Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 19. 6. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.531

Mladen Ivani}, lider Partije demokratskog progresa

Mislim da je BiH ponovo u{la u jednu fazu u kojoj ne}e imati istinske vlade, ni Vladu Federacije BiH ni Savjet ministara BiH, dolazimo u stanje u kojem smo bili odmah nakon izbora 2010. godine, tvrdi Ivani}
5. strana

OPET ]E SVE STATI
Sudbina certifikata pripadnika Armije RBiH

OMERSOFTI]: MAFIJA JE OPRALA SILNE NOVCE
Plan B za FBiH

4. strana

Foto: [aban SULTANOVI]

NOVA “PLATFORMA” ]E VLAST OSVAJATI MJESECIMA
6-7. strana

PREDSJEDNIK FEDERACIJE PO^EO KONSULTACIJE

Morat }e mi prezentirati ne{to puno kvalitetnije
2-3. strana

Pred imenovanja na sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo

Desetine porodica tra`e azil u [vedskoj i Francuskoj

BiH VODI PIJANA POSADA
24. strana

NOVI VAL ISELJAVANJA BO[NJAKA IZ PODRINJA

8. strana

U @I@I
Rekonstrukcija Vlade FBiH
Odgovornim politi~arima i odgovornoj stranci nije bitna raspodjela fotelja, nego je bitan program, tvrdi dopredsjednik Boljitka Prava{i ostaju do kraja mandata, poru~uje Juri{i}
Narodna stranka Radom za boljitak spremna je sudjelovati i u novoj parlamentarnoj ve}ini na razini Federacije BiH, ako bi ta nova ve}ina imala bolji program rada nego aktualna Vlada FBiH, izjavio je ju~er za Oslobo|enje Jerko Lijanovi}, dopredsjednik NS Radom za boljitak i federalne Vlade. Istovremeno, Zvonko Juri{i}, predsjednik HSP-a BiH, tvrdi kako predsjednik FBiH @ivko Budimir ne}e potpisati razrje{enje du`nosti aktualne Vlade FBiH.

2

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

PREDSJEDNIK FEDERACIJE PO^EO

LIJANOVI] ODLU^UJE DANAS
poljoprivrede u Vladi FBiH u korist dva HDZ-a, jer je zahtjev tih stranaka da njihovi kadrovi popune sve fotelje u federalnoj izvr{noj vlasti namijenjene Hrvatima. - NS Radom za boljitak, kao multinacionalna stranka, ne robuje etni~koj pripadnosti svojih kadrova. Mi u Vladi FBiH mo`emo sudjelovati sa svojim kadrovima iz reda svih naroda. Na{i ministri }e provoditi program NS Radom za boljitak. To nije prepreka da budemo dio neke nove ve}ine, ali je prepreka program koji }e morati jam~iti da }emo popraviti ekonomski polo`aj na{ih gra|ana, rekao je Lijanovi}. Ipak, izrazio je sumnju da }e do}i do rekonstrukcije Vlade FBiH, jer predsjednik i potpredsjednici FBiH donose odluku o eventual-

Morat }e mi pr ne{to puno kva

Neuobi~ajena `ivost pred Budimirovim uredom: ambasadori, parlamentarni ~elnici...

Boljitak dobio ponudu
- Odgovornim politi~arima i odgovornoj stranci nije bitna raspodjela fotelja, nego je bitan program. Bitno nam je {to se to mo`e uraditi u interesu gra|ana koji su nas izabra-

U ovom trenutku mogu samo re}i da smatram da je dokument BiH, Platforma o formiranju vlasti, kvalitetan i da je, po izjav funkcionirala veoma dobro i da bi se ne{to promijenilo, mora kvalitetnije. Prije svega, morat }e biti ispo{tovane odredbe
Zvani~ni zahtjev za odr`avanje vanredne sjednice Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH podnesen je ju~er prijepodne, ba{ kako je to dan ranije i najavio Zlatko Lagumd`ija, lider SDP-a BiH, koji od po~etka juna pravi novu parlamentarnu ve}inu sa SBB-om, HDZ-om BiH i HDZ-om 1990. deralna poslanika SDP-a BiH, HDZa BiH i HDZ-a 1990. U narednih dan ili dva o~ekuje se sjednica Kolegija Predstavni~kog doma koja }e odlu~iti po tom zahtjevu. - Ja kao predsjedavaju}i, odnosno Kolegij Predstavni~kog doma, pona{at }u se isklju~ivo u skladu sa odredbama Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije. U skladu sa Poslovnikom }e biti zakazana i sjednica i sa rokovima koji su propisani Poslovnikom. Podnosioci zahtjeva }e morati obrazlo`iti razloge odr`avanja te sjednice i, naravno, kompletan zahtjev i proceduru i {ta }e se de{avati na toj sjednici, izjavio je Denis Zviz di}, pred sje da va ju }i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH nakon ju~era{njeg sastanka sa @ivkom Budimirom, predsjednikom Federacije BiH. Zvizdi} je pojasnio da ~lan 95. Poslovnika o radu Predstavni~kog doma propisuje da se sjednica treba zakazati najkasnije u roku od 14 dana, te da }e se o svemu, ipak, o~itovati Kolegij. Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta }e najvjerovatnije imati sjednicu u srijedu ili ~etvrtak. Podnosioci zahtjeva za odr`avanje vanredne sjednice, prema Zvizdi}evim rije~ima, pozvali su se na ~lan Poslovnika koji omogu}ava da vi{e od 20 poslanika mo`e tra`iti odr`avanje vanredne sjednice “zbog situacije koja mo`e biti veoma zna~ajna za doga|aje koji se de{avaju u Federaciji BiH” . - Tema sastanka sa predsjednikom Budimirom bila je politi~ka si-

Potpisi 43 poslanika
Ova nova ve}ina u FBiH planira na vanrednoj sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH smijeniti rukovodstvo tog tijela, ali i zapo~eti rekonstrukciju Vlade FBiH iz koje namjerava ukloniti kadrove dosada{njih SDP-ovih koalicionih partnera sa nivoa FBiH - SDA, HSPa i NS Radom za boljitak. Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice potpisala su ukupno 43 fe-

Juri{i}: Ni brzo, ni jednostavno

Lijanovi}: Program klju~na stvar

li. Mi }emo danas imati sjednicu Predsjedni{tva NS Radom za boljitak na kojoj }emo donijeti odluke o tomu kako }emo djelovati u narednom periodu, rekao je Lijanovi}. On je potvrdio kako je NS Radom za boljitak dobio ponudu SDP-a i SBB-a da bude dio nove parlamentarne ve}ine u Federaciji, no jo{ nije dobio program rada. - Nama je, pak, program klju~na stvar. Temeljem programa }emo se opredijeliti ho}emo li biti dio te ve}ine ili ne. Dok ne dobijemo program i ne vidimo {to }e se to~no raditi u narednom periodu, te ako u tom programu ne budemo vidjeli da }e se raditi na popravku `ivotnoga standarda gra|ana, mi ne}emo biti dio te ve}ine. I pored svega, eventualna nova ve}ina, pa ~ak i dvotre}inska, nije jamstvo da }e do}i do rekonstrukcije Vlade FBiH, jer su predsjednik FBiH i njegovi potpredsjednici Ustavom ovla{teni da predla`u imenovanja novih vlada, rekao je Lijanovi}. Tako|er, naveo je kako je spreman odstupiti s du`nosti ministra

nom razrje{enju ili imenovanju Vlade. Juri{i} je, pak, ponovio kako }e HSP do kraja mandata ostati u Vladi FBiH te kako }e nastaviti odgovorno raditi svoj posao.

Uloga prava{a
- Rekonstruirati Vladu FBiH, {to se nas u HSP-u ti~e, ne}e biti mogu}e provesti ni jednostavno, ni brzo. U ovom momentu HSP igra zna~ajnu ulogu u tom procesu. Budimir ne}e realizirati volju pojedinaca u BiH koji `ele praviti nove parlamentarne ve}ine, a da se prethodno nisu ni ispri~ali zbog napu{tanja projekta platforme. Platforma nije ni analizirana, nije utvr|eno {to je od onoga predvi|enog tim dokumentom i ura|eno. To je jedan vrlo nekorektan odnos prema partnerima, odnosno ostalim strankama potpisnicama platforme, rekao je Juri{i}, aludiraju}i na namjeru predsjednika SDP-a Zlatka Lagumd`ije da u federalnu vlast uvede dva HDZ-a i SBB.
Jurica GUDELJ

V I J E S T I

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA

Dodik tro{i vi{e od Narodne skup{tine RS-a
Vlada RS-a glavni je uzro~nik lo{ih rezultata rada Narodne skup{tine, konstatovano je u izvje{taju Centra civilnih inicijativa o radu Vlade i Narodne skup{tine za prva tri mjeseca ove godine prezentovanom ju~er u Banjoj Luci. Narodna skup{tina i Vlada Republike Srpske u prvom kvar talu ove godine kasnile su sa usvajanjem programa rada i bud`eta za ovu godinu, dok je istovremeno program rada prepolovljen u odnosu na 2007. Konsultant CCI-ja za monitoring rada parlamenta i Vlade RS-a @eljko Ninkovi} rekao je da “Narodna skup{tina planira usvajanje 80 zakona, {to je 23 manje od plana u prethodnoj godini. Vlada Republike Srpske programom rada predvi|a ukupno 78 zakona ili 14 manje nego 2011”. Realizacija planiranog rada entitetskog parlamenta najgora je od kada se vr{i monitoring, izjavio je Nin kovi}, po ja sniv {i da je NSRS-a u prva tri mje seca usvojio tek {est posto planiranih zakona, odnosno da je os tva rio da le ko sla bi je re zul ta te od Par -

la men ta Fe de ra ci je Bosne i Hercegovine. “Na ovaj na~in disproporcija izme|u rada i primanja narodnih poslanika, koji su u prva tri mjeseca na zasjedanjima proveli samo sedam dana i realizovali tek 44 ta~ke dnevnog reda, ve}a je nego ikada”, navode u CCI-ju. I dok su se u skladu s ekonomskom krizom mjerama {tednje priklonili i Narodna skup{tina i Vije}e naroda RS-a umanjuju}i bud`ete, kabinet predsjednika RS-a Milorada Dodika je zadr`ao bud`et iz 2011. u iznosu od blizu 11 miliona KM, pa je tako za 430 hiljada KM skuplji od rada 83 narodna poslanika i svih prate}ih slu`bi Skup{tine na godi{njem G. K. nivou.

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

U @I@I
Predsjedni{tvo SDP-a

3

KONSULTACIJE

rezentirati alitetnije
Podr`ali rekonstrukciju vlada na svim nivoima

Pomirenje gra|anskog i nacionalnog
Predsjedni{tvo SDP-a BiH ju~er je podr`alo dogovor delegacija SDP-a BiH i HDZ-a BiH o budu}oj saradnji ove dvije stranke, te namjeru da se do kraja ovog mjeseca izvr{e rekonstrukcije svih vlada gdje to ve} nije ura|eno. U okviru ovog dogovora potpisana su dva dokumenta, te definiran konkretan red poteza koji treba da rezultiraju rekonstrukcijom vlada na svim nivoima gdje je to mogu}e. Prvi dokument definira prioritete djelovanja Vlade i parlamentarne ve}ine na razini Federacije BiH u 12 ta~aka, dok je drugi dokument protokol o saradnji SDPBiH i HDZBiH u periodu 2012 - 2014. na nivou BiH, odnosno Federacije BiH, kao i dva kantona u kojima ove dvije stranke ve} imaju uspostavljenu saradnju, a to su Hercegova~ko-neretvanski i Srednjobosanski kanton. SDPBiH je postignutim dogovorom potvrdio svoju multietni~nost imaju}i u vidu da }e u rekonstruisanoj Vladi SDP imati ministre iz reda sva tri konstitutivna naroda i iz reda ostalih. Tako|er, postignuti dogovor pomiruje gra|anski i biti prezentirano ne{to puno kvalitetnije. Prije svega, morat }e biti ispo{tovane odredbe Platforme, kazao je Budimir. Na pitanje da li je spreman dati ostavku na mjesto predsjednika Federacije BiH koje tra`i HDZBiH, Budimir je odgovorio da je on spreman razgovarati sa HDZ-om BiH iako “oni to nisu bili spremni sa mnom u cijelom ovom procesu” . nacionalni koncept, {to je u postoje}im okolnostima jedino i mogu}e u Bosni i Hercegovini. Predsjedni{tvo SDPBiH na sjednici u Sarajevu je, tako|er, istaklo da podr`ava intenziviranje rada na finalnom usagla{avanju stavova i principa u vezi sa presudom u slu~aju Sejdi} i Finci protiv Bosne i Hercegovine u skladu sa ranije jasno utvr|enim stavovima. Na sjednici Predsjedni{tva je pomenuto pitanje pada Vlade Bosanskopodrinjskog kantona. Tom prilikom je ocijenjeno da je dosada{nja Vlada ovog kantona predvo|ena SDP-om dobro radila svoj posao, posebno u oblasti zapo{ljavanja, gdje su veoma vidljivi rezultati. Stav Predsjedni{tva je da Vlada koju }e formirati nova skup{tinska ve}ina, a u kojoj ne}e biti SDP-a, ne}e biti uspje{na kao prethodna. Uprkos tome, SDP }e po{tovati osnovne principe demokratije i ne}e blokirati formiranje Vlade BPKa od demokratski konstituisane skup{tinske ve}ine, saop}eno je iz SDP-a. - Preuranjeno je davati bilo kakvu izjavu o nekakvim zaklju~cima o tome {to }e biti odluka nakon konsultacija koje se upravo provode. Sa predstavnicima domova u Parlamentu Federacije BiH sam razgovarao o radu Parlamenta, o tome da li je bilo odre|enih problema prilikom dono{enja zakona i svih drugih procedura koje se ti~u Poslovnika o radu Parlamenta i zakona i Ustava FBiH, kazao je Budimir. Kad su u pitanju razgovori sa diplomatima u BiH, Budimir je rekao da on kao odgovoran i savjestan politi~ar ima obavezu razgovarati i sa me|unarodnim ~imbenicima, ~lanovima Vije}a za implementaciju mira (PIC) koji jo{ imaju zna~ajnu ulogu u funkcioniranju BiH.
M. \UROVI] RUKAVINA

Foto: D. ]UMUROVI]

na kojem je formirana vlast u Federaciji vama svih aktera Vlade, Vlada FBiH t }e mi biti prezentirano ne{to puno Platforme, kazao je Budimir
tuacija nastala napu{tanjem SDP-a BiH Platforme i dalji potezi predstavnika Platforme u realizaciji svih onih strate{kih ciljeva koji su potpisani u tom sporazumu. Zaklju~ak sastanka je da }e se i rukovodstvo Federacije BiH i rukovodstvo Parlamenta FBiH pona{ati isklju~ivo u skladu sa Ustavom i poslovnicima oba doma Parlamenta FBiH, kazao je Zvizdi}. Prema Zvizdi}evoj ocjeni, predsjednik Budimir ne}e potpisati smjene ministara u Vladi FBiH na na~in na koji to tra`e iz SDP-a BiH i nove ve}ine okupljene oko te stranke. Budimir je rekao da je pitanje da li }e potpisati smjene federalnih ministara suvi{e slo`eno i da ne mo`e dati lako odgovor na njega. - U ovom trenutku mogu samo re}i da smatram da je dokument na kojem je formirana vlast u Federaciji BiH, Platforma o formiranju vlasti, kvalitetan i da je, po izjavama svih aktera ove Vlade, Vlada FBiH funkcionirala veoma dobro i da bi se ne{to promijenilo, morat }e mi

Zna~ajna uloga PIC-a
Susret sa Zvizdi}em kao predsjedavaju}im Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH samo je jedan koji je predsjednik FBiH @ivko Budimir odr`ao ju~er. On se sastao i sa predsjedavaju}om Doma naroda Parlamenta FBiH Karolinom Pavlovi}, te sa ambasadorima Rusije Alexanderom Botsan-Kar~enkom i Sjedi-

BUDIMIR NE]E POTPISATI SMJENE Prema Zvizdi}evoj ocjeni, predsjednik Budimir ne}e potpisati smjene ministara u Vladi FBiH na na~in na koji to tra`e iz SDP-a BiH i nove ve}ine okupljene oko te stranke

njenih Ameri~kih Dr`ava Patrickom Moonom. Na susretima s predsjedavaju}ima Parlamenta istaknuta je va`nost po{tivanja Ustava FBiH i za{tite interesa naroda i gra|ana u Federaciji. Nagla{eno je kako je zajedni~ki program iz dokumenta Platforme i dalje najbolji program za rad Vlade FBiH te da stranke potpisnice tog dokumenta trebaju izvr{iti preuzete obveze i realizirati odrednice Platforme. Budimir je Kar~enka i Moona upoznao sa svojim stavovima, koji podrazumijevaju zalaganje za rad Vlade FBiH u najboljem interesu naroda i gra|ana FBiH. Predsjednik FBiH ju~er je potvrdio da je tema njegovih razgovora, ve} odr`anih, ali i planiranih u narednim danima, aktuelna politi~ka situacija.

DAN UO^I PENZIONISANJA

SDA O ODLUKAMA FISKALNOG VIJE]A

Luji} osumnji~en za zloupotrebu polo`aja
Mirko Luji}, biv{i glavni inspektor i direktor dr`avne Agencije za istrage i za{titu (SIPA), u petak je penzionisan, a samo dan prije toga protiv njega je Tu`ila{tvu BiH podnesena krivi~na prijava zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio krivi~no djelo zloupotrebe polo`aja ili ovlasti. Goran Zubac, direktor SIPA, donio je rje{enje o prestanku radnog odnosa za Luji}a zbog toga {to je on navr{io 40 godina radnog sta`a i tako ispunio uslove za penziju. Rje{enje o Luji}evom penzionisanju na snagu }e stupiti 30. juna. U telefonskim razgovorima sa Zupcem i Luji}em ju~er smo poku{ali saznati vi{e o tome zbog ~ega je podnesen izvje{taj o zloupotrebi polo`aja. Me|utim, nijedan od njih dvojice nije bio spreman govoriti o tome. Zubac se pravdao time da je na godi{njem odmoru i da o ovoj temi ne mo`e pri~ati putem telefona. S druge strane, Luji} je naveo da uop{te ne `eli komentarisati izvje{taj koji ga tereti za zloupotrebu polo`aja, dodav{i da je na njegovim advokatima da rije{e ovaj slu~aj.

Slabljenje dr`ave
Fiskalno vije}e u aktualnom mandatu fokusirano je isklju~ivo na rast entitetskih, a smanjenje dr`avnoga bud`eta. To doslovno zna~i ja~anje entiteta, a slabljenje dr`ave i njenih institucija. Zakonska nadle`nost Fiskalnog vije}a BiH je koordinacija fiskalne politike sa ciljem osiguranja makroekonomske stabilnosti i fiskalne odr`ivosti BiH, njena dva entiteta i distrikta Br~ko, saop}eno je iz SDA. Protuzakonitim usvajanjem Globalnog fiskalnog okvira kojim se bud`et BiH i izdvajanja sa jedinstvenog ra~una zamrzavaju za naredne 3 godine (2012, 2013. i 2014), Fiskalno vije}e je na sjednici 15. juna ove godine u Banjoj Luci donijelo odluku da se prihodi dr`ave (od indirektnih poreza) u 2015. pove}aju za minornih 30 miliona KM (780 mil. KM), {to jo{ jednom potvr|uje da se radi o ataku na organe i institucije dr`ave BiH sa krajnjim ciljem njihove potpune diskreditacije i dovo|enja do apsurdnosti. Dok su prihodi od indirektnih poreza za dr`avu zamrznuti, entiteti }e konstantno dobivati vi{e sredstava, tako da }e u 2014. dobiti 400 miliona KM vi{e u odnosu na 2012! Imaju}i u vidu dodatne obaveze institucija BiH u na-

Ovo je tre}i slu`benik SIPA protiv kojeg je od po~etka juna podnesen izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu. Prije Luji}a, Zubac je 8. juna donio rje{enje o suspenziji Mije Goluba, zamjenika na~elnika Finansijskoobavje{tajnog odjela SIPA, i to zbog osnova sumnje da je po~inio te`u povredu slu`bene du`nosti “~injenja ili ne~injenja koje vodi otkrivanju slu`bene tajne”. Golubova suspenzija uslijedila je nakon {to je 7. juna 2012. Disciplinska komisija SIPA pokrenula postupak protiv njega. Zubac je, tako|er, zbog sumnje da je po~inio te`u povredu slu`bene du`nosti, 5. juna suspendovao i na~elnika Regionalne kancelarije u Sarajevu RaD. P. {ida Pali}a.

rednim godinama (izbori u 2012, popis u 2013, te izbori u 2014), naro~ito nove obaveze u smislu ja~anja postoje}ih i formiranja novih institucija u skladu sa zahtjevima EU i NATO-a, te da je planiran daljnji drasti~an pad prihoda iz dobiti Centralne banke za dr`avne institucije (sa oko 28 miliona KM u 2012. na samo 10 miliona KM u svim narednim godinama), sasvim je izvjesno da }e morati do}i do daljnjih ugro`avanja osnovnih sredstava za rad i smanjenja pla}a dr`avnih slu`benika. Fiskalno vije}e o~ito vodi politiku institucionalnoga slabljenja dr`ave i zaustavljanja njenog razvoja i neophodnog unapre|ivanja i uskla|ivanja sa procesima koje zahtijevaju EU i NATO, dok sa druge strane ja~a kapacitete entiteta, saop}eno je iz SDA.

4

DOGA\AJI

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Kakva je uloga OHR-a, to vi{e niko ne zna

Sudbina certifikata pripadnika Armije RBiH

Omersofti}: Mafija je oprala silne novce
Imovinu su prisvojili, njome raspolagali mimo zakona, potom su s Komisijom za vrijednosne papire tu plja~ku legalizovali s Kantonalnim sudom u Sarajevu. Tako je napravljena legalizacija plja~ke, ka`e Omersofti}eva
Predsjedni{tvo Saveza brigadnih udru`enja 1. korpusa Armije BiH zatra`it }e od nadle`nih institucija pomo} ne bi li saznali sudbinu certifikata koje su pripadnici Armije BiH ulagali u razne privatizacijsko-investicione fondove (PIF). Izvjesno je, tvrdi Ismet Dahi}, predsjednik spomenutog udru`enja, da su borci prevareni, izigrani. Godinama nakon privatizacije, borci za svoje ulo`ene certifikate nisu, ka`e Dahi}, dobili ni marke u ime dividende. Stoga }e od nadle`nih tra`iti da utvrde pod kojim su okolnostima borci prevareni, a u suradnji s drugim bora~kim udru`enjima Agenciji za istrage i za{titu (SIPA) podnijeti krivi~ne prijave!

@etrica za ekoCvijanoregionalnu saradnju RS-a ljka nomske odnose i vi}, minis

DOBAR LO[
SDP

ZAO

Koje dividende
Podsjetimo, na iskustvima zemalja koje su pro{le tranziciju, FBiH je i{la na osnivanje privatizacijskih investicionih fondova (PIF-ova). Kako gra|ani, borci, nisu imali iskustva s tr`i{tem kapitala, fondovi su umjesto njih, njihovim certifikatima, otkupili dionice velikih preduze}a, a onda im, srazmjerno koli~ini uloga, podijelili svoje dionice. Na ovaj na~in bio je skra}en put od ulaga~a do dionica, navodno smanjen rizik gubitka uloga, jer PIF istovremeno ula`e u dionice vi{e preduze}a. Preduze}a bi svoje dionice umjesto laicima, prodavala finansijskim stru~njacima i kompletan proces stvaranja i razvijanja tr`i{ta kapitala i{ao bi jednostavnijim putem. Neki od fondova u koje su borci ulagali svoje certifikate su Privatizacijsko dru{tvo [IB-AR INVEST, PIF Bonus, BIG - Investiciona grupa, PIF BOSFIN... Tako je, recimo, Safet Red`i}, biv{i predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida BiH, 1998. u fond Bonus ulo`io svojih 28.000 KM u certifikatima. ^etrnaest godina kasnije dobio je 280 dionica ovog
Dahi}: Prevareni smo Omersofti}: Uskoro krivi~na prijava

Nije se Zlatko Lagumd`ija za vreloga nedjeljnog poslijepodneva ni vode napio iza svojih doju~era{njih partnera prava{a i Boljitka, ve} je spremno prihvatio otvorenu ucjenu Dragana ^ovi}a. Dakle: krug je opisan - prva platforma ni{ta HDZ-ovima, druga sve HDZ-ovima. Principijelno - esdepeovski!

EDHEM OMEROVI]
Zvorni~ki je heroj, usprkos lo{em zdravlju, nedavno u Kalesiji objasnio u ~emu je zapravo bit; nisu istinski i pravi borci nikakav problem, nego tzv. organizatori otpora. Od kojih je Omerovi}u, po osobnom priznanju, muka. I zato mu jest nadimak - Tito!

BOJAN BO[NJAK
Boljitkov je (novi) ministar, tek {to je preuzeo vlast, bio neuobi~ajno iskren. Nije, veli, bilo potrebe da se Vlada Federacije, koja je dobro radila, dovodi u pitanje. Ali, eto, fotelja{ki su interesi bili ja~i. I nije to, na`alost, prvi put.

fonda. Uzgred, Bonus su osnovale bora~ke organizacije i najve}i je broj boraca u njega ulo`io svoje certifikate. Bonus je, obja{njava Red`i}, u procesu velike privatizacije mogao da ula`e najvi{e do 30 posto vrijednosti nekog preduze}a. Tako je Bonus certifikate ulo`io u privatizaciju vi{e od 150 firmi. “Borci su certifikate prodavali po cijeni od 1,5 posto od nominalne vrijednosti. Osje}am se izigranim. Izigran sam od onih koji su znali kako }e i}i privatizacija. Dali su nam certifikate koje nismo smatrali vrijednim, prodavali smo ih budza{to i vrijednost im je pala. Bonus ima vi{e od 20.000 dioni~ara. Ne pada mi na pamet, kada je skup{tina dioni~ara, da u~estvujem u njenom radu. Karta koju platim od Tuzle do Sarajeva ko{ta vi{e nego {to bih dobio dividendi. Ne znam niti jedan PIF koji je isplatio dividende” ka`e Red`i}. , Amila Omersofti}, predsjednica Udru`enja za za{titu deviznih {teFoto: Didier TORCHE

di{a u BiH, bave}i se problematikom deviznih {tedi{a, u sudskim procesima do{la je do podataka da su certifikati pokradeni, nezakonito prisvojeni od osniva~a dru{tava za upravljanje tim fondovima. Ne zna se, tvrdi ona, kako i gdje su ih utro{ili!?

Odljev kapitala
“Proglasili su sebe vlasnicima imovine, nisu objavili ko su ~lanovi dru{tva, jesu li imali osniva~ke skup{tine... Imovinu su prisvojili, njome raspolagali mimo zakona, dijelili dionice kako kome, pa ih obezvrijedili kako bi ih ljudi prodavali. Onda su zajedno s Komisijom za vrijednosne papire tu plja~ku legalizovali s Kantonalnim sudom u Sarajevu. Tako je napravljena legalizacija plja~ke. Organizovana mafija oprala je silne novce i vrijeme je da SIPA reaguje, zaustavi odljev kapitala van BiH jer su vlasnici tih fondova uglavnom stranci”jasna je , Omersofti}eva. A. B.

VIJEST U OBJEKTIVU

Sigurnosna politika
ALEN MASLO
Vi{e od 4.000 Sarajlija na olimpijskom je Ko{evu pokazalo ljep{e lice ovoga grada. Rezultat utakmice Sarajevo - Alenovi i Batkovi prijatelji nije, dakako, va`an. Svi oni {to su u nedjelju nave~er bili na terenu i u publici odigrali su veliku utakmicu. Osmi kurs iz oblasti sigurnosne politike BiH po~eo je ju~er na Ilid`i, u Sarajevu, u organizaciji Ministarstva sigurnosti BiH - Interresorne radne grupe i uz potporu misije OSCE-a u BiH, javlja Fena. Sudionici skupa razmatraju op}e smjernice za realiziranje obaveza iz oblasti sigurnosti, uklju~uju}i odbrambene i aspekte vanjske politike u BiH te modalitete reagiranja u vanrednim okolnostima, definirane dokumentom Sigurnosna politika BiH. Polaznike je pozdravio doministar sigurnosti BiH Mladen ]avar, ukazuju}i na zna~aj dokumenta koji pokriva sve segmente nacionalne sigurnosti BiH.

VIJEST U

BROJU

kardiohirur{kih operacija godi{nja je potreba Republike Srpske, tvrdi ministar zdravstva Ranko [krbi}.

1.000

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

INTERVJU

5

Mladen Ivani}, lider Partije demokratskog progresa

Opet }e sve stati
Mislim da je BiH ponovo u{la u jednu fazu u kojoj ne}e imati istinske vlade, ni Vladu Federacije BiH ni Savjet ministara BiH, dolazimo u stanje u kojem smo bili odmah nakon izbora 2010. godine, tvrdi Ivani}
Razgovarala: Gordana KATANA

Nakon raspada koalicije SDPBiH i SDA ovih dana se intenzivno govori o rekonstrukciji Vije}a ministara BiH. O~ekujete li da }e biti problema oko ovoga? - Smatram da }e u tehni~koj realizaciji nove ve}ine biti nekih problema. Ti problemi se prije svega mogu ogledati u mogu}nosti promjene Vlade FBiH. Po Ustavu je to jako te{ko jer ima puno preduslova koji se ovog puta ne vide. Mislim da ne}e i}i lako da se taj dio posla realizuje. Potraja}e ova rekonstrukcija jedan dulji vremenski period. Iz tih razloga mislim da je BiH ponovo u{la u jednu fazu u kojoj ne}e imati istinske vlade, ni Vladu Federacije BiH, ni Savjet ministara BiH. Opet }e sve stati. Gotovo dolazimo u stanje u kojem smo bili odmah nakon izbora 2010. godine.

Vi stalno upozoravate da se sa praznih politi~kih pri~a politi~ari trebaju okrenuti rje{avanju ekonomskih i socijalnih problema. Koliko }e upravo ove interesne koalicije i stalne politi~ke turbulencije uticati na ekonomsko-socijalno stanje u BiH? - Ja zaista to i mislim jer ovo je samo skretanje pa`nje sa su{tinskih problema ove zemlje. Gra|ani }e tek da osjete poslje-

slim da je SDA na neki na~in pogrije{ila {to nije podr`ala bud`et BiH, ali ako ve} nije htjela da ga podr`i, trebala je sama da izi|e iz skup{tinske ve}ine. I to jeste jedno neprimjereno pona{anje. S druge strane, sla`em se potpuno i mislim da se i drugi nalaze u situaciji da se provjerava njihov kredibilitet i op{ti legitimitet. Za{to

INTERESNA KOALICIJA Klju~ni problem je ~injenica da ne postoji su{tinska ideolo{ka saglasnost izme|u ovih partija koje bi trebale formirati vlast. Mislim da je ovo interesna, a ne ideolo{ka koalicija
dice svega ovoga, ali to je cijena njihovih odluka da podr`e ove politi~ke strukture. Na`alost, sami }e morati da `ive sa posljedicama svojih odluka. Sigurno im ne}e biti lak{e. Sigurno }e imati vi{e problema u budu}nosti. Zbog toga ja apsolutno nisam ni sretan ni zadovoljan zbog ovog stanja u kojem se nalazimo.

to ka`em. Pa, te{ko je sad o~ekivati da }e partije koje su kreirale Platformu i uradile sve {to su, uslovno re~eno, mogle i nisu napravile nijedan pogre{an potez da bi iziritirale partnere, lako iza}i iz vlasti. A, ispada da }e morati iza}i iz vlasti ukoliko se `eli formirati nova ve}ina zato {to to tra`i HDZ. Tako da mislim da }e to otvoriti pitanje kredibiliteta. I zato mislim da ta stvar ne}e i}i tako brzo i da }e izazvati jo{ dosta turbulencija u BiH. Kada govorimo o odno si ma na dr`a vnom nivou, ovih dana u vi{e navrata smo od predstavnika SNSD-a ~uli da je to problem Federacije BiH

i da se to ne ti~e RS-a. Mo`emo li tako gledati na ovaj problem? Da li je to problem samo jednog dijela dr`ave? - Objektivno, ovo jeste problem te vrste na koji neko iz RSa bitno ne mo`e da uti~e. Mogu jedino da ka`u ovi ili oni nam jesu ili nisu prihvatljivi. S obzirom na dobre odnose gospodina Fahrudina Radon~i}a sa nekim bitnim ljudima u Banjoj Luci, tu mislim na gospodina @eljka Kopanju, nerealno je bilo o~ekivati da }e SNSD da se suprotstavi ponu|enom kandidatu. Tako da to jesu dominantno stvari Federacije BiH. Svi treba da imaju motiv i interes, jer nemogu}e je to potpuno razdvojiti u BiH. Ovo su op{ti interesi i ne mo`e se ba{ re}i da za RS nije bitno ko }e biti partner iz Federacije. I da se mene pita, mislim da bi zbog toga vlast RSa trebala da bude vi{e prisutna.

Fini ~ovjek Bevanda
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda je izjavio da on ne}e dozvoliti da trenutna situacija na bilo koji na~in uti~e na rad Vije}a i ucrtane planove i programe. Da li je to uop{te mogu}e? - Gospodin Bevanda je fin ~ovjek. On, po meni, nije klasi~ni politi~ar. Ja ga tako do`ivljavam. Bojim se da bi zbog svog stava mogao postati neka vrsta `rtve ovih politi~kih sukoba. Uvjeren sam da je zaista u pitanju ~ovjek kome je iskreno stalo do BiH. Ali, mislim da iskrenost takve vrste predstavlja jednu vrstu politi~ke naivnosti jer politi~ka realnost je potpuno druga~ija. Klju~ni politi~ari nisu zainteresovani da stvari u BiH idu nekim normalnim tokom i zato mislim da }e ova situacija imati jedan vrlo ozbiljan uticaj na rad Vije}a ministara BiH.

Skretanje pa`nje
Kada govorimo o rekonstrukciji Vije}a ministara, puno ste govorili i o personalnim izmjenama, ulasku Radon~i}a. Koliko sve to mo`e dodatno da destabilizuje prilike u BiH, s obzirom na sumnje da je povezan sa kriminogenim elementima u BiH? - Te{ko mogu komentarisati sve te pri~e. To je vi{e stvar nadle`nih organa koji bi time trebalo da se bave. Nije, uslovno re~eno, moje da to komentari{em, jer ja ta kvih sa zna nja ne mam. Da imam, jasno bih rekao {ta o tome mislim. Moje mi{ljenje je da }e naravno biti i tih pojedina~nih pitanja i da }e to uticati na razvla~enje ove situacije. Ipak, mislim da je klju~ni problem ~injenica da ne postoji su{tinska ideolo{ka saglasnost izme|u ovih partija koje bi trebale formirati vlast. Mislim da je ovo interesna, a ne ideolo{ka koalicija.

Pitanje kredibiliteta
Ve} nakon izbora @eljka Kom{i}a za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH imali smo pri~u o autohtonim i neautohtonim predstavnicima hrvatskog naroda. Sada imamo si tu aci ju da SDP sam sebi ska~e u usta ve za no za pri ~u oko HDZ-a. Kakvu to poruku {alje gra|anima ove zemlje. Koliko oni mogu vjerovati u vjerodostojnosti ljudi za koje glasaju? - Prvo, ja zaista mi-

TAKORE]I... ENGLESKI
[es to dnevni se mi nar iz en gles kog je zi ka za nas tavno oso blje iz ci je le BiH po~eo je ju~er u Behram-begovoj medresi u Tuzli. Predava~i su eminentni stru~njaci engleskog jezika iz Amerike. Skra}e no na zvan TELTS Tu zla, obra zovni je program kojem }e ove godine prisustvovati 60 profesora/nastavnika engleskog je zi ka u osnovnim i sre dnjim {ko la ma. Tre }u go di nu za re dom se mi nar or ga ni ziraju Ambasada SAD-a u BiH, Ministarstvo obra zovanja, nauke, kulture i sporta TK-a i Muf tij stvo tu zlan sko. Par tne ri u im ple men ta ci ji pro gra ma su Pe da go{ki zavod Tuzla i Behram-begova medre sa u Tu zli.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Pusi} u Sarajevu
Na dana{njem sastanku Par tnerske komisije Ameri~ko-jadranske povelje (A5) u Sarajevu sudjeluje i hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusi}, potvr|eno je iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova Hrvatske. U okviru ovogodi{njeg sastanka, koji se odr`ava u Parlamentarnoj skup{tini BiH, najavljene su plenarne sjednice o temama Uspjeh foruma Ameri~kojadranske povelje kao sna`nog poticaja procesu euroatlantskih integracija regije jugoisto~ne Europe i A5 nakon summita u Chicagu. Ameri~ko-jadransku povelju potpisale su 2003. Hrvatska, Albanija i Makedonija te SAD, a ovoj inicijativi 2008. pristupile su BiH i Crna Gora. J. D.

Nova “platforma” }e vlast osvajati mjesecima
Kako zahtjev za opoziv predsjednika FBiH i potpredsjednika iz SDA trenutno nije mogu}, planom B nova parlamentarna ve}ina od Budimira i Kebe }e potpisima 56 zastupnika zatra`iti rekonstrukciju Vlade i njihovo samostalno povla~enje
Predvodnica i nove parlamentarne ve}ine u Federaciji BiH, Socijaldemokratska partija, u saradnji sa novim koalicionim partnerima HDZ-om BiH, HDZ-om 1990 i SBBom pristupit }e planu B kada je u pitanju rekonstrukcija federalne vlasti, a nakon {to je utvr|eno da je prvotni (A) smjena - opoziv predsjednika @ivka Budimira (HSP) i potpredsjednika Mirsada Kebe (SDA) - nemogu}. I to iz dva razloga. Prvi: nova parlamentarna ve}ina nema dovoljan broj glasova u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH za pokretanje procedure opoziva ~elnika FBiH i jednog od dva potpredsjednika (potrebno 66 zastupnika - imaju 56), kao ni u Domu naroda (potrebno 39 - imaju 33 delegata). federalne institucije iz kojih bi bili najureni, planom B nova parlamentarna ve}ina od Budimira i Kebe }e potpisima 56 zastupnika zatra`iti rekonstrukciju Vlade FBiH i njihovo (samostalno) povla~enje. Ne ispune li taj zahtjev, a sve ukazuje da ne}e, pristupit }e se proceduri izglasavanja nepovjerenja Vladi FBiH. No, taj proces osim {to }e, tako|er, potrajati, kako bi kao krajnji produkt imao izbacivanje ministara SDA, Narodne stranke Radom za boljitak i HSP-a imao bi i jednu drugu, bolnu ~injenicu - Klub poslanika SDP-a glasao bi za smjenu vlastitoga premijera i ministara. A, Poslovnikom Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH u dijelu koji se odnosi na - izglasavanje nepovjerenja Vladi jasno je nazna~eno: - Najmanje 20 poslanika u Predstavni~kom domu mogu pokrenuti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi. Prijedlog, koji mora biti jasno formulisan, obrazlo`en i potpisan, podnosi se pisano predsjedavaju}em Predstavni~kog doma koji on odmah dostavlja Vladi, poslanicima u tom domu i predsjedavaju}em Doma naroda. Nadalje, Vlada razmatra prijedlog za izglasavanje nepovjerenja i podnosi Predstavni~kom domu izvje{taj sa svojim mi{ljenjem i stavovima povodom prijedloga, navodi se u Poslovniku.

Plan Bl za FBiHl

Glasati po mjestu prebivali{ta iz ‘92.
Gra|anska inicijativa “Glasat }u za Srebrenicu” uputila je zahtjev strankama iz FBiH koje su izrazile podr{ku kampanji da na predstoje}im lokalnim izborima u Federaciji za vije}nike i na~elnike ne kandidiraju gra|ane porijeklom iz Srebrenice. - Mi smo i dosad to sugerisali, uvijek su na{e instrukcije bile da se glasa po mjestu prebivali{ta iz '92. Tako da }emo i tu instrukciju, i bez sugestije koordinacionog odbora iz Srebrenice, da realizujemo. Mi BiH gledamo od Une do Drine, od Save do mora i tako djelujemo, kazao je za Fenu generalni sekretar SDA Amir Zuki}.

Mirsad Kebo i @ivko Budimir: Pred zahtjevima nove ve}ine

Smjena predsjedavaju}ih domova
Najavljeni po~etak rekonstrukcije federalne vlasti nova parlamentarna ve}ina mo`e provesti najjednostavnije u samim zakonodavnim tijelima - Predstavni~kom i Domu naroda Parlamenta FBiH smjenom predsjedavaju}ih i njihovih zamjenika. Naime, smjena predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Denisa Zvizdi}a (SDA) i Stanka Primorca ]aneta (HSP) mo`e se desiti ve} na predstoje}oj sjednici tog doma s obzirom na to da se ta~ka - izja{njavanje o razrje{enju mo`e utvrditi na samom po~etku zasjedanja, odnosno uvrstiti u dnevni red. Isto je i kada je u pitanju opoziv predsjedavaju}e Doma naroda Parlamenta FBiH Karoline Pavlovi} (NSRB). Za njihovu smjenu, naime, dovoljna je prosta ve}ina - 50 glasova za u Predstavni~kom i 30 u Domu naroda Parlamenta FBiH. To zna~i da bi pravno ni{tavnim bilo progla{eno na stotine zakonskih prijedloga, njihovih izmjena i dopuna, odluka i imenovanja koje su donijele federalne vlasti u proteklih 15 mjeseci. A, i sam proces osporavanja na Ustavnom sudu FBiH mogao bi trajati mjesecima, uz javne rasprave i saslu{anja, do kona~ne odluke. Umjesto te komplicirane procedure, uz to nepovoljne za SDP, ~ijih je na stotine kadrova udomljeno u

Opozivom padaju odluke
Drugi (va`niji): Ustavni sud FBiH bi u slu~aju razmatranja zahtjeva za opoziv predsjednika i jednog potpredsjednika utvr|ivao njihovu legalnost, s obzirom na osporavanja koja traju jo{ od 17. marta 2011. - njihovog izbora u Domu naroda Parlamenta FBiH. U tom slu~aju i kada bi se utvrdilo da nisu izabrani u skladu sa Ustavom FBiH (nisu imali potporu {est izaslanika iz reda hrvatskog naroda kako je propisano) sve odluke Vlade, kao i samih ~elnika FBiH, te Parlamenta FBiH bile bi automatski osporene.

Opozicija se dogovorila “Zajedno za Banju Luku”
Za{tita djece u krivi~nom postupku
Vlada FBiH u saradnji s UNICEF-om organizirala je ju~er u Sarajevu okrugli sto o nacrtu zakona o za{titi djece i maloljetnika u krivi~nom postupku. Namjera organizatora bila je da uka`e na probleme koje dru{tvena zajednica ima s maloljetni~kom delinkvencijom s naglaskom na analizu predlo`enih zakonskih rje{enja o policijskom zadr`avanju maloljetnika, ka zni maloljetni~kog zatvora i na~ela opor tuniteta u krivi~nom postupku prema maloljetnicima, odnosno odre|enim ovlastima koje se daju tu`itelju prilikom vo|enja kaznenog postupka, javlja Fena. - Ovo je jedan u nizu okruglih stolova koji bi trebalo da ra{~isti sve stvari koje su ostale nedore~ene da bi se zakon mogao uspje{no primjenjivati. Ministarstvo pravde zala`e se da taj zakon {to prije bude upu}en u parlamentarnu proceduru u formi prijedloga, kazao je novinarima federalni ministar pravde Zoran Mikuli}.

^avi} kandidat za gradona~elnika
Dragan ^avi}, lider Demokratske partije, kandidat je koalicije “Zajedno za Banju Luku” za gradona~elnika na predstoje}im lokalnim izborima, dogovoreno je ju~er u Banjoj Luci. Potpisnici koalicije “Zajedno za Banju Luku” su Partija demokratskog progresa, Demokratska partija i Nova socijalisti~ka partija, koje se nadaju da }e ^avi} kao kandidat dobiti podr{ku i drugih opozicionih stranaka, nevladinih organizacija i gra|ana koji `ele promjene u Banjoj Luci. gra|aninu. Treba nam pozitivan grad, grad koga treba decentralizovati, treba nam grad u kojem }e se otvoriti nova radna mjesta, u kojem ne}e biti mogu}e zloupotrebe javnih sredstava i javnog zemlji{ta, treba nam grad u kojem ljudi ne}e jesti iz kontejnera “ poru~io je ^avi}. , Istakao je da }e mu dugogodi{nje bavljenje politikom koristiti da u svom radu pravi {to manje gre{aka, a dobri kontakti koje je ostvario u BiH i inostranstvu otvoriti prostor da se u gradu pojave investitori koji }e omogu}iti njegov privredni razvoj. Predsjednik Gradskog odbora PDP-a Branislav Borenovi} podsjetio je da je PDP, kao najja~a opoziciona stranka u Banjoj Luci, {est mjeseci radila na postizanju dogoO~ekuje podr{ku i drugih opozicionih stranaka

vora opozicije oko zajedni~kog kandidata.

SDS se povukao
”Na`alost, SDS, rukovo|en isklju~ivo vlastitim interesima, opstruisao je sve napore da se na bazi kompromisa do|e do zajedni~kog kandidata i pokazao tako svoje pravo lice. SDS je u Banjoj Luci samo ekspozitura SNSD-a i u utrku za gradona~elnika izlaze dva kandidata pozicije i jedan opozicije”naglasio je Bo, renovi}.

Pozitivan grad
“Kampanju }u voditi pod sloganom Pozitivna Banja Luka i ona }e biti usmjerena prema svakom

SDS se, nakon niza razgovora vo|enih u banjalu~kim opozicionim krugovima, tokom pro{le nedjelje definitivno povukao iz pregovora za zajedni~kog opozicionog kandidata za gradona~elnika za Banje Luke i uz podr{ku Srpske napredne stranke za tu funkciju predlo`ila svog kandidata Nenada Stevandi}a. Kandidat vladaju}eg SNSD-a za gradona~elni~ku poziciju je Slobodan Gavranovi}, aktuelni predsjednik Skup{tine grada.
G. KATANA

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Nastavak reformi
Zlatko Lagumd`ija, predsjednik SDPa BiH, ju~er se u Sarajevu sastao s ambasadorom SAD-a u BiH Patrickom Moonom. Lagumd`ija je Moona upoznao sa posljednjim de{avanjima u vezi sa formiranjem nove parlamentarne ve}ine na svim nivoima vlasti, nakon {to su uo~ene ozbiljne opstrukcije u implementaciji ranijih politi~kih dogovora od pojedinih ~lanica prethodne ve}ine. Lagumd`ija je istakao da }e, pored nastavka infrastrukturnih radova kao {to su energetski projekti i izgradnja autoputa, u narednom periodu akcent biti stavljen na socijalne i ekonomske reforme, saop}eno je iz SDP-a.

Vlada FBiH: Moglo bi se glasati i o njihovoj smjeni

(Ne)zastupanje bo{nja~kih interesa
Zamjenik predsjedavaju}eg Kluba poslanika SDA u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH [emsudin Mehmedovi} cijeni kako u “novom (rekonstruiranom) sazivu Vije}a ministara BiH ne}e biti ispo{tovana ustavna kategorija kada je u pitanju zastupljenost Bo{njaka”. Ustav BiH propisuje da svaki od konstitutivnih naroda treba biti podjednako zastupljen svojim predstavnicima - po jednom tre}inom. - Bo{nja~ke interese u Vije}u ministara }e {tititi Zlatko Lagumd`ija koji se 90ih izja{njavao kao Jugoslaven, Damir Had`i} iz reda ostalih, jedan Crnogorac, To prakti~no zna~i da bi federalni premijer Nermin Nik{i} i sedam ministara iz SDP-a u izvje{taju morali kolegama iz SDA, NSRB-a i HSP-a dati negativnu ocjenu, ali i svoj rad ocijeniti lo{im. Stoga se o~ekuje kako bi u ovoj varijanti Vlada FBiH, odnosno premijer mogli potpuno pre{utjeti davanje izja{njenja i o~itovanja kako bi izbjegli situaciju da sami predlo`e svoju smjenu. povjerenja Vladi stavlja se na dnevni red prve naredne sjednice Predstavni~kog doma koja se odr`ava poslije dostavljanja izvje{taja Vlade poslanicima u tom domu. Ako Vlada ne podnese izvje{taj u predvi|enom roku, prijedlog se stavlja na dnevni red tako da bi jedini autenti~ni Bo{njak bio budu}i ministar odbrane. U tom kontekstu vrlo je upitno kako }e biti zadovoljena ustavna kategorija koja se odnosi na Bo{njake, navodi Mehmedovi}. On nagla{ava kako je stvoren krajnje nezavidan politi~ki ambijent u okviru kojeg }e ubudu}e te{ko biti do}i do bilo kakve parlamentarne ve}ine kakav god izborni rezultat bude, s obzirom na to da su “svi politi~ki subjekti - akteri (iz)varani”. - O~ito da je do{lo vrijeme u okviru kojeg }e se morati pristupiti izgradnji novih politi~kih lidera, cijeni Mehmedovi}. na sjednici Predstavni~kog doma obrazlo`i. I premijer mo`e na sjednici obrazlo`i izvje{taj Vlade, a ako on nije podnesen, podnijet }e usmeno odgovor na prijedlog. Ina~e, rasprava o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja Vladi mo`e se zavr{iti dono{enjem nom glasova (50) od ukupnog broja poslanika u Predstavni~kom domu. O odluci predsjedavaju}i Predstavni~kog doma obavje{tava predsjednika i potpredsjednike FBiH i predsjedavaju}eg Doma naroda, navodi se u Poslovniku Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH. U savezu SDP - SBB - HDZBiH - HDZ 1990, naime, cijene da predsjednik i potpredsjednici FBiH, prvenstveno Kebo u toj varijanti ne}e mo}i odbiti zahtjev nove parlamentarne ve}ine za imenovanjem premijera i novog saziva Vlade FBiH. No, bez njihove saglasnosti ne mo`e se imenovati nova Vlada FBiH, {to zna~i da bi i u ovom slu~aju cijela procedura trajala vi{e mjeseci. A, slijedi vrijeme godi{njih odmora, kao i lokalni izbo ri {to bi do da tno mo glo usporiti cijeli proces.
A. TERZI]

Poziv Kom{i}u da se vrati me|u patriote
Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumovi} ju~er je uputio otvoreno pismo ~lanu Predsjedni{tva BiH @eljku Kom{i}u povodom njegovog odnosa prema na~inu utvr|ivanja Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH, a koji je u kona~nici, kako se navodi, rezultirao nezakonitim dono{enjem Zakona o bud`etu institucija BiH i me|unarodnih obaveza BiH za 2012. Rezultat toga, kako stoji u Kasumovi}evom pismu, jesu i odluke Fiskalnog vije}a na sjednici koja je odr`ana 15. juna u Banjoj Luci. - Moja je namjera da iska`em zabrinutost i razo~arenje {to ste se i Vi na{li na strani onih koji dr`avu ho}e da ru{e upravo dr`avnim bud`etom. Time se stranka kojoj pripadate jasno stavila na stranu onih politi~kih snaga koje ve} godinama “dokazuju” da je BiH neodr`iva. Iskreno se nadam da }ete se nakon svega ipak vratiti tamo gdje vam je mjesto, me|u istinske patriote ove dr`ave, navodi se u Kasumovi}evom pismu upu}enom Kom{i}u.

Dugotrajni postupak razrje{enja
A, u postupku kada je pokrenut proces izglasavanja nepovjerenja Vlada je du`na izvje{taj dostaviti predsjedavaju}em Predstavni~kog doma najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga koji on dostavlja poslanicima u Predstavni~kom domu i predsjedavaju}em Doma naroda. - Prijedlog za izglasavanje ne-

AUTOGOL To prakti~no zna~i da bi federalni premijer Nermin Nik{i} i sedam ministara iz SDP-a u izvje{taju morali kolegama iz SDA, NSRB-a i HSP-a dati negativnu ocjenu, ali i svoj rad ocijeniti lo{im
prve naredne sjednice Predstavni~kog doma po njegovom isteku, navedeno je u Poslovniku. Poslovnik predvi|a da predsjednik Kluba poslanika, odnosno predstavnik Kluba poslanika koji je podnio prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi ima pravo da ga za klju ~ka ko jim se pri je dlog odbija, zaklju~ka kojim se Vlada obavezuje na odre|ene aktivnosti ili odlukom o izglasavanju nepovjerenja Vladi. - Zaklju~ak, odnosno odluku o izglasavanju nepovjerenja Vladi FBiH Predstavni~ki dom donosi ve}i-

Podr{ka iz SBiH
U prostorijama SBiH ju~er je odr`ana pres-konferencija povodom susreta predsjednika stranke Amera Jerlagi}a, nezavisnog kandidata za na~elnika Srebrenice ]amila Durakovi}a i koordinatora kampanje Glasat }u za Srebrenicu Emira Suljagi}a.

]amila Durakovi}a podr`ava 20 posto Srba
Da se ne ponovi
Na sastanku je bilo rije~i i o kandidaturi gra|ana porijeklom iz Srebrenice na lokalnim izborima u Federaciji, a Emir Suljagi} je naglasio da su SBiH i predsjednik Jerlagi} dali na~elnu saglasnost da }e ova stranka u~initi sve da pomogne da se ne rasipaju glasovi za Srebrenicu na narednim lokalnim izborima.

Kandidat SDA i u Lakta{ima
Amir Zuki} dobio je presudu protiv Centralne izborne komisije BiH na Apelacionom sudu, a zbog pravila CIK-a prema kojem nije bilo mogu}e osigurati glasove sa vi{eg nivoa vlasti kako bi politi~ka par tija imala kandidate na ni`em nivou. - @alio sam se i danas dobio presudu prema kojoj sada nije nu`no prikupljanje potpisa u sredinama odakle su se Bo{njaci recimo iselili u inostranstvo. Tako }e SDA imati kandidate za na~elnika i liste u op}inama isto~ne Hercegovine, Sokocu, Han-Pijesku, Srbcu, Lakta{ima, Kotor-Varo{i i drugim manjim op}inama RS-a, zaklju~io je Zuki}, te dodao da je ovo jo{ jedan dokaz da se SDA bori za dr`avu BiH.
J. M.

- Obe}ali smo da }emo dati javnu podr{ku kandidatu kojeg podr`e sve ~etiri vode}e stranke. Ostali smo i pri stavu da }emo na izbore i}i sa zajedni~kom listom i na tome radimo zajedno sa SDA. Kada je u pitanju Srebrenica, danas bismo to trebali i zvani~no potpisati sa SDA. Tako|er, obe}ali smo da ne}emo glasati za bud`et, zato {to u njemu nije bila predvi|ena nijedna marka za povratak, {to smo i ispo{tovali, kazao je Amer Jerlagi}, predsjednik Stranke za BiH. Nezavisni kandidat za na~elnika

Sprije~iti negiranje
- Broj ljudi koji nam je potreban da glasa kako bi pobijedio nezavisni kandidat kojeg su podr`ale ~etiri vode}e stranke je od 3.000 do 5.000. Pobjeda bi nam obe}ala da oni koji negiraju genocid ne}e do}i u priliku da upravljaju Srebrenicom, istakao je Suljagi} te dodao da je na listi potpisa koju je Durakovi} morao prikupiti za svoju kandidaturu i 20 posto gra|ana srpske nacionalnosti iz Srebrenice.
E. GODINJAK

^etiri stranke stale iza nezavisnog kandidata

Foto: D. TORCHE

Srebrenice ]amil Durakovi}, izme|u ostalog, podsjetio je da su ve} odr`ana ~etiri sastanka sa predstavnicima bo{nja~kih stranaka, te da je do{ao red i na SBiH. - Sada je neupitno da sve ~etiri stranke daju podr{ku mojoj kandidaturi, kao i {ire civilno dru{tvo, odnosno udru`enja okupljena oko

kampanje Glasat }u za Srebrenicu. Predstavio sam i dijelove platforme koja nosi naziv Srebrenica 2020, koja sama po sebi govori da }e se i nakon izbora nastaviti kontinuitet na{eg djelovanja da ne bismo ponovo do{li u situaciju da na ovaj na~in spa{avamo Srebrenicu” istakao je , Durakovi}.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

DESETINE PORODICA TRA@E AZIL U [VEDSKOJ I FRANCUSKOJ

Novi val iseljavanja
Stankovi}u potvr|ena optu`nica
Sud BiH potvrdio je optu`nicu koja je podignuta protiv Radovana Stankovi}a zbog bjekstva iz zatvora s odslu`enja dvadesetogodi{nje kazne za ratne zlo~ine. Stankovi} je iz Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) u Fo~i pobjegao u maju 2007, a nakon petogodi{njeg bjekstva uhap{en je u januaru ove godine. Optu`eni }e se u narednom periodu izjasniti o krivici. Sud BiH ranije je pravosna`no osudio Stankovi}a na dvije godine zatvora zbog pomaganja bratu Radovanu Stankovi}u pri bjekstvu, dok su sedmorica zaposlenika fo~anskog zatvora oslobo|ena krivice za nesavjestan rad u slu`bi. Stankovi} je pravosna`no osu|en na 20 godina zatvora zbog u~e{}a u porobljavanju, mu~enju, silovanju i ubijanju civila bo{nja~ke nacionalnosti u Fo~i 1992. i 1993.

Bo{njaka iz Podrinja
Desetine porodica iz osma~kih naselja Like, [eher, Mahala i Caparde posljednjih dana u`urbano vade paso{e, kako bi otputovale u Francusku i [vedsku, te zatra`ile azil. U posljednjih nekoliko sedmica dvadesetak porodica sprema se za odlazak
Desetine kompletnih porodica i pojedinaca sa podru~ja op{tina Zvornik, Osmaci, Sapna, Srebrenica, Bratunac i Kalesija, saznaje na{ list, posljednjih nekoliko mjeseci je iselilo u [vedsku i Francusku u nadi da }e zapo~eti bolji `ivot u ovim zemljama. Ovu informaciju potvrdilo nam je nekoliko povratnika koji se sa porodicama spremaju napustiti BiH, te poku{ati dobiti azil u pomenutim zemljama. Razlozi za odlazak u druge zemlje su uglavnom te{ka ekonomska situacija u sredinama gdje trenutno `ive i nemogu}nost pronalaska posla. “Prijatelj mi je prije nekoliko dana poslao SMS poruku iz Francuske i napisao da trenutno spava ispod mosta. Jo{ nije dobio azil. I ja se spremam da idem sa `enom i djetetom. Ka`u da azil lak{e dobivaju porodice. To mi je nada za bolji `ivot. Ovdje nemam ni{ta” ka`e , nam 26-godi{njak iz Osmaka, pod uslovom da mu ne spominjemo ime i prezime.

Zvornik: Predstoji masovniji odlazak

Vlada [vedske zabrinuta
Na por talu {vedske ambasade u Sarajevu jo{ 23. aprila 2012. godine napisano je kako je vlada ove zemlje zabrinuta “zbog toga {to ljudi iz BiH i dalje odlaze sa la`nom nadom u [vedsku ili druge zemlje kako bi zatra`ili azil”. La`ne nade Iz Ambasade su podsjetili da te{ki dru{tveno-ekonomski uslovi koji prevladavaju u BiH, posebno me|u nekim manjinama i grupama, nisu dovoljan razlog za dobivanje azila u [vedskoj. “Osobi iz Bosne i Hercegovine koja zatra`i azil i dobije negativnu odluku bit }e izdata naredba o izgonu i morat }e napustiti [vedsku u najkra}em roku. Vladine naknade ili sredstva ne daju se onima koji se vra}aju. [vedske vlasti neprekidno rade na skra}ivanju vremena obra|ivanja zahtjeva za azil. Saradnja sa vlastima BiH je dobro uspostavljena i efikasna”, napisano je na por talu {vedske ambasade. Tako|er, navedeno je da }e [vedska od 1. maja 2012. primjenjivati nove propise prema svim osobama koje dobiju odluku nakon tog datuma, a to se mo`e odnositi i na osobe ~iji je zahtjev u procesu rje{avanja. “Novi propisi dozvoljavaju da se na sve osobe ~iji je zahtjev odbijen primijeni zabrana ponovnog ulaska u [vedsku ili bilo koju zemlju ~lanicu Schengena na period do pet godina”, napisano je na por talu {vedske ambasade. do azilantskog centra. “Dvojica su se vratila u BiH. A druga dvojica su navodno morala da kradu po radnjama, kako bi ih policija privela, te uputila u azilantski centar. Da li su dobili azil, ili su deportovani, jo{ nije poznato” kazao , nam je jedan od sagovornika. Ina~e, kako nam je potvr|eno, desetine porodica iz osma~kih nase-

Oslobo|en Lazi}
Sud BiH je, usljed nedostatka dokaza, oslobodio Bo{ka Lazi}a optu`bi za davanje la`nog iskaza na su|enju za ratne zlo~ine, javlja ju~er Fena. Lazi} je oslobo|en optu`be da je u la`nom iskazu naveo da je ~uo da je Zoran @ivanovi} u julu 1995. ubijao u Osnovnoj {koli “Vuk Karad`i}” u Bratuncu, te da je 12. i 13. jula izdvajao mu{karce u Poto~arima. Na su|enju @ivanovi}u u oktobru 2007. Lazi} je tvrdio da nije vidio @ivanovi}a u {koli ni u Poto~arima. On je rekao da se tokom istrage upla{io pripadnika Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) i da je zbog straha “pri~ao i {ta je vidio i {ta nije vidio”.

lja Like, [eher, Mahala i Caparde posljednjih dana u`urbano vade paso{e, kako bi otputovale u Francusku i [vedsku, te zatra`ile azil. Jedan od na{ih sagovornika, zaposlen u Op{tini Zvornik, ispri~ao nam je da se posljednjih nekoliko sedmica dvadesetak porodica iz okolnih povratni~kih naselja sprema za odlazak u strane zemlje. “Dolaze u Op{tinu da vade papire koji su im potrebni za paso{e. Pored Francuske i [vedske, spominju i Norve{ku i Luksemburg. Mislim da }e u narednim sedmicama biti jo{ ljudi koji `ele napustiti ovu op{tinu” , ispri~ao nam je sagovornik.

