeca predškolskog uzrasta ponesu sa sobom u školu, trebalo bi podržavati i što duže zadržati. Ovo crtanje se postepeno razvija u "opisno" i " saopštavajude" crtanje starijeg uzrasta. Djeci treba pomodi da razumiju i shvate da nema "pogrešne" linije, na taj način demo ih ohrabriti da crtaju bez straha, slobodno. Ako dijete crta bojažljivo nepovezane, isprekidane linije – crtice (slično šavu), treba ga ohrabriti da povlači povezane jasne linije. Ako nejasno "škraba" treba ga poticati da crtežom jasnije izražava ono što želi pokazati.

Razvijanje linije (tehnika batik) Potreban materijal: Grafitne olovke Morske školjke raznih vrsta Brašno i voda Plastične šprice Pamučna tkanina Tehnika: Da biste djeci ukazali na različite uzorke i oblike u prirodi možete koristiti npr. školjke kao stalni model. Sa djecom možete razgledati boje i građu školjki, razvrstavati ih po tome da li imaju jednu ili dvije ljušture, spiralnu ili konusnu ili prema obliku. Nakon posmatranja školjki, usmjerite se na crtanje. Djeca de otkriti da se grafitnom olovkom mogu načiniti veoma detaljni crteži sa neobičnim šarama i oblicima. Poslije toga, možete predi na upotrebu voštanih boja i crtati po krupno - zrnastom papiru kako biste djeci skrenuli pažnju na deblje, raznolikije I raznobojnije šare. Jednostavna tehnika batika (korištenje vode i brašna ) može se koristiti kako bi se djeci pomoglo da naglase oblike i uzorke školjki prema debljini linija, a boja može biti dodatak završnog opažanja. Da bi ova aktivnost uspjela potrebno je pažljivo pripremiti pribor. Pokvasite pamučno platno i podesite veličinu. Tkaninu rastegnite i pričvrstite selotejp trakom za komad kartona. Ovako zategnuta tkanina omogudide djeci lakši rad. Brašno i vodu smiješajte u glatku tečnu smjesu i rasporedite u posude iz kojih de djeca lako modi istiskivati ovu smjesu ( velike plastične šprice ili one koje koristite za pravljenje kolača). Djeca trebaju svoje crteže prenijeti na materijal olovkom, zatim de pomodu šprice istiskivati smjesu vode i brašna duž iscrtanih linija. Kada se smjesa dovoljno osuši možete nastaviti sa narednom fazom rada. Pripremite mnoštvo nijansi vodenih boja, a sa djecom razgovarajte o upotrebi boja, miješanju boja i boji odgovarajude podloge. Neka djeca nanose boje širokim, ravnim kistovima. U toku procesa sušenja, smjesa vode i brašna de popucati i omoguditi boji da prodre u pukotine i tako napravi lijepe linije karakteristične za batik.

Osušenu tkaninu odvojite od kartonske podloge, a suhu smjesu ( brašna i vode) jednostavno sastružite. Kako biste lakše sastrugali smjesu potrebno je da je nanosite u debljem sloju.

Crteži drvenim bojicama Potreban materijal: Drvene bojice Nijanse jedne boje Sve vrste papira Tehnika: Olovkama u boji možete crtati i bojiti, ali i miješati boje na drugačiji način od onoga sa tečnim bojama (vodenim I temperama). Suhe boje miješate tako da preko boje nanesemo sloj druge boje. Boje ponekad možete miješati tako da na papir istresete prah koji ostaje pri šiljenju. U papir ga utrljajte krpicom ili prstom, a crtež dovršite olovkama u boji. Tehnika veoma slična "brisanom" crtežu.

Crteži flomasterima Potreban materijal: Flomasteri različitih debljina i boja Hamer papir ili neki drugi glatki papir Tehnika: Osnovna osobina flomastera jesu čiste boje koje ostavljaju jasan trag i ne mogu se miješati. Teme za rad flomasterima mogu biti najrazličitije, ali treba obratiti pažnju da su boje jake i da ne mogu koristiti mnogo nijansi. Djeca predškolskog uzrasta često koriste flomastere kao izražajno sredstvo ne bojedi se " pogreške" pri crtanju i često koristedi jednu ili dvije omiljene boje. Zanimljivo je korištenje samo jedne boje, tj. crne kao najizraženije, tako da demo insistirati samo na crtežu i korištenju linije, a ne na popunjavanju nacrtanih površina. Dječija slika može biti i "istačkana", tj. služimo se debljim i tankim flomasterima za istraživanje tačke od koje počinje linija. Slika de trepereti od bezbroj tačaka

različitih boja, motiv de biti prepoznatljiv mada prikazan na neuobičajen način. Rad sa flomasterima je dobra vježba za kasniju upotrebu tempera i boja za prste istim načinom slikanja tj. tačkanje bojom. * Savjet: Potrošene flomastere možete koristiti kao alat za crtanje tušem, tj. kao zamjena za crtade pero.

