Metodika likovnog obrazovanja

- 1 - by Aljabak®

Kao što se u muzici koriste tonovi, u poeziji rei, tako se i u likovnim
umetnostima koriste razliiti materijali i tehnike da bi se ostvarila ideja umetnika.
Osnovne grane likovne umetnosti su : slikarstvo, vajarstvo i arhitektura. U
slikarstvu se stvaraju oblici na dvodimenzionalnoj ranvi, dok se u vajarstvu i arhitekturi
stvaraju oblici u trodimenzionalnom prostoru.
Da bi smo nešto naslikali, potrebne su nam boje i podloga. Boje mogu biti
prirodne ili veštake. U poetku su ljudi pravili boje od raznih materijala naenih u
prirodi – minerala, kore ili liša drveta. Danas se boje prave uglavnom na industrijski
nain.
Osnovne slikarske tehnike su : akvarel, tempera, gvaš, ulje, freska, mozaik, pastel.
Akvarel, gvaš, freska i tempera ubrajaju se u vodene tehnike jer se boje mešaju s vodom.
Boje u prahu rastvorene sa uljem ine uljanu tehniku. Pastel je suva tehnika jer se boja u
prahu oblikuje u štapie i u takvom stanju nanosi na podlogu. Mozaik je specifina i
skupocena slikarska tehnika.
Prve slike nastale su na zidovima peina u kojima su ljudi živeli.S l i k a 1 . Ran|eni bizon iz AIlamire
11
Slike oslikane oskudnom paletom rudnih pigenata u dubini peina najvjerovatnije su imale
magijski znaaj u ritualu pripreme za lov i komunikaciji sa duhovima. Ali, primjer umirueg bizona iz
Altamire pored ovog znaenja i odline analize oblika sadrži još jednu vrijednost: Nastojanjem da zabilježi
bolnu grimasu na licu životinje crta prodire u svijet emocionalnih stanja. Upravo zbog nastojanja da se
izrazi i oblikuje slika svijeta, ali i slika o svijetu i svijest o razumjevanju opšteprirodnog principa raanje-
umiranje, daje nam za pravo da govorimo o djelu umjetnika.

Metodika likovnog obrazovanja
- 2 - by Aljabak®


SIika 2. ßorba slreIaca iz pecine u MoreIIi La Vie|a
2


Oduvek su ljudi imali potrebu da ukrašavaju slikama prostore u kojima su živeli.
Takoe, slikama su ukrašavali i hramove i razne druge graevine u svom okruženju.
Vremenom su poeli da oslikavaju i razne posude, a zatim da slikaju na dasci,
životinjskoj koži ( pergamentu ), papiru, platnu, svili.
Za slikanje služe posebne etkice, napravljene za tu namenu, koje se zovu
slikarske etkice.


SIika 3. Zivolin|e ( pecina u Sahari )

2
Tek krajem paleolitika pojavljuju se crteži ovjeka, ali sa veoma stilizovanim obrisima. Za razliku od
crteža životinja koji su uglavnom crtani bez kompozicionog plana, sada se figure organizuju u ritmiku
cjelinu. Zahvaljujui novim otkriima i uenju ovjek sebe poinje doživljavati kao samosvjesno bie.
Otkriva svoju snagu i vrijednost i želi da ih izrazi. Crtež postaje poruka,rezultat potrebe za komunikacijom
i bilježenjem dogaaja. Figure su stilizovane do nivoa prepoznavanja potrebnog da izrazi priu.
Vremenom, iz ove šematizacije nastaju prva piktografska (slikovna) pisma.
Metodika likovnog obrazovanja
- 3 - by Aljabak®
AKVARIL

Sama re akvarel dolazi od rei akva ( aqua ) – voda, koja je latinskog porekla.
Italijani su tu re pretvorili u akvarelo ( aquarello ) i to u našem prevodu znai vodena
boja.Slika 4. Turner Joseph Mallord William – San