Karta u jednom pravcu
Porodice koje iseljavaju u [vedsku, kako se mo`e ~uti, uglavnom putuju redovnom autobusnom linijom iz Tuzle. Navodno, jedna od od stanica je i ispred azilantskog centra, gdje ve}ina putnika i izlazi, u nadi da }e ostati u ovoj zemlji. Cijena autobusne karte je 120 eura, vjerovatno u jednom pravcu. Podsjetimo, prije nekoliko godina desetine povratni~kih porodica iz Podrinja iselile su u Francusku. Oni koji su dobili azil, prona{li su posao, te jo{ `ive i rade u ovoj zemlji. S druge strane, oni ~iji su zahtjevi za azil odbijeni, vra}eni su u BiH.
S. KARI]

Kako do azila
No, da azil u Francuskoj nije jednostavno dobiti, potvr|uje i pri~a o ~etvorici mladi}a sa podru~ja op{tine Zvornik. Naime, oni su nekoliko dana spavali po parkovima, jer nisu znali koji je na~in da do|u

Zatra`en pritvor za Savu @ivkovi}a
Tu`ila{tvo BiH zatra`ilo je da bude odre|en pritvor Savi @ivkovi}u, osumnji~enom za zlo~ine na podru~ju Bratunca. @ivkovi}a su u petak, 16. juna, uhapsili pripadnici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) pod sumnjom da je po~inio zlo~in protiv ~ovje~nosti. On je osumnji~en da je u maju 1992. po~inio zlo~in nad bo{nja~kim stanovni{tvom u selu Hran~a, op{tina Bratunac, prenosi Fena. Stotinjak Srba, mje{tana mjesne zajednice Hran~e kod Bratunca, ju~er je odr`alo mirni protestni skup i {etnju u centru grada zbog hap{enja Najdana Mla|enovi}a i Save @ivkovi}a. “Hap{enja su jo{ jedan dokaz da su Tu`ila{tvo i Sud BiH nametnuti i da samo sude i hapse Srbe”, rekao je na protestnom skupu predsjednik Bora~ke organizacije op{tine Bratunac Zoran Milosavljevi}.

Nastavljeno su|enje Sari}u

Odvo|enja u bolnicu Jagomir
U ju~era{njem nastavku su|enja Goranu Sari}u, optu`enom za zlo~ine na podru~ju Sarajeva, svjedo~ili su Nahid Ko`ljak i Halid Muharemovi}, svjedoci Tu`ila{tva BiH. Svjedok Ko`ljak rekao da je 1992. odveden u prostorije bolnice Jagomir, gdje je bio me|u grupom ljudi koji su trebali biti odvedeni u logor Kod Sonje u Vogo{}i. Me|utim, optu`eni Sari} prepoznao je svjedoka, izdvojio ga iz grupe i omogu}io mu da nesmetano pre|e u dio Sarajeva pod kontrolom Armije BiH. Halid Muharemovi}, drugi ju~era{nji svjedok, kazao je da je bio zato~en u prostorijama bolnice Jagomir. Tamo je proveo dva dana, nakon ~ega je pu{ten. Prema svjedokovim rije~ima, stanovnicima Nahoreva oduzimana je pokretna i nepokretna imovina, nakon ~ega bi bili odvo|eni u bolnicu Jagomir. Svjedok je istakao optu`enog Sari}a kao ~ovjeka koji je odlu~ivao o sudbinama zato~enih. Optu`nica tereti Sari}a da je, kao na~elnik Stanice javne bezbjednosti u srpskoj op{tini Centar u Sarajevu, u~estvovao u napadu na civilno stanovni{tvo u Nahorevu, Poljinama i drugim sarajevskim naseljima. Sari} je, navodi se u optu`nici, 19. juna 1992. naredio svim mu{karcima u naselju Nahorevo da do|u u Mjesnu zajednicu, odakle je oko 100 Bo{njaka odvedeno i zatvoreno u zgradu bolnice Jagomir, a istog dana je naredio ostatku nesrpskog stanovni{tva da se preda, nakon ~ega je oko 200 `ena, djece i staraca prisilno premje{teno na teritoriju pod kontrolom Armije BiH. Nastavak su|enja zakazan je za 2. juli. D. M.

Goran Sari} u sudnici

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Susret na Srbljanima nakon 20 godina

Dobrovoljci,
gdje ste sada?

Razo~arani su u komandante, koji danas nisu uz njih, i u zemlju za koju su se borili, jer se ne brine za borce

Izetbegovi} obradovao Podrinjce
U Musa-pa{inoj d`amiji u naselju Nova Kasaba, op{tina Mili}i, podijeljeno je pedesetak paketi}a pola znicima mektepske nastave, koje je donirao Bakir Izetbegovi}, bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tva BiH. Paketi}e su djeci uru~ili Edin Rami}, savjetnik za povratak i dijasporu Bakira Izetbegovi}a, Bekir efendija [abi}, izaslanik muf tije tuzlanskog i Sulejman Sulejmanovi}, imam Musapa{ine d`amije. Nakon dodjele paketi}a, mali{ani su pro~itali zajedni~ko pismo kojim su Podrinjci zahvalili Izetbegovi}u. S. K.

Filekovi}: Organizator dru`enja

Pro{i}: Ostavio firmu

Ljubijanki}: Pritiskala ga nostalgija

Bakra~: Pla}ali vodi~e

Kaukovi}: Prisjetio se susreta na Korani

Prvi put nakon punih 20 godina, grupa dobrovoljaca Armije BiH sastala se ovih dana na Srbljanima nadomak Biha}u, kako bi se dru`ili i prisje}ali proboja kroz SAO Krajinu na teritorije koje je kontrolisao Peti korpus. - Mi smo bili dobrovoljci u pravom smislu rije~i. Ja sam ostavio svoju autoprevozni~ku firmu, nove autobuse, sve, da bi sa drugim momcima do{ao braniti svoju domovinu, pri~a nam Meho Pro{i}.

borce. Evo, mi dobrovoljci se tek danas sastajemo kako bismo vidjeli tko je ostao `iv, gdje je ko. I to se ne bi desilo da ja ovo nisam organizovao, kazao nam je Rasim Filekovi}. Patriotska osje}anja nosila su ove ljude kao vjetar jata ptica, os-

{li neka me je nostalgija pritiskala, sve dok nisam i sebe opremio i oti{ao sa sljede}om grupom svojoj Bosni, ispri~ao nam je Ismet Ljubijanki}. Asmir Bakra~ iz Biha}a nam je ispri~ao kako su se dobrovoljci okupljali u Zagrebu. Tu se

da nas provedu kroz najsigurnije puteve, pri~a Bakra~.

Podr{ka britanskih laburista
Delegacija Laburisti~ke par tije Velike Britanije koju predvodi Keven Jones, ~lan strana~kog rukovodstva i poslanik u britanskom parlamentu, boravi u posjeti BiH i Socijaldemokratskoj par tiji BiH, javlja Fena. Ju~er su se sreli s predsjednikom SDPBiH Zlatkom Lagumd`ijom, koji je upoznao sagovornike o posljednjim politi~kim de{avanjima u vezi s promjenama parlamentarne ve}ine na svim nivoima vlasti, kao i sa programskim prioritetima novoformirane ve}ine. Sagovornici su naglasili potrebu za nastavkom zajedni~kih aktivnosti dvije sestrinske par tije, posebno u Socijalisti~koj internacionali i Par tiji evropskih socijalista. Delegacija se sastala i sa me|unarodnim sekretarom i ~lanom Predsjedni{tva SDP-a BiH Sa{om Maga zinovi}em, kao i sa predstavnicima Foruma mladih i Foruma `ena SDP-a BiH.

Ginuli za domovinu
A u nekoliko proboja, putevi nisu uvijek bili sigurni. Desetine boraca su upadali u zamke i gubili `ivote. Tek ovih dana im nastoje osigurati status poginulih boraca, jer se, ipak, radi o dobrovoljcima koji su izginuli na putu za domovinu. Razlika izme|u dobrovoljaca i prinudno mobilisanih je velika, smatra Senad Kaukovi}, koji tvrdi da mu je i danas najdra`i dan u `ivotu kada se sa svojom grupom susreo sa borcima Armije na rijeci Korani. Od tog dana, ovi dobrovoljci su imali mnogo pri~a da nadoknade, od svog posljednjeg susreta pa ko zna do kojeg sljede}eg.
F. BENDER

SJE]ANJE NA PROBOJ Sastali su se na Srbljanima nadomak Biha}u, kako bi se dru`ili i prisje}ali proboja kroz SAO Krajinu na teritorije koje je kontrolisao Peti korpus
tavljali su poslove i porodice u evropskim zemljama, zajedno sa udobno{}u i sigurno{}u koje su se odrekli. - Ja sam prvo platio put jednog borca, kupio mu kompletnu opremu i pu{ku. Ali, nakon {to su otigrupisali, a zatim uz pomo} HVO-a iz Karlovca kretali kroz srpsku Krajinu, prolaze}i prepreke i linije. - Taj put je bio neizvjestan, za svakoga od nas morali smo platiti 200 maraka, pla}ali smo vodi~e

Istinske patriote
Me|utim, pravi dobrovoljci su danas zanemareni, na rubu interesovanja dru{tvene zajednice. - Razo~arani smo u na{e komandante koji nisu danas uz nas, razo~arani smo u zemlju za koju smo se borili, jer ih nije briga za

U Banjoj Luci odr`ane konsultacije D`ombi} - SNSD

Zadr`ati visoke standarde Selmana
Novi ministar pravde mora biti osoba koja }e mo}i da prati i odr`i visoke profesionalne standarde i kriterije koje je uspostavio biv{i ministar pravde D`erard Selman, koji je nedavno izabran na funkciju predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske.

Strana~ka raspodjela
Ovo je konstatirano na ju~era{njim konsultacijama koje je odr`ao predsjednik Vlade RS-a Aleksandar D`ombi} s delegacijom Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), u vezi s izborom novog potpredsjednika Vlade i ministra pravde RS-a, javlja Fena. Delegaciju SNSD-a predstavljali su generalni sekretar Rajko Vasi} i ~lanica Izvr{nog odbora Nada Te{anovi}, a konsultacije }e biti nastavljene i danas, saop}eno je nakon sastanka. Dosada{nji potpredsjednik Vla-

}a BiH, nakon ~ega je preuzela mandat ministrice trgovine i turizma u Vladi RS-a. Mjesto ministra pravde u strana~koj raspodjeli u vladaju}oj koaliciji u RS-u pripada SNSD-u, a Zlatkovi} je ~lanica Socijalisti~ke partije. - Nije tajna da je jedan od konkurenata Gorana Zlatkovi} i zbog toga trebamo obaviti konsultacije sa Socijalisti~kom partijom, rekao je D`ombi} novinarima u Banjoj Luci.

Protesti u Banjoj Luci
Savez udru`enja malih akcionara (UMA) i Inicijativni odbor za osnivanje udru`enja gra|ana za dobar ambijent privre|ivanja i `ivljenja (UZDA) sutra organiziraju mirni skup gra|ana na kojem }e uka zati na katastrofalno stanje u privredi RS-a. Iz ovih udru`enja isti~u da ovakvo stanje prijeti biolo{kom nestanku gra|ana RS-a, zbog ~ega je neophodan izlaz iz ove situacije, kako ka`u, nastale kriminalnom privatizacijom. Istovremeno, nakon upozorenja Sindikalne organizacije banjalu~ke Fabrike duvana da }e pozvati radnike na proteste ukoliko hitno ne bude prona|eno rje{enje za te{ko stanje u kojem se nala zi ovo preduze}e, iz Vlade RS-a su ponovo obe}ali da }e pomo}i da Fabrika nastavi rad i zaposleni zadr`e radna mjesta.

Stvar dogovora
D`erard Selman je nedavno izabran za predsjednika Ustavnog suda RS-a

de i ministar pravde RS-a D`erard Selman 5. juna je glasovima vladaju}e ve}ine izabran za predsjednika Ustavnog suda RS-a. Narednog dana D`ombi} je dao ovla{tenje ministrici trgovine i turizma Gorani Zlatkovi} da vr{i du-

`nost i ministrice pravde dok se ne provede postupak za izbor novog ministra. Zlatkovi} ovu du`nost mo`e obavljati najdu`e 90 dana. Gorana Zlatkovi} je pravnica po struci i bila je potpredsjednica Visokog sudskog i tu`ila~kog vije-

^lanica Izvr{nog odbora SNSDa Nada Te{anovi} rekla je da je pitanje izbora novog ministra pravde RS-a stvar dogovora i da je sigurna da }e biti prona|eno najbolje rje{enje. Na sastanku je razgovarano i o potencijalnom kandidatu za funkciju potpredsjednika Vlade RS-a.

10

KOMENTARI

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Cijela tuga jedan Alija
D
FOKUS
Pi{e: Muharem BAZDULJ
muharem.bazdulj@oslobodjenje.ba

Usprkos cijelom nizu pogre{nih poteza koje je povla~io njen lider, Socijaldemokratska partija BiH mogla je na svim dosada{njim poslijeratnim izborima ra~unati na veliki broj svojih “zagarantovanih” glasa~a. Koalicija sa strankom Fahrudina Radon~i}a politi~ki je harakiri kojim SDPBiH gubi one glasove {to ih je uzimao zdravo za gotovo

ugoro~na vitalnost i dobra prilago|enost politi~kih stranaka {to su pravne nasljednice neko} jedine partije (tj. komunisti~ke) na uslove demokratije jest fenomen karakteristi~an za cijeli evropski tranzicijski (ekskomunisti~ki) istok. Makar su po pravilu bivali pora`eni na prvim slobodnim izborima, reformirani komunisti su posvuda ostali jedna od dvije-tri najja~e stranke, a vrlo ~esto su se nakon samo jednog mandata u opoziciji vra}ali na vlast. U ve}ini zemalja nekada{njeg socijalisti~kog bloka, ex-komunisti su i poslije skoro ~etvrt vijeka od pada komunizma, dakle, jedna od dvije glavne partije. Vi{e je razloga za to, a jedan od klju~nih je ~injenica da ove partije imaju povelik broj “zagarantovanih” glasa~a. Svi oni koji se s nostalgijom i sjetom sje}aju ve}e dru{tvene pravednosti “u biv{emu re`imu” besplatnog , {kolstva i zdravstva te drugih dobrih strana socijalizma, prirodno su bira~ko tijelo ovih stranaka. A sposobni lideri na ovo nadodaju i pozama{an “bonus” ~es, to iz slojeva dru{tva koji s njihovim “prirodnim” bira~kim tijelom nemaju nikakve veze. Ivica Da~i} iz Socijalisti~ke partije Srbije je dobar primjer za ovo. S jedne strane, SPS je jedina velika stranka u Srbiji koja u rukovodstvu ima deklarisanog homoseksualca, a s druge pak Da~i}eva retorika na temu gay parade ovoj stranci privla~i glasa~e koji jednog njenog visokog funkcionera smatraju, eto, bolesnim i nenormalnim. Tako|er, i usprkos hipoteci politike Slobodana Milo{evi}a, mogu}e je da poslanik SPS-a u parlamentu Srbije (Dejan Radenkovi}) ovih dana izjavi kako na teku}em Evropskom prvenstvu u fudbalu navija za Hrvatsku uz poja{njenje: “Za koga drugog nego za kom{ije. Mi smo upu-

P

}eni jedni na druge” U kontek. stu ~iste politi~ke pragme, Da~i}ev je uspjeh u tome {to danas za SPS glasaju i oni koji `ale zbog propasti sna o velikoj Srbiji, kao i oni koji su identifikovali (i jo{ se uvijek, na neki na~in, identifikuju) s konceptom koji bi se frazom Dine Merlina - dao zgodno i efektno krstiti “cijela Juga jedna avlija” . ravni nasljednik Saveza komunista Bosne i Hercegovine je, poznato je, SDPBiH. Ono {to vrijedi za srodne mu partije u isto~noj Evropi vrijedi i za SDPBiH, ali u specifi~nim uslovima dejtonske Bosne i Hercegovine. Najprije, iako je SDPBiH jedini pravni nasljednik SKBiH na podru~ju cijele Bosne i Hercegovine, ova partija u praksi svoje bira~ko tijelo skoro isklju~ivo nalazi na jedva ~etvrtini bosanskohercegova~ke teritorije, onom komad(i}k)u koji je u novembru 1995. godine bio pod kontrolom Armije BiH, plus naknadno mirno reintegrisani dijelovi Sarajeva. Na tom je prostoru SDPBiH ra~unao (i, reklo bi se, jo{ uvijek ra~una) na svoje “zagarantovane” glasa~e: antinacionaliste, “lojalne” nebo{njake, familije nastale tzv. mije{anim brakovima, ateiste, sure ljevi~are i ostale stare komunjare. Isprva poslije Daytona, to je bio svijet koji je SDPBiH i ~inio relevantnom strankom. 2000. godine, na tragu “vjetra promjena” u cijeloj regiji, sti`e i “bonus” u vidu onih kod kojih se razo~arenje u tranziciju pretvorilo u nostalgiju za pro{lo{}u, pa SDPBiH, zajedno sa Alijansom za promjene, zasjeda na vlast. Bio je to dvogodi{nji mandat poslije kojeg je uslijedio dramati~an izborni pad. SDP-u BiH su, naime, i 2002. i 2006. godine na izborima ostali vjerni samo njihovi “zagarantovani” glasa~i. Za povratak na vlast falio je “bonus” U SDP-u su odlu~ili .

T

da ga tra`e treniranjem strogo}e u kvazipatriotskom bo{njakluku. Dobar je primjer pri~a o Dobrovolja~koj. Nije SDA onomad, uo~i izbora 2010. godine, skupljala dnevnopoliti~ke poene spre~avanjem porodica `rtava da na mjestu njihove pogibije polo`e vijence i zapale svije}e, nego upravo SDPBiH. U toj partiji su, pokazalo se ispravno, procijenili da takvo {to ne}e od njih odbiti lavovski dio njihovih “zagarantovanih” glasa~a, a da }e im donijeti nove, upravo onaj “bonus” koji im je nedostajao. ako se i desilo. Mu~na je bila predizborna SDP retorika, ali uo~i izbora, vi{e nego ikad, vrijedi ona besmrtna gnoma ]ire Bla`evi}a “sva{ta se ka`e, kad se pri~a” . U smislu politi~ke pragme, sve {to donosi glasove je legitimno, koliko god se to najve}em broju ljudi neinvolviranom u “visoku politiku” gadilo. Isto tako, lamentiranje analiti~arskih “uzvi{enih du{a” na temu neprirodnosti koalicije SDP-a sa “filousta{kim” HSP-om, SDP-u nije ni u ~emu na{tetilo. HSP je marginalna stranka {to uticajem na stvarnost vi{e li~i na kakvu desni~arsku nevladinu organizaciju, nego na pravu stranku. Nije HSP u Mostaru ulicu krstio imenom Mile Budaka, nego HDZBiH, ona stranka koja je ulaskom (i) HSP-a u tzv. Platformu gurnuta u opoziciju. Bilo je ne~eg ljigavog i gadljivog u onim {ezdesetminutnim seansama nekrofilno-alternativnoistorijskog petinga na FTV-u pod egidom “ubi{e nam Kraljevi}a” a u , svrhu patriotske bh. legitimacije za HSP, ali Platformom Lagumd`ija nije (iz)gubio svoje “zagarantovane” glasa~e, kao {to ih jest izgubio, {to }e vidjeti ve} za tri i po mjeseca, koaliranjem sa Fahrudinom Radon~i}em i HDZ-ovima. Postoji jedan sentiment koji

L

Lagumd`ija nije ta~no “izvagao” a koji je mo`da i najmanji , zajedni~ki sadr`ilac unutar ipak prili~no heterogene mase “zagarantovanih” glasa~a SDP-a. Taj sentiment je odijum prema ne~emu {to bi se moglo nazvati }epena~kim {ovinizmom, balilukom ili - avazov{tinom. To je sve ono {to ovih dana SDP i SBB svojim silnim saop{tenjima i avazovskim “spinovima” `ele fakturisati isklju~ivo Stranci demokratske akcije. Krajem devedesetih, pa i po~etkom dvijehiljaditih, odijum “zagarantovanih” SDP-ovih glasa~a jest bio usmjeren prema SDA, ali se to u me|uvremenu promijenilo. Promijenila se i SDA, a ono {to je u njoj bilo najgore preuzeo je (i u malignosti usavr{io) novope~eni SBB. Licemjerje i nemoral ovda{njih politi~ara su neprevazi|eni, ali kad Fahrudin Radon~i}, ~iji su novinski “dijalozi” sa Alijom Izetbegovi}em (“Predsjedni~e, kako se danas osje}ate?”) rijedak primjer “zlatnog standarda” medijskog sluganstva i uvlaka~stva izvan Enver Hod`ine Albanije, trubi o “gadafiziranoj” SDA i sav jad dana{nje Bosne i Hercegovine pripisuje SDA, pa logi~no i onom ko je bio predsjednik te stranke kroz najve}i dio njenog postojanja, poru~uju}i, u parafrazi pomenute fraze, “cijela tuga jedan Alija” onda je to na , jedinstven na~in odvratno, ~ak i kad bi bilo ta~no. agumd`ijino i SDP-ovo sekundiranje u toj raboti, potcjenjivanje pameti i pam}enja svojih najvjernijih bira~a, ovaj put ne}e pro}i neka`njeno. Patriotski “bonus” koji su skupili dobrim }e dijelom oti}i Radon~i}u, a njihovi “zagarantovani” glasa~i ponajvi{e u apstinenciju, dok }e poneki, smiju}i se ironiji istorije, u~initi ono za {ta bi se donedavno zakleli da ne}e napraviti nikad u `ivotu i glasati za - SDA.

PRO MEMORIAM

Brankica @uni} - Peli}
gradskom apotekom. Kolegica Branka je posvetila pa`nju i vlastitom usavr{avanju. U Sarajevu zavr{ava specijalizaciju i postaje specijalista za ispitivanje i kontrolu lijekova. Godine 1989. prelazi u apoteku Balinovac u Mostaru, a u ljeto 1992. godine kao specijalista ponovo se vra}a u Jablanicu i preuzima gradsku apoteku. Dana 21. januara 2000. godine nadomak bolnice, otvara privatnu apoteku u svom rodnom gradu znakovitog naziva “Dr. @uni}” . U po~etku smo je prepoznavali kao “Malu @uni}ku” podsje}aju}i nas uspomeni na , njenog oca dr. Milivoja @uni}a, ~uvenog konji~kog ljekara, dugogodi{njeg voditelja konji~kog zdravstva. Magistra Branka se postepeno nametnula svojim vlastitim predanim i stru~nim radom, blagim pristupom prema svim osobama u potrebi. Imala je profesionalan odnos prema pacijentima, bolesnika je slu{ala pa`ljivo i sa uva`avanjem. Uz navedene ljudske i profesionalne osobine, u svom Konjicu stekla je reputaciju apotekara najvi{eg ranga, sposobnog i nadasve humanog farmaceuta i dobrog ~ovjeka. Izgradila je pravilan odnos kako prema kolegama, tako i drugom medicinskom osoblju, te je postala omiljena u svojoj sredini. Magistra Branka bila je vjerovatno posljednja iz one plejade “starih dobrih” zdravstvenih radnika kojima je struka ostala na prvom mjestu. Stvorila je imid` uglednog farmaceuta i narod ju je posje}ivao bez ustru~avanja. Radila je naporno, ~esto obje smjene, nerijetko svaku subotu i nedjelju. Nije bilo lijeka kojeg ona nije mogla nabaviti, pla}anje nije bilo na prvom mjestu. Podu`i je spisak onih koji su lijek pla}ali sa odgodom, a nerijetko je, siroma{nim i drugima u potrebi, lijekove izdavala i bez naknade. Osim {to je postala vrhunski stru~njak, magistra Branka je bila uspje{na supruga i majka. Najvi{e }e nedostajati njima - suprugu Mirzi i svojoj djeci Vedranu i Asji, njihovoj djeci. Odlaskom magistrice Branke @uni}, nakon vi{e od {est decenija, zaokru`eno je djelovanje porodice @uni} u zdravstvu ovog grada na Neretvi. Neizbrisivu uspomenu na ovu vrijednu `enu velikog ugleda ~uvat }emo u sje}anju svakog Konji~anina.
Prim. dr. Sulejman MULI]

Iz redova `ivih Konji~anki ispisala se zauvijek Brankica @uni} - Peli}, magistar farmacije, specijalista, dobra, neumorna, `ilava, nadasve ljudska, humana `ena - apotekarica Branka

O

vih dana napustila nas je jedna osebujna Konji~anka, `ena koja je dala poseban doprinos zdravstvu Konjica posljednjih dvadeset godina. Iz redova `ivih Konji~anki ispisala se zauvijek Brankica @uni} - Peli}, magistar farmacije, specijalista, dobra, neumorna, `ilava, nadasve ljudska, humana `ena - apotekarica Branka. Ro|ena je u Konjicu 1952. godine, konji~ku gimnaziju maturirala je 1971. godine, te upisala Farmaceutski fakultet u Beogradu. Na prijemnom ispitu na ovom presti`nom fakultetu bila je tre}erangirana po uspje{nosti i ve} tada najavila visoki potencijal i sjajnu karijeru. Po diplomiranju u oktobru 1975. godine zaposlila se u Domu zdravlja Jablanica. Jo{ kao farmaceut pripravnik rukovodila je

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.
EKONOMSKI BAROMETAR

KOMENTARI
naziva 3P (povratak, proizvodnja i poljoprivreda). Krajnji korisnici }e, dakle, dobiti kredite pod izuzetno povoljnim uslovima, s kamatom u rasponu od nula do 3,99 posto, uve}ane najvjerovatnije za tro{kove banaka. A koliko je to povoljno svjedo~i slijede}e. Prema podacima Centralne banke BiH komercijalne banke u BiH odobravale su krajem aprila teku}e godine dugoro~ne kredite preduze}ima i gra|anima po prosje~nim kamatnim stopama od 7,26 posto za privredu i 8,46 posto za gra|anstvo. No, daleko va`nija stvar od niskih kamata je u ovom slu~aju namjena kredita. Kako smo ve} istakli, ova kreditna linija je namijenjena povratnicima, proizvo|a~ima i prera|iva~ima i poljoprivrednicima. Povratnicima bez zaposlenja je, nema nikakve sumnje, u ovom trenutku najva`nije obezbijediti sredstva za samozapo{ljavanje, {to je vrhunski socijalni i politi~ki prioritet. Me|utim, osim povratnicima, kredit je namijenjen i proizvo|a~ima (i prera|iva~ima) te poljoprivrednicima. Pojednostavljeno re~eno - najva`nijim kategorijama za ekonomski razvoj bilo koje zemlje, a ne samo Bosne i Hercegovine. A danas je zapravo prava rijetkost, u uslovima globalne finansijske krize i precizno osmi{ljene strategije me|unarodnih finansijskih institucija beskrajnog i neproduktivnog zadu`ivanja, na}i kredite namijenjene lokalnom razvoju proizvodnje i poljoprivrede. Evo primjera. MMF }e veoma rado Bosnu i Hercegovinu dodatno zadu`iti, ali samo kreditom koji }e se mo}i koristiti kao “ispomo}” dr`avnom i entitetskim bud`etima. Dakle, ni pod razno ni{ta za lokalnu proizvodnju ili poljoprivredu. Sa Svjetskom bankom je isti slu~aj. Ova je finansijska institucija spremna odobriti kredite za razne stvari, ali nikako za razvoj lokalne proizvodnje ili poljoprivrede. ^ak i oni projekti koji su nominalno namijenjeni razvoju ili unapre|enju proizvodnje i

11

Osvje`enje projekta 3P

P
Pi{e: Eldar DIZDAREVI]

Osim povratnicima, kredit je namijenjen i proizvo|a~ima (i prera|iva~ima) te poljoprivrednicima. Pojednostavljeno re~eno najva`nijim kategorijama za ekonomski razvoj bilo koje zemlje, a ne samo Bosne i Hercegovine. A danas je zapravo prava rijetkost, u uslovima globalne finansijske krize i precizno osmi{ljene strategije me|unarodnih finansijskih institucija beskrajnog i neproduktivnog zadu`ivanja, na}i kredite namijenjene lokalnom razvoju proizvodnje i poljoprivrede

rije nekoliko dana u Sarajevu je odr`ana konferencija “Turska finansijska linija za razvoj privrede BiH putem finansiranja odr`ivog povratka, poljoprivrede, proizvodnje i turizma” Tom je prilikom promovisan i . turski kredit Bosni i Hercegovini u vrijednosti od 100 miliona eura, koji }e ovda{njim korisnicima biti plasiran putem dvije komercijalne banke - Turkish Ziraat Bank Bosnia i Bosna Bank International (BBI). Ovaj kredit sa turskim liderima dogovorio je Bakir Izetbegovi}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH. On je prilikom promocije kredita istakao kako je do{lo do implementacije cijelog projekta. Izetbegovi} je shvatio, kako je rekao, da je manjinski povratak krupan problem u BiH, a da u isto vrijeme u na{oj zemlji imamo ogromne poljoprivredne povr{ine koje nisu u funkciji. Dodao je i da BiH uvozi dvije tre}ine hrane koju tro{i, ~etiri petine mlije~nih proizvoda BiH tako|er uvozi, a pri tome je pola poljoprivrednog zemlji{ta jednostavno potpuno neobra|eno! I da cijela stvar bude jo{ gora, izbjeglice koje su se vratile u dr`avu - nemaju posla. Promatraju}i cijeli ovaj projekt s pomenutih pozicija, sasvim je jasno da je turski kredit upravo ono {to BiH treba, te da je pri tome jo{ i prili~no dobro osmi{ljen. Krenimo redom. Prvo, kredit }e se plasirati u BiH korisnicima posredstvom dvije komercijalne banke, Turkish Ziraat Bank i BBI, u jednakim omjerima. Rok otplate kredita je deset godina, s kamatnom stopom u rasponu od nula do 3,99 posto. Dakle, s ovom kreditnom linijom bh. dr`avna administracija ne}e imati apsolutno ni{ta, {to zna~i da samim tim ne}e mo}i ni potro{iti pomenute pare. Za sredstva iz ove kreditne linije aplicirat }e direktno korisnici i to povratnici, proizvo|a~i i poljoprivrednici. Zbog toga Izetbegovi} ovaj projekt

poljoprivrede osmi{ljeni su zapravo tako da u startu ugu{e bilo kakav razvoj lokalnih kompanija i poljoprivrednika. Namjena takvih projekata Svjetske banke je isklju~ivo da otvore tr`i{te za globalne multinacionalne korporacije uz gu{enje doma}e proizvodnje. U isto vrijeme, naprimjer, kada se dogovarao ovaj turski kredit Svjetska banka je ponudila BiH kredit za kupovinu dionica kompanije Europa RE, reosiguravaju}eg dru{tva iz [vajcarske, kompanije koja je apsolutno nepotrebna na{oj zemlji, a MMF nudi pare preobimnoj i rastro{noj dr`avnoj administraciji za njihovo daljnje pre`ivljavanje i i`ivljavanje. Zbog svega pomenutog zapravo je pravo osvje`enje nai}i na jedan ovakav 3P projekt i kredit. A koliko su pomenuti “P segmenti” va`ni za makroekonomiju svake zemlje svjedo~i i teorija i praksa. Sve dana{nje visokorazvijene zemlje svoj su status stekle samo, jedino i isklju~ivo pa`ljivim, nesputanim i neometanim razvojem doma}e proizvodnje. S druge strane, jedan ~uveni ameri~ki ekonomista nedavno je istakao u svojoj knjizi da je najotpornija i samim tim najja~a svjetska ekonomija - francuska. Za{to francuska? Pa jednostavno, ka`e on, zato {to Francuska ima toliko razvijenu doma}u poljoprivredu da ni{ta {to se mo`e desiti u globalnom svijetu finansija i ekonomije ne mo`e pretjerano uticati na Francusku, jer ona - {ta god da se desi - mo`e prehraniti cjelokupno svoje stanovni{tvo. Dakle, zaklju~imo. U dana{nje vrijeme kada je u cijelom svijetu prili~no te{ko do}i do kredita, koji su jo{ pri svemu tome jako skupi i koji su uglavnom uvjetovani raznim drugim stvarima (poput, naprimjer, provo|enja privatizacije i nekontrolisanog otvaranja tr`i{ta), pravo je osvje`enje govoriti o kreditnim linijama namijenjenim doma}im poljoprivrednicima i proizvo|a~ima. I povratnicima, naravno.

IZ PARLAMENTARNIH KLUPA

Pravna anarhija
mjene i dopune postoje}ih - do najvi{e 50 posto u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Osim toga, prijedlozi novih zakonskih rje{enja utvr|eni su tako da se u potpunosti suspenduje postojanje sukoba interesa, a izabranim i imenovanim zvani~nicima osigurava amnestiranje od odgovornosti za u~injene prekr{aje. Sli~no je i kada su u pitanju nova rje{enja o finansiranju politi~kih stranaka BiH, koja u potpunosti idu u korist politi~kim subjektima i to posebno vladaju}ih stranaka. Sve ovo, kao i stalno kr{enje poslovnika i procedura u Parlamentarnoj skup{tini BiH, koje je u posljednje vrijeme nezabilje`eno u parlamentarnoj praksi, jo{ od 1995. i potpisivanja Daytona, ukazuje da je na djelu klasi~na pravna anarhija koja vlada u najve}em zakonodavnom tijelu BiH koje bi trebalo da {titi Ustav, zakone i pravne propise. Pri ~emu vlasti Bosne i Hercegovine ve} 30 mjeseci kr{e presudu Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga u slu~aju Sejdi} - Finci. Nikad gore stanje u Bosni i Hercegovini. Ko pre`ivi ovu (pravnu) bitku i ako je dobije - pri~at }e. A, i imat }e o ~emu. Najte`em periodu u vrijeme vlasti - dr`ave za ~ovjeka!

U

institucijama Bosne i Hercegovine do{lo je do potpunog suspendovanja demokratskih procedura, a time i same demokracije. Evidentna su sve u~estalija kr{enja Ustava Bosne i Hercegovine, zakonskih i pravnih normi, poslovnika i procedura {to prijeti da zemlju odvede u potpunu pravnu anarhiju. Kao eklatantan primjer pravne anarhije koja vlada u Parlamentarnoj skup{tini BiH jasno je vidljiva ~injenica da su zastupnici i delegati samo u proteklih nekoliko mjeseci odbili provesti vi{e presuda i odluka ~ak i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Radi se o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avljanstvu BiH (ukidanje neustavnih ~lanova 17. i 39), izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH (eliminiranje neustavnih odredbi Statuta grada Mostara), te izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom mati~nom broju i prebivali{tu i boravi{tu dr`avljana BiH, kao i odlukama koje se odnose na uskla|ivanje naziva op{tina u Republici Srpskoj. Odbijanje provedbi presuda i odluka Ustavnog suda BiH de{ava se, iako su one kona~ne i obavezuju}e. Ovo jasno ukazuje da je u Bosni i Hercegovini stvorena pravna nesigurnost gra|ana nezabilje`ena u novijoj histo-

riji dr`ave. Jer, odluke Ustavnoga suda, ma kakve bile i ma kome se politi~ki (ne)svi|ale, po{tuju se i obavezne su ~ak i za dr`ave sa krajnje rigidnim, nedemokratskim politi~kim sistemima. Stoga, sve ono {to se u posljednje vrijeme de{ava u Bosni i Hercegovini kada su u pitanju sistematske suspenzije pravne dr`ave, iako nam je makar SDP ~vrsto obe}avao vladavinu prava, na{u dr`avu sve vi{e pribli`ava Bjelorusiji. Ako }emo pravo - pitanje je da li ve} sad u Bjelorusiji ima vi{e demokracije i prava nego u BiH. U Bosni i Hercegovini, osim nepo{tivanja odluka Ustavnog suda BiH, do{lo je i do ozbiljnog uru{avanja zakonskih propisa. I to posebno iz oblasti sukoba interesa u institucijama vlasti BiH i finansiranja politi~kih stranaka BiH kroz kr{enje Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Iako se radi o izmjenama vi{e od 70 posto zakonskih rje{enja, one se `ele kroz parlamentarnu proceduru provu}i kao izmjene i dopune postoje}eg zakonodavstva, {to predstavlja najgrublji oblik kr{enja pravnih normi. Treba napomenuti da je Interresorna radna grupa za izradu novih zakonskih rje{enja iza{la iz okvira svoga mandata, s obzirom na to da nije imala odobrenje da utvrdi nove prijedloge zakona ve} iz-

Pi{e: Almir TERZI]
almir.terzic@oslobodjenje.ba

Sve {to se u posljednje vrijeme de{ava u BiH, kada su u pitanju sistematske suspenzije pravne dr`ave, iako nam je makar SDP ~vrsto obe}avao vladavinu prava, na{u dr`avu sve vi{e pribli`ava Bjelorusiji

12

CRNA HRONIKA
Zdravstveno stanje studentice Maje M. (21), koja se u subotu nave~er sama povrijedila no`em, ju~er je bilo zadovoljavaju}e, potvr|eno je iz banjalu~ke bolnice. Maja M. se, podsje}amo, posva|ala sa momkom, poslije ~ega su do{li u ku}u u banjalu~kom naselju Petri}evac u kojoj stanuje sa prijateljicom kao podstanar. Nastavili su se sva|ati te je ona u jednom momentu oti{la u kuhinju, uzela no` i zabila ga sebi u stomak. Z. \.

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Studentica se oporavlja

Oplja~kana pumpa Ne{kovi} petrol

Na benzinskoj pumpi Ne{kovi} petrol, koja se nalazi u Ulici kralja Petra Prvog Oslobodioca u Bosanskoj Dubici, preksino} je izvr{eno razbojni{tvo. Nepoznati napada~ zaprijetio je radnicima pi{toljem te oteo 340 maraka. Policija je, odmah nakon prijave, izvr{ila uvi|aj i radi na rasvjetljavanju ovog doga|aja te identifikaciji i pronalasku plja~ka{a, saop}eno je iz CJB-a Banja Luka.

Prona|ena u~enica Munira Zild`i}

Epilog policijske akcije Rojal u sjeveroisto~noj Bosni

Danju bila u d`amiji, no}u u haustorima
Munira Zild`i}, u~enica prvog razreda ^etvrte gimnazije Ilid`a, nakon tri dana skrivanja prona|ena je `iva i zdrava u ponedjeljak ujutro u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje. Djevoj~icu su prona{li roditelji ispred jednog haustora u koji se sklonila. Podsjetimo, Munirina majka Emina prijavila je nestanak k}erke u petak, nakon {to se Munira nije vratila iz {kole, a mobitel joj je bio isklju~en. U subotu nam je ispri~ala da bi jedan od razloga {to je njena k}erka odlu~ila da ode od ku}e mogao biti i to {to je djevoj~ica pala iz tri predmeta, a na kraju ispostavilo se da nije pogrije{ila. "Sre}a je da se sve dobro zavr{ilo. Moja k}erka je osmogodi{nju {kolu zavr{ila odli~nim i imala sve petice. Kad je do{la u srednju {kolu, pala je iz tri predmeta i bilo ju je stid da do|e ku}i. Preko dana je bila u d`amiji Kralj Fahd, a po no}i bi se sklonila u neki haustor i tu ~ekala jutro. Ona bukvalno tri no}i nije spavala", kazala nam je ju~er Emina Zild`i}. A Munira je prona|ena nakon {to je Eminina sestra, prate}i komentare na internetu, uo~ila da je neko napisao da je djevoj~icu vidio na Alipa{inom Polju. ^im je to ~ula, djevoj~icina majka je D. P. krenula u potragu.

Pored droge, zaplijenjeni oru`je i municija

Foto: Radio-br~ko.co.ba

[estorka osumnji~ena za {verc drogom iza re{etaka
Pritvor odre|en Lazaru Janji}u i njegovom sinu Du{ku, Cviki Andri}u, Milanu Konjikovi}u, Petru Babi}u i Zoranu Bajunovi}u
Od 16 osoba privedenih u akciji kodnog naziva Rojal, koja je u petak s ciljem presijecanja lanca trgovine drogom provedena na podru~ju sjeveroisto~ne Bosne, njih {est je zadr`ano u pritvoru, dok je Tu`ila{tvu izvje{taj podnesen protiv ukupno 11 osoba. Je dno mje se ~ni pri tvor je odre|en nekada{njem predsjedniku Srpske radikalne stranke RS-a u Br~kom Lazaru Janji}u (1956) i njegovom sinu Du{ku (1981), Cviki Andri}u (1970) iz Bijeljine, Milanu Konjikovi}u (1965) iz Porebrica, Petru Babi}u (1965) iz Samarevca i Zoranu Bajunovi}u (1973) iz Br~kog, a oni se terete za neovla{tenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, a neki od njih i za organizovanje kriminalne grupe. S druge strane, Svjetlana Jurkovi} (1990), Goran Laki} (1985), Sabrina Juki} (1989), Nedeljko Ivanovi} (1985) i Milorad Staki} (1988) pu{teni su da se brane sa slobode, ali su tu`ila{tvu prijavljeni zbog sumnje da su bili ~lanovi organizovane grupe koja se bavila rasturanjem droge. - Ovoj uhap{enoj grupi na teret se stavlja da je od po~etka godine u promet stavila preko deset kilograma droge na podru~ju sjeveroisto~ne Bosne, potvr|eno je iz policiji distrikta Br~ko. Kako saznajemo, ve}ina uhap{enih ve} ima policijski dosje zbog istih krivi~nih djela, dok sami organizatori i Janji}i do sada nisu bili evidentirani iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Dosada{njom istragom tako|er je utvr|eno da je ova grupa organizovala i mre`u uli~nih preprodavaca na podru~ju Br~kog.
Z. \.

Obavje{tenje
JP "[ume TK" d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 550512 od 15.6.2012. godine o prodaji roba {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).
Udru`enje Humanitarna organizacija BH DEMINING Sarajevo Broj: 01-14-06-1/2012 Sarajevo, 15. 6. 2012. Na temelju ~lanova 18. i 24. Statuta Udru`enja BH Demining, objavljujemo sljede}e

Zaplijenjeno 3,5 kg marihuane
Tokom akcije Rojal slu`benici policije su izvr{ili ukupno 48 pretresa na 25 lokacija, od ~ega 15 u Br~kom, i tom prilikom je prona|eno tri i po kilograma marihuane, 620 sjemenki indijske konoplje, lova~ka pu{ka, poluautomatska pu{ka, 200 komada pu{~ane i 84 komada pi{toljske municije, ~etiri okvira za automatsku pu{ku, metalni spremnik sa rednicima za pu{komitraljez M-84 i tri mine MRUD, a oduzeta su i 23 mobitela, 12 sim-kar tica, dvije digitalne vage, pribor za proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, ~etiri saobra}ajne dozvole i manja koli~ina novca, potvrdili su u br~anskoj policiji.

OB AV J E [T E N J E
Saziva se Skup{tina Udru`enja BH Demining za utorak. 26. 6. 2012, u 14 sati u Sarajevu, [enoina 14. ^lanovi Udru`enja mogu pregledati materijale za Skup{tinu svaki radni dan od 9 do 14 sati na adresi [enoina 14, Sarajevo. Predsjednik UO

SREBRENICA Nesre}a prilikom utovara drveta

Poginuo Miodrag Andri}
^etrdesetosmogodi{nji Miodrag Andri} iz srebreni~kog naselja @uti Most poginuo je ju~er u Grabova~koj Rijeci kod Bratunca kada ga je pritisnuo kamion koji se prevrnuo prilikom utovara ogrjevnog drveta, izjavili su za Srnu ~lanovi Andri}eve porodice. U bratuna~koj policiji potvrdili su ovu informaciju, ali nisu mogli dati detalje o pogibiji. Stradali Miodrag Andri} imao je troje djece i suprugu, a ovo je druga nesre}a za porodicu Andri} u posljednjih mjesec dana. Prije 20 dana poplava je sru{ila i odnijela ku}u Miodragovog brata Milorada u naselju @uti Most, u kojem su bile poplavljene i druge ku}e Andri}a.

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

CRNA HRONIKA
Neispravni aparat za ga{enje po`ara eksplodirao je ju~er u vozilu parkiranom u Ulici Mis Irbina do broja 4 u centru Sarajeva, {to je izazvalo pravu uzbunu. Usljed detonacije puklo je stra`nje staklo volva (T02-T-089), vlasni{tvo M. R. iz Sarajeva. Nakon detonacije na mjestu doga|aja brzo su do{li policajci i vatrogasci te konstatovali da se radi o eksploziji aparata punjenog ugljendioksidom. D. P.

13

Eksplozija u centru Sarajeva

[kodom udario staricu

Intervenisali policija i vatrogasci

Foto: S. GUBELI]

Sedamdesetpetogodi{nja Rahima D`afi} te`e je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro desila u sarajevskom naselju Ned`ari}i. Staricu je {kodom fabija udario S. J. kad je ona, prilikom povratka iz pekare, kod motela Europa poku{ala da pre|e cestu u Aleji Bosne srebrene. Prema rije~ima o~evidaca, voza~ {kode zako~io je tek kada je udario pje{akinju, kojoj je u ovoj nesre}i slomljena potkoljenica. D. P.

S

udija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Biha}u odredio je ju~er pritvor Abdiji Melki}u (1974) iz Varo{ke Rijeke kod Bu`ima, osumnji~enom za ubistvo kom{ije Ismeta Skenderovi}a (1959), koje se desilo u subotu nave~er u Bu`imu.

Istraga zlo~ina u Bu`imu

Sigurnost
Sudija je uva`io argument Tu`ila{tva da treba saslu{ati jo{ neke svjedoke na koje bi osumnji~eni mogao utjecati ako bi se na{ao na slobodi, te konstatovao da bi, uz ~injenicu da se radi o djelu za koje je predvi|ena kazna od 10 godina i vi{e, mogla postojati opasnost po sigurnost osumnji~enog. Podsje}amo, u sva|i koja je izbila pred mesnicom "Bra}a Melki}" u Bu`imu, a radi navodnog duga od 30 maraka, Melki} je mesarskim no`em usmrtio Skenderovi}a. Vlasnici mesnice, od kojih je jedan prisustvovao sukobu, ju-

Abdija Melki} priznao ubistvo
Pritvor osumnji~enom za ubistvo kom{ije Ismeta Skenderovi}a odre|en zbog bojazni od uticaja na svjedoke, te te`ine po~injenog djela
~er nisu odgovarali na pozive novinara. Abdija Melki} je pred kantonalnim tu`iocem Izetom Odoba{i}em i u prisustvu svog advokata priznao izvr{enje djela za koje se sumnji~i. - Ispitao sam ga i saslu{ao njegovo priznanje. Me|utim, istraga ide dalje jer moramo dokumentirati sve dokaze koji ukazuju na njegovu krivnju i sve to potvrditi, kazao nam je tu`ilac Odoba{i}. dba. Me|utim, tu`ilac ka`e da je preuranjeno o tome govoriti jer smatra da samo priznanje nije dovoljno za optu`enje. On, kako je precizirao, o~ekuje rezultate vje{ta~enja na|enih tragova, obdukcijski nalaz, kao i rezultate vje{ta~enja krvi i urina `rtve, ali i

ANALIZE Tu`ilac o~ekuje rezultate vje{ta~enja na|enih tragova, obdukcije te analize krvi i urina `rtve, ali i osumnji~enog kako bi se utvrdilo i to da li su bili pod dejstvom alkohola
osumnji~enog, kako bi se utvrdilo i to da li su bili pod dejstvom alkohola. Obdukcijom je, podsje}amo, utvr|eno da je Skenderovi}u zadat jedan ubod no`em u grudi. Stradalog Skenderovi}a u Bu`imu su znali kao mirnog samca, dok za osumnji~enog Abdiju Melki}a saznajemo da ima {estoro djece, od kojih najmla|e ima tek F. BENDER godinu.

Jedan ubod
S obzirom na priznanje, nije isklju~ena ni eventualna nago-

Odgo|eno su|enje za plja~ku pumpe

Nije imao novca da do|e na ro~i{te
Banjalu~anin Goran Babi} Dolf (24), optu`en za razbojni{tvo, na sljede}e ro~i{te u Okru`nom sudu Banja Luka do}i }e o tro{ku dr`ave, i to u pratnji sudskih policajaca, odlu~ilo je Sudsko vije}e jer se on ju~e nije pojavio na zakazanom ro~i{tu. Babi} je, naime, posredstvom svog advokata Zorana Jo{i}a poru~io Sudskom vije}u da se nalazi na selu i da nema novca ni prevoznog sredstva da do|e na su|enje u Banju Luku, iako zna da ima ro~i{te. Pored toga, Babi} je posredstvom advokata najavio da }e priznati krivicu, a isto je poru~io i Slobodan Miljatovi} (25) iz Banje Luke. Babi} i Miljatovi}, te maloljetni N. S. optu`eni su da su 29. septembra 2009. uz prijetnju oru`jem oplja~kali benzinsku pumpu Bistrica i ukrali 921 marku. Prethodno su u Sanskoj ulici u Banjoj Luci ukrali opel vektru i u njoj se dovezli do pumpe. U benzinsku pumpu u{li su Mijatovi} i maloljetni N. S. te prijete}i pi{toljem uzeli novac od radnika, dok ih je Babi} ~ekao vani. D. P.

Udes u Sarajevu
S mjesta nesre}e u kojoj su u~estvovala i dva vozila
Foto: [. SULTANOVI]

Nakon hap{enja po potjernici Interpola Podgorica

MOTOCIKLISTI SLOMLJENA PETA
U sarajevskoj Ulici Zmaja od Bosne ju~er poslijepodne do{lo je do saobra}ajne nesre}e u kojoj je te{ko povrije|en motociklista Mahir Kurtovi} (1980). Pomo} mu je ukazana u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje je zbrinut na Klinici za ortopediju i traumatologiju, a ljekari su utvrdili da je zadobio frakturu pete i kontuziju koljena, potvr|eno je iz ove zdravstvene ustanove. Pored motora, u udesu su u~estvovali i automobili pasat i golf. Kako se moglo ~uti na mjestu nesre}e, motociklista je poku{ao da pro|e izme|u vozila i zaka~io je retrovizor sa voza~eve strane na golfu koji se kretao s njegove desne strane. O~evici dalje pri~aju da je od udara motociklista pao na cestu i podletio pod pasat. U ovoj saobra}ajnoj nesre}i osim motocikliste, vi{e niko nije povrije|en, ali je na golfu pri~injena materijalna {teta. Uvi|aj su obavili slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo, a ta~an uzrok nesre}e bi}e poznat po okon~anju istrage i odre|enih vje{ta~enja. Z. \.

Dejanu Derikonji}u odre|en ekstradicioni pritvor
Dejanu Derikonji}u (1983), dr`avljaninu Srbije, kojeg su u petak, po potjernici Interpola Podgorica, na Me|unarodnom gra ni ~nom pre la zu Ka ra kaj uhapsili slu`benici grani~ne policije Zvornik, Sud BiH je odredio ekstradicioni pritvor u trajanju od 18 dana, potvr|eno nam je iz ove pravosudne institucije. U tom periodu crnogorsko pravosu|e, koje ga tra`i zbog izdr`avanja {estomjese~ne kazne na koju je osu|en zbog proizvodnje i prometa droge, trebalo bi za zatra`i njegovo izru~enje. Ina~e, Derikonji} je u trenutku grani~ne kontrole bio putnik u renou srbijanskih registracija, te je priveden ~im je ustanovljeno da je za njim raspisana potjernica i predat sudu BiH, gdje je odr`ano ekstradiciono roL. S. ~i{te.

Foto: D. PAVLOVI]

14

BiH

EU

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

UO^I RAZGOVORA BH. POLITI^ARA S PREDSTAVNICIMA

PRAZNIH RUKU U BRUXELLES
Kakvu sliku o sebi {alje BiH ako ne mo`e da provede Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i ako je jedina zemlja u Evropi u kojoj postoji otvorena diskriminacija drugih i druga~ijih • Potreban je novi ustav koji podrazumijeva provo|enje odluke u slu~aju Sejdi} - Finci
O`ivljavanje procesa priklju~enja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te provedba presude Sejdi} Finci teme su sastanka doma}ih politi~ara s predstavnicima Evropske unije u Bruxellesu, koji bi trebao biti odr`an 27. juna. Na ovaj sastanak bh. politi~ari idu nespremni, s obzirom na to da je malo toga ura|eno kako bi BiH napredovala ka statusu zemlje kandidata za ~lanstvo u Evropskoj uniji. Prepreke su mnoge, realizacija slaba, a unutra{nja politi~ka previranja samo dodatno ko~e provedbu obaveza koje je nametnula me|unarodna zajednica kako bi nam se jednog dana otvorila vrata EU. to~noj Evropi u Beogradu naglasio je da je BiH opredijeljena za evropske integracije bez obzira na povremene zastoje i sporost u rje{avanju pojedinih uslova na tom putu. Poru~io je da BiH cijeni razumijevanje za njene unutra{nje prilike, slo`eno ustavnopravno ure|enje i politi~ke specifi~nosti i istakao da za dalji razvoj i napredak BiH nisu potrebni spoljni posrednici, jer svoje unutra{nje probleme u vlastitom interesu mo`e sama rije{iti. Problemi oko novonastale situacije i ponovnog poku{aja rekonstrukcije vlasti u BiH, nakon {to se 16 mjeseci ~ekalo na formiranje Vije}a ministara BiH, u drugi plan su stavilli obaveze koje nismo ispunili na putu ka EU. Me|utim, neupitno je da }e me|unarodna zajednica tra`iti odgovore. Podsjetimo se {to sve nismo ispunili. Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju izme|u na{e zemlje i Evropske unije potpisan je 16. juna 2008, no jo{ nije stupio na snagu. Ratificiralo ga je svih 27 zemalja ~lanica EU, ali nije donese- To je jedan od preduslova da bi Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju sa BiH stupio na snagu. Nadam se da }emo biti u mogu}nosti da do|emo do dogovora o tom pitanju. Nadam se i da }e ova godina donijeti dobre vijesti BiH, kao rezultat napretka u~injenog u toj zemlji, veli on. Fülle je vi{e puta naglasio da perspektiva BiH za ~lanstvo u EU jasna i ima punu podr{ku 27 zemalja ~lanica EU, ali da je primarna odgovornost za napredak na BiH, njenim liderima i institucijama.

Sejdi} - Finci
Prema va`e}em Ustavu BiH, mjesta u Predsjedni{tvu rezervisana su za Bo{njake, Hrvate i Srbe. Me|utim, ukoliko sebe smatrate Bosancem, Hercegovcem, @idovom, Romom ili ste neke druge nacionalnosti, ne mo`ete se kandidirati za ~lana Predsjedni{tva BiH. Ne poma`e ni presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, koja tri godine ~eka realizaciju. Doma}i politi~ari pregovaraju, tra`e rje{enja, ali na kraju jednostavno zanemare sva opominjanja kako od

Tihi} ide na sastanak
Osim liderima najja~ih politi~kih stranaka, poziv je upu}en i ~lanovima Predsjedni{tva BiH Bakiru Izetbegovi}u, @eljku Kom{i}u i Neboj{i Radmanovi}u, kao i dr`avnom i entitetskim premijerima Vjekoslavu Bevandi, Nerminu Nik{i}u i Aleksandru D`ombi}u. Me|u pozvanima je i gradona~elnik distrikta Br~ko Miroslav Gavri}. Na sastanak u Bruxelles odlaze predsjednici SDA Sulejman Tihi}, SNSD-a Milorad Dodik, SDP-a Zlatko Lagumd`ija, HDZ-a BiH Dragan ^ovi}, SDS-a Mladen Bosi} i HDZa 1990 Bo`o Ljubi}. Iako je proteklih dana vladala dilema da li }e Tihi} i}i na sastanak, koji je izjavljivao da njegovo prisustvo ovisi o tome da li }e predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda potpisati smjenu ministara iz SDA, on je ju~er za Oslobo|enje rekao da odlazi u Bruxelles kao lider najja~e bo{nja~ke stranke.

Mary Ann Hennesy: Reforma zavisi od izabranih predstavnika

[tefan Fülle: Odgovornost na BiH

^ovi} o~ekuje da }e do 27. juna i sastanka u Bruxellesu biti zavr{ena sva politi~ka previranja i da je ostalo dovoljno vremena da se usaglase glavni principi provedbe odluke u slu~aju Sejdi} - Finci. - Na{a koncepcija je da do tada zavr{imo sve rekonstrukcije vlasti i da ~ak imamo jedan papir, ovakve ili onakve {estorke, o provedbi presude Sejdi} i Finci, kazao je on. Optimista u pogledu predstoje-

}eg sastanka u Bruxellesu je i ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi}, iako na{a dr`ava u ovom trenutku nema {ta novo ponuditi EU. Ipak, isti~e da BiH planira do kraja godine podnijeti aplikaciju za status kandidata za ~lanstvo u EU i o~ekuje da }e dijalog na visokom nivou u Bruxellesu ponuditi nova rje{enja i putokaze ovom procesu. Na pro{losedmi~nom samitu Procesa za saradnju u jugois-

KOMISIJAl Rje{enje za provo|enje odluke Suda u slu~ajul Sejdi} i Finci vladaju}e politi~ke stranke sul prepustile parlamentarnoj komisiji u kojoj sul strana~ki ekspertni timovi. Jedan mandat iml nije bio dovoljan da do|u do rje{enjal
na odluka o po~etku primjene. Poslije formiranja novog saziva Vije}a ministara i usvajanja Zakona o dr`avnoj pomo}i i Zakona o popisu stanovni{tva, u Bruxellesu o~ekuju da se BiH fokusira i krene naprijed u procesu eurointegracija. Prvi korak na tom putu jeste upravo stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju, {to bi, prema rije~ima najvi{ih evropskih zvani~nika, dodatno oja~alo odnose izme|u BiH i EU. Komesar za pro{irenje EU i doma}in sastanka 27. juna [tefan Fülle ka`e da se sada me|u zemljama ~lanicama, ali i sa Vije}em Evrope, razgovara o “najboljem na~inu za definisanje kredibilnih napora koje BiH mora da preduzme u cilju uskla|ivanja svog ustava sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava u slu~aju Sejdi} - Finci” . doma}ih, tako i od me|unarodnih faktora. - Postavlja se pitanje kakvu sliku o sebi daje BiH ako ne mo`e da implementira Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i ako je jedina zemlja u Evropi u kojoj postoji otvorena diskriminacija drugih i druga~ijih, kazao je predsjednik Jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci, koji je, zajedno s predstavnikom romske zajednice Dervom Sejdi}em, bio podnosilac tu`be protiv BiH zbog diskriminacije nacionalnih manjina i ostalih pri izboru za ~lanove Predsjedni{tva BiH i Dom naroda PSBiH. Upravo zbog toga, BiH je potreban novi ustav, koji podrazumijeva provo|enje presude u slu~aju Sejdi} - Finci, poru~uju iz EU, jer bi se time omogu}ilo pripadnicima manjina da se kandiduju za najvi-

Problem je kriza u Federaciji
[efica Odjela za BiH pri Evropskoj komisiji Paola Pampaloni izrazila je o~ekivanje Evropske unije da }e sastanak najvi{ih zvani~nika BiH i entiteta, koji je planiran za kraj juna u Bruxellesu, imati pozitivan ishod koji bi omogu}io nove korake BiH ka Uniji i rje{avanje otvorenih pitanja. Tu se, prije svega, misli na presudu Sejdi} - Finci, kreiranje modela unutra{nje vertikalne i horizontalne komunikacije i koordinacije na evropskim pitanjima te dalje mogu}nosti nastavka pregovora o poziciji BiH prema EU. - Objektivan problem u pripremi sastanka predstavlja aktuelna politi~ka kriza me|u strankama iz FBiH, jer je neizvjesno kada i na koji na-

~in }e biti zavr{ena rekonstrukcija vlasti na nivou FBiH i Vije}a ministara BiH, odnosno isklju~ivanje SDA, a uklju~ivanje SBB-a, navedeno je ju~er u saop}enju nakon sastanka Pampaloni s predsjednikom Narodne skup{tine RS-a Igorom Radoji~i}em, javlja Fena. Oni su izrazili o~ekivanje da }e naredna runda strukturiranog dijaloga o pravosu|u, koja je zakazana za po~etak jula u Mostaru, omogu}iti napredak ka reorganizaciji pravosu|a. Navodi se i da u planiranju IPA fondova za ovu godinu trenutno nema saglasnosti u BiH o izboru projekata, iako su rokovi probijeni, te da je neophodno da najkasnije do po~etka jula bude postignut sporazum o sredstvima tih fondova da ne bi bila izgubljena.

