Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 29. 6. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.541

SU\ENJE RADOVANU KARAD@I]U

OSLOBO\EN OPTU@BI ZA GENOCID U SEDAM OP]INA
2. strana

Ivica Da~i} mandatar Vlade Srbije

NE]U NEBESKU, VE] SRBIJU BUDU]NOSTI
@ESTOKI SUKOBI NA KOSOVU

19. strana

Krv potekla na Vidovdan
18. strana

Reuters

DANAS PRILOG

BH Telecom donio osmijeh na mnoga dje~ija lica

Valentin Inzko

56 LAPTOPA ZA MALI[ANE POVRATNIKE U ISTO^NU BOSNU
5. strana

RADIVOJEVI] NIJE MINISTAR DOK SUD NE KA@E DRUGA^IJE

Foto: Amer KAJMOVI]

3. strana

U @I@I
Dom naroda Parlamenta FiH

2

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

@ivko Budimir posjetio Srebrenicu i Poto~are

Vanredna sjednica
Iako jo{ nema zvani~nih poziva niti termina odr`avanja, u narednoj sedmici se mo`e o~ekivati vanredno zasjedanje Doma naroda Parlamenta FBiH. Kao mogu}i datum te sjednice spominje se srijeda, 4. juli. Karolina Pavlovi}, predsjedavaju}a Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, 19. juna je dobila zahtjev ve}ine delegata iz reda hrvatskog naroda za sazivanje vanredne sjednice. Razlog za vanrednu sjednicu delegati Kluba hrvatskog naroda vide u postojanju va`nih pitanja za Federaciju BiH o kojima bi Dom naroda trebao raspravljati.

u srijedu?

Radoje Vidovi} ka`e da }e on, ukoliko do ponedjeljka sjednica ne bude sazvana, zatra`iti sjednicu Kolegija Doma naroda

Donacija za registraciju bira~a

Zahtjev je legalan
- Vi{e od dvije tre}ine delegata Kluba Hrvata zatra`ilo je odr`avanje vanredne sjednice Doma naroda. Zahtjev je legalan i u skladu sa Poslovnikom o radu Doma naroda Parlamenta FBiH. Kad takav zahtjev do|e, predsjedavaju}a je du`na u roku od 14 dana sazvati

le na toj sjednici, ima}e epilog na Ustavnom sudu FBiH. Nova parlamentarna ve}ina o~igledno, kao i u Predstavni~kom, namjerava smijeniti rukovodstvo i u Domu naroda Parlamenta FBiH, te zatra`iti ostavke predsjednika FBiH @ivka Budimira i dopredsjednika FBiH Mirsada Kebe i smjene u Vladi FBiH, ali i okon~ati, u Predstavni~kom domu Parlamenta, neki dan zapo~eto imenovanje tri nova ~lana UO RTVFBiH.

Izgraditi zajednicu jednakih
Cilj je dati {ansu Bosni i Hercegovini, da izgradimo zajednicu u kojoj }emo svi biti jednaki, u kojoj }emo promovirati neke druge vrijednosti od ovih koje se promoviraju iz nekih drugih centara
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine ju~er je posjetio Srebrenicu i Poto~are, gdje je odao po~ast `rtvama genocida, te se sastao s ]amilom Durakovi}em, zamjenikom na~elnika, i Emirom Suljagi}em, koordinatorom akcije Glasa}u za Srebrenicu. Tokom boravka u prostorijama Gra|anske inicijative Glasa}u za Srebrenicu, Budimir je uru~io donaciju predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH, koja }e pomo}i registraciju bira~a u ovoj op{tini.

O pisanju Avaza
- Ja molim ~itateljstvo u BiH da takve napise ne gleda u svjetlu ~injenice kako je vlasnik Dnevnog avaza, gospodin Radon~i}, predsjednik SBB-a, mi{ljenja da je jedina zapreka njegovom ulasku u vlast predsjednik Federacije @ivko Budimir i da su ta pisanja tendenciozna. Ne radi se o objektivnim novinarima, o jednoj neovisnoj novinskoj ku}i, istra`iva~kim novinarima i timovima, koji su do{li do zaklju~ka da je Federacija oplja~kana sa 70.000 maraka tro{kova rada ureda predsjednika, zanemaruju}i koliko je taj ured radio i {to je sve uradio u pro{loj godini, rekao je Budimir. aktivnosti koje imaju za cilj dati {ansu Bosni i Hercegovini, da izgradimo zajednicu u kojoj }emo svi biti jednaki, u kojoj }emo promovirati neke druge vrijednosti od ovih koje se promoviraju iz nekih drugih centara” odgovorio je ,

Nasilje ili lijep na~in
Predsjednik Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH Radoje Vidovi} za Oslobo|enje ka`e da prvo o~ekuje sjednicu Kolegija Doma. - Vidje}emo do ponedjeljka {ta }e biti, ako ni{ta ne bude, mi }emo, odnosno ja }u kao predsjedatelj Kluba, tra`iti sjednicu Kolegija. Ipak, nadam se da }e predsjedavaju}a u ovih dan-dva uputiti poziv za vanrednu sjednicu, kazao je Vidovi}. Predsjednica Kluba delegata srpskog naroda Mira Ljubijanki} kazala je da je imala razgovor i sa predsjedavaju}om Karolinom Pavlovi} i sa dopredsjedavaju}im Jasminom Smailbegovi}em. - Ona jo{ ne zna da li }e se odlu~iti i kad }e reagirati. Ja se nadam da }emo ve} u srijedu imati vanrednu sjednicu. Od predsjedavaju}e }e zavisiti da li }emo prethodno imati sjednicu Kolegija. Nadam se da ho}emo i da }emo se dogovoriti na najljep{i na~in, kazala je Ljubijanki}. Ljubijanki} ka`e da utorak, 3. jula, isti~e Poslovnikom propisani rok za sazivanje vanredne sjednice Doma naroda. Amir Zuki}, predsjednik Kluba delagata bo{nja~kog naroda, ka`e da ovakve postupke nove parlamentarne ve}ine vidi kao pravno nasilje. - Naro~ito je u toku pravno nasilje u Parlamentu FBiH, jednom od simbola demokratije. Predsjedavaju}a Doma dosad nije nikad vr{ila opstrukciju i kr{ila Poslovnik. No, mislim da ovo nije dobar put i na~in. Ako predsjedavaju}a sazove vanrednu sjednicu, mi }emo do}i na nju. Ipak, o~ekujem prethodno sjednicu Kolegija, ka`e Zuki}.
M. \UROVI] RUKAVINA

Budimir, navode}i da treba graditi zajednicu u kojoj }emo “promovirati dobre me|uljudske odnose, ljubav i opra{tanje me|u gra|anima BiH” . Predsjednik Federacije je sa Durakovi}em razgovarao o trenutnoj situaciji u Srebrenici i odr`ivom povratku. Prema rije~ima Durakovi}a, Budimir je svjestan u kakvom se polo`aju danas nalaze povratnici u Srebrenici, ali i Posavini.

Bosna srebrena
“Rekao je da ima neke koncepte, ideje, kada je u pitanju povratak. Srebrenica je, prema njegovom mi{ljenju, a {to je nama vrlo drago da i Hrvati u BiH razmi{ljaju u ovom smjeru, okosnica dr`avotvornosti. Drago nam je {to je Budimir do{ao, pogotovo u ovom vremenu kada vodimo kampanju registracije ljudi, a kada pojedini mediji iz RS-a `ele da naprave neku kontrapri~u” ka, zao nam je Durakovi}. Budimir je ju~er posjetio i sjedi{te Nadbiskupije Bosne srebrene. S. K.

Ljubav i opra{tanje
Na upit novinara da prokomentari{e prigovore pojedinaca iz RS-a zbog toga {to Federacija izdvaja sredstva za registraciju, a ne za otvaranje novih radnih mjesta u Srebrenici, Budimir je odgovorio: “Neko se 1995. godine pobrinuo da nema velikog broja nezaposlenih u Srebrenici. Na`alost, posljedice toga su ova sredstva koja su od Vlade Federacije i predsjednika Federacije upla}ena Asocijaciji studenata u Srebrenici. Upla}ena su zato da povedu

Karolina Pavlovi}: U redu za smjenu

sjednicu Doma naroda. Vjerujem da }e predsjedavaju}a to i uraditi u skladu sa Poslovnikom, ka`e Izmir Had`iavdi}, sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH. Podsjetimo da je nova parlamentarna ve}ina u Federaciji BiH, koju ~ine SDP, SBB, HDZBiH i HDZ 1990, sama, bez prisustva poslanika stranaka biv{ih koalicionih partnera SDA, HSP-a i Radom za boljitak, ali i bez poslanika DNZ-a, a-SDA i SBiH, u utorak odr`ala sjednicu Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH koju je prethodno Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH prolongirao. Takvo odr`avanje sjednice, prema najavama klubova poslanika stranaka koje nisu prisustvova-

V I J E S T I

SU\ENJE KARAD@I]U

Oslobo|en optu`bi za genocid u sedam op}ina
Pretresno vije}e Ha{kog tribunala donijelo je ju~er osloba|aju}u presudu po prvoj ta~ki optu`nice protiv biv{eg predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a koja ga je teretila za genocid u op{tinama BiH 1992. godine, javlja Srna. Vije}e je u potpunosti odbacilo preostali dio zahtjeva, kojim je odbrana tra`ila da se donese osloba|aju}a presuda po svih 1 ta~aka optu`nice. Ha{ki tribunal odbio 1 je zahtjev Radovana Karad`i}a da na polovini su|enja bude oslobo|en, ustvrdiv{i da su tu`ioci izveli dovoljno dokaza protiv njega po deset ta~aka optu`nice, uklju~uju}i i genocid u Srebrenici, ali ga je oslobodio optu`be za genocid u sedam op}ina u Bosni i Hercegovini, javlja Fena. Saop}avaju}i odluku, predsjedavaju}i Sudskog vije}a O-Gon Kwon je rekao da dokazi koje su predo~ili tu`ioci nisu dovoljni za dokazivanje ta~ke optu`nice, prema kojoj su snage bosanskih Srba u op{tinama Bratunac, Fo~a, Klju~, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik poku{ale da Bo{njake i Hrvate “uni{te u potpunosti ili djelomi~no kao etni~ke grupe”. Vije}e je utvrdilo da je tu`ila{tvo, u nedavno okon~anom dokaznom postupku, podnijelo do-

voljno dokaza po svim drugim ta~kama optu`nice, uklju~uju}i i genocid u Srebrenici, na osnovu kojih bi, ukoliko bi bili prihva}eni, Karad`i} mogao biti osu|en. Odluka je donesena u skladu sa Pravilom 98bis, prema kojem Sudsko vije}e mo`e da donese osloba|aju}u presudu po jednoj ili vi{e ta~aka optu`nice, ukoliko utvrdi da za njih nema dovoljno dokaza. Su|enje }e, poslije ju~era{nje odluke sudija, biti nastavljeno dokaznim postupkom Karad`i}eve odbrane, koji }e po~eti 16. oktobra. Karad`i} je optu`en za genocid nad vi{e od 7.000 Bo{njaka u Srebrenici, progon Bo{njaka i Hrvata {irom BiH, teroriziranje stanovni{tva Sarajeva kampanjom ar tiljerijskih i snajperskih napada i uzimanje pripadnika UNa za taoce, od 1992. do 1995. godine.

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

INTERVJU

3

Valentin Inzko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini

Radivojevi} nije ministar dok Sud ne ka`e druga~ije
Predsjednik Budimir je zakonski izabran predsjednik Federacije i ovla{ten je da donosi odluke u skladu sa Ustavom i zakonima. Te ovlasti se moraju po{tovati
Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA

Bosna je `ilava zemlja
• [ta }e se dogodi ti ako se i u dr`avnom Parlamentu krene mimo Poslovnika i procedura, da li je to kraj Bosne i Hercegovine? - Ne, nije kraj. Bosna i Hercegovina je bila veoma stara i bila je veoma otporna u pro{losti. Kao {to znate, u posljednjih 200 godina samo dvije dr`ave nisu mijenjale svoje granice, to su [vicarska i Bosna. Mislim da je Bosna i Hercegovina vrlo `ilava, da joj treba dati {ansu. Ju~er su razgovori u Bruxellesu protekli u dobroj atmosferi. Tamo je bilo {est, sedam konkretnih ta~aka i na njima treba raditi. Ja vjerujem u Bosnu i Hercegovinu. je na snazi, osim ako ili dok druga~ije ne odlu~i nadle`ni sud.

• Ho}ete li intervenirati u prekomponiranju vlasti? Politi~ari se i javno hvale da na Vas vr{e pritiske da povu~ete i pro{logodi{nju odluku? - Ne}u. • Za{to? - Ju~er su svi va{i lideri bili u Bruxellesu. Oni `ele u Evropu. To zna~i da moraju imati i sposobnost da rje{avaju probleme ovdje. Moraju na}i rje{enje i za taj problem koji je sad aktuelan. Ina~e bi to bila kontradikcija - `eli{ u Evropu, a ne mo`e{ kod ku}e rije{iti stvari. Ne namjeravam intervenirati. • Ne}ete povu}i ni odluku o suspenziji? - Ne.

Poslovnik je jasan
• Da li o~ekujete da problem nastao u Parlamentu Federacije rje{ava Ustavni sud ili je mogu}e da novokomponirana koalicija nastavi sazivati sjednice mimo Poslovnika o radu tih tijela i ostalih propisa? - Zaista je to sve na doma}im institucijama i treba ih po{tovati. Ustavni sud je ba{ takva institucija i treba prihvatiti {ta }e odlu~iti. Ustavnom sudu su se obratile i jedna i druga strana i sad je do Suda. • Zna~i li to da dotad ne}e biti sjednica Parlamenta FBiH? - To je drugo pitanje, ali to zahtijeva odluku i dok to traje, mislim da zaista treba sa~ekati odluku Ustavnog suda FBiH. Analizirali smo Poslovnik Parlamenta i vjerujem da su dovoljno jasno definirane uloge klju~nih tijela Parlamenta, uklju~uju}i i Kolegijum, predsjedavaju}eg i zamjenika predsjedavaju}eg, u sazivanju sjedni-

ca Parlamenta. Jasno je da se rad domova Parlamenta odvija samo u okviru sjednica, i te sjednice trebaju biti sazvane u skladu sa Poslovnikom. Ne namjeravam nametati svoj zaklju~ak u ovom trenutku jer se jo{ nadam i vjerujem da institucije u Federaciji mogu ovo pitanje rije{iti same. • Da li Vlada FBiH ima pravo raspravljati o odluci predsjednika Federacije BiH? - Prvo i najva`nije, a to je moj stav i stav {ire me|unarodne zajednice: doma}e institucije moraju funkcionirati u potpunosti u skladu sa Ustavom, zakonima i, gdje je to primjenjivo, usvojenim poslovnicima. Uistinu, zakon ima poseban zna~aj u za{titi demokratskih institucija zemlje, kao i ustavnog i pravnog poretka, upravo u slu~ajevima sporova kao {to je ovaj. Politi~ki lideri u ovoj zemlji, i njene demokratske institucije, imaju sposobnost da rije{e situaciju vlastitim snagama. Ne vjerujem da bi moj anga`man u ovoj fazi pomogao ja~anju demokracije ovdje. Bosna i Hercegovina je zemlja koja te`i da se pridru`i Evropskoj uniji i NATO-u i mora pokazati da mo`e upravljati situacijama kao {to je trenutna, na na~in da potpuno po{tuje vladavinu prava bez mije{anja stranaca. Imaju}i u vidu ovo {to sam rekao, smatram da je va`no da izrazim svoj stav i u vezi sa ovlastima predsjednika Federacije, s obzirom na zna~aj institucije predsjednika za ustavni poredak Federacije. Predsjednik Budimir je zakonski izabran predsjednik Federacije i ovla{ten je da donosi odluke u skladu sa Ustavom i zakonima. Te ovlasti se moraju po{tovati. Naravno, znam da postoji spor oko ~injenica na osnovu kojih je predsjednik donio svoju odluku. U takvom slu~aju, svaka Ustavom ili zakonom ovla{tena osoba, naravno, ima puno pravo da tu odluku ospori pred nadle`nim tijelima. Ako se to ne dogodi, odluka osta-

Odluka je pravna ~injenica
• Mo`e li Desnica Radivojevi} prije odluke Ustavnog suda o njegovoj ostavci u~estvovati u radu Vlade FBiH? - Odluka predsjednika Federacije stupila je na snagu na dan njenog potpisivanja. Prema toj odluci, ostavka ministra prostornog ure|enja je prihva}ena i njegovo obna{anje ministarske funkcije okon~ano. Ukoliko se ospori odluka predsjednika, nadle`ni sud odlu~uje o tome da li je ostavka ministra Radivojevi}a pravomo}na, kao i o njenom efektu na odluku predsjednika Federacije da takvu ostavku prihvati. Me|utim, odluka predsjednika je pravna ~injenica i ostaje na snazi sve dok sud ili predsjednik ne odlu~e druga~ije. • Da li je imenovanje ~lanova UO RTVFBiH, koje je zapo~eto u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH na sjednici nove parlamentarne ve}ine odr`ane 26.6.2012. godine, zakonito? - Do okon~anja najavljenog pravnog postupka u vezi sa odr`avanjem sporne sjednice, suzdr`a}u se od davanja komentara na odluke donesene tom prilikom.

ZLATKO LAGUMD@IJA

MILORAD DODIK

BO@O LJUBI]

MLADEN BOSI]

Ubrzan put u Uniju
BiH je, nakon sastanka u Bruxellesu, nekoliko koraka bli`e ubrzanju puta u EU u smislu ispunjavanja uslova koji }e omogu}iti ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju i podno{enju kredibilne aplikacije za ~lanstvo u EU do kraja godine, izjavio je predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija. “Ono {to je posebno ohrabruju}e sa sastanka jeste jasno i precizno definisan red koraka u narednih pet mjeseci i kreirana je pozitivna atmosfera me|u doma}im u~esnicima. Na odre|en na~in vrlo je jasno profilisana i legitimirana nova vladaju}a {estorka”, rekao je Lagumd`ija ju~er u Sarajevu po dolasku iz Bruxellesa.

Ohrabren, ali nije optimist
Predsjednik RS-a i SNSD-a Milorad Dodik nagla{ava da je o pitanju komunikacija s evropskim zvani~nicima sastanak u Bruxellesu dao novu i pozitivnu dimenziju, ali i dalje nije optimist kako }e se rije{iti stvari unutar BiH, javlja Fena. Smatra da se na ju~era{njem sastanku u Bruxellesu “kona~no vidjela Evropa u pravom smislu”, onome u kojem ona, kako je rekao, po{tuje unutra{nju organizaciju svake zemlje, pa i BiH, i za koju je jedino relevantno da pri~a o jednom glasu iz BiH na njenom evropskom putu bude usagla{en glas, “a ne, kako je to do sada bio slu~aj, samo glas iz Sarajeva”.

EU vi{e nije imaginarni cilj
Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} rekao je nakon prekju~era{njeg sastanka u Bruxellesu da Evropska unija nije vi{e imaginarni cilj, ve} konkretan plan. “Pre{lo se sa jednog formalnog na su{tinski teren. Dobili smo jasnu Mapu puta, ali i konkretna pitanja na koja bi trebalo odgovoriti za tri mjeseca”, rekao je Ljubi} u izjavi za Srnu. Prema njegovim rije~ima, stvar je sposobnosti da na ta pitanja budu dati odgovori na zadovoljavaju}i na~in, nakon ~ega }e se vidjeti gdje je BiH. On je istakao da su svih sedam predstavnika politi~kih stranaka iz BiH pokazali nepodijeljenu spremnost da se ide ka europskom putu.

Bruxelles pokazao dobru volju
Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} smatra da je na sastanku u Bruxellesu nepristrasnim i dobronamjernim stavom EU pokazala da ipak ima volju da se aktivnije anga`uje u BiH. - Moja ocjena je da su zvani~nici EU razjasnili situaciju koja je ~esto zloupotrebljavana i jasno rekli da je pitanje unutra{nje koordinacije i pitanje ko }e pregovariti s EU ~isto unutra{nja stvar i ono {to lokalni politi~ari treba da dogovore, kazao je Bosi} za Fenu. - Sada je otvoren prostor da se unutar BiH napravi dogovor kako }e se koordinirati i dolaziti do zajedni~kih stavova u pregovorima s EU. Mislim da je to pozitivan pomak, ocijenio je Bosi}.

4

DOGA\AJI

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Mnoge su o~i uprte u Njema~ku. No, njema~ka snaga nije beskona~na. Ne smijemo precijeniti ni njema~ku snagu

Ekshumacija `rtava ubijenih u Had`i}ima

Jo{ jedan bager kao poja~anje

Nada ili uzaludna potraga?
Angela Merkel,
njema~ka kancelarka

DOBAR LO[
BRUXELLES

ZAO

Ne interesuje nas ko }e obezbijediti novac, na kraju krajeva, sna}i }emo se mi, ljudi nam poma`u, poru~uje Ferida Ni{i} ispred ~lanova porodica

Porodice svaki dan dolaze

Iz glavnoga grada Europske unije, gdje su na{i politi~ki prvaci, u prili~no {arolikom sastavu, oti{li na jo{ jedan roditeljski sastanak, stigla je vijest kako bi bilo dobro da BiH govori jednim glasom. Ja(h), a bilo bi dobro da nije bilo rata, pa onda ne bi bilo ni Daytona, pa onda...

@IVKO BUDIMIR
Predsjednik Federacije podsjetio je na revolucionarni rad druga Zlatka Lagumd`ije. Prije, svjedo~e Lagumd`ijine izjave iz toga vremena, {esnaest mjeseci ravnatelj Platforme je sve one koji su “protiv Ustava” nazvao - revolucionarima. U me|uvremenu je, pak, evoluirao pa misli(?!) kako se Ustava ne treba dr`ati kao pijan plota.

Traganje za posmrtnim ostacima 46 Had`i}ana traje ve} drugu sedmicu, a jo{ nije prona|en nikakav trag. ^lanovi porodica svaki dan dolaze na Krupa~ke stijene i nestrpljivo ~ekaju daljnji ishod, nadaju}i se da }e prona}i makar jednu kost `rtve. Ferida Ni{i}, sekretar Udru`enja nestalih Op}ine Had`i}i, ve} dvanaest godina radi na ovom slu~aju i, kako je istakla, napokon su do{li dani u kojima se ~ini ne{to konkretno. Bageri su tu, iskopavanje se odvija po planu, mada je bilo povremenih prekida.

Svjedoku se gubi trag
- Moram naglasiti da smo jedan bager i gorivo u njemu dobili od na~elnika Op}ine Had`i}i, a drugi nam je obezbijedio Institut za tra`enje nestalih BiH. Danas dakle na terenu imamo dva bagera koji rade gotovo bez prestanka, kazala je Ni{i}. Ona dodaje da je u srijedu na ovaj lokalitet do{ao i Amor Ma{ovi}, direktor Instituta za tra`ene nestalih, kojemu, prema mi{ljenju Ni{i}eve, nije pravo {to se u ovaj slu~aj uklju~ilo i Udru`enje iz Had`i}a te {to se oko svega digla

medijska pra{ina. Ona smatra da direktor Instituta, koliko god to zahtijevao, ne}e nikada do}i do svjedoka koji je srpske nacionalnosti, a mo`da je ~ak i u~estvovao u pomenutim zlo~inima. - To je uzaludna potraga da se stupi u kontakt sa njim i sasvim je jasno za{to se ne `eli otkriti. Ja smatram da konkretno u ovom slu~aju, gospodin Ma{ovi} svjedoka dr`i kao jednu vrstu li~ne odbrane od svega ovoga, navodi Ni{i}. Podsje}amo, dvadeset godina poslije rata, jo{ nisu prona|eni posmrtni ostaci 46 stanovnika Op}ine Had`i}i koji su odvedeni iz svojih ku}a u maju 1992. godine. Prema izjavama svjedoka, tijela ubijenih su zakopana na lokalitetu Krupa~ke stijene, ali grobnica nije nikada precizno locirana.

Sljede}a Ravna Romanija?
Na pitanje upu}eno Feridi Ni{i}, koja je nekako najvi{e anga`ovana u ovom slu~aju, do kada misle tragati za ~lanovima svojih porodica, kazala je da }e kopati sve dok rijeka ne do|e do ceste, a ukoliko ni{ta ne prona|u, uputit }e novi
Foto: Didier TORCHE

RAJKO VASI]
Skroman je, a neki tvrde i pravedan izvr{ni sekretar SNSD-a. Pa, tako, iako se ba{ njemu pripisuje ta vrlina, tvrdi kako je apsolutno najkomi~niji dvojac na politi~koj sceni RS-a onaj Ivani} - ^avi}. Oni zasada ne odgovaraju, ali neki drugi tvrde kako ni Vasi}evo komedija{enje nije (jo{) duga vijeka.

zahtjev Institutu za tra`enje nestalih BiH u kojem }e tra`iti da potraga po~ne na Ravnoj Romaniji, za koju je i sam Ma{ovi} kazao da navodno krije posmrtne ostatke ovih 46 Had`i}ana. - Pisat }emo zahtjeve koliko god puta bude trebalo, ali ne}emo odustati, ka`em ovo ispred svih ~lanova porodica koji tra`e svoje najmilije. Ne interesuje nas ko }e obezbijediti novac, na kraju krajeva, sna}i }emo se mi, ljudi nam poma`u, evo prva je Op}ina pritekla u pomo} i na~elnik. I sama sam izgubila dva brata, oca i majku, ja znam najbolje kako je ne znati gdje su kosti mojih bli`njih, poru~uje Ni{i}eva. Direktor Instituta za tra`enje nestalih BiH Amor Ma{ovi} kako nam je ve} kazao, podr`ava ovu potragu i razumije ~lanove porodica, ali tvrdi da }e vrijeme najbolje pokazati da li je svjedok bio u pravu, ili je cijelo iskopavanje zemlji{ta bilo uzaludan posao i mo`da bacanje novca. Prema njegovim procjenama, traganje za posmrtnim ostacima ubijenih Had`i}ana trajat }e jo{ {est dana.
E. GODINJAK

VIJEST U OBJEKTIVU

EVROPSKO PRVENSTVO
Ima, {to bi se ono nekad reklo, nekih pojedinaca {to ne mogu spavati po ovoj vru}ini. E, za njih tek dolaze te{ki dani. Zavr{i}e u nedjelju turnir najboljih evropskih nogometa{a, ne}e vi{e igrati [panija. Ne}e ih vi{e imati ko uspavati.

Doktori nauka
U Rektoratu Univer ziteta u Sarajevu ju~er je promovirano 11 doktora nauka iz tehni~kih, veterinarskih, biolo{kih, odgojnih, politolo{kih, stomatolo{kih i nauka sporta i tjelesnog odgoja, javlja Fena. Promovisani su magistri Senahid Ademovi}, Dubravka Ku{~evi}, Davor Alagi}, Dunja Rukavina, Sanja Had`i}, Jovan Pej~i}, Zvonko Miljkovi}, Eldin Jele{kovi}, Daria Ler, Igbala [abovi} - Kerovi} i Nermina Zagora. Do sada je Univer zitet u Sarajevu svake godine promovirao vi{e od 100 doktora nauka iz 44 nau~ne oblasti.

VIJEST U

BROJU

2.635.007.918

maraka je vanjskotrgovinski deficit BiH zabilje`en u prvih pet mjeseci ove godine, {to je 10,88 posto u odnosu na isti period 2011.

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

DOGA\AJI

5

BH Telecom donio osmijeh na mnoga dje~ija lica

56 laptopa za mali{ane povratnike u isto~nu Bosnu
VI[EGRAD FO^A

Foto: A. KAJMOVI]

Za mnogu djecu ovo je bio jedan od najsretnijih dana u `ivotu, jer im je ispunjena `elja koju su odavno imala, a to je da dobiju laptop i mogu}nost da koriste internet
Djeca iz op}ina Fo~a, Rogatica, Vi{egrad, Sokolac, Han-Pijesak, ^ajni~e i Rudo od ju~er su bogatija za laptop koji su dobili od BH Telecoma, a na inicijativu federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica Adila Osmanovi}a da se pokrene aktivnost na realizaciji projekta “Podr{ka i pomo} djeci {kolskog uzrasta na podru~ju op}ina gornjeg Podrinja” . ju da je u~injeno dobro djelo, jer djeca su, kako i sami ka`u, na{a budu}nost i treba im omogu}iti {to bolje obrazovanje.

Obuka za svu djecu
BH Telecom omogu}it }e djeci koja ne znaju rukovati laptopom niti se koristiti internetom, obuke koje }e vr{iti njihovi uposlenici, a prva obuka djece po~inje ve} naredne subote i bit }e u Rogatici. Ostale obuke }e, vjerovatno, sa~ekati malo s obzirom na to da je raspust i vrijeme godi{njih odmora, ali iz ove kompanije su obe}ali da }e se one svakako organizovati. - Ja sam zaista u`ivao u ovoj akciji. Ljepota `ivota i jeste u davanju, zbog toga je i bilo zadovoljstvo biti dio ove ekipe, ako ni{ta zbog osmijeha djece i njihove sre}e zbog poklona koji su dobili. Na{a `elja je da djeca, kada nau~e da koriste laptope i internet, podu~e i svoje roditelje jer nikada nije kasno da se nau~i, istakao je na kraju dana direktor Direkcije BH Telecoma u Sarajevu Kemal Avdagi}, koji nije mogao sakriti zadovoljstvo zbog uspje{nog dana. Iako je dan bio dug i iscrpljuju}i, svi smo na kraju bili zadovoljni i sretni jer smo donijeli osmijehe na mnoga dje~ija lica i vjerovatno njihovu budu}nost u~inili svjetlijom i ljep{om.
M. PAMUK

Najsretniji dan
Udru`enje Most povjerenja jedan je od pokrovitelja koje je omogu}ilo ovaj radostan dan za djecu ovih sedam op}ina, a ukupna vrijednost projekta je oko 35.223 KM, plus oko 8.400 KM pla}anja internet-konekcije za godinu, koju su ovoj djeci omogu}ili uposlenici BH Telecoma. List Oslobo|enje, tako|er, u~estvovao je u akciji, a uz pomo} Telecoma pomogli smo da se ovoj djeci omogu}i besplatna internet-konekcija na godinu. U realizaciju projekta podjele laptopa uklju~ena je bila i firma Tobacco press Sarajevo. Podijeljeno je 56 laptopa u spomenutim op}inama, a usre}eno je i mnogo vi{e djece. Ovo je za mnoge od njih bio najsretniji dan u `ivotu. Neka djeca su se prvi put susrela sa laptopom, dok druga ve} znaju kako se on i za {ta koristi. Jedan od u~enika koji je dobio laptop s kojim se prvi put susre}e jeste Denis Vrabac, koji je ovaj dan sa nestrpljenjem ~ekao.

- Jedva sam do~ekao da svane, mnogo sam sretan {to sam dobio laptop. Napokon }u i ja mo}i da koristim laptop i internet i da saznam mnoge stvari koje do sad nisam znao. Naravno da }u laptop koristiti i za u~enje, ali i za igrice {to sva djeca vole, kazao je dvanaestogodi{nji Denis, koji `ivi sam sa nanom. Predaja laptopa odvijala se u {kolama u op}inama Fo~a i @epa i u zgradi Doma kulture u Vi{egradu. U~esnici akcije i sponzori iste u`ivali su u cjelodnevnom ispunjavanju dje~ijih snova. - Cilj je bio da djeci koja su se vratila u ove op}ine pomognemo da se ne osje}aju

izostavljeno u odnosu na ostale ve}e gradove. @eljeli smo da ih pove`emo sa svijetom, ali i da im omogu}imo da putem interneta istra`uju mnoge stvari koje do sad nisu znali. Drago mi je {to sam u~estvovao u ovoj humanitarnoj akciji i moram re}i da mi je ovo najdra`i projekt u kojem sam u~estvovao, i nadam se da }emo i narednih godina nastaviti ovako pomagati djeci kojoj je pomo} potrebna, kazao je ministar Osmanovi}. Nastavnici, roditelji, na~elnici, predstavnici op}ina i direktori {kola, svi su u`ivali u akciji i svima je na kraju srce bilo puno jer zna-

TAKORE]I... RAVNOPRAVNOST
Na sastanku Odbora Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope za ravnopravnost spolova konstatovano je da je u svim ze mlja ma os tva ren na pre dak u standardizaciji zakonodavnih okvira i nji hovom us kla|iva nju sa me|una ro dnim i evropskim odredbama, ali je ravnopravnost jo{ daleko od toga da postane sva ko dnevi ca, pre no si Srna. U ra du Odbora, tokom kojeg je predstavljen memorandum o rodnoj ravnopravnosti u jugoisto~noj Evropi, u~estvovala je delegacija PSBiH. Tako|er, nagla{eno je da cijeli region treba ulo`iti napore radi dizanja nivoa svijesti o potrebi osna`ivanja uloge `ena.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Rje{enje je u vanrednim izborima
Novoj parlamentarnoj ve}ini nisu bili cilj zakoni koji su bili na dnevnom redu zakazane redovne sjednice, a samim tim cilj im nije bio i dobrobit gra|ana FBiH, naglasio je Vatri}
Doga|aji od 26. i 27. juna u Zastupni~kom domu Parlamenta FBiH nisu bili u skladu s Poslovnikom ovog doma i nova parlamentarna ve}ina koja voli da se poziva na parlamentarnu demokratiju, grubo ju je prekr{ila, kazao je na ju~era{njoj pres-konferenciji {ef Kluba zastupnika Stranke za BiH u Zastupni~kom domu Parlamenta FBiH Omer Vatri}.

Politi~ki neodgovornicil guraju BiH u dublju krizul

Mostarski univerzitet nije pred zatvaranjem
Univerzitet “D`emal Bijedi}” u Mostaru je strate{ki bitna institucija u Hercegovini, ali i u ~itavoj dr`avi BiH koja nije pred zatvaranjem, kazao je ju~er u izjavi za Fenu rektor ovog univerziteta prof. Sead Pa{i}, demantiraju}i tako izjavu koju je dan ranije dao predsjedavaju}i Zajednice studentskih centara FBiH Emir Kadri}. Pa{i} poja{njava da je poslijeratni razvoj Univerziteta “D`emal Bijedi}” u dobroj mjeri finansiran iz vlastitih sredstava Univerziteta, {to je jedinstven slu~aj u dr`avi. - Univerzitet danas, nakon 35 godina rada, sa~injava osam fakulteta koji nude atraktivne studijske programe na prvom, drugom i tre}em ciklusu, kazao je Pa{i}.

Pismo
- Nas kao zastupnike su obavijestili da je odgo|ena sjednica i nismo se pojavili jer smo po{tovali norme i propise koji su na snazi i prema Poslovniku. Stranka za BiH ima neutralnu poziciju kada je rije~ o svim politi~kim previranjima na nivou BiH, a samim tim i FBiH, ali ima i zna~ajnu ulogu da {titi dr`avnost, ustavnost i zakonitost, kazao je Vatri}, dodav{i da su u skladu s tim zajedno sa ostalim strankama biv{e parlamentarne ve}ine podnijeli apelaciju Ustavnom sudu FBiH za ocjenu ustavnosti. Tako|er, upu}eno je pismo predstavnicima me|unarodne zajednice, u prvom redu visokom predstavniku za BiH Valentinu Inzku, jer smatraju da je do{lo u pi-

Ameri~ki studenti i profesori na Sudu BiH
Grupa studenata i profesora Univerziteta u New Yorku posjetila je ju~er Sud BiH. Cilj posjete bio je upoznavanje o radu Suda. U prvom dijelu posjete studenti su pogledali snimak s ro~i{ta u predmetu ratnog zlo~ina, a potom prisustvovali prezentacijama sudija Phillipa Weinera i Patricie Whalen, te predstavnika Odjeljenja za informiranje javnosti Suda BiH, javlja Fena.

[tititi dr`avnost, ustavnost i zakonitost

Foto: S. GUBELI]

80 automobila za RVI
Nakon vi{emjese~ne procedure i provedenog postupka nabavke, ju~er su federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata Zukan Helez i direktor sarajevskog F Autocentra Alan Filipec potpisali sporazum o isporuci 80 automobila ~iji }e krajnji korisnici biti ratni vojni invalidi 100 posto I grupe, saop}io je Ured za odnose s javno{}u VFBiH. F Autocentar, kao odabrani dobavlja~, obavezao se da }e u narednih 90 dana isporu~iti 80 automobila ford focus wagon 1,6 TI WCT trend automatic. Ukupna vrijednost potpisanog sporazuma je 1.944.000 KM.

tanje ustavno ure|enje FBiH. - Postupili smo po Poslovniku Zastupni~kog doma kojim je regulisano da jedna tre}ina zastupnika federalnog Parlamenta mo`e uputiti apelaciju Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti onoga {to se de{avalo na sjednici. Nije bilo potrebno da se odr`i sjednica, s obzirom na to da je bila zakazana vanredna sjednica 2. jula i sve se tada moglo zavr{iti. Ali, kao {to se vidjelo, novoj parlamentarnoj ve}ini nisu bili cilj zakoni koji su bili na dnevnom redu zakazane redo-

vne sjednice, a samim tim cilj im nije bio i dobrobit gra|ana FBiH, naglasio je Vatri}, te dodao da je zbog svih de{avanja, kako u Parlamentu FBiH, tako i u Vladi FBiH, jedini izlaz u vanrednim izborima.

Put putuju
Mi{ljenja je da se zanimljivija stvar de{ava u Vladi FBiH jer na dva fronta nova parlamentarna ve}ina vodi aktivnu politiku. Dok se narod zabavlja sa federalnim Parlamentom i zasjedanjima, pojedini predstavnici Vlade odlaze u

inostranstvo, firme u drugim zemljama, tra`e}i od njih investiciju, ugovaraju}i poslove vrijedne po nekoliko milijardi eura, potpisuju}i protokole. - Kada se to u javnosti sazna, onda se ~ine dogovori na ra~un ve}ine u Vladi i donose se odluke koje se `ele podvesti pod politi~ka neslaganja ili slaganja. Najbolji primjer svega toga je smjena Upravnog odbora RTVFBiH kojim je prekr{eno najmanje pet zakona, naglasio je Vatri}.
L. RIZVANOVI]

Reakcije na tekst u slu~aju Agrokomerc

Tekst koji je iza{ao u ju~era{njem izdanju Dnevnog avaza u kojem je objavljena presuda Suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju dioni~ara Agrokomerca je ~ista la` i izmi{ljotina, kazala je ju~er za Oslobo|enje Zikreta Ibrahimovi}, zamjenica zastupnice Vije}a ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu.

Pisanje Avaza potpuna izmi{ljotina
Evropski sud za ljudska prava jeste nalo`io Federaciji BiH da, u roku od tri mjeseca, apelantima Fikretu Murti}u i Raski ]erimovi} isplati nematerijalnu {tetu, za {to su oni potra`ivali 50.000 eura, ali nije, kao {to je to napisano, “utvr|eno kr{enje prava ovih dioni~ara po osnovu vlasni{tva nad dionicama Agrokomerca” pojasni, la je Ibrahimovi}. - Napisano u Avazu je potpuno neta~no. Presuda je bila da samo dva dioni~ara treba da dobiju po 3.600 eura na ime nematerijalne {tete, a nije uop}e prona|ena povreda prava po osnovu vlasni{tva nad dionicama. To sve fino i ~itko stoji u presudi. Bez ikakve konsultacije s na{im uredom objavljeno je ne{to {to je apsolutna la`, jer nigdje u presudi ne stoji da je odlu-

ka Doma za ljudska prava bila neta~na ili da su ugro`ena neka prava kao {to to pi{e u tekstu, kazala je Ibrahimovi}, dodav{i da se tek sada treba postupiti po presudi i to kroz ~itav niz procedura, a eventualne zatezne naknade }e biti ispla}ene samo zbog ka{njenja u provo|enju odluke Doma za ljudska prava.
L. R.

Begovi} predao akreditive Ivanovu
Ambasador BiH u Skoplju Zdravko Begovi} predao je akreditivna pisma predsjedniku Republike Makedonije Gjorgeu Ivanovu, prenosi Fena. Begovi} je izrazio zahvalnost za podr{ku koju Makedonija pru`a BiH na njenom euroatlantskom putu, te iskazanoj spremnosti za prenos iskustava u procesu euroatlantskih integracija. Podsjetio je na tradicionalno dobre prijateljske odnose izme|u BiH i Makedonije. Ivanov je istakao da Makedonija sna`no podr`ava suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Podsjetio je na veoma dobre bilateralne odnose, ali i ukazao na mogu}nost unapre|enja ekonomskih, politi~kih i odnosa u oblasti kulture.

OP]INSKI SUD ZENICA
Nekretnine firme Kalen d.o.o. Zenica, koje se nalaze na adresi Kamberovi}a ~ikma bb u Zenici, prodate su najpovoljnijem kupcu preduze}u Reunion d.o.o. Banja Luka, za cijenu od tri miliona maraka. Iz Op}inskog suda u Zenici obja{njavaju da su prodaju neposrednom pogodbom zajedni~ki i sporazumno predlo`ile stranke u izvr{nom postupku - UniCredit banka kao pravni sljednik Univerzal banke d.d. Sarajevo, kao tra`ilac izvr{enja i izvr{enik Kalen d.o.o. Zenica. “Nakon {to je kupac uplatio kupoprodajnu cijenu, sud mu je rje{enjem od 28. marta ove godine dosudio predmetne nekretnine. Na

Prodate nekretnine Kalena
o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom. Dosu|ene nekretnine su: autopark Kalen i ekonomsko dvori{te II, zgrada i podzemni tank, terminal Kalen te~nih goriva i ekonomsko dvori{te II, zgrada sa nadstre{nicom, benzinska pumpa Kalen i ekonomsko dvori{te, ku}i{te upravna zgrada sa radionicom, benzinska pumpa sa nadstre{nicom Kalen II zgrada, prodavnica autodijelova Free shop i fast food - zgrada, skladi{te gra|evinskog materijala II - zgrada autopraonica II - zgrada, predate su u posjed i slobodno raspolaganje kupcu, {to je izvr{enik du`an trpjeti kao i sva tre}a lica.
Mi. D.

Foto: M.TUNOVI]

ovu odluku `alilo se Kantonalno pravobranila{tvo Zenica, ali je drugostepeni sud `albu odbio i potvrdio odluku ovog suda o dosudi nekretnina” ka`e Alisa Radon~i}, por, tparol Op}inskog suda u Zenici.

Pravosna`nim rje{enjem ovog suda nekretnine izvr{enika Kalen d.o.o. Zenica dosu|ene su kupcu Reunion d.o.o. Banja Luka, a prodate su za cijenu od tri miliona maraka, postignutu po osnovu ugovora

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Skandal u Parlamentarnoj skup{tini BiH u re`iji Kolegija

NA DNEVNOM REDU
NEPOSTOJE]I ZAKONSKI AKT
Politi~ke stranke spremne i na najgore oblike kr{enja pravnih normi u institucijama BiH, kako bi ostvarile sopstvene interese - u ovom slu~aju potpuno ukidanje sukoba interesa u BiH, upozoravaju iz TIBiH
Stavljanje na dnevni red Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH ta~ke “prijedlog zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH” a da ne postoji prilo`en , tekst tog akta, ne zna se njegov predlaga~ niti je zvani~no protokoliran, za zastupnika Stranke za BiH Beriza Belki}a je neuobi~ajena i nedopustiva praksa u parlamentarnoj proceduri. On smatra kako se ovom “improvizacijom i javnom blama`om pokazalo da nema koordinacije izme|u dva doma (Predstavni~kog i Doma naroda) te da ne funkcionira institucija Zajedni~kog kolegija” . - Sekretar Doma kao najodgovornija osoba za pripremu materijala za sjednice Kolegija, o kojim se ~lanovi izja{njavaju, morao je i trebao reagirati kako bi se izbjegla ova doista neuobi~ajena i nezapam}ena situacija u Parlamentarnoj skup{tini BiH. Ovo {to se radi nije dobro, ali bojim se da }e i naredne godine to biti praksa u funkcioniranju PSBiH, ocijenio je Belki}, ina~e, u pro{lom sazivu Predstavni~kog doma ~lan Kolegija. vlasti BiH, a da uz predlo`eni akt nije dostavljen ~ak ni broj pod kojim je protokolisan prijedlog, niti naveden datum kada je zaprimljen, kao {to je uobi~ajena praksa u parlamentarnoj proceduri. Ovim je Kolegij Predstavni~kog doma PSBiH izvr{io ozbiljno kr{enje parlamentarne procedure stavljaju}i zapravo na razmatranje nepostoje}i akt, {to je nezabilje`eno u demokratskoj praksi. Ovakvi postupci jo{ jednom jasno pokazuju da su odre|ene politi~ke stranke spremne i na najgore oblike kr{enja pravnih normi u institucijama BiH, kako bi ostvarile sopstvene interese - u ovom slu~aju potpuno ukidanje sukoba interesa u BiH, smatra Sr|an Blagov~anin, izvr{ni direktor TIBiH.

69 godina za zlo~in na Kori}anskim stijenama
Sud BiH osudio je ju~er Sa{u Ze~evi}a, Radoslava Kne`evi}a i Marinka Ljepoju, biv{e pripadnike inter ventnog voda prijedorske policije, na po 23 godine zatvora zbog zlo~ina po~injenog na Kori}anskim stijenama, kada je strijeljano oko 200 mu{karaca, javlja Fena. Petar ^iv~i} i Branko Topola oslobo|eni su krivice da su u~estvovali u zlo~inu na Kori}anskim stijenama 21. augusta 1992. godine. Sudsko vije}e je Ze~evi}a proglasilo krivim zato {to je li~no u~estvovao u strijeljanju mu{karaca, dok su Kne`evi} i Ljepoja doprinijeli da se ta ubistva dogode. ^iv~i}, biv{i pripadnik inter ventnog voda prijedorske policije, i Topola, biv{i stra`ar u logoru Trnopolje, op{tina Prijedor, prema obrazlo`enju presude, oslobo|eni su jer Tu`ila{tvo BiH nije van ra zumne sumnje doka zalo da su po~inili djela koja su im stavljena na teret. Vi{e od 1.200 civila iz Prijedora, bo{nja ~ke i hrvat ske na ci onal nos ti, krenulo je 21. augusta 1992. organizovanim konvojem preko planine Vla{i} prema Travniku, koji je bio pod kontrolom Armije BiH. Konvoj autobusa i kamiona pratili su policajci interventnog voda prijedorske policije, te pripadnici Teritorijalne odbrane. Autobusi su krenuli iz naselja Tukovi i ispred logora Trnopolje i spojili se u jedan konvoj u Kozarcu. Po nare|enju, zaustavili su se kod rijeke Ugar na planini Vla{i}, gdje je, prema optu`nici, odvojeno vi{e od 200 vojno sposobnih mu{karaca.

Beriz Belki}: Javna blama`a Parlamenta BiH

Sr|an Blagov~anin: Uvo|enje pravne anarhije i nesigurnosti

Suprotno poslovni~kim odredbama
TIBiH zbog toga poziva Ustavnopravnu komisiju i sve zastupnike u Predstavni~kom domu PSBiH “da sprije~e nezakonitosti koje ~ini Kolegij, te da cijeli proces dono{enja zakonskih akata vrati u legalne i transparentne procedure propisane Poslovnikom” . - Zastupnici Predstavni~kog doma PSBiH hitno bi trebalo da zaustave samovolju i proizvoljno tuma~enje odredbi od ~lanova Kolegija, koji je u posljednje vrijeme na sebe preuzeo ulogu koja mu ne pripada i koja je ~esto suprotna poslovni~kim odredbama, navodi Blagov~anin. U suprotnom, cijene u TIBiH, “postoji bojazan od potpune pravne anarhije koja bi mogla rezultirati situacijom da }e sadr`aji zakona ~ak i zastupnicima u najve}em zakonodavnom tijelu u dr`avi biti poznati tek nakon usvajanja, jer se na ovaj na~in usvajanje zakona ~ini potpuno netransparentnim i onemogu}ava uvid u proces njihovog dono{enja. A. TERZI]

Haos u re`iji Radne grupe
Upozorio je da je propust napravila Interresorna radna grupa koja je set izmjena i dopuna - zakona o sukobu interesa i finansiranju politi~kih stranaka BiH utvrdila u obimu ve}em od 50 posto, {to predstavlja kr{enje jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Tim pravilima jasno je propisano da svaka zakonska izmjena preko 50 posto va`e}ih odredbi mora rezultirati novim prijedlogom tog akta, za {to, ina~e, Interresorna radna grupa nije imala mandat. Tako su ~lanovi Radne grupe suprotno pravnim normama zapravo prijedloge novih zakona podmetnuli pod okriljem izmjena i dopuna.

Faksimil dnevnog reda Predstavni~kog doma PSBiH na kojem se pod ta~kom 5. nalazi sporni prijedlog

- Trebalo je jasno re}i da se Interresorna radna grupa vi{e ne mo`e sastati niti da ima mandat da izradi nove prijedloge zakona da se ne blamiramo. Ovo je ra~un bez kr~mara. Oni nisu uradili svoj posao i to je jasno trebalo naglasiti, cijelu stvar staviti ad acta i prestati petljati na razne na~ine oko ovih zakonskih prijedloga. Postavlja se pitanje jesmo li u Radnoj grupi uop}e imali usugla{en stav - nismo. I tu je trebalo staviti ta~ku. Sve {to sada imamo je posljedica haosa koji je izazvan {to se na po~etku ovaj slu~aj nije okon~ao ~injenicom da nemamo izmjene i dopune, smatra Belki}.

U Transparency Internationalu BiH cijene da su stavljaju}i na dnevni red sjednice Predstavni~kog doma PSBiH prijedlog zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (prvo ~itanje), a da se ne zna ni njegov sadr`aj niti ovla{teni predlaga~, “~lanovi Kolegija napravili ozbiljnu povredu procedura {to prijeti da izazove potpunu pravnu nesigurnost sa nesagledivim posljedicama” . - U dnevnom redu koji je dostavljen zastupnicima Predstavni~kog doma pod ta~kom 5. navedeno je razmatranje prijedloga zakona o sukobu interesa u institucijama

Odlikovanja povodom Vidovdana

Orden RS-a za Ko{tunicu
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ju~er je dijelio ordenje RS-a
Primaju}i Orden RS-a na lenti, lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Ko{tunica istakao je da za njega posebno zna~enje ima i ~injenica {to mu je orden uru~en ba{ na Vidovdan, datum koji je, kako je naveo, “simbol svega zna~ajnog {to se desilo srpskom narodu i srpskim dr`avama” . - Ovaj orden posve}ujem srpskom narodu koji mu~eni~ki strada na Kosovu i Metohiji te srpskom narodu u RS-u i Srbiji, kazao je Ko{tunica zahvaljuju}i na uru~enom odlikovanju. Prema njegovim rije~ima, sudbina i napredak RS-a, dok je obavljao du`nost i premijera i predsjednika Srbije, “bila je jedna od najve}ih briga”“Napredak . Srbije i RS-a predstavljaju na{ najve}i nacionalni interes, interes srpskog naroda i ja sam uveren da sam dao i svoj doprinos da RS bude ono {to je danas, {to mo`e da bude i {to }e biti sutra” dodao je lider , DSS-a. “Za mene je izvesno da je ovaj orden kruna svega {to sam radio” istakao je Ko{tunica, obe}av, {i da }e sve svoje snage usmjeriti na razvoj i unapre|enje srpskog naroda s obje strane Drine. Dodik je Ko{tunici zahvalio, kako je kazao, “za sve {to ste u~inili za RS, njegov razvoj, kao i saradnju sa Srbijom”Dodao je da je ponosan {to . ova priznanja uru~uje na 20 godina postojanja Republike Srpske, ponoviv{i da je ona “stabilna, trajna i bez opasnosti za njenu egzistenciju i budu}nost” . Predsjednik RS-a Ordenom RSa odlikovao je i Arie Livnea, {efa Predstavni{tva RS-a u Izraelu i ~lana Senata RS-a, Ordenom Njego{a I reda odlikovao je Gradski tambura{ki orkestar iz Banje Luke, Ordenom Njego{a II reda Dragomira Batara, boksera i sportskog radnika, Ordenom Krsta milosr|a i Ljiljanu Riki}, predsjednicu humanitarne organizacije Udru`enje paraplegi~ara, oboljelih od dje~ije paralize i ostalih osoba s invaliditetom iz BiG. KATANA jeljine.

Protivvazdu{na odbrana
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Muhamed Ibrahimovi}, sa saradnicima, primio je ju~er predstavnike Direktorijata NATO-a za upravljan je pro tiv vaz du {nom od bra nom Guya Cherruela i Lovella Jamesa, koji od 25. do 29. juna borave u Bosni i Hercegovini, javlja Fena. Cilj posjete predstavnika NATO-a jeste dostava rezultata i nala za u vezi s pitanjem analize ~et vrtog i ujedno posljednjeg dijela NATO-ove studije protiv vazdu{ne odbrane BiH, a koja se odnosi na potencijale presretanja borbenim avionima u BiH, te rezultatima po inicijativi balkanskog regionalnog pristupa protiv vazdu{noj odbrani i programu razmjene podataka vazdu{nog osmatranja.