Akvarel je slikarska tehnika kod koje se boje rastvaraju u vodi, pa se onda nanose
etkicom. Akvarelne boje karakteriše prozirnost i prozranost te se slikanjem boje na
boju mogu dobiti izvanredni tonalitet poetikog karaktera. Akvarel ne predstavlja samo
odreeni tip boja ve, odreeni nain rada. Ovom tehnikom postižemo globalni rezultat (
efekat ), a ne detalje na slici.
Dva osnovna naina rada akvarelnim bojama su :

1. Rad na suvoj podlozi

Ovim nainom rada se boja svaki put nanosi na suvu podlogu, tj. saekaemo
da se prvi sloj boje koju smo naneli osuši, pa tek onda nanosimo drugi itd.
Metodika likovnog obrazovanja
- 4 - by Aljabak®
Zbog prozirnosti akvarela mogue je videti prethodne slojeve, što nudi
mogunosti za karakteristian tonski i koloristiki izraz.

2. Rad na mokroj podlozi

Papir se najpre navlaži istom vodom pomou sunera ili pamune krpice,
preko cele površine a mogue je ovlažiti samo delove papira na kojima želimo
efekte prelivanja i spontanog mešanja boja. Nove mogunosti likovnog izraza
dobijamo tako što ostavimo sliku da se osuši te onda možemo da nastavimo sa
slikanjem.

Islori|ski razvo| akvareIa

Akvarel je poznat još u starom Egiptu, gde su ga izraivali na papirusu, u Kini na
papiru i svili. Poznat je i u strom Japanu, Indiji i Persiji. Akvarel su negovali antiki Grci
i Rimljani, a javlja se i u starhrišanskoj umetnosti. Preko Vizantijskih slikara prelazi u
srednjevekovne samostane u celoj Evropi. Brojni misali, psaltiri, brevijari i hronike toga
vremena iluminirane su minijaturama, inicijalima i ornamentima, raenim vodenim
bojama.
Meu prvim akvarelistima novog veka istiu se Albreht Direr i Hans Holbajn
Mlai. U doba baroka akvarel služi za skice i nacrte po kojima e se izraivati slike u
drugim tehnikama. U 18. i 19. veku u Engleskoj se razvilo akvarelno slikarstvo pejzaža
(G.Robertson, P. i Th. Sandby, Vilijem Blejk i dr). Za engleskim primerom povode se i
slikari drugih zemalja.
U 19. veku u tehnici akvarela vodi Francuska:Teodor Žeriko, Ežen Delakroa,
Onore Domije, Eduar Mane, Pjer Ogist Renoar, Pol Sezan.
U 20. veku ovom tehnikom se služe Anri Matis, Andre Dionaje de Segonzak, Pol Sinjak,
Moris de Vlamenik, i dr. Nemskim ekspresionistima posle Prvog svetskog rata akvarel
je gotovo glavno slikarsko sredstvo:Franc Mark, Georg Gros, Maks Pehštajn, Pol Kle i
dr.
Poeci akvarela na Balkanskim prostorima javljaju se u 17. i 18. veku sa
akvarelnim crtežima starih gradova. Ovu tehniku su koristili: Anastas Jovanovi i Stevan
Todorovi slikajui predele i portrete. Na prelazu iz 19. u 20. vek akvarelom su se bavili
Slava Raškaj, Janez Šubi i Jurij Šubi, a kasnije: Emanuel Vidovi, Josip Rai,
Miroslav Kraljevi, Vladimir Beci, LJubo Babi i dr.Metodika likovnog obrazovanja
- 5 - by Aljabak®
TIMIIRA

Slino tehnici akvarela, i tempera je vodena tehnika. Ali, posebnost ove tehnike je
u tome što se boje ne mogu meusobno mešati. Sama re tempera potie od
srednjovekovne latinske rei temperare što znai mešati.Slika 5. Tempera

" Tehnika slikanja mineralnim bojama gde se boje vezuju žumancetom,
smokvinim mlekom, medom ili lepkom, bilo u upotrebi do pronalaska masnih ( uljanih )
boja, naroito u srednjem veku. "
3

Takoe, boja se može nanositi sloj preko sloj i naknadno doraivati, ali se ne sme
slikati u gustim slojevima, jer se onda bojeni sloj ljušti i otpada.
Tempera se može slikati na raznim podlogama : drvetu, papiru, gipsu, platnu,
staklu.