Crteži ugljenom Potreban materijal: Drveni ugalj Pak-papir ili natron papir Novinski papir obojen bijelim polikolorom Tehnika: Djeca de, služedi se ovom tehnikom osjetiti razliku između linija, odnosno uvidjeti da je linija povučena ugljenom daleko mekša od one koja je nacrtana olovkom, flomasterom ili sl. Tonovi dobijeni drvenim ugljem su mat, više sivi nego crni. Poželjno je birati motive koji sadrže manje detalja. To može biti portret, školska torba, cipela ili ogoljena krošnja drveta. Možete koristiti i bijelu kredu da biste postigli crno- bijeli konrast, ali i tonirati ugljem i postidi više sivih tonova. Papir na kojem crtate treba da bude hrapav (pak- papir ili natron smeđe ili sivo toniran) kako bi skidao što više praha sa štapida ugljena i krede. Mogude je raditi i na prepariranom (obojenim polikolorom) novinskom papiru ili kartonu. Dovršeni crtež ugljenom treba fiksirati jer se lako briše i odvaja od podloge, a to možete uraditi lakom za kosu ili sasvim razrijeđenim drvofiks ljepilom (usuti u bočicu sa pumpicom za prskanje). Poželjno je crtež prskati sa udaljenosti od 30 cm kako ne biste pokvarili motiv. Imajte na umu da de se ton boje promijeniti, tj. potamniti. Brusni papir koristan ja za oštrenje štapida ugljena i ugljenih olovki.

Crteži voštanim pastelima Potreban materijal: Voštane bojice Vodene bojice ( akvarel) Hrapavi materijal Kistovi Tehnika: Voštani pastel, za razliku od drugog materijala za crtanje (olovka, ugljen flomasteri), ostavlja intenzivan zrnast masni trag. Ne preporučuje se za crtanje ili slikanje motiva koji zahtijevaju precizno iscrtavanje detalja. Voštanim bojicama možete izraditi linijski crtež, a ostatak dovršiti vodenim bojicama ili tušem. Prijedlog za crteže rastopljenim voskom: Voštane bojice usljed jačeg pritiska pri crtanju često pucaju tako da vam ostaju komadidi kojima više ne možete crtati. Razvrstajte ostatke pastela po bojama u metalne posude. Stavite u tavu u kojoj je malo vode i na blagoj temperaturi otopite vosak. Ovako otopljena boja je kremasta i glatka. Za crtanje rastopjenim voskom koristite stare kistove, jer teško da de kasnije biti upotrebljiv.

Crtež perom ( pero crtež) Potreban materijal: Gipka pera za crtanje, guščija pera Drveni štapidi ili drvca od šibica Naoštreno drvce trske Tuševi u crnoj i ostaloj boji ili tinta za pisanje Hamer papir ili kunzdruk (sasvim gladak papir) Tehnika: Crtajudi perom i tušem nastaju oštre i jasne linije. Djeci uvijek treba omoguditi da crtaju neposredno perom i tušem, bez predhodnog skiciranja olovkom. Ne smije se izgubiti neposrednost prvobitnog crteža, jer tehnika perocrteža pruža djetetu uzbuđenje pri istraživanju raznih vrsta linija i slučajnih mrlja nastalih tokom crtanja.

Prijedlog: Obično crtate na suhom papiru, ali pokušajte ga jednom i skvasiti. Na mokrom papiru nastaju vrlo neobični crteži jer se linije razlijevaju. Kapi tuša osobito lijepo se razlijevaju i upijaju po vlažnom papiru. Kad se mrlje tuša osuše, pažljivo ih osmotrite, pronađite zanimljive oblike te ih docrtajte u biljku , životinju ili neki drugi neobični oblik. Zamočite prst u tuš i otisnite ga na papir, a potom pokušajte docrtati linije. Dobidete pticu, pile ili samo vama vidljiv predmet.

Crteži kistom Potreban materijal: Akvarel kist Ravni kist od tvrđe dlake Mastila i tuševi Akvarelne boje Tempere Tehnika: Crtanje kistom spada u najstarije tehnike na koje dijete samo po sebi dolazi. Ved malo dijete "slika" predmete u konturama ( obrisima), dakle, dijete crtajudi slika. Treba insistirati da neposredno oblikuje kistom tj. treba da slika bez predhodnog crteža olovkom. Crtanje kistom može biti različito: 1.Crtanje u laganim potezima sve što se može obuhvatiti čistim linijama, tj. kist ležerno klizi duž kontura i eventualno bogati i oblikuje i unutarnje forme i strukture. 2.Plošno "slikanje" nekih dijelova površine slike tako da izmjenom svijetlih i tamnih površina dobivamo utisak drvoreza (svijetle plohe ispred, tamne iza ili obrnuto). Postoji mogudnost da kod ove tehnike u jednoj boji dodamo i drugu boju koju možemo riještiti linearno ili površinski.

Crteži mokro na mokro Potreban materijal: Pera i kistovi različitih kvaliteta Mastila i tuševi Vodene boje (akvarelne) Papir koji upija ili ne upija vodu ( treba eksperimentisati) Tehnika: Vrlo zanimljivo je crtanje na mokroj površini papira pomodu boja koje su topive u vodi (mastilo, tuš, vodene boje). Ovakvu vrstu crtanja nazivamo "mokro na mokro". U slobodnoj eksperimentalnoj igri otkridete različite mogudnosti koje se kriju u ovoj tehnici. Treba ostaviti dovoljno vremena da se ova tehnika iskoristi kao neobavezna igra. Nakon što savladate neke od mogudnosti isprobavajte različite motive, figure životinja ili pejzaž. Treba izbjegavati motive koji zahtijevaju preciznost ili obiluju sa mnogo detalja.