8

OGLASI

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Dr`avno Tu`ila{tvo proslijedilo prijavu Kantonalnom

POVJERLJIVO: Da li je
Oleg ^avka primao mito?
Federalna uprava policije Kantonalnom tu`ila{tvu, pod oznakom povjerljivo, dostavila dokument u kojem se navodi da je prijava protiv ^avke dostavljena Tu`ila{tvu BiH
Prijavu protiv dr`avnog tu`ioca Olega ^avke, zbog primanja mita, Tu`ila{tvo BiH ustupilo je Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu, potvrdila je Jasmina Omi}evi}, portparol Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. “Ta prijava je dodijeljena u rad jednom tu`iocu koji je poduzeo odgovaraju}e predistra`ne radnje. Sve ostale informacije u ovom trenutku javnosti nisu dostupne” kazala je Omi}evi}. , di{tu interesovanja medija nakon {to je otkriveno da je akter skandala u Tu`ila{tvu BiH: hakovao je mail Milorada Bara{ina, u to vrijeme glavnog tu`ioca Tu`ila{tva BiH, i sa njegovog maila tu`iocima u Tu`ila{tvu BiH i medijima iz FBiH poslao la`no “op{te uputstvo” koje je na, vodno sastavio sam Bara{in. To uputstvo tu`iocima, sa falsifikovanim Bara{inovim potpisom, odnosilo se na zabranu komentarisanja novinskih napisa o njemu, te zabranu ~itanja novina, pra}enja emisije “60 minuta” na FTV-u... Me|utim, nakon {to se Bara{in obratio FMUP-u, inspektor za borbu protiv sajber-kriminala FMUP-a utvrdio je da je Bara{inov mail hakovan sa telefona ~iji je broj registrovan na majku Olega ^avke, a koji je on koristio. Po{to je ^avka uklju~en u istragu protiv Zijada Turkovi}a i njegove zlo~ina~ke organizacije, istraga protiv njega stavljena je “na led” na, vodno, zbog njegovog anga`mana u sudskom procesu protiv zlo~ina~ke organizacije te eventualnih komplikacija ukoliko bi bio suspendovan. Nakon hap{enja, Turkovi} i njegova supruga [ejla Turkovi} uporno su tvrdili da je Turkovi} ^avki dao mito od 30.000 eura kako bi Isljamu Kalenderu (sada svjedoku pokajniku u predmetu Turkovi}) bila smanjena kazna. Iako je ovu optu`bu Turkovi} iznio i tokom su|enja, to nikad nije shva}eno ozbiljno, niti su saslu{ani svjedoci koje su Turkovi} i njegova supruga naveli. Turkovi} je svoju prijavu protiv ^avke podnio direktno Sudu BiH uz obja{njenje da nema povjerenja u dr`avno Tu`ila{tvo. Njegova prijava iz Suda BiH proslije|ena je Tu`ila{tvu BiH i potom FUP-u koji, navodno, sad ~eka naredbe nadle`nog Kantonalnog tu`ila{tva. Tre}a prijava protiv ^avke odnosi se na zloupotrebu polo`aja. Nakon penzionisanja Dragana Viki}a, biv{eg komandanta Specijalne jedinice FUP-a, ^avkin doju~era{nji kolega Sanin Boguni} je podlegao politi~kim pritiscima i procesuirao Viki}evu prijavu, otvorio istragu te a`urno podigao optu`nicu protiv Dragana Luka~a, direktora FUP-a. Me|utim, tu optu`nicu, prema kojoj je Luka~ prekr{io zakon uputiv{i Viki}a u penziju, Op}inski sud nije potvrdio. U ovom slu~aju ^avka je osumnji~en da je pojedinim medijima, ta~nije novinarima FTV-a i Dnevnog avaza, dostavio slu`benu zabilje{ku inspektora FUP-a Vehbe Vekija Numanovi}a, koji ju je poslao Draganu Luka~u. Novinari su tada dobili i dopis u kojem se iz Tu`ila{tva tra`i odgovor da li je Numanovi}eva zabilje{ka autenti~na?! O ovom slu~aju poku{ali smo vi{e saznati i u Tu`ila{tvu BiH. Me|utim, na sva na{a pitanja dobili smo kratak, suhoparan odgovor: “U vezi sa va{im upitom, Tu`ila{tvo BiH ne mo`e davati nikakav komentar” .

Delegacija PSBiH na skupu o pravoslavlju
Delegacija PSBiH, u kojoj su Aleksandra Pandurevi} i Dragutin Rodi}, u~estvovala je u svojstvu posmatra~a na 19. zasjedanju Generalne skup{tine Interparlamentarne skup{tine pravoslavlja u Pragu. “Izazovi za demokratiju tokom perioda globalne ekonomske krize” bila je osnovna tema skupa tokom kojeg su razmijenjena mi{ljenja o aktivnostima ovog me|uparlamentarnog tijela u 2011. i 2012. te prezentirani planovi rada u 2013. Rodi} je istakao da BiH prvi put u~estvuje u radu Interparlamentarne skup{tine pravoslavlja, te temu skup{tine ocijenio kao izuzetno va`nu, ne samo za pravoslavno stanovni{tvo Evrope nego i za cijeli svijet. Podsjetio je da u BiH `ivi zna~ajan broj pravoslavnog stanovni{tva te u tom kontekstu podr`ao ja~anje ovakve multilateralne saradnje na parlamentarnom nivou.

Prijave protiv tu`ioca
Prethodno je, kako je Omi}evi}eva pojasnila, Federalna uprava policije Kantonalnom tu`ila{tvu, pod oznakom povjerljivo, dostavila dokument na upoznavanje u kojem se navodi da je prijava protiv ^avke dostavljena Tu`ila{tvu BiH. Potom je dr`avno Tu`ila{tvo istu prijavu prije izvjesnog vremena prebacilo Kantonalnom tu`ila{tvu, koje je nadle`no za tu vrstu krivi~nog djela. Iako se o prijavama protiv tu`ioca Olega ^avke jo{ ne mogu dobiti zvani~ne informacije, nezvani~no se moglo ~uti da je FUP protiv njega podnio dvije krivi~ne prijave, a tre}u Zijad Turkovi}. Podsjetimo, tu`ilac ^avka na{ao se u sre-

Arbitra`ni tribunal ~eka ocjenu Owena
Podnesak Vlade FBiH upu}en Arbitra`nom tribunalu za Br~ko najprije }e u pogledu prihvatljivosti ocijeniti predsjednik Tribunala Rober ts B. Owen, a potom o tome obavijestiti ~lanove Tribunala, kazao je za Fenu ~lan Arbitra`nog tribunala za Br~ko ]azim Sadikovi}, komentiraju}i pitanje u vezi s procedurom za djelovanje Tribunala u ovakvim slu~ajevima. On je pojasnio da je procedurom predvi|eno da sjednice Tribunala zakazuje njegov predsjednik, te da su odluke ovog me|unarodnog tijela kona~ne i obavezuju}e. Sadr`aj pisma koje je Vlada FBiH uputila Arbitra`nom tribunalu za Br~ko temelji se na Deklaraciji o neprihvatanju ukidanja super vizije za distrikt Br~ko, koju je usvojio Parlament FBiH sredinom pro{log mjeseca.

Godi{nji odmori
Istovremeno, Arben Murtezi}, glavni disciplinski tu`ilac VSTV-a, poja{njava da postoje odre|ene prijave, ali da tu`ba protiv tu`ioca ^avke jo{ nije podignuta, te dodaje da je ovaj predmet prioritetan. “Cijeli taj predmet je kompleksan i osjetljiv, te ne smijemo dozvoliti da se istraga vodi na brzinu. Ova kancelarija }e odlu~ivati na osnovu ~injenica, na osnovu onoga {to je dostavljeno” isti~e Murtezi}. , Me|utim, s obzirom na to da dolazi sezona godi{njih odmora, to }e, sasvim je sigurno, uticati na tempo rada na predmetu ^avka. ^injenica da Oleg ^avka trenutno kao tu`ilac u~estvuje u sudskom postupku u predmetu Turkovi}, jo{ jedna je okolnost koja svakako uslo`njava cijeli slu~aj, tim prije {to su akteri - Turkovi} i Kalender - direktno involvirani, ali, kako ka`u upu}eni, to ne mo`e uticati na istrage, a uposlenici VSTV-a sebi ne mogu dopustiti da podizanjem tu`be ~ekaju D. P. da se su|enje zavr{i.

Oleg ^avka: Dvije prijave FUP-a i jedna Zijada Turkovi}a

Ha{ki tribunal

Godi{njica stradanja srpskih civila
Polaganjem vijenaca i prislu`ivanjem svije}a na gradskom groblju u Bratuncu ju~er je obilje`eno 20 godina od stradanja 11 srpskih civila koji su ubijeni prilikom napada na naselje Loznica kod Bratunca na Vidovdan 1992, prenosi Srna. Predsjednica op{tinske Organizacije porodica poginulih i nestalih boraca i civila Radojka Filipovi} rekla je da je ~injenica da za ovaj zlo~in jo{ niko nije odgovarao, dok su u proteklih mjesec dana u Bratuncu uhap{ena tri Srbina, osumnji~ena za ratne zlo~ine. Ona je izrazila nadu da }e strukturalni dijalog promijeniti na~in rada Suda i Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine.

Ha{ki optu`enik za ratne zlo~ine Vojislav [e{elj osu|en je ju~er na dvije godine zatvora zbog nepo{tivanja Suda, jer sa svoje internetske stranice nije uklonio povjerljive podatke iako je Sud to tra`io, saop}io je ICTY, javlja Fena. [e{elju, ~elniku Srpske radikalne stranke, sudi se za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti po~injene od 1991. do 1994. protiv nesrpskog stanovni{tva u veli-

[e{elju dvije godine zbog nepo{tivanja Suda
kim dijelovima BiH, Hrvatske i Vojvodine. Povjerljivi podaci koje je [e{elj objavio na svojoj internetskoj stranici poti~u iz njegove ~etiri knjige i {est tajnih podnesaka Sudu, a otkriveni su podaci o ve}em broju za{ti}enih svjedoka koji su svjedo~ili protiv njega. - Optu`eni je mogao ukloniti spomenuti materijal sa svoje internetske stranice, zaklju~ilo je sudsko vije}e. No, [e{elj “nije ispunio tu obvaezu, iako je potvrdio primitak sudskoga zahtjeva da to u~ini” , ka`e se u saop}enju ICTY-a. Sudsko vije}e je spomenulo i da je [e{elj, u vezi sa sadr`ajem jedne od knjiga, otvoreno izjavio kako ne namjerava poslu{ati sudsku zapovijed. Ovo je bilo tre}e su|enje [e{elju zbog nepo{tivanja suda. Na prvom je dobio 15, a na na drugom 18 mjeseci zatvora.

10
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

O
Pi{e: D`evad HOD@I]

Lagumd`ija i ^ovi} se nalaze pred velikim isku{enjem. Ono se sastoji u tome da u Dodiku imaju “uspje{an primjer”. Njima je te{ko odoljeti zaklju~ku koji ih poti~e na akciju ovladavanja zna~ajnom kotom s koje su se nedavno morali povu}i. Oni jednostavno odgovaraju protupitanjem: A kako mo`e Dodik? Za{to FTV ne bi mogao biti kao RTRS?

vih dana, prema ocjenama i strahovanjima mnogih, imamo najnapetiju, najneizvjesniju i najte`u politi~ku situaciju u Bosni i Hercegovini od zavr{etka rata. Nije rije~ samo o politi~koj nedosljednosti, neodgovornosti, nestrpljenju, samovolji, osionosti, institucionalnoj krizi vlasti, kr{enju zakonitosti i procedura u nastojanju da se prekomponiraju skup{tinske i parlamentarne ve}ine, vlade i upravlja~ke strukture. Nije rije~ samo ni o poku{aju nove koalicije da, nakon {to SDP-u nije uspjelo da u prethodne dvije godine ovlada policijom, tu`ila{tvom i sudstvom, javnim preduze}ima i javnim servisima, sada izvede blitzkrieg. Ovaj blitzkrieg mo`e ili ne mora posti}i svoje zami{ljene ciljeve. Institucionalna kriza vlasti bit }e prevazi|ena ovako ili onako, br`e ili, {to je vjerovatnije, sporije. Rije~ je o ne~em drugom. Nakon relativne izborne pobjede SDP-a na oktobarskim izborima 2010. godine (polahko ali sigurno!) ulazimo u drugu polovinu ~etvorogodi{njeg mandata koji se, sude}i prema egzaktnim pokazateljima iz prve dvije godine, mo`e ozna~iti samo negativnim oznakama kao {to su Lagumd`ijino ignoriranje izbornih rezultata, posebno ignoriranje izborne volje hrvatskog naroda, njegovo elementarno odsustvo pregovara~ke sposobnosti, njegove pretenciozne politi~ke ambicije, njegovo neodgovorno i samovoljno kr{enje dogovora i izla`enje iz Platforme, njegovo odustajanje od u Platformi sadr`anog i u izbornoj kampanji obe}anog programa (“Dr`ava za ~ovjeka” - ako se jo{ neko sje}a), njegovo napu{tanje do sada bar deklara-

FTV i RTRS
U
tivnog gra|anskog politi~kog principa SDP-a da nijedna stranka nema pravo na ekskluzivno politi~ko predstavljanje bilo kojeg od tri konstitutivna naroda i pristajanje da, naprimjer, dva HDZ-a u “rekonstruiranoj” federalnoj Vladi ekskluzivno dobiju sve takozvane hrvatske pozicije, “politi~ko ~i{}enje” smjene i , postavljenje novih kadrova u upravlja~kim strukturama javnih preduze}a, pa ponovne smjene, pa nova postavljenja, pa optu`be, tu`be, zahtjevi prema Ustavnom sudu, polarizacije, medijske hajke, blokade. najkra}em, nakon {to je SDP “pobijedio” na izborima prije dvije godine, na djelu imamo izborni mandat koji po dubini i {irini proti~e (kao mutna voda) u sveprisutnom znaku duboke i nesagledive krize. Na djelu imamo apsurdni politi~ki cirkus, primitivno glumatanje u kojem se samozavaravamo, otu`nu predstavu iza koje se skrivamo, s kojom odvra}amo pa`nju od realnosti i izbjegavamo odgovornost. Ovdje samo kao ilustracija: Koga, naprimjer, u ovakvoj situaciji zanima {ta je i da li je i{ta za Bosnu i Hercegovinu u protekle dvije godine ovog izbornog mandata u~inio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Pitanje za milion dolara! Ali, neko mo`e kazati kako ~injenica da na djelu imamo krizu u Bosni i Hercegovini i nije ni{ta novo. Jer, mi u Bosni i Hercegovini krizu, na ovaj ili onaj na~in, imamo sve ove godine. Mi smo se na krizu navikli, s njom `ivimo i mi gra|ani, i mi narodi, i Bosna i Hercegovina u cjelini. I to je, kad se sve sabere i oduzme, ta~no. Pa, ipak, ovaj izborni mandat,

N

ove ~etiri godine, bolje re~eno, dvije plus dvije, ponavljam, najvi {e zahvaljuju}i re lativnoj izbornoj pobjedi SDP-a predstavljaju najdublju krizu. Ovaj ~etvorogodi{nji mandat toliko je isprazan, sulud, avanturisti~ki, osebujan da najvi{e li~i samom sebi i jo{ mo`da onom dvogodi{njem mandatu famozne Alijanse. I ovaj izborni mandat kao i onaj dvogodi{nji Alijanse sugerira nam jedan zaklju~ak: Da bi SDP uspio realizirati svoj program, bilo bi po`eljno ili uvesti jednopartijski politi~ki sistem ili da svi gra|ani (i narodi!) daju sve ili bar ve}inu glasova SDP-u. Ovako, da se SDP bak}e s “kriminalcima” , “bjelosvjetskim hoh{taplerima” “nacionalistima” “radikal, nim” i kojekakvim politi~kim tri~arijama - to ne ide! ijedna prethodna vlast nije funkcionirala glatko. Ne samo da su u mnogo ~emu ve}ina politi~kih programa razli~itih politi~kih stranaka sli~ni. U svakoj stranci, srazmjerno njenoj veli~ini, ima i sposobnih i nesposobnih i dobrih i lo{ih i odgovornih i neodgovornih kadrova. Svaka je vladaju}a garnitura ~inila, manje ili vi{e, pogre{ke, davala nerealna obe}anja, borila se za svoje strana~ke interese i tako dalje i tako redom. U najkra}em, u mnogo ~emu ve}ina politi~kih stranka funkcionira na istoj ili sli~noj politi~kostrana~koj matrici i logici. Pa, ipak, u krizi kroz koju politi~ki `ivot u Bosni i Hercegovini prolazi ovih dana susre}emo se do sada nevi|enim opasnostima i izazovima. Nesagledivu opasnost u aktualnoj politi~koj krizi predstavlja nastojanje da se u politi~kom institucionalnom i demokratskom `ivotu inauguri-

J

ra revolucionarni princip politi~kog djelovanja (“Ja priznajem samo sud svoje partije” rije~i , su koje kao da odlije`u u na{im politi~kim klupama iz dubina historije komunisti~kog revolucionarnog pokreta), prema kojem za legitimitet nije potrebna procedura, prema kojem se procedura mo`e izbje}i jer nam se `uri, odnosno “to dugo traje” prema kojem se za os, tvarivanje zacrtanih politi~kih, strana~kih, vladinih, dr`avnih, paradr`avnih, bilo kojih ciljeva ne moramo “dr`ati Ustava kao pijan plota” prema kojem se za, kon mo`e uzeti u svoje ruke. ednako veliku opasnost u aktualnoj politi~koj krizi predstavlja neskriveno nastojanje da se ovlada policijom, a preko policije tu`ila{tvom i sudstvom i medijima. Ovdje u prvom redu mislim na Federalnu radio-televiziju. Lagumd`ija i ^ovi} se nalaze pred velikim isku{enjem. Ono se sastoji u tome da u Dodiku imaju “uspje{an primjer” Njima je . te{ko odoljeti zaklju~ku koji ih poti~e na akciju ovladavanja zna~ajnom kotom s koje su se nedavno morali povu}i. Oni jednostavno odgovaraju protupitanjem: A kako mo`e Dodik? Za{to FTV ne bi mogao biti kao RTRS? Zato mislim da je, dugoro~nije gledaju}i, zna~ajnije za na{u javnost i ukupni dru{tveni `ivot sa~uvati politi~ku neovisnost javnih servisa, u prvom redu FTV-a, nego bilo koje vlade, skup{tinske ve}ine, ove ili one politi~ke ili strana~ke pozicije. U tom pogledu odgovornost le`i na novinarskim udru`enjima, intelektualcima, nevladinim organizacijama, me|unarodnoj zajednici, gra|anima i cjelokupnoj javnosti.

Oni ne znaju gdje `ive

D

ok se po ovda{njim parlamentima, skup{tinama, a bezbeli, najvi{e kafanama, sabiru nove ve}ine, koje se nadaju da }e formirati novu vlast, bar moja dva poznanika su u{la u koaliciju sa koferima. I oni se nadaju, ali ne da }e ne{to formirati, nego da }e ubijediti {vedsku vlast da im da azil kako bi zapo~eli novi i za njih bolji `ivot u toj skandinavskoj zemlji. Obojica su mladi}i iz Podrinja. Imaju nekih 26 ili 27 godina. O`enjeni. Imaju i `enu i djecu. I vole Bosnu i Hercegovinu. U jednog su babo i trojica amid`a {ehidi. Poginuli za ovu dr`avu, u nadi da }e njihovoj djeci biti bolje. Da }e slobodno i sigurno `ivjeti. U drugog je babo pun gelera, invalid i patriota. I on je krvario za svoju djecu. Ali, izgleda, ni njihovim unucima nije dobro. I ko je kriv? Svi su krivi. Krivi su svi oni, bili vlast ili opozicija, koji su ikada, od 1996. godine sjedili po parlamentima, skup{tinama, op}inama... i dobivali bud`etski (na{) novac. Krivi su jer ne znaju gdje `ive. Ne znaju kako se prevrtati i znojiti u

krevetu u ~etiri sata ujutro i razmi{ljati kako svojoj bebi kupiti pampers i bebelac. Ne znaju kako je pozajmiti dvadeset maraka kako bi njihov maksum oti{ao na izlet. Ne znaju kako je kad kuha `eludac, jer njihova djevoj~ica nema haljinicu istu kao {to drugarica ima. Ne znaju kako je mladima, koji bi stupili u brak, ra|ali djecu, a nemaju gdje i od ~ega `ivjeti. Nemaju posla, a o stanu da i ne pri~aju. Ne znaju oni mnogo toga, ili ne `ele da znaju i da vide. Moje poznanike sa po~etka pri~e uop{te ne zanimaju telekomi, fabrike duhana, bosnalijekovi, elektroenergetski sektori, javni servisi, po{te... Ne znaju oni ni{ta o tome, osim kad im zatrebaju dopuna za telefon, kutija cigara ili tablete. Uop{te ih ne zanima ho}e li neko novi ujagmiti neki upravni odbor, ho}e li neko novi zasjesti na ~ela klini~kih centara, zavoda, agencija, ministarstava... Njih zanima posao i hljeb za njihove porodice. Njih zanima da im Aida u 19.30 pro~ita vijest o novim radnim mjes ti ma i bo ljem `i vo tu svih gra|ana u ovoj zemlji. A oni {to se jagme, otimaju, plijene... oni

{to ne znaju gdje `ive, svoje su potomke uhljebili. Oni su svojim unu~i}ima, i bezbeli praunu~i}ima, a mo`da i njihovoj djeci, obezbijedili ugodne `ivote. A hiljade obi~ne bosanske djece, {to zadnji fening tro{e kako bi jednom u `ivotu oti{lie na Bilino polje i poderale glas navijaju}i za D`eku, Misimovi}a, Pjani}a, Ibi{evi}a... ne znaju {ta ih sutra ~eka. Njihova budu}nost je neizvjesna. Zbog toga i odlaze u tu|i svijet. Zbog toga }e mo`da sinovi mojih poznanika za 20-ak godina, umjesto za bosanskohercegova~ku, poput Zlatana Ibrahimovi}a, zabijati golove za {vedsku reprezentaciju. “Ostajte ovdje!... Sunce tu|eg neba Ne}e vas grijat ko {to ovo grije...” Ovo su stihovi Alekse [anti}a, nastali 1896. godine, u kojima ovaj pjesnik pjeva o patnji onih {to zauvijek napu{taju domovinu i odlaze u tu|i svijet. Moji poznanici su nekada u~ili o [anti}u, mada su rijetko ~itali njegove pjesme, a jo{ ga rje|e vi|ali na nov~anici od 10 KM. Pitanje je da li bi veliki [anti}, u dana{njoj Bosni i Hercegovini, imao umjetni~ke hrabrosti napisati “Ostajte ovdje” .

OSVRT

Pi{e: Samir KARI] karic.samir@gmail.com

Hiljade obi~ne bosanske djece, {to zadnji fening tro{e kako bi jednom u `ivotu oti{le na Bilino polje i poderale glas navijaju}i za D`eku, Misimovi}a, Pjani}a, Ibi{evi}a... ne znaju {ta ih sutra ~eka. Njihova budu}nost je neizvjesna. Zbog toga i odlaze u tu|i svijet

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

KOMENTARI

11

MOJ STAV

Danas, kao i za vrijeme Luja Bonaparte u Francuskoj, u BiH imamo haos, anarhiju, konfuziju, nasilje nad pravnim sistemom, imamo zbunjene gra|ane, op{tu politi~ku i svaku drugu krizu

[estorka Zlatka Lagumd`ije S
ipak, za vrijeme Staljina i Tita, nji ho vi su po da ni ci ima li ure|eno dru{tveno stanje. Danas, kao i za vrijeme Luja Bonaparte u Francuskoj, u BiH imamo haos, anarhiju, konfuziju, nasilje nad pravnim sistemom, imamo zbunjene gra|ane, op{tu politi~ku i svaku drugu krizu. Lagumd`ija i njegov Politbiro su farsa i Staljina i Tita i njihovih Politbiroa. Oni do`ivljavaju sudbinu Luja Bonaparte! Ujutro, pred ogledalom, majstor haosa i anarhije, Luj Lagumd`ija, umjesto sebe vidi Mar{ala. Onaj pendavi Crnogorac koji kao pretendent na funkciju ministra sigurnosti ve} prijeti hap{enjem konkretnih osoba, zami{lja da je Berija ili Rankovi}! Mada mu ni sam Benito nije daleko. Po stasu i glasu! U haosu kojeg su zajedno proizveli: lijeva totalitarna svijest na ~elu sa Lagumd`ijom i desna sa Crnogorcem, kojemu je nos bli`i nebu nego tjeme, i Draganom ^ovi}em, najve}a su prijetnja de mo kra ti ji i sta bil nos ti dr`ave BiH, njenog dru{tva i cijele regije. Zakonodavnu i izvr{nu vlast na razini kantona i Federacije su doveli u kolaps. Pravnim nasiljem je blokirana i dr`avna vlast i ona ne mo`e efikasno odgovoriti ni doma}im ni me|unarodnim obavezama. Me|unarodni kredibilitet institucija i izabranih zvani~nika je potpuno srozan. U BiH niko va`an ne dolazi niti na{e funkcionere neko zove, jer se ne zna ko }e zano}iti kao aktuelni ministar a probuditi se kao biv{i! Ministarstvo vanjskih poslova uop{te ne funkcionira. Osim u slu~aju kad Lagumd`ija daje podr{ku srbijanskom kolegi Jeremi}u koji, opet, podr`ava Dra`u Mihailovi}a! \enerala, zna se! U takvoj situaciji, u nemogu}nosti da kontroli{u haos kojeg su izazvali, na{i tragikomi~ni diktatori nastoje svim silama da izvr{e tihi ili puzaju}i dr`avni udar. Ru{e}i i devastiraju}i pravnu konstituciju dr`ave, ve} povla~e poteze da u svoje ruke uzmu energetiku, po{tu i telefoniju, duhansku industriju, dr`avne medije, policiju a velik dio sud sko-tu `i la ~kog apa ra ta je ve} u njihovim rukama. Policiju, sigurnosne agencije i vojsku po ku {a va ju dis ci pli ni ra ti pomo}u smanjenog i na tri godine limitiranog dr`avnog bud`eta. Uvod u diktaturu se radi po oprobanom receptu kakav je primjenjivan u latinoameri~kim dr`avama! Dugotrajnom kampanjom promjene zakona kojima bi imali odlu~uju}i uticaj na policiju, nastoje vratiti verbalni delikt kao krivi~no djelo a time i “ko`ne mantile” i UDBU! Gra|anima BiH ozbiljno prijeti povratak politi~ke diktature i vremena kad su ljudima no}u, iza ku}e, sudili i presu|ivali “makarovom” Zato mno. gi misle}i ljudi koji su javno ukazivali na povratak mra~nih vremena u BiH, ve} spremaju papire potrebne za politi~ki azil u nekoj zapadnoevropskoj zemlji! To je su{tina “reformi” Zlatka i dru`ine opasnih namjera. To je nji ho va no va pla tfor ma ko ju gra|ani svakim danom sve vi{e razumijevaju kao opasnost za vlastitu slobodu i gra|anska prava. Zaboga, zar smo do{li dotle da nam za ministra sigurnosti Lagumd`ija predla`e Crnogorca za kojeg sam tvrdi(o) da je mafija{?
Ekrem AVDI], Tuzla

18. brimer

POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA

S

jajnu uporednu analizu burnih, prelomnih doga|anja u francuskom dru{tvu i dr`avi s kraja 18. i sredinom 19. vijeka, Karl Marks je objavio u knjizi “Osamnaesti brimer Luja Bonaparte” . Ta je knjiga neizbje`no sredstvo za razumijevanje dru{tvenih mijena i pokreta i u moderno doba, obavezna literatura i podsjetnik svakog ko bar malo analiti~ki gleda na svijet oko sebe. Podsje}anja radi, ka`imo da je 9. novembra 1799. godine Napoleon Bonaparta s vlasti zbacio Direktorijum i Francusku uveo u novu, modernu epohu, a da je njegov ne}ak Luj Bonaparta 2. decembra 1851. godine napravio dr`avni udar nakon kojeg su nastali i haos i konfuzija, op{ti dru{tveni nered, anarhija i posvema{nja kriza. U vezi s tim, Marks u knjizi “Osamnaesti brimer Luja Bonaparte” pi{e: “Hegel primje}uje negdje da se sve velike svjetskoistorijske ~injenice i li~nosti pojavljuju tako re}i dva puta. On je zaboravio dodati: jedanput kao tragedija, a drugi puta kao farsa... Tradicija svih mrtvih generacija pritiskuje kao mora mozak `ivih. I upravo kad izgleda da su zauzeti time da sebe i stvari preokrenu, da stvore ne{to ~ega jo{ nije bilo, upravo u takvim epohama revolucionarne krize oni boja`ljivo prizivaju u svoju slu`bu duhove pro{losti, pozajmljuju od njih imena, bojne parole, kostime, da bi, preru{eni u to pre~asno ruho i pomo}u tog pozajmljenog jezika, izveli novi svjetskoistorijski prizor.” Dakle, i “osamnaesti brimer Zlatka Lagumd`ije” je farsa i staljinizma i titoizma. Ma kako tragi~no, ozbiljno i diktatorski,

REAGIRANJE

Vlada nije ostala du`na
“Vlada ostala du`na”; Oslobo|enje, 21. juni/lipanj 2012. godine
U listu Oslobo|enje od 21. 6. 2012. godine, na zadnjoj strani objavljena je informacija pod naslovom “Vlada ostala du`na” , a narednog dana, 22. 6. 2012, na str. 4. objavljena je ista informacija u skra}enom obliku. U tekstu se navodi da je saop}eno kako }e 100 KM kao nagradu od Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona, u~enici generacije osnovnih {kola dobiti naknadno “jer }e im uskoro biti upla}ena na `iro-ra~une” . ^injenice su, me|utim, druga~ije. Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona izvr{ila je uplatu ovih sredstava na ra~une u~enika generacije 64 osnovne {kole 15. 6. 2012. dakle pet dana prije organiziranja prijema. Uz to, dan ranije, 14. 6. 2012, upla}ena su i sredstva za u~enike generacije 34 srednje {kole za koje je 13. 6. 2012. tako|er bio organiziran prijem. U prilogu koji vam dostavljamo uz ovaj dopis, nalaze se spiskovi uplata iz Ministarstva finansija Zeni~ko-dobojskog kantona na kojima se jasno vide datumi, visina uplate, kao i `iro-ra~uni na{ih najboljih u~enika. @ao nam je {to je do{lo do ovakve gre{ke, pa stoga tra`imo od vas da na osnovu Kodeksa za {tampu objavite ovu ispravku krivo navedenih podataka u ~lanku novinara Oslobo|enja, gospodina Mirze Daji}a.
Jasna AHMETSPAHI], portparol Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona

a’}e 17 sati. Englezi u to do ba tra di ci onalno piju ~aj. Dotle su po svijetu pora di li {ta su htje li. Ja, pre ven ti ve ra di, skla njam svo je krpi ce i stva ri po sta nu. Jer su pru ga sa mo {to ni je s po sla. A si no} sam gle dao film u kojem je `ena fino lije po ubi la pa na sas ta vne dijelove isjekla mu`a jer nije, ja dnik, sta vio po dme ta~ pod ~a {u s pi vom. Stro ga teta! Kad sam svaku stvar na svoje mjesto stavio, izvrnuo sam se na oto man i ~i tao na slov: “Veliki uspjeh u Briselu” . Poenta, uspio put {estorke u Brisel koji }e im, ako budu fini i slu{ali, dati mapu puta. Pomislim, svaki put kad nas strend`eri iz Evropske uni je {u tnu u gu zi cu, mi smo kao za pe dalj bli `e Evropi. Potom sam skoknuo do balkona da vidim {ta je uzrok graji iz parka. Kad tamo, u parku, Du{ko fata golubove. I psuje. Ne ide mu. On i ja smo za ra ta bi li u is toj bri ga di Ar mi je. Kad se kla nje za vr{i lo, Du {ko je za `ivot zara|ivao tako {to je iz kon tej ne ra va dio obu }u i odje}u, prao ih pa prodavao na pi ja ci. Naj sre tni ji bi bio kad u haj fi {u na|e ka kav go blen. I{li su ko halva, go vo rio je. A tro je dje ce je hra nio. Sre dio sam mu, da vno je dnom, kod ta da {njeg kan to nal nog bo ra ~kog mi nis tra, je dno kra tnu nov ~a nu po mo}. Ne ode Du le. Rek’o mi je: “Jeb’o ti ministra, a ministar tebe!” Sad sam u parku. Duletovo {}ene, avlijaner klasi~ni, ma {e mi re pom. Mil kim ga po ~i ve ri ci. I, kao, pi tam {}e ne, a ka ko mu je Du le, njegov najbolji prijatelj? Ni{ta {}e ne. Je be mu se. A Du le }e... “To da je pas ~ovjekov najbolji prijatelj, mi{ljenje je ~ovjeka, a ne psa!” Ni pogled’o me nije. Nego ve`e kanafu na kraj {tapa, pristavi na {tap kutiju od cipela i ~eka ne bi l’ se koji golub zajeb’o. Vidim ja koliko je sati, al’ se pravim mutav. Pitam: “Kako je danas va{a ekselencija?” “Jebem li ga! Do ju~er sam se upore|ivao sa siroma{nijim od sebe, ali je izbor spao na kriti~nu ta~ku!” rekne Dule , nastavljaju}i petljati oko {tapa, kanafe i kutije. Meni {ejtan ne da mira pa ga pitam a {ta to majstori{e? “Nit’ imam {ta raditi, nit’ imam {ta jesti. Pa da ne bih umro od dosade, lovim tice!” , objasnio je.

Pi{e: Pi{e: Asaf BE^IROVI]

Dule je slegao ramenima, rekao kako je on nekada, u istom ovom parku, hranio golubove, te da je sada do{lo vrijeme da mu golubovi i uzvrate
“Ne’{ valjda, ako ga ikada uhvati{, goluba pojesti?” zani, malo me je. Dule je slegao ramenima, rekao kako je on nekada, u istom ovom parku, hranio golubove, te da je sada do{lo vri je me da mu go lu bo vi i uzvrate. Sjebem se ja. Progutam knedlu pa kao nehajno pitam a zna l’ on da je golub simbol mira. Dule je zaklju~io da i simbol mira je zalogaj. Jo{ je dodao i da ljudi su k’o golubovi: “Kako to?” zanimalo me je. , “Fino!” rekne Dule. “Kad su , na zemlji, golubovi ti jedu iz ruke, ~im polete, seru po tebi!” , rekne Dule. U me|uvremenu, par golubova vrzmao se oko kanafe, {tapa i kutije od cipela. Al’ se nije navukao na mamac. Pri{ao nam je i kom{ija Avdo. Pitao da, ako ne smeta, mo`e l’ se priklju~iti diskusiji? Dule je rekao da mo`e, da rado primamo svaki prilog diskusiji. I u robi i u novcu. Ovaj je to iskoristio pa po~eo pri~ati o tome kako gra|ani ko ji upor no tra `e vi{e hljeba moraju znati da je to u ovom trenutku na{eg ekonomskog razvoja isuvi{e krupan zalogaj. “Al’ {u}ur dragom Allahu, pa aktuelni premijer Federacije dr`i sve konce u svojim rukama” zaklju~io je Avdo. , “Je l’ to premijer veze goblene?” hladno je pitao Dule. , “Ma, o ~emu ti to?” ~udio se , Avdo. “O {estorci” rekao je Dule. ,

12

POSU\ENI STUPCI

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

KLEVETE I LA@I Za{to nas progoni Fahrudin Radon~i}?

AVAZ JE NAJVE]A PODV
Jo{ od vremena kada je zabio no` u le|a Aliji Izetbegovi}u, sve~ano se zaklinju}i na vjernost i odanost Zlatku Lagumd`iji u doba Alijanse za promjene, Fahrudin Radon~i} na stranicama svojih novina izdaje certifikate ko je Bo{njak, a ko ne, ko je bolji a ko lo{iji musliman, pljuje, vrije|a i progoni - upravo Bo{njake. Na ni{anu tobd`ija ipak su naj~e{}i Hilmo i Mujo Selimovi}. Za{to ih progoni? Zbog hiljada radnika koji `ive od Sarajevske pivare, Klasa, Sprinda, Vegafruita... ili pak zbog podatka da su Selimovi}i za sedam godina dr`avi platili 565.973.549 KM na ime poreza i doprinosa? Amerikanci patriotizam mjere poreskom karticom, Vlada Federacije BiH je jednogodi{nju ljubav i naklonost Radon~i}a platila politi~kom odlukom o preina~enju presude Vrhovnog suda FBiH. Kako tada, tako i danas: svi koji rade i `ive od svog rada prognani su od Avaza - vrijednosti koje Radon~i} cijeni mjere se turkovi}ima i keljmendijima, zgradama, d`ipovima i neboderima, i prijavljenom pla}om od nepunih 1.500 KM. Gdje su poreski inspektori? Gdje finansijski policajci? Smiju li u}i u Radon~i}evo carstvo? Umjesto svojeg imovinskog kartona, stranim ambasadama poslao je pismo u kome opet kleve}e i la`e...
Priredila: D`enana Karup-Dru{ko

Neposredno nakon {to je Fahrudin Radon~i}, u funkciji predsjednika Saveza za bolju budu}nost, potpisao protokol o suradnji sa Zlatkom Lagumd`ijom, predsjednikom SDPa, kojim dobija mjesto ministra sigurnosti BiH, a njegova stranka ulazi u vlast, Fahrudin Radon~i} vlasnik Dnevnog avaza krenuo je u jo{ `e{}i obra~un sa svima onima koji se usu|uju o njemu kriti~ki govoriti i pisati. Naravno, na vrhu liste su Hilmo i Mujo Selimovi}, vlasnici Oslobo|enja i Dana, Slobodna Bosna, BHRT, Start, zapravo svi oni koji ve} godinama izvje{tavaju o kriminalu Radon~i}a i njegovih suradnika i prijatelja.

Govorimo jedno, radimo drugo
Samo da nije svih ostalih imao bi Radon~i} na raspolaganju kompletan javni prostor. I mogao bi kako i koliko `eli gra|ane Bosne i Hercegovine ubje|ivati da je on u svemu naj, naj, naj... Najuspje{niji biznismen u BiH, najve}i Bo{njak, najgorljiviji musliman, najsposobniji politi~ar, najodaniji mu`... Samo da nije tih mrskih neprijatelja koji su raskrinkali Radon~i}eve veze sa Naserom Keljmendijem, Muhamedom Alijem Ga{ijem, Senadom [ahinpa{i}em [ajom, Damirom Fazli}em, Miroslavom Mi{kovi}em, srbijanskim tajkunom i Milo{evi}evim finansijerom ratova na Balkanu, pa sa crnogor-

skom “finansijskom elitom” Veselinom Barovi}em i Boi{om [otrom... Metodologija koju Radon~i} godinama koristi nije se promijenila ni nakon najava da }e (napokon) u}i u vlast: Dnevni avaz uni{tava sve koji mu se na|u na putu, manipuliraju}i ~injenicama, dok Radon~i}evi advokati zatrpavaju sudskim tu`bama sve one koji u negativnom kontekstu spomenu utemeljitelja i osniva~a. Pri tome Avaz svakodnevno podgrijava atmosferu nezadovoljstva pi{u}i o socijalno ugro`enim kategorijama, kojih u BiH, na`alost, ima puno - demobiliziranim borcima, radnicima obespravljenim privatizacijom, mladima koji nemaju mogu}nost zaposlenja, ali i drugim brojnim gra|anima koji ve} godinama `ive na rubu egzistencije. Mada je upravo Avaz godinama doprinosio tome, {tite}i vlast od koje je isisavao bud`etski novac prije svega kroz ugovore i monopol koje mu je ista ta vlast omogu}avala, on svu odgovornost prebacuje na svoje doju~era{nje politi~ke prijatelje na redu je SDA, i kao jedinu alternativu za izlazak iz te{ke situacije nudi - Fahrudina Radon~i}a. (...) Radon~i} i Avaz za kriminal optu`uju one protiv kojih se ne vodi nikakva istraga, niti su na bilo ~ijoj, a ponajmanje ameri~koj crnoj listi. Ilustrativan primjer je tekst objavljen u Avazu svega tri dana nakon {to je Radon~i} potpisao Protokol o suradnji s Lagumd`ijom spektakularno

najavljuju}i da }e ba{ on biti ministar sigurnosti BiH - u vrijeme kad su svi mediji u regiji pisali o najnovijoj ameri~koj crnoj listi na kojoj se kao prvi narkoboss iz Evrope na{ao Naser Keljmendi s kojim se povezuje Radon~i}. Ignoriraju}i odluku ameri~kog predsjednika Avaz objavljuje tekst pod naslovom Tajna paraobavje{tajna slu`ba i Selimovi}i do`ivjeli

krah pred sudovima - Bo{nja~ka mafija mora Radon~i}u isplatiti 175.000 KM u kome govori o presudama koje su done{ene u korist Radon~i}a, o ~emu su uredno obavije{teni OHR-a, ~lanice PIC-a i druge in-

stitucije. Radon~i} tvrdi da ga je sud za{titio od najgnusnijih neistina jer je on “la`no tretiran kao saradnik Nasera Keljmendija” te da su “ove presude dokaz neovisnosti pravosu|a BiH i pokazale su da je nevi|ena kampanja protiv Fahrudina Radon~i}a, kao lidera opozicije, zasnovana i, na`alost, jo{ se vodi na apsolutnim neistinama” (...) . Nakon {to je SAD stavila Keljmendija na crnu listu o tome je obavije{tena Evropska unija od koje se u~ekuje da u~ini isto. No, kako je Keljmendi ipak Evropljanin i nekrunisani kralj droge na Balkanu, evropske institucije imaju obavezu da se pozabave i njegovim suradnicima. Sve evropske zemlje (uklju~uju}i i ~lanice PIC-a) u sistemu Interpola jo{ od ranije raspola`u podacima o Keljmendiju, jer je Interpol na osnovu podataka iz vi{e zemalja prije nekoliko godina napravio izvje{taj o Keljmedniju i njegovoj organizaciji ozna~iv{i je kao najopasniju u ovom dijelu svijeta. U tom izvje{taju se kao jedan od suradnika navodi i Fahrudin Radon~i}. Usput, generalni sekretar Interpola je Ronald Nobl, Amerikanac, biv{i slu`benik ministarstva finansija SAD-a, ministarstva koje je objavilo crnu listu s Obaminim potpisom. Iako u svom dopisu ambasadama Radon~i} tvrdi da presude u njegovu korist dokazuju da je “la`no tre-

tiran kao saradnik Nasera Keljmendija” takvih presuda nema. Dani su , objavili Izvje{taj Interpola sa faksimilom tog dokumenta u kome Direkcija za posebni kriminal i analizu (SCA) INTERPOL navodi: “Ovaj dokument je pripremljen isklju~ivo za potrebe agencija za provo|enje zakona. Ovaj izvje{taj mo`e biti distribuiran tre}im zemljama, ali samo uz prethodnu pismenu suglasnost generalnog sekretara Interpola.” Dalje pi{e da je “ovaj izvje{taj sa~injen na zahtjev u~esnika na operativnom sastanku odr`anom u Lionu 20. i 21. novembra 2008. Na ovom su sastanku predstavnici sedam zemalja i UNMIK-a odlu~ili pokrenuti zajedni~ku akciju pod nazivom Igman u sklopu projekta Kanun usmjerenu na kriminalnu grupu koju vodi Naser Keljmendi.” Kako se u Izvje{taju Interpola kao jedan od suradnika navodi i Radon~i}, on je po objavljivanju ovog dokumenta tu`io Dane, no nema presuda u njegovu korist o tome. Uostalom, izvje{taj je dostavljen kancelariji Interpola u Sarajevu i proslije|en je nadle`nim institucijama u BiH.

Pritisci tu`bama
Shvativ{i da to {to Avaz ignorira Obaminu odluku da Keljmendija stavi na crnu listu, ne spre~ava sve ostale medije u BiH i regionu da pi{u o tome, Radon~i} je gostuju}i na jednoj televiziji izjavio da }e on, kad bude ministar sigurnosti, uhapsiti

VI[E OD KANTONALNOG BUD@ETA

Selimovi}i za sedam godina dr`avi platili 565.973.549 KM na ime poreza i doprinosa
Govore}i o interesima Fahrudina Radon~i}a i ekonomskim i drugim posljedicama po porodicu Selimovi}, advokat Graci} navodi: “Razlika izme|u novinsko-izdava~ke djelatnosti Radon~i}evog Avaza i firmi u kojima su suvlasnici Hilmo i Mujo Selimovi}, je u tome {to: 1. Hilmo i Mujo Selimovi}, odnosno njihove firme, prete`no se bave proizvodnjom, prodajom i uslugama i zapo{ljavaju vi{e hiljada radnika. Samo u periodu od 2004. do 2011. firme u vlasni{tvu i suvlasni{tvu Hilme i Muje Selimovi}a su ulatile 565.973.549. KM javnih prihoda (poreza i doprinosa) {to predstavlja jedan prosje~an bud`et Kantona Sarajevo. U nave de nom pe ri odu je in ves ti ra no 430.042.028. u razvoj, zapo{ljavanje i opremu. Posebno nagla{avamo da su Hilmo i Mujo Selimovi} na svoja li~na primanja uplatili ovoj dr`avi preko 1,5 milion poreza po osnovu plata i li~nih primanja. 2. Fahrudin Radon~i} se bavi izdavanjem dnevnih novina, u sadr`aju kakve jesu, tako da Fahrudin Radon~i}, kao vlasnik, odnosno njegova izdava~ka ku}a Avaz roto press kr{e}i apsolutno sve pravne norme eti~kog kodeksa u novinarstvu, ima interes da objavljuje iskonstruisane neistine o Hilmi i Muji Selimovi}, i njihovoj obitelji, te njihovim firmama - poslovanju, njihovom privatnom `ivotu i da bude nepravomo}no sankcionisan za sada 37 zvani~no zaprimljenih nepravomo}nih presuda, na ~emu plasira pove}an tira` svoje novine, a time uve}ava i svoje prihode, jer su isti u nesrazmjeri sa visinom obe{te}enja izre~enih u sudskim presudama. Naosporno je ~ega je sve vlasnik gospodin Fahrudin Radon~i}, ali je sporno i upitno da isti ima primanja od svega 1.200 KM mjese~no pa se postavlja pitanje kako i na koji na~in je stekao toliku li~nu imovinu sa primanjima od svega 1.200 KM. A posebno je pitanje koliko i kada je gospodin Fahrudin Radon~i} ovoj dr`avi-dru{tvu uplatio poreza po osnovu li~nih primanja? Na sve ovo gostuju}i u emisiji 60 minuta Federalne televizije 2009. godine gospodin Mujo Selimovi} je javno zatra`io da se ispita porijeklo imovine porodice Selimovi} i Fahrudina Radon~i}a, na ~emu obitelj Selimovi} i danas insistira. Novinari listova u vlasni{tvu gospodina Fahrudina Radon~i}a su u proteklih 12 godina neistinama - govorom mr`nje, izvr{ili i nadalje vr{e, javni lin~ nad porodicom Selimovi} i njihovim poslovanjem.”

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

POSU\ENI STUPCI
MUJO SELIMOVI]

13

VALA BO[NJACIMA
SARAJEVSKA PIVARA, KLAS, SPRIND, VEGAFRUIT
Nazif Brankovi}, direktor Sarajevske pivare: “Pisanje Dnevnog avaza nanosi {tetu Sarajevskoj pivari, jer od dobrog kolektiva, u kome vladaju dobri me|uljudski odnosi, oni svojim tekstovima poku{avaju da stvore me|u narodom mi{ljenje da se radi o lo{em kolektivu koji ne izmiruje svoje obaveze. Me|utim, rijetki su kupci koji su zbog la`i objavljenih u Avazu prestali da sura|uju sa Sarajevskom pivarom. Ima onih na koje su te la`i i tekstovi uticali i koji su prestali da rade sa Sarajevskom pivarom iz straha od Avaza, ali na{e proizvode uzimaju iz druge ruke, preko posrednika. Zbog svih tih la`i koje objavljuje Avaz, Klas i Sarajevska pivara su podnijeli tu`be protiv njih.” Haris Kuskunovi}, direktor Klasa d.d. Sarajevo: “Kompanija Klas d.d. Sarajevo ve} du`e vrijeme se suo~ava sa neistinitim, nepotpunim i tendencioznim napisima Dnevnog avaza, ~iji je cilj stvaranje negativne slike o na{em poslovanju u javnosti, odnosno dezinformiranje na{ih kupaca, potro{a~a i poslovnih par tnera. U tim re`iranim tekstovima nikada se ne po{tuje profesionalni standard - saslu{ati/~uti drugu stranu, tako da se ~itaocima svjesno uskra}uje potpuna i objektivna informacija. Nerijetko se novinari i urednici Dnevnog avaza i drugih vlasni~ki povezanih medija (TV Alfa…), osim neta~nih informacija, poslu`e i grubim kvalifikacijama i te{kim rije~ima. Kontinuirano negativno izvje{tavanje, svakako, u {iroj javnosti nanosi {tetu i naru{ava ugled kompanije Klas d.d. Sarajevo, koja se tradicijom, iskustvom i kvalitetom proizvoda izborila za mjesto lidera mlinsko-pekarske industrije u BiH. Me|utim, na{i vjerni kupci, potro{a~i i dobavlja~i prepoznaju namjere i ciljeve Dnevnog avaza, a raduje nas ~injenica da je sve vi{e i Keljmendija “ukoliko budu postojali dokazi”Odluka ameri~kog predsje. dnika i Interpolov izvje{taj, koji on godinama negira, za Lagumd`ijinog ministra nisu relevantni, kao ni istrage o ubistvu Ramiza Delali}a koje vode Tu`iteljstvo BiH i Specijalno tu`iteljstvo u Beogradu, gdje postoje iskazi vi{e svjedoka koji tvrde da je Keljmendi li~no platio {aba~kom klanu Delali}evo ubistvo. Kada je ekipa magazina Crta BHTa pripremala emisiju o organiziranom kriminalu, u kojoj visoko kotiraju i Keljmendi i Radon~i}, novinarka Svjetlana Vu~eti}, poslala je slu`beni dopis Radon~i}u s upitom o tim navodima na {ta joj je on odgovorio da BHT i novinarka pozivanjem na informacije Specijalnog tu`ila{tva iz Beograda “ru{e dr`avnost Bosne i Hercegovine”!? No, bez obzira {to se novinarka pozivala na relevantne izvore Radon~i} joj je zaprijetio u telefonskom razgovoru kako }e “u Expressu objaviti da ste vi Svjetlana prostitutka i da vodite javnu ku}u, pa vidite kako }ete se onda oprati. ’Kada vi mene stavljate u kontekst, upotrebljavaju}i BHT kao javni servis, u mafija{ki kontekst, onda i ja to mogu u~initi.’ Dodao je i da se nama ’digao’ da gospo-

Avaz poku{ava uni{titi doma}u privredu
obi~nih gra|ana koji i u tendencioznim tekstovima znaju razlu~iti istinu od neistine. Na `alost Dnevnog avaza, Klas i dalje njeguje me|usobno povjerenje i ~vrste par tnerske odnose sa kupcima i dobavlja~ima, te svojim potro{a~ima svakodnevno isporu~uje hranu vrhunskog kvaliteta. Po{tujemo slobodu informiranja i slobodu medija, ali `elimo da javnost bude za{ti}ena od neprofesionalnog i manipulatorskog izvje{tavanja. Zanimljivo je da Dnevni avaz nikada nije objavio niti jednu pozitivnu pri~u o Klasu i iz Klasa, jer je cilj samo jedan - ru{enje i ono male preostale uspje{ne doma}e privrede...” Ivica Kramar, direktor Sprinda: “Sigurno je da pisanje Avaza pravi mnogo {tete. Mi radimo plemenit posao, jer proizvodnja hljeba to jeste, i ne zovu nas bez razloga bijeli rudari. Na ovim temperaturama, kad svi gledaju da se negdje sklonu, na{i vrijedni pekari cijelu no} rade da bi na{i kupci ujutru imali svje`i hljeb. I u februaru, kad je bio najve}i snijeg, mi smo se prvi probili do Klini~kog centra i svih drugih kako bismo dostavili hljeb. Smatramo zbog toga nekorektnim to pisanje koje sigurno uti~e da dio javnog mnjenja druga~ije gleda na nas. Me|utim, i na{i poslovni par tneri i kupci znaju prepoznati kvalitet koji nudimo i razlu~iti ga od tendencioznih tekstova kojima je o~ito cilj da nanesu {to ve}u {tetu doma}oj proizvodnji.” Zlatko Sejmenovi}, direktor Vegafruita: “Ne ~itam Dnevni avaz i ne zanima me {ta pi{e, ali naravno ako se u negativnom kontekstu spominje grupacija, a mi smo njen dio, da to nanosi {tetu svima nama. Kolege su mi rekle da je ranije, 2010. godine bilo nekih problema, ali za ~etiri mjeseca koliko sam ja direktor mi nismo imali slu~aj da je neki kupac zbog toga raskinuo ugovor, niti zbog tog pisanja imamo ikakve {tete u poslovanju.” kleveta izazvati” a pogotovo ona po, novljena sto puta.

hrudin Radon~i}, a radi objektivnog i istinitog informisanja, kako pojedine gospode, tako i institucija koje su zaprimile taj pisani materijal, popra}en nezabilje`enim izlivima arogantnog i nadmenog dr`anja, govora i tvrdnji uznesenog Fahrudina Radon~i}a `elimo pojasniti sljede}e: Hilmo i Mujo Selimovi}, i svi ~lanovi obitelji Selimovi}, nisu tokom svog `ivota nikada ni prekr{ajno ka`njavani-osu|ivani, a niti se protiv njih vodi krivi~ni ili drugi postupak. Dokaz: Uvjerenje o neka`njavanju i nevo|enju sudskog postupka za Hilmu Selimovi}a broj 09-0KR.9367-12 od 20. 6. 2012. i Muju Selimovi}a broj 09-0-KR-9366 od 20. 6. 2012.” Advokat obja{njava “kako, kada i za{to su novinari listova Avaz, As bh. dnevnik, Global, Expres (...) u vlasni{tvu gospodina Radon~i}a otpo~eli javni lin~ - govorom mr`nje i konstrukcijom neistina prema porodici Selimovi}. Gospodin Radon~i} i Avaz su podnijeli tu`bu Kantonalnom sudu u Sarajevu protiv Gorana Komfortea, komercijalnog direktora Sarajevske pivare sa od{tetnim zahtjevom od 1.100.000 KM dana 10. 7. 2003. Tu`ba je podne{ena jer je Sarajevska pivara odbila da prihvati stalnu reklamu u Dnevnom avazu za cijenu od 150.000 KM. Takvu ponudu je komercijalni direktor Sarajevske pivare Goran Komforte shvatio kao klasi~no reketiranje i iznudu novca od strane osoba iz marketinga lista Avaz.”