Slika 6. Christiane Pflug – Ptica i kruše

3
Veliki leksikon stranih rei i izraza – R. Jovanovi str. 1302 – Alnari Beograd 2006

Metodika likovnog obrazovanja
- 6 - by Aljabak®
IASTIL

Pastel je slikarska tehnika od suvog materijala – krede u boji. Pojavio se u XV
veku.Slika 7. Pastel

" Pastel, sredstvo za slikanje u obliku krtih olovaka veliine prsta, odnosno
pastelne krede, koja je sainjena od pigmenata u prahu i bezmasnog vezivnog sredstva (
obino tragantova guma ili, od sredine XX veka, metil – celuloza ). Budui da se boja
pigmenata ne menja prilikom nanošenja, konani rezultat odmah je uoljiv. Pastel ostaje
na površini papira i može se lako izbrisati osim ako se ne zaštiti staklom, sredstvom za
fiksiranje ili gumenim rastvorom. Kada se pastel nanosi u kratkim potezima ili linearno,
obino se govori o crtanju; kada se utrljava, razmazuje i kada se boje mešaju radi
postizanja slikarskog efekta, obino se smatra slikanjem. "
4
Slika 8. Francisko Minjaro - Tigar

4
Enciklopedija Britanika ( sažeto izdanje – knjiga 6 ) – Politika Beograd 2005
Metodika likovnog obrazovanja
- 7 - by Aljabak®
Pastel u obliku krede ostavlja suv prah na podlozi. Da se boje ne bi brisale,
naslikana površina se prska specijalnom lepljivom i providnom tenošu. Ona se brzo
suši i tada se pastel više ne vriše.
U novije vreme se pojavio i uljani pastel, koji je mnogo postojaniji.
Glavni pastelisti su: Edgar Degas (koji je pastel poeo koristiti tek kad mu se vid
poeo oslabjeti), Quentin de la Tour, Pablo Picasso, Edouard Manet, Odilon Redon,
Rosalba Carriera itd.Slika 9. Ana Horvatiek Ivaniševi - PrirodaSlika 10. Ana Horvatiek Ivaniševi - Plavi pejsaž
Metodika likovnog obrazovanja
- 8 - by Aljabak®
GVAS

" Gvaš - fr. Goauche – gust, slikarska tehnika raena vodenim bojama koje su
pomešane sa gumom i sa nešto meda. "
5Slika 11. Gvaš
Gvaš je tehnika slikanja bojom u gušim slojevima od akvarela, sa upotrebom
bele boje. Kao akvarel i tempera, i gvaš je vodena tehnika jer se boje mešaju s vodom.
Ali za razliku od prozranosti akvarela, na kome se vidi belina papira, boje na gvašu su
guste i neprozirne.
Slika 12. Ante Maruši-Vrata od Pila, gvaš na papiru Slika 13. A. Marusic-Velika
Onofrijeva fontana, gvaš na papiru


5
Veliki leksikon stranih rei i izraza – R. Jovanovi str. 478 – Alnari Beograd 2006


Metodika likovnog obrazovanja
- 9 - by Aljabak®
Gvaš je tehnika koja je bila poznata još u srednjem veku. Nekada, tehnikom gvaša
su ukrašavana pošetna slova u knjigama koje su pisane rukom.