Crtež na podlozi od jajčane tempere Potreban materijal: Žumanjak, voda, ulje Drveni štapid, čačkalica Boja u prahu ili tempera Široka četka Masni gladak papir (kalendar, plakat ili poster) Recept za jajčanu podlogu: Jaje razbijte i odvojite žumanjak od bjelanjaka. Žumanjak dobro umutite i dodajte kapi vode da bi smjesa bila pjenasta. Nakon toga dodajte kašičicu vinskog sirdeta (ako je želite duži period sačuvati od kvarenja) i malo ulja, pa temeljno izmješajte. Ovoj smjesi dete dodati pigment boje u prahu ili temperu, (izbor boje po želji- može poslužiti i polikolor u boji) i sve to još jednom izmiješajte. Smjesa bi trebala biti nešto gušda, ali ne previše. Tehnika: Ovako pripremljenu smjesu širokom četkom nanosite na masni, glatki papir (kunzdruk- poput kalendara ili plakata). Ako niste pri prvom premazu prekrili cijelu površinu papira, postupak ponovite. U zavisnosti od odabranog motiva, npr. pejzaža, možete izabrati obojenu stranu kalendara, kako bi dobili

zanimljive efekte zbog ponekad neočekivane podloge boje. Crtež izvodite drvenim štapidem ili čačkalicom tako što povlačite linije preko jajčane tempere. Dovoljan je sasvim blagi pritisak štapida za ukljanjanje tempere sa podloge. Pojavide se boja podloge koju smo odobrili. Ako koristite jednobojnu podlogu svih nijansi, treba paziti da boja jajčane tempere uvijek bude u svijetlo-tamnom kontastu sa podlogom ( podloga crvena- tempera crna ili zelena). Ova tehnika je pogodna za upotrebu teksturne ili strukturne linije, za eksperimentisanje linijom uopde. Preporučuje se korištenje fotografija ili reprodukcija starih majstora koji obiluje linearnim crtama ili su naslikani kratkim potezima kista kao što su to radili: Claude Monet, Vincent van Gogh, Georges Pierre Seurat.

2. SLIKANJE

Bojom se bavio i Leonardo da Vinči koji je bio najbliži istini kada je u svome traktatu zapisao: " ...prostih boja ima šest, od kojih je prva bijela, mada neki filozofi ne priznaju ni crnu ni bijelu za boju, jer je jedna uzrok, a druga lišavanje njih. Ali, ipak, pošto slikar ne može raditi bez njih mi demo ih uvrstiti u red ostalih i redi da je u ovom redu bijela prva među prostim, a žuta druga, zelena treda, plava četvrta, crvena peta i crna šesta. Između jednakih boja najbolja je ona koja stoji pored suprotne boje, kao crveno pored onog što je blijedo, crno sa bijelim, zlatnožuto sa plavim, crveno sa zelenim, svaka boja bolje izgleda pored svoje suprotne nego slične boje..." Slikanje obuhvata više raznih tehnika:

1.Slikanje kredama u boji 2.Slikanje voštanim pastelom 3.Slikanje temperama 4.Slikanje bojom za prste 5.Slikanje " neobičnim" predmetima 6.Slikanje mokro na mokro 7.Slikanje vodenim bojama (Akvarel) 8.Slikanje prirodnim bojama

Slikanje bojom za prste Potreban materijal: Specijalne boje za prste Boje koje ste sami pripremili Papirna tapeta ili hamer papir Ako niste u mogudnosti kupiti boju za prste možete je napraviti na jednostavan način od poznatih sastojaka koja dete nabaviti u vašim prodavnicama. Evo nekoliko recepata za pripremanje boje za prste: Boja za prste od škroba U 3/4 vode stavite 1/4 skroba Izmiješajte skrob u hladnoj vodi sve dok ne izgladite grudvice Ovu smjesu kuhajte sve dok se ne izbistri i stvrdne kao puding Dok je mješavina još topla dodajte boju (tempera ili boje za kuhanje). Boje za prste od štirka Potreban materijal: 1 šoljica štirka 1 šoljica listida sapuna 1 šoljica pudera u prahu i boja za hranu ili tempera Štirak pomiješajte sa dovoljno vode da bi se dobila glatka masa. Neposredno miješajudi, dodajte prokuhanu (destilovanu) vodu. Kuhajte na laganoj vatri dok mješavina ne postane glatka. U još toplu mješavinu dodajte listide sapuna. Puder u prahu i boju dodajte kada se smjesa ohladi.

Tehnika: Boju za prste nanosite na papir namjerno ili slučajno na što je mogude vede površine. Količina i podijela boja vrši se po želji. Rukama i prstima razmažite boju, radite u direktnom kontaktu sa materijalom, pri čemu slijedite vaša subjektivna osjedanja. Možda de pri tome nastati ornamentalne fuguralne slike a da to niste imali namjeru učiniti. U ovom slučaju vrijednost ima potpuno slučajan, spontan raspored boja, jer se tu ne radi o bilo kakvom likovnom rezultatu, ved o relaksaciji, tj. opuštanju i rasteredenju. Pošto ste donekle, isprobali materijal, možete nastaviti sa eksperimentisanjem, npr. slikati bojom za prste na predhodno pokvašenom papiru i na taj način dobiti neke nove

neobične efekte na pojedinim mjestima gotovo prozirno –akvarelne efekte. Ovim bojama takođe možete crtati na vlažnom papiru, po stolu ili na ogledalu. Uvijek dete dobiti iznenađujude različite efekta što djeci bude uvijek zanimljivije.