Na samitu u Beogradu Radmanovi} je naglasio da je BiH opredijeljena za evrops

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

BiH SEDAM EU DANA
Parlament za Evropu

EU

15

EVROPSKE UNIJE 27. JUNA

^lanovi saborskih Odbora za europske integracije i Odbora za vanjsku politiku primili su parlamentarce iz BiH u okviru projekta Parlament za Evropu koji su istakli da su im hrvatska iskustva iz pristupnog procesa izuzetno korisna, izvijestila je Slu`ba za odnose s javno{}u Hrvatskog sabora. Predsjednik Odbora za europske integracije Daniel Mondekar podsjetio je na hronologiju pristupanja Hrvatske EU i ulogu Sabora koji je od 2003. do danas donio 533 zakona uskla|ena s evropskim pravom, javlja Fena.

Bruxelles: Jo{ se ne zna ni ko dolazi iz Bosne i Hercegovine

{e politi~ke funkcije. Presuda je izignorisana na op}im izborima 2010. i oni su provedeni po diskriminiraju}em Ustavu po kojem nacionalne manjine ne mogu koristiti aktivno i pasivno bira~ko pravo. No, me|unarodna zajednica je jasno poru~ila da se idu}i izbori ne}e mo}i tako provesti i istakla da bez promjene Ustava i pru`anja mogu}nosti manjinama da se kandiduju EU ne}e priznati izbore. Samim time, BiH ne}e imati {ansu da stekne status kandidata za ~lanstvo u EU. Rje{enje za provo|enje odluke suda u slu~aju Sejdi} i Finci vladaju}e politi~ke stranke su prepus-

nom vi|enju, veoma jasna da naredni korak na putu ka EU zahtijeva vjerodostojan napor u implementaciji presude Sejdi} i Finci, ali je tako|er potrebno potpuno izvr{enje presude da bi se bilo kakvo apliciranje za ~lanstvo smatralo ozbiljnim. Implementacija presude Sejdi} - Finci podrazumijeva novo ustavno prepoznavanje jednakosti svih gra|ana u odnosu na njihove dr`avne institucije, mi{ljenja je Hennessey. Iako mo`e postojati prostor za entitetske nadle`nosti ili etni~ka pitanja u okviru institucija BiH, ona smatra da ovo vi{e ne mo`e zna~iti isklju~ivanje pojedi-

HRVATIl ^ovi} i Ljubi} ka`u da je jedino prihvatljivol rje{enje ono koje }e kroz implementacijul presude u predmetu Sejdi} - Finci rije{iti il hrvatsku poziciju kod izbora ~lanal Predsjedni{tva BiH i Doma narodal
tile parlamentarnoj komisiji u kojoj su strana~ki ekspertni timovi. Jedan mandat im nije bio dovoljan da do|u do rje{enja. Trinaesto~lana Komisija, od 13. oktobra pro{le godine kad je formirana, do kraja mandata 12. marta, odr`ala je deset sjednica. Kompletan njen rad sadr`an je u dva zaklju~ka. Prvi je da se nisu uspjeli usaglasiti po tom pitanju, a drugi je taj da Komisija smatra kako treba nastaviti rad na iznala`enju rje{enja. - Provedba presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdi} - Finci, prije svega, va`na je gra|anima BiH i nijedan roditelj ne bi trebao re}i svojoj djeci da im u vlastitoj zemlji nije pravno dozvoljeno da budu izabrani predsjednici, kazala je {efica ureda Vije}a Evrope u BiH Mary Ann Hennessey te istakla da reforma Ustava BiH zavisi o radu izabranih predstavnika. - Uvjerena sam da oni ve} znaju koliko je ovo va`no za Vije}e Evrope, EU, NATO, OSCE, OHR, ali na kraju dana me|unarodna zajednica ne bi trebala biti utjecajna grupa koja ima najve}i utjecaj na va{e vlasti, to ste vi - gra|ani, poru~ila je Hennessey. Evropska unija bila je, po njenog gra|anina iz njenih ili njegovih punih gra|anskih prava u demokratskom dru{tvu.

tanje legitimnosti izbora hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH, za {ta se ve} du`e zala`u dva HDZ-a. Predsjednici HDZ-a BiH i HDZa 1990 ^ovi} i Ljubi} ka`u da je za njihove stranke jedino prihvatljivo rje{enje ono koje }e kroz implementaciju presude u predmetu Sejdi} - Finci rije{iti i hrvatsku poziciju kod izbora ~lana Predsjedni{tva BiH i Doma naroda, jer se u ovom momentu Hrvati razlikuju od predstavnika nacionalnih manjina samo u tome {to se Hrvati mogu kandidirati, a pripadnici nacionalnih manjina ne mogu. Na sli~an na~in razmi{lja i lider SDA Tihi}, koji smatra da bi najjednostavnije bilo provesti presudu onako kako se to predla`e iz RS-a, ali da bi tada ostalo nerije{eno pitanje i isti problem kada je u pitanju legitimitet izbora ~lana Predsjedni{tva BiH iz hrvatskog naroda.

Prema priop}enju, Mondekar je bh. parlamentarcima govorio i o tome kako se Sabor priprema za novu ulogu nacionalnog parlamenta dr`ave ~lanice EU, isti~u}i da se nove zada}e prvenstveno odnose na parlamentarni nadzor i provjeru na~ela subsidijarnost. ^lan Odbora za vanjsku politiku Igor Kolman istaknuo je da se iskustvo iz pregovora pokazalo kao va`an alat u izgradnji institucija dr`ave te mo`e poslu`iti i drugim zemljama regije koje }e slijediti hrvatski primjer. Naglasio je da je Hrvatska zainteresirana za zajedni~ke energetske i prometne projekte s BiH te da dvije zemlje zajedni~kim nastupom mogu participirati u povla~enju sredstava iz europskih fondova, navodi se u saborskom priop}enju.

Ukidanje sankcija Ma|arskoj
Ministri finansija zemalja ~lanica Evropske unije trebali bi krajem ove sedmice prihvatiti preporuke Evropske komisije i ukinuti finansijske sankcije Ma|arskoj, kojima je zamrznuto gotovo pola milijarde eura, nakon {to je Budimpe{ta poduzela odgovaraju}e mjere za smanjenje bud`etskog deficita, prenijela je Fena. U martu su ministri finansija EU blokirali 495 miliona eura evropskih sredstava Ma|arskoj kako bi je kaznili {to nije smanjila deficit.

Neozbiljni politi~ari
Posljednja {ansa da se u Bruxellesu doma}i politi~ari pojave s makar djelomi~nim rje{enjem u slu~aju Sejdi} - Finci pala je u vodu izjavom predsjednika SDS-a Mladena Bosi}a, koji je zaklju~io, nakon konsultacija s predsjednicima politi~kih stranaka, da jo{ ne postoje uvjeti da se zaka`e sastanak predsjednika {est vode}ih politi~kih stranaka, ~iji doma}in je trebao biti upravo on. Kazao je da jo{ nije mogu}e sazvati sastanak predstavnika politi~kih stranaka, “jer se trenutno ne zna ko su partneri u Federaciji BiH” . - Nakon obavljenih konsultacija do{ao sam do saznanja da se i dalje ne zna ko ~ini parlamentarnu ve}inu na razini BiH, odnosno je li u njoj SDA ili Savez za bolju budu}nost. Sve dok se ne zna koje bo{nja~ke stranke su ~lanovi skup{tinske ve}ine i na koji na~in }e partneri u Federaciji BiH birati ~lanove Predsjedni{tva, nema uslova za zakazivanje sastanka {estorke, ponovio je Bosi} te dodao da se ipak nada u uspje{nost sastanka u Bruxellesu. Ovime je potvrdio ono {to me|unarodna zajednica ve} du`e misli o BiH i njenim politi~arima, a to je da su veoma neozbiljni, a to se u Evropskoj uniji ne toleri{e. Potvrdu za to mogli bi upravo dobiti 27. juna u Bruxellesu.
Lana RIZVANOVI]

Samo rije~
Republika Srpska spremna je na promjenu Ustava BiH koji se odnosi na izbor ~lana Predsjedni{tva BiH odmah, ali to sve ko~e politi~ari iz Federacije BiH, istakao je Dodik. Ponovio je stav da RS nije za indirektni izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH, kroz Parlament BiH, jer odluka Suda iz Strasbourga ne tra`i da se mijenja na~in izbora ~lanova Predsjedni{tva BiH. - To nigdje u presudi ne stoji i RS je spreman da ispuni ono {to se tra`i, a to je da se diskriminacija elimini{e. Problem oko izbora ~lanova Predsjedni{tva nastao je u Federaciji BiH i ona mo`e slobodno da odlu~i na koji na~in }e birati ~lanove, direktnim izborima ili posredno. Srpska ne}e mijenjati svoje ve} poznate stavove. Mi mo`emo promijeniti jednu rije~ Ustava BiH, a to je da umjesto rije~i Srbin stavimo jedan predstavnik iz RSa. Ovim se eliminira mehanizam kojim se diskriminira i spremni smo to uraditi, istakao je Dodik, te dodao da smatra da se kroz presudu Sejdi} - Finci treba rije{iti i pi-

ske integracije bez obzira na povremene zastoje

Evropska komisija je krajem maja preporu~ila da se ponovno omogu}i kori{tenje pola milijarde eura zamrznute pomo}i za razvoj kao nagradu za smanjenje bud`etskog deficita i tu preporuku bi u petak, prema diplomatskim izvorima, trebali prihvatiti ministri finansija zemalja ~lanica Evropske unije, podsje}a Hina. Evropska komisija je krajem maja srezala prognozu ma|arskog bud`etskog deficita za 2013. na 2,7 posto BDP-a. Time je Bruxelles drugi put od suspenzije pomo}i snizio svoju prognozu i sada o~ekuje da }e manjak biti osjetno ispod plafona od tri posto BDP-a. Komisija je, tako|er, kazala da je Ma|arska u~inila dovoljno da ispuni zacrtani nivo bud`etskog manjka u ovoj godini od 2,5 posto BDP-a. Sankcije EU ozna~ile su najni`i nivo odnosa izme|u Bruxellesa i ma|arskog premijera Viktora Orbana, ~iji je centralizirani na~in vlasti naveo Barrosa da izrazi zabrinutost oko ja~anja autoritarne vladavine u Ma|arskoj. Me|utim, odnosi su se posljednjih sedmica pobolj{ali, ~emu je doprinijela i nedavna odluka parlamenta da unese izmjene u sna`no kritiziran zakon o centralnoj banci.

16

OGLASI

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

REGION
VIJESTI

17

Biv{i glavni tajnik HDZ-a svjedok u slu~aju Fimi-Media

HDZ pla}ao ra~une i Sanaderovoj k}erki
Ivan Jarnjak je prvi svjedok USKOK-a, a treba svjedo~iti ~ak tri dana. S obzirom na funkciju koju je imao u HDZ-u, smatra se da ima puno toga re}i
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

U junu zaplijenjeno 13 pari tablica
Kosovska policija zaplijenila je na Merdaru jedan par srbijanskih registarskih tablica koje su prona|ene u unutra{njosti automobila kojim je upravljao kosovski Srbin. Prilikom kontrole vozila koji je imao kosovske registarske oznake u prtlja`niku automobila prona|ene su i registarske tablice koje izdaje MUP Srbije sa po~etnim slovima jednog kosovskog grada, koje su oduzete, kao i saobra}ajna dozvola. Kosovski Srbin koji je tom prilikom priveden nakon razgovora sa tu`iocem pu{ten je na slobodu, a slu~aj ide u redovnu sudsku proceduru. Od po~etka juna kosovske vlasti zabranile su upotrebu registarskih tablica koje izdaje MUP Srbije sa po~etnim slovima gradova na Kosovu. U regionu Kosovske Mitrovice policija je u junu zaplijenila ukupno 13 pari srbijanskih registarskih tablica sa po~etnim slovima kosovskih gradova.

Biv{i glavni tajnik i potpredsjednik HDZ-a Ivan Jarnjak po~eo je ju~er svoje svjedo~enje na @upanijskom sudu u Zagrebu u postupku za slu~aj Fimi-Media. Ovaj slu~aj poznatiji je kao afera HDZ-ovih crnih fondova. Radi se o dosad najve}oj korupcijskoj aferi u Hrvatskoj. Prema optu`nici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (USKOK), u crnim fondovima HDZ-a i privatnim d`epovima nestalo je najmanje 10 milijuna eura dr`avnog novca.

Provjerio je, ka`e, o ~emu se radi, a Pavo{evi} mu je rekla da ona svakog mjeseca odlazi kod predsjednika stranke, odnosno, da joj Sanader daje popis kome i koliko }e trebati isplatiti za taj mjesec, a da novac osigurava preko Bari{i}a, opisao je Jarnjak ju~er kako se tro{io dr`avni novac.

Isplate
Posvjedo~io je, tako|er, da je dolaskom na funkciju glavnog tajnika otkrio da HDZ ima jedan ra~un i 500 podra~una. Izme|u ostaloga, rekao je da je stranka pla}ala ogromne mjese~ne telefonske ra~une, od ~ak 15.000 eura, te da mu je re~eno da se ustvari pla}aju ra~uni Sanaderove k}erke Petre. Spomenuo je isplate za Osje~ku televiziju, te da se govorilo o kupnji vlasni{tva zagreba~ke lokalne Z1 Televizije. Ova transakcija se nije mogla napraviti s ra~una HDZ-a jer stranka nije mogla biti suvlasnik medija. Sjetio se i odlazaka Pavo{evi} u Carinu te komentara tada{njeg ministra finansija Ivana [ukera da "ne bu bilo dobro", jer je sumnjivo da kod {efa Carine Bari{i}a ide HDZ-ova {efica ra~unovodstva. Jarnjak je prvi od poznatih hadezeovaca koji svjedo~i na su|enju za slu~aj Fimi-Media, a na klupi za svjedoke uskoro se o~ekuju gotovo svi ~lanovi danas ve} biv{eg Predsjedni{tva HDZa, uklju ~u ju }i i biv {u {e fi cu stranke Jadranku Kosor.
Jadranka DIZDAR

Bilje`nica
Jarnjak je prvi svjedok USKOK-a, a treba svjedo~iti ~ak tri dana. S obzirom na funkciju koju je imao u HDZ-u, smatra se da ima puno toga re}i. Na temelju onoga {to je krajem pro{le godine rekao istra`iteljima, Jarnjak je od osumnji~enika postao svjedok u procesu u kojem je prvooptu`eni biv{i premijer i {ef HDZ-a Ivo Sanader. Me|u optu`enicima su npr. biv{i glavni rizni~ar stranke Mladen Bari{i} i nekada{nja {efica HDZ-ovog ra~unovodstva Branka Pavo{evi}, a na optu`eni~koj klupi je i HDZ kao pravna osoba. Biv{i glavni tajnik biv{e vladaju}e stranke navodno je USKOK-u predao i bilje`nicu u kojoj je pedantno notirao sva svoja zapa`anja iz razdoblja HDZovih crnih fondova kada se ova stranka razbacivala nevjerojaJarnjak: Odluke donosio isklju~ivo Sanader

Jan{i najve}a podr{ka
Slovenska demokratska stranka (SDS) koju vodi premijer Janez Jan{a trenutno ima najve}u potporu slovenskih bira~a, a na drugom i tre}em mjestu su dvije oporbene stranke lijevog centra, rezultati su najnovije redovne mjese~ne ankete o rejtingu politi~kih stranaka koju je ju~er objavilo ljubljansko Delo. Na drugom je mjestu stranka Pozitivna Slovenija (PS) sa 18,5 posto glasova, {to je znatno manje od 22,7 posto pro{log mjeseca. Vjeruje se da su padu popularnosti stranke pridonijele nedavne potvrde policije da je porezna uprava pokrenula postupke oko navodne utaje poreza tvrtki u vlasni{tvu sinova Zorana Jankovi}a, predsjednika stranke. Tre}e mjesto u anketi sa 15,4 postotaka potpore pripalo je i ovog mjeseca Socijalnim demokratima.

500 PODRA^UNA Posvjedo~io je, tako|er, da je dolaskom na funkciju glavnog tajnika otkrio da HDZ ima jedan ra~un i 500 podra~una
tnim iznosima novca. Za svog biv{eg {efa Jarnjak je ju~er posvjedo~io da je isklju~ivo Sanader bio taj koji je donosio odluke u stranci, pa i u vezi sa strana~kim financijama. Ako nije bilo odluke Predsjedni{tva HDZ-a, jedini koji je odlu~ivao bio je predsjednik stranke, rekao je Jarnjak sudskom vije}u. Potvrdio je na taj na~in tezu kako ~lanovi Predsjedni{tva HDZ-a navodno pojma nisu imali o mutnim poslovima s dr`avnim novcem. - Uz biv{eg glavnog rizni~ara i glavnu blagajnicu, umre`eni su bili i biv{i glasnogovornik Vlade i stranke Ratko Ma~ek, kao i vlasnica Fimi-Medije Nevenka Jurak, posvjedo~io je biv{i glavni tajnik. Svi oni su, ka`e Jurak, direktno odgovarali osobno tada{njem predsjedniku HDZ-a Sanaderu. Ovo je ilustrirao konkretnim primjerima. Za dodatne pla}e, koje su probranim hadezeovcima ispla}ivane svakog mjeseca, Jarnjak ka`e da je saznao od svog voza~a.

SRBIJA: Tragedija na zavr{noj vje`bi Diplomac 2012.

Suspendovane starje{ine zbog pogibije kadeta
Nastradali kadeti su za tri mjeseca trebali postati oficiri Vojske Srbije. Nare|ena detaljna i hitna istraga
Dvoje kadeta Vojske Srbije poginulo je ju~er ujutro na poligonu Pasuljanske livade u eksploziji zaostale granate. U tragediji je povrije|eno jo{ sedam kadeta, dvoje te{ko, ali su svi su van `ivotne opasnosti. Do nesre}e je do{lo oko 9 sati kada je jedan od kadeta ~etvrte godine Vojne akademije tokom redovne obuke i pripreme za zavr{nu vje`bu Diplomac 2012. prona{ao zaostalu granatu kalibra 30 mm. Kadeti na poligonu Pasuljanske livade tokom vje`be nisu koristili bojevu municiju. Saop{teno je da su u nesre}i poginuli Filip Milojevi} (1988) iz Topole i Milina Mileti} (1989) iz Gornjeg Milanovca. Vojska Srbije }e provesti hitnu istragu zbog tragedije, a ministar odbrane Dragan [utanovac udaljio je sa du`nosti sve starje{ine u lancu komandovanja koji su u~estvovali u pripremi vje`be Diplomac 2012. na Pasuljanskim livadama. Na~elnik Uprave za odnose sa javno{}u Ministarstva odbrane, pukovnik Milivoje Pajovi}, rekao je za B92 da je u pitanju vjerovatno sedam oficira i podoficira i istakao da }e biti ka`njeni svi za koje se utvrdi

Odgo|eno svjedo~enje Dicka Martya
Svjedo~enje biv{eg {vajcarskog senatora i poslanika Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope Dicka Martya u slu~aju ilegalne trgovine organima u klinici Medicus odgo|eno je ju~er u Pri{tini. Izvjestilac VE o trgovini ljudskim organima trebao je da svjedo~i u Okru`nom sudu u Pri{tini na su|enju povodom sumnje da su na pri{tinskoj klinici Medicus provo|ene ilegalne transplantacije bubrega. Na ro~istu 4. aprila Okru`ni sud je prihvatio zahtjev EULEX-ovog tu`ioca Jonatana Rattela da Mary svjedo~i na su|enju povodom sumnje da su na pri{tinskoj klinici Medicus provo|ene ilegalne transplantacije bubrega. Odbrana se protivila pozivanju novih svjedoka, posebno stru~njaka koji su dio misije EULEX-a na Kosovu jer su, navodno, pristrasni.

Eksplodirala zaostala granata?

da su na~inili propuste koji su doveli do tragi~nih posljedica. On je naveo da je na Pasuljanskim livadama u trenutku nesre}e bilo oko 600 kadeta.

Predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} obi{ao je ju~er povrije|ene kadete, izrazio duboko `aljenje zbog tragedije i pozvao nadle`ne slu`be da hitno provedu istragu.

18

OGLASI

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

SVIJET
VIJESTI

19

NAKON POBJEDE NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA U GR^KOJ

Samaras dobio
mandat
Lider Nove demokratije je jo{ ranije najavio brzo formiranje vlade nacionalnog spasa, nagla{avaju}i da }e Gr~ka ostati u eurozoni
^elnik stranke Nova demokratija, koja je tijesno pobijedila na nedjeljnim parlamentarnim izborima u Gr~koj, ju~er je po~eo pregovore o formiranju koalicije. Antonis Samaras u ponedjeljak se sastao s predsjednikom dr`ave Karolosom Papuljasom, koji mu je dao zvani~an mandat da formira vladu, prenosi Fena. tati u eurozoni. Lideru Nove demokratije bit }e potrebna podr{ka socijalisti~kog PASOK-a za formiranje vlade, po{to }e, sa 50 mjesta bonusa koji se daje partiji koja osvoji najve}i broj glasova na izborima, Nova demokratija i PASOK imati 162 mjesta od ukupno 300 u parlamentu, dovoljno za formiranje vlade. Iz PASOK-a su izrazili spremnost za pru`anje podr{ke {irokoj koaliciji koja }e uklju~ivati i politi~ku koaliciju Siriza, mada smatraju da je najva`niji cilj da se formira nova vlada i okon~a politi~ka neizvjesnost. Shodno gr~kom ustavu, Papuljas je Samarasu povjerio mandat i tri dana za formiranje koalicione vlade. “Za po ~et }u raz go vo re sa vo|ama ostalih stranaka i mislim da }e biti dovoljno vremena da to postignem” rekao je li, der Nove demokratije. U dubokoj recesiji, optere}ena ogromnim javnim dugom i

Desetine mrtvih u nasilju u Nigeriji
Najmanje 36 ljudi poginulo je u nekoliko napada na kr{}anske crkve na sjeveru Nigerije i u sukobima izme|u kr{}ana i muslimana koji su uslijedili. Vlasti pokrajine Kaduna uvele su, poslije napada, 24-satni policijski sat, koji je odmah stupio na snagu kako bi se o~uvao red u zemlji, rekao je portparol lokalne vlade Reuben Buhari za AFP, prenosi Fena. Prve dvije eksplozije, koje je izazvao bomba{ samoubica, dogodile su se u razmaku od nekoliko minuta, a meta su im bile dvije crkve u Zariji, izjavio je {ef policije provincije Kaduna Muhamed Abubakir D`ind`iri. Tre}a eksplozija bila je kod crkve u gradu Kaduna, pola sata kasnije, dodao je on. Kada su vijesti o napadima dospjele u javnost, kr{}ani, ve}inom mla|i ljudi, iza{li su na glavni autoput koji vodi do Abud`e i napadali sve one za koje su mislili da su muslimani. U sukobima je povrije|eno najmanje 100 ljudi.

Evropska orijentacija
Samaras je najavio da `eli da postigne dogovor o formiranju koalicione vlade narednih dana sa politi~kim snagama koje vjeruju u evropsku orijentaciju zemlje. Samaras je rekao da }e odmah po~eti pregovori sa drugim liderima partija koje su izabrane u gr~ki parlament. Najavljen je sastanak sa liderom Sirize Aleksisom Cirpasom, kao i prvim ~ovjekom PASOK-a Evangelosom Venizelosom. Samaras je jo{ ranije najavio brzo formiranje vlade nacionalnog spasa, nagla{avaju}i da }e Gr~ka os-

Antonis Samaras: Tri dana za formiranje koalicione vlade

rastom dru{tvenih tenzija, Gr~ku o~ekuje naporna borba da bi vratila u `ivot posustalu ekonomiju, a nova vlada, kada bude formirana, mo`e da o~ekuje novi talas protesta, prenosi RTS.

Uslovi pomo}i
Nakon dvije godine bud`etske {tednje, nezaposlenost je prema{ila 22 posto, preduze}a se gase, a broj besku}nika na ulicama Atine raste. Nova demokratija i PASOK naveli su da

`ele ponovo da pregovaraju o uslovima pomo}i, u cilju eventualnog produ`enja rokova i dono{enja mjera za podsticanje privrednog rasta. Evropski partneri Atine i MMF pozdravili su pobjedu proreformskih partija, navode}i da su spremni da sara|uju sa vladom koja bude formirana. Evropski zvani~nici su, me|utim, jasno poru~ili da Gr~ka mora da se pridr`ava datih obe}anja da bi nastavila da prima pomo}.

Ubijen komandant jemenske vojske
Jemenski ogranak Al-Kaide preuzeo je odgovornost za samoubila~ki bomba{ki napad u lu~kom gradu Adenu u ponedjeljak ujutro, u kojem je ubijen komandant ju`nog krila jemenske vojske skupa s trojicom svojih tjelohranitelja, prenosi Fena. Samoubila~ki bomba{ki napad predstavlja osvetu za vojnu ofanzivu pod ameri~kim vodstvom na upori{ta AlKaide u susjednoj ju`noj pokrajini Abijan i intenzivirane zra~ne udare po visokim ~lanovima te teroristi~ke grupe, izjavio je por tparol Al-Kaide u telefonskom razgovoru za Xinhuu. “Jedan na{ ~lan uspio je u poku{aju ubistva general-majora Salima Alija Katane, koji je predvodio jednomjese~nu ofanzivu na na{e porodice i na{a upori{ta u Abijanu”, izjavio je por tparol koji je tra`io da ostane anoniman.

Drugi krug predsjedni~kih izbora u Egiptu

Mursi proglasio pobjedu
Mursi obe}ao da }e biti predsjednik svih Egip}ana • [efik optu`io Mursijev {tab za izbornu prevaru
Isla mis ti ~ki po kret Mu sli mansko bratstvo izvijestio je ju~er da je, po prvim neslu`benim rezultatima, na predsjedni~kim izborima u Egiptu pobijedio njihov kandidat Muhamed Mursi, {to je, pak, opovrgnuto iz {taba njegova protukandidata Ahmeda [efika koji je Muslimansku bra}u prozivao za krivotvorenje izbornih rezultata, prenosi Fena. Pozivaju}i se na rezultate 98 posto prebrojanih glasova drugog izbornog kruga, Muslimansko bratstvo izvijestilo je na konferenciji za novinare da je njihov kandidat osvojio 52,5 posto glasova, a protukandidat Ahmed [efik, biv{i premijer svrgnutog re`ima Hosnija Mubaraka, 47,5 posto glasova. Iz [efikova izbornog {taba poru~ili su da su iznena|eni objavom navodnih rezultata izbora, te tvrde kako je time prekr{en zakon jer je jedino izborna komisija za to ovla{tena. Po podacima [efikovog {taba, biv{i premijer vodi s 52 posto glasova, ali oni, ka`u, ne}e objavljivati rezultate i kr{iti zakon. Neposredno nakon {to ga je Muslimansko bratstvo proglasilo pobjednikom, Mursi je obe}ao da }e biti predsjednik svih Egip}ana, te da se ne}e osve}ivati niti razra~unavati. “Egipatski narod izabrao je bolju budu}nost” istakao je Mur, si na konferenciji za novinare u kairskom sjedi{tu Muslimanskog bratstva. U drugom krugu egipatskih predsjedni~kih izbora, odr`anom u subotu i nedjelju, Mursi i [efik natjecali su se za mjesto nasljednika Hosnija Mubaraka, svrgnutog u narodnoj pobuni. Muhamed Mursi je obrazovan i iskusan politi~ar. Zvanje magistra nauka stekao je u rodnom Egiptu, a doktorat je odbranio na presti`nom Univerzitetu California u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Mursi se 1985. vratio u Egipat i nastavio akademsku karijeru na Univerzitetu Zekazik. Politi~ku karijeru je po~eo kao ~lan rukovodstva Muslimanskog bratstva Egipta, a na izborima 2000. i 2005. je kao nezavisni kandidat u{ao u egipatski parlament.

Napad na {iitske studente u Pakistanu
^etiri osobe su poginule, a vi{e od 40 ih je ranjeno ju~er u napadu automobilom bombom na autobus s brojnim studentima {iitske manjine u predgra|u Kvete, sredi{ta Balu~istanana na jugozapadu Pakistana, prenosi Fena. Pakistanski {iiti, koji ~ine gotovo 20 posto stanovni{tva u tom podru~ju, redovna su meta napada koji se pripisuju sunitskim ekstremistima, me|u kojima su neke grupe, poput najpoznatije me|u njima Lashkar-e-Jhangvi, bliske talibanskim ustanicima i Al-Kaidi. “Bomba ru~ne izrade skrivena u automobilu parkiranom uz cestu eksplodirala je blizu autobusa koji je prevozio studente s lokalnog univerzitetskog tehnolo{kog instituta”, kazao je {ef gradske policije Mir Zubair. “^etiri su osobe poginule, a vi{e od 40 ih je ranjeno, ve}inom studenti”, dodao je on.

Slavlje Mursijevih pristalica na ulicama Kaira

Reuters

Vojska predaje vlast do kraja juna
Vojska }e predati vlast novoizabranom predsjedniku do kraja mjeseca, navela je ju~er egipatska zvani~na novinska agencija rije~i visokog ~lana vladaju}eg Vojnog vije}a. Novinska agencija MENA citirala je rije~i general-majora Muhameda alAsara da }e se primopredaja vlasti obaviti tokom grandiozne ceremonije do kraja mjeseca, ali nije objavio ta~an datum prenosa vlasti, prenosi Fena. Pobjednik drugog kruga predsjedni~kih izbora odr`anih tokom vikenda bit }e zvani~no objavljen u ~etvrtak.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sarajevska berza

Nakon razlaza BH Airlinesa i Turkish Airlinesa

Zlatan Dedi} nije vi{e direktor
Dugogodi{nji direktor Sarajevske berze (SASE) Zlatan Dedi} razrije{en je du`nosti, potvrdi li su ~la no vi Nad zor nog odbora Sarajevske berze. Kako su kazali, ugovor je raskinut sporazumno jer su i jedna i druga strana htjele da se tako zavr{i. Za vr{ioca du`nosti direktora ove in sti tu ci je Nad zor ni odbor imenovao je Tarika Kurbegovi}a. O razlozima raskida ugovora ~lanovi NO ju~er nisu htjeli govoriti, me|utim, portal Indikator.ba navodi nezvani~nu informaciju da je izme|u brokerskih ku}a, ~lanica Sarajevske berze, i direktora Dedi}a do{lo do mimoila`enja oko raspodjele dobiti, odnosno podjele dividende dioni~arima SASE. Brokerske ku}e insistirale su da SASE podijeli akumuliranu dobit iz ranijih godina kao rezulat pretpla}enog poreza, ali i dioni~ke premije koja je proiza{la iz ~injenice da su turske institucije kapitala prilikom ulaska u vlasni{tvo Berze platile ve}u cijenu po dionici od nominalne vrijednosti dionica Berze. Direktor Dedi} je smatrao da

Svi su dobrodo{li

Zanimanje za kupovinu 49 posto dionica BH Airlinesa navodno pokazali Croatia Airlines i libijska aviokompanija Buraq Air • Ministar Enver Bijedi}: Sve obaveze prema Turkish Airlinesu smo ispunili
nema mogu}nosti za isplatu, nego da ova sredstva treba da ostanu kao rezerve dru{tva. Nakon {to je 13 od 15 brokerskih ku}a potpisalo peticiju, Nadzorni odbor Sarajevske berze donio je odluku o razrje{enju direktora Dedi}a, koji od petka vi{e nije na ~elu ove institucije. Dedi} je na ~elu Sarajevske berze bio od 2005. godine i ovom smjenom prekinut mu je drugi ~etverogodi{nji mandat, koji je u regularnim okolnostima trebalo da traje do 2013. Zvani~nih kontakata izme|u Croatie Airlines i Ministarstva prometa i komunikacija FBiH o eventualnoj kupovini 49 posto BH Airlinesa nije bilo, potvrdio je ju~er za Oslobo|enje federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedi}. Bijedi} nam je, ipak, rekao da je svaka aviokompanija koja je zainteresovana za kupovinu 49 posto BH Airlinesa, odnosno dijela koji je do neki dan bio u vlasni{tvu Turkish Airlinesa dobrodo{la, te takve pozvao na razgovor. ugovor o predaji 49 posto dionica BH Airlinesa Vladi FBiH, ne navode}i koje obaveze federalne vlasti nisu ispunile prema njima. Komentari{u}i novonastalu situaciju u BH Airlinesu, Bijedi} je ju~er rekao: "Za sada vam mogu potvrditi da su zainteresovanost za kupovinu 49 posto vlasni{tva u BH Airlinesu pokazala dva inostrana partnera. Zbog poslovne tajne informaciju o tome ko su oni jo{ moram dr`ati sakrivenu. U vlasni{tvu FBiH }e, u svakom slu~aju, ostati kontrolni paket. Tako|e, nije istina da FBiH nije ispunila svoje ugovorne obaveze prema Turkish Airlinesu. Sve ugovoreno smo ispunjavali, mo`da nekad sa desetak dana zaka{njenja, ali su obaveze ispunjene, {to se vidi iz finansijskog izvje{taja." Internet-portali su, osim Croatie Airlines, kao mogu}eg novog suvlasnika BH Airlinesa, spomenuli i libijsku aviokompaniju Buraq Air. Predsjednik Nadzornog odbora BH Airlinesa Goran Jovanovi} je potvrdio da je jedna od dvije aviokompanije iz regiona jugoisto~na Evropa, pa se mo`e pretpostaviti da je rije~ o Croatia Airlinesu, koji je i prije ~etiri godine `elio postati suvlasnik BH Airlinesa, ali su iz hrvatske aviokompanije tokom tenderske procedure odustali od te namjere.

Regionalni gubita{i
Zanimljivo je da je Croatia Airlines zainteresovana i za kupovinu dijela vlasni{tva u slovena~koj aviokompaniji Adria Airways. S obzirom na to da su sve aviokompanije u regionu u gubicima, bi}e interesantno vidjeti da li }e i koja }e od njih postati suvlasnik gubita{a BH Airlinesa, aviokompanije koja je u knockdawnu od svog osnivanja i koja je na kraju 2010. godine imala oko 45 miliona KM akumuliranih gubitaka. Dk. OMERAGI]

Neispunjene obaveze
Portali su ju~er prenijeli izjavu Hamdija Topce, izvr{nog direktora Turkish Airlinesa, u kojoj je naveo kako su Turci `eljeli da BH Airlines bude jaka kompanija, ali da bh. vlasti nisu bile u mogu}nosti da ispune svoje ugovorne obaveze. Upravni odbor Turkish Airlinesa je ranije potvrdio da }e biti potpisan

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 117 - 19. 6. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.558383 Kanada 124 CAD 1 1.507217 Hrvatska 191 HRK 100 25.863222 ^e{ka R 203 CZK 1 0.076528 Danska 208 DKK 1 0.262491 Ma|arska 348 HUF 100 0.666760 Japan 392 JPY 100 1.955830 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.259226 [vedska 752 SEK 1 0.220665 [vicarska 756 CHF 1 1.624430 Turska 949 TRY 1 0.852572 V.Britanija 826 GBP 1 2.420522 SAD 840 USD 1 1.546157 Rusija 643 RUB 1 0.047782 Kina 156 CNY 1 0.243163 Srbija 941 RSD 100 1.678791 SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 06. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 15. 06. 2012 =

1.955830 1.955830 1.562289 1.566195 1.510994 1.514771 25.928042 25.992862 0.076720 0.076912 0.263149 0.263807 0.668431 0.670102 1.960732 1.965634 0.566448 0.567864 0.259876 0.260526 0.221218 0.221771 1.628501 1.632572 0.854709 0.856846 2.426588 2.432654 1.550032 1.553907 0.047902 0.048022 0.243772 0.244381 1.682998 1.687205 USD 1.51975 BAM 2.359768

Razgovarali Avdagi} i Nik{i}

Zajedni~ki rje{avati probleme
Delegacija Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini (PPDIVUT BiH), koju je predvodio predsjednik Mehmed Avdagi}, ju~er je razgovarala o aktuelnim problemima s premijerom FBiH Nerminom Nik{i}em, javila je Fena. Do razgovora je do{lo nakon {to je Glavni odbor PPDIVUTa dao podr{ku premijeru i federalnoj Vladi u aktivnostima na do slje dni jem ra {~i {}a va nju brojnih negativnosti, saop}eno je iz Sindikata PPDIVUT. Potreba za neposrednom razmjenom informacija i dogovorom za zajedni~ko djelovanje posebno je nagla{ena u rje{avanju problema u onim kompanijama gdje Vlada FBiH ima odre|eni vlasni~ki udio i gdje djeluju sindikalne organizacije PPDIVUT-a, poput Fabrike duhana Sarajevo, Fabrike duhana Mostar, Agrokomerca i drugih.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 204145 11 P Sarajevo, 14. 6. 2012. godine U pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih Tre{njo Mirsada, Hejub Aide, Tinjak Alije i Tre{njo Nerme, radi duga, objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Rs 187361 11 Rs Sarajevo, 18. 5. 2012. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Mahi} - Samard`i}, u pravnoj stvari tu`itelja Izudin Hajvazovi} i drugi, zastupani po punomo}niku Muzaferu Jajagi}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog "Je`" d.o.o. Sarajevo, Ul. Vi{njik br. 30, radi radni spor, v.sp. 52.502,00 KM, OBJAVLJUJE

POZIV
NA PRIPREMNO RO^I[TE TU@ENI "JE@" DOO SARAJEVO, UL. VI[NJIK BR. 30 Pozivate se u svojstvu tu`enog na pripremno ro~i{te za dan SRIJEDA, 11. 7. 2012. god, sa po~etkom u 11 sati u sobu broj 326/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Amela Mahi} - Samard`i}

POZIV
Za IV-tu`enog: TRE[NJO NERMA ZA PRIPREMNO RO^I[TE ZAKAZANO ZA ^ETVRTAK, 24. 10. 2012, u 11 sati. Ovim putem se IV-tu`enoj dostavlja poziv za pripremno ro~i{te i IV-tu`ena se obavje{tava da se dostava poziva smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Milena Raji}

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

BIZNIS/BERZE
1.472,4
801,74
Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 1.060.529,73 KM. Ju~er je okon~an upis municipalnih obveznica Op}ine Cazin, javne ponude vrijednosnih papira, koja je obavljena koriste}i infrastrukturu Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira. U toku javne ponude, koja je po~ela 11. juna i trajala sedam dana, ukupno je upisano 10.000 obveznica, ~ime je za emitenta prikupljeno 1.000.000 KM. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF Big investiciona gru pa d.d. Sa ra je vo u izno su od 2.989,80 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3,96 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u vrijednosti od 18.412,99 KM.

21

Matja` Rakovec, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav

BIFX

677,85 1.764,54
FIRS

SASX-10

873,08 797,27
ERS10

SASX-30

BIRS

SASE: Promet 1.060.529 KM

Rakovec: Dobra perspektiva na Balkanu

Konsolidacija

NEIZBJE@NA
Sigurno }e stranci poku{avati preuzeti velike osiguravaju}e ku}e u regiji, posebno sad kad su Hrvatska i Slovenija u fazi da omogu}avaju ulazak nekog strate{kog partnera kako bi Croatia i Triglav postali dio jednog ve}eg osiguravaju}eg dru{tva
O interesu jednog od najve}ih osiguravaju}ih dru{tava u svijetu, ameri~kog AIG-a, za preuzimanje slovenskog Triglava i hravtaskog Croatia osiguranja, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Matja` Rakovec ni{ta zvani~no ne zna i ka`e da je to, kao i svi, saznao iz novina. On je ovo izjavio za Oslobo|enje tokom tradicionalnog susreta predstavnika osigurava~a i reosigurava~a regije pro{le sedmice u Sarajevu. “Sad ima puno interesa za Triglav po{to dobro radimo i imamo perspektivu na Balkanu. Prije ili kasnije ovo tr`i{te }e se morati konsolidirati i sigurno }e stranci poku{avati preuzeti velike osiguravaju}e ku}e u regiji, posebno sad kad su Hrvatska i Slovenija u fazi da omogu}avaju da u|e neki strate{ki partner kako bi Croatia i Triglav postali dio jednog ve}eg osiguravaju}eg dru{tva” kazao je Rakovec. , milijardi eura, {to nije zanemarivo. [to se ti~e Croatia osiguranja, ono svakako ide na prodaju, a u procesu je izbor savjetnika za prodaju i ne zna se ko je sve zainteresovan za ovu osiguravaju}u ku}u. Osim o interesu AIG-a za Triglav, Rakovec je tokom SorSa govorio i o rezultatima poslovanja osiguravaju}eg dru{tva na ~ijem je ~elu.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 18. juni/lipanj 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potrazivanja ser. G FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija V FBiH stara devizna {tednja serija Z PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP HT dd Mostar Solana dd Tuzla 16,90 3,14 42,07 6,20 19,80 -0,13 1,43 -1,01 -1,52 0,00 16,92 3,15 42,07 6,30 19,80 16,87 3,10 42,04 6,15 19,80 538 564 515 50 273 9.096,84 1.773,40 21.665,60 310,20 5.405,40 4 2 2 2 1 26,01 92,00 68,00 55,25 0,39 0,00 -0,73 9,99 26,01 92,00 68,00 55,25 26,01 92,00 68,00 55,25 864 7.290 16.397 600 224,73 6.706,80 11.149,96 331,50 1 1 3 1 3,96 5,15 0,00 0,00 3,96 5,15 3,96 5,15 755 170 2.989,80 875,50 4 1

Najbolja web stranica
“Grupa Triglav je unato~ finansijskoj krizi i doga|ajima u bankarskom sektoru, poslovnu 2011. zavr{ila sa vi{om dobiti u odnosu na godinu ranije. Neto poslovni rezultat Grupe Triglav iznosio je 47,5 miliona eura, {to je za 78 posto vi{e nego u 2010. godini. Znatno je pobolj{ana i rentabilnost kapitala Grupe Triglav te se s 9,6 posto jako pribli`ila o~ekivanoj rentabilnosti do 2015. godine (12-postotna rentabilnost kapitala). Na rast dobiti u prvom redu je utjecalo dobro poslovanje osnovne, osiguravaju}e djelatnosti, {to pokazuje pobolj{anje kombinovanoga koli~nika, koji je na nivou Grupe Triglav iznosio 90,1 posto, {to je jedan od najboljih kombinovanih koli~nika u regionu, ako ne i najbolji” rekao je Rakovec. , Zavarovalnica Triglav je u okviru programa u Sarajevu primila i posebno priznanje za najbolju web stranicu www.triglav.si, koja je namijenjena prezentaciji proizvoJ. Sa. da i prodaji osiguranja.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 18. juni 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

AIG se vra}a u Evropu
[to se ti~e AIG-a, Rakovec je mi{ljenja da se ova osiguravaju}a ku}a sad o~istila jer znamo da je od njih kriza po~ela, dosta su prodali i sad, ako je istina to {to je pisalo, ponovo ulaze u segment osiguravaju}ih dru{tava u Evropi. Interes AIG-a za Triglav ne iznena|uje jer je Triglav jaka firma, koja ima k}erinska dru{tva po cijelom Balkanu i ima veliku perspektivu za rast i razvoj. Isto tako, drugi najve}i igra~ u regiji je Croatia osiguranje, {to zna~i da Triglav i Croatia ukupno tvore oko 1,6

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 0,042 5,24 3,93 3,9 5,89 0 -2,06 0 0 -0,17 0,042 5,24 3,93 3,9 5,9 0,042 5,24 3,93 3,9 5,73 4.260 20 20 70 520 178,92 104,80 78,60 273,00 3.061,20 0,59 0,206 1,43 0 0 0 0,59 0,206 1,43 0,59 0,206 1,42 50 2.300 4.158 29,50 473,80 5.929,36

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Fabrika za pocin~avanje a.d. Srebrenica Fabrika vijaka a.d. Mrkonji} Grad Internacional motel a.d. Banja Luka Metal a.d. Banja Luka Posavina a.d. Vukosavlje Nestro Petrol a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Sama~ki smje{taj a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 2,28(A) 0,15(A) 0,2 0,1 0,15 0,799 0,06 0,2 48,22 45,82 38,16 0 0 0 0 0 59,48 -14,29 0 7,13 0,7 -0,86 2,28 0,15 0,2 0,1 0,15 0,799 0,06 0,2 49 46 38,65 2,28 2.637 0,15 982 0,2 247 0,1 2.783 0,15 428 0,799 100 0,06 1.410 0,2 214 45,72 94.030 45,5 19.500 37,45 985.201 6.012,36 147,30 49,40 278,30 64,20 79,90 84,60 42,80 45.340,58 8.935,00 375.923,47

Rim: Bukvi} ponudio
UN-ov Fond za razvoj poljoprivrede IFAD organizirao je u Rimu okrugli sto o temi Alternativni izvori i inovativni modeli u pronala`enju finansijskih sredstava za razvoj poljoprivrede i ruralnih podru~ja. Konferenciji u Rimu prisustvovali su istaknuti stru~njaci iz cijelog svijeta, predstavnici razvojnih agencija, najve}ih svjetskih banaka, vlada, dr`avnih fondova i nevladinih organizacija. Amer Bukvi}, direktor BBI banke, na ovom je skupu bio jedini govornik s podru~ja biv{e Jugoslavije. U svom izlaganju Bukvi} je ponudio rje{enja koja BBI

nova finansijska rje{enja
banka koristi u finansiranju poljoprivrede u BiH, te prenio iskustva BBI banke u radu sa finansijskim linijama UN-ove agencije IFAD, Svjetske banke, Islamske razvojne banke, Republike Turske i Maktoum poljoprivrednih fondova, saop}eno je iz BBI banke. UN-ova agencija IFAD je pokazala veliku zainteresovanost da koristi islamske bankarske proizvode i sredstva potencijalnih investitora koji dolaze iz islamske tradicije te je zatra`ila podr{ku Islamske razvojne i BBI banke, koje u ovoj oblasti imaju dugogodi{nje iskustvo.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

96,32 2,51

$ 1,32 %

1.621,60 28,54

$ 0,40 %

658,50 518,50

$ 2,01 %

PLIN
$ 1,91 %

SREBRO
$ 0,70 %

KUKURUZ
$ 2,47 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Obilje`ena godi{njica masakra na Dobrinji

PREDSTAVLJAMO Medicinski fakultet

Diploma za ugled u cijelom svijetu
Savremena medicina ne postoji bez kontinuiranog u~enja i usavr{avanja tokom cijelog `ivota, upozorava dekan Mehi}
Medicinski fakultet je najstarija visoko{kolska ustanova Univerziteta u Sarajevu osnovana 1944, a kontinuitet rada bilje`i od 1946. godine. Savremeni tokovi razvoja medicinske znanosti, uvo|enje savremenijih procedura transfera znanja, novih metoda podu~avanja i ocjenjivanja pri sticanju klini~kih vje{tina, {to je dio aktuelnog integriranog kurikuluma studija, ovaj fakultet svrstavaju me|u poznatije iz ove oblasti u regionu, pa i {ire.

Polo`eno cvije}e u krugu {kole

Ubijeni dok su to~ili vodu
Od neprijateljske granate, dok su to~ili vodu u objektu O[ “Skender Kulenovi}” na ju~e, ra{nji dan prije 17 godina poginulo je sedam, a te`e i lak{e ranjeno 12 na{ih sugra|ana. Tim povodom, porodice, prijatelji te delegacije kantonalne Vlade, Grada Sarajeva i Op}ine Novi Grad polo`ili su cvije}e na spomen-obilje`je ubijenima u krugu ove dobrinjske {kole. - Oni su samo `eljeli da donesu kap vode u svoje domove, a izgleda da se neprijatelj pla{io takvih ljudi. To su zaista bolesni umovi i zdrav razum ovakvo ne{to ne mo`e uraditi, istakla je Amila Kadi}, k}erka ubijenog Izeta Kadi}a.

Uvijek }emo voditi brigu o spomen-obilje`ju koje je upozorenje i podsje}anje na ono {to se desilo, ka`e Musi}
je nosio do obli`nje bolnice, preminula je. Cijeli rat smo imali problem sa onima koji su dojavljivali neprijatelju gdje se okupljaju ljudi. Agresor nije mogao napamet znati {ta da ga|a, ve} mu je neko dojavljivao, naglasio je Nuhod`i}. Direktorica O[ “Skender Kulenovi}” Aida Musi} kazala je da je spomen-obilje`je podignuto u znak nezaborava.

110 studenata
U novoj akademskoj godini Medicinu upisuje 110 studenata na studijski program medicina, od ~ega je 30 mjesta obezbije|eno za samofinansiraju}e, a 80 za studente finansirane iz bud`eta Kantona Sarajevo. Svi studenti moraju polo`iti eliminacioni test iz srednjo{kolskog, gimnazijskog gradiva iz biologije, fizike i hemije. Pola`e se i test iz engleskog jezika i takozvani psihodinamski test podobnosti za studij medicine, koji nisu eliminatorni. Pored rezultata testa, koji je eliminatoran, bodovat }e se i rezultati prethodnog {kolovanja, na osnovu ~ega }e se sa~initi rang-lista primljenih kandidata. Studij medicine tra`i predan, strpljiv, kontinuiran i vrlo naporan rad, te dosta odricanja. Studij traje {est godina i odvija se prema bolonjskim principima studiranja. U dana{nje vrijeme

Prava istina
- Ono {to mo`emo re}i jeste da sigurno i kad nas ne bude, bi}e onih koji }e se sje}ati i koji }e spoznati pravu istinu onoga {to se desilo. Uvijek }emo voditi brigu o spomenobilje`ju koje je upozorenje i podsje}anje na ono {to se desi lo. Ni ka da ni smo {i ri li mr`nju, ali va`no je da se utvrdi ko je najodgovorniji za po~injene zlo~ine, kazala je Musi}. U ovom masakru smrtno su stradali: Kenan ^izmi}, Re{ad Imamovi}, Izet Kadi}, Sulejman Mehmedovi}, Bahrija Sijer~i}, te Nura i Safet Lon~ar.
S. Hu.

za studij medicine opredjeljuju se samo oni koji iz velike ljubavi `ele da pomognu drugima, te`e da savladaju tajne i umije}a lije~enja bolesnih i traumatiziranih. Tokom studija de{ava se mnogo individualnog rada, prakti~nog rada u laboratorijama Fakulteta i klinikama koje spadaju u nastavne baze Fakulteta. Uz sve navedeno, u toku studija treba dosta novca odvojiti za knjige, radne sveske, pribor za rad i sanitarne preglede. Na kraju studija pola`e se Hipokratova zakletva, koja diplomiranog doktora medicine i zvani~no obavezuje na najvi{e eti~ke i moralne norme rada i pona{anja.

Dojavljivanje
Asim Nuhod`i} bio je tog tragi~nog dana u blizini i kada je ~uo pad granate, potr~ao je kako bi pomogao povrije|enima, ni ne slute}i da je u redu za vodu bila i njegova sestra. - Moja sestra je taj dan oti{la po vodu. Kada sam do{ao na mjesto pada granate, sestra mi je jo{ bila `iva, ali dok sam

@rtvovanje
Za one koji `ele studirati medicinu, savjet dekana Bakira Mehi}a je da dobro razmisle o tome koliko su spremni `rtvovati i raditi, te o onome {ta je stu-

dij medicine u svojoj kona~nici, a {to i svi laici vide i znaju. - U Zavodu za zapo{ljavanje KS-a u ovom momentu ima jedan broj doktora medicine, {to ne zna~i da u BiH nema dovoljno prostora za zapo{ljavanje u ovom zanimanju. Ono {to je veliki kuriozitet, jeste da je diploma sarajevskog Medicinskog fakulteta uva`avana u cijelom svijetu, a sada{nja plejada nastavnika i saradnika ovog fakulteta }e se pobrinuti da tako i ostane. Savremena medicina ne postoji bez kontinuiranog u~enja i cjelo`ivotnog usavr{avanja, pa tako poru~ujem svim budu}im studentima na{e ustanove da doktoru medicine diploma ste~ena na bilo kojem me di cin skom fa kul te tu predstavlja tek po~etak u~enja, a da je studij samo jedna ozbiljna priprema za to, isti~e dekan Mehi}.
M. TATAREVI]

Nagrade i diplome novosarajevskim osnovcima

Najbolji me|u najboljima
U Me|unarodnom centru za djecu i omladinu ju~er je uprili~ena sve~ana podjela nov~anih nagrada i diploma u~enicima novosarajevskih osnovnih {kola, koji su osvojili prva tri mjesta na odr`anim op}inskim takmi~enjima iz matematike, fizike, informatike, geografije i sporta, nau~no-tehni~kog stvarala{tva, prve pomo}i, te demokratije i ljudskih prava. Diplome i nov~ane nagrade dobilo je 130 u~enika, dok su nastavnicima zaslu`nim za postignute rezultate dodijeljene zahvalnice, kao i direktorima {kola, te doma}inima ovogodi{njih op}inskih takmi~enja. - Ovi u~enici su tokom {kolske godine dokazali da su najbolji me|u najboljima. Sva djeca su dobra, neka malo bolja, a me|u njima ima i onih najboljih, a to ste vi, istakao je na~elnik Op}ine Novo Sarajevo Ned`ad Kold`o, te dodao da mu je posebno drago {to }e sa ovim diplomama prilikom upisa u srednje {kole ostvaM. T. riti i dodatne bodove.

Teniska oprema za O[ “Aleksa [anti}”

Nova sekcija od jeseni
Aktivisti NVO Most za povezivanje i promociju talenata 387 donirali su tenisku opremu O[ “Aleksa [anti}” Oprema se sastoji od . jedanaest teniskih reketa i pedeset loptica, a donacija je realizovana uz pomo} prijatelja iz [vedske i SAD-a. U~enici i predmetni nastavnici proveli su jedan {kolski sat igraju}i tenis na terenu koji se nalazi u sklopu sportskog kompleksa u O[ “Aleksa [anti}” . Direktor {kole Muamer Tinjak zahvalio je Udru`enju Most 387 i istakao da }e ova donacija rezultirati osnivanjem teniske sekcije ve} od naredne {kolske godine. Predstavnici Udru`enja Most 387 Ines Destanovi} i Vahidin Alihod`i} obe}ali su da ovo ne}e biti zadnja donacija te su izrazili zadovoljstvo {to }e vannastavni program ove osnovne {kole biti oboga}en.

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

ASFALTIRANI KOLOVOZ I TROTOARI

276-982

ZAVR[ENA REKONSTRUKCIJA BUTMIRSKE
Od sada ve}a sigurnost pje{aka i bolji prilaz bazi SFOR-a i Hipodromu
Posljednja, tre}a faza rekonstrukcije Butmirske ulice nedavno je zavr{ena, saznajemo u Slu`bi za razvoj, investicije i komunalne poslove Op}ine Ilid`a. Ova ulica se radila po dionicama u prethodne dvije godine i ostala je bila posljednja, za koju je bilo potrebno izdvojiti oko 260.000 KM. Sredstva je u cijelosti obezbijedila Op}ina Ilid`a iz bud`eta za ovu godinu. Izvo|a~ radova bilo je preduze}e KJKP Rad, koje je, po mi{ljenju finansijera, sasvim kvalitetno obavilo ovaj posao. U tre}oj fazi nastavljeni su radovi od Ulice Saliha @ige, pa sve do kraja u du`ini od 260 metara, po{to je ve} bila obavljena rekonstrukcija od kru`ne raskrsnice na Ilid`i. Po~elo se 25. maja i lijepo vrijeme je pogodovalo izvo|a~u, pa su radovi zavr{eni za dvadesetak dana. Butmirska ulica je bila u izuzetno lo{em stanju i zato je u sve tri fa ze obav lje no nje no krpljenje i postavljanje asfaltnog sloja na kolovozu i dvije pje{a~ke staze, a ura|en je i ki{ni kolektor cijelom du`inom. Rekonstrukcijom ove poprili~no prometne saobra}ajnice pobolj{ani su uslovi odvijanja gradskog saobra}aja, bezbjednost pje{aka, pogotovo djece, jer je ovo i pristupna cesta za bazu SFOR-a na Butmiru i za HiZ. T. podrom.

VA@NIJI TELEFONI

OKOM KAMERE

Sa nama u Cinema City
Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije multiplexa Cinema City dobili su na{i ~itaoci: Meliha Mrdi}, Enis Ga{i i Demir Ha{imbegovi}. Svi koji `ele dobiti po dvije karte za najnovija ostvarenja iz svijeta filma, trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. Dobitnici karte podi`u na blagajni 1 multiplexa.

Obustava saobra}aja
Zbog rekonstrukcije tramvajske pruge do}i }e do privremene potpune obustave saobra}aja za motorna vozila u Ulici Mula Mustafe Ba{eskije, izme|u ulica Mar{ala Tita i Sagrd`ije. Saobra}aj }e biti zaustavljen danas od 18 sati do {est ujutro u petak, zatim u petak od 18 sati do subote u {est, te i u subotu od 18 sati pa do nedjelje ujutro. Logavina je dvosmjerna. Alternativni pravci su Sagrd`ije - Kra~ule - Brodac - Obala Isa bega Ishakovi}a - Bistrik - Put Mladih muslimana, zatim Safvet-beg Ba{agi}a - Mihrivode - Vrbanju{a i Telali - Brodac - Obala Isa bega Ishakovi}a - Bistrik - Put Mladih muslimana, te Pehlivanu{a - Petrakijina - Mehmed-pa{e Sokolovi}a - Mejta{.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

Foto: S. GUBELI]

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Malo je onih koji su posjetili Sarajevo, a da se ku}i nisu vratili sa fotografijom Ba{~ar{ije i sebilja. Jedan od starogradskih trgovaca zamolio nas je da objavimo njegov prijedlog da se dvije kante za sme}e odmaknu od ove jedinstvene sarajevske fontane. Predlagao je, ka`e, to i Turisti~koj zajednici, poku{ao progurati inicijativu putem vije}nika u Starom Gradu, ali ni{ta nije pomoglo. J. M.

Kanta za uspomenu

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 14 sati Otes kolonija, od 8.30 do 15.30 Bakije sokak i Evlije ^elebije, od 9 do 15 ^etojevi}i, Dragoradi, Faleti}i 2, Gajine, Glavogodina 1, hotel Austrija, Alibega Firdusa 1, Vladojevi}i, Podlipnik, Sudi}i 1 i 2, Tar~in silos, Rakova noga, Semizovac 3, Spahin han, Stara reljevska cesta i Udrabi, od 12 do 13.30 Had`imustafina, od 10.30 do 12 Hendek, od 8.30 do 16 Ho{in brijeg, od 8 do 16 Kova~i 2, Rje~ica 1 i Mori}a, od 13.30 do 15 Prijeka ~esma, od 8 do 15 Safvetbega Ba{agi}a, od 9 do 10.30 Nova mahala.
i subotom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5,

Jedinstvena organizacija mladih Veto Ilija{ organizuje prvi put manifestaciju Dani mladih Ilija{, od 20. do 24. juna ove godine. Cilj je uprili~iti zanimljive sadr`aje

Dani mladih u Ilija{u
VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

za omladinu po uzoru na sli~ne festivale Rastok u Jelahu ili Unity u Tuzli. Planirani su nastupi brojnih izvo|a~a, umjetnika, sportista te zajedni~ka dru`enja. Uz KSC Ilija{, de{avanja }e biti uprili~ena i na otvorenom, a planiran je i okrugli sto o maloljetni~koj delinkvenciji.