ULII

U uljanoj tehnici se boje u prahu mešaju s makovim, orahovim ili lanenim uljem.
Tako napravljene boje imaju sjaj i blistavost i kada se osuše.Slika 14. Uljane boje

Uljane boje mogu se nanositi u više slojeva i u veoma gustim nanosima. Osim
toga, njihovim razreivanjem može se postii i prozrenost boje, slino akvarelu.
Zato se može rei da uljana tehnika u slikarstvu objedinjuje svojstva mnogih
drugih slikarskih tehnika.Slika 15. Sejdija Hajdari – Ptice

Uljane boje su meke i lako se mešaju. Zahvaljujui tim njihovim svojstvima,
njima se mogu postii svi valeri, stepeni gustine, tonovi, refleksi i efekti koji priroda
nudi.
Metodika likovnog obrazovanja
- 10 - by Aljabak®
Ulje se ne suši odmah, tj. dok se još radi. A to znai da smo uvek u stanju da na
vreme popravimo neki ton i iznijansiramo neku senku i da u bilo kom trenutku dodamo
još poneki detalj.
Uljane boje se meusobno lako mešaju, a dobijeni tonovi su isti i jasni.
Ulje prekriva ranije nanesenu boju, pri emu se ona uopšte ne menja i ostaje
apsolutno ista.
Pomenute odlike uljanih boja ine ovu tehniku privlanom i sigurnom, jer do
poslednjeg trenutka dozvoljavaju doterivanje i unošenje ispravki na slici.
Poznati slikari koji su slikali ovom tehnikom su : braa van Eyck, Robert Campin,
Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Domenico Ghirlandaio.


Slike 16. 17. 18. Sejdija Hajdari – Muška i ženska goranska nošnja

Slika 19. Robert Campin, Sv. Barbara uz kamin
6


6
Robert Campin (znan i kao Majstor iz Flémallea, Flandrijski majstor) flamanski slikar bio je prvi
umjetnik koji teži realizmu. Uz brau van Eyck (Huberta, i Jana) osniva flamanskog realistinog
slikarstva.
Metodika likovnog obrazovanja
- 11 - by Aljabak®
IRISKA

Fresko slikanje je slikarska tehnika nanošenja boje na sveži malter na zidu. Sam
naziv je potekao od italijanske rei fresco što znai sveže. Boja se nanosi dok je materijal
vlažan i, sušei se, ona se vezuje s kreom iz maltera. Kada se osuši, kre stvara veoma
tanak staklasti sloj koji štiti fresku od vlage. U fresko slikanju nema prepravki. Zbog toga
slikar pre slikanja pravi nacrt slike koji se zove karton.Slika 20. Freska - Visoki Decani


" Freska – posebna slikarska tehnika koja podrazumeva izradu slika posnim
bojama na sveže malterisanom zidu. Njome su se služili stari Rimljani, slikajui po
zidovima svojih kua u Pompejima. Fresko slikarstvo bilo je rasprostranjeno po celoj
Evropi, posebno u Vizantiji, Italiji i Francuskoj, a od XI do XV veka u srednjovekovnim
manastirima i crkvama u Srbiji i Makedoniji naslikano je nekoliko hiljada fresaka
verskog i svetovnog karaktera. U doba renesanse, puna dva veka, freske su bile omiljena
tehnika najveih italijanskih slikarskih majstora ( Mazao, Pjero dela Franesko, Rafael,
Mikelanelo ), da bi popularnost ove slikarske tehnike opala tokom XVIII i XIX veka, a
zatim ponovo oživela u XX veku ( Milo Milunovi i Petar Lubarda ). "
77
Enciklopedija Britanika ( sažeto izdanje – knjiga 10 ) – Politika Beograd 2005
Metodika likovnog obrazovanja
- 12 - by Aljabak®


Slika 21. Freska - Melozzo da Forli
8

Slike 22. 23. Freske iz crkve Bogorodice Ljeviške Prizren

8
Freska sa kupole San Marco ( Loreto – Italija ) oslikana izmeu 1470. i 1480. godine
Metodika likovnog obrazovanja
- 13 - by Aljabak®
MOZAIK