Slikanje " neobičnim" predmetima Potreban materijal Češalj, drvene špatule Plastične loptice, loptica za stoni tenis Kutijica iz "kinder" jajeta Točkovi od igračaka automobila i kamiona Žica Vedi formati papira Tehnika: Prije nego što pristupite izradi slike sa " neobičnim" predmetima, potrebno ih je i napraviti. Koristedi npr. plastičnu loptica ili kutijicu od "kinder jajeta" da biste napravili valjak za slikanje. Lopticu probušite sa dvije strane i kroz rupe provucite žicu. Krajeve žice presavijete i upletete jedan kraj u drugi. Na taj način dobijete ručku, a loptica se može slobodno kotrljati. Sve pomenute predmete možete na ovaj način preoblikovati i dobiti zanimljiva sredstva za slikanje različitih efekata. Boju iscijedite na ravnu površinu keramičke pločice ili plastičnog tanjira kako biste mogli nesmetano nanositi boju na valjak. Motivi za slikanje pomodu valjka treba da budu neformalni kako bi omogudili istraživanje i potpuno slobodu poteza. Jednako mogu poslužiti i za rješavanje nekih likovnih problema kao što je smjer u kompoziciji ( dijagonalni, vertikalni i sl.). Mogude je i izvesti neke motive pejzaža, npr. morskog i to na velikom formatu koji vam omogudava korištenje širokih poteza. Ovu tehniku možete koristiti i za kombinaciju slikanja temperama pri izradi nekih neobičnih efekata koje ne možete postidi potezom kista.

Crtež na ljepljivoj podlozi ( slikanje ljepilom) Potreban materijal: Ljepilo za tapete ili drvofiks Široka četka, tanki kistovi Boje u prahu Tuš ili mastilo Drveni štapidi Papir. Tehnika: Papir položite na novinski papir tako da možete slikati bez straha da dete uprljati površinu stola. Čitavu površinu papira širokom četkom premažete debljim slojem ljepila. Prije nego počnete raditi bojama, ne morate imati jasnu ideju ili temu šta slikate. Jednostavno pustite da vas vodi mašta ili trenutno raspoloženje. Preko gustog sloja ljepila posipajte boju u prahu ( kao zamjena može poslužiti isitnjena školska kreda ili ostaci od šiljenja drvenih bojica) koju razmazujemo prstima, češljem ili drvenim štapidem. Tako načinjena slika može biti ritmički niz bojenih površina ili linija koje se preplidu. Pošto je podloga gusti sloj ljepila koje se ne suši brzo, igru možete nastaviti tako što dodajete još boje ili komadide papira, vunice u boji. Slika postaje neobična kombinacija različitih materijala. Crtati ili slikati ljepilom možete i tako da ljepilo nanosite kistom, plastičnom špricom, ili direktno iz tube. U ljepilo možete dodati par kapi tuša, kako bi bilo lakše i jasnije crtanje lepilom. Kada završite, svaki dio crteža možete "obojiti" posipanjem različitih zrnastih tvari, npr. solju, šederom, palentom ili začinskim biljkama kao što su ružmarin, bosiljak, origano, suho lišde nane, šafran, cimet i sl. Vodite računa o boji podloge na kojoj izvodite svoju sliku, tj. za svjetlije zrnaste stvari koristite neki tamnije toniran papir I obrnuto.

Eksperiment sa krupnom solju Potreban materijal: Vodene boje ili tuševi u boji Mekani akvarel listovi Hrapavi deblji papir Krupna morska so Tehnika: Ova tehnika je pogodna za imitaciju hrapavih i grubih tekstura ( površina) kao što su kamen, kora drveta, krošnja drveta i sl. Nakon što izradite jednostavnu skicu grafitnom olovkom, za slikanje demo koristiti vodene boje ( akvarelne) ili tuševi u boji. Važno je da papir prije bojenja pričvrstite selotejp trakom kako se ne bi prilikom kvašenja savijao. Koristidete boju sa dosta vode tako da na papiru dobijete male obojene " barice". Da biste što bolje imitirali određenu teksturu posipajte krupnu morsku so preko boje. Sami istražite da li de se boja skupiti ili raširiti oko grumenčida soli. Nakon što se boja osušila grumenčide soli skinudete sa slike.

Mermerna površina Potreban materijal: Uljene boje različitih nijansi Terpentin Papir za otiskivanje Štapidi bambusa ili slamke Plitka posuda, voda, novine Tehnika: Slikanje uljanim bojama je teško i složeno za mlađi uzrast. Ova tehnika de omoguditi da upoznate neke osobine ovih boja, te ga možete koristiti sa djecom svih uzrasta. Radnu plohu zaštitite novinskim papirom i obezbijedite mjesto za sušenje uzoraka. U plitku posudu sipajte mlaku vodu dubine oko 5 cm. U drugu posudu, najbolje je staklenu ili metalnu čašu, iscijedite uljanu boju i terpentin. Miješajte tako dugo dok se smjesa ne ujednači. Odmah pripremite nekoliko nijansi boja. Uzmite bambusov štapid ili slamku i blagim dodirom kapnite mješavinu na

površinu vode. Kako je ulje u boji lakše od vode, mrlje boje de plivati po površini vode. Štapidem bambusa lagano miješajte boje. Na površinu vode spustite list običnog papira. Kad se boja prihvati za papir laganim potezom ga izvadite iz posude i vaša slika je gotova. Ako je ostalo boje na površini vode možete uraditi još jedan korak. Sliku stavite na novinski papir da se suši nekoliko sati, a zatim okačite na štrik. Slika de se sušite čak dan – dva. Ovako urađenu sliku možete koristiti i za kolaž tehnike ili kao ukrasni papir za poklone. Napomena: Ako se desi da boja tone u smjesi, nema dovoljno terpentina, a ako se brzo rasprši nema dovoljno boje.

