VRSTE SLADIŠTA

Skladišta se razlikuju i mogu se razvrstati prema: Funkciji u logističkom sustavu, Načinu gradnje Stupnju mehanizacije i automatizacije, Spefifičnosti robe, Vlasništvu

Prema funkciji u logističkom sustavu razlikuju se 1. Skladišta za izdavanje – najčešće se nalaze uz proizvodne pogone ili trgovinska poduzeća, služe za uskladištenje gotovih proizvoda 2. Skladišta za pretovar iz jednog sustava prijevoza u drugi, važna je brzina pretovara 3. Skladište za razdiobu Funkcija razdiobe se sastoji od procesa prihvata i isporuke robe

Prema načinu gradnje skladišt mogu biti Otvorena za natkrivena Zatvorena

Prema stupnju mehanizacije i automatizacije skladišta mogu biti Nisko mehanizirana Visoko mehanizirana Automatizirana Robotizirana

Prema vlasništvu mogu biti Privatna (potrebe vlasnika)) Javna (skladišne usluge trećim osobama)

LOKACIJA SKLADIŠTA Lokacija skladišta podrazumijeva izbor mjesta smještaja. Odluka o lokaciji skladišta predstavlja jednu od najvažnijih strateških odluka u poslovanju poduzeća. Po izboru lokacije razlikuju se šira i uža lokacija 1. Na izbor šireg područja lokacije skladišnog prostora utječu čimbenici koji su u vezi s funkcijom skladišta u logističkom sustavu a to su tržište, .vrsta i karakteristika robe, prijevozne mogućnosti i raspoloživost stručnog kadra. 2. Nakon izbora šireg područja lokacije pristupa se izboru mjesta uže lokacije skladišta. Čimbenici koji utječu na izbor uže lokcije skladišta su. Veličina i oblik terena, Urbanistički plan područja i planovi razvoja, Blizina mreže javnog prometa, Cijena zemljišta i trošak izgradnje, Blizina servisa za popravak vozila i opreme, Raspoloženje građana za određenu lokaciju

NAČELA PRAVILA I METODE SKLADIŠNOG POSLOVANJA Načela poslovanja pri izvršenju poslova i zadataka skladišta: Što ekonomičnije koristiti prostor, Oblikovati što optimalnije jedinice tereta, Osigurati što minimalnije kretanje sredstava, robe i ljudi, Maksimalno ubrzati protok robe, Što bolji i sigurniji radni uvjeti, Što manji trošovi skladišta

Metode razmještaja robe u skladištu: Abecedni i brojčani raspored robe, Raspored robe na trenutno slobodan prostor,

-

Raspored robe na temelju koordinatnog sustava Raspored robe na temelju ABC metode