PORODILI[TA

3 7

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

12.25, Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.00

Odlasci:
Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30 i 16.35, Vienna 7.30 i 15.05, Koeln 13.05, Munich 13.10, Istanbul 14.40 i 18.00, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~et vrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subo-

AVIONI Dolasci:
Istanbul 9.20 i 13.40, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Munich/Koeln

tom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 i 14.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom

6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Pred imenovanja na sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo

BiH vodi pijana posada
U njihovoj, SDP-ovoj poziciji, mi bismo pozvali sve stranke u SKS-u na formiranje ekspertske vlade, ka`e Kojovi} Ko ima hrabrosti, di}i }e ruku za prijevremene izbore, poru~uje Pe}anac
Prva ta~ka dnevnog reda dana{nje sjednice Skup{tine Kantona Sarajevo bi}e imenovanja novih ministara u Vladi KS-a, pri ~emu bi veliku ulogu mogli odigrati glasovi malih stranaka i samostalnih poslanika. Zastupnik Na{e stranke Predrag Kojovi} na pro{loj, hitnoj sjednici Skup{tine glasao je protiv na~ina smjene ministara iz SDA, ali je bio za to da oni iza|u iz vlasti. Kako je istakao Kojovi}, na pro{loj sjednici prva ta~ka dnevnog reda je bila da li je sama sjednica SKS-a sazvana u skladu sa Poslovnikom. - Smatrali smo da nije, to smo i jasno rekli i glasali protiv. Ve}ina u Skup{tini je glasala da jeste i sjednica je nastavljena. Druga ta~ka je bila smjena ministara SDA iz Vlade KS-a i mi smo glasali za. Smatramo da nije dobro kada vlast kr{i zakone i pravila koje sama donosi bez obzira {to ih na to prisiljava neodgovorno, skoro djetinjasto, odbijanje SDA da prihvati ~injenicu da ga sna`niji koalicioni partner vi{e ne `eli. Podr`avamo smjenu kadrova SDA, smatramo da promjenu u interesa gra|ana treba napraviti {to br`e, ali i da se to smije raditi samo u skladu sa zakonom i drugim va`e}im pravnim aktima, napomenuo je Kojovi}. Nermin Pe}anac, zastupnik SDU, ka`e kako ne}e i}i logikom {to gore - to bolje. - Problem ne bi bila promjena koalicionog partnera kada bi se odvijala u okviru Ustava i zakona, ali smo se uvjerili da ne ide tako. Prijevremeni izbori su jedino i najbolje rje{enje za sve nas, a pritom ne mislim na politi~are. Ovaj na{ prijedlog na pro{loj su sjednici iz pozicije mudro pre{utjeli, iako je Mali} rekla kako }e ga dati na glasanje, naglasio je Pe}anac.

Bez kormilara
Pe}anac je kazao da }emo, ako izbora ne bude, 2014. govoriti kako su nam uzalud pro{le ~etiri godine. - BiH vodi pijana posada. U one koji se boje prijevremenih izbora nemam povjerenja, a onaj ko ima hrabrosti treba di}i ruku. Dvije godine smo govorili da SDP i SDA nisu prirodna koalicija, a sada imamo brod bez kormilara. Ko je imao pogre{ne procjene? Sada je SDA jedina kriminalna stranka, a prethodne dvije godine to je bio HDZ, naglasio je Pe}anac, te dodao da }e SDU ostati principijelan kao {to je i dosad bio. J. M.

Sve po zakonu
Prilikom izglasavanja bud`eta u Skup{tini, Kojovi} je kazao kako bi u Na{oj stranci u~inili sve da iz vlasti izbace SDA, ali da sa druge strane ne bi uradili ni{ta da na njihovo mjesto dovedu SBB. - Nismo promijenili mi{ljenje. Ako je izlazak SDA iz vlasti makar i malim dijelom na{a zasluga, to smatram velikim komplimentom i uspjehom Na{e stranke. Mi, kao {to smo i rekli, nismo ni{ta u~inili da na njihovo mjesto do|e SBB. To je u~inila partija na vlas-

Kojovi}: Promjena u interesu gra|ana

Pe}anac: Promjena partnera mimo Ustava

ti - SDP. U njihovoj, SDP-ovoj poziciji, mi bismo pozvali sve stranke u SKS-u na formiranje ekspertske vlade sa jasnim akcionim planom za rje{avanje problema sigurnosti, zaposlenosti, komunalne privrede i drugih go-

ru}ih problema u KS-u. U nedostatku takvog racionalnog prijedloga, mi }emo se po pitanju da li je u interesu gra|ana da imaju ili nemaju Vladu opredijeliti za ovo prvo, kazao nam je ju~er Kojovi}.

Pri kraju sanacija Ferhadije

KO SDA Otvoreno pismo premijeru Musi}u
Kantonalni odbor SDA uputio je otvoreno pismo premijeru KSa Fikretu Musi}u. U pismu se isti~e da trenutna politi~ka kriza, “za koju KO SDA Sarajevo smatra da je Musi} kroz poziciju premijera, a u potpunoj partijskoj koordinaciji s predsjedavaju}om Skup{tine KS-a Mirjanom Mali}, proizveo u KS-u nezakonitim i neprincipijelnim smjenama {est ministara iz SDA, predstavlja posebno va`an segment ukupne politi~ke krize u BiH koju generira SDP, s mogu}im nesagledivo {tetnim posljedicama po dr`avu, sve njene narode i gra|ane” Kako se navodi u pismu, . “elementi nezakonitosti u postupku nasilnog smjenjivanja, obavljenog na nelegalnoj sjednici Skup{tine 4. juna, bez sumnje

Zapanjeni dozom neprincipijelnosti
}e biti predmet interesovanja i pa`nje nadle`nih instanci tu`ila{tva i suda i zasigurno }e dobiti svoj kona~ni i nesporni sudski epilog” . - Vama, me|utim, gospodine Musi}u, `elimo izraziti na{u zapanjenost ispoljenom dozom va{e krajnje neprincipijelnosti, kakvu sebi, kao premijer, nipo{to niste smjeli dozvoliti. Ta va{a neprincipijelnost sadr`i sve odlike neodgovornosti prema gra|anima i javnosti uop}e, saop}eno je iz KO SDA. U pismu je nagla{eno da Musi} u obrazlo`enju razloga za smjenu ministara iz SDA iznosi neistinite konstatacije i kvalifikacije prema kojima su ovi ministri “zaustavljali reforme” (policije, obrazovanja, uprave...), mada je i on, kao i javnost

Radnici postavljaju granitne plo~e
Rekonstrukcija dijela Ferhadije, od Tr`nice do Ekonomije, odvija se po planu. U toku je zavr{na faza, koja bi trebala biti zavr{ena po~etkom jula. - Bez obzira na velike vru}ine, radovi se odvijaju bez problema. Istina, malo je te`e raditi na ova kvim tem pe ra tu ra ma, ali uspijevamo nekako uz obavezno osvje`avanje vodom. Krenuli smo sa postavljanjem granitnih plo~a debljine osam centimetara, koje su jako kvalitetne i taj posao }emo zavr{iti po~etkom jula, kazao nam je Milenko Radovi}, rukovodilac gradili{ta iz firme Mibral. Postavljanju plo~a prethodila je zamjena svih podzemnih instalacija i to plinske, vodovodne, kanalizacione, elektro i instalacija BH Telecoma, zatim postavljanje ivi~njaka, te izljevanje armirano-betonske podloge za nove plo~e. E. A.

u BiH, potpuno svjestan da su u slu~aju policije slu`benim dopisom upozoreni i od najrelevantnijih me|unarodnih subjekata da ste krenuli u potpuno pogre{nom pravcu politizacije policije. Smijenjeni ministri uputili su ju~er otvoreno pismo i Mirjani Mali}. - Va{a samovolja, poku{aj da ono {to u zapisnicima pi{e, krijete od o~iju javnosti, ozbiljno naru{ava dignitet funkcije koju obna{ate. Potencijalni saziv nove vlade zbog vas ve} nosi etiketu nezakonite i nelegalne. Va{a samovolja u dono{enju odluka zabrani pristupa javnim dokumentima unosi dodatnu nesigurnost u sistem u kojem `ivimo, stoji, uz ostalo, u pismu upu}enom predsjedavaju}oj Skup{tine KS-a.

Hrva~i} tra`i poni{tenje odluke o smjeni ministara

Apelacija Kantonalnom sudu
Advokat Esad Hrva~i} ju~er je dobio punomo} ministara iz SDA tako da }e ve} danas predati apelaciju - tu`bu Kantonalnom sudu u Sarajevu zbog nelegalne smjene {est ~lanova kantonalne Vlade. - Tu`ba }e se odnositi na poni{tenje odluke o smjeni ministara zbog kr{enja Poslovnika i protivustavnog djelovanja u tom procesu, napomenuo je Hrva~i}, te dodao kako je tek ju~er dobio i odluku o smjeni ministara iz SDA, koju je zatra`io jo{ pro{le sedmice. Hrva~i} je naglasio kako jo{ nije dobio ni zapisnik sa Kolegija Skup {ti ne KS-a, odr`a nog pred hitnu sjednicu ovog tijela, kao ni stenogram sa same sjeJ. M. dnice Skup{tine KS-a.

Isklju~enja do petka
Radi sanacije i izgradnje elektrodistributivne mre`e i postrojenja, do petka }e bez napajanja elektri~nom energijom ostati sljede}a trafopodru~ja: od 8 do 16 sati Kova~i 2, Rje~ica 1, Ho{in brijeg i Mori}a, od 8 do 15.30 Safvet-bega Ba{agi}a i Bakije sokak. Radovi se izvode radi obezbje|enja kvalitetnijeg snabdijevanja elektri~nom energijom.
Hrva~i}: Zatra`io stenogram sjednice

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OGLASI

25

26

KULTURA

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Izlo`ba u Galeriji Novi hram

Krajem juna po~inje 7. NAFF

Animacije svjet
Pored redovnih projekcija filmova, u okviru festivalskog programa bi}e odr`ana predavanja o 3D i 2D animaciji, kao i stru~no predavanje iz oblasti crte`a i grafike Safeta Zeca
Ve} sedmu godinu u nizu u bosanskohercegova~kom ljetnom odmarali{tu Neum }e se odr`ati me|unarodni NAFF, festival animiranog filma. od 600 filmova iz 47 zemalja, a u takmi~arski program u{lo je njih 45. U programu Panorama, koji tako|er izaziva veliku pa`nju, bi}e prikazano 38 filmova. "Gotovo svi filmovi u takmi~arskom programu i Panorami su osvojili nagrade na svjetskim festivalima, pa `iriju ne}e biti lako donijeti odluku o pobje dni ku", re kao je di re ktor NAFF-a Jurinko Raji~. Najvi{e prijavljenih filmova

Ognjenka Finci

Nagra|eni filmovi
U organizaciji Studija Neum, sadr`ajima veoma bogat program krenu}e 30. juna na otvorenoj terasi hotela Sunce, a traja}e do 5. jula. Na Festival je prijavljeno vi{e

Vizuelne komunikacije

i grafi~ki dizajn
Kako je grafi~ki dizajn - vizualna komunikacija kojom se prenosi poruka publici, tako je Finci radovima ostavila sna`an dojam na prisutne
Sino} je u Galeriji Novi hram sve~ano otvorena izlo`ba radova Ognjenke Finci pod nazivom "Vizuelne komunikacije i grafi~ki dizajn". Ognjenka Finci arhitektica je i dizajnerica. Predaje na Arhitektonskom fakultetu i Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Autorica je brojnih projekata iz razli~itih oblasti arhitekture i urbanizma, unikatnog i grafi~kog dizajna, kao i pisanih stru~nih i nau~nih radova. Sa dizajnerskim i projektantskim radovima u~estvovala je na velikom broju izlo`bi u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je vi{e nagrada. Objavljivala je svoje tekstove u stru~noj literaturi. Autorica je knjige “Dizajn sistema urbanog mobilijara i vizuelnih komunikacija” ^lanica je . strukovnih udru`enja ASAS i ULUPUBiH. Kako je grafi~ki dizajn - vizualna komunikacija kojom se prenosi poruka publici, tako je umjetnica Finci svojim radovima ostavila sna`an dojam na prisutne Sarajli je. Gra fi ~ki di zajn obu hva }a umjetnost kombiniranja tipografije, boja, ilustracija, fotografija stvaraju}i sliku kakvom `elite da vas drugi vide. Cilj je kreirati poruku ugodnu oku, dobiti pa`nju gledatelja te prodati proizvod ili uslugu na vizualno privla~an na~in. Cilj mo`e biti tako|er i biti bolji od drugih, biti zapa`en, ili jedMr. S. nostavno biti IN.

dolazi iz Francuske (49), a u programu su se na{li filmovi iz zaista svih krajeva svijeta - Njema~ke, SAD-a, Irana, Engleske, [panije... Glavni pokrovitelj festivala je federalno Ministarstvo kulture i sporta, koje je NAFF 2012. uvrstilo me|u 15 kulturnih manifestacija od internacionalnog zna~aja za BiH. Da je NAFF zaista popularan me|u svjetskim autorima, dokazuje i ~injenica da ove godi-

Sa pro{logodi{njih projekcija pod otvorenim nebom

Hommage ]irilu ]iri Rai~u

Dokumentirana povijest Hercegovine
Ni danas se ovdje ne mo`e napraviti nikakva relevantna publikacija, a da se ne zatra`i ne{to iz Rai~eve bogate ostav{tine
Matica hrvatska Mostar organizirala je izlo`bu legendarnog mostarskog fotografa ]irila ]ire Rai~a, tek naoko - budu}i da je njegova ostav{tina golema. Njegovome se sinu, tako|er fotografu, valjalo baciti na gomilu od nekoliko stotina tisu}a negativa i odabrati njih stotinjak za ovaj hommage, nazvan "]irini dokumenti". U suradnji s ovda{njom Galerijom Aluminij, uz preveliki broj gostiju, ukazala se zanimljiva izlo`ba ~ovjeka, koji je prvu fotografiju objavio ve} daleke 1956, kada je poha|ao fotografski te~aj u mostarskom klubu, gdje je doselio iz rodnog Konjica. Od tada, pa sve do nedavne smrti, ]iro je dokumentirao sve {to jedna zemlja ima za pokazati, a fokus njegovoga zanimanja prirodno je bio Mostar, a tisu}e, zapravo deseci tisu}a slika nastajali su u ~etverokutu ramskoga i trebinjskoga kraja, te od jugozapada do sjeveroistoka Hercegovine, o ~emu je u dobroj mjeri posvjedo~ila i njegova, Hercegovini sigurno najzna~ajnija istoimena monografija iz 1998. U agresiji na grad, 1992. u vatri je nestao zlata vrijedan dio njegovoga opusa molje, nadgrobne spomenike, ljude i njihovo bogatstvo ili siroma{tvo iz sredine pro{loga stolje}a, njihov folklor, kulturu, vode kakve vi{e odavno nisu, kao ni ljudi ni njihova kultura niti briga za ono {to je bilo prije. ]iro, sitni {utljivi ~ovjek sa starim fotoaparatom, ~ekao je sunce, nebo sa razigranim oblacima, jutarnje magle iz kojih izranjaju mostovi... ]iro je bio svuda, uvijek neprimjetan. Sve je bilo u njegovom fokusu, a on se sam klonio svake bespotrebne i zamaraju}e pozornosti. Kao takav, Hercegovini i Mostaru ostavio je dokumentiranu povijest, a i grad i pokrajina su se promijenili, te{ko je ikoga ovla{tenoga ovdje na}i s kim bi se dalo popri~ati o majstorovom eventualnom muzeju. U vrijeme izlo`be, Mostar je bio doma}inom 14. konferencije gradova pod za{titom UNESCO-a, i sedamdesetak na~elnika velikih i ma lih na se obi na sa ve li kim izne na|enjem promatralo je ]irine slike, kao da su se pitali: pa vi sve ovo imate? Ni mi ne bismo znali, da pod ovim nemirnim nebom nije `ivio ]iril ]iro Rai~.
D. MARIJANOVI]

Sa otvorenja izlo`be

koji je ~inio preko {ezdeset tisu}a negativa, a dio njegovih ovjekovje~enih prizora i op}ih tema ostao je zabilje`en na raznim tiskovinama koje su svoje sadr`aje ilustrirale ]irinim fotografijama. Ni danas

se ovdje ne mo`e napraviti nikakva relevantna publikacija, a da se ne zatra`i ne{to iz njegove bogate ostav{tine. Ova izlo`ba je ponudila Hercegovinu, njezine predjele, prirodu, vode, bogo-

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012. Art-kino Kriterion

SCENA

27

tskih majstora
ne na Festival samo iz [panije dolazi osam animatora. @iri koji }e birati najbolje predvodi Mike Raiss, autor i producent kultne serije Simpsonovi, a uz njega tu su jo{ i Mike L. Murphy, jedan od glavnih Disneyevih animatora, koji je radio na hitovima "Harry Potter", "Gospodar prstenova" i "Iron Man", Borivoje Dovnikovi} Bordo, najstariji autor animiranih filmova iz Hrvatske i dugogodi{nji predsjednik ASIF-a, Amina Begovi}, filmska i pozori{na glumica i stalni ~lan ansambla Narodnog pozori{ta Sarajevo, te Safet Zec, akademski slikar i jedan od najve}ih svjetskih grafi~ara.

600 FILMOVA Na Festival je prijavljeno vi{e od 600 filmova iz 47 zemalja, a u takmi~arski program u{lo je njih 45. U programu Panorama, koji tako|er izaziva veliku pa`nju, bi}e prikazano 38 filmova
}e odr`ati g. Raiss, g. Dovnikovi} i g. Murphy. Pored njih trojice, veliko interesovanje vlada i za stru~no predavanje iz oblasti crte`a i grafike Safeta Zeca. Nakon projekcija u Neumu, program NAFF-a kao i prethodnih godina ide na turneju, tako da }e i ove godine animirane hitove mo}i vidjeti publika N. SELIMOVI] {irom BiH.

Sa koncerta Maje Milinkovi}

No} fada u Sarajevu
Izuzetnom, ekspresivnom i emotivnom izvedba zahtjevnih numera koja je karakteristi~na za ovaj muzi~ki izraz, Maja Milinkovi} prepunom auditoriju pribli`ila je samu sr` fada koji govori o ljubavi, radosti, tuzi
Art-kino Kriterion bilo je mjes- lu svijeta ga slu{aju. Ovaj koncert je jo{ jednom poto izvanrednog i jedinstvenog doga|aja, u kojem je Maja Milinko- kazao da za dobru muziku i izvanvi} odr`ala jo{ jedan kocert fado redne muzi~are ne postoje granimuzike pod nazivom Divino (Bo- ce i jezi~ke barijere. Odu{evljena publika, u kojoj se `anski) fado. na{ao ambaU prepunsador Repuoj sali u kojbli ke Bra zil oj se tra`ila Jose A. Lindsto li ca vi {e gren Alves sa Maja je, uz pratnjom, te pratnju vrspredstavnici nih gitarista ambasada Mirze Red`Srbije i Hoepagi}a i Belandije, svoje rislava Beuzadovoljstvo sa, kroz inje izrazila freterpretaciju neti~nim tradicionalapla uzom i nih fado pjepo vrat kom sama te onih muzi~ara na koje su pozscenu. nate kroz iz- Ovakav vedbu Amado ga|aj je lie Rodriges, zaista ne{to Marize, Cris{to nismo o~tine Branco ekivali u Saop~i nje nu rajevu. Majipubliku povna interpreela na magitacija ove sp~no putovaecifi~ne munje do dale- Rad slikarice Anite Maro{ zike i njeno razumijevanje, emocikih obala Portugala. je i poznavanje portugalskog jeziO su{tini `ivota ka su nas zaista odu{evili, rekao je Majina izuzetna, ekspresivna i brazilski ambasador. emotivna izvedba zahtjevnih numera koja je karakteristi~na za Slike i emocije ovaj muzi~ki izraz, prepunom auIstu ve~er je u Kriterionu otvoditoriju je pribli`ila samu sr` fada rena izlo`ba slika "Fado i ja" sarakoji govori o ljubavi, radosti, tuzi, jevske slikarice Anite Maro{, koja te postavlja pitanja i poku{ava je svoje slike ra|ene u tehnici endati odgovore o su{tini `ivota i na kaustika uradila inspirisana emojednostavan ali slikovit na~in pri- cijama koje fado nosi sa sobom. ~a pri~u koju osje}aju obi~ni lju- Izlo`ba }e biti postavljena do 22. di, bez obzira na to u kojem dije- juna. Mr. S.

Filmska turneja
Za razliku od prija{njih godina, na ovogodi{njem NAFF-u ne}e biti organizovana {kola animacije, ali }e svi zainteresovani mo}i prisustvovati stru~nim predavanjima o 3D i 2D animaciji, te scenariju i produkciji animiranog filma, koje

Jurinko Raji~

Gradska galerija Collegium Artisticum

Sarajevo tranzit
"Sarajevo tranzit" je projekt umjetni~kog kolektiva CELLE iz Be~a, ~iji ~lanovi }e se predstaviti crte`ima i crte`ima-instalacijama na grupnoj izlo`bi u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum, koja }e biti otvorena ve~eras u 19 sati. Umjetni~ki kolektiv CELLE nastao je u okviru be~kog Künstlerhausa u sa ciljem da intenzivira otvorenu komunikaciju o savremenoj umjetnosti, razmjenu ideja unutar kolektiva i izvan njega, primjenjuju}i razli~ite strategije izraza u skladu sa specifi~nim izlo`benim situacijama. Izlo`ba je rezultat kolektivnog iskustva, u kojem jednaku va`nost imaju socijalna i estetska pitanja, a crte`-instalacija je medij kroz koji se manifestuje dijapazon ideja i procesa rada umjetnika iz ovog kolektiva. To su: Judith Baum, Karin Binder, Michael Endlicher, Christian Helbock, Barbara Höller, Eva Hradil, Gerhard Kaiser, Regina Moritz, Bettina Patermo, Roman Scheidl, Elli Schnitzer, Marina Seiller Nedkoff, Hubert Sielecki, Maria Temnitschka, Michael Wegerer, Jana Wiesniewski i Christoph Urwalek. Va`an aspekt grupe CELLE ~ini blogerska aktivnost, ali i preno{enje virtualne umre`enosti u realni prostor. Kolektivne strategije se`u od ispitivanja formi umre`enosti, odnosa gradova Sarajeva i Be~a, njihovih historijskih i kulturnih poveznica do organizacije grupne izlo`be u Sarajevu.

Izlo`ba je organizovana zahvaljuju}i Majdi Turki} i Anamariji Batista te saradnji sa Galerijom Collegium Artisticum. Posjetioci }e je mo}i pogledati do 2. jula, svakim danom osim nedjelje, od 10 Mr. S. do 18 sati.

28

OGLASI
UNIVERZITET U TUZLI raspisuje

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 226978 12 P SARAJEVO, 4. 6. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Milena Raji}, u pravnoj stvari tu`itelja Ifet Feraget iz Sarajeva, Ul. dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 8D, koga zastupa punomo}nik Karovi} Mustafa, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Vranica d.d. Sarajevo, Ul. Antuna Branka [imi}a br. 8, Sarajevo i 2. Jovan Milo{evi} iz Sarajeva, Ul. Envera [ehovi}a br. 44, radi utvr|enja prava vlasni{tva dosjelo{}u v.s.p. 1.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog 14. 5. 2012. godine u prisustvu punomo}nika tu`itelja i tu`itelja li~no, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih, donio je 4. 6. 2012. godine sljede}u

K O N K U R S
za izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika Pravni fakultet 1. Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za u`u nau~nu oblast: - "Krivi~no-pravna" ..............................................................................................1 izvr{ilac sa punim radnim vremenom USLOVI: Uslovi za izbor u nau~no-nastavna zvanja utvr|eni su ~lanom 78. Zakona o visokom obrazovanju ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 8/08, 11/09 i 12/09) i ~lanom 239. Statuta Univerziteta u Tuzli (Pre~i{}eni tekst). Statut Univerziteta u Tuzli (Pre~i{}eni tekst) mo`e se pogledati na web stranici: http://www.untz.ba/index.php?page=akti Uz prijavu na konkurs za izbor nastavnika u sva nau~no-nastavna zvanja kandidati su du`ni dostaviti biografiju, te dokaze o ispunjavanju svakog od uslova za izbor u zvanje koji su utvr|eni Statutom, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a nau~ne radove u fotokopiji. Kao dokaz o ispunjavanju uslova o pokazanoj nastavni~koj sposobnosti, kandidati prila`u odluku o izboru u akademsko zvanje ili dokaz o posjedovanju iskustva u struci u trajanju od najmanje 4 godine. Kandidati koji su diplomu o ste~enom zvanju doktora nauka stekli u inostranstvu, prila`u i rje{enje o nostrifikaciji/priznavanju iste. Pored navedenog, kandidati su du`ni dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od {est mjeseci ili fotokopiju CIPS-ove potvrde prebivali{ta/boravi{ta i - izjavu da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u posljednjih 5 godina, ra~unaju}i od dana podno{enja prijave na konkurs. Izabrani kandidat, prije zaklju~ivanja ugovora o radu, du`an je pribaviti dokaz (uvjerenje) o op{toj zdravstvenoj sposobnosti. Prijave na konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U TUZLI, Ul. dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75 000 Tuzla, sa naznakom: Prijava na konkurs za izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika, sa naznakom fakulteta i u`e nau~ne oblasti na koju se konkuri{e - NE OTVARATI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

PRESUDU
Utvr|uje se da je tu`itelj Ifet Feraget, sin Mesuda iz Sarajeva, Dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 8D, JMB 2606962100026, dosjelo{}u stekao pravo vlasni{tva na gara`i povr{ine 15 m2, koja se nalazi u Sarajevu, Ul. Aleja lipa br. 45, naselje Hrasno, objekat O-23, gara`a broj 6, kao i na pripadaju}em dijelu zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade koji slu`e zgradi kao cjelini, kao i pripadaju}em dijelu zemlji{ta i zgrade, a {to su tu`eni du`ni priznati i trpjeti da se tu`itelj na osnovu ove presude upi{e kao vlasnik predmetne gara`e i pripadaju}eg dijela zajedni~kih dijelova i ure|aja zgrade koji slu`e zgradi kao cjelini, kao i pripadaju}em dijelu zemlji{ta i zgrade kod Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Sarajevu, Odsjek KPU, sa dijelom 1/1, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA RAJI] MILENA POUKA: Presuda broj: 65 0 P 226978 12 P dostavlja se objavom u novinama drugotu`enom Jovanu Milo{evi}u (sada nepoznatog boravi{ta) u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. ZPP-a. Presuda se smatra dostavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 061 Zavidovi}i, 12. 6. 2012. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000 061, a po zahtjevu Softi} Nijaza, sin Avde, iz Me}evi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1010, katastarska op}ina Me}evi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1150/1 "Podgaj", oranica 5. klase povr{ine 1.292 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Softi} Nijaz, Avdin, Zavidovi}i, Me}evi}i bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 123569 10 P Sarajevo, 12. 6. 2012. godine U pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, Ulica fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, protiv tu`enih i to: I-tu`ene Dun|er Sne`ane iz Bile}e, Ulica kralja Aleksandra broj 56, II-tu`enog Dun|er Ranka iz Bile}e, Ulica kralja Aleksandra broj 56, III-tu`enog Vujovi} Ratomira iz Bile}e, Ulica Jovana Ra{kovi}a broj 23 i IV-tu`enog Pavi~i} Milana iz Trebinja, Ulica kralja Petra I br. 40, radi duga, pa kako prvo, drugo i tre}etu`eni ne stanuju na adresi svog posljednjeg boravi{ta ili prebivali{ta, a sada{nje boravi{te ili radno mjesto tu`enih se ne mogu utvrditi u smislu odredbi ~lana 348. ZPP-a (Sl. novine FBiH, br. 53/03), objavljuje slijede}i

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 071 Zavidovi}i, 12. 6. 2012. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000 071, a po zahtjevu ]ehaji} Senada, sin Hasana iz Stipovi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1588, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 344/1 "Kamatnica", oranica 6. klase povr{ine 2.216 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je ]ehaji} Senad Hasanov, ^ardak, Stipovi}i bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

POZIV
Pozivaju se: - prvotu`ena DUN\ER SNE@ANA iz Bile}e, Ulica kralja Aleksandra broj 56 - drugotu`eni DUN\ER RANKO iz Bile}e, Ulica kralja Aleksandra broj 56 - tre}etu`eni PAVI^I] MILAN iz Trebinja, Ulica kralja Petra I br. 40 da pristupe na RO^I[TE POVODOM PRIJEDLOGA ZA POVRAT U PRE\A[NJE STANJE zakazano za 18. 10. 2012. godine u 14 sati, soba br. 331/III u Op}inskom sudu Sarajevo, Ul. [enoina br. 1. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 160955 10 I Sarajevo, 2. 4. 2012. godine PRAVNA STVAR: Tra`ilac izvr{enja: BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO Izvr{enik: NERMIN PA[OVI] iz Sarajeva RADI: radi odre|ivanja na~ina utvr|ivanja vrijednosti nekretnine

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-12-000 075 Zavidovi}i, 12. 6. 2012. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NA JAV LJU JE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-12-000 075, a po zahtjevu Alimanovi} Enesa, sin Hasana iz Vozu}e, Fazli}i bb, op}ina Zavidovi}i, zastupanog po punomo}niku Karahasanovi} Samiru iz Zavidovi}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1340, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 8/22 "Gaj", pa{njak 3. klase povr{ine 546 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Alimanovi} Enes Hasanov, Vozu}a, Fazli}i bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

POZIV
Za: - NERMIN PA[OVI] iz Sarajeva, Olovska br. 86c Pozivate se da kao stranka pristupite na ro~i{te zakazano za utvr|enje vrijednosti za SRIJEDU, 12. 9. 2012. g, u 11 sati u sobu 412/IV - IZVR[NI ODJEL. SUDIJA Ajla Papovi} - Mujan, s.r. Za ta~nost ovla{ten radnik suda

PONUDA
IZDANJEM ekstra ure|en poslovni prostor, ul. Bjelave, donji dio 150 m2, na dvije eta`e, pogodno za agencije, ordinacije, salone i dr. mogu}nosti, stanovanja. Mob. 061/160-482. 997 IZDAJEM poslovno skladi{ni prostor 40 - 250 m2 na Stupu, udaljen 50m od Interexa, kamionski pristup. Mob. 061/266869.k IZDAJEM ku}u u Lu`animaIlid`a, ul. [emsudina Sarajli}a br. 8, 185 m2, vrt 500 m2. Mob. 061/552-783, od 10-20 sati.k

POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70 m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250 m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k TRA@IM cimerku od 1, VII studenticu ili zaposlenu stan dvosoban c.g.Tel. 033/442-331.k IZDAJEM namje{ten stan, kod Narodnog pozori{ta, ul. Kulovi}a. Mob. 061/275-666.k IZDAJEM stan u zgradi Bolgrano 105 m2, namje{ten sa gara`nim mjestom i drugim sadr`ajem. tel. 061/161-790.k IZDAJEM veliku ku}u 300 m2 sa gara`om i dvori{tem mo`e za stanovanje i kao pos. prostor. Tel. 061/161-790. IZDAJEM stan u Aerodromskom naselju eta`ni stan 100 m2 sa gara`om. tel. 061/161-790.k IZDAJEM dvosoban stan u Centru namje{ten.Tel: 061/156170.k IZDAJEM garosnjera strogi centar grijanje, kablovska tv. Tel.061/336-660.k JEDNOSOBAN potpuno namje{ten stan, 39 m2, Vojni~ko polje, 250 KM. Tel. 065/449120.k

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM jednosoban stan 49 m2, Grbavica kod [opinga, za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. Mob. 062/623-690, 033/613230.k MIJENJAM ku}u na sprat, 110 m2 sa centralnim grijanjem, gara`om i oku~nicom u centru Bijeljine za trosoban stan na Ilid`i ili Sarajevu uz dogovor. Tel. 623-258.k

MIJENJAM ku}u sa ba{tom na Sedreniku za stan. Tel: 061/336500.k SARAJEVO, trosoban stan 78 m2, A. Bu~e, novogradnja mijenjam za manji. Tel. 065/449-120 i 004524201946.k MIJENJAM stan u Vogo{}i, za Sarajevo. Mob. 061/142-409.k MIJENJAM stan u centru Doboja, za Tuzlu ili Sarajevo. Mob. 062/930-705, 062/922799.k PRODAJEM ili mijenjam za Trebinje stan 84 m2 ul. Valtera Peri}a Centar. Tel: 066/783856.k
poslovni XP centar 72230 @ep~e

TROSOBAN stan 78 m , A. Bu}e, mijenjam za manji. Mob. 065/449-120.k STAN u Sarajevu, 52 m2 mijenjam za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 033/542-668.k MI JE NJAM dvo so ban stan 53 m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652338.k

2

AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mje se ca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sa ra je vo. Tel: 062/200-777033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Hrasnom dvjema studenticama. Tel: 061/159507.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, potpuno adaptiran, 54 m2 + balkon, 2 kat, cen. grij. kab. ^. Vila, (Vjetrenja~a). Mob. 061/217-897.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Visnjiku Cijena 330 KM.Tel: 061/172-852.sms IZDAJEM namje{tanu garsonjeru, poseban ulaz, za jednu osobu, eta`no grijanje, Donji Vele{i}i. Mob. 061/530-045.k

POTRA@NJA
AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k

PROIZVODNJA I PRODAJA VRATA

vrata za Va{ dom

NAJVE]I IZBOR SOBNIH VRATA RAZLI^ITIH FURNIRA I DIZAJNA RENOMIRANIH PROIZVO\A^A
Sarajevo, Ilid`a, Lu`ansko polje 40 Tel: 033 622 111, 061 491 221 fax: 033 637 777 conturabh@bih.net.ba

Tel: ++387 32 88 44 45, Mob: ++387 61 78 86 33 www.dominvestbih.com

NOVO! SVE VRSTE SUHE REZANE GRA\E ZA STOLARE

30

mali

Oglasi
GRBAVICA izdajem namje{ten jednosoban stan u stambenoj zgradi 2 kat.Tel: 061/167-930. IZDAJEM dvosoban stan kod pozori{ta, namje{ten, na du`i period. Mob. 061/214-556.k IZDAJEM stan [ip zvati srijedom. Tel. 061/260-185.k IZDAJEM stan u zgradi Bolgrano 144 m2 namje{ten sa gara`nim mjestom. Tel. 061/161790.k IZDAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili II kod pijace Otoka, I kat. Mob. 061/147-218.k IZNAJMLJUJEM samcima ve}i jednosoban stan luksuzno opremljen, novija gradnja, centar. Mob. 061/320-843.k IZDAJEM extra sre|en apartman, namje{ten, strogi centar, lift, kablovska, internet. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM smje{taj za studente ili uposlene, cijena 200 KM sa re`ijama. Mob. 061/130-348.k IZDAJEM namje{tenu dupleks ku}u sa ba{tom, mo`e upotreba gara`e, cen. gr. Tel. 612-526, 061/396-013.k IZDAJEM gara`u, Vi{njik, Bjelave. Mob. 061/421-514.k IZDAJEM gara`u na marin dvoru. Tel. 445-515, 062/741067.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, 56 m2, D. Malta. Mob. 065/046-670.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, studentici, cen. grij. Tel. 615-582.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k IZDAJEM apartman do 60 dana.Tel: 033/538-364 i 062/527254.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120 m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405622.k IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 9 m2. Tel. 033/442-239 ili 061/480-207.k IZDAJE se prazan dvosoban stan tram vaj ska sta ni ca 100m.Tel: 033/695-364.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fak.studentici.Tel: 062/724761.k IZNAJMLJUJEM dvosoban stan prvi kat kod pijace Otoka.Tel. 061/147-218.k IZDAJEM namje{ten stan 55 m2, ekstra povoljno, Aerodromsko naselje, za poslovne ljude. Mob. 061/897-959.k DVOSOBNI namje{ten stan u privatnoj ku}i Ilid`a kod Termalne rivijere. Tel. 061/319589 i 629-932.k IZDAJEM opremljen jednosoban stan poseban ulaz Pofali}i.Tel. 062/116-522.k IZDAJEM sobu, cent. grijanje kablovske, zaposlenom mu{karcu. Tel. 659-895 i 062/619-677.k IZDAJEM apartman na kra}i period 60 dana. Tel. 0337538964.k IZDAJEM stan na Ciglanama povoljno. Tel. 061/199-845 i 665-966.k IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju za prodaju prehrane.Tel. 061/358-772.k IZDAJEM poslovno skladi{ni prostor 40-250 m2 na Stupu udaljen 50 metara od Interexa, kamionski pristup.Tel. 061/266869.k IZDAJEM gara`u 13 m2, Aerodromsko naselje, povoljno, ul. Akifa [eremeta. Mob. 061/897959.k IZDAJE se dvosoban prazan stan tramvajska stanica 100m. Tel: 033/695-364.k IZDAJEM apartman kod Katedrale, cen. grij. balkon, novija gradnja, od 1.7.2012. Mob. 061/349-177.k IZDAJEM dvoiposoban stan 69 m2, namje{ten, cen. gri. Saraj polje, 300 KM. Tel. 212-022, 061/502-773.k IZDAJEM sobu veliku, lijepo namje{tenu, samcu, ozbiljnom zaposlenom, Alipa{ino polje. Tel. 463-977.k IZDAJEM gara`u Centar. Tel. 061/421-514.k IZDAJEM gara`u i jednokrevetnu sobu zaposlenoj osobi. Tel: 667-994 i 062/982-881.k POSLOVNI prostor, 38 m za razne namjene, u zgradi Papagajke, mokri ~vor, parno grijanje, 500 KM. Tel. 033/711-666.k NAMJE[TEN trosoban stan na Breci, ul. H. Polovine, plinsko eta `no, 500 KM. Mob. 066/340-748.k
2

utorak, 19. juni/lipanj 2012.
LIJEPO namje{ten trosoban stan na Alipa{inom polju, ul. N. Smailagi}a, VIII kat, 400 KM. Mob. 062/295-919.k LIJEPO namje{ten i kompletno opremljen stan, 100 m2, kod muzi~ke akademije, 800 KM. Mob. 061/899-209.k ETA@NI troiposoban i lijepo namje{ten stan kod avazovog tornja, ul. kalemova, 700 KM. Tel. 033/711-665.k IZDAJEM lijepo namje{tenu sobu zaposlenoj osobi cijena po vi|enju. Tel. 033/667-994 i 062/982-881.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400 KM strancu ili poslovnom ~ovjeku.Tel. 061/323-347. IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400 KM poslovnom ~ovjeku ili strancu. Tel: 061/322-347.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel.033/442-994 i 061/525-795.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Tel: 757908.k IZDAJEM super namje{ten trosoban stan na Marindvoru sa gara`om ili bez.Tel: 061/812046.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel: 062/255-827.k IZDAJEM stan za dvije djevojke, centar, na Mejta{u. Mob. 065/169-364.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel. 061/809-319.k IZDAJEM prazan stan u ku}i - Pofali}i. Mob. 062/483-100.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta, studentici. Mob. 062/724-761.k IZDAJEM namje{ten stan, centralno grijanje sa ba{tom, 64 m2. Mob. 061/396-013 i 033/612526.k SARAJEVO, jednosoban potpuno namje{ten stan iznajmljujem, 39 m2, Vojni~ko polje, 250 KM. Tel. 065/449-120 i 004524201946.k POSLOVNI prostor Gladno Polje, Rakovi~ka cesta, 100 m2 stam. + 70 pri placa. Topal Osman Pa{e Loris 65 m2, 3 sobe 1 sprat 700 KM. Tel. 066/995944.k SARAJEVO, dvosoban stan iznajmljujem, namje{ten, namje{ten, A. Bu}e, odmah na po~etku, 250 KM. Mob. 065/449-120 i 0045 2420 1946.k IZDAJEM lijepo namje{tenu sobu ozbiljnom zaposlenom samcu, Novi grad. Mob. 463977.k IZDAJEM opremljenu sobu, kuhinju, kupatilo, poseban ulaz, Pofali}i, 150 KM, 6, 7, 8. mjesec. Mob. 062/116-522.k SLATINA kod porodilista Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190 m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440747.k I.S. LUKAVICA kod Stadiona izdajem skladi{te i gara`e. Tel. 061/047-960.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku }a, na Grba vi ci I. Mob. 063/639-213.k

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM sobe sa kupatilom kuhinjom i parkingom. Srebreno-Kupari. Tel: 0038520486160.k NAMJE[TEN trosoban stan sa dvije terase internet, kablovska, alarm, mogu i studenti Ko{evsko brdo.Tel: 0627226665.k IZDAJEM gara`u u zgradi blizu kafane Park i BBI centar povoljno. Tel. 063/872-406.k IZDAJEM jednoiposoban konforan stan, namje{ten, ul. A. Hangija - Ko{evsko brdo. Mob. 061/489-267.k IZDAJEM dvosban stan u strogom centru, namje{ten, 500 KM. Mob. 061/530-175.k IZNAJMLJUJEM samcima ve}i jednosoban stan luksuzno opremljen novija gradnja Centar. Tel. 061/320-843.k IZDAJEM gara`u u stanbenoj zgradi ul. F. Be~irbegovi}a kvadrant. Tel: 062/326-484.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stna u Centru kod picerije Galija.Tel. 203-497 i mob: 062/326-484.k IZDAJEM pos. prostor 32 m2, u papagajci, pogled na Miljacku. Mob. 063/639-691.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, A. polje A faza, kod Asa-auto. Mob. 061/191-061.k

KU]A, Kova~i}i, 300 m2 oku}nice, 100 m2 postoje}eg, dozvolje na gra dnja, 110.000 KM. Mob. 062/619-361.k PRODAJEM parcelu 1.189 m2 uredni papiri 1/1 u Mi{evi}ima. Tel: 061/358-445.k PRODAJEM stan 50 m2 adaptiran blizu Austr. Trga podogno za invalide ul. Bistrik br. 22. Tel: 033/533-624.k PRODAJEM stan 50 m2 dvos. adaptiran blizu Austr. Trga pogodnoza invalide ul.Bistrik. Tel. 0337533-624.k PRODAJEM dvos stan 50 m2 na lijepom mjestu blizu Austr. Trga ul. Bistrik. Tel 033/533624.k STAN Breka 105 m2 dvoeta`ni povoljno Grbavica. Tel. 0627758-330.k KU]A Kova~i 150 m2 gara`a na 300 m2 Placa.Tel. 0637157-832.k STAN CENTAR 84 m2 II kat povoljno. Tel. 061/299-911.k STAN u Starom gradu ul. Logavina 1 spr. 52 m2/2500 KM Mejta{ ul. Kevrin Potok 3 spr. 70 m2/2100 KM. Tel: 063/819-136.k STAN Centar Ciglane, ul. Avde Hume 85 m2, dvoeta`ni 205.000 KM. Tel: 061/320-439.k STAN Vogo{}a ul. Jo{ani~ka 4 spr. dvoeta`ni 114 m2 2 balkona, po tpu no adap ti ran 1160 KM/m2. Tel. 062/907-831.k ILID@A-Gladno polje, parcela 2000 m2 i nedovr{ena ku}a sa gra|. dozvolom, 40.000 KM. Mob. 061/702-881.k BA[^AR[IJA kod kasarne Jajce, ku}a stara bosanska, sa 400 m2 placa, 99.000 KM. Mob. 065/061/-966.k PRODAJEM ku}u uz Jablani~ko jezero-^elebi}i, pogodna za stanovanje i mali biznis. Tel. 061/357-786, 062/531-220.k BREZA prodajem ku}u sa ~etvrtastim placem blizu autobuske. Tel. 00381112979484.k PRODAJEM dvosoban stan 47 m2 ili mjenjam za manji.Tel: 062/256-203.k STOLAC, Dubrave, Prenj prodaje se zemlji{te (njiva i dva pa{njaka) povr{ine 2x1300 m2 i 2000 m2, zemlji{te se nalazi uz put. Tel: 063/316-826 i 036/805160.k STARA bosanska ku}a, dunum ipo, Ljubov~i}i-Pazari}. Mob. 061/838-609.k TROIPOSOBAN stna 78 m2, 2 kat, + 2 ust. balkona, ugra|ena ku hi nja, to tal no re no vi ran, [vra ki no-Bo san ska. Mob. 061/994-095.k STAN 26 m2, Centar, ul. P. Sokolovi}a, cen. grijanje. Mob. 062/878-352.k KU]A sa oku}nicom, blizu muzeja Alije Izetbegovi}a. Mob. 061/537-138.k PRODAJEM ku}u na Kromolju, 240 m2 stambenog prostora, 500 m2 zemlji{ta i sva infrastruktura. Mob. 061/929-100 zvati poslije 20 sati.k KO[EVSKO Brdo, ku}a 40 m2, Juki}eva 52, cijena 45.000 KM. Mob. 061/990-968.k

PRODAJA
PRODAJEM 25 dunuma zemlje pod {umom u blizini sela Rakitnica - Trnovo, 20 min. vo`nje od Babinog dola. Mob. 061/209-820.sms PRODAJEM trosobne stanove u novogradnji na stupu ugrun~eni. 1 m2 1339 km sa PDV-om Tel 061/548-023.sms PRODAJEM na Trgu Heroja jednoiposoban adaptiran stan sve novo, 45 m2, sprat 3, cijena 100.000 KM. Mob. 061/540015.sms PRODAJEM jednosoban stan 42 m2, ul. Grbavi~ka, cijena 2.000 KM/m2. Mob. 061/222935, 066/153-581.k CENTAR, B. Begi}, 2 sprat, 20 m2 + balkon, 40.000 KM. Mob. 066/801-737.k PRODAJEM stan Ciglane I sprat 82 m2 klimatiziran, namje{ten trenutno pod zakupom Ambasade, mogu}nost produ`enja ugovora. Tel. 061/203640.k VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 88 m2, 2 balkona, potrebna kompletna adaptacija, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831.k STAN Vogo{}a ul. Bra}e Kr{o 1 spr. 77m, 2 + 2 balkona, 110.000 KM. Tel. 0627907-831.k STAN na Malti ul. Alojza Benca vis. priz. 54 m2=82, 000 KM. i Malta 5.spr. 55=90, 000 KM. Tel. 063/034-355.k STANOVI Centar Gajev Trg 58 m2, 3 spr. potrebna adaptacija ima balkon 133.000Km. M. Dvor, Kralja Tvrtka 55 m2 4 spr. full renoviran. Tel. 0627959129.k BREKA, trosoban 71 m2, 3 sprat, 2.450 KM/m2, Dobrinja I, dvosoban 55 m2, 1 sprat, 1.500 KM/m2. Mob. 061/177-556.k CENTAR, Bolni~ka, 1 sprat, 77 m 2 , 2.500 KM/m 2 . Mob. 062/320-439.k

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.
NEKRETNINE PRODAJA
U RAJLOVCU 3000 m2 zemlje sa 2 devastirane ku}e, ulaz u Zabr|e. Mob. 063/184-470.k VIKENDICA (ku}a) sa 1.000 m 2 ze mlje, Bla go vac. Mob. 061/188-846.k VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 7 sprat, 61 m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737.k CENTR, Petrakina kod Katedrale, 1 sprat, 115 m2, 260.000 KM. Mob. 061/320-439.k OTOKA, dvosoban 55 m2, 4 sprat, lift, 1.800 KM/m2, ^engi} Vila, trosoban 73 m2, 15 sprat, 1.700 KM/m2. Mob. 061/177556.k ILID@A-Lu`ani, 54 m2, 4 sprat, balkon, cen. grij. 82.000 KM. Mob. 066/801-711.k VOGO[]A, B. Kr{o, 1 sprat, 77 m2 + 2 balkona, 110.000 KM. Mob. 062/907-831.k CENTAR, kod Parlamenta, 81 m2, 2 sprat, 2.500 KM/m2. Mob. 066/801-737.k POLA eta`irane ku}e, sve posebno, sa gara`om i velikom terasom + ba{ta, na sun~anoj lokaciji u ul. Ke~ina. Mob. 061/173947.k STAN 44 m2, dvosoban, I sprat, kod bolnice Ko{evo, ul. Bolni~ka br. 20, prodajem, 50.000 eura. Tel. 644-294.k STARI grad, [iroka~a, lipe, porodi~na ku}a, ba{ta, pomo}ni objekti. Mob. 061/870-083.k STAN 60 m2, u ul. Kralja Tvrtka, renoviran, povoljno. Mob. 061/911-988.k STAN na Socijalnom, 100 m2 + 40 m2 i gara`a gratis, 200.000 KM. Mob. 063/498-913.k RENOVIRAN i adaptiran stan 39 m2 u Hrasnom, ul. D`amijska, XI sprat, 77.000 KM. Mob. 061/150-519.k KU]A u Makarskoj, centar, ul. Kalalarga br. 29, p + 2, opremljena za turizam. Mob. 063/899-989.k BREZA, prodajem ku}u sa oku~nicom i ~etvrtastim placem, blizu autobuske stanice. Mob. 00381644325154 i 00381112979484, k KU]A u Rakovici, 1.800 m2 oku}nice, gara`a, potok i priklju~ci. Tel. 643-043.k POLJINE, 3 dunuma sa kompletnom infrstrukturom na sun~anoj strani. Mob. 065/081255.k STAN 94 m2 u naju`em centru, adaptiran. Mob.- 061/211-066.k KU]A sa ba{tom uz samu cestu, cen tar, i ga ra `a. Mob. 062/994-613.k SKENDERIJA, troiposoban, 88 m2 + lo|a 7 m2, II kat, eta`no, podrum, povoljno. Mob. 061/350-448.k PRODAJEM stan 89 m2, ul. mehmeda Spahe br. 8, op{tina Centar. Mob. 061/229-086.k PRODAJEM jednosoban stan 37 m2, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a, 110.000 KM. Mob. 061/309-268.k NOVO Sarajevo, ku}a sa 3 zasebna stana, plac 400 m2, plus podrum. Mob. 061/160-601.k GRBAVICA, VI sprat, 67 m2, trosoban, 2 balkona, 108.000 KM. Mob. 061/325-840.k BJELAVE, Derebent, plac 230 m 2 , de vas ti ra na ku }a, 1/1, 270.000 KM. Mob. 061/702881.k VIKENDICA sa gara`om i 2000 m 2 ze mlje, Bu ho ti na. Mob. 061/188-846.k DVOIPOSOBAN stan, 9 kat, C faza, A. polje, kod Merkatora i dvosoban, 5 kat, B faza. Mob. 061/188-846.k PRODAJEM gara`u na idealnom mjestu, preko puta pijace Grbavica, vl. 171. Mob. 061/299-306.k GRBAVICA, troiposoban stan 85 m2, renoviran, sa gara`om. Mob. 061/964-797, 617-742.k PRODAJEM stam. pos. objekat u Mostaru, (biv{a picerija Adi). Tel. 036/552-409, 061/910-246.k POVOLJNO prodajem ku}u sa ba{tom Sedrenik.Tel: 062/213-753.k BEOGRAD Avala prodajem ku}u sa omo}nim objektima, a 9 ari placa mijenja za golf. tel.00381113919322 i 0038142257932.k PALE ku}a p + s + potkrovlje sa placem namje{ten u Srpskih ratnika. Tel. 057/225-787.k STANBENI objekat ku}a 9x10, p + I cca 160 m2 stan povr{ine, parcela 1.000 m2 upisano vlasni{tvo 1/1 na putu Mostarsko raskr{e-Rakovica kod kafane Centar 95.000 KM.Tel. 061/375787.k STANOVI: HRASNO 53 i 65 m2 Novo S. 44 m2 Alipa{ino P. 78, 67 m2 Dobrinja 55, 89 m2 Grbavica 53 i 13 m2, Ko{. Brdo - 30 m2.Tel: 066/488-818.k POVOLJNO Alipa{ino P. 67 m2 - 75, 000 KM Ilija{-Srednje 29 m2 12.500, 00 KM.Centar M. Ko{evo 32 m2 70, 000 KM.Tel. 061/375-787.k PLAC grad`.zemlji{te Doglodi ul. Uglje{e Uzelca svi priklj. 130 KM/m2. Plac grad`. zemlji{te prema Dobro{evi}ima naselje Mihaljevi}i. Tel. 062/959129.k PRODAJEM dvosoban stan 51 m2 u Zagreba~koj ulici iza slasti~arne Jadranka.Tel. 061/800448.k PRODAJEM ~etvorosban stan 116 m2 na Ba{~ar{iji I sprat eta`no grijanje pogodan za poslo.pr.Tel: 445-371 iza 15 sati.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 u ul. Branilaca Sarajeva.Tel.445-371.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 u Centru kod doma Armije.Tel. 445-371.k PRODAJEM opremljen restoran sa ba{tom i parkingomuz rijeku fojnicu.Tel. 0627530-640.k PRODAJEM dvosoban stan 67, 5 m2 ^. Vila ul. N. filipovi}a.Tel. 033/649-457.k PRODAJEM jednoiposoban stan kod [opinga Grbavica 37 m2.Tel. 062/917-811.k KOD KATEDRALE Muse ]azima ]ati}a dobar trosoban 57 m2 terasa, trospratno orijentisan.Tel. 061/214-852.k CENTAR dvosoban 56 m I kat, stara gradnaj vrlo povoljno.Tel. 061/350-448.k STAN ^. Vila ul. Ilije Engera 4. spr. 34 m2, 60.000 KM. Tel: 061/320-439.k DVOIPOSOBAN stan na Trgu Nezavisnosti 4/5 72 m2, djelimi~no adaptiran 107.000 KM. Tel. 066/801-737.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57 m2. Tel. 062/383064.k
2

mali
POVOLJNO prodajem stan u Hransici 54 m2. Tel. 062/229677.k PRODAJEM gara`u na idealnom mjestu, prako puta pijace Grbavica, vlasni{tvo 1/1. Mob. 061/299-306.k PRODAJEM stambeno-poslovni objekat, Pofali}i-Humska, sa 2 stana po 100 m2 i 2 pos. prostora, mo`e i pola ku}e. Mob. 061/188-846.k LIJEP dvoeta`ni stan 154 m2, Mejta{-Sepetarevac sa ba{tom i gara`om. Mob. 061/311-478.k LUKSUZNA ku}a sa avlijom i ba{tom, 2 gara`e, Vrbanju{a. Mob. 061/188-846.k DVOIPOSOBAN i dvosoban stan na Grbavici, cen. grij. Mob. 063/184-470.k KU]A u centru sa 2 stana + nedovr{eno potkrovlje, gara`a, ba{ta, Jabu~ice Avde. Mob. 061/188-846.k STAN 96 m , strogi centar, Kemalbegova u ku}i od 3 stana, 1 kat. Mob. 061/311-478.k STAN 108 m2, strogi centar, Had`iidrizova, 2 kat. Mob. 061/188-846.k DVOETA@NI stan 91 m2, 1 kat, Ciglane, A. Hume. Mob. 061/188-846.k PORODICE Ribar Hrasno prodajem gara`u. Tel: 061/047960.k TRG HEROJA Hrasno prodajem stan Dogledi. Tel: 061/047960.k I.S. LUKAVICA kod Stadiona prodajem ku}u 061/047-960.k POFALI]I blizu fabrike duhana i OBN-a, ku}a p + sp. dva trosobna stana, posebni ulazi, dvije gara`e, oku}nica 441 m2, sve 1/1. Mob. 066/430-574 i 061/437-719.k PRODAJEM povoljno ku}u na Soukbunaru. Mob. 062/256263.k GLADNO Polje - Rakovica, prodajem ku}u 90 m2 i oku}nicu 1.780 m2, zelenih ari{a 40. Mob. 061/320-618.k CENTAR strogi, stan 68 m2, III sprat, odli~an, ul. Alipa{ina br. 4, 70.000 eura. Mob. 061/205235.k ILID@A, novogradnja, jednoiposoban, 45 m2, IV kat, lift, balk on, plin sko eta `no, 1.500 KM/m 2 sa PDV-om. Mob. 066/340-748.k
2

Oglasi

31

CIGLANE, ul. Husrefa Red`i}a, trosoban, 81 m2, I kat, velika terasa, 180.000 KM. Mob. 033/711-665.k HRASNO, ul. Porodice Ribar, 53 m2, dvosoban, VI kat, balkon, zapad, 93.000 KM. Tel. 033/711-666.k ILID@A, ul. @eljezni~ka, ku}a 111 m2, P + S, PP od 50 m2 + gara`a na parceli od 500 m2, 200.000 KM. Mob. 061/899209.k HRASNO, 39 m2, XI sprat, ul. D`amijska, jednosoban pretvoren u jednoiposoban, lift, renoviran i adaptiran, 79.000 KM. Mob. 061/150-519.k CENTAR, Vi{njik, trosoban stan, prizemlje. Mob. 061/188846.k STARI Grad, 108 m2, 1 kat, 2 ulaza, velika lo|a, ul. Hulu{ina. Mob. 0617188-846.k PRODAJEM vikebndicu u Rogov {i }i ma, uz do go vor. Tel. 033/457-625.k STAN, centar, 59 m2, Skenderija kod Hidrogradnje. Mob. 061/967-447.k PRODAJEM zemlju 1.200 m2, vl. 1/1, iznad Poljina - Vroce. Mob. 061/812-912 i 062/922240.k STAN 60 m2, ul. Kralja Tvrtka, djelomi~no renoviran, povoljno. Mob. 061/911-988.k PRODAJEM poslovni kancelarijski prosstor 115 m2 u centru, klima, video nadzor, opremljen, 5 kancelarija, ~ekaona, kuhinja i 2 wc-a sa kupatilom, 88 m2 kod ambulante u Sokolovi} koloniji. Mob. 061/223-119.k PRODAJEM stan 64 m2, u centru Biha}a sa 2 terase, {upom, vl. 1/1, gara`a, 14 m2 na ~engi} Vili, vikendica sa 4.800 m2 zemlje, Ilo vi ca - Trno vo. Mob. 061/223-119.k PRODAJEM stan 69 m2, ul. Grada Kalgarija. Tel. 033/460064.k ALIPA[INA ulica, 66 m2, II sprat, plin, dvostrano orjentisan, 2.250 KM/m2 fiksno. Mob. 061/724-504.k GARSONJERA - Aneks, 25 m2, IV sprat, centralno grijanje. Mob. 062/156-882.k SRBIJA - Gornji Milanovac, prodajem dvije vikendice, namje{teno, rijeka blizu, 6.000eura. Tel. 00381112455256 i 00381638740951.