Ru{i, ali ne uspijeva
- Pro~itao sam, ima tome i nekoliko godina, odgovor Mustafe Spahi}a na pitanje za{to njega progoni Avaz. Rekao je, otprilike, sljede}e: “Sve je dobro dok me progoni, na daj Bo`e, da me po~ne hvaliti.” Rije~i ovog mudrog i meni dragog efendije, ~ini mi se da u potpunosti detektiraju progoniteljski manir i ru{ila~ki nagon Fahrudina Radon~i}a koji se iz dana u dan obru{ava na sve one koji rade i `ele svojim radom svojoj porodici obezbijediti normalan `ivot. Vi{e nije va`no jesu li meta biznismeni, politi~ari, novinari, ljudi iz tzv. javne sfere: na meti su uspje{ni i manje uspje{ni Bo{njaci, Bosanci i Hercegovci, koji se ne stide raditi, koji imaju ono {to zovemo ku}nim odgojem pa im u obraz ne mo`e stati da la`u, petljaju i poga|aju se s nekakvim lokalnim licemjerima, zadu`enim da prenose “ponude koje se ne odbijaju” i one druge tipa “budi pametan, skloni se u stranu, mi }emo te znati nagraditi”. Na meti su - iz moje bran{e - oni koji pla}aju doprinose i poreze, po{tuju zakone i propise i bore se svakog dana da odr`e proizvodnju i radna mjesta. Usu|ujem se re}i, na meti su svi oni kojima je stalo do dr`ave Bosne i Hercegovine, koji `ele ovdje `ivjeti, odgajati djecu, radovati se njihovim ocjenama i u~estvovati u onim va`nim uspjesima i neuspjesima. Moja porodica i ja smo, valjda specijalne mete, pa su zato nekolicina uistinu uglednih Sarajlija i Bosanaca i do{li mome ocu s prijedlogom da spa{avamo Oslobo|enje. Mislim da nikoga ne treba podsje}ati kakva je sudbina bila namijenjena ovom listu. Agresori na na{u budu}nost ru{e i na{u pro{lost, jer nam `ele re}i da s njima svijet po~inje i zavr{ava. Ja na to ne pristajem. I ne samo ja. Sve je vi{e onih kojima se gadi potkupljivost, licemjernost, nasilni~ki primitivizam i mr`nja koji isijavaju iz tih famoznih upori{ta. Duboko sam uvjeren da to nije novinarstvo. Kao izdava~i, od Oslobo|enja i Dana o~ekujemo da budu novine svih Bosanaca i Hercegovaca, otvoreni i profesionalni, novine koje }e prednja~iti u borbi protiv korupcije, kriminala i svih onih po{asti koje ko~e ovu zemlju na putu ka Evropskoj uniji i NATO savezu. Ljudi s kojima razgovaram, bilo da su na{i, doma}i, bilo da su stranci, diplomate uvjeravaju me da se to prepoznaje u svim na{im izdanjima. Zato Oslobo|enje smeta Radon~i}u. On ne mo`e podnijeti da postoje osobe koje se javno ne boje napisati ono {to o njemu govori ve}ina tiho, u kafani, zbog straha od osvete i lin~a. Oslobo|enje danas predstavlja sve ono {to on godinama svojim harangama poku{ava uni{titi, u}utkati i sru{iti, a ne uspijeva.

dina Radon~i}a, koji je ozbiljan ~ovjek i lider opozicije, blatimo zajedno sa mafija{kim medijima.” Nakon {to je Svjetlana Vu~eti} obavijestila Udru`enje novinara o ovom razgovoru, Radon~i} je zaprijetio da }e je tu`iti za klevetu!? Odavno je Radon~i} shvatio da su tu`be za klevetu odli~an na~in da se izvr{i pritisak na sve one koji pi{u protiv njega. Cijeli pravni tim Avaza i nekoliko advokata svakodnevno analizira sve novinske napise o svom {efu i na svako spominjanje njegovog imena slijedi - tu`ba. A onda manipulira tim presudama, na Avazov na~in, {to potvr|uje i tekst od 4. juna u kome Avaz ispod slike Hilme Selimovi}a pi{e da je “ratni dezerter i poslijeratni privatizacijski plja~ka{“ , za Muju Selimovi}a da je “nasljednik od naroda otete imovine”a ispod sli, ke Bakira Izetbegovi}a: “Mafija{ki {ef iz sjene” dok je “Fahrudin Radon~i} , postao oli~enje borbe protiv korupcije” Osim {to to nema apsolutno ni. kakve veze s presudama na koje se Radon~i} poziva, nema tog sudije koji bi donio presudu u korist Radon~i}a da ga za ovu klevetu tu`e Selimovi}i ili Izetbegovi}. Zna to i Radon~i}, ali kao {to je Goebbels govorio, bitan je samo “propagandni u~inak koji }e

Izgubljen spor protiv Sarajevske pivare
“S obzirom da gospodin Fahrudin Radon~i} nije mogao putem suda u daljem postupku dokazati da je pretrpio nematerijalnu {tetu u ukupnom iznosu od 1.100.000 KM, isti je dana 8. 6. 2004. godine povukao navedenu tu`bu te je advokatu Sarajevske pivare i Goranu Komforteu isplatio tro{kove iz tog spora u iznosu od 65.953,80 KM. Dokaz: Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu broj: P-111/03 od 21. 6. 2004. godine o povla~enju tu`be gospodina Radon~i}a i Avaza sa obavezom da nadoknade tro{kove Sarajevskoj pivari i Goranu Komforteu u iznosu od 65.953,80 KM. Zbog klevetni~kog pisanja u listovima As, Express i Dnevni avaz, Kantonalni sud u Sarajevu je dana 13. 8. 2003. godine donio rje{enje broj: P-60/03 ~ija izreka rje{enja glasi: ’Odre|uje se privremena mjera pa se tu`enom zabranjuje dalje prono{enje i izra`avanje neistinitih ~injenica na ra~un tu`itelja Selimovi} Hilme, a koje se odnose na ugro`avanje ugleda tu`itelja do pravosna`nog okon~anja ovog postupka. @alba ne zadr`ava izvr{enje rje{enja.’ Sudija Be{lagi}-^ovrk Dinka...

Konstrukcija neistina
E{ref Graci}, advokat, sa~inio je “djelimi~an odgovor na pismo predsjednika SBB-a i vlasnika novine Dnevni avaz jer se Hilmo i Mujo Selimovi} po stoti put ozna~avaju kao bo{nja~ka mafija, plja~ka{i, itd. itd. itd. Dakle, radi se o nezabilje`enom pritisku na organe pravosudnih institucija i druge organe, jer su u spornom tekstu objavljene nepravomo}ne presude po kojima se provodi dalji sudski postupak. Svjedoci smo da trenutno u svim medijima nastupa gospodin Fahrudin Radon~i}, poziva se i pokazuje, navodno 45 presuda, tvrde}i da ga je sud za{titio od najgnusnijih neistina, kao ~ovjeka, biznismena, a posebno kako on voli za sebe da ka`e ’intelektualca’ . Nadalje, brojeve sudskih presuda predmeta je dostavio svim politi~kim strankama, OHR-u, ~lanicama PIC-a i drugim jer je navodno ’la`no tretiran da je gospodin Radon~i} saradnik Nasera Keljmendija’pripadnik krimi, nalnog miljea, optu`ivan za pranje novca i utaje poreza, mafija{, itd. Obzirom na pismo i sadr`aj materijala koji je dostavio gospodin Fa-

14

CRNA HRONIKA
Edi Hercegli} zadobio je lak{e tjelesne ozljede nakon {to je izgubio kontrolu nad svojim terencem hundai (E 02-T-231) te se zabio u stub uli~ne rasvjete. Hercegli}u je pru`ena ljekarska pomo} nakon ~ega je pu{ten na ku}no lije~enje. Iz Policijske uprave Novi Grad potvr|eno nam je da se ovaj incident desio sino} u 18.40 sati na Bulevaru Me{e Selimovi}a u Sarajevu, a o svemu je obavije{ten de`urni D. P. tu`ilac.

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Terencem udario u stub uli~ne rasvjete

Povrije|eno dvoje djece

Foto: D. ]UMUROVI]

Petogodi{nji dje~ak iz Gornjeg Ratkova te`e je povrije|en, dok je devetogodi{njak iz Gornjeg Petrova zadobio lak{e povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u srijedu na lokalnom putu Prijedor - Toma{ica u mjestu Gornje Petrovo kod Prijedora, potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. Njih je, dok su se vozili na biciklu, reno kliom udarila Biljana P. U trenutku nesre}e biciklom je upravljao devetogodi{njak, dok se te`e povrije|eni dje~ak nalazio na ramu bicikla.

Nesre}a prilikom sanacije ceste u tunelu ^emerno

Bagerom usmrtio radnog kolegu
Tridesetdvogodi{nji Slobodan Kne`evi} iz Banje Luke, radnik preduze}a Integral in`enjering, poginuo je u srijedu u nesre}i koja se dogodila u tunelu ^emerno. Istragom je utvr|eno da ga je iz nehata usmrtio radni kolega Pero Jotanovi} iz Tesli}a, koji je upravljao bagerom rovokopa~em. Naime, dok su radnici firme Integral in`enjering radili na sanaciji magistralnog puta Gacko - Tjenti{e, Kne`evi}u, koji je po zanimanju putar, {ef gradili{ta je rekao da prenese poruku Jotanovi}u da pomjeri radnu ma{inu, koja je stajala pored zida tunela. Kne`evi} je prenio poruku bageristi, koji je upalio ma{i-

Sudar u @ele}i kod @ep~a

nu i u tom trenutku pokrenula se kupola bagera te priklije{tila nesretnog radnika uz zid. Kne`evi} je tom prilikom zadobio povrede opasne po `ivot, od kojih je ubrzo i podlegao. Policija je zajedno sa republi~kim inspektorom za{tite na radu obavila uvi|aj i saslu{ala svjedoke doga|aja. U skladu sa propisima rukovalac bagera rovokopa~a du`an je obratiti pa`nju da li u blizini ima neko prije nego upali i pokrene ma{inu. Me|utim, Jotanovi} je u izjavi naveo da mu se Kne`evi} nalazio izvan vidnog polja kada je upalio radnu ma{inu i krenuo unazad.
D. P.

Vozila nakon stravi~nog sudara sletjela sa ceste: Golf bukvalno prepolovljen

Foto: M. TUNOVI]

Povrije|eni voza~i

golfa i oktavije
Edin Hamzi} zbog te{kih povreda odmah operisan, Almin Avdi} zadr`an na posmatranju
Dvije osobe su povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er na magistralnom putu M-17 u mjestu @ele}a kod @ep~a. U nesre}i su sudjelovali golf 2, registarskih oznaka K01-T-455, kojim je upravljao Edin Hamzi}, i {koda oktavija, registracija J97E-146, za ~ijim upravlja~em je bio Almin Avdi}. Oba voza~a odmah su nakon nesre}e preba~ena u Kantonalnu bolnicu Zenica. Ju~er u poslijepodnevnim satima Hamzi} je operisan zbog te{kih povreda stomaka, a ima i prelom noge, te je smje{ten na Odjel hirur{kog {oka, dok Avdi} ima simptome potresa mozga te je ostavljen na opservaciji. Mi. D.

Rasvijetljeno "razbojni{tvo" u Banjoj Luci

anjalu~ka policija rasvijetlila je "upad" u stan Senada Sara~a, vlasnika trgovine bi`uterije "Sara~", u banjalu~kom naselju Ko~i}ev Vijenac, te kra|u 50 KM iz torbice sa stola i privela Sla|anu Stanarevi} (1966), ku}nu pomo}nicu, koja je, kako se ispostavilo, izmislila cijeli doga|aj. Policiji je u ponedjeljak, kako smo objavili, prijavljeno je da je nad Stanarevi}evom izvr{eno razbojni{tvo. Prema toj prijavi, nepoznati napada~ je u{ao u otklju~an stan Sara~a u prizemlju, a potom, nakon {to je na balkonu vidio ku}nu pomo}nicu, pri-

B

Ku}na pomo}nica inscenirala napad i kra|u
Sla|ana Stanarevi} zaradila prijave zbog la`nog prijavljivanja i kra|e novca iz stana Senada Sara~a
{ao joj s le|a i udario je u vrat. Stanarevi}eva je nakon toga pala i udarila glavom u balkonsku ogradu, te se onesvijestila, a napada~ je iz torbice u dnevnoj sobi uzeo 50 KM i pobjegao. Kada se Senad Sara~ vratio ku}i iz {etnje sa psom, zatekao je na balkonu ku}nu pomo}nicu i pozvao policiju i Hitnu pomo}. Ona je prevezena u Univerzitetskoklini~ki centar Banja Luka, gdje joj je ukazana pomo}, nakon ~ega je pu{tena na ku}no lije~enje. Me|utim, rade}i na rasvjetljavanju ovog doga|aja, inspektori su uo~ili niz nelogi~nosti i indicija koje su ukazivale na to da napada, pa tako ni razbojni{tva, nije ni bilo. Ku}na pomo}nica je saslu{ana, te je, prema neslu`benim informacijama, priznala da je sve izmislila. Ona je nakon krim-obrade pu{tena na slobodu, a protiv nje, {to nam je potvr|eno iz banjalu~kog CJB-a, slijede prijave Okru`nom tu`ila{tvu zbog la`nog prijavljivanja krivi~nog djela, L. S. ali i kra|e 50 KM.

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

CRNA HRONIKA
Dvi je ne po zna te oso be preksino} su izvr{ile razbojni{tvo nad radnikom sportske kladionice u Novoj Bili kod Travnika, te otele manju svotu novca. Je dan od na pa da ~a je, kako prenosi Srna, radnika udario pi{toljem po glavi, nakon ~ega su iz kase uzeli 15 KM i dali se u bijeg. Me|utim, nedaleko od kladionice plja~ka{u je ispao oteti novac, koji je prona|en tokom uvi|aja.

15

Pi{toljem udarili radnika kladionice

Prona|en zasad indijske konoplje

U mjestu Gornja Gra~anica - Ro{evi}i, po naredbi Op}inskog suda Zenica, slu`benici Odsjeka kriminalisti~ke policije Policijske uprave Zenica pretresli su ku}e i pomo}ne objekte, vlasni{tvo [. F, te prona{li 18 stabljika indijske konoplje. Na licu mjesta pronalas ka bi lja ka je iz vr{en uvi|aj, dok je [. A, koji se sumnji~i da je zasadilo stabljike indijske konoplje, priveden i zadr`an u slu`benim prostorijama.

MOSTAR Suspendovani pripadnik FUP-a Enes Musli} priznao ubistvo Amile Sablji}

E

nes Musli} (38), suspendovani pripadnik FUP-a, ju~er je pred Mladenom Juri{i}em, sudijom za prethodno saslu{anje Kantonalnog suda u Mostaru, priznao krivnju za ubistvo 25-godi{nje Amile Sablji}. - ^asni sude, kriv sam, volio sam tu `enu, rekao je Musli}.

Kriv sam, volio sam tu `enu
S obzirom na to da je Musli} priznao zlo~in, predmet ide Vije}u pred kojim }e se razmatrati dokazi vezani za vrstu i visinu sankcije
Glumio stanje {oka
Ubijena Amila Sablji}

^etiri hica
S obzirom na to da je Musli} priznao krivicu, predmet protiv njega }e biti upu}en Vije}u pred kojim }e se zakazati odr`avanje pretresa na kojem }e se njegovo priznanje razmatrati, nakon ~ega bi trebalo uslijediti izricanje presude. "Rasprava o ovom predmetu bi}e zakazana najkasnije za 30 dana, i to po skra}enom postupku, gdje }e se izvoditi samo dokazi vezani za vrstu i visinu sankcije", pojasnio je sudija Juri{i}. Ina~e, na tom ro~i{tu ne}e se saslu{avati svjedoci niti vje{taci, ve} }e optu`ba i odbrana iznijeti svoje dokaze. Optu`nica, koju u ovom predmetu zastupa tu`iteljica Sabina Beganovi}, tereti Musli}a da je u Sablji}evu, u no}i sa 7. na 8. april kod mostarskog hotela Ero, ispalio ~etiri hica iz slu`benog pi{tolja. Ubio ju je zbog bolesne ljubomore, jer nije htjela biti sa njim jer je o`e-

njen. To je, navodno, saznala tek naknadno i odmah je htjela prekinuti svaki kontakt sa njim. Me|utim, Musli} ju je proganjao, pratio te joj oduzeo mobitel i provjeravao kontakte iz imenika. Kobne ve~eri Amila je zavr{ila smjenu u kafi}u San, gdje je radila, i pasatom krenula ka sestri, kod koje je `ivjela. Iste no}i Musli} je bio na osiguranju zgrade Vlade u Mostaru, u sklopu koje se nalazi i kafi} San. Krenuo je sa Amilom te su se dovezli do mostarskog zatvora, gdje je ona iza{la iz auta i po~ela bje`ati prema hotelu Ero. Musli} je krenuo za njom, ispred hotela su se po~eli raspravljati i tu ju je ubio. Ekipa Hitne pomo}i, koja je do{la na mjesto zlo~ina, mogla je samo konstatovati smrt djevojke. Musli} je poku{ao odglumiti da je u stanju {oka, pa je legao pored Amilinog tijela. Prevezen je u CUM Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar, gdje je utvr|eno da nema nikakvih zdravstvenih smetnji. L. S.

Enes Musli} u sudnicu doveden iz pritvora

TU@ILA[TVO BiH Zatra`eno pritvaranje dr`avljanina Slovenije

Po`ar u Prvomajskoj ulici u Sarajevu

Poku{ao pro{vercovati automatsku pu{ku
Tu`ilac Tu`ila{tva BiH uputio je Sudu BiH prijedlog za odre|ivanje pritvora dr`avljaninu Slovenije Ivanu Kovi~u, ro|enom 1959. godine u Ljubljani, nastanjenom u op{tini Kranj, koji se sumnji~i za neovla{teni promet oru`jem i vojnom opremom te proizvodima dvojne upotrebe. Kovi~a su u utorak priveli slu`benici jedinice grani~ne policije Gradi{ka, nakon {to su prilikom kontrole i pretresa vozila prona{li sakrivenu automatsku pu{ku, okvir za municiju i tromblonski nastavak za automatsku pu{ku, za koje osumnji~eni nije imao dozvolu, iako je znao da je dozvola potrebna prema va`e}im zakonskim propisima u BiH. Ivan Kovi~ je kupio navedeno oru`je i municiju za 450 eura od njemu poznate osobe u Bosni i Hercegovini, te ih je namjeravao prevesti u Republiku Sloveniju. Tu`ilac Tu`ila{tva BiH uputio je Sudu BiH prijedlog za odre|ivanje pritvora Kovi~u zbog postojanja opasnosti od bjekstva, a s obzirom na to da ima dr`avljanstvo Slovenije, te bi bijegom iz BiH postao nedostupan pravosu|u na{e zemlje. L. S.

^ELINAC Istraga smrti Nevenka Popovi}a

Nevenko Popovi} iz Brane{aca kod ^elinca u utorak nave~er preminuo je u banjalu~koj bolnici, gdje je smje{ten nakon tu~e sa kom{ijom Milanom Subi}em prije 15 dana. U srijedu je u

Nare|eno saslu{anje Milana Subi}a
Zavodu za sudsku medicinu RSa, po nalogu de`urnog tu`ioca, izvr{ena obdukcija Popovi}evog le{a te je utvr|eno da je smrt nastupila usljed povreda glave, koje je Popovi} zadobio u

sukobu sa Subi}em. Nakon {to je o nalazu obdukcije obavije{ten de`urni tu`ilac, on je nalo`io da se Milan Subi} pozove u policiju i saslu{a u svojstvu osumnji~enog. D. P.

Policija traga za osobom koja je u srijedu podmetnula po`ar u stanu D`enite H. iz Sarajeva, koji se nalazi u Prvomajskoj ulici na broju 1. Tom prilikom nije bilo povrije|enih, dok je nastupila materijalna {teta. Pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo o po`aru su obavije{teni nekoliko minuta prije podneva, te su se odmah dva vozila i pet vatrogasaca zaputili u Prvomajsku ulicu. Po`ar je uga{en za nepunih 14 minuta, a kako se ispostavilo, uni{teni su dvokrilni ormar sa odje}om koja je bila unutra, dio vitrine i stari TV prijemnik. Iz MUP-a je saop{teno da su

Provalio u stan i zapalio odje}u

uvi|aj obavili policijski slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo i sudski vje{tak protivpo`arne za{tite, te da je izvr{enim uvi|ajem konstatovano da je do po`ara do{lo upotrebom otvorenog plamena. Nezvani~no se moglo ~uti da je D`enita H, navodno, 45 minuta prije po`ara koji je podmetnut u njenom stanu, iza{la napolje. Dok je ona, navodno, poku{avala izdejstvovati od{tetu za povredu koju je nedavno zadobila, osoba za kojom se traga provalila je u njen stan i iz osvete upalja~em zapalila njenu garderobu u ormaru.
D. P.

16

TUZLANSKA KAPIJA
Udru`enje gra|ana Vive @ene

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
^ovje~e, ne ljuti se
Fondacija tuzlanske zajednice ve~eras na Trgu slobode organizuje takmi~enje u porodi~noj igri "^ovje~e, ne ljuti se! Uklju~i se!", ~iji je cilj promovisanje kulture darivanja i dru{tvene odgovornosti. Kao i prethodnih godina, "^ovje~e, ne ljuti se" igrat }e se na velikom polju za igru uz u~e{}e `ivih igra~a. U~estvovat }e osam ekipa, koje ~ine predstavnici gra|anskih udru`enja i neformalnih grupa, kao i javne li~nosti iz svih sfera dru{tvenog `ivota. "Odabrana udru`enja i akti vne gru pe gra|ana i mladih predstavit }e {arolikost tuzlanskog civilnog dru{tva i svojim u~e{}em pove}ati {anse da tokom takmi~enja prikupe dodatna sredstva za implementaciju projekata za dobrobit na{e Tuzle", saop{teno je iz Fondacije.

Pomo} `rtvama torture, ali i njihovim porodicama
Zajedno moramo raditi da pove}amo pristup rehabilitaciji onih osoba koje i dalje pate, ~esto same i u ti{ini, isti~e koordinatorica Mima Dahi}
^lanice Udru`enja gra|ana Vive @ene iz Tuzle tokom 2011. godine u svojim prostorijama pomogle su brojnim `rtvama torture, preciznije 423, ali i ~lanovima njihovih porodica. Ina~e, ovo udru`enje ve} petu godinu obilje`ava Me|unarodni dan podr{ke `rtvama torture, a ove godine je uz moto "Rehabilitacija je pravo - rehabilitacija uspijeva" na {etali{tu Slana Banja odr`ana manifestacija "Svijet bez torture". ~esto same i u ti{ini. Rehabilitacija predstavlja klju~ni faktor u oporavku pojedinaca, njihovih porodica, ali i cijelog dru{tva. Svrha rehabilitacije je da osna`i osobe koje su pre`ivjele torturu, da nastave `ivot kao punopravni ~lanovi dru{tva", istakla je Dahi}eva. Ona navodi da su biv{i logora{i naj~e{}i korisnici u Udru`enju Vive @ene. Pored njih, dolazi veliki broj `ena koje su seksualno zlostavljane u ratu, ~lanovi porodica nestalih, te osobe koje trpe nasilje u porodici… "Oporavak `ena koje su seksualno zlostavljane u ratu je dugotrajan. Tretman nije uspje{an nakon kratkog perioda, nego mora trajati nekoliko godina. Tim `enama treba sigurnost. I da budu prihva}ene od ~lanova porodice. To je najva`nije", nagla{ava Dahi}eva, navode}i da su simptomi trauma jo{ prisutni kod `ena koje su seksualno zlostavljane u ratu, ali, ipak, one se dru`e i poku{avaju da `ive normalan `ivot.
Mima Dahi} sa k}erkom

Klju~ni faktor
Kako nam je kazala Mima Dahi}, ko or di na to ri ca u ovom udru`enju, cilj manifestacije je podsjetiti vlade {irom svijeta, a naro~ito vlade u na{oj zemlji, da ozbiljno pristupe ispunjavanju svojih obaveza kako bi se osigurala puna rehabilitacija svih `rtava torture. "Zajedno moramo raditi da pove}amo pristup rehabilitaciji onih osoba koje i dalje pate,

Prihod Pannonice 1.189.681 KM
Na posljednjoj sjednici Op}inskog vije}a Tuzla su usvojeni izvje{taji o radu JKP Pannonica, JP RPC Tuzla - Inkubator Lipnica i JKP Komemorativni centar Tuzla, koji su u 2011. godini poslovali pozitivno. Zanimljivo je da je Pannonica u 2011. godini ostvarila dobit od 471 marke. Ina ~e, uku pan pri hod je bio 1.189.681 marku. "Poslovali smo bez sufinansiranja iz bud`eta Op}ine Tuzla i bez mijenjanja cijena usluga u posljednjih {est godina. Bilo je vi{e od 300.000 gostiju, ~ime je ovo preduze}e opravdalo rad i postojanje na razvoju turisti~ke privrede i boljeg `ivota na{ih gra|ana", kazao je Maid Porobi}, direktor Pannonice.

Obustava saobra}aja
Zbog rekonstru kcije i adaptacije sjeverne gradske saobra}ajnice, od sutra }e biti obustavljen saobra}aj od raskrsnice kod Muzi~ke {kole do raskrsnice kod Tenisa. Iz Slu`be za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Op}ine Tuzla mole gra|ane i u~esnike u saobra}aju da po{tuju postavljenu saobra}ajnu signalizaciju, koriste alternativne pravce i javni gradski saobra}aj.

Tokom obilje`avanja Me|unarodnog dana podr{ke `rtvama torture, posjetioci su mogli pogledati i likovne radove mali{ana iz Podrinja, te izlo`bu fotografija "Vive `ene - pet godina u borbi protiv torture" autora Senada Piri}a ^upe. Svoj doprinos obilje`avanju ovog zna~ajnog datuma ove godine su dali i Vokalni ansambl Iskre, UKUD "Zvonko Ceri}", Plesni klub Sandoval i HUG Zemlja djece.

Izlo`be slika i fotografija

Br`i oporavak
Pre ma nje nim ri je ~i ma, u ovom udru`enju na rehabilitaciji nisu imali slu~ajeve poput njema~ke dr`avljanke Bettine Siegner, koja je osam godina dr`ana u ropstvu u mjestu Karavlasi kod Kalesije. Me|utim, imali su iskustva sa osobama koje su seksualno iskori{tavane i zatvarane. "Ukoliko tretman krene odmah poslije doga|aja, oporavak }e i}i i br`e i bolje. Ta osoba }e se mo}i rehabilitirati i uklju~iti u dru{tvo. Sve {to se du`e ~eka, sve je te`e", zaklju~uje Mima Dahi}.

"Svijet bez torture" na {etali{tu Slana Banja

OKOMKAMERE
Zumba party
U okviru programa 17. ljetnog univer zi te ta u Tu zli preksino} je na Trgu slo bo de uz pri sus tvo mno go broj nih posjetilaca odr`an Zum ba party, na kojem je u~estvovalo tridesetak djevojaka. Program su vodili licencirani zumba-in stru kto ri iz Novog Sada, Mostara, Sarajeva, Modri~e i Tuzle.

Raport iz porodili{ta

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 86 beba.

42 44

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Pripremio
Samir KARI]

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

OGLASI

17

18

REGION
VIJESTI

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

@estoki sukobi na Kosovu

Odba~ena optu`nica protiv direktora HAC-a
Optu`nica @upanijskog dr`avnog odvjetni{tva protiv ~etvorice biv{ih direktora u Hrvatskim autocestama (HAC) i Autocesti Rijeka - Zagreb (ARZ), u sudskom slu~aju Fimi-media HAC, odba~ena je ju~er na zagreba~kom @upanijskom sudu. Optu`nicu je, zbog prekora~enja zakonskih rokova, odbacilo Optu`no vije}e. Dr`avnom odvjetni{tvu ostaje mogu}nost `albe Vrhovnom sudu Hrvatske, no ukoliko Vrhovni sud potvrdi odluku @upanijskog suda, to bi moglo dovesti do kolapsa svih slu~ajeva proiza{lih iz glavnog predmeta Fimi-media. @DO je teretio Marija Crnjaka, Juricu Prskala, Josipa Sapunara i Zlatka Korpara, direktore u HAC-u i ARZ-u, da su mimo redovne procedure isplatili oko devet miliona kuna tvrtki Fimi-media. Taj novac je, prema toj optu`nici, bio namijenjen crnoj blagajni HDZ-a. Argument odvjetnika odbrane bio je kako je USKOK propustio produ`iti rokove i protiv ostalih okrivljenika u navedenom sudskom slu~aju. USKOK je rokove produ`io samo za Ivu Sanadera i Mladena Bari{i}a i druge, koji su vezani za osnovni slu~aj Fimi-media.

Kosovska policija pucala i hapsila zbog isticanja “obilje`ja nacionalne mr`nje”, Da~i} obe}ao uspostavljanje srbijanske policije

Krv potekla na Vidovdan
Vi{e od trideset osoba povrije|eno je u odvojenim incidentima na Kosovu - na prelazu Merdare povrije|eno je najmanje dvadeset Srba, a u Pri{tini 16 u~enika
U odvojenim incidentima na Kosovu povrije|eno je vi{e od trideset Srba. Dvadeset osoba povrije|eno je u sukobu sa pripadnicima kosovske policije na prelazu Merdare, a prilikom napada na autobuse koji su, u povratku sa Gazimestana, prolazili kroz Pri{tinu povrije|eno je 16 u~enika.

Patrijarh smirivao desni~are

Me|u okupljenima na Gazimestanu su bili i pripadnici desni~arskih organizacija kao i lider Obraza Mladen Obradovi}. Oni su na kraju parastosa koji je slu`io patrijarh Irinej skandirali optu`enim ratnim zlo~incima Ratku Mladi}u i Radovanu Karad`i}u, pa ih je na kraju smirivao sam patrijarh. tana, sproveli su ih do prelaza Merdare i poku{ali da ih vrate preko administrativne linije. Nekolicina putnika iza{la je iz autobusa, protestuju}i {to nisu sprovedeni do Gazimestana, na {ta je policija silom, koriste}i palice, poku{ala da ih vrati u autobus. Potom su i ostali putnici iza{li iz autobusa nakon ~ega je do{lo do sukoba u kojem je policija, osim palica, koristila i vatreno oru`je. Ministar unutra{njih postova Kosova Bajram Red`epi je rekao da su u incidentu na prelazu Merdare povrije|ena 32 kosovska policajca. Kosovska policija je saop{tila da je grupa od oko sedamdesetak Srba remetila javni red i mir i zbog toga je donijeta odluka da se deportuju do prelaza Merdare, gdje su “kamenicama napali pripadnike policije” . Pripadnici kosovske policije su zatvorili prelaz Merdare i ne dozvoljavaju nikom da pre|e administrativnu liniju. Na tom prelazu trenutno je mirno. [esnaest Srba je povrije|eno, od kojih dvoje te`e, ju~er poslije podne kada su u centru Pri{tine na njihov autobus koji se vra}ao sa Gazimestana ba~eni molotovljevi kokteli i kamenice. Direktorica Doma zdravlja u Gra~anici Rada Trajkovi} rekla je agenciji Beta da je rije~ o napadu na autobus {kolske djece od osam do 16 godina, koja su se vra}ala sa Gazimestana u Gra~anicu. Ona je dodala da je 14 u~enika lak{e povrije|eno i da su pu{teni ku}i, dok su dva dje~aka preba~ena u bolnicu u Gra~anici, zbog posjekotina na glavi. Srbi u Gra~anici su najavili proteste. Incidenata je bilo i tokom okupljanja na Gazimestanu. Pripadnici Specijalne jedinice kosovske policijske slu`be na punktovima na prilazu Gazimestanu sprije~ili su prilaz spomeni-

Ustrelne rane
Povrije|eni na Merdaru preba~eni su prvo u Dom zdravlja u Kur{umliji, a oni sa te`im povredama su potom prevezeni u bolnicu u Prokuplju. Troje od njih ima ustrelne rane od bojeve municije, a ostali od palica, potvrdio je specijalista urgentne medicine u Prokuplju Dragan Dini}. Kako se saznaje, rije~ je o grupi navija~a Partizana koja je u srijedu nave~er autobusom iz Beograda krenula na Gazimestan na obilje`avanje Vidovdana. Stigli su bez problema na sjever Kosova preko prelaza Jarinje, ali ih je kod Vu~itrna zaustavila kosovska policija, tra`e}i im potvrde o kosovskom osiguranju za vozila, koje nisu imali. Pripadnici kosovske policijske slu`be su ih pretresli i obe}ali da }e ih sprovesti do Ga zi mes ta na, jav lja RTS. Me|utim, umjesto do Gazimes-

Ja~anje sigurnosti SAD-a i Kosova
Bilateralni sporazum o me|usobnoj sigurnosti potpisan izme|u SAD-a i Kosova (SOFA) kojim se regulira status vojnika i civilnih predstavnika SAD-a koji obavljaju odre|enu du`nost na Kosovu zvani~no je stupio na snagu. “SOFA }e u zna~ajnoj mjeri doprinijeti ja~anju prijateljskih odnosa dviju zemalja, dok }e pomo}i izgradnji mira i stabilnosti na ~itavom Balkanu”, saop}eno je iz Ambasade SAD-a u Pri{tini. Sporazumom se tako|er regulira status vojnika i civilnih predstavnika SAD-a koji aktivno u~estvuju u programima podr{ke pru`anja zajedni~ke sigurnosti na Kosovu, prenosi Fena.

ku svim u~esnicima koji su na sebi imali majice sa oznakama “Kosovo je Srbija” kao i one sa , natpisima “Banja Luka - Republika Srpska” na kojima je sa , prednje strane bio grb RS-a i natpis “Bra}o, mi smo s vama” . U kosovskoj policijskoj slu`bi je re~eno da je ukupno zaplijenjeno stotinjak majica, jer “izazivaju nacionalnu mr`nju i u suprotnosti su sa va`e}im zakonskim propisima” . Aktuelni ministar policije i mandatar za sastav nove vlade Srbije pozvao je me|unarodne snage da obezbijede mir na Kosovu.

Trenutno mirno
- Vidovdan je veliki praznik za srpski narod i za svaki Vidovdan se de{avaju incidenti na Kosovu. Ako srpski narod na Kosovu ne mo`e da obilje`i Vidovdan - dan velikog srpskog stradanja, onda se postavlja pitanje kako neko mo`e da obezbijedi miran `ivot Srba na Kosovu. Vi znate da na Kosovu ne postoje na{e bezbjednosne snage, ali nova vlada Srbije, ako bude formirana, insistira}e upravo na tome. Svi razgovori koji se vode o Kosovu moraju da polaze od toga da se sa~uva mir, rekao je Da~i}.

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

REGION

19

Ivica Da~i} mandatar Vlade Srbije

Ne}u nebesku, ve} Srbiju budu}nosti
Prihvatio sam odgovornost i stavio se u slu`bu Srbije, nema povratka u devedesete, ne interesuje me nebeska Srbija, nego sada{njost i budu}nost zemlje, poru~io je ju~er Ivica Da~i}, mandatar za sastav Vlade Srbije, novinarima ispred zgrade Predsjedni{tva u Beogradu.

Na izborima sam glasao za Borisa Tadi}a, a ne za Tomislava Nikoli}a, ali narod je glasao tako i zato sa SNS-om pravim vladu koja ne}e biti ni proruska, ni proameri~ka, ni prokineska, ve} prosrpska, kazao je Da~i}

Dra{kovi}a strah

U slu`bi naroda
- Iako je danas Vidovdan, koji ima toliko zna~enje i simboliku, `elio bih da Vidovdan ne bude vezan za nebesku Srbiju, nego da u~inimo sve da, ne mogav{i da promijenimo

Predsjednik SPO-a Vuk Dra{kovi} izjavio je da je Srbija sa formiranjem vlade SPS-a i SNS-a zakora~ila unazad i da osje}a strah jer su na vlast do{le stranke tokom ~ije su se prethodne vladavine dogodila dva atentata na njega, te da u njoj glavnu rije~ imaju partije za ~ije je vrijeme Srbija bila zemlja dr`avnog terorizma. budu}a vlada ne}e biti ni proruska, ni proameri~ka, ni prokineska, i da ga interesuje da ona bude samo prosrpska. Da~i} je istakao da je odluka da u|e u koaliciju sa SNS-om bila te{ka zbog dobrih odnosa sa DSom, ali da to nije subjektivna odluka, ve} odluka u korist gra|ana Srbije. Upitan za{to od DS-a nije tra`io da bude premijer, Da~i} je rekao da to nije bila tema razgovora i da nije iznosio zahtjev da bude premijer.

Sanino: Pa`ljivo pra}enje

Generalni direktor za pro{irenje Evropske komisije Stefano Sanino izjavio je ju~er da EU nema razloga da ne vjeruje u proevropsku orijentaciju nove vlade i da mandatar Ivica Da~i} predstavlja element kontinuiteta jer je bio u prethodnoj vladi. - Pa`ljivo }emo posmatrati budu}e poteze nove vlade u Srbiji, rekao je Sanino na tribini o zapadnom Balkanu, odr`anoj u Bruxellesu. On je na primjedbu iz publike da su predsjednik Nikoli} i mandatar Da~i} svojevremeno u~estvovali u kreiranju politike Slobodana Milo{evi}a odgovorio da se treba okrenuti budu}nosti i sa~ekati djela. SAD }e sara|ivati sa svakom vladom koja u Srbiji bude formirana na legitiman na~in, izjavila je ju~er za Tanjug portparolka State Departmenta Victoria Nuland.

Da~i}: Nema povratka u devedesete, zanimaju me sada{njost i budu}nost

pro{lost, promijenimo sada{njost, dodao je Da~i}, prenosi Fena. Lider socijalista je dodao da }e se kao premijer staviti u slu`bu naroda i gra|ana i da }e posao obavljati odgovorno i sa rije{eno{}u da se svi problemi rje{avaju u interesu gra|ana. Da~i} je, nakon {to mu je predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} povjerio mandat za formiranje Vlade, rekao da postoji na~elni dogovor koalicije SPS - PUPS - JS sa SNS-om i URS-om da budu}a vlada ima manje ministarstava i manje ~lanova, ali i naveo da postoje institucije i organizacije, kao {to su SPC ili sportisti, o kojima treba voditi ra~una i koji ne `ele ukidanje nekih resora. On je istakao da }e ve} danas biti odr`an sastanak sa SNS-om, a u narednim danima i sa ostalim strankama, kako bi te partije bile upoznate sa glavnim ta~kama bu-

du}e vlade i dodao da vlada ostaje otvorena za jo{ neke stranke. - Na{a koalicija je bila dovedena pred pitanje ho}e li da preuzme tu odgovornost za vo|enje Vlade Srbije, rekao je Da~i} i naglasio da je spreman da preuzme odgovornost. Upitan u vi{e navrata za eventualni uticaj Rusije na formiranje budu}e vlade, Da~i} je rekao da je raz-

govarao sa svima u zemlji i svijetu, i da ni od koga nije dobio nijedan razlog da ne formira vladu sa SNS-om. - Da je bilo ko u svijetu rekao da su Tomislav Nikoli} i SNS antievropski, nikada ne bih u{ao u tu vladu, niti bih bio njen premijer. Da je bilo ko u na{oj zemlji rekao da je ta politika druga~ija u interesima na{ih naroda, tako|e nikada ne bih prihvatio, istakao je on i dodao da

Logi~an odgovor
- Na izborima nisam glasao za Tomislava Nikoli}a, ve} za Borisa Tadi}a, ali je narod na izborima odlu~io druga~ije, rekao je Daci} i dodao da `eli da nastavi saradnju sa DSom i drugim strankama, jer se ne radi o izboru izme|u jedne ili druge stranke. - Postoji li stranka u Srbiji koja ne bi prihvatila ovu funkciju, upitao je Da~i} i rekao da je njegovo prihvatanje logi~an odgovor politi~ara koji `eli da se bavi politikom i preuzme odgovornost.

Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadi} izjavio je ju~er da lider socijalista Ivica Da~i} od DS-a ne bi dobio mjesto premijera, kao i da demokrate na to ne bi pristale. - Da~i} ne bi dobio mjesto premijera i da je tra`io, jer ne postoji uvjerenje da bi ta stranka dovoljno dobro upravljala dr`avnim sistemom i Vladom u ovom trenutku, rekao je Tadi}, koji je bio na slavi Srpskog pokreta obnove. Tadi} je istakao da SPS ima potpuno legitimno pravo da tra`i premijersko mjesto, ali je napomenuo da je trebalo na po~etku da ka`e {ta je problem i da ne vidi razlog zbog kojeg to nisu rekli. Istakao je da SPS vi{e nije strate{ki partner DS-a i izrazio nadu da budu}a vlada ne}e i}i ispod standarda koji su postignuti prethodnih godina.

Od DS-a ne bi dobio mjesto premijera

20

SVIJET
VIJESTI

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

ZATEGNUTI ODNOSI ANKARE I DAMASKA

Pakistan: Napad na hodo~asnike
Pakistanska policija saop{tila je ju~er da je u raketnom i oru`anom napadu sunitskih militanata na autobus sa {iitskim hodo~asnicima na jugozapadu Pakistana poginulo najmanje {est osoba. Policijski zvani~nik Hamid [akil rekao je da je u trenutku napada autobus i{ao iz Irana ka glavnom gradu provincije Balu~istan Kveti, prenosi Srna. Prema njegovim rije~ima, u autobusu je bilo oko 40 putnika a vi{e od deset je ranjeno. Istovremeno, na jugu Pakistana u gradu Kara~iju u bomba{kom napadu `ivot je izgubilo pet osoba. Policijski zvani~nici izjavili su da se eksplozija dogodila u najprometnijem tr`nom centru Urdu i da je bomba bila podmetnuta u jednu vre}u me|u mno{tvom drugih stvari. U eksploziji je poginulo pet, a povrije|eno najmanje 15 osoba.

Turska naoru`ava granicu sa Sirijom
Bilo kakav vojni element koji se pribli`i turskoj granici sa Sirijom bit }e tretiran kao prijetnja i vojna meta, rekao je Erdoan
Turska je po~ela da postavlja protivvazdu{no naoru`anje du` granice sa Sirijom, objavila je dr`avna televizija TRT. Vi{e protivvazdu{nih topova postavljeno je ju~er du` granice, kao mjera nakon {to su sirijske snage oborile turski vojni avion, {to je dovelo do zategnutosti odnosa izme|u Ankare i Damaska. Kolone vojnih vozila su vi|ene kako se kre}u iz baza u gradovima Iskenderunu i Dijarbakiru prema granici, u blizini podru~ja gdje je oborena turska letjelica, javio je BBC, prenosi Fena. voja kamiona koji prevoze protuavionske topove u vojnu bazu u blizini granice s Jajladagijem. Druga vojna vozila odvezena su u pograni~ni grad Rejhanli u pokrajini Hataj. Vi{e od 33.000 izbjeglica pobjeglo je iz Sirije i pre{lo granicu u tu pokrajinu.

Nasilje
U me|uvremenu, sukobi u Siriji su nastavljeni. Sirijska dr`avna televizijska stanica izvijestila je ju~er da su “teroristi” pogodili palatu pravde u prijestolnici dr`ave Damasku, ali broj mogu}ih ljudskih `rtava nije odmah bio poznat. Palata pravde, koja se nalazi u starom dijelu Damaska Al-Mard`ehu, blizu je ministarstva unutra{njih poslova. To podru~je je uvijek puno ljudi u popodnevnim satima, javlja Xinhua. O~evici ka`u da su tri automobila s improviziranim eksplozivnim napravama eksplodirala ispred parkinga zgrade suda, a navodno su eksplozivi bili postavljeni ispod automobila u gara`ama. Automobili su pripadali sudijama. Uslijed ja~ine eksplozija, prozori na obli`njim trgovinama su razbijeni. Druga parkirana vozila su tako|er o{te}ena.

Promjena uslova
Letjelica F-4 Phantom oborena je u more nakon {to je zalutala u sirijski zra~ni prostor. Piloti se i dalje vode kao nestali. Turska je odgovorila mijenjanjem uslova vojnog anga`mana. Najavljuju}i odluku o poja~anju odbrane na granicama, turski premijer Red`ep Tajip Erdoan je rekao da }e bilo kakav vojni element koji se pribli`i turskoj granici sa Sirijom biti tretiran kao prijetnja i vojna meta. Opisao je Siriju kao jasnu i trenutnu prijetnju. Dodatne trupe su poslane u podru~je, a turska televizijska stanica je emitirala snimke manjih kon-

Vi{e protivvazdu{nih topova postavljeno je du` granice

Reuters

Egipat: Presuda biv{em ministru za naftu
Biv{i egipatski ministar za naf tu i jedan poslovni ~ovjek u bijegu osu|eni su ju~er na po 15 godina zatvora zbog prodaje prirodnog plina Izraelu po cijeni ni`oj od tr`i{ne, doznaje se iz sudskih izvora, prenosi Fena. “Jedan sud u Kairu osudio je biv{eg ministra za naf tu Sameha Fehmija i biznismena Huseina Salema, koji je u bijegu, na po 15 godina zatvora zbog prodaje plina Izraelu”, izjavio je ovaj izvor za agenciju AFP. Pet visokih zvani~nika egipatske uprave za naf tu i plin dobilo je kazne od tri do 10 godina zatvora, naveo je isti izvor. Oni su osu|eni za izvoz plina Izraelu po cijeni manjoj od one na me|unarodnom tr`i{tu, na {tetu javnih fondova.

Specijalni izaslanik UN-a i Arapske lige Kofi Annan predlo`io je uspostavljanje tranzicijske vlade u Siriji u koju bi bili uklju~eni pristalice predsjednika Ba{ara al-Asada i pripadnici opozicije kako bi se na{lo politi~ko rje{enje krize, izjavile su diplomate. Glavne sile, Rusija, Kina, SAD, Velika Britanija i Francuska, podr`avaju ovu ideju o kojoj }e se razgovarati u subotu na sjednici Akcione grupe za Siriju u Genevi, precizirali su diplomati, prenosi Fena. Prema {emi koju je predlo`io Annan, ova nova koaliciona vlada mogla bi uklju~iti ~lanove aktuelne sirijske vlade i opozicionih grupa, ali ne i zvani~nike ~ija bi prisutnost mogla {tetiti tranziciji, potkopati kredibilitet nove vlade i napore za pomirenje, objasnio je jedan diplomat.

Annan predlo`io tranzicijsku vladu

GR^KA

Poslanici polo`ili zakletvu

Poginula dva vojnika NATO-a
Dva vojnika NATO-a poginula su od eksplozije bombe na istoku Afganistana, saop{teno je ju~er iz vojne Alijanse. “Dva pripadnika Me|unarodnih snaga za brzu asistenciju (ISAF) poginula su od eksplozije improvizovane naprave na istoku Afganistana”, navodi se u saop{tenju, prenosi Srna. U kratkom saop{tenju se ne navodi nacionalnost `rtava. Talibani, koji ve} 10 godina ratuju protiv stranih i doma}ih snaga, najavili su ranije da }e pokrenuti proljetnu ofanzivu 3. maja i da }e njihove mete biti i afganistanski i vojnici NATO-a. Pet zemalja u~estvuje sa vojnicima u okviru 130.000 trupa, uklju~uju}i vi{e od 90.000 ameri~kih vojnika, koji su stacionirani ve}inom na istoku i jugu zemlje, za kojima slijedi 9.500 britanskih snaga, sa bazom jugu zemlje.

Novoizabranih 300 poslanika skup{tine Gr~ke ju~er je stupilo na du`nost polaganjem zakletve u parlamentu, jedanaest dana poslije prijevremenih izbora, javile su agencije. Izbori su 17. juna ponovljeni poslije {est sedmica od prethodnih jer tada nijedna stranka nije osvojila dovoljno glasova da bi sama vladala, a trostrana~ka koaliciona vlada je formirana tek pro{le sedmice, poslije drugih izbora. Po{to Gr~ka nije sekularna dr`ava, novi poslanici su polo`ili zakletvu na vjerskoj ceremoniji koju je predvodio arhiepiskop Jeronimos, poglavar gr~ke pravoslavne crkve, prenosi Fena. Me|u poslanicima je i 18 iz ekstremisti~ke desni~arske stran-

ke Zlatna zora koja, uprkos svojim simbolima, tvrdi da nije neonacisti~ka, a njeni ~lanovi su

~esto optu`ivani, ali ne i osu|eni, za uli~no nasilje protiv stranaca. Sve~anosti nije prisustvo-

vao novoizabrani premijer Andonis Samaras jer se kod ku}e oporavlja od operacije oka.

Iran i Britanija zatvaraju ambasade
Iran je saop}io da se dogovorio s Velikom Britanijom da ozvani~e zatvaranje diplomatskih ureda u prijestolnicama obiju dr`ava. Iran i Velika Britanija okon~ali su svoje diplomatske misije nakon iranskog upada u britansku ambasadu u Teheranu pro{le godine, podsje}a AP. Izvje{taj dr`avne novinske agencije IRNA, objavljen u ~etvrtak, citira iranskog ministra vanjskih poslova Alija Akbara Salehija koji je rekao da }e ambasada Omana u Londonu biti zadu`ena za iranske interese, dok }e {vedska ambasada u Teheranu isto raditi za Britaniju. U Londonu, britansko ministarstvo vanjskih poslova nije moglo potvrditi da li su dvije dr`ave okon~ale sporazum. Ranije u maju, iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad je rekao da bi `elio prisustova ti Olimpijskim igra ma u Lon do nu ka ko bi po dr`ao iranske sportiste, ali ga Britanija ne `eli ugostiti.

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

SVIJET
VIJESTI

21

Potencijalna teroristi~ka prijetnja u Poljskoj

Policija u pripravnosti zbog eksploziva
Grani~na policija presrela splav na kojem se nalazio eksploziv povezan s mobitelom na kojem je bila slika Nacionalnog stadiona u Var{avi, javili su poljski mediji
Poljska policija podigla je pripravnost na najvi{i mogu}i stepen nakon {to je na jednom splavu u rijeci Bug na istoku zemlje grani~na policija prona{la za sada jo{ nepoznatu koli~inu eksploziva, prenosi Fena. Policija prona|eni eksploziv smatra potencijalnom teroristi~kom prijetnjom zbog ~ega su sve jedinice podignute na noge. Eksploziv je prona|en uo~i odr`avanja drugog polufinalnog susreta EP-a izme|u Njema~ke i Italije u Var{avi za ~iju sigurnost je anga`ovano vi{e od 6.000 policajaca. "Dobili smo odre|ena saznanja o eksplozivu zbog ~ega smo podigli budnost na{ih snaga. Za sada nema nikakvih indicija o konkretnoj opasnosti za odre|ene objekte ili osobe," kazao je poljski ministar unutra{njih poslova Jacek Cichocki. Oglasio se i glasnogovornik poljskog dijela Evropskog pr-

Desetine ubijenih i ranjenih u Iraku
Tri bombe u Bagdadu i u blizini ira~ke prijestolnice ubile su ju~er 13 osoba, a ranile vi{e od 50, objavili su bolni~ki i policijski izvori, prenosi Fena. U najgorem od napada poginulo je osam osoba, a trideset je ranjeno. Automobil-bomba eksplodirao je na ulazu u bagdadsku tr`nicu u {iitskoj ~etvrti Va{a{u. Drugi automobilbomba eksplodirao je u mjestu Tad`iju. U toj eksploziji poginulo je ~etvero, a ranjeno dvadesetero ljudi. Eksplozija se desila u ranim jutarnjim satima, a meta u tom sunitskom mjestu bila je vladina zgrada koja je veoma o{te}ena. Bomba ba~ena na policijsku ophodnju ubila je jednu osobu, a ranila petero u Abu D{eru, {iitskoj ~etvrti u ju`nom dijelu Bagdada.

venstva Mikolaj Piotrowski. "Eksploziv prona|en na istoku zemlje ne predstavlja nikakvu opasnost nogometnom turnir", rekao je on. Poljski mediji navode kako je

grani~na policija presrela splav na kojem se nalazio eksploziv povezan s mobitelom na kojem je bila slika Nacionalnog stadiona u Var{avi. Poljska policija se nakon nedavnih izgreda ruskih i poljskih hu-

ligana u Var{avi na{la na `estokom udaru javnosti zbog zaka{njele reakcije i lo{e pripreme susreta. U neredima u Var{avi privedeno je 200-tinjak navija~a, dok je 20-ak osoba ozlije|eno.

Zaplijenjeno 4,8 tona te~nog kokaina
Venecuelanske vlasti zaplijenile su 4,8 tona te~nog kokaina, potvrdio je ministar pravosu|a Tareck El Aissami. On je, kako javlja AP, kazao da su jedinice nacionalne garde uhapsile tri osumnji~ena lica nakon {to su otkrile kokain pomije{an sa naftnim proizvodima, sakriven u ba~vama naf te, prenosi Tanjug. Kokain je trebalo da bude preba~en brodom u Meksiko, zemlju koja se ~esto koristi kao tranzitna ta~ka za ilegalne droge namijenjene SAD-u. El Aissami je rekao da su vlasti u luci Maracaibo posumnjale u tovar jednog broda, kada su ~ule da ba~ve naf te idu za Meksiko, koji je ina~e proizvo|a~ naf te.

Vrhovni sud SAD-a podr`ao Obaminu reformu

Zdravstveno osiguranje za sve
Zakonom bi se trebalo pokriti zdravstveno osiguranje 32 miliona Amerikanaca koji ga dosad nisu imali
Vrhovni sud SAD-a podr`ao je reformu zdravstvenog osiguranja za koju se zalagao predsjednik Barack Obama. Sud je ju~er odlu~io kako je odluka da svi Amerikanci moraju dobiti zdravstveno osiguranje do 2014. godine ustavna. Ova presuda je velika pobjeda predsjednika Obame. Analiti~ari tvrde da je u pitanju sudska odluka stolje}a koja bi mogla uticati na predsjedni~ke izbore u novembru, prenosi HRT. Zakonom, koji je podr`alo pet od ukupno devet sudija vrhovnog suda, trebalo bi se pokriti zdravstveno osiguranje 32 miliona Amerikanaca koji ga dosad nisu imali. Najspornija je odredba zakona prema kojoj bi zdravstveno osiguranje do 2014. postalo obavezno za sve gra|ane, pod prijetnjom finansijske kazne. Vi{e od polovine ameri~kih saveznih dr`ava kojima su na ~elu republikanci tu odredbu smatra protuustavnom tvrde}i da se gra|ani ne mogu prisiljavati da kupuju bilo kakav komercijalni proizvod, uklju~uju}i osiguranje. Zbog toga su prijedlog zakona i uputile vrhovnom sudu. Nakon {to je odnio historijsku pobjedu na izborima, a njegova stranka preuzela kontrolu nad Kongresom, novi predsjednik Obama odlu~io se pozabaviti problemom koji su svi njegovi prethodnici bezuspje{no poku{avali rije{iti. "Vi{e sebi ne mo`emo priu{titi odga|anje reforme zdravstva", kazao je Obama. Ali, reforma politike zdravstvenog osiguranja bila je komplicirana, neorganizirana i podijelila je zemlju. Nacrt zakona je usvojen, ali uz odre|enu cijenu. Demokrate su izgubili kontrolu nad Kongresom, sa ostatkom Obaminog plana se odugovla~ilo, a ve}ina Amerikanaca i dalje ne podr`ava zakon. Svaki Amerikanac }e morati kupiti zdravstveno osiguranje - najsiroma{niji uz pomo} vlade, a osiguravaju}e kompanije }e pokrivati tro{kove najte`ih bolesnika i tro{iti 80 posto svog novca na istinsku zdravstvenu njegu, prenosi Al-Jazeera. Milioni Amerikanaca nemaju osiguranje, {to zna~i da rijetko idu doktorima. U slu~a-

Bolivija: Policija prekinula {trajk
Presuda Suda velika pobjeda za Baracka Obamu

ju te`eg oboljenja ili nesre}e, njihove porodice ~esto bankrotiraju, a tro{kovi lije~enja ostaju nepla}eni. Od 2010, kada je zakon usvojen, prosje~na porodica je pla}ala 13.770 dolara godi{nje za osiguranje, dok su joj prosje~ni prihodi iznosili manje od 50.000 dolara. To zna~i da je 28 posto prihoda odlazilo na zdravstveno osiguranje. Pro{le godine, prosje~ni tro{kovi osiguranja porasli su za devet posto. Ovaj problem ko{ta sve Amerikance, jedne novca, druge zdravlja, a predsjednika mnogo politi~kog kapitala.