" Mozaik ( fr. Mosaique ) – slikarska tehnika izvedena slaganjem raznobojnih
kockica od kamena, glazirane keramike ili stakla u osnovu od maltera, kita, cementa."
9

Mozaik je odavno poznata slikarska tehnika, koja se izvodi slaganjem
raznobojnih, manje ili više pravilnih kockica kamena, obojenog stakla, glazirane
keramike. Poznate su italijanske mozaike kockice ( teserae ) proizvedene u muranskim
staklarnicama u više dimenzija i velikom broju razliitih boja i tonova. Kamene kockice
dobivaju se usitnjavanjem ( ekiem, kljeeštima itd. ) razliitih vrsta obojenog kamena.
Tako usitnjene, kockice se koriste zavisno o svom obliku i boji. Kockice se utiskuju u
svež cemenat, smolu, razna lepila, poliestarske smole i slino. Mozaikom se oslikavaju
zidne, podne i svodne površine. Podni mozaici su uglavnom od kamenia, a zidni mogu
biti i od drugih materijala.Slika 24. Rimski podni mozaik s motivom ribe iz kue amfitetra, Mérida, Badajoz ( Španija )

Zlatno razdoblje mozaik je doživeo u Vizantiji ( prije toga je široku upotrebu imao u
Grkoj i Rimu ), pa iako se kasnije koristio, manje je bivao zastupljen nego neke druge,
jednostavnije slikarske tehnike. Još od drevnih ( antikih ) vremena poznata su nam dva
naina izrade mozaika :
1. opus tesselatum - sastavljen od kamenih kockica (nisu uvek istih dimenzija) a
izmeu kockica vidljiv je vezivni materijal (tzv. fuge)

9
Veliki leksikon stranih rei i izraza – R. Jovanovi str. 870 – Alnari Beograd 2006
Metodika likovnog obrazovanja
- 14 - by Aljabak®
2. opus vermiculatum - sastavljen od sitnijih kockica, meusobno tesno povezanih,
tako da se jedva vide ivice i meuprostori izmeu njih. Kockice su uglavnom iste
veliine, a izraene su od kamena, stakla ili glaziranih odlomaka keramike.
Slika 25. Mozaik u Meknesu ( Maroko )


Metodika likovnog obrazovanja
- 15 - by Aljabak®
Osim „obinog“ mozaika, postoji i tehnika mikromozaika, mnogo složenija, iste
osnove, no puno dojmljivijih rezultata, rezervirana samo za iznimno uporne i strpljive,
koji ne žale izgubiti vreme kako bi postigli što dojmljiviji rezultat.
Slika 26. Mozaik u Meknesu ( Maroko )


Metodika likovnog obrazovanja
- 16 - by Aljabak®
LITERATURA


1. Likovna umetnost za IX razred – Mamud Džafe – Priština 2005

2. Maštam i stvaram ( Likovna kultura za IV razred ) – Kosta Bogdanovi, Rajka
Boškovi – Beograd 2006

3. Veliki leksikon stranih rei i izraza – Radomir Jovanovi – Alnari - Beograd
2006

4. Enciklopedija Britanika ( sažeto izdanje, knjige VI i X ) – Politika - Beograd
2005

5. Svet umetnosti 1, 2, 3 – Giuseppe L. Bresco – Indutrodidakta Beograd

6. wikipedia.org
Metodika likovnog obrazovanja
- 17 - by Aljabak®
SADRŽAJ


1. Uvod .................................................................................................... 1
2. Akvarel ................................................................................................ 3
3. Tempera ............................................................................................... 5
4. Pastel .................................................................................................... 6
5. Gvaš ..................................................................................................... 8
6. Ulje ...................................................................................................... 9
7. Freska .................................................................................................. 11
8. Mozaik ................................................................................................. 13
9. Literatura ............................................................................................. 16
10. Sadržaj ................................................................................................. 17