GRBAVICA, 53 m2, prizemlje, potrebna adaptacija, centralno grijanje, cijena 100.000 KM. Mob. 061/079-751.k AZIZE [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, adaptiran, 2 balkona, cen tral no gri ja nje. Mob. 062/156-882.k PRODAJEM ku}u, farmu za koke nosilje, sve useljivo, 1/1, cijena po vi|enju. Tel. 033/404392 i Mob. 061/936-598.k GRBAVICA, 53 m2, visoko prizemlje i 66 m2, V sprat, 33 m2, I sprat kod OHR-a. Mob. 061/724-504.k SARAJEVO trosoban stan, novogradnja, A. Bu}e, odmah na po~etku. Mob. 065/449-120 i 0045 2420 1946.k STAN dvoiposoban 65 m2 + 8 m2 balkon, centralno grijanje kod Socijalnog, 65.000 eura. Tel. 644-294.k STAN 44 m2, dvosoban kod bol ni ce Ko {e vo, pro da jem 100.000 KM. Tel. 644-294.k PRODAJEM ku}u u centru Jaj ca. Mob. 062/930-705 i 062/922-799.k PRODAJEM zemlju na Ni{i}koj visoravni, 1/1, povoljno. Mob. 061/483-262 i 062/930705.k KU]A u Had`i}ima sa oku}nicom dvije vanjske gara`e, useljiva, cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319 i 521-187.k PRODAJEM dvoiposoban stan 69 m2 renoviran 5. sprat Alipa{ino ul. S. Fra{te povoljno.Tel. 033/442-998 i 061/525-795.k PRODAJEM ku}u na Ilid`i Otes vel. 17, 0x8, 5 oku}nice 400, m2.Tel. 033/538-364 i mob: 062/527-254.k POVOLJNO PRODAJEM zemlju 1/1 na Bo ri ja ma.Tel: 057/265-029.k BA[^AR[IJA strogi centar 116 m2 I sprat renoviran eta`no grijanje.Tel. 033/536-763.k STAN, centar, 40 m2 i 47 m2, Grbavica, 52 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 061/865-011.k CENTAR, stan 117 m2 + parking prostor, 2 kat, M. Dvor, Kotromani}a. Mob. 061/311478.k CENTAR, Vrazova, 111 m2, 3 kat, troiposoban, ju`na strana i V. Peri}a 77 m2, mansarda. Mob. 061/311-478.k

32

mali

Oglasi
BA[^AR[IJA ku}a 8x7, 102 m2 na 2 eta`e, luksuzno renoviran i namje{tena dvije natkrivene terase, plinsko grijanje. Tel: 061/202-200.k NOVI grad, 29 m2 kod op{tine, prvomajska, garsonjera, I sprat, 45.000 KM. Mob. 061/526-243.k KO[EVSKO brdo, 64 m2, ul. Bra}e Begi}, IV sprat, trosoban, odmah useljiv, balkon, 128.000 KM. Mob. 061/247-777.k BISTRIK, ku}a 128 m , P + S, avlija 50 m2 + dvori{te 82 m2, plinsko eta`no i ~vrsto gorivo, 240.000 KM. Mob. 061/899209.k VOGO[]A, 51, 14 m , ul. Jo{ani~ka, novogradnja, dvosoban, IV sprat, lift, balkon, plinsko eta `no, 76.000 KM. Mob. 062/295-919.k DOBRINJA 1 trosoban 74 m2 II kat centralno grijanje, plin poe~tna cijena 1.650 KM/m2.Tel: 061/893-105.k PRODAJEM nov jednosoban stan od 46 m2 u ul. Ramiza Sal~ina na Dobrinji. Tel. 061/422-850.k
2 2

utorak, 19. juni/lipanj 2012.
PRODAJEM devastiranu ku}u i 66 dunuma {ume u okolici Srednjeg. Tel: 033/656-478.k HRASNO jednoiposoban stan 50 m2 Antuna [imi}a 10.Tel: 061/303-008 i 033/650-943.k GRBAVICA troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797.k PRODAJEM ku}u u naselju Sokolje op{tina Novi Grad. Tel: 062/868-328.k POFALI]I blizu fabrike duhana i OBN-a ku}a 1 + s dva trosobana stana posebni ulazi. Tel: 0627439-329 i 066/430-574.k SREDNJE Ciglane prodajem trosoban stan 79 m2 2 velike terase 2 wc cijena 2.500 KM. Tel: 200-449.k PELJE[AC prodajem 200 m2 zemlji{ta u centru. Tel. 200449.k KISELJAK Dra`evi}i prodajem plac 1380 m2 sa vo}em. Tel. 200-449.k PRODAJEM dvos. stan 50 m2 blizu Aust. Trga adaptiran ul. Bistrik br. 22. Tel: 033/533-624.k STAN na M. Dvoru ulica Kralja Tvrtka br. 14/3 od 77 m2 za 190.000 KM, tre ba ma nja opravka. Tel. 058/483-561.k VIKENDICA u Semizovcu, nedaleko od restorana Imid`, 58 m2, 1.300 m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170-254.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59 m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67 m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 86 m2 Centar stara gradnja prvi sprat balkon 10 m2 parking u dvori{tu plin treba renovirati. Tel: 066/895738.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67 m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77 m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35 m2, 77 m2. Mob. 062/383-064.k CIGLANE, ul. Husrefa Red`i}a, odli~an trosoban, 79 m2, dvije velike terase, 20 m2, ostava 8 m 2 , po vo ljno. Mob. 061/214-856.k CENTAR, ul. Antuna Hangija, 100 m2, eta`ni, 3 terase, gara`a, 15 m2. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM zemlji{te u Falati}ima 2100 m2 sa svim prilju~cima. Tel. 061/100-242.k PRODAJEM trosoban stan 93 m2 na po~etku Bistrika lijep pogled na grad. tel. 00387 62 403-722. ENVERA [ehovi}a, dvosoban stan, 4 kat, 62 m2 + balkon, dvos tra no or jen ti san, 2000 KM/m2. Tel. 066/801-737.k GAR SO NJE RA, Ko {ev sko brdo, B. Begi} 20 m2 + balkon, potrebna adaptacija, 40.000 KM. Tel. 066/801-737.k CENTAR, Ba{~ar{ija, stan + gara`a + oku}nica, povoljno. Mob. 063/918-909.k NAMJE[TEN trosoban stan internet, kablovska alram grijanje sa 2ije terase mogu i studenti.Tel.062/226-665.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90 m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80 m2, VP, 1.350 KM/m 2 . Mob. 062/383-064.k MEJTA[ 63 m2, dvoiposoban, detalno renoviran, et. grij. ju`na strana, 2 kat. Mob. 061/148810.k GRBAVICA, Zagreba~ka, 2 kat, 53 m2, 2 balkona, cen. grijanje. Mob. 061/148-810.k NOVO Sarajevo, renoviran, 98 m2 + pro{irenje na 130 m2, gara `a, 210.000 KM. Mob. 063/555-858.k FERHADIJA, izuzetan polo`aj, 78 m2, 4 kat, 2 terase, mogu }nost pro {i re nja. Mob. 061/148-810.k BREKA, 105 m2, 2 eta`ni, 2 terase, cen. grij. 235.000 KM. Mob. 063/555-858.k KU]A, Ljubljanska, 195 m2, dobro stanje, 95.000 eura. Mob. 063/555-858.k PRODAJEM 800 m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. Branislava Nu{i}a br. 46. Mob. 061/191-521.k M. DVOR, 90 m2, 3 kat, 2.000 KM/m2. Tel. 033/222-506.k CIGLANE, 33 m2, 4 kat + terasa. Tel. 033/222-506.k BISTRIK, 75 m2, troiposoban, renoviran. Mob. 061/148-810.k TITOVA, 147 m2, 3 kat, ju`na orjentacija, ~etverosoban, eta`. grijanje. Tel. 033/222-506.k OTOKA, 89 m , troiposoban, dobro stanje, 2 balkona, cen. grijanje. Mob. 061/148-810.k OTES, 60 m2 + pro{irenje za 60 m2 sa dozvolom, 85.000 KM. Mob. 063/509-365.k DOLAC M. Fojni~ka, 56 m , 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56 m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33 m2 + 16 m2 po drum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96 m2, I sprat, eta `no gri ja nje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, naselje Kova~i}i, op}ina Centar. Mob. 061/540-203.k PRODAJEM vikendicu 70 m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k
2 2

OSLOBO\ENJE

NEKRETNINE PRODAJA
POSLOVNI prostor 22 m2, kao samostalni ~vrsto gra|en objekat, S. Grad, Vrbanju{a. Mob. 063/184-470.k PRODAJEM u Tuzli ku}u sa 2 restorana, pomo}ni objekti, 1000 m2 zemlje. Mob. 063/184470.k GRBAVICA-[oping, trosoban stan, 14 kat, 80 m2. Mob. 063/184-470.k PRODAJEM luksuznu ku}u sa 3 stana, ba{ta 500 m2, gara`a, Bu}a potok, iza Tibrinih objekata. Mob. 061/188-846.k TROSOBAN stan, vraca, A. Smajlovi}a, 80 m2. Mob. 063/184-470.k LIJEPA moderna ku}a na Vracama. Mob. 063/184-470.k VIKENDICA na Ni{i~koj visoravni, moderna, selo Ivani}i^evljanovi}i. Mob. 063/184470.k

STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81 m2, 200.000 KM. Tel. 066/024-042.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74 m2 fiksno 1500 m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2 II sprat kod Doma Armije.Tel: 445-371.k PRODAJEM ili mijenjam stan 70 m2 u blizini OHR-a. Mob. 061/397-343.k CENTAR, Rizaha [teti}a (Jug Bogdana) 34 m2, I kat, dobro stanje, balkon. Mob. 061/148810.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel: 061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415786.k POFALI]I, blizu FDS i OBNa ku}a p + s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437719.k PRODAJEM trosoban stan 78 m2, A. Bu}e, odmah na po~etku, novogradnja. Tel. 065/449-120.k DVOSOBAN stan 63 m2, E. [ehovi}a 27/VI, cen. gr. lift, kab. Tel. 614-976.k STAN na Ciglanama, Trg Merhemica prvi red iznad caffee-a Oscar. 130 m2 + terasa 15 m2. 061/135-750.sms PRODAJEM jednoiposoban stan na Grbavici kod sopinga 37 m kva dra tnih tel 062/917811.sms PRODAJEM-mijenjam za Bijeljinu stan 75 m2 + gara`u, Ote{kog Bataljona-Ilid`a. Mob. 063/790-480.k PRODAJEM ku}u, novija gradnja, parking. Mob. 061/160068.k GRBAVICA, Zagreba~ka, prodajem dvosoban sun~an stan, 62 m2, 2 sprat. Mob. 061/177-897.k PRODAJEM staru bosansku ku}u, Ul. Mihrivode 45, preko puta d`amije, 175 m2 sa oku}nicom. Tel. 061/299-653.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185 m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56 m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k TROIPOSOBAN stan 78 m2, na II katu + 2 ustakljena balkona, ugra|ena kuhinja i totalno renoviran, kod Merkatora, Bosanska ulica. Mob. 061/994095.k PRODAJEM sun~an dvostrano orjentisan na Grbavici. Tel: 061/812-046.k DALMATINSKA Centar stan 121 m2 visoko prizemlje, mogu}a poslovno stanbena kombinacIja Tel. 033/221-533.k. PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48 m2 + 80 m2 ba {ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35 m2 6 KM. Tel. 066/510-328.k

AKCIJA!!!
Prodaja original tableta za potenciju od najboljih svjetskih proizvo|a~a, najjeftinije i najbolje. Dvije kutijice + 1 gratis samo 49 KM, a na vi{e cijena po dogovoru. Diskrecija zagarantovana. 2+1 Dostava pouze}em u cijeloj BiH. gratis

Mob: 062/484-339

49KM

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.
NEKRETNINE PRODAJA
HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325840.k ALIPA[INO C faza 67 m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54 m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65, 20 m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188847.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 44 m2 dvosobi I sprat kod bol ni ce Ko {e vo, pro da jem 50.000 eura.Tel. 033/644-294.k STAN 65 m2 + 9m balkon c. grijanje kod Elektroprivrede prodajem 130.000Km. Tel.033/644294.k PRODAJE se zemlja 1200 m2 1/1 izna Poljina Vroce. Tel. 061/812-912.k DVOIPOSOBAN stan 69 m2, renoviran, 5 sprat, Alipa{ino, S. Fra{te, povoljno. Tel. 442-998, 061/525-795.k TROIPOSOBAN stan II kat 78 m 2 + 2. aus tr. bal ko na ugra|ena kuhinja i totalno renoviran, vi{e tv [vrakino Bosanska ul. Mob; 061/994-095.k DOBRINJA I dvosoban 53 m2 balkon, podrum parking sun~an odli~na lokacija 75.000 KM. Tel. 538-886, i 062/136-280.k JEDNOSOBAN stan na Bjelavama 44 m2 III sprat. tel. 061/842-626.k TROSOBAN stan an Grbavici 67 m2 ul. Behd`eta Muteveli}a 6 kat. povoljno.Tel. 061/171744.k DVOSOBAN useljiv stan kod vojne bolnice 53 m2 II kat. povoljno. Tel. 061/171-744.k ^ETVEROSOBAN, dvoeta`ni stan na Grbavici, 100 m2, povoljno. Mob. 061/171-744.k DVOSOBAN stan, A. Jabu~ice, 53 m2, 2 sprat. Mob. 061/842626.k ^ENGI] V. Grada~a~ka, dvosoban 52 m2, 1 sprat, cen. gr. papiri uredni, 1.750 KM/m2. Mob. 0617161-255, 062/087-382.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58 m2, 5 kat, i dvoiposoban 64 m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k LIJEP trosoban stan Kova~i}i kod male po{te, adaptiran, 75 m2, 6 kat i jednosoban 42 m2, Sken de ri ja, 1 kat. Mob. 061/311-478.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85 m2, prizemlje + potkrovlje, 750 m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55 m2 i ku}a u Orebi}u sa 500 m2 placa. Mob. 061/717-731.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM-mijenjam za Tebinje, stan 84 m2, ul. V. Peri}a, Centar. Mob. 066/783-856.k Osijek-Ilid`a, ku}a sa svim priklju~cima, 1000 m2 oku}nice, vo}njak, ba{ta. Tel. 677-189, 065/342-258.k MOJMILO, stan 74 m2 + balkon, 1 sprat. Mob. 061/370207.k PRODAJEM-izdajem plac 580 m2, ogra|en, 1/1, na Ilid`i. Tel. 621-119, 062/006-319.k BA[^AR[IJA-Kova~i, O~aktanum, dvospratna ku}a sa 2 gara`e u prizemlju. Mob. 061/701006.k STANOVI u Centru: 74 m2, 81 m2, 88 m2. Mob. 061/370-207.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, u Hrasnici. Mob. 062/229677.k STANOVI na Mejta{u od 63 m i 70 m2. Mob. 061/370-207.
2

mali
PRO DA JEM vi ken di cu SA 2000 m2 zemlje, sve pod vo}em, mo`e i zamjena za stan. Mob. 061/169-900.k PRODAJEM atraktivnu zemlju na Ni{i~koj visoravni, 25 dunuma, 1/1. Mob. 061/483262, 062/930-705.k PRODAJEM pos. prostor u Vele{i}ima, 87 m2, pogodan za sve namjene, cijena povoljna. Mob. 061/540-015.k DVOSOBAN stan 50 m2, useljiv, novogradnja, Stup-Tibra 2. Mob. 061/540-015.k PRODAJEM stan na Dobrinji IV, 89 m2, 2 sprat, 1.100 KM/m2, Petra Tije{i}a. Mob. 061/540015.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k DVOSOBAN stan, Kolodvorka, 56 m2, 7 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/540-015.k PRODAJEM garsonjera u novogradnji, 32, 40 m2, na StupuTibra. Mob. 061/540-015.k TRG Heroja, 36 m , IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50 m2, XV sprat, A. Benca, 52 m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k STAN na Trgu heroja, adaptiran, 45 m2, 3 sprat, 100.000 KM. Mob. 061/540-015.k PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54 m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renovi ran, 2 bal ko na + ga ra `a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k
2

Oglasi

33

PRODAJEM {poret na struju, Gorenje i {iva}u ma{inu Bagat kabinet. Tel. 456-659.k PRODAJEM TA pe} 4kw i pe} Kreka Veso.Tel. 061/800-448.k

PRODAJEM Opel corsa 1, 2 ben zin re gis tro van ga ra `i ran.Tel. 061/375-168.k PRODAJEM Landrover dugi benzinac 1973 u odli~nom stanju pre{ao 44.000 KM. gara`iran za 15.000 KM. sa rez. dijelo vi ma. re gis tro van. Tel. 058/483-561.k PRODAJEM auto Mazda 6, prvi vlasnik, kupljena F Auto Centar 2006. god. pre{la 36.000 km, gara`irana, klima, svjetla za maglu, 16.000 maraka. Mob. 061/133-191.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203772.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama, 12.500 KM. Mob: 062/855888.k [KODA OKTAVICA slxTDI 1, 9 ci 81 KW 2000. Tel: 061/341640.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel: 061/208-414.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134-544.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PRODAJEM Opel GSI sport 92 ful oprema 13.500 mini odltajmer 77 g. 10.000 mo`e i zamjena.Tel. 061/526-308.k

PRODAJEM 300 komada austrijskog crijepa Honda povoljno.Tel: 033/443-620.k RABLJENI kancelarijski namje{taj, metalne stala`e, stolovi. Tel. 222-610, od 8.30-14.30.k VRTNE garniture, dvije klupe + sto, kovano `eljezo. Tel. 222610, od 830-14.30.k PRODAJEM digitalnu ba`darenu vagu sa garancijom. Tel: 062/509-712.k PRODAJEM stolice, fotelje, dvosjede, stolove, korpe i brojne druge proizvode pletenog namje{taja. Cijene izuzetno povo ljne. Tel. 061/ 200-894 i 033/525-966.sms PRODAJEM nove ko`ne salonske cipele br. 39 svijetlo sme|e "Bata". pla}ene 220 KM. Tel. 062/156-882.k ENERGETICS Power Run 5, 0 potpuno nov. cijena 500 KM. Tel. 062/483-691 i 033/200-422.k PRODAJEM 2 fikusa visina 80 i 50 cm. Tel. 062/966-709. PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243-891.k PRODAJEM stolicu za kupanje u kadi.Tel. 062/970-817.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer Pfaff i privileg u koferu na 2 rate uz garanciju dovozim li~no. Tel. 061/145-504.k PRODAJEM pi{tolj CZ 7, 65 sa urednim papirima 350 KM. Tel. 061/130-348.k PRODAJEM zidno ogledalo 80x200. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061/323-906.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k SVJE@A ljekovita jaja japanske prepelice, 30kom - 8 KM, besplatna ku}na dostava. Mob. 066/823-749.k PRODAJEM pi{tolj CZ - 7, 65 sa urednim papirima, cijena 350 KM. Mob. 061/130-348.k PRODAJEM podloge i kese za stomu, cijena povoljna i po dogovoru. Tel. 546-456.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Bagat-Danica, elektronik, 150 KM. Mob. 062/549-601.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel: 524-973.k PRODAJEM iscijepana bukova drva 70 KM }utci, ugalj Banovi}i, kocka. Tel: 062/697017.k PRO DA JEM sto ma to lo {ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k DJE^IJA kolica Chipolina i Kengur. Mob. 061/554-088.k

VOZILA
PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k KOMBI VW-teretno(zatvoren), nosivost 1, 05 t, dizel, god. 1993.tip 281, boja `uta, papiri uredni, ispravan, neregistrovan. Mob: 061/297-783.k PRODAJEM Mercedes 190 dizel, 1985. godina, registrovan do 7.7.2012.g. 1.500 KM. Mob. 062/670-277.k GOLF 2, benzinac, registrovan, o~uvan, gara`iran. Tel. 664-602, 062/746-522.k PRODAJEM Nissan Sony 1, 6, benzin, karavan, reg. do 16.9.2012. po vo ljno. Mob. 061/275-666.k KOMBI VW, T4, 2, 5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k PRODAJEM Ford Eskort 1.6, proizveden 11/97. registrovan do 11/2012. fiksno 2.500 KM. Mob. 061/430-778.k PRODAJEM JUGU 1990 povoljno.Tel. 062/215-119.k PRODAJEM golf II 1988 godina 1760 62KS benzinac. Tel. 033/459-952.k OPEL Astra G, 1.6 klima, prvi vlasnik, 2004. godina, 8.000 KM. Mob. 063/498-913.k GOLF 6, 2009. godina, 1.4, 85ks, benzinac, crni metalik, pre {ao sa mo 53.000km, ful oprema, servisiran, kupljen nov u salonu, gara`iran, bez packe. Mob. 061/173-947.k GOLF 2, 1985. godina, metalik zlatni, tvorni~ka boja, samo jedan vlasnik, kupljen nov u njema~koj, gara`iran, servisiran zimi, nije vo`en. Mob. 061/173947.k [KODA Fabija Classic, 1, 2, 40kw, 2005. godina, prvi vlasnik, pre{la 27.000km, servisna knjiga, metalik boja pijeska sme|a, 10.500 KM. Mob. 061/571-421.k PRODAJEM Audi A4 Sport line, 2007. godina, registrovan do juna 2013. godine, pra{ao 53.000km, cijena 28.000 KM fiksno. Mob. 063/991-831.k PRODAJEM putni~ko vozilo Reno Tvingo 8/2001. godina, registrovan do septembra 2012. godine, harmoniku vrata 3 kom, set za gas. Mob. 0617223-119.k BMW 328 i, 2007. godina, PRE[AO 60.000km, u odli~nom stanjuu, crvene boje, cijena 29.000 KM. Mob. 062/483-691 i 033/200-422.k NOVI autodijelovi Golf I diesel za motor i ra~unar Windows 2000, povoljno. Mob. 061/449822 i 033/619-184.k PRODAJEM Seat Ibiza 1.0 1990. godina u odli~nom stanju, jako povoljno. Mob. 062/345255.k

TROSOBAN renoviran stan, 72 m2, pored Socijalnog. Tel. 0038763327456, 0038761244954.k KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200 m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555-949. 3413 PRODAJEM ku}u vikendicu Had`i}i. Tel: 061/622-000.k CENTAR-^obanija, stan 84 m2, 2 sprat, dva balkona. Mob. 061/370-207.k PRODAJEM uz izvor i pitak potok, 1.066 m2 zemlje, Gunjani-Tar~in, 22.000 KM. Tel. 453607.k PRODAJEM pos. prostor 60 m2, Ba{~ar{ija uz mogu}nost pro{irenja za oko 100 m2. Mob. 065/021-556.k PRODAJEM 516 m2 zemlje, mjesto Zenik-Rakovica. Mob. 062/375-137.k CIGLANE, prodajem trosoban stan 79 + 8 + 8 m2, cijena po dogovoru. Mob. 061/482-065.k PRODAJEM vikendicu u Rogou{i}ima, mogu} dogovor. Tel. 457-625.k STAN kod [entade, dvoiposoban 65 m2 + 9 m2 balkon, cen. gr. 130.000 KM. Tel. 644-294.k STAN 36 m2, Hrasno, Trg heroja, 60.000 KM i 45 m2. Mob. 065/021-556.k PELJE[AC-Sreser, prodajem 200 m2 placa uz more, mogu}e dokupiti, 70 eura/m2. Tel. 200449.k KI SE LJAK-Dra `e vi }i, plac 1.380 m2, asvalt, voda, struja. Tel. 200-449.k

OSTALO
PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092978.k PRODAJEM 20 m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel: 061/382219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM o~uvan bra~ni krevet koji ima spremi{te za posteljinu.Tel. 0627982-881 i 667-994.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo "Susler", fiksno 100 KM. Tel. 061/194-929. PIJANINO KM 1150. 061/135750.sms VRTNE garniture, dvije klupe + sto, kovano `eljezo. Tel. 222610 od 8, 30 do 14, 30 sati.k PRODAJEM komplete uvezane ~asopisa Sam, 1975 - 1990. godina, cijena simboli~na. Mob. 061/134-298.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1: 25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM povoljno dva kau~a i tepih. Tel. 033/677-876.k PRODAJEM sobni sto-staklena ploha, kombinovani {poret, 30 KM, kompjutersku stolicu 40 KM. Tel. 526-713, 061/549-103.k SUPER kau~ i dva mramorna stola, vrlo povoljno. Tel. 228001.k PRODAJEM bra~ni krevet sa Jogijem. Tel. 212-431.k RABLJENI kancelarijski namje{taj, stala`e, stolovi, lutke za izlog. Tel. 222-610 od 8, 30 do 14.30 sati.k PRODAJEM sto za dnevnu sobu, drvo i drugi staklo - metal. Tel. 033/812-710.. poslije 17 sati.k

TEHNIKA
PRODAJEM TEA pe}, 3 KW. Tel. 063/864-775.k PRODAJEM Dip-Friz Obod, 6 ladica, 200 KM. Mob. 062/549601.k LAPTOP Fujitsu Simens Amilo L7300, malo kori{ten, odli~no stanje sa punja~em, 380 KM. Mob. 061/173-947.k PRODAJEM ve{ ma{inu, uska, odozgo punjenje, ispravna, Njema~ka. Mob. 061/249-631, 537654.k

34

mali

Oglasi
OSTALO
KU PU JEM sta re nje ma ~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS, najpovoljnije. Mob. 061/175-237.k STARU deviznu {tednju - od{tetu, dionice, isplata odmah, cijela BiH. Mob. 061/517-897.k DEVIZNU {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah i dolazak na adre su u FBiH i RS. Mob. 063/351-572.k KUPUJEM poslovni prostor do 35.000 eura, na relaciji Ilid`a - Ba{~ar{ija. Tel. 033/621-119 i 062/006-319.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM stare satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM stan u Sarajevu, u cijenu stana dajem auto Kabriolet. Mob. 061/540-015.k KUPUJEM dvosoban stan ^uvara [ekovi}a, Marka Maruli}a ili Paromlinska III sprat centralno. Tel: 033/613-141.k KUPUJEM zemlji{te. Tel: 0045 2420 1946 i 065/449-120.k KUPUJEM stan u Sarajevu, do 40 m2, hitno. Mob. 061/540015.k AGENCIJI za nekretnine potrebno vi{e stanova za kupovinu. Mob. 061/132-279.k KUPUJEM sve vrste dionica i obveznica sa Saraj. i Banjalu~ke Berze i prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 061/188-488 ili 065/974-799.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

utorak, 19. juni/lipanj 2012.
PREVOZ putnika Sarajevomore lux kombi vozilima, Neum, Pelje{ac, Dubrovnik, M. Rivijera, Split, klimatizirano, profesionalno. Te. 062/213-645, + 385 915323465.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1, 5 KM/m 2 , fir ma Glanz. Tel. 061/350-688.k PREVOZ stvari i robe mo`e i inostranstvo, papiri uredni. Tel. 062/421-050 i 033/541-878.k INSTRUKCIE iz matematike i fizike. Tel: 033/457-066. POVOLJNO: vanjske roletne, trakaste zavjese, aluminijske `aluzine, harmonika vrata i tende. Mob. 061/214-303.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k VODOINSTALATER izvodi povoljno i kvalitetno radove.Tel: 061/222-927.k ^ISTIM stasnove vikendom, povoljno. Mob: 063/837-618.k VODOINSTALATER opravlja 2 ugra|uje ~esme, vodokotli}e, sifone i ventile, penzionerima jeftinije usluge.Tel. 066/973-793.k INSTRUIRAM |ake i studente iz ma te ma ti ke na Al.po lju. Mob.061/157-991.k MOLER radi sve uredno kvalitetno i veoma povoljno.Tel: 061/274-872.k PARKETAR postavlja brusi lakira parket postavlja laminat i dr.Tel.062/177-796.k ^UVALA bih stariju osobu ~etiri sata dnevno prednost Alipa{ino polje. Tel. 062/316-953.k MOLER Dino jednosoban st. 200 KM sa ripremom zidova bjelo ili u bojama.Tel: 061/529608.-k INSTRUKCIJE iz matematike za prijemne srednja {kola i fak.Tel. 061/536-973.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara instalacija Windowsa Tel: 062/654-140.k KERAMI^ARSKE usluge, postavljanje laminata. Mob. 062/466-093.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova. Mob. 062/466-093.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k MOLER radi sve radimo sve vrste molersko farbarskih radova ~isto kvalitetno povoljno. Tel. 062/393-377.k ^ISTIM stanove samo ozbiljne ponude. Tel. 0627970-325.k ^ISTIM odr`avam stanove sam ozbiljne ponude.Tel. 0627081830.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, do la zak bes pla tan.Mob: 061/551-035.k ELEKTRI^AR vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije. Tel.061/132-149.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367097.k ZIDARSKO - tesarski radovi: zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi, sve vrste {alovanja, povoljno. Mob. 062/134-827.k UNI[TAVAMO: `ohare, mrave, mi{eve, moljce, stjenice, muhe i dr. gamad, 100% efikasno, u va{em stam. ili pos. prostoru. Mob. 061/243-901.k KNJIGOVODSTVO za STR, SUR, SZR i usluge, cijena oko 120 KM. Tel. 615-732.k ENGLESKI za u~enike i odrasle, instruktor provjereno uspje{an, dolazim ku}i. Tel. 615732.k ELEK TRI ^AR po prav ka i ugradnja elektro instalacija, lamp. indikatora, uti~nica, osigura~a. Mob. 061/901-646.k

OSLOBO\ENJE

MOLER moluje stanove, jednosoban 120 KM, dvosoban 180 KM, trosoban 260 KM. Mob. 062/073-760, 630-332.k KAMAGRA za dobar sex, najpovoljnija cijena u gradu. Tel. 061/275-440.k MOLERSKO farbarski radovi kva li te tno i po vo ljno. Tel. 061/323-906.k PRU@AM ra~unovodstvene uslu ge po sis te mu agen cis kog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel: 061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Mob. 065/742732.k INSTRUKCIJE iz matematike za srednje {kole i fakultete, dolazak na adrese. Mob. 062/916472 i 446-056.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/256-376.k VODOINSTALATER 30 godina iskustva, vr{i opravke instala ci ja, mon ta `u sa ni tar nih ure|aja i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k ZIDARSKO TESARSKI radovi zidanje, maltare, betoniranje sve vrste {a lo va nje kro vo vi itd.povoljno. Tel. 062/134-827.k ELEKTRI^AR - izrada elektri~ne instalacije, ugradnja osigura~a, TV plazmi, lustera, neonki, prekida~a, uti~nica. Popravak sporeta, bojlera...Tel: 062/140-104.sms MOLERSKE usluge rade iskusni profesionalci cisto povoljno 062/358-946.sms MOLERI, kre~imo, farbamo uredno, sa na{im mateerijalom, komplet samo 1 KM/m2. Mob. 062/918-201.k

PRODAJEM {iva}u ma{inu Bagat-Jadranka, kabinet, ispravna, 50 KM. Tel. 463-388.k PRODAJEM poljski le`aj, nije upotrebljavan, cijena po dogovoru. Tel. 463-388.k PRIBOR i posu|e Solingen, za ugostiteljstvo i doma}instvo, cijena povoljna po dogovoru. Tel. 546-456.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

ZAPOSLENJE
POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + krediti ra nje + sti mu la ci ja. Tel. 070/235-236 i Mob. 061/225424.k

KUPOVINA
KUPUJEM stan na relaciji Ba{~ar{ija-Novo Sarajevo, od 3050 m2, pla~anje odmah. Mob. 061/106-571.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159507.k KU PU JEM od Sa ra jev ske Olimpijade baklje, plakete.Tel: 061/965-126. KUPUJEM lomljeno zlato duka te i os ta lo od zla ta. Tel. 061/965-126.k KUPUJEM apartman ili manje stan u Fojnici prednost blizina Reumala. Tel. 061/137-714.k KUPUJEM certifikate, dionice, obveznice, staru deviznu {tednju i ra tnu od {te tu, naj bo lje i odmah pla~am. Mob. 061/191935.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. el.065/869-608.k KUPUJEM sve vrste dionica i akcija sa Sarajev. i Banjal. berze i prodajem certifikate za otkup stana ili firme u F.BiH. Tel: 061/188-488.sms KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k

USLUGE
NOVO u ponudi! Izrada vizitki (100 kom - 10 KM), prodaja polovnih ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting. Do la zak na adre su. Mob. 061/700-863.sms "VITALIS", ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.K SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k "DOM VITALIS", smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k ALU @ALUZINE 20 KM/m2 trakaste zavjese 20 KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447.k AKCIJA Platnene roletne 25, 00 KM/m2 Vanjske roletne, `aluzine, trakaste, zebra zavjese. Tel: 061/551-515.k AUTOKOMBI, prevoz stvari, robe, motocikla, moe` i inostranstvo. Mob: 062/421-050, 033/541-878.k

Dobro jutro uz u Va{em domu!
SARAJEVO
Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727

ZENICA
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
DOBOJ
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

20

%
OSLOBO\ENJE
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci 6 mjeseci 12 mjeseci

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja

TUZLA
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

MOSTAR
Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar, Tel/Fax 036/581 139

POSEBAN POPUST
ZA PLA]ANJE UNAPRIJED % pretplata do 6 mjeseci

10

20

%

pretplata do 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.
USLUGE
PREVOZ stvari i ostalo ve}im kombijem, sa radnom snagom, povoljno. Mob. 061/227-189.k VKV Bra var po prav lja sve vrste brava, pravi gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907356.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom, vr{im prevoz putnika na more i sve destinacije. Mob. 061/214-690, 033/220402.k PRESVLA^IM kau~e i stolice i sve opravke, dolazim na lice mjesta. 544-932, 062/522-986.k KOMBIJEM prevoz razne robe, selidbe ispomo} radne snage.Tel. 061/513-948.k VR[IM popravku, monta`u i demonta`u namje{taja, pravim kuhinje, ameri~ke plakare, police za knjige. Mob. 061/908644.k VR[IM selidbe sa konta`om i demonta`om namje{taja, prevoz klavira, po dogovoru radna snaga. Mob. 063/037-274.k BOJENJE dekorativnim bojama Valpaint, efekti zidova: bar{un, svila, mermer, itd. Mob. 062/081-885.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k KERAMI^AR, ~isto i kvalitetno, uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315.k FIZIOTERAPEUT pru`a usluge. Mob. 061/463-736.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke dolazi na adresu. Tel. 240-895 i 062/909-306.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519089.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Mob. 061/268442.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654941.k ELEKTRI^AR, popravka i ugradnja elektro instalacija, lampe, uti~nice, indikatori, osigura~i i dr. Mob. 061/901-646.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k BRAVARSKI radovi svih vrsta. Profesionalna izrada i monta`a vrata, prozora, za{titnih re{etki, ograda, tendi... Mob: 061/141-659.k VR[IM prevoz, selidbe sa radnom snagom ili bez veliki kombi Ko{evsko brdo. Tel.062/226665.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima, studentima. Mob. 062/713-098.k MOLER moluje stanove, jednosobni oko 120 KM, dvosobni oko 180 KM, trosobni oko 250 KM. Mob. 062/073-760 i 033/630-332.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419-501.k PREVOZ putnika na more i ostale destinacije. Mob. 061/434374.k KERAMI^ARSKE usluge postavljanje laminata. Tel.0627466093.k IZRADA i monta`a plo~astog namje{taja kuhinja, plakara, stolova. Tel: 062/466-093.k VODOINSTALATER, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera. Mob. 061/180120.k VO DO IN STA LATER vr{i opravke, ugradnju novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112.k ELEKTRI^AR vr{i opravke, ugradnju novih instalacija, te opravke bojlera, TA pe}i, indikatora itd. Mob. 061/222-228.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948.k PARKETAR, postavljanje, ma{inska obrada i lakiranja svih vrsta parketa, povoljno. Mob. 061/827-492.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, popust na sve ramove za slike, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a (Papagajka) Tel. 221902 i 061/130-034.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, vr{i sve stakloreza~ke poslove, uramljivanje slika i goblena, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a (Papagajka). Tel. 221-902 i 061/130-034.k DIPLOMIRANA in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966.k NJEMA^KI advokat zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj. Mob. 061/537-739.k OZBILJNA `ena ~uvala bi stariju osobu, ~etiri sata dnevno. Mob. 062/316-953.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542.k USLUGE: TV popravljam, sve modele, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 033/653-311, 062/199-199.k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405 i 061/156-728.k MATEMATIKA za prijemne u sr. {k. i fa kul te te te. Tel. 061/800-259.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, brusilica, bu{ilica, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a, mon ta `u-ser vis kli ma ure|aja"LG", "BEKO"usluge iznajmljivanja hidrauli~nom dizalicom-"korpom"na visini do 12m. Tel. 066/889-246.k VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva, vr{i opravku insta la ci ja, mon ta `u sa nit. ure|aja, pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k SIGURNOSNA/protuprovanla vrata po mjeri. Izrada i postavka novih vrata, demonta`a starih vrata, popravka brava... Mob: 061/141-659.k TAPETAR-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj, u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718-405, 061/156-728.k MOLERSKI radovi, potpuna za{tita ljepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441.k TU@BE, `albe, molbe, prigovori, nekretnine i pravni savje ti. Mob. 061/387-856, 061/149-388.k MOLERSKO-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Mob. 061/262-973.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za sve prilike, ku}na dostava. Mob. 062/692-185 i 033/538-079.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k IZNAJ MLJU JE MO so be i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 063/894-751 i 036/885-165. 001A U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i pred sezone. Mob. 061/252-782 i 063/023-548.k VEOMA povoljno ljetovanje za ve}u porodicu ili grupu Kamenari kod Herceg Novog.Tel. 063/409-806.k NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036/884-711.k TRPANJ na moru, izdaje sobe i apartmane, pogled na more, parking. Tel. 0038520743-420.k POVOLJNO izdajem apartmane u Igalu blizu mora. Mob. 061/537-739.k APARTMANI sobe za no}enje sa parkingom od 20-25 KM po osobi. Tel. 062/226-665.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038761157790 i 00385919542000.k MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 00385917984396.k APARTMANI Komarna - Klek, izdajem za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Mob. 062/439329 i 061/437-719.k U TRPNJU apartman, 100m od mora, 60 KM, sobe - le`aj 20 KM. tel. 00385998264320.k

mali
HVAR - ku}a 80 m2 od mora 4 + 2 parking, ro{tilj, tv, klima. Tel.0038763304296.k SU]URAJ-HVAR apartman 2 + 2, klima, ro{tilj, parking, tv.Tel: 0038521773329 i 00387304296.k DUBROVNIK Lapad iznajmljujem apartmane za 2, 4 oso ba vlas ti ti par king po vo ljno.Tel. 0038598244031.k IZDAJEM jednosoban stan 2 terase, Ulcinj Pinje{ mala pla`a 35, eura. Tel. 0038269365672.k IZDAJEM povoljno u Orebi}u u VII i VIII mj. apartman sa dvije sobe 4 le`aja kuhinja, terasa, parking apartman se nalazi u blizini glavne pla`e. Tel. 033/816-062.k NEUM izdajem apartmane uz more sa terasama i pogledom na more. Tel: 036/884-710 i 062/970-364.k VODICE - [IBENIK povoljno sobe i aparmtane izdajem.Tel. 00385989325660.k TRPANJ na moru izdajem sobe i apartmane pogled na more. Tel: 00385989938666.k APARTMANI, Komarna-Klek, izdajem apartmane za 3-6 soboa sa upo ter bnom ku hi nje. Tel.062/439-329 i 061/437-719.k IZDAJEM povoljno u Orebi}u u 6 i 8 mjesecu apartman sa 2 sobe, 4 le`aja, kuhinja, terasa, parking. Tel. 033/810-062.k IZDAJEM apartmane odma uz mre slano kod Dubrovnika. Tel. 0038520871338 i 099512108.k

Oglasi

35

OREBI] ku}a na sprat vo}e ~atrnja, gara`a blizu mora i prodavnice. 190.000 eura. Tel.0046763383888.k KOR^ULA-Prigradica, izdajem trosoban apartman***, 3 terase, do pla`e 90m. Mob. 061/273-176, 033/226-173.k IZDAJEM sobe s kupatilom, kuhinjom i parkingom, Srebreno-Kupari. Tel. 0038520486160.k IZDAJEM apartmane odmah uz more, Slano kod Dubrovnika. Tel. 0038520871338, 099512108.k SOBE i apartmani u Podstrani. Ku}a je uz more.Parking, sobe sa pogledom na more. Miran kraj pogodan za malu djecu. Lezaljke i tus na plazi. 15 eura po krevetu. Tel: 0038521330517.sms SU]URAJ-Hvar, apartmani 4 + 1, parking, klima. Tel. 0038521773330, 061/480-492.k NEUM apartmani-sobe pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488-043. NEUM apartmani konforni, klimatizirani blizu mora, parking. Tel. 036/884-493, 061/141752, 061/183-981.k DOBRE Vode-Bar, sobe, 70m od mora, posebno kupatilo, zajed. kuhinja, le`aj 5, 6 i 7 eura. Tel. 033/621-119, 062/006-319.k U BRISTU izdajem dva dvokrevetna apartmana sa parkingom blizu mora. tel. 0038521699445.k MAKARSKA rivijera Podaci izdajem apartman 2 + 1 le`aj 500m do pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 00385 21 699-170.k

OSLOBO\ENJE
Po{tovani ~itaoci,
Va{e male oglase, smrtovnice za va{e najmilije mo`ete predati na slijede}im lokacijama:

STR AXEL
Grbavi~ka do 14c Grbavica, Sarajevo

TC MERKUR Otoka
Duhanpromet d.o.o. Prodavnica br. 58

STR KIOSK DENI
Grada Bakua dd, Sarajevo

Zlatka Vukovi}
Opine 19, Mostar

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villabianca- neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. + + 387(0)36 884 125 NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327-098 i 036/884-169.k OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220-068 ili 061/147-359. 3204 DUBROVNIK, izdajem komplet opremljen stan za ljetovanje, centar Starog grada, 50m od Straduna, TV, klima, svi ku}anski aparati, slobodni termini od 20 do 30. juna i od 16. augusta nadalje, cijena jako povoljno. Mob. 061/891-046. 001A NEUM apartmani komforni klimatizirani blizu mora parking. 036/884-493, 061/141-752, 061/183-981. 001A

STR ENKO
Bulevar branilaca Dobrinje bb Dobrinja kod Merkatora, Sarajevo

STR E&A SHOP
Alipa{ina bb, Sarajevo

STR PALMA
Trg heroja bb, Sarajevo

STR KIOSK ANIDA
Grbavi~ka bb, Sarajevo

STR MUMI
Jo{ani~ka 80, Sarajevo

DOO ZEMIR COMPANY PJ-1
Had`eli bb, Had`i}i

STR KIOSK DIDI
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

PLAN PLUS d.o.o.
M. Tarabara 15, Zenica

STR EMI
oglasi, smrtov nice, sje}an ja...) tel/fax : ++387 (0)33205-93 8

OGLAS NA SLU @BA: (mali

Lond`a bb, Zenica

MARS d.o.o.
Divjak bb, Vitez

NOVOTEKS d.o.o.
@rtava domovinskog rata bb, Kiseljak

36

mali

Oglasi

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OGLASI

37

Na osnovu ~lanova 240, 241. i 242. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH br. 23/99, 45/00, 2/02 i 29/03) i Odluke o sazivanju XIV redovne skup{tine Dru{tva, broj: 46/12 od 14.06.2012. godine, NADZORNI ODBOR UNIS // TOURS d.d. Sarajevo objavljuje

O B A V J E [ T E NJ E
O ODR@AVANJU XIV REDOVNE SKUP[TINE UNIS // TOURS d.d. Sarajevo I Obavje{tavaju se dioni~ari Unis//Toursa d.d. Sarajevo da }e se odr`ati XIV redovna Skup{tina dru{tva 23.7.2012. godine, sa po~etkom u 14.00 sati u prostorijama LOK MKF u Ulici Skenderija br. 13 u Sarajevu. II Dnevni red ~etrnaeste redovne Skup{tine Dru{tva je: 1. Utvr|ivanje kvoruma za punova`no odlu~ivanje Skup{tine Dru{tva. a) Izbor predsjednika Skup{tine Dru{tva b) Izbor zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika. 2. Usvajanje godi{njeg izvje{taja Dru{tva za poslovnu 2011. godinu koji uklju~uje: bilans stanja, bilans uspjeha, izvje{taj o kapitalu, gotovinski tok, Izvje{taj vanjskog revizor, Izvje{taj Odbora za reviziju i Izvje{taj Nadzornog odbora. 3. Izbor vanjskog revizora za 2012. godinu. III Pravo u~e{}a i odlu~ivanja na Skup{tini imaju dioni~ari koji su se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira FBiH nalazili 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. IV Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka na Skup{tini koja je sazvana najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o odr`avanju Skup{tine. V Dioni~ar ima pravo od dana objavljivanja obavje{tenja o odr`avanju Skup{tine u prostorija sjedi{ta Dru{tva izvr{iti uvid u listu dioni~ara, finansijski izvje{taj sa izvje{tajem revizora, Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i uvid u druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvr{tene u dnevni red Skup{tine. VI Skup{tini Dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se mo`e podnijeti neposredno u prostorijama Dru{tva ili po{tom na adresu: Ferhadija br. 16, Sarajevo. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

38

[TAMPA•TISAK

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

MOST RADIJA SLOBODNA EVROPA

POLITI^KO POZORI[TE IZBJEGAVA
Omer Karabeg: Da li je politi~ko pozori{te danas postalo regionalni fenomen? Oliver Frlji}: - Danas na ovim prostorima postoji cijela jedna generacija autora koji se bave politi~kim kazali{tem. Rekao bih da to kazali{te, na neki na~in, preuzima dio zada}a institucija dru{tva koje ne rade svoj posao. Moja zadnja predstava, Zoran \in|i}, koju sam radio u Beogradu, nije klasi~ni teatar, jer u ovom slu~aju teatar poku{ava napraviti ono {to nisu uradile institucije civilnog dru{tva - od upozoravanja na nedovr{enost sudskog procesa za ubistvo Zorana \in|i}a do poku{aja da se {ira javnost mobilizira i senzibilizira za tu stvar. Dino Mustafi}: - Politi~ko pozori{te je danas svakako regionalni fenomen. Sasvim je izvjesno da posljednjih godina na podru~ju Balkana, - a tu mislim ne samo na ono {to Zapad zove jugosfera, ve} i na Bugarsku i Rumuniju - postoji niz vrlo zanimljivih autora, ~ije su predstave zna~ajne ne samo kao politi~ko pozori{te, nego su ostvarile zapa`ene domete i u estetskoj ravni. To su bile najzanimljivije predstave, najemotivnije, intelektualno vrlo anga`ovane i odgovorne. Mislim da je nova generacija teatarskih stvaralaca ponovo u~inila va`nim pozori{te koje se proteklih godina izgubilo u komercijalizaciji, pristaju}i na tretman komunalne zabave.

U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o ulozi politi~kog pozori{ta na prostoru biv{e Jugoslavije. Sagovornici su bili dvojica reditelja koji se bave tom vrstom teatra - Dino Mustafi} iz Sarajeva i Oliver Frlji} iz Zagreba
Oliver Frlji}: - Bilo je razli~ith reakcija. Sje}am se da je prilikom izvo|enja u Novom Sadu, na Sterijinom pozorju, nakon {to je jedan glumac najavio scenu u kojoj }e se nabrajati imena `rtava iz Srebrenice, jedna gospo|a iz publike viknula: “Nemojte molim vas” Onda je neko reagi. rao na to. Meni je ta scena jako va`na, jer ona poku{ava govoriti o srebreni~koj tragediji na druga~iji na~in, mimo ovoga {to imamo u dnevno-politi~koj upotrebi. Uvijek se govori bezli~no, u brojkama, a meni je bilo jako va`no da se ~uje barem dio imena srebreni~kih `rtava. Htio sam da se ta imena izgovore. Scenu sam koncipirao tako da glumci sjede sa strane. Pozornica je prazna, svjetlo je upaljeno i oni izgovaraju ta imena. Ni{ta se ne doga|a, osim {to imate mogu}nost da ostanete sami sa sobom i ~ujete ta imena. Nadao sam se da to mo`e biti prilika da se svako suo~i sa nekom svojom odgovorno{}u zbog onoga {to se desilo, ne samo u toj tragediji, nego u svim tragedijama koje su se doga|ale tokom proteklih ratova u regionu. Nekada je ta scena prolazila tako da niko ni{ta ne bi rekao, a ~uo sam da je na nekim izvedbama dio publike znao na toj sceni iza}i iz sale.

Proizvo|enje reakcije
Omer Karabeg: Da li je cilj politi~kog pozori{ta da atakuju}i na svijest gledalaca razbija zablude, stereotipe i oficijelne istine? Oliver Frlji}: - Mislim da je bitno napadati one stvari oko kojih postoji neka vrsta dru{tvenog konsenzusa, nametnutog ili nenametnutog. U svakoj sredini u koju do|em poku{avam vidjeti {to su stvari oko kojih postoji naj{iri dru{tveni konsenzus. Onda u svojim predstavama poblematiziram upravo te stvari {to proizvodi reakcije, koje mogu biti poput onih koje sam u Bosni i Hercegovini imao na predstavu Pismo iz 1920, koju sam radio sa ansamblom zeni~kog pozori{ta, ili poput reakacija na Bakhe u Splitu, gdje sam govorio o zlo~inima hrvatske strane u Domovinskom ratu nad civilima srpske nacionalnosti koji su ostali u Splitu. U tu katerogiju spada i moja zadnja predstava Zoran \in|i}, koja govori o samom atentatu na \in|i}a, ali i o onome {to se doga|alo nakon atentata, kada je \in|i}eva Demokratska stranka napravila sa Socijalisti~kom partijom Srbije jednu vrstu nemoralne koalicije, dakle, upravo sa onima koji su stvorili atmosferu u kojoj je \in|i} mogao biti ubijen, pa su izvr{ioci atentata ra~unali na to da ne}e biti procesuirani. Uvijek poku{avam dovesti u pitanje one stvari oko kojih postoji neko naj{ire slaganje, pa je onda logi~no o~ekivati i reakciju publike. Sve te predstave su ra~unale s tim da }e podijeliti publiku. Omer Karabeg: Tako je va{a predstava “Zoran \in|i}” u beogradskom Atelju 212, ve} na premijeri podijelila publiku. Pola sale je aplaudiralo, a druga polovina je }utke iza{la. Vi ste, vidim, zadovoljni kada dobijete takav rezultat. Oliver Frlji}: - Ja sam zadovoljan. Mene najvi{e brinu one moje predstave gdje ljudi na kraju aplaudiraju, ~estitaju mi i on-

Autoviktimizacija
Omer Karabeg: Ka`ete da ste htjeli da navedete gledaoca da posumnja u zvani~ne istine koje mu se svakodnevno serviraju, ali {ta mo`e jedna pozori{na predstava protiv televizije i {tampe, koje u horu ponavljaju - na{ narod je `rtva, oni drugi su krivi. Da li je to onda uzaludan posao? Oliver Frlji}: - Malo jeste, a malo i nije. Procesi autoviktimizacije, o kojim govorite, su toliko dominantni u svim dru{tvima ovog regiona da se zapravo niko ne `eli pozabaviti onim {to je radio u ratu, nego se svi bave onim {to im je ra|eno u ratu. Moje predstave poku{avaju i}i i protiv tog autoviktimizacijskog diskursa. Dino Mustafi}: - Nije uzaludan posao. U to sam uvjeren. Da nisam - ne bih se uop{te bavio pozori{tem. Mislim da se oficijelne istine razbijaju u umjetni~kim djelima ne samo u teatru nego i u literaturi, i u filmu. To su “istine” koje su nastale u nacionalnim laboratorijima, kao svojevrsni falsifikati ili kao rezultat revizije istorije. Ja volim politi~ko pozori{te zato {to ono izbjegava politi~ki jezik. Je`im se izraza koje su nam ovdje, u Bosni i Her ce go vi ni, na me tnu li me di ji. Stvari vi{e ne mo`ete nazvati pravim imenom. Stalno se govori u eufemizmima. Kada se ljudi protjeruju iz vlastitih domova, kada se ubijaju zato {to pripadaju drugoj etni~koj zajednici, onda se to naziva etni~kim ~i{}enjem, mada se radi o stra{nim zvjerstvima, progonu, ubijanju, genocidu. Politi~ko pozori{te te stvari naziva pravim imenom bez ikakvih kalkulacija i kompromisa. Omer Karabeg: Mo`e li se desiti da politi~ko pozori{te bude zloupotrijebljeno, da {alje nacionalisti~ke poruke? Dino Mustafi}: - Pozori{te koje je slalo

Frlji}: Konfrontacija sa dru{tvenom zajednicom

Mustafi}: Pozori{te je ponovo va`no

da svako od nas nastavlja svoj `ivot kakav je bio prije toga. Poku{avam raditi predstave koje }e se konfrontirati sa dru{tvenom zajednicom i uvjerenjima te zajednice. Na premijeri u Beogradu se dogodilo da je jedan dio gledali{ta neobi~no brzo napustio dvoranu, to je bio jedan mali stampedo, dok su ostali freneti~no aplaudirali. Mislim da ta predstava pokazuje podijeljenost koja postoji unutar srbijanskog dru{tva oko Zorana \in|i}a, ali i oko mnogo {ireg spektra dru{tveno-politi~kih tema.

PRITISCIl Svi pritisci i poku{ajil da se predstava unaprijedl diskvalificira zbog mogl porijekla ili zbog togal odakle dolazim - sve je tol u{lo u predstavu. Na tajl na~in predstava sama sebel optu`uje, ka`e Frlji}l
Omer Karabeg: U kojoj mjeri politi~ko pozori{te mo`e doprinijeti suo~avanju sa svim onim u`asima koji su se dogodili u jugoslavenskim ratovima? Dino Mustafi}: - Mislim da itekako mo`e. To pokazuje uspjeh predstava kao {to su Kukavi~luk ili Pismo iz 1920 kolege Frlji}a, Generacija 91-95 Borisa [eparevi}a, Hipermnezija Selme Spahi}, i da ne nabra-

jam dalje. Sve te predstave su se bavile odnosom prema pro{losti, tra`enjem uzroka koji su doveli do ratova i razaranja, nasiljem i mr`njom. To su zna~ajne i potrebne predstave, jer su otvorile prostor dijaloga na koji pozori{te ra~una. Upravo takve predstave poku{avaju da razbiju predrasude i stereotipe sa kojima gledalac dolazi u pozori{te. Kada smo u Beogradu radili predstavu Ro|eni u Yu - koja je govorila o izgubljenom identitetu i {ta se doga|a kada nestane jedna dr`ava, a koja se otvara jednom strofom ve} zaboravljene jugoslovenske himne - nismo mogli ni pretpostaviti da }e na premijeri publika ustati i horski otpjevati tu prvu strofu. Neko je odmah rekao da je na premijeru do{la jugonostalgi~arska publika. Ta je predstava zatim prikazana i u biv{im republikama, koje bismo uslovno mogli nazvati antijugoslovenskim, pa je i tamo bilo ustajanja, ali i protesta, jer je bilo i onih kojima je ta himna smetala. Nama je politi~ko pozori{te itekako potrebno, jer mi jo{ uvijek `ivimo u vremenu koje je preddemokratsko. Za mene je pozori{te prostor osvajanja slobode, slobode u mi{ljenju, slobode u stavu, slobode koja je - {to zbog totalitarnih re`ima, {to zbog rata - bila suspendovana svih ovih proteklih decenija, a posebno posljednje dvije decenije. Omer Karabeg: Gospodine Frlji}u, Vi ste se u pomenutoj predstavi “Kukavi~luk” , koja je progla{ena najboljom na pro{logodi{njem Sterijinom pozorju, bavili Srebrenicom. Kako je publika reagovala?

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INA ZAVIDOVI]I OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 02-31-35 43/12 Dana: 18.6.2012. god.

[TAMPA•TISAK

39

POLITI^KI JEZIK
poruke zla, podjele, diskriminacije i nacionalizma - postojalo je 90-tih godina na prostoru biv{e Jugoslavije. To je bilo agitatorsko pozori{te. ono je agitiralo za odre|enu politi~ku opciju ili ideologiju, dok politi~ko pozori{te uvijek izra`ava sumnju, upit i dilemu. Ono oponira ustaljenom, prihva}enom mi{ljenju. Uostalom, ko se danas jo{ sje}a tih predstava i autora? Oni su vrlo brzo pali u zaborav. Onog trenutka kada su njihove politi~ke opcije oti{le na smetlji{te istorije. Oliver Frlji}: - Sje}am se predstava iz devedesetih u Hrvatskoj, gdje je kazali{te kori{teno upravo u tu svrhu. Sje}am se proslave Tu|manovog ro|endana 1997. u Hrvatskom narodnom kazali{tu u Zagrebu, koju je re`irao Zlatko Vitez. Mislim da je to jedan od najsramotnijih datuma u kazali{noj povijesti Hrvatske, gdje je kazali{te iskori{teno za najgoru vrstu ideolo{ke propagande. Mislim da je tada kazali{tu kao takvom nanesena nesaglediva {teta, ali jo{ ve}i je problem kako su u svemu tome mogli participirati svi ti ljudi, glumci i ostali, koji su bili uklju~eni u taj projekt. Omer Karabeg: Kada ste radili jako provokativne predstave, da li ste imali problema s vlastima, pritom ne mislim na zabrane, nego na indirektne opstrukcije? Oliver Frlji}: - Ima i direktne i indirektne opstrukcije. Dok sam radio na predstavi Zoran \in|i} u Beogradu bilo je razli~itih pritisaka. Dijelom su i glumci, i u Ateljeu 212 i oko njega, vr{ili jednu vrstu pritiska na svoje kolege. Neki glumci, koji su igrali u predstavi, rekli su mi da su na njih vr{eni i politi~ki pritisci. Ja sam to shvatio kao indirektni pritisak na ono {to sam radio i kao poku{aj opstruiranja rada na predstavi. Me|utim, bilo bi naivno o~ekivati da se takvo ne{to ne dogodi. Ukoliko `elite napadati stvari oko kojih postoji neka vrsta naj{ireg dru{tvenog konsenzusa, onda se takve reakcije mogu i o~ekivati. Ali ja nisam `elio gledati to kao ne{to negativno, ve} sam odlu~io da sve to uklju~im u samo tkivo predstave. Svi pritisci i poku{aji da se predstava unaprijed diskvalificira zbog mog porijekla ili zbog toga odakle dolazim - sve je to u{lo u predstavu. Na taj na~in predstava sama sebe optu`uje. Omer Karabeg: Vi ste, zna~i, sve to usisali u predstavu i onda tokom izvo|enja vratili u publiku? Oliver Frlji}: - Da. Mislim da predstava, zapravo, to polemi~ki baca u lice gledateljima. Dino Mustafi}: - Pritisci i opstrukcije su ne{to {to vas prati kad odlu~ite da radite neku politi~ku temu, koja mo`e biti delikatna za tu sredinu. Ne postoji nijedna predstava koju sam radio u posljednje vrijeme, a koja se bavila politi~kom temom, a da nisam te{ko sastavio podjelu. Meni se doga|alo, a koliko znam, toga je bilo i kod Olivera, da su glumci izlazili iz predstave. Na prvom okupljanju vi{e od pola ansambla ka`e da u predstavi ne vidi sebe ili da u tome ne `eli da u~estvuje. Neko navodi umjetni~ke razloge, a neko svoja ideolo{ka sumnji~enja. Sasvim je sigurno da mi, kada kre}emo u ovakve projekte, u njih ulazimo i sa svojim svjetonazorom i sa svojim senzibilitetom i, ako ho}ete, sa svojim politi-

Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 67/05) i ~lana 5. stav 2. Odluke o uslovima i na~inu dodjele gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu ("Slu`beni glasnik Op}ine Zavidovi}i", broj 6/2004, 2/06 i 3/07), op}inski na~elnik Zavidovi}i, raspisuje

~kom filozofijom. Ja nikada nisam krio da sam ljevi~ar po svom opredjeljenju i da preferiram dru{tvo sa socijalnom jednako{}u i etni~kom pravdom. To su teme koje mene zanimaju.

K O N K U R S
za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja poslovnog objekta 1. Raspisuje se javni konkurs za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu na kori{tenje radi gra|enja poslovnog objekta, ozna~eno sa k.~. 15/4 zv. "Bare" povr{ine 6391 m2, upisano u P.L. 1097 k.o. Mustajba{i}i kao dr`avna svojina- nosilac prava raspolaganja Op}ina Zavidovi}i, na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnog objekta (proizvodna hala). Predmetno zemlji{te se dodjeljuje za izgradnju poslovnog objekta minimalne neto povr{ine 2236,85 m2, maksimalne neto povr{ine gra|evine 4154,15 m2, spratnosti maksimalno do P+2. Po~etna naknada za neizgra|eno gradsko gra|evinsko zemlji{te utvr|ena je prema minimalnoj neto povr{ini gra|evine i ukupno iznosi 63.184,62 KM od ~ega naknada za preuzeto zemlji{te 51.128,00 KM, a naknada za pogodnosti lokacije-renta 12.056,62 KM. NAPOMENA: Kona~na neto korisna povr{ina objekta kao i kona~an obra~un naknada koje za osnovicu imaju ukupnu korisnu neto povr{inu gra|evine, utvrdit }e se u postupku izdavanja odobrenja za gra|enje na osnovu izvedbene projektne dokumentacije. 2. Pravo u~e{}a na javnom konkursu imaju sva fizi~ka i pravna lica. Gra|evinska parcela se mo`e dodijeliti na kori{tenje radi gra|enja i za potrebe vi{e lica po osnovu zajedni~ke prijave u smislu odredbi ~lana 47. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu, koja uz prijavu na konkurs prilo`e ugovor o zajedni~koj izgradnji ~iji su potpisi ugovora~a ovjereni kod nadle`nog organa za ovjeru potpisa. Prednost za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta ima u~esnik konkursa koji ponudi najve}u naknadu za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etnu naknadu nazna~enu u ta~ci 1. ovog konkursa. Ukoliko dva ili vi{e u~esnika konkursa ponude isti najve}i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te, konkurs }e se ponoviti. U~esnik konkursa ~ija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija du`an je: 4.01. Platiti naknadu za dodijeljeno zemlji{te koja obuhvata naknadu za preuzeto zemlji{te i naknadu za pogodnosti lokacije-renta. 4.02. Platiti naknadu za tro{kove ve} izvedenog ure|enja gradskog gra|evinskog zemlji{ta koja je obra~unata za minimalnu neto povr{inu gra|evine u iznosu od 6.017,12 KM. 4.03. O vlastitom tro{ku izvr{iti izmje{tanje podzemnih i nadzemnih instalacija ukoliko se uka`e potreba za istim. 4.04. Izgraditi poslovni objekat u skladu datim urbanisti~ko-tehni~kim uvjetima utvr|enim rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti, a u roku utvr|enom u rje{enju o dodjeli zemlji{ta. Uz pisanu prijavu na konkurs, u~esnik konkursa du`an je da prilo`i i navede: 5.01. Ime i prezime, odnosno firmu, ta~nu adresu, kontakt-telefon, a pravna lica i ovjeren izvod iz sudskog registra. 5.02. Ponudu o visini naknade za zemlji{te koje je predmet konkursa 5.03. Dokaz o uplati kaucije u iznosu od 10% od utvr|ene po~etne naknade za zemlji{te. Kaucija se upla}uje na ra~un op}ine Zavidovi}i broj: 1610550009780057, vrsta prihoda 722431, {ifra op}ine 102.Upla}eni iznos kaucije }e se vratiti u~esnicima konkursa koji ne budu izabrani, a ura~unati u naknadu u~esniku koji bude izabran. Prijave na konkurs slati u zatvorenim kovertama putem po{te ili putem pisarnice Op}ine Zavidovi}i na adresu: Op}ina Zavidovi}i, Slu`ba za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizma, sa naznakom: "Ne otvaraj - prijava na konkurs". Na pole|ini koverte obavezno nazna~iti ime i prezime, odnosno firmu, adresu i kontakt-telefon. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. O rezultatima konkursa svi u~esnici konkursa }e biti obavije{teni na na~in i u rokovima utvr|enim odredbom ~lana 48. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu. Nezadovoljni u~esnik konkursa mo`e protiv zaklju~ka o rezultatima konkursa izjaviti prigovor Op}inskom vije}u u roku od 8 dana od dana prijema zaklju~ka. Ukoliko u~esnik konkursa koji ostvari pravo na dodjelu zemlji{ta ne plati naknadu za dodijeljeno zemlji{te u roku i na na~in utvr|en rje{enjem o dodjeli zemlji{ta, odustane od utvr|enog prava na dodjelu zemlji{ta ili mu se rje{enjem nadle`ne slu`be utvrdi gubitak prava kori{tenja radi gra|enja, zemlji{te }e se dodijeliti na kori{tenje radi gra|enja narednom u~esniku konkursa prema utvr|enom redu prvenstva, a upla}ena kaucija se ne}e vratiti. Uvid u Regulacioni plan "Ekonomija-Batvice" Zavidovi}i, rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti kao i sve ostale informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Slu`bi za upravu geodetskih, imovinskopravnih poslova i urbanizma, soba broj 221 ili na telefon broj 878- 314 lok. 155. OP]INSKI NA^ELNIK Hakija Osmi}, dipl. ecc.