Policija u Boliviji prekinula je {trajk nakon {to je postignut sporazum sa vladom o pove}anju plata za 20 posto. Protesti policije prerasli su u nasilje pro{le sedmice, kada su demonstranti zauzeli veliki broj policijskih stanica. Vlada ih je optu`ila da organizuju pu~ i poslala je vojsku da preuzme policijske du`nosti, ali policija insistira da `eli da su im plate izjedna~ene sa vojskom, prenosi Srna. Policajci su u nedjelju odbacili sporazum koji su sa vladom postigli njihovi predstavnici i umjesto toga izabrali su nove lidere. Oni su nakon toga postigli dogovor sa vladom o pove}anju minimalne plate za 14 dolara mjese~no. Ministar unutra{njih poslova Karlos Romero najavio je i pove}anje toplog obroka policajaca.

22

OGLASI

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012. U Bruxellesu po~eo samit Evropske unije

SVIJET FINANSIJA

23

Hitno prona}i rje{enje

BiH

EU

za du`ni~ku krizu
^elnici EU }e raspravljati i o izvje{taju koji je pripremio predsjednik Evropskog vije}a Herman van Rompuy u saradnji s predsjednikom Komisije Joseom Manuelom Barrosom
^elnici Evropske unije zapo~eli su ju~er popodne dvodnevni samit na kojem }e poku{ati dogovoriti obrise nove, ~vr{}e ekonomske, fiskalne i politi~ke unije za dugoro~nije razdoblje, {to podrazumijeva i prepu{tanje dobrog dijela ovlasti nacionalnih dr`ava u korist zajedni~kih institucija, o ~emu }e se te{ko posti}i kompromis. ^elnici }e se baviti dugoro~nom vizijom EU, dok, s druge strane, raste pritisak finansijskih tr`i{ta i evropskih partnera da se hitno prona|e rje{enje za du`ni~ku krizu koja se sve vi{e {iri. Nakon {to su Gr~ka, Irska i Portugal ve} u programu me|unarodne pomo}i, nedavno su [panija i Kipar zatra`ili pomo} za svoje banke.

Kakva je dugoro~na vizija EU?

Reuteurs

O~ekuje se napredak
Kamate koje na svoje dugove pla}aju [panija i Italija postaju sve neizdr`ljivije i postoji bojazan da se one za neko vrijeme ne}e mo}i finansirati na tr`i{tima. Hrvatski premijer Zoran Milanovi}, koji na samitu sudjeluje kao promatra~, izjavio je da o~ekuje napredak u rje{avanju krize, ali ne i definitivni odgovor. "Europa o~ito ide prema vi{em stupnju politi~ke i finansijske integracije", rekao je Milanovi} po dolasku na samit. On nije isklju~io mogu}nost da u Evropskoj uniji za godinu, kada Hrvatska u|e, na snazi bude novi ustavni okvir. "[to }e biti za godinu, kada mi u|emo, to u ovom trenutku ne mo`emo re}i. Mogu}e je da }e biti drugi europski ustavni okvir", rekao je Milanovi}. On je dodao da monetarna unija bez ~vr{}eg fiskalnog povezivanja mo`e funkcionirati u dobra vremena, ali ne i u krizama kakva

je sada, javila je Hina. Samit je zapo~eo tradicionalnim susretom s predsjednikom Evropskog parlamenta, a nastavlja se raspravom o vi{egodi{njem bud`etskom okviru i paktu za rast i zapo{ljavanje. U EU namjeravaju dogovoriti vi{egodi{nji bud`etski okvir (MFF) do kraja ove godine, stoga ta tema zasad ne izaziva pa`nju. Sli~no je i s paktom za rast i zapo{ljavanje, koji je ve} uglavnom dogovoren i koji predvi|a da se oko 130 milijardi eura nepotro{enih sredstava iskoristi za investicije kojim bi se potaknuo privredni rast. Tokom radne ve~ere zapo~et }e rasprava o izvje{taju koji je pripremio predsjednik Evropskog vije}a Herman van Rompuy u saradnji s predsjednikom Komisije Joseom Manuelom Barrosom, predsjednikom Evropske centralne banke Mariom Draghim i {efom euroskupine Jean-Claudeom Junckerom. U izvje{taju naslovljenom "Prema istinskoj ekonomskoj i mone-

tarnoj uniji", nalaze se prijedlozi za uspostavu bankovne, fiskalne, ekonomske i politi~ke unije. Prema tom dokumentu, zemlje ~lanice eurozone koje kr{e pravila o visini duga i deficita morale bi pristati na dijeljenje suvereniteta u bud`etskoj politici i prepustiti zajedni~kim institucijama u Bruxellesu ovlasti da interveniraju u njihove bud`ete.

Promjene ugovora
Rije~ je o viziji budu}e ekonomske i monetarne unije (EMU), koja je u prvom redu usmjerena na zemlje ~lanice eurozone, a njegovi autori isti~u da proces prema dubljoj ekonomskoj i monetarnoj uniji treba biti obilje`en otvoreno{}u i transparentno{}u i biti u potpunosti uskla|en s jedinstvenim tr`i{tem u svim aspektima. U izvje{taju se daju obrisi budu}e arhitekture ekonomske i monetarne unije koja se treba konkretizirati tokom sljede}eg desetlje}a, a to uklju~uje mogu}nost promjene evropskih ugovora.

Gr~ka }e na Samitu {efova dr`ava i vlada EU u Bruxellesu zatra`iti nove pregovore o njenom planu {tednje, objavio je gr~ki dnevni list Ta Nea, prenosi portal Capital.ba. Pismo gr~kog premijera Andonisa Samarasa, u kojem se nagla{ava da su parlamentarni izbori 17. juna u Gr~koj pokazali da je ve}ina Grka proevropski orijentisana, u Bruxelles }e odnijeti predsjednik Gr~ke Karlos Papuljas. Samaras u pismu navodi da sve ve}a recesija dokazuje da je neophodna revizija plana o {tednji, koji je Gr~ka potpisala u februaru ove godine, a koji je uslov kako bi ta zemlja dobila novu tran{u pomo}i u vrijednosti od 130 milijardi eura. "Ne ~ekajte odluku o Gr~koj

Gr~ka: Pregovori o planu {tednje

na sastanku Evropskog savjeta", rekao je portparol njema~ke vlade Steffen Seibert. Gr~ka vlada tra`i odga|anje na dvije godine odluka iz potpisanog dogovora i zamrzavanje nekoliko ta~aka tog dokumenta, me|u kojima je otpu{tanje 150.000 zaposlenih u dr`avnim institucijama do 2015. godine. Bruto doma}i proizvod Gr~ke mogao bi da 2012. godine umjesto 5, koliko je planirano, bude 6,7 odsto. U toj zemlji trenutno je bez posla 22,6 odsto ljudi. Gr~ki mediji pred posjetu trojke i Samita EU u Bruxellesu obiluju katastrofalnim prognozama, pi{e France press, i navodi jedan od objavljenih podataka prema kojem }e u tre}em tromjese~ju bruto doma}i proizvod iznositi 9,1 odsto.

Najve}a ameri~ka banka u problemima

JP Morgan izgubio
Gubici najve}e ameri~ke banke JP Morgan, uzrokovani pogre{nom strategijom u trgovini finansijskim derivatima, mogli bi dosti}i sumu od devet milijardi dolara, prenosi Fena. To je gotovo pet puta vi{e od iznosa saop}enog u maju, prenosi dnevnik New York Times. Kako navodi ovaj list, citiraju}i neimenovani izvor, izvje{taj objavljen u aprilu pokazao je da bi u najgorem mogu}em scenariju gubici od trgovine finansijskim derivatima mogli dosti}i osam do devet milijardi dolara. Izvr{ni direktor kompanije JP Morgan Jamie Dimon rekao je da bi eventualni gubici od lo{e trgovine mogli biti vi{i od dvije milijarde dolara, koliko je objavljeno u maju. Radi pore|enja, ova kompanija je u prvom kvartalu ove godine ostvarila profit od 5,4 milijarde dolara. Zna~ajno ve}i gubici }e ponovo podsta}i neka nova pitanja u pogledu velikih banaka na Wall Streetu, koje kriti~ari optu`uju da koriste svoj status "previ{e velike da do`ive propast" kako bi preduzimale rizi~ne akcije koje mogu

devet milijardi dolara

uvesti ve} oslabljenu ameri~ku ekonomiju u dodatne probleme, prenosi B92. Rizi~ne akcije JP Morgana su, tako|er, izazvale sumnje u adekvatnost reformisanja ameri~kog regulatornog aparata, poslije finansijske krize 2008. godine, koja je u najve}oj mjeri bila posljedica rizi~nih trgovinskih praksi na Wall Streetu. JP Morgan }e, prema navodima New York Timesa, dio svojih ukupnih gubitaka objaviti 13. jula, zajedno sa izvje{tajem o profitu ostvarenom u drugom kvartalu.

Organska kontrola (OK) BiH, certifikacijsko tijelo za organsku poljoprivredu, dobila je novim Pravilnikom Evropske komisije, koji regulira uvoz organskih proizvoda iz tre}ih zemalja u EU, ovla{tenje za obavljanje certifikacijskih aktivnosti i na podru~ju Srbije i Crne Gore, javila je Fena. Evropska komisija pozitivno je odgovorila na zahtjev Organske kontrole iz Sarajeva da osim BiH pro{iri geografski opseg djelovanja na Srbiju i Crnu

Pro{ireno djelovanje Organske kontrole BiH

Goru, pa }e ovo certifikacijsko tijelo uskoro po~eti djelovati regionalno. Interes organskih proizvo|a~a u susjednim zemljama ve} postoji i ve} su obavljene prve posjete na terenu, saop}eno je ju~er iz OKBiH. Krajem 2011. godine Organsku kontrolu BiH ovlastila je Evropska komisija kao EU ekvivalentno certifikacijsko tijelo u tre}im zemljama, ~ime su skra}ene i pojednostavljene procedure izvoza organskih proizvoda iz BiH na tr`i{te EU.

24

OGLASI

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

OGLASI

25

26

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Dogovoreno u Banjoj Luci

Jago Lasi}, potpredsjednik Privredne komore FBiH

BiH ide u jo{ dublju

ekonomsku krizu
RS }e p{enicu
uvoziti iz Rumunije
Rumunija u ovoj godini, nakon `etve, o~ekuje vi{ak merkantilne p{enice i u narednom periodu ponudit }e je Republici Srpskoj, javila je Fena. Ovo je zaklju~eno na ju~era{njem sastanku predstavnika Ambasade Rumunije u BiH i predstavnika Ministarstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS-a u Banjoj Luci. Za petnaestak dana trebalo bi da se odr`i novi sastanak na kojem }e da budu ponu|ene koli~ine, kvalitet i okvirna cijena p{enice iz Rumunije. “Republika Srpska ne proizvodi dovoljno p{enice za svoje potrebe, zbog ~ega se svake godine najve}i dio uvozi, prvenstveno iz Srbije, Hrvatske i Ma|arske” na, vodi resorno ministarstvo. Predstavnik Ambasade Rumunije u BiH Klaudiu Tataru istakao je da dosad nije bilo zna~ajnije saradnje izme|u RS-a i Rumunije i da politika Ambasade te`i da se razvijaju ekonomske veze izme|u privrednih subjekata u Rumuniji i Republici Srpskoj. Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH Jago Lasi}, komentiraju}i negativan gospodarski rast BiH, izjavio je ju~er u Mostaru kako dr`ava bilje`i rast potro{nje i kredita bez dovoljnog rasta proizvodnje i izvoza {to, po njegovom mi{ljenju, vodi u jo{ dublju krizu, prenosi Fena. Ako `eli uravnote`iti svoju platnu bilancu, BiH mora pove}ati izvoz, odnosno smanjiti uvoz te do 2015. godine pove}ati pokrivenost uvoza izvozom na 85 posto. U protivnom, svake }e godine uzimati novi kredit da bi vratila stari ili }e prodavati imovinu, smatra Lasi}.

Vrijeme je da se unutar zemlje odre|ene stvari poravnaju, kazao je Lasi}, jer novim zadu`ivanjima kod MMF-a odga|amo ono {to }emo morati napraviti

Jago Lasi}

Lo{a zadu`ivanja
[to se ti~e novih zadu`enja kod Me|unarodnog monetarnog fonda, po njegovom mi{ljenju, takva zadu`ivanja nisu dobra jer bi se novim kreditima kod MMF-a BiH zadu`ila samo za servisiranje javne potro{nje, a ne za proizvodnju. Vrijeme je da se unutar zemlje odre|ene stvari poravnaju, kazao je Lasi}, jer novim zadu`ivanjima kod MMF-a “odga|amo one stvari koje }emo morati napraviti, a to je da }emo javnu potro{nju morati sanirati kroz pove}ani PDV-a” . BiH su potrebne nove investicije i krediti za realni sektor, odnosno proizvodnju, {to zna~i da joj nedostaju krediti Europske i Svjet-

Republika Srpska

Pove}an broj
ostvarilo je 143.251 no}enje, a 38.825 stranih turista ostvarilo je 102.210 no}enja, prenosi Srna. U toku prvih pet mjeseci ove godine broj no}enja koja su ostvarili doma}i gosti ve}i je za dva posto, a broj no}enja stranih turista ve}i je za 14,3 posto nego u istom periodu 2011.

dolazaka i no}enja
Republiku Srpsku za pet mjeseci ove godine posjetio je 92.791 turista, a ostvareno je 245.461 no}enje, odnosno broj dolazaka ve}i je za 1,3 posto, a no}enja je ve}i za 6,8 nego u istom periodu 2011, podaci su Republi~kog zavoda za statistiku. Od ukupnog broja, 53.966 doma}ih gostiju

ske banke, a ne MMF-a, ~iji krediti slu`e samo za saniranje javnih financija, naglasio je Lasi}. “Mislim kako je vrijeme da se napokon dr`avni rashodi moraju pokrivati dr`avnim prihodima i da se treba uravnote`iti prihodovna i rashodovna strana prora~una. Ako to budemo uvijek uravnote`ivali kreditima, to }e nas odvesti prema Gr~koj” tvrdi Lasi}. , Izvoz BiH za prvih pet mjeseci ove godine u odnosu na isto razdoblje pro{le godine smanjen je za 7,2 posto. U istom razdoblju uvoz je pove}an za 1,2 posto, a deficit za 13,2 posto. Tako|er, pad je zabilje`en i u pokrivenosti uvoza izvozom za 9 posto, a najve}i izvoz novca iz BiH na uvoz roba ostvarili su veliki trogova~ki lanci. Najve}i vanjskotrgovinski partneri BiH bile su

zemlje EU, CEFTA i EFTA. Najve}i deficit BiH je ostvarila s Rusijom, Kinom i SAD-om, a pokrivenost uvoza izvozom s ta tri partnera iznosi 1,61 posto.

Usko tr`i{te
U gospodarstvu FBiH zaklju~no s travnjem radilo je 301.128 osoba i u tim djelatnostima prosje~na neto pla}a iznosila je 623,42 marke. U neprivrednim djelatnostima ({kolstvo, zdravstvo, javna uprava), radilo je 438.147 osoba s prosje~nom pla}om 878,52 KM. Lasi} smatra kako je bh. tr`i{te “usko” {to zna~i da vanjska politi, ka i vanjske trgovina trebaju raditi na pro{irenju tr`i{ta za robu iz BiH te jo{ jednom ponovio da BiH treba raditi na rastere}enju pla}a i uvo|enju vi{e stopa PDV-a.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 125 - 29. 6. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Cijene goriva u RS-u

Mogu}e pojeftinjenje za pet feninga
Gorivo bi u Republici Srpskoj moglo da pojeftini po~etkom sljede}e sedmice za pet feninga ukoliko cijena nafte na svjetskom tr`i{tu nastavi da pada, rekao je za Srnu predsjednik Skup{tine Udru`enja vlasnika benzinskih pumpi RS-a Ljubo Stevi}. Stevi} je naveo da Udru`enje redovno prati cijene nafte na svjetskom tr`i{tu, te da bi, prema procjenama, pad cijena trebalo da se nastavi. “Ukoliko cijena nafte nastavi da pada, i gorivo bi trebalo da pojeftini za pet feninga, ali to }emo znati u utorak ili u srijedu, kada rafinerije objave cijene” re, kao je Stevi}. Trenutne cijene goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj su - eurodizel 2,26 KM, benzin 95 oktana 2,26 KM, benzin 98 oktana 2,36 KM, lo`-ulje 1,95 KM i autogas 1,08 KM. Udru`enje vlasnika benzinskih pumpi broji 120 ~lanova, koji imaju oko 200 benzinskih pumpi.

EMU 978 EUR 1 Australija 036 AUD 1 Kanada 124 CAD 1 Hrvatska 191 HRK 100 Ceska R 203 CZK 1 Danska 208 DKK 1 Maðarska 348 HUF 100 Japan 392 JPY 100 Litvanija 440 LTL 1 Norveska 578 NOK 1 Svedska 752 SEK 1 Svicarska 756 CHF 1 Turska 949 TRY 1 V.Britanija 826 GBP 1 SAD 840 USD 1 Rusija 643 RUB 1 Kina 156 CNY 1 Srbija 941 RSD 100 SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 06. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 06. 2012 =

1.955830 1.578814 1.528471 25.953710 0.075589 0.262470 0.677810 1.978641 0.565032 0.258522 0.221675 1.624430 0.859786 2.442186 1.571059 0.047418 0.247083 1.683430

1.955830 1.955830 1.582771 1.586728 1.532302 1.536133 26.018757 26.083804 0.075778 0.075967 0.263128 0.263786 0.679509 0.681208 1.983600 1.988559 0.566448 0.567864 0.259170 0.259818 0.222231 0.222787 1.628501 1.632572 0.861941 0.864096 2.448307 2.454428 1.574996 1.578933 0.047537 0.047656 0.247702 0.248321 1.687649 1.691868 USD 1.51386 BAM 2.372852

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

BIZNIS/BERZE
1.463,54
805,83
BIRS BIFX

27

Radionica Istanbulske i Sarajevske berze

666,15 1.787,71
FIRS

SASX-10

874,43 801,94
ERS10

SASX-30

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 28. juni/lipanj 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar KOTACIJA OBVEZNICA FBiH 3,94 5,70 -0,51 7,55 3,96 5,70 3,78 5,70 821 1.747 3.239,82 9.957,90 3 1 11,24 -2,27 11,30 11,20 281 3.158,30 2

Predstavnici Istanbulske i Sarajevske berze

Foto: D. TORCHE

DOGOVORENA ZAJEDNI^KA PLATFORMA ZAtrgovanje bh. i turskim TRGOVANJE Platforma }e omogu}iti interaktivno
investitorima, poru~io je direktor SASE Tarik Kurbegovi}
U Sarajevu je ju~er odr`ana radionica kapitala Turske i FBiH na kojoj su u~estvovali predstavnici Sarajevske berze (SASE) i Istanbulske berze. Direktor SASE Tarik Kurbegovi} je rekao da razvoj tr`i{ta kapitala ne ovisi samo od u~esnika na tr`i{tu nego i dr`ave koja regulativom treba da bude podr{ka razvoju. “Na ovoj radionici upoznali smo se s poslovanjem Istanbulske berze i razvojem turskog tr`i{ta kapitala, pogotovo kako se tr`i{te razvijalo uz pomo} dr`ave. Imali smo priliku vidjeti koji su finansijski instrumenti prisutni na turskom tr`i{tu kapitala kojih kod nas nema i na koji na~in trebamo stvoriti predispozicije da finansijske instrumente uvedemo i pomo}u njih po~nemo trgovati na SASE” ka`e Kurbegovi}. , {e partnerstvo pro{iri i na integralni nastup ovih berzi, odnosno da napravimo zajedni~ku platformu za trgovanje koja bi omogu}ila interaktivno trgovanje bh. i turskim investitorima. Da bismo ovaj cilj ostvarili, nije dovoljno da samo mi sara|ujemo. Institucije u BiH i Turskoj treba da nam daju podr{ku” dodao je Kurbe, govi}. Ministar finansija FBiH Ante Krajina, koji je, tako|e, u~estvovao u radu radionice, kazao je da je Vlada FBiH spremna da podr`i projekat Istanbulske i Sarajevske berze, te istaknuo da }e biti od koristi poslovnom svijetu u na{oj zemlji.

FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija S FBiH stara devizna {tednja serija U FBiH stara devizna {tednja serija V PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Famos d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica RMU Banovici dd Banovici

98,70 98,13 77,50 69,99

0,00 0,01 1,97 3,38

98,70 98,13 77,50 69,99

98,70 98,13 77,50 69,99

5.960 2.960 658 15.606

5.882,52 2.904,65 509,95 10.922,64

1 1 1 3

16,34 2,80 3,00 40,03 66,50 30,99

0,91 0,36 0,00 -2,36 0,00 -0,03

16,49 2,80 3,00 40,25 66,50 30,99

16,00 2,80 3,00 40,01 66,50 30,99

160 150 53 1.000 4 10

2.613,90 420,00 159,00 40.031,70 266,00 309,90

3 1 1 5 1 1

Banjalu~ka berza Kursna lista za 28. juni 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Bira~ a.d Zvornik ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} ^isto}a a.d. Banja Luka Elektrokrajina a.d. Banja Luka Elektrohercegovina a.d. Trebinje Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Elektro Doboj a.d. Doboj Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka 0,012 0,591(A) 1,03 0,293 0,26 0,3 0,61 0,474 0,261 1,43 0,502 0 0 3 0,34 1,56 0 0 0,64 0 -0,69 -2,71 0,012 0,591 1,03 0,293 0,26 0,3 0,61 0,48 0,261 1,43 0,502 0,012 0,591 1,03 0,293 0,26 0,3 0,61 0,471 0,261 1,43 0,502 68.350 450 1.935 200 200 854 2.009 2.843 3.500 706 322 820,20 265,95 1.993,05 58,60 52,00 256,20 1.225,49 1.348,05 913,50 1.009,58 161,64

Vi{e radnih mjesta
Predsjedavaju}i Istanbulske berze Ibrahim Turhan je rekao da je ta berza kupovinom udjela od 15 posto u SASE otvoreno pokazala da je spremna za saradnju i da podr`i razvoj tr`i{ta kapitala u BiH. “Kao najve}a berza u ovoj regiji `elimo da uspostavimo saradnju sa svim berzama na podru~ju Balkana i na taj na~in objedinimo na{e djelovanje. Na ovaj na~in }e se pove}ati potreba za ve}om proizvodnjom i ve}im brojem radnih mjesta. To }e dovesti do ve}eg priliva kapitala koji }e biti na tr`i{tu” kazao je Turhan. ,
Dk. OMERAGI]

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 2,7 4,5 10,09 3,85 0,043 3,13 5,54 4,97 3,82 3,89 5,95 0,37 -0,22 0,3 0 0 -0,95 -0,18 3,97 0 -0,26 -0,83 2,7 4,5 10,1 3,85 0,043 3,19 5,55 5 3,82 3,89 6 2,7 4,5 9,76 3,85 0,043 3,11 5,51 4,76 3,82 3,89 5,85 126 62 2.607 32 20.454 118 217 998 224 20 536 340,20 279,00 26.305,52 123,20 879,53 369,58 1.201,38 4.958,80 855,68 77,80 3.190,65

Finansijski instrumenti
On je dodao da je kroz raznolikost tih finansijskih instrumenata tursko tr`i{te kapitala stvorilo mogu}nost alternativnog upliva kapitala u razvoj privrede. To je, ka`e Kurbegovi}, jedan od razloga za{to je Turska uspjela da izbjegne negativne efekte globalne ekonomske krize, te da ostvari rast svoje ekonomije u posljednjoj deceniji. “Na sastancima Istanbulske berze i SASE izrazili smo spremnost i `elju da se na-

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Bonel a.d. Banja Luka Boska RK a.d. Banja Luka Fabrika vijaka a.d. Mrkonji} Grad Poslovna zona a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Romanijaputevi a.d. Sokolac Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,2(A) 0,15 0,16 0,47 0,059 0,301 91,23 48,67 46,1 42 39 39,15 0 -0,66 0 34,29 -1,67 -2,9 0,19 3,31 0 0 -0,03 0,77 0,2 0,15 0,16 0,47 0,059 0,301 91,5 50 46,1 42 39 39,5 0,2 0,15 0,16 0,47 0,059 0,301 91,01 48 46,1 42 39 39,01 70.000 7.829 8.760 3.130 8.953 5.969 11.314 94.199 17.266 7.100 11.166 537.108 14.000,00 1.174,35 1.401,60 1.471,10 528,23 1.796,67 7.225,36 45.850,25 7.959,62 2.982,00 4.354,74 210.257,95

KUPI POLICU — MAJSTOR GRATIS
Ovog ljeta VGT osiguranje za sve nove korisnike osiguranja stana i stvari doma}instva koji sklope policu do 31. augusta daje 10 posto popusta, te poklanja posebnu uslugu VGT Home Assistance 24/365. Pod sloganom "Kupi policu — majstor gratis" VGT osiguranje je svojim osiguranicima omogu}ilo 24 sata dnevno / 365 dana u godini uslugu besplatne asistencije u ku}i, kada je rije~ o hitnim popravkama vodoinstalatera, elektri~ara i sli~no, a u vrijednosti od 200 KM. "Ovo ljeto posebnu pa`nju smo posvetili proizvodu osiguranja stana i stvari doma}instva kako bismo unaprijedili kvalitet `ivljenja na{ih osiguranika", istakla je Mersiha Begi}, izvr{na direktorica VGT osiguranja. Ona je naglasila da je usluga VGT Home Assistance 24/365 na raspolaganju tokom cijele godine trajanja police na adresi koja je prijavljena VGT osiguranju. "Radi jednostavnijeg kori{tenja pogodnosti VGT Home Assistance 24/365 programa, za na{e osiguranike osigurali smo posebne kartice sa jednostavnom uputom za prijave kvara Alarm Centru VGT asistencija", napomenula je Begi}, isti~u}i da je ukupna vrijednost usluge 200 KM i mogu}e ju je koristiti dva puta godi{nje. "Vjerujemo da }emo uvo|enjem ovakvih beneficija za na{e osiguranike razviti novi koncept kvalitete `ivljenja te u~vrstiti postoje}e odnose sa osiguranicima VGT osiguranja", zaklju~ila je Begi}.
M. O.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

93,80

$ 0,32 %

1.571,90

$ 0,41 %

755,50

$ 0,59 %

PLIN

SREBRO

KUKURUZ

2,77

$ 0,68 %

26,96

$ 1,15 %

641,50

$ 1,34 %

28

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sjednica Op}inskog vije}a Centra

Burno na sjednici Vije}a Novog Sarajeva

EKSPROPRIJACIJA, [TA JE TO?!
Za potrebe gradnje sjeverne longitudinale, AC Quattro treba dobiti nadoknadu za izuzeto zemlji{te, ali vije}nicima SDP-a i Na{e stranke to nije bilo najjasnije

Usvojene manje izmjene bud`eta
Na~elnik }e do idu}e sjednice pripremiti prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za nadoknadu {teta od elementarnih nepogoda
Iako je ju~er odr`ana 40. redovna sjednica OV Centra imala 13 ta~aka dnevnog reda, trajala je nepuna dva sata, jer se jedino op{irnije diskutovalo o izvje{taju Komisije za procjenu {teta od prirodnih i drugih nepogoda. Vije}nici su imenovali Safiju Porobi} za ~lana Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova, po{to je prethodni ~lan Mirsad Delali} preminuo i razrije{ili ~lanove Komisije za provo|enje javnog konkursa za do dje lu grad skog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu i imenovali nove, ~iji }e mandat trajati do kraja saziva ovog vije}a. Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama bud`eta kao i njeno izvr{enje, koja se odnosi na preraspodjelu sredstava sa ~etiri granta na druge grantove, kao i izmjene i dopune odluke o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica. Prihva}ena je i odluka o prenosu prava na KJKP Vodovod i kanalizacija na upravljanje i kori{tenje hidroflex-stanice koja se nalazi u okviru distributivnog cjevovoda u zoni rezervoara Grdonj i dodijelili u ponovni zakup ~etiri op}inska poslovna prostora. Na sjednici je utvr|en nacrt UP Jezerine - Poljine i nacrt odlu ke o nje go vom pro vo|enju, koji je upu}en na javnu raspravu od 30 dana, dok je gradsko gra|evinsko zemlji{te u poslovnoj zoni [ip radi izgradnje novih saobra}ajnica i pripadaju}e infrastrukture povjereno na ure|enje. O izvje{taju o utvr|enim {tetama na materijalnim dobrima nakon velikih snje`nih padavina, koji je sa~inila Komisija za procjenu {teta od prirodnih i drugih nepogoda, vije}nici su najvi{e diskutovali, konstatuju}i da ima prili~no nelogi~nosti u utvr|enim iznosima za pojedine objekte, ali i da je nejasan zaklju~ak komisije da niko nema pravo na nadoknadu. Ipak, izvje{taj je usvojen. Zadu`en je op}inski na~elnik da za narednu sjednicu pripremi prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za nadoknadu {teta, uzimaju}i u obzir sugestije i primjedbe koje su iznijeli vije}nici, vode}i ra~una da ne bude duplih nadoknada, ali i da izuzme automobile, privatne i nelegalizovane objekte. Z. T.

Na dnevnom redu 41. sjednice OV Novo Sarajevo na{lo se osam ta~aka, druga ta~ka dnevnog reda bilo je rje{enje o dodjeli i preuzimanju gradskog gra|evinskog zemlji{ta, gdje se preuzima zemlji{te od AC Quattro, kako bi se izgradila saobra}ajnica sjeverne longitudinale, izme|u I i III transferzale. AC Quattru pripada i pravo naknade za preuzeto zemlji{te. Zumra Ak{amija, pomo}nica na~elnika za imovinskopravne odnose, poku{ala je objasniti vije}niku Mustafi Polutku (SDP) da je AC Quattro na nekretninama upisan kao nosilac raspolaganja i to na zgradi Autoservis, kao i prava kori{tenja zemlji{ta koje slu`i redovnoj upotrebi zgrade Autoservisa.

Jedna naknada osporena, druga izglasana bez rasprave

443 kvadrata
Ovo upisano pravo u zemlji{noj knjizi AC Quattro je stekao na osnovu sudske nagodbe koja je postignuta u parni~nom postupku koji se vodio pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. Prijedlogom rje{enja preuzeta je povr{ina 443 kvadrata u svrhu izgradnje sjeverne longitudinale sa pravom na nov~anu naknadu koja }e se odrediti u odvojenom postupku nakon prvosna`nosti rje{enja o preuzimanju, a du`na ju je platiti Direkcija za puteve putem kantonalnog Zavoda za izgradnju. Vije}e je 2006. godine, tako|er, donijelo rje{enje o preuzimanju zemlji{ta od firme AC Quattro u istu svrhu, uz odre|ivanje prava na naknadu. AC Quattro je tu`bom tra`io umjesto naknade za preuzeto zemlji{te u istoj povr{ini da u zamjenu drugo zemlji{te koje je u neposrednoj blizini njegovog

autoservisa. Sud je poni{tio rje{enje o preuzimanju zemlji{ta i predmet vratio na ponovni postupak da se sagleda mogu}nost davanja zamjenskog zemlji{ta. Nadle`na slu`ba Op}ine provela je postupak, te je na osnovu vje{taka u upravnom postupku, a u skladu sa va`e}im regulacionim planom, utvrdila da tra`eno zemlji{te ne mo`e biti gra|evinska parcela za objekat Autosrevisa jer je zemlji{te prema RP-u predvi|eno kao komunikacija svim poslovnim objektima u okru`enju.

Tr`i{na vrijednost
Ju~er je ponovo predlo`eno rje{enje o preuzimanju zemlji{ta od AC Quattra uz odre|ivanje prava na naknadu za preuzeto zemlji{te na {to je ova firma pristala. Pribavljena je i procjena nadle`ne komisije Op}ine Novo Sarajevo o visini prometne vrijednosti zemlji{ta od 500 KM po kvadratu jer se zemlji{te nalazi u drugoj zoni.

Odre|ivanje visine naknade se vodi pred Slu`bom za imovinskopravne poslove, gdje se procjenjuje tr`i{na vrijednost zemlji{ta od Op}inske komisije za procjenu vrijednosti zemlji{ta i vodi postupak sporazumnog odre|ivanja naknade. Ukoliko u konkretnom slu~aju AC Quattro i Direkcija za ceste KS-a ne bi postigli sporazum o visini naknade, ona se odre|uje u sudskom postupku, prema odredbama Zakona o eksproprijaciji FBiH. I pored ovog obja{njenja, vije}nicima iz SDP-a i Na{e stranke stvari nisu bile nimalo jasnije. Tako prijedlog rje{enja o preuzimanju zemlji{ta od ranijeg korisnika AC Quattro sa osam glasova za i 14 suzdr`anih nije dobio potrebnu ve}inu. Da stvar bude apsurdnija, idu}e rje{enje - preuzimanje zemlji{ta od ranijeg nosioca prava raspolaganja FK @eljezni~ar, a radi izgradnje trafostanice, usvojeno je bez ikakve diskusije. M. TATAREVI]

Isklju~enja struje
Zbog rada na energetskim postrojenjima bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 8.30 do 15.30 sati Toromanova, Bakije sokak, od 8 do 16 Rje~ica 1 i Kova~i 2, od 9 do 15 Nova mahala, od 8.30 do 15 Medresa, Alibega Firdusa 1 i 2, od 8.30 do 16 Ho{in Brijeg, od 10.30 do 12 Gornji Mrkovi}i 2 i ^adord`ina, od 12 do 13.30 sat Donje Biosko, Barice i od 9 do 10.30 In te rin vest, saop}eno je iz Elektrodistribucije.

Vije}nici Starog Grada o prevozu

Djeci igrali{te, a minibusi svima
Prilikom ta~ke dnevnog reda o rebalansu bud`eta, vije}nici Starog Grada ju~er su raspravljali o ugra|ivanju pojedinih projekata u finansiranje za ovu godinu, te {ta je od predlo`enog me|u prioritetima. Naime, sredstva koja su prema inicijativi vije}nika SDA trebala biti ulo`ena u kupovinu tri minibusa, a koja }e biti namijenjena preduze}u Gras za saobra}anje po padinskim dijelovima ove op}ine, odluka je koja }e biti izvr{ena do kraja ove godine, s obzirom na to da je prijedlog usvojen. Na sjednici je istaknuto kako se ovom kupovinom ne}e naru{iti prethodno utvr|eni rebalans bud`eta, te da }e se kupovina vozila zavr{iti do kraja godine. Sredstva }e biti izdvojena od prodaje poslovnih prostora. Dosad na ra~unu za vozila ima 77.000 hiljada, s tim da je potrebno osigurati 390.000 maraka, jer svaki minibus ko{ta 130.000. Vije}nik Adnan Muj~i} (SDA) je kazao da je kupovina ovih vozila nu`na, ali i da bi se dio novca koji se koristi za izradu replike Begovske no{nje, trebao preusmjeriti u izgradnju igrali{ta u mjesnoj zajednici Medrese (10.000 KM). Ovaj prijedlog je usvojen, s tim da ni on ne}e biti ostvaren prije septembra. Rebalans bud`eta Starog Grada podr`ala su 22 vije}nika, dok je njih osam iz SDP-a bilo D. I. suzdr`ano.

Op}ina }e dobiti jo{ jedno igrali{te

Foto: S. GUBELI]

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

GRA\ANI MZ STUP SINO] ODR@ALI MIRNE PROTESTE

276-982

VA@NIJI TELEFONI

TRA@E UKLANJANJE TEZGI
Vi{e od pedeset gra|ana MZ Stup odr`alo je sino} jednosatni mirni protest u Ulici Nikole [opa, na mjestu gdje je u saobra}ajnoj nesre}i poginuo desetogodi{nji dje~ak Hamza Marevac. Njihovo nezadovoljstvo kulminiralo je zbog nelegalnih tezgi na pje{a~kim stazama, postavljenih semafora koji nikad nisu profunkcionisali, neobilje`enih pje{a~kih prelaza, nepropisno parkiranih vozila, neovla{tenog uzurpiranja prostora u Ulici Hifzi Bjelavca i nedavne pogibije dje~aka Marevca. - Cilj ovog protesta je da podr`imo porodice koje su izgubile svoje najmilije, jer je osmero djece ovdje izgubilo `ivote. @elimo tako|er da alarmiramo nadle`ne da kona~no u~ine ne{to da se poja~a bezbjednost ove lokacije. Ovo sa tezgama je postalo ruglo grada, klasi~ni smetljarnik. Mjesto je epicentar kriminala, kazao je Jasmin Ra`anica, predsjednik Savjeta MZ Stup. Na proteste se odazvala i Vezirka Hod`i}, koja ni po koju cijenu nije `eljela propustiti dati svoj doprinos u rje{avanju goru}ih problema ovog naselja. - Napustila sam posao da bih do{la na proteste. Ovi prodava~i sa tezgama se vi{e ne mogu trpjeti, `elimo da se sklone sa trotoara i da se saobra}aj uredi kako treba, istaknula je Hod`i}. E. ASOTI] Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ka`u da su na lokalitetu Stupske petlje inspektori do sada, pored mnogobrojnih redovnih i usmjerenih kontrola, proveli i dvije velike akcije sa pripadnicima MUP-a KS-a, prilikom kojih je izvr{eno privremeno oduzimanje sredstava (vo}e, povr}e, prodajne tezge) u ukupnoj vrijednosti 50.000 KM. Posljednja kontrola izvr{ena je 21. juna ove godine, kada je u prekr{aju zate~eno {est subjekata, za koje je naknadno utvr|eno da su i ranije sankcionisani. Protiv ovih {est lica do sada je izdato ukupno 35 prekr{ajnih naloga u iznosu oko 7.500 KM, dok su u ~etiri slu~aja podneseni i zahtjevi za sudsko odlu~ivanje, na osnovu kojih su donesene dvije presude (jedan ukor i jedna uslovna kazna), a dva postupka su jo{ u toku.

Cilj ovog protesta je da podr`imo porodice koje su izgubile svoje najmilije, ka`e Ra`anica

Sankcije prodava~ima

GRAS Dva prekida u saobra}aju

Udes, pa iskakanje iz {ina
Ju~er je u gradu dva puta do{lo do obustave tramvajskog saobra}aja. Kako su kazali iz KJKP Gras, prva obustava se desila u 15.28 sati kod zgrade Predsjedni{tva BiH, kada je zbog neodgovornog taksiste koji se vozilom ubacio ispred Grasovog autobusa u zoni `ute trake, do{lo do udesa. - Taksista se, ne po{tivaju}i `utu traku, ubacio iznenada ispred autobusa koji je naglo zako~io, ali zbog blizine taksija nije uspio da ga izbjegne ve} je udario u njega. Nasre}u, nije bilo povrije|enih osoba. Zbog policijskog uvi|aja tramvaji nisu radili do 16.58 na relaciji Skenderija - Ba{~ar{ija, naveli su iz Grasa, apeluju}i na sve voza~e da po{tuju pravilo `ute trake kako se ovakve nesre}e ne bi ponovo de{avale. Do iskakanja tramvaja iz {ina do{lo je u 16.18 sati na stanici Alipa{ino Polje prema Ilid`i. - U `lijebu {ina je bio ve}i kamen koji je, kada je nai{ao tramvaj, uzrokovao njegovo iskakanje. Servisna slu`ba preduze}a iza{la je odmah na lice mjesta i vratila ponovo tramvaj na {ine, rekli su u Grasu, dodav{i da se ovakve stvari de{avaju zbog neodgovornih lica i da MUPKS-a treba poduzeti odre|ene aktivnosti na spre~avanju ovakvih pojava. Tramvaji su proradili na relaciji ^engi}-Vila - Ba{~ar{ija do 17.27 sati. E. A.
u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sa-

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

Foto: D. ]UMUROVI]

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

Foto: D. ]UMUROVI]

6 8

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30

8.35, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.55, Munich 12.25, Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zurich/Banja Luka 14.25 i 19.30, Zagreb 15.45 i 22.50, Copenhagen 22.00

Odlasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Istanbul 7.55,10.15, 11.30, 11.55, 13.05, 13.35,14.15, 14.40, 15.40 i 18.00, Vienna 7.30 i 15.05, Banja Luka/Zurich 7.30 i 13.00, Koeln 8.25, Oslo 9.15, Munich 13.10, Copenhagen 14.15, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subo-

AVIONI Dolasci:
Istanbul 6.55, 9.15, 9.20, 10.30, 10.55, 12.05, 12.35, 13.15, 13.40 i 14.40, Koeln 7.45, Oslo

tom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30 i 22.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 i 22.15 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom

ti (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SREDNJE [KOLE [ta sa djecom koja ispunjavaju uslove, a nisu upisana?
rvi upisni rok u srednje {kole je zavr{en, a kao {to je to bio slu~aj i ranijih, i ove godine pojavili su se problemi sa prevelikim ili slabim interesovanjem za pojedine {kole. Me|utim, ove godine u nekoliko {kola nisu upisani |aci koji su imali dovoljan broj bodova, {to je izazvalo nezadovoljstvo kod samih u~enika, roditelja, ali i predstavnika vlasti u Kantonu Sarajevo. Tako je na po slje dnjoj sje dni ci Skup{tine Kantona Sarajevo zastupnik SDA Eldar ^omor postavio pitanje resornom ministru Fahrudinu Oru~evi}u da li postoji ikakav na~in da se djeca koja su imala dovoljan broj bodova, a odbijena su, ipak, upi{u u {kole u koje su konkurisala. - Ta djeca su ispunila uslove u smislu bodova, ali nisu upisana zbog ograni~enog broja mjesta. Zbog toga sam zahtijevao da oni koji su ispunili te uslove budu upisani, a ministar Oru~evi} je kazao da }e zatra`iti od svih {kola da mu odgovore postoji li mogu}nost da se pro{ire kapaciteti i da u njih bude upisano vi{e djece nego {to je prvobitno planirano, istakao je ^omor.

P

Pove}anje kvota u pojedinim {kolama
Ta djeca su ispunila uslove u smislu bodova, ali nisu upisana zbog ograni~enog broja mjesta. Ministar Oru~evi} je kazao da }e zatra`iti od svih {kola da mu odgovore postoji li mogu}nost da se pro{ire kapaciteti, isti~e skup{tinski zastupnik Eldar ^omor
- Sada ~ekamo instrukciju Ministarstva. Ukoliko oni daju instrukciju da se ta djeca upi{u, mi }emo ih primiti jer imamo dovoljne kapacitete, pojasnila je Dautbegovi}.

Manjak interesovanja
I dok se jedni susre}u sa vi{kom, drugi opet imaju problema zbog manjka prijavljenih za upis, a jedna od takvih {kola je ^etvrta gimnazija na Ilid`i. - Kod nas nije bilo u~enika da su imali dovoljno bodova, a da nisu upisani. Svi koji su ispunili uslove primljeni su, a i pored toga nedostaje nam jo{ 25 u~enika, naglasio je direktor ^etvrte gimnazije [efik D`elovi}. Sli~na situacija je i u Gimnaziji Dobrinja. - Mi smo malo stro`iji kada je u pitanju upis u~enika. Nismo upisali onoliko koliko nam treba u~enika, tako da imamo jo{ slobodnih mjesta, istakla je direktorica {kole Sabiha Miskin. Jasmina Had`imurtezi}, direktorica Prve gimnazije, kazala je kako u ovoj {koli nisu upisana samo ~etiri u~enika. - Ti u~enici nisu zadovoljili broj bodova i nismo imali slu~ajeva da su djeca imala dovoljno bodova, a da su zbog toga ostala neupisana, pojasnila je Had`iS. HUREMOVI] murtezi}.

Molba Ministarstvu
Kako su kazali iz resornog ministarstva, o kona~noj odluci da li }e se tra`iti pove}anje broja mjesta u pojedinim {kolama znat }e se vi{e danas, nakon kolegija u Ministarstvu nauke i obrazovanja KS-a. Sretko @muki}, savjetnik ministra obrazovanja, istakao je kako se trenutno prikupljaju podaci, te da je do sada samo Druga gimnazija pro{la proceduru pove}anja broja mjesta. Iz Ministarstva nauke, obrazovanja i mladih su dodali da je nemogu}e o~ekivati da se formiraju nova odjeljenja, ali da je mogu}e pove}ati kvotu za upis u po je di nim {ko la ma. Ova kvu

odluku su obrazlo`ili i time da bi se u pojedinim {kolama mogao pojaviti manjak u~enika. Direktori {kola dijele sli~no mi{ljenje, ali i napominju da bi ljudski bilo upisati u~enike koji zadovoljavaju bodovne uslove. - Imali smo 206 u~enika na prijemnom ispitu, a primili smo njih 144. Od tog broja samo tri u~enika zadovoljavaju bodovne uslove, a nisu primljeni. Uputili smo molbu Ministarstvu da se prime ta tri u~enika jer to nije teret koji ne mo`emo rasporediti.

GIMNAZIJE ^EKAJU Medicinska {kola na Jezeru ~eka instrukciju Ministarstva kako bi pove}ala broj primljenih |aka, dok u ^etvrtoj i Gimnaziji Dobrinja jo{ ima mjesta
Razlika izme|u u~enika koji su primljeni i onih koji nisu je 0,05 bodova i ne bi bilo po{teno da se ta djeca ne prime. Ostali koji nisu ispunili uslove sna}i }e se u drugim {kolama, kazao je Fahrudin Alihod`i}, direktor Elektrotehni~ke {kole. Medicinska {kola na Jezeru tako|er je bila jedna od onih u koju se `eljelo upisati vi{e u~enika nego {to je to mogu}e. Prema rije~ima direktorice {kole Mevlide Dautbegovi}, i ovdje je zabilje`en broj u~enika koji su zadovoljili uslove, ali koji nisu primljeni.

Sjednica Kluba Bo{njaka u Skup{tini Kantona Sarajevo

Ademovi} bi smijenio Ademovi}a
Kad je shvatio da nema dovoljno ruku, ~lan SBB-a povukao prijedlog smjene dopredsjedavaju}eg iz SDA
Na inicijativu predsjednika Kluba Saveza za bolju budu}nost (SBB) u Skup{tini Kantona Sarajevo Kenana Ademovi}a, a prema Poslovniku o radu ovog tijela, predsjednik Kluba Bo{njaka Kemal Ademovi} sazvao je sjednicu Kluba. Na sjednici je usvojen zapisnik sa pro{le, konstituiraju}e sjednice ovog kluba, te je usvojen Poslovnik o radu Kluba Bo{njaka u kantonalnoj Skup{tini. U informaciji iz Informativne slu`be KS-a se navodi da “kako je u Skup{tini Kantona Sarajevo uspostavljena nova parlamentarna ve}ina, zastupnik Kenan Ademovi} (SBB)

U toku je sanacija Ulice A{ikovac, u mjesnoj zajednici Bardak~ije. Za tu namjenu Op}ina Centar je izdvojila iz bud`eta 87.256 KM, radovi traju od po~etka juna, a planirano je da se zavr{e za petnaestak dana. Rije~ je o saobra}ajnici ~iji je kolovoz uni{ten iskopima za potrebe polaganja cijevi komunalne infrastrukture. Najprije je uklonjen povr{inski sloj, a potom je postavljena nova tamponska podloga. Prije asfaltiranja ulice izvr{eno je nivelisanje 55 {ibera, 14 {ahtova i osam slivnika za odvod povr{inskih voda. Postavljeno je i 476 metara betonskih ivi~njaka. Izvo|a~ radova je firma Grakop, a za nadzor je zadu`en Energoinvest.

Sanacija A{ikovca

Kenan Ademovi}: Odustao od inicijative, ali ne i namjere

inicirao je odr`avanje sjednice Kluba Bo{njaka i izbor novog zamjenika predsjedavaju}e Skup{tine Kantona” Na sjednici je, kako ka`u u Kan. tonu, zastupnik Kenan Ademovi} odustao od ove inicijative do daljnjeg. [ef Kluba zastupnika SBiH Besim Mehmedi} kazao nam je ju~er kako esbebeovac nije odustao od svoje namjere - da do|e na mjesto dopredsjedavaju}eg Kemala Ademovi}a iz SDA. - Postojao je zahtjev da se zamije-

ni dopredsjedavaju}i, motka umjesto batine, ali nije bilo dovoljno ruku da se taj prijedlog izglasa. U Klubu je potrebno osigurati natpolovi~nu ve}inu, a 13 ~lanova nije bilo za ovaj prijedlog, pojasnio je Mehmedi}. Ovo nam je potvrdio i {ef Kluba zastupnika SDA u kantonalnoj Skup{tini Elmedin Konakovi}, kazav{i kako za smjenu Kemala Ademovi}a nisu bili ni ~lanovi Kluba Bo{njaka iz drugih partija. J. M.

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

OGLASI

31

32

KULTURA Ba{~ar{ijske no}i po~inju u nedjelju

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Sedmi mjesec u SARTR-u

33

NP Sarajevo na kraju sezone

Za svakog pone{to
Po tradiciji, 17. manifestaciju }e na centralnoj pozornici preko puta Vije}nice otvoriti Sarajevska filharmonija sa koncertom klasi~ne muzike
Iz predstave

Spoj duhovnosti

i umjetnosti
U okviru otvaranja manifestacije bi}e prikazan i kultni dokumentarni film Rona Frickea “Baraka”
U prostorima SARTR-a tokom jula desi}e se niz doga|aja, koji su objedinjeni jednostavnim nazivom - Sedmi mjesec. Ideja cijelog projekta je spajanje duhovnosti i umjetnosti, a, kako ka`u, organizatori, to je u su{tini niz doga|aja i dru`enja kroz umjetnost i duhovnost. Prvi dan Sedmog mjeseca bi}e prire|ena izlo`ba “Phantom City” Edite Gazibare, koja }e biti popra}ena performansom glumaca, a nakon svega bi}e prikazan sada ve} kultni dokumentarni film Rona Frickea “Baraka” Izlo`ba “Phantom . City” je inspirisana sedmim poglavljem Lotus Sutre (pretposljednjeg Budinog u~enja), a sadr`i ilustracije deset svjetova iz filozofije budizma: Pakao, Glad, Animalnost, Bijes, Smirenost, Ushi}enje, U~enje, Realizacija, Bodisatva i Buda. U performansu koji }e pratiti izlo`bu, a po~inje u 19 sati, sudjeluju Benjamin Bajramovi}, Amila Terzimehi} i Jasenko Pa{i}. Izlo`ba “Phantom City” ranije je bila prire|ena u King’s Art Centru u Cambridgeu u Velikoj Britaniji, na festivalu Soleiula u Val d’Aranu u [paniji, te kao diplomski rad na Akademiji likovnih umjetnosti u N. S. Sarajevu.

Gazi Husrev-be`e

ili Bukagije
Povodom 550 godina od osnivanja grada Sarajeva, a istovremeno i zavr{etka teatarske sezone, na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo sutra }e u 19.30 sati biti izvedena drama D`emaludina Lati}a “Gazi Husrev-be`e ili Bukagije” u re`iji Gradimira Gojera. , Radi se o koprodukciji Travni~kog muftiluka, BNP-a Zenica i Kara|oz-groupa. - Neobi~no sam sretan jer sam uspio napraviti bh. teatarsku porodicu koja je kucala jednim srcem i to je vrednije od same predstave. Pokazali smo da se u BiH mo`e `ivjeti na bh. na~in. Okupio sam glumce iz dva entiteta i tri bh. politi~ka realiteta, rije~i su Gradimira Gojera. - Pro~itav{i dramski tekst “Gazi Husrev-be`e ili Bukagije” , uo~io sam da, nakon du`eg vremena, u bh. dramaturgiju dolazi jedan istinski bosanskohercegova~ki anga`irani tekst. U situaciji kad je u ovoj zemlji na cijeni sve ono {to dolazi iz inozemstva i ono {to nema oznaku doma}eg, skupina bh. glumaca (21) iz oba entiteta igra predstavu izrazito domoljubnog karaktera, dodao je Gojer. Na scenu }e iza}i gluma~ki ansambl: Aldin Omerovi} (Gazi Husrev), Alija Aljovi} (Ivan Murat Tardi}), Adem Smailhod`i} (fra Juraj Tardi}), Slaven Vidak ([evki), Ljiljana ^eki} (Nesli{ah), Haris Burina (Omer-beg D`enneti}), Sne`ana Vidovi} (Di{a D`enneti}), Izudin Bajrovi} ({ejh Lutfullah), Mirsad Tuka (Petar Kru`i}), Du{an Bugarin (Luka Ankonitanus), Predrag Jokanovi} (Petar Buni}), I{tvan Gabor ({jor Leonardo \or|i}), Adis Mehanovi} ({jor Marin Zadro), Muhamed Bahonji} (jahja), Mugdim Avdagi} (Bali), Muharem Osmi} (Pa{an-beg), Lana Zablocki-D`ehverovi} (Sevda), Faketa Salihbegovi}-Avdagi} (Had`ibula), Nusmir Muharemovi} (knjigono{a), Sa{a Hand`i} (muteselim), Vuk Marini} (kadija), Sa{a Hand`i} (muftija), Vuk Marini} (ulak), Predrag Jokanovi}, Ljiljana ^eki} I Vuk Marini} (histrioni). Mr. S.

Skupina bh. glumaca (21) iz oba entiteta igra predstavu izrazito domoljubnog karaktera, rije~i su redatelja Gradimira Gojera

Sarajevo }e, {to je ve} tradicionalni obi~aj, u julu biti doma}in manifestacije Ba{~ar{ijske no}i, koja ve} 17. godinu u nizu gra|anima i gostima glavnog grada BiH donosi koncerte, izlo`be, predstave i druge kulturne doga|aje. Unutar vrlo bogatog programa koji }e trajati tokom cijelog sedmog mjeseca, na centralnoj pozornici preko puta Vije}nice nastupi}e mnogi orkestri, grupe i samostalni izvo|a~i, doma}i i oni iz inostranstva, neki prvi puta u Sarajevu, a od kojih su neki ve} redovni gosti grada na Miljacki.