Slikanje deterdžentom i bojom Potreban materijal: Sve vrste boja Detrdžent sa posuđe, voda, slamčica Papir bilo kojeg kvaliteta Tehnika: U čaši, plastičnoj ili staklenoj boci izmiješajte vodu, deterdžent i boju (4:1:1). Cijelu smjesu dobro promudkajte i stavite slamku u smjesu, a zatim počnite sa pravljenjem balona. Preko njih stavljate papir i dobijate obojene nekad pravilne krugove ili slučajno rasute mrlje boje. Da bi kompozicija bila što interesantnija i raznobojnija dobro je koristiti što više različitih nijansi boja. Osim što ovakvom kompozicijom postižete interesantu igru svjetlosti i slučajnih efekata, može poslužiti i kao unikatno pripremljen papir za čestitku ili kao dio nekog kolaža.

3.TEHNIKA APLIKACIJE ( KOLAŽ)

1.Najčešde primjenjivane tehnike aplikacija su: 2.Papirne aplikacije 3.Kolaž od tapeta 4.Kolaž od papirnih traka 5.Kolaž od transparentnog papira 6.Kolaž od ostatka vunice 7.Kolaž od tkanine 8.Aplikacija sa užetom 9.Kolaž od tjestenine 10.Kolaž od suhog lišda i cvijeda 11.Kolaž od žitarica

Papirne aplikacije Potreban material: Novine, časopisi, krep- papir, itd. Podloga od pak – papira Ljepilo za tapete ili druge vrste ljepila Makaze Kist Tehnika: Papirne aplikacije mogu biti interesantne za sve uzraste. Koristidete različite vrste papira, a samim tim i zahtijevnost motiva de biti prilagođena materijalu. Možete obrađivati jednostavne teme kao što je geometrijska kompozicija, te korirstite kolaž papir u boji. Ako želite koristite druge vrste papira kao što su : krep- papir, novinski ili transparenti ( prozirni) možete izraditi pejzaž, panoramu grada i sl. Krep- papirom koji se lako gužva možete i pojedine dijelove pejzaža oblikovati i tako dodati tredu dimenziju. Bez obzira sa kojom od vrsta papira radite, predhodno izradite jednostavnu skicu motiva. Nakon toga izrežite ili iscijepajte djelove papira koji odgovaraju pojedinim djelovima kolaža i prilijepite ih na podlogu. Zanimljiv ritam cijele kompozicije dete postidi ako u isto vrijeme koristitite različite vrste papira.

Kolaž od ostatka vunice Potreban materijal: Ostaci od vune Papir za crtanje Pak- papir, tanji karton Ljepilo za tapete Kist Tehnika: U ovoj kolaž tehnici kao materijal koristite vunicu različite debljine i boje. Pomodu ove tehnike možete realizovati mnoge motive ali ovaj put na zanimljiv način. Potrebno je izraditi skicu na osnovu koje izrežete vunicu i prilijepite na podlogu. Preporučuju se sve mogudnosti kombinovanja boja, debljine vune, preplitanja i trodimenzionalnih dijelova slike. Likovne probleme vezane za liniju, smjer ili ritam u kompoziciji realizovadete uspješnije, ako osjetite materijal kojim manipulišete. Izrada motiva, koji se lako rade flomasterima ili drvenim bojicama, iziskuju više truda ako se koristi ova tehnika, ali čitav je postupak kreativniji, zahtijeva više maštovitosti, a rezultat je kolaž sa puno više ritma I kolorita.

Aplikacija sa užetom Potreban materijal: Različite debljine užeta Podloga, najbolje kartonska ( korice alata, fascikle, karton od ambalaže) Ljepilo (oho, mahnetin, drvofiks) Makaze Tehnika: Slično kolažu od vunice i ova tehnika je pogodna za realizovanje likovnih problema: linije, ritma, smjera i ornamenta. Ova tehnika je u početku zahtjevna za mlađi uzrast jer zahtijeva vještinu manipulisanja užetom i lijepljenja za podlogu. Za upoznavanje materijala dovoljna je izrada jednostavne kompozicije u nekom od smjerova ( vertikalni, horizontalni...). Drugi korak može biti slobodna igra kojom se na papiru izrađuju neki geometrijski oblici.

Nakon što odlučite kako de izgledati ornament, cijelu površinu papira premažite ljepilom i ponovite igru savijanja užeta. U tom slučaju je čarolija svakog pokušaja, ohrabrite djecu da eksperimentišu.