Sentimenti
Omer Karabeg: ^ini se, a evo i vas dvojica, koji re`irate po cijeloj biv{oj Jugoslaviji, to potvr|ujete - da politi~ko pozori{te nekako najlak{e prelazi ove na{e dr`avne granice. Oliver Frlji}: - Ono prelazi ukoliko uspijeva uspostaviti komunikaciju. Te predstave najbolje komuniciraju sa sredinom u kojoj su ra|ene i za koje su ra|ene, jer tu postoji najja~i sentiment - bio negativan ili pozitivan - prema onome o ~emu te predstave poku{avaju govoriti. S druge strane, ja mislim da smo mi jo{ jedan kulturni prostor, bez obzira na granice koje postoje me|u ovim dr`avama, doju~era{njim republikama. Te predstave su razumljive upravo zbog toga {to dijelimo i kulturno naslije|e i politi~ku povijest, a i poslijeratni tranzicijski procesi su nam dosta sli~ni. Tako da ja mislim da se mi puno vi{e razumijemo nego {to `elimo priznati. Izmi{ljaju

3.

4.

5.

FALSIFIKATIl Mislim da se oficijelnel istine razbijaju ul umjetni~kim djelima nel samo u teatru nego i ul literaturi, i u filmu. To sul “istine” koje su nastale ul nacionalniml laboratorijima, kaol svojevrsni falsifikati ili kaol rezultat revizije istorije,l obja{njava Mustafi}l
se novi jezici kao rezultat politi~kih odluka. Ja ne znam na kojem jeziku nas trojica sada govorimo, ali ja savr{eno razumijem vas obojicu, a i vi mene. Mislim da i pozori{ne predstave dijele kazali{ni jezik, ali i tematski interes, pa su zbog toga manje-vi{e razumljive svugdje u regionu. Dino Mustafi}: - Ne mislim da svako politi~ko pozori{te mo`e da zaintrigira druge sredine, bez obzira koliko se bavilo provokativnim politi~kim temema od regionalnog zna~aja. Samo dobro politi~ko pozori{te mo`e da preska~e granice. Sla`em se da mi jo{ uvijek imamo mnogo vi{e sli~nosti nego razlika i da su nam problemi skoro pa identi~ni. Uzmimo Oliverovu posljednju predstavu Zoran \in|i}. Radi se o lideru koji je ubijen u susjednoj zemlji. Mislim da }e to sa velikim interesovanjem pratiti publika i u Zagrebu, i u Sarajevu i u Ljubljani, po{to je rije~ o univerzalnoj pri~i - za{to ubijaju progresivne lidere, {ta stoji iza toga, za{to se dr`ava s tim ne obra~unava. Sjetite se samo velikih politi~kih atentata - od D`ona Kennedya do Ulofa Palmea. Da li bi danas situacija na Balkanu bila druga~ija da je \in|i} `iv? Dakle, teme koje na po~etku djeluju kao da su lokalnog karaktera ili da su isklju~ivo vezane za odre|enu sredinu, kada do|u u {iri kontekst, izazivaju interes javnosti i u drugim sredinama.

6.

7.

8.

9.

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU

O B AV J E [ T E N J E
PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA ELEKTROTEHNI^KOM FAKULTETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2012/2013. GODINI, ODR@A]E SE 2. 7. 2012. GODINE U 10 SATI, KAMPUS UNIVERZITETA U SARAJEVU, ZMAJA OD BOSNE BB, SARAJEVO. UPLATU U IZNOSU OD 40,00 KM ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA KANDIDATI UPLA]UJU NA TRANSAKCIJSKI RA^UN FAKULTETA: 1610000003210032 - RAIFFEISEN BANKA DD BiH Primalac: Elektrotehni~ki fakultet u Sarajevu Svrha uplate: Uplata za prijemni ispit iz matematike Kopija uplate podnosi se Elektrotehni~kom fakultetu u Sarajevu, uz potrebne dokumente za prijavu na konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2012/2013. godini (http://www.etf.unsa.ba) Zmaja od Bosne bb od 15. 6. 2012. do 29. 6. 2012. godine od 10 do 13 sati u sobi 1-14 Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 033 250-708 i 033 250-709

40

OGLASI

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

POMO] U KU]I

41

SA DOLASKOM LIJEPOG VREMENA

NOVOSTI I PREPORUKE

Zabava u dvori{tu
Nekoliko prijedloga kako da u zabavi u`ivate i vi, a ne samo dragi gosti
S dolaskom lijepog vremena ponovo su aktuelne zabave u dvori{tu, lijep na~in da provedete prijatnu ve~er ili poslijepodne s dragim osobama. Zato evo nekoliko prijedloga kako da u zabavi u`ivate i vi, a ne samo dragi gosti. Na ovakvim zabavama obi~no se slu`i ro{tilj. Meso za ro{tilj je super ako se marinira, {to mo`e da se obavi i ranije, a onda ga za zabavu samo elegantno “bacate” na ro{tilj (ili nekog od svojih prijatelja proglasite za ro{tiljmajstora pa on priprema meso). Ro{tilj na }umur ima}e ljep{i miris i ukus, ali }e biti znatno manje dima ako koristite elektri~ni ro{tilj, izbor je na vama. Umaci i prelivi za meso tako|er se mogu pripremiti unaprijed, tako da prije zabave stignete da se odmorite. Kada je rije~ o pi}u, dobra je ideja da nekoliko sati prije zabave stavite dovoljne koli~ine svih pi}a (voda, kisela voda, limunada, vino ili pivo, jo{ neki sok) u fri`ider, tako da gosti mogu odmah da popiju ne{to hladno, zna se {ta svi `ele na vru}ini. Salate je najbolje pripremiti sat vremena prije zabave, tako }e biti najukusnije, a za~ini dolaze na red pred samo serviranje, tako salate ostaju svje`e i hrskave, umjesto da zbog za~ina “pljafnu” . Desert? Po{to je toplo vrijeme, ne morate da se zamarate oko toga, mo`ete da poslu`ite i sezonsko vo}e (jeste da je vo}e najzdravije kada se jede odvojeno od ostale hrane, ne kao desert, ali je i u desert-varijanti zdravije od slatki{a). Ukoliko ipak `elite da poslu`ite kola~e, najbolji su oni lagani, vo}ni, mo`ete ih pripremiti dan ranije ili ih jednostavno kupiti u slasti~arnici (ne ~ini vas lo{om doma}icom ako niste svako jelo li~no pripremili, kao ni ako ga niste pripremili neposredno prije slu`enja). Kako ne biste smetali kom{ijama (ni vi ne volite bu~ne zabave u kom{iluku od kojih ne mo`ete ni sopstvene misli da ~ujete), trudite se da buke bude {to je manje mogu}e, a poslije deset sati uve~er najbolje je da se premjestite unutra.

[ta mo`e uni{titi krvne `ile?
Ako ste kao dijete bili izlo`eni dimu cigareta svojih roditelja, danas imate ve}i rizik za ozbiljne pote{ko}e sa zdravljem kardiovaskularnog sistema, pokazalo je to istra`ivanje na australskom Menzies Research Instituteu. Tamo{nji nau~nici analizirali su podatke prikupljene u Australiji i Finskoj u razdoblju od 20 godina. Rezultati su jasno pokazali da su krvne `ile 30-godi{njaka koji su bili izlo`eni pasivnom pu{enju u djetinjstvu u znatno lo{ijem stanju nego kod njihovih vr{njaka ~iji roditelji nisu pu{ili. Zbog toga ovi ljudi imaju i zna~ajno pove}an rizik za bolesti srca. Ovo je prva studija dugotrajnog utjecaja pasivnog pu{enja na zdravlje srca i krvnih `ila kod djece. Ali, problem uop}e nije malen s obzirom na to da Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da je 40 posto djece izlo`eno pasivnom pu{enju u svom domu.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Badgley Mischka cipele za vjen~anje

Poku{ajte s avokadom ili paradajzom na drugaIsprobajte avokado i paradajz
~iji na~in. Vo}e i povr}e obiluju vitaminima, mineralima i ostalim hranjivim tvarima. Osim {to gode organizmu iznutra, so~ni plodovi njeguju ko`u i izvana. Avokado U tanjiru zgnje~ite unutra{njost vrlo zrelog avokada, mije{ajte dok ne dobijete kremastu smjesu. Nanesite je na lice i vrat, gdje }ete nakon nekoliko minuta osjetiti stezanje. Avokado s lica maknite nakon 20 minuta pomo}u vate i vode. Paradajz Pomije{ajte pola {oljice soka od paradajza s pola {oljice jogurta. Sastojke dobro izmije{ajte! Umo~ite vatu u pripremljenu smjesu te njome pre|ite preko lica i vrata, koje ste prethodno o~istili od prljav{tine. Ostavite da djeluje 20 do 25 minuta. Umijte se!

Pastelne boje sa neodoljivim lepr{avim dodacima su glavna obilje`ja nove kolekcije Badgley Mischka, ku}e koja je poznata po dizajnu vrhunskih vjen~anica i sve~anih haljina. Til, svila i cirkoni sjajno dopunjuju ovu nje`nu liniju koja sadr`i modele od klasi~nih salonki do sandala sa kai{i}ima.

Riba u tijestu
Potrebno:
500 g lisnatog tijesta 500 g pangasius filea 1 jaje suhi biljni za~in bra{no zrno bibera

Priprema:
Pangasius filee uvaljati u bra{no i pr`iti, isjeckati na komade i posuti mje{avinom za~ina (mo`ete dodati neki za~in po ukusu). Lisnato tijesto rastanjiti i isje}i 6 komada, oblika ribe (nacrtati na papir oblik i isje}i za {ablon). U nauljeni pleh poredati 3 komada tijesta, rasporediti ribu, ivice tijesta premazati umu}enim jajetom, staviti preostalo tijesto, malo pritisnuti, premazati jajetom i staviti zrno bibera. Pe}i na 200 stepeni dok ne dobije boju.

42

OGLASI

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU Na osnovu Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2012/13. godini i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvr|ivanje redosljeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2012/13. godini, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu objavljuje

Broj: 22-001572/12 Br~ko,19.6. 2012. godine Na osnovu ~lanova 11. i 18. Zakona o javnoj imovini u Br~ko Distriktu BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", broj: 28/06 i 19/07), ~lanova 2, 3, 4. i 5. Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Br~ko Distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26. 3. 2007. godine ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", broj: 26/07), Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Br~ko Distrikta BiH, broj: 01.1-02-019282/09 od 18. 6. 2009. godine, Odluke direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom o raspisivanju ponovljenog Javnog konkursa za davanje u zakup povr{ina za postavljanje automata za kafu putem usmenog javnog nadmetanja, broj: 22-001572/12 od 14.6.2012. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom, objavljuje

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2012/2013. GODINI
Redni NAZIV USTANOVE broj ODSJEK/STUDIJ Predvi|eno BROJ STUDENATA trajanje Redovni Redovni Vanredni Dl Strani Ukupno prvog studij - studij** - studij studij dr`avljani ciklusa tro{kove tro{kove *** **** studija, studija studija godine i snosi snose (E)CTS* osniva~ sami studenti 4 125 150 25 300

PONOVLJENI JAVNI KONKURS
ZA DAVANJE U ZAKUP POVR[INA ZA POSTAVLJANJE AUTOMATA ZA KAFU PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 1. Br~ko Distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Br~ko Distrikta BiH objavljuje ponovljeni Javni konkurs za davanje u zakup povr{ina za postavljanje automata za kafu putem usmenog javnog nadmetanja. 2. Krajnji rok za podno{enje ponuda je 4.7.2012. godine do 15.00 sati po lokalnom vremenu. 3. Usmeno javno nadmetanje za davanje u zakup povr{ina za postavljanje automata za kafu iz ovog konkursa odr`at }e se u prostorijama zgrade Vlade Br~ko Distrikta BiH, kancelarija br. 59 9.7.2012. godine u 13.00 sati. 4. Kompletan tekst ponovljenog Javnog konkursa se objavljuje na web portalu Vlade Br~ko Distrikta BiH http://www.bdcentral.net/index.php?option=com_docman&Itemid=114 i na oglasnoj plo~i u zgradi Vlade Br~ko Distrikta BiH, a informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti na broj telefona: 049/240-632. v.d. DIREKTOR UREDA Andrea Kova~evi}, dipl. ing. gra|.
10. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Zdravstvena njega i terapija Fizikalna terapija Zdravlje i ekologija Radiolo{ke tehnologije Laboratorijske tehnologije

1. 2. 3. 4. 5.

25 25 25 25 25

30 30 30 30 30

5 5 5 5 5

60 60 60 60 60

Prijemni ispit za sve studije obavit }e se pisano, putem testa iz predmeta: fizika, hemija i biologija. Prijem dokumenata se vr{i od petka 15. 6. do petka 29. 6. 2012. godine (uklju~uju}i i subote) u vremenu od 11.00 do 16.00 sati na {alteru Studentske slu`be Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, u krugu Klini~kog centra - Ko{evo, Ulica Bolni~ka br. 25. Nepotpuna dokumenta se ne}e primati.

Op}inski sud u Biha}u Zemlji{noknji`ni ured Broj: 017-0-DN-11-001476 Biha}, 12. 6. 2012. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

Polaganje prijemnog ispita je u UTORAK, 3. 7. 2012. godine, (ZA REDOVNI i VANREDNI STUDIJ) prema uputi koju dobiju kandidati prilikom predaje dokumenata. Preliminarni rezultati prijemnog ispita }e se objaviti u PETAK, 6. 7. 2012. godine, iza 15.00 sati na oglasnoj plo~i Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu Kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave preliminarnih rezultata (zaklju~no sa 10.7.2012). Prigovore dostaviti u Dekanat Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu. Kona~ni spiskovi primljenih kandidata }e se objaviti 12.7.2012. godine iza 15.00 sati Konkurs je objavljen na web stranici Univerziteta u Sarajevu www.unsa.ba i na web stranici Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu www.fzs.unsa.ba.

Najavljuje uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Zahi} Esada, zastupan po punomo}niku advokatu Me{i} Mirsadu iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 5288, katastarske op}ine Biha}-grad ozna~ene kao: - katastarska ~estica broj 3847 ku}a i zgrada povr{ine 134 m2 dvori{te povr{ine 272 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Zahi} Esad, sin Fadila, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Karabegovi} Senad

TEHNI^KI REMONTNI ZAVOD HAD@I]I DD Ulica 6. marta bb. 71 240 Had`i}i, Bosna i Hercegovina

JAVNI OGLAS
za prodaju zemlji{ne parcele na kojoj se nalazi devastirana poslovna zgrada povr{ine cca 1.646 m2 sa po~etnom cijenom od 209,00 KM po m2. Nekretnina je upisana kao dio parcele 1125/2 k.o. Had`i}i i ona predstavlja krug Tehni~kog remontnog zavoda Had`i}i d.d. Nekretnina se nalazi u Ulici 6. marta bb u Had`i}ima i mo`e se pogledati svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 033 420 324. Zatvorene koverte sa ponudama koje sadr`e cijenu i kratak opis namjene za kori{tenja slati na adresu: TRZ Had`i}i d.d. 6. marta bb 71 240 Had`i}i sa naznakom "Ponuda za kupovinu nekretnina". Rok za slanje ponuda je petnaest dana od dana objave ovog oglasa. TRZ Had`i}i zadr`ava pravo da uskrati prodaju ukoliko ne zaprimi ni jednu minimalno prihvatljivu ponudu.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 126146 10 P Sarajevo, 13. 6. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. Mostar, Ulica kardinala Stepinca bb, protiv tu`enih Veljovi} Milomir iz Gora`da, Ulica Potkozara bb i Markovi} Slobodan iz Vi{egrada, Ulica U`i~kog korpusa 28, radi isplate duga v.sp. 5.615,42 KM, objavljuje slijede}i

OGLAS

POZIV
Za VELJOVI] MILOMIRA iz Gora`da, Ulica Potkozara bb Pozivate se kao stranka na GLAVNU RASPRAVU za ~etvrtak, 23. 8. 2012. godine, sa po~etkom u 10 sati, pred ovaj sud u sobu broj 318/III. NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. stav 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a, kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1.000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Sudija Nermina Sijer~i}

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

KORAK NAPRIJED
Skype prikazuje reklame
Zva ni ~ni pred sta vnik kom pa ni je Skype je najavio da }e se korisnicima koji nemaju Skype kredit ili pretplatu prikazivati reklame u okviru prozora za pozivanje kada vr{e audiopozive kori{}enjem Skype za Windows. Svi ogla{iva~i koji su zainteresovani za kupovinu ovog reklamnog prostora mogu to u~initi na svim tr`i{tima gdje je Skype dostupan. Za sada nema nikakvih informacija o tome da li }e se isti sistem primjenjivati i kada su u pitanju Mac ra~unari ili mobilni ure|aji, a Skype se nada da }e ova izmjena pokazati pozitivan uticaj kada su u pitanju prihodi kompanije.

43

Asus Designo
Ukoliko tra`ite interesantan monitor sa zanimljivim i modernim dizajnom postolja, onda je serija koju je predstavila kompanija Asus prava stvar za vas. Rije~ je o Asus Designo MX279H (27”) i MX239H (23”) monitorima. Oba modela karakteri{e atraktivan dizajn sa matiranim IPS panelima sa LED pozadinskim osvjetljenjem, ultra{irokim uglovima vidljivosti od 178 stepeni i odli~nom reprodukcijom boja, uz tanak profil ~ija debljina je svega 14,5 mm kod modela MX239H, odnosno 17,5 mm kod modela ve}e du`ine dijagonale MX279H. Asus Designo monitori tako|er obezbje|uju dual HDMI i Bang & Olufsen ICE power zvuk.

Wii U manje od 300 dolara
Analiti~ar firme Wedbush Securities Michael Pachter navodi da maloprodajna cijena Wii U igra~ke konzole jednostavno mora biti ni`a od 300 dolara, a u tome se sla`u i drugi stru~njaci u ovoj industriji koji su jo{ rigorozniji i koji tvrde da sistem ne smije biti skuplji od 250 dolara. Ukoliko cijena Wii U igra~ke konzole bude pomenutih 250 dolara, to }e se poklopiti sa cijenom koju je imala Wii igra~ka konzola kada se pojavila u prodaji u toku novembra 2006. godine na teritoriji Sjeverne Amerike. Nintendo je u toku 2012. E3 predstavio Wii U GamePad i najavio nove igre kao {to su Pikmin 3 i Lego City Undercover, ali cijene za sada nisu poznate.

Samsung konkurent Facebooku
Kompanija Samsung Electronic odbacila je sve tvrdnje da radi na razvoju servisa koji }e biti sli~an i konkurentan Facebook servisu. Da bi osigurala da ne do|e do zabune, kompanija je na svom zvani~nom blogu potvrdila da nema takve namjere. Informacija o tome da Samsung priprema servis koji }e “uni{titi” Facebook potekla je iz mati~ne dr`ave kompanije Samsung nakon ~ega je preuzeo veliki broj drugih medija {irom svijeta. Samsung navodi da bi pokretanje takvog servisa od kompanije koja se bavi prodajom hardvera imalo malo ili gotovo nikakvog smisla.

NOVI MODEL NETBOOK RA^UNARA ACER ASPIRE ONE D270

NOTEBOOK ZA MLADE
Acer je ovim modelom htio ugoditi ne{to mla|oj publici, po{to pored interesantne tirkiznoplave, ima i crvenu, bijelu i crnu varijantu
Era notebook ra~unara je jo{ u punom jeku i poznato je da ima dosta onih koji se generalno opredjeljuju za jeftine ra~unare. Njihova glavna prednost su dimenzije i autonomija, dok je sirova snaga ipak ostavljena za laptope pune veli~ine. Acer Aspire One je noviji model koji koristi ne{to ja~i dual-core Intel Atom procesor koji i obe}ava bolje performanse. Naravno, i dalje je tu integrisana grafi~ka kartica koja je sasvim dovoljna za osnovne namjene. Sa cijenom malo vi{e od 200 eura, ovakav netbook ra~unar je dobar izbor za sve one koji ne koriste neke zahtjevne aplikacije i intenzivnu multimediju, ve} im treba mali i jednostavan ra~unar za internet i druge svakodnevne potrebe.

Istra`ivanje Reutersa i Ipsosa

Facebook je dosadio svakom tre}em korisniku
Prema posljednjem istra`ivanju koje su obavili Reuters i analiti~ka kompanija Ipsos, svakom tre}em korisniku je dru{tvena mre`a Facebook dosadila. Ako je suditi po prikupljenim podacima, takvih korisnika }e biti sve vi{e.

[arenilo boja
Acer je ovim modelom htio ugoditi ne{to mla|oj publici, po{to pored interesantne tirkiznoplave, ima i crvenu, bijelu i crnu varijantu. Ku}i{te je napravljeno od veoma kvalitetne mat plastike prijatne teksture, sa interesantnim detaljom na poklopcu koji djeluje kao da je ravna povr{ina te~nosti na koju je ne{to pa lo, te otud i koncentri~ni krugovi. Jednostavno je, vrlo atraktivno i dje lu je dos ta ~vrsto i kvalitetno, uz dosta jake {arke poklopca i najvi{e }e od go va -

rati onima koji ipak tra`e malo robustniju varijantu. Dijagonala ekrana je uobi~ajenih 10.1” sa rezolucijom od 1.024 , x 600 piksela, a ekran ima LED pozadinsko osvjetljenje, {to je i trend koji nam je dobro poznat sa prakti~no svih modela iz iste kategorije. Prikaz je dosta dobar, uz minimalno probijanje osvjetljenja uz ivice i tradicionalno u`e uglove gledanja, posebno po vertikali. Odmah iznad ekrana je i ugra|ena 0.3MP web

kamera i mo`emo samo da konstatujemo da bi bilo mnogo bo lje da se proi zvo|a~ odlu~io ipak za neki model ve}e rezolucije.

ispod tastature, s tim {to se ne}e vidjeti kada je netbook zatvoren.

Dobre komponente
Raspored komponenti i konektora je dosta dobar, pa tako naprijed i pozadi nema ni~ega. Naprijed, da ne bi ometalo rad kada se neki od kablova ili periferija prika~i, a pozadi zbog pozicije i veli~ine baterije. Sa de sne bo ~ne stra ne, smje{teni su slot ~ita~i memorijskih kartica (podr`ani su SD, MMC, MS, MSPro, xD formati), 3,5 mm audiokonektori za mikrofon i slu{alice, dva USB 2.0 porta. Sa lijeve bo~ne strane su dodatni USB 2.0 port, HDMI i D-Sub videoizlazi LAN port i konektor za napajanje, kao i jedan otvor za ventilaciju. Vidimo da baterija malo viri sa donje strane, ~ime se dobija u startu nagib zadnjeg dijela, {to je dobra stvar za kucanje po{to je polo`aj ruku dosta prirodniji. Ugra|ena {esto}elijska Li-Ion baterija ima dobru autonomiju i izdr`ava oko 4,5 sati prosje~nog kori{}enja, {to je solidan rezultat.

Dodatni tasteri
Tastatura je dosta dobra, punih dimenzija samo bez numeri~kog dijela sa desne strane. U pitanju je model koji podsje}a na chiclet varijante, samo bez ve}eg razmaka izme|u tastera koji su ina~e veoma plitkog hoda i dosta tihi. Dobra stvar je {to nema ugibanja prilikom ja~eg pritiska i odli~no }e odgovarati onima koji dosta kucaju. Od dodatnih tastera ima samo Power koji je smje{ten uz desnu {arku poklopca. Ispod tastature je touchpad sa mat teksturom i vertikalnim skrolom. Ispod su dva tastera skrivena pod maskom. Zvu~nici su postavljeni naprijed tako da gledaju dolje, zajedno sa otvorima za ventilaciju. Statusne diode su postavljene u lijevom uglu,

Istra`ivanje je bilo fokusirano na monetizaciju Facebooka vi{e nego na trenutne navike korisnika, ali su podaci otkrili mnogo toga. Prema mi{ljenju 1.000 Amerikanaca, 80 posto korisnika Facebooka nikada nije kupilo neki proizvod ili iskoristilo neku uslugu zbog onoga {to je vidjelo na internet-stranici. To zna~i da, bez obzira na tehnike, reklamiranje koje kompanije trenutno koriste da bi privukle mu{terije jednostavno ne funkcioni{e. Istra`ivanje je pokazalo da su korisnici izme|u 18 i 34 godine najaktivniji na Facebooku, dok samo 29 posto starijih od 55 godina sebe smatra redovnim korisnicima. Ljudi koji mnogo vremena provode na Facebooku gube kontakte sa svojim prijateljima i ne dru`e se.

44

OGLASI

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U SARAJEVO Na osnovu ~lanovu 14. i 16. Pravilnika o stambenim odnosima JP @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo broj: NO19309.1/07 od 28. 3. 2007. godine, raspisuje se

Broj: 02-05-430-2-1/12 Datum: 28.5.2012. godine Na osnovu ~lana 8. stav 1. ta~ka d i ~lana 26. stav 1. ta~ka 1. Zakona o javnim preduze}ima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 246. i 283. Zakona o privrednim Dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Sl. novine FBiH" br. 34/03), ~lana 18. stav 2. ta~ka 1. Statuta Javnog komunalnog preduze}a "Saobra}aj i komunikacije - Tuzla" d.o.o. Tuzla broj 01-27-321/09 od 30.6.2009. godine, 02-13-156-8/11 od 14.3.2011. godine i 02-05-1119-6/11 od 30.11.2011. godine, te Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduze}a "Saobra}aj i komunikacije -Tuzla" d.o.o. Tuzla broj: 02-05-430-2/12 od 28.5.2012.godine, Nadzorni odbor JKP "Saobra}aj i komunikacije -Tuzla" d.o.o. Tuzla raspisuje

za prikupljanje zahtjeva za rje{avanje stambenih potreba Zaposlenici, penzioneri i porodice poginulih zaposlenika JP @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, zainteresovani za rje{avanje stambenih potreba, POZIVAJU SE da putem nadle`ne komisije za stambena pitanja podnesu zahtjeve i dokumentaciju, i to: - Sarajevo, Musala broj 2 - Sarajevo, Put `ivota broj 2 - Biha}, Branilaca grada broj 20 - Mostar, Ivana Krndelja broj 1 - Tuzla, Bosne srebrene broj 57 - Zenica, Stani~ni trg broj 1 Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Za sve potrebne informacije obratiti se nadle`nim slu`bama za pravne, kadrovske i op}e poslove i Slu`bi za nekretnine, Sektora za imovinskopravne poslove. Kontakt-telefon: 033/657-313, lokali 2950, 146

OGLAS

JzaA Vi predlaI njeK didata Odbora UreRjuS N ga kanO N K za vizi izbor
JKP "Saobra}aj i komunikacije -Tuzla" d.o.o. Tuzla i to I Raspisuje se ponovni javni konkurs za izbor 3 (tri) kandidata za sastav Odbora za reviziju Javnog komunalnog preduze}a "Saobra}aj i komunikacije -Tuzla" d.o.o. Tuzla (u daljem tekstu: Dru{tvo). II - Opis pozicije Odbor za reviziju du`an je: - imenovati vanjskog revizora; - razmotriti godi{nju strategiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizi~nih podru~ja i revizija koje }e se izvr{iti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovaraju}i na~in korigovana; - osigurati da interne kontrole u javnom preduze}u budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predvi|eno; - podnositi Nadzornom odboru sa`ete mjese~ne izvje{taje o svojim sastancima svakog mjeseca; - preduzimati druge radnje i aktivnosti u okviru svojih ovla{tenja i obaveza u skladu sa Zakonom o javnim preduze}ima, Zakonom o privrednim dru{tvima, Statutom Dru{tva i ostalim aktima koja reguli{u rad Odbora za reviziju. III - Na~in izbora i mandat Odabir i predlaganje kandidata za izbor ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e Nadzorni odbor Dru{tva, nakon provedenog konkursa. Kona~nu odluku o njihovom imenovanju donije}e Skup{tina Dru{tva. Mandat ~lanova Odbora za reviziju traje ~etiri godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja. Naknada za rad predsjedniku i ~lanovima Odbora za reviziju uz ostala ovla{tenja i odgovornosti se ure|uje Ugovorom na osnovu Odluke Skup{tine Dru{tva. IV - Uslovi Op{ti uslovi za izbor ~lanova Odbora za reviziju su: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina i mla|i od 65 godina; 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 4. da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 5. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine; 6. da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine; 7. da nije ~lan Nadzornog odbora ili Uprave Dru{tva, zaposlenik Dru{tva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Dru{tvu; 8. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u ~lana Odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 9. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti u nadle`nosti Odbora za reviziju; Posebni uslovi: 1. visoka stru~na sprema (VII stepen) ekonomskog, pravnog ili tehni~kog smjera; 2. da ima najmanje 4 godine radnog iskustva u struci na poslovima finansija, ra~unovodstva ili privrednog prava ili poslova iz oblasti saobra}aja; 3. da nije zaposlenik bilo kojeg javnog preduze}a ~iji je osniva~ Op{tina Tuzla; 4. da nije predsjednik ili ~lan Odbora za reviziju bilo kojeg preduze}a ~iji je osniva~ Op{tina Tuzla. 5. da posjeduje stru~na znanja vezana za sadr`aj i na~in rada organa upravljanja privrednim dru{tvima; Ispunjavanje op{tih uslova pod ta~kom 1. dokazuje se originalnom ili ovjerenom kopijom Uvjerenja o dr`avljanstvu ne starijom od 6 ({est) mjeseci, pod ta~kom 2. ovjerenom kopijom li~ne karte, pod ta~kama 3. do 7. potpisanim i ovjerenim izjavama pred nadle`nim organom, a pod ta~kama 8. i 9 uvjerenjem nadle`nog suda ne starijim od 6 ({est) mjeseci. Ispunjavanje posebnih uslova iz ta~ke 1. dokazuje se originalnom ili ovjerenom kopijom diplome, pod ta~kom 2. uvjerenjem o radnom iskustvu, pod ta~kama 3. i 4. potpisanim i ovjerenim izjavama pred nadle`nim organom. Kratki biografski podaci o kretanju u profesionalnoj karijeri bi}e relevantni kod procjene posebnih uvjeta. Prilikom procjene kvalifikacije, iskustava i vje{tina svih kandidata, uzet }e se u obzir i sljede}e: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva; - sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Odbora za reviziju; - izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka; - komunikacijske i organizacijske sposobnosti; - znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja Odbora za reviziju; - sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima; - rezultati rada ostvareni tokom dosada{njeg rada; - posebna stru~na znanja i kvalifikacije. Svi kandidati sa liste koji ispune formalne uslove konkursa i u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. V - Potrebni dokumenti, rok i mjesto za podno{enje prijava Prijave na konkurs uz kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, zajedno sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave konkursa u "Slu`benim novinama FBiH" sa naznakom: "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje ~lanova Odbora za reviziju JKP Saobra}aj i komunikacije -Tuzla, d.o.o. Tuzla - ne otvarati", putem po{te, preporu~eno na adresu: JKP "Saobra}aj i komunikacije - Tuzla" d.o.o. Tuzla, Trg stara tr`nica bb, 75000 Tuzla. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FBiH". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. NADZORNI ODBOR mr. sci. Amer Karabegovi}, dipl. ing. ma{instva

@ELJEZARA "ILIJA[" DD ILIJA[ - NADZORNI ODBOR Na osnovu ~lanova 241, 242, 269. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. novine FBiH", broj: 23/99; 45/00, 2/02; 6/02; 29/03; 91/07; 84/08; 88/08), ~lana 10. Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima, ~lana 59. a u skladu sa ~lanom 33. Statuta @eljezare "Ilija{" d.d. Ilija{ (pre~i{}eni tekst broj: SK:01-3/01. od 5. 8. 2005. godine; broj: 01-1733/08 od 29. 5. 2008. godine; broj: 01-1594/09 od 21. 7. 2009. godine), Odluke Nadzornog odbora broj: 01-921/12 od 17. 5. 2012. godine, Obavje{tenja br. 01-923/12 od 17. 5. 2012. godine o sazivanju Skup{tine dioni~ara objavljenog u dnevnim novinama "Oslobo|enje" 1. 6. 2012. godine, po zahtjevu "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla Dru{tvo za upravljanje fondovima, objavljuje se Dvanaeste (XII) Skup{tine dioni~ara @eljezare "Ilija{" d.d. Ilija{ koja je zakazana za 28. 6. 2012. g. Po zahtjevu Dru{tva za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla, Dru{tvo za upravljanje fondovima, dopunjuje se prijedlog dnevnog reda za dvanaestu (XII) Skup{tinu dioni~ara @eljezare "Ilija{" d.d. Ilija{ novim ta~kama i to: - Razrje{enje Omera Pajevi}a, ~lana Nadzornog odbora, - Izbor jednog ~lana Nadzornog odbora. Korigovan i dopunjen prijedlog dnevnog reda glasi: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: • Izbor predsjednika Skup{tine. • Izbor zapisni~ara i dva (2) ovjeriva~a zapisnika Skup{tine. 2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa prethodne Skup{tine dioni~ara, koja je odr`ana 15. 12. 2011. godine. 3. Razmatranje i usvajanje godi{njeg Finansijskog izvje{taja @eljezare "Ilija{" d.d. Ilija{ za 2011. godinu, sa Izvje{tajem Nadzornog odbora, vanjskog revizora i Odbora za reviziju. 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o na~inu pokri}a gubitka za 2011. godinu. 5. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za poslovnu 2012. godinu. 6. Dono{enje odluke o izboru i imenovanju vanjskog revizora za reviziju finansijskog poslovanja @eljezare "Ilija{" d.d. Ilija{ za 2012. godinu. 7. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama Statuta @eljezare "Ilija{" d.d. Ilija{ i usvajanje pre~i{}enog teksta Statuta. 8. Glasanje o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora imenovanim Odlukom Izborne skup{tine br. 01360/10 koja je odr`ana 11. 2. 2010. godine. 9. Razrje{enje Omera Pajevi}a, ~lana Nadzornog odbora. 10. Izbor jednog ~lana Nadzornog odbora. Napomena: Kandidata za ~lana Nadzornog odbora mogu predlo`iti dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. Ovi prijedlozi se podnose pisano Nadzornom odboru najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Prijedlog kandidata treba da sadr`i potrebne informacije, adresu stanovanja (CIPS kopija), curriculum vitae, izjavu o prihvatanju kandidature, dokaz o stru~noj spremi, kao i kontakt-telefon (zakonski uslov). Me|utim, evidentno je da smo, kako zbog pravnih, tako i tehni~kih te{ko}a, prema{ili zakonski rok te da eventualni prijedlozi za ~lanove Nadzornog odbora ne}e biti dostavljeni dioni~arima blagovremeno, odnosno zajedno sa ostalim materijalima za Skup{tinu. Stoga se apeluje na dioni~are da se eventualni prijedlozi za ~lana Nadzornog odbora dostave Odboru za glasanje blagovremeno kako bi mogli da budu razmatrani na samoj Skup{tini zakazanoj za 28. 6. 2012. godine. Broj: 01-1145/12 Ilija{: 18. 6. 2012. godine PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA s.r. Omer Pajevi}, mr. teh.

D O P U NA PR I J E D L O G A D N E V N OG R E D A

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.
Ludvík Kuba ^itanje BiH - Putevi i studije iz godina 1893-1896. (15)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
Ro|en kralj ms Stjuart, ko je 1566.abdikamsjeVIsvoD`ejmajkeI{kotriskuStjujinu kaoD`ej naslijedio kru 1567. poslije ci je Ma je art. Po

45

Putevi
Nisam se zaustavio nad ovom o~evidnom iskrenuto{}u, koju sam upotrijebio kao naslov, nego ispod nje, jer sam gledao gore na obrub prvog sprata, koji je virio ispred prizemlja kao brada, u jednom iz slikovitih sokaka prelijepog Travnika, kojeg narodna pjesma odu{evljeno oslovljava: “Oj Travni~e, mali Carigradu!” I ne mo`e se pore}i da odu{evljeni pjesnik pretjeruje samo do polovine - a i u drugoj - je to jo{ djelomi~no. Pa, bio je Travnik stvarno glava zemlje. Odatle su sultani, valije, pa{e i veziri vladali Bosnom ponosnom ~ak do 1850. godine. pom novih odnosa. Mala tablica je meni u, mislima, odmah evocirala njihov nastup. Vidio sam u ma{ti ove pojave, koje su se ovdje po upadu “osloba|aju}ih” austrougarskih borbi odigravale i o kojima su meni o~iti svjedoci pripovijedali. Bila su to “zlatna” - za nekoga - vremena. Uvodio se novi poredak. Popisivao se narod; ispisivali su se novi porezi; ozna~avale se ulice i natpisi u {vapskom pismu i latinici, za narod ne~itljive; pribijali su se na ku}e brojevi za koje se niko nije zanimao. Samo je iz toga proizi{ao strah. Svako je u tome vidio porijeklo narednog, i jo{ ve}eg zla. U nejasnoj slutnji donosili su ljudi `andarima i ~inovnicima na dlanovima i u rukavicama, kovani novac svih vrsta: cvancike, napoleone, dukate, koji su trebali ubla`avati slijede}e sudbine. U Skender-Vakufu, na primjer, stajao je ispred ekspoziture za vrijeme popisa `andar sa bajonetom; trebao je na ulazu pregledavati svaku legitimaciju. Ljudi su mislili da od milosti `andara ovisi da li }e biti pu{teni unutra. I po{to su vidjeli da tamo moraju i}i po svaku cijenu, donosili su pune torbe svega i sva~ega, {tovi{e i janjce. Bila su to sretna vremena, kada je gospodin expositursleiter, kada je trebao nekoga za cijepanje drva, dao bilo koga, po svojoj volji zatvoriti. Gledam na tablicu, koja je na donjem kraju crvenkasta, kao da bi joj tamo, u prevrnutom, polo`aju krv nagrnula; razmi{ljam o svemu, {ta sam ovdje dotada vidio i do`ivio, i mislim da se za ovih petnaest godi na, ka ko ta bli ca na ku }i ci hr|a, odnosi u okupiranim zemljama nisu znatno izmijenili, osim samo {to su zemlje, tako ~isto slavenske, premazane temeljito amalgamom germanstva, kao i pri pre mom za ma|arstvo. Vrebaju}i zasada jo{ u skrovi{tu. Svi novi prispjev{i elementi, ne htiju}i biti sa ljudima identificirani, davali su pre-

zaustavljanja
Bio je Travnik stvarno glava zemlje. Odatle su sultani, valije, pa{e i veziri vladali Bosnom ponosnom ~ak do 1850. godine
dnost {vapskom jeziku. Kadgod i gdjegod sam zakucao na slu`bena vrata - i to sam ~inio ~esto, jer sam stalno morao da se prijavljujem i odjavljujem nikad me nije pozvala da u|em dru ga ri je~ ne go drnda ju }e “herein!” Samo jednom se desila iznimka i iz unutra{njosti kancelarije je zazvu~ao zvuk slavenskog jezika. Znamenito mjesto sam zabilje`io u bilje`nici crvenom tintom. Bilo je to Bugojno. Crveno sam ga ozna~io zato, {to sam tada bijesno sav pocrvenio! Na moje kucanje se, naime, odazvalo prkosno: “^ekaj!” I danas se stidim {to je moja uvrije|ena sujeta prigu{ila u zametku radost, kojoj sam se trebao obavezno predati, ~uju}i kona~no zvuke slavenskog jezika... Ti iskrenuta tablico! Vidim u ma{ti sve~anu, gotovo obrednu pojavu, koja se odigravala, kada su te prikucavali! Nije trebalo mnogo toga da bi se ovaj smion ~in ostvario. Nisu trebale sa mo mer de vi ne, ~e ki} i ekseri, ne`ive stvari, dakle, nepismene, nego i troje-~etvoro spretnih osoba, koje su se latile posla i sa slu`benom ozbiljno{}u pa`ljivo ga obavile. Bila je tu i brojna asistencija gledalaca, od kojih su `itelji ku}e boja`ljivo, ostali radoznalo pratili operaciju. I bajonet je pri tome blje{tao na ramenu `andara.

Dah okupacijske ere
Travnik je za moje posjete bilo je to jo{ prije velikog po`ara, koji ga je nekoliko godina poslije napola progutao, zbog te vijesti nisam zaista zamalo po~eo plakati, podsje}aju}i se na neobi~ne poluzidane ku}e, na duboku dolinu oko vitkih minareta, kao da su iz darova sv. Nikole djeci za igru na~i~kane - bio ispunjen pri~om, gdje se moj korak stalno zaustavljao da bi je mogao oslu{kivati. Poezija Orijenta je sve obasjavala, upotrebljavaju}i pri tome i te tri posve}ene dlake Proroka, ~uvane u glavnoj d`amiji. Ali, misli su jo{ letjele nazad, dalje, u prethodno razdoblje polumitskog bogumilstva, ~iji sud i dov i svoju vjersku i moralnu mo} prostirali odatle po cijeloj Bosni i Hercegovini. Kora~ao sam kao u snovima, kada me je uznemirila iskrenutost, koju sam smjestio u pro~elje ove uspomene. Zagledao sam se na plo~icu od lima, pribijenu naopako na sme|u gredu (u zapiscima nalazim izraz: buljio sam). Moja razmi{ljanja su odjednom dobila potpuno drugi, suprotan pravac. Oslobodila su se iz magle pro{losti i okrenula su se ka izrazitoj prisutnosti. Dah novog vremena me je zapuhnuo, dah okupacijske ere, najavljuju}i, da }e tro{na starodrevnost zamijeniti svoj mutan korak br`im tem-

Spomenik
“Gledajte ovu glupost” go, vori prema meni, koji stojim zami{ljen, [vabo koji okolo prolazi! I obja{njava: “Molim vas tada su uzimali za `andare ljude, koji nisu znali ni ~itati ni pisati. [ta }ete? Nisu znali, {ta ~ine!” Ja sam pomislio: nikakva glupost! Oni, naravno, svi zajedno nisu znali {ta ~ine. Ali, sudbina je to znala i upravljala njihovim rukama. Podigli su ovdje jednostavnim na~inom spomenik, kojim je genijalno naslikana sva iskrenutost, koja je ovdje tada vladala. Is ti ni ta ge ni jal nost ni ka da nije sama sebe svjesna. Vidim u ma{ti, kako su zadovoljno svi poslije obavljenog posla slagali alat, uklanjali merdevine i odlaze}i, zaustavili su se na tren, da pogledaju gotovo djelo. I uo~ili, da je dobro.
(Sutra: Kraljica Jerina)

Knjigu “^itanje Bosne i Hercegovine” Ludvika Kube, ~ije dijelove }e u narednim brojevima Oslobo|enje feljtonizirati, objavila je nedavno izdava~ka ku}a Rabic iz Sarajeva u saradnji sa Ambasadom Republike ^e{ke u BiH. Putopis je nastajao u periodu 1893-1896. Ludvik Kuba, slikar, putopisac, umjetnik, zabilje`io je perom i kistom obi~aje, pejza`e, ljude. Knjiga je ura|ena dvojezi~no - na bosanskom i ~e{kom jeziku, a na XXIV sajmu knjiga i u~ila u Sarajevu dobila nagradu za izdava~ki poduhvat.

slije smrti engleske kraljice Elizabete 1603. postao je kralj Engleske i tako pod svojom vla{}u sjedinio krune Engleske, Irske i [kotske. Ro|en francuski matemati~ar, fizi~ar i filozof Blez Paskal. Konstruisao je jedan od prvih kalkulatora i zna~ajno doprinio razvoju mateSalman Ru`di mati~kih teorija, posebno teorije vjerovatno}e. Prva bejzbol-utakmica po uspostavljenim pravilima odigrana je u Nju D`ersiju. Ro|en indijski Ameri~ki Kongres zabranio ropstvo na pisac Salman Ruteritoriji SAD-a. `di, kojeg je iranRepublikanci, sljedbenici Pabla Huaresa ski vjerski vo|a pogubili Maksimilijana I Habsburga, kojeg ajatolah Homeini je Luj Napoleon III proglasio 1864. za cara Meksika. osudio na smrt U Njujork stigla Statua slobode, poklon 1989. zbog uvrede Francuske. islama u knjizi Ro|en srpski kompozitor i dirigent Ste“Satanski stihovi” . van Hristi}, jedan od osniva~a Muzi~ke Ru`di je od tada akademije u Beogradu, {ef Beogradske filharmonije, dido 2000. kada se rektor Opere u Beogradu i prvi predsjednik Saveza seli u Njujork, `ikompozitora Jugoslavije. vio u Velikoj BriUmro engleski kapetan ^arls Kaningem taniji pod za{tiBojkot, kojem su 1880. zakupci imanja tom policije. kojim je upravljao odbili saradnju. Takav vid otpora kasnije je nazvan prema njegovom prezimenu - bojkot. Ro|en britanski fiziolog i biohemi~ar ruskog porijekla Ernst Boris ^ejn. Sa Aleksandrom Flemingom i Hauardom Volterom Florijem 1945. je podijelio Nobelovu nagradu za medicinu za otkri}e penicilina. Umro {kotski pisac D`ejms Metju Beri, autor pri~a o Petru Panu. Vladimir Nazor Ameri~ke snage u Drugom svjetskom ratu zauzele ostrvo Sajpan u Pacifiku na kojem su Japanci imali jednu od najve}ih vojno-pomU Zagrebu orskih baza. umro istaknuti D`ulijus i Etel Rozenberg osu|eni za {pihrvatski knji`ejuna`u u korist SSSR-a, pogubljeni su na vnik, pjesnik, roelektri~noj stolici u ameri~kom zatvoru Sing-Sing. Otkrivanjem natpisa sa imenom Poncija manopisac, esejista i kriti~ar VladiPilata na iskopini rimskog hrama u Cezamir Nazor. Ro|en riji (Izrael), prvi put je na|en dokaz da je on postojao. 1876. u Postirama Sovjetski vasionski brod Sojuz-9 postina Bra~u. gao je novi rekord u du`ini boravka u kosmosu od 17 dana, 16 sati i 59 minuta. U eksploziji u gara`i robne ku}e u Barseloni poginulo je 12 i ranjeno vi{e od 30 ljudi. Odgovornost je preuzela baskijska separatisti~ka organizacija ETA. U indijskom gradu Kuruk{etra poginulo je 15, a ranjeno 25 ljudi u eksploziji bombe koju su postavili Siki ekstremisti. Huari Bumedijen Umro engleski pisac Vilijam Golding, dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost 1983. General Huari ^e~enski pobunjenici oslobodili 1.500 Bumedijen zbacio talaca, koje su dr`ali {est dana, i napustili bolnicu u gradu Bu|enovsk na jugu Rusije, nakon {to vojnim udarom sa je sa ruskim vlastima dogovoren prekid vatre i nastavak vlasti predsjednika Al`ira Ahmeda mirovnih pregovora o ^e~eniji. Ben Belu. U Pri{tini, na zgradi komande Pri{tinskog korpusa Vojske Jugoslavije, podignuta je zastava UN-a, po{to se Vojska Jugoslavije povukla, a mirovne snage UN-a (KFOR) preuzele kontrolu nad Kosovom. Britanski carinici otkrili u luci Dover u kamionu hladnja~i 58 tijela Kineza, ilegalnih emigranata. Saudijska Arabija saop{tila da je u sukobu bezbjednosnih snaga i terorista ubiKarlos Vestendorp jen Abdulaziz al-Mokrin koga su smatrali vo|om Al-Kaide u toj zemlji, i jo{ trojica njegovih pomaga~a. Do sukoba je do{lo nekoliko sati po{to su teroristi na svoj In[panski diploternet sajt postavili fotografiju odsje~ene glave kidnapomata Karlos Vesvanog ameri~kog in`enjera Pola M. D`onsona Juniora. tendorp imenoEpiskopalna crkva u SAD-u izabrala je na van za novog vi~elo crkve, prvi put u istoriji Anglikanske sokog predstavnicrkve, `enu-biskupa, Ketrin D`eferts Skori. ka u BiH. On je na Kanadska ~arter avio-kompanija Skajsertoj funkciji zamivis erlajnz obavila je prvi let iz Toronta do jenio {vedskog diBeograda ~ime je poslije 15 godina prekida uspostavljeplomatu Karla na direktna avionska linija izme|u Srbije i Kanade. Bilta. Na ovoj funU Be~u preminuo Bogdan Bogdanovi}, kciji zadr`ao se istaknuti intelektualac, profesor Arhitedo 1999, kada ga ktonskog fakulteta u Beogradu i biv{i gradona~elnik je naslijedio ausBeograda. Autor je velikog broja spomenika posve}etrijski diplomata nih `rtvama Drugog svjetskog rata, me|u kojima su spomenici u Mostaru, Prilepu, Beloj Crkvi i Jasenovcu. Volfgang Petri~.

1623. 1846. 1862. 1867. 1885. 1885. 1897. 1906. 1937. 1944. 1953. 1961. 1970. 1987. 1988. 1993. 1995. 1999. 2000. 2004. 2006. 2007. 2010.

1947.

1949.

1965.

1997.

46
Grupa

SPORT
A
2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4:5 3:4 5:3 2:3 6 4 4 2

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

1. ^e{ka 2. Gr~ka 3. Rusija 4. Poljska

GRUPA B Portugalci poslali Holan|ane ku}i

Dva gola Ronalda za ~etvrtfinale
Nakon {to su lale povele preko Van der Vaarta u 11, velemajstor iz madridskog Reala preokrenuo rezultat pogocima u 28. i 74. minuti i donio pobjedu Portugalu
Portugal je pobijedio Holandiju rezultatom 2:1 u 3. kolu grupe B Eura, ~ime je osigurao plasman u drugi krug i ujedno poslao Marwijkove pulene ku}i. Predvo|eni dvostrukim strijelcem velemajstorom Ronaldom, Portugalci su produ`ili uspje{nu tradiciju protiv Holan|ana, koji su razo~aravaju}i nastup na prvenstvu Evrope okon~ali ve} u prvom krugu. Portugal }e u ~etvrtfinalu igrati sa ^e{kom. tirao pored gola. Pet minuta kasnije nekada{nji evropski viceprvak iz 2004. ponovo je propustio izglednu priliku. Moutinho je ubacio loptu, a Ronaldo je bio najvi{i u skoku i sa pet metara glavom {utirao pored desne stative.

1. kolo: 8. juni

WARSAW: Poljska - Gr~ka WROCLAW (20.45): Rusija - ^e{ka
2. kolo: 12. juni

1:1 4:1 1:2 1:1 1:0 1:0

WROCLAW (18) Gr~ka - ^e{ka WARSAW (20.45) Poljska - Rusija
3. kolo: 16. juni

WARSAW (20.45) Gr~ka - Rusija WROCLAW (20.45) ^e{ka - Poljska Grupa

B
3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5:2 5:4 4:5 2:5 9 6 3 0

Genijalni Ronaldo
Oranje je zaprijetilo u 53. minuti preko Vlaara, koji je glavom neprecizan iz neposredne blizine. U 60. minuti pogodak Postige je poni{ten zbog ofsajda. Sredinom drugog poluvremena nakon solo-prodora Ronaldo je proigao Fabija Coentraa, ~iji je {ut sa ivice kaznenog prostora panterskom reakcijom zaustavio Stekelenburg. Golman lala opet je bravuroznom intervencijom skinuo zicer Nanija sa peterca. Dominacija Portugala rezultirala je preokretom u 74. minuti nakon brzog kontranapada. Nani je ubacio za Ronalda, koji je sa sedam metara postigao svoj drugi pogodak u sino}njem me~u i tako zape~atio sudbinu Holandije na EP-u. [ut Sneijdera u 82. minuti sa 20-ak metara zavr{io je na lijevoj stativi Patricijevog gola, a i Van Persie je proma{io u 89. Pobjeda razigranih Portugalaca mogla je biti ubjedljiva, no Ronaldov udarac sa 18 metara pogodio je lijevu stativu Z. R. i zavr{ilo je 2:1.

1. Njema~ka 2. Portugal 3. Danska 4. Holandija

Bljesak lala
Lale su povele u 11. minuti kada je Van der Vaart prelijepim udarcem sa 20-ak metara pogodio desni ugao gola Patricija. Samo ~etiri minute kasnije Ronaldo je predriblao Vlaara i pucao, ali je lopta zavr{ila na stativi. Portugalci su nastavili sa ofanzivnom igrom, poku{avaju}i anulirati prednost Holan|ana, pa je Postiga u 17. minuti {utirao sa 10 metara, no Stekelenburg je vrhovima prstiju izbacio loptu u korner. Potom su Bentovi puleni propustili tre}u dobru {ansu u kratkom vremenu. Ponovo se istakao golman aktuelnog svjetskog vice{ampiona Stekelenburg, koji je izvanredno odbranio udarac Ronalda glavom sa 10-ak metara. Napadi portugalske selekcije u talasima isplatili su se u 28. minuti nakon {to je
Cristiano Ronaldo nezadr`iv za odbranu Holandije
Reuters

1. kolo: 9. juni

Portugal - Holandija 2:1
Stadion Metalista u Harkovu. Gledalaca: 37.445. Sudija: Nicola Rizzoli (Italija). Strijelci: 0:1 - Van der Vaart (11), 1:1 Ronaldo (28), 2:1 - Ronaldo (74). @uti kartoni: Pereira (Portugal), Willems, Van Persie (Holandija). PORTUGAL: Patricio, Pereira, Pepe, Alves, Coentrao, Veloso, Meireles, Moutinho, Nani (od 87. Rolando), Postiga (od 64. Oliveira), Ronaldo. Selektor: Paulo Bento. HOLANDIJA: Stekelenburg, Van der Wiel, Vlaar, Mathijsen (od 72. Custodio), Willems (od 68. Afellay), De Jong, Van der Vaart, Robben, Van Persie, Sneijder, Huntelaar. Selektor: Bert van Marwijk. Ronaldo postigao svoj prvi gol na Euru za poravnanje. Prethodno je Joao Pereira proigrao zvijezdu madridskog Reala, koji je vje{to umakao odbrani holandskog tima i poslao loptu sa osam metara u mre`u pored nemo}nog Stekelenburga. Ataci evropskih Brazilaca urodili su novom prilikom u 30. minuti. Ronaldo je proigrao Nanija, koji se lako oslobodio ~uvara i {u-

KHARKIV (18) Holandija - Danska LVIV (20.45) Njema~ka - Por tugal
2. kolo: 13. juni

0:1 1:0

LVIV (18) Danska - Por tugal 2:3 KHARKIV (20.45) Holandija - Njema~ka 1:2
3. kolo: 17. juni

LVIV (20.45) Danska - Njema~ka 1:2 KHARKIV (20.45) Por tugal - Holandija 2:1 Grupa

C
1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 5:1 4:2 2:2 1:7 4 4 2 0

1. [panija 2. Hrvatska 3. Italija 4. Irska

1. kolo: 10. juni

GDANSK (18) [panija - Italija POZNAN (20.45) Irska - Hrvatska
2. kolo: 14. juni

1:1 1:3 1:1 4:0 _:_ _:_

POZNAN (18) Italija - Hrvatska GDANSK (20.45) [panija - Irska
3. kolo: 18. juni

POZNAN (20.45) Italija - Irska GDANSK (20.45) Hrvatska - [panija Grupa

Njema~ka pobijedila Dansku sa 2:1 i pro{la dalje
Njema~ka je porazila Dansku sa 2:1 u utakmici 3. kola grupe B Evropskog prvenstva i tako obezbijedila plasman u ~etvrtfinale, gdje }e se sastati sa Gr~kom. Nijemci su ostvarili maksimalni u~i nak u gru pnoj fa zi Eura, opravdav{i na taj na~in atribut jednog od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Reprezentativci Njema~ke bolje su otvorili me~ protiv Danaca. Ve} u ~etvrtoj minuti elf je imao {ansu preko napada~a Bayerna Müllera, koji je oprobao udarac sa ugla kaznenog prostora, no lopta je preletjela preko gola Danaca. Minut kasnije Danska je uz-

Elf maksimalno
Strijelci za pobjedni~ki tim bili su Podolski i Bender, dok je jedini pogodak za pora`ene postigao Krohn-Dehli
vratila poku{ajem Bendtnera, ~iji je {ut zaustavio golman Njem~ake Manuel Neuer. Terenska inicijativa trostrukog svjetskog i evropskog prvaka urodila je plodom u 19. minuti, kada je Lukas Podolski u svom jubilarnom, 100. nastupu u dresu Njema~ke, pogodio za 1:0. Akciji je prethodilo izvo|enja auta, nakon ~ega je do lopte prvi stigao agilni Müller, prebaciv{i je u sredinu, gdje se nalazio Podolski, koji ju je poslao u nebranjeni dio mre`e gola Andersena. Ipak, Dance nije demoralisao ovaj pogodak. Brzo su se povratili od po~etnog {oka i samo pet minuta kasnije uspjeli izjedna-

D
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3:1 4:3 2:3 3:5 4 4 3 0

1. Francuska 2. Engleska 3. Ukrajina 4. [vedska

1. kolo: 11. juni

DONETSK (18) Francuska - Engleska KIEV (20.45) Ukrajina - [vedska
2. kolo: 15. juni

1:1 2:1 0:2 2:3

DONETSK (18) Ukrajina - Francuska KIEV (20.45) [vedska - Engleska
3. kolo: 19. juni

Bender (desno) posti`e drugi gol za Njema~ku

Reuters

KIEV (20.45) [vedska - Francuska _:_ DONETSK (20.45) Engleska - Ukrajina _:_

^ETVRTFINALE
WARSAW (21.6) ^e{ka - Portugal GDANSK (22.6) Njema~ka - Gr~ka DONETSK (20.45) C1 - D2 (23.6) KIEV (20.45) D1 - C2 (24.6) _:_ _:_ _:_ _:_

Danska - Njema~ka 1:2
Arena u Lvivu. Gledalaca: 32.990. Sudija: Carlos Velasco Carballo ([panija). Strijelci: 0:1 - Podolski (19), 1:1 - Krohn-Dehli (24), 1:2 - Bender (80). DANSKA: Andersen, Jacobsen, Kjaer, Agger, S. Poulsen, Kvist, Eriksen, J. Poulsen (od 82. Mikkelsen), Zimling (od 78. C. Poulsen), Krohn-Dehli, Bendtner. Selektor: Morten Olsen. NJEMA^KA: Neuer, Bender, Hummels, Badstuber,Lahm, Khedira, Schweinsteiger, Müller (od 84. Kroos), Özil, Podolski (od 64. Schürrle), Gomez (od 74. Klose). Selektor: Joachim Löw.