Ugoditi svima
“Ove godine imamo konceptualno vrlo raznovrstan i zanimljiv program, kojim }emo poku{ati ugoditi svim posjetiocima” ka`e direktor , Javne ustanove Sarajevo art Sa{a Salihovi}. “Dolaze nam gosti iz Holandije, Ma|arske, Turske, Hrvatske, Gr~ke, Austrije i ostalih zemalja Evrope, a unutar programa ima}emo sadr`aje namijenjene bukvalno svima, od djece do ljubitelja zabavne i narodne muzike” . Kako je rekao D`evad [abanagi} na ju~era{njoj konferenciji za medije, Festival je ove godine bio na slatkim mukama. “Koliko smo imali aplikanata za nastupe, mogli smo organi-

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Foto: S. GUBELI]

zovati jo{ jedan festival” kazao je on. , “[to se ti~e programa, vodili smo se mi{lju da ugodimo svim gra|anima, turistima ali i dijaspori i mislim da smo u tome uspjeli. ^ak }emo na kraju festivala napraviti i anketu koja }e nam pomo}i da narednih godina napravimo jo{ bolji festival.”

Otvaranje festivala donosi koncert Sarajevske filharmonije sa gostima iz Beograda - Vladimirom Markovi}em i Ljubicom Sekuli}, te na{im umjetnicima Sakibom La~evi}em i Vedranom Tuce. Orkestar }e voditi stari gost Sarajeva, dirigent iz Austrije Ralf Kircher. Na repertoaru

}e biti popularne kompozicije R. Wagnera, A. Dvoraka, G. Puccinija, G. Bizeta i C. Debussyja.

Izazov za Filharmoniju
Samra Gulamovi} nije krila zadovoljstvo {to i ove godine Sarajevska filharmonija otvara ovu manifestaciju.

“Mi smo svjesni, nemaju}i koncertne dvorane, da ne mogu svi oni koji bi `eljeli prisustvovati na{im koncertima, na njih i do}i” napome, nula je Gulamovi} i dodala: “U pra vo za to, nam je ve oma dra go ka da nas ne ko zo vne da odr`imo koncert na otvorenom -

~ak {tavi{e, to nam je izazov” . Festival }e trajati tokom cijelog jula i ve}ina doga|aja bi}e besplatna za posjetioce. Vi{e informacija o programskim sadr`ajima mo`ete na}i na internet-adresi bascarsijskenoci.ba
N. SELIMOVI]

Rad Edite Gazibare

Nakon Banje Luke i Mostara, danas u Sarajevu

Prodajna izlo`ba i Muzi~ka soba

Izla`e 39 umjetnika i fotografa
Ovi projekti su od izuzetne va`nosti za usmjerenje {ti}enika Dje~ijeg doma Bjelave u pravcu kulture, umjetnosti i na~ina izra`avanja
U Galeriji “Boris Smoje” (Radi}eva 11) organizacije Art lab i Mala {kola fotografije, uz podr{ku galerija Black Box i “Boris Smoje” te , mnogobrojnih bh. umjetnika, te iz Hrvatske, Velike Britanije i Irana, organizuju sutra prodajnu izlo`bu fotografija i slika. Autori su eminentni umjetnici koji su prepoznali zna~aj projekata Muzi~ka soba i Mala {kola fotografije u Dje~ijem domu Bjelave, te svojim fotografijama poma`u njihov dalji razvoj. To su: Adrijana T. Panjeta, Almir Panjeta, Amer Kapetanovi}, Amer Kuhinja, Armin Smailovi}, Branimir Prijak, Chris Leslie, Damir Nik{i}, Danilo Kreso, Danilo Krstanovi}, Dra`en Gruji}, D`afer Tanovi}, D`enat Drekovi}, Edita Gazibara, Elvis Doli}, Emina Kujund`i}, Hamraz Bayan, Haris ^alkic, Haris Me mi ja, Imra na Ka pe ta no vi}, Ivan Hrka{, Jim Marshall, Lejla ]ehaji}, Majda Turki}, Midhat Mujki}, Milomir K. Stra{ni, Nedim Trtak, Nino Mari~i}, Oggi Tomi}, Olja Latinovi}, Sandra Agati}, [ejla Kameri}, Tarik Samarah, To{o Mita{evski, Vanja ]erimagi}, Vanja Lisac, Velija Hasanbegovi} i Zijah Gafi}. ja i dru`enja, kako predava~ima tako i djeci, brojnim prijateljima projekta koji su nas posje}ivali, ali na`alost nije dr`avnim vlastima. Presretna sam {to smo uspjeli ispuniti `ivote divne djece u ovih devet mjeseci i mogu odgovorno tvrditi da su rezultati na{ih dru`enja u Muzi~koj sobi prema{ili sva, pa ~ak i na{a o~ekivanja. Nadam se da }emo uspjeti prona}i sredstva za rad u sljede}oj godini koja bi trebala poprimiti ozbiljnije dimenzije, uklju~uju}i mnogo vi{e predava~a i djece, te pre}i na produktivniji i zahtjevniji pedago{ki koncept nego je to godina iza nas, kazala je Sabina [abi}, inicijator projekta Muzi~ka soba i naglasila da izlo`ba ima poseban zna~aj jer je inicijativa potekla od fotografa/umjetnika. Fotograf Jim Marshall dodaje da Muzi~ka soba predstavlja jedinstven i va`an projekt koji se temelji na umjetnosti i kulturi {to egzistira u Sarajevu: - To je savr{en primjer kako se umjetnost i kultura mogu koristiti za pozitivne transformacije `ivota mladih ljudi. Vrlo je zna~ajno da su se fotografi, kao i muzi~ari, uklju~ili u realizaciju i podr`ali viziju Muzi~ke sobe.

Tuzlaci aktivno
Alter kultura u Tuzli u protekla dva dana je kroz razli~ite kulturne sadr`aje propitivala pravo gra|ana na javni prostor i umjetnost kao javno dobro. Program je zavr{en projekcijom filma “Jose&Pilar” Miguela Goncavalesa Mendesa, iz fundusa Pravo ljudski film festivala. Uli~ne akcije grafitera iz Mostara i Tuzle, muzi~ki performans grupe Balsika u kojem je u~es tvo valo 16 mladih ljudi, te sli ka nje sa umjetni~kom gru pom Fabrika (u~estvovalo 50 ljudi), privukli su pa`nju brojnih prolaznika, koji su se uklju~ivali tako {to su slikali i crtali zajedno sa umjetnicima i umjetnicama. - Alter kultura u Tuzli je na pravi na~in povezala gra|ane koji imaju pravo na javni prostor i na umjetnost kao javno dobro i spojila ih je kroz kreativne sadr`aje sa umjetnicima i umjetnicama, istakla je Monja [uta - Hibert, direktorica Udru`enja Pravo ljudski, te izrazila veliko zadovoljstvo posje-

u~estvovali u Alter kulturi

Svijet muzike
Nakon devetomjese~nog muzi~ko-pedago{kog rada, projekt Muzi~ka soba, sa svojom prvom adresom u Dje~ijem domu Bjelave, zavr{ava ovu {kolsku godinu. Podsje}amo, uz donacije muzi~kih instrumenata koje su gra|ani {irom BiH poklonili projektu, Muzi~ka soba je u oktobru 2011. zapo~ela svoje prve korake, te zajedno sa {ti}enicima Doma uplovila u {aroliki svijet muzike. - Na{ rad sa djecom iz Doma Bjelave bio je inspirativan sa mnogo aspekata zajedni~kog djelovan-

U~enje i dru`enje
Nino Mari~i}, fotograf, koji je vodio Malu {kolu fotografije, smatra da rad ove {kole ulazi u novi ciklus predavanja: - Pored redovnih predavanja, odlu~ili smo se uklju~iti i u edukaciju mladih u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave, jer mislimo da je jedan ovakav projekt od izuzetne va`nosti za us mje re nje {ti }e ni ka u prav cu kulture, umjetnosti i na~ina izra`avanja, te da }e ih predavanja koja }e voditi najve}a imena bh. fo to gra fi je us mje ri ti na sa svim dru ga ~i ji vi zu el ni pris tup kroz fotografiju. Polaznici Male {kole fotografije pokazali su veliko interesovanje za predavanja, koja doprinose ne samo edukaciji nego i povezivanju razli~itih ideja, razmi{ljanja, te ono {to je najbitnije predstavlja vid socijalizacije i dru`enja koje olak{ava kulturno uzdizanje jedne od najugro`enijih populacija u BiH.
Mr. S.

Ovakvu ideju i viziju boljeg dru{tva, uz posve}en rad i entuzijazam predava~a Sabine [abi} i Vladimira Kajevi}a Don Guide, trebalo bi pokloniti mnogobrojnim mali{anima BiH.

Vizija boljeg dru{tva

}eno{}u akcija koje su se odr`ale na otvorenom. Me|u aktivnostima koje su se odvijale na ulici bio je i plesni nastup grupe Dirty angels. Kao i u prethodnim gradovima, odr`ana je i panel-diskusija u prostorijama UG-a Ku}a plamena mira o “kulturi kao javnom dobru, prostoru kao javnom dobru, pra vu na javno dobro, pra vu na grad” ko, ju je moderirala Jasmina Husanovi}, predsjednica Centra za istra`iva~ki, stvarala~ki i gra|anski anga`man Grad. Pored u~esnika iz Tuzle u~estvovali su i Dra`en Crnomat i Toni Pirtov{ek iz Banje Luke, koji su govorili o inicijativi “Park je na{“, te Andreja Dugand`i} iz UG-a Pravo ljudski Sarajevo, koja je predstavila internet-platformu Alter kultura - pravoljudski.org/alterkultura. Alter kultura - platforma koja povezuje kulturne aktere Banje Luke, Mostara i Tuzle, nastavlja se danas i sutra u Sarajevu. Mr. S.

34

OGLASI

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

BosnaiHercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Ured za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta BiH

BosnaiHercegovina BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Kancelarija za upravqawe javnom imovinom Br~ko distrikta BiH

Bulevar mira 1, 76 100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/ 240-632, faks: 240-633, centrala: 240-600, lokal: 632 Bulevar mira 1, 76 100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/ 240-632, fax: 240-633, centrala: 249-600, lokal: 632

Broj: 22-000747/12 Br~ko, 29. 6. 2012. godine Na osnovu ~lanova 11. i 18. Zakona o javnoj imovini u Br~ko distriktu BiH (“Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH”, brojevi: 28/06 i 19/07), ~lanova 2, 3, 4. i 5. Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Br~ko distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26. 3. 2007. godine, Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Br~ko distrikta BiH, broj: 01.1-02-019282/09 od 18. 6. 2009. godine, Odluke direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta BiH o raspisivanju javnog konkursa za davanje u zakup objekta Rekreacioni centar “Ficibajer” - gradski bazeni Br~ko putem usmenog javnog nadmetanja, broj: 22-000747/12 od 28. 6. 2012. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta BiH o b j a v lj u j e

JAVNI K O N K URS
ZA DAVANJE U ZAKUP OBJEKTA REKREACIONI CENTAR “FICIBAJER” GRADSKI BAZENI BR^KO PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA 1. Br~ko distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Br~ko distrikta BiH objavljuje javni konkurs za davanje u zakup objekta Rekreacioni centar “Ficibajer” - gradski bazeni Br~ko putem usmenog javnog nadmetanja. 2. Zakupac koji bude izabran kao najpovoljniji ponu|a~ uzima cjelokupan objekat u zakup u vi|enom stanju. Zakupac nema pravo da vr{i bilo kakve prepravke niti adaptacije na objektu, bez prethodne saglasnosti Ureda za upravljanje javnom imovinom. 3. Zakupac ima obavezu dovesti u funkcionalno stanje objekat, te }e mu se kroz zakup priznati tro{kovi po osnovu ulaganja, maksimalno do visine 10.000,00 KM. 4. Krajnji rok za podno{enje ponuda je 16. 7. 2012. godine do 15 sati po lokalnom vremenu. 5. Usmeno javno nadmetanje za davanje u zakup predmetnog objekta iz ovog konkursa odr`at }e se u kancelariji 56 u zgradi Vlade Br~ko distrikta BiH, 18. 7. 2012. godine u 12 sati. 6. Kompletan tekst javnog konkursa bit }e objavljen na web portalu Vlade Br~ko distrikta BiH, http://www.bdcentral.net/index.php?option=com_docman&Itemid=114 i na oglasnoj plo~i u zgradi Vlade Br~ko distrikta BiH, a informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti na broj telefona 049/240-632. v.d. DIREKTORA UREDA Andrea Kova~evi}, dipl. ing. gra|.

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

OGLASI

35

36

SCENA

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Trodnevna zabava na Jarunu

Ju~er je po~eo dugo o~ekivani i najve}i open-air festival u Hrvatskoj. Danima se pripremao popis izvi|a~a koji ove godine nastupaju na INmusic festivalu. INmusic festival odr`ava se u Zagrebu i trajat }e tri dana. O~ekuju se nastupi "Franza Ferdinanda", New Ordera, Gorillaz Sound Systema, Plana B, Mando Diaoa, Gogol Bordella i mnogih drugih muzi~kih imena. Tokom tri dana festivala, 28, 29. i 30. juna, osim muzi~kog programa, posjetitelji mogu u`ivati u mnogobrojnim dodatnim sadr`ajima koje je organizacija festivala prvi puta pripremila ove godine. Tu su sadr`aji poput Ko to tamo peva, Ko pjeva, zlo ne misli, Nissan jukebox, izlo`ba "Multikulturalizam u glazbi", Nargila Chill Out Bar i mnogi drugi. Festivalski program po~eo je sino} nastupima na otvorenim pozornicama u 18 sati, a nastupi najavljeni za danas i sutra po~inju

Po~eo najve}i open-air festival

Najbolji festivali na svijetu

Nedavno je CNN International u svom ~lanku odabrao i preporu~io 50 najboljih muzi~kih festivala, me|u kojima se nalazi i INmusic festival u Zagrebu. Organizatori ne kriju odu{evljenje i, kako ka`u, ovo im je jo{ jedno veliko priznanje. Da je zaista rije~ o vrhunskom festivalu, pokazuje jo{ jedno priznanje, ono putni~kog portala GlobalGrasshopper koji je uvrstio INmusic me|u 10 najboljih evropskih festivala i to nakon {to ga je dvije godine zaredom britanski Times uvrstio u 20 najboljih ljetnih festivala. Me|u nabrojanim festivalima nalaze se i muzi~ki festivali poput Roskilde (Danska), Rock Werchtera (Belgija), Primavere ([panija), Bonnarooa (Sjedinjene dr`ave), Fuji Rocka (Japan) i drugih. u 17 sati, a kulminira nastupima headlinera. Nakon zavr{etka programa na otvorenom, festivalska zabava seli na no}ne pozornice do ranih jutarnjih sati. Prvi dan festivala, nastupili su Plan B, Gorillaz Sound System, General Elektriksa, Human Woman i drugi, dok }e danas pozornice INmusica preuzeti New Order, Gogol Bordello, Archie Bronson Outfit i mnogi drugi. Posljednji dan festivala zatvorit }e nastupi "Franza Ferdinanda", Mando Diaoa, Retro Stefsona i drugih. U sedmodnevnom festivalskom kampu gosti }e na raspolaganju imati wireless internet te mogu}nost ~uvanja li~nih stvari, punjenja mobitela i laptopa, toplu vodu, a uz osnovni sadr`aj, u sedam dana boravka mo}i }e u`ivati i u kupanju, sportu, muzici, posjetama gradu i zanimljivim lokacijama {irom Hrvatske.

[kotski bend "Franz Ferdinand"

O~aravaju}a Salma Hayek

Promocija novog albuma

Edo Maajka ve~eras u Sarajevu

Jedan od najboljih pjeva~a dana{njice, kontroverzni Edo Maajka, ve~eras }e u klubu Sloga (Cinemas) od 21 sat sarajevskoj publici predstaviti svoj novi album "[trajk mozga". Budu}i da se na ovaj album Ede Maajke ~ekalo dvije godine, o~ekuje se da }e ovaj koncert pobuditi veliko zanimanje ljubitelja njegove muzike. Njegovi prijatelji Frenkie, kand`ija i DJ Soule potrudit }e se da uz Edu, naprave nezaboravan muzi~ki spektakl. Odli~nim tekstovima u kojima predstavlja svakodnevnu, ne ba{ idealnu stvarnost i to na majstorski na~in, prepunim sitnih detalja i neizbje`nog humora, Edo je opravdao svoju reputaciju izvrsnog repera i koncertnog virtuoza, najboljeg u regiji. D. R.

Nastup pred sarajevskom publikom

Sandi Cenov u Coloseumu

Zavodi i u 46.
Glumica Salma Hayek bacila je na koljena prisutne na premijeri filma "Savages" u Los Angelesu i svojim seksepilom zasjenila i mnogo mla|e kolegice. Lijepa Meksikanka odjenula je zelenu haljinu koja je savr{eno isticala njene obline i tamnu put. Te{ko je povjerovati da lijepa Meksikanka ima 46 godina.

Popularni hrvatski pjeva~ Sandi Cenov ve~eras }e nastupiti u sarajevskom klubu Coloseum u 22 sata. Sandi }e tom prilikom odr`ati promociju svog novog CD-a pod nazivom "To je to". Aleksandar Cenov, javnosti poznat kao Sandi, svoju je karijeru zapo~eo 1980. godine osnivanjem benda Bed`. Brojni nastupi i bogata muzi~ka karijera stvorili su od njega iskusnog muzi~ara, koji je po~etkom '90-ih u Hrvatskoj bio jedan od osniva~a novog popularnog vala - dance muzike. Do sada je objavio devet albuma, uklju~uju}i i

posljednji "To je to", koji je iza{ao ovog mjeseca. Album je najavljen singlovima "Ve~era s doru~kom", "Za nas ljude izgubljene" i "To je to", koje su fanovi ve} dobro prihvatili. Sandi kao autor ve}ine pjesama govori o situacijama koje svako od nas prepoznaje, a ljubav, kao neiscrpna tema, inspiracija je za svaki od tekstova. Coloseum Club poziva sve da provedu ovaj petak u romanti~noj atmosferi uz nove i stare neponovljive pop-hitove, kao {to su "@ena budi mi ti", "Malena" i "Zima u Sarajevu".

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.
VISOKO[KOLSKA USTANOVA INTERNACIONALNI BUR^ UNIVERZITET - INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY

OGLASI

37

OBAVIJEST
O KONKURSIMA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG, DRUGOG I TRE]EG CIKLUSA STUDIJA NA INTERNACIONALNOM BUR^ UNIVERZITETU - INTERNATIONAL BURCH UNIVERSITY U AKADEMSKOJ 2012/2013. GODINI
Konkurs za dodjelu

STIPENDIJA

MET Fondacija u saradnji sa Univerzitetom SSST (Sarajevo School of Science and Technology) dodjeljuje sedam (7) stipendija za studij u trajanju od ~etiri (4) godine. Godi{nja stipendija iznosi 5.000,00 EUR (pet hiljada eura) po studentu i produ`ava se svake godine ako student odr`i visok prosjek ocjena, {to }e biti ugovorom precizirano. Osnovni kriteriji za dobijanje stipendije su polo`en prijemni ispit do 1.jula 2012. godine, za upis u I godinu studija na Univerzitetu - Sarajevo School of Science and Technology i rezultati postignuti u prethodnom {kolovanju.

U skladu sa ~lanom 83. Zakona o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj 22/10), a na osnovu saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 11-05-38-203101/12, od 18. 6. 2012. godine, obavje{tavamo Vas da }e konkursi za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i tre}eg ciklusa studija na Internacionalnom Bur~ univerzitetu International Burch University u akademskoj 2012/2013. godini biti objavljeni 29. 6. 2011. godine na web stranici Univerziteta http://www.ibu.edu.ba/, te oglasnim plo~ama organizacionih jedinica. Internacionalni Bur~ univerzitet International Burch University

Stipendije se dodjeljuju za studije na sljede}im fakultetima: Fakultet kompjuterskih nauka, Fakultet informacionih sistema, Ekonomski fakultet, Fakultet politi~kih nauka i me|unarodnih odnosa i Fakultet stranih jezika (engleski i njema~ki). Vi{e informacija o programima i prijemnim ispitima mo`ete prona}i na na{oj web- stranici www.ssst.edu.ba.

Na osnovi Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija i subvencioniranju smje{taja i ishrane u studentskim domovima redovnih studenata s podru~ja Unskosanskog kantona, dr`avljana Bosne i Hercegovine, broj 10-02-4935-1/2012. od 14. 5. 2012. godine (“Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 13/12), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta raspisuje

KONKURS
za dodjelu stipendija redovnim studentima sa podru~ja Unsko-sanskog kantona za akademsku 2011/12. godinu I Raspisuje se konkurs za dodjelu 150 stipendija redovnim studentima koji se prvi put upisuju na visoko{kolsku ustanovu i redovnim studentima ~ije je prebivali{te u Unsko-sanskom kantonu. II Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti slijede}u dokumentaciju: a) Student prve godine svjedod`be svih razreda srednje {kole i zavr{nu diplomu (ovjerene kopije) b) Student prve godine potvrdu da je redovno upisao godinu studija c) U~enik generacije potvrdu o progla{enju u~enika generacije (ovjerenu kopiju) d) Student starijih godina potvrdu da je prvi put upisao godinu studija i prosjek ocjena (original) e) Ku}nu listu sa svim ~lanovima porodi~nog doma}instva f) Rje{enje nadle`nog centra za socijalni rad o primanju socijalne pomo}i g) Potvrdu o pripadnosti porodici {ehida, poginulog borca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, civilnih `rtava rata h) Potvrdu da je student bez roditeljskog staranja i) Potvrdu o mjestu prebivali{ta (CIPS) j) Uvjerenje o prihodima za sve zaposlene ~lanove doma}instva (potvrde o prosjeku pla}a, penzija, invalidnina iz oblasti BIZ-a, ili drugih socijalnih ustanova od kojih se prima redovna mjese~na naknada u zadnja tri mjeseca) k) Uvjerenje za nezaposlene ~lanove doma}instva da se nalaze na evidenciji zavoda za zapo{ljavanje l) Ovjerenu izjavu da student nije korisnik stipendije drugog pravnog lica, ili korisnik stipendije iz bud`eta Kantona Student koji ima potpisan ugovor sa Ministarstvom treba dostaviti potvrdu da je redovno upisao narednu godinu studija (original) do zavr{etka konkursa. III Studenti kojima Vlada Unsko-sanskog kantona subvencionira tro{kove ishrane i smje{taja u studentskim domovima nemaju pravo na dodjelu stipendije. Studenti koji su korisnici stipendije drugog pravnog lica ili koriste stipendiju iz bud`eta Unsko-sanskog kantona ne mogu biti korisnici stipendije ovog Ministarstva. IV Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Dokumente slati na adresu: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Ulica Alije \erzeleza broj 6 77 000 BIHA] Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se ne}e razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne podlije`e povratu.

The Council of Europe Office in Sarajevo
invites applications from suitably qualified persons for the position of Project Assistant The project assistant will carry out the administrative and logistical tasks related to the implementation of the activities organised within the framework of the project on “Strengthening accountability of women and young political leaders in Bosnia and Herzegovina”, financed jointly by the Council of Europe and USAID. Relevant professional experience and fluency in English is required. Employment is offered on an annual basis and for the duration of the project (until 26 June 2013). Applications must be made using the Council of Europe on-line application system. For further information and applications, please consult: http://www.coe-recruitment.com 'external offices - local recruitment’. Only short-listed applicants will be invited for a written examination and interview. Deadline for applications: 15 August 2012

38

POMO] U KU]I
KAKO PRE@IVJETI LJETNE @EGE

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Ljeti ~aj, zimi sladoled
Ljekari savjetuju da probate ruski sistem hla|enja
Umorni smo, malaksali tokom ljetnih vru}ina i samo ~ekamo da se opet domognemo klimatizovane prostorije. Ljekari savjetuju da probate ruski sistem hla|enja! Rusi ljeti piju topao ~aj i odlaze u saunu. Naravno, ne slu~ajno... “Klime koliko poma`u, toliko i odma`u. Nekada su se toplote mnogo lak{e podnosile, dok smo danas nezadovoljni i na plus 30, {to je relativno normalna temperatura. Cijeli dan radimo na 19 stepeni, krvni sudovi se su`avaju, a onda kada iza|emo na 35, ti isti sudovi se naglo pro{ire, dolazi do pada pritiska. Osje}amo se umorno, malaksalo i nismo u stanju da funkcioni{emo. Kao posljedicu toga cijelo ljeto presjedimo vegetiraju}i u zatvorenim prostorijama, opominju ljekari. Obja {nja va ju da zdrav na~in hla|enja prostorija, posebno onih s ju`ne strane, podrazumijeva da su danju prozori zatvoreni, a roletne spu{tene, dok se stan

Ja~a mo} organizma
Propolis u obliku tableta i tinkture (alkoholni rastvor) mo`e da se na|e u svim apotekama, kao i prodavnicama zdrave hrane. Zanimljivo je da ova mje{avina voska i jo{ nekih ljepljivih sastojaka, p~elama slu`i da u~vrste sa}e i zatvore pukotine, ali i da dezinfikuju }elije u kojima borave. Propolis u sebi najvi{e ima voska, smole i balzama, a ne{to manje polena, tanina i eteri~nih ulja koja posjeduju antibiotska svojstva. Zbog ovakvog sastava propolis i posti`e antiupalno i antimikrobno dejstvo, stimuli{e regeneraciju tkiva i pove}ava odbrambenu mo} organizma. U oblasti stomatologije, preporu~uje se za odr`avanje oralne higijene, jer predstavlja odli~nu barijeru za pojavu karijesa. U kozmetici, propolis se dodaje razli~itim kremama, koje mogu da se na|u u biljnim apotekama. Dobro kod propolisa jeste to {to mogu da ga koriste svi, osim ljudi alergi~nih na p~elinje proizvode. Na propolis, alergi~ne osobe moraju da zaborave.

provjetrava no}u. Osim toga, mo`ete primijeniti ruski sistem prilago|avanja na ljetne i zimske promjene temperature. Kako biste vru}ine lak{e podnosili, ne treba praviti veliku razliku izme|u spolja{nje temperature i temperature tijela. Kada popijemo ~a{u hladne vode, odmah je izbacujemo preko znoja, jer dolazi do kondenzacije. ^a{a vode sobne temperature ostaje u organizmu i daje potrebnu rehidrataciju. Rusi, napri-

mjer, ljeti piju topao ~aj i idu u saunu, dok zimi jedu sladoled i tu{iraju se hladnom vodom. Kada iz saune iza|ete napolje, spolja{nja temperatura }e vam biti sasvim podno{ljiva, ~ak prijatna. Ipak i u pros to ri ja ma ras hla|enim na 26 stepeni se mo`e prijatno raditi. Niske temperature koje se ljeti forsiraju na radnim mjestima ~esto dovode do kijavice i prehlade, te one znaju da budu u~estalije nego zimi, obja{njavaju ljekari.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Pastelne boje za Blake Lively
Nakon {to je pokorila naslovnice svjetskih medija odjevena u couture haljinu Zuhaira Murada, Blake Lively se pojavila u ne{to manje glamuroznom ali jako elegantnom izdanju. Glumica je u sklopu promo ci je fil ma “Savages” posjetila tv-show “Late Night with David Letter man” Za . ovu gle da nu emisiju, odjenula je pastelnu kreaciju iz jesenske 2012. kolekcije britanske dizajne ri ce Jenny Packham. Koktel haljina na preklop, na ~i nje na je od svilenog {ifona a za ures ima kristalima opto~en ovratnik i rukave. Blake je haljinu kombinovala sa svjetlucavim “Pigalle Strass” Louboutinkama i nakitom od bijelog zlata.

Gratinirane {paroge s piletinom
Potrebno:
800 g {paroga 500 g pile}eg zabatka 300 ml kiselog vrhnja 2 jajeta 20 g maslaca 1 ka{i~ica {e}era 1 ka{ika sjeckanog per{una 2 lovorova lista 1 ka{i~ica bibera u zrnu so

Priprema:

Izgledajte prirodno sa dugim trepavicama!

[paroge o~istimo, odstranimo donji tvrdi dio, prepolovimo ih i prere`emo po du`ini, zabatke o~istimo od ko`e i kostiju i nare`emo ih na trakice, a `umanjke odvojimo od bjelanjaka. U lonac s vrelom i posoljenom vodom stavimo {paroge, dodamo {e}er, biber u zrnu, polovicu maslaca i kuhamo ih 10-ak minuta. U tavu, na dvije, tri ka{ike ugrijanog maslinovog ulja, dodamo trakice piletine, za~inimo ih solju i biberom, promije{amo i pr`imo sa svih strana do zlatno`ute boje. U me|uvremenu od bjelanjaka istu~emo ~vrsti snijeg, a {paroge ocijedimo. U zdjelu ulijemo kiselo vrhnje, dodamo `umanjke, sjeckani per{un i izmije{amo sastojke. Dno vatrostalne posude prema`emo preostalim maslacem, stavimo lovorove listove, polovicu kuhanih {paroga, preko njih rasporedimo pr`enu piletinu, prekrijemo preostalim {parogama, prelijemo mje{avinom jaja i kiselog vrhnja i stavimo pe}i u pe}nicu, zagrijanu na 190 ° C, pod gril, 8-10 minuta.

3D trepavice su jedinstvene, trajne, sinteti~ke trepavice, koje se pojedina~no, jedna po jedna lijepe na prirodne trepavice. Zato trepavice izgledaju gu{}e, tamnije, du`e i traju od pet do osam sedmica. Trajnost trepavica zavisi od kvaliteta kori{tenih materijala, stru~nosti nadogradnje, klijenta- odgovaraju}a njega trepavica, rasta prirodnih trepavica. Uglavnom se prirodne trepavice obnavljalju na 45-90 dana, zna~i toliki je `ivotni vijek trepavice od rasta pa dok ne otpadne. Prednosti produ`avanja trepavica: produ`ava prirodne trepavice, trajno tamnija boja od prirodnih trepavica, daje mladala~ki izgled, otvori i naglasi o~i, {tedi vrijeme jer ne morate stavljati maskaru, boja ljepka je crna, tako da izgleda kao da ste koristili maskaru bez grudvica.

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

OGLASI

39

40

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA SANSKI MOST OP]INSKI NA^ELNIK

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Broj: 06-31-1409/12 Datum, 26. 6. 2012. godine Na osnovu ~lana 16. Zakona o prometu nekretnina (“Sl. list RBiH” broj 38/78, 28/79, 2/92 i 13/94), ~lana 24. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nepokretnosti u dr`avnoj svojini (“Sl. list SRBiH” 28/79) i Odluke Op}inskog vije}a o prodaji i po~etnoj prodajnoj cijeni broj 07-02-1192/11 od 5. 7. 2011. godine i ~lana 38. Statuta Op}ine Sanski Most (“Sl. glasnik Op}ine Sanski Most” broj 4/08), op}inski na~elnik raspisuje:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA SANSKI MOST OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 06-31-1-1408/12 Datum, 26. 6. 2012. godine Na osnovu ~lanova 45. i 46. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBiH”, br. 25/03), te Odluke Op}inskog vije}a broj 07-02-259/12 od 1. 2. 2012. godine, i ~lana 40. Statuta Op}ine Sanski Most (“Sl. glasnik Op}ine Sanski Most”, broj 6/00, 2/04), op}inski na~elnik Op}ine Sanski Most raspisuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju dijela zgrade ABS banke u kojem se nalaze poslovne prostorije i poslovni prostor na Trgu ljiljana I 1. Predmet prodaje je dio zgrade ABS banke u kojoj se nalaze poslovne prostorije izgra|ene na parceli broj: 44/1, ozna~ene po elaboratu o eta`iranju oznakama broj: E12 zv “ABS BANKA” kancelarija P-7 u povr{ini od 11,93 m2, E13 zv “ABS BANKA” kancelarija P-10 u povr{ini od 11,94 m2, E14 zv “ABS BANKA” kancelarija P-12 u povr{ini od 31,55 m2, E15 zv “ABS BANKA” kancelarija P-13 u povr{ini od 12,19 m2, E16 zv “ABS BANKA” kancelarija P-15 u povr{ini od 20,44 m2, E17 zv “ABS BANKA” kancelarija P-8 u povr{ini od 18,63 m2, E 22 zv “ABS BANKA” WC-1 u povr{ini od 01,44 m2, E 23 zv “ABS BANKA” WC-1 u povr{ini od 01,44 m2, E 24 zv “ABS BANKA” 0 9 u povr{ini od 01,95 m2, E 25 zv “ABS BANKA”0 10 u povr{ini od 04,44 m2, E 26 zv “ABS BANKA” Hodnik 0-7 u povr{ini od 26,97 m2, E 1 zv “ABS BANKA” SANSKI MOST kotlovnica 0-1 u povr{ini od 42,85 m2, E 2 zv “ABS BANKA” arhiva 0-2 u povr{ini od 23,21 m2, E 4 zv “ABS BANKA” SANSKI MOST kancelarija P-4 u povr{ini od 22,87 m2, E 5 zv “ABS BANKA” SANSKI MOST kancelarija P-5 u povr{ini od 12,01 m2, E 6 zv “ABS BANKA” SANSKI MOST - [ALTER-SALA P-1 u povr{ini od 84,25 m2, E 3 zv “ABS BANKA” kancelarija P-3 u povr{ini od 08,06 m2, upisano u ZKU 1489 KO Sanski Most III, kao eta`no vlasni{tvo u korist Op}ine Sanski Most, sa dijelom 1/1,te - sedam desetina (7/10) dijela nekretnina ozna~enih kao parcela broj 44/1 zv “ABS BANKA” poslovna zgrada u privredi 1 u povr{ini od 278 m2, i zemlji{te uz privrednu zgradu u povr{ini od 400 m2 i parcela broj:44/2 zv “ABS BANKA” zemlji{te uz privrednu zgradu u povr{ini od 238 m2, upisane u ZKU 398, KO Sanski Most III, upisano s pravom raspolaganja u korist Op}ine Sanski Most, sa dijelom 7/10 i trajno pravo kori{tenja na zemlji{tu i pravo raspolaganja na objektu u korist: SPARKASSE DD SARAJEVO, sa dijelom 3/10. 2. Predmet prodaje je poslovni prostor po tlocrtu objekta ozna~en oznakom broj 2-62 u povr{ini od 190,16 m2, izgra|enom u zgradi na parceli broj 675/1 zv “Trg ljiljana” zgrada u povr{ini od 874 m2 upisanoj u ZKU 1488 KO Sanski Most I, upisano s pravom raspolaganja u korist Op}ine Sanski Most, sa dijelom 1/1. II Po~etna prodajna cijena nekretnine iz ~lana I, ta~ke 1., iznosi 828.588,00 KM, dok po~etna prodajna cijena nekretnina iz ~lana I, ta~ke 2., iznosi 190.160,00 KM (190.16 m2 x1000 KM po 1m2 = 190.160,00 KM). III Kupoprodajnu cijenu kupac pla}a u roku od 30 dana po potpisivanju kupoprodajnog ugovora, nakon ~ega }e isti biti uveden u posjed nekretnina. IV Pravo u~e{}a na javnom pozivu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja na `iro-ra~un Op}ine Sanski Most broj: 3385402200037887 otvoren kod UniCredit banke, polo`e kauciju u iznosu od 10% po~etne cijene utvr|ene u ta~ki II ovog poziva. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj je nazna~ena {ifra podnosioca ponude. Uz ponudu u koverti se nalazi druga koverta sa podacima o identitetu podnosioca i dokaz o uplati kaucije. Ponude se dostavljaju po{tom na adresu: Op}ina Sanski Most, 79 260 Sanski Most, ul. Banjalu~ka broj 3, ili neposredno na prijemnom {alteru Op}ine. Rok za podno{enje ponude je petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja i oglasne table Op}ine Sanski Most. V Najpovoljnijom ponudom se smatra ona ponuda u kojoj je ponu|ena navi{a cijena. U slu~aju istovjetnih ponuda odr`at }e se javno me|usobno nadmetanje prilikom otvaranja istih. VI Otvaranje ponuda i rangiranje istih u skladu sa ta~kom V obavit }e se u roku od 8 (osam) dana po isteku roka podno{enje pisanih ponuda. VII Prodaja se vr{i po na~elu “vi|eno-kupljeno” i naknadne reklamacije ne}e se prihvatati. VIII Sve tro{kove vezane za kupoprodaju snosi kupac. IX Sve informacije mogu se dobiti u Op}ini Sanski Most, kancelarija broj: 31 ili putem telefona 685-408, lokal 326. OP]INSKI NA^ELNIK Prim. dr. MUSTAFA AVDAGI]

K O N K URS
za dodjelu gradskog gra|evinskog neizgra|enog zemlji{ta putem pribavljanja pisanih ponuda radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta na lokaciji “Krkojevci”. I Raspisuje se konkurs za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja stambeno-poslovnog objekta, na lokaciji Krkojevci i to slijede}a gra|evinska parcela: 1. Parcela ozna~ena kao parcela broj 62/5 zv. “Lokve” ostalo neplodno zemlji{te u povr{ini od 875 m2, upisano ZKU 225 KO Krkojevci, upisana s pravom raspolaganja u korist Op}ine Sanski Most, sa dijelom 1/1. Po~etna cijena 4,50 KM po 1m2, {to ukupno iznosi 3.937,50 KM. II Po~etna prodajna cijena obuhvata naknadu za neizgra|eno gra|evinsko zemlji{te, dok }e naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - RENTA biti obra~unata naknadno rje{enjem o dodjeli gradskog gra|evinskog neizgra|enog zemlji{ta na kori{tenje radi gra|enja, a naknada za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta utvrdit }e se rje{enjem o urbanisti~koj saglasnosti. III Pravo prijavne na konkurs imaju sva pravna i fizi~ka lica koja do dana otvaranja pisanih ponuda polo`e depozit na blagajni Op}ine Sanski Most, u iznosu od 10 % od po~etne vrijednosti parcele na koju je konkurisao. IV Upla}eni depozit ura~unava se u cijenu naknade za dodijeljeno zemlji{te licu koje je po konkursu ostvarilo pravo na dodjelu zemlji{ta, a ostalim u~esnicima se vra}a po zavr{etku postupka. V Licu kome se dodijeli gradsko gra|evinsko neizgra|eno zemlji{te du`no je cjelokupnu visinu naknade za dodijeljeno zemlji{te, odre|ene odlukama Op}inskog vije}a, uplatiti odmah po pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta. VI Uz prijavu obavezno navesti djelatnost koju }e ponu|a~ obavljati i veli~inu objekta koji bi gradio. VII Prijave na konkurs }e razmatrati Komisija za provo|enje konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja, a nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. VIII Prvenstvo kod odabira najpovoljnijeg ponu|a~a ima ponu|a~ koji ponudi ve}u cijenu od po~etne vrijednosti parcele na koju je konkurisao. Ako dva ili vi{e ponu|a~a ponude isti iznos za istu parcelu, pravo prvenstva pripada onom ponu|a~u koji u naknadnom usmenom nadmetanju ponudi ve}u cijenu. IX Konkurs ostaje otvoren do kona~ne dodjele gra|evinske parcele, a isti }e biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, a raspored gra|evinskih parcela bit }e izvje{en na oglasnoj tabli Op}ine Sanski Most. X Prijave se podnose na propisanom obrascu u zatvorenoj koverti u prijemnoj kancelariji Op}ine Sanski Most, a mogu se slati i po{tom na adresu: Op}ina Sanski Most, Banjalu~ka broj 3, sa naznakom “Prijava na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta”, sa napomenom “NE OTVARAJ”. XI O rezultatima konkursa u~esnici }e biti obavije{teni u roku od 8 (osam) dana od dana otvaranja ponuda od Komisije za provo|enje konkursa, a da bi se pristupilo otvaranju ponuda, potrebno je da pristignu najmanje dvije ponude. XII Sve informacije o gra|evinskim parcelama i uslovima konkursa mogu se dobiti u Op}ini Sanski Most, kancelarija broj 31 ili putem telefona 685-408, lokal 326. OP]INSKI NA^ELNIK prim. dr. MUSTAFA AVDAGI]

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

KORAK NAPRIJED
Fujifilm planovi za X-Pro1 so~iva
Ukoliko ste bili do sada strpljivi ~ekaju}i da kompanija Fujifilm predstavi FinePix XPro1 ILC so~iva, va{e ~ekanje je gotovo zavr{eno. Prema navodima ove kompanije, nekoliko modela ovih so~iva se o~ekuju ove jeseni, dok }e ostatak linije da stigne tokom 2013. godine. U su{tini, novi oficijelni planovi koji se odnose na predstavljanje so~iva su razli~iti od onih koje je ova kompanija predstavila u vrijeme CES 2012 doga|aja. Tako, umjesto 18-72mm f4 IS so~iva, ove godine kompanija }e predstaviti tradicionalnija, ali br`a nego ina~e 18-55 f2.8-4 OIS. Sva so~iva }e pratiti isti dizajn i karakteristike kao so~iva koja su ve} u prodaji.

41

Google I/O konferencija
Imaju}i u vidu ~injenicu da se kompanija Google priprema za svoju veliku I/O konferenciju koja }e biti odr`ana u San Fransiscu, analiti~ari smatraju da }e ova kompanija morati da nastavi da dokazuje vrijednost njihovog operativnog sistema proizvo|a~ima. Google jednostavno mora da Android na~ini daleko privla~nijim proizvo|a~ima da bi se on u {to je mogu}e ve}oj mjeri dopao krajnjim korisnicima, {to }e shodno tome uticati i na bolju prihva}enost i bolju prodaju Android ure|aja. Kao dio tih napora, Google }e morati da poka`e da ovaj operativni sistem mo`e biti uspje{an i na tablet-ra~unarima, {to do sada nije bio slu~aj.

CCleaner 3.20.1750
CCleaner je besplatni alat za optimizaciju sistema, pode{avanje privatnosti i alat za ~i{}enje. Ovaj alat zadu`en je za uklanjanje nekori{}enih fajlova sa sistema, ~ime se omogu}ava br`i rad Windows operativnog sistema i osloba|a vrijedni prostor na hard disku. Tako|er bri{e tragove online aktivnosti, me|u kojima je i internet istorija. Najnovija verzija koja je objavljena nosi oznaku CCleaner 3.20.1750 i sa sobom donosi dodat Windows Explorer Context Menu za Startup Tool, Windows 8 Release Preview kompatibilnost, dodata je podr{ka za Opera 12, unaprije|en je UAC Bypass kod, unaprije|ena je Scheduled Tasks detekcija.

Sredinom jula sti`e NSZ-GS Internet Player
Sony je odlu~io da iskoristi odr`avanje Google I/O najavljuju}i u toku ju~era{njeg dana da }e isporuka njihovog novog NSZGS7 Internet plejera sa Google TV, koji je prvobitno najavljen u toku odr`avanja CES-a, po~eti 16. jula. Za sve one koji su nestrpljivi omogu}eno je i prednaru~ivanje ve} od danas po cijeni od 199 dolara. U prvo vrijeme ova ponuda }e biti dostupna samo na teritoriji SAD dok se prisutnost na drugim teritorijama, me|u kojima su Francuska, Kanada, Meksiko, Brazil i Njema~ka, o~ekuje u toku narednih mjeseci. Ono {to je sigurno jeste da je ponuda zaista primamljiva, ali ostaje da se vidi da li }e posti}i veliki uspjeh.

Eksperimentalni web

Znamo {ta radite na Facebooku!
Pazite {ta dijelite na va{em profilu
Postovi na novoj web stranici We Know What You’re Doing izgledaju kao liste to~no onih stvari koje ve}ina ljudi ne bi htjela da se sazna za njih; ogovaranje svojih {efova, mamurluk na radnom mjestu, u`ivanje droga i sl. Stranica prikazuje ~esto vrlo neugodne postove korisnika na Facebooku koji nisu provjerili i podesili svoje postavke privatnosti. Za ovo istra`ivanje odgovoran je jedan 18-godi{nji PHP programer pod nadimkom Callum Haywood iz Velike Britanije. CNN izvje{tava da je ovaj web programer pokrenuo stranicu u ponedjeljak kao eksperiment u prikupljanju podataka o tome koliko su ljudi spremni svoje privatne informacije dijeliti sa ostatkom svijeta putem interneta. Stranica prikuplja javno objavljene postove s Facebooka koji koriste fraze poput “mrzim {efa” ili “mamurluk” a zatim ih pri, kazuje tako da ih svako mo`e vidjeti. “Napravio sam ovu web stranicu kako bih osvijestio ljude o stvarima koje rade kada objavljuju takve informacije na Facebooku bez da su podesili ikakve postavke privatnosti” rekao je Haywood za CNN. , “Ljudi koji su prikazani na stranici najvjerovatnije nisu ni svjesni da ono {to su objavili kao ‘javno’ mo`e vidjeti apsolutno svako, a Facebook }e ove podatke rado dati drugim web stranicama putem svog Graph API-ja” . Stranica je za kratko vrijeme brzo dobila na popularnosti. Haywood je na svom Twitter profilu objavio da je u prvih 27 sati od lansiranja We Know What You’re Doing imao vi{e od 100.000 jedinstvenih posjetitelja. Neki portali na internetu javili su da ova stranica objavljuje i privatne postove korisnika. Ipak, Haywood je istaknuo u jednom svom tweetu da su “ti postovi ve} javni” i da nije njegova gre{ka ako ljudi dobiju otkaz zbog onoga {to su javno napisali, ve} njihova.

Saradnja kompanija Lego i Google

Najave iz kompanije Zynga

Lego-kockice u Chrome browseru
Zahvaljuju}i saradnji kompanija Lego i Google na teritoriji Australije, popularni Chrome browser }e dobiti osam biliona virtualnih lego-kockica. Mnogi vole lego-kockice i gotovo svi smo se igrali sa njima kada smo bili manji, a mnogi fanovi i dalje ~uvaju svoje legokomplete u plakarima. Me|utim, za{to biste smje{tali i skladi{tili tolike lego-kockice i tro{ili novac na silne komplete? Stoga je Google sklopio sporazum sa kompanijom Lego Australia i rezultat je novi projekat zvani Build. Ne samo da korisnici mogu da se besplatno poigraju virtualnim lego-kockicama ve} mogu da odaberu da podijele svoju kreaciju i smjeste je na specijalne polo`aje u okviru Google Mapa za Australiju. Korisnici }e, dakle, mo}i da sa~uvaju i dijele svoje kreacije, a dijeljenje }e se odvijati i putem elektronske po{te ili Google+ naloga. Iz kompanije Google poru~uju da imaju velika o~ekivanja od

“kolaborativnog 3D iskustva gra|enja u lego-stilu” kakvo , nije bilo mogu}e do prije nekoliko godina. Istovremeno, poru~uju da je to najbolji dokaz koliko tehnologija browsera napreduje i gdje je danas u odnosu na nekada{nji period. Kockice su realizovane putem WebGL-a, koji je omogu}en zahvaljuju}i podr{ci za 3D grafiku od samog browsera. Cijelom miksu je dodata primjesa Google Mapa. Zanimljivo je da korisnici koji zavr{e sa gra|enjem moraju poslati svoj rad na odobrenje, prije nego {to dobiju mogu}nost da podijele svoje kreacije. Na taj na~in se javnost, prema obja{njenjima, {titi od vulgarnih sadr`aja i perverznih kreacija. Build }e najprije biti omogu}en u Australiji i na Novom Zelandu, a potom }e do}i i u druge zemlje. Me|utim, ukoliko vam nije previ{e stalo gdje }e stajati va{e kreacije, ne morate ~ekati, ve} gradnju mo`ete po~eti odmah.

Kompanija Zynga najavila je svoju dru{tvenu mre`u za igra~e nazvanu Zynga with Friends, u nadi da }e se ovim potezom dijelom odvojiti od dugogodi{njeg tijesnog odnosa sa Facebookom. Zynga with Friends }e omogu}iti interaktivno igranje igara koje }e prelaziti preko Zynga sopstvenog sajta i Facebook dru{tvene mre`e, poru~ila je Zynga na predstavljanju. Izvr{ni direktor Mark Pinkus koristi akvizicije i razvoj proizvoda da dostigne do novih korisnika na internetu i mobilnim ure|ajima, gde se igra vi{e igara. Partnerstvo sa spoljnim progra-

Nova dru{tvena mre`a za igra~e

merima mo`e tako|er pomo}i da se smanji oslanjanje Zynga kompanije na Facebook, a koje ~ini 92 posto prihoda ove kompanije u prvom kvartalu 2012. Zynga with Friends }e omogu}iti programerima igara dodavanje dru{tvenih funkcija kao {to su }askanje, multiplejer podr{ka, dru{tvene veze i feed koji pokazuje korisnicima {ta njihovi prijatelji igraju. Kompanija je ovim putem najavila i FarmVille 2, nastavak njenog megahita, kao i Matching with Friends dodatak paketa smartfon igara koji uklju~uje i Words with Friends.

42

OGLASI

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Marbo d.o.o. Sportski centar bb 78 250 Lakta{i Bosna i Hercegovina tel/fax (+387 51) 533-215, 533-485, 533-499, 533-483, 533-276

PDV: 401608680003 JIB: 4401608680003 Mati~ni broj: 1930109 [ifra djelatnosti: 15310 e-mail: office.laktasi@pepsico.com

KJP "Sarajevo - {ume" d.o.o. Sarajevo
Op}inski sud Sarajevo 065-0-Reg-09-002773 od 27.10.2009. godine PDV broj: 200630090001 @iro-ra~un: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo 161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo
Vrsta dok. Izdava~ RB Strana

JAVNI PO ZIV
Prikupljanje ponuda za distribuciju proizvoda, Kompanija Marbo d.o.o. Lakta{i, raspisuje tender za odabir najpovoljnijeg prevoznika, koji bi vr{io distribuciju proizvoda iz Sarajeva prema Bugojnu i Zenici, kao i distribuciju proizvoda na podru~ju grada Sarajeva. Ponuda treba da sadr`i: - cijenu po km, - cijenu po AD, - broj teretnih - kombi-vozila, - broj kamiona (kapaciteta 40 m3), - marka, tip, godina proizvodnje, kapacitet m3 (min. kapacitet 17 m3), - rje{enje o obavljanju djelatnosti, JIB i PIB, - datum od kada je prevoznik spreman za po~etak mogu}e saradnje. Ugovor za distribuciju proizvoda se sklapa na period od tri godine. Rok za dostavljanje ponuda je 6. juli 2012. godine. Ponude se {alju isklju~ivo pisano i po{tanskim putem ili li~no na adresu Marbo d.o.o., Sportski centar bb, 78 250 Lakta{i, sa naznakom “Ponuda za distribuciju proizvoda”. Naknadne i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. U Lakta{ima, 27. jun 2012. godine. MARBO d.o.o. Lakta{i

Na osnovu Odluke o javnoj prodaji animalne zaprege putem licitacije/javnog nadmetanja broj 0103-952-6/12 od 26. 6. 2012. godine putem KJP “Sarajevo - {ume”d.o.o. Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS
za prodaju animalne zaprege putem licitacije - javnog nadmetanja 1. Predmet oglasa: prodaja animalne zaprege putem licitacije/javnog nadmetanja: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Konj Gavran, `ig broj 57, inventurni broj: 1111, prebivali{te Igman, po~etna vrijednost 2.175,00 KM bez PDV-a Konj Soko, `ig broj 75, inventurni broj: 1634, prebivali{te Igman, po~etna vrijednost 2.534,00 KM bez PDV-a Konj Gavran, `ig broj 85, inventurni broj: 1694, prebivali{te Igman, po~etna vrijednost 3.305,00 KM bez PDV-a Konj Sultan, `ig broj 12, inventurni broj: 1054, prebivali{te Tar~in, po~etna vrijednost 1.286,00 KM bez PDV-a Konj Sultan, `ig broj 14, inventurni broj: 1056, prebivali{te Tar~in, po~etna vrijednost 1.087,00 KM bez PDV-a Vo Maconja, `ig broj 57, inventurni broj: 2402, prebivali{te Gajevi, po~etna vrijednost 728,02 KM bez PDV-a Vo Brijezonja, `ig broj 71, inventurni broj: 2786, prebivali{te Gajevi, po~etna vrijednost 2.022,00 KM bez PDV-a Vo Dikonja, `ig broj 53, inventurni broj: 1102, prebivali{te Gajevi, po~etna vrijednost 688,77 KM bez PDV-a Vo Garonja, `ig broj: 37, inventurni broj: 2393, prebivali{te Gajevi, po~etna vrijednost 202,88 KM bez PDV-a

2. Rok za podno{enje ponuda: Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 6. 7. 2012. godine do 10 sati na protokol KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. Sarajevo, Ul. m. Tita 7/II, sa naznakom “Ponuda po javnom oglasu br. 0103-952-7/12 - prodaja animalne zaprege putem licitacije - NE OTVARAJ”. 3. Otvaranje ponuda: Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 6. 7. 2012. godine u 11 sati u prostorijama direkcije Preduze}a. Napomena: Sve neophodne informacije za javni oglas mogu se dobiti u Slu`bi za marketing i komercijalne poslove na broj tel. 033/219-173. Objava cijelog teksta javnog oglasa mo`e se na}i na Web stranici www.sarajevo-sume.ba i na oglasnoj plo~i Preduze}a.
Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172 Ul. Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina E-mail: ssume@bih.net.ba Web: www.sarajevo-sume.ba

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.
Ludvík Kuba ^itanje BiH - Putevi i studije iz godina 1893-1896. (25)

FELJTON
sko pozori gorje po`aru predstave 1613.Londontokom prve{te “Glob” iz[ekspilorouvog komada “Henri VIII”. Ro|en itali ski pi \ako opar najve lirski italijanskog ro ti1798.najzna}i~ajnijanpjesniksacskoj pomojiLemanjedi, zma i jedan od jih u evrop ezi 19. vi ka

43

NA DANA[NJI DAN

Pjesma o po`aru
Doga|aj, koji ne mora biti istinit, ali koji je zna~ajan da se zbog toga smatra mogu}im, ima zanimljiv nastavak. Siroma{nom samostanu je za obnovu posudio pare - Tur~in, beg Kazumovi}, kako pi{e fra Vladi}
Obnovom spaljenog samostana je upravljao majstor pravoslavne ispovijesti. Bila je bezmalo zavr{ena i majstor je sa svojim ljudima zasjeo na ru~ak, koji je trebao da bude postan, jer je bila srijeda. Ali, u supi je prona|ena kost, {to je majstor smatrao smrtnom uvredom i u ljutnji hram zapalio. Iako to niko nije vidio, tvrdilo se da je tako bilo. I kada su do{li turski slu`benici, osudili su majstora i njegove pomo}nike i sve pogubili na brda{cu iznad samostana, odakle sam tako rado razgledao po okolini, a njihove kosti malo prije moje posjete iskopali. Doga|aj, koji ne mora biti istinit, ali koji je zna~ajan da se zbog toga smatra mogu}im, ima isto zanimljiv nastavak. Siroma{nom samostanu je za obnovu posudio pare - Tur~in, beg Kazumovi}, kako pi{e fra Vladi}. Neka Turci mogu ve~erati! Serdar Jankovi} kako ~uo molbu, Koju ka njemu uputio iz Livna Dizdar, Okrenuo i stisnuo svog konja, Dvanaest izveli iz stada volova, Izvukao poslije svoju britku sablju, Svim dvanaest odsjekao glave. I izveo iz krda sto ovaca I poviknuo iz grla punim glasom: “O Tur~ine, livanjski Dizdare! Evo ima{ meso Turcima za ve~eru, Neka imaju ru~ak i ve~eru!” Poslije po{li u bijeli Sinj, Pjevaju}i, sa konjima se igraju}i I iz mletskih pu{aka strijeljaju}i. Odnijeli poslije sliku Bo`je majke, Ostavili je u bijelom gradu Sinju; I prebiva u bijelom gradu Sinju Kako onda, tako i do dana dana{njeg. Turci, sa kojima su ramski franjevci imali {ta raditi, bili su ne sadole gubicu, iz koje dolazi hladovina i plazi se srebrni {iroki jezik. Jezik se {iri i razbija o kamenje. Zapli}e se u kola maloga mlina, koji mu se stavio na put kod samog grla stijene. Njegovo {kripanje i kloparanje se gubi u buci valova; ali neka! Ni{ta se zbog toga ne de{ava. Hrabar je, mada iz pukog drveta. Smjelo tamo ~u~i na stjenama kao {takor u kanalu. Tako|er izvor Proslap se ne obilazi a da se ne obi|u i mlinovi. Oni prate rijeku stalno. Jednom kao Böcklinova slika, drugi put utje{na idilica, gdje se iznad lepezastih vrbovina zao{trava {indrasti tornji} kao da bi to bila nekakva kapelica. A, me|utim, to je ponovo samo mali mlin.