Kolaž od žitarica Potreban materijal: Žito, ječam, kukuruz i sl. Deblji papir Drvofiks ljepilo Kist Tehnika: Na debljem papiru nacrtajte skicu. Skicu premažite drvofiks ljepilom, a zatim lijepite žitarice pravedi kombinacije prema vlastitim željama.

4.GRAFIKA (PRAVLJENJE OTISAKA)

1. Otisci načinjeni dlanom i prstima 2. Otisci načinjeni oblicima od krompira 3. Otisci načinjeni vodem i povrdem 4. Otisci načinjeni gumicom 5. Šablonski otisak 6. Frotaž 7. Prskani otisak 8. Otisci načinjeni užetom 9. Otiskivanje elementima 10. Kartonski otisak 11. Monotipija (otisak sa keramičke pločice, otisci na staklu, otisci obrnute slike, voštani otisci).

Otisci načinjeni oblicima od kompira Potreban materijal: Sirovi krompir Tempere Širi kistovi Papir koji bolje upija boju ( akvarelni, novinski) Tehnika: Najjednostavnija tehnika za umnožavanje je otiskivanje oblikom načinjenim od krompira. Za izradu "žiga" na površini krompira, potreban je nožid pa je u radu sa mlađim uzrastom bolje koristiti samo ravnu plohu krompira ( ovalni oblik) ili zarezati stranice tako da se dobije kvadrat ili pravougaonik. Boju nanosite kistom u nešto debljem sloju tako da možete više puta načiniti otisak jednom bojom. Takođe boju možete iscijedite na truleks i razmazati je ramnomjerno, na ovaj način nede biti problema sa viškom boje, koja može napraviti neželjene efekte na vašoj kompoziciji. Ovom tehnikom se mogu izvesti motivi kao što su dezeni za tkaninu, ornamenti na dilimu, ukrasne trake, papir za poklone, dekorativne slike i sl. u " krompir štampi", takođe možete otiskivati životinjske likove ( pingvin, pile, patka), cvijede i sl. jednostavne likove i predmete. Napomena: Gotovi otisak možete zaštititi tako što dete čitav papir premazati voskom od svijede, otisak de biti sjajniji i neosetljiv na vlagu.

Frotaž- otisak preko reljefne površine Potreban materijal: Meka grafitna olovka Crna voštana boja Tanki papir raznih formata Različite ispupčene reljefne površine Tehnika: Riječ frotaž potiče od francuske riječi frottere, što znači trljati. Vjerovatno ste do sada ved pokušali postaviti papir preko novčida i trljajudi olovkom dobiti sliku ( otisak). To je frotaž. Osim špica meke grafitne olovke (B), možete koristiti i crnu voštanu bojicu kako bi otisak bio snažan i izražajan.

Da biste dobili što više različitih otisaka, bolje je koristiti prirodne ispupčene reljefne površine kao što su: kora drveta, kamen, hrapava površina zida, valoviti ambalažni karton, grubo laneno platno i slične površine. Da biste istražili i isprobali sve teksture možete ih upotrijebiti na istom papiru, tj. napraviti kompoziciju. U isto vrijeme možete koristiti grafitnu olovku i voštanu bojicu i postidi interesantan ritam otiska i nijansi. Eksperiment sa jednom od ponuđenih reljefnih površina može biti zanimljiv ako isprobavate mogudnosti koje pruža različita mekoda olovaka ili pak različiti pirtisak ruke. Posebno pažljivo treba trljati preko lišda ili cvijeda. Pritisak ruke, u tom slučaju treba biti sasvim nježan a možete upotrijebiti i ostale boje spektra.

5. PROSTORNO OBLIKOVANJE – MODELOVANJE

1. Oblikovanje od prirodnog materijala i razne vrste ambalaže 2. Mobili od raznovrsnog materijala 3. Oblikovanje žicom 4. Maska od papirnih kesa 5. Klovn od tkanine 6. Oblikovanje tijestom 7. Kaširani papir ( lutak od papirne mase, ukrasni lampioni, neobična ili fantastična maska, kaširani reljef) 8. Modelovanje glinom 9. Modelovanje sapunom

Oblikovanje od prirodnog materijala i razne vrste ambalaže Potreban materijal: Kestenje, žirovi, slama Sitna ambalaža Drveni štapidi Papir, karton, srebrni papir Žica ( tanja- deblja) Dugmad, perje I sl. Tehnika: Ova tehnika dozvoljava da se mašta razvije do krajnjih granica i potiče nove ideje i izume. Životinje i ljudi, kude i drvede, nemani i nadnaravna bida, strašila za ptice, izumi mašina su samo neki od motiva za ovu tehniku. Omogudite djeci da slobodno biraju materijal i samostalno odaberu teme. Vezivanje materijala treba po mogudnosti izvesti udijevanjem, a manje vezivnim sredstvima kao što su ljepilo, jer se na taj način mogu uočiti svojstva materijala. Međutim, ne možete izbjedi iznenađenje koje vam priređuju materijali, što znači da možete dobiti dosta slučajnih neobičnih rješenja. Kombinujte prirodne i vještačke materijale da biste napravili mnoštvo kombinacija i slučajnih efekata.