POLUFINALE
DONETSK (20.45) ^1 - ^3 (27.6) WARSAW (20.45) ^2 - ^4 (28.6) _:_ _:_

FINALE
KIEV (20.45) P1 - P2 (1.7) _:_

~iti na 1:1. Poslije uba~aja iz kornera, Bendtner je loptu uputio glavom na peterac, a KrohnDe hli je odli ~no re ago vao i smjestio je u gol. Nakon izjedna~uju}eg gola, uslijedila je dominacija njema~ke reprezentacije. Napadi elfa ipak nisu donijeli promjenu rezultata iako su prilike za postizanje gola imali Gomez u 33. minuti te Podolski u 37. i Kheidira u 40, no do kraja prvog dijela ostalo je 1:1. Na po~etku drugog dijela bolju igru prikazala je Danska, ko-

ja je u 51. minuti imala {ansu za vodstvo, nakon {to je Bendtner asistirao za Poulsena, koji je uputio jak udarac, no lopta je prohujala pored stative. Uslijedio je period u kojem je ritam igre malo opao. Ipak, u posljednjih 15-ak minuta me~a, puleni selektora Joachima Löwa su ponovo dodali gas. Poslije brze akcije u 80. minuti, Özil je proigrao Bendera, koji se iskrao odbrani Danaca i postigao gol za pobjedu od 2:1, potvrdiv{i prolaz u dalje takmi~enje.
G. V.

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

SPORT

47

Z

latan Ibrahimovi} i reprezentativci [vedske od Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini oprostit }e se ve~eras protiv Francuske. Uvodna dva poraza protiv Ukrajine i Engleske ugasila su sve nade da [ve|ani mogu u ~etvrtfinale, ali }e sigurno `eljeti da se od turnira oproste pobjedom. Sa druge strane tricolorima je utakmica bitna, jer }e tra`iti {to bolju poziciju za ~etvrtfinale, koje su, gotovo osigurali. Jer, mora se desiti ~udo da d`elati na{eg dr`avnog tima iz kvalifikacija za EP ostanu bez plasmana me|u osam najboljih ekipa na Starom kontinentu. U tom slu~aju morali bi izgubiti dva razlike, a da Ukrajina minimalno savlada Englesku. Ipak, Francuzi o tome ne razmi{ljaju. "Nakon dugo vremena atmosfera u reprezentaciji je fenomenalna. Ekipa je vrlo mlada, dobro se zabavljamo, a {to je najbitnije dobro nam ide", rekao je Franck Ribery, dodav{i:

[VEDSKA - FRANCUSKA (20.45) Skandinavci ~ekaju pobjedu 44 godine

Tricolori `ele prvo mjesto
Ibrahimovi} }e predvoditi [ve|ane

"Dobro smo se pripremili za utakmicu protiv [vedske. @elimo pobjedu i prvo mjesto u grupi". [ve|ani }e ve~eras nastupiti oslabljeni. U ekipi vjerovatno ne}e biti Rasmusa Elma i Johana Elmandera, koji u ponedjeljak nisu trenirali. Ipak, na terenu }e biti njihova najve}a zvijezda Zlatan Ibrahimovi}, koji je najavio da }e nastaviti igrati za reprezentaciju, uprkos neuspjehu u Poljskoj i Ukrajini. "Inspirisala me utakmica protiv Engleske. Pokazali smo da mo`emo parirati najboljim, ali nismo imali sre}e. Naravno da }u nastaviti igrati za reprezentaciju", kazao je Ibrahimovi}, koji je fokusiran na

duel sa Francuzima. "Evropsko prvenstvo moramo zavr{iti na dobar na~in. Izgubili smo sve {anse za prolaz u ~etvrtfinale, ali nastojat }emo da se od Ukrajine oprostimo dobrim rezultatom. Tek nakon utakmice sa Francuzima razmi{ljat }u o odmoru", najavio je Ibrahimovi}. [vedska i Francuska do sada su odigrale 17 utakmica, a mnogo vi{e uspjeha imaju tricolori, koji su ostvarili osam pobjeda. Pet utakmica je zavr{eno remijem, a ~etiri puta su slavili [ve|ani. Zanimljivo, posljednju pobjedu upisali su davne 1969. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. S. [.

ENGLESKA - UKRAJINA (20.45) Doma}in se nada istorijskom uspjehu

Vra}a se Rooney, Shevchenko upitan
Svi mi u Engleskoj smo navikli igrati tako bitne utakmice u neprijateljskom okru`enju, kazao je povratnik u engleski sastav Ukrajinskom kapitenu {anse 50-50 da }e zaigrati
Bez svog najboljeg nogometa{a, Waynea Rooneya, engleski su reprezentativci dobro obavili dosada{nji posao u grupi D na Evropskom prvenstvu. Odigrala je Hodgsonova ekipa 1:1 protiv Francuske i potom preokrenula protiv [vedske za pobjedu 3:2. Sada je Englezima dovoljan i remi u ve~era{njoj utakmici, onoj protiv doma}ina Ukrajine. Za Engleze je itekako bitno {to }e sada imati, prvi put na Euru, na raspolaganju svog najboljeg strijelca Rooneya. "Jeste, pogrije{io sam na onda{njoj utakmici protiv Crne Gore. Ali, ispri~avao sam se vi{e puta. Mislim da sam svoju kaznu platio i sada grizem. Spreman sam i jedva ~ekam utakmicu protiv Ukrajine. Svi mi u Engleskoj smo navikli igrati tako bitne utakmice u neprijateljskom okru`enju. Odnosno, na tako vru}em gostuju}em travnjaku. Primjerice, bili smo u Turskoj, pa smo pre`ivjeli. Izuzetno sam uzbu|en zbog onog {to mene i moju ekipu ~eka", kazao je Rooney. Na drugoj strani, kapiten ukrajinske reprezentacije Andriy Shevchenko pod upitnikom je za ovaj me~, a razlog je povreda koljena. "Andriy je pretrpio udarac u koljeno u drugom poluvremenu utakmice protiv [vedske i onda jo{ jedan udarac u isto koljeno protiv Francuske. Nije bio u stanju trenirati, te je upitan za utorak. Bio je kod lije~nika i dobiva tretman. Nadamo se da }e zaigrati, ali ponavljamo, njegov je nastup upitan",
Izostanak Shevchenka bio bi veliki hendikep za Ukrajinu

objasnio je glasnogovornik ukrajinskog nogometnog saveza. Podsjetimo, biv{i napada~ Milana i Chelsea zabio je oba gola za Ukrajinu u 2:1 pobjedi protiv [vedske u 1. kolu grupe i njegov bi izostanak bio velik hendikep za ekipu Olega Blokhina koja pred doma}om publikom tra`i prvi plasman u ~etvrtfinale Eura u svojoj istoriji. A. M.

Ronaldo sru{io rekord po broju udaraca

Ar{avin odgovorio na kritike navija~a

Cristiano je nezaustavljiv Nismo ispunili
Postizao je golove na pet posljednjih velikih takmi~enja (Euro 2004, 2008, 2012. i SP 2006. i 2010.), te je prvi Portugalac kojem je to uspjelo
Najbolji igra~ portugalske nogometne reprezentacije Cristiano Ronaldo u utakmici protiv Holandije (2:1), kojoj je postigao dva pogotka, uputio je ~ak 12 udaraca prema suparni~kom golu. To je najve}i broj udaraca prema protivni~kom golu jednog igra~a u pojedinoj utakmici u historiji Eura (1980 - 2012.). Zanimljivo, Ronaldo je uputio 12 od ukupno 22 portugalska udarca prema golu, u dva se navrata upisao u strijelce, a dva puta je pogodio stativu. Tako|er, protiv Holan|ana Ronaldo se prvi put u dva navrata upisao me|u strijelce na jednom susretu velikog takmi~enja (Euro i SP). Portugalac je postizao golove na pet posljednjih velikih takmi~enja (Euro 2004, 2008, 2012. i SP 2006. i 2010.), te je prvi Portugalac kojem je to uspjelo. A koliko je bio nadmo}an u odnosu na svoje ~uvare u me~u protiv Holandije, najbolje govori izjava Van der Wiela. "Igrao sam ve} protiv Ronalda tri puta i ovo {to je

o~ekivanja? To je va{ problem!
Ronaldo je postigao dva gola i pogodio dvije stative Reuters protiv Holan|ana

prikazao protiv nas nije nikakvo iznena|enje. Kada je ovako raspolo`en, njega je nemogu}e zaustaviti, odnosno na bilo koji na~in markirati", izjavio je 24godi{nji desni odbrambeni igra~ Ajaxa, koji je priznao da nije odigrao turnir na svom nivou, optu`iv{i pritom svoje saigra~e. "Istina je da nisam igrao dobro na Euru, ali nije sva krivica samo na meni. Jednostavno nisam imao prilike iskazati svoje napada~ke kvalitete. U brojnim situacijama bio sam slobodan i u prilici krenuti naprijed, ali mi moji saigra~i nikada nisu dodali loptu", poru~io je Van der Wiel.

Ruski nogometni reprezentativac Andrej Ar{avin, koji je na Euru u Poljskoj i Ukrajini ponio i kapitensku traku, u prva dva me~a upisao je tri asistencije, ali kada je bilo najpotrebnije - u me~u protiv Grka je podbacio. Naravno, ruski navija~i su bili nezadovoljni ispadanjem sa Eura, pogotovo nakon sjajnog starta i pobjede nad ^e{kom od 4:1, a biv{i Arsenalov krilni napada~ svojim odgovorom na kritike samo je podgrijao nezadovoljstvo. "Nismo ispunili va{a o~ekivanja? To nije na{ problem, to je va{ problem", poru~io je Ar{avin.

48

SPORT

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Fudbaleri Sarajeva otputovali na pripreme u Sloveniju

Vele` po~eo sa pripremama

D`afi} prozvao Mostarce
U stru~ni {tab Vele`a priklju~en i D`enan Zaimovi} U Mostaru do 5. jula, a onda odlazak na Bjela{nicu O~ekuje se dogovor sa Bandovi}em i Laki~evi}em
Nogometa{i Vele`a ju~er su po~eli sa pripremama za narednu sezonu, a treneru Asmiru D`afi}u odazvala su se 24 igra~a. Dodajmo ovome kako }e D`afi}u u stru~nom {tabu pomagati i doju~era{nji prvotimac Mostaraca D`enan Zaimovi}, te Ethem Brati} i Adnan Dizdarevi}.

Radan [unjevari} poja~ao konkurenciju u timu sa Ko{eva

Danas provjera protiv Maribora
Pod vodstvom stratega bordo sastava Dragana Jovi}a trenira}e 24 igra~a, a me|u njima je i 29-godi{nji veznjak Radan [unjevari}
Fudbaleri Sarajeva otputovali su ju~e na pripreme u Sloveniju. [ef stru~nog {taba premijerliga{a sa Ko{eva Dragan Jovi} ima na raspolaganju 24 igra~a: Adi Adilovi}, Emir Plakalo, Almin Abdihod`i} (golmani), Ivan Tatomirovi}, Boris Guji}, Sedin Torlak, Amer Dupovac, Mario Tadejevi}, Dilaver Zrnanovi}, Zoran Belo{evi}, Ivan Sesar, Denis ^omor, Said Husejinovi}, Asmir Sulji}, Faris Hand`i}, Nermin Haski}, Sulejman Krpi}, Nemanja Zlatkovi}, Secouba Diatta, Alden Be{i}, @arko Karamati}, Muhamed Plakalo, Mirza Ra~i} i Radan [unjevari}, koji se priklju~io timu sa Ko{eva. [unjevari} igra na poziciji veznjaka, a na Ko{evo je stigao iz Novog Pazara. Ro|en je 10. februara 1983. godine u U`icu. Karijeru je po~eo u Slobodi Point Sevojno, ~iji je dres nosio punih deset godina (2001-2011) prije nego {to je pro{le godine pre{ao u tim Novog Pazara. Poku{a}e se nametnuti za mjesto u veznom redu tima sa Ko{eva. Tadejevi} (22) je novi igra~ koji je do{ao u Sarajevo u ljetnoj pauzi i poja~a}e konkurenciju na lijevom bo~nom. U dosada{njoj karijeri Tadejevi} je upisao oko 50 nastupa za hrvatskog prvoliga{a Rijeku, navodi zvani~na klupska stranica fcsarajevo.ba. "Drago mi je {to sam do{ao u

Eldaru Hasanovi}u istekao ugovor sa Vele`om

Trojica novajlija
Na prozivci su se pojavila i tri nova imena, koja su na probi, a rije~ je o napada~u Marselu Maci (20) iz tre}eliga{a Vi{i}a, Ajdinu Nuhi}u (21), veznom igra~u Gora`da, te Maidu Jaganjcu (20), desnokrilnom napada~u koji je pro{ao sve selekcije Slobode i gdje je sa 18 godina debitovao za ovaj tim, a pro{lu sezonu nosio dres In|ije, ~lana Prve lige Srbije. Novo ime je i Izudin Dedi} (20), koji je pro{ao sve selekcije Vele`a, ali je zbog te`e povrede koju je dobio pro{log ljeta pauzirao nekoliko mjeseci, te kroz nastupe u Bjelopoljcu sanirao povredu. "Stav kluba je da svakog igra~a `elimo provjeriti i pogledati. Ove igra~i koji su sa nama od prvog dana, mi smo ih gledali na nekim utakmicama ovog prolje}a, ali opet `elimo da se uvjerimo u njihove mogu}nosti i kroz rad sa ekipom. S druge strane, u srijedu }emo uprili~iti jednu kontrolnu

Razgovori sa Obu}om
Jedan od najboljih strijelaca Sarajeva u klupskoj historiji Emir Obu}a danas }e odr`ati sastanak sa rukovodstvom ko{evskog premijerliga{a nakon kojeg }e biti poznat status 33-godi{njeg napada~a. Podsjetimo, Obu}a je bio drugi strijelac ~etvrtoplasirane ekipe na{eg prvenstva sa sedam golova u pro{loj sezoni Premijer lige BiH. Sarajevo. Za mene je prije svega velika ~ast igrati za klub, koji posjeduje bogatu tradiciju. Moj cilj je da igram i da}u sve od sebe kako bi se nametnuo {efu stru~nog {taba. Nadam se da }u iskoristiti priliku na pripremnim utakmicama u Sloveniji", kazao je Tadejevi}. Bordo sastav }e danas (18 sati) odigrati kontrolnu utakmicu protiv Maribora i ima}e jo{ dvije provjere sa gruzijskom ekipom Dile i zagreba~kom Lokomotivom. Posljednji pripremni me~ uo~i nastupa u prvom pretkolu Evropske lige zakazan je za 30. juni kada }e protivnik Sarajeva biti Split u me~u koji }e se odigrati na na{em najve}em stadionu. Z. R.

Tako|er, obavi}emo jedan razgovor i sa [efkom Oki}em i vidjet }emo {ta }e se izroditi iz toga. Generalno, na{ stav je jasan. @elimo ambiciozne mlade fudbalere", rekao je Admir Velagi}, sportski direktor Vele`a, za oficijelni stranicu kluba fkvelez.ba.

Slobodno Bandovi}u i Kne`evi}u
Dejan Bandovi} }e vjerovatno ostati u Vele`u

utakmicu, gdje }e se pojaviti ve}i broj igra~a koji su nam tako|er interesantni. @elimo da kroz jednu utakmicu crvenih i bijelih vidimo da li zadovoljavaju na{e zahtjeve", istakao je Asmir D`afi}, {ef stru~nog {taba Vele`a, koji u Mostaru ostaje do 5. jula, kada se sele na Bjela{nicu. "Planiramo razgovor sa Dejanom Bandovi}em, koji se vratio sa odmora. Zadu`io je klju~eve od stana i uskoro bismo trebali dogovoriti nastavak saradnje, a sli~na situacija je i sa Laki~evi}em.

Ina~e, na prozivci su se pojavili: Bobi}, Hero, [kalji}, Merzi}, Kajtaz, Kazazi}, Mahini}, Mehremi}, Zvoni}, Jazvin, Demi}, Kodro, Hebibovi}, Serdarevi}, ]emalovi}, Hajdarovi}, [uta, Balali}, Kova~evi}, Kalajd`i}, Dedi}, Mace, Nuhi} i Jaganjac. Opravdano su odsutni bili Dejan Bandovi} i Milan Kne`evi}, kojemu je stru~ni {tab dao dva-tri dana slobodno kako bi obavio neke privatne poslove u Beogradu. Kada su u pitanju odlasci, klub je zahvalio na saradnji Pehli}u i Hand`i}u, dok su istekli ugovori Ceri}u i Hasanovi}u. J. Li.

Olimpic sutra po~inje pripreme za novu sezonu
udbaleri Olimpica u srijedu }e zavr{iti ljetnu pauzu. U 12 sati na stadionu Otoka zakazana je prozivka, na kojoj }e se pojaviti dva nova imena. Ognjen \elmi} i Mahir Kari}, odmah po zavr{etku pro{le sezone, potpisali su ugovore, dok }e u odnosu na pro{lu sezonu vukovi biti oslabljeni za Harisa Harbu (oti{ao u ^e{ku) i Harisa Duljevi}a (dobio ponudu Borrusije Dortmund). [pekulisalo se da bi Olimpic mogli poja~ati i Alen [koro, te Muhamed Alaim, nekada{nje zvijezde Sarajeva. "Nismo imali nikakvog kontakta sa pomenutim igra~ima. Po{tujemo kvalitete obojice, ali mislim da smo zavr{ili prelazni rok i da vi{e ne}emo dovoditi igra~e", rekao je Nermin Demirovi}, direktor Olimpica. Prvu fazu priprema obavit }e u Fojnici, gdje putuju 27. juna, a zadr`at }e se deset dana. Potom slijedi povratak u Sarajevo, a drugu fazu priprema vukovi bi mogli obaviti u Njema~koj. Naime,

F

Dresden zove na generalku
[pekulisalo se da bi na Otoku mogli sti}i Alen [koro, te Muhamed Alaim, nekada{nje zvijezde Sarajeva, {to je demantovao direktor Nermin Demirovi}
ralku pred start nove sezone. Nijemci su spremni platiti kompletne tro{kove, a kona~nu odluku u putovanju u Njema~ku donijet }e stru~ni {tab premijerliga{a sa Otoke. Ina~e, Suba{i} je prije dogovora sa Dresdenom o novoj posudbi (do juna 2014. godine) produ`io ugovor sa Olimpicom do ljeta 2015. Njema~ki drugoliga{ zadovoljan je Suba{i}evim kvalitetama, ali nije imao novca za otkup ugovora, te je posudba kompromisno rje{enje, koje je zadovoljilo sve tri strane.
S. [I[I]

Osnovan prvi klub ameri~kog fudbala u Bosni i Hercegovini

Spartanci na Otoci 23. juna
Prvi klub ameri~kog fudbala u Bosni i Hercegovini Sarajevo Spartans odigra}e 23. juna premijernu utakmicu na stadionu Otoka sa po~etkom u 15 sati. Protivnik sarajevskim Spartancima bi}e klub ameri~kog fudbala Sofia Bears iz Bugarske, a utakmica }e biti odigrana pod pokroviteljstvom Op}ine Novi Grad Sarajevo u sklopu manifestacije Novogradski dani. Po~etni udarac na ovoj utakmici izve{}e ambasador Sjedinjenih Dr`ava u BiH Patrick S. Moon, a potvr|eno je i prisustvo ambasadora Republike BugarJ. Li. ske Angela Angelova.

Prozivka na Otoci u 12 sati

Olimpic je u sklopu posudbe Muhameda Suba{i}a u Dynamo Dresden dobio ponudu njema~kog drugoliga{a da odigra gene-

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012. Humanitarni spektakl na Ko{evu za lije~enje Alena Masle

SPORT

49

S

pektakl je jedina i najjednostavnija rije~ kojom se mo`e opisati humanitarna utakmica odigrana u nedjelju na Olimpijskom stadionu “Asim Ferhatovi} Hase” gdje , su prvotimci Sarajeva i ekipa Alenovi i Batkovi prijatelji igrali za Alena Maslu, mladog Sarajliju oboljelog od rijeke i te{ke bolesti Histiocitoza Langerhansovih stanica. Kada se na jednom mjestu, i sa istom misijom na|u Edin D`eko, Emir Spahi}, Felix Sturm (Adnan ]ati}) i mnoge druge osobe iz javnog, kulturnog i sportskog `ivota, onda je spektakl zagarantovan. Zvijezde su otvorile svoja srca, a da sve izgleda kao na filmskom platnu, te da pristuni na Ko{evu ne budu uskra}eni za humor, potrudila se gluma~ka trojka u sastavu Almir ^ehaji} Batko, Enis Be{lagi} i Milan Pavlovi}.

Alene, svi smo uz tebe

I SRCEM I DU[OM
Ovo je zaista fenomenalno. Volim pomagati ljudima i drago mi je {to sam dio ovog spektakla, rekao je svjetski bokserski prvak Adnan ]ati}
Veliki humanisti - D`eko i ]ati}

Misice na djelu
Prvi je na scenu stupio Pavlovi}, koji je nakon ne{to vi{e od pet minuta igre odglumio povredu, zbog ~ega je morala intervenisati hitna pomo}. Pavlovi} se provozao atletskom stazom. Nakon {to je parkiran pored klupe za rezervne igra~e, obratio se {efu: "Batko, ima{ li petaka da platim vo`nju". Najava opro{taja Faruka Ihtijarevi}a i Alena Avdi}a od dresa Sarajeva inspirisala je Be{lagi}a za njegov scenski nastup. U tome mu je pomogao Batko, oficijalni spiker, najaviv{i Enisov opro{taj od te{anjskog TO[K-a. "U TO[K-u sam igrao za ~etiri KM. Tek sada }emo primiti platu iz 2009. Stoga sam odlu~io da pre|em u Borac iz Jelaha", prisjetio se Be{lagi} svog rodnog kraja. Ina~e, Batko se tokom utakmice koristio i (ne)dozvoljenim sredstvima kako bi njegova ekipa do{la do pozitivnog rezultata. Tako je nerijetko na terenu ko{evskog stadiona bilo i po dvadesetak igra~a u plavim dresovima. U jednom trenutku ~ak je poslao i misice BiH koju su imale zadatak da zaustave igra~e Sarajeva... Misice su odradile veliki posao i

Misice su imale zadatak da zaustave igra~e Sarajeva

Foto: D`. KRIJE[TORAC

]ati} je pokazao zavidne fudbalske kvalitete

Be{lagi} je zabavljao publiku

prilikom izvo|enja jedanaesteraca, s obzirom na to da su sve stale na gol kada je Karamati} {utirao odlu~uju}i penal. Ina~e, pomenutom igra~u ovo je bila prva utakmica u dresu Sarajeva,

a nije mogao ni zamisliti bolji debi - postigao je dva gola. Atmosferom na Ko{evu bio je odu{evljen i svjetski bokserski prvak Adnan ]ati}, alias Felix Sturm, koji se prvi put predstavio

sarajevskoj publici. "Ovo je zaista fenomenalno. Volim pomagati ljudima i drago mi je {to sam dio ovog spektakla. Svi smo uz Alena, i srcem i du{om", rekao je ]ati}, kojeg je sarajevska publika impresionirala, te je najavio da }e jedan od svojih me~eva uskoro odraditi u na{oj prijestolnici. D`eki je Ko{evo sretan stadion. Kao junior na istom mjestu je briljirao i sa ~etiri gola osigurao je @elji pehar u Kupu BiH. Sada je ponovo zaigrao u dru{tvu svog tada{njeg kapitena Nermina Jamaka, koji mu je u pomenutoj finalnoj utakmici najmasovnijeg takmi~enja namjestio sva ~etiri gola. I opet je D`eko pogodio, ovaj put na asistenciju jo{ jednog igra~a sa Grbavice, reprezentativnog kolega Muamera Svrake. I nisu samo oni predstavljali @elju

u humanitarnom spektaklu. Bili su tu i Refik [abanad`ovi}, Bulend Bi{evi}, Edin [opovi}, Benjamin ^oli}...

Maslo u dresu voljenog kluba
"Drago mi je da smo uspjeli organizovati jednu ovakvu utakmicu kako bismo spasili jedan mladi `ivot. I publika se zabavljala, a pobjedu posve}ujemo Alenu", rekao je D`eko. Alen Maslo je na kraju obukao dres Nermina Haski}a i zaigrao za Sarajevo, tim za koji navija i koji voli, a koji je ujedno bio suorganizator utakmice. "Hvala svima koji su do{li. Ovo je jedan od najljep{ih dana u mom `ivotu", rekao je Alen, koji bi ovih dana trebao otputovati u Njema~ku na lije~enje.
S. [I[I]

Danas po~inje Memorijalni turnir "Josip Katalinski [kija"

K

adetska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra}e danas protiv Crne Gore u 18 sati na stadionu Ko{evo u okviru Prvog memorijalnog turnira "Josip Katalinski [kija". U drugoj dana{njoj utakmici na Grbavici (18) odmjeri}e snage Srbija i Hrvatska. Sutra je na rasporedu me~ za tre}e mjesto u 16, dok je finale u 18 sati na stadionu Grbavica, na kojem je [kija do`ivio vrhunac karijere. Turnir se igra u znak sje}anja na legendarnog fudbalera @eljezni~ara i reprezentacije nekada{nje Jugoslavije Katalinskog (2. maj 1948. - 9. juni 2011). "Pozdravljam sve u~esnike turnira u ime predsjednika Komiteta za normalizaciju N/FSBiH Ivice Osima i generalnog sekretara

BiH igra protiv Crne Gore
Srbija i Hrvatska odmjeri}e snage u drugoj utakmici • Finale se igra sutra u 18 sati na Grbavici, dok je me~ za tre}e mjesto u 16
Jasmina Bakovi}a. Potrudili smo se da organizujemo turnir povodom godi{njice smrti divnog ~ovjeka i velikog fudbelra Josipa Katalinskog. Ponikao je u ilid`anskom Igmanu, do`ivio afirmaciju u @eljezni~aru, a nastupao je za selekciju biv{e Jugoslavije i reprezentaciju svijeta. Karijeru je zavr{io u Nici, u Francuskoj. Posljednjih desetak godina `ivota radio je u Nogometnom savezu BiH, ostaviv{i neizbrisiv trag. Hvala reprezentacijama Hrvatske, Crne Gore i Srbije {to su prihvatile poziv za u~e{}e na me|unarodnom turniru. Nakon zavr{etka utakmica obavi}e se dodjela pehara za prvo, drugo i tre}e mjesto, te ~etvrto za fair-play. Stru~ni `iri u sastavu Ivica Osim, Ibro Biogradli}, Mi{o Smajlovi} i Vahidin Musemi} proglasi}e igra~a, koji svojom igrom podsje}a na nezaboravnog Katalinskog. @elim da sve protekne u najboljem redu", naglasio je tehni~ki direktor N/FSBiH Denijal Piri} na ju~era{njoj konferenciji za novinare u vogo{}anskom hotelu Park. Direktor FS Crne Gore @arko Vuk~evi} je nekada igrao protiv Katalinskog u ligi biv{e zajedni~ke dr`ave. "Bili smo rivali na terenu. Kasnije smo sara|ivali preko dva Saveza. Sve {to sam ~uo o [kiji je u superlativima. Nema rije~i kojima se mo`e opisati njegova ljudska veli~ina", izjavio je Vuk~evi}. Selektor kadetske reprezentacije Hrvatske Ivan Gudelj bio je prijatelj sa Katalinskim. "^ast je i zadovoljstvo {to }emo nastupiti na ovom turniru. Lijepo je biti ovdje jer u Sarajevu imam puno prijatelja. Drago mi je {to }emo dati doprinos sje}anju na velikog ~ovjeka [kiju. O~ekujem dobre utakmice na turniru, kao i da }e mladi igra~i iz regije pokazati svu rasko{ talenta koji posjeduju i da }e u budu}nosti nastupati za A reprezentacije svojih dr`ava", rekao je Gudelj.
Z. RA[IDOVI]

50

SPORT

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na{i najbolji rukometa{i deklasirali favorizovanu Njema~ku, ali...

Briljantna pobjeda gorkog ukusa
Briljantna pobjeda gorkog ukusa. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine bila je na pragu fenomenalnog podviga, koji }e na`alost ostati tek jo{ jedan u nizu neispunjenih snova ove generacije.

Nadomak cilju
Na{i najbolji rukometa{i na{li su se nadomak cilju, ali na najja~u svjetsku rukometnu smotru naredne godine u [paniji odlazi reprezentacija Njema~ke, dok }e se bh. selekcija morati okrenuti novim izazovima u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2014. godine u Danskoj. Kako god, nakon poraza od 12 golova razlike u prvom me~u play-offa za SP 2013. odigranog u Porsche Areni, u Stuttgartu pretpro{le subote (36:24), u nedjelju je stigla za mnoge neo~ekivano ubjedljiva pobjeda na{ih rukometa{a nad respektabilnom i jakom Njema~kom, sastavom punim rukometnih zvijezda, sa plus devet (33:24) u dvorani Zetra. Pobjede nad takvim rivalima, kao {to je reprezentacija Njema~ke, jednostavno su nezaboravne i svakako ne de{avaju se ~esto. Stoga }e ovaj trijumf nad biv{im svjetskim {ampionom definitivno u}i u anale bh. rukometa, kao dokaz potencijala i kvaliteta na{eg reprezentativnog rukometa. ^injenica je da je prvi susret protiv Njema~ke, a pogotovo ra-

Puleni selektora BiH Dragana Markovi}a pobijedili biv{eg svjetskog prvaka Njema~ku sa devet golova razlike u Zetri, ali ipak ostali bez u~e{}a na SP zbog visokog poraza od 12 golova razlike u Stuttgartu
igru i veliku pobjedu, a mi nismo ispunili cilj i oti{li na Svjetsko prvenstvo. Ipak, super je to {to smo uvjerljivo pobijedili Nijemce na na{em terenu. U fini{u smo uspjeli da stignemo do plus deset, ali je malo vremena ostalo do kraja. Klju~na stvar dogodila se zapravo u prvom me~u, kada su nam Nijemci napravili seriju od osam golova razlike. Tada smo smije{no izgledali. Sigurno je da u ovaj revan{ nismo u{li sa ogromnim zaostatkom da bi sve vjerojatno bilo druga~ije. @alim {to smo ostali kao jedina reprezentacija sa prostora nekada{nje Jugoslavije, kojoj nije po{lo za rukom da se plasira na SP. Uvijek nam je ne{to falilo, a {ta je to, ni sam ne znam odgovor na to pitanje", zaklju~io je Prce.
G. VRANJE[

Faruk Vra`ali}, na{ najefikasniji igra~ u me~evima protiv Njema~ke

Foto: D`. KRIJE[TORAC

zo~aravaju}e prvo poluvrijeme (7:18) odredio sudbinu na{e reprezentacije u ovim kvalifikacijama. To je potvrdio bh. reprezentativac i ~lan dobojske Sloge

prvog me~a odigranog u Stuttgartu, kada smo izgubili sa velikom razlikom. Od po~etka me~a u Zetri krenuli smo maksimalno po`rtvovano sa `eljom da ostva-

VELIKO SRCE Pokazali smo da imamo veliko srce i da vrijedimo puno vi{e nego {to je to rezultat govorio nakon prvog me~a odigranog u Stuttgartu, kada smo izgubili sa velikom razlikom, kazao je bh. reprezentativac Faruk Vra`ali}
Faruk Vra`ali}, koji je nakon prekju~era{njeg trijumfa izjavio: "Pokazali smo da imamo veliko srce i da vrijedimo puno vi{e nego {to je to rezultat govorio nakon rimo veliki uspjeh. Na kraju poluvremena vodili smo sa tri gola prednosti (15:12, op.a). Na pauzi shvatili smo da jo{ imamo {ansu. Imali smo inicijativu, bili bolji ri-

val. Nedostajalo nam je ba{ malo, par lopti u golu protivnika, ali mislim da je prvi me~ u Stuttgartu bio presudan", kazao je Vra`ali}, koji je bio najefikasniji igra~ u redovima na{e repreprezentacije sa devet golova u revan{u bara`a, kao i u prvom me~u, kada je zabio sedam pogodaka.

Borbeni Prce
Lijevi bek bh. tima Nikola Prce odigrao je vrlo borbeno u odbrani, u kojoj je imao puno posla kako bi zaustavljao njema~ke asove u njihovim atacima. "Mislim da svi imamo ~udan osje}aj. Svi nam ~estitaju, zahvaljuju za prikazanu borbenost,

Me|unarodni hrva~ki turnir u Gospi}u

Smotra stvarala{tva mladih u vazduhoplovnom modelarstvu

Sadikaj i Komar pobjednici
Mladi takmi~ari Hrva~kog kluba Be~ko iz Vogo{}e i Sportskog borila~kog kluba Sarajevo ostvarili su zapa`ene rezultate na me|unarodnom turniru za dje~ake i kadete u Gospi}u pod nazivom Gospi} Open, na kojem je sudjelovalo preko 250 hrva~a iz sedam zemalja. Kod dje~aka u kategoriji do 49 kg Agron Sadikaj, ~lan Borila~kog kluba Sarajevo i u kategoriji do 53 kg Hamza Komar, ~lan Hrva~kog kluba Be~ko Vogo{}a, osvojili su zlatne, dok je do 36 kg Sanel Hasanovi}, ~lan Hrva~kog kluba Be~ko Vogo{}a, osvojio srebrnu medalju.

Uspjeh modelara iz Sarajeva
Uz istinski spektakl i masovnost, u Grada~cu je odr`ana dr`avna smotra stvarala{tva mladih u tehni~kom i sportskom vazduhoplovnom modelarstvu. Svi u~esnici ove smotre i takmi~enja istakli su kako je potrebno naglasiti i zahvaliti svim doma}inima grada Grada~ca, koji su veliki broj mladih i njihovih mentora i trenera srda~no primili, ugostili u svojim domovima i ispratili nakon trodnevnog boravka, za {to im treba kazati jedno veliko hvala. Najbolja je bila Osnovna {kola "Musa ]azim ]ati}" iz Sarajeva, ~iji su sportski modelari svojim rezultatima doprinijeli da njihova {kola u ukupnom poretku osvoji prvo mjesto. Svakako treba spomenuti i dva mlada nastavnika, Nusreta Ametovi}a i Zlatka Star~evi}a, koji su ponosni {to su njihovi sportski modelari dali svoj doprinos u kona~nom uspjehu svoje {kole. Oni su, me|utim, zaslu`ni i zato {to su zainteresovali mlade da se bave sportskim modelarstvom, uklju~iv{i ih u Aeroklub Ikar,

Karate turnir Bugojno Open 2012.

Pobjedni~ka ekipa Osnovna {kola "Musa ]azim ]ati}" iz Sarajeva

Kele{tura zlatni
Kao i prethodnih godina, takmi~ari KK Internacional Zenica u~estvovali su na karate turniru Bugojno Open, koji se i ove godine odr`ava u okviru manifestacije Ajvatovica 2012. Pionirska takmi~arska ekipa sa 16 u~esnika ostvarila je zapa`en rezultat gdje su osvojili devet medalja i to: jednu zlatnu, tri srebrene i pet bronzanih medalja. Medalje su osvojili: zlatna - Muharem Kele{tura (kate), srebrena - Semina Kele{tura (kate), Emina Pa{anbegovi} (kate), Erol Mahmutovi} (borbe); bronzana medalja Sanin Orli} (kate), Lejla Begi} (kate), Selman Patkovi} (borbe), Berina Ja{arevi} (kate), Esma Ja{arevi} (kate). Mi. D.

gdje pod budnim okom iskusnih i vrhunskih modelara nastavljaju edukaciju i upotpunjuju sportsko znanje koje su im u po~etku dali u {koli. U Grada~cu su svoj doprinos uspjehu sarajevske {kole dali modelari Ensar Kadri} (jednostepene rakete s padobranom), Nail Ba{ovi} (sobni modeli), Vedad Kozi} (raketoplani) i Amar Baralija (rediokomandovani modeli - RC). Iz ove uspje{ne ekipe svakako treba izdvojiti Ensara Kadri}a, koji je imao najljep{e izra|enu raketu i maksimalan let poslije lansiranja.

Kada se spominju u~esnici na ovom dr`avnom takmi~enju, treba spomenuti i u~esnike, mlade modelare iz O[ "[eih ef. Mustafa Had`ijamakovi}" iz Sarajeva, koji su tako|e ~lanovi Aerokluba Ikar: Nedima Divjana i Aldina ^orbu. Divjak je imao najljep{i model ({to se tako|e ocjenjuje) i najdu`i let, a ^orbo zapa`en rezultat i solidan plasman u kategorijama raketoplana i jednostepenih raketa s padobranom. Na ova dva talentovana modelara i njihova {kola i Aeroklub Ikar mogu ra~unati u budu}nosti. B. M.

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.

SPORT

51

NBA FINALE Oklahoma prosula prednost

Miami slobodnim bacanjima do vodstva
Tijesan poraz, ali ovo je daleko od gotovog. Ka`em vam, ovo jo{ nije gotovo, znakovito je kratak nakon susreta bio Kevin Durant
Ko{arka{i Miamija iskoristili su prednost doma}eg parketa, te su u prvoj od tri utakmice u nizu u svojoj dvorani u finalu NBA lige, ubaciv{i 31 ko{ s linije slobodnih bacanja, pobijedili Oklahoma City 91:85 i u seriji poveli 2-1. Nakon egala na poluvremenu (47:46), u tre}oj ~etvrtini situacija nije bila ba{ obe}avaju}a za Miami. Tricom uz dodatno bacanje veterana Dereka Fishera Okla ho ma je po ve la 64:54. Me|utim, krajem tog dijela igre Kevin Durant je zbog ~etiri li~ne povu~en s parketa, a tu prigodu je Heat iskoristio i serijom 15:3 vratio se u susret. Prvo ime u ekipi trenera Erika Spoelstre bio je LeBron James s 29 ko{eva i 14 skokova, sljedio je Dwyane Wade s 25 te po sedam skokova i asistencija, a kona~an ishod nije patio zbog ukupno devet izgubljenih lopti najefikasnijeg dvojca Miamija. Duoble-double u~inak uknji`io je Chris Bosh s deset poena i 11 uhva}enih lopti. Kod Thundera je jo{ jednom boljih od ostalih bio Kevin Durant s 25 ko{eva i {est skokova, ali bez i jednog asista i s pet izgubljenih lopti. Russel Westbrook je dodao 19 uz pet skokova i ~etiri dodavanja, a jedini je jo{ dvocifreni u~inak ostvario Kendrick Perkins s deset poena i 12 skokova.

Miami je iskoristio prednost doma}eg terena

Reuters

"Tijesan poraz, ali ovo je daleko od gotovog. Ka`em vam, ovo jo{ nije gotovo", znakovito je kratak

nakon susreta bio Kevin Durant. Rezultat: Miami - Oklahoma City 91:85 (James 29k, 14s, Wade

25k, 7s, 7a - Durant 25k, 6s, Westbrook 19k, 5s, 4a), (Miami u seriji vodi 2-1).

LEGA A BASKET Milano preslab za tim iz Siene

ATP lista

Montepaschi osvojio D`umhuru novi {estu uzastopnu titulu rekordni plasman
Damir D`umhur napredovao 25 pozicija

Doma}om pobjedom protiv Armani Milana 84:73 u petoj utakmici finala doigravanja italijanskog prvenstva, ko{arka{i Montepaschija iz Siene osvojili su {estu uzastopnu, a ukupno sedmu titulu dr`avnog prvaka. Toskanska ekipa je finalnu seriju dobila s 4:1. [estu sezonu zaredom nastavila se tradicija da

Montepaschi u doigravanju ne gubi vi{e od jedne utakmice u seriji, pritom mislimo na sve serije u doigravanjima, a ne samo na finalne, {to je dovoljan pokazatelj o kako se dominantnoj sili u italijanskoj ko{arci radi. U petoj utakmici je doma}in nakon prvog poluvremena imao 11 ko{eva prednosti (42:31), na-

kon 30 minuta je vodio s 19 ko{eva razlike, pa si je mogao priu{titi primiti ~ak 29 poena u zadnjoj ~etvrtini. K{i{tof Lavrinovi~ s 22 ko{a i sedam skokova, te Bo McCalebb sa 16 poena bili su najbolji kod doma}ina, dok je kod gostiju Ioannis Bourousis postigao 18 ko{eva.

Bosanskohercegova~ki teniser Damir D`umhur zabilje`io je rekordan plasman na ATP rang-listi, koja je objavljena ju~er. Mladi Sarajlija je u odnosu na pro{losedmi~nu listu napredovao 25 pozicija i sada zauzima 204. mjesto sa 242 boda. Amer Deli} napredovao je jednu poziciju i zauzima 238. mjesto. Na vrhu liste nije bilo promjena. Prvi je i dalje Novak \okovi}, ispred Rafaela Nadala i Rogera Federara. ATP lista: 1. (1) Novak \okovi} (Srb) 12.280, 2. (2) Rafael Nadal

([pa) 10.060, 3. (3) Roger Federer ([vi) 9.345, 4. (4) Andy Murray (VBr) 6.980, 5. (5) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 5.230, 6. (6) David Ferrer ([pa) 5.180, 7. (7) Toma{ Berdych (^e{) 4.685, 8. (8) Janko Tipsarevi} (Srb) 3.200, 9. (9) Juan Martin Del Potro (Arg) 3.180, 10. (11) John Isner (SAD) 2.655...204. (229) Damir D`umhur (BiH) 242, 238. (239) Amer Deli} (BiH) 199, 313. (316) Mirza Ba{i} (BiH) 142, 417. (420) Tomislav Brki} (BiH) 88, 455. (455) Aldin [etki} (BiH) 75, 794. (798) Ismar Gor~i} (BiH) 16.

Snovi - Dodge Ram 1500

Slika Amerike
Test - Volkswagen CC 2.0 TDI BlueMotion DSG

Novo ime, iste osobine
Citroen

DS5 i C4 Aircross dostupni u BiH

52

OGLASI

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, dede i svekra Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, dede i svekra

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od preseljenja na ahiret mog dragog dede

had`i NEZIR-bega (MUSTAJ-bega) ^ENGI]A
sa Rataja

had`i NEZIR-bega (MUSTAJ-bega) ^ENGI]A
sa Rataja

had`i NEZIR-bega (MUSTAJ-bega) ^ENGI]A
sa Rataja

Tvojim odlaskom smo ostali uskra}eni za ljubav i dobrotu koju si nam cijelog `ivota poklanjao. Zauvijek }emo te nositi u svojim srcima i ~uvati od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Enes, Almedina, Kenan i Mirza Tevhid }e se prou~iti u utorak, 19. juna, u 15.30 sati u Carevoj d`amiji u Sarajevu.
3534

Imala sam sre}u da odrastem s tobom. Od tebe sam nau~ila sve {to ~ovjeka ~ini ~ovjekom. Mi znamo koga smo imali i zato }emo nastaviti i}i putem koji si nam pokazao i kojim si nas vodio kroz `ivot. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Vrijeme ne}e izbrisati uspomenu na tebe. Emir, Jasmina, Nedim i Aida Neka ti je vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u utorak, 19. juna, u 15.30 sati u Carevoj d`amiji u Sarajevu.
3534

Ti nisi oti{ao jer nastavlja{ `ivjeti u meni, kojoj si darovao svu ljubav ovog svijeta, dobrotu i plemenitost.

Tvoja jedina unuka Aida
3534

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM jednosoban stan 49m2, Grbavica kod [opinga, za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. Mob. 062/623-690, 033/613-230.k MIJENJAM ku}u sa ba{tom na Sedreniku za stan. Tel:061/338-500.k MIJENJAM ku}u na sprat, 110m2 sa centralnim grijanjem, gara`om i oku~nicom u centru Bijeljine za trosoban stan na Ilid`i ili Sarajevu uz dogovor. Tel. 623-258.k MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k

PRODAJA
KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555-949.
3413

USLUGE
“VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. 001

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387 (0)36 884 125

Devetnaestog juna 2012. navr{ava se 9 godina otkad je na ahiret preselio na{ dragi suprug, otac i deduka

RENOVIRAN stan 54 m2,skenderija ul.hamdije kresevljakovica 3 sprat,balkon +lodja, dvije spava}e sobe..135000 KM. Tel: 062/649370.sms STOLAC, Dubrave, Prenj prodaje se zemlji{te (njiva i dva pa{njaka) povr{ine 2x1300 m2 i 2000m2, zemlji{te se nalazi uz put. Tel:063/316-826 i 036/805-160.k PRODAJEM stan Ciglane I sprat 82m2 klimatiziran, namje{ten trenutno pod zakupom Ambasade,mogu}nost produ`enja ugovora. Tel. 061/203-640.k BREZA prodajem ku}u sa ~etvrtastim placem blizu autobuske. Tel. 00381112979484.k STANBENI objekat ku}a 9x10, p+I cca 160m2 stan povr{ine, parcela 1.000m2 upisano vlasni{tvo 1/1 na putu Mostarsko raskr{eRakovica kod kafane Centar 95.000KM.Tel. 061/375-787.k STANOVI: HRASNO 53 i 65m2 Novo S. 44m2 Alipa{ino P. 78,67m2 Dobrinja 55, 89m2 Grbavica 53 i 13m2, Ko{. Brdo - 30m2. Tel:066/488-818.k

HUSO (MUHAMEDA) JAROVI]
19. 6. 2003 - 19. 6. 2012.

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 001 061/482-882.

KOR^ULA-Prigradica, izdajem trosoban apartman***, 3 terase, do pla`e 90m. Mob. 061/273-176, 033/226-173. 3533

Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan `ivota bez tebe. Samo dragi ljudi kao {to si bio ti odlaze iznenada, a iza sebe ostavljaju veliku plemenitost, dobrotu i ljubav koju si ti imao za nas. Bio si i ostao veliki ~ovjek i takvog }emo te pamtiti, s ponosom i po{tovanjem spominjati. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj du{i podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga, sinovi, k}erka i unu~ad

“DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. 001 Mob. 061/172-948.

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437732.k

ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/ m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 001 061/131-447.

DUBROVNIK, izdajem komplet opremljen stan za ljetovanje, centar Starog grada, 50m od Straduna, TV klima, svi ku}an, ski aparati, slobodni termini od 20 do 30. juna i od 16. augusta nadalje, cijena jako povoljno. Mob. 061/891-046. 001A

OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220-068 ili 061/147-359. 3204 U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i pred sezone. Mob. 061/2523272 782 i 063/023-548. NEUM apartmani komforni klimatizirani blizu mora parking. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981. 001A IZNAJMLJUJEMO sobe i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 063/894-751 i 036/885-165. 001A NEUM, izdajem apartmane i studio apartmane u centru Neuma. inf. 063/715-509.sms

1047

AKCIJA Platnene roletne 25,00KM/m2 Vanjske roletne, `aluzine, trakaste, zebra zavjese. Tel:061/551-515
3064

POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{eg prijatelja

OSTALO
PRODAJEM tribine ~eli~na konstrukcija 320 sjedi{ta pogodno za manja igrali{ta. Tel. 610-151.
3450

KERAMI^ARSKE usluge profesionalno.Uz garanciju kvaliteta. 1024 Tel:062/117-905. PROFESOR engleskog tuma~ prevodi ovjerava dokumente dr`i ~asove. Tel:062/612-399. 935 PREVOZ putnika Sarajevo-more lux kombi vozilima, Neum, Pelje{ac, Dubrovnik, M. Rivijera, Split, klimatizirano, profesionalno. Te. 062/213-645, +385 915323465.
985

OMERU JAMAKOVI]U

PONUDA
IZDAJEM stan za dvije djevojke, centar, na Mejta{u. Mob. 065/169364.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, ul. Avde Jabu~ice br. 5 kod marijin dvora, cijena po dogovoru. zvati radnim danom od 10 do 17 sati a vikendom od 8 do 13sati Mob. 062/527-822 i 062/313-736.k IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u Hrasnom dvjema studenticama. Tel:061/159-507.k

PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k

Ivan, Gabi i Gerda Rubi}
1046

ZAPOSLENJE
POTREBNA radnica za rad u bifeu u Mostaru. Tel: 036/576-925.sms POTREBNA frizerka za rad u frizerskom salonu na Ilid`i. Tel: 061/321-012.sms

NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km),prodaja polovnih racunara,servisi racunara, instalacije sistema,antivirusi,web hosting.Dolazak na adresu. Tel: 061/700863.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg kolege Suada

majci na{e radne kolegice

MUJESIRU (HASANA) ^AJI
Zaposlenici JP Me|unarodni aerodrom “SARAJEVO” d.o.o. Sarajevo
001

FATIMA KRAKOVI]
Neka joj Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Direktor i zaposlenici Izvr{ne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima BH Telecoma
001

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Pro{lo je tu`nih pet godina otkad nas je napustio na{ voljeni

SAMIR (SULEJMANA) POLIMAC
preselio na ahiret u nedjelju, 17. juna 2012, u 38. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. juna 2012. godine, u 17.15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sestra Samija, zet Ned`ad, sestri~na Nejla, tetak Imko sa porodicom, tetak Sead sa porodicom, prija Had`ira sa porodicom, te porodice Polimac, Srna, Hasanspahi}, ^avka, Ahmeta{evi}, [i{i}, Ke~evi}, Sara~, Mu{i}, Muali}, Kordi}, Had`ali}, Krli}, Rizvanbegovi}, Saha~i}, Ali}, Kapetanovi}, Had`ovi}, Pondro, te ostala rodbina, radne kolege i prijatelji iz MUP-a Kantona Sarajevo. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.15 sati u Alipa{inoj d`amiji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Ko{evsko Brdo sa polaskom u 16.15 sati. Ku}a `alosti: Brije{}e brdo 199. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ZLATAN (AMIRA) UDOVI^I]
19. 6. 2009 - 19. 6. 2012.

Tri pretu`ne godine su pro{le kako nemamo na{eg Zlatana, voljenog sina, brata i strike.

HAMDO MISIRLI]
19. 6. 2007 - 19. 6. 2012.

Sje}anja znaju: s nama je - s njim smo. Zlatan je zauvijek srce na{eg srca. Brat Amir, majka Nada, brati}i Vedran i Goran
3516

S ljubavlju, sin Zoran sa obitelji
1039

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga supruga, majka, sestra i nena

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj prijateljici i radnoj kolegici

HAJRIJA RASEMA ME[I], ro|. ATLI]
nakon duge i te{ke bolesti preminula 17. juna 2012. u 21 sat u 71. godini. Ispra}aj }e se obaviti u utorak, 19. juna 2012. godine, u 16 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli, a sahrana }e se obaviti na ateisti~kom groblju Trnovac.

S velikom `alo{}u opra{tamo se od na{eg

MUNIRA MILANOVI] - IMAMOVI]

PERO (NIKOLE) MARTINOVI]

Draga Munira, bila si nam dobar drugar, nedostaja}e nam Tvoj veseli duh i smijeh. Porodici upu}ujemo izraze dubokog sau~e{}a. Jelica i Selma sa porodicom
111

blago u Gospodinu preminuo 16. juna 2012. u 77. godini. Sahrana }e se obaviti 19. juna 2012. godine u 12 sati iz rimokatoli~ke kapele na gradskom groblju Vlakovo. Po~ivao u miru Bo`jem! O`alo{}eni: supruga Mirjana, k}i Doris, obitelji Martinovi}, Talanga, Lipovac, Cviji}, Jerki}, Radi} i ostala rodbina i prijatelji. Izrazi su}uti primat }e se ispred rimokatoli~ke kapele.
1042

TU@NO SJE]ANJE

O`alo{}eni: suprug Izet, sin Edin, k}erka Anela, snaha Zijada, unuk Mirza, unuke Edina i Nela Bo{njak, sestra Halida sa porodicom, bra}a Esad i Halid sa porodicama, djever Mehmed, zaova Lutvija, jetrve [uhreta i Mediha sa porodicama, prija Safa, prijatelj Ismet, porodice Me{i}, Atli}, Ahmetovi}, Odoba{i}, Sejdinovi}, Arnautovi}, Me{anovi}, Jogun~i} i ostala rodbina, prijatelji i po{tovane kom{ije - susjedi
000

SLAVEN GRGANOVI]
19. 6. 2005 - 19. 6. 2012.

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em ~lanu i prijatelju

SAMIRU POLIMCU
Vje~no o`alo{}eni, mama i brat
1040

Udru`enje bordo prijatelji 1946
3532

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da nas je 17. juna 2012. godine u Vankuveru, Kanada, zauvijek napustila na{a voljena sestra
SJE]ANJE na

55

OMER (MUJE) JAMAKOVI]
preminuo 17. juna 2012. u 72. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 19. juna 2012. godine, u 18 sati na gradskom groblju Vlakovo iz ateisti~ke kapele. O`alo{}eni: supruga Marija, sinovi Zlatan i Zvjezdan, brat Adem, {ura Stjepan, ne}akinja Ana, kao i porodice Jamakovi}, Kljui}, Alispahi}, Arnautovi}, Precca, Kri~ka, Dedovi}, te prijatelji i susjedi. Ku}a `alosti: Trg ZAVNOBiH-a br. 24/I.
000

MUNIRA (TEUFIKA) IMAMOVI] - MILANOVI]
ro|ena 1944. u Grada~cu

ELEONORU LEU VIN[
19. 6. 2007 -19. 6. 2012.

Neizmjerno smo zahvalni za svu plemenitu, iskrenu i nesebi~nu sestrinsku ljubav koju nam je pru`ila. Bra}a Mustafa i Munever Imamovi} sa porodicama
3528

Godine prolaze, po{tovanje ostaje. Marijan Vin{
3384

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Pro{la je godina kako nas je napustio na{ voljeni

PETAR \URANOVI]
veterinar
1927 - 2011.

FERIDA JOLDA[, ro|. SADIKOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 18. juna 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.

"Knjiga `ivota je vrhovna knjiga: Ne mo`e se zatvoriti i otvoriti po volji. Najzanimljivije mjesto u njoj se ne ~ita dva puta, nego se sudbonosni list sam od sebe okre}e. ^ovjek bi htio zastati na stranici na kojoj se voli, ali stranica na kojoj se umire ve} je pod prstima." SJE]ANJE U utorak, 19. juna 2012. godine, navr{it }e se sedam dana kako nas je zauvijek napustila na{a draga

Sje}amo ga se s ljubavlju i po{tovanjem. Porodica
3531

Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice Muhameda Had`ijahi}a br. 20, sa polaskom u 13 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sin Suvad, snahe Jasna i Ai{a, unuke Adela i Adisa sa porodicama, bra}a Murat i Rasim, sestra Fatima, snahe, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, djever Edhem sa porodicom, te porodice Jolda{, Sadikovi}, Dilberovi}, Maki}, Maletovi}, Hod`i}, Abazi, Dolov~i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Alipa{inoj d`amiji.

EMILIJA VERA VLA[KI, ro|. MALE]
Tvoja plemenitost, dobrota i utjeha ljudi koji nas okru`i{e u ovim te{kim trenucima u~init }e da }e{ vje~no ostati u na{im srcima. Po~ivala u miru Bo`ijem! O`alo{}ena obitelj
3526

SJE]ANJE

BORKA LEMEZ, ro|. JOVI]
2001 - 2012.

000

POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{e kolegice

S ljubavlju i po{tovanjem, suprug Milo{, djeca Zoran i Olga sa porodicama
3530

Osamnaestog juna 2012. godine navr{ile su se tri tu`ne godine od kada nije sa nama

STANISLAV ARAPOVI]

HAMDO MISIRLI]
19. 6. 2007 - 19. 6. 2012.

RAZIJA ARSLANAGI] - MISIRLI]
28. 11. 2010 - 19. 6. 2012.

DRAGORADU STANI]U
Kolektiv Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga [tefica i k}erka Ariana
88108

Sa ljubavlju i sjetom, va{a Bahra sa porodicom
88104

001

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
na na{u dragu majkicu

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Pro{lo je 7 tu`nih dana od kada nas je napustila na{a draga

SJE]ANJE

BISERA (ZAIMA) ARAPOVI], ro|. BAKOVI]

BISERU

S ljubavlju, tvoji najmiliji. Tevhid }e se prou~iti 19. juna 2012. godine (utorak) u 17 sati u ku}i `alosti, Azize [a}irbegovi} 16/19.
3518

Pro{lo je 7 tu`nih dana. Tvoja ljubav i pa`nja su nezamjenjivi. Elmica, Ermina, Lila
3518

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MIRALEM (MEHE) KAVAZOVI]

AMIR (UZEIRA) VILOGORAC

[ERIF (RE[IDA) TITORI]

preselio na ahiret u nedjelju, 17. juna 2012, u 94. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}ene porodice: Kavazovi}, Zemani}, Grabovica, Sara~evi}, Pa{ali}, Ba{i}, Zec, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Jordanskoj d`amiji na Grbavici.
000

preselio na ahiret u nedjelju, 17. juna 2012, u 78. godini. preselio na ahiret u nedjelju, 17. juna 2012, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Lidija, k}erka Amra, sin Zlatan, zet Ned`ad, unuk Adi, brat Nedim, brati} Zerin, tetka Samija, daid`inice Hana i Nusreta, teti}i i teti~ne, te porodice Vilogorac, ^ivgin, Bisi}, [trbo, Ablakovi}, Ba{i}, ]uk, Pavi}, Ra~i}, Lajsner, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Trg Sarajevske olimpijade 11/V. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred [kole u Boljakovom Potoku sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga \ulka, sinovi [eval i Husein, k}erka Emina, zet Mirsad, snahe Azra, Jasmina i Emana, unu~ad Arnela, Alen, Nihad, Raif, Armin, Indira i Denis, praunu~ad, brat Ibro, sestre Esma, Semiza i Ramiza, zetovi Asim i Sadik, snaha Razija, brati} i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ure Ismet i Mujo sa porodicama, svastike Hasnija i Almasa sa porodicama, te porodice Titori}, Ogle~evac, Oru~, Kadri}, [ehovi}, D`aferovi}, Korjeni}, Pa{ali}, Zuko, Had`iahmetovi}, Pazelja, Bora~i}, Had`i}, Kla~ar i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. dobro{evi}ka br. 73.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

mom dragom kumu, {kolskom drugu, dobrom ~ovjeku i prijatelju na{e ku}e

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SLOBODANU SLOBI POLJ^I]U

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Devetnaestog juna 2012. navr{avaju se dvije godine otkako vi{e nisi sa nama, na{a draga sestro

Kume, nismo stigli ni da se pozdravimo. Oti{ao si prerano i tako iznenada. Znaj da te tvoj kum nikada ne}e zaboraviti. Zbogom, dru`e moj, i po~ivaj u miru. Porodici izra`avam najiskrenije sau~e{}e. Zoran Klai} sa majkom Koviljkom i sestrom Zoranom
3519

[AHIJA (IBRE) ^IZMO, ro|. DUB^ANIN
preselila na ahiret u nedjelju, 17. juna 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. juna 2012. godine, poslije ikindija- namaza ispred Adil-begove d`amije na K. Glavi, a ukop }e se obaviti na mezarju Orli} - K. Glava. O`alo{}eni: suprug Ibrahim, sinovi Muharem, Ekrem i Esad, k}erke Taiba i Temima, snaha Nermina, zetovi Juso i Nihad, unuci Anel, Ensar i Eldar, unuke Mediha, Minela i Berina, sestra Nura, brat Malin, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, zaova Hafiza sa porodicom, te porodice ^izmo, Dub~anin, Korora, Nurak, Fejzi}, @iga, Lisica, Pu{ka, Paldum, Zorlak, Bali}evac, Pra{ovi}, Aleta, Ramovi}, Kadi}, Arbak, \elovi}, ^ardaklija, Plakalo, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.15 sati, Ul. Alipa{ina 299. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000 3522

VASO RADI]
19. XII 2011 19. VI 2012.

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

OLGA ALFIREVI]

Dragi moj Vaso, Sje}anje na tebe je dio mog `ivota u kome }e{ uvijek nedostajati. Tvoja Radmila

Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Tvoji najmiliji: brat Dragan, sestre Slavica i Ljubica sa porodicama
1037

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

57

MEVLA (NAILA) BAJRI], ro|. ^AU[EVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 17. juna 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Ramo i Sead, k}erka Hasena, snahe Mirsada i Elvira, unu~ad Kenan, D`enan, Emin, Zijad, Emina, Elma, Alma i Behija, praunu~ad Benjamin, Belmin i Husein, zetovi Amir i Anel, sestre Nezira i Vezima, svak Sulejman, te porodice Bajri}, ^au{evi}, Salispahi}, Efendi}, Drnda, Ahmetspahi}, Dupovac, D`ananovi}, Dugalija, Halilovi}, Suba{i}, Hubi}, [atrovi}, Alajbegovi}, Omerba{i}, Dedi}, Lokvan~i}, Musli}, Elezovi}, Vra`alica, ]ati}, Bajraktarevi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Mi{evi}i br. 305 - Gladno polje - kod Plavog granapa.
000

MUAMERA (RASIMA) USTAMUJI]
ekshumacija iz Vi{egrada (jezero Peru}ac) preselila na ahiret od zlo~ina~ke ruke u Vi{egradu 1992. u 18. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Fahrudin, te porodice Ustamuji}, Tabakovi}, ^avku{i}, Turudi}, Dervi{evi}, Jamak, Krvavac, Vesni}, Had`ihalilovi}, Omeragi}, ^amd`i}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Dobrinja III (Ul. grada Bakua). RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

RAMO PIRANI]
1952 - 2012.