Carstvo siroma{tva
U jugozapadnom kutu hu~i ispod sna`ne glave izvor Buk. Ovdje je vi{e malih mlinova zajedno. Ovdje su i stupe. Uz to {tavi{e i kafanica. Mlinari {ute i pijuckaju kafu. Samo ponekad pogledaju u navo|ene tokove, zadovoljni da se za njih slijepo i nesebi~no trudi priroda. I do Varvare, sam do{ao i poslije sam se okrenuo natrag ka Kop~i}ima. Njihova slika je iz daljine izazivala. Iz zelenog gustog drve}a virili krovovi od {indre begovskih kula na sprat i dvoraca, a u sredini je lebdjela u zagrljaju stoljetne lipe bijela d`amija. Grad iz daljine - pusto{ unutra. Prebivali{te begova - ali carstvo siroma{tva. Danas je “kop~i}ki beg” samo za ismijavanje. Kroz krovove i stijene nenaseljenih ku}a sunce sija, kroz krovove i stijene naseljenih }e sijati ubrzo! Drveni balkoni i {tale se raspadaju, ba{te zarastaju. Ali je to sve lijepo, jer na {indrama vidimo vi{e mahovine nego drveta. Patina sve uljep{a. Pao aristokratizam. Zami{ljam, i imam gri`nju savjesti, jer mi se srce ste`e nad siroma{tvom, koje je slijedilo poslije bogatstva, vi{e, nego nad siroma{tvom bez bolje pro{losti; i nalazim, da sebi ~inim nepravdu. Uro|eno siroma{tvo ne mo`e vi{e nani`e, ali za to mo`e, kada je spremno, gore. Osiroma{eni bogata{ je veliki kamen na strmini koji se ne mo`e zaustaviti. ^uperak bucmastih dje~aka me je prekinuo iz dubokih misli, dok sam kora~ao ogra|enim uli~icama. Dobrodo{ao utisak, kao kada navodni mrtvac malo otvori o~i. Svaki od dje~aka ima u ruci bukvar i ~ini se kao budu}i nau~nik. Izumiruju}i gradi}, valjda, ipak ne}e izumrijeti. Svratim u nisku ku}icu, odakle su djeca izjurila. Neki tamo jo{ sjede; `amore kao vode Krupi}a i zajedno va`no prevr}u stranice bukvara.
(Sutra: Jajce)

@upnik Milosavi}
Sjetio sam se pri ovom ~itanju rije~i, koje su mi franjevci u razgovoru kazali: “Sa Turcima izlazimo dobro; ne tako sa pravoslavnima” . [ta je shvatljivo po zakonu, da trenje mo`e biti samo me|u osobama ili stvarima me|u sobom bliskim, a razli~ite ispovijesti iste vjere su takvoj opasnosti bli`e nego razli~ite vjere. Knjiga o tome rado dodaje slijede}e dokaze. U XVIII vijeku `ivio je ovdje, u selu Nikoli}ima, `upnik Milosavi} tako bogoljubno da su ga sami Turci po{tivali, i u njegovom siroma{tvu, potpomagali. Kada je umro, sjajila se njegova kapela, koju je bio vlastitom rukom sagradio, tako jasno, da su Turci govorili: “To je bio sigurno evlija (sveti)” . I u pjesmi o po`aru {}itskog samostana, koju fra Vladi} {tampa u svojoj knjizi i gdje se opisuje kako se sinjska vojska vra}ala sa svezanim gvardijanom, sa ~udnovatom slikom, i glavno, sa obilatim plijenom sa svojim vo|om Stojanom Jankovi}em, ~itamo na kraju, kako su se livanjski Turci sa vo|om Dizdarom spremali na Jankovi}a, ali kako Dizdar, vidjev{i ne samo silu Jankovi}eve vojske, nego i plijen, preokrenuo taktiku i Jankovi}u povikao: “Jankovi}u, ispred ~ete serdaru! Ostavi Turcima meso za ve~eru!

mo Prozor~ani, nego i stanovnici muslimanske op}ine na zapadnom kraju ramske doline ispod Ljubu{e blizu Varvare. Ta naseobina se zove Kop~i}i. Kop~i}i se zovu svi njezini `itelji i svi Kop~i}i koji su begovi; dakle plemi}i. Odlu~io sam tamo oti}i, ali ne izravno, nego obi}i cijelu dolinu, da bih ugledao sve izvore rije~ice Rame. Po~eo sam od najbli`eg, Krupi}a, koji je od samostana na jugu. Samo izvor rijeke Bune u Blagaju ispod Stjepangrada se mo`e sa njime porediti. Siva, stalno zasjenjena (jer je okrenuta prema sjeveru) okomita stijena, nekoliko stotina metara visoka, otvara

Knjigu “^itanje Bosne i Hercegovine” Ludvika Kube, ~ije dijelove }e u narednim brojevima Oslobo|enje feljtonizirati, objavila je nedavno izdava~ka ku}a Rabic iz Sarajeva u saradnji sa Ambasadom Republike ^e{ke u BiH. Putopis je nastajao u periodu 1893-1896. Ludvik Kuba, slikar, putopisac, umjetnik, zabilje`io je perom i kistom obi~aje, pejza`e, ljude. Knjiga je ura|ena dvojezi~no - na bosanskom i ~e{kom jeziku, a na XXIV sajmu knjiga i u~ila u Sarajevu dobila nagradu za izdava~ki poduhvat.

(“Silviji”, Ljubav i smrt”, “Zibaldon”, dnevnik “Misli”). U Londonu iza{ao prvi broj lista Dejli Petar Ko~i} telegraf. Samjuel Krauter postao biskup u Nigeriji, prvi crnac biskup Engleske crkve. U Stri~i}ima, u Francuska anektirala pacifi~ko ostrvo OtaBosanskoj krajini, heite, koje je od 1842. bilo francuski proro|en pisac Petar tektorat. Ko~i}, autor satira Ro|en francuski dr`avnik Rober [uman, “Jazavac pred supremijer (1947-1948). Na njegov prijedlog dom” i “Sudanija” . (“[umanov plan”) osnovana je 1952. Evropska zajednica za ugalj i ~elik, iz koje je kasnije nastala Evropska unija. Ro|en francuski pisac Antoan Mari Ro`e de Sent Egziperi, autor bestselera “Mali princ”, jednog od najljep{ih dje~ijih romana u svjetskoj knji`evnosti. Nestao je u julu 1944. nad Mediteranom kao pilot savezni~kog aviona u Drugom svjetskom ratu. Ro|en ~e{ki kompozitor Rafael Kubelik, dirigent ^e{ke filharmonije. Emigrirao je Lana Tarner 1948. i karijeru nastavio u SAD-u kao dirigent simfonijskog orkestra u ^ikagu (1950), potom u Londonu kao direktor Kovent Gardena. Umrla ameriRo|en srpski pisac Vasko Popa, ~lan ~ka filmska gluSrpske akademije nauka i umetnosti, jemica Lana Tardan od najve}ih pjesnika srpske knji`evnosti u drugoj poner, holivudska lovini 20. vijeka (“Kora”, “Nepo~in-polje”, “Sporedno nebo”, “Uspravna zemlja”, “Vu~ja so”, “@ivo meso”, “Ku}a zvijezda pedesenasred druma”). tih godina 20. vijeka (“MonsunSlijetanjem aviona diksi kliper na aerodrom u Lisabonu obavljen je prvi komerci- ske ki{e” “Ljubav , jalni let iz SAD-a u Evropu. je sna{la Endija Hardija” “Imita, U [vajcarskoj umro poljski dr`avnik, pijanista i kompozitor Ignac Jan Paderevski, cija `ivota”). u~esnik u akcijama za nezavisnost Poljske tokom Prvog svjetskog rata, premijer i {ef diplomatije (1919-1921). Ju`na Afrika politiku aparthejda proglasila dr`avnom doktrinom. Izabela Peron zamijenila oboljelog mu`a Huana Perona na mjestu predsjednika Argentine. Vigdis Finbogadotir izabrana za predsjedni- Abdulah Od`alan ka Islanda. To je bilo prvi put da je za {efa dr`ave u Evropi izabrana `ena na neposrednim izborima. Jedinice JNA napustile Sarajevski aeroTurska osudidrom Butmir nakon dvomjese~ne opsade la na smrt vo|u i predale ga pod kontrolu mirovnih trupa UN-a (UNPROkurdskih pobuFOR). Time je omogu}eno dostavljanje humanitarne ponjenika Abdulamo}i stanovni{tvu Sarajeva. ha Od`alana. Vi{e od 500 ljudi poginulo u Seulu, JuKasnije, pod `na Koreja, kada se sru{ila peterospratna pritiskom robna ku}a. me|unarodne Biv{i gradona~elnik Vukovara Slavko Dozajednice, prekmanovi}, osumnji~en za ratne zlo~ine u suda preina~eHrvatskoj 1992, izvr{io samoubistvo u zatvoru u [evenin- na na do`ivotnu genu, blizu Haga. robiju. Umro Vitorio Gasman, jedan od najve}ih italijanskih filmskih i pozori{nih glumaca. Na filmu je radio sa najpoznatijim rediteljima kao {to su Dino Rizi, Etore Skola i Mario Moni~eli (“Sram”, “Gorki pirina~”, “Miris `ene”, “@ivot je roman”). U Be~u ministri inostranih poslova SRJ i ~etiri biv{e jugoslovenske republike potpisali sporazum o sukcesiji, ~ime je okon~an dugogodi{nji Ketrin Hepbern spor oko naslije|a biv{e SFRJ. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Anan (63) ponovo izabran na novi petoU 96. godini godi{nji mandat u svjetskoj organizaciji. umrla ~uvena Leka I, sin kralja Zoga, koji je vladao Albaholivudska glunijom od 1928. do 1939, vratio se u zemica Ketrin mlju poslije 63 godine izgnanstva. Hepbern, koja je Polaganjem zakletve, Beatris Merino, igrala u preko ugledni advokat bez politi~kog iskustva, 50 filmova i postala je prva `ena premijer u istoriji Perua. osvojila ~etiri Ha{ki tribunal osudio biv{eg lidera Srba u Oskara za uloge Hrvatskoj Milana Babi}a na 13 godina zau filmovima: tvora, za zlo~ine protiv ~ovje~nosti nad hrvatskim civilima “Jutarnja slava” , u tzv. republici srpskoj Krajini (RSK) 1991-1992. godine. “Pogodi ko doBabi} je 5. marta 2006. izvr{io samoubistvo u pritvorskoj lazi na ve~eru” , }eliji u [eveningenu. “Zima jednog Na samitu u Briselu za {efa evropske dilava” i “Na zlaplomatije izabran visoki predstavnik tnom jezeru” . Evropske unije za spoljnu politiku Havijer Solana, koji }e postati prvi {ef diplomatije EU.

1855. 1864. 1880. 1886. 1900. 1914. 1922. 1939.

1873.

1995.

1941. 1949. 1974. 1980. 1992.

1999.

1995. 1998. 2000. 2001. 2001. 2002. 2003. 2004. 2004.

2003.

44
Grupa

SPORT
A
2 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4:5 3:4 5:3 2:3 6 4 4 2

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Mario Balotelli sru{io favorizovani elf
Njema~ke snove o naslovu sru{io je sjajni napada~ italijanske reprezentacije, koji je sa dva gola u prvom poluvremenu nastavio tradiciju pobjedivosti azzurra nad Nijemacima Özil postigao utje{ni pogodak za pora`eni sastav

1. ^e{ka 2. Gr~ka 3. Rusija 4. Poljska

1. kolo: 8. juni

WARSAW: Poljska - Gr~ka WROCLAW (20.45): Rusija - ^e{ka
2. kolo: 12. juni

1:1 4:1 1:2 1:1 1:0 1:0

WROCLAW (18) Gr~ka - ^e{ka WARSAW (20.45) Poljska - Rusija
3. kolo: 16. juni

WARSAW (20.45) Gr~ka - Rusija WROCLAW (20.45) ^e{ka - Poljska Grupa

B
3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5:2 5:4 4:5 2:5 9 6 3 0
Mario Balotelli postigao dva sjajna gola u polufinalu protiv Njema~ke
Reuters

1. Njema~ka 2. Portugal 3. Danska 4. Holandija

Italija protiv [panije

1. kolo: 9. juni

KHARKIV (18) Holandija - Danska LVIV (20.45) Njema~ka - Por tugal
2. kolo: 13. juni

0:1 1:0

LVIV (18) Danska - Por tugal 2:3 KHARKIV (20.45) Holandija - Njema~ka 1:2
3. kolo: 17. juni

za evropsku titulu
U drugoj polufinalnoj utakmici Italija je sa 2:1 savladala Njema~ku i 1. jula u finalu }e se boriti protiv branioca trofeja - selekcije [panije. Ni osmi put zaredom Nijemci nisu uspjeli da savladaju azzurre i tako su nastavili svoju agoniju protiv ove reprezentacije. Dvostruki strijelac na me~u bio je Mario Balotelli, dok je gol za elf postigao Mesut Özil u nadoknadi vremena sa bijele ta~ke. Izabranici Joachima Löwa bili su br`i i koncentrisaniji na otvaranju utakmice, a Hummels je ve} u petoj minuti bio u odli~noj poziciji da {okira Italijane. Me|utim, dobro postavljeni Pirlo o~istio je loptu s linije i tako spasio svoju reprezentaciju. Buffon je na ozbiljnim mukama bio i u 12. minuti nakon ubacivanja Khedire sa desne strane po zemlji, ali je Barzaglijev odbijanac zavr{io tik pored stative. Italijani su uzvratili u 17. minuti preko Montoliva, koji je {utirao poslije akcije sa Cassanom, ali je Neuer odbranio. U 20. minuti Italija je povela. Nakon dodavanja Chiellinija, Cassano je fenomenalnim driblingom obmanuo Hummelsa i centrirao, a na petercu glavom se poklonio Balotelli pored Badstubera i matirao golmana elfa. Novi udarac u okvir gola Nijemci su uputili u 26. minuti kada je po zemlji {utirao Özil, ali Buffon se nije dao prevariti. U 35. minuti Özilov klupski kolega Sami Khedira poslao je pravu bombu sa dvadesetak metara, ali je Buffon dokazao da je i dalje jedan od najboljih golmana na svijetu.

LVIV (20.45) Danska - Njema~ka 1:2 KHARKIV (20.45) Por tugal - Holandija 2:1 Grupa

Njema~ka - Italija 1:2 (0:2)
Nacionalni stadion u Var{avi. Gledalaca: 56.000. Sudija: Stéphane Lannoy (Francuska). Strijelci: 0:1 - Balotelli (20), 0:2 - Balotelli (36), 1:2 - Özil (90+2pen). @uti kar toni: Hummels (Njema~ka), Balotelli, Bonucci, De Rossi, Mot ta (Italija). NJEMA^KA: Neuer, Hummels, Badstuber, Lahm, Boateng (od 71. Muller), Khedira, Schweinsteiger, Özil, Kroos, Podolski (od 46. Reus), Gomez (od 46. Klose). Selektor: Joachim Löw. ITALIJA: Buf fon, Chiellini, Balzaret ti, Barzagli, Bonucci, Marchisio, De Rossi, Montolivo (od 63. Mot ta), Pirlo, Balotelli (od 70. Di Natale), Cassano (od 58. Diamanti). Selektor: Cesare Prandelli. Hladan tu{ za Nijemce stigao je u 36. minuti. Montolivo fenomenalno pronalazi Balotellija, koga ne uspijeva da zaustavi Lahm, a napada~ Citya surovo i ubita~no loptu {alje pod pre~ku nemo}nog Neura.
Mesut Özil pogodio sa bijele ta~ke

C
2 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 3 6:1 4:2 4:3 1:9 7 5 4 0

1. [panija 2. Italija 3. Hrvatska 4. Irska

1. kolo: 10. juni

GDANSK (18) [panija - Italija POZNAN (20.45) Irska - Hrvatska
2. kolo: 14. juni

1:1 1:3 1:1 4:0 2:0 0:1

POZNAN (18) Italija - Hrvatska GDANSK (20.45) [panija - Irska
3. kolo: 18. juni

POZNAN (20.45) Italija - Irska GDANSK (20.45) Hrvatska - [panija Grupa

D
2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 5:3 3:3 2:4 5:5 7 4 3 3

1. Engleska 2. Francuska 3. Ukrajina 4. [vedska

1. kolo: 11. juni

DONETSK (18) Francuska - Engleska KIEV (20.45) Ukrajina - [vedska
2. kolo: 15. juni

1:1 2:1 0:2 2:3

[okirana Njema~ka u nastavku je u{la poja~ana mladim Reusom, koji je imao priliku nedugo po ulasku. Njegov slobodnjak Buffon uz pomo} pre~ke brani, a lopta ide u korner. Ofanziva igra Njema~ke otvorila je mnogo prostora italijanskim napada~ima, ali izgledne prilike su propustili Claudio Marchisio i Cassano. Nijemci su izgubili te~nost u svojoj igri, a osam minuta prije kraja Antonio Di Natale na{ao se sam o~i u o~i sa Neuerom, ali je lopta pogodila vanjski dio mre`e. Mesut Özil je u 93. minuti smanjio na 2:1 sa bijele ta~ke, nakon {to je Balzaretti igrao rukom u svom kaznenom prostoru, ali vremena za poravnanje i promjenu rezultata nije bilo.
A. MEHANOVI]

DONETSK (18) Ukrajina - Francuska KIEV (20.45) [vedska - Engleska
3. kolo: 19. juni

U nokaut-fazi na posljednja tri velika takmi~enja

KIEV (20.45) [vedska - Francuska 2:0 DONETSK (20.45) Engleska - Ukrajina 1:0

^ETVRTFINALE
WARSAW (21. 6) ^e{ka - Portugal 0:1 GDANSK (22. 6) Njema~ka - Gr~ka 4:2 DONETSK (23. 6) [panija - Francuska 2:0 KIEV (24. 6) Engleska - Italija 2:4 (pen)

[panci bez primljenog gola 900 minuta
Aktuelni svjetski i evropski prvak [panija ukupno je 900 minuta bez primljenog gola u nokaut-fazi na posljednja tri velika takmi~enja. Niz traje devet utakmica, a zapo~eo je u ~etvrtfinalu EP-a 2008. protiv Italije. Nastavljen je na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi 2010. godine, a traje i na Evropskom prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini. Nakon azzurra, gol furiji nisu zabili ni Rusija, Paragvaj, Holandija, Francuska, te po dva puta Njema~ka i Portugal.

POLUFINALE
DONETSK (27. 6) Portugal - [panija 2:4 (pen) WARSAW (28. 6) Njema~ka - Italija 1:2

FINALE
KIEV (1. 7) [panija - Italija _:_

Niz [panije bez primljenog pogotka traje devet me~eva

Reuters

[panski niz bez primljenog gola: EP 2008: ^etvrtfinale: [panija - Italija 0:0 (penali 4:2), polufinale: [panija - Rusija 3:0, finale: [panija - Njema~ka 1:0. SP 2010: Osmina finala: [panija - Portugal 1:0, ~etvrtfinale: [panija - Paragvaj 1:0, polufinale: [panija Njema~ka 1:0, finale: [panija - Holandija 1:0 (produ`etak). EP 2012: ~etvrtfinale: [panija Francuska 2:0, polufinale: [panija - Portugal 0:0 (penali 4:2)

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

SPORT

45

Faruk Had`ibegi}, jedan od onih koji znaju kako je biti tragi~ar

Na svojoj ko`i sam
osjetio kako je Alvesu
Bruno Alves (Faruk Had`ibegi}) krenuo je ka mjestu odakle se izvode penali, ali do njega je dotr~ao Nani (Dragoljub Brnovi}) i namjestio loptu, te {utirao. U narednoj seriji Alves (Had`ibegi}) je ponovo namjestio loptu na penal i proma{io, te je dalje oti{la [panija (Argentina).

Holandija ostala bez selektora

I Had`ibegi} je 1990, poput Portugalca Brune Alvesa, krenuo da {utira penal, nakon ~ega mu je suigra~ preoteo priliku, a obojica su nakon toga {utirali i proma{ili jedanaesterce, nakon ~ega je njihova reprezentacija ispala

Ili jesi, ili nisi
Nekada{njeg stopera jugoslovenske reprezentacije nazvali smo i upitali da li ga je raspucavanje penala u susretu [panija Portugal podsjetilo na ne{to... “Bezobrazan si” odgovorio , nam je Had`ibegi} na na{ upit, te se nasmijao i dodao kako je imao tremu gledaju}i penale, ba{ kao onda kada ih je sam morao izvoditi u ~etvrtfinalu SP-a protiv Argentine. Tada je Had`ibegi}ev udarac odbranio Goikoetxea i odveo reprezentaciju Argentine u polufinale SP-a, a kasnije su gau~osi u finalu pora`eni od Njema~ke. “To su najte`i trenuci u karijeri fudbalera” prisjetio se Had`i, begi} i nastavio: “Zna{ da je to posljednja to~ka i da nema povratka poslije toga. Ili jesi, ili nisi. Ti odlu~uje{ o sudbini ekipe, ti nosi{ veliku odgovornost. Nije lako” . Had`ibegi}a smo zamolili da nam pojasni, iz osobnog iskustva, koliko psihi~ki lo{e na igra-

Faruk Had`ibegi} je i prije penala protiv Argentine bio u lo{oj seriji

~a mo`e utjecati zamjena redoslijeda izvo|a~a, s obzirom na to da se i njemu desilo ne{to sli~no kao i Bruni Alvesu. Obojica su proma{ila jedanaesterce...

[vabi sam rekao da se ne bojim
“Da, to mo`e destabilizovati igra~a, jer neko lak{e, a neko te`e podnosi pritisak. Sve je to individualno. Meni je li~no bilo gu{t pucati penale i oduvijek sam bio si gu ran u se be. Me|utim, vi{e se pamte oni penali koji se proma{e, nego oni koje postignete. Niko ne}e sad pomenuti Ronalda, koji je bio predvi|en da {utira penal, ali o~ito nije smio, jer ih je proma{io nekoliko. Za mene postoje

dvije vrste izvo|a~a, oni koji ho}e i smiju, i oni koji jednostavno ne}e da {utiraju. Oni odmah na po~etku ka`u da ne smiju, {to je normalno” smatra Ha, d`ibegi} i dodaje kako su i profesionalni igra~i ljudi podlo`ni pritiscima, umoru... “Svi mi imamo slabe ta~ke, a mnogo toga zavisi i od drugih faktora. Lak{e je pogoditi penal na po~etku utakmice kada si jo{ odmoran, nego nakon 120 minuta, tako da treba skinuti kapu onima koji se nakon jakog ritma i umo ra ko jeg osje }a ju ipak odlu~e pucati penale, a znaju da mogu biti tragi~ari. Protiv Argentine sam bio uvjeren da }u pogoditi mre`u, iako sam prije toga bio u lo{oj seriji. Na tom SP-u

sam ve} bio proma{io penal protiv Kolumbije, a u prvenstvu Francuske nisam dao gol protiv Marseillea. Rekao sam [vabi (Ivici Osimu, op.a) da me nije strah i da }u pucati, ali sam ga podsjetio da mi ne ide u posljednje vrijeme. Me|utim, nisam se bojao odgovornosti, ali zavr{ilo je tako kako je zavr{ilo.” Had`ibegi} tvrdi kako bi opet postupio isto, jer jednostavno ne bje`i od odgovornosti koju svaki igra~ u jednom trenutku svoje karijere mora preuzeti, a tvrdi da veliku i bitnu ulogu imaju i golmani, koji stoje nasuprot igra~a.

Bert van Marwijk nije izdr`ao pritisak

Van Marwijk

potastrofa naostavku dnio Evropskom prKa

[panaca se svi boje
“Casillas je vrhunski golman, kojem je te{ko dati gol. Ima veliku koncentraciju i dobro snima protivnika, te ga je zato i te{ko prevariti, mada ni Rui Patricio nije bio lo{, naprotiv...” ka`e Ha, d`ibegi}, koji je pohvalio igre Pepea, koji ga je odu{evio, te je konstatirao kako mu je drago {to je [panija u finalu, ali da mu se ne svi|a {to igraju bez klasi~nog centarfora, jer... “Fali im malo vatre u {esnaestercu, mada ih se protivnici i ovako boje” zaklju~io je Had`i, begi}, kojeg smo nakratko vratili u 1990. i Svjetsko prvenstvo koje se odr`avalo u Italiji.
J. LIGATA

venstvu u Poljskoj i Ukrajini, gdje je Holandija takmi~enje zavr{ila bez bodova ko{tala je posla selektora Berta van Marwijka, koji je podnio neopozivu ostavku. Holandija je do`ivjela tri poraza u grupi B, a u medijima su se pojavile informacije da je bilo sukoba i unutar ekipe. Zbog svega toga je Van Marwijk posljednjih dana bio pod velikim pritiskom koji je na kraju rezultirao ostavkom. Samo dvije godine ranije 60-godi{nji stru~njak odveo je Holandiju do finala Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi, no ni ta ga ~injenica nije uspjela zadr`ati na funkciji poslije debakla na EP-u.

Najskuplji fudbaler svijeta zavr{io nastup na EP-u

Ronaldo: Tu`an sam, ali i ponosan
Cristiano Ronaldo, najve}a portugalska zvijezda i kapiten reprezentacije, priznao je da se slo`io sa selektorom Paulom Bentom da }e pucati tek peti penal u polufinalnoj utakmici Evropskog prvenstva protiv [panije. “Trebao sam izvesti peti jedanaesterac, ali smo prije toga proma{ili dva i ostao sam bez prilike. To je bila stvar dogovora sa selektorom. Pitao me `elim li izvesti peti penal, odgovorio sam da `elim. Ponekad pucam prvi, drugi ili tre}i, u srijedu smo odlu~ili da }u biti peti” kazao je Ronaldo, koji tako nije do, bio priliku s bijele ta~ke savladati klupskog saigra~a iz Real Madrida Ikera Casillasa, dodav{i: “Bilo mi je sasvim normalno igrati protiv saigra~a iz Reala. Na terenu nismo prijatelji, ali izvan jesmo. Nadam se da }e [panija osvojiti naslov iako }e joj biti te{ko u finalu” . Najskuplji fudbaler svih vremena osvrnuo se na kompletan nastup Portugala na EP-u. “Tu`an sam. Uvijek je bolno izgubiti na penale, ali to je lutrija u kojoj pobje|uje sretnija ekipa. Mislim da smo sveukupno odigrali dobro na prvenstvu. Me|u ~etiri smo najbolje ekipe u Evropi, a jedini razlog {to nismo u finalu je taj {to nismo imali sre}e. Moramo biti ponosni na postignuto” kazao , je Ronaldo.

Jordi Alba u Barceloni

Ronaldo utu~en nakon eliminacije

Barcelona je putem web stranice potvrdila da je postigla dogovor sa Valencijom oko od{tete za {panskog reprezentativca Jordija Albu (23). Katalonski div plati}e {i{mi{ima 14 miliona eura za lijevog beka, za kojeg zanimanje pokazuje ve} du`e vrijeme. Alba }e po povratku s Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini obaviti preglede u Barceloni te nakon toga potpisati petogodi{nji ugovor s klubom u ~ijoj je fudbalskoj {koli i stasao. Alba je napustio Camp Nou 2006. godine i igrao za Cornellu, Gimnastic i Valenciju. Sedam godina kasnije na velika vrata vra}a se u redove aktuelnog pobjednika {panskog Kupa kralja.

46

SPORT

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Dudi} i Dudo
priklju~ili se Slaviji
Pripremama fudbalera Slavije priklju~ili su se Fe|a Dudi} (29) i Edin Dudo (31). Njih dvojica ju~e su trenirala sa timom iz Lukavice, koji se priprema za naredno prvenstvo. Napada~ Dudi} bio je najbolji strijelac Premijer lige BiH u sezoni 2009/10. kada je igrao za Travnik, a nastupao je i za Sarajevo, @eljezni~ar, Slobodu, Vara`din, GO[K, te Novi Pazar, iz kojeg je pre{ao u redove Slavije. Dudi} je potpisao ugovor na godinu plus godinu sa premijerliga{em iz Lukavice. Sa Slavijom trenira i Edin Dudo, nekada{nji vezni fudbaler i stoper Sarajeva, @eljezni~ara, Tarbiat Badani Yazda iz Irana, Travnika i Famos SA[K-a. Biv{i mladi reprezentativac BiH vje`ba sa ekipom trenera Vlade ^aplji}a, a ukoliko se usaglase detalji ugovora, do}i }e do Z. R. obostrane saradnje.

Uprkos trijumfima protiv [irokog i Gruda, Osim nezadovoljan

Edin Dudo trenira sa Slavijom

Upravni odbor odlu~io

Zajko Zeba i Japanac Yoshi

Bili smo od zla oca,

od gore matere!
Potpisao na godinu: Nermin Ba{i}

Osim }e u Austriju voditi i simpati~nog Japanca Yoshija
@eljezni~ar je u Me|ugorju u srijedu odigrao dvije utakmice; protiv [irokog, te Gruda. U prvom poluvremenu susreta protiv [irokog zaigrala je "prva ekipa", dok su "rezerve" na susjednom terenu, igrale protiv Gruda. U dru gom po lu vre me nu "prva ekipa" i "rezervna" zamijenile su protivnike, a na kraju je [iroki pobije|en sa 2:0, a Grude sa 3:0. Amar Osim, menad`er @eljezni~ara, dao je priliku svim igra~ima koji se nalaze na pripremama, a zadovoljan je u~inkom tek nekolicine... "Brkovi} je bio dosta solidan. Dao je gol i [i ro kom i Grudama", ka`e Osim i dodaje kako nekada{nji veznjak Vele`a "ima ne{to". "Igrao je iza napada~a, nije bio lo{." Uz Brkovi}a, prema Osimovom mi{ljenju, ozbiljniji od ostalih bio je mladi Nermin Zoloti}, koji je sve bli`i po~etnom sastavu, te... "I Vasili} je bio ozbiljan, a nisu bili lo{i ni golmani (Antolovi} i Bukvi}, op.a). Djelovali su sigurno, a ostalo je bilo od zla oca, od gore matere, a pogotovo se to odnosi na ove {to su kao prva ekipa. Grozno su igrali u prvom poluvremenu protiv [irokog, dok su ovi kao rezervni odigrali mnogo bolje. Istina, i [iroki je u drugom dijelu promijenio ekipu, ali na terenu su imali bolje igra~e nego mi, ali smo ih na kraju uspjeli pobijediti", ka`e Osim, ~ija se ekipa vratila iz Me|ugorja u Sarajevo, gdje }e provesti tek nekoliko dana, nakon ~ega slijedi odlazak na pripreme u Austriju, gdje }e, sude}i po Osimovom raspolo`enju od ju~er, krenuti i Japanac Yoshi. "Ostavi}emo ga jo{ malo sa nama. Nije lo{, a desni je bo~ni. Nemamo rezervu za ^oli}a, a uz to je spreman ko mina i simpati~an je. Vidje}emo jo{ {ta }emo odu~iti", ne}ka se Osim, koji }e ponovo nekolicinu igra~a poslati na posudbe, ali tek nakon povratka iz Austrije.
J. LIGATA

Nermin Ba{i} novi trener Travnika
Igra~ki kadar i same pripreme zavise od finansija. Radi}emo u okviru svojih mogu}nosti, rekao je novi strateg Travni~ana
Upravni odbor NK Travnik kona~no je odlu~io ko }e voditi ekipu u narednoj sezoni PLBiH. Za {efa stru~nog {taba imenovan je Nermin Ba{i}, koji je u protekloj sezoni bio jedan od pomo}nika Husniji Arapovi}u. Ba{i} je izabran u konkurenciji tri kandidata sa kojima su obavljeni razgovori. "Koncept Travnika je da ove sezone na klupi budu doma}i treneri. Ba{i} }e biti narednu godinu na ~elu stru~nog {taba i ima zadatak da formira tim saradnika, tako|er, sastavljen od doma}ih trenera", istakao je Asim Fazli}, predsjednik Travnika, koji je dodao da je i pred Ba{i}em i pred ~lanovima uprave mnogo posla jer se treba odr`ati i Skup{tina kluba, te prigodno obilje`iti 90 godina Travnika. Ba{i} je planirao da 2. jula na Piroti izvr{i prozivku nogometa{a i krene sa pripremama. "Igra~ki kadar i same pripreme zavise od finansija. Radi}emo u okviru svojih mogu}nosti. Hvala upravi na povjerenju, a glavni cilj bi}e mi povratak publike na Pirotu", naglasio je Ba{i}. Travnik }e vjerovatno i ove godine sudjelovati na memorijalnim turnirima u Vitezu i Fojnici, a mogu}e je i gostovanje u Sanskom Mostu. Nermin Ba{i} je ro|en 24. novembra 1983. godine i veoma rano je zbog ozljede morao prekinuti igra~ku karijeru. Odmah je po~eo sa trenerskim radom i edukacijom. U vi{e navrata je bio asistent u stru~nom {tabu NK Travnik i isti~e da je mnogo nau~io rade}i sa Golubicom, Selimovi}em, Jaganjcem i Arapovi}em. Okon~ao je i edukaciju za UEFA PRO trenersku licencu, a ostalo mu je da obavi odbranu diplomskog rada. Boravio je na specijalizaciji u Stuttgartu, Celticu, Glasgow Rangersu i Fortuni iz Düsseldorfa.
ENI news

Bez Davida Beckhama

na Igrama u Londonu
Engleski fudbaler David Beckham, koji igra u Los Angeles Galaxyu, mnogo je uradio u promociji Londona za doma}ina Olimpijskih igara ove godine. Uprkos tome, Beckham ne}e imati ~ast nastupati na Igrama, ve} }e sve mo}i pratiti tek kao gledalac. U ~etvrtak je selektor olimpijske nogometne reprezentacije Velike Britanije Stuart Pearce objavio sastav od 18 igra~a i Beckham se nije na{ao na tom spisku. Svaka reprezentacija ima mogu}nost pozvati tri igra~a starija od 23 godine, no Pearceov izbor su bili Ryan Giggs iz Manchester Uniteda, Craig Bellamy iz Liverpoola i najve}e iznena|enje - Micah Richards iz Mancheseter Citya. "Nisam vr{io pritisak na Pearcea, niti }u to raditi nakon {to se saznao spisak igra~a. Sigurno je uradio ono {to misli da je najbolje za tim", skru{eno je rekao Beckham.

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

SPORT

47

leksandar Bo`ovi}, trener golmana u sarajevskom Olimpicu, iznenada se na{ao u centru pa`nje sportske javnosti na{e zemlje. Nekada{njeg ~uvara mre`e Leotara i Slavije suspendovala je Disciplinska komisija Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) sa svih funkcija u fudbalu do kraja 2013. godine. Razlog za suspenziju je povezanost sa kladioni~arskom mafijom i to prije tri godine, uo~i utakmice Evropske lige izme|u Aalborga i Slavije. Na{ premijerliga{ tada je pobjedom na Ko{evu rezultatom 3:1 eliminisao danskog predstavnika (prvi me~ zavr{io je 0:0). Bo`ovi}a, koji je tada radio kao trener golmana, zvao je Mario Cvrtak (sa Antom [apinom osu|en na pet i po godina zatvora zbog namje{tanja rezultata utakmica na svjetskim kladionicama).

A

UEFA suspendovala trenera Olimpica, slijedi `alba

Za{to Bo`ovi} nije
Tre}i slu~aj
Bo`ovi}eva suspenzija nije prvi ovakav slu~aj u na{em fudbalu. Disciplinska komisija UEFA u februaru 2010. iz fudbala je isklju~ila na{eg sudiju Novu Pani}a, a pro{le godine crvene kartone dobila su jo{ trojica na{ih sudija (Sini{a Zrni}, Kenan Bajramovi} i Rizah Rid`alovi}). Pani} je suspendovan jer nije prijavio osobu koja mu je ponudila da namjesti utakmicu mladih reprezentacija [vicarska - Gruzija. Sa druge strane, Zrni}, Bajramovi} i Rid`alovi} do`ivotne suspenzije iz fudbala zaradili su zbog toga {to su bez dozvole oti{li u Antalyu i sudili prijateljsku utakmicu izme|u Latvije i Bolivije (2:1). Zanimljivo je da su sva tri gola postignuta iz penala. ktirao priznao da nije uspio namjestiti utakmicu. Ka`njen sam jer nisam obavijestio da su me kontaktirali. Svi se pitaju za{to nisam prijavio? Iz straha! Znamo u kakvoj dr`avi `ivimo...", objasnio je Bo`ovi}.

prijavio kontakt s mafijom?
Ka`njen sam jer nisam obavijestio da su me zvali... Nisam to uradio iz straha! Znamo u kakvoj dr`avi `ivimo, objasnio je Bo`ovi}

Uz `albu 1.000 eura
"Dobili smo odluku da je Bo`ovi} suspendovan do 2013. godine. U kontaktu smo sa na{im savezom. Odluka nije pravosna`na, Bo`ovi} ima pravo `albe i stoga je jo{ u na{em stru~nom {tabu. Odli~an je radnik, ~ovjek i trener. Bilo bi ga te{ko nadomjestiti ukoliko ova odluka bude potvr|ena", rekao je Nermin Demirovi}, direktor Olimpica.

Slavija je 2009. godine izbacila Aalborg pobjedom na Ko{evu 3:1

Bo`ovi} je trenutno sa ekipom na pripremama u Fojnici. Upoznat je sa odlukom, a vjerovatno }e ulo`iti `albu... "Upravo sam saznao da uz `albu moram uplatiti i 1.000 eura. Kako na}i taj novac?", bila

je prva Bo`ovi}eva reakcija. "Odluka jo{ nije pravosna`na i nadam se da ne}e ni biti. Znao sam da sam bio u procesu, ali sam o~ekivao da }u biti oslobo|en optu`bi. Prije svega, zato {to je i onaj ko me je konta-

Odluka nakon 3. jula
Nekada{nji golman vjeruje da }e do 3. jula, kada je rok za podno-

{enje `albe, skupiti 1.000 eura i da }e suspenzija biti ukinuta. "Rok za podno{enje `albe je 3. juli. Nakon toga zasjedat }e Disciplinska komisija UEFA i donijeti kona~nu odluku. Vjerujem da }u biti oslobo|en optu`bi i da }u dobiti samo ukor. Za druga~iji ishod ne postoji nikakav osnov", zaklju~io je Bo`ovi}.
S. [I[I]

Sulejman Krpi} optimista uo~i nove sezone

Posjeta trening-centru N/FSBiH u Zenici

Imamo bolju ekipu nego na prolje}e
Ne bismo trebali imati pote{ko}a da ostvarimo uspjeh u prvom pretkolu Evropske lige i plasiramo se u dalje takmi~enje, izjavio je napada~ Sarajeva
Napada~ Sarajeva Sumasovnijeg klupskog taklejman Krpi} bio je dvosmi~enja na Starom kontitruki strijelac u pobjedi nentu dobiju laganijeg nad osvaja~em Kupa Gruprotivnika. zije, ekipom Dile Gori, sa "Sada razmi{ljamo je3:1 u kontrolnoj utakmici dino o me~evima sa Hiodigranoj na pripremaberniansom. Ako ga elima u Sloveniji. On je domi ni {e mo, u dru gom bio neophodno samopopretkolu Evropske lige uzdanje, a zadovoljan je odmjeri}emo snage sa kako se svi fudbaleri odozbiljnijim rivalom Levnose prema izvr{avanju skim iz Bugarske. U pauzi zadataka u pripremnom je stiglo nekoliko novih periodu. igra~a u na{e redove. Oni se bore za mjesto u po~e"Spremamo se za nastnom timu jer svi `ele tup u Evropi. O~ekujem igrati. Dobro se trenira {to bolji rezultat u prvoj na pripremama, a uvjeti utakmici protiv Hibernisu odli~ni." ansa, kako bismo mirno Na{ sagovornik smaotputovali na revan{ na tra da bordo sastav ima Malti. Pri`eljkujem da pobolju ekipu nego u proljestignemo {to vi{e golova, tnom dijelu na{eg prvenkao i da sa~uvamo svoju mre`u netaknutom kod stva koje je zavr{io na ku}e. Pozitivna okolnost je Uvjeren u pobjedu nad Hiberniansom: Sulejman Krpi} ~etvrtom mjestu. {to prvo igramo na doma"Sutra igramo prijatelj}em terenu jer je suparnik nepoznanica. Malte- sku utakmicu protiv Splita. @elimo pru`iti kvali`ani }e poku{ati iznenaditi, no ja sam optimista i tetnu partiju. Trudi}emo se da pobijedimo, mauvjeren sam u sigurnu pobjedu kod ku}e. Ne bi- da je rije~ samo o provjeri u kojoj nema rezultatsmo trebali imati pote{ko}a da ostvarimo us- skog imperativa." pjeh u prvom pretkolu Evropske lige i plasiramo Krpi} se nada da }e dati {to vi{e pogodaka u evse u dalje takmi~enje", izjavio je 21-godi{nji napa- ropskim nastupima i prvenstvu. da~ Krpi}, koji je postigao dva gola u trijumfima "Zalaganjem na treninzima `elim dokazati {enad Travnikom (2:1) i Zrinjskim (2:0) u pro{loj po- fu (Dragan Jovi}, op.a) da zaslu`ujem mjesto u prlusezoni Premijer lige BiH. vom timu. Sve je do mene. Jovi} }e primijetiti ako Krpi} je naglasio da se ispunila `elja fudbalera ko- dobro treniram i tada }u imati veliku minuta`u", {evskog premijerliga{a da na startu kvalifikacija naj- istakao je Krpi}. Z. RA[IDOVI]
Pasquier u dru{tvu Bakovi}a i Hod`i}a

Eva Pasquier
Eva Pasquier, predstavnica Svjetske fudbalske federacije (FIFA), posjetu BiH, povodom pripremnih sastanaka za odr`avanje Skup{tine N/FSBiH, iskoristila je i za obilazak trening-centra u Zenici. U dru{tvu Jasmina Bakovi}a, generalnog sekretara N/FSBiH, te Nihada Hod`i} i Velida Imamovi}a, projekt-menad`era, obi{la je centar u Zenici, ~iju izgradnju finansiraju FIFA i UEFA. Pasquier je bila prijatno iznena|ena obimom radova koji su zavr{eni od njene posljednje posjete. "Zadovoljna sam svim {to sam vidjela ovdje. Ura|eno je dosta posla i ovaj trening-centar }e imati sve {to je potrebno za pri-

zadovoljna ura|enim
Ovaj trening-centar }e imati sve {to je potrebno za pripremu va{ih selekcija, izjavila je predstavnica FIFA
premu va{ih selekcija", izjavila je Eva Pasquier, a prenosi slu`bena stranica N/FSBiH. Objekat bi trebao biti zavr{en do avgusta, a opremanje kompleksa do kraja godine. Kompleks }e imati sve sadr`aje neophodne za smje{taj i pripremu na{ih reprezentacija: 24 sobe za takmi~are, restoran, svla~ionice, sale za fitnes, saunu, ambulantu, pres-salu i sve drugo potrebno za jedan ovakav objekat. Izgradnja trening-centra u Zenici finansira se iz donacije FIFA i UEFA u iznosu od 8,5 miliona KM, a preostalih milion maraka za opre ma nje kom ple ksa N/FSBiH }e osigurati iz sredstava povrata poreza. S. [.

48

SPORT

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

WIMBLEDON Murray nadigrao Karlovi}a

Lu~i} priredila senzaciju

i izbacila Bartoli
[arapova se u dva seta mu~ila protiv Pironkove, da bi u tre}em ekspresno stigla do pobjede David Goffin nastavio svoju avanturu svjetskim tenisom
^etvrti nosilac Wimbledona Andy Murray pre`ivio je prvi veliki test na turniru. U dvoboju drugog kola pobijedio je Ivu Karlovi}a s 3:1 u setovima iako je malo nedostajalo da me~ ode u peti set. Karlovi} ipak nije uspio kreirati senzaciju na sredi{njem terenu. Za protivnika je imao najve}u doma}u nadu Murraya i do`ivio je poraz 7:5, 6:7, 6:2, 7:6. Mladi belgijski teniser David Goffin nastavio je svoju avanturu svjetskim tenisom. U Parizu je prvi put nastupio na nekom Grand Slam turniru, te je dogurao do Rogera Federera u osmini finala. U Wimbledonu je pro{ao, nakon Bernarda Tomica, i drugu prepreku. U ~etiri seta, 4:6, 6:4, 6:1, 6:3 je savladao Amerikankca Levinea. Za Francuskinju Marion Bartoli su hrvatske Rezultati, 2. kolo teniseri: Malisse - Simon 6:4, 6:4, 7:6, B. Baker - Nieminen 6:0, 6:2, 6:4, Goffin - Levine 4:6, 6:4, 6:1, 6:3, Nishikori - Serra 6:3, 7:5, 6:2, Karlovi} - Murray 5:7, 7:6, 2:6, 6:7, ^ili} - Kubot 7:6, 6:2, 6:1, Paire - Dolgopolov 7:6, 6:4, 6:4, Ferrer - De Schepper 7:6, 6:2, 6:4, Lacko - Melzer 6:4, 6:7, 3:6, 6:3, 6:4, Verdasco - Zemlja 7:6, 7:6, 3:6, 6:3, Becker Stepanek 2:6, 6:7, 3:6, Falla - Mahut 6:4, 6:3, 4:6, 4:6, 7:5, Phau - Roddick 3:6, 6:7, 3:6, Kohlschreiber - Jaziri 6:1, 7:6, 6:1, Soeda - Del Potro 2:6, 3:6, 6:1, 4:6, Tsonga - Garcia-Lopez 6:7, 6:4, 6:1, 6:3. Rezultati, 2. kolo teniserke: [arapova - Pironkova 7:6, 6:7, 6:0, S. Williams - Czink 6:1, 6:4, Zheng - Wozniak 6:4, 6:2, Errani - Keothavong 6:1, 6:1, Lu~i} - Bartoli 6:4, 6:3, Vinci - Erakovic 6:4, 6:3, McHale - Johansson 7:5, 7:5, Makarova - Kerber 5:7, 3:6, Yakimova - Goerges 6:7, 2:6, Zakopalova - Govortsova 2:6, 6:1, 6:2, Voskoboeva - Wickmayer 6:4, 3:6, 6:8, Berents - Shvedova 4:6, 4:6, Ivanovi} - Bondarenko 6:3, 7:6, Paszek - Cornet 6:2, 6:1, Pliskova - Schiavone 4:6, 4:6, Petrova - Babos 6:4, 6:7, 9:7, Oprandi - Azarenka 2:6, 0:6, Pavlyuchenkova - Lepchenko 6:7, 4:6.

Andy Murray obradovao doma}e navija~e

Reuters

teniserke bile kobne na posljednja dva Grand Slam turnira. Ovaj put, u Wimbledonu, pobijedila ju je Mirjana Lu~i} sa 6:4, 6:3, koja je na taj na~in priredila veliku senzaciju. Marija [arapova, prva svjetska teniserka i pobjednica Roland Garrosa, morala je igrati dva sata i 26 minuta kako bi pro{la u tre}e kolo ovogodi{njeg Wimbledona. Protivnica

je bila krajnje zahtjevna, jer je Bugarka Cvetana Pironkova ve} godinama itekako inspirirana u Wimbledonu. I mu~ila se [arapova dva seta, da bi u tre}em ipak prohujala kraj svoje protivnice i pobijedila 7:6, 6:7, 6:0. Serena Williams je savladala Ma|aricu Czink 6:1, 6:4 i nova joj je protivnica, kao i [arapovoj, Azijatkinja - igra}e protiv Kineskinje Jie Zheng.

Evropsko prvenstvo za invalide

Subota na Ko{evu rezervisana za atletske veterane

Sanela Red`i} bronzana u bacanju kugle
^la ni ca Atlet skog in va lid skog kluba ^elik Sanela Red`i} osvojila je bronzanu medalju u bacanju kugle na Evropskom prvenstvu za invalide u holandskom Stadskanaalu. Red`i} je u kategoriji F 40-42-44 hicem od 8,47 metara osvojila bronzu, {to je prva medalja na velikim takmi~enjima u his to ri ji in va lid skog atlet skog spor ta u BiH. Atle ti ~ar ka iz Ze ni ce je na po bje dni ~kom postolju bila slabije plasirana od Poljakinje Darije Kabiesz i Njemice Anett Jelitte. Sanela Re d`i} ra ni je je pot vrdi la A normu za Paraolimpijske igre u Londonu.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Uz miting i prvenstvo BiH
Atletski miting veterana sa otvorenim u~e{}em odr`a}e se u subotu, 30. juna, u 16 sati u Sarajevu. U okviru mitinga bi}e odr`ano i Prvenstvo BiH za atletske veterane. Lokacija odr`avanja ova dva doga|aja je atletski poligon AK Sarajevo. Ina~e, sam miting postao je prepoznatljiv na ovim prostorima i u}i}e u kalendar Balkanske federacije atletskih veterana i Evropske asocijacije atletskih veterana (EVAA). Predsjednik Asocijacije atletskih veterana Federacije BiH (AAVFBiH), prim dr. Zlatan Hrelja, tim povodom nam je izjavio: “Pro{le godine odr`ali smo prvi miting bh. atletskih veterana sa otvorenim u~e{}em. Kao i lani o~ekujemo u~e{}e na{ih sportskih jarana iz zemalja u okru`enju, prije svih iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, a javili su nam se i veterani iz Ma|arske, Austrije i jo{ nekoliko zemalja.

Prim. dr. Zlatan Hrelja sa Mehmedalijom Bajri}em, srebrenim sa posljednjeg SP-a

[to se ti~e na{eg veteranskog prvenstva, koje je inkorporirano u miting, ono je jedno od kva li fi ka ci onih ta kmi ~e nja za

eventualni nastup na Balkanijadi koja se odr`ava u septembru ove godine u Izmiru (Turska). Planirano je da se takmi~enje na mitingu odvija u disciplinama: 100, 400, 800 i 3.000 metara, baca}e se kugla, disk, kladivo, koplje i gira. Od skaka~kih disciplina bi}e zastupljeni skokovi uvis i udalj te kao specijalitet mitinga skok udalj “iz }usteka” (iz mjesta). Kona~no, miting se zavr{ava trkama {tafeta 4x100 m. Sve navedene discipline odr`a}e se u obje konkurencije, mu{koj i `enskoj, izuzev gire koju bacaju samo mu{karci. Troje prvoplasiranih dobijaju medalje, a najbolji i posebnu nagradu. Bodova}e se po internacionalnim atletskim tablicama. Pokroviteljstvo nad mitingom preuzeo je gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen, dokaB. M. zani prijatelj sportista i sporta.

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

POVODOM 19. 6. 2012. GODINE, 20. GODI[NJICE 126. BRIGADE, UPU]UJEMO ISKRENE ^ESTITKE SVIM PRIPADNICIMA 126. BRIGADE, TE SVIM PRIPADNICIMA ARMIJE RBiH I SVIM GRA\ANIMA KANTONA SARAJEVO I BOSNE I HERCEGOVINE. OVIM PUTEM SE PRISJE]AMO SVIH [EHIDA - POGINULIH BORACA BRANITELJA KOJI SU SVOJE @IVOTE UGRADILI U TEMELJE NA[E DR@AVE. MINISTAR ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO UPOSLENICI MINISTARSTVA ZA BORA^KA PITANJA KANTONA SARAJEVO ODBOR ZA OBILJE@AVANJE ZNA^AJNIH DOGA\AJA I LI^NOSTI KOORDINACIONI ODBOR BORA^KIH UDRU@ENJA KANTONA SARAJEVO SAVEZ BRIGADNIH UDRU@ENJA 1. KORPUSA ZA DOMOVINU BIH DAO SVE, A DOMOVINU NI ZA [TA!