Mobili od raznovsrnog materijala Potreban materijal: Male kartonske kutije Žičana vješalica Konopac Ostaci papira u boji Plastične boce Dugmad Žice raznih vrsta i debljina Metalni oblici...i mnogo drugog materijala po vašem izboru Ljepilo, selotejp Kliješta, makaze

Tehnika: Mobili su fino uravnotežene konstrukcije od žice, metalnih pločica, okačene tako da ih pokrede i najmanji dašak vazduha. Oblikovanjem "pokretnih skulptura" djeci se omoguduje da isprobaju razne kombinacije dok ne dovedu konstrukciju u stanje ravnoteže. Rana iskustva ove vrtse doprinose razvoju matematičkog mišljenja o prostornim odnosima i jednačinama. Kad eksperimentišu bojom, oblikom i dizajnom, djeca se umjetnički izražavaju i počinju razvijati estetsko vrednovanje predmeta koje sama naprave. Mobili pružaju mogudnost da pojedine teme gotovo oživite, poput cvijeda ili lišda koje treperi na proljetnom povjetarcu, morskih životinja koje plivaju u moru i sl. Izrada mobila se prilagođava uzrastu djece ponudom različitih materijala, npr. sitne ambalaže, kartona, žice, koje de pričvrstiti za metalnu vješalicu. Djeca mogu veziveti napravljene oblike na vješalici, tražedi pogodno mjesto koje de mobil držati u ravnoteži.

Maska od papirnih kesa Potreban materijal: Velike papirne kese Trake novinskog papira Vuna, teksti, lišde Makaze Tempere Kistovi Ljepilo- razne vrste Tehnika: Velike papirne kese koje se mogu navudi preko glave služe kao pogodna forma za masku. Lice kreativno obojite, izrežite otvore za oči ( možda i tamo gdje im nije mjesto). Izrežite usta, docrtajte zube i nalijepite bradu od vune, čupave obrve, nos napravite od kaširanog papira. Možete napraviti smiješnu ili možda neku " jezivu" masku. Prijedlog: pokušajte napraviti maske likova za dramatizaciju neke priče.

Klovn od tkanine Potreban materijal Tkanina u boji Sintetička vata, klupko vune Loptica za stoni tenis Flomasteri Ljepilo Tehnika: Isjecite šest krugova od tkanine, prečnika 20 cm za tijelo, a zatim 20 krugova za noge i 10 krugova za ruke, prečnika 10 cm. Spojite dva kruga i prije nego što ih sašijete, napunite ih vatom ili sličnim materijalima, te nakon toga zašijte krugove i dobro zategnite. Dobijate loptice. Kroz svaku lopticu provucite konac, počnite sa nogama i nastavite sa tijelom i rukama. Stavite na vrh lopticu za stoni tenis pošto ste je predhodno probušili. Zatim povežite sve komade. Na teniskoj loptici nacrtajte flomasterima nos, oči i usta. Na vrh zalijepite malo vune umjesto kose, i klovn je gotov!

Oblikovanje tijestom Potreban materijal: Pribor za modelovanje od plastike ili drveta ( razne profile) Drvena ili plastična oklagija Rezač za picu Nanazubljen nož ( paziti da nije oštar ako ga koriste manja djeca) Presa za drobljenje bijelog luka (veliki I mali) Komplet modle za kolačide Čačkalice za spajanje dijelova tijesta Svi predmeti kojima se mogu napraviti željeni otisci u tijestu Tempre, akrilne boje ili poslastičarske boje Kistovi raznih dimenzija.

Tijesto za modelovanje 1.Potrebno je: 1 kg brašna 1 kg soli 1 supena kašika ulja 3-4 supene kašike ljepila Mlaku vodu dodavati postepeno 2.Potrebno je: 2 šolje brašna 1 šolja soli ¾ mlake vode ½ mlake kašike ulja Mlaku vodu dodavati postepeno. Priprema tijesta za oblikovanje U posudu staviti brašno i so te dobro izmiješati sastojke. Najbolje je odmah u vodu dodati glicerin ( ili ulje) i ljepilo zbog boljeg miješanja komponenata. Vodu treba dodavati postepeno uz konstantno miješanje drvenom kašikom. Nakon toga tijesto izvadite iz zdjele i mijesite ga na suhoj radnoj površini. Kvalitet konačnog modela umnogome zavisi o dugom miješanju tijesta i dobrom spajanju soli i brašna. Napravite dugi valjkasti oblik od smjese koju ste izradili i držite ga u zraku nekoliko sekundi. Ako se tijesto ne isteže smjesa je dobra, a u suprotnom potrebno je dodati još brašna i ponovo premijesiti tijesto kako bi postiglo odgovarajudu čvrstodu. Kada ste zadovoljni čvrstodom tijesta, spremite ga u plastičnu kesu i ostavite da odstoji oko jedan sat prije nego ga upotrijebite za oblikovanje. Ako vam ostane tijesta čuvajte ga dobro zatvorenog u plastičnoj kesi da ne bi došlo u dodir sa vazduhom, tako dete ga sačuvati narednih deset dana. Tijesto de tokom stajanja malo omekšati, pa za ponovnu upotrebu treba dodati malo brašna, izmjesiti tijesto i opet ga možete upotrijebiti. Sušenje ili pečenje tijesta Dovršeni model treba odmah staviti u rernu. Na početku je potrebno vrata rerne ostaviti otvorena kako se na modelu ne bi stvorili mjehuridi. Sušenje ili pečenje modela vrši se na malim temperaturama od 50 do 120 C. Modeli se mogu sušiti i na zraku, ali ovaj se model ne preporučuje jer se dobija kredasta boja modela.