HAVU[A PIRANI], ro|. ORAHOVAC
1992 - 2012.

HAVU[A BARLOV, ro|. PIRANI]
1995 - 2012.

HATID@A KRNI], ro|. PIRANI]
2007 - 2012.

Porodica Pirani}
1043

TU@NO SJE]ANJE Pro{lo je 10 godina od smrti na{ih dragih roditelja

\UKI]

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SAKIB (PA[E) GANI]

VASVIJA (MEHE) TURUDI], ro|. TABAKOVI]
ekshumacija iz Vi{egrada (jezero Peru}ac) preselila na ahiret od zlo~ina~ke ruke u Vi{egradu 1992. u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 20. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: porodice Turudi}, Tabakovi}, Ustamuji}, Jamak, Krvavac, Vesni}, Had`ihalilovi}, Omeragi}, ^amd`i}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Dobrinja III (Ul. grada Bakua). RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ILIJA
19. 6. 2002 - 2012.

JOVANKA
10. 7. 2002 - 2012.

@ivite sa nama svaki dan, uvijek u mislima, nikad zaboravljeni. Va{e k}erke, zetovi, unu~ad i praunu~ad
3513

preselio na ahiret u nedjelju, 17. juna 2012, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Fabrike duhana sa polaskom u 13 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Sadika, sin Mehmed, snahe Esmira i Azra, unu~ad Adis, Elma, Elvir i Belma, brat Mustafa, sestre Had`era, Remza i Suada, zet Ahmet, snaha Safa, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Gani}, [abi}, ^ehaji}, Kraji{nik, [ljivo, Lubovac, Grbi}, Ku~inar, \uheri}, Bu~o, Me{inovi}, Salihovi}, Zoli}, D`ebo, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Ru|era Bo{kovi}a br. 40.
000

SJE]ANJE Devetnaestog juna 2012. navr{ava se 20 godina otkako je stradao od zlo~ina~ke ruke

BE]IR (ALIJE) ^AU[EVI]
1937 - 1992. iz Rogatice Neka mu dragi Allah podari lijepi d`ennet, a mi }emo ga pamtiti po dobroti i plemenitosti.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama, sestra i nana

SATKA TRBI], ro|. KARI]
preselila na ahiret u nedjelju, 17. juna 2012, u 80. godini.

Supruga Vahida, sinovi Mustafa i Mirsad, snahe Senka i @anet, unuci Dino i Amar, sestra Hatid`a i ostala familija
1029

SJE]ANJE

SJE]ANJE
D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. juna 2012. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sinovi Sead i Edib, sestra Hipka, snahe Zekira i Mubera, unuci Kenan, D`enan, Nermin i Tarik, zaova Hamida, jetrva D`emila, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeveri~ne, zaovi~na, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, porodice Trbi}, Kari}, Solak, Bosni}, Me{i}, Arnautovi}, Beha, Had`i}, Kulo, Omerba{i}, Dautovi}, Svraka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Mehmeda Mujezinovi}a br. 11/I.
3515 000

HANUMICA AK[AMIJA, ro|. BABI]
Danas, 19. juna 2012, navr{avaju se dvije godine otkako je na{a draga majka preselila na ahiret. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoja zahvalna djeca

IBRO TEFTERDARIJA
19. 6. 1992 - 19. 6. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, brat Esad, sestra Inga sa porodicama
3469

58

PREDAH

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Iz finansijskih problema izvu}i }e vas pozajmica prijatelja ili rodbine. Napravite plan {tednje i sre`ite sve nepotrebne tro{kove kako se vi{e ne biste doveli u ovakvu situaciju. Vrijeme }ete najradije provoditi u izlascima s prijateljima. U`ivat }ete u flertu i zavo|enju, a posebno }e vas privla~iti vedre i zabavne osobe s pomalo neobi~nim svjetonazorima. Priu{tite sebi neki vid relaksacije. Stalo vam je da zavedete novi re`im u svojoj okolini i strogo ocjenjujete ne~ije pona{anje. Sve svoje obaveze `elite da privedete kraju, ~ak i po cijenu da va{i saradnici imaju druga~ije ili suprotno mi{ljenje. Izbjegavate osjetljive teme koje suvi{e iritiraju voljenu osobu. Prilagodite svoja emotivna interesovanja zajedni~kim potrebama. Dobijat }ete mnogo vi{e tek onda kada budete i vi{e davali. Osje}at }ete se nepripremljenima za borbu s brojnim zadacima koji su pred vama. Manjak samopouzdanja nagnat }e vas da u posao ulo`ite vi{e truda od ostalih kolega. Danas }ete se ~e{}e povla~iti u osamu. Ukoliko ne `elite povrijediti voljenu osobu, objasnite joj da vam treba malo vremena provedenog u samo}i. Posvetite se nekoj tjelesnoj aktivnosti. Koristit }ete se utjecajnim poznanstvima pa vam ne}e biti problem tra`iti usluge od poznanika na visokim funkcijama. I sami }ete rado drugima priskakati u pomo}. Posve}ivat }ete mnogo vremena voljenoj osobi. Mnogi }e Rakovi trenutnu vezu dovesti na ozbiljniju razinu, a neki bi se mogli odlu~iti na brak. Bavljenje fizi~kom aktivno{}u pogodovat }e va{em raspolo`enju. Ukoliko se bavite poslom koji zahtijeva preciznost, mogla bi vam se omaknuti kakva pogre{ka. Pa`ljivo provjerite svaki dokument i ugovor koji vam pro|u kroz ruke. Ne}ete se previ{e optere}ivati time {ta drugi misle o vama. Iskoristite ve~ernje sate za dru`enje s prijateljima ili odlazak u no}ni provod. S obzirom na to da ste pod stresom, priu{tite sebi odlazak na masa`u. Uzmite stvari u svoje ruke i po~nite ozbiljnije raditi na ostvarenju ideja. Samouvjerenim nastupom odu{evit }ete potencijalne klijente i ulaga~e. Upoznat }ete osobu s kojom }ete odmah osjetiti neuobi~ajenu povezanost. Osim jake tjelesne privla~nosti, vrlo }ete brzo shvatiti da se sla`ete i na intelektualnoj razini. Svaki vid relaksacije }e vam dobro do}i. Ne}ete se uspijevati istaknuti onoliko koliko biste `eljeli. Sklonost krivim procjenama umanjit }e vam izglede za napredak. Ne}e vam biti lako donositi odluke. Ukoliko ste trenutno na emotivnoj prekretnici, uzmite jo{ vremena za razmi{ljanje kako biste bili sigurni da }ete postupiti ispravno. Mnogi }e se `aliti na nadutost i ostale probavne smetnje. Ako va{e nezadovoljstvo trenutnim poslom traje ve} dulje vrijeme, po~et }ete razmi{ljati o promjeni radnog mjesta. Nai|ete li na ikakvu zanimljivu ponudu, ne}ete se ni trenutka dvoumiti. Zazirat }ete od ozbiljnih veza te tra`iti pa`nju na pogre{nom mjestu. Izbjegavajte upu{tanje u odnose s osobama koje vas ne privla~e. Psihi~ka razdra`ljivost bit }e posljedica nemira i nervoze. Nemojte dopustiti da privatni problemi utje~u na va{e rezultate. Sve emocionalne nedoumice ostavite kod ku}e i na poslu dajte svoj maksimum. Izbjegavajte upu{tanje u romanti~ni odnos s kolegom. Ulazak u vezu sa kolegom mogao bi vam upropastiti ugled koji ste godinama gradili. Povoljno je vrijeme za obavljanje sistematskog lije~ni~kog pregleda. Ugodna atmosfera u radnoj sredini pogodovat }e kvalitetnom radu i boljim rezultatima. Mo}i }ete se osloniti na pomo} ostalih kolega, {to }e vam u velikoj mjeri olak{ati posao. Zavodljivi i privla~ni, mamit }ete pozornost suprotnog spola. Zauzeti Jarci u`ivat }e u dru`enju sa svojim partnerom, {to }e im jo{ vi{e u~vrstiti vezu. Vedro raspolo`enje }e imati pozitivnog utjecaja i na okolinu. S nadre|enima ne}ete uspijevati prona}i zajedni~ki jezik. Smetat }e vam njihova sklonost pametovanju, dok }e oni vama zamjerati nedostatak truda i ambicije. Najradije }ete boraviti kod ku}e, okru`eni voljenim osobama. Dru`enje s partnerom i bliskim prijateljima bit }e sve {to vam treba. Mogli biste patiti od nesanice. Izbjegavajte kasne obroke. Spretno biranje rije~i omogu}it }e vam da svaku situaciju preokrenete u svoju korist. Uspjehe }e postizati trgovci, turisti~ki radnici i svi ostali ~iji posao zahtijeva rad s ljudima. Vezani }e provoditi mnogo vremena sa svojom boljom polovicom. Osje}aj emotivne sigurnosti bit }e vam bitan za o~uvanje du{evnog mira. Izbjegavajte vo`nju ukoliko ste konzumirali alkoholna pi}a.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: pasmina, astatin, lar, na, arahid, tanatos, anera, ikako, l, ilijada, isisivati, p, lod`, amater, boner, imini, anima, javor, h, kantar, alatar, to, k, mo, jadnik, irijanci, os.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas sun~ano i veoma toplo. Vjetar slab promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 24, maksimalna dnevna od 30 do 37 °C. U Bosni i Hercegovini naredna dva dana sun~ano i toplo. U petak i subotu ujutru prete`no sun~ano, poslije podne naobla~enje ponegdje sa ki{om i pljuskovima. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 32 °C.

Na zapadu Evrope danas obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom, u ostalim dijelovima prete`no sun~ano. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Dablin sa 17, najtopliji Podgorica sa 37 °C. Na Balkanu danas sun~ano i veoma toplo. Puha}e jak vjetar u oblasti Egejskog mora. Maksimalna temperatura od 28 do 37 °C.

60

KULTURNI VODI^
igraju: Nermin Omi}, Meliha Faki}, Nenad Tomi}, Milenko Iliktarevi}, Zlatko Jugovi}, Armin ]ati}, Midhat Ku{ljugi}, Elvira Aljuki}, Besim Tufek~i} po~etak u 20 sati.

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 17.15 i 21.15 sati.

uloge: Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Megan Fox... po~etak u 21.30 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

PROMETEJ 3D
SF spektakl, re`ija: Ridley Scott, uloge: Noomi Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender... po~etak u 20 sati.

LJUDI U CRNOM 3 3D
SF akciona komedija, re`ija: Barry Sonnenfeld, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin... po~etak u 16.45 sati.

OP]INA NOVI GRAD
Gostovanje BNP-a Zenica SEX, LA@I I DIVLJE GUSKE

KINA
CINEMA CITY
LJUDI U CRNOM 3 3D
SF akciona komedija, re`ija: Barry Sonnenfeld, uloge: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin... po~etak u 12.30, 16 i 18.20 sati.

autor: Woody Allen, re`ija: Lajla Kaik~ija, igraju: Lana Deli}, Nusmir Muharemovi}, An|ela Ili}, Sa{a Hand`i}, Selma Mehanovi}, Nerman Mahmutovi}, Adis Mehanovi} po~etak u 20 sati.

SNJEGULJICA I LOVAC
fantazijski spektakl, re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth... po~etak u 15 i 19 sati.

PROMETEJ 3D

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM

SJENE TAME
komedija, fantazija re`ija: Tim Burton, uloge: Jonny Depp, Michelle Pfeiffer, Eva Green... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 13.10, 15, 17.15, 19.45 i 21.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

MADAGASKAR 3 3D
SF spektakl, re`ija: Ridley Scott, uloge: Noomi Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender... po~etak u 18.45 i 21.15 sati.

BIHA]
“Periferije/Lica/Nali~ja” naziv je izlo`be radova Asima \elilovi}a, koja }e obuhvatiti instalacije, objekte, intervencije u stvarima, plakate, digitalne printove, fotografije i asamla`e. Izlo`ba je za posjete otvorena do 23.juna.

SNJEGULJICA I LOVAC

RAIFFEISEN GALERIJA

KINA
fantazijski spektakl, re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth... po~etak u 13.30 i 20.30 sati.

animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 14, 16 i 18 sati.

[TA O^EKUJETE KAD I[^EKUJETE?

UNA
LORAKS
Izlo`bu radova Adne Bakije, studentice Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Kiparstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce otvorena je radnim danima u u periodu od 08 do 16 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

[TA O^EKUJETE KAD I[^EKUJETE?
Komedija, re`ija: Kirk Jones, uloge: Jennifer Lopez, Cameron Daiz, Brooklyn Decker... po~etak u 14.45 i 17 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

animirani, re`ija: Chris Renaud i Kyle Balda, uloge: Zac Efron, Taylor Swift, Danny De Vito... po~etak u 19 sati.

Komedija, re`ija: Kirk Jones, uloge: Jennifer Lopez, Cameron Daiz, Brooklyn Decker... po~etak u 19.30 sati.

TUZLA

SNJEGULJICA I LOVAC
fantazijski spektakl, re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth... po~etak u 17.15 sati.

PROMETEJ 3D
SF spektakl, re`ija: Ridley Scott, uloge: Noomi Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender... po~etak u 17.30 i 20.10 sati.

MUPETI

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

MADAGASKAR 3 3D

MADAGASKAR 3 3D
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 11.15, 13.20, 14, 15.25, 16.10, 18.15 i 20.20 sati.

GALERIJE
komedija, re`ija: James Bobin, uloge: Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper... po~etak u 20 sati.

MUZEJI
ZEMALJSKI

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

NA TAJNOM ZADATKU
akciona komedija, re`ija: Phil Lord i Chris Miller, uloge: Channing Tatum, Johan Hill, Ice Cube... po~etak u 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15 sati.

PRIJATELJI
komedija, re`ija: Jennifer Westfled, uloge: Jennifer Westfeldt, Adam Scott, Maya Rudolph... po~etak u 19.15 i 21.10 sati.

GALERIJE
GRADSKA GALERIJA
Prva samostalna izlo`ba skuptura “Alem Korkut. Skulpture” kipara Alema Korkuta. Izlo`ba je za posjete otvorene do 30. juna.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

POZORI[TA
ODUMIRANJE ME\EDA
komedija, autor: Branko ]opi}, re`ija: Aleksandar Pejakovi}, igraju: Ognjen Kopuz, Radenka [eva, Sandra Ljubojevi}, Svetlana Tanja Popovi}, Danilo Popr`en, Aleksandar Stojkovi}, Zoran Stani{i}, Dobrica Agatonovi} Aga, \ur|a Vuka{inovi}, Gordana Milinovi}, @eljko Erki}, Vladimir \or|evi}, Vuka{in Raki}, Goran Simi} po~etak u 20 sati.

POZORI[TA
SARTR
1984
autor: Geore Orwell, re`ija: Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}, igraju: Amila Terzimehi}, Benjamin Bajramovi}, Jasenko Pa{i} po~etak u 20 sati. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

ZENICA

BANJA LUKA

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

VOGO[]A
Gostovanje NP-a Tuzla PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDU[A DONJA
autor: Ivo Bre{an, re`ija: Mustafa Nadarevi}

KINA
MULTIPLEX EKRAN
DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles,

KINA
MULTIPLEKS PALAS
DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

10.00 FTV 20.35 FTV 20.35 BHT

Italija - R. Irska, snimak [vedska - Francuska Engleska - Ukrajina
SE RI

NOGOMET, EURO 2012.

Soko Wismar
15.40 BHT

JE

Za vrijeme rutinske kontrole saobra}aja, na seoskoj ulici ispred Wismara, jedno vozilo, kojim je uprav lja `e na, bje `i. Ubrzo potom je pregazi kamion. Razlog njenog bijega je le{ u prtlja`niku.

Kolateral
Collateral, 2003.

00.15 PINK
Vincent je pla}eni ubojica koji mora izvr{iti pet ubojstava diljem Los Angelesa. Pla}en je od meksi~kog narko-bosa koji mu je dao striktne upute o petorki koja mu na su|enju mo`e do}i glave. Vincent, studiozno pripremiv{i svoj krvavi pohod, zbog neupadljivosti uzima taksi s jednostavnim planom. Taksist Max }e ga odvesti do prvog "klijenta" gdje }e ga sa~ekati, a nakon obavljenog posla vo`nja mo`e krenuti dalje. No, stvar se zakomplicira kad taksist ve} nakon prvog ubojstva postaje svjedokom, nakon ~ega ga Vincent prisilno uvla~i u svoj plan...

DRAMA
Re`ija: Michael Mann Uloge: Tom Cruise, Jamie Foxx, Mark Ruffalo

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

Pepa je prisutna dok odnose Matildin le{, ali se ~ini da svi optu`uju nju. Uprkos Florinom savjetu, Pepa je odlu~na da raskrinka Franciscu, zato joj u lice govori da zna kako je ona unajmila tu `enu da je likvidira, ali je na kraju ubila upravo Matilde. Olmo je izgleda zaljubljen u Soledad, ali Agueda ne `eli ~uti za tu vezu. Sebastian i Francisca i dalje vode svoj rat. Emilia bi trebala kona~no otvoriti o~i kad je u pitanju Severiano.

Skoro savr{en doktor
22.40 MRE@A
Un dottore quasi perfetto, 2007.

FIL

M

Grmalj - Dijamanti
00.30 TV1
Extra Large 2 - Diamonds, 1993.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Rafaella Mertas Uloge: Luca Ward, Sonia Aquino, Dario Ballantini, Massimo Ceccherini, Katia Ricciarelli, Emanuele Bosi

KOMEDIJA
Re`ija: Alessandro Capone Uloge:Bud Spencer, Michael Winslow i Lou Bedford

Larin izbor
22.45 FTV

Inspektor uskoro obavijesti Zlatare da je avion zavr{io padom u more, a iz cijele katastrofe ronioci su uspjeli samo na}i Zlajinu cipelicu. Jakov i Lara su o~ajni. Izbezumljena Lara nikako ne mo`e prihvatiti ~injenicu da njenog Zlaje vi{e nema. Jakov i sam o~ajan poku{ava joj pomo}i, ali ona se postavi ratoborno. Uvjerena je da je Zlaja jo{ `iv i da bi ga trebali i}i tra`iti. Svi saznaju za tragi~nu vijest i potreseni su. Me|utim, Lara uporno nastavlja s uvjerenjem da je Zlaja `iv. Nikol je potpuno shrvana zbog Zlajine smrti. Utjehu joj pru`a Ognjan i ona mu je zahvalna. Mate dolazi u kr~mu izraziti su}ut Nikol, ali je ugleda s Ognjanom i odlazi. Nikol je o~ajna, misli da ga je zauvijek izgubila. Mija i Nela u tragediji prona|u zajedni~ki jezik.

Dr. Franchi je {ef hitne pomo}i bolnice u Fabrianu gdje se nalazi na razme|u izme|u svojih pacijenata i `ena koje bespomo}no padaju u njegovo naru~je. Naizgled samo `enskaro{, dr. Franchi shvata zaozbiljno `ivot svoje ne}akinje i `ivot svojih pacijenata, kao {to je to Eleonora kojoj prijeti opasnost od ulaska u krug droge. Uspjeh medicinarske serije je izvor inspiracije za ovaj film, a bazira se isklju~ivo na liku doktora Franchija, kojeg glumi Luca Ward. On posjeduje odre|ene karakteristike dr. Housea, kao {to su usamljenost i na~in na koji istra`uje slu~ajeve...

Extra Large 2 je avantura u kojoj je glavni junak dobro poznat detektiv Jack Costello. Jack svojom domi{ljato{}u i lukavo{}u zajedno sa partnerima uspijeva da stane na put lo{im momcima i spre~ava ih u njihovim namjerama. Na{ junak biva umije{an u zavjeru u kojoj treba da se likvidira kineski nau~nik, zatim poku{ava da na|e ubicu svog prijatelja Indijanca, bori se sa Nind`a ratnikom koji je umije{an u niz ubistava...

Odmor u Las Vegasu
22.25 NOVA
Vegas Vacation, 1997.

FIL

M

Opasna plavu{a
21.05 OBN
Major Movie Star, 2008.

FIL

M

KOMEDIJA
Re`ija: Stephen Kessler Uloge: Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Randy Quaid, Wayne Newton, Ethan Embry, Wallace Shawn

KOMEDIJA
Re`ija: Steve Miner Uloge: Jessica Simpson, Vivica A. Fox

Ru`a vjetrova
20.00 OBN

Jessica Simpson u ovom filmu glumi sladunjavu teen zvijezdu koja iznenada bankrotira i na|e se na ulici bez i~ega. Osim {to je osramo}ena, biv{a zvijezda do`ivi i automobilsku nesre}u i pobjegne. Kako bi izbjegla daljnje komplikacije, napravi rez u svom `ivotu i prijavljuje se u vojsku. Razma`enoj zvijezdi tamo nikako nije mjesto, ali Megan je odlu~na da uspije.

Griswoldi su se vratili! Spremni dokazati da se i najbolje osmi{ljeni planovi mogu raspasti u urnebesne nezgode, nesretnu obitelj ~eka zabava, ugodno provedeno vrijeme, kockari i odmor u Vegasu. Kada Clarku Griswoldu ne{to padne na pamet, ubrzo shvatimo da je on zapravo nema. Ipak, kad se za`eli odmora, ni{ta ga ne mo`e zaustaviti. Ovog je puta odabrao Las Vegas, novu ameri~ku prijestolnicu obiteljske zabave.

Bokser ubica
02.00 PINK
Blade Boxer, 1997.

FIL

M

Jednom zauvijek
21.00 HRT1
Ever After: A Cinderella Story, 1998.

FIL

M

47. Sr|an odbija Stipinu poslovnu ponudu jer ne `eli sklapati posao s kriminalcem. Suzana se ne mo`e smiriti nakon saznanja da ju je Nives Odak prevarila, a obiteljsku situaciju dodatno pogor{a Sara, koja priop}i roditeljima da }e raditi kao spasiteljica na pla`i. Prevarantica Nives `eli pokrenuti novo ulaganje novcem od prodaje dionica osiguravaju}eg dru{tva, a Stipe je podr`i. Marica je zabrinuta jer se nije ~ula s Jakovom jo{ od pro{le no}i, a Ana nagovara Sr|ana da pristane na intervju za jedan web portal.

AKCIJA
Re`ija: Bruce Reisman Uloge: Hiroshi Kawai, Kevin King, Dana Plato

DRAMA
Re`ija: Andy Tennant Uloge: Drew Barrymore, Anjelica Huston, Dougray Scott, Patrick Godfrey, Megan Dodds, Melanie Lynskey

Detektiv Rick Morgan tajno se infiltrira u svijet podzemlja gdje se vode ilegalni smrtonosni borila~ki turniri kako bi uhvatio glavnog organizatora Jonathana Cartera. Morgan se tako i sam uplete u smrtonosne borbe, a pridru`uje mu se i mlada policajka Rita. Kada su rane duboke... zacjeljuje ih osveta... Par neobuzdanih detektiva infiltrira se u krug gdje se vodi ilegalna kladionica zabranjenog boksa, u kojima natjecatelji ne prezaju koristiti ~ak i ~eli~ne o{trice za vrijeme borbe.

Stara kraljica poziva u audijenciju bra}u Grimm i po~inje im pri~ati istinitu pri~u o djevoj~ici Danielle, koja je jako voljela svog oca. Jednog dana njezin otac, udovac, predstavlja joj novu majku Rodmillu i njezine dvije k}eri. Nesretni otac odmah nakon toga umire, a mala Danielle postaje slu{kinja zloj ma}ehi i njezinim razma`enim k}erima. Deset godina poslije Danielle u {umi zamje}uje neznanca kako poku{ava ukrasti konja njezinog pokojnog oca. Neznanac je princ i francuski prijestolonasljednik Henry...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 172. ep. 10.00 EURO 2012: Italija - Republika Irska, snimak 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 178. ep. 13.10 Villa Maria, igrana serija, 127. ep. 14.00 Da sam oblak, igrana serija, 2. ep. 14.45 Sedmica, magazin iz kulture 15.15 Vijesti

utorak, 19. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.45 11.30 12.00 12.15 13.55 14.05 15.00 15.10 15.50 16.30 Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Robin Hud 3, serija (r) Valam manastir, dokumentarni film Dnevnik 1 Misterije sali lokhart: Rubin u dimu, film Gastronomad: Skounsi Zlatno tele, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika U fokusu Zdravlje je lijek Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Srpska danas

TV1
06.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 50/187 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 51/187 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 73/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 80. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, 39. ep. (r) 11.00 Türkan, igrana serija, 40. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Okusi kultura, serijal o hrani, ep. 1/14

HAYAT
06.00 Bandini, serija, 56. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 309. ep. 07.30 Sasuke Ninja ratnici, TV show 08.00 Timmy, crtani film 08.20 Garfield, crtani film, 31.i 32. ep. 09.00 Bumba, crtani film, 64. i 65. ep. 09.13 Nodi, crtani film, 84. ep. 09.30 Graditelj Bob, crtani film 09.40 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 43. ep. 09.55 Lijeni grad, crtani film 10.20 Bakugan, crtani film 10.45 Dragon ball Z, crtani film

PINK
06.00 Moje srce kuca za Lolu, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Grand show, muzi~ki show (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kursad`ije, humoristi~ka serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, serija

OBN
06.20 Hairy Scary, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 07.00 Oggy i `ohari, crtani film 07.25 Roni Olly roni, crtani film 07.40 An|eli i prijatelji, crtani film 07.55 Dibidogs, crtani film 08.20 Roni Olly roni, crtani film 08.35 Gerald McBoing, crtani film 09.05 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 09.55 Skrivena kamera 10.05 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.55 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija 11.20 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 12.55 Ru`a vjetrova, doma}a serija 13.55 Skrivena kamera 14.00 Ljubav bez granica, serija 15.00 Ljubav-vjera-nada, turska serija 16.00 Kismet (16), serija 17.10 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 17.50 Ljubav bez granica, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.20 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Ru`a vjetrova, doma}a serija 21.05 Opasna plavu{a, film 23.10 Vox populi 23.15 Kismet, turska serija 00.15 Opasna plavu{a, film 02.15 OBN Info, informativni program 02.30 Vox Populi 02.35 Euro liga, sportski pregled 04.45 ^uvari planeta, dok. program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Kiri klaun, animirana serija, 17/29 09.15 BHT slagalica 09.45 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 33/52 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 120/142 11.00 Biznis magazin (r) 11.30 Pod krovom, magazin (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Retrovizor, muzi~ki program 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.05 BHT slagalica 15.30 Napoleon Bonazec, animirani film 15.40 Soko Wismar, igrana serija, 80/117 16.30 Hronika regija: Banja Luka 17.00 Kad je svijet govorio arapski, dok. serija 17.30 Dru{tvo znanja, dok. serija 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Kiri klaun, animirana serija 19.00 Dnevnik 1 19.40 Muzi~ki program 20.00 EURO 2012, sportski program 20.35 EURO 2012: Engleska - Ukrajina, prijenos EURO 2012, sportski program 22.45 BHT vijesti 23.00 Business News 23.05 EURO 2012, pregled 23.25 EURO 2012: [vedska - Francuska, snimak 01.10 Soko Wismar (r) 01.55 Sve u svemu (r) 02.40 Pregled programa za srijedu

Da sam oblak

18.15

Zlatno tele

14.05

Doba ljubavi

Bandini
13.05
11.05 11.30 11.45 12.00 13.00 14.00 15.05 15.23 15.55 16.00 16.30 17.30 19.00 19.30 19.38 19.55 21.02 22.20 23.22 23.30 01.04 01.06

22.20

Brze pare

12.45

15.25 Slomljena krila, igrana serija, 50. i 51. ep. 17.00 Federacija danas 17.15 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 173. ep. 18.20 Da sam oblak, igrana serija, 3. ep. 19.10 Loto, prijenos izvla~enja Moj auto Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Dnevnik D 20.35 EURO 2012: [vedska - Francuska, prijenos 22.45 Larin izbor, igrana serija, 179. ep. 23.40 EURO 2012: Pregled 00.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.30 Miss BiH 2012: Predstavljanje 01.25 Ha{ki dnevnik 01.55 Dnevnik 3 (r)

17.10 Larin izbor, serija 18.00 Izbor mis BiH za mis svijeta 2012., predstavljanje kandidatkinja 18.35 Robin Hud 3, serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.10 5. internacionalni festival folklora Dukat fest 2012., direktan prenos 22.50 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.15 Mjesto zlo~ina, Majami 9, serija 00.00 Tajne svjetskih arhiva - prona|ena noeva arka, dokumentarni serijal 00.45 Misterije sali Lokhart: Rubin u dimu, film 02.20 Zlatno tele, serija (r) 03.05 Valam manastir, dokumentarni film (r)

13.00 Vijesti 13.05 Doba ljubavi, igrana serija, 2/24 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 74/134 15.00 Vijesti 15.05 Tek ro|eni, igrana serija, 20/26 (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 81. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, 40. ep. 18.15 Najava Dnevnika 18.16 Doktor Martin, igrana serija, 2/35 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Türkan, igrana serija, 41. ep. 21.05 Eliza, igrana serija, 1/68 22.00 Doktor Martin, igrana serija, 2/35 22.40 Skoro savr{en doktor, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Grmalj - Dijamanti, igrani film 02.00 No}ni program

Winx, crtani film Top Shop Vijesti Slijepa ljubav, serija Kad li{}e pada, serija Bandini, serija Muzicki program Top Shop Sport centar Sasuke ninja ratnici, zabavno-sportski TV show Slijepa ljubav, serija Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7, informativni program Sport Horizonti Kad li{}e pada, serija, 310. ep. ZMBT 5, audicija Bandini, serija, 57. ep. Biometeorolo{ka prognoza Misterija Mona Lise, film, 2. dio Sport centar Astro Num Caffe, u`ivo

15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, serija 17.00 Kukavica, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.30 City Exclusive, zabavna showbiz emisija 19.00 Mala nevjesta, serija 20.15 Kukavica, serija 21.00 Idi mi, do|i mi, film 22.30 Multimilioner, kviz 23.30 Nemogu}a misija, reality emisija 00.15 Kolateral, ameri~ki film 02.00 Bokser ubica, ameri~ki film 04.00 City Exsclusive, zabavna showbiz emisija (r)

Ljubav bez granica
17.45 OBN
34.Leonarda pita Mauricija je li Iván povjerovao da Andrés nije imao ni{ta sa smr}u Diegova djeda. Iván ka`e Evi da je jedan njegovih ljudi u{ao u Andrésovu sobu i na{ao Aureliove stvari i pi{tolj. Iván sazna da je Andrés unajmio auto u Acapulcu i djelatnica hotela mu preda klju~eve koje je Andrés ostavio u autu, a koji su pripadali Aureliju. Azul i Diego otvoreno priznaju jedno drugom da se vole i ona mu ka`e da }e re}i istinu Mauriciju. On joj ka`e da }e dati ostavku i boriti se za njihovu ljubav te se oni poljube. Piero ih uhvati i ironi~no im ka`e da bi trebali biti diskretniji jer bi to moglo biti opasno. Cecilia pita Andrésa {to je u~inio Evi s obzirom na to da joj je ona rekla da se makne od njega jer je opasan. Eva ka`e Mauriciju da ve} zna da u poslu ne smije biti nepoznatih ljudi i pita ga gdje je upoznao Piera. Mauricio joj odgovori da ga je zaposlio jer je ljubavnik Diegove sestre...

SE

RI

JA

TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 09.00 16. Radna sjednica Skup{tine KS, direktno (vijesti u pauzama sjednice) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.20 Bajke iz cijelog svijeta 19.15 Ulica zoolo{kog vrta 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih 21.00 Vijesti 21.50 Alegro, obilje`avanje 10-te godi{njice postojanja 23.00 Voice of America 23.30 Privatni `ivot-remek djela, 00.25 Dnevnik TVSA (r)

TV TK
07.05 Vijesti 07.15 D`uboks 07.45 Skrivena kamera 08.00 Budilica probudilica 09.05 Strasti i intrige, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Turkan, serija (r) 12.00 Vijesti 12.15 VoA 12.45 Na{e pri~e 13.15 Tribunal 14.00 Istinite pri~e 15.00 Dje~ije popodne 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Ostali 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.45 Crtani film 20.05 Turkan, serija 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Ljetna TV razglednica 22.00 Liberty TV 22.30 Vijesti 22.35 Anabela Basalo: @ena sa gre{kom 22.40 Skoro savr{en doktor, film

MRE@A
09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 80. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 39. ep. (r) 11.00 Türkan, igrana serija, 40. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 81. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 40. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 41. ep. 22.40 Skoro savr{en doktor, igrani film

TV MOSTAR
09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 80. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 39. ep. (r) 11.00 Türkan, igrana serija, 40. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 81. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 40. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 41. ep. 22.40 Skoro savr{en doktor, igrani film

TV ZENICA
08.00 Dobro jutro 08.35 Dobro jutro djeco 09.00 Jutarnje vijesti 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Igrana serija (r) 11.00 Igrana serija (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.05 Music box, muzi~ka emisije 14.00 Iz dana u dan 14.05 Muzi~ki spotovi 14.30 Kris Angel (r) 15.00 Vijesti 15.05 Igrana serija 16.00 Razglednica (r) 17.00 Iz dana u dan 17.15 Igrana serija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Igrana serija 21.00 Ljeto u gradu, TV izlog 22.40 Igrani film 24.00 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike

TV KAKANJ
08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.20 Program TV Sahar 10.00 Bonus 11.00 Poznati 11.30 Vrata tajni, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 2. svjetski rat 13.30 Dom2 14.00 Put istine 11.45 Hutba 15.00 Zanati koji nestaju 15.30 Vrata tajni, serija 16.00 Majstori kuhinje 16.30 IC sport 17.00 Flash vijesti 17.05 II Svjetski rat 17.30 Link 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.30 BH Ritam 22.40 Dragulj u kruni, serija 23.00 VoA 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC

TV VOGO[]A
08.00 Te{anjska hronika (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VoA (r) 11.00 Info blok 12.00 Te{anjska hronika (r) 12.30 Hronika Novi Grad (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Vogo{}anski dani 2012 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u Maglaju 20.00 Vogo{}anski dani 2012 Ve~e sevdaha, snimak 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Sedam dana u Maglaju (r)

TV USK
08.00 TV jutro 09.34 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 TV {kola 12.00 Vijesti 12.09 Time out, program za mlade (r) 13.05 Turkan, serija (r) 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.35 Muzi~ki predah 14.50 ^itaj BiH, doma}a lektira 15.20 Alternativna medicina, dok. program 2/6 16.00 Strasti i intrige, serija (r) 17.16 Kinali kar, serija 18.15 TV {kola (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Turkan, serija 21.05 Iz skup{tinskih klupa 21.45 Tragovi sudbina, dok. program 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON
16.00 Pregled programa 16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.40 TV Liberty 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 1. akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dokumentarni program 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Capri, igrana serija 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra info

TV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Muzi~ki {ou 14.00 Novosti 14.05 film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Anali, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Kumovi 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 ^udesno bla`enstvo, film 01.30 Zvjezdano nebo

TV ATV
08.00 Kod Ane 08.50 Euro 2012. 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav 13.00 Kad li{}e pada 14.00 Bandini 15.30 Yu Gi Oh 16.00 Sport centar 16.01 Sasuke, nind`a ratnici 16.30 Slijepa ljubav 17.30 Kod Ane 17.50 Euro 2012. 18.00 Bandini 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena 19.55 Kad li{}e pada 21.00 Jedan na jedan 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Bandini 23.20 Euro 2012. 23.25 Misterija Mona Lize, 2. dio, film 01.00 Sport centar

OSLOBO\ENJE utorak, 19. juni/lipanj 2012.
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 Divlji plamen 2, serija 09.48 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.10 Mjesto pod suncem ostati ili oti}i 5, dok. serija 11.02 Prirodni svijet 4, dok. serija (r) 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.19 TV kalendar (r) 12.35 Mo} sudbine, serija 13.20 Finding Buck McHenry, film 15.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 15.09 Vrijeme sutra 15.12 Ponos Ratkajevih, serija 16.03 Gorski lije~nik 2, serija 16.46 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.25 Hrvatska u`ivo 17.55 Jugoslavija - dr`ava za jedno stolje}e: Jugoslavija poslije Tita, dok. serija 18.30 Dr. Oz, talk show 19.12 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.06 Vrijeme 20.09 ZABA - 90 sekundi 20.10 Boje turizma 21.00 Jednom zauvijek, film (r) 23.10 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.33 Vrijeme sutra 23.35 Vijesti za strane turiste 23.40 Vijesti iz kulture 23.55 Seks i grad, serija 00.30 Ciklus ljubi}a R.Pichler: ^etiri godi{nja doba, serija (r) 02.00 Euro 2012.: Ukrajina - Engleska, snimka (r)

TV PROGRAM
NOVA
07.00 I tako to..., serija 07.25 Neustra{ivi Scooby-doo, crtana serija 07.50 Beba Felix, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Kad li{}e pada, serija (r) 09.25 TV izlog 09.40 Strasti Orijenta, serija (r) 11.40 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 13.40 IN magazin (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Odmor u Las Vegasu, igrani film 00.10 Ubojstvo po brojevima, igrani film 02.15 @iva meta, serija 03.05 Seinfeld, serija 03.55 Ezo TV, tarot show 04.55 Dnevnik Nove TV (r) 05.45 Seinfeld, serija (r) 06.25 IN magazin (r) 07.00 Kraj programa

63
SE RI JA

HRT2
06.40 Mo} sudbine, serija 07.25 Teletubbies, animirana serija 07.50 Mala TV (r) 08.20 Fantasti~ni prijatelji 2, serija za djecu 08.45 H2O Uz malo vode! 2, serija za mlade (r) 09.10 Patak Frka, crtana serija 09.30 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 09.55 Gradi} Wakkaville, crtana serija 10.20 Razgovor sa sjenama - August [enoa: Karanfil s pjesnikova groba 11.20 Gorski lije~nik 2, serija (r) 12.05 Obrtnik i partner (r) 12.35 Hrvatska kronika BiH (r) 12.50 Idemo na sjever (r) 13.35 Jugoslavija dr`ava za jedno stolje}e: Odlazak Tita, dok. serija (r) 14.10 Ljubav u zale|u, serija 15.10 Edgemont 1, serija za mlade 15.30 Obi~na klinka, serija za mlade 15.55 Ubi me dosada 1, serija 16.25 Rekonstrukcija: Hladno pivo (r) 17.00 Dodjela nagrada Vladimir Nazor, prijenos 17.55 Top Gear 9, dok. serija (r) 18.45 Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija 19.30 Ru`iona 20.00 Euro 2012., emisija 20.35 Euro 2012.: Ukrajina - Engleska [vedska - Francuska, prijenos 22.35 Euro 2012., emisija 23.30 Euro 2012.: Ukrajina - Engleska [vedska - Francuska, snimka 01.15 Retrovizor: Kalifornikacija 2, serija (r)

AL-JAZEERA B.
07.30 Sportski Magazin 9 08.00 U potrazi za ru`i~astom bojom, I dio 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Pravo na `ivot Poro|ajne muke 09.30 Lavlji ples, II dio, dok. program 10.00 Sportski Magazin 9 10.30 Activate, ep.3, dok. program 11.00 Kontekst, talk-show 11.30 AJE program 14.30 Sportski Magazin 9 15.00 Kontekst, talk-show 15.30 Reporter - Haiti nakon zemljotresa, I dio, dok. program 16.00 Vijesti, program 17.00 Ropstvo - Zlo 21. stolje}a, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti, program 19.05 Naslije|e 11. Septembra Medijski rat 19.30 Druga strana Srbije 20.00 Vijesti, program 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Naslije|e 11. Septembra Medijski rat, ep.2, dok. program

RTS
10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga 10.30 Putopis: Sahalin put za Nogliki 11.05 Vijesti 11.10 Slagalica, kviz (r) 11.30 Antalija, dok. program (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Matematika u srcu, {kolski program (r) 12.55 Trezor: 110 godina od ro|enja Marka Rristi}a 14.00 Gra|anin, info (r) 14.30 Tibor Varadi, nau~ni program 15.30 Ko{arka{i, serija 16.15 Ovo je Srbija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin, info 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Ko{arka{i, serija 20.45 Program za dijasporu 21.15 Trend setter, muzi~ki program 22.00 Kako to rade [vajcarci, (r) 23.00 Centar svijeta: Antalija 23.25 Gitar Art: Amira Medunjanin i Bo{ko Jovi} 23.58 Evronet

RTCG
10.00 Dnevnik 10.15 Muzika 10.30 Nau~no-obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Dokumentarna emisija 12.00 Vijesti 12.05 U centar (r) 12.30 A tempo 13.30 Dokumentarna emisija 14.00 Vijesti 14.05 Nau~no-obrazovni program 14.30 Sat TV: aktuelno 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 15.50 Sat TV: dijaspora vijesti 16.00 Obrazovna emisija 16.30 Sat TV 17.00 Univerzum 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora, u`ivo 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV, Crna Gora - u`ivo 20.40 Muzika 21.00 Natura viva 21.30 Sat TV 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Natura viva

Villa Maria
13.10 FTV

Dora zavidi Marini i Ivanu na sretnoj vezi. Vrtlar Martin se iznenadi nakon {to ~uje {to Helena `eli od njega. Dora sumnja da Helena zavodi Martina. Tomo i Ana se vra}aju iz Opatije i iznenade se kad vide da nema Helene. Nata{a i Vesna ponovno kuju osvetni~ke planove.

Da sam oblak
18.20 FTV

SE

RI

JA

Aslan Bulut poku{ava i svojim novcem i vezama uspijeva izvu}i Mustafu iz zatvora. Asyje, koja sa velikim uzbu|enjem ~eka mu`a, o~ekuje veliko iznena|enje. Umjesto mu`a kakvog je upoznala prije vjen~anja, sre}e se sa potpuno drugom osobom koja nema ni{ta zajedni~ko sa Mustafom kojeg je Asyje voljela...

EUROSPORT
08.35 Fitnes 08.45 Fudbal 10.45 Tenis, ATP Queen's, UK, finale 12.30 Tenis, WTA Eastbourne, Engleska, u`ivo 16.00 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska, u`ivo 20.00 Fudbal, u`ivo 20.30 Tenis, ATP Eastbourne, Engleska 21.00 Boks, Light Heavy Weight, T. Adamek, Poljska D. Rossy, USA 23.00 Fudbal 01.00 Motorsports weekend magazin 01.15 Fitnes

EUROSPORT 2
08.00 Fudbal: UEFA Euro 2012 Danska - Njema~ka 10.00 Fudbal: UEFA Euro 2012 Portugal - Holandija 12.00 Tenis: WTA turnir Birmingem

SPORT KLUB
07.00 CH TV Road to Munich 09.30 Vijesti 09.45 NBA Ko{arkologija 10.30 Real NBA 11.00 WTA Hertogenbosch, direktno

ARENASPORT 1
09.00 Ko{arka Endesa Liga: Barcelona Real Madrid G2 11.00 Odbojka Svjetska Liga: Srbija - Kuba 13.00 Fudbal Kvalifikacije Conmebol: Venecuela - ^ile

ARENASPORT 2
12.00 Hokej NHL: Los Angeles New Jersey Final G1 14.00 KOTV Magazin 14.30 Olympic Series: Episode 21 15.00 Olympic Series: Episode 22 15.30 Odbojka Beachvolley: Rome Finale Women 16.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Budu}nost Byasen 18.00 Ko{arka Gr~ka Liga: Finale G2 Olympiacos Panathinaikos 20.00 Odbojka Svjetska Liga: Srbija - Rusija 22.00 UFC: Leben - Munoz 00.00 Bejzbol MLB: Boston Chichago Cubs 03.00 Automotosport: Nascar Michigan 04.00 Motosport Mundial: Magazin 04.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Thuringer Budu}nost

[vedska - Engleska
14.30
12.30 Fudbal: UEFA Euro 2012 Ukrajina - Francuska 14.30 Fudbal: UEFA Euro 2012 [vedska - Engleska 16.30 Tenis: ATP Turnir Eastbourne 19.30 Vijesti 20.00 Svi sportovi 20.15 Tenis: ATP Turnir Eastbourne 21.45 Australijski Fudbal Mag 22.45 Vijesti 23.00 Fudbal: UEFA Euro 2012 Italy - Irska

NBA Finale Game 3
19.30
12.30 ATP Hertogenbosch, direktno 14.30 WTA Hertogenbosch, direktno 16.30 ATP Hertogenbosch, direktno 18.15 Vijesti 18.30 Premier League Goal of the Season 19.30 NBA Finale Game 3 21.45 Pregled argentinske lige 22.45 ATP i WTA Hertogenbosch 03.00 NBA Finale Game 4, direktno

Inter - Botafogo
18.00
15.00 Liverpool TV 17.00 Olympic Series: Episode 23 17.30 Olympic Series: Episode 24 18.00 Fudbal Brazilska Liga: Internacional Botafogo 20.00 Ko{arka Endesa Liga: Barcelona Real Madrid Final Game 22.00 Odbojka Beachvolley: Rome Finale Men 00.00 Poker Wpt Series 8 Ep 22

DISCOVERY

06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Strastveni ribolovci 09.05 Razotkrivanje mitova 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Generalka 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolovci 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Pen i Teler, La` ili istina 21.00 Razotkrivanje mitova 21.55 Pozadina avionskih nesre}a 22.50 Otmica i spasavanje 23.45 Pre`ivljavanje

N. GEOGRAPHIC

08.00 Megafabrike 08.55 Sekunde do katastrofe 09.50 [apta~ psima 10.45 Sekunde do katastrofe 11.40 Apokalipsa Zemlje 12.35 Avionske nesre}e 13.30 [apta~ psima 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Biblijske misterije: Rekonstrukcija pokrova 16.15 Megastrukture 17.10 Remont mercedesa 18.05 Berlinski `eljezni~ki terminal 19.00 [apta~ psima 19.55 Megastrukture 21.00 Megafabrike: Alstomov voz 21.55 Megastrukture: Supergasovod 22.50 ]orkirani u inostranstvu: Uhva}en u Havani 23.45 Megafabrike: Alstomov voz

ATP Queen's, UK

10.45

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XI 08.00 Lovci na naciste 09.00 Pri~a o struji 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 U tijelu Henrija osmog 12.00 Farma iz edvardijanskog doba 13.00 Zvijezde srebrnog ekrana 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Tajm tim godina XI 16.00 Pri~a o struji 17.00 Tragovima Tintina 18.00 Farma iz edvardijanskog doba 19.00 Vu~ice 20.00 Ratnici 21.00 Tajni rat 22.00 Lovci na naciste 23.00 Tragovima Tintina 00.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 01.00 Kapija prosve}enja

ANIMAL PLANET

09.05 Planeta mutanata 10.00 Policija za `ivotinje 11.50 Budu}i veterinari 12.45 Veterinar sa pla`e Bondaj 13.10 Spa{avanje divljih `ivotinja 13.40 Planeta mutanata 14.30 @ivotinjsko carstvo 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Posao za psa 16.00 D`ef Korvin, bez ograni~enja 16.25 Sve o ma~kama 17.20 Nevaljali ljubimci 18.15 Spa{avanje divljih `ivotinja 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Planeta mutanata 21.00 Ekstremi `ivotinjskog svijeta

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsomeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Dijagnoza ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsomeru, serija 18.20 Dijagnoza ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Skandal 22.20 Bra}a i sestre, serija 23.20 Predsednikov ~ovek 01.20 Vidovnjak, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija

TV1000

06.00 Bla`enstvo, igrani film 08.10 Pacov, igrani film 10.00 Zaposleni ljudi, igrani film 12.00 Pri~a o seksu, igrani film 14.00 Pohlepni, igrani film 16.00 Sjenke i magla, igrani film 18.00 Dnevnik ko{arka{a, igrani film 20.00 Divlja vo`nja, igrani film 22.00 Daleko od o~iju, igrani film 00.00 Sise u perionici, igrani film 02.00 Velika dupeta 5, igrani film

FOX LIFE

07.30 Svi gradona~elnikovi ljudi 07.45 Svi vole Rejmonda 08.40 [kola za parove 09.30 Kugar Taun 10.00 Terra Nova 10.40 Razvedeni Gari 11.00 Sre~ni zavr{eci 11.20 Kako sam upoznao va{u majku 12.20 Ru`na Beti 13.15 Jednom davno 15.05 Ali Mekbil 16.00 Kako sam upoznao va{u majku 16.45 Svi vole Rejmonda 17.40 Kugar Taun 18.05 Razvedeni Gari 18.30 Sre~ni zavr{eci 18.55 Ali Mekbil 20.00 Ru`na Beti 21.10 Neobi~na porodica 23.00 Terra Nova 23.50 Sestra D`eki 00.20 Ali Mekbil

FOX CRIME

06.15 ^ika{ki kodeks 07.00 Pisac i detektiv 08.35 Kasl 09.20 Put osvete 10.10 Brojevi 10.55 Red i zakon 11.40 Milosrdna Grejs 12.30 Pisac i detektiv 14.10 Inspektor Montalbano 15.50 ^ika{ki kodeks 16.40 Brojevi 17.30 Milosrdna Grejs 18.20 Kasl 19.10 Put osvete 20.00 Red i zakon 20.55 Nepogre{ivi instinkt 21.45 Detektiv na Floridi 22.35 Brojevi 23.25 Ar~er 23.50 Ar~er 00.15 ^ika{ki kodeks 01.05 Put osvete 01.50 Milosrdna Grejs 02.35 Ar~er

HBO

06.00 Gregov dnevnik, film 07.35 Dragocjenost `ivota, film 09.05 Posljednji Airbender, film 10.45 Cirkus nakaza: Vampirov pomo}nik, film 12.35 Mala trgovina u`asa, film 14.10 Kraljev govor, film 16.05 Vodi~ za autostopere kroz galaktiku, film 17.55 Invictus, film 20.05 @ivot poslije `ivota, film 22.10 ^ovjek zvan Hrabrost, film 00.00 Carstvo poroka II, ep. 6, serija 00.55 Cimerica, film 02.25 Ubojica s interneta, film 03.50 Rastave, film 05.30 Filmovi i zvijezde IV, ep. 24, serija

CINESTAR

09.00 Iz d`ungle u d`unglu, igrani film 11.00 Bijeli oleandar, igrani film 13.00 Odbjegli kauboji, igrani film 15.00 Rajski vrtlar, igrani film 17.00 Laurin osmijeh, igrani film 19.00 Raspad, igrani film 21.15 Pred va{im vratima, igrani film 23.15 Nepobjedivi, igrani film 01.00 Crna kutija, igrani film

Vele` po~eo sa pripremama

D`afi} prozvao Mostarce
48. strana

OSLOBO\ENJE
PRVO IZDANJE
utorak, 19. juni/lipanj 2012.

Izvje{taj UNHCR-a

Nuklearni pregovori
Novi krug pregovora Irana i {est svjetskih sila - SAD, Britanija, Kina, Rusija, Francuska i Njema~ka - o iranskom kontroverznom nuklearnom programu po~eo je ju~er u ruskoj prijestolnici Moskvi, prenosi Fena. Sastanak je uslijedio nakon nedovr{enih razgovora u Istanbulu i Bagdadu tokom protekla dva mjeseca. Voditelj iranskog izaslanstva Said D`alili po~eo je razgovore sa Catherine Ashton, {eficom evropske diplomatije i predstavnicom {estorke u pregovorima s Iranom. Aktivnost oboga}ivanja urana u Iranu, kojeg velike sile i Izrael sumnji~e da se `eli domo}i atomskog oru`ja, u sredi{tu je pregovora koji bi trebali trajati do danas u ruskom glavnom gradu. [estorka tra`i od Irana da prekine oboga}ivanje urana na 20 posto i zamijeni uskladi{teni uran oboga}en na 20 posto za nuklearno gorivo koje mu je potrebno. Zauzvrat, Teheranu se nudi ubla`avanje me|unarodnih sankcija, kao i saradnja u nekoliko civilnih nuklearnih podru~ja.

Najvi{e izbjeglica i dalje dolazi iz Afganistana

800.000 novih izbjeglica
Pro{la godina bila je rekordna po broju prisilnih prelazaka dr`avnih granica, s najve}im brojem novonastalih izbjeglica od 2000.
Pro{le godine je {irom svijeta 800.000 osoba moralo pobje}i iz domovine, {to je najve}i broj u proteklih jedanaest godina, navodi se u ju~er objavljenom izvje{taju Komesarijata za izbjeglice UN-a (UNHCR). Izvje{taj pod nazivom Globalni trendovi u 2011. pokazuje da je pro{la godina bila rekordna po broju prisilnih prelazaka dr`avnih granica, s najve}im brojem novonastalih izbjeglica od 2000. izvje{taj ukazuje na nekoliko zabrinjavaju}ih trendova, prenosi Fena. "Prisilno raseljenje poga|a veliki broj ljudi u cijelom svijetu s godi{njom razinom od vi{e od 42 miliona ljudi za svaku od pet posljednjih godina. Drugi zabrinjavaju}i trend je da }e sve novonastale izbjeglice to vjerovatno i ostati jo{ mnogo godina, ~esto zarobljene u nekom izbjegli~kom kampu ili `ive}i neizvjesno na nekoj gradskoj lokaciji", isti~e se. Od 10,4 miliona izbjeglica po mandatu UNHCR-a, skoro tri ~etvrtine su (7,1 milion) u dugotrajnom egzilu od vi{e od pet godina, u i{~ekivanju rje{enja. Sveukupno, najvi{e izbjeglica i dalje dolazi iz Afganistana (2,7 miliona). Slijede Irak (1,4 miliona), Somalija (1,1 milion), Sudan (500.000) i Demokratska Republika Kongo (491.000). Oko ~etiri petine svjetskih izbjeglica bje`e u susjedne zemlje, pa se izbjegli~ke populacije mogu vidjeti, npr, u Pakistanu (1,7 mi li ona lju di), Ira nu (886.500), Ke ni ji (566.500) i ^adu (366.500). Od razvijenih zemalja, Njema~ka je prihvatila najvi{e izbjeglica (571.700), dok je Ju`na Afrika primila najvi{e zahtjeva za azil (107.000), status koji zadr`ava posljednje ~etiri godine.

Aktivnosti
Izvorni mandat UNHCR-a bio je da poma`e izbjeglicama, ali tokom {est decenija postojanja agencija je pro{irila aktivnosti, pa danas poma`e i mnogim interno raseljenim osobama u svijetu i apatridima, tj. onima koji nemaju dr`avljanstvo i ne u`ivaju prava koja proizlaze iz tog statusa. Nisu svi ljudi od 42,5 miliona, koji su krajem 2011. bili prisilno raseljeni, predmet UNHCR-ovog staranja. "Naprimjer, oko 4,8 miliona izbjeglica je registrirano kod na{e sestrinske agencije UN-ove Agencije za spa{avanje palestinskih izbjeglica. Od 26,4 miliona interno raseljenih, 15,5 miliona u`iva UNHCR-ovu pomo} i za{titu. Sveukupno je u 2011. godini broj od 25,9 miliona izbjeglica i interno raseljenih o kojima se UNHCR stara porastao za 700.000", navode iz UNHCR-a. Globalni trendovi glavni su godi{nji UNHCR-ov izvje{taj o stanju u vezi sa prisilnim raseljenjem.

PIP implantati nisu opasni
U kona~nom izvje{taju o neispravnim implantatima francuske kompanije "Poli implant proteze" (PIP) zaklju~eno je da gelasti materijal ne predstavlja dugoro~nu prijetnju po ljudsko zdravlje. U izvje{taju se isti~e da implantati, koji su napravljeni sa neodobrenim silikonskim materijalom nisu otrovni niti kancerogeni. Prema rije~ima profesora Brusa Kioga, koji je predvodio reviziju, PIP implantati imaju dvostruko ve}u stopu pucanja od ostalih. Izme|u 300.000 i 400.000 `ena u 65 dr`ava, od Evrope do Latinske Amerike, imaju ugra|ene implantate kompanije PIP, koja je jedna od najve}ih u ovoj oblasti, a mnoge su najavile tu`bu kompaniji. PIP je proglasio bankrot 2010. godine.

Zabrinjavaju}i trendovi
"Raseljeno je oko 4,3 miliona ljudi, a me|u njima je 800.000 onih koji su pobjegli iz svojih zemalja i postali izbjeglice", navodi se. Uzrok za pove}an broj izbjeglica su, izme|u ostalih, krize u Libiji, Somaliji i Siriji. "Pro{la godina bila je obilje`ena patnjom epskih razmjera. Za kratko vrijeme je u konfliktima veliki broj ljudi morao da plati visoku li~nu cijenu", konstatovao je komesar UN-a za izbjeglice Antonio Guterres. Posmatrano kroz period od deset godina,

POSLJEDNJE VIJESTI
AFGANISTAN: POGINULO PET, RANJENO 17 OSOBA - Predsjednik pokrajinske skup{tine Kapisa na istoku Afganistana Husejin Han Sancani saop}io je da je u eksploziji bombe u mjestu Tagab poginulo pet, a ranjeno najmanje 17 osoba. Me|u poginulima u eksploziji bombe aktivirane pomo}u daljinskog upravlja~a nalaze se policajac, njegov sin, dva za{titara i civil. Afganistanski zvani~nici su saop}ili da je u drugom bomba{kom napadu na jugu zemlje poginuo pripadnik NATO-a. SIRIJA: NAJMANJE 40 MRTVIH - U sukobima {irom Sirije ju~er je, prema posljednjim podacima, poginulo najmanje 40 osoba. Re`imske snage i dalje granatiraju upori{ta pobunjenika u gradu Homs, saop{tila je opoziciona Sirijska organizacija za ljudska prava. Sukobi su nastavljeni u mnogim dijelovima Damaska. BLAIR POSJETIO PRI[TINU - Biv{i britanski premijer Tony Blair posjetio je Pri{tinu, gdje se susreo sa kosovskim ministrima spoljnih poslova i integracija Enverom Hod`ajem i Vljorom ^itaku. Hod`aj je tokom sastanka visoko ocijenio doprinos koji je Blair dao razvoju Kosova i regiona i rekao da je biv{i britanski premijer "simbol povjerenja, optimizma i nade za gra|ane Kosova". Blair je istakao da }e se i dalje anga`ovati u korist Kosova.

8. BIMF

Sino} nastupio Stephen Porter
U okviru osmog izdanja Internacionalnog muzi~kog festivala Bosna (BIMF), sino} je u Domu Oru`anih snaga BiH solisti~ki koncert odr`ao ameri~ki pijanista Stephen Porter, ~ije izvedbe je Boston Musical Intelligencer jednom prilikom nazvao nevjerovatnim zvukom. Dvodijelni nastup je zami{ljen kao posveta slavnom francuskom kompozitoru Claudeu Debussyu, a repertoar je uklju~ivao kompozicije iz cjelina Pagodes (Pagodas) iz 1903. i Preludes Book 1 iz 1910. Ameri~ki pijanista Stephen Porter je ina~e izabran da 2012. godine bude artist-resident u Cite Internationale Des Arts u Parizu, gdje }e odr`ati solo recital muzike Debussya u ~ast obilje`avanja 150 godina od njegovog ro|enja. Njegovi nastupi ove sezone imali su sjajne kritike pored pohvale Intelligencera, njegovu izvedbu Schubertove B-flat sonate 2011. je u sklopu Boston Early Music Festivala, Berkshire Review nazvao dirljivom i upe~atljivom, a Early Music America razotkrivanjem. Ovaj umjetnik iz Amerike odr`avao je solo recitale u Albert Long Hallu u Istanbulu (Turska), Rockefeller Foundation u Bellagiu (Italija), a bio

Francuska: Prona|ena dva ljudska torza
Francuska policija ispituje par nakon {to su u {umama Vinsene, u isto~nom dijelu Pariza, prona|ena dva obezglavljena ljudska torza i noga bez stopala. Izvor blizak policijskoj istrazi rekao je da je slu~aj pokrenut po~etkom mjeseca nakon {to je jedna osoba prona{la ljudsku nogu u stanju raspadanja u {umama Vinsene, dok je pas za slijepe ubrzo otkopao ljudski torzo, prenosi Srna. Slu~aj je tokom vikenda dobio novi obrt kada se par prijavio policiji i odveo ih do drugog obezglavljenog ljudskog torza u {umi. Prema rije~ima izvora, mu{karac i `ena, koji su pod policijskim nadzorom, govorili su o sva|i u stanu u Parizu u kojem su ubijene dvije osobe. Isti izvor naveo je da je par sugerisao da su oni raskomadali tijela i u panici ih zakopali.

Stephen Porter

je i gost solista s Amadeus Orchestra u Londonu na LSO St Luke's. Njegove kamerne aktivnosti uklju~uju koncerte s ~lanovima St Louis Symphony i s koncert-majstorom Davidom Halenom na poziv akademije Missouri Fine Arts. ^est je saradnik sa mezzosopranisticom Kristom River. N. S.