Mul ti na ci onal na ge ne ri ~ka farmaceutska kompanija Alvogen ju~er je objavila da }e sponzorirati dvoje mladih sportista u usponu iz BiH i Srbije. Rije~ je o Damiru D`umhuru, teniseru iz Sarajeva, koji je obilje`io svoju sezonu nastupom na kvalifikacijama za Wimbledon, gdje je upisao svo ju prvu po bje du na je dnom Grand Slam turniru, i Damiru Fejzi}u iz Srbije, najmla|em u~esniku teakwando turnira na Olimpijskim igrama u Londonu. D`umhur je trenutno 204. u svijetu i na dobrom je putu da potvrdi svoje uspjehe iz 2011, u kojoj je osvojio pet turnira i napredovao 669 mjesta. On je i jedan od najmla|ih igra~a u top 250 u svijetu i ve} je osvojio devet titula otkad je postao profesionalac.

D`umhur dobio sponzora

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012. Ko{arka{ke nade BiH spremne za nove izazove

SPORT

49

SAN U NOVOM RUHU

Nenad Markovi}: Kroz pripreme }u odabrati 12 najboljih

Markovi} i Firi}
optimisti uo~i EP-a
Mlade ko{arka{ke nade Bosne i Hercegovine uskoro o~ekuju nastupi na Evropskom prvenstvu B divizije. Juniori }e nastupiti na prvenstvu koje }e se odr`ati u na{em glavnom gradu od 9. do 19. augusta, dok }e kadeti igrati na turniru u Rumuniji od 19. do 27. jula. Nenad Markovi}, selektor bh. juniora, objavio je spisak od 18 igra~a na koje ra~una od 8. jula, kada je zakazano okupljanje reprezentativaca u hotelu Holywood na Ilid`i. Na spisku se nalaze: Marko Rikalo (Leotar), Nedim Sal~in (Spars), Marko Vukovi} (Bosna), Sr|an Damjanovi} (Bosna), Nedim Buza (Spars), Adin Vrabac (Spars), Mateo Jurkovi} (Zagreb), Stefan Laki} (VA9), Dino Muminovi} (Cajasol), Stefan Glogovac (Spars), Asim Ahmedi} (Sloboda), Emir Sulejmanovi} (Olimpija), Jusuf Nurki} (Cedevita), Nikola Marijan (Sloboda), Adi Zahiragi} (Bosna), Stefan \urasinovi} (Estudiantes), Dejan Ivkovi} (Bar), Denis [ogolj ([vedska). “Od februara smo obavili {est okupljanja kroz kojih je pro{lo pedesetak igra~a. Odigrali smo devet pripremnih utakmica, iako su neke bile ispod prosjeka, a one prave provjere smo imali protiv Hrvatske. Kroz naredni

Juniori po~inju sa pripremama 8. jula, kada je zakazano okupljanje • Kadeti danas putuju u Sloveniju, gdje }e odigrati dvije utakmice

pripremni period odlu~i}u se za 12 najboljih. O~ekuje nas te{ko prvenstvo, mnogo je reprezentacija koje konkuri{u za ulazak u A diviziju, {to je i na{ cilj. Igra~e moramo dobro pripremiti i fizi~ki i psihi~ki, a istina je da jo{ nisam prodro do psihe igra~a. Oni ve} sada osje}aju pritisak igranja pred doma}om publikom i nadam se da }emo uspjeti da im skinemo taj teret” kazao je Markovi}. , Kadetska selekcija je sa pripremama po~ela 17. juna, a selektor Gordan Firi} je zadovoljan onim {to je vidio. “U Sarajevu smo do 8. jula, s tim da danas idemo u Sloveniju, gdje }emo odigrati dvije utakmice. Zatim slijedi odlazak u Tivt, gdje }emo igrati protiv Crne Gore, a potom }emo oti}i u Beograd iz kojeg }emo se uputiti ka Rumuniji. Trenutno radimo sa 16 igra~a, a do prvenstva }emo se odlu~iti za 12 najboljih. Ima kvaliteta u reprezentaciji, a moram re}i da je veliki posao dok mene nije bilo odradio Emir Halimi}, koji je napravio dobru selekciju. Velika stvar bi bila da izborimo plasman u A diviziju. ^eka nas te{ko prvenstvo, jer }emo u deset dana odigrati devet utakmica. Mora se dosta toga poklopiti” , rekao je Firi}.

Pored pri~a sa naslovnice San donosi: 8 - 9. strana
Porodiljske naknade u KS-u kasnile zbog "prekompozicije" vlasti

Pelene za bebu morale ~ekati potpis ministrice Zilhe Ademaj 7 - 8. strana
Pozor - Opasna statistika

U pepeo ode dvije milijarde maraka 14 - 15. strana
Autom na godi{nji - kako u{tedjeti i ostati zdrav

Odr`ana Skup{tina KK Bosna ASA BHT

Miralem [abovi} novi predsjednik
Miralem [abovi} novi je predsjednik KK Bosna ASA BHT, a na toj funkciji naslijedit }e Safudina ^engi}a, koji je podnio ostavku. Ovo je odlu~eno na ju~era{njoj Skup{tini, koja je odr`ana u Sarajevu, a za koju pojedini ~lanovi najvi{eg organa smatraju da je neregularna. Naime, od 30 delegata, na sjednici se nije pojavilo njih 16, iz ~ega se mo`e zaklju~iti da nije bilo kvoruma za dono{enje odluka. Me|utim, [abovi} smatra da je sve bilo regularno. “Skup{tina je odr`ana, imali smo kvorum i nema ni{ta sporno” decidiran je [abovi}, , ponudiv{i obja{njenje: “Istina je da se pojavilo 14 delegata, ali su ~etvorica dali pisanu suglasnost da se u njihovo ime mo`e glasati. Imenovali smo i ~etvoricu novih delegata, tako da smo dobili potrebnu ve}inu. Bosni trebaju ljudi koji }e raditi, a ne oni koji }e praviti blokade i koji klubu ne misle dobro. Problema je

Va{e vozilo nije magarac, a ni benzin voda 25. strana
Istra`ujemo - Za{to BiH nema relevantne knji`evne kritike

Kazaz: Pisci su neobrazovani i ne znaju je napisati! 33. strana
Lana Ba{i}, kreatorka iz Sarajeva

Uzor mi je Kate Cusack
[abovi} tvrdi da je sve bilo regularno

mnogo i odmah se moramo uhvatiti posla.” [abovi} je dobio mandat na ~etiri godine, a za njegove potpredsjednike imenovani su Mehmed Kundurovi} i Muris Ali}.
S. [.

36. strana
Oprez - Na odmoru u prirodi, planini, na jezeru

^uvajte se osa, krpelja i crnih udovica

50

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo civilnih poslova

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine («Slu`beni glasnik BiH», broj 37/03), ~lana 5. Odluke o po~etku rada i utvr|ivanju sjedi{ta Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja («Slu`beni glasnik BiH», broj 9/08) u skladu sa ~lanom 10. Statuta Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 20/10 i 28/10), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine r a s p i s u j e

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 12/03. i 34/03.), ~lana 25. Zakona o ustanovama (“Slu`beni list RBiH”, broj: 6/92, 8/93. i 13/94.), ~lana 27. Statuta Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja “Dr. Mustafa [ehovi}” Tuzla, ~lana 23.a. Statuta Javne zdravstvene ustanove “Gradske apoteke” Tuzla, te ~lana 3. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe (“Slu`beni glasnik Op}ine Tuzla”, broj: 1/04.), op}inski na~elnik Tuzla, objavljuje

JAVNIOGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika i ~lana upravnih odbora Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja “Dr. Mustafa [ehovi}” Tuzla i Javne zdravstvene ustanove “Gradske apoteke” Tuzla

J AVNI O G LA S
za izbor i imenovanje dva ~lana Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, po jednog iz reda bo{nja~kog i srpskog naroda ^lanovi Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP)... .........2 ~lana U Upravni odbor CIP-a, koji ima 7 ~lanova, biraju se po dva predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda i jedan predstavnik nacionalnih manjina. ^lanove Upravnog odbora CIP-a imenuje Vije}e ministara Bosne i Hercegovine na mandat od tri godine, pod uslovom da se inicijalno imenovanje provede u fazama, tako da svake godine jedna tre}ina ~lanova bude reizborna ili ponovo imenovana (~lan 46. stav 5. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH, «Slu`beni glasnik BiH», broj 59/07 i 59/09). Krajem oktobra ove godine isti~e mandat za dva ~lana Upravnog odbora CIP-a, jednog iz reda bo{nja~kog i jednog iz reda srpskog naroda, radi ~ega se raspisuje javni oglas za njihov izbor i imenovanje na period od tri godine. 1. Nadle`nost Upravnog odbora Upravni odbor upravlja CIP-om. Bli`e nadle`nosti Upravnog odbora utvr|ene su ~lanom 9. Statuta CIP-a. 2. Op{ti uslovi Kandidat za ~lana Upravnog odbora CIP-a mora ispunjavati sljede}e op{te uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 3. Posebni uslovi Pored op{tih uslova, kandidat za ~lana Upravnog odbora CIP-a mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: - visoka stru~na sprema, - znanje jednog stranog jezika, - iskustvo u aktivnostima evropskog podru~ja visokog obrazovanja, posebno evropskih standarda za informiranje i priznavanje kvalifikacija (Lisabonska konvencija), - iskustvo u reformi sistema visokog obrazovanja u BiH. 4. Potrebni dokumenti Uz potpisanu prijavu na javni oglas kandidat je du`an prilo`iti: 1. biografiju sa izjavom o nacionalnom opredjeljenju, adresom i kontakt-telefonom, 2. ovjerenu kopiju va`e}e li~ne karte, 3. uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci), 4. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6. 4. 1992. godine) sa dodatkom diplomi ako je ste~ena po bolonjskom procesu; samo u slu~aju da visoko{kolska ustanova dodatak diplomi nije uop{te izdavala, ni za jednog diplomca, kandidat je du`an da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visoko{kolske ustanove da dodatak diplomi nije uop{te izdavan ni za jednog diplomca; 5. dokaz o znanju stranog jezika, 6. dokaz o iskustvu u aktivnostima evropskog podru~ja visokog obrazovanja, posebno evropskih standarda za informiranje i priznavanje kvalifikacija - Lisabonska konvencija (potpisana izjava i ovjerena od nadle`nog organa), 7. dokaz o iskustvu u reformi sistema visokog obrazovanja u BiH (potpisana izjava i ovjerena od nadle`nog organa), 8. dokaz da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne stariji od 3 mjeseca), 9. potpisanu izjavu da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (ovjerena od nadle`nog organa), 10. potpisanu izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX 1.Ustava BiH (ovjerena od nadle`nog organa), 11. potpisanu izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci (ovjerena od nadle`nog organa). Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Napomena - dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni oglas ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lana 16. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine. 5. Ostale napomene Svi kandidati sa liste u`eg izbora - koji ispunjavaju uslove bi}e pozvani na intervju od Komisije za izbor. Prije intervjua svaki kandidat je du`an Komisiji za izbor dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti obrazac - izjavu u kome }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 6. Podno{enje prijava Javni oglas se objavljuje u “Slu`benom glasniku BiH”, “Slu`benom glasniku Br~ko distrikta BiH” i dnevnim novinama: “Oslobo|enje”, “Dnevni list” i “Euroblic” i ostaje otvoren 14 dana od dana zadnjeg objavljivanja. Prijave sa tra`enim dokumentima dostavljaju se neposredno ili preporu~enom po{iljkom, na adresu: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 71 000 Sarajevo, Trg BiH broj 1, sa naznakom «Javni oglas za ~lanove Upravnog odbora CIP-a» Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave ne}e se razmatrati.

I Naziv pozicije: I a. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lana Upravnog odbora Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja “Dr. Mustafa [ehovi}” Tuzla i to: - predsjednik Upravnog odbora Ustanove, ispred Osniva~a Ustanove....................1 (jedan) izvr{ilac - ~lan Upravnog odbora Ustanove, ispred zdravstvenih radnika Ustanove ............1 (jedan) izvr{ilac I b. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Gradske apoteke” Tuzlai to: - predsjednik Upravnog odbora Ustanove, ispred Osniva~a Ustanove....................1 (jedan) izvr{ilac - ~lan Upravnog odbora Ustanove, ispred zdravstvenih radnika Ustanove ............1 (jedan) izvr{ilac II Opis pozicija: Predsjednici i ~lanovi navedenih upravnih odbora ustanova, obavljaju poslove utvr|ene Zakonom o ustanovama (“Slu`beni list RBiH”, broj: 6/92, 8/93. i 13/94.), Zakonom o zdravstvenoj za{titi (“Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 46/10.), te statutima ustanova. III Op}i uslovi: Kandidat mora ispunjavati sljede}e op}e uslove: 1. da je dr`avaljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne, 5. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, 6. da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciju za koju se kandiduje, 7. da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, tj. da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. IV Posebni uslovi: Pored op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove: 1. da ima najmanje vi{u, odnosno, visoku stru~nu spremu, 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno, visoke stru~ne spreme, 3. da ne obavlja posao ili ne vr{i du`nost koja po posebnom zakonu ili drugom propisu predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju, 4. da nema privatni interes u Ustanovi u kojoj se kandiduje u smislu ~lana 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 5. da nije direktor Ustanove za koju je javni oglas raspisan, 6. da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa, 7. da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. V Spisak potrebnih dokumenata: Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti sljede}u dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji): 1. uvjerenje o dr`avljanstvu, 2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 3. dokaz o stru~noj spremi, 4. dokaz o tra`enom radnom iskustvu u struci, 5. ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz ta~ke III podta~ka 3., 4., 5., 6. i 7. i okolnosti iz ta~ke IV podta~ka 3., 4., 5., 6. i 7. ovog oglasa. VI Ostale napomene: Mandat predsjednika i ~lanova navedenih upravnih odbora ustanova, traje ~etiri (4) godine od dana imenovanja, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz ovog javnog oglasa, bi}e obavljen intervju. Prije razgovora, kandidati su du`ni popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju njihovog imenovanja u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 16/02. i 12/04.) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 70/08.). Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za utvr|ivanje rang-liste, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a op}inski na~elnik }e osigurati da se izvr{i kona~no imenovanje kandidata i odmah objavi u “Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i “Slu`benom glasniku Op}ine Tuzla”. Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi op}inskom na~elniku Tuzla a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine. VII Rok i mjesto za podno{enje prijava: Javni oglas }e se objaviti u “Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine” i u dnevnom listu “Oslobo|enje”, a krajnji rok za podno{enje prijava je 14 (~etrnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no, putem po{te u zatvorenoj koverti, putem pisarnice Op}ine Tuzla (Centar za pru`anje usluga gra|anima) ili preporu~enom po{iljkom, na adrasu: OP]INA TUZLA, Slu`ba za razvoj, poduzetni{tvo i dru{tvene djelatnosti, Ul. ZAVNOBiH-a broj 11, sa naznakom: “Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lana upravnih odbora Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja “Dr. Mustafa [ehovi}” Tuzla i Javne zdravstvene ustanove “Gradske apoteke” Tuzla (NE OTVARAJ)”. U prijavi kandidati su du`ni navesti na koju se poziciju kandidiraju i u koju ustanovu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.

OGLASI

51

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
OTOKA, izdajem - prodajem jednosoban stan `enskoj osobi na du`i period. Tel. 649-781.k IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici I, slobodan od 15.7.2012. Mob. 061/190-008 i 061/150-080.k IZDAJEM extra sre|en apartman, namje{ten, strogi centar, lift, kablovska, internet. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM gara`u u stanbenoj zgradi ul. F. Be~irbegovi}a kvadrant. Tel:062/326-484.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta, studentici. Mob. 062/724-761.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u Centru kod picerije Galija.Tel. 203-497 i mob: 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM poslovno skladi{ni prostor 40250m2 na Stupu udaljen 50 metara od Interexa, kamionski pristup.Tel. 061/266-869.k IZDAJEM poslovni prostor 40m2 za granap bli`e Centru. Mob:061/358-772.k IZDAJEM 2,5 stan blind vrata kablovska, namje{ten eta`no grijanje. Tel:061/775-106.k IZDAJEM jednoipsoban konforan stan na Ko{evskom brdu. ul. Antuna Hangija. Tel. 0617489-267.k IZDAJE se poslovni prostor plato Skenderije 9m2.Tel:033/442-239. i 061/480-207.k ANTUNA H. 60m2, dvosoban, 2 sprat, 400 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel.033/442-994 i 061/525-795.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEMsobu sa upotrebom kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

petak, 29. juni/lipanj 2012.
PRODAJEM ~etvorosoban stan - “Kvadrant” ^engi} Vila i trosoban kod Merkatora. Tel. 677-582 i 064/434-441.k PRODAJEM jednosoban renoviran stan 33m2, cijena 65.000 KM, [vrakino. Tel. 033/218-880.k PRODAJEM povoljno vikendicuu Gornjem vlakovu i 1.030m2 ba{te. Tel. 033/442-324.k PRODAJEM u Vogo{}i 59m2 trosoban, I sprat, balkon, dvostran, 71.000KM. Tel. 061/526-243.k PRODAJEM na Ilid`i `eljezni~ka ku}a 111m2, pos. prostor 50m2, gara`a, parcela 500m2. Tel. 061/899-209,k G. Kova~i}i, travni~ka ku}a od 400m2 rezidencijalnog tipa parcela od 450m2, 580.000KM. Tel. 033/711-666.k MARIJN Dvor 60m2, K. Tvrtka, dvosoban, 3 sprat, terasa, dvostran. Tel. 033/711-665.k H. Kre{evljakovi}a 96m2, troiposoban, I sprat, zgrada Metalke, 209.000KM. Tel. 062/295-919.k K. Brdo 75m2, Juki~eva, IV sprat, trosoban, balkon + lo|a, lift 135.000KM. Tel. 061/247-777.k GARSONJERA 29m2 kod Mup-a Novi Grad, I sprat, 45000KM. Tel. 061/150-519.k STAN 56m2, terasa 40m2 Zagreba~kaGrbavica, V sprat, nema lifta, ili mijenjam. Tel. 061/513-395.k LOGAVINA 81m2 trosoban, prizemlje pogodan za kancelarije. Tel. 061/899-209.k BREZA prodajem ku}u sa placem. Tel. 00381 644325154.k BEOGRAD Avala prodajem ku}u sa oku}nicom i 9 ari placa, mijenjam za Golf. Tel. 00381113919322, 00381642257932.k PALE Ul. srpskih ratnika, ku}a, sre|ena, namje{tena, grijanje. Tel. 057-225-787, 065/161-361.k PRODAJEM 2000m2 zemlje u Pofali}ima ul. Ru|era Bo{kovi}a.Tel. 063/337-267.k CENTAR Dalmatinska stan 121m2, visoko prizemlje. Mogu}a poslovno stambena kombiancija.Tel. 0337221-533.k GRBAVICA stan 60m2 dvoiposoban tre}i kat, useljiv.Tel. 061/335-591.k KU]A sa ba{tom na Sedreniku cca 100m2 cijena 65.000KM. Tel. 061/549-831.k NOVO SARAJEVO ku}a sa 3 zasebna stana, manje devastirana 1/1 na parceli 400m2. Tel.061/160-601 i 033/664-775.k PRODAJEM na najatraktivnoj lokaciji Poljina 300m2 zemlji{ta za ku}u, sun~ana strana.Tel. 065/081-255.k SKENDERIJA troipsooban 88m2 +lo|a II kat, eta`no, podrum. Tel. 061/350-448.k PRODAJEM dvosoban stan 67m2 ^. Vila ul. N. Filipovi}a. Tel. 033/649-457.k PRODAJEM dvoiposoban stan 69m2 renoviran 5. sprat Alipa{ino ul. S. Frat{e povoljno. Tel. 0337442-998 i 061/525-795.k POVOLJNO prodajem ku}u sa ba{~om od 750 kv.zemlje sa svim priklju~cima. Tel.033/200-509 zvati od 7-10 i od 20.30-11h.k VIKENDICA u Semizovcu, nedaleko od restorana Imid`, 58m2, 1.300m2 oku}nice, 35.000 KM. Mob. 061/170-254.k STOLAC, Dubrave, Prenj prodaje se zemlji{te (njiva i dva pa{njaka) povr{ine 2x1300 m2 i 2000m2, zemlji{te se nalazi uz put. Tel:063/316-826 i 036/805-160.k PRODAJEM stan Ciglane I sprat 82m2 klimatiziran, namje{ten trenutno pod zakupom Ambasade,mogu}nost produ`enja ugovora. Tel. 061/203-640.k PRODAJEM ku}u na Kromolju, 240m2 stambenog prostora, 500m2 zemlji{ta i sva infrastruktura. Mob. 061/929-100 zvati poslije 20 sati.k U KONJICU, 3,5 dunuma, gra|evinsko, struja, voda, put, vo~njak, vikendica, 45.000KM. Mob. 062/688-971.k STAN 65m2, ul. N. Smailagi}a, Alipa{ino B faza, extra adaptiran i lokacija, sve odli~no, 110.000KM. Mob. 062/688-971.k PRODAJEM trosoban stan kod sarajevske pivare, ul. Franjeva~ka, vrlo povoljno. Mob. 063/706-035.k BA[^AR[IJA - Kova~i, ul. o~ektanum, prodajem dvospratnu ku}u sa 2. gara`e u prizemlju. Mob. 061/701-006.k POVOLJNO prodajem stan u Hrasnici, 54m2. Mob. 062/229-677.k STAN na Mojmilu 74m2 + balkon, II sprat. Mob. 061/370-207.k MEJTA[, stan 63m2, II sprat, renoviran. Mob. 061/370-207.k STANOVI Ciglane, 33m2 + balkon, Vi{njik, 40m2. Mob. 061/370-207.k STAN na ^obaniji, 84m2 + dva balkona, II sprat. Mob. 061/370-207.k PRODAJEM gara`u na idealnom mjestu, preko puta pijace Grbavica, vlasni{tvo 1/1. Mob. 061/299-306.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom i gara`om, vl. 1/1, naselje Kova~i}i, op}ina Centar. Mob. 061/540-203.k PRODAJEM stan 50 m2 adaptiran blizu Austr. Trga podogno za invalide ul. Bistrik br. 22. Tel:033/533-624.k PRODAJEM stan 50 m2 dvos. adaptiran blizu Austr. Trga pogodnoza invalide ul.Bistrik. Tel. 0337533-624.k PRODAJEM dvos stan 50m2 na lijepom mjestu blizu Austr. Trga ul. Bistrik. Tel 033/533-624.k PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici kod [opinga, 37m2. Mob. 062/917-811.k KU]A u rakovici, 1.800m2 oku}nice, gara`a, potok i priklju~ci. Tel. 643-043.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57m2. Tel. 062/383-064.k POVOLJNO prodajem stan u Hransici 54m2. Tel. 062/229-677.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan 51m2 u Sarajevu, ul. Zagreba~ka iza slasti~arne Jadranka. Mob. 061/800-448.k PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032.k PRODAJEM stan 89m2, I sprat, ul. Mehmeda Spahe br. 8, centar. Mob. 061/229-086.k

OSLOBO\ENJE

STAN Breka, 105m2, dvoeta`ni, povoljno. Mob. 062/758-330.k KU]A Kova~i, 150m2 + gara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911.k STAN 84m2, II kat, centar, povoljno, stan 40m2, Grbavica. Mob. 063/157-832.k PRODAJEM povoljno 960m2 zemlji{ta na Palama, 800m iznad Simpa. Mob. 061/571-129.k NEUM dvosoban stan 51m2, II kat, balkon, namje{ten, bez posrednika. Mob. 062/139-490.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM zemlji{te u Falati}ima 2100m2 sa svim prilju~cima. Tel. 061/100-242.k PRODAJEM trosoban stan 93m2 na po~etku Bistrika lijep pogled na grad. tel. 00387 62 403-722. NAMJE[TEN trosoban stan internet, kablovska alram grijanje sa 2ije terase mogu i studenti.Tel.062/226-665.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM staru bosansku ku}u, Ul. Mihrivode 45, preko puta d`amije, 175m2 sa oku}nicom. Tel. 061/299-653.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k STAN 26m2, Centar, ul. P. Sokolovi}a, cen. grijanje. Mob. 062/878-352.k KISELJAK-Dra`evi}i, plac 1.380m2, asvalt, voda, struja. Tel. 200-449.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k

PRODAJA
PRODAJEM u strom centru komforan stan 63m2 (+4m2), sa liftom i parkingom, 3.900 KM/m2. Mob. 062/810-683. 3648

ZAMJENA
MIJENJAM jednosoban stan 49m2, Grbavica kod [opinga, za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. Mob. 062/623-690, 033/613-230.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

GRA\EVINSKO zemlji{te na Stupu, 45.000 m2. isklju~ivo u komadu. Mob. 061/172-925.sms VOGO[]A, centar, nedovr{en, rauubau 100m2, 60.000 KM. Mob. 061/169-935.sms PRODAJEM 25 dunuma zemlje pod {umom u blizini sela Rakitnica - Trnovo, 20 min. vo`nje od Babinog dola. Mob. 061/209-820.sms PRODAJEM stan u Sarajevu (Hrasno), ul. Porodice Ribara, 53m2, VI sprat, 98.000 KM. Mob. 062/008-808.sms GRA\EVINSKO zemlji{te na Stupu, 45.000m2, isklju~ivo u komadu. Mob: 061/172-925.sms PRODAJEM stan u Zenici povrsine 81 m2, u gradu. Tel: +382 31 326 622.sms BIHA], prodajem povoljno i hitno stan na Ozimice, 72m2 sa balkonima, samo 75000 KM. Mob: 062/004-540.sms FERHADIJA ul. prodajem poslovni prostor 170m2 u pasa`u, prizemlje i sprat, prizemlje izdato u dugogodi{nji zakup. Tel. 061/202- 006.sms PRODAJEM jednosoban stan u Vogosci, 38m2. Mob. 062/203- 691.sms NAHOREVO-Studenac, nova ku}a, 2 gara`e, 2 dunuma vo}njaka-ba{te, cijena po vi|enju. Mob. 061/352-112, 061/157-718.k POVOLJNO i hitno: Alipa{ino P. 67m275.000 KM, Ilija{-Srednje 29m2-12.500 KM, Isto~no Sarajevo-novogradnja 60m2-84.000 KM i 48.50m2-63.000 KM. Mob. 066/488-818.k PRODAJEM ku}u P+I, 170m2 stam. povr{ine, parcela 1.000m2, sve 1/1, uz put Mostarsko raskr{}e-Rakovica, 95.000 KM i ku}a reljevo, P+I, 120m2, 1.000m2 zemlji{ta-70.000 KM. Mob. 066/488-818.k HRASNO 53 i 65m2, Novo S. 44m2, ^engi} V. 54m2, Dobrinja 55, 89m2, Alipa{ino P, 67 i 78m2, Centar 32m2. Mob. 061/375-787.k STARI Grad, Logavina, 1 sprat, M.].]ati}a, prizemlje, 49m2, 107.000 KM. Mob. 065/819-136.k DVOETA@NI stan, Ciglane, A. Hume, 85m2, 205.000 KM. Mob. 061/320-439.k CENTAR, Odoba{ina, 1 sprat, 65m2, useljiv, 1.900 KM/m2. Mob. 062/907-831.k CENTAR, ul. Vrazova, 1 sprat, pogodno za kancelarije, ordinacije 161m2, 335.000 KM. Mob. 063/034-355.k POSLOVNI prostor, ul. Ko{evo, VP, 47m2, adaptiran, 160.000 KM. Mob. 062/907-831.k MALTA, a. Benca, VP, 54m2, 82.000 KM i Malta 55m2, 90.000 KM. Mob. 065/819-136.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polje A-faza 70m2 95000KM I sprat. Tel. 061/312-217.k TROSOBAN stan 85m2 tre}i sprat Marin dvor. Tel. 062/104-951.k

PONUDA
IZDAJEM jednosoban stan na ^. Vili, studenticama.Tel. 061/904-253.sms IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Ko{evsko brdo, ul.Bra~e Begi} 26, cijena 300 KM. Tel. 061/840-108.sms IZDAJEM dvosobni, udobno i potpuno namje{ten i opremljen stan na ^engic Vili, 60m2. Mob. 061/223-029.sms IZDAJEM poslovni prostor u Brezi, 229m2, RK Borac, potpuno renoviran za trgovinske namjene, cijena 2000KM. Tel. 033/265-715, www.telma-slo.com. sms GRBAVICA, kod stadiona-preko puta Lorisove zgrade, izdajem dvosoban stan u zgradi, 2 sprat, studenti ili bra~ni par. Tel: 061/735-713.sms IZNAJMLJUEM, fin 3,soban stan, Ilid`a, komplet namjesten, TV-SAT, zaseban ulaz, alarm, parking. Mob. 062/315-011.sms IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, potpuno adaptiran, 54m2+balkon, 2 kat, cen. grij. kab. ^. Vila, (Vjetrenja~a). Mob. 061/217-897.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZNAJMLJUJE se manja garsonjera poseban ulaz prednost imaju studentice. Tel:061/348-658.k IZDAJEM namje{ten dvosoban i trosoban stan kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998 i 061/525-795.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Ko{evsko brdo ul. A.Hangija.Tel:033/442-998 i 061/525 IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903-999.k IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Ko{evsko brdo. ul. A. Hangija. Tel. 033/442-998 i 061/525-795.k

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.
NAMJE[TAJ
PRODAJEM stolice, fotelje, dvosjede, stolove, korpe i brojne druge proizvode pletenog namje{taja, cijene izuzetno povoljne. Tel. 061/ 200-894 i 033/525-966.sms

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
UMRO JE POSLJEDNJI POZDRAV

53

Zijadinoj mami

TEHNIKA
KOLOR TV Daewoo, ekran 35cm, cijena 50KM, fiksno. Mob. 062/315-540.k

[UKRIJA (AMIR) OMERAGI]
1948 - 2012.

VOZILA Vrijeme i mjesto d`enaze bit }e naknadno objavljeni.
PRODAJEM Opel Corsu 1.8 GSI, tek registrovana, 2004. god. (92 kw), ful oprema: ko`a, klima, tempomat, alu felge, {iber, telefon, grija}i, sjedi{ta, 4 CD radio, cijena 13.650 KM. Mob. 061/526308. 3695

ZIBA HASOVI]
3709

O`alo{}ena porodica
PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k “VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. 001 SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. 001 “DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. 061 MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 3146 ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/ 131-447. 001 POVOLJNO vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjeste i harmonika vrata. Tel. 061/214-303. 1061 KIRBY - dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350-688. 3133 PROFESOR engleskog tuma~ prevodi ovjerava dokumente dr`i ~asove. Tel:062/612-399. 935 AUTO-KOMBI prevoz stvari robe, motocikla. Mo`e inostranstvo. Tel. 062/421-050, 033/541878. 1082 KNJIGOVO\A, vodim poslovne knjige za preduze}a, udru`enja gra|ana, samostalne poduzetnike, povoljno. Mob. 061/198-927. 3698 IZRADA i monta`a kuhinja, plakara, stolova. Tel: 062/466-093.sms RADIM MOLERSKO farbarske poslove po pristupa~nim cijenama ~isto i uredno. Tel:033/412-486 i 062/482-192.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k POVOLJNO izra|ujem ni{ane i spomenike od mermera i kamena. Mob. 061/171-860.k LATINSKI jezik instrukcije za studente i |ake. Tel. 033/218-513.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k ^ISTIM stasnove vikendom, povoljno. Mob:063/837-618.k MOLER radi sve uredno kvalitetno i veoma povoljno.Tel:061/274-872.k VODOINSTALATER 30 godina iskustva, vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034.k NJEMA^KI advokat porjeklom iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj. tel. 033/614-664.k DAJEM instrukcije iz matematike i statistike, |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945.k ELEKTRI^ARSKE usluge popravlja el.pe}i el. bojlera, ndikator. Tel. 061/048-497.k MOLERSKO farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno, ~isto. Mob. 061/262-973.k STAKLOREZA^KA radnja Edo vr{imo sve staklreza~ke usluge, uramljujemo slike i ogledala, H. Kre[evljakovica 61. Tel: 221-902, 061/130-034.k PREVOZ putnika i ostalo ve}im kombijem sa radnom snagom povoljno.Tel. 061/227-189.k SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa antivirusna za{tita. Tel. 062/654140.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke dolazi na adresu, besplatno. Tel. 033/240-895, 062/909-306.k ZIDARSKO tesarski radovi zidanje, maltare, betoniranje sve vrste {alovanje krovovi itd.povoljno. Tel. 062/134-827.k MOLER, radi sve vrste molersko farbarskih radova, stiropor, gips. Mob. 062/393377.k PROPRAVLJAM TV, sve modele, profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 061/199-199 i 033/653-311.k MOLERSKE usluge nudimo, gletovanje, moleraj, stolarija, tapete, radijatore i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768 i 033/456-979.k TAPETAR - dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405 i 061/156-728.k ELEKTRI^AR vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije.Tel.061/132-149.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k

USLUGE

Kolege iz NATO {taba Sarajevo
3705

NISAN Mickra 1.2 l benzin 59 kw (80 ks), 2007. god. tek registrovan, alu felge, klima, centralno zaklju~avanje, pre{la 62.000 km, cijena 12.500 KM. Mob. 061/526308. 3695

TU@NO SJE]ANJE

KUPOVINA
KUPUJEM apartman ili manji stan na makarsko splitsko zadarskoj rivijeri. Mob. 063/675-202.sms KUPUJEM deviznu {tednju iz Federacije i R. Srpske, isplata odmah. Tel. 065/027-864.sms KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu isplata odmah, cijela BiH. Tel. 061/517-897.k KUPUJEM {tednju ratnu od{tetu isplata i dolazak na adresu odmah FBiH i RS. Tel. 063/351-572.k KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu isplata i dolzak odmah u FBiH i RS. Tel. 061/175-237.k KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu isplata i dolazak na aadresu odmah u FBiH i RS. Tel. 061/175-237.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara.Tel. 062/969-693.k

PRODAJEM Mini Moris, 77. god. oldtajmer, mogu}a zamjena, sve generalno sre|eno, cijena 10.000 KM. Mob. 061/526308. 3695

PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJEM Mercedes C, 220 dizel, eleganca, god. 1995, registrovan do decembra, metalik zeleni, orginalna kilometra`a i fabri~ka dokumentacija, cijena 8.500 KM. Mob. 062/993-546.sms MERCEDES Sprinter CDI, teretno, 2003 god. 85 kw, 22cm3, 300.000KM. Mob. 061/169-704.sms PRODAJEM auto Mazda 6, prvi vlasnik, kupljena F Auto Centar 2006. god. pre{la 36.000 km, gara`irana, klima, svjetla za maglu, 16.000 maraka. Mob. 061/133-191.k PRODAJEM Renault Megan, 2000 godina, 1,6 ful oprema, registrovan do aprila 2013. godine, servisna knjiga, pre{ao 145.000km, cijena 5.900KM. Mob. 062/690-900.k PRODAJEM Reno Megan cupe 1,6 16V gara`iran dobro o~uvan, registrovan do 7.2012. god. tel. 061/730-405.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k MERCEDES 300D, 123, 1983 u voznom stanju.Tel:061/483-472.k [KODA oktavica slxTDI 1,9 ci 81 KW 2000. Tel:061/341-640.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama, 12.500KM. Mob: 062/855-888.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134-544.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

29. 6. 1999 - 29. 6. 2012.

SANELA D@ONLAGI] MA[OVI]

Njeni Tihijevi i Tihi - Babi}i
3708

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom ~ovjeku i prijatelju

MARKU PEJI]U
Ogromna je ~ast bila poznavati te, PROFESORE. Ljudi kao ti se nikada ne zaboravljaju i zauvijek `ive u na{im srcima. Nata{a @igi}
3706

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387 (0)36 884 125 NEUM, vila Mina, apartmani blizu Zenita, sa gara`om, klimom, TV -om. Mob. 062/223-761. 1078

IZDAJEM ku}u na Hvaru, 80 m od mora, do 6 osoba parking, rostilj, klima, TV. Mob. 063/304-29.sms NEUM odmor u apartmanima na samoj obali. Tel. 036/884-215 i 063/856-164.sms NEUM, izdajem apartmane i studio apartmane u centru Neuma. Mob. 063/715-509.sms PARTMAN u centru Splita, 30e, parking obez|eden u cijeni. Tel: 00385958077449.sms OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220068 ili 061/147-359.k U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i pred sezone. Mob. 061/252-782 i 063/023-548.k MAKARSKA, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnjice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327-098 i 036/884-169.k

ZAPOSLENJE
POSAO preko interneta www.zaradaprekointerneta.org.Tel. 061/763-253.sms FRIZERSKI salon Beta iznajmljuje radna mjesta u salonu iskusnim frizerima. Sve informacije na tel.033/536-985 i 033/239-626.sms POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k RESTORANU kod op{tine Stari grad potrebna pomo}na kuharica. Mob. 061/173-835.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

KVALITETNO vr{imo ru~no pranje }ilima i itisona, dolazak na adresu je besplatan. Tel. 033/221-945. 3146 PREVOZ putnika Sarajevo-more lux kombi vozilima, Neum, Pelje{ac, Dubrovnik, M. Rivijera, Split, klimatizirano, profesionalno. Te. 062/213-645, +385 915323465. 985 MOLER radi molersko farbarske radove, ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/419-501.sms AUTOPREVOZI sa ve}im kombijem, namje{taja, stvari i selidbe bez oste}enja, odvoz kabastog namje{taja i {ute 25 KM+radna snaga. Mob: 062/139-453.sms AUTO-KOMBI, brzo-jeftino, ve}im kombijem, selidbe prevoz namje{taja, odvoz, starih i kabastih stvari i {ute, obezbje|ena pa`ljiva, radna snaga, vrlo povoljno. Mob. 061/378-166.sms

OSTALO
PRODAJEM staru bosansku bjela{ni~ku no{nju, ru~ni rad. Mob. 061/521-334.sms PRODAJEM odli~an inkubator za izleganje sve vrste peradi, 170 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna, Tel: 061/854-294.sms PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo “Susler”, fiksno 100 KM. Tel. 061/194-929.k

NEUM apartmani komforni klimatizirani blizu mora parking. 036/884-493, 061/141-752, 061/183-981. 001A IZNAJMLJUJEMO sobe i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 063/894-751 i 036/885-165. 001A IZDAJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora. Mob. 063/219-027, Kemo. 001

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

U ~etvrtak se navr{ilo 20 godina od pogibije na{e drage

ZURIJETE DRAGI^EVI], ro|. BAJRI] (PILALOVI])
28. 6. 1992 - 28. 6. 2012.

Nema tog srca koje mo`e zaboraviti, niti suze koja te mo`e isplakati. Tvoja stolica je ostala prazna na Sarajevskoj crvenoj liniji. Ti si na{a najljep{a uspomena. Tvoji: suprug \or|e, k}erka Jasna, sin Zlatko i sestra Begzada Trbi} s porodicom iz Bijeljine
3703

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da se navr{ava pola godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

IN MEMORIAM

SELMA (AKIFA) HAKIREVI], ro|. KARAMEHI]
AIDA (MUHAMEDA) KUKAVICA
Tevhid (mu{ko-`enski) i hatma-dova }e se prou~iti u subotu, 30. juna 2012. godine, poslije podne-namaza 13 sati u Tabhanskoj d`amiji.
20. 7. 1976 - 29. 6. 1998.

MUHAMED (EDHEMA) KUKAVICA
2. 6. 1938 - 29. 6. 2004.

MERSIJA (BE]E) KUKAVICA, ro|. DURA^KOVI]
24. 12. 1937 - 6. 3. 2003.

S ljubavlju i po{tovanjem,

Porodica
71300

Edo, Arifa, Aida, Denis i Jasmin
3702

TU@NO SJE]ANJE

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je iznenada napustio na{ dragi suprug i otac

MUSTAFA (MAHE) MAKSUMI]

DERVO (AVDE) U@I^ANIN
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na njegovu dobrotu i plemenitost. Zahvaljujemo rodbini, prijateljima i kom{ijama na izrazima sau~e{}a i podr{ci. Tevhid (`enski) }e se prou~iti u subotu, 30. juna 2012. godine, u 10.30 sati u ku}i `alosti (Visoko, Iznad Duvara 11). O`alo{}ena porodica
1088

KRUNOSLAV NEMET
29. 12. 2011 - 29. 6. 2012.

preselio na ahiret u ~etvrtak, 28. juna 2012, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 30. juna 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Hatid`a, sin Edo i k}erka Sena, snaha Saudina, zet \emil, unu~ad Daris, Bakir, Tarik i Malik, bra}a Ibrahim, Meho i Hamdija, sestre Humija i Emina, te porodice Maksumi}, Masle{a, Husi}, Faji}, [pago, Rahimi}, D`iho, Dedi}, Berberovi}, Kukuruzovi}, Ivankovi}, Memi}, Komarica, ^orbo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuske stanice Dola~ka u 13.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Obitelj Gagovi}
3667

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom prijatelju

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

MARKU
Nata{a, Igor, Jasenka i Nikola

000

3700

Tel/fax: 472-899 i 472-901

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da nas je 27. juna 2012. u 74. godini zauvijek napustila na{a draga mama

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Navr{ilo se 40 dana od rastanka sa voljenom suprugom i majkom IN MEMORIAM

55

KRISTIJANA IVANKOVI]
Sahrana }e se obaviti u subotu, 30. juna 2012. godine, u 12 sati na groblju Sv. Josip u Sarajevu. O`alo{}eni: djeca Ljiljana, Alojz, Ru`ica i @eljko, brat Tomo, sestre Jagica i Marija, zet Nenad, snahe Mirna i Enisa, unu~ad Irena, Davor, Tamara, Ivana, Nikola, Marko, Mia, Arijan, Lola i praunuka Lili, ne}aci i ne}akinje, prijatelj Husein, prije Marija i Esma, obitelji Ivankovi}, Bagari}, Smrdelj, Martinjak, Duspera, Mo~evi}, Halajkijevi}, Cmilji} i Bakal, te mnogobrojna rodbina i prijatelji. Misa zadu{nica je u subotu, 30. juna 2012. godine, sa po~etkom u 17 sati u crkvi Sveto Trojstvo. Ku}a `alosti: Ul. Milana Preloga br. 15/1.
000

SAFIJA RIZVANOVI], ro|. UZUNOVI]

IVANKA RADELJKOVI]
30. VI 2006 - 30. VI 2012.

Po`elimo jo{ jednom da se vrati{ na tren u na{ pogled u misli te i zauvijek tu ostane{. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Adem, k}erka Zefira i sin Adnan. Tevhid }e se prou~iti 30. juna 2012. godine u 11 sati u ku}i `alosti, Kolodvorska 3/VIII.
3692

Misa zadu{nica }e se odr`ati u crkvi Sv. Josipa u subotu, 30. juna, u 18 sati. O`alo{}eni: Ivan, Nikola i Zvonko, sestre, brat, te prijatelji
3689

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Iskreno zahvaljujemo doc. dr. Mirsadu Kacili i osoblju Klinike za kardiohirurgiju KCUS na ukazanoj stru~noj i ljudskoj pa`nji i njezi prilikom lije~enja na{eg oca

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FARUK (MEHE) GLUHOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 27. juna 2012, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 30. juna 2012. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Alma, sinovi Haris i Adis, k}erka Aida, zet Ajdin, snaha Sanela, unu~ad, brat Mirsad, sestre Nasiha, Azra i Jasmina, zetovi Nazif, Helmut i KarlHainz, sestri}i i sestri~ne, amid`i} Mustafa, punac Ahmed, te porodice Gluhovi}, Slini}, Doroci}, Ajdinovi}, Kudinovi}, Balti}, Zaksche, Schumaher, [kalji}, Tahmi{~ija, @iga, Bi~ak~i}, Adilovi}, Krkali}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Toka. Ku}a `alosti: Ul. Pastrma br. 40.
000

BAJRE ZUKI]A
Veliko hvala dr. Eldanu Lokmi}u, direktoru Reumala u Fojnici i ljubaznom osoblju ovog Centra. Iskreno hvala dr. Bakiru Naka{u, direktoru Op}e bolnice “Prim. dr. Abdulah Naka{“ i pa`ljivom osoblju na pru`enoj medicinskoj pomo}i i ljudskoj brizi. Zahvaljujemo rodbini i prijateljima koji su na bilo koji na~in bili sa nama u ovim te{kim danima. Porodica Zuki}
001

BEJADIN ([ABANA) DAUTOV
preselio na ahiret u ~etvrtak, 28. juna 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 29. juna 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Rifija, k}erke Nadira i Edina, unu~ad Adnan, Snje`ana i Vedad, praunu~ad Aldin i Aylin, bra}a Refik i Ned`bedin sa porodicama, punac ]amil, {ura Hamid sa porodicom, svastike Ramiza i Samija sa porodicama, te porodice Dautov, Omerovi}, Ali, Huji}, [en, Novali}, Jovanovi}, Masle{a, Fati}, prijatelji porodice Hod`i}, Krajina, Juki}, Buljugi}, Lati}, ]erani}, Dagi}, Muratovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Hrgi}a br. 32.
000

SJE]ANJE na na{eg dragog supruga, oca i djeda

Dvadeset devetog juna 2012. navr{avaju se dvije godine otkako sa nama nije na{a draga prijateljica

Dvadeset osmog juna navr{ile su se dvije godine od kada nas je napustio na{ najdra`i

NADA POCRNJA, ro|. GRUJI]
MILORADA STANISAVLJEVI]A
U na{im srcima ostat }e{ vje~no voljena i nikad zaboravljena. Tvoje: Jasna Karovi}, Subhija Hod`i}, Semija \elki}, Tanja Kalauzovi} i Zehra Proli}
3694

29. 6. 2006 - 29. 6. 2012.

MUHAMED MU[O SIJER^I]

Uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Porodica
3697

IN MEMORIAM

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo!
3699

Po dobroti i plemenitosti te pamtimo i s ljubavlju i po{tovanjem spominjemo. Tvoji najmiliji Hatma-dova }e se prou~iti u Begovoj d`amiji 30. juna 2012. godine u 13.20 sati.
1086

ZORKA [ERBI], ro|. BRKI]
30. 6. 2002 - 30. 6. 2012.

S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, k}erke, unu~ad, praunu~ad i zetovi

Tel. 00 387 33 468-380

Mob. 00 387 61 191-010
1087

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE na tuzlansku porodicu HAJNC (HEINZ)

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

STJEPAN
1968 - 2012.

DANICA
1976 - 2012.

ANKICA
2001 - 2012.

Pro{lo je mnogo godina otkako je prestalo da kuca va{e srce, ali pro}i }e jo{ mnogo njih a na{a bol i `aljenje ne}e nikada prestati. Ne}e prestati ni na{e sje}anje na va{u ljubav i dobrotu. Ostaje nam vje~na tuga i po{tovanje. Mirno po~ivajte u va{oj vje~noj ku}i. 030 Neboj{a, @eljko, Dra`en, Mira, Zdenko i Jolanda

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od kada nije sa nama na{a draga Majka

U subotu, 30. juna 2012. godine, navr{ava se 40 dana od smrti na{e voljene

ZIBA HASOVI], ro|. VALJEV^I]
preselila na ahiret u srijedu, 27. juna 2012, u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 29. juna 2012. godine, poslije d`uma-namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.30 sati na gradskom groblju Stadion. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Zihnija i Zijad, k}erka Zijada, snahe Emina i Amela, unuci Ermin, Nedim i Mirza, bra}a D`email, Jusuf, Halid, Rifet, sestra Hajra i djever Muhamed sa porodicama, te o`alo{}ene porodice Hasovi}, Valjev~i}, Uzunovi}, Dardagan, Karamehmedovi}, Me|edovi}, Korjeni}, Kosovac, Trnka, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Juki}eva br. 114.
002

MIDHETA HA[IMBEGOVI]
Neizmjerno smo ti zahvalni za ljubav i dobrotu koju si nam nesebi~no pru`ala. S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom zauvijek }emo ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: sinovi Goran i Zoran, unu~ad Vedran, Maja i Selma i snaha Zineta
3609

MIRJANE (NENADA) BARAC
Tog dana u 10 sati posjeti}emo njen grob i polo`iti cvije}e. Ovom prilikom izra`avamo duboku zahvalnost njenom kolektivu, na{im predusretljivim kom{ijama, rodbini, prijateljima, svima koji nam uputi{e pisana i usmena sau~e{}a. Porodica
3688

Ju~er, 28. juna 2012, navr{ilo se 9 godina od kada je preselio na ahiret na{ voljeni

Dvadeset devetog juna 2012. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je na ahiret preselila na{a draga

SJE]ANJE

Dvadeset sedmog juna 2012. navr{ila se godina od smrti na{e drage sestre

D@EVDET H. [LAKU

ZUHRA (IBRE) ABAZA, ro|. KASUMOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem,

S ljubavlju, supruga Vjolca sa sinovima, snahama i unucima
3693

porodica Abaza
Tevhid }e se prou~iti u petak, 29. juna 2012. godine, prije d`uma-namaza u d`amiji Kova~i, Hrasnica.
3683

ZEKIJE (RASIMA) [LJIVI]
Ehlimana Leki} sa porodicom
1084

Dvadeset devetog juna 2012. navr{ava se pet najtu`nijih godina bez moga dragog BRACE

IN MEMORIAM

Dvadeset petog juna 2012. navr{ila se godina od smrti na{eg dragog

Pro{lo je {est mjeseci otkako je prestalo kucati plemenito srce na{e drage

LJUBI[A MISIRA^A
29. 6. 2007 - 29. 6. 2012.

SLOBODANKE SEKE UZELAC
Ti nisi sje}anje. Ti si uvijek u na{im mislima. Vesna i Ejub sa obitelji

SALKE (OSMANA) SULJOVI]A
Uvijek si bio i ostaje{ u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti i hatma-dova pokloniti u nedjelju, 1. jula 2012. godine, u 14 sati u Ulici gora`danska 25. Porodica Suljovi}

S tugom, Tvoja Ljilja
3686

3691

1085

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.
SJE]ANJE Dvadeset sedmog juna 2012. navr{ila se godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
[est mjeseci je 29. juna 2012. godine od smrti moje voljene supruge

57

had`i ZEJFA (ABDUSELAMA) HAD@IKADI], ro|. BE^IRAGI]
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da }e se tim povodom u nedjelju, 1. jula 2012. godine, iza podne-namaza, u ku}i `alosti, [ume}e br. 10 u Travniku, obaviti hatmadova i prou~iti mevlud. Porodica
111

SLOBODANKE SEKE UZELAC

Hvala za ljubav, odanost, istinu, dostojanstvo kojim si me obasipala. Posebno hrabrost koju si pokazala u danima te{ke bolesti. Boli me srce, ali sam ispunjen ponosom {to si mi bila `ena. Suprug Savo Budimir
3678

Dvadeset devetog juna 2012. navr{ava se pet tu`nih godina bez na{eg tate i mu`a

Dvadeset devetog juna 2012. navr{ava se {est mjeseci od smrti moje tetke

LJUBI[A MISIRA^A

SLOBODANKE UZELAC

S ljubavlju i po{tovanjem,
Hvala za ljubav i sve radosti koje si mi u~inila.

sin Bori{a i supruga Jadranka
1083

Nata{a Uzelac
3678

Danas su 22 godine bez na{eg dragog

SJE]ANJE

ADEMA OSMANBEGOVI]A

EMINA MERHEMI], ro|. \ONLAGI]

Uvijek `ivi u na{im sje}anjima.

Sa ljubavlju i po{tovanjem,
Sa ljubavlju i po{tovanjem,

Zulejha, D`emila, Bekir i Bekir
sin Esad i snaha Denijala
3676
3685

SJE]ANJE na na{u dragu

IN MEMORIAM
Uvijek si sa nama.

SJE]ANJE

MILENU TROJANOVI] KA[URI
28. 6. 2009 - 28. 6. 2012.

SANELA MA[OVI], ro|. D@ONLAGI]
1999 - 2012.

AMIR BARLECI
29. 6. 1993 - 29. 6. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, Vesna i Sulejman Rizvanovi} sa porodicom
3687

Ako negdje postoji sjaj, onda je on u tvojim o~ima. Ako negdje postoji bol, onda je to `ivot bez tebe. Ako je itko na ovom svijetu voljen, onda si to ti.