Bojenje modela nakon sušenja Model se može bojite nakon sušenja onda kada je potpuno suh i to temperama, akrilnim bojama ili raznim vrstama laka. Nakon bojenja model možete prelakirati vodootpornom glzurom za temperu ili nekim sjajnim bezbojnim lakom. Vodite računa da nijanse budu blage jer de se njihov intenzitet pojačati nakon lakiranja. Lutak od papirne mase Potreban materijal: Novinski papir Tapetno ljepilo Manja lopta na puhanje ( rekvizit za plažu) ili balon Boja- tempera, kistovi Razni dodaci, vuna, vata... Tehnika: Model, tj. napuhanu loptu predhodno namažite uljem, jer dete nakon što se papir osuši, loptu ispuhati i iskoristiti ponovo. Obavezno na mjestu gdje se lopta ispuhuje ostavite prostor da se može uvudu ruka zbog korištenja lutke za dramatizaciju neke priče. Ako koristite balon, ovaj postupak nije potreban, balon dete jednostavno probušiti. Kaša od papira za modeliranje glave pravi se na sljededi način. Novinski papir iscijepajte na komade veličine manjeg tanjira i umočite u ljepilo za tapete koje nije manje razrijeđeno. Ako je papir previše mokar lagano se iscijedi i zalijepi preko lopte. Postupak prelijepljivanja papira paprira ponavljajte i do 5 - 6 puta kako biste postigli što čvršdi model. Dok je papir još mokar nastavljate sa modelovanjem, tako što dete dodavati dijelove lica, nos, obrve, npr. vuna ili vata, usne, bradu. Nakon sušenja pristupite bojenju, dodavanju kose i ostalog materijala po potrebi. Nakon što je lutka završena možemo ispuhati loptu ( izvudi je iz modela) i dovršiti svoju kreaciju, npr. dodati joj vrat, ramena, obudi je i u potpunosti je oživiti. Napomena: Ako glavu lutke fiksirate na plastičnu bocu ili pričvrstite na drveni stalak, rad de vam biti znatno olakšan. Možete plastičnu bocu ujedno iskoristiti za tijelo lutka.

Napravite sami reciklirani papir Potrebni materijal: 1 cijele novine 3 ( ili više, po želji) listova bijelog papira ved iskorištenog Mikser ( zatvoreni, kao za frape) Voda ( količina po potrebi) Veliki četvrtasti pleh dubok barem 7 cm Komad prozorskog stakla ili plastike koji mogu stati u pleh Posuda za mjerenje tečnosti Parče daske veličine 1 novinske stranice Tehnika: Iseckajte 2,5 novinske strane na sitne komadide Ubacite komadide papira i 5 šolja vode u mikser Papir i vodu miksajte dok se ne pretvore u pulpu ( kašu) Uspite otprilike 2 cm vode u pleh i stavite staklo na dno pleha Izručite pulpu (kašu od papira) preko površine stakla Rukom kroz vodu rasporedite ravnomjerno kašu po staklu. Lijepi se, zar ne? Podignite staklo iz pleha i sačekajte da se voda iscjedi Otvorite novine na sredini i stavite staklo sa kašom na novine Uzmite cijele novine i preklopite preko papirne kaše Pažljivo preokrenite tako da staklo bude iznad pulpe. Ovo je veoma važno! Stavite dasku preko novina i pritisnite da iscuri višak vode Otvorite novine i izvadite staklo Ostavite novine otvorene najmanje 24 sata da se kaša osuši Sutra provjerite da li se kaša osušila. Ako jeste, pažljivo je odlijepite od novina Sada možete da koristitite taj papir za pisanje, crtanje, eko čestitku i sl.

ZAKLJUČAK

Učenje u likovnoj kulturi (likovnom obrazovanju) uključuje proces povezivanja novih vizualno oblikovnih spoznaja s postojedim znanjem te dodavanjem novih likovnih sadržaja i likovnih iskustava postojedem razumijevanju likovne umjetnosti. Učenje u likovnoj kulturi unapređuje se kada djeca vizualiziraju problem za koji ranije nisu znali, prepoznaju ga i likovno tehničkim sredstvima riješe. Takvim učenjem kod djece se razvijaju kreativni stavovi, vještine i likovno oblikovni temelj koji im omogudavaju proučavanje složenijih vizualno likovnih ideja i problema u komponiranju smislenih likovnih cjelina. Djeca uče razumjeti svijet razvijajudi vlastite zamisli, stvarajudi mentalne slike i dijeledi svoje vizualne ideje s ostalim djecom posredstvom vlastitog likovnog govora u različitim vrstama oblikovanja. Obvezne teme u okviru likovne kulture izrađene su tako da kod učenika podržavaju razvoj stavova vještina i osposobljenosti potrebnih za rješavanje likovnih problema i donošenje odluka bitnih za razvoj vizualne pismenosti, estetske osjetljivosti i estetske kritičnosti.

LITERATURA:  Karlavaris, Bogomil; Kelbli, Jovanka; Stanojević Kastori, Miroslava, Metodika likovnog vaspitanja predškolske djece, za III godinu Pedagoške akademije, Beograd : zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1986.  Seksan, Anela, "Likovne tehnike"; COI, Sarajevo,2000.  Internet

Likovne teme i tehnike

Nezirević Dženana