Njeni najmiliji
3597

Vole te: Adnan, Amina, D`enan
111

58

PREDAH

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Potrudite se da pravilno procijenite raspolo`enje koje vlada u va{oj okolini. Pa`ljivije analizirajte osobu koja ima va`nu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji. Mudra odluka mo`e da vas pribli`i novim poslovnim ciljevima. Nemojte sputavati ne~iju slobodu ili pravo na emotivni izbor. Nema razloga da partneru nepravedno name}ete volju. Va`no je da sa~uvate prisebnost duha i samokontrolu. Potrudite se da sa~uvate osnovne interese, nemojte dozvoliti da nepravedno trpite lo{ uticaj ili poslovni neuspjeh. Neko je na va{oj strani, ~ak i kada postoje razli~ita emotivna interesovanja ili prioriteti koje ste postavili. Nalazite se u pozitivnom okru`enju, {to vas dodatno motivi{e i raduje. U ve~ernjim satima prijat }e vam omiljena zabava u poznatom dru{tvu. Zanijeti ste idejom o poslovno-finansijskom dobitku, u tom smislu povla~ite razli~ite poteze koji vi{e podsje}aju na perspektivnu reklamu. Va{e pona{anje ukazuje na neskromnost ili na pretjerano isticanje li~nih sposobnosti. U odre|enim momentima djelujete vrlo zagonetno i provokativno na voljenu osobu, na takav na~in poku{avate da prikrijete unutra{nju nesigurnost. Usporite ubrzani ritam, opustite se. U ovom trenutku neki doga|aji kao da idu suprotnim tokom u odnosu na va{a o~ekivanja. Realno sagledajte sve mogu}nosti i ograni~enja u poslovnoj saradnji. Efekt koji o~ekujete dolazi sa izvjesnim zaka{njenjem. Postoji osoba koja unosi dodatni optimizam, novi impuls i vedar duh u va{e raspolo`enje. Prepustite se romanti~nim uticajima koji vas prate. Va`no je da u vama postoje pozitivne misli. U procjeni novih doga|aja na poslovnoj sceni mogu}e je da pravite pogre{an izbor. Prednost dajete poslovima koji nemaju dobru perspektivu. Neko od saradnika va{e pona{anje ocjenjuje kao uslovni prekr{aj ili nepo{tovanje zajedni~ke volje. Pretjerana upornost sa va{e strane pomalo iritira voljenu osobu i ne nailazi na dobar prijem u dru{tvu bliskih prijatelja. Izbjegavajte konfliktne situacije ili rivalske odnose. Ne vjerujete u ne~ije obe}anje ili u pri~u koja nema dobro pokri}e i ~vrstu garanciju. Stoga insistirate na poznatim ~injenicama i testirate razli~ite osobe koje sre}ete u poslovnim krugovima. Oslonite se na razum. Dobro ste raspolo`eni i umijete da djelujete poticajno na voljenu osobu. O~ekuje vas prijatna zabava i zajedni~ko zadovoljstvo. Prijat }e vam neka dodatna ili sportska aktivnost. Napravili ste dobru procjenu mogu}nosti, stoga djeluje samouvjereno pred osobom koja poku{ava da ograni~i va{ poslovni ili dru{tveni uticaj. Kontroli{ite sve va`ne doga|aje koji uti~u na zavr{ne rezultate. Va`no je da sa~uvate emotivni sklad i povjerenje u voljenu osobu. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na jednu zanimljivu poruku. Nalazite se u sjajnoj psiho - fizi~koj formi. Bez obzira na veliku upornost ili na taktiku koju provodite prema poslovnim partnerima, jo{ nema vidljivih promjena. Odgovori koje o~ekujete sti`u sa velikim zaka{njenjem i to se odra`ava na va{e raspolo`enje. Nema razloga da se pona{ate suvi{e }udljivo ili tajanstveno u dru{tvu voljene osobe. Prijat }e vam iskreni razgovor ili psiholo{ka relaksacija, opustite se. Imate utisak da ste bolje informisani od okoline, stoga kategori~no odbijate komentare ili savjet koji vam upu}uju saradnici. Nema razloga da preuveli~avate li~ne mogu}nosti ili da naivno vjerujete u ne~iju hvalisavost. Potisnite sujetu, bez velikog predomi{ljanja prihvatite novu ideju koju predla`e voljena osoba. Potrebno je da pobolj{ate zdravstvenu preventivu. Va{u sklonost ka kritizerskim komentarima ili dodatnu upornost okolina tuma~i na razli~ite na~ine. Ipak, to vam ne}e smetati da nametnete mi{ljenje u poslovnim krugovima, kao i da osvojite ne~iju naklonost ili simpatije. Ne zaboravite da postoji granica izme|u prakti~nih interesa i emotivnog zadovoljstva, nije dozvoljeno sve {to vam se dopada. Slobodno vrijeme posvetite rekreaciji. Budite mudri i prihvatite ne~iji savjet kako biste sprije~ili dodatne komplikacije. Okolina ne razumije u potpunosti va{e ideje, ali mnogi }e promijeniti mi{ljenje tek kada im predo~ite konkretne rezultate. Neko ne ispunjava u potpunosti va{a emotivna o~ekivanja, ali vi ste tolerantni i puni razumijevanja za osobu koja koristi va{u dobru volju. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane. Jasno vam je da ne~ije ideje predstavljaju samo djelimi~no rje{enje, sa~uvali ste odre|enu distancu i odbijate dogovor o poslovnoj saradnji. Ne `elite da ponavljate poznatu gre{ku, ali ne umijete ni da prona|ete efikasno rje{enje. Potrudite se da obradujete voljenu osobu na neki poseban na~in. Lijepe rije~i i pa`nja umiju da djeluju izazovno na ne~ija osje}anja. Oslonite se na intuiciju, izbjegavajte neke stresne situacije.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: podesti, min, pasvand`ija, psika, `ara~, atmosfera, e, nasrtanja, gk, tetive, ara, kip, korelat, l, roar, dati, aris, iritis, nadmetati se, kral, trunak, ra`, co, anilin, samija, a, otac.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas sun~ano i toplije, poslije podne u brdsko-planinskim predjelima lokalni razvoj obla~nosti sa kratkotrajnim pljuskovima. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 10 do 15, na jugu Hercegovine do 19, maksimalna dnevna od 28 do 33, na jugu Hercegovine do 36° C. Za vikend i u ponedjeljak sun~ano i veoma i toplo. U utorak sun~ano, poslije podne u brdsko-planinskim predjelima lokalni razvoj obla~nosti sa kratkotrajnim pljuskovima. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 32° C.

Danas }e obla~no sa ki{om i pljuskovima biti na Britanskim ostrvima, na Skandinavskom poluostrvu i u dijelovima centralne i isto~ne Evrope. U ostalim predjelima prete`no sun~ano. Na Britanskim ostrvima i u oblasti Egejskog mora puha}e jaki do olujni vjetrovi sa udarima i do 80km/h. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Dublin sa 15, najtopliji Podgorica sa 36° C. Na Balkanu danas sun~ano i toplo. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima o~ekuje se lokalni razvoj obla~nosti, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. U oblasti Egejskog mora puha}e jak, sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura od 28 do 36° C.

60

KULTURNI VODI^
LOVCI NA GLAVE
akcioni triler, re`ija: Morten Tydlum, uloge: Aksel Hennie, Synnove Macody Lund, Nikolaj Coster-Waldau... po~etak u 20.40 i 22.40 sati.

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

SJENE TAME

KINA
MULTIPLEKS PALAS
ROCK ZAUVIJEK
mjuzikl, re`ija: Adam Chankman, uloge: Alec Baldwin, Catherine Zeta-Jones, Tom Cruise... po~etak u 18.15 sati.

POZORI[TA
SARTR
99%
re`ija: Nermin Hamzagi}, uloge: Sne`ana Ali~, Amila Terzimehi}, Alban Ukaj, Adnan Haskovi}, Jasenko Pa{i}, Amar Selimovi} po~etak u 20 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

SARAJEVO

komedija, fantazija re`ija: Tim Burton, uloge: Jonny Depp, Michelle Pfeiffer, Eva Green... po~etak u 14.30 i 16.30 sati.

PRIJATELJI
komedija, re`ija: Jennifer Westfeldt, uloge: Jennifer Westfeldt, Adam Stott, Megan Fox... po~etak u 20.30 sati.

MADAGASKAR 3 3D

KINA
CINEMA CITY
ROCK ZAUVIJEK

GALERIJE
KRITERION
Dokumentarna izlo`ba “Bogatstvo izgubljeno u ti{ini” posve}ena je jugoslovenskom glumcu Bekim Fehmiu. Na izlo`bi ce biti prikazani novinski intervjui ura|eni sa Bekimom Fehmiom u periodu od 1967. do 2001. godine, dijelovi knjiga, dokumenti iz li~nog `ivota, fotografije, filmski posteri, ali i tonski i video zapisi. Koriste}i najvi{e ono {to je Bekim Fehmiu rekao o sebi i svom `ivotu u intervjuima i memoarima koji su objavljeni 2001. godine, ova izlo`ba predstavlja pri~u Bekima Fehmia o samom sebi. Izlo`ba je za posjete otvorena do 5. jula. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

IZME\U SVJETOVA

animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 14 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC
avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 16, 17, 18, 19 i 21 sat. horor, triler re`ija: Francis Ford Coppola, uloge: Val Kilmer, Bruce Dern, Elle Fanning... po~etak u 22.30 sati.

mjuzikl, re`ija: Adam Chankman, uloge: Alec Baldwin, Catherine Zeta-Jones, Tom Cruise... po~etak u 13.50, 15.30 i 18.15 sati.

BLACKBOX
Prvom samostalnom izlo`bom fotografija “Pali an|eo” autorica Sandra Agati} predstavlja se sarajevskoj publici serijom fotografija nastalih kroz promi{ljanje o kompleksnosti `ene te njenu sposobnost duhovne i fizi~ke transformacije. Krila su kori{tena kao klju~ni dio kostimografije nagla{avaju}i karakter i poja~avaju}i do`ivljaj u oku posmatra~a. Izlo`ba je za posjete otvorena do 30. juna.

BIHA]

PIRAHNA 3DD 3D
horor, re`ija: John Gulager, uloge: Christopher Lloyd, Ving Rhames, David Hasselhoff... po~etak u 20 sati.

PROMETEJ 3D

DIKTATOR

MUZEJI
GRADA ZENICE

RAIFFEISEN GALERIJA
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 13.20, 15.15, 18, 19.45 i 21.30 sati. Izlo`bu radova Adne Bakije, studentice Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Kiparstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce otvorena je radnim danima u u periodu od 08 do 16 sati.

KINA
UNA
SNJEGULJICA I LOVAC
fantazijski spektakl, re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth... po~etak u 20.30 sati.

SNJEGULJICA I LOVAC

Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

SF spektakl, re`ija: Ridley Scott, uloge: Noomi Rapace, Charlize Theron, Michael Fassbender... po~etak u 22 sata.

MADAGASKAR 3 3D
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 16, 18 i 20 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

TUZLA

DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 21 sat.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC
avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 17.15, 19, 20.45 i 22.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. fantazijski spektakl, re`ija: Rupert Sanders, uloge: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth... po~etak u u 14.20, 16.50, 19.30 i 22 sati.

GALERIJE
GRADSKA GALERIJA
Prva samostalna izlo`ba skuptura “Alem Korkut. Skulpture” kipara Alema Korkuta. Izlo`ba je za posjete otvorene do 30. juna.

MUZEJI
ZEMALJSKI

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

PIRAHNA 3DD 3D
horor, re`ija: John Gulager, uloge: Christopher Lloyd, Ving Rhames, David Hasselhoff... po~etak u 17, 18.45, 20.30 i 22.15 sati.

ZENICA

MADAGASKAR 3
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak za 3D 11.45, 12.55 i 15 sati, a za 2D 12.05, 14, 17.50, 20 i 22.10 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
PUTUJU]E POZORI[TE [OPALOVI]
drama, autor: Ljubomir Simovi}, re`ija: Vladimir Lazi}, igraju: \or|e Markovi}, Jelisaveta Proti}, Ljiljana ^eki}, Aleksandra ]osi}, Zlatan Vidovi} po~etak u 20 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC
avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 16.30, 17.05 i 19.10 sati.

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
NA TAJNOM ZADATKU
akciona komedija, re`ija: Phill Lord i Chris Miller, uloge: Channing Tatum, Johan Hill, Ice Cube... po~etak u 15,18.30 i 20.30 sati.

BANJA LUKA

PIRAHNA 3DD 3D
horor, re`ija: John Gulager, uloge: Christopher Lloyd, Ving Rhames, David Hasselhoff... po~etak u 18.50, 21.15 i 23.10 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

10.00 FTV 12.15 BHT1

2. polufinale, snimak 2. polufinale, snimak
SP OR T

NOGOMET, EURO 2012.

Mehani~ar
AKCIJA/DRAMA
Mehanic, 2011.

00.10 RTRS

EP Helsinki 2012, prenos
16.55 BHT1
ATLETIKA

Re`ija: Simon West Uloge: Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn, Jeff Chase, Donald Sutherland, Mini Anden

Artur Bi{op je mehani~ar - elitni ubica koji po{tuje stroga pravila pona{anja i ima jedinstveni talenat za besprimjetno uklanjanje mete. To je posao koji zahtijeva potpuno emotivno distanciranje od svih i od svega, a Bi{op je najbolji u poslu. Me|utim, kada neko ubije njegovog mentora i bliskog prijatelja Harija, Bi{op shvata da od toga ne mo`e da se distancira. Sljede}i zadatak zadao je sam sebi - odgovorni moraju da plate. Njegova misija komplikuje se kada se Harijev sin Stiv pojavi sa `eljom da nau~i Bi{opov posao i osveti svoga oca...

Larin izbor
23.05 FTV

SE

RI

JE

Dobar murjak, lo{ murjak FILM
23.35 BHT1 AKCIJA
Re`ija: Erik Canuel Uloge: Colm Feore, Patrick Huard, Michel Beaudry, Patrice Bélanger Bon Cop, Bad Cop, 2006.

Zakon oru`ja
00.00 PINK AKCIJA
Re`ija: Christopher McQuarrie Uloge: Starring Ryan Phillippe, Benicio Del Toro, Juliette Lewis Way Of The Gun, 2000.

FIL

M

Svi su u strahu za Ton~ijev `ivot nakon sr~anog udara, pogotovo Nela. Ton~i se ipak dobro oporavlja, a njegova bolest zbli`ava ga s Nelom i obitelji. Maro spa{ava pijanu Nikol od nasilnika na ro|endanskom tulumu i odbija njezino zavo|enje. Blanka saznaje za Ton~ijev sr~ani udar, kao i Dinko. Dok je Blanka potresena, Dinko se odlu~uje osvetiti Zlatarevima i uzeti im sve {to imaju. Jakov, zabrinut za o~evo stanje, nudi ruku pomirenja Ton~iju i preuzima putovanje u Afriku na sebe. Iznena|uje Laru svojom odlukom. @eli da se {to prije vjen~anju. Premda Lara ne `eli brzati s vezom, pristaje. Organiziraju romanti~no vjen~anje na otvorenom koje taje svojim obiteljima. Lara i Jakov su sretni nakon vjen~anja i provode prvu bra~nu no} u ku}i Zlatar, skriveni od ostatka obitelji. Dinko je opsjednut osvetom. Manipulacijama se uspijeva domo}i pozicije u Ton~ijevoj firmi, a i sklapa pakleni savez s Krisom, koji je mornar na Jakovljevom brodu. Dok Jakov posje}uje oca, Laru napada Nela, koja je bijesna zbog vjen~anja. Ton~i ipak prihva}a Laru kao Jakovljevu `enu i tra`i od Nele da prihvati Jakovljev izbor. Nela samo naizgled pristaje biti bolja prema Lari, a i susre}e se sa svojim ljubavnikom - obiteljskim odvjetnikom. Lara i Jakov su pred velikim testom svoje ljubavi.

Na granici Quebeca i Ontarija je prona|eno tijelo. Nadle`nost pripada policijama iz obje pokrajine, tako da dva policajca moraju udru`iti snage kako bi prona{li po~initelja. No, detektivi imaju razli~it pristup rje{avanja zlo~ina, druga~iji jezik i nastup. David je mla|i, pomalo sirov i smion, dok se Martin strogo dr`i slova zakona. Zajedno moraju prona}i ludog serijskog ubojicu koji ubija hokeja{ke menad`ere...

Dvojica sitnih kriminalaca Parker i Longbaugh `ivotare i i pre`ivljavaju, rade}i svakakve poslove za sitnu lovu. Prilikom posjete banci sperme slu~ajno otkrivaju da je multimilioner platio mladoj `eni da bude surogat majka za njegovo dijete i odlu~uju je oteti i ucijeniti bogata{a kako bi promijenili svoju lo{u sre}u. Ali na njihovu nesre}u, bogata{ nije neki biznismen, nego mafija{ koji ne uklju~uje policiju niti namjerava platiti ucjenu...

Prokletstvo krizantema
22.40 TV1/MRE@A AKCIJA/DRAMA
Re`ija: Yimou Zhang Uloge: Yun Fat Chow, Gong Li, Jay Chou Curse of the Golden Flower, 2006.

FIL

M

Bande New Yorka
23.50 HAYAT DRAMA
Re`ija: Martin Scorcese Uloge: Liam Neeson, Daniel Day-Lewis, Daniel Day-Lewis Gangs of New York, 2002.

FIL

M

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

Kina, 10. st, vladavina dinastije Tang. U Zabranjeni grad iz rata se iznenada vratio car ~iji su odnosi s caricom ve} odavno naru{eni. Carev najstariji sin Wan iz njegovog prvog braka, ujedno i nasljednik krune, u ljubavnoj je vezi s vlastitom ma}ehom, a potajno zaljubljen u k}i lije~nika carske obitelji. Car pak ima vlastite planove i nagovara lije~nika da potajno truje caricu kako bi izgubila razum. Wan `eli pobje}i s lije~nikovom k}erkom, no ma}eha ima posve druga~ije `elje. Je li tajna ljubav otkrivena? Ho}e li osveta prevarene `ene uni{titi carstvo?

Five Point je ozlogla{eni dio starog New Yorka. Njime caruju bande, a ulice su ~esta popri{ta krvavih sukoba starosjedilaca i do{ljaka. Najmo}niji su irski doseljenici, Dead Rabbitsi, s karizmati~nim vo|om Priestom Vallonom na ~elu. U krvavoj uli~noj bici, ozlogla{eni vo|a starosjedilaca William Cutting, zvan Bill the Buttcher, ubija Priesta i preuzima prevlast nad ulicama New Yorka. Slijede godine njegove nemilosrdne vladavine...

Francisca `eli da Pepa radi kako bi je natjerala na neku fatalnu gre{ku i vratila je u depresiju. U tome }e joj pomo}i Gregoria, koja joj po~inje prebacivati pacijente. U me|uvremenu, Pepa i Tristan odnose Martinu cvije}e, kona~no su se pomirili s njegovom smr}u. Soledad nema vijesti od Olma, a kona~no joj se pru`a prilika da otvori o~i i shvati da je bila izmanipulirana. Hipolito ostaje sam i ne zna ho}e li se sna}i u `ivotu nakon odlaska roditelja. Emilia je o~ajna, ali tra`i oprost od svih koji su joj govorili kakav je zaista Severiano. Agueda je sve bli`e Franciscinoj ku}i.

Dani katastrofe
21.00 OBN
Southland Tales, 2006.

FIL

M

Iznad zakona
21.55 NOVA AKCIJA
Re`ija: Andrew Davis Uloge: Steven Seagal, Sharon Stone, Pam Grier, Henry Silva, Daniel Faraldo Above the Law, 1988.

FIL

M

KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Richard Kelly Uloge: Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar, Seann William Scott

Radnja filma smje{tena je u Los Angleles, 2008. godine, nekoliko dana prije proslave Dana nezavisnosti. Grad se nalazi na pragu socijalne, ekonomske i ekolo{ke katastrofe. Boxer Santaros je akcijska zvijezda koja pati od amnezije, a ~iji se `ivot ispreplete sa Krystom Now, zvijezdom filmova za odrasle, i Ronaldom Tavernerom, policajcem klju~nim za veliku urotu u pozadini...

Obu~en u Aikidu, Nico Toscani radio je kao obavje{tajac CIA i vidio u`asne stvari koje ne}e nikada zaboraviti. Sada radi kao policajac u Chicagu i vjeruje da se rije{io pro{losti. No otkrit }e crno tr`i{te droge i oru`ja koje vodi okrutni obavje{tajac CIA kojeg se sje}a iz Vijetnama. Nare|eno mu je da ne istra`uje dalje, no on zna koliko to zna~i zla za njegov rodni grad te }e smatrati da je do{ao trenutak da stavi sebe iznad zakona.

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 179. epizoda 10.00 EURO 2012: Njema~ka - Italija, snimak polufinala 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, igrana serija, 7. i 8. epizoda 14.00 Da sam oblak, igrana serija, 12. epizoda 14.50 Harveytoons, crtana serija 15.15 Vijesti 15.25 Slomljena krila, serija, 64. i 65. epizoda

petak, 29. juni/lipanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.05 Kiri klaun, animirana serija, 25/29 09.10 BHT slagalica 09.35 TV enciklopedija 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 128/142 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Bar kod, potro{a~ki magazin 12.00 BHT vijesti 12.15 EURO 2012: Njema~ka - Italija, 2. polufinale, snimak 14.00 Bra}a Karamazovi, igrana serija, 11/12 (r)

FTV

06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.05 10.35 11.00 11.25 12.00 12.15

RTRS

14.00

Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Robin hud, serija (r) Mala tv U no}noj ba{ti, crtana serija Bonton za djecu, pona{anje u biblioteci (r) Za.druga, brza vo`nja - vrijedi li rizika? (r) Zlatni prsten Rusije, ruski dok.film Dnevnik 1 Miris poljskog cvije}a, film Gastronomad: ^ili Kon Karne Moj ro|ak sa sela, serija (r)

06.05 Zakon ljubavi, igrana serija, ep. 59/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 81/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Dolina duge, film 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, serija, 88. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, 47. ep. (r) 11.00 Türkan, igrana serija, 48. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r), nastavak

TV1

06.45 Kad li{}e pada, serija, 319. ep. 07.30 Sasuke ninja ratnici, show 08.00 Timmy, 11. ep. 08.20 Garfield, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Nodi, crtani film 09.30 Graditelj Bob, crtani film 09.40 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.55 Lijeni grad, crtani film 10.20 Bakugan, crtani film 10.45 Dragon ball Z, crtani film 11.05 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, 99. ep.

HAYAT

06.00 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top 11.10 Bra~ni sudija, reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, indijska, serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka, serija 15.50 Info top, informativni program 16.05 Akademija debelih, direktno uklju~enje u show 17.00 Mala nevjesta, indijska, serija (r)

PINK

06.35 Dje~iji program 07.55 Dibidogs, crtani film 08.20 Roni Olly roni, crtani film 08.35 Gerald McBoing, crtani film 09.05 Ja sam tvoja sudbina, serija 09.55 Skrivena kamera 10.05 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.55 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija 11.20 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Ja sam tvoja sudbina, serija 12.55 Ru`a vjetrova, serija

OBN

Ezel

10.10

Slomljena krila

15.25

Mu}ke

18.00

Dnevnik

Bumba
19.00

09.00

Udri mu{ki

07.00

Red Carpet

22.45

14.45 BHT vijesti 14.55 Odli~an, 5+, edukativna serija 15.00 BHT slagalica 15.25 Ekologika 15.55 BH gastro kutak, kulinarski show 16.25 Hronika regija: Krajina 16.55 Atletika: EP Helsinki 2012, prijenos 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.40 Atletika: EP Helsinki 2012, uklju~enjeu prijenos 22.15 BHT vijesti 22.30 Business News 22.35 Dimenzija vi{e, program iz kulture 23.35 Dobar murjak, lo{ murjak, kanadski igrani film 01.35 Pregled programa za subotu

17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 181. epizoda 18.25 Da sam oblak, igrana serija, 13. epizoda Stanje na putevima Moj auto Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, prijenos izvla~enja 21.10 Ritam `ivota, igrani film 22.35 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 23.05 Larin izbor, igrana serija, 9. i 10. epizoda 01.00 Hallam Foe, britanski igrani film 02.30 Dnevnik 3 (r)

15.00 Vijesti 15.10 U fokusu 15.50 Konferencija beba, reporta`a Izvje{taj sa berze 16.30 Srpska danas 17.10 Mjesto zlo~ina Majami, serija 18.00 Mu}ke, serija 18.35 Tv bingo Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.00 Pank opera emira kusturice “Dom za ve{anje”, direktan prenos 23.05 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.30 Mjesto zlo~ina, Majami, serija 00.10 Mehani~ar, film 01.40 Miris poljskog cvije}a, film (r) 02.05 Mu}ke 1, serija (r) 02.35 Zlatni prsten rusije, dok. film (r)

14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, ep. 82/134 15.00 Vijesti 15.05 Okusi kultura, dokumentarni serijal, ep. 8/13 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 89. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, 48. ep. 18.16 Doktor Martin, igrana serija, ep. 10/35 19.00 Dnevnik 20.05 Türkan, igrana serija, 49. ep. 21.00 Eliza, igrana serija, ep. 6/68 22.00 Doktor Martin, igrana serija, ep. 10/35 22.40 Prokletstvo krizantema, igrani film 00.20 Pono}ne vijesti 00.35 Crni pas, igrani film 02.20 No}ni program

13.00 Kad li{}e pada, 319. ep. 14.00 Bandini, 64. ep. 15.00 Muzi~ki program 15.58 Sport centar 16.00 Sasuke ninja ratnici, TV show 16.30 Slijepa ljubav, 100. ep. 17.30 Dobar dan svima 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Kad li{}e pada, 320. ep. 21.10 ZMBT 5, audicija 22.40 Bandini, 65. ep. 23.40 Vremenska prognoza 23.42 Biometeorolo{ka prognoza 23.45 Sport centar 23.50 Bande New Yorka, film 01.30 Astro Num Caffe Reprizni program 03.00 Vijesti u 7

17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 Full dobar sport, sportska emisija 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Mala nevjesta, indijska, serija 19.50 Kukavica, indijska, serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Grand show, muzi~ki show 22.30 Paparazzo lov na poznate, reality emisija 23.30 Top speed, sportsko lifestyle emisija 00.00 Zakon oru`ja, ameri~ki film 02.00 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 02.30 Grand show, muzi~ki show (r)

13.55 Skrivena kamera 14.05 Ljubav bez granica, latino-ameri~ka serija 15.05 Ljubav-vjera-nada, turska serija 16.10 Da to sam ja, zabavni program 17.05 Vox Populi 17.10 Balkanske prevare, reality drama 17.50 Ljubav bez granica, latino-ameri~ka serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.20 Poslovni svijet, tjedni biznis izvje{taj 20.00 FINALE Stol za 4, kulinarski show [esta sezona 21.00 Dani katastrofe, igrani film 22.45 Red Carpet, showbiz magazin 23.45 Vox populi 23.50 Dani katastrofe, igrani film 01.55 Glas smrti 2, film 04.00 ^uvari planeta, dokumentarni program

Ekologika
15.25 BHT
O ekolo{kim projektima koji se realizuju na podru~ju Op}ine Konjic razgovaramo sa na~elnikom Op}ine Emirom Bubaloom. U rubrici Ekominute govorimo o tome {ta je gen banka, a u rubrici Ekozanimljivost o biolo{kim promjenama na Planeti.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, info.-revijalni program, u`ivo 10.00 Program za djecu 10.30 Privatni `ivot-remek djela, (r) 11.25 Jane Eyre, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Ne{to za raju (r) 14.10 Pusti muziku, revijalno-muzi~ki program (r) 14.50 Budin `ivot 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Divlji zapad, 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Robin Hood, 20.50 Vijesti TVSA 21.00 Cvijet svih zatvorenika, film 23.00 Voice of America 23.30 Privatni `ivot-remek djela 00.25 Dnevnik TVSA (r) 00.55 Odjava programa

TV TK

07.15 D`uboks, muzi~ki program 07.45 Skrivena kamera 08.00 Budilica probudilica 09.05 Strasti i intrige, serija (r) 10.05 Kinali Kar, serija (r) 11.00 Turkan, serija (r) 12.00 Vijesti 12.15 Glas Amerike 12.45 Lavirint 14.00 Dje~ije popodne 15.00 Vjerski program 16.00 Dnevnik 1 16.15 Ljeto na dlanu 17.15 Kinali Kar, serija 18.15 Sport Klub 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.45 Crtani film 20.05 Turkan, serija 21.00 Koncertna arena, muzi~ki program 22.30 Vijesti 22.35 @ena sa gre{kom 22.40 Prokletstvo krizantema, film 00.15 Strasti i intrige, serija (r)

MRE@A

08.05 Dolina duge, western film 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 88. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 47. ep. (r) 11.00 Türkan, igrana serija, 48. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 89. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 48. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 49. ep. 22.40 Prokletstvo krizantema, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Dolina duge, western film 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 88. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 47. ep. (r) 11.00 Türkan, igrana serija, 48. ep. (r) 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, 89. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 48. ep. 20.05 Türkan, igrana serija, 49. ep. 22.40 Prokletstvo krizantema, igrani film

TV ZENICA

08.00 Dobro jutro 08.35 Dobro jutro djeco 09.00, Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike 10.00 Serija 11.00 Serija 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.00 Iz dana u dan 14.30 Muzi~ki spotovi 15.00 Vijesti 15.10 Serija 16.00 Oni dolaze (r) 16.30 Zdrava TV: Nau~ni forum 17.00 Iz dana u dan 17.15 ISerija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas Ze sport plus Stanje na putevima, vremenska prognoza 19.30 Muzi~ki program 20.00 Serija 21.05 Dok. program 22.40 Film 24.00 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Djevojke, serija 09.00 Denis napast 09.20 Program TV Sahar 10.00 Planeta Zemlja 11.00 Poznati 11.30 Vrata tajni, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Djevojke, serija 13.00 II Svjetski rat 13.30 Reporta`e sa zemlje mira 14.00 Sudar, film 15.30 Vrata tajni, serija 16.00 Drevne civilizacije 17.00 Flash vijesti 17.05 II Svjetski rat 17.30 Pozitivni formati 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 21.40 Dragulj u kruni, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Tama, film

TV VOGO[]A

08.00 Hronika Jablanice (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Hronika Jablanice (r) 12.30 dok. program (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 dok. program (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC NTV IC Kakanj 20.00 Hronika op}ine Stari Grad 20.30 Putopisi 21.00 dok. program 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Zanati koji nestaju 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Otvoreni program (r)

TV USK

08.00 TV jutro 09.34 Program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar 11.00 Turkan, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Koliko vam je ~ista ku}a 12.40 Gradovi svijeta: Dakar 13.10 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.35 Muzi~ki predah 14.50 Svijet tajne, serija (r) 15.30 Istina, serija 16.00 Strasti i intrige, serija 17.16 Kinali kar, serija 18.10 O nama 18.30 program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.00 Saop}enja, informacije, obavijesti 20.05 Turkan, serija 21.00 Tehnolo{ko znanje, dopkumentarni program 3/13 21.30 Ponovno otkrivanje svijeta, dok. program 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Ko zna, zna, zabavno, obrazovni program (r) 16.40 TV Liberty 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 “Pitajte, tra`imo odgovore” 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Capri, igrana serija 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Dokumentarni film (r) 14.00 Novosti 14.05 Izazovi istine 14.40 Rec vise 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Svijet na dlanu 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Ku}a izazova, film 01.30 Zvjezdano nebo

TV ATV

08.00 Kod Ane 08.50 Euro 2012. 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Dje~iji program 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Bandini, serija 15.30 Yu Gi Oh 16.00 Sport centar 16.01 Sasuke, nind`a ratnici 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Kod Ane 17.50 Euro 2012. 18.00 Bandini, serija 18.50 Agro kutak 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.05 Kad li{}e pada, serija 21.00 Hitna 94, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Bandini, serija 23.30 Euro 2012. 23.35 Bande New Yorka, film 01.40 No}ni program

OSLOBO\ENJE petak, 29. juni/lipanj 2012.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.54 ZABA - 90 sekundi (r) 09.00 Divlji plamen 3, serija (r) 09.45 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.09 Mjesto pod suncem ostati ili oti}i 5, dokumentarna serija 11.00 Prirodni svijet 4: Kraljica manti, dok. serija (r) 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Mo} sudbine, serija 13.24 Kapsula za spa{avanje, film 15.00 Vijesti 15.09 Vrijeme sutra 15.14 Ponos Ratkajevih, serija (r) 15.58 Gorski lije~nik 3, serija 16.44 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.20 HAK - Promet info 17.27 Hrvatska u`ivo 17.53 Jugoslavija - dr`ava za jedno stolje}e: Po~etak rata i kona~nog raspada Jugoslavije, dokumentarna serija 18.29 Dr. Oz, talk show (r) 19.11 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.03 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.06 Odabrao \elo H.: Mona Lisino prokletstvo, dokumentarni film 20.59 uvod u film 21.08 Ciklus hrvatskog filma: H-8 22.59 Dnevnik 3 23.19 Sport 23.22 Vrijeme sutra 23.24 News 23.32 Vijesti iz kulture 23.49 Seks i grad, humoristi~na serija 00.20 Mislim da volim svoju `enu, film 01.51 Filmski maraton ciklus hrvatskog filma: H-8 (r)

TV PROGRAM
06.15 Neustra{ivi Scooby-doo, crtana serija 06.35 Beba Felix, crtana serija 07.10 Kad li{}e pada, serija (r) 08.05 TV izlog 08.20 Strasti Orijenta, serija (r) 09.00 Presuda ^a~i}u-specijal 09.40 Strasti Orijenta, serija (r) 10.15 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.10 IN magazin (r) 14.00 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.00 Izvanredne vijesti-presuda ^a~i}u 15.20 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 16217.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 5 21.55 Iznad zakona, film 23.50 Dugi opro{taj, film 02.00 Urbana legenda 3: Krvava Mary, igrani film

63
SE RI JA

HRT1

07.30 Teletubbies, animirana serija 07.54 Mala TV (r) 08.23 Fantasti~ni prijatelji 2, serija za djecu 08.46 H2O Uz malo vode! 2, serija za mlade (r) 09.10 Patak Frka, crtana serija (r) 09.32 Pipi Duga ^arapa, crtana serija (r) 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 Ankara: Ko{arka kvalifikacije za OI: Hrvatska - Kanada, prijenos 15.12 Edgemont 2, serija za mlade (r) 15.36 Obi~na klinka, serija za mlade (r) 16.02 Dharma i Greg 4, humoristi~na serija 16.24 Briljanteen (r) 17.06 Califijin zlatni otok, dokumentarni film (r) 17.53 Top Gear 10, dokumentarna serija (r) 18.48 Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija 19.30 Teletubbies, animirana serija (r) 20.00 Euro 2012., emisija 20.48 Zlo~inci u odijelima 1,serija 21.34 CSI: Las Vegas 11, serija 22.26 Mu}ke 1A, humoristi~na serija 22.59 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija (r) 23.34 Helsinki: EP u atletici, snimka 00.08 Politi~areva `ena, mini-serija 01.40 Retrovizor: Kalifornikacija 2, humoristi~na serija (r) 02.07 Retrovizor: Dobra `ena 1, serija (r) 02.49 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za `rtve 11, serija (r) 03.28 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06.28 No}ni glazbeni program: ^a va srcu - Ususret MIK-u (r)

HRT2

NOVA

07.30 Reporter - Haiti nakon zemljotresa, II dio 08.00 Druga strana Srbije, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Moj `ivot, dok. program 09.30 Activate, dok. program 10.00 Sukob civilizacija,dok. program 10.30 Zidovi srama Mexiko, dok. program 11.00 Kontekst, talk-show 11.30 AJE program 14.30 Ropstvo - zlo 21. stolje}a, dok. program 15.00 Kontekst, talk-show 15.30 Prava na `ivot: Vijetnam, dok. program 16.00 Vijesti, program 17.00 U potrazi za ru`i~astom bojom, III dio 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Activate, dok. program 19.30 Zidovi srama Belfast, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 Sasvim prirodno, reporta`a (r) 10.35 Moja lijepa Srbija, reporta`a 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Dokument: Gu`va na ljevici 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 [kolski program (r) 13.00 Trezor: Uskliknimo s ljubavlju 14.00 Trend setter, (r) 14.45 Gastronomad, zabavni program (r) 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin, info 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Serija 21.00 7 RTS dana 21.15 Program za dijasporu 21.45 Avantura, sportski program 22.00 Obraz uz obraz, muzi~ki program 22.55 Stranac u Srbiji, (r) 23.50 Evronet, dok. program 23.55 Dnevnik 00.10 Mjesto za nas, dok. program

RTS

10.00 Dnevnik 10.15 Muzika 10.30 Nau~noobrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Sat tv 12.00 Vijesti 12.05 Dokumentarna emisija 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Likovna umjetnost CG 13.35 Sat tv 14.00 Vijesti 14.05 Kroz klju~aonici 15.30 Dnevnik 1 15.50 Dijaspora Vijesti 16.00 Riznica prirode 16.30 Sat tv 17.00 Univerzum dok. serijal 18.00 Vijesti 18.05 Crna Gora u`ivo 19.00 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Robin Hud 21.30 Zapis 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Zabavni program 23.30 Sat tv 00.00 Vijesti u pono} 00.05 Crna Gora, u`ivo

RTCG

Kad li{}e pada
19.55 HAYAT

Ali Riza poku{ava pod svoje krilo ponovno okupiti svoju djecu i obitelj koja se raspada. Njegovo umorno tijelo ne podnosi udarac vijesti da je [evket uhi}en zbog sumnje na ubojstvo. Ned`a je okrenula le|a obitelji, a Fikret poku{ava sama osnovati vlastiti `ivot. O~ajna g|a Hajrije sada kao zadnju nadu vidi Oguza. U me|uvremenu, Aliju Rizi od bolesti te`e pada predaja neprijateljima. Lejlu mu~i krivnja i tje{i se tako {to poma`e majci i ocu. Dok [evket nastavlja izdr`avati kaznu za zlo~in koji nije po~inio, potresa ga Sedefin posjet u zatvoru...

Turkan

SE

RI

20.05 TV1/MRE@A

JA

49. Turkan posje}uje tetku Muhterem u radionici kako bi joj dala svoju podr{ku. Turgul se vra}a iz vojske te sa Turgutom ostaje `ivjeti kod Turkan i Orhana. U Domu zdravlja je sve ve}i broj bolesnika. Sema posje}uje Turguta...

08.00 Atletika, E[ Helsinki, Finska, u`ivo 14.00 Atletika, Photo Finish 14.15 Fudbal, EP `ene U-17 Nyon, [vajcarska, u`ivo, finale 16.15 Atletika, E[ Helsinki, Finska 16.45 Atletika, Photo Finish

EUROSPORT

05.30 Fudbal: Singapur Singapore Manchester City 07.00 Ve~ernje vijesti 07.30 Svi sportovi: WATTS 08.00 Snuker: Kina 11.00 Fudbal: [vajcarska 12.45 Svi sportovi: WATTS 13.30 Snuker: Kina 16.30 Surfing 17.00 Svi sportovi: WATTS 17.30 Fudbal: Euro 2012

EUROSPORT 2

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 08.10 Strastveni ribolovci 09.05 Razotkrivanje mitova 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Peta brzina, 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolovci 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 @eleli ste da znate 21.00 Drvosje~e iz mo~vare 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Ukleta ku}a, 2 epizode

N. GEOGRAPHIC

12.35 Avionske nesre}e: Bomba u avionu 13.30 [apta~ psima: Park za pse 14.25 Sekunde do katastrofe 15.20 Drevni iks fajlovi: Sodoma i Gomora 16.15 Megastrukture 17.10 Heroji posljednjeg rata: [let i Arnem 18.05 Drevni iks fajlovi: Zora ~ovje~anstva 19.00 [apta~ psima 19.55 Nosa~ aviona Ronald Regan 21.00 Heroji posljednjeg rata: Ardenska bitka 21.55 Drevni iks fajlovi 22.50 ]orkirani u inostranstvu: Sadamov Irak 23.45 Heroji posljednjeg rata: Ardenska bitka

Atletika
17.00 Atletika, E[ Helsinki, Finska, u`ivo 21.45 Fudbal, u`ivo 22.15 Fudbal, EP `ene U-17 Nyon, [vajcarska, finale 23.00 Fudbal 01.00 Atletika, E[ Helsinki, Finska

17.00

Fudbal

06.30 Grand Slam Wimbledon 09.30 Fudbal mondijal magazin 10.00 NBA Action 10.30 Wimbledon Studio 11.00 Wimbledon Pregled dana 12.00 Wimbledon Studio, direktno 13.00 Grand Slam Wimbledon, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon Pregled dana 23.30 Ko{arka: France - Cote D Ivoire 01.00 Grand Slam Wimbledon

SPORT KLUB

07.00 Odbojka, Grand Prix, prenos 09.30 Odbojka, Grand Prix, prenos 11.30 Odbojka, Grand Prix, prenos 13.00 Olympic Series: Episode 15.00 Fudbal Brazil: Corinthians Palmeiras 17.00 Olympic Series: Episode 18.00 Hokej NHL: Los Angeles - New Jersey 20.00 Ko{arka, srpska liga: Partizan - Crvena zvezda 22.00 ESPN Documentary 00.00 Poker Big Game

ARENASPORT 1

11.00

19.30 Vijesti 20.00 Spidvej: Velika nagrada Republika ^e{ka 21.00 Spidvej: Velika nagrada [vedska 22.00 Snuker: Kina 00.00 Ve~ernje vijesti 00.30 Surfing 01.00 Fudbal: [vajcarska 03.00 Ve~ernje vijesti 03.30 Snuker: Kina 05.00 Ve~ernje vijesti

Tenis

13.00

Odbojka

11.30

12.00 Hokej NHL: Season Review 14.00 Kotv Magazin 14.30 Olympic Series: Episode 41 15.30 ESPN Documentary: Straight Outta La 16.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Budu}nost Oltchim 18.00 Ko{arka Endesa Liga: Barcelona Real Madrid Finale G5 20.00 Odbojka Grand Prix: Finalni Turnir 22.00 Box: ESPN Fights 00.00 Bejzbol Mlb: Detroit Texas 02.30 Olympic Series: Episode 40 03.30 Odbojka Grand Prix: Finalni Turnir 05.30 Ufc: Silva - Okami

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

10.00 Avanture afri~kog fudbala 12.00 Farma iz edvardijanskog doba 13.00 Jelena Trojanska 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Gra|evinska ~udesa: zaboravljeni kineski grad 17.00 ^ovjekova istorija 18.00 Farma iz edvardijanskog doba 19.00 Zavo|enje u gradu: kako je nastao {oping 20.00 Premijera: Londonska bolnica 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 ^ovjekova istorija 00.00 Mvalimu - naslije|e D`ulijusa Kambara`ea Nijere 01.00 Mao - kineska pri~a 02.00 ^arobnjak iz Oza: istinita pri~a

ANIMAL PLANET

09.05 Svijet prirode 10.00 Policija za `ivotinje 11.50 Veterinari sta`isti 12.45 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 13.10 Spa{avanje divljih `ivotinja 13.40 Svijet prirode 14.30 Kraljevstvo geparda 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 Odrastanje 16.25 Sve o psima 17.20 Ma~ke iz kom{iluka 18.15 Spa{avanje `ivotinja 18.40 @ivotinjski svijet 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 Plen grabljivaca 20.05 Svijet prirode 21.00 U potrazi za kraljevskom kobrom 21.55 Opasno blizu 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

09.20 Ubistva u Midsomeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Urgentni centar, serija 13.20 Dijagnoza ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsomeru, serija 18.20 Dijagnoza ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Sve po zakonu, serija 22.20 Panduri novajlije 23.20 Havaji 5-0, serija 00.20 Bra}a i sestre, serija 01.20 Vidovnjak, serija 02.20 Ne{ Brid`is, serija 03.20 McLeudove k}eri, serija

TV1000

06.00 Bronson, igrani film 08.00 Ejs Ventura, {a{avi detektiv, igrani film 10.00 Ejs Ventura, zov prirode, igrani film 12.00 Mod skvod, igrani film 14.00 Divlja vo`nja, igrani film 16.00 Zlo~ini i prestupi, igrani film 18.00 Angel Eyes, igrani film 20.00 Dnevnik ko{arka{a, igrani film 22.00 Hotel Oaza, igrani film 00.00 Raspu{teni feniks, igrani film 01.20 Samo u dupe, molim 2., igrani film 02.20 Zerotika, igrani film

FOX LIFE

09.30 Kugar Taun, serija 10.00 Terra Nova, serija 10.40 Ket i Kim, serija 11.00 Ludnica u Klivlendu, serija 11.20 Kako sam upoznao va{u majku, serija 12.20 Privatna praksa, serija 13.20 Uvod u anatomiju, serija 15.05 Ali Mekbil, serija 16.00 Kako sam upoznao va{u majku, serija 16.45 Semafor, serija 17.40 Kugar Taun, serija 18.05 Ket i Kim, serija 18.30 Ludnica u Klivlendu, serija 18.55 Ali Mekbil, serija 20.00 Privatna praksa, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 Kugar Taun, serija 23.00 Terra Nova, serija 23.50 Sestra D`eki, serija

FOX CRIME

09.20 Put osvete, serija 10.10 Za{titnica svjedoka, serija 10.55 Red i zakon, serija 14.10 Imitator, serija 15.00 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 15.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 17.30 Frikovi, serija 18.20 Frikovi, serija 19.10 [ah-Mat, serija 20.00 [erlok, serija 21.45 Detektiv na Floridi, serija 22.35 Pariski Forenzi~ari, serija 23.25 Pariski Forenzi~ari, serija 00.15 [ah-Mat, serija 01.05 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.50 Jedinica, serija 02.35 Jedinica, serija

HBO

06.00 Burleska, film 07.55 Hollywood: Na snimanju IX, ep. 26, serija 08.20 Kriva je mama, film 10.00 Preskakanje metle, film 13.00 Tri mu{karca i kolijevka, film 14.40 Rio, film 16.15 Green Hornet, film 18.10 Filmovi i zvijezde IV, ep. 26, serija 18.40 Trener, film 20.05 Potpredsjednica, ep. 6, serija 20.35 Djevojke, 1. ep.0, serija 21.05 Obitelj Borgia II, ep. 5, serija 23.15 Pakleni plan dru`ine ~udaka, film 00.55 Lov na vje{tice, film 02.25 Zec bez u{iju 2, film 04.30 Paranormalno 2, film

CINESTAR

09.00 Djevojka od milijun dolara, igrani film 11.31 Raspad, igrani film 13.27 Dr`avna policija, igrani film 13.45 The Babysiters, igrani film 15.31 Anna Nicole, igrani film 17.00 Snjeguljica i lovac, igrani film 17.15 30 dana, igrani film 19.01 Djeca sa otoka s blagom: Bitka za otok, igrani film 20.43 Dr`avna policija, igrani film 21.01 Bande New Yorka, igrani film 00.00 Mafija{ice, igrani film 01.45 Stravi~ne legende, igrani film

Mario Balotelli sru{io favorizovani elf

Italija protiv [panije
ZA EVROPSKU TITULU
44. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 29. juni/lipanj 2012.

LJUBINI]I: Sru{io se UH1H, helikopter Oru`anih snaga BiH

Tro~lana posada
lak{e povrije|ena
Jedan od penzionisanih pilota OSBiH, ~ovjek koji je letio helikopterom UH1H, ka`e da su u knji`icama za odr`avanje helikoptera na{li podatke na osnovu kojih se mo`e zaklju~iti da su kori{teni i u Vijetnamu
Ju~er ujutro, pet minuta poslije osam sati, helikopter tipa UH1H, letjelica Oru`a nih sna ga Bo sne i Her ce go vi ne (OSBiH), sru{io se, tokom redovne obuke pripadnika OSBiH, stotinjak metara od sela Ljubini}i kod Ilija{a. Pao je na livadu, nadomak autoputu Sarajevo - Zenica. Tro~lana posada helikoptera: Elvir Konak, pilot, vo|a posade, Mirzad Babi}, pilot, i Edin Mujki}, leta~ tehni~ar, lak{e je ozlije|ena. Helikopter je izgorio. Da se, kao {to nije, helikopter sru{io u obli`nje i naseljene Ljubini}e, ovaj bi tekst imao druga~iju opremu. “Istraga je u toku! Ona }e pokazati je li uzrok pada ljudski faktor ili kvar na helikopteru koji se sru{io pred kraj obuke pripadnika OSBiH” objasnili su nam u Od, sjeku za odnose s javno{}u OSBiH. Neposredno po padu prvog, na mjesto nesre}e i u pomo} stigao je drugi helikopter OSBiH, potom vatrogasci, policija. Povrije|eni su zbrinuti. Edin Mujki} (1968) preba~en je u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu. Ustanovljena mu je, ka`e Biljana Jandri}, glasnogovornica KCUS-a, kontuzija slabinskog dijela ki~me. Propisana mu je terapija i pu{ten je

Gart preminuo od zatajenja srca
Specijalist sudske medicine obdukcijom je utvrdio kako je uzrok smrti ruskog dr`avljanina Leonida Gar ta (39), koji je u nedjelju prona|en mrtav u moru u Bra~kom kanalu, akutno zatajenje srca zbog aterosklerotskog su`enja koronarnih arterija, saop}ilo je ju~er @upanijsko dr`avno odvjetni{tvo u Splitu, prenosi Fena. Obdukcijom je utvr|eno kako na tijelu nema znakova svje`ih mehani~kih ozljeda. Toksikolo{kom analizom tkiva i tjelesnih teku}ina nije na|eno prisustvo alkohola niti narkotika, navodi se u saop}enju. Tijelo Leonida Gar ta, koje se nakon smrti nalazilo na Odjelu patologije splitskog KBC-a, avionom je preksino} u pratnji pokojnikove supruge odvezeno u Rusiju. Gart je bio predsjednik ruskog sanka{kog saveza i prema navodima ruskih medija blizak prijatelj ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Posada pre`ivjela, helikopter izgorio

Foto: D@. KRIJE[TORAC

ku}i. U vrijeme kada se ekipa Oslobo|enja obrela na mjestu nesre}e, tim OSBiH i pripadnici dr`avne Agencije za istrage i za{titu (SIPA) radili su uvi|aj. Nisu bili raspolo`eni za izjave. Istra`uju. Mje{tani Ljubini}a, pak, ka`u da posljednjih dana helikopteri OSBiH nisu bili rijetkost nad Ljubini}ima, da su nisko letjeli. Pri~aju kako su, odmah po nesre}i, voza~i automobila koji su saobra}ali autoputem zaustavljali vozila i poku{avali pomo}i unesre}enoj posadi. Jedan od penzionisanih pilota OSBiH, ~ovjek koji je letio helikopterom UH1H, ka`e da je BiH od SAD-a, u sklopu programa Opremi i uvje`baj, dobila 15 takvih helikoptera. Jedan nikada nije poletio, a tri do ~etiri od 15, bila su spremna za let. Pri-

~a kako je ove helikoptere te{ko odr`avati, kako su vi{e za ravni~arske no brdskoplaninske zemlje poput BiH. “I vrlo su stari. U knji`icama za odr`avanje helikoptera na{li smo podatke da su kori{teni u Vijetnamu” sje}a se biv{i pilot , OSBiH. Podsjetimo, 10. februara ove godine, za nevremena i dostavljaju}i pomo} ugro`enim mje{tanima Bukovice kod Kalinovika, prinudno je sletio helikopter OSBiH istog tipa. Tri dana kasnije, zahvaljuju}i Ambasadi SAD-a u BiH, avionom ameri~kih zra~nih snaga na Sarajevski aerodrom dopremljeni su neophodno specijalno mazivo i ulje za spomenute helikoptere. Platili smo ih 64.000 dolara.
A. B.

Tu~a poslanika Skup{tine Kosova
Poslanici Demokratske par tije Kosova i Samoopredjeljenja u Skup{tini Kosova potukli su se nakon zavr{etka sjednice parlamenta, pi{e por tal Indexonline. Na parkingu ispred zgrade Skup{tine, poslanik DPK Ljatif Ga{i, prvo se verbalno sukobio sa poslanikom Samoopredjeljenja Red`epom Seljimijem oko optu`bi koje je na sjednici na adresu biv{e Obavje{tajne slu`be Kosova bliske DPK-u izrekao Seljimi. Poslije verbalnog do{lo je do fizi~kog razra~unavanja. Prema istom izvoru u sukob su se umije{ali i Bekim Had`iu iz DPK-a i Fljorin Krasni}i iz Samoopredjeljenja. O~evici su za por tal izjavili da su okrvavljeni napustili parking.

POSLJEDNJE VIJESTI
SREBRENI^KI CVIJET U TURSKOM PARLAMENTU - U Velikoj turskoj narodnoj skup{tini (TBMM) poslanicima je podijeljen “Srebreni~ki cvijet” kao simbol genocida u Srebrenici koji se desio u julu 1995. godine. Predsjednik grupe za bilateralne odnose izme|u Parlamenata BiH i Turske Hakan ^avu{olu se obratio medijima zajedno sa nekoliko ~lanova parlamenta BiH i nekoliko mladih koji su do{li iz BiH. Srebreni~ki cvijet }e dobiti svi poslanici u turskom parlamentu, dok }e gra|anima biti dostupan u Bursi izme|u 5. i 11. jula. 40 NESTALIH U BUJICI BLATA U KINI - Olujni pljuskovi u jednoj planinskoj regiji na jugozapadu Kine pokrenuli su bujicu blata u kojoj je nestalo ~etrdesetak radnika koji su radili na izgradnji brane, objavio je ju~er se~uanski dnevni list Sichuan Ribao. Spasioci nisu uspjeli da do|u do baraka u kojim su stanovali nestali radnici koji su gradili branu Baihetan na gornjem toku rijeke Jangce. LONDON: UHAP[ENE DVIJE OSOBE OSUMNJI^ENE ZA TERORIZAM - Britanska policija uhapsila je dvije osobe osumnji~ene da su pripremale teroristi~ki napad u Velikoj Britaniji. Londonska policija navodi da su dva mu{karca od 18 i 32 godine uhap{eni pod sumnjom u aktivnosti povezane sa terorizmom. Policija i vojni stratezi pripremaju se za niz bezbjednosnih prijetnji na OI, me|u kojima su eksplozije bombi, nasilni protesti i napadi uz pomo} otetih putni~kih aviona.

Izvje{taj o stanju ljudskih prava u BiH

Jaz izme|u teorije i prakse
Centar za ljudska prava UNSA objavio je svoj drugi sinteti~ki izvje{taj o stanju ljudskih prava u BiH koji ima za cilj da prika`e i ocijeni stepen u`ivanja ljudskih prava u BiH, a poseban naglasak ove godine je stavljen na ekonomska i socijalna prava. Uspostavljen je i Opservatorij ljudskih prava u BiH koji je dostupan na web sajtu: www.ljudskaprava.ba, na kojem je mogu}e vidjeti vi{e od 90 izvje{taja i analiza. U izvje{taju analizirano je u kolikoj mjeri je doma}e zakonodavstvo usagla{eno sa klju~nim me|unarodnim i regionalnim standardima utvr|enim u okviru Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda Vije}a Evrope, te unutar Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima UN-a. Tokom ispitivanja javnog mnijenja do{lo se do zaklju~ka da shvatanje ljudskih prava mora biti potpuno reformisano. Tako, naprimjer, 40 posto ispitanih gra|ana misli da je fizi~ka sila potrebna za iznu|ivanje odgovornosti za po~injena te{ka krivi~na djela. Oko 36 posto ispitanih misli da im je potrebna dozvola vlasti da bi napustili zemlju. Kao najve}e opasnosti koje ugro`avaju njihov `ivot, 1.000 ispitanih gra|ana BiH smatraju da je to nezaposlenost, nasilje, kriminal, ekonomska nesigurnost i politika, a pri kraju ljestvice opasnosti nalaze se narkomanija i neobrazovanost. Interesantno je da je 66 posto ispitanika potvrdno odgovorilo da bi se protivilo ako bi mu neko od ~lanova porodice sklopio brak sa Albancem ili Romom, a njih 44,3 posto ne bi voljelo da im oni budu {efovi. D. P.
Foto: [. SULTANOVI]

Assange se mora javiti policiji
Britanska policija je izvijestila da je pozvala utemeljitelja WikiLeaksa Juliana Assangea, koji je uto~i{te prona{ao u veleposlanstvu Ekvadora u Londonu, da se danas javi u policijsku stanicu, a krajnji je cilj njegovo izru~enje [vedskoj, zemlji u kojoj je optu`en za seksualno napastovanje. Scotland Yard je podsjetio kako Julian Assange kojem je 19. juna omogu}eno uto~i{te u zgradi ekvadorskog veleposlanstva u Londonu, prije ~ega je zatra`io politi~ki azil od te zemlje, nije po{tovao pravila o ku}nom pritvoru. “Neodazivanje na poziv zna~it }e novo kr{enje pravila i podlo`no je hap{enju”, stoji u policijskom priop}enju. Po diplomatskoj konvenciji, policija ne smije u}i u veleposlanstvo bez odobrenja Ekvadora. Me|utim, ~ak i da mu Ekvador odobri azil, Assange ne mo`e otputovati u Ekvador, a da ne pro|e kroz London i pritom bude uhap{en.